Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סוטה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סוטה
דפים יז-לו

דפים ב-טז דפים לז-מט

לשון הגמראמראה מקום הביאור
יז ע"א01 לכתוב כו' מאיזה מקום הוא כותבמשנת חיים במדבר עמ' ס, סב
יז ע"א15 למעט קללות שבמשנה תורהמשנת חיים דברים עמ' דש
יז ע"א19 ור' יהודה דלא דריש "את"משך חכמה שמות פ' יג פס' ז
יז ע"א27 דריש רבי עקיבא איש ואשה, זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רפח
יז ע"א27 דרש ר"ע איש ואשה - זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתןאור הצבי עמ' 219
יז ע"א27 דרש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןילקוט דברי חכמים שמות סי' רסג
יז ע"א28 איש ואשה - שכינה ביניהםמערכי לב (בר שאול) עמ' 56
יז ע"א28 איש ואשה וכו' זכו שם ה' בניהםפרי צדיק ויצא אות ז, משפטים אות ט
יז ע"א28 איש ואשה ושלום ביניהםתקט"ו תפלות (שיז)
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רעא, שסו, תקכא, תקכט, תקלז, תרי
יז ע"א28 איש ואשה זכו - שכינה ביניהםאוצר הכבוד
יז ע"א28 איש ואשה זכו - שכינה ביניהןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מג
יז ע"א28 איש ואשה זכו - שכינה ביניהןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יא, צה
יז ע"א28 איש ואשה זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' צז
יז ע"א28 איש ואשה זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קי, רכד, שנ
יז ע"א28 איש ואשה זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רסג, רעג
יז ע"א28 איש ואשה זכו י-ה ביניהםאהבת עולם דף קיח
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה בינהםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קב
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם - שם י-הנשמת אדם עמ' לז
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם (וברש"י)ס' החיים (תשנג) עמ' סד*
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עא
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קמא
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות נד
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןאור הצבי עמ' 288
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעו
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קיז, רלג, שכט
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' לב
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםאור הצבי עמ' 76, 285
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםדרשות שבט הלוי עמ' קטיז, שיז
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםמי מרום חי"ג עמ' קסג
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' לא
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםנועם הברכה עמ' שט
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהםשמועת יצחק - הכנ"א אות ב
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהן וברש"יאמרי יוסף בראשית דף מ ע"ג
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רצא
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ב לשבועות
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןברכת טוב עמ' רלא
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהןאור אברהם - רות עמ' רמו
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהןאור אברהם בראשית עמ' קמה
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהןחלקת יהושע עמ' לו הערה נח
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה ביניהןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' סג
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם, וברש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' יא, יז, קכ, קצב, רה, ריב, רנג, שכז, שלט, שצ, תכח, תכט, תקג, תקפט, תר, תרטז
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם, לא זכו אש אוכלתןצמח דוד (סקאליע) עמ' נ, רכ
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם ופרש"י יו"ד באיש וה"י באשהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהעלותך ג
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם לא זכו אש אוכלתםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרטז
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםאגרא דכלה ח"א עמ' קס, ח"ג עמ' רלו
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםויגד יעקב עמ' סו, קג
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נג
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהןנועם אליעזר בראשית עמ' רד ע"א
יז ע"א28 איש ואשה זכו שכינה שרויה בתוכם - וברש"יעירין קדישין השלם עמ' תקמט
יז ע"א28 איש ואשה זכואמה של מלכות עמ' 64
יז ע"א28 איש ואשה זכוחקל יצחק (תשסג) עמ' פג
יז ע"א28 איש ואשה שזכו שכינה ביניהםויקח אברהם דף יז ע"א28
יז ע"א28 איש ואשה שזכו שכינה ביניהםנפש חיים (פלג'י) דף קפב ע"ב
יז ע"א28 איש ואשה שזכו שכינה ביניהםשבט מוסר עמ' קפז
יז ע"א28 איש ואשה שזכו שכינה ביניהןאמרי יוסף שמות דף צח ע"א
יז ע"א28 איש ואשה שזכו שכינה ביניהןמשנה למלך (תשסח) עמ' רסג
יז ע"א28 איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכח
יז ע"א28 איש ואשה שכינה ביניהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפח
יז ע"א28 איש ואשה שכינה שרויה ביניהםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ז, סג, רטו, עדר, שיא, ח"ב עמ' תמט, תסט
יז ע"א28 איש ואשה שכינה שרויה ביניהםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ב אות ג; גמ"ח סי' ה אות א; תורה סי' ד אות ד
יז ע"א28 איש ואשה שכינה שרויה ביניהםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לו
יז ע"א28 איש ואשה שכינה שרויה ביניהםצפנת פענח (תשסו) עמ' שסח
יז ע"א28 איש ואשה שלום ביניהם שכינה שרויה ביניהםמי מרום ח"ב עמ' מא
יז ע"א28 איש ואשה ששלום ביניהם שכינה שרויה ביניהםעטרת מנחם (תשסג) עמ' מט
יז ע"א28 אם איכא שלום בין איש ואשה אז שם י"ה שורה ביניהםדברי מנחם (היימליך) עמ' שכח
יז ע"א28 הטיל הקב"ה שמו בין אישי ואשהפרדס המלך (תשסט) אות תרפא
יז ע"א28 הטיל יו"ד באיש וה' באשהזרע קודש - מועדים עמ' רכא
יז ע"א28 השלום ביניהם שכינה ביניהםאמרי אש (טאוב) עמ' קלא, שלה
יז ע"א28 זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתםאור הצבי עמ' 103
יז ע"א28 זכו שכינה ביניהםהמאור שבתורה (לסין)
יז ע"א28 זכו שכינה ביניהםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 173
יז ע"א28 זכו שכינה שרויה ביניהםחכמת התורה חיי שרה עמ' יד
יז ע"א28 זכו שכינה שרויה ביניהןשרגא המאיר על התורה עמ' תצח
יז ע"א28 י-ה ביניהם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרו
יז ע"א28 מצאו שכינה ביניהםאמה של מלכות עמ' 152
יז ע"א28 שכינה שרויה ביניהםאמרי נפתלי עמ' קנד
יז ע"א29 אש של אשה קשה משל אישחכמת התורה חיי שרה עמ' טו
יז ע"א29 ודאשה עדיפא מדאיש מ"ט האי מצרףפרי צדיק משפטים אות ט
יז ע"א29 ודאשה עדיפא מדאישדרשות שבט הלוי עמ' קסב
יז ע"א29 של אשה קשה משל אישחכמת התורה וארא עמ' שצז
יז ע"א34 בזכות שאמר א"א אנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצוות עפר סוטה ואפר פרהאמרי השכל עמ' 52
יז ע"א34 בזכות שאמר א"א אנכי עפר ואפרמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' כח
יז ע"א34 בזכות שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר סוטה ועפר מילהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' כט
יז ע"א34 בשכר "ואנכי עפר ואפר"ילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א34 בשכר שאמר "עפר ואפר"המאור שבתורה (לסין)
יז ע"א34 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר וכו' חוט של תכלת ורצועה של תפיליןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסט
יז ע"א34 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצוות, אפר פרה ועפר סוטהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קב, במדבר עמ' תק-תקב
יז ע"א34 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצות עפר ואפר פרהמבשר טוב - חנוכה עמ' מז
יז ע"א34 בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רד, רנא
יז ע"א35 זכו בניו לב' מצותדרשות מהר"ם שיק עמ' תקסב
יז ע"א37 דרש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות, חוט של תכלת ורצועה של תפליןדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' כא
יז ע"א38 אם מחוט ועד שרוך נעל זכה שניתן לו מצות ציצית ותפיליןחכמת התורה חיי שרה עמ' שנד
יז ע"א38 אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות, חוט של תכלת ורצועה של תפליןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעג, במדבר עמ' שמט
יז ע"א38 בזכות אם מחוט עד שרוך נעלאוצר הכבוד
יז ע"א38 בזכות שאמר א"א אם מחוט וכו' זכו בניו למצות ציצית וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' עד
יז ע"א38 בזכותו של אברהם אבינו זכו לחוט של תכלתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנג
יז ע"א38 בשכר אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לציציתפרי צדיק וישלח אות ו
יז ע"א38 בשכר אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות, לרצועה של תפלין ולתכלת של מצוהטהרת יו"ט ח"ט עמ' כו
יז ע"א38 בשכר שאמר א"א ע"ה אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפליןקדושת יו"ט ח"א דף ט ע"ג
יז ע"א38 בשכר שאמר אאע"ה אם מחוט ועדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' נא
יז ע"א38 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מז עמ' קכד
יז ע"א38 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' לא
יז ע"א38 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןלקט אמרי קודש - בראשית עמ' נד, מועדים עמ' קמד, ליקוטים עמ' סא
יז ע"א39 זכו בניו לב' מצוות חוט תכלת ורצועת תפיליןמי מרום ח"ח עמ' מז
יז ע"א43 היה ר' מאיר אומר מפני מה נשתנה תכלתאבן ישפה עמ' 70
יז ע"א43 מה נשתנה תכלת וכו' מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודנועם אלימלך (תשסא) עמ' עה, רה, שי, שיא, שנא
יז ע"א43 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין, מפני שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מט,
יז ע"א44 שהתכלת דומה לים וכו' קדושת לוי דף מט ע"ד
יז ע"א44 שהתכלת דומה לים וכו'דרשות מהר"ם שיק עמ' תקנד, תקסב
יז ע"א44 שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבודנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כ ע"א, נא ע"ג, עו ע"ד, פז ע"א
יז ע"א44 שהתכלת דומה ליםטוב טעם שמות עמ' קצא
יז ע"א44 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסאדברים נחמדים (תשסה) עמ' נא
יז ע"א44 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבודצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקכו
יז ע"א44 תכלת דומה לים וים דומה לרקיעדברי שמואל (תשיג) עמ' פ, פו
יז ע"א44 תכלת דומה לים וים לרקיעחכמת התורה תולדות עמ' תמד
יז ע"א44 תכלת דומה לים וכו' ורקיע לכסא הכבודאגרא דכלה ח"א עמ' ו, ח"ג עמ' קלז
יז ע"א44 תכלת דומה לים וכו' לכסא הכבודזרע קודש - מועדים עמ' שג
יז ע"א44 תכלת דומה ליםאוהב ישראל דף קלז ע"א
יז ע"א44 תכלת דומה ליםאמרי אש (טאוב) עמ' תיג
יז ע"א44 תכלת דומה ליםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רלא
יז ע"א44 תכלת כמראה של ערב כמו ויהי ערב ורומה לים וים דומה לכסא הכבודדברי מנחם (היימליך) עמ' שלז
יז ע"א46 לבנת הספיר היתה לפניו בשעת השעבודמי מרום ח"ט עמ' קעד
יז ע"א רש"י - כל המקיים מצות ציצית וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעט
יז ע"א רש"י - שכינה ביניהם, שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י באשהצמח דוד (סקאליע) עמ' רכ
יז ע"ב02 ולא בקנקנתוםאגרות הראיה ג פו
יז ע"ב03 מגילת סוטה בדיו דוקאמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה וכו'אור אברהם - רות עמ' ה
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כא
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה וברש"י שםיציב פתגם - פסח עמ' קנד
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפז
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' נו, רכה
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולהמשנת חיים במדבר עמ' סו
יז ע"ב05 מגילת סוטה שכתבה בלילה, ומאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' כא, כג [הלכה]
יז ע"ב09 כתבה למפרע פסולהמשנת חיים במדבר עמ' נז, סד
יז ע"ב09 למפרעטוב ראיה
יז ע"ב11 כתבה קודם שתקבל עליה שבועהמשנת חיים במדבר עמ' סו
יז ע"ב13 כתבה איגרת פסולה בספר אמר רחמנאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמ
יז ע"ב13 כתבה איגרת פסולהמשנת חיים במדבר עמ' נח
יז ע"ב תוס' ד"ה דכתיבמשנת חיים במדבר עמ' סה
יז ע"ב תוס' ד"ה כתבה איגרתמשנת חיים במדבר עמ' סג
יז ע"ב תוס' ד"ה כתבה איגרתמשנת חיים דברים עמ' קכ
יז ע"ב תוס' ד"ה כתבה, אי שירטוט לאחר כתיבה כשרשפע חיים ח"ב עמ' סב
יח ע"א22 אחת שבועה שיש עמה אלה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' ע
יח ע"א25 משביעני עליה שלא נטמאית וכו'משנת חיים במדבר עמ' ע
יח ע"א30 ואמרה האשה אמן אמןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שמז
יח ע"א31 אמן מאיש זה אמן מאיש אחד וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק יט
יח ע"א31 אמן מאיש זה וכו'טוב טעם במדבר עמ' יז
יח ע"א31 אמן מאיש זהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' כד
יח ע"א רש"י ד"ה מחיקה נמימשנת חיים במדבר עמ' סח
יח ע"א תוס' ד"ה אםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלד
יח ע"א תוס' ד"ה חזר וחילקןטוב ראיה
יח ע"ב אמן שלא אטמאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110
יט ע"א וכהן כו' ומניפהמשנת חיים ויקרא עמ' רפה
יט ע"א וכהן מניח ידו כו', ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' עא, עו
יט ע"א מחלוקת אם מקריב ואח"כ מוחק או להיפךעיוני רש"י במדבר עמ' סח, עב
יט ע"א רש"י ד"ה וכהן, ובעלים דמנחה סוטה היא האשהעיוני רש"י במדבר עמ' סד, עג
יט ע"א תוס' ד"ה הניףמשנת חיים במדבר עמ' עג
יט ע"א תוס' ד"ה וכהן, הכהן צריך לראות את המקריבאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצא
יט ע"א תוס' ד"ה כהן - אין יצה"ר מצויה לשעהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' סח
כ ע"א09 צריך שיתן לתוך המים דבר מרעיוני רש"י במדבר עמ' סה
כ ע"א09 צריך שיתן מר לתוך המים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק יח
כ ע"א19 אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות וכו' הוציאוה שלא תטמא העזרהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רמ
כ ע"א21 אם יש לה זכות היתה תולהחלק יעקב (קנטור) דרוש ד, כב
כ ע"א21 אם יש לה זכות תולה להתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מו
כ ע"א22 זכות תולה להחכמת התורה ויצא עמ' תנה
כ ע"א24 בן עזאי אומר חייב אדם ללמד את בתו תורה רבי אליעזר אומר כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלותבינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ד
כ ע"א24 בן עזאי אומר חייב אדם ללמד לבתו תורהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רטו
כ ע"א24 בן עזאי אומר חייב אדם ללמוד את בתו תורהדרשות שבט הלוי עמ' עו
כ ע"א24 חייב אדם ללמד בתו תורהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעג, רעז
כ ע"א25 ללמד בתו תורהמשנת חיים דברים עמ' תקלט
כ ע"א26 כל המלמד אשה תורה כאילו מלמדה תפלותאור אברהם דברים עמ' שנג, שסא
כ ע"א26 כל המלמד את בתו תורה וכו'טוב טעם שמות עמ' רפג
כ ע"א26 כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קכא
כ ע"א26 כל המלמד בתו תורה (כאילו) לומדה תפלותאמרי נועם (מועדים) סי' יב לפר' זכור
כ ע"א26 כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלותתפארת צבי שמות עמ' רלב
כ ע"א26 כל המלמד בתו תורהתורה וחיים (כלפון) עמ' שסד
כ ע"א27 כאילו מלמדה תיפלותחקל יצחק (תשסג) עמ' עו, עז, רכג
כ ע"א27 נשים פטורות מתלמוד תורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה ח
כ ע"א28 רוצה אשה בקב ותפלותחכמת התורה תולדות עמ' תקסא
כ ע"א28 רוצה אשה בקב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רפב
כ ע"א28 רוצה אשה בקב ותפלותבת עין (תשסז) עמ' רלה, שסה
כ ע"א29 חסיד שוטה וכו' ואישה פרושה הרי אלו מבלי עולםאמונה ודעת דף פא ע"ב
כ ע"א29 חסיד שוטהעין איה ב' 337
כ ע"א30 מכות פרושין הרי אלו מבלי עולםשרגא המאיר על התורה עמ' ריז
כ ע"א44 ר"מ חייש לזבוב דילמא אתי ויתיב אתגא דדל"תאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבועות [מבן המחבר]
כ ע"א44 ר"מ חייש לזבוב דלא ליתי וליתיב אתגיה דרל"ת ופירש רש"י [בד"ה ומשוי] כגון דל"ת באחדעטרת ישועה (תשסד) אות סג, קטו לשבועות
כ ע"א רש"י ותוס' שנץ, צריך שיתן מר לתוך המיםקרן פני משה ח"א עמ' קנח
כ ע"א תוס' ד"ה מגילתאמשנת חיים דברים עמ' רכט
כ ע"א מאירי - המתכסים בטליתות גדולות ובציציות ארוכות נראות לבני העולם, ולבם רחק ממנו ית', עליהם אני אומר, ויציצו כל פועלי אוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 19
כ ע"ב ר' יעקב אומר משמו חוץ כו'משנת חיים במדבר עמ' סח
כ ע"ב למחוק לה מן התורה, ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' סו
כ ע"ב לרבי אין הזכות תולה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' עט
כ ע"ב ויקח משה את עצמות יוסף עמו עמו במחיצתוחכמת התורה בשלח עמ' קז, קכ
כ ע"ב חרדה מסלקת דמיםאור לשמים (תשסג) עמ' שס
כ ע"ב אם יש לה זכות תולה לה וכו', זרע הראוי לספר, וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שעה
כ ע"ב תוס' ד"ה לא מוכח שסובר דמת עצמו טמאשרגא המאיר על התורה עמ' שפז
כא ע"א06 שאני גוים דלא מפקיד דינא עלייהו וכו' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שז
כא ע"א06 שאני עכו"ם דלא מפקיד דינא עלייהואמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
כא ע"א07 אם יש לה זכות תולהויקח אברהם דף כו ע"א
כא ע"א07 אם יש לסוטה זכות היתה תולה להשבט מישראל (פרידמן) עמ' קצו
כא ע"א07 יש זכות וכו' זכות דמאיקול יעקב (שאול) דף קג ע"ג
כא ע"א07 יש זכות תולהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נט
כא ע"א08 אילימא זכות דתורה הא לא מפקדאחכמת התורה לך לך עמ' תקעב
כא ע"א08 אינו מצווה ועושה אין זכות תולהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לב, קסו
כא ע"א08 הרי אינה מצווה ועושההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצב
כא ע"א08 זכות תורה - הרי אינה מצווה ועושהשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 63
כא ע"א08 זכות תורה באשהזכרון יהודה (מונק) דף צג ע"א
כא ע"א10 דרש ר' מנחם בר' יוסי וכו' ובתוס'יציב פתגם על התורה עמ' מג
כא ע"א11 כי נר מצוה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קלו
כא ע"א11 כי נר מצוה ותורה אור - משל למה"ד לאדם שהוא מהלך באישון לילה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקטו
כא ע"א11 כי נר מצוה ותורה אור וגו' משל לאדם שהיה מהלך בדרך וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' נא, נג-נה, סג, קנ
כא ע"א11 כי נר מצוה ותורה אור וכו' משל לאדם שהיה מהלך וכו'שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רכב, רכו, רלה
כא ע"א11 כי נר מצוה ותורה אורהמאור שבתורה (לסין)
כא ע"א11 כי נר מצוה ותורה אור, משל לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה וכו'נר ישראל חלק ג דף קלד
כא ע"א11 כי נר מצווה ותורה אור - תלה הכתוב המצווה בנר ותורה באוראבל מצרים ח"ב דף ו ע"ב
כא ע"א11 נר מצוה ותורה אורבני יששכר ח"ב דף קג ע"ג
כא ע"א11 תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו', מה אור מגין לעולם אף תורה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפג, תתקנח, יהושע-שמואל עמ' כט
כא ע"א11 תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורדרך חיים (תשלה) עמ' סג, תלז
כא ע"א11 תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורזכרון אליעזר עמ' ג
כא ע"א11 תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורפרי צדיק לחנוכה אות ב, פסח אות יג, פנחס אות יח, סוכות אות כו
כא ע"א11 תלה הכתוב את המצוה בנר וכו' לומר לך וכו'בינת משה (תשסב) עמ' עו
כא ע"א11 תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באוראבן פינה עמ' 78
כא ע"א11 תלה הכתוב המצוה בנר וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ו
כא ע"א11 תלה הכתוב מצוה בנר ותורה באורדעת שבת עמ' סא
כא ע"א11 תלה הכתוב מצווה בנר ואת התורה באור וכו' משל לאדם שהיה מהלך באישון לילהאלומת יוסף דף ה ע"ב
כא ע"א11 תלה הכתוב מצווה בנר ואת התורה באוראלומת יוסף דף ה ע"א
כא ע"א11 תלה המצוה בנר ותלה התורה באוראור אברהם שמות עמ' רכה
כא ע"א12 המצוה בנר ואת התורה באורנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' מט
כא ע"א12 נמשלה תורה לאורמי מרום ח"ט עמ' שיד
כא ע"א12 תורה נמשלה לאורכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יט
כא ע"א13 למה המצווה נמשלה לנראור הצבי עמ' 19
כא ע"א13 מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה כןשבט מישראל (פרידמן) עמ' קצד
כא ע"א13 מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצווה כןאלומת יוסף דף לו ע"א
כא ע"א13 מה נר אינו מאירה אלא לשעה, אף מצוה וכו', מה אור מאיר, לעולם אף תורה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רכג
כא ע"א13 מה נר אינו מגין אלא לפי שעה אף מצוהנתיבות עולם ח"א עמ' ו
כא ע"א16 מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ס, רמו
כא ע"א16 מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולםתורת חסד (סופר) עמ' קצ
כא ע"א16 מה אור מגין לעולם אף תורה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלח
כא ע"א18 בהתהלכך תנחה אותך זה העולם הזהפרי צדיק ל"ג בעומר אות ג, ח, קרח אות יד, בלק אות יג
כא ע"א18 בהתהלכך תנחה אותךדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
כא ע"א18 בשכבך תשמור עליך זו מצוהפרי צדיק וירא אות ד, צו אות ב, לחג השבועות אות כא
כא ע"א18 בשכבך תשמר עליך בקברקשוטי כלה (תשסג) עמ' לא
כא ע"א18 והקיצות היא תשיחך לעתיד לבאפרי צדיק חנוכה אות י, לי"ד אדר ראשון אות ב, כי תשא אות ז, פ' פרה אות ה, צו אות ב, ל"ג בעומר אות ג, ח, חג השבועות אות כ, כא, כב, נשא אות יא, קרח אות יד, בלק אות יג, כי תבא אות א
כא ע"א18 תנחה אותך בעולם הזה, בשכבך, היא בקבר, והקיצית, לזמן התחיהבני יששכר ח"ב דף לה ע"ג
כא ע"א19 למה האדם דומה בעוה"ז וכו' כיון שהגיע לפרשת דרבים נצול מכולםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' כז
כא ע"א19 משל לא' שהיה מהלך בדרך באישון לילה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תרצג
כא ע"א19 משל לאדם שהיה הולך באישון לילהדעת שבת עמ' שיד
כא ע"א19 משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ומתיירא מן הקוצים וכו'בארות המים (תשסב) עמ' צט
כא ע"א19 משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואינו יודע באיזה דרך מהלך וכו' כיון שעלה עמוד השחר ניצל וכו' הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם וכו' זה ת"ח ויראת חטא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סג-סד, דברים עמ' שיז-ח
כא ע"א19 משל לאחד שהיה מהלך בדרך באישון לילהבארות המים (תשסט) עמ' שג-שו
כא ע"א19 משל למהלך באפילהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיז, קכג
כא ע"א23 האיר היום ניצל מן הקוצים ומן הברקניםאלומת יוסף דף לו ע"א
כא ע"א24 אין מצוה מכבה עבירהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נד
כא ע"א24 אין מצוה מכבה עבירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רטו
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם ובתוס' ד"ה זה ת"חיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנג
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםאור הצבי עמ' 256
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםמרפא לשון עמ' רסו
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולםדרך חיים (תשלה) עמ' שפב
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולםחכמת התורה לך לך עמ' צב, פט, שלד, תכט
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנ
כא ע"א24 הגיע לפרשת דרכיםמכתב מאליהו ח"א עמ' 57
כא ע"א24 כיון שהגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קס
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה וכו' אורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמג
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאור יחזקאל - מדות עמ' רב
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאמרי יוסף שמות דף מה ע"ד
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפו, דברים עמ' קפג, תקפב-ד, יהושע-שמואל עמ' כט, מלכים עמ' שכה
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קסא
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פב, רו
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהזאת זכרון (תשנב) אות קלט
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ג
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמזקנים אתבונן עמ' קמא
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהנועם הברכה עמ' שמט
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהפרדס המלך (תשסט) אות תמח
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ה אות ט, יראה פרק ט אות לג
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טז
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קפו
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורהפרי צדיק קורח אות ז
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורהשערי תשובה שער א אות מא, שער ג אות רט
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' מד
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מא, שער שלישי מאמר רט
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ולא תורהמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צא
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ולא תורהנחמד ונעים (תשסח) עקב ד"ה ובו תדבק
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוה ולא תורהשו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ק סי' ריז
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' פה
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהבני יששכר ח"א דף לד ע"א, ח"ב דף קסו ע"ד
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהדרך חיים (תשלה) עמ' תקד
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסח, רנ
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תב
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שלב
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פב ע"ב
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהנועם אליעזר שמות דף קעח ע"ב
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהנר ישראל חלק ב דף קנב
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהעיני שמואל (ראבין) עמ' כה
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתלז
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכו
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קכח, קפט
כא ע"א24 עבירה מכבה מצוהמרפא לשון עמ' ז, קמז, קפו
כא ע"א24 עבירה מכבה מצווה ואין עבירה מכבה תורהאהל יהושע (הלר) עמ' 22
כא ע"א25 אין עבירה מכבה תורה, וברש"י שםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות נו
כא ע"א25 אין עבירה מכבה תורהרוח חיים (חיד"א) עמ' ב, ד, קיט
כא ע"א25 עבירה אינה מכבה תורההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנב-תקנג
כא ע"א26 אף מצוה אינה מגינה אלא בעידנא דעסיק בהפרי צדיק לחנוכה אות ב, כג, צו אות ו, פסח אות יג, פנחס אות יב, יח, מסעי אות יא, סוכות אות כו
כא ע"א26 בעידנא דלא עסיק בה אגוני אגנא אצולי לא מצלאאוזן שמואל דף כה ע"א
כא ע"א26 בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא מיצר הרעאבן פינה עמ' 146
כא ע"א26 בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
כא ע"א26 בעידנא דעסיק ביהחקל יצחק (תשסג) עמ' סג, קיח
כא ע"א26 בעידנא דעסיקטוב ראיה
כא ע"א26 מגנא ומצלאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' צא
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה - מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה - אגוני מגנא אצולא לא מצלי, תורה, בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה -מגנא ומצלאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ז ע"א
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' לז
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלאטל חיים (פרידלנדר) עמ' שיז
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלאכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלד
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלי ותורה אף בעידנא דלא עסיק בה מגינא ומצליויגד יעקב עמ' שסה
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תג, תלב
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאנועם אלימלך (תשסא) עמ' כד, שפו
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעירנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מננא ומצלאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות סא
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעיתא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סה
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה וכו' ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפג, תתקנח, ו' כט
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' כו, נ, צג, בינת משה (תשסב) עמ' מב, צב
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' סו, קסו
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קסג
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאבארות המים (תשסב) עמ' קח
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קצג ע"ב
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאזכרון אליעזר עמ' קסג
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא, תורה בין בעידנא ובין שלא בעידנא מגנא ומצלאעטרת ישועה (תשסד) אות טז להגדה ש"פ
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בה מגני וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעד-קעה
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בהאהבת דוד (חיד"א) עמ' קלד ע"ב
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק בהחכמת התורה לך לך עמ' שיז
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק ביה מגינא ומצליקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמה
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק ביה מגינה ומצלהדרשות מהר"ם שיק עמ' עב
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק ביה מגנא ומצליעירין קדישין השלם עמ' תרלא
כא ע"א26 מצוה בעידניה דעסיק בהחכמת התורה מקץ עמ' רצד
כא ע"א26 מצוה בעידנא דעסיק ביה מגינא וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכ
כא ע"א26 מצוה מגין בעידנא דעסיק ביה, תורה מגני בין בעידנא דעסיק ביה בין בעידנא דלא עסיק ביהאהל משה (פרהנד, תשסה) עמ' עב
כא ע"א26 מצוה מגני ומצלי בעידנא דעסיק בהמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
כא ע"א26 מצוה רק בעידנא דעסיק בה מציל ותורה בכל עתצמח צדיק (תשסז) עמ' שעב
כא ע"א27 אורייתא אגוני מגני אצולי מצליעבודת יצחק בראשית עמ' יח, קנד
כא ע"א27 אפילו בעידנא דלא עסיק בהאבן פינה עמ' 85
כא ע"א27 בין בעידנא דעסיק ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלימסילות בלבבם - מסילה כב אות קסה
כא ע"א27 בין עסיק בין לא עסיק אגוני מגנאחכמת התורה בא עמ' תקעח
כא ע"א27 התורה מגנא ומצלאאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' נג, צז, קלז
כא ע"א27 התורה מגנא ומצלאברכות אבי דף לא ע"ב
כא ע"א27 התורה מגנא ומצלאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' טו
כא ע"א27 התורה מצלא ומגנאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסד
כא ע"א27 תורה אגוני מגני ואצולי מצלייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מח, מט
כא ע"א27 תורה אגוני מגניחכמת התורה נח עמ' פב
כא ע"א27 תורה אצולי מצלא מן החטאחכמת התורה חיי שרה עמ' תקצה
כא ע"א27 תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאעבודת עבודה (תשסד) עמ' פז, קמה
כא ע"א27 תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סא
כא ע"א27 תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאברכת טוב עמ' ל, שטז
כא ע"א27 תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאבארות המים (תשסב) עמ' יב
כא ע"א27 תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגני ומצלילקט אמרים (שכטר) עמ' פח
כא ע"א27 תורה בין בעידנא דעסיק בה וכו' מגנא ומצלאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנו, קנח, ח"ב עמ' נז, שמז, תצח
כא ע"א27 תורה בין בעידנארוח חיים (חיד"א) עמ' לא, קעט
כא ע"א27 תורה מגינא ומצלא בין בעידנא דעסיק ביה בין בעידנא דלא עסיק ביהשרגא המאיר על התורה עמ' מח, רסא, תס, תעט
כא ע"א27 תורה מגינא ומצלאבארות המים (תשסט) עמ' לד
כא ע"א27 תורה מגינא ומצלאדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרסז
כא ע"א27 תורה מגינא ומצלארוח חיים (חיד"א) עמ' פב
כא ע"א27 תורה מגינא וצליס' ג' תמוז תשנד עמ' נד, רלד
כא ע"א27 תורה מגינה אפי' בעידנא וכו'דרשות הרא"ש דף נט ע"ב דרוש ס
כא ע"א27 תורה מגינה ומצלהמדבר קדש בראשית ח"א עמ' עט
כא ע"א27 תורה מגינה ומצלי בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלב, רסה, שטו
כא ע"א27 תורה מגינה ומצלי בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בהשמע יעקב (זיידא) עמ' מב
כא ע"א27 תורה מגינה ומצלי בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שנד
כא ע"א27 תורה מגינה לעולם ואומר בהתהלכך תנחה אותךפרי צדיק לחנוכה אות י
כא ע"א27 תורה מגנא ומעלאאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' ג
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסוק בהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פד, רלג
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק ביה ובין בעידנא דלא עסיק ביהתפארת צבי שמות עמ' שכט
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלא גם בעידנא דלא עסיק בהאהל רחל עמ' 685
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאבנין אפרים בהקדמה [הלכה]
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאדרשות שבט הלוי עמ' נז, צא, רלג
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאישא מדברותיך - מגילה עמ' סא
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאכתית למאור (פינסו) עמ' תיג
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ר, ריט
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאלקט אמרי קודש - בראשית עמ' לא
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאנועם אליעזר בראשית עמ' קסא ע"א
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאעקבי אבירים (תשסה) עמ' צח
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיד, קנד, קע
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קטז
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלאתורת חיים (קאסוב) עמ' רלב
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלא, ותוס' ד"ה זהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רב
כא ע"א27 תורה מגנא ומצלא, מצוה בעידנא דעסיק ביהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לא, קנז
כא ע"א28 דואג ואחיתופל מי לא עסיק בתורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רט
כא ע"א28 מתקיף לה רבא אלא מעתה דואג ואחיתופלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ערב
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בה אגוני ומצלי, תוס' ד"ה מצוהחכמת התורה תולדות עמ' ריח, תקטו, תקפט
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בה אגוני מגניחכמת התורה ויצא עמ' קסה
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בה אגוני מגניחכמת התורה וישלח עמ' קנג, שסג
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רס
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו'שפע חיים ח"ד עמ' קפז
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאאז שמח עמ' מו, סו
כא ע"א29 תורה בעידנא דעסיק בהחכמת התורה מקץ עמ' תנ
כא ע"א29 תורה מגינה ומצלת בעידנא דעסיק בהפנים יפות על תהלים עמ' כא, רצו
כא ע"א29 תורה מגנא ומצלא גם בעידנא דלא עסיק בהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלח
כא ע"א31 מצוה בין בעידנא דעסיק בי' וכו' אגוני מגנאכוונת הלב עמ' קה
כא ע"א33 אלא זכות דמטיא בנה לבי רבישני המאורות (תשסח) עמ' סז
כא ע"א33 באגרא דמקרין ומתניין בנייהו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמב
כא ע"א33 באגרא דמקרין ומתניין בנייהו וכו'דובר שלום (תשסג) - הקדמה
כא ע"א33 באגרא כו' דנטרן לגברייהו עד דאתי מבי מדרשאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שנד
כא ע"א33 הני נשי במאי קא זכיין דקא נטרי גברייהו עד דאתי מביהמ"דאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיח
כא ע"א34 ונטרין לגברייהו עד דאתי מבי מדרשא, ורש"ימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רצג
כא ע"א34 מאי פרשת דרכיםאחרית לאיש שלום דף ה ע"ב
כא ע"א34 מאי פרשת דרכיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נד
כא ע"א34 מי לא פלגא בהדייהואור הצבי עמ' 294
כא ע"א34 מי לא פלגינן בהדייהומשיבת נפש עמ' קסה, רז
כא ע"א35 זה ת"ח ויראת חטאפירוש המכבי דברים עמ' שעג
כא ע"א36 זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאדעת שבת עמ' נו
כא ע"א36 ת"ח דסלקא ליה שמעתתארוח חיים (חיד"א) עמ' נא
כא ע"א36 ת"ח ויראת חטאבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ט אות ג
כא ע"א38 ואילמלא דרשוה דואג ואחיתופל הכי לא רדפו בתר דודפרי צדיק קרח אות ז
כא ע"א41 כשמעון אחי עזריהמשנת חיים דברים עמ' תקסב
כא ע"א41 לא כשמעון אחי עזריה ולא כיוחנן דבי נשיאה אלא כהלל ושבנאשו"ת מהר"ם אלשקר סימן קא; מעשה חייא סי' טז; שו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ק סי' ריז
כא ע"א41 לא כשמעון אחי עזריהאבן פינה עמ' 155
כא ע"א41 לא כשמעון אחי עזריהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסח
כא ע"א41 מאי "בוז יבוזו לו"משך חכמה בראשית פ' מט פס' טו
כא ע"א41 שמעון אחי עזרי' ויוחנן דבי נשיאה מכרו חצי שכר למודם בתורה עבור שהיו מפרנסםמשיב דבר חלק ג סימן יד
כא ע"א41 שמעון אחי עזריה - רש"יאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קכה
כא ע"א41 שמעון אחי עזריהדגלי יהודה דרוש ב אות טו דף פ ע"ב
כא ע"א41 שמעון אחי עזריהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תא
כא ע"א42 הלל ושבנא אחי הוו וכו' בוז יבוזו לוחוסן יהושע מאמר ב פ"ג עמ' רלה
כא ע"א רש"י - ויראת חטא מונעו מלרדוף אחרי יצרופירוש המכבי דברים עמ' שעג
כא ע"א רש"י ד"ה דלא - אין ממהרין מן השמים לפקוד עונותם [של אוה"ע] עליהם בעוה"זאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
כא ע"א רש"י ד"ה הן תהוי ארכאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ערב
כא ע"א רש"י ד"ה ניצול, והכי קאמר עלה עמוד השחר ניצול מן החי' זכה לתורהדברי מנחם (היימליך) עמ' שעא
כא ע"א תוס' ד"ה זה תלמיד חכם וכו' ומהרהר כל שעה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעה, יהושע-שמואל עמ' כז
כא ע"א תוס' ד"ה זה תלמיד חכםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעג
כא ע"א תוס' ד"ה עבירה מכבהטוב ראיה
כא ע"ב02 המלמד בתו תורהאגרות הראיה ב קב
כא ע"ב02 המלמד בתו תורהעין איה ח"ב עמ' 226
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותאור הצבי עמ' 103
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה כמלמדה תפלותמצוה ולב ח"ב עמ' 142
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורהאהבת דוד (חיד"א) עמ' כא ע"א-ע"ב
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורהויקח אברהם דף א ע"ב
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' סט, עג, קכה
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפג, רז
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' ק
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמח
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ז, מא, קד
כא ע"ב02 כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קצד, רסח, רצג
כא ע"ב02 כל המלמד ביתו תורה כאילו לימדה תפלותאבן פינה עמ' 143
כא ע"ב02 כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרכט
כא ע"ב02 לימוד תורה לאשהתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מא ע"ב
כא ע"ב02 ר"א אומר כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותאבן יהושע עמ' 54
כא ע"ב02 רבי אליעזר אומר כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נה, סד
כא ע"ב04 כאילו מלמדה תפלותעין איה ב' 226
כא ע"ב05 אני חכמה שכנתי ערמההמאור שבתורה (לסין)
כא ע"ב06 כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמימותהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' טז
כא ע"ב06 כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסז
כא ע"ב06 כיון שנכנסה חכמה בארם נכנסה עמו ערמומיתקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' נא
כא ע"ב09 אין ד"ת מתקיימת אלא במי שמשים עצמו ערום עליהםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות עו
כא ע"ב09 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו עלי' ערוםצמח דוד (סקאליע) עמ' סז
כא ע"ב09 אין דברי תורה מתקיימיןמכתב מאליהו חלק ב עמ' 42
כא ע"ב09 אין התורה מתקיימת אלא במי שמעמיד וכו'חיים וחסד סי' תפט
כא ע"ב09 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו ערום עליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרכט
כא ע"ב09 אין התורה מתקיימתמכתב מאליהו חלק ב עמ' 26
כא ע"ב11 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תטז, תק, תקכז, תקמה, תרפג, תשמו, שמות עמ' קלא, תיח, תקסד, תרעט, תרצה, ויקרא עמ' סו, רלה, תרנה, במדבר עמ' רלג, רחצ, שמב, שצט, תצא, תרעז, דברים עמ' סו, תרכד, תשכא, תשפ, תתקסב, יהושע-שמואל עמ' שסא
כא ע"ב11 אין ד"ת מתקיימין אלא במי ששם עצמו כאינוזכרון דברים (תשנט) עמ' נז
כא ע"ב11 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינואמרי נועם (מועדים) סי' ג לשבועות
כא ע"ב11 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינופרי צדיק ר"ח שבט אות ב, לחנוכה אות ב, יד, יח, כה, בשלח אות יא, פרשת זכור אות ט, פסח אות נ שמיני אות ה, חג השבועות אות יא, כב, דברים אות יד, ר"ח אלול אות א, כי תצא אות טו, סוכות אות מז
כא ע"ב11 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות י
כא ע"ב11 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינושבט מישראל (פרידמן) עמ' יד
כא ע"ב11 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים אה עצמו במי שאינו, שנאמר והחכמה מאין תמצאעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ו, כ
כא ע"ב11 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו בשיריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי י, בהר ח
כא ע"ב11 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאין כו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות א, תקפ
כא ע"ב11 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאינועירין קדישין השלם עמ' רצו
כא ע"ב11 אמר רבי יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
כא ע"ב12 מי שמשים עצמו כאין - והחכמה מאין תמצא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קז, תפ, תרצב, תתב
כא ע"ב12 שמשים עצמו כמי שאינוכתר שם טוב (תשסד) סי' רא-א
כא ע"ב12 שמשים עצמו כמי שאינוצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' נג
כא ע"ב13 החכמה מאין תמצאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנא
כא ע"ב17 איזה חסיד שוטה הרואה אשה טובעת בנהר ואינו מצילהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקטו
כא ע"ב17 היכי דמי חסיד שוטה דקא טבעה איתתא בנהרא וכו'אור לפני הדורשין עמ' 25
כא ע"ב17 היכי דמי חסיד שוטה וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' רלה, רס, שטז
כא ע"ב17 הכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצילהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רלט
כא ע"ב17 חסיד שוטה כגון דקא טבעא אייתאהדרנים (לוין) - פרי עץ הדר עמ' פ
כא ע"ב17 חסיד שוטה כגון דקא טבעא כו' לאו אורח ארעא לאסתכולי כו'שערי תשובה סה"י אות פא
כא ע"ב17 חסיד שוטהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפח
כא ע"ב19 איזהו רשע ערוםויקח אברהם דף כה ע"ב
כא ע"ב19 היכי דמי רשע ערום אר"י זה המטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירוראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות כו
כא ע"ב19 היכי דמי רשע ערום וכו' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רעב
כא ע"ב19 רשע ערוםטוב טעם שמות עמ' קסו
כא ע"ב19 רשע ערוםטוב ראיה
כא ע"ב19 רשע ערוםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רכ
כא ע"ב20 איזהו רשע ערום המקדים דבריו לדיין קודם שיבוא בע"דצפנת פענח (תשסו) עמ' עג
כא ע"ב23 מי שיש לו מאתיים זוז אל יטול מן הצדקהעטרת ישועה (תשסד) אות א לעיו"כ בשעת כל נדרי
כא ע"ב25 רשע ערום זה המשיא עיצה למכור בנכסיםפרי צדיק פ' החודש אות ט
כא ע"ב30 איזהו רשע ערום זה המכריע אחרים באורחותיואמרי השכל - צבי תפארה עמ' 197
כא ע"ב תוס' - נשים חייבות ללמוד הדינין שלהן אור אברהם ברכות עמ' נז, שמה
כא ע"ב תוס' - סתם ת"ח תורתו אומנתו ואינו הולך ד"א בלא תורהמרפא לשון עמ' צט
כא ע"ב תוס' ד"ה בן עזאיבנין אפרים עמ' ו [הלכה]
כא ע"ב תוס' ד"ה בן עזאימשנת חיים דברים עמ' תקמ
כא ע"ב תוס' ד"ה הנותן דינרטוב ראיה
כב ע"א01 מי שקרא ושנה ולא שימשאור יהל ח"א עמ' לט
כב ע"א01 קרא ושנה ולא שימש ת"חפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רעב
כב ע"א01 ולא שימש ת"חאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רכז
כב ע"א02 לא שימש ת"ח - בוראוצרות הראיה 814 , 797-803
כב ע"א02 ע"ה - שלא שימש ת"חהמאור שבתורה (לסין)
כב ע"א02 עם הארץ זה שקרא ושנה ולא שמש ת"חמי מרום ח"ב עמ' קכה
כב ע"א08 איזהו עם הארץנתיבות עולם ח"א עמ' סז
כב ע"א08 גדר 'עם הארץ'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 330
כב ע"א12 איזהו ע"ה כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתורהמרפא לשון עמ' רפד
כב ע"א12 כל מי שיש לו בנים ואינו מגדלן לתורה וכו'תפארת משה עמ' מח
כב ע"א17 עמי הארץ דומין לבהמהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קדושים יג, טו
כב ע"א18 ועם שונים אל תתערבילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א21 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו (ורש"י)שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
כב ע"א21 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לומרפא לשון עמ' רעז
כב ע"א22 התנאים וכו' מיישבי עולם הןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרלז
כב ע"א22 התנאים מבלי עולםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רכד
כב ע"א22 התנאים מבלי עולםדברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צד
כב ע"א22 התנאים מבלי עולםדרך חיים (תשלה) עמ' תשה
כב ע"א22 התנאים מבלי עולםתוספות אהרן דף ס ע"ד
כב ע"א22 תנאים מבלי עולםטוב ראיה
כב ע"א23 אלה תלמידי חכמים המורים הלכה מתוך משנתםמשך חכמה דברים פ' כח פס' סא
כב ע"א23 המורין הלכה מתוך משנתן+מי השלוח (תשסז) ח"א דף נה
כב ע"א23 הפוסקים הלכה מתוך המשנה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצג
כב ע"א27 בתולה צליינית ואלמנה שובביתפרי צדיק חיי שרה אות ו
כב ע"א30 למדנו יראת חטא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' י
כב ע"א30 למדנו יראת חטא מבתולה וכו'אור אברהם - רות עמ' קלד
כב ע"א30 למדנו יראת חטא מבתולה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סו
כב ע"א30 למדנו יראת חטא מבתולה וכו', יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקצז, דברים עמ' שיט
כב ע"א30 למדנו יראת חטאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כב
כב ע"א30 למדנו קיבול שכר מאלמנהאור אברהם שמות עמ' סח
כב ע"א30 קיבול שכר מאלמנה וברש"י ד"ה וקיבול שכרדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעג
כב ע"א33 רבש"ע בראת גן עדן וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלד ע"א
כב ע"א33 בראת צדיקים בראת רשעים וכו' יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדםפרי צדיק מסעי אות ה
כב ע"א33 בראת צדיקים בראת רשעיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קעב
כב ע"א34 שלא יכשלו בי בני אדםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרלח
כב ע"א36 אלמנה - שכר פסיעותבכורי אברהם דף קח ע"א-ע"ב
כב ע"א36 ההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה וכו' ולא שכר פסיעות יש לייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יד
כב ע"א36 ההיא אלמנה וכו' ולאו שכר פסיעות וכו'יציב פתגם על התורה עמ' רלז
כב ע"א39 ההולך לביהכ"ג יש לו שכר פסיעותאור אברהם ברכות עמ' כח, לג
כב ע"א39 ולא שכר פסיעות יש ליאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנד
כב ע"א39 ולא שכר פסיעות יש ליאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' יד
כב ע"א39 יש שכר פסיעות על הליכה לביהכ"נדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפו
כב ע"א39 שכר פסיעות יש לוטהרת יו"ט ח"י עמ' רכא
כב ע"א39 שכר פסיעות להולך לביהכ"נדרך חיים (תשלה) עמ' תקצב
כב ע"א39 שכר פסיעותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 181
כב ע"א40 יוחני בת רטיבי אלמנה מכשפה היתה וכו' וידעו כי בעלת כשפים היאמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קסז
כב ע"א40 מאי קטן שלא כלו לו חדשיו וכו' זה ת"ח המבעט ברבותיו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעז-ח
כב ע"א40 קטן שלא כלו לו חודשיו - הרי אלו מבלי עולםמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
כב ע"א44 רבים חללים הפילה זה מי שאינו מגיע להוראה ומורה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנז
כב ע"א44 רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שטז
כב ע"א44 תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
כב ע"א44 תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה וכו' תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורהשערי תשובה שער ג אות נב
כב ע"א45 ועצומים כל הרוגיה, זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורהדרשות שבט הלוי עמ' רכא
כב ע"א45 תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורהמשיבת נפש עמ' רעד
כב ע"א46 כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נב
כב ע"א46 כי רבים חללים הפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות י
כב ע"א רש"י - שימושה של תורההחברה והשפעתה מאמר 4 פרק י
כב ע"א רש"י ד"ה ששוניןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קסו
כב ע"ב01 עד ארבעיםטוב ראיה
כב ע"ב02 ז' פרושים הםהמאור שבתורה (לסין)
כב ע"ב02 נוצרו 'מכות פרושים' מחומרות לא מוצדקותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 330
כב ע"ב02 שבעה פרושין הם וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תכד
כב ע"ב02 שבעה פרושין הן וכו' פרוש מה חובתי ואעשנהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 249
כב ע"ב08 פרוש מדוכיא כו' דמשפע כי מדוכיאשערי תשובה סה"י אות מב
כב ע"ב10 מה חובתי ואעשנה, פרוש מאהבה פרוש מיראה, ובתוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקיח
כב ע"ב10 פרוש מה חובתי ואעשנהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנד
כב ע"ב11 פרוש מיראה פרוש מאהבהזכרון דברים (תשנט) עמ' קיט
כב ע"ב13 לא תתני פרוש מאהבה ובתוס'פרי צדיק חיי שרה אות ז, ויקרא אות ה
כב ע"ב14 יעסוק בתורה וכו' שלא לשמה בא לשמה ובתוס'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצא
כב ע"ב14 לעולם יעסוק אדם בתו"מדרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
כב ע"ב14 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמה שמתוך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קה
כב ע"ב14 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה וכו' (ועיין תוס')שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
כב ע"ב14 לעולם יעסוק ארם בתורה ומצות אפי' שלא לשמהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכז
כב ע"ב14 לעולם יעסוק אדם בתורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלג, קמז, קצז, רלז, רסב, רסד, רעז, שכג
כב ע"ב14 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח, שסב, תעג
כב ע"ב15 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק תולדות אות י, וארא אות ד, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
כב ע"ב17 דמטמרא מטמרא, דמגליא מגליא וכו' ובתוס'דרשות שבט הלוי עמ' מז, קכה
כב ע"ב18 אמר לה ינאי וכו' אל תתייראי מן הפרושין וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לא
כב ע"ב18 אמר לה ינאי לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין וכו' נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פג ע"ג
כב ע"ב18 אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לב
כב ע"ב19 אל תיראי וכו' אלא מן הצבועיןעיוני רש"י במדבר עמ' תנח
כב ע"ב19 אל תתייראו מן הפרושיןנועם אלימלך (תשסא) עמ' שלז
כב ע"ב19 אל תתיראי מן הפרושים ולא ממי שאינם פרושים אלא מהצבועיםאור חדש למטיפים עמ' 80
כב ע"ב19 אל תתיראי אלא מן הצבועיןמשנה למלך (תשסח) עמ' ריח
כב ע"ב19 אל תתיראי מן הפרושין וכו' אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסאור ישרים (תשסב) עמ' קט
כב ע"ב19 אל תתיראי מן הפרושין וכו'קול ששון (גולדברג) אות ב
כב ע"ב20 הזהרו מן הצבועיםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' תלא
כב ע"ב20 הזהרו מצבועיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ע
כב ע"ב20 הזהרו מצבועין שעושין מעשי זמרי ומבקשין שכר כפנחסצפנת פענח (תשסו) עמ' רד
כב ע"ב20 ולא מן הצדוקים אלא מן הצבועיםחכמת התורה וישלח עמ' קכח
כב ע"ב20 להתרחק מן הצבועיםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' לב
כב ע"ב21 מעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסנשמת אדם עמ' לג
כב ע"ב21 עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחסאגרא דכלה ח"ג עמ' קנה, תכט
כב ע"ב21 עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחסבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סז, פב
כב ע"ב21 עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחסצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקצב
כב ע"ב21 עושה מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסאהל משה (וינברג) דף עא ע"א
כב ע"ב21 עושה מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות עג
כב ע"ב21 עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר פנחסמרפא לשון עמ' רנא
כב ע"ב21 שמעשיהן במעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסשופרא דישראל (תשסו) עמ' יג
כב ע"ב26 ומוציא אתה ש"ר על הטהורות וכו', אלא שתלה להם זכותדרשות שבט הלוי עמ' קעה
כב ע"ב31 נטמאת מנחתה כו' ככל המנחותמשנת חיים במדבר עמ' פז
כב ע"ב תוס' ד"ה הנותן סלעטוב ראיה
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולםברכת משה דף סה ע"ב
כב ע"ב תוס' שלא לשמהבית מועד (זלזניק) עמ' סא
כב ע"ב תוס' ד"ה פרושעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רעח
כב ע"ב תוספות - פרוש מאהבה פרוש מיראהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רפח
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולם עשה מאהבה עשה מיראהעיוני רש"י במדבר עמ' רסז
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלז
כב ע"ב תוס' ע"פ הירושלמי עשה מיראה שאם באת לבעוטפרי צדיק ויגש - הבדלה, ר"ח אייר אות ה, שלח אות ב, חקת אות טז, סוכות אות ד
כג ע"א וכהן אין מתחללמשנת חיים ויקרא עמ' שעא
כג ע"א מה בין איש לאשה האיש ובתוס' בע"ב ד"ה מהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עדר
כג ע"ב ולא כהנתטוב טעם ויקרא עמ' כט
כג ע"ב ולא בנות אהרןטוב טעם ויקרא עמ' קיג
כג ע"ב אותו ולא אותה, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תלא
כג ע"ב תוס' ד"ה בגניבתו ולא בגניבתהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שצג
כד ע"א מעוברת חבירו שותה על תנאישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריד
כד ע"א תוס' ד"ה ורבי - שם אדנ"י הוא כינויאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
כד ע"א תוס' ד"ה ורבי יונתןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו
כד ע"א תוס' ד"ה ורבי יונתןחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
כד ע"א תוס' - לא מצינו שיש מי שסובר בסוטה דיברה תורה כב"אחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
כה ע"א עוברת על דתטוב ראיה
כה ע"ב ברש"י עקרה היא מחמת מכהשרגא המאיר על התורה עמ' תעב
כה ע"ב תוס' ד"ה לאו כגבוישופרא דישראל (תשסו) עמ' רסב
כה ע"ב תוס' ד"ה לאו כגבויברכת שלמה חו"מ עמ' מה [הלכה]
כו ע"א12 מעוברת ומינקת עצמו או שותה ובתוס' ד"ה מעוברתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ערה
כו ע"א12 מעוברת ומינקת עצמוטוב ראיה
כו ע"א25 אם היתה עקרה נפקדת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' עה
כו ע"א25 אם היתה עקרה נפקדתחכמת התורה וירא עמ' תפג
כו ע"א25 אם היתה עקרת נפקדת דברי ר"ע וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו
כו ע"א25 ונקתה ונזרע זרעדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לז
כו ע"א25 ונקתה ונזרעה זרעילקוט הגרשוני ח"ב
כו ע"א25 ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדת וכו'וצוה הכהן עמ' לט
כו ע"א25 ונקתה ונזרעהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסח
כו ע"א25 ונקתה ונזרעה זרעתפארת משה עמ' כא
כו ע"א25 ונקתה ונזרעה זרע וכו' וכתוס'יציב פתגם על התורה עמ' קעא-קעב
כו ע"א25 ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדתדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רמ
כו ע"א25 שאם היתה עקרה, נפקדתאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ל
כו ע"א25 שאם היתה עקרה, נפקדתעין איה א' 135
כו ע"א27 א"ל לדבריך יסתרו כל העקרות ובתוס' ד"ה א"לשני המאורות (תשסח) עמ' סו-סז
כו ע"א30 ילדה בצער יולדת בריוחחכמת התורה תולדות עמ' קנד
כו ע"א30 שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוחדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ערה
כו ע"א30 שאם יולדת בצער יולדת בריוחחכמת התורה שמות עמ' קפא
כו ע"א31 היתה יולדת נקבות יולדת זכריםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסד ע"א
כו ע"א31 היתה יולדת נקבות יולדת זכריםדבש השדה עמ' קע
כו ע"א37 ואמרת - ריבויא הואמשך חכמה במדבר פ' לה פס' י
כו ע"א תוס' ד"ה לר' ישמעאלטוב ראיה
כו ע"א תוס' ד"ה מעוברתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריג
כו ע"ב מקנין ומשקין אותה על ידי גוי בן נכרמשך חכמה במדבר פ' ה פס' כז
כו ע"ב דרך איברים פריצותא בעלמאמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' ה
כו ע"ב ובעל הא קפירעיוני רש"י במדבר עמ' נד
כו ע"ב תוס' ד"ה אבלעיוני רש"י במדבר עמ' נה
כז ע"א רוב בעילות הלך אחר הבעלמשיבת נפש עמ' קפז
כז ע"א אין אשה מתעברת כו'משנת חיים בראשית עמ' תצח
כז ע"א תוס' ד"ה דומה, תוס' ד"ה רובטוב ראיה
כז ע"א תוס' ד"ה דכתיבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסז
כז ע"ב06 כשם שהמים בודקים האשה כן בודקין את הבועלמשך חכמה במדבר פ' ה פס' כז
כז ע"ב06 כשם שהמים בודקין אותה כך בודקין אותושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ז
כז ע"ב06 כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותוזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ג אות טו
כז ע"ב06 כשם שהמים בודקין אותה וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רכד
כז ע"ב28 אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שבת וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ה פסוק ב
כז ע"ב28 שני אלפים 'תחום' שבתבת עין (תשסז) עמ' תטו
כז ע"ב32 אז ישיר משה ובני ישראל וגו' וכו' ומה ת"ל לאמר מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר כו'מגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' ריח, אור תורה סי' תב, תג
כז ע"ב33 ויאמרו לאמר שאין ת"ל לאמר ומה ת"ל לאמר וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קסג
כז ע"ב34 וכיצד אמרו שירהכור לזהב ח"ב
כז ע"ב40 איוב עבד את המקום מיראה שנאמר איש תם וישר ירא אלקיםנחלת שמעון (אשכנזי) וירא ח
כז ע"ב40 לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה וכו' הן יקטלניפרי צדיק לחנוכה אות יא, מטות אות ה
כז ע"ב40 לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתסז
כז ע"ב40 לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבהצפנת פענח (תשסו) עמ' עח
כז ע"ב40 לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה/יראהאור הצבי עמ' 186
כז ע"ב40 לא עבד איוב הקב"ה אלא מאהבהמרפא לשון עמ' טו, כא
כז ע"ב40 מאהבה אמרואמה של מלכות עמ' 125
כז ע"ב41 הן יקטלני לא איחל ועדיין הדבר שקולכתונת פסים (תשמה) פרשת בלק מו ע"ג
כז ע"ב רש"י ד"ה לימדקרן פני משה ח"א עמ' קכג
כז ע"ב רש"י ד"ה מגרש רחבה פנויה מזריעה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקצד
כז ע"ב תוס' ד"ה כשם - (בשם הירושלמי) "המאררים" גימט' ב"פ רמ"חאמרי נועם (מועדים) סי' א לט"ו בשבט
כח ע"א אין האיש מנוקה מעון וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שלה
כח ע"א אם אין האיש מנוקה מעון וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קי, קכז, קמג
כח ע"א ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתובינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צט
כח ע"א כשאין האיש מנוקה מעוון אין המים בודקין את אשתואבן פינה עמ' 128
כח ע"א ורבי תלתא קראי כתיבי וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רלה
כח ע"א מה ת"ל והיא נטמאהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף ו ע"ב
כח ע"א מכאן אתה דן לשרץטוב ראיה
כח ע"א רש"י ד"ה דאי אית ביה וד"ה בזמןקרן פני משה ח"א עמ' קס
כח ע"א רש"י ד"ה סוטה לא עשה בה שוגגעיוני רש"י במדבר עמ' נט
כח ע"א תוס' ד"ה אינו דין שעשה בו ספק כודאיטוב ראיה
כח ע"ב מה סוטה רשות היחיד וכו' ושאין בו דעת לישאל, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים - ספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעט
כח ע"ב מה סוטה רשות היחיד וכו' ושאין בו דעת לישאל, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים - ספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קטז
כח ע"ב ספק טומאה ברשות היחיד וכו'דברי יונה ח"א עמ' ט, סה, ע
כח ע"ב תוס' ד"ה ברה"ר בשיטת ר' יוסי במטהר בדרך הילוכו ברה"ר וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' עד
כט ע"א ודאי טהור דיאכל, הוא ספק לא יאכלמשך חכמה במדבר פ' יח פס' יא
כט ע"א כל טהור - ודאי טהור, בכל טמא - ודאי טמאמשך חכמה במדבר פ' טו פס' ד
כט ע"א ומה טבו"י כו' ובמאירי ודק"סבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
כט ע"ב טבול יום פוסל בקודשבנין אפרים עמ' קפ [הלכה]
ל ע"ב16 תחומין דאורייתא או דרבנןעיוני רש"י במדבר עמ' י
ל ע"ב18 בשעה שעלו ישראל מן הים וכו' לומר שירהאור אברהם בראשית עמ' ריז
ל ע"ב18 בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהאור אברהם ברכות עמ' שנא
ל ע"ב18 בשעה שעלו ישראל מן הים תינוק יונק משדי אמו וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' קפ
ל ע"ב18 בשעה שעלו ישראל מן היםגבורות ה' עמ' קפו
ל ע"ב18 בשעה שעלו ישראלדרשות ר"י מסלוצק עמ' קח
ל ע"ב18 כיון שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהפרדס המלך (תשסט) אות שיט
ל ע"ב18 ר' עקיבא דרש כגדול המקרא את ההלל והן עונין ראשי פרקים וברש"י ובתוס' ד"ה רבי נחמיהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' סז
ל ע"ב19 נתנו עיניהם לומר שירהכרם יהושע (ולרשטיין) דף מב ע"ג
ל ע"ב19 נתנו עיניהם לומר שירהשופרא דישראל (תשסו) עמ' צא, רע
ל ע"ב20 כגדול המקרא את ההללמשך חכמה שמות פ' כ פס' א
ל ע"ב20 שירה, אחד מקרא והשאר עונין אחריו ראשי פרקיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רט
ל ע"ב19 וכיצד אמרו שירה וכו' כסופר הפורס על שמעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תסב
ל ע"ב19 וכיצד אמרו שירה וכו' רבי נחמיה וכו'אור אברהם ברכות עמ' ה, ו
ל ע"ב19 וכיצד אמרו שירהדרשות ר"י מסלוצק עמ' עא
ל ע"ב19 כיצד אמרו ישראל שירה וכו'טוב טעם שמות עמ' צה
ל ע"ב19 כיצד אמרו שירה בגדול המקרא את ההללילקוט דברי חכמים שמות סי' קסז
ל ע"ב19 כיצד אמרו שירה, כגדול המקרא את ההללגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קע ע"א
ל ע"ב29 כל אחד צפה ברוה"קדרשות מהר"ם בנעט עמ' צב
ל ע"ב31 ויאמרו לאמר, מחלוקת ר' נחמיה ורבי עקיבאאור אברהם - רות עמ' שכט
ל ע"ב38 עולל הגביה צוארו ותינוק שמט הדד מפיו וכו'תורת חסד (סופר) עמ' רכט
ל ע"ב39 זה קלי וכו' הראה באצבע וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קד, קה
ל ע"ב39 זה קליעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קד
ל ע"ב40 אפי' עוברין במעי אמן אמרו שירהדרשות שבט הלוי עמ' רפה
ל ע"ב40 אפילו עוברים במעי אמן אמרו שירהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רצה
ל ע"ב40 אפילו עוברין במעי אמן אמרו שירהצמח דוד (סקאליע) עמ' שע
ל ע"ב40 אפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על היםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' רכז
ל ע"ב40 מנין שאפילו עוברין אמרו שירהאור אברהם שמות עמ' צו, קנד
ל ע"ב40 עוברין במעי אמן ענו ואמרו זה אלי ואנוהומי מרום ח"ט עמ' קיד, קמג, קצט
לא ע"א02 הכרס נעשה כאספקלריא המאירהצמח צדיק (תשסז) עמ' קמא
לא ע"א02 כרס נעשה כאספקלריא המאירה וראומשך חכמה שמות פ' טו פס' ב
לא ע"א05 לא בא' - לו בוא"ותורת חיים (קאסוב) עמ' ריח
לא ע"א08 בכל צרתם לא צר כתיב, וקרי לו צרילקוט דברי חכמים שמות סי' ריז
לא ע"א08 בכל צרתם לו צר דכתיב בלמ"ד ואל"ף וכו' משמע הכי ומשמע הכינועם אלימלך (תשסא) עמ' נ, קכח
לא ע"א08 בצרתם לו צרדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפח
לא ע"א08 בצרתם לו צרמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רכז
לא ע"א11 נאמר 'ירא אלהים' באברהם כו' ובאיובזכרון דברים (תשנט) עמ' קכ
לא ע"א11 נאמר ירא אלוקים באיובאמה של מלכות עמ' 119
לא ע"א11 נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר ירא אלקים באברהם וכו' באברהם מאהבה וכו' באיוב מאהבהצפנת פענח (תשסו) עמ' עז
לא ע"א12 ירא אלקים האמור באברהם מאהבהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יד אות מב
לא ע"א12 מה באברהם מאהבה - אף באיובאוצר הכבוד
לא ע"א16 עושה מאהבה ועושה מיראהקרן פני משה ח"א עמ' רד
לא ע"א17 גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהברכת טוב עמ' טז
לא ע"א17 גדול העושה מאהבהאור הרעיון עמ' כו
לא ע"א17 גדול העושה מאהבהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמה
לא ע"א17 גדול העושה מאהבהנתיבות עולם ח"ב עמ' כב
לא ע"א17 האהבה יותר מן היראהדרך חיים (תשלה) עמ' קמב
לא ע"א18 העושה מאהבהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תל
לא ע"א19 ביראה נאמר לאלף דור ובאהבה לאלפיםמרפא לשון עמ' קפח
לא ע"א19 העובד מיראה הוא לאלף דוראמרי נועם (מועדים) סי' יג לשבועות [מבן המחבר]
לא ע"א19 העובד מיראה הוא לאלף דורעטרת ישועה (תשסד) אות טז לשבועות
לא ע"א19 העובד מיראה לאלף דור ומאהבה לאלפייםסדורו של שבת דף קמז ע"ב
לא ע"א19 העובד מיראה לאלף דור ומאהבה לאלפיםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קטז
לא ע"א19 העושה מיראה לאלף דורפרי צדיק פ' שקלים אות א, תצוה אות יב
לא ע"א19 כאן בעושין מיראה וכאן בעושין מאהבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים טו
לא ע"א19 כאשר האבות אוהבי אני עושה חסד לזרעם לאלפים דורותשערי תשובה שער ג אות קנט
לא ע"א19 להעובדים מאהבה הוא שומר לאלפיםבת עין (תשסז) עמ' קנז, תיב
לא ע"א19 לעושים מאהבהטוב טעם שמות עמ' קמה
לא ע"א19 עשה מצות מאהבה זכותו לאלפים דורזכרון דברים (תשנט) עמ' קיח
לא ע"א19 שזה לאלף דור וזה לאלפייםילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"א19 שכר האהבה לאלף דורחקל יצחק (תשסג) עמ' רא
לא ע"א20 לאוהביו לעושים מאהבהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיז
לא ע"א20 קשי קראי אהדדי כתיב נוצר חסד לאלפים וכתיב והחסד לאלף דוראגרא דכלה ח"א עמ' רח
לא ע"א23 האי בדסמיך ליהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קצ
לא ע"א23 לדסמיך ליהטוב טעם בראשית עמ' עז
לא ע"א24 הנהו תרי תלמידייין לבנון (תשסג) עמ' 462
לא ע"א29 תרוייכו רבנן צדיקיחוט המשולש - ברכי יוסף דף סח ע"ב
לא ע"א29 תרוייכו רבנן צדיקים גמורים אתון, מר מאהבה ומר מיראהאור הצבי עמ' 297
לא ע"א תוס' הנמשךחכמת התורה בשלח עמ' שנד
לא ע"ב עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאתלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
לא ע"ב בה - ולא בקינוי, בה - ולא בסתירהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
לב ע"א10 אלו נאמרין בכל לשון וכו' ווידוי מעשראור אברהם דברים עמ' ערב
לב ע"א11 וידוי מעשר בכל לשוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכג
לב ע"א11 וידוי מעשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכג
לב ע"א11 קריאת שמע נאמרת בכל לשוןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' לח
לב ע"א11 תפלה נאמרה בכל לשוןעירין קדישין השלם עמ' תרנה
לב ע"א11 תפלה נאמרת בכל לשוןקרני אורה עמ' סא
לב ע"א13 אלו נאמרין בלשון הקודש כו' ברכת כהניםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רנד
לב ע"א13 אלו נאמרין בלשון הקודשאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקג
לב ע"א13 ואלו נאמרין בלשה"קאור הרעיון עמ' שב
לב ע"א13 ואלו נאמרין בלשון הקודש וכו' וברכת כהן גדולמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
לב ע"א13 ואלו נאמרין בלשון הקודשמשנת חיים במדבר עמ' קפד
לב ע"א13 מקרא ביכורים בלשה"קעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיב
לב ע"א13 מקרא ביכורים בלשון הקודשפירוש המכבי דברים עמ' קכז
לב ע"א18 ולהלן הוא אומר "וענו הלויים ואמרו"משך חכמה שמות פ' ד פס' א
לב ע"א19 וענו ואמרו - לשון הקודשפירוש המכבי דברים עמ' קמ
לב ע"א28 עומדים למטה באמצעטהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
לב ע"א30 הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה והפכו פניהם וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פ
לב ע"א30 הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה כו' הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' ס ע"א
לב ע"א30 הפכו פניהם כלפי הר גריזיםמנחם ציון (תשסד) עמ' נב
לב ע"א30 הפכו פניהם להר גריזים ופתחו בברכה והפכו פניהם וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שסד
לב ע"א31 ופתחו בברכה ברוך האיש וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' רמ
לב ע"א34 הביאו את האבנים וכו' וכתבו עליו את כל דברי ההורה בשבעים לשוןדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קיט
לב ע"א34 ובנו את המזבח וסדוהו בסיד, וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשוןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יא
לב ע"א34 ובנו את המזבחמשך חכמה בראשית פ' יב פס' ח
לב ע"א34 וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשוןבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ח
לב ע"א34 כתבו את התורה בשבעים לשון שנא' באר היטבאגרא דכלה ח"ג עמ' רפח
לב ע"א35 באר היטב בשבעים לשוןדעת שבת עמ' שט
לב ע"א35 באר היטב ע' לשוןדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנד
לב ע"א35 בשבעים לשון שנא' באר היטיב וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ז פסוק ג
לב ע"א35 בשבעים לשוןפירוש המכבי דברים עמ' קלח
לב ע"א35 ונתן לנו את התורה שנדרשת בשבעים פניםברכות אבי דף קכט ע"ב
לב ע"א רש"י ד"ה וידוי מעשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכה
לב ע"א רש"י ד"ה חליצת יבמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפג
לב ע"ב16 דנין אמירה מאמירה גרידתא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסז
לב ע"ב18 תניא רשב"י אומר אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תבא עמ' רעט
לב ע"ב19 אדם אמר גנותו בקול רם ממקרא ביכוריםתורת הרבי רבי זושא סי' קו בהערה
לב ע"ב19 אומר גנותו בקול רםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיז
לב ע"ב19 גנותו בקול רםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיב
לב ע"ב19 שבחו בקול נמוך וגנותוהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב21 וענית בקול רםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרא
לב ע"ב21 ביכורים, צריך שיאמרו בקול רם, דכתיב 'וענית ואמרת'עטרת ישועה (תשסד) אות קסח להגדה ש"פ
לב ע"ב21 כל עני' הוא בקול רםצמח דוד (סקאליע) עמ' לד
לב ע"ב21 ענייה הוא בקול רםאגרא דכלה ח"ב עמ' קיג
לב ע"ב23 בלחש שלא לבייש עוברי עבירהמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' יב, פ' ד פס' כג, פ' ד, פס' כב-כד, פ' ו פס' יח, פ' יט פס' ג
לב ע"ב23 כשאחד מתודה אין אחר רשאי לשמוע מה שחברו אומרלקט אמרי קודש - שמות עמ' קכז
לב ע"ב23 מ"ט תיקנו תפילה בלחש שלא לבייש עוברי עבירהמרפא לשון עמ' קלו
לב ע"ב23 מפני מה תיקנו תפילה בלחשמשך חכמה במדבר פ' טו פס' כח
לב ע"ב23 מפני מה תקנו וברש"י ד"ה מפני מה ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ערה
לב ע"ב23 מפני מה תקנו תפילה בלחש שלא לביייש את עוברי עבירהפנים יפות על תהלים עמ' קכ
לב ע"ב23 מפני מה תקנו תפילה בלחשאוצר הכבוד
לב ע"ב23 מפני מה תקנו תפילה בלחשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עג, קכז
לב ע"ב23 מפני מה תקנו תפלה בלחש וברש"ישפע חיים ח"ב עמ' טז
לב ע"ב23 תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עבירהבכורי אברהם דף צה ע"ג-ע"ד
לב ע"ב23 תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עברהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
לב ע"ב24 לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולהמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' לא
לב ע"ב24 לא חלק מקום בין חטאת לעולהאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ג-ע"ד
לב ע"ב24 למה לא חילקה תורה בין מקום עולה לחטאת שלא לבייש עוברי עבירהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכו
לב ע"ב34 והא דם חטאת למעלה ודם עולה למטה?משך חכמה ויקרא פ' ד פס' ל
לב ע"ב41 התם ניכסיף וניזיל כי היכי תכפר ליהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקס, ויקרא עמ' מא
לג ע"א01 כל התורה כולה בכל לשון באמרהאור אברהם ברכות עמ' צג
לג ע"א07 תפלה רחמי היאנועם אליעזר בראשית עמ' עז ע"א
לג ע"א08 ותפלה בכל לשון וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' כא
לג ע"א09 אל ישאל אדם צרכיו בארמיתאוצר הכבוד
לג ע"א09 אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמיהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 230
לג ע"א10 השואל צרכיו בלשון ארמית אין מה"ש נזקקין לו וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלד
לג ע"א14 יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קדשי הקדשים שהוא אומר נצחו טליא דאזלי לאגחא קרבא לאנטוכיא וכו'בני יששכר ח"ב דף פב ע"ג, פז ע"א
לג ע"א14 יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קודש הקדשיםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
לג ע"א14 מעשה דיוחנן כה"גקרן פני משה ח"א עמ' פא
לג ע"א15 שמעו בת קול מבית קה"ק נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבאאבן פינה עמ' 15
לג ע"א16 נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קמו
לג ע"א16 נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיאנועם הברכה עמ' שמ
לג ע"א16 נצחו טליא דאזלי לאגחא קרבא באנטוכיאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 79
לג ע"א17 מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשיםפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
לג ע"א22 אי בעית אימא בת קול שאני דלאשמועי עבידאפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
לג ע"א34 מה להלן [בסיני] בלשון קודשאור הרעיון עמ' שג
לג ע"א רש"י נצחו טליא - שהלכו פרחי כהונה בני בית חשמונאי להלחם וכו' יום הכפוריםבני יששכר ח"ב דף פב ע"ג, פז ע"א
לג ע"א תוס' ד"ה ברכת המזוןקרן פני משה ח"א עמ' רו
לג ע"ב01 וענתה ואמרהטוב ראיה
לג ע"ב01 לר' יהודה דס"ל חליצה בלשה"ק וענתה ואמרה מאי עביד ליה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסז
לג ע"ב06 כה - שצריך לברך בלה"קמי מרום חי"א עמ' כא
לג ע"ב09 ת"ר הלא המה בעבר הירדן וכו'אמרי יוסף דברים דף מח ע"ב
לג ע"ב31 ג' מקומות כהנים נשאו את הארוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רח
לג ע"ב41 בג' מקומות נשאו כהניםהמאור שבתורה (לסין)
לג ע"ב תוס' ד"ה ור' יהודה, כה ככהטוב ראיה
לג ע"ב תוס' ד"ה ורבי יהודאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
לד ע"א04 גובהן של מים י"ב מילאור הרעיון עמ' רנז-רנח
לד ע"א09 מלמד שהיו המים נגדשין ועולין כיפין ע"ג כיפין וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ז אות כ
לד ע"א10 יותר מש' מילמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
לד ע"א19 עודם בירדן אמר להם יהושע וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקפח
לד ע"א20 אתם עוברים את הירדן ע"מ שתורישו את יושבי הארץבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מח
לד ע"א21 ע"מ שתורישו את יושבי הארץאור הרעיון עמ' רנז
לד ע"א21 על מנת שתורישו את יושבי הארץ וכו' ואם לאו באין מים ושוטפין וכו' אותי ואתכםפירוש המכבי שמואל עמ' רסח
לד ע"א21 על מנת שתורישו את יושבי הארץפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סא
לד ע"א23 אם לא מים שוטפים אתכםהמאור שבתורה (לסין)
לד ע"א23 אם לא תורישו וכו' מים שוטפין אותי ואתכםפירוש המכבי שמות עמ' רג
לד ע"א23 ואם לאו המים שוטפים אתכםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רסח-רע
לד ע"א24 מאי 'אותיכם'? אותי ואתכםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' עא
לד ע"א24 מים באים ושוטפים אתכםטוב ראיה
לד ע"א29 האבות הם סימן לבניםיד אהרן עמ' ה, נב, נח, סח, קיז
לד ע"א29 מעשה אבות הוי סימן לבניםחכמת התורה וישלח עמ' יט
לד ע"א29 מעשה אבות סימן לבנים (בשינוי לשון)ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכב
לד ע"א29 מעשה אבות סימן לבניםחכמת התורה מקץ עמ' כו, תלד
לד ע"א29 מעשה אבות סימן לבניםחכמת התורה תולדות עמ' שיח, שכו, שלט, שעא
לד ע"א29 מעשה אבות סימן לבניםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריא
לד ע"א29 מעשה אבות סימן לבניםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רב
לד ע"א29 מעשי אבות סימן לבניםאמרי אש (טאוב) עמ' לג, סג
לד ע"א29 מעשי אבות סימן לבניםנועם אליעזר בראשית עמ' קח ע"א
לד ע"א29 מעשי אבות סימן לבניםעבודת עבודה (תשסד) עמ' שי
לד ע"א29 מעשי אבות סימן לבניםקול שמחה פ' וירא סי' כ
לד ע"א29 מעשי אבות סימן לבניםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' נו
לד ע"א29 מעשי אבות סימן לבניםאור יחזקאל - מדות עמ' רד
לד ע"א29 סימן לבנים שעברו אבות את הירדןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עב
לד ע"א29 סימן לבניםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' מב, מג
