Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

םויה שודיקו הכונח רנ ,תבש רנב תופידעה רדס

,ףידע ותיב רנ - הכונח רנו ותיב רנ יל אטישפ :אבר רמא .ארמג :גכ ףד
םולש םושמ ,ףידע ותיב רנ - םויה שודיקו ותיב רנ ;ותיב םולש םושמ
הכונח רנ :הטשפ רדה... ?והמ - םויה שודיקו הכונח רנ :אבר יעב ;ותיב
.אסינ ימוסרפ םושמ ,ףידע

ארמגה דומע םוליצל

רנ תקלדהו םויה שודיק וינפלו תחא הטורפ אלא ול ןיאש ירה .ד.ג ןויצ
,םויה שודיקל ןייה לע הכונח רנ קילדהל ןמש תונקל םידקמ - הכונח
ןורכז וב שיש הכונח רנ םידקהל בטומ - םירפוס ירבדמ םהינשו ליאוה
.סנה

םדוק ותיב רנ - םויה שודקו ותיב רנ וא הכונח רנו ותיב רנ וינפל היה
לודג ;ותשאל שיא ןיב םולש תושעל קחמנ םשה ירהש ,ותיב םולש םושמ
יכרד היכרד" :רמאנש ,םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכש ,םולשה
."םולש היתביתנ לכו םענ

(די-גי ,ד הכונח ם"במר)

,םדוק תבש רנ - םויה שודיקלו תבשל רנ תונקל תגשמ ודי ןיא םאו...
םושמ םדוק תבש רנ - הכונחל רנו תבש רנ תונקל תגשמ ודי ןיא םא ןכו
ןיי תונקל תגשמ ודי ןיא םאו) .רנ אלב תיב םולש ןיאד ,תיבה םולש
.(חערת ןמיס ןמקל ןייע - הכונחל רנ תונקלו שודיקל

(ג ,גסר םייח חרוא)

םולש ינפמ תבש רנ הנקי - תבש רנו הכונח רנ תונקל תגשמ ודי ןיאש ימ
- םויה שודיקל ןיילו הכונח רנל ול ןיאו תבש לשל ול שי םאו ,ותיב
םדוק הכונח רנ ןידה אוהו .הגה .אסינ ימוסרפ םושמ הכונח רנל הנקי
.ה ףיעס וצר ןמיס ליעל ןייעו ,הלדבה ןייל

(חערת םש)

הכונח רנמ ףידע תבש רנ .א

דחא רנ קיפסמש בתוכ (א"קס חערת 'יסו ט"קס גסר 'יס) םהרבא ןגמה
השעמ לעב בתוכ ןכ .שודיקל ןיי וא הכונח רנ הנקי ףסכה ראשבו ,תבשל
יפכ תורנ המכ קילדהל ךירצ ןיאו תבשל דחא רנ תונקל קיפסמש חקר
ול שיש" בתוכש ם"במרה ןושלמ תאז חיכומ אוה .תותבש ראשב גהונש
י"שרמ עמשמ ןכו ,דחא רנ תונקל קר ףסכ ול שיש עמשמ ,"תחא הטורפ
ינבש ינפמ ותיב םולש םושמ רנ םיקילדמש בתוכש (ותיב םולש ה"ד)
.ךשוחב תבשל םירעטצמ ותיב

ידי לע היעבה תא רותפל ןיאש ד"בארה םשב אבומ (דמ 'יס) וב לכב
םולש םג היהיש ןפואב ורואל לכאיו ותיבב הכונח םשל דחא רנ תקלדה
םשל וליפאו הכונח רנ רואל שימשת םוש תושעל רוסאש םושמ ,תיב
.הוצמ תדועס

חערת ןמיסב םלוא ,(ב"קס) גערת ןמיסב םהרבא ןגמה םג בתוכ והומכ
הכונח רנ קילדהל לוכי םינפב םיקילדמשכ הזה ןמזבש בתוכ אוה (ב"קס)
םוקמ לכמ - ורואל שמתשהל רוסאש יפ לע ףאו ,ךשוחב בשי אל אליממו
לע חינמש הנכסה תעשב ורמאש ומכו ,רחא ןפואב רשפא יאש ןויכ ןכ גהני
.וב שמתשמ וחרכ לעש יפ לע ףא ונחלש

(חערת 'יסו גערת 'יס א"א) םידגמ ירפהו (חערת 'יס) דרש ישובל לעב
בתוכש המ אקוד אלא ,הכלהל םניא הלאה םהרבא ןגמה ירבדש םירובס
ךרטציש הכונח רנ אלו תבש רנ קילדיש אוה רקיעהש גערת ןמיסב
םש ,הנכסה תעש ןיבל ונינפלש ןידה ןיב קלחל שי ןכא .ורואל שמתשהל
לבא ,(ט ןויצ ב ,אכ) ליעל ראובמכ רכיה ליבשב רחא רנ חינהל ךירצש ונדמל
.הכונח לש רנ אלו תבש לש רנ קילדיש רבתסמ - דחא רנ אלא ול ןיאשכ

