Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תבשב הרטפהב שדוח שאר תרכזה

ברד - הדוהי ברו אנוה ברד אה :ףסוי ברל ייבא רמא .ארמג :דכ - .דכ ףד
ריטפמה - תבשב תויהל לחש שדח שאר :בר רמא לדיג בר רמאד ,אוה
איבנ ןיא - תבש אלמליאש ,שדח שאר לש ריכזהל ךירצ וניא תבשב איבנב
היתיא - אכה ,ללכ אכיל שדח שארדב איבנ - םתה !?ימד ימ .שדח שארב
...החנמו תירחשו תיברעב

.אתתעמש ינה לככ אתכליה תילו

ארמגה דומע םוליצל

ריכזמ איבנב ריטפמה - תבשב שדח שאר לח םא ןכו... .(ב ,דכ) א ןויצ
.הלפתב ריכזמש ומכ ,וז הכרבב שדח שאר

(וט ,בי הליפת ם"במר)

שיו ,ללכ שדח שאר לש ריכזמ ריטפמה ןיא - תבשב שדח שאר לח םא
ותוא ןיריכזמ - שדח שאר לש המיתחב ריכזמ וניאש יפ לע ףאש םירמוא
,'הזה שדוחה שאר םוי תאו הזה חונמה םוי תא' רמואש ,הכרבה ךותב
.הנושאר ארבסכ גהנמהו

(ב ,דפר םייח חרוא)

תבשב הרטפהב שדוח שאר תרכזה לש ןידה תא תוושהל תשקבמ ארמגה
בר רמאש םשכש ,שדוח שארבו תבשב םיפסומב הכונח תרכזה לש ןידל
ןיא םג ךכ - שדוח שאר ריכזהל ךירצ וניאש ריטפמה יבגל בר םשב לדיג
הקיסמו האוושהה תא החוד ארמגה .םיפסומב הכונח תא םיריכזמ
םג הנווכהש י"שר שרפמו ,הלאה תועומשה לככ הכלה ןיאש ףוסבל
שדוח שאר ריכזהל ךירצש אצויו ,ותומכ הכלה ןיאש לדיג בר ירבדל
.הרטפהב

'ה תמחלמ) ן"במרה ,(ויפדב א ,אי ףד) ף"ירה ,לאננח וניבר תעד םג איה ךכ
קסופ ןכו ,(םש ף"ירה לע ן"רב אבומ) הנוי וניברו (םש ף"ירה יפדב
.ונינפלש הכלהב ם"במרה

תסחייתמ "אתתעמש ינה לככ אתכליה תילו" ארמגה ןושלש ריבסמ ן"במרה
הלא תועומשכ הכלה ןיאש תרמוא המצע ארמגה .תועומשה לכל יאדוב
םויב הליענב תבשה תרכזה יבגל יול ןב עשוהי יבר רמאש המ חכמ
לש ןידה ןיב קלחל םוקמ היה םא וליפאש ןעוט ן"במרה לבא ,םירופכה
לככ אתכליה תילו" ארמגה ןושלמ תאז לכב - הרטפהה לש ןידה ןיבל הליענ
תערכהש ראובמ "יול ןב עשוהי יבר רמאד אה יכ אלא ,אתתעמש ינה
םיאבומ וירבדו יול ןב עשוהי יבר ירבד לע אקוד תססובמ הניא ארמגה
.האוושהה םשל קר

תרכזה לש ןידל רשקב ורמאש הממ ארמגה ךשמהמ היאר ףיסומ א"בטירה
וז ןיאש ינפמ םיריכזמ ןיאש ,תבשב תיברעב צ"שה תרזחב בוט םוי
שיש המ לכ תא םיריכזמ הבוח איהש הליפת לכבש ןאכמ ,הבוח תליפת
.םוי ותואב

אבומ) ה"ארה ,רואמה לעב ,(תילו ה"ד) תופסותה לש איה תרחא העד
רפס לעב ,תורואמה לעב ,המלשהה לעב ,(ן"רל םיסחוימה םישודיחב
- אפר 'יס) יכדרמהו (ם"במרה לע תוגשהב) ך"מרה ,(טכר 'יס) המורתה
הרכזהה לע רבדמש יול ןב עשוהי יבר ירבדמ היאר ןיא םתעדל .(בפר
וליא ,ןכ לע רתי .שדוח שארב ללכ תכייש הניאש הרטפה לש ןידל ,הליפתב
רמול וילע היה - הרטפהב שדוח שאר םיריכזמש יול ןב עשוהי יבר רבס
הליענב תבש םיריכזמש שודיחהמ רתוי לודג וניהש הזה שודיחה תא
.םירופכה םויב

,הנושארה הטישה קוזיחל ואבוהש תוינושלה תויארה תא החוד ה"ארה
תויגוסב םיקיידמש וניצמ םא םגו תווש תויגוסה לכ אלש בתוכו
שיש םעטב אוה רקיעהו ,ונתייגוסב בייחמ הז ןיא - וז הטישכ תורחא
.הרטפהב שדוח שאר ריכזהל אלש הרבס

(רוטה לע) ל"שרהמה םיקלחנו ,תועדה יתש תא איבמ (זט 'יס) ש"ארה
הכלהש ש"ארה בתוכ ויתופסותב ןפוא לכבו ,ותנקסמ רואיבב ח"בהו
.םיריכזמ ןיאש לדיג ברכ

םיכירצ ןיאש רמול ותנווכ - םיריכזמ ןיאש רבוסש ימש בתוכ א"בשרה
תרכזה יבגל ורמאש וניצמש ומכ ,ריכזהל לוכי הצור םא לבא ריכזהל
ןיאש י"ר םשב בתוכש רוטה ןושלמ עמשמ ןכו ,ןוזמה תכרבב הכונח
.הרטפהב שדוח שאר ריכזהל םיכירצ

אלו הכרבה ךותב הרכזהל הנווכה םיריכזמש העדלש בתוכ הנוי וניבר
,תיברעב המיתחב שדוח שאר םיריכזמ ןיאש ומכ הז ירהו ,המיתחב
.החנמו תירחש

שאר םיריכזמש איה וז העד לש הנווכהש ד"ירה בתוכ אסיג ךדיאמ
.המיתחב שדוח

רחאו םיריכזמ ןיאש העדה תא הליחת ,תועדה יתש תא איבמ ךורע ןחלשה
.הנושארה העדכ גהנמהש םייסמו ,הכרבה ךותב םיריכזמש העדה תא ךכ

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US