Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

עבש ןיעמ תליפת

תויהל לחש בוט םוי :אבר רמאד ,אברכ אתכליה ןל אמייקו .ארמג :דכ ףד
םוי לש ריכזהל ךירצ וניא תיברע הביתה ינפל דרויה רוביצ חילש - תבשב
,אתשה יכה .בוט םויב תיברע דרוי רובצ חילש ןיא - תבש אלמליאש ,בוט
םושמ ינוקתד אוה ןנברו ,ךירצ אל ימנ תבשב וליפאד אוה ןידב - םתה
!תולפת עבראב בייחתנש אוה םוי - אכה לבא ,הנכס

ארמגה דומע םוליצל

,רוביצה םע שחלב ללפתמש רחא ,רוביצ חילש רזוח תותבש ילילב .ג ןויצ
ןכו ,עבש ןיעמ תחא הכרב אלא עבש ללפתמ וניא לבא .םר לוקב ללפתמו
יהלא םהרבא יהלא ,וניתובא יהלאו וניהלא ,'ה התא ךורב' :רמוא אוה
וימחרב הנוק ,ןוילע לא ארונהו רובגה לודגה לאה ,בקעי יהלאו קחצי
ןיאש שודקה לאה ,ורמאמב םיתמ היחמ ,ורבדב תובא ןגמ ,ץראו םימש
דובענ וינפל ,םהל חינהל הצר םב יכ ,ושדק תבשב ומעל חינמה ,והומכ
,תואדוהה לא ,תוכרבה ןיעמ דימת םוי לכב ומשל הדונו ,דחפו האריב
ינשודמ םעל השודקב חינמו ,יעיבשה ךרבמו תבשה שדקמ ,םולשה ןודא
ונתחונמב אנ הצר ,וניתובא יהלאו וניהלא .תישארב השעמל רכז ,גנוע
...'תבשה שדקמ 'ה התא ךורב ,'וכו

ילילב תיברע ללפתהל ןיאב םעה בורש ינפמ ?הז םימכח ונקת המלו
ודבל ראשיו ,ותלפת םילשה אלו אבל רחאתנש ימ םש היהיו ,תותבש
ידכ ,ללפתמו רוביצ חילש רזוח ךכיפל .הנכס ידיל אביו תסנכה תיבב
.םהמע אציו רחאתמה םילשיש דע םעה לכ ובכעתיש

ןיא - שדח שאר וא םירופיכה םוי וא ,תבשב תויהל לחש בוט םוי ,ךכיפל
לבא ,וז הכרבב םויה ןינע ריכזמ הביתה ינפל תיברע דרויה רוביצ חילש
.וז הכרבב םויה בייחתנ אלש יפל ,דבלב תבשה שדקמ הב םתוח

(בי-י ,ט הליפת ם"במר)

.הגה .התוא רמוא דיחיה ןיאו ,עבש ןיעמ תחא הכרב רובצ חילש רמואו
אלבו החיתפ אלב הרמואל לוכי - ומצע לע רימחהל הצור דיחיה םא והימ
.המיתחו החיתפ אלב רובצ חילש םע הרמאל רובצה ןיגהונ ןכו ,המיתח

,עבש ןיעמ הכרבב בוט םוי לש ריכזמ וניא - תבשב תויהל לחש בוט םוי
.('וכו הנוק ןוילע לא תכרב :שוריפ)

(ט-ח ,חסר םייח חרוא)

הליפתה תא רמול רוביצ חילשל וניקתהש ריבסמ (הנכס םושמ ה"ד) י"שר
ויה לוחבו בושיל ץוחמ ויה תסנכה יתבש םושמ לוחב אלו תבשב אקוד
תבש לילב לבא ,תסנכה תיבב תיברע םיללפתמ ויה אלו םתכאלמב םיקוסע
דע םיהתשמה םירחאמל םימכח וששחש ןויכו ,תסנכה תיבל םיאב ויה
ידכ רוביצה תליפת תא וכיראה ןכל - םיקיזמהמ ועגפי אלש הליפתה רחא
.ם"במרה שרפמ ןכו ,הליפתה תא ומייסיש דע םהמע ויהיש

