Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

אין מדליקים בצרי

דף כה: - כו. גמרא. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: אין מדליקין בצרי.
מאי טעמא? אמר רבה: מתוך שריחו נודף - גזרה שמא יסתפק ממנו. אמר
ליה אביי: לימא מר מפני שהוא עף! חדא ועוד קאמר, חדא - מפני שהוא
עף, ועוד - גזירה שמא יסתפק ממנו.


לצילום עמוד הגמרא

ציון ד (כה, ב). ...ולא בצרי מפני שריחו טוב, שמא יקח ממנו מן הנר,
ועוד מפני שהוא עף, וכו'.

(רמב"ם שבת ה, י)

...ולא בצרי מפני שריחו נודף, שמא יסתפק ממנו ונמצא מתחייב משום
מכבה.

(אורח חיים רסד, ג)

בגמרא אמרו שני טעמים מדוע אין מדליקים בצרי, האחד מפני שריחו טוב
ויבוא להסתפק ממנו, והשני מפני שעף, ומפרש רש"י שנדבק בכתלי הבית
ומדליקו.

התוספות (ד"ה ולימא) מסבירים את הטעם השני שיהיה בהול על ממונו
ויבוא לכבות, אך שואלים מדוע לא אמרו שאם כן אף בחול אסור
להדליק בו מפני הסכנה.

בהמשך הסוגיה (כו, א) מביאה הגמרא את דברי רבי שמעון בן אלעזר
שאין להדליק בצרי ונימוקו עמו, מפני שאינו אלא שרף מעצי הקטף,
ומפרש רש"י בלשון ראשון שהכוונה בזה לומר שאינו נמשך אחר
הפתילה ויש בזה חשש הטיה.

לפי זה מקשים התוספות (כו, א ד"ה חדא) מדוע הוצרכו רבה ואביי
לבאר את הטעם לאיסור ההדלקה בצרי בעוד שרבי שמעון בן אלעזר כבר
אמר בעצמו את הנימוק ביחד עם קביעת הדין.

הרשב"א מסביר שלהלכה אין איסור הדלקה בשמנים הבאים מן העץ, ולכן
צריכים לטעמיהם של רבה ואביי.

האור שמח ובעל פרי מגדים (א"א סק"ט) כותבים שלפי טעמיהם של רבה
ואביי יש לאסור את ההדלקה הזו גם ביום טוב, ובעל כתר המלך והשפת
אמת מוסיפים שלפי טעמיהם האיסור קיים גם כשיש נר כשר בצידו, מה
שאין כן אם האיסור מפני חשש הטיה. השפת אמת מסביר על פי זה שהצרי
לא נזכר במשנה בין השמנים האסורים מפני שאינו דומה להם, שיש
באיסורו מה שאין באיסור של השמנים האחרים המנויים במשנה.

בדרך אחרת מבואר בנמוקי מהרא"י (על הרמב"ם) שכוונת אביי שאמר
שאסור להדליק מפני שהוא עף לומר שאינו נמשך אחר הפתילה, ונמצאו
דבריו מותאמים למה שאמר רבי שמעון בן אלעזר בעצמו.

הרמב"ם כותב את נימוקיהם של רבה ואביי, ומהזכרת שני הנימוקים
משמע שסובר ששניהם נכונים וכן שיש בזה מה שאין בזולתו, כמו
שמביא בעל אליה רבה שלפי הטעם הראשון היה ראוי להתיר במקום גבוה
כשאין חשש שיבוא להסתפק, בעוד שלפי הטעם השני היה ראוי להתיר
בבית של שיש שאין לחשוש בו מפני הדליקה. עם זאת בעל אליה רבה
עצמו טוען שלפי שני הטעמים יש לאסור בכל המצבים.

הברכי יוסף כותב שיתכן שהרמב"ם שמביא את שני הנימוקים מסכים
לדברי התוספות שראוי לאסור את ההדלקה הזו אף בחול מפני החשש
מדליקה, אלא שאינו מזכיר זאת מפני שאין זה מפורש בגמרא.

אולם הרא"ש בתוספותיו חולק על התוספות וסובר שאין איסור בחול
מפני שאין בזה סכנה גדולה כל כך, וזו הסיבה שהגמרא לא אמרה שיש
איסור בחול כדרך שאמרה בהמשך הסוגיה על נפט לבן.

הטור כותב רק את הטעם של רבה, ומסביר הבית יוסף שסובר שרק
הטעם הזה נוגע לשבת ולא הטעם השני שנוגע גם לחול, וגם בשלחן ערוך
הוא מביא רק את הטעם הראשון.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US