Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תויפ ינש ול שיש רנ

תויפ ינש הל שיש רנ :אנוה בר רמא הפידר רב קחצי בר רמא .ארמג :גכ ףד
.םדא ינב ינשל הלוע -

ארמגה דומע םוליצל

.'וכו .םדא ינב ינשל הלוע - תויפ יתש ול שיש רנ .א ןויצ

(ד ,ד הכונח ם"במר)

.םינש ליבשב ול הלוע - תויפ יתש ול שיש רנ

(ג ,אערת םייח חרוא)

(וכש 'יס) עורז רואהו (הכונח 'לה) רוטיעה לעב ,לאננח וניבר ,י"שר
םילוכיש ,דחאו דחא לכל רנ םישועש ןירדהמה לע ןאכ רבודמש םישרפמ
.תויפ ינש ול שישכ דחא רנב וז הבוח ידי תאצל

הנווכהש םישרפמה (הוצמ ה"ד ב ,אכ) ליעל תופסותה תעד איה תרחא
וז ךרדב םילוכיו ,רצחה חתפב םיקילדמש םיתב ינשב םדא ינב ינשל
םתטיש תא וז ךרדב םיחיכומ תופסותה .דחא רנב םתבוח ידי תאצל
היה רשפא יא ןכ אלול יכ ,תיבה חתפב אלו רצחה חתפב םיקילדמש
םיחתפ םהל שישכ ,דחא רנב הבוח ידי תאצל םינש םילוכי דציכ ריבסהל
.םינוש

לוכי םא ,ונתייגוסבש הכלהה שוריפב תקולחמ ונינפלש אופיא ןכתי
.הוצמב רודיהה תבוח ידי קר וא ןידה רקיע תבוח ידי תאצל וז ךרדב
ותטישש ינפמ ןירדהמה לע ןאכ רבודמש שרפמ י"שרש רשפא ,אסיג ךדיאמ
ןויצ ב ,אכ) ליעל ראבתהש יפכ ,רצחה חתפב אלו תיבה חתפב םיקילדמש איה
.

םישנא ינש לע רבודמש שרפל רשפאש הנשמ דיגמה בתוכ םירבד לש םפוגל
ומכו ,הזל הז םיכומס םיחתפהש ןוגכב תיבה חתפב םיקילדמ םא םג
לע רבודמש וא ,תבכעמ לאמש דצב החנהה ןיאש הנשמ םחלה ריבסמש
.דחא ןחלש לע םיכומס םניא ךא דחא תיבב םירגש םינש

ותנווכו ,ךליאו ןושאר לילמ ןוגכ םינש ליבשב הלוע רנהש בתוכ רוטה
,רודיה תבוח ידי אצויש י"שר שוריפכ ונייהד ,םוי לכב םיפיסומש תורנל
דחא לכ רובע קילדמש המב רודיהל הנווכהש י"שרכ שרפמ וניאש אלא
.םוי לכ רובע קילדמש המב רודיהל אלא ,דחאו

תופסותה תטישכ רבוסש ינפמ ךכ שרפל ךרצנ רוטהש ריבסמ ףסוי תיבה
קר םיגהונו ,תיבה ינבמ דחאו דחא לכ רובע םיקילדמ ןיאש (ב ,אכ) ליעל
.םימיה רפסמכ םיקילדמש רודיהה יפל

לכש ,ב ףיעסב א"מרה בתוכש גהנמה יפלש בתוכ (ב"קס) םהרבא ןגמה
תורנ המכ רכיה היהיש ידכ דחוימ םוקמב קילדמ תיבה ינבמ דחא
תאז םע .תויפ ינש םע רנב םינש וקילדי אלש טושפ הז ירה ,םיקילדמ
רפסמכ ומצעב קילדמש המ ךרוצל הזכ רנב קילדהל לוכי דחא לכש הארנ
.םימיה

תא הילע ופכו תוליתפב הופיקהש הרעק לש הכלהה תראבתמ (ב ןויצ) ןמקל
,הרודמכ איה ירה - הפכ אל םא לבא ,םדא ינב המכל הלועש ילכה
ןכו ,רנה לע יוסיכ שיש רבודמש ונינפלש הכלהב ןידה אוה הרואכלו
.י"שר בתוכ

ול ןיאש תורמל םינשל הלוע הזה רנהש םישודיחב ן"רה בתוכ ותמועל
וניא ןכלו הרעקה תרוצמ הנוש תויפה םע רנה תרוצש ריבסמו ,יוסיכ
.הרודמל המוד

ןתינו ,אל וא יוסיכ שי םא ןאכ םינד םניא ונינפלש הכלהב םיקסופה
.ןאכלו ןאכל םשרפל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US