Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ביצה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ביצה
ב ע"א ביצה שנולדה ביו"ט וכו' במאי עסקינן וכו' ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"ב
ב ע"א ביצה שנולדה ביום טוב... שאור בכזית וחמץ בככותבתנועם אלימלך דף מב ע"ד, מג ע"א
ב ע"א ב"ש אומרים שאור בכזיתטהרת יו"ט ח"י עמ' נה
ב ע"א השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים... ובית הלל אומרים... נועם אלימלך דף מג ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה ביצהטוב ראיה
ב ע"א תוס' ד"ה דתניטוב ראיה
ב ע"ב כח דהיתירא עדיףמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 288
ב ע"ב כח דהתירא עדיף שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 241
ב ע"ב הכנה דרבה רוח חיים (חיד"א) עמ' קצג
ב ע"ב חול מכין לשבת אור אלימלך עמ' קסא
ב ע"ב חול מכין לשבתדברי שלום ח"ו סי' סו
ב ע"ב חול מכין לשבתסדורו של שבת דף קנח ע"ב
ב ע"ב רש"י ד"ה והתניא ויקהל משה עמ' רצב הערה ב [הלכה]
ג ע"א גזירה משום משקין שזבוטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
ג ע"ב ספק יו"ט ספק חולטוב ראיה
ג ע"ב כל ספיקא דאורייתא לחומראשערי תשובה אגה"ת אות לא
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולאאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 291
ג ע"ב דבר חשוב לא בטל רוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
ג ע"ב דבר שבמנין אף באלף לא בטלאור חדש על ציון דף סו ע"ב
ד ע"א חדש לא הוי דשיל"מהסכמות הראיה 64
ד ע"א ביצה שנולדה בשבתטוב ראיה
ד ע"א בפלוגתא דשבת ויו"ט קדושה אחת או ב' קדושות מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תפה
ד ע"א זיל השתא ותא למחר דרב לא מוקי אמורא עלויה מיו"ט למחרבינה לעתים דרוש סד עמ' תלב
ד ע"א רב לא מותיבדברי שלום ח"ו סי' שנו
ד ע"ב איכו השתא רוח חיים (חיד"א) עמ' קפג
ד ע"ב עצים שנשרו מן הדקלאמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
ד ע"ב מרבה עליהם עצים מוכנים חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
ד ע"ב אין מבטלים איסור לכתחילהלבני ישראל עמ' טז
ד ע"ב והשתא דידעינן בקביעא דירחאמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
ד ע"ב אנו בקיאין בקביעא דירחא רק דשלחו מתם הזהרו במנהגבני יששכר ח"ב דף עט ע"ב
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנג ע"ב
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם, גזירה דלימא אתי לקלקולאמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
ד ע"ב ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיא משמיע שלום עמ' קסה
ד ע"ב ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיין מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמה
ד ע"ב רב ושמואל דאמרי תרוייהו נולדה בזה אסור בזהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ה ע"א דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנא ע"ב
ה ע"א כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכו' מנא אמינא לה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"א
ה ע"א דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
ה ע"א שנאסר במניןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שעא-שעב
ה ע"א כל דבר שבמנין תוס' שם דרכי חושן עמ' רנה [הלכה]
ה ע"א כרם רבעי היה לרבי אליעזר דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קצט
ה ע"א תוס' ד"ה ונתקלקלו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לט ע"ב
ה ע"ב וכי תימא למצוות עונה הוא דאתאאורות אלים דף יד ע"א
ה ע"ב מכדי כתיב גם הצאן והבקר, וברש"י ותוס' שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנו ע"א
ה ע"ב שמע מינה כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
ה ע"ב אף מתקנת ריב"ז ביצה אסורה מהרה יבנה המקדש מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"ב
ה ע"ב קדושה אחת היא ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
ו ע"א מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממיםמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
ו ע"א אפרוח שנולד ביו"טטוב ראיה
ו ע"א שתיק רבטוב ראיה
ו ע"א תוס' ד"ה וכי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שא
ו ע"ב תוס' ד"ה השתאטוב ראיה
ז ע"א דצריבןפירוש המכבי דברים עמ' שעד
ז ע"א ביצי דספנא מארעארבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסט
