Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סוטה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סוטה
דפים לז-מט

דפים ב-טז דפים יז-לו

לשון הגמראמראה מקום הביאור
לז ע"א01 ח"א שבטו של בנימין חפץ תחלה לתור הים, וח"א נחשון בן עמינדב משבט יהודהעטרת ישועה (תשסד) אות ל, לו, לח, מח, לשביעי ש"פ
לז ע"א02 שם בנימין צעיר רודם אל תקרי רודם אלא רד יםפנים יפות על תהלים עמ' רנ
לז ע"א02 שם בנימין רודםאהבת עולם דף פב
לז ע"א04 לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לגבורהפירוש המכבי דברים עמ' שעח
לז ע"א09 יהודה קידש שם שמים וקפץ ליםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ח
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ ראשון לים ואחריו ירדו רובם של בני ישראל עד חוטמםעבודת עבודה (תשסד) עמ' לח
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ ראשון לתוך היםאור לשמים (תשסג) עמ' קיא
לז ע"א09 נחשון בן עמינדבמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כ
לז ע"א09 נחשון הי' ראש וראשון שקפץ לתוך היםפרדס המלך (תשסט) אות שטו
לז ע"א09 נחשון היה הראשון שקפץ לים וכו'מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כו
לז ע"א09 נחשון מסר נפשוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 207
לז ע"א09 נחשון קפץ ראשון למיםאגרא דכלה ח"א עמ' שצא, ח"ג עמ' רפד
לז ע"א09 קפץ נחשון ב"ע ליםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"ב, קמא ע"א, רמב ע"א
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהבינת ישראל (תשסו) דף עה ע"ב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כד
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נט,
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהלקט אמרי קודש - שמות עמ' נ
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד ליםאז שמח עמ' ריא
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד ליםפרי צדיק ר"ח ניסן אות ב, פסח אות מא, ערב יוכ"פ אות ה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד תחילה לים ונפל לו לגלי היםמשך חכמה שמות פ' לה פס' לא
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וכו' הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש וכו'נועם אליעזר שמות דף קמד ע"ב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לים וזכה למלכותאור אברהם - רות עמ' שב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לים תחילהפירוש המכבי שמות עמ' קע
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לתוך היםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמח
לז ע"א09 קפץ נחשון וירד אל הים תחילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
לז ע"א09 קפץ נחשון וירד לים תחלה וכו', מה טעם היתה יהודה לקדשו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רנג, רצ, שז
לז ע"א09 קפץ נחשון ונפל לגלי הים, ועליו הוא אומר הושיעני אלקים כי באו מים עד נפשנר ישראל חלק ב דף קלב
לז ע"א09 קפץ נחשוןמשנת חיים בראשית עמ' תסז
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 75
לז ע"א09 קפצו לתוך המים ואח"כ נקרעחכמת התורה בשלח עמ' ער
לז ע"א09 לא נקרע הים עד שנחשון מסר נפששיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 62
לז ע"א11 ויהודה עוד רד עם א-ל וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלה-ו, ויקרא עמ' תצא, תקב, במדבר עמ' רנג, דברים עמ' תרי
לז ע"א15 היה משה מאריך בתפילה, א"ל הקב"ה ידידי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה לפניאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצז
לז ע"א16 ידידיי טובעים בים ואתה מאריך [ובמהרש"א בח"א] 'ידידיי' קאי על בנימיןעטרת ישועה (תשסד) אות לו לשביעי ש"פ
לז ע"א17 לא עת להאריך בתפילהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמ ע"א
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו שנחשון בן עמינדב וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רכד
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' ללמוד וללמד לשמור ולעשותנועם אליעזר שמות דף רנד ע"א
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו'אמרי יחזקאל עמ' עט
לז ע"א38 ארור בכלל וארור בפרטעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
לז ע"א39 ללמוד וללמד כו'בנין אפרים בהקדמה [הלכה]
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות - הרי ארבע וכו' בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קמה
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות - הרי ארבע וכו' בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פב
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות - הרי ארבע וכו' בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' פ
לז ע"א רש"י ד"ה רד אל עםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמא ע"א
לז ע"א תוס' ד"ה והיו, משל למלך שהיו לו שני בנים וכו'בינת ישראל (תשסו) דף עז ע"א
לז ע"ב01 על כל מצוה נכרתו בריתותאור הרעיון עמ' צח
לז ע"ב02 בהר סיני וכו'טוב טעם ויקרא עמ' לה
לז ע"ב02 הרי שש עשרה וכן בסיני וכן בערבות מואב וכו' נמצא ארבעים ושמנה בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פח
לז ע"ב02 הרי שש עשרה וכן בסיני וכן בערבות מואב וכו' נמצא ארבעים ושמנה בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ז
לז ע"ב02 הרי שש עשרהטוב טעם דברים עמ' קלב
לז ע"ב05 ארבעים ושמונה בריתותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקלט
לז ע"ב06 קיבלו את התורה בהר גריזים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
לז ע"ב06 קיבלו את כל התורה בהר גריזים ובהר עיבלבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטז
לז ע"ב06 ר' שמעון מוציא הר גריזים והרי עיבלמשך חכמה שמות פ' כג פס' יט
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועדפרי צדיק ויקרא אות ט, בהר אות א, ב
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכג
לז ע"ב11 אין לך כך דבר מצוה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתותבני יששכר ח"א דף פו ע"ב, קסד ע"ד, קעא ע"ד, ח"ב דף קטז ע"ג, קכ ע"א
לז ע"ב14 ר"ש בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום ר"ש אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עלי' מ"ח בריתות של ת"ר אלף וג' אלפים ותק"נ וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' פד ע"א
לז ע"ב16 מ"ח בריתות של 603,550 על כל מצוהפירוש המכבי שמות עמ' קנז
לז ע"ב16 מספר הבריתות שנכרתו בני ישראל במדברכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלה
לז ע"ב17 הברית על הערבות היה בערבות מואבמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ד
לז ע"ב17 ברית על הערבות - ערבות בנשים, גרים, ופחות מבני עשריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיט
לז ע"ב17 המנין מקיף רק את בני ישראל למשפחותם לבית אבותםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 423
לז ע"ב26 ישראל קבלו עליהם ערבות וערבי דערבישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קכ
לז ע"ב27 דרש ר' יהודה וכו' כל מפ'תפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנז
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שב
לז ע"ב29 ארור אשר יעשה פסל ומסכהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
לז ע"ב30 דעביד פסל בארור סגי ליה?ילקוט הגרשוני ח"ב
לז ע"ב39 להקדים ברכה לקללה, גריזיםבני יששכר ח"א דף יט ע"ב
לז ע"ב50 ברכת כהנים כיצדאוצר הכבוד
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויוברכת טוב עמ' יב, פז
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קנג
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבומשנת חיים במדבר עמ' קיז, קכג
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו, ובמדינה בכנויובית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צב
לז ע"ב51 במקדש אומר השם ככתבו ובמדינה בפניו וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ו פסוק כג
לז ע"ב51 במקדש היו אומרים השם ככתבוברכת משה דף לד ע"ב
לז ע"ב רש"י - כל אחד נעשה ערב על כל אחיואור הרעיון עמ' צח
לז ע"ב רש"י - כל אחד נעשה ערב על כל אחיופירוש המכבי שמות עמ' קנז
לז ע"ב רש"י ד"ה ונשתלשו הר סיני ואהל מועד חדא היאפרי צדיק ויקרא אות ט
לז ע"ב תוס' - תקע"ו בריתות נכרתו על התורהאגרא דכלה ח"א עמ' תמד, ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' שעח
לז ע"ב תוס' ד"ה ר"ש - (בשם הירושלמי) הקב"ה כרת עם ישראל תקע"ו בריתותאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבת הגדול
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי וכו', למד ולימד וכו' ולא החזיק ה"ז בכלל ארורדרשות שבט הלוי עמ' צג, קל
לז ע"ב תוספות - קצ"ב בריתות שבתורה, בשם הירושלמי פרק אלו נאמריןזרע קודש - מועדים עמ' רמב
לח ע"א01 במדינה כהנים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' לה
לח ע"א01 ובמדינה בכינויוטוב טעם שמות עמ' כה
לח ע"א01 כהנים נושאין את ידיהןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעח
לח ע"א05 אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' כב
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשפרי צדיק וישלח אות ב
לח ע"א13 כה תברכו, בעמידהאור אברהם במדבר עמ' ע
לח ע"א19 מה משרת בעמידה אף מברך בעמידהמשך חכמה דברים פ' י פס' ח
לח ע"א19 מה משרת בעמידה וכו' ומשרת גופיה מנלן וכו'אור אברהם ברכות עמ' ריא
לח ע"א19 מה משרת בעמידהמשנת חיים דברים עמ' רז
לח ע"א20 ומשרת גופיה מנלןמשנת חיים דברים עמ' שפז
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאות כפיםאור אברהם ויקרא עמ' קלב
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאות כפיםאור אברהם דברים עמ' יז
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאת כפיים וכו', פנים כנגד פניםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קכט-קלג
לח ע"א33 בשם המפורשס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
לח ע"א33 בשם המפורשפירוש המכבי דברים עמ' שסו
לח ע"א33 כה תברכו - בשם המפורש וכו'אוצר הכבוד
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל, בשם המפורשבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קסד
לח ע"א34 שם המפורש בבית הבחירהפירוש המכבי שמות עמ' שא
לח ע"א35 בשם המיוחדצפנת פענח (תשסו) עמ' שפב
לח ע"א35 ושמו את שמידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רא
לח ע"א36 יכול אף בגבולין כן כו'משנת חיים במדבר עמ' קכג
לח ע"א40 בכל המקום אשר אזכיר את שמי בכל מקום ס"ד וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תעא
לח ע"א41 מקרא זה מסורס הוא - בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, שם אזכיר את שמיבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מה
לח ע"א46 אמור להם פנים כנגד פניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפד
לח ע"א46 אמור להם פנים כנגד פניםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פב
לח ע"א46 אמור להם פנים כנגד פניםדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קסה
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםאור אברהם ברכות עמ' קמה
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםאור אברהם במדבר עמ' עז
לח ע"א47 אמור להם בקול רםשרגא המאיר על התורה עמ' שי
לח ע"א47 ברכת כהנים בקול רםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיב
לח ע"א47 כה תברכו - בקול רם וכו' אמור להם, כאדם שאומר לחבירובית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קכו
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם כאדם האומר לחברואור אברהם ברכות עמ' קמד
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםעיוני רש"י במדבר עמ' צג
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםאור אברהם במדבר עמ' סה, פח
לח ע"א49 לשנים קורא כהנים ולאחד אינו קוראחכמת התורה תולדות עמ' קסה
לח ע"א49 קריאת כהנים הוא לב' כהניםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלג
לח ע"א50 כהן קורא כהנים ואין ישראל קורא כהנים שנאמר אמור להם אמירה משלהםלקט אמרי קודש - שמות עמ' קז
לח ע"א רש"י - ככתבופירוש המכבי שמות עמ' שא
לח ע"א רש"י ד"ה בכינויו - בכינויו - באל"ף דל"תאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לח ע"א תוס' ד"ה או - רבינו הלל פי' בספרי וכו', כינוי יש לומר כקריאתו באל"ף דל"תאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לח ע"א תוס' ד"ה או אינומשנת חיים במדבר עמ' קיז
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - הכי תני בספרי וכו' והיינו דקמתמה הכא בכל מקום ס"דמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שלד
לח ע"ב04 מניין שהקב"ה מתאווה לבר"כאוצר הכבוד
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' כט, תתלז, ויקרא עמ' קמא, במדבר עמ' קיז, קמא, תקכג, דברים עמ' רסט, שסב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בנ"י ואני אברכםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ריג
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםהמאור שבתורה (לסין)
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםפירוש המכבי שמות עמ' קמז
לח ע"ב07 כהן המברך מתברךטוב טעם במדבר עמ' כב, דברים עמ' קצא
לח ע"ב07 כהן שמברך שהוא מתברךחיים וחסד סי' תקלא
לח ע"ב07 כל המברך מתברךאור לשמים (תשסג) עמ' רלו
לח ע"ב07 כל וכו' מברך מתברך כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רעא
לח ע"ב07 כל כהן שמברד מתברךאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' יט
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רצ
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך ושאין מברך אינו מתברךשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 62
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך שנאמר ואברכה מברכיךאמרי השכל עמ' 149
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תמג (מח)
לח ע"ב07 כל כהן שמברך, מתברךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עא ע"ד
לח ע"ב10 כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בג' עשהאור אברהם ויקרא עמ' קמב
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולהאור אברהם ויקרא עמ' קמ, קמה
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רכח
לח ע"ב26 אין נותנים כוס לברך אלא לטובנתיבות עולם ח"ב עמ' ריג
לח ע"ב26 אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עיןברכות אבי דף עו ע"ב
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו' כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמח
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריב, דברים עמ' מא
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןכתונת פסים (תשמה) פרשת בלק מג ע"ג
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עא ע"ד
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תיקרי אלא יברךאגרא דכלה ח"א עמ' נ
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך וגו' א"ת יבורך אלא יברךאור תורה השלם (מזריטש) סי' טז
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך וגו' אור תורה סי' יבורך אלא יברךמגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' טז
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורךתאיר נרי עמ' ל
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך, אל תק^יגורד אלא יברךאור אברהם ויקרא עמ' קמו
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכד
לח ע"ב29 אפילו עופות השמים מכירים בצרי עיןנתיבות עולם ח"ב עמ' ריג
לח ע"ב29 קרי ביה יברך - לאחריםעירין קדישין השלם עמ' רכג
לח ע"ב30 עופות מכירין בצרי עיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכד
לח ע"ב32 הנהנה מצרי עיןמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בל"תמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קכ
לח ע"ב37 אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העיןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשצ, תשצז, דברים עמ' תרלו
לח ע"ב37 אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי עיןנתיבות עולם ח"ב עמ' ריד
לח ע"ב37 עגלה ערופה באה על צרי העיןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' עו, שח
לח ע"ב39 ידינו לא שפכו וכו'ראה לקמן מה ע"ב
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כו'משנת חיים במדבר עמ' קיג
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולם עולין לדוכןאור אברהם במדבר עמ' פח
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן למי מברכין וכו' הא דאניסי הא דלא אניסיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
לח ע"ב42 עיר שכולה כהנים אעפ"כ יברכו ותועיל הברכה לעם שבשדותאגרא דכלה ח"א עמ' קטז
לח ע"ב44 עם שאחורי הכהניםתורת חיים (קאסוב) עמ' רלו
לח ע"ב44 עם שאחורי כהנים אינן בכלל הברכהמשנת חיים במדבר עמ' קטו
לח ע"ב45 ודוקא דלא אניסימשך חכמה במדבר פ' ו פס' כג
לח ע"ב46 הא דאשתייר בי עשרה - לרבים יברכואגרא דכלה ח"א עמ' טו
לח ע"ב רש"י - עשה את הברכה צורך מקוםפירוש המכבי שמות עמ' קמז, קמח
לח ע"ב רש"י, שבשדות - דאניסי במלאכתן ואין יכולין לבא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספר כו'שערי תשובה סה"י אות לט
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספרפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תמד
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת ובתוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעח
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' ו
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריד-טו, במדבר עמ' תשלד, תשלח
לט ע"א05 אין עמידה אלא שתיקהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי ד
לט ע"א09 כל המברך צריך נטילה שנא' שאו ידיכם וגו'אור אברהם ברכות עמ' קיד
לט ע"א09 כל כהן שלא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' ד
לט ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים וכו' ולא פסעתי אל ראשי עם קדושראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ז
לט ע"א13 ולא עשיתי ביהכ"נ קפנדריא - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנה
לט ע"א13 לא עשיתי קפנדריאהמאור שבתורה (לסין)
לט ע"א14 ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רפז
לט ע"א14 ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם במדבר עמ' צא
לט ע"א14 לא נשאתי כפי בלא ברכהילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"א15 מאי מברך וכו', אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנא, קנו
לט ע"א17 וצונו לברך את עמו ישראל באהבהאור אברהם ויקרא עמ' קמח
לט ע"א17 כי עקר כרעיה מאי אמר, יהי רצון וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנב, קנו
לט ע"א22 רבש"ע עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קמא, תקכג, דברים עמ' יב
לט ע"א תוס' ד"ה כל כהןטוב ראיה
לט ע"א תוס' ד"ה כלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיז
לט ע"א תוס' ד"ה כליד יצחק עמ' ז ס"ק ב, עמ' ט ס"ק ה [הלכה]
לט ע"ב בזמן שהכהנים מברכים את העם תוס' שם בד"ה בכהניםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שנ
מ ע"א11 אין לומר פסוקים בשעה שהכהנים מברכיםאור אברהם במדבר עמ' פט
מ ע"א18 אמר ר' אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנאמסילת ישרים עמ' תרצח
מ ע"א18 אמר ר' אבהו מריש הוה אמינא ענותנא אנא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות לה
מ ע"א18 ואמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יט
מ ע"א18 מריש הו"א ענוותן אנאהמאור שבתורה (לסין)
מ ע"א18 מריש הוה אמינא עינותנא אנא וכו' מיני ומיניה יתקלס עילאהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' י, מז
מ ע"א22 ענוה של ר' אבהו תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאה וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' צז
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף צז
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהאורחות דוד עמ' יג, יח, קנד
מ ע"א28 ר' אבהו אימנו רבנן עליה לממניה ברישאאבן פינה עמ' 25
מ ע"א29 כיון דחזיא לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובותאבן פינה עמ' 155
מ ע"א29 כיון דחזיה לרבי אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תטז, יהושע-שמואל עמ' רחצ, מלכים עמ' שי
מ ע"א29 כיון דחזיי' לר' אבא דמן עכו דנפישי לי' בעלי חובות, אמר להו אית לן רבהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסו
מ ע"א32 ר' אבהו ור' חייא בר אבא, מר דרש שמעתא ומר דרש אגדתא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רלח
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא, רבי חייא בר אבא בשמעתאאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ג
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא, רבי חייא דרש בשמעתאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנב
מ ע"א44 אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לךילקוט עטרת צבי עמ' צג
מ ע"א44 מודים אנחנו לך ה"א על שאנו מודים לךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמד
מ ע"א44 שמואל אמר יאמר אלהי כל בשר וכו'בארות המים (תשסט) עמ' תח
מ ע"א44 שמואל אמר יאמר אלקי כל בשרבארות המים (תשסב) עמ' קנז
מ ע"א48 א"ר פפא הלכך נימרינהו לכולהו ובגליון הש"םדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעט
מ ע"א48 אימת הצבורכתבי רבנו בחיי עמ' קצט, שנט, שסב
מ ע"א48 אימת הציבור עליךאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' סד
מ ע"א48 לעולם תהא אימת הציבור עליך שהרי כהנים אחוריהם כלפי שכינה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יז
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליךמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' כב
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינהאז שמח עמ' שפז
מ ע"א48 תהא אימת ציבור עליךהמאור שבתורה (לסין)
מ ע"א50 א"ל דוד לישראל, אם אתם שומעין לי אחי אתם, ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקלבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תריז-ח
מ ע"א50 אם אתם שומעין לי אחי אתם ואם לאו אני רודה אתכם במקלותצפנת פענח (תשסו) עמ' כו
מ ע"א רש"י ד"ה על שאנו מודים לךס' החיים (תשנג) עמ' לד*
מ ע"א מאירי - כהן המברך הוי כשליח, הוא אומר והקב"ה מברך אור אברהם במדבר עמ' צא
מ ע"ב חזן הכנסת נוטל ונותן לראש הכנסתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח לט
מ ע"ב כהן גדול מברך ח' ברכותדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריג
מ ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות טז
מ ע"ב רש"י ד"ה ואך בעשורמשנת חיים דברים עמ' תקלד
מ ע"ב תוספות - ולמי היתה ישיבה בעזרה ובהיכל הוי אומר לכ"ג שנאמר ועלי הכהן יושב על הכסאילקוט עטרת צבי עמ' רכג
מא ע"א20 רשב"ל אומר לפי שאין מברכין וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נה
מא ע"א30 במוצאי שביעית היו עושים למלך בימה של עץ בעזרה והוא היה יושב עליה וכו' מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 187
מא ע"א30 סוכות של שנה שמיניתמכמני עוזיאל עמ' רכג
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו' והמלך עומד ומקבל וקורא וכו' שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 436, 470
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו' והמלך עומד ומקבל וקוראבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעג, דברים עמ' תתקיח
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו'אור אברהם דברים עמ' שמט
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדהמאור שבתורה (לסין)
מא ע"א31 עושין לו בימה באמצעטהרת יו"ט ח"י עמ' קצז, ריא
מא ע"א31 בנין הבימה בעזרהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ד
מא ע"א32 חזן הכנסת וכו' וכהן גדול נותנה למלךפירוש המכבי דברים עמ' ריג
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' לג
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וקיבלדרכי חושן עמ' שפו [הלכה]
מא ע"א34 המלך קוראמכמני עוזיאל עמ' ריד
מא ע"א34 והמלך עומד ומקבל וקורא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ס
מא ע"א35 גר אינו נעשה מלךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפח
מא ע"א35 וכשהגיע ל"לא תוכל וגו'" זלגו עיניו דמעות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפח
מא ע"א36 אגריפס וכו' ארבע כתותכתבי רבנו בחיי עמ' קע-קעא
מא ע"א36 אגריפס שהיה קורא בתורה וכו' נתחייבו וכו' כליה שהחניפו לו לאגריפסאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלד
מא ע"א36 אגריפס, אחינו אתה וכו' באותו שעה נתחייבו שונאי ישראל כליהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תריז
מא ע"א36 אגריפס, אחינו אתהאור הרעיון עמ' לה, רסד, רסח
מא ע"א36 אחינו אתהתבואת יקב (פרידמן) עמ' קכד
מא ע"א36 אל תתיירא אחינו אתה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק טז
מא ע"א36 וקורא מתחילת אלה הדברים וכו'טוב ירושלים דברים פל"א פסוק ט
מא ע"א40 בשמיני ס"ד וכו' כתב רחמנא בחג הסוכות וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
מא ע"א43 אי כתיב בחג הסוכות הו"א אפילו יו"ט אחרוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נה
מא ע"א רש"י ד"ה להראות חזותובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפט
מא ע"א רש"י ד"ה שמעמשנת חיים דברים עמ' תקל, תקלא, תקלד
מא ע"א תוי"טעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשעד
מא ע"ב07 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, וברש"י תוס' שםמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנד
מא ע"ב13 אין כבודו מחולחכמת התורה ויגש עמ' ב
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאמרי קדוש (תשסא) עמ' קכה
מא ע"ב14 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךפרי צדיק בראשית - הבדלה, נח אות ד, וירא אות א, שמיני אות ג, קדושים אות ט, אמור אות א, בלק אות י, עקב אות יד
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאור לשמים (תשסג) עמ' קכג
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסא
מא ע"ב14 'שום תשים עליך מלך', שתהא אימתו עליךעטרת ישועה (תשסד) אות א לליל ר"ה קודם קידוש
מא ע"ב15 שתהא אימתו עליךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשעה-תשעו
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו וכו' כליה שחנפו לאגריפסאור אברהם שמות עמ' נד
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' לג
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפח
מא ע"ב17 נתחייבו כליה, שהחניפו לו לאגריפסשערי תשובה שער ג אות קפח
מא ע"ב17 נתחייבו שונאי ישראל כליה מפני שהחניפו לאגריפס המלך וכו', וברש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כ
מא ע"ב17 נתחייבו 'שונאי ישראל' כלייהאור הרעיון עמ' לה, רסד, רסח
מא ע"ב19 אגרופה של חנופהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה נתמעטו הדיניםאבן פינה עמ' 27
מא ע"ב19 מיום שגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינים וכו' נופל ביד בן בנו וכו' מאוסה כנדה ולבסוף גולהאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלט
מא ע"ב19 מיום שגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין וכו' ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות יח, לב
מא ע"ב20 ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיךדרשות שבט הלוי עמ' טז
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעוה"זאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלח
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעוה"זראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כג
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעולם הזהאוזן שמואל דף ס ע"ב
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעולם הזהשערי תשובה שער ג אות קצט
מא ע"ב23 מותר להחניף וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' לג
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זדרך חיים (תשלה) עמ' תסו
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זנתיבות עולם ח"ב עמ' קצב
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצט
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים וכו' ופליגא דר' לוי וכו' ובתוס' שם ד"ה כלשפע חיים ח"א עמ' קמד
מא ע"ב25 מכלל דבעוה"ז שרי וכו' כראות פני אלקים ותרצניפרי צדיק וישלח אות ד
מא ע"ב27 ללוי אסור להחניף אף במקום סכנהשפע חיים ח"א עמ' קה
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםאוזן שמואל דף ס ע"ב
מא ע"ב31 כל אדם שיש לו חנופה מביא חרון אף בעולם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות לב, תוצא' חיים פרק קד
מא ע"ב31 כל שיש בו חניפה מביא אף לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' קצב
מא ע"ב32 אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםמרפא לשון עמ' קכז, קסו
מא ע"ב33 כל החונף אין תפילתו נשמעתמרפא לשון עמ' קצז, רכה
מא ע"ב34 אדם חונף, עוברין שבמעי אמן מקללין אותוכרם פתחיה גפן כב שריג ו
מא ע"ב34 המתחנף עוברים מקללים אותומבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כ
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חניפה אפילו עוברין וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קצ
מא ע"ב34 כל מי שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמאי אימן מקללין אותואור הצבי עמ' 60
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנם וכו' וכל עדה שיש בה חנופה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות יז, אור עולם פרק טז
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםפירוש המכבי שמואל עמ' רט
מא ע"ב37 כל שיש בו חנופה נופל בגיהנםנתיבות עולם ח"ב עמ' קצ
מא ע"ב39 החונף לרשע סופו נופל בידופנים יפות על תהלים עמ' ע
מא ע"ב39 המחניף לרשע נופל בידוכרם פתחיה גפן כב שריג ו
מא ע"ב39 המחניף לרשע סופו נופל בידואור הרעיון עמ' לו
מא ע"ב39 המחניף לרשעטוב טעם בראשית עמ' רי
מא ע"ב39 כל החונף לרשע לבסוף נופל בידוחכמת התורה וישלח עמ' ד, מו
מא ע"ב39 כל החרנף לרשע לסוף נופל בידורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעג
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידופירוש המכבי שמואל עמ' רט
מא ע"ב39 כל המחניף לחברו לשם כבוד לסוף נפטר ממנו בקלוןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כו
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרנט, תרםס
מא ע"ב39 כל שמחניף את הרשע וכו' הרי הוא כמוהואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפו
מא ע"ב רש"י - היה לו לומר שקר אתה ניבאאור הרעיון עמ' לו
מא ע"ב תוס' - אגריפס לא היה מלך ממש, ונהגו בו כבוד אור אברהם דברים עמ' קעח
מא ע"ב תוס' - מלך צריך שיהא אביו ואמו מישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפה
מא ע"ב תוס' - במלך בעינן שיהיו אביו ואמו מישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 420
מא ע"ב תוס' - מלך עד שיהא אביו ואמו מישראלאור הרעיון עמ' לה, רסד
מא ע"ב תוס' ד"ה אותו היוםרביד יוסף (תשסא) עמ' 88
מא ע"ב תוס' ד"ה אותושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנג
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוהחכמת התורה וארא עמ' תלז
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולהאבן שוהם (פינסק) עמ' 33
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולהתורת חסד (סופר) עמ' שיט
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה ובתוס' שםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' כד
מב ע"א10 עדה שיש בה חנופהכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ח
מב ע"א14 אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת שקרניםאז שמח עמ' שסז
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצנים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשה"רשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קעב עד סוף שער השלישי
מב ע"א14 ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסד
מב ע"א14 ארבע כיתות שאינם מקבלים פני השכינה כת מספרי לה"ראורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכג, שער לשון הרע עמ' קמד
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהחלקת יהושע עמ' קד הערה קסב
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה, כת ליצנים, כת שקרים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרעשערי תשובה שער ג אות קעב, ריד, רכה, אגה"ת אות יב, סה"י אות נו
מב ע"א14 ארבע כתות אינן רואין פני שכינהעולת חודש ח"א מאמר רמא
מב ע"א14 ארבע כתותרבנו בחיי עה"ת ח"? עמ' רכח-רכט
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני השכינה וגו' כת לציםאהל אברהם (תשסג) עמ' כט
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינהצפנת פענח (תשסו) עמ' קז
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני שכינהמרפא לשון עמ' קסו, קעא, שכג
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכ, שלג
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהאור יחזקאל - מכתבים עמ' קלא
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינה כת מספרי לשון הרע וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' מד
מב ע"א14 ד' כתות אינן מקבלות פני שכינהמסילת ישרים עמ' תה
מב ע"א14 ד' כתות אינן מקבלין פני שכינהיערות דבש ח"ב עמ' קצח
מב ע"א14 ד' כתות אינן רואות פני שכינהנתיבות עולם ח"ב עמ' צו, קצ, רכא
מב ע"א14 ד' כתות אינן רואות פני שכינהנתיבות עולם ח"א עמ' קצט
מב ע"א16 כת לצים הם מארבע כתות שאינם מקבלים פני שכינהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מא
מב ע"א16 כת לצים אינה מקבלת פנ"שהמאור שבתורה (לסין)
מב ע"א16 כת לצים אינו מקבל פני השכינהשבט מוסר עמ' פב
מב ע"א16 כת לצים אינם מקבלים פני שכינהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות כד
מב ע"א16 כת לצים אינן מקבלין פני השכינהתפארת משה עמ' קע
מב ע"א16 כת ליצים אינם מקבלין פני שכינהדברי יונה ח"א עמ' רפה, רחצ
מב ע"א17 כת החנפיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
מב ע"א17 כת חנפים אין מקבלות פני שכינהבינת ישראל (תשסו) דף כו ע"ב
מב ע"א18 כת השקרניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
מב ע"א18 כת שקרים אינה מקבלת פני שכינהאור יחזקאל - מדות עמ' רנ, רנד
מב ע"א18 כת שקרנים אינה מקבלתהמאור שבתורה (לסין)
מב ע"א18 כת שקרנים אינם מקבלין פני השכינהקול ששון (גולדברג) אות נ
מב ע"א18 שקרנים אין מקבלים פני השכינהאור הרעיון עמ' פט
מב ע"א18 שקרנים אינם מקבלים פני שכינהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנו
מב ע"א19 כת מספרי לשה"ר וכו' לא יגורך רעדרשות שבט הלוי עמ' עב
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר אל העם בלשון הקודשמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 86
מב ע"א22 משוח מלחמה בלשון הקודש הי' מדברעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נה
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר בלה"קהמאור שבתורה (לסין)
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר בלשון הקודשאור הרעיון עמ' קמא-קמב
מב ע"א27 לא יהודה על שמעוןבני יששכר ח"א דף קנא ע"ד
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קע
מב ע"א27 על אויביכם ולא על אחיכם שירחמו עליכםפירוש המכבי שמות עמ' קכח
מב ע"א30 וכל מערומיהם הלבישו וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' מו
מב ע"א35 אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שעד
מב ע"א35 ארבע אזהרות יש כאןאור יחזקאל - אמונה עמ' טו
מב ע"א36 אל תיראואור הרעיון עמ' ריט
מב ע"א37 הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקוםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 132
מב ע"א38 גלית התיצב ארבעים יוםעיוני רש"י במדבר עמ' רסג
מב ע"א38 פלשתים באו בנצחונו של גלית וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 90
מב ע"א39 כי ה' אלוקים מתהלך בקרב מחניך - זו מחנה הארוןמשך חכמה שמות פ' טו פס' טז
מב ע"א39 להלחם לכם וגו' - זה מחנה הארוןמשך חכמה דברים פ' יב פס' ח
מב ע"א42 ואימא כה"ג דומיא דשוטר כו'משנת חיים במדבר עמ' תקמא
מב ע"א45 ואמר אליהם שמע ישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ל
מב ע"א45 מאי שנא שמע ישראל וכו' אפילו לא קיימתם וכו'אור אברהם ברכות עמ' קלה
מב ע"א45 מאי שנא שמע ישראל וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלב
מב ע"א45 שמע ישראל אתה עובר וגו' אפילו לא קיימתן אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידםצמח דוד (סקאליע) עמ' רצה
מב ע"א45 מאי שנא שמע ישראל אמר הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שז-שט
מב ע"א46 א"ל הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' סא
מב ע"א46 אם קיימתם קריאת שמע אי אתם נמסרין בידםפירוש המכבי שמות עמ' קמח
מב ע"א46 אמר הקב"ה לישראל אפי' קיימתם רק ק"ש אין אתם נמסרים בידםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 86
מב ע"א46 אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו'אור הצבי עמ' 205
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמפרין בידםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים ל
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית - אי אתם נמסרין בידםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לא
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית - אי אתם נמסרין בידםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעג
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםדרשות שבט הלוי עמ' רו
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"שילקוט הגרשוני ח"ב
מב ע"א46 אפילו אין בידכם אלא זכות קריאת שמע וכו'בני יששכר ח"א דף פז ע"ג (הגה)
מב ע"א46 אפילו אין בידכם אלא זכות שמע ישראל כדאי שתנצלוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ס, סח, עה
מב ע"א46 אפילו אין בכם אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםתפארת צבי שמות עמ' ריג
מב ע"א46 אפילו אין לכם אלא זכות ק"שהגיון לבי (לנדא) הדרן למסכת הוריות עמ' 123
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש - אי אתם נמסרין בידםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שצז ע"א
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו' אי אתם נמסרין בידםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' שעט
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםאור הצבי עמ' 181
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עח
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' סה
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערביתמשך חכמה דברים פ' כ פס' ג
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קה, קז
מב ע"א46 אפילו אין בכם אלא זכות ק"ש בלבדאבן ישפה עמ' 7
מב ע"א46 בזכות קר"ש לבד אתם כדאים להינצל מיד אויביכםאגרא דכלה ח"ג עמ' ת
מב ע"א46 אמר להם אפי' אין ביניכם זכות כי אם קריאת שמע שחרית וערבית וכו'שבט מוסר עמ' קמח
מב ע"א46 אפי' אין בידכם אלא זכות שאתם קוראין את השמעשפע חיים ח"ו עמ' קמט
מב ע"א48 פעמיים מדבר עמם אחת בספר ואחת במלחמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקב
מב ע"א48 אחת בספר ואחת במלחמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכג
מב ע"א תוי"ט - יהושע מלך היהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסו
מב ע"ב06 גלית - שעמד בגילוי פניםאוצר הכבוד
מב ע"ב06 גלית וכו' שעמד בגילוי פנים לפני הקב"ה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שעז, שפו
מב ע"ב06 גלית עמד בגילוי פנים לפני הקב"האור הרעיון עמ' קסו, שמה
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה וכו' הריני מפילו ע"י בן אישפירוש המכבי שמות עמ' קלו
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ט, פב
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פ
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"העירין קדישין השלם עמ' תמ
מב ע"ב08 איש זה הקב"ה, ה' איש מלחמהאור לשמים (תשסג) עמ' קפז, רו, רכ
מב ע"ב08 האיש זה הקב"האמרי יוסף בראשית דף ריא ע"א
מב ע"ב08 ה' נקרא אישרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קפג
מב ע"ב08 ואין איש אלא הקב"ה, שנאמר ה' איש מלחמהעקבי אבירים (תשסה) עמ' ע, פא, פז, רסג
מב ע"ב11 בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשעפירוש המכבי שמות עמ' רפ
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב וכו' כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערביתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רט, דברים עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' שעט
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב כדי לבטלן מק"ש שחרית וערביתאור הצבי עמ' 181
מב ע"ב20 גלית בטלם מקריאת שמעמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסו
מב ע"ב20 לבטלם מקריאת שמעפירוש המכבי שמואל עמ' פב
מב ע"ב21 כנגד ארבעים יום שנתנה בהן תורה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רט, במדבר עמ' שעא, דברים עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' שעט
מב ע"ב21 תורה ניתנה בארבעים יוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 7
מב ע"ב26 היה בר מאה פפי וחדא נאנאיפרי צדיק ל"ג בעומר אות ו
מב ע"ב27 מגת וכו' שהכל דשין את אמו כגת, ובתוס'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפ
מב ע"ב40 בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תצו
מב ע"ב40 בשכר ד' דמעות זכתה ערפההמאור שבתורה (לסין)
מב ע"ב40 שנגזר עליה שיפלו בניה בחרבאמה של מלכות עמ' 32
מב ע"ב53 דאגה בלב איש ישחנהשופרא דישראל (תשסו) עמ' 85
מב ע"ב55 שהשם וכל כינוייו בארוןאוצר הכבוד
מב ע"ב רש"י - בגילוי פנים - בחוצפהאור הרעיון עמ' שמה
מב ע"ב רש"י ד"ה כנגדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קיז
מב ע"ב רש"י ד"ה שמעו דבר מערכי המלחמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכד
מב ע"ב תוס' ד"ה מפני - שיוצא עמהן למלחמה היו בו שברי לוחותס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
מג ע"א03 אותם אלו סנהדרין פנחס זה משוח מלחמהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קנד
מג ע"א03 אותם אלו סנהדריןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עח ע"א
מג ע"א03 אותם אלו סנהדריןמשנת חיים במדבר עמ' תלה
מג ע"א03 פנחס זה משוח מלחמהבינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלז
מג ע"א03 פנחס זה משוח מלחמהמשנת חיים במדבר עמ' תקמ
מג ע"א04 וחצוצרות התרועה אלו השופרותמשנת חיים במדבר עמ' רי
מג ע"א04 וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
מג ע"א05 לא לחנם הלך פנחס למלחמה, אלא ליפרע דין אמובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשו
מג ע"א06 שהלך לנקום נקמת יוסף אם אמועיוני רש"י במדבר עמ' תקנא
מג ע"א08 פנחס מיוסף אתיבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז
מג ע"א08 פנחס מיוסף קאתידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריב
מג ע"א10 מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעכו"םפרי צדיק פנחס אות א, ב
