Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ם"תס תביתכל וידה

- תיז ןמשו ,וידל ןיפי םינמשה לכ :יול ןב עשוהי יבר רמאו .ארמג .גכ ףד
רב לאומש בר ינתד ,עמש את ?ןשעל וא לבגל :והל איעביא .רחבומה ןמ
.ןשעל ןיב לבגל ןיב ,רחבומה ןמ - תיז ןמשו ,וידל ןיפי םינמשה לכ :ירטוז
ןמ - תיז ןמשו ,וידל ןיפי םינשעה לכ :יכה ינתמ ארטוז רב לאומש בר
.םלוכמ הפי - ףטק ףרשו ,וידל ןיפי ןיפרשה לכ :אנוה בר רמא .רחבומה

ארמגה דומע םוליצל

הועש לשו תפז לש וא םינמש לש ןשעה ןיצבקמ ?וידה השעמ דציכ .ט ןויצ
ותוא ןיתתולו שבד טעמבו ןליאה ףרשב ןתוא ןילבוגו ,ןהב אצויכו
,ותוא ןיעינצמו ותוא ןישבימו ,ןיקיקר השעיש דע ותוא ןיכדו הברה
ונקחמת םאש ,וב בתוכו וב אצויכו םיצפע ימב והרוש הביתכ תעשבו
ןיליפת ,םירפס וב בותכל רחבומה ןמ הוצמש וידה והזו ,קחמנ היהי
וניאו דמוע אוהש םותנקנקו אצפע ימב ןתשלש בתכ םאו ,תוזוזמו
.םירשכ - קחמנ

(ד ,א ןיליפת ם"במר)

.הגה .םיצפע ימב אלש ןיב םיצפע ימ וב שיש ןיב ,רוחש וידב םבתכי
ימב היורש םינמש וא םיצע ןשעמ היושעה וידב בותכל רימחי הלחתכלו
.'וכו.אער ןמיס העד הרויב ראבתיש ומכו ,םיצפע

(ג ,בל םייח חרוא)

.םיצפע ימב יורש םינמשה ןשעמ יושעה וידב ונבתכיש ךירצ הרות רפס
(ץעה ןמ םיאבה םירבדמ םא יכ וידה תושעל אלש רהזיל בוט הלחתכלו)
אצפע ימב ובתכ םאו .(א"ע בע ףד המורת תשרפ רהוזב עמשמ ןכ)
.'וכו ,רשכ - םותנקנקו

(ו ,אער העד הרוי)

םינואגה תבושת יפ לע לוביגהו ןושיעה ןינע תא ריבסמ (לבגל ה"ד) י"שר
דע תיז ןמשב תיכוכז ילכ םינשעמ ויהש (לבג ךרע ךורעב תאבומ)
וב םילבגמ ,ןמש תצק הב םימשו תירורחשה תא םיררוג ,ריחשמש
.וידה ךותל ותוא םיחממו המחב ותוא םישביימו

אלא שממ לוביגל הנווכה ןיאש םיבתוכ (לבא ה"ד א ,חי) ליעל תופסותה
.לוביג רב וניא וידהש ארמגב םש ורמא ירהש ,בוברעל

רכזומה סומוקל ותנווכש הארנו ,אמוג אוהש י"שר בתוכ ףרשה לע
.ןליאה ףרש אוהש י"שר שרפמו ,אמוק ןושלב (א ,טי) ןיטיגב

םישרפמ םה ןכל ,םירבד ינש םה אמוגהו וידה (לכ ה"ד) תופסותה תעדל
תוכלהב ש"ארהו א"בטירה םלוא ,ןליא לש תיחולחל ושוריפ ןאכ ףרשהש
ןכאש םיריבסמ (טלש 'יס ןיטיג יכדרמב אבומ) ן"בירהו (ו 'יס) הרות רפס
ארקנש המ הזו ,םיצפע ימב התוא םיברעמ ךא ויד הניא המצעלשכ אמוגה
.ויד

ץע תפילק םירושש (הצק 'יס) המורתה רפס לעב ראבמ תופסותה תעדב
תיחולחל תא םיטלוק םימהש דע שאב םילשבמו םימב רחא ץע וא םשוב
.וידל םישענ םישבייתמשכו ,ץעה

