רשימת הספרים הכלולים במפתח
לפירושים על אגדות התלמוד
של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב (ניתנים כאן מספרי המדפים שלאחר השינויים שנעשו בספרייה בשנת תש"ס, חוץ ממקום שצוין "ישן"). מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע -ספריית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית.
* - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו.


*אביר יעקב (סדיגורה, תשסד), ר' אברהם יעקב מסדיגורה, ירושלים תשסד. מה"ר מ245

§אבל מצרים, ר' אהרן מנדל הכהן, קיירא, ח"א-ח"ב. ספה"ל R8°70A4226; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§אבן יהושע, ר' יהושע פריידין, ורשה תרמח. ספה"ל S23V5731; להורדת הספר כולו

§אבן ישפה, ר' בנימין ישראל איסר קצנלנבוגן, וילנא תרסח. ספה"ל 23V5911 להורדת הספר כולו

§אבן פינה (קלצקין), ר' אליהו קלצקין, פיעטרקוב תרסז. ספה"ל S23V5534; ב"א A45 קלצ.אב להורדת הספר כולו

*אבן שהם, ר' משה אליהו וינמן, על חו"מ סי' נו-קו, מכון שער המשפט, ירושלים תשסא . יש מפתח אחד בראש הספר ומפתח אחר בסוף הספר, בעיקרם זהים אבל יש כמה שינויים ביניהם. מה"ר פ400 [הלכה]

§אבן שוהם, ר' משה בר יהודה מפינסק, פאדגורזע תרנט. ספה"ל 23V5851; להורדת הספר כולו

*אגודת אזוב (יעבץ), ר' משה זאב יעבץ, ביאליסטוק תקפד. מה"ר מ205

*אגרא דכלה, רבי צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, מר' צבי אלימלך פאנעט. מה"ר מ245

*אגרא דפרקא (תשסה), ר' צבי אלימלך מדינוב, עם צני תפארה, ר' מרדכי וועבער, ברוקלין תשסה. מה"ר מ245

*אגרות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אגרות רמח"ל (גינצבורג), ת"א תרצז, ירושלים תשסא (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ40

*אדיר במרום ח"א (מד' ספינר תשן) וח"ב (מד' ספינר תשמח) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב5

*אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271) (כולל עקבי הצאן)

§אדרת אליהו (קוצין), ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרעז. ספה"ל 23V6436; ב"א A452 קצי.אד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*אהבת דוד, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכז. מה"ר מ40; ספה"ל S80A3435 (תשכז), S86A5209 (תשמו)

§אהבת דוד (וועגער, תרלב), ר' שלום דוד מאירוביץ אב"ד וועגער, וילנא תרלב. ספה"ל 23V5811; ב"א A45 מאי.אה להורדת הספר כולו

*אהבת עולם (דיהרנפורט), ר' שלמה אלגזי, דיהרנפורט תנג, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ40; מוהר"ק ד210; ספה"ל S2°90A1424

*אהבת שלום, ר' מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסוב, מהד' הגר, ירושלים תשנח.

*אהל אלימלך, ר' אלימלך מליזענסק, ליקט ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסב. מה"ר מ245

§אהל יהושע (הלר), ר' יהושע ב"ר אהרן הלר, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשלד, 40 עמ'. ספה"ל 74A3258; ב"א A45 הלר.אה להורדת הספר כולו

§אהל יששכר (ליכטנשטיין), ר' יששכר בער בר' ליב ליכטנשטיין מקראטשין, אלטונה תקפו. ספה"ל 23V5808; להורדת הספר כולו

*אהל משה (פרהנד, תשסה), ר' משה פרהנד, מכון באר התורה. תשסה. מה"ר מ245

*אהל משה, בראשית, ר' משה יוסף שיינערמאן, ניו יארק תשסז. מה"ר ת60

*אהל משה (שינרמן) פורים, על ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר, ר' משה יוסף שיינערמאן, ניו יארק תשסח. מה"ר מ220

*אהל נפתלי, ר' נפתלי צבי הורוויץ אבד"ק ראפשיץ, עם ספר זכרון יצחק, תולדות ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, ליקט אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, נ"י תשסד. מה"ר מ245

§אהל רחל (סופר), ר' שמחה סופר, וינה תרפג (בסוף ספר שערי שמחה). ספה"ל S42A999; ב"א T278 סופ.שע להורדת הספר כולו

*אהל שלמה, בראשית, ר' ישעיהו סגל, ירושלים תשנז. מה"ר ת60

*אהלי יעקב, ר' יעקב מהוסיאטין, ירושלים תשמד. מה"ר מ245

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

§אודה ה', ר' דניאל גיראסי, ונציה תמב. ספה"ל R8°23V5617; אוסף ג' שלום R5070; ב"א A45 ג'רס.או להורדת הספר כולו

*אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמ. מה"ר מ245

§אוהב שלום, ר' אבוש אייזנער, קולומיה תרמ. ספה"ל S35V827; ב"א A465 איז.או להורדת הספר כולו

§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם תעה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל R2°23V5471; ב"א A452 אבי.אז להורדת הספר כולו

אוצר הכבוד, ר' טודרוס הלוי אבולעפיא מטוליטולא, ורשה תרלט, ירושלים תשל. הספר מסודר לפי פרקי המסכת, והפרקים אינם לפי הסדר! מה"ר ר120

*אוצר המאמרים, ר' אשר זאב וייס, תשסג. מה"ר מ250

§אוצר נחמד (סילברסטון), ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפו. ספה"ל S23V6421 להורדת הספר כולו

*אוצר פתגמי חב"ד, ח"א, ר' אלתר אליהו פרידמן, ירושלים תשנג. מה"ר מ400

*אוצרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אוצרות רמח"ל (בעריכת ר' חיים פרידלנדר) ב"ב תשמ"ו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143)

*אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, בראשית, ירושלים תשסה. שמות, תשנא. ויקרא, תשנב. במדבר, תשנג. דברים

*אור אברהם - הגדה של פסח, עם קונטרס שואלין ודורשין וקונטרס אמונת אברהם. תשנו

*אור אברהם - מגילת אסתר

*אור אברהם - מסכת מגילה

*אור אברהם - רות

*אור אברהם - תלמוד תורה. תשסו

*אור אברהם - תשובה, עם קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות

*אור אברהם ברכות, ירושלים תשסג.

*אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה, עם קונטרס אור הנר, הוספות חדשות, מגילת בני חשמונאי, מהדורה שניה, תשנח

*אור אלימלך, ליקוטים מתורתו של ר' אלימלך מליזנסק, מהד' אלטר אלישע פקשר, ירושלים תשמד. מה"ר מ245

*אור גנוז, רבי שלום מאסקאוויטש, שני כרכים במספור עמודים אחד, לונדון תשס"ז. מה"ר מ250

*אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו), ר' יהודה לייב הכהן מהאניפאלא, ירושלים תשסו. מה"ר מ245

§אור החיים (שיטץ), ר' חיים ב"ר יוזפא שיטץ, פפד"מ תרכג. ספה"ל S23V6052; ב"א A45 שיץ.או להורדת הספר כולו

*אור הישר בראשית, ר' שמואל הילמן, מה"ר ת60

§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין תרלה, ד"צ נ"י תשנה, 331 עמ'. ספה"ל S2°98A3474; ב"א A45 ברל.או להורדת הספר כולו

*אור הרעיון, ר' מאיר דוד כהנא, ירושלים תשנג, תלו עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל S92A5889

*אור השמש (תשסח), ר'שמעון שלמה מבענדר, ירושלים תשסח. מה"ר מ250

*אור התורה (תאומים, תשנט), ר' שלום תאומים, ירושלים תשנט. מה"ר מ250

§אור חדש למטיפים, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ח, דרשות, 91 עמ'. ספה"ל S63A137; להורדת הספר כולו

§אור חדש על ציון, ר' יצחק ריינס, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשו. מה"ר מ195; ספה"ל S64A2246; ב"א E041 רינ.או; הרע"צ ט/6 / 025 +תמר להורדת הספר כולו

*אור יהושע, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמג, תשסז. מה"ר מ245

§אור יהל, ר' יהודה ליב חסמן, ח"א, ירושלים תשלג. מה"ר מ500

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין. אמונה, ב"ב תשמג. מדות (=ח"ד), ב"ב תשמח. דרכי העבודה, בני ברק תשסא. מה"ר מ500; מוהר"ק ו1072; ספה"ל S78A232; ב"א A410.6 לוי.או

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין - מכתבים, ב"ב תשלו.

*אור יצחק (ראדוויל, תשסה), ר' יצחק מראדוויל, ניו יארק תשסה. מה"ר מ250

*אור ישע (ראפשיץ), רבי ישעיה אשר מראפשיץ, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסה. מה"ר מ250

*אור ישרים (תשסב), ר' משה חיים קליינמן, מכון ברכת יוסף, אשדוד תשסב. מה"ר מ255

§אור לישרים (איידליץ, תשב), ר' משה זרח איידליץ, בודפשט תשב, 233 עמ'. ספה"ל S2°47A1052 להורדת הספר כולו

§אור לפני הדורשין, ר' בן ציון אייזנשטאט, נ"י תרעו. ספה"ל S23V5515; להורדת הספר כולו

*אור לשמים (תשסג), ר' מאיר הלוי אב"ד סטאבניץ, ירושלים תשסג. מה"ר מ250

§אור פני משה (תקנב), ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא תקנב, ד"צ נ"י תשנה, תשסא, 87 עמ'. ספה"ל S2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה להורדת הספר כולו

*אור תורה השלם, ר' דוב בער ממזריטש, נ"י תשסו. מה"ר מ250

*אורות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§אורות אלים (פרנקל), ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרנט, ד"צ נ"י תשנג, 77 עמ'. ספה"ל S41A613, אוסף ג' שלום 4799; ב"א T278 פרנ.אב להורדת הספר כולו

*אורות האמונה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות המאירים ולקוטי ישכר, ר' ישכר בער מנאדוורנא-סטמר, ור' מאיר מקליוולאנד, תשסו. מה"ר מ250

*אורות הקודש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות התורה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות התשובה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורח לצדיק, ר' אליעזר ליפא בר' אלימלך מליזנסק. מה"ר מ245

*אורח משפט, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורחות דוד, ר' דוד מתתיהו מביאלא, תשסב. מה"ר מ250

*אורחות צדיקים השלם, מהד' ר' גבריאל זלושינסקי, ירושלים תשמח. מה"ר מ5

§אות זכרון, ר' אברהם בנימין קלוגר, פרעמישלא תרנו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל S 94A1119; ב"א A453 קלו.או להורדת הספר כולו

*אז שמח, ר' אברהם זאב איצקוביץ, בני ברק תשסא. מה"ר מ50

§אחרית לאיש שלום, ר' אברהם ב"ר שלום בלעיש, ליוורנו תקפט, 61 עמ'. סוף ס' יד אבישלום. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל S2°23V5583; ב"א A561 בלע.יד להורדת הספר כולו

*אילנא דחיי (תשסז), עם ס' אור הנר, ר' יצחק מרדכי מפאדוואה, מדברי ר' מנחם מנדל מרימינוב, ב"ב תשסז. מה"ר מ250

§אילת השחר, ר' שמואל ב"ר אברהם טייב, תוניס תרעא, 109 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל R4°51A568; להורדת הספר כולו

§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, ירושלים תרל"ד, ד"צ נ"י תשנג, 61 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל S2°93A3658; ב"א A45 עזי.אי להורדת הספר כולו

§אלה הדברים (ברודנא), ר' משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק ברודנא, פינסק תרצח. להורדת הספר כולו