מג ע"א10 מיתרו שפיטם עגלים לעבודת כוכביםפירוש המכבי שמות עמ' קעו
מג ע"א10 פוטיאל הוא יתרו שפיטם עגלים וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' יט
מג ע"א10 פוטיאל שפיטם אבי אביו עגלים לע"זחכמת התורה וארא עמ' ריט
מג ע"א11 מיוסף שפיטפט ביצרובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמט
מג ע"א12 שבטים מבזין אותו, ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים, יהרוג נשיא מישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' כו
מג ע"א12 שבטים מבזין אותו, ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים, יהרוג נשיא מישראלבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' כ
מג ע"א13 בן שפיטם אביו ואמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראלכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"א
מג ע"א17 מבנות פוטיאל תרתי משמע וכו'טוב ירושלים שמות פ"ו פסוק כג
מג ע"א32 לספק מים ומזון לתקן הדרכיםמשך חכמה דברים פ' כ פס' ה
מג ע"א34 אלמנה לכהן גדולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תנח
מג ע"א35 ר"י אומר אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזראמרי השכל עמ' 17
מג ע"א38 לביתו זו ביתו יהיה זה כרמו ושמח זו אשתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקד
מג ע"א42 השוטרים דיברו והשמיעועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכג
מג ע"א42 מן שמע ישראל עד להושע אתכם כהן מדבר וכהן משמיע, ומי האיש ושני ושלישי כהן מדבר ושוטר משמיע, ומן ויספו השטרים שוטר מדבר ושוטר משמיעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שח, שט
מג ע"א47 ולא חנכו - פרט לגזלןאבן יהושע עמ' 29
מג ע"א48 הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידוראה לקמן מד ע"א
מג ע"ב ולא חנכו פרט לגזלןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסב
מג ע"ב פרט למבריך ולמרכיבאגודת אזוב (יעבץ) דף לה-לו
מג ע"ב ילדה שסבכה בזקנה דבטלה אל הזקנהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
מג ע"ב עני שעשה גורן מלקט שכחה ופאה חייב במעשרותמשך חכמה מגילת רות פ' ב פס' יח
מד ע"א12 אשר ארש אשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה
מד ע"א12 תנו רבנן אשר אירס אשה ולא לקחה וכו' פרט לאלמנה לכהן גדולמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסב, קסז
מד ע"א13 הנושא את הבתולה כו'משנת חיים דברים עמ' תנז
מד ע"א20 איש הירא וגו' הירא מעבירות שבידובת עין (תשסז) עמ' שסה
מד ע"א20 איש הירא וכו' זה המתיירא מן העבירות שבידוצפנת פענח (תשסו) עמ' רעו
מד ע"א20 הירא ורך הלבב - ר"י אומר הירא מעבירות שבידוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סח
מד ע"א20 הירא ורך הלבב זה הוא המתירא מן העבירות שבידו וכו' וברש"י שםבינה לעתים (תשנד) דרוש נז עמ' שעא
מד ע"א20 הירא ורך הלבב זה המתיירא מן העבירות שבידולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
מד ע"א20 הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קטו
מד ע"א20 הירא ורך הלבבאוצר הכבוד
מד ע"א20 הירא ורך הלבבהמאור שבתורה (לסין)
מד ע"א20 הירא ורך הלבבטוב ראיה
מד ע"א20 הירא ורך הלבבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכב
מד ע"א20 הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסד
מד ע"א20 הירא מעבירות שבידומזקנים אתבונן עמ' קמד
מד ע"א20 מי האיש הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט
מד ע"א20 מי האיש והירא ורך הלבב - זה הירא מעבירות שבידומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תמו
מד ע"א21 אפילו תימא ריה"ג כדרבה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עג ע"א
מד ע"א21 הירא מעבירות שבידובת עין (תשסז) עמ' רמב
מד ע"א21 הירא מעבירות שבידודרשות מהר"ם בנעט עמ' קעג, רפא
מד ע"א21 הירא מעבירות שבידוחכמת התורה בשלח עמ' כט
מד ע"א21 הירא מעבירות שבידוכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קיח
מד ע"א21 הירא מעבירות שבידותורה וחיים (כלפון) עמ' שדמ
מד ע"א21 הירא מעבירות שבידו, לכך תלתה לו תורה לחזור כו' לכסות כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרנו
מד ע"א21 המתיירא מן העבירות שבידו כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קצט
מד ע"א21 המתיירא מעבירות שבידונועם הברכה עמ' לא
מד ע"א26 הבית קודם לכל שאר קניניםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קל
מד ע"א26 לימדה תורה ד"א שיבנה ארם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהילקוט עטרת צבי עמ' קצד
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם ביתו יטע כרם ואחר כך ישא אשהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קטו
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית, ויטע כרם, ואחר כך ישא אשהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רס
מד ע"א26 לעולם יבנה אדם בית ויטע כרם, ואחר כך ישא אשהצמח דוד (סקאליע) עמ' רלח
מד ע"א26 לעולם יבנה בית אח"כ יטע כרם אח"כ ישא אישהאגרא דכלה ח"א עמ' מ, קטז
מד ע"א27 ואף שלמה אמר בחכמתובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מד
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקראחכמת התורה תולדות עמ' תק, תקיב
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא, ועתדה בשדה זה משנה, ואחר ובנית ביתךאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רטו
מד ע"א35 ובנית ביתך אלו מעשים טוביםפרי צדיק ויחי אות ט, ל"ג בעומר אות ו
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמראצמח צדיק (תשסז) עמ' תצב
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך, זה מקרא ומשנה וגמרא וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפט
מד ע"א37 הכן מלאכתך בחוץ זה מקרא משנה גמראפרי צדיק ל"ג בעומר אות *ו
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרמכמני עוזיאל עמ' קכה
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרס' החיים (תשנג) עמ' קיז
מד ע"א39 ובנית ביתך דרוש וקבל שכרפרי צדיק ל"ג בעומר אות, ו
מד ע"א43 אשה חדשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלז
מד ע"א45 יכול בצבא הוא דלא אבל יספיק מים וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ד פסוק ה
מד ע"א48 לא יצא וכו' לעבור עליו בשני לאוויןס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
מד ע"א49 ר"ע אומר הירא והרך הלבביציב פתגם - ימים נוראים עמ' צט
מד ע"א49 רע"א הירא ורך הלבב כמשמעואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"א
מד ע"א50 המתיירא מעבירותראה לעיל שורה 20-21
מד ע"א51 לפיכך תלתה לו תורהאור חדש על ציון - דורש לציון דף י ע"ב, יא ע"א
מד ע"א51 תולה את החזרה בדברים אחריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
מד ע"א54 כל המבקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיומשך חכמה דברים פ' כ פס' ג
מד ע"ב04 מלחמת הרשותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 358
מד ע"ב05 במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקב
מד ע"ב05 במלחמות מצוה הכל יוצאין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רעז
מד ע"ב05 במלחמת מצוה אפי' חתן וכו' וברש"ש שםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכג
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 355, 356
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהדרשות שבט הלוי עמ' רל
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתהאור אברהם ברכות עמ' שנה
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין וכו' וכלה מחופתהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רב
מד ע"ב06 אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהבני יששכר ח"ב דף קנט ע"א
מד ע"ב06 אפילו חתן מחדרו וכלה מחפתהמשך חכמה שמות פ' ה פס' כד, הפטרת בשלח
מד ע"ב06 חתן מחדרו וכלה מחופתהאור הרעיון עמ' נט, קלט
מד ע"ב06 נשים חייבות בכיכוש ז' עממיןישא מדברותיך - מגילה עמ' רפה
מד ע"ב08 במלחמת חובה הכל יוצאין וכו' פירוש המכבי דברים עמ' עח, שצד
מד ע"ב11 אף על עבירה אחת כגון המספר בין ישתבח ליוצררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד
מד ע"ב11 אפי' שח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהאגרא דכלה ח"ג עמ' רנה, ת, תי
מד ע"ב11 הסח בין תפילין של יד לשל ראש עברה היא וחוזרים עליה מעורכי המלחמהאמרי השכל עמ' 21
מד ע"ב11 השח בין תפלה לתפלה עבירה הוא בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמהבת עין (תשסז) עמ' שסה
מד ע"ב11 כל המספר בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהאור יחזקאל - אמונה עמ' קפא
מד ע"ב11 סח בין תפילה לתפילה חוזר עליה מעורכי המלחמהדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יז
מד ע"ב11 סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפז, במדבר עמ' תשח, תשע, דברים עמ' שנט, תרל-תרלד, תרסד
מד ע"ב11 סח בין תפילין של יד לתפילין ש"רעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעד
מד ע"ב11 סח בין תפלה לתפלה חוזר עליו מעורכי המלחמהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עב
מד ע"ב11 סח בין תפלה לתפלה עברה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהקרני אורה עמ' לח
מד ע"ב11 סח בין תפלה לתפלהאור חדש על ציון - דורש לציון דף יב ע"ב
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלה עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' פ, שז
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלהטוב טעם שמות עמ' פ
מד ע"ב14 שמע קול קרנות והרתיע לימא ר"ע היא ולא ר' יוסיברכת פרץ פ' שופטים
מד ע"ב14 שמע קול קרנות והתריע וכו' חוזר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נז שע
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהאור הרעיון עמ' קלט
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכח
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמז
מד ע"ב26 מלחמות יהושע לכבוש - חובהאור הרעיון עמ' רמו
מד ע"ב26 מלחמות יהושע לכבש דברי הכל חובהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 394
מד ע"ב26 מלחמת יהושע וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רפג
מד ע"ב26 מלחמת מצוה או רשותאגרות הראיה חלק ג רנח-רנט
מד ע"ב26 מלחמת מצוה ומלחמת הרשותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכא, תקכה
מד ע"ב28 למעוטי עכו"ם דלא ליתו עלייהומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 360
מד ע"ב38 באדמה - ולא צף על פני המיםמשך חכמה דברים פ' כא פס' א
מד ע"ב39 נמצא סמוך לספרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעד
מד ע"ב רש"י ד"ה עבירה היא בידואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיז
מה ע"א06 ומדדו אפילו נמצא בעלילעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלה
מה ע"א07 מצוה לעסוק במדידהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
מה ע"א09 זקניך - זו סנהדרין, ושפטיך - זה מלך וכהן גדולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיד
מה ע"א19 מלמד שהמקום גורםמבשר טוב - חנוכה עמ' קמא
מה ע"א22 דנפקו כולהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפב
מה ע"א41 פליגי ר' יהודה ורבנן ממה לומדים דין הקמהמשך חכמה דברים פ' כד פס' יט
מה ע"א41 שכחת קמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנט
מה ע"א47 אלא לתוך שדה חבירו ואפילו מונחים וכו'משך חכמה דברים פ' כד פס' יט
מה ע"א רש"י ד"ה לא באמשנת חיים דברים עמ' תיז
מה ע"ב26 כי ימצא - פרט למצוימשך חכמה דברים פ' כא פס' א
מה ע"ב32 אין ירושלים מביאה עגלה ערופהמשך חכמה דברים פ' כא פס' ד
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחדצמח מנחם דף עא ע"ד
מה ע"ב33 מאין היו מודדין וכו' מטבורו וכו' מחוטמו וכו' ממקום שנעשה חללאבל מצרים ח"ב דף כא ע"א
מה ע"ב33 מאין היו מודדיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלג
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוף וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלד
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוף וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שי, תתטז
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצר מראשודעת שבת עמ' שמד
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצרבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יג אות ב
מה ע"ב43 הולד נוצר מטבורודרך חיים (תשלה) עמ' תשי
מה ע"ב43 הולד נוצר מטבורומשך חכמה בראשית פ' א פס' ה
מה ע"ב43 תחילת יצירתו של אדם מטיבורו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף מא, רכא
מה ע"ב44 עיקר חיותיה באפיהאור חדש על ציון דף עב ע"א
מה ע"ב44 עיקר חיותיה באפיהקרני אורה עמ' נד
מה ע"ב49 זקני אותה העיר רוחצין את ידיהםנתיבות עולם ח"א עמ' קסג
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' וכי על דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן, אלא שלא בא לידינו וכו' ופטרנוהו בלא מזוןלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלב
מה ע"ב50 ידינו לא שפכוהמאור שבתורה (לסין)
מה ע"ב50 ידינו לא שפכוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קל
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה וגו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מז
מה ע"ב51 אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותאבן פינה עמ' 122
מה ע"ב51 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מא
מה ע"ב51 לא בא לידינו ופטרנוהואור הרעיון עמ' קלח
מה ע"ב51 לא הנחנוהו בלא לויהחקל יצחק (תשסג) עמ' קצא
מה ע"ב51 לא פטרנו אותו בלא לויהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קלב
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא לויהויגד יעקב עמ' תרצא
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא לויהאשיב אברהם עמ' כט
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא מזונות וכו' בלא לויהפירוש המכבי שמות עמ' קסח
מה ע"ב51 לויית היוצא לדרךמשיבת נפש עמ' פט
מה ע"ב51 שלא בא לידינו ופטרנהו בלא מזון ובלא לויהדרשות שבט הלוי עמ' רעג
מה ע"ב51 שלא פטרנום בלא מזון ומיםאמרי נפתלי עמ' קיג
מה ע"ב51 ולא פטרנוהו בלא לויהחכמת התורה תולדות עמ' תריז
מו ע"א01 הכהנים אמרו כפר לעמך ישראל וגו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמו
מו ע"א05 ויהא מום פוסל וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלב
מו ע"א51 אמר רבי יוחנן מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יב
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה להביא עגלהאוצר הכבוד
מו ע"א52 ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות, מאי פירות וכו' מצוותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרצד, תשצז, שמות עמ' קנו, דברים עמ' קז
מו ע"א52 יבוא מי שלא עשה פירותדרשות ר"י מסלוצק עמ' נו
מו ע"א52 מאי פירות וכו' מצותס' ג' תמוז תשנד עמ' רמה
מו ע"א53 מאי פירות אלימא פר"ו וכו' אלא מעתה זקןפרי צדיק וישב אות יא
מו ע"א53 פירות - מצוותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קו
מו ע"א54 מצות - אם יש עגלה בערופה בחלל גויטוב ראיה
מו ע"ב07 אשר לא יעבד בו וכו' ר"א להבא וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק ד
מו ע"ב07 לא יעבד ולא יזרעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלה
מו ע"ב23 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותראה לעיל מה ע"ב
מו ע"ב24 שכר לווי אין לו שיעוראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 68
מו ע"ב24 ששכר הלויה אין לה שיעור וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצה, יהושע-שמואל עמ' קמ, מלכים עמ' שסג
מו ע"ב27 היא לוז וכו'אוצר הכבוד
מו ע"ב28 לוז ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהפרי צדיק ר"ח אב אות א
מו ע"ב28 מלאך המות לא נכנס ללוזאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תריד
מו ע"ב29 ומה כנעני זהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עב
מו ע"ב31 בפיו עיקם להם, באצבעו הראה להםאבן פינה עמ' 117
מו ע"ב31 בשביל שהראה עליהם באצבעושיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 94
מו ע"ב32 אמר ריב"ל המהלך בדרך ואין לו לוויה - יעסוק בתורהאבל מצרים ח"ב דף כא ע"א
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות וכו'משנת חיים שמות עמ' סז
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שלוה פרעה לאברהם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף יח
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ארבע מאות שנהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצו
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קטו
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לאברהם נשתעבדו בבניו ארבע מאות שנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קצב
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעותהמאור שבתורה (לסין)
מו ע"ב33 בשכר שלוה פרעהרוח חיים (חיד"א) עמ' קנו
מו ע"ב33 בשכר שליוה פרעה את אברהםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
מו ע"ב35 המלוה את חבירו וכו' אינו ניזוקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' צה
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בשלח ב
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר וכו' ואמרי לה עד בי דוראבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מז
מו ע"ב35 כל המלוה את חברו ד' אמות בעיר אינו ניזוקעקבי אבירים (תשסה) עמ' שמו
מו ע"ב35 כל המלוה חברו ד' אמות בעיראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רעט
מו ע"ב35 כל המלווה את חברו ד' אמות בעיר אינו ניזוקאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 68
מו ע"ב36 הרב לתלמיד שיעור לויה עד עיבורה של עיררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצה
מו ע"ב41 כל ישוב שגזר אדה"ר עליו נתיישבהחכמת התורה וירא עמ' תד
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה כאלו שופך דמיםחכמת התורה תולדות עמ' תנו
מו ע"ב43 מי שאין מלוה כשופך דמיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמב
מו ע"ב43 מי שאין מלווהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מו ע"ב45 ונערים קטנים יצאו מן העיר וכו' ולא בזרעם עד סוף כל הדורות, וברש"ימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עב, וגוף הספר עמ' מח
מו ע"ב46 ונערים קטנים וכו' שמנוערים מן המצוות וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רצט
מו ע"ב46 מאי ונערים קטנים, אמר ר' אלעזר שמנוערים מן המצוותמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנה
מו ע"ב46 מנוערים מן המצותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מו
מו ע"ב48 קטנה דמן נעורןמשיבת נפש עמ' עה
מו ע"ב50 אלישע הסתכל שהמ"ב ילדים נולדו ביום הכפוריםרמז הרומז (תשסח) עמ' סח
מו ע"ב50 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
מו ע"ב50 ראה שנתעברה אמן ביוהכ"פקול ששון (גולדברג) אות מז
מו ע"ב51 נתעברה אמם ביו"כמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכג, שכד
מו ע"ב52 לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורותאבן פינה עמ' 144
מו ע"ב52 לא היתה בהן לחלוחית מצוה וכו' עד סוף הדורותפירוש המכבי שמות עמ' קמ
מו ע"ב52 ראה שלא היה בהן לחלוחית של מצווהאבן פינה עמ' 95
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוה עד סוף כל הדורותהיהדות הלאומית עמ' 23
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוה וכו', לא בם ולא בזרעם וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' פט-צ, מלכים עמ' רצט-ש
מו ע"ב רש"י ד"ה מקטני אמנהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצב ע"ב
מז ע"א02 יער הוה דובים לא הוו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ש
מז ע"א02 נס דובים ויער דאלישעקהילות יעקב סוף ח"ה, קריינא דאגרתא חלק א אגרת מז
מז ע"א03 לא דבים היה ולא יער היהעירין קדישין השלם עמ' שיא
מז ע"א04 ולא ליהוי יערשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תמג
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ש-שא
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלקהחברה והשפעתה מאמר 17 פרק ח
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב מלך מואב הובקעו מהם מ"ב ילדיםאהל יהושע (הלר) עמ' 16
מז ע"א05 בשכר מ"ב קרבנותהמאור שבתורה (לסין)
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתו"מ ואע"פ שלא לשמה וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק וכו' זכה ויצתה ממנו רות שיצא ממנו שלמהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה אף שלא לשמהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיג
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף שלא לשמהאור אברהם - תשובה עמ' רסו
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואע"פ שלא לשמה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
מז ע"א11 זכה עגלון שתצא ממנו רות בשכר הכבוד וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' שיג
מז ע"א14 רות בתו של עגלון בנו של בלק היתהאגרא דכלה ח"ג עמ' רו
מז ע"א14 רות בתו של עגלון בנו של בלק היתהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' כה
מז ע"א18 חן המקום על יושביהבאר ראי (רוזן) תורה סי' א אות א; עבודה סי' יד אות ד
מז ע"א18 חן המקום על יושביהשמע יעקב (זיידא) עמ' ז
מז ע"א18 חן המקום על יושביודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' שכו
מז ע"א18 חן המקום על יושביוחכמת התורה לך לך עמ' רכד
מז ע"א18 חן המקום על יושביומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סח
מז ע"א18 חן המקום על יושביומסילות בלבבם - מסילה טז אות קכ
מז ע"א18 חן מקום על יושביהעולת חודש ח"א מאמר ה
מז ע"א18 חן מקום על יושביו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' פג
מז ע"א18 חן מקים על יושביוידי משה (תשמה) איכה עמ' נב
מז ע"א19 ארבע חינותנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קמד
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' טו
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על מקחומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' יח
מז ע"א19 ג' חינות הן, חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעד, שמות עמ' תתקפב, ויקרא עמ' קלז, תלו, במדבר עמ' קמג, רכ, דברים עמ' לו, תרפח-ט, מלכים עמ' תכד
מז ע"א19 ג' חנות הן וכו' חן מקום על יושביוצפנת פענח (תשסו) עמ' שיט, שצ
מז ע"א19 שלש חנות הן חן אשה על בעלה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות ו
מז ע"א19 שלשה חינות הןעבודת יצחק בראשית עמ' קצה
מז ע"א19 שלשה חנות הן וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' ו
מז ע"א20 שלשה חינות הן - חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחוכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לב ע"ב, לה ע"ג
מז ע"א20 חן אשה על בעלהאגרא דכלה ח"ג עמ' רנח
מז ע"א20 חן אשה על בעלהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נז
מז ע"א20 חן אשה על בעלהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ו, אמור יח, דברים ז, עקב כב
מז ע"א20 חן אשה על בעלהבני יששכר ח"ב דף סט ע"א
מז ע"א20 חן אשה על בעלהמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כו
מז ע"א20 חן אשה על בעלהפרדס המלך (תשסט) אות קמט
מז ע"א21 שלשה חלאין חלה אלישענר ישראל חלק ב דף צד
מז ע"א25 לא כאלישע שדחאו בשתי ידיםכוונת הלב עמ' מג
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימיו מקרבתאור אברהם שמות עמ' רעו
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 12
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור אברהם - הגדה של פסח עמ' צו
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיב, קלה
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור אברהם - תשובה עמ' רסה, תעב
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' סד, פד, קנ
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנועם הברכה עמ' שמא
מז ע"א25 תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרנג
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קטו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלח ע"א
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתדעת תבונות פ' קנד
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתעירין קדישין השלם עמ' רפה
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתפרדס המלך (תשסט) אות תפא
מז ע"א26 שמאל דוחהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קע, ריט
מז ע"א31 באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרצים וכו'אבן פינה עמ' 54
מז ע"א32 ארבעה אנשים מצורעים זה גחזישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיד
מז ע"א33 שהלך להחזירו לגיחזי בתשובה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תכב
מז ע"א34 המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהחכמת התורה בא עמ' סג
מז ע"א34 כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קמא
מז ע"א34 כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד
מז ע"א34 מי שהחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעז
מז ע"א35 אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם וכו', וא"ד, רבנן דחה מקמיהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תכח
מז ע"א36 היה מרחק רבנן מבית אלישעמי מרום ח"י עמ' נט
מז ע"א41 ר' יהושע בן פרחיה איקלע לההוא אישפוזא וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' עד
מז ע"א46 ג' דברים שמאל דוחה וימין מקרב, יצר תינוק ואשהצמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
מז ע"א46 ג' שמאל דוחה וימין מקרבתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעד
מז ע"א46 יצה"ר תינוק ואשה תהא שמאל דוחהחכמת התורה וירא עמ' רמח
מז ע"א46 יצר וכו' תהא שמאל דוחה וימין מקרבת+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעד
מז ע"א46 יצר תהא שמאל דוחה ויין מקרבתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעא-קעב
מז ע"א46 יצר תהא שמאל דוחהאור יהל ח"א עמ' נו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה - תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה ימין דוחהתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' מה
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות סו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ד, ה, רפח, רצט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא, כב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתצפנת פענח (תשסו) עמ' תט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לג, קסז, ח"ב עמ' לג, פט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעטרת ישועה (תשסד) אות י לחנוכה
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עח
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברכת טוב עמ' שמ
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמשך חכמה ויקרא פ' ו פס' כג, פ' יד פס' טו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתפרדס המלך (תשסט) אות קעא
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל רוחה וימין מקרבתבינת ישראל (תשסו) דף כח ע"ב
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה וכו' וימין מקרבתנועם אלימלך (תשסא) עמ' רסג
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רי
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה - תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סה ע"א
מז ע"א51 משרבו רצחנים בטלה עגלה ערופהחוקת עולם ח"א עמ' 27
מז ע"א52 משרבו המנאפים בטלו מים המריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסד
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו מים המרים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק כ
מז ע"א52 משרבו המנאפין פסקו מים המריםיציב פתגם - פסח עמ' קי, קכח, קמג
מז ע"א52 משרבו הנואפים פסקו מי סוטהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכב
מז ע"א52 ריב"ז הפסיק מלהשתמש במים המריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלד
מז ע"א53 שנאמר לא אפקוד וכו'טוב טעם במדבר עמ' יט
מז ע"א54 בטלו האשכולותאהל משה (שיינרמן) פורים - ראש הספר
מז ע"א54 בטלו האשכולות, שנאמר אין אשכול לאכול וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותאור הצבי עמ' 53
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולותילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' כל המשנה שםיערות דבש ח"א עמ' פה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר כו' ויוסי בן יוחנן בטלו האשכולות כו'רב טוב דף קכד ע"ד
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר כו' בטלו אנשי אשכולותפרי צדיק לחנוכה אות ה
מז ע"א54 משמת ר"י פסקה טובהעולת חודש ח"ג מאמר תסב
מז ע"א55 אף הוא ביטל את הנוקפיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרס
מז ע"א55 ביטל את המעורריןאור הרעיון עמ' קלד, קנז
מז ע"א55 יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר וכו'בני יששכר ח"ב דף פו ע"א, פו ע"ב
מז ע"א רש"י - עד יוסי בן יועזר וכו'ליהודים היתה אורה עמ' קלט
מז ע"ב02 מנין שאם נערפה העגלה ואח"כ נמצא ההורג שאין פוטרת אותומשך חכמה דברים פ' לב פס' ב
מז ע"ב04 ולארץ לא יכופרמשיבת נפש עמ' קסו,רמח
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק כ
מז ע"ב32 משרבו הנואפין וכ' ואומר לא אפקוד על בנותיכם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כח עמ' קצד
מז ע"ב36 מאי ועם לא יבין ילבט וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רס
מז ע"ב36 מאי ועם לא יבין ילבט וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רס
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק מו
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאהנתיבות עולם ח"א עמ' קצג
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורושמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות ה
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 54
מז ע"ב40 משרבו אחרי בצעם לבם הולך, רבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קל-קלא, ויקרא עמ' קמט, שע-שעא, במדבר עמ' שנב, תא, דברים עמ' תשכז-ח
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קסז
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב כו'שערי תשובה שער ג אות קסז
מז ע"ב41 משרבו מושכי הרוקאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעא
מז ע"ב43 האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ה ע"ג, פנחס מח ע"א
מז ע"ב43 האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבללקט אמרי קודש - בראשית עמ' מט
מז ע"ב43 המתיהר אפי' אאינשי ביתי' לא מתקבלנתיבות עולם ח"ב עמ' ט
מז ע"ב43 מאן דיהיר לא מיקבל אפי' אאינשי ביתיהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צג, רטז, תיא
מז ע"ב43 מאן דמיהר אפי' אאינש ביתיה לא מיקבלדרשות שבט הלוי עמ' ערה
מז ע"ב43 מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל שנאמר גבר יהיר ולא ינוהפרי צדיק וירא אות א, פ' פרה אות ה
מז ע"ב45 מטילי מלאימשיבת נפש עמ' קסו
מז ע"ב47 משרבו צרי עין וכו' ועברו על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סז
מז ע"ב47 צרי עין כו' וקופצי ידים מלהלוות כו' השמר כו'שערי תשובה שער ג אות סז, אגה"ת אות נ
מז ע"ב48 משרבו נטויות גרון ומשקרות עינים רבו המים המריםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפח
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקנז, ויקרא עמ' תעו, במדבר עמ' תכב, תמה, תרו-ז, תשמב, דברים עמ' תשמג
מז ע"ב50 תלמידי שמאי והללבני יששכר ח"א דף קסו ע"א
מז ע"ב50 משנתרבו תלמידי ב"ש וב"ה שלא שמשו כל צרכן נשתכחה התורה וכו'אור הצבי עמ' 234
מז ע"ב50 משרבו תלמידי וכו' שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקות בישראלדרשות שבט הלוי עמ' שו
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' נחלקה התורה ונעשית כשתי תורותאור הצבי עמ' 51
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכם רבתה מחלוקת בישראל ונעשית התורה כב' תורותמי מרום ח"ב עמ' צא
מז ע"ב52 איש שהכל בודרשות מהר"ם שיק עמ' תרלח
מז ע"ב52 אשכול איש כלאור לשמים (תשסג) עמ' עב, קל
מז ע"ב52 למה נקרא צדיק אשכולמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רלח
מז ע"ב52 מאי אשכולות איש שהכל בורב טוב דף קכג ע"ג, קסה ע"ב
מז ע"ב52 מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בוברכת טוב עמ' תלב
מז ע"ב52 מאי אשכולת אר"י אמר שמואל איש שהכל בואור תורה השלם (מזריטש) סי' קא, קצא
מז ע"ב52 מאי אשכולת אר"י אמר שמואל איש שהכל בומגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' קא
מז ע"ב52 שהכל בואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמז ע"ב
מז ע"ב52 תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכןאגרא דכלה ח"ג עמ' שפד
מז ע"ב רש"י מאי אשכולות איש שהכל בופרי צדיק לחנוכה אות ה
מח ע"א12 כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קח
מח ע"א20 ואף הוא ביטל את המעוררין וכו'אבן פינה עמ' 15
מח ע"א23 עורה למה תישן ה' - וכי יש שינה לפני המקום וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסה, רמב
מח ע"א23 עורה למה תישן וכי יש שינה לפני המקוםפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
מח ע"א24 וכי יש שינה לפני המקום וכו' אלא בזמן שישראל שרוים בצער וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 106
מח ע"א24 שינה לפני המקום בזמן שישראל בצעראור הרעיון עמ' קלד, קנז
מח ע"א29 מסרטין עליהם באיזמל וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
מח ע"א35 בימי יוחנן אין אדם צריך לשאול עד הדמאי הניקחת מעמי הארץ שאינו בן תורהבני יששכר ח"ב דף פו ע"ב
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קפז
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' סד, אור תורה סי' קפז
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השירנתיבות עולם ח"ב עמ' ריח
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל שיר מבית המשתאותאור אברהם דברים עמ' כה
מח ע"א36 משבטלו סנהדרין בטל השיריערות דבש ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' רכח
מח ע"א36 משמתו נביאים הראשונים וכו' משתמשים בבת קולפירוש המכבי דברים עמ' שסז
מח ע"א36 משמתו נביאים ראשונים בטלו אורים ותומיםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
מח ע"א36 משמתו נביאים ראשונים פסקו אורים ותומיםיערות דבש ח"א עמ' קב
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנההמאור שבתורה (לסין)
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנהקול ששון (גולדברג) הקדמה
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנהיערות דבש ח"ב עמ' רכד
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 172
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנה וכו'אור אברהם דברים עמ' פח
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםתורת חסד (סופר) עמ' רצח
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק כו' ניטל טעם הפירותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנח
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק כל יום קללתו מרובה מחבירומרפא לשון עמ' קסח, שיח
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין ברכה בתולדותדעת שבת עמ' תיא
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לא
מח ע"א38 מיום שחרב הבית אין לך יום יום שאין בו קללהאור יחזקאל - מדות עמ' קמב
מח ע"א38 מיום שחרב ירושלים וביהמ"ק פסקה הברכה מן העולםנתיבות עולם ח"א עמ' קלה
מח ע"א38 משחרב בהמ"ק ניטל טעם הפירותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק לא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רצה
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק ניטל טעם הפירותשארית יעקב (פאנעט) עמ' ח
מח ע"א38 בזמן שביהמ"ק קיים היו הפירות טובים יותרתפארת משה עמ' רנא
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותמאמר הגאולה פ' נג; דעת תבונות פ' מ, קמב
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקכט
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם וריח והמעשרות נטלו שומן דגןהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ח
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הריח המעשרות נטלו את שומן הדגןפרי צדיק בא אות ד, לט"ו בשבט אות א, שופטים אות ב
מח ע"א40 הטהרה נטלה הטעם ואת הריח, ומעשרות נטלו את שומן הדגן וברש"י, ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קיג, קלג, קעג
מח ע"א40 הטהרה נטלה הריחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריא, שסא
מח ע"א40 מיום שפסקה טהרה בטל טעם וריחמי מרום ח"ב עמ' קו
מח ע"א41 הזנות והכשפים כילו את הכלדרשות שבט הלוי עמ' קנד
מח ע"א42 אודנא דשמע זמרא תיעקרעולת חודש ח"א מאמר טו
מח ע"א42 אודנא דשמעה זימרא תעקר וכו' זמרא בביתא חורבא בסיפא וכו' כל השותה יין וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק י אות לז
מח ע"א42 אודנא דשמעה קול זמרה תעקרכוונת הלב עמ' כא
מח ע"א43 זימרא בביתא חורבה בסיפאדרשות שבט הלוי עמ' קנד
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רז
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבה בסיפאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקצ
מח ע"א46 זמרי דנגדיקול ששון (גולדברג) אות כג
מח ע"א47 קם מאה אווזי בזוזא ולא איבעיאור הצבי עמ' 239
מח ע"א47 רב הונא בטיל זמרא וכו'שארית יעקב (פאנעט) עמ' רכה
מח ע"א48 זמרי גברא ועני נשי פריצותאמצוה ולב ח"ב עמ' 118
מח ע"א48 זמרי נשיאורח משפט מח
מח ע"א49 השותה יין בארבעה מיני זמרנתיבות עולם ח"ב עמ' ריח
מח ע"ב03 מאי נביאים ראשונים? אמר רב הונא זה דוד ושמואל ושלמהמשך חכמה שמות הפטרת פקודי
מח ע"ב03 מאן נביאים הראשונים וכו' דודבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תצו
מח ע"ב03 מאן נביאים ראשוניםמשך חכמה במדבר פ' כז פס' כא
מח ע"ב11 משחרב בית המקדש ראשון, בטלו ערי מגרשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמז
מח ע"ב11 משחרב מקדש ראשון בטלו ערי מגרש ללוייםמשך חכמה במדבר פ' לה פס' יג
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראל וכו' נתנו עיניהם בהלל הזקןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שעב
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכיבית מועד (זלזניק) עמ' לא, לב
מח ע"ב21 ואעפ"כ היו משתמשים בבת קולבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשצח
מח ע"ב22 שפעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו וכו' תלמידו של עזראבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פז
מח ע"ב23 הלל יצא ב"ק שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רלו
מח ע"ב23 יצאת בת קול יש בכם אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו'בני יששכר ח"א דף מט ע"ב
מח ע"ב23 נתנה עליהן בת קול מן השמיםס' העיקרים (מישור) עמ' שפב
מח ע"ב24 יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
מח ע"ב24 יש בכם אחד שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה אלא אין דורו ראוי וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' מה
מח ע"ב24 יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו וכו' נתנו עיניהם בהלל הזקן וכו' בשמואל הקטן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצט
מח ע"ב24 ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאי לכך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ער
מח ע"ב26 נתנו עיניהם בהלל הזקן וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראחובת התלמידים פי"ב - דברים אחדים עמ' קכט
מח ע"ב26 ראוי הלל שתשרה עליו שכינה אלא שאין הדור ראוי לכךנשמת אדם עמ' כז
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניו תלמידי של עזרא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ער
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלז
מח ע"ב27 הלל היה עניו גדולרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' נד
מח ע"ב30 ראוי היה שמואל הקטן שתשרה עליו שכינהכתונת פסים (תשמה) פרשת תזריע יג ע"א, בלק מה ע"ב
מח ע"ב35 בבנין המקדש השמיר היה מפוצץ סלעיםאור לשמים (תשסג) עמ' רצה
מח ע"ב39 אבנים הללו וכו'טוב טעם שמות עמ' ר
מח ע"ב40 מראה להן שמיר מבחוץטוב ירושלים שמות פ"כ פסוק כב
מח ע"ב44 משחרב בהמ"ק בטלה זכוכית לבנה וכו'דברי יונה ח"א עמ' קט, רסב
מח ע"ב44 משחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כו
מח ע"ב44 משחרב מקדש ראשון בטלה זכוכית לבנהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעא
מח ע"ב53 אם יש לו מה לאכול היום ודואג מה יאכל למחר הרי זה מקטני אמונהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רא
מח ע"ב53 האומר מה אוכל למחרמכמני עוזיאל עמ' רכה
מח ע"ב53 הדואג מה יהיה למחר, זה מקטני אמנהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד
מח ע"ב53 ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהדברי שמואל (תשנח) עמ' עג
מח ע"ב53 ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהדברי שמואל (תשנח) עמ' עג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר הרי זה מחוסר אמנהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קסה
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל היום אינו אלא מקטני אמנהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יט
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור ישרים (תשסב) עמ' רנד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אני אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות פו, אור עולם פרק יד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' מג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר, מה אוכל מחר, אינו אלא מקטני אמנהמשך חכמה דברים פ' י פס' כ
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו וכו' ה"ז מקטני אמנהאור יחזקאל - מדות עמ' כב
מח ע"ב53 כל שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר וכו'אור אברהם - רות עמ' קס
מח ע"ב53 מה אוכל למחר - מקטני אמונהאור הרעיון עמ' קפב
מח ע"ב53 מה נאכל למחר - קטני אמנהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנ
מח ע"ב53 מי שיש לו וכו' מה נאכל למחר ה"ז מקטני אמנהאור יחזקאל - אמונה עמ' טז, רט, רעח
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסל ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' סח
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אובל למחר אינו אלא מקטני אמנהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קלג
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל וכו'אור אברהם ברכות עמ' ריז
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהאבן פינה עמ' 61
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 205
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו, ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהבני יששכר ח"א דף סח ע"ב
מח ע"ב53 מי שיש לו פת ודואג ה"ז מקטני אמנהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' פא
מח ע"ב53 רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואמרו מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קלז
