Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נדרים (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נדרים
ב ע"א כל כנויי נדרים כנדריםויגד יעקב עמ' תריט
ב ע"א כל כינויי נדרים כנדריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ב ע"א כל כנויי נדרים כנדרים - רשב"א ד"ה כלאור אברהם בראשית עמ' רכז
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון תורה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון הקודשאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעד
ב ע"א תוס' הרא"ש - בנדרים צריך להוציא בשפתיו אור אברהם במדבר עמ' קצד
ב ע"א ר"ן - בשבועת סוטה דחשובה מושבעת מפי עצמהעיוני רש"י במדבר עמ' עא
ב ע"א ר"ן - דין שבועה בלי שם אור אברהם ויקרא עמ' ערב
ב ע"א ר"ן - שאר השפות יצירת בני אדםפירוש המכבי שמות עמ' צה
ב ע"א ר"ן - למ"ד לשון נכרים פשיטא דנדרים נאמרים בכל לשוןויגד יעקב עמ' תרכא
ב ע"א ר"ן - נדר בל' שבועהטבעות זהב ח"א דף נד ע"ד [הלכה]
ב ע"א מאיריבנין אפרים עמ' עג, קכח [הלכה]
ב ע"א קרן אורהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ב ע"ב איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
ב ע"ב נדרים איסור חפצא הןאור אברהם דברים עמ' קפט, שצ
ב ע"ב נדרים איסור חפצא, משא"כ נזירות - תוס' הרא"שאור אברהם במדבר עמ' נו, נח, סב
ב ע"ב נדרים דמיתסר חפצא עליהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלא, תקפ
ב ע"ב נדרים הוי איסור חפצאאור אברהם ויקרא עמ' רסט
ב ע"ב שבועה הוי איסור גבראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלז
ב ע"ב איסור חפצאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
ג ע"א ידות נדריםדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יח
ג ע"א מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא והדר מפרש ידות דאתיין ליה מדרשא הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א ר"ן ד"ה כי פתח פתח בכינויין דאורייתא, שכן דרך התנא להתחיל בדברים הידועים והפשוטיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א ר"ן ד"ה לנדור - מלתא דאתיא בגזירה שוה טרח וכתב לה קראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיג
ג ע"ב מפיק ליה לידות מן לנדור נדרעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
ג ע"ב בל יחל בנדרים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
ג ע"ב כגון שאמר ככר זה אוכל ולא אכלה - רע"אאור אברהם במדבר עמ' שמח
ג ע"ב אכל קם ליה בבל יאכלעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט
ג ע"ב דאמרינן כל שעתא ושעתא דלמא מייתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
ד ע"א כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותאהל נפתלי עמ' תיב
ד ע"א חידוש הוא בנזירטוב טעם במדבר עמ' כ
ד ע"ב ר"ןבנין אפרים עמ' צז, קפ [הלכה]
ד ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' צו [הלכה]
ד ע"ב רא"ש ד"ה קשריאמשנת חיים דברים עמ' שיח
ו ע"ב יש יד לקידושין או אין יד לקידושיןלב המשפט ח"א שיעור ה [הלכה]
ו ע"ב יש יד לפאה או אין יד לפאהאור אברהם ויקרא עמ' שכו
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאה - תוס'אור אברהם דברים עמ' רסב
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם ויקרא עמ' רנט, רס
ז ע"א יש יד לצדקהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ז ע"א הפקר היינו צדקהאור אברהם ויקרא עמ' שנב
ז ע"ב10 השומע הזכרה מחבירו לבטלה חייב לנדותוראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות קטו
ז ע"ב10 השומע הזכרה צריך לנדותהמאור שבתורה (לסין)
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' שס
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וחכמי ישראל היו מנדים ומשמתים המוציא שם שמים לבטלהשערי תשובה שער ג אות סא, סה"י אות סה
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שיא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותואמרי השכל עמ' 131
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודרשות שבט הלוי עמ' עט
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבית וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלא
ז ע"ב10 השומע מפי חבירומשיבת נפש עמ' מח
ז ע"ב10 כל השומע הזכרת השם מחבירותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיט
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקי
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהנתיבות עולם ח"ב עמ' כט
ז ע"ב12 מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהחכמת התורה תולדות עמ' תקעח
ז ע"ב13 עני חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
ז ע"ב13 עני חשוב כמתחכמת התורה משפטים עמ' רפג
ז ע"ב13 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
ז ע"ב13 עניות במיתהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כג
ז ע"ב13 עניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשים - ר"ןאור אברהם ויקרא עמ' רח
ז ע"ב13 עניות כמיתהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים - שנעשו מצורעיםאמרי השכל עמ' 104
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים המבקשים נפשך ובר"ןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשיםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
ז ע"ב19 ש"ש לבטלה נידוירוח חיים (חיד"א) עמ' א
ז ע"ב22 משמית נפשיה ברישא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכג
ז ע"ב22 משמת נפשיה ברישא והדר משמת בר בי רבשבט מוסר עמ' רסד
ז ע"ב תוס' הרא"ש ר"ןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
ח ע"א01 ישבע לקיים את המצוותאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעז
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קיג ע"א, קיד ע"ב
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצווהאבן פינה עמ' 151
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה משפטים עמ' כח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' לזרוזי נפשיה קאמרפרי צדיק מטות אות א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי לאינש לזרוזי נפשיה (הקושיה מאחר דלא חל הא לא יהיה בה זירוז)ברכת פרץ פ' מטות
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מ, מצוות פרק ג אות ז, קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר 'נשבעתי ואקיימה'דברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ג
ח ע"א01 נודרין לדבר מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיב
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' שנח
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכד
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם - רות עמ' שנז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' שכח
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא וכו' קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלו, שו
ח ע"א04 לדבר מצוה שרי לזרוזי נפשיהויגד יעקב עמ' תרכא
ח ע"א04 מצוה לישבע ליצרואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצח
ח ע"א04 שרי לזרוזי נפשיהבנין אפרים עמ' קכו, קכח [הלכה]
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רל
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהמשך חכמה שמות פ' כ פס' ז
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זההמעשה והמדרש עמ' י, טו
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א05 אשנה פרק זה ואשנה מסכת זוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א05 האומר אקום ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם במדבר עמ' שמח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רכג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראלהכנה דרבה (תשסט) עמ' לג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול וכו' - רא"שאור אברהם ברכות עמ' ק
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו', נדר גדולאור אברהם - רות עמ' קסח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה... נדר גדול לאלקי ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריט, ויקרא עמ' תרסה
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלא
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יט
ח ע"א06 נדר גדולאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
ח ע"א10 כיון דאי פטר נפשי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרל
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' לט, נ, קכט, קפג
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית, ובר"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רד
ח ע"א10 פטר נפשיה בק"שמשנת חיים בראשית עמ' ג
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית יוצאין מצות ת"ת - ר"ןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכז
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וגו'אור אברהם ברכות עמ' ג, נח, סד, קלב, שסג
ח ע"א11 בקריאת שמע שחרית וערבית יוצא מצות והגיתאור אברהם דברים עמ' עה, תיב
ח ע"א11 קר"ש שחרית וערביתישא מדברותיך - מגילה עמ' נה
ח ע"א11 תיבה אחת שחרית ואחת ערבית יצא יד"ח ת"תישא מדברותיך - מגילה עמ' קצח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים וכו', והנה שם כבוד ה' עומד, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכה, שמות עמ' ריט, תקנה-ו, ויקרא עמ' תרסה-ו, מלכים עמ' קיח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זהמשך חכמה שמות פ' לד פס' ב
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה וארא עמ' תמא
ח ע"א12 האומר נשכים ונשנה פרק זהעיוני רש"י במדבר עמ' תקפ
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זהחכמת התורה יתרו עמ' תנא
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה בשלח עמ' תרצב
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמח
ח ע"א24 כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א לחלום בלא דברים בטליםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות מט
ח ע"א תוס' ד"ה הא קמ"לדגלי יהודה דרוש ב אות טו
ח ע"א ר"ן - דבר שאינו מפורש בתורהבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם דברים עמ' תכד
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצא, רצט
ח ע"א מאירי - נשבע בכולל לבטל מצוהבנין אפרים עמ' קכט [הלכה]
ח ע"ב02 רבינא הוה ליה נדרא לרביתהומשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
ח ע"ב13 וזרחה לבם יראי שמי אלו בנ"א שהם יראין להוציא ש"ש וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רחצ
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי... אלו בני אדם שיראים להוציא שם שמים לבטלהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות ט, דרך ארץ פרק ג אות מג
ח ע"ב13 יראי שמי, אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' פח
ח ע"ב14 אותם שיראים להזכיר שמינתיבות עולם ח"ב עמ' כז
ח ע"ב14 אלו בנ"א שהן יראין להוציא ש"ש לבטלהדרשות שבט הלוי עמ' ס
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיג
ח ע"ב14 יראים להזכיר ש"שמאמרי הראיה 468
ח ע"ב15 שמש צדקה ומרפא בכנפיהדרשות שבט הלוי עמ' קעז
ח ע"ב16 ופליגא דר"ש בן לקיש כו', בעיני יצחקמכמני אשר עמ' קיח
ח ע"ב16 חורגא דיומאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קכח
ח ע"ב17 אין גהינם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סז
ח ע"ב17 אין גהינם לעת"ל וכו' צדיקים מתרפאים בה וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' מד
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יז, יט, כה, רצה, דש
ח ע"ב17 אין גהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים בהברכת פרץ שבת הגדול (עמ' מא)
ח ע"ב17 אין גהנם לע"ל וכו' ה' מוציא חמה מנרתיקה וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 172, 173
ח ע"ב17 אין גהנם לעתיד לבואהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 57, 58, 61-63
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אמונה ודעת דף נח ע"א
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מרפא לשון עמ' רט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברכת טוב עמ' קכב, שו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפב-ג, שמות עמ' רכח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקבה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין וכו' שמש צדקהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, פ' החודש אות ז, צו אות ד, במדבר אות יח, ר"ח תמוז אות ב, ערב יוכ"פ אות ו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה, ורשעים נידונין בהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קל, רלד, תקב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבא אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צו, קנט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבואצמח מנחם דף עז ע"ד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמשיבת נפש עמ' מד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 162
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קכב
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בהויברך דוד עמ' קנ
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה...קדושת לוי דף לו ע"א
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נידונים בהפנים יפות על תהלים עמ' סד, קנא, שד
ח ע"ב17 יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהדרשות מהר"ם בנעט עמ' סח
ח ע"ב17 כשיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה הרשעים נידונים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) דף צג ע"ב
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 168
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"א, פג ע"א
ח ע"ב17 לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהרב טוב דף טז ע"ד
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה הצדיקים מתעדנים בהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קד
ח ע"ב17 לעת"ל עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה ולהעניש הרשעיםאגרא דכלה ח"א עמ' צה, ק
ח ע"ב17 לעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאין בה ולא עוד אלא שמתעדנין בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש ח
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בהזכרון אליעזר עמ' קיא
ח ע"ב17 לעתיד לבוא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאור יהל ח"א עמ' קט
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 301
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהאדיר במרום ח"א פ' רפג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהפירוש מן על פרקי אבות עמ' שמג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לא
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בהבת עין (תשסז) עמ' קצט
ח ע"ב18 אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבואאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יג, כב, רכה, רעט
ח ע"ב18 צדיקים מתעדנין בו ורשעים נדונין בואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמו, רפה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה וכו'ברכת משה דף ל ע"א
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ס
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בהחכמת התורה וישלח עמ' רחצ
ח ע"ב18 רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה, דכתיב שמש צדקה ומרפאזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנ
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמרפרי צדיק מטות אות א
ט ע"א03 כנדבות כשרים, ובר"ןעיוני רש"י במדבר עמ' פח
ט ע"א16 טוב שלא תדור וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' נה
ט ע"א17 אם מותר לנדור או לאחכמת התורה ויצא עמ' רנח, רסא, רסד, רעא
ט ע"א17 אסור לקבל על עצמו לאסור המותר כי אסור לעשות את הנדרבת עין (תשסז) עמ' תנט
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר - ריטב"א נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' שסז
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקדושת יו"ט ח"א דף קיד ע"א
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, דברי ר' מאיר, רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 307
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 407
ט ע"א ריטב"א, נמוק"י - יוה"כ הוי כשעת צרה דמותר לנדור אור אברהם - תשובה עמ' צו, שט
ט ע"ב04 בל תאחר בנדבהחקל יצחק (תשסג) עמ' כח, כט
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנט
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיח
ט ע"ב06 לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וכו'אור אברהם דברים עמ' שפח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה, ומקדישהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה, מקדישה, וסומך עליה ושוחטהמשך חכמה במדבר פ' ז פס' פז-פח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' (מעלת אותו רועה נזיר)ברכת פרץ פ' נשא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם אחד מן הדרום...דברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג - פד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' צ, קז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מרפא לשון עמ' קמח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"ד
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדדרך חיים (תשלה) עמ' רעז, שמג
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמא מימיואבן ישפה עמ' 56
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, תש, יהושע-שמואל עמ' תעה-ו
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחר נזיר מן הדרוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ט ע"ב13 בא נזיר מן הדרום וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמח
ט ע"ב13 וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלפרי צדיק נשא אות ג, ו, יד, מטות אות א
ט ע"ב13 נזיר שבא מן הדרוםעין איה ב 190
ט ע"ב13 שהיה יפה עינים וטוב רואיקדושת עינים (תשמו) סי' תיד
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכג
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריהמאור שבתורה (לסין)
ט ע"ב18 ונסתכלתי בבואה שלי ופחז על יצרי ובקש לטרדני מן העולםמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
ט ע"ב18 ופחז יצרי עלי ובקש לטרדני מן העולםקדושת עינים (תשמו) סי' קצג
ט ע"ב18 ופחז עלי יצריפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קה
ט ע"ב18 נסתכלתי בבואה שלי ופחד עלי יצרי וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק ד
ט ע"ב18 פחז עלי יצרי וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעב, ויקרא עמ' מב, במדבר עמ' צו-צח, רכח, יהושע-שמואל עמ' תעז
ט ע"ב24 עליך הכתוב אומר איש כי יפליא... להזיר לה'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, יהושע-שמואל עמ' תעה
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תש
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו' מתחרטין ובפי' הרי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עדר
ט ע"ב29 רשעים כשהן תוהין נוזריןשבט מוסר עמ' פב, קצח
ט ע"ב30 מתחרטין בהןאמרי נפתלי עמ' מט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזאת זכרון (תשנב) אות קסה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזרע קודש - מועדים עמ' קכג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאגרא דכלה ח"ג עמ' שג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' מב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי יונה ח"א עמ' יא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי מנחם (היימליך) עמ' קכט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותחקל יצחק (תשסג) עמ' עז
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותברכות אבי דף סו ע"א
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם בראשית עמ' קפז
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ק
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקוםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קמב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו נודרין בנזירחכמת התורה ויצא עמ' רנט
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' שאין הקב"ה מביא תקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפד, שסד
י ע"א10 מתאוים להביא קרבן חטאתילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א14 ר' שמעוןבן יוחאי (קוניץ) שער ו דלת נג, עמ' לא
י ע"א21 נזיר חוטא הואטללי אורות עמ' קטו
י ע"א21 נזיר חוטא הואקרני אורה עמ' פז
י ע"א24 באיזה חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןאמרי יוסף דברים דף נ ע"ד
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטא זההמאור שבתורה (לסין)
י ע"א24 וכפר מאשר חטא על הנפש דהנזיר נקרא חוטאויגד יעקב עמ' תרכב
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' צ
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' ז
י ע"א26 ומה זה שציער עצמו מן היין נקרא חוטא וכו'מרפא לשון עמ' קמד, קמח
י ע"א26 זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
י ע"א26 שלא ציער עצמו אלא מן היין - נקרא חוטאישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 18
י ע"א26 מה זה שצער עצמו מן היין צריך כפרה - המצער עצמו מכל דבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
י ע"א27 המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהפרי צדיק נשא אות ו
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 45
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
י ע"א28 אין להסתגףמשיבת נפש עמ' לא
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאעיני שמואל (ראבין) עמ' י
י ע"א35 כינויין לשון אומות או לשון חכמיםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעה
י ע"א35 כינויין לשון אומות הןאור אברהם בראשית עמ' רכח
י ע"א35 כנויים לשון אומות או לשון שבדו חכמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
י ע"א35 ר' יוחנן אמר לשון נכרים הן וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קסח
י ע"א37 לשון שבדו להם חכמיםויגד יעקב עמ' תרכ
י ע"א39 תקנו חכמים כינויין דלא לימא לה' קרבןויגד יעקב עמ' תרכא
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןדברי שמואל (תשנח) עמ' רו
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןדברי שמואל (תשנח) עמ' רו
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא קרבן והוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - רות עמ' קכד
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכא, קעא
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןדבש השדה סי' פז עמ' קעח
י ע"א40 ולימא קרבן לה', דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וכו'אור אברהם ברכות עמ' שא
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר וכו' וקא מפיק ש"ש לבטלהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכה
י ע"א40 דילמא אמר "לה'" ולא אמר "קרבן"משך חכמה במדבר פ' טו פס' יט
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצ
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבןבארות המים (תשסב) עמ' קסא
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבן דלמא ימות בין לה' ולקרבןבארות המים (תשסט) עמ' תנז
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבןזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ, ואתחנן
י ע"ב01 יאמר נדר לה'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכח
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצא
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'פנים יפות על תהלים עמ' תקיב
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעט
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק ז
י ע"ב04 מוציא ש"ש לבטלהטוב טעם שמות עמ' קמה
י ע"ב29 נדר במוהיכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים בראשית עמ' רסו
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' שפד
י ע"ב תוס' - אם כינויין לשון שבדו להם חכמים איך מביא קרבן על נזירתוויגד יעקב עמ' תרכ
יא ע"א דיני תנאי כפול וקודם למעשה והן קודם ללאואגרא דכלה ח"ג עמ' רסד
יא ע"א ר"ן ד"ה דתנן ר"מחכמת התורה ויגש עמ' ס
יא ע"ב חולין שאוכל לךאבן שהם (וינמן) עמ' נד [הלכה]
יא ע"ב האומר לחולין בפת"ח משמעותא לא חולין, לחולין בשו"א וכו'דובר שלום (תשסג) אות קמג
יא ע"ב בעיקרו קמתפיס או בהשתא קמתפיסחכמת התורה תולדות עמ' רנג
יא ע"ב רשב"א - בבכור דאינו נאכל אלא לזכרי כהונהעיוני רש"י במדבר עמ' רצא
יא ע"ב רשב"א - בטעם דחזה ושוק אסור לזריםעיוני רש"י במדבר עמ' רפ
יב ע"א09 איזהו איסר האמור בתורה וכו' כיום שמת בו אביואור אברהם דברים עמ' שצא
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר וכו' והוא שנדור באותו היום וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
יב ע"א10 שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכה
יב ע"א11 ביום מיתת רבו ריע מזלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפה
יב ע"א11 כיום שמת בו אביושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
יב ע"א19 המתפיס בתרומה מתפיס בדבר איסורדברי יונה ח"א עמ' קנט
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתו לה' דבר הנדורמי מרום ח"י עמ' פט
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמא
יב ע"ב כגון דאפרשינהו בלישהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' לא
יב ע"ב הרי עלי כבכור וכו' ר"י אוסר וכו'דברי יונה ח"א עמ' רנג, שדמ
יב ע"ב הרי עלי כבבורשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכח
יג ע"א11 הבכור שהוא קדוש ממעי אמובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תלה
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישואור אברהם שמות עמ' קמח
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ש, דברים עמ' תקמג
יג ע"א13 מנין לנולד בכור וכו' שמצוה להקדישודברי יונה ח"א עמ' רנב
יג ע"א13 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
יג ע"א14 הבכור אע"פ שקדושתו מרחם מצוה להקדישופרי צדיק פדיון הבן אות ג
יג ע"א14 הבכור קדוש מאליו ויש מצווה להקדישומי מרום חי"ג עמ' קנג
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם - רות עמ' שפה
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם ברכות עמ' קכו
יג ע"ב הנדרים חלין על המצוה משא"כ בשבועותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרסג
יג ע"ב נדר לא חל על דבר שאין בו ממשחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
יג ע"ב תוס' ד"ה ידי לעושיהםעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
יד ע"ב הנודר בתורה כו' במש"כ בה כו'שערי תשובה סה"י אות סה
יד ע"ב קונם עיני בשינהדרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
יד ע"ב קונם עיני בשינה היום אם אישן למחרבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
טו ע"א חומר בשבועות מבנדריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
טו ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן מידויברך דוד עמ' קסו
טו ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ג
טו ע"א בבל יחל דרבנןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
טו ע"א דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסנדרים
טו ע"א ר"ן - בערכין עובר בבל יחל אור אברהם ויקרא עמ' תיב
טו ע"א רשב"א - מצוה היא איסור גבראבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
טו ע"א רשב"אמנחת מחבת ח"א עמ' רטו
טו ע"ב הנאת תשמישך עלי אסור ובר"ןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיג ע"א
טו ע"ב רשב"א - מצות לאו ליהנות ניתנו, אף כשיש הנאת הגוף אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
טז ע"א וחומר בנדרים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' טז
טז ע"א קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל וכו' אסור וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
טז ע"א נדר חל על דבר מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמה
טז ע"א נדרים חלין על דבר מצוה, עשה דוחה ל"תאור אברהם ויקרא עמ' רסט
טז ע"א חלין על דבר מצוהטוב טעם במדבר עמ' קעא
טז ע"א חלין על דבר מצוהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריג
טז ע"א נדרים חלין על דבר מצוה - רמב"םאור אברהם - מסכת מגילה עמ' לג
טז ע"א נדרים חלין על דבר מצוהאור אברהם דברים עמ' קפט
טז ע"ב אבל מיחל הוא לחפצי שמיםבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
טז ע"ב אמר רבא וכי מצוות ליהנות נתנולב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
טז ע"ב ר"ן - נגיעה בהקדשבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ג
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכהחכמת התורה בשלח עמ' קיב
יז ע"א נשבע לבטל את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלג
יז ע"א יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
יז ע"א ר"ןבנין אפרים עמ' קטז, קיח [הלכה]
יח ע"ב סתם נדרים להחמירחכמת התורה תולדות עמ' רסה
יח ע"ב סתם נדרים להחמיר או להקלחכמת התורה וישלח עמ' קסח
יח ע"ב סתם נדרים להחמירדרך חיים (תשלה) עמ' תעו
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לוברכת שלמה חו"מ עמ' יז [הלכה]
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו, אין נזקקין לו עד שינהוג בו איסור כימיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יב
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכד
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםשערי תשובה סה"י אות נה
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא
כ ע"א27 אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ... ואל תרבה שיחה עם האשה... כל הצופה בנשים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות יד
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם הנשים שסופך לבא לידי ניאוףראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ב אות א
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהקדושת עינים (תשמו) סי' קס, רנב, רנז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהראשית חכמה (תשמד) - קדושה ח אות כז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהשערי תשובה אגה"ת אות יא
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תסח
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתומשנת חיים בראשית עמ' נג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאודברי מנחם (היימליך) עמ' קפא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, פ' שקלים אות ו, ויקהל אות ג, לחג השבועות אות טז, עקב אות י, שופטים אות ו, סוכות אות ז
כ ע"א34 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו הבושהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פט, קה, רג, רסה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רו, רצט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, שמות עמ' תקצו, תרסד, במדבר עמ' תקסב, תשפד, דברים עמ' עג, שט, שיב, שיח
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה, לבלתי תחטאו, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ריב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושההחברה והשפעתה מאמר 12 פרק ט
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה בשלח עמ' תקפח, תריג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושהויגד יעקב עמ' תקיג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקמד
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו - זו הבושהדברי יהושע מאמר א פ"ז עמ' מט, מאמר ג פ"ג עמ' קכב
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם... איזו היא יראה שהיא ניכרת על הפים... זו בושהאורחות צדיקים שער בושה עמ' ל
כ ע"א34 זו הבושהטוב טעם שמות עמ' קנז
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח לה, יתרו כא
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נה
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פח
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא... כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ג אות כא, קדושה פרק ח אות כז
כ ע"א34 תהיה יראתו על פניכם זה הבושהחכמת התורה לך לך עמ' קב
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאפירוש המכבי שמות עמ' צ
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאקרני אורה עמ' נג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמא
כ ע"א35 הבושה מביאה ליראת חטאאור חדש על ציון דף צג ע"א
כ ע"א35 זו יראת חטאאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רלג
כ ע"א35 מכאן אמרו חכמים סימן יפה באדם שהוא ביישןאור החיים (שיטץ) עמ' 8
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן, כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור פני משה דף לב ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה - ביישן, הר סיניאהל משה (וינברג) דף ע ע"ד, עא ע"א-ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה לאדם שהוא ביישןשערי תשובה אגה"ת אות א
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה חוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקצו, תרסד, דברים עמ' שיב
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 216
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ד
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, במדבר עמ' תשפד
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' פא
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאילקוט הגרשוני ח"ב
כ ע"א36 כל המתביש לא במהרה הוא חוטאמי מרום ח"ב עמ' קכה-קכו
כ ע"א36 כל מי שאין לו בשת פניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ח
כ ע"א36 כל מי שיש לו בושה לא במהרה הוא חוטאמרפא לשון עמ' רלט
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פניםבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'דבש השדה עמ' קמג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים, לא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם במדבר עמ' קסח
כ ע"א36 שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, יתרו אות יא, קדושים אות ז, חג השבועות אות טז, בהעלותך אות י, עקב אות י, ראה אות טו, שופטים אות ו
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם - הגדה של פסח עמ' ק
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרתמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
כ ע"א38 ד' דברים סחו לפני מלאכי השרת חברין מפני מה הווין וכו'אור הצבי עמ' 28
כ ע"א38 חגרים מפני מה הוויין מפני שהופכים את שולחנם, וברש"י וברא"שראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות כט-ל
כ ע"א39 אלמים מפני מהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלד
כ ע"א41 באימא שלום אשתו של ר"א וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' קצז
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפין יותר?משך חכמה בראשית פ' לז פס' כז
כ ע"א41 שאלו את אימא שלום: מפני מה בנייך יפהפין ביותרהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קלז
כ ע"ב01 אינו מספר עמי וכו' נמצא בניו באין לידי ממורות וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
כ ע"ב01 צניעות ר"א בתשמישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
כ ע"ב03 היה מספר בחצותאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשצז
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפחייםמסילת ישרים עמ' תעו, תצו
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחיים ודומה כמי שכפאו שדאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעז
כ ע"ב04 דומה כמי שכפאו שדחכמת התורה תולדות עמ' קכג
כ ע"ב04 שיהיה בשעת זיוג כאלו כפאו שדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
כ ע"ב04 דומה לו כמי שכפאו שדחכמת התורה נח עמ' רכב
כ ע"ב04 דומה עליו כמי שכפאו שדאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תרד
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדאור ישרים (תשסב) עמ' רלד
כ ע"ב04 ויעשה כאלו כפאו שדעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ט, יא
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדאמרי נועם (מועדים) סי' י לליל ר"ה [מבן המחבר]
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות כ
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקח
כ ע"ב10 כל מה שרוצה לעשותאורות הקודש ג רצז
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסב
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןזאת זכרון (תשנב) אות קסה
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יח, קכב
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, במדבר עמ' קנו, דברים עמ' תכד
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קסא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןמרפא לשון עמ' קו, רכט
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןפרי צדיק ויחי אות יב, משפטים אות א, צו אות ו, פ' שקלים אות א
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות פו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנן בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנןדעת שבת עמ' נט, רס
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 509
כ ע"ב14 מלאכי השרת - רבנןאורות הקודש ג שסו
כ ע"ב15 תלמידי חכמים מלאכי השרת (ובר"ן)באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ב', סי' ו אות ג, סי' י אות ב
כ ע"ב19 דמצייני כמלאכי השרתדעת שבת עמ' קכו בהערה, קכח בהערה
כ ע"ב19 ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו... מ"ש מן ביניתאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות ל
כ ע"ב20 ערכתי לו שולחן והפכו וכו' תורה התירתך, ובר"ן שםאור אברהם בראשית עמ' רכב
כ ע"ב20 ערכתי לו שלחןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיא
כ ע"ב20 שולחן ערכתי לפניו והפכואגרא דכלה ח"א עמ' קעה, ח"ג עמ' רטו
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעג, ר
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניו והפכואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות כה, תרומה לד, אמור יח
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניובני יששכר ח"א דף פו ע"ג
כ ע"ב24 ולא תתורו... אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחראגרא דכלה ח"א עמ' שלו, תא, ח"ג עמ' רלו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות ח, קדושה פרק ה אות כו, פרק ז אות יח
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו כו'שערי תשובה סה"י אות צה
כ ע"ב27 וברותי מכם - אלו בני תשע מדותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסז
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מדותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצט
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מידות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק יז
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות ואחד מהם בני תמורהזכרון אליעזר עמ' עה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני שנואהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעה
כ ע"ב29 בני ט' מדותמשנת חיים בראשית עמ' שיח
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כט
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעב
כ ע"ב30 בני מריבה ובני שנואת הלב הם עזי פנים ומורדים ופושעיםשערי תשובה אגה"ת אות נז
כ ע"ב30 בני שנואהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נו
כ ע"ב30 בני שנואהמשיבת נפש עמ' עה
כ ע"ב31 בני חצופהאגרות הראיה א עמ' קנג
כ ע"ב31 התובעת בפה הויין ליה בנים דלא מעליאור הצבי עמ' 215
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעת אותוגבורות ה' עמ' קסב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ריט
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הוין ליה בנים שאפילו בדורו של משה לא היוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קמב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו לדבר מצווה הווין ליה בנים שאפילו בדורו של משה וכו'אמונה ודעת דף פא ע"ב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתוחכמת התורה בראשית עמ' שח
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתותורה וחיים (כלפון) עמ' רצג
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעת אותו לתשמישנתיבות עולם ח"א עמ' קעו
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעתו לשם שמיםחכמת התורה ויצא עמ' תמו, תנו
כ ע"ב32 כל שיודע באשתו שתובעתו לשם שמיםחכמת התורה תולדות עמ' קסז
כ ע"ב34 מה שלא הוזכר נבונים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קעג
כ ע"ב35 מבני ישכר היו נבוניםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לב
כ ע"ב ר"ן ד"ה דמצייני... כלומר שהיו עם בפני עצמן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, תריח, דברים עמ' תשסג
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תעא
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעא
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רלח
כא ע"ב ההוא דאתא לקמיה דרב הונא, א"ל לבך עלך, א"ל לא, ושרייהאות זכרון דף ח ע"א
כא ע"ב דאמרינן ליה לבך עלךס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כא ע"א רמב"ןמשנת חיים בראשית עמ' שיג
כב ע"א03 בר ברתיה דרבי ינאי סבא... אילו הוה ידעת... מי נדרתראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא
כב ע"א10 מאי פתח ליה ר"ג לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב... כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא-יב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהזכרון יהודה (מונק) דף מא ע"א, סט ע"ב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 333
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמשך חכמה ויקרא הקדמה
כב ע"א14 הנודר כאלו בנה במה והמקיימו כאלו הקריב קרבןדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כב ע"א14 כל הנודר חוטא כאילו בנה במהויגד יעקב עמ' תרכא, תרכב
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליהדרשות אל עמי דרוש לא
כב ע"א20 והילכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפאלב המשפט ח"א שיעור ל [הלכה]
כב ע"א30 גודל עון הכעס ועונשואור לשמים (תשסג) עמ' ער
כב ע"א30 הכועס - אש של גיהנום שולט בואבן שוהם (פינסק) עמ' 8
כב ע"א30 הכועס גיהנום שולט בוהמאור שבתורה (לסין)
כב ע"א30 הכועס כו' ואפילו שכינה אינה חשובה כו'שערי תשובה סה"י אות נה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהינם שולטין בוחכמת התורה וישב עמ' רפד
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחכמת התורה בראשית עמ' תלה
כב ע"א30 הכועס פורענות של גיהנם שולטין בונתיבות עולם ח"ב עמ' רלח
כב ע"א30 כל הכועס - כל מיני גיהנום שולטים בודרך חיים (תשלה) עמ' רנא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנום שולטין בו כו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטת בו. בישוב התמיהה הא נוראות גהנום גדול הרבה מיסורי עוה"ז, ולמה אמרו ולא עודברכת פרץ פ' נח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו... אלו התחתוניות ...אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו... ובעל חמה רב פשעאורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושבט מוסר עמ' דש
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליו וכו', וברא"שראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות כב, אור עולם אות טו, תוצ' חיים אות רכה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליופרי צדיק ויקהל אות ו, ר"ח ניסן אות ג, קדושים אות יא, ראה אות א, שופטים אות ז, כי תצא אות יז
כב ע"א30 כל הכועסאור הרעיון עמ' קכד, קלו
כב ע"א30 כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטין בו (וברא"ש)אוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 155
כב ע"א30 כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטין בודברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בואורות אלים דף כז ע"א
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם... משכח תלמודו ומוסיף טפשותראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות כט
כב ע"א32 ואין רעה אלא גהינוםפרי צדיק וישב אות ד, ויקהל אות ו
כב ע"א32 ואין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו
כב ע"א34 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמז
כב ע"א34 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמט-קנ
כב ע"א36 עולא במסקי' לא"י וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
כב ע"א36 עולא אזל לארעא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' לד
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירהאור אברהם - רות עמ' רס
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירה, א"ל נפשך הצלתאור אברהם דברים עמ' רפ
כב ע"א39 קתמה ר"י מדכתיב ונתן ה' לך לב רגז בבל כתיביערות דבש ח"א עמ' כד
כב ע"א39 תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיבאור הצבי עמ' 92
כב ע"א40 בארץ ישראל ליכא כעסחכמת התורה נח עמ' שכט
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז - בבבלילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיבאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום א דפסח [מבן המחבר]
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ג
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה מקץ עמ' שיא, שפד, שפה, תל
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבל כתיבדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רצא
כב ע"א40 ונתן לך ה' שם לב רגזעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמט
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנאפרי צדיק חקת אות ד
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וארא עמ' פו
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וישלח עמ' טז
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז וכו'מרפא לשון עמ' סב
כב ע"א40 לב רגזאור ישרים (תשסב) עמ' רפ
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ד, יג
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עבר ירדנא וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קלח
כב ע"א40 ההיא שעתא לא עברינן ירדנאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
כב ע"א40 כל הכועס כאילו הורג הנפשאגרא דכלה ח"א עמ' קפו
כב ע"א רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
כב ע"ב01 כל הכועס אין שכינה חשובה כנגדוחכמת התורה ויגש עמ' פט
כב ע"ב01 כל אדם הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות י, ענוה פרק ב אות כב, פרק ג אות ל
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (תשלה) עמ' רנא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צא
כב ע"ב01 כל הכועס כאלו עובד עבודה זרהדברי מנחם (היימליך) עמ' לז
כב ע"ב01 לא עברנא ירדנאמשך חכמה דברים פ' כא פס' א
כב ע"ב02 הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחכמת התורה וישלח עמ' רח
כב ע"ב02 כל המתגאה אפילו שכינה אינה חשובה נגדואור יהל ח"א עמ' קלב-קלג
כב ע"ב02 שכינה אינה חשובה כנגדואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לו
כב ע"ב05 כל הכועס תלמודו משתכח ומוסיף טפשותאבן שוהם (פינסק) עמ' 8
כב ע"ב07 הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואמרי פנחס השלם - שער המידות סי' כז
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיודרך חיים (תשלה) עמ' תקפז
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרוביןרוח חיים (חיד"א) עמ' מא
כב ע"ב09 אילו לא חטאו ישראל לא ניתנה להם אלא התורה וספר יהושעאור אברהם דברים עמ' תלז
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 436
כב ע"ב09 אלולא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושעמי מרום ח"ג עמ' פג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל די היה להם בה' ספרים וספר יהושעמי מרום ח"ט עמ' קצח, שמב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל היה די בתורה וספר יהושעזכרון דברים (תשנט) עמ' פח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רלח, רלט, רמג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 23, 27, 203
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו' ובעיון יעקב שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריג, ריד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור אברהם במדבר עמ' רסז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל היא מאי טעמא כי ברוב חכמה רב כעספרי צדיק נח אות ג, לך לך אות ח, חיי שרה אות ה, ויגש אות יב, לחנוכה אות ב, ד, ח, י, כה, ויחי אות ח, י, שמות אות י, ר"ח שבט אות ה, לט"ו בשבט אות ב, יתרו אות א, משפטים אות י, פ' שקלים אות ד, ר"ח אדר אות י, יא, לי"ד אדר ראשון אות ב, תרומה אות ב, ו, תצוה אות ג, ה, פ' זכור אות ב, פורים אות א, ב, כי תשא אות א, ג, פ' פרה אות ב, ויקהל אות י, ויקרא אות ג, ר"ח ניסן אות א, ג, צו אות ז, פסח אות א, ה, כא, שמיני אות ז, תזריע אות ז, מצורע אות י, פסח שני אות א, ב, אמור אות ו, ל"ג בעומר אות ב, ה, בהר אות א, ב, בחוקותי אות א, ר"ח סיון אות ב, לחג השבועות אות טו, בהעלותך אות יד, שלח אות י, ר"ח תמוז אות א, ד, ה, קרח אות ה, חקת אות ח, יג, בלק אות ה, יד, מסעי אות ג, י, דברים אות א, ו, י, לט"ו באב אות ב, ג, עקב אות ג, ח, יג, ר"ח אלול אות ג, כי תצא אות טו, טז, נצבים אות ו, וילך אות ב, האזינו אות א, ג, סוכות אות כה
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ה-ז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'אור אברהם - רות עמ' קפ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להן אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדמשך חכמה הקדמה לספר שמות, שמות פ' כד פס' יב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושע שערכו של א"י הואמי מרום ח"ו עמ' שב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמאמרי הראיה 467
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדנר ישראל חלק ב דף קד
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סז
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא 'ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספרי יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל. מאי טעמא כי ברב חפמה רב כעסבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' א, קלב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבה שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיט
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נא
כב ע"ב09 אלמלי זכו - לא היה להם אלא תורה ויהושע לבד וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו, נא
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא היה להם רק חמשה חומשי תורהויגד יעקב עמ' תקעא
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י
כב ע"ב09 אם זכו ישראל וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפא
כב ע"ב11 ה' חומשים וספר יהושע הם ערכה של א"ימי מרום ח"ח עמ' רעט
כב ע"ב12 ערכה של אר"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' לו
כב ע"ב13 אין נזקקין "לאלקי ישראל" חוץ מקונם אשתי נהנית לימשך חכמה במדבר פ' ל פס' יא
כב ע"ב28 והלכתא פותחין בחרטהס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כב ע"ב ר"ן עבר הירדן לא נתקדשה להבאת העומרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צד
כג ע"א דשכיחי אפקורי דמצערי רבנןאבן פינה עמ' 156
כג ע"א מעשה באדם א' שהדיר את אשתואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפב
כג ע"א מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל וכו'היהדות הלאומית עמ' 58
כג ע"א מצינו שהיו עולין לרגל אף שלא בזמן הביתאור אברהם שמות עמ' קצח
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתר נדרים ביחיד וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקכט
כג ע"א רא"ש - הנשים היו נוהגות לעלות לרגל לראות כבוד התורה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכו
כג ע"א רא"ש - עליה לרגל אחר החורבן אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עד
כג ע"ב חסורי מיחסראעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה, ובתוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה, ובתוס'בנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כג ע"ב רב הונא בר חיננא סבר למידרשה בפירקא וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
כד ע"א קונם אם אין אתה נוטל לבנך וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפ, שמות עמ' רסד, תרעד, ויקרא עמ' קכג, קעג, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב, שצח
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לךעיוני רש"י במדבר עמ' רמג
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לךדעת שבת עמ' קח
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ל, תשמז, ויקרא עמ' לד, קכג, קעג, תכד, תקעה, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב
כד ע"ב נדרי הבאיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נג
כה ע"א10 קניא דרבא וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח, קפה, רמח, רנב, ח"ב עמ' צה
כה ע"א10 קניא דרבאס' העיקרים (מישור) עמ' תיז
כה ע"א13 אמר ליה רבא אם כן זיל אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזיפרי צדיק ראה אות ז
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורה והמצוותבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטז
כה ע"א23 אמר משה לישראל הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביעאוזן שמואל דף נג ע"א
כה ע"א23 לא על דעתכם אני משביע אתכםחכמת התורה ויגש עמ' לט
כה ע"א23 שלא על דעתכם אני משביע אתכםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרפז
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה ככל המצותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נב
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה נגד כל המצוותבת עין (תשסז) עמ' שנד
כה ע"א36 שקולה מצוות ציצית כנד כל המצוות שבתורהאוזן שמואל דף סח ע"א
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'טוב טעם במדבר עמ' פא
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ד
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפרי צדיק תולדות אות ט, וישלח אות ו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 146
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגר כל מצות שבתורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יא
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כה ע"א44 חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבת הגדול
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ז-ח
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א45 הכופר בע"ז, כמודה בכל התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"ב
כה ע"א50 אגבו טרוף קא אמרינןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
כה ע"ב בנדר שהותר מקצתועיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
כה ע"ב נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעג
כה ע"ב נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כז ע"א אונס רחמנא פטריהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ער
כז ע"א אנוס רחמנא פטריהס' העיקרים (מישור) עמ' תקפח
כז ע"א ואנוס רחמנא פטריהכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג ע"ג
כז ע"א אנוס הוא ורחמנא פטריהחקל יצחק (תשסג) עמ' כב
כז ע"א תוס' ד"ה איכאחכמת התורה ויגש עמ' קמו
כז ע"א ר"ן - בהפרת הבעל ל"א נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כז ע"ב והוא דקנו מיניה בבי"ד חשובדרכי חושן עמ' קפד [הלכה]
כז ע"ב נודרין להרגים ולחרמין ולמוכסין שהוא תרומהאבן יהושע עמ' 130
כז ע"ב נודרין להרגין וכו' שהוא תרומה וכו', שהוא של בית המלך אע"פ וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כז ע"ב נודרין להרגין ולמוכסין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תיב
כז ע"ב נודרים למוכסיםדרכי חושן עמ' קפו, שעז [הלכה]
כז ע"ב נודרין לאנסיןחכמת התורה תולדות עמ' רסו
כח ע"א03 בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירומשך חכמה במדבר פ' לב פס' טז
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכד
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה ויגש עמ' רסב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה תולדות עמ' קסח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא, רשב"א ריטב"א נ"י ר"ן שטמ"ק ומהר"ץ חיות שםדרכי חושן עמ' שפא, שפח-שפט, שצא, שצב, שצה [הלכה]
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
כח ע"א11 במוכס העומד מאיליו, ר"ן תוס' רשב"א רא"ש ושטמ"ק שםדרכי חושן עמ' שנט [הלכה]
כח ע"א13 באומר יאסרו לי כל פירות שבעולם אם אינם של בית המלך וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כח ע"א16 אומר בלבו היוםבנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כח ע"א16 אומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםאבן יהושע עמ' 110
כח ע"א18 דברים שבלב אינן דבריםחכמת התורה תולדות עמ' רלח, ערב, רפב-רפו, תמ, תקעט, תקפה
כח ע"א38 הרי נטיעות הללו קרבן עד שיקצצו... פדאן חוזרות וקדושותדרשות אל עמי דרוש כ
כח ע"א38 נטיעות אלו קרבן עד שיקצצו. וכל הסוגיאאיש צעיר דף כח ע"ב
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכס העומד מאליוחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א ר"ן לענין דינא דמלכותא דינאיציב פתגם - פסח עמ' נד
כט ע"א קדושת דמים פקעה בכדי, קדושת גוף לא פקעה בכדימשך חכמה דברים פ' יג פס' ו, פ' כג פס' כד
כט ע"א ר"ן ד"ה א"ל קנין לזמן הוי רק קנין פירותויגד יעקב עמ' רנג
כט ע"א ר"ןטבעות זהב ח"א דף ב ע"ב [הלכה]
כט ע"ב אמירה לגבוה כמסירה להדיוט דמידברי מנחם (היימליך) עמ' שנו
כט ע"ב אמירה לגבוה כמסירה להדיוט - רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג
ל ע"א אשה כפדאוה אחרים דמיאחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
ל ע"א הנודר מיושבי היבשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצט
ל ע"א ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונה באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ב
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמהטבעות זהב ח"א דף לד ע"ד, מו ע"ב [הלכה]
ל ע"א ר"ן - בקידושין מפקרת עצמהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכג
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהחכמת התורה ויצא עמ' קטז
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קה, תנב
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה נמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח, שמד
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהבנין אפרים עמ' עב [הלכה]
ל ע"ב נולד שתי לשונות במשמעויגד יעקב עמ' רפז
לא ע"א02 הנודר מאוכלי שום וכו'קול ששון (גולדברג) אות יז
לא ע"א03 מעולי ירושלים וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלח
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםפרי צדיק נשא אות י
לא ע"א15 הנודר מב"נ מותר בזרע אברהםחכמת התורה נח עמ' סח, רצד, רצז, רחצ, שד, שפא, שפו
לא ע"א15 הנודר מבני נח מותר בישראלמי מרום ח"ח עמ' לא
לא ע"א15 שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח, כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנג
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח? כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 268
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם איתקרו על שמיהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם אתקרו על שמיהפרי צדיק נח אות ב
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם נקראו על שמוחכמת התורה לך לך עמ' עו, שכח
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רה
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' ר
לא ע"א18 זרע אברהם - ישראלאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א18 קונם מזרע אברהם מותר באומותויגד יעקב עמ' קנו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעמשנת חיים דברים מכתבים ה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראלאור אברהם בראשית עמ' רכה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'אור אברהם במדבר עמ' רכו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיא, קטו, קכג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו', כי ביצחק וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד, שצד, תסה, תקנז, תקסח, ויקרא עמ' שפב, במדבר עמ' כ, מלכים עמ' סה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעו של אברהם אסור בישראל דוקאאור אברהם דברים עמ' תלח
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם - אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צט
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם - אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל וכו' והאיכא עשו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל, כי כיצחק יקרא לך זרע כתיב וכו' ביצחק, ולא כל יצחקבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח,
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' טו
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקטל חיים (פרידלנדר) עמ' רעז
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקעיוני רש"י במדבר עמ' שמב, שמג
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקליהודים היתה אורה עמ' לט
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קכז, קכח
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקפרי צדיק נח אות ח, לך לך אות ב, וירא אות ג, ט, חיי שרה אות ה, וישלח אות א, תצוה אות יב, פסח אות יב, כב, לג, אמור אות ו, בחוקותי אות יד, קרח אות יג, בלק אות יב, דברים אות ו, ח, כי תצא אות ט, וילך אות יא
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע - 'ביצחק' ולא כל יצחקאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ב דסוכות, סי' יד לפר' זכור
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע - ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, והאיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעאדיר במרום ח"א פ' שמח
לא ע"א20 'כי ביצחק יקרא לך זרע'... ביצחק ולא כל יצחקאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ר, ריג
לא ע"א20 כי ביצחק כו'משנת חיים בראשית עמ' שמה
לא ע"א20 כי ביצחק, ולא בכל יצחקגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' סא ע"ב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קכ
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק, ולא כל יצחקאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' סז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה וישלח עמ' תקפד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה חיי שרה עמ' תנט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה תולדות עמ' ד, יד, סד, סח, עד, פ, פב, פז, צד, קכג, רלז, תב, תרלז, תרנג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשנת חיים דברים עמ' טז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחק למעט עשוחכמת התורה וירא עמ' תקנח
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תיב ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמי מרום ח"ח עמ' קטז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשך חכמה בראשית פ' כב פס' טו, פ' כח פס' יג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקפירות מפוזרין עמ' מא-מב
לא ע"א22 ולא כל יצחקחקל יצחק (תשסג) עמ' קד, קנד
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי עכו"םחכמת התורה וישלח עמ' תלה, תפה
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אפור במולי עכו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה וירא עמ' תקלט
לא ע"ב14 הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר ח"א דף ע ע"ד
לא ע"ב14 הנודר מערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה שמות עמ' תרלג
לא ע"ב14 הנודר מערליםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלא, קסב
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה לך לך עמ' תקמב
לא ע"ב14 מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה ויצא עמ' תצח, תקיא, תקיב
לא ע"ב14 קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םפרי צדיק לך לך אות ו, מקץ - הבדלה, (א) שמות אות א, בשלח אות יא, יתרו אות ג, משפטים אות ט, פ' זכור אות יג, פורים אות ז, ר"ח ניסן אות א, פסח אות מד בהר אות יב, חקת אות ד, יד, סוכות אות מה
לא ע"ב14 קונם וכו' מותר בערלי ישראל וכו'טוב ירושלים שמות פי"ד פסוק יא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםישא מדברותיך - מגילה עמ' עא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים, מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצה, תעו, ויקרא עמ' תל, במדבר עמ' רעח, תקעג, יהושע-שמואל עמ' שע, מלכים עמ' רלד
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםדברי מנחם (היימליך) עמ' שעט
לא ע"ב15 ערלים - גם מולי גוייםאור הרעיון עמ' תטז
לא ע"ב16 איני נהנה לנימולים... מותר בנימולי עכו"םאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תי ע"א
לא ע"ב16 איני נהנה למולים - אסור בערלי ישראלמי מרום חי"ג עמ' קמט, קנא
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םזכרון אליעזר עמ' כו
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלמי מרום ח"ח עמ' עד, רעד
לא ע"ב16 הנודר מן המולים מותר במולי גויםמי מרום ח"ט עמ' יא, צא
לא ע"ב16 הנודר שלא ליהנות מנימולים - אסור בישראל אף על פי שאינו נימולשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 105
לא ע"ב16 כל ישראל נקראים נימוליםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 151
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םדעת שבת עמ' רכא בהערה, רפח
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשמם (של העכו"ם)ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קח
לא ע"ב18 כי כל הגוים ערליםמשנת חיים שמות עמ' לב
לא ע"ב18 כל הגוים ערליםמשנת חיים בראשית עמ' קצט, תקד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםחכמת התורה שמות עמ' תרלט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שע
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםמשך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים, שנאמר כי כל הגויים ערליםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שמ
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה וישלח עמ' תנט-תס
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה יתרו עמ' תכג
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהמשיבת נפש עמ' קכה
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה ויצא עמ' תקטז
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה, גדולה מילהחכמת התורה בשלח עמ' תטו
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו' אחזתו רעדה וכו' נתקררה דעתושפתי רננות (מיכלדורף) דף לו ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותויגד יעקב עמ' שכב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותזאת זכרון (תשנב) אות סג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תז, מלכים עמ' רמט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו
לא ע"ב23 גדולה מילהאור הרעיון עמ' עה
לא ע"ב23 גדולה מילהדעת שבת עמ' רכ
לא ע"ב23 גדולה מילהמשנת חיים בראשית עמ' רא, רו
לא ע"ב23 י"ג בריתותרמז הרומז (תשסח) עמ' קכו
לא ע"ב23 מילה נכרתו עליה י"ג בריתותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כה
לא ע"ב23 מילה שנכרתו עליה י"ג כריתותחכמת התורה ויצא עמ' תקב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מא עמ' עט
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתאז שמח עמ' שצב, תלג
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתויגד יעקב עמ' תקצז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ריז
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק וכו'אור אברהם ברכות עמ' רלה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה אפילו שעהחכמת התורה בא עמ' מה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק וכו'אור אברהם דברים עמ' צ
לא ע"ב25 חביבה מילה שלא נתלה למשה עליהחכמת התורה שמות עמ' פז
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה נגעיםילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנימולחכמת התורה ויצא עמ' תקטו
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנמולחכמת התורה בראשית עמ' קיד
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה א"א לא נקרא שלם עד שמל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לח
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לא ע"ב27 ולא נקרא שלם עד שמלדרשות שבט הלוי עמ' פו
לא ע"ב27 לא נקרא שלם עד שמלאור הרעיון עמ' עה, תטז
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץחכמת התורה ויצא עמ' תיח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא וכו'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואלומת יוסף דף כ ע"א
לא ע"ב29 לא ברא הקב"המשנת חיים בראשית עמ' ר
לא ע"ב30 תניא ר"'י בן קרחה אומר גדולה מילהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצג
לא ע"ב30 תניא ריב"ק אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה מ"ר וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רמג
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות משהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה לא נתלו לו בשעה שנתרשל מן המילהאור פני משה דף ב ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויותהמאור שבתורה (לסין)
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדה לו כשנתרשל מהמילה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יז, לה, מ
לא ע"ב31 שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' יב פס' נ
לא ע"ב32 א"ר יוסי ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קי
לא ע"ב32 ויפגשהו ה' ויבקש המיתו וכו'אור אברהם שמות עמ' כח
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים ויקרא עמ' רמח, רנו
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים שמות עמ' יד, כה
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היאמשנת חיים ויקרא עמ' רנד
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קעז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנג
לא ע"ב33 אמר אמול ואצא סכנה היא לולדחכמת התורה שמות עמ' תרמה
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה לולדחכמת התורה לך לך עמ' קנד
לא ע"ב33 ח"ו שנתרשל משה מן המילה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' פה, רח
לא ע"ב33 חם ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילהחכמת התורה שמות עמ' תרכה
לא ע"ב33 משה אמר אמול ואצא סכנה היאבך יברך ישראל (תשסח) דף נו ע"א
לא ע"ב פיה"מ להרמב"םמשנת חיים דברים עמ' כו, תסז
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחילהילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהאור יהל ח"א עמ' כח
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סח
לב ע"א02 לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף נג
לב ע"א03 אלא לאותו תינוק כו'משנת חיים שמות עמ' כו
לב ע"א03 אלא לאותו תינוקמשנת חיים בראשית עמ' רה
לב ע"א03 חתן הוא משה או התינוקחכמת התורה שמות עמ' תרכד, תרמג
לב ע"א04 נקרא 'חתן' זה התינוק, וברא"שחכמת התורה שמות עמ' תרנד
לב ע"א07 המלאך היה בולעו מראשו עד המילהחכמת התורה שמות עמ' תרמב
לב ע"א11 ויש אומרים לחימה הרגודרשות מהר"ם שיק עמ' קנה
לב ע"א12 חימה משה הרגוחכמת התורה וירא עמ' ש
לב ע"א13 תרי חימה הויאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סו ע"ב
לב ע"א14 ואיבעית אימא גונדא דחימהמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
לב ע"א15 גדולה מילה דעל ידה זכה אברהם לארץחכמת התורה ויצא עמ' תקיב
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כא"א וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עב, צט
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא על שם מילהאמרי אש (טאוב) עמ' שנו
לב ע"א17 תמים אלא ע"ש מילהמשנת חיים בראשית עמ' קעג
לב ע"א19 ברית מילה שקולה כנגד כל המצותעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כה
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאגרא דכלה ח"א עמ' שמא, תקכו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שנאמר הנה דם הבריתאיש צעיר דף א ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותאודה ה' דף כה ע"ב
לב ע"א19 כל המל עצמו כאילו קיים כל תרי"ג מצוותשבט מוסר עמ' רלט
לב ע"א19 מילה שקולה ככל המצוותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' לט
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל המצוותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד תרי"ג מצוותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' טו, סט
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצח
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץשפע חיים ח"א עמ' פז
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' עא
לב ע"א21 שאלמלא מילה לא נתקימו שמים וארץפרי צדיק בשלח אות יא, יתרו אות ג, פסח אות לב
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה וגו' גדולה מילה וכו'אור אברהם שמות עמ' קפה
לב ע"א22 אם לא בריתי יומםמשיבת נפש עמ' קכד
לב ע"א24 א"ר אלעזר גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קמד
לב ע"א24 א"ר אלעזר גדולה תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפו
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץויגד יעקב עמ' פז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ס
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנט
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא הוא לא נתקיימו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' אם לא בריתיפרי צדיק בשלח אות יא, פסח אות כו, לב, ל"ג בעומר אות ו
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תה-ז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יג
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לא"א התהלך וגו' אחזתו רעדהלבני ישראל (הישן) דרוש ב
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפנישארית יעקב (פאנעט) עמ' טו
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג, דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג אות א
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' פח
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפא
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שצה
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"העולת חודש ח"ג מאמר רצה
לב ע"א28 התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קו
לב ע"א29 אחזה רעדה את עצמותיוילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א29 אחזתו רעדהעולת ראיה א שצו
לב ע"א33 אמר לו צא מאיצטגנינות שלךמשך חכמה בראשית פ' יז פס' א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךיד פנחס (גרבר) דף פח ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךילקוט דברי חכמים שמות סי' שכט
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ז
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רסא
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תב
לב ע"א34 אין מזל לישראלילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ק
לב ע"א34 אין מזל לישראלמשך חכמה בראשית פ' טו פס' ה
לב ע"א34 אין מזל לישראלקדושת לוי דף עה ע"ב
לב ע"א34 אין מזל לישראלשמועה טובה דף נד ע"א
לב ע"א35 המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ש
לב ע"א35 כל המתמים עם הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' רו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו', ובר"ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרמו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו, הקב"ה מתמים עמו וכו'ויברך דוד עמ' קב
לב ע"א35 כל המתמם עם הקב"הדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיד
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמואוזן שמואל דף ס ע"א
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמוכרם פתחיה גפן יט שריג ו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם השי"תתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ד
לב ע"א35 כל התמים הקב"ה מתמים עמומי השלוח (מישור) ח"א עמ' קפז
לב ע"א35 כל התמים עצמו הקב"ה מתמים עימואמרי השכל עמ' 122
לב ע"א36 כל המתמם עצמו השעה עומדת לוחכמת התורה יתרו עמ' תכא
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשאבני השוהם (הורוויץ) דף יב ע"ג
לב ע"א39 כל המנחש לו נחששערי תשובה סה"י אות סט
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה וכו'ויברך דוד עמ' קג
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רח, במדבר עמ' תקפא-ב, דברים עמ' יג, תרלט-מ
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
לב ע"א41 מי שאינו מנחשחכמת התורה ויצא עמ' תרלט
לב ע"א41 מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולים ליכנס בתוכהמשך חכמה דברים פ' יא פס' יב
לב ע"א43 ח"א בעון במה אדע, וח"א בעון שעשה אנגריא בת"חחכמת התורה לך לך עמ' תעג
לב ע"א43 מפני מה נענש א"א והשתעבדו בניו וכו' שהפריש בניו מלהכנס תחת כנפי השכינה ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קיז
לב ע"א43 מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו ארבע מאות שנהקול יעקב (שאול) דף ט ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש א"אדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כג
לב ע"א43 מפני מה נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו למצריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' כא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם - מפני שעשה אנגריא בת"חדרך חיים (תשלה) עמ' תרסא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' וברא"שיציב פתגם - פסח עמ' קסט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' יט, רכח, רלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו', במה אדע וגו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' י
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו', מפני שעשה אנגריא בת"חבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכ, שמות עמ' רסא, מלכים עמ' תיג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שהפריש בנ"א מלהיכנס תחת כנפי השכינהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ה, יח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניואור אברהם שמות עמ' לה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניופרי צדיק לך לך אות ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודרשות ר"י מסלוצק עמ' צג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' וברא"ש שםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםגבורות ה' עמ' נג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"א43 למה נשתעבדו בניוחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, סה, תמב
לב ע"א43 מפני שעשה אנגרייא בת"חמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף י ע"א, מהדו"ג ח"א דף כ
לב ע"א43 נענש אברהם שנשתעבדו בניו במצרים מפני ששאל במה אדעאגרא דכלה ח"א עמ' שכב
לב ע"א43 נענש על זה על שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' קלג
לב ע"א43 שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ז אות ה
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בת"חאור הרעיון עמ' קמ
לב ע"א44 במה אדעטוב טעם בראשית עמ' קא
לב ע"א44 בעון במה אדע נענש בגזרה זוחכמת התורה בא עמ' רלא
לב ע"א44 גלות מצרים בגלל אברהם אבינו שאמר "במה אדע"גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' צז ע"א
לב ע"א44 גלות מצרים היה על שאמר אברהם במה אדעעיני שמואל (ראבין) עמ' יח
לב ע"א44 גלות מצרים היה מפני שאאע"ה אמר במה אדע וכו'ברכות אבי דף לח ע"א
לב ע"א44 דהוי חטא במה אדעחכמת התורה וארא עמ' רמז
לב ע"א44 מפני שהפריז על מידותיו של הקב"המשך חכמה בראשית פ' כח פס' טז
לב ע"א44 שעבוד מצרים בגלל "במה אדע"אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ו ע"ב, ז ע"ב
לב ע"א45 וירק את חניכיו וגו' שלוש מאות ושמונה עשר וכו' אליעזר הוא, דחושבניה הכי הויאמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום ר"ה [מבן המחבר]
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' א"ד אליעזר הוא דחושבניה הכייציב פתגם - ימים נוראים עמ' ק, קי, קטו
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםפרי צדיק לך לך אות ח, פ' שקלים אות ז
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' זה אליעזר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' נד
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהב
לב ע"א45 וירק את חניכיו זה אליעזראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לב
לב ע"א45 וירק את חניכיו שמונה עשר ושלש מאותאמרי יוסף בראשית דף נא ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו, רב אמר שהוריקץ בתורהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מלכנוס תחת כנפי השכינהחכמת התורה בשלח עמ' תמב
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מתחת כנפי השכינהחכמת התורה לך לך עמ' נט, רלג, רנ, תי, תלה
לב ע"א45 שהרחיק אברהם בני אדם מכנפי השכינהחכמת התורה וארא עמ' עד
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה וירא עמ' א
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה חיי שרה עמ' רצה
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מתחת כנפי שכינהחכמת התורה וישלח עמ' קצא, קצח, שמה
לב ע"א45 מפני שהחזיר את הנפשותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסג
לב ע"א45 לא דוחים גרים כדי לא להפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 404
לב ע"א47 אברהם אבינו בן שלש שנים הכיר את בוראובת עין (תשסז) עמ' פ
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוובת עין (תשסז) עמ' כ
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"א
לב ע"א47 אליעזר היה שקול כנגד כולםאגרא דכלה ח"ב עמ' רעב
לב ע"א47 אליעזר היהחכמת התורה לך לך עמ' שצח
לב ע"א47 אליעזר כנגד כולם וכו' דחושבניה הכי הויפרי צדיק וישלח אות ו, ואתחנן אות טו
לב ע"א47 אליעזר לבדו נלחם נגד שוביו של לוטאגרא דכלה ח"א עמ' שט
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמואמרי אש (טאוב) עמ' לג
לב ע"א47 אליעזר משול בגבורתו כנגר שי"חחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יד
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואור הרעיון עמ' רפא
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוגבורות ה' עמ' עה
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם בוראואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רצב
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהםזכור לאברהם (וייס) פ' לפסח
לב ע"א47 בן ג' שנים הביר אברהם את בוראואור הישר בראשית דף ב ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אף בוראוטוב טעם בראשית עמ' קסו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואדיר במרום ח"א פ' שנב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי אש (טאוב) עמ' נט, פא, קעו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' עז ע"א, נז ע"ב, סט ע"א
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פח ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 83, 107
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נ
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סא
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פח
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר א"א את בוראוקול שמחה פ' לך סי' א, פ' חיי שרה סי' ו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אאע"ה את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' עט, קיב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסו, דברים עמ' תצז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר ה' את בוראוכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ב
לב ע"א47 בן שלש שניםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 87
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב) עמ' יח
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכ ע"א, רעא ע"א
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 346 ,170 ,168 ,82 ,68 ,52
לב ע"ב01 השטן בגימטריא שסד כמנין ימות השנה חוץ מיוה"כשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח
לב ע"ב01 השטן בחושבניה חלת מאה ושיחין וארבעה. ובר"ן ע"ב א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יוה"כאור ישרים (תשסב) עמ' קפב
לב ע"ב01 השטן בחושבניה שס"ד וכו' וביום כיפור לית לי' רשות לטסטונייערות דבש ח"א עמ' קל
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רלט
לב ע"ב01 שס"ד ימים אית ליהאור הצבי עמ' 127
לב ע"ב02 אברם, אברהם, בתחילה המליכו על רמ"ג אבריו ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' טו ע"ב
לב ע"ב02 ואר"א ב"א כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' שהובטח לו שלא יכשל, ועל זה מורה שם אברהם וזה הטעם שנעקר שם אברם לגמרי ואסור לקרותו כןברכת פרץ פ' וישלח
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםאמרי אש (טאוב) עמ' מב
לב ע"ב03 אאע"ה מתחלה לא שלט אלא על רמ"ג אבריםבך יברך ישראל (תשסח) דף יז ע"ב
לב ע"ב03 אברם כמנין רמ"ג וכו' ומסר לו עוד ה' איברים לרשותואגרא דכלה ח"א עמ' רסב, רעו, שעח, ח"ג עמ' שפז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו' ולבסוף רמ"ח וברש"יהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נג, נו, קה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו', ובר"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שסה, תקכו, שמות עמ' תתקלב, במדבר עמ' קפב, דברים עמ' תקטז, תתפו-ז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חפרי צדיק לך לך אות ו, וארא אות ט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על ר' ארבעים ושלושה אבריםאור הצבי עמ' 221
לב ע"ב03 בתחילה נקרא אברם ולבסוף נקרא אברהםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' טו
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אבריםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"א (בהגה)
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עה
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' שפט
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםאמרי יוסף בראשית דף רמו ע"א
לב ע"ב03 מתחילה היה מושלחקל יצחק (תשסג) עמ' מג
לב ע"ב03 מתחלה המליכו על רמ"ג אברים ועתה על רמ"חמי מרום ח"ח עמ' נז
לב ע"ב03 עד עכשיו מלך על רמ"ג איברים וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רלז
לב ע"ב04 המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לז
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים, ובר"ןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רי, רמח
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםדרך חיים (תשלה) עמ' תקכג
לב ע"ב04 כשמל המליכו הקב"ה על ה' ראשי אבריםאמרי אש (טאוב) עמ' מא
לב ע"ב04 ניתן בידו חמשה אבריםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות יא
לב ע"ב04 ע"י מילה נעשה מושל על רמ"ח איבריםחכמת התורה תולדות עמ' סז
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"חאור השמש (תשסח) עמ' טז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסד
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ו
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב07 עיר קטנהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדםאהל יהושע (הלר) עמ' 26
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול זה יצה"רויגד יעקב עמ' קפ, ריא, רסז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איכריםאגרא דכלה ח"א עמ' רה, ח"ג עמ' תא, תד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שפ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףאור תורה השלם (מזריטש) סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שעח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שופטים, מאמר הלקוטות אות מ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנתיבות עולם ח"ב עמ' סח, קלב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו אבריםזכרון אליעזר עמ' עב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף... דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובכוזרי מאמר ג סי' ג
לב ע"ב08 עיר קטנה, זה האדם, "ואנשים בה מעט" אלו אבריו של אדםחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסב
לב ע"ב09 ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםפרי צדיק ויגש אות ד
לב ע"ב09 יצה"ר, מלך זקן וכסילמרפא לשון עמ' קנ
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם, זה יצ"טזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפג
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן קאי על היצר טובאור השמש (תשסח) עמ' לד
לב ע"ב11 ילד מסכן וחכםמשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
לב ע"ב12 ומלט וכו' בחכמתו זו תשובהרוח חיים (חיד"א) עמ' נב
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי מרום ח"ב עמ' קלז, קמג
לב ע"ב14 בשעתא דיצר הרע לית דמדכר ליצר הטובאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מד
לב ע"ב14 דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח, צא, קיד, קמח, רכא, ח"ב עמ' קז
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצר הטובפרי צדיק מקץ אות ג, חקת אות ד, פנחס אות טז, עקב אות יט ראה אות ח, שופטים אות טו, כי תצא אות א
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםמשנת חיים בראשית עמ' קצח
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםרוח חיים (חיד"א) עמ' מח
לב ע"ב16 שאפילו יצה"ר השלים עמומרפא לשון עמ' שכד
לב ע"ב17 מעשרה שליטים - אלו שני עינים וראש הגוייה וכו'משך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לב ע"ב17 עשרה שליטים אלו שתי עינים שתי אזנים וכו'דרך חיים (תשלה) עמ' ריט
לב ע"ב17 עשרה שליטיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 236
לב ע"ב17 עשרה שליטים, ב' עינים וב' אזנים וב' ידים וב' רגלים וראש הגוייה ופהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' י
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' שהקדים ברכת אברהם לברכת קונו וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וליתן לאברהם וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שסג, ח"ב עמ' רפז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדרשות מהר"ם שיק עמ' שמז, תקיט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעשה והמדרש עמ' עט
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שםחכמת התורה נח עמ' שג
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שם, תוס' ד"ה להוציא, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' מט, קצב, רצג, שכה, שכח, שמא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יח
לב ע"ב20 הכהונה היתה של שם ונתנה לאברהםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כא
לב ע"ב20 להוציא כהונה משםמשנת חיים ויקרא עמ' רנא
לב ע"ב21 ומלכי צדק הוא שם בן נחאגרא דכלה ח"א עמ' שיא, ח"ב עמ' רעג
לב ע"ב21 ומלכי צדק מלך שלם הוא שםברכת דוד עמ' יג
לב ע"ב21 כהן ממש היהטוב טעם בראשית עמ' קה
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי אש (טאוב) עמ' יז
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי טו
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יח
לב ע"ב22 הקדים ברכת העבדאורות הקודש ג שלז
לב ע"ב23 אברהם היה כהןחכמת התורה תולדות עמ' שכב, תקצז
לב ע"ב23 אברהם כהן היהחקל יצחק (תשסג) עמ' סז
לב ע"ב23 הכהונה ניתנה לאברהם אבינואור אברהם בראשית עמ' פא, קו, קמז
לב ע"ב25 א"ל וכו' וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו וכו'מכתב סופר דף כה ע"ב
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' כה
לב ע"ב27 אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ג, וישב אות יג, וארא אות ט, פדיון הבן אות א, כי תשא אות ח, פ' החודש אות ג, תזריע אות א, ו, בלק אות יב, פנחס אות טו, ואתחנן אות י, כי תצא אות ז, כי תבא אות ד
לב ע"ב28 והוא כהן זה שם בן נחהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נא
לב ע"ב30 מודר הנאה אסור בדריסת הרגלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עא
לב ע"ב רש"י ד"ה לחם וייןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
לג ע"א המודר הנאה מחבירוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיד
לג ע"א המודר הנאה מחבירו וכו' ופורע את חובו לגבי מודר הנאה דיהיב ליה ע"מ שלא לפרועאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצא
לג ע"א המודר הנאה מחבירו... ופורע את חובו וכו' לגבי מודר הנאה דיהיב ליה ע"מ שלא לפרועמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תצא
לד ע"א פרוטה דרב יוסףבשמן רענן ב פו
לד ע"ב הקדיש ככר של הפקר הר"ז קדושאור אברהם דברים עמ' רמב
לד ע"ב ככר של הפקרטבעות זהב ח"א דף לב ע"ב, לג ע"ד, מ ע"ד, נה ע"ד, עו ע"ג [הלכה]
לד ע"ב אזמניה עליה ור"ןבנין אפרים עמ' ו (בהערה) [הלכה]
לד ע"ב ר"ן - אין חצר להקדשבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
לד ע"ב רא"ש בשם הרא"םשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכא
לד ע"ב רא"שמנחת מחבת ח"א עמ' רב
לד ע"ב רש"ש ד"ה אמר רבי היתה לפניודרכי חושן עמ' רפח-רפט [הלכה]
לה ע"א יש מעילה בקונמות או לאמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ג
לה ע"ב ומלמדו מדרש ואגדות וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכה
לה ע"ב אי כהני שלוחא דרחמנאחקל יצחק (תשסג) עמ' תפט
לה ע"ב איבעיא להו, הני כהני - שלוחי דידן הוו, או שלוחי דשמיא?בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
לה ע"ב איבעיא להו, הני כהני - שלוחי דידן הוו, או שלוחי דשמיא?בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
לה ע"ב באיבעי' אי כהני שלוחי דרחמנאיציב פתגם - פסח עמ' קא, קז, קח, קכח
לה ע"ב הני כהנידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכו
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאאור אברהם בראשית עמ' קעג
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאפרי צדיק לחנוכה אות כב
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוואמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו חכמת התורה ויגש עמ' רב
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהואור אברהם ברכות עמ' רכא
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהוחכמת התורה תולדות עמ' תרצד
לה ע"ב כהני שלוחא דרחמנאאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קעז
לה ע"ב כהני שלוחי דרחמנאטבעות זהב ח"א דף לב ע"א [הלכה]
לה ע"ב כהני שלוחי דרחמנא נינהויציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנו
לה ע"ב כהנים שלוחי דידן, ור"ןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קלט
לה ע"ב צריכין דעת חוץ ממחו"במשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
לה ע"ב הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרהמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
לה ע"ב הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרהחכמת התורה בא עמ' שלח
לה ע"ב ר' יהודה אומר אדם מביא קרבן עשיר על אשתומשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ז-ח
לה ע"ב ר"ן ד"ה איבעיא להו הני כהני שלוחי דידןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
לה ע"ב ר"ן - מידי דלא מצי עביד לא מצי משוי שליחחכמת התורה וירא עמ' תקלו
לו ע"א מזידין חייבים - ר"ן ורא"שבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
לו ע"א לימא ליה שליחא שויתיך לתקוני ולא לעוותי!משך חכמה שמות פ' כט פס' יד
לו ע"א שה לבית אבות לאו דאורייתא הואעטרת חן ח"ב עמ' קכא
לו ע"א שה לבית אבות לאו דאורייתאמנחת מחבת ח"א עמ' רלד
לו ע"ב התורם משלו על של חבירואשיב אברהם עמ' עה
לז ע"א02 על המדרש לא שרי למשקלמשנת חיים במדבר עמ' ה
לז ע"א06 אף אתם נמי בחנםמשנת חיים דברים עמ' מד
לז ע"א06 מה אני בחינםדרכי חושן עמ' רמו [הלכה]
לז ע"א06 מה אני בחינםמכמני עוזיאל עמ' תנו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה תולדות עמ' תכא
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכה
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשלה) עמ' תרצז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' סז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםחכמת התורה תולדות עמ' תרפד
לז ע"א06 מה אני בחנם ובו'באר ראי (רוזן) מועדים סי' יג אות ב
לז ע"א06 מה אני בחנםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכב
לז ע"א06 מה אני בחנם, אף אתם נמי בחנםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 100
לז ע"א07 שכר שימורדרכי חושן עמ' רמח [הלכה]
לז ע"א07 שכר שימורויקהל משה (וייס) עמ' רג אות כב והערה י [הלכה]
לז ע"א08 פיסוק טעמיםפרי החג - הקדמה דף א ע"ב
לז ע"א16 בשבת לא היו לומדין דבר מחודש לתלמידים מה שלא למדו עדיין, אלא שונין מה שלמדוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפא
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחילה בשבת וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' מב
לז ע"א תוס' ד"ה הבלעהמשנת חיים דברים עמ' שכו
לז ע"ב08 שינוי וסת תחלת חולי בני מעייםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות לב
לז ע"ב14 אמר רב מאי דכתיב ויקראותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצו
לז ע"ב16 ויקראו בספר וגו' מפורש - זה תרגוםחפץ יהונתן הקדמה
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים וכו'טוב ירושלים הקדמה
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים מפורש... מפורש, זה תרגוםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנג
לז ע"ב18 ויבינו במקרא - פסקי טעמיםמכמני עוזיאל עמ' פד-פה
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםדרך חיים (תשלה) עמ' שלח
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםמשנת חיים במדבר עמ' קפד
לז ע"ב18 זה פסקי טעמיםטוב טעם בראשית עמ' עב
לז ע"ב19 א"ר יצחק מקרא סופריםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצח
לז ע"ב19 המסורה - נקודותמכמני עוזיאל עמ' עו
לז ע"ב19 מסורותמכמני עוזיאל עמ' יט
לז ע"ב20 קריין וכתיבין הל"מ, מסורותדורש לציון (בריל) עמ' 4-7
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן וכו'מכמני עוזיאל עמ' ס
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן כתיבן ולא קריין הללמ"מאור אברהם - רות עמ' קעח, רכח, רכט
לז ע"ב22 מקרא סופריםדורש לציון (בריל) עמ' 9
לז ע"ב22 מקרא סופריםמכמני עוזיאל עמ' עה-פ
לז ע"ב22 עיטור סופרים הוא זהחכמת התורה וירא עמ' קכג, קכט
לז ע"ב22 עיטור סופריםחכמת התורה בא עמ' נב
לז ע"ב22 עיטור סופריםחכמת התורה בשלח עמ' שנה
לז ע"ב22 עיטור סופריםמכמני עוזיאל עמ' פא
לז ע"ב22 תיקון סופריםמכמני עוזיאל עמ' פח
לז ע"ב28 אשר תאמרי אליאמה של מלכות עמ' 68
לז ע"ב ר"ן ד"ה מקרא סופרים, ארץ ארץ, שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה משיב הרוח
לז ע"ב רש"י - שהוי מקרא מסורסחכמת התורה תולדות עמ' תנו
לח ע"א06 העשיר משה מפסולת לוחותכור לזהב ח"ב
לח ע"א06 העשיר משה מפסולתן של לוחותפירוש המכבי שמות עמ' רכח
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן וכו'משנת חיים במדבר עמ' תט
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר פסל לך פסולתן שלך יהאבינת ישראל (תשסו) דף לב ע"א, עו ע"א, פה ע"א
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים פסולתן שלך יהאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א, ב"ק-ב"מ ג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נג ע"ד, פה ע"ג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותפרי צדיק סוכות אות כג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסלתן של לוחותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשטו
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסלתן של לוחותדרך חיים (תשלה) עמ' קמ
לח ע"א06 לא נתעשר משה אלא מפסולתן של לוחותדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קעו
לח ע"א06 מהיכן נתעשר משה מפסולת של לוחותויגד יעקב עמ' קכב
לח ע"א06 מהפסולת נתעשר משהחקל יצחק (תשסג) עמ' רל
לח ע"א06 מכאן נתעשר משהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסב
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהאמרי נועם (מועדים) סי' עא לפסח, סי' ה ליום ב דפסח
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהילקוט דברי חכמים שמות סי' תטו, תטז
לח ע"א06 משה נתעשר מפסולתן של לוחותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תא
לח ע"א06 משה התעשר מפסולת הלוחותכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ג
לח ע"א06 משם נתעשר משהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רסט
לח ע"א06 נתעשר משה מפסולת של לוחותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז
לח ע"א07 פסל לך - פסולתן יהא לךאור הצבי עמ' 217
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהיה שלךטל חיים (פרידלנדר) עמ' קמז
לח ע"א07 'פסל לך' פסולתן שלך יהאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 322 ,275
לח ע"א08 הפסולת יהיה שלךסדורו של שבת דף קמ ע"ד
לח ע"א08 הפסולת שלךטוב טעם דברים עמ' כג
לח ע"א08 פסולתן שלך ובפי' הרא"ש שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכה
לח ע"א09 א"ר יוסי בר חנינא מתחלה לא ניתנה תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנד
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוחיים וחסד סי' תפח
לח ע"א09 בתחילה נתן הקב"ה למשה, ומשה נהג בה עין יפה וכו'מרפא לשון עמ' פד
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה ורק הוא נהג בה טובת עיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 223
לח ע"א09 לא ניתן תורה אלא למשה ולזרעומשך חכמה שמות פ' לד פס' כז-כח, ויקרא פ' י פס' י-יא
לח ע"א09 לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעודרשות מהר"ם שיק עמ' עג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעו וכו' נהג בו ט"עמאמר אסתר דרוש ח
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פילפולא בעלמאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נד
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קנא, קצה
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה רבינו והוא נהג בישראל טובת עיןאור הצבי עמ' 170
לח ע"א09 מתחילה ניתנה התורה למשה ולזרעו וכו'אור הצבי עמ' 239
לח ע"א09 ניתנה למשה ולזרעואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכג-תשכד
לח ע"א09 נתנה תורה אלא למשה וכו' פילפולא כו'משנת חיים במדבר עמ' קפג
לח ע"א09 נתנה תורה למשה ולזרעוכור לזהב ח"ב
לח ע"א10 כתב לך מה פסולתן שלך אף כתבן שלךתורת חסד (סופר) עמ' קסו
לח ע"א10 מה פסולתך שלך אף כתבן שלך...קדושת לוי דף פד ע"ד
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלפרי צדיק בראשית אות ט, לחנוכה אות כה, ר"ח שבט אות ו, פדיון הבן אות א, תצוה אות א, ל"ג בעומר אות ח, בחוקותי אות ד, כי תצא אות יא, טו
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 356
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנהחכמת התורה ויצא עמ' פח
לח ע"א11 משה נהג בתורה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך וגו'אמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראל ובפי' הרא"שעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כח
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראליערות דבש ח"א עמ' קס
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלח
לח ע"א11 משה נהג טובת עיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשעב
לח ע"א11 משה נהג טובת עין בפלפול התורה ונתנה לישראלויגד יעקב עמ' תצב
לח ע"א12 ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מב, דברים עמ' מא
לח ע"א12 עליו נאמר טוב עין הוא יברךמי מרום ח"ו עמ' סז
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משהילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
לח ע"א14 ואותי צוהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 20
לח ע"א17 ועתה וגו' את השירה הזאת השירה לחודהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלט
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאתאור אברהם דברים עמ' שעא
לח ע"א17 ועתה כתבו לכםמשנת חיים דברים עמ' תרמה
לח ע"א18 דילמא השירה לבדחקל יצחק (תשסג) עמ' ריז, רכ, רכא
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאמשך חכמה במדבר פ' לו פס' יג
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאפרי צדיק לחנוכה אות ב, לחג השבועות אות טו, סוכות אות מז
לח ע"א19 ה' נתן הפלפול למשהמי מרום ח"ט עמ' קסז
לח ע"א19 הפלפול ניתן למשה ומסרה לבני ישראלדברי מנחם (היימליך) עמ' קכג
לח ע"א19 כח הפלפול ניתן למשה רבינובאר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות ד
לח ע"א19 לפלפולא בעלמאאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ'
לח ע"א19 פלפול התורה נהג בה משה טובת עין ונתנה לישראלשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תו, ח"ב עמ' צז
לח ע"א19 פלפול התורה נתן למשה בלבדמי מרום חי"א עמ' קיג
לח ע"א19 פלפול ניתן למשהיחי ראובן (זעמאן) עמ' 120
לח ע"א19 פלפולה של תורה ניתן למשה בלבדליהודים היתה אורה עמ' קלו
לח ע"א19 פלפולה של תורהאגרות הראיה ד עמ' קנא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמי מרום ח"א עמ' ל
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיראמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכז
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכםס' העיקרים (מישור) עמ' קד, שיא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה כו'דרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה... גבור...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 321 ,275
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהמכתב סופר דף לד ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 215
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשה, גבור, דכתיב 'ויפרוש את האהל על המשכן'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 153
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו; וכולן ממשהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קיח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 52
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו וכל'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רצ, דברים עמ' רלט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנט, ח"ב עמ' קלד, קנט
לח ע"א20 אין הקב'"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ב, ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשירבית מועד (זלזניק) עמ' כח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור עשיר ועניו וכלן ממשהאור הצבי עמ' 217
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עשיר וכו'יערות דבש ח"א עמ' מג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתוויקח אברהם דף ג ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו...משך חכמה בראשית פ' מא פס' לט
לח ע"א20 אין הקב?ה משרה שכינתו אלא וכו'דרשות מהר"ם שיק עמ' צח
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על גבור חכם עשיר ועניורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'חכמת התורה שמות עמ' תס
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשיר וגבורחכמת התורה מקץ עמ' קפט
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשירחכמת התורה יתרו עמ' תקצח
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על עניואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' צ
לח ע"א20 הנבואה רק על חכם גבור ועשירכרם פתחיה גפן יז שריג ד, גפן כ שריג ז, גפן כא שריג ב
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו אלא על כו'משנת חיים במדבר עמ' תה
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על חכם גבור ועשיראמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' ב
לח ע"א20 משרה שכינתו אלא כו'משנת חיים ויקרא עמ' שעז
לח ע"א20 משרה שכינתו על גיבור עשירילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א20 נבואה - חכם וגבורהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 194
לח ע"א20 נביא צריך להיות גם ענוהמעשה והמדרש עמ' נז
לח ע"א20 שכינה שורה - גיבוראורות הקודש א עמ' רעג
לח ע"א20 שכינה שורה על גבור ועשיר וחכם ועניופירוש המכבי שמות עמ' רכח
לח ע"א21 וכולן ממשהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעז, תעח
לח ע"א22 גבור ממשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצו
לח ע"א23 ואמר מר משה רבינו פרסו ברא"ש ובמהרש"איציב פתגם על התורה עמ' קכא
לח ע"א23 משכן גובהו עשרה, וכן משהזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ח אות כד
לח ע"א29 חמישים שערי בינה בעולםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנג
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יז
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לד
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמו
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםברכת טוב עמ' קעא, רלג, רנג, שסה, שפב, תלז
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםזכרון אליעזר עמ' ג
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת וכו'אור הצבי עמ' 277
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רעז
לח ע"א30 וכולן ניתנו למשה חסר אחדברכת טוב עמ' תלז
לח ע"א30 משה זכה לבינהבך יברך ישראל (תשסח) דף קכב ע"ב
לח ע"א30 שער החמשים נמנע ממשהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קלד
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלוקיםאהל יהושע (הלר) עמ' 29
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היואבן פינה עמ' 154
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו' ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' צא
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכו
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רעז
לח ע"א43 בתחילה היה משה למר תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכו
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרך חיים (תשלה) עמ' צב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"א
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה...קדושת לוי דף קיב ע"א
לח ע"א43 בתחלה היה משה רבינו לומד תורה ומשבחהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ג
לח ע"א43 ויתן אל משה וכו'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רסז
לח ע"א43 ויתן אל משה ככלותו שניתנה לו במתנהפנים יפות על תהלים עמ' ה
לח ע"א43 למד תורה ומשכחהמשנת חיים דברים עמ' נב, סה
לח ע"א43 משה למד תורה ושכחה עד שניתנה לו במתנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ו
לח ע"א43 משה למד תורה ושכרהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קנב
לח ע"א43 עד ארבעים יום היה לומד ומשכחמי מרום ח"ט עמ' רפו
לח ע"א43 עד שניתן לו במתנהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ה אות ד
לח ע"א43 תורה שניתנה למשה במתנהעיוני רש"י במדבר עמ' שג
לח ע"א רא"ש - חכמה הגנוזה באותיותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסג
לח ע"ב המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב וכו'אחרית לאיש שלום דף ב ע"א
לט ע"ב03 אר"ל רמז לביקור חוליםעולת חודש ח"ג מאמר קכח
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מה"תתאיר נרי עמ' כא
לט ע"ב03 רמז לביקור חולין מן התורה מנין וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רכח
לט ע"ב09 אם בריאה יברא ה' וכו' אלא הכי קאמר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקלג
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב ואם לא יברא ה'חכמת התורה בא עמ' שמז, שנה, שצד
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב, ואם לאו יבראחכמת התורה בשלח עמ' תרג
לט ע"ב09 ואם בריאה יברא ד'המאור שבתורה (לסין)
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם בריאת העולםגבורות ה' עמ' שכד
לט ע"ב11 שבע דבריםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 23
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה וכו'ברכת טוב עמ' רד
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםאמרי אש (טאוב) עמ' שנט
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ח
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 406 ,385 ,150
לט ע"ב15 התשובה נבראת קודם שנברא העולםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קמז
לט ע"ב22 אם בריאה יברא ה' הלא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה בראשית עמ' תצג
לט ע"ב23 אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה נח עמ' קמד
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה לך לך עמ' רמו, תרלב
לט ע"ב24 אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרבחכמת התורה וארא עמ' תיח
לט ע"ב25 לאקרובי פתחאחכמת התורה נח עמ' תקפז
לט ע"ב26 בשעה שחלק קרח על משה שמש וירח עמד זבולהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ו, כ
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרסט
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה מאי בעי בזבול וכו'שבט מוסר עמ' רסג
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהאור יהל ח"א עמ' פה
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שב, שג
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעיין וכו'אבן יהושע עמ' 85
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעייןאגודת אזוב (יעבץ) דף צו ע"ג
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אי אתה עושה דין לבן עמרםאות זכרון דף טו ע"ב
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו רבש"ע אם אתה עושה וכו'אור הצבי עמ' 315
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תכה
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול... באותה שעה ירה בהם חיציםאודה ה' דף ז ע"א, יז ע"א
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבולכור לזהב ח"ב
לט ע"ב28 שמש וירח לא רצו להאיר וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רמז
לט ע"ב28 שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וא"ל, רבוש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאיריןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רצב
לט ע"ב29 רבש"ע, אם אתה עושה דין לבן עמרם -אנו מאיריםמשך חכמה במדבר פ' טז פס' לג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות מהר"ם שיק עמ' תה, תקעג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםמרפא לשון עמ' רמו
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פד ע"ב
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםחקל יצחק (תשסג) עמ' תפה
לט ע"ב31 ואם לאו אין אנו מאיריןמשנת חיים במדבר עמ' רעו
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 45
לט ע"ב33 על כבודי לא מחיתםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכא
לט ע"ב34 ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קכח
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעורהמאור שבתורה (לסין)
לט ע"ב35 הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לו, שער שלישי מאמר ט
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליועמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לב
לט ע"ב39 המבקר את החולה פוחתין לו אחד מס' בחליותורת חסד (סופר) עמ' קט
לט ע"ב39 המבקר את החולהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב
לט ע"ב39 המבקר בן גילו וכו'ברכת משה דף כה ע"א
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מס' מחליואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצו
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מסמ"ך מחליוחכמת התורה ויחי עמ' קמב
לט ע"ב39 המבקר חולים נוטל אחד משישים מחליואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ד, ויחי ז, ט, לה
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל א' מששים בצערותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנט
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רל
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרבחכמת התורה בראשית עמ' רמב
לט ע"ב רא"ש ור"ן ד"ה ובבן גילואור הישר בראשית דף עג ע"א
מ ע"א04 ר' עקיבא הלך לבקר אחד מתלמידיואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 11
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ערה, ויקרא עמ' שיט, דברים עמ' תרלז
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 85
מ ע"א06 כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמיםנתיבות עולם ח"א עמ' קנט
מ ע"א06 כל שאינו מבקר את החולהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מ ע"א06 כל שאינו מבקר החולה - ש"דילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"א06 מי שאינו מבקר חוליםאור יהל ח"א עמ' מה
מ ע"א06 מי שאינו מבקר כשופך דמיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמא
מ ע"א08 כל המבקר את החולהנתיבות עולם ח"א עמ' קנט
מ ע"א08 כל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' לד
מ ע"א15 רבא יומא קמא דחלש כו', במהרש"א, בפתח עיניםמכמני אשר עמ' קיח
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנוםוצוה הכהן עמ' קיט
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נז עמ' שעא
מ ע"א28 כל המבקר את החולה, מה שכרו בעוה"זאבן פינה עמ' 42
מ ע"א32 אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור תסתור ואל תבנהאבן שוהם (פינסק) עמ' 79
מ ע"א33 בנין ילדים סתירהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סה
מ ע"א34 וסימן לדבר רחבעם בן שלמהאבן פינה עמ' 143
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יד
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןקול ששון (גולדברג) אות כ
מ ע"א35 אין מבקרים את החולה לא בשלוש קמייתאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' נא
מ ע"א35 לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עב, קלט
מ ע"א39 השכינה שורה למעלה ממטתו של חולהס' החיים (תשנג) עמ' עח
מ ע"א39 מניין שהשכינה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' יב
מ ע"א39 מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קטז
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סז
מ ע"א39 שכינה מראשותיו של חולהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי ז
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מברךמי מרום חי"א עמ' קכב
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מתבריךאמרי נועם (מועדים) סי' כה לשבועות
מא ע"א01 בחוסר כל... בלא דעה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעו, תתקכב, דברים עמ' תטז, מלכים עמ' נו, קמט
מא ע"א01 חוסר כל - זה דעתמשך חכמה דברים פ' כח פס' מח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה כו' דא לא קני מה קני ברכת פרץ פ' קדושים
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור ישרים (תשסב) עמ' רנא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכ, ויקרא עמ' תקלו, דברים עמ' תטז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבני יששכר ח"ב דף קלא ע"ג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת במדבר
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קז, קל
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה... דדא ביה - כולא ביהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ב, לא ע"ד, צה ע"א
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאוזן שמואל דף מ ע"ב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאמרי נועם (מועדים) סי' י לזאת חנוכה, סי' כה לפורים
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתדבש השדה עמ' קלג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתויגד יעקב עמ' קמד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתזכור לאברהם (וייס) פ' בהר, נשא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתילקוט דברי חכמים שמות סי' שי
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמרפא לשון עמ' פב
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתאור השמש (תשסח) עמ' צז
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עג
מא ע"א05 אין עניות אלא בדעתאוהב שלום עמ' 12
מא ע"א05 במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 75
מא ע"א05 במערבא אמרי דדא ביה כולה ביה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכב-ג, דברים עמ' תטז, מלכים עמ' קמט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שלט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהפרי צדיק חיי שרה אות י, וישלח אות ח, פ' שקלים אות ד, תצוה אות ב, פורים אות א, שושן פורים אות א, פקודי אות ז, לט"ו באב אות א, מוצאי יוכ"פ אות ה
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה ע"א דלא דא מה ביהאור הצבי עמ' 212
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהאור יחזקאל - אמונה עמ' רמה
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביה דלא דא מה ביה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קד
מא ע"א07 דא קני מה חסראמרי אש (טאוב) עמ' נח
מא ע"א07 דא קני מה חסרילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ח עמ' מא
מא ע"א08 העומד מחליו מוחלין לו כל עוונתיואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כז, קט
מא ע"א13 כל משכבו הפכת בחוליוילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריהמשך חכמה במדבר פ' כט פס' א
מא ע"א37 אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראש בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קב
מא ע"א37 אין מבקרין לא לחולי מעיים ולא לחולי ראשבני יששכר ח"ב דף יז ע"א
מא ע"ב וכי תירייקי לגופה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאמכמני עוזיאל עמ' רלה
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאבנין אפרים עמ' א (בהערה) [הלכה]
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאדברי יונה ח"א עמ' קסג
מג ע"א היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכלאמה של מלכות עמ' 149
מג ע"א מחלוקת ר"י וחכמיםבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
מג ע"א הפקר כמתנה מה מתנה עד דאתי מרשות נותן לרשות מקבלאיש צעיר דף יד ע"ב
מד ע"א תוס' ד"ה אי הכיחכמת התורה תולדות עמ' רנח
מד ע"ב תוס' ד"ה המפקיר כרמועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצה
מה ע"א צריך להפקיר בפני שלשהאור אברהם - רות עמ' קנז
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה, בר"ן שםברכת שלמה חו"מ עמ' צג [הלכה]
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזהחכמת התורה תולדות עמ' תרכח
מה ע"ב ר"ן - לכל שותף קנין הגוף בכל החצרטבעות זהב ח"א דף יד ע"א [הלכה]
מה ע"ב ר"ן - שכירות אינו אלא שעבודטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
מה ע"ב ר"ן ד"ה ואיכא דמקשי, כל קנין של שותפין הוי קנין לזמןויגד יעקב עמ' רנה
מה ע"ב ר"ן ד"ה ר' אליעזר בן יעקבחכמת התורה בא עמ' תקפה
מו ע"א ביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותרחכמת התורה בראשית עמ' קעז, שמט
מו ע"א בית זה חמור מביתךאמרי אש (טאוב) עמ' תרט
מו ע"ב מחלוקת כשיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה ד"ה מותראהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
מז ע"א האומר לחבירו קונם בית זהאמרי אש (טאוב) עמ' תרט
מז ע"א אין אדם אוסר פירות חברו על חברוחכמת התורה בראשית עמ' שכד
מז ע"א פיה"מ ברכת שלמה חו"מ עמ' צב [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה ומותריםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכ
מח ע"א ואסורים בדבר של אותה העיר, בר"ן, בנמוק"י במאירי, ובשטמ"ק שםברכת שלמה חו"מ עמ' צב, צג [הלכה]
מח ע"א איזהו דבר של עולי בבלדרכי חושן עמ' שנו [הלכה]
מח ע"א כל מתנה שאינו יכול להקדישו לא שמה מתנהויגד יעקב עמ' רנח
מח ע"א רבינו אברהם מן ההר (מצות ת"ת)אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' צט
מח ע"ב אי תפס מתפסטבעות זהב ח"א דף כה ע"ג [הלכה]
מט ע"א הנודר מן המבושל, מותר בצלי ובשלוקבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עה
מט ע"א הנודר מן המבושל, מותר בצליבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רה
מט ע"א ואף על פי שאין ראיה לדבר - זכר לדבר, שנאמר ויבשלו הפסח באשבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עד, עה
מט ע"א ואף על פי שאין ראיה לדבר - זכר לדבר, שנאמר ויבשלו הפסח באשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רג, רה
מט ע"א ודבר זה אסור לאומרו בפני ע"המי באר (פסח) דף צ ע"ב
מט ע"א ר"ן - קונם יין שאני טועם בחג, אסור ביו"ט אחרוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נד
מט ע"ב01 כמאן מצלינן אקצירי ובפרש"יאמרי יוסף שמות דף צז ע"ד
מט ע"ב01 כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנג, רמח, שלה
מט ע"ב03 העוסקים בתורה ומצות הם קצירי ומריעירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכז
מט ע"ב03 קצירי קצירי ממש מריעי רבנןאור אברהם - תשובה עמ' שפא
מט ע"ב04 הנהו בבלאי טיפשאי דאכלו לחמא בלחמאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות יז
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורויפרי צדיק ויגש אות יג, פ' שקלים אות א, עקב אות י, כי תצא אות ו
מט ע"ב33 לא שתי אלא מפסחא לפסחאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיא
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניופרי צדיק וישב אות ו, ויגש אות יג, פ' שקלים אות א, ויקהל אות ד, במדבר אות ח, יח, עקב אות י, כי תצא אות ו
מט ע"ב34 'חכמת אדם תאיר פניו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 108
מט ע"ב35 פניך דומים או וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפב, תפג
מט ע"ב35 פניך דומים כמלוי ברביתעולת חודש ח"א מאמר קמב
מט ע"ב35 פניך דומין אי כמלווה בריבית אי כמגדל חזיריםאבן ישפה עמ' 40
מט ע"ב35 פניך דומין כמלוי בריביתילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב37 ר"י כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ריב, ריג
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"ב, רעו ע"א
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרך חיים (תשלה) עמ' קמ
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרשות שבט הלוי עמ' נז
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמכמני עוזיאל עמ' תנו