§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, ניו יורק תרסט. ספה"ל 23V5944; ב"א A45 פרי.אל להורדת הספר כולו

§אמה של מלכות, ר' יהושע בכרך, ירושלים תשלו. מה"ר ת325; ספה"ל S2001A5048; ב"א T457 בכר.אמ (תשמה)

§אמונה ודעת (טאקסין), ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין, ווארשא תרצט. ספה"ל R4°69A2223 להורדת הספר כולו

*אמרי אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן אבד"ק ראחוב, בעריכת חיים ירחמיאל יצחק שלמה הכהן רובינשטיין, נ"י תשס"ד. אין שם מפתח לפי סדר מסכתות, אלא תוכן מפורט. מה"ר מ255

*אמרי אש (טאוב), ר' שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ. מה"ר מ255

§אמרי בינה (שיפמאן), ר' יהודה ליבוש שיפמאן, ירושלים תרצא. ב"א A452 שיפ.אמ; להורדת הספר כולו

§אמרי השכל, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם "צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא, תרסט. ספה"ל S23V5705; להורדת הספר כולו

§אמרי חמד, ר' מאיר ליווען, ווילנא תרס"ב, ד"צ נ"י תשסד. ספה"ל S2°2005A5189; להורדת הספר כולו

*אמרי יהודה (דרעי), ר' יהודה דרעי, ירושלים תשנה. מה"ר מ55; ב"א A410.4 דרע.אמ

*אמרי יוסף, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, ר' יוסף מאיר מספינקא, ד"צ נ"י תשלח. מה"ר מ250

*אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל לווינשטיין, תשכז. מה"ר מ500

*אמרי נועם (מועדים), ר' מאיר הורוביץ מדזיקוב, על מועדים, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסו. המפתח מפנה למספר סימן שבתוך כל מועד. בספר יש גם דברים של בן המחבר, גם הם מחולקים לפי מועדים, ואלו מסומנים במפתח "[מבן המחבר]". מה"ר מ225

*אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג), ר' מאיר הורוויץ מדזיקוב, בעריכת יחזקאל שרגא הורוויץ, נ"י תשסג. מה"ר מ255

*אמרי נפתלי, רבי נפתלי צבי שמרלר, תשנט. מה"ר מ255

*אמרי פנחס השלם, ר' פנחס מקאריץ, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, בני-ברק תשסג. כשכתוב "ליקוטים" הכוונה לכרך השני, "ליקוטי אמרי פנחס", שבו נמצאים שוב כל המדורים שיש בחלק הראשון. מה"ר מ255

*אמרי פנחס, ר' פנחס עובדיה, ירושלים תשמט. מה"ר פ57 [הלכה]

*אמרי צדיקים, ר' חיים מקראסנא, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד, בעריכת רבי צבי חסיד מיאמפלא, ירושלים תשסה. מה"ר מ255

*אמרי קדוש (תשסא), רבי אורי מסטרעליסק, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסא. מה"ר מ255

*אמת ליעקב על התורה, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמו. מה"ר ת160 (מהד' תשנא); ספה"ל S87A151

*ארץ החיים, ר' חיים ליברזון, ירושלים תשיג. מה"ר מ250

§ארצות החיים (עטייה), ר' מרדכי עטייה, מקסיקו תשיב. ספה"ל 52A2182; להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, ירושלים תרלב, תשלו. מה"ר מ195

*אשיב אברהם, ר' אברהם שמואל פאנעט , בני ברק תשנט. מה"ר מ255

*בין ישראל לעמים - ראה מאור האגדה

*בינה לעתים, ר' עזריה פיג'ו, הוצאת מישור, ב"ב תשנד. מה"ר מ220

*בית ישראל (טויסיג) תנינא, על התורה וסוגיות הש"ס, חלק שני, במדבר, דברים, מועדים, בית הנשים ובבא מציעא, ר' ישראל טויסיג, ירושלים . מה"ר מ220

*בית ישראל (טויסיג) תליתאה, ח"א - בראשית, חנוכה, פורים וכתובות, וח"ב - שמות, מועדים, נשיאת כפים גיטין וחולין, ר' ישראל טויסיג, ירושלים תשכז. מה"ר מ220

*בית ישראל בראשית, ר' ישראל טויסיג, תשלב. מה"ר ת62

*בית ישראל שמות (שמות ואסתר), ר' ישראל טויסיג, תשלג. מה"ר ת85

*בית ישראל ויקרא (ויקרא ושיר השירים), ר' ישראל טויסיג, תשלה. מה"ר ת110

*בית ישראל דברים (דברים וקהלת), ר' ישראל טויסיג, תשלו. מה"ר ת135

*בית ישראל, חלק ו, לקוטי נביאים וכתובים, שבת ומועדים, מילה ובר-מצוה, בית הנשים ומילי דהספידא, ר' ישראל טויסיג, תשלד, מה"ר מ220

*בית מועד, ר' אברהם יעקב זלזניק

§בכורי אברהם, ר' אברהם אלישוב, ירושלים תרעט. להורדת הספר כולו

*בני יששכר, ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' תולדות אהרן, ח"א וח"ב, ירושלים תשמג. מה"ר מ52; ספה"ל S2°84A932

*בנין אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, ח"א, ירושלים תשנא. ספה"ל S2°91A1290 [הלכה]

*בריתי יצחק, עירובין, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמו. מה"ר פ57; מוהר"ק פ5141; ספה"ל S87A1139 [הלכה]

*ברכות אבי, האדמו"ר מספינקא מירושלים, ענייני ברכת המזון וסעודה. מה"ר מ270

*ברכת אברהם, ר' אברהם ארלנגר, ב"ק, מהדורא קמא ותנינא, ירושלים תשמה . מה"ר א140 [הלכה]

*ברכת משה, ר' משה יהודה לייב מפאשקאן, ירושלים תשמו. מה"ר מ270

*ברכת פרץ, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלט (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר ת170