מח ע"ב54 כי מי בז ליום קטנות מי גורם וכו' קטנות אמונה שבהםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עה
מח ע"ב54 מי בז ליום קטנות וכו' אלו קטנים בני רשעי ישראל שמבזבזין דין אבותם לעתיד לבוא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח
מח ע"ב54 מי בז ליום קטנותמאמרי הראיה עמ' 483
מח ע"ב54 מי גרם להם לצדיקים וכו' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רל
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן וכו' קטנות שהיתה בהם, ורש"יאור יחזקאל - אמונה עמ' קיד
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"השיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 314 ,108
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"השיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 153, 193, 488
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שלחנם לע"ל קטנות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסד, רפז
מח ע"ב54 מי גרם שיתבזבז שלחנם של צדיקיםכרם פתחיה גפן כב שריג ג
מח ע"ב55 צדיקים שאינם מאמיניםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 142
מח ע"ב55 קטנות אמונה גרמה לצדיקים שיתבזבז שולחנןפירוש המכבי שמות עמ' מז, צב, קנב
מח ע"ב55 קטנות שהיה בהן שלא האמינופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קטו, שעט, ת
מח ע"ב55 קטנות שהיתה בצדיקיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסו
מח ע"ב55 קטנות, שלא האמינו בהקב"האור הרעיון עמ' קצד
מח ע"ב רש"י - קטנות אמנהפירוש המכבי שמות עמ' מז, קנב
מט ע"א04 לולא תפילת דוד היו כל ישראל מוכרי רבבחכמת התורה ויחי עמ' שנ
מט ע"א12 שני ת"ח המהלכים בדרך וכו'טוב טעם בראשית עמ' רסח
מט ע"א14 המה הולכים הלוך ודבר וכו' הא ליכא דבורפרי צדיק שמות אות ה, וארא אות ו, ראש השנה אות כו
מט ע"א17 ב' ת"ח שאינן נוחין זה לזה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"ב
מט ע"א17 שני ת"ח הדרין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן עא
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפט, רצב ע"ב
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעז, תקמב, שמות עמ' קכח, קלז, שיח, תשכז, תתקכב, ויקרא עמ' קיד, רלה, תפ, במדבר עמ' תשעו, דברים עמ' סג, סה, קמ, שנ, תסג, תשלז, תשעח, תתקו, תתקצה, יהושע-שמואל עמ' רסג, מלכים עמ' נד, עא, קטו, קכה
מט ע"א22 העוסק בתורה מתוך הדחק - אין הפרגוד ננעל בפניונשמת אדם עמ' קמט
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתאודה ה' דף יא ע"א
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך הדחקנתיבות עולם ח"א עמ' טז
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה בשעת הדחק תפילתו נשמעתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שלה
מט ע"א22 כל ת"ח שעוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתדרשות שבט הלוי עמ' ריט
מט ע"א22 כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק וכו' משביעין אותו מזיו השכינה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' פד-פה
מט ע"א22 כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו' אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר ולא יכנף עוד מוריךמבשר טוב - ספר החיים עמ' צ
מט ע"א22 תורה מתוך הדחקעיוני רש"י במדבר עמ' תל
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהתפארת משה עמ' קמד
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירואמרי יחזקאל עמ' יח, יט
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש אין וכו' אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכרחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לג
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלט
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש כל יום קללתו מרובה מחברתואוזן שמואל דף יח ע"ב
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוויברך דוד עמ' נז
מט ע"א31 מעת חורבן הבית ירדה קללה לעולם וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' קמב
מט ע"א31 משחרב ב"הנתיבות עולם ח"א עמ' קו
מט ע"א31 משחרב בהמ"ק בטלה ברכהצמח מנחם דף עא ע"ד
מט ע"א32 אין לך יום כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קמא
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכ
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברודעת תבונות פ' קמב
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמד
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירויערות דבש ח"א עמ' קה, ח"ב עמ' רל
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירונחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות א
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירואור יחזקאל - מכתבים עמ' ע, קלג
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתותורת מהרש"ל עמ' עד
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוס' החיים (תשנג) עמ' מו, קסא*, קסח
מט ע"א32 בכל יום ויום קללתו מרובה מחברואגרא דכלה ח"א עמ' שכו
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה מחבירורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קיב
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה משל חבירוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פז
מט ע"א36 העולם מתקיים על יהש"ר דאגדתאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 67
מט ע"א36 העולם עומד על אמן יהא שמיה רבא וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' עט
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים וכו'יערות דבש ח"א עמ' קה
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים? אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קסז
מט ע"א36 ועלמא אמאי קאי? אקדושה דסדראמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ב
מט ע"א36 על מה קיימא עלמא על קדושה דסדרא וקדיש דאגדתא, וברש"י שםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מט
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמי' רבאדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבאדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקייםדרשות מהר"ם שיק עמ' לב, תקכב
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים, אקדושא דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשעב, שמות עמ' תשלז, תתב, ויקרא עמ' תצז-תצט, תקיט, דברים עמ' קעד, קצב
מט ע"א36 עלמא אמאי קאי, איהא שמא רבא דאגדתא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רלח
מט ע"א36 אין העולם מתקיים וכו' ואיהא שמיה רבא וכו'אור אברהם ברכות עמ' יח
מט ע"א37 קדושה דסידראכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קנ
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריח וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תיב
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיט
מט ע"א42 ר"ה נקט תמרתא וכו' א"ל טהרה יש בךדרשות שבט הלוי עמ' יג, קיג
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחינוניתא וכו' טהרה יש בךאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 78
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחינוניתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצו
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחנוניתא א"ל בני טהרה יש בךפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, לחנוכה אות יד, כא ויחי אות יב, בא אות ד, לט"ו בשבט אות א, תצוה אות יב, ר"ח סיון אות א, שלח אות ז
מט ע"א44 מוריחנא ריחא דחינוניתאמי מרום ח"ט עמ' רלח, חי"ג עמ' קלה
מט ע"א45 טהרה יש בךעין איה ב' 190
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל ביה בר' יעקב בר ברתיה וברש"י ד"ה בר ברתך ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפ
מט ע"א51 אטו ברך אנא?!ילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"א51 אמר ליה לאו בריך אנאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו
מט ע"א51 בן הבת אינו חייב בכבוד זקנואור אברהם בראשית עמ' ש
מט ע"א51 לאו בריך אנאמשנת חיים בראשית עמ' תקכז
מט ע"א51 ראב"י אמר לר"י אשקיין מיא א"ל ברך אנאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נה, נו
מט ע"א52 בפולמוס של טיטוסעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתח
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםאור הצבי עמ' 264
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםדברי יונה ח"א עמ' רעא
מט ע"א54 משמת ר"מעולת חודש ח"ג מאמר שצב
מט ע"א54 ר"מ משל משליםמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח
מט ע"א55 בטל כבוד התורה ורש"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שטו
מט ע"א55 בטל כבוד התורהדבש לפי מע' ב אות יט
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניןדרשות שבט הלוי עמ' קנג
מט ע"א55 משמת ר' עקיבא בטל כבוד התורהאור הצבי עמ' 259
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה, כי עד רבן גמליאל היו לומדים תורה מעומדצמח דוד (סקאליע) עמ' שיא
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוהאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' מה, ליקוטים - שער הענוה סי' א
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוהדרשות מהר"ם שיק עמ' תרנ
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר רב יוסף לא תיתני דאיכא אנאמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיב, קפט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהדרשות שבט הלוי עמ' נג, ריט, רמה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמרפא לשון עמ' נו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה והוכפלו בו צרותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קג, קד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תפז, תקלו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהדברי מנחם (היימליך) עמ' שיט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהשופרא דישראל (תשסו) עמ' קע
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
מט ע"א58 ר' פנחס בן יאיר אומר משחרב ביתהמ"ק וכו' על מי לנו להשעןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלג
מט ע"א59 משחרב בהמ"ק בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' עב
מט ע"א59 משחרב ביהמ"ק בושו חברים ובני חורין על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יז
מט ע"א59 משחרב ביהמ"ק בושו חברים וכו'שפע חיים ח"ב עמ' כא
מט ע"א59 משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וכו' שרו חכימיא למהוי כספריא, על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"א
מט ע"א60 אין דורש ואין מבקשעולת חודש ח"ג בפתיחה
מט ע"א60 ואין שואל ואין מבקשדרשות שבט הלוי עמ' קטז
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםחכמת התורה בא עמ' תרעב
מט ע"א60 אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדרשות מהר"ם שיק עמ' רפה
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםאור יחזקאל - אמונה עמ' רצח
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכב, שמות עמ' תשנא, תתקעד, ויקרא עמ' קל, תרמד, במדבר עמ' עז, צה, רסד, דברים עמ' סח, תקמט-תקנ, תקסח
מט ע"א60 מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא וכו' על מי יש להשען על אבינו שבשמיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויגש יא
מט ע"א60 על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיםפירוש המכבי דברים עמ' רכט
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינוחכמת התורה וישלח עמ' עט
מט ע"א60 על מה יש לנו להישעןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קלה
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאור הישר בראשית דף עא ע"ב
מט ע"א60 על מי יש לנו להישען וכו'כוונת הלב עמ' ריב
מט ע"א61 עתידים חכמים למהוי כספריאדרשות מהר"ם בנעט עמ' נד
מט ע"א61 שרו למהוי חכימיא כטפריא וטפריא כחזניאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עז
מט ע"א61 חכמים נהפכו לסופרים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' ש
מט ע"א מהרש"א ד"ה אין דורש ואין מבקש וכו' מס' דנקט ג' לשונותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלג
מט ע"ב01 על מי יש להשען על אבינו שבשמיםראה לעיל עמוד א
מט ע"ב02 בעוקבא דמשיחא חוצפא יסגאקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יב, כב, כט, עו, קפ, קצ, רלב, רלו, רנח
מט ע"ב02 בעוקבא דמשיחא יהיה דוחקא בתר דוחקאדברי דוד (טשורטקוב) עמ' מב
מט ע"ב02 בעוקבתא דמשיחא חוצפא יסגא נערים פני זקנים ילבינו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בחוקתי עמ' רד, ראה עמ' רסד, ר"ה עמ' שיג
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' יראי חטא ימאסוצפנת פענח (תשסו) עמ' מג, תיג
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסו
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגיברכת דוד עמ' קפט
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' היוקר מאמיר ויראי חטא ימאסו וכו' ואין לנו להשען אלא וכו'תפארת צבי שמות עמ' עג, תקסח
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו', וחכמת סופרים תסרח והאמת נעדרתאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ו, צח
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שכח
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאמרי קדוש (תשסא) עמ' עד, צ
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחאחקל יצחק (תשסג) עמ' קיב, תקסט
מט ע"ב02 בעקבות דמשיחא וכו' והאמת תהא נעדרתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רמו
מט ע"ב02 בעקבות דמשיחא חוצפא יסגיחלקת יהושע עמ' קמט הערה קכג
מט ע"ב02 בעקבות משיח חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קיח-קיט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' פירוש המכבי דברים עמ' רפד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' האמת תהא נעדרתאמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' עט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תיהפך למינות, ואין תוכחת וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שפח
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ח, ברכות ט, קידושין ב, נוסח התפלה אות יא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמבשר טוב - חנוכה עמ' רסה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלב וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמאורי אור (טייטלבוים) עמ' נא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאור הרעיון עמ' שסג-שסד, שפד, שפה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' ה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קפט, רמד, תשנא, במדבר עמ' תקנג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבינת משה (תשסב) עמ' צג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קמ
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבני יששכר ח"א דף קנד ע"ד, ח"ב דף ע ע"א, קלו ע"ג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדעת תבונות פ' מ, קסו; אדיר במרום ח"א פ' כג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרשות מהר"ם שיק עמ' קעג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שנה, שנז
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאנתיב מצותיך (תשסח) עמ' צו, קל
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאערפילי טוהר א, יז, כח, מב, נא, צט, קו; אורות התשובה ד; עין איה ב' 317
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 150, 492
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאשלשלת הקודש עמ' קעג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאזכות ישראל - עשר קדושות פרק ט אות סט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא האמת נעדרתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תצז, תקלב-תקלג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא המלכות תיהפך למינותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' ויראי חטא ימאסו חיי עולם בהקדמה {הכוונה דלפנים היה הרשע נדחה ומובדל, ועתה יהיו בכל מקום ובריש גלי}
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' על מי יש לנו להישעןמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר לב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא ותהי האמת נעדרתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא ט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאארץ החיים (ליברזון) סי' שמ
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאדרשות שבט הלוי עמ' רנג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' טו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - אמונה עמ' פו, רצה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - מדות עמ' נד, שכז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאמונה ודעת דף נה ע"ב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב א
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיבינת ישראל (תשסו) דף כה ע"א, סז ע"ב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקלו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיחובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגימבשר טוב - ספר החיים עמ' קיז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגימראה יחזקאל (תשסד) עמ' תמט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חכמת סופרים תסרחמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא פני הדור כפני הכלבילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאאוהב ישראל דף שלג ע"א
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' פח {ציטוט מחפץ חיים}, קא {ציטוט מר' צדוק}
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקח
מט ע"ב02 דורות האחרונים נקראים עוקבא דמשיחאפרדס המלך (תשסט) אות תרעה
מט ע"ב02 דרא בתראה נקרא עקבות משיחאאור לשמים (תשסג) עמ' שח
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחא יראי חטא ימאסושפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנג
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סא, פד
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תנא
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תסז הערה כז, תעד, תפט, תצב-תצג {מלבדו בהרבה מקומות נזכר שם "עקבתא דמשיחא" בלי ביאור}
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' יג
מט ע"ב03 חוצפא יסגאדרישת ציון (תשסב) עמ' 53
מט ע"ב04 המלכות תיהפך למינות וביעב"ץאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקמח
מט ע"ב04 והמלכות תהפך למינות ואין תוכחהשפע חיים ח"ד עמ' קכו
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינות ואין תוכחהשפע חיים ח"ו עמ' רמה
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינותדרשות שבט הלוי עמ' קכב
מט ע"ב04 מלכות תתהפך למינותערפילי טוהר קו
מט ע"ב05 בית וועד יהיה לזנותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריט
מט ע"ב05 והגליל יחרבאור הרעיון עמ' שצו
מט ע"ב06 אנשי הגבול יסובבו ולא יחוננוילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב06 אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננואור השמש (תשסח) עמ' ק
מט ע"ב07 וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסוויגד יעקב עמ' כה
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפו, תקט, תקיא
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחיערות דבש ח"א עמ' עז
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחמי מרום ח"י עמ' כו
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח, אנשי הגבול יסובבואורות קכא; ערפילי טוהר נט, סז
מט ע"ב08 האמת נעדרת - עדרים עדריםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 347
מט ע"ב08 האמת נעשית עדרים עדריםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכא
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתאור הרעיון עמ' מז
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרת, שנעשית עדרים עדריםתפארת צבי שמות עמ' קיא, תלו
מט ע"ב08 ויראי חטא ימאסותורת הרבי רבי זושא סי' קכד
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באימה וכלב בחמותהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 25
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קיז, יהושע-שמואל עמ' תפז
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטניםעירין קדישין השלם עמ' שנט
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלח
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינומוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא
מט ע"ב10 בן מנבל אבשפע חיים ח"ב עמ' קלב
מט ע"ב10 בת קמה באמה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שלג
מט ע"ב10 בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פב
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעא
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדבש לפי מע' פ אות כט
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדרך הקודש (תנעמי) עמ' תרג
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שלט
מט ע"ב11 פני הדורזאת זכרון (תשנב) אות קטז
מט ע"ב34 כשצרו מלכי בית חשמונאיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מב ע"א
מט ע"ב34 כשצרו מלכי חשמונאי וכו' ונזדעזעה א"י וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שפח
מט ע"ב38 חכמת יווניתזרע קודש - מועדים עמ' רמא
מט ע"ב39 בימי אריסטובולוס לא הקריבו תמידיםדרישת ציון (תשסב) עמ' 133
מט ע"ב40 נזדעזעה א"י ד' מאות פרסה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לו
מט ע"ב40 נזדעזעה א"י ד' מאות פרסהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
מט ע"ב40 נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלח
מט ע"ב41 אסור ללמד חכמת יווניתהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 237
מט ע"ב41 ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יווניתכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מט ע"א-מט ע"ב
מט ע"ב41 ארור המלמד חכמה יווניתעבודת יצחק בראשית עמ' קצט
מט ע"ב41 גזרו שלא ילמד אדם את בנו יווניתבינת ישראל (תשסו) דף נח ע"א
מט ע"ב42 בא"י לשון סורסי למה ליהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 229
מט ע"ב45 אלף ילדים היו בבית אבא חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו יוניתלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סב
מט ע"ב45 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, אלף ילדים היו בבית אבא וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר ה
מט ע"ב46 שאני של בית רבן גמליאל משום שקרובים למלכותאור הצבי עמ' 206
מט ע"ב50 משמת ר' יהושע בטלה עצה ומחשבהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מד
מט ע"ב50 משמת רבי עקיבא בטלו זרעות עולםצמח דוד (סקאליע) עמ' רכט
מט ע"ב55 א"ל ר"י לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאנועם אליעזר שמות דף קמח בהג"ה
מט ע"ב55 א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאוצוה הכהן עמ' קנח
מט ע"ב55 אל תתני ענוהעולת חודש ח"ג מאמר תיא
מט ע"ב55 אמר לי' רב יוסף לתנא לא תתני ענוה דאיכא אנא, אמר לי' רב נחמן לתנא לא תתני יראת חטא דאיכא אנאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסא
מט ע"ב55 אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קנב
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נו
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאבית מועד (זלזניק) עמ' טוסוטה
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לתנא לא תתני ענוה דאיכא אנאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכג*
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנא הדרת אפרים ח"ב עמ' קעב-קעג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאאמרי נועם (מועדים) סי' פה לפסח
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קנד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמכתב סופר דף קיט ע"ב
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעה
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פו, קלד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סח
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיבא אנאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקנב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאאור יהל ח"א עמ' לט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבארות המים (תשסב) עמ' קנו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבארות המים (תשסט) עמ' תנו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבכורי אברהם דף סז ע"ג, סח ע"ב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבת עין (תשסז) עמ' שלג-שלד
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאויגד יעקב עמ' תרפה
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאזרע קודש - מועדים עמ' צב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאטהרת יו"ט ח"ח עמ' קטו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאיד פנחס (גרבר) דף פז ע"ג
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמוסר אביך מג (עב); אורות הקודש ד תפג
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' ריט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תצט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ריט-רכב
מט ע"ב55 לא תתני ענווה דאיכא אנאילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה אר"י לא תיתני ענוה דאיכא אנאכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת פרה עמ' קסו, ויקרא עמ' קעא
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא, אמר ליה רב יוסף לתנא, לא תיתני ענוה, דאיכא אנא, אמר ליה רב נחמן לתנא, לא תיתני יראת חטא, דאיכא אנאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מו
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא, אמר ליה רב יוסף לתנא, לא תיתני ענוה, דאיכא אנא, אמר ליה רב נחמן לתנא, לא תיתני יראת חטא, דאיכא אנאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שז
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ל ר' יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תתני ענוהפרי צדיק פקודי אות ו, לחג השבועות אות יב, כו
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה, אמר רב יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכה
מט ע"ב56 אמר ר"נ לא תתני יראת חטא דאיכא אנא אמר ר"י לא תתני ענוה דאיכא אנאלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סב
מט ע"ב56 לא תתני יראת חטא דאיכא אנאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסז ע"א
מט ע"ב56 רנב"י אומר לא תתני יראת חטא דאיכא אנאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
מט ע"ב57 אמר רפב"י זריזות מביאה וכו' לידי אליהו הנביא זכור לטובאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי נקיות וכו' ותחיית המתים בא על ידי אליהו הנביא זכור לטוב אמןמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמו
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי נקיות, וכו' ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ח ע"א, מו ע"ב, נ ע"ב, נח ע"ב, קז ע"ד
מט ע"ב57 טהרה מביאה לרוה"קהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקכה
מט ע"ב57 נקיות מביאה לידי טהרהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנז ע"א
מט ע"ב57 נקיות מביאה לירי טהרה וכו'שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות מח
מט ע"ב57 רבי פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות, ונקיות מביאה לידי טהרה, וטהרה מביאה לידי פרישותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מז
מט ע"ב57 רפב"י אומר זריזות מביאה לידי נקיותויגד יעקב עמ' תקס
מט ע"ב57 תורה מביא לידי וכו' הקדושה מביא לידי ענוה וכו' לרוח הקודשמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רצה, שמג, תקמד, תקמה
מט ע"ב57 תורה מביא לידי וכו' הקדושה מביא לידי ענוה וכו'משמרת איתמר (תשסז) עמ' טו, קפג, קפז, רמט, רנב, שיט, שכג, שכו, שמ, שמב, שסב, שסו, שע, שעט, שפג, שצ, שצח, ת, תמג, תמט, תפא, תפח, תקכח, תקמו, תקסב, תרו, תרל, תרלב, תרלג, תרמ, תרנו, תרמח
מט ע"ב58 חסידות מביאה לידי רוה"קדרשות שבט הלוי עמ' רסח
מט ע"ב58 ענוה מביאה לידי יראת חטאבינה לעתים (תשנד) דרוש מא עמ' רס
מט ע"ב58 פרישות מביאה לידי קדושהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שצה, תשסג, תתיג
מט ע"ב58 קדושה מביאה לידי ענוהעירין קדישין השלם עמ' קעד
מט ע"ב59 תחיית המתים על ידי אליהו זכור לטובאמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' פב
מט ע"ב רש"י - מין ראשי תיבות מ'אמיני י'שו נ'וצריחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה בברכת ולמלשינים
מט ע"ב רש"י [בגליון] - והמלכות השולטת על רוב העולם תהא למינות נמשכים אחר טעות שלו ותלמידיו נקראו מיניםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא
מט ע"ב תוי"טאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קמ

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
לז בזכות נחשון שקפץ ליםשארית יעקב (אלגזי) דף צא ע"ב
לז דמות דיוקנו של אביוטובך יביעו ח"ב עמ' עו
לז יוסף זכה שיתוסף אות בשמואגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ו ע"א
לז כל הפרשה על נואף נאמרכלי יקר (תשמח) עמ' תקסג
לז כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנא ע"ד, קנב ע"א
לז כשעמדו ישראל על הים וכו' זה אומר אני ארד וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף פה ע"א
לז לזה שבמקדש אנו עושים אותה ברכה אחתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ה
לז לעשות מלאכתו לעשות צרכיויגל יעקב (וארשאנו) דף ט ע"ג
לז ע"א אושפזיכן לשכינה, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצד
לז ע"א אל תקרי הדםרנת יצחק תהלים עמ' רצט
לז ע"א ארבעים ושמנה בריתותבמי התורה עמ' קעח
לז ע"א באו מים עד נפשברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בא מאמר כז
לז ע"א ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רמד
לז ע"א ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רי
לז ע"א ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכד
לז ע"א ברוך בכלל וכו' וכן בסיני וכו' נמצא מ"ח בריתות וכו'אפיקי ים עמ' רפד
לז ע"א בשעה שהיו ישראל עומדים על שפת הים וכו' זה אומר אני יורד תחילה לים וכו' לפיכך זכה בנימין וכו' לפיכך זכה יהודה וכו'זרע שמשון בשלח אות כא
לז ע"א הא כיצד זקני כהונה ולויה למטה והשאר למעלהדברי טובה יהושע ח"א עמ' שא בהרחב דברים
לז ע"א היתה יהודה לקדשושירת הפסח אות קצז
לז ע"א היתה יהודה לקדשושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסח
לז ע"א הפכו פניהם כלפי הר גריזים ובמהרש"אזאת ליעקב שמות עמ' תיז
לז ע"א השכר לבנימין להיות אושפיזכן לשכינהציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סג
לז ע"א והיו שרי יהודה רוגמים אותםרנת יצחק תהלים עמ' תקטז
לז ע"א ויהודה עוד רד עם אלערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 65
לז ע"א ונעשה אושפיזכן לגבורהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קסו
לז ע"א זה אומר אין אני יורד וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלשיחות מוסר (תשסב) עמ' פד, קלח, קצ
לז ע"א זה אומר איני יורד לים תחילה וכו'שירת הפסח אות קכז, קסח
לז ע"א ידידיי טובעים ואתה מאריך בתפילהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפה
לז ע"א יהודה זכה למלכות בשביל שקפץ לים תחלהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות ז
לז ע"א ישראל אמרו אמן על כל ברוך וארור וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצח
לז ע"א כל הארוריןמנחת יואל עמ' קלא
לז ע"א כל מצוה נכרתו עליה ארבע בריתותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רלז, שד
לז ע"א כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו'בצור ירום ח"ו עמ' פז הערה 8
לז ע"א לא כך היה מעשהזאת ליעקב שמות עמ' קפא
לז ע"א לא נבקע הים עד שנחשון בא עד חוטמו במיםטיול בפרדס ח"ב עמ' רטו, רסא, שע
לז ע"א ללמוד וללמד לשמור ולעשותהעמק דבר דברים פ"כו פסוק טו
לז ע"א לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל וכו', וברש"י ותוס'שירת הפסח אות קסח
לז ע"א לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנא' היתה יהודה לקדשו כו', ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלו
לז ע"א לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלזאת ליעקב במדבר עמ' מג
לז ע"א לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלרנת יצחק שופטים עמ' ז
לז ע"א לשמור כו' נמצאו מ"ח בריתותרנת יצחק תפלה עמ' סג
לז ע"א מ"ט היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינוס, ומהרש"ארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יח
לז ע"א מה טעם היתה יאודה לקדשו ישראל ממשלותיו, משום דהים ראה וינסימי דוד (תשסז) עמ' רעא
לז ע"א מה טעם יהודה לקדשו, ומהרש"ארנת יצחק יהושע עמ' ריא, שמואל עמ' קסט, תהלים עמ' תקטז
לז ע"א מהרש"אזאת ליעקב ויקרא עמ' רי
לז ע"א מחלוקת אם השבטים רצו לקפוץ לים או לא רצוציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סד
לז ע"א משל יהודה ובנימין למה הדבר דומה , תוס'ציץ השדה - שדי יער עמ' רמו, רמז
לז ע"א נחשון בן עמינדב וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר יב
לז ע"א נחשון בן עמינדב ירד לים תחילה לפיכך זכה יהודה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' ז
לז ע"א נחשון בן עמינדב מבני יהודה קפצו ראשונים ליםפניני יחזקאל עמ' תקיג, תרלז
לז ע"א נחשון בן עמינדב קפץ תחילה ליםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפה
לז ע"א נחשון משבט יהודה ירד לים תחילהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 207
לז ע"א נחשון קפץ ראשון ליםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קנב
לז ע"א עמד הוא וקפץ ליםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ה אות ד
לז ע"א פרוד בכלל פריד כפרט וכו' ר"ש מוציא וכו' ר"ע אומר וכו' אמר רב וכו' מאי בינייהו וכו'תורת לוי יצחק עמ' נא
לז ע"א צעק נחשון הושיעני אלקים כי בוא מים עד נפשאלשיך על חמש מגילות עמ' רנז
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שכה
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' מד, קסט
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלד
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהיהל אור עמ' תמב
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 465, חכ"ו עמ' 339, 338
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"א
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד ליםתקנת השבין סי' טו (עמ' 105), דברי סופרים סי' ב (עמ' 3)
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדב וירד לתוך הים וכו'מנחת יואל עמ' קטו
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדבס' הבוטח ח"ב עמ' שלב
לז ע"א קפץ נחשון בן עמינדברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסא
לז ע"א קפץ שבט של בנימין וירד לים תחילה כו' והיו שרי יהודה רוגמין אותם כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יח
לז ע"א קריעת ים סוףקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רלח
לז ע"א ר"מ אומר שבט של בנימין ירד ליום תחילה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלו
לז ע"א ראב"י אומר זקני כהונה ולויה למטה והשאר למעלה [בהר גריזים ועיבל] ר"י אומר הראוי לשרת למטה והשאר למעלהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רלא
לז ע"א רבי אומר אלו ואלו למטהדברי טובה יהושע ח"א עמ' דש ובהרחב דברים
לז ע"א רט"א שבטו של בנימין ירד לים תחילה לפיכן זכה בנימין שבית קדשי הקדשים בנוי בחלקו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנו
לז ע"א רש"י - כל המצות כולן טעונות ארבעה אלהזמנים לששון עמ' ג, כז
לז ע"א שבט בנימין קפץ לים תחילה או נחשון בן עמינדבציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סג
לז ע"א שבט יהודה קפץ תחלה ליםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשנ
לז ע"א שבטו של בנימין ירד לים תחילה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קמט
לז ע"א שקפץ נחשון בן עמינדב ואחריו כל שבט יהודהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ל
לז ע"א ת"ר ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' ורש"יאיש אמונים דף סד ע"ד, פא ע"ב
לז ע"א ת"ר ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' נמצא מ"ח בריתות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מ אות א
לז ע"א ת"ר ברוך בכלל ברוך בפרטזאת ליעקב דברים עמ' קפד
לז ע"א ת"ר ברוך בכלל וכו' וכן בסיני וכן בערבות מואב וכו' ערבא וערבא דערבאצמח צדקה עה"ת עמ' צו
לז ע"א תוס' - כל 'על' לכתחילה ולמצוהישמח חיים (תשסה) מע' ע אות מד
לז ע"א תוס' ד"ה אי אפשרדברי טובה יהושע ח"א עמ' שב בהרחב דברים
לז ע"א תוס' ד"ה והיו - משל למלך שהיו לו שני בנים וכו'דורש טוב עמ' 197, 199
לז ע"א תוס' ד"ה והיו שרירנת יצחק תהלים עמ' ש
לז ע"א תוס' ד"ה והיוהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"לג פסוק יב
לז ע"א תוס' ד"ה מאיהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב
לז ע"א תוס׳ - משל למלך שהיו לו שני בנים גדול וקטןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סד, סח
לז ע"א תנו רבנן וכו' ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי ארבעזמנים לששון עמ' ג, כז
לז ע"אבריכות המעיין עמ' קנז
לז ע"ב אין לך כל דבר מצוה ומצוה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' טז אות ו
לז ע"ב אין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתות וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעז
לז ע"ב אין לך כל מצוה שלא נכרתו עליה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעג, שעט
לז ע"ב אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קלט
לז ע"ב אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' עח
לז ע"ב אין לך מצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה וכו'להוגה דעות פ"ו ה"ז
לז ע"ב אם לא אחד בעולם שמכיר הרוצח לא היו עורפין העגלהתורת העולה (תשעה) עמ' תקמח
לז ע"ב בא דמות דיוקנו של אביותוכחת חיים (תר) בראשית דף מח ע"ב
לז ע"ב בהר גריזים והר עיבל קבלו התורה והשבועהמנות הלוי (תשסב) עמ' שפח
לז ע"ב בלע שנבלע בן האומות וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לט
לז ע"ב בלשון הקודשהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יד
לז ע"ב במקדש אומר את ה' ככתבו ובמדינה בכינויו, ותוס'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לא
לז ע"ב במקדש אומר את ה' ככתבו ובמדינה בכינויורנת יצחק תפלה לשבת עמ' יח
לז ע"ב במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רפח
לז ע"ב במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכא
לז ע"ב במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויורנת יצחק תפלה עמ' סז
לז ע"ב במקדש אומר את השם ככתבו, ובמדינה בכינויואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שמד, דברים עמ' שמז
לז ע"ב במקדש אומר את השם ככתבו, ובתוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלח
לז ע"ב במקדש אומר את השם ככתבותורת אליהו עמ' רלב
לז ע"ב במקדש הי' קורים השם ככתיבתובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נב
לז ע"ב במקדש ככתבורנת יצחק דברי הימים עמ' סד
לז ע"ב בעמדם בערבות מואב קבלו עליהם ישראל הערבותעטרת יהושע ויקרא עמ' קעח
לז ע"ב בערבות מואב נעשו כל ישראל ערביםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
לז ע"ב ברבה אחת קודם לקללההעמק דבר דברים פ"יא פסוק כו, פ"כז פסוק יד
לז ע"ב ברכה אחתהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב
לז ע"ב ברכת כהנים במדינה ג' ברכות ובכינויציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלב, קלז
לז ע"ב ברכת כהנים כיצד במדינה אומר אותה ג' ברכות ובמקדש ברכה א'רנת יצחק תענית עמ' קכא-קכה
לז ע"ב וכן בסיני וכן בערבות מואבשעת הכושר דף כח/פח ע"ג
לז ע"ב ונשתלשו בערבות מואבהעמק דבר דברים פ"א פסוק ה
לז ע"ב חשבון הבריתות שקיבל כ"א מישראל מצד הערבות וכו' (ותוס')תורת מנחם חכ"ו עמ' 105
לז ע"ב כל הפרשה בנואף ונואפת מיירי, רש"י ד"ה בארור ומהרש"אדברי שאול דברים עמ' רד
לז ע"ב כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'זרע שמשון תבא אות ד
לז ע"ב כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרמח
לז ע"ב כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועדהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
לז ע"ב כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיניעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רח
לז ע"ב כשם שהמים בודקין את האשה כך וכו'אסופת מערכות פורים עמ' צו
לז ע"ב מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכח ע"א
לז ע"ב משנה ברכת כהנים וכו' בשם המפורש ותוס' ד"ה הריעולם אחד פרק ב
לז ע"ב נכנס לעשות צרכיובאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ב אות ד
לז ע"ב נמצא לב"א ואחד מישראל תר"ג אלפים וכו'מנחת מרדכי עמ' שעח, שפ
לז ע"ב נמצא לכ"א מישראל שש מאות אלף וגי אלפים ותק"נ וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' לו, מ
לז ע"ב נמצא לכל אחד מישראלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנא
לז ע"ב ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רכא
לז ע"ב ערבא וערבא דערבאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' צט
לז ע"ב ערבות דערבות מואבבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ה
לז ע"ב פרשת ארורים כנגד בועל ערוה נאמרהגנא דפלפלי עמ' תל
לז ע"ב קטן אינו בכלל ערבותדברי שאול במדבר עמ' כה
לז ע"ב ר' שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר משום ר' שמעון וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 59
לז ע"ב רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני כו' ר' עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ח עמ' 38, חי"א עמ' 150, חי"ז עמ' 277, חי"ח עמ' 337
לז ע"ב רש"י ד"ה בו ביום דרשגבורת יצחק אבות עמ' קכב
לז ע"ב שבמקדש היו מברכין הכהנים ככתבודברי שאול במדבר עמ' ל
לז ע"ב תוס' ד"ה א"ר משרשיאמכשירי מצוה עמ' קנט
לז ע"ב תוס' ד"ה מחיצה אפי' מחיצה של ברזל וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצז
לז ע"ב תוס' ד"ה ר"ש מוציא כו'שעת הכושר דף פט ע"א-ע"ב
לז ע"ב תוס' ד"ה ר"שאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' צח
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי, ארור אשר לא יקום וכו' זה החזן שהוא עומדמצווה ועושה ח"א עמ' תרט
לז ע"באהבת ציון (תשסד) עמ' פג
לז קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 58
לז קפץ נחשון בן עמינדב ושבטו אחריו כו' לפיכך זכה למלכות כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפד
לז רשב"י איש כפר עכו אומר משום ר"ש כל מצוה דרכי נועם (הרנזון) דרוש כו
