Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

האמט המורתב הפירשה תוצמ

הוצמ ךכ - ואמטנש םישדקה ףורשל הוצמש םשכ :בר רמא .ארמג .הכ ףד
.הנממ ינהית הרועיב תעשב :הרות הרמאו ,תאמטנש המורתה תא ףורשל
רמא :הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמאד ,ןמחנ ברדמ ?הרות הרמא ןכיה
בותכה תומורת יתשב - "יתומורת תרמשמ תא ךל יתתנ הנה ינאו" ארק
- "ךל" :אנמחר רמאו ,האמט המורת תחאו הרוהט המורת תחא ,רבדמ
.ךלישבת תחת הקיסהל היהת ךלש


ארמגה דומע םוליצל

וא ןגדה אמטנ וליפא ,הרוהט ןיב האמט ןיב ,ןהכל המורתה .ב.א ןויצ
האמטב המורת ונממ שירפהל בייח הז ירה - שירפיש םדוק ולוכ שוריתה
האמט תחא ,"יתמורת תרמשמ תא ךל יתתנ... ינאו" :רמאנש ,ןהכל הנתילו
היה םא .התפירשב ונהי האמטהו ,םינהכל תלכאנ הרוהטה .הרוהט תחאו
.רונתה תא וב ןיקיסמ - וב אצויכו ןגד היה םאו ,ותוא ןיקילדמ - ןמש

(די ,ב תומורת ם"במר)

.םוקמ לכב הפירש ןמש ארקנה אוה הזו אמטה תא קילדמו...

(א ,אי םש ם"במר)

.הגה ...האמוטה ינפמ הפירשל תדמוע איהש ,הזה ןמזב הלודג המורת
וניא וליפאו ,ץראה םע ןיב רבח ןיב ,הצריש ןהכ לכל הזה ןמזב הנתונו
לוכיש ,הפרשלו החינהל לוכיו ,הפרוש אוהו ןהכב קזחומש קר סחוימ
.'וכו ,הפירש תעשב הנממ תונהיל

(טי ,אלש העד הרוי)

ןנברדמ וא אתיירואדמ .א

,שדוקל המוד המורתהש אוה הוצמה םעטש שרפמ (הוצמ ה"ד) י"שר
קר איה הוצמהש רבוסש עמשמ ןאכמ .הלקת ידיל אובי אלש ידכ דועו
.י"שר תעדב (ךכ ה"ד) תופסותהו (ב ,דכ) ן"במרה םיבתוכ ןכו ,ןנברדמ
ומכ אתיירואד הוצמ ךכב שיש רשפאש םיבתוכ םמצע תופסותה םלוא
(לבא ה"ד ב ,בפ ףד) םיחספ תכסמב תופסותה םיבתוכ ןכו ,םישדקב
.(יפל ה"ד ב ,דכ) ליעל תופסותב א"בירהו

תשרופמ ותטיש לבא ,ףורשל ךירצש בתוכ ונינפלש תוכלהב ם"במרה
אוה םש ,(ו ןויצ ב ,דכ) ליעל הראבתהש הכלהב (ח ,ג) בוט םוי תוכלהב רתוי
טפשמל םיניע לעבו ,התפירשב השע תוצמ שיש תאמטנש הלחה יבגל בתוכ
הפירשה תוצמ תא הנומש (צ הוצמ ןישע) תווצמה רפסב ם"במרל םג הנפמ
.ואמטנש םישדקה תפירש ללכב האמט המורת לש

הפירש ידי לע אלש רועיב .ב

ףורשל אקוד ךרוצ ןיאש (המורת ןינפמ ה"ד) י"שר בתוכ (ב ,וכק) ןמקל
םג י"שר בתוכ ךכ .םיבלכל הליכאהל ףא לוכיו תאמטנש המורתה תא
,(הלח ה"ד ב ,זכ ףד) הציב תכסמבו (דציכ ה"ד א ,ומ ףד) םיחספ תכסמב
םאתהב ךכ בתוכ אוהש םיראבמ (ךכ ה"ד) ונתייגוסב תופסותהו
ןיאו ,הלקת ידיל אובי אלש ידכ ןנברדמ קר איה הפירשה תוצמש ותטישל
.תורחא םיכרדב םג רעבל העינמ אופיא

םשכש ,הפירשל האוושהה לש תועמשמה תא ביחרמ ףא ןמקל י"שר
,םיבלכל הליכאהל םג רוסא - בוט םויב האמט המורת ףורשל רוסאש
ונשיש רוסיאה ומכ ,הרוסאה הכאלמכ השענו תובישח לביק לכהש
.בוט םויב םישדקה תא ףורשל הרותהמ

לע (ב ,גל ףד) הרומת תכסמב ונדמלש הממ י"שר לע םישקמ תופסותה
רוסאש עמשמ ירה ,םיפרשנה האנה ירוסיא ללכב איהש תאמטנש המורתה
ראבמ י"שרש ץרתמ (ב ,טי 'יס א"ח) יולה תיב לעב .תורחא םיכרדב הרעבל
ןיא לבא ,םיפרשנה תא רובקל ןיאש קר דמלל האבכ הרומתב הנשמה תא
רבד לכו ,תורחא םיכרדב םרעבל רוסאש םיפרשנה לכ לע רמול חרכה
.וניינע יפל ןודנ

אקוד התוצמש םיבתוכ וישודיחב ן"רהו א"בשרה ,םמצע תופסותה
םושמ אתיירואדמ וא ,םישדקכ הואשעש םושמ ןנברדמ וא הפירשב
ויתופסותב ש"ארה ,(ף"ירה יפדב א ,נ ףד) רואמה לעב .שדוק תארקנש
המורתה תא ףורשל הוצמש הרמאש ארמגה ןושלמ ךכ םיקיידמ יריאמהו
.יוזיב םושמ םג שי םיבלכל הלכאהבש ףיסומ ףא יריאמהו ,תאמטנש

יפ לע תופסותה םיבתוכ הפירשל םינתינ םניאש םירבד יבגל תאז םע
.ףוליז םהב השעיש (ב ,כ) םיחספב ארמגה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US