רשימת הספרים הכלולים במפתח
לפירושים על אגדות התלמוד
של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב. מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע -ספריית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית.
* - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו.

למפתח האגדות


אבות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*אביר יעקב (סדיגורה, תשסד), ר' אברהם יעקב מסדיגורה, ירושלים תשסד. מה"ר מ245

§אבל מצרים, ר' אהרן מנדל הכהן, קיירא, ח"א-ח"ב. ספה"ל R8°70A4226; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§אבן יהושע, ר' יהושע פריידין, ורשה תרמח. ספה"ל S23V5731; להורדת הספר כולו

§אבן ישפה, ר' בנימין ישראל איסר קצנלנבוגן, וילנא תרסח. ספה"ל 23V5911 להורדת הספר כולו

§אבן פינה (קלצקין), ר' אליהו קלצקין, פיעטרקוב תרסז. ספה"ל S23V5534; ב"א A45 קלצ.אב להורדת הספר כולו

*אבן שהם, ר' משה אליהו וינמן, על חו"מ סי' נו-קו, מכון שער המשפט, ירושלים תשסא . יש מפתח אחד בראש הספר ומפתח אחר בסוף הספר, בעיקרם זהים אבל יש כמה שינויים ביניהם. מה"ר פ400 [הלכה]

§אבן שוהם, ר' משה בר יהודה מפינסק, פאדגורזע תרנט. ספה"ל 23V5851; להורדת הספר כולו

*אגודת אזוב (יעבץ), ר' משה זאב יעבץ, ביאליסטוק תקפד. מה"ר מ205

*אגרא דכלה, רבי צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, מר' צבי אלימלך פאנעט. מה"ר מ245

*אגרא דפרקא (תשסה), ר' צבי אלימלך מדינוב, עם צבי תפארה, ר' מרדכי וועבער, ברוקלין תשסה. מה"ר מ245

*אגרות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אגרות רמח"ל (גינצבורג), ת"א תרצז, ירושלים תשסא (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ40

*אדיר במרום ח"א (מד' ספינר תשן) וח"ב (מד' ספינר תשמח) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב5

*אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271) (כולל עקבי הצאן)

§אדרת אליהו (קוצין), ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרעז. ספה"ל 23V6436; ב"א A452 קצי.אד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*אהבת דוד, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכז. מה"ר מ40; ספה"ל S80A3435 (תשכז), S86A5209 (תשמו)

§אהבת דוד (וועגער, תרלב), ר' שלום דוד מאירוביץ אב"ד וועגער, וילנא תרלב. ספה"ל 23V5811; ב"א A45 מאי.אה להורדת הספר כולו

*אהבת עולם (דיהרנפורט), ר' שלמה אלגזי, דיהרנפורט תנג, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ40; מוהר"ק ד210; ספה"ל S2°90A1424

*אהבת שלום, ר' מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסוב, מהד' הגר, ירושלים תשנח.

*אהל אברהם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ305

*אהל אלימלך, ר' אלימלך מליזענסק, ליקט ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסב. מה"ר מ245

§אהל יהושע (הלר), ר' יהושע ב"ר אהרן הלר, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשלד, 40 עמ'. ספה"ל 74A3258; ב"א A45 הלר.אה להורדת הספר כולו

אהל יהושע - ר' דובר שלום

§אהל יששכר (ליכטנשטיין), ר' יששכר בער בר' ליב ליכטנשטיין מקראטשין, אלטונה תקפו. ספה"ל 23V5808; להורדת הספר כולו

*אהל משה (פרהנד, תשסה), ר' משה פרהנד, מכון באר התורה. תשסה. מה"ר מ245

*אהל משה, בראשית, ר' משה יוסף שיינערמאן, ניו יארק תשסז. מה"ר ת60

*אהל משה (שינרמן) פורים, על ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר, ר' משה יוסף שיינערמאן, ניו יארק תשסח. מה"ר מ220

*אהל נפתלי, ר' נפתלי צבי הורוויץ אבד"ק ראפשיץ, עם ספר זכרון יצחק, תולדות ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, ליקט אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, נ"י תשסד. מה"ר מ245

§אהל רחל (סופר), ר' שמחה סופר, וינה תרפג (בסוף ספר שערי שמחה). ספה"ל S42A999; ב"א T278 סופ.שע להורדת הספר כולו

*אהל שלמה, בראשית, ר' ישעיהו סגל, ירושלים תשנז. מה"ר ת60

*אהלי יעקב, ר' יעקב מהוסיאטין, ירושלים תשמד. מה"ר מ245

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

§אודה ה', ר' דניאל גיראסי, ונציה תמב. ספה"ל R8°23V5617; אוסף ג' שלום R5070; ב"א A45 ג'רס.או להורדת הספר כולו

*אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמ. מה"ר מ245

§אוהב שלום, ר' אבוש אייזנער, קולומיה תרמ. ספה"ל S35V827; ב"א A465 איז.או להורדת הספר כולו

§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם תעה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל R2°23V5471; ב"א A452 אבי.אז להורדת הספר כולו

אוצר הכבוד, ר' טודרוס הלוי אבולעפיא מטוליטולא, ורשה תרלט, ירושלים תשל. הספר מסודר לפי פרקי המסכת, והפרקים אינם לפי הסדר! מה"ר ר120

*אוצר המאמרים, ר' אשר זאב וייס, תשסג. מה"ר מ250

§אוצר נחמד (סילברסטון), ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפו. ספה"ל S23V6421 להורדת הספר כולו

*אוצר פתגמי חב"ד, ח"א, ר' אלתר אליהו פרידמן, ירושלים תשנג. מה"ר מ400

*אוצרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אוצרות רמח"ל (בעריכת ר' חיים פרידלנדר) ב"ב תשמ"ו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143)

*אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, בראשית, ירושלים תשסה. שמות, תשנא. ויקרא, תשנב. במדבר, תשנג. דברים

*אור אברהם - הגדה של פסח, עם קונטרס שואלין ודורשין וקונטרס אמונת אברהם. תשנו

*אור אברהם - מגילת אסתר

*אור אברהם - מסכת מגילה

*אור אברהם - רות

*אור אברהם - תלמוד תורה. תשסו

*אור אברהם - תשובה, עם קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות

*אור אברהם ברכות, ירושלים תשסג.

*אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה, עם קונטרס אור הנר, הוספות חדשות, מגילת בני חשמונאי, מהדורה שניה, תשנח

*אור אלימלך, ליקוטים מתורתו של ר' אלימלך מליזנסק, מהד' אלטר אלישע פקשר, ירושלים תשמד. מה"ר מ245

*אור גנוז, רבי שלום מאסקאוויטש, שני כרכים במספור עמודים אחד, לונדון תשס"ז. מה"ר מ250

*אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו), ר' יהודה לייב הכהן מהאניפאלא, ירושלים תשסו. מה"ר מ245

§אור החיים (שיטץ), ר' חיים ב"ר יוזפא שיטץ, פפד"מ תרכג. ספה"ל S23V6052; ב"א A45 שיץ.או להורדת הספר כולו

*אור הישר בראשית, ר' שמואל הילמן, מה"ר ת60

§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין תרלה, ד"צ נ"י תשנה, 331 עמ'. ספה"ל S2°98A3474; ב"א A45 ברל.או להורדת הספר כולו

*אור הרעיון, ר' מאיר דוד כהנא, ירושלים תשנג, תלו עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל S92A5889

*אור השמש (תשסח), ר'שמעון שלמה מבענדר, ירושלים תשסח. מה"ר מ250

*אור התורה (תאומים, תשנט), ר' שלום תאומים, ירושלים תשנט. מה"ר מ250

*אור זרוע לצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפט, ד"צ ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1506; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

§אור חדש למטיפים, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ח, דרשות, 91 עמ'. ספה"ל S63A137; להורדת הספר כולו

§אור חדש על ציון, ר' יצחק ריינס, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשו. מה"ר מ195; ספה"ל S64A2246; ב"א E041 רינ.או; הרע"צ ט/6 / 025 +תמר להורדת הספר כולו

*אור יהושע, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמג, תשסז. מה"ר מ245

§אור יהל, ר' יהודה ליב חסמן, ח"א, ירושלים תשלג. מה"ר מ500

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין. אמונה, ב"ב תשמג. מדות (=ח"ד), ב"ב תשמח. דרכי העבודה, בני ברק תשסא. מה"ר מ500; מוהר"ק ו1072; ספה"ל S78A232; ב"א A410.6 לוי.או

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין - מכתבים, ב"ב תשלו.