לז שם בנימין צעיר רודס א"ת רודס אלאידו בכל סי' אלף צד
לז ת"ר ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' נמצא מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' פא
לז תוס' ד"ה הרי הוא אומר ונראה דמזה הטעם וכו'כה תברכו (תרמא) דף קיז ע"א
לז. א"ל הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה עומר ומרבה בתפלהדברי יואל פ' בשלח דף תב ע"א
לז. אי אפשר לומר לוי למטה שכבר נאמר לוי למעלהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' כה/כח דף ע ע"ד; יפה מראה (שנ) דף רמו ע"א
לז. אי אפשר לומר לוי למטהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף ע ע"ב
לז. בארבע בריתות ניתנה תורהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפה
לז. בזכות נחשון שקפץ ליםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רצד
לז. במה זכה יהודה למלכותשיחות לספר בראשית עמ' רעד
לז. בני ישראל קפצו לתוך הים והגיע המים עד צוארןשם יחזקאל עמ' תסד
לז. בנימין צעיר רודם וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלב
לז. בנימין צעיר רודם רד יםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קטו
לז. בקריעת ים סוף קפץ נחשון בן עמינדב תחילה לתוך הים עד צוארודברי יואל מועדים ח"ח עמ' תמה
לז. ברוך בכלל ברוך בפרט וכו'יפה מראה (שנ) דף רמו ע"ב
לז. בשעה שהיו ישרא' עומדים על שפת הים היו שבטים טנצחין זה עם זהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' מא
לז. בשעה שעמדו ישראל על הים היו השבטים מדיינים וכו' קפץ נחשון בן עמינדב וכו' באותה שעה היה משה מאריך בתפלה וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' צה, שו, שז
לז. ד' בריתותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקעב*
לז. דמות דיוקנו של אביו נראתה ליוסףאהבת חיים (דייטש) עמ' קט
לז. הארון נושא את נושאיודרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 73
לז. הים ראה וינס ונאמר וינם ויצא החוצהנטריקן (תשעד) עמ' עח
לז. היתה יהודה לקדשו, לקפוץ מתחלהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רסח
לז. היתה להודה לקדשו וישראל ממשלותיו הים ראה וינוסקריאה בקריה ח"ב עמ' רנו
לז. הראוי לשירות למטהגור אריה דברים פכ"ז אות ה
לז. וברכתיך - בבית הבחירהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריח
לז. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואלצוף דבש (לוין) מאמר ז
לז. זה אומר אין אני יורד לים וכו' קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה דברי אמונה השלם בראשית עמ' רב
לז. זה אומר אין אני יורד תחילה לים וכו' קפץ נחשון וכו' ידידי טובעים בים וכו' היתה יהודה לקדשו משום שהים ראה וינוסשבילי פנחס (תשעד) עמ' קסד, קסה
לז. זה אומר אני יורד תחילה לים וכו' קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' מד, רפט
לז. זה אומר אני יורד תחלה ליםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שצ
לז. כיון שהיו ישראל על הים ז"א אני יורד תחילה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תקלו
לז. כל זמן שישראל לא נכנסו לים הים לא נקרע, זה היה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קכב
לז. כל זמן שישראל לא נכנסו לים הים לא נקרע, זה היה אומר אין אני יורד תחילה לים וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' נא
לז. כל ישראל ערבים זה לזהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנז, שעו
לז. לא נקרע הים כי אם אחר שירדו ליםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
לז. ללמוד ללמד לשמור ולעשות הרי ד'תורת אברהם עמ' פב
לז. למה אתה מאריך בתפלהפחד יצחק פסח מאמר יד
לז. לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנאמר היתה יהורה לקדשו ישראל ממשלותיו רש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכה
לז. מ"ח בריתות נכרתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צג, רעג
לז. מ"ח בריתות על כל מצוהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעט
לז. מה תצעק אלי בני טובעים בים ואתה מאריך בתפילהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
לז. מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה את ידךקריאה בקריה ח"ב עמ' רנח
לז. מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקומגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
לז. נאמרה בהר סיני ונשנית בערבות מואב בכלל ופרטברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפו
לז. נחשון בן עמינדב בגודל אמונתו קפץ לתוך הים תחילהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כא
לז. נחשון בן עמינדב קפץ לתוך הים תחילהבישורון מלך ח"א עמ' רמד
לז. נחשון קפץ ליםעלי שור ח"ב עמ' תקפא
לז. נתערבו על ארבעה דברים ללמוד וללמד לשמור ולעשותחנן אלקים עמ' קעד
לז. עין יעקב רי"ף בנימין ירד תחילה לים לפיכך זכה שאול להיות מלך הראשוןנטריקן (תשעד) עמ' עט
לז. על כל מצוה נכרתו מ"ח כריתות דולה ומשקה פסח עמ' תסז
לז. עם ישראל נכנס לים קודם שנקרע דולה ומשקה פסח עמ' שצו
לז. ערבות הדדית - היסוד לקבלת תורהשיחות לספר בראשית עמ' שכה, שיחות לספר שמות עמ' רפד, שיחות לספר ויקרא עמ' רעב, שיחות לספר במדבר עמ' לג
לז. קפץ וכו' וירד לים תחילהשדה יעקב עמ' טז
לז. קפץ נחשון בן עמינדב בתוך הים ועליו נאמר הושיענו אלקים כי באו מים עד נפשעצי חיים על התורה עמ' קכו
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, ועליו מפורש בקבלה הושיעני אלהים כי באו מים עד נפששם יחזקאל עמ' תסה
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה... לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלשרתי ח"א עמ' נה
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קכו
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהעזר מיהודה עמ' קיז
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהפאר יעקב ח"א עמ' רנז, ח"ג עמ' קלב
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחלה נפש יוסף עמ' קלב
לז. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שי
לז. קפץ נחשון בן עמינדב לתוך הים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעט
לז. קפץ נחשון בן עמינדב לתוך היםקריאה בקריה ח"ב עמ' רנו
לז. קפץ נחשון בן עמינדב תחילה לתוך הים עד צוארודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שפו
לז. קפץ נחשון בן עמינדב תחלהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעג
לז. קפץ נחשון בן עמינרב וירד לים תחילה שנא' ויהודה עוד רד עם א-ל וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכה
לז. קפץ נחשון וירד לים תחלהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רצ
לז. קפץ נחשק בן עמינדב וירד לים תחלהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריב, רמח
לז. קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תמד
לז. קפץ שבטו של בנימין ליםפרפרת הפרשה פרשת וזאת-הברכה פרק לג פסוק יב
לז. קפץ שבטו של בנימץ וירד לים תחלהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' יז
לז. שבט יהודה ירד תחילה ליםנטריקן (תשעד) עמ' עח
לז. שהיו השבטים מנצחין זה את זה מי ירד לים תחילההגיד מרדכי דרוש כה
לז. שכל אחד מישראל קיבל עליו ערבות בעל חבירוצוף דבש (לוין) מאמר ו
לז. שקפץ שבטו של בנימיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רא, רלג
לז. שקפץ שבטו של בנימיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רג
לז. תוד"ה והיו בנימין ויהודה שניהם לשם שמים נתכוונונטריקן (תשעד) עמ' עט
לז. תוד"ה והיו בשם המכילתא, בלשצר הלביש לדניאל ארגמןנטריקן (תשעד) עמ' עט
לז. תוד"ה והיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעט
לז. תוס' - לא למד ולא לימדאהבת חיים (דייטש) עמ' רנה
לז. תוס' לענין ערבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עא
לז: א"ר ישמעאל כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז
לז: איכא בינייהו ערבא וערבא דערבאחנן אלקים עמ' קצו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד
לז: אין לך כל מצוה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנא, תתכא
לז: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתותיפה מראה (שנ) פרק א דף רמו/רמז ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רט דף קלב ע"א
לז: אין לך מצוה ומצוה וכו' מ"ח בריתותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצט
לז: אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עלי' מ"ח בריתות וכו' ערבא וערבא דערגא איכא בינייהודברי יואל פ' פנחס דף קלג ע"ב
לז: אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתותשרגא המאיר מועדים עמ' שט
לז: אין ערבות לגוישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמח
לז: אלפים בריתות ואלות קבלו עליהם ישראלויואל משה הקדמה עמ' יא-יב, מאמר א סי' ק עמ' קיב
לז: אמרו מקודם הברכות כלפי הר גריזים ואח"כ הפכו פניהם וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סז
לז: ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה וגו' וכי בארור סגי ליהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפג, תקמה
לז: ארור האיש וגו' זה הבא על הערוה וכו' ורש"יויואל משה מאמר א סי' עט עמ' צד
לז: בבהמ"ק היו קוראים את השם ככתיבתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קד
לז: בזמן הבית הי' מזכירים את השם הקדוש שם הוי' קריאתו ככתיבתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' כח
לז: במקדש אומר את השם ככתבו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפט
לז: במקדש היו קורין את השם ככתיבתופאר יעקב ח"ב עמ' תשמט
לז: במקדש היו קורין השם ככתיבתו ובגבולין כקריאתוכתנות אור עמ' רסח
לז: בנימין ירד תחילהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קכז
לז: ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרטיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
לז: ברכת כהנים כיצד במדינה אומר אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחתאור אברהם (זוועהיל) עמ' כז
לז: ברכת כהנים כיצד, במדינה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחתאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסז
לז: בשעה שאמר פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים איש את ידו וכו' זיל איתשיל אשבועתך וכו' ובמהרש"אנזר הקדש ח"ג עמ' תלז, תלח, תסט, תעא
לז: דין ערבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו {רק לגבי ישראל ולא לב"נ}
לז: דמות דיוקנו של אביו נראה לו תורת המצרף עמ' פח
לז: הקראת הברכות בהר עיבלשיחות לספר דברים עמ' קמט
לז: התורה נתנה כללותיה ופרטותיה מסיני חזרו ונשנו באהל מועד ובערבות מואבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיא הערה 6
לז: התורה נתנה כללותיה ופרטותיה מסיניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסא הערה 18
לז: ואין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רד, שפח, תה
לז: ובמקדש ברכה אחתזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנא
לז: ובמקדש ברכה אחתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל
לז: ויפוזו זרועי ידיו וכו' שיצאו י' טיפות ממנושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שנח
לז: 'ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה' וגו' מה תלמוד לומר וכו' להקדים ברכה לקללה. יכול יהיו כל הברכות קודמות לקללות תלמוד לומר ברכה וקללה ברכה אחת קודמת לקללה ואין כל הברכות קודמות לקללותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מב
לז: חד אמר שבנימין קפץ לים תחילה לפיכך זכה ונעשה אושפיזכן למקום וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק ב
לז: ישראל היו ערבים רק לישראלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שצא
לז: כ"א מישראל ת"ר אלף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסג
לז: כל אחד מישראל ערב על שישים רבואחנן אלקים עמ' קנא, קעב, קפא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ר
לז: כל הפ' כולה לא נאמר אלא בנואף ונואפת וכו' הבא על ערוה והוליד בן וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רנד
לז: כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תבא דף רנא ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ג
לז: כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתג, תתה הערה 39
לז: כל הפרשה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת ארור האיש אשד יעשה פסל ומסכה וגו' בארור סגי לי' (בתמי') אלא זה הבא על הערוה והוליד בן וע"א, ארורין אביו ואמו של זה שכך גרמו לוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמ
לז: כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'תורת העולה ח"ג פרק עח
לז: כל ישראל ערבים אבל לא לגריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
לז: כל ישראל ערבין זה בזהבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיד
לז: כל ישראל קבלו ערבות זה עבור זהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שפו
לז: כל מצוה ומצוה נכרתו עליה מ"ח בריתות וכו' לכל אחדיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצה
לז: כל מצוה נכרתו עליה מ"ח בריתותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלד
לז: כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואב (ורש"י ברכות מח ע"ב בג' מקומות ניתנה תורה)דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנו
לז: כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשלו בערבות מואבמגלה עמוקות (תשסח) אופן קיז, קנז, קצא, רב, רט, רי
לז: כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוה"מ ונשתלשו בערבות מואבגור אריה שמות פכ"א אות א, ויקרא פכ"ד הערה 70, פכ"ה הערה 24
לז: כללות ופרטות נשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואבהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סח, עד
לז: כללים ופרטיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 1
לז: כמה אלפים ורבבות בריתות נכרתו ישראל על הערבותדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצד ע"ב
לז: ללמוד וללמד לשמור ולעשותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעה
לז: מ"ח בריתות ברת הקב"ה עם ישראלנטריקן (תשעד) עמ' קטז
לז: מאי בינייהו אמר רב משרשיא ערבא וערבא דערבא איכא בינייהושיחות ר' ראובן עמ' נז
לז: מה עשו השבטים קודם קריעת ים סוףאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יז אות ג
לז: נכרתו תקע"ו בריתות על התורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רמב
לז: נמצא לכל א' מישראל שש מאות אלף וג' אלפים ותתק"ן בריתות וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' רעח, שנד, שסה
לז: נמצא לכל אחד מישראל ו' מאות אלף וג' אלפים וחמש מאות וחמישים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפ ע"א
לז: סוגיא דפרק אלו נאמרין וכו'פחד יצחק פסח מאמר סג
לז: על כל מצוה נכרתו מ"ח בריתותחנן אלקים עמ' עה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלו
לז: ערבא וערבא דערבא איכא בינייהו (שקיבלו ישראל עליהם)חיי נפש ח"א עמ' לג, לד
לז: ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקעג
לז: ערבא וערבא דערבאזבחי צדק (דיסקין) עמ' שטז
לז: ערבא וערבא דערבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנב, רע
לז: ערבי דערבישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מח
לז: רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסינידברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קב
לז: רש"י - וכי בארור סגי ליה בתמיה, כופר בעיקר הוא, וכי סגי ליה בארורדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפג, תקמה
לז: שהיו מזכירין שם המפורש במקדשזכרון משלי עמ' פז אות רמח, עמ' קלג אות תלו
לז: תוד"ה רבי שמעון בשם הירושלמי, אין לך דבר שבתורה שלא נכרתו עליה תקע"ו בריתותנטריקן (תשעד) עמ' קטז
לז: תום' דה רבי שמעון, למד ושמר ועשה וסיפק בידו להחזיק וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' מג
לז: תוס' - נכרתו על התורה תקע"ו בריתותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שח
לז: תוס' ד"ה א"ר משרשיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצב
לז: תוס' ד"ה איתשילנזר הקדש ח"ג עמ' תלח
לז: תוס' ד"ה אמרויואל משה מאמר א סי' ק עמ' קיב
לז: תוס' ד"ה רבי דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כח
לז: תוס' ד"ה רבי שמעון וכו', עתיד הקב"ה לעשות צל לבעלי מצות בצילן של בעלי תורה שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף ואומר עץ חיים היא למחזיקים בהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצב
לז: תוס' ד"ה רשב"יחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ס
לז: תוס' ד"ה רשב"ימפניני הרב עמ' מט
לז: תוספות - קבל עליו כ"א מישראל לתרי"ג מצות קצ"ח ריבוא ריבואות וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נז
לז: תקע"ו בריתות נכרתו על התורהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קנד, ח"ג עמ' רכה, רלז
לז: תקע"ו בריתות קבלו ישראל ובתוס'רגל ישרה עמ' רמג
לח אל תקרי יבורך אלא יברךראש דוד (תקלו) דף סה ע"ד
לח אל תקרי יבורך אלא יברךראש דוד (תשמו) עמ' רסז ע"ב
לח ארון נושא את נושאיוהתורה והעולם ח"ב עמ' קמט
לח ברכת כהניםכלי יקר (תשמח) עמ' תכו
לח הקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קכב
לח והיכן אבוא אליך - בבית הבחירהשיחות לספר דברים עמ' קצה
לח וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש ב
לח כה לעכובא, וכל הענין שםשארית מנחם ח"ב עמ' קטו
לח כה תברכו כו' בלשון הקדשתולעת שני דף קכט ע"א
לח כה תברכו שיברכו בלשה"קגבעת שאול (בראך) עמ' ר
לח כה תברכו, פנים כנגד פנים, או אינו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קיא
לח נותנין בוס של ברכה לטובעיןכלי יקר (תשמח) עמ' סג, פג, תקכז
לח ע"א אבוא אליך וברכתיך - בבית הבחירה - שם אזכיר את שמי שם המפורשאסופת מערכות דברים עמ' שנט
לח ע"א אזכיר את שמיהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק כא
לח ע"א אין שירות אלא מעומדאמרי טל מאמר י
לח ע"א איתקיש בדבה לשירותהעמק דבר דברים פ"י פסוק ח, פ"יח פסוק ה
לח ע"א אמר אביי נקטינן לשנים קורא כהנים ולא' אינו קורא כהן שנאמר אמור להםבית אלהים שער א עמ' שט
לח ע"א אמר אביי נקטינן לשנים קוראי כהניםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
לח ע"א אמר רבה שחיטתן בדברים פתח כו'ניבי זהב עמ' שנט
לח ע"א אמר רבי יהושע בן לוי אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןבאר מים חיים (עובדיה) עמ' עו ד"ה ולכן
לח ע"א אסור להזכיר את השם בגבולין אפי' לצורך מצוהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קיז ע"א
לח ע"א אריו"ח אוחו היום ערב ט"בניבי זהב עמ' שנט
לח ע"א בברכת כהנים, נשיאות כפיםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פו
לח ע"א בכל המקום - מקום שהשכינה נגלה בוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלז
לח ע"א בכל המקום אשר אבוא אליךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קנו
לח ע"א בכל יום היו כהנים אומרים במקדש את השם ככתבו, ותוס' שב' שיש בזה מצוהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' פד, פה
לח ע"א במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן, ובמקדש על גבי ראשיהןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפב; פנקס יג עמ' פה-פו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קמו {יש כאן רמז למושג של הכרה עליונה במושג אלהות, המרומם מכל ברכה וביטוי, ובזה הוא מזכיר את השם ביראה, בשמחה ובאהבה}
לח ע"א במקדש הוגין שם ה׳ באותיותיוציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' נ
לח ע"א במקדש הי' אסור להזכיר את השם בכנוי כדדרשינן מקרא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל, רלו
לח ע"א במקדש כהנים אומרים השם ככתיבתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפא
לח ע"א במקדש נושאים ידיהם ע״ג ראשיהםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלג, קלד, קלז
לח ע"א בנשיאות כפיםעין איה ברכות פ"ה פסקא עד, פרק ט פסקא נג "צריכה לפריסת ידים" {כי בזה מורה הכהן שגם כל פעולותיו מוקדשות הן לטובת הכלל בחייהם הגופניים [כלומר ע"י מעשה ידיו], ופורם אצבעותיו להורות שצריך לאהוב כל פרט ופרט בישראל, כל אדם בפני עצמו}
לח ע"א בקול רם או אינו אלא בלחש ת"ל אמור להם כאדם שאומר לחבירולקוטי שיחות חי"ח עמ' 77
לח ע"א ברבת כהנים בשם המפורשציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלב, קלז
לח ע"א ברכת כהנים בלשון הקודש שנאמר כה תברכו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נשא עמ' קסב
לח ע"א ברכת כהנים במדינה ובמקדשציץ השדה - שדי יער עמ' כ
לח ע"א ברכת כהנים בקול רםשירת הפסח אות לא
לח ע"א בשם המפורש וכו' יכול אף בגבולין כן וכו' אף כאן בבית הבחירה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלא
לח ע"א בשם המפורש וכו' שמי המיוחדלקוטי שיחות ח"כ עמ' 270
לח ע"א דבר גדול דברו מרגליםניבי זהב עמ' שנו
לח ע"א דוד המלך נענש על שקרא דברי תורה זמירותימלא פי תהלתך ח"א עמ' רלז
לח ע"א הארון נשא את נושאיורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שי
לח ע"א הזכרת שם המפורש במקדש לא היו מזכירים רק בברכת כהנים בכל יוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל-רלא
לח ע"א הרי הוא אומר בכל מקום אשר אזכיר את שמיזאת ליעקב שמות עמ' רכט
לח ע"א הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו מה משרת וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לז
לח ע"א השכינה שורה על אצבעות הכהניםשם ישראל עמ' שד
לח ע"א ואברכה מברכיךתורת מנחם חנ"ד עמ' 320
לח ע"א ואמר רב חפדא נקטינן כהן קורא כהנים ואין ישראל קורא כהניםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
לח ע"א ואתקש ברכה לשירותטהרת יו"ט חי"ח עמ' ריד-רטו
לח ע"א והיכן אבוא אליך וברכתיך בבית הבחירהזאת ליעקב ויקרא עמ' קעט
לח ע"א ויברכם, ברכת כהניםפני חיים (פלג'י) עמ' קסט ע"א
לח ע"א וישא אהרן את ידיו, כמה דרשותכתונת פסים (תשעא) עמ' עג
לח ע"א ונאמר להלן וישא אהרן את ידיו וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 39
לח ע"א חוץ מכה"ג שאינו מגבי' ידו למעלה מן הציץ וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מעשה המשכן פכ"ט
לח ע"א כביכול אין בעל הבית יבול להוציא כליו משםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמג
לח ע"א כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו' יכול אף בגבולין כן וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שצא
לח ע"א כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו׳ יכול אף בגבולין כן וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שצא
לח ע"א כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רסא
לח ע"א כה תברכו את בני ישראל, אין לי אלא בני ישראל גרים נשים ועבדים משוחררים מנין, ת"ל אמור להם לכולהולחמי תודה דף רלט ע"א
לח ע"א כה תברכו את בני ישראל, בשם המפורש וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' צג
לח ע"א כה תברכו את בני ישראל, בשם המפורש כו' יכול אף בגבולין כן כו' אף כאן בבית הבחירהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעח
לח ע"א כה תברכו בלה"ק כו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 376
לח ע"א כה תברכו בלשון הקודש חכמת התורה נשא עמ' קסא
לח ע"א כה תברכו בלשון הקודשאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רפג
לח ע"א כה תברכו בלשון הקודשטיול בפרדס ח"א עמ' קנז
לח ע"א כה תברכו בנשיאת כפיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רעד
לח ע"א כה תברכו בעמידהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיא
לח ע"א כה תברכו בקול רם וכו' ת"ל אמור להם כאדם האומר לחבירובית אלהים שער א עמ' שיב
לח ע"א כה תברכו בקול רם וכו'ברית שלום (תעח) דף פז ע"ד
לח ע"א כה תברכו בקול רם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקסא
לח ע"א כה תברכו בקול רםהעמק דבר דברים פ"כז פסוק יד
לח ע"א כה תברכו פנים כנגד פנים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמב, קמט
לח ע"א כה תברכו פנים כנגד פנים וכו' כאדם האומר לחביתמכשירי מצוה עמ' יט, כא
לח ע"א כה תברכו פנים כנגד פניםכה תברכו (תרמא) דף קעט ע"ב
לח ע"א כה תברכו, בלשון הקדשקרן לדוד בראשית עמ' שסו
לח ע"א כה תברכו, בלשון הקודשתורת מהרי"ם במדבר עמ' ל
לח ע"א 'כה תברכו', פנים כנגד פנים, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רס
לח ע"א כה תברכוהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יב
לח ע"א כה"ג אינו נושא כפיו למעלה מן הציץציץ השדה - שדי יער עמ' קמג
לח ע"א כהנים במקדש נושאין ידיהם ע"ג ראשיהם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' עז
לח ע"א כל הלימודים בסוגיה בנוגע לההשתוות בין ברכת כהנים לתפלה ולעבודה כו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 39
לח ע"א כל מקום ששכינה שרויה יש ברכהקרן לדוד בראשית עמ' רד
לח ע"א מפני שקרא דברי תורה זמירותניבי זהב עמ' קעו
לח ע"א מפני שקרא לד"ת זמירות ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' צא
לח ע"א מקום שנאמר כה, הוא בלשון הקודשקרן לדוד בראשית עמ' קצז
לח ע"א מקרא מסורס הוא בכל מקום וכו'זאת ליעקב שמות עמ' סד
לח ע"א נשיאת כפים על גבי ראשיהם של כהנים במקדשפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפב
לח ע"א עונש המרגלים השתרבבות לשונם ותולעים יוצאים ממנופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמב, קנד
לח ע"א פנים כנגד פניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמא
לח ע"א פנים כנגד פניםתורת מנחם חכ"ז עמ' 301
לח ע"א ר' נתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר הוא ובניו כל הימים וכו'מכשירי מצוה עמ' עו
לח ע"א רבי נתן אומר אינו צריך וכו'כה תברכו (תרמא) דף קמט ע"ב
לח ע"א רנ"א אינו צריך הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
לח ע"א שמי המיוחד לילקוטי שיחות חל"ד עמ' 38
לח ע"א שמי המיותר לימנחת קנאות עמ' ז
לח ע"א ת"ר כה תברכו בלשון הקודשמנחת יואל עמ' קפג
לח ע"א תוס' - בכל מקום שאני נגלה, שם תהא מזכיר את שמיאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שמד, דברים עמ' שנא
לח ע"א תוס' בכ"מ אשר אני עלה שם תהא מזכיר את שמי והיינו בבית הבחירה וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעח-רעט
לח ע"א תוס' ד"ה או אינו אלאכה תברכו (תרמא) דף קצ ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - אין מזכירין כינויין במקדש רק שם,המפורש משום גילוי השכינהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלו
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - לאחר מות שמעון הצדיק לא זכו לגילוי שכינהרנת יצחק מלכים עמ' קיא, ישעיה עמ' צב, קנט, ישעיה עמ' רפב, תהלים עמ' צה, משלי עמ' שמח
לח ע"א תוס' ד"ה הרי הוא אומררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תיד
לח ע"א תוס' ד"ה הריבית אלהים שער א עמ' שיט
לח ע"א תוס' ד"ה והכתיבבית אלהים שער א עמ' שיז
לח ע"א תוס' ד"ה נאמרבית אלהים שער א עמ' שי
לח ע"א תוס' שלא זכו הכהנים לגילוי שכינהרנת יצחק תענית עמ' קכה
לח ע"א תוס', הדין לברן ברכת כהנים במקדש בשם המפורש הי' תלוי בגילוי שכינהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרא, תרעו, תשיב, ח"ב עמ' קסה, רל, רצט
לח ע"א תוספות - נמנעו כהנים לברך בשם המיוחד משמת שמעון הצדיק, לפי שלא זכו לגילוי שכינהאסופת מערכות דברים עמ' שנא
לח ע"א תנו רבנן יכה תברכו' בלשון הקודש, אתה אומר בלשון הקודש, או אינו אלא בבל לשון נאמד כאן 'בה תברכו' ונאמר להלן 'אלה יעמרו לברך את העם', מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, רבי יהודה אומר אינו צריך, הרי הוא אומר 'בה', עד שיאמרו בלשון הזהכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א תנו רבנן כה תברכו בלשון הקודשמכשירי מצוה עמ' כ
לח ע"ב א"ר זירא לאחיהם שבשדותלקוטי שיחות ח"י עמ' 41, חי"ד עמ' 41
לח ע"ב איבעיא להו צדדים מהוכה תברכו (תרמא) דף קפה ע"א
לח ע"ב אין גותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמז
לח ע"ב אין נותנים כוס של ברכהזאת ליעקב דברים עמ' קעט
לח ע"ב אין נותנין טס של ברכה לברך אלא לטוב עין, רש"ישם דרך דברים עמ' שב
לח ע"ב אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין - כי רק מי שהוא בעצמו מבורך יכול לברך גם את האחרים, שהרי ממה שיש לו הוא נותן גם להםבצור ירום ח"ט עמ' יג
לח ע"ב אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו' אל תיקרי יבורך אלא יברך וכו' שאפילו עופות מכירין בערי העין וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריד-רטו
לח ע"ב אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' רע
לח ע"ב אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין שנא' טוב עין הוא יברךרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מח
לח ע"ב אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קנט
לח ע"ב אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תי
לח ע"ב אין נותנין לברך כוס של ברכה אלא לטוב עיןזרע שמשון מצורע אות ה
לח ע"ב אמר אדא אמר רבי שמלאי בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן, למי מברכין, אמר רבי זירא לאחיהם שבשדות. איני, והתני אבא בריה דרב מנימין בר חייא עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה. לא קשיא הא דאניסי הא דלא אניסידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
לח ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי כל כהן וכו'חקקי לב חלק א (סימן ד) דף ב ע"ב (ד"ה תשובה)
לח ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי מנין שהקב"ה מתאוה לברכת בהגים שנאמר 'ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם'כתב סופר אגדות כאן
לח ע"ב אמר ריב"ל אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
לח ע"ב אמר ריב"ל כל כהן המברך וכו'כה תברכו (תרמא) דף קב ע"ב, קכג ע"ב
לח ע"ב אמר ריב"ל מנין שהקב"ה מתאוהכה תברכו (תרמא) דף ה ע"ב
לח ע"ב אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תח
לח ע"ב אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תח
לח ע"ב אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 296, 240
לח ע"ב אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיד
לח ע"ב אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיד
לח ע"ב אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרו
לח ע"ב אפילו עופות מכירים בצרי עיןשיחות מוסר (תשסב) עמ' רמה
לח ע"ב אפילו עופות מכירין בצרי עיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ד
לח ע"ב ברכת כהנים שלשה מ"עהעמק דבר דברים פ"ו פסוק כ
לח ע"ב בתוס' ד"ה כל כהןבית ישי - דרשות עמ' תיב
לח ע"ב הנהנה מצרי עין עובר בלאושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קג
לח ע"ב ואמר רבי יהושע בן לוי כל בהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברך. ברבת הכהן צריך להיות בטוב עין וכטוב לבב, שע״י בך יתברך גם הכהןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצ
לח ע"ב וכי על לבנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הם אלא וכו' לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעח
לח ע"ב וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, וכי סלקא דעתך שזקני בית דין שופכי דמים הםדרשות באר יצחק עמ' קיז
לח ע"ב טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפ, תפב
לח ע"ב טוב עין יבורך, א"ת יבורך אלא יברךויבא יוסף עמ' פט
לח ע"ב ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49)
לח ע"ב כה תברכו בלשון הקודשאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרנב
לח ע"ב כיצד כתבו ישראל את התודהברכת אבות עמ' שעח
לח ע"ב כל הנהנה מצרי העין וכו' עובר בשני לאויןאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שנא
לח ע"ב כל הנהנה מצרי העין עובר בלאולחמי תודה דף רכז ע"א
לח ע"ב כל הנהנה מצרי העין עובר בלאושם דרך ויקרא עמ' ח
לח ע"ב כל הנהנה מצרי העיןעיונים במשלי עמ' תקו
לח ע"ב כל הנהנה מצרי עין עובר בלאובמי התורה עמ' שמה
לח ע"ב כל הנהנה מצרי עין עובר בלאוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנו
לח ע"ב כל הנהנה מצרי עין עובר בלאורנת יצחק משלי עמ' צו
לח ע"ב כל וכו' שמברך מתברךלקוטי שיחות חל"ז עמ' 89
לח ע"ב כל כהן המברך מתברך וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פו
לח ע"ב כל כהן המברך מתברך ושאינו וכו' אינו מתברךפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' י
לח ע"ב כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה כו' ורש"יסוכת דוד (שירירו) דף קמב ע"ד-קמג ע"ב
לח ע"ב כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשהלמדנות (תשנח) פ' נשא אות פט
לח ע"ב כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברך וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' ריד
לח ע"ב כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברךתהלה לדוד (והרמן) פרק כו פסוק יב הערה ט, פרק צז פסוק יא הערה יז
לח ע"ב כל כהן שמברך מתברךקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 37 (סי' לב)
לח ע"ב כל כהן שמברך מתברךתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רעא
לח ע"ב לא בא לידינו ופטרנוהודורש טוב עמ' 252
לח ע"ב מה אמר ר"י לעולם תהיה אימת ציבור עליךכה תברכו (תרמא) דף סד ע"א
לח ע"ב מחיצה של ברזל איגה מפסקת בין ישראל לאביהם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קפט
לח ע"ב מניין דהקב"ה מתאוה לברכת כהנים חכמת התורה בהעלותך עמ' צ
לח ע"ב מנין שאפילו עופות השמים מכירין בצרי עין דכתיב כי חנם מזורה הרשת וכו'זרע שמשון מצורע אות ז
לח ע"ב מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העין וכו' כל הנהנה מצרי העין עובר בלאושם דרך דברים עמ' רפו, רצז
לח ע"ב מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העין וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמט
לח ע"ב מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העיןשם דרך ויקרא עמ' ח
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לב"ך שנאמר ושמו א"ש כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמא ע"ג, קמב ע"ג
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים חכמת התורה נשא עמ' רסו
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'עטרת יהושע שמות עמ' קצג
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכםלחמי תודה דף רלט ע"ב
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים, שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רכ
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מד
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםבית ישי - דרשות עמ' תיג
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםזאת ליעקב במדבר עמ' מ
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםזאת ליעקב ויקרא עמ' נב
לח ע"ב מנין שהקב"ה מתאווה לברכת כהנים וכו' וברש"י שהברכה הוא צורך הקב"המנחת יואל עמ' נ
לח ע"ב משגר כוס של ברכה לביתוכתונת פסים (תשעא) עמ' שכח
לח ע"ב סימן מתאו"ה לברכ"ה דוכ"ן בעבוד"ה כו"ם מכי"ר נהנ"ה בעגל"ה וכו'מגילת סמנים עמ' עח
לח ע"ב עבודה קודמת לנשיאת כפים שנאמר "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת"פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רצד-רצו; מאוצרות הראיה ח"ב עמ' 211-212 {רעיון שבדבר}
לח ע"ב עופות מבירין בצרי העיןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רה
לח ע"ב רש"י - העומדים בבהכ"כ וכו'כה תברכו (תרמא) דף קעט ע"א
לח ע"ב רש"י ד"ה שבשדות, דאניסי במלאכתן ואין יכולין לבוא. וד"ה דלא אניסי, העומדין בבית הכנסת אחורי הכהנים לא אניסי, אלא שאין הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבוא - לפני הכהנים להיות מתברכים פנים כנגד פנים כדת, הלכך אינם בכלל ברכה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
לח ע"ב שמברך מתברך וכו' ואברכה מברכיךלקוטי שיחות ח"ה עמ' 426, 422, ח"ז עמ' 236, חי"ז עמ' 428
לח ע"ב תוס' ד"ה כל כהןכה תברכו (תרמא) דף פז ע"ב
לח ע"ג כל המברך מתברךחיים תחלה (תשנג) עמ' פח
לח ר"ן אומר אינו צריךתועפת ראם (גטיניו) דף מד/סד ע"ב
לח רש"י ד"ה בכל מקוםכה תברכו (תרמא) דף קיד ע"א
לח רש"י ד"ה שלא נטל ידיוכה תברכו (תרמא) דף פז ע"ב
לח שם העצם כביכול של הקב"ה הוא שם הוי"האור אברהם (זוועהיל) עמ' קג
לח תוס' - אלא מקרא מסורת הוא בכל מקום אשר אבוא אליךאמרי טל מאמר טז
לח תוס' - נראה לר"י כהן שבירך ב"כ בישיבה לא עשה כו'סוכת דוד (שירירו) דף לט ע"א
לח תקנת ריב"ז שלא יעלו כהנים לדוכן בסנדליהםהדרש והעיון שמות מאמר כט
לח. א"ר חסדא כהן קורא וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מא
לח. אי נשיאת הכפים הוי לעיכובאאור אברהם על ספר המצוות עמ' קסה
לח. אין לי אלא בני ישראל גרים נשים ועבדים מנין ת"ל אמור להםלהורות נתן במדבר עמ' סח
לח. אין נותנין כוס של ברכה לברך וכו'שיחות לספר דברים עמ' קב
לח. אינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץפנים מסבירות עמ' עד, רב
לח. אל תיקרי יבורךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנד
לח. אמור להם בלשון הקודשמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמב
לח. אמור להם פנים בפנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמו
לח. אסור להזכיר השם בגבוליןשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ח, פרק קה פסוק א, פרק קלז פסוק א
לח. אפור להגביה ידיו מהציץמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שכו
לח. בבל מקום אשר אזכיר את שמי, בבית הבחירהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תעו
לח. בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך בכל מקום ס"ד אלא מקרא זה מסורס הואפאר יעקב ח"ב עמ' תשז
לח. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ורש"י ותוס'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסז-קסח {איך הזכירו שם המפורש במקדש בבית שני}
לח. בכל מקום אשר אבוא אליך וגו'שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קז
לח. בכל מקום סלקא דעתך אלא מקרא זה מסורס הוא בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך שם אזכיר את שמידברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיד ע"ב
לח. במדינה כהנים נושאין את ידיהם כנגד כתפיהם וכו'להורות נתן ויקרא עמ' צו
לח. במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בטנרונחלת שמעון (תשסו) עמ' ד
לח. במקדש היו משתמשים בשם המפורש דולה ומשקה פורים עמ' שה
לח. במקדש היו קורץ ככתבו אם לבינה (פאפא) עמ' שכא
לח. במקדש נושאים כפיהם ע"ג ראשיהםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעא
לח. במקדש נזכר השם ככתבותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עט {מקדש ענינו בחמה ממשלת היום דהוא כנגד תורה שבכתב}
לח. במקדש ששם הותרה קריאתו של שם המפורשפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ה
לח. במקומות שבהם הותרו קריאתו של שם הוי' ככתיבתופחד יצחק פסח מאמר ס
לח. בענין ברכת כהנים אפי' לגרים נשים ועבדים ומשוחררים, ובענין דברכת כהנים דוקא פנים כנגד פנים כאדם האומר לחבירויד דוד (אופנהיים) עמ' עח
לח. בקול רםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל
לח. ברכת כהנים בנשיאות כפיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנט
לח. ברכת כהנים בעמידהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסה
לח. ברכת כהנים פנים כנגד פניםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעג
לח. ברכת כהנים צריכה להיותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רמא
לח. ברכת פהנים גם למי שאינו לפניהםשיחות לספר בראשית עמ' שכה
לח. בשמברבין הבחנים את ישראל צ"ל כעמידהבישורון מלך ח"א עמ' שלז
לח. דין ריש קטיעה ימללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ו), עב (ז) {השייכות לארץ ישראל רק מצד הראש, וכאשר אינו נוטל חלק בארץ נחשב כאילו לא היה לו ראש}
לח. דכתיב לעמוד לשרת ובגליון הש"סברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
לח. דכתיב לעמוד לשרתפני מלך שמות עמ' רא
לח. והיכן אבוא אלק וברכחיך בבית הבחירהפני יהושע (תשסא) עמ' פה
לח. ויכהו שם על השל על עסקי שלוקרבן מנחה (תשעד) עמ' קכז
לח. ושמו את שמי בשם המפורשדעת תפלה עמ' רנב
לח. ושמו את שמי מצוה לברך בשם המיוחדצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצג
לח. ושמו את שמי שמי המיוחד לי יכול אף בגבולין כן וכו' מה להלן בית הבחירה אף כאן בבית הבחירהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ח
לח. ושמו את שמי, שמי המיוחד לישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ק
לח. ותוס' ברכת כהנים במקדש ובמדינהדולה ומשקה - חנוכה עמ' קצט
לח. כאדם האומר לחבירורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלא
לח. כארם שאומר לחביתגור אריה במדבר פ"ו הערה 59
לח. כביכול בעל הבית אינו יכול להוציא כליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכח
לח. כה תאמרון לאדוני לעשו - בלשון הקודשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שכז
לח. כה תברכו את בני ישראל בלשון הקדש או אילו וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קצד ע"א
לח. כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו' "ל ושמו את שמי שמי המיוחדשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות סח, עג
לח. כה תברכו את בני ישראל בשם המפורשלב אריה פרשת נשא אות א
לח. כה תברכו את בני ישראל פנים כנגד פנים וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רכט ע"ב
לח. כה תברכו את בני ישראל, בשם המפורשאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסו
לח. כה תברכו אתה אומר בנשיאות כפים וכו' מה להלן בנשיאת כפים אף כאן וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שפב
לח. כה תברכו בלה"קדברי יואל פ' נשא דף קפא ע"ב
לח. כה תברכו בלשון הקודשכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקט
לח. כה תברכו בלשון הקודשלהורות נתן במדבר עמ' סט
לח. כה תברכו בלשון הקודשלהורות נתן בראשית עמ' שצא
לח. כה תברכו בלשון הקודשלקחת מוסר ח"א עמ' תמ
לח. כה תברכו בלשון הקודשמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נא, נב
לח. כה תברכו בלשון הקודשמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נז {יבואר שצריך לברך דוקא בלשון הפסוק. שעת ברכת כהנים שעת רצון, להתפלל, ויענוהו; הכהנים מברכים, וה' מברך מה שטוב באמת לכל א' }
לח. כה תברכו בלשון הקודשצדקת יוסף עמ' רלט
לח. כה תברכו בלשון הקודששבח נעורים עמ' נו
לח. כה תברכו בקול רם או אינו אלא בלחש ת"ל אמור להםלהורות נתן במדבר עמ' סח
לח. כה תברכו בקול רם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תנה, תנו
לח. כה תברכו בקול רםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמו
לח. כה תברכו בקול רםמאורי שערים עמ' רפח
לח. כה תברכו בשם הוי"ה מגדנות אליעזר עמ' תמח
לח. כה תברכו, בלשון הקודששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רסג
לח. כה תברכו, בלשון הקודששמן ראש סוכות ח"א עמ' פח
לח. כה תברכו, בעמידהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסט
לח. כה תברכו, בעמידהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכח
לח. כה תברכו, בקול רםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנה, שסא
לח. כה תברכו, פנים כנגד פניםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנו, שסה
לח. כהן שלא עקר רגליו בעבודהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסב
לח. כולם עולים לדוכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לח
