Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תוליתפ הפיקהו ןמש הרעק אלימ

- ילכ הילע הפכ ,תוליתפ הפיקהו ןמש הרעק אלימ :אבר רמא .ארמג :גכ ףד
וליפאו ,הרודמ ןימכ האשע - ילכ הילע הפכ אל ,םדא ינב המכל הלוע
.הלוע הניא ימנ דחאל

ארמגה דומע םוליצל

הליתפ לכ - ילכ הילע הפכ םא ,תוליתפ הפיקהו ןמש הרעק אלימ... .ב ןויצ
רנכ וליפאו ,הרודמכ תישענ - ילכ הילע הפכ אל .דחא רנכ תבשחנ הליתפו
.תבשחנ הניא דחא

(ד ,ד הכונח ם"במר)

הלוע הליתפ לכ - ילכ הילע הפכ םא ,תוליתפ הפיקהו ןמש הרעק אלמ
אוהש יפל ,הלוע וניא דחא רנל וליפא - ילכ הילע הפכ אל ;דחא רנ ליבשב
,לוגעב אלו הושב הרושב תורנה דימעהל רהזיל שי ןכלו .הגה .הרודמכ
רנ לכש רחאמ ,אפמאל ןירוקש תוטומפב קילדהל רתומו ,הרודמכ יוהד
ןיאש ,הועשב וליפא ,תורנ ןישועשכ ורהזיו ,וריבחמ הברה לדבומ
בוט םויו תבש לש תורנב וליפא ,הרודמכ יוהד ,ןקילדהלו דחיב ןקבדל
.ןכ תושעל אלש ורהזי

(ד ,אערת םייח חרוא)

תוליתפה ןיב חוור שישכ .א

- עבצאכ הליתפל הליתפ ןיב חוור שי םאש בתוכ (הכונח 'לה) רוטיעה לעב
,י ףד) ן"רה ,יריאמה וירבד תא םיאיבמו ,ילכ הילע הפכ אלש יפ לע ףא אצי
'יס הכונח) םייח תוחרא לעבו (הפק 'יס) טקלה ילבש לעב ,(ף"ירה יפדב א
(ד תוא) םירובגה יטלשב םלוא ,ש"ארה םשב רוטב םיאבומ םירבדה .(חי
רפסב .רוטיעה םשב ורמאנ םירבדהש איה הסרגה רוטב ףאש אבומ
ךירצ חוורהש איה רוטיעה לעב תעדש אבומ (הק 'יס) ןשדה תמורת
.תועבצא יתש לש תויהל

לש חוור שי רשאכש רוטיעה לעב ירבדמ ןיבמ (םש) םירובגה יטלש לעב
לעב ןושלמ עמשמ ןכו ,תורנ המכל ול הלוע - תוליתפה ןיב עבצא
הלועש ארמגב ורמא הילע ,ילכ תיפכל הווש עבצא תקחרהש תורואמה
עבצא תקחרהש בתוכ רשא יריאמה תעד איה תרחא .םדא ינב המכל
ל"שרהמה בתוכ ןכ .דחא רנל ובשחי תוליתפה לכש הז ןינעל קר הליעומ
בשחנ הז ןיאש ןויכש שדח ירפ לעב וילע המתו ,(הס 'יס) הבושתב
.םדא ינב המכל הלעי אל עודמ - הרודמל

האצמ אלש ארמגהמ ותחכוהו ,רוטיעה לעב ירבד םצע לע קלוח א"בטירה
הניא וזמ וז תוליתפה תקחרהש ןאכמ ,ילכ תיפכ ידי לע אלא הרעקל הנקת
.הליעומ

ילכה תא הפכשכ .ב

,םדא ינב המכל ףא םילוע תורנהש הליעומה הנקת וזש ראובמ ארמגב
הקלדהה ינפל ילכה תא הפכש יאנתב הליעומ הנקתהש בתוכ שדח ירפהו
.הוצמ השוע הקלדה ירהש ,הירחא אלו

הרודמכ םיקלודש תורנ .ג

ןכש ,לוגיעב הכונח תורנ קילדהל ןיאש אבומ (ג ,פר 'יס) ק"מסה תוהגהב
םיאבומ וירבד .הרודמ ןידמ הבש תוליתפה תא ולספש הרעקל המוד הז
.ךורע ןחלשל ותהגהבו (ב"קס) השמ יכרדב א"מרה ידי לע

ירה - הזמ הז םילדבומ תורנהש ןויכש בתוכו קלוח שדח ירפה םלוא
ונינפלש ק"מסה ירפסב ףא ,ןכ לע רתי .ילכה תא הילע ופכש הרעקכ םה
ייח לעב קסופ ןכו ,שוחל ןיא - לוגיע לש הרושב ויה םאש איה הסרגה
רנ ןיב קספה שי םאש (ז"טקס) הרורב הנשמב אבומו (י ,דנק 'יס) םדא
.רתומ - רנל

הרושב תורנה ויהיש דיפקהל שיש (הכונח 'לה) ל"ירהמב ונדמל דוע
י"רהמ בתוכ תרחא ךרדבו ,אצוי דחאו סנכנ דחאש ןפואב אלו הרשי
,דחיב הועש תורנ קיבדהל ןיאש (הס 'יס הכונח תוכלהו םיניד) לייוו
וממחתי אלש ,םיכומס םהשכ םקיבדי אלש בתוכ (וכש 'יס) עורז רואהו
ידי לע םיאבומ וירבדו ,ןכ ושעי אל בוט םויו תבשב ףא ותעדל .הזמ הז
.ךורע ןחלשב א"מרה

תרדגהל תונבה יתש שיש הארנ תועדה יקוליחו הלאה םירבדה לכ ךותמ
ךכל הנווכהש ןיבהל תורשפא שי .הכונח רנל ונתייגוסב הלספנש הרודמ
ךכל הנווכהש ןיבהל תורשפא שיו ,תחא הליתפכ תוארנ תוליתפהש
הנבהה יפל ,ךכיפל .ןמשה לש ףתושמ סיסב לע דחיב תוקלוד תוליתפהש
םוש ןתקלדהב ןיא בוש - תוליתפה ןיב םילידבמו םידירפמ םא הנושארה
דיפקהלו ,ןמשה תא דירפהל ךירצ הינשה הנבהה יפל ,אסיג ךדיאמ .ןורסח
.ומצע ינפב קולדי דחא לכ אלא הלאמ הלא תורנה וממחתי אלש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US