לד ע"א38 י"ב אבנים שהקימו בגלגל כל אחד מהם היה משקלו ארבעים סאהנחמד ונעים (תשסח) כי תבא ד"ה והקמת
לד ע"א39 גמירי טונא דמידלי אינש על כתפיה וכו'אור אברהם - רות עמ' רטו
לד ע"א39 וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעונא הויס' החיים (תשנג) עמ' קיח
לד ע"א44 יהושע וכלב לא נטלו מפרי הארץרביד יוסף (תשסא) עמ' 80
לד ע"א44 יהושע וכלב לא נטלו מפריהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ב
לד ע"א תוס' ד"ה עודם - לפני שעברו את הירדן קיבלו התורה והנסתרותאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' סא
לד ע"א תוס' ד"ה עודם - ביבנה יצתה בת קול אין לכם עסק בנסתרותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסב
לד ע"א רש"ש - שני מיני אבנים הניחו בירדן,יהושעחפץ יהונתן בראשית פ"ד פסוק טו
לד ע"ב04 שלח לך אנשים - לדעתךעירין קדישין השלם עמ' רכו
לד ע"ב04 שלח לך אנשים אמר ר"ל שלח לך מדעתךפרי צדיק שלח אות ב
לד ע"ב04 שלח לך אנשים אר"ל שלח לך מדעתךמגיד דבריו ליעקב - הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
לד ע"ב04 שלח לך אנשים, לדעתךמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פט
לד ע"ב05 לך לדעתךדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כו
לד ע"ב05 שלח לך - מדעתךכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מא ע"ד
לד ע"ב05 שלח לך - מדעתךמשך חכמה דברים פ' נה פס' יד
לד ע"ב05 שלח לך לדעתך אני איני מצווה אותך אם תרצה שלחמי מרום חי"א עמ' פ
לד ע"ב05 שלח לך לדעתךאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תל
לד ע"ב05 שלח לך לדעתךברכת דוד עמ' קעא
לד ע"ב05 שלח לך לדעתךילקוט הגרשוני ח"ב
לד ע"ב05 שלח לך לדעתךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנא
לד ע"ב05 שלח לך מדעתךאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף ל ע"א
לד ע"ב05 שלח לך מדעתךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעא, קעד
לד ע"ב05 שלח לך מדעתךיערות דבש ח"ב עמ' רה
לד ע"ב05 שלח לך מדעתךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשמט
לד ע"ב05 שלח לך מדעתךעיוני רש"י במדבר עמ' קצה
לד ע"ב05 שלח לך מדעתך, וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שנד-שפא
לד ע"ב09 ויחפרו לשון חרפה כמו וחפרה הלבנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ה
לד ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו וכו' מרגלים ע"ש מעשיהם נקראושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיב
לד ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קד
לד ע"ב13 מסורת שמרגלים נקראו ע"ש מעשיהםמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח-שיט, פכ"ב עמ' שכז
לד ע"ב14 מרגלים ע"ש מעשיהם נקראו וכו'תורת חסד (סופר) עמ' שז
לד ע"ב14 מרגלים ע"ש מעשיהם נקראושני המאורות (תשסח) עמ' עו
לד ע"ב14 מרגלים על שם מעשיהם נקרא וכו'אמרי השכל עמ' 105
לד ע"ב14 מרגלים על שם מעשיהם נקראואגרא דכלה ח"ג עמ' קיט
לד ע"ב20 ויבא עד חברון הוא כלב שפירש מן המרגליםאגרא דכלה ח"ג עמ' קכד
לד ע"ב20 ויבא עד חברון שפירש כלב וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' ר
לד ע"ב20 ויבא עד חברוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סה
לד ע"ב20 ויבא עד חברוןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלא
לד ע"ב21 כלב בן יפונה הלך להשתטח על קברי אבות בחברוןתפארת משה עמ' קכט
לד ע"ב21 כלב השתטח על קברי אבותאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רלה
לד ע"ב21 כלב השתטח על קברי אבותאור יחזקאל - מכתבים עמ' נד
לד ע"ב21 כלב לבדוברכת פרץ פ' שלח
לד ע"ב21 כלב וכו' הלך ונשתטח על קברי צדיקיםפרי צדיק וישלח אות ט
לד ע"ב21 מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שסד
לד ע"ב21 מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותאור חדש למטיפים עמ' 63
לד ע"ב21 מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עג עמ' תצה
לד ע"ב21 פירש כלב וכו' והלך ונשתטח על קברי אבותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף צג
לד ע"ב22 הלך ונשתטח וכו' אמר להן אבותי בקשו עלי רחמיםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיא
לד ע"ב22 והלך ונשתטח על קברי אבות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קצז
לד ע"ב22 ונשתטח על קברי אבותס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
לד ע"ב23 אמר בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת המרגליםמרפא לשון עמ' לא
לד ע"ב25 ויקרא משה להושע וכו' י' יושיעך מעצת מרגליםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיא
לד ע"ב25 ויקרא משה ליהושע בן נון וכו'טוב ירושלים שמות פי"ז פסוק ט
לד ע"ב25 משה התפלל י"ה יושיעך מעצת מרגליםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקיא
לד ע"ב25 משה רבינו ע"ה התפלל על יהושע שינצל מעצת מרגליםאור לשמים (תשסג) עמ' רצא
לד ע"ב25 קרא משה ליהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעה
לד ע"ב25 ויקרא משה להושע בן נון יהושע, י-ה יושיעך מעצת מרגליםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שיב
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלח ע"א, שמג ע"א
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תלב
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםאור חדש למטיפים עמ' 62
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עח, פ
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםאמרי נפתלי עמ' פז
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעד
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםדובר שלום (תשסג) אות רד
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםויגד יעקב עמ' צד
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםחכמת התורה מקץ עמ' פג
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שסה, תנא, תקנ, תקלח, תשיג
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםמשך חכמה במדבר פ' יג פס' טז
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםעיוני רש"י במדבר עמ' קצז
לד ע"ב26 י-ה יושיעך מעצת מרגליםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלא, קמא
לד ע"ב26 יהושע הוא יה יושיעך מעצת מרגליםעמק תפלה (תשסו) עמ' קנב
לד ע"ב26 יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםאמרי נועם (מועדים) סי' יב לליל ר"ה [מבן המחבר]
לד ע"ב26 יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שנה, שסד
לד ע"ב26 יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםעטרת ישועה (תשסד) אות ל לליל ר"ה
לד ע"ב26 יושיעך מעצת מרגליםמשנת חיים בראשית עמ' תקנא
לד ע"ב26 לא נקרא יהושע עד שבירכו משה והוסיף לו י'אגרא דכלה ח"א עמ' צו
לד ע"ב35 אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם לבנו גדולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' עז
לד ע"ב37 חברון טובה ממנה שבעה חלקיםעיוני רש"י במדבר עמ' רב
לד ע"ב37 חברון מבונה אחד משבעה בצועןדרך חיים (תשלה) עמ' רלז
לד ע"ב37 שהיתה מבונה על אחד וכו'טוב טעם במדבר עמ' סה, סו
לד ע"ב44 וחברון טרשים הויפרי צדיק עקב אות ח
לד ע"ב תוס' ד"ה אבותיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנ
לד ע"ב תוס' ד"ה אבותי, וגליון הש"ס, והגהות רבי יעקב צבי יאלישמכמני אשר עמ' קיט
לה ע"א01 וילכו ויבואו וכו', מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתןאור אברהם במדבר עמ' קלה
לה ע"א01 וילכו ויבואו - הליכתן היתה בעצה רעהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רטז
לה ע"א02 מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שנה, דברים עמ' תתכח
לה ע"א02 מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' עז ע"ב, קעט ע"ב, רא ע"ב
לה ע"א02 מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לז ע"ד
לה ע"א02 מה חזירתם במחשבה רעה אף הליכתם כןאור יחזקאל - מדות עמ' שכא
לה ע"א02 אף הליכתן בעצה רעהעיוני רש"י במדבר עמ' רג
לה ע"א02 מקיש הליכה לביאה מה ביאה בעצה רעה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלט
לה ע"א02 מקיש הליכה לביאהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלח ע"א, שמא ע"א
לה ע"א06 בעלי השקר אומרים אמת בתחלתם כדי שיתקיים השקרפנים יפות על תהלים עמ' קצח, תנט
לה ע"א06 כל לה"ר שאין אומרים דבר אמת בתחלתו אין מתקים בסופומן הבאר עמ' 139
לה ע"א06 כל לשון הרע שאין בו דבר אמת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכ
לה ע"א06 כל שקר צריך לומר אמת בתחילתואגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעד
לה ע"א06 כל שקר שאין אמת בתחילתו אין סופו להתקייםאור השמש (תשסח) עמ' צב
לה ע"א06 כל שקר שאין תחלתו אמת אין מתקיים בסופוצמח דוד (סקאליע) עמ' שכו
לה ע"א06 שקר שאין אומרים אמת בתחילתו אינו שקרחכמת התורה בראשית עמ' רלט
לה ע"א07 ויהס כלב את העם אמר רב שהסיתם בדבריםאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף יז ע"א
לה ע"א07 ויהס כלב וכו' וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםאגרא דכלה ח"א עמ' תק, ח"ג עמ' קפג
לה ע"א09 דין ראש קטיעה ימללמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף טז ע"א
לה ע"א09 דין ריש קטיע ימלל, ובמהרש"אקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלא
לה ע"א11 וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםבני יששכר ח"ב דף לו ע"ד, קע ע"א
לה ע"א11 וכי זו בלבד עשה לנוילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"א11 כלב שיתף עצמו עם המרגלים לומר שהוא עמהם ויכול להשתיקן אח"כצפנת פענח (תשסו) עמ' רעט
לה ע"א14 אילו אמר לנו בן עמרם עשו סולמות ועלו לשמיםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 104
לה ע"א14 אם יאמר לנו עשו סולמות ועלו לרקיע וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שי, דברים עמ' תתצג, יהושע-שמואל עמ' קח
לה ע"א18 דבר גדול דברו המרגלים באותה שעהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף צג
לה ע"א18 דבר גדול דברו וכו' כי חזק הוא ממנו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שיא, שסב
לה ע"א18 דבר גדול דברו מרגליםתאיר נרי עמ' ל
לה ע"א19 אל תקרי ממנו אלא ממנואמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לד ע"ב
לה ע"א19 כי חזק הוא ממנו א"ת ממנו וכו' כביכול בעה"ב אינו יכול וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קעב
לה ע"א19 כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפי' בעה"ב וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלז
לה ע"א19 כי חזק הוא ממנו כביכול דברו כלפי מעלהמי מרום חי"א עמ' פו
לה ע"א19 כי חזק הוא ממנו, אל תקרי ממנו אלא ממנוזכרון אליעזר עמ' קסא
לה ע"א19 כי חזק הוא ממנו, כלפי מעלה אמרופרדס המלך (תשסט) אות תקט
לה ע"א20 אמרו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםפרדס המלך (תשסט) אות תקטו
לה ע"א20 אפי' בעה"ב אין יכול להוציא כליועמק תפלה (תשסו) עמ' קלד
לה ע"א20 אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לו ע"ב
לה ע"א20 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא כליו משםאמרי השכל עמ' 106
לה ע"א20 כביכול אין הוא יכול להוציא כליו משםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיד
לה ע"א20 כביכול אפילו בעה"ב וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמג ע"ב
לה ע"א20 כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לח ע"א, לט ע"א
לה ע"א20 כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 140
לה ע"א22 אמר הקב"ה אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעהאגרא דכלה ח"ג עמ' קכה
לה ע"א22 אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה וכו', איוב נח נפשיה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שסא
לה ע"א25 איכא דאמרי איוב נח נפשיה ואיטרידו כולי עלמא בהספדאאור הצבי עמ' 118
לה ע"א25 באותו יום מת איובשני המאורות (תשסח) עמ' עז
לה ע"א33 נמלים יש בכרמים כאנשיםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רכא
לה ע"א36 אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חנם, ואני אקבע להם בכיה לדורותעטרת חן ח"ב עמ' רטז
לה ע"א37 אתם בכיתם בכיה של חינםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקלד
לה ע"א37 אתם בכיתם בכיי של חינם וכו'שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 64
לה ע"א37 אתם בכיתם בכייה של חנםבאר ראי (רוזן) מועדים סי' טו אות א
לה ע"א37 בכייה של חנם, בכייה לדורותפירוש המכבי שמות עמ' קב
לה ע"א37 הם בכו בכיה של חינם ואני אקבע להם בכיה לדורותהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נט
לה ע"א37 הן בכו בכיה של חינם ואני אקבע להם בכיה של דורותאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 10
לה ע"א37 הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעו
לה ע"א38 בכיה לדורותמכמני עוזיאל עמ' רצח
לה ע"א39 היו זורקים אבנים כלפי מעלהמי מרום חי"א עמ' צג
לה ע"א41 מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף צה
לה ע"א41 נשתרבב לשונם ונפל על טיבורםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תנב
לה ע"א42 היו תולעים יוצאים מלשונםפרדס המלך (תשסט) אות תקטו
לה ע"א43 כיון שעלה אחרון שבישראל מן הירדן חזרו המים למקומם וכו' נשא ארון נושאיו ועברראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ז אות כא
לה ע"א46 ארון הברית היה נושא את נושאיוגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פט ע"א
לה ע"א46 ארון הקודש שהיה נושא את נושאיוחכמת התורה ויחי עמ' שכד
לה ע"א46 ארון ונושאיוטוב ראיה
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיואור לשמים (תשסג) עמ' כה, שלה
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיוגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' קכג
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיוילקוט דברי חכמים שמות סי' תמא
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיו+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמד
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיומשמרת איתמר (תשסה) עמ' פח-פט, רלו
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קה, ערה
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיופרדס המלך (תשסט) אות שסו
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לו
לה ע"א46 ארון נושא את נושאיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרכא
לה ע"א46 ארון נושאיו נושאשבט מישראל (פרידמן) עמ' קכ
לה ע"א46 ארון נשא את נושאיוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיז, תקנח, תר
לה ע"א46 ארון שהיה נושא את נושאיוחכמת התורה ויגש עמ' ערה
לה ע"א46 הארון היה נושא את נושאיואור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לג
לה ע"א46 הארון היה נושא את נושאיוצפנת פענח (תשסו) עמ' קיא, שלב, שנח
לה ע"א46 הארון נושא אה נושאיועמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לג
לה ע"א46 הארון נושא את נושאיוויגד יעקב עמ' תרנז
לה ע"א46 הארון נושא את נושאיועטרת מנחם (תשסג) עמ' רמ
לה ע"א46 הארון נושא את נושאיויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמח
לה ע"א46 הארון נושא את נושאיומשך חכמה שמות פ' כה פס' טו
לה ע"א46 הארון נושא את נושאיושפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' מה
לה ע"א46 הארון נושא את נושאיותורת חיים (קאסוב) עמ' רסא
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיו ועבר [את הירדן]נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קא ע"ד
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיו ועבר וכו' פירוש המכבי שמואל עמ' רסח
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיו ועברמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 32
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיו כו', נושאיו נשא, עצמו לא כ"שעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעב, רעו, רעז
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמז ע"א, שמט ע"א, שנ ע"א
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיואור הרעיון עמ' קצו
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תטז
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיומשנת חיים דברים עמ' רא, רב, רי
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיומשנת חיים שמות עמ' רמח
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיונועם אלימלך (תשסא) עמ' תיז
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיונועם אליעזר שמות דף רכב ע"א
לה ע"א46 נשא ארון את נושאיושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קד
לה ע"א46 נשא הארון את נושאיו ועברליהודים היתה אורה עמ' קנ
לה ע"א46 נשא הארון את נושאיוטוב טעם שמות עמ' רד
לה ע"א47 ועל דבר זה נענש עוזאפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קא
לה ע"א47 ועל זה נענש עוזאהמאור שבתורה (לסין)
לה ע"א48 א"ל הקב"ה ארון נושא כו'מכמני אשר עמ' קכ
לה ע"א48 נושאיו נשא עצמו לא כל שכן, ויחר אף ה' בעוזהאור אברהם ויקרא עמ' קסא
לה ע"א49 עוזא שעשה צרכיוטוב ראיה
לה ע"א50 מה ארון לעולם קיים, אף עוזא בא לעוה"בבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תלא
לה ע"א51 ויחר לדוד אשר פרץ ה' פרץ בעוזהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכד
לה ע"א52 דוד נענש על שקרא לתורה זמירותחכמת התורה תולדות עמ' תקסב
לה ע"א52 מפני מה נענה דוד שקרא לד"ת זמירות וכו'מאמר אסתר דרוש ז
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד כו'משנת חיים במדבר עמ' קלט
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות וכו' הריני מכשילך בדבר שאפי' תשב"ר יודעין אותו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רמא
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירותס' החיים (תשנג) עמ' קכב
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תלב
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכח
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות לז
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לא
לה ע"א52 מפני מה נענש דודדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעז
לה ע"א52 מפני מה נענש דודדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסד-תקעה
לה ע"א52 מפני מה נענש דודחכמת התורה וישלח עמ' רטז
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד, שקרא לד"ת זמירותאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' י
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לד"ת זמירותמסילת ישרים עמ' תכט
לה ע"א52 מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירותשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 515, 542, 543
לה ע"א52 מפני מה נענש וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן סב-סז
לה ע"א53 דברי תורה אתה קורא זמירות וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' ה
לה ע"א53 דברי תורה שכתוב בהן התעיף עיניך בו ואיננו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנ, יהושע-שמואל עמ' ד, תלב
לה ע"א53 זמירות היו לי חקיךמצוה ולב ח"א עמ' 22
לה ע"א53 שקרא לד"ת זמירותילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"א53 שקרא לדברי תורה 'זמירות'אור הרעיון עמ' לא
לה ע"א54 אתה קורא אותם זמירותחכמת התורה ויחי עמ' תקצו
לה ע"א54 אתה קורא אותן זמירות וכו'יערות דבש ח"ב עמ' טו
לה ע"א54 דוד טעה בדבר שתינוקות יודעים - ארון בכתףחי' בר נחמני דף ב ע"ד
לה ע"א54 הריני מכשילך בדבר שאפילו כו'משנת חיים במדבר עמ' קלז
לה ע"א54 זמירות קרית ליה חייך שאתה עתיד לטעותטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצו
לה ע"א55 ואתה מרכיב את ד|ארון על העגלהחכמת התורה מקץ עמ' תכו
לה ע"א55 ויך באנשי בית שמש וכו' חד אמר, קוצרין ומשתחוים היו וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רצב
לה ע"א55 ויך באנשי בית שמש כו', ברש"י במהרש"א, בספר "משען מים"מכמני אשר עמ' קיט
לה ע"א55 ויך וכו' כי ראוהמאור שבתורה (לסין)
לה ע"א56 חד אמר קוצרין ומשתחויםפירוש המכבי שמואל עמ' יח
לה ע"א56 קוצרין ומשתחויםאור הרעיון עמ' קיב
לה ע"א רש"י - לא בטלו ממלאכתן לכבדו, והאי ראו לשון בזיוןפירוש המכבי שמואל עמ' יח
לה ע"ב04 כל אחד שקול כחמשים אלףאור הרעיון עמ' קיב
לה ע"ב13 על כל שש ושש פסיעות שור ומריא וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תלג
לה ע"ב18 ג' מיני אבנים היוהמאור שבתורה (לסין)
לה ע"ב18 ג' מיני אבנים היוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפב
לה ע"ב18 ג' מיני אבנים היוטוב טעם דברים עמ' קמו
לה ע"ב18 ג' מיני אבנים היועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמב
לה ע"ב18 הקים משה את האבניםפירוש המכבי דברים עמ' קלו
לה ע"ב18 שלשה מיני אבנים היואור הרעיון עמ' קפח
לה ע"ב18 שלשה מיני אבנים היועיוני רש"י דברים ח"א עמ' טו
לה ע"ב26 כיצד כתבו ישראל את התורה וכו'אמרי יוסף דברים דף עא ע"א
לה ע"ב27 התורה שכתבו על האבניםאור הרעיון עמ' רס
לה ע"ב27 על גוף האבנים היה כותבמשך חכמה דברים פ' כז פס' ב-ו
לה ע"ב30 אמר לו ר' שמעון לדבריך האיך למדו האומות וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
לה ע"ב30 היאך למדו עכו"ם התורהכור לזהב ח"ב
לה ע"ב32 מלכי העמים שלחו סופריהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנח
לה ע"ב32 שיגרו נוטירין שלהן וקילפו את הסיד והשיאוהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קיט, קעד
לה ע"ב33 ועל דבר זה נתחתם גזר דינם וכו' שהיה עליהם ללמד ולא למדו, ובתוס'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ח
לה ע"ב36 למען לא ילמדו אתכםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנג
לה ע"ב44 ושבית שביו, לרבות כנענים שבחוצה לארץבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסו
לה ע"ב רש"י - אין מקבלין שמחמת יראה עושיןאור הרעיון עמ' רס
לה ע"ב רש"י - ז' העמים שבחו"ל הם בכלל לא תחיה כל נשמהפירוש המכבי דברים עמ' תכב
לה ע"ב רש"י - קפלום מהר עיבל והביאום לגלגלאור הרעיון עמ' קפט
לה ע"ב רש"י ד"ה ה"ג ושבית שביועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקמח
לה ע"ב רש"י ד"ה וכתבו מלמטהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכז
לה ע"ב רש"י ד"ה ועתה כתבו (בענין שבעה אומות להחיותם)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקמז, תרכ
לה ע"ב תוס' - היו מקבלין אותן שרצו להשלים קודם המלחמהאור הרעיון עמ' רס-רסא
לה ע"ב תוס' ד"ה ועד"זאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכג
לה ע"ב תוס' ד"ה ועל דבר זה נגזר דינםטוב ראיה
לה ע"ב תוס' ד"ה שלשהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפג
לו ע"א07 עד יעבור עמך ה' - זו ביאה ראשונהמשך חכמה שמות פ' טו פס' טז
לו ע"א07 עד יעבור עד יעבור, ראויה היתה ביאה שניה בימי עזרא להיות להם ניסים כביאה ראשונהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קעג
לו ע"א09 ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניהמשך חכמה שמות פ' יב פס' כב
לו ע"א09 ראוים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזראשבט מישראל (פרידמן) עמ' קיז
לו ע"א09 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס וכו' פירוש המכבי דברים עמ' רי
לו ע"א10 ליעשות להם נס ורש"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' ריב
לו ע"א13 כתבו כל התורה בע' לשוןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שיב ע"ב
לו ע"א20 גמירי צרעה לא עברה את הירדןחכמת התורה בשלח עמ' תקיא
לו ע"א21 ושלחתי את הצרעה לפניך אמר רשב"ל על שפת ירדן עמדה וזרקה בהן מרה וסימתה עיניהןדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ש
לו ע"א22 על שפת ירדן עמדה וזרקה בהן מרהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קפו
לו ע"א22 על שפת ירדן עמדה וכו' ובמהרש"א שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלא, רלב
לו ע"א23 וסימתה עיניהן מלמעלה וסירסתן מלמטהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמה
לו ע"א28 שתי צירעות הואי וכו' ריהושע עבר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כה
לו ע"א30 מאי והחציו וכו'אמרי יוסף שמות דף קלא ע"ד
לו ע"א31 כדרך שכתובים באבני האפודנאות דשא (תשסח) עמ' קעח
לו ע"א31 סדר השמות השבטים בחושןעיוני רש"י במדבר עמ' קג
לו ע"א31 סדר השבטים שעל החושןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שלד-שלה
לו ע"א31 על שני אבני כתפות האפוד נרשמו שמות י"ב השבטיםתפארת משה עמ' לה
לו ע"א34 שניה כתולדתם ולא ראשונהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעה ע"ב
לו ע"א35 כ"ה על אבן זו וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קעב
לו ע"א35 כל האותיות של כל השבטים שהיה כתוב שם הם חמישים אותיותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רה
לו ע"א תוס' ד"ה ואחר כךחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפג
לו ע"א תוס' ד"ה כמאן כר' שמעוןטוב ראיה
לו ע"א תוס' ד"ה כמאן כר"ש (בענין יפ"ת מז' אומות)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקמז
לו ע"ב01 חומש הפקודיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 240 ,46 ,27
לו ע"ב01 חומש הפקודיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 220 ,217
לו ע"ב05 כתולדותם בשמותן שקרא להן אביהןנועם הברכה עמ' כו
לו ע"ב18 אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישאפרי צדיק וישלח אות ו, וישב אות יב, תצוה אות ז, קדושים אות יב, פסח שני אות ג, פנחס אות טו, כי תצא אות י, כי תבא אות יב, וילך אות יד
לו ע"ב22 בשמות השבטים יש מ"ט אותיותאמרי נועם (מועדים) סי' א לפר' זכור
לו ע"ב22 הני חמשין נכי חדא הויאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמח
לו ע"ב22 שלא ישלוט בכם עין הרעטוב טעם בראשית עמ' קצד
לו ע"ב23 הוסיפו לו אות א' - יהוסףאוהב ישראל דף קז ע"א, שמב ע"א
לו ע"ב23 הוסיפו לו אותטוב טעם בראשית עמ' צ, צד
לו ע"ב23 הוסיפו ליוסף אותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 225
לו ע"ב23 והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הדרשות מהר"ם שיק עמ' נה
לו ע"ב23 ביוסף ניתוסף ה"אאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכט
לו ע"ב23 יוסף - הוסיפו לו אות אחת שנאמר עדות ביהוסףאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
לו ע"ב23 יוסף - הוסיפו לו אות אחתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' עט
לו ע"ב23 יוסף - הוסיפו לו אות אחת, שנאמר עדות ביהוסף שמו כצאתו על ארץ מצריםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רג
לו ע"ב23 יוסף הוסיפו לו אות א' משם ה'מי מרום ח"ד עמ' צ
לו ע"ב23 יוסף הוסיפו לו אות אחתהמאור שבתורה (לסין)
לו ע"ב23 יוסף וכו' הוסיפו לו אות אחת וכו' יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא וכו' פירוש המכבי דברים עמ' תפ
לו ע"ב23 נתוסף אות על שמורוח חיים (חיד"א) עמ' רלב
לו ע"ב23 עדות ביהוסףמשנת חיים בראשית עמ' תקמג
לו ע"ב24 כל התורה בנימין כתיבאמרי יוסף בראשית דף רכח ע"ד
לו ע"ב24 כל התורה כולה בנימן כתוב וכאן בנימין מלאאור הצבי עמ' 293
לו ע"ב25 'בנימן' חסר כתיבאמרי נועם (מועדים) סי' י לפר' זכור
לו ע"ב26 יוסף שקדש ש"ש בסתר הוסיפו לו אות אחת משמופרי צדיק לחנוכה אות כב
לו ע"ב26 יוסף שקדש שם שמים בסתר - נתוספה לו אות א' משמו של ה'מי מרום ח"ט עמ' שכג
לו ע"ב26 יוסף שקדש שם שמים בסתר והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הכתונת פסים (תשמה) פרשת בלק מג ע"ד
לו ע"ב26 יוסף שקדש שם שמים בסתר נתוסף לו אות משם הק'טהרת יו"ט ח"ז עמ' קנ
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו לו אות א', יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"הצפנת פענח (תשסו) עמ' כט, נו, תיא
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו עליו אות א' משמו של הקב"ה, יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא נקרא כולו ע"ש של הקב"הויברך דוד עמ' מד
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתר זכה והוסיפו לו אות וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' עה ע"א, קיב ע"א, רנא ע"א, רסז ע"א, רפו ע"א, רצה ע"ב
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתר זכה והוסיפו ליג אות אחת וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לז
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתר נוספה לו אות אחת על שמו וכו'ברכת דוד עמ' עו
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתרטהרת יו"ט ח"י עמ' שלו
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש בסתרכרם יהושע (ולרשטיין) דף יב ע"ג
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"ש וכו' הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הנועם אליעזר בראשית עמ' קפה ע"א, שטו ע"ב
לו ע"ב26 יוסף שקידש ש"שמשנת חיים בראשית עמ' תפ
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר - הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"ה וכו' ששבה קשתו לאיתנובית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קי
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר - הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"ה יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא - נקרא כולו על שמו של הקב"הבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' כז
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר - הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"ה, יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא - נקרא כולו על שמו של הקב"הבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כא
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רב, רג, במדבר עמ' לט, צח
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רח
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו' יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"האור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קלא
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרז, תשיח, תשלז-תשלח, שמות עמ' קנה, דברים עמ' שכ
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"המכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רצז
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחתיערות דבש ח"ב עמ' רסב
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקז
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתרנתיבות עולם ח"ב עמ' מו
לו ע"ב26 יוסף שקידש שם שמים בסתרפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צ
לו ע"ב27 יהודה שקידש ש"שאור שמח הל' תשובה פ"ז ה"ד
לו ע"ב27 יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"המבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ו
לו ע"ב27 יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמופרי צדיק וישב אות ה, לחנוכה אות א, כב, ויגש אות ד, ויחי - הבדלה, (א), ערב יוכ"פ אות ה
לו ע"ב27 יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעד
לו ע"ב27 יהודה שקידש ש"שמשנת חיים בראשית עמ' תפ
לו ע"ב27 יהודה שקידש שם שמים בפהרסיאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קצ
לו ע"ב27 יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"ה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרו, ויקרא עמ' תפא-ב, תצא, במדבר עמ' רנג, דברים עמ' תרט-י
לו ע"ב27 יהודה שקידש שם שמיםהמאור שבתורה (לסין)
לו ע"ב27 שבט יהודה על שמו של הקב"הדרשות ר"י מסלוצק עמ' כז
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו - רב ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לח ע"ד
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו וכו' אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביושמע יעקב (זיידא) עמ' כג
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןאור תורה השלם (מזריטש) סי' מא, נב, רעו
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' יח, רלט, אור תורה סי' מא, נב, רעו
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו נכנסחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וישב
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו רצונך שימחה שמך מביניהם וכו'מבשר טוב - ספר החיים עמ' קח, קט
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתואז שמח עמ' תכג
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנסנועם אלימלך (תשסא) עמ' קנב
לו ע"ב29 ויבא הביתה לעשות צרכיו נכנסשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעט
לו ע"ב29 ויבא יוסף הביתה לעשות מלאכתו וכו' וח"א לעשות צרכיו ממשאבן יהושע עמ' 34
לו ע"ב29 ויבא יוסף לעשות מלאכתוגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' קג
לו ע"ב29 ויבא יוסף לעשות מלאכתומי מרום ח"ח עמ' רכו, רלה, רנ
לו ע"ב29 ויבוא הביתה וגו' חד אמר לעשות מלאכתו ממש וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קנו
לו ע"ב29 ויבוא הביתה וכו' לעשות צרכיו נכנספרי צדיק וישב אות *יב מקץ אות ב, פנחס אות ד
לו ע"ב29 ויבוא הביתה לעשות מלאכתו - ח"א לעשות צרכיו נכנס וראה דיוקנו של אביו ופירשעירין קדישין השלם עמ' סג
לו ע"ב29 ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, לעשות צרכיו נכנסיערות דבש ח"א עמ' רצ
לו ע"ב29 ויבוא הביתה לעשות צרכיוחכמת התורה ויגש עמ' רז
לו ע"ב29 ויבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנסנחמד ונעים (תשסח) וישב ד"ה ויבא יוסף, ויגש ד"ה גשו נא
לו ע"ב29 ויבוא לעשות מלאכתו מח' אי מלאכתו ממש או לאאגרא דכלה ח"א עמ' תקי
לו ע"ב29 לעשות מלאכתו - לעשות צרכיו נכנסמי מרום ח"ה עמ' צו
לו ע"ב29 לעשות מלאכתו חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר וכו' אלא שדמות דיוקנו של אביו נראה לו בחלוןלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קצב, קצד
לו ע"ב29 לעשות מלאכתו מלאכתו ממשבני יששכר ח"א דף כג ע"ג
לו ע"ב29 לעשות מלאכתו מלאכתו ממשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
לו ע"ב29 לעשות מלאכתו, צרכיויין לבנון (תשסג) עמ' 122
לו ע"ב29 מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו' מי גרם לו שיחקק על אבני אפור אלא אביר יעקבמבשר טוב - חנוכה עמ' צז
לו ע"ב29 מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו' מיד ותשב באיתן קשתו וכו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' סב, גוף הספר עמ' רמח
לו ע"ב29 מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונוטהרת יו"ט ח"ז עמ' קמג
לו ע"ב29 מלמד ששניהם לדבר עברה נתכוונואמרי בינה (שיפמאן) עמ' סד
לו ע"ב30 ביקש לשכב עימה ונראה דמות דיוקנו של אביו בחלוןשני המאורות (תשסח) עמ' יז
לו ע"ב30 וחד אמר לעשות צרכיו עמה נכנסטהרת יו"ט ח"ז עמ' קכג, קלו, קמב, קנ
לו ע"ב30 ח"א לעשות מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנסדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו
לו ע"ב30 חד אמר לעשות מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' סה
לו ע"ב30 חד אמר לעשות מלאכתו ממשטהרת יו"ט ח"ז עמ' קמב, קמג
לו ע"ב30 חד אמר מלאכתו ממשמזקנים אתבונן עמ' כו
לו ע"ב30 חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמד לעשות צרכיו נכנסחכמת התורה ויגש עמ' קע, שמט, תקט
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנס וכו' אלא שנראתה לו דמות אביו בחלוןיציב פתגם - פסח עמ' קיז, קיח, קכה
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' כה
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביוילקוט עטרת צבי עמ' ל
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנס ונראה לו דמות אביוחכמת התורה בא עמ' תקמה
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנסאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב לה, לו
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנסבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלה
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנסחכמת התורה וישב עמ' תלא, תמ
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנסחכמת התורה מקץ עמ' ה, לט, מ, מד, סא, רח, תכא, תנ
לו ע"ב30 לעשות צרכיו נכנס, אלא שנראה לו דמות דיוקנו של אביופרדס המלך (תשסט) אות רלא, רלג, רנא
לו ע"ב30 לעשות צרכיומבוא התלמוד פ"כ עמ' שכד-שכה
לו ע"ב30 נכנס לעשות צרכיו ממש רק שנראה לו דמות אביויד אהרן עמ' צט
לו ע"ב30 רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וחד אמר וכו' אלא שראה דמות דיוקנו של אביושארית אהרן דף יט ע"ב, כב ע"א
לו ע"ב31 ואין איש מאנשי הבית כו', תוס' שאנץמכמני אשר עמ' קכ
לו ע"ב33 אשת פוטיפר עשתה עצמה חולהמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
לו ע"ב34 אותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לובינת ישראל (תשסו) דף עה ע"א
לו ע"ב34 אותו שעה בא דיוקנו של אביו בחלוןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמו
לו ע"ב34 באותה שעה באה דיוקנוחקל יצחק (תשסג) עמ' קסד
לו ע"ב34 באותה שעה באת דמות דיוקן אביואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרמט
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קכד ע"ב, שטז ע"א, שמט ע"א
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביו וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לד
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןעקבי אבירים (תשסה) עמ' פו
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןקדושת לוי דף יח ע"ג
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןשמועת יצחק - וישב ז
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביואמרי יוסף דברים דף עב ע"ג
לו ע"ב34 באותה שעה באתה דיוקנו של אביוטהרת יו"ט ח"ז עמ' קלט, קנא
לו ע"ב34 באותה שעה ראה יוסף דיוקנו של אביואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' כ
לו ע"ב34 באותו שעה באתה דיוקנו של אביודרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
לו ע"ב34 בשעה שביקש יוסף לעשות צרכיו נראית לו דמות אביוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תסד
לו ע"ב34 ותתפשהו בבגדו לאמר וגו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןהכנה דרבה (תשסט) עמ' יט
לו ע"ב34 ותתפשהו בבגדו, באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו' אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קלה
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו וכו' אמר לו, יוסף וכו' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צ
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'אור אברהם בראשית עמ' שיח
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכט-תשלה
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' נט
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רכב
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןפרי צדיק וישב אות ב, *יב לחנוכה אות כ, סוכות אות ב
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, א"ל יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' לז, קמו
לו ע"ב35 באתה דיוקנו של אביו ונראתה לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו, מז, מועדים (תשנט) עמ' נו
לו ע"ב35 באתה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'יערות דבש ח"א עמ' כט
לו ע"ב35 דיוקנו של אביו נראה בחלוןילקוט הגרשוני ח"ב
לו ע"ב35 דיוקנו של אביו נראית לו בחלוןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שנד
לו ע"ב35 דיוקנו של אביו נראתה לולקוטי שושנים (תשמו) עמ' לא
לו ע"ב35 דיוקנו של אביו ראהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ט, כו, כט, לז
לו ע"ב35 דמות אביו נראתה לואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשע-תשעב
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו נראה לוחכמת התורה ויחי עמ' שלז, שצה
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו נראה לוחכמת התורה וישב עמ' קעז, רו, רט, רפ, רפב, תנט, תפא, תפג, תקו, תקיז-תקיט, תקכג, תקכו, תקלג, תקלט, תקמט
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו נראה לוצמח דוד (סקאליע) עמ' רב, רו, ריח, תלו
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון וכל העניןרב טוב דף מד ע"ב, נב ע"ב
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו נראתה לושופרא דישראל (תשסו) עמ' סג, עט
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו נראתהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רא
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו ראהאמרי יוסף בראשית דף קכג ע"ב
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביוזכור לאברהם (וייס) פ' וישב
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעט
לו ע"ב35 דמות דיוקנו של אביו ראהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 62
לו ע"ב35 מתוך שנראה ליוסף דמות דיוקנו של אביו עמד בנסיוןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קלב
לו ע"ב35 נזדמן לפניו דמות דיוקנו של אביושרגא המאיר על התורה עמ' שנא
לו ע"ב35 נראה דמות דיוקנו של אביו אליו ונמנענחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה ונ"ל עפ"י, לקוטי אמרים אות צז
לו ע"ב35 נראה לו דמות דיוקנו של אביואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כא
לו ע"ב35 נראה לו דמות דיוקנו של אביוחכמת התורה מקץ עמ' ס, פג
לו ע"ב35 נראה לו דמות דיוקנו של אביוכוונת הלב עמ' עב
לו ע"ב35 נראה לו דמות דיוקנו של אביורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נז
לו ע"ב35 נראה לו דמות דיוקנין של אביו מתוך החלוןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קפה
לו ע"ב35 נראית לו דיוקנו של אביואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"ב, קג ע"א
לו ע"ב35 נראית לו דמות דיוקנו של אביובת עין (תשסז) עמ' סו, קה
לו ע"ב35 נראית לו דמות דיוקנו של אביומזקנים אתבונן עמ' כו
לו ע"ב35 נראית לו דמות דיוקנו של אביונאות דשא (תשסח) עמ' קעח
לו ע"ב35 נראתה לו דמות דיוקנו של אביומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שלד
לו ע"ב35 נראתה לו דמות דיוקנושער ראובן עמ' קנה
לו ע"ב35 נתגלתה לו דמות דיוקנו של אביומי מרום ח"ט עמ' שכז
לו ע"ב35 נראה ליוסף דמות דיקונו של אביועירין קדישין השלם עמ' עז
לו ע"ב35 נראית לו דמות דיוקנו של אביונר ישראל חלק ה דף ט
לו ע"ב35 נראה לו דמות דיוקנו של אביואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמד
לו ע"ב35 עתידים אחיך שייכתבו על אבני אפודמשך חכמה בראשית פ' מג פס' לג, שמות פ' לט פס' ז
לו ע"ב35 עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שיב
לו ע"ב35 עתידין אתם להיות קבועים באבני אפוד וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' קיב
לו ע"ב35 ראה דמות דיוקנו של אביוצמח צדיק (תשסז) עמ' קו
לו ע"ב36 רצונך שאחיך יכתבו על אבני אפוד ואתה לא תהיה עמהםטל חיים (פרידלנדר) עמ' פה, שנ
לו ע"ב36 רצונך שימחה שמך מביניהםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' עג, קעא
לו ע"ב36 רצונך שימחה שמך מביניהםטהרת יו"ט ח"ז עמ' קכה, קנג
לו ע"ב37 ותשב באיתן קשתו, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר ששבה קשתו לאיתנובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רד
לו ע"ב37 ותשב באיתן קשתו, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר ששבה קשתו לאיתנובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' מו, רעו, רפב-רפג
לו ע"ב37 ותשב באיתן קשתו, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר ששבה קשתו לאיתנובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' פ
לו ע"ב37 ותשב כאיתן קשתו, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר ששבה קשתו לאיתנובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קח
לו ע"ב38 ויפוזו זרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע ויצאה ש"זפרי צדיק מקץ אות ב, פ' זכור אות יב
לו ע"ב38 יוסף נעץ ציפרניו בקרקעקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יב, קלה, קעט, קצ
לו ע"ב38 יצא זרע מבין צפרניואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עג
לו ע"ב38 יצאה שכבת זרעו מבין צפרני ידיושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ריד
לו ע"ב38 מיוסף יצאו י' טפות מבין האצבעותמי מרום ח"ח עמ' רנ
לו ע"ב38 נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרע מבין ציפורני ידיובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צב
לו ע"ב38 נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרע מבין ציפורני ידיובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רלג
לו ע"ב38 נעץ צפרניו בקרקעברכת דוד עמ' נז, קע
לו ע"ב38 שיצא הקרי מבין צפרניומדבר קדש מועדים ח"א עמ' רלד
לו ע"ב38 שיצאו ממנו הטיפיןחקל יצחק (תשסג) עמ' רט, רנד
לו ע"ב39 מי גרם לו שיחקק על אבני אפודדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו
לו ע"ב39 זכיית יוסף הצדיק שיזכרו שמו באבני האפודבאר ראי (רוזן) תורה סי' יד אות ג
לו ע"ב41 היה ראוי יוסף לצאת ממנו וכו'אמרי יוסף בראשית דף קפד ע"א
לו ע"ב41 היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים וכו' אלא שיצא ש"ז מבין ציפורני ידיודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נו, מועדים (תשנט) עמ' קנא
לו ע"ב41 היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים וכו' יצאו מבנימין אחיו, וכולן נקראו על שמו כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' רעט
לו ע"ב41 היה ראוי יוסף לצאת ממנו יב שבטים וכו' אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיובית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' פה
לו ע"ב41 היה ראוי יוסף לצאת ממנו יב שבטים וכו' אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רעח, רעט
לו ע"ב41 יוסף היה עתיד להוליד י"ב שבטיםחכמת התורה ויגש עמ' רפג
לו ע"ב41 יוסף היה ראוי להוליד י"ב שבטי יה כאביו אכן ויפזו זרועי ידיו ויצא הזרע מבין צפרני אצבעותיונחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה ברכות שמים
לו ע"ב41 לצאת ממנו י"ב שבטיםמשנת חיים בראשית עמ' תקנד
לו ע"ב41 ראוי הי' לצאת מיוסף י"ב שבטים כמו מיעקב כו'פרדס המלך (תשסט) אות רסא
לו ע"ב48 בשעה שאמר פרעה לא יריםאוצר הכבוד
לו ע"ב49 אמרו איצטגניני פרעה וכו' אישתבע לובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' כה
לו ע"ב49 אמרו איצטגניני פרעה וכו' בא גבריאל ולימדו שבעים לשון וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יט
לו ע"ב49 אמרו איצטגניני פרעה עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינולקט אמרי קודש - בראשית עמ' רא
לו ע"ב49 עבד שלקחו רבו - תמשילהו עלינו? - הוסיף לו אות אחת וכו'היהדות הלאומית עמ' 78-79
לו ע"ב50 גנוני מלכות אני רואה בומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
לו ע"ב50 גנוני מלכות אני רואה בושופרא דישראל (תשסו) עמ' סה
לו ע"ב51 א"כ יהא יודע בשבעים לשון, בא גבריאל ולמדו שבעים לשוןנועם אליעזר בראשית עמ' רפח ע"ב, שלג ע"ב
לו ע"ב51 בא גבריאל וכו' למחר כל לשון דאישתעי פרעה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נז, נח, תיב
לו ע"ב51 בא גבריאל ולימדו [ליוסף] שבעים לשוןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכו
לו ע"ב51 בא גבריאל ולימדו שבעים לשון וכו' עדות ביהוסףאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' יח
לו ע"ב51 בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןחכמת התורה וישב עמ' תקפא
לו ע"ב51 בא גבריאל ולמדו ע' לשונות ליוסףמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' מג
לו ע"ב51 בא גבריאל ולמדו שבעים לשוןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רלא, רלב, ליקוטים עמ' סב
לו ע"ב51 גבריאל לימדו שבעים לשוןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 247
לו ע"ב51 המלאך לימד ליוסף שבעים לשון באותו הלילהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נ
לו ע"ב51 יוסף למד ע' לשונותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב
לו ע"ב51 מי שאינו מכיר בשבעים לשון אינו יכול למלוךחכמת התורה ויגש עמ' שטו
לו ע"ב54 אישתבע לי דלא מגליתרוח חיים (חיד"א) עמ' עג
לו ע"ב54 אמר ליה אישתבע לי דלא מגלית אישתבע לופרי הארץ (ויטבסק) עמ' ל
לו ע"ב54 פרעה וכו' בלשון הקודש וכו' אגמריה ולא גמרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפ
לו ע"ב54 פרעה ידע שבעים לשונות חוץ מלשון הקודשמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מו
לו ע"ב54 פרעה לא ידע לשון הקודשמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' צ
לו ע"ב54 שלא ידע פרעה לשון הקודשחכמת התורה מקץ עמ' קמו
לו ע"ב55 א"כ איתשיל אדידךקול ששון (גולדברג) אות נ
לו ע"ב55 א"ל זיל אתשיל על שבועתך א"ל אנא נמי אתשיל על דידךאמרי השכל עמ' 171
לו ע"ב55 אמר ליוסף אתשיל אשבועתךחכמת התורה מקץ עמ' רח
לו ע"ב55 אתשיל אשבועתךחכמת התורה ויגש עמ' שס
לו ע"ב55 בשעה שאמר יוסף לפרעה "אבי השביעני" וכו' משך חכמה שמות פ' כ פס' ז
לו ע"ב55 זיל אתשיל אשבועתאחכמת התורה ויחי עמ' פה
לו ע"ב55 שאמר יוסף לפרעה אתשיל נמי אדידךברכת פרץ פ' ויחי
לו ע"ב56 מחלוקת ר"מ ור"י - ההתחלה בקרי"ס חשובהשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 41
לו ע"ב56 בשעה שעברו ישראל על הים היו השבטים נוצחין זה עם זה וכו' קפץ שבטו של בנימין וירד לים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ח אותיות ד-ה
לו ע"ב56 ואע"ג דלא ניחא ליי' א"ל עלה וקבוראת אביך כאשר השביעךאור הישר בראשית דף סד ע"א
לו ע"ב56 כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זהאור הצבי עמ' 295
לו ע"ב56 כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זא"זאבן פינה עמ' 96
לו ע"ב56 כשעמדו ישראל על היםאור חדש על ציון דף עב ע"ב, עג ע"א-ע"ב, עד ע"א
לו ע"ב56 בשעה שהיו ישראל בצרה על היםיד אהרן עמ' עו
לו ע"ב56 בשעה שהיו ישראל עומדין על שפת היםתאיר נרי עמ' ל
לו ע"ב57 היו שבטים מנצחים זה עם זה וכו' קפץ שבטו של בנימין וכו'קדושת יו"ט ח"א דף נה ע"א
לו ע"ב57 זה אומר אני יורד תחלהשער ראובן עמ' נד-נה
לו ע"ב57 יהודה אמר אני יורד תחילה ליםליהודים היתה אורה עמ' עב
לו ע"ב57 קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה וכו' קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרז, ויקרא עמ' תקב, במדבר עמ' רנג, דברים עמ' תרי, מלכים עמ' קצג
לו ע"ב57 קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח כג, ליקוטים אות א, תשא ז, שלח י
לו ע"ב57 בשעת קרי"ס קפץ שבט בנימין תחלהחכמת התורה ויגש עמ' שכט

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
יז א"ל מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני עולה ליפה סי' מ
יז איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהםארז ישעיהו דף סב
יז איש ואשה שזכו וכו' האי מצריף ורש"יידו בכל דף רכב ע"ד
יז איש ואשה שזכו שכינה ביניהםדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ס ע"ב {גם בחו"ל}
יז איש ואשה שזכו שכינה ביניהםמגלה צפונות ח"א פרשת מקץ
יז איש ואשה שזכו שכינה ביניהםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רלב
יז איש ואשה שזכו שכינה ביניהםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פה ע"ג
יז איש ואשה שזכו, שכינה ביניהםנפש חיים (פאלאג'י) דף קפא ע"ב [רעד ע"ב אות טו]
יז איש ואשה שזכוראש דוד (תקלו) דף עא/פא ע"ד
יז איש ואשה שזכוראש דוד (תשמו) עמ' שלב ע"א
יז איש ואשה שם י"ה שורה ביניהם דברת שלמה (תשעא) עמ' רצט
יז בזכות מחוט - זכו לציציתכלי יקר (תשמח) עמ' לג
יז בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעלאברהם אנכי ח"א דף טז ע"א
יז בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר ישיר משה דף ג/פ ע"ג
יז בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' דש, תנב
יז ד"ר בשכר שאמר א"א אם מחוטאפוד בד דף צט ע"א
יז דרש ר"ע איש ואשה שזכואם הבנים ח"א דף נד ע"ג, סה ע"ג
יז דרש ר"ע איש ואשה שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף רא ע"ג
יז דרש רע"ק איש ואשה שזכו דרישה מחיים דף קכט ע"ד
יז דרש רע"ק איש ואשה שזכואם הבנים ח"ב דף יז ע"ד
יז זכו שכינה ביניהםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 35-36, 46, 78
יז לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת עולה ליפה סי' י
יז מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוניןצוף דבש (לוין) מאמר ה
יז נתן הקב"ה שם י-ה באיש ואשהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסז
יז ע"א או"א שזכו שכינה ביניהם וכו' ורש"יעיני יצחק דף קס ע"ד
יז ע"א איש אשה זכו שכינה ביניהםבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ד
יז ע"א איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ורש"י שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רע-רעא
יז ע"א איש ואשה וכו' זכו שם ה' בניהםלקוטי מאמרים עמ' 143, דובר צדק עמ' 17
יז ע"א איש ואשה זבו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןדרכי אמונה דרך סד
יז ע"א איש ואשה זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןבצור ירום ח"ג עמ' רלז
יז ע"א איש ואשה זכו - שם י"ה שרוי ביניהם, לא זכו - מסתלק השם ואש אוכלתןשירי משכיל כלל ה פרט ט
יז ע"א איש ואשה זכו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 247
יז ע"א איש ואשה זכו שיכנה ביניהןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רז
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהם (ורש"י)תורת מנחם חל"ז עמ' 46
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהם אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 122
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהם ורש"יאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפה הערה ע
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף מ ע"ג, צו ע"ד
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' כח, תרכ
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהם, וברש"יאסופת מערכות סוכות עמ' קסג (מהדו"ב עמ' רפט), פסח-בין המצרים עמ' טז
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ו
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ב אות ג, ויצא דרוש ה אות ד, ויגש דרוש ו אות ב
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםבאר שרים פרשת תרומה דרוש ב אות ס
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קע אות יא
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםדברי חנינא - הספדים עמ' קעח
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםהשיר והשבח ח"א עמ' לג, רכז, שנג, שסה, קמב
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםחיים לגופא (תשסה) עמ' נו, ס
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםלקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' מט
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםמהר"ם שיק בראשית עמ' קטו
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 227
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםעת לעשות חלק א כלל ד שאלה מב
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנה
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםרנת יצחק תפלה עמ' רל
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהםשרי המאה ח"ד עמ' 76
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן (ורש"י - שהרי חילק את שמו ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י באשה)תורת מנחם ח"א עמ' 144, ח"י עמ' 172, חי"ט עמ' 136, חכ"ו עמ' 164, 170
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ס
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן וברש"י שםמנחת יואל עמ' לז, מג, נו, נט, קלז, קט, ר, רלב, רלג, סט, רמ, שנח, שפו
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכו'לחמי תודה דף סה ע"א, רכד ע"ב, רלח ע"ב, רלט ע"ב
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן ורש"י ד"ה שכינהמצווה ועושה ח"א עמ' שצז
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ורש"יצלח רכב עמ' עד, רעו, שג, שפה
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתןעיוני הפטרה ח"א עמ' 246
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןאש דת (אסאד) עמ' רפח
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןדורש טוב עמ' 377, 368
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןהמאור הגדול (גר"א) עמ' סג, תשכט
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 213
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ריט
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןמסילות הנביאים שופטים עמ' קג*
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןקרן לדוד בראשית עמ' רד, שמות עמ' רפז, דברים עמ' שג
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה ביניהןתורת מהרי"ם שמות עמ' קכו
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה בניהם, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פג, צב
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה עמהםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' רטז, מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' רפ
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם. אך על פי שאסור לצאת לחו״ל בי הדר בחו״ל במי שאין לו אלוה אולם לישא אשה מותר וגם תשרה שבינה ביניהם שםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' עה
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםטיול בפרדס ח"א עמ' נח, נט
יז ע"א איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםמעדני אשר נישואין עמ' ג, ד, ו, כג, כו, לה, מא, עג, פא, צה
יז ע"א איש ואשה זכו שלום ביניהןשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר חתן דומה למלך, פורים - מאמר יוסף ועמלק, נישואין - מאמר השראת השכינה - עזר כנגדו
יז ע"א איש ואשה שזכו - שכינה ביניהםשער החצר (תשעב) סי' שעג
יז ע"א איש ואשה שזכו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף נ ע"ג
יז ע"א איש ואשה שזכו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכט דף רעא ע"א
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתםבי חייא ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' רא
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה ביניהם, ורש"י ד"ה שכינהאמרות ה' השלם ח"א עמ' פז, קלג, קעג, ח"ב עמ' קט, ח"ג עמ' שב, שמא, תא, ח"ד עמ' נב, קז, קפב, ריד, ח"ה עמ' קח, רעח, ח"ו עמ' קנח, קפח-קפט, רא, שלו
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה ביניהםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פג
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה ביניהםדרך ישרה עמ' שסח
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה ביניהםנפש חיים דף קפ"א ע"ב (דף רעד ע"ב, מערכת פ' אות ט"ו)
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה ביניהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות ה, דרוש נא אות ד, דרוש סו אות ב
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם לא זכו וכו'עטרת יהושע דברים עמ' לח, רסו
יז ע"א איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהםטיול בפרדס ח"ב עמ' מב, תמג
יז ע"א איש ואשה שכינה ביניהם ברכת השיר (צינץ) עמ' רצח
יז ע"א איש ואשה שכינה שרוי' ביניהםאמרי מרדכי עמ' כה
יז ע"א איש ואשה, זכו - שכינה ביניהם לא זכו - אש אוכלתן מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שעג
יז ע"א איש ואשה, זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלז ד"ה הנה
יז ע"א איש ואשה, זכו שכינה עמהם, לא זכו אש אוכלתןפני חיים (פלג'י) עמ' קעב ע"א
יז ע"א איש ואשהבעקבי יעקב עמ' צח
יז ע"א אם מחוט ועד שרוך נעל, ורש"י שהבריח עצמו מן הגזלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נג
יז ע"א אם מחוט ועד שרוך נעלעולת שבת בשבתו עמ' שיח
יז ע"א אמר רבי תנחום 'הנקי' כתיבהשיר והשבח ח"א עמ' קכו
יז ע"א בזכות שאמר אברהם אבינו ע"ה וכו'בית ישי - דרשות עמ' מט
יז ע"א בזכות שאמר אברהם וכו' זכו בניו לציצית מהר"ם שיק במדבר עמ' פה, פו
יז ע"א בשכר אברהם אבינו אם מחוט וכו' זכו בניו וכו' לחוט של תכלת וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצז, רנא, רנג, ח"ה עמ' קנח
יז ע"א בשכר אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לציציתרסיסי לילה סי' לד (עמ' 53), צדקת הצדיק סי' ריט, לקוטי מאמרים עמ' 154
יז ע"א בשכר אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו לחוט של תכלת ולרצועה של תפיליןאסופת מערכות במדבר עמ' קפ
יז ע"א בשכר ואנכי עפר ואפר, זכו לאפר פרה ועפר סוטהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רב, במדבר עמ' נה, סט
יז ע"א בשכר עפר ואפרהעמק דבר בראשית פ"יח פסוק כז
יז ע"א בשכר שאמר א"א אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות כו'תורת מנחם ח"ט עמ' 52
יז ע"א בשכר שאמר א"א אם מחוט ועד שרוך נעלשיעור ליום השבת עמ' לא
יז ע"א בשכר שאמר א"א וכו' זכו בניו לשתי מדות וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' טז-יז
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו "אם מחוט ועד שרוך נעל" זכו בניו לשתי מצוות לחוט של תכלת ולרצועה של תפילין בשכר שאמר "ואנכי עפר ואפר" זכו בניו לשתי מצוות אפר פרה ועפר סוטהתורת אביגדור ח"ג עמ' סב
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט וכו' ורקיע דומה לכסא הכבודכתב סופר אגדות כאן
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט וכו'מנחת מרדכי עמ' יד
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעלויקרא יעבץ עמ' קצד
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט וער שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ולרצועה של תפילין כו'תורת אביגדור ח"א עמ' עד
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אנכי עפר ואפר זכו ישראל לעפר סוטה ואפר פרהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צה אות ב
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר זכו בניו לאפר פרהמאור עינים (תשעה) עמ' תתקנו
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רצט, ח"ה עמ' קפד
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לבי מצוות אפר פרה ועפר סוטהלמדנות (תשנח) פ' וירא אות יז
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכז
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפראפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלז
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו וכו' זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עט
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לד
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' רלג, רמה
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוךהשיר והשבח ח"א עמ' לז
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אנכי עפר ואפר וכו'זרע שמשון וירא אות לד
יז ע"א בשכר שאמר אברהם אנכי עפר ואפרקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רעט
יז ע"א בשכר שאמר אברהם 'ואנוכי עפר ואפר' זכו בניו לשתי מצוותעיוני הפטרה ח"ב עמ' 738
יז ע"א בשכר שאמר אברהם ואנוכי עפר ואפר זכו וכו'אסופת מערכות חנוכה עמ' ע
יז ע"א בשכר שאמר אברהם וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' עדר
יז ע"א בשכר שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו וכו', רש"י ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א עמ' פג
יז ע"א בשכר שאמר וכו'נפש כל חי דף מ ע"א (מערכת ע' אות מב)
יז ע"א בשכר שאמר מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ותפיליןאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קכ
יז ע"א דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכד
יז ע"א דרש ר' עקיבא איש ואישה זכו שכינה ביניהם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 124
יז ע"א דרש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןרוח נכון עמ' קצה, שכ
יז ע"א דרש ר"ע איש ואשה שכינה ביניהם וכו'אפיקי ים עמ' רעה
יז ע"א דרש רבא בשכר וכו' ואנכי עפר ואפר זכו וכו' אפר פרהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שפט
יז ע"א דרש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו עליו השלום אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצוות, לרצועה של תפילין ולתכלת של ציציתמאור עינים (תשעה) עמ' עז
יז ע"א ה'א - דגבי ריבוייא - ריבוייא, דגבי מיעוטא - מיעוטאישמח חיים (תשסה) מע' ה אות ב-ג
יז ע"א הא לית ליה לד"מ מכלל לאו אתה שומע הןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ה פסוק יט
יז ע"א הבא עפר לסוטה, שאם זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו וכו' ואנכי עפר ואפראסופת מערכות במדבר עמ' סט
יז ע"א הטיל הכתוב יוד באיש וה' באשה כי איש ואשה שזכו שכינה ביניהםפניני יחזקאל עמ' תטו, שפא
יז ע"א היא עשתה מעשה בהמההשיר והשבח ח"א עמ' רנח
יז ע"א היה ר"מ אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פב
יז ע"א התם הכשר מצוה איכא אבל הנאה ליכא, ופירש"יקומץ המנחה (צונץ) דרוש אות סו אות א
יז ע"א ודאשה עדיפא מדאיש מ"ט האי מצרףלקוטי מאמרים עמ' 182
יז ע"א והשביע אותה הכהן וכו' אם לא שכב אישהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלז
יז ע"א ורש"י איש ואשה זכו שכינה בינהם - ירד באיש וה"א באשהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רכב, רע, שמות ח"א עמ' קלא, דברים עמ' רנא
יז ע"א ורש"י איש ואשה זכו שכינה ביניהם, יו"ד מהאיש וה"א מהאשהבאר שרים פרשת שמות דרוש א אות ס
יז ע"א ורש"י איש ואשה זכו שכינה ביניהםדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רנב
יז ע"א זכו - שכינה ביניהם, לא זכו - אש אוכלתןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 499
יז ע"א זכו איש ואשה שכינה שרוי' ביניהם וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קמב
יז ע"א זכו שכינה ביניהם, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ה, ח
יז ע"א זכו שכינה ביניהםבאור החיים (תשמט) עמ' יא
יז ע"א זכו שכינה ביניהםבאר בשדה עמ' קב
יז ע"א זכו שכינה ביניהםתורת העולה (תשעה) עמ' תקפד
יז ע"א זכו שכינה ביניהםתורת מנחם חלק נ עמ' 208
יז ע"א זכו שכינה ביניהםתורת מנחם חלק ס עמ' 140
יז ע"א זכו שכינה ביניהןרנת יצחק ישעיה עמ' עא
יז ע"א זכו שכינה ביניהןתורת מנחם חלק לד עמ' 168
יז ע"א חוט של תכלת ורצועה של תפיליןהמאור הגדול (גר"א) עמ' מב
יז ע"א יו"ד באיש וה"א באשהלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריח
יז ע"א ים דומה לרקיעאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשא
יז ע"א לא זכו אש אובלתןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קח
יז ע"א לא על הלוחהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כג
יז ע"א לחוטין של תכלתפרי חיים (קנולר) פרשת נח
יז ע"א מאיזה מקום הוא כותבאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קי
יז ע"א מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודשארית מנחם - מאמרים עמ' רכו
יז ע"א מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוניןשיחות עבודת לוי סי' ע אות ה
יז ע"א מפני שהתכלת דומה לים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רפה ד"ה ובזה
יז ע"א מפני שהתכלת דומה ליםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלא אות א
יז ע"א מפני שתכלת דומה לים וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קפז
יז ע"א משה נקבר מול בית פעור לכפר על מעשה פעוראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רנח הערה טו
יז ע"א עין יעקב - בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לשתי מצות לרצועה של תפילין ולתכלת של ציציתאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קעח
יז ע"א קללות הבאות מחמת ברכותהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ה פסוק יט
יז ע"א רש"י - איש ואשה י"ה ביניהםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קפב
יז ע"א רש"י - י"ה שבין איש ואשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנא, ריג, רלח
יז ע"א רש"י ד"ה בשכררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מב, מה
יז ע"א רש"י ד"ה שכינה ביניהם אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 122
יז ע"א שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיעמחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 21)
יז ע"א שכינה שרוי' ביניהםתורת מנחם חכ"ז עמ' 220
יז ע"א שתכלת דומה לים וכו' עד לכסא הכבודקהלת יעקב פורים עמ' שטז
יז ע"א תוס' ד"ה אינו כותבבנין שאול עמ' קצב
יז ע"א תוס' ד"ה לא עלהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
יז ע"א תכלת דומה לים חכמת התורה שלח עמ' תקמט
יז ע"א תכלת דומה לים וים דומה לרקיע מהר"ם שיק במדבר עמ' סא, עו, פו
יז ע"א תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסה"בתורת מנחם חכ"ח עמ' 164
יז ע"א תכלת דומה לים וים דומה לרקיעבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ו אות א
יז ע"א תכלת דומה לים וים דומה לרקיעקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 75 (סי' עט)
יז ע"א תכלת דומה לים וים רומה לרקיע וכו'אפיקי ים עמ' קל
יז ע"א תכלת דומה לים וכו' ורקיע דומה לכסא הכבוד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנא, רנג, ח"ה עמ' קכ, קמח, קנב, ח"ו עמ' פ
יז ע"א תכלת דומה לרקיע וכו' ולכסא הכבודקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סח עמ' שלח
יז ע"ב איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהםשמח תשמח (תרנז) עמ' 6
יז ע"ב בספר אמר רחמנא ורש"י ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' שפו, תכד, ה' מגילות עמ' שיד
יז ע"ב הטלת קנקנתום בתוך הדיו, כדי שיהיה כתב שיכול להמחותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכה, קפו
יז ע"ב כתבה איגרת פסולה כו' ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צח, קט
יז ע"ב כתבה איגרת פסולהבאר בשדה עמ' שצח, תיז, תכח
יז ע"ב כתבה למפרע פסולהבאר בשדה עמ' תו
יז ע"ב תוס' ד"ה כתבה, מח' רש"י ור"ת בפי' דברי שלום ואמתעוז לו בך מאמר ז אות יא
יז ע"ב תוס' ד"ה כתבהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צו, צח, קא
יז ע"ב תוס' ד"ה כתבהבאר בשדה עמ' תיב
יז ע"ב תוס' ד"ה קודםהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כד
יז ע"ב תני' רמ"א מה נשתנה תפלת מכל הצבעונים וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' קב
יז תוס' ד"ה האלותשער יוסף (תקיז) דף מב ע"א
יז. אות י' באיש ואות ה' באשה לרמז דאם זכו שכינה שרוי' ביניהם, כנרמז בשם י"ה וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רחצ
יז. אחרי ה' תלכו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ע
יז. איש אות י' ואשה אות ה'אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יג אות ב
יז. איש ואשב זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןשיחות ר' ראובן עמ' קסב
יז. איש ואשה וכו' לא זכו אש אוכלתםויקהל משה (אלפלס) דף קכה ע"ב
יז. איש ואשה זבו שבינה ביניהןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' לח
יז. איש ואשה זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןעל ישראל גאותו עמ' שלד
יז. איש ואשה זכו שבינה ביניהןשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ג, יג, פנחס אות ו
יז. איש ואשה זכו שבינה שרויה ביניהןשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' עט, קמד, שלח
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם (וברש"י)+ספר החיים (תשנג) עמ' סד*
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם וכו'בגדי חמודות שמות פרק כה פסוק ח-י
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' תז
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רח
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם ל"ז אש אוכלתן וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשסג
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןלהורות נתן במדבר עמ' קכט, רסג
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןשבילי פנחס (תשעט) עמ' יח, קפא
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם, ורש"י, חילק את שמו ושיכנו יו"ר באיש וה"י באשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריט
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם, ורש"ישבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' כב, תסה, תריח
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהם..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 575
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפו
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםלב אביגדור עמ' ד
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםלהורות נתן בראשית עמ' קכב, רפא
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםלמחר אעתיר עמ' נד, קס, קסח, ר
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' סט, שיט-שכ, שכב
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםפנים מסבירות עמ' סו
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםשבח נעורים עמ' רלה
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםשבילי פנחס (תשעג) עמ' קס
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קב, קלט, רנו
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רי
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהםשרתי ח"א עמ' רד
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תצד
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק י
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכר, ורש"יקשוטי כלה ח"ט אות יז, ל, לא, ס, צ, צח, קב, קנא, קעא, קצח, רד-רו, רכט, רלה-רנד, רסא, רפ, שא, שכו, שלב, שדמ-שמו, שנב, שנו, שפב
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתו שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ל
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן אמר רבא ודאשה עדיפא מדאיש מאי טעמא האי מצרף והאי לא מצרף, ורש"יקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פד, פה, צג, קא, קנה, קסז, קעד, קפד, רמו, שה, שנא, שעו, שעח, תכא, תכו-תכט, תלג, תלז, תמט, תסא, תעא, תפח, תקא, תקיב, תקיג, תקמ-תקמב, תקעד
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן, ורש"י ד"ה שפינה ביניהם, שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י באשהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מא
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן, ורש"ישבילי פנחס (תשעו) עמ' שצח
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןמקור ברוך (הגר) עמ' קלב, קלד, קמא
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמח
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןשבילי פנחס (תשעח) עמ' מט, סז, ע, רמג
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ורש"י שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן י' באיש וה"י באשהשבילי פנחס (תשעב) עמ' סח, ע, עג, רכט, שנג
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתןשם יחזקאל עמ' תקס
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןאגרת הטיול (תשעה) עמ' קפ
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןבישורון מלך ח"א עמ' קו, קיד, קלח, קמז, קנא, קסה, קסט, קעד, קעח, קצג, רו, רמ, רפד, שב, שי, שכה, שדמ, שמו, שס, שסד, שסה, שפח, שצג, ח"ב עמ' נב, ק, קד, קו, קיח, קיט, קכג, קמז, קסט, רכג, רל, רלה
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןבני אתה עמ' קלב
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןייטב פנים ח"א דף קמז, ח"ב עמ' קפד
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קג, קע
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןשבילי פנחס (תשעה) עמ' ס
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןשם יחזקאל עמ' צט, קעט
יז. איש ואשה זכו שכינה ביניהןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קסט
יז. איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהםמרפא לנפש בראשית עמ' קט, קפז, שח, שצו
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכב
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם נפש יוסף עמ' שכט
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם לא זכו אש אוכלתןברית אברם עמ' תלט, תקמז, תרלד
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם לא זכו אש אוכלתןקדושת יצחק עמ' יט
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם, ויש להם דין מקדש וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קיג
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכב
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לה, מו, צה, קצ, רמח, תרט
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנה
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםנזר הקדש ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' שנב, תשסג
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נג
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשירת דוד (תשסז) עמ' קיב
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לו, פד, קלו
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צב, קא, רלו
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפג, שסא
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נח, סד, עב, קא
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנב, רעט, שנג
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמא
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' פד
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ז, שג, שכב
יז. איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ק, תפא
יז. איש ואשה זכו שכינה. שרויה ביניהםעלי שור ח"א עמ' ריח, רנו
יז. איש ואשה זכו, שכינה בינהםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1222, 1323-1322, באר ה הערה 285-283
יז. איש ואשה זכו, שכינה ביניהןחיים שיש בהם אבות עמ' צו
יז. איש ואשה זכושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעט, ריז
יז. איש ואשה זכושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' נז, קעח, קצה, רלז, רעב, שכ, שמא
יז. איש ואשה שבינה שרויה ביניהםגבורות שמונים (תשסג) עמ' סג
יז. איש ואשה שזבו שכינה וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מד
יז. איש ואשה שזכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתןתורת חיים עה"ת עמ' כ-כב {ביאור שם י-ה המשותף לאיש ואשתו}
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהם (וברש"י)תורת יחיאל בראשית עמ' נו, סג, עז, תז
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהם אש דת (תשמח) עמ' קפב
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהם, ורש"ישבילי פנחס (תשעז) עמ' קצח, שנט, תנו
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתןמדבר יהודה (תשסב) עמ' שט
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםאשר חנן עמ' שסד
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםדובר צדק (זילבר) עמ' רמג
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסב, תפ, תצב, תצה, תקג
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצז, תכו
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםמנחת אליהו (תשסא) עמ' רכב
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםקשוטי כלה ח"י אות ס, עח, פח, קיב, קכג, קכו, קכז, קמו, קפד, קצד, קצז, קצט, ר, רלא, רמו, רנח
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםתורת יחיאל במדבר עמ' שמג, שסז
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' צ - מבוא
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אכלתןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רכא