*אור יצחק (ראדוויל, תשסה), ר' יצחק מראדוויל, ניו יארק תשסה. מה"ר מ250

*אור ישע (ראפשיץ), רבי ישעיה אשר מראפשיץ, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסה. מה"ר מ250

*אור ישרים (תשסב), ר' משה חיים קליינמן, מכון ברכת יוסף, אשדוד תשסב. מה"ר מ255

§אור לישרים (איידליץ, תשב), ר' משה זרח איידליץ, בודפשט תשב, 233 עמ'. מה"א מ50; ספה"ל S2°47A1052 להורדת הספר כולו

§אור לפני הדורשין, ר' בן ציון אייזנשטאט, נ"י תרעו. ספה"ל S23V5515; להורדת הספר כולו

*אור לשמים (תשסג), ר' מאיר הלוי אב"ד סטאבניץ, ירושלים תשסג. מה"ר מ250

§אור פני משה (תקנב), ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא תקנב, ד"צ נ"י תשנה, תשסא, 87 עמ'. ספה"ל S2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה להורדת הספר כולו

*אור תורה השלם, ר' דוב בער ממזריטש, נ"י תשסו. זהו אותו "אור תורה" שבתוך "מגיד דבריו ליעקב". מה"ר מ250

*אורות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§אורות אלים (פרנקל), ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרנט, ד"צ נ"י תשנג, 77 עמ'. ספה"ל S41A613, אוסף ג' שלום 4799; ב"א T278 פרנ.אב להורדת הספר כולו

*אורות האמונה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות המאירים ולקוטי ישכר, ר' ישכר בער מנאדוורנא-סטמר, ור' מאיר מקליוולאנד, תשסו. מה"ר מ250

*אורות הקודש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות התורה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות התשובה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורח לצדיק, ר' אליעזר ליפא בר' אלימלך מליזנסק. מה"ר מ245

*אורח משפט, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורחות דוד, ר' דוד מתתיהו מביאלא, תשסב. מה"ר מ250

*אורחות צדיקים השלם, מהד' ר' גבריאל זלושינסקי, ירושלים תשמח. מה"ר מ5

§אות זכרון, ר' אברהם בנימין קלוגר, פרעמישלא תרנו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל S 94A1119; ב"א A453 קלו.או להורדת הספר כולו

*אות לישועה, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, אזמיר תרלה. מה"ר מ10 מחסן; ספה"ל 2°23V6047; ב"א A45 שגו.או להורדת הספר כולו

*אז שמח, ר' אברהם זאב איצקוביץ, בני ברק תשסא. מה"ר מ50

§אחרית לאיש שלום, ר' אברהם ב"ר שלום בלעיש, ליוורנו תקפט, 61 עמ'. סוף ס' יד אבישלום. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל S2°23V5583; ב"א A561 בלע.יד להורדת הספר כולו

*אילנא דחיי (תשסז), עם ס' אור הנר, ר' יצחק מרדכי מפאדוואה, מדברי ר' מנחם מנדל מרימינוב, ב"ב תשסז. מה"ר מ250

§אילת השחר, ר' שמואל ב"ר אברהם טייב, תוניס תרעא, 109 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל R4°51A568; להורדת הספר כולו

§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, ירושלים תרל"ד, ד"צ נ"י תשנג, 61 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל S2°93A3658; ב"א A45 עזי.אי להורדת הספר כולו

§אלה הדברים (ברודנא), ר' משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק ברודנא, פינסק תרצח. להורדת הספר כולו

§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, ניו יורק תרסט. ספה"ל 23V5944; ב"א A45 פרי.אל להורדת הספר כולו

§אמה של מלכות, ר' יהושע בכרך, ירושלים תשלו. מה"ר ת325; ספה"ל S2001A5048; ב"א T457 בכר.אמ (תשמה)

§אמונה ודעת (טאקסין), ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין, ווארשא תרצט. ספה"ל R4°69A2223 להורדת הספר כולו

*אמרי אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן אבד"ק ראחוב, בעריכת חיים ירחמיאל יצחק שלמה הכהן רובינשטיין, נ"י תשס"ד. אין שם מפתח לפי סדר מסכתות, אלא תוכן מפורט. מה"ר מ255

*אמרי אש (טאוב), ר' שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ. מה"ר מ255

§אמרי בינה (שיפמאן), ר' יהודה ליבוש שיפמאן, ירושלים תרצא. ב"א A452 שיפ.אמ; להורדת הספר כולו

§אמרי השכל, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם "צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא, תרסט. ספה"ל S23V5705; להורדת הספר כולו

§אמרי חמד, ר' מאיר ליווען, ווילנא תרס"ב, ד"צ נ"י תשסד. ספה"ל S2°2005A5189; להורדת הספר כולו

*אמרי יהודה (דרעי), ר' יהודה דרעי, ירושלים תשנה. מה"ר מ55; ב"א A410.4 דרע.אמ

*אמרי יוסף, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, ר' יוסף מאיר מספינקא, ד"צ נ"י תשלח. מה"ר מ250

*אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל לווינשטיין, תשכז. מה"ר מ500

*אמרי נועם (מועדים), ר' מאיר הורוביץ מדזיקוב, על מועדים, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסו. המפתח מפנה למספר סימן שבתוך כל מועד. בספר יש גם דברים של בן המחבר, גם הם מחולקים לפי מועדים, ואלו מסומנים במפתח "[מבן המחבר]". מה"ר מ225

*אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג), ר' מאיר הורוויץ מדזיקוב, בעריכת יחזקאל שרגא הורוויץ, נ"י תשסג. מה"ר מ255

*אמרי נפתלי, רבי נפתלי צבי שמרלר, תשנט. מה"ר מ255

*אמרי פנחס השלם, ר' פנחס מקאריץ, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, בני-ברק תשסג. כשכתוב "ליקוטים" הכוונה לכרך השני, "ליקוטי אמרי פנחס", שבו נמצאים שוב כל המדורים שיש בחלק הראשון. מה"ר מ255

*אמרי פנחס, ר' פנחס עובדיה, ירושלים תשמט. מה"ר פ57 [הלכה]

*אמרי צדיקים, ר' חיים מקראסנא, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד, בעריכת רבי צבי חסיד מיאמפלא, ירושלים תשסה. מה"ר מ255

*אמרי קדוש (תשסא), רבי אורי מסטרעליסק, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסא. מה"ר מ255

*אמת ליעקב על התורה, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמו. מה"ר ת160 (מהד' תשנא); ספה"ל S87A151

*ארץ החיים, ר' חיים ליברזון, ירושלים תשיג. מה"ר מ250

§ארצות החיים (עטייה), ר' מרדכי עטייה, מקסיקו תשיב. ספה"ל 52A2182; להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, ירושלים תרלב, תשלו. מה"ר מ195

*אשיב אברהם, ר' אברהם שמואל פאנעט , בני ברק תשנט. מה"ר מ255

*באר משה, ר' משה יחיאל אפשטין, על התורה ונביאים ראשונים. ע"פ מפתח בסוף באר משה על מלכים, מהד' תשס"ה. מה"ר מ260

*באר ראי, ר' אהרן יוסף רוזן, שיכון סקווירא תשסט. מה"ר מ265

*בארות המים (תשסב), ר' צבי הירש הכהן מרימנאב, בעריכת מכון שפתי צדיקים,ירושלים תשסב. מה"ר מ265

*בארות המים (תשסט), ר' צבי הירש מרימינוב, סו"ס דברי מנחם, קרית יואל תשסט. מה"ר מ275

*בוצינא דנהורא (תשסז), ר' ברוך ממעזיבוז, בעריכת ר' אליעור עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ265

*בין ישראל לעמים - ראה מאור האגדה

*בינה לעתים, ר' עזריה פיג'ו, הוצאת מישור, ב"ב תשנד. מה"ר מ220

*בינת ישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מגראדזיסק, ירושלים תשסו.מה"ר מ265

*בינת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ310

*בית ישראל (טויסיג) תנינא, על התורה וסוגיות הש"ס, חלק שני, במדבר, דברים, מועדים, בית הנשים ובבא מציעא, ר' ישראל טויסיג, ירושלים . מה"ר מ220

*בית ישראל (טויסיג) תליתאה, ח"א - בראשית, חנוכה, פורים וכתובות, וח"ב - שמות, מועדים, נשיאת כפים גיטין וחולין, ר' ישראל טויסיג, ירושלים תשכז. מה"ר מ220

*בית ישראל בראשית, ר' ישראל טויסיג, תשלב. מה"ר ת62

*בית ישראל שמות (שמות ואסתר), ר' ישראל טויסיג, תשלג. מה"ר ת85

*בית ישראל ויקרא (ויקרא ושיר השירים), ר' ישראל טויסיג, תשלה. מה"ר ת110

*בית ישראל דברים (דברים וקהלת), ר' ישראל טויסיג, תשלו. מה"ר ת135

*בית ישראל, חלק ו, לקוטי נביאים וכתובים, שבת ומועדים, מילה ובר-מצוה, בית הנשים ומילי דהספידא, ר' ישראל טויסיג, תשלד, מה"ר מ220

*בית מועד, ר' אברהם יעקב זלזניק

*בך יברך ישראל (תשסח), ר' לוי יצחק מאנזאן מאוזיערנא, מהד' מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסח. מה"ר מ265

§בכורי אברהם, ר' אברהם אלישוב, ירושלים תרעט. להורדת הספר כולו

*בני יששכר, ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' תולדות אהרן, ח"א וח"ב, ירושלים תשמג. מה"ר מ52; ספה"ל S2°84A932

