Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונחב "םיסנה לע" תרימא

ןויכ ?ןוזמה תכרבב הכונח לש ריכזהל והמ :והל איעביא .ארמג .דכ ףד
?ןנירכדמ אסינ ימוסרפ םושמ אמליד וא ,ןנירכדמ אל - אוה ןנברדמד
- ריכזהל אב םאו ,ריכזמ וניא :אנוה בר רמא הרוחס בר רמא אבר רמא
ירוכדאל רבס ,אבר יבל עלקיא הדוהי רב אנוה בר .האדוהב ריכזמ
ףא - האדוהב הלפת המ ,הלפתכ :תשש בר והל רמא ,םילשורי הנובב
.האדוהב ןוזמה תכרב

ארמגה דומע םוליצל

.'וכו ."םיסינה לע" האדוהב ןיפיסומ םירופבו הכונחב .א ןויצ

(גי ,ב הליפת ם"במר)

ףיסומש ךרדכ "םיסנה לע" ץראה תכרב עצמאב ףיסומ םירופבו הכונחב
.'וכו .הלפתב

(ו ,ב תוכרב ם"במר)

ץראה תכרבב ,ןוזמה תכרבב "םיסנה לע" רמוא - הכונח ימי תנומש לכ
ליעל ןייעו) .ותוא ןיריזחמ ןיא - רמא אל םאו ,"םידומ" תכרבב הלפתבו
.(ה-ד ףיעס דצר ןמיס

(א ,בפרת םייח חרוא)

ןוזמה תכרבב .א

"םיסנה לע" לש הרכזהה יבגל קפס ןיאש חכומ ארמגב םירבדה ךלהממ
.ןוזמה תכרב יבגל קר קפס שיו ,הליפתב

ללהל ועבקנ הכונחה ימי ירהש הליפתה יבגל קפס ןיאש שרפמ י"שר
דועב םויה תבוח ןה תוליפתהש ותנווכ תא ריבסהל הארנו ,האדוהלו
לעב םיבתוכש המל םינווכמ וירבד ואצמנו ,םויה תבוח ןניא תודועסהש
ןיא הכונחבש (הכונח 'לה) תולודג תוכלה לעבו (וכ 'יס) תותליאשה
.הליפת לש בויח שי לבא הליכא בויח

תכרב לע הקפתסה ארמגהש םיריבסמ (והמ ה"ד) תופסותה תאז תמועל
הל שיו רוביצב תרמאנש הליפת לע אלו ,תיבב דיחיב תרמאנש ןוזמה
.אסינ ימוסרפ

לע" םהירבדל םיריכזמ עודמ תופסותה לע השקמ הלאש קמעהב ב"יצנה
רחאלש רמול ךירצ ילואו ,שחלב קר תרמאנש תיברע תליפתב "םיסנה
הנקסמה רחאלש דועו ,תוליפתה ןיב קלחל ואר אל רבכ ונקיתש
הערג אל תיברע תליפתש יאדו - ןוזמה תכרבב םירמואש ונתייגוסב
.הנממ

,האדוהב ריכזמ - ריכזהל אב םאו ,ריכזמ וניאש איה ארמגה תנקסמ
לש רדגב רבדה ראשנו ריכזהל ךירצ וניאש איה הנווכהש י"שר שרפמו
,הבוח לש היה וליאכ רבדה השענו ריכזהל םלוכ וגהנ השעמלו ,תושר
.יריאמהו תורואמה לעב םיבתוכש ומכ

- חכש םא םלוא ,הבוחכ רבדה השענש בתוכ (זכש 'יס) עורז רואה םג
תכסמב ורמאש ומכו ,הכונחב לוכאל הוצמ ןיאש םושמ ,רזוח וניא
שדוח שארב ןוזמה תכרב לע רזוח וניא הז םעטמש (ב ,טמ ףד) תוכרב
."אוביו הלעי" חכששכ

ריכזהל םלוכ וגהנש ןויכש ה"יבארה םשב בתוכ (טער 'יס) יכדרמה םלוא
.רזוחו הבוח וילע ואשע - ריכזהל תנמ לע ךריבו