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת בעליהמכמני עוזיאל עמ' שיא
מט ע"ב רש"י ד"ה אמריעי, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת סופריהםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה בברכת על הצדיקים
נ ע"א03 איתקדשת ליה ברתיה כו'משנת חיים ויקרא עמ' ריח
נ ע"א09 אתא אליהו אידמי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פד
נ ע"א11 אמר לה ר"ע לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהברכת טוב עמ' פ, תא
נ ע"א25 אשת ר' עקיבא יצאה לקראתומשיבת נפש עמ' רט
נ ע"א28 שלי ושלכם שלה הואאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות לט
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ב, קצט
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאמשמיע שלום עמ' קמג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רע"קקול ששון (גולדברג) פתיחה
נ ע"ב09 יין מורה על התורהאור לשמים (תשסג) עמ' כה
נ ע"ב19 לבזויי קאתית וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' יב
נ ע"ב33 אלפא מיני לפדא וכו'לקוטי שושנים (תשמו) עמ' לח
נ ע"ב36 רבי עבד הילולא וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסו ע"א
נ ע"ב36 רבי עבד לי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תה
נ ע"ב36 רבי עביד ליה הלולא כו' אמר אם לעוברי רצונו כך כו' [מבאר איך יתכן שיאמר על רבי "לעוברי רצונו"]ברכת פרץ פ' ואתחנן
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו בך לעושי רצונובוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ר
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך וכו'דרשות הרא"ש דף ט ע"א דרוש ז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו כל שכןפנים יפות על תהלים עמ' תקטז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכ"ואורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאור ישרים (תשסב) עמ' קכה
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאמרי יחזקאל עמ' קפז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כךילקוט הגרשוני ח"ב
נ ע"ב39 בר קפראעין איה ב 352
נ ע"ב41 אם לעושי רצונו בעוה"ז כךחכמת התורה ויצא עמ' תרסג
נ ע"ב42 ביום שהיה שוחק בו רבנו הקדוש היתה באה פורענות לעולםאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עב
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יא ע"ב
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי, אתיא פורענותא לעלמאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יט ע"ג
נ ע"ב42 יומא דמחייך רבי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות פט
נ ע"ב42 יומא דמחיך רביכתבי רבנו בחיי עמ' רעב
נא ע"א07 בן אלעשה עשיר גדולאהל יהושע (הלר) עמ' 39
נא ע"א14 תועבה, תועה אתה בהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קטו
נא ע"א14 תועבה, תועה אתה בהאורות הקודש ג רצז
נא ע"א14 תועבה, תועה אתה בהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשה
נא ע"א17 תבל הוא תבליןזאת זכרון (תשנב) אות נב
נא ע"א17 תבל עשו כלום תבלין יש בהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב כז
נא ע"א24 תספורתו של כהן גדולמשיבת נפש עמ' לא,קצז,ריז
נא ע"ב ר"ן ד"ה אלא והדגהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תמ
נד ע"ב נונא סמא לעינאדבש לפי מע' נ אות לא
נד ע"ב נון סמך עין, נונא סמא לעיניםדברי שמואל (תשנח) עמ' לא
נד ע"ב נון סמך עין, נונא סמא לעיניםדברי שמואל (תשנח) עמ' לא
נד ע"ב נו"ן סמ"ך עי"ןאור לשמים (תשסג) עמ' קג
נה ע"א01 הנודר מן הדגן אסורפרי צדיק תולדות אות ז, ח
נה ע"א06 דגן הוא כל מיני דאידגןאור לשמים (תשסג) עמ' שטז
נה ע"א36 העושה עצמו כמדבר זוכה שתנתן לו התורהחכמת התורה מקץ עמ' קסד
נה ע"א36 וממדבר מתנה אם משים עצמו כמדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רג, רכג
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה וכו'משנת חיים במדבר עמ' ה
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה אדם א"ע כמדבר וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רט
נה ע"א36 וממדבר מתנההמאור שבתורה (לסין)
נה ע"א36 וממדבר מתנהמכתב מאליהו חלק ב עמ' 26
נה ע"א36 וממדבר מתנהשער ראובן עמ' קעג-קעה
נה ע"א36 'וממתנה נחליאל' - זו תורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 251
נה ע"א36 כיון שאדם עושה עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קפה ע"ב
נה ע"א36 כיון שעושה א"ע כמדבר שהוא מופקר לכלאבן יהושע עמ' 16
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך דף לד
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורהזכרון אליעזר עמ' קפא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעג, שה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצה-תצו, דברים עמ' פה, תרנ, יהושע-שמואל עמ' קמ
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדברנתיבות עולם ח"א עמ' יא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהאור אברהם שמות עמ' רכז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבראמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לפסח [מבן המחבר]
נה ע"א36 ממדבר מתנה אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראהבת דוד (וועגער) עמ' 5
נה ע"א36 ממדבר מתנה וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' מ
נה ע"א36 ממדבר מתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפט
נה ע"א36 ממדבר מתנהבאר ראי (רוזן) הקדמה אות ב, ד
נה ע"א37 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב אות ו עמ' קפה
נה ע"א37 זוכה שתינתן לו התורה במתנהחכמת התורה וישב עמ' צב
נה ע"א38 נחליאל הוא נחלו של אלחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיא
נה ע"א39 אם הגביה עצמו, הקב"ה משפילואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לז
נה ע"א39 אם מגביה האדם את עצמו הקב"ה משפילושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעו
נה ע"א39 ואם הגביה עצמומכתב מאליהו ח"א עמ' 166
נה ע"א39 עלה לגדולה מגביה עצמו הקב"ה משפילו ואם חוזר בו מגביהורב טוב דף קנג ע"א
נה ע"א36 שאם עושה עצמו כמדבר, ממדבר מתנהאור יחזקאל - מדות עמ' כח
נה ע"ב בשבועה אזלינן בתר הענין שנשבע עליוחכמת התורה נח עמ' תלו, תנ
נה ע"ב הכל לפי הענין שנשבע עליוחכמת התורה וישלח עמ' פט
נו ע"א בית בביתידרכי חושן עמ' שיח [הלכה]
נו ע"ב דרגש אעולי ואפוקי באבקתא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
נו ע"ב הנודר מן העירשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צ
נו ע"ב מותר ליכנס לתחומה של עירמשנת חיים במדבר עמ' תקסד
נו ע"ב מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי וכו' דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו וגו'אמרי נועם (מועדים) תשובה א [מבן המחבר]
נו ע"ב מנלן דעיבורא דמתא כמתא וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' סג
נז ע"א אם תלכי לבית אביךבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
נז ע"ב בצל שנטעו בכרםאגרות הראיה א עמ' שנח
נח ע"א השביעית אוסרת בכל שהוא במינה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
נח ע"א אף אני לא אמרתי אלא לביעור (ר"ן)אמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
נט ע"א והרי תרומה דאי בעי מתשיל וכו' מאי מצוה לאתשולימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף י ע"א
נט ע"א בתרומה ביד כהן עסקינן דלא מצי לאתשולי עליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 107
נט ע"א בתרומה ביד כהן עסקינן דליתיה בשאלהאות זכרון דף ו ע"א
נט ע"א אי בא ליד כהן ועביד מעשהויגד יעקב עמ' תקלז
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןדברי יונה ח"א עמ' נה, רכג
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימופרי צדיק מטות אות א
נט ע"א תוס' ד"ה והרימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יא ע"א
ס ע"א קונם יין שאיני טועם שבת זו אסור בכל השבתברכות אבי דף נו ע"ב
ס ע"א שבת זו, אסור בכל השבתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעב, ויקרא עמ' תנ
ס ע"א ר"ח יום ראשון להבאבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יד אות א
ס ע"א שבוע זה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרנט, דברים עמ' לז
סא ע"א מכאן אמרו אין יובל עולה למנין שבועמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' י
סא ע"א הא כתיב שש שנים תזרע שדךרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריט
סא ע"א ועשת את התבואה לשלוש השניםמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ג
סב ע"א01 הוקפלו רוב המקצועותהמאור שבתורה (לסין)
סב ע"א15 רבי טרפון אשכחיה ההוא גברא וכו' אוי לו לטרפון שזה הורגו שמע ההוא גברא שבקיה וערקאגרא דפרקא (תשסה) עמ' סג
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רטו
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סט
סב ע"א21 אסור להשתמש בכתרה של תורהאמרי אש (טאוב) עמ' קמט
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשבט מוסר עמ' שיז
סב ע"א23 בלשצר נשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חולאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לט, מב, קפג, קצד
סב ע"א24 כיוון שבאו בה פריצים - חיללוהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלז
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלקיך וכו' למד מאהבה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמא, דברים עמ' קסא
סב ע"א31 אל יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני רביעשרה למאה סי' ג, ד
סב ע"א31 הריני לומד בשביל שאהיה עשיר וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכח
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא וכו'דרשות הרא"ש דף סא ע"ב דרוש סד
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם... אלא למוד באהבה וסוף הכבוד לבאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק א אות ו, קדושה פרק ז אות מא
סב ע"א31 שלא יאמר אקרא שיקראוני חכםנתיבות עולם ח"א עמ' לא
סב ע"א32 אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאפרי צדיק וירא אות א
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכא
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואאור יהל ח"א עמ' קכט-קל
סב ע"א32 עשה מאהבה וסוף הכבוד לבאעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כג
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבאפרי צדיק וירא אות א
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאדרשות שבט הלוי עמ' רכט
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבואאור יחזקאל - אמונה עמ' עג
סב ע"א35 ודבר בהן לשמן - רא"שאור אברהם ברכות עמ' נה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםעטרת צבי (טאקסין) דף עא ע"א
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםמסילת ישרים עמ' תקו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם, ובר"ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נט, קסא, קצה, רפז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קעב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' פד, שער הקדושה סי' לב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםשערי תשובה סה"י אות מח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן, ודבר בהן לשמןנפש החיים (תשמג) עמ' 122
סב ע"א35 עשה הדברים לשם פועלןאילנא דחיי (תשסז) עמ' קמט
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהם כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 123
סב ע"א36 קרדום לחפור בהמכמני עוזיאל עמ' רצה
סב ע"א38 באתרא דלא ידעו שרי ליה לאיניש למימר צורבא מרבנן אנאדובר שלום (תשסג) אות סד
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רז-ריט, רכא
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיההחברה והשפעתה מאמר 8 פרק ב
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות מא
סב ע"א38 שרי ליה לאינש לאודועי נפשיהקול ששון (גולדברג) אות יז
סב ע"א41 שרו לי תגראי ברישאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
סב ע"א42 ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל בראש אף ת"חפרי צדיק שלח אות ט, בלק אות יב
סב ע"א42 ובני דוד כהנים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קכה
סב ע"א42 כהן ות"ח נוטלים בראשפירוש המכבי שמות עמ' קעז
סב ע"א42 כהן נוטל בראשאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלא, רלח
סב ע"א42 מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצו, תשצה, ויקרא עמ' עה, במדבר עמ' לא, שלה, יהושע-שמואל עמ' תס
סב ע"א43 וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
סב ע"ב שארי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא כרגאנפש החיים (תשמג) עמ' 140
סב ע"ב עבדא דנורא אנאכתבי רבנו בחיי עמ' קעב
סג ע"א ר"י אומר אדר הראשון כותב סתם אדר וכו' והתניא עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר הראשוןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קד
סג ע"ב האומר לחבירו קונם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
סג ע"ב כלום אמרת אלא מפני כבודיישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
סד ע"א אם פותחין בנולד או לאחכמת התורה וישלח עמ' פט
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קצז
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שע
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצד
סד ע"ב15 כל 'נצים' ו'נצבים' דתן ואבירםפירוש המכבי דברים עמ' קעז
סד ע"ב15 נצים ונצבים - דתן ואבירםפירוש המכבי שמות עמ' קנג
סד ע"ב15 נצים, נצבים - דתן ואבירםאור הרעיון עמ' יט
סד ע"ב17 אמר ר' יהושע בן לוי כל מי שאין לו בנים חשוב כמתזאת זכרון (תשנב) אות כג, סה, קנח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב-צז, תרצד
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רנח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"ב
סד ע"ב17 כל שאין לו בנים חשוב כמתקדושת יו"ט ח"א דף נ ע"א
סד ע"ב17 כל שאין לו בנים נחשב כמתחכמת התורה ויצא עמ' פו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים וסומא חשובים כמתחכמת התורה תולדות עמ' מה, קל, שצו, תכד
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם - רות עמ' תכב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ח
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם שמות עמ' קנג
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיב
סד ע"ב17 מתו - שירדו מנכסיהןפירוש המכבי שמות עמ' קנג
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת מצורע ועני וחשוכי בניםאוזן שמואל דף יח ע"ב
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתלחם דמעה על איכה פ"ג פסוק ה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין וכו'אמרי יוסף בראשית דף קא ע"ג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רנו, רנז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' כו, קכד, ריג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ז אות טז, אהבה פרק א אות טז, קדושה פרק יז אות נט, חופת אליהו פרק ד אות ה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת, עני מצורע וכו'אור אברהם ויקרא עמ' רד
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת, עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בניםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לז, קמז
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים סומא עני מצורע ומי שאין לו בניםבינה לעתים (תשנד) דרוש כח עמ' קצג
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת, עני וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סב, קא
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת, עניבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנא, שמות עמ' שסט
סד ע"ב20 מי שאין לו בנים והסומא והמצורע חשובים כמתאגרא דכלה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' כו, ח"ג עמ' שנה
סד ע"ב20 המצורע חשוב כמתמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ה
סד ע"ב20 העני חשוב כמתבני יששכר ח"א דף קז ע"ד
סד ע"ב20 ומי שאין לו בניםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסה
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמת נ"מ למיבעי רחמיעיוני רש"י במדבר עמ' קפו
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכא
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צז
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מצורע ב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עא
סד ע"ב20 מצורע חשיב כמתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצא
סד ע"ב20 מצורעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סב, סד, ויקרא עמ' רב, מלכים עמ' שיז
סד ע"ב20 סומא וכו' חשוב כמתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעב
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתקדושת עינים (תשמו) סי' תקיב
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קעט
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"ד
סד ע"ב20 סומא נחשב כמתמשך חכמה שמות פ' יג פס' ח
סד ע"ב20 סומאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קלה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבך יברך ישראל (תשסח) דף יב ע"א
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שמב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתויגד יעקב עמ' תלג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתחכמת התורה בשלח עמ' תקפד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ריח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שלט-שמ
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רס
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רמד, רפב
סד ע"ב20 עני מצורע ומי שאין לו בנים חשובין כמתחכמת התורה בראשית עמ' רכב, רנא
סד ע"ב20 צרעת כמיתהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג
סה ע"א01 הנודר לטובת חבירו אין מתירין אלא בפניוחכמת התורה שמות עמ' תקס
סה ע"א01 הנודר על דעת חברו וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קנו
סה ע"א04 במדין נדרת, לך והתר נדרך במדיןחכמת התורה שמות עמ' תרג, תרה, תרו
סה ע"א04 במדין נדרת, לך והתר נדרך במדיןפירוש המכבי שמות עמ' ר
סה ע"א04 במדין נדרת, לך והתר נדרך במדין וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשא
סה ע"א04 במדין, הנדפס בשם רש"י דרכי חושן עמ' שי [הלכה]
סה ע"א08 מעשה נבוכדנצר וצדקיהומבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
סה ע"א08 צדקיהו ראה נבוכדנצר שאכלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסג
סה ע"א09 נבוכדנצר דהוא קאכיל ארנבא חיהפרי צדיק לחנוכה אות כ
סה ע"א12 עבר צדקיהו על שבועתו שנשבע לנבוכדנצראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות י
סה ע"א24 קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשא
סה ע"א25 שאיני נושא את פלונית שאביה רעברכת שלמה חו"מ עמ' קצד [הלכה]
סה ע"א רש"י - יתרו הדירו למשה מפני המבקשים להורגופירוש המכבי שמות עמ' ר
סה ע"ב פותחין לאדם בכתובת אשתואות זכרון דף ח ע"א
סה ע"ב ריטב"א - אסור להדיר את חברו הנאה מנכסיומצוה ולב ח"א עמ' 176
סו ע"א04 דיבור שביטל מקצתו ביטל כולוחכמת התורה בא עמ' צו
סו ע"א12 קונם יין וכו' א"ל הלא מיושן יפה למעיים הותרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכז
סו ע"א38 בנות ישראל העניות מנוולתןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןאורח לצדיק עמ' יב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפרי צדיק ט"ו באב אות א
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הןעין איה ב 220
סו ע"א38 העניות מנוולתןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קס
סו ע"א38 נאות הן אלא שהעניות מנוולתןמכמני עוזיאל עמ' תמט
סו ע"א38 נאות הן והעניות מנוולתןילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א39 בנות ישראל, על רבי ישמעאל בכינהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
סו ע"ב02 וכי שכיב ר' ישמעאל... בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינהאבן פינה עמ' 87
סו ע"ב05 ההיא דאמר לדביתהו קונם שאת נהנית לי וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תלט
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהדעת רש"י (מנקין) כאן
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהכרם פתחיה גפן כה שריג יב
סו ע"ב11 ר"ש לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומואבן פינה עמ' 3
סו ע"ב28 בענין לכלוכיתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 201
סו ע"ב37 בבא בן בוטא ומעשה בהאשה ששברה נרות, וכל העניןאור יחזקאל - מדות עמ' יז
סו ע"ב37 הוה יתיב בבא בן בוטא וקא דאין דינאמסילת ישרים עמ' תקצו
סו ע"ב38 מעשה דבבא בן בוטא שהיכתהו אשה בראשו ובירכה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קצג
סו ע"ב38 שברה על ראש בבא בן בוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהאור אברהם ויקרא עמ' פג
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהעיוני רש"י במדבר עמ' תקמא
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ז-ח,פ' ל פס' יז
סז ע"א ואם היה תהיה לאיש וכו' מכאן שאביה ובעלה מפירין נדריה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ז
סז ע"ב אין הבעל מיפר בקודמיןאור אברהם במדבר עמ' שכח
סז ע"ב ארוס מיפר בקודמיןמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ה פ' ל פס' ז
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם במדבר עמ' שכא
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם ויקרא עמ' פג
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ז-ח
סח ע"א ר"ן - נידון אב אם מפר כל נדרי בתועיוני רש"י במדבר עמ' תקמב, תקמד
סח ע"א ר"ן ורא"ש - אם האב מיפר כל נדרי בתו אור אברהם במדבר עמ' שכה
סט ע"א יש שאלה בהקם - מאירי, שיטה מקובצתאור אברהם ויקרא עמ' פד
סט ע"א יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם וכו'אור אברהם במדבר עמ' שי, שכג
סט ע"ב בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהודברי יונה ח"א עמ' רכב, רכד
ע ע"א מת הבעל נתרוקנה רשות לאבאור אברהם במדבר עמ' של
ע ע"א יפה כח הבעל מכח האב וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשלח
עא ע"א ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כברעיוני רש"י במדבר עמ' תקמב
עב ע"א אין הבעל מיפר בקודמיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריט
עב ע"ב דרך ת"ח עד שלא היתה וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקל
עב ע"ב מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותופרי צדיק פ' שקלים אות א
עב ע"ב מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותוקול ששון (גולדברג) חתימה
עג ע"א בעל מהו שיפר שתי נשיו בב"אזכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה נודרתעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט, תקמה
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתויגד יעקב עמ' תרכ
עה ע"א הרי הן מופרין - ר' אליעזר אומר מופרמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ט
עו ע"ב איתקיש הפרה להקמהאור אברהם במדבר עמ' שיב
עו ע"ב הפרת נדרים כל היוםמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ה
עו ע"ב הפרת נדרים כל היום, יש בדבר להקל ולהחמירמשך חכמה במדבר פ' ל פס' טז
עו ע"ב אינו מפר עד שתחשךמשיבת נפש עמ' רלז
עז ע"ב06 פותחין בחרטה, ובעי עיוני, ואהכי ישבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מג
עז ע"ב06 ר"ג סבר פותחין בחרטה וכו'אור אברהם דברים עמ' שמב
עז ע"ב13 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יב
עז ע"ב15 וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עד
עז ע"ב16 שאם תדור יהיה בך חטאשערי תשובה שער ג אות עד
עז ע"ב24 החכם בלשון התרה דוקאנר ישראל חלק ג דף נט
עז ע"ב24 החכם מתיר וכו' בעל מפראור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
עז ע"ב24 החכם מתיר... בעל מפרמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
עז ע"ב ר"ן - כח מסירת מודעה לבטל נדרבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ו
עח ע"א01 החכם מתיר הנדרחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סט
עח ע"א01 החכם מתיר הנדרמשמיע שלום עמ' סט
עח ע"א01 התרת נדרים על-ידי חכמים, הפרה על-ידי הבעלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 144
עח ע"א01 זה הדברמשיבת נפש עמ' רלו
עח ע"א01 חכם מתירדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכז
עח ע"א05 נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנה
עח ע"א11 הכשר שלשה הדיוטות ויחיד מומחה ובר"ןעיוני רש"י במדבר עמ' תקכח, תקלא
עח ע"א11 והא ראשי המטות כתיב א"ר חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחהפרי צדיק מטות אות א
עח ע"א11 והא ראשי המטות כתיב וכו' ביחיד מומחה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
עח ע"א13 היתר נדרים ביחיד מומחהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקפח
עח ע"א15 יש שאלה בהקדשמשיבת נפש עמ' רלז
עח ע"א15 לומר שיש שאלה בהקדשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צט ע"א
עח ע"א15 לומר שיש שאלה בהקדשמשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ב
עח ע"א ר"ן - אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, אתםאור אברהם במדבר עמ' לו
עח ע"א ר"ן - אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, וקרינן אתםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנד
עח ע"ב מועדי ה' צריכין קידוש בי"דאור תורה השלם (מזריטש) סי' פו, קנ
עט ע"א אין הבעל מיפר אלא נדרי עינוי נפשאור אברהם במדבר עמ' שכט
עט ע"א ואלו נדריםבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
עט ע"ב בין איש לאשתו וכו' מלמד שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק יד
עט ר"ןבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
פ ע"ב מילתא דאתי ליה לידי עינוימשך חכמה דברים פ' כב פס' כט
פא ע"א02 עירבוביתא דרישאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמח
פא ע"א02 עירבוביתא דרישא מביא לידי עוורוןזכרון דברים (תשנט) עמ' צ
פא ע"א04 משום שעמומיתאחכמת התורה וישלח עמ' תצ
פא ע"א05 הזהרו בערביבותאחקל יצחק (תשסג) עמ' שצא
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו בערבוביתאילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' מח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנז-שסב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 88
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאור לשמים (תשסג) עמ' סו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאשיב אברהם עמ' ז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבך יברך ישראל (תשסח) דף קס ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדברי יונה ח"א עמ' קסד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהעיני שמואל (ראבין) עמ' כא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצאילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פה
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאבן פינה עמ' 131
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאגרא דכלה ח"ג עמ' פא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאמרי אש (טאוב) עמ' קה, תקמב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהפרי צדיק לחג השבועות אות כב, האזינו אות א
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמב
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםמשיבת נפש עמ' קצח
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנתיבות עולם ח"א עמ' מד
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנתיבות עולם ח"ב עמ' טז
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםקול יעקב (שאול) דף נד ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בחבורהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מהם בניהם וכו'פרי צדיק פ' זכור אות יא
פא ע"א08 ומפני מה אין ת"ח מצויין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסז-קעב, קעח, קעט, קפב, תרפט
פא ע"א08 למה אין בניהם של תלמידי חכמים כמותםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ט אות ד
פא ע"א08 מפני אין מצויין ת"ח לצאת מהם ת"חאשיב אברהם עמ' צח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהםדרך חיים (תשלה) עמ' תנב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןאמרי אש (טאוב) עמ' שמח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןטל חיים (פרידלנדר) עמ' ק
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים יוצאים מבניהם תלמידי חכמיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלא
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחילהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ק
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' כב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן שלא יאמרו תורה ירושה היא להםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכה
פא ע"א08 מפני מה אין מציין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'מרפא לשון עמ' עד
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מבניהםהמאור שבתורה (לסין)
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצוין לצאת מבניהם ת"ח מפני שאין מברכין בתורה תחלהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שט
פא ע"א08 מפני מה אין תלמידי חכמים מצויםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ג
פא ע"א08 מפני מה שאין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן - שאין מברכין בתורה תחילהחלקת יהושע עמ' ריד הערה שכג
פא ע"א08 ת"ח אינן מצוין שיהיו בניהם ת"חחכמת התורה תולדות עמ' תקז
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה היא להםדרשות שבט הלוי עמ' לט
פא ע"א12 מפני שהן מתגברין על הצבורילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א13 דקרו לאינשי חמריאור הרעיון עמ' עז
פא ע"א14 ברכה בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 279
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחלהטללי אורות עמ' צא
פא ע"א14 מפני שלא ברכו בתורה תחלהמכמני עוזיאל עמ' שיב
פא ע"א14 נוסח הברכה (לעסוק וכו')ילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהאמרי השכל עמ' 7
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשני המאורות (ריינס) ח"ב עמ' 22
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשפע חיים ח"ד עמ' רלה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יג
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה וכו' ובר"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קלח, ויקרא עמ' תרסב-ג, דברים עמ' קצה, רז, תשמז-ח, תתקנט
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקעו, תקפב, תקפג, תקפט
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהילקוט הגרשוני ח"ב דף נג, ובהשמטות דף נד-נו
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' 22
פא ע"א14 שאין מברכין בתורהמשנת חיים דברים עמ' ד, תקמח, תקנב
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שעא, שעב
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאמרי השכל עמ' 37
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהעיוני רש"י במדבר עמ' קנה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהחכמת התורה בשלח עמ' תקפט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהאשל אברהם (שפירא) עמ' תסח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהחכמת התורה משפטים עמ' קכט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהכרם פתחיה גפן כ פרט הכרם א
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ד ע"ג-ע"ד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהפירות מפוזרין עמ' ג
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים ח"ו עמ' רה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלה, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' מו, קח, רעד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהעין איה ב 203
פא ע"א15 אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' וברש"י ובר"ן שםבינה לעתים (תשנד) דרוש מד עמ' רפב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחלהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לו-לז, קכו
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו', עד שפירשו הקב"ה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ריג, רנב, רנט
פא ע"א15 מאי דכתיב על מה אבדה הארץ על שלא בירכו וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' צג, קב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהמוצל מהאש (הלברשטם) דף נה ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' שאין מברבין בתורה תחילה ובר"ןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסא, תקנ, תקנא
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קנה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהואור הישר בראשית דף כ ע"ב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים על מה אבדה הארץברכות אבי דף צד ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםאהבת דוד (חיד"א) עמ' קמ ע"א
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו עד שפרשו הקב"האור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סד, קכה, רה
פא ע"א16 מי האיש החכםאגודת אזוב (יעבץ) דף עו ע"א
פא ע"א16 מפני מה אבדה הארץבאר ראי (רוזן) עבודה סי' י אות ג
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ - שלא ברכו בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,151
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ ובר"ןבית מועד (זלזניק) עמ' מב
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וגו' שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם ברכות עמ' עג, קלג
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהמרפא לשון עמ' מו, עג, רעד
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכח
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצ
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו', שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם דברים עמ' לד, תיד
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' פד
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רצו, דש
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קכז ע"א, קצט ע"ב
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחלהויגד יעקב עמ' רמג
פא ע"א16 על מה אבדה הארץדרשות מהר"ם בנעט עמ' סט
פא ע"א16 על מה אבדה הארץעולת חודש ח"ג מאמר תקפו
פא ע"א16 על מה אבדה הארץעיני שמואל (ראבין) עמ' ד
פא ע"א17 נשאל לחכמים ולנביאים על מה אבדהעולת חודש ח"א מאמר מא, נ, רכה
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אר"י א"ר שאין מברכין בתורה תחלהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שנג
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדרשות שבט הלוי עמ' קפד, רסא
פא ע"א19 על עזבם את תורתי ור"ןאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' נא
פא ע"א19 על עזבם את תורתיאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שה-שז
פא ע"א19 על עזבם את תורתי... שאין מברכין בתורה תחילהאז שמח עמ' לט, נח
פא ע"א20 ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילהפנים יפות על תהלים עמ' ג, רצו
פא ע"א20 לא הלכו בה לא ברכו בתורה תחלהנתיבות עולם ח"א עמ' לב
פא ע"א21 אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהמי מרום ח"ג עמ' פח, חי"ג עמ' קכא
פא ע"א21 אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהמי מרום חי"ג עמ' קפט
פא ע"א21 הבית הראשון נחרב בעוון ביטול תורהנר ישראל חלק ג דף קמב
פא ע"א21 הבית הראשון נחרב בעון ביטול תורהבך יברך ישראל (תשסח) דף לז ע"ב
פא ע"א21 לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברכו בתורה תחילה - ר"ןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מא
פא ע"א21 לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברכו בתורה תחילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כג, תשא א, בהעלותך ז
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 45, 94, 344
פא ע"א21 שאין מברכין בתורה תחלהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
פא ע"א30 והלא חיה בכלל בהמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כה
פא ע"א30 חיה בבלל בהמהאמרי נועם (מועדים) סי' יד לפר' החודש
פא ע"א30 מאי לכל חייתם, כביסהעיוני רש"י במדבר עמ' תקצה
פא ע"ב לחכם שאינו מפיר בעצמוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
פא ע"ב דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' פה
פא ע"ב דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י במדבר עמ' תקלה
פא ע"ב דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' לט
פב ע"א כולי פרקין ר' יוסיויגד יעקב עמ' תריט
פג ע"ב תניא היה ר"מ אומרעולת חודש ח"ג מאמר עז, קל, קלא
פג ע"ב דספיד יספודניה דדלי ידלוניה דטען יטעניהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' טז
פד ע"א וא"א בעל לאו בכלל בריות הוא נדרי עינוי נפש הןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עז ע"א
פד ע"ב מעשר עני וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכא
פו ע"א הקדש על דבר שלא בא לעולםעיוני רש"י במדבר עמ' שנד
פו ע"ב הקדש מפקיע מידי שעבודטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכא
פו ע"ב חמץ מפקיע מידי שיעבודאור לשמים (תשסג) עמ' שסה
פו ע"ב נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו וכו' - ר"ןאור אברהם במדבר עמ' שיב
פז ע"א אינו חוזר וקורעמשיבת נפש עמ' קל, קלא
פז ע"א והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמילב המשפט ח"א שיעור כד [הלכה]
פז ע"א והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרשלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
פח ע"א המדיר הנאה מחתנו והוא רוצה בתקנת בתוחכמת התורה בראשית עמ' קכח
פח ע"ב אשת איש ידה כיד בעלהחכמת התורה ויצא עמ' תרי
פח ע"ב ידה כידוחכמת התורה בראשית עמ' רד
פח ע"ב כל מה שקנתה אשה קנה בעלהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
פח ע"ב מזכה ע"י אשתומשיבת נפש עמ' רא
פט ע"ב נטולה אני מן היהודים אם משמשתךמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ט
צ ע"א וחפרה - והפרהמבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
צ ע"ב בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונטלות כתובה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תצה
צ ע"ב בראשונה היו אומריםרוח חיים (חיד"א) עמ' רכח
צ ע"ב טמאה אני לך אינה נאמנת, ובר"ןויגד יעקב עמ' תריט
צ ע"ב ר"ן - אשה לא נאמנת כי משועבדת לבעלבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
צ ע"ב ר"ן ד"ה ואיכא למידקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רז
צ ע"ב תוס' - איך חל הנדר בנטולה אני מן היהודים הא אין איסור נדר חל על איסור א"אויגד יעקב עמ' תריט
צא ע"א אינה נאמנת לומר לבעלה גרשתניאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתא אתא גברא וכו' ולחם סתרים ינעם קמ"לחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדרים א
צא ע"ב13 מעשה במי שהיה חשוד לנואףמכתב מאליהו ח"א עמ' 42
צא ע"ב15 אנתתא שריא מים גנובים ימתקו ובר"ןויגד יעקב עמ' תריט
צא ע"ב16 כי נאפו וידיהם דמים מלאומשך חכמה שמות פ' כ פס' יג
צא ע"ב17 דלא אמרינן מים גנובים ימתקוחכמת התורה נח עמ' שכ
צא ע"ב17 מים גנובים ימתקו הוי נוגע בעדותחכמת התורה תולדות עמ' שמח

מקורות לפני עריכה
ב ע"א כל כינויי נדרים כנדריםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
ב ע"א ענין הנדריםאורות האמונה עמ' 111-112 [69]; שמונה קבצים קובץ ז פסקא פז
ב ע"א פתח בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות וכו'מגילת סמנים עמ' עט
ב ע"א המפרש - האם הפירוש למס' נדרים הוא מרש"ילקוטי שיחות חכ"ג עמ' 138
ב ע"א ר"ן דמהניא שבועה בלא שםבאמונה שלמה עמ' נט
ב ע"א ר"ן עיקר הנדר שיאמר דבר זה אסור עלי וכו' ויתפיסנו בדבר הנדורדבר טוב עמ' שיא
ב ע"א ראשונים לשון הקודש, הוא לשון 'בעצם'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' ק
ב ע"א רשב"א ור"ן, ענין לשון אומותשירת הפסח אות קסז
ב ע"ב בנדר מתסר חפצא וכו'רחמים לחיים דף נ"ה ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ר"ל)
ב ע"ב דמיתסר חפצא עליהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
ב ע"ב ידות נדרים כנדריםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עו
ב ע"ב ידות נדריםתורת מנחם חל"ז עמ' 82
ב ע"ב נדרים דהוה אסר חפצא עליהשם דרך במדבר עמ' קמז
ב ע"ב פירוש הרא"ש - בגופו תלוי הנזירות... וממילא נאסר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
ב ע"ב תנא ממה דסליק מפרש ברישאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רטו
ב. האומר לחברו מודרני ממךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
ב. טוב אשר לא תדור וגו' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקהלת יעקב (אבן ברוך) דף קכב ע"ב
ב. כל כינוי נדרים ור"ןשעורי דעת ספר א עמ' קעב
ב. כל כינויי נדרים כנדרים - רשב"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
ב. כל כנויי נדרים כנדריםוזאת התורה עמ' רמד
ב. מודרני ממך שאני אוכל לךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ב. מח' ר"ן ור"תנפש הרב עמ' מט
ב. עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עלי (ר"ן)שמחת הנפש עמ' כו
ב. פי' הרא"שוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
ב. קונם קונל קונס הרי אלו כינויים לקרבןקרבן מנחה (תשעד) עמ' קי
ב. ר"ן ד"ה כל, וד"ה שבועותגבורות אליהו סי' פא אות א-ב
ב. ר"ן ד"ה כל, שיאמר דבר זה אסור עלי ובין שהתפיסו ובין שלא התפיסו אסורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
ב. ר"ן לשונות נדרים אינן אלא הסכמת אומה ואומהגור אריה שמות פי"ב הערה 106
ב. ר"ן עיקר הנדר הוא שיאמר רבר זה אסור עליגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
ב: בההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישאתפארת צבי ויקרא עמ' שנה
ב: ההוא דסליק מיניה מפרש ברישאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 186, פ"ה הערה 191
ב: ידות נדריםעקבי אבירים (תשסה) עמ' מו
ב: כל כנויי נדרים כנדרים וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסג
ב: נדרים איסור חפצא שבועות ונזירות איסור גברא - רא"שאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקה
ב: נדרים הוי איסור חפצאגור אריה במדבר פכ"א הערה 13, פ"ל אות י
ב: קונם ככר זה עליגור אריה במדבר פ"ל אות ט
ב: ר"ן - רישא דמילתא לא מיחסראמקור חיים (תשסו) עמ' שפב
ב: ר"ן נדר שאמרו בלשון שבועה מהניגור אריה במדבר פ"ל הערה 45
ב: רא"ש ד"ה לאפוקי, ונזיר בגופו תלוי הנזירותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמ
ב: תד"ה נדריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפח
ב: תוס' ד"ה שאני - עיקר נדר האמור בתורה הוא בהתפסה בקרבןצמח צבי אגרת סה
בב. קם חד שהטיה לחבריהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנט
ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםלוח ארז פרשת לך לך דף כ
ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםיריעות שלמה (אוזאן) פ' לך לך
בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינהדת ודין פרשת חיי שרה דף ז ע"א-ע"ב
ג ע"א דברה תורה כלשון בני אדםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכט
ג ע"א דברה תורה כלשון בני אדםבאמונה שלמה עמ' שמג
ג ע"א זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא זימנין ההוא דסליק מפרש ברישאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 109
ג ע"א ידות נדריםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיד, קטו
ג ע"א לעשות כנויי נזירות כנזירותדברי שאול במדבר עמ' כו
ג ע"א מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא והדר מפרש ידות דאתיין ליה מדרשא הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו', ור"ן ד"ה כי פחח פתח בכינויין דאורייתא, שכן דרך התנא להתחיל בדברים הידועים והפשוטיםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
ג ע"א ר"ן - איכא ב"חשעת הכושר דף מב ע"ד
ג ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, בדברי ר"תרנת יצחק דברי הימים עמ' רפט
ג ע"א ר"ן ז"ה ושבועות, שבועת ביטוי לא בעיא שםרנת יצחק יהושע עמ' צח
ג ע"א רש"י ד"ה לנדור נדר ור"ן ד"ה הניחאלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 138
ג ע"א תוס' ד"ה אי כתיב נדר, ר"ן ד"ה דכתיב נזיר, רא"ש ד"ה אי כתבדברי שאול במדבר עמ' כו
ג ע"ב בל יחל בנזירותברכת אבות עמ' רעז
ג ע"ב בשלמא בל יחל דנדרים משכחת לה מון דאמר ככר זו אוכל ולא אכלה, וגליון הש"ס לרעק"אשם דרך במדבר עמ' קמז
ג ע"ב האומר לא אפטר מהעולם עד שאהא נזירשם דרך במדבר עמ' קמט
ג. בנזירות עובר על בל יחל ובל תאחראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקט
ג. דברה תורה בלשון בני אדםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות ה, קח, הקדמה הגדולה אות נד
ג. דברה תורה כלשון בני אדםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קמא
ג. דיברה תורה בלשון בני אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמט
ג. זימנין מפרש ההוא דפתח ברישאפרדס מרדכי עמ' תקמו
ג. ידות דאתיין ליה מררשא... אקרים נמי ותני ירותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכג
ג. ידות נדריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנז
ג. ידות נדריםנועם הברכה עמ' צט
ג. ר"ן ד"ה שנאמר, מצורע חשוב כמתרנת יצחק מלכים עמ' רסו
ג. רש"י ד"ה לנרורגור אריה בראשית פל"ב הערה 145
ג: בל יחל דנזירות היכי משכחת להאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקי
ג: לא איפטר מן העולם עד שאהא נזיר וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
גבי נודרין להרגיןשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
גדולה מילהשארית יעקב (אלגזי) דף כו ע"ד
גדולה מילה שהיא שקולה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף ו ע"ב
גדולה מילה שכל המצותראש דוד (תקלו) דף ח ע"ד
גדולה מילה שכל המצות שעשה אברה' אבינו לא נקראבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש טז דף סה
גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא תלו לו וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף יג ע"ב
גדולה מילה שלא נקרא א"א תמים עד שמללוח ארז פרשת לך לך דף כג
ד סד"א נדרים הוא דמפרשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
ד ע"א חידוש הוא שחידשה תורה בנזירפניני שבח עמ' קלא
ד ע"ב יש יד לפאהברכת אבות עמ' רעח
ד ע"ב תוס' ד"ןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג
ד. אין היקש למחצהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שנא
ד. אם יועיל הפרת בעל קודם שיחול הנדרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
ד. אם מתירים נדר קודם שיחולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
ד. דר' נתן סבר אין הבעל מיפר אא"כ חל נדר וכו' ורבנן סברי בעל מיפר אע"פ שלא חל נדר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעח
ד. הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום ב"ת דנזירות טהרה, ר"ן שם דלוקהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
ד. כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תס
ד: אסור אסור למה לי למתנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ד: ברא"ש ד"ה קא שריאלהורות נתן ויקרא עמ' סא
ד: חטאת יולדת לא באה על חטא וכו' ור"ןתורת העולה ח"ג פרק סט
ד: מנין לנולד לו בכורמפניני הרב עמ' רא
ד: עד שיאמר שאיני אוכל שאיני טועםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
ד: ר"ן ד"ה קא שריאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנז
ד: רא"ש - מצות אכילת קדשיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קג
דב: שרי לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנאמגדל עוז (תשעח) עמ' קלו
דבר זה נשאל לנביאים ולחכמים על מה אבדה הארץלוח ארז פרשת ויקהל דף מא
דד: עני חשוב כמתמגדל עוז (תשעח) עמ' תקכו
דדא ביה כולא ביהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף כו ע"ב
דעה קנית מה חסרת דדא ביה כולא ביהמגלה צפונות ח"ב פ' ויקהל
דעת קנית מה חסרתתורת חכם (הכהן, תיד) דף רכג ע"א
ה' יסעדנו כו'מחושקים כסף דף ז ע"ג
ה ע"א האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו'שם דרך במדבר עמ' קמח
ה ע"א מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יז
ה ע"א מניין שנשבעין לקיים את המצוהאשר ליהודה עמ' קח
ה ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
ה ע"ב ידים שאינו מוכיחות לא הוי ידיםשרגא המאיר על התורה עמ' קצ
ה ע"ב כמהין ופטריות מרבי רבי מארעאדברי שאול בראשית עמ' שח
הוא לא יחל אבל אחרים מוחליןמגלה צפונות ח"ג פ' מטות
הזהרו בבני ע"היוסף תהלות (תקיד) דף קיב ע"ב
ו בעי רב פפא יש יד לקדושין (ובר"ז)שארית מנחם ח"ב עמ' רעט
ו ע"א בפיך זו צדקה וכו'צדקה חיים דף ד ע"א [יא ע"א]
ו. יש יד לקידושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ש
ו. לא לימא לה' עולה שמא ימות בנתייםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ו: או רלמא ואת חזאי קאמר ור"ןשעורי דעת ספר א עמ' רכט
ו: בדין ההפקרמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
ו: יש יד לפאה או אין יד לפאה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תרו
ו: מר זוטרא דמשמית לנפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלב
ו: עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצט
ז אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רע
ז האומר אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רע
ז האומר אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רצט
ז מנין שנשבעים לקיים את המצוהיריעות שלמה (אוזאן) פ' מטות א
ז ע"א בפיך - זו צדקה וכו'צדקה חיים דף ד ע"א (דף י"א ע"א ד"ה ולכך)
ז ע"א דאין היקש למחצהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
ז ע"א האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלחיי נפש ח"ב עמ' ריג
ז ע"א יש יד לצדקה או אין יד לצדקהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפג
ז ע"א יש יד לצדקהברכת אבות עמ' רסו, רע
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענן(ספק בצדקה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תד
ז ע"ב א"א לומר שהיו מצורעים דהרי כתיב בקרב כל ישראל, ר"ן ד"ה שנאמרחכמת התורה תזריע עמ' קעה
ז ע"ב אמר רב חנין אמר רב וכו', ור"ן (ד"ה או)דברי ברוך ח"ב סי' מד אות ג
ז ע"ב במיוחס לרש"י נתינת עינים על כבוד חכמיםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
ז ע"ב הזכרת שם לבטלה מביא לידי עניותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפט
ז ע"ב השומע הזכרת השם וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פ
ז ע"ב השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
ז ע"ב השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו, ר"ןימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקסח
ז ע"ב השומע הזכרת השם מפי חבית צריך לנדותו וכו'רוח נכון עמ' קצא
ז ע"ב השומע הזכרת השם מפי חברו חייב לנדותושרגי טובא דרוש א
ז ע"ב השומע הזכרת השם מפי חברו צריך לנדותו, ואם לא נדהו, הוא עצמו יהא בנדויעת לעשות חלק ב כלל י שאלה סה
ז ע"ב ועניות כמיתהכתר שם טוב (תשסד) סי' תיג
ז ע"ב ותוס' - המשפיע ברכה על חבירו יבורך בראשונהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' י
ז ע"ב כל השומע הזכרה מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נדהו הוא בעצמו יהא בנדויס' חסידים סי' ג
ז ע"ב כל השומע הזכרה מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נדהו הוא בעצמו יהא בנדויס' חסידים סי' ג, י, מג
ז ע"ב כל מקום שהזכרת ה' מצויהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צז
ז ע"ב כל מקום שהזכרת השם לבטלה מצויה עניות מצויהדברי חנינא - מזלות עמ' קמט
ז ע"ב כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהברית שלום (תשסח) עמ' רכח
ז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או עוני או מיתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כז
ז ע"ב נשבעין על המצוהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
ז ע"ב עני חשוב כמתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כג
ז ע"ב עניות כמיתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' י
ז ע"ב ר"ןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת מצורע
ז ע"ב ר"ן מנ"ל דדתן ואבירם נהיו עניים ולא מצורעים, ומצפה איתןשיחות מוסר (תשסב) עמ' רסט
ז ע"ב שכ"מ שהזכרת מצוי' עניות מצוי'ברית שלום (תעח) דף לו ע"א
ז ע"ב תוס' ד"ה עניות ור"ן ד"ה שנאמרמדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
ז. אין היקש למחצהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנ
ז. אין היקש למחצהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריט
ז. בפיך זו צדקהדגל מחנה יהודה עמ' שא
ז. בפיך זו צדקהשמע יעקב (זיידא) עמ' מב, עה
ז. הזמינו לבית הכסאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תל
ז. המתפיס בצדקה השני הקדשיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז
ז. הפקר היינו צדקהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקטז
ז. הפקר מדין נדרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שא
ז. השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודברי יואל פ' תרומה דף רטז ע"ב
ז. השומע הזכרת, רי"ףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פה
ז. והא מיבעיא ליה לרבינא הזמינו לכית הכסא מהו הזמינו לבית המרחץ מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלב
ז. יש התפסה לצדקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ז. יש יד לצדקהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסא, שסב
ז. מכלל דפשיטא ליה דיש זימוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ז. מנין שנשבעים לקיים את המצוה שנא' נשבעתי ואקיימהויחי עוד דף קטו ע"ג
ז. מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' מטות דף קעה ע"ב
ז. מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנא' נשבעתירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמו
ז. ספק צדקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
ז. עניות כמיתהתפארת משה עמ' קפה, רמא
ז. צדקה בהפקרמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
ז. ר"ן ד"ה ולענין הלכהגבורות אליהו סי' פא אות ד
ז. ריחוק מנורה ד' אמותגור אריה במדבר פי"ב הערה 19
ז. ת"ח מנדה לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
ז:מנחה חדשה (חן טוב) פרשת קרח
ז: אין חבוש מתיר עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסה
ז: אין חבוש מתיר עצמומטר השמים (תשנ) דברים עמ' תד
ז: אינו חייב בנידוי רק בכ"ד דבריםמקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
ז: אמר רב חנין אמר רב השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו, ואם לא נידהו הוא עצמו יהא בנידוישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א
ז: אמר רב חנן כל השומע הזכרת השם מחבידו חיב לנדותו שכל מקום שהזכרת שם מצויה עניות מצויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצט, תרב
ז: אר"ח א"ר השומע הזכרת השם צריך לנדותו ור"ןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ז: בכ"מ שהזכרת השם מצוי עניות מצויהגור אריה בראשית פל"ט הערה 7, דברים פ"ד הערה 119
ז: המזכיר את השם לבטלה גורם לעצמו עניות וחייב נידויעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רלו
ז: השומע אזכרה מחבירוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
ז: השומע אזכרת השם חייב לנדותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעג, קעז
ז: השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותותורה בציון עמ' תקטז
ז: השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' חרדים (שסא) דף יו/יז ע"א; בית יוסף יורה דעה ס' שלד דף שסו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לט דף לה ע"ב
ז: השומע הזכרת שם שמים מפי חברו לבטלה צריך לנדותומגדל עוז (תשעח) עמ' תקמו
ז: השומע מחבירו שמזכיר שם שמים לבטלהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצט
ז: ועניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט
ז: ור"ן שנא' כי מתו כל האנשים וכו'למחר אעתיר עמ' קיט
ז: כי מתו כל האנשים המבקשים נפשך אלו דתן ואבירם שירדו מנכסיהן ועני חשוב כמתמרפא לנפש בראשית עמ' שעא
ז: כי מתו כל האנשים' שירדו מנכסיהם והני חשוב כמתאור חדש פתיחה אות 360
ז: כל מקום שהזכרת ה' מצויה עניות מצויהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלב
ז: כל מקום שהזכרת ה' מצויה שם עניות מצויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצ הערה 4, תסח הערה 37
ז: כל מקום שהזכרת השם מצוי שם עניות מצויהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 795, 1290, פ"ד הערה 601
ז: כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שטו הערה 43, תשכח הערה 26
ז: כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויה ור"ן ורא"ש שםקב חיים עמ' קי
ז: כל מקום שהזכרת השם מצויה, שם עניות מצויהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 589
ז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
ז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוניפי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופ' בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו/יז דף סו/שו ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בלק דף ע ע"ב
ז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיתה או עוניאור חדש (הרטמן) פ"י אות 44
ז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיתה או עוניבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 112
ז: לא שיהא מאליו בנידוי ור"ןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
ז: לפי שירדו מנכסיהם לא היו דבריהם נשמעיםפרפרת משה ח"א עמ' שלה
ז: מוציא ש"ש לבטלה אזהרתיא מהיכא, את ה' אלקיך תיראתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 47
ז: מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
ז: מנין שנשבעין לקיים את המצוהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ז: מעוברת ידעה עוברהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצט
ז: נדהו בפניו אין מתיר לו אלא בפניובית יוסף סימן שיד דף שסה ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תסג דף קכד ע"א
ז: עני חשוב כמת שנאמר כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשךשם יחזקאל עמ' תז
ז: עני חשוב כמתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים ה
ז: עניות כמיתהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 432
ז: עניות כמיתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיא
ז: עניות כמיתהלהורות נתן ויקרא עמ' קמו
ז: עניות כמיתה וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' ויאר לנו במחבר' א; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
ז: עניות כמיתה שנא' וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שנב ע"א
ז: ר"ן ד"ה שנאמרמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תכג
ז: ר"ן ד"ה שנאמר כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ע
ז: ש"ש מפי חכירו צריך לנדותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
ז: שאם לא נדהו וכו', ר"ן ד"ה ואם לא, והגהות ר"י עמדין שםצמח צבי אגרת מח
ז: תוס' דתן ואבירם נחשבו כמתים רק משום שיררו מנכסיהםגור אריה שמות פ"ד אות יב
ח אין גיהנם לע"לכלי יקר (תשמח) עמ' תקלב
ח אמר ר"ל אין גהינם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצו, שח
ח ואין שבועה חל על שבועהשמועת יצחק - הערות בש"ס ב
ח ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלקי ישראלשמועת יצחק - הערות בש"ס ב
ח חירגא דיומא מסיעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
ח לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהגבעת שאול (בראך) עמ' רפט
ח לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כ
ח מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' שה
ח מושבע ועומד מהר סיניאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 4
ח ע"א אי בעי פטר נפשיה בק"ש ור"ןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שד
ח ע"א אין חלום בלא דברים בטליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות י
ח ע"א אין שבועה חלה על שבועהתורת מנחם ח"ה עמ' 247
ח ע"א אמ"ר גידל מנין לאו' לחבירו למחר נשכים ונשנה פרק זה שעליו להשכים וכו' והרא"ש והר"ן שםאיש אמונים דף מח ע"ד
ח ע"א אמר ר' גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'בריכות המעיין עמ' קנח
ח ע"א אמר ר"ג האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' והלא מושבע ועומד הוא מהר סיני וכו', ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמד
ח ע"א אמר רב גידל [האומר] אשכים ואשנהחיים ביד (סימן א) דף ו ע"א (ד"ה ועוד)
ח ע"א אמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קכג
ח ע"א אר"ג א"ר מנין שנשבעין לקיים המצוהסוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ד, קעג ע"א
ח ע"א אשכים ואשנה פרק זהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נג
ח ע"א אשכים ואשנה פרק זהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קטז
ח ע"א אשכים ואשנה פרק זהברכת אבות עמ' שסג
ח ע"א אשכים ואשנה פרק זה, נדר גדול וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סט
ח ע"א ברא"ש ד"ה והלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיא, רלד
ח ע"א דאי בעי פטר נפשיה בק"ש, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רטז
ח ע"א דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהצלח רכב עמ' שמו
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסבתא זו נדר גדול נדר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' צד, רפט
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועה וכו' כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה, ור"ן ד"ה הא קמ"ל, מסתברא לי דלאו דווקא דבהכי מיפטר שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחו וכו', ופירוש הרא"ש ד"ה והלא מושבע, דכתיב והגית בו יומם ולילהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ט
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו'מנחת יואל עמ' כב
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו', ור"ן ושטמ"ק וריטב"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רח, רט, רי
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות יח
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה, אשנה מסבתא זו, נדר גדול נדר לאלקי ישראלקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכו
ח ע"א האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, וריטב"א ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רט, רלד
ח ע"א האומר לחבירו נקדים ונשנהחכמת התורה כי תשא עמ' שסט, תנז
ח ע"א האומר לחבירו נשכים וכו' שנאמר ויאמר אלי קום צא אל הבקעה וכו' והנה שם כבוד ה' עומדתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פד
ח ע"א האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו', ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכו
ח ע"א הנדרים הראויים לעשותם הם רק נדרים כאלו אשר הם באים לזרז את האדם לקיים את המצווה או לסייג שלא יבוא לידי חטאפתגמי אורייתא ח"א עמ' רעו
ח ע"א ואמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוהשם דרך בראשית ח"א עמ' רמב
ח ע"א ואמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוהשם דרך בראשית ח"ב עמ' רמז
ח ע"א והא דתנו הלכתא וכו' בתוס' רי"דדברי חנינא - ת"ת עמ' פג
ח ע"א והוא דתנו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 203
ח ע"א והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, ור"ןרנת יצחק שופטים עמ' צה
ח ע"א כיון דאי בעי פטר נפשי' בק"ש שחרית וערביתימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ק
ח ע"א כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתמצווה ועושה ח"א עמ' תקטו
ח ע"א כל הקורא ק"ש שחרית וערבית קיים מצות לא ימושמאכסניא של התורה סי' נט
ח ע"א לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקהתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קנ
ח ע"א מאי קא משמע לן דלזרוזי נפשיה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ערב
ח ע"א מושבע ועומדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ע
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טז
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חלק מ עמ' 9, 79
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חמ"ט עמ' 384
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיני הואאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שסז
ח ע"א מניין שנשבעין לקייםאיש מבין ח"א דף כג ע"א
ח ע"א מניין שנשבעין לקיים המצוהמהר"ם שיק בראשית עמ' פח
ח ע"א מנין שנשבעים לקיים את המצוהדרשות מהר"ם חביב עמ' תח
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהבנין שאול עמ' רכה
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכח
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהישראל קדושים עמ' 9, תקנת השבין סי' ד (עמ' 16), צדקת הצדיק סי' נה
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהפתח טוב עמ' פז
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהתורת מהרי"ם במדבר עמ' קעה
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוה ור"ןשיחות מוסר (תשסב) עמ' לג
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו', דשדי לאיניש לזרוזי נפשיהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' לא
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנא' נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךס' חסידים סי' תכ
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהמנחת יואל עמ' כב
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצותתולדות שלמה - רות עמ' שלב
ח ע"א מצוה לישבע לזרתי נפשי'שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נט
ח ע"א נדר גדול נדר לאלהי ישראלדרכי התשובה עמ' קכד
ח ע"א נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נט
ח ע"א נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לומאמרי הראי"ה עמ' 250 {חנידוי בחלום מורח שיש לאדם טינא מסותרת בנפשו, מוסר כליותיו פועל עליו פעולתו, ומן השמים נתנו לו אות להנצל מפח מוקשים}
ח ע"א נידוהו בחלום צריך עשרה וכו', ברא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שדמ
ח ע"א נידוהו בחלוםברכת אבות עמ' קז
ח ע"א נשבע לקיים את המצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכד
ח ע"א נשבעין לקיים את המצוהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 269, ח"ט עמ' 72, חכ"ז עמ' 104
ח ע"א נשבעין לקיים את המצוה, ור"ןרנת יצחק שמואל עמ' קפז, רסה
ח ע"א נשבעין לקיים את המצוה, מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם ח"ה עמ' 188, 246, חט"ו עמ' 228, חט"ז עמ' 323, חי"ט עמ' 268
ח ע"א נשבעין לקיים את המצותאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קט
ח ע"א נשבעין לקיים את המצותלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
ח ע"א עליו להשכים ובגה"שרנת יצחק יחזקאל עמ' טז
ח ע"א קיום ת"תבק"ששירת הפסח אות סז
ח ע"א ר"ן בענין ושננתםדברי חנינא - ת"ת עמ' יח, כד
ח ע"א ר"ן ד"ה ה"א קמ"ל - שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד כר'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
ח ע"א ר"ן ד"ה האלקוטי שיחות חי"ד עמ' 21
ח ע"א ר"ן ד"ה הא קמ"לס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לב
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע ועומדדברי שאול במדבר עמ' רסג
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע כו' וד"ה הא קמל כו'שעת הכושר דף סו ע"א וע"ד
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא, שנאמר נשבעתי ואקימה כלומר שהרי דוד היה עושה כןרנת יצחק שמואל עמ' קצא
ח ע"א ר"ן ד"ה נדהו בחלום ובתוס' ד"ה צריך עשרהאש דת (אסאד) עמ' קח
ח ע"א ראי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתדברי חנינא - ת"ת עמ' רמב, רסה
ח ע"א שרי איניש לזרתי נפשיהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שנד
ח ע"א שרי אינש לזרוזי נפשיהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רפד
ח ע"א שרי לאיניש לזרוזי נפשיהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצג
ח ע"אבריכות המעיין עמ' קנח
ח ע"אבריכות המעיין עמ' רמב
ח ע"ב אין גהינם לע"ל וכו' וכו'אפיקי ים עמ' רכה, תי, תקמג
ח ע"ב אין גהינם לעולם הבאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפט
ח ע"ב אין גיהינום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהפניני יחזקאל עמ' (לה), תקעז
ח ע"ב אין גיהנום לעוה"ב אלא הקב"ה כו'ניבי זהב עמ' קלא
ח ע"ב אין גיהנום לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'פניני דעת עמ' קמה
ח ע"ב אין גיהנם כו' הקב"ה מוציא חמה כו'נטע שורק פרשת בראשית
ח ע"ב אין גיהנם לע"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' רכג ד"ה ומה הן
ח ע"ב אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהתורת אביגדור ח"ג עמ' צ
ח ע"ב אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רלח
ח ע"ב אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'זכור לדוד עמ' צו
ח ע"ב אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשארית אהרן דף פא ע"ב
ח ע"ב אין גיהנם לעוה"ב וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסו
ח ע"ב אין גיהנם לעוה"בעיונים במשלי עמ' רטז
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיב
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבאפוקד עקרים סי' 63, תקנת השבין סי' טו (עמ' 168), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 103), נא (עמ' 117)
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכה
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' שצט
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכוימלא פי תהלתך ח"א עמ' עה
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתדפאין בה ורשעים נירונין בהכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'קרן לדוד דברים עמ' רסט
ח ע"ב אלו ב"א שהם יראים להוציא ש"ש לבטלה וכו'אפיקי ים עמ' רכה
ח ע"ב אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצז, שי
ח ע"ב בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו, ותוס'רנת יצחק שופטים עמ' קנ
ח ע"ב דיכול להתיר ע"י שליחלבושי בדים סעיף קצח
ח ע"ב דרבי שמעון בן לקיש דאמר אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעג
ח ע"ב האי חיגרא דיומא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כ, פקודי עמ' קנז, מצורע עמ' קצא
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכ
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל על התורה עמ' פד
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפא
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 263
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכו
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכז, קסב, ח"ה עמ' קא
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ל ד"ה אמרו
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמנחת יואל עמ' רפד
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' טו, נ"ך עמ' תקלה
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתקה וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 274, חי"ט עמ' 43, ח"כ עמ' 18, חכ"ד עמ' 100
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסב
ח ע"ב וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שיראים להזכיר ה'.זרע שמשון קהלת אות נב
ח ע"ב ורשעים נידונין בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלח ד"ה והנה
ח ע"ב יראי שמי אלו בני אדם שהן ידאין להוציא שם שמים לבטלהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 84
ח ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
ח ע"ב לע"ל מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו' ורשעים נידונין בהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' פו
ח ע"ב לעולם הבא וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקכה, תתקפז
ח ע"ב לעולם הבא וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קז ע"א
ח ע"ב לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ב אות מא
ח ע"ב לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהוידעת (מוסקווה) עמ' 21; ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רכה; תרעב עמ' תתקכה, תתקפז
ח ע"ב לעתיד הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמאור עינים (תשעה) עמ' מח
ח ע"ב לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהבית יעקב (תשסא) עמ' סה
ח ע"ב לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נירונין בה וצדיקים מתרפאין בהלחמי תודה דף קי ע"א, קפב ע"א, רנא ע"ב
ח ע"ב לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהכתונת פסים (תשעא) עמ' נ, קעג
ח ע"ב מ"ד וזרחה לכם יראי שמי וגו' אלו בנ"א וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
ח ע"ב מ"ד וזרחה לכם יראי שמי וגו' אלו בנ"א וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכז
ח ע"ב מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'נתיבות יצחק ח"ג עמ' קטז
ח ע"ב מוציא חמה מנרתיקה וכו'אפיקי ים עמ' קנט, שכב, שכג, תקכז, תקסג
ח ע"ב מוציא חמה מנרתקהתורת מנחם חנ"ט עמ' 120
ח ע"ב עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה רשעים נדונין בה וכו'בי חייא ח"א עמ' קיג
ח ע"ב עתיד הקב״ה להוציא חמה מנרתיקהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ב
ח ע"ב ר"ל אמר אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'עמודיה שבעה עמ' רכ
ח ע"ב תוס' ד"ה ויחיד - יכול לעשות שליח לחרטהרנת יצחק יהושע עמ' שלה
ח צדיקים מעיקרם וכו' שהם נשבעים ליצרםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז
ח. א"ל ר' חייא לרב אשי שמתיה ושרי ליה בחלמיה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קל ע"ג
ח. א"ר גידל מנין שנשבעים לקיים את המצוותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד, קכח
ח. א"ר יצחק ב"ר טבלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמו
ח. אי בעי פטר נפשי' בק"ש שחרית וערביתדברי יואל פ' ויחי דף תקכח ע"ב
ח. אי בעי פטר נפשיה בח"ש שחרית וערביתעטרת ישועה (תשסד) אות ז לליל ר"ה קודם קידוש
ח. אין גיהנום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתענגים בה ורשעים נדונים בהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שס
ח. אין שבועה חלה על שבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה
ח. אמר רב גידל מנין דנשבעין לקיים המצות, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
ח. אשכים ואשנה וכו' נדר גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסה
ח. אשכים ואשנה פרק זהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב, תקיח
ח. אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראל+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לג
ח. אשכים ואשנה פרק זהמאורי שערים עמ' י
ח. בענין נדרי מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 147
ח. בקבלה בעלמא ור"ןנפש הרב עמ' רלו
ח. דאי בעי פטר נפשי' בק"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נג
ח. דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' מט
ח. הא קמ"ל כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' פא
ח. האומר אשכים אשנה פרק זה נדר גדול נדרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עז
ח. האומר אשכים אשנה פרק זה נדר גדול נדרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיד
ח. האומר אשכים ואשנה פרק אחד וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זהוזרח השמש על התורה עמ' שנג
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסבתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תא, תב
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלקי ישראלערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו', נדר גדולאור אברהם - סידור התפילה עמ' טו, מב, קסח, קפא
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול לאלקי ישראלאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעה
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוהי ישראלמבשרת ציון ח"א עמ' קסח
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלפתחי שערים ח"ב עמ' קלג
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלחיי נפש ח"ד עמ' קמה
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלהי ישראלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלקי ישראלדברי יואל פ' מטות דף קעה ע"ב
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלקי ישראלדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1332
ח. האומר אשנה פרק זה או הלכה זו, נדר גדול נדר לאלהי ישראלכד הקמח (מישור) עמ' תס
ח. האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פה
ח. האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה, עליו להשכיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 803
ח. המנודה ע"פ חלום יש לו התרה בעשרה שהשכינה שריא שםכתנות אור עמ' קנח
ח. השבועה באה לקיום מצות עשה כדי שלא יהא יצרו תוקפו לעבורערבי נחל (תשסד) עמ' תתקל
ח. ואין שבועה חלה על שבועהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ח. ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' צג
ח. והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כה
ח. והלא מושבע ועומד מהר סיני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ח. והלא מושבע ועומר הוא, ואין שבועה חלה על שבועהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות צא
ח. וזרחה להם יראימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכא
ח. כבר מושבע ועומד מהר סינישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רטז
ח. כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתשביב אור עמ' רפד
ח. כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1636
ח. כשם שאי אפשר לבר בלא תבןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' מו
ח. לימוד התורה בבקר ובערבאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ד אות ב
ח. לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהכוונת הלב עמ' ער
ח. לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעד
ח. מדת הרשעים לישבע, אך לקיים המצוה שפיר דמי לישבעמרפא לנפש בראשית עמ' צו
ח. מושבע ועומד מהר סינידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קפו
ח. מושבע ועומד מהר סיני הואדרך חיים (תשע) פ"א הערה 96, פ"ג הערה 7
ח. מושבע ועומד מהר סיני הואשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נ
ח. מושבע ועומד מהר סיני הואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צד הערה 51
ח. מושבע ועומד מהר סיניפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
ח. מושבע ועומר מהר סיניגור אריה שמות פכ"ד הערה 20
ח. מנודה אני לךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
ח. מניין לנשבעים לקיים את המצווה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפו/ז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סו דף קעו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצט דף פו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' מטות דף קעה ע"ב; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות עשה דף נה ע"ג
ח. מניין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' לב
ח. מנין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקכב, תקכה
ח. מנין שנשבעים לקיים את המצוות וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' שלא
ח. מנין שנשבעים לקיים המצוה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1363
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהוזאת התורה עמ' רסד
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיג
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךעצי חיים על התורה עמ' רעו, תנב*
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קמח
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קמה
ח. מנין שנשבעין לקיים המצוה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסא
ח. מנין שנשבעין לקיים מצוה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנג
ח. מנין שנשבעין לקים את המצוהאורחות דוד עמ' צב
ח. מצוות ת"ת וקר"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
ח. נדהו בחלום צריך להתיר לומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לה, מא
ח. נדוהו בחלוםפרפרת הפרשה פרשת האזינו פרק לב פסוק ג
ח. נדוהו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לושבט מישראל (פרידמן) עמ' סב, סז, ע
ח. נודרין ונשבעין לדבר מצוהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
ח. נידהו בחלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ח. נידוהו בחלום צריך י' להתיר לופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמה
ח. נשבע לבטל את המצוהפרפרת משה ח"א עמ' שטז
ח. נשבע לקיים את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלו
ח. נשבע לקיים המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סד
ח. נשבע על מה שכתוב בתורה, ושיטת הר"ןבמי התורה עמ' קעט
ח. נשבע עם ישראל להשם יתברך לשמור את התורה הקדושה ולקיימהתורה בציון עמ' שעו
ח. נשבעים לקיים את המצוהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תסח
ח. נשבעין לדבר מצוה לזרתי נפשיהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק מח
ח. נשבעין לקיים את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
ח. נשבעין לקיים את המצוהרחמי הרב עמ' קה
ח. נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי בראשית עמ' קנא
ח. נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי ויקרא עמ' תיט
ח. נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי במדבר עמ' שנב
ח. נשבעין לקיים את המצוהמאורי שערים עמ' כ
ח. נשבעין לקיים המצוה וכו' שרי לאדם לזרוזי נפשיהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 237
ח. נשבעין לקיים המצוה וכו' לזרוזי נפשיהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעב
ח. נשבעין לקיים המצוה לזרוזי נפשיהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רא
ח. נשבעין לקיים המצותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ער
ח. נשבעין לקיים המצות וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסא, רסג
ח. פטר נפשיה בק"שקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רא
ח. קר"ש הוי עסק התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
ח. ר"ן ד"ה והלא מושבע ועומד הואחיי נפש ח"ד עמ' כ
ח. שרי לי' לזרוזי נפשי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעד
ח. תוס' מאי לא אתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
ח: אין גהינם לעתיד לבוא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"ד ודף מד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנה דף פד ע"ב, וסימן תצא דף קפו ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פרק יב דף יד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ה דף פה/פט ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יח ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קנה דף נא ע"ד
ח: אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ואני תמיד עמך עמ' שכו
ח: אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' ב
ח: אין גיהנום לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
ח: אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא המה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות יט
ח: אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשם יחזקאל עמ' פח
ח: אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברית אברם עמ' תצ, תקצז
ח: אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצא
ח: אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לה
ח: אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי יואל פ' וירא דף שפב ע"ב
ח: אין גיהנם לעוה״ב אלא הקב״ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהמאור עינים (תשעט) עמ' מח
ח: אין גיהנם לעוה״ב אלא הקב״ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהמאור עינים (תשנח) עמ' כט
ח: אין גיהנם לעולם הבאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכ
ח: אין גיהנם לעולם הבאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לח
ח: אין גיהנם לעולם הבאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 178
ח: אין גיהנם לעולם הבאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כג
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כה
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונץ בהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצג בהגה"ה
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאור אברהם (זוועהיל) עמ' כא, קז, קכז
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רפא
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב״ה מוציא ממה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו׳נחלת שמעון (תשסו) עמ' עח, קז
ח: אין גיהנם לעולם הבאאמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ח פסוק יח
ח: אין גיהנם לעתיד אלא הקב"ה יוציא החמה מנרתיקה הרשעים נידונים בה שנא' וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) וארא כט, קרח פא, ראה קיא
ח: אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונים בומנחת אליהו (תשסא) עמ' קצז
ח: אין גיהנם לעתיד לבאהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' קעב
ח: אין גיהנם לעתיד לבאעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ב ע"ב
ח: אין גיהנם לעתיד לבואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קטז
ח: אין גיהנם לעתיד לבוא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה, ורשעים נידונין בהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכב
ח: אין חלום בלא דברים בטיליםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מ פסוק א
ח: אלו בני אדם שיראים להזכיר שם שמים לבטלהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ח: אלו בני ארם שהם יראים להוציא שם שמים לבטלהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רב
ח: אמר אביי שמע מינה חרגא דיומא מסישם יחזקאל עמ' פח
ח: בנמו"ימאורי שערים עמ' תכב
ח: בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות א
ח: בעל נעשה שליח לאשתו להתרת נדריה, בנמוקי יוסףוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נג*
ח: דלעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהתורי זהב (תשעג) עמ' כט
ח: האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כ
ח: הדין חירגא דיומא מסישמן ראש סוכות ח"א עמ' רמב
ח: הדין חירגא דיומא מסי, ותוס' ד"ה ופליגאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קד, קלב, שסג
ח: הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהנזר הקדש ח"א עמ' קלא, ח"ג עמ' קצא
ח: הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהפרדס המלך (תשסט) אות לג, תקצ
ח: הקב"ה יוציא חמה צדיקים מתרפאים ורשעים נדוניםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיא
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהלב אביגדור עמ' כא
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 301, ח"ב עמ' 74, ח"ד עמ' 325
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה וכו'תורת איש ח"ב עמ' שסג
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשיחות ר' ראובן עמ' לד
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' יא, קיג, שפ, תלט
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' מז
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' צא, רפו
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נירונין בהפאר יעקב ח"ב עמ' תקנח, ח"ד עמ' תטז
ח: וזרחה לכם השמש יראי שמי, אלו שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קטו פסוק יז
ח: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצ
ח: וזרחה לכם יראי שמי, אלו בנ"א שהן יראין להוציא ש"ש לבטלהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שא
ח: חירגא דיומא מסילב אביגדור עמ' קכ
ח: חירגא דיומא מסישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רעד
ח: חרגא דיומא מסישיחות ר' ראובן עמ' ב, ג
ח: יראי שמי אלו בני אדם היראים להוציא שם שמים לבטלהמגדל עוז (תשעח) עמ' רלד
ח: לא יתיר נדר במקום רבו משום כבוד רב וכו'להורות נתן דברים עמ' מג
ח: לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נדונין בהערבי נחל (תשסד) עמ' שלה, ח"ג עמ' ח
ח: לע"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלט
ח: לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפו
ח: לעוה"ב וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שלד
ח: לעוה"ב וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהחכמה ומוסר ח"א עמ' שלה
ח: לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאץ בה ומתערנין בה ורשעים נדונין בהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רטז ע"א, שמיני עצרת תקסה ע"ב
ח: לעת"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמא, קמב, ח"ב עמ' שכד
ח: לעתיד אין גיהנם אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נידונים בה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק יט פסוק ז
ח: לעתיד הקב"ה וכו' הצדיקים מתרפאים בה והרשעים נדונים בהמשנה למלך (תשסח) עמ' פ
ח: לעתיד יוציא חמה וצדיקים מתרפאים ורשעים נדונין בהםספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכא
ח: לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רעז
ח: לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נדונים בהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעו
ח: לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נדונין וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעג
ח: לעתיד מוציא חמה מנרתיקה, ישראל מתרפאים בה ועכו"ם מתלהטין בהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שה-שו {רק ישראל יש להם כח הלבנה למזג החמימות}
ח: מאי דכתיב וזרחה לכם ירא שמי וכו'רנת יעקב עמ' קצו
ח: מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עח ע"ב
ח: נדר בחלוםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ו אות ג
ח: עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתקה צדיקים מתרפאים בה רשעים נידונין בהצפנת פענח (תשסו) עמ' עג, ריד
ח: עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתקה רשעים נדונין בה וצדיקים מתרפאין בה, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פט, שכ
ח: עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונין בהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צה
ח: צדיקים מתרפאים בה רשעים נידונים בהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 386
ח: צדיקים מתרפאין בהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נח
ח: צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשמן ראש סוכות ח"א עמ' ריז, רמז
ח: ר"ן ד"ה בעלגבורות אליהו סי' פב
ח: רבינא הוה ליה נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
ח: שמע מינה חרגא דיומא מסישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמא
ח: תוס' ד"ה ופליגא דרשב"ל - הא דאוקימנא קרא דמרפא בכנפיה בעוה"ז, פליג על רשב"לשם יחזקאל עמ' פח
ח: תוס' ד"ה חירגא דיומא מסיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רד
חירגא דיומאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ט
ט אין גהינם ל"ל אלא הב"ה מוציא חמהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קפו ע"א
ט אין גהינם ל"ל אלא הב"ה מוציא חמה מנרתקהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף פד ע"ב
ט הנזיר מן הדרום ששמעון הצדיק אכל אשמו זכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז
ט הנזיר שבא אצל שמעון הצדיק אמר לו רועה הייתי אצל אבא בעירידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1564
ט חד מ"ד אמר מצוה לנדורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
ט מביאה כשהיא ח"בשעת הכושר דף מב ע"ב
ט מעשה בנזיר אחד מן הדרום וכו'ושב ורפא לו עמ' רי
ט ע"א ברשב"אהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כב
ט ע"א דטוב מזה ומזה שאינו נודרחכמת התורה תצוה עמ' קצו
ט ע"א הוא דאמר כשמעון הצדיקחכמת התורה תרומה עמ' ער
ט ע"א הנודר נקרא רשערוח נכון עמ' שכח
ט ע"א ור'ן נדבות כשרים - מי שכוונתו רצויה, קרוי נזירותו נדבהאסופת מערכות במדבר עמ' פ
ט ע"א טוב אשר לא תדורהשיר והשבח ח"א עמ' שמג, שסט
ט ע"א טוב מזה ומזה נודר ומשלםחכמת התורה תרומה עמ' רסט
ט ע"א טוב מזה ומזה נודר ומשלםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתנז
ט ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודרתפלה למשה (בנימין) עמ' רלב
ט ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בחוקותי עמ' שיב
ט ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשנד
ט ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרבריכות המעיין עמ' קנח
ט ע"א טוב מזה ומזה, שאינו נודר כל עיקראסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
ט ע"א יותר טוב שלא תדור משתדור ותשלםאלשיך על חמש מגילות עמ' שיא
ט ע"א כנדרי כשרים לא אמר כלום, ור"ן ורא"ש שאין הכשרים נשבעין כללרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קח
ט ע"א כנדרי רשעים הריני נדר בנזירלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כ
ט ע"א כנדרי רשעים וברשב"אמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצט, ת, תב, תקג
ט ע"א כנדרי רשעים וכו', טוב אשר לא תדור וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ג
ט ע"א מחלוקת ר"מ ור"י אי טוב לידוררנת יצחק משלי עמ' פו
ט ע"א מעשה דנזיר מן הדרוםשיחות מוסר (תשסב) עמ' שיג
ט ע"א נדרי רשעים עלי חייב בקרבןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ט ע"א ר"ן - השכר בנדר הוא בשעת התשלומיןכוונת הלב עמ' נט
ט ע"א ר"ןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כב
ט ע"א רטוב אשר לא תדור ואסור לנדורתולדות שלמה - רות עמ' שלב
ט ע"א רש"י ד"ה דתניא טוב אשר לא תדורצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"ד
ט ע"אבריכות המעיין עמ' קנח
ט ע"ב אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטו
ט ע"ב אמר שמעון הצדיקדרכי איש דף סז ע"ג
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'דרכי חיים דף י ע"ב (ד"ה ונשוב)
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכז, ח"ד עמ' מ, ח"ה עמ' נ, ח"ו עמ' קמב, קסה
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד כו'אסופת מערכות במדבר עמ' עט, פב
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' פ"א בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצב
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו', פ"א בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו' עליך אמר הכתוב איש כי יפליא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יט, כז
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שיג
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתיניבי זהב עמ' שמה
ט ע"ב אמרו על הילל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכט
ט ע"ב בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתליםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטז
ט ע"ב במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעהגבורת יצחק אבות עמ' קמט
ט ע"ב במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קנח
ט ע"ב דתניא אמר רבי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזירנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קטז
ט ע"ב דתניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מכשירי מצוה עמ' לו
ט ע"ב הלל מעולם לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה תרומה עמ' רסט
ט ע"ב הרשעים מלאים חרטותמאמץ כח (תשעה) עמ' רחצ, תנה
ט ע"ב הרשעים מלאים חרטותדרשות באר יצחק עמ' מז
ט ע"ב וכשהן מיטמאין ורבין ימי נזירות מתחרטים ור"ןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצז
ט ע"ב ופחז עלי יצרי וכו' העבודה שאגלחך לשמיםלהוגה דעות פ"ג ה"א
ט ע"ב וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואיישראל קדושים עמ' 3, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
ט ע"ב חטאת נזיר אינו בא על החטא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקצג
ט ע"ב כשהן תוהים נוזריםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקג
ט ע"ב כשהן תוהין נוזרים וברש"י כשהן כועסיםלקוטי מאמרים עמ' 77
ט ע"ב כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו', ור"ן (ד"ה כשהן וד"ה מביאין)דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
ט ע"ב כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהם ימי נזירות מתחרטין ומביאין חולין לעזרה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנו
ט ע"ב כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמט
ט ע"ב לא אכלתי אשם נזיר טמאמאיר נתיבות ח"ב עמ' רכו
ט ע"ב מיד עמדתי ונשקתיו על ראשואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטו
ט ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות ב
ט ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סה
ט ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם מן הדרוםבי חייא ח"ב עמ' קנ
ט ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחתתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ט ע"ב מימי לא אכלתי וכו' מה ראית להשחית שערך זה נאה א"ל רועה הייתי וכו' עליך אמר קרא איש כי יפליא וכו'זרע שמשון נשא אות יב
ט ע"ב מעשה באדם נזיר אחד מן הדרום כו'תורת אביגדור ח"א עמ' קטז
ט ע"ב מעשה בנזיר אחד שבא לפני שמעון הצדיקחיים ומלך דף ט ע"ד (הלכות נזירות פרק י' הלכה יד)
ט ע"ב מעשה בנזיר אחר כו' כמוך ירבו נודרי נזירות בישראללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעא, תקפח, תרנב, תרנה
ט ע"ב מעשה בשמעון הצדיק ונזיר אחד מהדרוםשם דרך במדבר עמ' כט, ר
ט ע"ב נדבה דנזירות וכו' כשמעון הצדיק וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ג
ט ע"ב נזיר מן הדרים שפחז עליו וצרו ובקש וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קפב
ט ע"ב נסתכלתי בבואה שלי ופחז יצרי עלידבר טוב עמ' תכא
ט ע"ב עניו נזיר דשמעון הצדיקכתונת פסים (תשעא) עמ' לג
ט ע"ב רש"י ד"ה דילמא אתי כו'שעת הכושר דף מב ע"ג
ט ע"ב רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שלז, שלח
ט ע"ב רשעים מלאים חרטהברכת אברהם (תשנד) עמ' ד
ט ע"ב רשעים מלאים חרטה כל ימיהםפניני יחזקאל עמ' תנט
ט ע"ב רשעים מלאים חרטהאהבת ציון (תשסד) עמ' קמ
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותבית יעקב (תשסא) עמ' ל, קנא
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כה, קס, רמב
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותלחמי תודה פתיחה דף ח ע"א
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצא
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותעטרת יהושע במדבר עמ' קפד
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותשרגא המאיר על התורה עמ' מט
ט ע"ב שכשהן תוהים נוזרים, וכשהן מטמאין וכו' מתחרטים בהןאסופת מערכות במדבר עמ' פב
ט ע"ב שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזיר טמא וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קי
ט ע"ב שמעון הצדיק מעולם לא אכל קרבן נזירשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכב
ט רשעים מלאים חרטותיד יחזקאל עמ' רעו
ט. אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, פ"א בא ארם א' נזיר מן הדרום וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ט. בנדרי רשעים נדר בגזיר ובקרבן ובשבועה וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 295, ח"ד עמ' 238
ט. ברץ בשעה שאדם עושה נדר אין מוסיף שום זכות רק בשעת תשלומיןכרם חמד (תשסו) עמ' כח
ט. הרי עלי כנדרי רשעים נדר בנזיר וקרבן ושבועהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
ט. טוב אשר לא תדור וכו' - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' כה
ט. טוב אשר לא תדור וכו' שאינו נודר כל עיקרמצווה ועושה ח"ב עמ' שס
ט. טוב אשר לא תדור משתדורמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' כט {מכל מצוה נברא מלאך, ומעבירה מקטרג. בדיבורו נברא גוף המלאך, ובעשייתו נשמת המלאך}
ט. טוב אשר לא תידורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
ט. טוב מזה ומזה נודר ומשלםדברי יואל פ' מטות דף קעד ע"ב
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרויואל משה מאמר ב סי' עז עמ' רעו
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרשבט מישראל (קרמניץ) פרק נד פסוק ח
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ט. טוב מזה ומזה שלא תדורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
ט. כנדרי כשרים לא אמר כלוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח
ט. כנדרי כשרים לא אמר כלום, בנדבותם נדר בנזיר ובקרבןכתנות אור עמ' שלד
ט. כנדרי רשעיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 34
ט. כנדרי רשעים הריני עלי וכו'דברי יואל פ' ויגש דף תסה ע"ב
ט. כנדרי רשעים וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ט. כנדרי רשעים ר"ן: נדר וכו' אינו בא לגמרי בנדבת הלבמכתב מאליהו ח"ה עמ' 150
ט. כנדרי רשעים, ור"ן שםויואל משה מאמר ב סי' קכב עמ' שלא
ט. כנדרי רשעים, נדר בנזיר ובקרבןכתנות אור עמ' קז
ט. נדרי כשריםתפארת צבי במדבר עמ' שסד
ט. פלוגתא בגמרא באם טוב שתדור הגם שתשלםקדושת יצחק עמ' קלט
ט. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עט
ט. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו' כמוך ירבו בישראל וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תלו
ט. ר"ה ויוה"כ הוי כעת צרה - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלח
ט. ר"ן ד"ה טובנזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ט. רשעים מתחרטים תמידתפארת צבי שמות עמ' רצו
ט: אמר רבי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלט
ט: אמר רבי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ער
ט: אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרוםמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 96
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קמט, ח"ב דף צ, קז
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'וזרח השמש על התורה עמ' רח
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות טז, פרק ד אות צז, פרק ה אות קכו, פרק י אות לז
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא א' וכו', כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלתפארת צבי במדבר עמ' סח
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדיגל יעקב (תשנג) נשא אות יז
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו' פחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' נב, רצא
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תב
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נ
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שג
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מפעם אחתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ט: אמרו על הילל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רס
ט: אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיופאר יעקב ח"א עמ' רנ
ט: אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ר, שסט
ט: אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה, העבודה שאגלחך לשמים, מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכ, קכד, ח"ב עמ' שצו
ט: אסור לנדור מחשש תקלה שמא לא יקייםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפז
ט: בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתי אותו שהוא יפה עינים טוב רואי וקווצותיו סדורות כו' אמר לי כו' העבודה שאגלחך לשמים כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כ
ט: בא נזיר אחד וכו' וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו' פחז יצרי עלי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נב
ט: בשהיי' מרובה חיישינן לתקלהדרש משה (קלנברג) ח"א דף סח
ט: דילמא אתי בה לידי תקלהויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ט: החסידים הראשונים היו מביאין כבשן לעזרה וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכז
ט: הלל היה מביא הבהמה כשהוא חולין לעזרה ומקדישושבט מישראל (קרמניץ) פרק נד פסוק ח
ט: הלל לא מעל אדם בעולתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות י
ט: הלל מימיו לא מעל אדם בעולתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח, קנט
ט: הנזיר שתקרבנו אכל שמעון הצדיקדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רסה
ט: הרשעים מלאים חרטותמשנה למלך (תשסח) עמ' לב
ט: וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן ונמצאו מביאין חולין לעזרה אי הבי אפילו נזיר טהור נמי נזיר טהור לא ראמודי אמיד נפשיה ריכול לנדורשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כז
ט: וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןעירין קדישין השלם עמ' שעג
ט: ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולםשרתי ח"א עמ' נח
ט: טוב אשר לא תדור - טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, דברי רבי מאיר וכו', דילמא אתי בה לידי תקלה וכו', אמרו עליו על הלל הזקן וכו', מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטהדעת תורה שמות עמ' נה, נז, דברים ח"ב עמ' כח
ט: טוב אשר לא תדור חיישינן שמא יבא לידי בל תאחרכרם חמד (תשסו) עמ' קלו
ט: יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצו, שנט
ט: כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבץ עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' דש
ט: כשהן תוהין נוזרין, וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןזכרון משלי עמ' צח אות רפד
ט: לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדוזאת התורה עמ' נג
ט: לא אכלתי אשם נזירקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קצא
ט: למה את מתגאה בעולם שאינו שלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' אמור
ט: למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שעתיד להיות רמה ותולעהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קי
ט: מהך דשמעון הצדיק מוכח דמי שנוזר בדעת שלם אין מתחרטתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' י(ל)
ט: מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכה
ט: מימי לא אבלתי אשם נזירבין המשפתים ויקרא פ' צו אות א
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו' חטאת נזיר וכו' שציער עצמו וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'מאורי שערים עמ' עד, קה
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'דעת תורה במדבר עמ' מ
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחת וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף כו/כז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף רטו/ז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת נשא דף מח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רי ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף טו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ' פד דף לט ע"ג
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא זה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קסג
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'פרדס מרדכי עמ' תקה
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' ס
ט: מעשה בנזיר ושמעון הצדיקאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קסג
ט: מעשה דשמעון הצדיקעלי שור ח"א עמ' נט
ט: מעשה דשמעון הצדיקרגל ישרה עמ' לד
ט: מתחרטין - רשעים מלאים חרטותמחשבת מוסר ח"ב עמ' שח, תיב, תיד
ט: מתחרטין בהןאמרי נפתלי ח"א עמ' מט
ט: מתחרטין בהן [רשעים מלאים חרטות]מחשבת מוסר ח"א עמ' צט, רנו, שפו, תקא
ט: נדרי רשעיםדרכי החיים ח"ב עמ' רפו
ט: נזירות לשם שמיםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' סו
ט: נסתכלתי בהבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 47-46
ט: פחז עלי יצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב
ט: פחז עלי יצריפרפרת אליעזר פרשת ויחי פרק מט פסוק ז
ט: רא"ש - כיוצא בך קרא הכתוב קדושהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כג
ט: רש"יזכרון משלי עמ' צח אות רפד
ט: רשע אתה מתגאה בעולם שאינו שלךמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעט
ט: רשע למה אתה מתגאהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 163
ט: רשע, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 203
ט: רשעים מלאים חרטהפתחי שערים ח"א עמ' נה
ט: רשעים מלאים חרטותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכה, תעב
ט: רשעים מלאים חרטותמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' צז, רא
ט: רשעים מלאים חרטותמחשבת מוסר ח"ג עמ' קד
ט: רשעים מלאים חרטותמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מב, ויקהל עמ' רנט
ט: רשעים מלאים חרטותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, נ, קטז, קיט, רא,ש
ט: רשעים מלאים חרטות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכח
ט: רשעים מלאים חרטותשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלא, רכד
ט: רשעים מלאים חרטותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מט
ט: רשעים מלאים חרטותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רסח
ט: שמעון הצדיק - והנזיר מהדרוםבית שלום מרדכי עמ' עא, קפח
ט: שמעון הצדיק אומר. מימי לא אכלתי אלא אשם נזיר טמא א' וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
ט: שמעון הצדיק והנזיר מהדרוםשיחות לספר ויקרא עמ' שמ
ט: שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמאשערי אורה (מילר) ח"א עמ' כד
ט: שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' כד
ט: שמעון הצדיק מעולם לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' מח, קכב
ט: תלת גווני אילין תשמור ועשיתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו
ט: תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אדם נזיר טמא אלא אחת וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1361-1360
ט: תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וכו' ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולם וכו' העבודה שאגלחך לשמים מיר עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו בני כמוך ירבו נמרי נזירות בישראל וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כג
טעם למה נתוסף ה"א בשם אברהם שבה ברא את העולםמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך
י אסור לומר לה' קרבן אלא קרבן לה'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פג
י המצער עצמו מכל רבר על אחת כמה וכמהגור אריה בראשית פל"ז הערה 297
י כינוי נדרים קונם קונח קונםגור אריה במדבר פ"ל הערה 52
י ע"א אדם מביא כבשתו לעזרה ומקדישהרנת יצחק יחזקאל עמ' קפב
י ע"א אמר אביי וכו' ור"ש ור"א הקפר וכו' דנזיר חוטא הוידברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
י ע"א אסור לומר לה' קרבןאמרות ה' השלם ח"א עמ' מא, שעח, ח"ב עמ' רנד-רנה, ח"ג עמ' שיא, ח"ד עמ' כה, כח
י ע"א בן ג' שנים הכירדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רא
י ע"א דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלההר המוריה עמ' רכט
י ע"א דילמא אמר לה' כו' וקא מפיק ש"ש לבטלהתורת מנחם חנ"ח עמ' 141
י ע"א היושב בתענית נקרא חוטאטיול בפרדס ח"א עמ' רכ
י ע"א היושב בתענית נקרא חוטאעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 235
י ע"א המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדובר צדק עמ' 38
י ע"א המצער עצמו מכל דבר וכו'דורש טוב עמ' 368
י ע"א 'המתענה נקרא חוטא'שמלת אליעזר ח"א עמ' רלג
י ע"א ובי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןתורת אביגדור ח"ג עמ' קסו
י ע"א והלא דברים ק"ו, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' צב
י ע"א וכי באיזה נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן הייןשם דרך במדבר עמ' כט
י ע"א וכי באיזה נפש חטא שציער עצמו מן הייןאסופת מערכות במדבר עמ' עח
י ע"א וכי באיזו נפש חטאשעורי דעת ספר ב עמ' נד
י ע"א וכפר עליו וכו' שציער עצמו מן הייןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נד
י ע"א ולימא לה' קרבן, דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהס' חסידים סי' סד
י ע"א ור'ן והדין קרא, בנזיר טמא כתיב, משום ששנה בחטא - שציער עצמו ונטמאאסופת מערכות במדבר עמ' פ
י ע"א חסידים הראשוניםלב חיים חלק א (סימן כ"ט) דף כ"ט ע"ב (ד"ה כי)
י ע"א חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קראת חטאתשעורי ופניני דעת עמ' ל
י ע"א חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קרבן חטאתקב הישר (תשנט) ח"א פרק מז עמ' רכב
י ע"א חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רסד, תיט
י ע"א חסידים הראשונים וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקום וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קצד
י ע"א יאמר חטאת לה'דברי משה (שהם, תשמח) עמ' קיח
י ע"א יש לומר קרבן לה' ולא לה' קרבןעטרת יהושע ויקרא עמ' טו
י ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןשרגא המאיר על התורה עמ' תקיד
י ע"א לא יאמר אדם לד עולהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות א
י ע"א לא יאמר לה' חטאת שמא ימות קודם שיאמר חטאתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ה
י ע"א מאיזה נפש חטא אלא שציער עצמו מן הייןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז, תקצו
י ע"א מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפשס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עה
י ע"א מכאן שכל היושב בתענית נקרא חוטאאסופת מערכות במדבר עמ' פ
י ע"א מתוך שחסידים הם אין הקב"ה מביא תקלהחכמת התורה תרומה עמ' ער
י ע"א נדבה דנזירות וכו' ר"ש אומר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
י ע"א נדבה נמי דילמא אתי לידי תקלה, ר"י לטעמי' דאמר אדם מביא כבשתו לעשרה ומקדישה, ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
י ע"א נודר במוהי [ומתפיס בשבועת משה]לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 225
י ע"א נזיר חוטאלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ג (ד"ה וחוץ)
י ע"א נזיר חוטא הוימתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 278
י ע"א נזיר חוטא הוי וכו' וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א נזיר טהור נקרא חוטאדברי שאול במדבר עמ' כח
י ע"א ר"ן ובתוספות נזיר טמא נקרא חוטאבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות ב
י ע"א רש"י ד"ה לפי שאין כו'שעת הכושר דף ז ע"א-ע"ב
י ע"א ש"ש לבטלהבעקבי יעקב עמ' ט
י ע"א שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקיםדובר צדק עמ' 26
י ע"א שמעון הצדיק ור"ש ור"א הקפר כולן שיטה אחת הן דנזיר חוטא וכו'מכשירי מצוה עמ' רכו
י ע"א שציער עצמו מהייןמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
י ע"א תניא רש"א מנין שלא יאמר אדם לה' עולהתושע יאודה דף יח ע"ב
י ע"א תניא, דבי אלעזר הקפד ברבי אומר 'וכפר עליו מאשר חטא על הנפש' ובי באיזו נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן הייןכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב במוהי לא אמר כלוםברכת אבות עמ' רפה
י ע"ב האומר ירושלים לא אמר כלוםמנחת ישראל עמ' קצד
י ע"ב ובית הלל סברי לא גזרינן כינויי כינויין משום בינוייןזכור לדוד עמ' לב
י ע"ב כאימרא ובתוס'רנת יצחק מלכים עמ' רלג, תהלים עמ' תכא
י ע"ב כאימרא, ותוס' אי נמי אילו של אברהם אבינורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכז
י ע"ב לא כשר לא דכי הוה כמתפיס בדבר הנדור ר"ן רא"שדבר טוב עמ' שיב
י ע"ב לה' עולה לה' חטאתבנין שאול עמ' רכג
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרד ד"ה והנה
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכא
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו' ת"ל קרבן לה'לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו' תלמוד לומר קרבן לה' [וברא"ש שם דהטעם שמא ימלך ויחזיר בו]לחמי תודה דף כז ע"ב
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמט
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה וכו' ת"ל קרבן לה'מכשירי מצוה עמ' נא
י ע"ב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' שלמים ת"ל קרבן לה'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
י ע"ב רש"י ד"ה מניןמכשירי מצוה עמ' נא*
י ע"ב שלא יאמר אדם לה' עולהרנת יצחק יחזקאל עמ' קפב
י ע"ב שמעון הצדיק אמר שמימיו לא אכל אשם נזיר טמא אלא אחד מנזיר שבא מן הדרום, וגם מדוע דקדק ואמר שהנזיר שאכל קרבנו הי' מן הדרוםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נו
י קונם הוא לשון נדרגור אריה במדבר פ"ל אות ט
י ר' יוחנן אמר לשון נכרים הן וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קסח
י"ג בריתות נכרתו על המילהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 74
י. אין אדם רשאי לנזור ואף נקרא חוטא מפני שציער עצמו מן הייןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ל
י. אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים, וברש"י שםשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
י. איתמר כינויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הןגבורות אליהו סי' פא אות א
י. איתמר כינויין רבי יוחנן אמר לשון אומותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' ו
י. באיזה נפש חטא זה, שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צט
י. דילמא קא מפיק שם שמים לבטלהפנים מסבירות עמ' תא
י. היושב בתענית נקרא חוטאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמא עמ' תסט
י. היושב בתענית נקרא חוטא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תפו
י. היושב בתענית נקרא חוטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ש
י. הנזיר נקרא חוטאפרדס מרדכי עמ' תקו
י. וטעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא קרבן ולימא קרבן דילמא אמר קרבן לה' ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה" ולא אמר קרבןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
י. ויאמר קרבן ומה בכך שמא יאמר תחילה לה' ויחזור בוזכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' י
י. וכפר עליו מאשר חטא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף צ
י. וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו'תורת איש ח"ב עמ' עב
י. וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רכא
י. ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן, וקא מפיק שם שמים לבטלהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רנו
י. ולימא קרבן לה' וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעו
י. ולימא קרבן לה' וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' נ
י. ולימדו קרבן לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצח
י. ותניא, רבי שמעון אומר מנין שלא יאמר אדם לה' עולה, לה' מנחה, לה' תורה, לה' שלמים ת"ל קרבן לה'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רנו
י. חסידים הראשונים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצו
י. חסידים הראשונים היו מתאווים להביא קרבן חטאת וכו'להורות נתן במדבר עמ' סה
י. חסידים הראשונים היו מתאוין וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק ב
י. חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם על ספר המצוות עמ' תח
י. חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנ ע"ב
י. חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'דברי יואל פ' אמור דף רמ ע"ב
י. חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם וכו'שרתי ח"א עמ' קצא
י. חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת, לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, מה היו עושין עומדין ומתנרבין נזירות למקום, כדי שיתחייב קרבן חטאת למקוםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות מח
י. חסידים הראשונים התאוו להביא קרבן חטאתשערי אורה (מילר) ח"א עמ' סג
י. טעמא מאי תקינו רבנן כינויין, דלא לימא קרבן וכו' רילמא אמר לה' קרבןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' י
י. כינויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הןאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
י. כל כינויי שבועות כשבועותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
י. לא יאמר אדם לה' עולה וכו' אלא קרבן לה'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סב
י. לא יאמר לה' עולה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרט, ח"ג עמ' יב
י. לא יאמר לה' קרבן אלא קרבן לה'פאר יעקב ח"ג עמ' שסג, ח"ד עמ' תל
י. לא יאמר לה' קרבן כי אם קרבן לה' וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מח
י. לא יאמר קרבן להויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עט, מאמר ג סי' יב עמ' תטז
י. לא לימא אינש לה' קרבן אלא קרבן לה'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שצד ע"א, ת ע"א
י. לד' עולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כא
י. לשון נכריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שג
י. מנין שלא יאמר אדם לה' קרבןברכת חיים ח"ב עמ' 75
י. נדוהו בחלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעו, רט
י. נודב ומקיים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ר
י. נזיר חוטא הואיל וציער עצמו מהייןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רעא, רעג
י. נזיר שציער את עצמו מן היין נקרא חוטאערבי נחל (תשסד) עמ' שמו
י. נזיר שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שנט
י. נזיר, וכפר עליו מאשר חטא על הנפש - וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדעת תורה ויקרא עמ' קכב, במדבר עמ' פו
י. על שציער עצמו מן הייןמאורי שערים עמ' לב
י. ציער עצמו מן היין נקרא חוטאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תנא
י. ר"י אומר חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' יג
י. רבי אלעזר הקפר ברבי אומר ובפר עליו מאשר חטא על הנפש ובי באיזו נפש חטא זה וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב
י. שאין הקב"ה מביא תקלה על ידן, ברש"י בלשון אחרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג(ב) {אפילו שאינו דבר אכילה}
י. שציער עצמו מן הייןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 64
י. שציער עצמו מן הייןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' עב*
י: אל יאמר אדם לה' חטאת, שמא ימות ונמצא מזכיר שם שמים לבטלהשם יחזקאל עמ' תפו
י: אסור לומר לה׳ קרבן רק קרבן לה׳קדושת יצחק עמ' קלט
י: האומר מה שאוכל עמך לא יהא נדרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
י: היושב בתענית נקרא חוטאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 244
י: לא יאמר אדם לה' עולהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לז
י: לא יאמר אדם לה' עולה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קצה ע"ב
י: לא יאמר אדם לה' עולה שמא ימותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסד
י: לא יאמר אדם לה' עולהחומת אנך תהלים פרק יח
י: לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכח, ויקרא אות יב
י: לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכב, תצא
י: לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק לג, פרק קטו פסוק יז, פרק קמה פסוק כא
י: לא יאמר לה' עולה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מא
י: לא יאמר לה' עולה רק עולה לה'חנן אלקים עמ' רעט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
י: לחולין משמע לא חוליןלוח ארש (תשסא) ח"א סי' קמה, שערי תפלה סי' פו
י: לחולין שאוכל לךמבשרת ציון ח"ג עמ' שנח
י: מנין שלא יאמר אדם לד' עולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכד
י: מנין שלא יאמר אדם 'לה' עולה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1476
י: מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'צדקת יוסף עמ' ד, קצה
י: מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה ת"ל קרבן לה'ברית אברם עמ' תסו
י: מנין שלא יאמר אדם לה' עולה, לה' חטאת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תנו
י: נדר באחד ממשמשי מזבחברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
י: נזיר טהוא נמי איקרי חוטא 'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נא
י: רש"א מנין שלא יאמר לה' חטאתתולעת שני דף צא ע"ד, צב ע"א
י: שלא יאמר אדם לד' עולהדברי יואל פ' ויחי דף תפח ע"ב
י: שלא יאמר אדם לה' קרבןחמודי צבי בראשית עמ' קנא
י: שלא לומר לה' קרבן אלא קרבן לה'כתנות אור עמ' קעו
יא ע"א האומר לחוליןסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף קי"ז ע"ב (ד"ה הן)
יא ע"א כל תנאי שאינו כבני גד ובני ראובן אינו תנאיהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלז
יא ע"א מכלל לאו אתה שומע הןבנין שאול עמ' כו
יא ע"א מכלל לאו אתה שומע הןתורת מנחם חכ"ד עמ' 15
יא ע"ב בעיקרו קמתפיסחכמת התורה כי תשא עמ' תלה
יא ע"ב גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'לחמי תודה דף רלה ע"ב
יא ע"ב האומר לחולין לא חולין, לחולין חולין יהאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' כה
יא ע"ב רשב"א שהבכור נאכל רק לזכרי כהונהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 134
יא. המתפיס בשלמים, ר"ןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
יא. ואמר רבי אבא נעשה באלו אמר לקרבן יהא וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנב
יא. כאימרים כדיריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיט
יא. לחולין הוא כמו לא חוליןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רסז, רצד, שכו, שלב
יא. מכלל לאו אתה שומע הןגור אריה בראשית פט"ו הערה 8
יא. רא"ש סי' י - אף על גב דאמר לקרבן בפת"ח מפרשינן ליה כאילו אמר בשו"אמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנב
יא: האומר לחולין וכו' לא חוליןנועם הברכה עמ' קלו
יא: היה מונח לפניומפניני הרב עמ' רא
יא: ר"ן ד"ה רב אשי וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שמט
יא: רש"י ד"ה אי דקאמרוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קכג
יא: תוס' ד"ה אימא, וא"ת הא מוכח לעיל דכיון דאמר לחולין בפתח מכלל לאומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנד
יב מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' חטאתכד הקמח (תשנו) עמ' קפד
יב ע"א אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שמת בו רבו כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראיתי ירושלים בחורבנה ואמר שמואל והוא שנדור באותו היוםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