*בנין אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, ח"א, ירושלים תשנא. ספה"ל S2°91A1290 [הלכה]

*בנין משה (מייזליש) על התורה ומועדים, ר' משה מייזליש אבד"ק ראדוואן, ח"א, לונדון תשסד, וח"ב, לונדון תשסח. מה"ר מ265

*בנין שלמה ח"ב (תשסז), רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, עם ביאורים ומאמרים מר' מאיר יהודה ליבוש לאנגרמן, ירושלים תשסז. מה"ר מ265

*בריתי יצחק, עירובין, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמו. מה"ר פ57; מוהר"ק פ5141; ספה"ל S87A1139 [הלכה]

*ברכות אבי, האדמו"ר מספינקא מירושלים, ענייני ברכת המזון וסעודה. מה"ר מ270

*ברכת אברהם, ר' אברהם ארלנגר, ב"ק, מהדורא קמא ותנינא, ירושלים תשמה . מה"ר א140 [הלכה]

*ברכת אליהו (עמאר), בראשית, ר' משה שלמה עמאר, ירושלים תשסז. מה"ר כ360

*ברכת דוד, על התורה, ר' דוד מטאלנא, בית שמש תשסא. מה"ר מ270

*ברכת טוב, בראשית וליקוטים על התורה, רבי אריה יהודה לייבוש הלוי עפשטיין. מה"ר מ270

*ברכת יוסף, ר' יוסף מיאמפאלא, בני ברק תשסט. מה"ר מ270

*ברכת משה, ר' משה יהודה לייב מפאשקאן, ירושלים תשמו. מה"ר מ270

*ברכת פרץ, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלט (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר ת170

*ברכת שלמה, ר' שלמה טנא-טנביצקי, חו"מ, ב"ב תשמו, רמט עמ' - מה"ר פ440; מוהר"ק פ4775; ספה"ל S2°86A1419; ב"א A565 טנא.בר [הלכה]

*ברק = ברקאי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (מהד' מעלה, מסילות) (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*בשמן רענן, ח"ב, מאמרי ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*בשעה שהקדימו - תער"ב, ר' שלום דובער מליובביטש, נ"י תשעב. מה"ר מ370

*בת עין, ר' אברהם דוב מאווריטש, ניו יורק תשסז. מה"ר מ270

*גבורות ה', מהר"ל מפראג, מהדו' הניג. מה"ר מ180

*גנזי ישראל, ר' ישראל מטשורטקוב, ירושלים תשמו. מה"ר מ270

*גנזי צדיקים (תשסב), ממשנתם של תלמידי הבעל שם טוב שלא נדפס מהם חיבור שלם, מכון "סוד ישרים", ירושלים תשסב. במפתח שבספר חסר עמוד בין מסכת תענית למסכת סוטה. מה"ר מ270

*גנזי ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*גנזי רמח"ל (פרידלנדר) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143)

*דברי דוד (טשורטקוב), ר' דוד משה מטשורטקוב, נערך ע"י אברהם חיים שפיגל, ירושלים תשס. מה"ר מ280

*דברי חיים - מועדים (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מה"ר מ275

*דברי חיים על התורה (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מפתח לרובו - נמצא בסוף דברי חיים - מועדים (תשנט), שם הוא מכונה "ח"א". מה"ר מ275

*דברי חלומות, ר' צדוק הכהן, סוף ס' רסיסי לילה, לובלין תרסג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*דברי יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהד' ישנה)

*דברי יונה, ר' יונה הלוי פארסט, נ"י תשסב. מה"ר מ280

*דברי יחזקאל שרגא תליתאה, ר' יחזקאל שרגא מסטראפקוב, מכון דברי יחזקאל שרגא, ירושלים תשסה. מה"ר מ275

*דברי ישכר (רוזנבוים), ר' ישכר בער רוזנבוים, רעננה תשנט. מה"ר מ275

*דברי ישראל (תשסח), ר' ישראל ממודזיץ, מהד' מכון אשי ישראל, נ"י תשסח. מה"ר מ275

*דברי מנחם - מנחם ציון, ר' מנחם מנדל מרימינוב, נ"י תשמה. מה"ר מ275

*דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט), ר' מנחם מענדל מרימאנוב, קרית יואל תשסט. מה"ר מ275

*דברי מנחם (היימליך), כולל "ראשית אמונה" - עניני אמונה ובטחון, "שלשה מעידים" - עניני שבת, "מנחת יוסף" על המועדים, ר' מנחם יוסף הלוי היימליך, נ"י תשסז. מה"ר מ275

*דברי סופרים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרעג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח123; ב"א A671.2 הכה.דב להורדת הספר כולו

*דברי פנחס, חלק ב, ר' פנחם מנחם דאוויד, ירושלים תשסח. צריך להוסיף עמוד אחד או שניים למה שמופיע במפתח, כנראה. מה"ר א530

*דברי שלום, ר' שמואל גד יודייקין, חלקים א-ו, ב"ב תשנג. מה"ר א530 (חלקים א-ד), א255 (חלקים ה-ו)

*דברי שמואל (תשיג), ר' שמואל שמלקא מניקלשבורג. מה"ר מ275

*דברי שמואל, ר' שמעלקא מניקלשבורג (כשכתוב סתם), מה' בלעדי, ירושלים תשנח, עם אמרי שמואל. מה"ר מ250

*דברים נחמדים (תשסה), ר' צבי אלימלך שפירא, מהד' מכון ספרי מהרצ"א, ניו יארק תשסה. מה"ר מ275

*דבש לפי, החיד"א, ירושלים תשכב. מה"ר מ110; ספה"ל A521486

*דבש השדה, ליקוטים מאדמורי"ם, שערך ר' דוב בעריש מרישא, נ"י תשסג. כולל: דברים יקרים, שפתי חכמים. מה"ר מ275

*דגל יהודה (קאמינר, תשסח), ר' יהודה הלוי קאמינר, ירושלים תשסח. מה"ר מ275

*דגלי יהודה, ר' יהודה ליב גורדין, ורשה תרסד. מה"ר מ225

*דובר צדק, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעא, צח דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח121; ב"א A671.2 הכה.דו להורדת הספר כולו

*דובר שלום (תשסג), ר' שלום רוקח, עם אהל יהושע, ר' יהושע רוקח, מהד' נר למאור, נ"י תשסג. מה"ר מ275

*דמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב), חלק א, ר' אליעזר הורוויץ אבד"ק דזיקוב, בעריכת נחום מאיר גערמאן, נ"י תשסב. מה"ר 275

*דעת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*דעת שבת, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנח. מה"ר מ70; ספה"ל S97A5048; ב"א A381 אבי.דע

*דעת תבונות, רמח"ל (ח"ב נדפס בתחילת "גנזי רמח"ל" - מה"ר קב2) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ70

*דרושי הרמ"ץ - ראה פרי חיים

*דרך הקודש (תנעמי), ר' זכריה תנעמי, ירושלים תשמג. מה"ר מ75

*דרך חיים, מהר"ל מפראג, מהד' פרדס, ת"א תשלה. מה"ר מ185

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, ב"ב תשסב. מה"ר פ290 [הלכה]

*דרך מצותיך (חב"ד), ר' מנחם מנדל, הצמח צדק, מליובביטש, נ"י תשנו. מה"ר מ360

*דרכי חושן, ר' יהודה סילמן, ב"ב תשנט. מה"ר פ410; ספה"ל 81A2000; ב"א A565 סיל.דר [הלכה]

*דרשות אל עמי, ר' משה אביגדור עמיאל, חלק א - ימים נוראים, ת"א תשכד. מה"ר מ210

*דרשות הרא"ש ודברי אלעזר, ר' אברהם שאג ור' אליעזר ולדמן, ירושלים תרסד, תשמ. מה"ר מ75

*דרשות מהר"ל, מהד' מכון יד מרדכי, ת"א תשנו. מה"ר מ185

*דרשות מהר"ם בנעט, ר' מרדכי בנעט, שבתות השנה, ירושלים תשסה. מה"ר מ75; ספה"ל S2°2006A34; ב"א A45 בנט.דר

*דרשות מהר"ם שיק, שני כרכים, ירושלים תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תכה. מה"ר מ75; ב"א A345 שיק.דר

*דרשות מהרי"ץ לז' אדר, ר' יוסף צב"י דושינסקיא, ירושלם תשסג. מה"ר מ225; ב"א A45 דוש.דר

*דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א-ח"ב, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשס. מה"ר מ225; ספה"ל S2°93A96; ב"א A452 דוש.דר

*דרשות מהרי"ץ למועדים, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשסב. מה"ר מ225; ב"א A452 דוש.דר

*דרשות ר"י מסלוצק, ר' יוסף פיימר.