וזה הליפתה תא רמול ונקיתש םעטה םינואגה יפלש בתוכ (ב"יקס) א"רגה
ידי םיאצויו ,רוביצה םע ללפתהל וכרטצי אלש םירחאמה תבוטל אוה
.רוביצה חילש תליפתב הבוח

ינפמ הארנכ ,וזה הליפתה תא ונקית אלש ונתייגוסמ עמשמ בוט םוי יבגל
תבשבש ףיסומ א"בטירהו ,תסנכה תיבל םירחאמ ןיאו תבשכ רידת וניאש
.םיקיזמה ינפמ ששח רתוי שי

תא םירמואש ימלשוריה םשב בתוכש (וצק 'יס) ה"יבארה תעד איה תרחא
אלא הנכסה תמחמ הניא הנקתה וז העדל .בוט םוי ילילב םג הליפתה
תליפת לש הרימאה ידי לע ררבתמ הזו ,תושר תיברע תליפתש תוארהל
.עבש ןיעמ

םייק הנכסל ששחהש ינפמ ,דיחיב אלו רוביצב קר תרמאנ המצע הליפתה
םיבתוכ - הרמוא דיחיה םאש אלא דבלב וז אלו ,רוביצב הליפתב קר
וזש ה"יבארה םשב (ה תוא) תוינומיימ תוהגה לעבו (דפר 'יס) יכדרמה
'יס) חקרה לעבל וניצמ אסיג ךדיאמ .ךורע ןחלשה קסופ ןכו ,הלטבל הכרב
הכרבה תא ךרבמ דיחיה םגש םינואגה םשב בתוכש (םש יכדרמב אבומ ,נ
.תוינומימ תוהגהב אבומש ומכ לאננח וניבר קסופ ןכו ,וזה

יאשר דיחיהש ף"ירה םשב (טמק 'מע) םהרדובאב אבומ ןינע ותואב
.ךורע ןחלשב א"מרה בתוכ ןכו ,המיתחו החיתפ אלב הרמואל

אלש דיחיה ליבשב התיה הנקתהש םינואגה םשב א"רגה ירבד ורכזנ ליעל
ךכו ,רוביצה חילשמ עמושש עבש ןיעמ תליפתב הבוח ידי אצויש ללפתה
תאצל לוכי דיחיהש (טי ןישע) ג"מסבו ןואג םרמע בר רדסב אבומ םנמא
םעטמש ףיסומ (ו"טקס) םהרבא ןגמהו ,וזה הליפתה תעימשב הבוח ידי
וזה הליפתה תא רמאו םידקה םא וליפא הבוח ידי דיחיה אצוי הז
.האלמ עבש תליפת םוקמב

ןיעמ תכרבב הבוח ידי אצוי וניאש רבוסו םינואגה תעד לע קלוח רוטה
"אוביו הלעי" חכשש ימ לע ורמאש המל המוד הז ןיאש ריבסמ אוה .עבש
דעו הליחתמ צ"שה תרזח תעימשב הבוח ידי תאצל לוכיש שדוח שארב
ןיעמ תליפת ןכ ןיאש המ ,הליפתה לכ תא תללוכ צ"שה תרזחש םושמ ,ףוס
.עבש

תבשב תויהל לחש חספה לילב וז הליפת םירמוא ןיאש בתוכ א"בטירה
(זפת 'יס רוטב אבומ) רוטיעה לעב םיבתוכ ןכו ,םירומש ליל והזש ינפמ
הארנו ,ורמואל וגהנ תאז לכבש בתוכ רשא (דיר 'מע) םהרדובאהו
עבש ןיעמ תליפת תרימאל םירחאה םימעטה לע ססובמ הזה גהנמהש
.אקוד םיקיזמה תנכסל הליפתה תא םירשקמ םניאש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US