יב ע"א כיום שמת בו רבומאיר נתיבות ח"ב עמ' שלו, ח"ג עמ' רסג
יב ע"א ר"ן ד"ה והוא שנדרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לה
יב ע"א רא"ש ד"ה כחלת אהרןפניני דעת עמ' רו
יב ע"א שלא אוכל בשר וכו' כיום שמת בו אביו כיום שמת בו רבולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקלד
יב ע"א שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין וכו' כיום שמת בו רבודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצד ד"ה אך
יב ע"א תא שמע כחלת אהרן וכתרומתו מותר וכו'הר המוריה עמ' קנח
יב. איזהו איסור וכו'מפניני הרב עמ' רב
יב. אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין וכו'תורה בציון עמ' קצב
יב. הרי עלי שלא לאכול בשר כיום שמת בו רביפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכח
יב. הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין ביום שמת בו אביו וביום שמת בו רבואוצר המאמרים (תשסא) עמ' סט
יב. הריני שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' א
יב. כיום שראיתי ירושלים בחורבנהשיחות לספר ויקרא עמ' שסה
יב. רש"י איסר הוא נדרגור אריה במדבר פ"ל הערה 44
יב. רשב"א ד"ה כחלת אהרןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיז
יב. תוס' ד"ה כחלת אהרןחיי נפש ח"ג עמ' רלו
יב: אחד, שלא יטול פרוסהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסד
יב: ברשב"א ד"ה והא תרומת לחמי תודהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיט
יב: רש"י ד"ה כחלות תודהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
יג ע"א אמר קרא כי ידור עד שידור בדבר הנדור, לאפוקי בכור דדבר האסור הוא וכו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רצט, שז, תלו
יג ע"א בדבר הנדור ולא בדבר האסורדברי שאול במדבר עמ' רסב
יג ע"א בכור מקרי דבר הנדורשעורי דעת ספר ב עמ' קסז
יג ע"א ומאן דאסר בכור נמי מתפיסו בנדר הוא וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
יג ע"א מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדישמכשירי מצוה עמ' פח, רד
יג ע"א עד שידור בדבר הנדודאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שכו
יג ע"ב לא בשר ולא דכי טהור וטמאזכור לדוד עמ' עז
יג ע"ב נדרים חלין על דבר מצוהדברי שאול במדבר עמ' רסב
יג. אמר פימת אלו עולה שלמיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב
יג. בכור אי מצוה להקדישומאורי שערים עמ' כ
יג. בכור מצוה להקדישומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
יג. האומר קרבן עולה, מנחה, חטאת, תודה, שלמים שאני אוכל לך אסורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שא
יג. המתפיס בבכור הוי כמתפיס בדבר הנדוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תנד
יג. כי ידור נדר לרבות המתפיס בחטאת ובאשמותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
יג. לא, רכו"ע לפני זריקת דמים, ומ"ט דמאן דשרי, אמר קרא כי ידור וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיב
יג. לדעתו של חד תנא מצויה להקדיש את בכור וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יח
יג. נדר בקרבן נדבהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו-רכז
יג. נולד בכור בתוך ביתו מצוה להקדישונועם אליעזר שמות דף צו ע"א
יג. ר"ן ד"ה לאימראמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנג
יג: הנדרים חלים על דבר הרשותשירת דוד (תשסז) עמ' תקעה
יג: ואלו מותרים כבשר חזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסג
יג: חומר בשבועות מבנדרים וכו' שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלז
יג: חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממשמאורות האריז"ל עמ' קצ אות א
יג: חומר נגררים שהנדרים חלץ על המצוה כברשותשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צד
יג: כאמא - פותחים פתח ממקום אחרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
יג: נדר אין חל על דבר שאין בו ממשגור אריה במדבר פ"ל הערה 42
יג: נדר חל על דבר מצוהגור אריה במדבר פ"ל הערה 46
יג: קונם פי מדבר עמךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
יג: ר״מ לית ליה בנדרים מכלל לאו אתה שומע הןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סד
יג: שבועה על דבר שאין בו ממש משא"כ בנדריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפח
יד ע"א בדבר הנדור, ולא בדבר האסורתורת מנחם חלק לד עמ' 198
יד ע"א הנודר בתורה לא אמר כלוםויקרא יעבץ עמ' קצב
יד ע"א הרי את עלי כבשר אימא וכו' ות"ח א"צ שאלהזכור לדוד עמ' יט
יד ע"א כי ידורהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
יד ע"א נודר בדבר הנדורדרך מצותיך (חב"ד) דף מב ע"ב
יד ע"א עד שידור בדבר הנדורלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1077
יד ע"ב קונם עיני היום בשינה אם אישן למחרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסו
יד. הנודר בתורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
יד. נדר בקרבן חובהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו-רכז
יד: האומר פירות אלו אסורין עלי היום אם אלך מחר למקום פלוניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
יד: הנודר בתורה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלד
יד: קונם כל פירות העולם אם לא אוכל היום חל עליו הנדרגור אריה במדבר פ"ל אות י
יד: קונם שלא אישן היום אם אישן למחרעצי חיים - מועדים עמ' עט
טו ע"א ברשב"א דגם בדאיכא הנאת הגוף אמרי' מצוות לאו להנות ניתנורנת יצחק תענית עמ' רב
טו ע"א דאיכא בל יחל מדרבנןשם דרך במדבר עמ' קמז
טו ע"א דברים המותריםנשמת כל חי חלק א (סימן מ"ו) דף ע"ג ע"ג (ד"ה ואען)
טו ע"א דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אסור להתירםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
טו ע"א הנשבע שלא ישן שלשה ימים מכין אותו וישן לאלתרבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קג ד"ה מברכין
טו ע"א זה חומר שבועות מנדרים דשבועה חלה על דבר שאין בו ממשכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ע
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהדרשות מהר"ם חביב עמ' קסג
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהזאת ליעקב דברים עמ' תיט
טו ע"א שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קי
טו ע"א שלא לישון ג' ימים, שלא לאכול ז' ימיםתורת מנחם חי"ב עמ' 138
טו ע"ב באומר הנאת תשמישך עלימכשירי מצוה עמ' רז
טו ע"ב ברשב"א, מצוות לאו להנות ניתנו בהנאה צדדיתשירת הפסח אות רג
טו ע"ב האומר קונם הנאת תשמישך עלימעדני אשר נישואין עמ' קנב
טו ע"ב הנאת תשמישך עלייושב אהלים עמ' קיג
טו ע"ב מצוות לאו ליהנות ניתנודברי חנינא - מזלות עמ' טו
טו ע"ב ר"ן בד"ה והא וכו'ברכת אבות עמ' תקפג
טו ע"ב ר"ן ד"ה הלכה אסורה בהנאתודרשות מהר"ם חביב עמ' קנב
טו ע"ב ר"ן ד"ה והא מן התורהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
טו. אין נדר חל על דבר שאין בו ממש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מא, מב
טו. דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור עובר בבל יחלמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנט
טו. האומר שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישר לאלתרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
טו. הנודר שלא ישן ג' ימים מלקין אותודבר צבי - קדושת השבת עמ' י
טו. הנשבע שלא יישן ג' ימיםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק י
טו. הנשבע שלא ישן ג' ימים הרי זו שבועת שוואדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' כא
טו. והאמר ר' יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתראמרי משה (פינטו) ח"א עמ' עד
טו. מאן תני דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור א"א רשאי לנהוג היתרמקראי קדש (תשנג) עמ' תעח
טו. מלקין אותו וישן לאלתרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמ
טו. נשבע לבטל את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לט
טו. נשבע שלא אישן שלשת ימים מלקק אותו וישן לאלתרדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רלה
טו. נשבע שלא לישון ג' ימים - לוקהשיחות לספר בראשית עמ' רכג
טו. ר"ן ד"ה הלכה אסורה וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קט
טו. ר"ן ד"ה הלכה אסורה וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קי-קיא
טו. שבועה שלא אישן ג' ימיםמפניני הרב עמ' ר
טו. שבועה שלא אישן ג' ימים מבין אותו וישן לאלתרעלי שור ח"ב עמ' רמד
טו. שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותובישורון מלך ח"א עמ' קנז
טו. שבועה שלא אישן מלקין אותומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלו
טו. שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתרמחשבת מוסר ח"א עמ' רח
טו: האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברוחיי נפש ח"ו עמ' רא
טו: הבעל חייב לפקוד את אשתושם יחזקאל עמ' עא
טו: הנאת תשמישך עלי אסורפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צח
טו: מצות לאו ליהנות ניתנו - רשב"א, ר"ןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצד
טו: ר"ן - והא כיון דמצות לאו ליהנות ניתנו הרי אינו נהגה מן הסוכה כללשיחות ר' ראובן עמ' קטז
טז במתני'שמחה לאיש (אלישר) דף נא ע"ג
טז ע"א חומר נדרים מבשבועותתפלה למשה (בנימין) עמ' רמג
טז ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנו ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קלה
טז ע"ב א"ר מנין שאין נשעיןויחי יעקב דף מה ע"א
טז ע"ב אמר שמואל מנין שאין נשבעין לעבור על המצות ת"ל לא יחל דבת דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיםשם דרך במדבר עמ' קמט
טז ע"ב הנאת סוכה עליברכת אבות עמ' תקפח
טז ע"ב חומר בנדרים מבשבועותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפא
טז ע"ב לא יחל דברו אבל מיחל הוא לחפצי שמיםשכר שכיר בראשית שיחה (ט)
טז ע"ב מאי שנא נדרהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
טז ע"ב מצוות לאו להינות נתנו, ר' אברהם מן ההרבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש א בסיום
טז ע"ב מצוות לאו ליהנות ניתנודרשות הצל"ח השלם עמ' תקכ
טז ע"ב נדר חל לבטל את המצוהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות סט
טז ע"ב רשב"אהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
טז. אימא תרוייהו בנשואהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפב
טז. הנאת סוכה עליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצא
טז. חומר בנדרים מבשבועות ובשבועות מבנדריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קסד
טז. חומר בנדרים קונם סוכה שאיני יודעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכד
טז. חומר בנדרים שחלין על דבר מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
טז. שבועה אינה חלה על דבר מצוה ונדר חל על דבר מצוהנזר הקדש ח"א עמ' רמו
טז. שבועה אינה חלה על דבר מצוה, נדר חל אפילו על דבר מצוהפרדס המלך (תשסט) אות שצח
טז. שבועה שאוכל שתי לשונותוזאת התורה עמ' רמה
טז: אביי ס"ל מצות לאו ליהנות ניתנוחיי נפש ח"ו עמ' מו
טז: אין נשבעין לבטל המצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 147
טז: בקרן אורהמאורי שערים עמ' שנ
טז: הנאת סוכה עליפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צא, ח"ב שאלה קמב
טז: הנדרים חלין אפי' לבטל את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תח
טז: ולאו ממילא שמעת מינה ברא"ש ס"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפג
טז: ישיבת סוכה עלי אסור לישב בסוכהפנים מסבירות עמ' רלד
טז: מצוות לאו להנות ניתנופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה פו, צא, צו, ח"ד שאלה לד, לז, ע, פו, ח"ב שאלה קו
טז: מצות לאו להנות נתנותפארת ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 73
טז: מצות לאו ליהנות ניתנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 81
טז: נדרים חלין לקיים את המצוהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
יז ע"א חד קרא למיפטריה מקרבן שבועה וחד מלאו דשבועהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
יז ע"א כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ב
יז. הר למפטריה מקרבן וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פט
יז. יש נדר בתוך נדר אין שבועה בתוך שבועהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיח, קנד, רסא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד, מז, קיז
יז. להרע או להטיב וכו'עצי חיים על התורה עמ' עדר
יז. נדרים חלין על דבר מעוהאמת ליעקב (ניניו) מערכת נ אות ח
יז: והאמר רבה שבועה שלא אוכל תאנים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רחצ
יח מוכר אדם את בתו לאישות ושונהאמרי אמת (אמדו) דף כה ע"ב
יח ע"א אין שבועה חלה על שבועהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
יח ע"א נזירות חל על נזירותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שא
יח ע"ב הרי עלי וכו' כמעשר בהמה וכו' אסור (ותוס')לקוטי שיחות חי"ז עמ' 333
יח ע"ב ספק נזירות חמור מנזירות ודאיתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
יח ע"ב סתם תרומה ביהודה אסורה בגליל מותר שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה סתם חרמים ביהודה מותרין בגליל אסורין שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהניםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יג
יח. אין נדר חל על נדרערבי נחל (תשסד) עמ' שסא
יח. איסור גבראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
יח: ספק נזירות להקל וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
יח: סתם נדרים להחמיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה, רסד
יח: סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל כיצד מי שאמר פירות אלו עלי כיין נסך דיש לומר כיין נסך למזבח ואסור דהוי דבר הנדור ויש לומר לע"ז ושרי אנו תולין להחמירבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנז
יח: סתם נדרים להחמירמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עט
יח: סתם נדרים להחמיר. פ"ד הערה 1685
יח: סתם תרומה ביהודה אסור בגליל מותריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיז
יט ל"נ נזירות אלא להפלאה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
יט ע"ב הרי עלי כתרומה אם כתרומת הלשכה נדר אסור ואם של גורן מותר ואם סתם אסור וכו'הר המוריה עמ' קנח
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
יט. לא מעייל איניש נפשיה לספיקאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1430
יט: לא ניתן נזירות אלא להפלאהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ל
יצחק היה עולה תמימהמרפא לנפש בראשית עמ' קפא
ירושלמי
כ אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 261
כ אלמים למה הוייןאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות לג
כ המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 570
כ הצופה בנשיםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לא, סז
כ כל המתבייש אין חטא בא על ידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רג
כ כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאכסא רחמים (תקסג) דף ד ע"ב
כ כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאכסא רחמים (תקסג) דף ד ע"ב
כ כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילב אריה פרשת כי תשא אות בא
כ כל מי שאין לו בושת פניםעמודי חיים דף לה ע"ב
כ ע"א אחרים אומרים כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכט, רל
כ ע"א אל תאכל לחם עם כהן עם הארץמאורי אור (אתרוג) פ"כו ה"ב
כ ע"א אל תהי רגיל בנדריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ, קלא
כ ע"א אל תפרוץ בנדרים שמא תמעול בשבועותמאורי אור (אתרוג) פ"כו ה"ב
כ ע"א אל תרבה שיחה האשה שסופך לבוא לידי ניאוףטיול בפרדס ח"ב עמ' צא
כ ע"א ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרתישראל קדושים עמ' 70
כ ע"א בד"א בת"ח אבל בעם הארץ שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליוזכור לדוד עמ' יט
כ ע"א בושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןשם דרך בראשית ח"ב עמ' שנד
כ ע"א בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימדבר קדמות (תשסח) עמ' קיט
כ ע"א בידוע שלא עמדו אבותיו על סינירב שלום (אדלר) עמ' רנד
כ ע"א בידוע שעמדו רגלי אבותיו על הר סינישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצ
כ ע"א בעבור וגו' זו בושהעולם אחד פרק ג
כ ע"א בעבור תהי' יראתו על פניכםבנין שאול עמ' כז, כט, מב
כ ע"א בעבור תהיה יראת ה' על פניכם זה הבושהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רמז
כ ע"א בעבור תהיה יראתו זו בושה וכו' סימן יפה לאדם שהוא בישן, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יא, רכח, רל
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם - זו הבושהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעא
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכםאהבת ציון דרוש ב
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבי חייא ח"א עמ' רמד
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושההתרגשות הלב (תשסט) עמ' נט
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהתקנת השבין סי' ה (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 180, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 155), צדקת הצדיק סי' קי, קמז, רנו, דובר צדק עמ' 124, 164, שיחת מלאכי השרת עמ' 8
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושההר יראה מאמר לט
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם כו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאמונה שלמה עמ' קב
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זו בושההתרגשות הלב (תשסח) עמ' עט
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושהתורת מהרי"ם שמות עמ' קלד
כ ע"א ד' דברים סחו לי מלאכי השרת וכו' וברא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נה
כ ע"א הבושה מביאה לידי יראת חטאחיים תחלה (תשנג) עמ' לג
כ ע"א הבושה מביאה לידי יראת חטאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכח
כ ע"א הבושה מביאה ליראת חטא, כל המתבייש לא במהרה חוטא, ומי שאין לו וכו' שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רעו, רפח
כ ע"א המתבייש לא במהרה הוא חוטאיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שמג
כ ע"א הסתכלות באשתו נדה יותר מדאיקב הישר (תשנט) ח"א פרק ב עמ' ח
כ ע"א העובר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו מידכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנג
כ ע"א הקב"ה הניח כל הרים וגבעותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רלו
כ ע"א ואל תרבה שיחה עם האשהברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"א [כח ע"ב ד"ה וגם]
כ ע"א ובעבור תהי' יראתו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
כ ע"א ובעבור תהיה יראתו וכו' זו הבושהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קס
כ ע"א ובעבור תהיה יראתו על פניכם - זו בושה - לבלתי תחטאואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רסד, שמות ח"ב וויקרא עמ' יד
כ ע"א ובעבור תהיה יראתו על פניכם - זו בושהבשבילי אמונה ח"א עמ' שפא
כ ע"א וכל מי שאין לו בושת פנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנג
כ ע"א זהו הבושהאפיקי ים עמ' נא, נב, נה
כ ע"א יראה היא הבושהתורת אליהו עמ' טו
כ ע"א יראתו על פניכם זו הבושה וכו' וכל המתבייש לא במהרה הוא חוטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפד
כ ע"א יראתו על פניכם זו הבושתדברי שאול שמות עמ' רטז, ריז
כ ע"א יראתי על פניכם זו הבושהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלח
כ ע"א כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צו
כ ע"א כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קיט
כ ע"א כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאישראל קדושים עמ' 11, 49, 123, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 53), נא (עמ' 116), צדקת הצדיק סי' קמז, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 6 (סי' כח), עת האוכל עמ' 235 (סי' א)
כ ע"א כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כה
כ ע"א כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רו
כ ע"א כל אדם המתבייש, לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניראשית דעת (קורח) סי' ה
כ ע"א כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בניםדובר צדק עמ' 60
כ ע"א כל אדם שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטארנת יצחק תענית עמ' מו
כ ע"א כל המסתכל בעקיבה של אשה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' שכג
כ ע"א כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאעטרת יהושע ויקרא עמ' נ
כ ע"א כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאמרות ה' השלם ח"א עמ' קטז, ח"ג עמ' רסב, ח"ד עמ' עו
כ ע"א כל המתבייש לא במהרה חוטאעולת חודש ח"א מאמר קעז
כ ע"א כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תלג
כ ע"א כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סה
כ ע"א כל מי שאין לו בושת פנים וכו'עמודי חיים דף לה ע"ב (עמוד תורה אות נ"ט ד"ה ואל זה)
כ ע"א כל מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניראשית דעת (קורח) סי' כב, לא
כ ע"א לבעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנו
כ ע"א לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפד
כ ע"א לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
כ ע"א מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאש דת (אסאד) עמ' כט, קנג
כ ע"א מי' שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קמד
כ ע"א מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישם דרך בראשית ח"ב עמ' שמו
כ ע"א מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמלו אבותיו על הר סיניקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכה
כ ע"א מי שאין לו בושת פנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 62
כ ע"א מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פד אות א
כ ע"א מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאגבורת יצחק שבועות עמ' קה
כ ע"א מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאדרשות הצל"ח השלם עמ' שמט
כ ע"א מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כב, פרק לב פסוק א הערה ד, פרק נא פסוק ה הערה ב, פרק פ פסוק יט הערה יז, פרק קטו פסוק יב הערה יד
כ ע"א סימן יפה באדם שהוא ביישןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' טו
כ ע"א עקבה דקתני במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקבאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תמא
כ ע"א ר"ן, סתם נדרים להחמיררביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 58
כ ע"א ריקה היה לך לומר באיזה ללודפניני יחזקאל עמ' קלא
כ ע"א רש"י ד"ה להאכילך תרומה טמאה. להזהיר אפילו כהן שלא יהא רגיל אצל כהן ע"המגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפד
כ ע"א שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיודובר צדק עמ' 124
כ ע"א שאלו את אימא שלום מפני בניך יפיפין ביותר אמרה להן אינו מספר עמי לא בתחלת הלילה ולא בטוף הלילה אלא בחצות הלילה וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שד ואמרתי לו מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרותדרכי התשובה עמ' קכז
כ ע"א שהבושה מביאה לידי יראת חטאמסילות הנביאים שופטים עמ' תקח
כ ע"א שהבושה מביאה לירי יראת חטאבעקבות משה שמות עמ' תה
כ ע"א תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמצווה ועושה ח"א עמ' ריא
כ ע"א תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמה
כ ע"א תניא 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו בושה, לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לירי יראת חטא. מיכן אמדו סימן יפה בארם שהוא ביישן. אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכתב סופר אגדות כאן
כ ע"א תניא לעולם לא תהא רגיל בנדריםסוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ב
כ ע"אבריכות המעיין עמ' קנט
כ ע"ב א"ל בתי תורה התירתך ואני מה אעשה ליך וכו' מ"ש מן ביניתא וכו'מכשירי מצוה עמ' לא
כ ע"ב א"ל מפני מה בניך יפיפין ביותרצדקת הצדיק סי' קמו, דובר צדק עמ' 150, ישראל קדושים עמ' 49, 128, תקנת השבין סי' ו (עמ' 28)
כ ע"ב א"ר לוי אלו בני תשע מדות וכו' בני גדושת הלב וכו'מגילת סמנים עמ' כט
כ ע"ב אינו מספר עמי אלא בחצות הלילה וכו' ונמצאו בניו באים לידי ממזרותס' חסידים סי' תתשטו
כ ע"ב אל ישתה אדם בכוס זהעולם ברור פרק טו
כ ע"ב אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עינו בכוס אחרמנות הלוי (תשסב) עמ' קטו
כ ע"ב אל ישתה וכו' (ור"ן)תורת מנחם חמ"א עמ' 318
כ ע"ב אלו בני תשע מדות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלז
כ ע"ב בני חצופה [שמעיזה פניה להיות תובעתו בפה וכו']מנות הלוי (תשסב) עמ' רמד
כ ע"ב בני ט' מדותכתונת פסים (תשעא) עמ' רעה
כ ע"ב בני ט' מדות וכו' הא דארצי קמיהצמח צדקה עה"ת עמ' נג
כ ע"ב בני ט' מידות בניו יהיו מורדים ופושעים בה'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצ
כ ע"ב בני שנואהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפט
כ ע"ב בני שנואהתורת מנחם חלק ס עמ' 337
כ ע"ב בני תמורהמהר"ם שיק בראשית עמ' קלא
כ ע"ב בני תמורהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רב, רצה
כ ע"ב בני תשע מידותחיים ושלום חלק א (סימן ב) דף יב ע"ד (ד"ה הן)
כ ע"ב בני תשע מידותברכת אבות עמ' צט
כ ע"ב בשלהי פרק שני והאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל אדםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נה
כ ע"ב דומה כאילו כאו שדמדרש האיתמרי דרוש ג דף ו ע"א
כ ע"ב ההיא דאתאי לקמיה דרב אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן והפכומכשירי מצוה עמ' ל
כ ע"ב הי' מגלה טפח ומכסה וכו' ודומה וכו'אפיקי ים עמ' לו
כ ע"ב וברותי מכם וכו' אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת משגע"ח וכו'מגילת סמנים עמ' ע
כ ע"ב ודומה עליו כמי שכפאו שדבמסילה נעלה עמ' רעא
כ ע"ב ודומה עליו כמי שכפאו שדצדקת הצדיק סי' קעג, רסב
כ ע"ב וכשהוא מספר וכו'לב דוד (תשסט) עמ' עב
כ ע"ב ולא תתורו אחרי גו'דרכי איש דף מו ע"א
כ ע"ב ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו ב נשיומחזה עינים (לוויטאן) עמ' ל
כ ע"ב ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניוצדקת הצדיק סי' רלד
כ ע"ב ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניופרי צדיק ויצא אות ג, לחנוכה אות יז, כ, ויגש אות יא
כ ע"ב ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניוצדקת הצדיק סי' רלד
כ ע"ב חדא"ג - שבט יששכר שהי' בדורו של משה היו בהן ודאי נבוניםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 11
כ ע"ב כל אדם שאשתו תובעתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפב ד"ה ומנא
כ ע"ב כל אדם שאשתו תובעתו וכו'אפיקי ים עמ' רכז
כ ע"ב כל אדם שאשתו תובעתו כו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 42
כ ע"ב כל מה שאדם רוצה כו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו
כ ע"ב כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו וכו' רצה לאכלו צלי אוכלו מבושל אוכלו וכו' מאי שנא מן ביניתאס' חסידים סי' שפ, תקט
כ ע"ב כל שאשתו תובעתוחכמת התורה תזריע עמ' קח
כ ע"ב כמי שכפאו וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף מב ע"ב
כ ע"ב כמי שכפאו שדתורת מנחם חכ"ט עמ' 77
כ ע"ב לא ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כג
כ ע"ב מאו מלאכי השרת רבנו, ור"ן ורא"שגבורת יצחק שבועות עמ' שפט
כ ע"ב מאן מלאכי השרת רבנןדובר צדק עמ' 111, שיחת מלאכי השרת עמ' 6
כ ע"ב מאן מלאכי השרת רבנןמצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
כ ע"ב מאן מלאכי השרת רבנןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכה
כ ע"ב נבונים לא מצאיין לבנון (תשסג) עמ' 562
כ ע"ב עינא ולבא תרי סרסורי דעבירהחיים תחלה (תשנג) עמ' עה
כ ע"ב ר"א הי' מקצר וממהר וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נט
כ ע"ב ר"ןהכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
כ ע"ב רא"ש ור"ן ד"ה בני תמורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסב
כ ע"ב שלא כדרךבעקבי יעקב עמ' רלז
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהנחלי מים (מלאח) עמ' יא
כ ע"א כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהואותו תעבוד עמ' ק
כ ע"א כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניקרן לדוד בראשית עמ' קיג, ריא, ריז
כ ע"ב ודומה עליו כמי שכפאו שדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קצד
כ ע"ב מה בין זה לבוניתא רצה לאכול מבושל רצה לאכול צלי הכל רשות בידי האדםס' חסידים סי' תקט
כ. בושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיד, קנט
כ. בושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסה
כ. הבושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלב
כ. יראתו על פניכם, זו בושה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצ
כ. כל אדם המתבייש לאו במהרה הוא חוטאנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכז
כ. כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ח
כ: כל אדם שאשתו תובעתוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תב, חנוכה-פורים עמ' כט
כ רב סחורה הוה לי' נדרא למשרי כו' והשתא דאקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרישרגי טובא דרוש טז
כ. א"ר יוחנן ק רהכאי ר, רבתם סחו א מלאכי השרת חיגרין מפני מה המין מפני שהופכים את שולחנםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסב, שסג
כ. איזהו יראה שהיא על פניו של אדם זו הבושהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פז
כ. אימא שלום וכו' כמי שכפאו שד וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכז
כ. אל ישתה בבום זה ויתן עיניו בבום אחרמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ריח
כ. אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1278
כ. אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותרחמי הרב עמ' קה
כ. אל תרבה שיחה עם האשהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעג
כ. אל תרבה שיחה עם האשהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קס
כ. אל תרבה שיחה עם האשהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכז
כ. אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 192
כ. ארבעה נדרים התירו חכמים וכו'גבורות אליהו סי' פב
כ. בא לידי עבירהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 514
כ. בושהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קכו
כ. בושה, יראת שמיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות ג
כ. בושת פניםמבשרת ציון ח"ג עמ' צד
כ. בידוע שלא עמדו אבותיו על הר פיניאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ד
כ. בעבור תהי' יראתו על פניכם זו בושה וכו' מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכו
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם - זו בושהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ה, טז, ס, צח, קעו, קצז, רעד, רצ, שנז, תי, תמב, תפד
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם - זו הבושה+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות א
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם - זו הבושהס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות א
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תז
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינירחמי הרב עמ' יד, כט, לב
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' סימן יפה באדם שהוא ביישן אחרים אומרים וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ק
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאמסילות בלבבם - מסילה ג אות כד
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמגדל עוז (תשעח) עמ' רנב
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמצווה ועושה ח"ב עמ' רצד
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמג
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו - זו בושה: לבלתי תחטאו, - מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו', כל אדם המתבייש, לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. וברא"ש: כי משם ירשו הבושתדעת תורה שמות עמ' קצא, ויקרא עמ' סב, רכח, דברים ח"ב עמ' סב
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכם, זה הבושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מב, נה
כ. בענין שמירת העיניםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב
כ. ד' דכרים סחו לי מלאכי השרתפרדס מרדכי עמ' שצד, תרכז
כ. הבושה מביאה לידי יראהנתיב התשובה עמ' עח הערה 7
כ. הבושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעח, תקפנ
כ. הבושה מביאה לידי יראת חטא, סימן יפה באדם שהוא ביישןמצור דבש עמ' קז
כ. המסתכל בעקבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעג
כ. המסתכל בעקבהמצת שימורים (תשסא) עמ' שנז, תצא
כ. המסתכל בעקבה של אשה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה
כ. המתבייש לא במהרה הוא חוטאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קה
כ. העניו לא במהרה הוא חוטאצמח דוד (סקאליע) עמ' קיט
כ. הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהואני תמיד עמך עמ' רמז
כ. ובעבור תהי' יראתו ע"פ זו הבושהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סט, ק, ויקרא עמ' נג, במדבר עמ' ו
כ. ובעבור תהי' יראתו על פניכם זו הבושהמרפא לנפש בראשית עמ' קכט, שעט
כ. ובעבור תהי' יראתו על פניכם זו הבושהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' וישלח
כ. ובעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זו הבושהפרדס המלך (תשסט) אות שלח, תשיג
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם - זה הבושהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נ
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קלט
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רל
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זה הבושהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, תפא
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קי
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסא
כ. ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכו
כ. ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רצט
כ. זו בושה לבלתי תחטאוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מא
כ. זו הבושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצז
כ. חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנם וכו'שרתי ח"א עמ' קסג
כ. יראתו - זו הבושהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלב
כ. יראתו וכו' זו בושהבינת משה (תשסב) עמ' קב, קה
כ. יראתו זו הבושהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קפז
כ. יראתו זו הבושה, לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קסג
כ. יראתו על פניכם - זו בושהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מג
כ. יראתו על פניכם זו בושה וכו' שהבושה מביאה לידי יראת חטאברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שפג
כ. יראתו על פניכם זו הבושהתפארת צבי במדבר עמ' קלב
כ. יראתו על פניכם זו הבושהתפארת צבי ויקרא עמ' ק
כ. יראתו על פניכם זו הבושהכד הקמח (מישור) עמ' קס
כ. כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'יין המשומר (שפירא, תכ) דף יב ע"א
כ. כל המפנה דעתו בנשים סוף בא לידי עבירהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרפב
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבית שלום מרדכי עמ' יט
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמגדל עוז (תשעח) עמ' שסח
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ל
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאערבי נחל (תשסד) עמ' רנד
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרדס המלך (תשסט) אות שלח
כ. כל המתביש אין חטא בא על ידומנחת אליהו (תשסא) עמ' רג
כ. כל הצופה בנשים וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פ"כ אות ז
כ. כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 677
כ. כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות א, קנח, קנט, קעד, פרק ו אות ח, פרק ז אות פו
כ. כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעז
כ. כל מי שאין בו בושת פנים וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רצח
כ. כל מי שאין לו בושת פגים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיב
כ. כמי שכפאו שדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ז
כ. כשאין לו בושה ויראה, בידוע שאינו מזרע ישראל, שלא עמדו אבותיו על הר סיניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
כ. לעולם אל תהי רגיל בנדריםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמה
כ. לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ב
כ. לעולם אל תהי רגיל בנדריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
כ. מאן מלאכי השרת רבנן ואמאי קרי להו מלאכי השרת משום דמצויינין כמלאכי השרת במלבושים נאיםתפארת צבי שמות עמ' תלח
כ. מי שאין לו בושת פנים אין לו יראת חטאכסף נבחר (מרגליות) עמ' א
כ. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפתחי שערים ח"ב עמ' צב
כ. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניתפארת צבי ויקרא עמ' ריב
כ. מי שאין לו בושת פנים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצט
כ. מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו בסינישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פז
כ. מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו על הר סינידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלא
כ. מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןפאר יעקב ח"ב עמ' תשו, ח"ג עמ' קכט, קמו
כ. מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן כו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' עט
כ. מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת יתרו דף כז ע"א; בינה לעתים (תח) ד' יב דף לג ע"ג; של"ה (תט) עשרה מאמרות דף מו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ג דף יב ע"ב
כ. מפני מה בניך יפיפיןפני מלך בראשית עמ' רכח
כ. נדר בחכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקי
כ. נדר בחרם ואמר לו נדרתי אלא בחרמו של יםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
כ. פתח חרטהעירין קדישין השלם עמ' רמג
כ. שהבושה מביאה לידי יראת חטאשרתי ח"א עמ' לג
כ. שהבושה מביאה לידי יראת חטא וברא"שטוב דעת עמ' כח
כ. שהופכין את שלחנןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מד
כ. שלא ישתה בכוס זהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכג
כ: אינו מספר עמי אלא בחצות הלילה, מגלה טפח ומכסה טפחיגל יעקב (תשנג) בא אות מד
כ: אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קיג, תסח, תצז
כ: אל ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקצג
כ: אל ישתה בכוס זה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' מד
כ: אלו בני ט' מדותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח
כ: אלו בני תשע מדותשמחת הנפש עמ' קעה
כ: אלו בני תשע מדות וכו'ואני תמיד עמך עמ' ריד
כ: אסור לאדם להשהות תחתיו אשה השנואה עליועקבי אבירים (תשסה) עמ' לג
כ: ארצי ארצויי ולא תבעתו בפה (לאה ליעקב)יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז, קיח
כ: אשה אשר תובעת בפה תצא בלא כתובהדגל מחנה יהודה עמ' ריג
כ: בן תמורהפרדס מנחם עמ' מה
כ: בני גרושת הלבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג
כ: בני חצופהפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז
כ: בני ט' מדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכד
כ: בני ט' מדותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמה
כ: בני ט' מדות הוא מצד מעשי אביותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רלא
כ: בני ט' מדות וכו' בני חצופה וכו' כל אדם שאשתו תובעתו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פה
כ: בני שנואהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
כ: בני שנואה, בני אנוסה וכו'אור אברהם (זוועהיל) עמ' קח
כ: בני תמורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
כ: בני תשע מדות - בני שנואה, בני גרושת הלבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מב
כ: בני תשע מידותקריאה בקריה ח"ג עמ' לז
כ: בשעת הזיווג ינהג אדם כמי שכפאו שדעטרת ישועה (תשסד) אות ו לליל ר"ה, אות א לברכת חודש אדר
כ: ההיא ראתאי לקמיה דרבי אמרה אה רבי ערכתי לו שלחן והפכו אמר לה בתי תורה החירתך ואני מה אעשה אך ההיא ראתאי לקמיה ררב וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסא, שסג
כ: המורדים והפושעים וכו' בני ערבוביאדברי יואל פ' תולדות דף תקעב ע"ב
כ: התובעת בעלה לדבר מצוה הוו ליה בנין שבדור של מרע"ה לא הוושבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנח
כ: התורה התירתך [דברי רבי לאשה על ביאה שלא כדרכה]באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 549, 506-505, 567-566, 582-581
כ: ואמאי קרו להו מלאכי השרת דמצייני כמלאכי השרתשרתי ח"א עמ' קסג
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי - אלו בני תשע מדותדעת תורה ויקרא עמ' קמה
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי א"ר לוי אלו בני תשע מדות וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' ג, סו
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותדודי נתן בראשית עמ' רלא, רלה
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו בני ט' מדות, בני חצופה וכו' והיכי דמי חצופה התובעת תשמיש בפה מבעלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש, תשד
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותשיחות ר' ראובן עמ' קסג
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' אלו בני תשע מדות וכו' בני ערבוביא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלח
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' אלו בני תשע מדותחמודי צבי בראשית עמ' תעז
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בי, בני תשע מדותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ז
כ: ובריתי מכם הפושעים, אלו בני תשע מדותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רא
כ: ודומה עליו כמי שכפאו שדברית אברם עמ' שסו
כ: וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה לו כמי שכפאו שרשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שצג
כ: וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמז
כ: ולא תתות אחר לבבכם (במרבד טו) מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה מתן עיניו בכוס אחר אמר רכינא לא נצרכא אלא ראפילו שתיהן נשיושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ל ס"ק ג
כ: זו הבושה, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכג
כ: יודעי בינה לעיתיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ג
כ: יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצו
כ: כל אדם שאשתו תובעתו הויין ליה בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותן וכו', ומשנינן ההיא דמרציא רצומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' כז
כ: כל אדם שאשתו תובעתו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקסה
כ: כל אדם שאשתו תובעתן הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה לא היו במותםדודי נתן בראשית עמ' רפז
כ: כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם הברכה עמ' רפט
כ: כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תעד
כ: כמי שכפאו שדקסת הסופר (תשעו) עמ' קעג
כ: מאן מלאכי אלהים רבנןגור אריה בראשית פכ"ח אות כג
כ: מאן מלאכי השרת - רבנןטוב דעת עמ' כו
כ: מאן מלאכי השרת רבנןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רלט
כ: מאן מלאכי השרת רבנןשרתי ח"א עמ' קסג
כ: מאן מלאכי שרת, רבנןכתנות אור עמ' תקע
כ: מאן מלכי רבנןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 12 עמ' קסז
כ: מגלה טפח ומכסה טפחבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 75, באר ב הערה 567-566, 582-581
כ: מגלה טפח ומכסה טפחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכד
כ: מגלה טפח ומכסה טפח, כמי שכפאו שדמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' ל {התעוררות לקיום המצוה בקדושה, וזוכים לשם "שדי" (ואם לאו חסרה אות י') שהוא שם פו"ר}
כ: מגלה טפח ומכסה טפחיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעט
כ: מה שאמרה לאה אלי תבוא, דארצוי ארצי קמיהעטרת מנחם (תשסג) עמ' רו
כ: מה שלא הוזכר נבונים וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קעג
כ: מכאן אר"נ לא ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג
כ: מן ביניתא, דג שצולהו או שולקו כמו שירצהנטריקן (תשעד) עמ' פ
כ: משה רבינו מצא נבוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיט
כ: משל לבשר שבא מבית הטבח רצה אוכלו חיחנן אלקים עמ' רכ
כ: נבון עדיף מחכםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה
כ: נדרי אונסין אינו נדר כללבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצה
כ: על ר"א שהיה מגלה טפח ומכסה טפחתורי זהב (תשעג) עמ' פג
כ: ערכתי לו שולחן והפכו וכו'נטריקן (תשעד) עמ' פ
כ: פריך מלאה ומשני דארצויי ארצי'פרדס המלך (תשסט) אות תקלב, תרצד
כ: ר"נ זכתה לאה ביששכר מפניבית שלום מרדכי עמ' מח
כ: ר"ן כי יקח לקוחה לו לעשות כל חפצונטריקן (תשעד) עמ' פ
כ: רש"י חמור גרם שפנה ונטה לאהל לאהנטריקן (תשעד) עמ' עה
כ: שאלו לאימא שלום מפני מה בניה נאין ביותרמגדל עוז (תשעח) עמ' רעח
כ: שלחן ערכתי לו והפכותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלח
כא ד' נדרים התירו חכמיםאם הבנים ח"א דף קמח ע"ג
כא יומא דמחיך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' קכד
כא ע"א הזהרו (ללמוד) בחבורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
כא ע"א מאי פרשת דרכיםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
כא ע"ב אין פותחין בחרטה (עיין שם ר"ן ד"ה אילו היו עשרה, וכן שו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ז - ההבדל הרעיוני מה בין התרת נדרים ע"י חרטה או ע"י פתח)פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קע; פנקס יג עמ' ו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' עז
כא ע"ב אם פותחים בחרטהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כא ע"ב אמור מעט ועשה הרבהמאורי אור (אתרוג) פי"ג ה"ג
כא ע"ב אמר ליה כדו תהיתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיז
כא ע"ב ההיא איתתא דאדרתה לברתא אתאי לקמיה דר"יישראל קדושים עמ' 6
כא ע"ב סימן אסי ואלעזר יוחנן וינאי וכו'מגילת סמנים עמ' עג
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ובשטמ"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכה
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, ובשמ"קתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רלד {אם מוכח שרשאים לשנות בזה}
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועשה הרבהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מח
כא ע"ב ר"ן ד"ה אין חכם מתירלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כא. אין חכם מתירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
כא. שקרו לאינשי חמריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלח
כא: ארבעה נדרים הללו צריכים שאלה לחכםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1691
כא: החכם עוקר הנדר מעיקרוזכרון משלי עמ' צח אות רפה
כא: הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שנא
כא: כדו תהית או לבך עלךברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
כא: צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיד
כא: צדיקים אומרים מעט, ועושים הרבהדעת תורה בראשית עמ' קיז, דברים ח"ב עמ' כח
כב כל הכועס וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תנב
כב א"ל ההיא שעתא לא עברינין ירדנא ורש"יבית אהרן (פייבושביץ) פרשת מטות
כב אילו הות ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין עובדך מי נדרתשארית מנחם ח"ב עמ' רעג
כב במורשה - שיחות למועדים עמ' רכו
כב בני תמורהבכורי אביב (רוטנברג) עמ' 69
כב ההיא אתתאויחי יעקב דף מג ע"ג
כב הכעסןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ג פסוק כד
כב הנודר באילו בנה במהכלי יקר (תשמח) עמ' תכה
כב הנודר כאילו בונה במהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרד הערה 102
כב הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 438
כב הנודר נקרא רשעכלי יקר (תשמח) עמ' תצא
כב ואחר נדרים לבקרשני אליהו דף צא ע"א-ע"ב
כב והמקיימו כאילו הקריב קרבן(ור"ן)שארית מנחם ח"ב עמ' רפ
כב כידוע שנותיו מרוביןדברים אחדים (תקמח) דף עה ע"ג
כב כל הבוטה ראוי לדקרו בחרבצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מג ע"ב
כב כל הכועס כל מיני גיהנוםוזאת התורה עמ' קמ
כב כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 572-573, פ"ג אות 171
כב כל הנודר כאילו בנה במהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
כב כל הנודר כאילו בנה כמהידו בכל סי' תתקכג
כב כל מי שכועס כל מיני גיהנם שולטין בוכוכבי אור (תשלד) עמ' נו
כב נודר אף על פי שמקיימו נקרא 'רשע'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 487
כב נפשך הצלתדברים אחדים (קלצקין) עמ' קצט {למה חשש מהאיום}
כב ע"א איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש וכו'מגילת סמנים עמ' כ
כב ע"א אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וכו'דרך ה' השלם עמ' קלח - מראה דרך
כב ע"א אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וממשמשין כעובדך מי נדרתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפו
כב ע"א אילו הוה ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדיך מי נדרתרוח נכון עמ' שכח, שלד
כב ע"א אילו הות ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדך מי נדרתיושב אהלים עמ' ל, קיג, קנח, קנט
כב ע"א אילו ידעת דפתחין פנקסךימי דוד (תשסז) עמ' סה
כב ע"א אין רעה אלא גיהנםעטרת יהושע ויקרא עמ' עז
כב ע"א אלא לשון חכמים מרפאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ
כב ע"א אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להםזאת ליעקב דברים עמ' טו
כב ע"א אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם דרך בראשית ח"א עמ' א
כב ע"א אמר ר' אבא מה קראה ואחרי נדרים לבקרנטע שורק פרשת מטות דרוש ב
כב ע"א בבבל כתיב ונתן ה' לך שם לב רגזבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות מא
כב ע"א בני חוזאי וכו' קם חד ושחטיה לחבריה וכו'ברית שלום (תעח) דף פו ע"ג, קכ ע"ד
כב ע"א בני חוזאי וכו' קם חד ושחטיה לחבריה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעב
כב ע"א בר ברתיה דר' ינאי וכו' אילו הוה ידעת דפתחין פנקסך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעז, ח"ה עמ' נ
כב ע"א בר ברתיה דר' ינאי סבא אתא לקמיה דר' ינאי רבהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קל
כב ע"א בשטמ"קדברי חנינא - רפואה עמ' כא, ל
כב ע"א ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
כב ע"א הכועס כל מיני גהינם שולטים בויחל ישראל אבות ח"ה עמ' קפה
כב ע"א הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכב
כב ע"א הכועס כל מיני גיהנם שולטין בותהלות ישראל (קלוגר) עמ' סה
כב ע"א הנודר כאילו בונה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ג, דרוש יח אות י
כב ע"א הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה תצוה עמ' קצה-קצו
כב ע"א הנודר כאילו בנה במהמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה והמקיימו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תסו
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה והמקימו כאילו מקריב עליה קרבן, ור"ן שםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמ
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה והמשלם נדרו כאילו הקריב עליהעטרת יהושע במדבר עמ' צט
כב ע"א הנודר כאילו בנה במהתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
כב ע"א הנודר כאילו הקריב במהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תלה-תלו
כב ע"א הנודר נקרא רשע, ר"ן ד"ה והמקיימודברי שאול דברים עמ' קפ
כב ע"א הנודר, אע"פ שמקיימו נקרא רשעאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
כב ע"א ואין רעה אלא גיהנוםדרכי אמונה דרך עט
כב ע"א ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בו וכו'אפיקי ים עמ' רל
כב ע"א ונתן ה' לך שם לב רגזהשיר והשבח ח"א עמ' רצ
כב ע"א ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתי' וכו'אפיקי ים עמ' רלב
כב ע"א ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב וכו'לחמי תודה פתיחה דף ז ע"א, גוף הספר דף רלה ע"ב
כב ע"א ונתן ה' לך שם לב רגז וגו' בבבל כתיבקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנז
כב ע"א ונתן לך לב רגז בארץ ישראל כתיבבי חייא ח"ב עמ' רסז
כב ע"א ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנהקדושת השבת סי' ו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 155, צדקת הצדיק סי' פא, דובר צדק עמ' 33, 49, 182, שיחת מלאכי השרת עמ' 87, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 70 (סי' עט)
כב ע"א ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל
כב ע"א יאות עבדי א"ל איןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצו
כב ע"א יאות עבדי א"ל אין, ור"ןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תכט
כב ע"א כל אדם שכועס כל מיני גיהנום שולטים בושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכז
כב ע"א כל אדם שכועס כל מיני גיהנם שולטין בוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קא
כב ע"א כל הבוטה ראוי' לדוקרו בחרבעולם הפוך פרק נז
כב ע"א כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' נו
כב ע"א כל הבוטה ראוי לדקרו בחרבתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
כב ע"א כל הכועסעיני כל חי (תשסח) דף קכב ע"ד [שנד ע"א ד"ה ומה]
כב ע"א כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדורוח נכון עמ' י, נא, סה, סז
כב ע"א כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדותקנת השבין סי' ו (עמ' 27)
כב ע"א כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיורוח נכון עמ' נא
כב ע"א כל הכועס כאילו עובד ע"זהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכח
כב ע"א כל הכועס כל מיני גהינם שולטין בולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רז, רצא
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהינם שולטין בוברית שלום (תעח) דף פו ע"ג
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהינם שולטין בוברית שלום (תשסח) עמ' תקנג
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רכ
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בושיחות מוסר (תשסב) עמ' שעד
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם וכו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בורוח נכון עמ' נג
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוהשיר והשבח ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קסח
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בולקוטי דיבורים עמ' יג
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו'אפיקי ים עמ' רל
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנב
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוואותו תעבוד עמ' פג
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 21
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מז, קפח
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קעח
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בורוח נכון עמ' ט, לו, מד, קפד, שמח, שנד, שסא
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בועבודת עבודה (תשסד) עמ' יב, נד
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיט
כב ע"א כל הכועס כל מיני ניהנם שולטים בודרשות הצל"ח השלם עמ' פז, רה
כב ע"א כל הכועס פי׳ שכינה אינה חשובה נגדויושב אהלים עמ' קמח
כב ע"א כל הנודר אעפ"י שמקיימו נקרא רשעדרשות מהר"ם חביב עמ' תז
כב ע"א כל הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה תרומה עמ' קכג
כב ע"א כל הנודר כאילו בנה במהלהוגה דעות פ"ג ה"א
כב ע"א כל הנודר כאילו בנה במה וכל המקיימו כאילו הקריב עליו קרבן בשעת איסור הבמותמאור עינים (תשעה) עמ' תעח
כב ע"א כעס מביא לכפור בעיקרגבורת יצחק שבועות עמ' שיד
כב ע"א לב רגז בבבל כתיבמסילות הנביאים יהושע עמ' רכג
כב ע"א מי שמחזיק עצמו כחסיד פותחים את פנקסודברי חנינא - מזלות עמ' קסו
כב ע"א מכדי כתיב ונתן ד' לך שם לב רגז וכו' ור"ן ושטמ"ק וגהש"ס וקר"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' שפה
כב ע"א נקרא רשעהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
כב ע"א עולא במיסקיה לא"י איתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסז
כב ע"א עולא במיסקיה לא"י איתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'ברית שלום (תעח) דף כו ע"ג
כב ע"א עולא במיסקיה לא"י וכו' לב רגז בבבל כתיב, א"ל ההיא שעתא לא עברינן עדיין הירדןצמח צדקה עה"ת עמ' יד
כב ע"א עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ור"ן שםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקיא, תתקצב
כב ע"א עולא במיסקיה לארעא זישראלהשיר והשבח ח"א עמ' קד
כב ע"א עולא במסקייא לא"י וכו' תמה ואמר מכדי ונתן ה' לך שם לב רגז וכו'מנחת ישראל עמ' קצג
כב ע"א עולא ובני חוזאידברי חנינא - רפואה עמ' לב
כב ע"א פותחין בחרטה, ברא"ש שםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עא, פה
כב ע"א קא תמה ר' יוחנן מכדי כתיב כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רז, רלז
כב ע"א קם חד ושחטיה לחבריה וכו'רוח נכון עמ' עז
כב ע"א קם חד שחטיה לחבריההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
כב ע"א קרא ושנה ולא שמש ת"חראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כד
כב ע"א ר' נתן אומר הנודר כאילו בנה במה וכו'מכשירי מצוה עמ' פו
כב ע"א ר' נתן אומר הנודר כאילו בנה במה וכו'בריכות המעיין עמ' קנח
כב ע"א ר"ן - עבה"י לא נתקדש להבאת העומרציץ השדה - שדי יער עמ' קפא
כב ע"א ר"ן - שלא יקריב בחוץמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
כב ע"א רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב, קצט
כב ע"א רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןרוח נכון עמ' של
כב ע"א שבט עברה הוא יצה"ר והוא הכח הכעסניתורת משה (אלמושנינו) עמ' קפד
כב ע"א שקולה מצוות ציצית כנגד כל מצות שבתורהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' מז
כב ע"א תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכח, ח"ו עמ' קע
כב ע"א תרי בני חוזאי רקם חד ושחטי' לחברי' וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ה
כב ע"אבריכות המעיין עמ' קנח
כב ע"ב אדעתא דהכי לא נדרישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
כב ע"ב אילמלא חטאו ישראלמאיר נתיבות ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' רפב
כב ע"ב אלמלא זכו ישראל לא ניתן להם רק התורה וספר יהושעדברי שאול שמות עמ' קצג
כב ע"ב אלמלא חטאו הי' ניתן להם רק מקרא וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 271
כב ע"ב אלמלא חטאו וכו' וספר יהושע שערכה של א"יתקנת השבין סי' ו (עמ' 67), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), ו (עמ' 47), קדושת השבת סי' ו (עמ' 35), ז (עמ' 40), לקוטי מאמרים עמ' *78-77, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 188)
כב ע"ב אלמלא חטאו וכו' חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חמ"ב עמ' 224, חמ"ד עמ' 9, 203
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראלרנת יצחק יהושע עמ' ג, יחזקאל עמ' שפא, ה' מגילות עמ' רכט
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל וכו' כי ברב חכמה רב כעסאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסא
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וס' יהושעס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' פז, פט
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהמסילות הנביאים יהושע עמ' צג
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 331
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטז
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חנ"ח עמ' 177, חס"א עמ' 131
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חכ"ז עמ' 467
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמ
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעשם דרך - כתר תורה עמ' צט
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חי"ח עמ' 133, ח"כ עמ' 137, חכ"ג עמ' 236
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חל"ו עמ' 208
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חמ"ח עמ' 34
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 261, 285, 325
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושעאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קעט
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמשת חומשי תורה וספר יהושע בלבדבשבילי אמונה ח"ב עמ' שלט
כב ע"ב אלמלא לא חטאו ישראלאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' לח
כב ע"ב אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעלקוטי שיחות חט"ז עמ' 197
כב ע"ב אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'זרע שמשון ואתחנן אות יד
כב ע"ב אלמלא לא חטאו ישראל, לא נתן להם אלא חמשה חמשי תורה לספר להושעשירי משכיל כלל א פרט ד
כב ע"ב אלמלא(לא) חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עה
כב ע"ב אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי וכו'בית אלהים שער ב עמ' סו
כב ע"ב אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם וכו' ושטמ"קשיחות מוסר (תשסב) עמ' שעז
כב ע"ב אלמלי חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהעוז לו בך מאמר ח אות ב
כב ע"ב אלמלי לא חטאו ישראל בעגל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדלחמי תודה דף ריד ע"א
כב ע"ב אלמלי לא חטאו לא ניתן להם אלא ה' חומשי וכו'אפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב בל הכועס משכה תלמודומנחת ישראל עמ' רפ
כב ע"ב ברשב"א ר"ה נפקלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כב ע"ב ד"ן ד"ה נדרתס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רג
כב ע"ב הכועס משבח תלמודו ומוסיף טפשותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
כב ע"ב הכועס משכה תלמודו ומוסיף טפשותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
כב ע"ב הכועס שכינה אינה חשובה כנגדותהלות ישראל (קלוגר) עמ' ל, קמה
כב ע"ב הכועס, משכח תלמודומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שטו, שכב
כב ע"ב המתגאה אפי' שכינה אינה חשובה כנגדועמק תפלה (תשסו) עמ' מז, סב, צז
כב ע"ב חמשה חומשי תורה וס' יהושעתורת מנחם חכ"ט עמ' 18, חלק לא עמ' 150, 197
כב ע"ב כל אדם הכועס וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשותרוח נכון עמ' נו, סח, שכג, שמג
כב ע"ב כל הכועם אפי' שכינה אינה חשובה כנגדוס' חסידים סי' קמה
כב ע"ב כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף לג ע"ב
כב ע"ב כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (לונזאנו) עמ' רס
כב ע"ב כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קפג
כב ע"ב כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדואפיקי ים עמ' רלב
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שעד
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוזך ונקי עמ' צא
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"יא עמ' קיב
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומאור עינים (תשעה) עמ' תתל
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדורוח נכון עמ' קעט
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדותפלה למשה (בנימין) עמ' רכ
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנ
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'לחמי תודה דף קנא ע"א
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
כב ע"ב כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיורוח נכון עמ' עה, עח, שמח, שנד
כב ע"ב כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיולחמי תודה דף קנא ע"א
כב ע"ב כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רט
כב ע"ב כל הכועס משכח תלמודוגבורת יצחק אבות עמ' קלב
כב ע"ב כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותמצווה ועושה ח"א עמ' תצ
כב ע"ב לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריג
כב ע"ב מארי טלי' לא טעימנארנת יצחק שמואל עמ' קצג
כב ע"ב משכח תלמודו ומוסיף טפשות וכו'אפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה, רבי אומר: איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והשתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי, ושרא לנפשיהאור מאיר ח"ב עמ' כא
כב ע"ב עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיהאור מאיר ח"ב עמ' סז
כב ע"ב פותחין בחרטהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תב
כב ע"ב קם חד שחטיה לחבריהשער החצר (תשעב) סי' צה
כב ע"ב רבי אומר וכו' דרך ישרה וכו' האדם וכו' תפארת לעושיה וכו'תורת לוי יצחק עמ' קב
כב ע"ב ת"ר אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהסוכת דוד (שירירו) דף פד ע"ב
כב ע"בדברי טובה שופטים ח"א עמ' בהקדמה
כב ע״א עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיהאור מאיר ח"א עמ' נא
כב ע״ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאור מאיר ח"א עמ' לו
כב תוס' רי"ד (רפ"ג) בענין שהחכם עוקר את הנדר מעיקרולקוטי שיחות חל"ג עמ' 188
כב, אב כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סד, ברית עולם (תשסט) עמ' קמד
כב. א"ל אין [לך] ופרע ליה בית השחיטהגבורות אליהו סי' קנח אות ד
כב. א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל הכועס כל מיני גיהנס שולטץ בו שנאמר והסר פעם מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנס וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כג, אות ר ס"ק ח
כב. איזה מכה שמכלה את העינים וכו' זו תחתוניותמקראי קדש (תשנג) עמ' קעח
כב. איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות טז
כב. אין רעה אלא גיהנוםהישר והטוב (תשסג) עמ' תקא
כב. אין רעה אלא גיהנםשדה יעקב עמ' לד
כב. אלמלא חטאו וכו' וספר יהושע מפני שערכה של ארץ ישראלדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 221
כב. אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
כב. אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר תוריה וספר יהושע בלבדפחד יצחק סוכות מאמר ח
כב. אמר רבה בר רב הונא בל הכועס אפילו שבינה אינה חשובה כנגדו, שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל הכועס כל מיני גיהגם שולטין בו שנאמר והסר כעס מלבך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכג, רלט
כב. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
כב. אמר שמואל כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעכתנות אור עמ' קז
כב. אסור לנדור נדרמצווה ועושה ח"ב עמ' שסה
כב. אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלט
כב. אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו' רשעים חדלו רוגזרחמי הרב עמ' קה
כב. בידוע שעונותיו מרוביןדברים אחדים (תשמו) עמ' רסו
כב. בל הכועס בל מיני גיהינום שולטים בופרדס מרדכי עמ' רלח
כב. ברץ פותחים פנקס זכויותיו וממשמשין במעשיוגור אריה בראשית פל"ה הערה 5
כב. הבוטה ראוי לדקרו בחרבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכג
כב. ההיא שעתא לא הוה עבר לן ירדנאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכה
כב. הכועס כל מיני גהנם שולטים בו וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכג
כב. הכועס כל מיני גיהנם שולטים בודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1296-1295
כב. הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו' אף משכח תלמודו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 274
כב. הנודד באילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליהדברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
כב. הנודר אעפ"י שמקיימו נקרא רשעויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד, סי' עז עמ' רעו
כב. הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
כב. הנודר כאילו בונה במהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפב הערה 49
כב. הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעה
כב. הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמאור עינים (תשעט) עמ' תעו
כב. הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמצור דבש עמ' רמג
כב. הנודר כאילו בנה במהפנים מסבירות עמ' רלח
כב. הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רעא
כב. הנודר כאלו בנה במהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רע
כב. הנודר נקרא חוטא וכו' וכאילו בנה במהחיי נפש ח"ד עמ' קמג
כב. הנורר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמאור עינים (תשנח) עמ' רפג
כב. הסר רעה מבשריךמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' מה
כב. ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכד
כב. 'ונתן ד' לד לב שם רגז', בבבל כתיבעטרת ישועה (תשסד) אות נט להגדה ש"פ
כב. ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיא, קכג
כב. ונתן ה' לך לז רגז בבבל כתיב אבל ת"ח בא"י אף שהן מחודדים מ"מ נוחין זה לזה בהלכהפאר יעקב ח"ד עמ' צ
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבמכתב מאליהו ח"ג עמ' 195
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקה
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרא
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעא
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמ
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבל כתיבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנ
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבל כתיבשמן ראש סוכות ח"א עמ' כה, לט, קיח, קצא
כב. ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רכג
כב. ונתתי לך לב רגז, בבבלכתנות אור עמ' נג
כב. כועס בל מיני גיהנם שולטיןשומע תפלה ח"ב עמ' קכא
כב. כל אדם הכועס משכח תלמודושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכ
כב. כל אדם שכועס כל מיני גיהנם שולטין בושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכג
כב. כל האדם הכועס כל מיני גהינם שולטין בו וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלד ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף צא ע"ב
כב. כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפא וכו' הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלח, רמב
כב. כל הבוטה ראוי לדקרו בחרביפה מראה (שנ) פרק ט דף רסא ע"ג
כב. כל הבוטה ראוי לרוקרו בחרבתורת העולה ח"ג פרק עא
כב. כל הכועסדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כו
כב. כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדותורת יחיאל בראשית עמ' תכא
כב. כל הכועס וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לז, צו
כב. כל הכועס כאילו עובד ע"ז+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ה
כב. כל הכועס כאילו עובד ע"זברכת חיים ח"ב עמ' 82
כב. כל הכועס כאילו עובר ע"זס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ה
כב. כל הכועס כל מיני גהינם שולטין עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפג
כב. כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיב
כב. כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קנד, ריד
כב. כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בוהתורה והעולם ח"ב עמ' נח
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בומחשבת מוסר ח"ג עמ' ע
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואור ישראל סי' לא
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רנב
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומחשבת מוסר ח"ב עמ' ס
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושמן ראש (שאקי) דף נה ע"ב
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו, שנאמר הסר כעם מלבך והעבד רעה מבשרך, ואין רעה אלא גיהגםשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות סב, סג, רד, מס' סוכה אות סח
כב. כל הכועס כל מיני גיהנס שולטים בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שיד
כב. כל הכועס כל מיני ניהנם שולטין בופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' צח*
כב. כל הכועס שבינה אינה חשובה כנגדועלי שור ח"ב עמ' שט
כב. כל הכועס שכינה מסתלקת ממנוילקוט דברי חכמים במדבר סי' קכג
כב. כל הכועסדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מב
כב. כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנה, קעז
כב. כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'בית יוסף י"ד סימן יג [רג] דף רמח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מטות דף קכג ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויגש דף נט ע"ד
כב. כל הנודר כאילו בונה במהפאר יעקב ח"ד עמ' רכז
כב. כל הנודר כאילו בנה במהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
כב. כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה ח"ג פרק עא
כב. כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןיבין שמועה (לעוו) עמ' תקנג
כב. כל הנודר כאלו בנה במהדברי יואל פ' מטות דף קעד ע"ב
כב. כל הנודר נדר ראוי לדוקרושערי אורה (מילר) ח"א עמ' קל
כב. כל מיני גהינום שולטים בוקריאה בקריה ח"א עמ' רמז
כב. כל מיני גיהנם שולטין בודברים אחדים (תשמו) עמ' רסו
כב. כעם דומה לע"ז וכל מיני גיהנם שולטין בו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקט
כב. כעס וחטאומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלה
כב. מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב א"ל ההיא שעתא לא עבריגן ירדגאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
כב. מעשה דהנהו שני אנשים שנתלוו בדרך, כשעברו נהר פרת קם חד שחטי' לחברי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג
כב. משכה תלמודומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תל
כב. עבר הירדן לא נתקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
כב. עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושותבן מלך - שבת עמ' רכח
כב. עובדא דתרי חוזאי קם חד ושחטיה לחבריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעב
כב. עולא אסיק לארץ ישראל איתלוי וכו' קם חד שחטי' לחבריהצפנת פענח (תשסו) עמ' נו
כב. עולא אסיק לארץ ישראל, איתלוי בהדי תרין בי חוזאי, קם חד שחט לחברא, קא תמה רבי יוחנן ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב, אמר לו האי שעתא לא עבר לן ירדנאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ס
כב. עולא אתא אתלוון בהדי תרי חוזאי קם חד שחטיה לחבריהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כט
כב. עולא במיסקי' לארעא דישראל קם חד ושחטי' לחברי' קתמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב, א"ל האי שעתא לא עברינן ירדנאמרפא לנפש בראשית עמ' כו
כב. עולא במסקיה לארעה דישראל אתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 169
כב. עולא כי מסקיה לארעא דישראל, קא תמה ר' יוחנן וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סה
כב. פותחין בחרטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
כב. קא תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך לב רגז בבבל כתיב, א"ל עולא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רמב
כב. קם חד ושחטי' לחברי' כו' ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיב כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרל
כב. קם חד שהטיה לחבריהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קיא
כב. קם חד שחטיה לחבריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
כב. ר' ירמיה מדיפתי אמר משבח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר כי כעם בחיק כסילים ינוח וכתיב וכסיל יפרוש אולתאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב. ר' נתן אומר הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סד
כב. ר"ן ד"ה בההוא שעתאוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קא, קב
כב. ר"ן ד"ה ההוא שעתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעב
כב. ר"ן ד"ה ההוא שעתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
כב. רמ"א טוב אשר לא תדור וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלח, רמב
כב: איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 28
כב: איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםשמחת הנפש עמ' סט
כב: אילמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם יחזקאל עמ' תקע
כב: אלמלא חטאו ישראל לא היו ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצד ע"א
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן וכו'שיחות לספר שמות עמ' שעב-שעג
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה בלבדדברי יואל פ' קדושים דף קלח ע"א
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של א"י הואדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מט
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעחיי נפש ח"ד עמ' קצ
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא וכו'שביב אור עמ' מט, סח
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו'מזקנים אתבונן עמ' נה
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו'מאורי שערים עמ' סה, רכב
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבד וכו' מ"ט כי ברוב חכמה רוב כעםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כא
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספד יהושע בלבדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קד ע"א
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושעמדבר יהודה (תשסב) עמ' קעג
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' רלג
כב: אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סי' סה עמוד [דף] קכב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק יג דף פב ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לשבעה עשר בתמוז דף קע ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצג ע"א
כב: אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד וכו', מאי טעמא, כי ברוב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאובדעת תורה בראשית עמ' סו, שמות עמ' רפז, דברים ח"ב עמ' כד
כב: אלמלא חטאו לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וכו'דברי יואל פ' בראשית דף לב ע"ב, סא ע"א, פ' וירא דף תלט ע"ב
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 35
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 494, 557
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדזכרון משלי עמ' קלב אות תלב
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קכב ע"א
כב: אמר ר' נחמן כל אדם הכועס בידוע שעונותיו מרוביןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1436-1437
כב: אמר רבה בר רב הונא כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
כב: ההוא שעתא לא עבר ירדנא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רח, ח"ב דף קלח
כב: הכועס אפילו שכינה אינו חשובה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1296-1295
כב: הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןתפארת צבי במדבר עמ' שסג
כב: והלכתא פותחין בחרטהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכו
כב: והשתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי ושרא לנפשיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעו
כב: והשתא דאיקפיד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלד
כב: כל אדם הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ב דף שכט ע"א
כב: כל אדם הכועס בידוע שעונותיו מרוביןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 262
כב: כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדושערי אורה (מילר) ח"א עמ' צח
כב: כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כה, קמד, תקסח
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 574
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1498, פ"ג הערה 637
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדופאר יעקב ח"ג עמ' תקלז, תרנח
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' כח
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו' משכה תלמודו ומוסיף טפשות וכו' בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיו וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיב
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג
כב: כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה נגרו, וכל מיני גיהנם שולטים בועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קצב
כב: כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיו.מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' מג
כב: כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 575
כב: כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכויותיודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1445
כב: כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיושמחת הנפש עמ' קיט
כב: כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רג
כב: כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
כב: כל הכועס משבח תלמודו ומוסיף טפשותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעא
כב: כל הכועס משכח תלמודודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קמו
כב: כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 289
כב: כל המתגאה [הכועס] אפילו שבינה אינה חשובה כנגדולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכה
כב: לא ניתן להם אלא תורה ויהושעקסת הסופר (תשעו) עמ' שצ {קשיים בספר שופטים}
כב: מארי כולא לא אכילנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צ
כב: פותחין בחרטה ונזקקין לאלקי ישראלנועם הברכה עמ' רטז
כב: פן תאבד את חכמתך - אורחות הרא"שקריאה בקריה ח"א עמ' כח
כב: פן תאבד את חכמתךקריאה בקריה ח"א עמ' כח
כב: רב ירמיה מדיפתי אמר משכח תלמודו ומוסיף טיפשותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
כג מלך זקן ובטילשארית מנחם ח"ג עמ' קלו
כג ע"א בדברי ראב"י ובענין נדרי זרוזיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כג ע"א במהר"ץ חיותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 55
כג ע"א ההיא שעתא לא עברינן ירדנאשערי הישיבה ח"ב עמ' כב
כג ע"א כל הכועס כל מיני גהנם שולטים בופניני שבח עמ' ריד
כג ע"א ר"ן, עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושותרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצט
כג ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמ
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קה ע"א [שעה ע"ב ד"ה והגם]
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריוברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ה ע"א (דף שע"ה ע"ב ד"ה והגם); לב חיים חלק ב דף כז ע"ג, ודף קי"ג ע"א (סימן קס"ב ד"ה נשאלתי)
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד בר"ה ויאמר כל נדרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 573
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר וכו'לבושי בדים סעיף מג
כג ע"ב מסתים לה סתומי שלא ינהגו קלות ראשתקנת השבין סי' טו (עמ' 160)
כג ע"ב תוד"ה ואת - אשכחן יוה"כ דאיקרי ר"הלקוטי שיחות חי"ט עמ' 299, חכ"ד עמ' 578
כג ע"ב תוס' ד"ה ואת, יו"כ נמי ר"ה מקרי, בשם ר"תלבושי בדים סעיף מג
כג תפילת כל נדרי וכו'מערכות ישראל (גורדון) דרוש ברכת הורים ומורים עמ' 84-86
כג. אף הרוצה להדיר את חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תג
כג. ד"ן ד"ה הנודריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שסח
כג. ההוא קצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
כג. הנודר כאילו בנה במהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ
כג. והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיר לידור יהא בטל, ובלבד שיהא זכור בשעת הנדרשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א
כג. ותפארת לו מן האדם ובתוס' שםחיי נפש על ההגדה עמ' רלח
כג. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בושבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק ד
כג. כל הנודר כאלו בנה במהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלה
כג. מעשה באדם שהדיר את אשתו מלעלות לרגלמצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
כג. ר"ן ד"ה והיתר נדריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעג
כג. ראב"י אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שמאכיל אצלוצוף דבש (לוין) מאמר ב דף יא ע"ב
כג. שנים שאכלו פסח אחד, חד לשם פסח, וחד לשם אכילה גסה וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות כא
כג: איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב או לא ואם תימצי לומר פליגי הלכתא כותיה או לאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמד
כג: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצט
כג: הרוצה שלא יתקיימו נדריו וכו' בר"הפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שצב
כג: הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
כג: הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר כל נדר וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן ג
כג: יעל מנשים באהל תבורךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכא
כג: כל הכועם בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיולישרים תהלה (תשסד) עמ' קמה
כד ע"א דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכא אנאנתיבות יצחק ח"ג עמ' קמח, קסו
כד ע"א ומודה רבי אלעזר בהאי דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמג
כד ע"א כאילו התקבלתיתורת מנחם חי"ט עמ' 322
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהניתדורש טוב עמ' 42
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאמונה שלמה עמ' תקיב
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ו הערה יט
כד ע"א לא כלבא אנא דמתהנינא מנך ולא מתהנית ממניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 78
כד ע"א לאו כלבא אנא דמתהנינא מינך ולא מתהנית מינאירנת יצחק תענית עמ' פט
כד ע"א לאו מלכא אנאבעקבות משה שמות עמ' ט-י
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליצניף מלוכה (רייז) עמ' עט
כד ע"א לאו מלכא אנא דמתהנינא לך ולא קמהנית לימחשבה למעשה עמ' נד
כד ע"א לאו מלכא אנא ולאו כלבא אנאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכח
כד ע"א שהמלך אינו נהנה מן העם וכו'תורת מנחם חנ"ד עמ' 18
כד ע"א תוס' ד"ה מי סברתשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כד ר"ן - כאילו התקבלתירוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קנ ע"ד
כד.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפ
כד. אפשר לומר התקבלתי אע"פ שלא קיבל וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רמו
כד. הנשבע לתת לחבירו מתנה ולא רצה המקבל פטור הנותןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריח
כד. הרני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלג, שמג
כד. הרני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
כד. לא כלבא אנא דמהית לי ולא מהנינא לךמגדל עוז (תשעח) עמ' רנו, רפו
כד. לא כלבא אנא דמיתהנינא וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכג, חנוכה-פורים עמ' צז
כד. לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכ
כד. לא כלבא אנא דמתהנינא מינךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
כד. לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לידעת תפלה עמ' רנג
כד. לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלד, רלו
כד. לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קג, קפה
כד. לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי (יהיבנא ולא שקילנא)עבודת חיים ח"א עמ' פב
כד. לאו מלכא אנא רמהנינא לך ואת לא מהנית ליהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלח, רמ
כד. מידתו של מלך מהנה ולא נהנהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רכה, תיג
כד. נדרי זירוזיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפט
כד. קונם שאי אתה נהנה לי וב'מאורי שערים עמ' שעה
כד. תפקידו המרכזי של מלך - נתינהשיחות לספר דברים עמ' קיז
כד: אמר רבה בר רב הונא כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש אין אלוקים כל מזימותיושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
כד: נדרי הבאי, אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצריםכתנות אור עמ' תרכח
כד: נחש כקורת בית הבדשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה כיון שניתנה לו תו' נחלי אל וכו'כבוד לאיש פתיחה דף ב ע"א
כה ע"א אין מרובע בבריות (ר"ן)ציץ השדה חנוכה עמ' לב
כה ע"א אלה דברי הברית אשר ציוה ה'אהבת ציון (תשסד) עמ' קמ-קמא
כה ע"א במעלת מצות ציצית ששקולה כעד כל התורה כולהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שו
כה ע"א דינא דמלכותא דינאעמק המלך (תשסג) עמ' 816, 213
כה ע"א הוא קניא דרבאדברי שאול ויקרא עמ' יט
כה ע"א הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
כה ע"א וכן מצינו במ"ר שהשביעאהבת ציון דרוש יב
כה ע"א וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב, אמר להם: הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעתי ועל דעת המקוםדרכי התשובה עמ' פד
כה ע"א חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מורה בתורה כולהתורת מנחם חי"ט עמ' 102
כה ע"א חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסו
כה ע"א חמורה עו"כ שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהכתר שם טוב (תשסד) סי' תיז
כה ע"א כשהשביע משה את ישראל [על התורה והמצוות, ונכרת ברית]מנות הלוי (תשסב) עמ' שפח
כה ע"א משביעין אותך כו' ע"ד ב"דתורת מנחם חכ"ג עמ' 160
כה ע"א משה כרת ברית עם ישראל בערבות מואבאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיב
כה ע"א משה רבינו כשהשביע את ישראלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלט
כה ע"א על ששאל שבועתו שלא בפניו, ור"ןנחלת צבי (פאליי) עמ' שעב
כה ע"א ציצית שקולה כנגד כל המצוותתורת אליהו עמ' טו
כה ע"א ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קס
כה ע"א שקולה מצות ציצית ככל תרי"ג מצותדברי שאול במדבר עמ' קטו, קיח, קיט
כה ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותלקוטי שיחות חל"ג עמ' 153
כה ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קי
כה ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיב
כה ע"א שקולה ציצית כנגד כל התורהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פב
כה ע"א שקולה ציצית כנגד כל מצות שבתורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קיא
כה ע"ב נדר שבטל מקצתו בטל כולובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות י
כה ע"ב נדר שהותר מקצתו הותר כולולחמי תודה דף רנ ע"א
כה ע"ב שבועות שגגות מותרות משום שנאמר האדם בשבועהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צח
כה קונם כהנים נהנים לי יולו בע"כ והר"ן שם בשם הרשב"אשמחה לאיש (אלישר) דף מא ע"ד
כה. ההוא חויא וכו' רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהוןשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה. הכופר בע"ז כמודה בכל התורהתורת העולה ח"ג פרק לח
כה. וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע אח ישראל בערכות מואב אמר להם הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אחכם אלא על רעתי ועל דעת המקוםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נה
כה. וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
כה. ולישבע יתהון דמקיימיתון עבודת כוכבים ותורה כולה אי נמי שש מאות ושלש עשרה מצותשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
כה. ולשבע יתהון וכו' תורה כולה א"נ תרי"ג מצוותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיז
כה. ושקולה מצות ציצית בנגד תרי"ג מצוותכתנות אור עמ' רלב
כה. חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהעצי חיים על התורה עמ' צט, קג
כה. חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד
כה. ישראל קבלו התורה בשבועהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנג, תתשו
כה. כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנה
כה. כרת משה ברית עם ישראל על התורהלהורות נתן דברים עמ' רכט
כה. כשהן משביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת בית דיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנה
כה. כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנא
כה. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותילקוט דברי חכמים במדבר סי' עג
כה. מצות ציצית שקולה ככל המצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ג
כה. מצות ציצית שקולה כנגד כל התרי"ג מצותנחמד ונעים (תשסח) שלח ד"ה פירוש אחר
כה. על דעת המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 380
כה. ציצית שקולה ככל המצוותשיחות לספר שמות עמ' קטז, שיחות לספר ויקרא עמ' קצד
כה. ציצית שקולה כנגד כל המצוותנטריקן (תשעד) עמ' עט
כה. קניא דרבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עז
כה. קניא דרבא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף מח, קפה, רמח, רנב, ח"ב דף צה, קנז
כה. ר"ן - נדרי הבאיפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ו
כה. רההוא גברא רהוה מסיק בחבריה זוזי אתא לקמיה ררבא אמר ליה ללוה זיל פרע לי אמר ליה פרעתיך אמר ליה רבא אם כן זיל אישתבע ליה רפרעתיך אזל ואייתי קניא ויהיב זוזי בגויה... אמר ליה למלוה נקוט האי קניא בידך נסב ספר תורה ואישתבע וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריט, רכג
כה. שבועות שגגותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פז
כה. שקולה מצות ציצית ככל המצותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכט
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רל
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל התרי"ג מצותילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה, פו
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמאור עינים (תשנח) עמ' מט
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמאור עינים (תשעט) עמ' פ
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהילקוט עטרת צבי עמ' נז
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפאר יעקב ח"א עמ' צב
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהתפארת צבי שמות עמ' תלה
כה. שקולה מצות ציצית כנגד תרי"ג מצוות התורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרפו
כה. שקולה ציצית ככל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
כה. שקולה צצית כנגד כל המצות כולן+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעג
כה: כשאמר לו ה' והיה תמים נתרע לאחוריוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ס
כה: נדר שהותר מקצתו הותר כולובן פורת יוסף (תשעא) עמ' נב
כה: נדר שהותר מקצתו הותר כולוגור אריה דברים פ"ג הערה 33
כה: נדר שהותר מקצתו הותר כולומגלה עמוקות (תשסח) אופן ב
כה: נדר שהותר מקצתו הותר כולוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעט
כה: עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כלושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
כה: קציצת נטיעות רב"פצמח צבי אגרת סה
כה: ראה אוכלים תאנים ואמר הרי הם קרבןחנן אלקים עמ' עג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
כה: ראה אותם אוכלים תאניםמפניני הרב עמ' קצח
כה: שקולה מצות מילה יותר מכל המצוותכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ס
כו לאו כלבא אנאגבורת יצחק שבועות עמ' קכט
כו נדרי אונסים הדירו חבירו שיאכל אצלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלה ע"ד
כו ע"א לאו כלבא אנא דמתהנינא מינןרנת יצחק שמואל עמ' רכו, ישעיה עמ' רכב, תהלים עמ' רצז, משלי עמ' קכה, ה' מגילות עמ' שעט
כו ע"ב בצל רע ללבמנחת קנאות עמ' קמ
כו ע"ב שאני גבי בית דכתיב מן הביתדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקי
כו. ר' מאיר סבר תפוס לשון ראשון, ור' יוסי סבר תפוס לשון אחרוןשם יחזקאל עמ' רמח
כו: רא"ש ד"ה וסיפא - שאוסרן על פלוני ואח"כ אמר פלוני כפלוני הוי התפסהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
כו: רש"י ד"ה כגון - שתלאן זה בזה, פירוש שאמר יהא אסור כפלונימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
כו: שתלאן זה בזהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
כז נודרים להדגיםברכת אבות עמ' רפז
כז ע"א אונס רחמנא פטריהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכה
כז ע"א אונס רחמנא פטריהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"א אנוס רחמנא פטריהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קנב
כז ע"א אנוס רחמנא פטריהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קיט
כז ע"א אנוס רחמנא פטריהגנת אגוז (תשמט) עמ' ר
כז ע"א אנוס רחמנא פטריהישועה ורחמים עמ' יט
כז ע"א הר"ן ודאמר הותרה מקצתושער יוסף (תקיז) דף לו ע"ב
כז ע"א נדרי אונסין הדירו חברו שיאכל אצלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קל"ה ע"ד (חו"מ סימן ש"א ד"ה איברא)
כז ע"א תוס' ד"ה ולר"ה אסמכתא היא וכו'לשון ערומים דף יב ע"א
כז ע"ב בכל נודריןצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
כז ע"ב הנודרים להרגין וכו' ובענין נדרי אונסיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"ב נדרי אונסיןצמח צדקה עה"ת עמ' קעג
כז ע"ב נודרים לאנסיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריג {שבועת שקר למנוע הפסד}
כז ע"ב נודרים לאנסים חזינן דלהציל ממונו שריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' קכח
כז ע"ב נודרים להורגים ותוס'ויחי יעקב דף מג ע"ג
כז ע"ב נודרים להרגים וכו' באומר בליבו היוםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רעט
כז ע"ב נודרים להרגים כו'דרכי איש דף לא ע"א, מא/עא ע"ג
כז ע"ב נודרין להרגים ולחרמים וכו'ס' חסידים סי' תכא
כז ע"ב נודרין להרגין ולחרמיןדברי שאול במדבר עמ' רסה
כז ע"ב נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסיןנאוה תהלה עמ' רעז
כז ע"ב נודרין לחרמין ולהרגין ולמוכסיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ה
כז ע"ב נודרין לנהרגין ותוס'שער יוסף (תקיז) דף ו ע"ב
כז ע"ב סוג' נודרין להרגין כו' ותוס' ד"ה במוכסשם שלמה דף עו ע"ד, עז ע"א
כז ע"ב שבועת שקר שלא תמרוד אשתותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תיא
כז ע"ב תנן נודרים להרגים וכו'זכר דוד על התורה עמ' קמא
כז. אונם רחמנא פטריה מכל המצותעצי חיים - מועדים עמ' רכג
כז. אונס רחמנא פטריהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 48
כז. אמר ליה רבא אנוס הוא, ואנוס רחמנא פטריה, דכתיב ולנערה לא תעשה דברשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה
כז. אנוס הוא ואנום רחמנא פטריהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רכב
כז. אנוס רחמנא פטריהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכז
כז. דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחדמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסה
כז. ההיא דאתפום זכוותיה בבית דיןכתר תורה (תשסז) עמ' רצא
כז. ואנוס רחמנא פטריהשיחות ר' ראובן עמ' עה
כז. ואנוס רחמנא פטריהאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק כג
כז. ר"ן שםמפניני הרב עמ' קצח
כז. תוכ"ד כדיבור דמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סא
כז: דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שאניפאר יעקב ח"ג עמ' תרלח
כז: נודרין להרגין וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רכז
כז: נודרין להרגין ולחרמין וכו'מאורי שערים עמ' שכט
כז: נודרין להרגין ולמוכסיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, סה
כח אמר ב"פ פדאן חוזרו' כו' ועלא אמר כו'שעת הכושר דף לג ע"ד, לד ע"ב
כח דד"ד - רשב"א בשם תוספותראה חיים ח"א דף פט ע"ד [שו ע"א ד"ה וגדולה]
כח דד"ד ר"ן בשם תוספות ומאירי -ראה חיים ח"א דף פט ע"ד [שו ע"א ד"ה וגדולה]
כח נודרים להרגים ולחרמיןצמח צבי אגרת סה
כח נודרין להורגיםאם הבנים ח"א דף סב ע"ב
כח נימוקי יוסף בספר אשי ה'ראה חיים ח"א דף פט ע"ד [שה ע"א קטע ראשון]
כח ע"א דברים שבלב אינם דבריםלחמי תודה דף קעט ע"א
כח ע"א דברים שבלב אינם דבריםתורת מנחם חל"ח עמ' 172
כח ע"א דברים שבלב אינם דבריםעיונים במשלי עמ' שלז, שעד
כח ע"א דינא דמלכותא דינאבית יעקב (תשסא) עמ' סא
כח ע"א דינא דמלכותא דינאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכה
כח ע"א דינא דמלכותא דינאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 80 (סי' עט), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 143)
כח ע"א דינא דמלכותא דינאפני חיים (פלג'י) עמ' קמ ע"א, שנו ע"א
כח ע"א דינא דמלכותא וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כו ע"א, לח ע"א
כח ע"א והאמר שמואל דינא דמלכותא דינאנאוה תהלה עמ' שמב
כח ע"א והר"ן שםאיש אמונים דף נט ע"א
כח ע"א והרא"ש שם דינא דמלכותא דינא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
כח ע"א נטיעות אלו קרבןדרכי איש דף מב ע"א, נו ע"ג
כח ע"א נשבעים לאנסיםראשון לציון (תשסח) עמ' סג
כח ע"א נשבעים לאנסיםראשון לציון (תשעח) עמ' קה
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכסנאוה תהלה עמ' עט, שמג
כח ע"א תוס' ד"ה במוכם שאל"קדרכי איש דף עא ע"ג
כח ע"א תוס' הובאו דבריו בהר שם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
כח ע"ב רש"י ד"ה אי מכנפיןתועפת ראם (גטיניו) דף סא/קא ע"ב
כח. במוכס שאין לו קצבהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עה(רמג) {ביאורו}
כח. בש"א בכל נודרין חוץ משבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
כח. גבי שבועה לא מהני טענת אונס לבטל השבועה אם לא היכא שנשבע בפיו וביטל בלבוערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנב, תתשו
כח. דינא דמלכותא דינאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
כח. דינא דמלכותא דינא ובפסקי הרא"שבני אתה עמ' לט
כח. דינא דמלכותא דינאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נט
כח. נודרים לאונסים ואפילו בשבועה וכו'שם יחזקאל עמ' תס
כח. נטיעות אלו קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנו
כח. רינא דמלבותא רינאשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, ויצא אות ו, שופטים אות ח
כח. שבועה יש לה התרהגור אריה בראשית פ"ט הערה 24
כח: דינא דמלכותא רינא כשאינו עושה שינוי מישראל לאומותאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסו
כח: ר"ן ד"ה וכתב הרשב"אצמח צבי אגרת סה
כט השתא י"ל ותוס' והר"ן והריטב"אשער יוסף (תקיז) דף פח ע"ב
כט ע"א א"ל רהמ"מ קדושה להיכןדרכי איש דף טו ע"א
כט ע"א קרושה שבהן להיכן הלכה (ורש"י - היכי פקעה בכדי)תורת מנחם חט"ז עמ' 231
כט ע"א שור זה עולה כל ל' יום ולאחר ל' יום שלמיםלמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נח
כט ע"ב אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטתורת מנחם חנ"א עמ' 242, חנ"ג עמ' 444
כט ע"ב ברא"ש שם בד"ה שאני וכו'ברכת אבות עמ' ריח
כט ע"ב פי' הרא"ש - אמירתו לגבוה... וחייב לקיים דבריו... דכתיב מוצא שפתיך ... ולא מצי למיהדרלקוטי שיחות חל"ח עמ' 29
כט. ברץ בקידושי אשה שמכקירה עצמה לגמריפרדס מרדכי עמ' תלב
כט. הרי נטיעות אלו קרבן עד שתשרף וכו'להורות נתן בראשית עמ' תסז
כט. קדושה לא פקעה בכדימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
כט. קדושי אשה קדושת הגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תד
כט. קדושת הגוף לא פקעה בכדיבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 116
כט. קדושת הנוף לא פקעה בכדיאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות ג
כט. ר"ן - דכל קנין שאינו עולמית קנין פירות בלחוד מקרישיחות ר' ראובן עמ' יג, כו, סג
כט. ר"ן ד"ה וכיצמח צבי אגרת סה
כט. שור זה עולה בל ל' יום ולאחר ל' יום שלמים ור"ן שםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
כט. שור זה עולה כל ל' יום ולאחר שלשים יום שלמיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
כט. תמימים אין להם פדיוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיז
כט: אמירה לגבוה כמסירה להדיוטכתר תורה (תשסז) עמ' קטו
כט: בר פרא ס"ל דפדאן חוזרות וקדושתדרשות דבר צבי עמ' צה
כט: המקדיש בהמה לאחר ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרע
כט: קרושה לא פקעה בכדיעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פב, קסז, רסו
כט: שלשים יום דקדושי אשהצמח צבי אגרת סה
כי קאמר ר"י בנדבהשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
ככ ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם דרך דברים עמ' רג
כל המבקר את החולה ניצול מדינה ש"גהון רב דף קסד ע"א
כל הנודר כאלו בונה במהלב אריה פרשת מטות אות יב
כל הנודר כאלו בנה במהשארית יעקב (אלגזי) דף ק ע"א
כל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליומגלה צפונות ח"ב פ' ויקהל
כל מי שאין לו בשת פניםהתורה והעולם ח"א עמ' עב
כתיב אברם ואברהםויחי יעקב דף צח ע"א
ל ע"א בעיית רב הושעיא והרא"ששם שלמה דף י ע"א
ל ע"א מה דכתיב כי יקח אשה ולא כתיב תלקח וכו' ורש"ינתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכט-רל
ל ע"א ר"ן - מכיון שהיא מסכמת לקידושי האיש וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 149
ל ע"א ר"ן - מסכמת לקידושי האיש וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 295
ל ע"א ר"ן שהאשה רק עושה עצמה הפקרשפע חיים - נישואין עמ' סג, צ, צב
ל ע"א ר"ןברכת אבות עמ' קא
ל ע"ב אחר לשון בני אדםתורת מנחם חל"ח עמ' 281
ל ע"ב הלך אחר לשון בנ"אתורת מנחם חלק לא עמ' 189
ל ע"ב הנודר מרואי החמה, אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותןדרכי התשובה עמ' מח
ל ע"ב ובהלך אחר לשון בני אדםתורת אליהו עמ' קב
ל ע"ב ובנדרים הלך אחר לשון בני אדםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 191
ל ע"ב ר"ן ד"ה ובנדריםדברי שאול שמות עמ' י
ל ע"ב ר"ן שם דאשה מפקרת עצמה לבעלברכת אבות עמ' סד
ל ר"ן כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמרה פי תלקה אשה איש. לאו כל הימנה שתכנים עצמה לרשות הבעל", וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כז
ל. האשה מפקרת עצמה לקדושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנג
ל. הנותן שתי פרוטות לאשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמו
ל. ואשה נמי' ר"ומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנט
ל. יורדי היםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
ל. נודר מיורדי הים לאחר ל' יוםאהבת חיים (דייטש) עמ' רצב
ל. קידושי אשה לבעלהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעז
ל. ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונה עי"ז מתקדשת, דמשוי נפשיה כדבר של הפקרמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שט
ל. ר"ן אשה מפקדת עצמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ט
ל. ר"ן האשה מבטלת דעת ורצונהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ה
ל. רמינא ליך ירושלים דדהבאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 220
ל. שלי ושלכם שלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעט
ל: אלא מעתה דכתיב הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו הכי נמי דהוה וכו'נועם אליעזר שמות דף קכח ע"ב
ל: בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלג
ל: הנודר מן הנולדיםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' כה, תקי
ל: הנודר מן הנולדים אסור בילודיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמז, ויקרא-במדבר עמ' שלח
ל: ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורהעירין קדישין השלם עמ' שנג
ל: כו"ע נולד משמע עברשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קסח
ל: למימרא דנולדים דמתיילדן משמע אלא מעתה שני בניך הנולדים לןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
ל: מאן מלאכי השרת רבנןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' צד
ל: מלת נולד משמע הכי ומשמע הכישבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק לב
ל: מתני' הנודר מן הילודים מותר בנולדים ר"ןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קיא
לא אלמלא מילה לא נתקיימו וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ד ע"ג
לא ביצחק ולא כל יצחקמקוה המים (שטעגר) עמ' קלא
לא גדולה מילה כו' ומהרש"אעינות מים דף ט ע"א
לא גדולה מילה שאלמלא היא וכו' שנא' אם לא בריתי וכו' ובמקום אחר בגמרא הנה נדרש על התורהברית אברהם (בושערה) דף קפב ע"ג
לא גדולה מילה שדוחה את השבתמנחת אליהו (תשנט) עמ' יב
לא גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' סג
לא גדולה מילהכלי יקר (תשמח) עמ' סד, שסא
לא גדולה מילהנוה צדק דף ד ע"ב
לא הנודר מזרע אברהם אסור בישר' ומותר בנכריםאיש אמונים דף ק ע"ג
לא הנודר מן המוליםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לח
לא ויהי בדרך במלון ויפגשהו ד' ויבקש המיתו, תניא ריב"ק אומר וכו' אמר ר' יוסי ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו' אלא מפני מה נענש, מפני שנתעסק במלון תחלה וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסג
לא ישמעאל אינו מזרע אברהםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמד, קנו, קפו
לא מאוסה היא הערלה וכו' גדולה היא מילהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כו
לא נתעשר משה אלא מפסולת הלוחותיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מו ע"ג
לא ע"א אוכלי שוםתורת מנחם חנ"ג עמ' 119
לא ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירדברי חנינא - מזלות עמ' קג
לא ע"א בי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפני חיים (פלג'י) עמ' פו ע"א
לא ע"א ביצחק - ולא כל יצחקאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג, בראשית ח"ב עמ' כ, שמות ח"א עמ' שפד, במדבר עמ' כג, דברים עמ' סה
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקבנין שאול עמ' קמא
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקדברי שאול בראשית עמ' רעג
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקלקוטי שיחות ח"י עמ' 85, ח"כ עמ' 342
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צו
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקמהר"ם שיק בראשית עמ' קכג
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקמסילות הנביאים יהושע עמ' רצא
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקנז
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקשעורי דעת ספר ב עמ' פו
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חל"ה עמ' 211
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חלק לג עמ' 20
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חמ"ט עמ' 322
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חנ"א עמ' 72
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חנ"ח עמ' 298
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחק (קושי' מהרש"א סנהדרין נט ע"ב)חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ג עמ' קב
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 226
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכז
לא ע"א ביצחק יקרא לך זרע - ולא כל יצחקציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' עה
לא ע"א ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ד אות ב
לא ע"א ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ז, דרוש ה אות ב
לא ע"א ביצחק, ולא כל יצחקשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לא
לא ע"א גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שם המילהשרגא המאיר על התורה עמ' תקב, תקנז
לא ע"א גדולה מילה שגימלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ופליגא דר"א דאמר ר"א גדולה תורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף א ע"ג
לא ע"א גדולה מילה שהוא שקולה כנגד כל המצותנחלי מים (מלאח) עמ' מא
לא ע"א האומר איני נהנה לזרע אברהם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רא
לא ע"א האומר קונם מזרע אברהם מותר באומות וכו'פניני יחזקאל עמ' פ, תקנה
לא ע"א הנודר מזרע אברהם, ובריטב"א ונמו"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ח
לא ע"א הנודר מזרעו של אברהם מותר בזרעו של ישמעאלברית שלום (תעח) דף יב ע"ג
לא ע"א הנודר מזרעו של אברהם מותר בזרעו של ישמעאלברית שלום (תשסח) עמ' עו
לא ע"א הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמו, רנא
לא ע"א הנודר משובתי שבת אסור בישראל וכו'. מאי שובתי שבת אילימא ממקיימי שבת וכו' אפילו עובדי כוכבים נמי אלא ממצווים על השבת אי הכי אימא סיפא מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותים אמאי והא מצווים נינהו אמר אביי מצווה ועושה קתני בתרתי בבי קמייתא ישראל וכותים מצווין ועושין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד, פה
לא ע"א והאיכא ישמעאל, כי ביצחקרנת יצחק יהושע עמ' קצה, תהלים עמ' שפד
לא ע"א והאינא ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, ובפיה"מרנת יצחק - פרק חלק עמ' כד
לא ע"א וישראל מי נפיק מכלל בני נח, כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה וכו' והאיכא ישמעאל כי ביצחק כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קד, רעז
לא ע"א וכיון דאיקדוש אברהם איתקרו על שמיהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לב
לא ע"א ולא כל יצחק תוי"טקהלת יעקב ראש השנה עמ' ט
לא ע"א ועושה חסד לאלפים, לאוהבי, לאלף דור, ליראיואגרות הראיה כרך א אגרת רפג (שכ) {ההבדל ביניהם}
לא ע"א י"ג בריתות שנכרתו על המילהתשואות חן (תשסח) עמ' ל
לא ע"א יצחק ולא כל יצחקקרן לדוד בראשית עמ' רט, שמות עמ' לח, ויקרא-במדבר עמ' ר
לא ע"א ישמעאל אינו זרע אברהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עב
לא ע"א כי ביצחק - ולא כל יצחקקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעג, תפח, תקנד
לא ע"א כי ביצחק ולא כל יצחקאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמג
לא ע"א כי ביצחק ולא כל יצחקבית יעקב (תשסא) עמ' מ, קכה, רג, רד
לא ע"א כי ביצחק ולא כל יצחקכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עז
לא ע"א כי ביצחק ולא כל יצחקלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קד, קכז
לא ע"א כי ביצחק ולא כל יצחקפוקד עקרים סי' ג (עמ' 11), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), דברי סופרים סי' כט (עמ' 23), לג (עמ' 29), לח (עמ' 39, 43), מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 100), כא (עמ' 195), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 54), מא (עמ' 75), מז (עמ' 98), דובר צדק עמ' 35
לא ע"א כי ביצחק ולא כל יצחקתורת העולה (תשעה) עמ' תקפג
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרעגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מט, צב
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ביצחק ולא כל יצחקשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' לז, מז
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפניני יחזקאל עמ' קז
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע כתיברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא כל יצחקפתגמי אורייתא ח"ב עמ' עג
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא כל יצחק. עשיו שנולד לאמו רבקה אמנו הצדקת יהיה לו תיקון לעתיד לבוא, ואילו ישמעאל שנולד לאמו הגר שהיתה שפחתו של יעקב אין לו תיקון לעתיד לבואפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סז
לא ע"א מעולי ירושלים אסור בישראלדברי שאול ויקרא עמ' רכג
לא ע"א עשו יצא מזרע אברהםגנא דפלפלי עמ' עה
לא ע"א קונם שאיני נהנה לב"נברכת אבות עמ' ד
לא ע"א קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעכו"ם והאומר איני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רס
לא ע"א קונם שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעכו"םבי חייא ח"א עמ' פה
לא ע"א ר"ן ד"ה אפילו, כלומר ה"ל למתני אסור במקיימי השבת כדי שיהו בכלל כל העובדי כוכבים השובתים. וגד"ה בתותי קמייתא, דהיינו שביתת שבת וכו' ישראל וכותים מצווין ועושיןדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד
לא ע"א שאיני נהנה לזרע אברהםדרשות מהר"ם חביב עמ' מה
לא ע"א שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר בנכריםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג
לא ע"א שאיני נהנה מזרע אברהם מותר בישמעאלבית אלהים שער ב עמ' שמג
לא ע"א תוס' ד"ה איאמא ממקיימי שבת אפילו עובדי כוכבים נמי, וא"ת מאי קאמר הא סתם עובדי כוכבים אין דרכם לשבות בשבת וכו' וי"ל דהכי קאמר אילימא ממקיימי שבת ושובתים בשבת לא בעי למימר ממצווין על השבת וכו' בעי למימר מקיימין אע"פ שאינן מצווין וכו' ויש מן העובדי כוכבים ששובתים בשבת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד, פה
לא ע"ב אברהם לא נקרא שלם עד שמלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 14
לא ע"ב אברהם לא נקרא שלם עד שמלפתגמי אורייתא ח"א עמ' קכה
לא ע"ב אין ערלה קרויה אלא לשם עכו"םרנת יצחק ישעיה עמ' שיז
לא ע"ב אלא אמר אמול ואצא לדרךרב שלום (אדלר) עמ' סה
לא ע"ב אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קסח
לא ע"ב אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרשות מהר"ם חביב עמ' רפה
לא ע"ב אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשם ישראל עמ' פד
לא ע"ב אלמלא תורהאיש מבין ח"א דף א ע"ג
לא ע"ב אם מאוסה היא הערלה או גדולה המילהחכמת התורה שמיני עמ' שיח
לא ע"ב אמול ואצא לדרך סכנה היאדברי שאול שמות עמ' מא
לא ע"ב אמול ואשהה ג' ימים הקב"ה צוני לד שוב מצרים וכו' לפי שנתעסק במלון תחלהפניני דעת עמ' קמח
לא ע"ב באו אף וחימה ובלעוהו וכו' באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קסז
לא ע"ב ביצחק ולא בל יצחק דעשו אינו בכללבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות ט
לא ע"ב במשנה שנא' כי כל הגוים ערלים וכו' פן תשמחנה בנות פלשתים וכו' בנות הערלים (ור"ן שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' סה
לא ע"ב בעין יעקב - גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' כ
לא ע"ב ברית מילה יומם ולילהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צג, צד, צו
לא ע"ב גדולה מילהפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
לא ע"ב גדולה מילה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פה
לא ע"ב גדולה מילה וכו' וחד אמר מאוסה הערלהחכמת התורה תזריע עמ' ל, קמה
לא ע"ב גדולה מילה וכו' מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילהברית שלום (תשסח) עמ' תשסח
לא ע"ב גדולה מילה וכו' מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילהברית שלום (תעח) דף קכ ע"א
לא ע"ב גדולה מילה וכו'כרם טוביה עמ' סד, סה
לא ע"ב גדולה מילה וכו'ס' גימטריאות עמ' ד
לא ע"ב גדולה מילה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיג דף רלט ע"ג
לא ע"ב גדולה מילה כו' שלם עד שמל וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 44
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היאתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר שמות) דף י"ג ע"א (ד"ה ממוצא)
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היא לא בראגבורת יצחק אבות עמ' לט, נג
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 149
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמורנת יצחק ישעיה עמ' תיג
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמונתיבות יצחק ח"ג עמ' רעח, רפב
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלי היא לא ברא הקב"ה את עולמוגבורת יצחק שבועות עמ' קסח, קסט
לא ע"ב גדולה מילה שדוחה את הנגעים, ומהרש"א חידושי אגדות, ד"ה גדולה, לכאורה מילתא זוטרתי היא שדוחה נגעים לגבי שבת דקאמר לעיל מיניה, וי"ל וכו' שדוחה שבת היינו דוקא במילה בזמנה וקאמר וכו' שגם מילה שלא בזמנה גדולה מיהת שדוחה נגעיםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח
לא ע"ב גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ב הערה ח
לא ע"ב גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 59
לא ע"ב גדולה מילה שדחה את הנגעיםמדרש האיתמרי דרוש ד דף ז ע"ב
לא ע"ב גדולה מילה שכל המצוות שעשה א"א לא נקרא שלם עד שמל שנא' התהלך לפני והיה תמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לא ע"ב גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמללמדנות (תשנח) פ' לך לך אות יד
לא ע"ב גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלמדבר קדמות (תשסח) עמ' קז
לא ע"ב גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנג
לא ע"ב גדולה מילה שכל זכויות שעשה מש"רמנחת מרדכי עמ' קא
לא ע"ב גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדו לו כשנתרשל מן המילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב
לא ע"ב גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צב
לא ע"ב גדולה מילה שכל מה שנתעסק משה רבינו לא עמר בשנתרשל במילהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 228
לא ע"ב גדולה מילה שלא ניתלה לו למשה רבינומנחת מרדכי עמ' קל
לא ע"ב גדולה מילה שלא נקרא אברהם אבינו שלםראה חיים חלק א דף יב ע"א (דף מ"ב ע"ב קטע ראשון)
לא ע"ב גדולה מילה שלא נקרא אברהם אבינו שלםראה חיים ח"א דף יב ע"א [מב ע"ב קטע ראשון]
לא ע"ב גדולה מילה שלא נקרא תמים עד שמלמאור עינים (תשעה) עמ' רמד
לא ע"ב גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפא
לא ע"ב גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעהתוספות יום טוב (תג) שם; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב דף צג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף נו וקא קלב וקלג ורט
לא ע"ב גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיקבאור החיים (תשמט) עמ' קכא
לא ע"ב גדולה מילה שלא נתלה למשה רבינו אפילו מלא שעהמהר"ם שיק שמות עמ' טז
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותדרך מצותיך (חב"ד) דף ט ע"ב
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' לא
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 55, 45
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עלי' שלש עשרה בריתותלקוטי שיחות ח"י עמ' 220, חכ"ה עמ' 54
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג [כריתות]תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר לך לך) דף כ"א ע"א (קטע ראשון)
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמד
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותדרשות מהר"ם חביב עמ' רעט
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותחכמת התורה מצורע עמ' קנ
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותצלח רכב עמ' קטז, קצז
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתפלה למשה (בנימין) עמ' רנג
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתשואות חן (תשסח) עמ' קנ
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י״ג בריתותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר יד
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותתהלות ישראל (מג'לד) עמ' ג
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליו י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) בראשית פ"ג דף נ ע"ב
לא ע"ב גדולה מילהברכת אבות עמ' קמח
לא ע"ב גדולה מילה, גדולה תורהציץ השדה - שדי יער עמ' קיג
לא ע"ב גדולה מילה, י"ג בריתותערכי הכינויים (תשסו) עמ' 354
לא ע"ב גדולה מילה, שלא הניח אברהם אבינו מצוה שלא עשאה, ולא נקרא שלם עד שמלארוחת תמיד עמ' כ ע"ב ד"ה וזו
לא ע"ב ד' ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ר' יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה ר' יהושע בן קרחה אומר וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' קכא
לא ע"ב הנודע מן המולים, אסור אף בערלי ישראלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תמג
לא ע"ב הנודר מהערלים מותר בערלי ישראלאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצו
לא ע"ב הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל והנודר מן הערלים אסור ממולי עכו"םשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
לא ע"ב הנודר מן הערלים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד
לא ע"ב הנודר מערלים מותר בערלי ישראלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמג
לא ע"ב ועל שנתרשל נענש עונש מיתהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נה
לא ע"ב ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' נ
לא ע"ב ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה וכו' אמול ואצא לדרך סכנה היא וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קצט
לא ע"ב י"ג בריתות וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 55
לא ע"ב י"ג בריתות נכרתו לאברהםאלשיך על חמש מגילות עמ' מט
לא ע"ב כל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, ובמהרש"אכרם טוביה עמ' ר
לא ע"ב כמה תנאים הם אמרו כל חד לפום חיליה גדולה מילה וכו'איש אמונים דף קד ע"ד
לא ע"ב לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמלעמודיה שבעה עמ' *יט
לא ע"ב לפולה של תורה ניתנה למשהציץ השדה חנוכה עמ' עה
לא ע"ב מאוסה היא הערלהדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"ב
לא ע"ב מאוסה היא הערלה או גדולה המילהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' מח
לא ע"ב מאוסה היא הערלה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קל, ח"ו עמ' שנ
לא ע"ב מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותבי חייא ח"א עמ' מא
לא ע"ב מאוסה היא הערלה שנתגנו בה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 57
לא ע"ב מאוסה היא הערלה, או גדולה המילהחכמת התורה תצוה עמ' סב, רמב
לא ע"ב מילהבעקבי יעקב עמ' יא
לא ע"ב מפני מה נענש משה מפני שהתעסק במלון תחילהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 28
לא ע"ב מפני מה נענש משה, מפני שנתעסק במלון תחילה, ורש"י ואותו תינוק לא היה באותו שעה אלא בן שמונת ימיםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צג
לא ע"ב מפני מה נענש משה, מפני שנתעסק במלון תחילה, פרש"י ואותו תינוק היה אז בן ח' ימיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנב
לא ע"ב משה הצדיקלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 142, 58
לא ע"ב משה נענש מפני שנתעסק במלון תחילהגנא דפלפלי עמ' קצט
לא ע"ב משה נענש על עיכוב המילהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כו
לא ע"ב משה רבינו נתרשל במצות מילה וכו' ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכא, ח"ו עמ' שיח
לא ע"ב משנה י"ג בריתותעולם אחד פרק צה
