Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ער וחירש ןרטעב תבש רנ םיקילדמ ןיא

,תבשה דובכ ינפמ ןרטעב ןיקילדמ ןיא :רמוא לאעמשי יבר .הנשמ :דכ ףד
.םינמשה לכב ןיריתמ םימכחו

ארמגה דומע םוליצל

הבוחו ,אציו ונחיני אמש ,ער וחירש ינפמ ןרטעב םיקילדמ ןיא .ד ןויצ
.'וכו ,רנה רואל בשיל וילע

(י ,ה תבש ם"במר)

.'וכו ,אציו ונחיניו ,ער וחירש ינפמ ןרטעב ןיקילדמ ןיא ןכו...

(ג ,דסר םייח חרוא)

תא רוסאל לאעמשי יברכ םיקסופ ךורע ןחלשהו רוטה ,ם"במרה
לע קלוחו דיחי לאעמשי יברש יפ לע ףאש הנשמ דיגמה ריבסמו ,הקלדהה
אברו ,וירבדב הנד (ב ,הכ) ארמגהש ינפמ ותומכ הכלה תאז לכב - םיברה
חירה תמחמ אצי אלש גואדל שי ןכל ,הבוח תבש רנ תקלדהש קמנמ םש
.ערה

(בי 'יס ב"ח) עורז רואהו (ב ,בי ביתנ) םחורי וניבר תעד איה תרחא
וניבר תעד םג איה ךכש ףיסומ עורז רואה .ןרטעב םיקילדמש םיבתוכש
םישרפתמ וירבדש ירונ ןב ןנחוי יברכ (א ,וכ) ןמקל קסופש לאננח
קסופ ם"במרה ףאש ריעהל יואר םלוא .לאעמשי יברכ אלש תוטשפב
.לאעמשי יברכ םג שרופמב קסופש תורמל ,ירונ ןב ןנחוי יברכ אי הכלהב

תאשונ ארמגהש םוקמב םיברה דגנכ דיחיכ םיקסופ םא יללכה אשונה
אוה וירבד ךותב .(ית ללכ) יכאלמ די רפסב הבחרהב ןודנ וירבדב תנתונו
,םיברכ הכלהה תראשנ הז ןפואב םגש ד"ירה ומכ רבוס ש"ארהש בתוכ
ונתייגוס לש ןידה יבגל ףסוי תיבה בתוכש הממ תושקהל שי ךכ לעו
ןתמו אשמה לכ תא (חי 'יס) איבמש רחאמ לאעמשי יברכ קסופ ש"ארהש
אוה הארנה ץוריתה .דיחיה תעדכ רבוסש ןאכמ ,הנקסמה תאו ארמגבש
ןיחבהל שיש לארשי םהרבא יבר םשב יכאלמ דיב םש אבומש המ יפ לע
הרבסה תקזחתמ זא יכ ,יתכלה שודיח וב שי םא ארמגבש ןתמו אשמב
םעטה יפלש ריבסמ אוה וז ךרדב .דיחיה ירבדכ הכלהש רמול םישקבמש
,ירמגל הלוספ ןרטעב הקלדההש אצוי ,תיבהמ אציש ששח שיש ארמגבש
המ ,הקלדהל רחא ןמש הנקיו ותוסכ תא רוכמיש םדאל יואר אליממו
יואר אל םנמא ויפל הנשמב לאעמשי יבר ירבדב רכזנה םעטה יפל ןכ ןיאש
ליבשב ותוסכ תא רוכמל בויח שיש רמול רשפא יא םלוא ,ןרטעב קילדהל
לע הכלה ונל שדחמ ארמגבש ןתמו אשמהש ןויכ ,ךכיפל .רחא ןמש תונקל
הביסה וזו ,ותומכ הקספ תמאב ארמגהש ןאכמ - לאעמשי יבר ירבד יפ
גוהנל שיש רבוס אוה ללכ ךרדבש תורמל ארמגה תא איבמ ש"ארהש ךכל
.םיברכ הכלהש ליגרה ללכה יפל

- ןרטע אלא ול ןיא םאש (ט"קס א"א) םידגמ ירפה בתוכ םירבד לש םפוגל
,יאדו ידימ איצומ אצי אמש קפסה ןיאש ,רנ ילב הדועסל בשי אלו קילדי
םירוסאה םינמש ול שישכ תאז תמועל .הדועס לש יאדוה בויחהמ ונייהד
לש קפסל סנכי אלו קילדי אלש בטומ - רנה תא תוטהל אוביש ששחה ינפמ
.אתיירואד רוסיא

אלש בטומש בתוכש (ם"במרה לע) ךלמה רתכ לעב לש ותעד איה תרחא
.ןרטעב קילדי אלו םימכח תנקת לע רובעי

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US