*ברכת שלמה, ר' שלמה טנא-טנביצקי, חו"מ, ב"ב תשמו, רמט עמ' - מה"ר פ440; מוהר"ק פ4775; ספה"ל S2°86A1419; ב"א A565 טנא.בר [הלכה]

*ברק = ברקאי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (מהד' מעלה, מסילות) (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*בשמן רענן, ח"ב, מאמרי ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*גבורות ה', מהר"ל מפראג, מהדו' הניג. מה"ר מ180

*גנזי ישראל, ר' ישראל מטשורטקוב, ירושלים תשמו. מה"ר מ270

*גנזי ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*גנזי רמח"ל (פרידלנדר) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143)

*דברי יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהד' ישנה)

*דברי מנחם - מנחם ציון, ר' מנחם מנדל מרימינוב, נ"י תשמה. מה"ר מ275

*דברי פנחס, חלק ב, ר' פנחם מנחם דאוויד, ירושלים תשסח. צריך להוסיף עמוד אחד למה שמופיע במפתח, כנראה. מה"ר א530

*דברי שלום, ר' שמואל גד יודייקין, חלקים א-ו, ב"ב תשנג. מה"ר א530 (חלקים א-ד), א255 (חלקים ה-ו)

*דברי שמואל (תשיג), ר' שמואל שמלקא מניקלשבורג. מה"ר מ275

*דברי שמואל, ר' שמעלקא מניקלשבורג (כשכתוב סתם), מה' בלעדי, ירושלים תשנח, עם אמרי שמואל. מה"ר מ250

*דבש לפי, החיד"א, ירושלים תשכב. מה"ר מ110; ספה"ל A521486

*דגלי יהודה, ר' יהודה ליב גורדין, ורשה תרסד. מה"ר מ225

*דעת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*דעת שבת, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנח. מה"ר מ70; ספה"ל S97A5048; ב"א A381 אבי.דע

*דעת תבונות, רמח"ל (ח"ב נדפס בתחילת "גנזי רמח"ל" - מה"ר קב2) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ70

*דרושי הרמ"ץ - ראה פרי חיים

*דרך הקודש (תנעמי), ר' זכריה תנעמי, ירושלים תשמג. מה"ר מ75

*דרך חיים, מהר"ל מפראג, מהד' פרדס, ת"א תשלה. מה"ר מ185

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, ב"ב תשסב. מה"ר פ290 [הלכה]

*דרכי חושן, ר' יהודה סילמן, ב"ב תשנט. מה"ר פ410; ספה"ל 81A2000; ב"א A565 סיל.דר [הלכה]

*דרשות אל עמי, ר' משה אביגדור עמיאל, חלק א - ימים נוראים, ת"א תשכד. מה"ר מ210

*דרשות הרא"ש ודברי אלעזר, ר' אברהם שאג ור' אליעזר ולדמן, ירושלים תרסד, תשמ. מה"ר מ75

*דרשות מהר"ל, מהד' מכון יד מרדכי, ת"א תשנו. מה"ר מ185

*דרשות מהר"ם בנעט, ר' מרדכי בנעט, שבתות השנה, ירושלים תשסה. מה"ר מ75; ספה"ל S2°2006A34; ב"א A45 בנט.דר

*דרשות מהר"ם שיק, שני כרכים, ירושלים תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תכה. מה"ר מ75; ב"א A345 שיק.דר

*דרשות מהרי"ץ לז' אדר, ר' יוסף צב"י דושינסקיא, ירושלם תשסג. מה"ר מ225; ב"א A45 דוש.דר

*דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א-ח"ב, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשס. מה"ר מ225; ספה"ל S2°93A96; ב"א A452 דוש.דר

*דרשות מהרי"ץ למועדים, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשסב. מה"ר מ225; ב"א A452 דוש.דר

*דרשות ר"י מסלוצק, ר' יוסף פיימר.

*דרשות שבט הלוי, ר' שמואל וואזנר, ב"ב תשמב. [חסרות כמה מסכתות]. מה"ר מ160; ספה"ל S2°82A2455

§הגיוני עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ח"א, ירושלים תשנב. מה"ר מ80; ספה"ל S93A1848; ב"א A19 עזי.הג תשנ"ב

*החברה והשפעתה, ר' אברהם בהר"ן, ירושלים תשן, תשנא. מה"ר מ85; ספה"ל S92A3411

*היהדות הלאומית, ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפ.

*המאור שבתורה, ר' יעקב משה הכהן לעסין, ירושלים תשכב-תשכו (ח"ב - ר"ה עד חגיגה; ח"ג - נשים; ח"ד - ב"ק - סנהדרין). מה"ר מ520

*הסכמות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*הערות אברהם יעקב יצחקי, ר' זיידל אפשטיין, בראשית. ירושלים תשנו. ספה"ל S97A941