לא ע"ב סכנה למול בדרךמנחת קנאות עמ' רכד
לא ע"ב ע"פ אם לא בריתי גו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 58
לא ע"ב ערל ישראל לא נקרא ערלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמה
לא ע"ב קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םישראל קדושים עמ' 19, 93, 119, 121, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), ז (עמ' 25), רסיסי לילה סי' ט (עמ' 9), כא (עמ' 26), מט (עמ' 107), נו (עמ' 162), נז (עמ' 169), נח (עמ' 174, 177), דברי חלומות סי' יג (עמ' 187), תקנת השבין סי' *ו (עמ' 24-25, 61), י (עמ' 80, 86), *טו (עמ' 142, 144, 153), פוקד עקרים סי' *ד (עמ' 18-17, 21, *26-25), ה (עמ' 32, 37), ו (עמ' 53), דובר צדק עמ' *74, 76, 99, 104, 111, 150, שיחת מלאכי השרת עמ' 90, לקוטי מאמרים עמ' 100, 149, *154-153, 184,163,158, *189-188 ,*225,223, צדקת הצדיק סי' צו, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 59 (סי' סה), קדושת השבת סי' ב (עמ' 7), ז (עמ' 50), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 26), ח (עמ' 57), יא (עמ' 84, 89), יד (עמ' 109), טו (עמ' 121), טז (עמ' 128), יט (עמ' 160), כ (עמ' 186)
לא ע"ב קונם וכו' שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראללקוטי שיחות ח"ו עמ' 54, ח"י עמ' 44
לא ע"ב קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 196
לא ע"ב קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראלס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצז
לא ע"ב קונם שאני נהנה למולים מותר בערלי ישראלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 32
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערליםויקרא יעבץ עמ' קסח
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערלים אסור במולי עו"כרנת יצחק שופטים עמ' קעג
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמד, רנא
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םתורת מנחם חלק לא עמ' 189
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם כו' ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 266
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם, שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יז
לא ע"ב רבי אומר גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל וכו'. דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כ
לא ע"ב רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא תמים וכו'. דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כג
לא ע"ב ריב"ק אומר כו' רשב"ג או' כו'קידש ידיד דף ג ע"א-ע"ד
לא ע"ב שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמה, רעד
לא ע"ב שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםמסילות הנביאים שופטים עמ' תי
לא ע"ב שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים וכו'מגילת סמנים עמ' לז
לא ע"ב שאין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרכב
לא ע"ב שאלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמו, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' רמ
לא ע"ב שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 47
לא ע"ב שאני נהנה למולים, אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלה ד"ה על
לא ע"ב שאני נהנה לערלים אסור במולי עכו"םרנת יצחק יהושע עמ' שנו, ישעיה עמ' שטז
לא ע"ב שהערלה מאוסה לפני הקב"התורת משה (אלמושנינו) עמ' רלט
לא ע"ב שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פז
לא ע"ב שלם נקרא כשנימולחיים לגופא (תשסה) עמ' ס
לא קונס שאיני נהנהאות לישועה דף ט ע"ב
לא, התהלך לפני במצות מילהמרפא לנפש בראשית עמ' קד
לא. בי ביצחק וגו' ביצחק ולא כל יצחקארץ צבי (תשע) עמ' קנד
לא. בי כיצחק - ולא נבל יצחקמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קפד
לא. ביצחק ולא כל יצחקגור אריה בראשית פכ"ה אות טו, פל"ז הערה 14
לא. ביצחק ולא כל יצחקמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' טו
לא. ביצחק ולא כל יצחקמתנת חיים שבת ור"ח עמ' מ
לא. ביצחק ולא כל יצחקעצי חיים על התורה עמ' מה
לא. ביצחק ולא כל יצחקשבח נעורים עמ' מב, סו, קנד
לא. ביצחק ולא כל יצחקשבט מישראל (קרמניץ) פרק כ פסוק ב, פרק פא פסוק ג, פרק קה פסוק ה
לא. ביצחק ולא כל יצחקשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, טז, תולדות אות כ, ויצא אות כב בהגה"ה, וישב אות כו, קדושים אות כא
לא. ביצחק ולא כל יצחקשם יחזקאל עמ' רנח
לא. ביצחק ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמ
לא. ביצחק ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רו, שנח, ת
לא. ביצחק ולא כל יצחקשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ריט
לא. ביצחק ולא כל יצחקתורת העולה ח"ג פרק ע
לא. ביצחק ולא כל יצחקתורת יחיאל בראשית עמ' פח, קכז, קלז, קפה, רכט, רל, רעו, שצז, תו, תח, תיג
לא. ביצחק ולא כל יצחקנועם אליעזר בראשית עמ' קלב ע"א
לא. ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצט, רלד, דברים עמ' כט
לא. ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפח, תרפב, ח"ג עמ' שפ
לא. ביצחק יקרא לך זרע למעוטי ישמעאל וכו' ויתן לך את ברכת אברהם למעוטי עשו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ל ע"ג
לא. ביצחק יקרא לך זרעפחד יצחק פסח מאמר פ
לא. ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחקאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעה
לא. ביצחק, ולא כל יצחקדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 687
לא. בתחלה הי' משה למד ומשכחהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיט
לא. גדולה מילה/,שלא נתלה למשה רגע אחד וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לא. הלוקח כלים מבית האומןשמחה לאיש (שונשול) דף ג ע"ד
לא. הנודר מבני נח מותר בישראלמבשרת ציון ח"ג עמ' תעז
לא. הנודר מזרע אברהם כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לא
לא. הנודר מזרע אברהם מותר בישמעאלדרשות שמן רוקח עמ' פ
לא. הנודר מזרע אברהםראש דוד (תשמו) עמ' תעח ע"ב
לא. הנודר מעולי רגלים אסור בישראל ומותר בכותיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' רפב
לא. הנודר משובתי שבת אסור בישראלדבר צבי - קדושת השבת עמ' א
לא. השבועה שנשבע לאברהם היינו ביצחק ולא כל יצחקנטריקן (תשעד) עמ' רד
לא. ויפריש את האהלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצח
לא. י"ג בריתות נכתבו על המילהעבודת יצחק בראשית עמ' פח, עב, צ
לא. כזבינא דרמי על אפיהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיג
לא. כי ביצחק ולא בכל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רמז
לא. כי ביצחק ולא בכל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנא
לא. כי ביצחק ולא כל יצחקדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כ
לא. כי ביצחק ולא כל יצחק למעט עשופרדס המלך (תשסט) אות קנז
לא. 'כי ביצחק' ולא כל יצחקגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' פו
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע - ביצחק ולא כל יצחקעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיב
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע - ולא כל יצחקשרתי ח"א עמ' צ, רנב
לא. כי ביצחק יקרא לך זרעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלא(סב) {ע"ד הנוסח ועקידת יצחק לזרעו של יעקב תזכור}
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתפארת צבי במדבר עמ' א
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקנחמד ונעים (תשסח) האזינו ד"ה ובמה שאמרנו, לקוטי ישעיה ד"ה והנה במה
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ולא כל יצחקחיי נפש על ההגדה עמ' רטו
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא בכל יצחקחיי נפש ח"א עמ' רנו ע"א
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רטו
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, והאיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקפאר יעקב ח"א עמ' קמד, קפז
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע למעוטי ישמעאלחנן אלקים עמ' לב, לו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ע, צג, צט, קז, קפד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, קסה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריט, שיג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא ישמעאלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא כל יצחקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פג
לא. לא נקרא אאע"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעג
לא. נתמעט עשו וכו' ביצחק ולא כל יצחקפחד יצחק סוכות מאמר ד
לא. פסולתן שלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שו
לא. קונם שאיני נהנה לב"נ מותר בישראל ואסור באומות העולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט, קו
לא. קונם שאיני נהנה לבן נחאהבת חיים (דייטש) עמ' מד
לא. קונם שאיני נהנה לבני נחאור אברהם - סידור התפילה עמ' קטו
לא. קונם שאיני נהנה לבני נח אסור בעכו"םבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 662, באר ז הערה 60
לא. קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו' וישראל מי נפיק מכלל בני נח וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קפט
לא. קונם שאיני נהנה לזרע אברהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפב
לא. קונם שאיני נהנה לזרע אברהם מותר בעכו"ם משום דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחקשם יחזקאל עמ' רמז
לא. קונם שאיני נהנה מזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעכו"ם, והאיכא ישמעאל, ומשני כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, האיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקמרפא לנפש בראשית עמ' רז
לא. קונם שאני נהנה למוליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כב
לא. קונם שאני נהנה לערלים וכו'רנת יעקב עמ' קנב
לא. ר"ן ד"ה שאיניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
לא. רש"י - דזבינא, עיסקא בישא דלא קפיץ עליה זבינא ודומה לו כמי שמונחת על אפיו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיג
לא. שאיני נהנה לזרע אברהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמב-שמג
לא. שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באוה"עחיי נפש על ההגדה עמ' קפא
לא. שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'שבח נעורים עמ' מג, קנד
לא. שאיני נהנה לזרע אברהם מותר באוה"עקשוטי כלה ח"י אות עזר
לא. שאיני נהנה לזרע אברהם מותר בעשו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רנג, רנז, ש, תפו
לא. שאיני נהנה מזרע אברהם מותר בעכו"םמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נח, עג, קכ, קלד
לא. שאיני נהנה מזרע ישראל אפור בישראל ומותר בעכו"םעטרת ישועה (תשסד) אות מה ליום א דסוכות
לא. שקולה מילה כגגד כל המצות שבתורהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לט
לא: א"ר יוסי דדו שמשה נתרשל מהמילה, אלא כך אמר משה אמול ואצא לדרך סכנה היאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפט
לא: אאע"ה לא נקרא תמים עד שמל עצמומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפב
לא: אברהם לא נקרא שלם עד שמלאשל חיים ח"א עמ' סח-סט
לא: אין הערלה נקראת אלא על שם אומות העולםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסד
לא: אלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלא
לא: אם לא בריתי יומם ולילה וגו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כד
לא: אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לא: אם לא בריתי יומם ולילה, זה מצות מילהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסה
לא: אמול ואצא לדרך סכנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קז
לא: אמול ואצא לדרך סכנה הוא לתינוקפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לה
לא: אמול ואצא סכנה הוא לולדערבי נחל (תשסד) עמ' קנט
לא: אמול ואצא סכנה היאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צז
לא: אמול ואצא סכנה היא שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואביםים שמחה עמ' קטו
לא: אמול ואצא סכנה לולד וכו' והר"ן שםבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כז
לא: אמול ואצא סכנה לתינוק, אמול ואשהה ג' ימים הקב"ה אמר לי לך מצרימהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ה
לא: אמול ואצא סכנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קנא
לא: אמר משה אמול ואצא סכנה הוא וכו'שם יחזקאל עמ' קכ
לא: אמר משה אמול ואצא, סכנה לתינוק עד ג' ימים וכו' לפי שנתעסק במלון תחלהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמו, שעז, שעט
לא: אמר רבי יוסי ח"ו לא נתרשל משה אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד ג' ימים וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף נב ע"א
לא: אסור במולי עבו"םגור אריה בראשית פל"א הערה 91
לא: אסור במולי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מד
לא: בזכות מילה נבראו שמים וארץנטריקן (תשעד) עמ' עח
לא: ביקש המלאך להרוג משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
לא: במשנה ור"ןפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק ב
לא: בשביל המילהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ב
לא: גדולה היא המילה שדוחה את השבתנצח ישראל (הרטמן) עמ' תטז הערה 27
לא: גדולה היא המילה שדוחה את השבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנ הערה 94
לא: גדולה היא המילה שהיא דוחה את השבת החמורהתוספות יום טוב (תג) שם; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס/פ ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דף קמט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא: גדולה היא מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'תוספות יום טוב (תג) שם; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וארא דף כב ע"ג, ופרשת משפטים דף פב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לא: גדולה היא מילה שהיא דוחה את הנגעיםתוספות יום טוב (תג) שם דף פד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף יא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכב דף שיב ע"ב
לא: גדולה היא מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פב ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א
לא: גדולה היא מילה שי"ג בריתות נכרתו עליה וכו'תוספות יום טוב (תג) נדרים פ"ג דף פג ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצ דף נו/נז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מח ע"ד
לא: גדולה היא מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתוספות יום טוב (תג) שם; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סה ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מה ע"ג; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ו דף קכט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא: גדולה היא מילה שלא נתלה למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 341
לא: גדולה המילה שאלמלא הוא לא ברא הקב"ה את עולמויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלג
לא: גדולה המילה שנכרתו עליה י"ג בריתות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לא: גדולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח
לא: גדולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לז
לא: גדולה מילה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קמט
לא: גדולה מילה וכו' אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלצפנת פענח (תשסו) עמ' עה, רסה, רעט
לא: גדולה מילה וכו' ולא נקרא אברהם שלם עד שמלמדרש האיתמרי דרוש ג דף ה ע"א
לא: גדולה מילה וכו' שנאמר אם לא בריתיברכת חיים ח"א עמ' 200
לא: גדולה מילה נכרתו עליה י"ג בריתותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכב
לא: גדולה מילה שאילמלא היא לא ברא הקב"ה עולמו וכו'חמודי צבי שמות עמ' קעב
לא: גדולה מילה שאילמלי היא לא ברא הקב"ה את עולמוחמודי צבי מועדים עמ' שמג-שמה, תקמד, תקמה, תקסא
לא: גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שם המילהנזר הקדש ח"ב עמ' שמא
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוגור אריה בראשית פמ"א הערה 129
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמודברי יואל פ' יתרו דף פג ע"ב
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לא
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לא
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, ופליגא דר"א דאמר אלמלא תורה לא נתקיימה שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו'ברית אברם עמ' רפג
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמואהבת חיים (דייטש) עמ' קיד
לא: גדולה מילה שאלמלא וכו' ופליגא אר"א דאמר גדולה תורה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' יט-כא, קמא
לא: גדולה מילה שאלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה, ויקרא-במדבר עמ' רלט
לא: גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'שער החצר (תשעב) סי' קנב
לא: גדולה מילה שבל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר התהלך לפני והיה תמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נ
לא: גדולה מילה שדוחה את הנגעיםגנת אגוז (תשעב) אות שנט
לא: גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמרפא לנפש בראשית עמ' קח
לא: גדולה מילה שדוחה את הצרעתיבין שמועה (לעוו) עמ' שלג
לא: גדולה מילה שדוחה את השבתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לא: גדולה מילה שדוחה את השבתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רלז
לא: גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהגנת אגוז (תשעב) אות שנא
לא: גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
לא: גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה וכו' גדולה מילה שדוחה את הנגעיםשער החצר (תשעב) סי' קנב
לא: גדולה מילה שדוחה את השבת ואת הנגעים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לא: גדולה מילה שדוחה את השבתמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך
לא: גדולה מילה שדוחה שבת, שלא נתלה למרע"ה, שדוחה את הנגעיםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תצו
לא: גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוותאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסו
לא: גדולה מילה שכל המצוות שעשה אאע"ה לא נקרא שלם עד שמל ערלתומי מנוחות (בירדוגו) עמ' קכז
לא: גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, קעט, ויקרא-במדבר עמ' עא, דברים עמ' מט
לא: גדולה מילה שכל המצות כו'תולעת שני דף יב ע"א-ע"ב
לא: גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קה
לא: גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלנועם אליעזר בראשית עמ' מא ע"ב
לא: גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט
לא: גדולה מילה שכל המצותראש דוד (תשמו) עמ' מ ע"א
לא: גדולה מילה שכל זכיות שעשה משההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' יח
לא: גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לא: גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהדברי יואל פ' שמות דף ק ע"א, פ' וארא דף רכב ע"ב
לא: גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבנו לא עמדו לו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף עא ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תעט דף שכו/ז ע"א
לא: גדולה מילה שלא ניתלה למשה הצדיק מלא שעהכרם חמד (תשסו) עמ' קנט
לא: גדולה מילה שלא נקרא אברהם שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמח, קפב, שיז
לא: גדולה מילה שלא נקרא אברהם תמים עד שנימולאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 88-89
לא: גדולה מילה שלא נתלה זכות למשה אלא המילהקרבן מנחה (תשעד) עמ' נ
לא: גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפי' מלא שעהגור אריה שמות פ"ד הערה 202
לא: גדולה מילה שלא נתלה למשה מלא שעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רי
לא: גדולה מילה שנכרתו בה י"ג בריתותשיחות לספר ויקרא עמ' קפב
לא: גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בכריתותפעולת גבר עמ' קנז ד"ה ולכאורה תמוה
לא: גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותנועם אליעזר בראשית עמ' מא ע"א
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיח
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלג
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותיגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכז
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמבשרת ציון ח"ד עמ' קצה
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותספרי המגיד מקאזניץ עמ' קצז, רט
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשמועת יצחק - מלואים ה
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתורת יחיאל בראשית עמ' קנט
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלה
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותתפארת צבי בראשית עמ' רנד
לא: גדולה מילהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ב פסוק ג
לא: גדולה מילה, שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 325
לא: גדולה מצות מילהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ד
לא: גוי בין שנימול ובין שלא נימול יקרא לעולם ערל ויהודי אף שלא נימול לעולם יקרא מהולקריאה בקריה ח"ב עמ' שמז
לא: המודר הנאה מערלים אסור במולי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקה
לא: הנודר מן המולים אסור בערלי ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סא
לא: הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו״םקרבן מנחה (תשעד) עמ' רכד
לא: הנודר מן המולים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצ
לא: הנודר מן המולין מותר במולי גוייםחנן אלקים עמ' מו, מח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד, מקראי קדש (תשנג) עמ' עח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' טז, פב, קטז, רסג, כרך ב ח"א עמ' קט
לא: הנודר מן הערלים אסור במהולי אומות העולםפרדס המלך (תשסט) אות תקסט
לא: הנודר מן הערלים אסור במולי אומותכתנות אור עמ' קכג
לא: הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור בערלי עכו"םשרגא המאיר מועדים עמ' סב
לא: הערלה מאוסה היאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצא
לא: והיה תמים וכו' (שהמילה היא מום)משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שמב
לא: ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו - לפי שנתרשל מן המילה מפני שנתעסק במלון תחלהדעת תורה ויקרא עמ' רלה
לא: ח"ו לומר משה נתרשל במילהפרפרת משה ח"א עמ' שטו
לא: ח"ו שמשה נתרשל מן המלה וכו' ובשיטמ"ק, ויעב"ץבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק יט
לא: ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תקה
לא: ח״א מאוסה היא הערלה וח״א גדולה מילה וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' נג
לא: חת"ס בשם ספר המכריע סי' נו"ןבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כה
לא: י"ג בריתות נכרתו על המילהמגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לא: ישראל אע"פ שאינו מהול נקרא מהולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רז(קיג)
לא: כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלשבח נעורים עמ' רכד
לא: כל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצג הערה 14
לא: כל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קפג
לא: לא למשה ביקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקקרבן מנחה (תשעד) עמ' נא
לא: לא נקרא א"א שלם עד שמלחוט של חסד (תרכה) דף ח ע"ג
לא: לא נקרא אברהם אבינו ע"ה שלם עד שקיים מצות מילהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסז
לא: לא נקרא אברהם שלם עד שמלתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
לא: לא נקרא אברהם שלם עד שמל את עצמו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תב, תכב
לא: לא נקרא אברהם תמים עד שמלפעולת גבר עמ' קנז ד"ה ולכאורה תמוה
לא: לא נקרא שלם עד שנימולעבודת יצחק בראשית עמ' רמה
לא: לא נתרשל משה על המילהגור אריה שמות פ"ד אות יט
לא: מאוסה היא הערלהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לד, נב
לא: מאוסה היא הערלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כג, תסו
לא: מאוסה היא הערלה שגתגנו בה רשעיםדברי יואל פ' שמיני דף רסב ע"ב
לא: מאוסה היא הערלה שנהגנו בה רשעיםדברי יואל פ' יתרו דף יג ע"א
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגויםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעט, שפז, תיט
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםגור אריה בראשית פי"ז הערה 2, דברים פכ"ה הערה 120
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 127
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעים וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נח ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף טו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יח דף מו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםנזר הקדש ח"ג עמ' רל
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מט הערה 21, רפז הערה 38
לא: מאוסה הערלה וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
לא: מאוסה הערלה שנתגנו בה הרשעיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח
לא: מאוסה הערלה שנתגנו בה שנאמר כי כל הגוייםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נח
לא: מילה נכרתה עליה י"ג בריתותשמן ראש - ימים נוראים עמ' תלה
לא: מילה נכרתו עליה שלש עשרה בריתותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלב
לא: מלה שקולה כנגד כל המצוותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תס
לא: מפ"מ נענש וכו' שנתעסק במלוןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכ
לא: מצוות שעשה משה לא עמדו בשעה שנתרשל מהמילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לא: נתרשל משה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עה
לא: סכנה לתינוק עד ג' ימיםצפנת פענח (תשסו) עמ' קסו
לא: על המילה נכרתו י"ג בריתותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
לא: ערלי ישראל נקראים מוליםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
לא: קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
לא: קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות לב
לא: קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םאור אברהם - סידור התפילה עמ' שצו
לא: קונם שאני נהנה למולים מותר במולי עכו"םגור אריה דברים פכ"ה הערה 118
לא: קונם שאני נהנה למוליןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכה
לא: קונם שאני נהנה לערליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלט, תקמד
לא: קונם שאני נהנה לערלים אסור בערבי מהולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
לא: קונם שאני נהנה לערלים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כג
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 155
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםדודי נתן בראשית עמ' תי
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םלהורות נתן בראשית עמ' תט
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םעקבי אבירים (תשעא) עמ' קכג
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם, קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"ם שאין הערלה קרוי' אלא ע"ש עכו"ם וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קיז, שפב
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שנו ע"ב
לא: קונם שאני נהנה לערלים, מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם, ורש"י ור"ןעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצד, תג, תכח, תל
לא: ר"י הגלילי אומר גדולה מילה שדוחה את השבתהון רב דף קא ע"ב
לא: ר"ן - גוי בין שנימול ובין שלא נימול יקרא לעולם ערל ויהודי אף שלא נימול לעולם יקרא מהולקריאה בקריה ח"ב עמ' שמז
לא: ר"ן ד"ה אמולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד
לא: ר"ן ד"ה שנתעסקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד
לא: רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כז, לא
לא: רבי אומר גדולה מילה, שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר התהלך לפני והיה תמים. ד"א גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו' גדולה מילה ששקולה ככל המצות שבתורה ופליגא דרבי אליעזר דאמר אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קו
לא: רבי אומר וכו' גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה, שנאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיב
לא: רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ט
לא: רש"י - אמול ואצא לדרך סבנה היא אם אצא לדרך תוך ג' ימים, דבל ג' ימים כאיב ליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפט
לא: רש"י - משא"כ אחר שבא למלון סמוך למצרים ממש, שאין בו סכנת הדרךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעט
לא: שאין הערלה קרויה אלא לשם עו"כהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמג
לא: שאין הערלה קרויה אלא לשם עו"כהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמד
לא: שטן ביקש להרוג את משה, או את התינוקצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלב ע"ג
לא: שלא נתלה למשה מלא שעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעז
לא: שלם מצד מצוות מילהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 109 עמ' עא
לא: שנתרשל מן המילה - ח"ו שמ"ר נתרשל וכו'שעורי דעת ספר א עמ' צו, קטז
לא: שנתרשל מן המילהמחשבת מוסר ח"א עמ' שפט
לא: תורה שבת ומילה נקראו בשם בריתגור אריה בראשית פי"ח הערה 39
לא: תניא ר' יהושע בן קרחה אמר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכט
לב : בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראויסודי הדעת (תשסב) עמ' לח
לב א"ר זכריה ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם ולא הוציאה על שהקדים ברכת עבד לרבומנחת אליהו (תשנט) עמ' קלו
לב אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראולב אליהו (תשלב) עמ' ד
לב אברהם עד שלא נמול היה חסר ה"אמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף יח ע"ב
לב אין מזל לישראלבית אהרן (פייבושביץ) פרשת בראשית
לב אליעזר לבדו הי'גבעת שאול (בראך) עמ' יח
לב אליעזר לבדו היה, והוא מנין גימטריה של שמואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 193
לב אלמלא מילה כו'קידש ידיד דף ד ע"ב
לב אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב אם לא בריתי בעבור מילה שמים וארץ קיימיםמדרש האיתמרי דרוש ג דף ו ע"ב, דרוש ד דף ט ע"א
לב אם לא בריתי דרשו חז"ל על התורה ועל המילהמנחת אליהו (תשנט) עמ' טו
לב אמר דמי בר אבא מאי דכתיב עיר קטנה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' כב, קט
לב אמר רבי אמי בר אבא עיר קטנה זה הגוףחומת אנך (תקסא) ח"א דף רלח ע"א
לב ביצחק ולא כל יצחקעטרת תפארת דף יח ע"ד, כ ע"א
לב ביקש להוציא כהונה משםתבואת יקב (פרידמן) עמ' לו
לב בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור חדש (הרטמן) פ"א אות 67
לב בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קכג
לב בשעה שאמר הקב"ה לא"א התהלך לפני וכו' אמר שמא יש בי וכו'לבית יעקב דרוש כה-כו
לב גדולה מילהאם הבנים ח"א דף ל ע"ב-ע"ג
לב גדולה מילהויחי יעקב דף כח ע"ג, כט ע"ב-ע"ג, ל ע"א-ע"ב, לא ע"ב
לב גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים ואח וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלד
לב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשארית מנחם ח"ד עמ' תכד
לב הוספה "ה" לאברהם מורה שהיה שולט על ה' חושיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעח
לב הסתכלתי במזל וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קפה ע"ב
לב הסתכלתי במזל שלי וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' צג {מזל לא שולט בא"י}
לב ואין זרעו כהןראש דוד (תקלו) דף יב ע"א
לב ואין זרעו כהןראש דוד (תקלו) דף יב ע"א
לב ואין זרעו כהןראש דוד (תשמו) עמ' נג ע"א
לב ואמר רמי בר אבא וכו' ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 282-280
לב והחכמה תעוז לחכם זו תשו'עמודי חיים דף סז ע"ג
לב וירק את חנ"כיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות איש, זהו אליעזר דחושבניה הכי הוה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
לב ומלט הוא את העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טוביםחכמה מאין דף טו ע"ד, טז
לב כשאמר הקב"ה התהלך לפני כו' אחזתו רעדה כו' כיון ששמע כו' גדולה מילה שנכרתו עלי' כו'המדרש והמעשה בראשית פ' לך לך
לב לא נתנה תורה אלא למשה רבנו בלבדשרגי טובא דרוש ג
לב מ"מ נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו במצריםאיש אמונים דף י ע"ד
לב מ"מ נענש אאע"ה ונשתעבדי בניושני אליהו דף לו ע"ג
לב מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםאור חדש פתיחה אות 405
לב מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו רד"ו שניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צא ע"ב
לב מפני מה נשתעבדו - מחלוקת ר' אבהו ושמו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
לב מפני שעשה אנגריא בת"ח, 318 עבדיםעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 9
לב ע"א א"ר אלעזר גדולה תורה שאלמלא תורה לא וכו' ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' מח
לב ע"א אברהם אבינו הכיר את בוראו כשהיה בן ג' שניםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסה
לב ע"א אברהם אבינו הכיר בוראו בן שלשדברי שאול בראשית עמ' קמ
לב ע"א אברהם אחר שמל נתוספו לו ה' אבריםעמק תפלה (תשסו) עמ' סג
לב ע"א אברהם בן ג' הכיר את בוראוגנא דפלפלי עמ' תנז
לב ע"א אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שנא
לב ע"א אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראותפלה למשה (בנימין) עמ' רלט
לב ע"א אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראימנחת קנאות עמ' פב
לב ע"א אברהם היה בן ג' כשהכיר את בוראומים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ב
לב ע"א אברהם הלך עם אליעזר לבד למלחמת המלכיםימלא פי תהלתך ח"א עמ' רי
לב ע"א אברהם לא נקרא תמים אלא על שם המילהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קטו
לב ע"א אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץזך ונקי עמ' קיא
לב ע"א אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפג
לב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירשם ישראל עמ' כג
לב ע"א אין מזל לישראללחם רב על סדור התפילה אות ל
לב ע"א אין מזל לישראלתשובת השנה עמ' קד
לב ע"א אליעזר בגימטריא הכי הוושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקד
לב ע"א אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלא
לב ע"א אליעזר לבדו היה ושלש מאות שמנה עשרה הוא מנין גימטריא של שמושם ישראל עמ' כז
לב ע"א אליעזר לבדו היהכרם טוביה עמ' ס, קי
לב ע"א אלמלא המילה לא נתקיימו שמים וארץשם ישראל עמ' מ
לב ע"א אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כח
לב ע"א אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץתפלה למשה (בנימין) עמ' רנג
לב ע"א אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'אפיקי ים עמ' רלז
לב ע"א אלמלא מילה... תורה לא נתקיימו שמים וארץראשית דעת (אטון) עמ' רנז
לב ע"א אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך ה' השלם עמ' שנ - דרך לחיים
לב ע"א אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחכמת התורה תצוה עמ' קמו
לב ע"א אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץקרן לדוד דברים עמ' רסח
לב ע"א אם לא בריתי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טז
לב ע"א אם לא בריתי יומם ולילה זה תלמוד תורהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסד
לב ע"א אמול ואצא סכנה וכו', ורש"י ד"ה מפניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רטו
לב ע"א אמר ר"א וכו' מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ל
לב ע"א אמר רב בשעה שאמר הקב״ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמיד אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה, כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני וביניך נתקררה דעתו. אברהם אבינו היה רמ״ח אבריו הגשמיים שלם לשמים, ולבן אחזתו רעדה, אולם הקב״ה אמר לו שע״י הפרת בשר הערלה יושלם רמ״ח איבריו הרוחניים, ואז נתקררה דעתופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמד
לב ע"א אמר רב בשעה שאמר לו המקום ברוך הוא לאברהם התהלך לפני והיה תמים, אחזה רעדה את עצמותיו, אמר: שמא דבר מגונה יש ביארוחת תמיד עמ' כ ע"ב ד"ה ע"א ד"ה וזו
לב ע"א אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתו ויוצא אותו החוצה אמר לפניו רבונו של עולם הסתכלתי במזל שלי(ואין לי אלא בן אחד) [ואיני ראוי להוליד בן] אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צ
לב ע"א אמר רבי יצחק כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קה
לב ע"א אר"א אר"א מפ"מ נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חמעשה רוקח (ר"א רוקח) לך ו ע"ד
לב ע"א באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן וכו' ר"א לחימה הרגו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסד
לב ע"א בטלה כהונה משם וחזרה לזרעו של אברהםגנא דפלפלי עמ' קנג
לב ע"א ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםניבי זהב עמ' כט, לד
לב ע"א בן ג' הכיר אברהם את בוראוס' השיחות (ריי"צ) ת"ש עמ' 64
לב ע"א בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקלו, תורת שלום עמ' 96
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראולקט שיחות מוסר ח"א עמ' נח
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פד
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נה
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובית יעקב (תשסא) עמ' כז, רמב
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' קלד
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי שיחות ח"א עמ' 45, ח"כ עמ' 14
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי שיחות חל"ה עמ' 68
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קפ-קפא
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראורסיסי לילה סי' מז (עמ' 96), דובר צדק עמ' 76
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראותורת אביגדור ח"א עמ' סו
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו או בן מ"חבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פו, חיי שרה אות ד, ה
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 175
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קה
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נה
לב ע"א בן ג' שנים הכיר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קלח
לב ע"א בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רפה
לב ע"א בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' רלא
לב ע"א בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראודרשות באר יצחק עמ' רסז
לב ע"א בן שלש הכיר אברהם את בוראוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכו, רנז
לב ע"א בן שלש הכיר אברהם את קונולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נט
לב ע"א בן שלש שנים הביר אברהם אבינו את בוראודרכי חיים דף ג ע"ב
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועטרת יהושע ויקרא עמ' קמא
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר מחוקק (תשמט) עמ' יג
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ב
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולפרקים (תשסב) עמ' רטו, שה, תמט
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 142
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 553
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחיר יין (תשעט) עמ' יב
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועטרת יהושע בראשית עמ' קלג
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושירת הפסח אות צז
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שדמ, ח"ג עמ' ריז, רכה
לב ע"א בעבור שאמר אברהם במה אדע, נענש בידוע תדעברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
לב ע"א ברית היינו מילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מח
לב ע"א בשעה כו' אחזתו רעדה כו' נתקררה דעתולקוטי שיחות חלק ל עמ' 47
לב ע"א בשעה שא"ל הקב"ה לא"א התהלך לפני אחזתו רעדה וכו'דעת סופר עמ' שפח ע"א
לב ע"א בשעה שאמר הקב"ה לא"א התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' כיון שא"ל ואתנה בריתי ביני וביניך נתקררה דעתובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לז
לב ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים, אחזתו רעדה וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' פא
לב ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה, שמא יש בי דבר מגונהקרן לדוד בראשית עמ' פז, צח
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ה בהקדמה
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמיםלפרקים (תשסב) עמ' תמד
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמג
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רעג
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו, 'התהלד לפני והיה תמים' אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמד לו 'ואתנה בריתי ביני ובינך, נתקררה רעתוכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים, אחזתו רעדה וכו'עולת ראיה ח"א עמ' שצו-שצז; פניני הראי"ה עמ' 432-436
לב ע"א בשעה שנתרשל מרע"ה מן המילה באו אף וחימה וכו' לחימה הרגו וכו' תרי חמה הוו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצב
לב ע"א בשעה שנתרשל משה מן המילה בא אף וחימה וכו'ברית שלום (תעח) דף כה ע"ב
לב ע"א בשעה שנתרשל משה מן המילה בא אף וחימה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קנח, תשסח
לב ע"א בשעה שנתרשל משה מן המילה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 199
לב ע"א בשעה שנתרשל משה מן המילה וכו'אפיקי ים עמ' רלה
לב ע"א בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהוויקרא יעבץ עמ' קפא
לב ע"א גדולה ברית מילה שנקרא תמיםבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ב אות ב
לב ע"א גדולה היא המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואיתן האזרחי עמ' קעד
לב ע"א גדולה מילהבאר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ו אות ב-ה
לב ע"א גדולה מילהדרכי איש דף טו/עו ע"ג
לב ע"א גדולה מילה וכו'עולם אחד פרק עה
לב ע"א גדולה מילה וכו' שאין לך מי שנתעסק וכו'אפיקי ים עמ' רלו
לב ע"א גדולה מילה שאילמלא מילה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תצח
לב ע"א גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץברית מנוחה (תשנט) עמ' קלז
לב ע"א גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריז
לב ע"א גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 228
לב ע"א גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שום מילהחן טוב (תשסה) בראשית עמ' שי
לב ע"א גדולה מילה שאלמלא היאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ער, קלו
לב ע"א גדולה מילה שאלמלא היא כו'תוכחת חיים (תר) שמות דף יג ע"א
לב ע"א גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץ וכו'דרך ישרה עמ' קמא
לב ע"א גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץרנת יצחק יהושע עמ' מז, ישעיה עמ' תיב, תיג
לב ע"א גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ופליגא דר"א שאמר גדולה תורה שאלמלא תורה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנה {מהרי"ט כתב שאין מחלוקת באגדה}
לב ע"א גדולה מילה שאלמלי היא לא נתקיימו שמים וארץ, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קסט
לב ע"א גדולה מילה שנכרתה עליה שלש עשרה בריתות וכו'בי חייא ח"א עמ' ל
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קע
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמצווה ועושה ח"א עמ' תעו
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתודהמאמץ כח (תשעה) עמ' קכה, קלא, קמג
לב ע"א גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורהלחמי תודה דף עג ע"ב
לב ע"א גדולה מילהרב שלום (אדלר) עמ' יט
לב ע"א גדולה מילה, ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמד
לב ע"א גדולה מילה, שאיו לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו, ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר 'התהלד לפני והיה תמים', וכתיב 'ואתנה בריתי ביני ובינךכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א גדולה מילה, שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלה ד"ה רב
לב ע"א גדולה מילה, ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאסופת מערכות דברים עמ' קכ
לב ע"א גדולה מצות מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינושמלת אליעזר ח"ב עמ' שלג, רצה
לב ע"א גדולה תורהאיש מבין ח"א דף י ע"ג
לב ע"א גדולה תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קעב
לב ע"א גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאש דת (אסאד) עמ' שכא
לב ע"א גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פז
לב ע"א גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ו
לב ע"א גדולה תורה שאלמלא תורהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קלו
לב ע"א גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיב
לב ע"א גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתהלה לדוד (והרמן) פרק קלב פסוק יב הערה ב
לב ע"א דרכו של הקב"ה לשלם מדה כנגד מדהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צד
לב ע"א האף והחמה שהם מכהות של מלבים משחיתיםחיים לגופא (תשסה) עמ' מט
לב ע"א הוא כהן ואין זרעו כהניםניבי זהב עמ' מ, שצט
לב ע"א הכיר אברהם את בוראומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 46, 31, 28, 22, 4, 318, 86, 73
לב ע"א הכיר אברהם את בוראודעת חיים עמ' קכב
לב ע"א המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמוקהלת יעקב - אלול עמ' כז
לב ע"א המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקיט
לב ע"א הנודר מן הערלים אסור בגויים שכל הגויים קרויים ערליםבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ד
לב ע"א השטן בחושבניה תלת מאה ושיתיןנתיבות יצחק ח"ג עמ' תס
לב ע"א התהלך לפני והיה תמים וכו' אחזתו רעדהדברי שאול בראשית עמ' קנג-קנח, ויקרא עמ' רמט
לב ע"א ואמר ר' אמי ב"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנא' עקב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמא
לב ע"א והג"ה בעין יעקב ועיון יעקב זמן הברית בין הבתריםמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ה
לב ע"א וי"א לחימה הרגו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פט דף רד ע"א
לב ע"א ויבקש המיתו, בשביל שלא מל אליעזר בנוצמח צדקה עה"ת עמ' לא
לב ע"א ויוצא אותו החוצה וגו'ברכת אבות עמ' ב
לב ע"א ויוצא וכו' צא מאצטגנינות שלך וכו'אפיקי ים עמ' רלח
לב ע"א וירק את חניכיומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 31
לב ע"א וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםדברי סופרים סי' טז (עמ' 13)
לב ע"א וירק את חניכיו וכו' רב אמר וכו' שמונה עשר ושלש מאות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמד, ח"ו עמ' קעח
לב ע"א וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהבביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכ ע"א
לב ע"א וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהבדובר צדק עמ' 195
לב ע"א וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בתורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קפח
לב ע"א וירק את חניכיו רב ושמואל חד אמר שהוריקן בזהב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 65
לב ע"א ויש אומרים לחימה הרגו וכו' גונדא דחימהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלו ד"ה והנה
לב ע"א ולא נקרא תמים אלא על שם מילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסא
לב ע"א ומהרש"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כז
לב ע"א ופליגא דר"א דא"ר אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה וכו'מגילת סמנים עמ' לט
לב ע"א חביבה מילהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ח אות ה
לב ע"א חימה משה הרגו וכו'זך ונקי עמ' רכז, רכח
לב ע"א חניכיו זה אליעזרדברי משה (שהם, תשמח) עמ' סה
לב ע"א טעמי גזירת גלות מצריםשירת הפסח אות נ, קב, קח, קיג, קכא, קסט
לב ע"א כל אדם שאינו מנחשעולם הפוך פרק לד
לב ע"א כל אדם שאינו מנחש וכו' במחיצה שאפילו מה"ש אין יכולין ליכנסתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א כל אדם שאינו מנחש כו' (וע"י ומפ')לקוטי שיחות חי"ח עמ' 264
לב ע"א כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו וכו'אפיקי ים עמ' רמ
לב ע"א כל המנחש לו נחשדברי שאול במדבר עמ' ריב
לב ע"א כל המנחש לו נחש וכו' מדה כנגד מדהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א כל המתמים עם הקב"ה שעה עומדת לועטרת יהושע שמות עמ' רה
לב ע"א כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמואוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רלב
לב ע"א כל המתמים עצמו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 48
לב ע"א כל המתמים עצמו שעה עומדת לונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצה
לב ע"א כל המתמים עצמו שעה עומדת לושמלת אליעזר ח"ב עמ' רצט
לב ע"א כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו'אפיקי ים עמ' רלט
לב ע"א כלפני שהפריז על מדותיו של הקב"המסילות הנביאים שופטים עמ' קפג
לב ע"א כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה ואמר שמא יש בי דבר מגונה וכו'חן טוב (תשסה) בראשית עמ' דש
לב ע"א לא יעשה עם תלמידיו אנגריאלקט אמרי קודש - בראשית עמ' נ
לב ע"א לא למשה בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקברית שלום (תעח) דף לח ע"ב
לב ע"א לא למשה בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקברית שלום (תשסח) עמ' רמא
לב ע"א לא למשה רבינו ביקש שטןברכת אבות עמ' קנח
לב ע"א לחימה הרגו כו' תרי חימה הוו ואב"א גונדא דחימה, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' סח
לב ע"א מ"מ נענש א"א שנשתעבדו בניוניבי זהב עמ' מח
לב ע"א מי קרוי חתן הווי אומר זה התינוקעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 28
לב ע"א מילה שקולה כנגד כל המצוותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צד
לב ע"א מפני מה נענש א"א ונשתעבד בניו וכו' מפני שעשה אנגריה בת"חמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' כא
לב ע"א מפני מה נענש א"א כו' מפני שעשה אנגרי' בת"חרנת יצחק תענית עמ' עז-עח
לב ע"א מפני מה נענש א"א מפני שעשה אנגריא בת"ח, ור"ן ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קח
לב ע"א מפני מה נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו למצריםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רלד, רלח
לב ע"א מפני מה נענש אברהםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנט
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' ור"י אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז וכו' שגא' במה אדע כי אירשנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלב ד"ה במה
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מז
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לךרישומי דברים עמ' ט
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניולקוטי מאמרים עמ' 135
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצריםדרשות מהר"ם חביב עמ' קיט
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חזרע שמשון לך לך אות נו
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמה, קמט, קס, קסח, תעא
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"ד
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ל
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםשם דרך בראשית ח"א עמ' רלד, רמז
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנז
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים, מפני שעשה אנגרייא בת"ח, שנאמר 'וירק את חניכיו ילידי ביתו', ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה, שנאמר יבמה אדע בי אירשנה'כתב סופר אגדות כאן
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו', אגדות מהר"לאמרות חיים עמ' רפ
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קד
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםיושב אהלים עמ' יד, טז
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שהפריז על מרותיו של הקב"ה וכו'לחמי תודה דף ק ע"ב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שעשה אנגרייא בת"חאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קסג
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפג; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח (מהד' תשנ"ד) עמ' עב; פניני הראי"ה עמ' 128
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קמו
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו, מפני שהפריש בני אדם תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש וכו'ארוחת תמיד עמ' יד ע"א ד"ה עוד
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' נח
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו שנשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנה מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ההדרש והעיון בראשית מאמר נח
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו, ור"ןבאר מחוקק (תשמט) עמ' י, יב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו, ור"ןבאר מחוקק (תשעה) עמ' יט, כב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"חברית שלום (תעח) דף כד ע"ג
לב ע"א מפני מה נענש אברהם וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנח
לב ע"א מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קי
לב ע"א מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' צב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' שו
לב ע"א מפני נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חצמח צדקה עה"ת עמ' צח
לב ע"א מפני שאמר אברהם במה אדע כי אירשנה לכן נענש בידוע תדעברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ט
לב ע"א מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תסח ד"ה וזהו
לב ע"א מפני שהפריז על מידותיו של הקב"הערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 63
לב ע"א מפני שנתעסק במלון תחלהשיחות עבודת לוי סי' ל אות א
לב ע"א מפני שעשה אנגריא בת"חשפע חיים - נישואין עמ' סה
לב ע"א מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםיחל ישראל אבות ח"א עמ' רמא
לב ע"א משה הרגו לחימהרנת יצחק תהלים עמ' תיז
לב ע"א משה הרגו לחימהאפיקי ים עמ' תקלב
לב ע"א מתי הכיר אברהם את בוראוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
לב ע"א נענש אברהם בשביל שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
לב ע"א נשתעבדו בניו של אברהם אבינו במצרים לפי שעשו אנגריא בתלמידי חכמיםשם ישראל עמ' כט
לב ע"א עשה דברים לשם פעלןדרך ה' השלם עמ' נא - דרך לחיים
לב ע"א צא מאיצטגנינות שלךבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נט אות ג
לב ע"א צא מאיצטגנינות שלךדברי שאול בראשית עמ' קלז, קמא
לב ע"א צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלמאמץ כח (תשעה) עמ' קח
לב ע"א ר"ן ד"ה דכתיבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ריח
לב ע"א רא"ש ד"ה מפני מהדרשות מהר"ם חביב עמ' קכא
לב ע"א רבי אומר וכו' תמים אלא ע"ש מילה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 44
לב ע"א רש"י ד"ה גונדא. חיל שלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלו ד"ה והנה, עמ' תקלז ד"ה ומכל
לב ע"א שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץחכמת התורה אמור עמ' קצ
לב ע"א שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' מ
לב ע"א שאילמלא מילה לא נתקימו שמים וארץס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 14)
לב ע"א שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11)
לב ע"א שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנחל חיים סי' מד אות ד
לב ע"א שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כז
לב ע"א שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמנחת יואל עמ' ה, רנד
לב ע"א שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים כו'מראה הגדול ח"א דף עג ע"ב
לב ע"א שהוריקן בזהב וכו' פירש"י, ואברותי' בירקרק חרוץס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רכט
לב ע"א שהוריקן בתורהס' הבוטח ח"ב עמ' שיג
לב ע"א שהוריקן בתורה ובשבילה נצחו במלחמהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנט
לב ע"א שהוריקן בתורה וכו' שהוריקן בזהבהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעג
לב ע"א שלא גייר אנשי סדוםפרי חיים (קנולר) פרשת לך
לב ע"א שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרפניני יחזקאל עמ' (לא)
לב ע"א שמנה עשר ושלש מאות אמר רב אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוירישומי דברים עמ' ט, י
לב ע"א שמנה עשר ושלש מאות וכו' כנגד כולם וכו' אליעזר הוא רחושכניה הכי הויהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעג
לב ע"א שנתעסק במלון תחילהבעקבות משה שמות עמ' פה
לב ע"א שנתעסק במלון תחילהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' טו, ויקרא-דברים עמ' שכג
לב ע"א שעשה אנגרייא בת"חס' הבוטח ח"ב עמ' שטז
לב ע"א שקולה מילה ככל התורה כולה וכו'דרך ישרה עמ' קלז, קמב
לב ע"א שקולה מילה כעד כל התורהאפיקי ים עמ' תקכה
לב ע"א תנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשיתבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ה, תולדות אות לד, לה, וישלח אות לה
לב ע"א תניא גדולה היתה המילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'ארוחת תמיד עמ' יט ע"א ד"ה באופן
לב ע"א תניא רבי אומר גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו, ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנ
לב ע"א תניא רבי אומר גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם המילה וכו'איתן האזרחי עמ' קעה
לב ע"ב אברהם אבינו היה כהןבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות א
לב ע"ב אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנום וכו'פניני יחזקאל עמ' שצג
לב ע"ב אברהם אבינו כהן היהשני המאורות (תשסח) עמ' ט
לב ע"ב אברהם אבינו כהן היהברכת אבות עמ' עד
לב ע"ב אברהם אע"ה הי' כהןשם ישראל עמ' רנו
לב ע"ב אברהם המליכו לבסוף על רמ"ח אבריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לח
לב ע"ב אברהם לאחר שמל נעשה שלם ברמ"ח איבריםתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד
לב ע"ב אברהם מלך על כל איבריולקט שיחות מוסר ח"א עמ' פד
לב ע"ב אברהם עולה רמ"ח נגד רמ"ח אבריו של אדםפניני יחזקאל עמ' כ, תרו
לב ע"ב אברהם, בגימטריא רמ"ח, השליטו על כל רמ"ח איבריו להיות כולם ברשותוקרן לדוד שמות עמ' רכד, ויקרא-במדבר עמ' פו
לב ע"ב אברם הוא אברהם, בתחילה השליטו על רמ"ג איברים ואחר כך על רמ"ח גימטריא אברהםכתונת פסים (תשעא) עמ' רסב
לב ע"ב איש מסכן - יצר הטובביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כא פסוק יג
לב ע"ב אמר ר' זכריה משום ר' ישמעאל בקש הקב"ה להוציא כהונה משם דכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 155
לב ע"ב אמר רמי בר אבא מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו', עיר קטנה זה הגוףדרכי התשובה עמ' קכז
לב ע"ב אתה כהן לעולם על דברתידברי סופרים סי' לו (עמ' 34), דברי חלומות סי' כה (עמ' 196), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 169), דובר צדק עמ' 29, לקוטי מאמרים עמ' 96
לב ע"ב בא אלי' מלך גדול וכו' ובנה עלי' מצודים וחרמים וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 191
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא הכהונה משם שנאמר והוא כהן וכו'בי חייא ח"א עמ' לב, מ
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעא
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונותפלת דוד (אדר"ת) עמ' טו
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' ור"ן ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לד
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ב עמ' קא
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לט
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' מיד נתנה לאברהםרנת יצחק תפלה עמ' לח
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו', כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו', אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו מיד נתנה לאברהםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפב
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' הוא כהן ואין זרעו כהןפניני דעת עמ' ל, מג, רכט
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםציץ השדה - שדי יער עמ' לב
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, ובת"ירנת יצחק תהלים עמ' תקז
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פז
לב ע"ב ביקש הקב״ה להוציא כהונה מזרעו של שםקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' נו
לב ע"ב ביקש הקב״ה להוציא כהונה משםציץ השדה חנוכה עמ' ג, כח
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםמנחת מרדכי עמ' טו
לב ע"ב ביקש להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים וכו'אפיקי ים עמ' רמה
לב ע"ב בעידנא דאיתא יצה"ר לית דמדכר יצה"טקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' מו
לב ע"ב בעידנא דיצה"ר לית דדכיר ליצ"טמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' נא, רפ, ח"ב עמ' שצג, ת
לב ע"ב בקש הקב"ה להוציא כהונה וכו'עולם אחד פרק סט
לב ע"ב בש"מ, דיצ"ט ניתן באדם משיש חיות באבריו, ובפסקי תוס' אות ס"ב שבשעת לידה נכנס יצה"ו ומגרש ליצ"טרנת יצחק - פרק חלק עמ' כז-כח
לב ע"ב בשביל שהקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה ממנו כהונה וכו'זרע שמשון לך לך אות מג
לב ע"ב בשעה שמלכי צדק הקדים ברכת אברהם לברכת הקב"ה נטלה ממנו כהונה ונתנה לאברהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצט
לב ע"ב בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצ"טלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרז
לב ע"ב בשעת יצה״ר לית מאן דמדכר ליצ״טס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פו, צה
לב ע"ב בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קח
לב ע"ב בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשם דרך במדבר עמ' שא
לב ע"ב בתחי' המליכו וכו' ואלו הם שתי עיניים וכו'אפיקי ים עמ' רמא
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשעורי דעת ספר ב עמ' י
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםתורת מהרי"ם בראשית עמ' עז, עט
לב ע"ב בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשארית מנחם - מאמרים עמ' קנה
לב ע"ב בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיב
לב ע"ב בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"חהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנו
לב ע"ב בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשרגא המאיר על התורה עמ' תיד
לב ע"ב גדולה מילה וכו'פניני יחזקאל עמ' שעז
לב ע"ב גדולה מילה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפז
לב ע"ב דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצ"טרסיסי לילה סי' ב (עמ' 3), צדקת הצדיק סי' רכ
לב ע"ב דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצ"ט מי מרום ח"ז עמ' שס
לב ע"ב דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קיז
לב ע"ב דבשעת יצר לית דמדכר וכו'אפיקי ים עמ' רמד
לב ע"ב דהוא כהן ואין זרעו כהןפני חיים (פלג'י) עמ' כז ע"א
לב ע"ב הוא כהן ואין זרעו כהןתורת אביגדור ח"א עמ' יח
לב ע"ב הוא כהן ואין זרעו כהן מפני שהקדים ברכת עבד לברכת רבובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כח, כט, סד, סו, וירא אות צ
לב ע"ב הכהונה ניטלה משם בשביל שהקדים ברכת אברהם להקב"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמח
לב ע"ב המליכו הקב"ה וכו' על דמ"ח אבריםתורת מנחם חכ"ז עמ' 147
לב ע"ב המליכו לאברהם על רמ"חמאיר נתיבות ח"ב עמ' מב
לב ע"ב הקדים שם ברכת עבד לברכת קונותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשכט
לב ע"ב השטן בחושבי' שס"ד הוי' וכו'אפיקי ים עמ' רמא
לב ע"ב השטן בחושבני' שס"ד (וברא"ש ור"ן)תורת מנחם חכ"ז עמ' 46
לב ע"ב השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה, ור"ן ווא"ש שםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רכד
לב ע"ב ואמר רבי אמי כתיב אברם וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קז
לב ע"ב ואמר רמי בר אבא כתיב אברםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קעד
לב ע"ב ואמר רמי בר אבא כתיב אברם וכתיב אברהםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רפט
לב ע"ב ובא אליה מלך גדול וסבב אותה - זה יצר הרעאסופת מערכות דברים עמ' שא
לב ע"ב ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו'צלח רכב עמ' רפז
לב ע"ב ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ראפיקי ים עמ' רמד
לב ע"ב ובא אליה מלך גדול זה יצה"ר ומצא בה איש מסכן זה יצה"טדרשות הצל"ח השלם עמ' ש
לב ע"ב ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםאור זרוע לצדיק עמ' 40
לב ע"ב והחכמה תעוז לחכם זו תשובהעמודי חיים דף ס"ז ע"ג (עמוד תורה אות ע"ט ד"ה ובדרך)
לב ע"ב ולבסוף המליכו על רמ"ח, ובתוס' ורא"שבית ישי - דרשות עמ' רצה, דש
לב ע"ב ומצא בה איש מסכן וחכםרנת יצחק משלי עמ' עז
לב ע"ב ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טחכמת התורה פקודי עמ' רלא
לב ע"ב ופתוס' הוספת "ה" בשמו של אברם לאברהםימלא פי תהלתך ח"א עמ' קו
לב ע"ב ור"ן ותוס' - הכהונה ניטלה משם וניתנה לאברהםמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות א, וישב אות ו
לב ע"ב זו תורה ומע"ט מעשרה שליטים ב' עיניים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
לב ע"ב כהן אסור בגיורת ומשוחררתבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ע
לב ע"ב כל יומא אית ליה רשות לאסטוני בר מיום כיפורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 209
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שפו
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהםנתיבות יצחק ח"ג עמ' רפד, שס
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 80, ח"ח עמ' 78
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו להקב"ה על רמ"ג אברים וכו'בי חייא ח"א עמ' רצג
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'עמודיה שבעה עמ' רע
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' המליכו הקב"ה וכו' על רמ"ח אבריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 24, 42
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם, בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלא
לב ע"ב כתיב אכרם וכתיב אכרהם, בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים לבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ר"ןאמרות חיים עמ' טו, קעח
לב ע"ב לבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו' (ור"ן)תורת מנחם חלק לג עמ' 332
לב ע"ב לפני המילה אברם אחרי המילה אברהםציץ השדה - שדי יער עמ' תג
לב ע"ב מ"ד עיר קטנה וכו'אפיקי ים עמ' רמב
לב ע"ב מאי דכתיב עיר קטנה וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'אמרות חיים עמ' קעה, רפג
לב ע"ב מאי דכתיב עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף ובא אליה מלך גדול זה יצה"רגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמו
לב ע"ב מאי דכתיב: עיר קטנהמורשה - שיחות למועדים עמ' ל
לב ע"ב מהרש"א ד"ה השטן חושבני'בנין שאול עמ' רכז
לב ע"ב מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רפניני שבח עמ' רא
לב ע"ב מלך זקן, הוא היצר הרע שהוא זקןקרן לדוד שמות עמ' סב
לב ע"ב מלכי צדק מלך שלם זה שם בן נחמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסא
לב ע"ב מעכשיו זכה למשול על רמ"ח אבריו, גם אלו ה' אברים שאינם ברשותו של אדםקרן לדוד בראשית עמ' קמז
לב ע"ב מפני שעשה אנגריא בת"ח ובפי' הרא"שאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מא
לב ע"ב מתחיל המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםפניני דעת עמ' לד
לב ע"ב נטלה כהונה מאבימלךמהר"ם שיק בראשית עמ' סח
לב ע"ב עד עכשיו היה שמך אברםמאכסניא של התורה סי' ח
לב ע"ב עיר קטנה - העם הם אברים של אדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עא
לב ע"ב עיר קטנה היינו גוף האדם הנשמה נקראת.ילד נגד היצר הרע שנקרא מלך זקןכתונת פסים (תשעא) עמ' קעט, רב, רלט
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים בה מעטלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לז
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, מלך גדול זהו היצר הרע שכל האיברים מרגישים בו, ואיש מסכן זהו היצר טובדרשות באר יצחק עמ' מב
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ה
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'בעקבות משה שמות עמ' רא
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' ובא אליה מלך גדול וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מג, קטו
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףאש דת (אסאד) עמ' רמח
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףדברי שאול ויקרא עמ' שלב
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףדרשות שמואל עמ' טז, צג
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףהשיר והשבח ח"ב עמ' כח
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עד
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףמאור עינים (תשעה) עמ' תפד
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףמאיר נתיבות ח"א עמ' ר, ח"ב עמ' כו
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קלא, רכז, רסו, רמא
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חלק לד עמ' 244
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חלק ס עמ' 378
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חמ"ח עמ' 316
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חנ"ב עמ' 137, חנ"ג עמ' 166
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף "ובא אליה מלך גדול וסבב אותה" זה יצה"ר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנא
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםתורת מנחם ח"ז עמ' 80, חי"ז עמ' 216, חכ"ו עמ' 217
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וכו' זה יצר הרעלדור ולדורות ח"א עמ' עא
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו' איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פא
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו' איש מסכן וחכם זה יצר טוב וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' פג
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו' אלו אברים וכו' וחכם זה יצ"ט וכו' תשובה ומעש"טתהלה לדוד (והרמן) פרק נט פסוק טו הערה ד
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו' זה יצה"ר וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 309
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו' מלך גדול זה יצה"ר בו' איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלג
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף וכו', וברא"ש ובש"מרנת יצחק - פרק חלק עמ' כט
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף, ואנשיה בה מעט אלו האבריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצד
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף, מעשרה שליטים וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק ה
לב ע"ב על שאמר אברהם במה אדע כי אירשנה נשתעבדו בניו רד"ו שניםבאר שרים פרשת שמות דרוש ג אות ו
לב ע"ב עשרה שליטים אחר מהם הוא ראש הגויהדברי שאול דברים עמ' סה
לב ע"ב פסקי תוס' סי' סבדרשות מהר"ם חביב עמ' תעט
לב ע"ב צא מאיצטגנינות שלךשער החצר (תשעב) סי' עג
לב ע"ב ראוי היה לצאת כהונה משםמהר"ם שיק בראשית עמ' סח-סט
לב ע"ב שומר אבידה פטור מצדקהפניני יחזקאל עמ' תפא
לב ע"ב שם כהן זאין זרעו כהןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ו
לב ע"ב שמנה עשר ושלש מאות וכו' אליעזר כנגד כולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלט
לב ע"ב שעשאה אנגריא בתלמידי חכמיםעבודת חיים ח"א עמ' קפו
לב ע"ב שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםשיחות עבודת לוי סי' קד אות ח
לב ע"ב שקולה מילה כנגד כל המצוותביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק יז
לב ע"ב תוס' - אבל הכא לא קחשיב לב וכו'אמרות חיים עמ' קעט
לב ע׳׳א גדולה מילה שאלמלא היא וכו'תוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' לג
לב ע״ב ואמר רמי בר אבא כתיב אברם וכתיב אברהםאור מאיר ח"א עמ' כה
לב עיר קטנה זה הגוףחומת אנך (תקסא) ח"א דף רצח ע"ד, כסא דוד (תקנד) דף סה ע"א
לב עיר קטנה זה הגוףכוכבי אור (תשלד) עמ' צט
לב עיר קטנה זה הגוףכסא דוד (תשנ) עמ' רעה
לב עיר קטנה זה הגוףשרגי טובא דרוש ב
לב עיר קטנה זה הגוףשרגי טובא דרוש ד
לב עיר קטנה זה הגוףחומת אנך קהלת אות לד
לב עיר קטנה זה הגוףכסא דוד (תקנד) דף סה ע"א
לב צא מאצטגנינות שלךאשל חיים ח"א עמ' עא
לב קרבן על אשתו סוטה, ור"ןראש דוד (תקלו) דף עב ע"ג
לב ר' אומר גדולה כו'קידש ידיד דף טו ע"ד, טז ע"א
לב רא"ש סימן י' דכיון דצריך לפרט הגדר אי לא פירט לא הוי התרהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעד
לב שכינה שורה על חכם גבור ועשיר וכולם ממשהאשל חיים ח"א עמ' קיט
לב תוס' - בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' תימא דאאע"ה נמי היה מזרעו ש"שסוכת דוד (שירירו) דף כז ע"ב
לב תינוק כל זמן שהוא במעי אמו היצר טוב שרוי עמו והיצה"ר נכנס רק אחר לידתומצווה ועושה ח"ב עמ' תקמ
לב. א"ר אבהו א"ר אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' פ
לב. א"ר אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו רדו שנה מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' ורבי שמואל בר נחמני אמר על שאמר במה אדע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסג
לב. א"ר לוי כל המנחש לו נחששבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לב. א"ר לוי כל המנחש לו נחש שנאמר כי לא נחש ביעקב, והא בלמ"ד אל"ף כתיב, אלא משום מדה כנגד מדהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צד
לב. אברהם אבינו הכיר את בוראו בן ג' שנה עקב אשר שמע אברהם בקולי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קה, תקמד
לב. אברהם אבינו הכיר את בוראיבן מלך - חכמה ומוסר עמ' רמא, רפ, תפז
לב. אברהם הכיר אח בוראושבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ב
לב. אברהם הכיר בוראו בגיל שלוששיחות לספר בראשית עמ' עג
לב. אברהם הכיר בוראו בן ג' שנהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קב
לב. אברהם הפריז על מידותיו של הקב"הגור אריה בראשית פט"ו הערה 20, אות ח
לב. אברהם נענש על אמירת במה אדעמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"ב
לב. אברהם נענש על שעשה אנגריא בת״חדולה ומשקה - חנוכה עמ' קח
לב. אברהם נענש שאמר במה אדעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
לב. אברם אינו מוליד אברהם מולידמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצ
לב. אותו מלון סמוך למצרים היהתיבת גמא (תשסז) עמ' צ
לב. אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני וכו' נתקררה דעתוהישר והטוב (תשסג) עמ' תקו
לב. אחזתו רעדה וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לה
לב. אחזתו רעדהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מח ע"ב
לב. איכא מ"ד דדריש אם לא בריתי וגו' אמילה, ופליגי אדר' אליעזר שדורשה לענין התורהמרפא לנפש בראשית עמ' יג, קג
לב. אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשם יחזקאל עמ' תא
לב. אין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
לב. אין מזל לישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפח {אברהם נקרא ישראל}
לב. אין מזל לישראל וכו'רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' נח
לב. אין מזל לישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' קה
לב. אליעזר הוא, דחושבניה הכי הוישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סז, קסד
לב. אליעזר לבדו הי'תורת יחיאל בראשית עמ' קכח
לב. אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמודגל מחנה יהודה עמ' לט
לב. אלמלא מילה לא בראו הקב"ה את עולמושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסח
לב. אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סח, פח
לב. אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקנב
לב. אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' עג, רלט, דברים עמ' קלא
לב. אלמלא ניתנה תורה לא נתקיימו וכו'רגל ישרה עמ' כא
לב. אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2289, פ"ו הערה 2079
לב. אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח, ריט
לב. אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה, ויקרא-במדבר עמ' רלט, דברים עמ' קלב
לב. אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנטריקן (תשעד) עמ' פז
לב. אלמלא תורה שמים וארץ לא נבראולהורות נתן בראשית עמ' רצט
לב. אלמלא תירה לא נתקיימו שמים וארץחיי נפש ח"א עמ' עח ע"א
לב. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, זהו התורה שבשבילה נבראו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ט עמ' צד
לב. אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכד
לב. אם לא בריתי יומס ולילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקד
לב. אמול ואצא לדרך סכנה הואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שלא
לב. אמר ר' אליעזר גדולה תורה - שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' פז
לב. אמר רבי אבהו אר"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא לתלמידי חכמים וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' נא
לב. אף וחימהגלגולי נשמות (תשסא) סי' ק ס"ק ד
לב. אר"א מפני מה נענש א"א וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא, מד, רצג
לב. באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ז
לב. באו אף וחמה להרוג למשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קח
לב. ביום הכפורים אין להשטן רשות לקטרגשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצא
לב. במה אדע כי אירשנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' לז
לב. בן ג' הכיר אברהם את בוראומנחם ציון (תשסד) עמ' מה, פט, קיט
לב. בן ג' הכיר את בוראודרך אמונה ובטחון עמ' קג
לב. בן ג' הכיר את בוראוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
לב. בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצד
לב. בן ג' שנים הביר אברהם את בוראומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קל
לב. בן ג' שנים הביר אברהם את בוראוקהלת משה (תשסב) עמ' קעח, רז
לב. בן ג' שנים הכיר אאע"ה את בוראו, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, חושבניה מאה ושבעין ותריןדעת תורה שמות עמ' שמד
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצה
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף כט
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נו
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומצור דבש עמ' טז
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומרפא לנפש בראשית עמ' קמב
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלה לישראל (תשעא) עמ' קלב
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושם יחזקאל עמ' רטו, תנד
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שז
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' סו
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף כב ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פ' כא דף פ ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יו דף מג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף שעט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף נט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קד דף סד ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף יב ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת חיי שרה דף כו ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יב ע"ב
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו ומהרש"א בנ"ב נשלם ידיעתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קעח
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותרץשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכו
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור אברהם (זוועהיל) עמ' קט
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוחמודי צבי שמות עמ' רכח
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך (תשסא) עמ' שנז
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנו
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את מראוישמרו דעת עמ' כה, כח, רלד, שי
לב. בן ג' שנים הכיר את בוראומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' יב
לב. בן ג׳ שנים הכיר אברהם את בוראוזכרון משלי עמ' יג אות ד
לב. בן גי שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמו
לב. בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף עג ע"ב
לב. בן ני שנים הכיר אברהם אבינו את בוראולב אביגדור עמ' פז
לב. בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עז, קנח, שעג
לב. בן שלש הכיר אברהם את בוראובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1109
לב. בן שלש שנים היה (אאע"ה) כשהכיר את בוראו שנאמר עק"ב אשר שמע אברהם בקוליתפארת צבי בראשית עמ' קעח
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראומחשבת מוסר ח"ב עמ' רמג
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודרשות שמן רוקח עמ' שס
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קב
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחשבת מוסר ח"א עמ' רמח
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחשבת מוסר ח"ג עמ' קנד
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפא
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופרפרת משה ח"א עמ' קנו
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות יד
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפא
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושרתי - קונטרס הנרות עמ' לה
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריט, רמו
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כז
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומדבר יהודה (תשסב) עמ' שסה
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועקבי אבירים (תשסה) עמ' יז, תנ
לב. בעידנא דיצה"ר לית במדכר ליצ"טישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
לב. בעניין אברהם שנטל עמו תלמידי חכמים, ונענש על זהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 216-217
לב. בץ ג' שנה הכיר אברהם את בוראוגור אריה בראשית פכ"ד הערה 174, פמ"ו הערה 92, דברים פל"ג הערה 14
לב. ברית מילה שקולה ככל המצוותשיחות לספר במדבר עמ' רט
לב. בשעה שא"ל הקב"ה היה תמים אחזתו רעדה וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק י
לב. בשעה שא"ל הקב"ה היה תמים אחזתו רעדה וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק י
לב. בשעה שא"ל הקב"האמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
לב. בשעה שאמר הקב"ה לא"א התהלך לפני והי' תמים אחזתו רעדה שמא יש בי דבר מגונהיגל יעקב (תשנג) בראשית אות מו, נ, נד, נט, עה, פקודי אות קפד, ואתחנן אות כא
לב. בשעה שאמר הקב"ה לא"א וכו' אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה וכו'שבח נעורים עמ' רכג
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאאע"ה התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סג, סז, עא, צט, ח"ב עמ' קעא, תקלו, תריח
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה את עצמותיויד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יו/יז ע"א
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' כט
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, קפה, ויקרא-במדבר עמ' עג
לב. בשעה שאמר הקב"ה למשה התהלך לפני אחזתו רעדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעז
לב. בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם "היה תמים" אחזתו רעדהמוסר והדעת בראשית עמ' עג
לב. בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו "התהלך לפני והיה תמים" אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונהשרתי ח"א עמ' קעד
לב. בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' מה
לב. בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'להורות נתן בראשית עמ' קעב
לב. בשעה שנתרשל משה רבינוזבחי צדק (דיסקין) עמ' צח
לב. בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחומה ובלעוהו וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כו/כז דף קי ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נא ע"ב
לב. בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהו וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קז*
לב. בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה וכו'שמחת הנפש עמ' קיז
לב. בתחילה השליטו על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"חערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמג
לב. גדול המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עלמאכתנות אור עמ' תקמ
לב. גדול מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפא
לב. גדולה מילה וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 208
לב. גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנ' התהלך לפני והיה תמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לב. גדולה מילה שאין לך צדיק גמור בעולם כאברהם אבינו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכג ע"ב ודף קכד ע"א; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ו דף קי ע"ב
לב. גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצב ע"א
לב. גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדובר צדק (זילבר) עמ' נד
לב. גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו/ז ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יו/ז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חיי שרה דף יט ע"ג
לב. גדולה מילה שדוחה את השבת וכו'מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 114
לב. גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל שנא' התהלך לפני והי' תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קג, קה
לב. גדולה מילה ששקולה ככל מצות שבתורה וכו' גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קז, רלא, רלב
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהבני אתה עמ' קמט
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהשבח נעורים עמ' קמז, רכו
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורההגות לב עמ' 25
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפב
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף ח ע"א
לב. גדולה מילה ששקולה כנגר כל המצות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
לב. גדולה מילה ששקולה נגד כל המצוותאהבת חיים (דייטש) עמ' כב
לב. גדולה מילה ששקולה נגד כל המצוות שבתורהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 87
לב. גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לב. גדולה מילהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ב פסוק ג
לב. גדולה תורהמפניני הרב עמ' קעד
לב. גדולה תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מח הערה 11
לב. גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמט
לב. גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפד
לב. גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסד הערה 28, תתקסז
לב. גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנח
לב. גדולה תורה שאילמלי תורה לא נתקיימו שמים וארץחמודי צבי מועדים עמ' שמד, תקמד
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנח
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 57
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קצא
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מה ע"ב, הושענא רבה דף תצב ע"א
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץפרדס מרדכי עמ' תעו
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לב. גדולה תורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רמח
לב. גלות מצרים היה בחטא שאמר אברהם במה אדע, ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קיג, קכ, רלה, רעח
לב. גלות מצרים היה עונש על שא"א אמר במה אדעישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קז
לב. הוציא הקב"ה הכהונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריא
לב. הוציא הקב"ה לא"א החוצה וא"ל צא מאנצטגנינות שלךחמודי צבי מועדים עמ' שמה
לב. הוריקן בתורה הוריקן בזהבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רמג
לב. הכופר בעיקר כאילו כפר בכל התורה כולהקשוטי כלה (תשסג) עמ' סד
לב. הכיר אברהם את בוראומה שהיה הוא שיהיה עמ' יג
לב. הכיר את בוראופחד יצחק - ראש השנה מאמר א
לב. הכיר את בוראופחד יצחק חנוכה הערה כללית
לב. הכיר את בוראופחד יצחק סוכות מאמר א
לב. הכיר את בוראופחד יצחק פורים הערה כללית
לב. הכיר את בוראופחד יצחק פסח הערה כללית
לב. המזל היה מחיב שאברהם אינו מולידמנחת אליהו (תשסא) עמ' לד
לב. המילה שקולה כנגד כל המצוותמגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לב. המלאך נעשה כנחש בלעו מראשו עד יריכו ומרגליו עד אותו מקוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד
לב. הקב"ה מעניש את האדם מרה כנגד מרהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שפד, פניני חסידות בשלח יא, שמות ה
לב. הקב"ה משלם לאדם מדה כנגד מרהוזרח השמש על התורה עמ' קי
לב. התהלך לפני והיה תמים וכו' לא נקרא תמים עד שמל עצמו וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רכ
לב. התושבע"פ דוחה שבת ונגעים ואאע"ה נקרא שלם על ידהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לב. וא"ר אמי בר אבא בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ג
לב. ויהי בדרך במלוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
לב. ויוצא אותו החוצה - אמר אברהם לפני הקב"ה, רבש"ע, בן ביתי יורש אותי, אמר לו לאו, כי אם אשר יצא ממעיך, אמר לפניו, רבש"ע נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר לו צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראלדעת תורה ויקרא עמ' מט
לב. ויוצא אותו החוצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
לב. ויוצא אותו החוצה וכו' צא מאצטגנינות שלךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רסה
לב. 'וירח וגו' שלוש מאות ושמונה עשר' וכו' זה אליעזר עבד אברהם שמספרו כןעטרת ישועה (תשסד) אות טז ליום ר"ה
לב. וירק את חניכיה רב אמר שהוריקן בתורה וש"א, בזהבדברי אברהם דף ה ע"ג
לב. וירק את חניכיו - אליעזרמחשבת מוסר ח"ב עמ' שלד
לב. וירק את חניכיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סה
לב. וירק את חניכיו גר שי"ח וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימגלה עמוקות (תשסח) אופן צג
לב. וירק את חניכיו וגו' ח"א שי"ח עבדים הי' לאברהם ואיכא דאמרי אליעזר הוא דחושבני' הכי הויחמודי צבי מועדים עמ' יז
לב. וירק את חניכיו וכו' אליעזר הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סח
לב. וירק את חניכיו ח"א שהוריקן בתורה וח"א בזהביגל יעקב (תשנג) וירא אות נו
לב. וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהבפאר יעקב ח"א עמ' פז, פח, ח"ד עמ' שצח
לב. וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות. רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמודובר צדק (זילבר) עמ' מא
לב. וירק את חניכיו ילידי שמנה עשר ושלש מאות וכו', איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הויפאר יעקב ח"א עמ' פו
לב. וירק את חניכיו שמנה עשר ושלש מאות, אליעזר הואדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שנו
לב. וירק את חניכיו, זה אליעזרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סד
לב. וירק את חניכיו, ח"א שהוריקן בתורה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' עד
לב. וכי מקדימין ברכת עבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שה
לב. ומצא איש מסכן ומלט את העיר בחכמתו היינו היצה"ט וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תט, תמב
לב. ור"ן אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפי' מלאה"ש אין יכולין שם ליכנםלב אביגדור עמ' כד
לב. ותקח צפורה צור וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסט
לב. זרעו של שם אינו כהן שהקדים ברכת העבד לרבוחנן אלקים עמ' ח
לב. ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו'קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ד דף נא ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב/ג דף צג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף ק ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף ע ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת שמות דף לד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ג
לב. ח"ו שנתרשל משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
לב. חד אמר שהריקן בתורה וחד אמר שהריקן בזהבפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כו/כז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מג דף רצג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף יט ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צג דף מו/מז ע"ג
לב. חימה משה הרגוחנן אלקים עמ' קיט
לב. חתן דמים כו' זה התינוקבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ו
לב. חתן רמים אתה ליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלב
לב. ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות, זה אליעזרשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ל
לב. כל אדם שאינו מנחשמבשרת ציון ח"ג עמ' קה
לב. כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצה שאפילו מה"ש אינן יכולין ליכנס להנצח ישראל (שנט) פרק נג דף ס ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף קא ע"ד ודף קב ע"ב
לב. כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצתו של הקב"הנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתצח
לב. כל המנחשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלא
לב. כל המנחש לו נחשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
לב. כל המנחש לו נחש וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' ק, קכ
לב. כל המנחש לו נחש וכו' מדה כנגר מדה (פרש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' תקעה
לב. כל המנחשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רד
לב. כל המצות שעשה אאע'"ר, לא נקרא תמים עד שמלדברי יואל פ' נח דף קסו ע"א
לב. כל המתהלך בתמימות אפילו מלאכי השרת אין יכולים לעמוד במחיצתושבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ב, פרק כו פסוק א
לב. כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמג ע"ד
לב. כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכג
לב. כל המתמים עצמו הוא עם ה' יתברךדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1905, פ"ה הערה 1970
לב. כל המתמים עצמו הוא עם ה' יתברךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יז, יח, יח הערה 99
לב. כל המתמים עצמו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קיב, קיד,תיג
לב. כל התמים הקב"ה מתמים עמו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קפז
לב. כמה עבדים הלכו עם אברהם למלחמה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 36
לב. כרתי אתך ברית קאי על ברית מילהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לב. כשאמר הקב"ה לאאע"ה התהלך לפני וה"ת אחזתו רעדהיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מו, וירא אות נ
לב. כשאמר הקב"ה לאאע"ה התהלך לפני והיה תמים אמר שמא יש בי דבר מגונהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לא {מילה היא לאות ברית, ולהחליש התאוה, ומעשה אבות סימן לבנים }
לב. כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני וגו' אחזתו רעדה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' טז
לב. לא נקרא אברהם תמים עד שנמולתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמא הערה 35
לב. מ"מ נענש אברהם ונשתעבדו בניודברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ד דף נט ע"ג, וחלק ג פרק א דף קג ע"ג; זבח פסח (שיז) דף נג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כב ע"ג, ופרשת שמות דף נה ע"א וע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שמות דף ל ע"ב
לב. מאי חניכיוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' עה
לב. מח' ר' יוסי ורשב"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסז
לב. מחמת חטאו של אברהם אבינו נשתעבדו במצריםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1323
לב. מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוקאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' נ
לב. מיד נתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך, ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקבן מלך - חכמה ומוסר עמ' סא
לב. מילה שקולה כנגד כל המצוות שבתורהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכח
לב. מילה שקולה כנגד כל המצותביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק יז
לב. מילה שקולה כנגר כל המצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקו
לב. מלכי צדק מלך שלם זה שם בן נחפרפרת משה ח"א עמ' קסז
לב. מפ"מ נענש אברהם וכו' שעשה אנגריאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מ, מז, קכט
לב. מפגי מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 173
לב. מפני מה נענש א"א וכו' שהפריש בנ"א מלהכנס תחת כנפי השכינהחמודי צבי בראשית עמ' רסו
לב. מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצריםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ע
לב. מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר 'במה אדע כי אירשנה'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מד, קלד, מועדים עמ' רסב, רסח
לב. מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםחיי נפש ח"ד עמ' לט
לב. מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנה וכו' שנא' תן לי הנפש וגו'חמודי צבי מועדים עמ' תקלז
לב. מפני מה נענש אאע"הדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
לב. מפני מה נענש אאע"ה משום שאמר במה אדעמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רסח
לב. מפני מה נענש אאע"הדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסה
לב. מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רפג, שמו, שמז, חנוכה-פורים עמ' קיח
לב. מפני מה נענש אברהם אבינופרפרת התורה עמ' סד, רט, רכא
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח, ר"ן ורא"שמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפח
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'מאורי שערים עמ' כח, רסו
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצרים וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שה
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קי, שטז
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 417
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'דרכי צדק עמ' נא, עג, קז
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםכרם חמד (תשסו) עמ' יג, מב, מט
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בת״ח וכו' שמואל אמר מפני שהפריז על מידותיו של הקב״ה שנאמר במה אדע כי אירשנהדודי נתן בראשית עמ' קכו
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'שרתי ח"א עמ' פט, צו
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שפד, תלט
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים וכו', ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עז, עט
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתופאר יעקב ח"א עמ' צה
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים, וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה ואמר במה אדעערבי נחל (תשסד) עמ' קכה
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' פו, קלד
לב. מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 49, 50
לב. מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכג
לב. מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו במצריםכתנות אור עמ' מח
לב. מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו ד' מאות שנה, מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםשם יחזקאל עמ' פד
לב. מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו כי עשה אנגריא בת"חלהורות נתן בראשית עמ' קנג
לב. מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו רד"ו שנים אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים. רשב"נ אומר מפני שאמר במה אדע וגו' רבי יוחנן אמר מפני שהפריש בני אדם מלהכניסן תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעב, תתקפד
לב. מפני מה נענש אברהם שנשתעבדו בניו למצרים ר״י שנה, מפני שהפריז על מדותיו של הקב״ה דאמר במה אדע וכו', ר״י אמר משום שהפריש ב״א מלהכנס תחת כנפי השכינהעת הזמיר הגיע עמ' ס
לב. מפני מה נענש אברהם שנשתעבדו בניו למצרים ר״י שנה, מפני שעשה אנגריא בת״חעת הזמיר הגיע עמ' עו
לב. מפני מה נענש יעקב אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו', שהפריש בני אדם מלבא תחת כנפי השכינה, וברא"ש ור"ןכסף נבחר (מרגליות) עמ' כה, כו, נו, קכח
לב. מפני שהפריזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תג
לב. מפני שהפריז על מדותיו של הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סט
לב. מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהמחשבת מוסר ח"א עמ' קעא
לב. מפני שנתעסק במלון תחילה וכו' ותוס' ישניםבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כד-כה
לב. מצוה שקולה כנגד כל המצוותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ר
לב. מרה כנגד מרהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קיב, קלח, רפא, תיח, תלח, תמו
לב. משום חולשא דאורחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
לב. נאום ה' לאדוני, זה אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנד
לב. נטל כהונה משם ונתנה לאברהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלג*, שמה
לב. נענש משה וכו' זה התינוק וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלג
לב. נענש משה מפני שנתעסק במלון תחלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו
לב. נתלה מילה וכו' לא נקרא תמים אלא ע"ש מילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסה
לב. עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר ובנה עלי' מצודים וחרמים אלו עונות ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טמרפא לנפש בראשית עמ' קמא
לב. על דאמר אברהם במה אדע כי אירשנה נענשצדקת יוסף עמ' לט
לב. על שאמר אברהם במה ארע, נאמר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענה אותם ארבע מאות שנהדעת תורה דברים ח"ב עמ' צט
לב. על שאמר במה אדע נענש בידוע תדעכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' נט-ס
לב. צא מאיצטגנינות שלךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפד עמ' קכ
לב. צא מאיצטגנינות שלךתורת יחיאל בראשית עמ' שטו
לב. ר"ן הרא"ש והמפרשבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כז
לב. רבי אומר גדולה מילה וכו' שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיא
לב. רש"י - אותו תינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לב. רש"י - אחר שבא למלון אין בו סכנת הדרך עודצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
לב. רש"י - שאותו תינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעז
לב. רש"י ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עו
לב. רש"י ד"ה מפני שנתעסק במלון וכו' ואותו התינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קל
לב. רשב"ג אומר לא למשה רבעו בקש השטן להרוג וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כה
לב. שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 77
לב. שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 103
לב. שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צד, קנז
לב. שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 11
לב. שהיה על שעשה אברהם אבינו ע"ה אנגריא בת"ח או שהפריז על מדוחיו של הקב"המנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מב
לב. שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לו
לב. שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צד
לב. שמונה עשר וג' מאותדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
לב. שמונה עשר וג' מאותדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסה
לב. שמנה עשר ושלש מאות זהו אליעזר וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף טו ע"ד
לב. שני מלאכים משחיתים יש, אף וחימהעטרת ישועה (תשסד) אות ג לויקהל שקלים
לב. שעבוד מצרים תיקון לחטאשיחות לספר שמות עמ' רלב, שיחות לספר ויקרא עמ' רפז
לב. שקולה המילה כנגד כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נב, נג
לב. שקולה מילה ככל המצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
לב. שקולה מילה כנגד כל המצותתורת יחיאל בראשית עמ' קנח
לב. שקולה מילה כנגד כל התורה כולהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג, שפה
לב. תניא רבי אומר גדולה מילה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלב
לב. תרי חמה הוויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קיד
לב: (ר"ן) ומלכי צדק מלך שלם, הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קנא
לב: א"ר אמי בר אבא כתיב אברם וכתיב הוא אברהם, בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח איברים, ואלו הן, ב' עיניו וב' אזניו וראש הגויהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כד, קנד, רי, תתקנז, תתקנט, א'רכ, א'רצה
לב: אברהם - מנין אותיות רמ"ח כנגד רמ"ח איבריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1083
לב: אברהם אבינו היה כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלט(ה) {דענינו אחדות}
לב: אברהם אבינו היה כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמח {א"כ איך החזיר הגר}
לב: אברהם אבינו המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםתורת העולה ח"ג פרק יד
לב: אברהם אבינו כהן היהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה נו
לב: אברהם אבינו כהן צדקדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1088
לב: אברהם בגימטריא רמ"חלהורות נתן בראשית עמ' קצה
לב: אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' כט, נא
לב: אברהם בתחילה וכו' ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' טו
לב: אברהם היה כהןשם יחזקאל עמ' עג, רסב
לב: אברהם וכו' המליכו הקב"ה על וכו' רמ"ח איבריםמכתב מאליהו ח"ב עמ' 170
לב: אברהם תמורתו וחליפין של שם כה"גשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכ
לב: אברם כהן ואין זרעו כהןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט, סו
לב: אין יצר הרע שולט ביוה"כ- - ר"ןקריאה בקריה ח"ג עמ' יח
לב: אין יצר הרע שולט ביוה"כקריאה בקריה ח"ג עמ' יח
לב: איש מסכן - זה יצר טוב, מלך - זה יצר הרעדרך חיים (תשע) פ"א הערה 792, פ"ג הערה 100, 40
לב: איש מסכן - יצה"טביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק יג
לב: איש מסכן וחכם זה יצר טוב.שמחת הנפש עמ' מז
לב: אלו ב' עינים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 575
לב: אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ה
לב: אתה כהן ואין זרעך כהןחנן אלקים עמ' ח
לב: בהתחלה המליכו על מאתיים וארבעים ושמינה אבריםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 49 עמ' קלז
לב: ביו"ב ליה ליה רשות לאסטוניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנ
לב: ביוה"כ לית ליה לשטן רשות לקטרגמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שצט
לב: ביום הכיפורים לית ליה רשות לאסטונישמן ראש סוכות ח"א עמ' רצד
לב: ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם אלא מפני שהקדים ברכת עבד וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קסב, דברים עמ' קפה
לב: ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' נח
לב: ביקש הקב"ה להוציא הכהונה משם כיון שהקדים ברכת עבד לברכת קונו הוציאה מאברהםנזר הקדש ח"ב עמ' קצ, רנז
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדברי יואל פ' לך לך דף רצט ע"ב
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יט
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלח
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' פא
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'נטעי אשל בראשית עמ' צג
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' כה
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' הוציאה מאברהםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 415
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תטו
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנא' "והוא כהן"אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 356
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון, כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'פאר יעקב ח"א עמ' פח, קג
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, וכיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםשם יחזקאל עמ' צ, קיט
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםמרפא לנפש בראשית עמ' צ, צא
לב: ביקש להוציא כהונה משם על דיבורו של מלכי צדקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רד
לב: בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראועטרת ישועה (תשסד) אות קמה להגדה ש"פ
לב: בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופרפרת התורה עמ' לג
לב: בספר בתורת האלקים זה מקרא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף מגילה פרק ד דף שעג ע"ג; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ד דף רה ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"ז סה דף נו/ז ע"א
לב: בעידנא דיצרא בישא לית מאן דמידכר לי׳ ליצרא טבאלקוטי משלי פרק א פסוק יז
לב: בעידנא דרתיח יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קג
לב: בעידנא שהיצר הרע מתקיף לית מאן דמדכיר ליה ליצר הטובקריאה בקריה ח"א עמ' רפ
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משםבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 136
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת לך לך דף ו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף טו ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כד ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים שער ג דף ז ע"ג; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור קי דף רמו ע"ב
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' כיון שהקדים ברכת אברהם כו' כתיב נשבע ה' גו' אתה כהן כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' ע
לב: בקש הקב״ה להוציא כהונה מ״שם״ שנאמר ומלכי צדק מלך שלם וגו׳ והוא כהן לאל עליוןדודי נתן בראשית עמ' קכב
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם ולא הוציאה על שהקדים ברכת עבד לרבומנחת אליהו (תשסא) עמ' קמד
לב: ברוך אברם, א"ל אברם וכי מקדימין ברכת עבד לרבוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לב: בשביל שאמר שם בן נח ברוך אברם לקל עליון וכו' נטלה ממנו כהונה וניתנה לאברהםהישר והטוב (תשסג) עמ' קפא
לב: בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה, כיון שא"ל ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתומרפא לנפש בראשית עמ' שצ
לב: בשעת יצה"ר לית דאידכר ליה ליצר טוביסודי הדעת (תשסב) עמ' רסט
לב: בשעת יצה"ר לית דמדכר לי' ליצר טובדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפה
לב: בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רי
לב: בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמכתב מאליהו ח"ה עמ' 23, 34, 144, 147
לב: בשעת יצה"ר לית דמידכר לי' ליצ"טדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסח
לב: בשעת יצה"ר לית מאן דמדבר ליצה"טעלי שור ח"ב עמ' תקט
לב: בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליה ליצה"טדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קפה
לב: בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 149, פ"ג הערה 39
לב: בשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר הטובגדולי מוסר עמ' כד
לב: בשעת יצר הרע לית מאן דמדכר ליצ"טמכתב מאליהו ח"ג עמ' 28, ח"ד עמ' 25, 160, 258, 237
לב: בתחילה המליכו ה' לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף על רמ"חלקחת מוסר ח"ב עמ' לד
לב: בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ור"ןעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנט, רצז, שמא, שמז
לב: בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קסו
לב: בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלט
לב: בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רמח ע"א
לב: בתחילה המליכו הקב״ה על המ״ג איברים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלג
לב: בתחילה המליכו על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"ח אבריםיגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות כב
לב: בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נג
לב: בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אברים וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת לך לך דף קיג ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ג דף קח ע"ב, ופרק ו/ז דף קלג ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תנא דף שכא ע"ב
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבע ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונהים שמחה עמ' פג
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכא, קכה, קכח
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קכה, רע
לב: בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנא, שג, שסב
לב: בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכט
לב: בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסא
לב: בתחלה המליכו על רמ״ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' י
לב: בתחלה מלך א"א על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חדברי אברהם דף ו ע"ג
לב: גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמללהורות נתן בראשית עמ' מב
לב: גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו עד שלא מל לא נקרא תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קב
לב: דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצ"טשיחות ר' ראובן עמ' מ
לב: דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טוב+מי השלוח (תשסז) ח"א דף מח, נו, צא, קיד, קמח, רכא, ח"ב דף קז, קנא, קנט
לב: דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפז
לב: דבשעת יצר הרעאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 2
לב: הה' שניתנה לאברהםמילי דשמיא פי"ב אות ב עמ' ל
לב: הוא כהן ואין זרעו כהןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מא, קסו
לב: הוא כהן ואין זרעו כהןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ח
לב: הוסיף הקב"ה לאברהם ה' בשמו לאחר שנמולפרדס מנחם עמ' כז
לב: החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו' ב' עינים וב' אזניים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' נה
לב: החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים וכו' עשרה שליטים הם שתי עינים וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' ע
לב: החכמה תעז לחכם, זו תשובהברכת חיים ח"א עמ' 75, 66
לב: המליך הקב"ה את אברהם על רמ"ח אבריודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 144, פ"ג הערה 966, 985, 2103, פ"ד הערה 1237-1239
לב: המליכו הקב"ה על וכו' אבריםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קיז
לב: המליכו הקב"ה על רמ"ח איבריםגור אריה בראשית פי"ד הערה 64
לב: המצות מפקחות את העיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלו
לב: הקב"ה המליך את אברהם על כל האיבריםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' לב
לב: הקב"ה המליך את אברהם על רמ"ח איבריוגור אריה בראשית פי"ד הערה 102
לב: הקב"ה השליטו לאברהם גם על הב׳ עינים והב׳ אזנים וראש הגוי׳קדושת יצחק עמ' יח
לב: הקב"ה המליך את אברהם על רמ"ח אבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפח הערה 45, שסב הערה 74
לב: השט"ן גימטריא שס"דקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' טז
לב: השטן בגמטרי' שס"ד, כנגד ימי השנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קב
לב: השטן בחושבניה שס"דשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע
לב: השטן בחשבנא תלת מאה ושיתין וארבע הויעקדת יצחק (שלג) שער סח דף קפב ע"ג; אוהב משפט (שמט) דף מ ע"ג
לב: התהלך לפני במצות מילה ובדבר הזה תהיה תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קב
לב: וא"ר בר אבא מ"ד עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קע
לב: ואמר רמי בר אבא כתיב אכרם וכתיב אברהם, בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קסט ע"ב
לב: ואמר רמי בר אבא מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו' וסובב אתה זה יצר הרעדרכי ציון עמ' צז
לב: ואמר רמי בר אבא מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זול הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק ה
לב: וארם לא זכר את המסכן ההוא - דבשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר טובדעת תורה בראשית עמ' לא, במדבר עמ' קנה
לב: ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעאור חדש (הרטמן) פ"א אות 885
לב: ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעמחשבת מוסר ח"ב עמ' רנא
לב: ובא אליה מלך גדול זה יצר הרע, ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טובברית אברם עמ' תיד
לב: ובא אליה מלך גדולאמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
לב: ובא אליו מלך זקן וכסילאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לג אות ג
לב: והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןפאר יעקב ח"א עמ' קנא
לב: והיה שמך אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמחשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צז
לב: ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מט, שסו
לב: ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםבינת משה (תשסב) עמ' כא
לב: ומלט את העיר בחכמתו זו תשובהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמד
לב: ומלט העיר בחכמתו, זו תשובה ומעש"טשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קס
לב: ומצא איש מסכן ומלט את העיר בחכמתו, הוא היצר טובצפנת פענח (תשסו) עמ' רסט, רעז, רצג
לב: ומצא בה איש מסכן וחכם - זה יצר טובדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 70
לב: ור"ן כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'למחר אעתיר עמ' מב, רסד
לב: חמשה אברים אינם ברשותו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלא, רכח
לב: י' איברים המשמשים את הגוףמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ע, רצד
לב: ילד מסכן ומלך זקןאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות א
לב: ילד מסק וחכם זהו יצר טובמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפב
לב: יצה"ר קרוי מלך גדולגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 65
לב: יצר טוב נקרא חכםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1205, 1301, פ"ג הערה 172
לב: יצר טוב נקרא חכם ויצר הרע נקרא מך זקן וכסילדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 39
לב: כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאתורת יחיאל במדבר עמ' קסו
לב: כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תמו, ח"ג עמ' שיג, תפה
לב: כיון שהקדים ברבת אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' סג
לב: כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קפה
לב: כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון וכו' מיד נתנה לאברהם וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות טו בהגה"ה
לב: כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםכסף נבחר (מרגליות) עמ' כו
לב: כיון שהקרים ברכת אברהם וכו', הוציאה מאברהםתורת יחיאל בראשית עמ' קלג
לב: כתיב אבדם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף על רמ"חנזר הקדש ח"ב עמ' קצד
לב: כתיב אברם וכתיב אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ט
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם אברם בגימטריא רמ"ג ע"ש רמ"ג איברים שהם ברשותו של אדם אברהם בגימטריא רמ"ח בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"ח איברים גם שאינם ברשותו ואלו הן ב' עינים ב' אזנים וראש הגויהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שיז, תד, תו, תצ
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"חיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפה
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פט
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'דברי אש (כץ) עמ' רצב
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות ג, משפטים אות י
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' ור"ן ורא"ש שםקדושת עינים (תשעא) פרק א אות ק, פרק ב אות סג, פרק ה אות עא, עב, עג, פרק ז אות פח, פרק י אות עט
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' שלבסוף המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 269
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'טוב דעת עמ' פב
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם, בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשם יחזקאל עמ' שפו
לב: כתיב אברם וכתיב אברהם, בתחילה המליכו על רמ"ז אבריםלחם רב על סדור התפילה אות רמב
לב: כתיב אברם, וכתיב אברהם, מתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה (רמג) איברים, ולבסוף המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושמונה(רמ"ח) אבריםדעת תורה בראשית עמ' קה, שמות עמ' קס, שמד, דברים ח"א עמ' קנא
לב: כתיב אברס וכתיב אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' צד
לב: כתיב אכרם וכו' בתחילה המליכו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שע
לב: כתיב אכרם וכתיב אברהם, בתחילה המליכו וכו' אלו הן שתי אוזנים וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שיד, פניני חסידות בלק כה
לב: לא נקרא אברהם אבינו תמים עד שמלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רי {וכן אז נשלם להיות מרכבה למדת החסד}
לב: לאחר ברית מילה המליך הקב"ה את אברהם על רמ"ח איבריותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתכא הערה 62
לב: לפי שהקרים ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה כהונה מזרעו וניתנה לאברהםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפד
לב: מ"ד עיר קטנה זה הגוףישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
לב: מאי דבתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו'בני אתה עמ' יד, נב
לב: מאי דבתיב עיר קטנה ואנשים וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קכז
לב: מאי דכתיב והחכמה תעוז לחכם וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תיט
לב: מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט, עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איבריםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' טו
לב: מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות לב, שופטים אות לט
לב: מושל הוא היצה"רמילי דשמיא פט"ז אות ג עמ' מא
לב: מיד נתנה לאברהם וכו' אתה כהן לעולם וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
לב: מיד נתנה לאברהם וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף כה
לב: מיד נתנה לאברהםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מה
לב: מלך גדול - זה יצה"רבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 316
לב: מלך גדול וסבב אותו זה יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' כא
לב: מלך זקן וכסילגור אריה בראשית פכ"א הערה 97
לב: מלכי צדק הוא שםקסת הסופר (תשעו) עמ' שצד
לב: מעשרה שליטים שתי עינים כו'ברית אברם עמ' רנה, רפג
לב: מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רצו
לב: מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצריםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלח
לב: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רמא
לב: מפני שהקדים ברכת עבד לרבואהבת חיים (דייטש) עמ' כו
לב: משום שהקדים ברכת אברהם לברכת ה' לא זכה שם שזרעו יהיו כהניםלהורות נתן בראשית עמ' קנה-קנז
לב: נאום ה' לאדוני, זה אברהםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכב
לב: נאום הי לאדוני, אברהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רס
לב: ניטלה הכהונה משםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז(סב) {רק מזרעו ולא ממנו}
לב: נמנו י' שערים וכלים שבגוף האדםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שמה
לב: נתוסף בו ה'מילי דשמיא פכ"ג אות י' עמ' עא
לב: נתוסף בו ה"א וקרא שמו אברהםמילי דשמיא פכ"ג אות י עמ' עא
לב: נתן הקב"ה הכהונה לאברהםפנים מסבירות עמ' יד
לב: עיר קטנה - זה הגוףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מה
לב: עיר קטנה - זה הגוף ואנשים בה מעט - אלו אבריםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 302, 303, באר ז הערה 116
לב: עיר קטנה - זה הגוף וכו', ובא עליה מלך גדול - זה יצה"ר, ובנה עליה מצודים גדולים, - אלו העונותדעת תורה במדבר עמ' כו, קנה, ריא
לב: עיר קטנה - זה הגוףכסף נבחר (מרגליות) עמ' קסט
לב: עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר, ובנה עליה מצודות וחרמים אלו עוונות, ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"ט+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסז
לב: עיר קטנה ואנשים בה מעט האדם הוא עיר קטנה ובא אליה מלך גדול וסיבב אותה שהוא היצה"ר שהוא מלך זקן ומצא איש מסכן שהוא היצ"ט ומלט את העיר בחכמתו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפט, תקצג, תקצו, תקצט
לב: עיר קטנה ואנשים בה מעט קאי על האדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רטו
לב: עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט וגו'חיי נפש ח"ג עמ' קפט
לב: עיר קטנה וכו' אמר רמי בר חמא עיר קטנה זה הגוף וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף רד ע"א
לב: עיר קטנה וכו' זה הגוף ובא אלי' מלך זה היצה"ר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קצד, תסו
לב: עיר קטנה וכו' מלך גדול זה היצר הרעמגדל עוז (תשעח) עמ' תק
לב: עיר קטנה זה הגוףדעת תבונות - עת לעשות מע' ו אות יב
לב: עיר קטנה זה הגוףצדקת יוסף עמ' רצו
לב: עיר קטנה זה הגוףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
לב: עיר קטנה זה הגוףשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ג
לב: עיר קטנה זה הגוףתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רעז, שסא
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצז
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםשיחות ר' ראובן עמ' צז
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסז, רפ
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע, איש מסכן וחכם היינו יצר הטוב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיז, קמא, קפו, תקלח, תרטז, א'ריט, א'רסו, א'רעז, א'רצה
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריו של אדם ובא אליה מלך גדול הוא היצר הרע וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' עד, קטו, קנה, רלט
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמא עמ' שמ
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קמב
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים ובא אליה מלך גדול זהו היצה"ר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ו, דרוש נה אות ב, דרוש קעב אות א, ג, ו, דרוש קעה אות ב
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלא, תלב, רצד
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט, אלו איברים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קמח
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כג, סד
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שצז
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תקג
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'קשוטי כלה ח"י אות ד
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסו/רסז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עז ע"ג; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש שער יו דף רד ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שופטים דף נב ע"ד; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כד ע"א ודף לג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף ריג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו/ז דף עו ע"א; מורה נבוכים (שיא) פרשת כב ח"ג דף קמו/קמז ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פה; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ז ע"א, ודרוש ג דף יז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק א דף יו/יז ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף רלא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קטו ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ד; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נג ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נז דף קמו/ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קו/ז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יד דף כ ע"ב
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ל
לב: עיר קטנה זה הגוף של האדם, ואנשים בה מעט אלו האברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע, ובנה עליה מצודים גדולים אלו עוונותשם עולם (תשסו) עמ' קלז[ב], ח"ב עמ' צג
לב: עיר קטנה זה הגוףתיבת גמא (תשסז) עמ' רפד
לב: עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אל אברים, ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר, וכו', ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טאור ישראל (תרס) דף ו ע"ב, פז ע"ב
לב: עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו אבריועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שי
לב: עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שנב
לב: עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפא
לב: עיר קטנה כו' קאי על האדם שנקרא עיר קטנהערבי נחל (תשסד) עמ' נב
לב: עיר קטנה, זה גופו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסד
לב: עיר קטנה, זה האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצא
לב: עיר קטנה, זה הגוףשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סו
לב: עכשיו אתה חסר ה' אברים אוסיף לך אות ה' על שמך ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנין אבריךתפארת צבי בראשית עמ' רמב
לב: עשרה איברים שבאדם שמביאין לידי עבירהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רמא
לב: עשרה שליטים - עינים, אזנים, ידים, רגלים, ראש הגויה ופהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 677-676
לב: עשרה שליטים - שתי עינים, שתי אזנים, שתי ידים, שתי רגלים, ראש הגויה והפהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 301-300
לב: עשרה שליטים אלו עשרה אברים שבאדם עינים אזנים ידים רגלים פה ולביגל יעקב (תשנג) כי תבוא אות עט
לב: פסקי התוס' (פיסקא סב), יצ"ט ניתן במעי אמו שיודע כל התורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעג, שפב, תמד
לב: ר"ן ד"ה לפיכךנזר הקדש ח"ב עמ' רנז
לב: ר"ן ד"ה נאום ה'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שיח
לב: ר"ן ד"ה שתי עיניםטובך יביעו ח"ב עמ' כז
לב: רבנן דר' אליעזר דשרו ויתורצמח צבי אגרת מד, סה
לב: רמז הציצית לשמירת החמשה חושים.מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 50 עמ' קלז
לב: שבט הכהונה מזרעו של שםפרפרת הפרשה פרשת לך-לך פרק יד פסוק יט-כ
לב: שם בן נח נענש שהקדים ברבת אברהםבישורון מלך ח"א עמ' קעד
לב: תוס' ד"ה להוציאנזר הקדש ח"ב עמ' תקנג
לב: תוס' ד"ה שתי עיניםפני מלך בראשית עמ' עו
לג אמר ר' יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 32
לג הני כהני ש"דדרכי שלום (מרגונאטו) דף קכו ע"ב
לג מפני מה נענש א"א, וברכת שמואלפני דוד (תקנב) דף ט ע"ב
לג ע"א אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקעא
לג ע"א גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, ובמהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכא-תכב
לג ע"א המודר הנאה מחבירו שוקל לו את שקלו ופורע את חובושפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכא
לג ע"א וירק את חניכיו ילידי ביתו, רב אמר שהוריקן בתורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' פט
לג ע"א לעולם אל ישראל אדם צרכיו בלשון ארמיתראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יג
לג ע"א מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצרים מפני שעשה אנגריא בת"ח, שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעד, רא
לג ע"א מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לה
לג ע"ב אבל נכסי בעל אבירה אסורין על מחזיר לא קא מהדר ליה דקא מהני ליה פרוטה דרב יוסףהר המוריה עמ' ריג
לג ע"ב אפי תימא דברי הכל וגבי מודר וכו'בית אהרן (פייבושביץ) פרשת ראה
לג ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נא, עח
לג ע"ב דקא מהני לי' פרוטה דרב יוסףבי חייא ח"א עמ' רנט
לג ע"ב תוס' ד"ה חנןנאוה תהלה עמ' רסז
לג על מה אבדה הארץדרכי שלום (מרגונאטו) דף קלט ע"א
לג ר"ן ד"ה נכסי גויםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קב ע"ב
לג. א"ל רבש"ע הסתכלתי במזל שלי ואין לי בן אחר וכו' צא מאצטגנינות שלך וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפז
לג. אין מזל לישראללישרים תהלה (תשסד) עמ' נח
לג. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונזר הקדש ח"ב עמ' תרנח, תשי
לג. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראוכד הקמח (מישור) עמ' רסז
לג. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שמ
לג. גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנאמר התהלך לפני והיה תמיםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות לה
לג. גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלב
לג. גדולה תורה שאילמלא היא לא נתקיימו שו"אחמודי צבי שמות עמ' קעב
לג. המודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבידתו מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמז
לג. המודר הנאה מחבירו פורע את חובו דלא מיקרי הנאהכתר תורה (תשסז) עמ' סז
לג. המודר הנאה פורע את חובוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צו, צח
לג. המורד הנאה מחזיר אבידתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
לג. וירק את חניכיו - שהוריקן בתורהמאורי שערים עמ' יג
לג. וירק את חניכיו שהוריקן בתורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלה
לג. לא שנו אלא כשנכסי מחזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפג
לג. פורע לו חובוצמח צבי אגרת מד
לג. שוקל לו את שקלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנ
לג: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם ... והיינו רכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות יב-יג
לג: בשעה שאמר מלכי צדק ברוך אברם וברוך אל עליון כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קי פסוק ג
לג: כשנכסי מחזיר אסוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
לג: מפרנס מחמת מזונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שה
לג: ר"ן ד"ה דקא מתני, לכאורה צדקה יותר חמור משאר מצותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נז, נח(קצא)
לג: תוס' ד"ה חנן אומרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קע
לד ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקלה
לד ע"ב בפירוש הרא"שברכת אבות עמ' רפא
לד ע"ב דאזמניה עליהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נה
לד ע"ב החכמה תעוז לאדם יותר מעשרה שליטים זה תשובה ומעש"טמנחת ישראל עמ' ריד
לד ע"ב היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדש נטלה לאוכלה מעל לפי כולהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנז
לד ע"ב ככרי עליך ונתנה לו במתנהשמחה לאיש (אלישר) דף מב ע"א
לד ע"ב ר"ן - ד"ה אמ"ר תוךד"א כו'שעת הכושר דף ה ע"ב-ע"ג
לד ע"ב רא"ש - ואין אדם שיכול לזכות אלא הוא כו'שעת הכושר דף צח ע"ב
לד ע"ב תוס' ד"ה להוריש כו'שעת הכושר דף צח ע"ב
לד קרבן על אשתו סוטה ור"ןראש דוד (תקלו) דף עב ע"ג
לד קרבן על אשתו שוטה והר"ןראש דוד (תשמו) עמ' רצה ע"ב
לד. שעבוד מצרים היה מפני שאברהם עשה אנגריא בת"חנזר הקדש ח"ב עמ' רמט
לד: אכתי ככריה מקרימאורי שערים עמ' שעד
לד: גדולה מילה, שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמלרחמי הרב עמ' קמה
לד: היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדשלהורות נתן ויקרא עמ' שיט
לד: השטן עולה במספר שס"דחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סג
לד: ככרי עליך ונתנו לו במתנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצח
לד: ככרי עליך ונתנו לו מתנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
לד: נטלה לאוכלה מעל לפי כולהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקמא
לד: עיר קטנה וגו' דרשו על הגוףארץ צבי (תשע) עמ' קעט
לד: רא"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
לה הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה ותוס' שם ד"ה גימא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ג
לה ע"אשמחה לאיש (אלישר) דף מב ע"א
לה ע"א א"ר יוחנן אין הקב"ה משרה שכינתוניבי זהב - מבוא עמ' ו, גוף הספר עמ' קכג
לה ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה וכו'אשר ליהודה עמ' קעט, שסח
לה ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהשם דרך במדבר עמ' שטז
לה ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיר ובעל קומהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצב
לה ע"א בעא מיניה רבא מרב נחמן יש מעילה בקונמות או לא וכו'הר המוריה עמ' רלח
לה ע"א הלוחות ארכן ששה ורחבן ששהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכה
לה ע"א לא חמור אחד מהם נשאתי, ר"ן וברא"ששם דרך במדבר עמ' פח
לה ע"א מה הקדש יש בו מעילה אף קונמות יש בהן מעילהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
לה ע"ב איבעיא בנדר הנאה מכהן אי מקריב לו קרבןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסד
לה ע"ב איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו וכו' למאי נפק"ט למודר הנאהמכשירי מצוה עמ' רז*
לה ע"ב איבעיא להו הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן, תוס' ור"ן ד"ה איבעיאחכמת התורה שמיני עמ' לא, סא, סה, סו, סח, קיז, קלח, קמה, קעז, רפט
לה ע"ב איבעיא ר"ה בדר"י אי כהני שלוחי דרחמנאכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסג
לה ע"ב אם הנהו כהני שלוחי דרחמנא נינהיחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
לה ע"ב אם הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או דידןחכמת התורה אמור עמ' קמט, קנג, קנד
לה ע"ב ביולדת מביא בעלה עליהדברי שאול ויקרא עמ' סו
לה ע"ב בעית אי כהני שלוחי דידן הוו כו'שם שלמה דף סב ע"א
לה ע"ב דא"ר יוחנן הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה וכו'תשובה מיראה עמ' לב, עו
לה ע"ב הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרה ור"ןדברי איש דף ב ע"ב
לה ע"ב הני כהני אם הוי שלוחי דרחמנא או שלוחי דידןחכמת התורה שמיני עמ' סה
לה ע"ב הני כהני ש"ד או שד"ר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף נה/צה ע"ב
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידין הוו או שלוחי דשמיא כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרד
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא (וברשב"א)תורת מנחם חלק נ עמ' 88
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאדובר צדק עמ' 5, שיחת מלאכי השרת עמ' 10, קדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא וכו'צלח רכב עמ' סג, פ
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאתורה אור (באנדי) עמ' תלח
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא, ור"ן ותוס' שםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' ס
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו וכו', עיי"שדברי ברוך ח"ב סי' כה אות ה
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידןמנחת מרדכי עמ' שצ
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנאחכמת התורה מצורע עמ' סב
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידןקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קפג
לה ע"ב הני כהני שלוחי ררחמנא או שלוחי דידןחכמת התורה תצוה עמ' נ, קכד, רסג, רסט, ערד
לה ע"ב חוץ ממחוסרי כפרה, ר"ן ד"ה אלא מחוסרחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
לה ע"ב כהני שלוחא דרחמנא נינהו או שלוחא דידןחכמת התורה קדושים עמ' פו
לה ע"ב כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דרחמנאלחמי תודה דף כג ע"ב
לה ע"ב כהני שלוחי דידן וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רב
לה ע"ב כהנים שלוחי דמאןברכת אבות עמ' רצט
לה ע"ב כהנים שלוחי דרחמנא או שלוחי דידןתורת מהרי"ם ויקרא עמ' ב
לה ע"ב כהנים שלוחי דרחמנא או שלוחי דידן וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תב
לה ע"ב כהנים שלוחי דרחמנא נינהוקרן לדוד שמות עמ' רכא
לה ע"ב למאי נפקא מינה למודר הנאהתורה אור (באנדי) עמ' תמא
לה ע"ב מודר הנאה מחבירו שמלמד את בניו ובנותיו מקראתולדות הגר"א (תשס) עמ' קא
לה ע"ב ר"ן ד"ה שכן ורא"ש ד"ה בין פקחתדברי שאול ויקרא עמ' סז
לה ע"ב שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, תוס' ור"ןקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שטז
לה ע"ב שלוחי דרחמנאהכתב והקבלה דברים פ"י פסוק ח
לה ע"ב תוס' ד"ה איבעיא להיחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
לה תינוקת לא קורין בתחלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמג
לה. אי יש מעילה בקונמותחמודי צבי מועדים עמ' קסו
לה. אין שכינה שורה אלא על גבור וכו'תשבי (תשסה) עמ' רסו שורש שכן
לה. בעו אם יש מעילה בקונמותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מא
לה. גבור בכח ועשיר ועניומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלה
לה. הכל צריכין דעת חוץ ממחוטר כפוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז, קיג
לה. הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פו
לה. ואמר רבי יוחנן בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשיח דוד (תשסח) עמ' קכ
לה. חמה משה הרגועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יד
לה. כהני שלוחי דידןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעד
לה: אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות יא
לה: אי כהני שלוחי דרחמנא או שלוחי דידןעצי חיים - מועדים עמ' שלב
לה: איבעיא אי הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאיד דוד (אופנהיים) עמ' רסב
לה: איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאדברי יואל פ' קרח דף יז ע"ב
לה: איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רמו
לה: במשנה, ומלמדו מדרש הלכות ואגדותדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכט ע"ב
לה: הכל צריכין דעת בעליםכתר תורה (תשסז) עמ' קכט
לה: הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה שהרי אדם מביא קרבן על בניו הקטניםחיי נפש ח"ד עמ' רס
לה: הני כהני שלוחי דידו הוופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צג, ח"ג שאלה ק
לה: הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא וכו', ור"ןכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלז
לה: הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דשמיאאור אברהם על ספר המצוות עמ' שי, שסה
לה: הני כהני שלוחי דידן הוושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלד, שנ
לה: הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאתורת חיים עה"ת עמ' קעא {ביאור למה אין לפשוט דשלוחי דרחמנא נינהו מטוגיא דמנחות (עג:)}
לה: הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמים וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קצב, קצז, רנט, שכט
לה: הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו ולא שלוחי דידן כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקכד
לה: הני כהני שלוחי דשמיא נינהואור אברהם - סידור התפילה עמ' שסט
לה: כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאפלח הרמון עמ' עה
לה: כהני שלוחי דידן נינהו או שלוחי דרחמנאשם יחזקאל עמ' קב, קיח
לה: כהני שלוחי דרחמנא או דידןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנב*-תקנג*, ח"ג עמ' כה-כו, לא
לה: כהני שלוחי דשמיאתורה בציון עמ' תצ
לה: כהנים שלוחי דידןזכרון משלי עמ' ק אות רצג
לה: כהנים שלוחי דידןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' סט
לה: כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאפרי נפש חיה ח"ב עמ' מב
לה: כהנים שלוחי דידן נינהו או דרחמנאלהורות נתן במדבר עמ' רעח
לה: שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאגור אריה שמות פ"ד הערה 65
לה:צמח צבי אגרת מט
לו אין הנבואה שורה אלא על חכם וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' מה
לו המודר הנאה מחבירו תורם כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"ב
לו התינוקו' לא קוראין בתחי'אמרי אמת (אמדו) דף נד ע"ד
לו ע"א אלא מעתה יביא אדם חטאת חלב על חבית שכן אדם מביא וכו'תשובה מיראה עמ' לב, עו
לו ע"א הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבים הא שוגגין פטורין אלא שפיגולן פיגול וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות עא
לו ע"א הפריש פסח על חבית שלא מדעתורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קט
לו ע"א חנן קונם שאני ישן וכו'זכור לדוד עמ' ז
לו ע"א יש מעילה בנדריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שי
לו ע"א כהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין לשלםצמח צדקה עה"ת עמ' לו
לו ע"א למדתי אתכם חוקים וכו' מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם (טעם לזה)אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 187
לו ע"א מזידין חייבין ושוגגין פטוריןעטרת יהושע ויקרא עמ' מג
לו ע"א שאני גבי פיגול דאמר קרא לא יחשב לו מכל מקוםעטרת יהושע ויקרא עמ' מב
לו ע"א שה לבית אבות דאורייתאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נב
לו ע"א שפל - נקרא העצלישמח חיים (תשסה) מע' ש אות עט
לו ע"א תוס' ד"ה יביאמכשירי מצוה עמ' קנ
לו ע"א תוס' ור"ן, קטן בק"פשירת הפסח אות לט
לו ע"א תנן הכהנים שפיגלו במקדשזכור לדוד עמ' ז
לו ע"ב א"ר יוחנן המקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורהזכור לדוד עמ' נח
לו ע"ב בבעיא דתורם משלו על של חברוחכמת התורה בחוקותי עמ' שט
לו ע"ב דאפילו במקום שנוטלין שכר, על המקרא שרי למשקל, על המדרש לא שרי למשקלאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שיט
לו ע"ב היתה לפניו ככר של הפקר ור"ןרנת יצחק שמואל עמ' קנא, דברי הימים עמ' קה
לו ע"ב המדיר מותר ללמדו הלכות ואגדות ולא מקראס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
לו ע"ב התורם משלו על של הכירו טובת הנאה של מי וכו'הר המוריה עמ' רט
לו ע"ב התורם משלו על של חבירו טובת הנאה של מי וכו'זכור לדוד עמ' נז
לו ע"ב מעשר יש בו טובת הנאה לבעליםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שעד
לו ע"ב ר"ן ד"ה איבעיא להוחכמת התורה בחוקותי עמ' שט
לו ע"ב תורם שלא מדעתלב חיים חלק א (סימן נ"ז) דף ע"ב ע"ג (ד"ה ועיין), ודף קכ ע"ג (סימן צ"א ד"ה וזה)
לו. אלא מעתה יביא אדם חטאת חלב על חבירו שכן אדם מביא על אשתו שוטה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' רג
לו. דנים אפשר משאי אפשרמקראי קדש (תשנג) עמ' קיד
לו. הכל צריכין דעת בעלים חוץ ממחוסר כפרה, שהרי אדם מקריב על בניו ובנותיו הקטנים וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' קלח
לו. כמה דאפשר להדורי מהדרינןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסה
לו. נמצאו בנות זריזות ובנים שפליםעלי שור ח"א עמ' קעו
לו. נמצאו בנות זריזות ובנים שפליםעלי שור ח"ב עמ' רנג
לו. ר"ן ד"ה א"ר זיראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רו
לו. שה לבית אבות לאו דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב
לו: התורם משלו על של חבירומצווה ועושה ח"ב עמ' תרט
לו: על המדרש אסור ליטול שכריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תמב
לו: קסבר פיסוק טעמים דאורייתא הוא וכו' ויקראו בספר תורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
לו: תוס'מפניני הרב עמ' רפג
לו: תורם משלו על של חבירו תרומתו תרומהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פג
לז מה אני בחנם אף אתם בחנםשארית מנחם ח"ד עמ' תעז
לז ע"א אסור לקבל שכר שבת כי אם בהבלעהלחמי תודה דף לב ע"ב
לז ע"א דעל המקרא שרי למשקל אגראתושע יאודה דף פג ע"ד
לז ע"א ורבי יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים וכו'זכור לדוד עמ' לט
לז ע"א חי' הר"ן ד"ה דיקיר להו עלמאצפיחית בדבש סי' כג דף נב ע"ב
לז ע"א חיוב ללמד תורה בחינםמחשבה למעשה עמ' רעד
לז ע"א כאשר צוני ה' אלקי, מה אני בחנם אף אתם בחנםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' רמ
לז ע"א מה אני בחינם אף אתה בחינם, וברא"ש ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רכז-רכט
לז ע"א מה אני בחינם אף אתם נמי בחינםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קד
לז ע"א מה אני בחנםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רעא
לז ע"א מה אני בחנם אף אתה בחנםמצווה ועושה ח"א עמ' תקלג
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם בחנםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עו
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם בחנםלחמי תודה דף א ע"א
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם בחנםרנת יצחק ישעיה עמ' ריא
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםברית שלום (תשסח) עמ' רכו
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםלקוטי מאמרים עמ' 153
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שא
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה יח, פרק קיט פסוק קטז הערה קס, פרק קיט פסוק קסה הערה ער
לז ע"א מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםהר יראה מאמר כו
לז ע"א מה אני בחנם למדתי אף אתם בחנםפני חיים (פלג'י) עמ' רפח ע"א
לז ע"א על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שדי למשקל. מאי שנא מדרש דלא, דכתיב 'ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם', וכתיב 'ראה למדתי אתבם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה", מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם, מקרא נמי בחגם, רב אמר שבר שימור, ורבי יוחנן אמר שבר פיסוק טעמיםכתב סופר אגדות כאן
לז ע"א קריין ולא כתיבן כתיבן ולא קריין הלמ"מדבר טוב עמ' קטו
לז ע"א ראה לימדתי אתכם וגו' כאשר ציוני - מה אני בחנם אף אתם בחנםס' חסידים סי' רצה
לז ע"א ראה לימדתי וכו' מה אני בחינם אף אתם בחינםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפא
לז ע"א ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קה
לז ע"א רב אמר שכר שימור ור' יוחנן אמר שכר פיסוק טעמיםמכשירי מצוה עמ' רז
לז ע"ב דיפנו אבהתהון דינוקי למצותא דשבתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלה ד"ה קדושים
לז ע"ב הכל הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה והר"ן שםאיש אמונים דף קכג ע"ג
לז ע"ב 'ויבינו במקרא' זה פיסוק טעמיםהשיר והשבח ח"ב עמ' רנב
לז ע"ב ושום שכל אלו הפסוקיםדבר טוב עמ' שסא
לז ע"ב מפורש זה תרגוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תצד
לז ע"ב מקרא סופרים ועטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכו' הלכה למשה מסיני וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עא
לז ע"ב עיטור סופריםמנחת קנאות עמ' רלד
לז ע"ב עיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכו', עיטור סופרים אחר תעבורו וכו', ור"ן ורא"שאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצו, ח"ה עמ' קט-קי
לז ע"ב עיטור סופרים, אחר תעבורולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ע
לז ע"ב פיסוק טעמים דאורייתא הואערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 26
לז ע"ב פסוק הפסוקים הלכה למשה מסינימנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
לז ע"ב קדמו שרים אחר נוגנים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 136, 119
לז ע"ב תרי אל"י דרות קריין ולא כתיבןכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כו
לז קטן המודר הנאה מאדם אסור ללמוד עמופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כד
לז. אין נוטלין שכר על המדרששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פ
לז. אתם נמי בחנם וכו' ר"א שכר שימורמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ריד
לז. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלו
לז. הכהנים שפיגלוכרם חמד (תשסו) עמ' קלז
לז. ואותי צוה ה' בעת ההיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שז
לז. ואותי צוה ה' וגר מה אני בחינם אף אתם בחינםחיי נפש ח"ד עמ' קנז
לז. זה פיסוק טעמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלז
לז. ללמד תורה בחינםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
לז. למדתי אתכם חקים ומשפטים מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 900
לז. מה אני בחינם - אף אתם בחינםשיחות לספר ויקרא עמ' שמט
לז. מה אני בחינם אף אתה בחינםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קנא
לז. מה אני בחינם אף אתם בחינםמגדל עוז (תשעח) עמ' תכה
לז. מה אני בחינם אף אתם בחינםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפט
לז. מה אני בחינם אף אתם בחינםלמחר אעתיר עמ' רכג
לז. מה אני בחינם אף אתם נמי בחינםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ל
לז. מה אני בחנםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלב
לז. מה אני בחנם אך אתם בחנםתורת איש ח"ב עמ' שס
לז. מה אני בחנם אף אתה בחנםכתב סופר דרשות (תשל) עמ' מא
לז. מה אני בחנם אף אתה בחנם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' פה, פו
לז. מה אני בחנם אף אתה בחנםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רי
לז. מה אני בחנם אף אתה בחנםתורת יחיאל במדבר עמ' קצח
לז. מה אני בחנם אף אתה בחנםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסג
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 646-645
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלו, שב, תע
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנםפאר יעקב ח"ד עמ' נה
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שכט
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנםברית אברם עמ' תקפה
לז. מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםאור אברהם על ספר המצוות עמ' סה
לז. מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםצפנת פענח (תשסו) עמ' רנד
לז. מה אני בחנם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפה
לז. מה אני וכו' בחנם, אף כשתלמדו וכו' בחנםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 30
לז. מה אני חנם אף אתה חנםפחד יצחק שבועות מאמר יז
לז. פיסוק טעמיםפרפרת משה ח"א עמ' תקכג
לז. שכר תלמוד אסור שכר שימור או פיסוק טעמים מותרמקראי קדש (תשנג) עמ' רעו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפו
לז. תינוקות לא קורין בתחלה בשבתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיט
לז. תינוקות לא קורין בתחלה בשבת וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 16
לז: אין קודאין בתחילה וכו' משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמאדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 190
לז: איש דכאשר ישאלנתיב מצותיך (תשסח) עמ' נז
לז: דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלה
לז: המודר הנאה מחבירוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסה
לז: ויבינו במקרא - אלו פסקי הטעמים ואמרי לה אלו המסורותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1260-1259
לז: ויבינו במקראנפש הרב עמ' ב; דברי הרב עמ' קנב-קנג
לז: ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' שנט
לז: ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםמגדל עוז (תשעח) עמ' תקפו
לז: ויבינו במקרא, אלו המסורותשמן ראש סוכות ח"א עמ' צט
לז: ויקראו בספר תורת האלקים - זה מקרא מפורש - זה התרגוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרי, תתריב הערה 19, תתרטז, תתרטז הערה 46, תתרכו הערה 62, 64, תתרכז
לז: ושום שכל אלו הפסוקיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפו
לז: מקרא מפורש זה תרגוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רז הערה 55
לז: מקרא סופרים ועטור סופרים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שמט
לז: מקרא סופרים ועיטור סופרים וכו' הלכה למשה מסיני וכו'ערוגת הבושם (ארקיוואלטי, שסב) פרק כו/ז דף צא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סו דף נז ע"ד; תחלת חכמה (חאגיז, תז) דף מד
לז: מקרא סופרים, עטור סופרים קריין ולא כתיבן, כתיבן ולא קרייןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' א, תתרכב, תתרכד, תתרכה, תתרכו הערה 62, 71, תתרכז, תתרכז הערה 77, תתרל הערה 99
לז: ניקוד המקרא הוא הלכה למשה מסיניגור אריה בראשית פמ"ז הערה 73
לז: עיטור סופרים אחר תעבורו אחר תלך אחר תאסף קדמו שרים אחר נוגניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלב
לז: פסוק הפסוקים נמי הלכה למשה מסינימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
לז: קריין ולא כתיבין כתיבין ולא קריין הלכה למשה מסינידרשות שמן רוקח עמ' רלו
לז: קריין ולא כתיבין כתיבין ולא קרין הלכה למשה מסינימשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצא
לז: קריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסינייבין שמועה (לעוו) עמ' רלז
לז: תינוקות לא קורין בתחילה בשבת וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תל
לח בתחילה הי' משה למר תורה ומשכחה וכו'דברי יואל פ' מקץ דף שצב ע"א
לח אין הנבואה שורה אלא על חכם גבורמשכנות יעקב (נעים) דף פו ע"ד
לח אין הנבואה שורה אלא על כבוד חכם ועושרדברי פני אריה דף מב ע"ב
לח אין הקב"ה משרה שכינתו אל כל חכם גבור ועשירתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לא
לח אין הקב"ה משרה שכינתו אלא כו'מראה הגדול ח"ב דף יח ע"ג
לח אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'כלי יקר (תשמח) עמ' ש, תטז, תלט
לח אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 326, 650
לח אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש א
לח אין השכינה שורה אלא על חכם גבורתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף קטו ע"ב
לח אין השכינה שורה אלא על חכם גבורתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' רנו
לח אין השכינה שורה כ"א על חכם גבור ועשירשרגי טובא דרוש יב
לח אמ"ר ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו' ורש"יאיש אמונים דף קד ע"ד
לח אמר ר' יוסי בר חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר כתוב לך פסול לך ובו' ומשה נהג בה טובת עין ועליו נאמר "טוב עין הוא יבורך"הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' צח, קז
לח בתחלה היה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמג
לח גדולה מילה שאילולי היאתולעת שני דף יד ע"ג
לח ה' נתן את התורה למשה במתנהתשובות ר' איסר יהודה עמ' מו
לח הקב"ה יורה בהםחציםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
לח ויתן שכרה שנתן שכר כל הספינהגבעת שאול (בראך) עמ' תכז
לח כל הנביאים כלם עשירים היואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 493
לח כל התורה ניתנה למשה והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראלבהיֹת הבֹקר עמ' קעו
לח לא ניתנה תורה אלא למשהשמחה לאיש (שונשול) דף טו ע"ד
לח לא נתנה תורה אלא למשה וכו' אלא פלפולא בעלמאשני אליהו דף י ע"א-ע"ב
לח משה היה גבה עשר אמותהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנט
לח משה העשיר מפסולת הלוחותהתורה והעולם ח"ג עמ' רו
לח משה רבינו העשיר מפסולתן של לוחותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
לח נבואה שורהשם הגדולים (תקלד) ח"א דף קיב ע"ב
לח נביא עשירשומע תפלה ח"א עמ' שסא
לח ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמחיר יין (תשעט) עמ' קיז
לח ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור עשיר ועניופני חיים (פלג'י) עמ' רכא ע"ב
לח ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם כו'נטע שורק פרשת בהעלותך
לח ע"א אין הנבואה שורה וכו' וכולם ממשה וכו'אפיקי ים עמ' רסו, תמה
לח ע"א אין הקב"ה משדה שכינתו אלא על גיבור וכו' וכולן ממשהברית שלום (תעח) דף נג ע"ג
לח ע"א אין הקב"ה משרה את שכינתו אלא על עשירבאר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ב
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתואבן ישראל על התורה עמ' קה
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו'עיונים במשלי עמ' תקפב
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 31, חי"ט עמ' 10, ח"כ עמ' 84, חכ"ג עמ' 82
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו' ועניו וכולן ממשה (חדא"ג מהרש"א)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 40
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו', וברא"שרנת יצחק יהושע עמ' ד, רנד, שמואל עמ' נה, מלכים עמ' קעט, קפג, רו, ישעיה עמ' ו, רעד, משלי עמ' קלו, רס
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשירלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצ
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםתודת אהרן - אומר לציון עמ' קפח
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכט, ח"ג עמ' עב
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לד, ח"ג עמ' קלז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומהר"ם שיק שמות עמ' קנג
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומצווה ועושה ח"א עמ' תצז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 22
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"ט עמ' פא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהבי חייא ח"ב עמ' קסז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וברא"שרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעז, רצד, שמח, שנא, שעז, תפה, תפט, ח"ב עמ' פח-פט, קמח, קנג, קצא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וברוח חייםהר יראה מאמר מא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפו
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'רנת יצחק שופטים עמ' נו, נט, פה
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור חכם ועשירבעקבות משה שמות עמ' רפא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור כו' וכולן ממשה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קפד, קצה(לז), שפח
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור כו' וכולן ממשה כו' ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 303
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וחכם ועניואוצרות חיים - יושר המידות עמ' לד
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וחכם ועניותהלה לדוד (והרמן) פרק קמב פסוק ז הערה ד
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשירשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תכה
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור וכו' וכולן ממשהברית שלום (תשסח) עמ' שמא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 269
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניועין איה שבת פ"י פסקאות ח-יא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר חכם ועניולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור עשיר חכם ועניו, ורא"שרנת יצחק תפלה עמ' קיב
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על וחכם ועניולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ק
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קכח
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עשיר ועניוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' יז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשיר ועניודרשות הר"ן (תשסג) עמ' קב, קסח, קעא, תעה, תקא, תקו, תקלד
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וכו' וכולם ממשהזרע שמשון פקודי אות יא
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם כו'יד שלמה (עזרא) דף נב ע"ב
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עניוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו וכו' ורא"ש ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' קא, רפז, רצב
לח ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירתוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר וילך) דף קט"ו ע"ב (אות ט"ו)
לח ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירתורת העולה (תשעה) עמ' תרלג
לח ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיר וכולם ממשה גמיר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש נח אות ג
לח ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'פניני דעת עמ' רמז
לח ע"א אין חקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו' וברא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קי, רסא
לח ע"א אין עני אלא בדעהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שט, תשסח, תשעא; תרסח עמ' יד
לח ע"א אלא דאפילו באגראיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קו
לח ע"א אלא לפילפולא דאוריתאחכמת התורה אמור עמ' ס
לח ע"א אלא לפלפולא בעלמא, רש"י ובתוספות הרא"ש שיטת חריפות והבנהשם דרך - כתר תורה עמ' ריב
לח ע"א אלא על גבור עשיר חכם וענוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיב
לח ע"א אלא פלפולא בעלמא, ובפי' הרא"שבית ישי - דרשות עמ' לח, עח, שפד
לח ע"א אמר ד' יוחנן אין הקרוש כרוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשהכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א אמר ר' יוחנן בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' יג
לח ע"א אמר רבא גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
לח ע"א אמר רבי יוחנן אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה, גבור דכתיב ויפרוש את האהל על המשכן וכו' עשיר פסל לך פסולתן שלך יהא חכם רב ושמואל דאמרי תחייהו חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לה בהערה, מהד' ב סי' נט, קיא, מהד' ד סי' פג, מהד' ו סי' עד
לח ע"א אמר רבי יוחנן בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמ' ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ט
לח ע"א אף כתיבתן שלך יהאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ס
לח ע"א אץ הנבואה שורה אלא על חכם בבור ועשיראורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יג אות יא
לח ע"א אר"י בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהגבורת יצחק שבועות עמ' רע
לח ע"א אר"י כל הנביאים עשירים היו כו'סוכת דוד (שירירו) דף קנה ע"ב
לח ע"א אריב"ח לא ניתנה תורהדרכי איש דף ל ע"ד, נג ע"ד
לח ע"א אריב"ח לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעותושע יאודה דף פג ע"ד
לח ע"א את מי רצותי, דאפילו באגרא לא שקילצמח צדקה עה"ת עמ' קב
לח ע"א את שור מי לקחתי, בשכררנת יצחק שמואל עמ' קיט
לח ע"א בתחילה הי' משה לומד תורה ומשכחה ער שניתנה לו במתנהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסא
לח ע"א בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבי חייא ח"א עמ' רפז
לח ע"א בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תא
לח ע"א בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהגבורת יצחק אבות עמ' קלב, רכא
לח ע"א בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהסוכת דוד (שירירו) דף ף פה ע"א
לח ע"א בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשרגא המאיר על התורה עמ' שכז, תקכא
לח ע"א בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנה, שנאמר ויתן אל משהארוחת תמיד עמ' ריא ע"א ד"ה אמרו, ד"ה והנה
לח ע"א בתחילה היה משה רבינו עליו השלום לומד התורה ומשכחה עד שנתן לו במתנהמאור עינים (תשעה) עמ' סח, רצ
לח ע"א בתחילה לא ניתנה תורהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פז
לח ע"א בתחילה לא ניתנה תורהדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף טז ע"ב, יז ע"ג
לח ע"א בתחלה הי' למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חל"ו עמ' 43,31
לח ע"א בתחלה הי' משה לומד תורה ומשכחה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ל אות י
לח ע"א בתחלה הי' משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהאמרות חיים עמ' רמט
לח ע"א בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 36
לח ע"א בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חי"א עמ' 249, 282, ח"כ עמ' 51, חכ"ג עמ' 66
לח ע"א בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה ער שניתנה לו במתנה וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 393, 395
לח ע"א בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סח
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קכח
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ב עמ' קכד
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהמצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתפלה למשה (בנימין) עמ' סג
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פא
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו לדבר אתודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ב
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמט
לח ע"א בתחלה היה משה למר תורה ומשכחהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יט
לח ע"א בתחלה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמו
לח ע"א גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' פח
לח ע"א גדול נס שנעשה לחולהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' נ
לח ע"א גיבור דכתיב וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קג, קעב, תקג
לח ע"א געד שניתנה לו במתנהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רחצ, שלה
לח ע"א הי' לומד תורה ומשכחה וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 209
לח ע"א הי' למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חנ"א עמ' 234
לח ע"א הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חלק נ עמ' 31
לח ע"א הלוחות אורכן שישה ורוחבן שישה ועוביין שלושהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקג
לח ע"א הלוחות ארכן ששה ורחבן ששהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכה
לח ע"א העשיר משה וכו' מפסולתן של לוחותלקוטי שיחות חל"ד עמ' 54
לח ע"א הפלפול לא ניתנה אלא למשה ונהג בה טובת עין ומסרה לישראלקומץ המנחה (צונץ) דרוש סג אות ז
לח ע"א הפסולת שלךחכמת התורה כי תשא עמ' תל, תמב, תמה
לח ע"א הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכםישראל קדושים עמ' 47, *59-58, דובר צדק עמ' 46, דברי סופרים סי' יג (עמ' 11)
לח ע"א הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וכו'ישראל קדושים עמ' 47, *58-59, דובר צדק עמ' 46, תקנת השבין סי' י (עמ' 86), דברי סופרים סי' יג (עמ' 11)
לח ע"א הקב"ה משרה שכינתו וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ריא
לח ע"א הקב"ה משרה שכינתו וכו' על עניו וכו' רב ושמואל דאמרי תרווייהו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תא
לח ע"א הקב"ה נתן למשה התורה במתנהרנת יצחק תענית עמ' מט
לח ע"א התורה ניתנה למשה במתנה והוא נתנה לישראללחמי תודה דף כה ע"ב
לח ע"א התורה נקראת שירהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 192, 107
לח ע"א התורה נתנה למשה במתנהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצו
לח ע"א התורה נתנה למשה ונהג טובת עין ונתנה לישראלדברי איש דף ח ע"ב
לח ע"א וא"ר יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תטז ד"ה אך
לח ע"א ואני לכם ועתה כתבו לכם את השירה הזאתמכשירי מצוה עמ' עה
לח ע"א ויתן אל משה - ל' מתנהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 56
לח ע"א ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראללקוטי שיחות חל"ד עמ' 56
לח ע"א ומשה נהג בו טובת עין ונתנה לישראלדברי שאול ויקרא עמ' קג
לח ע"א ומשה נהג בו טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה פקודי עמ' קכט
לח ע"א ונהג בה עין טובהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קלא
לח ע"א ועתה כתבו לבם את השירה הזאת השירה לחודה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלו
לח ע"א ועתה כתבו לכם את השירהבי חייא ח"ב עמ' שנג
לח ע"א ועתה כתבו לכם את השירה הזאתדברי שאול דברים עמ' רסח
לח ע"א ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה לחודה וכו'הר המוריה עמ' רמו
לח ע"א ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה לחודה וכו'זכור לדוד עמ' קיד
לח ע"א ועתה כתבו לכם את השירה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תקיג
לח ע"א ועתה כתבו לכם וגו' השירה לחודה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכד ע"ג
לח ע"א ועתה כתבו לכם וגו' השירה לחודה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצז
לח ע"א חמישים שערי בינה חסר אחת נתנו למשהתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד
לח ע"א חמישים שערי בינה ירדו לעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צט
לח ע"א חמישים שערי בינה נבראו בעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' צב
לח ע"א חמישים שערי בינה נבראו בעולםהשיר והשבח ח"ב עמ' קפט
לח ע"א חמשים שערי בינה וכו' וכולם נתנו למשה חסר אחתתהלה לדוד (והרמן) פרק קכא פסוק א הערה ב
לח ע"א חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נז
לח ע"א חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת ובו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שלה
לח ע"א חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשרע"ה חוץ מאחדשרגא המאיר על התורה עמ' פג, רעז, שיג
לח ע"א חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט גו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 257
לח ע"א טוב עין הוא יבורך זה משהעטרת יהושע שמות עמ' רכ
לח ע"א טוב עין הוא יבורך זה משה שנהג כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' קיח
לח ע"א יונה דכתיב וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קעב, תקג
לח ע"א יונה נתן שכרה של ספינה כולהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעג
לח ע"א כל ארבעים יום היה משה לומד ומשכחבית ישי - דרשות עמ' יג
לח ע"א כל הנביאים עשירים היורנת יצחק שופטים עמ' נט
לח ע"א כל מקום שהלך ביתו עמויחל ישראל אבות ח"ד עמ' קו
לח ע"א כתחלה הי' משה למד תורה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעה
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתם של לוחותאפיקי ים עמ' רמו, ת
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קפג
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נח
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'לחמי תודה דף יג ע"א, קלב ע"א
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 106
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 122, שמות עמ' א'רטז
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותתורת העולה (תשעה) עמ' קעו
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסלתן של לוחותזרע שמשון תשא אות נט
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ס
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשהזאת ליעקב דברים עמ' ז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעודברי חנינא - ת"ת עמ' קנה
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעג
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' וברא"שברית שלום (תעח) דף סב ע"א
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' וברא"שברית שלום (תשסח) עמ' שצו
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' כתבן שלך וכו' פילפולא בעלמאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 114, חכ"ה עמ' 325
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קמז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'צלח רכב עמ' שכא
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פלפולא בעלמאאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות לג
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פלפולא בעלמאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ו
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עד
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו', משה נהג טובת עין ונתנה לישראל וכו', אלא פילפולא בעלמאמאמר אסתר (תשסב) עמ' צז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשם דרך - כתר תורה עמ' קכח, ריב
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעורב שלום (אדלר) עמ' רחצ
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, ופירוש הרא"ש ד"ה למעןמצווה ועושה ח"א עמ' תקעו
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, טובת עין ונתנה לישראלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שיד
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ונהג בה טובת עיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שמט
לח ע"א לא נתנה תורה אלא למשה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נו ע"א
לח ע"א לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לו
לח ע"א לא נתנה תורה אלא למשה כו'יד שלמה (עזרא) דף מח ע"ב
לח ע"א לכולם זכה משה בר מאחתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' עד
לח ע"א למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעג ד"ה ובספר
לח ע"א מה פסולתן שלך אף כתבן שלך, משה רבעו נהג בה טובת עין וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלא, שפט, ח"ד עמ' כב, ח"ו עמ' רעו
לח ע"א מהרש"א - למה נתפאר משה נגד קרח שהוא עשיר ואין צריך לחמורםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ב
לח ע"א מהרש"א ד"ה וכולן ממשהבנין שאול עמ' קעה
לח ע"א מהרש"א, עושק היינו שכר פעולת אדםצמח צדקה עה"ת עמ' קא
לח ע"א מי שיש בו ד' דברים אלו שכינה שורה עליו וכו'דרך ישרה עמ' תנד
לח ע"א מעמוס וכו' לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שמה
לח ע"א מפסולת של לוחות העשיר משהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות ל
לח ע"א מפסולת של לוחות נתעשר משהרב שלום (אדלר) עמ' שט
לח ע"א מפסולתן של לוחות העשיר משה דכתיב פסל לך שתהא הפסולת שלךבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קנה
לח ע"א משה גרול בכל צדדיוגנא דפלפלי עמ' קצו
לח ע"א משה ושמואל היו בעלי עושר וכבודמנות הלוי (תשסב) עמ' רב
לח ע"א משה זכה לבינהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ט
לח ע"א משה למד תורה ומשכחהרנת יצחק ה' מגילות עמ' ג, רלא
לח ע"א משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, 30, חט"ו עמ' 329
לח ע"א משה נהג בה [בפלפול] טובת עין ונתנה לישראלחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קמז
לח ע"א משה נהג בה טובת עיןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפא
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה כי תשא עמ' קלה, קנו, שיט
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראליחל ישראל אבות ח"ה עמ' שב
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראללקוטי מאמרים עמ' 97, קדושת השבת סי' ב (עמ' 10), ז (עמ' 48)
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' אלא פילפולא בעלמאבי חייא ח"א עמ' רצב
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' אלא פילפולא בעלמאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנ ד"ה עשה, ח"ג עמ' רצג ד"ה אמרו, עמ' שכו ד"ה נחזור, ח"ה עמ' תסא ד"ה ועתה, עמ' תקג ד"ה פיה, עמ' תקו ד"ה ובסוף
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסו ד"ה וי"ל על
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמנחת ישראל עמ' קלד
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כה
לח ע"א משה נהג טוביות עין ונתנה לישראלפני חיים (פלג'י) עמ' צה ע"ב
לח ע"א משה נהג טובת עין וכו'לחיים בירושלים דף מ"ו ע"א (דף קפ"א ע"א, פרק ג' ד"ה ועתה)
לח ע"א משה נהג טובת עין וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קעח
לח ע"א משה נהג טובת עין ונתנה לישראלמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תעח
לח ע"א משה נהג טובת עין ונתנה לישראל, פלפולא בעלמאאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 180, 186
לח ע"א משה נהג טובת עין עם ישראלשים שלום עמ' כו, קלג
לח ע"א משה נצטוה להקים את המשכן לבדולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלט
לח ע"א משה עשיר היה דכתיב לא חמור אחד מהם נשאתיקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ב
לח ע"א משה רבינו גבורבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות ג
לח ע"א משה רבינו נהג טובת עין בישראל ונתן לנו את פלפולה של תורהבאר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ד
לח ע"א משה רבינו נהג טובת עין ונתנה לישראלדברי שאול שמות עמ' קפא, במדבר עמ' קסב
לח ע"א משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניויחל ישראל אבות ח"ד עמ' ד
לח ע"א מתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וע"שזרע שמשון תשא אות טז
לח ע"א מתחילה לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעו שנאמר כתב לך פסל לך מה פסלתן שלך וכו'זרע שמשון תשא אות נח
לח ע"א מתחילה למר משה והי' משכחדברי חנינא - ת"ת עמ' לז
לח ע"א נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתבי חייא ח"ב עמ' רעג
לח ע"א נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתלחמי תודה דף קנא ע"א
לח ע"א נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתנאוה תהלה עמ' תפו
לח ע"א נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתתודת אהרן - אומר לציון עמ' קלב
לח ע"א נ׳ שערי בינה הראה הקב"ה למשה וכולן נמסרו לו חוץ מאחדתשואות חן (תשסח) עמ' קלט
לח ע"א נ׳ שערי בינה וכו׳ וכולם נמסרו למשה חוץ מא׳ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קפ
לח ע"א נבואה שורה על גבורמהר"ם שיק בראשית עמ' קכא
לח ע"א נהג בה טוב עין ונהנה לישראללקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 458
לח ע"א נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה פקודי עמ' קכז-קכח
לח ע"א נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה תצוה עמ' קנא
לח ע"א נהג בה טובת עין ונתנה לישראלתורת מנחם ח"כ עמ' 242
לח ע"א נהג בה טובת עין ונתנה לישראלתורת מנחם חמ"ד עמ' 9
לח ע"א נהג בה טובת עין ונתנה לישראל כדתורת מנחם חל"ה עמ' 257
לח ע"א נהג בה משה עין טובה ונתנה לישראלרנת יצחק משלי עמ' צד
לח ע"א נהג עין טובה בישראל ורש"י ותוס' ופי' הרא"שאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קה
לח ע"א עד שניתנה לו במתנהצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
לח ע"א עשיר וכו' ממשה כו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 94
לח ע"א עשיר פסל לך וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קג, קעב, תקג
לח ע"א עשיר פסל לך פסלתן שלך יהאלקוטי שיחות חי"ח עמ' 39
לח ע"א עשיר, פסל לך פסולתן יהא שלךאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעב, תמג-תמה
לח ע"א פי' הרא"ש - כל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיותמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפו
לח ע"א פירוש הרא"ש ד"ה פלפולאמצווה ועושה ח"א עמ' תעה
לח ע"א פלפולא בעלמאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כב
לח ע"א פלפולא דאורייתא ניתן למשה רבינוחכמת התורה תצוה עמ' לט
לח ע"א פלפולא לא ניתן אלא למשה לבד, ומשה נהג טובת עין ונתנה לישראלחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רעט
לח ע"א פלפולה של תורהציץ השדה ח"ד עמ' צח, ק
לח ע"א פסולתן שלךחכמת התורה תצוה עמ' יג
לח ע"א פסולתן שלך יהא ומשם נתעשר משהעטרת יהושע שמות עמ' נ
לח ע"א פסולתן שלך יהא כו' אף כתבן שלךתורת מנחם חלק מ עמ' 283
לח ע"א פסל לך - מהפסולת שלך מכאן נתעשר משהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שמד
לח ע"א פסל לך הפסולת יהיה שלךבמסילה נעלה עמ' רה
לח ע"א פסל לך הפסולת שלךבי חייא ח"א עמ' רצא
לח ע"א פסל לך וכו' פסולתן שלך יהאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 52
לח ע"א פסל לך לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותמאורי אור (אתרוג) מלואים אות ח
לח ע"א פסל לך פסולתן שלך יהאאש דת (אסאד) עמ' עדר
לח ע"א פסל לך פסולתן שלך יהאהדרש והעיון שמות מאמר רע
לח ע"א פסל לך, הפסולת יהי' שלךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רלט
לח ע"א פפולתן שלך יהאעטרת יהושע בראשית עמ' קעו
לח ע"א קונם ככר זו הקדש ואכלה בין הוא ובין חבירו מעל וכו' דברי ר"מ ור"ןלבושי בדים סעיף מג
לח ע"א ר"ן ד"ה חוץ מאחת, ידיעת השם יתברך על אמיתתודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לה בהערה, מהד' ד סי' פג
לח ע"א רא"ש ד"ה פלפולא בעלמא, כל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קט
לח ע"א ריב"(ח) בתחילה לא נתנה תורהמראה הגדול ח"א דף קמט ע"ב וע"ד, קנו ע"א
לח ע"א תורה למשה ניתנה והוא בעינו הטובה נתנה לנוגנא דפלפלי עמ' תמב
לח ע"א תורה למשה ניתנה והוא בעינו הטובה נתנה לנוגנא דפלפלי עמ' תמד
לח ע"א תורה ניתנה למשה והוא נהג בה טובת עיןחכמת התורה תרומה עמ' שמז, שנג
לח ע"א תחילה לא נתנה תורה אלא למשהדרשות שמואל עמ' קלב
לח ע"ב הוי בה ר' זירא במאי עסקינן וכו' הרי מוסר לו שפחה לשמשוהר המוריה עמ' רנא
לח ע"ב המדיר בנו לתלמוד תורההשיר והשבח ח"א עמ' רנו
לח ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או דידןחכמת התורה ויקרא עמ' מז
לח ע"ב לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותלקוטי מאמרים עמ' 171
לח ע"ב מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 69
לח ע"ב ר' יצחק אמר לצלות לו דג קטןהר המוריה עמ' רנ
לח ע״א אין הקב״ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשהאור מאיר ח"א עמ' רכב
לח על משה נאמר טוב עין הוא יברךמנחת אליהו (תשנט) עמ' קד, רעא
לח פילפולא נתן הקב"ה במתנה למשהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעא
לח שיעור של לוחותמנחת אליהו (תשנט) עמ' עדר
לח. (ריין) חסר אחת, ידיעת הי על אמיתתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רלט
לח. א"ר יונתן אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על רדכם גבור ועשיר ועניו וכולם ממשה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיד, תסה, תסט, תרב
לח. אורך כל לוח ששה טפחים ורחבו ששה ועביו שלושהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עט
לח. אין ה' משרה שכינתו אלא על חכם וגיבורשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכב
לח. אין הב"ה משרה שכינתו אלא על גבור חכםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קי ע"ב
לח. אין הנבואה וכו' אלא על חכם וגבור וכו' וכולם ממשהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפא
לח. אין הנבואה שורה אלא על גבור עשיר חכם ועניוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מו, קעה, קעח, רח, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מ, מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מה
לח. אין הנבואה שורה אלא על חכםמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף מד
לח. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעז
לח. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' צה
לח. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירקשוטי כלה ח"ח אות ר
לח. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירתורת יחיאל בראשית עמ' רנח
לח. אין הנבואה שורה רק על חכם ועשירתורת העולה ח"ג פרק נד, עו
לח. אין הקב"ה משרה וכו' ועשירהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קיט, רלט
לח. אין הקב"ה משרה וכו' ממשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכז, תשמט
לח. אין הקב"ה משרה שבינתו אלא על גבור חבם ועשירבית יצחק (ויינברגר) עמ' רסד
לח. אין הקב"ה משרה שבינתו אלא על חכם וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' מ
לח. אין הקב"ה משרה שבינתו וכו' ועניותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצ
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמב
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו'פרפרת התורה עמ' תקס
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבורשירת דוד (תשסז) עמ' תקפג
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבורשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כו
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמו
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וחכם ועשיר ועניונצח ישראל (הרטמן) עמ' שצב הערה 93, תש הערה 26
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמד, שכ, ח"ב עמ' א, צא
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושרתי ח"א עמ' קו, קונטרס הנרות עמ' מח
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולם ממשה למרנוהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' נא, קלב
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהשל"ה (תשנז) פרשת וארא אות ו, קרח אות יא, יד
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלא ע"א
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'דברי יואל פ' בראשית דף כח ע"א, פ' ויצא דף מח ע"א
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר חכם ועניו וכולן ממשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' פו, תלד
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור כו' ועניו וכולן במשהברית אברם עמ' תכא
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר ועניו וכולן ממשהמאמרי שלמה ח"א עמ' נה
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר חכם ועניולהורות נתן דברים עמ' שטז
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר חכם ועניומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשמה
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבורחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שפג
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תח - ר"ב פינקל
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' כב
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וכו'מצור דבש עמ' קצט
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קעה
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירמרפא לנפש בראשית עמ' תס
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולם ממשהנזר הקדש ח"ב עמ' שט
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר עניו, וכולם ממשה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצה, שס, שסז, תיז, תסט, תעו
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לב
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עניו ועשירערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עשיר ועניו וכולן ממשהדרשות שמן רוקח עמ' תיד
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עשיר ועניוהתורה והעולם ח"ג עמ' רו
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור עשיר ועניוים שמחה עמ' קעה, רצה, שסו
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וגבור ועניוצפנת פענח (תשסו) עמ' קלד, קלו, רלט, רמד, רעו, שיד, שט
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רח
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עניושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמה
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תיא
לח. אין הקב"המשרה שכינתו אלא על גבור וחכם ועשיר ועניותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעח הערה 92
לח. אין הקב״ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניונתיב מצותיך (תשסח) עמ' מה
לח. אין הקב״ה משרה שכינתו אלא על חכם ועניושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכח
לח. אין הקב״ה משרה שכינתו וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' רד
לח. אין השכינה שורה אלא על גיבור וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלא
לח. אין השכינה שורה אלא על גיבור עשיר וחכםפאר יעקב ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' תתכה, תתכט, ח"ג עמ' תכז
לח. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר (ועניו) וכולן ממשהערבי נחל (תשסד) עמ' ריא, תתפד
לח. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר וענומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יג ע"א
לח. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיריריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מו ע"ג
לח. אין השכינה שורה אלא על חכם גדול ועשירלב אביגדור עמ' קנ
לח. אין כותביו ס"ת פרשיותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
לח. אין נבואה שורה אלא על עשיר, גיבור וכו'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' סב
לח. אין רוח הקדש שורה אלא על חכם וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קסא
לח. אין שכינה שורה אלא על גיבור חכם עשיר ועניוגור אריה שמות פ"ז הערה 18
לח. אלא מפסולתן של לוחותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלב
לח. אלא על גיבור ועשיר וחכםפני מלך שמות עמ' ריז
לח. אלא על חכם גבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלז
לח. אלא פילפולא בעלמא - (תוס' שם)דרשות שמן רוקח עמ' רלו
לח. אלא פלפולא בעלמאהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כח, דברים עמ' ריח
לח. אמר רבי יונתן אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולן ממשה, עשיר מפסל לך כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תג, תקכד, תקכו, תשמט
לח. אמר רבי יוסי בן חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו... ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שפה
לח. אמר רבי יוסי בר חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעואבני אש (אויש) מועדים עמ' נח
לח. אמר רבי יוסי בר' חנינא לאשערי שיש יהושע ח"א עמ' יד
לח. אר"י בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתן לו במתנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רפז
לח. בתחילה הי' משה לומד ושוכחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנד
לח. בתחילה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ט, יא
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהשבח נעורים עמ' רכב
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכו
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדברי יואל פ' משפטים דף קנב ע"ב
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדברי יואל פ' ויקרא דף לה ע"א
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 100, פ"ג הערה 936, 1245
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשרתי ח"א עמ' צה
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתה לו במתנה, שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו בהר סינידעת תורה דברים ח"ב עמ' ריד
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבן מלך - שבת עמ' פד
לח. בתחלה הי' למד תורה ומשכחהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סב
לח. בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכד
לח. בתחלה הי, משה למד תורה ומשכהה עד שניתנה לו במתנהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מא
לח. בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהזכרון משלי עמ' סג אות קעו
לח. בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתומאור עינים (תשעט) עמ' שלד
לח. בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתומאור עינים (תשנח) עמ' רב
לח. בתחלה היה משה לומד תורה ושכחהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעו
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכח וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמד ע"ב; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסא ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף מה ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) נדרים דף קכט ע"ג
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ג
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשביב אור עמ' רל
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכא
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מט, רד
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' סה
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קלו, שב
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהעצי חיים - מועדים עמ' עא
לח. בתחלה לא ניתנה אלא למשה ולזרעושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמד, שצב, תז
לח. בתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפח
לח. בתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכה ע"ג; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסב ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"ג דף מה ע"ב
לח. בתחלה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנא' כתב לךבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף יג
לח. גבור ועשירלב אביגדור עמ' קלז
לח. גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו', גבי שמואל אפילו ברצון לא שכרו דכתיב ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגו'של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לח
לח. דאפילו בשכר ור"ן דזימנין מתרצו משום כסופאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שב
לח. היה משה למד תורה ומשכחההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמו, ויקרא עמ' צה, רו
לח. הלוחות ארכן ששהלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קיט
לח. הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשהמגלה עמוקות (תשסח) אופן ז, סא, צז, קכב, קסח, קסט, רח, רי, רמט
לח. הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשהשל"ה (תשנז) פרשת ויצא אות כג, משפטים אות לא
לח. הלוחות גובהן וכו'פרפרת התורה עמ' תקסב
לח. המצות ניתנו למשה בתוך הארבעים יום שעמר בהרגור אריה שמות פכ"א הערה 13
לח. המשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמד
לח. המשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'נועם אליעזר שמות דף קז ע"א
לח. המשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחתכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רה
לח. הנביאים עשירים היוערבי נחל (תשסד) עמ' ריא
לח. העשיר משה מפסולתן של לוחותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכב
לח. הפילפול ניתן למשה ולזרעו, ובראשוניםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעח, רפט
לח. הפסולת יהיה שלך ומשם נתעשר משהצמח צדיק (תשסז) עמ' רלד
לח. הקב"ה משרה שבינתו על גבור עשיר וכו'פרדס מרדכי עמ' תרעב
לח. הקב"ה משרה שכינתו על גבור ועשירמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' נא, צז
לח. הקב"ה משרה שכינתו על חכם גיבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרח
לח. הקב"ה משרה שכינתו על חכם וכו'פרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק י
לח. הקב"ה נתן למשרע"ה מתנה פלפול התורה ונהג בהן טובת עיןכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' סט
לח. השכינה שורה על גבור וכו'פרפרת הפרשה פרשת כי-תשא פרק לד פסוק א
לח. התורה לא ניתנה אלא למשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ער, תפו
לח. התורה ניתנה למשה במתנה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שנז
לח. התורה ניתנה למשה ולזרעו ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלתפארת צבי שמות עמ' תקצ
לח. התורה ניתנה למשה רבינו, ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמחשבת מוסר ח"ג עמ' ש
לח. התורה נקראת בשם שירהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 221
לח. וא"ר יוחנן בהחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו לדבר אתושרגא המאיר מועדים עמ' רלב, רנו
לח. וא"ר יוחנן בתחילה הי' משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנד
לח. וא"ר יוחנן בתחלה היה משה למר תורה ומשכחה ער שניתנה לו במתנה וכו'ישמרו דעת עמ' קפ
לח. ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילומכתב מאליהו ח"א עמ' 166
לח. ואר"י בתחלה היה משה למד וכו' עד שניתנה לו במתנה וכו'נועם אליעזר שמות דף קסד ע"ב
לח. וכולם ניתנו למשה חסר אחתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רג
לח. ותחסרהו מעט מאלהיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלא
לח. ותחסרהו מעט מאלקיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רטז
לח. חובה שהנביא יהיה עשירשיחות לספר שמות עמ' תכב
לח. חמישים שערי בינה נבראו בעולם ובולם ניתנו למשה חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםברית אברם עמ' שכא, תכא
לח. חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' סז
לח. חמשים שע"ב נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ משער החמשיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סה
לח. חמשים שערי בינה וכו' וכולם נתנו למשה חסר אחתשמועות ישראל שמות עמ' קלט, קפה, דברים עמ' יא
לח. חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' יא
לח. חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'תורת העולה ח"א פרק ו, ז
לח. חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתדרכי צדק עמ' רעט
לח. חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קסט
לח. חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מא
לח. טוב עין - זה משה שהתורה ניתנה לו ונתנה לישראלקריאה בקריה ח"ב עמ' נח
לח. טוב עין הוא יבורךפרפרת התורה עמ' תרד
לח. טוב עין הוא יבורך זה משהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפג
לח. טוב עין הוא יבורך זה משהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יג, כ
לח. טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל - משה התנהג בעין טובה אל כלל ישראל ולימדם פלפולא דאורייתאקריאה בקריה ח"א עמ' קיט
לח. טוב עין הוא משה שנתן התורה לישראלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שדמ, תקכד, תריז
לח. טוב עין זה משה שנתן תורה לישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ק
לח. יונה נתן שכרה של ספינה כולהמנחם ציון (תשסד) עמ' קצו
לח. יצאה בת קול ואמרה הלבה בבית הללמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלד
לח. כיון שעושה וכו' את עצמו כמדבר וכו' תורה נתנה לו במתנהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 26
לח. כל הנביאים כלם עשירים היובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 635
לח. כל הנביאים כלם עשירים היודרך חיים (תשע) פ"א הערה 196, פ"ו הערה 632
לח. כל הנביאים עשירים היו מנלן ממשה כי'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ז
לח. כל הנביאים עשירים היו משמואל ילפינןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מז, מט
לח. כל הנביאים עשירים היועירין קדישין השלם עמ' תקיח
לח. כל מי שיש בו ענוה השכינה שורה בומשנה למלך (תשסח) עמ' רכה
לח. כל מקום שהולך ביתו עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ו/ז דף קסט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף יח ע"ב
לח. כתבן שלך וברא"שדעת תפלה עמ' רצו
לח. לא העשיר משה אלא מפטולתן של לוחותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא, ויקרא-במדבר עמ' ריא, דברים עמ' צה
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של הלוחותתורת יחיאל בראשית עמ' רנט
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותבית יצחק (ויינברגר) עמ' נג
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדברי יואל פ' בא דף שו ע"א, פ' כי תשא דף שמב ע"א
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדברי יואל פ' בראשית דף כח ע"א, פ' ויצא דף מח ע"ב, פ' מקץ דף שסד ע"ב
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדברי יואל פ' נשא דף קנד ע"ב
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדרכי ציון עמ' קיא
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כה
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותתפארת צבי במדבר עמ' שלח
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קו ע"א
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קנב ע"ב/ד, ופרשת עקב דף רעה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רמ ע"א; ילקוט שמעוני (שכו) פרשת תשא דף קט ע"ד; עין יעקב (שפב) ירושלמי שקלים דף קפ ע"ד; יפה מראה (שנ) ירושלמי שקלים דף קמ ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמא ע"ב
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שטז, תרעח, מועדים עמ' פח
לח. לא ניתנה התורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלדרשות שמן רוקח עמ' רלג, רפא
לח. לא ניתנה תודה אלא למשה ולזרעו, ונהג טובת עין ונתנה לישראל וכו' פילפולהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לא {ענין משה שפיר קאמרת. ביאור גמ' (בכורות נז:) פ"א נפל ארז ועברו י"ו קרנות על חודו. רמז לתלמיד שצריך רב שילמדו יסודות שורשי ההבנה }
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעורנת יעקב עמ' שנב
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' סז, קלו
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין וכו' פלפולא בעלמאשיחות ר' ראובן עמ' קפה, קפו
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוגור אריה במדבר פ"ג הערה 4
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלב
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוויואל משה מאמר א סי' קסה עמ' קנט
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעומכתב מאליהו ח"א עמ' 223, ח"ג עמ' 53
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות א
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעופרפרת משה ח"א עמ' תקעג
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכ, קסד
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף לה ע"א
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשבילי פנחס עמ' קצד
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשל"ה (תשנז) פרשת זאת הברכה אות ה
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1937
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו אלא פילפולא בעלמאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רנח
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו', ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמחשבת מוסר ח"א עמ' רמד
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלפאר יעקב ח"ב עמ' תשעט, תשפא, תתלג, ח"ג עמ' לג
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר: טוב עין הוא יבורךדעת תורה שמות עמ' רצו, ויקרא עמ' קפב
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר כתב לך פסל לך, מה פסולתן שלך אף כתבן שלך, משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך וגו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפט
לח. לא נתנה תורה אלא למשהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צא
לח. לא נתנה תורה, פלפולא בעלמא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנב, רסא, שי
לח. לאפוקי מאן דשקיל בלא אגראשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מט
לח. להו"א התורה ניתנה רק למשה ולזרעודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 898
לח. לומד תורה ומשכחהדרכי החיים ח"א עמ' קסט, רכז
לח. מ' יום שלמד משה בהר שכח עד שניתנה לו במתנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שיט, תשצט
לח. מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהורברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רו
לח. מ"ט שערי בינה שנמסרו למשהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שטו
לח. מה פסולתן שלך אף כתבן שלךפרפרת התורה עמ' שיח
לח. מחלוקת אם התורה ניתנה רק למשה ולזרעו והוא נהג טובת עין ונתנה לישראל או שניתנה מעיקרא לכל ישראליד דוד (אופנהיים) עמ' קלט
לח. מפפלת; של לוחות העשיר משהעטרת ישועה (תשסד) אות א, ג, ה לשבת חוהמ"פ, אות עד לשבועות
לח. מרע"ה היה לומר תורה ומשכחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכג
לח. משה - מ' יום לומד התורה ומשכחשיחות לספר ויקרא עמ' צה
לח. משה היה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנו, קסט
לח. משה היה עשירמדבר יהודה (תשסב) עמ' שמז
לח. משה העשיר מפסולת הלוחותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1016-1015, פ"ד הערה 655
לח. משה העשיר מפסולת הלוחותקרבן מנחה (תשעד) עמ' רנב
לח. משה העשיר מפסולתן של לוחותפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כז פסוק טז
לח. משה ופסולתן של הלוחותאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ח פסוק י מס' 1
לח. משה זכה לבינהגנת אגוז (תשעב) אות שז
לח. משה למד התורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קח
לח. משה למד ושכח עד שניתנה במתנהפרפרת אליעזר פרשת ויקרא פרק א פסוק א, פרשת חוקת פרק יט פסוק ב
לח. משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרשות שמן רוקח עמ' תפב
לח. משה נהג בה טובת עיןדרכי החיים ח"א עמ' קסח
לח. משה נהג בה טובת עין ומסרה לישרא'כוונת הלב עמ' קכח
לח. משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קה, שפח
לח. משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' צ, קסה, קעח
לח. משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תג
לח. משה נהג טובת עין בישראלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לו
לח. משה נהג טובת עין ונתנה לישראל וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מד, ח"ב עמ' תקמט
לח. משה נתעשר מפסולת הלוחותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעח
לח. משה קבל תורה ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלפרדס מרדכי עמ' תרסט
לח. משה קיבל התורה מסיני ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' רו
לח. משה קיבלה מסיני, ונהג טובת עין שנתנה לישראלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שה
לח. משה רבינו היה לומד תורה ומשכחהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנא
לח. משה רבנו למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהעלי שור ח"א עמ' רכה, קצה
לח. משה רכינו כעלותו ההרה ארבעים יום וארבעים לילה לא אכל ומים לא שתה, למד תורה ושכחה, עד שלבסוף ויתן אל משה בכלותו לדבר אתו - ניתנה לו התורה במתנהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תמ
לח. משה רע"ה נתעשר מפסולתן של לוחותערבי נחל (תשסד) עמ' ריא
לח. מתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סה
לח. מתחילה ניתנה הפלפול למשה והוא נהג בו טובת עין ונתנה לישראלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא
לח. מתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפה
לח. מתחלה לא נתנה תורה אלא למשה, ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפב
לח. נ' שערי בינה וכו' וכולם ניתנו למשה חסר אחדחשבון הנפש (תשעה) עמ' קס {התפיסה שלנו של דרגות ה'בינה'}
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמז
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' לח - אור לציון
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר א'זקן אהרן (פריד) עמ' קעד
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתצפנת פענח (תשסו) עמ' רסג, רצח, שפט
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתגלו למשה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' רלו
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'תפארת צבי שמות עמ' תקכז
לח. נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתפאר יעקב ח"ג עמ' ב
לח. נ' שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רי
לח. נ, שערי בינה וכו' ניתנו למשה חסר אחתמגלה עמוקות (תשסח) אופן נ, קו, רמו
לח. נבואה וענוהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ד פסוק ז מס' 2
לח. נהג משה טובת עין ומפר טעמי התורה לישראלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת יג
לח. נו"ן שערי בינה נבראו בעולם ולכולם זכה משה חוץ מאחדפרדס המלך (תשסט) אות שכ, שסה, תקעג, תרג
לח. ניתנה לו במתנהדרכי החיים ח"א עמ' קסט, שסב, שסד
לח. נתנה תורה למשה ולזרעופרפרת הפרשה פרשת משפטים פרק כא פסוק א
לח. נתעשר משהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט-תשנ
לח. עד שניתנה לו במתנהפרפרת התורה עמ' שיט
לח. עה"ב ותחסרהו מעט מהאלקיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמו, ת, תקמא
לח. עושר תנאי למלוכהפרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לח פסוק כד
לח. עליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפד
לח. עשיר פסל לך פסלתן יהא שלךמגלה עמוקות (תשסח) אופן סג
לח. פילפולא בעלמא - וברא"ש ותוס'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קה
לח. פירוש הרא"ש - אין לחם אלא תורה וכו' ואין דל אלא ישראל וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קפה
לח. פירוש הרא"ש - פלפולא בעלמא הבנה וחריפותשיחות ר' ראובן עמ' קפה
לח. פלפול התורה ניתן בסיני ומרע"ה נתנה לישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנט
לח. פלפול התורה ניתן למשה ולזרעומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נח, סא
לח. פלפול התורה ניתן למשה ונהג בה טובת עין ומסרה לישראלמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שס
לח. פלפול התורה ניתן למשרע"המטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בראשית עמ' יד
לח. פלפול התורה נמסר למשה והוא נהג טובת עין ונתנה לישראללהורות נתן בראשית עמ' מא
לח. פלפול התורה נמסר למשה לבדושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעו
לח. פלפול התורה נמסר למשה רבנו ע"הכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שג
לח. פלפול ניתן למשה ונהג טובת עיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכט
לח. פלפול של תורה למשה ניתנהצדקת יוסף עמ' רנא
לח. פלפול, ורא"ש - רמוז בצורת האותיותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' יב {מבאר איך נרמז}
לח. פלפולא דאוריתא נתן הקב"ה למשה בלבד, ונהג טובת עין ונתנה לישראלמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלד
לח. פלפולא, רא"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכד
לח. פלפולי דאורייתא נתנה למשה בלבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
לח. פסולת הלוחות משה העשיר מזהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפה
לח. פסולתן שלך יהאהדרש והעיון דברים מאמר עב
לח. פסל לך - הפסולת שלךבישורון מלך ח"א עמ' רצד
לח. פסל לך - הפסולת שלךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמות ז
לח. פסל לך הפסולת יהא שלךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' סא
לח. פסל לך הפסולת יהא שלךקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שיט
לח. פסל לך הפסולת יהיה שלךנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לב
לח. פסל לך מכאן נתעשר משהפאר יעקב ח"ד עמ' קב
לח. פסל לך משלך, פסילתן שלך תהאמאורות האריז"ל עמ' קנח אות ו
לח. פסל לך פסולתן שלך יהאדברי יואל פ' ויקרא דף פה ע"ב, פ' תזריע דף רעג ע"א
לח. פסל לך שני לוחות וגו', הפסולת שלך ומשם נתעשר משה רבינודברי יואל מועדים ח"ט עמ' לו
לח. פסל לך, פסולתן שלךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עח
לח. רב ושמואל אמרי המשים שערי בינה נבראו בעולם ובולם ניתנו למשה חסר אחתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות א
לח. רש"י נהג בה טובת עין ונתנה לישראלגור אריה במדבר פ"ג הערה 5
לח. שהיה לומד תורה ומשכחהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט
לח. שיעור הלוחות ששה טפחים על ששה טפחיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקכא, תשנט הערה 94
לח. שכל הנביאים עשירים היוצדקת יוסף עמ' רסו
לח. תוספות - פלפולא בעלמא שיטת חריפות והבינה נמסר למשה רבינושיחות ר' ראובן עמ' קפה
לח. תורה שבע"פ נמסרה למשהנפש הרב עמ' נה; מפניני הרב עמ' תלא; דברי הרב עמ' קב
לח: בתחילה למד משה והיה משכח עד שניתנה לו תורה במתנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 157-156, 118, פ"ב הערה 1643, פ"ד הערה 1328
לח: בתחלה היה משה למר תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצ
לח: המדיר בנו לת"ת ור"ןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מב
לח: המדיר בנו לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מיםמצווה ועושה ח"ב עמ' קכד
לח: המודר הנאה מחבירו מרפאופרפרת אליעזר פרשת כי-תצא פרק כב פסוק ב
לח: ומרפאו רפואת הנפש ובפיהמ"שפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק טו פסוק כו
לח: ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמא
לח: חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוקמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעט
לח: לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רפ
לח: לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלטוב דעת עמ' קיב
לח: מודר הנאה מחבירו מרפאוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תח
לח: משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהעלי שור ח"ב עמ' צג
לח: נ' שערי בינה נמסרו למשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקפא
לח: נהג בה טובת עין ונתנה וכו' פילפולא בעלמאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' רלב, שמט
לח: פסל לך הפסולת יהא שלך וכו'דברי אש (כץ) עמ' רמד
לח: פסל לך וגו' הפסולת יהיה שלך משם נתעשר משהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רס
לט ביקור חולים מה"ת מניןכלי יקר (תשמח) עמ' תנז
לט וכי מקדימין ברכת עבד לאדוןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כג
לט ז' דברים נבראו קודם כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף טז ע"ב
לט כל המבקר את החולה וכו' והרמב"ם ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קפ ע"א וע"ג
לט לא לסעוד איניש קצירה וכו'ידו בכל סי' שפו
לט ע"א אם את עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא וכר בכבודי לא מחיתם ובכבוד בשר ודם מחיתםקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ג, דרוש צה אות ה, דרוש צח אות א, דרוש קג אות ג
לט ע"א אמר רבא שמואל מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
לט ע"א בביקור חוליםפרי חיים (קנולר) פרשת ראה, בשלח
לט ע"ב אין השמש יוצא עד שמכים אותו בחציםאלשיך על חמש מגילות עמ' שכה-שכו
לט ע"ב אין כל חדש וכו' אי הבא לא מקרב פומא להכא ליקרבעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסב
לט ע"ב אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רמז
לט ע"ב אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכב ד"ה ואומר
לט ע"ב אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות מהר"ם חביב עמ' שע
לט ע"ב אם בריאה גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה' וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכו
לט ע"ב אם בריאה יברא ה' וכו' והכתיב אין כל חדש וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' כח
לט ע"ב אם בריאה יברא ה'יין לבנון (תשסג) עמ' 407
לט ע"ב אם בריאה יברא והא אין כל חדשקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שז
לט ע"ב אמר ריש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם יפקד וגו', מאי משמע אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון אלה שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן וכו', ור"ן ד"ה ובני אדם מבקרין אותן, והיינו דכתיב ופקודת כל אדם יפקד עליהםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קב
לט ע"ב אפילו גדול אצל קטן, ובש"מרנת יצחק משלי עמ' ריח
לט ע"ב באש שחורה על גבי אש לבנהדברי שאול ויקרא עמ' קמט
לט ע"ב בהמ"קבעקבי יעקב עמ' טז
לט ע"ב ביקור חולים אין לה שיעוררנת יצחק מלכים עמ' שצא, ישעיה עמ' קכו
לט ע"ב ביקור חולים אין לה שיעור וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסז
לט ע"ב ביקור חולים אין לה שיעור וכו'שפע טוב (טייטלבוים) עמ' שסג
לט ע"ב ביקור חולים אין לו שיעורויקרא יעבץ עמ' מא
לט ע"ב ביקור חולים וכו' אפי' גדול אצל קטןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 60
לט ע"ב בת מקבלת עישור נכסיםדרכי אמונה דרך א
לט ע"ב ג"עבעקבי יעקב עמ' קפח
לט ע"ב גיהנם קדם לגן עדןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יב ע"ד
לט ע"ב דרש רבא ואמרי לה א"ר יצחק מאי דכתיב שמש וירח עמד זבולהעמודיה שבעה עמ' *נט
לט ע"ב המבקר את החולה אם הוא בן זוגו נוטל ששים מחוליומאמץ כח (תשעה) עמ' לו
לט ע"ב המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קיג
לט ע"ב המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליו וכו' ובבן גילוזך ונקי עמ' ד
לט ע"ב העולם נברא בשביל התורה וישראל הקרוים ראשיתברכת אליהו (עמאר) בראשית - פתיחה
לט ע"ב השמש והירח עמדו לפני הקב"ה במחלוקת קרחבי חייא ח"ב עמ' קצא
לט ע"ב התורה נבראה קודם שנברא העולםשם דרך - כתר תורה עמ' א
לט ע"ב והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה כי תשא עמ' קי, תעד, תעו, תעח
לט ע"ב והא אין כל חדש תחת השמש, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תסח
לט ע"ב והכתיב אין כל חדש תחת השמשלקוטי שיחות חל"ד עמ' 311
לט ע"ב ז' דברים נבראו קודם העולם וכו' ותורה, ור"ןרנת יצחק משלי עמ' מב
לט ע"ב ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' ותשובהבית אלהים שער ב עמ' סח
לט ע"ב ז' דברים נבראו קורם שנברא העולםמנחת קנאות עמ' רמב
לט ע"ב ז' דברים קדמו לעולם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 202
לט ע"ב יצא ר"ע ודרש כל מי שאינו מבקר את החולה כאלו שופך דמיםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בהר עמ' רב
לט ע"ב כל המבקר חולה נוטל אחד משישים וכו' ובבן גילולקוטי שיחות ח"ה עמ' 84, ח"כ עמ' 65, 64
לט ע"ב כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחוליושם דרך בראשית ח"א עמ' פג
לט ע"ב כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליו וכו' כעשורייתא דבי רבי ובבן גילודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עה
לט ע"ב כשהחמה נכנסת היא נכנסת בטומאה מפני שעבדו להמנחת ישראל עמ' רסא
לט ע"ב לאקרובי פיתחא להכא, ר"ןחכמת התורה קדושים עמ' שכז
לט ע"ב מ"ד שמש ירח עמד זבולה כו' לכבודי לא מחיתם לכבוד בו"ד מחיתם וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 293
לט ע"ב מ"ש שמש יריח עמד זבולה וכו'אפיקי ים עמ' רמז
לט ע"ב מאי דכתיב ואם בריאה יברא וכו' אם בריאה גהינם מוטב ואם לאו יבראזרע שמשון קרח אות יא
לט ע"ב מאי דכתיב שמש ירח וכו'ישועה ורחמים עמ' סג
לט ע"ב מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו', מלמד שעלו שמש וירח לזבול ואמרו לפניו, רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קעז
לט ע"ב מהרש"א - על הגמ' שבעה דברים נבראו קורם שנברא העולם, ואחד מהם שמו של משיח שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, היינו משום דבימות המשיח יהיה שם הוי"ה שמו של הקב"ה רגיל לעולם, וגם משיח יהיה נקרא בשם זה, אבל לפני השמש דהיינו קודם בריאת העולם לא היה נקרא שמו של משיח כולו בשם הוי"הלחמי תודה דף רלו ע"ב
לט ע"ב מהרש"א - שמש וירח עלו לזבול ששם מזבח בנוי ומיכאל מקריב עליוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ג
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' טז, יט, שמא
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח לזבולחכמת התורה אחרי מות עמ' שכט
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח לזבול א"ל רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'חדרי בטן פרשת קרח אות כג
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קע אות ח, מאמר קעז אות ו
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שטז
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וכו' ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רא, ח"ג עמ' קמא-קמב
לט ע"ב מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול, ואמרו לפניו רבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שכט
לט ע"ב נוטל אחד מששים מחליותורת אליהו עמ' צד
לט ע"ב עלו שמש וירח לזבול וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'זרע שמשון קרח אות ט
לט ע"ב עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמחו לפניו רבוש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרםנחלי מים (מלאח) עמ' קס
לט ע"ב עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו וכו'דעת סופר עמ' רסג ע"א
לט ע"ב רב חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא וכו' לא איכא דקא אתי וכו'מכשירי מצוה עמ' פה
לט ע"ב רב חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא רב חלבו באיש לא איכא דקא אתי אמר להו לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה אמר ליה רבי החייתני יצא ר' עקיבא ודרש כל שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק, מהד' ו סי' קא
לט ע"ב רבש"ע את אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' תרכד
לט ע"ב רמז לביקור חולים מה"תברכת אבות עמ' קסז
לט ע"ב רמז לביקור חולין מן התורה מנין, שנאמר וכו' אם כמות כל האדם ימותון אלה שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני ארם מבקרים אותן, מה הבריות אומרים לא ה' שלחני לזהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' סו
לט ע"ב שבעה דברים נבראו וכו' תשובה דכתיב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מג אות ד
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם, ר"ן ובמהרש"אשם דרך בראשית ח"א עמ' עג
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם לעולםתורת העולה (תשעה) עמ' תו
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםשיחות עבודת לוי סי' פח אות ג, ז
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה וכו'דרכי התשובה עמ' קפא
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' וגיהנםאמרות חיים עמ' רסד
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' תשובהעבודת חיים ח"א עמ' קי
לט ע"ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואחד מהם שמו של משיחלחמי תודה דף רלו ע"ב
לט ע"ב שמש וירח בזבול מאי בעייןקהלת יעקב שבועות עמ' נד
לט ע"ב שמש וירח בזבול מאי כעייןמנחת מרדכי עמ' שפה
לט ע"ב שמש וירח בזבול מה בעיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרמא
לט ע"ב שמש וירח מבול מאי בעיין והא ברקיע קביעישם ישראל עמ' שכ
לט ע"ב שמש וירח עמד בזבולקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עד)
לט ע"ב שמש ירח עמד זבולה - אמרו: לא נצא אם לא נעשה דין לבן עמרם, אמר להם על כבודי לא מחיתם וכו'ארוחת תמיד עמ' תעה ע"א ד"ה וכן
לט ע"ב שמש ירח עמד זבולה, מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכא
לט ע"ב תורה קדמה לעולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 229, 175, 156
לט ע"ב תניא ב"ח אין לו שיעורסוכת דוד (שירירו) דף פב ע"א
לט ע"ב תשובה נבראה קודם שנברא העולםדרך ישרה עמ' קעג
לט שבכל יום ויום יורין בחמה חצין וחניתות ומאירהשרגי טובא דרוש ד
לט שמש בזבול מאי בעיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כא ע"א-ע"ד
לט שמש ויראח עלו לזבול וכו' וכל יום יורה בהם חניתותאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ג ע"א, ד ע"ב-ע"ג
לט שמש ירח עמד זבולה וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרםשארית מנחם ח"ב עמ' קפ
לט. אחד משישים בחליוקשוטי כלה (תשסג) עמ' סז
לט. אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנז
לט. אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ר
לט. אם אתה עושה דין לבן עמרםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ד
לט. בדין קבלת שכר על מצות ביקור חוליםחיי נפש ח"א עמ' ריב ע"א
לט. בכבודי לא מחיתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
לט. בכבודי לא מחיתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סו
לט. בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא אדריה מן חיותיה אי הכי אפילו יושב נמי הא אפשר בעמידהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפ
לט. דרך המבקר שיושב ואינו עומדשבט מישראל (קרמניץ) פרק כז פסוק ו
לט. דרש רבא מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה מלמד שעלו שמש וירח לזבולאמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קלז, קמא ע"א
לט. התורה קדמה לעולםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שז
לט. כל המבקר את החול' גורם לו שימותאמרי אמת (אמדו) דף ל ע"א
לט. מן חיותא לא אדריה, מחיותא רבנו אדריזקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צו {בנו לאו כגופו}
לט. שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
לט. תנא בקור חולים אין לו שיעורשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נ
לט: א"כ ליעלון שיתין ולוקמהתורת חיים עה"ת עמ' שלג {לאו דווקא שישים, אלא הרבה, כדרך הש"ס למינקט שישים כמספר רב שכל דבר בטל בו}
לט: אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו' ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וכו' ומאיריםחכמה ומוסר ח"א עמ' שלז
לט: אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
לט: אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תעו
לט: אם בריאה גיהנם מוטבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמז
לט: אם בריאה גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כו
לט: אם בריאה יברא ה' וכו' אי איברי לה פומא מוטבנזר הקדש ח"א עמ' תמ
לט: אם פומא הכא מוטב ואם לא יקרב פומא להכאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ס
לט: אמר ר' יצחק מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' ואם לאו אין אנו מאירים וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעב
לט: אמר רבא אם כמות כל האדםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכו
לט: אמרו לפני הקב"ה אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאעצי חיים על התורה עמ' רמח
לט: אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרעג
לט: ביקור חולים אין לו שיעור אפילו גדול אצל קטןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלו
לט: ביקור חולים אין לו שיעור אפילו מאה פעמים ביוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעט
לט: ביקור חולים אין לו שיעור אפילו מאה פעמים ביוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלו
לט: ביקור חולים אין לו שיעור וכו'תורת אמת (ששון, שפו) סימן קסד דף קפא ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא
לט: ביקור חולים הוא אפילו בגדול אצל קטןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לא
לט: ביקור חולים הוא אפילו גדול אצל קטןפחד יצחק סוכות מאמר כא
לט: ביקור חולים מה"ת מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצב
לט: בכבודי לא מחיתםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כז
לט: בכבודי לא מחיתם בכבוד ב"ו מחיתםשיחות לספר בראשית עמ' קנו
לט: בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםשיחות ר' ראובן עמ' סז
לט: בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130, פ"ד הערה 328
לט: בן גילו נוטל אחד משישים בחליודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מט
לט: בן גילו נוטל אחד מששים בחליודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 239
לט: בעישורייתא דרבי ובבן גילו - ורש"י ור"ןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קכט
לט: בקור חולים הוא אפילו בגדול אצל קטןפחד יצחק פסח מאמר יח
לט: ד' דברים נבראו קודם שנברא העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתפב הערה 60
לט: דרש רבא וכו' מ"ד שמש ירח עמד זבולהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מח
לט: דרש רבא מאי דכתיב אם בריאה יברא ה'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כרך א ח"א עמ' נח
לט: דרש רבא מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה, עמדו השמש והירח לפני הקב"ה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקכ
לט: המבקר את החולה נוטל אחד מם' וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכה
לט: המבקר את החולה נוטל אחד מששיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לו
לט: המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צד, קעו
לט: המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליו ודוקא בר מזלונחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה ויתחזק לישראל, לקוטי משלי ד"ה וזה שאמרו
לט: המבקר את החולה נצול מדינה של גהינםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נא
לט: המבקר את החולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ז פסוק לא
לט: המברך את החולה נוטל אחד משישיםפרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק מח פסוק ב
לט: השמש והירח מתדיינים עם הקב"ה על משהפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק יא
לט: התורה נבראה קודם שנברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 824, פ"ה הערה 2110, 2139
לט: התורה נבראה קורם שנברא העולםגור אריה שמות פ"ל הערה 225
לט: התשובה נבראה קודם העולםנתיב התשובה עמ' כא הערה 131
לט: התשובה נבראה קודם שנברא העולםבית שלום מרדכי עמ' רג
לט: התשובה נבראה קודם שנברא העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמז, תשמח הערה 30, תשנא הערה 45, תתצג הערה 30, תתצד הערה 31-32
לט: ואם בריאה וכו' והתניא ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' טו
לט: ז' דברים נבראו חודם שנברא העולם, תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כפא הכבוד, ביהמ"ח, שמו של משיחעטרת ישועה (תשסד) אות ט לחנוכה
לט: ז' דברים נבראו קודםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ג, דברים עמ' קצג, רטו
לט: ז' דברים נבראו קודם שנברא העולםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכב
לט: ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שה
לט: ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפ, רצח
לט: ז' דברים קדמו לבריאת העולםדרשות שמן רוקח עמ' תסו
לט: ז' דברים קדמו לעולם וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רסח
לט: חולים ומוטלים בעריסתן ובנ"א מבקרים אותםגור אריה בראשית פי"ח הערה 9
לט: חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעב הערה 70
לט: כל המבחר את החולה נוטל אחר מששים בחליועטרת ישועה (תשסד) אות כו להגדה ש"פ
לט: כל המבקר את החולהאחרי ראי (תשסד) הר סיני ויחי אות א
לט: כל המבקר את החולהאיש מבין ח"א דף קטז ע"ד
לט: כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמיםדעת תורה דברים ח"ב עמ' רמ
לט: כל המבקר את החולה נוטל אחד מששים מצערומעבר יבק (שפו) שפתי צדק פרק א מאמר א דף א ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת שבת דף מז ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויחי דף עג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכו דף קלח ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ג ע"ג
לט: כל המבקר חולה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כז
לט: כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערואגרת הטיול (תשעה) עמ' שמב
לט: כל המבקר חולה, נוטל אחד מששים בצערודעת תורה דברים ח"ב עמ' רלט, רמ
לט: לאור חציך יהלכו, שאין הולכים להאיר על הארץ עד שמורין בהם חציםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק כ
לט: לגרמי השמים יש בחירהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קעו
לט: מ"ד שמש ירח עמד זבולה מלמד שעלו שמש וירח לזבול אמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא עד שזרק בהם חצים א"ל בכבודי לא מחיתם בכבוד בר'ד מחיתם וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' רג
לט: מאי דכתיב אם בריאה יברא ה' אם בריאה גהינם תהיה וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ד, ופרשת קרח דף קב/קכ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נה ע"ד; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ד פרק י דף עה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רלא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רלב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קרח דף ריג ע"א; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רצח ע"ב
לט: מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא וכו'נזר הקדש ח"א עמ' פב
לט: מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שמד
לט: מלמד שעלו שמש וירחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצב
לט: מלמד שעלו שמש וירח ואמרו לפניו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וא"ל אין אנו מאיריםיגל יעקב (תשנג) קרח אות סט
לט: מלמד שעלו שמש וירח וכו' רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים כךפאר יעקב ח"ג עמ' תקה
לט: מלמד שעלו שמש וירח למרוםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנז
לט: מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין, ואם לאו אין אנו מאירין, ורש"ידברי יואל פ' קרח דף מג ע"ב
לט: מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת קרח דף קצז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלג ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כד דף קסג ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת קרח דף קב/קכ ע"א, ופרשת צו דף נא/צא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רלא ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש יו/יז דף קמא ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף כ/פ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עח דף רכה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסה ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סנהדרין דף קמג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנב ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' קרח דף קסב ע"ג ודף קסג ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף נו ע"א
לט: נוטל אחד מששים מצערומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קכט
לט: נן עדן דבתיב ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עז
לט: עלו חמה ולבנה לרקיע ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו יוצאין ומאיריןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רלא
לט: עלו שמש וירח ואמרו לפניו רבש"ע אם תעשה דין לבן עמרם אנו מאיריםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרכח
לט: עלו שמש וירח וכו' אם אתה עושה דין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לג*
לט: עלו שמש וירח וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאיריםמחשבת מוסר ח"ב עמ' שכא
לט: עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםאור אברהם (זוועהיל) עמ' קט
לט: עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קפ
לט: ר"ע נכנס לבקר את החולה וכיבד וריבץ לפניושבות יעקב (אבולפיה) עמ' נא
לט: רמז לביקור חולים מן התורהפרפרת אליעזר פרשת קרח פרק טז פסוק כט
לט: רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו' אם כמות כל האדם ימותון אלה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקג
לט: רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קטו/ז ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכו דף קלח ע"ג
לט: רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו', שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עה
לט: רמז לביקור חולים מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ג
לט: רש"י - ופקודת כל האדם דייקשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ג
לט: רש"י ד"ה ופקודת, ופקודת כל אדם היינו ביקור חוליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קו אות ח
לט: שבעה דברים נבראו קודם לעולםתורת העולה ח"ג פרק מא, מז
לט: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נח
לט: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן, תורה ותשובה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 601, 728
לט: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' וביהמ"קפאר יעקב ח"ב עמ' תשעח
לט: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, גן עדן וגיהנום, כסא הכבוד וביה"ט, ושמו של משיחדעת תורה בראשית עמ' כג, דברים ח"א עמ' קמ, דברים ח"ב עמ' קנה
לט: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, תורה ותשובהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לט הערה 64, שנב הערה 22, תב הערה 70, תתקטז הערה 72, תתקכז הערה 37, תתרצז הערה 31
לט: שבעה דברים נבראו קורם שנברא העולם, אלו הן תורה וכו' כסא הכבוד וכו' כסא כבוד רכתיב נכון כסאך מאז וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שסג
לט: שבעה דברים נבראו קורם שנברא העולם, ואלו הן, תורה ותשובה וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנ
לט: שמש וירח באו לפני השי"ת וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פו
לט: שמש וירח בזבול מאי בעיין וכו'הדרש והעיון דברים מאמר כה
לט: שמש וירח וכו', יורין כהן חיצין וחניתות ומאירין, שנאמר לאור חציך יהלכודעת תורה ויקרא עמ' קכא
לט: שמש וירח עלו לזבול ואמרו אם אתה עושה דין בבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריןדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מז
לט: שמש וירח עלו מרקיע לזבול, ואמרו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לב {קרח רצה לעלות למדרגה שלא ניתנה לו, ואמרה שמש א"כ גם אנו נעלה להתקרב לה', ולא נאיר לעוה"ז}
לט: שמש וירח עמד זבולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
לט: שמש וירח עמד זבולה ואמרו רב"שע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאלב אריה פרשת קרח אות י
לט: שמש וירח עמד זבולה כו' מלמד שעלו שמש וירח ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' עב, עג
לט: שמש וירח עמד זבולה שמש מאי בעי בזבולמגלה צפונות ח"ג פ' קרח
לט: שמש וירח עמד זבולה, אמרו אם אתם עושים דין לבן עמרם וכו'כתנות אור עמ' תקכח
לט: שמש וירח עמדה זבולה וגו' מלמד ששמש וירח עלו לזבול ואמרו רבש"ע אם עתה עושה דין לב"ע וכו'ברכת שמואל ח"ב דף כט ע"א
לט: שמש ירח עמד זבולה וכו׳ מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש״ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו וכו׳נחלת שמעון (תשסו) עמ' עז
לט: שנא' אם כמות כל האדםזבחי צדק (דיסקין) עמ' ער
לט: תורה קדמה לבריאת העולם באלפיים שנהנצח ישראל (הרטמן) עמ' מז הערה 55
לט: תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אלו הן תורה, ותשובה, גן עדן, וגיהנם, כסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיחשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות לז
לט: תשובה היא חוץ לגרי הבריאהמאמרי שלמה ח"א עמ' ריג
לט: תשובה נבראה קודם הזמן של בריאהפרדס המלך (תשסט) אות שס
לט: תשובה נבראת קודם שנברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 985-984, 1036, 1602, סוף פ"ו הערה 157
מ אין דל אלא חוליאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ב
מ אמר רבא יומא קדמאה דחלש אמ"ל לא תיגלו לאינישרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קצג ע"ג
מ המבקר את החולה ניצול מגיהנם ויעה"רתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' קצג
מ ט. מאן חולין רבנןבני שלשים עמ' עב
מ כי אתא רב דימי אמרשמחה לאיש (שונשול) דף צח ע"א
מ כל המבקר את החולהאברהם את ידו ח"ב דף סט ע"ג
מ כל שאינו מבקר אינו מבקש רחמים ור"ןאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לח ע"ג
מ לא לסעוד קצירא בתלת שעי קמייתאוכו'עמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
מ ע"א אין "דל" אלא חולהתורת אביגדור ח"ג עמ' קנז
מ ע"א אין דל אלא חולההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפד
מ ע"א אין דל אלא חולהמחשבה למעשה עמ' קעו
מ ע"א אין רעה אלא גיהנםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שטו
מ ע"א אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים כו'מאורי אור (אתרוג) מלואים אות צ
מ ע"א בהמפרש ד"ה כאילו, מפני שבני אדם שנכנסין לבקרו עושים לו לחולה כל צרכיודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק
מ ע"א בניין ילדים סתירהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שסה
מ ע"א בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןשם דרך במדבר עמ' ל
מ ע"א בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןתורת אביגדור ח"ד עמ' קסג
מ ע"א בנין ילדים סתירהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שיג
מ ע"א בפירוש הדא"ש ד"ה שכבדו, כי הנכנס לבקר את החולה מפקח כל צרכיו ומחיהודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק
מ ע"א דביתהו דאביי וכו' א"ל תיתסרא הנאתי עלך וכו'הר המוריה עמ' קס
מ ע"א דלא ליתרע מזליהדברי חנינא - מזלות עמ' קסה
מ ע"א המבקר את החולה ניצול מגהינםתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויחי) דף פז ע"א (ד"ה עוד מצינו)
מ ע"א המבקר את החולה ניצול מגיהנם ויצה"רתוכחת חיים (תר) בראשית פ"ג דף נ ע"ב
מ ע"א המבקר חולים מה שכרושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רכח
מ ע"א הנכנס לבקר את החולה לא ישב ע"ב מטה וכו'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ד, יד ע"א
מ ע"א הנכנס לבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' נט
מ ע"א השכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שעב
מ ע"א חולה שמצטער הרבה, ר"ןדברי חנינא - רפואה עמ' א, ב, יא, כז
מ ע"א כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמיםשיחות מוסר (תשסב) עמ' עה
מ ע"א כל המבקר את החולה ניצול מגיהנםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ריז
מ ע"א כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל וכו' ואם ביקר מה שכרו וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שמא
מ ע"א כל המבקר את החולהרב שלום (אדלר) עמ' כ
מ ע"א כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסד
מ ע"א כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםרוח נכון עמ' יד
מ ע"א כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםרנת יצחק מלכים עמ' שצא, ישעיה עמ' קכו
מ ע"א לא ליסעוד איניש קציראויקרא יעבץ עמ' מא
מ ע"א לא ליסעוד אינש קצירימאיר נתיבות ח"ג עמ' ק
מ ע"א לא לסעוד איניש קצירא בתלת שעיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכז
מ ע"א לא תגלו לאינשי דלא ליתרע מזליהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נז
מ ע"א לא תיגלו לאיניש דלא ליתרע מזליהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנה
מ ע"א לבקר את החולה לא ישבס' הבוטח ח"ב עמ' רנא
מ ע"א מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדאמנות הלוי (תשסב) עמ' סב
מ ע"א מבקש עליו רחמים שיחיהס' הבוטח ח"ב עמ' רמט
מ ע"א מנין שהקב"ה זן את החולה וכו' מנין ששכינה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שסט
מ ע"א מנין שהקב"ה זן את החולהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יז
מ ע"א מנין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהשם דרך בראשית ח"א עמ' פג
מ ע"א מנין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיב
מ ע"א מנין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפג
מ ע"א מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יז
מ ע"א נהרא מכיפי' מתבריךאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כה, קעו, קפד
מ ע"א נהרא מכיפי' מתברךס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 108
מ ע"א נהרא מכיפיה מתבריךדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לד
מ ע"א סתירת זקנים בניןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' עא
מ ע"א סתירת זקנים בניןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשעט
מ ע"א פרתבעקבי יעקב עמ' ר
מ ע"א ר"ח חלש, יומא קמא אמררפואה וחיים בהקדמת הספר (ד"ה לאל); רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קצ"ג ע"ב (יו"ד סי' של"ה (תשנז) אות א' ד"ה ואולם)
מ ע"א ר"ן - שלא יבקש רחמיםמאיר נתיבות ח"ג עמ' ק
מ ע"א ר"ע כיבד וריבץ לפני תלמידו שהיה חולה וא"ל החייתנידרך ישרה עמ' שפח
מ ע"א ר"ע נכנס לתלמידו לבקרו וכיבדו וריבצו לפניו וחי'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכג
מ ע"א רבא חלש יומא קמא אמר להו אל תגלו לאנשיויקרא יעבץ עמ' מג
מ ע"א רבא יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאינוש דלא ליתרע מזלי'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ז
מ ע"א רבא יומא קמא דחליש אמר להון לא ליגלו לאיניש דלא לתרע מזליהמכשירי מצוה עמ' כה
מ ע"א רבא יומא קרמאה רחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש, רלא לתרע מזליה, מכאן ואילך אמר להון פוקו ואכריזו בשוקא, רכל רסני לי ליחרי לי, וכתיב 'בנפול אויבך אל תשמחי וגו'כתב סופר אגדות כאן
מ ע"א רכל רסני לי ליחדי לייחל ישראל אבות ח"ד עמ' שעו
מ ע"א רש"י ד"ה דלאמכשירי מצוה עמ' כה
מ ע"א רש"י ד"ה דלא, דלא לישתעי' מילי עילויהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ז
מ ע"א שהשכינה סועד את החולהמאור עינים (תשעה) עמ' שסה
מ ע"א שיזדמנו לו ריעים כנעמן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רעא
מ ע"א שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רעז
מ ע"א שכינה למעלה מראשותיו של חולהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קנד
מ ע"א שכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 191; עין איה שבת פ"א פסקאות נ-נא {יש ב' בחינות בביקור חולים, או שלבו מצטער בצרתו של חברו, או מצד הקדושה של אהבת הטוב, ובזה מחולקים דרכיהם של האומות ושל ישראל, ולכן בישראל שכינה למעלה מראשו של החולה}
מ ע"א תלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסז
מ ע"ב כל המבקר את החולה נצול מדינה של גיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קא
מ ע"ב לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מ
מ. אין דל אלא חולהגור אריה בראשית פמ"ז הערה 163
מ. אין דל אלא חולהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1393
מ. אין דל אלא חולהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסד הערה 131
מ. אין דל אלא חולהשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ב
מ. אין דל אלא חולהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קנא
מ. אין לבקר החולה בג' ימים ראשוניםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה
מ. אין מתפלל רחמים לא שיחי' וכו'שומע תפלה ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' רמד
מ. אין רעה אלא גיהנםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סג
מ. אין רעה אלא גיהנםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קצד
מ. אם יאמרו לך זקנים סתור וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תלח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קיח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קלט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר טו דף יג ע"ב
מ. אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור סתור ואל תבנה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קיג
מ. אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלז
מ. אשרי משכיל אל דל אין דל אלא חולהיגל יעקב (תשנג) וירא אות נב
מ. אשרי משכיל אל דל אין דל אלא חולהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סט
מ. ביקור חולים הוא מגדולי גמילות חסדיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רצג
מ. בל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמיםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמט, קנד
מ. בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תע
מ. בנפול אויבך לא תשמחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צז
מ. בקוד חוליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
מ. ה' ישמרהו ואל תתנהו בנפש אויביושבות יעקב (אבולפיה) עמ' נב
מ. ה' ישמרהו מיצה"ר ויחייהו מן היסוריןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סא, שכא
מ. האדם שלא מבקר את החולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פט"ז פסוק לא
מ. המבקר את החולה גודם לו שיחיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לט
מ. הנכנס לבקר את החולה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' רד
מ. הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב לפניו מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולהדודי נתן בראשית עמ' תקטו
מ. הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי מטה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; של"ה (תט) מ' פסחים דף קמד ע"א
מ. הקב"ה זן את החולהגור אריה בראשית פמ"ז הערה 164
מ. השכינה שורה למעלה ממטתו של חולה+ספר החיים (תשנג) עמ' עח
