Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ירצב םיקילדמ ןיא

.ירצב ןיקילדמ ןיא :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר ,אינת .ארמג .וכ - :הכ ףד
רמא .ונממ קפתסי אמש הרזג - ףדונ וחירש ךותמ :הבר רמא ?אמעט יאמ
אוהש ינפמ - אדח ,רמאק דועו אדח !ףע אוהש ינפמ רמ אמיל :ייבא היל
.ונממ קפתסי אמש הריזג - דועו ,ףע


ארמגה דומע םוליצל

,רנה ןמ ונממ חקי אמש ,בוט וחירש ינפמ ירצב אלו... .(ב ,הכ) ד ןויצ
.'וכו ,ףע אוהש ינפמ דועו

(י ,ה תבש ם"במר)

םושמ בייחתמ אצמנו ונממ קפתסי אמש ,ףדונ וחירש ינפמ ירצב אלו...
.הבכמ

(ג ,דסר םייח חרוא)

בוט וחירש ינפמ דחאה ,ירצב םיקילדמ ןיא עודמ םימעט ינש ורמא ארמגב
תיבה ילתכב קבדנש י"שר שרפמו ,ףעש ינפמ ינשהו ,ונממ קפתסהל אוביו
.וקילדמו

ונוממ לע לוהב היהיש ינשה םעטה תא םיריבסמ (אמילו ה"ד) תופסותה
רוסא לוחב ףא ןכ םאש ורמא אל עודמ םילאוש ךא ,תובכל אוביו
.הנכסה ינפמ וב קילדהל

רזעלא ןב ןועמש יבר ירבד תא ארמגה האיבמ (א ,וכ) היגוסה ךשמהב
,ףטקה יצעמ ףרש אלא וניאש ינפמ ,ומע וקומינו ירצב קילדהל ןיאש
רחא ךשמנ וניאש רמול הזב הנווכהש ןושאר ןושלב י"שר שרפמו
.היטה ששח הזב שיו הליתפה

ייבאו הבר וכרצוה עודמ (אדח ה"ד א ,וכ) תופסותה םישקמ הז יפל
רבכ רזעלא ןב ןועמש יברש דועב ירצב הקלדהה רוסיאל םעטה תא ראבל
.ןידה תעיבק םע דחיב קומינה תא ומצעב רמא

ןכלו ,ץעה ןמ םיאבה םינמשב הקלדה רוסיא ןיא הכלהלש ריבסמ א"בשרה
.ייבאו הבר לש םהימעטל םיכירצ

הבר לש םהימעט יפלש םיבתוכ (ט"קס א"א) םידגמ ירפ לעבו חמש רואה
תפשהו ךלמה רתכ לעבו ,בוט םויב םג וזה הקלדהה תא רוסאל שי ייבאו
המ ,ודיצב רשכ רנ שישכ םג םייק רוסיאה םהימעט יפלש םיפיסומ תמא
ירצהש הז יפ לע ריבסמ תמא תפשה .היטה ששח ינפמ רוסיאה םא ןכ ןיאש
שיש ,םהל המוד וניאש ינפמ םירוסאה םינמשה ןיב הנשמב רכזנ אל
.הנשמב םייונמה םירחאה םינמשה לש רוסיאב ןיאש המ ורוסיאב

רמאש ייבא תנווכש (ם"במרה לע) י"ארהמ יקומנב ראובמ תרחא ךרדב
ואצמנו ,הליתפה רחא ךשמנ וניאש רמול ףע אוהש ינפמ קילדהל רוסאש
.ומצעב רזעלא ןב ןועמש יבר רמאש המל םימאתומ וירבד

םיקומינה ינש תרכזהמו ,ייבאו הבר לש םהיקומינ תא בתוכ ם"במרה
ומכ ,ותלוזב ןיאש המ הזב שיש ןכו םינוכנ םהינשש רבוסש עמשמ
הובג םוקמב ריתהל יואר היה ןושארה םעטה יפלש הבר הילא לעב איבמש
ריתהל יואר היה ינשה םעטה יפלש דועב ,קפתסהל אוביש ששח ןיאשכ
הבר הילא לעב תאז םע .הקילדה ינפמ וב שושחל ןיאש שיש לש תיבב
.םיבצמה לכב רוסאל שי םימעטה ינש יפלש ןעוט ומצע

םיכסמ םיקומינה ינש תא איבמש ם"במרהש ןכתיש בתוכ ףסוי יכרבה
ששחה ינפמ לוחב ףא וזה הקלדהה תא רוסאל יוארש תופסותה ירבדל
.ארמגב שרופמ הז ןיאש ינפמ תאז ריכזמ וניאש אלא ,הקילדמ

לוחב רוסיא ןיאש רבוסו תופסותה לע קלוח ויתופסותב ש"ארה םלוא
שיש הרמא אל ארמגהש הביסה וזו ,ךכ לכ הלודג הנכס הזב ןיאש ינפמ
.ןבל טפנ לע היגוסה ךשמהב הרמאש ךרדכ לוחב רוסיא

קרש רבוסש ףסוי תיבה ריבסמו ,הבר לש םעטה תא קר בתוכ רוטה
ךורע ןחלשב םגו ,לוחל םג עגונש ינשה םעטה אלו תבשל עגונ הזה םעטה
.ןושארה םעטה תא קר איבמ אוה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US