לח. למי מברכין לאחיהם שבשדותתורת יחיאל במדבר עמ' כו
לח. מה להלן בנשיאת כפים אף כאן בנשיאות כפיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריב
לח. מנין שאפילו עופות מכירים בצרי עין וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רסט ע"ב
לח. מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים אש דת (תשמח) עמ' קצא
לח. מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שסב
לח. נאמר כאן ושמו את שמי וכו' אף כאן בית הבחירהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות סב
לח. נושאין ידיהם כנגד כתפיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמט
לח. נקטינן לשנים קורא כהניםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמב
לח. עבודה בעי עמידהפנים מסבירות עמ' רעג
לח. פנים כנגד פנים תורת המצרף עמ' רצב
לח. פנים כנגד פניםאשל חיים ח"א עמ' קמו
לח. ר"י אומר כו' הרי הוא אומר כה עד שיאמר בלה"ק, ותוס' ד"ה ור"יבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק טז, פרק ז פסוק ב
לח. שמי המיוחד לימבשרת ציון ח"ג עמ' רי
לח. תוס' ד"ה או אינו, מגז"ש דברכה ברכה מהר גריזיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלב
לח. תוס' ד"ה הרי הוא אומר משמת שמעון הצדיק וכו' לפי שלא זכו עוד לגילוי שכינהדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיד ע"ב
לח. תוס' ד"ה ונאמרלקחת מוסר ח"א עמ' תמ
לח. תר"ה אוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סט
לח.פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
לח: אין מתנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח, רסה
לח: אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עין לילה כיום יאיר (באום) עמ' 276
לח: אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עיןדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רטו
לח: אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עין וכו'צור יעקב (יעבץ) בהר
לח: אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןנחלת יעקב (תשעג) עמ' רנט, תצד
לח: אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןעזר מיהודה עמ' קמד
לח: אין נותנין כוס של ברכה אלא לטובי עיןמכתב מאליהו ח"ד עמ' 5
לח: אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויחי דף נה ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף עז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת עקב דף קלב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקיד דף שלו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ"ט דף לט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלו ע"א
לח: אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןחמודי צבי בראשית עמ' קיג
לח: אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןמבשרת ציון ח"ב עמ' מט
לח: אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרלו הערה 45
לח: אין נותנין כוס של ברכה לברן אלא לטוב עין דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מג
לח: אל תקרי יבורך אלא יברךביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק ו, פרק כב פסוק ט
לח: אל תקרי יבורך אלא יברךקדושת עינים (תשעא) פרק א אות עה
לח: אפי' עופות מכירים בצרי עיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסו
לח: אפילו מחיצה של ברזל אין מפסקת בין ישראל כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנ
לח: אפילו עופות מכירין בצרי העיןייטב פנים ח"א דף צה
לח: אפילו עופות מכירין בצרי העיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלז(יט)
לח: אפילו עופות מכיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
לח: אריב"ל מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכו
לח: בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסא
לח: בית הכנסת שכולה כהניםוזאת התורה עמ' רז
לח: הנהנה מצרי עיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כט
לח: הקב"ה מתאוה לברכת כהניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 217
לח: הקב"ה מתאוה לברכת כהניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמז
לח: הקב"ה מתאוה לברכת כהניםוזאת התורה עמ' רו
לח: וכי תעלה על דעתך שזקני ב"ד שופ"דמכתב מאליהו ח"ד עמ' 5
לח: טוב עין הוא יבורך - אל תקרי יבורך אלא יברךבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שפט
לח: טוב עין הוא יבורך, אל תיקרי יבורך אלא יברךאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעה
לח: טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברךמרפא לנפש בראשית עמ' שסט, תסב
לח: טוב עין הוא יבורךהאיר ממזרח משלי עמ' שלה
לח: טוב עין יבורך א"ת יבורך אלא יברךמצווה ועושה ח"ב עמ' תרמח
לח: ידינו לא שפכו את הדם הזה, שלא פטרנוהו בלא מזונות ולוויההמוסר והדעת בראשית עמ' רל
לח: כהן המברך מתברךבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רצז
לח: כהן המברך מתברךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנא
לח: כהן שאינו עולה עובר בג' עשהמקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
לח: כוס של ברכה אלא לטוב עיןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלב, קפט
לח: כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף - עין הרע - מהר"לקריאה בקריה ח"א עמ' קכ
לח: כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף - עין הרעקריאה בקריה ח"א עמ' קכ
לח: כל הנהנה מצדי עין עובר בלאומכתב מאליהו ח"ד עמ' 5
לח: כל הנהנה מצרי עין עובר בלאו וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף יו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמה ע"ב
לח: כל הנהנה מצרי עין עובר בלאושבילי פנחס (תשפ) עמ' תנה
לח: כל הנהנה מצרי עין עובר בלאושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט
לח: כל כהן שאינו מברך אינו מתברךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כו
לח: כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רסד
לח: כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולהחמודי צבי בראשית עמ' קט
לח: כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
לח: כל כהן שמברך מתברך דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כד
לח: כל כהן שמברך מתברךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צד
לח: כל כהן שמברך מתברךדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמג
לח: כל כהן שמברך מתברךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקסו
לח: כל כהן שמברך מתברךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
לח: כל כהן שמברך מתברךפנים מסבירות עמ' קצח
לח: כל כהן שמברך מתברךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרח
לח: לא בא לידינו וכו' לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייהפאר יעקב ח"א עמ' תכא
לח: לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנ ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נה ע"ב
לח: לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שטו
לח: לא פטרנוהו בלא לויה וללא מזונותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלו, שמות עמ' קעה
לח: מברך מתברךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלט
לח: מה קללה בכלל ופרט, אף ברכה בכלל ופרט, וכו'דברי יואל פ' כי תבוא דף קמט ע"א
לח: מנין שאפי' העופות מכירין בצרי עיןדברי יואל פ' ויצא דף כז ע"ב
לח: מנין שאפילו עופות מכירין בצרי עין שפת אמת (הלוי) משלי פרק א פסוק יא
לח: מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו', ובמהרש"אכרם חמד (תשסו) עמ' קנב
לח: מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נח {ענין החזקת הכהנים כפות ידיהם כלפי מטה, כי מעוררים הברכה העליונה; ענין השגחת ה' הנגלית והנסתרת, לכן ברכת כהנים פנים אל פנים }
לח: מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמא
לח: מעשה בר"א ששחרר עבדו לצרפו למניןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצא
לח: נשיאת כפים (קרן אורה)נפש הרב עמ' קכב
לח: עופות מכירים בצרי עיןפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז, פרשת קדושים פרק יט פסוק יח
לח: עופות מכירין בצרי העיןפני מלך שמות עמ' פח
לח: עופות מכירין בצרי עיןהאיר ממזרח משלי עמ' יא
לח: עופות מכירין בצרי עיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט, עא
לח: עם שאחורי הכהניםתורת יחיאל במדבר עמ' כז
לח: עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רמא
לח: שלא פטרנוהו בלא לוייהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 173
לט ע"א אחרי ה"א תלכושפתי רננות דף טו ע"ד
לט ע"א אין עמידה אלא שתיקה במו שנאמר ובפתחו עמדו כל העםדרכי אמונה דרך לב
לט ע"א אמר רבא בר רב הונא, כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהבצור ירום ח"ט עמ' רמה הערה 108
לט ע"א במה הארכת ימים וכו' ולא נשאתי כפי בלא ברכה וכו'מגילת סמנים עמ' יג
לט ע"א השקיפה ממעון קדשךבית ישי - דרשות עמ' תיג
לט ע"א וא"ר יהושע בן לוי כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיו וכו'מגילת סמנים עמ' ח, עח
לט ע"א ואין עמידה אלא שתיקהרנת יצחק משלי עמ' שמב
לט ע"א ואין עמידה אלא שתיקהתורת מנחם חנ"ג עמ' 39
לט ע"א וכי מהדר אפי מציבורא מאי אדבריה רב חסדא לרב עוקבא וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 124
לט ע"א וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר אדבריה רב הפרא לרב עוקבא וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
לט ע"א וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר וכו'צדקה חיים דף פז ע"א [שז ע"ב]
לט ע"א וכי מהדר אפיה מציבורא מאי וכו'צדקה חיים דף פז ע"א (דף ש"ז ע"ב ד"ה ולהיות)
לט ע"א כהן היה אוכל כפול (מלחם הפנים) ושבע, ובתוס' ישנים שקיים בזה מצות אכילה שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה יא אות ב
לט ע"א כיון שנפתח מ"ת אסור לספר אפילו בדבר הלכהדרך חיים (לונזאנו) עמ' קעד
לט ע"א כיון שנפתח ס"ת אסוך לספרבנין שאול עמ' רכו
לט ע"א כיון שנפתח ס"ת אסור לספר וכו'יסוד ושורש העבודה שער הקרבן פ"ח
לט ע"א כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלבהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קעו
לט ע"א כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שמא, שמב
לט ע"א כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהזך ונקי עמ' רפה
לט ע"א כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיותפלת דוד (אדר"ת) עמ' ד
לט ע"א מאי מברך וכו', אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רטו
לט ע"א מה בין עושה מאהבה לעושה מיראהאהבת ציון (תשסד) עמ' מה
לט ע"א מיני ומיניה יתקלס עילאהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריז
לט ע"א עשה עמנו מה שהבטחתנו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רח
לט ע"א עשינו מה שגזרת עלינו וכו'תורת מנחם חי"א עמ' 64
לט ע"א שאלו וכו' במה הארכת ימים א"ל מימי לא עשיתי ביהכ"נ קפנדריאאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רלו
לט ע"א שאלו תלמידיו אר"א בן שמוע במה הארכת ימים כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמג ע"ד
לט ע"א שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' לח
לט ע"א תוס' (ד"ה כל) - בפי' "תיכף"לקוטי שיחות חל"ט עמ' 195
לט ע"א תוס' ד"ה וכי כהן שעבד ע"ז אי נושא כפיוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רז
לט ע"א תוס' ד"ה וכי מהדר וכו'לב חיים חלק ב (סימן רטו) דף קנ ע"א (ד"ה הנה)
לט ע"א תוס' ד"ה כי מהדר אפיהשפתי רננות דף ב ע"א
לט ע"ב א"ר חסדא אין הכהנים רשאים לכוף קישרי אצבעותיהן וכו'מגילת סמנים עמ' יב
לט ע"ב אין הכהנים וכו'לב חיים חלק ב (סימן רט"ו) דף קנ ע"ב (ד"ה וגם)
לט ע"ב אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל ספר תורה וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שמב
לט ע"ב אמר ריב"ל אין ש"ץ ראוי להפשיט את התיבה בציבור ורש"יאיש אמונים דף מט ע"ב
לט ע"ב בזמן שהכהנים מברכים את העם מה הן אומרים כו'אמרי טל ליקוט נ
לט ע"ב העם מה הם אומרים וכו'מכשירי מצוה עמ' כא
לט ע"ב יספר אדם גנותו בקול רםלחם רב על סדור התפילה אות תסג
לט ע"ב עשה מה שהבטחתנוס' הבוטח ח"ב עמ' שמ
לט ע"ב רש"י - מה שהבטחנו שתסכים על ידינוכה תברכו (תרמא) דף רמז ע"ב
לט ע"ב רש"י ד"ה לכוףמגילת סמנים עמ' יב
לט ע"ב רש"י ד"ה לעקור רגליהם יש ללמוד מכאן וכו'כה תברכו (תרמא) דף רמב ע"א
לט ע"ב רש"י ד"ה מן - מחזירים פניהם וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 319
לט ע"ב רש"י ד"ה שתגלללקוטי שיחות חל"ג עמ' 20
לט תוס', בי' הגמ' כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלב
לט. אדבריההאיר ממזרח - אבות עמ' רמז
לט. אין עמידה אלא שתיקהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' לז
לט. אלו תפילין שבראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעה
לט. אמר רבא בר רב התא כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפילו בדבר הלכה שנא' וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' קה
לט. אסור לספר בביהכ"נ ר' זירא אמר שנאמר ואזני כל העםמקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
לט. אשר קדשנו - הכהנים שעולים לדוכן, אם צריכים לברך הברכה על ברכת כהנים קודם שישאו כפיהם או לאחר כןהדרש והעיון ויקרא מאמר עט אות א
לט. אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבהשבילי פנחס (תשעו) עמ' רמח
לט. אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1280
לט. אשר קדשנו בקדושתו של אהרןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעו
לט. במה הארכת ימיםאמרי מאיר (מאירי) משלי פל"א פסוק כו
לט. הכהנים 'מברכים אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנ הערה 94
לט. ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קסט
לט. וצונו לברך את עמו ישראל באהבהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפד
לט. כיון שנפתח ס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלו
לט. כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה, שנאמר וכפתחו עמדו בל העם, ואין עמידה אלא שתיקה, שנא' והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עודשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות צח, מס' מגילה אות ב
לט. כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהמבשרת ציון ח"ב עמ' רי
לט. כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר וכו' ואזני כל העם אל ספר התורהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כא
לט. כיון שנפתח ספר תורה אסור לספרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכו
לט. כיון שנפתח ספר תורה אסור לספרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכט
לט. כיון שנפתח ספר תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
לט. כשנפתח ס"ת אסור ותוס'נפש הרב עמ' קמ
לט. לברך את עמו ישראל באהבהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעב
לט. לברך באהבהפני מלך במדבר עמ' סה
לט. מ״ח בריתותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 39
לט. עשינו מה שגזרת עלינו, השקיפה ממעון קדשך מן השמים וגו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כה, שפ
לט. שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם וכו' ולא נשאתי כפי בלא ברכה מאי מברך אמר רבי זירא אמר רב חסדא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלט
לט. תוס' ד"ה כיון, רב ששת הוה מהדר אפיה וגריס משום שהיה סגי נהורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ב (ד)
לט. תוס' ד"ה כיון, רב ששת הוי מהדר אפיה וגריס משום דסגי נהור הויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמו {והקריאה הוא המצוה בקריאת התורה}
לט. תוס' ד"ה כל כהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות יא
לט. תוס' ד"ה כל כהןפני מלך בראשית עמ' קצ
לט: א"ל הקב"ה לנחש אני עשיתיך מלך על כל בהמה וחיה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שעה
לט: אחר ברכת הכהנים אומרים השקיפה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ט אות מא
לט: אחרי ה' אלקיכם תלכו וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' רמ
לט: אין הציבור דשאין לצאת עד שינטל הס"ת וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רסא
לט: במה שמבואר דאין לכהנים לעקור רגליהם עד אחר ברכת שים שלוםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רסד
לט: במנחתא דתעניתא מאי אמרי וכו' אם עונינו וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסט
לט: בתוס' יהבא דעתייהו לאחד מתח קולותדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כט פסוק א
לט: ומנין שעל כל ברכה תהילהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' ז
לט: רש"י אישראל קאיגור אריה במדבר פ"ו הערה 60
לכן אחלק לו ברבים מחלק שכר וכו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ז ע"ג
לכן אחלק לו ברבים מחלק שכר וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כא
לעולם ילמד אדם כו'מחושקים כסף דף סח ע"ג
לפום גמלא שיחנאשש המערכת - לב לדעת בפתיחה
מ אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדאור חדש (הרטמן) פ"א אות 343
מ דברי אגדה מושכים מדברי הלכהשיחות לספר שמות עמ' לז
מ לעולם תהא אימת הצבור עליך שהרי כהנים נושאין כפיהם ופניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקדש וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' פה, קע, קעב
מ לעולם תהא אימת צבור עליךקול יהודה (ישראל) דף מב ע"ג
מ ע"א א"ר חייא בר אבא כל האומרן בגכולין אינו אלא טועהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' לט
מ ע"א אין הכהנים עולים לדוכן בסנדליהן, שמא נפסקה לו רצועה כו' יאמרו בן גרושה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלב
מ ע"א אם אחי למה עמי, ואם עמי למה אחי וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' רטו
מ ע"א אמר להם דוד לישראל, אם אתם שומעין לי אחי אתם, ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקלאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' של
מ ע"א אמשול לך משל וכו'בית ישי - דרשות עמ' רסח
מ ע"א בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לא
מ ע"א בנשיאת כפיים חישינן שמא תפסק רצועת הסנדל ויפסיקו מעבודתם כדי לקשרםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפט
מ ע"א בעין יעקב - אימנו רבנן עליה דרבי אבהו למנוייה בריש מתיבתא וכו', אמר להו עד דמצלנא ליה לרבי אבאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כז
מ ע"א דריש שמעתא - אגרתאעיונים במשלי עמ' רלד
מ ע"א המלך קורא את התורה בהקהל בישיבהגבורת יצחק סוכות עמ' קמו
מ ע"א ואמר רבי אבהו וכו' ומאי נפקא ליך מינה, מיני ומיניה יתקלס עילאהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כז
מ ע"א ואמר רבי אבהו וכו', עינותנא אנאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כו
מ ע"א ואני רודה אתכם במקלרנת יצחק מלכים עמ' קלב
מ ע"א ויקם דוד המלך וגו' אר"א אמר להם דוד לישראל אם אתם כו'אמרי טל מאמר קלב
מ ע"א ומאי ענוותנותו דר' אבהושעורי דעת ספר ב עמ' סג
מ ע"א ורש"י מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לך. על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לךמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שצו
מ ע"א כיון דחזיה לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות אמר להו איכא רבהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעד
מ ע"א כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזיןמכשירי מצוה עמ' כא
מ ע"א להעלות בסנדליהם לדוכן וכו'חקקי לב חלק א (סימן ד) דף ב ע"ג (קטע ראשון)
מ ע"א לעולם תהא אימת הציבור עליךחיים תחלה (תשנג) עמ' קכב
מ ע"א לעולם תהא אימת צבור וכו'נשמת כל חי חלק א סימן ט דף יד ע"א (ד"ה וראיתי)
מ ע"א לעולם תהא אימת צבור עליך שהרי הכהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי השכינהאש דת (אסאד) עמ' קעח, רה
מ ע"א לעולם תהא אימת צבור עליךמצווה ועושה ח"א עמ' תרי
מ ע"א לעולם תהא אימת צבורראה חיים ח"א דף קה ע"ד [שנט ע"א ד"ה והרב]
מ ע"א לעולם תהא אימת צבורראה חיים חלק א דף ק"ה ע"ד (דף שנ"ט ע"א ד"ה והרב)
מ ע"א לעולם תהא אימת ציבור ובמאירי ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' קיד
מ ע"א לעולם תהא אימת ציבור עליך אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 289
מ ע"א לעולם תהא אימת ציבור עליךדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ה
מ ע"א לעולם תהא אימת ציבור עליךשיחות מוסר (תשסב) עמ' שי
מ ע"א מאי נפקא לך מינה ומיני יתקלס עילאהאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קעז, רה
מ ע"א מודים אנחנו לךפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נד
מ ע"א מיני ומיני' יתקלס עילאהתורת מנחם ח"ג עמ' 206
מ ע"א מני ומיניה יתקלס עילאהבי חייא ח"א עמ' כט
מ ע"א מריש הו"א ענותנא אנאמדרש האיתמרי דרוש י דף כה ע"ב-ע"ג
מ ע"א מריש הוה אמינא דענותנא אנא וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' רל
מ ע"א נער לשון גנאיבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ב אות ה
מ ע"א עונוותנותי' דרבי אבהו דאמרה לה דביתהו וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפח
מ ע"א על שאנו מודים לך וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעט
מ ע"א על שאנו מודים לך, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' סה
מ ע"א על שאנו מודים לךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קכח
מ ע"א ר' אבהו אימנו רבנן עליה למימניה ברישא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 355
מ ע"א ר' אבהו דריש באגדתא ורחב"א דריש בשמעתא וכו'כבוד לאיש דף מב ע"ב
מ ע"א ר' אבהו דרש באגדתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ר
מ ע"א ר' אבהו ור' חייא בר' אבא איקלעו לההוא אתרא וכו' ואפילו הכי לא איתותב דעתיה מיניהכתב סופר אגדות כאן
מ ע"א ר' חייא בר אבא דרש בהלכהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג, ר
מ ע"א ר' נחמן אמר מהכאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' לד
מ ע"א רב נחמן אמר מהכאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסה
מ ע"א רבי אבהו דרש באגדתא וכו' ואזול לגביה דר' אבהומצווה ועושה ח"א עמ' תסא
מ ע"א רבי אבהו דרש באגדתא, רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא, שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דרבי אבהו וכו' אמר ליה אמשל לך וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שע
מ ע"א רחב"א דרש שמעתתא כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק כ
מ ע"א רצו למנות ר' אבהו ראש ישיבהדברי חנינא - מזלות עמ' כח, מז, קיא
מ ע"א רש"י ד"ה אמר ר' אבהומסילות הנביאים שופטים עמ' שיב
מ ע"א רש"י ד"ה אמר ר', ראו למנות את ר' אבא שהוא חכם גדול יותר ממני כדי שיושיבוהו בראש ונותנין לו מנותמצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
מ ע"א רש"י דחכם היושב בראש מעשיהן אותורנת יצחק תענית עמ' קנא
מ ע"א שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבאקדושת השבת סי' ז (עמ' 64)
מ ע"א שהעשירו את רב אבא דמן עכוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפג
מ ע"א שהרי כהנים כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רמז
מ ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי ב"ד, ותוס'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תלד-תלה
מ ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדברית עולם (תשסט) עמ' קצג
מ ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדכרם טוביה עמ' שכג
מ ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד ורש"ייחי המלך עמ' כב
מ ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריט
מ ע"ב אין עונין אמן במקדש, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' שמח
מ ע"ב אין עונין במקדש אמןשלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
מ ע"ב בהר הבית שנאמר ויקרא בורנת יצחק משלי עמ' שמ
מ ע"ב ברכות בהן גדול כיצד וכו'אחרית השנים עמ' לז
מ ע"ב והאמר מר אין ישיבה בעזרה וכו' הכא נמי בעזרת נשיםהר המוריה עמ' קלה
מ ע"ב וכ"ג עומד ומקבל וקורא אחרי מות (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ה עמ' 338, 57
מ ע"ב וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש מנין שאין עונין כו' ורש"י ותוס'רנת יצחק תענית עמ' קכב, קכד-קכה
מ ע"ב חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסתפני חיים (פלג'י) עמ' כ ע"ב
מ ע"ב ישיבה בעזרה למלכי בית דודציץ השדה - שדי יער עמ' רפא
מ ע"ב ישיבה בעזרה למלכי בית דודציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' פ
מ ע"ב לא עבר איוב את המקום אלא מיראהשיחות חכמה ומוסר מאמר מח אות ג
מ ע"ב לפי שאין עונין אמן במקדשטוב ראיה; טוב ראי תענית עמ' צו-צז {המקדש מתוכן על שם העתיר עולם השלם, מתוך כך הברזל פוסל בו [כי אז לא יהיו מלחמות], ולכן היו צריכים לדרשה מיוחדת לעשות הבדלה בין גברים ונשים במקדש, כי בעתיד לא יהיה חטא, שטן ופגע רע והמקדש הוא על שם העתיד, מה עמן של "גדול העונה אמן יותר מן המברך"? [ברכות נג, ב] כלומר ההסכמה לטוב ואמת המתגלה ע"י חברו, אבל לעתיד "לא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, כי כולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם" [ירמיה לא, לג] על כן אין מקום לעניית "אמן", כי מתוך ידיעה עצמית נותן כל אחד תחלה "ברוך עדי עד שם תהלתו", ואמנם בגבולין יש הסתרה ואומרים שם ה' רק בכינוי, אבל בבית המקדש שהוא מכוון מול מקדש של מעלה, אומרים השם ככתבו, ואין מקום לענות "אמן"}
מ ע"ב מיתיבי והיכן קורין בו בעזרהזכור לדוד עמ' עו
מ ע"ב עומד מכלל דיושב הוא והאמררנת יצחק שמואל עמ' יג
מ ע"ב רש"י - וקורא אחרי מות וכו' פ' ראשונה לחודה קאמרתורת מנחם חמ"א עמ' 265
מ ע"ב רש"י ד"ה אין, אין ישיבה בעזרה דאי"ז כבוד שמיםרנת יצחק שמואל עמ' שז
מ ע"ב רש"י דדחקא לה עזרההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצ
מ ע"ב ש"מ חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב וכו' משום כבודו דכ"ג הואתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יא
מ ע"ב תוס' בשם ירושלמי - רק הקרובים בשעת שמיעת השם היו נופלים על פניהםרנת יצחק תפלה עמ' סז
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמר מר כו'שעת הכושר דף פב
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמר מררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסב
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמר מררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נח
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמר מררנת יצחק תהלים עמ' רעו
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כך למה בשם הירושלמי הקרובים היו נופלים על פניהםלבושי בדים סעיף שמה
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כך למהבית אלהים שער א עמ' דש
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלא
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיח
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךרנת יצחק תהלים עמ' צד, דברי הימים עמ' סד
מ ע"ב תוס' דהקרובים היו נופלים על פניהם כשמזכיר כה"ג את השם היו גם אומרים בשכמל"ו ולא הרחוקיםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' יח, ל
מ ע"ב תוס' כששומעים השם המפורש הקרובים נופלים על פניהם ואו' בשכמל"ו אבל הרחוקים לארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכא
מ ענותנותו של ר' אבהו שלא רצה לישב בראש, ומהרש"אברכת חיים (לנטשנא) סי' לד דף לא ע"א
מ ר"ח ב"א דרש שמעתא וכו'עטרות סופרים עמ' פד
מ רק ב"מודים דרבנן" מצינו את הבקשה "ותאסוף גליותנו לחצרות קדשך"אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 406
מ ת"ר כדרך שמברכין וכו' רמ"א כו' ומבר' עליה שמונה ברכותעבודת ישראל (קמחי) דף רח ע"ב
מ"מ משה נקבר מול בית פעור כדי לכפר על מעשה פעורצור יעקב (יעבץ) וזאת הברכה
מ"מ נסתר קברו של מרע"ה שגלוי וידועהון רב דף מז/פז ע"א
מ"מ תקנו תפלה בלחשקול שמואל (קונפורטי) דף ו ע"ב
מ. אם אתם שומעין לי אחי אתם וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
מ. אמר להם הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם וכו'עמק החכמה עמ' רנ
מ. אמר רבי אבהו מריש אמינא ענותנא אנא וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלה
מ. אמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא, כיון דחזינא לי' לרבי אבא וכו' דאמר איהו חד טעמא ואמר אמורי' חד טעמא ולא קפיד אמינא לא עינותנא אנאאור ישראל (תרס) דף לו ע"א, נח ע"א
מ. בזמן ששליח צבור אומר מודים, העם מה הם אומרים אמר רב - מודים אנחנו לך וכו' הילכך נימרינהו לכולהותורה ודעת תשע-תשעא עמ' שז
מ. בין כל ברכה וברכהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנב
מ. בשעה שהש"ץ אומר מודים וכו' על שאנו מודים לך(וברש"י שם) אור גדליהו ויקרא-דברים דף טו ע"א
מ. דאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכט
מ. דתפסו לי' בע"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קל
מ. ומתוך כך רואין את ידיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפד
מ. ותאסוף גליותנו לחצרות קדשךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1498
מ. ותאסוף גליותנו לחצרות קדשךנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסו הערה 145
מ. יוצרנו יוצר בראשיתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' א {פירושו}
מ. כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קסח
מ. כלום יש עבד שמברכין אותו ואינו מאזיןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסא
מ. כן תחיינו וכו' על שאנו מודים לךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד
מ. לא בם ולא בזרעםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכא
מ. לעולם תהא אימת צבור עליך דרשות הר"ן (מישור) עמ' ב
מ. לעולם תהא אימת צבור עליךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלח
מ. לעולם תהא אימת ציבור עליך וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רעה
מ. לעולם תהא אימת ציבור עליךדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 321, פ"ה הערה 1853
מ. לעולם תהא אימת ציבור עליךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מח, נג, רט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלג
מ. לעולם תהיה אימת ציבור עליךדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תא
מ. מאי ענותנותיה דר' אבהו וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' מז
מ. מגדלים את ראש הישיבה משל אחיוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכג
מ. מהרש"אהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פב
מ. מודים אנחנו לך ה' אלקינו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנב
מ. מודים אנחנו לך ה' אלקינו על שאנו מודים לךדרך ה' (באום) ח"ד פ"ט אות נז
מ. מודים אנחנו לך וכו' על שאנו מודים לךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פג
מ. מודים דרבנןאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסד, שלג, שלו
מ. מודים דרבנןנפש הרב עמ' קכח
מ. מורא צבורדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קפח
מ. מי האיש הירא ורך הלבב וגו,. זהו המתיירא מן העבירות שבידולב אליהו (תשלב) עמ' קכה
מ. מיני ומיניה יתקלס עילאהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנב
מ. מר דרש שמעתא ומר דרש אגדתא, שבקו כולי עלמא ואזלי לשמוע אגדתא וכו' עלמא אמאי קאי איהא שמא רבא דאגדתא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנז
מ. על שאנו מודים לך ברוך א-ל ההודאותולאשר אמר - תהלים עמ' תקפד
מ. על שהחייתנו וקיימתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעג (רכח) {אילו היה מסתלק שפעו יתברך מן הבריאה היתה חוזרת לאין}
מ. ר' אבהו אימנו עליה לממניה ברישא (למנותו ראש ישיבה) כיון דחזייה לד' אבא דנפישי ליה בעלי חובות א"ל איכא רבהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נט {עוצם ענותנותו האמיתית של ר' אבהו; דברי הגרעק"א בפ' ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת, דר"ל שאין לו קנאה}
מ. ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא ר' אבהו דרש באגדתאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסח, שג
מ. ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא ר' אבהו דרש באגרתאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסו, רחצ
מ. ר' אבהו ור"ח בר אבא איקלעו לההוא אתרא, ר' אבהו דרש באגדתא ור"ח בשמעתא שבקוהו כו"ע לר"ח וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' ס {טעמו של ר' אבהו שדרש באגדתא, ומ"ט לא נתיישבה דעת ר"ח במשל הטוב שא"ל. ובטעם הת"ח שהלכו לשמוע אגדתא להתעורר במוסר (עפי"ד הגרי"ס) }
מ. ר' אבהו חזייא לר' אבא דמן עכו דתפסי ליה בעלי חובותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
מ. ר"א אמנו רבנן עליה למימנהו ברישאצור יעקב (יעבץ) יתרו
מ. ר"א דרש באגדתא ורחב"א דרש בשמעתא שבקוה כ"ע לרחב"א וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' יח
מ. ר"א ורחב"א איקלעו לההוא אתרא וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רכה
מ. רחב"א דריש שמעתתא וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כ
מ. רחב"א דרש בשמעתתא וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשא
מ. רש"י - על שאנחנו מודים לךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעא
מ. רש"י ד"ה על שאנו מודים לך+ספר החיים (תשנג) עמ' לד*
מ. שכנא עסק בפרקמטיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלא
מ. שמעו אחי ועמי אם שומעיו הם אחי ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקלי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שצז
מ. תהא אימת צבור עליך שהרי כהנים נושאים כפיהם וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רה, תכ, תכד
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכות בית דוד שנאמר וישב דוד וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' נז
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי ב"ד בלבד אש דת (תשמח) עמ' קמט
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קכט
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כג, ח"ג שאלה סט
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדאור אברהם - סידור התפילה עמ' שי
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדברית אברם עמ' תקטז
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 271, פ"ג הערה 1861, פ"ה הערה 1255
מ: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצז
מ: אין ישיבה בעזרה, מהרש"א ברך את אברהם דף יט ע"ד
מ: אין ישיבה בעזרהדברי הרב עמ' קכז
מ: הסגן נותן את הס"ת לכה"גפנים מסבירות עמ' קכ
מ: הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ה, צו
מ: והלכתא חולקין כבוד לתלמיד בפני הרביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז
מ: חזן הכנסת נוטל ס"ת ונתנו לראש הכנסתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קג, קיג
מ: יותר ממה שקראתי כתוב כאןמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
מ: לפי שאין עונין אמן במקדש, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל
מ: לפי שאין עונין אמן במקדשזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנא
מ: מוצאי יו"ט הראשון... חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה... וכהן גדול נותנה למלך... עומד ומקבל וקורא יושבשרתי ח"א עמ' רסב
מ: מיני ומיניה יתקלס עילאהשמן ראש סוכות ח"א עמ' סה
מ: פרשה דיוה"כפני מלך במדבר עמ' קפא
מ: רש"י ד"ה בעזרת נשיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' סד הערה 39
מ: תד"ה והאמרברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קכז
מ: תוס' ד"ה והאמרפני מלך שמות עמ' רג
מ: תוס' ד"ה וכל כך אחר ההזכרה בבית המקדש וכו' עונים בשכ"מפחד יצחק פסח מאמר ס
מ: תוס' ד"ה וכל כך למהנפש הרב עמ' ריד
מא א"ר אשי מלך שמחלאפוד בד דף טז ע"ג
מא המלך קורא מן וא"הכלי יקר (תשמח) עמ' תקב, תקפג
מא חנופה מביא אף לעולםדברים אחדים (תקמח) דף קכז ע"ג
מא חנופה מביא אף לעולםדברים אחדים (תשמו) עמ' תנ
מא כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוכד הקמח (תשנו) עמ' עג
מא כל אדם שיש בו חנופה מביא אףידו בכל סי' רצו
מא כל המחניף לחבירוכלי יקר (תשמח) עמ' קא
מא כשהגיע אגריפס לאותו פסוק שום תשים עליך מלך מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי מיד זלגו וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' עג
מא מאתחלתא דמועדא, רש"י - ומיהו בי"ט לא שאין תיקון של הבימה דוחה לא את השבת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וילך
מא ע"א אגריפם המלך כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי וכו'ואותו תעבוד עמ' קסא
מא ע"א אגריפם המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכו'תשובה מיראה עמ' נט
מא ע"א אגריפס המלך עמד כשקרא בתורה בעזרה משום מצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעד
מא ע"א אגריפס המלך קרא עומדרנת יצחק שמואל עמ' תח
מא ע"א אגריפס קרא במשנה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רע
מא ע"א אל תתירא אחינו אתהצמח צדקה עה"ת עמ' קנה
מא ע"א בחג הפוכות הוה אמינא אפי' יו"ט אחרון וכו'אחרית השנים עמ' מא
מא ע"א בימה של עץ שהיתה בעזרהבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א אות ג
מא ע"א דין קריאת הקהל במלך, ורש"י ומאיריגבורת יצחק סוכות עמ' קמח
מא ע"א הוה אמינא נימנו מהשתא ואע"ג דלא מתרמי בשמיטה כתב רחמנא שמיטהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעו
מא ע"א הוה אמינא נימנו מהשתא ואע״ג דלא מתרמי בשמיטה כתב רחמנא שמיטהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעו
מא ע"א ואי כתב רחמנא בחג הסכות הו"א אפילו יו"ט אחרוןרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עד
מא ע"א והמלך עומד ומקבל וקורא יושב, אגריפט המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעא
מא ע"א וכ"ג נותנה למלך כו' משום כבודו דמלךרנת יצחק שופטים עמ' קנ
מא ע"א וכהן גדול נותנה למלךרנת יצחק יהושע עמ' שלה
מא ע"א וכל הני למה לי צריכי דאי כתב רחמנא מקץ הוה אמינא נימנו מהשתא ואע"ג דלא מתרמי בשמיטה כתב רחמנא שמיטה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה
מא ע"א וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ח דף רמט ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף לג ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"ד
מא ע"א וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות. אמרו לו, אל תתירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעא
מא ע"א וקורא וכו' ושמע והי' אם שמוע וכו' (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 369
מא ע"א וקורא מתחילת אלה הדברים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 202, 106
מא ע"א חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסתפורים בציון עמ' ריט
מא ע"א כאן בכדי שיפסוק המתורגמן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטו
מא ע"א כיון שהגיע אגריפס ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אחינו אתה, וברש"י ותוס' שםצמח צדקה עה"ת עמ' עב
מא ע"א כיון שהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי וכו' זלגו עיניו דמעות וכו'דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קכט
מא ע"א כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעג
מא ע"א כל אחד ואחד מביא ס"ת מתוך ביתו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 214
מא ע"א כתב במועדהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק י
מא ע"א מאתחלתא דמועדתורת מנחם חמ"ח עמ' 200
מא ע"א מאתחלתא דמועדא (ורש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 65
מא ע"א מהרש"א - למה לא דייק מרישא דקרא בבוקר תאמר מי יתן וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות א
מא ע"א מוצאי יו"ט הראשון וכו' אימא בשמינית כו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 363, חכ"ד עמ' 198
מא ע"א מותר להחניף לרשעים בעוה"זדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ריב
מא ע"א מלך ישראל הי' קורא מתחילת אלה הדברים מהר"ם שיק דברים עמ' קצב
מא ע"א מתני' והמלך עומד ומקבל וקורא יושב כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
מא ע"א ע"ד קריה"ת בהקהללקוטי שיחות חל"ד עמ' 327
מא ע"א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורהס' המאמרים (ריי"צ) תש"ג עמ' 102
מא ע"א עושין לו בימה של עץ וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמו
מא ע"א פרשת המלך כיצד וכו' (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 327, 321
מא ע"א פרשת המלך כיצד וכו', ורש"י - כי תכלה לעשר מפני שהוא זמן אסיף וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קפט-קצב
מא ע"א פרשת המלך כיצד וכו'אחרית השנים עמ' לז
מא ע"א פרשת המלך כיצדבאר בשדה עמ' רלה
מא ע"א פרשת המלך כיצדגבורת יצחק שבועות עמ' קפ
מא ע"א פרשת המלך כיצדרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תח
מא ע"א פרשת מלך בהקהלגבורת יצחק סוכות עמ' קלה
מא ע"א קיימו מצות הקהל גם בבית שני אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכח
מא ע"א קריאת הפ' דהקהל הוא ע"י המלךלקוטי שיחות חל"ד עמ' 189
מא ע"א קריאת פ' הקהל ע"י אגריפם ורש"ייחי המלך עמ' יז
מא ע"א רש"י - את משנה התורה וכו' קורין וכו' אלא במשנה תורהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 212
מא ע"א רש"י ד"ה מקץרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תט
מא ע"א רש"י ד"ה נימנוהו - משנת ארבעים והלאה שבערבות מואב נאמרה פרשה זו ואע"ג דלא מתרמי בשמיטה שלא מנו שמיטין עד לאחר שבע שכיבשו ושבע שחילקוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה, תכז
מא ע"א רש"י ד"ה צויכי - כל הסימנין הללו מקץ שנת השמיטה ובחג הסוכות ובמועדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה, תכז, תכח
מא ע"א שמיני עצרת קרוי חגגבורת יצחק סוכות עמ' קלא, קלג
מא ע"א תוס' ד"ה כתב - מנלן דבימה מעכבתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 326
מא ע"א תוס' ד"ה כתב רחמנאאחרית השנים עמ' מא
מא ע"ב אגריפס המלך וכו' אחינו אתהדובר צדק עמ' 196
מא ע"ב אגריפס המלך קרא מעומד ושבחוהו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעב
מא ע"ב אגריפס המלך, ותוס' דרישה מחיים דף מד ע"א
מא ע"ב אגריפס שעמד בהקהליחי המלך עמ' יח
מא ע"ב אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם וכו' ולא עוד אלא שאין תפלתו נשמעת וכו' ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז
מא ע"ב באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה מפני שהחניפו לאגריפס וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכד
מא ע"ב באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפם וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תמג
מא ע"ב בל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רט
מא ע"ב דרש ר' יהודה בר מערבא ואיתימא ר' שמעון בן פזי מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע מכלל דבעולם הזה שרי ר' שמעון בן לקיש אמר מהכא כראות פני אלהים ותרצנידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז, מהד' ו סי' ק
מא ע"ב המחניף לרשע סוף נופל בידוקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סב עמ' שד
