Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

בוט םויב האמט המורת תפירש רוסיא

.בוט םויב הפירש ןמשב ןיקילדמ ןיא .הנשמ :דכ ףד
.בוט םויב םישדק ןיפרוש ןיאש יפל ?אמעט יאמ .ארמג

ארמגה דומע םוליצל

,הלחה תא לשבי אל - הלחה תאמטנש וא האמט הסיע התיה םאו... .ו ןויצ
ןיפרוש ןיא ןכו ,תדמוע הפירשל וזו לוכאל אלא בוט םויב ןילשבמ ןיאש
תפירשש ,בוט םויב ואמטנש םישדק ןיפרוש ןיאש ,בוט םויב התוא
הניאש הכאלמ תישעו ,"ףרשי שאב" רמאנש ,השע תוצמ ואמטנש םישדק
אל תא החוד השע ןיאו ,השעת אלו השע - הב אצויכו הליכא ךרוצל
.השעו השעת

(ח ,ג בוט םוי ם"במר)

אלא ,םישדקב רוסיאל האמט המורתב רוסיאה תא הוושמ ארמגה
(יפל ה"ד) תופסותה תלאשכ ,םהיניב לידבהל םוקמ שי הרואכלש
המורתב ןכ ןיאש המ ,בוט םוי החוד םתפירש ןיאש אוה ןיד םישדקבש
.הפירשה תעשב תונהיל רתומש האמט

ן"רהו ויתופסותב ש"ארה ,א"בשרה תעד איה ןכו ,תופסותב י"רה תנקסמ
רוסיא בוט םויב האמט המורת תפירשב ןיא תמאבש (ף"ירה יפדב ב ,י)
(ב ,גכ) ן"במרה .םישדק ףורשל אובי אמש הריזג ,ןנברד אלא אתיירואד
דחיב הזה רוסיאה תא הנומש המצע הנשמהמ וז הנקסמל החכוה ףיסומ
.דבלב ןנברדמ םרוסיאש םירחאה םינמשה לכ םע

האמטה המורתה תא ףורשל ורסאש ראבמ (ף"ירה יפדב םש) רואמה לעב
תא םייקל ידכ קר ךרוצל אלש ףא הפרושל אובי אלש ידכ ןפוא לכב
דוגינב ,(אל ה"ד א ,ומ ףד) םיחספ תכסמב תופסותה םיבתוכ ןכו ,הוצמה
ינפמ ךרוצל הפירשה לע רוזגל יואר אלש ונתייגוסב םיבתוכש המל
המורתה תא ףורשל אוביש חיכש הז ןיאש םושמ ,ךרוצל אלש הפירש
.התפירשב הנהנ וניאש הזכ ןפואב האמטה

,זכ הציב תופסותבו יפל ה"ד תופסותב אבומ) א"בירה תטיש איה תרחא
םויב האמט המורת ףורשל רוסיאה היפלו (קחצי וניבר םשב לעו ה"ד ב
ריבסמ אוה .בוט םויב םישדק תפירש לש אתיירואד רוסיאב לולכ בוט
אצמנ - הפירשב האנההמ ץוח תואנהה לכ תא הרסא הרותהש ןויכש
רזחו ,הוצמה םויק ךרוצל אלא האנהה ךרוצל תישענ הניא הרעבההש
.םישדק ףורשל רוסאש ומכ רוסיאל ןידה

לש ללכהמ תאצוי המורתה תפירש ןיאש בתוכ (ןיאו ה"ד א ,הכ) י"שר
ךכ .אתיירואדמ אוה רוסיאהש רמול הצורש עמשמו ,םישדק תפירש
הבישחה הרותהש לכש (הלח ה"ד ב ,זכ) הציב תכסמב וירבדמ םג עמשמ
'מע) םהרדובאה תטיש םג וזו ,הרוסאה הכאלמכ איה ירה - הפירשה תא
(א הכלה) ימלשוריהמ ןיכומיס וז הטישל שיש בתוכ הרוא ןרק לעב .(גנק
רוסיא שיש םושמ תבש ברעב הפירש ןמשב קילדהל רוסאש רמואש ימ יפל
רוסיא ללכב אקוד הניאו בותכה תריזג וזש ירה ,תבשב םתפירשב
.א ,הכ ןמקלו ב ,גכ ליעל הכלה רוריבב דוע ןייעו ,הכאלמ

םויב האמט המורת ףורשל רוסיאה תא שרופמב ריכזמ וניא ם"במרה
התוא םיפרוש ןיאש האמט הלח לע רבדמ אוה ונינפלש הכלהבו ,בוט
ךכו ,האמט הלח ןידכ אוה המורת לש ןידהש רמול ןכ םא ןתינ .בוט םויב
תורנ םיקילדמ ןיאש ןידה תא ריבסמשכ תוינשמה שוריפב וירבדמ הארנ
לחש בוט םויל הנווכהש (ב ,גכ) ליעל אדסח בר ירבדכ הפירש ןמשב תבש
.בוט םויב הפירש ןמש םיקילדמ ןיאש ינפמ רוסאו ,תבש ברעב

הכלהב וירבדמו תוינשמה שוריפב ם"במרה ירבדמש ריעהל שי ןכ ומכ
.אתיירואדמ אוה רוסיאהש רבוסש עמשמ ונינפלש

הכלהב ם"במרה ןושלב קיידמש (אי ,ה תבש) חמש רואל שי תרחא העד
רוסיא ןיאש רבוסש ןאכמ ,ןמש לע אלו הלח לע אקוד רבדמש ונינפלש
רוסיאהש תופסותה תטישכ ם"במרה תטיש תא שרפמ אוה .ןמשה תפירשב
הרבס שיש ראבל ךיראמו ,הריזגה ינפמו ןנברדמ קר אוה ארמגב רכזנה
התפירש לע הריזגהש ינפמ ןמשה תפירש לע אלו הלחה תפירש לע רוזגל
יבגל תרחא תקולחמב היולת םישדק לש ןמש ףורשל אובי אלש ידכ
אצוי ונובשח יפל םוקמ לכמ .הב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש ,תוחנמ
ןמש תקלדה לע הריזגל םוקמ ןיאש ,םש ותטישל המיאתמ ם"במרה תעדש
לע אלו הלחה לע קר הכלהה תא ם"במרה בתוכ ןכל ,בוט םויב הפירש
.אמטנש ןמשה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US