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהןגור אריה בראשית פ"ב הערה 114, פמ"ו הערה 137, במדבר פכ"ו הערה 14
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהןים שמחה עמ' קכח
יז. איש ואשה שזכו שכינה ביניהןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשצ הערה 40
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרוי' ביניהם וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קט, קפא
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרוי' ביניהם, ורש"יקשוטי כלה חי"א אות ה, לז, נו, צד, קיג, קכה, קעא, קצד, ריג-רטז, רכג, רלב, רלז, רסה, רעג, שב
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרוי' ביניהםחמודי צבי בראשית עמ' שה
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרוי' ביניהםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' יט, מד, קיב, קנב, רע, רצה, שלה, שע, תפז, תצב, תצח, תקכא, תקכה, תקסא, תקצא, תרה, תריד, תריט, תרנז, תרנט, תרסו, תרפט, תרצא, תרצג-תרחצ, תש-תשג, תשז-תשט, תשיא-תשטו, תשמט
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרוי' ביניהןדבר צבי - קדושת השבת עמ' ריח
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהםלהורות נתן דברים עמ' מט
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהםלקחת מוסר ח"א עמ' יב, יג, מה, קכג
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהםקשוטי כלה ח"ח אות כג, נא, סה, עג, פא, קג, קכט, קסא-קסג, קסה, קעב
יז. איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפו
יז. איש ואשה שזכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכז
יז. איש ואשה שזכוקול יהודה (ישראל) דף קיב ע"ד
יז. איש ואשה שכינה שרויה ביניהם שפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק י
יז. איש ואשה שכינה שרויה ביניהםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ב, סי' כג אות ג, סי' כד אות א
יז. איש ואשה, זכו - שכינה ביניהםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רמה, תרמא, ח"ב עמ' צא, קלד, קמ, קמז, קנה, קעג, ר, רג, רט, שא, שג, שעג, שצו, תפד, תקיט, תרכב
יז. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמב
יז. אלו תפילין שבראשזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנא
יז. אתה אמרת ואנכי עפר ואפראהבת חיים (דייטש) עמ' מח
יז. באיש ואשה יש שם יתברך היו"ד באיש הה"א באשהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1717
יז. בזכות שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות לתכלת ותפילין וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קלב, רסו
יז. במקום שיש איש ואשה שכינה שרויה ביניהםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסח
יז. בשביל שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של ציציתכסף נבחר (מרגליות) עמ' סה
יז. בשבר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' צו
יז. בשבר שאמר אברהם אם מחוט וגו' זכו בניו לב' מצוותפרדס מרדכי עמ' נט
יז. בשבר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב, מצוות, חוט של תכלת ורצועה של תפיליןתורת חיים עה"ת עמ' ס {כי לולא זאת היה אפשר לקיים מצות ציצית בלי חוט תכלת ותפילין בלי רצועות}
יז. בשכר אם מחוט ועד שרוך נעלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סו
יז. בשכר עפר ואפר וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 4
יז. בשכר שאמר א"א אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות יב
יז. בשכר שאמר א"א אנוכי עפר ואפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעו
יז. בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשני מצוותישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' כז
יז. בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר, זכו בניו . לב, מצות אפר פרה ועפר סוטהתורת חיים עה"ת עמ' נט-ס {לפי שאפר ועפר פחותים במעלה, זקוקים היו לזכות לשמש למצוה}
יז. בשכר שאמר א"א מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות אפר פרה ועפר סוטהחיי נפש על ההגדה עמ' רנ
יז. בשכר שאמר א"א מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות לחוט של תכלת ולרצועה של תפילין דכתיב וראו וכו' אלו תפילין שבראש אלא חוט של תכלת מאי היא, תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודמרפא לנפש בראשית עמ' צז
יז. בשכר שאמר א״א ע״ה אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לרצועה של תפילין ולתכלת של ציצית וכו' חוט של תכלת מאי היא וכו' מפני שהתכלת דומה לים וים רומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודמאור עינים (תשנח) עמ' מח
יז. בשכר שאמר א״א ע״ה אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לרצועה של תפילין ולתכלת של ציצית וכו' חוט של תכלת מאי היא וכו' מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודמאור עינים (תשעט) עמ' עח
יז. בשכר שאמר אביהם ואנכי עפר ואפרעלי שור ח"א עמ' קפב
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנכי עפר ואפר" זכו בניו לשתי מצות עפר סוטה ואפר פרהשרתי - קונטרס הנרות עמ' לג
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל וכו'למחר אעתיר עמ' רסד
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפיליןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 947
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות, לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כט
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לאפר פרהמאור עינים (תשנח) עמ' תקצב
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לאפר פרהמאור עינים (תשעט) עמ' *קנג
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצות אפר פרה ועפר סוטהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שנח
יז. בשכר שאמר אברהם אבינו מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועות של תפיליןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלא, רמו
יז. בשכר שאמר אברהם אם מחוט וכו' זכו לב' מצותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט
יז. בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו וכו' ורצועה של תפיליןתורת חיים עה"ת עמ' נב-נג {ומכיון דדמיא ורמז לתפילין, גוזרין העכו"ם בשעת הגזירה על ערקתא דמסאנא}
יז. בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לרצועה של תפלין וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צד ע"א וע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מג דף רנו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כז ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר עא דף מג ע"ג
יז. בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצוות אפר פרה ועפר סוטהנזר הקדש ח"ב עמ' רסו, תכח
יז. בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצות אפר חטאת ועפר סוטהמרפא לנפש בראשית עמ' קלד
יז. בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצוות אפר פרה עפר סוטהשבילי פנחס (תשעב) עמ' רנט
יז. בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נט ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ו/ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רפח ע"ד; ר"ן סביב הרי"ף חולין פרק ה דף תשו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מט דף מ ע"א
יז. בשכר שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצותדברי יואל פ' לך לך דף ריב ע"א
יז. בשכר שאמר אברהם מחוט ועד שרך נעל זכו בניו לחוט של תכלת וכו'להורות נתן בראשית עמ' קכד
יז. בשכר שאמר מחוט ועד שרוך נעלבית הלל שנה ז גל' א עמ' כז {בשכר שהראה שהוא יודע שניצח בזכות ה'}
יז. בשלמא רצועה, רש"י - קיבול שכר הוא דאיכא הנאהמרפא לנפש בראשית עמ' צז
יז. בשפר שאמר אברהםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יג
יז. דאשה עדיפא מדאיש האי מצרף והאי לא מצרף שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ל
יז. דריש ר' עקיבא איש ואשה זכו שכינה ביניהןפרי נפש חיה ח"ב עמ' קסט
יז. דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' ז, יז, קנח, ח"ב עמ' צו, קלא
יז. דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהןאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ז, כז, כח, פח, צב
יז. דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' פד, צג, קנז, קעז, קפז, קצז
יז. דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כז
יז. דריש ר"ע איש ואשה, זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה
יז. דריש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לט, אות ק ס"ק שצ, ת
יז. דרש ר"ע איש ואיש זכו שכינה שרוי' ביניהםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקד
יז. דרש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתןיגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות פט
יז. דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפיליןדובר צדק (זילבר) עמ' מח
יז. דתניא היה ר' מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוניך וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קע
יז. הגוף הוא כמו אשה והנפש כמו איש ושם י"ה ביניהם כאשר יתחברו כראוידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1438
יז. היו"ד באיש והה"א באשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנה הערה 58, תנח הערה 72, תרלב הערה 132
יז. ואינו כותב לא בקומםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קע
יז. ואנכי עפר ואפרקרן לדוד בראשית עמ' קמו
יז. וכתב את האלה הכהן בספר ומחה אל מי המריםגור אריה שמות פכ"ד הערה 28
יז. ולחשב נמי כיסוי דם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכג
יז. וראו כל עמי הארץ אלו תפילין שבראשפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תבא דף רע ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תבא דף קצה ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות ת דף פב ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמט דף סח ע"א
יז. וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין של ראשעלי שור ח"ב עמ' מח, תמו, תסז
יז. זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתן גל עיני ח"ב עמ' סט, קעג
יז. זכו איש ואשה אז שכינה שרויה ביניהםמאור ושמש (תשסט) עמ' רכו
יז. זכו איש ואשה שכינה ביניהם מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כט
יז. זכו איש ואשה שכינה ביניהםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קצד
יז. זכו בניו לשתי מצות עפר סוטה ואפר פרהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתפט
יז. זכו לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןמחשבת מוסר ח"ג עמ' לח
יז. זכו לחוט של תכלתשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קיח, קעד, רמח
יז. זכו שכינה בימיהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רז
יז. זכו שכינה ביניהם י' באיש וה' באשה לא זכו נסתלקערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שיח, דברים עמ' קצ
יז. זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתןויקהל משה (אלפלס) דרוש יד דף קכה ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש טז דף רא ע"ג
יז. זכו שכינה ביניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלב
יז. זכו שכינה ביניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסד
יז. זכו שכינה ביניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' י, כה, תקלט
יז. זכו שכינה ביניהםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י
יז. זכו שכינה ביניהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עב
יז. זכו שכינה ביניהםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פג, שמה
יז. זכו שכינה ביניהםתורת העולה ח"ג פרק ע
יז. זכו שכינה שרויה ביניהםולאשר אמר - תהלים עמ' קד, שסו, שפט
יז. זכו שם י"ה ביניהםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רפ
יז. טעם התכלת שבציצית כדי להזכיר מצוות ה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכו, שכח הערה 19
יז. 'י' באיש ו'ה' באשהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 693
יז. יו"ד באיש וה"א באישהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 577
יז. יו"ד באיש וה"א באשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 336, פ"ג הערה 489
יז. כשאיש ואשה שלום ביניהם שכינה שרויהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נח, קצז
יז. כתבה אגרת פסולהמפניני הרב עמ' שסה
יז. לא זכו אש אוכלתןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תט
יז. מה נשתנה תכלת מכל הצבעוניןכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קעב
יז. מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' דומה לים וכו'מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 88
יז. מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוניןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפד
יז. מה נשתנה תכלת מכל צבעונים מפני שתכלת דומה לים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לה דף כא ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ו ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף לה ע"ג; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש י דף קכט ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שלח לך דף רלג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קצא ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ח דף עא ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת האזינו דף קיו/קיז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיג ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר פד דף לז ע"ב
יז. מה נשתנה תכלתפרפרת התורה עמ' תצב
יז. מהיכן כותב את המגילה מאם לא שכב אישעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יט
יז. מחוט ועד שרוך נעלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ל
יז. מכלל לאו אתה שומע הן הא אם שכב חנקיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד
יז. מפני מה א"ת הבא עפר לסוטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפ
יז. משה אי ידע מקום קבורתורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנו
יז. ר"מ אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' ורקיע דומה לכסא הכבודפרי נפש חיה ח"ב עמ' קעו
יז. רריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה' ביניהםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפו, רצב
יז. רש"י - בשלמא רצועה של תפילין, קיבול שכר הוא דאיכא הנאה וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' מח
יז. רש"י - יש באיש יו''ד וה' כאשה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קעט
יז. רש"י - לכסא הכבוד, רש"י - דהו"ל כקבלת פני שכינה בכל יוםמרפא לנפש בראשית עמ' צח
יז. רש"י - מאי היא, רש"י - מאי הנאה איכאמרפא לנפש בראשית עמ' צז
יז. רש"י - שהקב"ה מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואששיחות ר' ראובן עמ' קסב
יז. רש"י - שהתכלת דומה לים, המקיים מצות ציצית כאילו מקבל פני השכינהדברי יואל פ' לך לך דף ריב ע"א
יז. רש"י - שכינה ביניהם שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י באשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצב
יז. רש"י ד"ה זכו (איש ואשה) ללכת בדרך ישרה וכו' שכינה ביניהםייטב פנים ח"א דף קמז
יז. רש"י ד"ה לא זכו: הקב"ה מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואש שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק י
יז. רש"י ד"ה לא זכו: לא זכו אש אוכלתן, שהקב"ה מסלק את שמו מביניהן ונמצאו אש ואש שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ל
יז. רש"י ד"ה שכינה, י' באיש ה' באשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שנג (רו) {דעולם הזה נברא בה"א ועולם הבא ביו"ד}
יז. רש"י ד"ה שכינה, י' באיש ה' באשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכב (קו) {היו"ד באיש שהוא צורי, והה"א באשה שהיא חומרית}
יז. רש"י ד"ה שכינה, י' באיש ה' באשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכב (קו), שנב, שנג (רו) {שם י-ה מחברם אך שהם חילופים}
יז. רש"י ד"ה שכינה: יו"ד באיש וה"א באשה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק י
יז. שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבודדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1066
יז. שהתכלת דומה ליםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמד
יז. שהתכלת רומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ד
יז. שכינה ביניהםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מו, צג
יז. שכינה שרויה ביניהםאמרי נפתלי ח"א עמ' קנד
יז. שם הויה באיש ואשהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעא, רפו
יז. תוס' ד"ה אינו: פרשת סוטה לא שכיח כפרשת תפילין שפת אמת (הלוי) משלי פרק ו פסוק טז
יז. תוס' ד"ה מפנישבילי פנחס (תשעח) עמ' שעד
יז. תכלה דומה לים וים לרקיע וכו' עד כסא הכבודטוב דעת עמ' עג
יז. תכלת דומה וכו' לכסא הכבודקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' עג
יז. תכלת דומה לים מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנג
יז. תכלת דומה לים והים דומה לרקיע והרקיע דומה לכסא הכבודנצח ישראל (הרטמן) עמ' קא הערה 225
יז. תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הבבודאוצר המאמרים (תשס) עמ' ריג
יז. תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תכט
יז. תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודמאור עינים (תשנח) עמ' תקלב
יז. תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודמאור עינים (תשעט) עמ' *נ
יז. תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רמז
יז. תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רלד
יז. תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודתפארת צבי במדבר עמ' קפח, קצז, רג
יז. תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודתפארת צבי ויקרא עמ' לח
יז. תכלת דומה לים וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' סא
יז. תכלת דומה לים וכו'תורה ודעת תשסח עמ' שב
יז. תכלת דומה לרקיע לכסא הכבוד וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' צח, קי, קכו, קלא
יז. תכלת דומה לרקיעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תמד
יז. תכלת רומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודדעת תורה שמות עמ' רנו, רעג, ויקרא עמ' מד, במדבר עמ' קלב
יז. תניא היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קכט ע"א
יז. תפילה של יד צריכה להיות מכוסה כנגד הלב וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ל
יז: איש ואשה זכו שכינה ביניהןמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נ {אותיות י' באיש ה' באשה, ו' ה' נשלמים ע"י כתובה. ביאור פ' ולבני הפילגשים. ו' ה' נשלמים ע"י תורה ומצוות}
יז: ברש"י, בלא שרטוט נקרא אגרתמאורי שערים עמ' שצה
יז: בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' ס
יז: כתבה איגרתפני מלך במדבר עמ' לג
יז: שהתכלת רומה לים ופירש"י דומה לרומהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נו
יז: תוד"ה כתבהמאורי שערים עמ' שצא-שצה
יז: תוד"ה לא וד"ה כתבהמאורי שערים עמ' שפח, שצ
יז: תוד"ה קודםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפד
יז: תוס' - מזוזה נקראת אמיתה של תורה ריש בה עול מלכות שמיםתפארת צבי ויקרא עמ' ר
יז: תוס' ד"ה כתבה - קרן של פרה כיון דבכל שנה נתוסף לו גלד הוי כמו שמביא ממקום אחר ודבקו בו, ודמי לכותב גט על שני עמודים ותפרם זה בזהגנת אגוז (תשעב) אות שפח
יז: תוס' ד"ה רחבה (בענין שרטוט מ"ש מימש' דהפטור מדבר ועושהו גק' הדיוט)ייטב פנים ח"א דף קל
יז: תוס' שירטוט על ד' רוחותנפש הרב עמ' קו
יז: תכלת דומה לים ים לרקיע וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קפג
יח הני נשי כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף פד ע"א
יח ולא עשודרכי שלום (מרגונאטו) דף קלז ע"ג
יח ע"א אמן מאיש זה אמן מאיש אחרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כב
יח ע"א אמן על האלח, אמן על השבועהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רד
יח ע"א ב' שבועות האמורות בסוטהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רד
יח ע"א ב' שבועותהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כ
יח ע"א בעי ר' כתב ב' מגילות כו'בריכות מים דף לא ע"ד
יח ע"א ספר אחד אמר רחמנא ולא שניםרנת יצחק ישעיה עמ' תסז
יח ע"א על מה היא אומרת אמן אמןאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שא
יח ע"אבריכות המעיין עמ' קכג
יח ע"ב זאת תורת הקנאות מלמד שהאשה שותה ושונה וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ג
יח ע"ב זאת תורת הקנאות מלמד שהאשה שותה ושונה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' פח
יח ע"ב שומרת יבם שזינתהרנת יצחק שמואל עמ' תנה
יח. אמן מאיש זה אמן מאיש אחרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד
יח. אמן על האלה אמן על השבועהגור אריה שמות פכ"א הערה 382
יח. ב' מגילות לב' סוטותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסב
יח. כתב שתי מגילות לשתי סוטות ומחקן לתוך כוס אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יז
יח. לא יכתוב תיבה וימחקנהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפה
יח. על מה היא אומרת אמן אמןגור אריה במדבר פ"ה אות ל
יח. תוד"ה ולעולם. ההיך רדיפה בלא הריגהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנג
יח. תוד"ה חזרמקראי קדש (תשנג) עמ' קצז, קצט
יח. תוס' - מדאוי אין ברירה אפילו לא הוכרשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלג
יח. תוס' ד"ה כתבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעד
יח. תוס' ד"ה כתבהמועדי ה' ר"ה עמ' רסא
יח: אמן על העבר אמן על העתידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
יח: אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח
יח: באיש אחד כו"ע לא פליגי שאין אשה שותה ושונהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
יח: בלי ליקוחין מותר להחזירהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שנב
יח: הכל מודים שאין מתנה עמה על אחר שתתגרש וכו'חמודי צבי שמות עמ' כ
יח: זאת תורת הקנאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלה
יח: מגלגל עליה על נשואין הראשונים ועל נשואי אחיויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעח, קפא, קפד
יח: תוס' ד"ה מהו שיתנה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיב
יט טהרה שפסקה נטלה הטעםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סז
יט כל הששה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאומקור ברוך (הגר) עמ' פ
יט מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמשמקור ברוך (הגר) עמ' קעח
יט ע"א היה משקההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כו
יט ע"א רש"י ד"ה היה נוטלרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כו
יט ע"ב ואחר ישקההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כו
יט ע"ב נמחקה המגלה ואמרה איני שותה מערערין אותהדבר טוב עמ' תנד
יט פלוגתא דר"ע ור"ש בוהשקה בדיעבד או לכתחילהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מו ע"ג
יט שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצוותמקור ברוך (הגר) עמ' עט
יט שני ת"ח הדרים בעיר אחת דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
יט תוס' ד"ה סרחעל הגאולה ועל התמורה סי' לב עמ' סח
יט תנופת מנחת סוטה - הכהן מניח ידו תחת ידהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' פח {רמוז בצורת הטעם זקף גדול}
יט. אף הכא בעלים עם הכהןגור אריה במדבר פ"ה אות לג
יט. דנקראת ספרמאורי שערים עמ' שצא
יט. הבעלים דמנחת סוטהפני מלך במדבר עמ' כח
יט. הגשה דמנחת סוטהפני מלך במדבר עמ' מד
יט. היה משקה ואח"כ מקריב מנחתה ובתוד"ה ואחרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טז
יט. וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נ
יט. מניפים את מנחתהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 23
יט. משקה ואח"כ מקריב המנחהגור אריה במדבר פ"ה אות לא
יט. רש"י ד"ה לר' יאשיה דדריהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
יט. תוס' ד"ה וכהןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מט
יט. תנופת מנחת סוטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה
יט. תנופת מנחת סוטהפני מלך במדבר עמ' מג
יט: רישומו ניכרפני מלך במדבר עמ' מ
יטמא יטמא ראשון עוש' שניבינת יששכר דף לא ע"ד, לב-לג
יס איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהםארז ישעיהו דף סו
יצאו מהשדה עדרים עדריםמטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' נה {זה מה שנאמר ביחזקאל טז, ז "ורב" - גידול שלא בדרך הטבע}
יר ע"ב כיון שידעה שוב לא פסק ממנהדברי שאול בראשית עמ' תטו
כ אם יש לה זכות הייתה תולהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 9
כ אם יש לו זכותויחי יעקב דף ע ע"א, מב ע"ב
כ גוים לא מפקיד דינא עליהוראש דוד (תקלו) דף קיח ע"ג
כ גוים לא מפקיד דינא עליהוראש דוד (תשמו) עמ' תמט ע"א
כ גוים לא מפקיד דינא עלייהוראש דוד (תקלו) דף קיח ע"ג, יוסף תהלות (תקיד) דף עו ע"ב
כ הגיע לפ"ד וגו' זה ת"חדרכי איש דף שם ע"ג
כ המלמד בתו תורה כמלמדה תפלותמקוה המים (שטעגר) עמ' קלה
כ ומשקין אותה ואינה מספקת כו' ופני' מוריקות דרכי נועם (הרנזון) דרוש ד
כ ותתחלחל המלכה מאוד שפירסה נדה נפש יוסף עמ' ת
כ זכות דתורהבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף ג ע"א
כ מ"ד כי נר מצוה וגו' משל לאדם שהיה מהלך באשון לילה ואפילהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"ד
כ מאי בוז יבוזו לו ורש"י דרכי נועם (הרנזון) דרוש ד
כ מצוה בעידנא דעסיק בה מגנאמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"ג
כ מצוה מגנא ומצלאמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה דוד
כ מצוה מגנא ומצלאמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה הראש הרביעי
כ ע"א אותם ד' מילין מי הוליכו דרישה מחיים דף קפד ע"ד
כ ע"א אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושהרנת יצחק - פרק חלק עמ' רמג
כ ע"א אינה מספיקה לשתות עד שהיו פניה מוריקותצדקת הצדיק סי' רה
כ ע"א אינה מספקת לשתות ע"ד שפניה מוריקות ורש"י ותוס'סוכת דוד (שירירו) דף קנ ע"א-קנא ע"ב
כ ע"א אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצגב (?)
כ ע"א אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקותשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 148
כ ע"א אינה מספקתהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כז
כ ע"א אם יש לה זכות היתה תולה לה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיט
כ ע"א אם יש לה זכות תולהברית שלום (תעח) דף סט ע"ד
כ ע"א אם יש לה זכות תולהברית שלום (תשסח) עמ' תמה
כ ע"א אם יש לה זכות תולההמאור הגדול (גר"א) עמ' שנא, תשנא
כ ע"א אם יש לה זכות תולהטיול בפרדס ח"א עמ' קיח
כ ע"א אם יש לה זכות תולהתורת אליהו עמ' שיג
כ ע"א אר"י בשעה שאמר פרעה ובלעדיך דרישה מחיים דף צב ע"א
כ ע"א אתא לקמי' דר"י וגמר גמרא הדר אתא לקמי' דר"ע סבר סבראלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
כ ע"א במחלוקת ר"א ובן עזאי אם חייב ללמד את בתו תורהלקוטי שיחות חל"א עמ' 96
כ ע"א בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ד, רמא
כ ע"א דנותן לתוכו דבר מדדברי שאול במדבר עמ' כא
כ ע"א הוא היה אומר חסיד שוטה וכו' הרי אלו מבלי עולםזכור לדוד עמ' צט
כ ע"א הוציאוה שלא תטמא העזרה וכו' שמא תפרוס נדהזכור לדוד עמ' קח
כ ע"א המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בלק עמ' קפז, פ' האזינו עמ' רנא
כ ע"א המלמד את בתו תורהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנה-קנו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' סג {כי עיקר כוחה הוא ע"פ רגש, והם חיים טבעיים טהורים, תגבורת שכל מטשטש בה יסוד זה}
כ ע"א המלמד בתו תורה כאילו לומדה תיפלותס' חסידים סי' שיג
כ ע"א המלמד בתו תורה כמלמדה תפלותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שעט
כ ע"א המלמד בתו תורה לומדה תפלותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שטו
כ ע"א ויש זכות חולה ג"ש דרישה מחיים דף קכב ע"ג
כ ע"א זכות דמאי אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קפב
כ ע"א זכות תולה במים המריםס' חסידים סי' שכא
כ ע"א חייב אדם ללמד את בתו תורה וכו' ר"א אומר כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלותהר המוריה עמ' קכא, רכז
כ ע"א חייב אדם ללמד את בתו תורהויקרא יעבץ עמ' קעו
כ ע"א חייב ללמד את בתו תורהדברי שאול שמות עמ' שסג
כ ע"א חסיד שוטה וכו' מבלי עולםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 217
כ ע"א חסיד שוטה ורשע ערום - הרי אלו מכלי עולםזך ונקי עמ' קכד
כ ע"א חסיד שוטה ורשע ערום אשה פרושה וכו' מבלי עולםתקנת השבין סי' טו (עמ' 132), ישראל קדושים עמ' 6
כ ע"א חסיד שוטה ורשע ערום וכו' הרי אלו מבלי עולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק א הערה א
כ ע"א חסיד שוטהתורת מנחם חנ"א עמ' 210
כ ע"א יש זכות שתולה לג' שניםגבורת יצחק שבועות עמ' קעה
כ ע"א יש זכות שתולה לסוטה ג' שניםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מה
כ ע"א יש זכות שתולה לסוטה ג' שניםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קלב
כ ע"א יש זכות תולה ג' שנים וכו'כבוד לאיש דף נח ע"ב
כ ע"א יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה שתי שנים וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' ו, פ
כ ע"א יש זכות תולה שנה אחתויקרא יעבץ עמ' ד
כ ע"א יש לה זכות תולה שנה אחתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב
כ ע"א כל הלומד בתו תורה כאילו מלמדה תפלותטיול בפרדס ח"ב עמ' מב
כ ע"א כל המלמד את בתו תורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצד
כ ע"א כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותבית אברהם (שטיינר) עמ' קלח
כ ע"א כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנו
כ ע"א כל המלמד בתו תורה וכו' לומדה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 235
כ ע"א כל המלמד בתו תורה כאילו למדה תפלותישראל קדושים עמ' 55, 62, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 126), לקוטי מאמרים עמ' 182, צדקת הצדיק סי' רל, דובר צדק עמ' *61,59, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יד)
כ ע"א כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותמעדני אשר נישואין עמ' עח
כ ע"א כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדו תפלות. על אף שאסור ללמד את כתו תורה, אולם חלק בלימור התורה יש לאשה כבעלה ובבניהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רנה
כ ע"א כתב שיכול למחותדובר צדק עמ' *8
כ ע"א לבלר וכו' שמלאכתך מלאכת שמים היאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשל
כ ע"א לימוד תושבע"פ לאשהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 276
כ ע"א למהלך באשון לילה וכו' הגיע לפרשת דרכיםלקוטי מאמרים עמ' 148, דובר צדק עמ' 155, 181
כ ע"א מהרש"א, בענין הדביקות בהקב"הגבורת יצחק סוכות עמ' ריט
כ ע"א מהרש"א, הגוף פועל מעשה המצוות כו' אבל הנשמה פועל העיוני שהוא התורה וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קסג
כ ע"א מהרש"א, מצות הוי השלמת הגוף והחומר שהגוף פועל מעשה המצות כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פ
כ ע"א מלאכתך מלאכת שמיםמאיר נתיבות ח"ג עמ' כו
כ ע"א מצות זכירה הוא לאנשים, ואילו לנשים הוא רק שמור בלב, כי אסור להם ללמוד תורהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכה
כ ע"א מר לתוך המיםהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יח
כ ע"א נמחקה המגילה משקין אותה בעל כרחהס' חסידים סי' תתמו
כ ע"א סימן גדול מסר להםמנחת מרדכי עמ' צח
כ ע"א עד שלא נמחקה המגילה אמרה אינו שותה מגילתה נגנזתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מח
כ ע"א פני' מוריקותפנינים על התורה ומועדים עמ' קי
כ ע"א צריך שיתן דבר מר במיםהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק כג
כ ע"א ר' מאיר לבלר היהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
כ ע"א ר"א אומר כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיב, שכד
כ ע"א ר"א אומר כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלז
כ ע"א רוצה אישה בקב ותפלותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שעט הערה כא
כ ע"א רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ופרישותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכח
כ ע"א רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ופרישותעשרה מאמרות (תשס) עמ' שלה
כ ע"א רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קביןדברי סופרים סי' יג (עמ' 11), דובר צדק עמ' *171-170, קדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
כ ע"א רוצה אשה בקב ותפלותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ה
כ ע"א רוצה אשה בקב ותפלותתורת משה (אלמושנינו) עמ' קעח
כ ע"א רוצה אשה בקבמאור עינים (תשעה) עמ' תרסא
כ ע"א רש"י ד"ה והדרדברי חנינא - ת"ת עמ' ב
כ ע"א רש"י ד"ה תדעקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ט
כ ע"ב זרע הראוי לספרדברי שאול בראשית עמ' תקכ
כ ע"ב למימרא דמת אסור במחנה לויה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רב
כ ע"ב מהרש"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ט
כ ע"ב עמו במחיצתוחכמת התורה שמיני עמ' שכו
כ ע"ב רש"י ד"ה פחדא - דאית דאגה שאינה באה פתאוםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 66
כ ע"ב תוס' ד"ה יש זכות תולהמטה אהרן (קרייזר) עמ' טז
כ ע"ב תוס' ד"ה יש, ויש זכות תולה ג"ש מאחאב וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רכב
כ עבירה מכבה מצוהנחלת אבות (הכהן) בית גליא סימן ה דף עז ע"ג
כ פחדא צמית בעותא מרפיאברכי יוסף (תקלד) או"ח דף ז ע"א
כ תורה בין בעדנא דעסיק בהמכתם לדוד משלי עמ' צג
כ תורה בעידנא וכו'יוסף תהלות (תקיד) דף קיא ע"א
כ תורה מגנא ומצלאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ו ע"ג
כ. אינה מספיקה לשתות עד שפניה מוריקותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפד
כ. אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תסא
כ. אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות וכו'תוספות יום טוב (תג) סוטה פרק ג דף קלג ע"ג
כ. אלא אמר רבא תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאמזל שעה דרשות דף קכד ע"ד
כ. אם אינה רוצה לשתות מערערין אותהסי' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' פט
כ. אם יש לה זכות היתד, תולה להיגל יעקב (תשנג) שמות אות א
כ. אם יש לה זכות היתה תולה בהפחד יצחק שבועות מאמר יג
כ. אם יש לה זכות היתה תולה להחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסז, שיג, תסה
כ. אם יש לה זכות תולה להולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנב
כ. אם יש לה זכות תולה להתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רטז
כ. אמר ר"ש אין הזכות תולהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קג
כ. אסור ללמד את בתו תורהיד דוד (אופנהיים) עמ' קכב
כ. אסור ללמד בתו תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסו
כ. אר"י אמר שמואל משום ר"מ כשהייתי למד תורה אצל ר"ע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ז
כ. אשה פרושה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסז
כ. אתי ויתיב אתגיה דדלי"ת ומחיק ליה ומשוי ליה רי"ששבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקנח
כ. המלמד את בתו תורה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' נא
כ. המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רא
כ. המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, רוצה אשה בקב וכו'תורת יחיאל דברים עמ' שסו
כ. המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלט
כ. המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנט*
כ. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמחשבת זקנים עמ' קג
כ. ויש זכות תולה שנה אחת וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמ ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רח ע"ג
כ. ופרושין הרי אלו מבלי עולם ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנה
כ. זכות תולה לאשה סוטהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שג
כ. זכות תולה להפני מלך במדבר עמ' מט
כ. חייב אדם ללמד את בתו תורהכרם חמד (תשסו) עמ' קיט, קנה
כ. חייב אדם ללמד את בתו תורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות יא
כ. חייב אדם ללמד את בתו תורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות י
כ. חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין הרי אלו מבלי עולםתורת אברהם עמ' קנב, רז
כ. יש זכות תולה דברת שלמה (תשעא) עמ' שכד
כ. יש זכות תולה ג' שנים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשעג
כ. יש זכות תולה וכו' דמאי אי זכות דתורה אינה מצווה ועושהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קד
כ. יש זכות תולה כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ד דף ט ע"א-ע"ב
כ. יש זכות תולה שנה אחת ויש שנתיםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לט, קג
כ. יש זכות תולה שנה אחתויואל משה מאמר ג סי' לד עמ' תלז
כ. יש לה זכות תולהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 62
כ. כאילו לומדה תפלותטובך יביעו ח"ב עמ' רכו,רכז
כ. כל המלמד את בתו תורה וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כח
כ. כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותעזר מיהודה עמ' עה
כ. כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלותדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קיד
כ. כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלותקשוטי כלה חי"א אות רפח
כ. כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ק
כ. כשבאים להשקות הסוטה אם אמרה טמאה אני מגילתה נגנזת וכו' ויחי ויתן דף פא ע"ד
כ. לבן עזאי חייב ללמד את בתו תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפד
כ. לעולם זכות דתורהשארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"א, קכג ע"ב
כ. מ' יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת ואומרת ב"פ לפלוני וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף נ
כ. מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה וכו' ר"א אומר כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תצד, תקנה, תקפג
כ. מכאן אומר בן עזאי חייב ארם ללמד את בתו תורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסד
כ. מכות פרושין הרי אלו מבלי עולםתורת אברהם עמ' קצא
כ. נזדמנה לו אבוקה נצול מן הקוצים והברקניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנב הערה 101
כ. נמחקה המגילהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מד
כ. נשים חייבות בת"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמב
כ. עיניה בולטות והיא מתמלאת גידיןנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' לז
כ. עלה עמוד השחר נצול מלסטים והיה רעהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנב הערה 101
כ. פניה מוריקותקדושת עינים (תשעא) פרק א אות סז
כ. צריך ליתן מר לתוך המיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנה
כ. צריך שיתן מר לתוך המיםגור אריה במדבר פ"ה הערה 131
כ. ר"מ למד בקיאות ואח"כ עיוןשיחות לספר דברים עמ' קז
כ. ר"מ למד תורה אצל ר"עביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק ו
כ. רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ופרישותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ד
כ. רוצה אשה בקב תפלות מט' קבין פרישותס' הערוך (רצא) בערך קב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף צד ע"א
כ. תוס' ד"ה מגילהלהורות נתן דברים עמ' קיג
כ. תורה בעדנא וכו'יוסף תהלות (תקיד) דף קיא ע"א
כ: אם יש לה זכות, תולה לה עד י"ב חודשמנחת יהודה (פתיה) עמ' 185
כ: אסור ללמוד תורה שבכתב עם הנשים מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקפא
כ: אסור ללמוד תורה שבכתב עם הנשים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקפא
כ: דכמה דלא קרבה מנחתה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
כ: הוציאוהו תרי זימניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תב
כ: זכות תולה שלש חדשים כדי הכרת העיבורקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ט
כ: זרע הראוי לספר וברש"ימאורי שערים עמ' שס
כ: חייב אדם ללמד בתו תורהויואל משה מאמר ג סי' ל עמ' תלג
כ: כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלותויואל משה מאמר ג סי' ל עמ' תלג, סי' מא עמ' תמה
כ: לא טמא מת אלא אפי' מת עצמו ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לה
כ: עכו"ם לא מפקדא בדינא עלייהודברי יואל פ' תולדות דף תרז ע"ב
כ: עמו במחיצתוהאיר ממזרח - יהושע עמ' נ
כ: פחדא, צימותא. ביעתותא, מרפהכתנות אור עמ' שפב
כ: ר"א בן יצחק איש כפר דרום אומר וכו' זרע הראוי לספר, רש"יוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' רטז
כ: רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ופרישותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רנח
כ: תוד"ה יש. זכות תולה שנה אחת ילפינן מנבוכדנצרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קד
כא אלא מעתה דואג ואחיתופלככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
כא אלא מעתה דואג ואחיתופלככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
כא אלא מעתה דואג ואחיתופלככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
כא אם יש לה זכות תולה שלש שנים הרי בשמים (בדרשי) דף ז ע"ב-ע"ג, נח ע"ד
כא אף תורה מאירה לעולם משל לאדם וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה והנה אמרו
כא אר"י אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו יודעחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קיח ע"ב
כא אר"י אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו יודעחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קיח ע"ב
כא את זו דרש ר' מנחם ב"ר יוסי כי ?ר מצוה וגו' תלה הכתוב וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תצוה
כא דכתיב אני חכמה שכנתי ערמה כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמימותוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' 6
כא דרש ר"עאפוד בד דף ז ע"ב, פ ע"ב
כא הגיע לפר' דרכים ניצול מכולם וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עז ע"א
כא הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולן ותוס'ברית אברהם (בושערה) דף נב ע"ב-ע"ג
כא הגיע לפרשת דרכים נצל מכלםאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 568
כא זכות תולה זכות דמאיקול יהודה (ישראל) דף לה ע"א-ע"ב
כא יין, רש"י - סודאמרי טל מאמר קמב
כא יש זכות תולה וד' הש"סאות לישועה דף קמב ע"ג
כא יש זכות תולה זכות דמאי וכו'שמחה לאיש (שונשול) דף ח ע"ד
כא כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותלבית יעקב דרוש ל
כא לא' שהיה מהלך וכו' כיון שעלה עמוד השחר כו' הגיע לפרשת דרכים כו' זו ת"ת וכו' שער התפלה (תשמט) שער שועה פי"ד, שער ניפול פ"ב, פמ"ח, פס"ב
כא מי שיש לו מאתים זוז אין נותנים לו ובלבד שיהיה נושא ונותן עמהםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רכז
כא מצוה בין בעידנא דעסיק בה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קיז ע"ב
כא מצוה בעידנא דעסיק בה וכו'ברית אברהם (בושערה) דף נא ע"ד
כא מצוה בעידנא דעסיק בה ותוספותאהבת דוד (תקנט) דף עב ע"ג
כא מצוה בעידנא דעסיק בה מצליכלי יקר (תשמח) עמ' קצט
כא מצוה בעידנא דעסיק בה, ותוס'אהבת דוד (תקנט) דף עב ע"ג
כא ע"א א"ר יוסף מצוה בעדנא דעסיק בה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רנב
כא ע"א א"ר יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנד
כא ע"א א"ר יוסף מצוה, בעירנא רעסיק בה מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא, אצולי לא מצלאכתב סופר אגדות כאן
כא ע"א א"ר תורה בעידנא כו' ודברי התוס' ד"ה מצוה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עה דף קעז ע"ב
כא ע"א א״ר יוסף מצוה בעיתא דלא עסיק בה אגונא מגנא אצולי לא מצלא, תורה בין בעידנא דעפיק בה ובין בעידנא דלא עפיק בה מגנא ומצלא. יעקב אבינו ירד לחו״ל בדי לישא אשה ולא עסק שם כ״ב בתורה, ולבן בה התורה לא הנין עליו בחו״ל, אולם כארץ ישראל ששם למד תורה עמדה לו זבות התורה ולא היה ירא מעשיו יותרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פג
כא ע"א אגוני מגנא ואצולי מצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצב
כא ע"א אגוני מגנא ואצולי מצלאזך ונקי עמ' רעא
כא ע"א אגוני מגנא ואצולי מצלאמנחת קנאות עמ' עז
כא ע"א אורייתא בין בעידנא דעסיק בה בין דלא עסיקגנא דפלפלי עמ' רפב
כא ע"א אילימא זכות התורה הא אינה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד
כא ע"א אילימא זכות תורה, הא אינה מצווהרנת יצחק משלי עמ' טז
כא ע"א אין התורה מתקימת וכו'חזון ברוך עמ' נו
כא ע"א אין עבירה מכבה תורה, ורש"י - שכר מי שעסק בתורה וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנח
כא ע"א אין עבירה מכבה תורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קי
כא ע"א אין עבירה מכבה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קטז
כא ע"א אין עבירה מכבה תורהס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' קנ
כא ע"א אין עבירה מכבה תורהערכי הכינויים (תשסו) עמ' 258
כא ע"א אין עבירה מכבה תורהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' טו, סח, רסט
כא ע"א אין עבירה מכבה תורהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלו
כא ע"א אין עברה מכבה תורהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 310
כא ע"א אלמלא דרשוה דואג ואחיתופלרנת יצחק תהלים עמ' רלב, שיד, שטו
כא ע"א אם יש לה זכות היתה תולה לה וכו'בני ישחק דף ח ע"ב, סח ע"א
כא ע"א אם יש לה זכות תולה להדרשות מהר"ם חביב עמ' שנא
כא ע"א אם יתן איש את וכו' לא כשמעון אחי עזריא וכו'אחי וראש דרושים דף ל ע"א
כא ע"א אם יתן איש את כל הון ביתוברכת מועדיך לחיים ח"א דף מ ע"ד [קמב ע"א ד"ה ואפשר]
כא ע"א אמר רב יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלאבצור ירום ח"ט עמ' קפו הערה 36
כא ע"א אמר רב יוסףמורשה - שיחות למועדים עמ' קפד
כא ע"א אמר רבא תורה בעידנארנת יצחק תהלים עמ' תקנד, משלי עמ' יא
כא ע"א אמר רבא: תורה, בעידנא דעסיק בה - מגנאאור מאיר ח"ב עמ' רצה
כא ע"א אף מצוה אינה מגינה אלא בעידנא דעסיק בהישראל קדושים עמ' 45, צדקת הצדיק סי' ריט, דובר צדק עמ' 183, שיחת מלאכי השרת עמ' 19, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 11), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 62 (סי' סט), קדושת השבת סי' ב (עמ' 10)
כא ע"א אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעהמצווה ועושה ח"א עמ' תכז
כא ע"א אקרויי בנייהו ונטרן לגברייהו וכו' תורה מגנא ומצלא נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסה, רצב, שא
כא ע"א את זה דרש ר' מנחם כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"ב
כא ע"א באגרא דמקריין בנייהו וכו' מי לא מיפלגי בהדייהוזרע שמשון וירא אות נט
כא ע"א באגרא דמקריין וכו' מי לא פלגן יקרא דשכבי (דוד) דרוש לח דף פו ע"א
כא ע"א באגרא דמקרין ומתניין בנייהו וכו' מי לא פלגאן בהדייהומדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו, קכה
כא ע"א באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו כו' מי לא פלגאן בהדייהו, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 87
כא ע"א באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבימ"דדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכז
כא ע"א באגרא דמקרין ומתניין בנייהו, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' ה
כא ע"א באיזה דרך מהלךבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק לג
כא ע"א באמתוני לגברייהודברי שאול במדבר עמ' כד
כא ע"א באשר היה דוד המלך בכית המרחץ ערום נצטער שאין לו מה שיגין עליו מן החטא, אחר שיצא נזכר שמצות מילה היא שמגינא עליו בבל עת גם בשעה שהוא ערוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמ
כא ע"א בהתהלכך תנחה אותך בעה"ז בשכבך תשמור עליך זו המיתה, והקיצות היא תשיחך לעה"בתורת משה (אלמושנינו) עמ' קסח
כא ע"א בהתהלכך תנחה אותך בעוה"ז וכו'ואותו תעבוד עמ' עד
כא ע"א בהתהלכך תנחה אותך וגו' זה העוה"ז וכו' ברש"י ובמהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רצג
כא ע"א בהתהלכך תנחה אותך זה העוה"ז בשכבך תשמור עליך זו מיתה והקיצות היא תשיחך לעתיד לבאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קט
כא ע"א בהתהלכך תנחה אותך זה העולם הזהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לז
כא ע"א בהתהלכך תנחה אותךאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' טז
כא ע"א בעידנא דלא עסיק בה לא מצלאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כא
כא ע"א בעידנא דלא עסיק בהמאכסניא של התורה סי' מט
כא ע"א בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' מז
כא ע"א ד"א עבירה מכבה מצוה ואין וכו', ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ו
כא ע"א ד"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רכז
כא ע"א ד"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאפיקי ים עמ' רעז
כא ע"א דאין בנשים זכות תלי' בתורהשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' סח
כא ע"א דואג ואחיתופל וכו'תורה וחיים (פלאג'י) אות קכ"ה
כא ע"א דואג ואחיתופל מי לא עסקי בתורה וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קיז
כא ע"א דואג מי לא עסיק בתורהרנת יצחק תהלים עמ' רלב, רלג, משלי עמ' סו
כא ע"א דמצוה לא מצליחכמת התורה קדושים עמ' קסז
כא ע"א דמקרין ומתניין בנייהו, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ה
כא ע"א דמקרין ומתניין בנייהובאר בשדה עמ' קג
כא ע"א דרש ר' מנחם בר יוסי כי נר מצוה ותו' אור תלה הכ' התו' באוראיש אמונים דף קכח ע"א
כא ע"א דרש ר' מנחם כי נר מצווה וכו' ורש"י ד"ה דסלקא ליה שמעתתא ומהרש"א דרך איש דף יא ע"ב
כא ע"א דרש רבי מנחם בר יוסי כי נר מצוה וכו', ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' קיג
כא ע"א דתורה מגנא אפי' בעידן דלא עסיק בהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' עט
כא ע"א הא אין מצווה ועושה היאשרי המאה ח"ב עמ' 133
כא ע"א האם מצוה מגנה בין בעדנא דעסיק בין בעידנא דלא עסיקשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 161
כא ע"א האם תורה דוקא בעידנא דעסיק בה מגנה ומצלהשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 201
כא ע"א הגיע לפ"ד ניצול מכלם דרישה מחיים דף קצט ע"ב
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם זה ת"ח דמסיק שמעתתא אליבא דהלכתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נא אות ז, דרוש נז אות ו, דרוש קפא אות יב
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכט
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רכ
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפו
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם וכו' מאי פרשת דרכים, זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתא, ורש"יתודת אהרן - אומר לציון עמ' נו
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם וכו', ותוס'נאוה תהלה עמ' קמה, שח, תמד, תסט
כא ע"א הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסד
כא ע"א החילוק בין תורה לשאר מצות דמצוה מגינה רק בזמן שעוסק בהימלא פי תהלתך ח"א עמ' קסז, קעג
כא ע"א המצוה בנר ואת התורה באור, ומהרש"ארנת יצחק ישעיה עמ' שיג, משלי עמ' עח
כא ע"א המצוה בנר וכו' התורה באור וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קל
כא ע"א המצוה בעידנא דעסק בה מגגא ומצלאבית אברהם (חנניה) עמ' רפה
כא ע"א המצות נמשלו לנר, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קו
כא ע"א הני נשי במאי קא זכייןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רנב
כא ע"א התורה מגנא ומצלאבצור ירום ח"ו עמ' קפה
כא ע"א ואין עבירה מכבה תורה חכמת התורה קורח עמ' רכו
כא ע"א ואין עבירה מכבה תורה שנאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שלג
כא ע"א ואין עבירה מכבה תורה, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תכב
כא ע"א ואין עבירה מכבה תורה, שנאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו' דרשיה וכו' להאי קרא כי סיניאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ל
כא ע"א ואין עבירה מכבה תורהרנת יצחק משלי עמ' סו, קיז
כא ע"א ואין עבירה מכבה תורהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' כא
כא ע"א ואין עברה מכבה תורה חכמת התורה בלק עמ' שסד
כא ע"א ואלמלא דרשוה דואג ואחיתופל הכי לא רדפו בתר דוד, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שפ
כא ע"א ואת התורה באור לומר לך וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצה
כא ע"א והיה מתיירא מן הקוצים והפחתים, ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכו
כא ע"א והן איע יודעין שעבירה מכבה מצוה ובתוס'גבורת יצחק אבות עמ' רלג
כא ע"א והתניא את זו דרש רבי מנחם ב"ר יוסי כי גר מצוה ותורה אורנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נח, קו
כא ע"א ויש זכות תולה ג, שנים זכות דמאי וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קכו
כא ע"א ויש זכות תולה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תה, תנו
כא ע"א ויש זכות תולה שלש שנים וכו' זכות דמאי נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רלו
כא ע"א ורש"י אצולי מצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כה
כא ע"א ורש"י מגינתו מפני היסוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קלז
כא ע"א ורש"י מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' לג
כא ע"א ורש"י מצוה מגנא ומצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' סב
כא ע"א ורש"י מצוה מגנא ומצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קצט
כא ע"א ורש"י מצילתו מן היצר הרעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' עח
כא ע"א ורש"י תורה אגוני מגנא אצולי מצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רי
כא ע"א ורש"י תורה אגוני מגנא ואצולי מצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מג
כא ע"א זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאפתח טוב עמ' קעג
כא ע"א זה תלמיד חכם, תוס' שארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 200
כא ע"א זכות דמאי - אילימא זכות דתורה וכו' ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קס
כא ע"א זכות דמאי דרישה מחיים דף לג ע"א
כא ע"א זכות דמאי אי לימא זכות תורהגבורת יצחק שבועות עמ' רמד
כא ע"א זכות דמאי אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושה היא אלא זכות דמצוה זכות דמצוה מי מגנא כולי האי וכו' כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור את המצוה בנר לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה ואת התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם וכו' לעולם זכות תורה ודקאמרת אינה מצווה ועושה נהי דפקודי לא מפקדא באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא מי לא פלגאן בהדייהו מאי וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תמז
כא ע"א זכות דמאי אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושה היא וכו'תשובה מיראה עמ' סד
כא ע"א זכות דמאי אלימא יקרא דשכבי (דוד) דרוש נ דף קיא ע"א
כא ע"א זכות דמאי כו'מראה הגדול ח"א דף סז ע"ג
כא ע"א זכות דתורה הא אינה מצווהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ח, כה, רלג
כא ע"א זכות דתורה וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 203
כא ע"א זכות נשים בתלמוד תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 246
כא ע"א זכות תולה לסוטהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יא
כא ע"א זכות תולהמטה אהרן (קרייזר) עמ' טז
כא ע"א זכות תורה וכו' באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן וכו' פלגאן בהדייהולקוטי שיחות ח"ט עמ' 309, חי"ד עמ' 38, חי"ז עמ' 236
כא ע"א יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'מצווה ועושה ח"א עמ' תקלג, תקמג
כא ע"א יש זכות שתולה לסוטה ג' שנים וכר, ורש"י כיוון דאינה מצווה ועושה אין שכרה גדולרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שיט
כא ע"א יששכר וזבולון, ושמעון אחי עזריהקרן לדוד בראשית עמ' יב
כא ע"א כ"ג מצוה חלה הכתוב כו' וכל הסוגי'שעת הכושר דף ה ע"ג, ו ע"ג, ז ע"א
כא ע"א כי נר מצוה וגו' משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים מן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הליסטים וכו' הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם, מאי פרשת דרכים וכו' זה ת"ח וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רנט, רפב
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנא
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו' משל לארם שהי' מהלך באישון לילה ואפילה וכו'אמרות חיים עמ' סא
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב וכו'אפיקי ים עמ' רעו
כא ע"א 'כי נר מצוה ותורה אור" - למוד תורה היא כפרשת דרכים, שעל-ידה נצול האדם, ואינו בא לידי חטאשירי משכיל כלל א פרט ו
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אור, תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קיב
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אוראור מאיר ח"א עמ' שה
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אוראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צב
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אורבית ישי - דרשות עמ' רחצ
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אורישמח חיים (תשסה) מע' ח אות קא, מע' נ אות מח
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אורנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' סא
כא ע"א כי נר מצוה ותורה אורשעורי ופניני דעת עמ' קלב
כא ע"א כי נר מצוה תלה הכתוב המצות בנר והתורה באורס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' קסה
כא ע"א כל המלמד את בתו תו' דרישה מחיים דף מו/מז ע"ג
כא ע"א כל המצות מגינא על האדם בשעת העשיה, אולם מצות מילה מגינא בכל עת ובבל שעה ובבה מצוה זו נלחם יעקב בעשיו ולא היה ירא ממנופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פד
כא ע"א לא כשמעון אחי עזרי' וכו' אלא כהלל ושבנא וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה י, פרק סט פסוק יג הערה ד
כא ע"א לא כשמעון אחי עזרי' וכו' אלא כהלל ושבנא וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 53
כא ע"א לא כשמעון אחי עזריה וכו' אלא כהלל ושבנאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רב
כא ע"א לא כשמעון אחי עזריה ולא כר' יוחנן וכו'צלח רכב עמ' תל
כא ע"א לה זכות היתה תולהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רסג
כא ע"א לומר לך מה נר אינה מאירה אלא לפי שעה אף מצוה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' פז
כא ע"א לימוד התורה אצל נשיםשמלת אליעזר ח"ב עמ' שסב
כא ע"א מאי בוז יבוזו לו וכו' לא כשמעון אחי עזריה ולא כר' יוחנן דבי נשיאה וכו' הלל עסק בתורה שבנא עבד עיסקא לסוף א"ל תא נערוב וליפלוג יצתה בת קול ואמרה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תא
כא ע"א מאי בוז יבוזו לו לא כשמעון אחי עזריה וכו'בני ישחק דף ז ע"ד
כא ע"א מאי דרוש ולא יראה בך ערות דבררישומי דברים עמ' טז
כא ע"א מאי פרשת דרבים וכו' זה תלמיד חכם ויראת חטא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קטו
כא ע"א מאי פרשת דרכים א"ר חסדא זה ת"ח ויום מיתה, רב נחמן בר יצחק אמר זה ת"ח ויראת חטא, מר זוטרא אמר זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קפו
כא ע"א מאי פרשת דרכים? זה ת"ח ויום המיתהעולת ראיה ח"א עמ' תכה
כא ע"א מאירי - ביאור ענין עץ חיים היא למחזיקים בהרנת יצחק תפלה עמ' רכא
כא ע"א מגנא ומצלא - בעידנא דעסיק בה, או גם בעידנא דלא עסיק בהתורת מנחם חלק ל עמ' 72
כא ע"א מגנא ומצלאלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 622
כא ע"א מגנא ומצלאתורת מנחם חנ"א עמ' 75
כא ע"א מה נר אינה מאירה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב
כא ע"א מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה וכו' ומה אור מגין לעולם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' י
כא ע"א מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה וכו' ומה אור מגין לעולם וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ב
כא ע"א מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצוה כו' מה אור וכו' אף תורה כו'אסופת מערכות במדבר עמ' נג
כא ע"א מה נר וכו' מה אור וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 65
כא ע"א מהרש"א - האדם מחובר מגוף ונשמה וכו'רנת יצחק תפלה עמ' קכח
כא ע"א מהרש"א - האדם מחובר מגוף ונשמהרנת יצחק תפלה עמ' רכז
כא ע"א מהרש"א, דתורה השלמת הנפשגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמח
כא ע"א מהרש"א, הגוף פועל מעשה המצוות והמצוות שלמות הגוף, והתורה שלמות הנשמהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' כ, קיג, שמז, ת, תכג
כא ע"א מהרש"א, התורה שלימות הנפש ומצות שלימות הגוףרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנד
כא ע"א מהרש"א, שהגוף פועל מעשה המצוות והנשמה עיון התורהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' צא
כא ע"א מהרש"א, תורה הוי השלמת הנפשגבורת יצחק שבועות עמ' קכא
כא ע"א מחי פ"ד וגו' מר זוטרא אמר זה ת"חדרכי איש דף מה ע"ג, עח ע"ג
כא ע"א מי לא פלגאן בהדייהומכתם לדוד משלי עמ' קעח
כא ע"א מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' לא
כא ע"א מפני מה לא הגינה התורה על דואג ואחיתופלעטרת יהושע ויקרא עמ' צח
כא ע"א מצוה אגוני מגנא אצולי לא מצלהדברי שאול במדבר עמ' צה
כא ע"א מצוה אמני מגנא, ותוס'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' לה
כא ע"א מצוה אפי' בעידנא דלא עסיק בה לא מצלא מחטארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' מו
כא ע"א מצוה אפי' בעידנא דלא עסיק בה מצלא מהיסורים, ותוס' ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שסח
כא ע"א מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב, שעז
כא ע"א מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בהויקרא יעבץ עמ' מפד
כא ע"א מצוה בין בעירנא דעסיק וכו' אגוני מגנא אצולי לא מצלאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"ה עמ' עז
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שו ד"ה אי
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלאבמסילה נעלה עמ' שיח
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלאשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שעח
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק וכו', ותוס'נאוה תהלה עמ' שח, תל
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא תורה. בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, נה
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' צה, קיז, קצ
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאנפש החיים (תשעז) עמ' קסז, רב, רכז
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאגבורת יצחק סוכות עמ' רכ
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאדרשות הצל"ח השלם עמ' ט
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מגנאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיד ד"ה הענין
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בה מיגנא ומצלאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שצט
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בהס' הבוטח ח"ב עמ' קפד, רסב
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק בהרנת יצחק משלי עמ' לד
כא ע"א מצוה בעידנא דעסיק ביה מגינא ומצלא, תורה גם בעידנא דלא עסיק ביה מגינא ומצלאקרן לדוד שמות עמ' קצז, ויקרא-במדבר עמ' רלב
כא ע"א מצוה בעידנא וכו' מגנא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא רלא וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' קנט, קסב
כא ע"א מצוה בעידנא וכו' מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעידנא רעסיק בה ובין בעידנא דלא וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' מח
כא ע"א מצוה בעידנא וכו'בית ישי - דרשות עמ' רחצ
כא ע"א מצוה בעירנא דעסיק בה מגינא ומצלאפתגמי אורייתא ח"א עמ' רכה
כא ע"א מצוה בעירנא דעסיק בה מגנא וכו', ורש"יהר יראה - חסד חיים מאמר א
כא ע"א מצוה בעירנא דעסיק בה מגנא ומצלאלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' פ
כא ע"א מצוה גם בעידנא דעסיק בה לא מגנא מיצה"רקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות ג
כא ע"א מצוה וכו' אגוני מגנא וכו' תורה מגנא ומצלא, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 356
כא ע"א מצוה וכו' בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלאמגילת סמנים עמ' קז
כא ע"א מצוה כעידנא דעסיק כהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' עט
כא ע"א מצוה מגינה בזמן שמתעסקים בהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפ, שצא
כא ע"א מצוה מגינהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צד
כא ע"א מצוה מגנא בעידנא דעסיק בהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קיז
כא ע"א מצוה מגנא ומצלא בעידנא דעסיק בהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיד
כא ע"א מצוה מגנא ומצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעו
כא ע"א מצוה מגנא ומצלאבצור ירום ח"ג עמ' רצג הערה 45
כא ע"א מצוה מגנה ומצלה רק בעידנא דעסיק בה אבל בעידנא דלא עסיק לארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעט
כא ע"א מצוה מצלת רק בעידנא דעסיק בהשרי המאה ח"ד עמ' 142
כא ע"א מצוה, בעירנא דעסיק בה מגנא ומצלא תורה, בין בעירנא רעסיק ובין בערנא רלא עסיק בה מגנא ומצלאברכת שלום "שמעתי" מאמר נט
כא ע"א מצוות נמשלו לנר ותורה לאוראבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמ
כא ע"א מצות דבעידנא דעסיק בהא אגוני מגניחכמת התורה בהר עמ' קנא
כא ע"א משל וכו' מן הקוצים, ומן הפחתים, ומן הברקניםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלא
כא ע"א משל לאדם שהגיע לפרשת דרכיםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יט פסוק יד, פרק כב פסוק ה
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנא
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה, ומתיירא וכו', הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' ריז
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעו
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה וכו' הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם וכו' מאי פרשת דרכים וכו' זה ת"ח ויום המיתה וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רטז
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה וכו' נזדמנה לו אבוקה של אור ניצל מן הקוציםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעב, שח
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כז
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילהשעורי דעת ספר ב עמ' ריג
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך באישון לילהשעורי ופניני דעת עמ' לד
כא ע"א משל לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפילהויקרא יעבץ עמ' סב, קכח
כא ע"א נר אינה מאירה אלא לפי שעה תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' כח
כא ע"א נר אינו מגן אלא לפי שעה וכו' ואור מגן לעולםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 536
כא ע"א נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור, ומהרש"אגבורת יצחק סוכות עמ' ריב-ריג
כא ע"א נר מצוה ותורה אורשם דרך - הישר והטוב עמ' סא
כא ע"א נר מצוה ותורה אורשם דרך שמות עמ' רנ, ת
כא ע"א נר מצוה ותורה אורשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצט
כא ע"א עבירה מכבה מצוה יקרא דשכבי (דוד) דרוש קכז דף ריח ע"א
כא ע"א עבירה מכבה מצוה אבל אין עבירה מכבה תורהעטרת יהושע בראשית עמ' צד, קח, קעט
כא ע"א עבירה מכבה מצוה אבל אין עבירה מכבה תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' לד, נא, קכט, ריח
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ריג
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמג
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה ורש"ישיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות יא
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה שנאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ורש"י ד"ה לכבות את האהבה, זו תורה דכתיב הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה יין סודדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ט
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה שנאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבהבריכות המעיין עמ' סז
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תעא והערה עח
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבית אברהם (שטיינר) עמ' כה
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהברית עולם (תשסט) עמ' קמו, קפה
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהברכת אברהם (תשנד) עמ' כט, קעב
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהברכת שלום "שמעתי" מאמר כד
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהדרך ישרה עמ' שמג
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמכתם לדוד משלי עמ' צג
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמנחת יואל עמ' קצד
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קג
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנא, קנב, קסה
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהנאוה תהלה עמ' ז, רלח, תמז
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהעטרת יהושע במדבר עמ' קנח
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהצלח רכב עמ' רעג
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ח
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק סב פסוק יג הערה ל
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורהתקנת השבין סי' טו (עמ' 151, 157), שיחת מלאכי השרת עמ' 98, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221
כא ע"א עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורהפניני יחזקאל עמ' שטו, שמז
כא ע"א עבירה מכבה מצוה וכו' וברש"י ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כז, פח
כא ע"א עבירה מכבה מצוה וכו', מצוה בעידנא דעסיק בה וכו' אלמלא דרשוה דואג ואחיתופל וכו' ורש"י ד"ה בעידנא ותודה והןדברי ברוך ח"ב סי' כד אות ו, סי' מז אות ג-ה
כא ע"א עבירה מכבה מצוה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לז אות ו, סי' נ אות ד
כא ע"א עבירה מכבה מצוה כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שכב
כא ע"א עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2260; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 376
כא ע"א עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורהבצור ירום ח"ו עמ' קה הערה 8, עמ' קסא
כא ע"א עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קפז
כא ע"א עבירה מכבה מצוה, רש"י ותוס'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רנח
כא ע"א עבירה מכבה מצוהאברהם במחזה דף יא ע"ג
כא ע"א עבירה מכבה מצוהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תיח
כא ע"א עבירה מכבה מצוהאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ב אות עז, קט
כא ע"א עבירה מכבה מצוהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קלו, בראשית ח"ב עמ' קיד, שמות ח"א עמ' קמו, שמות ח"ב וויקרא עמ' רפא, דברים עמ' קפט
כא ע"א עבירה מכבה מצוהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יג פסוק ט, פרק כד פסוק ג, כ, פרק לא פסוק יא
כא ע"א עבירה מכבה מצוהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' צ
כא ע"א עבירה מכבה מצוהדברי חנינא - ת"ת עמ' שכב
כא ע"א עבירה מכבה מצוהדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ט ע"ב
כא ע"א עבירה מכבה מצוההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכח
כא ע"א עבירה מכבה מצוהטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' סט {פירושו כשיש יסורין הראוים לבוא על אדם שעבר עבירה, ויש לו מצוה המגינה מהיסורין, בכל זאת עבירה שעבר תכבה את המצוה, ויתייסר}
כא ע"א עבירה מכבה מצוהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצב, שמות עמ' קעט
כא ע"א עבירה מכבה מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קטו
כא ע"א עבירה מכבה מצוהנתיבות יצחק ח"ג עמ' תיג
כא ע"א עבירה מכבה מצוהעיונים במשלי עמ' רצח
כא ע"א עבירה מכבה מצוהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רפד
כא ע"א עבירה מכבה מצוהתורת מנחם חכ"א עמ' 88
כא ע"א עבירה מכבה מצוהתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' שיג, שיח
כא ע"א עבירה מכבה מצווההשיר והשבח ח"ב עמ' פו
כא ע"א עבירה מכבה מצווהשער החצר (תשעב) סי' שנח, תצז
כא ע"א עבירה מכבה מצור, ואין עבירה מכבה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קמה, קמו, קנט
כא ע"א עבירה מכבה מצותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קיג, קפד
כא ע"א עבירה מכבה מציה וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' ער; תרעב עמ' א'שכב
כא ע"א עברה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שה
כא ע"א עברה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורהשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 169
כא ע"א עברה מכבה מצוהויגד משה (גרין) מאמר כו ד"ה וכתב
כא ע"א עזיבה - שעזבו ה' משום איסור אשת אישישמח חיים (תשסה) מע' ע אות לא
כא ע"א עין יעקב - הלל עסק בתורה, שבנא עבד עסקא, לסוף אמר ליה תא נערוב ונפלוגאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' יח
כא ע"א על פסוק אם יתן איש את כל הון ביתו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף מ ע"ד (דף קמ"ב ע"א ד"ה ואפשר)
כא ע"א פירוש הרמב"ם, שהאדם מורכב מגוף ונשמה וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קז
כא ע"א פעמים זכות תולה, ותוד"ה (כי בי) יש זכותגבורת יצחק שבועות עמ' רמז
כא ע"א פרשת דרכים זה ת"ח, דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' כג
כא ע"א ר"א לעולם זכות תורהבן פדהצור דף כ ע"ג
כא ע"א ר"א עבירה מכבה מצוהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קנב
כא ע"א רב יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלי וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קפו
כא ע"א רמקריין ומתניין בנייהואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קכו
כא ע"א רש"י ד"ה דסלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתאדברי חנינא - ת"ת עמ' רכא, רכח
כא ע"א רש"י ד"ה שמעון אחי עזריה כו' ולמד תורה ע"י אחיורנת יצחק שופטים עמ' י
כא ע"א רש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נא
כא ע"א שאני עכו"ם דלא מפקיד דינא עלייהולקוטי שיחות חלק ל עמ' 212
כא ע"א שותפות יששכר וזבולוןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ר
כא ע"א שמעון אחי עזרי' וכו' (וכפרש"י)תורת מנחם חמ"ג עמ' 259
כא ע"א שמעון אחי עזרי'עטרת יהושע שמות עמ' ריז
כא ע"א שמעון אחי עזריה וכו'אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' נט, קמה
כא ע"א שמעון אחי עזריה, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסז
כא ע"א שמעון אחי עזריהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יח פסוק טז
כא ע"א שמעון אחי עזריהמגדל דוד (תשסז) עמ' שלג
כא ע"א שנכנס ערמומיות בלבו של אדםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק לא
כא ע"א שתורה בעידנא דעסיק בהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תמו
כא ע"א ת"ח רסלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתאדברי חנינא - ת"ת עמ' לא, ריט
כא ע"א תאמר לבית יעקב אלו הנשים, ובמהרש"א שםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכד
כא ע"א תוד"ה זה, סתם ת"ח אינו הולך ד"א בלא תורהשערי הישיבה ח"ב עמ' פה
כא ע"א תוס' ד"ה זה ת"ח דס"לדרכי איש דף מה ע"ג, מח/עח ע"ג
כא ע"א תוס' ד"ה זה ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' עט, צ
כא ע"א תוס' ד"ה זה תלמיד חכם וכו'חקקי לב חלק א (סימן א) דף א ע"א (ד"ה תשובה)
כא ע"א תוס' ד"ה זה, דסתם ת"ח מהרהר בד"ת כל שעהרנת יצחק - פרק חלק עמ' רלב
כא ע"א תוס' ד"ה מגנא ומצליאמרי יצחק בראשית עמ' שמח
כא ע"א תוס' ד"ה מצוהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרכד
כא ע"א תוס' ד"ה מצוחרנת יצחק משלי עמ' ל
כא ע"א תוס' ד"ה מצלת מן החטא בעידנא דעסיק בהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תמד
כא ע"א תורה אגוני ומצלהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מב
כא ע"א תורה אגוני ומצלי בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' האזינו עמ' רנב
כא ע"א תורה אגוני מגנאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצח
כא ע"א תורה אגוני מגנאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רח
כא ע"א תורה אצולי מצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רא
כא ע"א תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגני ומצליעטרת יהושע בראשית עמ' קפא
כא ע"א תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה בלגנא ומצלאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעט, תסא
כא ע"א תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קטו ד"ה והנה
כא ע"א תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא, ורש"י אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מא, פו
כא ע"א תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין וכו' מגנא ומצלאאור התורה (צמח צדק) אסתר - הוספה עמ' מד
כא ע"א תורה בין בעידנא דעסיק בה וכו' מגנא ומצלאדרשות הצל"ח השלם עמ' רסג, ש
כא ע"א תורה בין בעידנא וכו' מגנא ומצלאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשל
כא ע"א תורה בין בעירנא דעסיק בה וכו' מגנא ומצלאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' ט, קנב, קנד
כא ע"א תורה בין דעסיק ובין דלא עסיק מגנא ומצלילב אליהו (תשסה) שמות עמ' י, ויקרא-דברים עמ' קפח, קצז
כא ע"א תורה בכל עידנא מגנא ומצלאבנין שאול עמ' ה
כא ע"א תורה בעדנא דעסיק בה מגנא ומצלאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מז
כא ע"א תורה בעדנא דעסיק בה מגנא ומצלאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נ
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה אגוני מגנא חכמת התורה קורח עמ' ח, נג, נט, סח
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה אגוני מגנא מן הפורענות ואצולי מצלא מיצה"רתפלה למשה (בנימין) עמ' רכח
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שעה, תקל
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלא וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 225, 200, 199, 110
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלאפנינים על התורה ומועדים עמ' לט
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא וכו'הר יראה מאמר יד, ל
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עטיק וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שפא
