Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

תבש דובכל הצחר

רב ןמחנ בר רמא הל ירמאו ,אדבז בר רב ןמחנ בר רמאד .ארמג :הכ ףד
- רמוא ינאו ,תושר - תיברע ןימחב םילגרו םידי תציחר... :בר רמא אבר
יבר לש וגהנמ היה ךכ :בר רמא הדוהי בר רמאד ?הוצמ יאמ .הוצמ
,וינפ ץחורו ןימח האלמ הבירע ול םיאיבמ ,תבש ברע יאעלא רב הדוהי
.וילגרו וידי


ארמגה דומע םוליצל

,וינפ ץוחרל םדא לע הוצמש םימכח ורמאש הז ?דובכ והזיא .ב ןויצ
.'וכו ,תבשה דובכ ינפמ תבש ברעב ןימחב וילגרו וידי

(ב ,ל תבש ם"במר)

וילגרו וידי ,וינפ ץחרי - ול רשפא יא םאו ,ופוג לכ .הגה ץוחרל הוצמ
.'וכו .תבש ברעב ...שארה ףוחל הוצמו ,תבש ברעב ןימחב

(א ,סר םייח חרוא)

תושר וא הבוח ,הוצמ .א

רב ןמחנ ברו תושר איה הצחרהש רבוס ברש ,תקולחמ תאבומ ארמגב
.הוצמ איהש רבוס אדבז

הז ירה - תויקנ גונעתב הברמה לכש ףיסומ ךא ,תושר וזש קסופ יריאמה
'יס ב"ח) עורז רואה ,(גמש 'יס) ן"בארה ,(זצק 'יס) ה"יבארה לבא .חבושמ
.הוצמ וזש םיבתוכ (גל 'יס) חקורהו (ז

יפ לע תבשה דובכ לש תיללכה הוצמב וזה הוצמה תא ללוכ ם"במרה
,אי ףד) ןתנוהי וניברו ן"בארה תעדל םלוא ,"דבוכמ 'ה שודקלו" קוספה
.םימכח ירבדל עומשל איה הוצמה (ף"ירה יפדב ב

אלא שממ הוצמ וז ןיאש ובר םשב ראובמ ן"רל םיסחוימה םישודיחב
האיבמו "?הוצמ יאמ" תלאושש ארמגה תלאשמ חכומש ומכ ,גהנמ
םיכרבמ ןיאש הביסה יהוזו ,יאעלא רב הדוהי יבר לש וגהנמ תא הבושתכ
.גהנמ לע םיכרבמ ןיאש ינפמ הצחרה לע

םא לבא ,רכש לבקמ - ץחור םאש אוה הוצמה רדגש בתוכ עורז רואה
.שנענ וניא - ץחור וניא

םידי תציחר היפל ןנח בר לש תפסונ העד שיש ארמגב סרוג לאננח וניבר
טקלה ילבש לעבו (גס אתליאש) תותליאשה לעב םגו ,הבוח איה םילגרו
'יס) וב לכבו טקלה ילבשב השעמל קספנ ןכו ,"הבוח" םיסרוג (חנ 'יס)
.(אל

ינפמ הבוחכ הצחרה תרדגהל תופידע שיש בתוכ הלאש קמעהב ב"יצנה
ה"ד) תופסותה םיבתוכש ומכ ,םיכרבמ ןיא עודמ רתוי ןבומ וז ךרדבש
.(הבוח

הצחר וזיא .ב

יבר לש וגהנמ תא איבמו ,ןימחב וילגרו וידי תציחר לע בר רבדמ ארמגב
.וילגרו וידי ,וינפ תא ץוחרל יאעלא רב הדוהי

בתוכ ןכו ,וילגרו וידי ,וינפ תא ץוחרל הוצמ שיש ם"במרה בתוכ השעמל
(גצק 'יס) ומצע ה"יבארה רפסב םלוא ,ה"יבארה םשב (זפר 'יס) יכדרמה
גהנמה רופיסב סרוג אוה ןכו ,דבלב וילגרו וידי תא ץוחרל ךירצש רמאנ
.יאעלא רב הדוהי יבר לש

ןידה לע תססובמ וילגרו וידי תא ץוחרל הוצמהש ריבסמ תמא תפש לעב
יאעלא רב הדוהי יבר קרו ,םילגרו םידי שודיקב הווצמ ןהכהש שדקמב
'יס) חקורה לעבל וניצמ תאז םע .וינפ תא ףא ץוחרל תודיסח גהנמב גהנ
.דבלב םידיה תציחרב איה הוצמהש בתוכש (גל

םיבתוכ ךכו ,ופוג לכ תא ץוחרל הוצמ שיש ןכש לכש בתוכ ן"בארה
.וילגרו וידי ,וינפ תא ץחרי - רשפא יא םא קרו ,א"מרהו רוטה

יתישנ" קוספה יפ לע ,ןמקל הימרי יבר ירבד תא ןייצמ (א"קס) א"רגה
.ףוגה לכ תא ץוחרל הוצמל רוקמכ ,ץחרמה תיב הזש "הבוט

ינפמ וילגרו וידי ,וינפ תא קר ץחר יאעלא רב הדוהי יברש ריבסמ ן"בארה
תכסמב וניצמש איבמ (ב ףיעס) ןחלשה ךורע לעבו ,ץחרמ םש היה אלש
תיבל סנכנ אל ןכלו םיבאכמ לבס יאעלא רב הדוהי יברש (ב ,טמ) םירדנ
.ץחרמה

םג הוצמ שיש םיפיסומ יכדרמהו טקלה ילבש לעב ,עורז רואה ,ה"יבארה
.ללה לע ךכ רמאנש (א ,אל) ןמקל וניצמש ומכ ,שארה תפיפחב

םושמ ,םילגר תציחרב םויה םיגהונ ןיאש בתוכ (ד"קס) הרורב הנשמה
.םיפחי םיכלוה ןיאש

הצחרה ןמז .ג

(ף"ירה יפדב ב ,אי) ן"רה ריבסמו ,תיברע ןמזב םיצחורש בר רמא ארמגב
.ךורע ןחלשהו ם"במרה םיקסופ ןכו ,תבש ברעל הנווכהש

טקלה ילבש לעב בתוכ ןכו ,תבש לילב ונייה תיברעש ראבמ י"שר
לכ תא ץחריש ורמא אל ןכלש רשפא הז יפלו ,הכשח םע ברעל הנווכהש
.תבשב רוסאה רבד אוהש ,ופוג

ישימח םויב ץחרי אלש בתוכ יכדרמה לע ותהגהב םירובגה יטלש לעב
ץוחרל רשפא יא םאש בתוכ (רוטה לע) ל"שרהמהו ,תבשה דובכ הז ןיאש
.תבשל בורק רשפאה לככ ץחרי - ישיש םויב

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US