Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תבש תורנ לש הקלדהה ןמז

בר הל רמא .הל תקלדמו הרחאמ תוה ףסוי ברד והתיבד .ארמג :גכ ףד
דמלמ - "...הליל שאה דומעו םמוי ןנעה דומע שימי אל" ,אינת :ףסוי
הרבס .ןנעה דומעל םילשמ שאה דומעו שאה דומעל םילשמ ןנע דומעש
.רחאי אלשו םידקי אלש דבלבו ,אנינת :אבס אוהה הל רמא ,המודקאל

ארמגה דומע םוליצל

,התעיקש םע אלא המחה עקשתש םדוק הכונח תורנ ןיקילדמ ןיא .ו ןויצ
.'וכו .ןימידקמ אלו ןירחאמ אל

(ה ,ד הכונח ם"במר)

וקילדמש רכינ וניא זאש ,לודג םויה דועב וקילדהל רהמל םידקי אל
לבקלו לודג םויה דועב רנ קילדהל הצור םאו ,רחאי אל םגו ,תבש דובכל
,המדקה וז ןיא דימ תבש וילע לבקמש ןויכ יכ ,יאשר - דימ תבש וילע
.הגה .הלילה םדוק עיברו העש איהש ,הלעמלו החנמה גלפמ אהיש דבלבו
ונבכי - לודג םויה דועבמ קלוד רנה היה םאו ,זסר ןמיס ןמקל ןייעו
.תבש ךרוצל ונקילדיו רוזחיו

(ד ,גסר םייח חרוא)

תוכרב תכסמב תופסותה ,לאננח וניבר ,(הרחאמ ה"ד) י"שר שוריפ יפל
ארמגהש ראובמ (ו 'יס ד"פ) תוכרב תכסמב ש"ארהו (ברד ה"ד א ,זכ ףד)
.תבש לש רנ תקלדהל הירבדב תנווכתמ ונתייגוסב

רכינ אלשכ םידקי אלש בתוכ י"שרו ,ןמזה והמ קוידב ראבתה אל ארמגב
תעיקש םדוק טעמ קילדמש בתוכ לאננח וניברו ,תבש דובכל קילדמש
ןיב העיקשה רחאל קילדהל רוסאש טושפ הז ירה רוחיאה יבגל .המחה
י"שר שרפמו ,תרחאמ התיה ףסוי בר לש ותשאש אבומ ארמגבו ,תושמשה
לעב .רוסאה ןמזב הקילדה אלש רבתסמו הכישחל ךומס הקילדמ התיהש
םויה דועב קילדתש הל ורמאו ,העיקשה ינפל שממ הקילדהש ונחרכ
.לודג

לבקמ וניאשכ אקוד םידקהל ןיאש םישרפמ תוכרב תכסמב תופסותה
גלפ ןמזמ רבכ םדקומ קילדהל לוכי - תבש וילע לבקמשכ לבא ,תבש וילע
.ךורע ןחלשב קספנ ךכו ,החנמה

םיכירצש הכונח רנ לש ןמזה ןינעל ונתייגוס ןושל תא איבמ ם"במרה
ךכ םישרפמש שיש איבמ יריאמה םגו ,המחה תעיקש םע קוידב וקילדהל
תבש רנ יבגלש ינפמ הזה שוריפה תא םיפידעמ םהש הארנ .ונתייגוס תא
ןתמו אשמהמש תושקהל שי תאז לכב םלוא ,ךכ לכ קיודמ ןמז ןיא
דועו ,הכונח לש רנ לע אלו תבש לש רנ לע ןאכ רבודמש עמשמ ארמגבש
ףסוי בר אלו ףסוי בר לש ותשא הקילדה עודמ הכונח רנב רבודמ םאש
.ומצעב

,הכונח תבשב היה רבודמש ם"במרה יפל היגוסה תא שרפמ לזאה ןבא לעב
קילדהל ולכויש ידכ תבש רנ לש הקלדהה תא הרחא ףסוי בר לש ותשאו
הבשח - ךכ תושעל אלש הל ורמאשכו ,ןמזב הכונח לש רנה תא םדוקמ
הז לעו ,םדקומ שממ הכונח לש רנה תא וקילדיש ןפואב הברה םידקהל
אצוי הז יפל .הכונח לש רנה תא ךכ לכ םידקהל אלש יוארש הל ורמא
.ליגרהמ רחואמ רתוי תצק תבשה תורנ תא םיקילדמ הכונח תבשבש
תורנ תא קילדמ תמאבש יאנתב ןוכנ תויהל לוכי הז שוריפש ןבומכ
(וט 'יס הכונח) םייח תוחרא לעב םלוא ,תבש לש תורנה ינפל הכונח
רוריבב ןייעו ,תבש לש תורנה תא םדוק קילדמש ם"במרה תעדב בתוכ
.וירבדב רפוס תועט שיש ןכתיש (ד-ג ןויצ) ליעל הכלה

ם"במרה תטיש תא ץרתמ (דל 'עה הכונח 'לה רוטיעה לע) ריבדה חתפ לעב
אוהש ינפמ הקילדה ףסוי בר לש ותשאו ,הכונח רנב ונתייגוסב רבודמש
.אמוס היה

רנ לש הקלדהה ןמז ןינעב ד ןויצ ב ,אכ ףד ליעל הכלה רוריבב דוע ןייע
.הכונח

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US