מ. וסתירת זקנים בניןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סה
מ. זו נר וקערהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצא
מ. חכם בלשון התרה בעל בלשון הפרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
מ. יבקש עליו רחמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפב
מ. יום א' למילה אין מבקריןמרפא לנפש בראשית עמ' קיא, קטו
מ. יומא קמא לא תגלו לאינישלהורות נתן בראשית עמ' קצא
מ. יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםפאר יעקב ח"א עמ' קיג
מ. יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים, ורש"י שם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תנ
מ. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ד דף פו/פז ע"א
מ. כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינום וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריד
מ. כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנםתורה בציון עמ' תעט
מ. כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גהינם וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכח דף קלא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ו/ז דף קנג ע"ד
מ. כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גיהנם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ. כל המבקר את החולה, ניצול מדינה של גיהנוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שטז
מ. כל המבקר חולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כח
מ. כל המבקר חולת ניצל מרינה של גהינם וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קלט
מ. לא בתלת שעי קמייתא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצב
מ. לא ליסעור איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קיב, קפד
מ. לא ליסעור אינש קצירא בתלת שעי קדמייתא וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שלג
מ. לא לסעוד איניש לחולה כו'מחושקים כסף דף ו ע"ד
מ. לא לסעוד איניש קצירא בתלת שעי קמייתאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכו
מ. לא לסעוד אינש קצירא בתלת שעי קדמייתאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פו
מ. מנין שהקב״ה זן את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוימאור עינים (תשעט) עמ' שסג
מ. מנין שהקב״ה זן את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוימאור עינים (תשנח) עמ' ריז
מ. מעשה בתלמיד אחד וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כז
מ. מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה וכו' כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עו
מ. מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר"ע, ונכנס ר"ע לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלח
מ. נהרא מכיפיה מתבריךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1237
מ. ניצול בזכות מצוה פלוניתמדבר יהודה (תשסב) עמ' קפב
מ. סתירת זקנים בנין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתיא
מ. ר"ן - נדר פי' דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב וכו' ומי שאינה רצוי' כ"כ קרי נדרדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שעד
מ. ר"ן ד"ה אין מבקש עליו רחמים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצו - ר"צ עמר
מ. ר"ן נהרא מכיפיה מיבריךדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפא
מ. רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה מכאן ואילך וכו' ודרחים לי ליבעי עלי רחמיפאר יעקב ח"א עמ' קיב
מ. רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש רלא לתרע מזליהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא יח
מ. רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש, רלא ליתרע מזליה, מכאן ואילך וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' רלח
מ. שבועה לבטל את המצוה לא הוי שבועההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' צב
מ. שכינה למעלה מראשותיו של חולהמבשרת ציון ח"ד עמ' מה
מ. שכינה למעלה מראשותיו של חולהתורת יחיאל בראשית עמ' קנו, קסא
מ. שכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמ
מ. תפילה על חולה שימותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מה
מ: אבוה דשמואל ושמואלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סא
מ: אין עני אלא ברעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפד
מ: מי שבא לאשת ר"ע היה רשע, ובן יהוידעדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רצג
מ: מתחרטין בהן [רשעים מלאים חרטות]מחשבת זקנים עמ' צה, שה
מ: קונם עיני בשינה נעשה כאומר יאסר עיני לשינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פה
מ: ר"ן - המים המכזבין פסולין אלו הם המים המכזבין המכזבין פעם אחת בשבועשיחות ר' ראובן עמ' סג
מ: ר"ןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
מ: ר"ן מעינות המכזביםפחד יצחק - ראש השנה מאמר טז
מ: ר"ןגבורות אליהו סי' סה אות ב בהערה
מ: שהקב"ה זן את החולהזבחי צדק (דיסקין) עמ' פו
מ: שמואל עביד מפצא לבנתיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
מא אין עני אלא בדעתשארית מנחם ח"א עמ' קיג
מא דא קני מה חסר דא לא קני מה קניאור חדש פתיחה אות 142
מא דא קנית כולא קניתלקוטי משלי פרק יט פסוק ב
מא דבורא קשה לעינאכסא דוד (תקנד) דף יח ע"ג
מא דיבורא קשי לי'פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
מא דיבורא קשי לעינאכסא דוד (תקנד) דף יח ע"ג
מא דיכורא קשי לעינאכסא דוד (תשנ) עמ' עה
מא ובחסר כל זה דעתנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ת
מא כיון שהגיע קיצו וכו'אבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לז ע"ד, לח ע"ד
מא ע"א אין החולה עומד מחוליו עד כו'מדרש האיתמרי דרוש כג דף סו ע"ד
מא ע"א אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו כל עונותיו כו'ארוחת תמיד עמ' רעז ע"א ד"ה ואפשר
מא ע"א אין החולה עומד מחולייו ער שמוחלין לו כל עונותיוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפג
מא ע"א אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו וכו'בית אלהים שער ב עמ' ערד
מא ע"א אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קסו ד"ה והנה
מא ע"א אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו כל עוונותיולחם רב על סדור התפילה אות שעב, תתל
מא ע"א אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיושארית מנחם - מאמרים עמ' עא
מא ע"א אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונתיו ובמהרש"א ביאר כי החלאים באים מפני החטארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תי
מא ע"א אין החולה עומד מחליו עק שמוחלין לו כל עוונותיומחשבה למעשה עמ' קעג
מא ע"א אין מבקרים לא לחולי מעים ולא לחולי העיןויקרא יעבץ עמ' מד
מא ע"א אין עני אלא בדיעהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נד
מא ע"א אין עני אלא בדיעהאמרי רבי שפטיה עמ' קיט
מא ע"א אין עני אלא בדיעהמאורי אור (אתרוג) מלואים אות נה
מא ע"א אין עני אלא בדיעהצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלא
מא ע"א אין עני אלא בדעהברכת אברהם (תשנד) עמ' ל
מא ע"א אין עני אלא בדעהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שט
מא ע"א אין עני אלא בדעהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' לו
מא ע"א אין עני אלא בדעהלהוגה דעות פתיחה
מא ע"א אין עני אלא בדעהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שיג
מא ע"א אין עני אלא בדעהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רצג
מא ע"א אין עני אלא בדעהתורת מנחם חכ"ח עמ' 19
מא ע"א אין עני אלא בדעהתורת מנחם חמ"ה עמ' 14, 37
מא ע"א אין עני אלא בדעה וברש"י מי שיש בו דעת כמי שיש בו הכל וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קכז
מא ע"א אין עני אלא בדעה וכו' דדא ביה כולא ביהתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ב, פרק קיט פסוק קנח הערה רמ
מא ע"א אין עני אלא בדעהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' קיח, א'תקיב
מא ע"א אין עני אלא בדעהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
מא ע"א אין עני אלא בדעהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריז
מא ע"א אין עני אלא בדעה, דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קניתלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קע, שפו
מא ע"א אין עני אלא בדעתטיול בפרדס ח"א עמ' שי
מא ע"א אין עני אלא בדעתמאור עינים (תשעה) עמ' תתנה
מא ע"א אין עני אלא בדעתס' המאמרים (ריי"צ) תש"ד עמ' 6
מא ע"א אין עני אלא בדעתס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רכ
מא ע"א אין עני אלא בדעתאפיקי ים עמ' לב, תמח
מא ע"א אין עני אלא בדעתלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רז
מא ע"א אין עני אלא בדעתעיונים במשלי עמ' תיח
מא ע"א אין עני אלא בדעתתורת העולה (תשעה) עמ' קנא
מא ע"א אין עני אלא מן הדעתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלא
מא ע"א אין עני אלא עני בדעתשמלת אליעזר ח"א עמ' קסז
מא ע"א אמ"ר יוסף לומר שמשכח תלמודוחיים תחלה (תשנג) עמ' ו
מא ע"א אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעהרישומי דברים עמ' ב
מא ע"א ארחב"א אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו עונותיובית אלהים שער ב עמ' ח
מא ע"א אתה עשית אותי ואת חייאדברי חנינא - ת"ת עמ' לט, מה
מא ע"א בחוסר כל בלא נר ובלא שולחן ר"ח אמר בלא אשה ר"ש אמר בלא שמש וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריב
מא ע"א בחוסר כל רב נחמן אמר בלא דעהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכ
מא ע"א במערבא אמרי דא קני מה חסר דא לא קני מה קניתורת אביגדור ח"ד עמ' ע, רט
מא ע"א גדול נס שנעשה לחולהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קנו
מא ע"א גדול נס שנעשה לחולה שנתרפאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' עט
מא ע"א גדול נס שנעשה לחולה שנתרפאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קמ
מא ע"א דא לא קני מה קניכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' כה
מא ע"א דא לא קני מה קנישעורי דעת ספר ב עמ' פב
מא ע"א דא לא קני מה קניתורת אביגדור ח"ב עמ' קכט
מא ע"א דא קנה הכל קנה, דא לא קנה מה קנהמאור עינים (תשעה) עמ' תתסב
מא ע"א דא קני מה חסרבאר מחוקק (תשמט) עמ' קד
מא ע"א דא קני מה חסר דא לא קני מה קניאמרות ה' השלם ח"א עמ' קל, שנז, ח"ד עמ' רס
מא ע"א דא קני מה חסר דא לא קני מה קנילחם רב על סדור התפילה אות תתכ
מא ע"א דא קני מה חסר דא לא קני מה קניתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ב, פרק קיט פסוק קנח הערה רמ
מא ע"א דא קני מה חסרבאר מחוקק (תשעה) עמ' קלא
מא ע"א דא קני מה חסרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נב
מא ע"א דא קנית מה חסרת דא לא קנית מה קניתבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ג
מא ע"א דאמר רב יהודה דיבורא קשיא לעינא ולאשתאמכשירי מצוה עמ' פה
מא ע"א דדא ביה כולא ביהאש דת (אסאד) עמ' שיב, שיח
מא ע"א דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' י
מא ע"א דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה דדא קני מה חסר דדא לא קני מה קנימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריד
מא ע"א דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' פט
מא ע"א דדא ביה כוליה ביהדרשות הצל"ח השלם עמ' קעא, תקלח
מא ע"א דדא קני מה חסר דא לא קני מה קנידברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
מא ע"א דלא דא ביה מה ביהשעורי דעת ספר ב עמ' קנא
מא ע"א דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קניתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצג
מא ע"א ההוא קצרא וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעג
מא ע"א הוי גמיר רבי תלת עשרי אפי הלכתא וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות יח
מא ע"א ובחוסר כל - נר, שלחן, אשה, שמש, דעה, מלח, רבבישמח חיים (תשסה) מע' כ אות כא
מא ע"א ובחוסר כלכל החיים בהקדמת הספר (ד"ה והנה)
מא ע"א ובחוסר כל אמר רבי אמי אמר רב בלא נר ובלא שלחן רב חסדא אמר בלא אשה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תכא
מא ע"א ותחסרהו מעט מאלוהיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יז
מא ע"א חוזר לימי עלומיוס' הבוטח ח"ב עמ' רנו
מא ע"א כי הוה גמיר רבי וכו' אתה עשית אותי ואת חייא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נו
מא ע"א כי הוה גמיר רבי י"ג אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה מנהון לסוף חלש רבי וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שכח
מא ע"א כי הוה גמיר רבי תלת עשרי אפי וכו' וברא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מב
מא ע"א כי הוה גמיר רבי" תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה מנהון לסוף חלש רבי אהדר רבי חייא וכו' הוה ההוא קצרא וכו' כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא אמר ליה רבי אתה עשית אותי ואת חייאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמט, שנה
מא ע"א כל משכבו הפכת בחליו, אמר רב יוסף לומר שמשבח תלמודואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ריד
מא ע"א כל משכבו וכו' אמר רב יוסף שמשכח תלמודו וכו'זרע שמשון תשא אות מז
מא ע"א לא קני מה מסר לא לא קני מה קניקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קלג
מא ע"א לההוא קרוקיתא דעקרבא יתיבא על אקרוקתא וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 122
מא ע"א מאי "בחוסר כל" - בלא דעה אין עני אלא בדעתתורת אביגדור ח"ב עמ' עד
מא ע"א מאן דדא ביה כולא ביהישמח חיים (תשסה) מע' ד אות כה
מא ע"א מהרש"א ד"ה כי הוהחיים לגופא (תשסה) עמ' יג
מא ע"א נקטינן אין עני אלא בדעהדברי סופרים סי' לו (עמ' 33), לקוטי מאמרים עמ' 175, צדקת הצדיק סי' ריג, מחשבות חרוץ סי' יד (עמ' 110), דובר צדק עמ' 74, שיחת מלאכי השרת עמ' 58
מא ע"א נקטינן אין עני אלא בדעהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפט
מא ע"א עומד מחליו עד שמוחליןס' הבוטח ח"ב עמ' רנג
מא ע"א עומד מחליו עד שמוחליןרנת יצחק תהלים עמ' קסא
מא ע"א ר"נ בלא דעהשעורי דעת ספר ב עמ' קנא
מא ע"א רב יוסף וכו' איעקר ליה למוריהתורת לוי יצחק עמ' שצט
מא ע"א רב יוסף חלה ושכח תלמודובי חייא ח"א עמ' רצב
מא ע"א רב יוסף חלש אייקר ליה תלמודיהתושע יאודה דף צ ע"ג
מא ע"א רב יוסף חלש איעקר ליה לימודיה אהדריה אביי קמיהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"טו עמ' קיד
מא ע"א רב יוסף חלש איעקר ליה למודיהזאת ליעקב שמות עמ' שצד
מא ע"א רב יוסף שכח תלמידו מחמת חוליופניני יחזקאל עמ' (רעח)
מא ע"א רב יוסף ששכח תלמידו והזכירו אביידברי שאול במדבר עמ' נח
מא ע"א רבי הוה גמיר תלת עשרה אפי הלכהתושע יאודה דף צ ע"ד
מא ע"א רלא קני רעה מה קנידברי חנינא - ת"ת עמ' קסט
מא ע"א שכיב ההוא גברא גבוה היה רכיב גירדונא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצט
מא ע"ב בורדם אין מזכירין שמה, ובפי' המפרשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קט
מא ע"ב ע"פ כל משכבו הפכת בחליו וגו' רב יוסף חלש אעקר ליה תלמודיה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פט ע"ב
מא ע״א אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעהאור מאיר ח"א עמ' ק
מא רב יוסף חלה ושכח תלמודו והזכירוהו תלמידיודרש משה (קלנברג) ח"ב דף מ
מא. אי לאו דפרוונקאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעה
מא. אין אדם עומד מחליו אלא אם כן מוחלין לו כל עונותיודרשות שמן רוקח עמ' רפט
מא. אין אדם עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיוגנת אגוז (תשעב) אות לב
מא. אין אמת אלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צה
מא. אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו כל עונותיודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1387
מא. אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו וכו'שבח נעורים עמ' קח
מא. אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו כל עוונותיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' ט הערה 52
מא. אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עוונתיונתיב התשובה עמ' לג הערה 61
מא. אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על עונותיוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יב דף יט ע"ג
מא. אין לך עני כעני בדעת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו, תכג
מא. אין מבחרין לא חולי מעיים ולא חולי העיןעטרת ישועה (תשסד) אות כט ליום ר"ה
מא. אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ז
מא. אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראשגבורות אליהו סי' קנב
מא. אין עני אלא בדיעהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רכג, תב
מא. אין עני אלא בדעהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קפה
מא. אין עני אלא בדעהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סג, פד
מא. אין עני אלא בדעהלישרים תהלה (תשסד) עמ' רד
מא. אין עני אלא בדעהמאור עינים (תשנח) עמ' תקנח
מא. אין עני אלא בדעהמאור עינים (תשעט) עמ' *צה
מא. אין עני אלא בדעהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מה, רט
מא. אין עני אלא בדעהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפה, תסט
מא. אין עני אלא בדעהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סא, שמות עמ' מה, מז, נג, רלד
מא. אין עני אלא בדעהשדה יעקב עמ' מט
מא. אין עני אלא בדעהשיחות לספר דברים עמ' צו
מא. אין עני אלא בדעהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ס
מא. אין עני אלא בדעה וכו' דלא דא ביה מה ביה, דא לא קני מה קנילב אביגדור עמ' לג, לה
מא. אין עני אלא בדעה וכו' דדא ביה כולא ביה דלא רא ביה מה ביהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלו
מא. אין עני אלא בדעהנחלת שמעון (אשכנזי) וארא כט
מא. אין עני אלא בדעתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רמ
מא. אין עני אלא בדעתבני שלשים עמ' עג
מא. אין עני אלא בדעתגור אריה שמות פכ"א הערה 127
מא. אין עני אלא בדעתדברי אמונה שמות עמ' טז
מא. אין עני אלא בדעתדגל מחנה יהודה עמ' קל
מא. אין עני אלא בדעתדרשות שמן רוקח עמ' קלז, רעג, שפא
מא. אין עני אלא בדעתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' א, רצו, תצג
מא. אין עני אלא בדעתמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצב
מא. אין עני אלא בדעתמזקנים אתבונן עמ' קיד
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש - ימים נוראים עמ' נד, רס
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צ
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תל
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפב, רצד
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכד
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יג
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קב
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסט
מא. אין עני אלא בדעתשמן ראש סוכות ח"א עמ' קעז
מא. אין עני אלא בדעתתורת העולה ח"ב פרק ג
מא. אין עני אלא בדעתתפארת צבי בראשית עמ' שכב
מא. אין עני אלא בדעתברית אברם עמ' רפד, שעז
מא. אין עני אלא בדעתפרדס המלך (תשסט) אות ערד, שפד(ה), תריב
מא. אין עני אלא ברעתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בחקותי ג, חקת ח
מא. אין עני אלא מדעתבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנה
מא. אין עני אלא מדעתגנת אגוז (תשעב) אות שמא, תח, תקסג
מא. אין עני אלא מדעתערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכג, תתתח
מא. אין עני אלא מן הדעתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעב
מא. אין עני אלא עני מן הדעתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנב
מא. אין.עני אלא בדעתאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כג אות ג
מא. אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדיעהצדקת יוסף עמ' צז
מא. אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעה, במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' נז
מא. אמרו דא קנית מה חפרתשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רס
מא. בוררם אין מזכיריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכח, רו
מא. בחוסר כל - בלא דעתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 999
מא. בחוסר כל בלא דעה וכו' אין עני אלא בדעה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתצג
מא. בחוסר כל בלי דעתעלי שור ח"ב עמ' רנב, שכה
מא. בחסר כל וכו' ר"נ אמר בלא דעההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נא
מא. גמיר ר' י"ג אפי היל'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסג, ויקרא עמ' רכא, רכט, במדבר עמ' נה
מא. דא ביה כולה ביהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פז
מא. דא קני מה חסרשירת דוד (תשסז) עמ' קלב
מא. דא קני מה חסרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמד
מא. דא קני מה חסר דא לא קני מה חסרתפארת צבי בראשית עמ' תקמז
מא. דא קני מה חסר דא לא קני מה קנהחכמה ומוסר ח"א עמ' כו, רד
מא. דא קני מה חסר דא לא קני מה קני, מי שקנה דעת אינו חסר כלום (רש"י)נועם אלימלך (תשסא) עמ' כב, קכג, שפט
מא. דא קני מה חסרפרדס מרדכי עמ' שעו, תקז
מא. דא קני מה חסר, דא לא קני מה קנידרך חיים (תשע) פ"א הערה 242
מא. דא קני מה חסר, דא לא קני מה קנישם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לב
מא. דא קני, מה חסר, דא לא קני, מה קניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצג הערה 20
מא. דא קנית מה חסרתמגדל עוז (תשעח) עמ' תרז
מא. דא קנית מה חסרתקשוטי כלה (תשסג) עמ' ה
מא. דאין עניות אלא מתורה ומצותתורי זהב (תשעג) עמ' קפה
מא. דדא בי' כולא בי' וכו' דא קני מה חסרנועם אליעזר שמות דף כב ע"א, רז ע"ב
מא. דדא ביה כולא בה הפך בהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' סא, עה, קל
מא. דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קיח, שיז
מא. דדא ביה כולה ביהדעת תפלה עמ' ת, תעב
מא. דדא ביה כולה ביהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפא עמ' תקטז
מא. דדא ביה כולה ביהעלי שור ח"א עמ' קנז
מא. דדא קני מה חסר ודדא חסר מה קנהשרגא המאיר מועדים עמ' לג
מא. דדא קני מה חסרפני יהושע (תשסא) עמ' עו
מא. דדא קני מה חסרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרלח
מא. דלא דא ביה מה ביהשעורי דעת ספר א עמ' פד
מא. דעה חסרת מה קנית דעת קנית מה חסרתפאר יעקב ח"ד עמ' פט, רנט, רצז
מא. דעה קנית מה חסרת דעה לא קנית מה קניתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עא
מא. דעה קנית מה חסרת וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כח
מא. דעה קנית מה חסרתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נ
מא. דעת קנית הכל קניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפב
מא. דעת קנית הכל קנית דעת חסרת מה קניתמצווה ועושה ח"ב עמ' לה
מא. ההוא הוה שמיע ליה לרבי כדהוה גריס להו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסה
מא. חוזר לימי עלומיו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יב דף יט ע"ג
מא. חולה שנתרפא חוזר לימי עלומיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשל הערה 38
מא. יובל אינו עולה למנין שבוע, רבי יהודה אומר יובל עולה למנין שבועבן מלך - שבת עמ' רלב
מא. כי הוה גמיר רבי י"ג אפי הילכתא אגמריה לר' חייא שבעה וכו' הוה ההוא קצרא וכו' א"ל אתה עשית אותי ואת חייאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לב {ההבדל בין ב' הלשונות, אם יש לרב חלק רק בתורת תלמידו, או גם בתורת תלמיד תלמידו וכו', והנפק"מ להלכה}
מא. כי הוה גמיר רבי תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה מנהון לסוף חלש רבי אהרר רבי חייא קמיה הנהו שבעה אפי ראגמרי' שיתא אזרו וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות ד
מא. כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות יד
מא. כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו וכו', רב אמר מן הדין קרא למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסה
מא. כיון שהגיע קיצו של אדם, הכל מושלין בודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 537, פ"ד הערה 236, פ"ה הערה 2281
מא. כיון שהגיע קצו של אדם הכל מושלים בויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריח
מא. כל משכבו הפכת בחליו, לומר שמשכה תלמודושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק צג
מא. כשהחולה עומד מחליו חתר לימי עלומיושבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק ה
מא. מעשה בשימוש בבע"ח בהשגחה פרטיתדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שעח
מא. קרבן מנחה הוא קרבן עניאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קז
מא. ר"ן חולה ונתפא מתחזק טבעו להיות יותר בריא ממה שהיה קודם חליוגור אריה ויקרא פ"ב הערה 125
מא. רא קני מה חסר דא לא קני מה חסרתפארת צבי בראשית עמ' רלט, שנ
מא. רב יוסף חלה ואיעקר תלמודיהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכא, שיב, שמ, תצט
מא. רב יוסף חלש איעקר ליה לימודיהנועם הברכה עמ' יז
מא. רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנד
מא. רב יוסף שכח תלמודו מחמת אונס שהי' חולהפרדס המלך (תשסט) אות תקפא
מא. רבי הוה גמיר תלת עשרה אפי הלכה וכו'של"ה (תט) ווי העמודים פרק ג דף ו/ז ע"א
מא. רוטפש בשרו מנוער ישוב לימי עלומישבות יעקב (אבולפיה) עמ' נב
מא. ריבורא מעליא לאשתא זוהר הרקיעתורה בציון עמ' תפ
מא. רש"י - דא קני מה חסר, מי שקנה דעת אינו חסר כלוםתפארת צבי בראשית עמ' רלט, שנ
מא. של שמים היאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רל
מא. שמואל ראה עקרב חוצה נהר, כדי וכו'שיחות לספר בראשית עמ' שלד
מא: אין עני אלא בדעתכוונת הלב עמ' רמ
מא: ר"ן ד"ה רפואת, נפש פירושו רצוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלח
מאוסה היא העורלהמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף טו ע"ב
מאוסה היא הערלהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וירא
מב קונם לביתך וכו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף צב ע"ב
מב. ועשה דברים לשם פועלםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תפג
מב. מודר הנאה מחבירו אינו יורד לשדהו בשביעיתמקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
מב. מודר הנאה מחברו לפני שביעיתמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שסב
מב. ר"ן ד"ה אם מתלהורות נתן בראשית עמ' ז
מג היו מהלכין בדרך וא"ל מה יאכל נותן לאחר לשם מתנה כו'יד שלמה (עזרא) דף לט ע"ב
מג ע"א אף הפקר עד דאתי לרשות זוכהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מט
מג ע"א המודר הנאה ואין לו מה יאכלכסא שלמה (חכים) דף מז ע"ג
מג ע"א תוס' ד"ה ואין לו מה יאכלכסא שלמה (חכים) דף מז ע"ג
מג קונם ביתך שאיני נכנס וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלו
מג רב אמר שליח נעשה עדאמרי אמת (אמדו) דף י ע"ד
מג. אם הפקר כמתנה או לאלהורות נתן ויקרא עמ' ט
מג. הפקר היכי דלא אתי ליד זוכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסד
מג. הפקר כמתנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסד
מג. הפקר לא נפיק מרשות מפקיר עד דאתי לידי זוכהפנים מסבירות עמ' שה
מג. השאילני פרתך אינה פנויה וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' קפה
מג. ס"ל לרבי יוסי במתניתין המניח על הסלע או על הגדר ואין שם אלא המודך ואמר הן מופקרין לכל דאין זה הפקר ואמר רבי יוחנן דטעמיה משום דהפקר כמתנה וכו' אף הפקר עד דאתי לרשות זוכהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמט, תקנג
מג. קונם פרתך שאיני חורשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעז
מג: הפקר לא הוי עד דאתי לרשות זוכהעצי חיים - מועדים עמ' שח
מד ע"ב כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קל
מה אני בחנם אף אתם בחנםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רעב
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה וכו' ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וכו'נאוה תהלה עמ' יג, קכז
מה ע"ב ר"ן - חצר השותפין יש לכל אחד ואחד חלק בו, ונחשב כאילו יש בו קניו לכל אחד בכל הביתדרשות באר יצחק עמ' קנט
מה. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק כל המפקיר בפני ג הוי הפקר בפני ב לא הוי הפקר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמט
מה. הריני עליך חרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' דש
מה. כל המסקר כפני שלשה רוי הפקרשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכד
מה: אתיא כמ"ד יש ברירהמקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
מה: השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסור ליכנס לחצרמקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
מה: השותפין שנדרו הנאה זה מזה וכו' יש ברירהגבורות אליהו סי' פב
מה: כי פליגי בנכסימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנו
מה: ר"ן ד"ה רבי אליעזרפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קכד
מו האומר לחבירו קונםדרכי איש דף א ע"א
מו ע"א לביתך שאני נכנסברכת מועדיך לחיים חלק א דף פ"ה ע"א (דף ש"ג ע"ב ד"ה וכהאי)
מו ע"א קונם לביתך איני נכנסברכת מועדיך לחיים ח"א דף פה ע"א [שג ע"ב ד"ה וכהאי]
מו ע"א קונם לביתך שאני נכנסהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלו
מו ע"א קונם לביתך שאני נכנס והר"ן מז ע"א ד"ה מתדברי איש דף יב ע"א
מו ע"א ר"ן ד"ה אי אמרת וכו' בתרי זימנין מקריישראל קדושים עמ' 31
מו ע"ב אבל אין בה כדי חלוקה כו'מראה הגדול ח"ב דף מ ע"ב
מו. איבעיא להו בנדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי אמרינן בנדרו הוא דפליגי אבל בהרירו זה את זה מורי ליה רבנן לרבי אליעזר בן יעקב וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
מו. האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס וכו' קונם בית זה שאני נכנס וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תיב ע"ב
מו. חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסא ע"א
מו. קונם ביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותר, בית זה שאתה נכנס, מת או שמכרו לאחר אסור לעולםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
מו. תני נדור מחבית הנאה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריג
מושבע ועומד מה"סיוסף תהלות (תקיד) דף כד ע"ב
מז ע"א איסורי הנאה בירושהאבן ישראל על התורה עמ' עה
מז ע"א איסורי הנאה בירושה ר"ןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קו
מז ע"א והר"ןשמחה לאיש (אלישר) דף מא ע"ג
מז ע"א ר"ן - ממדר' קהלתדברי איש דף יב ע"א
מז ע"א ר"ןהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יב
מז ע"א ר"ן ד"ה והויתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנז
מז ע"א ר"ן ד"ה קונם לבית זהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קל
מז ע"א תוס' ד"ה דמסר לה בשבתותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ו
מז ע"א תנן התם קונם פירות האלו עלי וכו'זכור לדוד עמ' ז
מז ע"ב המודר הנאה נותן לאחר לשם מתנהכסא שלמה (חכים) דף מח ע"א
מז רשב"א - וגדולי הקדש אינם אלא כו' וי"לשעת הכושר דף כט ע"ג
מז. בעי אבימי קונם לבית זה שאתה נכנסמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנו, קנח
מז. ר"ן ד"ה והוי יודעפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה סא
מז: אין עני אלא בדיעהדברי יואל פ' תרומה דף רו ע"א
מז: דרשינן דחליפי ערלה וכלאי הכרם מותריןערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
מז: הנודר הנאה מאחר מותר בדבר של עולי בבללהורות נתן ויקרא עמ' יט
מז: הריני עליך ואת עלי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מט
מז: תוס' ד"ה ה"נ הא לכתחלהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
מח חי' ר"א מן ההר - ביאור ענין מוות לאו ליהנות ניתנוגבורת יצחק שבועות עמ' קמב
מח ע"א אנשי גליל היו קנטרניםדברי שאול במדבר עמ' רצא
מח ע"א בפי' ר"א מן ההר, דמצוות לימוד התורה היא להתענג וליהנות לשמח לבבו ושכלורנת יצחק - פרק חלק עמ' רלא
מח ע"א הוכיח סופו על תחלתותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כב, פרק צ פסוק ט הערה ג
מח ע"א המודר הנאה מחבירועיונים במשלי עמ' קי
מח ע"א הספרים וכו' יכתבו חלקן לנשיאלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 214
מח ע"א ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמ
מח ע"א ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צה
מח ע"א ואסורים בדבר של אותה העיר וכו' ובית הכנסתלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 138
מח ע"א והתיבה והספריםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שעד
מח ע"א כל מתנה של הערמה לאו כלוםמשא חיים דף ל"ו ע"א (דף קנב ע"ב, מסים וארנוניות אות לט ד"ה ועל)
מח ע"א מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו נודר הימנו הנאה וכו'צלח רכב עמ' שלד
מח ע"א רבנו אברהם מן ההר ד"ה ספריםמורשה - שיחות למועדים עמ' קנח
מח ע"א שייכות רבני העיר לבהכנ"ס שבעירהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' סח
מח ע"ב קני על מנת להקנות קונהחכמת התורה שמיני עמ' עט
מח ע"ב ר"ן - ד"ה וההיא שעתא כו'שעת הכושר דף נא ע"ג-ע"ד
מח ע"ב ר"ןהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
מח ע"ב רשב"א ד"ה ורב נחמןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנז
מח. אב שאסר עזבונומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכח
מח. הרי הן מקודשים לשמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רג
מח. הרי הן מקודשין לשמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמג
מח. כל מתנה שאינה וכו'דברי הרב עמ' קב
מח. סופו מוכיח על תחילתוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 74
מט בריא לעשות צרכיואמת ליעקב (ניניו) מערכת י במהדורא בתרא אות יג עמ' קנב-קנג
מט ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"יאמרי אמת (אמדו) דף מה ע"ב
מט הני בבלי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאגבורת יצחק סוכות עמ' קסג
מט משית מילי איעתר רע"קאברהם את ידו ח"ב דף קל ע"ג
מט ע"א אמר רבא מאן חולים רבנןמצווה ועושה ח"א עמ' רמו
מט ע"א דאמר רבא כמאן מצלינן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלב ד"ה מיהו
מט ע"א דבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץתורת מנחם חלק מ עמ' 10
מט ע"א החלשים והחולים בגופן הם צדיקי הדורשכר שכיר בראשית שיחה כא
מט ע"א הנודר מן המבושל אסור בצליהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמ
מט ע"א הנודר מן המבושל מותר בצליהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמה
מט ע"א ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץהר המוריה עמ' ריז
מט ע"א זכר לדברהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ז
מט ע"א מאן חולין - רבנןיושב אהלים עמ' נג
מט ע"א מאן חולין רבנןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 209
מט ע"א מאן חולין רבנן, ור"ן ד"ה מאן חולין ובנן, דאפילו בבריאותן הן תשושי כח מפני שהתורה מתשת כחםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע
מט ע"ב א"ל האי צדוקי לר"י פניך דומין או כמלוה ברביתשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' פט
מט ע"ב א"ל ההוא צדוקי לר"י פניך דומים או כמלוי רבית או כמגדלי חזירין א"ל ביהודאי תרוייהו אסירןחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קכה
מט ע"ב א"ל ר' טרפון היום פניך צהוביםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 3
מט ע"ב אמר ליה אמש יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו תרדין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסז
מט ע"ב אמר ליה ההוא מינא לרב יאודה, פניך דומים או כמלוי רבית וכו', אלא עשרים וארבעה בית הכסא יש לי וכו'ארוחת תמיד עמ' קעג ע"א ד"ה ואמר
מט ע"ב אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקסד
מט ע"ב אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף פח ע"א
מט ע"ב אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לו
מט ע"ב בבלאי טפשאי דאכלי לחמא בלחמאבריכות המעיין עמ' קנג
מט ע"ב גדולה מלאכהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכו, ח"ב עמ' מו
מט ע"ב גדולה מלאכהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפד, רפז
מט ע"ב גדולה מלאכה שמכבדת את בעלהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ה
מט ע"ב גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהזרע שמשון קהלת אות ס
מט ע"ב גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קטז
מט ע"ב גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמאכסניא של התורה סי' נט
מט ע"ב דביתהו דר"י וכו'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רח
מט ע"ב דביתהו דר"י נפקת נקטת עמרא עבדא גלימא דהוטבי וכו' לא אית לי' כסויא (ור"ן)תורת מנחם חמ"ז עמ' 276
מט ע"ב דביתהו דר"י נפקת נקטת עמרא עבדה גלימא דהוטבי כו' לא אית לי' כסויא כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 69
מט ע"ב דביתהו דרבי יהודה וכו' כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מה
מט ע"ב דביתהו דרבי יהודה וכו' עבדה גלימא וכו' מיכסיא בי' וכו' רבי יהודה וכו' מיכסי ומצלילקוטי שיחות חט"ז עמ' 25
מט ע"ב הא דרבי יהודה היה שותה ד' כוסות של יין בפסח אע'ג שהיה חושש בהן מפסח עד עצרתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנד
מט ע"ב הדין דייסא היכי מעלי למיכלא וכו'קול שחל (אשקוטי) דף נ ע"ג
מט ע"ב חכמת אדם תאיר פניואמרי רבי שפטיה עמ' קמט
מט ע"ב חכמת אדם תאיר פניותקנת השבין סי' טו (עמ' 142)
מט ע"ב כ"ד בית הכסא אית לי מביתי ועד בי מדרשאבי חייא ח"ב עמ' קמט
מט ע"ב כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעילחם רב על סדור התפילה אות תתלה
מט ע"ב כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעילקוטי שיחות ח"ט עמ' 375
מט ע"ב כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעי וכו' מדאמר קצירי ומריעי שמע מינה קצירי קצירי ממש מריעי רבנןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע
מט ע"ב עניו של רבי יהודהדורש טוב עמ' 217
מט ע"ב עשרים וארבעה בית הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' לב
מט ע"ב פניך דומות או כמלוי ריבות או כמגדלי חזיריםנטע שורק פרשת עקב דרוש א
מט ע"ב פניך דומים אי במלווי ריבית אי כמגדלי חזיריםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 310
מט ע"ב פניך דומין אי כמלוי רבית אי כמגדלי חזיריןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שא, תב
מט ע"ב פניך דומין אי כמלוי רבית אי כמגדלי חזיריןנאוה תהלה עמ' תנא
מט ע"ב פניך דומין אי כמלוי רבית אי כמגדלי חזירין א"ל ביהודאי תרוייהו אסירן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שמה ד"ה ועל
מט ע"ב קצירי ומריעיתורת אליהו עמ' שצד
מט ע"ב קצירי ממש מריעי רבנןישראל קדושים עמ' 58
מט ע"ב קצירי קצירי ממש מריעי רבנןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכב
מט ע"ב קצירי קצירי ממש מריעי רבנןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שח
מט ע"ב ר"י ואשתו היה להם מעיל אחדשיחות מוסר (תשסב) עמ' סג
מט ע"ב ר"י ור"י חד אכיל דייסא באצבעתיה וחד אכיל בהוצאשפע טוב (טייטלבוים) עמ' לט
מט ע"ב ר"י ור"ש אייתו לקמייהו בלוספיין רבי יהודה אכל וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ס
מט ע"ב ר"י כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהבאמונה שלמה עמ' תכג
מט ע"ב רב יהודה לא אתא וכו' דלי ציפתא וכו' ור"ן ותוס' ורא"ששיחות מוסר (תשסב) עמ' דש
מט ע"ב רבי יהודה היה חוגר צדעיו מפסח עד העצרת מד' כוסותפורים בציון עמ' שלט
מט ע"ב רבי יהודה ורבי שמעון אייתו לקמייהו בלוספייןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמד
מט ע"ב רבי יהודה כד אזיל לבי מדרשא וכו' אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסט
מט ע"ב רבי יהודה כד אזיל לבי מדרשא שקל גולפא על כתפיה אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שפ
מט ע"ב שדר ליה גלימא ולא קביליחל ישראל אבות ח"ד עמ' רלח
מט ע"ב שדר ליה גלימא ולא קביל... לא ניחא לי דאיתהני בהדין עלמאראשית דעת (אטון) עמ' רסא
מט ע"בבריכות המעיין עמ' קג
מט צלי מקרי בישולחומת אנך דברי הימים ב פרק לה
מט. אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורווי וכו' אלא חכמת אדם תאיר פניובן מלך - מידת הביטחון עמ' סו
מט. דבנדרים הלך אחר לישנא דבני אדםפני יהושע (תשסא) עמ' לה
מט. דבר זה אסור לומר לפני עם הארץפאר יעקב ח"ב עמ' תתסח
מט. הנודר מן המבושל אסור בצליגור אריה שמות פי"ב הערה 136
מט. הנודר מן המבושל אסור בצליהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רטו
מט. ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1382
מט. כ"ד בתי כסאות אית לי וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת י במהדורא בתרא אות יג
מט. מאן חולים רבנןמגדל עוז (תשעח) עמ' תקנז
מט. מאן חולים, רבנןחיים שיש בהם מועדים עמ' תיא
מט. מאן חולין רבנןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמב
מט. מאן קצירי ומריעי תלמידי חכמיםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 177
מט. פניך דומין או סמלוה בריבית או כמגדל חזיריםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עג
מט. רבא אמר מאן חולים רבנןכרם חמד (תשסו) עמ' יח
מט: א"ל ההוא צדוקי לר' יהודה פניך דומים כמלוי ברבית או כמגדלי חזירין א"ל כ"ד ביה"כ אית לי וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לג {חכמת אדם תאיר פניו ור"י לגודל קדושתו היה דבוק בה' כ"ד שעות היממה. וגם לא שהה בביה"כ שעושה רושם רע}
מט: א"ל ההיא מטרונה לר"י רויחוט של חסד (תרכה) דף קסז ע"ב
מט: אמר ליה ההוא מינה לר"י פניך דומין או במלוי רביות או כמגדלי חזירין וכו'יפה מראה (שנ) שבת דף קב ע"ג
מט: אמרה ההיא מטרוניתא לר' יהודה, מורה ורוי אמר לה, הימנותא בירא דההיא איתתא אי טעימנא (כל השנה יין) וכו', אלא חכמת אדם תאיר פניו. א"ל ההוא צדוקי לרבי יהודה, פניך דומין אי כמלוי ברבית וכו' וכו'דעת תורה שמות עמ' שו, ויקרא עמ' קפח, דברים ח"א עמ' רס
מט: אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו' אלא חכמת אדם תאיר פניו, וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שיז
מט: אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורויתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפו
מט: אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי וכו'שביב אור עמ' שיח
מט: בבלאי טפשאי דאכלי נהמי בנהמיעצי חיים על התורה עמ' קלא
מט: בנדרים הלך אחר לשון בני אדםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קנח הערה 106
מט: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1025-1024, פ"ג הערה 1528
מט: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמגדל עוז (תשעח) עמ' תב
מט: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלב
מט: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רטז, רע
מט: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רצט
מט: גדולה מלאכה שמכבדת וכו'פני מלך מועדים עמ' רפא
מט: דביתוץ דר' יהודההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעב
מט: הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאדרכי צדק עמ' תמ
מט: וחוגר אני צידעי מן הפסח עד העצרת וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמ
מט: חכמת אדם תאיר פניוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעב, דברים עמ' נב
מט: חכמתו של אדם ניכרת בפניואהבת חיים (דייטש) עמ' לה, צ
מט: יש בכח החכמה לגרום לשינוי זיו פני האדםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' טו
מט: מאן קצירי ומריעי, רבנןעבודת יצחק בראשית עמ' קנט
מט: מטרוניתא לר"י מורה ורוי, משתכרודע מה שתשיב סי' כט-ל
מט: מעשה ברבי יהודה ורבי שמעון שהביאו לפניהם בלוספיין (תאנים קשים להתעכל) וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רד
מט: עשרים וארבעה בית הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ח אות ג
מט: ר' יהודה בר אילעינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ח
מט: ר' יהודה הי' נאה ביותר מטעם חכמת אדם תאיר פניומרפא לנפש בראשית עמ' שכא
מט: ר' יהודה וכו' היו פניו צהובין אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' שב
מט: ר' יהודה שקיל גולפאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
מט: ר"ש שקל צנא על כתפיה אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רמט
מכאן שהשכינה שורה למעלה מראשותיו של חולהארז ישעיהו דף פ
מכאן שנודרין בעת צרהארז ישעיהו דף עח
מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
מרגלית טובה היתה תלויה בצוארו של אאע"ההון רב דף קסג ע"ד
נ דביתהו דר"י אפקת נקטת עמראדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קלח ע"ג-ע"ד
נ מן שית מילי איעתר רבי עקיבאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
נ נונא סמא לעינאדבש לפי (תקסא) דף לח ע"א, כסא רחמים (תקסג) דף קז ע"א
נ ע"א א"ל ר"ע לאנתתי' חזי גברא דאפי' תיבנא לא אית לי'תורת מנחם ח"ז עמ' 84
נ ע"א אי הואי לי רמינא לך ירושלים דדהבא, ורש"י ור"ן שעשה להתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצה {בדברי הספר חסידים באמירת דברים דרך גיזום ושחוק כו'}
נ ע"א אתא אליהו אידמי להון כאנשא וקא קרי אבבא, אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא, דילדת אתתי ולית לי מדעם לאגונהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שלו
נ ע"א בסיתוא הוה גנו בי תיבנא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' סא
נ ע"א בסיתווא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, ר"ןשם דרך - הישר והטוב עמ' קח
נ ע"א בסיתווא הוה גנו בי תיבנא, הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, ר"ןשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכט
נ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהרנת יצחק תפלה עמ' כז
נ ע"א דזמנא חדא יהיב ארבע זוזי לספונאיצדקת הצדיק סי' פג
נ ע"א הבו לי פורתא דתיבנאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פה
נ ע"א הבו לי פורתא דתיבנא, ור"ןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנב, קנג {לשנות כדי לנחם}
נ ע"א הדר אזל הוה תרתי סרי שני אחרנייתאבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ה
נ ע"א הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, אמר לה אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שפז
נ ע"א התחלת לימוד התורה דר"עלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 112
נ ע"א ומן מטרוניתאס' הבוטח ח"ב עמ' רכה, רלג
נ ע"א זיל הוי בי רב, אזל תרתי סרי שניןיחל ישראל אבות ח"ג עמ' שטז
נ ע"א חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהלב דוד (תשסט) עמ' צא
נ ע"א חזי גברא דאפילו תיבנא לית לי' ור"ןשיחות מוסר (תשסב) עמ' סד
נ ע"א ירושלים דדהבאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלה
נ ע"א ירושלים דדהבה כדעביד ליה ר"ע לדביתהומאורי אור (אתרוג) פ"ו ה"ב
נ ע"א כ"ד אלף זוגי תלמידיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 151
נ ע"א מן שית מילי איעתר ר"עתורת מנחם ח"ח עמ' 157
נ ע"א מן שית מילי איעתר רבי עקיבאלקוטי שיחות חי"ז עמ' 283
נ ע"א מן שית מילי איעתר רבי עקיבא וכו' ומן אשתו של טרגוסרופוםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תט
נ ע"א מעשה בבתו של בן כלבא שבועאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' נח
נ ע"א מעשה ברחל בתו שלכלבא שבוע שנישאה לרבי עקיבא וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קעט
נ ע"א ר' עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' בסיתוא הוה גנו בי תיבנא וכו' אתא אליהו וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רה
נ ע"א ר' עקיבא היה עשיר גדוללחמי תודה דף קל ע"ב
נ ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, הזכרת שם לבד הוי שבועהרנת יצחק שמואל עמ' קצג, רלו
נ ע"א ר"ןמורשה - שיחות למועדים עמ' רטז
נ ע"א ר"ע ואשת טורנוסרופום (רש"י)דברי משה (שהם, תשמח) עמ' קו
נ ע"א ר"ע לא נכנס לרגע לביתו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רפה, שצב
נ ע"א ר"ע לא רצה לבטל מלימודו לדבר עם אשתודברי שלמה (סלוין) עמ' ז-ח {בכל זאת טרח למצוא את בנו של המת שפגש כדי שיאמר קדיש}
נ ע"א ר"ע למד מתוך עניות ונהי' עשיר לבסוףאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכה, ח"ו עמ' קג
נ ע"א רבי יהודה וכו' דלי ציפחא ואמר ליה לשלוחא חזי מאי איכא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסט
נ ע"א רבי עקיבא וכו' אמרה ליה [אשתו] זיל הוי בי רב אזל תרתי סרי שנין קמי דרבי אליעזר ורבי יהושעדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צה
נ ע"אבריכות המעיין עמ' סה
נ ע"ב א"ל שמואל רבך המתן א"ל ידעת ליה א"ל אין גוצא וכו'מגילת סמנים עמ' נז
נ ע"ב אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפילודובר צדק עמ' 44
נ ע"ב אבותינו נשינו טובהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ח
נ ע"ב אי הוו סנו הוו גמירין טפיתודת אהרן - אומר לציון עמ' קנג
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"באור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' ו
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כלקוטי שיחות חי"ט עמ' 280
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רסג
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כו"כתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה ט
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהס' חסידים סי' שעד
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קפז
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רצ
נ ע"ב אם לעושי רצונו כך וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק לא
נ ע"ב אשתו של טורנוסרופום באה לפני ר"ע וגילתה את שוקה וכו' (ר"ן)אור שרגא עמ' מא
נ ע"ב בר קפרא היה בדחן ובעל לב שמחצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' פח
נ ע"ב ברתיה דקיסר אמרה לריב"ח חכמה מפוארה בכלי מכועראמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכז
נ ע"ב יום שרבי חייך באה פורענות לעולםדברי חנינא - מזלות עמ' קכו
נ ע"ב יומא דמחייך ביה רביפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' עו {מדוע טרח בר קפרא להביא את רבי לידי חיוך}
נ ע"ב יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כ
נ ע"ב יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' פט
נ ע"ב יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' שטו
נ ע"ב מהרש"א - אלם מכוער אינו מגיס רעתו ביופי לכן גמיר וסביר טפיקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכ
נ ע"ב מן שית מילי איעתר רבי עקיבא וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שצג
נ ע"ב רבי עבד ליה הלולא לר"ש וכו', ורש"י ומהרש"אצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' פח
נ ע"ב רבי עבר ליה הלולא לד"ש ברבי, כתב על בית גננא עשרין וארבעה אלפיו ריבואין רינרין נפקו על בית גננא דין ולא אזמניה לבר קפרא, אמר ליה אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, אזמניה, אמר לעושי רצונו בעולם הזה בך, לעולם הבא על אחת כמה וכמהכתב סופר אגדות כאן
נ ע"ב רש"י נשיתי טובהבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ה אות א
נ ע"ב תורה מפוארה בכלי מכוערהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רא
נ צלי מיקרי בישולחומת אנך (תקסא) ח"ד דף ריז ע"א
נ צלי מקרי בישולחומת אנך (תקסא) ח"ד דף ריז ע"א
נ רבי עבד הילולא לשמעון בריה ולא אזמניה לבר קפרא וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תמב
נ. אדרה הנאה מכל נכסיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ה
נ. אזל תרתי טרי שנין קמי דר"א ור"ע למשלם תרתי סרי שניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
נ. אי צאית לדילי ליהוי תרתי סרי שנין אחרינייתא וכו' הדר אזל וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' עא
נ. אמר לה אי הואי לי רמינא לך ירושלים דדהבאדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' מג
נ. אמר לה חד רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכ
נ. אמר ר' עקיבא לדביתהו: חזי האי גברא, דאפילו תבנא לית ליהשער החצר (תשעב) סי' רנ
נ. אמרה ליה אי צאית לדילי וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קיט
נ. אמרה ליה זיל הוי בי רבהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ערה
נ. אתא(ר"ע) בכ"ד אלפין זוגי תלמידינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לח אות יג
נ. דאיתהני בעלמא הדיןשומע תפלה ח"א עמ' קיד
נ. האי נברא דאפילו תיבנא לא אית ליהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפ
נ. הואיל ויהבית לי רשותא אהדר לאחורישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעד
נ. הוי גני בי תיבנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
נ. חזאי האי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רמא
נ. יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאנועם אלימלך (תשסא) עמ' עג
נ. כשחזר רבי עקיבא, אחר שלמד תורה עשרים וארבע שנים, עם עשרים וארבעה אלפי תלמידים וכו', שלי ושלכם שלה הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' ריד
נ. מהרש"א ד"ה שמענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
נ. מן ו' מילין נתעשר רבי עקיבאמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' כה
נ. מן שית מילי איעתר רבי עקיבאמגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
נ. מן שית מילי איעתר רבי עקיבא כו'גלגולי נשמות (תשסא) [סי' כ ס"ק יב]
נ. מן שית מילי איעתר רבי עקיבאצמח דוד (סקאליע) עמ' רל
נ. מעשה דרבי עקיבא שנשא בת כלבא שבוע, והדירו מנכסיו וכו' ובא אליהו ונדמה ליותר עני ממנו והתנחםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקיט
נ. נתת שמחה בלבי כו' אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה אשר עין לא ראתה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתפח
נ. ר"ן ד"ה ומן מטרוניתא - מיד נשתטית בתו של קיסר כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כג
נ. ר"ע איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ח
נ. ר"ע מבטיח ירושלים של זהבשיחות לספר במדבר עמ' קפב, קפה
נ. רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' אתא אליהו אידמי להון כאנשא וכו' הבו לי פורתא דתיבנא וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' תקנד
נ. רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' הוה גנו בי תיבנא וכו' אתא אליהו ז״ל אידמי להון כאנשא וכו' אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קמז
נ. רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' הוה גנו בי תיבנא וכו' אתא אליהו ז״ל אידמי להון כאנשא וכו' אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' צ
נ. רבי עקיבא הלך ללמוד י"ב שנהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקפג
נ. רחל בתו של כלבא שבועבית שלום מרדכי עמ' כה, לב, קא
נ. רע"ק איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבועשמחת הנפש עמ' יח
נ. רש"י ד"ה ומן מטרוניתא - עובדא דר' עקיבאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכה - ר"א צדקה
נ. שלי ושלכם שלה הואקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשלט
נ. שלי ושלכם שלה הוא ורש"י ד"ה שלי ושלכם וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קעא
נ. שלי ושלכם שלה היאבישורון מלך ח"ב עמ' קכא
נ. שמע כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה כו' ואיתשיל על נדריהגלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ג
נ: אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפי' בעינינו לא ראינובהיֹת הבֹקר עמ' קפה
נ: אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפילו בעינינו לא ראינושיחות ר' ראובן עמ' פו
נ: אם לעוברי רצונו בך לעושי רצונו עאכו"כבישורון מלך ח"ב עמ' קכה
נ: אם לעוברי רצונו בך לעושי רצונו על אחת במה ובמהעירין קדישין השלם עמ' תלח
נ: אם לעוברי רצונו כךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' צט
נ: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת במה וכמהדרשות מנחת יצחק עמ' רו
נ: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת במה וכמהאהל אברהם (תשסג) עמ' ע בהערה
נ: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כו"כתפארת צבי שמות עמ' תקסג
נ: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהלישרים תהלה (תשסד) עמ' לט
נ: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' יח
נ: אם לעושי רצונו בעוה"ז כך וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק לא
נ: אם לעושי רצונו כך לעוברי רצונו לא כל שכןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קע
נ: אמרה בת חיסר לר"י בן חנניה חכמה מפוארה בכלי מכוער וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יא למנהג ריקודין בהקפות
נ: אמרה בת קיסר לר' יהושע בן חנני' תורה מפוארה בכלי מכוער, א"ל למדי מבית אבוך במה מניחין יין כו' א"ל והאיכא שפירין וגמירין, אי הוו סנו הוו גמירין טפימרפא לנפש בראשית עמ' קנ
נ: אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה בכלי מכוערדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1178
נ: אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה בכלי מכוערשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות טו
נ: אמרה ליה בת קיסר לריב"חהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קעה
נ: בנידון החתונה שעשה רבי לבתו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקצא
נ: בעי לאגמוריה אלפא מיני לפדישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכו, רצא
נ: המעשה ברבי יהושע בן חנינא ובת הקיסרדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעד, שיט
נ: והאיכא שפירין וגמיריןדרכי החיים ח"א עמ' כט
נ: ורבה שיניהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ג
נ: חכמה מפוארה בכלי מכוער וכו'עליית קיר קטנה (שצו) פר' צו דף קיט ע"ד
נ: יהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מינישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכה
נ: יהיב עבדא לחבריה לאגמורי אלפי מיני לפדישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ר
נ: יומא דמחייך בה רבישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצח
נ: יומא דמחייך בי' רבי אתא פורענותא לעלמאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רמה
נ: יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כח
נ: יומא דמחייך ביה רבי וכו'שמחת הנפש עמ' עד
נ: יומא דמחייך ביה רבי, אתיא פורענותא לעלמא וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שה
נ: יומא דמחייך רבי אתיא פורענות לעלמא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לה {בר קפרא הכריח לרבי ואשתו לרקוד, כדי שעי"ז ישמח השכינה הק'. ביאור כל לשונות זיווגים אסורים; עוד ביאור עפ"י ש"ס (ב"ב ס) דין הוא שנגזור לא לישא אשה וכו'}
נ: יומא דמחיך ביה רבי אתיא פורענותאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעו
נ: לעושי רצונו וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' מא
נ: לעושי רצונו על אחת כמה וכמהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קעד
נ: ע"כ הביאו ר"ל לידי גיחוך וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תכד
נ: ר' עבד הלולא לר"ש בריהזרע יצחק (עטייה) דף כח ע"ג
נ: ר' עקיבא בכה על אשת טורנוסרופוס על האי שופרא כו'פרדס המלך (תשסט) אות קפו
נ: ר' עקיבא רק שחק ובכהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשלג
נ: ר"ן, ר"ע רקק באשתו של טורנוסרופוסבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רנז
נ: רב גמדא והספנים הישריםשיחות לספר במדבר עמ' רעו
נ: רבי איעסק ליה לבריה ולא קרא לבר קפרא וכו'פתחי שערים ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' רטז
נ: רבי לא אזמניה לבר קפראשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעו
נ: רבי נמנע מלחייךפרפרת אליעזר פרשת קדושים פרק כ פסוק יג
נ: רבי עבד הלולא כו' ולא אזמני' וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קו
נ: רבי עבד הלולא לר"ש בריח, לא אזמניה לבר קפרא וכו' אם לעוברי רצונו כך וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לד {נתוכחו איך לאוקמי שכינתא בגלותא. ואם ועד כמה מותר למלאות פיו שחוק בעוה"ז}
נ: רבי עבד ליה הילולא לר"ש ברביהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעה
נ: רבי עבד ליה הלולא לר"שכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קח
נ: רבי עביד הילולא לרבי שמעון בריהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכב
נ: רבי עביד הילולא לרבי שמעון בריהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפה
נ: רש"י - אנו לא ראינו טובה מעולם שאין אגו יודעים כמה מיני טעם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' פו
נ: רש"י ד"ה ומן אשתו וכו' רק ר' עקיבא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שמז - ר"ע מנצור
נ: תורה מפוארה בכלי מכוערוזאת התורה עמ' נא
נ: תורה מפוארה בכלי מכוערתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכ הערה 78
נ:צמח צבי אגרת מז
נא ע"א בסיתווא הוה גנו בי תיבנא, הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייהשם דרך - כתר תורה עמ' רלא
נא ע"א הכי אמר רחמנא תועבה תועה אתה בהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רנג
נא ע"א ואזל ואמר ליה ליכיל לי מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שנד
נא ע"א יומא דמחייך בה רבי וכו' אמר ליה לבר קפרא וכו' שקל דיקולא רבה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנד
נא ע"א כלום תבלין יש בהדברי שאול ויקרא עמ' קיח
נ"א ע"א ראשו של זה בצד עיקרו של זה, והיינו תספורת של כהן גדולאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קמ
נא ע"א תבל עשו - וכי תבלין יש בהתורת העולה (תשעה) עמ' תקמו
נא ע"א תועבה - תועה אתה בהכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' לג, ח"ב סי' קג
נא ע"א תועבה תועה אתה בהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלט
נא ע"א תועבה, תועה אתה בהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שמא
נא ע"א תספורת בן אלעשה ראשו של זה בצד עיקרו של זהס' חסידים סי' תתשנג
נא ע"א תספורת יחידתאשלטי הגבורים (תשע) עמ' קס
נא ע"א תספרתא יחידתא היכי דמי וכו' והיינו תספורת של כהן גדולאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קלז
נא ע"ב אלא מעתה והדגה אשר ביאור מתהשני המאורות (תשסח) עמ' כב
נא ע"ב דג דגה שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטנים, דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים, א"ל ר"פ לאביי והרגה אשר ביאור מתה, קטנים מתו גדולים לא מתוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ק, קב
נא ע"ב דג שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטניםבאר שרים פרשת וארא דרוש ד אות א
נא ע"ב האומר דג שאני טועם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכו
נא ע"ב הנודר מן הדג מותר בדגה וכו', קטנים מתו גדולים לא מתועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנד
נא ע"ב והכתיב ויתפלל יונה וכו' דלמא פלטי' דג גדול ובלעי' דג קטן, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שכו
נא. א"ל ב"ק לברתיה דרביהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעד, ויקרא עמ' קנג, רכא
נא. אמר רחמנא "תועבה,' תועה אתה בהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 157
נא. בן אלעשה פיזר כל מעותיו ללמוד תספורת כה"גפעולת גבר עמ' נח ד"ה עו' בענין הנ"ל
נא. המעשה של הילולא דבי רבי לאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ח אות א
נא. וכי תבלין יש בהתורת העולה ח"ג פרק סה
נא. זימה זו מה היאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלב הערה 104
נא. לא יכיל בן אלעשה למיסבלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות יב
נא. לשון תועבה הוא תועה אתה בה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפט
נא. עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מג, נג
נא. ראשו של זה בצד עיקרו של זה והיינו תספורת של כהן גדולמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ה
נא. תבל הוא - וכי תבלין יש בעברהשיחות לספר במדבר עמ' קמז
נא. תועבה תועה אתה בה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קטו
נא: בנדרים הולכין אחר לשון בני אדםתיבת גמא (תשסז) עמ' צג
נא: דג דגהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות א
נא: דג שאני טועםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכה
נא: דג שאני טועםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצד
נא: דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים, אלא והרגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' י
נא: הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובקיפהגבורות אליהו סי' טז אות ג
נא: והדגה וכו' קטנים מתו גדולים לא מתו וכו'תפארת ראובן עמ' לה
נא: ר"ן ד"ה אלא וכו' וראי מתו להו בין גדולים בין קטניםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמא, קמב
נא: תניא רשב"א אומר דג שאני טועם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמא, קמב
נב מין במינו לא בטל אלא מחזקו (בר"ז)שארית מנחם ח"ב עמ' כו
נב ע"א אם הגביה עצמו הקב"ה משפילוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קלב
נב ע"א ר"ןהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק יא
נב ע"א ר"ן בטעם דבר שי"ל מתיריןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצד, תסד
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיא. ולי נראין דברי הרב אלפסי ז"ל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' לט ד"ה ועל
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיא. עוד ראיתי שהקשו עליו מדאמרינן וכו' גבי חתיכה של חטאת שנתערבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מ ד"ה ועתה
נב ע"א ר"ן טעם דשיל"מ משום דהוי מין במינובאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות ב
נב ע"א ר"ן(טעם דשיל"מ)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לז
נב ע"ב אם אמר סתם ענביםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו
נב ע"ב אם אמר סתם ענביםאבן ישראל על התורה עמ' ד
נב ע"ב כל אדם שאשתו תובעתו הוין לו בניםנתיבות יצחק ח"ג עמ' מז
נב ע"ב רא"ש - חכם עוקר את הנדר כו' נמצא שלא נאסר מעולם כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 92
נב. דבר שיש לו מתיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
נב. הנודר ונתערב בשאינו מינו בנותן טעםמקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
נב. ר"ן - דבר שיש לו מתירין דלא בטילחיי נפש על ההגדה עמ' קמו
נב. ר"ן - מין במינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
נב. ר"ן ד"ה ההוא שעתא, עבר הירדן לא נתקדש וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רלא
נב. ר"ן ד"ה וקשיא להו לרבוותאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לז
נב. ר"ן ד"ה כן, דכיון דאמר זה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסוראמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
נב: הנודר מן הענבים מותר בייןגבורות אליהו סי' טז אות ג
נב: הנודר מן הענבים מותר ביין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קצח
נב: הנודר מן הענבים מותר בייןחיי נפש ח"א עמ' רנט ע"ב, שטו ע"א
נב: הנודר מן הענבים מותר בייןחיי נפש ח"ג עמ' קצה, שט
נג ע"ב הנודר מן הענבים מותר ביין וכו'איתן האזרחי עמ' כד
נג. הנודר מן השמן וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קל
נג. שוקל לו את שקלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפא
נג: מן הכרוב אסור באיספרגוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ב
נד נונא סמא לעינאכסא רחמים (תקסג) דף קז ע"א
נד ע"א דכל מילי רמימלך עליו שליחדברי שאול בראשית עמ' רמב
נד ע"א כבד אינו חשוב כבשרפניני יחזקאל עמ' שכו
נד ע"א עושה עצמו כמדבר המופקרמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רו, רי
נד ע"ב אמר שמואל נו"ן סט"ך עי"ן נונא סמא לעיניםמגילת סמנים עמ' עג
נד ע"ב דכייבין לי' עיניה לא יאכל דגיםברית שלום (תעח) דף צג ע"ג
נד ע"ב דכייבין לי' עיניה לא יאכל דגיםברית שלום (תשסח) עמ' תקצח
נד. כל מימלך שליח הויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
נד. רבא בריה דרב יוסף בר חמא הוה ליה מלתא לרב יוסף בהריה, בי מטא מעלי יומא דכפורי, אמר איזיל אפיסיה, וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רכג
נד. רש"י - אם משים אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל - ללמד תורתו לכלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תמה
נד: אביי אמר כגון דכייבין ליה עיניה דדגים קשין לעיניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
נד: אוכליהן לאו בר אינשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכז
נד: אין מקיזין על הדגיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
נד: דכייבין ליה עינא אי הכי אכיל דגים אמר שמואל נון סמך עין נונא סמא לעין ההוא סוף אוכלאדובר צדק (זילבר) עמ' רנט
נד: הנודר מן הבשר אסור בבשר דגיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מג
נד: נון סמך עיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
נד: נון סמך עין, נונא סמא לעיניםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קסז
נד: נונא סמא לעיניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמד
נה מ"ד וממדבר מתנהראש דוד (תקלו) דף קכג ע"א
נה מ"ד וממדבר מתנהראש דוד (תקלו) דף קכג/קנג ע"ב
נה מ"ד וממדבר מתנהראש דוד (תשמו) עמ' תסז ע"א
נה ע"א אין תורה נתונה במתנה אלא למי וכו' כמדבר וכו'אפיקי ים עמ' לח, רנב
נה ע"א אם הגביה עצמו הקב"ה משפילו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמב
נה ע"א אם משפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו'אפיקי ים עמ' רצה
נה ע"א אמר ליה לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי פירושא דהדין מילתא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פ
נה ע"א האדם העושה עצמו כמדברתורת אליהו עמ' רנד
נה ע"א העושה עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנההמאור הגדול (גר"א) עמ' שב
נה ע"א ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילורנת יצחק ישעיה עמ' קעב
נה ע"א ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' לא, ח"ג עמ' תעט
נה ע"א וממדבר מתנהדברי חנינא - ת"ת עמ' מד, רצב
נה ע"א וממדבר מתנה וכו', כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לא
נה ע"א וממדבר מתנה וממתנה נחליאלהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכו
נה ע"א וממדבר מתנה כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה ופי' מהרש"אזרע שמשון חקת אות כה
נה ע"א ומנחליאל במות וגו' כיון שנחלו א-ל עולה לגדולהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ג
נה ע"א ור"ן על עוזבם את תורתיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רח
נה ע"א ורש"י וממדבר מתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סז
נה ע"א ורש"י כמדבר שהוא מופקר לכלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כה
נה ע"א ורש"י תורה ניתנה לו במתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מא
נה ע"א כיון שאדם עושה עצמו כמדבר בדברי תורה תורה נתנה לו במתנההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכב
נה ע"א כיון שנחלו אל עולה לגדולהשרגא המאיר על התורה עמ' עו
נה ע"א כיון שעושה אדם א"ע עצמו הפקר כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קסז
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו' שנאמר וממדבר מתנה וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ב עמ' קכד
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנההר יראה מאמר כו, מד
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהלפרקים (תשסב) עמ' פח
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' סז, סח
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לה
נה ע"א כיון שעושה אדם עצמו במדבראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנ
נה ע"א כיון שעושה אדם עצמו כמדבר - תורה ניתנה לו במתנהזך ונקי עמ' קל
נה ע"א כיון שעושה אדם עצמו כמדבראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יח, כב
נה ע"א כיון שעושה אדם עצמו כמדבראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנה
נה ע"א כיון שעושה את עצמו כמדברשיחות מוסר (תשסב) עמ' קנ
נה ע"א כיון שעשה אדם א"ע כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהתורת מנחם חכ"ח עמ' 159
נה ע"א כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמו
נה ע"א כמדבר שהוא מופקר לכלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רי
נה ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנהנשמת חיים (ברלין) עמ' שיב
נה ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו', ובמהרש"אדברי ברוך ח"ב סי' ז אות ט, סי' ל אות י
נה ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נה
נה ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנהתורה אור (באנדי) עמ' רצח
נה ע"א מי שמגיס דעתו על ידי הטובות שמקבל, אז נפסדת ממנו הטובהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שמט
נה ע"א ממדבר מתנה - שאם אדם משים עצמו הפקר כמדבר, לעניו שפלות, אז התורה מתנה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסד, רסה
נה ע"א שקולה מצות ציצית ככל המצוות שבתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שנ
נה ע"א תורה ניתנה לו במתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' צח
נה ע"א תורה ניתנה לו במתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלט
נה ע"א תורה נתנה לו במתנהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' שז
נה ע"אדברי טובה שופטים ח"א עמ' רמח
נה ע"ב תוס' ד"ה לאועיני יצחק דף כה ע"ד
נה. א"ל וכו' כיון שעושה אדם א"ע כמדבר וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסח
נה. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדברערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קמז
נה. אם האדם כמדבר תורה נתנה לו במתנה וכו' אם מגיס דעתו הקב"ה משפילוצפנת פענח (תשסו) עמ' רכ, שלט
נה. אם הגביה עצמו הקב"ה משפילונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
נה. אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכד
נה. אם מגיס לבו הקב"ה משפילוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' סב
נה. אם משים אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל פירש רש"י ללמד תורתו לכלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תמה
נה. אם משים עצמו כמדבר וכו'מאורי שערים עמ' ז
נה. אמר וכי מאחר דלא צריך לן ופשוט ליה דעללתא כל מילי משמע אמאי שלח לן איקפד רב יוסףמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קעג
נה. באר חפרוה שרים וכו' - הפסוק עוסק בתורהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 115
נה. במות מרמז על גיאותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תג
נה. הכל לפי הגודרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כה
נה. הנודר מן הכסות מותר בשקטוב לב עמ' צג
נה. התורה נתנה במדבר לומר לך מה מדבר הפקר אף התורה הפקרכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז
נה. ואתא לקמיה במעלי יומא דכפוריהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכד
נה. ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקעלמחר אעתיר עמ' רפט
נה. ומבמות הגיא שאם נתגאה הקב"ה משפילו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרד
נה. וממדבר מתנה - כיון שעושה אדם א"ע כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קג
נה. וממדבר מתנהוזאת התורה עמ' רד
נה. וממדבר מתנהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכח
נה. וממדבר מתנה וכו' כיון שאדם עושה עצמו כמדבר וכו' ורש"י ורא"שמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קי, קכד, קמט
נה. וממדבר מתנה וממתנה נחליאל, כל אדם שמשים את עצמו כמדבר נותנים לו התורה במתנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמח, רנו
נה. וממדבר מתנה כיון שעושה האדם עצמו כמדבר נתנה לו התורה במתנה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלב
נה. וממדבר מתנה עושה עצמו הפקר ללמדמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צו
נה. ומנחליאל במות ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקיח
נה. כיוון שעושה אדם א"ע כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רעז
נה. כיון שנחלו עולה לגדולה וכו'להורות נתן במדבר עמ' רכב
נה. כיון שעושה אדם א"ע כמדברהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קעט
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניחנת לוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קיז
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצז
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהפאר יעקב ח"ב עמ' תרפז, תשט, ח"ג עמ' לא, שלב, תקמד, תקפח
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שו
נה. כיון שעושה אדם עצמו כמדבר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפד - ר"ש זעפרני
נה. כיון שעושה אדם עצמו כמדבר ניתנה לו תורה במתנה שנאמר 'וממדבר מתנה'עטרת ישועה (תשסד) אות רח להגדה של פסח
נה. כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמג הערה 46
נה. כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנת לו במתנהלהורות נתן במדבר עמ' רכא
נה. כל המשים עצמו הפקר כמדבר וכו'שיחות לספר במדבר עמ' קפג, קצ
נה. כמדבר שהוא מופקר לכלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עט
נה. לא תיתב אכרעךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצח
נה. מ"ד וממדבר מתנה וכו' כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש א דף ג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ה דף פו ע"ב
נה. מאירי - להשפיע מחכמתו לזולתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רנח
נה. ממדבר מתנהבית שלום מרדכי עמ' קעח
נה. נחלו אל את התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצט
נה. עושה עצמו כהפקר ובפי' הרא"שדרכי החיים ח"א עמ' שנח, שסב
נה. עושה עצמו כמדבר, וממדבר מתנהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קיב
נה. פול המצרייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שפד
נה. פירשו חז"ל שירת הבארוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קפו
נה. שלחה רבא לקמיה דרב יוסף וכו' איקפיד, שמע רבא וכו' א"ל הב לי דאמזיג אנאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לז {עפ"י אר"י ענין מזיגת הכום להמתיק הדינים }
נה: אם מגביה עצמו הקב"ה משפילואהבת חיים (דייטש) עמ' שלב
נה: בענין חומר הגאוהמרפא לנפש בראשית עמ' קד
נה: היה טעון פשתן והזיע ונדר שלא יעלה עליו אינו אסור רק טעינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח
נה: ומבמות הגיא אם הגבה עצמו הקב"ה משפילוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
נה: וממדבר מתנה וממתנה נחליאלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכח
נה: כיון שעושה אדם עצמו כמדברולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלט
נה: כיון שעושה אדם עצמו כמדבר וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפא
נה: ממתנה נחליאל וכו' אם מגביה עצמו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ד
נה: קונם צמר ופשתים עולה עליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סה
נה: ר"ן ד"ה ואםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
נה: שוקעין אותו בארץרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כב
נו ע"א הנודר מן הבית מותר בעלי' וכו' ובגמ'ברית שלום (תעח) דף קח ע"א
נו ע"א הנודר מן הבית מותר בעלי' וכו' ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' תרצ
נו ע"א כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגשאור זרוע לצדיק עמ' 34
נו ע"א מה עליית מעולה שבבתיםקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 47 (סי' נא)
נו ע"א ר"ןהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
נו ע"ב אלא ש"מ בעיבורהרנת יצחק יהושע עמ' רמו
נו ע"ב הנודר מן הבית אסור מן האגף וכו'מנחת מרדכי עמ' קיז
נו ע"ב הנודר מן הבית וכו' מתיב רב מרי וכו'זכור לדוד עמ' עו
נו ע"ב הנודר מן העירנשמת כל חי חלק ב (סימן י"ג) דף לג ע"ב (ד"ה תשובה)
נו ע"ב הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה של עיר וכו'רנת יצחק שופטים עמ' מה
נו ע"ב מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפג ד"ה אבל
נו ע"ב שאני גבי בית דכתיב מן הבית עד שיצא מן הבית כולודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפא ד"ה ונלע"ד
נו. הנודר מן המטה מותר בדרגשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
נו. מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ק
נו: דעיבורא דמתא כמתא דמיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמב
נו: יכול ילך לביתו ויסגירפני מלך ויקרא עמ' פה
נו: יכול ילך לביתו ויסגיר ת"ל אל פתח הביתחנן אלקים עמ' קלד
נודרין להרגין היכי נדר יאסרו כל פירות כו'קול שמואל (קונפורטי) דף פד ע"א
נז ע"א קונם שאת נהנית לי היום אם תלכי לבית אביך עד הפסחברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
נז ע"א ר"ן - ד"ה קונם פירות כו'שעת הכושר דף כט ע"א-ע"ב
נז ע"ב ישמעאל איש כפר דמא העלה בידו בבלאיש מבין ח"ב דף פג ע"ג
נז. נשבעין להרגין ולמוכסיןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סה
נז. קונם פירות אלו מותר בדבר שזרעו כלהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנז
נח לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'בית מדרש שמואל דף עה
נח ע"א אין עני אלא בדעהאש דת (אסאד) עמ' שכ
נח ע"א ברא"שלקוטי שיחות חל"ג עמ' 188, 186
נח ע"א דבר שיש לו מתירין [שאפשר לפדותן] (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 112
נח ע"א היתר נדרים וכו' ביחיד מומחהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רפו
נח ע"א ואם נותנין לו במתנה נחלו אלחכמת התורה כי תשא עמ' קכ
נח ע"א ורש"י תורה ניתנה לו במתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קעה
נח ע"א כיון שעושה אדם את עצמו במדבר שהוא מופקר לכלבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב אות א
נח ע"א כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנהחדרי בטן פרשת חקת אות כח
נח ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות אמר ליה כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאלמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תיא
נח ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות וכו'דרך ישרה עמ' שנז
נח. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדברפתחי שערים ח"א עמ' פב
נח. בן אלעשה פיזר מעותיופרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כא פסוק י
נח. בעניין הפסוק ומנחליאל במות שנדרש על התורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 398
נח. בתרומה ליכא מצוה לאיתשולי ולא הוי דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' רטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
נח. הפקר כמדבר תורה ניתנה לו במתנהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצ
נח. ואם הגביה את עצמו וכו' ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תצא
נח. ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו, שנאמר ומבמות הגיא וכו', ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו, שנאמר כל גיא ינשאצמח דוד (סקאליע) עמ' ס
נח. כיון שנתנה לו במתנה נחלו א-להקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קס
נח. כיון שעושה עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רסט
נח. כל דבר שיש לו מתירין כגון הקדששמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסז
נח. משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קפב
נח. תורה ניתנה לו במתנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסו
נח: אם הגיס דעתו עליו הקב"ה משפילושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רב
נח: עה"כ וממדבר מתנהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקטו
נט ע"א אסור לנדור כי הוא כבונה במהשם ישראל עמ' שלב
נט ע"א בדין שאלה בתרומה וקדשיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 234
נט ע"א והרי תרומה דאי בעי מיתשיל עלה ובטלי ברוב וכו'אחרית השנים עמ' נה, ק
נט ע"א והרי תרומה דאי כעי מיתשיל עלה ובטלי כרוב, רתנן סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין תרקב, הא למאה תעלה, אמרי בתרומה ביד כהן עסקינן, דלא מצי מיתשיל עלהכתב סופר אגדות כאן
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכח
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 16 (סי' צה)
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [יב]
נט ע"א כל הנודר כאלו בונה במהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכא
נט ע"א כל שלא בא ליד כהן או הגזבר נשאליםדברי שאול במדבר עמ' כ
נט ע"א נדרים וכו' הוו להו כדבר שיש לו מתיריןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 111
נט ע"א קדשים כיון דשייך לישאל עליו הוי דידיהדבר טוב עמ' קעב
נט ע"א קונמותהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
נט ע"א תרומה לאחר שבא ליד כהן לא מהני שוב שאלהבשבילי התלמוד ח"א פסחים מו ע"ב
נט. היכא דמצוה לאיתשולי הוי דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
נט. הקדש ב"ב דלפדיה קאי דשלב"עעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
נט. והרי תרומה דאי בעי מתשיל ובטלה ברוביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עח, פז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא, פו
נט. כל הנודר כאילו בנה במהדברי יואל פ' ויגש דף תסה ע"ב
נט. כל הנודר כאילו בנה במהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ל פסוק ב
נט. כל הנודר כאלו בונה במה, והמקימו כאלו הקריב עליה קרבןמנחת אליהו (תשסא) עמ' קסו
נט. כל הנודר כאלו בנה במהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
נט. כל הנודר כאלו בנה במה, וכל המקיימו כאלו הקריב עליו קרבןכתר תורה (תשסז) עמ' ס
נט. לענין תרומה אי יכול לישאל עליומצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
נט. נדרים מצוה לאתשולי והוי דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' שלד, תא
נט. קונמות מיקרו דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
נט. תרומה ביד כהן אין שואלין עליהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקה
נט. תרומה ביד כהן לא מצי למיתשל עליהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעז
נט: אתוספת קתני אסורין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
ס כלי קודש שנעשו חולשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפז
ס ע"א הטבל גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה וכו' גידולי גידולין אסורין וכו'זכור לדוד עמ' לג
ס ע"א הנודר בשבוע זו הוי שבת כיום שלפניוחכמת התורה אמור עמ' שמה
ס ע"א סתירת זקנים בניןניבי זהב עמ' שצז
ס ע"א תנן התם קונם יין שאני טועם וכו'איתן האזרחי עמ' כג
ס ע"ב אמר ליה אי הכי ליגזור ביום אחד משום היוםזכור לדוד עמ' יב
ס ע"ב כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו, תקצו
ס ע"ב מנין ימי החודש כשיש ב' ר"חברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמז
ס ע"ב פי' הרא"שתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קכז, קצ, קצא {דין שאר בני אדם}
ס ע"ב שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' פא {חנופה לרשעים מפני היראה}
ס. יום אחד שבת אחת שבוע אחד אסור מיום ליוםמצווה ועושה ח"ב עמ' שפה
ס. צדקיהו נשבע לנבוכדנאצר ועבר על שבועתו ונענש עליהכד הקמח (מישור) עמ' תסא
ס. קונם יין יום זהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיט
ס: בב' ימים ר"ח לענין מנין שטרותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנו
ס: כל הנודר וכו' והמקימו כאילו מקטירהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' נז
ס: כל הנודר כאילו בנה במהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז
ס: כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה ח"ג פרק עא
ס: כל השבוע איקרי שבתאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסד
סא ע"א אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' ריג
סא ע"א מ"מ אין ת"ח מצויין לצאת ת"ח מבניהם וכו' דבר זה נשאל לנביאים וכו' ור"ןברית שלום (תשסח) עמ' תת
סא ע"א מעשה דרבי ורבי חייאמנחת קנאות עמ' נו
סא ע"א ר"ן פסק לא מיעיל איניש נפשי' לספיקארביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 58
סא ע"א רדא ביה כולא ביהתורת אביגדור ח"א עמ' סח
סא ע"א ת"ש דתניא פלוגתא דר"י ורבנן וקדשתם את שנת החמשים שנה וכו'זכור לדוד עמ' מו
סא ע"ב זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיעאיתן האזרחי עמ' כד
סא. אין עני אלא בדעתנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנה
סא. כמספר השנים שבין יובל ליובלתורה בציון עמ' ז
סא. שלא ברכו בתורה תחילהעלי שור ח"א עמ' סט, רפד
סא: ד"א לא יחל דברו מכאן לתלמיד חכם שאין מתיר נדרי עצמוכרם חמד (תשסו) עמ' קלו
סא: מעייל אינש נפשיה לספיקא או לא במחלוקת שנוי'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף נב
סב אין להשתמש בכתרה של תורהשומע תפלה ח"א עמ' קכא
סב בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חולאור חדש (הרטמן) פ"א אות 708-710, 424, 706, 1299
סב בעובדא דר' אשי הו"ל ההוא אבאאם הבנים ח"א דף לח ע"א
סב ומה בלשצר וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ד
סב ומה בלשצר וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תקיט
סב ע"א אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהיחל ישראל אבות ח"א עמ' רמד, ח"ד עמ' קז
סב ע"א אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה בנהרא, אמר אוי לו לטרפון שזה הורגואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שט
סב ע"א אל יאמר אדם אשנה שיקראוני רביס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
סב ע"א אל יעשה מהתורה עטרה להתגדל בהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצג
סב ע"א אל תעשם עטרה להתגדל בהםדברי סופרים סי' ד (עמ' 4), תקנת השבין סי' ט (עמ' 81), צדקת הצדיק סי' קפח
סב ע"א אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רצה
סב ע"א אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר בואוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שג
סב ע"א אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאדובר צדק עמ' 24
סב ע"א אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאמצווה ועושה ח"א עמ' קפו
סב ע"א אלא למור מאהבה וסוף הכבוד לבאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכה
סב ע"א אמר [ר' טרפון] אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדרך חיים (לונזאנו) עמ' נח
סב ע"א אסור להשתמש בכתר תורהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רעג
סב ע"א אסור להשתמש בכתרה של תורהטיול בפרדס ח"ב עמ' רח
סב ע"א אקרא בשביל שיקראוני רביקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות יג
סב ע"א אקרא שיראוני חכםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ל
סב ע"א אשנה בשביל שיקראוני רביביאורי הזוהר (ר' דובער) דף נ ע"ב
סב ע"א באתרא דלא ידעי שרי ליה למימר צורבא מרבנן אנאלחמי תודה דף ריב ע"א
סב ע"א בכתרה של תורהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 108
סב ע"א בפירוש הרא"ש ר"ה ודבר בהץ לשמןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עג
סב ע"א ברא"ש ד"ה ודבר בהםבית ישי - דרשות עמ' קכג, רפו, שפט
סב ע"א הא באתרא דידעי ליה הא באתרא דלא ידעי ליהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
סב ע"א הוקפלו רוב המקצועותהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסה
סב ע"א המשתמש בכתרה של תורהמאיר נתיבות ח"א עמ' רכח
סב ע"א המשתמש בכתרה של תורה נעקריחל ישראל אבות ח"ד עמ' קט
סב ע"א המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רג
סב ע"א המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם ק"ו מבלשצר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' עז
סב ע"א המשתמש בכתרה של תורהצמח צדקה עה"ת עמ' קסט
סב ע"א הצטער ר' טרפון על שהשתמש בכתרה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כט, מ
סב ע"א וארבב"ח אר"י כל המשתמשדרכי איש דף מג ע"א
סב ע"א ובאו בה פריצים וחללוה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצט
סב ע"א ובני דוד כהנים היו, וכי כהנים היו אלא מה כהן וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלח
סב ע"א ודבר בהם לשמםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קסא
סב ע"א ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו חול כו'רנת יצחק תענית עמ' רמו-רמז
סב ע"א ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו חול שנאמר ובאו בה פריצים וחללוה וכו'בריכות המעיין עמ' רב
סב ע"א וסוף הכבוד לבאתורת העולה (תשעה) עמ' תקמז
סב ע"א וסוף הכבוד לבואמלכי יהודה (תשע) עמ' קיד
סב ע"א ועוד תנא וכו' ולדבקה בו שלא יאמר אדם אשנהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רכז
סב ע"א ועוד תנא וכו' ולדבקה בו שלא יאמר אדם אשנהבאר מחוקק (תשעה) עמ' רפו
סב ע"א וקדשתו לכל דבר שבקדושהזכר דוד על התורה עמ' קיד
סב ע"א וקדשתו לפתוח ראשוןחכמת התורה אמור עמ' קו
סב ע"א וקל וחומר ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנז ד"ה ואמרו
סב ע"א ותנא דבי ר' ישמעאל וקדשתו לבל דבר שבקדושה לפתוח ראשון וכו'מגילת סמנים עמ' עד
סב ע"א לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לז, מב
סב ע"א לאהבה את ה' אלהיך וכו' שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קב
סב ע"א למד מאהבה וסוף הכבוד לבוארנת יצחק - פרק חלק עמ' תעו
סב ע"א למוד מאהבה וסוף הכבודשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רד, רמו
סב ע"א למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלב, שמ
סב ע"א למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאפני חיים (פלג'י) עמ' מב ע"א
סב ע"א למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואלקוטי שיחות חל"ג עמ' 92
סב ע"א למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואראשית דעת (אטון) עמ' רלב
סב ע"א למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שלב, תלה
סב ע"א סוף הכבוד לבאאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסב, ח"ד עמ' קנח, ח"ה עמ' כג, פד
סב ע"א סוף הכבוד לבאברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
סב ע"א סוף הכבוד לבאזך ונקי עמ' רפז, קעט
סב ע"א על תעשם עטרה להתגדל בהםדברי חנינא - מזלות עמ' יב
סב ע"א עץ חיים היא למחזיקים בהפוקד עקרים סי' ב (עמ' 9)
סב ע"א עשה דברים לשם פועלםמאיר נתיבות ח"א עמ' רלג
סב ע"א עשה דברים לשם פועלםדרשות באר יצחק עמ' כה, רח, רעא
סב ע"א עשה דברים לשם פועלןאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות מח
סב ע"א עשה דברים לשם פועלן, לדבר בהם לשמןשירי משכיל - הקדמה
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםבמסילה נעלה עמ' קסה
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםדרכי התשובה עמ' קמב
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קז, קיא
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קפז, רה
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 110
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםמצווה ועושה ח"א עמ' סו, שפ
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שט
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקמ
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםדברי סופרים סי' כא (עמ' 16)
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קמז
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' ע; אורות התורה פ"ב פסקא ז, פרק ט פסקא י; מאמרי הראי"ה עמ' תכז; שמונה קבצים קובץ ב פסקא ג {הגדרת לימוד תורה לשמה}
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קנה, רלא
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יג
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קורדום להיות עודר בוס' חסידים סי' מו, תתרנה
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם, ובפירוש הרא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קג, קד
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם, פי׳ רא״שיחל ישראל אבות ח"ו עמ' ה
סב ע"א עשה דברים לשם פעלן ודבר בם לשמןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנד
סב ע"א עשה דברם לשם פועלם ואל תעשם עטרה להתעטר בוס' חסידים סי' מו
סב ע"א עשה הדברים לשם פעלםחכמת התורה שמיני עמ' קמב
סב ע"א פי' הרא"ש - ודבר בהן לשמן כל דבורך ומשאך בד"ת יהיה לשם התורהבאר שרים פרשת ראה דרוש ב אות ו
סב ע"א ר' טרפון וכו' דקאכיל וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קפט
סב ע"א רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר וכו' הא באתרא דא ידעי ליה ור"ן שםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צח
סב ע"א רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר ולא פיך הא באתרא דידעי ליה הא באתרא דלא ידעי ליה כו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רלא
סב ע"א רבי אליעזר בר ר' צדוק אומד עשה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ואל תעשם קוררום להיות עודד בוכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא וכו' אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כו, רצז
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם וכו', ומהר"לרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שיב, שפ
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חבם, אשנה שיקראוני רבי וכו' אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רצז, שכב
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ק
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו'אש דת (אסאד) עמ' שנ
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' נח, רצה
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלג
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פה
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 49
סב ע"א שרי כו' לאודועי נפשי' וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 376
סב ע"א שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעינן ליהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מא
סב ע"א שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתראישראל קדושים עמ' 66
סב ע"א שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהדרך חיים (לונזאנו) עמ' נט
סב ע"א שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' כב
סב ע"א שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהמצווה ועושה ח"א עמ' תקלז
סב ע"א שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יד
סב ע"א שרי ליה לצורבא מדרבנן למימר צורבא אנאניבי זהב עמ' צו
סב ע"א שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראיתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יד
סב ע"א תניא 'לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו', שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא למר מאהבה וסוף הבבור לבאכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א תניא לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ד
סב ע"א תניא לאהבה את ה' גו'דרכי איש דף נא ע"ג
סב ע"אבריכות המעיין עמ' רב
סב ע"ב כרגא וכסף גולגולתא מנדה בלו והלךשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' טו
סב ע"ב עבדא דנורא אנאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כט
סב ע"ב עשה דברים לשם פעלםאוצרות חיים - מצוות עמ' צח
סב ע"ב פי' הרא"ש שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קו
סב ע"ב שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא אכרגיאתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יד
סב ע"ב שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא כרגא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סח
סב ע"ב שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנאאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמב
סב ע"ג למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאחיים תחלה (תשנג) עמ' כב
סב עבדא דנורא אנאכד הקמח (תשנו) עמ' עד
סב רבי טרפון עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
סב שיקראוני חכםלקוטי משלי פרק לא פסוק א
סב. אוי לו לטרפון שהרגו ההוא גבראדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1285-1284
סב. אוי לו לטרפון שזה הרגועצי חיים על התורה עמ' שפא
סב. אוי לי שגשתמשתי בכתרה של תורהתורת יחיאל בראשית עמ' קכג
סב. אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדברי יואל פ' וישלח דף קכט ע"א
סב. אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קא
סב. אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קג
סב. אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שח
סב. אל יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קטו-קיח
סב. אל יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפג
סב. אל יאמר אדם אשנה בשביל שאקרא רבידרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלז עמ' תמט
סב. אל יאמר אקרא כדי שיקראוני רבי וכו'לוח ארז פרשת ויקהל דף מא
סב. אל תאמר אקרא ואשנה בכדי שאקרא רבמגדל עוז (תשעח) עמ' תקסד
סב. אל תעשם עטרה להתגדר בהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יא ע"ב
סב. אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 632-631
סב. אמר רבא שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהצור יעקב (יעבץ) שמיני
סב. אקרא שיקראוני חכםביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק א, פרק לא פסוק ל
סב. אשנה שיקראני רבימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צז
סב. במעשה דר' טרפוןפרפרת הפרשה פרשת צו פרק ז פסוק לז
סב. במעשה דרבי טרפוןפרפרת משה ח"א עמ' פא
סב. הא באתרא דידעי לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצב
סב. ההוא גברא אחתיה בשקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמו
סב. ובאו בה פריצים וחיללוהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנב
סב. ובני דוד פהנים היו - ת"חשיחות לספר שמות עמ' שכב
סב. ודבר בהן לשמן ובפי' הרא"שדרכי החיים ח"א עמ' רלא, רלב
סב. ודבר בהן לשמן, ובפי' הרא"ש: דבורך בדברי תורה יהי לשם התורה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצז
סב. ומה בלשצר שנשתמשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפח
סב. ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש נעשו כלי חול וכו' כיון שפרצום געשו חול ונעקר מן העולםשבט מישראל (פרידמן) עמ' קפז
סב. וסוף הכבוד לבאתורת העולה ח"ג פרק סה
סב. וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת אמור דף לט ע"א; ס' חרדים (שסא) דף נג ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף כא ע"ב-ע"ד
סב. וקדשתו לכל דבר שבקדושהפנים מסבירות עמ' תיד
סב. וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשוןצדקת יוסף עמ' ריג
סב. ישראל המתינו למריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה
סב. כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1289-1288, פ"ד הערה 605
סב. כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלב הערה 34
סב. כל מה שאתם עושם לא תעשו אלא מאהבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 587
סב. כתיב ועבדך ירא את ה' וכתיב יהללך זר ולא פיך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסב ע"ד
סב. לא יאמך אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קמו
סב. לא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יא
סב. לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםויואל משה מאמר ב סי' קכג עמ' שלב
סב. לא יאמר אקרא שיקראוני חכםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לח, לט, נ, נג
סב. לא תאמר אקרא כדי שיקראוני רבי וכו' למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעז, תתנ
סב. לאהבה את ה' שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יא
סב. לאהבה וגו' שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 611
סב. למד מאהבה וסוף הכבוד לבאנחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לד
סב. למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאחכמה ומוסר ח"א עמ' קכ
סב. למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנט
סב. למר מאהבה. וסוף הכבוד לבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצ
סב. מעשה בר"ט שהלך ללקוט קציעותפעולת גבר עמ' לח ד"ה ואפ"ל
סב. משתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפז
סב. סוף הכבוד לבאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפא
סב. סוף הכבוד לבואשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ריח
סב. על תעש עטרה להתגדל בהםשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפג
סב. עשה דברים לפועלן ודבר בהם לשמם וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף לא ע"א
סב. עשה דברים לשם פועלםמגדל עוז (תשעח) עמ' רלט
סב. עשה דברים לשם פועלןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצז
סב. עשה דברים לשם פעלוואני תמיד עמך עמ' קעה
סב. עשה דברים לשם פעלוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפג
סב. עשה דברים לשם פעלם - ורא"ש שםעלי שור ח"א עמ' רכה, שכז
סב. עשה דברים לשם פעלםאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קנג
סב. עשה דברים לשם פעלםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רב
סב. עשה דברים לשם פעלםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
סב. עשה דברים לשם פעלםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שיט
סב. עשה דברים לשם פעלםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עט, ערה
סב. עשה דברים לשם פעלםשביב אור עמ' קכג
סב. עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שצט
סב. עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםעלי שור ח"ב עמ' קא
סב. עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רפב
סב. עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמס אל תעשם עטרה להתגדל בהם וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ו
סב. עשה דברים לשם פעלם וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שא
סב. עשה דברים לשם פעלם וכו', ורא"שדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' נט, קמט
סב. עשה דברים לשם פעלםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קד
סב. עשה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמםמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 64
סב. עשה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 624
סב. עשה דברים לשם פעלן, וברא"ש: לשמו של הקב"השפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפג
סב. עשה הדברים לשם פועלםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רפ
סב. עשה מאהבה ולא לשם כבוד שיקראוך חכם ורבינחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ה, פד, לקוטי אמרים אות קסט
סב. עשה מאהבה וסוף הכבוד לבאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ל
סב. ר' טרפון אשכחיה ההוא גבראשמחת הנפש עמ' קי
סב. ר' טרפון אשכחיה ההוא גברא בזמן שהוקפלו המקצועות דקאכיל אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה בנהראגלגולי נשמות (תשסא) סי' ט ס"ק א
סב. ר' טרפון אשכחיה ההוא גברא וכו' אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לח {התבוננות נוראה עד היכן לא רצה להנות מהתורה, וההסבר לזה }
סב. ר"ט הצטער כל ימיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלד
סב. רא"ש ודבר בהם לשמן וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שע - רא"צ סופר
סב. רבא רמי וכו' יהללך זר ולא פיךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסא
סב. רוב עצים להסקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שו
סב. שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1966
סב. שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפז
סב. שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 512
סב. שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לח {הדרכה גדולה מהכת"ס ללמוד לשמה, אפי' כשנדמה לו שיש צורך להראות שיודע ללמוד. לשון החת"ס: שאשב לעסוק בסוגיא ע"מ למצא חן - "מה יאמר נותן התורה"}
סב. שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קז
סב. שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ע
סב. שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שאהיה עשיראבני אש (אויש) מועדים עמ' ק
סב. שרי לאיגיש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעיכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנב
סב. שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהצור יעקב (יעבץ) שמיני
סב. שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן פד דף יט ע"א
סב. שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמז
סב. שרי ליה לאינש לאודיע נפשיה באתרא דלא ידעין ליהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תלז
סב. שרי ליה לאנש לאודועידרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פה
סב. שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות י
סב. שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן פ' ד' דף יט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ח דף רפט ע"ב
סב. שרי לצורבא מרבנן לאודעי נפשיה באתרי דלא ידעילב אריה פרשת וזאת הברכה אות ב
סב. ת"ח נוטל בראשאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 2
סב. תניא לאהבה את ה' אלהיך וכו' למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קמט
סב: ארבעה חשובים כמתוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קסח
סב: ארבעה חשובים כמתוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קטז
סב: מה כהן נוטל בראש אף ת"ח נוטל בראשדרש משה (קלנברג) ח"א דף מד
סב: עשה דברים לשם פעלן ודבר בהם לשמן ובפי' הרא"ש להוסיף לקח וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' מו
סב: רב אשי הו"ל אבא, זבני' לבני נורא (תוס' ר"ן ורא"ש)חיי נפש ח"א עמ' שמ ע"ב
סב: רש"י ד"ה וליטולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקא
סב: שרי לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא לא יהיבנא כרגאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רי
סב: שרי לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנן וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קכד
סב: תלמידי חכמים פטורים מלשלם מסיבין שמועה (לעוו) עמ' קנו
סג ע"א אדר שני כותב אדר סתםפורים בציון עמ' לט, מא
סג ע"א בר"ן בשם הרשב"אלקוטי שיחות חלק ל עמ' 46
סג ע"א גדר אדר ראשון ושני, לבר מצוה ושאר דבריםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמח, קנא
סג ע"א וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצד
סג ע"א לאהבה את ה"א ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםגבורת יצחק שבועות עמ' צה
סג ע"א לימא מתני' ר' יהודה היא דתניא כו', ופירוש הר"מיד שלמה (עזרא) דף כג ע"ד
סג ע"א פלוגתת ר"מ ור"י בנוגע לאדר ראשון ואדר שניתורת מנחם ח"ב עמ' 237
סג ע"א ר"ן (במשנה) בשם הרשב"אלקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
סג ע"א ר"ן ד"ה קונם ייןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 97
סג ע"ב הרי אני כאילו התקבלתיתורת מנחם חכ"ז עמ' 461
סג ע"ב קונם יין שאינו טועם עד שיהא הפסח לא נתכוון זה אלא עד ליל פסח כו', ור"ןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנד
סג ע"ב ר' יהודה אומר קונם בשר שאיני טועם וכו'איתן האזרחי עמ' כד
סג. אדר ראשון כותב וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רס
סג. שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם ... אלא למר מאהבה וסוף הכבוד לבא וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות טו
סג. שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהלישרים תהלה (תשסד) עמ' נו
סג: היה מסרב בו לשאת בת אחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
סג: הריני כאילו התקבלתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלה
סג: קונם שאני נהנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפ
סג: תד"ה מכללברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנט
סד ארבעה חשובים כמתאשל חיים ח"א עמ' מח
סד ארבעה חשובים כמתיםכוכבי אור (תשלד) עמ' לח
סד בלה בשרי א"רש ד' חשובים כמתים סומאלחם שלמה (הלוי, שנז) דף סה ע"א, קצה ע"א
סד ד' חשובים כמת וכו'חוט של חסד (תרכה) דף עד ע"ד
סד ד' חשובים כמתכלי יקר (תשמח) עמ' שפג
סד כ"מ שאתה יכול לתלות ברשעים תחה כו' נצים נצבים כו' דתן ואבירם כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
סד כי מתו כל האנשי' כו' א'ל במדי' נדרתתולעת שני דף קמט ע"א-ע"ב
סד מצורע חשוב כמתאמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות קע
סד מצורע חשוב כמתמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ט ע"ב
סד ע"א אין פותחין בנולד (ורש"י - בדבר שלא הי' בעולם בשעת נדרו וכו')תורת מנחם ח"ח עמ' 212
סד ע"א אר"א פותחים בנולד וחכמים אוסריםדעת חיים עמ' לב, קנב, קעא, קעד
סד ע"א מודים ר"א וחכמים אם פותחים לאדם בכבוד אביו ואמולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כא
סד ע"א מי שאין לו בנים נקרא מתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' לד
סד ע"א פותחין בנולדלחמי תודה דף רלה ע"ב
סד ע"א פותחין לאדם [על נדדו] בכבוד אביו ואמו וכו' יפתחו לו בכבוד המקוםרוח נכון עמ' שכח
סד ע"ב ארבע חשובים כמתברכת אבות עמ' יז
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתגנא דפלפלי עמ' קז, שלא
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתחיים לגופא (תשסה) עמ' ח
סד ע"ב ארבעה חשובים כמת וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רסח
סד ע"ב ארבעה חשובים כמת: עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתיםבית אלהים שער ב עמ' מט
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתיםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רכב
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתים וכו'ויבא יוסף עמ' נג
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתיםניבי זהב עמ' לב
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת וכו' וסומאלקוטי שיחות ח"ה עמ' 132, חכ"ג עמ' 363
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת עני וכו'רב שלום (אדלר) עמ' עח
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומאישראל קדושים עמ' 78, רסיסי לילה סי' לו (עמ' 60), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), לקוטי מאמרים עמ' 192, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 100), יח (עמ' 155), דברי סופרים סי' ו (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קכג
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח, מהד' ו סי' ט, צב, מהד' ט סי' צט
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםדרכי התשובה עמ' עד, ק, קעא
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשארית מנחם - מאמרים עמ' יב
סד ע"ב במחשכים הושיבני כמתי עולם ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' קפה
סד ע"ב ד' חשובים כמת וכו'דרך ישרה עמ' שפט, תנד
סד ע"ב ד' חשובים כמת כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף מח ע"ד
סד ע"ב ד' חשובים כמתים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' נב
סד ע"ב חשוך בנים חשוב כמתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יח
סד ע"ב כי מתו בל האנשים המבקשים את נפשך, שהמה היו דתן ואבירםפני חיים (פלג'י) עמ' רצז ע"ב
סד ע"ב כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהןאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלד
סד ע"ב כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתדבר טוב עמ' לז
סד ע"ב כל מקום שנאמר ניצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שיד
סד ע"ב כל מקום שנאמר נצב נצבים אינו אלא דתן ואבירםתורת השרף ממאגלניצא עמ' מא-מב
סד ע"ב מי שאיו לו בצים חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסג
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' לה
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות מח, חיי שרה אות ב, ו
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתגנא דפלפלי עמ' קצד
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתלחמי תודה דף קכט ע"ב
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ריד, תיח
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קכד
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתשיחות מוסר (תשסב) עמ' מח, רע
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתשם דרך בראשית ח"ב עמ' רעה
סד ע"ב מי שאין לו בנים חשוב כמתתפלה למשה (בנימין) עמ' שט
סד ע"ב מי שאין לו בנים נקרא מתמעדני אשר נישואין עמ' קכב
סד ע"ב מי שאין לו בניס חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעד
סד ע"ב מצורע חשוב כמתלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
סד ע"ב מצורע חשוב כמתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצה, תיח
סד ע"ב מצורע חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסג
סד ע"ב מצורע חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעד
סד ע"ב מתו האנשים המבקשים את נפשךמאיר נתיבות ח"ב עמ' קטו
סד ע"ב נתוס' ונפי' הרא"ש נצניס לקראמסדבר טוב עמ' פד
סד ע"ב סומא חשוב כמתאמרות ה' השלם ח"א עמ' דש, תלג
סד ע"ב סומא חשוב כמתאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מט, דברים עמ' שצו
סד ע"ב סומא חשוב כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סז
סד ע"ב סומא חשוב כמתימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קעז
סד ע"ב סומא חשוב כמתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתלו
סד ע"ב סומא חשוב כמתבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 147
סד ע"ב סומא חשיב כמתתורת מנחם חכ"ו עמ' 160
סד ע"ב סומא חשיב כמתישועה ורחמים עמ' פה
סד ע"ב עני חשוב כמתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' כד, קמה, ח"ו עמ' נד, קנה
סד ע"ב עני חשוב כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות מט
סד ע"ב עני חשוב כמתדברי חנינא - רפואה עמ' קטו
סד ע"ב עני חשוב כמתדרך ישרה עמ' שעח
סד ע"ב עני חשוב כמתהמאור הגדול (גר"א) עמ' קכד
סד ע"ב עני חשוב כמתכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' סט
סד ע"ב עני חשוב כמתעולם ברור פרק ו, צט, ק
סד ע"ב עני חשוב כמתעולם הפוך פרק ט, ס, ק
סד ע"ב עני חשוב כמתפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צא
סד ע"ב עני חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שא
סד ע"ב עני חשוב כמתצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' כה
סד ע"ב עני חשוב כמתשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שפא
סד ע"ב עני חשוב כמתתפלה למשה (בנימין) עמ' שלג
סד ע"ב עני חשוב כמת וכן סומאפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תיח
סד ע"ב עני חשוב כמת סומא חשוב כמתלחם רב על סדור התפילה אות א' תתקמט
סד ע"ב עני חשוב כמתאלשיך על חמש מגילות עמ' שנד
סד ע"ב עני חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שי
סד ע"ב פותחין בנולד וכו', אב"ל שירדו מנכסיהן, ופי' הרא"ש זה לא מקרי נולד דעניות שכיחיעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנג
סד ע"ב שירדו מנכסיהם וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' כא
סד ע"ב שירדו מנכסיהןעולם הפוך פרק ט
סד ע"ג כי הם דתן ואבירםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלח ע"ג
סד. אין פותחין בנולדחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תכב
סד. אין פותחין בנולדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיג
סד. אין פותחין בנולדפנים מסבירות עמ' רכג
סד. אסור לפתוח בנולדדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מו
סד. ארבעה חשובים כמת עני, מצורע, סומא ומי שאין לו בניםהגות לב עמ' 213
סד. ג' חשובים כמת וכו' מי שאין לו בניםנזר הקדש ח"ב עמ' שכב
סד. ד' חשובים כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםפרדס מרדכי עמ' י, צו, קכא, קכו, קמג, תלד, תצט
סד. ד' חשובים כמתים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' עה
סד. כל מקום שנא' נצים ונצביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכ
סד. מי שאין לו בן חשוב כמתיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רפו, ח"ג עמ' עה
סד. מי שאין לו בנים חשוב במתעירין קדישין השלם עמ' תרנה
סד. סומא חשוב כמתלב אביגדור עמ' פא
סד. עד שפותחין לו בכבוד אביומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
סד. עני חשוב כמתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלד
סד. עני חשוב כמתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סד
סד. עני חשוב כמתתפארת משה עמ' עב
סד. פותחין בכבוד המקוםפרדס המלך (תשסט) אות תקעד
סד. רא"א פותחין בכבוד אב ואםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיז
סד: אין פותחין בנולדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצז
סד: אם אין מתה אנכישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנד
סד: ארבעה חשובים כמתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צט
סד: ארבעה חשובים כמתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ח
סד: ארבעה חשובים כמתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפט
סד: ארבעה חשובים כמת וכו' המצורעיבין שמועה (לעוו) עמ' שלז
סד: ארבעה חשובים כמת וכו' מי שאין לו בניםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1855
סד: ארבעה חשובים כמת עני ומצורע וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסה עמ' י
סד: ארבעה חשובים כמת עני וסומא ומצורע ומי שאין לו בניםלהורות נתן ויקרא עמ' קמו
סד: ארבעה חשובים כמתנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
סד: ארבעה חשובים כמתים וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריו/ז ע"ד; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' החדש דף קג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש למילה דף צג ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף נח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' דף ח ע"א; זהר פרשת בחקתי דף קיג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קצו דף סה ע"א, וסי' תצז דף קצה/קצח ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רסא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ג ודף עג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עא דף תטו ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רצח דף קיב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצב דף סג ע"ג, ומאמר תצה דף שלב ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר כט דף כב ע"ד
סד: ארבעה חשובים כמתיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
סד: ארבעה חשובים כמתים: עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 99, 484, 502, 649, באר ו הערה 76, 145, 340
סד: ארבעה חשובין כמתחנן אלקים עמ' רכא
סד: ארבעה חשובין כמת וכו'דברי אש (כץ) עמ' קפט
סד: ארבעה חשובין כמת וכו' ואם אין מתה אנכימבשר טוב - ספר החיים עמ' יב, קמא, רמה
סד: ארבעה חשובין כמת וכו' ומצרע וסומאשיחות ר' ראובן עמ' נט, פג
סד: ארבעה חשובין כמת וכו' וסומאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יב
סד: ארבעה חשובין כמת עני וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לא
סד: ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט, קלט
סד: ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נב, שעז
סד: ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שה
סד: ארבעה חשובין כמת עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תריג, תרטו, תרסד, תתג, תתמ, א'נב, א'קפ
סד: ארבעה חשובין כמתטובך יביעו ח"א עמ' קצט
סד: ארבעה חשובין כמתנתיב מצותיך (תשסח) עמ' מ
סד: ארבעה חשיבי מתצדקת יוסף עמ' נד
סד: בהרא"ש לא היו דבריהם נשמעיםגור אריה שמות פ"ד הערה 96
סד: ד' חשובים כמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קלג, תלג
סד: ד' חשובים כמת עני מצורע סומא ומי שאין לו בניםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' מז
סד: ד' חשובים כמתים וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רלד
סד: ד' חשובים כמתים, אין לו בנים וכו'דרשות שמן רוקח עמ' רכו, תקכז
סד: ד' חשובים כמתים, עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' של
סד: ד' חשובין כמת עני מצורע וסומא ומי שאין לו בניםעטרת ישועה (תשסד) אות ט לליל ר"ה, שמן ששון לחנוכה פ"א אות ג, אות פרט ועוללות לחנוכה אות יב
סד: ד' חשובין כמת, עני וכו'+ספר החיים (תשנג) עמ' סב, קא
סד: ד, חשובין כמת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רעג
סד: ד, חשובין כמת וכו' וסומאחכמה ומוסר ח"א עמ' עד, פא
סד: דעני וסומא חשובים כמתיםדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רכט
סד: דתן ואבירם - אנשים נציםדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק טז פסוק טו
סד: הסומא חשוב כמתקדושת עינים (תשעא) פרק א אות טו, לב, מא, מה, פרק ב אות עז, קב, קג, פרק ה אות נג, קס, פרק ו אות קטז, פרק ז אות סח
סד: העני חשוב כמתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1528,1713, פ"ד הערה 538, 643
סד: העני חשיב כמתנתיב התשובה עמ' נו הערה 73
סד: העני נקרא מתצמח דוד (סקאליע) עמ' קלז, תקיד
סד: כ"מ שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קד אות ב
סד: כ"מ שנאמר נצים ונצבים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מד
סד: כ"מ שנאמר נצים ונצביםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנ
סד: כי מתו כל האנשיםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קטו
סד: כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהןדברי יואל פ' מצורע דף תכו ע"ב
סד: כי מתו כל האנשים שירדו מנכסיהםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצב
סד: כי מתו כל האנשים שירדו מנכסיהןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רו
סד: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנה
סד: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתשיחות לספר בראשית עמ' שצ
סד: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתנועם אליעזר בראשית עמ' קכא ע"א, שמב ע"א
סד: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתפני יהושע (תשסא) עמ' קסב
סד: כל מקום שנא' נצים או נצבים אינו אלא דתן ואבירםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנ
סד: כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שיז
סד: כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםפאר יעקב ח"ב עמ' תפד
סד: כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא רתן ואבירם, אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תטז
סד: כל מקום שנאמר נצים נצבים אינן אלא דתן ואבירםיגל יעקב (תשנג) נצבים אות פו
סד: כל מקום שנאמר נצים נצבים זהו דתן ואבירםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפט, שג, תב, תקכג, תקכט, א'קד
סד: מי שאין לו בניםוזאת התורה עמ' סב
סד: מי שאין לו בנים ואינו מוציא פירות נחשב מתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2124
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם על ספר המצוות עמ' סב
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1235
