Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תבש לש רנ קילדהל בויחה רדג

בר רמאד ,הבוח - תבשב רנ תקלדה ,רמוא ינאש :היל רמא .ארמג :הכ ףד
רנ תקלדה :בר רמא אבר רב ןמחנ בר רמא הל ירמאו ,אדבז בר רב ןמחנ
.הבוח - תבשב


ארמגה דומע םוליצל

וניא הצר םאו קילדמ הצר םא ,תושר הניא - תבשב רנ תקלדה .א ןויצ
יבוריע ןוגכ ,הנשעיש דע הירחא ףודרל בייח וניאש ,הוצמ אלו ,קילדמ
םישנ דחאו םישנא דחאו ,הבוח אלא ,הליכאל םידי תליטנ וא תורצח
לע לאוש - לכאי המ ול ןיא וליפא .תבשב קולד רנ ןהיתבב תויהל ןיבייח
ךרבל בייחו .תבש גנוע ללכב הזש ,רנה תא קילדמו ןמש חקולו םיחתפה
ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב' :הקלדה םדוק
םהב בייח אוהש םירבדה לכ לע ךרבמש ךרדכ ,'תבש לש רנ קילדהל ונוצו
.םירפוס ירבדמ

(א ,ה תבש ם"במר)

.תבשב קולד רנ םהיתבב תויהל םיבייח - םישנה דחאו םישנאה דחא
,רנה תא קילדמו ןמש חקולו םיחתפה לע לאוש - לכאי המ ול ןיא וליפא
.אוה תבש גנוע ללכב הזש

(ב ,גסר םייח חרוא)

אלש ןידל רבסהכ םיאבומ ,הבוח איה רנה תקלדהש ארמגב אבר ירבד
.אציו הנחיני אמש הריזגה םעטמ אוהש ,ןרטעב קילדי

םוקמב אלא הבושח הדועס ןיאש אוה תבש דובכש וירבד תא שרפמ י"שר
איה הבוחש רמול ותנווכש םישרפמ (תקלדה ה"ד) תופסותה םג .רוא
לכ ןכש ,הקלדהה בויח םצע תא שדחל אב וניאו ,רנה םוקמב דעסיש
.הקלדה בויח שיש תוחיכומ רבכ תויגוסה

י"שרו ,תיב םולש םושמ תבש רנ לש תובישחה לע ונדמל (ב ,גכ) ליעל
רושק בויחה ןיא הז יפלו ,ךשוחב תבשל םירעטצמ םישנאש םש שרפמ
(דמק 'יס) ל"ירהמ םשב (ג"יקס) םהרבא ןגמה בתוכ ךכ .הדועסל אקוד
רנה רואל הנהנש המב ידו ,רנה רואל שממ דעסיש ךרוצ ןיאש שיגדמ רשא
לוכאל םיכלוהש ינפל תורחאה תונכהב וליפא וא ,הדועסל הנכהה ךרוצל
.רחא םוקמב

איה רנה תקלדהש (ח"בבו דצר 'יס יכדרמב אבומ) ם"רהמה תעד םג וז
אקוד הדועסה לע הדפקה ןכ םא ןיאו אליממ ,ןבאו ץעב ולשכי אלש ידכ
.רנה רואל היהתש

תורנה ןיא םאש הדוגאה לעב בתוכש המ לע תקלוח וז העדש בתוכ ח"בה
ותטישלש םושמ ,הלטבל הכרב יהוז - הלילה דע םיקלודש םיכורא
הכרב איה רנה לע ותכרב - רצחב לכואו תיבב תורנ קילדמה םגש רבתסמ
.אקודב הדועסל הרושק הקלדהה ןיא ם"רהמה תטיש יפלש דועב ,הלטבל
רנה רואל איהש הדועסה אלמלאש הדוגאה לעב רבוס ח"בה תעדלש הארנ
ירבד ךותמ קיסמ אוה ךכו ,הכרב ןינעל בויחל בשחנ הקלדהה בויח ןיא
.ונתייגוסב י"שרו תופסותה