הקלדהל םדוק הזיא - הכונח רנו תבש רנ .ב

,הכונח תבשב הקלדהה רדס תא ונתייגוסמ דומלל שיש בתוכ ן"במרה
- וריבחמ חבושמהו רידתה לכש ןויכ הכונח לש רנל תבש לש רנ םידקיש
.וריבחל םדוק

בתוכ (165 'מע א"ח םימדרנ יציקמ תאצוה) תולודג תוכלה לעב םלוא
וניא רבכ - תבש לש רנה תא םידקמ םאש ינפמ הכונח לש רנה תא םידקיש
.תבשה תא לביק רבכש רחאל הכונח לש רנה תא קילדהל לוכי

תא ומצע לע לבקי תורנה תקלדהבש חרכה ןיאש ודגנכ ןעוט ן"במרה
רחאל ףא הכאלמ תושעלו ךישמהל ןתינש תויגוס המכמ חיכומו ,תבשה
לעב ףאש ןכתי לבא .א"בטירהו א"בשרה םיבתוכ ןכו ,תורנה תקלדה
לבקל בייח תבש לש תורנ תקלדהבש רמול ןווכתמ וניא תולודג תוכלה
קילדהל בוש לכוי אלו תבשה תא לבקיש ךכל שוחל שיש אלא ,תבשה תא
.הכונח לש תורנה תא םידקהל ףידע ןכלו ,הכונח רנ

רבוס ם"במרהש (וט 'יס הכונח 'לה) םייח תוחראב אבומ ןינע ותואב
ןכתיו ,ךכ בתוכ ם"במרה ןכיה ראבתה אל םלוא ,הליחת תבש לש קילדמש
.ם"במרל אלו ן"במרל ותנווכו וירבדב רפוס תועט הלפנש

תולודג תוכלה לעב תעדכ בתוכ (טערת 'יס) ךורע ןחלשב רבחמה
רוריבב דוע ןייעו ,תבש רנ ךכ רחאו הליחת הכונח לש רנ םיקילדמש
הרחאש ףסוי בר לש ותשאב השעמה תא םישרפמש שיש ו ןויצ ןמקל הכלה
.הכונח תבשב הקלדהה תא

שודיקה לע תורנה תפדעה .ג

שי םלוא ,אסינ ימוסרפ םושמ ףידע הכונח רנש אצוי ארמגב ראובמה יפל
שודיקה תא תושעל רשפאשכ קר וא דימת לח הז תופידע רדס םא ןייעל
הלטבל רשפא יא אתיירואדמ שודיקה תוצמש ןויכש איה הרבסהו ,תפב
.ןנברדמ איהש רנה תקלדה תוצמ ינפמ

םישודיחב אבומ) ןתנוהי וניברו יריאמהש ,םינושארה םיקלחנ הז ןינעב
דועב ,תפ ול ןיאשכ םג םדוק תבש רנש םירבוס (ן"רל םיסחוימה
ול שיש יאנתב םדוק רנהש םיבתוכ (ף"ירה יפדב א ,י) ן"רהו א"בשרהש
.תפ

הנודנ םש (ב ןויצ א ,וק ףד) םיחספ תכסמל הכלה רוריבב דוע ןייע
הב םיאצוי ןיא םאו ,אתיירואדמ ללכב איה שודיקה תוצמ םאה הלאשה
.ןנברדמ קר וניה ןייה לע שדקל בויחהש ןפואב הליפתב רבכ

הז ירה - לוכאל המ ול ןיאש םוקמבש בתוכ (ד"קס גסר 'יס) םהרבא ןגמה
ש"ארה השקמש הממ וירבדכ חיכומו ,תבש רנ לע הפידע תפש טושפ
לוכיש ינפמ שודיקה לע ףידע רנהש טושפש (זי 'יס י"פ) םיחספ תכסמב
תונקל םידקי םלועלש עמשמ ירה ,תפ ול ןיאש ץרתמ וניאו ,תפה לע שדקל
.תבשב לוכאל המ ול היהיש ידכ תפ

אל ךא םילכאמ ראשל רנה תא םידקיש אופיא איה םהרבא ןגמה תנקסמ
ינפמ ,רנל תמדוקו הפידע תפש (ב"קס חערת 'יס) ז"טה בתוכ והומכ .תפל
שלש תוצמ םייקל ידכו ,אתיירואדמ ותווצמש הנשמ םחלל תפל םיכירצש
.אתיירואדמ איה םגש תודועס

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US