Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תינעתב "וננע" תליפת

...ןוגכ - ףסומ ןברק ןהב ןיאש םימי ... :איעשוא יבר ינתד .ארמג .דכ ףד
ללפתמ - החנמו תירחשו תיברע :תודמעמו תוינעת לש ינשו ישימחו ינש
ןיא - רמא אל םאו ,"הלפת עמוש"ב ערואמה ןיעמ רמואו הרשע הנומש
.ותוא ןיריזחמ

ארמגה דומע םוליצל

"הלפת עמוש"ב ףיסומ - הנעתהש דיחי וליפא ,תינעתה ימיב .ה.ד ןויצ
.'וכו ,"וננע"

(די ,ב הליפת ם"במר)

דחא ,ללפתמו רזוח וניא - תינעת תלפתב "וננע"ו ...ריכזה אלש ימ ןכו...
,"וננע" רמוא - וילגר רוקעיש םדוק רכזנ םאו ,רוביצ חילש דחאו דיחי
ןוצרל ויהי" ,"הקוצו הרצ תע לכב ליצמו הדופ" ,"הליפת עמוש התא יכ"
.'וגו "יפ ירמא

(טפשמ ןיעב ןיוצ אל - די ,י םש ם"במר)

דיחי ןיב תינעת וילע לבקש דיחי ןיב ,"הלפת עמוש"ב "וננע" רמוא דיחי
- שחלב ותלפת רדסמש רובצ חילש ןכו ,רובצ תינעתב רובצה םע ללפתמה
וננע" רמאי - דיחי הנעתמשכ וליפא... .הגה ."הלפת עמוש"בו ימד דיחיכ
.'וכו "ונתינעת םוצב

ףיעס דלר ןמיס ליעל ןייעו) ,ותוא ןיריזחמ ןיא - "וננע" רמולמ חכש םא
.(ותלפת רחאל) המיתח אלב ורמוא - וילגר רקעש םדוק רכזנ םאו ,(ה-ד

ונזחאי אמש ,החנמב םא יכ "וננע" רמוא דיחיה ןיאש םירמוא שי
תירחש תלפתב םג ורמוא רובצ חילש לבא ,ותלפתב ןרקש אצמנו סומלוב
עבראבו ,להקהמ תצק ונעתי אלש רשפא יאש ,םר לוקב ללפתמ אוהשכ
לכאיו סומלוב ונזחאי וליפאד ,ויתולפת לכב ורמוא דיחיה םג - תומוצ
םימכח ונקתש ןויכ ,"הזה תינעתה םוצ םויב וננע" רמימל ריפש ךייש -
דבלמ ,החנמב םא יכ ורמואל אלש תומוצה לכב וגהנו .הגה .וב תונעתהל
.םר לוקב ללפתמשכ תירחש ורמואש רובצ חילש

(ג-א ,הסקת םייח חרוא)

תיברע תליפתב .א

רמואש אתיירבב רומאה תא םישרפמ (וט 'יס) ש"ארהו (תיברע ה"ד) י"שר
התושו לכואש תורמל ,תינעתה תסינכ לילל הנווכהש תיברעב הליפתה תא
(ב ,אי ףד) תינעת תכסמב ונדמלש הממ היאר ךכל םיאיבמ םה .הלילה לכ
לע ףא תינעת תליפת ללפתמש תינעת וילע לביקש דיחיה לע רמא אנוה ברש
תבושתב תאבומה אתיירבמ היאר דועו ,הלילה לכ התושו לכואש יפ
.י"שר ירבדב טרופמכ םינואגה

החכוה איבמו םהירבדכ בתוכ (ויפדב א ,ד ףד) תינעת תכסמב ף"ירה םג
ףיסומ (ף"ירה יפדב א ,ג ףד 'ה תמחלמ תינעת) ן"במרהו ,ימלשוריהמ
תועמשמ שיש החיכומ םוי דועבמ תינעתה תא לבקל ךירצש הדבועהש
היה יואר ןכ אל םאש ,לוכאל ךישממש תורמל ברעב רבכ תינעתה םויל
.ותינעתל ךומס קר תינעתה תא לבקיש

םיריבסמ יריאמהו (םש תינעתב ף"ירה לע) ן"רה ,(םש תינעת) א"בטירה
אלא ,ברע דע ברעמ םהש םידעומה לככ יהירהו ברעהמ הליחתמ תינעתהש
אלא ונעתי אלש רוביצה תוינעתמ קלחבו דיחי תוינעתב ולקה םימכחש
.םויב

ןמז לכ היפלו (ף"ירה יפדב א ,ג תינעת) רואמה לעב לש ותעד איה תרחא
אתיירבה םג ותעדל .הליפתב תינעתה תא ריכזמ וניא - לוכאל רתומש
.םוי דועבמ לוכאל ןהב םיקיספמש תוינעתב קר תקסוע ונתייגוסבש

רואמה לעב לש ורואיב תא החוד (םש תינעת) 'ה תמחלמב ן"במרה
,ןוזמה תכרבב הרכזה ןהב ןיאש הב רמאנ ירהש ,ונתייגוסבש אתיירבל
.לוכאל םיכישממ ןיידעשכ ברעב םג הליפתב ריכזמש עמשמ

תירחש תליפתב .ב

ןיאש םינואגה םשב םיבתוכ (תוינעת ה"ד) תופסותהו (תיברע ה"ד) י"שר
אצמנו לכאיו סנוא ול עראי אמש תירחשבו תיברעב "וננע" רמול םיליגר
ה"ד ב ,אי) תינעת תכסמב תופסותב םג תרכזנ וז הטיש .ותליפתב ןרקש
םשב (א לבק ךרע) ךורעבו תולודג תוכלה םשב (וצ 'יס) ק"מסב ,(ןל
ןכש (ב"קס השמ יכרד) א"מרהו רוטה םיבתוכו ,בקעי ר"ב םיסנ וניבר
.וגהנ