הבוח שיש םיעדוי ונייה אבר ירבד אלול ףאש םיבתוכ תופסותה רומאכ
וזש םירמוא ונייה אל אבר ירבד אלולש ריבסהל רשפא ךא ,רנה תקלדהב
בייחל ןיאש ,תבש גנוע לש תיללכה הוצמהמ קלח קר אלא תידוחי הבוח
שיש הנכסהמ לצנהל ליבשב קר בויח והזש וא ,תדרפנ הכרבב הילע
רנה תא קילדהל תדחוימ הבוח שיש שדחתהש ןויכ לבא ,ךשוחב הכילהב
ה"ד) תופסותהמ םג חכומ ךכ .הכרב בויח םג שיש ןאכמ - הדועסה ליבשב
,ונתייגוסב אבר ירבד תובקעב אקוד הכרבה בויח לע םינדש (הבוח
.הכרבה בויחל םוקמ היה אל וירבד אלולש םירבוסש עמשמ

םא וליפא תבש לש רנ קילדהל םיבייחש םיבתוכ ךורע ןחלשהו ם"במרה
רנה תבוח ןיב רשק ןיאש םירבוסש עמשמ הרואכלו ,לוכאל המ ול ןיא
(ד ןויצ ב ,דכ) ליעל וראבתהש םהירבדמ םג עמשמ ךכ .הדועסה תבוח ןיבל
ינפמ אוה רוסיאהש םיבתוכ םניאש ,ןרטעב קילדהל ןיאש ןידל רשקב
ינפמ קילדי אלש אמתסב םיבתוכ אלא ,רנה רואל דעסי אלו אציש ששחה
.רנה רואל תבשל הבוח שיש

הרושק הקלדהה תבוח ןיא ם"במרה תעדלש ןימינב ינב לעב בתוכ ךכ
(י ,ג) רושע תתיבש תוכלהב ם"במרה בתוכש הממ תאז חיכומו ,הליכאל
.תבשב לחש םירופיכה םויב רנ קילדהל בויח שיש

ןגמה ירבד ואבוה םש (ד-ג ןויצ ב ,גכ) ליעל הכלה רוריבב דוע ןייע ,תאז םע
רנה תא קילדמש ךורע ןחלשהו ם"במרה ןושל תא שרפמש (ד"קס) םהרבא
,הלודג הדועסל ףסכ ול ןיאש וזכ תועמשמב לוכאל המ ול ןיא םא וליפא
םתנווכש ןכתי הז יפל .תבש תדועסל תפ תוחפל לוכאל ךירצש יאדוב לבא
תפה תא לכאי אלש ידכ רנ גישהל ליבשב םיחתפה לע רזחל בייחש איה
.רנה רואל היהת הדועסהש אוה בויחה רקיעש אצמנו ,ךשוחב

םוקמב רנה תוצמש ם"במרה תעדב בתוכ (ב ףיעס) ןחלשה ךורע לעב
גנוע תוצמ םושמ איה םירדחה ראשבו ,תבש דובכ םושמ איה הדועסה
לש בויחה דצמ רנה לע ךרבמש ףיסומ אוה .ןבאו ץעב לשכי אלש תבש
םירבד לע םג םיכרבמ ןיאש םשכ ,גנועה תוצמ דצמ אלו תבשה דובכ
.התמחמ השועש םירחא

תבש רנ תקלדה לע הכרבה בויח

ךרבל בויח שי םא הלאשב (הבוח ה"ד) תופסותה םינד אבר ירבד תובקעב
רבד לע ךרבל ןיאש רמול םיצורש שיש םיבתוכ םה .רנה תקלדה לע
.הבוח םה ףא וארקנש םינורחא םימ לע םיכרבמ ןיאש םשכ הבוח ארקנש
ןונגסב הוש הריזג תושעל ןיאש םיבתוכ םה םת וניבר םשב םלוא
,תבש גנוע תוצמ ינפמ איהש ,רנה תא קילדהל הבוחה ןיא ןכש ,ןושלה
.הנכסה ינפמ איהש ,םינורחא םימ לוטנל הבוחל המוד

