Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הוצמ לש רנל רחבומה ןמשה

תיז ןמשו ,רנל ןיפי ןלוכ םינמשה לכ :יול ןב עשוהי יבר רמא .ארמג .גכ ףד
:רמא ,ימושמושד אחשמא רמ רדהמ הוה שירמ :ייבא רמא .רחבומה ןמ -
רדהמ - יול ןב עשוהי יברד אהל הל עמשד ןויכ ,יפט ירוהנ ךשמ יאה
.יפט הירוהנ לילצ יאה :רמא ,אתיזד אחשמא

ארמגה דומע םוליצל

ןימשמושו ןונצ ןמש ןוגכ ,םינמש ראשב הלחתכל קילדהל רתומ .ח ןויצ
.דבלב םימכח ונמש ולא אלא רוסא ןיא .ןהב אצויכ לכו תפלו

(אי ,ה תבש ם"במר)

.'וכו ,הכונח רנל תורשכ - תוליתפה לכו םינמשה לכ

(טפשמ ןיעב ןיוצ אל - ו ,ד הכונח ם"במר)

הוצמ תיז ןמש םוקמ לכמו ,םהב ןיקילדמ - ולאמ ץוח םינמשה לכ ראש
.רחבומה ןמ

(ו ,דסר םייח חרוא)

הוצמ תיז ןמש והימו .הגה ...הכונח רנל םירשכ - תוליתפהו םינמשה לכ
,יקנו ךז םרואש םינמשב הוצמ - יוצמ תיז ןמש ןיא םאו ,רחבומה ןמ
.ןמש ומכ לולצ ורוא יכ ,הועש לש תורנב קילדהל ולא תונידמב םיגהונו
.'וכו

(א ,גערת םייח חרוא)

הכונח רנ .א

ירבד תא םישרפמ יריאמהו ויתופסותב ש"ארה ,(שירמ ה"ד) תופסותה
תוהגה לעב .רחבומה ןמ אוה תיז ןמשש הכונח רנ ןינעל יול ןב עשוהי יבר
,םיפי םינמשה לכש רמאש הממ ךכ חיכומ (ה תוא הכונח) תוינומיימ
שיש קרפה תליחתבש הנשמב ונדמל ירה - תבש רנב רבודמ היה וליאו
.םילוספש םינמש המכ

וניצמ םלוא ,ריאמו לולצ ורואש ארמגב ראובמ הזה רודיהה םעט
םיבתוכ (הוצמ רנ) ל"רהמהו (דמ 'יס) וב לכה ,(ב ,אכ) ליעל יריאמהש
ל"צז ברה ןרמ םהילע השקמו ,סנה וב השענש ינפמ תיז ןמש תחקל יוארש
תרמואש המל םינווכמ םניא םהירבדש (ע"ושה לע) היאר תוצמ רפסב
השענ אלש תורמל ןימשמוש ןמש לע הליחת רזחמ היה הבר ףאו ,ארמגה
ןמש לע רזחמ היה יול ןב עשוהי יבר ירבד תא עמשש רחאל קרו ,סנה וב
.תיז

אבומ) ם"רהמ ,(הכת 'יס) חקורה ,(טי הכונח) ז"אירה םיבתוכ השעמל
(הכונח 'לה) ל"ירהמו (זמק 'יס) גיהנמה רפס לעב ,(חסר 'יס יכדרמב
.תיז ןמשב קילדהל שיו הכונח רנ לע ונתייגוסב רבודמש

ןמ הוצמש בותכ םיגהנמה רפסבש בתוכ (א"קס) השמ יכרדב א"מרה
ךורע ןחלשב קסופ אוה ןכו ,תיז ןמשב ומכ הועשב קילדהל רחבומה
.לולצ ורואש קמנמו

ילכ אוהש רנב הוצמה רקיע ותעדלו הוצמ רנ רפסב ל"רהמה וילע קולח
הועשב ןכ ןיאש המ ,ןמשה תביאש ידי לע תקלוד הליתפהו ,ןמש וב שיש
.רנ תארקנ הניאו הנוש הריעבה תטישש

תבש רנ .ב

ןמ הוצמש טושפ הז ירה תבש יבגלש םיבתוכ ש"ארהו תופסותה
,הטיש ששח ןיא - הליתפה רחא ךשמנש ןויכש ,תיז ןמשב קילדהל רחבומה
ץוח םינמשה לכב רסוא ןופרט יברש (ב ,דכ) ןמקל הנשמב וניצמ ןכו
םישרפמש שיש בתוכ (ה תוא הכונח) תוינומיימ תוהגה לעב .תיז ןמשמ
תויארה חכמ םשוריפ תא החוד אוה ךא ,תבש רנ יבגל ונתייגוס תא
.הכונח רנ לע ןאכ רבודמש תוחיכומה

הכלהה תטיש .ג

שיש ןורתיה תא םהיתוכלהב םיריכזמ םניא ם"במרהו ש"ארה ,ף"ירה
קר תאז ריכזמ ךורע ןחלשב רבחמהו ,הכונחב אלו תבשב אל תיז ןמשל
.תבש ןינעל

יואר - תוטהל אובי אלש הדפקה הב שיש תבש ןינעלש אוה הארנה רבסהה
תמועל .רשפאה לככ ןטק םהב ששחהש תוליתפו םינמשב קילדיש רמול
ןכש תאז טרפל ךרוצ ןיאו ,הוצמ רודיה רדגב קר הז ירה הכונח רנב תאז
.תווצמה לכב רדהל יוארש עודי

רנב תורנ תקלדה תוצמ םייקל תורשפא שי םא םינד םינורחאה םיקסופה
הכונחבש (בי-אי ,כ 'יס א"ח) רזעילא ץיצ לעב בתוכ הז ןינעב .למשח לש
השעמ םצע תא השועש ימכ בשחנ וניאש ינפמ יוארה רבד הז ןיא
רואש ןעוט אוה ןכ ומכ .הוצמ השוע הקלדההש העשב הב ,הקלדהה
(ב ,גכ) ןמקל ונדמלו ,הקובא לש רואל אלא רנה רואל המוד וניא למשחה
הנשי תבש יבגל תאז תמועל .הבוח ידי םיאצוי אל הרודמ ןימכ הקלדהבש
.הקלדהה השעמב אלו קולד רנה היהיש הוצמה רקיעש ינפמ ריתהל הרבס
'יס) ךורע ןחלשב א"מרה תקיספ ינפמ ,רבדב קפס הלעמ אוה תאז םע
.הרודמכ םתושעל אלש רהזהל יואר תבש תורנב וליפאש (ד ,אערת

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US