ז ע"א בדק בקינה של תרנגולים מערב יום טוב וכו'אור הצבי עמ' 319
ז ע"א ומצא בה ביציםטוב ראיה
ז ע"ב א"כ לכתוב רחמנא חמץ וכו' אמרי יוסף בראשית דף קעב ע"א
ז ע"ב לכתוב חמץ ולא בעי שאור מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סו ע"א
ז ע"ב ב"ה וב"שטוב ראיה
ז ע"ב דיעבד אין לכתחילה לאטוב ראיה
ז ע"ב חפור שחוט וכסהטוב ראיה
ח ע"א לצלות בו ביצהטוב ראיה
ח ע"א מכניס אדם מלוא קופתו עפרמשך חכמה הפטרת במדבר
ח ע"א תוס' ד"ה סוף סוף וכו' יו"ט עשה ול"תאהבת דוד דף קכט ע"א
ח ע"ב עשה דוחה ללאומשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
ח ע"ב יו"ט עשה ול"ת הואטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
יב ע"א ולא את ספר תורה לרשות הרבים וב"ה מתירין שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צט
יב ע"א מוציאין את ספר תורה שערי תשובה שער ג אות צט
יב ע"א השוחט עולת נדבה ביו"ט לוקה מני ב"ש היא ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ל ע"ב, סח ע"א, מהדו"ב ח"א דף נ ע"ב
יב ע"א מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש ביו"ט הותרה שלא לצורך אוכל נפש ובלבד שהוא לצורך היוםשערי תשובה שער ג אות צט
יב ע"א מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צט
יב ע"א תוס' ד"ה ה"געולת חודש ח"ג מאמר שנד
יב ע"ב בש"א אין מוליכין חלות וכו' וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנ ע"א
יג ע"ב מעשר ראשון שהקדימו בשבלים פטור מת"גדרשות שבט הלוי עמ' קעא
יג ע"ב רש"י ד"ה אלא ויקהל משה עמ' א בפתיחה [הלכה]
יד ע"ב נפיש בטרחא רוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
יד ע"ב בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנותמשך חכמה שמות פ' כט פס' כו
יד ע"ב אין שורה פחותה משלשה בני אדם מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' ס
יד ע"ב קהלא קדישא דירושליםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמט
יד ע"ב ואפילו עשר מצעות זו ע"ג זו ויש כלאים בתחתונה כו'שערי תשובה אגה"ת אות כג
טו ע"א רב ששת שרא וכו' לשדורי תפלין ביומא טבא א"ל אביי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצז
טו ע"א היה בא בדרך וכו' ל"ק הא דמנטרא הא דלא מנטרא מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצח
טו ע"ב09 מפני מה תיקנו עירובי תבשילין וכו'מרפא לשון עמ' קו
טו ע"ב10 'זכור את יום השבת' - זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 287
טו ע"ב10 זכור את יום השבתאגרות הראיה ח"ג צב
טו ע"ב11 זכור מאחר שבא להשכיחהו דעת שבת עמ' תט
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומשך חכמה במדבר פ' טו פס' לט
טו ע"ב11 זכרהו מכלל שבא להשכיחואור חדש למטיפים עמ' 31
טו ע"ב11 זכרהו מכלל שבא להשכיחואלומת יוסף דף יח ע"ב, מ ע"א
טו ע"ב11 ענין ערובי תבשילין לברר מה יפה לשבת מי מרום ח"ו עמ' קצא
טו ע"ב19 מעשה בר' אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יו"טאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסז
טו ע"ב19 מעשה בר"א שהיה יושב ודורש וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שטו ע"ב
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רפו
טו ע"ב19 ר"א שהיה יושב ודורשהמאור שבתורה
טו ע"ב25 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
טו ע"ב30 אין לו לאדם אלא או אוכל ושותה וכו'שבט מוסר עמ' כא
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותהאמת ליעקב עה"ת עמ' לו
טו ע"ב34 חלקהו חציו לה' וחציו לכם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תנג
טו ע"ב34 חלקהו חציו לה' וחציו לכם פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סט
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי... ואני פורע מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תצא
טו ע"ב37 מאי כי חדות ה'פירושי ראשונים
טו ע"ב38 בני לוו עלי והקדישו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאור הצבי עמ' 154
טו ע"ב38 בני לוו עלי ועשו קדושת היום חלק יעקב (קנטור) דרוש כג
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו ואני פורעאור חדש למטיפים עמ' 30
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום ואני פורעאמרי בינה (שיפמאן) עמ' פח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לז, ויקרא סי' קיט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע ובתוס' שם אוהב ישראל דף שנז ע"ב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעבני יששכר ח"א דף י ע"ג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדבש לפי מע' ש אות ט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמכמני עוזיאל עמ' שז