§התקופה הגדולה (תשלב), ר' מנחם כשר, ירושלים תשלב. [לוח השוואה בין מהדורות תשלב ותשסא: פרק א - תשלב עמ' א; תשסא עמ' 11. פרק ב - תשלב עמ' כב; תשסא עמ' 34. פרק ג - תשלב עמ' כח; תשסא עמ' 39. פרק ד - תשלב עמ' סז; תשסא עמ' 82. פרק ה - תשלב עמ' עא; תשסא עמ' 87. פרק ו - תשלב עמ' עח; תשסא עמ' 95. פרק ז - תשלב עמ' צו; תשסא עמ' 116. פרק ח - תשלב עמ' קיח; תשסא עמ' 142. פרק ט - תשלב עמ' קנג; תשסא עמ' 181. פרק י - תשלב עמ' ריא; תשסא עמ' 252. פרק יא - תשלב עמ' רלג; תשסא עמ' 275. פרק יב - תשלב עמ' רמד; תשסא עמ' 287. פרק יג - תשלב עמ' רס; תשסא עמ' 303. פרק יד - תשלב עמ' רעב; תשסא עמ' 314. פרק טו - תשלב עמ' רפב; תשסא עמ' 325. פרק טז - תשלב עמ' רצג; תשסא עמ' 336. פרק יז - תשלב עמ' שכב; תשסא עמ' 370. פרק יח - תשלב עמ' שסא; תשסא עמ' 411. פרק יט - תשלב עמ' שעד; תשסא עמ' 424. פרק כ - תשלב עמ' שצב; תשסא עמ' 444. מבוא לקול התור - תשלב עמ' תיב; תשסא עמ' 489. קול התור פרק א - תשלב עמ' תסא; תשסא עמ' 545. קול התור פרק ב - תשלב עמ' תפ; תשסא עמ' 563. קול התור פרק ב חלק ב - תשלב עמ' תקב; תשסא עמ' 586. קול התור פרק ג - תשלב עמ' תקז; תשסא עמ' 591. קול התור פרק ד - תשלב עמ' תקיט; תשסא עמ' 603. קול התור פרק ה - תשלב עמ' תקכג; תשסא עמ' 607. השלמות שבמהד' תשלב עמ' תקמא-תריב שולבו במהד' תשסא במקומן]. ספה"ל 73A967; ב"א A124 כשר.תק

*ויקהל משה, ר' משה וייס, ירושלים תשמה. מה"ר פ60 [הלכה]

*ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב. מה"ר מ80; מוהר"ק ד2378; ספה"ל S2°85A1785

*וצוה הכהן, ר' אהרן שמואל הכהן, ירושלים תשי"ג, תשמ"ה. מה"ר מ280

*חבש פאר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§חובת התלמידים, ר' קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא, מהד' אורייתא - ועד חסידי פיאסצנא, ירושלים תשן, רצט עמ'. מה"ר מ85

§חוסן יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהדורה ישנה)

*חיי עולם, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלב (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר מ90

*חיים וחסד, ר' חיים חייקא מאמדור, ירושלים תשיד. מסודר בסדר שונה מבמהד' ורשה תרנא. מה"ר מ287

*חכמת התורה בראשית-ויחי, שמות-משפטים, עם שמע שלמה על ההפטרה, ר' שלמה קלוגר. ירושלים תשנ"ט, תשסא

*חלק יעקב, ר' בנימין קנטור, פיעטרקוב תרעד. מה"ר מ90; מוהר"ק ד1461; ספה"ל S2°51A1855

*חלקם בחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ירושלים תשנט. מה"ר מ90

*חלקת יהושע, ר' יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא, ירושלים תשמט. מה"ר מ285; ספה"ל S83A1901

*חפץ יהונתן, על תרגום יונתן, ר' חיים צבי פנט, ירושלים תשנא. מה"ר ת5

*טבעות זהב, ח"א, ר' משה אריה ליב שפירא, ירושלים תשטז. מה"ר פ425 [הלכה]

*טהרת יו"ט, ר' יו"ט ליפא דייטש, ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י, נ"י תשיז-תשכב. מה"ר מ95 (חלקים ז-ח, י), פ300 (חלק ט); ספה"ל A397172

*טוב טעם, ר' יו"ט ליפמן הלר, על פירוש רבינו בחיי על התורה. מה"ר ת40

*טוב ירושלים, על רמב"ן על התורה, ר' פנחס יהודה ליברמן, ירושלים תשנה. מה"ר ת50

*טוב ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§טללי אורות, ר' יצחק ריינס, ת"א תשטו. מה"ר מ95

*יד אהרן (נדבורנא), ר' אהרן אריה ליב ליפר מנדבורנא, ב"ב תשס. מה"ר מ290; ספה"ל S2000A736 ; ספריית ג' שלום 3667.1; ב"א A671.2 ליפ.יד

*יד יצחק, ר' יצחק דוד זלזניק, בני ברק תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, איכה, ב"ב תשמה. מה"ר ת340

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, קהלת, ב"ב תשמו. מה"ר ת335; ספה"ל S86A5049

*ילקוט דברי חכמים, בראשית, שמות, ויקרא, ירושלים תשיג (?). מה"ר מ290

ילקוט הגרשוני ח"א וח"ב, ר' גרשון שטערן, סיגט תרפב, ד"צ ירושלים תשל. כל מקום שמופיע בהערה וי"ו החיבור, היינו בנוסף על מקומו הרגיל [לבדוק ח"א דפים קט-קיא ואח"כ, וחלק ב בתחילתו, עמוד וחצי של חידושים מברכות ונדרים]. ילקוט הגרשוני על פרקי אבות מסומן לפי חלוקת המשניות שבספרי המשניות ואילו מפתחנו הוא לפי החלוקה שבספרי הגמרא. מה"ר א260

*ילקוט ידיעות האמת (רמח"ל) ח"א וח"ב, ת"א תשכו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ95

*יערות דבש, ר' יונתן אייבשיץ, מפתח במהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשמד. מה"ר מ100; ספה"ל או"ק יהדות

*יציב פתגם - ימים נוראים, ילקוט פרפראות מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על ימים נוראים, סוכות, ושמחת תורה, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ד. מה"ר מ215

*יציב פתגם - חנוכה-שבועות, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, וחג השבועות, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ב. מה"ר א635

*יציב פתגם - פסח, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על הגדה של פסח ועניני חג הפסח, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"א. מה"ר מ575

*יציב פתגם על התורה, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תש"ס. מה"ר ת195

*יציב פתגם - מילה-נישואין, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, ברית מילה, לידת הבת תפילין ובר מצוה נישואין, שבע ברכות עניני נשואין על סדר הפרשיות, הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס, נתניה תשסו. מה"ר מ178

*ירים = ירים משה, רמח"ל, ירושלים תשכב (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב3

*ישא מדברותיך - מגילה, ר' דוב בער אפלבוים.