*דרשות שבט הלוי, ר' שמואל וואזנר, ב"ב תשמב. [חסרות כמה מסכתות]. מה"ר מ160; ספה"ל S2°82A2455

§הגיוני עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ח"א, ירושלים תשנב. מה"ר מ80; ספה"ל S93A1848; ב"א A19 עזי.הג תשנ"ב

*החברה והשפעתה, ר' אברהם בהר"ן, ירושלים תשן, תשנא. מה"ר מ85; ספה"ל S92A3411

*החכמה מאין, ר' יוסף ליפשיץ, בני ברק תשסד. מה"ר מ280

*הטוב והתכלית - אמונה ודעת, ר' צבי אריה טווערסקי, בני ברק תשסח. מה"ר מ280

*היהדות הלאומית, ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפ.

*הכנה דרבה (תשסט), ר' משה גרינוואלד, מהד' מכון אמרות טהורות פאפא, נ"י תשסט. מה"ר מ280

*המאור שבתורה, ר' יעקב משה הכהן לעסין, ירושלים תשכב-תשכו (ח"ב - ר"ה עד חגיגה; ח"ג - נשים; ח"ד - ב"ק - סנהדרין). מה"ר מ520

*המאיר לארץ (שיינברג), ר' עזרא שיינברג, ביאור על ס' צו וזירוז של האדמו"ר מפיאסצנא ר' קלונימוס קלמן שפירא. מה"ר מ280

*הסכמות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*הערות אברהם יעקב יצחקי, ר' זיידל אפשטיין, בראשית. ירושלים תשנו. ספה"ל S97A941

*הקדמת אמרי יוסף (תשנח), ר' יוסף מאיר מספינקא, על ספר לקוטי תורה וש"ס, לרבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, עם "יוסיף דעת", מקורות ציונים ומבואות, ר' אברהם יעקב אייזנברג, ירושלים תשנח. מה"ר מ280

§התקופה הגדולה (תשלב), ר' מנחם כשר, ירושלים תשלב. [לוח השוואה בין מהדורות תשלב ותשסא: פרק א - תשלב עמ' א; תשסא עמ' 11. פרק ב - תשלב עמ' כב; תשסא עמ' 34. פרק ג - תשלב עמ' כח; תשסא עמ' 39. פרק ד - תשלב עמ' סז; תשסא עמ' 82. פרק ה - תשלב עמ' עא; תשסא עמ' 87. פרק ו - תשלב עמ' עח; תשסא עמ' 95. פרק ז - תשלב עמ' צו; תשסא עמ' 116. פרק ח - תשלב עמ' קיח; תשסא עמ' 142. פרק ט - תשלב עמ' קנג; תשסא עמ' 181. פרק י - תשלב עמ' ריא; תשסא עמ' 252. פרק יא - תשלב עמ' רלג; תשסא עמ' 275. פרק יב - תשלב עמ' רמד; תשסא עמ' 287. פרק יג - תשלב עמ' רס; תשסא עמ' 303. פרק יד - תשלב עמ' רעב; תשסא עמ' 314. פרק טו - תשלב עמ' רפב; תשסא עמ' 325. פרק טז - תשלב עמ' רצג; תשסא עמ' 336. פרק יז - תשלב עמ' שכב; תשסא עמ' 370. פרק יח - תשלב עמ' שסא; תשסא עמ' 411. פרק יט - תשלב עמ' שעד; תשסא עמ' 424. פרק כ - תשלב עמ' שצב; תשסא עמ' 444. מבוא לקול התור - תשלב עמ' תיב; תשסא עמ' 489. קול התור פרק א - תשלב עמ' תסא; תשסא עמ' 545. קול התור פרק ב - תשלב עמ' תפ; תשסא עמ' 563. קול התור פרק ב חלק ב - תשלב עמ' תקב; תשסא עמ' 586. קול התור פרק ג - תשלב עמ' תקז; תשסא עמ' 591. קול התור פרק ד - תשלב עמ' תקיט; תשסא עמ' 603. קול התור פרק ה - תשלב עמ' תקכג; תשסא עמ' 607. השלמות שבמהד' תשלב עמ' תקמא-תריב שולבו במהד' תשסא במקומן]. ספה"ל 73A967; ב"א A124 כשר.תק

*ויברך דוד, ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, נ"י תשסז. מה"ר מ280

*ויגד יעקב, ר' יעקב יחזקיה גרינוואלד, מכון אמרות טהורות פאפא, נ"י תשסח. מה"ר מ280

*ויקהל משה, ר' משה וייס, ירושלים תשמה. מה"ר פ60 [הלכה]

*ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב. מה"ר מ80; מוהר"ק ד2378; ספה"ל S2°85A1785

*וצוה הכהן, ר' אהרן שמואל הכהן, ירושלים תשי"ג, תשמ"ה. מה"ר מ280

*זאת זכרון (תשנב), ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלובלין, ירושלים תשנב. מה"ר מ285

*זכור לאברהם (וייס), ר' אברהם אביש ווייס, ירושלים. מה"ר מ285

*זכות ישראל, ר' ישראל ברגר, ירושלים תשסא. מה"ר מ285

זכר צדיק לברכה - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*זכרון אליעזר, ר' אליעזר ברגר, פתח תקוה תשסב. מה"ר מ285

*זכרון דברים (תשנט), ר' אלכסנדר סנדר סאפרין מקומרנא, ירושלים תשנט. מה"ר מ285

§זכרון יהודה (מונק), יגדיל תורה, ר' יהודה ליבוש מונק, ורשה תרפט, ד"צ אשדוד תשנז. ספה"ל 2023V10696, 202002A3635. להורדת הספר כולו

זכרון יחזקאל - ראה מקור חיים

*זרע קודש (תשסה), ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על התורה, נ"י תשסה. מה"ר מ285

*זרע קודש - מועדים, ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ. ע"פ מפתח בסו"ס אילה שלוחה. מה"ר מ285

*חבש פאר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§חובת התלמידים, ר' קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא, מהד' אורייתא - ועד חסידי פיאסצנא, ירושלים תשן, רצט עמ'. מה"ר מ85

§חוט המשולש - ברכי יוסף, ר' יוסף ליביאנקר, ירושלים תרפט. להורדת הספר כולו

§חוסן יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהדורה ישנה)

*חיי עולם, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלב (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר מ90

*חיי שלמה, ר' שלמה חיים מסדיגורה, ירושלים תשסו. מה"ר מ287

*חיים וחסד, ר' חיים חייקא מאמדור, ירושלים תשיד. מסודר בסדר שונה מבמהד' ורשה תרנא. מה"ר מ287

*חכמת התורה בראשית-ויחי, שמות-משפטים, עם שמע שלמה על ההפטרה, ר' שלמה קלוגר. ירושלים תשנ"ט, תשסא

*חלק יעקב, ר' בנימין קנטור, פיעטרקוב תרעד. מה"ר מ90; מוהר"ק ד1461; ספה"ל S2°51A1855

*חלקם בחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ירושלים תשנט. מה"ר מ90

*חלקת יהושע, ר' יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא, ירושלים תשמט. מה"ר מ285; ספה"ל S83A1901

*חמשה מאמרות (תשסט), ר' חיים אלעזר שפירא, מאמר תורת שבת, מאמר סמוכים לעד, מאמר משיב מפני הכבוד, מאמר נוסח התפלה, מאמר הלקוטות, ירושלים תשסט. מה"ר מ287

*חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה), ר' אברהם המלאך, ר' אברהם מקאליסק, ר' שלום שכנא מפראהבישט, ור' אברהם מפראהנישט, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנה. משמיע שלום מתחיל בעמ' קנז. מה"ר מ287

*חפץ יהונתן, על תרגום יונתן, ר' חיים צבי פנט, ירושלים תשנא. מה"ר ת5

*חקל יצחק (תשסג), על התורה, ר' יצחק אייזיק מספינקא, נ"י תשסג. מה"ר מ287

*טבעות זהב, ח"א, ר' משה אריה ליב שפירא, ירושלים תשטז. מה"ר פ425 [הלכה]

*טהרת יו"ט, ר' יו"ט ליפא דייטש, ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י, נ"י תשיז-תשכב. מה"ר מ95 (חלקים ז-ח, י), פ300 (חלק ט); ספה"ל A397172

*טוב טעם, ר' יו"ט ליפמן הלר, על פירוש רבינו בחיי על התורה. מה"ר ת40

*טוב ירושלים, על רמב"ן על התורה, ר' פנחס יהודה ליברמן, ירושלים תשנה. מה"ר ת50

*טוב ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*טל חיים (פרידלנדר), ר' חיים פרידלנדר, תשסט. מה"ר מ287

§טללי אורות, ר' יצחק ריינס, ת"א תשטו. מה"ר מ95

*יד אהרן (נדבורנא), ר' אהרן אריה ליב ליפר מנדבורנא, ב"ב תשס. מה"ר מ290; ספה"ל S2000A736 ; ספריית ג' שלום 3667.1; ב"א A671.2 ליפ.יד

*יד יצחק, ר' יצחק דוד זלזניק, בני ברק תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, איכה, ב"ב תשמה. מה"ר ת340

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, קהלת, ב"ב תשמו. מה"ר ת335; ספה"ל S86A5049

*יין לבנון (תשסג), ר' נפתלי הירץ וייזל, בהוצאת ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשסג

*ילקוט דברי חכמים, בראשית, שמות, ויקרא, ירושלים תשיג (?). מה"ר מ290

ילקוט הגרשוני ח"א וח"ב, ר' גרשון שטערן, סיגט תרפב, ד"צ ירושלים תשל. כל מקום שמופיע בהערה וי"ו החיבור, היינו בנוסף על מקומו הרגיל [לבדוק ח"א דפים קט-קיא ואח"כ, וחלק ב בתחילתו, עמוד וחצי של חידושים מברכות ונדרים]. ילקוט הגרשוני על פרקי אבות מסומן לפי חלוקת המשניות שבספרי המשניות ואילו מפתחנו הוא לפי החלוקה שבספרי הגמרא. מה"ר א260

*ילקוט ידיעות האמת (רמח"ל) ח"א וח"ב, ת"א תשכו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ95

*ילקוט עטרת צבי, לקט מכתבי ר' צבי הירש מזידיטשוב, בעריכת ר' יו"ט ליפא פרערויא, ניו יארק. מה"ר מ290

*יסוד האמונה (תשסז), ר' ברוך קאסובר, נערך ע"י יעקב אהרן אילאוויטש, ניו יארק תשסז. מה"ר מ290

*יערות דבש, ר' יונתן אייבשיץ, מפתח במהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשמד. מה"ר מ100; ספה"ל או"ק יהדות

*יציב פתגם - ימים נוראים, ילקוט פרפראות מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על ימים נוראים, סוכות, ושמחת תורה, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ד. מה"ר מ215

*יציב פתגם - חנוכה-שבועות, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, וחג השבועות, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ב. מה"ר א635

*יציב פתגם - פסח, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על הגדה של פסח ועניני חג הפסח, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"א. מה"ר מ575

*יציב פתגם על התורה, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תש"ס. מה"ר ת195

*יציב פתגם - מילה-נישואין, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, ברית מילה, לידת הבת תפילין ובר מצוה נישואין, שבע ברכות עניני נשואין על סדר הפרשיות, הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס, נתניה תשסו. מה"ר מ178

יקר מפז - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*ירים = ירים משה, רמח"ל, ירושלים תשכב (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב3

*ישא מדברותיך - מגילה, ר' דוב בער אפלבוים.

*ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד), מועדים, ר' ישראל מטשורטקוב, בעריכת אברהם חיים שפיגל הוצאת "עזרת ישראל" ירושלים תשנד. מה"ר מ290

§ישראל והזמנים (פירר), ר' בן ציון פירר, ח"א-ח"ב, ת"א תשטז-תשיז. ספה"ל 56A686; ב"א A452 פיר.יש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ישראל קדושים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפח, סז דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח119; ב"א A671.2 הכה.יש להורדת הספר כולו

*כוונת הלב, חלק א על התורה, וחלק ב על מועדים, נ"ך, ליקוטים, ר' הילל ליכטנשטיין, נ"י תשסו. מה"ר מ290

*כוזרי, ר' יהודה הלוי, מהד' אבן שמואל, ת"א תשלג. מה"ר מ20

כור לזהב, ח"א וח"ב, ר' יהודה אידל בן בנימין שרשבסקי, וילנא תריח-תרכו. מה"ר א260

*כנסת יחזקאל (הכהן), ר' יחזקאל הכהן, מכון שארית כהן, תשסה. מה"ר מ290

*כנסת יחזקאל (פאנעט), דרושים, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290

*כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה), על התורה, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290

*כנסת מרדכי - מועדים, חלק ב, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, תשנט. מה"ר מ290

*כנסת מרדכי, שמות-ויקרא, ר' מרדכי שלום מסאדיגורה, תשסא. מה"ר מ290

*כרם פתחיה - כרם ראשון, ר' פתחיה מנקין, ירושלים תרצא. מה"ר מ103

*כרם פתחיה, כרם שני, ר' פתחיה בר׳ אריה ליב מנקין, תש"ו. מה"ר מ103

§כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א, ירושלים תשלה. ספה"ל 75A2474

§כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר מ200; ספה"ל S80A3802; ב"א D611 פרי.כת

*כתבי קודש (פשעווארסק), ר' משה יצחק גווירצמן, ור' יעקב לייזר, ח"א וח"ב, אנטוורפן תשסד. מה"ר מ290

*כתבי רבנו בחיי, ר' בחיי בן אשר, ירושלים תשל. מה"ר מ20

*כתונת פסים, ר' יעקב יוסף מפולנאה, מהד' פרי הארץ, ירושלים תשמה. מה"ר מ290; ספה"ל S86A159 , ספריית ג' שלום

*כתר שם טוב (תשסד), ר' ישראל בעל שם טוב, מהד' "אוצר החסידים", נ"י תשסד. מה"ר מ290

*לב המשפט חלק א וחלק ב, ר' זלמן נחמיה גולדברג, ירושלים תשן. מה"ר פ425 [הלכה]

*לבושי צדקה, ר' צדוק הכהן. נדפס בסוף ספר קומץ המנחה. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל S67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לבני ישראל, ר' ישראל בנימין בענט פייוולזון. כשכתוב סתם הכוונה למהד' ב"ב תשנג (המפתח רק לעמ' א-עח). כשכתוב "(הישן)" הכוונה למהד' גראייוא תרסח (אין בו מפתח לפי סדר הש"ס אלא לפי סדר הדרושים). מה"ר מ235

*ליהודים היתה אורה, ר' יצחק פנחס גולדווסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ230

*ליקוטי שושנים, ר' משה צבי בן שמעון שלמה גוטרמן מסווארן, ירושלים תשמו.

*לקוטי דיבורים, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאווייטש, כפר חב"ד תשנ. מה"ר מ375

*לקוטי מאמרים, ר' צדוק הכהן (סוף ס' דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה), ר' ישראל ב"ר לוי יצחק, אבדק"ק פיקוב ובארדיטשוב, בעריכת בנימין יצחק אוירבוך, נתניה תשסה. מה"ר מ290

*לקוטי שיחות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, כרכים א-לז, לט. כרכים א-כט ע"פ מפתח ללקוטי שיחות א-כט, נ"י תשנד. מה"ר מ380

*לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו), אדמו"ר מויזניץ, בני ברק תשסו. מה"ר מ290

*לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא), ר' מרדכי מטשערנאביל, ירושלים תשסא. מה"ר מ290

*לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב), ר' צדוק הכהן. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330

*לקט אמרי קודש, מאדמור"י בעלזא, על התורה, מועדים וליקוטים, ירושלים תשסז. מה"ר מ290

*לקט אמרים (שכטר), רי"מ שכטר, בעריכת ר' בצלאל ברוך פרידמן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290

*מאור האגדה (=בין ישראל לעמים, מאור האגדה), ר' בנימין מנחם שוורצמן, ירושלים תרכח [לא היה לי בצילום מפרק טו ואילך, היינו עמ' קעז ואילך]. מה"ר מ110

*מאור החיים, ר' חיים בן עטר, לונדון תשך. מה"ר מ110

§מאורות נריה - ישראל במדינתו, אלול ותשרי, ר' משה צבי נריה, קרית מלאכי תשנח. מה"ר מ200; ספה"ל S2004A5325; ב"א A088 נרי (מאו)

*מאורי אור (טייטלבוים), מבוסס על יסודות שיסד ר' משה טייטלבוים, מלוקט מתוך ספרי צאצאיו, זכרון אלעזר, ייטב לב, ייטב פנים, רב טוב, שו"ת אבני צדק, קדושת יום טוב, מילי דמיטב, היטב איטיב, עצי חיים, דברי יואל, ויואל משה, בנין דוד, עלה שמואל, יד יקותיאל, ברך משה. בעריכת יוסף חיים דוב אדלר, קרית יואל ניו יארק תשסה. מה"ר מ295

*מאורי אור (טשרנוביל, תשסא), צדיקי טשערנאביל, מכון משכנות יעקב דחסידי סקווירא, שיכון סקווירא תשסא. מה"ר מ287

*מאיר עיני חכמים, ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, מהדורא קמא, תניינא, ותליתאה. מה"ר מ295, א565; ספה"ל S2°89A2401 ; ב"א A584°2 הלש.מא

*מאמר אסתר, ר' וולף הלוי בוסקוביץ, אופן תקצב. מה"ר מ110 (יש הדפסה חדשה, ירושלים תשסב, מה"ר מ110)

*מאמר הגאולה, רמח"ל (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ110

*מאמר יחזקאל (קאזמיר), ר' יחזקאל מקאזמיר, בעריכת אליעזר עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסח. מה"ר מ295

*מאמר מרדכי, ר' מרדכי מנדבורנא, נ"י תשכח. מה"ר מ295

*מאמר מרדכי (שוואב) ח"א, ח"ב, ח"ג (תשסג, כולל קונטרס מאמר מרדכי. מה"ר מ520

*מאמרי הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§מבוא התלמוד (בתוך כל ספרי מהר"ץ חיות) פרקים יח-לב (עמ' שיח-שמו), ירושלים תשיח. מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ג י46; ספה"ל או"ק יהדות; ב"א A081 חיו.כל להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות, האדמו"ר מביאלא, תשמט-תשנא, ירושלים תשנו. מה"ר מ295; ספה"ל 92A2448; ספריית ג' שלום 4555.62