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעראשית חכמה, תוצא' חיים אות פח
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורע מוצל מהאש (הלברשטם) דף קצב, ריט ע"א
טו ע"ב38 לוו עליאגודת אזוב (יעבץ) דף מא ע"א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר גנזי ישראל ח"א דף קצז ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר דברי שמואל (תשיג) עמ' צח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר חיים וחסד סי' תסו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' קט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנא' אדיר במרום ה'רב טוב דף עה ע"ב, פה ע"ד, פו ע"א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרבני יששכר ח"ב דף עז ע"ב, צט ע"ד, קל ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112-113, 128
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדראדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 10, 77
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרנר ישראל חלק ג דף קלג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיוילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב39 יטע בהן אדרדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כד-כה
טו ע"ב39 יטע בהן אדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 132, 143, 149, 161
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' לז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוה"כאור חדש למטיפים עמ' 28
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוהכ"פמסילת ישרים עמ' תקעט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"האמת ליעקב עה"ת עמ' רכט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"המרפא לשון עמ' קצג, שיג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפנים יפות על תהלים עמ' ד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'שפע חיים ח"א עמ' פט, קא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה לבד מהוצאת בניו לתלמוד תורה ומהוצאת שבת ויו"ט עטרת צבי (טאקסין) דף סו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קוצבין ללו מראש השנהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 59
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים עליו מר"ה חוץ מהוצאות שויו"טאהבת דוד (וועגער) עמ' 15
טז ע"א01 כל מזונותיו של וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובות לו מראש השנה וכו' עשרה למאה סי' ו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מר"ה עד ר"ה דעת שבת עמ' קמד בהערה
טז ע"א03 הוצאת בניו לת"ת - אם פוחת פוחתין לו ואם מוסיף מוסיפין לואבן פינה עמ' 130
טז ע"א06 איזה חג שהחודש מתכסה בוכרם יהושע (ולרשטיין) דף מא ע"ג
טז ע"א08 כי חוק לישראל הואילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א09 'חוק' הוא מזונותמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני אמרי יוסף בראשית דף קכו ע"ג
טז ע"א09 מנלן ד'חוק' לישנא דמזוני?נר ישראל חלק ג דף מג
טז ע"א12 אמרו על שמאי שכל ימיו אכל לכבוד שבתכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג-ע"ד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנו, אור תורה סי' תנו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת חלקת יהושע עמ' קפט הערה קנח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו... שבתלבני ישראל (הישן) דרוש ט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתאור הצבי עמ' 201
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמרפא לשון עמ' קו
טז ע"א12 תניא אמרו עליו על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת נר ישראל חלק ג דף קכו
טז ע"א13 כל ימיו אוכל לכבוד שבתילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתפרי חיים, רמ"ץ דרוש ח
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד השבת כיצד מצא בהמה נאה וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק טו אות עה
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אמרי יוסף בראשית דף ח ע"א
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת דעת שבת עמ' נח, ריח, שנב, שסא, שסב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלו
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"ש שנא' ברוך מ' יום יוםדברי מנחם - מנחם ציון דף לו ע"ב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתבני יששכר ח"א דף לה ע"ב
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת גנזי ישראל ח"א דף ריג ע"א
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו כו'סדורו של שבת דף קמד ע"ד
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שהיה אומר ברוך ה' יום יוםבינה לעתים דרוש יד עמ' קכ
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה בו, שהיה אומר ברוך ה' יום יוםאור פני משה דף יז ע"א
טז ע"א16 הלל, כל מעשיו לשם שמיםמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
טז ע"א18 ב"ש סברי מחד בשבתא לשבתא וב"ה סברי ברוך ד' יום יום מוצל מהאש (הלברשטם) דף קא ע"א, קצא ע"א
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד בשביך לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יום, וברש"יראשית חכמה, קדושה פרק ב אות כה, פרק טו אות עו
טז ע"א18 ברוך ה' יום יוםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 85
טז ע"א19 זכור מחד שבך לשבתא גנזי ישראל ח"א דף רא ע"ב, ריט ע"ב
טז ע"א19 מחד בשבא לשבתאסדורו של שבת דף קלח ע"א
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיך דעת שבת עמ' נא, נח
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךדרך חיים עמ' פב
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' נח
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו א"צ להודיעו חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
טז ע"א21 דהנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו...קדושת לוי דף נה ע"א
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעואור הצבי עמ' 152
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעופנים יפות על תהלים עמ' רלב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי חלקת יהושע עמ' ס הערה קעב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה חלק יעקב (קנטור) דרוש ג, י, כג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה מי מרום ח"י עמ' עה
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראלמי מרום חי"ב עמ' סז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפנים יפות על תהלים עמ' קיח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי מי מרום ח"ט עמ' רצו
טז ע"א23 מתנה טובה כו' לך והודיעםסדורו של שבת דף קה ע"ג
טז ע"א25 הנותן פת לתינוקאהבת עולם דף עא-עב
טז ע"א27 מתן שכרה לא עבידא לאיגלויי דעת שבת עמ' רנח
טז ע"א30 המצות שנתן הקב"ה לישראלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שכה; כתבי רבנו בחיי עמ' שצו-ז
טז ע"א30 כל המצוות ניתנו בפרהסיא מכתב מאליהו חלק ב עמ' 15
טז ע"א30 כל מצוה נתן להם בפרהסיאילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א30 כל מצוות שנתן הקב"ה לישראל נתן בפרהסיא חוץ מן השבתאמרי חמד ח"ב דף י ע"ב
טז ע"א30 כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 20
טז ע"א31 שבת - הודיעו רק לישראל מי מרום חי"ב עמ' מז
טז ע"א33 מתן שכרה לא אודעינהו מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סז
טז ע"א33 מתן שכרן לא אודעינהויערות דבש ח"ב עמ' קסח
טז ע"א33 שבת אודיעונהו מתן שכרה לא אודיעונהופנים יפות על תהלים עמ' קיח
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודיענהו דעת שבת עמ' רצו, שלז בהערה, שנג
טז ע"א35 נפש יתירה וכו'דברי שלום חלק ה סימן קמז
טז ע"א35 נפש יתירה נתנה באדם בשבתתפארת ישראל עמ' פו, קכד
טז ע"א35 נשמה יתירה בשבתנשמת אדם עמ' כ
טז ע"א35 נשמה יתירה וכו'דברי שלום ח"ו סי' סא-סו, רלא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בשבת (פירש"י שתאב לאכול)דברי מנחם - מנחם ציון דף מה ע"ב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת כו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' כח, אור תורה סי' קצט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם...קדושת לוי דף לו ע"ג
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה באדם ביום השבת דעת שבת עמ' עח, שסא
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה לאדם בשבת דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ק
טז ע"א35 נשמה יתרה בשבת מן הבאר עמ' 42
טז ע"א35 נשמה יתרה בשבתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 175
טז ע"א35 נשמה יתרה ניתנת באדם בערב שבת ובמוצ"ש נוטלה הימנואמרי בינה (שיפמאן) עמ' פט