§ישראל והזמנים (פירר), ר' בן ציון פירר, ח"א-ח"ב, ת"א תשטז-תשיז. ספה"ל 56A686; ב"א A452 פיר.יש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*כוזרי, ר' יהודה הלוי, מהד' אבן שמואל, ת"א תשלג. מה"ר מ20

כור לזהב, ח"א וח"ב, ר' יהודה אידל בן בנימין שרשבסקי, וילנא תריח-תרכו. מה"ר א260

*כרם פתחיה - כרם ראשון, ר' פתחיה מנקין, ירושלים תרצא. מה"ר מ103

*כרם פתחיה, כרם שני, ר' פתחיה בר׳ אריה ליב מנקין, תש"ו. מה"ר מ103

§כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א, ירושלים תשלה. ספה"ל 75A2474

§כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר מ200; ספה"ל S80A3802; ב"א D611 פרי.כת

*כתבי רבנו בחיי, ר' בחיי בן אשר, ירושלים תשל. מה"ר מ20

*כתונת פסים, ר' יעקב יוסף מפולנאה, מהד' פרי הארץ, ירושלים תשמה. מה"ר מ290; ספה"ל S86A159 , ספריית ג' שלום

*לב המשפט חלק א וחלק ב, ר' זלמן נחמיה גולדברג, ירושלים תשן. מה"ר פ425 [הלכה]

*לבני ישראל, ר' ישראל בנימין בענט פייוולזון. כשכתוב סתם הכוונה למהד' ב"ב תשנג (המפתח רק לעמ' א-עח). כשכתוב "(הישן)" הכוונה למהד' גראייוא תרסח (אין בו מפתח לפי סדר הש"ס אלא לפי סדר הדרושים). מה"ר מ235

*ליהודים היתה אורה, ר' יצחק פנחס גולדווסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ230

*ליקוטי שושנים, ר' משה צבי בן שמעון שלמה גוטרמן מסווארן, ירושלים תשמו.

*מאור האגדה (=בין ישראל לעמים, מאור האגדה), ר' בנימין מנחם שוורצמן, ירושלים תרכח [לא היה לי בצילום מפרק טו ואילך, היינו עמ' קעז ואילך]. מה"ר מ110

*מאור החיים, ר' חיים בן עטר, לונדון תשך. מה"ר מ110

§מאורות נריה - ישראל במדינתו, אלול ותשרי, ר' משה צבי נריה, קרית מלאכי תשנח. מה"ר מ200; ספה"ל S2004A5325; ב"א A088 נרי (מאו)

*מאיר עיני חכמים, ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, מהדורא קמא, תניינא, ותליתאה. מה"ר מ295, א565; ספה"ל S2°89A2401 ; ב"א A584°2 הלש.מא

*מאמר אסתר, ר' וולף הלוי בוסקוביץ, אופן תקצב. מה"ר מ110 (יש הדפסה חדשה, ירושלים תשסב, מה"ר מ110)

*מאמר הגאולה, רמח"ל (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ110

*מאמר מרדכי, ר' מרדכי מנדבורנא, נ"י תשכח. מה"ר מ295

*מאמר מרדכי (שוואב) ח"א, ח"ב, ח"ג (תשסג, כולל קונטרס מאמר מרדכי. מה"ר מ520

*מאמרי הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§מבוא התלמוד (בתוך כל ספרי מהר"ץ חיות) פרקים יח-לב (עמ' שיח-שמו), ירושלים תשיח. מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ג י46; ספה"ל או"ק יהדות; ב"א A081 חיו.כל להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות, האדמו"ר מביאלא, תשמט-תשנא. מה"ר מ295; ספה"ל A244892,ספריית ג' שלום 4555.62

*מגיד דבריו ליעקב, ר' דוב בער ממזריטש, מהד' קה"ת, נ"י תשמ. מה"ר מ295

*מדבר קדש, בראשית ח"א, הרב שר שלום מבעלז, ירושלים תשמז. הפחתנו עמוד אחד מכל מספרי העמודים שבמפתח הנדפס, כהוראה המוחתמת בספר. מה"ר מ295

*מדבר קדש, מועדים ח"א, הרב שר שלום מבעלז, ירושלים תשלה. מה"ר מ295

*מוסר אביך, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§מוסר המקרא והתלמוד, ר' שלמה זלמן פינס, מהדורה שניה, ירושלים תשלז. מה"ר מ110; ספה"ל S78A825; ב"א A4 פינ.מו תשל"ז

*מוצל מהאש, ר' אהרן הלברשטם, עם מקרא קודש מרי"ד רוקח מבעלזא, נ"י תשטו. מה"ר מ295

*מטה יששכר, ר' יששכר ברמן, נתניה תשמה. מה"ר מ155

*מי השילוח, ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מישור. מה"ר מ295

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק א-יג. מה"ר מ115 (חלקים א, ג-ז), כ365 (ח"ב), ת70 (ח"ח), ת95 (ח"ט), ת115 (ח"י), ת130 (חי"א), ת140 (חי"ב)
ח"ב הוא על פרקי אבות. ח"ג הוא לחם אבירים מהד' תשנג. ח"ו הוא מעיני הישועה. חי"ג הוא על התפלה, מהד' תשנח

מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה)

*מי רביעית, ר' משה אריאל, ב"ב תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*מכמני אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשכג. מה"ר מ115

§מכמני עוזיאל (תרצט), ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תרצט. ספה"ל 40A219; ב"א A081 עזי.מכ; להורדת הספר כולו

*מכתב סופר, ר' שמעון סופר, ירושלים תשלט. מה"ר מ115

*מכתבי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, ירושלים תשמח. מה"ר מ115

§מן הבאר, ר' אלימלך בר שאול, ירושלים תשכה. מה"ר ת220

*מנחת מחבת, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ח"א, ירושלים תשן. ספה"ל S2°90A1916; ב"א A584 באב.מנ

*מסילת ישרים, רמח"ל, (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ120

*מסילת ישרים, רמח"ל, עם פירוש אור לישרים (ר' יצחק רחמים עבוד), ירושלים תשנא. מה"ר מ120