םשבו ,הרותה ןמ וניא הכונחש ינפמ רזוח וניאש בתוכ ףסוי תיבה
שיש תורמל ,רזוח וניא הכונח תבשב ףאש ףיסומ אוה הבושתב א"בשרה
תבשב לחש שדוח שארל המוד וניאש ריבסמ אוה .הליכא תבוח הב
.הרותה ןמ אוה שדוח שארש םושמ ,ןוזמה תכרב לע ףא רזוחש

איהש םירופ תדועסב קרש (חמ 'יס) הבושתב ל"שרהמה בתוכ הזב אצויכ
םירופב תוליכאה ראשבו הכונחב אלו ,רוזחל ךירצש רמול שי הבוח
.הבוח ןניאש

ןוזמה תכרבב ףא רוזחל בייחמש ימלשוריב םיסרוגה שי תאז םע
,ב תוכרב) הנשמ םחלה ,(ב"יקס יכדרמה לע) עשי ידגב לעב ומכ ,הכונחב
הכונחב םישועש תודועסש םיקסופה יפל ךכל רבסה ףיסומה ח"בהו (ו
.(י ןויצ ב ,אכ ףד) ליעל ראובמכ ,הוצמ לש ןה

הליפתב .ב

דחי םלוא ,הכונחב הליפתב "םיסנה לע" תרימא לע קפס ןיאש ראבתה רבכ
הכונח ןוגכ ,ףסומ וב ןיאש לכש (די ,ג תוכרב) אתפסותב ונדמל תאז םע
םיריזחמ ןיא - חכש םא ךא ,הליפתב ערואמה ןיעמ ריכזמ - םירופו
שרופמב ריכזהל ילבמ ונתייגוס ךשמהב םג תאבומ וזה אתיירבה .ותוא
אוהש עמשמ (א ,אי ףד) ף"ירהמ הארנה יפל םלוא ,םירופו הכונח תא
ןכתיש םיבתוכ (ינתד ה"ד) תופסותה לבא .ונתייגוסב ףא ןכ סרוג
.םירופו הכונחל אלו תוינעתל אקוד תנווכתמ ונתייגוסבש אתיירבהש

בויח ןינעל ארמגב תאבומה אתיירבה תועמשמב ןד (וט 'יס) ש"ארה ףא
ארמגהש הארנש ףוסבל בתוכו ,הליפתב הכונחב "םיסנה לע" תרימא
רתוי לודג וב בויחהש ןכתיו ,הכונחל תעגונ הניא וזה אתיירבהש תרבוס
ףא ךירצש וירבדמ קיסמ (ק תוא) לאנתנ ןברק לעב .אסינ ימוסרפ םושמ
ש"ארה ירבד לכמ הארנ השעמל םלוא ,רמא אלו חכש םא רוזחל
.רזוח וניאש םיכסמ אוה םגש םיקספבו תופסותב

איהש םירופ תדועסבש (םש) ל"שרהמה בתוכש המ יפל הזב ןודל שי דוע
הליפתב ןידה אוה הרואכלו ,חכש םא רוזחל ףא ךירצש רמול שי הבוח
ןויכ טלחומ ןוימד הז ןיאש באז תודלות לעב ךכ לע בתוכו ,הבוח איהש
ןיאש הליפתה ומכ אלש ,םויה תבוח איהש םירופ תדועס איה תדחוימש
.םימיה ראשב רשאמ רתוי הלא םימיב דחוימ בויח הב

רחאל ןוזמה תכרבב הרזחה תא בייחמש ה"יבארה יפלש בתוכ ףסוי תיבה
תוהגהב אבומש המל תאז ףרצמ אוה .הליפתב ןידה אוה הבוחכ הואשעש
תליפתב "םיסנה לע" ריכזה אלש ימ תא םיריזחמש (ונת 'יס) יכדרמ
םיפסומה תליפתב הרזח ןיד שי םאש ףסוי תיבה ריבסמו ,םיפסומה
תורחאה תוליפתב רזוחש רמוחו לק - שדוח שארו תבשל תדחוימש
.םימיה לכל עובק ןבויחש