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ו
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתשם יחזקאל עמ' שנו
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה ה
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתנחמד ונעים (תשסח) חיי שרה ד"ה ויהיו חיי
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתצמח דוד (סקאליע) עמ' עז, קלז
סד: מי שאין לו בנים נחשב כמתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1107, פ"ה הערה 1245, 1316, פ"ו הערה 1717
סד: מי שאין לו בנים נחשב כמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' טו הערה 84, רנב הערה 105
סד: מי שאין לו בנים קרוי מתפאר יעקב ח"ג עמ' רד
סד: מכאן שהעני חשוב כמתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שלה
סד: מצורע חשוב כמתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמב
סד: מצורע חשוב כמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמט
סד: מצורע חשוב כמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקטו
סד: מצורע חשוב כמתפאר יעקב ח"ג עמ' קצ
סד: מצורע חשוב כמתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נא
סד: מצורע חשוב כמת עני חשוב כמתעצי חיים על התורה עמ' קצו, קצז, רלג, שלט
סד: מצורע חשוב כמתעקבי אבירים (תשסה) עמ' רב, רד, רנג
סד: מצורע חשיב כמתגור אריה שמות פ"ב אות כט, במדבר פי"ז אות ז
סד: מתו כל האנשים המבקשים את נפשך הם דתן ואבירםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מב
סד: מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהםמנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; יפה מראה (שנ) דף רסא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
סד: סומא חשוב כמתאוצר המאמרים (תשס) עמ' קעט
סד: סומא חשוב כמתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 157, 691
סד: סומא חשוב כמתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1879, 1486, פ"ה הערה 353, 464, פ"ו הערה 1664
סד: סומא חשוב כמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקנז, תשפד
סד: סומא חשוב כמתקריאה בקריה ח"ב עמ' מא
סד: סומא חשוב כמתשם יחזקאל עמ' תנא
סד: סומא חשוב כמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמח הערה 86, תשכט הערה 32
סד: סומא חשוב כמתמדבר יהודה (תשסב) עמ' קפג
סד: סומא חשוב כמתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר טו
סד: סומא חשוב כמתפחד יצחק פסח מאמר מג
סד: סומא חשיב כמתדגל מחנה יהודה עמ' רכט
סד: סומא חשיב כמתנצח ישראל (הרטמן) עמ' ריח הערה 148, תתעז הערה 12
סד: סומא חשיב כמתכתנות אור עמ' תצב
סד: עני הוא אחד מארבעה שחשובין כמתאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 432
סד: עני וסומא חשובים כמתיםדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמה
סד: עני חשוב כמתאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכג
סד: עני חשוב כמתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' מז
סד: עני חשוב כמתדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מב פסוק לז
סד: עני חשוב כמתמבשר טוב - חנוכה עמ' קטו
סד: עני חשוב כמתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רט
סד: עני חשוב כמתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעט, רז, תסו
סד: עני חשוב כמתמרפא לנפש בראשית עמ' שצו
סד: עני חשוב כמתנועם המוסר עמ' קסא
סד: עני חשוב כמתפאר יעקב ח"ד עמ' קמח
סד: עני חשוב כמתשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סו
סד: עני חשוב כמתתורת יחיאל בראשית עמ' שעח, שצח
סד: עני חשוב כמתתשבי (תשסה) עמ' קיא שורש חשב
סד: עני חשוב כמת וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצב
סד: עני חשוב כמתברית אברם עמ' תקצג
סד: עני חשוב כמתמדבר יהודה (תשסב) עמ' שסה
סד: עני חשוב כמתנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות ד
סד: עני חשוב כמתעירין קדישין השלם עמ' תרנה
סד: עני חשוב כמתשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכג
סד: עני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, סומא חשוב כמת, מצורע חשוב כמתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קיט, קפה
סד: עני חשיב כמתאבני אש (אויש) מועדים עמ' רנב
סד: עני חשיב כמתפרדס המלך (תשסט) אות שפד
סד: עני נחשב כמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
סד: פותחין בנולדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קיג
סד: ר' אליעזר יליף דפותחין בנולד, מפסוק של קודם מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שט, שע(כו)
סד: שני אנשים נצים זה דתן ואבירםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סז, תרטו
סד: תניא ארבעה חשובין כמת עני ומי שאין לו בנים וכו'יגל יעקב (תשנג) משפטים אות קיד
סד: תניא ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כה
סה המודר הנאה מחבירואברהם במחזה דף צא ע"ג
סה התרת נדר שלא בפניו - ראיה מצדקיהושפתי רננות דף סד ע"ד
סה ויואל משה אין אלה אלא שבועהתולעת שני דף קמט ע"א-ע"ב {ישוב למ"ש המכילתא פרשת יתרו}
סה ע"א אין מתירין אלא בפניו ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפח
סה ע"א אישתבע לי וכו' ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' ס
סה ע"א אמר לו במדין נדרת, לך והתר נדרך במדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפט
סה ע"א אמר ליה מתשלין אשבועתא וכו' בפניו או אפילו שלא בפניו, אמרי ליה בפניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רכ
סה ע"א אשכחיה לנבוכדנצר דהוה אכיל ארנבא חיהדרשות מהר"ם חביב עמ' תיב
סה ע"א במדין נדרת לך והתר נדריך במדיןתפלה למשה (בנימין) עמ' מה
סה ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפניני יחזקאל עמ' סה
סה ע"א המדיר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו ודעת הראב"ד והרשב"א ור"תאיש אמונים דף מו ע"ד
סה ע"א המודר הנאההכתב והקבלה בראשית פ"ו פסוק יג = שמות פל"ג פסוק יט
סה ע"א המודר הנאה מחבירו אין מתירים אלא בפניושער החצר (תשעב) סי' תב
סה ע"א המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניוראשון לציון (תשסח) עמ' סג
סה ע"א המודר הנאה מחבית אין מתירין לו אלא בפניוראשון לציון (תשעח) עמ' קה
סה ע"א המורר הנאה מחבירוברכת אבות עמ' רפו
סה ע"א הנודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שעח
סה ע"א הנשבע על דעת חבירו אין מתירין לו אלא בפניותפלה למשה (בנימין) עמ' מה
סה ע"א ויואל מלשון שבועהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שמח
סה ע"א ויואל משה אין אלה אלא שבועההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמח
סה ע"א ויואל משה אין אלה אלא שבועה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' נז, עה
סה ע"א לך והתר נדריךצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
סה ע"א לסוף הוה קא מצטער צדקיהו בגופיהזכר דוד על התורה עמ' קמ
סה ע"א נבוכדנצר דהוא קאכיל ארנבא חיהמחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
סה ע"א נדר על דעת חבירובנין שאול עמ' קסא
סה ע"א ר"ן ד"ה והיכא, נענשו שהתירו שבועתורנת יצחק ישעיה עמ' תלה
סה ע"א רבי מאיר אומר יש דברים שהן כנולד ואינםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלו ע"ד (חו"מ סימן ש"א ד"ה ויש להסתפק)
סה ע"א רש"י ד"ה במדיןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
סה ע"א רש"י ד"ה במדין לך וכו'ברכת אבות עמ' רפז
סה ע"ב אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום וכו' לא הייתי נודררוח נכון עמ' שנא
סה ע"ב אילו היית יודע שאתה צובר על לא תקום ולא תטור וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כ
סה ע"ב ד' חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ג הערה יז, פרק ל פסוק ד הערה ב, פרק נו פסוק יד הערה יב, פרק קיב פסוק ט הערה נ, פרק קיט פסוק עז הערה עז, פרק קיט פסוק קטז הערה קסט, פרק קיט פסוק קנח הערה רלז, פרק קיט פסוק קנח הערה רמ
סה ע"ב הנודר לחברו אין מפירין לו אלא בפניושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
סה ע"ב ענין צדקיהו ודעות הראשוניםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג ובהערות וסי' ד
סה ע"ב פותחין לו מן הכתוב בתורה "ואהבת לרעך כמוך"ציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כט
סה עני לא נופל לגבאי תחילהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 8-9
סה רמ"א יש דברים שהן כנולד ואינם כנולדרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלו ע"ד
סה. אין ויואל אלא לשון שבועהויואל משה הקדמה עמ' יז
סה. אין מתירין הנדר אלא בפניו וכו'אהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
סה. אמר ליה נבוכדנצר לצדקיהו אישתבע לי דלא מגלית וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מ ע"ב; של"ה (תט) תענית דף רה ע"ב ודף רו ע"א
סה. ארנבת חיהמעט מכל עמ' 37
סה. אשכחיה צדקיהו לנבוכדנצר כו' א"ל אשתבע לי דלא מיגלית כו' אשתבע כיגלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ג
סה. במדין נדרת במדין התר נדרךגור אריה שמות פ"ד הערה 69
סה. במדין נדרת לך התר נדרך במדיןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלב ע"א
סה. במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןויואל משה הקדמה עמ' יח
סה. במדין נדרת לך והתר נדרך במדין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"ד, ודף ע ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מ ע"א
סה. דהוה קאכיל ארנבא חיההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קפ
סה. המודר הנאה מחבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
סה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין אלא בפניומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפב
סה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניודברי יואל פ' ויחי דף תצ ע"א
סה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכ
סה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו וכו'בית יוסף יו"ד סימן רכח דף רמח ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן קפו דף קטו ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) סימן קנט דף עו ע"א
סה. כל מקום שנא' נצים ונצבים וכו'למחר אעתיר עמ' קכ
סה. לידי גבאי תחילהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסא
סה. נבוכדנאצר אכל ארנבת חיהשיחות לספר ויקרא עמ' שב
סה. צדקיהו נשבע לנבוכדנצר שלא יגלה שאכל ארנבאפנים מסבירות עמ' לו
סה. שבועת צדקיה לנבוכדנצרחנן אלקים עמ' קכ
סה. שנאמר ויאמר ה' אל משה במדין לך וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעא {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סה. תניא המודר הנאהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
סה. תניא המודר הנאהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצא
סה: א"ל ר"ע אפילו אתה מוכר שער ראשך וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
סה: ואתון מאי עבדתון מיד ישבו לארץ זקני בת ציוןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצג - ר"א אבא שאול
סה: ועוד אמר ר"מ פותחין וכו' ואהבת לרעך כמוך וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות ז, סי' לח אות לא
סה: כל דמעני לאו עלי נפילשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיד
סה: נשבע שלא יהנה לפלוני אומרים שמא יעניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
סה: פותחין לו מן הכתוב שבתורהפנים מסבירות עמ' רכג
סה: פותחין מן הכתוב בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לט
סה: שאתה עובר על לא תקוםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצט
סו ההוא בר בבל דסליק לארעאיד יחזקאל עמ' עא
סו מעשה בא' שנדר הנאהשמחה לאיש (שונשול) דף עח ע"ג
סו ע"א את עשית רצון בעלך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא, המעשהרוח נכון עמ' שפה
סו ע"א בכלי קודש שנעשו חולרנת יצחק ישעיה עמ' תסז, ה' מגילות עמ' שכד
סו ע"א בנות ישראל נאות הןתורת מנחם חנ"ה עמ' 398
סו ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לד
סו ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 960, חכ"ד עמ' 58
סו ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןתורת מנחם חכ"ח עמ' 20
סו ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןתקנת השבין סי' ו (עמ' 42), לקוטי מאמרים עמ' 152
סו ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שעניות מנוולתןלחם רב על סדור התפילה אות תשכג
סו ע"א בנות ישראל נאות הן וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 153, חכ"א עמ' 153, חכ"ה עמ' 135, 140, חכ"ו עמ' 34
סו ע"א הבצל רע ללבשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' שיג
סו ע"א הכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה כו' בנות ישראל נאות הן כו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 433
סו ע"א השתא י"ל ותוס' והר"ןשער יוסף (תקיז) דף פח ע"ד
סו ע"א וכשמת ר"י היו בנות ישראל נושאות עליו קינה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רפו
סו ע"א למד מאהבה וסוף הכבוד לבארנת יצחק ה' מגילות עמ' שז
סו ע"א מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה לבית ר' ישמעאל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפג
סו ע"א פותחין לאדם בכבוד עצמותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כ
סו ע"א ק"ו ומה בלשצר וכו'רנת יצחק משלי עמ' רסח
סו ע"א קונם שאיני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאהדבר טוב עמ' תפו
סו ע"א רש"י ד"ה אמר רבא וכו' ר"ש וכו'שער יוסף (תקיז) דף קה ע"א
סו ע"ב ארבעה חשובין כמת, ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' יד, מלכים עמ' שמח, משלי עמ' קצא, ה' מגילות עמ' פב
סו ע"ב ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון רבי יהודה טעים וכו' רבי שמעון לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו, ור"ן ד"ה ימותו, קלל הבעל שימות ותהא אשתו אלמנה, ועוד קלל בניו שיקראו בני אלמנה לאחר מיתתו שימותו גם הםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
סו ע"ב הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וכו' אזלת ותברת יתהון על רישיהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קג
סו ע"ב הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא... המקום יוציא ממך ב' בנים כבבא בן בוטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מב
סו ע"ב וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שנו
סו ע"ב ימותו כל בני אלמנהשערי תודה ח"ב דף פז ע"ד
סו ע"ב יפה קורים אותה לכלוכיתאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכא
סו ע"ב נערה המאורסה אבי' ובעלה מפירין נדרי'תורת מנחם חי"ז עמ' 127
סו ע"ב עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ורבי שמעוןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רלח
סו ע"ב ענוותנותו של בבא בן בוטאבשבילי התלמוד ח"א ביצה כ ע"א
סו ע"ב עני חשוב כמתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כג
סו ע"ב קונם שאי את נהנית לי עד שתטעמי תבשילך וכו'פניני דעת עמ' נג
סו ע"ב רבי יהודה טעים וכו' עד שתרוקי בו ברשב"ג וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעז
סו ע"ב רש"י ד"ה בכינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפד
סו ר"ן - ולענין הלכהשער יוסף (תקיז) דף לו ע"ד
סו. בנות ישרא' נאות הן אלא שהעניות וכו'כוונת הלב עמ' רפב
סו. בנות ישראל נאות אלא שהעניות מנוולתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צו
סו. בנות ישראל נאות הן אלא עניות מנוולתןתורת יחיאל בראשית עמ' צד
סו. בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נט, דברים עמ' עט
סו. בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןנחלת יעקב (תשעג) עמ' תקא
סו. בנות ישראל על שאול בכינה שהיה מתיר עגונותחנן אלקים עמ' רנב
סו. הותר אחר מהן הותרו כולןגור אריה דברים פ"ג הערה 33
סו. ומעשה באחד שנדר מבת אחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
סו. ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה וכו' בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ו
סו. מי שנדר מבת אחותו וייפוה בבית רבי ישמעאלמקראי קדש (תשנג) עמ' יח
סו. מעשה בא' שנדר מבת אחותו הנאה וכו' א"ל ר' ישמעאל בני מזו נדרת א"ל לאופאר יעקב ח"ד עמ' שלד
סו. נדר שהותר מקצתו הותר כולויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכה
סו. נדר שהותר מקצתו הותר כולומרפא לנפש בראשית עמ' תסג
סו. נדר שהותר מקצתו הותר כולוערבי נחל (תשסד) עמ' תתיט
סו. פותחין בשבתות ויו"טחנן אלקים עמ' עג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, רנג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
סו. פותחין לאדם בכבוד עצמוקונטרסים (ריי"צ) עמ' כז
סו: א"ל כך ציוני בעלי. אמר את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1331
סו: אביה ובעלה מפירים נדריהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רל
סו: אזלת ותברת יתהון על רישיה וכו'קשוטי כלה ח"ט אות שיד
סו: את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כא
סו: ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא כו' הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ט
סו: ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל, נסיב איתתא וכו', בשילי לי תרי טלפי, בשילה ליה תרי טלפחי וכו' הוה יתיב בבא בן בוטא וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שעג
סו: ההוא בר בבל רסליק לארעא שישראל וכו' תברי יתהון על רישא דבבא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לז
סו: ההוא ראמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי ער שתטעימי תבשילך לר"י ולר"ש ר"י טעים וכו' ר"ש לא טעים - (ביאור שי' ר"י ור"ש)שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רב
סו: המדיר אשתו ורבי ישמעאל ברבי יוסישיחות לספר דברים עמ' כז
סו: ואל יזוז שמעון ממקומומים חיים (קרייסווירטה) עמ' קס
סו: כשמת רבי ישמעאל היו נושאות בנות ישראל קינה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רצט
סו: נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
סז ע"א אין הבעל מיפר בקודמיןתורת מנחם חי"ז עמ' 126
סז ע"א אין הבעל מיפר בקודמין וכו' ארוס מיפר בקודמיןלקוטי שיחות ח"ב עמ' 613
סז ע"א אמר רבאהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ז
סז ע"א הפרש הפרת נדרי מאורסה לנשואהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 32
סז ע"א נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהאיתן האזרחי עמ' תמב
סז ע"ב ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רמב
סז ע"ב ארוס מיפר בקודמיןתורת מנחם חי"ז עמ' 126
סז. אין הבעל מפר בקודמיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכט
סז. בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפרדס מרדכי עמ' נג
סז. הפר הבעל ולא הפר האביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
סז. ר"ן ד"ה וחזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קה
סז. תכ"ד כדבור דמי חוץ ממקדש ומגרש ועע"זיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח
סז: אין הבעל מיפר בקודמיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכב
סז: ברץ רודאי פשטיה רקרא משמע דארוס לחודיה מיפרגור אריה במדבר פ"ל הערה 87
סז: הויה משמע קידושיןגור אריה במדבר פ"ל הערה 91
סז: יודע אני שיש נדרים ואיני יודע שיש מפיריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
סח ע"א בעל מיקלש קלישברכת אבות עמ' לב
סח ע"א בענין שבועת צדקיהו לנבוכדנצארשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג בהערות ובדרושי רבינו יוסף דרוש א ובהערות
סח ע"א בפי'יד"א מן ההרשערי הישיבה ח"א עמ' קמא
סח ע"א המדיר הנאה מחבירו אין מתירין אלא בפניו ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' לז
סח ע"א מתנת בית חורון וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לח ע"א
סח ע"א נתרוקן רשות אבי' (ורש"י)תורת מנחם חי"ז עמ' 127
סח ע"א ר"ןהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יז
סח ע"א רש"י ד"ה במדין לךדברי שאול במדבר עמ' רסד
סח שהוריקן בזהב וכו' פירש"י, ואברותי' בירקרק חרוץבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רכט
סח. בעל מהאירוסין בלא האב מיקלש קלישמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעג
סח. בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם על ספר המצוות עמ' שמה, תצז, תקכד
סח. בעל מיגז גייזלמחר אעתיר עמ' שח
סח. בעל מקליש קליש - חצי שיעוראור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרמא
סח. הפר הארוס לחוד ועברה נדרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
סח. נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה - ר"ן, רא"שאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכ
סח. ע"מ שלא יהיה לבעלך רשות אלא מה שאת נותנת לתוך פיךמקראי קדש (תשנג) עמ' יז
סח: אם בהרת קודמת לשער לבן וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צג
סט ע"א א"ר צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו וכו'הר המוריה עמ' רנ
סט ע"א נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפרלמדנות (תשנח) פ' מטות אות קא
סט ע"ב ה"ז תמורת עולה תמורת שלמים כו' והרא"ש בד"ה כל שאינושם שלמה דף י ע"ג
סט. אין נשאלין על ההפראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכה
סט. ב"ה סברי בעל מקליש קלישאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכד
סט: קיים ומופר לכי בבת אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכג
סט: קיים ומופר לכי בבת אחת מהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצח
סט: תמורת עולה תמורת שלמיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
סר ע"ב מי שאין לו בנים נחשב כמתתולדות שלמה - רות עמ' סא
סר: מי שאין לו בנים חשוב כמתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
ע. ארוס אינו יכול להפר לארוסתו אם מת האב לאחר שנתארסהגור אריה במדבר פ"ל הערה 88
ע. מופר ליכי למחר מהו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' כו
ע. מת הבעל נתרוקנה רשות לאבברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפ
ע. מת הבעל נתרוקנה רשות לאבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכז
ע. קיים ליכי שעה אחת והפר אח"כיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכב
עא ע"א נדרה והיא ארוסה וכו' אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה וכו'הר המוריה עמ' קכב
עא. בעל מפר בקודמיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
עא. נדרה בו ביום ונתארסה בו ביום אביה ובעלה מפירין נדריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא
עא. נדרה והיא ארוסה, ובתוי"ט מ"גקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ריט
עא: בר"נ: דמשום לתא דהיבא דליכאספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
עא: דגרשה ואהדרה ביומי'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סט
עב חד אמר לטובה וחד אמר לרעהחומת אנך יחזקאל פרק יא
עב ע"ב אורחיה דצורבא מרבנן להדורי, ור"ן דרכו של ת"ח לחזר כו' כדי להכניסה בדברים וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנ {אמירת שקר כדי להפריש מאיסור}
עב ע"ב אישה יפרנו ולא השליחמנחת מרדכי עמ' רנז
עב ע"ב בעל יכול לעשות שליח להפר נדרי אשתומעדני אשר נישואין עמ' קכט
עב ע"ב האומר לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתי וכו'זכור לדוד עמ' קב, קט
עב ע"ב לאפוטרופוסהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עב ע"ב מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותודברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
עב ע"ב פי' הרא"שהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עב ע"ב ר"ן דרכו של ת"ח לחזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלד
עב ע"ב רא"ש ד"ה והא לא שמיע ליה במידי דממילא לא שייך שליחותרישומי דברים עמ' כ
עב ע"ב שלוחו של אדם כמותולקט אמרי קודש - מועדים עמ' ק
עב ע"ב תא שמע האומר לאפוטרופוס כל נדרים וכו' דכולי עלמא שלוחו של אדם כמותו, והא לא שמיע ליהכתב סופר אגדות כאן
עב. אינו מיפר בקודמיןנפש הרב עמ' שט
עב. האומר לאפוטרופוס כל נדרים של אשתי הפר, מחלוקת ר"י ור"ישארית מנחם ח"ב עמ' רעט
עב: בעל מהו שיפר בלישמיעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
עב: דרך תלמידי חכמיםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רלה
עב: דרך תלמידי חכמים להפר נדרי בתןשערי אורה (מילר) ח"א עמ' י
עב: האומר לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ג
עב: הבעל אומר כל נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי מופריןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רס
עב: הקמה והפרה על ידי שליחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
עב: לא מהני שליחות לשמיעת הבעל - רא"שאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיא
עב: מחלוקת ר"י ור"י אם יכול הבעל לקיים ולהפר על ידי שליחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסה
עב: מחלוקת רבי יאשיה ורבי יהורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפח
עב: שלוחו של אדם כמותואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 583
עג ע"א איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת וכו'מכשירי מצוה עמ' רלז
עג ע"א ר"ןהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עג ע"א רי"א לא מן השם הוא זה אלא משום שנאט' והשקה אותה לבדהמכשירי מצוה עמ' רלד
עג ע"ב בעלה חייב במזונותי'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רכד
עג ע"ב כל הנודר, אע"פ שמקיימו נקרא חוטאאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנו
עג ע"ב נותנין לבתולה י"ב חודש לפרנס את עצמהלקוטי שיחות ח"י עמ' 69
עג ע"ב ר"ןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
עג ע"ב רש"י ד"ה אלאתשובה מיראה עמ' יב, עג
עג. בינו לבינהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות ז
עג. בעל מהו שיפר לשתי נשיו כאחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט, קכה
עג. בעל שיפר לשתי נשיודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלא
עג. בעל שיפר לשתי נשיודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רד
עג. וכל שאין ראוי לכילה וכו' בלשון הר"א מן ההר, ובפי' ברא"ש ורש"יוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קב*
עג. מהו שיפר לב' נשיו בב"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמ
עג: אשה על דעת בעלה נודרתערבי נחל (תשסד) עמ' שסה
עג: ברץ: בענין הנודר על דעת חבירו אם חבירו יכול להתירוחכמה ומוסר ח"א עמ' קעה
עג: כל הנודרת ע"ר בעלה היא נודרתגור אריה במדבר פ"ל הערה 71
עג: כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסח
עג: כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתלמחר אעתיר עמ' שה
עג: כל הנודרת על דעת בעלה נודרתשיחות לספר ויקרא עמ' ריח
עד ע"ב חבל עליך בן עזאי שלא שמשת את ר"עדברי חנינא - ת"ת עמ' צח
עד. אמר ליה ר"י עקיבא דבריך בשני יבמיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
עד. גדולה כבשה שעומדת בין זאביםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מו
עד. חבל עליך בן עזאי שלא שמשת את ר"עבין המשפתים בראשית עמ' מט
עד: חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ז
עה ע"א כל הנדרים שתדוריהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עה ע"א ר"ןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
עה. אם הפר נדרים שבאו לכלל קיוםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח
עה. ג' מחלוקות בדבר בהא דבעל מיפר נדרי עתידערבי נחל (תשסד) עמ' שנט
עה. האומר לאשתו כל נדרים שתדורי עד שאבוא ממקום פלונייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט, קכ
עה. פרשה זו לכל ישראל נאמרהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג
עה. שלשה הדיוטותתשבי (תשסה) עמ' קסג שורש מסר
עו ומה זרעים טמאים כיון שזרען בקרקע טהורין, זרועין ועומדים לא כל שכןאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 566
עו ע"א אמרת קל וחומר מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינו דין שלא תימכראחרית השנים עמ' קא
עו ע"ב בעל מפר, וחכם מתירלקוטי שיחות חל"ג עמ' 189
עו. דבר שהוא מחובר לארץ אינו מקבל טומאהגור אריה ויקרא פי"א אות ל
עו. יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערהגור אריה שמות פט"ו הערה 213
עו: הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
עו: הפרת נדרים מעת לעתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכט
עו: הפרת נדרים עד שתחשךגור אריה במדבר פ"ל אות כג
עו: נדרה לילי שבת יפר לה שבת ויום השבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
עז ע"ב אין הנדר ניתר רק ע"י פתח וחרטהבית יעקב (תשסא) עמ' נב
עז ע"ב דתני' זה הדבר, החכם מתירס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שז, תלו, תלז
עז ע"ב דתניא זה הדבר החכם מתיר ואין הבעל מתיר וכו' בעל מיפר וכו'מכשירי מצוה עמ' רז
עז ע"ב האב והבעל בלשון הפרה והחכם בלשון התרהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנו
עז ע"ב וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ, קלא, קלו
עז ע"ב חכם בהתרהברכת אברהם (תשנד) עמ' קכח
עז ע"ב חכם מתיר את הנדר ולא הבעלבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות א
עז ע"ב חכם שאמר בלשון בעל, ור"ן ד"ה א"ר יוחנןהשיר והשבח ח"ב עמ' קמה
עז ע"ב כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטארוח נכון עמ' שכז
עז ע"ב מוסיף עליהם משה שאמר זה הדברדברי שאול דברים עמ' ב
עז ע"ב ר"ןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 188, 186
עז ע"ב רא"ש, דמאי ותני מבטל בלבו היינו שיוציא בשפתיוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רעו
עז. היתר נדרים ביחיד מומחהישרש יעקב (טננבוים) ויצא אות א
עז. וצריך שיבטל בלבומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' טו
עז. מפירין נדרים בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפו
עז: אי איתשיל על שבועתיה ניהדר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שסח
עז: וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטארחמי הרב עמ' קה
עז: חכם לשון התרה בעל בלשון הפרהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג
עז: חכם שאמר בלשון בעלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסה
עז: חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכט
עז: חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםעצי חיים על התורה עמ' תנז
עז: חכם שאמר בלשון בעל וכו' לא אמר כלוםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קמט
עז: חכם שאמר בלשון בעל, ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' יב
עז: חכם שאמר בלשון בעל, ובעל שאמר בלשון חכם, לא אמר כלוםדרשות דבר צבי עמ' קיב
עז: לא יאמר בשבת מופר ליכיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
עז: מופר לך הנדרגור אריה במדבר פ"ל אות טו, טז
עז: פותחין בחרטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
עח ע"א בהפרת נדרים צריך שלשה מומחיןפני חיים (פלג'י) עמ' קנז ע"ב
עח ע"א וכל ישראל וכו' להכשיר שלשה הדיוטות וכו' ביחיד מומחה ראשי המטותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף עז
עח ע"א ומה כאן ראשי המטות וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 190
עח ע"א ופל ישראל וכו' להפשיר שלשה הדיוטות וכו' ביחיד מומחה ראשי המטותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'עז
עח ע"א יש שאלה בהקדשלחמי תודה דף קפה ע"א
עח ע"א להכשיר שלשה הדיוטותתורת מנחם חכ"ח עמ' 259
עח ע"א נאמר בנדרים זה הדבר ונאמר בשחוטי חוץ זה הדבר, ללמוד משחוטי חוץ להכשיר בנדרים שלשה הדיוטותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמב
עח ע"ב ההוא גברא דהו"ל בראדרכי איש דף לה ע"א
עח ע"ב מועדי ה' צריכין קידוש בי"דלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 64
עח רש"י להכשיר ג' הדיוטותתועפת ראם (גטיניו) דף קא ע"א
עח. בוזרא"ש ראשי המטות הם המומחין מתירין ביחידגור אריה במדבר פ"ל הערה 9
עח. ביחיר מומחה ור"ןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעג
עח. בעי הש"ס לר"א דס"ל דבעל מיפר לעתיד אי נימא דמיחל חיילי ובטלי או לא חייליערבי נחל (תשסד) עמ' שכד
עח. הדיוטות שוין למומחיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
עח. הפרת נדרים ביחיד מומחה או בג' הדיוטותתפארת צבי במדבר עמ' שנב, שנד, שנט, שס
עח. חכם עוקר נדר מעיקרולהורות נתן במדבר עמ' רצה
עח. יחיד מומחה מתיר את הנדרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
עח. נאמר בנדרים זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץמצור דבש עמ' רמג
עח. נאמר כאן זה הדבר וכו'קשוטי כלה (תשסג) עמ' קלב
עח. פרשת נדריםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1381-1380
עח. ר"ן ד"ה לומרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תג
עח. ראשי המטותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כו
עח: ראשי המטותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ת
עט ע"א ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם עינוי נפשלמדנות (תשנח) פ' מטות אות ק
עט ע"א נשאלין על ההיקםהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עט ע"א ר"ן ד"ה הפר בלבולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 345
עט. אלו דברים שהבעל מיפר דברים שיש בהם עינוי נפשגור אריה במדבר פ"ל אות כג
עט. נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח, רסא, רסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
עט. קיים בליבו קייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכד
עט. ר"ן שתק על מנת לקייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח
עט: אף דברים שבינו לבינה מיפר הבעלגור אריה במדבר פ"ל אות כב
עיר קטנה זה הגוףדרכי איש דף כ ע"א, מז ע"א {כיון דיש להם דין קרקע כיון שלא מיחו ג"ש הרי החזיק}
על מה אבדה הארץבינת יששכר דף לו ע"ב
על עזבם את תורתי על שלא ברכו בתור' תחילהקול שמואל (קונפורטי) דף סט ע"א
על שלא ברכו בתורהככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
על שלא ברכו בתורהככר לאדן (תשנ) עמ' קיז
עלו שמש וירח לזבול אמרו אם אתה עושה דין לבן עמרםלוח ארז פרשת שלח דף ס
עני חשוב כמתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 74
עשה דברים לשם פועלםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יא
פ מעיין של בני העירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכה
פ מעין של בני העירדרכי שלום (מרגונאטו) דף מט ע"ד
פ ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שטז
פ ע"ב האי ערבבותא דרישא מייתי לידי עויראאיתן האזרחי עמ' קנב
פ ע"ב חייך קודמיןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנ
פ ע"ב כביסתן קורם לחיי חבריהםנחלת צבי (פאליי) עמ' תיא
פ ע"ב כסותן וחיי אחריםמהר"ם שיק בראשית עמ' סג
פ ע"ב מעיין של בני העיר כביסתן קודמת לשתיית שאר עיירות ובפי' הרא"שאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכג
פ ע"ב מעיין של בני העיר כו'מראה הגדול ח"א דף קנא ע"ב
פ ע"ב מעין של בני העירדברי חנינא - רפואה עמ' קיג
פ ע"ב תוס' ד"ה ורמינהומכשירי מצוה עמ' קלד*
פ תניא בעבור תהיה יראתו על פניבם זו בושהכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ט
פ"א מ"א ידות נדריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סב
פ"ב מ"ב שאין נשבעין לעבור על המצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסז
פ"ב מ"ד סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל כיצד אמר הרי עלי וכו'של"ה (תשנז) פרשת מטות אות ג
פ"ב תהיה יראתו על פניכם זה בושה וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת ראה דרוש א דף כט ע"ב
פ"ג הנודר מזרע אברהםראש דוד (תקלו) דף קכו ע"ב
פ"ג חייבויחי יעקב דף כט
פ"ג מ"ב נחש כקורת בית הבדשיחות ר' ראובן עמ' ב
פ"ג מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 48
פ"ג מ"ד נודרים להורגין ולמוכסין בית שמאי אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועהתורי זהב (תשעג) עמ' רמב
פ"ג מ"ט הנודר מן הילודים מותר בנולדיםתורת אליהו עמ' קב
פ"ג מ"יאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 148, 157, 190, 192
פ"ג מ"יא שאיני נהנה לזרע אברהם... מותר באומות העולםשרתי ח"א עמ' רנב
פ"ג מי"א אברהם לא נקרא תמים עד שמלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפז
פ"ג מי"א בעבור מצות מילה עשה ה' את השמים ואת הארץעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעג
פ"ג מי"א גדולה מילה וכו' למשה הצדיקפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
פ"ג מי"א גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות וכו' שדוחה את הנגעים וכו' שכל המצות שעשה אברהם אבינו וכו' התהלך לפני והיה תמים וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנה, קפב
פ"ג מי"א המילה נכרתו עליה י"ג בריתותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תף
פ"ג מי"א הנודר לערלים מותר בערלי ישראלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שפז
פ"ג מי"א שאיני נהנה לפלוניפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קסז
פ"ג מי"א תוי"ט גדולה מילהחכמת התורה אחרי מות עמ' שיא-שיב
פ"ג מי"א תוי"ט על המילה לא נתלה למשה אפילו שעהחכמת התורה קדושים עמ' רלב
פ"ד מ"ו אמר קונם שדי שאני חורש בה וכו'צלח רכב עמ' קמב
פ"ה מ"א השותפין שנדרו הנאה זה מזה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסג
פ"ה מ"ז שאני נהנה לפלוניפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קסז
פ"ה קונם לביתך שאיני נכנס מת או מכרו לאחר מותרחומת אנך (תקסא) ח"ג דף פב ע"א
פ"ה קונם לביתך שאני נכנס וכו'חומת אנך ירמיהו פרק לא
פ"ו מ"ד בפירוש המשניות להרמב"ם ד"ה דג. דע כי בלשוננו כשיתחבר שם האחד עם הרבים הרי זה מורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תא ד"ה שיר
פ"ו מ"ד ופי' הרע"בשמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"ב
פ"ט ה"ד זה ספר תולדות אדם כלל גדול הימנובאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ה אות ד
פ. ניוול שעה אחת הוי ניוולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
פ. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורהאורחות דוד עמ' רכב, רכג
פא אמר שמואל ערבובתא דרישא מתייא לידי עוירא ערבובתא דמאניהצור יעקב (יעבץ) צו
פא דבר זה נשאל ולא פירשוהואשל חיים ח"א עמ' קנט
פא דבר זה נשאל לחכמיםאהבת דוד (תקנט) דף עה ע"ב
פא דבר זה נשאל לחכמיםאהבת דוד (תקנט) דף עה ע"ב-ע"ג
פא דבר זה נשאל לחכמיםאם הבנים ח"א דף צט ע"א
פא דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשוהושרגי טובא דרוש טו
פא דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוכוכבי אור (תשלד) עמ' יח
פא דבר זה נשאל לחכמיםזרע יצחק (עטייה) דף לא ע"ד
פא דבר זה נשאל לחכמיםכלי יקר (תשמח) עמ' תקסג
פא דבר זה נשאל לחכמיםמקוה המים (שטעגר) עמ' קכ
פא דבר זה שאלו לחכמיםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יט
פא הזהרו בבני ע"הככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
פא הזהרו בבני ע"הככר לאדן (תשנ) עמ' קיז
פא הזהרו בבני עם הארץ וכו' על שלא ברכו בתורהככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"א
פא לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא ברכו בתורה תחילהלבית יעקב דרוש ה
פא לא פירשוהו עד שפירשו הקב"האשל חיים ח"א עמ' קכא
פא מ"ד מי האיש החכם ויבין את זאת ואשר דבר סי ה' אליו ויגידה כו' דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוה כו' עד שפירשה הקב"ה בעצמודרש משה (קלנברג) ח"א דף כו
פא מי האיש החכם וכו' דבר זה נשאל לחכמים וכו' ורבינו יונה בס' מגילת סתרים והר"ן ובינה לעיתיםמקור ברוך (פייתוס) דף רכו ע"א, רלב, רפז ע"א-ע"ב
פא ע"א איסי וכו' לא אתא וכו' אשכחי' ורדימוס וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 263
פא ע"א אר"י א"ר מ"ד על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ב
פא ע"א אר"י א"ר מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' פח, קיט, קכ, קכז, קנח, קסג, רל, רפא
פא ע"א אר"י אמר רב שאין מברכין בתורה תחלהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כו, מו, קפו
פא ע"א ברכו בתורה תחילהתורת מנחם חלק נ עמ' 368
פא ע"א ברכו בתורה תחילה (ור"ן ור"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 301, חלק לד עמ' 37
פא ע"א ברכו בתורה תחילה (ור"ן)תורת מנחם חמ"ה עמ' 137, חמ"ו עמ' 218
פא ע"א ברכו בתורה תחלהתורת מנחם חל"ה עמ' 82, 219, חל"ו עמ' 211
פא ע"א דבר זה נשאל וכו' עד שפירשו הקב"הבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ד עמ' 65
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמיםכסא שלמה (חכים) דף קלא ע"ד
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רעח
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים וכו' על עזבם את תורתיאלשיך על חמש מגילות עמ' ריא, רטז
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים וכו' שאין מברכין בתורה תחלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רט ד"ה על, עמ' תצז ד"ה מה, ח"ב עמ' רצד ד"ה כתיב, עמ' תמו ד"ה אמרו, ח"ג עמ' קעח ד"ה אמרו (א), עמ' קפ ד"ה וזה, עמ' קצז ד"ה וזה, עמ' תח ד"ה דורש, ח"ד עמ' שכז ד"ה ועד"ז, ח"ה עמ' קיד ד"ה אמרו, עמ' קכא ד"ה אמרו, עמ' רא ד"ה כתיב, עמ' תסב ד"ה ב, עמ' תקנה ד"ה או יאמר, ד"ה או על, ד"ה על
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים וכו', עד שפירשה הקב"ה בעצמו, על עזבם את תורתי וגו', היינו לא שמעקרן לדוד דברים עמ' לא, לב
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאיםויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה ונבאר הענין
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' ביאור רבי יוסף יעבץ ז"לאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צג
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' עד שפירשו הקב"ה בעצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצד, רד, תלב
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קיג
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ה
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהושיחות עבודת לוי סי' עז אות ג
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שאין מברכין בתורה תחלהתודת אהרן - אומר לציון עמ' רלב
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' צה
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשה הקב"ה בעצמו דכתיב ויאמר ה' וגו' יעל עזבם את תורתי וגו' היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה וכו' שאין מברכין בתורה תחילהכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' ג
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמושרגא המאיר על התורה עמ' שטז
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו וכו' על עזבם את תורתישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קמג, שיג
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, ור"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צז
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ור"ןעיונים במשלי עמ' קסב
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים כו' שאין מברכין בתורה תחילהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכט
פא ע"א דבר זה נשאל לנביאיםרנת יצחק ישעיה עמ' שיב
פא ע"א דבר זה שאלו לחכמים וכו' על עזבם את תורתי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפג
פא ע"א דבר זה שאלו לחכמים וכר שלא ברכו בתורה תחילהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעח אות ד, דרוש קפד אות ד
פא ע"א האי ערבוביתא דרישא מתיא לידי עויראאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלד
פא ע"א הזהרו בבני העניים שמהן תצא תורהעת לעשות חלק א כלל ג שאלה כח
פא ע"א הזהרו בבני עמי הארץ שמהם תצא תורהויקרא יעבץ עמ' רמד
פא ע"א הזהרו בבני ענייםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קעב, ח"ג עמ' רז, שצה
פא ע"א הזהרו בבני ענייםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' כ
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תודה, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלז
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפא
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהחיים לגופא (תשסה) עמ' נח
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קנח, ח"ה עמ' שפג
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנב
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהלחם רב על סדור התפילה אות רצא, תרכז, א' רסט
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהלחמי תודה דף מ ע"ב, נג ע"א, נז ע"ב
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צח אות ז
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהרנת יצחק שמואל עמ' לד
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תקכ
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהתורת מנחם ח"ה עמ' 42
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רל
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שלח
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראלבית יעקב (תשסא) עמ' קצג, רו
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדברי שמואל (מודליאנו) עמ' עב ד"ה לפי
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפני חיים (פלג'י) עמ' רסב ע"ב
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רפח
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב, מהד' ו סי' ס
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהואותו תעבוד עמ' צא
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפא, קצט, ח"ב עמ' תק
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תצח
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כט
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהרישומי דברים עמ' יד
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהרסיסי לילה סי' ד (עמ' 4), צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' 74
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהשיחות עבודת לוי סי' קד אות ט
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קה פסוק לז הערה כד
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהתורת מנחם חל"ז עמ' 144
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהתורת מנחם חנ"ח עמ' 342
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ז, קלו, שטו
פא ע"א הזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורהראשית דעת (קורח) סי' ו
פא ע"א הזהרו בחבורהצדקת הצדיק סי' כה
פא ע"א הזהרו בחבורהשער החצר (תשעב) סי' ו
פא ע"א הזחת בבני עניים שמהם תצא תורהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' פג
פא ע"א היינו על עזבם כו' אלא שלא ברכו בתורה תחלה כו'נטע שורק פרשת תולדות דרוש ב, יתרו
פא ע"א ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' אמר רב שאין מברכין בתורה תחלהזכור לדוד עמ' קטז
פא ע"א ויאמר ה' על עזבם את תורתי ולא הלכו בה מאי ולא הלבו בה שלא ברכו בתורה תחלהפתח טוב עמ' ק, קמז, קפח, רעה
פא ע"א ויאמר ה' על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קכז
פא ע"א ויאמר ה׳ על עוזבם את תורתי, ר״ן ד״ה דבריחל ישראל אבות ח"ו עמ' ג
פא ע"א ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחלהתולדות שלמה - רות עמ' ריד
פא ע"א ולא יאמרו ירושה היא להםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צג
פא ע"א ומ"מ אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שלא יאמרו תורה ירושה היאתהלה לדוד (והרמן) פרק קכז פסוק ד הערה ה
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ה וכו' מבניהן וכו' דקרו לאינשי המריס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקנב
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח וכו' מבניהן וכו' דקרו לאינשי חמריבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקנב
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מהם בניהם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהרסיסי לילה סי' כא (עמ' 26), כד (עמ' 30), צדקת הצדיק סי' *סב-סג, קפה, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168), דובר צדק עמ' 48, *152, 154, *185, 187, לקוטי מאמרים עמ' 78, שיחת מלאכי השרת עמ' 76, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 11 (סי' סא), 22 (סי' ח)
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקכ
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'צלח רכב עמ' קמה, תלח
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' כרי שלא יתגררו על הצבוראמרות חיים עמ' רצ
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן שלא ברכו בתורה תחילהמצווה ועושה ח"א עמ' תקיט
פא ע"א ומפני מה אין מצויין ת"ח מבניהן שאין מברכין בתורה תחילהשרגא המאיר על התורה עמ' תקנה
פא ע"א ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת מהם תלמידי חכמים וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לב
פא ע"א ועשת את התבואה לשלוש השניםנשמת חיים (ברלין) עמ' עט
פא ע"א ור"ן שלא ברכו בתורה תחילהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' מד
פא ע"א חורבן ביהמ"ק וא"י על אשר לא ברכו בתורה תחילה, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שא
פא ע"א חיה בכלל בהמהערכי הכינויים (תשסו) עמ' 407
פא ע"א יזל מים מדליו מדלים שבהם תצא תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צח אות ח
פא ע"א לא חרבה ירושלים אלא עבור עזבם תורתי [רבנו יונה - ללמוד לשמה]שירי משכיל כלל ג פרט ד
פא ע"א לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברכו בתורה תחלהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסו
פא ע"א לכל חיתם, לכביסת בגדיהםרנת יצחק יהושע עמ' קלז
פא ע"א מ"ד מי האיש החכם ויבן את זאת כו' שלא ברכו בתורה תחילה (ור"ן)תורת מנחם חכ"ז עמ' 193, 109
פא ע"א מ"ד מי האיש החכם ויבן זאת וכו' עד שפירשו הקב"ה בעצמו וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' צז
פא ע"א מ"ד מי האיש וגו' דבר זה נשאלמערכי לב (חזן) ח"א דרוש יד דף כח ע"ג
פא ע"א מ"מ אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם כו'סוכת דוד (שירירו) דף א ע"ב
פא ע"א מ"מ אין ת"ח מצויץ לצאת ת"ח מבניהם וכו' דבר זה נשאל לנביאים וכו' ור"ןברית שלום (תעח) דף קכה ע"א
פא ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פח
פא ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו'מאכסניא של התורה סי' מט
פא ע"א מאי דכתיב 'מי האיש החכם ויבן את זאת', דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, ער שפירשו הקב"ה בעצמו, דכתיב 'ויאמר ה' על עזבם את תורתי' וגו', היינו לא שמעו כקולי היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכיו בתורה תחלהכתב סופר אגדות כאן
פא ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלג, שפא, שפב
פא ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחלה, ר"ן בשם רבנו יונה: כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם וכו'אמרות חיים עמ' רמא
פא ע"א מאי דכתיב על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחלהאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' נו
פא ע"א מאי טעמא תלמידי חכמים אין מצויין לצאת מהם ת"חפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלב
פא ע"א מי האיש החכם ויבין א"ז ד"ז נשאל לחכמה כו'קידש ידיד דף כא ע"ב
פא ע"א מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולא פי' וכו' עד שבא הקב"ה ופי' וכו'כבוד לאיש דף סד ע"ד, עו ע"ג
פא ע"א מי האיש החכם ויכן זאת וכו' שאין מברכין בתורה תחלהחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קצו, רכה
פא ע"א מלמד שלא ברכו בתורה תחילהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלא
פא ע"א מפני מה אין בני תלמידי חכמים יוצאין תלמידי חכמים, אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה להם, ופירוש רש"י ז"לארוחת תמיד עמ' קצה ע"ב ד"ה או
פא ע"א מפני מה אין בניהם של ת"ח, ת"חעיונים במשלי עמ' תעה
פא ע"א מפני מה אין יוצאים מתלמידי חבמים בנים תלמידי חכמים, משום שלא מחשיבים ברכת התורה במצוה מן התורה אלא במצוה דרבנןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסה
פא ע"א מפני מה אין מצוי שיהוא בני ת"ח ג"כ ת"ח כמותם שלא יאמרו התורה ירושה היאתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קנה
פא ע"א מפני מה אין מצויין בניהם של ת"ח ת"ח ובמהרש"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצ
פא ע"א מפני מה אין מצויין מתלמידי חכמים בניהם תלמידי חכמיםפני חיים (פלג'י) עמ' רפב ע"א
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צא דף רז ע"ג
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נט אות ג
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפא
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןקהלת יעקב - אלול עמ' עב
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן דקראו לאינשי חמרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לו
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' [מפני] שאין מברכין בתורה תחילהנשמה של שבת עמ' 74-75; שמועות ראי"ה (תרצט) ויקהל(תרצ"א); פניני הראי"ה עמ' 195 {יש ב' כוונות בלימוד תורה, [א] למען קדושתה, ובזה ילמוד האדם גם במה שאינו נוגע למעשה, [ב] כהכנה לקיום המצוות בפועל, ובזה יעדיף ללמוד מה שנוגע למעשה, כיון שהם לא החשיבו את האופן הראשון, אלא חשבו כי התורה רק כהכנה לפעולות, לא ברכו עליה, ואילו היתה קדושת התורה דבוקה בלומדיה היו מורישם אותה לבניהם, כנאמר בעדיות פ"ב מ"ט, אבל כיון שראו זאת כקנין בלבד, לא הורישו אותה לצאצאיהם, כי רק דבר שבעצם [והוא מוחשי] אפשר להוריש), לכן אין הבן ת"ח}
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחלהדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' פג
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן כו' שאין מברכין בתורה תחילהרנת יצחק תפלה עמ' כא
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן על שלא ברכו בתורה תחילהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' יג
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת״ח לצאת ת״ח מבניהןיושב אהלים עמ' קנז
פא ע"א מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת ת"ח מבניהםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' צ
פא ע"א מפני מה אין מצויין תלמידי חלמיס לצאת תלמידי חכמים מבניהןאש דת (אסאד) עמ' שצה
פא ע"א מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' מפני שהן מתגברין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שעב ד"ה הנה
פא ע"א מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' משום דקרו לאינשי חמרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעג ד"ה וכל, ח"ד עמ' תקפו ד"ה ואולי
פא ע"א מפני מה אין מצויץ ת"ת לצאת ת"ח מבניהן שלא יאמרו תורה ירושה להםאסופת מערכות דברים עמ' שעז
פא ע"א מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת מבניהם ת"חדרשות מהר"ם חביב עמ' ו
פא ע"א מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת ת"ח מבניהן שלא יתגדרו על הציבוררנת יצחק - פרק חלק עמ' קמג
פא ע"א מפני מה חרב כו׳ שלא בירכו בתורה תחילהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ריא
פא ע"א מפני שאין מברבין בתורה תחלהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רמג
פא ע"א מפני שאין מברכין בתורה תחלה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רמג
פא ע"א מפני שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים - נישואין עמ' רלג
פא ע"א עד שפירשה הקב"ה בעצמו, ר"ןרב שלום (אדלר) עמ' שס
פא ע"א עד שפירשו הקב"ה בעצמו וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריט
פא ע"א על מה אבדה הארץהשיר והשבח ח"א עמ' סה, רס, ח"ב עמ' קלא
פא ע"א על מה אבדה הארץלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רנ, ויקרא-דברים עמ' קפו
פא ע"א על מה אבדה הארץמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 188, 70
פא ע"א על מה אבדה הארץס' הבוטח ח"ב עמ' שי
פא ע"א על מה אבדה הארץס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' קלב, שפג, תל, ח"ב עמ' יט, כח
פא ע"א על מה אבדה הארץשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
פא ע"א על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' על עזבם את תורתי וגו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קטו, קכד, תריז, תרכ
פא ע"א על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהבאר שרים פרשת דברים דרוש ג אות ו, ראה דרוש ב אות ד, האזינו דרוש ב אות ד
פא ע"א על מה אבדה הארץ דבר זה שאלו לחכמים וכדחדרי בטן פרשת מטות אות יט
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' יז, קכא
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' על שלא בירכו בתורה תחילהעטרת יהושע ויקרא עמ' קסט, רא
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' על שלא היו מברכין בתורה תחילהשם דרך - כתר תורה עמ' מג, מח, קעו, רכג
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' על שלא היו מברמן בתורה תחילהשם דרך - הישר והטוב עמ' כב
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחלהויבא יוסף עמ' קס
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' שלא בירכו בתורה תחלהכתונת פסים (תשעא) עמ' כט, קעח
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קמג-קמד {טעם ע"פ סוד}
פא ע"א על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתיקהלת יעקב עשי"ת עמ' קכ
פא ע"א על מה אבדה הארץ על שלא ברכו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 47
פא ע"א על מה אבדה הארץ שלא בירכו בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' טז, כה, רצב, שז, שיז
פא ע"א על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחלהמצווה ועושה ח"א עמ' תקו, תקח
פא ע"א על מה אבדה הארץיין לבנון (תשסג) עמ' 518
פא ע"א על מה אבדה הארץ, ור"ן שםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קטו
פא ע"א על מה אבדה הארץ, ור"ןשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ז
פא ע"א על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נה, תי
פא ע"א על מה אבדה הארץ. על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכים בתורה תחילהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכט
פא ע"א על מה אבדה הארץ... שלא ברבו בתורה תחילה. באשר תלמיד חכם נכנע לפני עם הארץ ומשפיל עצמו ממעט כבו תלמידי חכמים והתורהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' עז
פא ע"א על עוזבם את תורתימאיר נתיבות ח"א עמ' רב, ח"ג עמ' קמה
פא ע"א על עזבם את תורתי - שלא בירכו בתורה תחילהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' תמד
פא ע"א על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, שלא ברכו בתורה תחילהקרן לדוד בראשית עמ' יז, ויקרא-במדבר עמ' שפג
פא ע"א על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלה (ופר"ז)לקוטי שיחות ח"א עמ' 9, חי"א עמ' 324, חי"ג עמ' 41, חי"ד עמ' 148, חט"ו עמ' 3, חי"ט עמ' 41, ח"כ עמ' 324, 260, 176, חכ"ד עמ' 315, 26, חכ"ה עמ' 225, 9, חכ"ז עמ' 78, חכ"ה עמ' 13
פא ע"א על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחלה, ור"ןדברי ברוך ח"ב סי' לו אות י, סי' לז אות ג
פא ע"א על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהאמרי רבי שפטיה עמ' קפ, קצ
פא ע"א על פסוק על עוזבם את תורתיראה חיים ח"ב דף עו ע"ד [רסט ע"א ד"ה וזהו]
פא ע"א על שלא בירכו בתורה תחילהעטרת יהושע שמות עמ' קפ
פא ע"א על שלא ברכו בתורה תחילהיסוד ושורש העבודה שער האשמורת פ"ד
פא ע"א על שלא ברכו בתורה תחילה, ור"ן ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' תב
פא ע"א על שלא ברכו בתורה תחלהטיול בפרדס ח"ב עמ' תכ
פא ע"א פירשו הקב"ה בעצמואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קי
פא ע"א ר"ן - ומצאתי במגלת סתרים של הר' יונהויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה ורבינו הר"ן
פא ע"א ר"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קמה
פא ע"א ר"ן ד"ה דבר זהדברי שאול ויקרא עמ' קס, רמד, דברים עמ' רמב
פא ע"א ר"ן שלא ברכו בתורה תחילה שלא היתה חשובה בעיניהם וכו'אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תמה
פא ע"א ר"ןמורשה - שיחות למועדים עמ' קפב
פא ע"א רוב תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים, ור"ן, מאחר שהם סומכים שירושה היא להם, ממילא אין הם מתאמצים להשיגהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כט
פא ע"א רץ ד"ה דבר זהשיחות עבודת לוי סי' נה אות ד, סי' קד אות ג
פא ע"א רש"י - אמר רב יוסף שאין בני תלמידי חכמים - תלמידי חכמים, שלא יאמרו ירושה היא להם, - תורה ירושה היא להם, שלא ילמדו תורה מאחר שהם סומכין שירושה היא להםארוחת תמיד עמ' קצה ע"ב ד"ה או
פא ע"א רש"י ותוס' על עוזבם את תורתיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קצז
פא ע"א שאין מברכין בתודה תחילהעין איה ברכות פ"ג פסקא לט; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקז-תקח {בלימוד תורה יש ב' תועליות, [א] סגולת קדושת התורה, [ב] הרחבת הידיעות כיצד עלינו לנהוג, כיון שהראשון הוא העיקר, מברכים עת שנגשים ללמוד, ולא אחרי הלימוד שהשיג אז את הידיעה}
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ד אות ג
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילהבעקבות משה שמות עמ' רנו
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילהדברי חנינא - ת"ת עמ' צב, רלז, רלח, רעג, שכא
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילהויגד משה (גרין) מאמר כ ד"ה עכ"פ, מאמר כא ד"ה ובט"ז
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"א עמ' צז
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילהלנבוכי הדור עמ' 253 (סוף נא) {ההליכה בתורה היא ההקפה הכללית עם הסקירה על פעולת התורה לעתיד לפי מהלך הזמנים והתעלות הנפשות, וכשהשקפה כזאת נסקרת יפה היא מרוממת את הנפש עד שמכירים גדולתה של מתנה טובה של חמדה גנוזה זאת של התורה, ומברכים עליה לא בשביל הענין הפרטי של עסק זה של עכשיו וכו' כי אם על היסוד הנצחי המקיף את התעודה בכללה, שעל זה אמרו חכמים 'שלא ברכו בתורה תחילה'}
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילה (ור"ן)תורת מנחם חנ"ו עמ' 124
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילה ור"ן ד"ה דברס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רחצ
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןראשית דעת (אטון) עמ' רעד
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלהבמי התורה עמ' לב
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 113
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלה (ור"ן - קרא הכי דייק כו' שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ כו' שלא היו עוסקין בה לשמה ומתוך כך מזלזלין בברכתה)תורת מנחם ח"א עמ' 137, ח"ב עמ' 119, ח"ד עמ' 60, 97, חט"ו עמ' 303, חי"ח עמ' 158, חי"ט עמ' 173, ח"כ עמ' 47, חכ"ב עמ' 144
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלה ובחתם סופר שםאש דת (אסאד) עמ' שיד
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 738, שמות עמ' א'רנו, ב'תקעד, במדבר עמ' א'כא, א'קל, נ"ך עמ' רפו, שלח; יהל אור עמ' קמח
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלה, ר"ן וחת"סאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ע, עא
פא ע"א שאלו לחכמים על מה אבדה הארץדרשות מהר"ם חביב עמ' תמ
פא ע"א שלא בירכו בתודה תחילהשערי הישיבה ח"א עמ' ז
פא ע"א שלא בירכו בתורה תחילהסמיכה לחיים (סימן א) דף ג' ע"ב (קטע ראשון)
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילהבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ב אות ג, מסעי דרוש ג בסיום
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קסג
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שנב
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילה (ור"ן)תורת מנחם חלק לא עמ' 33
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילה (ור"ן)תורת מנחם חמ"א עמ' 120, 179, חמ"ב עמ' 212, חמ"ג עמ' 151, 230, 373, חמ"ד עמ' 97, 214
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילה ר"ןראשית דעת (אטון) עמ' רכא, רעד, ש
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילהמנחת ישראל עמ' שמח
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחלהדברי שאול ויקרא עמ' קס, דברים עמ' סז
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחלהקהלת יעקב - אלול עמ' צא
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחלהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קכ
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שנה
פא ע"א שלא ברכו בתורה תתלהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שט
פא ע"א שלא היו מברכים בתורה תחילה (ור"ן [מר"י])תורת מנחם חנ"ח עמ' 170, חנ"ט עמ' 116, 130, חלק ס עמ' 145
פא ע"א שלא היו מברכין בתורה תחילה, וברץרנת יצחק מלכים עמ' שעו, ישעיה עמ' שיג
פא ע"א שלא יאמרו ירושה היא מאבותיהםחכמת התורה תצוה עמ' קכא
פא ע"א שלא יאמרו תורה ירושה לנו ורש"י ותוס'רנת יצחק תענית עמ' רט
פא ע"א שלחו מתםתורת אליהו עמ' שצד
פא ע"א שלחו מתם הזהרו בערביות הזהרו בחבורה כו'קידש ידיד דף יז, כב ע"א-ע"ב
פא ע"אדברי טובה שופטים ח"א עמ' בהקדמה
פא ע"ב אמר ר' יהודה אמר רב מאי דכתיב "מי החכם ויבן את זאת" דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוה עד שפרשו הקב"ה בעצמו דכתיב "ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו"', אמר ר' יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
פא ע"ב בעל מיגז גייזלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
פא ע"ב הזהרו בבני ענייםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נב
פא ע"ב מאן תנא דברים המותריםסמיכה לחיים (סימן ה) דף כז ע"ד (ד"ה וראיתי)
פא ע"ב צריך להפרראה חיים חלק ב דף צ"ז ע"ד (דף שמ"ה ע"ב ד"ה והרב)
פא ע"ב רש"י ד"ה רשב"גנשמת כל חי חלק א (סימן מו) דף עג ע"ד (ד"ה אבל)
פא ע"ב שאין מאכילין את האדם דבר האסור לודרך חיים (לונזאנו) עמ' נז
פא ע״א מי האיש חכם ויבן זאתזאור מאיר ח"א עמ' שכג
פא על מה אבדה הארץאפוד בד דף קז ע"ב
פא על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מט ע"א-ע"ב
פא על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהברכת שמואל ח"ב דף נ"ג ע"א
פא על מה אבדה הארץ שאלו לנביאים וכו' על עזבם את תורתי על שלא ברכו בתורה תחלהמנחת אליהו (תשנט) עמ' יב, יד
פא על מה אבדה הארץ שאלוהו לנביאיםבני נפתלי דרוש ד דף י ע"ד
פא על עזבם את תורתי שלא היו מברכין וכו' מפני מה אין ת"ח מצויין וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קע
פא על עזבם את תורתיאשל חיים ח"א עמ' מג
פא על שלא ברכו בתורה תחילהדברים אחדים (תשמו) עמ' רפ, תפה
פא על שלא ברכו בתורה תחילה כו'ברכת שמואל ח"ב דף יז ע"ד
פא על שלא ברכו בתורה תחילהמרפא לנפש ח"ד סי' קל אות יב {ראיה שהיא מדאורייתא}
פא על שלא ברכו בתורה תחילהנהור שרגא על יבמות בהקדמה {שלכן לא יכלו ללמוד ברכת המזון בק"ו מברכת התורה כמו שלמדו בברכות כא, ובלי ברכה "לה' הארץ ומלואה" ולא לבני אדם כאמור בברכות לה}
פא צריך להפרראה חיים ח"ב דף צז ע"ד [שמה ע"ב ד"ה והרב]
פא שאין מברכין תורה תחלהאבן הראשה (קלצקין) דרוש ב
פא שאלו לחכמים ולנביאים על מה אבדה הארץ וכו'לשון ערומים דף ס ע"ב
פא שלא ברכו בתורהראש דוד (תקלו) דף קמה ע"ב
פא שלא ברכו בתורהראש דוד (תקלו) דף קפה ע"ב
פא שלא ברכו בתורהשארית יעקב (אלגזי) דף ד ע"ג, נז ע"א-ע"ג, קג ע"א-ע"ג, קט ע"ב, קכט ע"א, קמט ע"ב
פא שלא ברכו בתורה תחלהדברים אחדים (תקמח) דף קלו ע"ב
פא שלא ברכו בתורהראש דוד (תשמו) עמ' תקמט ע"א
פא שלחו מתם. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראלאור חדש פתיחה אות 155
פא. א"ר יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם וגו' דבר זה נשאל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ב
פא. אבדה הארץ, על שלא בירכו בתורה תחילהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פז, ריח, רלב
פא. אין מצוי שיצאו ת"ח מת"ח, שלא יאמרו תורה ירושה לנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1740
פא. אין מצויין ת"ח לצאת מבני ת"חשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצד, שמא
פא. אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ת
פא. אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן מפני שאין מברכין בתורה תחלהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות נב
פא. אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןקשוטי כלה ח"ט אות ה
פא. אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת כף על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוה עד שפירשם הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתיברית אברם עמ' תסד
פא. אמר רב לומר שאין מברכין בתורה תחילהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 139, 144
פא. אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 138, 144, 158
פא. אר"י א"ר מ"ד מי האיש החכם ויבין את זאת, דבר זאת נשאל לחכמים וכו'כתנות אור עמ' תקמא
פא. בני ת"ח אינם ת"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכג
פא. בעניין מפני מה אין מצויץ ת"ח לצאת ת"ח מבניהןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 542
פא. בענין טעם החורבןאמרי מאיר (מאירי) קהלת פי"ב פסוק יג
פא. ד"ז נשאל לחכמים וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ר, רג
פא. ד"ז נשאל לחכמים לנביאים לא פירשוהוברכת חיים ח"א עמ' 251
פא. דאמר ר' יהודה א"ר מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' 20, רלב
פא. דבר זה נשאל וכו' שלא ברכו בתורה תחלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמט-תתנ
פא. דבר זה נשאל לחכמים ובו'מעין גנים (תשס) עמ' ד - אור החיים
פא. דבר זה נשאל לחכמים וכו' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רצב
פא. דבר זה נשאל לחכמים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ה
פא. דבר זה נשאל לחכמים וכו'פרדס מנחם עמ' קסג
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כו
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמג, רצו, שטו, שצג, תל-תלב
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהוברכת חיים ח"ב עמ' 211
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשוהוצדקת יוסף עמ' שה
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ב דף ו
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'+ספר החיים (תשנג) עמ' קנה
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' עד שפירשו הקב"ה על עזבם את תורתימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' מ {ביאור ו' אופנים שמברכת התורה ניכרת אהבת התורה. כונת ברכת התורה. התעוררות רבה לאהבת תורה; ביאור נפלא (בגיטין נח.) בר"י בן חנניה עם התינוק; הפסק בלימור אם צריך ברכה"ת; תיאור ברכה"ת של הכת"ס }
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תכ, תכז
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמ"ה ולא פירשוהו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לבנין ב"ה דף ג ע"ד, דף ד ע"ב, ובמע' לימוד התורה דף ו/י ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנב ע"ג; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף ט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו/לז לליל ת"ב דף קעג ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) ש' כט דף קסט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחוקותי דף קלו/קלז ע"ד; בינה לעתים (תח) ד' מד דף קט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהקדמה דף ב ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלה דף קח/קיז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת דברים דף קפ ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תבא דף קמא ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שפו/שפז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ה דף ד ע"ג, ומאמר ז דף ה ע"ד
פא. דבר זה נשאל לחכמים ונביאים עד שפירשו הקב"ה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קמט
פא. דבר זה נשאל לחכמים לנביאים על מה אבדה הארץ ולא פירשוה עד שפירשה הקב"ה על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדרכי צדק עמ' קעב, קעז, קפח, שכה, שפב
פא. דבר זה שאל הקב"ה לנביאים וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ד, פרק קיח פסוק ז, פרק קכח פסוק א
פא. דבר זה שאלו לחכמים וכו' על מה אבדה ארץ וכו'דרשות שמן רוקח עמ' כג, קסח, רכ, ש, שצז, תקיד
פא. דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרתדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 48, 128, 129, 135
פא. הזהר בבני עניים שמהם תצא תורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ג, תרסה
פא. הזהרו בבני ענייםוזאת התורה עמ' קכט
פא. הזהרו בבני עניים וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז
פא. הזהרו בבני עניים וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 39
פא. הזהרו בבני עניים שבהן תצא תורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסג
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קנ
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבית שלום מרדכי עמ' קפג
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ז
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהויואל משה מאמר ג סי' ח עמ' תיא
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהיבין שמועה (לעוו) עמ' רלב
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהערבי נחל (תשסד) עמ' שכד, תד
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלב
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפאר יעקב ח"ב עמ' תקצט, ח"ג עמ' תקפח
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפרפרת משה ח"א עמ' תקנא
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסט
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שפ
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צט
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהתורת איש ח"ב עמ' רלח
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה וכו'סדר היום (שנט) תפלת השחר דף לו ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מ ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כה ע"א
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה שנאמר יזל מים מדליושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רא
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאבני אש (אויש) מועדים עמ' עב, רח
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהארז ישעיהו דף סט
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהברית אברם עמ' תמט
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קפג
פא. הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כא אות יז
פא. הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנד
פא. הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה שנאמר יזל מים מדליו שמהן תצא תורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצח, שיד, תרצז, א'קז, א'רנג, א'שח
פא. הזהרו בבני עניים שמהס תצא תורהדברי יואל פ' צו דף קיא ע"ב
פא. הזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקמז
פא. הזהרו בחבורהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קיד
פא. הזהרו בחבורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלה
פא. הזהרו בערבוביתא הזהרו בחבורההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יא, קמט
פא. הזהרו מבני עניים שמהם תצא תורהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רכד
פא. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, ור"ןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעה, שכג, ח"ג עמ' רמט
פא. היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה כו' שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהםאור ישראל סי' לא
פא. היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רלד
פא. הנאת תשמושי עליךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מט
פא. ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' וכו' שאין מברכין בתורה תחלהחכמה ומוסר ח"א עמ' רעז
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח יוצאין מבניהם ת"ח וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תולדות דף כג ע"ג; תומר דבורה (שמט) פרק ז דף טו ע"א; נצח ישראל (שנט) פ' נד דף סא ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף לו ע"א-ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהקדמה דף ב ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שפח ע"א, ווי העמודים פרק ד דף ח ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קלג דף מו/ז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לא ע"ב
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צט
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ו
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן ... רבינא אומר שאין מברכין בחורה תחלהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ד אות ה
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא להם רב ששת בריה דרב אידי אומר כדי שלא יתגדרו על הצבור מר זוטרא אומר מפני שהן מתגברין על הצבור רב אשי אומר משום דקרו לאינשי חמרישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצב
פא. ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' רב אשי אומר משום דקרו לאינשי המרישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רט
פא. ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברבין בתורה תחלה דאמר רב יהודה אמר רב וכו'של"ה (תשנז) פרשת זאת הברכה אות יב
פא. ומפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם אר"י שלא יאמרו תורה ירושה הוא להםיגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות לט
פא. חיה בכלל בהמהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמט
פא. יזל מים מדליו אל תיקרי מדליו אלא מדלו היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורהאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קמז
פא. יזל מים מדליו וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רז
פא. ירושלים נחרבה משום שלא ברכו בתורה תחלהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' י, תצוה עמ' רכט
פא. לא ברכו בתורה תחילה היינו לא החשיבוההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' יז
פא. לא חרבה ירושלים אלא עבור עזבם תורתיאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף עג ע"א
פא. לא חרבה ירושלים אלא שלא ברכו בתורה תחילהפתחי שערים ח"א עמ' קע
פא. לא יחל דברוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
פא. לא למדו תורהתורי זהב (תשעג) עמ' קפט
פא. לומר שאין מברכין בתורה תחילהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכא - ר"ש משאש
פא. לומר שאין מברכין בתורה תחילה הב"חתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצה - ר"א אבא שאול
פא. לומר שאין מברכין בתורה תחילה ור"ןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תד - ר"א פילץ
פא. לומר שאין מברכין בתורה תחילה חת"סתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנד - רמ"צ ברלין
פא. מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלהשבילי פנחס עמ' רא
פא. מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' עד שפירש הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכה, תתשנ
פא. מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' ר"ןדרך אמונה ובטחון עמ' עז
פא. מאי דכתיב מי האיש וגו' על מה אבדה הארץ וגו', ויאמר ה' על עזבם את תורתי, - שאין מברכין בתורה תחילהדעת תורה שמות עמ' קכד
פא. מדוע אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןבית שלום מרדכי עמ' קכג
פא. מחלוקת רבנן ור' יהודה לענין שנת היובל אם עולה לכאן ולכאן או לאיד דוד (אופנהיים) עמ' נא
פא. מי האיש החכם וגו' דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רפז ע"א
פא. מי האיש החכם ויבין זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים עד שפרשו הקב"המאמרי שלמה ח"ב עמ' פג
פא. מי האיש החכם ויבן את זאתדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 114
פא. מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' עד שפירשו הקב"ה וכו' על עזבם את תורתי, ור"ןשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שטו
פא. מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' [על מה אבדה הארץ], דבר זה שאלו לחכמים וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכים בתורה תחילהמחשבת זקנים עמ' ע, קסט
פא. מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' [על מה אבדה הארץ], דבר זה שאלו לחכמים וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכים בתורה תחילהמחשבת מוסר ח"א עמ' שנה, שצט, תקנד, תקסב
פא. מי האיש החכם ויבן את זאת על מה אבדה הארץ וכו'חיי נפש ח"ו עמ' יז, קנו
פא. מי האיש החכם ויבן וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהחיי נפש על ההגדה עמ' רסט
פא. מי האיש החכם ויבן וכו' שאין מברכים בתורה תחילהעקבי אבירים (תשעא) עמ' קצד
פא. מי האיש החכם ויבן זאת וכו' דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו וכו' על עזבם את תורתיחמודי צבי מועדים עמ' שסא, תרמו-תרמט, תרנא
פא. מפ"מ אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיב
פא. מפני מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ק, ויקרא-במדבר עמ' רל, רלג, דברים עמ' קעה
פא. מפני מה אין בניהם של ת"ח ת"ח וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סד, שלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
פא. מפני מה אין בניהם של ת"ח, ת"ח? שלא ברכו בתורה תחלה+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
פא. מפני מה אין בניהם של ת"ח, ת"ח? שלא ברכו בתורה תחלהס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
פא. מפני מה אין מצווין ת"ח לצאת מבניהם ת"חפרפרת משה ח"א עמ' תקיד
פא. מפני מה אין מצויין לצאת מת"ח בנים ת"חמגדל עוז (תשעח) עמ' פא
פא. מפני מה אין מצויין ת"חוזאת התורה עמ' שטז
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח וכו' שלא ברכו בתורה תחילה וכו' .למחר אעתיר עמ' קי-קיא, של, שנז
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מבניהםפרפרת משה ח"ב עמ' תפח
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מבניהם ת"ח וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 196
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' שלא יאמרו ירושה היא להםפאר יעקב ח"ד עמ' שי
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןגור אריה שמות פכ"א הערה 126
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצו, ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' 10
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןשביב אור עמ' רצז
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן דקרו לאינשי חמרי - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכו
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' ל
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח שבבל לצאת ת"ח מבניהם וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחילהשרגא המאיר מועדים עמ' ל
פא. מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים שיצאו מבניהם תלמידי חכמים, א"ר שישא בריה דרב אידי מפני שמתגדרין על הציבור וכו' רבינא אמר שאין מברכיו בתורה תחלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצח, תתקכו, א'שח
פא. מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים, לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תפה
פא. מפני מה אין מצוין ת"ח יוצאין מבניהם ת"ח שלא יאמרו תורה ירושהלב אריה פרשת תרומה אות ג, פרשת נשא אות כב
פא. מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת מבניהם ת"ח וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' עג
פא. מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהדרשות מנחת יצחק עמ' קכג
פא. מפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם כו' שאין מברכין בתורה תחלהלישרים תהלה (תשסד) עמ' ריז
פא. מפני מה אין מצויץ למידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' מפני שהן מתגברין על הצבורדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1971
פא. מפני מה אין מצויץ ת"ח לצאת ת"ח מבניהןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1227
פא. מפני מה אין מצרין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' כדי שלא יתגדרו על הצבורדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפז עמ' תקנ
פא. מפני מה אין ת"ח מצויים שיצאו מבניהם ת"ח כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' יב, תד
פא. מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת מבני ת"חשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קו
פא. מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת מהם בנים ת"חעץ הדעת טוב (תשסח) סי' נג
פא. מפני מה אין ת"ח מצוים שיוצאים מהם ת"חתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יב
פא. מפני מה אין ת״ח מצוים שיוצאים מהם ת״ח וכו'מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 84
פא. מפני מה אין תלמידי חכמים מצוין לצאת מהם ת"ח וכו'פרדס מנחם עמ' קנא
פא. מפני מה בני ת"ח אינם ת"חשיחות לספר במדבר עמ' קסח, רנז
פא. מפני מה בניהם של ת"ח אינם ת"ח מפני שמזלזלים בעמי הארץלהורות נתן דברים עמ' קנד
פא. מפני מה בניהם של ת"חמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תי
פא. מפני מה בנים של תלמידי חכמים עמי הארץכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנ
פא. מפני מה נחרב הבית מפני שלא ברכו בתורה תחילהעטרות סופרים עמ' עד
פא. מפני שהן מתגברין על הציבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תט - ר"ב פינקל
פא. מפני שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מו, תקיט
פא. עוזבם את תורתי וכו' שלא בירכו בתורה תחילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נב עמ' קיג, ח"ב דרוש רלג עמ' שט, דרוש רלו עמ' שכ
פא. עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פט
פא. על אשר לא בירכו בתורה תחילהוזרח השמש על התורה עמ' קלא, קצא
פא. על מה אבדה ארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שעח, שלו, ח"ב עמ' שכ
פא. על מה אבדה הארץעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריט
פא. על מה אבדה הארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפז, רעב
פא. על מה אבדה הארץשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שח
פא. על מה אבדה הארץשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלג, רצד
פא. על מה אבדה הארץשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסה
פא. על מה אבדה הארץשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ב, רנז
פא. על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים לנביאים ולא פרשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ואמר רב יהודה אמר רב שלא בירכו בתורה תחלהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכו, קכח, קפד, שצו, תמא, תסט, תקצט
פא. על מה אבדה הארץ וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפה, תקלט, תרכד
פא. על מה אבדה הארץ וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רמה, מועדים עמ' תסז, תעג
פא. על מה אבדה הארץ וכו' ויאמר ה׳ על עזבם את תורתי ולא הלכו בהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קצד, רטו
פא. על מה אבדה הארץ וכו' ולא הלכו בה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לז
פא. על מה אבדה הארץ וכו' עד שפירשה הקב״ה בעצמו על עזבם את תורתימאור עינים (תשעט) עמ' רח
פא. על מה אבדה הארץ וכו' עד שפירשה הקב״ה בעצמו על עזבם את תורתימאור עינים (תשנח) עמ' קכה
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה בתחילהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעא ע"א, שמיני עצרת תקנז ע"ב
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדברי יואל פ' בחוקותי דף שצז ע"א
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחילה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קד, קמד
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהחיי נפש ח"ג עמ' כא
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחלהצפנת פענח (תשסו) עמ' צה, קכט, רסא, רצא, שט, שפו
פא. על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחילהלהורות נתן דברים עמ' רצא
פא. על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחלהגדולי מוסר עמ' קל
פא. על מה אבדה הארץ וכו' שלא בירכו בתורה תחילהמנחת עני (תשעב) עמ' תסא
פא. על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהשבח נעורים עמ' כה, קפא, קפב, רלה
פא. על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחלהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' י
פא. על מה אבדה הארץ וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפו
פא. על מה אבדה הארץ ור"ןשירת דוד (תשסז) עמ' ריט, שמ
פא. על מה אבדה הארץ על אשר עזבו את תורתידגל מחנה יהודה עמ' שטו, שכד
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתיאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ריט, רכא
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ד, מב, רכז
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתיוזרח השמש על התורה עמ' שלד
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי וגו' על שלא ברכו בתורה תחלה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פ, קנד, קפד, רכה, תקצ
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' צד
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורהחמודי צבי בראשית עמ' רעח, שכח, תל, תלא, תעב
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסד
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי, שאין מברכין בתורה תחילהתפארת צבי שמות עמ' שעה
פא. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחלהמרפא לנפש בראשית עמ' ו, נ, קיח, תכט
פא. על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהואני תמיד עמך עמ' לח
פא. על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהפאר יעקב ח"ד עמ' צד
פא. על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירש הקב"ה בעצמו, על עזבם את תורתי ולא הלכו בה וכו' ואמר רב יהודה אמר רב שלא בירכו בתורה תחלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צז, קסח, רז, תמג, תפט, תרצז, תרצח, תתקכג
פא. על מה אבדה הארץ, עד שפירשו הקב"השמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קסד
פא. על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 651
פא. על מה חרבה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהתורת איש ח"א עמ' רנא, ח"ב עמ' נה, נט, צה
פא. על מה חרבה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ז-ח
פא. על עזבם את תורתי וגו אר"י אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמט
פא. על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלה, ופי' הר"ן כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סד
פא. על עזבם את תורתי ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ל, נג
פא. על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קמב
פא. על שלא בירכו בתורה תחילה נאבדה הארץנצח ישראל (הרטמן) עמ' ג הערה 10
פא. על שלא ברכו בתורה תחילהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לא אות ג
פא. על שלא ברכו בתורה תחילהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכב
פא. על שלא ברכו בתורה תחילהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' יז
פא. על שלא ברכו בתורה תחלהעלי שור ח"ב עמ' צא, תצד
פא. על שלא ברכו בתורה תחלהערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיב
פא. ערבוביתא דרישא מייתי לידי עוירא וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 178
פא. ר"ן - "ומצאתי במגילת סתרים"פני מלך בראשית עמ' קנג
פא. ר"ן בשם ר"י, שהתוה"ק לא היתה חשובה בעיניהם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קד
פא. ר"נ על עוזבם את תורתיבית שלום מרדכי עמ' כא, קח, קסו, רטו
פא. שאין מברכין בתורה תחילהמאמר הנפש השלם עמ' סה
פא. שאין מברכין בתורה תחילהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 82
פא. שאין מברכין בתורה תחילהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מ, מא, מט, נ, צז, שטו, שכז
פא. שאין מברכין בתורה תחילהתפארת צבי בראשית עמ' נג
פא. שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תכ, תכז
פא. שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן בשם רבינו יונהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפח
פא. שאין מברכין בתורה תחלההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפד, רז
פא. שאין מברכין בתורה תחלהשביב אור עמ' קלב, קמו
פא. שאין מברכין בתורה תחלהשרגא המאיר מועדים עמ' רלא
פא. שאין מברכין בתורה תחלה. ור"ן ד"ה דבראור ישראל (תרס) דף נא ע"א
פא. שאין מברמן בתורה תחילהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' ריד
פא. שלא בירכו בתורה תחילהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שטו
פא. שלא בירכו בתורה תחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכו, תקעו
פא. שלא בירכו בתורה תחילה ור"ןאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' צה-קיד
פא. שלא בירכו בתורה תחילה ור"ןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלג
פא. שלא ברכו בתורה תחילהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קמח
פא. שלא ברכו בתורה תחילהוזאת התורה עמ' עד
פא. שלא ברכו בתורה תחילהפנים מסבירות עמ' שיז
פא. שלא ברכו בתורה תחילהפרדס המלך (תשסט) אות תעח
פא. שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קס, קפד
פא. שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לא
פא. שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיב
פא. שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' מ, קב
פא. שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפח
פא. שלא ברכו בתורה תחלהתורת יחיאל במדבר עמ' שצד
פא. שלא ברכו בתורה תחלהמאורי שערים עמ' יא
פא. שלא יאמרו תורה ירושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ר
פא. שלא יאמרו תורה ירושה היאתורת יחיאל בראשית עמ' קלו, קמה
פא. שלא יאמרו תורה ירושה להםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1384
פא. שלא יאמרו תורה ירושה לנונצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקח
פא. ת"ח אין מצויין לצאת מבניהם ת"חבישורון מלך ח"א עמ' רלג
פא. ת"ח קוראים לשאר אנשים בשם חמוריםנתיב התשובה עמ' ז הערה 32
פא: אין החכם מתיר לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלז
פא: אין החכם מתיר נדרי עצמולהורות נתן במדבר עמ' רצט
פא: אין חכם מפר לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסה
פא: דבר זה נשאל לחכמים וכו'ויואל משה מאמר ב סי' מג עמ' רמה
פא: דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסורמקראי קדש (תשנג) עמ' תעח
פא: ר"ן (מנהג מטעם נדר)נפש הרב עמ' רלה
פא: שלא בירכו בתורה תחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצט
פב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לנביאים ולחכמים וכו' והר"ן שםאיש אמונים דף קלד ע"א
פב ע"א דבר בהם לשמםשערי הישיבה ח"א עמ' קמ
פב ע"א לא נהנה מכתרה של תורהדרשות באר יצחק עמ' קמט
פב ע"א ר"ט אשכחי' ההוא גברא שהוקפלו המקצועות דקאכיל וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 44
פב ע"א תוד"ה מר זוטראלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
פב ע"ב מתוך שהוא מפר למתענה מפר לשאינו מתענהלמדנות (תשנח) פ' מטות אות ק
פב על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתיבן אברהם דף לג ע"א
פב. סוף הכבוד לבאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לט
פב. עה"כ כתוב על לוח לבךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנא
פב. על שלא ברכו בתורה תחלהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קיט
פב. עשה דברים לשם פעלם ואל תעשם עטרה להתגדל בהםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כג, שפה
פב. עשה דברים לשם פעלםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רח
פב. תניא לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו שלא יאמר ארם, אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי אשנה שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יא, יג, עקב אות כב-כד
פב: וסוף הכבוד לבאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עג
פב: נדרה משני ככרות אחת מצטערת ושניה אינה מצטערתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
פג ע"ב אשה שנדרה בנזיר הו"ל נדר שיש בו עינוי נפשרוח נכון עמ' רצה
פג ע"ב דיספוד יספדון ליה דיבכו יבכון ליה דיקבר יקברוניהלמדנות (תשנח) פ' ויחי אות כז
פג ע"ב ר"ן - טומאה אינה תלויה בנזירותשיחות מוסר (תשסב) עמ' שיד
פג ע"ב ר"ן ד"ה אמרי - דטומאה אינה תלוי' בנזירות וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 64
פג ע"ב רש"י ד"ה דיספודבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כה עמ' 78
פג ע"ב תוס' ד"ה מכללאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריז
פג. אין נזירות לחצאין ואין קרבן לחצאיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פט
פג. אשה שנדרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנג
פג. ונתן ר' לך שם לב רגז בבבל כתיבנחלת יעקב (תשעג) עמ' קנד, שיא
פג. לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצא
פג. לא יאמר האדם הריני לומד תורה כדי שאקרא חכם וכו'כד הקמח (מישור) עמ' י
פג. מפר למתענהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעב
פג. קונם כהניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעד
פג. ר' טרפון עשיר גדול הוההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קו
פג. שלא יאמר ארם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רביישמרו דעת עמ' רס
פג: מאי דכתיב והחי יתן אל לבו דיספוד יספדון ליה דיבכון יבכון ליה דיקבר יקברוניהדודי נתן בראשית עמ' תק
פג: מותר לת"ח לומר עבדא דנורא אנא כדי שיניחו לו את המכסכד הקמח (מישור) עמ' קעח
פג: סוף הכבוד לבואכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קטו
פג: קונם שאני נהגה לבריותפנים מסבירות עמ' רצו
פג: קונם שאני נהנה לבריותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפב
פג: קציר שעורים הוי מוקדםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלא
פג: רש"י כי היכי דיספדון ליה נמיגור אריה בראשית פי"ח הערה 91
פד דרש רבא אם בריאה וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"א
פד טוב עין הוא יבורך זה משהחכמה מאין דף פ ע"ג-ע"ד
פד ע"ב בימות החמההכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יב
פד ע"ב ועוד אמר ר"א פותחין בנולדטיול בפרדס ח"א עמ' עט
פד ע"ב עני חשוב כמתחולת אהבה עמ' שכ
פד ע"ב עני חשוב כמתטיול בפרדס ח"ב עמ' נד
פד. אם אמרה קונם שאיני נהנית מן הבריותפרפרת משה ח"ב עמ' תיב
פד: ארבעה חשובין במת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יט
פד: ארבעה חשובין כמתיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' טז
פד: דאי בעי מפקר לנכסיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסג
פד: האשה שאמרה גירשתני נאמנתבני שלשים עמ' כו
פד: המצורע חשוב כמתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ה
פד: העני חשוב כמתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קכט, קלב, קנז, שיט, תצד
פד: ותניא, ארבעה חשובין כמת עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בניםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תנט
פד: כאן במעשר עני המתחלקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלא
פד: כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שלז
פד: מי שאין לו בנים חשוב כמתשמן ראש - ימים נוראים עמ' רצ
פד: מי שאין לו בנים חשוב כמתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכט
פד: מצורע חשוב כמתלקט אמרים (שכטר) עמ' כח
פד: מצורע חשוב כמתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלו
פד: סומא חשוב כמתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצח
פד: עני חשוב כמתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רז
פד: עני חשוב כמתרגל ישרה עמ' רלב
פד: ר"ן ד"ה קסברלהורות נתן ויקרא עמ' שסח
פד: ר"ן ד"ה קסברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיד
פד: שירדו מנכסיהםפני מלך שמות עמ' כז
פד: שמי שאין לו בנים חשוב כמתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מח
פה ע"א ויואל משה - אין אלה אלא שבועהס' חסידים סי' תתרצו
פה ע"א וכיון דקא אתי למיסרא עלייהו שויא עפרא בעלמאמצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
פה ע"א צדקיהו עבר על שבועתו שלא כדיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ב
פה ע"א ר"ן - ומהא שמעינן פו'שעת הכושר דף ל ע"ג
פה ע"א ר"ןהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
פה ע"א שוויא עפרא בעלמאאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצב
פה ע"א שקולה מצות ציצית ככל המצות שבתורהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לז
פה. אילו היית יודעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' טו
פה. דרבי סבר טובת הנאה ממוןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ל
פה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין אלא בפניוכתר תורה (תשסז) עמ' קיג
פה. תניא המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סד
פה: קי"ל טובת הנאה ממוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
פו ע"ב הקדש מפקיע מידי שיעבודבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות מד
פו ע"ב נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו, נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רד
פו ע"ב נדרה בנזירהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
פו ע"ב ר"ן - וקשה תינח בהפרה וכו'אברהם את ידו ח"א דרוש ז לש"כ
פו. בנות ישראל אל ר' ישמעאל בכינה המלבישכן שני עם עדניםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שג
פו. בנות ישראל נאות הן אלא העניות מנוולתןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכ
פו. נדר שנותר מקצתו הותר כולומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלב
פו. סבר שנדרה בתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמא
פו: ההוא בר בבל דסליק לא"י וכו' זילי תברי יתהון על רישא דבבאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לט {גודל חסידות בבא בן בוטא. וביאור ענין שלום בית, עד כדי מסי"נ }
פו: הפר לתאנים אינו מופר עד שיופר לענביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
פו: מעשה דבבא בן בוטא דתברה בוציני על רישיהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלה
פו: מעשה דההיא איתתא דתברא בוציניןרגל ישרה עמ' קמט, ריא
פז ע"א והלכתא תוך כרי דיבור כד"ד חוץ וכו'אור שרגא עמ' קד
פז ע"א מת לו מת וכו' וקרע וכו' בתוך כדי דבור וכו' חוץ וכו' ומקדש ומגרש (ותוס' ור"ן)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 189
פז ע"א על על מפסיק הענין וילפי' לה משאול דכתי' על שאול ועל יהונתןכבוד לאיש דף מד ע"ג
פז ע"א תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרשלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עח
פז. חוץ ממגדף ועובד ע"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסז
פז. חוץ ממקדש ומגרש ומגדףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לו
פז. ר"ן ד"ה לרבא, נדר שהותר מקצתו ע"י חרטהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמב
פז. תוך כדי דיבור כדיבור דמישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכב
פז. תוך כדי דיבור כדיבור דמי, חוץ וכו' וממקדשלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריז
פז. תוך כדי דיבור כדיבור חוץ ממגדףשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לא
פז: נדרה מתאנים וענבים קיים לתאנים כולו קייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
פח ע"א המודר הנאה מחבירו וכו' ורש"ישמחה לאיש (אלישר) דף מב ע"א
פח ע"ב איתיביה רבינה לר"אדרכי איש דף כה ע"א
פח ע"ב מודה ר"מ בשתוף מבואות דמזכה ע"י בנו ובתו הגדו' וכו' ופי' הר"ןכבוד לאיש דף א ע"ד
פח. בדברי החת"ס ד"ה והנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמה
פח: פט. אשה שנדרה על אחר ל' יום וניסת בתוך כךערבי נחל (תשסד) עמ' שסב
פט ע"א אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה וכו' וסימנא ילל"ימגילת סמנים עמ' עג-עד
פט ע"א הריני נזירה לאחר ל'הכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק י
פט ע"א רש"י ד"ה וסימניךמגילת סמנים עמ' עד
פט ע"א תשע נערות נדריהן קיימיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכו
פט ע"ב ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא עליה אי נפיב איתתא בי לא תנינא הלבתא. באשר אדם אפר על עצמו איזה הנאה עליו לעשות איזה מעשה שיחול הנדר, ואז יוכל להישאל על נדרופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכח
פט ע"ב המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה וכו', ובפיה"מ לרמב"םשם דרך במדבר עמ' קנא
פט ע"ב רהיט בגפו ותובילא, ר"ן ד"ה רהיטדברי שאול שמות עמ' רכז
פט. נדרה תחת בעלה שיהא הבשר אסור עליה לאחר ל' והפר לה ונתאלמנהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
פט: ארוס אינו יכול להפר לארוסתו אם מת האב קודם שנתארסהגור אריה במדבר פ"ל הערה 88
פט: ההוא דאמר תיאסר הניית עלמא עלי אי נסיבנא איתתא וכו' אתא רב אחא שבשיהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעח
פט: יתומה בחיי אביהגור אריה בראשית פל"ח הערה 121
פט: רא"ש פ"ה ס"ב קונם בית זה שאתה נהנה לי אסור אם אמר בחיימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנו
פיהמ"ש לרמב"ם פ"גגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צה
פסולת שלך יהאאשל חיים ח"א עמ' טז
צ וחפרה הלבנהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
צ וחפרה הלבנהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
צ ע"א אין הבעל מיפר אא"כ חל הנדרשני המאורות (תשסח) עמ' נד
צ ע"א אין הבעל מיפר וכו' וחפרה הלבנהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שלה
צ ע"א אין חכם מתיררחמים לחיים דף יד ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן סח)
צ ע"א התרה שייך רק בנדר שלםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ה
צ ע"ב בראשונה היו אומרות ג' נשים יוצאות ונוטלות כתובהאחי וראש דרושים דף לט ע"א
צ ע"ב בראשונה היו אומרים שלש נשיםבנין שאול עמ' קצד
צ ע"ב השמים ביני לבינך ורש"יטיול בפרדס ח"ב עמ' תג, תמג
צ ע"ב ומוניני לתעניתאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קיד
צ ע"ב חזרו לומר וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רסב
צ ע"ב משנה ראשונה היתה אומרת שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובהטיול בפרדס ח"א עמ' עו
צ ע"ב שלא תהא אשה [נותנת] עיניהחיים ושלום חלק א (סימן י"א) דף כז ע"ג (קטע ראשון)
צ ע"ב תוספות ישנים ד"ה בראשונה, רשב"א ד"ה חזרו לומרדברי שאול ויקרא עמ' קכט
צ. אין מתירין את הנדר אלא כשחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלב
צ. אין מתירין הנדר עד שיחולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנד
צ. השומע הזכרת השם חייב לנדותומקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
צ. לר"נ אין מתירין הנדר עד שיחולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ
צ. לרבנן מפירין קודם שיחול הנדרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכה
צ. שרקיה טינאמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעח
צ: אמרה לבעלה טמאה אני מהו שתאכל בתרומהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפ
צ: אמרה לו אסורה אני עליךמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' פא
צ: אמרה נטולה אני מן היהודים וכו'להורות נתן בראשית עמ' סט
צ: בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה וכו' שמים ביני לבינך וכו' חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה וכו' השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תריב
צ: בראשונה היו אומרים שלש נשים, ור"ןויואל משה מאמר א סי' ז עמ' כו
צ: האומרת טמאה אני לךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
צ: נטולה אני מן היהודיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שסט
צ: שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קו
צ: שמים ביני ובינך נטולה אני מן היהודיםפנים מסבירות עמ' רצו
צ: שמים ביני לבינךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסד
צא מאצטגנינות שלךברכת שמואל ח"א דף יא ע"ב
צא מים גנובים ימתקומרפא לנפש ח"ד סי' פא אות ד, סי' פב אות א
צא ע"ב אם איתא דעבד איסורא וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 269
צא ע"ב דתהוי אינתתיה מים גנובים ימתקו ותוס'ישראל קדושים עמ' 27
צא ע"ב ההוא נואף דעל לגבי אנתתא וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רצז
צא ע"ב ההוא נואף דעל לגבי דהאי אינתתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ס
צא ע"ב ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתאנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקכג
צא ע"ב מים גנובים ימתקו באשת אישביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ט פסוק יז
צא ע"ב מעולם לא צערתן בדרך ארץישראל קדושים עמ' 10, תקנת השבין סי' ו (עמ' 65)
צא. מפני שאין מברכים בתורה תחילהאסף המזכיר (מאזוז) מע' ב - ברכת התורה
צא: איתתא שריא פשיטא מים גנובים ימתקומקראי קדש (תשנג) עמ' מג
צא: אמר ליה ההוא נואף טעמינהו חיויאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כו, רה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, רכז
צא: דתהוי אינתתיה עלויה "מים גנובים ימתקו" וכו' התענוג הוא דוקא כשהוא באיסור ולא בהיתרדעת תורה בראשית עמ' כח, ויקרא עמ' רד
צא: ההוא נואף דעל לגבי דהא אתתא וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
צא: הנואפים חשודים על שפ"דיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנב
צא: מים גנובים ימתקוביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק יז
צא: נואף נחשד על שפיכות דמיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רפג
צא: פשיטא מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר ליה דניחא ליה דלא לימות בעל דתהוי אינתתיה עלויה מים גנובים ימתקו קמ"לשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קב
צא: תוס' ד"ה פרטיהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכח
?ר"ו חלש איקר ליה תלמודאחוט של חסד (תרכה) דף קנג ע"ג
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כנוייאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נו, עה
ב. בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה כו' וכל שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על ה"םאור גדליהו שמות דף נו ע"ג
ב. ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קלג
ב: נדרים דמיתסר חפצא לילה כיום יאיר (באום) עמ' 329
ג ע"א מקיש נזירות לנדרים ונדרים לנזירות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
ז אין גיהנם לע"ל כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר ב
ז מנין שנשבעין לקיים את המצוה ותוס' ורא"ש ור"ןדרכי נועם (הרנזון) דרוש יט
ז ע"ב הזכרת שם בלא קדושה שם עניות מצויה מעינות האמונה (תשסב) עמ' שסז
ז ע"ב כ"מ שהזכרת שם שמים מצוי יערי עם דבשי ח"א עמ' לט
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר חכמת התורה נשא עמ' נב
ז: כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' של
ח האומר לחברו נשכים ונשנה פ' זה וכו' והרא"ש והר"ן דרך איש דף יג ע"ד
ח ע"א אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה וכו ורשעים נידונים בהבאר מים חיים (אונגר) עמ' 99
ח ע"א האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה חכמת התורה בהעלותך עמ' תפה
ח ע"א הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' יח, זכר צדיק (תשנ) עמ' יט
ח ע"א כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עג
ח ע"א לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה יערי עם דבשי ח"ג עמ' ז
ח ע"א מי שנידוהו בחלום יתן שלום לעשרה בני אדםשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כו אות א
ח ע"א מניין שנשבעין לקיים המצוהמהר"ם שיק דברים עמ' קמה
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוה חכמת התורה מטות עמ' א
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטיבאר מים חיים (אונגר) עמ' 109
ח ע"ב מעינות האמונה (תשסב) הקדמת הרמב"ם עמ' יב
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו' שנאמר הנה היום בא בוער כתנור וגו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנט
ח ע"ב אין גיהנם לעתיד לבא חכמת התורה בלק עמ' תיב
ח ע"ב האי חרגא דיומא מסי חכמת התורה חוקת עמ' שפד
ח ע"ב חרגא דיומא מסי חכמת התורה בלק עמ' תיב
ח. מאי קמ"ל דלזרוזי נפשיהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קנד
ח. מניין שנשבעין לקיים המצוה וכו', ומהרש"אאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רד
ח. מנין שנשבעין לדבר מצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה מגדנות אליעזר עמ' שנא
ח. נידהו בחלום צריך י' בנ"א להתיר לוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עה
ח. נשבעין לקיים המצוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ח פסוק טו
ח: אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה, ור"ן - לעתיד לבוא לאחר תחיית המתיםגל עיני ח"א עמ' סט
ח: אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראל מטר השמים - עמודי העולם עמ' לג
ח: האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
ח: לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קסב, קפב
ח: צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאם לבינה (פאפא) עמ' קסה
ח: ש"מ לא שרי למישרא נדרא באתרא דרביהאש דת (תשמח) עמ' קט
ט טוב מזה ומזה דרישה מחיים דף כט ע"ד
ט ע"א טוב מזה ומזה נודר ומשלם חכמת התורה מטות עמ' מח
ט ע"א כנדרי רשעים נדר וכו' כנדבותם של כשרים נדרבאר מים חיים (אונגר) עמ' 109
ט ע"ב א"ר שמעון מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' כה
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסא
ט ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 229
ט ע"ב שמעון הצדיק וכו' ה"ט כשהן תוהין, ותוס'יקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צז ע"א
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רפג
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כללשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק כב
ט. טוב שלא לידור מלידורדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קי
ט. רשעים מלאים חרטה מגדנות אליעזר עמ' מג
ט. רשעים מלאים חרטותתורת המצרף עמ' ו, רנה
ט: אר"ש הצדיק מימיזכרון טוב (צורף) דף כד ע"ב
ט: בני, כמוך ירבו גוזרי גזירות בישראלגל עיני ח"ב עמ' עג-עד
ט: פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום לב שלום בראשית עמ' שפא
ט: רשעים מלאים חרטהדברת שלמה (תשעא) עמ' קמג, רפה
ט: רשעים מלאים חרטות מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכח
טו. נשבע שלא יישן ג' ימים רצופים מלקין אותו וישן לאלתר מגדנות אליעזר עמ' סה
טו: קונם שלא אוכל ולא אשתהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכה חכמת התורה פנחס עמ' שמב
י ע"א וכפר עליו מאשר חטא וכו' שציער עצמו מן היין וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' כה
י ע"א חסידים הראשונים היו מתאוין להביא חטאת חכמת התורה מטות עמ' עז
י ע"א לא יאמר אדם לה' עולה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 108-109
י ע"א נזיר חוטא הוי אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 230
י ע"א נזיר נקרא חוטא חכמת התורה נשא עמ' עז
י ע"א ר"ן ד"ה והדין אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 231
י ע"א ר"ן ד"ה כולן אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 230
י. היושב בתענית נקרא חוטא מטר השמים - עמודי העולם עמ' תפו
י. היושב בתענית נקרא חוטאזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעב
י. הנזיר חוטא על שציער עצמו מן הייןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כז
י. חטאת לה' ולא לה' חטאת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לו
י. חסידים ראשונים מתנדבין נזירות למקום להתחייב בקרבן חטאת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קמה
יא. מכלל לאו אתה שומע הןדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' סא
יד ע"ב אל ישן היום דרישה מחיים דף עא ע"א
יח ע"א סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 105-106
יח ע"א ר"ן ד"ה הלכך חכמת התורה מטות עמ' טז
יח ר"ן כל איסור חפצא יש בו איסור גברא מעינות האמונה (תשסב) עמ' קצו
כ ע"א טענת אונס אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
כ ע"א כל המתביש לא במהרה חוטאיקרא דשכבי (דוד) דרוש סד דף קמ ע"ג
כ ע"א כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רנח
כ ע"א ע"פ ובעבור תהיה יראתו על פניכם דרך איש דף יג ע"א
כ ע"ב רבי אליעזר מגלה טפח ומכסה טפחיים וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תזריע עמ' קיב
כ שולחן רומז למטתונפש יוסף עמ' קח
כ. בושה מסטרא דיראהדברת שלמה (תשעא) עמ' רצח
כ. ואל תרבה שיחה עם אשהתורת המצרף עמ' שכב
כ. זו הבושה שהיא נכרת על פני האדם מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' סג
כ. יראתו - זו הבושהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תסו
כ. כל המסתכל בעבירה סופו בא לידי עבירהשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאם לבינה (פאפא) עמ' רמז, תרנו
כ. כל מי שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטא מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמד, תנט
כ. רא"ש - שכל דבורך בתורה, לידע ולהוסיף לקח ופלפולאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' נ, צו
כ: בני ט' מדות וכו' בני תמורהאש דת (תשמח) עמ' קפב
כ: בעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זהו הבושה מגדנות אליעזר עמ' ד, קלג, קלט
כא. כמי שכפאו שד וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' מד, נד
כב אלמלא חטאו ישראל מעינות האמונה (תשסב) עמ' קכז
כב ע"א הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעו
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה חכמת התורה מטות עמ' ג, ה, יח, כו, מא, נב, נג
כב ע"א הנודר כאילו בנה מזבח והמקיימו כאילו הקריב קרבן אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 107
כב ע"א הנודר כאלו בנה במה דבר יום ביומו - ב כסלו
כב ע"א ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב חכמת התורה מסעי עמ' ריב
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 67
כב ע"א כל הנודר ראוי לדוקרו בחרב חכמת התורה מטות עמ' ד
כב ע"א קם חד שחטיה לחבריה (ובר"ן)שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה לא אות א
כב ע"ב במה לא פותחים לנדרים אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 220
כב ע"ב הכועס משכה תלמודוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קנג
כב. הנודר כאילו בנה במהאור גדליהו בראשית דף מח בהג"ה, ויקרא-דברים דף קנט ע"ב
כב. כל הנודר כאילו בנה במהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
כב. כעם דומה לע"ז וכל מיני גיהנם שולטין בו מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקט
כב: אלמלא חטאו ישראל היה ניתן להם רק ה' חומשי תורה ויהושע מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שמג
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור גדליהו מועדים דף כא ע"א, נא ע"ג
כב: הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותאש דת (תשמח) עמ' קצה
כב: כל הכועס בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיושפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק כב
כב: כל הכועס שכינה מסתלקת ממנו מגדנות אליעזר עמ' כח
כג ע"א ואלו היית יודע שעוברת על דעתךטהרת יו"ט חט"ז עמ' מח
כג ע"ב רשב"א ד"ה ובלבד אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מה עמ' 33
כה ע"א אמד משה לישראל לא על דעתכם אני משביע אתכםמהר"ם שיק דברים עמ' קפ
כה רא"י א"ר מפני שלא ברכו בתורה תחלהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
כה ראה אותן אוכלין תאינים ואמר הרי עליכם קרבןדרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
כה. כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל התורה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפב, תיא, תסג, תפח
כה: הרוצה להחכים ידרים מגדנות אליעזר עמ' פז
כז: נשבעים לאונסים ולמוכסין מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכז
כח ע"א דברים שבלב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
כט ע"א קדושת הגוף לא פקעה בכדיברכת השיר (צינץ) עמ' קיב
ל מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו' ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנא' במה אדע כי ארשנהכשלג ילבינו - מאמר זכר ליציאת מצרים
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה - שהקדושין חלים וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ר
ל ר"ן - כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמרה כי תלקח אשה לאיש לאו כל הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כז
ל. ר"ן - פליג דלא דמי להתם, דבשלמא גבי שדה אותו הקדש עצמודברות חיים (תשעה) עמ' כח
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקברכת השיר (צינץ) עמ' קע
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' עקב עמ' רכד
לא ע"ב בענין בן נחוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' יג
לא ע"ב גדולה המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמושכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה א אות א
לא ע"ב גדולה מילה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קט
לא ע"ב גדולה מילה שאין לך צ"ג כאברהםיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכב דף רי ע"ב
לא ע"ב גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהכתנות אור (תשעג) פ' שמות אות ד
לא ע"ב גדולה מילה, שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמונתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רד
לא ע"ב הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל חכמת התורה בלק עמ' תלב
לא. בי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא בכל יצחקאור גדליהו בראשית דף מא ע"ד
לא. ביצחק ולא כל יצחק מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' סט
לא. ביצחק ולא כל יצחקאור החיים דברים פרק י פסוק טו
לא. ביצחק ולא כל יצחקאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קא, קעה
לא. ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקנפש יוסף עמ' כז
לא. גדולה מילה וכו' לא נקרא שלם עד שמלתורת המצרף עמ' סז, שיד
לא. הנודר הנאה מבני נח מותר בישראלדולה ומשקה פסח עמ' יב
לא. כי ביצחק ולא כל יצחק מגדנות אליעזר עמ' תמט
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשפת אמת (הלוי) משלי פרק יז פסוק א
לא. קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
לא: אמול ואצא סכנה הוא לולדאם לבינה (פאפא) עמ' רמט
לא: בזכות המילה נברא העולםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
לא: גדולה המילה שנכרתו עליה י"ג בריתות מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'ויחי ויתן דף ה/ס ע"ד
לא: גדולה מילה שדוח' את הנגעיםירך יעקב (פיתוסי) דף סו ע"ב
לא: גדולה מילה שדוחה את הנגעיםחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ח ע"ד
לא: גדולה מילה שכל זכות שעשה משהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כב ע"ב
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותארשות החיים עמ' נה
לא: נכרתו על המילה שלוש עשרה בריתות לילה כיום יאיר (באום) עמ' 61
לא: ערל ישראל נקרא מהול לילה כיום יאיר (באום) עמ' 339
לב גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ ורש"ידרכי נועם (הרנזון) דרוש א
לב וירק את חניכיו דרישה מחיים דף קכד ע"ג
לב וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות איש, זהו אליעזר דחושבניה הכי חוההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
לב ע"א אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץ חכמת התורה בלק עמ' תלא
לב ע"א אמר ר"א מ"מ נענש א"א וירדו וכו'צידה ברוך פרשת לך לך
לב ע"א בעבור שאמר אברהם במה אדע - נענש בידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סא
לב ע"א וירק חניכיו - הוא אליעזר יערי עם דבשי ח"ב עמ' י
לב ע"א כוונת הפסוק על לימוד התורה או על ברית מילהנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רסה
לב ע"א כל המנחש לו נחשבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תשא עמ' פח
לב ע"א כל המנחש לו נחשטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
לב ע"א מפני מה נענש א"א ברך את אברהם דף עה ע"ג
לב ע"א משה רבינו הרגו לחימהמהר"ם שיק במדבר עמ' קלה
לב ע"א נסתכלתי במזל שלייקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קכז ע"ב
לב ע"ב אברהם גימ' רמ"ח שהשליטו על רמ"ח איבריותורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מו
לב ע"ב בשעת יצה"ר אין האדם זוכר את היצר הטובנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' פג, קמא
לב ע"ב בשעת יצר הרע לית דמדכר ליצר טובנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכא
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה איברים וכו' ורש"י שםנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קמה, קמז
לב ע"ב החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסב
לב ע"ב השטן אין לו רשות ביום כפור יערי עם דבשי ח"ג עמ' א
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים וגויבאר מים חיים (אונגר) עמ' 51
לב ע"ב עיר קטנהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' לח
לב עיר קטנה זה הגוףנפש יוסף עמ' רמג, רפז
לב. אין מזל לישראלדולה ומשקה פסח עמ' קכב
לב. אליעזר לבדו הלך ללחום המלחמה עם אלו המלכיםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רלו
לב. אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקנב
לב. אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תיב
לב. אם לא בריתי יומם ולילה - התורה והמילה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 335
לב. בן ג' הכיר אברהם את בוראו מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קיז
לב. בן ג' הכיר אברהם את בוראודולה ומשקה פסח עמ' תמז
לב. בן ג' הכיר אברהם את בוראוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' טו
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור גדליהו בראשית דף לג ע"ד
לב. בן מ"ח שנים הכיר אברהם בוראותורת המצרף עמ' ב
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוארשות החיים עמ' תקנ
לב. בשעה שא"ל הקב"ה לא"א התהלך לפני אחזתו רעדה הרי בשמים (בדרשי) דף י ע"ד
לב. גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לב. גלות מצרים מחמת שעשה אנגריא בת"חדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רכט
לב. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שהיתה מלאכתו נעשה ע"י אליעזראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קכה
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםארשות החיים עמ' תקנד