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קלז
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 321, חי"ג עמ' 34
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא, אצולי לא מצלאבצור ירום ח"ב עמ' נח, צה
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רנו
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאהבן יקיר (לניאדו) דרוש ב לפרשת נח
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאהתרגשות הלב (תשסח) עמ' ז, ריט
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאיחל ישראל אבות ח"ג עמ' קח
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאלחמי תודה דף ח ע"ב, צה ע"ב, צח ע"ב, קה ע"א, קלה ע"א, קמח ע"ב, קנ ע"ב, קע ע"א, קעד ע"ב, קעז ע"ב, ריט ע"ב
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאצדקת הצדיק סי' נט, דובר צדק עמ' 45,18, 67, לבושי צדקה עמ' 44
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאצלח רכב עמ' קיא, רעג
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאראשון לציון (תשסח) עמ' קכא
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאראשון לציון (תשעח) עמ' קצד
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאשיחות עבודת לוי סי' כג אות ב
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאתהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה יט, פרק נו פסוק יד הערה ו, פרק קיט פסוק צט הערה קמו
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתמב
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגנא מן היסורין ומצלא מיצה"ר וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קכח
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מגני ומצליאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' מה
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק בה מצלת מן החטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכג
כא ע"א תורה בעידנא דעסיק ביה מצלי מיצה"רקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ט
כא ע"א תורה גם בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רכט, תח
כא ע"א תורה וכו' בשכבך תשמור עליך וכו' [אפי'] בעידנא דלא עסיק בה וכו' והקיצות כו' לעתיד לבואביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קלב ע"ב
כא ע"א תורה וכו' מגנא ומצלא, ורש"י - מציל מיצה"ר מן החטא, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' כה, נו, רסה
כא ע"א תורה וכו' מגנא ומצלאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכג
כא ע"א תורה כי מגינא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרסב, תשלב
כא ע"א תורה מגינא ומצלא אפי' בעידנא דלא עסק בה+תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רלה ע"ד
כא ע"א תורה מגינא ומצלא אפי' בעידנא דלא עסק בהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רלה ע"ד
כא ע"א תורה מגינא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בהנחלי מים (מלאח) עמ' לז
כא ע"א תורה מגינא ומצלא בין בעידנא דעסיק ביה וכו'פניני יחזקאל עמ' צו, ריז
כא ע"א תורה מגינא ומצלאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק כז, פרק כד פסוק לא, פרק לא פסוק יב
כא ע"א תורה מגינא ומצלאטיול בפרדס ח"א עמ' ת, ח"ב עמ' נו
כא ע"א תורה מגינה גם בעידנא דלא עסיק בהבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב
כא ע"א תורה מגינה לעולם ואומר בהתהלכך תנחה אותךרסיסי לילה סי' א (עמ' 3), לז (עמ' 65), מ (עמ' 74), נד (עמ' 143), דברי חלומות סי' יז (עמ' 188)
כא ע"א תורה מגינה לעולםדרך ה' השלם עמ' רפט - דרך לחיים
כא ע"א תורה מגיני ומצליויגד משה (גרין) מאמר כ ד"ה ומתוך, מאמר כב ד"ה כך גם
כא ע"א תורה מגנא ומצלא אף בעידנא דלא עסיק בה ובתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעה
כא ע"א תורה מגנא ומצלא אף כשלא עסיק בה ותוס' שמהרהר בה תמידאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רעא
כא ע"א תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהתורת מהרי"ם שמות עמ' קלג
כא ע"א תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' מד
כא ע"א תורה מגנא ומצלא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמה, ח"ה עמ' צא, ח"ו עמ' קפה
כא ע"א תורה מגנא ומצלא מן החטא תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מג
כא ע"א תורה מגנא ומצלא, ובתוס' ד"ה מצוהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמג
כא ע"א תורה מגנא ומצלאאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קכ, בראשית ח"ב עמ' רט, במדבר עמ' נד
כא ע"א תורה מגנא ומצלאבאר בשדה עמ' פה
כא ע"א תורה מגנא ומצלאבתורתו יהגה ח"ב עמ' 91
כא ע"א תורה מגנא ומצלאגבורת יצחק אבות עמ' קנד, רצג
כא ע"א תורה מגנא ומצלאהשיר והשבח ח"א עמ' רסא
כא ע"א תורה מגנא ומצלאלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קנג
כא ע"א תורה מגנא ומצלאעטרת יהושע דברים עמ' פז
כא ע"א תורה מגנא ומצלאעיונים במשלי עמ' תכ
כא ע"א תורה מגנא ומצלאתורת מנחם חכ"ח עמ' 61
כא ע"א תורה מגנא ומצליקומץ המנחה (צונץ) דרוש לט אות ב, דרוש נו אות י, דרוש קעא אות ה
כא ע"א תורה מגנאס' הבוטח ח"ב עמ' רסג-רסד
כא ע"א תורה מגנאומצלאשער החצר (תשעב) סי' רלא
כא ע"א תורה מגני ומצלי, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלז
כא ע"א תורה מגני ומצלימכתם לדוד משלי עמ' נא
כא ע"א תורה מגני ומצלימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכט, רמב
כא ע"א תורה מגני ומצליפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קמו
כא ע"א תורה מצלת מן החטאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכז, רפא
כא ע"א תורה של מי שאי"נ מצווה ועושה אין מגין מהפורענותגבורת יצחק שבועות עמ' קנד
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רסא, רסב
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו' לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם וכו' משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה וכו' הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ק, קנא, קס, קפו
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קיח ד"ה ונ"ל
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רכז, רל
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכרתורת מנחם חכ"ז עמ' 149
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באוראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' נא
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לח
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורתורת מנחם חלק מ עמ' 109
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנרבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסח אות ד
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנריחל ישראל אבות ח"ו עמ' קפו
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנרנתיבות יצחק ח"ג עמ' שכו
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנרעיונים במשלי עמ' קס
כא ע"א תלה הכתוב את המצוה בנרציץ השדה חנוכה עמ' כב
כא ע"א תלה הכתוב המצוה בנר והתורה באור לומר לך מה נר אינה מאירה אלא לשעה כך המצוה אינה מגינה אלא לשעה והתורה באור לומר לך מה אור מאיר לעולם כך התורה מגינה לעולםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קעט, קפז
כא ע"א תלה הכתוב מצוה בנר ותורה באורשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 168
כא ע"א תלה המצוה בנר ותורה באורשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 147
כא ע"א תנחה אותך בעולם הזהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק כב, פרק כב פסוק ה
כא ע"אבריכות המעיין עמ' כב
כא ע"אבריכות המעיין עמ' סז-סט
כא ע"ב איזהו חסיד שוטה מי שרואה אשה טובע בנהר ואומר איך אלך להצילה וכו'מלכי יהודה (תשע) עמ' יז
כא ע"ב איזהו רשע ערום המשיא עצה למכור בנכסים מועטיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
כא ע"ב איזהו רשע ערום זה המטעים טענותיו לדיין וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רה
כא ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רל
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כאינומצווה ועושה ח"א עמ' תפה, תצה
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו עליהן ערוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ו
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו במי שאינואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנו
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינואמרות חיים עמ' רסז
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינושמלת אליעזר ח"ב עמ' יג, ל
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר והחכמה מאין תמצאפתגמי אורייתא ח"א עמ' של
כא ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינונפש החיים (תשעז) עמ' קסא
כא ע"ב אין דברי תורה מתקימין אלא במי שמשים עצמו באילו אינועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 56
כא ע"ב אין עבירה מכבה מצוהדרשות הצל"ח השלם עמ' קטו
כא ע"ב אלא במי שמשים עצמו כמי שאינורנת יצחק משלי עמ' רי
כא ע"ב אני חכמה שכנתי ערמהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק לא
כא ע"ב אני חכמה שכנתי ערמהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ה
כא ע"ב אני חכמה שכנתי ערמהלקוטי מאמרים עמ' 182, צדקת הצדיק סי' ריט, דובר צדק עמ' 72, 78
כא ע"ב אסור ללמד לבתו תורה והמלמדה כאלו מלמדה תיפלותצמח צדקה עה"ת עמ' לב
כא ע"ב במי שמשים עצמו כאיןאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפו
כא ע"ב בן עזאי אומר חייב אדם ללמד בתו תורה, ותוד"ה בן עזאיגבורת יצחק שבועות עמ' קצב
כא ע"ב בעדנא דעסיק בהמכתם לדוד משלי עמ' צב
כא ע"ב ה"ד חסיד שוטה וכו'ס' חסידים סי' קכו
כא ע"ב ה"ד חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאסתכולי בה ואצולהס' חסידים סי' קכו
כא ע"ב ה"ד רשע ערום וכו' המיקל לעצמו ומחמיר לאחריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק א הערה א
כא ע"ב ה"ד רשע ערום וכו' זה שקרא ושנה ולא שימש ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' א
כא ע"ב היכי דמי חסיד שוטה וכו'דרכי התשובה עמ' פא
כא ע"ב היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ב
כא ע"ב היכי דמי רשע ערום וכו' ורש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קיב, רל
כא ע"ב היכי דמי רשע ערום וכו' זה הנותן דינר לעני להשלים לו ר' זוזנאוה תהלה עמ' מה
כא ע"ב היכי דמי רשע ערום וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רכו
כא ע"ב היכי דמי רשע ערום זה המשיא עיצה למכור בנכסיםדובר צדק עמ' 72, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 51 (סי' נו), לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
כא ע"ב היכי דמי רשע ערוםזך ונקי עמ' קנד
כא ע"ב היכי רמי רשע ערוםמתנת חיים - קנינים עמ' צט
כא ע"ב המטעים דבריו לדיין קודם וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קצח
כא ע"ב המטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בע"ד ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' ב
כא ע"ב המלמד את בתו תורה כאלו למדה תפלותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מח
כא ע"ב המלמד בתו תורה כאלו מלמדה תפלותטיול בפרדס ח"א עמ' קמא
כא ע"ב ורש"י תורה אגוני מגנא ואצולי מצלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קעב
כא ע"ב זה המטעים דבריו לדייןאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מב
כא ע"ב זה המכריע אחרים בארחותיוטוב ראיה; טוב ראי עמ' עב {פירושו שאע"פ שיש לו לאדם לבחור לעצמו לקיים מנהגי חסידות, אבל אי אפשר לשים דברים אלו חק וחובה לכל}
כא ע"ב חייב אדם ללמד את בתו תורהגבורת יצחק סוכות עמ' קנה
כא ע"ב חייב אדם ללמד את בתו, ותוס' ד"ה בן עזאי יקרא דשכבי (דוד) דרוש נ דף קי ע"ג
כא ע"ב חסיד שוטהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 357
כא ע"ב כאילו מלמדה תיפלותמנחת מרדכי עמ' שצד
כא ע"ב כאלו לומדה תפלותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ג, לו, רכז, רלט, רמב, רמה
כא ע"ב כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה בו ערמומית, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעח
כא ע"ב כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומיתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' ט
כא ע"ב כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומיתשיחות חכמה ומוסר מאמר מד אות ג
כא ע"ב כיון שנכנסה חכמה באדםרנת יצחק משלי עמ' לח
כא ע"ב כיון שנכנסה חפ' באדם נפנסה עמו ערמומיותס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 321
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' עד
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה וכו'כבוד לאיש דף נח ע"ב
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותבצור ירום ח"ו עמ' קח הערה 10
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותלחמי תודה פתיחה דף ה ע"א, גוף הספר דף רנג ע"ב
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותשם דרך - כתר תורה עמ' קעד
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותשם דרך ויקרא עמ' שדמ
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פב ע"ג
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלותמאמץ כח (תשעה) עמ' רעו
כא ע"ב כל המלמד את בתו תורה, ורש"י והר"םאהבת דוד (תקנט) דף י ע"א
כא ע"ב כל המלמד בתו תורה ורש"י והר"םאהבת דוד (תקנט) דף י ע"א
כא ע"ב כמי שמשים עצמו כאיןעטרת יהושע במדבר עמ' כ
כא ע"ב לא דברה תורה אלא כנגד יצה"ר - מוטבשעורי דעת ספר ב עמ' קיח
כא ע"ב מהרש"א ד"ה עבירה שארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 167
כא ע"ב מצוה בעידנא דעסיק בהמהר"ם שיק בראשית עמ' קלח
כא ע"ב רוצה אשה בקב ותיפלות עמו וכו'מכשירי מצוה עמ' לג
כא ע"ב רוצה אשה בקב ותפלות וכו'ברית שלום (תעח) דף צג ע"א
כא ע"ב רוצה אשה בקב ותפלות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקצה
כא ע"ב רשע ערום זה המטעים טענותיו לדיין ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' תו
כא ע"ב רשע ערוםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק א
כא ע"ב שבעה פרושין הןצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קפב
כא ע"ב תוס' ד"ה בן עזאי הקהל את העם האנשים והנשים והטף וכו' נשים לשמוע. ונראה דפי' דמצוה לשמוע הנשים כדי שידעו לקיים מצוהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תמח
כא ע"ב תוס' ד"ה בן עזאידברי חנינא - ת"ת עמ' רלט
כא ע"ב תוס' ד"ה בן עזאיהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יב
כא ע"ב תוס' ד"ה רוצה אשהמכשירי מצוה עמ' לג
כא ע"ב תוס' ד"ה רוצהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שלה(יב)
כא ע"ב תוס', מצוה לנשים לשמוע במצות הקהל כרי שידעו לקיים מצוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מח
כא ע"ב תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
כא ע"ב תורה בעידנא דעסיק בי' מגנא ומצלילחם רב על סדור התפילה אות תתסו
כא ע"י עסק התורה יכול אדם להנצל מגהינםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רסח
כא עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהשארית מנחם ח"ב עמ' לט, רטז
כא עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורהחומת אנך תולדות אות י
כא עבירה מכבה מצוהברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קכד ע"ב
כא עבירה מכבה מצוהלב דוד (תקנג) דף קכד ע"ב
כא עבירה מכבה מצוהמנחת אליהו (תשנט) עמ' י
כא עבירה מכבה מצווהאפוד בד דף פא ע"ב
כא עברה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורהשארית מנחם ח"ד עמ' תסו
כא רוצה אשה בקב ותפילות מט' קביןידו בכל סי' צח
כא רש"י ד"ה בעידנאקול יהודה (ישראל) דף לה ע"ד
כא רש"י ד"ה עבירה מכבהקול יהודה (ישראל) דף לו ע"ב
כא תוס' - סתם תלמיד חכם מהרהר בתורה כל היוםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשח
כא תוס' ד"ה זה ת"ח דסלקא ליהמשכנות יעקב (נעים) דף קב ע"ד
כא תוס' ד"ה זה ת"ח דסלקא ליהקול יהודה (ישראל) דף צט ע"ד
כא תוס' ד"ה זה ת"תשארית יעקב (אלגזי) דף צז ע"ב
כא תוס' ד"ה זה ת"תשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שיד
כא תורה אגוני מגנאחומת אנך (תקסא) ח"ד דף סה ע"א
כא תורה אגוני מגנאחומת אנך תהלים פרק צז, קיט אות ר
כא תורה בין בעידנא דעסיק ביה בין בעידנא דלא עסיק מגיני ומצליפתח טוב עמ' ק
כא תורה בין בעידנא וכו'כסא רחמים (תקסג) דף צה ע"ב
כא תורה בין בעידנא וכו'כסא רחמים (תקסג) דף צה ע"ב, קיג ע"ג
כא תורה מגינה בין בעידן דעפיק בה ובין בעידן דלא עסיק בהפרי נפש חיה ח"ב עמ' קסח
כא תורה מגנא ומצלאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 491
כא תלמיד חכם דסלקא ליה שמעתתא, תוס' - והיאך ניצול מכולם והלא לא ניצול מיצר הרע בעידנא דלא עסיק בתורה כו' הרי בשמים (בדרשי) דף כד ע"ג
כא. א"ר יוסף מצוה וכו' אור החיים במדבר פרק יג פסוק כו
כא. אביו הביאו לעוה"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
כא. אורייתא בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני ומצלייבין שמועה (לעוו) עמ' תפד
כא. אורייתא בין בעידנא דעסק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה אגוני ומצלידרשות שמן רוקח עמ' קסו
כא. אורייתא מגינא ומצלאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קכ, תנה
כא. אורייתא מגינא ומצלאלישרים תהלה (תשסד) עמ' לב
כא. אין מצוה מכבה עבירהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלח
כא. אין עבירה מכבה תורה אור החיים בראשית פרק ב פסוק טו
כא. אין עבירה מכבה תורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסז
כא. אין עבירה מכבה תורהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף פג ע"א
כא. אין עבירה מכבה תורהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשלה
כא. אין עבירה מכבה תורהשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קמג
כא. אין עבירה מכבה תורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריט
כא. אין עבירה מכבה תורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצט
כא. אין עבירה מכבה תורהתורת יחיאל בראשית עמ' תי
כא. איש זכות תולה שלש שניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנו
כא. אלא כהלל ושבנא וכו' יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות צג
כא. אלא מעתה דואג ואחיתופל וכו' תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאשיחות ר' ראובן עמ' כח, קפח
כא. אלא מעתה דואג וכו' אור החיים ויקרא פרק כו פסוק ז
כא. אם יש לה זכות היתה תולה לה, ופריך זכות דמאי וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רסט
כא. אם יש לה זכות תולה להודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפו
כא. אם יש לה זכות תולהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד, יח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
כא. אם יש לה זכות תולהעצי חיים על התורה עמ' שנט
כא. אם יש לה זכות תולהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצג
כא. אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה באהבתה של תורה בוז יבוזו לו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תשו
כא. אם יתן איש את כל הון ביתו בוז יבוזו לו, לא כשמעון אחי עזריה וכו' אלא כהלל ושבנאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נ {יש לפרנס הת"ח בעודו לומד, שלא ילמד ע"י הדחק. אבל אחרי למדו מרחק, לא ימכור תורתו. עובדא דר"ש בן חלפתא (במדרש) שלא סמכה על הבטחת רבי, כי אין לו תורה מרחק כדבעלה}
כא. אם יתן איש את כל הון ביתו וגר, לא כשמעון אחי עזריה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיח פסוק ח
כא. אם יתן איש את כל הון ביתושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רסא
כא. אמרו לו לדואג ואחיתופל לדוד אלקים עזבויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
כא. אשה טובעת בנהרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תמה
כא. באגרא דמקדין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו ער דאתו מבי מדרשא ורש"י ד"ה דמקרין ומתנייןשרגא המאיר מועדים עמ' קעא
כא. באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא מי לא פלגאן בהדייהו, ומהרש"אקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רלט, תקנח
כא. באגרא דמקרין ומתניין וכו' מי לא פלגאן בהדייהותפארת ציון (אבא שאול) עמ' סא - אור לציון
כא. באגרא דמקרין ומתניין וכו' מי לא פלגאן בהדייהותפארת ציון (אבא שאול) עמ' סד - אור לציון
כא. באגרא דמקרין ומתניין וכו' מי לא פלגאן בהדייהותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעו - ר"צ סימן טוב
כא. בהתהלך תנחה אותך בעוה"ז וכו' משל לאדם שהיה מהלך וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רפא
כא. בהתהלכו תנחה אותך זה העוה"ז וכו' זו מיתה וכו' לעת"להמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רו
כא. בהתהלכך תנחה אותך בעוה"ז בשכבך תשמור עליך בשעת מיתהתורת אברהם עמ' סח
כא. בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג לש"ת דף קס ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכב ע"א; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף מב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ו דף רמט ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) דף קנו ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נז ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ראה דף צט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ד דף ט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בחקותי דף צה ע"א; זהר בהקדמת המגיה דף א ע"א
כא. בהתהלכך תנחה אותך התורה מנחה את האדם להגיע למחוז חפצו בעוה"בדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1701-1702
כא. בהתהלכך תנחה אותך זה העוה"ז בשכבך תשמור עליך בקברחיי נפש ח"ג עמ' ל
כא. בהתהלכך תנחה אותך זה העוה"ז, בשכבך תשמור עליך זו מיתה, והקיצות היא תשיחך לעתיד לבאחכמה ומוסר ח"ב עמ' קסא
כא. בהתהלכך תנחה אותך, בעולם הזה וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תד, תרא
כא. בהתהלכך תנחה אותך, זה העולם הזהשם עולם (תשסו) עמ' קנ
כא. בהתהלכך תנחה אותךביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק כב, פרק כב פסוק ה
כא. בהתהלכך תנחה אותךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסב
כא. בהתהלכך תנחה בעוה"זבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שב
כא. בי נר מצוה ותורה אור וכו' התורה מביאה את האדם לידי מעשים טוביםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' ערב, רעט, רפב, רצז, תכו, תפו
כא. בין בעידנא דעסיק ביהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקי
כא. בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 64
כא. בעידנא דעסיק בה מגנא מיצר הרעמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפג, תלג, תנח
כא. בשכבך תשמור עליך - זו מיתהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 46
כא. בשכבך תשמור עליך היא המיתהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1685
כא. בשכר שאמר אברהם "אם אקח מכל אשר לך" זכה לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןהמוסר והדעת בראשית עמ' סט
כא. בתוס,. סתם תלמיד חכם מהרהר בד"תישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכו, שדמ
כא. ד"א עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות סא
כא. דואג ואחיתופל לא היה להם יראה כללקריאה בקריה ח"א עמ' קיג
כא. דואג ואחיתופל מי לא הוו עסקי בתורה, אמאי לה הגינה עלייהודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1904
כא. דואג ואחיתופלתורת יחיאל בראשית עמ' לו
כא. דואג, לא הגינה עליו תורתודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 951
כא. דרש רבי מנחם בר יוסי כי נר מצוה ותורה אור וכו'חיי נפש ח"ג עמ' ל
כא. דתורה אף שלא בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלא וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
כא. ה"ד חסיד שוטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מ
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' עז
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם וכו'באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 310, 311, באר ו הערה 1101
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסח - רא"צ סופר
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קס
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2129-2128, 2137
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכלםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצה הערה 26
כא. הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולםגנת אגוז (תשעב) אות תמג
כא. הלל ושבנא אחי הוו הלל עסק בתורה שבנא וכו' יצתה ב"ק ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתואגרת הטיול (תשעה) עמ' קלב
כא. הלל ושבנא הלל עסק בתורה שבנא עבד עיסקא אש דת (תשמח) עמ' דש
כא. הלל ושבנא שמעון אחי עזריהילקוט אוהב ישראל עמ' צב
כא. הלל ושבנאמצווה ועושה ח"ב עמ' שצא
כא. הלל עסק בתורה שבנא עביד עיסקא וכו'דברי יואל פ' ויחי דף תקמה ע"ב
כא. המסייע בפרנסה ללומדי תורה חשוב כלימוד תורה כשמעון אחי עזרי' ויששכר וזבולןמרפא לנפש בראשית עמ' תב
כא. המצוה כנר שיש לו הפסק התורה כאור שאין לו הפסקדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1432
כא. המצוה מגינה לפי שעהנתיב התשובה עמ' פז הערה 83
כא. המצוה מגינה לפי שעהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נ הערה 23, קמז הערה 52, תתקכ הערה 4
כא. הקדים בברכותיו זבולון ליששכר דמחזיקי תורה מעלתם כת"ח עצמם מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' רכד
כא. התורה מגינה ומצילהתורה בציון עמ' תנה
כא. התורה מגינה ומצלי מטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
כא. התורה מגינה ומצלי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
כא. התורה מגינה ממותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 85, פ"ו הערה 388
כא. התורה מגינה על לומדיהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קל
כא. התורה מצלת האדם מן החטאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כז
כא. ואומר בהתהלכך תנחה אותך וגו' בהתהלכך תנחה אותך זה העוה"'ז בשכבך תשמור עליך זו מיתה והקיצות היא תשיחך לעתיד לבאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תפז, ח"ב עמ' רנג
כא. ואילמלא דרשה דואג ואחיתופלפני יהושע (תשסא) עמ' קעא
כא. ואלמלא דרשוה דואג ואחיתופל הכי לא רדפו בתר דודעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפ
כא. ויש זכות תולה שלש שנים וכו'סדר מעמדות (שסו) דף קכט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יד דף יד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצה וקצו
כא. ולא יקח שוחד שאינו לוקח שוחד מצוה בעד עבירה מגדנות אליעזר עמ' רעח
כא. ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שי
כא. ומהרש"א מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצב
כא. ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדתנזר הקדש ח"ב עמ' תקד
כא. ושב מאחריךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשלא
כא. זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' עג
כא. זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' עד
כא. זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצו - ר"א טופיק
כא. זה ת"ח ויראת חטא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שנח - רא"י סגל
כא. זה תלמיד חכם דסלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתארצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רח דף צד ע"ב
כא. זכות דמאי אילימא זכות דתורה וכו' רבינא אמר לעולם ז"ת כו'קידש ידיד דף יג ע"ד, יד ע"א, טז ע"ב, מה
כא. זכות דמאי אילימא זכות דתורה וכו'קשוטי כלה ח"ט אות ק
כא. זכות דמאי אלימא זכות דתורהשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסג
כא. זכות דמאי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפט
כא. זכות דמאי, אילימא זכות התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רטז
כא. זכות דמאיפחד יצחק שבועות מאמר יג
כא. זכות דתורה הא אינו מצווה ועושהדברי יואל פ' וירא דף שמג ע"א
כא. זכות דתורה מגינה על הסוטה שלא תמותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1704
כא. זכות דתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקו
כא. זכות מצוה שתולה הוא דוקא במצווה ועושהמרפא לנפש בראשית עמ' קד, רס
כא. זכות תולה וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סד
כא. חסיד שוטהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רנא
כא. טצוה בעידנא דעסיק ביה מגינאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קפח
כא. יד דעבד לא אפשר למקצייה וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מו
כא. יש זכות התולה שלש שנים, אילימא זכות דתורה, הא אינו מצווה ועושהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קסד
כא. יש זכות תולה שלש שניםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נו
כא. יש לנשים זכות תורה באגרא דמקרין ומתניין בנייהובית יצחק (ויינברגר) עמ' קט
כא. כי נר מצוה ותורה אור - תלה הכתוב את המצוה בנר, והתורה באור וכו', נזדמנה לו אבוקה של אור ניצל מן הקוצים וכו', כיון שעלה עמוד השחר ניצל מן חיה רעה ומן הליסטיםדעת תורה במדבר עמ' סה
כא. כי נר מצוה ותורה אור וכו' משל לאחד שהיה מהלך באישץ לילה ואפילה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קה
כא. כי נר מצוה ותורה אור מה נר אינה מאירה אלא לפי שעה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' פח
כא. כי נר מצוה ותורה אור משלו למהלך בדרך וכו' ואינו יודע באיזה דרך הולך כיון שהגיע לפרשת דרכים ניצל מכולן, פרשת דרכים ת"ח ויום המיתה, ויראת חטא, דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהילכתא אם יזכה להקבל דבריו בין חבריו להורות כהלכהעלי שור ח"ב עמ' קמח, רפד, תכב, תרסא, תרפג
כא. כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות ב
כא. כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באורשם אליעזר דף א ע"ב
כא. כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור את המצוה בנר לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה ואת התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קג
כא. כי נר מצוה ותורה אור תלה המצוה בנר והתורה באוראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' מט
כא. כי נר מצוה ותורה אור... לומר לך מה נד אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה ואת התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות א
כא. כי נר מצוה ותורה אורדולה ומשקה - חנוכה עמ' רעח
כא. כי נר מצוה ותורה אורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פד, תפח
כא. כי נר מצוה ותורה אורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצא
כא. כי נר מצוה ותורה אורפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק יד פסוק יט
כא. כי נר מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שה
כא. כי נר מצווה ותורה אור משל לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפילהויחי עוד דף סז ע"ד
כא. כיון שהגיע לפרשת דרכים ניצול מכולםמדבר יהודה (תשסב) עמ' שסג
כא. כיון שהגיע לפרשת דרכים נצול מכולןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב, שמג
כא. כיון שלמד אדם תורה נתמלא נכלים וערמומיותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קא
כא. כשמעון אחי עזריהים שמחה עמ' שלו
כא. לא כשמעון אחי עזריה אלא כהלל ושבנאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעד
כא. לא כשמעון אחי עזריה וכו' אלא כהלל ושבנאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פז
כא. לא כשמעון אחי עזריה וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' מג
כא. לא כשמעון אחי עזריה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמט
כא. לא כשמעון אחי עזריה ולא כח יהודה נשיאה אלא כהלל ושבנאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו, רפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קס
כא. לא כשמעון אחי עזריה ולא כרי יוחנן דבי נשיאהשרתי ח"א עמ' פב
כא. לא כשמעון אחי עזריה, אלא כהלל ושבנאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קי
כא. לא כשמעון אחי עזריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קג
כא. לאדם שהיה מהלך באישון לילה וכו' נזדמנה לו אבוקה של אור וכו'שיחות ר' ראובן עמ' א, כח, קעג, קפח
כא. לאמור אלהים עזבו רדפו ותפסוהו כי אין מציל, מאי דרשו עבירה מכבה מצוה, והם אינן יודעים שהעבירה אינה מכבה תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק יט
כא. לעולם זכות דתורהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסג, תג
כא. לעולם זכות תורה ודקאמרת אינה מצווה ועושה וגו'שם אליעזר דף מז ע"א
כא. לעולם זכות תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיט
כא. לעולם זכות תורהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נב
כא. מאי בוז יבוזו לו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שכג, שכט, שלה
כא. מאי בוז יבוזו לו וכו'שביב אור עמ' קז
כא. מאי פרשת דרבים - דסלקא שמעתתא אליבא דהלכתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לד
כא. מאי פרשת דרכים וכו' זה ת"ח דסלקא ליה שמעתא וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 57
כא. מאי פרשת דרכים וכו' זה תלמיד חכם ויום המיתה וכו' זה ת"ח ויראת חטאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 374
כא. מאי פרשת דרכים זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאדעת תפלה עמ' תיב
כא. מאי פרשת דרכים, זהו ת"ח דמסיק שמעתא אליבא דהלכתאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצה הערה 26, תתרחצ, תתרחצ הערה 39
כא. מגינה ומצלא, רש"י - מגינה מיסורים ומצלת מן יצה"רמרפא לנפש בראשית עמ' קלז
כא. מגני ומצליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלג
כא. מה אור מגין לעולם אף התורה וכו'שביב אור עמ' לח, רכב
כא. מה אור מגץ לעולם, אף התורה מגינה לעולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 690, פ"ו הערה 1125
כא. מה גר אינה מאירה אלא לפי שעה אף מצוה וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 58
כא. מה נר אינה מאירה אלא לפי שעהשרתי - קונטרס הנרות עמ' ב
כא. מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיח
כא. מה נר מאיר לפי שעה, אף המצוה אינה מגינה אלא לפי שעהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 408
כא. מהרש"א - יש לאדם מעיקים שנים וכו' היצה"ר וכו' עדיין מתיירא הוא מחיה רעהשיחות ר' ראובן עמ' ב, כח, קעג, קפח
כא. מי לא פליגי בהדייהויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצח
כא. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ורש"יתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמג) {אהבה זו תורה}
כא. מצוה אגוני מגנה אצולי לא מצלהדברי יואל מועדים ח"ד דף תסה ע"א
כא. מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה וכו' תורה מגינה לעולם וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קסא
כא. מצוה בין בעידנא דעסיק בה וכו' ארשות החיים עמ' תקמז
כא. מצוה בין בעידנא דעסיק בה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיד
כא. מצוה בעדנא דעסיק ביה מגינא מן הפורענותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכז
כא. מצוה בעידנא דלא עסיק בה אינה מצלת מיצה"רישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
כא. מצוה בעידנא דעטיק בה מגינא ומצלאאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסד
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה וכו' תורה בין בעידנא וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' מב, רנ, ריח, במדבר עמ' סב
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלאשם יחזקאל עמ' קכד, רכט
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רו/רז דף צד ע"א, וסימן רח דף צד ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ג דף ג ע"ד
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידגא דלא עסיק בה אגוגי מגנא אצולי לא מצלא תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ד, שכז
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רטז, רמו, תקל, תקלא
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בהו ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאשם אליעזר דף קב ע"ד
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאשבילי פנחס (תשפ) עמ' רמד
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו' תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאמקור ברוך (הגר) עמ' לו
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאאמרי משה (פודהורצר) עמ' צו
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רפו, תסד
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאכנסת מרדכי בראשית עמ' צט
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצליחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' מו, סד, קו
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מג, נט, קמט
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנד, מקראי קדש (תשנג) עמ' ז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגנאשמן ראש - ימים נוראים עמ' סח
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה נמי לא מצלידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צח אות ג, סי' צט אות ה
כא. מצוה בעידנא דעסיק בי' מגינה ומצלתמרפא לנפש בראשית עמ' תכט
כא. מצוה בעידנא דעסיק ביה מגינא ומצלישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמ
כא. מצוה בעידנא דעסיק ביה מיגנא ומצליולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמו
כא. מצוה בעידנא דעסיק ביה מננא ומצלאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רד
כא. מצוה בעידנא דעסיק ביהאהבת חיים (דייטש) עמ' שט
כא. מצוה בעידנא דעסיק וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רג, רכו
כא. מצוה בעידנא דעסיק וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צא ע"א
כא. מצוה בעידנא דעסיק מיגני ומיצליחיי נפש על ההגדה עמ' קעז
כא. מצוה בעידנאאיש מבין ח"א דף ב ע"ג
כא. מצוה בעיתא דעפיק ביהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקמז
כא. מצוה מגינא בעידנא דעסיק בהדגל מחנה יהודה עמ' רלז
כא. מצוה מגינא ומצלא בעידנא דעסיק ביה נפש יוסף עמ' קיא
כא. מצוה מגינא ומצלישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יד, עז, קעו
כא. מצוה מגינה בעידן דעסיק בה ותורה בין בעידנא וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שב
כא. מצוה מגינה לשעהגור אריה בראשית פכ"ה הערה 170, שמות פי"ב הערה 304
כא. מצוה מגינה רק לשעהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1340
כא. מצוה מגנא ומצלאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2177
כא. מצוה מגנא ומצלאולאשר אמר - תהלים עמ' תשיב
כא. מצוה מגני ומצלי בעידנא דעסיק בה תורה מגני ומצלי בין בעידנא דעסיק בה בין בעידגא דלא עסיק בהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שה
כא. מצוה מגני ומצליבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שמב
כא. מצוה מצילא בעידנא יעסיק ביה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לז
כא. מצווה אגונימילי דשמיא - טעם לשבח הערה 8 עמ' לח
כא. משל לאדם שהי' מהלך באישון לילה ומתיירא מן הקוצין וכו' ואינו יודע באיזה דרך מהלך נזדמנה לו אבוקה של אור ניצול וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שכז
כא. משל לאדם שהיה מהלד באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוציםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלה
כא. משל לאדם שהיה מהלך' באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ואינו יודע באיזה דרך מהלךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמב עמ' תעז, דרוש קנד עמ' תקיח, דרוש קנט עמ' תקלו
כא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה, ורש"י ותוס'דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' צו, רצד
כא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילהבית שלום מרדכי עמ' רסה
כא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילהעלי שור ח"א עמ' רל
כא. משל לאדם שהיה מהלך בדרך כיון שעלה השחר ניצול מחיה ולסטיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1702
כא. משל לאדם שהיה מהלך וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק י אות סה
כא. משל לאחד שהלך באישון לילהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תתיא
כא. משל למהלך בדרך הגיע לפרשת דרכיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רטז
כא. נהי דפקודי לא מפקדי באגרא דמקריי בנייהו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יד להספד דף קיב ע"ב
כא. נמשלה תורה לאור ומצוה לנרחמודי צבי בראשית עמ' שמח
כא. נר לרגלי משל לאדם א' שהיה הולך באישוןלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קה ע"ב
כא. נר מאירה לפי שעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכה
כא. נר מצוה ואור תורהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יד אות ה
כא. נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר והתורה באורעצי חיים על התורה עמ' קס
כא. נר מצוה ותורה אורכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 152
כא. נר מצוה ותורה אורמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קנו
כא. נשיא פרנס את ר' יוחנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלד
כא. נשים במאי זכיין באגרא דמקרין ומתנין בנייהו וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קלג, רלז
כא. נשים במאי קזכייןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפד
כא. נשים בקבלת התורהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ד אות א
כא. סתם ת"ח תורתו אומנותודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קמא
כא. עבירה מכבה מצוה דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קא, קיז
כא. עבירה מכבה מצוה ואין מכבה תורהייטב פנים ח"ב דף רכז
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה אש דת (תשמח) עמ' קכב
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שצב
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעז
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קכ, שד, שלב
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נח, קנח, קפג
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכג, רלה, רנח
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קנג, שנט, שס
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לה דף נו/נז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף ל ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ג חלק ג דף נא ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) באות א דף כה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפד ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ט דף לב ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קע ע"א
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקטז
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיד
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהגנת אגוז (תשעב) אות פט, רכד, רלו, תקסו
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות מז
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 951-950
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהחמודי צבי ויקרא עמ' רכג
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שא, שלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהכתנות אור עמ' עד, תמג
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמבשרת ציון ח"ב עמ' שיז
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהמקור ברוך (הגר) עמ' קסג
כא. עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק כד
כא. עבירה מכבה מצוה וכו' אור החיים ויקרא פרק כו פסוק י
כא. עבירה מכבה מצוה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תקל, ח"ב עמ' פז
כא. עבירה מכבה מצוה וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ל
כא. עבירה מכבה מצוה ולא תורהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רז
כא. עבירה מכבה מצוהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קעו, קפו, קצו, רנג
כא. עבירה מכבה מצוהאיש מבין ח"א דף נב ע"ב
כא. עבירה מכבה מצוהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שמט
כא. עבירה מכבה מצוהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קיח, ח"ב עמ' שעה, ח"ג עמ' ת
כא. עבירה מכבה מצוהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פ
כא. עבירה מכבה מצוהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שסד, ח"ג עמ' מד
כא. עבירה מכבה מצוהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1363, פ"ד הערה 2173-2174, 2184
כא. עבירה מכבה מצוהחמודי צבי בראשית עמ' שסט
כא. עבירה מכבה מצוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרמז
כא. עבירה מכבה מצוהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצד, תפב
כא. עבירה מכבה מצוהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 195, 223
כא. עבירה מכבה מצוהמרפא לנפש בראשית עמ' קנח
כא. עבירה מכבה מצוהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קמג, רמה
כא. עבירה מכבה מצוהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' יד
כא. עבירה מכבה מצוהנטעי אשל בראשית עמ' רמ
כא. עבירה מכבה מצוהעצי חיים - מועדים עמ' עג
כא. עבירה מכבה מצוהעצי חיים על התורה עמ' רצו, שב, שט
כא. עבירה מכבה מצוהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כז
כא. עבירה מכבה מצוהפרפרת משה ח"א עמ' תקפג
כא. עבירה מכבה מצוהשיחות ר' ראובן עמ' צב
כא. עבירה מכבה מצוהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק י אות לג
כא. עבירה מכבה מצוהשם יחזקאל עמ' קלה
כא. עבירה מכבה מצוהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שפב
כא. עבירה מכבה מצוהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מד
כא. עבירה מכבה מצוהתורת יחיאל בראשית עמ' קלד
כא. עבירה מכבה מצוהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקלז הערה 14
כא. עבירח מכבה מצוהביאור הגר"א על משלי פרק יג פסוק ט, פרק כד פסוק ג, פסוק כ
כא. עברה מכבה מצוהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 98
כא. פלגא בהדיהמבשרת ציון ח"ג עמ' שכו
כא. פעמים סוטה ששתתה מהמים המאררים אינה נענשת מידדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קב
כא. רב יוסף אמר, תורה בין בעדנא דעסיק בה ובין בעדנא דלא עסיק בה, מגנא ומצליארץ צבי (תשע) עמ' ר
כא. רבינא אמר לעולם זכות תורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות לב
כא. רנב"י אמר זה ת"ח ויראת חטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
כא. רש"י - אין ממהרין מן השמים לפקוד עונותם של עוברי כוכבים בעולם הזה אבל מישראל ממהרין ליפרע בעולם הזה ומדקדקין אחריהםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תב
כא. רש"י - זכות מצוה שתולה הוא דוקא במצווה ועושהמרפא לנפש בראשית עמ' קד, קיז, רס
כא. רש"י - עבירה מכבה מצוה, שכר מצוהעצי חיים על התורה עמ' רצו
כא. רש"י - שזכות תולה, תראה ותלמד בפ, סוטה שהזכות תולהויואל משה מאמר ג סי' לד עמ' תלז
כא. רש"י - שמעון אחי עזרי', נקרא כן שלמד תורה ע"י אחיודברי יואל פ' ויחי דף תקמה ע"ב
כא. רש"י - תורה מצלא מיצה"ר שלא יכשילנו לחטואדברי יונה ח"ב עמ' סא
כא. רש"י ד"ה שמעון אחי עזריה - למד תורה על ידי אחיו שהיה עוסק בפרקמטיא כדי שיחלוק בזכות למודוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיג
כא. שאני נכרים דלא מפקיד דינא עלייתודברי יואל פ' וארא דף קלג ע"ב, פ' בא דף רל ע"א
כא. שאני עובדי כוכבים דלא מפקיד דינא עלייהודברי יואל מועדים ח"ח עמ' תב
כא. שמעון אחי עזריה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' פ
כא. שמעון אחי עזריהביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק טז
כא. שמעון אחי עזריהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיג
כא. תא ונערוב ונפלוגמבשרת ציון ח"ג עמ' שכג
כא. תודה מגיגא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' כג, קמט
כא. תוה"ק מגינא ומצלי מהיצר הרעדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תיג
כא. תוס' - דואג ואחיתופל לא היה להם יראה כללקריאה בקריה ח"א עמ' קיג
כא. תוס' - סתם ח"ח תורתו אומנותו ועוסק ומהרהר בה כל שעהעלי שור ח"ב עמ' קיח, רסד, תריב
כא. תוס' - סתם ת"ח תורתו אומנתו, ועוסק בה ומהרהר כל שעה, ואינו הולך ד' אמות בלא תורהנתיבות אמונה - תפלה עמ' קכט
כא. תוס' ד"ה זה - סתם ת"ח תורתו אומנתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצה
כא. תוס' ד"ה זהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות א
כא. תוס' ד"ה זהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות ל
כא. תורה אגוני בין בעידנא דעסיקדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק י
כא. תורה אגוני מגנא אצולי מצלאברכת חיים ח"ב עמ' 207
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגני ומצלי אם לבינה (פאפא) עמ' קעג
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא, מצוה בעידנא דעסיק בה מצלאערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכב, תתרעג
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאעצי חיים על התורה עמ' ס, קס, שסח
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קכח
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' נ, קלט, שכג, ח"ג עמ' פז
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה ודלא עסיק בה מגינא ומצלאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' כב, ל
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בה וכו' אגוני מגנא ומצלי אש דת (תשמח) עמ' טז
כא. תורה בין בעידנא דעסיק בי' בין בעידנא דלא עסיק בי' מגינא ומצלאמרפא לנפש בראשית עמ' קלז, רמב, שסא
כא. תורה בין בעידנא דעסיק ביה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנה ומצלהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעא, תכה
כא. תורה בין בעידנא דעסיק ובין בעידנא דלא עסיק מגינא ומצלאתורת איש ח"ב עמ' טז
כא. תורה בין בעידנא דעסיק וכו' אגוני מגנאעמק החכמה עמ' רנ
כא. תורה בין בעידנא דעסק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
כא. תורה בין בעירנא רעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כה, רח
כא. תורה בעידנא דעסיק בה וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' לה, נו, עא, קנד
כא. תורה בעידנא דעסיק בה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנד - רמ"צ ברלין
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכא - ר"ש משאש
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו'אור ישראל (תרס) דף נד ע"א
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו'מצור דבש עמ' קכב
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעג - ר"י מועלם
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאאור ישראל סי' ז, אגרת המוסר
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קלח, קנו, קעא, קעג
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאולאשר אמר - תהלים עמ' יד, רה, רי, רמ, תמז, תשנד
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יז, שנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכח, קמח, שנד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנב, רט
כא. תורה בעידנא דעסיק בה מגנא רמצלא וכו'קשוטי כלה ח"ט אות ק, קצח
כא. תורה בעידנא דעסיק ביה מגנא ומצלאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קסה
כא. תורה בעידנא מגנא ומצלאהאיר ממזרח - אבות עמ' רסה
כא. תורה בעידנא רעסיק בה מגנא ומצלאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שנב
כא. תורה בעידנא רעסיק בה מגנא ומצלאמחשבת מוסר ח"ב עמ' תל
כא. תורה בעידנא רעסיק בה מגני ומצלימדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קכא
כא. תורה בעירנא דעסיק בה מגנא ומצלאמחשבת מוסר ח"ג עמ' שסא
כא. תורה ומצוות מגני ומצלידרך חיים (תשע) פ"א הערה 610
כא. תורה ומצות מגינות על האדם אף בעידנא דלא עסיק בהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 262
כא. תורה כו' מגנא ומצלאשביב אור עמ' קמה, קנד, רנא
כא. תורה מגינא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהדברי אש (כץ) עמ' ה, פח, קכט, קעא, קפו, רסח, רפג
כא. תורה מגינא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ולא עסיק בה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יח, ריז, רלא
כא. תורה מגינא ומצלא בין וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כט, קו, רמו
כא. תורה מגינא ומצלאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' סב
כא. תורה מגינא ומצלי בעידנא דעסיק ביהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רלד, שצד
כא. תורה מגינא ומצלי וכו'קשוטי כלה חי"א אות פג
כא. תורה מגינא ומצליפרדס מרדכי עמ' קסא, רטו
כא. תורה מגינה בין בעידנא ובין שלא בעידנאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שסט, ויקרא-במדבר עמ' רצ, דברים עמ' רלח
כא. תורה מגינה גם שאין עוסק בה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות טו
כא. תורה מגינה ומצלת אף בעידנא דלא עסיק בהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - משפטים עמ' רטו
כא. תורה מגינה לעולם וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעז
כא. תורה מגינה ממותשם יחזקאל עמ' שמג
כא. תורה מגינה על האדםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קז
כא. תורה מגנא ומצלא דולה ומשקה פסח עמ' תסז
כא. תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהאור אברהם (זוועהיל) עמ' סד, קלב
כא. תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בהדברי יונה ח"ב עמ' סא
כא. תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק ביה ובין בעידנא דלא עסיק ביהתפארת צבי בראשית עמ' תשעד
כא. תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק ביה ובין בעידנא דלא עסיק ביהתפארת צבי ויקרא עמ' רפב
כא. תורה מגנא ומצלא בפני עבירה - (ואינה מגינה בפני מרות)דעת תורה במדבר עמ' ריח
כא. תורה מגנא ומצלא גם בזמן שאינו עוסק בהגור אריה דברים פ"ו הערה 38
כא. תורה מגנא ומצלא והמהלך בדרך בחושך דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' פא, תרל
כא. תורה מגנא ומצלא וכו' מצוה אגוני מגנא אצולי לא מצלאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ב
כא. תורה מגנא ומצלא וכו' רש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רטו, רמד, רסו, שיב
כא. תורה מגנא ומצלאביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק כז, פרק כד פסוק לא, פרק כו פסוק יג
כא. תורה מגנא ומצלאדברי אמונה שמות עמ' קסח, קפב, ריב
כא. תורה מגנא ומצלאדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תטו
כא. תורה מגנא ומצלאדרכי החיים ח"א עמ' שמה, תה
כא. תורה מגנא ומצלאדרכי החיים ח"ב עמ' ריג
כא. תורה מגנא ומצלאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קע
כא. תורה מגנא ומצלאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קעב
כא. תורה מגנא ומצלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעב
כא. תורה מגנא ומצלאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שטז, תסה, תרלח
כא. תורה מגנא ומצלאעזר מיהודה עמ' רסא, רצה
כא. תורה מגנא ומצלארחמי הרב עמ' עד
כא. תורה מגנא ומצלאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שצב
כא. תורה מגנא ומצלאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רז
כא. תורה מגנא ומצלאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפו
כא. תורה מגנא ומצלאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעט
כא. תורה מגנא ומצלישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שצב, תקלט
כא. תורה מגני ומצלאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעז
כא. תורה מגני ומצליבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' סה, ח"ג עמ' קעו
כא. תורה מגני ומצליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תע
כא. תורה מגני ומצליתורת יחיאל בראשית עמ' רצ
כא. תורה מגנת ומצלת מן החטאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצז, תתקפז
כא. תורה עדיף מקריאת שמע נפש יוסף עמ' שיח
כא. תי' הקושיא על ירושלמי שתוס' מטרונה שאלה וכו' אמאי לא אמרו משום שאין מלמדין תורה לעכו"ם ול"ל משום נשיםבכורי אביב (ביק) כי תשא אות ג
כא. תלה הב' המצווה בנר ואת התורה באור וכו' עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכא, שט
כא. תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף ג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף עח ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלה ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נו/נז ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק [ד] דף נה ע"ב, ופרשת ו/ז דף צד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמה ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף פט ע"א
כא. תלה הכתוב את המצוה בנר וכו' משל ובו' - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קיד
כא. תלה הכתוב את המצוה בנרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצג
כא. תלה הכתוב את המצוה בנרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רצג
כא. תלה הכתוב את המצות בנר ואת התורה באור, מה נר מאיר לפי שעה וכו'דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 30-29
כא. תלה הכתוב את התורה באור מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמב עמ' תעג, דרוש קנג עמ' תקיד
כא. תלה הכתוב המצוה בנר והתורה באור וכו'להורות נתן במדבר עמ' רכג
כא. תלה הכתוב מצוה בנרבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנא
כא. תלה המצוה בנר והתורה באור וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שד
כא: א' שפורש מכל עסקייאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
כא: איו ד"ת מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהןשביב אור עמ' רא
כא: איזה רשע ערום, זה המקדים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פז
כא: איזהו חסיד שוטה הרואה אשה טובעת בנהריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
כא: איזהו רשע ערום, זה המסדר טענותיו לדיין קודם בוא בעל דין חבירוערבי נחל (תשסד) עמ' סג
כא: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כאילו אינועלי שור ח"א עמ' רכב
כא: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו דברי אמונה השלם בראשית עמ' קכב, רכה
כא: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינודברי יואל פ' נח דף קנה ע"א
כא: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ו
כא: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינושביב אור עמ' קצח, רא, ער
כא: אין ד"ת מתקיימין אלא כמי שמשים עצמו כמי שאינו וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רט
כא: אין ד"ת מתקיימין וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רעג, שמח
כא: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמעמיד עצמו עליהן ערוםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צט
כא: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינודברי אש (כץ) עמ' קנא
כא: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' י
כא: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינותורה בציון עמ' שצה
כא: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום וכו' כמי שאינו וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 26, 42*, ח"ג עמ' 49*, ח"ד עמ' 59*
כא: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינואגרת הטיול (תשעה) עמ' קנ
כא: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינובית יצחק (ויינברגר) עמ' ריג
כא: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינועזר מיהודה עמ' מג
כא: אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו כאיןגנת אגוז (תשעב) אות רפו
כא: אין התורה מתקיימת אלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' כג
כא: אין התורה נמצאת אלא במי שמשים עצמו כאיןבין המשפתים בראשית עמ' רכא
כא: אין מתקיימין אלא במי שמשים כמי שאינושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעז
כא: אין רברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כאילו אינועלי שור ח"ב עמ' רלא
כא: אלא במי שדעתו שפלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
כא: אם יש לה זכות תולה וכו' זכות דמאי אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושהעצי חיים - מועדים עמ' רעז
כא: אני חכמה שכנתי ערמהביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק לא
כא: בתוס' סוד"ה בית שמאיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפה
כא: דברי תורה מתקימין, עושה עצמו כמי שאינוחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 274
כא: ה"ד חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ס
כא: הגיע לפרשת דרכים זה תלמיד חכם דמסיק שמעתא אליבא דהלכתאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יג אות יד, סי' ל אות יב, סי' מ אות יא, סי' פה אות ח
כא: היכי דמי חסיד שוטה וכו'חיי נפש ח"ג עמ' סב
כא: היכי דמי חסיד שוטה וכו'למחר אעתיר עמ' שסו
כא: היכי דמי חסיד שוטה וכו'פרקי משה (שכג) פרק ב דף כ ע"ב
כא: היכי דמי חסיד שוטה כגון דטבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ולהצילהדברי אש (כץ) עמ' שכו
כא: היכי דמי חסיד שוטה, כגון דטבעה איתתא וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ח אות ח, ופרק כה, במהד"ב אות ה
כא: היכי דמי חסיד שוטהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ע
כא: היכי דמי רשע ערום א"ר יוחנן יה המטעים דבריו לדיין קודם שיכא בעל דין חכרושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק ו
כא: היכי דמי רשע ערום.... אמר רב הונא זה המיקל לעצמו ומחמיר לאחריםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שסב
כא: היכי רמי רשע ערום וכו' המכביע אחרים באורחותיותורת יחיאל דברים עמ' רה
כא: המלמד בתו תורה מלמדו אומנותמגדל עוז (תשעח) עמ' פג
כא: זה הנותן דינר לעני, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ו
כא: חסיד שוטה ורשע ערום וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מא דף סט ע"ב
כא: חסיד שוטהפרי אהרן (פסין) עמ' 83
כא: טעם שאסור ללמד תורה לבתולקחת מוסר ח"א עמ' קלא
כא: יש חסיד שוטה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקו
כא: כאילו מלמדה תפלותשבט מישראל (קרמניץ) פרק סד פסוק י
כא: כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה בו ערמומיותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1907
כא: כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה בו ערמומיתויואל משה מאמר ג סי' ל עמ' תלד, סי' מא עמ' תמו
כא: כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומיותבין המשפתים בראשית עמ' קעד
כא: כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומיתחכמה ומוסר ח"א עמ' רעו
כא: כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומיתתפארת צבי במדבר עמ' מה
כא: כל המלמד את בתו תורה וכו' באילו מלמדה תיפלותקשוטי כלה ח"ט אות קמד, ש
כא: כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלותעלי שור ח"א עמ' רכב
כא: כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדו תפלותנזר הקדש ח"ב עמ' תשכו
כא: כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תיפלותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צג
כא: כל המלמד את בתו תורה מלמדה תפלותתורת אברהם עמ' 4
כא: כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קב
כא: כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תיפלותדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכו ע"א, רצט ע"א
כא: כל המלמד בתו תורה כאלו למדה תפלות, שנאמר אני חכמה שכנתי ערמה וכו' ורבנן ההוא מבעיא לכדרבי יוסי ברבי חנינא אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו עליהם ערום וכו' אמר רבי יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו יודע, שנאמר והחכמה מאין תמצאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכג
כא: מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה וכו'ס' הכוונות (שפ) דף מט ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סי' תתעב דף קמא ע"ג
כא: מלמד בתו תורההאיר ממזרח משלי עמ' קח
כא: מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא וכו', תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה בין בעירנא דלא עסיק בהדעת תורה במדבר עמ' נט, דברים ח"ב עמ' קסט
כא: משים עצמו כמו שאינועצי חיים על התורה עמ' סג
כא: נכנסה חכמה נכנסה ערמומיותבני אתה עמ' מט
כא: נכסי לך ואחריך לפלוניתורי זהב (תשעג) עמ' קפח, שי
כא: עבירה מכבה מצוהמועדי ה' ר"ה עמ' רצ
כא: ר"א אומר כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות א, ז
כא: רש"י - שמעמיד עצמו ערום עליה - שפירש מכל עסקים וכו', מאין תמצא - מן העשוי כאיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכג
כא: רש"י - שמתוכה היא מבינה ערמומיתתורת אברהם עמ' 4
כא: רשע ערוםביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק א
כא: רשע ערוםמגדל עוז (תשעח) עמ' רכד
כא: תוס' ד"ה אביי אמךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
כא: תוס' ד"ה בן עזאי - מטרונה שאלה את ר"אהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלט
כא: תוס' ד"ה בן עזאי אומר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות יא
כא: תוס' ד"ה בן עזאי, מטרונה שאלה את ר"אהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמא
כא: תוס' ד"ה בן עזאיויואל משה מאמר ג סי' לב עמ' תלה-תלו, סי' לט עמ' תמב, סי' מג עמ' תמז, סי' מז עמ' תנא
כא: תוס' ד"ה רוצה אשהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שטז
כא: תורה בעידנא דעסיק ביה מגנא ומצלישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רג, תצט, תקנו
כא: תורה מגנא ומצלא בעידנא דעסיק בה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' נא, רסד, ח"ב עמ' תקכו, תרי, ח"ג עמ' א, נד
כא: תורה מגנא ומצלאדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קמא
כא: תורה מתקיימת במשים עצמו כאיןשיחות לספר בראשית עמ' רפה-רפו
כא: תלה הכתוב את המצוה בנרשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמז
כב ועם שונים אל תתערב ששונים הלכות טירת כסף דף שד ע"ג, שה ע"א
כב ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה ותוס' ד"ה בשויןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עד ע"ב
כב ופרע את ראש האישהאות לישועה דף כ ע"א
כב זרע בהמה קאי על אדם שאין וכו' מעינות האמונה (תשסב) עמ' תכה
כב כי נר מצווה ותורה אוראפוד בד דף קי ע"ב
כב כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רכח
כב למדנו יראת חטא מבתולה, וקיבול שכר מאלמנהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 905
כב לעולם ותוס'אות לישועה דף קיג ע"ג
כב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמהברית אברהם (בושערה) דף פו ע"ב
כב מ"ד כי רבים חלליםאיש מבין ח"א דף סא ע"ב
כב מבלי עולם שמורין מתוך משנתןדרשות לחם שלמה עמ' קצה
כב מבקשים שכר כפנחסיד יחזקאל עמ' רמח
כב מכות פרושיןלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 453
כב מצוה אף בעידנא דעסיק בה אגוני מגנא ואצולי לא מצלאשמן ראש (שאקי) דף לב ע"ב
כב מתוך שלא לשמהככר לאדן (תקסא) דף רנג ע"א
כב מתוך שלא לשמהככר לאדן (תשנ) עמ' קנט
כב ע"א א"ר יצחק אלו ששונין הלכותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעב
כב ע"א אחרים אומרים אפילו קרא ושנה ולא שימש ת"ח זהו עם הארץמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפא
כב ע"א אחרים אומרים: אפלו קורא ושונה ולא שמש תלמידי חכמים - זהו עם-הארץ... אמגושי... רטין מגושא, ולא ידע מאי אמר, תני תנא ולא ידע מאי אמר, ורש"י ומהרש"אשירי משכיל כלל ב פרט ד, כלל ו פרט א
כב ע"א איזהו ע"ה כל שאינו קורא ק"ש שחרית וערביתמחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 10)
כב ע"א איזהו ע״ה כל שאינו קורא ק״שברכת אברהם (תשנד) עמ' סא
כב ע"א איזהו עם הארץ וכו' לא קרא ולא שנה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קסח
כב ע"א איזהו עם הארץ, כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית בברכותיה וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' לג
כב ע"א אלמנה שובבית היא אחת ממבלי עולם כגון יוחני בת רטיביטיול בפרדס ח"א עמ' שעד
כב ע"א אמר ר"נ בר יצחק מסתברא כרב אחא בר יעקב דאמרי אינשי וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 5 הערה א
כב ע"א אמר רבי יוחנן דאמר למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנהמאור עינים (תשעה) עמ' תתקלט
כב ע"א אמרינן אין למדין הלכה מתוך משנהפני חיים (פלג'י) עמ' שיא ע"ב
כב ע"א אפילו קורא ושונה ולא שימש ת"ת זהו ע"התהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה י
כב ע"א אפילו קרא ושנה ולא שימש ת"ח זהו עם הארץאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שסג הערה פא
כב ע"א אר"א א"ר מ"ד כי רבים חלליםעיני יצחק דף סא ע"ג
כב ע"א אתמר קרא ושנה ולא שימש ת"ח רא"א ה"ז ע"ה כו'אמרי טל ליקוט סג
כב ע"א דאמרי אינשי רטין מגושא ולא ידע מאי אמרמגילת סמנים עמ' קב
כב ע"א דההיא אלמנה וכו' א"ל בתי לא ביהכ"נ בשיבבותך, א"ל רבי ולא שכר פסיעות יש ליאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' לט, מב
כב ע"א הליכה לבית הכנסת לתפלה שיש שכר פסיעות ברחוקהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תט
כב ע"א המורים הלכה מתוך משנתן הרי הם מבלי עולםשם דרך ויקרא עמ' שנא
כב ע"א המורין הל' מתוך משנתם - מבלי עולם ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסה, רצג
כב ע"א המורין הלכה מתוך משנתן, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלא
כב ע"א הרי זה מגוש וכו' רטין מגושא ולא ידע מאי אמר, תני תנא ולא ידע מאי אמרשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיז
כב ע"א התנאים מבלי עולם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נז
כב ע"א התנאים מבלי עולם כו' שמורין הלכה מתוך משנתן (ורש"י)תורת מנחם חל"ה עמ' 282
כב ע"א התנאים מבלי עולם מבלי עולם ס"ד אמר רבינא וכו' ורש"ידורות ראשונים כרך ג עמ' 265, כרך ה עמ' 106
כב ע"א התנאים מבלי עולם, וכי מבלי עולם הן והלא מיישבי עולם הן וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סג
כב ע"א התנאים מבלי עולםאהבת ציון (תשסד) עמ' קו
כב ע"א התנאים מבלי עולםאהבת ציון דרוש ח
כב ע"א התנאים מבלי עולםעשרה מאמרות (תשס) עמ' עא
כב ע"א התנאים מבלי עולםשערי הישיבה ח"א עמ' קכח
כב ע"א ואלמנה שובבית וכו' יוחני בת רטיבי (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ו עמ' 181
כב ע"א והלא מיישבי עולם הןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קכה, קנא
כב ע"א ולא שכר פסיעות יש לידברי סופרים סי' ד (עמ' 4)
כב ע"א ולא שכר פסיעות יש לימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רטו
כב ע"א ולא שכר פסיעות יש לימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכב
כב ע"א ולא שכר פסיעות יש לימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פג
כב ע"א ועצומים כל הרוגיה זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אחרי עמ' קכז
כב ע"א ועצומים כל הרוגיה זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' פח ד"ה וזה
כב ע"א ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורהלחמי תודה פתיחה דף ו ע"ב
כב ע"א 'ורבים חללים הפילה" - זה שלא הגיעו להוראה ומורים, "עצמים כל הרגיה" - זהו שהגיעו להוראה ואינם מוריםשירי משכיל כלל ב פרט ו, כלל ו פרט א
כב ע"א ורש"י התנאים מבלי עולם וכו' שמורין הלכה מתוך משנתן. שמבלין עולם בהוראות טעות דכיון דאין יודעין טעמי המשנה פעמים גורמין שמדמין לה דבר שאינו דומה וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תמח
כב ע"א זה שלא הגיע להוראה ומורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קפו, קפח
כב ע"א זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהמאורי אור (אתרוג) עמ' קנ תוספת אור הערה 6
כב ע"א חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה וכו'אפיקי ים עמ' תמז
כב ע"א 'ירא את ה' בני ומלך ועם שונים אל תתערב', אמר רבי יצחק אלו ששונים הלבותכתב סופר אגדות כאן
כב ע"א כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה וכו'צלח רכב עמ' שפח
כב ע"א כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תלו
כב ע"א כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים וכו' זה ת"ח וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפד
כב ע"א כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורההבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת מקץ
כב ע"א כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהמגילת סמנים עמ' לט
כב ע"א כי רבים חללים וכו' זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהברית שלום (תשסח) עמ' תקנב, תשפב
כב ע"א כי רבים חללים וכו' זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהברית שלום (תעח) דף פו ע"ב
כב ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך? אלא נעשית לו כהיתרטוב ראיה סוטה ט ע"ב; טוב ראי סוטה סי' כה עמ' מב-מג; טוב ראי קידושין עמ' פט {מדוע לא אמר תחילה בפשטות "נעשית לו כהיתר"}
כב ע"א כל שקרא ושנה ולא שימש ת"ח הרי הוא רשע ערום וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שיא, שכא
כב ע"א לא הגיע להוראה ומורההמאור הגדול (גר"א) עמ' קפב
כב ע"א לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית ישראל וגו' זרע אדם וזרע בהמהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קצח
כב ע"א לא שימש תלמידי חכמים זהו עם הארץהמאור הגדול (גר"א) עמ' תמד
כב ע"א למדנו יראת חטא מבתולה וקבול שכר מאלמנהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קה
כב ע"א למדנו יראת חטא מבתולהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פה
כב ע"א למדנו יראת חטא מבתולההעמק דבר שמות פ"לב פסוק ה
כב ע"א למדנו יראת חטא מבתולהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קע
כב ע"א למדנו קיבול שכר מאלמנהבתורתו יהגה ח"ב עמ' מ, תמ
כב ע"א למדנו קיבול שכר מאלמנהחכמה מאין דף פט ע"ב-ע"ד
כב ע"א למדנו קיבול שכר מאלמנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רמח
כב ע"א מאי קטן שלא כלו לו חדשיו זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהתהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה י
כב ע"א מאי שלא כלו לו חדשיו זהו ת"ח המבעט ברבותיותהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה י
כב ע"א מאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעג הערה פא
כב ע"א מבלי עולם וכו' מורין הלכה מתוך משנתןתורת מנחם חל"ח עמ' 283
כב ע"א מבלי עולם ס"ד אמר רבינא שמורין הלכה מתוך משנתןזכור לדוד עמ' קיא
כב ע"א מבלי עולם שמורין הלכה מתוך משנתן (ורש"י - דכיון שאין יודעין טעמי המשנה פעמים גורמין שמדמין לה דבר שאינו דומה)תורת מנחם ח"ג עמ' 126, ח"י עמ' 238
כב ע"א מבלי עולם, מורין הלכה מתוך משנתןתורת מנחם חנ"ה עמ' 48, חנ"ו עמ' 79
כב ע"א מבלי עולםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 70
כב ע"א מבלי עולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צה
כב ע"א מבלי עולםשעורי דעת ספר ב עמ' קיב
כב ע"א מבלי עולםתורת מנחם חמ"ד עמ' 301,74
כב ע"א מהו דתימא שונין בחטא וכדרב הונאישראל קדושים עמ' 31, דובר צדק עמ' 98
כב ע"א מורין הלכה מתוך משנתן וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 76
כב ע"א מורין הלכה מתוך משנתןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ט פסוק ב, פרק כז פסוק כז, פרק לא פסוק ל
כב ע"א עונש תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה ודרשו על זהשמלת אליעזר ח"ב עמ' שמט
כב ע"א על ההליכה לדבר מצוה יש שכר פסיעותבצור ירום ח"ו עמ' קעא
כב ע"א ענין הפרושיםלקוטי דיבורים עמ' שמז
כב ע"א קטן שלא כלו חדשיו זה תלמוד שלא הגיע להוראה ומורהברית שלום (תעח) דף פז ע"א, קכב ע"ג
כב ע"א קטן שלא כלו חדשיו זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהברית שלום (תשסח) עמ' תשפב
כב ע"א קטן שלא כלו לו חדשיו מאי היא זה ת"ח המבעט ברבותיוסוכת דוד (שירירו) דף סג ע"ב
כב ע"א קמ"ל תנא התנאים מבלי עולם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסג
כב ע"א קרא ושנה ולא שימש וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קמה, קעז, קפו, רכ, ח"ב עמ' רסג, תכד
כב ע"א קרא ושנה ולא שימש ת"ח וכו' ה"ז ע"התורת מנחם חל"ז עמ' 198
כב ע"א קרא ושנה ולא שימש ת"חמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' שג
כב ע"א קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים ר' אלעזר אומר הרי זה עם הארץ וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תע
כב ע"א קרה ולא שנה הר"ז בור וכו' לא קרא ולא שנה הר"ז בהמהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרפט
כב ע"א רבים חללים הפילה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' כה
כב ע"א רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהתהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק יד הערה יג
כב ע"א רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה זה שהגיע ואינו מורהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעה
כב ע"א רבים חללים הפילה זהו תלמיד שלא הגיע להוראהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נז אות ו
כב ע"א רש"י - וקיבל שכר מאלמנה, שהיתה טורחת עצמה יותר מהצורך כדי לקבל שכרדברי יואל פ' עקב דף סא ע"א
כב ע"א רש"י ד"ה ולא שימש - ללמוד סברות הגמ' וכו' אין ללמוד הימנו וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 17
כב ע"א רש"י ד"ה ולא שימש ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' ז, עא, פב
כב ע"א רש"י ד"ה שמוריןדברי חנינא - ת"ת עמ' י
כב ע"א רש"י ד"ה שמוריןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסג
כב ע"א רש"י ר"ק הפילה ותוס' ד"ה בשויןעיני יצחק דף סא ע"ג
כב ע"א שבעידנא שעסיק בתורה מגני ומצלינתיבות יצחק ח"ג עמ' תג
כב ע"א שכר פסיעות יש ליבי חייא ח"א עמ' לז
כב ע"א שכר פסיעות יש על הליכת בית הכנסתחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' סב
כב ע"א שכר פסיעות לבית הכנסתלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רנח
כב ע"א שכר פסיעותאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תט
כב ע"א שכר פסיעותתורת מנחם חנ"ג עמ' 35
כב ע"א שמורין הלכה מתוך משנתןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' צח
כב ע"א שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשיץ שכר בפינחסלקוטי שיחות ח"ח עמ' 169
כב ע"א ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה כו' ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורהתורת מנחם חלק לג עמ' 473
כב ע"א ת״ח שלא הגיע להוראה ומורהיחל ישראל אבות ח"א עמ' רלו
כב ע"א תוס' ד"ה כל, הרבה סוגי עם הארץ הםמצווה ועושה ח"א עמ' תעא
כב ע"א תוס' ד"ה לעולם אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 278,281
כב ע"א תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קפג, שג
כב ע"א תנאים מבלי עולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעב
כב ע"א תנו רבנן וכו' וקטן שלא כלו לו חדשיו הרי אלו מבלי עולם וכו', מאי קטן שלא כלו לו חדשיו הכא תרגימו זהו תלמיד חכם המבעט ברבותיו, ורש"י ד"ה המבעט ברבותיו, וקרי ליה קטן שלא כלו לו חדשיו על ידי שימיו מתקצרין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יד
כב ע"ב א"ל ינאי מלכא לדביתי' אל תתיראי מן הפרושין וכו' אלא מן הצבועין וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 288
כב ע"ב אין אוהב שונא ואין ירא מבעטבעקבות מועדי ה' עמ' 102
כב ע"ב אין חכם מגיע להוראה עד שישמש את רבו מ' שנה, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלא
כב ע"ב אין להורות עד ארבעים שנה, ותוס'תורת מנחם חנ"ד עמ' 328, 336, 338, חנ"ה עמ' 52
כב ע"ב אין להורות עד מ' שנהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 187
כב ע"ב אל תהיו כאותן צבועיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שלו
כב ע"ב אל תתירא אלא מן הצבועיםשרי המאה ח"א עמ' 47
כב ע"ב אל תתירא אלא מן הצבועין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסעטרת יהושע דברים עמ' קלג
כב ע"ב אל תתיראו מן הפרושיםעטרת יהושע במדבר עמ' קיד
כב ע"ב אל תתיראי לא מן הפרושין וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1012
כב ע"ב אל תתיראי לא מן הפרושין וכו'לקוטי דיבורים עמ' 1012
כב ע"ב אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רנא
כב ע"ב אמר לה ינאי מלכא לדביתהו אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קמז
כב ע"ב אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסבצור ירום ח"ג עמ' קע
כב ע"ב אמר רב נחמן בר יצחק דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מב, מהד' ד סי' קטו, מהד' ה סי' סג
כב ע"ב בי דינא רבא ליתפרע מהנהו דחפו נוגדי ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצט, ח"ג עמ' רכב
כב ע"ב בי דינא רבא ליתפרע מהני דחפי גונדאלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 779
כב ע"ב בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדידבר טוב עמ' תפז
כב ע"ב בתולה צליינית ואלמנה שובביתקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 54 (סי' נט), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יג)
כב ע"ב ההוא שלא לשמה אינו עוסק בתורה כדי לקיים אלא להוסיף על חטאתו פשע, תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנב, שנט, שסא
כב ע"ב הזהרו מן הצבועים שדומים לפרושים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחסשמלת אליעזר ח"א עמ' קיד
כב ע"ב הזהרו מן הצבועין וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ריט
כב ע"ב והא רבא אורי בשויןיד שלמה (עזרא) דף סח ע"ד, סט ע"א
כב ע"ב ז' פרושין הן כר, פרוש מאהבההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעו
כב ע"ב זכות תולה במים המריםס' חסידים סי' שכא
כב ע"ב יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדםצדקת הצדיק סי' פד
כב ע"ב כל הלומד שלא לשמה ותוס' מעינות האמונה (תשסב) עמ' רלד, קיג
כב ע"ב לא תני פרוש מאהבה ותוס'ישראל קדושים עמ' 130, רסיסי לילה סי' מב (עמ' 77)
כב ע"ב לא תתייראי מן הפרושים אלא מן הצבועיםלחם רב על סדור התפילה אות שמח
כב ע"ב לעולם ילמד אדם שלא לשמה וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' קטו
כב ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' תעד
כב ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה אפי' שלא לשמה, ותוס'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שפב
כב ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, ותוד"ה לעולםגבורת יצחק שבועות עמ' קסד, רפב-רפג, שו
כב ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ערה, רעו, תקל, תקלא
כב ע"ב לעולם יעסוק ארם בתורה ובמצוות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסח
כב ע"ב מה חובתי ואעשנהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 384, 357
כב ע"ב מה חובתי ואעשנהתורת מנחם חלק לג עמ' 232
כב ע"ב מעשיהן כמעשה זמרי ובלבקשין שכר כפנחסשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
כב ע"ב מעשיהן כמעשה זמרי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנא, תנב
כב ע"ב נוח לו שלא נבראמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 112
כב ע"ב עד ארבעין שניןדברי חנינא - ת"ת עמ' נ
כב ע"ב עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחסאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קעא
כב ע"ב עושה מעשה זמרימערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קע, רמח
כב ע"ב עושה מעשה זמריעיונים במשלי עמ' רעא-רעב, שמג
כב ע"ב עושים מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שב, ח"ג עמ' קנז
כב ע"ב עושים מעשה זמרישער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רנ
כב ע"ב עושים מעשי זמרי ומקשים שכר כפנחסמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רא
כב ע"ב עיקר הלימוד הוא ע"מ לקיים, תוס' ד"ה לעולםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנד
כב ע"ב עיקר הלימוד הוא על מנת לקיים, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שצב
כב ע"ב פרוש מאהבה פרוש מיראה חכמת התורה קורח עמ' תקכב
כב ע"ב פרוש מאהבה פרוש מיראה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רפד
כב ע"ב פרוש מאהבה פרוש מיראהאהבת ציון דרוש ד
כב ע"ב פרוש, מה חובתי ואעשנהאורות עמ' קיד {"הרגש הדתי" שבא לבדו תחת האידיאה האלהית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם עשר מעלות בשפל, חדל הששון הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה המשוה את רגלי האדם כאילות וכו' ויבוא סגנון של פרושיות, של 'מה חובתי ואעשנה' בעבדות קטנה מלאה זועה ורפיון}
כב ע"ב ר"ש אומר אין זכות תולה במים המרים וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריח
כב ע"ב רש"י ד"ה דמטמרא מטמרא בו', הנסתרות נסתרות מבני אדם והגלויות גלויות ומ"מ לב"ד הגדול כולם גלויות והוא יפרע מן המתכסים בטליתות ומראין עצמן כפרושין ואינן פרושין. וד"ה אלא מן הצבועים, כלומר שאין מראיתם כתולדותם אלא צבועין מבחוץ ואין תוכן כברםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטו
כב ע"ב שבעה פרושים הם וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' עדר, שפג, תקל, תקסה
כב ע"ב שבעה פרושין הםמאורי אור (אתרוג) פל"ז ה"ד עמ' שנא-שנב
כב ע"ב שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תמא
כב ע"ב שבעה פרושין הן פרוש שכמי ופרוש נקפי וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקז, תקנז
כב ע"ב שבעה פרושין הן פרוש שכמי ופרוש נקפי וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף פז ע"א
כב ע"ב שבעה פרושין הן פרוש שכמי פרוש נקפי וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' מט, ח"ו עמ' קלו, קצה, שלז
כב ע"ב שבעה פרושין וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' מה
כב ע"ב שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסדעת חיים עמ' לו
כב ע"ב שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסבצור ירום ח"ה עמ' ע
כב ע"ב שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יט, סט
כב ע"ב שמעשיהן כמעשה זמרי ומכקשין שכר כפנחסאמרות חיים עמ' רכד
כב ע"ב שמתוך שלא לשמה בא לשמהדברי סופרים סי' כא (עמ' 17)
כב ע"ב שמתוך שלא לשמה בא לשמהחכמת התורה קדושים עמ' מו
כב ע"ב שמתוך שלא לשמה בא לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
כב ע"ב שנראת צדיקים בראת רשעים וכו' זכה נוטל חלקוישראל קדושים עמ' 67, 81, 120, רסיסי לילה סי' ג (עמ' 3), נד (עמ' 148), תקנת השבין סי' ו (עמ' 26), י (עמ' 85), טו (עמ' 145, 172), לקוטי מאמרים עמ' 93, 205,142, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51), צדקת הצדיק סי' צז, ק, רנ, דובר צדק עמ' 30, 39, 104, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 35 (סי' כט), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221, קדושת השבת סי' ד (עמ' 19), ז (עמ' 43, 61), דברי סופרים סי' יט (עמ' 15)
כב ע"ב ת"ח שהגיע להוראה צ"ל ארבעים שנה ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 160
כב ע"ב ת"ר שבעה פרושין הם פרוש שכמיישראל קדושים עמ' 6, 119, רסיסי לילה סי' לא (עמ' 45), דובר צדק עמ' 68, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 29 (סי' כא)
כב ע"ב תוד"ח עד כמה, בענין לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד מ' שניםשם דרך דברים עמ' שו
כב ע"ב תוס' ד"ה בגניבתו ולא בגניבתה תימא וכולשון ערומים לשונות הרא"ם דף יב ע"ד
כב ע"ב תוס' ד"ה בשוין כו'יד שלמה (עזרא) דף לז ע"ד, סח ע"ד
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולם - לומד שלא ע"מ לקייםבעקבות משה שמות עמ' תיא
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולם, אינו עוסק לקיים נוח לו שלא נברארנת יצחק ישעיה עמ' שיד
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולם, חילוק בין הלומד להתגדל לבין יראת העונשמצווה ועושה ח"א עמ' תל
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולםלקוטי שיחות ח"כ עמ' 50
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולםעיני יצחק דף כד ע"א
כב ע"ב תוס' ד"ה לעולםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמח
כב ע"ב תוס' ד"ה עד כמהשם דרך שמות עמ' רצב
כב ע"ב תוס', הלומד תורה שלא לשמהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלד, שפג
כב ע"ב תנו רבנן שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' רד
כב עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחסושב ורפא לו עמ' קסג
כב עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסלב הארי עמ' שלב
כב עושין מעשה זמריכלי יקר (תשמח) עמ' תפב
כב רבים חללים הפילהבן יאיר דף קכט ע"ב
כב רוצה אשה בקב ותפלות וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ק אות יד
כב רש"א אין זכות תולה שאם תולהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ד ע"א
כב רשע ערום ה"ד וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קסה ע"א
כב שבעה פרושין הן וכו' פרוש מאהבה פרוש מיראהכוכבי אור (תשלד) עמ' כז, לז, מד
כב שכר פסיעותככר לאדן (תקסא) דף רפב ע"ג
כב שכר פסיעותככר לאדן (תקסא) דף רפב ע"ג
כב שמתוך שלא לשמהשמחה לאיש (שונשול) דף ח ע"ג
כב תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיקאהל רחל עמ' 584
כב. א"ר יהושע וכי מבלי עולם הן והלא מיישבי עולם הן, שנאמר הליכות עולם לו. אלא, שמורין הלכה מתוך משנתןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לד
כב. א"ר יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנהדברי יואל פ' עקב דף ס ע"ב
כב. אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש ת"ח זהו ע"הנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד
כב. איזה ע"ה וכו' בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ח
כב. איזהו עם הארץ כל שאינו קורא קרית שמע שחרית וערביתלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצח דף קלח ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ג דף לז ע"ב
כב. אין מורים הלכה ממשנהגור אריה שמות פט"ו הערה 203
כב. אל תתיראו לא מן הפרושים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קפה, רלח, רמ
כב. אלו ששונים הלכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
כב. אלו ששונים הלכותשביב אור עמ' רג
כב. אם אין לו חכמה הוא בהמה בצורת אדםגנת אגוז (תשעב) אות תמג
כב. אמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה וכו' דר״י שמע לההיא וכו' יהי רצון שלא יכשלו בי בני אדם וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקפ
כב. אמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה וכו' דר״י שמע לההיא וכו' יהי רצון שלא יכשלו בי בני ארם וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *קלב
כב. אסור ללמד את בתו תורהשארית יעקב (אלגזי) דף קכד ע"א
כב. אפילו קורא ושונה ולא שימש ת"ח זהו ע"השיחות ר' ראובן עמ' קפו
כב. אפילו קורא ושונה ולא שימש ת"ח זהו עם האחשביב אור עמ' רד
כב. אר"י ועם שונים אל תתערב שוני הלכותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט, קפו, מקראי קדש (תשנג) עמ' רפג
כב. בראת גן עדן בראת גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2104
כב. בראת צדיקים בראת רשעיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' לב
כב. בראת צדיקים בראת רשעיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קעז
כב. ברשב"א סוד"ה אטו בדירהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפד
כב. בתולה ציילנית וכו' כגון יוחנימכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
כב. בתולה צליינית ואלמנה שובבית וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמא ע"ג
כב. ג' הן מבלי עולם וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קיב
כב. דר' יוחנן שמעה להדא בתולתא וכו' שלא יכשלו בי בנ"אהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות ג-ד, ומהד"ב לפתיחה אות ג
כב. ההולך אל בית הכנסת הרחוק וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ה
כב. ההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל יומא הוה אתיא וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' כד
כב. המורה הלכה מתוך משנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתעו הערה 150
כב. המורים מתוך משנתן מבלי עולם הןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2158
כב. המורין הלכה מתוך משנתן, המה מבלי עולםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יט, מח, צז
כב. הסברא היא עיקר הלימודדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעח
כב. העובר עבירה ושנה בה הותרה לו, שנעשה לו כהיתר אם לבינה (פאפא) עמ' תסב
כב. התנאים מבלי העולם הם וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שפח
כב. התנאים מבלי עולם הן, מבלי עולם סלקא דעתך, אמר רבא שמורים הלכה מתוך משנתןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1075-1070
כב. התנאים מבלי עולם וכו' שמורין הלכה מתוך משנתןויואל משה מאמר ג סי' לה עמ' תלז, סי' לז עמ' תלט
כב. התנאים מבלי עולם שמורין הלכה מתוך משנתן ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קצג
כב. התנאים מכלי עולם וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
כב. וזרעתי את בני ישראל וכו' זרע אדם וזרע בהמהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תכ
כב. ולא שכר פסיעות יש ליאור אברהם על ספר המצוות עמ' רעט
כב. ולא שכר פסיעות יש ליהמוסר והדעת בראשית עמ' קסה
כב. ועצומים כל הרוגיה - זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1087
כב. ועצומים כל הרוגיה זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רמה
כב. חובה על כל מי שהגיע להוראה וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
כב. ירא את ה' בני וגף אר"י אלו ששונים הלכותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קה
כב. ירא את ה' בני ומלך ועם שונים אל תתערב וכו' אלו ששונים הלכותאור ישראל (תרס) דף לט ע"ב
כב. יש ללכת אל ביהכ"נ המרוחק יותר מפני שכר פסיעות - מהר"לקריאה בקריה ח"א עמ' קפה, ח"ג עמ' צט
כב. יש ללכת אל ביהכ"נ המרוחק יותר מפני שכר פסיעותקריאה בקריה ח"א עמ' קפה, ח"ג עמ' צט
כב. יש ללכת לביה"כ הרחוק יותר משום שכר פסיעותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2327
כב. כי חללים הפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קעד, ח"ב עמ' קסב, תקנא, תרב
כב. כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה ועצומים כל הרוגיה זה שהגיע להוראה ואינו מורהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קל, קלו, ואתחנן אות יב
כב. כי רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רמה
כב. כי רבים חללים הפילה זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורהמאמץ כח (שמח) דרוש כא דף קסא ע"א; שו"ת מהרשד"ם (שנד) סימן א דף א ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צז ע"א
כב. כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה עד ארבעץ שניןשבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב
כב. כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהחנן אלקים עמ' רלו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפג
כב. כי רבים חללים הפילה, זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה, ומורה, ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד חכם שהגיע להוראה, ואינו מורהחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' קמו
כב. כי רבים חללים הפילההאיר ממזרח משלי עמ' קה
כב. לא ביהכ"נ בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכו, תקיג
כב. למדנו וכו' וקיבול שכר מאלמנה ורש"י ד"ה וקיבול שכר וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קנה
כב. למדנו יר"ש מבתולה שהתפללה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קסו
כב. למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רמ ע"ב
כב. למדנו יראת חטא מבתולהקשוטי כלה ח"ט אות קצד
כב. למדנו כו' קיבול שכר מאלמנהשביב אור עמ' קד
כב. למדנו קיבול שכר מאלמנה כל יומא הוה אתיא לבי כנישתא וכו' ולא שכר פסיעות יש לייגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות כה
כב. לעולם יקדים אדם תפלה לצרה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רעו
כב. מאי קטן שלא כלו לו חדשיו הכא תרגימו זה ת"ח המבעט ברבותיודבר צבי - קדושת השבת עמ' קפו
כב. מאי קטן שלא כלו לו חדשיו רבי אבא אמר זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסט
כב. מבלי עולם אלו המורים מהמשנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרעט
כב. מבלי עולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1082
כב. מבלי עולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפז
כב. מהרש"א ד"ה כל שאינו - איזהו ע"ה כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שכד
כב. מהרש"א ח"א ד"ה ירא את ה'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קצג
כב. מורין הלכה מתוך משנתן מבלי עולם הןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רמה
כב. מורין הלכה מתוך משנתןביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק ב, פרק כז פסוק כז, פרק לא פסוק ל
כב. מי שהגיע להוראה וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יט
כב. מי שהי' לו ביהכ"נ אצל ביתו והולך לביהכ"נ אחרת יש שכר הליכה בידויד דוד (אופנהיים) עמ' קכו
כב. מיהו עם הארץ, ורש"י ותוס' שאנץדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' לא, נה, נט
כב. מצוה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלי מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמב
כב. מצוה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמב
כב. מתוך שלא לשמה בא לשמהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קע
כב. עבירה ששנה בה נעשה כהיתראבני אש (אויש) מועדים עמ' רלו
כב. עד ארבעין שנין לא יורהמקוה המים (שטעגר) עמ' קמ-קמא {הרי נאמר "יש קנקן חדש מלא ישן"}
כב. עוה״ז יום המיתה ועוה׳׳בכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 162
כב. עם שונים אל תתערב, א"ר יצחק אלו ששונים הלכותאור ישראל סי' כט
כב. עם שונים אל תתערבהאיר ממזרח משלי עמ' שעו
כב. פרוש מאהבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יז
כב. פרוש מה חובתישפתי מנחם - שבת תשובה עמ' יד
כב. קיבול שכר מאלמנה כך לא ביהכ"נ בשיבבותך כו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קעו
כב. קרא ולא שנה הרי זה בורנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד
כב. קרא ושנה ולא שימש ת"ח הרי זה ע"הקדושת יצחק עמ' קסב
כב. קרא ושנה ולא שימש ת"ח וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנט - ר"ש גבאי
כב. קרא ושנה ולא שימש ת"ח, ר"א אומר הרי זה עם הארץ - רבי שמואל בר נחמני אמר הרי זה בורדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 468
כב. קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץאגרת הטיול (תשעה) עמ' עט
כב. קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק א
כב. קרא ושנה ולא שמש ת"ח הרי זה ע"התורת אברהם עמ' פד, פז
כב. קרא ושנה ולא שמש ת"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשד
כב. קרא ושנה, ולא שימש ת"ח וכו' הרי זה כותידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1087
כב. רבים חללים הפילה - זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כז, תקיד
כב. רבים חללים הפילה - זה תלמיד שלא הגיעה להוראה ומורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 491
כב. רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסב - ר"ש גבאי
כב. רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תמא - ר"א שבות
כב. רבים חללים הפילה זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורהבהיֹת הבֹקר עמ' תקלח
כב. רבש"ע, בראת גן עדן, ובראת גיהנם, בראת צדיקים, בראת רשעיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 490, באר ו הערה 360
כב. רש"י - ולא שימש תלמידי חכמים ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה מה הםשיחות ר' ראובן עמ' יח, קפו
כב. רש"י - כגון יוחנן בתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכט
כב. רש"י - כשם שהאמגושי שהוא מכשף, לוחש על המכה והוא עצמו אינו יודע מה לוחש, רק על פי קבלה בידו, כן - האי דתנא ולא שימש ת"חשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק א
כב. רש"י ד"ה קיבול שכר, למדנו שיטריח אדם עצמו במצו' לקבל שכר יותרדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רמ ע"ב
כב. שבעה פרושיםעלי שור ח"ב עמ' קנב
כב. שהגיע להוראה ואינו מורהבין המשפתים ויקרא פ' אח"מ אות ג
כב. שימוש חכמים נקרא הלימודמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפ
כב. שכר פסיעות אם הולך לבית הכנסתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1495-1496, 1498
כב. שכר פסיעות בהליכה לביכ"נ מרוחקדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1604
כב. שכר פסיעות ישחיים שיש בהם אבות עמ' תצא
כב. שכר פסיעותדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תפו
כב. שמורין הלכה מתוך משנתן, ומהרש"אהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רנו
כב. שמורין הלכה מתוך משנתן, ומהרש"אהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רס
כב. ת"ח שהגיע להוראהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפה
כב. תוס' ד"ה בשוויןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפה
כב. תוס' ד"ה לעולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צז
כב. תוס' ד"ה לעולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
כב. תוס' ת"ח מהרהר בד"ת בכל שעהעלי שור ח"א עמ' ע, ער
כב. תורה מגינה ומצילה בעידנא דעסיק בה ובעידנא דלא עסיק בהארז ישעיהו דף סט
כב. תורה מגנא ומצליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנד
כב. תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורהעל ישראל גאותו עמ' פא
כב. תלמיד שלא הגיע להוראה אל יורה וכו'להורות נתן דברים עמ' קעט
כב. תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' נט
כב. תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קלח
כב. תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהלב אביגדור עמ' נב
כב. תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לו
כב. תנא תנא ולא ידע מאי אמרקסת הסופר (תשעו) עמ' קנו
כב: אל תתייראי וכו' אלא מן הצבועיןדברי יואל פ' ויצא דף מג ע"ב
כב: אל תתייראי וכו' אלא מן הצבועיןדברי יואל פ' ויקהל דף שמט ע"א
כב: אל תתירא מן הפרושים רק מן הצבועיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קלו
כב: אל תתיראו מן חפרושין וכו' אלא מן הצבועיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עב אות יא
כב: אל תתיראי וכו׳ אלא מן הצבועין שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' נח
כב: אל תתיראי לא מן הצדוקים ולא מן הפרושים אלא מן הצבועיםדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רלא
כב: אל תתיראי מן הפרושין וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כט
כב: אם אתה אומר הזכות תולה אתה מדהה את המים בפני כל הנשיםויואל משה מאמר ג סי' לז עמ' תלט
כב: אמר רנב"י דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
כב: אמר רנב"י זה המקיז דם לכתליםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
כב: ב"ד רבא ליפרע מהני דחפי גונדאתורת יחיאל בראשית עמ' שסד
כב: בגניבתו ולא בגניבתהגור אריה שמות פכ"א הערה 301, 232, ויקרא פכ"ה אות יט, דברים פט"ו הערה 26
כב: בי דינא רבא יתפרע ממאן דחפי גונדאתורת יחיאל דברים עמ' שמח
כב: בתוספות, בלומר תורה לשם גאוהשירת דוד (תשסז) עמ' כג
כב: דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא, בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי ורש"י ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קז, רכב, רלז
כב: דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליאמבשרת ציון ח"ג עמ' תיד
כב: הזהרו מצבועים שעושין מעשי זמרי ומבקשין שכר כפנחס כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ש, דש
כב: הזהרו מצבועין שעושין מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסגנזי צדיקים (תשסב) עמ' נ
כב: הצבועין שרומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסישמרו דעת עמ' רמד
כב: ו' פרושים הם פרוש מאהבה פרוש מיראהתורת אברהם עמ' רז
כב: ועד כמה עד ארבעין שנין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז
כב: ז' פרושים הןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תריז
כב: זכות תולה במים המריםפרפרת משה ח"ב עמ' קעד
כב: יש זכות תולה שנה שנתיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח
כב: כאילו לימדה תיפלותוזאת התורה עמ' קעג
כב: כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רסט
כב: לעולם ילמד אדם שלא לשמה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' 44
כב: לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ג עמ' מא
כב: לעולם ילמד ארם תורה שלא לשמה ותוס'אורחות דוד עמ' קלז
כב: לעולם ילמד שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהאור אברהם (זוועהיל) עמ' יג
כב: לעולם ילמוד אדם תורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהתורי זהב (תשעג) עמ' רנ
כב: לעולם ילמוד אדם תורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמהארץ צבי (תשע) עמ' רמ
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמהפנים מסבירות עמ' עו
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תפד
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמהתורת אברהם עמ' רב, רג, רו, 418, רי, קנא
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריב, שיג, תקלג
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה כשלג ילבינו - מאמר שלימות העבודה
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת זקנים עמ' רלב
כב: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה ובתוס' ד"ה לעולםמחשבת מוסר ח"א עמ' קמב, שסט, תקלח
כב: לעולם יעסוק אדם בתורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ע
כב: לעולם יעסוק אדם וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנג
כב: 'לעולם יעסוק אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 514
כב: לעולם יעסוק בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבא לשמהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ו
כב: מכת פרושים הרי אלו מבלי העולםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ב אות ג
כב: מעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שנא ע"א, שמחת תורה דף תש ע"ב
כב: מעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רמז
כב: מתוך שלא לשמה בא לשמהדברי יואל פ' חיי שרה דף תסט ע"ב, פ' ויחי דף תקכ ע"א
כב: מתוך שלא לשמהככר לאדן (תקסא) דף רנג, רעט
כב: עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחסמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רו
כב: עושים מעשה זימרי ומבקשין שכר וכו'שיחות לספר במדבר עמ' ריד
כב: עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' לה
כב: עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' סא
כב: עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסברכת חיים ח"ב עמ' 94
כב: עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנט, רצה, שפ
כב: עושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחסמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קעז
כב: עושין מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסדברי יואל מועדים ח"ד דף קצה ע"א
כב: עושין מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסדברי יואל פ' נשא דף קל ע"ב
כב: עם הארץתשבי (תשסה) עמ' רב שורש עם הארץ
כב: פרוש מאהבה פרוש מיראהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צד
כב: פרוש נקפיהאיר ממזרח משלי עמ' שו
כב: פרוש שכמיפרפרת משה ח"ב עמ' תצא
כב: פרוש, פרושיםתשבי (תשסה) עמ' רכג שורש פרש א'
כב: צבועיםתשבי (תשסה) עמ' רכז שורש צבע א'
כב: רבי אומר זכות תולה במים המריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפב
כב: רבים חללים הפילהפרפרת משה ח"ב עמ' קנט
כב: רש"א אין זכות תולה במים המריםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שז
כב: רש"י - פרוש מאהבה מאהבת שכר המצוותתורת אברהם עמ' קנב
כב: רש"י ד"ה פרושגור אריה בראשית פי"ח הערה 183
כב: שבעה פרושים הם וכו' פרוש מאהבה פרוש מיראה, ורש"י דרשות הר"ן (מישור) עמ' קנה, רל
כב: שבעה פרושים הם פרוש שכמי וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מב ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פ"ט דף מו ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פ' לב דף קא ע"א
כב: שבעה פרושין הן וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלא
כב: שכר פסיעות דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' סה
כב: שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסויואל משה מאמר ג סי' לט עמ' תמב
כב: שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרפרת משה ח"ב עמ' קפד
כב: תוד"ה בשוין. בשוין שרי להורותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' דש
כב: תוס' ד"ה לעולם - היינו דתנן ואל תהיו כעבדים המשמשין את הרבתורת אברהם עמ' קנב
כב: תוס' ד"ה לעולם - נוח לאדם שלא נבראתורת אברהם עמ' יד
כב: תוס' ד"ה לעולם יעסוק וכו', אבל ההיא שלא לשמה דתענית ומס' ברכות אינו עוסק בתורה כדי לקיים לא מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פשע שעתה שגגות נעשו לו זדונות שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאות לבו כדמפרש התם תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים וכו' לכל עושיהם ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקח
כב: תוס' ד"ה לעולם, יש ב' שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמב ע"א
כב: תוס' ד"ה לעולם, יש ב' שלא לשמהדברי יואל פ' בחוקותי דף שפו ע"ב, שצא ע"ב
כב: תוס' ד"ה לעולם, מ"ש בלומד של"ש נח לו שלא נברא היינו בלומד ואינו מקיים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קטז
כב: תוס' ד"ה לעולם, מ"ש בלומד של"ש נח לו שלא נברא היינו בלומד ואינו מקיים מטר השמים - עמודי העולם עמ' קטז
כב: תוס' ד"ה לעולם, שלא לשמה היינו מיראת היסורין ומאהבת קיבול הפרסדברי יואל פ' ויחי דף תקכ ע"א, תקלז ע"ב
כב: תוס' ד"ה לעולםויואל משה מאמר ב סי' קכג עמ' שלב
כב: תוס' ד"ה לעולםיבין שמועה (לעוו) עמ' תרכב
כב: תוס' ד"ה פרושלהורות נתן בראשית עמ' ריט
כב: תנו רבנן שבעה פרושין הן וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' ל
כבדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 686
כג ע"א האיש פורע ופורם ואין האשה פורעת ופורמתלחמי תודה דף סה ע"א
כג ע"א הבן מגלח על קרבנות אביותורת העולה (תשעה) עמ' תקצו-תקצז
כג ע"א ישראלית שנשאת לכהן אין מנחתה נאכלת מפני שיש לו חלק בה, ורש"ישם דרך ויקרא עמ' כז
כג ע"א כל הנשואות לכהונה וכו' והשירים קריבין בעצמןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 24
כג ע"א קטן שלא כלו חדשיו תלמיד שלא הגיע להוראההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכח
כג ע"א שכר פסיעות יששיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ה
כג ע"א שעבירה מכבה מצוהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשפג
כג ע"ב ד"ה לעולם, גם הוא נתכוון להנאתו שהעלה קרבן לד' וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ר
כג ע"ב האיש מקדש את בתו דבתיב את בתי נתתי לאיש הזהס' חסידים סי' שעט
כג ע"ב כשם שהמים בודקין אותה, כך המים בודקין אותואסופת מערכות במדבר עמ' קסו
כג ע"ב מאיריזאת ליעקב במדבר עמ' ל
כג ע"ב מה חובתי ואעשנהמנחת קנאות עמ' קכב
כג. אין אשה פורעת ופורמת ועוטה שפהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטו
כג. איש נמכר בגניבתו ולא האשהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, רמז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
כג. איש נתלה ולא אשהלקחת מוסר ח"א עמ' תרמ
כג. בראת רשעים בראת צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלב
כג. האיש פורע ופורם ולא האשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפ
כג. הבן מגלח על קרבנות אביותורת העולה ח"ג פרק עא
כג. הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח
כג. ולא שכר פסיעות יש לישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פא
כג. כל הנשואות לכהונה מנחותיהן נשרפות וכו'להורות נתן בראשית עמ' צד
כג. כל מי שבידו מקו־א ואין בידו משנה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תק
כג. כפרת מנחת סוטהפני מלך במדבר עמ' כד, כז
כג. נשים לא נמכרות בגניבתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כו (צו) {האם זה מחמת קדושה יתירה בנשים מבאנשים, או רק מחמת טבע הנשים}
כג. רש"י - אלו ששונין הלכות שלא שימשו תלמידי חכמים ולא הקפידו על טעמי המשניותדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יט
כג. רש"י - הליכות עולם לו השונה הלכות, עולם שלו בזכותודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יט
כג. רש"י - המורין הלכה מתוך משנתן מבלין עולם בהוראות טעותדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מח
כג. שכר פסיעות יש וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכ
כג. תוס' ד"ה כל הנשואותלהורות נתן במדבר עמ' נח
כג. תוס' ד"ה מה בין אישמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
כג: אין משקין את הארוסותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלט, רמב
כג: אלמנה לכה"ג וכו' לא שותותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו
כג: אמה העבריה אינה נמכרת בגניבתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצ
כג: אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קנה
כג: אמר לה ינאי מלכא לדביתיה, אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תיח
כג: ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז
כג: בגניבתו ולא בגניבתה, מלמד שאין אשה נמכרת בגניבתהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמו
כג: יעל הרגה לסיסרא לאחר שתש כחךפנים מסבירות עמ' תמא
כג: כהן ולא כהנתגור אריה ויקרא פכ"א הערה 60
כג: לעולם יעסוק בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרא
כג: רש"י ד"ה ולא נוטלות כתובה, אפילו שומרת יבם שזינתה מותרת ליבמה מ''מ מצות יבום אין עליו עודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכג {דפועל מגונה לא תצוה התורה לעשותו}
כג: תמר זינתה ויצאו ממנה מלכים וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' ג
כד ע"א לרבות ארוסה ושומרת יבם, בגירסת רש"ידברי טובה יהושע ח"ב עמ' שלה
כד ע"א רש"י ד"ה לא שותות, בראויה לאישות הכתוב מדברשפע חיים - נישואין עמ' קיג, קפב, רכו
כד ע"א תוס' ד"ה ורבי יונתן, אם הלימוד הוא נגד הסברא אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדםקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ז
כד ע"ב היו ישראל עונין שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר כקוראין את הללאש דת (אסאד) עמ' יט, עג, עה
כד ע"ב טעמא דכתיבי הני קרא הא בלאו הכי הוה אמינא ארוסא שתיא, והא מבלעדי אישך אמר רחמנא שקדמה שכיבת הבעל לבועלחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריז
כד ע"ב תוס' ד"ה ורבי יונתן (הא') - דברה תורה כלשון בני אדםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 137
כד. אילונית וזקנה ושאינה ראויה לילד לא שותות ולא נוטלות כתובהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד
כד. אלמנה לכה "ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכו' לא שותות ולא נוטלות כתובהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כג, כז
כד. אשת כהן שותה ומותרת לבעלהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז, קפא, קפד, קפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
כד. אשת סריס שותהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שע
כד. ואלו שבי"ד מקנין לה מי שנתחרש בעלהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
כד. והא כי אתא רב אחא בר' חנינה וכו' מבלעדי אישך משקרמה שכיבת בעל לבועל וכו' משכחת לה כגון שבא עליה ארוס בבית אביהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כג, כז
כד. ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר"ע, אמר לו ר"ט אם כן וכו' אלא שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' רסט
כד. מעוברת חבירו ומניקת חבירוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלו
כד. מתו בעליהן עד שלא שתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנ
כד. על ידי כל העריות מקנין חוץ מן הקטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
כד. תוס' ד"ה אמר לו, קשה, אם כן יסתרו כל הנשים כדי שילדו בריוח דברת שלמה (תשעא) עמ' רסט
כד. תוס' ד"ה ורבי יונתן דר' יוסי לית לי' ד"ת כלשון בנ"אחיי נפש ח"א עמ' רכ ע"א
כד. תוס' ד"ה ורבייפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רעו
כד: טעמא דכתיבי הני קראי הא לאו הכי הו"א ארוסה שתיאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיב
כד: מבלעדי אישך שקדמה שכבת בעל לבועל ולא שקדמה שכבת בועל לבעלעצי חיים על התורה עמ' תלד*
כד: רש"י ד"ה לא יחללגור אריה ויקרא פכ"א הערה 128
כד: שקדמה שכיבת הבעל לבועלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צה
כה ע"א אמר ר' יאשיה שלשה דברים סח לי זעירא וכו' וכשבאתי אצל חבירו שבדרום וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 181
כה ע"א בזמן שהאיש מנוקה מעוןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפו
כה ע"א בזמן שהאיש מנוקה מעוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כב
כה ע"א בעל שמחל על קינויו וכו' קודם סתירה מחול וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1033
כה ע"א בעל שמחל על קינויו קינויו מחולתורת מנחם ח"כ עמ' 122, חכ"ו עמ' 5
כה ע"א ועל זקן ממרא וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן ט) דף י"ג ע"ד (ד"ה עוד)
כה ע"א כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועלעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסו
כה ע"א עוסקים במת מצוה היואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שיב
כה ע"א קודם סתירההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יד
כה ע"א רש"י ד"ה איתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כד
כה ע"א שלושה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושליםדברי סופרים סי' לו (עמ' 35)
כה ע"ב כל העומד להיעשות כעשוי דמיבנין שאול עמ' ז
כה ע"ב סוטה שהוא איילונית לכ"ע אינו שותהברית שלום (תעח) דף טז ע"ד
כה ע"ב סוטה שהיא איילונית לכ"ע אינו שותהברית שלום (תשסח) עמ' קג
כה. איבעיא להו אם יכול הבעל למחול על קינויועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
כה. אמר ר' יאשיה ג' דברים סח לי זעירי מאנשי ירושליםצוף דבש (לוין) מאמר ג בסופו
כה. בא עליה בעלה בדרך אין המים בודקין אותהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפד
כה. ט דברים אמר לי זעירא מאנשי ירושלים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפט
כה. שטר העומד לגבות כגבוי דמימקור ברוך (הגר) עמ' שא
כה: ספק טומאה ברשות היחיד טמא דנפקא מסוטהדברי יונה ח"ב עמ' ס, קכט
כה: תוס' ד"ה ב"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעב
כה: תוס' ד"ה ולאופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעא
כה: תוס' ד"ה לאו כגבויחמודי צבי מועדים עמ' קנ, קנב
כה: תוס' ד"ה לאוארץ חמדה (הורוויץ) עמ' יז
כו סוטה שנמצאת טהורה שכרה בן זכר דכתיב ונקתה ונזרעה זרעמנחת אליהו (תשנט) עמ' רצו בהגה
כו ע"א א"ל ר' ישמעאל אם כן יפתרו כל העקרות ויפקדו וכו'הר המוריה עמ' קפד
כו ע"א אם האשה חטאה, מתה. ואם לא חטאה, ונקתה ונזרעה זרעראשית דעת (קורח) סי' לו
כו ע"א אם היתה עקרה יולדתמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' שה
כו ע"א אם היתה עקרה נפקדה דברי ר"ע אמר לו ר"י א"כ יסתתרו כל העקרות וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות י, דרוש סז אות א
כו ע"א אם היתה עקרה נפקדתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתמד
כו ע"א אם היתה עקרה נפקדתדברי שאול במדבר עמ' כד
כו ע"א אם היתה עקרה נפקדתלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצא
כו ע"א אם היתה עקרה נפקדתפניני יחזקאל עמ' (מה)
כו ע"א אם היתה עקרה נפקדתקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שלג
כו ע"א אמר לו ר׳ ישמעאל א"כ יסתרו כל העקרותלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' צא
כו ע"א דס"ל לר"ע דמה שנאמר ונקתה ונזרעה זרע היינו שאם היתה עקרה נפקדת, ואמר לו ר' ישמעאל א"כ יסתרו כל העקרות ויפקדוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נ
כו ע"א היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקבות יולדת זכרים וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 97, ח"ז עמ' 323, חט"ז עמ' 296, ח"כ עמ' 126, חכ"ג עמ' 9, חכ"ו עמ' 36
כו ע"א היתה יולדת בצער יולדת בריות וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 15
כו ע"א היתה יולדת נקבות יולדת זכריםתורת מנחם חכ"ח עמ' 134
כו ע"א היתה עקרה נפקדת וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 97, ח"ז עמ' 323
כו ע"א היתה עקרה נפקדת תוס' ד"ה אמר לו חכמת התורה נשא עמ' פ, צב, קב, קד, קה, קז, קח, קי-קיב
כו ע"א הפלוגתא אם היתה עקרה נפקדת או אם היתה יולדת בצער יולדת בריוחעין איה ברכות פ"ה פסקא כח
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע וכו' דברי ר"י, א"ל ר' עקיבא וכו', ורש"י ד"ה וזו ותוס' ד"ה א"ל כו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' מט
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע וכו' לאילנות אינה שותהמשען המים דף ה ע"ג
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע וכו' שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקבות יולדת זכריםלקוטי שיחות ח"ב עמ' 314, חכ"ח עמ' 33
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע כו' שאם היתה יולדת בצער וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קט
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע פלוגתא ר' ישמעאל ור' עקיבאברית שלום (תעח) דף טז ע"ג
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע פלוגתא ר' ישמעאל ור' עקיבאברית שלום (תשסח) עמ' קד
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה יולדת בצער יולדת בריותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רט
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת וכו' א"ל ר"י א"כ יסתרו כל העקרות אלא אם היתה יולדת בצער וכו' ועיי"ש בתוספותזרע שמשון נשא אות ז
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר"ע א"ל ר"י א"כ יסתרו כל העקרות וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריח, רכא, שכב
כו ע"א ונקתה ונזרעה זרעלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פא
כו ע"א ורש"י - סריס חמה בר שכיבה הואמים רבים (פרנקל) פרשת מקץ אות ב
כו ע"א ותוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת נשא
כו ע"א יולדת בצער יולדת בריוח, ותוס'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רסט
כו ע"א מעוברת ומינקת עצמו או שותה או לא נוטלת כתובה, ופרש"י ולא אמרינן לא ליקטלא לולדחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריט
כו ע"א ר"ע אומר אם היתה עקרה יולדות וכו' כתנות אור (תשעג) פ' לך לך אות ג, פ' וארא אות ג
כו ע"א שאם היתה יולדת נקבותאם הבנים ח"ב דף ג ע"ג
כו ע"א שאם היתה עקרה נפקדתמנחת מרדכי עמ' רסה
כו ע"א תוס' ד"ה א"ל, לימא ר' ישמעאל לנפשיה יסתתרו כל יולדת בצערקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות י, דרוש סז אות א
כו ע"א תוס' ד"ה אמר, תימה תקשי ר' ישמעאל לנפשיה, א"ב כל היולדות בצער יסתרועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רחצ
כו ע"א תוס' ד"ה אמר, תקשי ר"ע לנפשיה דאם כן כל היולדות בצער יסתתרו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קיט, ריט, שכב
כו ע"א תוס' ד"ה אמרדברי שאול במדבר עמ' כה
כו ע"א תוס' ד"ה ואמרת ריבויא הואדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שלה
כו ע"ב א"ל אביי פריצותא בעלמא היא ופריצותא מי אסר רחמנאמכשירי מצוה עמ' עז
כו ע"ב אחד לבעל ואחד לבועלמנחת מרדכי עמ' רסד
כו ע"ב איש למעט קטןפורים בציון עמ' שי
כו ע"ב ארמב"ח מ"ד אחרי ה"א תלכו וכי אפשר לילךאיש מבין ח"ב דף יח ע"ד
כו ע"ב תוס' ד"ה כי קדושאיש מבין ח"ב דף פד ע"ג
כו ע"בבריכות המעיין עמ' ריב
כו. א"כ יסתרו כל העקרות וכו'תפארת ראובן עמ' יב
כו. אם היתה יולדת בצער יולדת ברווח וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צו
כו. אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמ ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רח ע"ג ודף רט ע"ב
כו. אם היתה יולדת נקבות תלד זכריםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שז
כו. אם היתה עקרה נפקדת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תכז
כו. אם היתה עקרה נפקדתבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קכ
כו. אם היתה עקרה נפקדתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפה
כו. אם היתה עקרה נפקדתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' צב
כו. אם היתה עקרה נפקדתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פח
כו. אם היתה עקרה נפקדתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רו
כו. אם היתה עקרה נפקדתשמן ראש סוכות ח"א עמ' רעג
כו. אם יולדות נקיבות יולדות זכריםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנה, רסט
כו. אמר רב הונא במתנונהגור אריה במדבר פכ"א הערה 22
כו. אשת גר ועבד משוחררנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
כו. בריביהאיר ממזרח - אבות עמ' קעז
כו. ונזרעה זרע, שאם היתה יולדת בצער תלד בריוח וכו'תורה בציון עמ' תקט
כו. ונזרעה שאם היתה עקרה נפקדתיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תלה
כו. ונקתה וגו' יש בזה שני דיעות אם עקרה נפקדת או שאם ילדה נקבות וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
כו. ונקתה ונזרעה זרע היתה יולדת בצער יולדת ברווח וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' סו
כו. ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר"ע ור"י וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיד, שטז, תסד
כו. ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת וכו' א"כ יסתרו כל העקרות ויפקדו וכו'להורות נתן במדבר עמ' סא
כו. ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת וכו' שאם היתה יולדת בצער יולדת בריווח נקיבות יולדות זכריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כט
כו. ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדת, דברי ר"עדברי אברהם דף מה ע"א
כו. מבלעדי אשךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
כו. מעוברת ומינקת עצמו או שותה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטו
כו. מעוברת ומניקה שקינא לה שמקה אותה כמות שהיאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
כו. על ידי כל העריות מקניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו
כו. ר' ישמעאל ור' עקיבא וכו' אם כן יסתתרו כל העקרות ויפקדו וכו' ותוס' (ד"ה אמר)דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות ג
כו. רש"י ד"ה במתנוונהגור אריה שמות פכ"א הערה 538
כו. שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח וכו'דברי יואל פ' נשא דף קסט ע"א
כו. שאם היתה יולדת נקבות יולדת זכריםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קז
כו. שאם היתה עקרה נפקדתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 450
כו. שאם היתה עקרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מה
כו. שאני עכו"ם דלא מפקיד בדינא עלייהודברי יואל פ' תזריע דף שמב ע"ב
כו. תוס' ד"ה א"ל ר' ישמעאלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כט
כו. תוס' ד"ה אמר לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסז, שטז, תסד
כו. תוס' ד"ה אמר, לימא לי' לנפשי' יסתרו כל יולדות בצערדברי יואל פ' נשא דף קסט ע"ב
כו. תוס' ד"ה אשת סריסמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסז, קע
כו. תוס' ד"ה מעוברת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטז
כו. תוס' ד"ה שחוףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
כו: אין מקנאין אם חשדה שנרבעת לבהמהגור אריה במדבר פ"ה אות יג
כו: איש אמר קרא ולא קטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
כו: איש פרט לקטן ומי שאינו אישמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנה
כו: ישא אדם דומה ואל ישא בת דומהבישורון מלך ח"ב עמ' קעד
כו: פרט לקינא לה מן הקטןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צא
כו: פרט שקנא לה דרך איבריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז
כו: רש"י: שרתה רוה"ק על כולם וכוונו יחד את השירה ככתבהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' תלד
כו: שחף מקנין על ידועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס
כו: תוס' ד"ה אלא ובמהרש"אתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלו
כו: תוס' ד"ה שחוףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
כז בו ביום דרש ר"ע וכו' מת"ל וכו' ד' נחמי' אמר אמר בקורין את שמע וכו'דברי פני אריה דף כט ע"ב
כז בו ביום דרש ר"ע וכלי חרס טירת כסף דף צה ע"ג, ריח ע"ב
כז בו ביום נ"ד בעיני, רש"י טירת כסף דף ריח ע"ג
כז ע"א איכא למ"ד דאין אשה מתעברת אלא בליל טבילתהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רלו
כז ע"א אל ישא דומהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רלה
כז ע"א אשה מזנה בניה כשרים, רוב בעילות אחר הבעלעיוני פרשה במדבר עמ' 17
כז ע"א המים בודקין גם את הבועלאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מח
כז ע"א רוב בעילות אחר הבעלגנא דפלפלי עמ' קסח
כז ע"א רוב בעילות אחר הבעלמנחת מרדכי עמ' שלא, שסה
כז ע"א רוב בעילות הלך אחר הבעלבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ה
כז ע"א רוב בעילות תולין בבעלחכמת התורה אמור עמ' תו
כז ע"ב אותו למאן אילימא לבעלאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קעט
כז ע"ב אז ישיר משה וכו' שאין ת"ל לאמר וכו' שהיו ישראל עוניו שירה אחריו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' סב
כז ע"ב איוב עבד את המקום מיראה ואברהם עבד את המקום מאהבה וכו'מתוק לנפש (פרחי) עמ' לח
כז ע"ב איוב עבד מאהבהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שנא
כז ע"ב איוב צדיק גדול היהתורת אליהו עמ' רמג
כז ע"ב אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
כז ע"ב אלף אמההכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ד
כז ע"ב אלפים אמה תחום השבתבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
כז ע"ב אמר ר' יהושע מי יגלה עפר מעיניך ריב"ד שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה וכו'לחמי תודה דף רד ע"א
כז ע"ב בו ביום דרש ר' עקיבא וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכד
כז ע"ב בו ביום דרש ר"ע וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קעד
כז ע"ב בו ביום דרש ר"ע וכל כלי חרש אשר וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רכז
כז ע"ב בו ביום דרש ר"ע ומדותם מחוץ לעיר וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קנ
כז ע"ב בו ביום דרש ר"ע ומדותם מחוץ לעיר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' נז, קמז
כז ע"ב בו ביום דרש ר"ע מקרא אחד אומר ומדותם מחוץ לעיר אלפים באמה ומקרא אחד אומר אלף אמה, הא כיצד אלף אמה תחום מגרש, אלפים אמה תחום שבתחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסא
כז ע"ב בו ביום דרש רבי יהושע בן הורקנום, לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה, שנאמר הן יקטלני לו אייחל. ועדיין הדבר שקול וכו' מלמד שמאהבה עשהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ש
כז ע"ב בו ביום וכו' אז ישיר משה מלמד שהיו ישראל עונין שירה וכו' ורש"י - בו ביוםמשען המים דף כב ע"א וע"ד, כג ע"ב
כז ע"ב בו ביום ררש ר' יהושע בן הורקנום לא עבר איוב את הקב"ה אלא מאהבה וכו'לחמי תודה דף רמד ע"א
כז ע"ב דעת ר"ע ור' נחמי' באופן אמירת השירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 69
כז ע"ב דרש ר"ע ומדותם מחוץ לעיר וגו', אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבתרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפ
כז ע"ב דרש ר"עהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק כב
כז ע"ב הן יקטלני לו איחלהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב הן עונין אחריו ר"פ כו' הן עונין אחריו כ"מ שהוא אומר כו' הוא פותח והן עונץ אחריו כו' (ורש"י - וקורין כולם יחד)תורת מנחם ח"ח עמ' 97
כז ע"ב ואלפים אמה תחום השבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' של
כז ע"ב ויאמרו לאמר שאין תלמוד לומר לאמר ומה תלמוד לומר לאמרהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קע
כז ע"ב כגדול המקריא את ההללרב שלום (אדלר) עמ' פד
כז ע"ב כשם שהמים בודקין אותה, כך בודקין אותועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רחצ
כז ע"ב לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבהגבורת יצחק אבות עמ' פ
כז ע"ב לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבהמשען המים דף יז ע"ד
כז ע"ב לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבהקדושת השבת סי' ד (עמ' 21)
כז ע"ב לא עבר איוב את הקב"ה אלא מאהבה אלא מיראהכרם טוביה עמ' רח
כז ע"ב לר"ע איסור יציאה חוץ לתחום בשבת דאורייתארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעט
כז ע"ב עבד איוב וכו' מאהבה שנא' הן וקטלני לא אייחלס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קכח
כז ע"ב עבד איוב וכו' מאהבה שנא' הן וקטלני לו אייחלבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קכח
כז ע"ב פלוגתא איוב אי עבד מאהבה או מיראהרנת יצחק משלי עמ' קעט, קלז, קמה, רח
כז ע"ב ר"ע תלמידך מביא לו מקראס' הבוטח ח"ב עמ' שמט
כז ע"ב שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תכו ד"ה ונ"ל
כז ע"ב שלא עבד איוב אלא מיראהניבי זהב עמ' תמו
כז. אילמת לא היתה שותהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צ
כז. אין האשה מתעברת אלא סמוך וכו'שיחות לספר בראשית עמ' שפד
כז. אשה מזנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיז
כז. אשה פרוצה יש חשש על בניהפנים מסבירות עמ' רצ
כז. ואל ישא בת דומה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קז
כז. וגידמת לא היתה שותהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מט
כז. למה נאמר איש איששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צ
כז. מעיני אשה פרט לסומאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צא
כז. רוב בעילות אחר הבעלגור אריה בראשית פ"ו אות ב
כז. רוב בעילות אחר הבעלפנים מסבירות עמ' קמח
כז. רוב בעילות הולכין אחר הבעלדברי יואל פ' קרח דף כג ע"א
כז. תוס' ד"ה אישגור אריה שמות פכ"ב הערה 175
כז. תוס' ד"ה דכתיב, בעינן קרא כדכתיבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעט (שמט) {ציון להרבה אחרונים המדברים בכלל זה}
כז: א"ר יהושע מי יגלה וכי'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ח, יד
כז: אז ישיר משה ובנ"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריד
כז: אז ישיר משה... ויאמרו לאמר... מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר כקוראין את הלל... רבי נחמיה אומר כקורין את שמעשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות ב
כז: איוב חיה עובד מאהבההמוסר והדעת בראשית עמ' צו
כז: איוב עבד מאהבהדרשות שמן רוקח עמ' שכב
כז: איוב עבר מאהבהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 6
כז: אלפים אמה תחום השבתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' עז
כז: בו ביום דרש ר' עקיבא ומדותם מחוץ לעיר וגו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעו
כז: בו ביום דרש ר"י בן הרקינוס לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבהתורת אברהם עמ' קיא, 234, 452
כז: בו ביום דרש ר"ע א"א לומר אלףחנן אלקים עמ' רלו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו
כז: בו ביום דרש ר"ע, אז ישיר משה ויאמר לאמרכתנות אור עמ' שלד
כז: בו ביום דרש רבי יהושע בן הורקנוס, לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה, שנאמר הן יקטלני לו איחל וגו' אמר רבי יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב אלא מיראה שנאמר ירא אלהים, והלא יהושע תלמיד תלמידך לימד שמאהבה עשהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צח
כז: בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרש... אינו אומר טמא אלא יטמא לטמא אחרים וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ח אות ה
כז: בפלוגתא דרע"ק ור' נחמיה בסדר אמירת השירה על הים אש דת (תשמח) עמ' עו
כז: בשם שהמים בודקין אותה כך בודקין אותופרדס מרדכי עמ' תקד, תקו
כז: דרש דבי עקיבא ומרותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו' ומקרא אחר אמר מקיר העיד וחוצה אלף אמה סביב וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות צא, צג
כז: דרש רבי יהושע בן הורקנוס לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מב
כז: היו ישראל עונין שירה אחריו של משה, כקורין את שמעאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסד
כז: המים המאררים נגד רמ"ח איברים שיש בה ונגד רמ"ח אברים שבו, ובתוס'קשוטי כלה ח"ט אות רצא
כז: הן יקטלני לו איחל והדבר שקול וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שמט
כז: התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגליםתפארת צבי במדבר עמ' קנד-קנז
כז: ומדותם מחוץ לעיר וכו' הא כיצד אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שגתחיי נפש ח"ו עמ' נו
כז: ח"א איוב עבד מיראה וח"א עבד מאהבהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קצט
כז: כשם שאסורה לבעל אסורה לבועליוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו
כז: כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועלפנים מסבירות עמ' קצ
כז: כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועלשיחות לספר בראשית עמ' שפב
כז: כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבעולדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עה אות ט
כז: כשם שהמים בודקים אותה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נא
כז: כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותודגל מחנה יהודה עמ' קלט, רצט
כז: כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותועצי חיים על התורה עמ' תלד*
כז: לא עבד איוב את ה' אלא מאהבהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 112
כז: לא עבד איוב את המקום אלא מאהבה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"ג דף כד ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמה ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסא ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלב ע"ב
כז: לא עבד איוב את המקום אלא מיראהיפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף מז ע"א
כז: לא עבד איוב את המקום אלא מיראהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצו
כז: לא עבד איוב את הקב״ה אלא מאהבהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ער
כז: לאמר מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משהיבין שמועה (לעוו) עמ' ריא
כז: מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר כקורין את הללשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רצט
כז: מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משהעקדת יצחק (שלג) שער מ דף קטו/קסו ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קלח ע"ג
כז: עובדיה עבד מיראהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקכב
כז: ר"א ס"ל דאין עושין סוכה בחול המועד וכו', וגר שנתגייר בנתיים וקטן שנתגדל בנתיים חייבים בסוכהדברי יונה ח"ב עמ' קמז
כז: ר"ע דריש אלף אמה מגרש ואלפים תחום שבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד
כז: ר"ע: שהיו ישראל עונין שירה על כל דבר ודבר כקורין את ההלל, ר"נ: כקורין את שמע ולא כקורין את ההללגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' עדר, רעו
כז: רש"י ד"ה בו ביום דרש וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעו
כז: שלא עבד איוב וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קסט
כז: תחומין אלפיים אמהפרי נפש חיה ח"ב עמ' רח
כז: תחומין דרבנןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תס
כח אז ישיר משה ובני ישראל משה אמר שירה כנגד כל ישראלמדרש שמעוני עמ' קפט
כח בזמן שהאיש מנוקהראש דוד (תקלו) דף ק ע"א
כח בזמן שהאיש מנוקהראש דוד (תשמו) עמ' תד ע"א
כח לר' עקיבא שירא קראיראש דוד (תקלו) דף צט ע"ב
כח לרבי עקיבא שיתא קראיראש דוד (תקלו) דף צט ע"ב
כח לרבי עקיבא שיתא קראיראש דוד (תשמו) עמ' תא ע"ב
כח ע"א אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין אשתוצדקת הצדיק סי' נח, ס
כח ע"א אין האיש מנוקה מעוןתורת אליהו עמ' רל
כח ע"א אם אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקיןחכמת התורה קדושים עמ' רעא
כח ע"א באיש מנוקה מעון, המים בודקים את אשתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רעג
כח ע"א בזמן שאין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין חכמת התורה נשא עמ' פו, פח
כח ע"א מגיד לך הכתוב שהספק אסורהלמדנות (תשנח) פ' נשא אות פז
כח ע"א תוס' ד"ה אינו וכו'גנזי חיים (פלאג'י) דף קטז ע"ב (דף תי ע"ב, מערכת ס' אות כט ד"ה ובספק)
כח ע"ב דבר שיש בו דעת לישאל, ברשות היחיד ספיקו טמא ברה"ר ספיקו טהור אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמט
כח ע"ב מה סוטה רשות היחיד וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
כח ע"ב ספק טומאה ברשות היחיד יערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
כח ע"ב תוס' ד"ה מכאן. ומפני מה ספק רה"ר טהור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סז ד"ה וי"ל
כח. אין האיש מנוקה מעוון אין המים בודקין את אשתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז, קעט, קפ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח
כח. אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקים אותהתורי זהב (תשעג) עמ' ריב
כח. אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקים את אשתושרתי ח"א עמ' נו
כח. אם בא עליה אין המים בודקים אותהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צא
כח. אשה שזינתה אסורה לבעלהגור אריה שמות פל"ו אות ד
כח. בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין אותה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תנג
כח. ג' פעמים טומאה שכתוב בפרשה למה א' לבעל וא' לבועל וא' לתרומהלהורות נתן במדבר עמ' נו
כח. התורה עשתה ספק סוטה כודאיפנים מסבירות עמ' קצ
כח. ונקה האיש מעון וגו' בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רס
כח. ונקה האיש מעון וגו' בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו ואם וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' כב, כו
כח. ירך קודם או בטן קודםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צו
כח. כל שבא ביאה אסורה מימיו אין המים בודקין את אשתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח
כח. כשאין האיש מנוקה מעון אין המים בודקיםדרשות שמן רוקח עמ' שפג
כח. כשם שהמים בודקין אותה כך בודקין אותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד
כח. סוטה נאסרת על בעלהגור אריה שמות פל"ו אות ד, ויקרא פ"כ הערה 97
כח: תוס' - לילה נחשב כרה"י שספיקו טמאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קג
כח: תוס' ד"ה ברשות הרביםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנה
כט ע"א ודאי הוא דלא יאכל הא ספק יאכלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כו
כט ע"א ודאי טמא הוא דלא יאכל הא ספק וכו' אימא סיפאבי חייא ח"ב עמ' יד
כט ע"א ודאי טמאהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יט
כט ע"א טמא ודאי הוא דלא יאכל הא ספק יאכל חכמת התורה בהעלותך עמ' קצב
כט ע"א כל טהור יאכל בשר דמשמע טהור ודאידברי שאול ויקרא עמ' עה
כט ע"א תוס' הרא"שתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' מה
כט ע"ב מה מחו"כ שמותר בתרומההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כב פסוק ז
כט ע"ב רש"י סוד"ה הצדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנג
כט רב גידל רמי כ' והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, טמא וודאי הוא דלא יאכל וכו' וכתיב וכו' טהור וודאי הוא דלא יאכל אבל ספק וכו'חמודי צבי מועדים עמ' יג, נה, קג, קיט, רנג, תכה
כט. ומאחר דאין לו למה טמא אמר רב יהודה אמר רב מן התורה אין לו מרין קל וחומר יש לו ומה טבול יום שמותר בחולין פוסל בתרומה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות מא
כט. חולין מקבלים טומאה רק משני, ותרומה גם משלישי, וקודש גם מרביעיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכא (כח) {דכאשר יש לדבר מעלה ומדריגה יותר גדולה, אז בהיות הגרעון פועל בו אזי הוא פועל בו פעולה יתירה טפי}
כט. כתיב והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל וכו'להורות נתן ויקרא עמ' עג, קעד
כט. נר מגין לפי שעה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' עב
כט. רב גידל רמי כ' והבשר אשר יגע בכל טמא וכו' טהור וודאי היא דלא יאכל היא ספק יאכל וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' פז, רא
כט. רב גידל רמי כתיב והבשר וכו' וב' כל טהור יאכל וכו' וודאי הוא דיאכל אבל ספק לא יאכלחמודי צבי בראשית עמ' תיג
כט: בחולין עושה ראשון שני ותו לא וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קסא
כט: חולין מקבלים טומאה רק משני, ותרומה גם משלישי, וקודש גם מרביעיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמד, שט (ס) {השוואות}
כט: מה להצר השוה שבהן שכן יש בהן צר חמור ורבי יוחנן בן זכאי צר חמור לא פריךשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות מג
כט: מה לטבול יום דשרץ שכן במינו אב הטומאהגור אריה שמות פכ"א הערה 706
כט: מה לטבול יום דשרץ שכן במינו אב הטומאההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יח
כט: רש"י ד"ה הצד השוה שבהן, חמץ שעבר עליו בבל יראה מיקרי נעבדה בו עבירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריט (תצג) {מ"מ י"ל דכל שלא נעשה שינוי בחפץ על ידי העבירה לא הוי 'תועבה'}
כט: רש"י כל אוכל טמא אינו מטמא לא אדם ולא כליםגור אריה במדבר פי"ט הערה 168
כיון שהיו ישראל על הים זה אמר אני ארד תחילה וזה אמ'הון רב דף נח ע"ב
כל אדם שי"ב גסות הרוח וכו'שמחה לאיש (שונשול) דף ד ע"ד
כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער בת"ה ואר"א כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליוצור יעקב (יעבץ) חקת
כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמןשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמד
כל המלמד לבתו תורההתורה והעולם ח"ב עמ' טז
כל המקנא לחבירו וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קיד ע"ב
כל הנושא אשה לש"ש מעה"כ כאילו ילדהצור יעקב (יעבץ) ויצא א
כל העוסק בבנין מתמסכןבינת יששכר דף עז ע"א
כל העוסק בבניןבינת יששכר דף טז ע"ד
כמה גדולים נמוכי הרוחהון רב דף צב ע"ב
כמה גדולים נמוכי הרוחיגל יעקב (וארשאנו) דף ה ע"ג
כפ ע"א המורין הלכה מתון משנתן הם מבלי עולםשם דרך - כתר תורה עמ' רכה
כפ ע"א מאי קטן שלא כלו לו חדשיו הכא תרגימו זהו תלמיד חכם המבעט ברבותיושם דרך - כתר תורה עמ' קנ
כשנאסף משה, הק"בה אמר צדקת ה, עשה ומשפטיו עם ישראל. ושמואל אמר מי כהחכם יודע פשר ור, יוחנן אמר והחכמה מאין תמצאלב אריה פרשת וזאת הברכה אות ט
כתיב וירד תמנתה וכתיב הנה חמיך עולהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נד דף צא ע"א
ל אפי' עוברים במעי אמם אמרו שירה ואמרו זה אלי ואנוהוהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קלב
ל בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה, כיצד אמרו וכו' עולל הגביה צוארו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תנג
ל יוסף שקדש ש"ש בסתר וכו'ידו בכל סי' אלף ריב
ל כיצד אמרו שירהראש דוד (תקלו) דף נג ע"א
ל כיצד אמרו שירהראש דוד (תשמו) עמ' רטז ע"ב
ל נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר ירא אלקים באברהם, מה ירא אלקים האמור באברהם מאהבה אף ירא אלקים האמור באיוב מאהבה וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יח
ל נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר ירא אלקים באברהם, מה ירא אלקים האמור באברהם מאהבה אף ירא אלקים האמור באיוב מאהבה וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יח
ל ע"א ר"ע ס"ל תחומין דאורייתאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' פו
ל ע"א ת"ר בו ביום דרש ר"עזאת ליעקב שמות עמ' קפז
ל ע"ב אין תחומיו אלא מדברי סופריםשם דרך שמות עמ' קיא
ל ע"ב אמרו כולם שירה בבת אחתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעז
ל ע"ב אפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירהתורת מנחם חלק ל עמ' 250
ל ע"ב אפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על היםעין איה ברכות פ"ז פסקא מח; מדבר שור סוף דרוש ה עמ' נא, דרוש לח עמ' שנז
ל ע"ב אפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירהלחמי תודה דף רלח ע"ב
ל ע"ב בו ביום דרש ר"ע בשעה שעלו ישראלבנין שאול עמ' קסא
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים כו' וכיצד אמרו שירה וכו'רנת יצחק שופטים עמ' עב
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו'אש דת (אסאד) עמ' יט, עג, עה, פא
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' נז
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקז
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהאור מאיר ח"ב עמ' לה
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קע
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהחכמה מאין דף נז ע"א
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהלחם רב על סדור התפילה אות תרפד
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהמעשה רוקח (ר"א רוקח) בשלח יח ע"ב
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעח
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מא
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהרנת יצחק תפלה עמ' קי-קיא, קסב
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנט
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן הים עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק וכו' כיון שראו את השכינה וכו' אמר "זה א-לי ואנוהו"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצז
ל ע"ב בשעה שעלו ישראל מן היםנתיבות יצחק ח"ג עמ' שסג
ל ע"ב בשעה שעלו מן הים נתנו עיניהם לומר שירהשירת הפסח אות קכז
ל ע"ב דרש ר"י הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו׳ באר מים חיים (אונגר) עמ' 97
ל ע"ב השירה נאמרה ברוה"קלקוטי שיחות חל"ו עמ' 66
ל ע"ב והבא במותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל קמיפלגיאחרית השנים עמ' מז
ל ע"ב והם ענו אשירה לה'שירת הפסח אות לג, קסג
ל ע"ב וכיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל וכו'פניני דעת עמ' קפב
ל ע"ב וכיצד אמרו שירהזאת ליעקב שמות עמ' קצב
ל ע"ב וכיצד אמרו שירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ז
ל ע"ב ומהרש"א כיצד אמרו שירה, תינוק יונק פורש משדי אמו ואומר שירהבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ה אות ב-ג
ל ע"ב זה אלי ואנוהו, מלמד שהראו באצבעקרן לדוד שמות עמ' קז
ל ע"ב חילוקי הדעות באופן אמירת השירה - אם רק משה אמר כו' או שגם בני ישראל אמרו וכו' או שאמרו יחד וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 108
ל ע"ב כיצד אמרו את שירת הים אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש טז עמ' 281
ל ע"ב כיצד אמרו ישראל שירה וכו' וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' נח
ל ע"ב כיצד אמרו שירה, כגדול המקרא את הלל וכו' עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו וכו', ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שלח, שסא, שסד
ל ע"ב כיצד אמרו שירה, עולל מוטל על ברכי אמו וכו' מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה שנאמר במקהלות וגו' ממקור ישראלבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' ס
ל ע"ב כיצד אמרו שירה, עולל מוטל על ברכי אמו וכו' שר מפי עוללים ויונקים יסדת עוזתודת אהרן - אומר לציון עמ' צה
ל ע"ב כיצד אמרו שירה?קניני קדם ח"א עמ' 159
ל ע"ב כיצד אמרו שירהרנת יצחק יהושע עמ' רסח, תהלים עמ' רחצ
ל ע"ב כיצד שרוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 474-473
ל ע"ב מהרש"א ד"ה בגדול אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש טז עמ' 282
ל ע"ב מנין שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקכד
ל ע"ב מנין שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירהאור מאיר ח"ב עמ' לה
ל ע"ב מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על היםלחם רב על סדור התפילה אות תתקא
ל ע"ב מפי עוללים וינקיםמדבר שור דרוש ה עמ' נא
ל ע"ב משה אומר אשירה לה'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכג
ל ע"ב נשאו עיניהם לומר שירהדברי שאול שמות עמ' קכו
ל ע"ב ע"ד הריעות באופן אמירת השירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 69
ל ע"ב עוברים שבמעי אמן אמרו שירה על היםבית ישי - דרשות עמ' נב
ל ע"ב עולל הגבי' צווארו כו' ואמרו זה אלי ואנווהו כו'נטע שורק פרשת שמות דרוש ד
ל ע"ב עולל הגביה צוארו ואמרו זה אלי, תוס' ד"ה ר"מ, חי' מהרי"טדרשות מהר"ם חביב עמ' קמה, קסג
ל ע"ב עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק וכו' כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוואר ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה א-לי ואנוהו וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' צח, קיט
ל ע"ב ר"ע אית לי' תחומין דאורייתא וכו' ור"א בנו ריה"ג ס"ל תחומין דרבנןחיי נפש ח"ב עמ' קנ
ל ע"ב רע"א כגדול המקרא את ההלל וכ'משען המים דף כב ע"א
ל ע"ב רש"י ד"ה כגדול אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש טז עמ' 282
ל ע"ב רש"י ד"ה כסופרמסילות הנביאים שופטים עמ' קעא
ל ע"ב שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 70
ל ע"ב שאפילו עוברין אמרו שירהרנת יצחק תהלים עמ' רצט
ל ע"ב שירת הים אמרו בני ישראל אחר משהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכח
ל ע"ב תוס' ד"ה ר' נחמי'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' סו
ל ע"ב תוס' ד"ה רבי נחמיה כו' מלמד שהיה משה פותח תחילהרנת יצחק שופטים עמ' סט
ל ע"ב תוס' ד"ה רבי, אז ישיר משהרנת יצחק יהושע עמ' רסו
ל ע"ב תחומין דאורייתאלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 39
ל עוברין שבמעי אמן אמרו שירהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סו
ל קצת אמרו שירהראש דוד (תקלו) דף נג ע"א
ל ראשון עושה שני בחוליןבינת יששכר דף לא ע"א
ל ת"ר בו ביום דרש ר"ע בשעה שעלו ישראל מן הים וכו' וכיצד אמרו וכו'דברי פני אריה דף כט ע"ב
ל תוס' ד"ה היה ר"מ אומרבן פדהצור דף מח/מט ע"ג
ל. עולל הגביה את צוארו וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 160
ל. שתי עיסות אחת טמאה ואחת טהורהמקראי קדש (תשנג) עמ' תכד
ל. תוס' ד"ה הא אייתינהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעט
ל: איך אמרו עוברין שירה זה אלי ואנוהו, הא הכרס מפסיק, ומשני שנעשו כמו אספקלריא המאירה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קכו, א'קכז
ל: אמרו ישראל שירה כסופר הפורס על שמע בנית הכנסת שהוא פותח תחילהייטב פנים ח"ב דף קסב, קעד
ל: אפילו עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו, אמרו שירה אצל היםשם יחזקאל עמ' תפב
ל: את זו דרש ר' עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף צב ע"א
ל: בו ביום דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהכרם חמד (תשסו) עמ' נח
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כו/נו ע"ג
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו', כסופר הפורס על שמע, ורש"י, שרתה רוה"ק על כולםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכג
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסא
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שסב-שסג
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהדרשות דבר צבי עמ' קכו
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/ז דף לח ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ז דף נב/צב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ח של פסח דף רה ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמא ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף סח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכד ע"ד
ל: דפתח משה ורש"י אחר שפתח חכםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קצב
ל: דרך השירה הוא אחד מקרא והשאר עוניו אחריו ראשי פרקיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיא
ל: דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי פרקים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ש, שלח
ל: דרש ריה"ג בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהחנן אלקים עמ' רלה-רלו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קז
ל: השירה אמרו כל ישראל ביחדמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קח
ל: ויאמרו אמרו כולהו בהדי הדדישבות יעקב (אבולפיה) עמ' קח
ל: וכיצד אמרו שירהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כה, נט
ל: ור' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי סברנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
ל: כיון שראו את השכינה, עולל הגביה צוארו וכו'ייטב פנים ח"ב דף קעד
ל: כיצד אמרו שירה כגדול וכו' ר"א וכו' כקטן המקראישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כ
ל: כיצד אמרו שירה עולל מוטל על ברכי אמו וכו' ואמרו שירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעא
ל: כיצד אמרו שירה רע"א כגדול המקרא ההללעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
ל: כיצד אמרו שירה, ר"ע - כגדול המקרא את ההלל, ר"נ - כסופר הפורס על שמעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רמ, מועדים עמ' עדר, רעו, רפ
ל: כיצד אמרו שירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלט
ל: כיצר אמרו שירה וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' שח, שי
ל: כל ישראל כוונו לומר השירה ביחדילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' לד
ל: מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על היםעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף סו/סז ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת בשלח דף עד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף ק ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בשלח דף כה ע"ג
ל: משה אמר אשירה לה' והן אומרים אשירה לה'תורת אברהם עמ' 84
ל: משה אמר אשירה לה'זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכב
ל: משה אמר וכל ישראל עונין אחריודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שצב
ל: משה מקרא לישראל ובנ"י עונין אחריורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קפד
ל: נתנו עיניהם לומר שירה כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמה, קסב
ל: עוללים ויונקים על היםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כו
ל: ענו אחריו אשירה לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריד
ל: פלוגתא בסגנון אמירת השירהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' פד
ל: ר"א בנו של ריה"ג אומר כקטן המקרא את ההללחנן אלקים עמ' רלז
ל: ר"ע יליף מומדותם תחומין אלפים באמה מה"תחיי נפש ח"ד עמ' כח
ל: ר"ע ס"ל תחומין מה"תחיי נפש ח"ו עמ' קפב
ל: שהיו ישראל עונין אחר משה על כל דברשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שעה, תד, תיח, תכ
ל: ת"ר וכו' בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקכב
ל: תוס' - למה הוצרך קרא דעוללים ויונקים אמרו שירה אם עוברים אמרו הם לא כש"כדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' שסג
ל: תוס' ד"ה מר סבר תחומין דאורייתאחיי נפש ח"ד עמ' יד, טז
ל: תוס' ד"ה ר"ע - ואותן המלאכיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנח ע"א
ל: תוס' ד"ה רבי נחמיה - בשם תוספתא, משה פתח תחילה והם ענו וגמרו השירהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' פד
ל: תחומין דאורייתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריד
ל: תחומין הוי מדרבנןגור אריה דברים פט"ז אות ח
לא איתשיל אשבועתךתולעת שני דף לט ע"א-ע"ד
לא בל המחניף לרשע לסוף נופל בידוכד הקמח (תשנו) עמ' עג
לא גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראהכוכבי אור (תשלד) עמ' סז
לא לא לו ומהרש"אברית עולם (חיד"א, תקנג) דף צב ע"א
לא מינה ולא מקצתהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צח
לא ע"א אברהם אוהבישיחות עבודת לוי סי' יז אות ב
לא ע"א אברהם ירא אלקים מאהבהזאת ליעקב בראשית עמ' ריט
לא ע"א אברהם עבד מאהבה דכתיב זרע אברהם אוהבירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רח
לא ע"א אינו דומה השב מאהבה וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' קצח
לא ע"א אמר להו תרווייהו רבנן צדיקי גמורי אתון מר מאהבה ומר מיראהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שז
לא ע"א אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאת וכו' שהיה בדין וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 297
לא ע"א אקרוין בחלמא מה רב טובך וגו'חיי נפש ח"ב עמ' רה
לא ע"א בכל צרתם לו גו' וכו' והכתיב ומלאך פניו הושיעם וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שמח
לא ע"א בתוס'בית ישי - דרשות עמ' נו
לא ע"א גדול העובר מאהבה מהעובד מיראהלחמי תודה דף סב ע"א
לא ע"א גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' קא
לא ע"א גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 17
לא ע"א גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי לאלף דור, וזה תלוי לאלפיים דורבצור ירום ח"ה עמ' נו, רכ
לא ע"א גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהבמי התורה עמ' קצב
לא ע"א גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהתהלה לדוד (והרמן) פרק יח פסוק ב הערה ד, פרק צ פסוק יד הערה כה
לא ע"א גדול העושה מאהבה מן העושה מיראהמצווה ועושה ח"א עמ' קפו
לא ע"א גדול העושה מאהבהאהבת ציון דרוש ב, ד
לא ע"א גדול העושה מאהבהגבורת יצחק אבות עמ' קטו
לא ע"א גדול העושה מאהבהעבודת הקודש (תשסד) עמ' עב
לא ע"א גדול העושה מאהבהציץ השדה - שדי יער עמ' כז
לא ע"א גדול העושה מאהבהרנת יצחק ישעיה עמ' מג
לא ע"א דבכל צרתם לו צרדברי שאול שמות עמ' רלה, במדבר עמ' ריב
לא ע"א דכתיב זרע אברהם אוהבירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סו
לא ע"א היה ר"מ אומר מנין שאפילו עובריםזאת ליעקב שמות עמ' קפו
לא ע"א הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא וכו' אמר להו תרווייכו רבנן וכו', מר מאהבה ומר מיראהלחמי תודה דף קלד ע"א
לא ע"א הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ערה, רעו, תקל, תקלב
לא ע"א הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' נ
לא ע"א הנהו תרי תלמידי, וברש"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' פז
לא ע"א הנהו תרי תלמידי, ורש"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' פה
לא ע"א העושה מיראה לאלף דורדובר צדק עמ' 179
לא ע"א ואברהם וכו' אברהם אוהבילקוטי שיחות ח"י עמ' 58, ח"כ עמ' 101
לא ע"א וזה תלוי לאלפים דוררנת יצחק תהלים עמ' תסח
לא ע"א וכל היכא דכתיב בלמ"ד אל"ף, לא הוא וכו'. אלא לאו משמע הכי ומשמע הכיאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' י
לא ע"א וליחזי האי לא אי בלמ"ד אל"ף כתיב לא הוא וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קלט
לא ע"א יר"א האמור באיוב וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 236
לא ע"א ירא א' הנאמר באברהם ואיוב היינו מאהבהרנת יצחק תענית עמ' לז
לא ע"א ירא אלהיםהכתב והקבלה בראשית פכ"ב פסוק יב
לא ע"א ירא אלקים האמור באברהם מאהבה כו' דכתיב זרע אברהם אוהביימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תר
לא ע"א ירא אלקים היינו אהבה כדכתיב זרע אברהם אוהביאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שכב
לא ע"א כאן מאהבה כאן מיראהחכמת התורה עקב עמ' קכד
לא ע"א כמה זמן מחזקת זכות אבותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר לז
לא ע"א לעושים מאהבה - לעושים מיראהעיונים במשלי עמ' תע
לא ע"א מאי איכא בין העושה מאהבה לעושה מיראה וכו' שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור וכו'זרע שמשון שיר השירים אות מז
לא ע"א מאי איכא בין עושה מאהבה וכו'חזון ברוך עמ' פ
לא ע"א מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שפג, תקסה
לא ע"א מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שו
לא ע"א מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה וכו'רוח נכון עמ' קט
לא ע"א מה ירא אלהים האמור באברהם מאהבה אף ירא אלהים האמור באיוב מאהבהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קד
לא ע"א מה ירא אלהים האמור באברהםראה חיים ח"ב דף נח ע"ג [רד ע"ב ד"ה ונראה]
לא ע"א מה ירא אלהים האמור באברהםראה חיים חלק ב דף נח ע"ג (דף רד ע"ב ד"ה ונראה)
לא ע"א מה ירא אלקים האמור באברהם מאהבה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' סג
לא ע"א מה ירא אלקים האמור באברהם מאהבהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רד
לא ע"א מה רב טובן אשר צפנת ליראיךרנת יצחק ישעיה עמ' רנד, משלי עמ' מא
לא ע"א נאמד ירא ד' באיוב ונאמר יראה ד' באברהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקיד
לא ע"א נאמר "ירא אלקים" באיוב ונאמר "ירא אלקים" באברהם מה "ירא אלקים" באברהם מאהבה אף "ירא אלקים" באיוב מאהבהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שיא
לא ע"א נאמר ירא אלהים באיוב יקרא דשכבי (דוד) דרוש ב דף ב ע"ד ודף ג ע"א-ע"ב
לא ע"א נאמר ירא אלהים באיוב וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ס"ח ע"א (דף רמ"ט ע"א ד"ה והיינו)
לא ע"א נאמר ירא אלהים באיובברכת מועדיך לחיים ח"ב דף סח ע"א [רמט ע"א ד"ה והיינו]
לא ע"א נאמר ירא אלוקים באברהם ונא' יר"א באיוב וכו'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קסג
לא ע"א נאמר ירא אלוקים באברהם ונא' ירא באיוב מה ירא האמור באברהם מאהבה וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעד
לא ע"א נאמר ירא אלקים באברהם וכו' מה ירא אלקים מאהבה דכתיב זרע אברהם אוהבי וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פד, תפב
לא ע"א נאמר ירא אלקים באברהםבמי התורה עמ' קל
לא ע"א נאמר ירא אלקים באיוב ובאברהםרנת יצחק מלכים עמ' קעח, תהלים עמ' תקי, משלי עמ' טו, קלח
לא ע"א נאמר ירא ד' באיוב ונאמר ירא ד' באברהם וכו'ברית שלום (תעח) דף פ ע"ג
לא ע"א נוצר חסד לאלפים מיירי בעושה מאהבהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צב, שנו
לא ע"א עבודת אברהם באהבה וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 197
לא ע"א עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת וכו' ואיכא דאמרי וכו', ורש"יבית אברהם (חנניה) עמ' קנג, קנד
לא ע"א עוברין אמרו שירההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שו
לא ע"א רמ"א נאמר ירא אלקי' באיוב וכו' ירא אלקי' באברהםמשען המים דף מ ע"ב
לא ע"א רש"י ד"ה תלוי. זכותו לדורותיו להגן עליהם עד אלף דורמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שז
לא ע"א שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דוראוצרות חיים - עבודת ה' עמ' נו
לא ע"א תוס' ד"ה גדולדברי ברוך ח"ב סי' מה אות ז
לא ע"א תוס' ד"ה מצוה כו'שעת הכושר דף ו ע"ד
לא ע"א תרי תלמידי וכו' דרבא וכו' צדיקי גמירי וכו'תורת לוי יצחק עמ' מט
לא ע"ב גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהאהבת ציון (תשסד) עמ' כט
לא ע"ב הרי כאן שניםהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יג
לא עבד איוב אלא מאהבההדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה הוכח' הא'
לא עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנהאברהם אנכי ח"ב דף לד ע"ד
לא ענש על הנסתרות עד שעברו את הירדןמשכנות יעקב (נעים) דף קנח ע"ב
לא. א"ל ע"א ראיתיה שנטמאה אינה שותהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
לא. אברהם אבינו היה עובד מאהבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 615
לא. אברהם גופיה מנלןתורת אברהם עמ' 234, 452
לא. אברהם היה עובד מאהבהגור אריה בראשית פי"ח הערה 182
לא. אברהם לא עבד אלא מאהבה דכתיב זרע אברהם אוהביאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מב
לא. אהבה גדולה מיראהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 646
לא. אהבה גדולה מיראהתורת אברהם עמ' 406
לא. אהבה גדולה מיראהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קד (שסה), שמג
לא. אהבה גדולה מיראהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסה הערה 62
לא. אלא מעתה בכל צרתם לא צר דכתיב בלמ"ד אל"ף ה"נ דלא הוא אש דת (תשמח) עמ' סד
לא. אמר עד אחד אני ראיתיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלט
לא. אמר ער אחר אני ראיתיה שנטמאת לא היתה שותהגור אריה שמות פל"ב הערה 123
לא. אפילו שמע מעוף הפורח יוציאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכט*
לא. בו ביום דרש ר"י בן הורקנוס לא עבד איוב אלא מאהבהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) קסב
לא. בכל צרתם לא צר דכתיב בלמ"ד אל"ף וכו'תפארת צבי במדבר עמ' רפב
לא. בכל צרתם לא צר וכו'באר הגולה (שנח) באר ד דף כ ע"ב
לא. בכל צרתם לא צר, כתיב "לא" וקרינן "לו"שם יחזקאל עמ' קמה
לא. בכל צרתם לו צר, הכתיב "לא" והקרי "לו"עזר מיהודה עמ' רצ, שצב
לא. בצרתם לו צר - הקב"ה מיצר בצרתן של ישראלבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 792-791
לא. בצרתם לו צרגור אריה שמות פ"ג הערה 9
לא. גדול העושה מאהבה וכו' אור החיים דברים פרק ז פסוק ט
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דורברית אברם עמ' תצב
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהאור ישראל (תרס) דף ה ע"ב
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהדעת תורה שמות עמ' רו
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1071-1070
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהמצווה ועושה ח"ב עמ' רצד
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פ"ח דף כה ע"א, ופרק ט דף כח ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לח דף לו ע"ב
לא. גדול העושה מאהבה יותר מעושה מיראהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמז
לא. גדול העושה מאהבה מהעושה מיראה שפת אמת (הלוי) משלי פרק א פסוק ז
לא. גדול העושה מאהבה מהעושה מיראהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפה
לא. גדול העושה מאהבה מהעושר, מיראה שזה תלוי לאלף וזה לאלפיםיגל יעקב (תשנג) ויקרא אות יג
לא. גדול העושה מאהבה מן העושה מיראהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמב
לא. גדול העושה מאהבה מעושה מיראה וכו' אש דת (תשמח) עמ' רנג
לא. הא יש ע"א שמעיד שנטמאת אסורהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
לא. הן יקטלני לו איחל וכו' אלא מעתה הא דכתיב בכל צרתם לא צר כתיב וכו' אלא משמע הכי ומשמע הכיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רמא, רמג, שלז, תשלד
לא. הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תפד
לא. העושה מאהבה כפול מן העושה מיראהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קד (שסה) {ע"כ אין עשה דוחה שני לאוין, אבל דוחה לאו ועוד איסור חצי שיעור}
לא. הקב"ה בצרה עם ישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפז הערה 16, תצד הערה 61
לא. ודא אקריון בחלמאי מה רב טובך וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' קנו
לא. וישמחו כל חוסי בך לעולם וגו' - בעובד מאהבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1075
לא. וכל היכי דכתיב לא באלף וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קצח
לא. ומנלן דאברהם מאהבה עשה שנאמר זרע אברהם אוהבישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלח
לא. ועושה חסד לאלפים וכו' האי בדסמיך והאי בדסמיךכד הקמח (מישור) עמ' י
לא. חמותה ובת חמותה מעידות שנטמאת ונאמנותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
לא. ירא אלהים הנאמר באברהם מאהבהעזר מיהודה עמ' קסח
לא. ירא אלקים האמור באברהם מאהבההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' מט
לא. ירא אלקים האמור באברהם מאהבההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' נ
לא. ירא אלקים האמור באברהם מאהבהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז
לא. ירא אלקים האמור באברהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רס
לא. כל מקום שהאמינה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
לא. כתיב ועושה חסד לאלפים וכתיב לאלף דור כאן בעושים מאהבה לאלפים וכאן מיראה רק לאלף דורקדושת יצחק עמ' ו
לא. כתיב ועושה חסד לאלפים וכתיב לאלף דור, כאן מאהבה כאן מיראהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצב
לא. כתיב לאלפים לאוהבי ולשומרי מצותי, והתם כתיב ולשומרי מצותיו לאלף דור וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תכב ע"ב
לא. כתיב עושה חסד לאלפים וכתיב שומר החסד לאלף דור, כאן מאהבה כאן מיראהשבט מישראל (קרמניץ) פרק פה פסוק ט, פרק קג פסוק ז
לא. לא עבד איוב אלא מאהבהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפז
לא. לא עבד איוב את ה' אלא מאהבהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 112
לא. לאוהבי ולשומרי מצותי האי לדסמיך ליה והאי לדסמיך ליהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסח
לא. לעושים מיראה לאלף דור ולעושים מאהבה אלפיםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פב
לא. מאי איכא בין העושה מאהבה לעושה מיראה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקסח
לא. מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה ובו', ורש"י דרשות הר"ן (מישור) עמ' רל
לא. מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה וכו' שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעה, עשרה מאמרות אות קלז
לא. מה ירא אלהים האמור באברהם מאהבה וכו'של"ה (תשנז) פרשת וירא אות כה
לא. מה ירא אלקים האמור באברהם מאהבה אף ירא אלקים האמור באיוב מאהבהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעא
לא. נאמנת להעיד שלא תשתה ממים המריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות יד
לא. נאמר ירא אלהים באיוב וכו' אף ירא אלהים האמור באיזב מאהבהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קלז, קסא
לא. נאמר ירא אלקים באברהם ונאמר ירא אלקים באיוב וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקסח
לא. נאמר ירא אלקים באברהם ונאמר יראה אלהים באיובשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלו
לא. נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר ירא אלקים באברהם וכו'של"ה (תט) ע"מ דף נא ע"א
לא. נוצר חסד לאלפיםפרפרת משה ח"א עמ' תקפה
לא. עובד מאהבההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 19, 18
לא. ר"מ אומר נאמר ירא אלוקים באיובתורת אברהם עמ' קיא
לא. רבי מאיר אומר נאמר ירא אלקים באברהם וכו' אף ירא אלהים האמור באיוב מאהבהחשבון הנפש (תשעה) עמ' רכז {'יראה מאהבה' - שמפחד שתפסק ולא תווצר האהבה}
לא. רש"י ד"ה לאלפים לאוהבי סמך אוהביו לאלפים וכו' דהיינו מיראהדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תכב ע"ב
לא. רש"י ד"ה לאלפיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יז
לא. רשב"א אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושהדברי יואל פ' עקב דף סג ע"ב
לא. שבכל צרתם לו צער כביכולתורי זהב (תשעג) עמ' תנג
לא. תוס' - בתוספתא מסיים הכי כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כו ע"ד
לא. תוס' - פתחו אף הן ואמרו שירהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נז
לא. תניא רבי מאיר אומר, נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר ירא אלקים באברהם, מה ירא אלקים האמור באברהם מאהבה אף וכו' ואברהם גופא מנלן דכתיב זרע אברהם אוהבי. מה איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה, איכא בינייהו הא דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור, כתיב הכא ועושה חסד לאלפים לאוהבי, והתם כתיב לשומרי מצותיו לאלף דור וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צו, צח
לא. תניא רשב"א אומר גדול העושה מאהבה מהעושה מיראהחנן אלקים עמ' עז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלח
לא. תרווייכו צדיקי גמורי אתון, מר מאהבה ומר מיראהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמד) {איזה עדיף}
לא. תרוייכו רבנן צדיקי גמירי אתון מר מאהבה ומר מיראהאור ישראל (תרס) דף ה ע"ב
לא: אקריינהו בחלמא דתרוייהו צדיקי גמורי אתון וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמה
לא: בפרך תחילה בפה רך ובסוף בפרך לילה כיום יאיר (באום) עמ' 219
לא: הא חד וחד על כרחיך לא היתהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קג
לא: ועד אין בה בשנים הכתוב מדבר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תנא
לא: כי לא נחש לא באלף כתיבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לא: מה להלן כך אף כאן כךתשבי (תשסה) עמ' פב שורש הלן
לא: ע"א אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
לב לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולההמדרש והמעשה דברים הגיונות מוסריים
לב לא לו למהרש"אלב דוד (תקנג) דף צב ע"א
לב מפני מה תיקנו תפילה בלחש וכו'בית אהרן (פייבושביץ) פרשת וישלח
לב מפני מה תקנו תפילה בלחש וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קלח ע"ג
לב ע"א אלו ואלו הפכו פניהם כלפי הר גריזיםחכמת התורה ראה עמ' נו, פה
לב ע"א אלו נאמרין בכל לשון טהרת יו"ט חט"ז עמ' מא
לב ע"א אלו נאמרין בכל לשון וכו' ודוי מעשרלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמד
לב ע"א אלו נאמרין בכל לשון וכו' ותפלהנפש החיים (תשעז) עמ' קטז
לב ע"א אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר וכו'אחרית השנים עמ' לח
לב ע"א באר היטב - בשבעים לשוןחיים לגופא (תשסה) עמ' כג
לב ע"א באר היטב בשבעים לשוןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' ש
לב ע"א באר היטב בשבעים לשוןדברי שאול בראשית עמ' שנט
לב ע"א באר היטב שנאמר בשבעים לשוןחכמת התורה דברים עמ' י
לב ע"א במשנה, עד שגמרו ברכות וקללות ואחר כך הביאו את האבנים ובנו מזבחדברי טובה יהושע ח"א עמ' רצא
לב ע"א בענין הר גריזיםפרי חיים (קנולר) פרשת תצוה, תבא
לב ע"א ברכות וקללות כיצד וכו' עד שגומרין ברכות וקללות ואח"כ הביאו את האבנים ובנו את המזבח וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רפג
לב ע"א ברכות וקללות כיצד וכו'זכור לדוד עמ' סה
לב ע"א ברכות וקללות כיצד וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרמה
לב ע"א ברכות וקללות כיצד כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל וכו' ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלוים והארון עומדים למטה באמצע וכו' הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' נח
לב ע"א הביאו את האבנים וכו' המזבח וכו' כתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשוןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 1
לב ע"א הכהנים מקיפים את הארון והלוים את הכהניםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שעז
לב ע"א הפכו פניהם כלפי הר גריזיםזכר דוד על התורה עמ' קעח
לב ע"א ו' שבטיםהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב
לב ע"א ואח"כ וכו' ובנו את המזבחרנת יצחק יהושע עמ' פו
לב ע"א ואלו נאמרין בלשון הקודש וכו' ברכת כהנים וברכת כהן גדולמכשירי מצוה עמ' קצב
לב ע"א ויבכו העם בלילה ההוא, אותו היום ט"ב הי' אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' סו
לב ע"א וידוי מעשראסופת מערכות דברים עמ' ריב
לב ע"א ויען הוא הרמת קולכתונת פסים (תשעא) עמ' רמז
לב ע"א וכתבו וכו' בע' לשון שנא' באר היטבעשרה מאמרות (תשס) עמ' כה, [קלח]
לב ע"א וכתבו וכו' דברי התורה בשבעים לשוןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 40
לב ע"א וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשוןאגרות הראיה כרך א אגרת צ (קג) {אין למדין דורות משעה, בי אז הוכשר העולם בעת יציאת מצרים ומתן תורה}
לב ע"א וכתבו עליו כל דברי התורה בשבעים לשוןלקוטי מאמרים עמ' 113,89
לב ע"א וענית בלשון הקודששירת הפסח אות לד
לב ע"א וענית ואמרת בלשה"ק, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצ
לב ע"א טוב שיתבייש שתהא לו כפרה מעונש גדול זהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רא
לב ע"א מפני מה תקנו תפילה בלחש שלא לבייש עוברי עבירהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 96
לב ע"א מפני מה תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי העבירה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכב, תלז
לב ע"א מפני מה תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי העבירה וכו'ברית שלום (תעח) דף סו ע"א, סח ע"ג
לב ע"א פרשת סוטה נאמרת בכל לשוןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל
לב ע"א ר"י אומר וענתה ואמרה ככהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפד
לב ע"א רש"י ד"ה ביצר. כמו מניןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רכו
לב ע"א רש"י ד"ה וידויאחרית השנים עמ' יג
לב ע"א ששה שבטים עלו להר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלויים עומדים למטה באמצע וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רל
לב ע"א ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו' והלוייס הפכו פניהם כלפי הר גריזים בברכות וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תקעד
לב ע"א ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מ אות א
לב ע"א ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' קג
לב ע"א תוס' ד"ה אלואחרית השנים עמ' לח
לב ע"א תוס' ד"ה קרית, קריאת שמע הוא מדרבנןמצווה ועושה ח"א עמ' שעה
לב ע"א תורה שבכתב נעתק לשבעים לשוןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ב
לב ע"א תפילה נאמרת בכל לשון, ברכת כהנים אינה נאמרת אלא בלה"קלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצד
לב ע"א תפלה [הלל] נאמרת בכל לשוןלחמי תודה דף קמו ע"ב
לב ע"א תפלה נאמרת בכל לשוןנפש החיים (תשמג) עמ' 74
לב ע"ב אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם, ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעג
לב ע"ב אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם, שבחו בקול נמוך מן וידוי המעשר גנותו בקול רם ממקרא ביכוריםאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שיד
לב ע"ב אדם אומר שבחו בקול נמוך וכו' מן וידוי המעשראחרית השנים עמ' לט
לב ע"ב אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' פב
לב ע"ב אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רםבי חייא ח"ב עמ' שלז
לב ע"ב אר"י מפני מה תקנו תפילה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירהשיחות חכמה ומוסר מאמר י אות ח
לב ע"ב בקול נמוךהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ו
לב ע"ב התם ניכסיף וניזיל, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' קיא
לב ע"ב וידוי מעשר מנלן דכתיב ואמרת לפני ה' אלהיך וכו'אחרית השנים עמ' לז, צ
לב ע"ב ומיכסף נפשי'העמק דבר ויקרא פ"ד פסוק כח
לב ע"ב ורש"י אומר שבחו בקול נמוך - מוידוי מעשר לא עברתי ממצוותיך - היינו שבח עצמואסופת מערכות דברים עמ' ריב
לב ע"ב יספר אדם גנותו בקול רםתפלה למשה (בנימין) עמ' קמב, קמג
לב ע"ב כדי שלא לבייש את עוברי עבירה וכו' כל הסוגי'בית אלהים שער ב עמ' שכח
לב ע"ב לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לט
לב ע"ב לא חלק וכו' בין חטאת לעולה כדי שלא לבייש וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רג
לב ע"ב מאי טעמא לא חלק התורה מקום בין חטאת לעולה ששניהם בצפון שלא לבייש עוברי עבירהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' נד, קו
לב ע"ב מפני מה תיקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירהלחמי תודה דף נג ע"ב
לב ע"ב מפני מה תקנו תפילה בלחש, שלא לבייש עוברי עבירהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קטז
לב ע"ב מפני מה תקנו תפילה בלחשדברי חנינא - מזלות עמ' קמד
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלה בלחש וכו' ורש"ישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קו
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש עוברי עבירהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קנז
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלה
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכד
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קכח
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלה בלחשדרשות מהר"ם חביב עמ' נו
לב ע"ב מפני מה תקנו תפלות בלחשמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ה
לב ע"ב מקרא בכורים בלשון הקודש ובקול רם ודוי מעשר בכל לשון ובלחשקניני קדם ח"ב עמ' 187
לב ע"ב מקרא בכורים בקול קםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריט
לב ע"ב על עבודה זרה מביא שעירהתורת העולה (תשעה) עמ' קעט
לב ע"ב צריך אדם לומר שבחו בקול נמוךקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' שטו
לב ע"ב צריך להודיע צערו ברביםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 140
לב ע"ב צריך להודיע צערו לרביםעיונים במשלי עמ' רכח
לב ע"ב רש"י ד"ה בקוללקוטי מאמרים עמ' 98, 129
לב ע"ב רש"יהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יט
לב ע"ב שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רפג
לב ע"ב שלא חלק הכתוב מקוםפרי חיים (קנולר) פרשת נצבים
לב ע"ב שלא ישמע וידוים (של עוברי עברה)ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רא
לב ע"ב שלא לבייש את עוברי עבירהבית אלהים שער ב עמ' קסא
לב ע"ב שלא לבייש עוברי עבירה שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלח
לב ע"ב שמע ישראל בכל לשון שאתה שומע וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 21
לב ע"ב תוס' ד"ה ורבי, קריאת שמע הוא מדרבנןמצווה ועושה ח"א עמ' שעה
לב ע"ב תוס' ד"ה ורבנן ס"לשמחה לאיש (שונשול) דף ק ע"ג
לב ע"ב תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, אומר אדם שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם. שבחו בקול נמוך מוידוי מעשר, וגנותו בקול רם ממקרא בכורים וכו'ארוחת תמיד עמ' קמ ע"א ד"ה ובזה
לב ע"ב תניא רשב"י אומר ארם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם וכו' (וברש"י)לחמי תודה דף קטז ע"ב
לב ע"ב תפלה בלחש כרי שלא לבייש עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קא
לב פ' כהנים בלה"ק נאמרהידו בכל סי' תקב
לב שלא לבייש עוברי עבירהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יא
לב תוס' - הלל וקידוש וברכת המצות נאמרין בכל לשון אף שאינו מבינומצווה ועושה ח"ב עמ' תקצא
לב. אלו נאמרין בכל לשון וכו' ווידוי מעשר ותפילהכרם חמד (תשסו) עמ' קס
לב. אלו נאמרין בכל לשון וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 96
לב. אלו נאמרין בכל לשוןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שמז
לב. אף כאן בלשון הקודשגור אריה דברים פכ"ה אות יז
לב. באר היטב בע' לשוןלהורות נתן דברים עמ' ריא
לב. באר היטב, בשבעים לשוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שי
לב. באר היטב, בשבעים לשוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיד
לב. בהוויתן יהיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקיח
לב. בהר גריזים ובהר עיבל קבלוהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמב
לב. בפה דומיא דלויםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכו
לב. ברכות וקללות כיצד וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קלה
לב. ברכת כהן גדולפני מלך במדבר עמ' קפא
לב. בשבעים לשון ניתנה התורהתפארת צבי ויקרא עמ' רמט
לב. בתוס' אמאי שייר הלל וקידושדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ה
לב. הלא המה בעברדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ק
לב. הלא המה בעברדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנח
לב. הפכו פניהם וכו' ופתחו בברכה ברוך וכו' הפכו פניהם וכו' ופתחו בקללה ארור וכו'שדה יעקב עמ' לג
לב. הפכו פניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
לב. ואלו נאמרים בלשון הקודש מקרא ביכורים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קמ
לב. ואלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה, ודוי מעשר וכו'הגות לב עמ' 49
לב. ואלו נאמרין בלשון הקודש וכו' ברכות וקללות כיצד וכו' ופתחו בברכה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפד
לב. ואלו נאמרין בלשון הקודשויואל משה מאמר ג סי' ג עמ' תו
לב. וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון שנאמר באר היטבמאור עינים (תשעט) עמ' מח
לב. וכתבו עליו את כל דברי תורה בשבעים לשון שנא' באר היטבמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סד
לב. וענית ואמרת, בלשון הקודששמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קצט
לב. ופתחו בברכה ברוך האישזבחי צדק (דיסקין) עמ' שנה
לב. חליצה בלשון הקודשברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קו
לב. כל דברי התורה הזאת באר היטב בשבעים לשון לילה כיום יאיר (באום) עמ' 321
לב. כל הארורים פתחו קודם בברוךויואל משה מאמר ג סי' י עמ' תיג
לב. כל הקללות אמרם תחילה בלשון ברכהחנן אלקים עמ' קמו
לב. מקרא ביכורים בלשון הק'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צב
לב. משה וישראל אמרו השירה כקורין את שמעאהבת חיים (דייטש) עמ' קנג
לב. פרשת עגלה ערופה הוא דוקא בלשון הקודששם יחזקאל עמ' שכח
לב. קריאת פרש' בכורים בלשון הקדשמגלה צפונות ח"ג פ' תבא
לב. שבועת העדות ושבועת הפקדון בכל לשוןדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ה
לב. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וששה לראש הר עיבל והכהנים והלווים והארון באמצע וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמא
לב. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים כו' והלוים הפכו פניהם כנגד הר גריזים כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תשעב
לב. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תשסט
לב. תוס' איזה ברכות נאמרים בכל לשוןאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כג אות ב
לב. תוס' ד"ה קר"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפח
לב. תניא רשב"י אומר אדם שבחו בקול נמוךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד
לב. תפילה נאמרת בכל לשוןפרפרת התורה עמ' שלח
לב. תפלה בכל לשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכד
לב. תרגמו את התורה לע' לשונות דולה ומשקה פסח עמ' כ
לב: אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכז ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רג דף צו ע"ב
לב: אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמז
לב: אדם אומר שבחו בקול נמוך ומהרש"אעמק החכמה עמ' ערה
לב: אומר אדם גנותו בקול רם ושבחו בקול נמוךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' עז
לב: אשם נשחט בצפון שלא לבייש החוטאשיחות לספר ויקרא עמ' קפה
לב: הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה וכו'דברי יואל פ' כי תבוא דף קמט ע"א
לב: ואמר הכהן בכל לשוןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עו
לב: ואמר הכהן בכל לשוןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכא
לב: וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
לב: וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמיםישמרו דעת עמ' קצח
לב: וענית ואמרת, לשון הרמת קולשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תסח
לב: כי היכי דנכפר ליהטובך יביעו ח"א עמ' שנד
לב: כל מי שאירע לו צרה צריך להודיע צערו לרבים כדי שיבקשו עליו רחמיםעת הזמיר הגיע עמ' צז
לב: כלב השתטח על קברי האבות בחברוןנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' עד
לב: לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה שלא לבייש עוברי עבירהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פג אות א, ג, סי' קח אות ד
לב: לא חלק וכו' בין חטאת לעולה כדי שלא לבייש וכו'תורת העולה ח"ב פרק כה
לב: למה תקנו תפלה בלחש מפני עוברי עבירהבינת יששכר (תשמח) עמ' רמב
לב: מ"מ תקנו תפלה בלחש וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף נה ע"ג
לב: מפני מה תיקנו תפילה בלחש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קיז
לב: מפני מה תיקנו תפלה בלחשפרדס מרדכי עמ' רנג
לב: מפני מה תיקנו תפלה בלחששמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעג
לב: מפני מה תיקנו תפלה בלחשתשובות ר' איסר יהודה עמ' ו
לב: מפני מה תקינו תפילה בלחש וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' פח
לב: מפני מה תקנו תפילה בלחש שלא לבייש עוברי עבירהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצ
לב: מפני מה תקנו תפלה בלחש כרי שלא לבייש את עוברי עבירהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ט אות טז
לב: מפני מה תקנו תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עבירה וברש"י שםחיי נפש ח"ו עמ' רמט
לב: מפני מה תקנו תפלה בלחששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפ
לב: ניכסיף וגיזל כי היכי מכפר ליהפנים מסבירות עמ' שסא
לב: על מה נטמאת, על עסקי שחוק וילדותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1232
לב: ק"ש ככתבה דברי רבי וחכ"א בכל לשון מ"ט דרבי וכו' ורבנן נמי וכו' ההוא שלא יקרא למפרע ורבנן וכו' נפקא לי' מדברים הדבריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שב
לב: רש"י - כל מי שאירע לו דבר צריך שיודיע צערו לרבים, כגון צרת לבן וצרת מצריםעת הזמיר הגיע עמ' צז
לב: רש"י בוידו מעשררמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כה
לב: רש"י ד"ה שעירההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רטו
לב: שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנט
לב: שלא חלק הב' מקום בין חטאת לעולה שלא לביישוחמודי צבי ויקרא עמ' לט
לב: ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שכח
לב: תנו רבנן קריאת שמע ככתבה וכו' ותוס' ד"ה כל התורה בכל לשון נאמרהכרם חמד (תשסו) עמ' קמב, קנ
לב: תפלה בלחש כדי שלא לבייש עוברי עבירהמצווה ועושה ח"ב עמ' שב
לב: תפלה בלחש, שלא לבייש עוברי עבירהכתנות אור עמ' רכט
לב: תקנו שבחו בקול נמוךמקראי קדש (תשנג) עמ' קנז
לב: תקנו תפילה בלחש שלא לבייש עוברי עבירההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רי
לב: תקנו תפלה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירהיורה חכימא (תשעא) עמ' רעא
לב: תקנו תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עבירהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פג אות א
לג בדבר הזה זייפתי ספרי כותים כו' אף אנו אומרים אלוני מורה שכם, אנו למדנוה בגז"ש, אתם במה למדתםהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
לג ותפלה בכל לשון וכו' אין מלאה"ש מכירין בלשון ארמימדרש שמעוני עמ' רכז
לג מול הגלגלכלי יקר (תשמח) עמ' תקלב
לג ע"א אין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמיתרנת יצחק - פרק חלק עמ' עא
לג ע"א אמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי וכו' והתניא יוחנן כהן גדול שמע ב"ק מבית קדש הקדשים שהוא אומר נצחו טליא וכו' ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר וכו' ובלשון ארמי היה אומר אי בעית אימא בת קול שאני דלאשמועי עבידא ואי בעית אימא גבריאל הוה דאמר מר בא גבריאל , ולימדו שבעים לשוןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא, מהד' ז סי' מ
לג ע"א בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןרנת יצחק משלי עמ' רנז
לג ע"א בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צג
לג ע"א בטלית עבידתא דאמר שנאה וכו'ברית שלום (תעח) דף לב ע"א
לג ע"א גבריאל מכיר בלשון תרגוםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קנו
לג ע"א גבריאל מכיר בלשון תרגוםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קסא
לג ע"א גבריאל מכיר ע' לשוןלחמי תודה דף קב ע"ב
לג ע"א השואל צרכיו בלשון ארמית אין מלאכי השרת נזקקין לופניני יחזקאל עמ' תיט
לג ע"א התודה בכל לשון נאמרהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעח
לג ע"א התורה נכתבה בשבעים לשוןמנחת קנאות עמ' ריח
לג ע"א ואינה נאמרת אלא בלשון הקודשרנת יצחק תענית עמ' ג
לג ע"א ומס' ד"ה ור"י מכה ככהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפד
לג ע"א וענית בקול רםשירת הפסח אות לא
לג ע"א ותפלה בכל לשון והאר"י לעולם אל ישאל כו' הא ביחיד הא בצבורעשרה מאמרות (תשס) עמ' שעו(יב)
לג ע"א יוחנן כ"ג שמע ב"ק מבקה"ק שאומר נצחו טליא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שעו(ה)
לג ע"א כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מה"ש נזקקין לו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' סז
לג ע"א כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לופרשת דרכים (תשסה) עמ' רכ
לג ע"א כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי שרת נזקקין לולחם רב על סדור התפילה אות ב' פד
לג ע"א כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לובצור ירום ח"ד עמ' קעט
לג ע"א ל"ק הא ביחיד הא בציבוררנת יצחק מלכים עמ' שפד, ישעיה עמ' קיט
לג ע"א מלאכי השרת וכו'רנת יצחק מלכים עמ' צז
לג ע"א מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשיםדובר צדק עמ' 144
לג ע"א משום דרחמי הואהעמק דבר דברים פ"א פסוק מה
לג ע"א ענייה הוי בקול רם חכמת התורה בלק עמ' קסו
לג ע"א רש"י ד"ה יחידתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שנ
לג ע"א רש"י ד"ה שאני בת קול, אותה מדה הממונה על כך יודעת בשבעים לשונות מפני שעשויה להשמיע והיא משתלחת לכל הלשונות פעמים לזה ופעמים לזהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' מ
לג ע"א שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמיתזאת ליעקב ויקרא עמ' קיד
לג ע"א שבועת הפקדון אתיא תחטא תחטא משבועת העדותערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 22
לג ע"א תוס' ד"ה בהמ"זאחרית השנים עמ' לז
לג ע"א תוס' ד"ה כל - פשיטא דבשעת מ"ת ניתנו למשה בל' קודשלקוטי שיחות חל"ו עמ' 39
לג ע"א תוס' ד"ה כל וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן ח) דף יג ע"ב (ד"ה הנה)
לג ע"א תוס' ד"ה כלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנג, שעח
לג ע"א תפילה, רחמי היא כל היכא דבעי מצליערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 22
לג ע"א תפלה רחמי היא וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלז
לג ע"ב אין תפלתו של אדם עולה למעלה רק על ירי מלאכי השרת (ולכן אל יתפלל רק בלשון הקודש)לחמי תודה דף רמו ע"ב
לג ע"ב בארץ הכנעניהכתב והקבלה דברים פי"א פסוק ל
לג ע"ב בג' מקומות נשאו כהנים הארון וכו'רנת יצחק יהושע עמ' לג, מלכים עמ' פז
לג ע"ב בכל יום ויום לוים נושאים את הארון והיום נשאוהו כהניםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשלג
לג ע"ב בעבר הירדןהכתב והקבלה דברים פי"א פסוק ל
לג ע"ב בתוס' בשם הירושלמי - ברכות וכו' לאחר י"ד שנים נאמרותלקוטי שיחות חל"ד עמ' 146
לג ע"ב העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאובמסילה נעלה עמ' תז
לג ע"ב והיום נוסע תחילהרנת יצחק יהושע עמ' כח-כט, לא, לו, נח
לג ע"ב והיום נשאוהו כהניםרנת יצחק יהושע עמ' לג
לג ע"ב וכיון שניטבלו רגלי כהנים במים חזרו המים לאחוריהםאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קפד
לג ע"ב כיצד עברו ישראל את הירדן אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כט עמ' 105
לג ע"ב כיצד עברו ישראל את הירדן, בכל יום ארון נוסע אחר שני דגלים והיום נסע תחילה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שעו
לג ע"ב כל מקום שנאמר בה וכו' אינו אלא לשון הקודששפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צט
לג ע"ב כל מקום שנאמר כה אינו אלא בלשון הקודשבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות טו
לג ע"ב כל מקום שנאמר כה ככה ענייה ואמירהלקוטי מאמרים עמ' 128
לג ע"ב כרדך לכו ולא בשדות וכרמים וכו'חדרי בטן פרשת ראה אות כז
לג ע"ב לא בא הכתוב אלא להראות להם דרך בשניה כשם שהראה להם בראשונהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רפח בהרחב דברים
לג ע"ב מ' מקומות נשאו הכהנים את הארון וכו' כשהחזירוהו למקומו ורש"י בימי שלמה לבית ק"קרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקכז
לג ע"ב מבא השמשהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שז
לג ע"ב מול הגלגלהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק לז
לג ע"ב רבי אליעזר אומר הלא המה בעבר הירדן סמוך לירדן וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' רצ בהרחב דברים
לג ע"ב ת"ר כיצד עברו ישראל את הירדן וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' קיד בהרחב דברים
לג ע"ב תוס' ד"ה מול הגלגלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכח
לג רע"א תפי' רחמי וכו'בית אהרן (קריספין) דף כג ע"ב
לג. אין המלאכים מכירין בלשון ארמיצדקת יוסף עמ' רלט
לג. אין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי וכו' כאן בצבור כאן ביחידמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שסג-שסה
לג. אין מלאכי השרת נזקקין ללשון ארמיולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרז
לג. אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנח
לג. אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיט
לג. בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נו
לג. בא גבריאל ולמדו ע' לשוןתורת יחיאל בראשית עמ' שפה
לג. בארץ הכנעני וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קלח
לג. ברכות וקללות כיצד וכו'תורת העולה ח"ג פרק עח
לג. בת קול מבית קדשי הקדשיםפני מלך ויקרא עמ' קיא
לג. בת קולפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' כז
לג. גבריאל יודע בשבעים לשוןהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנ
לג. גבריאל לימד ליוסף ע' לשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפב
לג. גבריאל למד ליוסף שבעים לשוןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כב, שד
לג. והאמר ר"י לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית וכר ל"ק הא ביחיד הא בצבור, ורש"י - צבור לא צריכי להונתיבות אמונה - תפלה עמ' קט
לג. והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' יג
לג. ותפילה בכל לשון וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמ ע"ב
לג. יוחנן כ"ג שמע בת קול מבית קודש הקדשים שאומרת נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיאשבילי פנחס (תשעד) עמ' קב
לג. יוחנן כה"ג שמע ב"ק מבית קה"קהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' כב
לג. יוחנן כה"ג שמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סד
לג. יוחנן כה"ג שמע בת קול מבית קדשי הקדשים שהוא אומר נצחו טליא וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שלו ע"א
לג. יוחנן כה"גדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכט
לג. יוחנן כהן גדול שמע בת קול וכו' נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיאשבילי פנחס (תשעח) עמ' צב
לג. יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קדשי הקדשים שהוא אומר נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיא וכו' וכתבו אותה שעה וכוונו ובלשון ארמי היה אומרבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' נד, סד
לג. יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קה"ק שאומר נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיאשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' לח
לג. יוחנן כהן גדול שמע בת קול נצחו טליא וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' צו, קטז
לג. יוחנן כהן גדול שמעויואל משה מאמר ג סי' טו עמ' תיט
לג. יוחנן כהן גדולדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ר
לג. כל היכי דבעי מצלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכג
לג. כל השואל צרכיו בלשון ארמיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפב
לג. מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קולדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 305
לג. נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא באנטוכיאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רו
לג. נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ריח, רס
לג. נצחו טליא ראזלו לאגחא קרבא באנטוכיאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שטז
לג. פרשת זכור דאורייתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסג
לג. רש"י - נצחו טליא, שהלכו פרחי כהונה בני בית חשמונאי להלחם עם היוונים לפני יום כפור ושמע יוחנן כה"ג ב"ק כשהי' עובד עבודת יוהכ"פדברי יואל מועדים ח"ד דף שלו ע"א
לג. רש"י - שאני ב"ק, אותה מדה הממונה על כך יודעת בשבעים לשונות מפני שעשוי' להשמיע והיא משתלחת לכל הלשונותדברי יואל מועדים ח"ד דף שלו ע"ב
לג. רש"י ד"ה יחיד: יחיד צריך שיסייעוהו מלאכי השרת, ציבור לא צריכי להו שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק כד
לג. רש"י ד"ה נצחו טליאפני מלך בראשית עמ' ריח
לג. שאני בת קול דלאשמועי עבידאדברי יואל מועדים ח"ד דף שלו ע"ב
לג. שבועת העדותדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכח
לג. שבועת העדותדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ר
לג. שמעו קול מקה"ק מת גסקלגס ובטלה הגזירהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
לג. תפילה בכל לשון והאמר ר"י וכו'עמק החכמה עמ' ער
לג. תפילה בכל לשון, דרחמי כל היכי דבעי מצליכרם חמד (תשסו) עמ' קס
לג: אחרי דרך מבוא השמשהאיר ממזרח - יהושע עמ' יא
לג: אם מלאכים מכירין ארמירמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' יג
לג: אמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית וכו' לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמישל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות כח, כח בהגה"ה
לג: בשלש מקומות נשאו הכהנים את הארוןהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' קנה
לג: בשלשה מקומות נשאו הכהנים את הארון וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תי ע"ד
לג: בשלשה מקומות נשאו הכהנים את הארוןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
לג: זיל אתשיל אשבועתךשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 82
לג: כהנים שנשאו הארוןפני מלך במדבר עמ' עה
לג: כיצד עברו ישראל את הירדן בכל יום ארון נוסעלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף דף כט ע"א
לג: כיצד עברו ישראל את הירדן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ג דף י ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ג סימן י דף סט ע"א
לג: כל מקום שנאמר אחר סמוך וכו׳זכרון משלי עמ' מ אות קא
לג: כל מקום שנאמר כה אינו אלא לשון הקודשעזר מיהודה עמ' שפה
לג: כל מקום שנאמר כה אינו אלא לשון הקודששם יחזקאל עמ' שעג
לג: כל מקום שנאמר כה וכו' אינו אלא לשון הקודשמקור ברוך (הגר) עמ' מד
לג: כל מקום שנאמר כה וכו' אלא לשון הקודש, כה, כה תברכו וכו'ייטב פנים ח"א דף רמו
לג: על עבודה זרה מביא שעירהתורת העולה ח"ב פרק יג
לג: קפץ נחשון וירד ובאו המים עד צואתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעח
לג: רבי יוסי אומר בשלשה מקומות נשאו כהנים את הארון כשעברו את הירדן וכשהסיבו את יריחו ובשהחזירוהו למקומושל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות טו
לג: רש"י ד"ה אחרי דרךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ב
לג: תוס' מהירושלמי למד ולימד שמר ועשה והיתה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שעא
לג: תנו רבנן הלא המה בעבר הירדןשערי שיש יהושע ח"א עמ' ד
לד אין לך טרשים בכל ארץ מצרים יותר מחברון דקברי בה שכיבי+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כ
לד אין לך טרשים בכל ארץ מצרים יותר מחברון דקברי בה שכיביהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כ
לד אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם, ואני וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קסט
לד בשני מוטותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעט ע"ג, קפ ע"ג
לד הלך כלב ונשתטח על קברי האבותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יג ע"ב
לד ויחפרו לא נתכונו מרגלים כו' המדרש והמעשה במדבר פרשת שלח
לד ויפוזו זרועי ידיו שיצא ש"ז מבין ציפורני ידיותורת שמואל (מהר"ש) מצה זו תרמ עמ' סז
לד י-ה יהושיעך מעצת מרגליםחומת אנך שלח אות ב
לד י-ה יושיעך מעצת מרגלים מעינות האמונה (תשסב) עמ' קכח
לד מעשי אבות סימן לבניםושב ורפא לו עמ' קטו
לד משה רבינו ע"ה התפלל על יהושע יה יושיעך מעצת מרגליםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ד, קב
לד נחבי בן ופסי שהחביא דבריו של מקוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טז ע"ב
לד ע"א אברהם אבינו התרחק מהקב״ה ואמר לו להמתין עד שיביא אורחים לביתו, ובזה עשה הבנה לדורות שאם אדם מישראל יתרחק מהקכ״ה יוכל תמיד להתקרב שוב אליופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רנא, רצג
לד ע"א אם אתם עושים כן מוטב, ואם לאו באים מים ושוטפים אתכםטוב ראיה סוטה לד; טוב ראי סוטה עמ' צ {צ"ע מה תועיל כוונתם? הרי זה אונס וכפיה? וצ"ל שכבד קבלו עליהם כך בימי משה, ועכשיו דומה לדין "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני"}
לד ע"א אם לא באים מים ושוטפיםמאיר נתיבות ח"א עמ' שכז
לד ע"א אר"י אבא חלפתא וכו' עמדו על אותן אבנים ושיערום כאו"א שקולה כארבעים סאהמעשה רוקח (ר"א רוקח) תבא מ ע"ב
לד ע"א ארבעים סאה טען כל מרגל על כתפיוגנא דפלפלי עמ' רמח, שמא
לד ע"א גמירי דטעונא מדלי אינש וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
לד ע"א גמירי דטעינא דמדלי איניש לכתפיה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צב
לד ע"א גמירי טעינא דמדלי אינש על כתפי' תילתא דטעוניה היכא דמטעינו אחראורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות לז
לד ע"א וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעוניה הוילב דוד (תשסט) עמ' נג
לד ע"א וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעוניה הוימדבר קדמות (תשסח) עמ' קמז
לד ע"א וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעוניה הוי ברכת השיר (צינץ) עמ' קסז
לד ע"א וכמה גובהן של מים וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' קיח-קיט
לד ע"א ומעשי אבות סימן לבניםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' סא
לד ע"א טונא דמדלי איניש על כתפיה וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רסה
לד ע"א טונא דמדלי אינש חד על כתפיתאומי צביה עמ' צג
לד ע"א טעונא דמדלי איניש לכתפי' תילתא דטעוני הוי (ורש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 88
לד ע"א טעונא דמדלי איניש לכתפי' תילתא דטעוני' הוי ורש"יתורת מנחם חלק מ עמ' 269
לד ע"א טעונה דמדלי איניש לכתפיהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכו
לד ע"א י"ב מיל על י"ב מיל וכו', ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' כט
לד ע"א יהושע אמר לישראל כשתעברו את הירדן יהי' על מנת שתורישו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רצז
לד ע"א יהושע וכלב לא נטלו כלוםגנא דפלפלי עמ' שמא
לד ע"א יהושע וכלב לא נשאו כלום וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 48
לד ע"א יהושע וכלב לא נשאו כלוםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכג
לד ע"א יהושע וכלב לא נשאו כלוםדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרמח
לד ע"א יעקב אבינו עשה הבנה לדורות בזה שיוחד מעשיו הגשמיים והרוחניים לשם שמיםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רס
לד ע"א כחנייתן עברו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' כט
לד ע"א כל אבן מ' סאהשלטי הגבורים (תשע) עמ' תריז
לד ע"א מאי אותיכם אותי ואתכםעיוני פרשה במדבר עמ' 269
לד ע"א מה ביאתן בעצה רעהאבן ישראל על התורה עמ' ע
לד ע"א מים נגדשין ועוליןשלטי הגבורים (תשע) עמ' שפא
לד ע"א מעשה אבות סימן לבניםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קיח
לד ע"א מעשה אבות סימן לבניםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1174
לד ע"א מעשה אבות סימן לבניםלקוטי דיבורים עמ' 1174
לד ע"א מעשה אבות סימן לבניםניבי זהב עמ' לא, עז, צט
לד ע"א מעשה אבות סימן למים. אברהם אבינו התחיל ראשון במדת החסד, ופעל כזה גם לדורות הבאים שמדת החסד תהיה המדה הראשונה של שבע מדות מדותפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נז
לד ע"א מעשי אבות סימן לבניםפניני יחזקאל עמ' תטו
לד ע"א נשא ארון את נושאיו ועברדברי טובה יהושע ח"א עמ' קמב ד"ה ויעבור
לד ע"א סימן לבנים שעברו אבות את הירדןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' כט
לד ע"א סימן לבניםברכת אבות עמ' ה
לד ע"א ע"מ שתורישו את יושבי הארץרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שי
לד ע"א עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב שנאמר ויהי כשמועדברי טובה יהושע ח"א עמ' קנה ד"ה ויהי
לד ע"א עודם בירדן א"ל יהושע וכר, ובתוס' ד"ה עודםבית ישי - דרשות עמ' יב
לד ע"א עודם בירדן א"ל יהושע שאו לכם מזהרנת יצחק יהושע עמ' לז
לד ע"א עודם בירדן אמר להם יהושע דעו על מה אתם עובריםדברי טובה יהושע ח"א עמ' קכג ד"ה ויהי
לד ע"א עודם בירדן אמר להן יהושע הרימו לכם איש אבן אחת ורש"ידברי טובה יהושע ח"א עמ' קכט
לד ע"א על מה אתם עוברים את הירדן ע"מ שתורישו את יושבי הארץרנת יצחק יהושע עמ' קצא
לד ע"א עמדו על אותן אבנים ושיערום כל אחת ארבעים סאהדברי טובה יהושע ח"א עמ' קכה ד"ה שאו לכם
לד ע"א ענין מעשה אבות סימן לבניםזמנים לששון עמ' קיב
לד ע"א רש"י ד"ה הרימו לכםבית יעקב (תשסא) עמ' מג, סו
לד ע"א רש"י ד"ה הרימו, הם האבנים שהקימו תחת מצב רגלי הכהניםרנת יצחק יהושע עמ' לז, לט
לד ע"א שמונה נטלו אשכולבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ב אות ג
לד ע"א שמנה נשאו האשכולחכמת התורה דברים עמ' רלח
לד ע"א תוס' ד"ה ועוצםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ק
לד ע"א תוס' ד"ה טורטני - בירושלמי וכו' דרבי עקובא דו אומר לשונות וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 137
לד ע"א תוס' ד"ה טורטני חכמת התורה שלח עמ' כב
לד ע"א תוס' ד"ה עודם בירדן, ירושלמידברי טובה יהושע ח"א עמ' קלח בהרחב דברים
לד ע"א תוס' ד"ה עורם בשם הירושלמילקוטי שיחות חכ"ו עמ' 149
לד ע"א תוס' כשם ירושלמי כ"ד מרגלים היו וכו' כתנות אור (תשעג) פ' במדבר אות ב
לד ע"ב איידי דקלישא ארעא וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' י
לד ע"ב אין לך טרשים בכל ארץ ישראל יתר מחברון דקברי בה שיכבידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' טז
לד ע"ב אין לך מצוה שלא נכרתו וכו'אהבת ציון דרוש ז
לד ע"ב אמר ר"ל שלח לך מדעתךאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' פ
לד ע"ב אמר רבי יצחק דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראיםמאור עינים (תשעה) עמ' תמ
לד ע"ב אני איני מצוה לך אם תרצה שלחדברי שאול במדבר עמ' פה
לד ע"ב אף אנו נאמר נחבי בן ופסי וכו'אפיקי ים עמ' רעט
לד ע"ב אפשר חםבעקבי יעקב עמ' ח
לד ע"ב אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו בכורו קודם שיבנה את צועןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקנה הערה יג
לד ע"ב אר"י דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים ע"ש מעשיהם נק' ואנו לא עלתה בידינו אלא א' וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 74
לד ע"ב אר"ל שלח לך מדעתך וכי אדם כו'ניבי זהב עמ' שנה
לד ע"ב ארץ הקדושה, שלח לך לדעתךמגן דוד (טאלנא, תשס) פ' שלח עמ' רנא
לד ע"ב בעיני ולא בעיני המקום חכמת התורה שלח עמ' לה
לד ע"ב בעיני ולא בעיניו של מקוםרנת יצחק יהושע עמ' כא
לד ע"ב בענין מרגליםפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
לד ע"ב בקש משה עליו וכו' י-ה יושיעך מעצת מרגליםלקוטי שיחות ח"ב עמ' 320
לד ע"ב בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגליםדברי חנינא - הספדים עמ' קיג
לד ע"ב דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו' אף אנו נאמר וכו' (ורש"י וחדא"ג)לקוטי שיחות חי"ח עמ' 150
לד ע"ב דהיינו יה יושיעך מעצת מרגלים חכמת התורה פנחס עמ' שפד
לד ע"ב ה' יושיעך מעצת מרגליםלקוטי מאמרים עמ' 78
לד ע"ב האבות הם סימן לבניםמאור ושמש (תשנב) עמ' תנח
לד ע"ב הלך ונשתטח על קברי אבות אמר להן אבותי בקשו עלי רחמיםמצווה ועושה ח"א עמ' רמד
לד ע"ב הלך ונשתטח על קברי אבותמסילות הנביאים יהושע עמ' קסא, קסח
לד ע"ב הלך ונשתטח על קברי אבותתורת מנחם חי"ב עמ' 159
לד ע"ב הלך להביא כבשים מחברוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רפט
לד ע"ב התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגליםשם דרך במדבר עמ' רלא
לד ע"ב והלך ונשתטח על קברי אבותבי חייא ח"א עמ' קטו
לד ע"ב וחברון טרשים הוילקוטי מאמרים עמ' *118-117, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 48 (סי' נא)
לד ע"ב וחברון שבע שנים נבנתה וכו' שהיתה מבונה על אחד משבעה בצוען וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכב
לד ע"ב ויבא עד חברון ויבאו מבעי ליהדורש טוב עמ' 222
לד ע"ב ויבא עד חברון, ויבואו מיבעיא ליה, אמר רבא מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים וכו'עמודיה שבעה עמ' לב
לד ע"ב ויבוא עד חברון מלמד שפי' כלב מעצת מרגלים וכו'אפיקי ים עמ' רפ
לד ע"ב ויטב בעיני הדבר, אמר ריש לקיש בעיני ולא בעיניו של מקוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' ר
לד ע"ב וייטב בעיני הדבר, בעיני ולא בעיניו של מקוםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' עב
לד ע"ב וילכו ויבואו, מקיש הליכה לביאה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפח
לד ע"ב ויקרא משה וגו' י-ה יושיעך מעצת מרגליםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיז-קיח
לד ע"ב ויקרא משה להושע ב"נ יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קז
לד ע"ב ויקרא משה להושע בין נון יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים. מביון שיש פבנת דרכים הוסיף משה רבינו אות על שמו של הושע יהושע שיושיעו מעצת מרגליםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שא
לד ע"ב ויקרא משה להושע בן נון יהושע אמר יה יושעך מעצת מרגליםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קיב
לד ע"ב ויקרא משה להושע בן נון יהושע, י-ה יושיעך מעצת מרגליםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שו, תרחצ
לד ע"ב ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת מרגליםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תיא
לד ע"ב וישובו מתור הארץלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קכב
לד ע"ב וכי אדם בורר חלק רע לעצמומאור עינים (תשעה) עמ' תמה
לד ע"ב ונשתטח על קברי אבותדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצו
לד ע"ב חברון פסולתה של ארץ ישראלבאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש א אות ג
לד ע"ב טרשים ורש"יתורת מנחם חלק מ עמ' 56
לד ע"ב י"ה יושיעך מעצת מרגליםכתונת פסים (תשעא) עמ' שג
לד ע"ב י"ה יושיעך מעצת מרגליםלקוטי שיחות חל"ג עמ' 80
לד ע"ב י"ה יושיעך מעצת מרגליםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 49
לד ע"ב יה יושיעך וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' שלב
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת המרגליםעיוני פרשה במדבר עמ' 95
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגלים חכמת התורה פנחס עמ' רס, שפ
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגלים חכמת התורה שלח עמ' ח, נד, קמג, קסט, קפג, קפו, קפז, קצג, קצד, קצט, ר, רצו, תח, תיב
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגלים יקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף טז ע"ג-ע"ד
לד ע"ב יה יושיעך מעצת מרגליםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ר
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ד אות ב
לד ע"ב יה יושיעך מעצת מרגליםדברי שאול במדבר עמ' צ, צא
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכב
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםהסתרים באסתר עמ' 149, 306
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםויגד משה (גרין) מאמר טו ד"ה ויקרא
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםמאיר נתיבות ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' רלח
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםניבי זהב עמ' שסא
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםציץ השדה - שדי יער עמ' שמט
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםתורת מנחם חי"ד עמ' 155
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםתורת מנחם חלק לא עמ' 68
לד ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםתורת מנחם חס"א עמ' 236
לד ע"ב י-ה יושיעךפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קיז, קיט, קכ, קכב, קכד
לד ע"ב יהושע י־ה יושיעך מעצת מרגליםמנחת ישראל עמ' צא, רנ, רפה
לד ע"ב יהושע יה יושיעך מעצת מרגליםאסופת מערכות חנוכה עמ' ל'ט, פסח-בין המצרים עמ' טז
לד ע"ב יהושע כבר בקש משה עליו רחמים וכו' י-ה יושיעך מעצת מרגליםמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קכז
לד ע"ב יהושע כבר בקש משה עליו רחמים, שנאמר: ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים. והיינו דכתיב: ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמואור מאיר ח"ב עמ' קמט
לד ע"ב יושיעך מעצת מרגליםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' ע
לד ע"ב ילידי הענק שמעניקים חמה בקומתןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' נב, נ"ך עמ' תעט
לד ע"ב ירדן ותוס' שםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שטו
לד ע"ב כחנייתן עברו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' כט
לד ע"ב כלב בן יפונה 'הלך ונשתטח על קברי אבותס' חסידים סי' תנ, תשי
לד ע"ב כלב בן יפונה הלך להשתטח על קברי אבותס' חסידים סי' תנ, תשי
לד ע"ב כתיב הכא ויחפרו לנו את הארץ וכתיב התם וחפרה הלבנהדבר טוב עמ' תלח
לד ע"ב לא נתכוונוהכתב והקבלה דברים פ"א פסוק כב
לד ע"ב מאי נבנתה וכו' שהיתה מבונה על אחד משבעה וכו'ברית שלום (תעח) דף צד ע"א
לד ע"ב מאי נבנתה וכו' שהיתה מבונה על אחר משבעה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרב
לד ע"ב מהרש"א - אין זה טענה על עמ"י, שמ"מ היה הדבר תלוי גם בהשתדלותם נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' פח
לד ע"ב מחנה ישראל י"ב מילהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סב
לד ע"ב מיכאל שעשה כביכול עצמו מך וכו'אפיקי ים עמ' רעח
לד ע"ב מיכאל, שעשה עצמו מךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רצו, תרצח
לד ע"ב מלמד שפירש בלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות ובר, ופרש"י יהושע כבר ביקש משה רחמים עליועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שיד
לד ע"ב מלמד שפירש כלב והלך ונשתטח על קברי אבותדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרמ
לד ע"ב מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיח, קכא
לד ע"ב מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' צז(לח)
לד ע"ב מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים וכו' אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קמג
לד ע"ב מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שכג, שכד
לד ע"ב מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים, תוס'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקעו
לד ע"ב מלמד שפירש כלב מעצת מרגליםניבי זהב עמ' עז
לד ע"ב מלמד שפירש כלברנת יצחק דברי הימים עמ' יא
לד ע"ב מלמד שפתו כלב מעצת מרגליםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' פז
לד ע"ב מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראוזאת ליעקב במדבר עמ' קג
לד ע"ב מצרים היה גדול מכנען בשניםמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ג
לד ע"ב מצרים משובחת מכל הארצות שנאמר כגן ה'לקוטי מאמרים עמ' 123
לד ע"ב מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של א"י וכו'אפיקי ים עמ' רעז
לד ע"ב מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של א"ילב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קכה
לד ע"ב מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של מיאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קא הערה לז
לד ע"ב מרגלים ע"ש מעשיהם נקראו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיז
לד ע"ב מרגלים ע"ש מעשיהם נקראו וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצב
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם וכו'ברית שלום (תעח) דף צד ע"א
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קצד, תרא
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו' סתור בן מיכאללקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנח
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו', בן מיכאל שעשה עצמו מךהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קו אות א
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שכז, שלז
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' פו, קא הערה לד
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראואפיקי יהודה (תשנט) עמ' רצד-רצה, תרחצ
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קיז
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראושרי המאה ח"ג עמ' 58
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראים חכמת התורה שלח עמ' כב, קעה, קפא, קפג, רא, רג
לד ע"ב מרגלים על שם מעשיהם נקראיםדברי שאול במדבר עמ' צ
לד ע"ב משה בקש רחמים על יהושע להנצל מעצת מרגליםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קכה, ח"ד סי' ל
לד ע"ב נחבי שהחביא דבריו של הקב"האפיקי יהודה (תשנט) עמ' שח, תרצח
לד ע"ב סתור ע"ש שסתר מעשיו של הקב"ה וכו'אפיקי ים עמ' רעח
לד ע"ב סתור שסתר מעשיו של הקב"ה מיכאל שעשה עצמו מךזאת ליעקב במדבר עמ' קב
לד ע"ב פירש כלב וכו' והלך ונשתטח על קברי אבותאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' יז
לד ע"ב פירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטחאפיקי יהודה (תשנט) עמ' ת
לד ע"ב פירש כלב מעצת מרגליםמאיר נתיבות ח"א עמ' לט
לד ע"ב קה יושיעך מעצת מרגליםכרם טוביה עמ' עג
לד ע"ב קה יושיעך מעצת מרגליםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' יט, לו
לד ע"ב רש"י ד"ה כלום יש אדםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יב ע"א
לד ע"ב שהלך להשתטח על קברי אבות חכמת התורה שלח עמ' קמד, רלב, שעה
לד ע"ב שחברון טרשים היודברי שאול במדבר עמ' רעח
לד ע"ב שלח לך אנשים אמר ר"ל שלח לך מדעתךלקוטי מאמרים עמ' 84
לד ע"ב שלח לך אנשים וכו' מדעתך, וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שכא
לד ע"ב שלח לך אנשים מדעתךשרי המאה ח"ה עמ' 9
לד ע"ב שלח לך לדעתך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שלח עמ' קעב
לד ע"ב שלח לך לדעתך חכמת התורה שלח עמ' מז, סח, פה
לד ע"ב שלח לך לדעתךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ק, קיד
לד ע"ב שלח לך לדעתךכתונת פסים (תשעא) עמ' ש, שג
לד ע"ב שלח לך מדעתךלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 92
לד ע"ב שלח לך מדעתךרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכט
לד ע"ב שני מוטות וח' אנשים כדי להשיא האשכולתורת אביגדור ח"ג עמ' קכד
לד ע"ב שפירש כלב מעצת מרגלים והלך והשתטח על קברי אבותחולת אהבה עמ' רנא
לד ע"ב שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות, אמר להן: אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגליםאור מאיר ח"ב עמ' קמט
לד ע"ב שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותזאת ליעקב במדבר עמ' קי
לד שלך לך לדעתך כלוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יא ע"ד, יב ע"א וע"ג, יז ע"ב
לד תוס' על רחבפני דוד (תקנב) דף קכה ע"ג
לד. אבא חלפתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לב
לד. אבנים שהקימו ישראל בגלגל כאו"א שקולה מ"סדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מב
לד. אותיכם אותי ואתכםדברי יואל פ' ויחי דף תקעג ע"ב
לד. אין לך טרשים בכל א"י יותר מחברוןהאיר ממזרח - יהושע עמ' ריז
לד. אל תקרי ממנוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעג
לד. אם אתם עושין כן מוטב וא"ל באין מים ושוטפין אותיכםויואל משה מאמר א סי' צה עמ' קט
לד. אם אתם עושין כן מוטב וא"ל באין מים ושוטפין אותכםדברי יואל פ' תזריע דף שסו ע"ב
לד. אמר להם יהושע דעו שעל מנת כן אתם עוברים על מנת שתורישולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף ל ע"ב
לד. אמר להם יהושע כשאתם עוברים את הירדן על מנת כן תעברו וכו'חנן אלקים עמ' קמז, קמח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצ
לד. אפילו אקשויי לא איקשו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ב סימן יו/יז דף יח ע"ד
לד. בי ישאלון בניכם כו' מה האבנים כו' סימן לטיס שעברו האבותייטב פנים ח"א דף רלו
לד. בשנים מוטותפני מלך במדבר עמ' יג
לד. גובהן של מיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' סא, סג
לד. דעו על מה אתם עוברים את הירדן וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 103
לד. דעו על מה אתם עוברים את הירדןעל הגאולה ועל התמורה סי' נה עמ' צח
לד. דעו שעל מנת כן אתם עוברים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ד דף יד ע"ג; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ג סימן יא דף ל ע"ד
לד. היו המים שבירדן נגדשיןפרפרת הפרשה הפטרת שמיני
לד. ואם לאו מים באים ושוטפים אתכם ודברת בם (מרזל) עמ' 111
לד. וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעונא הוי+ספר החיים (תשנג) עמ' קיח
לד. וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעוניה הויאור אברהם (זוועהיל) עמ' ה
לד. וגמירי טונא דמדלי אינש על כתפיה אינו אלא שליש ממשאוי שמסייעין אותו להריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שיח
לד. וישאוהו במוט בשנים וכו' שמונה נשאו אשכול אחדויואל משה מאמר א סי' סו עמ' פב
לד. וכמה גבהן של מים וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ז דף רמט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ג דף יב ע"ג
לד. ח' נשאו אשכול א' נשא רימוןידו בכל סי' תתלח
לד. טעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעוניה הוימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כג, תסא
לד. י-ה יושיעך מעצת מרגליםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ה
לד. יהושע וכלב לא נטלו פירותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כח אות ג
לד. יהושע וכלב לא נשאו כלום שלא היו באותה עצה וברש"י להביא אשכול משונה כזה שהמרגלים לרעה נתכוונו, לומר כשם שפירותיה משונים כן יושביה משונים וגבורים וגבוהיםברית אברם עמ' תלד
לד. יהושע וכלב לא נשאו כלום שראו שהמרגלים לרעה נתכוונו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נד
לד. יהושע וכלב לא נשאו כלוםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' צח
לד. כי אתם עוברים את הירדן על מנת כן תעברושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלד
לד. כך אמר להם משה כשאתם עוברים בירדן ביבשה על מנת כן תעברו ואם לאו מים באין ושוטפין אתכםתפארת צבי במדבר עמ' שצד
לד. כל אחת שקולה כמ' סאההאיר ממזרח - יהושע עמ' סה
לד. כל טונא דמדלי אינש על כתפיה אינו אלא שליש משאו כשמסייעו אותו אחר להרים עמוגור אריה ויקרא פכ"ו אות יב
לד. כל טונא דמדלי אינש על כתפיה אינו אלא שליש משאודעת תורה ויקרא עמ' רעו
לד. מה ת"ל בשנים בשני מוטותגור אריה במדבר פי"ג אות יח
לד. ממשמע שנאמר במוט איני יודע שהוא בשניםתורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכו ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שלח דף קא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שלח דף קפד ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ו דף רמח ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ד סימן יא דף לא ע"ד
לד. מעשה אבות סימן לבניםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק ח-ט, דברים פל"ב פסוק ז
לד. מעשה אבות סימן לבניםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רלא ע"א, רמד ע"ב
לד. מעשה אבות סימן לבניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נד
לד. מעשה אבות סימן לבניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קד
לד. מעשה אבות סימן לבניםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' רעג, שסא
לד. מעשה אבות סימן לבניםמרפא לנפש בראשית עמ' סד, רפח, שה, שיד
לד. מעשה אבות סימן לבניםפחד יצחק חנוכה מאמר ב
לד. מעשה אבות סימן לבניםפחד יצחק סוכות מאמר כב
לד. מעשה אבות סימן לבניםפרפרת התורה עמ' קלב, קלה
לד. מעשה אבות סימן לבניםתפארת צבי במדבר עמ' נ
לד. מעשי אבות סימן לבנים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' יח, סט, צד, קיד, קע, רמז, שב
לד. מעשי אבות סימן לבניםבין המשפתים בראשית עמ' עא
לד. מעשי אבות סימן לבניםפחד יצחק פסח מאמר מט
לד. מעשי אבות סימן לבניםפחד יצחק פסח מאמר נו
לד. מר סבר כחנייתן עברו זה בצד זהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
לד. מרגלים ע"ש מעשיהם נקראומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נב {שם האדם בא משורש נשמתו, אם הוא טוב, גם שמו טוב, ואם לאו פוגם שמו }
לד. סימן לבנים שעברו אבות כשלג ילבינו - מאמר ההתבוננות למלחמת היצר
לד. סימן לבנים שעברו אבות את הירדןאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' יח
לד. סימן לבנים שעברו אבות את הירדןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יח, מב
לד. סימן לבנים שעברו אבות את הירדןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פה
לד. סימן לבנים שעברו אבותתורת אברהם עמ' 148
לד. עודם בירדן אמר להם יהושע דעושערי שיש יהושע ח"א עמ' קד
לד. עודן בירדן אמר להם ואם לא תורישוןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
לד. עורם בירדן אמד להם יהושע רעו על מה אתם עוברים את הירדן וכו' ואם לאו באין מים ושוטפין אותיבםשל"ה (תשנז) פרשת ראה אות יז
לד. שמונה נשאו אשכולפרפרת אליעזר פרשת דברים פרק א פסוק כה
לד. שתים עשרה אבנים של ארבעים סאהפרפרת התורה עמ' תקסא
לד. תוס' - בירדן קיבלו עליהן ערבות על הנסתרותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מט
לד. תוס' - בשם הירושלמי פלוגתת ר"ע ור"י במנין המרגלים ששלח משה לתור הארץפאר יעקב ח"ג עמ' תלג
לד. תוס' ד"ה אבותי בקשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ער
לד. תוס' ד"ה אבותימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלט
לד. תוס' ד"ה טורטניחיי נפש ח"ג עמ' קצה, רט
לד. תוס' ד"ה טורטניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצו
לד: אין לך טרשים בא"י כחברוןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקמז
לד: אין מביאין עגלים אלא מחברון, הואיל והיא ארץ טרשים אינה נזרעת ועבדה רעיא ושמין קנינאשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמז פסוק ז
לד: אמר רבא מלמד שהלך כלב ונשתטח על קברי אבותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
לד: אמר רבא מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות י
לד: אמר רבי יצחק דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד סתור בן מיכאל סתור שסתר מעשיו של הקב"ה מיכאל שעשה עצמו מך אמר רבי יוחנן אף אנו נאמר וכו'של"ה (תשנז) פרשת שלח אות יא
לד: אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה בית לבנו גדולמעשי ה' (שמג) חלק א פרק א דף ב ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רז ע"ד ודף רח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיב ע"ב
לד: אפשר שבנה חם וכו' אלא שהיתה מבונה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכא, תשצה
לד: ארץ מצרים משובחת מכל הארצות לילה כיום יאיר (באום) עמ' 71, 345
לד: בעיני ולא בעיני המקוםדברי יואל פ' שלח דף שנג ע"ב
לד: דבר זה מסורת בידינו וכו' מיכאל שעשה עצמו מךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסח
לד: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראותפארת צבי במדבר עמ' קנד, קנה
לד: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראופתח עינים (ויינברגר) עמ' קסד
לד: הוצרך כלב לילך לחברון להשתטח על קברי האבות ולהתפלל שינצל מעצת מרגליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשטז
לד: הלך ונשתטח על קברי אבות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמז
לד: ואין לך טרשים בכל ארץ ישראל וכו' ואין לך מעולה בכל הארצות יתר מארץ מצרים וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות יז, וישב אות יא
לד: ואם בשביל השבועה לא מניחךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שיז
לד: וחברון שבע שנים נבנתה מאי נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם לבנו גדול דכתיב ובני חם כוש ומצרים וגו'נזר הקדש ח"א עמ' י
לד: ויבא עד חברון ויבאו מיבעי לי' וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יט ע"ב
לד: ויבא עד חברון ויבואו מבעי ליה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן מ דף צג/צו ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"א בפסוק עצמו; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכה ע"ד, ודף רכז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנה ע"ג