טז ע"א36 וינפש - וי אבדה נפשכור לזהב ח"ב
טז ע"א36 וינפש וי אבדה נפש דעת שבת עמ' רכא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשטהרת יו"ט ח"ז עמ' סז
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפש אמרי יוסף בראשית דף ח ע"א
טז ע"א36 שבת וינפש - וי אבדה נפשילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשדרשות שבט הלוי עמ' רמח
טז ע"א37 שכל מעשיו לשם שמיםלבני ישראל (הישן) דרוש ד
טז ע"א39 הני בבלאה טפשאה דאכלי נהמא בנהמארב טוב דף קנח ע"ג
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא עטרת צבי (טאקסין) דף לט ע"א
טז ע"ב ההוא סמיאהמאור שבתורה
טז ע"ב לכ"ע שרי לדידך אסור רוח חיים (חיד"א) עמ' ריט
טז ע"ב אבעי להו הלכה כדברי רבי לקולא בריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
טז בר"ןבנין אפרים עמ' קיח [הלכה]
יז ע"א02 ת"ר ויקהל משה עמ' נא ענף יב [הלכה]
יז ע"א08 ישראל דקדשינן לזמניםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 137
יז ע"א08 ישראל קדשינהו לזמנים מי מרום ח"ז עמ' ריא, ח"ט עמ' רס
יז ע"א11 והא שבת מקדשא וקיימאמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ב-ג
יז ע"א11 קדושת שבת מתנה מהא-ל הקדוש גנזי ישראל ח"ב דף רב ע"א
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאדברי שלום ח"ו סי' רנח
יז ע"א11 שבת מקדשא וקימא מי מרום חי"ב עמ' קסט
יז ע"א11 שבת משמיא מקדשי לה... ויו"ט ישראל מקדשי דברי מנחם - מנחם ציון דף קז ע"א
יז ע"א11 שבת קדישא וקיימא דעת שבת עמ' שמה
יז ע"א12 מקדש השבת ולא מקדש ישראל והשבת מי מרום ח"ד עמ' קב
יז ע"א31 אסור לבשל ולאפות מיום טוב ראשון ליום טוב שנישערי תשובה אגה"ת אות לו
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור בפת מפני שהפת יפה בשעה שהתנור מלאשערי תשובה אגה"ת אות לו
יז ע"ב חל להיות אחר השבתאבן יהושע עמ' 103
יז ע"ב ב"ש אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"ב
יז ע"ב משיקו במים וטהר מי מרום ח"ח עמ' ח
יח ע"א נדה וכו' מערמת וטובלת בבגדיה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"א, ו ע"א
יח ע"א נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ו
יח ע"א רבא אמר מפני שהוא כמתקן כליאבן יהושע עמ' 5
יח ע"א דמיחזי כמתקן ויקהל משה עמ' רצא הערה א [הלכה]
יח ע"א א"ה אדם נמי מי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ח [הלכה]
יח ע"ב תוס' ד"ה ושוין מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"ב
יט ע"ב אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבהמשך חכמה במדבר פ' כח פס' יז
יט ע"ב אין מביאין תודה בעצרת מפני שהוא יו"ט מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א
יט ע"ב אין מביאין תודה בי"ד וכו' אין מביאין קדשים לבית הפסול וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"ב, ל ע"א, לא ע"א
כ ע"א ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי כו' מכמני אשר עמ' קא
כ ע"א ההוא גברא דאמר להו הוו ליה ד' מאות זוזי לפלני ולנסיב ברתיאבן יהושע עמ' 82
כ ע"א עולת חובה גם כן אינה טעונה סמיכהמשך חכמה ויקרא פ' ו פס' יח
כ ע"א מעשה בהלל הזקן וכו'דברי שלום חלק ד עמ' צז, קב
כ ע"ב לכם ולא לגבוה מי מרום ח"י עמ' מב
כ ע"ב ומה במקום שכירתך סתומה כירת רבך פתוחהמשך חכמה שמות פ' יב פס' טז
כ ע"ב כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן וכו' ואם זרק הורצה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נ ע"ב
כא ע"א עורבא פרחדבש לפי מע' ע אות כו
כא ע"א משלחן גבוה קא זכו דברי שמואל (תשנח) עמ' קכא
כא ע"א תמיהני אם לא יצא שכרכם כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רעט
כא ע"ב שיורי כוסות רוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
כא ע"ב אין זוקפין את המנורה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלד ע"א
כא ע"ב מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראלמרפא לשון עמ' קי
כא ע"ב ברש"י ד"ה שיורי יד יצחק עמ' קפב ס"ק א-ב [הלכה]
כב ע"א יש בניין בכליםאבן יהושע עמ' 121
כב ע"א עולא איקלע ויקהל משה עמ' קיא ענף ז [הלכה]
כב ע"א אין ממעטין את השמן הנתון בנר הדלוק ביו"טשערי תשובה אגה"ת אות לז
כג ע"א גדי מקולס בליל פסחיםאמת ליעקב עה"ת עמ' תקכא
כד ע"א גמרא גמור זמורתא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקסו
כד ע"א מעשה בנכרי אחד וכו' רב אמר וכו' ראשונים שם דרכי חושן עמ' פד [הלכה]
כה ע"א רב נחמן קרי לרב חסדא חבריןמשך חכמה שמות פ' יב פס' ב