לב. משה וחרון אף יריבים זה בזהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכד
לב. שי"ח עבדי אברהם שלחמו כנגד המלכים מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קנה
לב. שקולה מצות מילה כנגד כל המצוות שבתורה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 62, 293
לב. תרי חימה הוי ואיבעית אימא גונדא דחימהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק כד
לב: אמר רמי בר חמא כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה לא"א על מאתיים ארבעים ושלושה וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' עז
לב: ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם ולפי שהקדים ברכות עבד להקב"ה הוציאה מאברהםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
לב: במחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח איברים, ור"ןאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שכ
לב: בעידנא דיצה"ר לית מאן דדכיר ליצ"טאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לב
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבואש דת (תשמח) עמ' קצא
לב: בקש קב"ה להוציא הכהונה משםחוזה דוד מזמור קי
לב: הוספת ה"א בשם אברהם להמליכו על רמ"ח אבריו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 19
לב: כיון שהקדים ברכת אברהם וכו'אור החיים בראשית פרק יד פסוק כ
לב: כתיב אברם וכתיב אברהםדברי אמונה השלם בראשית עמ' צז, קכא
לב: מלך גדול זה יצה"ר ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טפעולת צדיק (בריש) דרוש לז
לב: עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר, ובנה עליה מצודות וחרמים אלו עוונות, ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"ט מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסז
לב: עיר קטנה זה גופו של אדם, ואנשים בה מעט אלו אברים של אדם, ובא עליה מלך גדול זה יצה"ר וכו' מגדנות אליעזר עמ' קעא
לב: עיר קטנה זה הגוף לב שלום בראשית עמ' נד
לג ע"א גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קלה
לה גדולה תורה דרישה מחיים דף לט ע"א
לה יש מעילה בקונמות דרישה מחיים דף עא ע"ג
לה ע"ב אין הנבואה שורה אלא על חכם, גבור ועשירשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כה אות ח
לה ע"ב הני כהני שלוחא דרחמנא או שלוחא דידן חכמת התורה בהעלותך עמ' לא, קכג
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או דידן חכמת התורה פנחס עמ' מח, קלב, קנו
לה ע"ב כהני שלוחי דרחמנא או שלוחי דידן חכמת התורה קורח עמ' ריא, רה
לה ע"ב כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן חכמת התורה נשא עמ' קנה
לה ע"ב כהנים שלוחי רחמנא או שלוחי דידןשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 211
לה ע"ב תוס' ד"ה איבעיא להו חכמת התורה קורח עמ' תצו
לה. שנתן שכרה של ספינה כולהארשות החיים עמ' תקלז
לו ע"א ר"ן ד"ה א"ר וירא קטן שאביו המנהו יכול לאכול לכו"עברכת השיר (צינץ) עמ' קלה
לז אמר ר' יצחק תקרא סופרים ועטור סופרים הלכה למ"מויחי ויתן דף יד ע"ג
לז מ"מ נענש א"א ונשתעבדו בניו טירת כסף דף יז ע"ד
לז ע"א מה אני בחנם אף אתה בחנםנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קפח
לז. מה אני בחנם אף אתה בחנם מטר השמים - עמודי העולם עמ' פה-פו
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנם מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קו
לח אברהם אבינו הכיר את בוראו בן שלושאגודות אזוב מדברי דף קד ע"א {כי לפני מתן תורה היה אפשר לקבל מה' תבונה לפני חכמה}
לח וכולם ממשהאגודות אזוב מדברי דף קד ע"א {מהר"י מינץ - יושפעו באמצעות משה}
לח ע"א אין הנבואה שורה אלא על גבור ועשיר וחכם ועניונתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סו
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וחכםשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כד אות ג
לח ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם עשיר וגבור חכמת התורה בהעלותך עמ' תיט
לח ע"א אלא לפלפולא דאורייתא חכמת התורה מטות עמ' ט
לח ע"א את שור מי לקחתי אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 135
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מז, פו, ק
לח ע"א בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יא
לח ע"א גדול הנאמר בשמואל ממה שנאמר במשה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 139
לח ע"א גדול מה שנאמר בשמואל משנאמר במשה חכמת התורה קורח עמ' תקיג
לח ע"א הפסולת שלך חכמת התורה במדבר עמ' רסט
לח ע"א לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנא' פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים פסולתן שלך יהאבאר מים חיים (אונגר) עמ' 116
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה חכמת התורה בהעלותך עמ' תלט
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה יערי עם דבשי ח"ב עמ' מו
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה והוא נהג בה טובת עיןשכר שכיר דברים שיחה ד אות א,ג
לח ע"א למד הקב"ה עם משה ושכחה עד שנתנה לו במתנהמהר"ם שיק במדבר עמ' קטז
לח ע"א משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל חכמת התורה במדבר עמ' קנב
לח ע"א פסל לך הפסולת שלךמהר"ם שיק דברים עמ' סב
לח ע"א רש"י ד"ה לא חמור אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 139
לח ע"א תוס' ד"ה דאילו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 139-140
לח. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור עשיר ועניודרשות הר"ן (מישור) עמ' נו, צה, רצא
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניוגל עיני ח"א עמ' צ
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיז
לח. בתב לך - פלפולאאור גדליהו ויקרא-דברים דף קצז ע"א
לח. בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קפ
לח. גבור מנלן וכו' משה רבינו פרשו וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' צז
לח. ואר"י בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהארשות החיים עמ' תקלב
לח. חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד לילה כיום יאיר (באום) עמ' 115
לח. כל נ"ב שערי בינה ניתנה למשה - חסר אחת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות לו
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ל
לח. למשה רבינו טלו מ"ט שערי בינהדולה ומשקה פורים עמ' פט
לח. פלפול התורה ניתן למשה לבדו ונהג בהם טובת עין ומסרה לישראל מגדנות אליעזר עמ' קנב
לח. פסל לך - הפסולת תהיה שלך ומשם נתעשר משה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' של
לט אם אתה עושה דין לב"ע טירת כסף דף רלט ע"ג
לט ע"ב אין כל חרש תחת השמש ומשני לאקרובי פתחא חכמת התורה בהעלותך עמ' שצב, שצח, תא
לט ע"ב אם אין אתה עושה דין לבן עמרםמהר"ם שיק במדבר עמ' צח
לט ע"ב אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא חכמת התורה בלק עמ' תיד
לט ע"ב אם בריאה מוטב וכו' אלא לאקרובי פתחא חכמת התורה קורח עמ' יד, פז, קמב, קנ, רעט, רצז, שג, שז, שי, שיא, שטז, שכא, שלא, שלו, שלח, שמא, שמג, שמה, שנו, שנט-שסא, שסה
לט ע"ב אפי' גדול אצל קטן דרישה מחיים דף מד ע"ב
לט ע"ב בכל יום ויום יורץ בהם חיצים וחניתות ומאיריםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסח
לט ע"ב והאידנא עד דמהו להו לא נפקי חכמת התורה בלק עמ' תיב
לט ע"ב והרי ואין כל חדש תחת השמש חכמת התורה חוקת עמ' ריז
לט ע"ב מהרש"א ד"ה והכתיב חכמת התורה קורח עמ' רחצ
לט ע"ב מנין לבקור חולים מן התורה שנאמר ופקודת כל האדם יפקד עליהםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קפ
לט ע"ב עלו שמש וירח לזבול חכמת התורה קורח עמ' נא, פו, קמג, קכב, ש, שז, שלט
לט ע"ב עלו שמש וירח לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קעז
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרב חכמת התורה קורח עמ' קמב, רצט
לט ע"ב רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא חכמת התורה קורח עמ' שב
לט ע"ב שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותם חכמת התורה קורח עמ' רפב, רצו
לט ע"ב שמש ירח עמד זבולה, שבאים השמש והירח בטענה וכו' אם אין אתה עושה דין לבן עמרם וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קכז, קלב
לט. ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה וכו'גל עיני ח"א עמ' א עמ' ו
לט: ביקור חולים אין לה שיעור למתן שכרהגל עיני ח"ב עמ' ז
לט: מ"ד שמש וירח עמדזכרון טוב (צורף) דף לז ע"ד
מ ע"א אין רעה אלא גיהנום חכמת התורה קורח עמ' שט
מ ע"א אשרי משכיל אל דל, החולה נקרא דלברכת השיר (צינץ) עמ' רנ
מ. אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור סתור ואל תבנה מטר השמים - עמודי העולם עמ' קיג
מ. יום ראשון שאדם נחלה לא יפרסם לבריות שלא ירע מזלו מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט
מ. יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים, ורש"י מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ. כל המבקר את החולה כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש יב דף יט ע"א
מ. כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנםאש דת (תשמח) עמ' כג
מ. כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גיהנם מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ. כל מי שאינו מבקר החולהוישב אברהם - שמו יצחק דף ע ע"ב
מ. תפילה על החולה שיחיה או שימותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קנ
מא ההוא כובס שלמד לרב חייא שבעה אפי טירת כסף דף עו ע"א
מא ע"א דא קני מה חסרכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' נז
מא. אין לך עני כעני בדעת מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו, תכג
מא. אין עני אלא בדעת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' צז
מא. אתה עשית אותי ואת חייאאש דת (תשמח) עמ' שטז
מא. דא קני מה חסר, דא לא קני מה קניזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לה
מא. דדא ביה כולה ביהנפש יוסף עמ' רכה
מא. דעה חסרת מה קנית דעה קנית מה חסרת מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקנה
מא. דעת קנית מה חסרתירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"ד
מג ע"ב ורש"י ר"ן ח־א"ש שם כל הנודר אין דעתו על מה שהפקירברכת השיר (צינץ) עמ' פ-פא
מד: מי שאין לו בנים חשוב כמתאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ע, קי
מה: השותפין שנדרו הנאה זה מזהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תג
מו ע"ב אלא, אבל, ריטב"אשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 240
מז. הנודר מן הבית ונפל ובנאו מותר לבוא שםשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כה
מח ע"א זמרא בביתא חורבא בסיפיה יערי עם דבשי ח"א עמ' קמט
מט ועל פליטת סופריהם היינו רבנןנפש יוסף עמ' רכד
מט ע"א בנדרים הלך אחר לשון בני אדםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלא
מט ע"א יש להתפלל על קצירי ומריעי יערי עם דבשי ח"א עמ' כד
מט: המלאכה מכבדת את בעליה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 138
מט: כמאן מצלי האידנא וכו'דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' שיז
מט: ת"ח הם חוליםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שיג
נ ע"א ר"ע נשא את רחל בת כלבא שבוע וכו' כדי לזכות לת"ח צריך דווקא שיעמול בתורה מתוך הדחקנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קלה
נ ע"ב בר"ן ותוס' כשראה ר"ע ההיא מטרוניתא בכה רקק ושחק וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קכח
נ. בתו של כלבא שבועאשכבתיה דרבי ח"א עמ' מז
נ: אי חכמה מפוארה בכלי מכוער מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות נד
נ: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהדברת שלמה (תשעא) עמ' רנח
נ: אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמהגל עיני ח"א עמ' קכו
נ: רבי עבד הילולא לר"ש ברי' וכו' ואם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כאש דת (תשמח) עמ' שג
נד נונא סמא לעינאכסא רחמים (תשסג) עמ' שנו
נה המפקיר עצמו כמדבר - התורה במתנה מעינות האמונה (תשסב) עמ' שו
נה ע"א אם משפיל עצמו הקב"ה מגביהו חכמת התורה פנחס עמ' שפד
נה ע"א כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר וכו' ניתנה לו במתנהדעת קדושים (תשנ) עמ' מא
נה ע"א כל המגביהה עצמו הקב"ה משפילו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לט עמ' 272
נה. ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו שנ' ומבמות הגיא ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע שנ' ונשקפה ע"פ הישימון ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנ' כל גיא ינשאאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמו ע"א
נה. וכיון שניתנה ילו במתנה נחלו א-ל וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף קמו ע"א
נה. וממדבר מתנה כיון שעושה האדם עצמו כמדבר נתנה לו התורה במתנה מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלב
נה. כיון שאדם עושה עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנת לו במתנה וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' טז
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר - תורה ניתנה לו במתנהגל עיני ח"ב עמ' נז, קפג
נה. כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה נתנת לו במתנהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רלב
נה. כיון שעושה עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, ניתנה לו במתנהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמה ע"ב
נה. ממתנה נחליאל נחלו אל, אלו התלמידי חכמים שכבר נחלו התורה מגדנות אליעזר עמ' סא
נה. משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יג
נו והוא יושב על הדרגש טירת כסף דף קפד ע"א
נז. על מנת שלא תלכי לבית אביךזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
נח ע"א וממדבר מתנהנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסה
נח. זקן זה שקנה חכמה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סח
נט ע"א מצוה לאיתשולי על הנדר חכמת התורה מטות עמ' ג, יט
ס ע"א שבת זו, אסור בכל השבת ושבת שעברה חדש זה, אסור בכל החדש וראש חדש להבאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלא
סא ע"א חרבה ירושלים על שלא ברכו בתורה תחלהמהר"ם שיק ויקרא עמ' מו
סב לאהבה את השם וכו' מעינות האמונה (תשסב) עמ' שעג
סב ע"א עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמן והרא"שנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ערד
סב ע"א שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 279
סב ע"א שרי ליה לאיניש לאדועי נפשי באתרא דלא ידעינן ליה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 128
סב ע"א תלמידי חכמים נקראו כהנים חכמת התורה קורח עמ' תפו
סב. אל יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' קטו-קיח
סב. כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםתורת המצרף עמ' סב
סב. עני חשוב כמת מגדנות אליעזר עמ' טז
סב. ת"ח נקראים כהנים מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תלז
סג: קונם שאני נהנה לך אם אין אתה נותן וכו'ארשות החיים עמ' רכג
סד ע"א רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסריןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' סח
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתשארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 133
סד ע"ב מצורע חשוב כמת מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שסג
סד ע"ב עני ומי שאין לו בנים חשובים כמתים אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 214
סד עני ומצורע חשובין כמתנפש יוסף עמ' קי
סד עני חשוב כמתירך יעקב (פיתוסי) דף עב ע"ג
סד. כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתכשלג ילבינו - מאמר ימי אלול ועשי"ת
סד. עני חשוב כמת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תפט, פניני חסידות פ"א אות פז
סד: ארבעה חשובים כמת עני וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעא, שלח, שסג
סד: ד' חשובין כמת מטר השמים - עמודי העולם עמ' רעג
סד: ד' חשובין כמת וכו'אור החיים ויקרא פרק יד פסוק לב
סד: כי העני חשוב כמתדברת שלמה (תשעא) עמ' קטו
סד: מצורע חשוב כמת מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' יג
סד: מצורע חשוב כמתבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעב
סד: סומא חשוב כמת מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קס
סד: עני חשוב כמת מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצז
סה ע"א אמר רבי אלעזר אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניךכתנות אור (תשעג) פ' מטות אות א
סה ע"א מהרש"א ד"ה דכתיב אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 218
סה ע"א רבי מאיר אמור יש דברים שהן כנולד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 292
סה. היה לו לחוש שהקב"ה יתיר שבועתו בפמליא של מעלה מגדנות אליעזר עמ' לב
סה. ויואל משה - נשבע לו מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נו
סו ע"א בכה ר' ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' לט
סו ע"א בנות ישראל אל שאול בכינה ישיר משה דף לג ע"ד
סו ע"ב אב ובעל מפירין בנערה המאורסה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333
סו ע"ב עובדא דבבא בן בוטא, רש"י ד"ה שני בניםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ל דף ע ע"ג-ע"ד
סו קונם שאני נושא פלונית כו' ורשב"אדרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
סו. מעשה בא' שנדר וכו' והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה א"ל מזו נדרת וכו' בכה ר"י בנות ישראל נאות הן וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' תלו
עא ע"א נדרה כשיהא ארוסה נתגרשה ונתארסה בו ביום וכו' אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331-332
עא ע"א רש"י ד"ה גמ' אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 323
עב ע"ב האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור אשתי חכמת התורה נשא עמ' קצה
עז. סבר ר' פפא למימר התרת נדרים בשבת ה"מ ביחיד מומחהשפת אמת (הלוי) משלי פרק הקדמה
עח לא יאמר אדם לאשתו בשבת מופר ליכידרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
עח נאמר כאן זה הדבר ונאמר בשחוטי חוץ טירת כסף דף רנט ע"א
עט ע"א ר"ן ד"ה שיש אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333
עט ע"א תוס' ד"ה שיש אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333
פא דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' לז
פא דבר זה נשאל לחכמים על מה אבדה ארץ טירת כסף דף רסה ע"ג
פא מפני מה אין ת"ח מצויים בניהם ת"חירך יעקב (פיתוסי) דף יג ע"א, נג ע"א
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים וכו' ולא פירשוהו וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדעת קדושים (תשנ) עמ' לו, מט, פח
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו עד שפירשו הקב"ה על עזבם את תורתיבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לה, פ' פקודי עמ' צד, פ' מצורע עמ' קכ, פ' מטות עמ' רו, פ' ואתחנן עמ' ריח
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמיםיקרא דשכבי (דוד) דרוש עט דף קס ע"ב-ע"ג, ודרוש פג דף קסו ע"א-ע"ב
פא ע"א היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב שאין מברמן בתורה תחלהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כו, סז, קפד
פא ע"א ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחלה חכמת התורה בלק עמ' תס
פא ע"א חורבן ביהמ"ק היה על שלא ברכו בתורה בתורה תחילה ובר"ן בשם רבינו יונה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רמט, רע, רעג, רפג
פא ע"א מ"ד מי האיש החכם ויבן את זאת כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף כא ע"ד, כב ע"א, סז ע"א
פא ע"א מ"מ אין מצויים ת"ח שיהי' בניהם ת"ח וכו' ורש"י והרא"ש והר"ן דרך איש דף יא ע"א
פא ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' נא, פג
פא ע"א מפני מה אין ת"ח מצויין להיות בניהן ת"ח מפני שלא ברכו בתורה תחילהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חיי שרה עמ' כ, פ' מצורע עמ' קכב, פ' נשא עמ' קסב
פא ע"א נשאל לחכמים וכו' עד שפירשה הקב"ה חכמת התורה שלח עמ' תקמג
פא ע"א על מה אבדה הארץ בית אולפנא ח"ו עמ מא
פא ע"א על עזבם את תורתי שלא בירכו בתו' תחי' ישיר משה דף עג ע"ב
פא ע"א על שלא ברכו בתורה תחלהמהר"ם שיק במדבר עמ' קנז
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילה, ובית הלוי - שהחשיבו את התורה רק כהכשר מצוהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קט, קיא
פא ע"א שלא יאמרו תורה ירושה היא להם חכמת התורה פנחס עמ' שלב
פא ע"א שלחו מתם הזהדו בבני עניים שמהם תצא תורהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קכב
פא ע"ב על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עוברנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רצא
פא על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מי"ח
פא. ביהמ"ק נחרב על שלא ברבו בתורה תחילהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קג
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'דולה ומשקה פורים עמ' קכא
פא. דבר זה שאל הקב"ה לחכמים ולנביאים ולמלאכי שרת ולא פירשוהושפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קצד
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהנפש יוסף עמ' רמ
פא. הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהגל עיני ח"א עמ' קלח
פא. היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה, אמר ר' יודא אמר רב שלא בירכו בתורה תחילהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פא. ויאמר ה' על עזבם את תורתישפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק א
פא. מאי דכתיב על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עובר, ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קצ
פא. מפני מה ת"ח אין מצויין לצאת מבניהם ת"ח וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ז
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא בירכו בתורה תחילהאש דת (תשמח) עמ' קס, רמט
פא. על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחילה מטר השמים - עמודי העולם עמ' קד, קמד
פא. על עזבם את תורתיאור החיים ויקרא פרק כו פסוק טו
פא. על עזבם את תורתי, ור"ן לב שלום בראשית עמ' שצה
פא. על שלא בירכו בתורה תחילהושב ורפא לו עמ' רמא
פא. ערבוביתא של ראש מעלה חטטים מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמג
פא. ר"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהםגל עיני ח"א עמ' קמ
פא. ר"ן בשם ר"י, שהתוה"ק לא היתה חשובה בעיניהם מטר השמים - עמודי העולם עמ' קד
פא. שאין מברכין בתורה תחילהאור גדליהו שמות דף מו ע"א
פא. שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן - היו מזלזלין בברכתהגל עיני ח"א עמ' קמ
פא. שלא בירכו בתורה תחילהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק א
פא. שלא ברכו תורה תחילהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קיח, שעו, תב, תח, תיח, תרח
פג קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יב
פג קונם שאיני נהנה לבריות וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יג
פג. אין נזירות לחצאין ואין קרבן לחצאיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פט
פו: נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו הרי זה יחזור ויתירדרשות הר"ן (מישור) עמ' קיב
צ: 'לעז' פירושו עלילת שקר לילה כיום יאיר (באום) עמ' 321
צט: מעשה באדם שנדר שלא יהנה מכל טובות שבעולם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קז
ב ע"א רשב"א ד"ה כל כנויישם דרך שמות עמ' ריט
ג. דברה תורה כלשון בני אדםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רכח
ד זה אלי ואנוהו התנאה לפניודרכי הים דף א ע"א
ד סד"א נדרים הוא דמפרשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
ד. הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום ב"ת דנזירות טהרה, ר"ן שם דלוקהשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קכד
ד: פירוש הרא"ש ד"ה קא שריא, גם בקדשים קלים יש מצוה באכילתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכה (קנו)
ז. ר"ן ד"ה ולענין, הרמב"ם פוסק כדעת ה'אם תמצי לומר'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלג (תקסא)
ז: עניות כמיתהתורת אברהם עמ' עג
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים כו'בן פדהצור דף קיב ע"ג
ח ע"ב אין גיהנם לעה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהנפש החיים (תשעז) עמ' רכז
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהשבילי פנחס (תשפ) עמ' תי
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוהתורת אברהם עמ' ריד
ח. נדר גדול נדר לאלקי ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פ (ערב) {בכמה דוכתי הרגילות לקרוא לשבועה 'נדר'}
ח. נשבעין לקיים את המצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה-פו (רצז) {אם זה רק בשבועה בשם}
ח. נשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה {אם זה רשות או מצוה}
ח. ר"ן ד"ה והלא - הא'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצו) {נשבע לקיים מצוה ולא קיימו חייב}
ח: אין גהינום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעט) עמ' קמא, קמב
ח: אין גיהינום לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשבילי פנחס (תשפ) עמ' נה, נו, סא
ח: אין גיהנום לעולם הבאשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקסא
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעג) עמ' שנ
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעב) עמ' מט
ח: לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פ-פא (לא) {איכות השמש חמה ויבשה והלבנה קרה ולחה, והצדיקים מתייחסים ללבנה ייחוס גמור}
ח: רבינא הו"ל נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשימזל שעה דרשות דף קיד ע"ג
ט ע"ב הרשעים מלאי חרטותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רסט
ט ע"ב מעשה בנזיר מן הדרוםעולת שבת בשבתו עמ' רכא-רכב
ט ע"ב מעשה בשמעון הצדיק והנזירשם דרך ויקרא עמ' קעב
ט ע"ב תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצא
ט. בנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועהמזל שעה דרשות דף קח ע"א
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' רצד
ט: אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו מעולםמזל שעה דרשות דף קטו ע"א
ט: למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קצח
ט: שמעון הצדיק וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סז (רלב) {מה שאדם עושה בדעת שלם אין מתחרט עליו}
י ע"א חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנרבין נזירות למקום כרי שיתחייבו קרבן חטאתשיחות חכמה ומוסר מאמר מט אות א
י ע"א כל המצער עצמו מן היין נקרא חוטאהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לד
י ע"א לא לימא איניש לה' קרבן אלא קרבן לה' דלמא פשע ומדכר שם שמים לבטלהשם דרך ויקרא עמ' צ
י ע"א מ"ד כינויי נדרים לשון עכו"ם הןשם דרך שמות עמ' ריט
י. כי קאמר ר"י בנדבהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
י. צריך לומר קרבן תחלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצג (יג) {הא הקדש חל גם במחשבה}
יא ע"ב הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו, רא"ששם דרך ויקרא עמ' שפד
יג. הא קרבן הא עולה הא מנחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיח {מדריגה חמישית בקדושה}
יד: ר"ן ד"ה הנודרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פ (ערב) {קריאת שבועה בלשון נדר}
טו. נדר על דבר שאין בו ממש, אסור משום בל יחל דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלד (תנה), קלט (תעב)
טו: באומר הנאת תשמישך עלי, בנימוקי יוסף, הא מצוות לאו ליהנות ניתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו-רטז
טז: דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד (תקכב) {דמיונות רבות ללימוד זה}
יט. דמיון קדושה הבאה בידי אדם שהוא דאורייתא לדין דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמט (רלה)
כ ע"א הבושה מביאה לידי יראת חטאשיעור ליום השבת עמ' רפג
כ ע"א יראתי על פניכם זו בושהשיעור ליום השבת עמ' רפב
כ ע"ב אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 124
כ ע"ב אלו בני תשע מידות וכו' בני תמורהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 124
כ ע"ב הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבית אולפנא ח"א עמ' כ
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושהעזר מיהודה עמ' קכט
כ. כל אדם המתביישבית אולפנא ח"א עמ' כ
כ. נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של יםמזל שעה דרשות דף קח/קיח ע"א
כ: רבי אליעזר היה דומה עליו הזיווג כמי שכפאו שדעזר מיהודה עמ' קכ
כא ע"ב הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' מז
כב הנודר כאילו בנה במהבן פדהצור דף קיג ע"ד
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של א"י הוא, ורש"י ולפי שבעטו וחטאו נוסף להם רוב חכמה, וב"עץ יוסף" שב"עין יעקב" שלולי החטא היו משיגים מחמשה חומשי תורה הכלשיחות חכמה ומוסר מאמר ס אות ג
כב ע"ב בידוע שעונותיו מרובין מזכויותיושיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדושיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
כב רש"י - הנהו תרי מחוזאי יהודים הוובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יא ע"ד
כב. אמר שמואל כל הנודר אעפ"י שמקיימו נק' רשע וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת מטות
כב. הנודר כאילו בנה במהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלט (קסב)
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשבילי פנחס (תשעז) עמ' שכה
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בותורת אברהם עמ' 366
כב. כל הנודר כאילו בנה במהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ (סט), שנ, שנב (רא) {המקדש והתורה מאחדים את ישראל, והנודר עושה תורה לעצמו}
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעשבילי פנחס (תשעו) עמ' שעו
כב: אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה־ חומשי תורהתורת אברהם עמ' 30
כג ע"ב בר"ן ותוס' אמירת כל נדרי ביו"כ על העבר או על העתידשיחות חכמה ומוסר מאמר כ אות ב
כד ע"ב נדרי הבאי, פי' הרא"ששם דרך ויקרא עמ' ה
כה ע"א משה כרת ברית עם ישראל על התורה ועל המצותפרשת דרכים (תשסה) עמ' שלז
כה ע"א שקולה מצות ציצית כנגר כל מצוות שבתורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות א, מאמר לה אות ב, מאמר לו אות ד
כה ע"ב ראה אותם אוכלים תאנים ואמר הרי כולכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהם אחריםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיח
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה וכו' חמורה עבודת כוכבים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא-שעב (רכג) {מצינו כן בעוד כמה מצות}
כו ע"ב קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללבפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיט
כז ע"ב נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמט
כז. אנוס רחמנא פטריהתורת אברהם עמ' ס, סא
כז: נודרין להרגיןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
כח ע"א דינא דמלכותא דינא ור"ןפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמו
כח ע"א יאסרו כל פרות שבעולם עליפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמט
כח. דינא דמלכותא דינאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב
כח. נטיעות אלו קרבן אם אינם נקצצותמזל שעה דרשות דף קס ע"א
כט. ר"ן ד"ה אמר, קנין לזמן הוא רק קנין פירותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעח
ל ע"א ר"ןפרשת דרכים (תשסה) עמ' רעא
ל: בנדרים הולכין אחר לשון בני אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצג) {מהו בשבועה}
ל: הנודר מן "הנולדים" משמע לשעבר ושלעתידעזר מיהודה עמ' שנו
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע - ולא כל יצחקעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 107
לא ע"א שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכו
לא ע"ב גדולה מילה וכו' אברהם לא נקרא שלם עד שמלעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 15
לא ע"ב לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל שנתרשל נענש עונש מיתהשם דרך שמות עמ' לו
לא. זבינא חריפא וכו'לב הארי עמ' שעח
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקשם אליעזר דף ה ע"ג
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע לאפוקי ישמעאל ביצחק ולא כל יצחקמזל שעה דרשות דף קב ע"ד
לא. מודר הנאה מוכר לו חפץ ונוטל דמיותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ
לא: 'אם לא בריתי יומם ולילה' קאי על מילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יח (סג) {לר"ע קאי על שבת}
לא: גדולה מילהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' עה
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמושבילי פנחס (תשעה) עמ' לט
לא: גדולה מילה שדוחה את הנגעיםשבילי פנחס (תשעה) עמ' רצא-רצב
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשבילי פנחס (תשעח) עמ' מא
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתורת אברהם עמ' מח
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשבילי פנחס (תשעה) עמ' לא
לא: גדולה מילה, תוי"טברית יצחק דף יג ע"א
לא: ישראל אף על פי שאינו מהול נקרא מהולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נו (קצו)
לא: מהרש"א ד"ה לא, בשם פענח רזאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מג (קנג) {אם יצאו ישראל מכלל בני נח קודם מתן תורה}
לא: על שנתעצל במילת בנואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קנו
לא: ר' יוסי הגלילי אומר גדולה מילה שהיא דוחה את השבת החמורה ר' נחוניא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תזריע
לא: תניא ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה שנאמר וגו'שם אליעזר דף ח ע"א
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות א, מאמר לה אות א, מאמר לו אות ד
לב ע"א מפני מה נענש אברהםקניני קדם ח"א עמ' 51
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מידותיו וכו' שהפריש בני אדם מלהכנם תחת כנפי השכינה ור"ןשיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות ב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 67
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח ובר"ןשיחות חכמה ומוסר מאמר מה אות א, מאמר נב אות ד
לב. א"ל הקב"ה צא מאצטגנינות שלך וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושם אליעזר דף י ע"א
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראותורת אברהם עמ' ה, סט, 150, 218, קי, 290
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'עזר מיהודה עמ' קכג
לב. גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשבילי פנחס (תשעד) עמ' כב
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' לז
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא-שעב (רכג) {מצינו כן בעוד כמה מצות}
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשבילי פנחס (תשעה) עמ' לט
לב. וירק את חניכיו אליעזר לבדו היהשבילי פנחס (תשעז) עמ' תג
לב. וירק את חניכיו וכו' שלקח את אליעזרשבילי פנחס (תשעו) עמ' נו
לב. וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב. ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהצוף דבש (סופר) עמ' רכ
לב. כי משה רבינו הרגו לחמהשם אליעזר דף ח ע"ב
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קמג
לב: אברהם היה כהןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנט (תרמט) {דשניהם ענין האחדות}
לב: בעידנא דיצה"ר לית מאן דמידכר יצה"טנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' כ
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב: בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצה"טתורת אברהם עמ' 308
לב: החכמה תעוז לחכם זו תשובה מעשים טובים, מעשרה שליטים אלו ב' עיניס וב' אזנים וכו'עזר מיהודה עמ' תלג
לב: היצה"ר נקרא מלך זקן וכסיל והיצ"ט נקרא ילד חכם מסכןשם אליעזר דף ל ע"א
לב: מהרש"א ד"ה השטןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עד (רנט)
לב: מלכי צדק היא שםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ד
לב: עיר קטנה הם גוני האדםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכו
לב: עיר קטנה ואנשים בה מעטקול יהודה (ישראל) דף כד ע"ג
לב: עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו', עיר קטנה זה הגוף וכו'עזר מיהודה עמ' תלד
לב: עיר קטנה זה הגוףדרכי איש דף כ ע"א, מז ע"א
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםשם אליעזר דף יט ע"ד
לג ע"א אברהם נענש על ששאל במה אדעעולת שבת בשבתו עמ' יט
לד: אמר רבא היתה לפניו ככר של הפקרמזל שעה דרשות דף קיג ע"ב
לד: ר"ן ד"ה אמר ליה, מה שחבירו מאכילו דבר על שלחנו, בשעת אכילה גם כן הוא של הבעליםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קטו (קלב) {על כן אכילת הכהנים לאכילת גבוה נחשבת}
לה ע"ב כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כד
לה: הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרהמזל שעה דרשות דף קלט ע"א
לה: למודר הנאה, אי אמרת דשלוחי דידן הוו הא מהני ליה ואסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו-רמז {לפשוט ממה שכהן רוצח כשר לעבודה}
לה: ר"ן ד"ה איבעיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו
לו. ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם וכתיב ראה למדתי אתכם וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קע
לו: איבעיא להו התורם משלו על של חברו צריך דעתמזל שעה דרשות דף קיב ע"ב
לז. מה אני בחנם אף אתם בחנםעזר מיהודה עמ' יט
לז. מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רח
לז. ראה למדתי אתכם וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנםשבילי פנחס (תשעו) עמ' תצ
לח ואתפוש בב' הלוחות ומהרש"אאהל ישרים דף יב ע"ג
לח לא ניתנה תורה אלא למשהקול יהודה (ישראל) דף נב ע"ב, קה/קח ע"ד, קיא ע"ב
לח ע"א הנביאים עשירים היושיעור ליום השבת עמ' פו
לח ע"א ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, רש"י ופי' הרא"ששם דרך שמות עמ' רלט
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעושם דרך ויקרא עמ' שטז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה כו' פילפולא בעלמאפנינים על התורה ומועדים עמ' קסב
לח ע"ב כוס של שלום, ר"ןקול יהודה (ישראל) דף סא ע"ב
לח ע"ב מותר להשיא את בתוקול יהודה (ישראל) דף סא ע"ב
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושם אליעזר דף קיא ע"ג
לח. בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קצ
לח. בתחילה לא ניתנה התורה אלא למשה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת האזינו
לח. גודל ורוחב הלוחותשבילי פנחס (תשעח) עמ' עב
לח. ה' נתן למשה את כה הפלפול ונהג בו טובת עין ומסרה לישראלשבילי פנחס (תשעז) עמ' רה
לח. הקב"ה מסר פלפול התורה למשה והוא נהג בה טובת עין ומסרה לישראלשבילי פנחס (תשעג) עמ' לט, צט
לח. הקב"ה נתן למשה פלפול התורה ונהג בו טובת עין ומסרה לישראלשבילי פנחס (תשעח) עמ' רא, שטו, שמו
לח. לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעומזל שעה דרשות דף קנז ע"ד
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעודרכי איש דף לא ע"א {כיון ד"ס ולזרעך איך יכול כ"י לפרט לזרע משה}
לח. לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' ובפירוש הרא"ששבילי פנחס (תשעט) עמ' שח, שט
לח. לא ניתנה תורה כו'דרכי הים דף ב ע"ב, ה ע"א
לח. מ' יום למד תורה ושכחה עד שניתנה לו במתנהשבילי פנחס (תשעז) עמ' רה
לח. משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשבילי פנחס (תשעה) עמ' שנג
לח. משה נהג עין טובה בישראל ומסר חלק הפלפול לישראלשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפג
לח. משה קיבל חלק הפלפול שבתורה ומסרו לישראלשבילי פנחס (תשפ) עמ' צג
לח: תשובה נבראת קודם שנברא העולםעזר מיהודה עמ' לט
לט. אסור ליטול שכר על ביקורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ {אך על גב דהביקור הוא רפואה}
לט: מאי דכתיב שמש וירח עמד זבולה וגו' מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וא"ל רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין ואם לאו אין אנו מאיריןשם אליעזר דף קטו ע"א
מ ע"א בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןשם דרך שמות עמ' רצג
מ ע"א נהרא מכיפי' מתברךבית אולפנא ח"א עמ' ה
מ. השכינה למעלה מראשו של חולהשבילי פנחס (תשעט) עמ' שנז
מ. יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםנתיבות אמונה - תפלה עמ' קיב
מא ע"א בחוסר כל - בלא דעהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רכא
מא. אין עני אלא בדעהלב הארי עמ' שדמ
מא. אין עני אלא בדעהשבילי פנחס (תשעד) עמ' קסח
מא. אין עני אלא בדעת וכו' דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תקמ
מא. אין עני אלא ברעהתורת אברהם עמ' 338
מא. בחסר כל וכו' ר"נ אמר בלא דעהתורת אברהם עמ' 338
מא. גדול נם שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניא מישאל ועזריהתורת אברהם עמ' טו
מא. דדא ביה כולא ביהשבילי פנחס (תשעט) עמ' קצט
מא. דדא ביה כולא ביהשבילי פנחס (תשפ) עמ' רצג
מא. דעה קנית מה חסרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו, שכו
מא. רב יוסף איעקר ליה למודיה, ואהדריה אביי קמיה וכו'עזר מיהודה עמ' שטז
מא: מודר הנאה מחבירו לא ירפאהו בשכרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ {הא הוי כמוכר לו חפץ ונוטל דמיו}
מא: נפשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עד (רנו) {פירושו רצון}
מב ע"א נכסים אלו עליךקול יהודה (ישראל) דף ס/סז ע"ב
מג אצל חנוני הרגיל אצלוקול יהודה (ישראל) דף ס ע"ב-ע"ג
מה ע"ב ר"ן - דאי דמר לאו דמרתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעג
מו ע"א האומר לחבית קונם לביתך שאיני נכנספרשת דרכים (תשסה) עמ' קלט
מז ע"ב ת"ש האומר לאשתו קונם כו' לוה וב"ח באיםבריכות מים דף קכג ע"ג
מז: ושניהם מותרין בדבר של עולי בבלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עדר (תרפד) {אם היחיד יש לו חלק בעלים במה ששייך אל הכלל}
מח. מעשה באדם בבית חורון שהיה אביו מודר הנאה ממנומזל שעה דרשות דף קכב ע"ד
מח. מעשה בבית חרוןקול יהודה (ישראל) דף פו ע"ב
מט: ר' יהודה היו פניו צהובין מכח חכמת התורהעזר מיהודה עמ' פ
נ ע"א הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייהשם דרך ויקרא עמ' רצו
נ ע"א המעשה ברחל בתו של כלבא שבוע שנישאה לרבי עקיבאשם דרך שמות עמ' תיד
נ. אתא אליהו אידמי להון כאנשא וקא קרי אבבא וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' סד
נ. ר' עקיבא נתעשר מששה דבריםלב הארי עמ' תקד
נ: א"ל לר' יהושע בן חנניה חכמה מפוארת בבלי מכועראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' צו
נ: ר"ע נתעשר מאשתו של טורנוסרופוס הרשע וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' צג
נא. ר"ן ד"ה מן הנעשה בקדירה מותר בנעשה באילפס, 'נעשה' גמר עשייה משמעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעב-קעג {אם גם בלשון חכמים הוא כן}
נא. ר"ן ד"ה מן הנעשה בקדירה מותר בנעשה באילפס, 'נעשה' גמר עשייה משמעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעב (שיט) {לפי"ז י"ל הפסוק 'ובלבבך לעשותו' דהתשובה נגמרת בהלב לבד}
נב ע"א לרבנן היינו טעמאבית אולפנא ח"א עמ' לח
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר, ובמפרשתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קפה בהערה
נה ע"א כיון שעושה אדם עצמו כמדברעולת שבת בשבתו עמ' קיא
נה ע"ב כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא הפקר לכלשיעור ליום השבת עמ' רצה
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהשם אליעזר דף קח ע"ג
נה. כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהעזר מיהודה עמ' יט
נה: היה טעון פשתן והזיעפרשת דרכים (תשסה) עמ' עא
סב ע"א כל המשתמש בכתרה של תורה אין לו חלק לעוה"ב ונעקר מן העולם ק"ו מבלשצר, ומעשה בר"ט שרצו להשליכו לנהר אז אמר אוי לו לטרפון שזה הורגו וכו' אמר ר"ט אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ו
סב ע"א לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפט
סב ע"א עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפד
סב ע"א רא"ש - כל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קסו, קפד
סב ע"ב שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא אכרגא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רג
סב רב אשי הו"ל אבא זבנה לבי נוראאהל ישרים דף כא ע"ב
סב. א"ר שרא ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאתורת אברהם עמ' 360
סב. כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשבילי פנחס (תשעט) עמ' קסט
סב. למוד מאהבה, ומהרש"א ד"ה לאהבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמג)
סב. עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם וכו' ומהרש"אשבילי פנחס (תשעו) עמ' תפט
סב. עשה דברים לשם פעלם וכו' ומהרש"אשבילי פנחס (תשעט) עמ' קסח
סב. רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר ולא פיך, הא באתרא דידעי לי' הא באתרא דלא ידעי לי'צוף דבש (סופר) עמ' קל
סג. עשה דברים לשם פעלם וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רז
סג: קונם שאיני נהענה לך אם אין אתה בא ונוטל לפניךמזל שעה דרשות דף קיט ע"א
סד ע"ב ארבעה חשובים כמתים כו' ומצורעראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ב
סד: ד' חשובין כמתתורת אברהם עמ' עג
סד: דאמר קרא כי מתו כל האנשים וכו' מכאן שפותחין בנולדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נב {הרי אין למידין מקודם מתן תורה}
סד: העני נחשב כמתשבילי פנחס (תשעח) עמ' שנז
סד: מצורע חשוב כמתשבילי פנחס (תשעג) עמ' רמט
סה ע"א הגלה נבוכבדצר סנהדרין על שהתירו שבועתו של צדקיהופרשת דרכים (תשסה) עמ' שעג
סה. המודר הנאה מחבירו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו, דכתיב וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נב {הרי אין למידין מקודם מתן תורה}
סה. הנשבע לחבירו אין מתירין לו אלא בפניומזל שעה דרשות דף קנא ע"א
סו ע"א בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןשם דרך שמות עמ' רד
סו ע"א נדר שהותר מקצתו הותר כולופרשת דרכים (תשסה) עמ' קלח
סו: ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לר"י ולר"ש ר"י טעים וכו' ר"ש לא טעים (ביאור שי' ר"י ור"ש)שפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' כה (הקדמה)
עב: פירוש הרא"ש ד"ה והא לא שמיע, מידי דממילא לא שייך ביה שליחותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שה (תתד) {גוף השליח אינו נחשב כגוף המשלח}
עח: מועדי ד' צריכין קידוש בית דין, ור"ןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז {אם הכוונה לקידוש חדשים (כר"ן ורמב"ם) או לגוף המועדים}
פ ע"ב מעין של בני העיר חייהן קודמין לחיי אחרים, בהמתם ובהמת אחרים בהמתם קודמת לבהמת אחריםשיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות ג
פ: מעין של בני העיר הם ואחרים הם קודמין לאחרים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תולדות
פא דבר זה נשאל וכו' שלא ברכו בתורה תחלהקניני קדם ח"ב עמ' 193
פא מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים יוצאין מבניהם תלמידי חכמים וכו'קניני קדם ח"א עמ' 174
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשוהופרשת דרכים (תשסה) עמ' שעה
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' על שלא היו מברכין בתורה תחילהשם דרך שמות עמ' שמו
פא ע"א על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחילהשם דרך ויקרא עמ' שלז
פא ע"א על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהפנינים על התורה ומועדים עמ' רמט
פא שלא בירכו בתורה תחילהקול יהודה (ישראל) דף כז ע"א
פא. אמרו חכמים ולא פירשוה וכו' עד שפירשו הקב"ה בעצמושארית יעקב (דוויך) עמ' קסז, קצ-קצא, קצז
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו' על עזבם את תורתישבילי פנחס (תשעד) עמ' שסט
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמושבילי פנחס (תשעט) עמ' קלא
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהותורת אברהם עמ' טו
פא. דקרו לאינשי חמראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נט (א), עא (ג), קמה {חמור מורה על החומריות, היפוך האדם שהוא שכליי}
פא. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' שאין מברכים בתורה תחילהפתח עינים (ויינברגר) עמ' רנה
פא. על מה אבדה הארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ז) {גלות ישראל מן הארץ נקרא אבידת הארץ, כי עיקר הארץ לישיבה בתוכה}
פא. על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוה עד שפירשו הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהשבילי פנחס (תשעב) עמ' תג, תד
פא. על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחילהשבילי פנחס (תשעז) עמ' רט
פא. על שלא ברכו בתורה תחלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ז) {בתאוותיו מתבטל השכל ומרגיש רק לאחר כן, וכל השייכות לארץ ישראל רק מצד הראש}
פא. פירוש הרא"ש ד"ה שלא יאמרו ירושה היא לנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כו (ק) {ובמקום אחר מצינו שהתורה ירושה לנו}
פא. ר"ן - אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רמה
פא. שלא ברכו בתורהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יב, קעז-קעט, שלד-שלה, שנו, תכג, תצא
פא. שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ז) {דאסור ליהנות בלא ברכה, והראו שאין להם הנאה מדברי תורה}
פג. אם אין זר פיךאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' פג
פד ע"א כל מקום שנאמר נצים, נצבים אינם אלא דתן ואבירםקניני קדם ח"ב עמ' 93
פח ואשר יבוא אל רעהו ביערבית מועד (גטיניו) דף כג ע"ג
פט: ההוא גברא דאסר הנאתא דעלמא עליה אי נסיבמזל שעה דרשות דף קיד ע"ג
צ: תוס' ד"ה ותהא נטולה, היאך חל הנדר וכו'שם אליעזר דף עג ע"ב
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, ותו"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רג-רד
ב. ר"ן ד"ה כל כינויימועדי ה' ר"ה עמ' עא
ד ע"ב והרי חטאת יולדת וכו' משום בל תאחררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פח
ה ע"ב אביי אמר הוויין ידיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
ז ע"ב מנין שנשבעין לקיים את המצוותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מא, קיב
ח אין גהינם בעתיד לבא וכו'המדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
ח ע"א דאי בעי פטר נפשיה בק"שרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ח ע"א והלא מושבע ועומד הוארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ח ע"א נידוהו בחלום צריך י' בנ"א להתירודברי חנינא - הספדים עמ' קכג
ח ע"א נשבעין לקיים את המצוהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכא
ח ע"ב אין גיהנם לעתיד לבוא אלא הקב"ה הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בה וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' שכז, תלז
ח ע"ב לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמגולה לגאולה עמ' 268
ח ע"ב לעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהעטרת יהושע דברים עמ' רנא
ח. או בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתעמק החכמה עמ' קצד
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זהעמק החכמה עמ' רנב
ח: אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ייטב פנים ח"א דף קפד, קפו, ח"ב עמ' לט
ח: חרגא דיומא מסיייטב פנים ח"ב דף ל
ט טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר"מייטב פנים ח"א דף קטו
ט ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצג
ט ע"א כנדרי רשעים וכו' כנדרי כשרים לא אמר כלוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לט, קטז
ט ע"ב מה ראית להשחית שערך זה הנאהאפסי ארץ (תשנט) עמ' ריז
ט ע"ב מה ראית להשחית שערך זה הנאהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 358
ט ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' סח
ט ע"ב מעשה בנזיר שבא מן הדרום והוא יפה עיניםאמרי יצחק בראשית עמ' קכא הערה י
ט ע"ב ר"ן ומאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לז הערה כג
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותעיוני פרשה במדבר עמ' 118
ט ע"ב שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזירותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לז
ט: הלכתי למלאות מים וכו' נסתכלתי בבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני וכו'ייטב פנים ח"ב דף יב
ט: תוס' ד"ה כהלל דכשהם מתנד' בשום צד בעזרה, גם חוץ לעזרה נמי תפיס שפיר הנדבה בל' זהייטב פנים ח"א דף קטז/קעז
ט: תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר אלא פעם אחד וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תקסט, תרסח
י ע"א חטאת בנזיר על שצעיר עצמו מן הייןעיוני הפטרה ח"א עמ' 100
י ע"א תוס' ד"ה אדםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריג
י ע"א תני נודב ומקייםיפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה שאינו נודר {קשה האיך אוקמיה ר' מאיר לקרא דנדרו ושלמו}
י תוס' ד"ה אדם [מביא כבשתו] מדנקט ל' נקיבה אלמא דבשלמים אייריייטב פנים ח"א דף קטז/קעז
י. תוס' ד"ה אדם מעילה ליכא (בשלמים) איסורא דאוריי' מיהא איכאייטב פנים ח"א דף קטז/קעז
י. תוס' ד"ה נדבה ה"מ לשנויי כדלעיל אלא ניחא ליה לאתויי כר"י גופיהייטב פנים ח"א דף קטז/קעז
י: לא יאמר אדם לה' עולה וכו'ייטב פנים ח"ב דף קפה
יג ע"א בדבר הנדוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לה עמ' 9
טו: הנאת תשמישך עלימועדי ה' ר"ה עמ' סב
טו: ר"ן ד"ה ולעניןמועדי ה' ר"ה עמ' רפה
טו: רש"י ד"ה נדבה אתי בהו לידי תקלה כו' אבל בבל תאה' לא כו' בי גזא דרחמ' אית,ייטב פנים ח"א דף קטו/קעו
טז ע"א הנשבע שלא ישן ג' ימיםאמרי יצחק בראשית עמ' רד
טז: הנאת סוכה עלימועדי ה' ר"ה עמ' פג
טז: ר"ן ד"ה אמר רבאמועדי ה' ר"ה עמ' עו
יט המקדיש את חייתו ובהמתו וכו' אם הקדיש את הכוי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יח ע"ב
יט ספק נדרים להחמירמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יז ע"א
יט ע"ב לא נתנה נזירות אלא להפלאהעיוני פרשה במדבר עמ' 50
כ ע"א בעבור תהיה יראתי על פניכם זו בושהאמרי יצחק בראשית עמ' שנה
כ ע"א ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זה הבושהבית אברהם (שטיינר) עמ' נב
כ ע"א זו הבושהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פח
כ: על פניכם זו הבושהמועדי ה' ר"ה עמ' רנט
כ: ר"א היה דומה כאילו כפאו שדמאור ושמש (תשסט) עמ' קעז
כא ע"ב ההוא דאתה לקמיה דר"ה אמר ליה לבך עליך וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ג
כא: כל הכועס כל מיני גהנום שולטים בודברי יונה ח"ב עמ' קט
כא: פותחין בחרטהמועדי ה' ר"ה עמ' קעג
כב מכדי ונתתי לך שם לב רגז בבבל כתיבהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
כב ע"א הנודר כאילו בנה במהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לט, קיב, קטז
כב ע"א ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפח
כב ע"א כאילו בנה במהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפא
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכח
כב ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמשלם נדרו כאילו הקריב עליהעטרת יהושע דברים עמ' מט
כב ע"א עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' קם חד שחטיה לחבריה וכו' תמה רבי יוחנן מכדי כתיב 'ונתן ד' לך שם לב רגז' בבבל כתיבשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 406
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עט
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 439
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו אמרי יצחק בראשית עמ' קע
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיח, קעט
כב ע"ב כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ע, קעד
כב ע"ב כל הכועס כו' משכח תלמודואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפד הערה סה
כב קם שחטי' לחברי' וכו' ימות עבדי וכו'המדרש והמעשה פ' קדושים
כב. טוב שלא תידורפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' יד
כב. כל הכועס כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תסה
כב: אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם רק תורה שבכתב וספר יהושע בלבדמאור ושמש (תשסט) עמ' תק
כג תוס' בשם ר"ת שמכוונים בכל נדרי להתיר נדרים וכו' שעברו עליהםייטב פנים ח"א דף פד
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא מינךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפ
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא ממך, ולא מתהנית מינאיהסתרים באסתר עמ' 258
כד ע"א לאו כלבא אנא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלח
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנית לך ואת לא מהנית לי לאו כלבא אנא דמהנינא מינך כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמב
כד ר"ן בשם הרשב"אבית אברהם (חנניה) עמ' רלח
כד. לאו מלכא אנא דמהניגא לך ואת לא וכו'ייטב פנים ח"ב דף עא
כה ע"א כל הכופר בה [בע"ז] כאילו מודה בכל התורהעיוני פרשה במדבר עמ' 100
כה ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קטז
כה ע"ב נדר שהותר מקצתו הותר כלומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ד
כה ע"ב נדרי שגגות מותריםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סו ע"א
כה. שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קב אות א
כו ע"א נדר שהותר מקצתו הותר כולואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעה הערה ז
כח. דינא דמלכותא דינאמאור ושמש (תשסט) עמ' תרפה, תשמט, תתקנ
ל ע"ב יורדי הים אין דעתם מתיישבת עד שיצאו ליבשהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרנא
ל: תוס' ד"ה ולאביי ה"ג ה"מ לאקשויי אמתני' דכ"ש דקתני פטור מן התשלומין כיייטב פנים ח"ב דף פב
לא מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הכותים כו' גדולה היא המילה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפט
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחק אמרי יצחק בראשית עמ' קנח הערה א
לא ע"א התהלך לפני והיה תמים במילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיז
לא ע"א והאיכא ישמעאל כי ביצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פז-פט
לא ע"א והאיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכו
לא ע"ב גדולה מילה שכל שעשה משה לא עמד לו כשנתרשל על המילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' מב
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ותוס' ד"ה שנכרתואמרי יצחק בראשית עמ' פא
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנד הערה ט, הערה יב, עמ' שנה הערה יז
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז
לא ע"ב גדולה מילה, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסז, רסח
לא ע"ב ואסור במולי עכו"םרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה
לא ע"ב מלא שעה, ור"ן ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צב-צג
לא ע"ב קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים, שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 142
לא ע"ב שנתעסק במלון תחילהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צג
לא. ביצחק ולא כל יצחקמאור ושמש (תשסט) עמ' קיד
לא. ביצחק יקרא לך זרע כו' ולא בכל יצחקייטב פנים ח"ב דף קמב
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא בישמעאלילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' כג
לא. תוס' ד"ה שעקירה (בענין אי אמריגן הגבהה צורך ניסוך הוא)ייטב פנים ח"ב דף פב
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא נברא העולםדברי חנינא - הספדים עמ' קפד
לא: הנודר ממולים מותר בערלי ישראלעמק החכמה עמ' נב
לא: עכו"ם שמל נקרא ערלדברי חנינא - הספדים עמ' קפ
לב ע"א אין מזל לישראלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שא הערה מט
לב ע"א אין קיום לעולם בלי תלמוד תורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תיב הערה עה
לב ע"א אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנו
לב ע"א אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רמה הערה כח
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 125 ,152 ,156 ,258 ,350 ,400
לב ע"א בן מח שנה הכיר את בוראורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נה ס"ע 10
לב ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' יא
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז, קיז
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגר כל המצותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כו ס"א
לב ע"א גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיים העולםדברי חנינא - הספדים עמ' קפד
לב ע"א מפני מה נענש א"א כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רעג
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינואגרת על הבטחון (תשע) עמ' קעב
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינואמרי יצחק בראשית עמ' סה הערה י, עמ' ע, עו
לב ע"א מפני מה נענש אברהם אבינומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קח
לב ע"א מפני מה נענש אברהם וכו' שהפריז על מדותיואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' סז, סח הערה כ, עמ' סט הערה כז
לב ע"א מפני מה נענש אברהםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקטז
לב ע"א על שאמר במה אדע כי אירשנה נשתעבדו בניו ת' שנהאמרי יצחק בראשית עמ' קלז הערה א
לב ע"א רש"י א"ר אסיאמרי יצחק בראשית עמ' אב (?) הערה כה
לב ע"א שרבותינו חשבו זאת לחטא למלכי צדק שהקדים ברכת העבד לברכת רבואפסי ארץ (תשנט) עמ' צז
לב ע"ב בקש הקב"ה להוציא כהונה משםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פא, קצב
לב ע"ב בקש הקב"ה להוציאה כהונה משםעיוני הפטרה ח"א עמ' 50
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפג
לב ע"ב מיד נתנה לאברהםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צז
לב ע"ב עיר קטנה וגו' קאי איצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכד
לב. אברהם אבינו בן ג' שנים הכיר בוראומאור ושמש (תשסט) עמ' תתצט
לב. ויוצא אותו החוצה כו' צא מאיצטגנינות וכו'ייטב פנים ח"א דף רכג
לב. חניכיו ילידי ביתו שי"ח וכו' אליעזר כנגד כולייטב פנים ח"א דף קפד
לב. לא נקרא [אבר'] תמים אלא ע"ש המילייטב פנים ח"ב דף קסג
לב. מפני מה נענש אברהם ומהרש"אעמק החכמה עמ' פא, רמ
לב. תניא וכו' ולא נקרא תמים אלא ע"ש המילהעמק החכמה עמ' ו
לב: בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםייטב פנים ח"א דף קלב, קעה
לב: מאי דכתיב עיר קטנה וכו' זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'ייטב פנים ח"א דף קנ, קנה, רכז, ח"ב עמ' כו
לב: נאום ה' לאדוני שב לימיני וכו' על דברתי מלכי צדקמאור ושמש (תשסט) עמ' פה, תתקעו
לב: עיר קטנה זו הגוף וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כט אות ב
לב: עיר קטנה רומז על גוף האדםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשצט, תת
לה: לתקוני שדרתיךמועדי ה' ר"ה עמ' ערה
לה: מלמדו מדרש והלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקראייטב פנים ח"א דף קכג
לז ע"א שום שכל אלו הפסוקיםדברי חנינא - הספדים עמ' עב
לז. ר"ן ד"ה ורבי יוחנןמועדי ה' ר"ה עמ' עד
לח ע"א אי שירה לחוד מאי עדות איכאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומגולה לגאולה עמ' 210
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 152 ,156 ,204 ,228 ,354
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור, עשיר וחכם ועניועיוני הפטרה ח"ב עמ' 426
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנב
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו, ורא"שרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיג
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתתו טלט על גבור ועשיר וחכם ועניורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קט סט"ז
לח ע"א אלא על גבוה ועשיר וכו' ממשהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תטו
לח ע"א בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפב
לח ע"א בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לט, עא
לח ע"א השראת נבואה על עשירפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סד
לח ע"א לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לח
לח ע"א מתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה לבדו והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראלאפסי ארץ (תשנט) עמ' תמ, תתיט
לח ע"א פסולתן שלך יהא ומשם נתעשר משהעטרת יהושע דברים עמ' י
לח ע"א פסל לך פסולתן שלךאפסי ארץ (תשנט) עמ' תצח, תקמה, תרעט
לח ע"ב המדיר בנו לתתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קה הערה פט
לח. בתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כו אות ח
לח. נ' שערי בינה הן וכולן נתגלו למשה חוץ משער הנ'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרי, תריג, תרנד
לח. שמשה היה למד תורה ושכח עד שנתנה לו במתנהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מז אות ז
לח: גדול הנאמר בשמואל יותר מבמשהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצ
לט ע"ב ביקור חולים אין לה שיעוראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תק
לט ע"ב מאי דכתיב שמש וירח עמד זבולה וגו' מלמד שעלו שמש וירח וכו' ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין וכו' א"ל בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרפז
לט ע"ב שיטה מקובצתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שכ הערה ט
לט תורה קדמה לכסה"כהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
לט. ר"ן - ז' דברים קדמו לעולם במחשבה בכורי אביב (ביק) בראשית אות טז-יז {קושיה מפסחים נ"ד; תמי' על המפרש שפי' על גיהנם קודם שנברא העולם איזה יום שיש לו אתמול ולא שלשום; וההיא דרשא בשני היא בב"ר פ"ד; השגה על תי"ט אבות פ"ה מ"ו שנעלם ממנו גמ' דנדרים והביא רק מחלק ונפל בדחוקים; ישוב קו' מהרש"א אמאי לא פריך הש"ס אילימא למיברי פיתחא הא פי הארץ ביה"ש נברא}
מ ע"א בנין נערים סתירהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלב
מ ע"א שכינה למעלה ממראשותיו של חולהאמרי יצחק בראשית עמ' שסה
מ. אין עני אלא מדעתמאור ושמש (תשסט) עמ' רלו
מא ע"א דדא קני מה חסרנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רלב
מא ע"ב בר"ןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נט הערה עג
מא. אין החולה עולה מחליו עד שמוחלין לו על כל עוונותיודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כה אות ה
מא. אין עני אלא בדעהייטב פנים ח"ב דף קכז
מא. מי שאין לו בנים חשוב כמתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ח אות י
מד ע"א שדה זו מופקרת ליום אחדרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסח
מד: אם הקדים תפילה של ראש לשל יד עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתג
מו. האומר להכירו קונם לביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותרדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מא אות ב
מח ע"א כגון הר הבית והעזרותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכה
מח רבנו אברהם מן ההר, ל"ש מצוות לאו להינות נתנו במצות ת"תגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שפז
נ ע"א אחרי כ"ד שנה בא ר"ע עם כ"ד אלף תלמידיםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תטז
נ ע"ב אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקפא
נ ע"ב ומן קטיעא בר שלוםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנט ס"ו
נ: יומא דמחייך רבי אתיא פורענוחאדברי חנינא - הספדים עמ' עז
נד ע"א ירק ודלועין שליח מימלך וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יד עמ' 24
נה כיון שעושה אדם עצמו כמדבר וכו'המדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
נה ע"א אדם העושה עצמו כמדברמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קט
נה ע"א איקפד רב יוסף וכו', הקב"ה מגביהו וכו', ור"ן ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנה
נה ע"א כיון שאדם עושה עצמו כמדברמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמז
נה ע"א כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לז
נו ע"ב יכול ילך לביתו ויסגיר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קד
נח ע"א מי שעושה עצמו כמדבר זוכה לתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קכח
נט. והרי תרומה דאי בעי מיתשל עלה ובטלי ברוב כו' בתרומה ביד כהןייטב פנים ח"א דף קטו, קכו
ס פלוגתא דר"מ ור"י אי מעייל איניש נפשיה לספיקאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף טז ע"ד
סא פלוגתא דר"י ורבנן אי יובל עולה לכאן ולכאןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ג
סב ע"א אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נב
סב ע"א הצטער ר' טרפון על שהשתמש בכתרה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לא, מג
סב ע"א ודבר בהם לשמםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קסז
סב ע"א עשה דברים לשם פעלםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צד
סב. אקרא בשביל שיקראוני רבידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פב אות טז, סי' קי אות כג
סב. בלשאצר שתה בבלי המקדשמועדי ה' חנוכה-פורים עמ' ו
סד ע"ב ארבעה חשובין כמת עני, מצורע, סומא ומי שאין לו בניםעיוני הפטרה ח"א עמ' 169, 109
סד ע"ב כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 546
סד ע"ב ד' חשובין כמת מצורע אין לו בנים סומא וענירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מ עמ' 6 ואילך {לגריעותא}, עמ' 9 ואילך {למעליותא}
סד ע"ב ד' חשובים כמתמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נג ע"ב
סד ע"ב כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתאמרי יצחק בראשית עמ' קסג
סד ע"ב מצורע חשוב כמתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 637
סד ע"ב עני חשוב כמתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תטו
סד ע"ב עני חשוב כמתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תצ
סד: ארבעה חשובים כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו מיםייטב פנים ח"א דף כד
סד: ג' חשובים כמתיםמאור ושמש (תשסט) עמ' קמט
סה ע"א יש דברים שהם כנולד וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סו ע"א
סה ע"ב אמרו לו בפניו וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיז, קיח
סה ע"ב המדיר את חבירו עובר על ואהבת לרעך כמוךאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תכה הערה קז
סו ע"א בנות ישר' לר' ישמאל בכןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פב ע"ד
סו ע"א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדברי חנינא - הספדים עמ' רי
סו ע"א פותחין בימים טובים נדר שהותר מקצתו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ד
סו ע"א פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ד
סו ע"א קונם יין שאיני טועם וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סו ע"ג
סו ע"ב הוה יתיב בן בוטה אבבא וכו' המקום יוציא ממך ב' בנים כבבא בן בוטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' מה
סח ע"א נפק"מ מדרח ממדין זיתין, ור"ןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לח
עב ע"ב רא"ש, במידי דליכא עשיה כמו שמיעה לא אמדנן שלוחו של אדם כמותוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכז
עב: והא לא שמיע ליה וברא"שמועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קכז, קלא
עב: רא"ש ד"ה והא לא שמיעא ליהמועדי ה' ר"ה עמ' קטז
עד ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדרים וכו' הלכה אצל חכם וכו' ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סז ע"א
עז ע"ב לפי שמגרה יצה"ר בעצמו ואומרים לו לא דייך במה שאסרה תורהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' מ
עז ע"ב נודר נקרא חוטאפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפא
עח ע"א חלק משה כבוד לנשיאיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריז
עח ע"א יחיד מומחה מתיר נדרפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפה
פ אם ארחץ ואם לא ארחץ פלוגתא אי ניוול דחד יומא הוי ניוולמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לה ע"ב
פ"ג פירוש המשניות לרמב"םאמרי יצחק בראשית עמ' פא הערה נח
פא לא יחל דברו מכאן לחכם שאין מפר לעצמומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ג
פא ע"א אמר רב, לומר שאין מברכין בתורה תחילהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 707
פא ע"א דבר זה נשאל וכו' שאין מברכין בתורה תחלהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 58
פא ע"א הזהרו בבני ענייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכו
פא ע"א הזהרו בבני ענייםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רלו, רלז
פא ע"א לא חרבה ירושלים אלא על שלא בירכו בתורה תחילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קס הערה לא
פא ע"א מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תפא הערה ב
פא ע"א מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן דקראו לאינשי חמרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לח
פא ע"א על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לנביאים וחכמים וכו' עד שאמר הקב"ה על שלא ברכו בתורה תחלהאפסי ארץ (תשנט) עמ' עו
פא ע"א על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלהמגולה לגאולה עמ' 169
פא ע"א ר"ן - ודאי היו עוסקין בתורה וכו' שלא הייתה התורה חשובהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 708
פא ע"א ר"ןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רכד הערה יז
פא ע"א שאין מכרכין בתורה תחלהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כח, מח, קצג
פא ע"ב שלא בירכו בתורה תחילה ור"ןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' שא
פא על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסא
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשהועמק החכמה עמ' קצג
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וגו' על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מג אות א, סי' מו אות א, סי' מט אות ב, סי' נ אות יג
פא. הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהייטב פנים ח"א דף ז
פא. החורבן בא על עזבם את תורתידברי יונה ח"ב עמ' צ
פא. על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהברית אברהם (אמריליו) דף סח ע"ב
פא: באשה שאמרה קונם שאיני משמשך אין הנדר חלדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נב אות ג
פא: על מה אבדה הארץ וכו' שלא בירכו בתורה תחילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מט, נב, קכ, רכט
פא: תלמיד חכם אין מפר נדרי עצמוייטב פנים ח"א דף ק
פד ע"ב מעשר עני המתחלק וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסב
צ: טמאה אני לךמועדי ה' ר"ה עמ' קנד
ב. כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כו
ז: עני חשוב כמת ח'"ד עמ' כ
ח ע"ב האי חירגא דיומא לא שמיהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' שצב
ח ע"ב לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בהבצור ירום ח"ו עמ' קכז הערה 30
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה או מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכג
ח: לעת"ל הקב"ה מוציא חמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשלב
ח: צדיקים מתרפאין בה וכו' ורשעים נדונין בה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' צה
ט ע"ב א"ר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו' פ"א בא נזיר מן הדרום וכו' העבודה שאגלחך לשמים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תטו, תצט
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תיט
ט: אמרו על שמעון הצדיק וכו'בן יאיר דף קל ע"ב
ט: וכשהן טמאין וכו' מתחרטים בהןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תמו
י. וכי באיזו נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן הייןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רלז
י. חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' ו
י. נזיר שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכא
יג: טומאת שמשוןפני מלך במדבר עמ' נב
כ ע"א מי שאין לו בושת פנים - בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבצור ירום ח"ב עמ' קכח הערה 28
כ ע"א מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאבצור ירום ח"ג עמ' רמב הערה 36
כ ע"ב וברותי מכם המורדים והפושעים בי - אמר רבי לוי, אלו בני תשע מדותבצור ירום ח"ג עמ' רנב הערה 44
כ ע"ב מגלה טפח ומכסה טפח, ודומה עליו כמי שכפאו שדבצור ירום ח"ד עמ' קיח הערה 10
כ ע"ב ר"א נדמה לו כאילו כפאו שדמאור ושמש (תשנב) עמ' קא
כ. הנודר באילו בנה במהפני מלך במדבר עמ' י
כ. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיד, ח"ג עמ' לד
כ: ודומה כמי שכפאו שדבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקעז
כ: ודומה כמי שכפאו שדבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שלג, תסו
כ: מאן מלאכי השרת רבנןשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קכה
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליו קרבןמאור ושמש (תשנב) עמ' תצט
כב ע"א עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה, קם חד שחטיה לחבריה וכו'בצור ירום ח"ב עמ' רה
כב ע"א עולא במסקיה לא"ישמחה לאיש (שונשול) דף יד ע"ב
כב ע"ב אלמלא זכו ישראל לא ניתן להם רק תושב"כ וספר יהושע בלבדמאור ושמש (תשנב) עמ' שנו
כב ע"ב כל הכועס חכמתו מסתלקת וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שכז
כב. שם לב רגזפני מלך במדבר עמ' שט
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורה ודעת תשסח עמ' שו
כג: כל הכועס אפילו שכינה אינהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עג
כה ע"א כרת משה ברית עם ישראל על התורה וכו'משען המים דף כט ע"ב-ע"ג
כה ע"ב נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי שלום (הלברשטם) עמ' ע
כה. ולא, והא ההוא חויא דהוה בשני שבור מלכא, רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהוןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסז
כח. דינא דמלכותא דינאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנה
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקמאור ושמש (תשנב) עמ' נז
לא ע"א לכהן הגדול הי' תספורת מיוחדת שהי' מסתפר בה, והיתה נקראת תספורת לולייניתהדרש והעיון ויקרא מאמר רלח
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתותבצור ירום ח"ד עמ' צד
לא ע"ב קונם שאני נהנה מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםבצור ירום ח"ד עמ' צז הערה 24
לא. ביצחק ולא כל יצחקבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקסד, תקסז, תקפג
לא. ביצחק ולא כל יצחקתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיב
לא. הנודר מזרע אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תפד, תפז, תקג
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע - ולא כל יצחקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ש
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתורה ודעת תשסח עמ' לד
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקדבר המלוכה סי' ק
לא: גדולה מילה שאלמלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תח
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, שנאמר "עקב אשר שמע אברהם בקולי", חושבניה מאה ושבעין ותריןבצור ירום ח"ה עמ' קכו
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איבריםבצור ירום ח"ב עמ' לט הערה 65
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איברים, והוסיף לו ממשלה על שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייהבצור ירום ח"ט עמ' קנד הערה 3
לב ע"ב בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איבריםבצור ירום ח"ד עמ' רח הערה 1
לב ע"ב החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים 'החכמה' - זו תשובה ומעשים טובים, 'מעשרה שליטים, - שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים וראש הגויה ופהבצור ירום ח"ט עמ' צ הערה 32
לב ע"ב ס"מ הוא השטן כי השטן בגימט' שס"ד כו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קסח
לב ע"ב עיר קטנה - זה הגוף, ואנשים בה מעט - אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה - זה יצר הרע וכו'בצור ירום ח"ה עמ' ח, קכא
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה - זה הגוף, ואנשים בה מעט - אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה - זה יצר הרע וכו'בצור ירום ח"ד עמ' קנה הערה 18, עמ' רעט
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האיברים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תר
לב ע"ב על דברתי מלכי צדק וכו' אלא מפני שהקדים ברכת עבד לברכת רבו ניטלה הכהונה משםמאור ושמש (תשנב) עמ' לז, תשמט
לב. אברהם אבינו הכיר את בוראותורה ודעת תשסח עמ' שב
לב. אליעזר עבד אברהם הלך לבדו ללחום נגד המלכיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רנז
לב. אם לא בריתי יומם ולילהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' תג
לב: בן ג' שנים הכיר בוראובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רפח
לב: בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלא, תקא
לב: בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שפג
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תיג, תנ
לב: כתיב אברם וכתיב אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' פח, רפב
לב: מיד נתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליךתורה ודעת תשסח עמ' י
לב: על דיבורו של מלכי צרקבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעט
לה: הני כהני שלוחי דרחמנא נינהומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' א
לז מלמדו מדרש והלכות אבל לא ילמדנו מקראבן יאיר דף קע ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה אלאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' פט
לח. בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלט
לח. ומשה נהג בה טובת עיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנח
לח. ומשה נהג בה טובת עיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעא, רס
לח. חמישים שערי בינה נבראובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קח, רס
לח. חמישים שערי בינה נבראובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תנה
לח. חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' יט
לח. לא העשיר אלא מפסולתן של לוחותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שט
לח. מפסולת של לוחות התעשר משהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' יט, שח
מ. לא ליסעור איניש קציראבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיז
מ. רבי החייתניבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיב
מא ע"א אין עני אלא בדעהבצור ירום ח"ח עמ' ו
מא ע"א אמר אביי נקטינן, אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה - כולא ביה, דלא דא ביה - מה ביה וכו'בצור ירום ח"ט עמ' צו הערה 40
מא. אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו עוונותיושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קפא
מא. אין עני אלא בדעתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שעג
מא. דעת קנית מה חסרתאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' לא
מה ע"ב רש"י ד"ה השותפיםבריכות מים דף לד ע"א-ע"ב
מט ע"ב רבה בר רב הונא אשבחיה לרב הונא דקאכיל דייסא באצבעתיהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרסט
מט: עד מתי אתה מאכילני וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנג
נ ע"א בסיתוא הוה גנו בי תיבנא, הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה אמד לה, אי הואי לי, רמינא ליך ירושלים דדהבאבצור ירום ח"ד עמ' רנו הערה 21
נ ע"ב יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאבצור ירום ח"ג עמ' קיח הערה 17
נ: יומא דמחייך רבי אתי פורענות לעולםשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' פה
נא: דג ודגהפני מלך במדבר עמ' צב
נה ע"א וממדבר מתנה אם עושה א"ע הפקר כמדבר ניתנה לו תורה במתנהמאור ושמש (תשנב) עמ' שפה, תסג
נז ע"ב רש"י ד"ה העלה בידו כו'בריכות מים דף מח ע"ב
נז תוס' ד"ה אמר להן שביעית כו'בריכות מים דף מח ע"ב-ע"ג
נז תוס' ד"ה ונטעו בשמיני כו'בריכות מים דף מח ע"ב-ע"ג
נז תוס' ד"ה כל דבר כו'בריכות מים דף מח ע"ב-ע"ג
סא: יובל אינו עולה למנין שבוע וכו' יובל עולה למנין שבועתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלא
סב ע"א לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאבצור ירום ח"ב עמ' קטז
סב ע"א צורבא מרבנן שרי למימר צורבא מרבנן אנא באתרא דלא ידעי ליהמכתם לדוד משלי עמ' קסה
סב ע"א רבי טרפון הצטער במשך כל ימיו על כך שהשתמש בכתרה של תורהבצור ירום ח"ט עמ' ריד
סב ע"א שלא יאמר אדם, אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבואבצור ירום ח"ד עמ' כו
סב. עבוד מאהבה ועבוד מיראה וסוף הכבוד לבאאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' סא
סב. עשה דברים לשם פעלםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעו
סג. קונם יין שאיני טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שנג
סג. תניא אדר הראשון כותב אךך הראשון, אדר שני כותב אדר סתם וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' שנד
סג: שמא תאמר הריני לומד תורה בשביל שאהיה עשירשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קנא
סד ע"א ג' חשובים כמתים עני וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' פג
סד ע"ב עני חשוב כמתמכתם לדוד משלי עמ' קכ
סד: כי מתי שירדו מנכסיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' סט
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רטו
סד: עני חשוב כמתבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רכג
סו ע"א וכשמת ר"י יש היו בנות ישראל נושאות כו' תנא שן תותבת כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ע ע"ב
סו: בן בבל שעלה לארץ ישראל ונשא אשה וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תיט
ע. מפר בבגרפני מלך במדבר עמ' רעט
פא יזל מים מדליו הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאברהם אנכי ח"א דף קמב ע"ד
פא ע"א דבר זה נשאל לחכמיםאשד הנחלים (נחמולי) דף סג ע"א, עד ע"א
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה - לכן כדאי ללמוד מהרבי מליובאוויטש שהיה אוהב את כולם ומקרב את כולם, מי שבא - ברוך הבא, כל אחד שבא אליו, התקבל במאור פנים ויצא ממנו שמח וטוב לבבצור ירום ח"ח עמ' קסו
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תפג
פא ע"א הזהרו בבני עניים, שמהן תצא תורהבצור ירום ח"ט עמ' רכח
פא ע"א על שלא בירכו בתורה תחילה, ור"ן בשם רבינו יונה שלא החשיבוהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קכ, רלב, שסא, תיא
פא על שלא ברכו בתורה תחילהשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יד ע"א
פא. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ומלאכי השרת ולא פירשוהושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקנג, תרט
פא. הגלות הי' בעון ביטול תורהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רסב
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' עב
פא. כביסתן קודמתפני מלך במדבר עמ' שב
פא. שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רצב
פא. שלא ברכו בחורה תחילהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סד
צא: אם איתא דעביד איסוראבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לט
ב: רש"י נדרים סייג לפרישותהאיר ממזרח - אבות עמ' קמד
ד ע"א אמר רב אשי הואיל וכן נזיר שטימא וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 76
ה ע"א מודר אני לך שניהם אסוריםאמרי מרדכי עמ' צ
ז ע"א את"ל יש זימון וכו' תיבעי ליה וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 48
ז ע"ב עניות כמיתהבאר בשדה עמ' סה
ז שמש צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונים בהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קמד
ז. בפיך זו צדקהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכד
ז: אין גיהנם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונים בהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רכז
ז: מר זוטרא חסידאהאיר ממזרח - אבות עמ' יב
ח ע"א א"ל רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דלישרי וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 84
ח ע"א דאי בעי פטר נפשיה בק"שבתורתו יהגה ח"א עמ' שמה, שמו, שס, תל
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קנ
ח ע"א נדר גדול נדר לאלוקי ישראלבתורתו יהגה ח"א עמ' שמז
ח ע"א נידוהו בחלוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעח
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רי
ח ע"ב חרגא דיומא מיתסיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצא
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' והלא מושבע ועומד מהר סיני הואדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קג
ח. נדרי זריזין - לחיזוק המצוהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ע
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסו
ח: לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קכב
ט ע"ב דתניא אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 485
י ע"א דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכג
י ע"א האומר לחולין שאוכל לך וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 315
י ע"א היו מתאוים להביא קרבן חטאתבתורתו יהגה ח"א עמ' קעו
י ע"ב איבעיא להו מיפחזנא מאי וכו' א"ל רבינא לרב אשי וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 568
י ע"ב וברא"ש לא יאמר אדם לה' עולה אלא עולה לה'אמרי מרדכי עמ' שנז
י ע"ב לא יאמר אדם לה' עולה, לה' מנחה, לה' חטאת לה' שלמיםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות נא
י. כל היושב בתענית נקרא חוטאדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רנט
י. נזיר חוטא הוא שציער עצמו מהייןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצו
י. נזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מהייןדרושי מהר"ם בריסק עמ' רלא
יא ע"ב אי דקאמר בהדין לישנא וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 48
יב ע"א אמר רבא ת"ש נותר ופיגול וכו' א"ל רב הונא בריה דרב נתן וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 517 הערה קמב
יג ע"א הקרבן כקרבן שאוכל לך וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 315
טו הנודר שלא ישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתראהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רלז
טו. נודר שלא יישן ג' ימיםהאיר ממזרח משלי עמ' עח
טו: קונם שאני משמשךהאיר ממזרח משלי עמ' רפג
יח ע"ב והתנן ספק נזירות להקל אמר ר' זירא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 389
יט ע"א אין נזירות אלא בהפלאהאמרי מרדכי עמ' קנ
יט ע"ב דתניא ר' יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 865
כ ע"א הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' מד
כ ע"ב ארבעה נדרים התירו חכמים וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 208, 276
כ ע"ב בני תשע מידות אינן נגאליןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 113 עמ' לה
כ ע"ב מכאן אמר רבי אל ישתה אדם מכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבית אולפנא ח"ב עמ' קכג
כ. בעבור תהי, יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ר, שד, שמ
כ. למען תהיה יראתו על פניכם זו הבושהבנאות דשא (לייפר) עמ' קד
כ. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ר, רנג
כ: מאן מלאכי השרת רבנןאמרי משה (פודהורצר) עמ' פו
כ: שולחן ערכתי לפניובני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שיז
כא ע"ב או דילמא דוקא קאמר והוי נידרא תיבעידורות ראשונים כרך ו עמ' 48
כא ע"ב אמר רב יהודה אמר רב אסי ארבעה נדרים וכו' כי אמריתיה קמי דשמואלדורות ראשונים כרך ה עמ' 234
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרי מרדכי עמ' כה
כב ע"א הנודד כאילו בנה במהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 30 עמ' כו
כב ע"א רב כהנא מתני לה להא שמעתא בהדין לישנאדורות ראשונים כרך ו עמ' 48
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראלבתורתו יהגה ח"ב עמ' שעז
כב ע"ב אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלאבתורתו יהגה ח"א עמ' קכז
כב ע"ב עברינן ירדנאבתורתו יהגה ח"ב עמ' תמט
כב. ונתן דר לך שם לב רגזהאיר ממזרח - יהושע עמ' ס
כב. יש בוטה כמדקרות חרבהאיר ממזרח משלי עמ' קצ
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בובינת יששכר (תשמח) עמ' צא
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח
כב: ההוא שעתא לא עברינן ירדנאהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיט
כג ע"א והתניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו וכו' ועלתה לרגל וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 46 הערה יט
כד. לא כלבא אנאהאיר ממזרח - אבות עמ' מה
כה ע"א ככופר בכל התורהבאר בשדה עמ' תפ
כה ע"א קניא דרבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיח
כה. נשבעו על דעת הקב"ה ועל דעת משהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פט
כו ע"ב א"ל רבא לרבה ולר' עקיבא וכו' הי דין ראשוןדורות ראשונים כרך ו עמ' 48
כו. אין ופרע ליה בית השחיטההאיר ממזרח משלי עמ' ריז
כז ע"א נדרי אונסין הדירו חבירו וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 208
כז ע"ב בש"א בכל נודרין וכו' וב"ה אומריםדורות ראשונים כרך א עמ' 208
כז: נודרין להרגין ולמוכסין שהוא תרומה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצו
כח ע"א וריב"ח לא ניתנה תור' אלא למשהאמר יצחק דף ט ע"א
כח ע"א ר"ן - אין דינא דמלכותא בא"יאמרי מרדכי עמ' קצט
כח. באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםדרך השער (תשנו) עמ' ד
כח. באומר יאסרו פירות העולם עלי אם אינן של בית המלך כיון דאמר יאסרו איתסרו עליה כל פירי עלמא באומר היום אי דאמר היום לא מקבל מיניה מוכס באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתם ואף על גב דסבירא לן דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שאניבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמה
כח. דינא דמלכותא דינאאמירה נעימה (בלוך) עמ' נח
ל ע"א לרואי השמש ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שו
לא ע"א הנודר מזרע אברהםבאר בשדה עמ' תקמח
לא ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעובתורתו יהגה ח"א עמ' 38-39
לא ע"ב גדולה המילה שע"י הקרא א"א תמיםאמרי מרדכי עמ' כ
לא ע"ב גדולה מילה שדוחה אה"שחסד ומשפט דף קסח ע"א
לא ע"ב גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוותבתורתו יהגה ח"א עמ' שסה
לא. האומר קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראלאמרי משה (פודהורצר) עמ' כז, פח
לא: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ותוי"טדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פט
לא: גדולה מילה שרוחה את הנגעיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לא
לא: הנודר ממולים אסור בערלי ישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' לג
לא: הנודר ממולים מותר במולי עכו"םאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כה, כח, לג
לא: הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנט
לא: כל הגוים ערליםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעז, רכו
לא: קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסז
לב אברהם בן שלש הכיר את בוראואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קטז
לב גדולה מילה שלולי מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קע
לב ע"א אר"א מ"מ נענש א"א ונשתעבדו בניוחסד ומשפט דף תד ע"ב
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב'יה לאברהם אבינו התהלך לפנ"י והיה תמים אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונה, כיון שאמד לו ואתנה בדיתי ביני ובינך נתקררה דעתודברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' לד ד"ה ובזה אפשר
לב ע"א גדולה מילה ששקולהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ג
לב ע"א כל המנחש לא נחשאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' יב
לב ע"א שאלמלא מילהבאר בשדה עמ' קה
לב ע"א שהוריקן בתורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שנח
לב. בשביל שאמר אברהם במה אדע נשתעבדו בניו למצרים רד"ו שניםאמירה נעימה (בלוך) עמ' טו
לב. גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו', גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
לב. הוריקן בזהבהאיר ממזרח משלי עמ' לח
לב. ור' יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, קיד, קטז
לב. לחימה הרגוהאיר ממזרח משלי עמ' שיז
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגריא בת"חדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, קיד
לב. משה הרגו לחימההאיר ממזרח - סליחות עמ' קנג
לב. שמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע בי אירשנה ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, רלה
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיט (הערה)
לב: החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אלו הם י' אברים שבאדםבינת יששכר (תשמח) עמ' סד
לב: ובתריה כתיב וכו' אתה כהן לעולםדרך השער (תשנו) עמ' יח
לג ע"ב חנן אמראמר יצחק דף יד ע"ד
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן או דרחמנא וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 10
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאחכמת התורה צו עמ' קב, רא
לה ע"ב הני כהני, ר"ן ד"ה איבעיאחכמת התורה צו עמ' קנט
לה ע"ב ומלמד את בניו ובנותיו מקראבתורתו יהגה (תשעב) עמ' טו
לה ע"ב ומלמדו מדרשבתורתו יהגה ח"ב עמ' קפג
לה. טוב עין זה משההאיר ממזרח - אבות עמ' ג
לה: כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דרחמנאאמירה נעימה (בלוך) עמ' יט
לז כל המבקר את החולה מעביר ממנו אחד מששים בחליוברכת שלום "שמעתי" מאמר קעג
לז ע"א אין קורין את התנוקות בתחלה בשבתבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קג, קה
לז ע"א תינוקות לא קורין בתחלה בשבתבתורתו יהגה ח"א עמ' תקז, תקח
לז ע"ב אין קורין עם התנוקות בתחלה כשבתבתורתו יהגה ח"ב עמ' טו
לז. השוכר את הפועל לשמור את הפרה וכו' אין נותנים לו שכר שבתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שס
לז. מה אני בחינם אף אתם בחינםהאיר ממזרח - אבות עמ' לב
לז: מקרא סופרים הלל"מהאיר ממזרח - אבות עמ' ו
לח לא נתנה תורה אלא למשה וזרעואהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קפז
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו' 'ועניו' וכולם ממשהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' סג
לח ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניואוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רמג
לח ע"א אין השכינה שורה אלא על גיבור וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שטז
לח ע"א גדול הנאמר בשמואל וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכז
לח ע"א מפסולתן של לוחות העשיר משהברכת שלום "שמעתי" מאמר רכח
לח ע"א נתן כל שכרה ד' אלפים דינרי דהבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלז
לח. אין שכינה שורה אלא על גיבור וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' יב
לח. ברכת ה' היא תעשירהאיר ממזרח משלי עמ' קמט
לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעו
לח. בתחלה היה משה למר תורה ומשכחה ער שניתנה לו במתנהבינת יששכר (תשמח) עמ' קח
לח. הפסולת יהא שלךאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' כו
לח. טוב עין הוא יבורךהאיר ממזרח משלי עמ' שלד
לח. כל מ' יום היה משה לומד ומשכחאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' נח
לח. לוחות ארכן ששה וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רט
לח. פלפול התורה ניתנה למרע"ה והוא נתנה לישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רכג
לט ע"א חלה בנו שואלו בשוקבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב
לט ע"ב אפילו מאה פעמים ביוםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב
לט. רמז לבקור חולים מן התורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רצז
לט: ופקודת כל אדם יפקד עליהם וכו' קאי על ביקוד חוליםבינת יששכר (תשמח) עמ' נט
לט: מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו', מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' נו
לט: מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולאשר אחון עמ' פא
לט: רמז לביקור חולים מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם ימותון אלה וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' סב
מ אין דל אלא חולה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שיט
מ ע"א אשרי משכיל אל דלבתורתו יהגה ח"ב עמ' ש
מ ע"א דרחים עלי ליבעי עלי רחמיםבתורתו יהגה ח"ב עמ' קו, דש, תסח
מ ע"א ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ש
מ ע"א כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קו
מ ע"א כל מי שאין מבקר חולים כאלו שופך דמיםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שיב
מ ע"א לא בתלת שעי קדמייתאבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב
מ ע"א לא נכנסו חכמים לבקרובתורתו יהגה ח"ב עמ' שיב
מ ע"א מבקש עליו רחמים שיחיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב, תסח
מ. ר"ן ד"ה אמר ר' אביןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מד
מ: נוטפים שנתערבו בזוחלין, ור"ןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקנא
מא ע"א אין מבקרים לא חולי מעייםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שט, שיב
מא ע"א אתה עשית אותי ואת חייאבתורתו יהגה ח"א עמ' רפב
מא ע"א דא קני מה חסר ורש"יאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' לג
מא ע"א דעת קנית מה חסרתאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קכד
מא ע"א רב יוסף חלשבאר בשדה עמ' קטז
מא ע"ב בורדם אין מבקריםבתורתו יהגה ח"ב עמ' ש
מא. אין החולה עומד מתליו עד שמוחלין לו על כל עוונותיואשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ב ברכת אברהם אות כו
מא. אין לך עני כעני בדעתבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רעח
מא. אין מבקרין לא לחולי מעים ולא לחולי ראשבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רנה
מא. דא קני מה חסר דא לא קני מה קנידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפא
מא. נקטינן אין עני אלא בדעהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פה
מא. רב יוסף חלה ושכח תלמודואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' נא
מג ע"א הי' מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל (מודר הנאה) וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ב ברכת אברהם אות טז
מג ע"א הפקר כמתנהבאר בשדה עמ' רסט
מז ע"ב הריני עליך חרם וכו' והכותב חלקו לנשיא וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 61
מז. רא"ש, ירושלמי ביתך זה משום מה אתה תופסו וכו'דרך השער (תשנו) עמ' סח
מח ע"א הריני עליך חרם וכו' והכותב חלקו לנשיא ר' יהודה וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 92
מח ע"א והספריםבתורתו יהגה ח"א עמ' תקי
מח ע"א והתיבה והספריםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' צט, רעז
מט ע"ב אמר ליה ההוא צדוקיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שצו
מט ע"ב מריעי רבנןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' פט
מט ע"ב מריעי רבנןבתורתו יהגה ח"א עמ' תעה
מט ע"ב ער מתי אתה מאכילני צואתךבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שכג
מט: אי טעימנא אלא קידושא ואבדלתאהאיר ממזרח - יהושע עמ' סז
מט: כד נפקת איהי לשוקא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תקיא
נ ע"א מן שית מילי איעתר ר"ע מן כלבא שבוע וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 78
נ ע"א ר' עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 459, 763
נ ע"ב נשיתי טובההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ר
נ ע"ב ר"ן ותוס' - העובדא שר"ע עשה ג' דברים סותרים זא"ז לגמרי שחק בכה ורק ביחדאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קפב-קפג
נ. איעתר ר"עהאיר ממזרח - אבות עמ' קטו, קמג
נ. אמר לה ההוא רשיעא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קפד
נ. בסיתוא הוה גני בי תיבנאהאיר ממזרח - אבות עמ' קמג
נ. ברבי יהודה בר אילעי אמר לו ניחא לי דאתהנו בהדין עלמאבינת יששכר (תשמח) עמ' שלט
נ. הוה קא מנקיט תיבנא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שמ
נ. ר"ע איעתרהאיר ממזרח משלי עמ' מא
נא ע"ב א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 569
נא ע"ב דג גדול הדגההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלט
נא: דגה משמע גדולים ומשמע קטניםאמירה נעימה (בלוך) עמ' מא
נב. ר"ן ד"ה וקשיאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ב, ד, ז, ט, שלד, שמא, שפא
נג ע"ב חטה חטין שאני טועם וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 852
נד ע"א הנודר מן הירק וכו' א"ל לר'ע וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 305
נד ע"א הנודר מן הירק וכו' ובגמר' מאן תנא דפליג עליה דר"עדורות ראשונים כרך ד עמ' 857
נה ע"ב אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפו
נה ע"ב הנודר מן הכסות מותר בשק וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 851
נה. וממדבר מתנה וכו' תורה נתנה לו במתנה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' עו
נה. וממתנה נחליאלהאיר ממזרח - אבות עמ' רמא
נה. כל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהבינת יששכר (תשמח) עמ' צח
נו: עיבורה של עירהאיר ממזרח - יהושע עמ' צ
נז: אי גידולי היתר מבטלים עיקר האיסור וכו' לא אמרו אלא לביעור אבל לאכילה בנותן טעםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' סב
נח ע"א כל דבר שיש לו מתיריןבאר בשדה עמ' תקה
נח. אף אני לא אמרתי אלא לביעורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שפג
נח. תוס' ד"ה דתנןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' סד
נט. בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שלז
ס ע"ב אמר דבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבון וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 588, כרך ו עמ' 14, 20
סא. שנת חמשים עולה לכאן ולכאןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' פב
סב לא יאמר אקרא שיקראוני חכםהאיר ממזרח משלי עמ' צז
סב ע"א ודבר בהם לשמםבתורתו יהגה ח"א עמ' רטז
סב ע"א ולדבקה בובתורתו יהגה ח"ב עמ' קיז
סב ע"א ומה בלשאצר שנשתמש בכלי קדשבתורתו יהגה ח"א עמ' רד
סב ע"א למד מאהבהבתורתו יהגה ח"א עמ' ריח, רכב, תיב
סב ע"א מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראשבתורתו יהגה ח"א עמ' רחצ
סב ע"א סוף הכבוד לבאבתורתו יהגה ח"א עמ' ריט, רצז
סב ע"א עשה דברים לשם פועלםבתורתו יהגה ח"א עמ' רכז
סב ע"א עשה דברם לשם פועלםאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קלג, ח"ג עמ' קיג
סב. באתרא דלא ידעי ליההאיר ממזרח משלי עמ' תיח
סב. למוד מאהבה סוף הכבוד לבואאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קו
סד ע"ב ד' חשובין במתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצו
סד ע"ב מצורע חשוב כמתבאר בשדה עמ' סז
סד ע"ב מצורע חשוב כמתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קב
סד: ארבעה חשובין כמת, עני וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפא
סד: ועוד אמר ר' אליעזר פותחין בנולד וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' י
סה ע"א ואייתי סנהדריןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיב
סה ע"א ישבו לארץ ידמו וגו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפח
סה. נבוכדנצר אכל אמה"חהאיר ממזרח - אבות עמ' פז
סו ע"א מעביר ראשון ראשוןאמרי מרדכי עמ' קפה
סו ע"א פותחין בימים טובים ובשבתות וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 276, כרך ב עמ' 568
סו ע"ב חסידותיה דבבא בן בוטאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' צא
סו ע"ב סגלגלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תח
סו ע"ב עד שתראי מום יפה שבךברכת שלום "שמעתי" מאמר קיג
סו. בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסז
סו. נדר שהותר מקצתו הותר כולודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פז
סו. שמ"ק סוד"ה מתני', ולוקה מפני שבטל קבלתו, מיהו אין זה אלא מכת מרדותדרך השער (תשנו) עמ' סח
סו: ימותו כל בני אלמנההאיר ממזרח משלי עמ' ו
סו: עני חשוב כמתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצה
סו: ר' יהודה טעים וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קע
סז ע"א נערה המאורסה אביה וכו' מנלן אמר רבה וכו' דבי ר' ישמעאל וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 154
סט ע"א נשאלין על ההיקםדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 19 עמ' כה
סט ע"ב קיים ומופר ליכי בבת אחתבאר בשדה עמ' תלה
עב ע"א אין הבעל מיפר בקודמיןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 10 עמ' כה
עד ע"א שומרת יבם בין לאדם אחד וכו' ר' עקיבא אומר וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 466
עד: חבל עליך בן עזאי וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קנז
עו ע"א מטבילין כלי טמא לטהרבאר בשדה עמ' ש
עז ע"ב א"ר יוחנן ובלבד שיבטל בלבודרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 18 עמ' כה
עח ע"א תניא אידך זה הדבר וכו' בעל מפר וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 478
עט ע"א קיים בליבו קייםבאר בשדה עמ' תלה
פא מפני מה ת"ח אין מצוין לצאת מבניהם וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קט
פא ע"א איסי בר יהודה לא אתא למתיבתא דר' יוסי וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 770
פא ע"א דקרו לאינשי חמריהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צה
פא ע"א הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהבתורתו יהגה ח"א עמ' שו
פא ע"א הזהרו בחבורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קל, קלד
פא ע"א ובר"ן על מה נאבדה הארץאמרי מרדכי עמ' ד
פא ע"א מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שגירשו הקב"ה בעצמו דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' אמר רב יהודה אמר רב לומר שאין מברכין בתורה תחלהברכת שלום מכתבים מאמר עה
פא ע"א על מה אבדה הארץ שאין מברכין בתורה תחילהברכת שלום מכתבים מאמר עה
פא ע"א שאין מברכין בתורה תחלהבתורתו יהגה ח"א עמ' רכח
פא ע"א שלא בירכו בתורה תחלהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפ
פא ע"א שלא בירכו בתורה תחלהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' פב
פא ע"א שלא ברכו בתורה תחילהבאר בשדה עמ' פט, רסג
פא. דבר זה נשאל וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נו, קנד, קסט, ריד, רלט, רמב
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלא
פא. הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאשר חנן עמ' קיא
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות פט, קג
פא. מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מה
פא. מאי דכתיב על מה אבדה הארץ וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' נד, רמא
פא. מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחלהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שכז
פא. מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' שאין מברכין בתורה תחילה ור"ן ורא"שדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצה, שטז
פא. מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןהאיר ממזרח - אבות עמ' עג, רנב
פא. ר"ן ד"ה איןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נו
פג דספיד ספידניהאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תמז
פג ע"ב טומאת מת נמי אית לה צעראבתורתו יהגה ח"ב עמ' רה
פז. או שחלה בנו וכו' הרי אלו נדרי אונסיןדרך השער (תשנו) עמ' עב, עג
צ ע"א אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 588, כרך ו עמ' 20
צא: איתתא שריאהאיר ממזרח משלי עמ' שסא
צא: ההוא נואףהאיר ממזרח משלי עמ' צו
ב ע"א ישוב קו' הר"ן על ר"תהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ב ע"ב תוס' ד"ה ומ"שהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ג ע"א אף נזירות עובר בבל יחלזאת ליעקב במדבר עמ' לה
ג. ידות נדריםמקור ברוך (הגר) עמ' קמט
ד ע"א ר"ן ד"ה הואילזאת ליעקב במדבר עמ' לז
ה ע"ב ר"ן ד"ה מהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
הב. ר"ן ד"ה אי הכילב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיח
ז ע"ב ועניות במיתה שנא' כי מתו וכו'העמק דבר שמות פ"ד פסוק יט
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנא' כי מתוהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק ב
ז: כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
ז: סומא חשוב כמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקיח
ח ע"א אי בעי פטר נפשיו בקריאת שמעחכמת התורה ואתחנן עמ' רעב, תסח
ח ע"א בהיתרא קמתפים או בעיקרו קמתפיסחכמת התורה עקב עמ' תי
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניחכמת התורה דברים עמ' צ
ח ע"ב לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהחכמת התורה דברים עמ' לא
ח ע"ב רבינא הוה לה נדרא לדביתהו וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רצח
ח. לזרוזי נפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיט
ח: מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עא ע"ג {רמוז בפסוקים "אשרי האיש אשר לא הלך" וכו'}
ח: יראי שמי, היראים להוציא שם שמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
ח: צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונין בהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קנב
ט ע"א כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבןחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
ט ע"א כנדרי רשעים נדר בקרבן ובשבועההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ט: רשעים מלאים חרטותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כא
טו ע"א דברים המותרין ואחרים נוהגין בו איסורחכמת התורה ראה עמ' שסד
טו ע"א רץ ד"ה הלכהזאת ליעקב במדבר עמ' שב
טז: דאמר ישיבת סוכה עליולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ע
י ע"א קרבן לה'העמק דבר ויקרא פ"כז פסוק יד
י ע"ב מניין שלא יאמר לה' עולההעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק ב
י ע"ב ת"ל קרבן לה'העמק דבר דברים פ"יב פסוק כו
י. מתאוים להביא קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עד
י. עולה לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכג
י. רש"י ד"ה לפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עד
י: שלא יאמר לה' קרבן רק קרבן לה'כתבי מא"ה עמ' קעא
יג ע"א שמצוה להקדישוהעמק דבר שמות פ"יג פסוק ב
יד ע"א קרן אורה סד"ה כיזאת ליעקב במדבר עמ' שו
יט ע"ב לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
כ ע"א אל תהי רגיל בנדריםחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
כ ע"א גדולה הבושהחכמת התורה דברים עמ' קפח
כ ע"א גדולה הבושהחכמת התורה ואתחנן עמ' תלב
כ ע"א גדולה הבושהחכמת התורה ראה עמ' רנז
כ. כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאמקור ברוך (הגר) עמ' קפח
כ. מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצו
כ. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רכו
כ. נדר בחרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעז
כ: אל ישתה וכו' ויתן עיניו בכוס אחרולאשר אמר - תהלים עמ' רפב
כ: כמי שכפאו שדלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רנ
כא ע"ב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלחכמת התורה שופטים עמ' רעח
כב ע"א דר' יוחנן תמה ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה דברים עמ' סד
כב ע"א כל הנודר כאלו בנה במהחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
כב ע"א קם חד ושחטיה לחבריהחכמת התורה שופטים עמ' רסה, ער, שלו, שעב
כב ע"א ר"ן ד"ה המקיימוזאת ליעקב במדבר עמ' שא
כב ע"ב לא עברינן ירדנאזאת ליעקב במדבר עמ' שכח
כב ע"ב מאיריזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב ע"ב ריטב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב ע"ב רמב"ןזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב. כל הכועס תחתוניות שולטות בוולאשר אמר - תהלים עמ' שנב
כב: במאי נדרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעג
כב: הלכתא פותחין בחרטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
כב: כל הכועסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כא
כג ע"א אין פותחין בנולדחכמת התורה דברים עמ' רפב
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתרזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כג ע"ב רשב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כג: כל נדר שאני עתידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעה
כג: קלות ראש בנדריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעז
כה ע"ב כולכם אסורין חוץ מאבאחכמת התורה דברים עמ' רסג
כה: הרי נטיעות אלו קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
כח. דינא דמלכותא דינא, ור"ןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שנב
כח. שאלה בשבועהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעא
כט ע"א דלא פקע קדושתה בכדיהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק יב
כט ע"א חינוך מדרבנןהעמק דבר דברים פ"יא פסוק ב
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה בשם הרשב"אהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"יב פסוק כו
ל: הנודר מרואי חמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעה
לא ע"א הנודר מן הערלים אסור בערביזאת ליעקב בראשית עמ' קנח
לא ע"ב הנודד מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה דברים עמ' יא, תיב
לא ע"ב הנודר מן הערליםהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יב פסוק מה
לא ע"ב מאוסה היא הערלה וכו' שנתגנו בה רשעיםזאת ליעקב ויקרא עמ' נו
לא.זאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לא: גדולה מילה שלא נתלה לו למשה עליהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלב
לא: מאוסה היא הערלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשט
לא: נתרשל מן המלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכט
לב וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות וכו'מדרש שמעוני עמ' קפג
לב וירק את חניכיו רב ושמואל ח"א שהוריקן בתורה וח"א שהוריקן בזהבמדרש שמעוני עמ' רמ
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוזאת ליעקב בראשית עמ' רפד
לב ע"א גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץזאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לב ע"א גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץזאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לב ע"א וירק את חניכיו ילידי ביתו וכו' ופי' הרא"שזאת ליעקב בראשית עמ' קמב, רלה
לב ע"א כל המנחש לו נחשהעמק דבר במדבר פ"כג פסוק כג
לב ע"א מפני מה נענש א"א וכו'העמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יד פסוק כג
לב ע"א מפני מה נענש אברהם וכו'חזון ברוך עמ' פא
לב ע"א שהוריקן בדברי תורההעמק דבר בראשית פ"יד פסוק יד
לב. שמונה עשר ושלש מאות, אליעזרולאשר אמר - תהלים עמ' תל
לב. שמונה עשר ושלש מאות, זה אליעזרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכב, קע
לב. שקולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיד
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קטו
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכח
לב: ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםולאשר אמר - תהלים עמ' תצא
לב: ומצא בה איש מסבן, זה יצר טובולאשר אמר - תהלים עמ' קה, קמא
לב: עיר קטנה, זה הגוףולאשר אמר - תהלים עמ' קמט, רמא, שנט, תתלה
לב: עיר קטנה, זה הגוףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמה
לה ע"א ככרי עליך ונתנה לו במתנה מי מעל למעול נותן הא לא אסירא עליהזאת ליעקב במדבר עמ' שב
לה ע"א למען תהי' לי וגו'העמק דבר בראשית - קדמת העמק
לה ע"ב אם הוי שלוחא דרחמנא או דידןחכמת התורה שופטים עמ' רמד
לה ע"ב הני כהני שלוחא דהזמנא נינהוחכמת התורה ואתחנן עמ' לז
לה ע"ב תוס' ד"ה איבעיאחכמת התורה שופטים עמ' רמ
לו ע"ב על תורה שבכתב מותר ליטול שכרחכמת התורה עקב עמ' פז
לז ע"א אלא שונין כראשוןהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
לז ע"א מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה דברים עמ' ג
לז ע"א מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה ואתחנן עמ' רנח, תצט
לח לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותמדרש שמעוני עמ' רכו
לח ע"א אף בתבן שלךהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
לח ע"א אריב"ח לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג, פ"לא פסוק יט, פ"לב פסוק מז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוהעמק דבר שמות פ"כז פסוק כ, הרחב דבר פ"לד פסוק כז
לח ע"א לא ניתנה תורה אלא למשההעמק דבר ויקרא פ"א פסוק ב
לח ע"א לא נתנה התורה אלא למשה וזרעוחכמת התורה שופטים עמ' קיב
לח ע"א לא נתנה התורה אלא למשה רבנוחכמת התורה דברים עמ' ח, שפ
לח ע"א עד שניתנה לו במתנההעמק דבר שמות פ"לא פסוק יח
לח ע"א פלפולא דאורייתאחכמת התורה ואתחנן עמ' רנד
לח ע"א פסל לך הפסולת שלךחכמת התורה עקב עמ' קפא, שנו
לח ע"א שלא ניתן פלפולה של תורה לישראל אלא בערבות מואבהעמק דבר שמות פ"טו פסוק כה
לח ע"ב המדיר בנו לתלמוד תורה אסור להשתמש עמוהעמק דבר במדבר פ"ח פסוק י
לח. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עניוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרט
לח. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירלקוטי אהבת ישראל עמ' קסא, תקו
לח. לומד תורה ומשכחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנו
לח. עשיר חכם ועניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלב
לח. פלפול התורה לא ניתנה אלא למשה רבינוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ח
לח. פסל לך, הפסולת יהי' שלךכתבי מא"ה עמ' צא, קסז
לט ע"ב אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה ואתחנן עמ' שלט, שמ, שמט, שנה, שנו, שס
לט ע"ב והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה דברים עמ' שצב
לט ע"ב והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה עקב עמ' שפו, תנ
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרבחכמת התורה ראה עמ' רמז
לט: ז' דברים נבראו קודםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפו
מ ע"א כל המבקר את החולה וכו' שיזדמנו לו רעים כנעמן שריפו את צרעתו וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קנב
מ. אין דל אלא חולהולאשר אמר - תהלים עמ' תעה
מא ע"א דא קנה מה חסרחכמת התורה דברים עמ' רטז
מא ע"א כיון שהגיע קיצו הכל מושלין בוהעמק דבר בראשית פ"ד פסוק יד
מא ע"ב ר"ן וש"מ מי שרגיל לבוא לביהכנ"סהעמק דבר שמות פ"כב פסוק כח
מא. אין עני אלא בדעהולאשר אמר - תהלים עמ' תשכד, תשנא
מא. אין עני אלא בדעתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שעב, שפז, תקב
מא. עד שמוחלין לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
מג ע"א נודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכלחכמת התורה דברים עמ' שכז
מה ע"א ר"א מן ההרזאת ליעקב במדבר עמ' רס
מו ע"ב ר"ן ד"ה ה"דהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק טו
נ: רבי עבד ליה הלולא לר"ש ברכי וכו' ולא אזמניה לבר קפרא א'ל אם לשברי רצונו וכו' אזמניה אמר לששי רצונו בשה"ז כך לשה"ב עאכו"כמקור ברוך (הגר) עמ' קנד, רפ
נ: רק שחק ובכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
נא ע"ב דגה בלשון בני אדם קטניםהעמק דבר במדבר פ"יא פסוק ה
נד. נונא סמא לעיניםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לב, תרנב
נד: נ' סמ"ך עי"ן, נונא סמא לעיניםולאשר אמר - תהלים עמ' תצ
נה ע"א העושה עצמו כמדבר וכו'חזון ברוך עמ' סו
נה ע"א ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילוהעמק דבר דברים פ"ד פסוק ט
נה ע"א ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילוחכמת התורה ואתחנן עמ' קעד
נה ע"א וממדבר מתנה העושה עצמו וכו'חזון ברוך עמ' נו
נה ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנההעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כא פסוק כ
נה ע"א פירות האילן וירקהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יח פסוק יט
נח: עושה כמדבר תורה ניתנה לו במתנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכה
נט ע"א לא ילבשהעמק דבר דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א קונמות מצוה לאיתשולי עליהן משום דרבי נתןזאת ליעקב במדבר עמ' שא
נט ע"ב מהו שיגלח תגלחת אחת ועולה לו לכאן ולכאןהעמק דבר שמות פ"ל פסוק יב
נט. מפני דרכי שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיד
סב. עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' ז, רב
סב. רבי טרפון אשכחיה ההוא גברא בזמן שהוקפלו מקצועות וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיח
סב. שרו לי תגראיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיא, תיג
סב: שרי למימר עבדא דנורא אנאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רכט
סג ע"א רשב"אזאת ליעקב במדבר עמ' שג
סד: מי שאין לו בנים חשוב כמתלקוטי אהבת ישראל עמ' מ
סו ע"ב עד שתרוקי בו ברשב"גהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק ח
סז ע"ב תוס' ד"ה ומינהזאת ליעקב במדבר עמ' שח
סט ע"א לב"ש מיגז גייז לב"ה מקלש קלישזאת ליעקב במדבר עמ' שי
סט ע"א קרן אורהזאת ליעקב במדבר עמ' שי
עח ע"א אף פרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל וכו' להכשיר שלשה הדיוטותזאת ליעקב במדבר עמ' שא
עח ע"א ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא ר' יוחנן ביחיד מומחהזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
פא ע"א על עזבם את תורתיהעמק דבר דברים פ"ח פסוק כ
פא ע"א על עזבם את תורתיהעמק דבר ויקרא פ"כ פסוק כב
פא ע"א ת"ח אין מצוין שיהיו בניהם ת"חחכמת התורה ראה עמ' רצב
פג ע"ב ר"ן ד"ה אמריזאת ליעקב במדבר עמ' לד
פג: כאן במעשר עניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעא
פג: קונם שאיני נהנה לבריותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעא
פד: ארבעה חשובין כמתולאשר אמר - תהלים עמ' רכח, שצו, תשע, תתמז
פד: עני חשוב כמתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רנו
פה ע"א שוויא עפרא בעלמאהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ה פסוק י
פה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו, מנה"ט וכו' ויאמר ד' אל משה במדין לך שוב מצרים וכו' במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןמקור ברוך (הגר) עמ' ע
פח ע"א מי האיש החכם ויבן את זאתהעמק דבר דברים פ"כט פסוק כח
צ ע"ב האומרת טמאה אני לךזאת ליעקב ויקרא עמ' קסה
צ ע"ב קרן אורהזאת ליעקב ויקרא עמ' קסו
צ ע"ב רשב"אזאת ליעקב ויקרא עמ' קסו
צ ע"ב תוס' ד"ה בראשונההעמק דבר במדבר פ"ה פסוק לא
צ ע"ב תוס' ד"ה חזרוזאת ליעקב ויקרא עמ' קסה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US