ירה - ארמגב ראובמכ וידב םיבתוכ ןיאש לכש ףוסבל םיבתוכ תופסותה
תרחא העד תאבומ (ג תוא ,א ןיליפת) תוינומיימ תוהגהב לבא ,לוספ הז
.ףלקה לע רכינו םייקתמ היהיש דבלבו ,רשכ השעיש רוחש ויד לכ היפל

ןמקל רמאנש המ יפ לע קיסמ (ולק 'יס א"ח ואלב 'המ) הבושתב ם"במרה
רמאנש המ יפ לעו ,םייקתמה רבד אוהש ינפמ בייח וידב בתוכהש (ב ,דק)
,קחמהל לוכיש ינפמ וידב הלש הליגמה תא םיבתוכש (ב ,זי) הטוסב
לבא ,וילאמ קחמנ וניאו םייקתמש בתכ וב םיבתוכש רמוח אוה וידהש
.הקיחמ השעמ וב םישועשכ קחמהל לוכי

ןמש תפירשמ רצונו ילכ לע ץבקתמה חיפ אוה וידהש בתוכ אוה השעמל
ופסואו בטרויש ידכ שבדבו ףרשב ותוא לבוגו ,וב אצויכ וא תפז וא
םישביימו ןמשב ותוא םיחשומו ,םיקד םילע ויהיש דע וקחושו ילכהמ
.ותוא

ךא ,םיצפע ימב והרוש הביתכה תעשבש ףיסומו הכלהב םג בתוכ אוה ךכ
.רשכ - קחמנ וניאש םותנקנקו םיצפע ימב בתכ םא םג

רשכ קחמהל לוכי וניאש בתכב בתכנש הרות רפסש ריבסמ רפס תירק לעב
- "...החמו ...בתכו" (גכ ,ה רבדמב) הטוס תשרפב הרותה הבתכש ןויכ
.קחמהל לוכי וניאש בתכ ףא רישכהל שי תוביתכ ראשבש ןאכמ

םותנקנק לש וידב הביתכה תא רישכהל שי הליחתכל ףאש שדחמ יריאמה
.קחמנ וניאש הזכ

ךורע לעב השקמ םהינש לעו ,ם"במרה תעדכ בתוכ ךורע ןחלשב רבחמה
תיז ןמשש ונתייגוסב רמאנש המ תא וטימשה עודמ (וכ ,אער 'יס) ןחלשה
םה ןיא (ח ןויצ) ליעל ראבתה רבכש המ יפל םלוא .םלוכמ רחבומה
םניאו ,הוצמ רודיהל קר הזש ןויכ הכונח תוכלהב םג תאז םיריכזמ
.הכלהה ףוגל עגונ וניאש המ תא םיבתוכ

,הרות רפס תוכלה ןיבל ןיליפת תוכלה ןיב לדבה שי רבחמה ירבדב
םגו םיצפע ימ וב שיש וידב בותכי הליחתכלמש בתוכ ןיליפת תוכלהבש
וידב בותכל דיפקיש בתוכ הרות רפס תוכלהבש דועב ,םיצפע ימב אלש
.םיצפע ימב יורש

ןכלו ומצעמ קחמיש ששח ןיא ותוא םיללוג ןיאש ןיליפת לש ףלקבש ןכתי
הרות רפסב ןכ ןיאש המ ,םיצפע ימ וידב ברעל דיפקהל םיכירצ ןיא
.םיצפע ימב יורש היהיש דיפקהל יוארו רידת וב םיארוקש

שיש בתוכ ןיליפת תוכלהבש א"מרה ירבדב קיידמ (ב"קס) םהרבא ןגמה
רבדמ הרות רפס תוכלהבש דועב םיצע ןשעמ יושעה וידמ בותכל דיפקהל
.ןשעמ יושע היהיש שיגדמ וניאו ,םיצעהמ יושעה וידב בותכיש ךכ לע קר

ךירצ וידהש ל"זח ידיב איה הלבקש ראבמ (דל םש) ןחלשה ךורע לעב
ךא ,ןשע ידי לע והושעיש ורמא םהו ,ץעה ןמ םלודיגש םירבדמ תויהל
ויד םישועשכו ,הזב םיאיקב םויה ןיאש דע רבדה חכשנ תורודה ךשמב
םיצפעב וידה תא תושעל ופידעה ךכיפל .לקנב קחמנ בתכה - ןשעמ
בתכהו רוחש עבצהש הכלהל םאתהב ,הבוט ותביתכו ץעהמ םייושעה
.םייקתמ

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US