מא ע"ב המחניף לרשעים לסוף נופל בידםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קלד, רסט
מא ע"ב ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעתרנת יצחק משלי עמ' רלד
מא ע"ב וקורא ויושבהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ס
מא ע"ב חצי אכלה בם שמכותיו של הקב"ה כלים וישראל אינם כליםאיש אמונים דף צה ע"ב
מא ע"ב כולה משום כבודו דמלךרנת יצחק תענית עמ' כב-כג
מא ע"ב כל אדם שי"ב חנופהאיש מבין ח"א דף נט ע"א
מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופה אפי' כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיט דף רנא ע"א
מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רי
מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו דעת קדושים (תשנ) עמ' מא
מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' ריא
מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סב
מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופהשיעור ליום השבת עמ' שפח
מא ע"ב כל המחניף וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 83
מא ע"ב כל המחניף לחבירו (לרשע) סוף נופל בידו (ובע"י)תורת מנחם ח"י עמ' 291
מא ע"ב כל המחניף לחבירו לסוף נופל בידואמרי יצחק בראשית עמ' רמב הערה לח
מא ע"ב כל המחניף לחבירו סוף נופל בידואורות ונתיבות ח"ה פרק כו אות יט
מא ע"ב כל המחניף לחבירו סוף נופל בידועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 139
מא ע"ב כל המחניף לחבירו סוף נופל בידוראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מא ע"ב כל המחניף לחבית [לרשע] סוף נופל בידודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א
מא ע"ב כל המחניף לרשע סוף נופל בידולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' כב
מא ע"ב כל המחניף לרשעדברי שאול ויקרא עמ' רסז
מא ע"ב מותר להחניף את הרשעים בעוה"זלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נז
מא ע"ב מותר להחניף וכו' ופליגא דר' לוי וכו' ותוס' ד"ה כלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מא, עד, עח
מא ע"ב מותר להחניף לרשעים בעוה"זבית אברהם (שטיינר) עמ' קסב
מא ע"ב מותר להחניף לרשעים בעוה"זהר יראה מאמר מג
מא ע"ב מותר להחניף לרשעים בעולם הזהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטו
מא ע"ב מותר להחניף לרשעיםברכת אבות עמ' רסג
מא ע"ב מיום שגבר אגרופה של חנופה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קנג, קנד
מא ע"ב מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדיינין ונתקלקלו המעשיםתהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה כ
מא ע"ב מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תמד
מא ע"ב מיום שגברה חנופה נתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפב
מא ע"ב מלך אין כבודו מחול, מצוה שאניצמח צדקה עה"ת עמ' כג
מא ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וכו' מצוה שאנילקוטי שיחות חט"ז עמ' 35
מא ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולדרכי אמונה דרך ז
מא ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחוללקוטי שיחות חל"ו עמ' 164
מא ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולעטרת יהושע שמות עמ' קנב
מא ע"ב מעשה באגריפם המלך, שהיה קורא בתורהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפז
מא ע"ב מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור מפני שהחניפו לו לאגריפסדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קכט
מא ע"ב מצוה שאניאמרי טל מאמר י
מא ע"ב משרבו האומרים לרע טוב וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק כד
מא ע"ב משרבו האומרים לרע טובתורת אליהו עמ' רסב
מא ע"ב נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפם וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סה
מא ע"ב נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפסדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קצא ד"ה והנה
מא ע"ב סימן א"ף עוב"ר גיהנ"ם ביד"ו ניד"ה גול"המגילת סמנים עמ' עח
מא ע"ב עין יעקב - באותה שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מפני שחינפו לו לאגריפס המלךאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רי
מא ע"ב עין יעקב - מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותוהדינין ונתקלקלו המעשים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ריא
מא ע"ב רבי שמעון בן לקיש אמר מהכא כראות פני אלקיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכח
מא ע"ב רש"י - רגיל לראות מלאכיםתורת מנחם חמ"א עמ' 331
מא ע"ב רש"י ד"ה ופליגא - רגיל לראות מלאכיםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 392
מא ע"ב רש"י ד"ה לכליתושע יאודה דף לה ע"ג
מא ע"ב רש"י ד"ה מאימתאחרית השנים עמ' מא
מא ע"ב רש"י ד"ה מאימתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 363, 326
מא ע"ב ש"מ חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב וכו' משום כבודו דמלךתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יא
מא ע"ב שהחניפו לו לאגריפסראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מא ע"ב שיבחוהו חכמיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 29
מא ע"ב שתהא אימתו עליךברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ע {שונה מלכותו של ה' שנאמר בו "תרועת מלך", לשון רעות}
מא ע"ב תוד"ה אותו היוםיחי המלך עמ' ט
מא ע"ב תוד"ה כל המחניףתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיז, קצו
מא ע"ב תוס' ד"ה אותו היוםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנה
מא ע"ב תוס' ד"ה אותו, אביו ואמו מישראלרנת יצחק מלכים עמ' קל, קנב, ישעיה עמ' שצה
מא ע"ב תוס' ד"ה כל המחניף, אבל במקום סכנה מותרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רטז, תכט
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוה שאני כו'שעת הכושר דף פב ע"ב
מא ע"ב תוס', מינוי מלך לא סגי שיהא אמו או אביו מישראל ובעי' בין אביו ובין אמו מישראלרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמט
מא עושין לו בימה של עץ בעזרהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קיט
מא תוס' ד"ה מצוה שאנימשכנות יעקב (נעים) דף רטז ע"א
מא תוס' ד"ה מצוה שאניעינות מים דף כ ע"א
מא. אגריפס המלך כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, א"ל אחינו אתהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סא {דבר נפלא מהחת"ס להצדיק חכמי ישראל שהחניפו לאגריפס}
מא. אגריפס המלך קרא מעומד ושבחוהו חכמיםיוסף לקח עמ' קכז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכא, רסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח, רפח
מא. אגריפס קרא עומד ושבחוהו וכו' מצוה שאני וכו' ויחי ויתן דף מו/מז ע"ב
מא. אחינו אתהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצה
מא. אחר קריאת הכהן הביאו ס"ת מהביתלהורות נתן דברים עמ' רנ
מא. אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות לה
מא. אין מעמידין מלך ונשיא כ"א ממיוחסים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שכט
מא. אל תירא אגריפסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
מא. אל תתירא אגריפס אחינו אתהלמחר אעתיר עמ' שלו
מא. הבונה בית על מכונואבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מח
מא. המלך היה קוראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכד
מא. המלך עומד על בימת עץ בהקהלשיחות לספר דברים עמ' קכב
מא. המלך קורא בהקהלאור אברהם על ספר המצוות עמ' צב
מא. ואי כתב במועדזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמ
מא. ואי כתב במועדמועדי ה' ר"ה עמ' קמ
מא. וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות וכו' א"ל אל תתירא אגריפס אחינו אתה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קה
מא. וקורא מתחילת אלה הדבריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמג
מא. כאן בענין אחד כאן בשני ענייניןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפ (רמז) {השוואות}
מא. כל המחניף לחבירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מז
מא. כשהגיע אגריפס לאותו פסוק וכו' אל תירא אחינו אתה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא. כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פח
מא. כשהגיע נאגריפס המלך] ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתהדודי נתן בראשית עמ' תלז
מא. מבאן ואילך בל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
מא. מותר להחניף לרשעים בעולם הזהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 331
מא. מותר להחניף לרשעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו
מא. עושין לו בימהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמב
מא. על המקדש בפני עצמו וכו' על ישראל בפני עצמןדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלז ע"ב
מא. פרשת המלך כיצד וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' שיד
מא. פרשת המלך כיצד וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ב של סכות דף רפד ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"א-ע"ב
מא. פרשת המלך כיצד מוצאי יו"ט הראשון של חג בשמיני מוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפח
מא. פרשת המלך כיצדדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כז
מא. פרשת המלך כיצדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסה
מא. פרשת הקהל חזן הכנסת נוטל ספר תורה וכו'הגות לב עמ' 182
מא. רש"י ד"ה אחינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנב
מא. רש"י ד"ה מכאן ואילך אי נמי דירושלים דלתותיה נעולות בלילהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
מא. תוס' - גזה"כ דהקהל צ"ל בתחלת המועדאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסו
מא: אגריפם המלך עמד וקראוזאת התורה עמ' רפא
מא: אגריפם קרא עומד ושבחוהו חכמים אש דת (תשמח) עמ' נד
מא: אדם שיש בו חנופה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שעז
מא: אדם שיש בו חנופה מביא אףחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 248
מא: אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2059
מא: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
מא: אל תירא אגריפס אחינו אתה, וברש"י ובתוס'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעח
מא: אמר רבי אלעזר כל המחניף(לרשע) [לחבירו] סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צב
מא: באותה שעה נתחייבו כלייהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
מא: באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה שהחניפו לו לאגריפס, ורש"י ותוס'ויואל משה מאמר א סי' פט עמ' קה
מא: באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצה
מא: באותה שעה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה שחנפו לו לאגריפסכד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא: בתוס' במלך שינה הכתוב לעכבדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
מא: דאמר ר"ל משל של יעקב ועשו למה"דהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רסא
מא: החניפו לאגריפס וא"ל אחינו אתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
מא: המחניף לחבירו סוף נופל בידומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמו
מא: חזן הכנסת נוטל ס"ת וכו' והמלך עומד ומקבל קורא ויושב וכו'להורות נתן דברים עמ' רסב
מא: חנופה מביא אף לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
מא: חנופהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 249
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפ' עוברין מקללין אותותורת יחיאל דברים עמ' שפ
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותודברי יואל פ' שופטים דף קז ע"ב
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותודברי יואל פ' תולדות דף תריב ע"א
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן וכו'זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מז דף לה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו משלי דף רנט ע"א
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותודברי יואל פ' מצורע דף שפד ע"א
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוויואל משה מאמר א סי' קעו עמ' קע
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנא׳ וכו' ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםדודי נתן בראשית עמ' תלז
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוכד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא: כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות דרוש מו דף לה ע"ג
מא: כל אדם שיש בו חנופה נופל בגהינם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מח דף לה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו/יז ע"ג
מא: כל אדם שיש בו חנופהפרפרת התורה עמ' תקט
מא: כל המחניף את הרשע סוף נופל בידו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מט דף לה ע"ג
מא: כל המחניף לחבירו וכו' שנא' ויאמר ירמיה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' כא
מא: כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנ
מא: כל המחניף לחבית לסוף נופל בידודודי נתן בראשית עמ' רעו, תלז
מא: כל המחניף לחבית סוף נופל בידודברי יואל פ' נח דף קפט ע"ב
מא: כל המחניף לרשע לסוף נופל בידו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא: כל המחניף לרשע סוף נופל בידו וכו' שנא, ויאמר ירמי' וכו' אמן כן יעשה ה' וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רט
מא: כל המחניף לרשע סוף נופל בידואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 536, פתיחה אות 120
מא: כל המחניף לרשע סוף נופל בידודרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שו
מא: כל המחניף מביא אף לעולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קג
מא: כראות פני אלקים מכאן שמותר להחניף לרשעמרפא לנפש בראשית עמ' דש
מא: למינויים צריך שיהיו אביו ואמו מישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפ
מא: מהרש"א בח"א ד"ה כל, אם של עובר קרויה אם, משא"כ באבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס-רסא
מא: מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעח
מא: מותר להחניף לרשעים בעוה"ז וכו', כל המחניף לרשע סוף נופל בידו וכי'דעת תורה בראשית עמ' רא, דברים ח"ב עמ' קיט
מא: מותר להחניף לרשעים בעוה"זגור אריה דברים פ"ד הערה 46
מא: מותר להחניף לרשעים בעוה"זדברי יואל פ' וישלח דף קח ע"ב, קסז ע"א
מא: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו לב דף קל ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פ' יב דף רנט ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סא ע"ב
מא: מותר להחניף לרשעים בעולם הזהמקראי קדש (תשנג) עמ' כז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קב
מא: מותר להחניף לרשעיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1493-1494
מא: מי שחונף מתרחק השי"ת ממנומרפא לנפש בראשית עמ' נד
מא: מיום שגבר אגרופה של חנופה וכו' ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיךהמוסר והדעת בראשית עמ' רא
מא: מיום שגברה אגרופה של חנופה וכו' ואין אדם יכול לומר לחבית מעשי גדולים ממעשיךשרגא המאיר מועדים עמ' של, שנ
מא: מימי לא עשיתי קפנדריא בבית הכנסת וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1576
מא: מלך אינו רשאי למחול על כבודושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יז
מא: מלך שמחל על כבוד אין כבודו מחולשרגא המאיר מועדים עמ' ה, מד
מא: מלך שמחל על כבודו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קיט
מא: מפני שהחניף ירמיה לחנניה נמסר ביד בן בנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קג
מא: מצוה שאנימה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
מא: מצוה שאניפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קל
מא: משל דיעקב ועשו למה הדבר דומה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קפג
מא: משל לאדם שזימן את חברו לסעודה וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישלח דף נב ע"ד
מא: נתחייבו כליה על שהחניפו לאגריפסיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עד
מא: רש"י - להחניפו לעשו נתכוין יעקבדברי יואל פ' וישלח דף קח ע"ב
מא: רש"י ד"ה מאימתי אי עושין יום הקהל ביו"ט מפני הביאהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפו
מא: רש"י ד"ה שנאמרלהורות נתן דברים עמ' רסד
מא: רש"י ותוס' ד"ה אותולהורות נתן דברים עמ' רסג
מא: שום תשים עליך מלך - שתהא אימתו עליך מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תלא
מא: שום תשים עליך מלך - שתהיה אימתו עליךקריאה בקריה ח"ג עמ' קכה
מא: תוד"ה אותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעד, רנה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פז, מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז, שמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
מא: תוד"ה היום, עד שיהא אביו ואמו מישראלכד הקמח (מישור) עמ' תכד
מא: תוס' ד"ה כל, מה שמותר להחניף לרשע הוא כשיש חשש סכנהמרפא לנפש בראשית עמ' דש
מאי ותאלצהו בשעת גמר ביאהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סב דף קב ע"א
מב א"ר יוחנן אפי' כו' אלא ק"ש כו'עינות מים דף עט
מב אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבותמערכות ישראל (גורדון) דרוש קץ כופרא עמ' 144-148
מב אסור לספר בשבחןפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יא
מב אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיח
מב אפילו אין לכם זכות אלא של קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםשארית מנחם ח"ג עמ' קיב
מב ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' כת חנפיםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 235
מב ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה, ואלו הן, כת חנפים, כת שקרים, כת מספרי לשון הרע, כת לציםכד הקמח (תשנו) עמ' קא
מב ד' כתות אינם מקבלין פני השכינהכוכבי אור (תשלד) עמ' סד
מב ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינההמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש ב
מב דהירא מעבירות שבידו ואפילו שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' עט, שפא
מב ואמר אליהם משה שמע ישראל אמ"ל הקב"ה אפי' לא קיימתם אלא ק"שעמודי חיים דף כו ע"א
מב כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתו וכו'חומת אנך (תקסא) ח"א דף ע ע"א
מב כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתו וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ב דף ע ע"א
מב כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתוחומת אנך שמואל א פרק יז
מב מ' יום לבטלן בק"שדברים אחדים (תקמח) דף סה ע"ב
מב מ' יום לבטלן מקרית שמעדברים אחדים (תשמו) עמ' רכט
מב משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 354
מב ע"א אינן מקבלות פני שכינהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רצא
מב ע"א אל ירך לבבכם מפני וכו'דעת חיים עמ' קי
מב ע"א אל ירך לבבכםשיחות עבודת לוי סי' עג אות ט
מב ע"א אלו שהם בכת שאינם מקבלים פני הקב"היסוד ושורש העבודה שער המים פ"ב
מב ע"א אם אחר התשובה רואות פני שכינהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תיב-תטו
מב ע"א אם מדובר במקום שיש היזקתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מז, נג
מב ע"א אמר להן הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז, תה
מב ע"א אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםקרן לדוד דברים עמ' קפ
מב ע"א אפי' אין להם אלא זכות ק"ש כדאי הוא לכבוש וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלה-רלו
מב ע"א אפי' לא קיימתם אלא ק"ש אי אתם נמסרים בידםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצו
מב ע"א אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית וכו' תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סא
מב ע"א אפילו אין בכם אלא זכות שמע די לכםבית אברהם (חנניה) עמ' ערב
מב ע"א אפילו אין בכם זכות אלא שמע ישראלטיול בפרדס ח"ב עמ' רמט
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' טז
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםבמסילה נעלה עמ' תמד
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלא
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםתהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה לא, פרק סח פסוק י הערה יח
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו' אי אתם נמסרים בידםלדור ולדורות ח"א עמ' נח-נט
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק כו
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תנג
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' לו, לט
מב ע"א אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערביתמאכסניא של התורה סי' נט
מב ע"א אפילו לא קראתם את שמע אלא שחרית וערבית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 21
מב ע"א ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מג
מב ע"א ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לשון הרעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפז
מב ע"א ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו'נאוה תהלה עמ' כא, קכג
מב ע"א ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהצדקת הצדיק סי' רסד
מב ע"א ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהשארית מנחם - מאמרים עמ' קעד, של
מב ע"א ארבע כיתות אינם מקבלות פני שכינהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קמה ע"ד [תקכב ע"ב ד"ה ואפשר]
מב ע"א ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינהברכת מועדיך לחיים חלק א דף קמ"ה ע"ד (דף תקכ"ב ע"ב ד"ה ואפשר)
מב ע"א ארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינהפני חיים (פלג'י) עמ' לג ע"א
מב ע"א ארבע כתות אין מקבלץ פני שכינה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מז
מב ע"א באר שבע ד"ה מה שלטרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 101
מב ע"א במהרש"א, ד' כתות שאין מקבלות פני שכינה כוללות חטאי הדיבוררנת יצחק - פרק חלק עמ' שטו
מב ע"א ד' כהות אינן מקבלות פני שכינהדרשות הצל"ח השלם עמ' קפג, תקלה-תקלו
מב ע"א ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לה"ראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רפו
מב ע"א ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סה, סו, ע
מב ע"א ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרנים וכת מספרי לשה"ראוצרות חיים - יושר המידות עמ' רח
מב ע"א ד' כיתות אין מקבלות פני שכינהתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה א
מב ע"א ד' כיתות אינן מקבלות פני שכינהבית אלהים שער ב עמ' טז
מב ע"א ד' כיתות אינן מקבלין פני השכינהאהבת ציון (תשסד) עמ' פז
מב ע"א ד' כתות אין מקבלות פני השכינה וכו'ס' חסידים סי' מד, פח
מב ע"א ד' כתות אין מקבלות פני השכינהס' חסידים סי' מד, פח
מב ע"א ד' כתות אין מקבלות פני שכינהאהבת ציון דרוש ח
מב ע"א ד' כתות אין מקבלין פני השכינהטהרת יו"ט חי"ח עמ' צב
מב ע"א ד׳ כתות אין מקבלין פני שכינהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' צו
מב ע"א דומיא דשוטר (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ד עמ' 103
מב ע"א הארון היה הולך עמהם למלחמהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנג
מב ע"א ההולך לפניכם זה מחנה הארוןרנת יצחק תפלה עמ' רכג
מב ע"א ההולך עמכם להלחם לכם זה מחנה ארוןלבושי בדים סעיף שיד
מב ע"א המדבר שקר אינו רואה השכינהחיים תחלה (תשנג) עמ' לז
מב ע"א ואמר אליהם שמע ישראל וכו'משוש הארץ עמ' קמב
מב ע"א ודברו השוטרים מה שוטרים בממונה אף כהן בממונה וכו'שם דרך במדבר עמ' קלב
מב ע"א והיה כקרבכם אל המלחמהרסיסי לילה סי' מח (עמ' 101)
מב ע"א וכת שקרנים, מכלל לאו אתה שומע הןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מ
מב ע"א וכת שקרניםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ב-ג, ה, ט
מב ע"א ולא שמעון על בנימיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נח
מב ע"א זה מחנה הארוןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"י פסוק לג
מב ע"א זה מחנה הארוןרנת יצחק יהושע עמ' רסג, שמואל עמ' סו
מב ע"א כי ה' אלקיכם ההולך עמכם כו' זה מחנה הארוןרנת יצחק שופטים עמ' סה
מב ע"א כי ה' אלקיכס ההולך עמכם להלחם לכם וגו' זה הארוןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנח
מב ע"א כי עדת חנף גלמודאפיקי ים עמ' יב
מב ע"א כל הפרקשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצא
מב ע"א כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מב ע"א כל עדה שיש בה חנופה מאוסה בנדה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רט
מב ע"א כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדהלב דוד (תשסט) עמ' סה
מב ע"א כשיעלה על לבו לומר דבר שקר יהרהר בדרשה זותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סב
מב ע"א כת חנפים ורש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' לו
מב ע"א כת חנפים ושקרנים אינם רואים פני שכינה יערי עם דבשי ח"ב עמ' ו, לא
מב ע"א כת מספרי לשון הרע היא אחת מארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינהבצור ירום ח"ט עמ' לג הערה 33
מב ע"א כתיב הרפה וכתיב ערפה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכד
מב ע"א לא יגור במגורך רעס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עב
מב ע"א לא יהודה על שמעון וכו' ירחמו עליהם וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שיא
מב ע"א לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכב
מב ע"א לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימיןרנת יצחק יהושע עמ' תיד
מב ע"א לא יהודה על שמעון כו' שאם תפלו בידם ירחמו עליכםרנת יצחק שופטים עמ' רלז
מב ע"א לא יהודה על שמעוןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעג
מב ע"א מ"ד שמע ישראל וכו', ומהרש"אזאת ליעקב דברים עמ' שנב
מב ע"א מדבר עמם א' בספר וא' במלחמה בספר מה הוא אומר וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 124
מב ע"א מהר"ל ומגן אבותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מב, פה
מב ע"א משוח מלחמה בשעה שמדבר וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 151
מב ע"א משוח מלחמה מדבר אל העם שמע ישראלרנת יצחק תפלה עמ' רטו
מב ע"א ע"י שיחשב בזה ינצל מדבר שקרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טז, לב, רמו, ח"ב עמ' פט
מב ע"א על אויביכם וכו' אין מרחמין עליכםלקוטי שיחות חי"ד עמ' 83
מב ע"א על אויביכם ולא על אחיכם אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות וכו'לבושי בדים סעיף שיד
מב ע"א על פסוק שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמהחיים תחלה (תשסא) אופן א עמ' ב ד"ה עוד
מב ע"א על פסוק שמע ישראללב חיים חלק ב (סימן קמד) דף ק"א ע"ד (ד"ה א"נ); עמודי חיים דף כ"ו ע"א (עמוד תורה אות מ"ז ד"ה ובזה יובן)
מב ע"א פעמיים מדבר עמם אחת בספר ואחת במלחמההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצו
מב ע"א שמע ישראל אתם עוברים - אפילו אין בידכם אלא זכות שמע ישראל ראוים אתם לינצל מיד אויביכםארוחת תמיד עמ' נג ע"א ד"ה איך
מב ע"א תוס' ד"ה אותו כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מב ע"ב דרך איש דף ב ע"ד
מב ע"ב אין איש אלא הקב"ה וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 189
מב ע"ב אין איש אלא הקב"ה וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 363
מב ע"ב אמו של גליתשיחות עבודת לוי סי' קג אות א
מב ע"ב אמר הקב"ה יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכד, תכה
מב ע"ב אפילו אין בכם אלא קר"ש בלבד כדאי שיושיע אתכםפניני יחזקאל עמ' קח
מב ע"ב אתם קרבים היום למלחמה וכו' שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצג
מב ע"ב בר מאה פפי וחד נאנאי (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ה עמ' 166
מב ע"ב בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשע וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רלח, תעב
מב ע"ב בשעת מלחמה הגוים מגיפין בתריסיהם וכו'דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רעג
מב ע"ב בתחום שבת וכו' דשו בה כהריפותאלשיך על חמש מגילות עמ' קיח
מב ע"ב גליתבעקבי יעקב עמ' רסד
מב ע"ב ד' בתות אין מקבלות פני שכינה, כת מספרי לשון הרעאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנ
מב ע"ב דאגה בלב איש וכו' ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רו
מב ע"ב דאגה בלב איש ישחנה וכו' ישיחנה לאחריםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלב
מב ע"ב דאגה בלב איש ישחנה וכו' ישיחנה לאחריםנפש החיים (תשעז) עמ' רעד
מב ע"ב דמאן דנפיש זבלא חולי מעיים הואפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מו
מב ע"ב ה' יתברך נקרא איש כדכתיב ה' איש מלחמהכתונת פסים (תשעא) עמ' קצה, רלג
מב ע"ב היה בר מאה פפי וחדא נאנאידובר צדק עמ' 182, שיחת מלאכי השרת עמ' 51
מב ע"ב הקב"ה נקרא איש וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצג, ח"ו עמ' קסב
מב ע"ב הקב"ה נקרא איש.פתגמי אורייתא ח"ב עמ' כט, לד, קטו, קיז, קמד, קמו, קעב, קעד, קצד, רו, ריח, רכז, רמה, רנה, רפ, רצז, שיט, שעג, שפ, שפד, שפח, שצב, שצו, ת, תיא, תיג, תכד, תלו
מב ע"ב הקב"ה נקרא אישטיול בפרדס ח"ב עמ' ט
מב ע"ב ואין איש אלא הקב"הלקוטי שיחות ח"א עמ' 237
מב ע"ב ואת ארבעת אלה יולדו להרפה וכו' סף ומדון גלית וישבי בנובאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכו
מב ע"ב ויגש הפלשתי השכם והערב, אמר רבי יוחנן כדי לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית. ויתיצב ארבעים יום, כנגד ארבעים יום שניתנה תורהארוחת תמיד עמ' תנ ע"א ד"ה ובזה
מב ע"ב ויגש הפלשתי וכו' לבטלן מקריאת שמע שחרית וערביתלדור ולדורות ח"א עמ' נט
מב ע"ב ויגש הפלשתי כו'מראה הגדול ח"א דף ל ע"א
מב ע"ב ולמה נקרא שמה ערפה שהכל עורפין אותה מאחריהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכו
מב ע"ב יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב בפתיחה
מב ע"ב יבואו בני הנשוקהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רעט
מב ע"ב כדי לבטלן מק"ש שחרית וערביתאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רלא
מב ע"ב כתיב הרפה וכתיב ערפה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצד ד"ה אך
מב ע"ב לא ראובן על שמעון שמרחמין עליהםחכמת התורה שופטים עמ' ת
מב ע"ב למה נקרא שמה ערפהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב בפתיחה
מב ע"ב למה נקרא שמה ערפהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצה
מב ע"ב למה נקרא שמה ערפהשיחות עבודת לוי סי' קג אות ב
מב ע"ב למה נקראה ערפה שהכל וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלו
מב ע"ב מהרש"א חידושי אגדות, ד"ה שהשם וכל כינוייו, לאו דוקא כל כינוייו דהא לא הוי בו רק הלוחות כדלקמן שהיה בהם עשרת הדברות ואין בהם רק השם וכינוי אלהיך ואל אבל שאר כל הכינויים דחשיב פרק שבועת העדות לא היו בודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מז
מב ע"ב מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' כד
מב ע"ב מפני שהשם וכל כינויו מונחין בארוןזאת ליעקב במדבר עמ' שיט
מב ע"ב משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם וכו' ואתם אי אתם כן [כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו' זה מחנה הארון]. וכל כך למה מפני שהשם וכל כינוייו מונוזין בארון וכן הוא אומר וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פינחס אותם אלו סנהדרין פינחס זה משוח מלחמה וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מז
מב ע"ב עדיין לא הגיעני לחצי שבחו של אותו רשעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שטו
מב ע"ב ר' אמי ור' אסי חד אמר ישחנה מדעתוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פב
מב ע"ב רבי יוחנן אמר בר מאה פפי וחדא נאגאיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רלז
מב ע"ב רש"י ד"ה בגילוי פנים - בחוצפהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
מב ע"ב רש"י ותוס' ד"ה מאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעב
מב ע"ב רש"י כל מקום שנאמר עד היום הזה הוא לעולםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ה אות ב
מב ע"ב שמעו דברי מערכי המלחמה וחזרו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שע
מב ע"ב תוד"ה מאה מאה אנשים וכלב באו על ערפההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שי
מב ע"ב תוס' ד"ה מאה באותה לילה באו על ערפה מאה אנשים וכלב אחדהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיא, קיב, קלג
מב ע"ב תוס' ד"ה מאה וכו'ברכת אבות עמ' רל
מב ע"ב תוס' ד"ה מאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' יג
מב ע"ב תוס' ד"ה מפני, היה רק ארון אחד או ב'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנג
מב ע"ב תוס' ד"ה מפנילקוטי שיחות חי"ד עמ' 30
מב עד כאן כהן מדבר, מכאן ואילך שוטר משמיעשארית מנחם ח"ב עמ' רכט
מב שמע ישראל, אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערביתקניני קדם ח"ב עמ' 182
מב. א"ל הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות סה
מב. אל ירך לבבכם מפני צהלת הסוסיםחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ער
מב. אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וכו'סדר מעמדות (שסו) דף צח ע"ב
מב. 'אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות וכו' לילה כיום יאיר (באום) עמ' 298
מב. אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רמו
מב. אמר רב יוחנן משום רשב"י אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתו נמסרים בידםים שמחה עמ' שסא
מב. אף כאן בלשון הקודשגור אריה דברים פ"כ אות ה
מב. אפי' אין בכם אלא זכות ק"ש יכולין לנצח האויביםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעט
מב. אפי' אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםקב חיים עמ' קט
מב. אפי' אין בכם זכות אלא שמע ישראל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' קד
מב. אפי' לא קיימתם אלא קר"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםפאר יעקב ח"ד עמ' קצו
מב. אפילו אין בידכם אלא שמע דייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלד
מב. אפילו אין בכם זכות אלא ק"ש בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קיט
מב. אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שפב
מב. אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע כדאישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמה
מב. אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםהדרש והעיון דברים מאמר קלט
מב. אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' יא
מב. אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אין אתם נמסרים בידםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 217, פ"ג הערה 78
מב. אפילו לא קיימתם אלא ק"שאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ו פסוק ד
מב. אפילו לא קיימתם אלא קריא"ש וכו' אי אתם נמסרין בידםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ח
מב. אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קסה
מב. אפילו לא קימתם אלא ק"ש אי אתם נמסרים בידםעלי שור ח"ב עמ' שס
מב. אר"י משום רשב"י אמר הקב"ה אפילו לא קיימתם אלא שמע אינכם נמסרין בידםחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קו
מב. ארבע אזהרות שמזהיר הכהן וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 38
מב. ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלה ע"א; בית אלהים (שלו) שער ב פרק א דף כג ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בשלח דף סב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לג דף לד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תזריע דף קכו/קכז ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר יד דף מח ע"א, ומאמר כא דף נד ע"א, ומאמר כג דף נה ע"א, ומאמר כד דף נד ע"א
מב. ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהולאשר אמר - תהלים עמ' שעה
מב. ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לשון הרעשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק ח
מב. ארבע כתות - כת חנפיםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 15
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני השכינהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קה, קו
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני השכינהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' פג
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני השכינהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' כ
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה, ואלו הן כת חנפים וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קצו
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה... כת שקרים רכתיב דובר שקרים לא יכון לנגר עינישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כד אות יג
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 73-72, באר ו הערה 180
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קטו
מב. ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהמחשבת מוסר ח"ג עמ' שב
מב. ארבע כתות אין מקבלין פני השכינהדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שנא ע"ב
מב. ארבע כתות אינן רואות פני השכינהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1119
מב. ארבע כתות שאינן מקבלים פני השכינה השקרנים החנפים בעלי לשון הרע וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קלב, קצז, רד
מב. גם הם אינם מרחמים עליכםגור אריה שמות פי"ד אות ג, דברים פ"כ הערה 14
מב. גמולא דא מבעלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צה
מב. גמולה דא מבעלהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה
מב. ד' אינם מקבלין פני שכינה, וחד מנהון בעל לשון הרעדרשות שמן רוקח עמ' כז
מב. ד' אינן מקבלין פני שכינהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מי"ב
מב. ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לשה"ראוצר המאמרים (תשס) עמ' רפב
מב. ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סה
מב. ד' כיתות אינם מקבלות פני שכינה לצים שקרנים חנפים מספרי לשון הרעצור יעקב (יעבץ) וזאת הברכה
מב. ד' כיתות אינם מקבלים פני שכינהמאורי שערים עמ' קפג
מב. ד' כיתות אינן מקבלות פני השכינה וכו' כת שקרניםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תפח
מב. ד' כתות אין מקבלות פני שכינהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 102
מב. ד' כתות אין מקבלות פני שכינהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רסו
מב. ד' כתות אין מקבלים פני שכינה, ליעים, חניפים, ושקרנים, מספרי לה"רמאורות האריז"ל עמ' לג אות יד
מב. ד' כתות אין מקבלים פני שכינהשיחות לספר שמות עמ' קכט
מב. ד' כתות אין מקבלין פני השכינה, חנפים שקרנים מספרי לשה"ר ליציםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ריד-רטו, ריח, שעב
מב. ד' כתות אין מקבלין פני השכינהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ד
מב. ד' כתות אין מקבלין פני שכינהתורת אברהם עמ' 384
מב. ד' כתות אינן מקבלות פני שכינה וכו'ויחי עוד דף ה ע"א
מב. ד' כתות שאין מקבלין פני השכינה וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלט, שסז, תק
מב. ד' כתות שאין מקבלין פני השכינה וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלט, שסז, תק
מב. ד' כתות שאינו רואה פני שכינה כת חנפים כת שקרים וכת לצים וכת מספרים לשון הרע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסב
מב. ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינה וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' טז
מב. ד' כתות שאינן מקבלין פני השכינה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שסז
מב. ד' כתותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלד
מב. ד׳ כיתות וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
מב. ה"א ההולך עמכם זה מחנה ארוןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קג
מב. הם באים בנצחונו של בשר ודםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלז
מב. המחניף לרשע סוף שנופל בידונזר הקדש ח"ג עמ' קלא, קלב
מב. הק"בה נקרא איש ה' איש מלחמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיט, תקנא
מב. ואמר אליהם וכו' אמר להן הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא קר"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קנד
מב. ואמר אליהם שמע ישראל וכו'א"ל הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסריץ בידםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תנג, תסז, תצה
מב. ואמר להם שמע ישראלאור אברהם - סידור התפילה עמ' מג
מב. ודבר אל העם בלשה"ק שמע ישראל, אפילו לא קיימתם אלא קרי"ש שחרית וערביתדרשות שמן רוקח עמ' מח
מב. ודבר אל העם בלשון הקודשחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תב
מב. והיה כקרבכם אל המלחמה, בצאתו מהספר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסב
מב. ונגש הכהן ודבר אל העם בלשון הקדושפאר יעקב ח"ד עמ' קצו
מב. ונגש הכהן, שהוא כהן משוח מלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעג
מב. יפול ביד כדרך שנפל הדוב וכל עמו יברחו כדרך שברח האריעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יח
מב. כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נה דף לו ע"א
מב. כל עדה שיש בו חנופה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קג
מב. כת הלצים היא מהכתות שאינם מקבלים פני שכינהוזרח השמש על התורה עמ' מח
מב. כת חניפים אינם וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ל
מב. כת חנפים אין מקבלים פני שכינהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שז
מב. כת חנפים כת מספרי לשה"רתשבי (תשסה) עמ' קמו שורש כת
מב. כת ליצנים אין מקבלין פני השכינהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קצד
מב. כת ליצנים אינה רואה פני שכינהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1067
מב. כת לצים אינה מקבלת פני שכינה - מהרש"אעלי שור ח"א עמ' מז, רצא
מב. כת לצים אינה מקבלת פני שכינהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שא
מב. כת לצים מן ד' כתות שאינם מקבלים פני שכינה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשיג, תקמב, א'רפו
מב. כת מספרי לשה"ר אינם מקבלים פני שכינהשירת דוד (תשסז) עמ' רנו
מב. כת שקרים אינה מקבלת פני שכינהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קפו
מב. כת שקרנים אין מקבלות פני השכינהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צה
מב. כת שקרנים אינה מקבלת פני שכינהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 132
מב. כת שקרנים אינם מקבלים פני שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תסב
מב. כתות חשמ"ל אין מקבלין פני השכינהמרפא לנפש בראשית עמ' שפו
מב. לא יגורו רע כת מספרי לה"רעלי שור ח"ב עמ' רז