*מבשר טוב - זכות נשים צדקניות, האדמו"ר מביאלא, תשעה. מה"ר מ295

*מבשר טוב - חנוכה, תשמ"ט-תשנ"א, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנה. מה"ר295; ספה"ל 95A3317; ספריית גרשום שלום 4555.63

*מבשר טוב - ישועות אברהם, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנ. מה"ר מ295

*מבשר טוב - ספר החיים, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשסו. מה"ר מ290

*מגיד דבריו ליעקב, ר' דוב בער ממזריטש, מהד' קה"ת, נ"י תשמ. אור תורה נדפס בנפרד במהדורה מורחבת, נ"י תשסו. מה"ר מ295

*מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד), ר' דוב בעריש מביאלה, ירושלים תשסד. מה"ר מ295

*מגן אברהם (טריסק, תשסו), המגיד מטריסק, ירושלים תשסו. מה"ר מ295

*מגן דוד (טאלנא, תשס), ר' דוד מטאלנא, בעריכת ישעי' דוד מלכיאל, בית שמש תשס. מה"ר מ295

*מדבר קדש, בראשית ח"א, הרב שר שלום מבעלז, ירושלים תשמז. הפחתנו עמוד אחד מכל מספרי העמודים שבמפתח הנדפס, כהוראה המוחתמת בספר. מה"ר מ295

*מדבר קדש, מועדים, ר' שלום מבעלזא, חלק א, ירושלים תשלה, וחלק ב. מה"ר מ298

*מוסר אביך, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§מוסר המקרא והתלמוד, ר' שלמה זלמן פינס, מהדורה שניה, ירושלים תשלז. מה"ר מ110; ספה"ל S78A825; ב"א A4 פינ.מו תשל"ז

*מוצל מהאש, ר' אהרן הלברשטם, עם מקרא קודש מרי"ד רוקח מבעלזא, נ"י תשטו. מה"ר מ295

*מזקנים אתבונן, ר' ישראל שמעון קסטילניץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ295

*מחשבות חרוץ, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעב, צט דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח281; ב"א A671.2 הכה.מח להורדת הספר כולו

*מטה יששכר, ר' יששכר ברמן, נתניה תשמה. מה"ר מ155

§מי באר (פסח), ר' אברהם יוסף פסח, נ"י תש"ד. להורדת הספר כולו

*מי השילוח, ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מישור. מה"ר מ295

*מי השלוח (תשסז), ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מכון תורת אברהם, בני ברק תשסז. מה"ר מ298

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק א-יג. מה"ר מ115 (חלקים א, ג-ז), כ365 (ח"ב), ת70 (ח"ח), ת95 (ח"ט), ת115 (ח"י), ת130 (חי"א), ת140 (חי"ב)
ח"ב הוא על פרקי אבות. ח"ג הוא לחם אבירים מהד' תשנג. ח"ו הוא מעיני הישועה. חי"ג הוא על התפלה, מהד' תשנח

מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה)

*מי רביעית, ר' משה אריאל, ב"ב תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*מכמני אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשכג. מה"ר מ115

§מכמני עוזיאל (תרצט), ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תרצט. ספה"ל 40A219; ב"א A081 עזי.מכ; להורדת הספר כולו

*מכתב סופר, ר' שמעון סופר, ירושלים תשלט. מה"ר מ115

*מכתבי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, ירושלים תשמח. מה"ר מ115

*מכתם לדוד על התורה (תשעד), ר' דוד שפרבר.

§מן הבאר, ר' אלימלך בר שאול, ירושלים תשכה. מה"ר ת220

*מנחת מחבת, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ח"א, ירושלים תשן. ספה"ל S2°90A1916; ב"א A584 באב.מנ

*מסילת ישרים, רמח"ל, (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ120

*מנחם ציון (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, מדברי ר' מנחם מנדל מרימנוב, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסד. מה"ר מ298

*מסילות בלבבם, ר' יוסף צבי קוט, ראשון לציון תשסב. מה"ר מ298

*מסילת ישרים, רמח"ל, עם פירוש אור לישרים (ר' יצחק רחמים עבוד), ירושלים תשנא. מה"ר מ120

*מסתרי ים התלמוד, ר' ירוחם פישל זאבלודאווסקי אבדק"ק פיליפאווא, ורשה תרנו. מה"ר א78 מחסן

*מעין גנים (תשס), רבי צבי אלימלך שפירא, על אור החיים, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס. מה"ר מ298

§מערכי לב, ר' אלימלך בר שאול, תל אביב. מה"ר מ120

*מפי ספרים וסופרים, רבי אליעזר דוד פרידמן, תשסח. מה"ר מ298

§מצוה ולב, ח"א-ח"ב, ר' אלימלך בר שאול, ת"א תשכו. מה"ר מ125

*מקור חיים (תשסו), ר' חיים הלברשטאם, עם זכרון יחזקאל, לר' יחזקאל שרגא משינאווא, בעריכת ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, מהד' נר למאור, נ"י תשסו. מה"ר מ298

*מראה יחזקאל (תשס) על מועדים והגדה של פסח, ר' יחזקאל פאנעט, עם ביאור הגהות הצבי והצדק, בעריכת צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס. מה"ר מ295

*מראה יחזקאל (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת ר' מרדכי גרינפלד, מאנסי תשסד. מה"ר מ298

*מראה יחזקאל על התורה (תשס), רבי יחזקאל פאנעט, עם ביאור הצבי והצדק, בני ברק תשס. מה"ר מ298

*מרגניתא דבי רבנן, ר' יוסף אייזק סג"ל מפיטשאנקע, תשנט. מה"ר מ298

*מרפא לשון, ר' רפאל מהמבורג, מהדו' ב"ב תשמז. מה"ר מ125; ספה"ל S87A1142

*משיב טענה, ר' צדוק הכהן (סוף ספר הזכרונות שבסוף דברי סופרים), תל אביב תשטז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A51 הכה.ספ; להורדת הספר כולו

*משיב צדק, ר' צדוק הכהן (סוף ס' שיחת מלאכי השרת), ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A781.1 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*משיבת נפש, רבינו יוחנן לוריא, ירושלים תשנ"ג. מה"ר ת45

*משך חכמה, ר' מאיר שמחה מדווינסק, מהד' קופרמן [חציו]. מה"ר ת225; ספה"ל S92A1884; ב"א T278 כהן.מש

משמיע שלום - ראה חסד לאברהם

*משמרת איתמר (תשסה), ר' איתמר בר ישראל מקאנסקיוואלי, ירושלים תשסה. מה"ר מ298

*משמרת איתמר (תשסז), ר' איתמר בר ישראל מקאנסקיוואלי, ירושלם תשסז. מה"ר מ298

*משנה למלך (תשסח), בעריכת איסר אלימלך פירסט, מאנטריאל תשסח. מה"ר מ298

*משנת חיים בראשית, ר' חיים מאיר שטינברג, בני ברק תשסה. מה"ר ת70

*משנת חיים שמות, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסד. מה"ר ת95

*משנת חיים ויקרא, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסו. מה"ר ת115

*משנת חיים במדבר, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסז. מה"ר ת130

*משנת חיים דברים, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסח. מה"ר ת225

*משנת רבי אליעזר (טרילנגר), ר' אליעזר טרילנגר

*משפט כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*נאות דשא (תשסח), ר' שמואל דוב אשר ב"ר מרדכי יוסף מאיזביצא, בעריכת יעקב ליינער, תשסח. מה"ר מ302

*נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, מהד' נגאל - מוסד מרב קוק, ירושלים תשלח. מה"ר מ300

*נועם אלימלך (תשסא), ר' אלימלך מליז'נסק, מהד' מכון סוד ישרים, ירושלים תשסא. מה"ר מ300

*נועם אליעזר שמות, ר' אליעזר זוסיא מסקוליען, ברוקלין תשסח. מה"ר מ300

*נועם אליעזר, בראשית, ר' אליעזר זוסיא מסקוליען, ברוקלין תשסד. מה"ר מ300

*נועם הברכה, ר' ברוך הגר, בעריכת מנשה מילר, חיפה תשסט. מה"ר מ300

נזר ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*נחלת שמעון (אשכנזי), ר' שמעון אשכנזי, מהד' מכון סוד ישרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ300

*נחמד ונעים (תשסט), ר' ברוך מקאסוב, בעריכת יעקב אהרן אילאוויטש, נ"י תשסט. מה"ר מ300

*נפש החיים, ר' חיים מוולוזין, מהדו' תשמג. מה"ר מ130

*נפש חיים (פלג'י), ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרב, ד"צ ירושלים תשלח [חסר לי מסנהדרין ואילך, כי יש טעות במספור הדפים של המפתח, ודף י ו-יא התחלפו]. מה"ר מ130 (יש הדפסה חדשה - ירושלים תשסא, מה"ר מ130)