לד: ויבא עד חברון מלמד שהלך בלב להשתטח על קברי אבותכתנות אור עמ' קכה
לד: ויבא עד חברון, הלך להתפלל על קברי אבותשם יחזקאל עמ' קיג, תסה, תקטו
לד: ויבא עד חברון, פירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפ
לד: ויבוא עד חברון ויבואו מיבעי ליה וכו' מלמד שכלב וכו' והלך ונשתטח על קברי אבותנחלה לישראל (תשעא) עמ' קיח
לד: ויחפרו לנו את הארץ - נתכוונו לבושתה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קכו
לד: ויחפרו לנו את הארץ [לשון בושה]ייטב פנים ח"ב דף ריח
לד: ויחפרו לנו את הארץ אמר ר'שערי שיש יהושע ח"א עמ' קכו, קכז
לד: ויחפרו לנו את הארץ אמר רבי חייא בר אבא מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל כתיב הכא ויחפרו לנו את הארץ וכתיב התם וחפרה הלבנה ובושה החמהשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות ט
לד: ויעלו בנגב ויבא עד חברון, ויבאו מבעי ליה? אמר רבא מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קפב
לד: ויקרא משה להושע בן נון יהושע - י-ה יושיעך מעצת מרגליםשרתי ח"א עמ' קצח, חבר הקיני עמ' כא
לד: ויקרא משה להושע בן נון יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםישמרו דעת עמ' ריז
לד: ויקרא משה להושע בן נון יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות יא
לד: ויקרא משה להושע בן נון יהושע יה יושיעך מעצת מרגליםפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קט
לד: וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמומאור עינים (תשנח) עמ' רסה
לד: וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמומאור עינים (תשעט) עמ' תמז
לד: וקרא משה להושע בן נון יהושע, יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגליםייטב פנים ח"ב דף ג
לד: זיל אתשיל אשבועתךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שיז
לד: חברון כולה טרשיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעג
לד: חברון ניתנה לכלב בן יפונהנזר הקדש ח"א עמ' רפב, ח"ב עמ' תיז
לד: טורטני וטורטני דטורטנייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ה
לד: י"ה יושיעך מעצת מרגליםתורי זהב (תשעג) עמ' רלב
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצב
לד: יה יושיעך מעצת מרגליםאמרי נפתלי ח"א עמ' פז
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצג, קצו
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםדברי יואל פ' שלח דף תג ע"ב
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' צב, קח
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רצד, שז
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםעקדת יצחק (שלג) שער עו/עז דף רכג ע"א; ביאורי מהרא"י (רעט) פרשת שלח; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכה ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שלח דף קמה ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תלו דף שטו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח לך דף קיז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רו/רז ע"א
לד: יה יושיעך מעצת מרגליםפרפרת הפרשה פרשת שלח פרק יג פסוק טז
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קפט
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמט
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קס
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגליםתורת יחיאל במדבר עמ' תכז
לד: י-ה יושעך מעצת מרגליםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קנז
לד: יהושע וכלב לא נטלו כלום אבע"א משום דחשיבי ואבע"א שלא היו באותה עצהדברי יואל פ' שלח דף תכא ע"ב
לד: יהושע י-ה יושיעךברית אברם עמ' תכד
לד: יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים וכו' י"ה יושיעך מעצת מרגליםמאמר הנפש השלם עמ' קפח
לד: ילידי הענק שמעניקים חמה בקומתןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרכג
לד: ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתןפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח לך דף רח ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב/קכ ע"ב
לד: יעברו ברגל ולא ברגליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעט
לד: כבשים מחברון איידי דקלישא ארעא שמין קנינייהוחנן אלקים עמ' קעח, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' יד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שו
לד: כד חמא משה ענוותנותא דיהושע התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגליםיבין שמועה (לעוו) עמ' תפג, תצג
לד: כחנייתן עברו וכו' בזה אחר זה עברופרדס מנחם עמ' קיד
לד: כל שמותיהם על שם מעשיהם נקראו וכו' ארצות השלום (תשנה) עמ' נט
לד: כלב הלך במעשה המרגלים להתפלל במערת המכפלה ודברת בם (מרזל) עמ' 20
לד: כלב הלך ונשתטח על קברי אבותתפארת צבי במדבר עמ' קמו, קע
לד: כלב הלך להשתטח על קברי אבותפרפרת התורה עמ' תפג
לד: כלב הלך לחברון להתפלל על קברי אבות שינצל מעצת מרגליםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצד
לד: כלב השתטח על קברי אבות דברות חיים (תשעה) עמ' עד
לד: כלב השתטח על קברי אבות וכו' וכן יהושע משה רבינו ע"ה הוצרך להתפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגליםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמ, תעד
לד: כלב התפלל על קברי צדיקים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תצג
לד: כלב ויהושע - תפלות להנצל מעצת מרגליםשיחות לספר במדבר עמ' שכא
לד: כלב לבדו הלך לחברוןגור אריה במדבר פי"ג אות טו
לד: כלב לבדו הלך עד חברוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצז
לד: כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נג
לד: כלב לבדו פרש להתפלל על קברי אבותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ
לד: כלב נשתטח על קברי אבות שלא יהי' ניסת בעצת מרגליםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצח
לד: כלב... השתטח על קברי אבותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קנב
לד: לא נתכוונו אלא לבשתהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קפז
לד: למטה ראובן דכ"ז מסורת היא מרגלים ע"ש מעשיהםידו בכל סי' תקלב
לד: מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהתפארת צבי במדבר עמ' קנד, קנו, קסט
לד: מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רד, ריב
לד: מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותשרתי - חבר הקיני עמ' כג
לד: מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותתורת אברהם עמ' ריד
לד: מלמד שפירש כלב מעצת מרגליםדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קיח
לד: מלמד שפירש כלב מעצת מרגליםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' לב
לד: מלמד שפירש כלבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלח
לד: מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראולהורות נתן במדבר עמ' קכו
לד: מסורת בידינו מרגלים על שם מעשיהם נקראותורי זהב (תשעג) עמ' רלב
לד: מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראלשער החצר (תשעב) סי' שמט
לד: מרגלים לא נתכוונו אלא לבשתה של ארץ ישראל וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שלח דף שמו/שמז ע"ג
לד: מרגלים לא נתכונו אלא לבושתה של א"ימגלה צפונות ח"ג פ' שלח
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם נקראודברי יואל פ' שמות דף יב ע"ב
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם נקראוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' לא
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם נקראויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' מה
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם נקראולקחת מוסר ח"א עמ' תסא
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם נקראומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכב
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם נקראופני יהושע (תשסא) עמ' צג
לד: מרגלים ע"ש מעשיהם, סתור בן מיכאלאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קמא
לד: מרגלים ע"ש מעשיהן נקראו וכו' סתור בן מיכאל סתור שסתר מעשיו של הקב"ה מיכאל שעשה עצמו מךיגל יעקב (תשנג) שלח אות נ
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו' סתור שסתר מעשיו של הקב״ה מיכאל שעשה וכו' נחבי וכו' ופסי וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' רסג
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו' סתור שסתר מעשיו של הקב״ה מיכאל שעשה וכו' נחבי וכו' ופסי וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תמד
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש עו אות א, דרוש פ אות ו, דרוש צה אות ז
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראוהדרש והעיון דברים מאמר יב
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קע
לד: מרגלים שמותם על שם מעשיהן וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קי
לד: משה בירך את יהושע יה יושיעך מעצת מרגליםאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קעו
לד: משה התפלל על יהושע - יה יושיעך מעצת המרגליםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעה הערה 49
לד: משה רבינו התפלל על יהושעשירת דוד (תשסז) עמ' קעב
לד: משה רבינו ע"ה התפלל על יהושע ואמר ה' יושיעך מעצת מרגליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשטז
לד: משרע"ה התפלל על יהושע יה יושיעך מעצת מרגליםערבי נחל (תשסד) עמ' תשמט, תתשצד
לד: נשתטח על קברי אבותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ד, פו, קב, קט
לד: סתור בן מיכאל שסתר דבריו של הקב"היוסף לקח כרך ב ח"א עמ' א
לד: פירש יהושע מעצת מרגלים והלך ונשטח על קברי אבות, אמר אבותי בקשו עלי רחמיםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' סט
לד: פירש כלב מעצת מרגליםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעא
לד: קה יושיעך מעצת המרגליםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קע
לד: ראוי להשתטח על קברי הצדיקים ולהתפלל שם דרשות הר"ן (מישור) עמ' קע
לד: שהתפלל עליו י"ה יושיעך מעצת מרגלים דברת שלמה (תשעא) עמ' שכט
לד: שלח לך אנשים להנאתךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח
לד: שלח לך לדעתך אור גדליהו ויקרא-דברים דף קכג ע"א
לד: שלח לך לדעתך אדם בורר חל"ר לעצמוידו בכל סי' תתלה
לד: שלח לך לדעתך וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תנח
לד: שלח לך לדעתך וכי אדם בורר חלק רע לעצמוהון רב דף קלב ע"ב
לד: שלח לך לדעתךבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רעט
לד: שלח לך לדעתךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קפו, קצו
לד: שלח לך לדעתךפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רו/רז ע"ב
לד: שלח לך מדעתךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנא
לד: שלח לך מדעתךשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות יא
לד: שלח לך, לדעתךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שיא
לד: שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קסח, ח"ד עמ' רכז, רלב, רמח, שיב, שטז
לד: שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגליםישמרו דעת עמ' ריז
לד: שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבותגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ת ס"ק טו]
לד: שפירש כלב מעצת מרגליםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסג
לד: תוס' ד"ה אבותי בקשו עלי רחמים, ע"י תפלה שזה מתפלל מודיעין להן וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף ריט ע"ב
לד: תוס' ד"ה טורטני, בשם ירושלמי לרבי עקיבא כ"ד היו המרגליםתורת יחיאל במדבר עמ' קה
לה אין בעל הבית יכול להוציא כליו משםשארית מנחם ח"ב עמ' קנה, קפד
לה אמר רב חנינא בר פפא דבר גדול דברו מרגלים אותה שעהכוכבי אור (תשלד) עמ' נט
לה אפילו בע"ב אינו יכול להוציא כליומשכנות יעקב (נעים) דף קסט ע"ג
לה דוד נענש כי קרא לד"ת זמירותקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז
לה הוסיף משה יוד ליהושעברכת שמואל ח"א דף יא ע"ב
לה ויהס כלב את העם א"ל דין ריש קטיעא ימלל ומהרש"ח ורש"א וש"חמקור ברוך (פייתוס) דף קצג ע"א וע"ד
לה וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ וכו' ארשב"ל וכו' שנשתרבב לשונם ונפל על טבורם וכו'מדרש שמעוני עמ' רכד
לה חטאם של אנשי בית שמשפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קז-קח
לה לרבות כנעניםכלי יקר (תשמח) עמ' תקנ
לה מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פ
לה מרגלים גרמו בכיה לדורותשארית מנחם ח"ב עמ' קסה
לה מרגלים ע"ש מעשיהם נקראו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קצג ע"ב
לה נענש דוד שקרא לד"ת זמירותחומת אנך תהלים פרק לח, איוב אות לה
לה סוף שאתה נכשל במה שאפי' תינוק וכו'יד יחזקאל עמ' רסב
לה ע"א א"ל הקב"ה נושאיו נשא עצמו לא כל שכןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריב, תריג
לה ע"א א"ל הקב"ה עוזא נושאיוינשא עצמו לא כ"שברית שלום (תעח) דף צא ע"א
לה ע"א א"ל הקב"ה עתא נושאיו נשא עצמו לא כ"שברית שלום (תשסח) עמ' תקפב
לה ע"א א"ר משרשיא מרגלים שקרי הוואמרי טל מאמר קנא
לה ע"א איוב נח נפשיהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכז
לה ע"א אין בעה"ב יבול להוציא כליו משםחכמת התורה דברים עמ' קכג, רלט
לה ע"א אין בעה"ב יכול להוציא כליושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מב
לה ע"א אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם חכמת התורה שלח עמ' קעח
לה ע"א אינו יכול להוציא כליושער החצר (תשעב) סי' קג
לה ע"א אל תקרי ממנו, אלא ממנו כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רפ
לה ע"א אל תקרי ממנוהכתב והקבלה במדבר פי"ג פסוק לא
לה ע"א אם את נושאיו נושא את עצמו לא כל שכןבאר שרים פרשת תרומה דרוש ג אות ב
לה ע"א אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע וכו', ורש"י ד"ה עלה נעלהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנז, שסד
לה ע"א אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקיד, תקכד
לה ע"א אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקיד, תקכד
לה ע"א אמור להם כאדם שאומר לחבירוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רמו
לה ע"א אמר הקב"ה אני חשבתיה לטובה דכל היכא דמטו מת חשיבא דידהו כי היכי דניטרדו וכו' והם חשבו לרעה ארץ אוכלת יושביהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קה
לה ע"א אמר הקב"ה אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלב
לה ע"א אמר הקב"ה אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעהזאת ליעקב במדבר עמ' צג, צד
לה ע"א אמר לו הקב"ה דברי תורה שכתוב בהן וכו' אתה קורא אותן זמירותמצווה ועושה ח"א עמ' תקמז
לה ע"א אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו הלילה ליל תשעה באב היהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ריט, שטז
לה ע"א אמר רבה שהסיתן בדבריםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צ
לה ע"א אמרו ליה דין ריש קטיעה ימלל חכמת התורה שלח עמ' קפה
לה ע"א אמרי מה דין ריש קטיעא ממלל, ופירש"יקומץ המנחה (צונץ) דרוש פז אות א, דרוש צ אות ג
לה ע"א אני חשבתי לטובה והם חשבו לרעהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שטו
לה ע"א אני חשבתי לטובה והם חשבו לרעהשער החצר (תשעב) סי' עא
לה ע"א אני חשבתיה לטובההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עא
לה ע"א אף הליכתן בעצה רעהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רז
לה ע"א אפי' בעה"ב א"י להוציא כליו משםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 544, שמות עמ' תנא, דברים עמ' א'תש; יהל אור עמ' שמד
לה ע"א אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםמאור עינים (תשעה) עמ' תמו
לה ע"א ארון ה' נושא את נושאיומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רמט
לה ע"א ארון נושא את נושאיואמרות ה' השלם ח"א עמ' שלג, ח"ג עמ' שיח, שכז, תצג, ח"ד עמ' מח, ח"ה עמ' רנז, ח"ו עמ' קי
לה ע"א ארון נושא את נושאיוטיול בפרדס ח"א עמ' קפו
לה ע"א ארון נושא את נושאיוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקצז
לה ע"א ארון נושא את נושאיוס' חסידים סי' תפט
לה ע"א ארון נושא את נושאיותורת אליהו עמ' קלז
לה ע"א ארון נושאיו נשאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף צא ע"ב, קיז ע"ג
לה ע"א ארץ אוכלת יושבי' כו' דכל היכא דמטו מת חשיבא דידהו כו' ואיכא דאמרי איוב נח נפשי' כו' (ורש"י וחא"ג מהרש"א)תורת מנחם חלק ס עמ' 505, 493
לה ע"א ארץ אוכלת יושביה היאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צב
לה ע"א אתה קורא אותן זמירות, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רלא
לה ע"א בגלל בכייתם בחינם נגזרה על כלל ישראל בכיה לדורותשם דרך במדבר עמ' רלג
לה ע"א בכיית דור המדבר בלילה והוקבעה לדורותבית אברהם (חנניה) עמ' רנט
לה ע"א בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתיםשם דרך במדבר עמ' רלג
לה ע"א בניהואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צב
לה ע"א בעין יעקב - דחזייה ליהושע דקא משתעי אמרי ליה דין ראש קטיעא ימללאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תא
לה ע"א בעין יעקב - ויבכו העם בלילה ההוא ובר, אותה הלילה ליל תשעה באב היה וכי'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שס
לה ע"א בעצה רעה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 48
לה ע"א ג' אבנים הי'פרי חיים (קנולר) פרשת תבא
לה ע"א ד"ת שכתוב בהן מעינות האמונה (תשסב) עמ' קעד
לה ע"א דבר גדול דברו המרגלים באותה שעה ממנו כביכולקניני קדם ח"ב עמ' 89
לה ע"א דבר גדול דברו המרגלים באותה שעהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צ
לה ע"א דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה וכו'אפיקי ים עמ' רפא
לה ע"א דבר גדול דברו מרגלים וכו' אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכולדבר טוב עמ' קטז
לה ע"א דבר שאפי' תשב"ר יודעין אותוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנז, קנט
לה ע"א דבר שנאמר בו התעיףמכתם לדוד משלי עמ' סה
לה ע"א דוד זמירות קרית להו הריני מכשילו בדבר שאפילו תשב"ר יודעיםתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תל
לה ע"א דוד זמירות קרית להודרך מצותיך (חב"ד) דף מא ע"א
לה ע"א דוד זמירות קרית להוס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ז עמ' רה
לה ע"א דוד זמירות קרית להותורת מנחם חכ"ט עמ' 247
לה ע"א דוד טעה בדבר שתנוקות של בית רבן יודעיםדברי שאול ויקרא עמ' ריב, במדבר עמ' קכב
לה ע"א דוד נכשל בדבר עוזה ונתערבבה שמחתו לפי שקרא לד"ת זמירותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שצו
לה ע"א דוד נענש על שקרא לד"ת זמירותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ז
לה ע"א דור זמירות קרית להותורת מנחם חכ"ז עמ' 255
לה ע"א דין ראש קטיעא ימלל, ורש"י ד"ה דחזייה ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נז
לה ע"א דין ראש קטיעה ימללאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שז, תרחצ, שב
לה ע"א דין ריש קטיעא, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' קפב
לה ע"א דין ריש קטיעאתשואות חן (תשסח) עמ' מט
לה ע"א דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותמגילת סמנים עמ' ג-ד
לה ע"א דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותשם דרך - כתר תורה עמ' קסז
לה ע"א הארון הי' נושא את נושאיוהדרש והעיון שמות מאמר שכב
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיו חכמת התורה במדבר עמ' רס, קיג
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיו חכמת התורה נשא עמ' יח, רצז
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיו חכמת התורה פנחס עמ' רמז
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיו חכמת התורה קורח עמ' לב, מה, נט
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כב
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיוחכמת התורה עקב עמ' תיב-תיג
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיוחכמת התורה תרומה עמ' שטז
לה ע"א הארון היה נושא את נושאיושם דרך שמות עמ' ר
לה ע"א הארון נושא את נושאיובאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות ב
לה ע"א הארון נושא את נושאיולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלב
לה ע"א הארון נושא את נושאיופניני יחזקאל עמ' רסה
לה ע"א הארון נשא את נושאיורנת יצחק יהושע עמ' מ
לה ע"א הארון נשא נושאיותורת העולה (תשעה) עמ' קיז
לה ע"א הם חטאו בלשון משתרבב לשונם עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאין לתוך טבורםשם דרך במדבר עמ' רמ
לה ע"א המרגלים הלכו בתמוז ואבפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קכג
לה ע"א הריני מכשילך בדבר שתינוקות של בית רבן יודעים אותודרשות שמואל עמ' קמ
לה ע"א וא"ד איוב נח נפשיה ואטרידו כו"ע בהספידאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' פז
לה ע"א ואני אקבע להם בכי' לדורותרשימות (צמח צדק) על איכה עמ' 24
לה ע"א ואתה אמרת זמירות היו לי חוקיך מהר"ם שיק במדבר עמ' מט
לה ע"א ויאמרו כל העדה וכו' מלמד שנטלו אבנים וכו'אפיקי ים עמ' רפא
לה ע"א ויהם כלב כו' הוציאנו ממצריםבן פדהצור דף קב ע"ב
לה ע"א ויהס כלב אמר רבה שהסיחם ברך את אברהם דף סח ע"ב
לה ע"א ויהס כלב את העם אל משהלפרקים (תשסב) עמ' תקז
לה ע"א ויהס כלב השתיק את כלם אל משה וכו'שם דרך במדבר עמ' קצב
לה ע"א ויהס כלב וכו' שהסיתן בדברים, אמר אי משתעינא, אמרי בי מלתא וחסמין לי וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שמב
לה ע"א ויחר אך ה' בעוזא ויכהו שם על השל וכו' על עסקי שלו [שננה ששגג. רש"י]ס' חסידים סי' תרז
לה ע"א ויחר אף ה' בעוזא כו', ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' נד-נה
לה ע"א ויחר לדוד וכו' שנשתנו פניו כחררהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמז
לה ע"א ויכהו שם על השל וכו', חד אמר על עסקי שלו, וחד אמר שעשה צרכיו בפניואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שכא
לה ע"א ויכהו שם על השל ח"א על עסקי שלודרשות מהר"ם חביב עמ' רס
לה ע"א וילכו ויבואו א"ר יוחנן משום רשב"י מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה רעהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' צג
לה ע"א וילכו ויבואו, מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהבצור ירום ח"ב עמ' לה {כשהם שמעו שהולכים לעבוד בארץ ישראל, הם כבר הבינו שיש כאן בעיה של ביטול תורה}
לה ע"א וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה וכו' באסכרה מתואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שמה
לה ע"א וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה וכו' מלמד שמתו מיתה משונהאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שמח
לה ע"א וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ - א"ר שמעון בן לקיש שמתו מיתה משונהקדושה ומלכות (גורדון) פ' שלח
לה ע"א וכי זו בלבד עשה בן עמרםמאיר נתיבות ח"ב עמ' רלו
לה ע"א וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, הוציאנו ממצריםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שב
לה ע"א וכי זו בלבד עשה לנותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכג, רכט
לה ע"א וכי זו בלבד עשה לנותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעב {מכאן דבכה"ג אין משום גניבת דעת}
לה ע"א ולא היא וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 294
לה ע"א ולא היא וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 24
לה ע"א ונהי בעינינו כחגביםבעקבות משה שמות עמ' מג
לה ע"א זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי (ורש"י - כשהייתי בורח מפני אויבי ואגור מפניהם וכו')תורת מנחם חכ"ג עמ' 39
לה ע"א זמירות היו לי חוקיך, ורש"י כשהייתי בורח מפני אויבי ואגור מפניהם הייתי משתעשע בחוקיך והיו לי לזמירות לשעשעניבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קל, ריד
לה ע"א זמירות היו לי חוקיךמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 192, 388
לה ע"א זרקו אבנים כלפי מעלהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלב
לה ע"א חד אמר: על עסקי שלודרשות הר"ן (תשסג) עמ' רע
לה ע"א חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1044-1043, ח"ו עמ' 193, ח"י עמ' 3, חי"ח עמ' 172
לה ע"א טעה שהרכיב הארון על העגלה חכמת התורה נשא עמ' יד
לה ע"א ירא אלקים הנאמר באברהם, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' רצט
לה ע"א כביכול אין בעל הבית יכול להוציא כליו משםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קג
לה ע"א כביכול אפי' בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצה
לה ע"א כביכול אפי' בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםתורת מנחם חכ"ח עמ' 159
לה ע"א כביכול אפי' בעה"ב אינו יכול להוציא כליותורת מנחם חנ"ג עמ' 135
לה ע"א כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משם כו' בכי' לדורותתורת מנחם חלק לד עמ' 73
לה ע"א כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שה, שו
לה ע"א כביכול כלפי מעלה אמרו (מרגלים)השיר והשבח ח"ב עמ' רלה
לה ע"א כד פתח יהושע וכו' א"ל ריש קטיעה ימלל וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרה
לה ע"א כד פתח יהושע וכו' א"ל ריש קטיעה ימלל וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צד ע"ג
לה ע"א כה תברכו בעמידהאשר ליהודה עמ' רי
לה ע"א כוונת המרגלים קיצוץ גמורפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קכב
לה ע"א כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממנו אלא אלא ממנוקומץ המנחה (צונץ) דרוש פח אות ג
לה ע"א כי חזק הוא ממנו אמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דברו המרגלים באותה שעה כי חזק הוא ממנו, כביכול אפילו בעל הבית אין יכול להוציא כליו משםכתונת פסים (תשעא) עמ' רפט
לה ע"א כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפי' בעה"ב וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' כא, קטז, קיז, קכד, קכז, קלא, ח"ו עמ' מא, שנז
לה ע"א כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפי' בעה"ב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כג אות ה
לה ע"א כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלח
לה ע"א כי חזק הוא ממנו, אל תיקרי 'ממנו' אלא 'ממנו', כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםחבש פאר פרק טז עמ' נב; טוב ראי סוטה עמ' צא {סברו המרגלים כי מרוב שפע החומריות יחלש השכל, אבל האמת היא: "מעלת ארץ ישראל היא שיעלו בה ישראל לעבודה רמה כל כך, עד שכל מה שיתוסף להם ברכה בעניני העולם כן יוסיפו כבוד בנפשם ברוממות מעלה וקדושת אמונה ואהבת ד' באמת, ולתכלית זה אמרה תורתנו הקדושה תמיד עניני היעודים על טובות העולם הזה, אף על פי שהן נבזות ופחותות אצל כל בד דעת מצד עצמם, אבל באמת הכל מיוסד על זה הסוד הגדול, שאין פחיתות כלל לשלמות החומד, אדרבה מעלה היא, אלא שעל ידי חלישות השכל תהיה במקרה שבה לענין רע, אבל כשתהיה קדושת השכל ברוממות תכליתה אז זהו תקפו וגבורתו ותפארתו, כשיהיה לו כל טוב עולמי, ועל ידו יחרץ בעניניו לגדל ולדומם עניני הקדושה העליונה למען כבוד שם ד' יתברך, לפי זה כיון שעל כל פנים ארץ ישראל יסדה הקב"ה בתכלית הטוב לעניני הגוף: "ארץ זבת חלב ודבש", אם כן יש חייו סכנה שיתחזק הגוף ועל ידו יחלש השכל כיון שיהיה מעורב בגוף, על כן הקדים הקב"ה מצות תפלין לכניסת הארץ"}
לה ע"א כי חזק הוא ממנו, אל תיקרי 'ממנו' אלא 'ממנוי, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רכא; חבש פאר דרש א עמ' נג {טענו כי כיון שהקב"ה מסר בחירה חופשית בידי האדם, וה' סילק רשותו מהם, מרוב שפע חלב ודבש בא"י יתקלקלו בני ישראל, אבל שקד הדבר, כי ביד ה' להשיב לבות שובבים}
לה ע"א כי חזק הוא ממנו, כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קד
לה ע"א כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה אמרופתגמי אורייתא ח"א עמ' רלט
לה ע"א כי חזק הוא ממנוזאת ליעקב שמות עמ' כט
לה ע"א כי חזק הוא ממנושיחות מוסר (תשסב) עמ' רכא, רסז, שכט
לה ע"א כי חזק הוא ממני כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תמד
לה ע"א כי עז הוא ממנו כלפי מעלה כוונותשובת השנה עמ' מג
לה ע"א כל לה"ר שאין בו דבר אמת בתחי' וכו'אפיקי ים עמ' רפא
לה ע"א כל לה"ר שאין בו דבר אמת בתחילתו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכו
לה ע"א כל לשה"ר שאינו אומר אמתלקוטי מאמרים עמ' 87
לה ע"א כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלז
לה ע"א כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רעה
לה ע"א כל לשון הרע שאין בו דבר אמת וכו'עולם ברור פרק צג-צה
לה ע"א כל לשון הרע שאין בו דבר אמתלקוטי שיחות חי"ח עמ' 142
לה ע"א כל שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו אינו מתקיים בסופוקומץ המנחה (צונץ) דרוש פח אות ב
לה ע"א כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקייםלחמי תודה דף פז ע"ב, קכו ע"א
לה ע"א כלב הי' נרא' כמסכים עם המוגלים ואח"כ הפךגנא דפלפלי עמ' קסב
לה ע"א כשלוש מאות מילשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ריב
לה ע"א כתיב ולבני קהת וכו' בכתף ישאו ואיהו [דוד] אתייא בעגלתאחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קמ
לה ע"א כתיב כי עבודת הקודש בכתף ישאו ואיהו אייתי בעגלתאכרם טוביה עמ' שה
לה ע"א לה"ר שאין בו דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופוברית שלום (תשסח) עמ' תסו, תתפב
לה ע"א לה"ר שאין בו רבד אמת בתחילתו אין מתקיים בסופוברית שלום (תעח) דף קלז ע"א
לה ע"א ללמר שעוזא בא לעולם הבאקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קסו
לה ע"א למה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותחכמת התורה שמיני עמ' שסו, תנט
לה ע"א לשון הרע שאין בו צד אמת לא מתקיים אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לח עמ' 266
לה ע"א מה ארון קיים לעולם אף עוזה בא לעולם הבאעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 89
לה ע"א מה ארון קיים, אף עוזה קיים לעולם הבאעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 132
לה ע"א מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהאבני שיש (שוורץ) עמ' לו
לה ע"א מה ביאה בעצה רעה אף הליכהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' ש
לה ע"א מה ביאתם בעצה רעה אף הליכתם בעצה רעהשם דרך במדבר עמ' מ, קצב
לה ע"א מה ביאתן בעבירה אף הליכתן בעבירה חכמת התורה שלח עמ' רל
לה ע"א מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהעטרת יהושע במדבר עמ' נט
לה ע"א מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהקומץ המנחה (צונץ) דרוש פח אות א
לה ע"א מה ביאתן בעצה רעהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קא
לה ע"א מהמרגלים יצאו תולעיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מב
לה ע"א מהרש"א - תמה ממ"ש על יהושע שאין לו בנים הא יכול להוליד עודקומץ המנחה (צונץ) דרוש פז אות א, דרוש צ אות ג
לה ע"א מהרש"א - תמה עמ"ש כל שקר וכו' הרי לא אמרו שום שקרקומץ המנחה (צונץ) דרוש פח אות ב
לה ע"א מלמד שהיה יהושע מדבר ושתקוהו בנזיפה מהר"ם שיק במדבר עמ' סא
לה ע"א מלמד שנטלו אבנים וזרקום וכו' כי חזק הוא וכו' כביכול כלפי הקב"ה נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' עג, עד, פ
לה ע"א מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלהאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שמג
לה ע"א מלמד שנשתרבב לשונם וכו' והיו תולעים יוצאות מלשונם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלו, ח"ו עמ' לט, קעז
לה ע"א מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שמה
לה ע"א מלמד שנשתרבב לשונם כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף פח ע"ג
לה ע"א מלמד שנשתרבב לשונם עד טבורם והיו תולעים יוצאיםמאור עינים (תשעה) עמ' תמו
לה ע"א ממנו כביכולמאיר נתיבות ח"ב עמ' רלו, רלח
לה ע"א מפני מה נענש דוד חכמת התורה נשא עמ' רצז, רצט, שג
לה ע"א מפני מה נענש דוד וכו' הריני מכשילך וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 51
לה ע"א מפני מה נענש דוד וכו' הריני מכשילן בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותומאמר אסתר (תשסב) עמ' פג
לה ע"א מפני מה נענש דוד וכו' ואיהו אתייה בעגלתאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' סב, ח"ד עמ' קכט
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא דברי תורה זמירותתולדות הגר"א (תשס) עמ' קצו
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקעט
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צ ע"ג
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות שנא' זמירות וכו'זכור לדוד עמ' קיד
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי, א"ל הקב"ה ד"ת וכו' אתה קורא אותן זמירות וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ריד
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירותרנת יצחק תפלה עמ' נט
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'הר המוריה עמ' רמו
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ט ד"ה ועד"ז, ח"ב עמ' רצט ד"ה והנה טעם, עמ' תקטז ד"ה אמרו, ח"ג עמ' פ ד"ה ובזה ישבנו, ח"ד עמ' קכד ד"ה ועד"ז, עמ' קעז ד"ה דוד, ח"ה עמ' תעג ד"ה ובספר
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלה
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 389, חמ"ד עמ' 13
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' עז
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תכה
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצא
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמו, שמט, שנב
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שמו
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנו
לה ע"א מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תא
לה ע"א מפני מה נענש דוד שקרא לד"ת זמירותדובר צדק עמ' 181
לה ע"א מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לד"ת זמירותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רפט
לה ע"א מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה זמירותאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצו
לה ע"א מפני מה נענש דוד, שקרא לדברי תורה זמירות. אמר לו המקום ברוך הוא דברי תורה וכו', והריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים וכו'ארוחת תמיד עמ' תלז ע"ב ד"ה ובזה
לה ע"א מפני מה נענש דודאבני שיש (שוורץ) עמ' לג
לה ע"א מפני שקרא לר"ת זמירותדברי חנינא - ת"ת עמ' קצו
לה ע"א מצאנום קוברי מתיםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפד
לה ע"א מקיש הליכה לביאה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכה
לה ע"א מקיש הליכה לביאה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כג אות ב
לה ע"א מקיש הליכה לביאה מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהקדושה ומלכות (גורדון) פ' שלח
לה ע"א מקיש הליכה לביאה מה ביאה בעצה רעה אף הליכהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שו
לה ע"א מקיש הליכה לביאהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקעז
לה ע"א מקיש הליכתן לביאתן וכו'מעדני אשר נישואין עמ' צז
לה ע"א מקיש הליכתן לביאתןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' פג
לה ע"א מרגלי שקרי הוידרך מצותיך (חב"ד) דף טז ע"ב
לה ע"א מרגלים שקרי הוו כת מנא הוו ידעיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפה
לה ע"א מרגלים שקרי הוו, בשלמא ונהי בעינינו כחגבים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכז
לה ע"א מרגלים שקרי הוולקוטי שיחות חי"ח עמ' 142
לה ע"א משום דראו ויך וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רע
לה ע"א נושאיו נושא, עצמו לא כל שכןעיוני הפטרה ח"א עמ' 254
לה ע"א נושאיו נשא - עצמו לא כל שכןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קד
לה ע"א נושאיו נשא עצמו לא כ"שרנת יצחק שמואל עמ' שכה
לה ע"א נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחד, נשא הארון ונושאיו ועבדטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' צב {בא להודות שיש ב' אופני נסים, או בשינוי הטבע, או שבכל זאת איננו משנה את הטבע, והשני עדיף יותר, בני ישראל שבדרגא פחותה עברו בשינוי הטבע, והכהנים הקדושים יותר, מצד קדושת הארון, עברו בלי לשנות את הטבע}
לה ע"א נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחדרנת יצחק יהושע עמ' מב
לה ע"א נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצר אחר וישראל מצד אחד, נשא אדון את נושאיו ועבר, שנאמר 'ויהי באשר תם כל העם לעבוד ויעבור ארון ה' והכהנים לפני העם'כתב סופר אגדות כאן
לה ע"א נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירותאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' שלד, במדבר עמ' קכו, נ"ך עמ' תקפט
לה ע"א נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 55
לה ע"א נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותדרשות מהר"ם חביב עמ' שמז
לה ע"א נענש דוד על שהגדיר התורה "זמירות היו לי חוקיך"פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' כב-כג
לה ע"א נענש על שקרא ד"ת בשם זמירותס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רו
לה ע"א נשא ארון את נושאיו וכו' ואיהו אתייה בעגלתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסז ד"ה בהפטרה, עמ' תעא ד"ה מסכת
לה ע"א נשא ארון את נושאיו וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קטז
לה ע"א נשא ארון את נושאיואפיקי יהודה (תשנט) עמ' שיד
לה ע"א נשא ארון את נושאיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפד ד"ה לעומת, ח"ד עמ' קכד ד"ה והנה, עמ' קעז ד"ה דוד
לה ע"א נשא ארון את נושאיוצלח רכב עמ' שה
לה ע"א נשתרבב לשונם ונפל על טבורםשיחות מוסר (תשסב) עמ' רעא, שכו
לה ע"א סימן אמ"ת לבד"ו לוי"ה וכו', כל לה"ר שאין בו דבר אמת וכו'מגילת סמנים עמ' עז
לה ע"א עוזא בא לעולם הבאקהלת יעקב חנוכה עמ' שכז
לה ע"א עוזא בא לעולם הבאקהלת יעקב שבועות עמ' מט
לה ע"א עוזא, שעשה צרכיו בפניוטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' צב-צג {נראה שהיה באופן של סבנה, ומן הדין מותר לו, אבל מפני חילול השם חקפיד הקב"ה עם חסידיו כחוט השערה, מפני אחיזה בארון מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו}
לה ע"א עשה לנו בן עמרם וכו' הוציאנו ממצרים וכו' והאכילנו את המןלקוטי שיחות ח"ח עמ' 85
לה ע"א קוצרים ומשתחוים היו ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' סג
לה ע"א ראש קטיעהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלא
לה ע"א רש"י ד"ה אינובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לה
לה ע"א רש"י ד"ה לא נתןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 49
לה ע"א רש"י ד"ה קוצריןאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' פח
לה ע"א רש"י שאם תכפול עיניך לסתום עין בהיסח הדעת וכו', ובמהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכב, רמ
לה ע"א שארון נושא את נושאיוקרן לדוד דברים עמ' לו
לה ע"א שדוד נענש על שקרה לד"ת זמירות, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' נ
לה ע"א שהסיתן בדבריםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 82
לה ע"א שנשתנה פניו כחררה חכמת התורה נשא עמ' שא
לה ע"א שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעח
לה ע"א שעשה צרכיו בפניועיוני הפטרה ח"א עמ' 254
לה ע"א שקרא לד"ת זמירותהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ז פסוק ט
לה ע"א שקרא לד"ת זמירותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רח
לה ע"א תולעים יוצאים מלשונם ונכנסים לטיבורםאפיקי ים עמ' רעט, רפב
לה ע"אחיים תחלה (תשסא) אופן כז עמ' כה ד"ה ורוח
לה ע"ב אוה"ע העתיקו התורה שנכתבה על האבנים, וע"ז נענשו שהיה להם ללמוד ולא למדולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרפה
לה ע"ב אוה"ע נחתם גזר דינם שהיה להם ללמוד וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' י
לה ע"ב אומות וכו' שהי' להן ללמד ולא למדולקוטי שיחות ח"ו עמ' 266
לה ע"ב אל תקרי יבורך אלא יברךביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק ו, פרק כב פסוק ט
לה ע"ב ארון נושא את נושאיוס' חסידים סי' תפט
לה ע"ב בינה יתירה ניתן להםבית ישי - דרשות עמ' עב
לה ע"ב בינה יתירה נתן בהם הקב"המשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עז
לה ע"ב בינה יתירה נתן בהם הקב"המשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פ
לה ע"ב ג' מיני אבנים היו א' שהקים משה וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 40
לה ע"ב דין ריש קטיעא ידברבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ד אות א
לה ע"ב הא למדת שאם [היו] חוזרים בתשובה וכו'ראה חיים חלק ב דף קי"ט ע"ב (דף תכג ע"ב ד"ה אלא)
לה ע"ב הא למדת שאם חוזרים בתשובהראה חיים ח"ב דף קיט ע"ב [תכג ע"ב ד"ה אלא]
לה ע"ב הארון היה נושא את נושאיודברי שאול במדבר עמ' קכא, קכג
לה ע"ב הארון נושא את נושאיולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפט
לה ע"ב הארון נושא את נושאיומאור ושמש (תשנב) עמ' תיז, תקכז
לה ע"ב הארון נושא את נושאיושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כט
לה ע"ב הואיל ולא למדי יערי עם דבשי ח"ב עמ' ט
לה ע"ב הואיל משה באר וכו' ואתיא באר באר וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 1
לה ע"ב היאך למדו אומות של אותו הזמן וכו' ושיגרו נוטירין שלהן וקילפו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עד, קטו
לה ע"ב היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה א"ל כו'יד שלמה (עזרא) דף ל"ד ראש ע"ב
לה ע"ב היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רכד, רכה
לה ע"ב היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 140
לה ע"ב היאך למדו אומות של אותו הזמן תורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' לח
לה ע"ב ואח"כ סדו אותו בסידהעמק דבר דברים פ"כז פסוק ד
לה ע"ב ואח"כ סדו אותן בסידרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצד
לה ע"ב והיו עמים משרפות סיד על עסקי סידישראל קדושים עמ' 48
לה ע"ב והיו עמים משרפות סיד על עסקי סידישראל קדושים עמ' 48
לה ע"ב וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ג אות ב
לה ע"ב וכתבו למטה למען אשר לא ילמדו אתכםהעמק דבר דברים פ"כז פסוק ח
לה ע"ב וכתבת על האבנים וכו' ועל דבר זה נתחתם גזר דינם וכו' ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' סח
לה ע"ב ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבר שחת שהיה להם ללמוד ולא למדוטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' צג {ההבדל בין תביעה זו לבין מאמר חז"ל שהקב"ה החזיר על כל אומה ואומה (ע"ז ב ע"ב), שם מדובר על המצוות וכאן מדובר על הדיעות האמתיות והמרות הישרות}
לה ע"ב ועל דבר זה נתחתם גזר דינםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצט
לה ע"ב ועל דבר זה נתחתם דינם לבאר שחתרנת יצחק יהושע עמ' צ
לה ע"ב וקילפושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ריב
לה ע"ב חד אמר לשבעים היו וכל אחד ואחד שקול כחמישים אל, וחד המשים אלף היו וכל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדריןשרגא המאיר על התורה עמ' שלט
לה ע"ב חוזרין בתשובה היו מקבלין, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' כד, שמואל עמ' רפג
לה ע"ב חוזרין בתשובההכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק טז
לה ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגלים שצח, תקז, תקח
לה ע"ב י-ה יושיעך מעצת מרגליםתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה י
לה ע"ב ישלח לך אנשים שלח לך מדעתךתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה כא
לה ע"ב כיצד בתכו ישראל את התורהמנחת מרדכי עמ' שעז
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורה וכו' ובינה יתירה נתן הקב"ה לאומות העולם וכו' באותה שעה נחתם הגז"ד שלהם לבאר שחת וכו'זרע שמשון תשא אות סח
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורה וכו'ראה חיים חלק ב דף קי"ט ע"ב (דף תכ"ג ע"ב ד"ה והיינו)
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' פז-פט
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורה ותוס' ד"ה כיצדישראל קדושים עמ' 43, רסיסי לילה סי' נז (עמ' 167)
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורה ר"י אומר על האבנים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פ
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורה רי"א ע"ג אבנים א"ל ר' שמעוןבי חייא ח"ב עמ' שלט
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורהבנין שאול עמ' קפח
לה ע"ב כיצד כתבו ישראל את התורהמאור עינים (תשעה) עמ' תקצב
לה ע"ב כתבו התורה ע"ג האבנים כדי שילמדו העכו"םרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רפד
לה ע"ב כתיב כידון וכתיב נכון וכו' בתחילה כידון ולבסוף נכוןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' צב
לה ע"ב כתיבת התורהשלטי הגבורים (תשע) עמ' תריד
לה ע"ב לרבות כנענים שבחו"להעמק דבר דברים פ"כ פסוק יח
לה ע"ב מאירילקוטי שיחות חל"ח עמ' 48
לה ע"ב מה ביאה בעצה רעהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' פט הערה טו
לה ע"ב מיני אבניםהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק ב
לה ע"ב משה שקל כששים רבוא של ישראלשרגא המאיר על התורה עמ' תלא
לה ע"ב נמצאת אתה אומר, שלשה מיני אבנים היו אחד שהקים משה בארץ מואב, שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר וכו' מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' עו
לה ע"ב נענש דוד שקרא לתורה זמירותגנא דפלפלי עמ' שצז
לה ע"ב על בל שש ושש פסיעות שור ומריא, על כל ששה סדרים של שש פסיעות שבעה פרים ושבעה איליםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פב
לה ע"ב על גבי אבנים כתבוה, וקילפו האומות את הסיד והשיאוה ברכת השיר (צינץ) עמ' רצא
לה ע"ב על כל שש פסיעות שור ומריא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרס
לה ע"ב רש"י ד"ה אלא, אין חלקם אלא משרפות הסידרנת יצחק יהושע עמ' קיג
לה ע"ב רש"י ד"ה ה"ג - דכי תצא משמע כשתעלה על דעתך לצאתלקוטי שיחות חי"ד עמ' 78
לה ע"ב רש"י ד"ה היאך - לא נצטוו לכותבה בע' לשון אלא לבוא וללמדה כל הרוצה וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 38
לה ע"ב רש"י ד"ה וכתבו מלמטהדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שיב
לה ע"ב רש"י ד"ה וכתבו, כנענים שבא"י אין מקבליו אותן וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קיב
לה ע"ב רש"י ד"ה וכתבו, תוס' ד"ה לרבות כו' שנתגיירה ונסבה יהושערנת יצחק שופטים עמ' יט
לה ע"ב רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, וכי תצא משמע כשתעלה על דעתן לצאתרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רנח
לה ע"ב שהיה להם ללמוד ולא למדורנת יצחק יהושע עמ' פט
לה ע"ב שלשה מיני אבנים היו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלא
לה ע"ב שלשה מיני אבנים היו, ובתוס'רנת יצחק יהושע עמ' לט
לה ע"ב שלשה מיני אבנים היומסילות הנביאים יהושע עמ' נ
לה ע"ב שלשה מיני אבנים הקימו ישראלתורת העולה (תשעה) עמ' תרמה
לה ע"ב ת"ר כיצד כתבו ישראל את התורה וכו' וקלפו את הסיד וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) תבא מ ע"ב
לה ע"ב תוס' אף שהיתה רחב מז' עממין מ"מ החיו אותה ומשפחתה ולא עברו על לא תחיה כל נשמהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' עה
לה ע"ב תוס' ד"ה ועל, ומיהו תימה האמר בפ"ק דע"ז וכו'רנת יצחק יהושע עמ' פח, פט
לה ע"ב תוס' ד"ה כיצד אבל בירושלמי תני על אבני המלון נכתבו דברי רבי יהודהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רצה פסוק לב
לה ע"ב תוס' ד"ה לרבות כנעני שבח"לברית אברהם (אמריליו) דף פד ע"ב, פה
לה ע"ב תוס' ד"ה לרבות, רחב מז' עממיןרנת יצחק יהושע עמ' כד
לה ע"ב תוס' ד"ה לרבות, תימא היאך קיבלוה לרחבדברי טובה יהושע ח"א עמ' עב בהרחב דברים
לה ע"ב תוס' ד"ה לרבותדברי טובה שופטים ח"א עמ' נ
לה ע"ב תוס' ד"ה לרבותמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסב
לה ע"ב תוס' ד"ה שלשה מיני אבניםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצה
לה ע"ב תורה שבכתב נעתק לשבעים לשוןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ב
לה ע"ב תנו רבנן כיצד כתבו ישראל את התורהראה חיים ח"ב דף קיט ע"ב [תכג ע"ב ד"ה והיינו]
לה על אמירה זו נענש דוד בעונש מרפחד יצחק שבועות מאמר יח
לה שחטאו המרגלים באומרם כי חזק הוא ממנו אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ד
לה שם אתם בכיתם בכיה של חכם כו'משכנות יעקב (נעים) דף קסט ע"ג
לה שקר בלי אמת אינה יכולה להתקייםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רנג
לה. א"ר משרשיא מרגלים שקרי היו וכו' וכן היינו בעיניכם מנא הוו ידעו אור גדליהו ויקרא-דברים דף קכה ע"א
לה. אותה הלילה ליל תשעה באב היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א בבתים [בכת"י?] יד; מנחה בלולה (שנד) פרשת שלח דף קמד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פר' שלח דף קנו ע"ג; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קו/קז דף רמו/ז ע"ב
לה. איוב מת והיו טרודים בהספדושיחות לספר במדבר עמ' קכג, קמ
לה. איוב נח נפשיה ואטרידו כולי עלמא בהספידאדברי יואל פ' שלח דף תי ע"א
לה. איוב נח נפשיה ואטרידו כולי עלמא בהספידאתפארת צבי במדבר עמ' קס
לה. איוב נח נפשיהפני מלך במדבר עמ' קיז
לה. אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכולמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכב
לה. אם אומר(משה) עשו סולמות ועלו לשמים - נצליח מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות מב
לה. אם דור יוצאי מצרים היו נכנסים לארץ ישראל לא היינו יוצאים משם לעולםדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות רנו
לה. אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכא {נקט כן ע"ד הגוזמא שנקטו המרגלים "ערים גדולות ובצורות בשמים"}
לה. אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם לדורות בלילה זהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שמז
לה. אמר להן וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם סברי בגנותיה קא משתעישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תטו
לה. אמר לו הקב"ה לדוד, דברי תורה זמירות קרית להו, חייך שאני מכשילך בדבר שתשב"ר יודעין, כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאוערבי נחל (תשסד) עמ' רכו, תרמח
לה. אמר לו ליהושע קטיע רישא ימלליוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכב
לה. אפי' בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכב
לה. אפי' יאמר לנו עשו סולמותשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רל
לה. אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ח, יט
לה. אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםמאור עינים (תשנח) עמ' מו, רסו
לה. אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםמאור עינים (תשעט) עמ' עה, תמח
לה. אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםשרתי ח"א עמ' ד, קצח, חבר הקיני עמ' כא
לה. ארון ה' נשא את הכהנים באוירשיחות לספר שמות עמ' רצ
לה. ארון העדות היה נושא את נושאיועקבי אבירים (תשעא) עמ' קד
לה. ארון נושא את נושאיו דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' כג*
לה. ארון נושא את נושאיו מגדנות אליעזר עמ' שטו, רעא
לה. ארון נושא את נושאיו עצמו לא כ"שתורת חכם (הכהן, תיד) דף רמו ע"ב
לה. ארון נושא את נושאיו שעל דבר זה נענש עוזא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנד, תקז, תקמט
לה. ארון נושא את נושאיואמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רפב
לה. ארון נושא את נושאיודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסה
לה. ארון נושא את נושאיודברי יואל פ' פקודי דף תלט ע"ב
לה. ארון נושא את נושאיודרשות מנחת יצחק עמ' כה
לה. ארון נושא את נושאיומאור ושמש (תשסט) עמ' תקעב, תשיא
לה. ארון נושא את נושאיומרפא לנפש בראשית עמ' שלב
לה. ארון נושא את נושאיועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רטו
לה. ארון נושא את נושאיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרג, תשעו
לה. ארון נושא את נושאיושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסה
לה. ארון נושאיו נושא הוא את עצמו לא כל שכןמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יב דף מ ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו/ז דף רעח ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער לד דף נד ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק כה; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב ו דף מב ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמיני דף רמו/ז ע"ב
לה. ארון נושאיו נשאגור אריה שמות פכ"ה הערה 267, במדבר פכ"א הערה 7
לה. ארון נשא נושאיו לא ב"שהאיר ממזרח - יהושע עמ' סט
לה. ארץ אוכלת וכו' כדי לטורדן באבלן דברת שלמה (תשעא) עמ' שכו
לה. ארץ אוכלת יושביה א"ל הקב"ה אני חשבתיה לטובה וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' סא
לה. ארץ אוכלת יושביה היא וכו' כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהוישמרו דעת עמ' ריח, ריט, רכג
לה. ארץ אוכלת יושביה היא שבכל מקום שבאו היו קוברים מתיםערבי נחל (תשסד) עמ' תשב
לה. ארץ נושא את נושאיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לה. אתה קורא אותן זמירותפני מלך במדבר עמ' עג
לה. בעה"ב אין יכול להוציא כליו משם מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קיד
לה. בעה"ב אין יכול להוציא כליובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצט
לה. בשעה שאמר דוד זמירות היה לי חוקיך אמר לו הקב"ה דברי תורה זמירות קרי ליה חייך שאני מכשילך בדבר שתשב"ר יודעין בו מגדנות אליעזר עמ' שטו, ער
לה. בשעה שאמר דוד זמירות היו ליטל אורות (מרגליות, תקעא) דף כה ע"ב
לה. בשעה שאמר דוד זמירות היו ליטל אורות (מרגליות, תרג) דף יג ע"א
לה. גליון הש"ס ד"ה זמירותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תה
לה. דבל היכא דמטו מת חשיבא דידהו כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהודברי יואל פ' שלח דף תיב ע"א
לה. דבר גדול דברו המרגלים באותה שעהצדקת יוסף עמ' רנז
לה. דבר גדול דברו המרגלים וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש טו דף קכט ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שלח דף קמג ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שלח דף שמז ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פר' שלח דף קנו/קנז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"ב
לה. דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה כי חזק היא ממנו וכו' ממנו כביכולחיי נפש ח"ד עמ' ב, שפב
לה. דבר גדול דברו מרגלים באותה שעההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' צו
לה. דברי תורה שכתוב בהן התעיף בו עיניךתפארת צבי בראשית עמ' תתעד
לה. דוד אתה קורא לדברי תורה זמירות וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק נה
לה. דוד המלך נענש במיתת עוזא שאמר זמירותשירת דוד (תשסז) עמ' קס
לה. דוד המלך נענש על שאמר זמירות היו לי חקיךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכז (קסד) {והא דכל התורה איקרי שירה היינו שכתוב מסודר כשורה ושורת הבנין}
לה. דוד המלך נענש על שקרא לתורה זמירות דולה ומשקה פסח עמ' רג
לה. דוד נענש משום שקרא לדברי תורה זמירותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1405
לה. דוד נענש על שקרא ד"ת זמירותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רעו, רפ
לה. דוד נתבע על הגדרת התורה כזמירותדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' לז
לה. דוד קרא לד"ת זמירותפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ו פסוק ז
לה. דין ראש קטיעה ימללשבילי פנחס (תשעז) עמ' שכז
לה. דין ריש קטיעא ימלל מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' לו
לה. דין ריש קטיעא ימללדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 53
לה. דין ריש קטיעה ימללתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לח(קכח){שאין לו חלק בארץ}
לה. דרש רבא מפני מה נענש דוד שקרא לדברי תורה זמירותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
לה. דרש רבא, מפני מה נענש דוד וכו' ולבני קהת לא נתן וגו' בכתף ישאו וכו'דעת תורה שמות עמ' רלט, דברים ח"א עמ' קח, דברים ח"ב עמ' קמב
לה. הארון היה נושא את נושאיודברי יונה ח"ב עמ' קב, קפז
לה. הארון היה נושא את נושאיוצדקת יוסף עמ' רפז
לה. הארון נושא את נושאיו דברות חיים (תשעה) עמ' לג
לה. הארון נושא את נושאיו דברת שלמה (תשעא) עמ' שב
לה. הארון נושא את נושאיומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיא
לה. הארון נושא את נושאיופרפרת משה ח"ב עמ' קעא
לה. הארון נושא את נושאיושם עולם (תשסו) עמ' קמו[ו]
לה. הארון נושא את נושאיושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שע
לה. הארון נושא את נושאיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצח
לה. הארון נושא נושאיותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קכא, רלב
לה. הארון נשא את נושאיו וכו'בגדי חמודות שמות פרק כה פסוק יג
לה. הארון נשא את נושאיושבילי פנחס (תשפ) עמ' שמז
לה. הארון נשא נושאיותורת העולה ח"א פרק כה
לה. הארץ נושא את נושאיושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכד
לה. היו תולעים יוצאים מטיבורם ונכנסין לתוך פיהםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' עה
לה. המדרש תוס' שאנץפני מלך במדבר עמ' קי
לה. המרגלים ראו שעוסקים בקבורת מתיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסב
לה. הריני מכשילך אפילו בדבר שתשב"ר יודעיןפנים מסבירות עמ' רד
לה. הריני מכשילך וכו' ואיהו אתייה בעגלתאברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' עד, צד
לה. והוריד לנו את המןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצט
לה. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפו
לה. ויבכו העם בלילה ההוא וכו' אותה לילה ליל ת"ב הי' וכו' אתם בכיתם בכי' של חינם ואני קובע לכם בכי לדורותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קא-קג
לה. ויהט כלב את העם אל משה, אמר רבא שהסיתם בדבריםכתנות אור עמ' תפד
לה. ויהס כלב אמר רבה שהסיתן בדברים וכו' דין ראש קטיעה ימלולחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קיג
לה. ויהס כלב את העם אל משה אמר רבה שהסיתן בדברים וכו' אמר להן וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם סברי בגנותיה קא משתעי אישתיקו אמר להו הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והאכילנו את המן וכו'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שלח, תצ
לה. ויהס כלב את העם אל משה לשמוע מה שידבר במשה אמר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תרצ
לה. ויהס כלב את העם שהסיתן בדבריםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ג
לה. ויהס כלב וכו' וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שכט, ח"ג עמ' תיב
לה. ויהס כלב וכו' שהסיסן בדבריםהדרש והעיון דברים מאמר יט
לה. ויהס כלב להשומע הי' סבור שבא לספר בגנותו של משה רבינו, ומתוך שהי' בלבם על משה שתקו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' לו
לה. ויחר ה' בעוזא על עסקי עוזאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
לה. ויחר לדוד וכו' שנשתנו פניו כחררהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו דף רעח ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנב ע"ב
לה. ויחר לדוד שנשתנו פניו כחררהנטריקן (תשעד) עמ' קמז, קמח
לה. ויך באנשי בית שמש וכו' ח"א קוצרים ומשתחווים היו וח"א מילי אמרי מאן אמריך דאמריתנזר הקדש ח"ב עמ' תקלד
לה. ויך באנשי בית שמש כי ראו וכו' משום דראו ויך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ו דף קסו/ז ע"ד
לה. ויכהו שם האלהים על השל, ח"א על עסקי שלויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
לה. וילכו ויבאו א"ר יוחנן משום ר"ש בר יוחי מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה דעה ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' סד, עב, נה
לה. וילכו ויבאו אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מקיש הליבה לביאה מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות ז, י
לה. וילכו ויבואו - מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה אך הליכה בעצה רעהשרתי ח"א עמ' קצח
לה. וילכו ויבואו כשם שביאתם בעצה רעה כך הליכתםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 52
לה. וימותו מוציאי דבת הארץ ממיתה משונהידו בכל סי' תתמד
לה. וכי זה לבד עשה לנו בן עמרם... אפילו יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 53
לה. וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם קרע לנו את היםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
לה. וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםתשבי (תשסה) עמ' קלה שורש כי
לה. וכן היינו בעיניהם כחגביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנג
לה. ונהי בעינינו כחגבים וכו' דדמי לקמצישל"ה (תשנז) פרשת שלח אות יד
לה. זמירות הי' לי חוקיך וכו' אתה קורא אותן זמירות הריני מכשילך וכו'עצי חיים על התורה עמ' ע
לה. זמירות היו לי חקיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפו
לה. חד אמר על עסקי שלו וכו' ארון נושא נושאיו וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' קנב
לה. חזק הוא ממנו כביכול אין הבעה"ב יכול להוציא כליו משם אור גדליהו ויקרא-דברים דף קכג ע"ב
לה. חזרו המים למקומןהאיר ממזרח - יהושע עמ' סט
לה. כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכז
לה. כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שיח
לה. כביכול בעל הבית אין יכול להוציא כליושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקסז
לה. כי חזק הוא ממנו - מה'שיחות לספר שמות עמ' שלד, שיחות לספר במדבר עמ' צז*
לה. כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכולשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות יב
לה. כי חזק הוא ממנו כביכול כלפי מעלה אמרוערבי נחל (תשסד) עמ' תרצ
לה. כי חזק הוא ממנו כביכול כלפי מעלה אמרותפארת צבי במדבר עמ' קמה, קסט
לה. כי חזק הוא ממנו כלפי מעלה נתכוונוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רצו, ויקרא-במדבר עמ' שכב, שכג
לה. כי חזק הוא ממנו קאי על השי"תמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שסה
לה. כי חזק הוא ממנו, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפו
לה. כי חזק ממנו אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא את כליומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיג
לה. כיון שעבר אחרון שבישראל מהירדן חזרו המים למקומןיוסף לקח עמ' קכה
לה. כיון שעלה אחרון שבישראל חזרו המים למקומןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לד ע"א
לה. כיון שעלה אחרון שבישראל מן הירדן חזרו המים למקומןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ד סימן יג דף לד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ד דף טו/טז ע"ב
לה. כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו אין מתקיים בסופותפארת צבי במדבר עמ' קיא, קמה, רב
לה. כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתה אין לה קיום בסופהשבט מישראל (קרמניץ) פרק ד פסוק ג, פרק נב פסוק ה, פרק קכ פסוק א
לה. כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שנב
לה. כל לשון הרע שאץ בו רבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שצג
לה. כל שקר מוכרח להתבסס על איזו אמת, אחרת אין לו קיום כלל לילה כיום יאיר (באום) עמ' 143
לה. כל שקר שאין אמת בתחילתו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' נ
לה. כל שקר שאין בו אמת אינו מתקייםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' עט
לה. כל שקר שאין בו דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופוברית אברם עמ' של, תלד
לה. כל שקר שאין בו דבר אמתבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עח
לה. כלב שיתף עצמו עם המרגלים לומר שהוא עמהם כדי שיוכל להשתיקן אחר כךגנזי צדיקים (תשסב) עמ' סד
לה. כשנשבה ארון הקודשבית שלום מרדכי עמ' קי
לה. להקיש הליכתן לביאתןפרפרת אליעזר פרשת שלח פרק יג פסוק יג
לה. לשה"ר שאין בו דבר אמת אינה מתקיימתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שיח
לה. לשונם נפל על טיבורםפני מלך במדבר עמ' קכב
לה. מ"מ נענש דודתורת חכם (הכהן, תיד) דף רמו ע"א
לה. מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהגור אריה במדבר פט"ז הערה 32
לה. מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תסד
לה. מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קעו
לה. מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעהכסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכ ע"ד
לה. מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נג
לה. מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ג
לה. מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קט
לה. מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסד
לה. מהרש"א ח"א גם על עסקי שלו וגם על שעשה צרכיונטריקן (תשעד) עמ' קמה
לה. מלמד שנטלו אבנים וזרקו כלפי מעלהדברי יואל פ' נשא דף תיא ע"ב
לה. מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלהכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שלח דף קא ע"ד
לה. מלמד שנשתרבב לשונם גל עיני ח"ב עמ' פט
לה. מלמד שנשתרבב לשונם וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכט ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שלח דף רכז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיג ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת שלח דף קסד ראשון ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"א
לה. מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם והיו תולעים יוצאות וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' רסו
לה. מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם והיו תולעים יוצאות וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תמט
לה. מפ"מ נענש ד"ה שקרא לד"ת זמירותלוח ארז פרשת יתרו דף כב
לה. מפ"מ נענש ד"ה שקרא לד"ת זמירותלוח ארז פרשת נשא דף מח
לה. מפ"מ נענש דוד, שקרא לד"ת זמירותמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קלה
לה. מפני כבודן נשתנה מיתתןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' טו
לה. מפני מה נענש דוד בעוזא מפני שקרא לד"ת זמירותמנחת עני (תשעב) עמ' דש
לה. מפני מה נענש דוד וכו' שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכא
לה. מפני מה נענש דוד וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רפא
לה. מפני מה נענש דוד וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמיני דף רמו/ז ע"א
לה. מפני מה נענש דוד מפגי שקרא לדברי תורה זמירותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' לט
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' שצ, תשנח
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירות+ספר החיים (תשנג) עמ' קכב
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירותויחי עוד דף מ ע"ב
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירותשיחות ר' ראובן עמ' ח
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תודה זמירותמחשבת מוסר ח"א עמ' נב, שלו
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קיח
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצד
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תטז
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריאגרת הטיול (תשעה) עמ' מז
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירותתפארת צבי ויקרא עמ' רא
לה. מפני מה נענש דוד מפני שקרא לתורה זמירות וכו'ברכת שמואל ח"ב דף ל"ט ע"ב
לה. מפני מה נענש דוד שקרא לד״ת זמירות נפש יוסף עמ' רנז
לה. מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדבר תורה זמירותאור אברהם - סידור התפילה עמ' קיב
לה. מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה "זמירות"דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 691
לה. מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לו
לה. מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה זמירות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רמב
לה. מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה זמירותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסו
לה. מפני מה נענש דודבין המשפתים שמות עמ' קעג
לה. מפני מה נענש דודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכ
לה. מפני מה נענש דודנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנה, שנו
לה. מפני מה נענש דודפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ח פסוק כד
לה. מפני מה נענש דודפרפרת התורה עמ' תרז
לה. מפני מה נענש לוד שקרא לדברי תורה זמירות וכו' הריני מכשילך נדבר שאפי' תינוקות של בית רבן יודעין אותו וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' נב
לה. מפני שקרא לדברי תורה זמירותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצה, תקנה
לה. מפני שקרא לדברי תורה זמירותשמן ראש סוכות ח"א עמ' רצב
לה. מפני שקרא לדברי תורה זמירותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצד, קצח, רטו
לה. מפני שקרא לתורה זמירותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רו
לה. מקיש הליכה לביאההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קד
לה. מקיש הליכתן לביאתןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצג
לה. מרגלים נשתרבב לשונם עד טיבורםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנא
לה. מרגלים שקרי הוו שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כד
לה. מרגלים שקרי הוו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שלח דף רלב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"ב
לה. מתו במיתה משונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
לה. נושאיו נשא, הוא עצמו לא כל שכןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעג, קפא, קפז, קצו, ריד
לה. נושאיו נשא, ובענין עונש עוזאאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ה פסוק יא
לה. נושאיו נשא, עצמו לא כ"ש - רבינו בחייאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רסב
לה. נמלים הולכים בכרמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ר
לה. נמלים יש בכרםגור אריה במדבר פי"ג אות כח
לה. נענש דוד מפני שקרא לד"ת זמירותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' צד
לה. נשא ארון את נושאיו ועבראור אברהם - סידור התפילה עמ' קלט, שפה
לה. נשא ארון את נושאיוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפא
לה. נשא ארון את נושאיוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נג אות יב
לה. נשא ארון את נושאיולישרים תהלה (תשסד) עמ' מח
לה. נשא ארון את נושאיומכתב מאליהו ח"ד עמ' 261
לה. נשא ארון את נושאיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכד, ח"ב עמ' קפב
לה. נשא ארון את נושאיושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכד
לה. נשתרבב לשונם ונפל על טבורםהאיר ממזרח משלי עמ' ער
לה. עוזא בא לעולם הבאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפח
לה. עוזאבית שלום מרדכי עמ' מח
לה. עונש המרגלים היה שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטיבורם ונכנסות בלשונםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שנב
לה. על דבר זה נענש עוזא וכו' נושאיו נושא וכו'פרדס מנחם עמ' פא
לה. על השל על עסקי שלו וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמיני דף רמו/ז ע"ב
לה. על השל על עסקי שלותורת חכם (הכהן, תיד) דף רמו ע"ב
לה. על השל, על עסקי שלונטריקן (תשעד) עמ' קמה
לה. עלה נעלה - אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תקי, שיח
לה. עלה נעלה אפילו בשמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמו, קעח
לה. עלה נעלה, אפילו בשמיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפו
לה. פתח יהושע דקא משתעי אמרי ליה דין ראש קטיעה ימללדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' פו
לה. צרכיו - נקביודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 899
לה. ריש קטיעא ימללמגלה צפונות ח"ג פ' שלח
לה. רש"י - התעיף לשון כפול שאם תכפיל עיניך לסתום עין בהיסח הדעת מהסתכל בהן מיד ואיננותפארת צבי בראשית עמ' תתעד
לה. רש"י - נענש, שעל ידו מת עוזהגנת אגוז (תשעב) אות רפא
לה. רש"י ד"ה דחזיי', ריש קטיעא שאין לו בנים ליטול חלק בארץקומץ המנחה (צונץ) דרוש פז אות א
לה. רש"י ד"ה דחזייה, מי שראשו קטוע שאין לו בנים ליטול חלק בארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שצא (רפז) {ארץ ישראל הוא בחינת הראש}
לה. רש"י ד"ה זמירות היו לי חקיךדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כו
לה. רש"י ד"ה נענש דודצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכ ע"א
לה. שגג עוזא שארון נושא נושאיונטריקן (תשעד) עמ' קמג
לה. שהיה הארון נושא את נושאיודרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' צט
לה. שהיה הארק נושא את נושאיודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' נג
לה. שהיה הארק נושא את נושאיודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' מו
לה. שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמיםלהורות נתן במדבר עמ' קלה
לה. שקרא לדברי תורה זמירותהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שא
לה. שקרא לדברי תורה זמירותהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שו
לה. תוס' ד"ה לרבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריא
לה. תוס' ד"ה לרבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלה
לה: אחד שהקים משה בארץ מואב. ורש"ימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכח
לה: אם היו המדינים עושים תשובה היו מקבלים אותםגור אריה במדבר פכ"ה אות כא
לה: אם יעשו תשובה יקבלוםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קט, קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סא
לה: ארון נושא את נושאיו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' עג, תרמו, תרעב
לה: ארון נושא את נושאיוקשוטי כלה חי"א אות פג
לה: ארון נושא את נושאיותפארת צבי ויקרא עמ' רעה
לה: באר היטב, בשבעים לשוןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ב
לה: בתיבת התורה בשבעים לשוןאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' י אות ג
לה: ג' מיני אבנים היו אחד א' שהקים משה בארץ מואב וא' שהקים יהושע בירדן וא' שהקים בגלגל בארץ כנעןתפארת צבי במדבר עמ' שצו
לה: ג' מיני אבנים היו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יג דף לה ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' מח
לה: ג' מיני אבנים היו, א' שהקים משה בעבר הירדן בארץ מואב וכו'דברי יואל פ' דברים דף יב ע"ב, כג ע"ב
לה: הארון נושא את נושאיודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רנב
לה: הארון נושא את נושאיודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רסד, שצט
לה: הארון נושא את נושאיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנג, תתמח, א'קלט
לה: התעיף עיניך בו ואיננומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רעג
לה: ועל דבר זה נתחתם דינם לבאר שחת שהיה להם ללמוד ולא למדודברי יואל פ' במדבר דף כד ע"ב
לה: ושבית שביו לרבות הכנענים שבתוכותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעו, א'רפד
לה: ושבית שביו לרבות כנענים שבחוצה לארץ שאם חוזרין בתשובה מקכלין"אותןשל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות ל
לה: כיצד כתבו את התורה ע"ג אבניםמקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה וכו' ואחר כך סדו אותן בסיד וכו' בינה יתירה נתן בהם וכו' שהיה להן ללמד ולא למדו וכו' שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן וכו' על עסקי סיד וכו' לרבות כנענים שבחוצה לארץ שאם חוזרין מקבלין כרבי שמעוןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצד
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה וכו' ותוס' ד"ה כיצד, ותוס' ד"ה ועל דבר זה נתחתם גזר דינםכרם חמד (תשסו) עמ' ג, קמב
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שנה ע"ב
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ח/יז דף כט ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ז דף רמח ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שב/שכ ע"ד
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה וכו'להורות נתן דברים עמ' יג, רט
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה רבי יהודה אומר על גבי אבנים כתבוה וכו' א״ל ר״ש לדבריך האיך למדו אומות העולם את התורה א״ל בינה יתירה נתן הקב״ה באומות העולם וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' שנה
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה רבי יהודה אומר על גבי אבנים כתבוה וכו' א״ל ר״ש לדבריך האיך למדו אומות העולם את התורה א״ל בינה יתירה נתן הקב״ה באומות העולם וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תקפה
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה, בינה יתירה נתן בהם הקב"ה וכו', ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת שהיה להן ללמוד ולא למדודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסט ע"ב, שמיני עצרת תקנח ע"א, תקסט ע"א
לה: כיצד כתבו ישראל את התורהדברי יואל פ' חוקת דף פב ע"א
לה: כיצד כתבו ישראל את התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפח
לה: כיצד כתבו ישראל את התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קצ
לה: כיצד כתבו ישראל את התורהחיי נפש ח"ג עמ' רכב
לה: כל אחד היה שקול כנ' אלףלקחת מוסר ח"א עמ' תכח
לה: כל שאין אמת בתחלתוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ד
לה: כנענים שחזרו בתשובה מקבלים מהםגור אריה בראשית פל"ח אות ב
לה: כשהגיעו ישראל בגלגל כתבו את התורה בע' לשון והקב"ה נתן בינה יתירה לכל האומות ושיגרו נוטירין שלהן והשיאוה ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת שהיה להן ללמד ולא למדותפארת צבי בראשית עמ' תשעט
לה: כתב מרע"ה את התורה בשבעים לשון על גבי אבנים ושלחו או"ה נוטירין שלהם והעתיקו אותה, ותוס' בשם ירושלמידברי יואל מועדים ח"ה עמ' רמג
לה: כתבו את התורה בע' לשון על אבן דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רנח
לה: כתבו את התורה וסדו בסיד וקילפו אומות את הסידנחלת יעקב (תשעג) עמ' עז
לה: כתבו להן למטה (על האבנים) למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותםדעת תורה דברים ח"ב עמ' לח
לה: לר"יח אן מקבלים בתשובה אפילו כנענים שבחו"לחנן אלקים עמ' קנח
לה: לר"ש כנענים שבא"י אפילו השלימו אין מקבליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סב
לה: מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה אף אומות העולם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו לד דף קלו ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קמח ע"א
לה: מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה אף אותן עכו"ם אין להם וזקנה אלא שריפהחיי נפש ח"ג עמ' רכב
לה: מילי אמור מאן אמריך דאמרית וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תסב
לה: משה רבינו כתב כל התורה בשבעים לשוןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ד
לה: ע"ג אבנים כתבוה ואח"כ סדו אותן בסידפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קמד
לה: על דבר זה נתחתם גז"ד וכו' שהי' להן ללמד ולא למדודברי יואל פ' לך לך דף רכב ע"ב