מב. לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםמרפא לנפש בראשית עמ' תד
מב. לץ הוא מכתות שאין מקבלין פני השכינהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתנח
מב. לצים אינם מקבלים פני שכינהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 14
מב. מ"ש שמע ישראל ארי"ו משום רשב"י א"ל הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא קריית שמע שו"ע אי אתם נמסרין בידםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תג, תד
מב. מה שוטר ממונה אחר עליוגור אריה דברים פ"א הערה 135, פט"ז אות יז
מב. משוח מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם בלשון הקדש היה מדברתוספות יום טוב (תג) פרק ח דף קמג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שופטים דף קפה ע"א
מב. משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם וכו'תורה בציון עמ' תקט
מב. על אויביכם - ולא על אחיכם שאם תפלו בידם ירחמו עליכםמאמרי שלמה ח"ב עמ' רה
מב. על אויבכם ועל שונאיכם ולא על אחיכם וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף קצח ע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ב
מב. עמ"י מרחם על שבויים מישראל ואוה"ע לא דולה ומשקה פורים עמ' קמה
מב. פ"ח מ"א על אויביכם ולא על אחיכם וכו׳ ודברת בם (מרזל) עמ' 239
מב. פלשתים באו בנצחונו של גליתחנן אלקים עמ' קנה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
מב. פעמים מדבר אחד בספר שמעו דברייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מב. צדיק אתה ה', לא יגור במגורך רעדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1260
מב. קריאת שמע ערובה לנצחון בקרבשיחות לספר שמות עמ' קמד
מב. ר' כיתות אין מקבלות פני שכינהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קטז, רלב, תז
מב. שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכםבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 237, 239, 241
מב. שח בין תפילה לתפילהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמד
מב. שכן בכרכי הים קורין לנדה גלמודהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קפא
מב. שמע ישראל אתם קרבים היום וכו' אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אין אתם נמסרין בידםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עה
מב. שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם ולא על אחיכםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י
מב. שמע ישראל וכו' אפי, לא קיימתם אלא ק"ש וכו' אי אתם נמסרים בידםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רכז
מב. שמע ישראל וכו' אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמעאגרת הפורים (לאער) עמ' קסב
מב. שמע ישראל למה לי למימר להו שמע ישראל וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף קצח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שופטים דף שח ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רכז דף קמג ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב: אין איש אלא הקב"ה שנ' איש מלחמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עז
מב: אין איש אלא הקב"הבית יצחק (ויינברגר) עמ' קנט
מב: אל תחפזו מקול קרנותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעג
מב: אל תראו מהגפת תריסין וקול קרנותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
מב: אסור לספר בשבחן של רשעיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 416, פ"א אות 113
מב: אסור לספר בשבחן של רשעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
מב: אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע כדאי שתוושעופרדס מרדכי עמ' תרכט
מב: ארבעים יום כנגד מ' יום שניתנה בהן תורההאיר ממזרח - רות עמ' עה
מב: באו עליה מאה פאפי וחד נאנייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תפז
מב: בובות קרי"ש שחרית וערבית אין נמפרים לאויבים מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קלב
מב: בכרכי הים קודאין לנדה גלמודההאיר ממזרח - סליחות עמ' קמח
מב: בר מאה פפי וחדא נאנאיגלגולי נשמות (תשסא) סי' ג ס"ק ג
מב: ברו לכם איש אין איש אלא הקב"השארית יעקב (אלגזי) דף קלו ע"ג
מב: ברו לכם איש על הקב"ה קאמרמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
מב: גלית הפלשתיברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצו
מב: גלית שעמד בגלוי פנים לפני המקום וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רנ/רצ ע"א וע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שלג ע"ב
מב: דאגה בלב איש ישיחנה רבי אמי רבי אסי ח"א ישחנה מדעתו וח"א ישיחנה לאחריםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנה
מב: היחס בין ערפה לרותדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תקיא
מב: הקב"ה נקרא איש מפסוק ה' איש מלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ריב, שמב, תקמז, תתקמד
מב: הקב"ה נקרא איש שנאמר ה איש מלחמהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פד, תקפז
מב: הקב"ה נקרא איש, שנאמר ד' איש מלחמה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קנד
מב: השכם והערב כדי לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רח ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב: השכם והערב' לבטל מק"ששיחות לספר שמות עמ' קמה, שיחות לספר במדבר עמ' קיח
מב: ואין איש אלא הקב"ה שנא' ה' איש מלחמהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קיב
מב: ודבר אליהם בלשון הקודששמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמה
מב: ויגש הפלישתיבית שלום מרדכי עמ' עב
מב: ויגש הפלשתי השכם והערב וכו' כדי לבטלן מק"ש שחרית וערביתשבילי פנחס (תשעט) עמ' קפט
מב: ויצא איש הבינים ממחנה פלשתים רי"א בר מאה פפי וחד נאנאי וגלית שמו מגתיגל יעקב (תשנג) נשא אות כו
מב: חד אמר ישיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחריםמאור עינים (פינטו, תג) מאמר א פרק ח דף קיח ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ז דף נה ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק א דף יב ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נא דף קנו/ז ע"ג
מב: יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהגדולי מוסר עמ' קצט
מב: יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהטוב דעת עמ' שמ
מב: יבואו בני הנשוקה וכו' דרש רבא וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קל
מב: ישיחנה לאחריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצג, תשפ
מב: כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושין לילה כיום יאיר (באום) עמ' 298
מב: כתיב וחץ חניתו וקרינן ועץ חניתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רז ע"א-ע"ב
מב: מאה פאפיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסג {השוואות במנין מאה}
מב: מאי איש הבינים שמבונה מכל מוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
מב: מאי בינים שמבונה מכל מום וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רו ע"ג
מב: מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, רסז
מב: ערופהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצו, שצט
מב: ערפה - שכרה, ודרדורה הרוחנישיחות לספר במדבר עמ' כג
מב: פלשתים באו בבטחוו של גלית נפל ונפלו עמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קצג
מב: רש"י ד"ה בר מאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנ
מב: רש"י ד"ה דוד הדרגור אריה שמות פ"ב הערה 83
מב: שמעו דברי מערכי המלחמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב: תוס' ד"ה מאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנ
מג החוזרים מעורכי המלחמהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קטז, קכד
מג לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט בישראל בא הכתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהןהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' מט
מג ע"א או אבי אימי' או אימי' דאימי'דברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
מג ע"א אותם - אלו סנהדריןישמח חיים (תשסה) מע' א אות לט
מג ע"א אותם זה סנהדריןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצו
מג ע"א אי אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו ואי אימיה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רצז
מג ע"א אל תיראו מקול הצוחותשירי משכיל - הקדמה
מג ע"א אלא ליפרע דין אבי אמובית ישי - דרשות עמ' שמ
מג ע"א אלעזר לקח אשה מבנות יתרו שפטם עגלים לע"זתורת העולה (תשעה) עמ' תרלד
מג ע"א אפילו אין בכם זכות אלא ק"שעולת שבת בשבתו עמ' תו
מג ע"א אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית א"א נמסריםרנת יצחק שמואל עמ' קסח
מג ע"א ארבע כיתות אינם מקבלים פני שכינהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
מג ע"א ד' כתות אין מקבלות פני שכינה וכו'ואותו תעבוד עמ' צט, רכז
מג ע"א דאתי מיתרו וכו' מבנות פוטיאל תרי משמע, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קטז, ח"ה עמ' שב
מג ע"א דברי כהןהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק ה
מג ע"א הזנות והכשפים כילו הכלאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רס
מג ע"א החוזרים מערכי המלחמה מספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נג
מג ע"א ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל וגו' מיוסף שפטפט ביצרואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קמח
מג ע"א ואלעזר וכו' לקח לו מבנות פוטיאל וכו' שפטם עגלים לע"ז וכו' מיוסף וכו' מיתרולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תטז
מג ע"א וברש"י דאבוה דאימיה מיתרו ואימיה דאימיה מיוסףלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יז
מג ע"א ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו' אחד הבונה בית התבן וכו' אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קו
מג ע"א ודברו השוטרים וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 152
מג ע"א ודברו השוטריםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קו
מג ע"א וחוזרין ומספקין מים ומזוןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קו
מג ע"א וחצוצרות התרועה אלו השופרות, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' רמא
מג ע"א וחצוצרות התרועה אלו השופרותמעשה רוקח (ר"א רוקח) מטות לה ע"ד
מג ע"א וחצוצרות התרועה אלו השופרותרנת יצחק יהושע עמ' תיח
מג ע"א וחצוצרות התרועות אלו השופרותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ש
מג ע"א וכלי הקודש זה ארוןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 51
מג ע"א וכלי הקודש זה הארון ולוחות בורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצז
מג ע"א זה המתיירא מעבירות שבידופני חיים (פלג'י) עמ' רעג ע"ב
מג ע"א יוסף פטפט ביצרו ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שלג, שמז
מג ע"א כהן מדבר ושוטר משמיעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעט
מג ע"א לא לחנם הלך פינחס אלא ליפרע דין אבי אמו וכו', אלא אי אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תסא, תסג
מג ע"א לא לחנם הלך פינחס למלחמה אלא ליפרע דין אבי אמו שנאמר והמדנים וגו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 165, ח"י עמ' 123
מג ע"א לא לחנם הלך פנחס למלחמה אלא ליפרע דין אבי אמו שנא' והמדנים מכרו אותו אל מצרים וכו' דקאתי מיוסף שפטפט ביצרובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קנב
מג ע"א לא לחנם הלך פנחס למלחמההשיר והשבח ח"ב עמ' קכ
מג ע"א לביתו זה ביתו יהיה זה כרמולקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שיח
מג ע"א למה הלך שם פינחס, לנקום נקמת אם אמו חכמת התורה מטות עמ' קכו
מג ע"א לפי שהיו שבטים מבזין אותו וכו' לכן יחסו אחר אהרןכתונת פסים (תשעא) עמ' שנג
מג ע"א לקח לו מבנות פוטיאל וכו' מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעבודה זרהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שעט
מג ע"א מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעכו"םרסיסי לילה סי' מד (עמ' 88), תקנת השבין סי' י (עמ' 80), צדקת הצדיק סי' קנח, ישראל קדושים עמ' 61
מג ע"א מהרש"א - גם לעוה"ב מחוץ למחנהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
מג ע"א מי האיש הירא, הירא מעבירות שבידוברכת אברהם (תשנד) עמ' קלח
מג ע"א מנין לרבות בית התבן ובית הבקר ובית העצים ת"ל אשר בנה מכל מקוםמצווה ועושה ח"א עמ' שצח
מג ע"א פוטיאל זה יוסף שפספס ביצרופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רעד
מג ע"א פוטיאל זה יוסף שפשפט ביצרופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רפג
מג ע"א פוטיאל שהוא מזרע יוסף שפטפט ביצרו ומזרע יתרו שפטם עגלים לעבודת גלוליםשם דרך שמות עמ' מט, קכה
מג ע"א ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז יהרוג נשיא מישראלזאת ליעקב במדבר עמ' רמח
מג ע"א ראיתם בן פוטיפרי חיים (קנולר) פרשת פנחס
מג ע"א רך הלבב זה המתירא מעבירות שבידושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעו, תמא
מג ע"א שאינן חוזריןהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק ז
מג ע"א שוטר מדבר ושוטר משמיעאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעה
מג ע"א שיוסף פטפט ביצרודברי חנינא - הספדים עמ' ריג
מג ע"א שלש הכרזותפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
מג ע"ב אין איש אלא הקב"הפתגמי אורייתא ח"א עמ' לב, לה, צ, קיט, קמו, קנג, קנח, קפ, קפב, קצח, ריב, רעג, ערה, רעז, רפו, רפז, רצה, שכב, שנג
מג ע"ב אפילו גזל ויהיב דמיה חוזרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
מג ע"ב בר מאה פפי וחד נאנאי וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קסו
מג ע"ב ברו לכם איש ואין איש אלא הקב"הרנת יצחק שמואל עמ' קעג
מג ע"ב גלית עמד מילוי פנים לפני מקב"הרנת יצחק שמואל עמ' קסז
מג ע"ב הזהירה התורה את ישראל בהליכתם למלחמה ארבע אזהרות וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' צט
מג ע"ב הקדים תפלה של ראש לשל יד עבירה היא וחוזר עלי' מעורכי המלחמהמאור ושמש (תשנב) עמ' תרג
מג ע"ב וכ"ב למה, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' סד
מג ע"ב יבאו בני הנשוקה ויפלו בידי בני הדבוקהעולת שבת בשבתו עמ' רכב
מג ע"ב ילדה שסיבכה בזקנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עב
מג ע"ב כאן בהרכבת איסור. בבאר שבעאש דת (אסאד) עמ' רעג
מג ע"ב כגון דעבד תשובהאחרית השנים עמ' צג
מג ע"ב כרם הוא שתים עד שתיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצד
מג ע"ב לקט שכחההכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק כח
מג ע"ב מהרש"א ד"ה אילימאחיים לגופא (תשסה) עמ' יא
מג ע"ב מת תופס ארבע אמות לקריאת שמעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קח
מג ע"ב עשאן העני גורןשירת הפסח אות קפא
מג ע"ב רש"י ד"ה מרכיבאיתן האזרחי עמ' קלב
מג שלשה הכרזות במלחמהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
מג. אבל במלחמת מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 37
מג. אותם אלו סנהדרין ואת פנחס זה משוח מלחמה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת מטות דף קעא ע"א
מג. אחד הבוכה ואחד הלוקח ואחד שניתן לו מתנה גל עיני ח"ב עמ' קעא
מג. אחד המארס את הבתולה ואת האלמנה וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' נד
מג. אי אבוה דאימיה מיתרו ואימיה דאימיה מיוסףגור אריה במדבר פכ"ה אות יא
מג. אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קר"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סב
מג. אפילו אין בכם זכות אלא ק"ש בלבדשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלב, קמה
מג. אפילו לא קיימתם אלא ק"שבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכא, שנז
מג. ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעו, רמה
מג. בנה בית וחנכו וכו' הנושא את ארוסתו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שט
מג. בעניין שיצא פינחס למלחמה ליפרע דין אבי אמודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 760
מג. גזל בית אינו חוזרחנן אלקים עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מג. ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשה"ר.אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנב, קצט
מג. ד' כיתות אינן מקבלות פני השכינה כת חנפים כת שקרנים כת לצים כת מספרי לשון הרעשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ה
מג. ד' כתות אינם מקבלים פני השכינה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תעא
מג. ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינהמבשרת ציון ח"ג עמ' רפו
מג. הגוזל בית אינו חוזרחנן אלקים עמ' כרך א ח"ב עמ' רא
מג. הירא ורך הלבב זה שירא מעבירות שבידודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קיט
מג. הירא ורך הלבב מעבירות שבידוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קנח
מג. הראיתם בן פוטי זהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז, פרק י
מג. הראיתם בן פוטי זהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז, פרק י
מג. ואלו שאין זזים ממקומןחנן אלקים עמ' רל, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קה
מג. ואמר אליהם שמע ישראל מאי שנא שמע ישראל אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רז
מג. ודברו השוטרים יכול בדבור עצמם הכתוב מדבר כשוא אומר ויספו השוטרים הרי דבור עצמם אמור הא מה אני מקיים ודברו השוטרים במשוח מלחמה הכתוב מדברויקהל משה (אלפלס) דף קנ ע"א
מג. ומפני מה הלך פנחס וכו' לנקום נקמת יוסף אבי אמודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 840
מג. ורך הלבב, זה הירא מעבירות שבידוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמג
מג. כהן מדבר ושוטר משמיעפרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק כ פסוק ב-ח
מג. לא יגורך רע, לא יגור במגורך רעכד הקמח (מישור) עמ' פא
מג. לא יהודה על שמעון וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קח
מג. לא לחינם הלך פנחס למלחמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מג. לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קלז, קמד
מג. לפי שהיו השבטים מבזין אותו וכו' לכך יחסו אחר אהרןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קלג
מג. מבנות יתרו שפטם עגלים לע"זתורת העולה ח"ג פרק עו
מג. מבנות פוטיאל וכו' לאו מיתרו שפיטם עגלים לע"ז וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמד/רמז ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת וארא דף סו ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וארא דף עג ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' דף ס/סז ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וארא דף קפא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ו/ז דף נז ע"א
מג. מדידה מהחלל גם כשברור מי הקרובהשיחות לספר במדבר עמ' שו
מג. מונגש עד ודברו כהן מדבר וכהן משמיעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד
מג. מזרע יוסף שפטפט ביצרותורת יחיאל בראשית עמ' שס
מג. מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו מן העברות שבידו ושח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וכו' ויחי ויתן דף סו/סז ע"ב
מג. מי האיש הירא ורך הלבב מי האיש הירא מעברות שבידוויחי עוד דף ב ע"ד
מג. נקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' י
מג. עד ודבר הכהן כהן מדבר וכהן משמיעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מג. עד ודברו כהן מדבר וכהן משמיעיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא
מג. על אויביכם ולא יעל אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכם וכו' על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שנח
מג. פינחס - מצאצאי יתרושיחות לספר במדבר עמ' רמו
מג. רש"י זילזל וכבש אותו ולא חש בוגור אריה שמות פ"ו הערה 173, במדבר פל"א הערה 40
מג. רש"י תרי פוטי מדלא כתיב פוטאלגור אריה שמות פ"ו הערה 17, במדבר פל"א הערה 42
מג. שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקכו
מג. שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמוגור אריה במדבר פל"א אות ט
מג. שנאמר נקי יהיה לביתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסב
מג. שפטפט ביצרוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קב
מג: איש הירא והרך הלבב וגו' מעבירות שבידונחלת אבות (הכהן) סימן ט דף יא ע"ב
מג: אשר נטע כרם פרט למבריך ומרכיבחנן אלקים עמ' קנז
מג: בטלה ילדה מקינהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מ
מג: האי הרכבת היתר ה"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מ, מב
מג: הירא מעבירות שבידו דברת שלמה (תשעא) עמ' שנח
מג: הקב"ה נקרא אישדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפה
מג: ומי האיש הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידותפארת צבי בראשית עמ' תתקכב
מג: חוזר מעורכי מלחמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פ
מג: חורגתא הגדילה בין האחין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
מג: ילדה פחותה מטפח חייבת בערלה כל שנותיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
מג: ילדה שסיבכה בזקינה בטלה ילדה בזקינה, ואין בה דין ערלהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 438
מג: כל אינו שחוזרין מעורכי המלחמה מתקנין את הדרכים ומספקין מיאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קה, קסג
מג: מוריחנא ריחא דחנינותא א"ל בני טהרה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מג
מג: מי האיש הירא א"ר יוסי מעבירות שבידומגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
מג: מת תופס ד' אמות לקריאת שמעמבשרת ציון ח"ד עמ' רפא
מג: מת תופס ד"א לק"שזבחי צדק (דיסקין) עמ' מו
מג: רש"י ד"ה בטלהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מב
מג: רש"י ד"ה מרכיבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
מד אחרי ד' הלכו מה הוא הלביש ערומים דרכי נועם (הרנזון) דרוש ז
מד אשר בנה ואשר נטע ומרן ומהרש"א ומהראנ"ח ודברי ריבות וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף עב ע"ב
מד 'ביתך' זו אשהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 221, פ"ב אות 520
מד ואף שלמה אמר בחכמתו הכן בחוץ מלאכתךקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
מד ויספו השוטרים לדבר דרכי נועם (הרנזון) דרוש ו
מד זה הירא מעבירות שבידופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
מד יבנה בית וכו'תוכחת חיים (תר) בראשית עמ' לה
מד כל שאינו מלוה ומתלוה והמפרשים מהר"ש אלגאזי ומהרש"א ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף עה/פ ע"ב
מד כשעלה משה למרום אמרו מה"ש מה לילוד אשה בינינוחומת אנך (תקסא) ח"ג דף כח ע"א
מד כשעלה משה למרום אמרו מה"ש מה לילוד אשה בינינוחומת אנך (תקסא) ח"ג דף כח ע"א
מד לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהלהוגה דעות פ"ה הי"א
מד מי האיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רכח
מד מי האיש הירא מעברות שבידומנחת אליהו (תשסא) עמ' ריז
מד מלחמת א"י הוי מלחמת חובה ולא רק מלחמת מצוהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נג
מד ע"א אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכרבתורתו יהגה (תשעב) עמ' 76
מד ע"א אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעה
מד ע"א אמר ר' שמעון בן אלעזר יצר תינוק ואשהשיעור ליום השבת עמ' קלג
מד ע"א אשר בנה, אשר נטע, אשר ארש, לימדה תורה דרך ארץ וכו' זה מקרא וכו' זה משנה וכו' ובנית ביתך זה גמרא, ורש"י מבואר לתת סברא להבין בטעמי המשנה וכו', ובנית ביתך זה מעש"ט ומהרש"א ביאר ללמוד ע"מ לעשות וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קנט, קסא
מד ע"א בית - נקראת האשה, התלמוד, מעשים טובים, ודרוש וקבל שכרישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כד
מד ע"א במלחמות הרשותלקוטי שיחות חי"א עמ' 108, חי"ד עמ' 79
מד ע"א בשני לאויןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 31
מד ע"א דירא מעבירות שבידומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
מד ע"א דרוש וקבל שכראוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שע
מד ע"א דרוש וקבל שכרדברי חנינא - ת"ת עמ' לא, פד, קטז, קכח
מד ע"א דרוש וקבל שכרלקוטי שיחות ח"כ עמ' 177, חכ"ג עמ' 147, חכ"ח עמ' 255
מד ע"א דרוש וקבל שכרלקוטי שיחות חל"ה עמ' 10
מד ע"א דרוש וקבל שכרלקוטי שיחות חל"ט עמ' 398
מד ע"א דרוש וקבל שכרמגולה לגאולה עמ' 329
מד ע"א דרוש וקבל שכרתורת מנחם חל"ז עמ' 87
מד ע"א דרוש וקבל שכרתורת מנחם חל"ט עמ' 391, חלק מ עמ' 19, 93
מד ע"א דרוש וקבל שכרתורת מנחם חמ"ו עמ' 352
מד ע"א הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קפט
מד ע"א הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירותבנין שאול עמ' רכב
מד ע"א הירא ורך הלבב זה מתיירא מעבירות שבידונאוה תהלה עמ' צז
מד ע"א הירא ורך הלבב זה מתיירא מעבירות שבידושארית מנחם - מאמרים עמ' רמ
מד ע"א הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצו, ח"ו עמ' קעה-קעו, קפז
מד ע"א הירא ורך הלבב זהו המתיירא מעבירות שבידושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלא
מד ע"א הירא ורך הלבב כמשמעודרשות מהר"ם חביב עמ' תנו
מד ע"א הירא ורך הלבב כמשמעושפע חיים - נישואין עמ' רמז
מד ע"א הירא מעבירות שבידו חוזר לביתורנת יצחק מלכים עמ' רח
מד ע"א הירא מעבירות שבידוהשיר והשבח ח"ב עמ' ריד
מד ע"א הירך ורך הלבב כמשמעו כו' זהו המתירא מן העבירות שבידורנת יצחק שופטים עמ' קג
מד ע"א הכן בחול מלאכתך וגו' זה מקרא ומשנה וגמראאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכה, ח"ו עמ' קסו
מד ע"א הכן בחוץ - מקראביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק כז
מד ע"א 'הכן בחוץ מלאכתך' - זו מקרא, "ועתודה בשדה" - זו משנה, "ובנית ביתך" - זו תלמודשירי משכיל כלל ב פרט ד
מד ע"א הכן בחוץ מלאכתך וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פב
מד ע"א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמראחכמת התורה אמור עמ' שעז
מד ע"א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא, ועתרה בשדה לך, זה משנה, אחר ובנית ביתך, זה גמראאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פו
מד ע"א הכן מלאכתך בחוץ זה מקרא משנה גמראדובר צדק עמ' 62
מד ע"א ובנית ביתך - ישא אשהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק כז
מד ע"א ובנית ביתך אלו מעשים טוביםדובר צדק עמ' 57
מד ע"א ובנית ביתך דרוש וקבל שכרדובר צדק עמ' 49, 51
מד ע"א ובנית ביתך זה גמרא כו' אלו מעשים טובים כו' דרוש וקבל שכרתורת מנחם חי"ז עמ' 55, 85, חכ"ד עמ' 279
מד ע"א ובנית ביתךהכתב והקבלה במדבר פי"ב פסוק ז
מד ע"א ובנית ביתן זו גמראס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' ער
מד ע"א ויספו השוטרים לדבר אל העםדורש טוב עמ' 91
מד ע"א וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' סח
מד ע"א וכל המבקש לחזור הרשות בידן לקפח את שוקיושם דרך דברים עמ' רסו
מד ע"א 'ועתדה בשדה לך' אלו מעשים טובים, ו"אחר ובנית ביתך" - דרש וקבל שכרשירי משכיל כלל ט פרט ט, כלל י פרט א
מד ע"א ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם וכשילין של ברזל בידיהן וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו שתחילת ניסה נפילה וכו' האי מפני שתחילת ניסה נפילה מפני שתחילת נפילה ניסה מבעי ליה אימא מפני שתחילת נפילה ניסהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צו, מהד' ו סי' לא
מד ע"א זה הירא מעבירות שבידואמרי יצחק בראשית עמ' רמד הערה א
מד ע"א זהו המתיירא מעבירות שבידו לפיכך תלתו התורה שיחזור בגללן וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רי
מד ע"א חוזרי המלחמה מי שסח בין תפילין של יד לתפילין של ראשאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלט
מד ע"א חוזרים מעורכי המלחמה כדי שלא לבייש עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ג, קא
מד ע"א חירא ורך חלבב במשמעורנת יצחק יהושע עמ' רצה, שמואל עמ' רסג
מד ע"א חנן בחוץ מלאכתך זו מקרא וכו'אור שרגא עמ' רפב
מד ע"א יבנה בית וכו'תוכחת חיים (תר) בראשית פ"א דף ז ע"א
מד ע"א יבנה בית, ויטע כרם, ואח"כ ישא אשהקרן לדוד בראשית עמ' קצו
מד ע"א יבנה ביתתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית - מאמר ו) דף ז ע"א
מד ע"א יצא מחזיר גרושתושער יוסף (תקיז) דף קה ע"א
מד ע"א כת לצים אין מקבלים פני שכינהויגד משה (גרין) מאמר ח ד"ה ומלבד
מד ע"א לימדה תורה ד"א שיבנה אדם ביתבנין שאול עמ' קצה
מד ע"א לימדה תורה ד"אפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
מד ע"א לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש ב לפרשת חיי שרה
מד ע"א למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהאמרות ה' השלם ח"א עמ' לו, קצב, ח"ו עמ' רצא
מד ע"א למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהמעדני אשר נישואין עמ' סב, פט
מד ע"א למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר בך ישא אשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצה
מד ע"א לעולם יבנה אדם בית ואח"כ ישא אשהלחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב
מד ע"א לקח וירש וניתן לו במתנה מנין ת"ל מי האיש אשר בנה בית וכו'מכשירי מצוה עמ' מ
מד ע"א לריה"ג כל החוזרים מעורכי המלחמה הוא בשביל לכסות על עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכד
מד ע"א לריה"ג כל החוזרים מעורכי המלחמה הוא בשביל לכסות על עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קכד
מד ע"א מאי הירא שירא מעבירות שבידולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' ח
מד ע"א מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתובמי התורה עמ' רסא
מד ע"א מי האיש הירא ורך הלבב ישב לביתו זה המתיירא מעבירות שבידושם דרך במדבר עמ' ו
מד ע"א 'מי האיש הירא ורך הלבב', שירא מעברות שבידו, "ילך וישוב לביתו, ולא יגרם להמס לבב אחיו"שירי משכיל - הקדמה (שי"ח)
מד ע"א מי האיש הירא רע"ק דרישה מחיים דף קנג/קצג ע"ד
מד ע"א מי האיש הירא, מעבירות שבידופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיט
מד ע"א על פסוק הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא וכו'דרכי חיים פרק ב משנה יח (דף פ"ה ד"ה עוד)
מד ע"א עליו אי אתה מעביר אבל אתה מעביר על אחדיםהעמק דבר דברים פ"כד פסוק ה
מד ע"א ר' יוסי הגלילי אומר 'הירא ורך הלבב, זהו המתירא מעבירות שבידוטוב ראיה; טוב ראי עמ' קג-קד {נשאלה שאלה, מה דינו אם חזר בתשובה על עונותיו? הרב מציע כי אם עדיין מתירא מהעוונות, סימן שלא שב בשלימות, כדאמרינן "חטאה את"(ברכות ס ע"א) ואם אינו מתירא, אות היא שתשובתו נגמרה}
מד ע"א ר' עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סח
מד ע"א ר"ע אומר וכו' שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז
מד ע"א רבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו, רמב"ן - צריך להביא ראיה על זהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנג
מד ע"א רע"א וכו' שאינו יכול לעמוד וכו' ריה"ג אומר וכו' המתיירא מן העבירות וכו' וחוזר עלי' וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 128, 121, חי"ד עמ' 31
מד ע"א רש"י ד"ה גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' ב, פב
מד ע"א שדה - נקראת המשנה והגמראישמח חיים (תשסה) מע' ש אות טו
מד ע"א שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקטז ד"ה לך
מד ע"א שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהשפע חיים - נישואין עמ' מו
מד ע"א ת"ר אשר בנה כו'מראה הגדול ח"א דף סו ע"ב
מד ע"א תנא אם הוסיף בו דימוס אחד, ורש"יהשיר והשבח ח"ב עמ' עב
מד ע"א תנא מפני שמחדשין אותו פעמים בשבועערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 487
מד ע"ב א"ר יוחנן רשות דרבנן זו היא מצוה וכו'מגילת סמנים עמ' נח
מד ע"ב אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנא
מד ע"ב איכא בינייהו עבירה דרבנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
מד ע"ב אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפג
מד ע"ב אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה, ריא
מד ע"ב אפילו שח בין ישתבח ליוצר אורחכמת התורה שופטים עמ' שיא
מד ע"ב בד"א במלחמת הרשות אבל כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קס ע"ד, קסא ע"ג
מד ע"ב במלחמות מצוה אפי' חתן מחדרו זכו'רנת יצחק שופטים עמ' סג, פט, קג
מד ע"ב במלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו וכו' כלה מחופתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פג
מד ע"ב במלחמת מצוה הכלס' הבוטח ח"ב עמ' שטז
מד ע"ב הירא ורך הלבב מעבירות שבידודובר צדק עמ' 46
מד ע"ב הכל יוצאין למלחמת מצוה אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז, רכג
מד ע"ב הכל יוצאין למלחמת מצוה אפילו כלה מחופתהפורים בציון עמ' עה
מד ע"ב הסח בין תפלה לתפלהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקלא
מד ע"ב השח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי המלחמהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' מג
מד ע"ב השח בין תפילה לתפילה חוזר עליה מעורכי המלחמהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תשיב
מד ע"ב השח בין תפילין של יד לתפילין של ראש וכו' עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהמנחת ישראל עמ' קלו
מד ע"ב השח בין תפלה לתפלה חוזר עליו מעורכי המלחמהטיול בפרדס ח"א עמ' רכג
מד ע"ב ויצאו זקניךהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ב
מד ע"ב זקניך ושפטיך מיוחדין שבשפטיךדבר טוב עמ' קכז
מד ע"ב חכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' נד, קפב, רפג, רצה, מלכים עמ' קנט, דברי הימים עמ' קצד
מד ע"ב ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49)
מד ע"ב כי פליגי למעוטי עו"כ דלא ליתי עלייהו, ובמאיריגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לא
מד ע"ב למלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרודברי שאול במדבר עמ' רפב
מד ע"ב למעוטי גוים דלא לייתו עלייהו הוי רשותרנת יצחק שמואל עמ' קפד
מד ע"ב מים שותתין על ברכיותורת מנחם חמ"ד עמ' 82
מד ע"ב מלחמת יהושע לכבש דברי הכל חובהאגרות הראיה כרך ג אגרת תתקמד (רנט) {כל זמן שהיחיד עומד במערכה בכלל הציבור, חל עליו חובת הציבור, דדוחה פקוח נפש}
מד ע"ב מתיירא מעבירות שבידו וכו', שח בין תפלה של יד לשל ראשלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז, תד
מד ע"ב נ"מ לעוסק במצוהפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
מד ע"ב נמצא החלל סמוך לעיר שרובה עכו"ם לא היו מודרין כלללחמי תודה דף רמה ע"א
מד ע"ב נמצא סמוך לספר וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רכג
מד ע"ב סח בין תפילה לתפילהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יא
מד ע"ב צחצוח חרבות ומים שותתין לו על ברכיו חוזרתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטו
מד ע"ב צף על פני המים וברש"שצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קה
מד ע"ב צף על פני המים ורש"ש+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קה
מד ע"ב רש"י ד"ה ומלחמת ב"דרנת יצחק תהלים עמ' רנח
מד ע"ב רש"י ד"ה סח, השח בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יא
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה וכו'דרך ה' השלם עמ' שג - דרך לחיים
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה חוזרמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' מ, מד, ח"ב עמ' שסט, תקצו
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנג {האם חוזר כשעבר על שקר}
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצג
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המערכהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעו, שעז
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 66
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו'צלח רכב עמ' שפה
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידודורש טוב עמ' 91
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפו
מד ע"ב שח בין תפילה לתפילהשיחות עבודת לוי סי' עו אות ב
מד ע"ב שח בין תפלה לתפלהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קיח ע"ג [תכג ע"ב ד"ה ובזה]
מד ע"ב שח בין תפלה לתפלהברכת מועדיך לחיים חלק א דף קי"ח ע"ג (דף תכ"ג ע"ב ד"ה ובזה)
מד ע"ב שמע קולהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק ט
מד ע"ב שתחילת נפילה ניסהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תה
מד ע"ב שתחילת נפילה ניסהמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 36), טז (עמ' 127)
מד ע"ב תחילת ניסה נפילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תמא
מד ע"ב תחילת נפילה - ניסהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 138
מד ע"ב תחילת נפילה ניסה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קעב
מד ע"ב תחילת נפילה ניסהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלב
מד ע"ב תחילת נפילה ניסהשיחות מוסר (תשסב) עמ' תנז
מד ע"ב תחילת נפילה ניסהתורת מנחם חנ"ו עמ' 141
מד ר"ע אומר הירא ורך הלבב כמשמעובטחון איש פי"א אות ד
מד שח ביין תפילה לתפילה עבירה היא בידוהדרש והעיון דברים מאמר מה
מד תורה אגוני מגנהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף סה ע"א
מד תצאן שתים דובים, ורש"י - בעיתי הדובים להתגרות וגו' והרש"חמקור ברוך (פייתוס) דף פא ע"א
מד. אחד המארס אלמנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רה
מד. איזהו הירא ורך הלבב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקמט
מד. אין בית אלא אשהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רז
מד. אין לי אלא אשה חדשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכז
מד. איש הירא ורך הלבב חד דעה ירא לעמוד בקשרי המלחמה, ולחד מ"ד ירא מעבירות שבידוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיח
מד. אף שלמה אמר בחכמתוהאיר ממזרח - אבות עמ' קעח
מד. אשר בנה בית, למדך תורה ד"א שיבנה אדם בית ויטע אשליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקב
מד. אשר בנה וכו' למדה תורה ד"א וכו'עמק החכמה עמ' כח
מד. אשר נטע וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קעד ע"א
מד. אשר נטע למדה תורה דרך ארץמגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
מד. ביתו זו אשתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיח {בית הוא נוקבא של אדם}
מד. ביתך זו אשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 716
מד. ביתך זו אשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכ הערה 5
מד. במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרוחנן אלקים עמ' קנו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' רחצ
מד. במלחמת מצוה יצא חתן מחדרו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שפג
מד. בתחילה יטע כרם וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רכב, רכד
מד. דרוש וקבל שכר+ספר החיים (תשנג) עמ' קיז
מד. דרוש וקבל שכרברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעו
מד. דרוש וקבל שכרעצי חיים על התורה עמ' ה, רנד
מד. דרוש וקבל שכרערבי נחל (תשסד) עמ' רג
מד. דרוש וקבל שכרשבח נעורים עמ' כו
מד. דרוש וקבל שכרתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נג
מד. האיש הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידומחשבת זקנים עמ' קג
מד. האיש הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידומחשבת מוסר ח"א עמ' תעא
מד. האיש הירא ורך הלבב ריה"ג אומר זהו המתיירא מעבירות שבידו וכו'להורות נתן דברים עמ' קסד
מד. האיש הירא ורך הלבב, שמפחד מהעברות שבידובין המשפתים בראשית עמ' קמח
מד. הבית קודם לשאר קניניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנז, תרנז הערה 14, תרצה הערה 28, 32
מד. הבן בחוץ מלאכתך, זה מקרא מנשה וגמרא וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעו
מד. הירא ורך הלבב - זה המתיירא מעבירות שבידומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רצג
מד. הירא ורך הלבב וכו' פלוגתא ר"ע ור"י הגליליתורת איש ח"ב עמ' תה
מד. הירא ורך הלבב זה המתיירא מן העבירות שבידוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פד
מד. הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידודרושי מהר"ם בריסק עמ' רפד
מד. הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסב
מד. הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוחמודי צבי שמות עמ' קכז
מד. הירא ורך הלבב מעבירות שבידותורת יחיאל דברים עמ' ריט
מד. הירא ורך הלבב ר"ע אומר כמשמעו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיט, קסג
מד. הירא ורך הלבב ר"ע אומר שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ר"י אומר הירא מעבירה שבידותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רט, א'רעד
מד. הירא ורך הלבבדברי הרב עמ' יג
מד. הירא ורך הלבבהאיר ממזרח - יהושע עמ' לג
מד. הירא ורך הלבבהאיר ממזרח על התורה עמ' קסו
מד. הירא כו' זה המתירא מן העבירותהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קטו, חנוכה-פורים עמ' קנו
מד. הירא מעבירות חוזר מעורכי המלחמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שלז, תה
מד. הירא מעבירות שבידומצת שימורים (תשסא) עמ' רצג
מד. הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלב, קמה, קפג
מד. הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמג, קמה, רב
מד. הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נב
מד. הירא מעבירות שבידותורת יחיאל בראשית עמ' שפה
מד. הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהקשוטי כלה ח"ח אות קז
מד. הכן בחוץ - מקראביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק כז
מד. הכן בחוץ מלאכתך - מקרא משנה וגמראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כו ע"ב
מד. הכן בחוץ מלאכתך וכו' ובניך ביתךמגדל עוז (תשעח) עמ' קפא
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה בית וכו'סדר מעמדות (שסו) דף נט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריו/ז ע"ד
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה בעל תלמודישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ג לחינוך דף קצב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רב/רכ ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצ ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סא ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קלד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויצא דף נד ע"ב
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא, ועתדה בשדה לך, אלו מעשים טובים, אחר ובנית ביתך, דרוש וקבל שכרקדושת יצחק עמ' קסא
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך זה משנה ובנית ביתך זה גמרא וכו' ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר וכו' אור גדליהו שמות דף ע ע"א, עב ע"א
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך, אחר זה משנה ובנית ביתך זה גמראבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שמה
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתרה בשדה לך זה משנהיגל יעקב (תשנג) אמור אות עה
מד. 'הכן בחוץ מלאכתך', זה מקרא ומשנה וגמרא, 'ועתדה בשדה לך', אלו מעשים טובים, 'אחר ובנית ביתך', דרוש וקבל שכרבן מלך - שבת עמ' ש, תפו