*נר ישראל, ר' ישראל מרוז'ין, ו חלקים (ע"פ מפתח בחלק ה), ב"ב תשלח-תשנד. מה"ר מ300

*נר מצוה, מהר"ל, מהד' מכון המהר"ל, ירושלים תשנג. מה"ר מ185

*נשמת אדם, ר' אהרן שמואל מרמניץ, ירושלים תשמט. מה"ר מ130

*נתיב מצותיך (תשסח), עם אוצר החיים, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא, בעריכת ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסח. מ302

*נתיבות עולם ח"א וח"ב, מהר"ל מפראג, מהד' הניג. מה"ר מ180

*ס' הזכרון לחתם סופר, ירושלים. מה"ר מ85

*ס' החיים, ר' חיים בר בצלאל, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנג. מה"ר מ90; ספה"ל S93A994 , וספריית ג' שלום

*ס' העיקרים, ר' יוסף אלבו, מהד' מישור, ירושלים תשנה [שונה ממהד' חורב ("השלם") באותה שנה]. מה"ר מ30; ספה"ל S95A4676

*סידורו של שבת, ר' חיים טורר, מהד' בלום, ירושלים תשך. מה"ר מ305

*ספר ג' תמוז תשנד [חב"ד]

*ספר הזכרונות (סוף ס' דברי סופרים), ר' צדוק הכהן, שונה מספר הזכרונות דלהלן. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ספר הזכרונות, ר' צדוק הכהן (שונה מס' הזכרונות שבסוף דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ספר המאמרים עת"ר, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשעב. מה"ר מ360

*ספר המאמרים תרנ"ט, ר' שלום דובער, נ"י תשעא. מה"ר מ370

*ספרי המגיד מקאזניץ, יקר מפז - על התורה וההפטרות, שארית ישראל - על המדרש רבא, ליקוטי חומש, זוה"ק ועוד, תהלות ישראל - על תהלים, אבות ישראל - על מסכת אבות, מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסז. המאמרים שעל הסדר באבות ישראל לא הוכנסו במפתח. מה"ר מ290

*עבודת יצחק, ר' פנחס ב"ר יצחק יואל מקאנטיקוזבה, ספר בראשית, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסד. מה"ר מ305

*עבודת עבודה, אדמו"ר מטאהש, קרית טאהש, קאנאדא תשסד. מה"ר מ305

*עדן גנים, ר' הלל דוד טריווש, ורשה תרנט. מה"ר מ135

*עולת חודש ח"א, ח"ג ("השלישי"), ר' אלעזר בן דוד פלקלש מפראג, פראג תקנג, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר מ135; ספה"ל S92A4684 ; ב"א RA45 פלק.עו

*עולת ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עזרת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

עטרת אברהם - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*עטרת חן, ר' צבי דרבקין, ח"ב, באר יעקב תשסז. מה"ר מ525

*עטרת ישועה (תשסד), על מועדים וחדשי השנה, ר' יהושע הורוביץ אב"ד דק"ק דזיקוב, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסד. מה"ר מ308

*עטרת ישראל (באהפאלי), ר' ישראל מבאהפאלי, ירושלים תשלה. מה"ר מ305

*עטרת מנחם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ305

*עטרת צבי, ר' מנחם צבי טאקסין, וילנא תרע. מה"ר מ135

*עיוני רש"י, ר' אברהם יצחק ברזל, שמות ח"ב (משפטים-פקודי), קרית ספר תשנח. במדבר, קרית ספר תשסח. דברים ח"א (דברים-ראה) וח"ב (שופטים-וזאת הברכה), קרית ספר תשסג. מה"ר ת30

*עין איה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (שני כרכים) (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עיני שמואל (ראבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ירושלים תשמח, תשסא. הכוונה ל"תוספת עיני שמואל", שבסוף הספר

*עירין קדישין השלם, ר' ישראל מרוזין, בעריכת נפתלי הירץ פלינטנשטיין, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסט. מה"ר מ308

*עמוד העבודה, ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, תשעג.

*עמלה של תורה, ר' צדוק הכהן (סוף פרי צדיק ח"ג). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*עמק תפלה (תשסו), ר' יעקב ישראל מטשערקאס והארנאפטייפאליע, מהד' מכון נר שלמה הארניסטייפאל, ירושלים תשסו. מה"ר מ308

*עקבי אבירים, אדמו"ר מסדיגורה, תשסה. מה"ר מ308

*ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עשרה למאה, ר' צבי יהודה מוואידיסלוב. מה"ר מ305

*עשרה למאה (תשסג), ר' צבי הירש במוהרי"ל מוואוידיסלוב, בעריכת יצחק מרדכי דוד מארגנשטערן, ניו יורק תשסג. מה"ר מ308

*עת האוכל, ר' צדוק הכהן (סוף ס' פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*פוקד עקרים, ר' צדוק הכהן (סוף אור זרוע לצדיק), בני ברק תשכז, לב דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, ירושלים תשנד-תשנז. שמות - מה"ר ת100; ספה"ל S93A4311. דברים - מה"ר ת145. שמואל - מה"ר ת300. ישעיהו ונביאים אחרונים וכתובים - מה"ר ת385

פירושי ראשונים לאגדות חז"ל, ר' אברהם יצחק ברומברג, תשמא, ברכות-תחילת ביצה, וכן ב"ק עד הסוף, והשמטות. מה"ר א265

§פירות מפוזרין, ר' בנימין זאב יעקבזון, שטוקהולם תשח. חסרים עמ' י-יא. ספה"ל 48A647; ב"א ? A584 יעק.פר; להורדת הספר כולו

*פנים יפות, ר' פנחס הלוי הורוביץ, תהלים, ירושלים תשנד. מה"ר ת315; ספה"ל S94A1867

*פקודת אלעזר (תשסד), ר' אלעזר טווערסקי, אדמו"ר מפאלטישאן, הוצאה שניה, נ"י תשסד. מה"ר מ308

*פרדס המלך (תשסט), רבי פינחס סאסיש, בעריכת יוסף הלברשטאם, בהוצאת תפארת בחורים דבאבוב, נ"י תשסט. רמזי חנוכה - בעמ' קמב-קמט. רמזי פורים - בעמ' רמא-רנא. מה"ר מ308

*פרי הארץ (ויטבסק), ר' מנחם מנדל מויטבסק, ירושלים תשיג. מה"ר מ305

*פרי חיים, בתוך דרושי הרמ"ץ, ר' מאיר צבי ויטמאיר, עם הגהות והוספות פרי חיים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמז. (כשכתוב "פרי חיים, רמ"ץ" הכוונה לדרושי הרמ"ץ עצמם). מה"ר מ75

*פרי צדיק, ר' צדוק מלובלין, ע"פ מפתח לפרי צדיק, בעריכת ר' חיים הירש.

*צדה לדרך (גרינוולד, תשסט), ר' יעקב יחזקיה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות - פאפא, ברוקלין תשסט. מה"ר מ310

*צדקת הצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסב, עו דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח63; ספה"ל S88A4160; ב"א A671.2 הכה.צד להורדת הספר כולו

*צוואת הריב"ש (תשעג), ר' ישראל בעש"ט, מהד' קה"ת, נ"י תשעג. מה"ר מ310

*צמח דוד (סקאליע), ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע. מה"ר מ310

*צמח ה' לצבי (תשסז), ר' צבי הירש מנדבורנא, ב"ב תשסז. כולל ס' אלפא ביתא. מה"ר מ310

*צמח צדיק (תשסז), ר' מנחם מענדיל מוויזניצא, בעריכת ישראל אליעזר הגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ310

*צפנת פענח (תשסו), על ס' שמות, ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, בעריכת ר' אברהם לויפער, נ"י תשסו. מה"ר מ310

*קדוש ישראל (ויזניצא), ס' היובל, קורות ר' ישראל מויזניצא, ב"ב תשמו. מה"ר מ310

*קדושת השבת, ר' צדוק הכהן (תחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*קדושת יו"ט, ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, סיגט תרסה, נ"י תשל. מה"ר מ310

*קדושת לוי, ר' לוי יצחק מברדיטשב, מונקטש, ד"צ נ"י תשלז. מה"ר מ310

*קדושת עיניים, ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשמו. מה"ר מ150

*קדושת ציון (תשנד), ח"א-ח"ב, ר' בן ציון הלברשטאם, מהדורא חדשה נ"י תשנד. מה"ר מ310

*קהלת דוד (טאלנא, תשסג), רבי דוד מטאלנא, בית שמש תשסג. מה"ר מ310

*קהלת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ310

קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, אזמיר תקכ. מוהר"ק ד1994; ספה"ל S2°23V6041 ; ב"א A45 שאו.קו

*קול שמחה, ר' בונם מפשיסחא, מהד' בוים. מה"ר מ310

*קול ששון, על דרשות הרמב"ן, ר' משה מאיר גולדברג, נ"י תשלח. מה"ר מ10

*קומץ המנחה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרצט. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל S67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*קישוטי כלה (תשסג), ר' נטע משינאווא, אשדוד תשסג. מה"ר מ310

§קסת הסופר (תשעו), ר' אהרן מרכוס, ירושלים תשעו.