התיה וליאש ינפמ אוהו ,ךרבל ןיא עודמ ףסונ םעט םיאיבמ תופסותה
ןיאש ןאכמ ,הקילדהלו רוזחלו התובכל ךירצ היה אל - תדמועו תקלדומ
תופסותה םיחוד הזה םעטה תא םג םלוא .הקלדהה השעמ םצעב הוצמ
רוטפ - וילאמ השענ םאש ,םדה יוסיכב הזב אצויכ וניצמש הנעטב
םיבתוכ םה וזמ הריתי .תוסכל ךירצ רשאכ ךרבמ תאז לכבו ,ותוסכלמ
.תבש דובכל וקילדהלו רנה תא תובכל בויח שי תמאב םת וניבר תעדלש

ו ,זמ 'יס תובושתה קלח) רשיה רפסב תאבומ הכרבמ תרטופה הטישה
ףסונ םעט אבומ םשו ,םלושמ וניברו והילא וניבר םשב (ז-ו ,חמ 'יסו
לש הישע לע םיכרבמ ןיאש ונדמל םש (ב ,במ) תוחנמ תכסמב ארמגה יפ לע
םלוא .הליכאב תרמגנ הוצמה תבש לש רנבו ,הוצמה רמג וז ןיאשכ הוצמ
ןיאש ינפמ הוצמה רמג ןכא אוה הקלדהה השעמש ריבסמ ומצע םת וניבר
.וירחא השעמ םוש

ש"ארבו תופסותב םג אבומכ ןואג םרמע בר רדסב רכזנ הכרבה בויח
רצואב םיאבומ) ןואג יוטלפ ברו ןואג יאנורטנ בר תעד איה ןכו ,(חי 'יס)
םיתעה רפס לעבו (בק 'יס) ירטיו רוזחמ לעב ,(גפ 'יס תובושתה םינואגה
.(גי 'יס)

(הפ 'יס םש םינואגה רצוא) ןואג יאה ברו ןואג ארירש בר תעד םג איה ךכ
תא וקילדיש םישנל רמול ךירצש וניצמש הממ היאר ךכל םיפיסומ רשא
.וב תוריהז ןניאש לע תותמ םישנש ורמאש הממו ,רנה

הז ירה - ןבאו ץעב לקתי אלש ידכ אוה קילדהל בויחה םאש ריעהל יואר
ןיא ןכלו הנכסה תא עונמל ליבשב אב םבויחש םינורחא םימל המוד
.הכרב םהילע

רנה תקלדה לע םיכרבמ ןיאש םירבוסה תעד איה ךכש אופיא רבתסמ
.הנכס ידיל אובי אלש ליבשב קר איה הקלדהה תוצמש םיניבמש

רכזנ אל הזה בויחהש ינפמ אוה ךרבל ךירצש הכלהה תעיבקב ישוקה ןכא
אבומ (א תוא) תוינומיימ תוהגהבו (אי 'יס ב"ח) עורז רואב לבא ,ארמגב
רנה תקלדה לע ךרבל ךירצש שוריפב רמאנ האורה קרפב ימלשוריבש
.(דצר 'יס) יכדרמבו (טצק 'יס) ה"יבארב אבומ ןכו ,בוט םויבו תבשב

בויחל רוקמ איבמ (זמק 'מע קוק ברה דסומ תאצוה) גיהנמה רפס לעב
קוספה לע ורמא םש ,(ב ,אי קרפ) הבר שרדממו ףסונ ימלשורימ הכרבה
וניאש סנ וב שיש ,רנה לע איה הכרבהש "יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו"
לע ךרבל ךירצש קיסמ אוה ןאכמ .לוח םויב הבכש ךרדכ תובכל רהממ
םיכרבמש רמול שי הז יפלש ףיסומו ,וכרב אוה ךורב שודקהש םשכ רנה
.בוט םוי לש רנ לע אל ךא תבש לש רנ לע

תקולחמ ןיא היפל ,תשדוחמ העד שי (אי 'יס א"ח) יולה תיב רפס לעבל
רמא אברש ןויכ קרו ,תבש דובכל םיקילדמש תבש לש רנה לע םיכרבמש
ףסונה רנה לע םג ךרבל ךירצ םא ,הזב וקלחנ הדועסה םוקמב קילדמש
.הדועסה םוקמ דיל קילדמש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US