כה ע"א תוס' ד"ה בחזקתאמת ליעקב עה"ת עמ' לא, תקיח
כה ע"ב01 לא יאכל בצל מראשוהמאור שבתורה
כה ע"ב03 לא ישתה כוסו בבת אחת ואם שתה ה"ז גרגרןראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות ג, פרק ד אות יא
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון, אפילו כתורמוסאור חדש על ציון - דורש לציון דף ז ע"א, ח ע"א-ע"ב, ט ע"א
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא מדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנח
כה ע"ב07 חצובא שש לו היושרנתיבות עולם ח"ב עמ' קמא
כה ע"ב19 תנא משמיה דר' מאיר מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםאמרי השכל עמ' 46
כה ע"ב20 התורה ניתנה לישראל מפני שהם עזים אור יהל ח"א עמ' צז, קלו
כה ע"ב20 למה ניתנה תורה לשראל, מפני שהן עזיןמכתבי מרום עמ' יא
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קפג-קצד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל - לפי שהן עזיןאודה ה' דף ו ע"א
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קפב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תנב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלגבורות ה' עמ' שכח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב20 מפני שהן עזיםאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
כה ע"ב20 ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפירוש המכבי דברים עמ' שמו
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדרך חיים עמ' ריב, תרכח
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
כה ע"ב23 הלא כה דברי כאשעין איה ח"ב 375
כה ע"ב24 אלמלא לא נתנה תורה לישראלנתיבות עולם ח"ב עמ' ר
כה ע"ב24 אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם כו', ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' קפז
כה ע"ב24 אלמלא נתנה תורה לישראל, אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםדרשות שבט הלוי עמ' סג
כה ע"ב26 ישראל עזים הםאדיר במרום ח"א פ' שג
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומות שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 25
כה ע"ב26 ישראל עזין באומותכרם פתחיה גפן טז ענף חכמה א, יב
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות אוהב ישראל דף רמו ע"א
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות אור הצבי עמ' 207, 254
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות אור הצבי פתחא זעירא אות כג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאבן פינה עמ' 91
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 85
כה ע"ב26 שלושה עזים הן, עז בבהמותאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
כה ע"ב26 שלשה עזים הם, ישראל באומותאור הרעיון עמ' שט
כה ע"ב26 שלשה עזים הם, ישראל באומותפירוש המכבי דברים עמ' כח
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלה
כה ע"ב26 שלשה עזין הןילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב27 כלב עז שבחיות ליהודים היתה אורה עמ' ב
כה ע"ב28 וי"א אף צלף באילנותאור הצבי עמ' 122
כה ע"ב30 זקן אחד היה בשכנותנו והיה יוצא בגלוקלי שלואור הצבי עמ' 282
כז ע"ב שאייתי בוכרארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שלו
כז ע"ב בוכרא לקמיה דרבאשערי תשובה שער ג אות קב, אגה"ת אות מב
כז ע"ב לימא תנןעולת חודש ח"ג מאמר שנב
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה שנטמאהאמת ליעקב עה"ת עמ' רפב
כח ע"ב והוה קא מעבר וכו'דברי שלום חלק ד עמ' עט
כח ע"ב הלכה ואין מורין כןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 294
כח ע"ב לכם לכל צרכיכם ברכות אבי דף נו ע"ב
כח ע"ב ברי"ף מהו להראות סכין לחכםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסג
כט ע"א כנס ש' גרבי יין מבירוצי המדותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 87
כט ע"א כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות,... ממצוי המדותנועם אלימלך דף נז ע"ב
כט ע"א יעשה צרכי רבים... ותהיה הנאתו ממנו ...למי שגזל ממנו וגם לאחריםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסה
ל ע"א מוטב יהיו שוגגיםאור חדש על ציון דף ב ע"א
ל ע"א מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידיןשערי תשובה שער ג אות קצו
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצו
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןאמת ליעקב עה"ת עמ' תקכד