ותוא םיריזחמש רבוסש ה"יבארה םגש איה ח"בה תעד ,אסיג ךדיאמ
חכומש ומכו ,הליפתב ותוא םיריזחמ ןיאש הדומ ןוזמה תכרבב
אלא הניא הרכזהה םצעש ןוזמה תכרבב קרש ריבסמ אוה .אתפסותהמ
ןיאש המ ,רוזחל ךירצ ריכזה אלו ריכזהל תנמ לע ךריבשכ אליממ - תושר
תנקת וז אלא ותמכסהבו ונוצרב היולת הרכזהה ןיאש הליפתב ןכ
המצעב וזו ,הנקתה יפל גוהנל ןווכתמ - ללפתהל דמעשכ ךכיפל .םימכח
.רוזחל ךירצ וניא - ריכזה אל רשאכש תעבוק

ימ תא םיריזחמש (םש) יכדרמ תהגהב רומאהש ח"בה בתוכ הז דבלמ
ליבשב רזוחש ןויכש ,תבשב אקוד הז ירה םיפסומה תליפתב ריכזה אלש
אתפסותה תנווכ איה ךכ הז שוריפ יפל .הכונח ליבשב םג רזוח - תבשה
םהבש ,ףסומ םהב שיש םימי ןיבל ףסומ םהב ןיאש םימי ןיב הניחבמה
ןיאש בתוכו ךכ לע קלוח (ד"קס) ז"טה םלוא .הכונחה ליבשב ףא םירזוח
רוזחל ךירצ ףסומ םהב שיש םימיבש התנווכ אלא ,אתפסותל שוריפה הז
הז אליממו ,ףסומ ןברק וב שיש ךכב תאטבתמה םויה תשודק ליבשב
.הכונחב "םיסנה לע" ריכזה אלשכ הליפתה לע רוזחל םיכירצ ןיאש טושפ

רואיבב (זי 'יס ד"פ) תוכרב תכסמב ש"ארה ידי לע תאבומ תדחוימ העד
שרפמו ,וב רוזחל ךירצ ןיאש רבדב רזוח והוארש םת וניבר לש ותגהנה
םא ךא ,רוזחל בייח וניאש הז ןבומב ותוא םיריזחמ ןיאש ןידה תא
.רוזחל לוכי - הצור

הכלהה תטיש .ג
ףסכה .הליפתבו ןוזמה תכרבב הכונח לש ריכזהל ךירצש בתוכ ם"במרה
םחלהו ,וריכזה םיארומאהש ונאצמש רחא הבוח וזש ריבסמ הנשמ
.ריכזהל הבוח שיש ונדמל (ותסרג יפ לע) ימלשוריה ירבדמש בתוכ הנשמ

הנשמ םחלהו ,ריכזה אלו חכששכ ןידה המ שרופמב בתוכ וניא ם"במרה
ןיא - רוזחל ךירצש ןיבהל ןתינ ימלשוריה תעדלש תורמלש ריבסמ
,ריכזהל תושר קר שיש תשרפתמ ילבבה תיגוסש ןויכ ךכ בתוכ ם"במרה
לע רוזחל אלש רתוי יואר הלטבל הכרב לש רוסיאה תרמוח םושמ ןכל
.הכרבה

בתוכש ם"במרה ןושלב קיידמ (ג ,ג הכונח ם"במרה לע) םהרבא רוא לעב
,"םיסנה לע" רמואש בתוכ וניאו "םיסנה לע" תרימא תא םיפיסומש
רשאכש ם"במרה ןושלב ותעדל וניצמ ךכו ,רוזחל םיכירצ ןיאש ךדמלל
.םירזוח ןיאש רמול ןווכתמ - םיפיסומש בותכל קיידמ

תכרבבו הליפתב "םיסנה לע" םירמואש שרופמב בתוכ ךורע ןחלשה
קספנ םש דצר ןמיסב הכלהל הנפמ א"מרהו ,ותוא םיריזחמ ןיא ךא ןוזמה
.יאשר - רוזחלו רימחהל הצור םאש םת וניברכ

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US