*קרן לדוד, מועדים (תשסח), ר' אליעזר דוד גרינוואלד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח. מה"ר מ310

*קרן פני משה, ר' משה גרינעס. ח"א, נ"י תשמח. מה"ר ת55; ספה"ל S2°89A307; ב"א T273 גרי.קר להורדת הספר כולו

§קרני אורה, ר' יצחק יעקב ריינס, ירושלים תשיט. מה"ר מ150

*ראשית חכמה, ר' אליהו די וידאש, ירושלים תשמט, ח"א וח"ב. מה"ר מ155

*רב טוב, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, למברג תרמט, ד"צ ניו יורק תשלג. מה"ר מ310; ספה"ל S73A3113 ,42A116

*רב ייבי (תשסט), ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, ירושלים תשסט

*רביד יוסף (תשסא), ר' אהרן יוסף טעמפלער, מהדורה שניה, ירושלים תשסא. מה"ר מ310

*רבנו בחיי על התורה, מהד' שאוועל, ע"פ מפתח סוף כתבי רבנו בחיי. מה"ר ת40

*רוח חיים, החיד"א, עם ביאור רוח החיה, ב"ב תשמה. מה"ר מ155; ספה"ל S2°85A6300

*רמז הרומז (תשסח), ר' משה זכות, מהד' מכון קול בטחה, בטחה תשסח.

*רסיסי לילה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסג, ק דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1423; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*שארית אהרן, ר' אהרן פלברמן, נ"י תשעב. מה"ר מ315

*שארית יעקב (פאנעט), ר' יעקב פאנעט, ב"ב תשנח.

שארית ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*שבט מוסר, ר' אליהו הכהן האיתמרי, ירושלים תשלח. מה"ר מ160

*שבט מישראל, ר' ישראל פרידמן, ירושלים תשס"ז. מה"ר מ315

*שבט סופר - שערי שמחה, על התורה ומועדים, ר' שמחה בונים סופר, תשסו

*שביתת שבת, ר' צדוק הכהן (בתחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*שבת הארץ, ההקדמה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*שופרא דישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מבלאזוב, ירושלים תשסו.

§שיבת ציון (תשס), ר' אברהם סלוצקי, מהד' תשס. מה"ר מ205; ספה"ל S2002A10000; ב"א E041 שיב.צי תש"ס

*שיחות ר' צבי יהודה, ר' צבי יהודה קוק, שמות, ויקרא, ירושלים תשנח-תשנט. במדבר, ירושלים תשסב. דברים. מה"ר כ3; ספה"ל S93A2017 (שמות); ב"א T278 קוק.שי

*שיחת מלאכי השרת, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפז, נב דפים. כולל "שיחת שדים". ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח26; ב"א A671.2 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*שלשלת הקודש, לקט חידושי תורה מרבני קאמארנא, נלקט ונערך ע"י ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסז. מה"ר מ318

*שם משמעון (שפירא), ר' אלטר שפירא, ירושלים תשכה-תשל. מה"ר מ315; ב"א A671.7 שפי.שם

*שמועה טובה, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, סו"ס קדושת לוי, נ"י תשלח. מה"ר מ310

*שמועת יצחק, ר' ישראל יצחק מווארקא, תשסו. מה"ר מ318

*שמן הטוב (תשסב), ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג, בעריכת ר' אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, מהד' "נר למאור", ברוקלין תשסב. מה"ר מ318

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, חלק ו, נ"י תשסה. מה"ר מ255

*שמע יעקב (זיידא), ר' שלמה יעקב זיידא, ניו יורק תשסז. מה"ר מ318

§שני המאורות, הרב יצחק יעקב ריינס, פיעטרקוב תרעג. ספה"ל 22V11783; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ב שער ב

*שני המאורות (תשסח), ר' צבי הירש מקאמינקא ור' שמואל קאמינקער, ירושלים תשסח. מה"ר מ318

*שער החצר, ר' דוד בר' שמעון, ירושלים תרכב, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר מ205; ספה"ל A225182°2

§שער ראובן (כץ), ר' ראובן כץ, ירושלים תשיב. ספה"ל S55A639; ב"א A081 כץ.שער; להורדת הספר כולו

*שערי תשובה, ר' יונה גרונדי. גם מפתח לפירוש שערי חיים, ר' יעקב אברהם מרקוס, ירושלים תשכה. מה"ר מ35

*שערים מצוינים - מגילה, ר' מרדכי בנדיקט, על מגילת אסתר, ירושלים תשע.

*שערים מצוינים, על התורה, ר' מרדכי בנדיקט, בראשית-שמות, ירושלים תשסט. מה"ר ת257

*שפע חיים, ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז, ח"א, ח"ב, וח"ד; מכתבי תורה, ח"ו, נתניה תשנה. מה"ר מ320; מוהר"ק ח1583 (א-ב); ספה"ל S2°87A88 (ח"ב)

*שפע טוב (טייטלבוים), לקט מדברי ר' משה טייטלבוים ור' יקותיאל יהודה טייטלבוים, בעריכת ישראל יום טוב ליפא פרערויא, ניו יורק תשסד. מה"ר מ320

*שפת אמת - ואלה מסעי, ר' משה חאגיז, מהד' מכון בני יששכר, ירושלים תשמז. מה"ר מ205

*שפת אמת (ברעזאן, תשסח), ר' משולם שרגא פייבוש מברעזאן, מכון שפת אמת, ירושלים תשסח. מה"ר מ320

*שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים, ר' יהודא אריה ליב מגור, מהד' רייז, ירושלים תשסה. מה"ר מ335

*שפת אמת (רייז) דברים ח"א, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ט, מהד' רייז. מה"ר מ335

*שפת אמת (רייז) סוכות, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ז, מהד' רייז. מה"ר מ335

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, מועדים ח"א, ב"ב תשמט. מה"ר מ215

*שרגא המאיר על התורה, ר' שרגא פייוויש שנעעבלאג, תשסג. מה"ר מ320

*תאיר נרי, ר' משה שמעון סובול, יפו תשיט. מה"ר א265

§תבואת יקב (פרידמן), ר' שבתאי זאב פרידמן, ת"א תשטז. להורדת הספר כולו ח"א

תהלות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*תולדות שמואל, ר' שמואל מניקולסבורג, עם דברי שמואל על התורה, ואמרי שמואל, ליקוטים, בעריכת יצחק הלוי בלעדי, מהדורה שלישית, ירושלים תשנ"ח. מה"ר מ255

*תורה וחיים, ר' משה כלפון, נתיבות תשמה. מה"ר מ170

*תורת החסידים הראשונים - כולל מילי דאבות לר' נחמן מהורדנקא, דרכי ישרים לר' מנחם מנדל מפרמישלן, משנת חסידים מפי תלמידי הבעש"ט. מה"ר מ325

*תורת החסידים הראשונים (תשמו), כולל ס' תקיפא דארעא ישראל, לר' זאב וואלף אב"ד טשארני אוסטראה, ס' נזר ישראל ועטרת אברהם, לר' ישראל אברהם אב"ד טשארני אוסטראה, וס' "זכר צדיק לברכה", בני ברק תשמו. מה"ר מ325

*תורת הרבי רבי זושא, ר' משולם זיסל מאניפאלי, ובניו ר' צבי מנחם מנדל מאניפאלי, ור' ישראל אברהם מטשרני-אוסטראה, מתוך ספר מנורת זהב לר' נתן נטע הכהן דונר, עם הוספות. בני ברק. מה"ר מ325

*תורת חיים (קאסוב), ר' חיים ב"ר מנחם מענדל מקאסוב, רמת ויז'ניץ, חיפה. מה"ר מ325

*תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א וח"ב, ר' דובער, אדמו"ר האמצעי, נ"י תשסג. מה"ר מ360

*תורת חסד, ר' חיים סופר, ירושלים תשמה. מה"ר מ170

*תורת מהרש"ל, ר' שלמה יהודה ליב מלענטשנא, בית שמש תשסז. מה"ר מ325

*תפארת ישראל, מהר"ל מפראג, מהד' הניג. מה"ר מ185

*תפארת משה, ר' משה יהודה לייב פרייער, ירושלים תשסח. מה"ר מ325

*תפארת צבי שמות, על התורה, ר' שמואל צבי מספינקא, נ"י תשסו. מה"ר מ325

*תפלה למשה, ר' משה אלמושנינו, ת"א תשמח. מה"ר מ175

*תקונים חדשים פ', רמח"ל, ירושלים תשיח (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22

*תקט"ו תפלות, רמח"ל, מהד' אולמן (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22

תקיפא דארעא ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*תקנת השבין, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרפו, רכג עמ'. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח611; ספה"ל S2002A4675, אוסף ג' שלום 3625.4; ב"א A671.2 הכה.תק להורדת הספר כולו

מכון הלכה ברורה
ת.ד. 6275 ירושלים

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US