ל ע"א מוטב שיהיו שוגין ואל יהיו מזידיןבינה לעתים דרוש מז עמ' דש
ל ע"א אין אומרים באסור דאוריתא מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןמי מרום ח"י עמ' כב
ל ע"א הני דאכלי ושתי בערב יוכ"פ חשכה ולא מחינא בהומשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כו
ל ע"ב כשם שחל שם שמים על החגיגה חל שם שמיים על הסוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 142, 148, 158
ל ע"ב בדברי הרשב"א בדין סכה ונוי סכה ברכת שלמה חו"מ עמ' ר [הלכה]
לא ע"ב במשנה בית ויקהל משה עמ' רפ [הלכה]
לב ע"ב07 אין גודלין את הפתילות ביום טובשערי תשובה אגה"ת אות לז
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנםאור חדש על ציון דף ח ע"ב
לב ע"ב16 המרחם בידוע שהוא מזרע אברהםאור הרעיון עמ' עב, קמט
לב ע"ב16 המרחם על הבריות - מזרעו של אברהםפירוש המכבי שמות עמ' קנט-קס
לב ע"ב16 כל המרחם - מזרעו של אברהםהדרת אפרים ח"ב עמ' קעה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 328 ,295 ,271
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםאור חדש למטיפים עמ' 48
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותהמאור שבתורה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו נועם אלימלך דף צא ע"ד
לב ע"ב18 מי שאינו מרחם על הבריות... שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 287-288
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים - עולם חשך בעדואוהב שלום עמ' 13
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדואבן פינה עמ' 113
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחריםילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדואור חדש על ציון דף קכה ע"א
לב ע"ב20 כל המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדואמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדובינה לעתים דרוש כד עמ' קעג
לב ע"ב20 כל המצפה על שולחן חבירו עולם חשך בעדואהבת דוד (וועגער) עמ' 13
לב ע"ב21 עולם חשך בעדובינה לעתים דרוש יח עמ' קלט
לב ע"ב23 ג' חייהם אינן חיים המצפה לשלחן חבירו וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות יג
לב ע"ב23 ד' חייהם אינם וכו'דברי שלום ח"ו סי' צב
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליו משמיע שלום עמ' קצג
לב ע"ב28 אין מקיפין שתי חביות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
לב ע"ב28 ואין מקיפין שתי חביותדרך חיים עמ' תו
לג ע"א אין מוציאין ויקהל משה עמ' רג הערה יח [הלכה]
לג ע"א אין מוציאין את האור לא מן העצים... שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 379
לג ע"א אין מוציאין את האור... מן המיםמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
לג ע"ב תני חדא ויקהל משה עמ' רפא [הלכה]
לג ע"ב תוס' ד"ה כי ויקהל משה עמ' רפב [הלכה]
לד ע"א מי מחזקינן רעותא ביום טובלבני ישראל עמ' יד
לד ע"א אם נתן העצים והאחרון נתן אש האחרון חייבמשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ז
לד ע"א אבל מפצעין ויקהל משה עמ' ריז ענף ו, עמ' רלב [הלכה]
לד ע"ב וקראת לשבת ענגבני יששכר ח"א דף כג ע"ב
לו ע"א פורסין מחצלת ויקהל משה עמ' ז, מח הערה יט [הלכה]
לו ע"ב אין מקדשין ויקהל משה עמ' רצב אות ג והערה ב [הלכה]
לו ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנו
לז ע"א בהמה וכלים כרגלי הבעלים קרני אורה עמ' סה
לז ע"א כרגלי הבעליםאור חדש על ציון דף לא ע"א
לז ע"ב לאיסור מוקצה לא חששו (תוס')אמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
לח ע"א בדאורייתא אין ברירהעולת חודש ח"ג מאמר רכז
לח ע"א כי סליק ר' אבא אמר יהא רעווא דאימא מילתא דתתקבלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 65
לח ע"א סי סליק ר"א אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלשפע חיים ח"ב עמ' קג
לח ע"ב משה שפיר קאמר אהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריז ע"ב
לח ע"ב משה שפיר קאמרת חלקת יהושע עמ' ג הערה יב
לח ע"ב משה שפיר קאמרתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רעז
לח ע"ב ממון בעלים אינו בטילאבן פינה עמ' 116
לט ע"א משום דהוי דשיל"מ (תוס')אמרי פנחס סי' שיח סעיף י [הלכה]
לט ע"א שלהבת של הקדש לא נהנין ולא מועליןמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב
לט ע"א הממלא מים לחברובנין אפרים עמ' ח [הלכה]
לט ע"ב והתנן השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר לרחוץ בבור כתונת פסים פרשת בהעלותך לד ע"ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US