Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ופרשל בייחש ןמשב הוצמ רנ תקלדה

הרזג - ורעבל וילע הוצמש ךותמ ?אל אמעט יאמ תבשבו .ארמג :גכ ףד
בוט םויב אכה אלא ,ןנישייח אל הטי אמשל :רמא אדסח בר ...הטי אמש
.בוט םויב םישדק ןיפרוש ןיאש יפל ,ןניקסע תבש ברע תויהל לחש

ארמגה דומע םוליצל

ןמשב קלודש רנה תא תוטהל אוביש שושחל שי םא תקולחמ שי ארמגב
ןמשב תבש לש רנ קילדהל רוסאש ורמא ןכלו ששח שי הבר יפל .הפירש
בוט םויב הנשמה תא שרפמ אוהו ,הזכ ששח ןיא אדסח בר יפלו ,הפירש
.תבש ברעב תויהל לחש

םיקסופ ךכ ךותמו ,אדסח בר ירבדכ אתיירב תאבהב תמייסמ ארמגה
רוסיאהש קיסהל ןתינ הז יפל .ותומכ הכלהה תא יריאמהו א"בשרה
םוי ברעבו תבש ברעב אלו ,ומצע בוט םויב קר גהונ רנה תא קילדהל
,(אינת ה"ד א ,דכ) תופסותה םיבתוכ תמאב ךכ .לוחה תומיב םהשכ בוט
.א"בטירהו יריאמה ,ןתנוהי וניבר ,ויתופסותב ש"ארה ,א"בשרה
ןיא - םוי דועבמ קילדמש ןויכש ראובמ ן"רל םיסחוימה םישודיחב
.בוט םויבו תבשב ךכ רחא קלודש המב רוסיא

יפל ירהש ,אדסח ברל תעייסמה אתיירבה תנבהב ישוק שי הז שוריפ יפל
לכב הפירש ןמשב רנה תא םיקילדמ ןיאש עמשמ אמתסב הב בותכש המ
.םתטיש יפ לע אתיירבה תא ריבסהל םיחרוט תופסותה לבא ,תבש ברע

תא רסוא אדסח בר םג היפל ,(םיקספבו תופסותב) ד"ירל שי תרחא הטיש
תויהל לחש בוט םויב קילדהל אובי אלש הריזג םושמ תבש לכב הקלדהה
תויהל לחש בוט םויב אכה" ארמגב וירבד תא שרפמ אוה .תבש ברעב
רוסיאל םעטה והזש אלא ,רוסיא שי זא קרש ןווכתמ וניאש "תבש ברעב
רוסיאהש אתיירבהו הנשמה ןושלמ וירבדכ חיכומו ,תבש לכב עובקה
בתוכש הממ הארנ ןכו ,(ז ,א הכלה) ז"אירה םג בתוכ והומכ .דימת גהונ
הפירש ןמשב הכונח רנ קילדהל רוסאש (חי ,אי תומורת 'לה) ז"בדרה
.תבש לש רנ קילדהל רוסאש ומכ

הפירש ןמשב קילדהל רוסאש רבוס אדסח ברש אבומ (א הכלה) ימלשוריב
אלו ןידה רקיעמ רוסיאל הנווכהש עמשמו ,לוחב תבש ברעשכ ףא תבשב
ימלשוריה יפלש םיריבסמ הרוא ןרק לעבו עשוהי ינפה .הריזג םעטמ
וז אלא ,הכאלמ רוסיא דצמ וניא בוט םויב םישדק קילדהל רוסיאה
.תבשבו בוט םויב םישדק ופרשי אלש בותכה תריזג

רוסיאה םעט לע ימלשוריה ןיבל ילבבה ןיב תקולחמ ונינפלש אצמנ הז יפל
לעו ,הכאלמ דצמ אוה רוסיאה ילבבה יפלש ,בוט םויב םישדק תפירש לש
.אקוד תבש ברעב תויהל לחש בוט םויב רבודמש שרפל אדסח בר ךרצנ ןכ

םוי ברעב םג קילדהל רוסאש םיבתוכ (גנק 'מע) םהרדובאהו יריאמה
םיסחוימה םישודיחב ראובמ ןכו ,בוט םויב וילע ףיסוי אמש הריזג בוט
ףורשל רוסיאהש םירבוסש דומלל שי ד"ירה ירבדמו םהירבדמו ,ן"רל
שיש (ו ןויצ ב ,דכ) ןמקל ךכ לע ןייעו ,הרותה ןמ אוה בוט םויב המורתה תא
הרוסא המורתהו םישדקל קר סחייתמ הרותה ןמ רוסיאהש םירבוסש
.הריזגל הריזג ףיסוהל יואר ןיא םהירבדלו ,ןנברדמ קר

לע בתוכו ,הפירש ןמשב תבש רנ תקלדהל רשקב רבד איבמ וניא ם"במרה
אדסח בר יפלש רבוס ם"במרה הארנכש (ד 'יס ג"ח) לובז תיב רפס לעב ךכ
טרפל ךרוצ ןיא אליממו ,תבש ברעב תויהל לחש בוט םויב קר לח רוסיאה
רוסאש (ח ,ג) בוט םוי תוכלהב בתכ רבכש רחאל תדחוימ הכלהב תאז
םויב םיפרוש ןיאש םשכ ,המורתכ איהש האמט הלח בוט םויב ףורשל
ןייע דועו ,תוינשמה שוריפב וירבדמ הארנ ןכו ,ואמטנש םישדק בוט
.(םש) ןמקל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US