החנמב וליפא םיריכזמש (ד"קס) םהרבא ןגמה בתוכ החנמה תליפת יבגל
וניאו תוצח דע הנעתה רבכ םינפ לכ לעש ינפמ ,לודג םויה דועשכ הלודג
.ותליפתב ןרקש ארקנ

תירחשב רבכ הליפתה תא רמוא רוביצה חילשש תופסותב אבומ ןכ ומכ
תכסמבו ,הנעתמש רוביצהמ דחא תוחפל היהי אלש רשפא יאש םושמ
עידומש רוביצה חילש לש וזה הרכזהל תובישח שיש םיפיסומ םה תינעת
.תינעתה לע ךכב

החכוה שיש (וט 'יס) ש"ארהו (תופסותב) י"רה םישקמ וז הטיש לע
םיששוח ןיאש עמשמ ,ערופו ותינעת םדא הוולש וניצמש הממ הכופה
,םינואגכ הכלה ןיאש קיסמ תמאב ש"ארה .ותליפתב ןרקש אצמיש ךכל
והומכ .ותליפתב ןרקש ארקנ וניא - הנעתיש ותעד ללפתמש העשבש ןויכו
ארקנ וניא - העש התואב הנעתמש ןויכש (ף"ירה יפדב א ,אי) ן"רה בתוכ
.ןרקש

ערופו ותינעת הוולש ןידה םגש םינואגה תטיש תא ץרתמ ףסוי תיבה
ןכאשכ רבודמש בתוכ ח"בה לבא ,"וננע" תליפת ללפתה אלש ךכב יולת
וניאש ינפמ המילשהל אלו תינעתה לע תוולל ול וריתה תאז לכבו ללפתה
הליפתה תא ריכזי אלש רתוי יואר הליחתכל לבא ,שממ ןרקש ארקנ
.םילשי אל אמש תירחשב

ערופו הוולש ןידהמ חיכוהל שי ,הברדאש בתוכ וישודיחב רפוס םתחה
םיאנתה ימיב תינשנש אתיירבהש ריבסמו ,תירחשב "וננע" םיריכזמ ןיאש
.תינעתה תא ומילשיש םיחוטבו םיקזח ויהש ינפמ תירחשב ריכזיש הרמא

רבד שדחל םילוכי םינואגה ויה דציכ ש"ארה השקמ םירבד לש םפוגל
אל ארמגה ןמזב רבכש םירבסהה יפל ךא ,ארמגב ורמאש המל דוגינב
ריכזהל גהונ היהש בתוכ ש"ארה םלוא .הישוק וז ןיא תירחשב וריכזה
.דרפסב גהנמה ךכש בתוכ רוטהו ,תירחשב "וננע"

תינעתב תירחשב "וננע" ריכזהל אלש וגהנש אבומ (אס 'יס) וב לכ רפסב
םינואגה ףאש ףסוי תיבה ריבסמו ,םיריכזמ רוביצ תינעתב לבא ,דיחי
םויב וננע" רמול םוקמ שי - םוצה תא ונקית םימכחש ןויכש ךכל םידומ
.םילשיש חוטב וניאשכ וליפא "הזה תינעת םוצ

תעבראב ףאש בתוכ א"מרה םלוא ,ךורע ןחלשב רבחמה קסופ ךכ
.החנמב קר הליפתה תא דיחיה ריכזמ תומוצה

חכששכ .ג

,הכונחב "םיסנה לע" רמול חכששכ רזוח םא הלאשה הנודנ (א ןויצ) ליעל
ןידל הווש תינעתב ןידהש הארנ הזב םיקלוחה םינושארה ירבדמו
.הכונחב

לעב ,הדוגאה לעב ,ז"אירה ,ד"ירה ,א"בשרה ,תופסותה ,ף"ירה תעד
הצר םאש איה םת וניבר תעדו ,רזוח וניאש יריאמהו ש"ארה ,תורואמה
.רוזחל לוכי

רכזנ םאש םיפיסומ (די ,י קרפ) ם"במרהו (א ,ד ףד) תינעת תכסמב ף"ירה
'ןוצרל ויהי' ךכ רחאו 'וכו 'וננע 'ה וננע' :רמוא - וילגר רקעש םדוק
בתוכ ןכו ,הכרבב םתוח וניאש םתנווכש (אי 'יס) ק"מסה קיידמו ,'וכו
.רוטה

לאיחי יברש ויתוברמ לביקש (םש) ק"מסה תוהגהב אבומ תאז תמועל
בשחנ וניא הז ןוגכבש רוטה ריבסמו ,הכרבב םותחל לוכיש רבוס שירפמ
.ומצעל הכרב עבוקש ימכ

תא םייס רבכשכ קר רזוח וניאש ם"במרה ןושלב קיידמ הנשמ ףסכה
.הכרב התואל רזוח - ןכ ינפל רכזנ םא לבא ,ותליפת

ד"פ תוכרב 'סמב ש"ארב אבומ) ןנחלא וניברש ,תופסונ תועד שי הז ןינעב
הנוי וניברו ,רזוח הירחאלש הכרבב חתפ אלש ןמז לכ קרש רבוס (זי 'יס
רבכ הירחאלש הכרבב חתפ אל םא ףאש רבוס (םש ש"ארב אבומ אוה ףא)
.רזוח וניא

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US