*מסתרי ים התלמוד, ר' ירוחם פישל זאבלודאווסקי אבדק"ק פיליפאווא, ורשה תרנו. מה"ר א78 מחסן

§מערכי לב, ר' אלימלך בר שאול, תל אביב. מה"ר מ120

§מצוה ולב, ח"א-ח"ב, ר' אלימלך בר שאול, ת"א תשכו. מה"ר מ125

*מרפא לשון, ר' רפאל מהמבורג, מהדו' ב"ב תשמז. מה"ר מ125; ספה"ל S87A1142

*משיבת נפש, רבינו יוחנן לוריא, ירושלים תשנ"ג. מה"ר ת45

*משך חכמה, ר' מאיר שמחה מדווינסק, מהד' קופרמן [חציו]. מה"ר ת225; ספה"ל S92A1884; ב"א T278 כהן.מש

*משמיע שלום, ר' אברהם המלאך, ור' שלום שכנא מפראהבשט ור' אברהם מפראהבשט, ירושלים תשנה. מה"ר מ285

*משנת חיים בראשית, ר' חיים מאיר שטינברג, בני ברק תשסה. מה"ר ת70

*משנת חיים שמות, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסד. מה"ר ת95

*משנת חיים ויקרא, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסו. מה"ר ת115

*משנת חיים במדבר, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסז. מה"ר ת130

*משנת חיים דברים, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסח. מה"ר ת225

*משנת רבי אליעזר (טרילנגר), ר' אליעזר טרילנגר

*משפט כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, מהד' נגאל - מוסד מרב קוק, ירושלים תשלח. מה"ר מ300

*נפש החיים, ר' חיים מוולוזין, מהדו' תשמג. מה"ר מ130

*נפש חיים (פלג'י), ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרב, ד"צ ירושלים תשלח [חסר לי מסנהדרין ואילך, כי יש טעות במספור הדפים של המפתח, ודף י ו-יא התחלפו]. מה"ר מ130 (יש הדפסה חדשה - ירושלים תשסא, מה"ר מ130)

*נר ישראל, ר' ישראל מרוז'ין, ו חלקים (ע"פ מפתח בחלק ה), ב"ב תשלח-תשנד. מה"ר מ300

*נר מצוה, מהר"ל, מהד' מכון המהר"ל, ירושלים תשנג. מה"ר מ185

*נשמת אדם, ר' אהרן שמואל מרמניץ, ירושלים תשמט. מה"ר מ130

*נתיבות עולם ח"א וח"ב, מהר"ל מפראג, מהד' הניג. מה"ר מ180

*ס' הזכרון לחתם סופר, ירושלים. מה"ר מ85

*ס' החיים, ר' חיים בר בצלאל, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנג. מה"ר מ90; ספה"ל S93A994 , וספריית ג' שלום

*ס' העיקרים, ר' יוסף אלבו, מהד' מישור, ירושלים תשנה [שונה ממהד' חורב ("השלם") באותה שנה]. מה"ר מ30; ספה"ל S95A4676

*סידורו של שבת, ר' חיים טורר, מהד' בלום, ירושלים תשך. מה"ר מ305

*ספר ג' תמוז תשנד [חב"ד]

*עדן גנים, ר' הלל דוד טריווש, ורשה תרנט. מה"ר מ135

*עולת חודש ח"א, ח"ג ("השלישי"), ר' אלעזר בן דוד פלקלש מפראג, פראג תקנג, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר מ135; ספה"ל S92A4684 ; ב"א RA45 פלק.עו

*עולת ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עזרת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עטרת חן, ר' צבי דרבקין, ח"ב, באר יעקב תשסז. מה"ר מ525

*עטרת ישראל (באהפאלי), ר' ישראל מבאהפאלי, ירושלים תשלה. מה"ר מ305

*עטרת צבי, ר' מנחם צבי טאקסין, וילנא תרע. מה"ר מ135

*עיוני רש"י, ר' אברהם יצחק ברזל, שמות ח"ב (משפטים-פקודי), קרית ספר תשנח. במדבר, קרית ספר תשסח. דברים ח"א (דברים-ראה) וח"ב (שופטים-וזאת הברכה), קרית ספר תשסג. מה"ר ת30

*עין איה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (שני כרכים) (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עיני שמואל (ראבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ירושלים תשמח, תשסא.

*עמוד העבודה, ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, תשעג.

*ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עשרה למאה, ר' צבי יהודה מוואידיסלוב. מה"ר מ305

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, ירושלים תשנד-תשנז. שמות - מה"ר ת100; ספה"ל S93A4311. דברים - מה"ר ת145. שמואל - מה"ר ת300. ישעיהו ונביאים אחרונים וכתובים - מה"ר ת385

פירושי ראשונים לאגדות חז"ל, ר' אברהם יצחק ברומברג, תשמא, ברכות-תחילת ביצה, וכן ב"ק עד הסוף, והשמטות. מה"ר א265

§פירות מפוזרין, ר' בנימין זאב יעקבזון, שטוקהולם תשח. חסרים עמ' י-יא. ספה"ל 48A647; ב"א ? A584 יעק.פר; להורדת הספר כולו

*פנים יפות, ר' פנחס הלוי הורוביץ, תהלים, ירושלים תשנד. מה"ר ת315; ספה"ל S94A1867

*פרי הארץ (ויטבסק), ר' מנחם מנדל מויטבסק, ירושלים תשיג. מה"ר מ305

*פרי חיים, בתוך דרושי הרמ"ץ, ר' מאיר צבי ויטמאיר, עם הגהות והוספות פרי חיים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמז. (כשכתוב "פרי חיים, רמ"ץ" הכוונה לדרושי הרמ"ץ עצמם). מה"ר מ75

*קדוש ישראל (ויזניצא), ס' היובל, קורות ר' ישראל מויזניצא, ב"ב תשלא. מה"ר מ310

*קדושת יו"ט, ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, סיגט תרסה, נ"י תשל. מה"ר מ310