לה: על כל פסיעה ופסיעה שור ומריא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו דף רעט ע"ד
לה: על כל שש פסיעות שור ומריא וכו'תורת העולה ח"ג פרק פא
לה: צוה הקב"ה לכתוב התורה על האבנים בשבעים לשון כדי שיבואו האומות העולם ויעתיקו את התורהכרם חמד (תשסו) עמ' קנ
לה: רחב משבעה עממין היתהברכת חיים ח"ב עמ' 41
לה: רש"א על גבי סיד כתבום וכתבו למטה למען אשר לא ילמדוחנן אלקים עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סא
לה: רש"י - וכתבו מלמטה - בסוף הדף למען אשר לא ילמדו עוד וגו' לעיל מיניה כתיב כי החרם תחרימם ודבר זה כתבו למטה להודיע לשבעה אומות היושבים חוץ מגבולי ישראל שלא נצטוו להחרימם אלא אותן שבתוך גבולם נצטוו להחרים כדי שלא ילמדו אותנו מעשיהם המקולקלים אבל אתם היושבים חוצה לה אם אתם חוזרין בתשובה נקבל אתכם ושבתוכה אין מקבלין שמחמת יראה עושין וה"ג לה בהדיא בתוספתא (פ"ח) אם אתם חוזרין בכם אנו מקבלים אתכםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצה
לה: רש"י - לא נצטוו ישראל לכותבה בשבעים לשון אלא לבוא וללמדה כל הרוצה, שלא יהא פתחון פה לאותם האומות לומר לא היה לנו מהיכן ללומדהתפארת צבי בראשית עמ' תשעט
לה: רש"י ד"ה היאךלהורות נתן דברים עמ' ריא
לה: רש"י ד"ה וכתבוגור אריה דברים פ"כ אות יא
לה: רש"י דהאי ושבית קרא יתירא הואגור אריה דברים פכ"א הערה 18
לה: רש"י ותוספות ודברת בם (מרזל) עמ' 110
לה: שאם חוזרין בתשובהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכ
לה: שבעים איש ששקול כנגד חמשים אלף איש ארצות השלום (תשנה) עמ' נד
לה: שבעים לשוןפרפרת משה ח"ב עמ' תכד
לה: שבעים סנהדריןתשבי (תשסה) עמ' קפח שורש סנהדר
לה: שלחו ניטורין שלהם, ברש"י סופרים שלהםנטריקן (תשעד) עמ' מג
לה: שלשה מיני אבנים היו א' שהקים משה בארץ מואב שנאמר בעבר הירדןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לה ע"א
לה: שלשה מיני אבנים היוגור אריה דברים פכ"ז אות ב
לה: שלשה מיני אבנים הקימו ישראלתורת העולה ח"ג פרק עח
לה: שלשה מיני אבניםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יב א
לה: תוס' - מפני מה לא נענשו על מה שחזר הקב"ה על כל אומה ולא קבלוה וכו' דלא ידעו עדיין מה כתיב בי'פאר יעקב ח"ד עמ' יב, רנב
לה: תוס' ד"ה ועל דבר זה נתחתם גז"ד לבאר שחת, ומיהו תימה והאמר בפ"ק דמס' ע"ז דעדיין יש להן פ"פ שיאמרו כלום כפית עלינו הר כגיגית כישראל, וכל זמן שיש להן פ"פ איך נתחתם גזר דינםדברי יואל פ' דברים דף יד ע"ב
לה: תוס' ד"ה כיצד כתבו ישראל את התורה, נתן הקב"ה בינה בלב כל אומה ואומה, והשיאו את התורה שהי' כתובה בע' לשוןדברי יואל פ' דברים דף יב ע"ב
לה: תוס' ד"ה לרבות הקשו מהא דשלח יהושע ג פרוזטגמאות הרוצה להשלים ישלים והרוצה להלחם ילחם אלמא אותן שהיו רוצים להשלים לא הרג וי"ל אותם שהיו רוצים להשלים קודם שהתחיל במלחמה ראשונה ואף רחב קיבלה עליה קודם שהתחיל במלחמהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצח
לה: תוס' ד"ה לרבות כנעניים שבחוצה לארץ תימה היאך קבלוה לרחב הרי היתה כנענית שבתוכה כדאיתא במגילה גיירה ונסבה יהושע והכא משמע דכנעניים שבתוכה לכולי עלמא אין מקבלין. תוס' - ותי תוס שמא על פי הדיבור וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצה
לה: תוס' ד"ה לרבותגור אריה דברים פ"כ אות יא
לה: תוס' ד"ה לרבותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתה
לו א"ל יאושע לכו והחביאו עצמכםמשכנות יעקב (נעים) דף סה ע"ג
לו אחרי ששינה משה את שם הושע לשם יהושע מצאנו עוד שנקראו אנשים בשם הושעהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קיג
לו אל תקרי ממנו אלא ממנומרפא לנפש ח"ד סי' צז אות ג
לו אמרו האיצטגנין לפרעה עבד שקנו בעשרים שקל כסף יהא מלך אמר להם פרעה שרואה בו גינוני מלכותהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' ז
לו אתשיל אשבועתךראש דוד (תקלו) דף לז ע"ד
לו בא דמות דיוקנו של אביותוכחת חיים (תר) בראשית עמ' קיז
לו באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןלבית יעקב דרוש לג
לו באותה שעה באתה דיוקנו של אביוהשיר והשבח ח"ב עמ' כב
לו באת דיוקנו של אביו ונראה בחלוםדברים אחדים (תקמח) דף צד ע"ד
לו בלע שנבלעראש דוד (תקלו) דף לה ע"א
לו בלע שנבלעראש דוד (תקלו) דף לה ע"ב
לו בלע שנבלעראש דוד (תשמו) עמ' קמו ע"א
לו בשעה שאמר פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים וכו' א"ל יודע ע' לשוןמקור ברוך (פייתוס) דף סה ע"ד
לו בשעה שהיו ישראל על שפת הים היו השבטים מנצחין כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כח ע"א
לו דמות דיוקנו של אביו נראתה לו נפש יוסף עמ' קצד
לו החביאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עה"ראברהם אנכי ח"א דף נח ע"ג
לו הצרעה לא עברה הירדן טירת כסף דף רעו ע"ד
לו ואי בעית אימא גבריאל הוה דאמר מר בא גבריאל ולימרו שבעים לשוןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות סט הגה"ה ה
לו ואיש איש מאנשי הבית וכו' באת דיוקנו של אביו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף נא ע"ד
לו ויפוזו זרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע וכו' נפש יוסף עמ' רכד
לו ויקרא משה להושע בן נון יהושעלב אריה פרשת שלח אות א
לו ורועה זונות יאבד הון וכו' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף נב ע"א
לו ותתפשהו בבגדו וכו'ברית אברהם (בושערה) דף מה ע"ג
לו חד אמר לעשות מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו נכנסשרגי טובא דרוש ח
לו חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו נכנספרי נפש חיה ח"א עמ' קס
לו יוסף קלקל הברית בענין ויפזו זרועי ידיומנחת אליהו (תשנט) עמ' רעו
לו כי חזק הוא ממנו דבר גדול דברו המרגלים אפי' בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםויקהל משה (אלפלס) דף קכט ע"ב
לו לברך את עמו ישראל באהבההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נט
לו לעשות צרכיו נכנסאשל חיים ח"א עמ' צא
לו מלך צריך לדעת ע' לשוןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מה
לו מצאנו שגם אחרי ששינה משה שם הושע ליהושע נקרא עוד יהושע בשם הושעהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קיב אות ה
לו נראה לו דיוקנו של אביומגלה צפונות ח"א פרשת וישב
לו ע"א אבני האפודנשמת חיים (ברלין) עמ' שלט
לו ע"א אותיות מנין השבטים עולה חמשיםתשואות חן (תשסח) עמ' סג
לו ע"א אמר ר"ל על שפת הירדן עמדההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שטז
לו ע"א בא גבריאל ולמדו שבעים לשון הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"הזרע שמשון אמור אות טז
לו ע"א בא וראה וכו' ובאו וכו' יתר מששים מילאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכח
לו ע"א בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום, עברו ישראל את הירדן ובאו להר גריזים וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שעו
לו ע"א באר היטב בשבעים לשוןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שסו
לו ע"א בו ביום שעברו הירדן באו להר גריזיםציץ השדה - שדי יער עמ' קצג
לו ע"א בחדא"גלקוטי שיחות חל"ב עמ' 96
לו ע"א גמירי צרעה לא עברה את הירדן חכמת התורה מסעי עמ' קכז, קלה
לו ע"א הואיל משה באר את התורה הזאת בשבעים לשוןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תג
לו ע"א העתיקו את התורה בשבעים לשוןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנח
לו ע"א הקרבו הקרבנות ואח"כ ברכו וקללורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רפג
לו ע"א ובנו את המזבח וכו' וברכו וקללורנת יצחק יהושע עמ' פו
לו ע"א והעלו עולות ושלמיםבית ישי - דרשות עמ' מ
לו ע"א וחמשים אותיות היועשרה מאמרות (תשס) עמ' שסו(ז)
לו ע"א ויבא הביתה לעשות מלאכתו שחד אמר לעשות צרכיו נכנסתשואות חן (תשסח) עמ' נ
לו ע"א וכתבו את כל התורה בשבעים לשון דעת קדושים (תשנ) עמ' קלח
לו ע"א וכתבו עליהם את כל דברי התורה בע' לשון וכו' שנאמר באר היטיבדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קמז
לו ע"א וכתבו עליהם וכו' התורה בשבעים לשוןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 862
לו ע"א וכתבו עליהם וכו' ואכלו ושתורנת יצחק יהושע עמ' פז
לו ע"א ולא ראשונה כתולדותםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפא
לו ע"א וקיפלו את האבנים ובאו ולנו בגלגלרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצה
לו ע"א וקיפלו את האבניםדבר טוב עמ' תפא
לו ע"א יוסף שקידש שם שמים בסתר כתנות אור (תשעג) פ' ויצא אות ב, פ' וישב אות א
לו ע"א כמה נסים נעשו באותו היוםבית ישי - דרשות עמ' כב
לו ע"א כתיבת התורה על האבנים בשבעים לשון מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' עו
לו ע"א מאי והחציו וכו' כדרך שחלוקים כאן וכו'אפיקי ים עמ' עט
לו ע"א מחלוקת איך היו שמות השבטים סדורין על אבני שוהם, ורש"י ותוס' ד"ה עשרים וחמשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסא-שסג
לו ע"א עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה חכמת התורה מסעי עמ' קמח
לו ע"א עד יעבור עמך וגו' זו ביאה ראשונה עד יעבור זו ביאה שני'מאור ושמש (תשנב) עמ' שנ
לו ע"א עודם בירדן אמר להם יהושע דעו שעל מנת כן אתם עוברים וכו' ואם לאו וכו'זרע שמשון בא אות כד
לו ע"א על שפת ירדן עמדה וכו' וסירסתן מלמטהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קא
לו ע"א עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד כתנות אור (תשעג) פ' ויצא אות ב
לו ע"א צירעה וכו' וסימתה עיניהם מלמעלה וסירסתן מלמטהטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' צג-צד {עקיצת הצירה פעלה על המוח, ומשם לקו עיניהם וגם אברי הזרע}
לו ע"א צרעה לא עברה ירדנאחכמת התורה עקב עמ' כד
לו ע"א צרעה לא עברה עמהם וכו' על שפת הירדן עמדה וזרקה בהן מרה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שעה
לו ע"א צרעה לא עברה עמהם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קצז
לו ע"א ראויין היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה ראשונה, אלא שגרם החטא ורש"י - שגרם חטאם של ישראל בימי בית ראשון ונגזר עליהם שלא יעלו אלא ברשותבצור ירום ח"ה עמ' קלד הערה 20
לו ע"א רחב"ג אומר לא כדרך שהם חלוקין בחומש הפקידיםמעשה רוקח (ר"א רוקח) מעשה המשכן פכ"ג נה ע"ג
לו ע"א שזרקה בהן מרה וסימתה עיניהם וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"א
לו ע"א שזרקה בהן מרה וסימתה עיניהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מ
לו ע"א שלח לך לדעתךאבן ישראל על התורה עמ' סט
לו ע"א שמות השבטים היה חמישים אותיות וי"א מ"ט אותיותתשואות חן (תשסח) עמ' צח
לו ע"א ששה משמותם וכו' שני וכו' רחב"ג אומר לא וכו' (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ו עמ' 146
לו ע"א ששה משמותם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' דש
לו ע"א ששה משמותם על האבן האחת וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכב
לו ע"א ששה על אבןהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק י
לו ע"א ששה שבטים עלו לראש הר גריזין וכו'ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ד
לו ע"א ששה שבטים עלו לראש הר גריזין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכח
לו ע"א שתי אבנים היו לכהן גדולשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצט
לו ע"א שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו אחת מכאן ואחת מכאן ושמות י"ב שבטים כתוב עליהםשם דרך ויקרא עמ' רי
לו ע"א שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו וכו' ושמות שנים עשר שבטים כתוב עליהםשם דרך בראשית ח"ב עמ' רפו, שט
לו ע"א שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו וכו' ושמות י"ב שבטים כתוב עליהםשם דרך שמות עמ' ד
לו ע"א שתי אבנים טובים היה לכהן גדול וכו' כתנות אור (תשעג) פ' ויצא אות ב
לו ע"א ת״ר שני אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר יב
לו ע"א תוס' ד"ה כמאןמנחת מרדכי עמ' שכ
לו ע"א תוס' ד"ה כמאןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעב, רלד
לו ע"א תוס' ד"ה מאי והחציו לשון הירושלמי מיושב וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' שב
לו ע"ב א"ל זיל איתשיל אשבועתךישראל קדושים עמ' 82
לו ע"ב אבל ירא לומר עבור על השבועה, שלא יאמר אם כן אעבור על השבועה שנשבעתי לך שלא אגלה על לשון הקודש שאני מכירשם דרך בראשית ח"ב עמ' קנג, רמו
לו ע"ב אגמריה ולא גמררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכא
לו ע"ב אותו היום יום חגם היה וכו'דורש טוב עמ' 374
לו ע"ב אחי וראשמחיר יין (תשעט) עמ' ח
לו ע"ב אלא כדרך שחלוקין בחומש שני וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטז
לו ע"ב אמר להן גנוני מלכות אני רואה בו וכו' בא גבריאל ולימדו שבעים לשון וכו' הוסיף לו אות אחת משמו וכו'דרשות מעבר יבק עמ' לח
לו ע"ב אמר לו פרעה שישאל על השבועהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות כו
לו ע"ב אמר לו(יעקב) יוסף עתירין אחיך שיכתבו על אבני אפודס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רה
לו ע"ב אמר ליה אישתבע לי דלא מגלית אישתבע לומדבר קדמות (תשסח) עמ' פט
לו ע"ב אמר ליה זיל איתשיל אשבועתך וכו' אמר ליה עלה וקבור כאשר השביעךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצד, שצה
לו ע"ב אמר ליה זיל איתשיל אשבועתך, אמר ליה ואיתשלי נמי אדידך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' צ
לו ע"ב אמר רבי יוחנן בשעה שאמר לו פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים איש את ידו וגו' אמרו איצטגניני פרעה עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו אמר להן גנוני מלכות אני רואה בו אמרו לו אם כן יהא יודע בשבעים לשון בא גבריאל ולימדו שבעים לשון וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו, מהד' ב סי' קכא
לו ע"ב אמרו אצטגניני פרעה: עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו? אמר להם גינוני מלכות אני רואה בו א"ל אם כן יהא יודע בשבעים לשון בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןקדושה ומלכות (גורדון) פ' מקץ
לו ע"ב אמרו ליה זרעיה דיוסף לא שלטא ביה עינא בישאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצח
לו ע"ב אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלט אביה עין הרעאמרי יצחק בראשית עמ' שעח הערה כ
לו ע"ב אני יורד תחילה ליםאמרי רבי שפטיה עמ' קד, קמג, קנז
לו ע"ב אנן מזרע דיוסף קא אתינאחכמת התורה כי תשא עמ' לז
לו ע"ב בא גבריאל ולימד יוסף שבעים לשוןמנחת מרדכי עמ' שעז
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו [ליוסף] שבעים לשוןאורות עמ' סח (טז); שמונה קבצים קובץ א פסקא תתפז; שמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 174 {בכחו של יוסף לעורר את הקודש שבכל לשון; ומשה כתב על הלוחות בשבעים לשון, מצא את הערך הטוב האמתי שבכל לשון}
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו ליוסף ע' לשוןזאת ליעקב דברים עמ' כח
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו שבעים לשון לא הוה קגמר הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"המחשבה למעשה עמ' קח (בהערה)
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו שבעים לשון, לא הוה קגמר, הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולמדבצור ירום ח"ג עמ' קסג
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןדבר טוב עמ' תלד
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצה
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 88
לו ע"ב בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"א
לו ע"ב בא גבריאל ולמדו שבעים לשון וכו'שעורי דעת ספר ב עמ' קנד
לו ע"ב בא דמות דיוקנו של אביו וכו'תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר תולדות) דף מז ע"ב (ד"ה הרי)
לו ע"ב באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןהסתרים באסתר עמ' 301
לו ע"ב באותה שעה באה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כא
לו ע"ב באותה שעה באתה דיוקנו של אביו וכו', נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרע מבין צפורני ידיואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' נב
לו ע"ב באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןדרכי התשובה עמ' קנז
לו ע"ב באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"א עמ' מט
לו ע"ב באותה שעה באתה דיוקנו של אברהם ונראתה לו בחלוןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנו-קנז
לו ע"ב באיתן קשתו שכבש יצרודברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלו
לו ע"ב באת דיוקנו של אביו (וגם איקונין של רחל - ירושלמי)ציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' ז
לו ע"ב באתה דיוקנו של אביו וכו' אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קלח
לו ע"ב באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 201
לו ע"ב באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןעיוני פרשה במדבר עמ' 201
לו ע"ב באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןצדקת הצדיק סי' קעב
לו ע"ב באתה דיוקנו של אביו ונראתה לוברכת אברהם (תשנד) עמ' כו
לו ע"ב בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראלזאת ליעקב בראשית עמ' תיז
לו ע"ב בזנות נחשון שקפץ לים זנה יאודה למלכותכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עד ע"ג
לו ע"ב בי אמר ליה אבי השביעני לאמור, א"ל זיל איתשיל אשבעותך, א"ל ואיתשלי נמי אדידךעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כב
לו ע"ב בלע שנבלע בין האומות, בכר שהיה בכור לאמועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 185
לו ע"ב בלשון הקדש לא הוה קא ידע וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קסה
לו ע"ב במהר"ל ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש ד אות ג
לו ע"ב בנימין אושפיזיכן לגבורה ויהודה לממשלהציץ השדה - שדי יער עמ' רלח
לו ע"ב בנימין היה כתוב מלאחכמת התורה תצוה עמ' קע
לו ע"ב בעין יעקב - בשעה שאמר פרעה ליוסף ובלעדיך וכו' אמר להן אי הכי למחר איבדקיה בליליא, בא גבריאל ולימדו שבעים לשון לא הוה קא גמיר, הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולמדאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' ק
לו ע"ב בעין יעקב - ובני בנימין וכו' בלע שנבלע בין האומות, בכר שהיה בכור לאמו, אשבל ששבו אל, גרא שגר באכסניות, ונעמן שנעים ביותר, אחי וראש אחי וראשי הוא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קכד
לו ע"ב בעין יעקב - ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי וכו', באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראית לו בחלון וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' נא, סב
לו ע"ב בעיני ולא בעיני המקוםדברי שאול דברים עמ' ז
לו ע"ב בשעה שאמר לו פרעה ליוסף וכו' הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' יד
לו ע"ב בשעה שאמר פרעה ליוסף כו' א"ל זיל איתשיל כו' ותוס' ד"ה איתשיל כו'בן אברהם (אשטרושא) דף לו/לז ע"ג
לו ע"ב בשעה שרצתה אשת אדוניו לפתות את יוסף וכמעט הגיע לאותו מעשה, נראתה לו דמות וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' צ
לו ע"ב גבריאל הוסיף אות בשמו של יוסףמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ה
לו ע"ב גנוני מלכות אני רואה בושעורי דעת ספר ב עמ' יא
לו ע"ב דיוקנו של אביו נזדמנה לו באותה שעהפני חיים (פלג'י) עמ' רמח ע"ב
לו ע"ב דיוקנו של אביו נראתה לו וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' קנט, רז, ריט, רמג, רנב
לו ע"ב דלעשות צרכיו נכנסחכמת התורה כי תשא עמ' רלו
לו ע"ב דמות דיוקו של אביו יערי עם דבשי ח"ב עמ' ב, יד, מג
לו ע"ב דמות דיוקנו של אביו נראה לודברי שאול בראשית עמ' תכח, תקמב, ויקרא עמ' קה
לו ע"ב דמות דיוקנו של אביו נראה לותורת מנחם חי"ח עמ' 292
לו ע"ב דמות דיוקנו של אביו נראתה לו וכו' עתידין אחיך להכתב כו'אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רח, שמות ח"א עמ' לד, דברים עמ' שב
לו ע"ב דמות דיוקנו של אביופרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
לו ע"ב דמות דיוקנו של יעקב אביו שבאה ונראה לו בחלוןעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 209
לו ע"ב דתניא הי' ר"מ אומרימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקכו
לו ע"ב דתניא היה ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחיםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' מו
לו ע"ב הגיע לפרשת דרכים ניצול מפולס וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עו ע"ד
לו ע"ב הוסיף לו [ליוסף] אות א' משמו של הקב"התורת לוי יצחק עמ' קכ
לו ע"ב הוסיפו לו ליוסף הצדיק אות ה' בשמוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעח
לו ע"ב החביאו עצמיכם ביערותפני חיים (פלג'י) עמ' קו ע"ב
לו ע"ב הי' ראוי יוסף לצאת ממנו וכו' יצאו מבנימין וכו' נקראו על שמו וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 350
לו ע"ב היה יוסף ראוי להעמיד י"ב שבטיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיא
לו ע"ב היו שבטים מנצחים זה עם זה, כל הסוגיאדורש טוב עמ' 195
לו ע"ב היתה יהודה לקדשוזאת ליעקב שמות עמ' פג
לו ע"ב הני חמישים אותיות חמשים גבי חדא הוייןעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ריט
לו ע"ב הני חמשים נכי חדא הוי וכו' וכו'אפיקי ים עמ' רפב
לו ע"ב הערבות שקבלו ישראל זה על זהמאמרי הראי"ה עמ' 427 {היא כדי שיראו לתקן איש את חבירו}
לו ע"ב התחיל שבט בנימין לירד תחלה ליםתפלה למשה (בנימין) עמ' שמו
לו ע"ב ואעפ"כ יצאו מבנימין אחיו וכולן נקראו על שמועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 210
לו ע"ב ויבא הביתה וגו' נראתה דיוקנו של אביומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קיא
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו - רב ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'בצור ירום ח"ג עמ' כו הערה 16
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו - רב ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'בצור ירום ח"ה עמ' טז הערה 18, עמ' עט
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו - שניהם לדבר עבירה נתכונואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רח, דברים עמ' שא
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו אר"י שניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קצז, רכג
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו אר"י שניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו'ברית שלום (תעח) דף לא ע"ב, לה ע"ב
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו וכו' לעשות צרכיו נכנסנאוה תהלה עמ' תכג
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר וכו' ונראה לו דמות דיוקנו של אביובנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות עו, ויצא אות ה, ויחי אות לח, עב, עג
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתו, חד אמר וכו' וחד אמר לעשות צרכיו נכנס אלא שבאת דמות דיוקנו של אביו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצח-רב, ח"ד עמ' קפט, ח"ה עמ' רסב
לו ע"ב ויבא הביתה לעשות מלאכתודברי חנינא - הספדים עמ' ריג
לו ע"ב ויבא יוסף לעשות מלאכתו פלוגתא וכו' כתנות אור (תשעג) פ' וישב אות ג
לו ע"ב ויבא יוסף לעשות מלאכתו רב ושמואל ח"א לעשות מלאכתו ממשברית שלום (תשסח) עמ' רא
לו ע"ב ויבא יוסף לעשות מלאכתו רב ושמואל ח"א לעשות מלאכתו ממשברית שלום (תעח) דף לב ע"א
לו ע"ב ויבוא הביתה וכו' לעשות צרכיו נכנסישראל קדושים עמ' 52, 126
לו ע"ב ויבוא יוסף הביתה וכו' שנראתה לו דיוקנו של אביואפיקי ים עמ' רפד
לו ע"ב וידברו בני יוסף, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' קיד
לו ע"ב וידגו לרוב, וברש"י כך בירך יעקב לאפרים ומנשה כתנות אור (תשעג) פ' ויחי אות ד
לו ע"ב ויפוזו זרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע ויצאה ש"זצדקת הצדיק סי' נא, קעד
לו ע"ב ויפוזו זרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיותשובה מיראה עמ' נב
לו ע"ב ויפזו זרועי ידיו וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' קצד
לו ע"ב ולמחר כל לישנא דאישתעי פרעה בהדיה אהדר ליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תז ד"ה ויגש
לו ע"ב ותשב באותן קשתו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלה
לו ע"ב ותשב באיתן קשתו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר עמ' 314
לו ע"ב ותשב באיתן קשתו א"ר יוחנן משום ר' מאיר ששבה קשתו לאיתנומגילת סמנים עמ' עח
לו ע"ב זיל איתשיל אשבועתך, תוס'דרשות מהר"ם חביב עמ' קז
לו ע"ב זיל איתשיל שבועתךשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
לו ע"ב זיל התר שבועתךבנין שאול עמ' קסא
לו ע"ב זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן וכו' זכה יהודה לעשות ממשלה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצט
לו ע"ב זרעיה דיוסף לא שלטא ביה וכו' בן פורת עלי עין וכו' וידגו לרב וכו'זרע שמשון ויחי אות ל
לו ע"ב זרעיה דיוסף לא שלטא ביה עינא בישאבצור ירום ח"ב עמ' קצה הערה 23
לו ע"ב זרעיה דיוסף לא שלטה ביה עינא בישא וכו' בן פורת יוסף וכו' וידגו לרובעין איה ברכות פ"ט סוף פסקא סב
לו ע"ב זרען דיוסף לא שלטה בה עינא בישא וכו' ריבח"א מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ וכו' ורש"י כן ברכו יעקב למנשה ואפריםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' פו
לו ע"ב ח"א לעשות מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנספרי חיים (קלוגר) עמ' כב
לו ע"ב ח"א לעשות צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביופניני דעת עמ' קה
לו ע"ב ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנסגנא דפלפלי עמ' שמה
לו ע"ב חד אמר לעשות מלאכתו ממש וכו' באתה דיוקנו של אביו וכו'דרשות מעבר יבק עמ' כח
לו ע"ב חד אמר לעשות מלאכתו ממש וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנב
לו ע"ב חד אמר לעשות צרכיו נכנסלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פא ע"א
לו ע"ב חד אמר מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנס והי' נראית לו דמות דיוקנו של אביו ואמר לו עתידין אחיך שיוכתבו על אבני האפוד ואתה לא תהי' נמנה עמהםאפסי ארץ (תשנט) עמ' ריב
לו ע"ב חד אמר מלאכתו ממש, ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' צה
לו ע"ב יאבד הון, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכח
לו ע"ב יהודה קידש שם ה' ביםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיג
לו ע"ב יהודה שקידש ש"ש בפרהסיאאמרי רבי שפטיה עמ' צז
לו ע"ב יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"הלחמי תודה דף רלט ע"א
לו ע"ב יוסף הוה קא משתעי בלשון הקודש, ופרעה לא הוה ירע מאי קאמר, אמר ליה אגמרי וכו'לחמי תודה דף יז ע"ב, קסא ע"א
לו ע"ב יוסף היה ראוי להוליד י"ב שבטים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קסב, רמב
לו ע"ב יוסף היה ראוי להעמיד י"ב שבטיםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' עז, קלז
לו ע"ב יוסף למד שבעים לשוןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רט
לו ע"ב יוסף נשבע לפרעה שלא יגלה שיודע לשון הקודש יתר עליופניני יחזקאל עמ' קמג
לו ע"ב יוסף קידש שם שמים בסתרדברי חנינא - מזלות עמ' קלו
לו ע"ב יוסף קידש שם שמיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכט
לו ע"ב יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו לו אות א' וכו' יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' ריא
לו ע"ב יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו לו אות א' וכו' יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף לג ע"ג, לד ע"א
לו ע"ב יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו לו אות אחת על שמואמרי יצחק בראשית עמ' רפג
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת וכו' יהודה שקידש וכו' בפרהסיא נקרא כולו וכו', ובבן יהוידע כתב דמעלת יוסף גבוהה יותר שהקב"ה בעצמו הוסיף לו אות משא"ב יהודה שנתן בלב אמו לקרוא לו כך נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמא, רמד, רמז
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"ה, יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"האוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' יב
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמורנת יצחק תפלה עמ' רנט
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמב
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו', דכתיב ויהי כהיום הזה ויבא הביתה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' מז
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ריט
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו עליו אות אחת בשמואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתיז
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתר, ניתוטף לו אות משם הוי' ב"הקרן לדוד בראשית עמ' שלא
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים בסתרזאת ליעקב בראשית עמ' תכה
לו ע"ב יוסף שקידש שם שמים כו' באותו שעה באתה דיוקנו כו'נטע שורק פרשת וישב
לו ע"ב יוסף, שקדש שם שמים בסתר נתוספה לו אות אחת משמו של הקב"הפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קעח, רט
לו ע"ב כאת דיוקנו של אביו ואמר עתירין אחיך שיכתבו על אבני אפודחדרי בטן פרשת צו ד"ה חזה הוית
לו ע"ב כדגים שפרים ורבים ואין עין הרע שולט בהםשים שלום עמ' לג
לו ע"ב כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קסג
לו ע"ב כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זהמעדני אשר נישואין עמ' צה
לו ע"ב כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זע"ז וכו'משען המים דף יט ע"ד
לו ע"ב כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחין זע"ז, זה אומר אני יורד תחילה לים וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רז
לו ע"ב כשעמדו ישראל על הים התנצחו זע"זמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפד
לו ע"ב כשעמדו ישראל על הים וכו' קפץ שבטו של בנימין וירד לים וכו', והיו שרי יהודה רוגמים אותם וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קנט
לו ע"ב כשתבעתו אשת פוטיפר ליוסף יצאו י' טיפים מצפרני ידיו, ועי"ז הפסיד י' שבטיםפניני יחזקאל עמ' קנ
לו ע"ב כתולדותם כשמותן שקרא להן אביהן ולא כשמות שקרא להן משהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קלז
לו ע"ב כתיב ביוסף ויפזו זרעי ידיו שיצאו ממנו י' טיפותבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
לו ע"ב לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים חלוקים באבני האפודעיוני הפטרה ח"ב עמ' 346
לו ע"ב לא כדרך שחלוקין בחומש הפקודיםעיוני פרשה במדבר עמ' 215
לו ע"ב לא נקרא הים עד שירדו לתוכומהר"ם שיק בראשית עמ' קז
לו ע"ב לעשות מלאכתו רב ושמואל וכו' מלאכתו ממש וכו' לעשות צרכיו (ותוס' ד"ה לעשות)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 3
לו ע"ב לעשות מלאכתו רב ושמואל וכו', וחד אמר לעשות צרכיו נכנס וכו'שכר שכיר בראשית שיחה לד
לו ע"ב לעשות מלאכתו רב שמואל חד אמר מלאכתו ממשפניני יחזקאל עמ' שסג
לו ע"ב לעשות מלאכתו, מלאכתו ממש או לעשות צרכיובאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ד
לו ע"ב לעשות צרכיו הוא נכנסמאור עינים (תשעה) עמ' ז
לו ע"ב לעשות צרכיו נכנסבאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ג
לו ע"ב לעשות צרכיו נכנסלקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קסה {למה דרשו כך ולא לכף זכות}
לו ע"ב לעשות צרכיו צרכיו לחטואטיול בפרדס ח"א עמ' קטו
לו ע"ב מאי היא דכתיב ויהי כהיום הזה ויבא הביתה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' עג
לו ע"ב מחלוקת איזה שבט קפץ תחילה ליםציץ השדה - שדי יער עמ' רלח
לו ע"ב מחלוקת אם השבטים ביקשו לרדת ליםציץ השדה - שדי יער עמ' רלט
לו ע"ב מעיקרא אמרו כל הברכותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קלא
לו ע"ב מעיקרא אמרו כל הברכותאבן ישראל על התורה עמ' צא
לו ע"ב משום רועה אבן ישראל כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קי
לו ע"ב משם זכה ונעשה רועהלקוטי מאמרים עמ' 234
לו ע"ב משם רועה אבן ישראל, משם זכה ונעשה רועה שנאמר רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסףאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' נג
לו ע"ב נכנס לעשות צרכיובאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ה אות א, ויצא דרוש ו אות ב
לו ע"ב נעץ ידיו בקרקעפני חיים (פלג'י) עמ' קפז ע"א
לו ע"ב נראה לו דמות דיוקנו של אביותשואות חן (תשסח) עמ' נ
לו ע"ב נראה לו רמות דיוקנו של אביוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 226
לו ע"ב נראתה לו בחלוןמסילות הנביאים יהושע עמ' לג
לו ע"ב נראתה לו דמות דיוקנו של אביותפלה למשה (בנימין) עמ' רנז
לו ע"ב ספר הפקודיםתורת מנחם חי"ד עמ' 215
לו ע"ב ע"א ירדו ליםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 442-441
לו ע"ב עבד שלקחו רבו וכו' א"ב יהא יודע בע' לשון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שב
לו ע"ב עבד שלקחו רבו וכו' א"כ יהא יודע בע' לשון וכו'ברית שלום (תעח) דף מז ע"ד
לו ע"ב ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
לו ע"ב עתידיו אחיך שיכתבו על אבני האפוד ואתה ביניהם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [סו]
לו ע"ב עתידין אחיך שיכתבו על האפודהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כח פסוק טו
לו ע"ב עתירין אחיך ליכתב על אבני אפוד ברכת השיר (צינץ) עמ' רצו
לו ע"ב פלוגתא אם בחושן המשפט הי' כתוב יוסף או יהוסףימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצה
לו ע"ב פרעה ירע ע' לשון מלבר לשוה"קכרם טוביה עמ' ס
לו ע"ב פרעה לא הכיר בלשון הקודש ברכת השיר (צינץ) עמ' רכג
לו ע"ב פרעה לא ידע לשון הקודשדברי שאול בראשית עמ' תצב
לו ע"ב פרעה רצה שיוסף ישאל על שבועתו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 33
לו ע"ב קרבת יוסף לדרגת האבותמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' עו
לו ע"ב ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זהנתיבות יצחק ח"ג עמ' פח
לו ע"ב ראוי היה יוסף להוליד י"ב שבטיםדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלג
לו ע"ב ראוי היה יוסף להעמיד שנים עשר שבטיםדברי שאול בראשית עמ' תק
לו ע"ב ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים ואעפ"כ יצאו מבנימיןהסתרים באסתר עמ' 312
לו ע"ב ראוי היה יוסף לצאת ממנו יב שבטיםאמרי יצחק בראשית עמ' רצ
לו ע"ב ראוי היה יוסף שיצאו ממנו שנים עשר שבטים כיעקבשם דרך בראשית ח"ב עמ' קנח
לו ע"ב ראוי יוסף לצאת ממנו יב' שבטיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעז
לו ע"ב רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קב
לו ע"ב רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנס וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) וישב יג ע"ג
לו ע"ב רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנושם דרך בראשית ח"ב עמ' של
לו ע"ב רב ושמואל, חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו עמהלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קסט
לו ע"ב רצונך שימחה שמך מביניהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנג
לו ע"ב רצונך שימחה שמךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יט
לו ע"ב רש"יזאת ליעקב ויקרא עמ' סג
לו ע"ב שבט יהודה או שבט בנימין קפץ לים תחילהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' כז
לו ע"ב שבטו של בנימין ירד לים תחלהדרשות מהר"ם חביב עמ' קנ
לו ע"ב שיוסף לעשות צרכיו נכנסדברי שאול בראשית עמ' תכט
לו ע"ב שלא תשלוט בכם עין הרעמסילות הנביאים יהושע עמ' רד, רו
לו ע"ב שמות עשרת בני בנימיןמים רבים (פרנקל) פרשת מקץ אות ד
לו ע"ב שנראה לו דמות דיוקנו של אביו אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם וכו' נעץ ידיו בקרקעמאור עינים (תשעה) עמ' ו
לו ע"ב שנראתה לו דמות דיוקנו של אביומסילות הנביאים שופטים עמ' רלח
לו ע"ב שפת לא ידעתי אשמעמאורות הראי"ה חנוכה עמ' פח; מדבר שור דרוש יט עמ' קפג; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רנד-רנו [והיא מהדורה שונה מהאחרות]
לו ע"ב תוס' בשם המכילתאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקכז
לו ע"ב תנא חציו של הר גריזים מרובה מחציו של הר עיבלדברי טובה יהושע ח"א עמ' שד ד"ה והחציו
לו ע"ב תנא צרעה לא עברה את הירדן וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתרע
לו ע"ב תניא הי' ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רמח
לו ע"ב תניא היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביועבודת חיים ח"א עמ' סא
לו ע"ב תניא היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביובצור ירום ח"ג עמ' קכא הערה 21
לו ע"ב תניא ראוי הי' יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' קסה, תרנו
לו ע"ב תניא ראוי הי' יוסף לצאת ממנו י"בישבטים וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף כו ע"ב, קב ע"ג
לו עתידים אחיך ליכתב באפודדברים אחדים (תקמח) דף צד ע"ג
לו ראה יוסף דמות דיוקנו דאביוכלי יקר (תשמח) עמ' קיג
לו שגרו נוטירין שלהם והעתיקוהתורה והעולם ח"ג עמ' קלד
לו תוס' - ויכוח בני יהודה ובנימין בים סוףפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' ריח, רע
לו. א"ר שמעון בא וראה כמה ניסים נעשו באותו היוםפרדס מנחם עמ' קיד
לו. אותו היום יום חגם היההאיר ממזרח - שיר השירים עמ' יט
לו. אותיות השבטים הם נ' והיו חקוקים כ"ה על צד הימין וכ"ה על צד שמאלדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קנו
לו. אר"ש בא וראה כמה נסים נעשו בעבר הירדןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לה ע"א
לו. בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סז
לו. בא וראה כמה ניסים נעשו באותו היום וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יג דף לה ע"א
לו. באותו היום עברו את הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל יותר משישים מיל נפש יוסף עמ' ת
לו. באותו שעה באתה דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קמב
לו. באר את התורה בשבעים לשוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שז, שיא
לו. באת דיוקנו של אביו ונראית בחלוןדברים אחדים (תשמו) עמ' שלז
לו. בהר גריזים נכרתה בריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלה
לו. הצרעה היתה זורקת בהם מרה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ו אות מא
לו. הצרעה לא עברה את הירדןחנן אלקים עמ' קמ, רמו
לו. ואכלו ושתו ושמחו וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קלה
לו. ויבא הבית לעשות מלאכתו וכו' נראתה לו דמות דיוקנו של אביודרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קלט
לו. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו רב ושמואל ח "א וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו' עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' נו
לו. ויבוא הביתה לעשות מלאכתוצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
לו. יהושע וכלב לא נשאו כלוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנח
לו. יום תיאטרון של נילוס היההאיר ממזרח - שיר השירים עמ' כ
לו. יוסף נכנס לדבר עבירה ובאתה דיוקנא של אביו ואמר ליה עתידין אחיך שיהיו נכתבין באפוד ושמך לא יכתבו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תס
לו. כדרך שחלוקין כאן כך חלוקין באבני אפוד וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ח סימן כח דף סח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ז דף רמז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ריד דף צז ע"א
לו. כדרך שחלוקין כאן כך חלוקין באבני אפודנהרי אש מכתבים לח
לו. כל לישנא דאישתעי פרעה בהדיה וכו'שבח נעורים עמ' נו
לו. כמה ניסים נעשוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצט
לו. כמה ניסיםהאיר ממזרח משלי עמ' תסד
לו. כשם שחלוקין כאן כך הם חלוקין בתחיל החומ' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סח ע"א, ע ע"א
לו. לעשות מלאכתו פליגו בה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שס
לו. מיד נהרגהאיר ממזרח - יהושע עמ' שלד
לו. מפני שיהודה מוקדםגור אריה שמות פכ"ח אות יא
לו. נראית לו דמות דיוקנו של אביוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שכב
לו. נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצז
לו. עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שניהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסו, רפד
לו. עד יעבור עמך ה', זו ביאה ראשונהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכו
לו. עד יעבר וגו' זו ביאה ראשונהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעא, רפב
לו. עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ' ג דף יב ע"א; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סה ע"ד
לו. על הירדן עמדה וזרקה בהם מרה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סה ע"א
לו. עתידין אחיך ליכתב באפודדברים אחדים (תשמו) עמ' שלו
לו. עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפודשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקיח
לו. פרעה ידע שבעים לשוןגור אריה בראשית פ"נ הערה 12, דברים פ"א הערה 176
לו. פרעה לא ידע לשון הק'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פט
לו. צרעה לא עבדה עמהםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיח
לו. צרעה לא עברה עמהםזבחי צדק (דיסקין) עמ' עג
לו. צרעה סימאה עיני אמורייםהאיר ממזרח משלי עמ' יא
לו. קיפלו את האבניםפני מלך שמות עמ' קסה
לו. ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא אלא שגרם החטאאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' ריד
לו. ראויים היו שיעשה להם נס בימי עזרא אלא שגרם החטאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריב
לו. ראוים היו לנסים בביאה שני' וכו' אלא שגרם החטאפחד יצחק חנוכה מאמר יג
לו. רש"י - כתולדותם - כסדר לידתן וכו' כסדר לידתן חוץ מיהודהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנט
לו. שני אבנים טובות היו לו לכה"ג על כתפורוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רסט
לו. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו' והכא בנימיו מלא, כדכתיב ואביו קרא לו בנימיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנט, תסא
לו. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמו ע"ב
לו: א"ל אביו אחיך עתידין ליכתב באבני אפוד ואתה לאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצג, מקראי קדש (תשנג) עמ' ערה
לו: א"ל זיל איתשיל אשבועתךבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תתכז
לו: א"ל יוסף לפרעה אתשיל נמי אדידךצור יעקב (יעבץ) קדושים
לו: א"ר יוחנן ויבא הביתה לעשות מלאכתו, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונושם יחזקאל עמ' שסג
לו: א"ר יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכג
לו: אבותי בקשו עלי רחמים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנה
לו: אבי השביעני לאמר א"ל זיל איתשל על שבועתך א"ל ואיתשלי אדירךיגל יעקב (תשנג) ויחי אות ריג
לו: אבי השביעני לאמר וכו׳ א״ל זיל איתשיל אשבועתך אמר ליה ואיתשלי נמי אדידך, ואע״ג דלא ניחא ליה א״ל עלה וקבור את אביך כאשר השביעךדודי נתן בראשית עמ' תקד
לו: אגמרי' ולא גמרדברי יואל פ' ויגש דף תיג ע"א
לו: אותו יום הי' איד שלהם אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמט
לו: אותו לילה בא גבריאל ליוסף ולימדו שבעים לשון, ולמחר כל לישנא דאישתעי פרעה בהדיה אהדר ליה, אישתעי איהו בלשון הקודש, לא הוה קא ידע מאי הוה אמר וכו', אמר ליה אישתבע לי דלא מגלית וכו'שם יחזקאל עמ' רצב, רצח, שעג, שעד
לו: אותיות שמותיהם של שבטים על מספר ארבעים ותשענפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רס
לו: אישתעי איהו בלשון הקדש לא הוה קא ידע מאי הוה אמרבגדי חמודות שמות פרק ב פסוק י, פרק ד פסוק טז
לו: אישתעי איהו בלשון הקודש וכו'תורת איש ח"ב עמ' כד
לו: אישתעי איהו בלשון הקודש לא הוה קא ידעדברי יואל פ' במדבר דף כד ע"ב
לו: אם עם רב אתההאיר ממזרח - יהושע עמ' ער
לו: אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות דכתיב ורועה זונות יאבד הוןשם יחזקאל עמ' רסג
לו: אמר לו עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד וכו', רצונך שימחה שמך מביניהם וכו'עזר מיהודה עמ' שיד, שמה
לו: אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפודמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רמ
לו: אמר פרעה איתשיל אשבועתךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סו
לו: אמר פרעה איתשיל אשבועתךשארית יעקב (אלגזי) דף קכב ע"ג
לו: אמר רבי יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רג
לו: אמרו איצטגניני פרעה עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו, אמר להן גנוני מלכות אני רואה בו, אמרו לו אם כן יהא יודע בשבעים לשון, בא גבריאל ולימדו שבעים לשון, לא הוה קגמר הוסיף לו אות אחת משמו של הקב״ה ולמדדודי נתן בראשית עמ' תז, תמ, תמא, תנו
לו: אמרו לו א"כ יהא יודע בשבעים לשון בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרפג
לו: אמרו על יוסף שבזכות שכבש את יצרו הוא זכה להיות רועה ישראלדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 237
לו: אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהןאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
לו: אפי' יאמר לנו עשו סולמותשארית יעקב (אלגזי) דף עב ע"ג
לו: אשתבע לי דלא מגלית עליצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קט ע"ג
לו: אשתבע לי דלא מגליתפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויחי דף סו ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ריז דף צז ע"ב
לו: אתשיל אשבועתךראש דוד (תקלו) דף לג ע"ב, לז ע"ד
לו: אתשיל אשבועתךראש דוד (תשמו) עמ' קלח ע"ב, קנו ע"א
לו: אתשיל אשבועתךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרצא
לו: אתשל אשבועתך וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסו
לו: בא גבריאל ולימדו (ליוסף) ע' לשון, לא הוה גמירמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נה {שפת נכר סכנה לנפש, ולא חפץ או לא יכל ללמדם מגבריאל, עד שנתוספה לו אות ה' מהקדושה; עובדא ממהר"א מבעלזא שלא ידע לכתוב אותיות לטיניות }
לו: בא גבריאל ולימדו וכו' אישתבע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשפא
לו: בא גבריאל ולימדו ע' לשוןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' פז
לו: בא גבריאל ולימדו שבעים לשון לא הוה קגמר הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולמד שנאמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצריםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכג
לו: בא גבריאל ולימדו שבעים לשון לא הוה קגמר, הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולמדדברי יואל פ' דברים דף יג ע"ב
לו: בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 331
לו: בא גבריאל ולימדו שבעים לשוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תריא
לו: בא גבריאל ולמדו ע' לשון, לא הוה קגמר וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קמו
לו: בא גבריאל ולמדו שבעים לשוןדברי יואל פ' מקץ דף של ע"ב, שלה ע"א
לו: בא דיוקנו של אביו וכו' יאבד הוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלח
לו: באה דמות דיוקנו של אביומכתב מאליהו ח"ה עמ' 164
לו: באותה שעה באה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קצג
לו: באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביופרפרת משה ח"א עמ' רלט
לו: באותה שעה באותה דיוקנו של אביו וכו'שבח נעורים עמ' רנז
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה בחלוןשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' טז, כג, פג, צא, צז, קד, קח, קיב, קטו, קכג, תקב
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'שם יחזקאל עמ' קצה, שסד
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' פב
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' פז
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו: יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקיא
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןברית אברם עמ' תיד, תקצח
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןמרפא לנפש בראשית עמ' קפד, שסז, תמז
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןשבילי פנחס (תשעד) עמ' תנג
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןשבילי פנחס (תשעה) עמ' קא
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןשבילי פנחס (תשעו) עמ' צ
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון וכו'שער החצר (תשעב) סי' שעד
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביובית שלום מרדכי עמ' רכא
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביושבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' שטז, תקיב
לו: באותה שעה באתה דיוקנו של אביושם אליעזר דף ו ע"ג
לו: באותה שעה באתה דיקנו של אביובני שלשים עמ' סט
לו: באותה שעה נראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' קעט
לו: באותה שעה, באתה דמות דיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון וכו' עתידין אחיך שיבתבו על אבני אפוד וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קעט, תטז
לו: באתה דיוקנו של אביו ואמר לו, יוסף עתידים אחיך שיכתבו על אבני אפוד וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רסה
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראית לו בחלוןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לב
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראית לושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעז
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןאמירה נעימה (בלוך) עמ' לג
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רד
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןשבילי פנחס (תשעז) עמ' קיב
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראתה לוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שכג
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראתה לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צז
לו: באתה דיוקנו של אביו ונראתה לומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' שג
לו: באתה דיוקנו של אביומאור עינים (תשנח) עמ' ד
לו: באתה דיוקנו של אביומאור עינים (תשעט) עמ' ו
לו: באתה דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלה, תקנח, תקסח
לו: בזכות שכבש יוסף את יצרו זכה להיות רועה ישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 788
לו: בלע - שנבלע בין האומות ובכר בכור לאמו היה ואשבל ששבאו אלגל עיני ח"א עמ' עז
לו: בלע שנבלע בין האומות וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צד דף תקיא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נט ע"ב
לו: בלע שנבלע בין האומותגור אריה בראשית פל"ה אות יב
לו: בלע, שנבלע בין האומותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמג
לו: בני רחל אחר מכאן ואחד מכאן ובני שפחות באמצעגור אריה שמות פכ"ח הערה 44
לו: בשבועה יניח לו פרעהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט בהערה
לו: בשעה שאומר לו פרעה ליוסף זבלעדיך לא יריםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 39
לו: בשעה שאמר לו פרעה ליוסף ובלעדיך וכו' בא גבריאל ולמדו שבעים לשוןברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רלד
לו: בשעה שאמר לו פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים איש את ידו, אמרו איצטגנוני פרעה, עבד שלקחו רבו בעשרים בסף, תמשילהו עלינו, אמר להם, גנוני מלכות אני רואה בוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שלב
לו: בשעה שאמר לו פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים אישדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 50
לו: בשעה שאמר פרעה וכו' אמרו לו אצטגניניו עבד שלקחו רבו וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמז
לו: בשעה שאמר פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים איש וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צ דף תפח ע"ד
לו: בשעה שאמר פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים וכו' עבד שלקחו רבו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיג, שכא
לו: בשעה שאמר פרעה ליוסףבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשצא
לו: בשעה שעומדים על הים שבטים מנצחים זה את זה זה אומר אני יורד תחילהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ער, רעח, רפב
לו: בשעה שתבעתו אשת פוטיפר ליוסף וכו' באה דיוקנו של אביו וכו'הדרש והעיון דברים מאמר לז
לו: בשעת הנסיון יצאו ממנו טיפות ולא העמיד י"ב שבטיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תנב
לו: גבריאל המלאך לימד את יוסף שבעים לשוןויאמר מרדכי - דרשות עמ' כט
לו: גבריאל לימדו ליוסף ע' לשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנד
לו: גבריאל למד את יוסף שבעים לשוןעזר מיהודה עמ' שעו
לו: גנוני מלכות ראה בושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכא
לו: דגים שבים אין העין שולטת בהםכד הקמח (מישור) עמ' תנד
לו: דיוקנא של אביו ראה וינסתורי זהב (תשעג) עמ' תסח
לו: דיוקנו של אביו ראה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שנח
לו: דיוקנו של אביונטעי אשל בראשית עמ' יז, ערב, רפה
לו: דמות דיוקן אביו נראית לומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קצט
לו: דמות דיוקנו של אביו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קמו, קסו
לו: דמות דיוקנו של אביו נראה לו מגדנות אליעזר עמ' קכו
לו: דמות דיוקנו של אביו נראה לו ופירשדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שמב
לו: דמות דיוקנו של אביו ראה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק טו
לו: הוסיף לו הקב"ה אות אחתתורת יחיאל בראשית עמ' קלא
לו: הוסיפו אות על שמו של יוסף משום שעמד בנסיוןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפז
לו: הוסיפו לו ליוסף אות ה"א וכו'קשוטי כלה ח"ח אות יב, יג
לו: החביאו עצמכם מערים שלא תשלום בכם עין הרעחנן אלקים עמ' קעו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח, קפב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יז, קפז
לו: הי' ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו כו' אלא שיצא שכבת זרע מבין צפרני ידיומרפא לנפש בראשית עמ' תכד, תלב
לו: הי' ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםדברי יואל פ' ויחי דף תקט ע"א
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים וכו', ואעפ"ב יצאו מבנימין אחיו, וכולן נקראו על שמידעת תורה בראשית עמ' רמח
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו וכו', אלא שיצא שכבת זרע מבין ציפורני ידיו, ואעפ"כ יצאו מבנימין אחיו וכולן נקראו על שמושם יחזקאל עמ' שט
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו וכו'עזר מיהודה עמ' שעה
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פו
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםפרפרת משה ח"א עמ' קפב
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבסים כדרך שיצאו מיעקב אביו, אלא שיצא ש"ז מבין צפרני ידיומאורות האריז"ל עמ' קמט אות כד
לו: היה ראוי יוסף לצאת ממנו שנים עשר שבטיםתורה ודעת תשסח עמ' מז
לו: היה ראוי יוסף ראוי לצאת ממנו י"ב שבטיםצדקת יוסף עמ' פה
לו: היה ראוי יוסףזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' נו
לו: היו השבטים מנצחין זה עם זה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף ע ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח פ' דבר אל בני ישראל דף צו ע"ד; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קלח ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ח דף קיד ע"ב
לו: הלך יוסף לעשות מלאכתו ממש, אך נראה לו דמות דיוקנו של אביותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ה
לו: הקב"ה שלח את מלאך גבריאל ללמד את יוסף שבעים לשון לילה כיום יאיר (באום) עמ' 322
לו: השבטים מנצחין זה עם זה זה אומר אני יורד תחלה לים וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 44
לו: ובתוס' שם ומכילתא בשלח רי"א בשעה שעמדו ישראל על הים אמר יהודה אני אלך לים ובנימין אמר אני אלך תחילהבטחון איש פט"ז אות ו
לו: והחציו מלמד שמעוטין בהר גריזים ומרובין בהר עיבללב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סט ע"ב
לו: ויבא הבית לעשות מלאכתו רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו וכו' עתידין בניך שיכתבו על אבני אפוד וכו'דרכי צדק עמ' רכג
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו ארשות החיים עמ' תקיז
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו וגו' חד אמר מלאכתו ממש וכו'צדקת יוסף עמ' פד
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןשבילי פנחס (תשעב) עמ' צד
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו וכו' ממש וכו' לעשות צרכיו וכו'ייטב פנים ח"א דף יד, קמא, ח"ב עמ' א
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו ונראית לו דמות דיוקנו של אביוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שפב, תל
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וכו'פאר יעקב ח"א עמ' שסו, שסח, ח"ב עמ' תתסד, ח"ג עמ' שצד, שצז
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו שנכנס לעשות צרכיודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שמ
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו, חד אמר וכו' וחד אמר לעשות צרכיו ממש, באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, א"ל יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רלה
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו, חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנסשם יחזקאל עמ' שסב
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביומרפא לנפש בראשית עמ' שמד, שמח
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו נכנס וכו' באותה שעה באתה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלוןדודי נתן בראשית עמ' שסו
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו, שניהם לדבר עבירה נתכוונומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נג {ר"ל שיוסף הצדיק עשה כר' חנינא ור' יונתן (ע"ז יז.) לכוף יצרו; מחלוקת רב ושמואל מלאכתו ממש וכו'}
לו: ויבא הביתה לעשות מלאכתו. רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וח"א לעשות צרכיו אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביוברית אברם עמ' קלח
לו: ויבא הביתה לעשות צרכיו ונראית דיוקנו של אביויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפד
לו: ויבא הביתהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיט
לו: ויבא הביתהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפו
לו: ויבא יוסף לעשות מלאכתו, בקש לעשות ונראתה לו דמות דיוקנו של אביומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ה, קט
לו: ויבוא הביתה לעשות מלאכתו לעשות צרכיו נכנסחיי נפש ח"ד עמ' ו, קלח, רכב
לו: 'ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו' וכו' מלאכתו ממש וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אבין ונראתה לו בחלוןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' נג
לו: ויהי כהיום הזה יום אידם היה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שנה
לו: ויפוזו זרוע ידיו וכו' מבין צפרני ידיו מגדנות אליעזר עמ' פח
לו: ויפוזו זרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע ויצאה ש"ז מבין ציפורני ידיותפארת צבי ויקרא עמ' קנו
לו: ויפוזו זרועי ידיו, שיצא ממנו על ידה עשר טיפין דברת שלמה (תשעא) עמ' פה
לו: ויפוזו זרועי ידיו, שיצאה ש"ז מבין צפרני ידיומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נד {דברי האר"י בענין הסדק שע"י הצפורן; רמות דיוקן אביו נראה ליוסף, יש בזה רמז הדרכה לעבודת ה', להעלות התאוה לקדושה. ד' רבינו בחיי בענין הברכה בידים, וזהו ויפוזו זרועי ידיו}
לו: ויפוזו זרועי ידיו, שיצאה שכבת זרע מבין ציפורני ידיועזר מיהודה עמ' תיח
לו: ויפוזר זרעי ידיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסד
לו: ותשב באיתן קשתושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצ
לו: ותתפשהו בבגדו - באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון אור גדליהו שמות דף עז ע"ג
לו: ותתפשהו בבגדו וגו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' סג
לו: ותתפשהו בבגדו וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' קיט
לו: ותתפשהו בבגדו וכו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' קכא
לו: זיל אתשיל אשבועתךצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קט ע"ד, ר ע"ב
לו: זיל אתשיל שבועתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנח
לו: זרעיה דיוסף לא שלטא ביה עינא בישא וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויחי דף קי ע"ב, ופרשת משפטים דף קנח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויחי דף נח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תקב ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יז סי' מח דף קג/נ ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ג דף כה ע"ב; עין יעקב (שפב) סוף ברכות דף מג ע"ד - פירוש רבי ישעיה; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף פא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רד דף ס ע"ד
לו: זרעיה דיוסף לא שלטה ביה עינא בישא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכ
לו: ח"א לעשות מלאכתו ממש, וח"א לעשות צרכיו נכנסדברי אברהם דף יט ע"ב
לו: ח"א לעשות צרכיו נכנס, ובמהר"ץ חיותואני תמיד עמך עמ' תקלח
לו: ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו עמה נכנס אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קמד, רכד
לו: ח"א מלאכתו ממש וח"א צרכיומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסו
לו: חד אמר לעשות צרכיו עמהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 225
לו: חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ע
לו: חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו נכנסים שמחה עמ' קכו
לו: חד אמר מלאכתו ממששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעז, שצה
לו: חד אמר מלאכתו ממששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכב
לו: חיוב ערבותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לח אות א
לו: יהודה קידש ש"ש בפרהסיאגור אריה שמות פכ"ח הערה 40
לו: יהודה קידש שם שמים בפרהסיאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
לו: יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"העצי חיים על התורה עמ' פב
לו: יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא , נקרא כולו על שמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 57-59, פ"ח אות 367, פ"ג אות 112, פ"ה אות 354, פ"א אות 816, פ"י אות 52
לו: יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"השבילי פנחס (תשפ) עמ' שכח
לו: יו"ד טיפיןברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פב
לו: יוסף אישתעי עם פרעה בלשון הקודש, לא הוה קא ידע מאי הוה אמר א"ל אגמרי אגמרי' ולא אמרמרפא לנפש בראשית עמ' שפג, שפה
לו: יוסף הוא עיקר בנו של יעקב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 274
לו: יוסף הי' ראוי להעמיד י"ב שבטים אור גדליהו שמות דף ס ע"ב
לו: יוסף היה לו להוליד י"ב בנים כמו אביו ולא נשאר אלא שנים שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק כא
לו: יוסף היה ראוי להוליד י"ב שבטים וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' קיט, קכג
לו: יוסף היה ראוי להוליד י"ב שבטים וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' קטז, קכא
לו: יוסף היה ראוי להוליד י"ב שבטים וכו'תורת העולה ח"ב פרק ו, לז
לו: יוסף הצדיק ניצל מן החטא ע"י שראה למוח דיוקנו של אמו בחלון אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רנד
לו: יוסף ואשת פוטיפר - דמות דיוקן אביושיחות לספר בראשית עמ' שעג
לו: יוסף זכה למלכות בשביל זהנטריקן (תשעד) עמ' עט
לו: יוסף לימד לפרעה לשון הקודשיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפט
לו: יוסף ניצל כי נראית לו דיוקנו של אביולהורות נתן בראשית עמ' תצז
לו: יוסף נכנס לעשות צרכיו, אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו וכו'עזר מיהודה עמ' קפא, תכב
לו: יוסף קידש שם שמים בסתרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תריא
לו: יוסף שקדש שם שמים בפתר הוסיפו אות אחת על שמונטריקן (תשעד) עמ' עט
לו: יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"הדברי יואל פ' וישב דף שטז ע"א
לו: יוסף שקידש ש"ש בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"התפארת צבי בראשית עמ' תשסו
לו: יוסף שקידש ש"ש בסתר ניתוסף לו אות אחת משמו של הקב"העצי חיים על התורה עמ' שעח
לו: יוסף שקידש ש"ש בסתר ניתוסף לר אות משמו של הקב"ה, יהודה שקידש ש"ש בפרהצזיא ניתוסף לו כל השם הקדושמרפא לנפש בראשית עמ' שלח
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב" היוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיט
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיב פסוק א
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"העזר מיהודה עמ' שיד
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות א' משמו של הקב"השבילי פנחס (תשעד) עמ' קד
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"השם יחזקאל עמ' רסג, שא, של
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב״הדודי נתן בראשית עמ' שסז, שעד
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"הייטב פנים ח"ב דף ג
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קעא
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תה דף שו/שז ע"ב
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו' יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"השבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' כא, שנג, תסד, תצד
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה וכו' בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כב, לא, תתקעח-תתקעט
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתרחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' פח
לו: יוסף שקידש שם שמים הוסיפו לו ה' בשמואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תריח
לו: יעקב השביעיפרפרת משה ח"א עמ' רעו
לו: יצא עשרה טיפין מבין ציפורני ידיושם יחזקאל עמ' רח
לו: יצא ש"ז מבין צפתי ידיובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שפז
לו: כולן נקראו על שם יוסף בלע שנבלע בין האומות וכו'האיר ממזרח - אסתר עמ' פב
לו: כי א"ל אבי השבעני וכו'דברי יואל פ' ויחי דף תפז ע"ב
לו: כל אחד מהשבטים חפץ לירד לים תחילהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנט
לו: כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחילה לים וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמ
לו: כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תהילה לים וזה אומר אני יורד תחילה ליםחיים שיש בהם מועדים עמ' שסד
לו: כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זע"ז וכו' קפץ בנימין, והיו שרי יהודה רוגמים אותםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נו {קריעת ים סוף היה באופן שתחילה יקפצו לים באמונה, ואח"כ יבקע. והתוכחו השבטים על כבוד שמים, בנימין אמר שהצעיר יקפוץ, ויהודה אמר שהגדול תחילה}
לו: כתוב בנימוסי מצרים שהמלך צריך להכיר בכל הלשונותעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמד
לו: לכו והחביאו עצמכם ביעריםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רעא, ערב
לו: למדו גבריאל שבעים לשון בשעה אחת זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' פא
לו: למיבדק בחושבניהתורי זהב (תשעג) עמ' סד
לו: לעשות מלאכתו ממש אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביובני יששכר (תשסח) ח"א עמ' פ
לו: לעשות מלאכתו רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וח"א וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תנא
לו: לעשות מלאכתו רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו עמה אלא שנראה לו דמות דיוקנו של אביומאור ושמש (תשסט) עמ' קעט, קפג
לו: לעשות מלאכתוהאיר ממזרח - אבות עמ' פו
לו: לעשות צרכיו נכנס אלא שנראה לו דמות דיקונו של אביועצי חיים על התורה עמ' מה
לו: לעשות צרכיו נכנס באתה דמות דיוקנו של אביו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק פו פסוק יז, פרק קה פסוק ח
לו: לעשות צרכיו נכנס וכו'דברי יואל פ' וישב דף רלה ע"ב, שטו ע"ב, שכ ע"א, פ' מקץ דף שמ ע"א, שעב ע"א, פ' ויגש דף תנט ע"ב
לו: לעשות צרכיו נכנס וכו'דברי יואל פ' נשא דף רטו ע"א, רכב ע"א
לו: לעשות צרכיו נכנסבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תר
לו: לעשות צרכיו נכנסדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 899
לו: לעשות צרכיו נכנסמאור עינים (תשעט) עמ' ז
לו: לעשות צרכיו נכנסשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפ
לו: מאי והחציוהאיר ממזרח - יהושע עמ' קלד
לו: מהרש"א ד"ה ראויערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תנט
לו: מלאך גבריאל לימדו שבעים לשונותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שו
לו: מלאכתו ממשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יז
לו: מלמד שעלו למטה שניהם ערומים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק פו דף סו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף סה ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויחי דף פג ע"ב, ופרשת וישב דף עא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פז דף תעט ע"ב; יפה מראה (שנ) הוריות פרק א דף שכב ע"ג-ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רטו דף צו/ז ע"ב
לו: מלמד ששבה קשתו לאיתנהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלה
לו: משם זכה [יוסף] ונעשה רועה ישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 484
לו: משם זכה ונעשה רועהגור אריה בראשית פל"ז הערה 53
לו: משם רועה אבן ישראל - משם זכה ונעשה רועהשרתי ח"א עמ' רכא
לו: משתעי בלשון הקרוש א"ל אגמרין לא גמיריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעא
לו: נאבדו מיוסף י' בנים מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ב
לו: נגלה לו דמות אביו ואמר לו עתידים אחיך שיכתבו על האפוד וכו' רצונך שימחה שמך ביניהם וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' קטז
לו: ניתוסף אות ה' בשם יוסףשבילי פנחס (תשעט) עמ' צ
לו: נעץ ידיו בקרקע ויוצא תאותו מבין צפורני ידיוגלגולי נשמות (תשסא) סי' נ ס"ק ו
לו: נעץ ידיו בקרקע ויצאה ש"ז מציפורני ידיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ריא
לו: נעץ ידיו בקרקעמאור עינים (תשנח) עמ' ד
לו: נעץ ידיו בקרקעמאור עינים (תשעט) עמ' ו
לו: נעץ צפרניו בקרקעעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' לט
לו: נעץ צפרניו ויצאו ממנו עשרה טיפין, והיינו אלה תולדות יעקב יוסף וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ח
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביו אמר לו עתידים אחיך שיכתבו על אבני אפודהמוסר והדעת בראשית עמ' טו, רד
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביווזרח השמש על התורה עמ' סח
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש - ימים נוראים עמ' קיג
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צח, קה
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שי, שיד, שמג, שסח
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפח
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ר
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקטז
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' יב
לו: נראית לו דמות דיוקנו של אביושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רכח
לו: נראית לו רמות דיוקנושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' יט, צז
לו: נראתה לו רמות דיוקנו של אביו דברי אמונה השלם בראשית עמ' רמט
לו: נראתה לו רמות דיוקנו של אביו בחלון ובתוס'שירת דוד (תשסז) עמ' נז
לו: נראתה ליוסף דמות דיוקנו של אביואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קכג
לו: נתפרש לנו בדברי חכמים וכו' לימוד הלשונות של יוסף וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
לו: ע"י שהשביע יעקב את יוסף לא עיכב אח"כ פרעהמרפא לנפש בראשית עמ' תכ
לו: ע"י שקידש ש"ש בסתר נתוסף לו אות ה' ונקרא יהוסףיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רסה
לו: על אבני האפוד היו כתובים שמות י"ב שבטים, כ"ה אותיות על אבן זו וכ"ה אותיות על אבן זושם יחזקאל עמ' של
לו: עלי עין, עולי עין שאין עין הרע שולט בזרעומרפא לנפש בראשית עמ' קעב, קעג
לו: עצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ז
לו: עשרה טיפין הוציא כשפירש מאשת אדוניוגנת אגוז (תשעב) אות קצ
לו: עתידין אחיך ליכתב על אבני אפוד וימחה שמך מביניהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש י אות ב
לו: עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שדמ, תל
לו: עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפודשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכב
לו: עתידין אחיך שיכתבו על אבני האפוד וכו' ובמהרש"אנזר הקדש ח"ג עמ' שנב
לו: פרעה אמר לו שישאל על שבועתו, אמר לו יוסף א"כ איתשל נמי על שבועתךיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רמח
לו: פרעה אמר ליוסף איתשיל אשבועתךמרפא לנפש בראשית עמ' תלה
לו: פרעה גם היה יודע שבעים לשון ואילו לשון הקודש לא היה מסוגל לקלוט לילה כיום יאיר (באום) עמ' 322
לו: פרעה השביע את יוסף שלא יגלה שאינו יודע לשון הקודשלקחת מוסר ח"א עמ' ריב, ריד
לו: פרעה השביע ליוסף שלא יפרסם שאינו יודע לשון הקודשמרפא לנפש בראשית עמ' תטו
לו: פרעה ידע שבעים לשוןשיחות לספר ויקרא עמ' סא
לו: פרעה לא הכיר בלשון הקודשקומץ המנחה (צונץ) דרוש כח אות ב, דרוש נא אות ג
לו: פרעה לא ידע לדבר בלשון הקודש דברת שלמה (תשעא) עמ' קמט
לו: פרעה ממנש יוסף מדבר בלה"קייטב פנים ח"ב דף קנט
לו: פרעה פחד לומר שיעבור על השבועהפרפרת התורה עמ' קפא
לו: פרעה ראה ביוסף גינוני מלכותפרפרת הפרשה פרשת מקץ פרק מא פסוק נא
לו: קפץ נחשון בתוך הים ועליו נאמר היתה יהודה לקדשועצי חיים - מועדים עמ' כז
לו: קפץ שבטו של בנימין לים תחילה ושרי יהודה רגמו אותם באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שצד
לו: ראה דיוקנו של אביוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עט, פא
לו: ראה דמות דיוקנו של אביו שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ד
לו: ראוי הי' יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםתורת יחיאל בראשית עמ' שלח, שפג, תכה
לו: ראוי היה יוסף להוליד י' שבטיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פט
לו: ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תנז, תסא
לו: ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםגור אריה בראשית פל"ה אות יב, פמ"ג אות כז
לו: ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםפרדס מנחם עמ' נז
לו: ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטיםצדקת יוסף עמ' צג
לו: ראוי היה יוסף לצאת ממנו שנים עשרה שבטים וכו'חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לב ע"ב
לו: ראוי היה יוסף שיצא ממנו י"ב שבטים אלא שיצאו ממנו עשרה טיפין מבין צפתי ידיו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק טו
לו: ראוי יוסף לצאת ממנו י"בזבחי צדק (דיסקין) עמ' פט
לו: רב ושמואל ח"א מלאכתו ממש וח"א לעשות צרכיו נכנסנטע שעשועים (תשסה) עמ' לד
לו: רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכב
לו: רצונך שימחה שמך מביניהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקנט, תקצג
לו: רצונך ששמך לא יכתב על החושןדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לט פסוק ג
לו: רש"י - הסדר לרבי חנינא, דהיה באבן ראשון כ"ח ובשני כ"א, דבאבן ראשון היה כתוב ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולן, ס"ה כ"ח אותיות, ובשני היה כתוב בנימן דן נפתלי גד אשר יוסף ס"ה כ"א אותיותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסא
לו: רש"י - יאבד מההיא שם טוב שהוא יקר מכל הוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיב פסוק ד
לו: רש"י ד"ה וידגו לרוב, כן ברכן יעקב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכ
לו: רש"י ד"ה וידנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתל
לו: רש"י ד"ה כסופר שרתה רוח הקודש על כולם וכוונו יחד את השירהייטב פנים ח"ב דף קעד
לו: רש"י ד"ה מופיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שצב
לו: רש"י ד"ה נקרא כולושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שנג
לו: רש"י כך בירך יעקב למנשה ולאפריםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפג
לו: שבה קשתו לאיתנו וכו' נעץ ידיו בקרקע וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שדמ
לו: שבעים לשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפג
לו: שבת לא ידעתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
לו: שלא חטא באשת אדוניוכתנות אור עמ' קכ
לו: שניהם התכוונו לדבר עבירה וכו' דמות דיוקנו של אביו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רעט, רפ, רפו
לו: שניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו'מנות הלוי (שמה) דף לז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיד ע"ב
לו: שנראית לו דמות דיוקנו של אביו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עד, פה, צו, צט, קפח
לו: שנתוסף לו ליוסף אות ה' בשמו משמו של הקב"החמודי צבי במדבר-דברים עמ' קו
לו: שפת המדינהמפניני הרב עמ' יז
לו: שפת לא ידעתי אשמע, בא גבריאל ולמדו ע' לשון וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סא, תרמב
לו: ששבה קשתו לאיתנהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ת
לו: ששבה קשתו לאיתנושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלה
לו: תוד"ה איתשיל. וא"ת אין מתירין אלא בפניו ומרצונועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעט
לו: תוס' ד"ה איתשיל נמי אדידך, גיזום בעלמא שגיזמו כךדברי יואל פ' ויחי דף תצ ע"א
לו: תוס' ד"ה איתשיל נמיצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קיח ע"ב
לו: תוס' ד"ה איתשיל, הק, דיוסף לא הי' יכול לישאל על השבועה של פרעה אם לא ניחא לפרעהמרפא לנפש בראשית עמ' תטו
לו: תוס' ד"ה איתשילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמט
לו: תוס' ד"ה באותה שעה וכו' ואין איש וכו' מכלל דאיש אחר הי' שם וזה יעקבדברי יואל פ' וישב דף שכ ע"ב
לו: תוס' ד"ה באותהשבילי פנחס (תשעט) עמ' פז
לו: תוס' ד"ה לעשות צרכיוברית אברם עמ' קלט
לו: תנא דבי ר' ישמעאל אותו היום של מעשה דאשת פוטיפר, יום חגם היה והלכו כולן לבית עבודת כוכבים שלהם וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קע
לו: תנא דבי ר' ישמעאל אותו היום של מעשה דאשת פוטיפר, יום חגם היה וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' צח
לו: תנא מלמד שעלו למטה שניהם וכו' באתה דיוקנו של אביופאר יעקב ח"א עמ' שמז, ח"ג עמ' קכג
לו: תנא מלמד שעלו שניהם למטה באותו שעהכתנות אור עמ' קלה
לו: תניא היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביונועם המוסר עמ' נח
לו: תניא היה ראוי יוסף לצאת ממנו י׳׳ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו, ואעפ״כ יצאו מבנימין אחיו וכולן נקראו על שמודודי נתן בראשית עמ' תקכח

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US