*קדושת לוי, ר' לוי יצחק מברדיטשב, מונקטש, ד"צ נ"י תשלז. מה"ר מ310

*קדושת עיניים, ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשמו. מה"ר מ150

קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, אזמיר תקכ. מוהר"ק ד1994; ספה"ל S2°23V6041 ; ב"א A45 שאו.קו

*קול שמחה, ר' בונם מפשיסחא, מהד' בוים. מה"ר מ310

*קול ששון, על דרשות הרמב"ן, ר' משה מאיר גולדברג, נ"י תשלח. מה"ר מ10

*קרן פני משה, ר' משה גרינעס. ח"א, נ"י תשמח. מה"ר ת55; ספה"ל S2°89A307; ב"א T273 גרי.קר להורדת הספר כולו

§קרני אורה, ר' יצחק יעקב ריינס, ירושלים תשיט. מה"ר מ150

*ראשית חכמה, ר' אליהו די וידאש, ירושלים תשמט, ח"א וח"ב. מה"ר מ155

*רב טוב, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, למברג תרמט, ד"צ ניו יורק תשלג. מה"ר מ310; ספה"ל S73A3113 ,42A116

*רב ייבי (תשסט), ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, ירושלים תשסט

*רבנו בחיי על התורה, מהד' שאוועל, ע"פ מפתח סוף כתבי רבנו בחיי. מה"ר ת40

*רוח חיים, החיד"א, עם ביאור רוח החיה, ב"ב תשמה. מה"ר מ155; ספה"ל S2°85A6300

*רמז הרומז (תשסח), ר' משה זכות, מהד' מכון קול בטחה, בטחה תשסח.

*שארית יעקב (פאנעט), ר' יעקב פאנעט, ב"ב תשנח.

*שבט מוסר, ר' אליהו הכהן האיתמרי, ירושלים תשלח. מה"ר מ160

*שבט סופר - שערי שמחה, על התורה ומועדים, ר' שמחה בונים סופר, תשסו

*שבת הארץ, ההקדמה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*שופרא דישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מבלאזוב, ירושלים תשסו.

§שיבת ציון (תשס), ר' אברהם סלוצקי, מהד' תשס. מה"ר מ205; ספה"ל S2002A10000; ב"א E041 שיב.צי תש"ס

*שיחות ר' צבי יהודה, ר' צבי יהודה קוק, שמות, ויקרא, ירושלים תשנח-תשנט. במדבר, ירושלים תשסב. דברים. מה"ר כ3; ספה"ל S93A2017 (שמות); ב"א T278 קוק.שי

*שם משמעון (שפירא), ר' אלטר שפירא, ירושלים תשכה-תשל. מה"ר מ315; ב"א A671.7 שפי.שם

*שמועה טובה, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, סו"ס קדושת לוי, נ"י תשלח. מה"ר מ310

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, חלק ו, נ"י תשסה. מה"ר מ255

§שני המאורות, הרב יצחק יעקב ריינס, פיעטרקוב תרעג. ספה"ל 22V11783; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ב שער ב

*שער החצר, ר' דוד בר' שמעון, ירושלים תרכב, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר מ205; ספה"ל A225182°2

§שער ראובן (כץ), ר' ראובן כץ, ירושלים תשיב. ספה"ל S55A639; ב"א A081 כץ.שער; להורדת הספר כולו

*שערי תשובה, ר' יונה גרונדי. גם מפתח לפירוש שערי חיים, ר' יעקב אברהם מרקוס, ירושלים תשכה. מה"ר מ35

*שערים מצוינים - מגילה, ר' מרדכי בנדיקט, על מגילת אסתר, ירושלים תשע.

*שערים מצוינים, על התורה, ר' מרדכי בנדיקט, בראשית-שמות, ירושלים תשסט. מה"ר ת257

*שפע חיים, ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז, ח"א, ח"ב, וח"ד; מכתבי תורה, ח"ו, נתניה תשנה. מה"ר מ320; מוהר"ק ח1583 (א-ב); ספה"ל S2°87A88 (ח"ב)

*שפת אמת - ואלה מסעי, ר' משה חאגיז, מהד' מכון בני יששכר, ירושלים תשמז. מה"ר מ205

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, מועדים ח"א, ב"ב תשמט. מה"ר מ215

*תאיר נרי, ר' משה שמעון סובול, יפו תשיט. מה"ר א265

*תולדות שמואל, ר' שמואל מניקולסבורג, עם דברי שמואל על התורה, ואמרי שמואל, ליקוטים, בעריכת יצחק הלוי בלעדי, מהדורה שלישית, ירושלים תשנ"ח. מה"ר מ255

*תורה וחיים, ר' משה כלפון, נתיבות תשמה. מה"ר מ170

*תורת החסידים הראשונים - כולל מילי דאבות לר' נחמן מהורדנקא, דרכי ישרים לר' מנחם מנדל מפרמישלן, משנת חסידים מפי תלמידי הבעש"ט

*תורת הרבי רבי זושא, ר' משולם זיסל מאניפאלי, ובניו ר' צבי מנחם מנדל מאניפאלי, ור' ישראל אברהם מטשרני-אוסטראה, מתוך ספר מנורת זהב לר' נתן נטע הכהן דונר, עם הוספות. בני ברק. מה"ר מ325

*תורת חסד, ר' חיים סופר, ירושלים תשמה. מה"ר מ170

*תפארת ישראל, מהר"ל מפראג, מהד' הניג. מה"ר מ185

*תפלה למשה, ר' משה אלמושנינו, ת"א תשמח. מה"ר מ175

*תקונים חדשים פ', רמח"ל, ירושלים תשיח (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22

*תקט"ו תפלות, רמח"ל, מהד' אולמן (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22

מכון הלכה ברורה
ת.ד. 6275 ירושלים

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US