מד. הכן בחוץ מלאכתך, זה מקראשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קפא
מד. המתיירא מעבירות וכו' אור החיים דברים פרק כ פסוק ח
מד. המתיירא מעבירות שבידומחשבת מוסר ח"ג עמ' שסא
מד. השח בין תפילה לתפילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעב
מד. השח בין תפילין ש"י לשל ראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנז
מד. ובנית ביתך זו אשהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קטו
מד. ובנית ביתך, זו אשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרח
מד. ולא לקחה פרט לאלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוטהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פה
מד. ולא לקחה פרט לאלמנה לכהן גדול וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכט
מד. ועתדה בשדה לך וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' נג
מד. ועתרה בשדה לך זו משנהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקמא
מד. זה מקרא ומשנה ותלמודאהבת חיים (דייטש) עמ' שלב
מד. זו חדשה וזו אינה חדשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
מד. חדשה פרט למחזיר גרושתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יח
מד. טעם שהכהן מכריז לבונה בית וכו' שלא לבייש הירא מעבירות שבידואמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' מא
מד. יבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 702
מד. יבנה אדם בית ויטע כרם וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שעט
מד. יבנה אדם קודם בית ואח"כ ישא אשה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' א
מד. יבנה בית ואח"כ ישא אשהגור אריה דברים פ"ה אות ז
מד. יבנה בית ואח"כ ישא אשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצד הערה 27
מד. יטע כרם ויבנה בית ואחר כך ישא אשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעט
מד. ירא מעבירות שבידודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תצו
מד. לימדה תורה ד"א שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ אשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ב
מד. לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהשרתי ח"א עמ' קע
מד. לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשה ואף שלמה אמר בחכמתו הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' י, קיח
מד. לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהשבילי פנחס (תשפ) עמ' תסב
מד. לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם וכו'קשוטי כלה ח"י אות רכד
מד. לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהקדושת יצחק עמ' קסב
מד. לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שג
מד. לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית וכו' ואחר כך ישא אשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 713
מד. לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית וכו' ואחר כך ישא אשהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תי
מד. לימדה תורה ר"א שיבנה בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהיגל יעקב (תשנג) בא אות מו
מד. לימדך תורה ד"א שיבנה אדם בית וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סא/שא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף ש ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצ
מד. לימרה תורה דרך ארץויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תד
מד. למדה תורה ד"א שיבנה אדם בית תחלהפעולת גבר עמ' רפ ד"ה ודברו
מד. למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלד
מד. למדך תורה דר"א שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהקשוטי כלה חי"א אות טו
מד. למדך תורה דרך ארץ, מתחלה יבנה בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכח פסוק ג
מד. למדך תורה שיהא אדם בונהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רסב
מד. למדתך תורה דרך ארץ שיבנה בית ויטע כרמים ואח"כ ישא אשהחנן אלקים עמ' רל, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
מד. לעבור עליו בשני לאויןגור אריה דברים פכ"ד אות ה
מד. לעולם יבנה בית ויטע כרם וישא' אשהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ס, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שא
מד. לרבא בקידושין לחוד ליכא אפילו איסור דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצז {צ"ע על תוספות שכתבו להיפך}
מד. מאחר דכתיב ולא יעבור לא יצא בצבא למה לייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
מד. מי האיש הירא וגו' הירא מעבירות שבידודברי יואל פ' אמור דף רעט ע"א
מד. מי האיש הירא ורך הלבב הירא מעבירות שבידויבין שמועה (לעוו) עמ' תש
מד. מי האיש הירא ורך הלבב וגו', זה המתיירא מעבירות שבידועזר מיהודה עמ' קה
מד. מי האיש הירא ורך הלבב וכו' שירא מעבירות שבידוקב חיים עמ' קט
מד. מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, הירא מעבירות שבידובית יצחק (ויינברגר) עמ' כב, שנז, שס
מד. מי האיש הירא מעבירות שבידוחנן אלקים עמ' קנו, קעג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מד. מי האיש הירא שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ער, רסז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
מד. מי האיש הירא, מעבירות שבידושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכט
מד. מים שותתין לוהאיר ממזרח - יהושע עמ' שלד
מד. מת תופס ארבע אמות לטומאהגבורות אליהו סי' קנה
מד. מתחלה בונה ביתו ואחר כך נוטע כרםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיח
מד. מתיירא מעבירות שבידודברי הרב עמ' יג
מד. נקי יהיה לביתופרפרת משה ח"ב עמ' תה
מד. עליו אינו חוזר אבל חוזר על האחריםגור אריה דברים פכ"ד אות ו
מד. קודם יקנה בית ושדה ואח"כ ישא אשה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסח
מד. ר"א שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהקשוטי כלה ח"ח אות י
מד. ר"י הגלילי אומר הירא ודך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו התודה את כל אלו שיחזור בגללןקשוטי כלה ח"ט אות א
מד. ר"ע אומר הירא ודך הלבב כמשמעו וכו' ר"י הגלילי אומר זהו המתיירא מעבירות שבידושרגא המאיר מועדים עמ' שמד
מד. ריה"ג הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו זה המתיירא מן העבירות שבידוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עז
מד. רע"א הירא ורך הלבב כמשמעו וכו' ריה"ג אומר זהו הירא מעבירות שבידושבילי פנחס (תשעח) עמ' תטו
מד. רע"א הירא ורך הלבב כמשמעו וכו'למחר אעתיר עמ' שמ
מד. רש"י דימום - שורה של אבניםגור אריה שמות פל"ב הערה 27
מד. שלשה מבי"ד הגדול יוצאיןמקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
מד. ת"ר אשר בנה אשר נטע אשר ארשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כב, סי' יח אות א
מד. תלתה התורה לחזור וכו' לכסות על החוזרים בשביל עבירותנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' מ
מד: אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פד
מד: איכא בינייהו עבירה דרבנןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 16
מד: אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעב
מד: אפילו סח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי המלחמהחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יט, קנא, רפט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מז, קו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד, קלד
מד: אפילו סח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהפרדס מרדכי עמ' תרלב, תרלד
מד: אפילו תימא ר"יגור אריה דברים פ"כ אות ט
מד: באדמה פרט לטמוןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנח
מד: במלחמות מצוה הבל יוצאין אפי' חתן מחדרובישורון מלך ח"א עמ' תח
מד: במלחמת חובה הכל יוצאיןפנים מסבירות עמ' רפב
מד: במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרוויואל משה מאמר א סי' קלה עמ' קמ
מד: במלחמת מצוה הכל יוצאיןפנים מסבירות עמ' תמ
מד: דברי יהודה מצוה דרבנן זו היא חובהפני יהושע (תשסא) עמ' קג
מד: החלצו מאתכם אנשים וגו' לא היה בהם אפילו אחד ששח בין תפילה לתפילהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכא
מד: הירא ורך הלבב מעבירות שבידופנים מסבירות עמ' רפב
מד: הירא מעבירה שבידו חוזר מעורכי המלחמהעצי חיים על התורה עמ' רפא
מד: הכל יוצאין אפי' חתן מחדרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלז
מד: המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תנו
מד: העוסק במצוה פטור מן המצוהדעת תורה בראשית עמ' קיז
מד: השח בין תפלה לתפלה חוזר עליה מעורכי המלחמהתורת יחיאל דברים עמ' ריט, ריח
מד: השח בין תפלה לתפלה חוזר עליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנז
מד: השח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהדברי יואל מועדים ח"ד דף תעח ע"א
מד: השח בין תפלה של יד לתפלה של ראש חוזר עליה מעורכי מלחמהגבורות שמונים (תשסג) עמ' פב
מד: השח בין תפלין של יד לתפלין של ראש עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעא
מד: וברש"י כמאן אזלא הא דתניא השח בין תפילה לתפילה וכו'למחר אעתיר עמ' שמ-שמא
מד: זה המתיירא מעבירות שבידונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלד
מד: חזרה מעורכי המלחמהמפניני הרב עמ' כו
מד: יש שלש מדריגות רשות מצוה וחובהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסב (רפא)
מד: כי ימצא חלל באדמה, ולא טמון בגל ולא תלוי באילן ולא צף על פני המיםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתכג
מד: כי פליגי למעוטי ע"ז דלא ליתי עלייהופני יהושע (תשסא) עמ' צח
מד: לא ראינוהו ופטרנוהו בלא לוי'דברי יואל פ' ויגש דף תכא ע"א, תעא ע"א
מד: לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' נב
מד: מי האיש הירא ורך הלבב כר למי שמתיירא מעבירות שבידו כגון הסח בין תפילין של יד לתפלין של ראשחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רנז
מד: מלחמת חובה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו כו', ופיה"מ ורע"בגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז
מד: מלחמת יהושע לכבשויואל משה מאמר ב סי' א עמ' קצז
מד: מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפג, שמח
מד: מלחמת מצוה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפט
מד: מלחמת מצוהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פה
מד: מלחמת רשות דלא ליתי נכריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ריב
מד: נמצא הרוג טמון בגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמה
מד: נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה נכרים לא היו עורפיןשם דרך דברים עמ' צט
מד: סח בין תפילה לתפילה חוזר וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 38, ח"ד עמ' 284
מד: סח בין תפילין של יד לשל ראשמצת שימורים (תשסא) עמ' רפז
מד: סח בין תפילין של יד לשל ראשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרפב
מד: סח בין תפלה תפלה עבירה היא בידו וחוזר מעורכי המלחמהחמודי צבי שמות עמ' קלט
מד: פני הדור כפני הכלבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמד
מד: פרשת עגלה ערופה היא דוקא בלשון הקודששם יחזקאל עמ' שכח
מד: רש"י - שח בין תפילה לתפילה היינו סיפר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה הוא בידושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמח
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמהויואל משה מאמר ב סי' טז עמ' ריג, מאמר ג סי' ב עמ' תד
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מערכי המלחמהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסב
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורבי המלחמהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהשבילי פנחס (תשעח) עמ' תטו
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליו מעורכי המלחמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסז
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמה, ורש"ימחשבת מוסר ח"ג עמ' שסא
מד: שח בין תפילה לתפילה עבירה היאאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ח פסוק י מס' 2, קהלת פ"ז פסוק כג
מד: שח בין תפילה לתפלה חוזר עליהם מעורכי המלחמהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכה
מד: שח בין תפלה לתפלה אור החיים במדבר פרק טז פסוק כא
מד: שח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהבישורון מלך ח"א עמ' תב
מד: שחבין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר מעורכי המלחמהלהורות נתן דברים עמ' קסד
מד: שתחילת נפילה ניסהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלא
מד: תחילת ניסה נפילהיבין שמועה (לעוו) עמ' תח
מדה טוב מרובה פי 500שערי תודה ח"ב דף ג ע"ד
מדה טובה מרובהברכת שמואל ח"ב דף כה ע"א
מדהיכא דנמצא הגוף במקום א' והראש מקום אחר ר' אליעזר אומר הראש הולך אחר הגוף וכו'איש אמונים דף קיב ע"ד
מה בשכר מ"ב קדבנות שהקריב בלק מלך מואבתורת אברהם עמ' 412, רח
מה גבי עגלה ערופה אם מוליכין הראש אצל הגוף או הגוף אצל הראשמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנב
מה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהבישורון מלך ח"א עמ' שא
מה הולד נוצר מטבורו ומשלח שרשיו אילך ואילךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1386
מה זקני אותה העיר וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 38
מה מלמד שהמקום גורםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ז
מה ע"א אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלא
מה ע"א אנשי אמנהלב חיים חלק ב (סימן ק"נ) דף קד ע"ד (ד"ה נתתי)
מה ע"א בי"ד הגדול בלשכת הגזיתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קיב
מה ע"א דאפרושי הוו מפרשיאחרית השנים עמ' נו
מה ע"א דמשחרב בית המקדש אין לך יוםהכתוב לחיים דף ה ע"א (מזמור ג' פסוק ט' לה' הישועה)
מה ע"א הריני כבן עזאי בשוקי טבריאמוסר אביך פרק ג פסקא ד עמ' מג; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נז {לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה, וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל ההיתר בהרחבתו}
מה ע"א ולא ירד הטל לברכהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ש
מה ע"א וקמת ועלית מלמד שהמקום גורםברכת שלום מכתבים מאמר נט
מה ע"א ורש"י מנין שאפילו עופות מכירין בצרי עיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצ
מה ע"א זקניך - מיוחדים שבזקניך, אלו הסנהדרין וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רז
מה ע"א כבן עזאי בשוקי טבריהמנחת קנאות עמ' קפה
מה ע"א כל בית שאין מתודה על מעשר ראשון שוב אין מתודה על שאר מעשרות וכו' הואיל ופתח בו הכתובאחרית השנים עמ' כב, כג, נב, נד, צט
מה ע"א למאי נפקא מינה לבטולי הא מקמי האדורש טוב עמ' 133, 141
מה ע"א מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהעיוני פרשה במדבר עמ' 21
מה ע"א מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהרנת יצחק תענית עמ' קלח
מה ע"א משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנה ורש"ירנת יצחק תענית עמ' סב, קלח
מה ע"א צפו עומרין לתוך שדהו וברש"שצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קה
מה ע"א צפו עומרין לתוך שדהו ורש"ש+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קה
מה ע"א רש"י ד"ה תחילהאחרית השנים עמ' כב, פז
מה ע"א שאפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעב
מה ע"א שגורמין שפלות לשונאו של הקב"האור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קנו
מה ע"אאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ס
מה ע"ב אחד שראוי שתשרה שכינה עליו וכו' בהלל הזקן... הי חסיד הי עניו וכו' כשמואל הקטן... הי עניו הי חסידלקוטי שיחות חל"ח עמ' 41 ואילך
מה ע"ב איתןהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד
מה ע"ב אלא לא הנחנוהו בלא לויה וכו' כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות מד
מה ע"ב אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"ה רש"י ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' סט, קס
מה ע"ב בתר רישא גופא אזילתורת מנחם חי"ג עמ' 11, ח"כ עמ' 112
מה ע"ב גופא בתר רישא גרירפניני יחזקאל עמ' שסה
מה ע"ב הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יח
מה ע"ב הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנא
מה ע"ב הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רל
מה ע"ב הלב נוצר תחילה וממנו מסתעפים כל האיבריםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קכט
מה ע"ב הרוג שנמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שיג
מה ע"ב הרוג שנמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר וכו'ברית שלום (תעח) דף מט ע"ב
מה ע"ב וכי ס"ד שזקני בי"ד שופכי דמים הםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רז
מה ע"ב וכי תאמר שזקני בית דין שופכי דמים הם, אלא הנחנוהו בלא לויהבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש ד אות ה
מה ע"ב ונתנה עליהם בת קול מן השמיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מה
מה ע"ב ועורפין אותה בקופיץלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121
מה ע"ב ופערה פיה לבלי דוקישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פז
מה ע"ב זקני העירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ו
מה ע"ב חול ולא מפרפראמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעו
מה ע"ב ידינו לא שפכה וכו' שלא בא על ידינו ופטרונוהו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 130, חכ"ה עמ' 75
מה ע"ב ידינו לא שפכו ובו׳ שלא פטרנוהו וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' קלב
מה ע"ב ידינו לא שפכו וכו' וכי תעלה על דעתך שזקני ב"ד שופכי דמים הן אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולויה, ובפירש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסד
מה ע"ב ירושלים אין מביאה עגלה ערופהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעא
מה ע"ב כי ימצא פרט למצויברית שלום (תעח) דף קטז ע"ב
מה ע"ב כי ימצא פרט למצויברית שלום (תשסח) עמ' קפח, תשמג
מה ע"ב לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותיחל ישראל אבות ח"ב עמ' עה
מה ע"ב לא פטרנוהו בלא מזונותאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' כה
מה ע"ב לא פטרנוהו בלי לויהחכמת התורה שופטים עמ' שסב
מה ע"ב מאין היו מודדין רא"א מטיבורו ורע"א מחוטמו ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמה
מה ע"ב מאין היו מודדין רא"א מטיבורו ורע"א מחוטמו, ובגמ'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ג
מה ע"ב מוליכין הראש אצל הגוף כו' הגוף אצל הראשעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיז(ט)
מה ע"ב משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנ ע"ב (דף תק"ע ע"ב ד"ה אלא)
מה ע"ב משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכז
מה ע"ב משנה נמצא ראשו כו'עולם אחד פרק כ
מה ע"ב מתני' ומורידין אותה לנחל איתןאהל ישרים דף לט ע"ד
מה ע"ב נמצא הראש במקום אחרדברי חנינא - רפואה עמ' לז
מה ע"ב נמצא ראשו במק"א וגופו במק"א מוליכין וכו' הגוף אצל הראשתורת מנחם חלק נ עמ' 262
מה ע"ב נמצא ראשו במקום יאחד וכו' הגוף אצל הראשתהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה יד
מה ע"ב נפטרו זקני ירושלים והלכו להן וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 298
מה ע"ב נתנו עיניהם בהלל הזקןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצט
מה ע"ב נתנו עיניהם בהלל הזקןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפז
מה ע"ב עגלה ערופה אם מוליכין את הראש אצל הגוף או להיפךעמודיה שבעה עמ' צח
מה ע"ב עגלה ערופה וכו' ואין המום פוסל בההר המוריה עמ' קז
מה ע"ב עורפין אותה בקופיץלקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
מה ע"ב על פסוק ויצא העם וכו'תנופה חיים דף מ"ז ע"ב (סדר מקץ אות י"ב)
מה ע"ב ראשו במקום אחד וגופו במקום אחרתורת מנחם חי"ג עמ' 11
מה ע"ב ראשו במקום אחד וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנג, שנד
מה ע"ב רבי אליעזר סובר הולד נוצר מטיבורו ותנא קמא פליג וסבר מראשו נבראבי חייא ח"א עמ' רצד
מה ע"ב שבית המקדש נבנה על ידי שמירשמלת אליעזר ח"א עמ' שלה
מה ע"ב שלא פטרנוהו בלא לויהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיא
מה ע"ב שלא פטרנוהו בלא מזונותמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יד
מה ע"ב שלא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ג
מה ע"ב שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק כו' וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר כל אלה אבנים יקרות כו', ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלד, תמ
מה ע"ב שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש וכו'הר המוריה עמ' צו
מה ע"ב ת"ש משחרב בית המקדש ראשון בטלו ערי מגרשאחרית השנים עמ' יז
מה תחילת בריאת האדם היא מן טבורודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1385-1386
מה. אין יום שאין בו קללהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' סג
מה. אין לנו על מי וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצא
מה. דמשחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
מה. המעשרות נטלו את שומן הדגןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1301
מה. הריני כבן עזאי בשוקי טבריאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
מה. ויצאו - הן ולא שלוחיהןשיחות לספר במדבר עמ' שו
מה. ויצאו הן ולא שלוחןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרכט, ח"ג עמ' תקצד
מה. ומדדו אפילו נמצא בעלילגור אריה דברים פכ"א הערה 4
מה. זקן ממראמפניני הרב עמ' קנא
מה. זקני אותה העיר רוחציןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פג
מה. זקניך ושופטיך - סנה' מלך וכה"גשיחות לספר במדבר עמ' שו
מה. כי ימצא פרט למצוימרפא לנפש בראשית עמ' שצד
מה. מאין היו מודדין, ר"א אומר מטבורודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1222
מה. מדידת מקום ההרוג בעגלה ערופה, ר"א אומר מטבורודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1386
מה. מה קציר בגלוי אף שכחה בגלוייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסג
מה. מהיכן הולד נוצר וכו' אבא שאול אומר, מטיבורו, ומשלח שרשו אילך ואילךבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 944
מה. מיום שחרב ביהמ"קאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק כ
מה. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצו
מה. מלמד שהמקום גורםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רעד
מה. מצוה לעסוק במרידהגור אריה דברים פכ"א הערה 4
מה. משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קל
מה. משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנה מישראלהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כא
מה. ניטל טעם הפירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלא
מה. עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו ע"ג חבירומזל שעה דרשות דף קלג ע"ד
מה. רש"י ד"ה אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ה
מה. שופטיך זה מלךהאיר ממזרח משלי עמ' תמח
מה: אבא שאול אומר מטיבורו וכו'באר שבע (שעד) דף סד ע"א
מה: אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' לא
מה: אלו בני אדם שהן מאמיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריט
מה: אם נמצא ראשו של הרוג במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין הראש אצל הגוף, ור' עקיבא ס"ל דמוליכין הגוף אצל הראששם יחזקאל עמ' שסה
מה: אפילו אינו איתן כשריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מה: אפילו נמצא בעליל מצוה למדודיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מה: בטלו ערי מגרשפני מלך במדבר עמ' שד
מה: הצהרת הזקנים שלא התעלמו מהמתשיחות לספר במדבר עמ' שז
מה: הראש נייד אחר מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צב
מה: ואין המום פוסל בה (בעגלה ערופה)תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' יז
מה: וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופבי דמים הן. אלא, שלא בא על ירינו ופטרנוהו (בלא מזון), ולא ראינוהו והנחנוהו (בלא לוייה)של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צה
מה: וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הן ודברת בם (מרזל) עמ' 127
מה: וכי על דעתינו עלתה שזקני בי"ד שופכי דמים הן, אלא שלא בא לידינו ופטרינהו בלא מזוןדברי יואל פ' ראה דף צה ע"ב
מה: וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 106
מה: ולא ראינוהו והנחנוהוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכב
מה: ומקומה אסור לזרוע ולעבודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סב
מה: ומקומה אסור מלזרועיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיג
מה: ופסקו אנשי אמנה וכו' אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"המים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקמה
מה: ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הן אלא שלא בא על ידינו ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמד
מה: ידינו לא שפכה את הרם הזה וגו', שלא פטרנוהו בלא שתיה ובלא אכילה ובלא לויהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצג
מה: ידינו לא שפכו את הדם הזה וכו' לא דחינוהו ופטרנוהו בלא לויה ויחי ויתן דף יד ע"ד
מה: ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי על דעתנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הם, אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהמרפא לנפש בראשית עמ' שמג, שצב
מה: יום קטנותפני מלך במדבר עמ' רצג
מה: יצירת האדם מאמצעיתו שהוא טבורוכד הקמח (מישור) עמ' רנ
מה: יש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכד
מה: כי ימצא חלל, פרט למצוי ופטרינן בעיר שרובה גויםכסף נבחר (מרגליות) עמ' שו
מה: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשג
מה: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רלו
מה: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמונהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2027, 2031
מה: לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעד
מה: לא פטרנוהו בלא לויהגור אריה בראשית פמ"ה אות כא
מה: לא פטרנוהו בלי לויהתשבי (תשסה) עמ' קמט שורש לוה, עמ' ריב שורש פטר
מה: מאי זיפים אמר רבי יוחנן בני אדם המזייפין דבריהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנ
מה: מאין היו מודדים, רבי עקיבא אומר מחוטמודרשות באר יצחק עמ' רכ
מה: מאין היו מודדין מטיבורו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמה ע"ג; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק יב דף סח ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"א
מה: מהיכן הולד נוצר מראשו, אבא שאול אומר מטיבורוערבי נחל (תשסד) עמ' תטו
מה: מהיכן הולד נוצר, מראשו, אבא שאול אומר מטיבורו אם לבינה (פאפא) עמ' צב
מה: מהיכן ולד נוצר מראשו וגו' אבא שאול אומר מטיבורושם אליעזר דף צג ע"ד
מה: מהיכן מודדים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמח
מה: מוליכים הראש אצל הגוףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצג
מה: מוליכין הראש אצל הגוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשצח
מה: מורדם בטיבורםפני מלך במדבר עמ' קכג
מה: מטבורו של אדם נוצר ומשלח שרשו אילך ואילךגור אריה במדבר פי"ד אות לו
מה: מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעת"ל קטנות שהיה בהןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלה
מה: מי שיש לו לאכול היום ואומר מה אוכל למחר הוא ממחוסרי אמונהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' פח
מה: מין במינו הוה טמוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
מה: מקומה אסור מלזרועדברי יואל פ' ויצא דף קה ע"א
מה: משחרב ביהמ"ק ראשון וכו' פסקו אורים ותומיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' צח
מה: משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכח
מה: משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש וכו' משחרב מקרש ראשון בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנהשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות יא
מה: נביאים ראשונים - דוד שמואל ושלמהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 22
מה: נמצא קרוב לעיר שאין בה בית דין לא היו מודדיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מה: עגלה ערופהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קנט
מה: עיקר חיותא באפיה הואגור אריה שמות פכ"א הערה 495
מה: פלוגתא אם מוליכים הראש אצל הגוף או הגוף אצל הראש מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קח
מה: פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה וכו' נתנו עיניהם בשמואל הקטןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1709
מה: רש"י ד"ה ומוטל באשפה, בעינן קרא כדכתיבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעט (שמט) {ציון להרבה אחרונים המדברים בכלל זה}
מה: רש"י ד"ה זימנין סליקפני מלך בראשית עמ' קמד
מה: שלא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקנב
מה: שמואל הקטן, ראוי הוא שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכךערבי נחל (תשסד) עמ' רכב
מהיכן מודדין לו מצוארואמת ליעקב (ניניו) מערכת ח במהדורא בתרא אות י
מו אריב"לאפוד בד דף ז ע"ד
מו ב-מז ע"א שתים דובים וכו׳ חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נס וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שע
מו בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לא"אלבית יעקב דרוש כא
מו גבי אלישע שראה לאותם נערי'ברית יצחק דף א ע"א
מו היא לוז שצובעין בה תכלת, היא לוז שבא סנחרב ולא בלבלה נבוכדנאצר ולא החריבה, ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהם יוצאים חוץ לחומה והם מתיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לד
מו מאירי, על מת עכו"ם אין מביאין עגלה ערופהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנג
מו מפני מה אמרה תורה הבא עגלה ערופהכלי יקר (תשמח) עמ' תקמח
מו ע"א אלא מעתה דבה מעוטא ולא ילפינן ק"ו לא יהא שאר עבודות פסולות בפרה, אלמה אמר ר"י א"ר הניח עליה עודה של שקין וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמח
מו ע"א אמר הקב"ה, יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שלא עשה פירות ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קכה
מו ע"א אמר הקב״ה יבא מי שלא עושה פירותמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' עב
מו ע"א בטלו האשכולות ורש"יס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שעג
מו ע"א בעגלה ערופה, על שמת ולא הניחוהו לעשות פירותקרן לדוד בראשית עמ' קעה
מו ע"א דבר שלא עשה פירותפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
מו ע"א הכהנים אומרים כפרחכמת התורה שופטים עמ' שמז
מו ע"א ויהא מום פוסל בעגלה מק"ו מפרה שאינו פוסל בשנים מום פוסל בה וכו' וברש"י עגלה פוסל בשנים דעגלה בת שנתהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמה, רמח
מו ע"א ויכפר על מי שלא הניחוהו לעשות פירותחכמת התורה שופטים עמ' שמה
מו ע"א יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' רנו
מו ע"א מאי פירות אילימא פו"ר אלא מעתה אזקן ואסריס כו' אלא מצוותתורת מנחם חנ"ה עמ' 252
מו ע"א מאי פירות אלימא פר"ו וכו' אלא מעתה זקןדובר צדק עמ' 43
מו ע"א מאי פירות וכו' מצוותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 111, חכ"ד עמ' 130
מו ע"א מאי פירות וכו' מצוותתורת מנחם חמ"ב עמ' 163, חמ"ג עמ' 197, חמ"ד עמ' 26
מו ע"א מאי פירות וכו' מצותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תנט
מו ע"א מאי פירות וכו' מצותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 232
מו ע"א מאי פירות וכו' מצותלקוטי שיחות חלק ל עמ' 167
מו ע"א מאי פירות וכו' מצותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תנט
מו ע"א מאי פירות וכו' מצותס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קט
מו ע"א מאי פירות מצוותתורת מנחם חי"ז עמ' 215, חי"ט עמ' 22, חכ"ו עמ' 128
מו ע"א מאי פירות מצוותתורת מנחם חכ"ז עמ' 61
מו ע"א מאי פירות מצוותתורת מנחם חלק לג עמ' 81
מו ע"א מאי פירי וכו' מצותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מג עמ' 9
מו ע"א מאי פירי כו' מצותפנינים על התורה ומועדים עמ' קפב, רז
מו ע"א מה פירות וכו' מצוותס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קב, קח, קי, קיט
מו ע"א מפני מה אמרה תורה בא עגלה ערופה כו'גנא דפלפלי עמ' קפה
מו ע"א מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' צב, קי, ריא
מו ע"א מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פד
מו ע"א מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל כו', ורש"י - עגלה בת שנתה לא ילדה, נחל איתן קשהפנינים על התורה ומועדים עמ' קנב-קנג
מו ע"א מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל כו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121
מו ע"א עגלה ערופה מכפרת על אדם שלא עשה פירות שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה יא אות א, שיחה יב אות ג
מו ע"א עולהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ד
מו ע"א פירות - תומ"צתורת מנחם חל"ו עמ' 148
מו ע"א רוח הקודש מבשרתןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121
מו ע"א שלא הניהוהו לעשות פירותדעת חיים עמ' קיא
מו ע"א שלא הניחו לעשות פירותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת י עמ' 12
מו ע"א תבא עגלה שלא עשתה פירות ותכפר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקמח
מו ע"א תניא היה ר"מ אומר כופין ללוי' ששכר הלוי' אין לה שיעוראמרי טל ליקוט כד
מו ע"ב "ויתקלסו בו [באלישע] ויאמרו עלה קרח וכו' מנוערים מן המצוותפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קלט-קמא {שהיו מזלזלים בלימוד פנימיות התורה ועושים עיקר מפלפולי ההלכות}
מו ע"ב איתן לשון קושי שנא' אשר לא יעבד בולקוטי מאמרים עמ' 117
מו ע"ב אלישע ראה בילדים שאין זרע כשר עתיד לצאת מהםגנא דפלפלי עמ' תעו
מו ע"ב אלישע ראה שאין לחלוחית של מצוה בזרעם עד סוף כל הדורותס' חסידים סי' תפג
מו ע"ב אלמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים בתינוקותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' נ, שפד
מו ע"ב אמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את חברו בתוך העיר אפי' ארבע אמות אינו ניזוקבעקבות מועדי ה' עמ' 64
מו ע"ב אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקוםפני חיים (פלג'י) עמ' קמב ע"א
מו ע"ב אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעח, שו
מו ע"ב אשר לא יעבד וכו' לשעבר דברי ר' יאשי' ר' יונתן אומר להבא וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 109
מו ע"ב בגלל שליווהו לאברהם ארבע אמותאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' סא
מו ע"ב בפיו עקם להם, העיר לוזפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' כה-כו
מו ע"ב בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שלו
מו ע"ב בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפו, רצ
מו ע"ב בשביל ארבעה פסיעותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' נח
מו ע"ב בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה וכו' נשתעבדו וכו' ועיון יעקב ומהרש"אמשען המים דף יז ע"ג, יט ע"א
מו ע"ב בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה וכו', ובמהרש"א ויעב"ץשירת הפסח אות נ
מו ע"ב בשביל ד' פסיעות שליווה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ת' שנהאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' כד
מו ע"ב בשביל ד' פרסאות שלוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רפב, תרי
מו ע"ב בשביל ד' פרסאות שלוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנה וכו'ברית שלום (תעח) דף מד ע"ג, צח ע"ב
מו ע"ב בשכר ארבע אמות שליוהו פרעה לאברהם זכה ונשתעבד בבניו וכו'זרע שמשון ויגש אות יט
מו ע"ב בשכר פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' סב
מו ע"ב הדרים בלוז דאינו פוגע בהם מיתהסימנא דחיי (תשסה) עמ' ו
מו ע"ב היא לוז שצובעים בה תכלת וכו' והלא דברים ק"ו ומה כנעני זה שלא הלך ברגליו וכו' גרם הצלה וכו'זרע שמשון קהלת אות ג
מו ע"ב היה מהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ג
מו ע"ב המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו', ובמהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנח
מו ע"ב המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קצב
מו ע"ב המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' קנד
מו ע"ב המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רח
מו ע"ב המהלך בדרך ואין לו לויהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיב
מו ע"ב המהלך בדרך ואין לו לויהס' הבוטח ח"ב עמ' שח
מו ע"ב המלוה את חבירו ר"אדברי חנינא - הספדים עמ' ט
מו ע"ב הרב לתלמודפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
מו ע"ב הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר חבר לחבר עד תחום שבת וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רס
מו ע"ב התינוקות שהמית אלישע נתעברו ביוה"ככנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' מא
מו ע"ב ואותו האיש ומשפחתו שלחורנת יצחק יהושע עמ' רכב
מו ע"ב ואף מלאך חמות אין לו רשות ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' רפד
מו ע"ב ודלמא בזרעייהו ניהוה הוה אר"א לא בם ולא בזרעם וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעז
מו ע"ב ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח, אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תלו
מו ע"ב ויפן אחריו ויראברויקללם בשם ה/ מה ראה, רב אמר ראה ממש וכו'. ושמואל אמר, ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפורים וכו'. בלורית ראה להם כאמוריים. ורבי יוחנן אמר ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה וכו', לא בם ולא בזרעם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמו
מו ע"ב ויקרא שמה לוז וכו' תניא היא לוז שצובעין בה תכלת וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכו
מו ע"ב וכי על לבנו עלתה שב"ד שופכי דמים, אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קסט
מו ע"ב וכי תעלה ע"דהעמק דבר דברים פ"כא פסוק ז
מו ע"ב ומה כנעני זה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רכב
מו ע"ב ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו וכו'רנת יצחק שופטים עמ' יט, כ
מו ע"ב ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה וכו' אמר נס בתוך נס וכו'. מאן דאמר גס בתוך נס, לא יער הוה ולא דובים הוו וכו'. שלשה חלאין חלה אלישע, אחד שגירה דובים בתינוקותאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמה
מו ע"ב ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה וכו', וליהוי דובים ולא ליהוי יער, דבעיתיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמז
מו ע"ב חד אמר צוארו עיקם וחד אמר באצבע הראה וקבל שכר וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכה
מו ע"ב ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49)
מו ע"ב יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאין לכךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעו ד"ה כי, ח"ג עמ' קו ד"ה והנה כתיב
מו ע"ב כופין ללוי' ששכר הלוי' אין לה שיעור וכו'ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
מו ע"ב כופין ללוי' ששכר הלוי' אין לה שיעור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרי
מו ע"ב כופין ללוי' ששכר ליוי אין לה שיעור מעינות האמונה (תשסב) עמ' ערב
מו ע"ב כופין ללויה כו' היא לוז שצובעין בה חלזוןסוכת דוד (שירירו) דף כג ע"ב-ע"ג
מו ע"ב כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור וכו' היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנז, רנט
מו ע"ב כופין ללויה ששכר הלויה אין לו שיעוראור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רטז
מו ע"ב כל המלוה את חבירו אפילו ד' אמות בעיר אינו ניזוקדרך ישרה עמ' דש
מו ע"ב כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנח
מו ע"ב כל המלוה את חבירו ארבע אמותבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפז
מו ע"ב כל המלוה את חבירו כתיקונו אינו ניזוק באותו דרךבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כו
מו ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קצ
מו ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
מו ע"ב כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנח
מו ע"ב כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםמגילת סמנים עמ' עח
מו ע"ב כל שאינו מלוה ומתלוהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפט
מו ע"ב כלום נתעברה אמם ביוכ"פגנא דפלפלי עמ' רפז
מו ע"ב כפיה ללויית אורחברכת אבות עמ' קעא
מו ע"ב לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות, לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייהס' חסידים סי' נו
מו ע"ב לא ראינו ופטרנוהו בלא מזונותדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קל
מו ע"ב לוז אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה ברכת השיר (צינץ) עמ' פו
מו ע"ב לוז ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 55 (סי' ס)
מו ע"ב לוז שבא סנחריב ולא בלבלה וכו' ואף מלאך המות וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' לא
מו ע"ב לוז שצובעים בה תכלתצמח צדקה עה"ת עמ' קעז
מו ע"ב לוזבעקבי יעקב עמ' קצח
מו ע"ב מאי ונערים קטניםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תעט
מו ע"ב מה ראה וכו' ושמואל אמר ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפוריםהר המוריה עמ' רטו
מו ע"ב מה ראה לקללםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
מו ע"ב מנוערים מן המצוותתורת מנחם חל"ז עמ' 194
מו ע"ב נערים קטניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסז
מו ע"ב נקרא לנערה דמן נעוריןמנחת קנאות עמ' נה
מו ע"ב סוגיא דעגלה ערופהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעג
מו ע"ב עיר לוז אין מלאך המות שולט בה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ק
מו ע"ב קטן - היינו דהוא מקטני אמנהישמח חיים (תשסה) מע' ק אות יב
מו ע"ב קטני אמנהס' הבוטח ח"ב עמ' רכד
מו ע"ב קטנים שהיו מקטני אמנהרנת יצחק מלכים עמ' רמז
מו ע"ב ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפוריםמגילת סמנים עמ' עא
מו ע"ב ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפוריםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רא
מו ע"ב ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קסג
מו ע"ב רבינא אלויה לרבא בר יצחקבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפח, רצג
מו ע"ב רש"י ד"ה ויקרא, עד היום הזה לעולםרנת יצחק יהושע עמ' לט
מו ע"ב רש"ימנחה חדשה (חן טוב) תשובה ג אות ז
מו ע"ב שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' כ
מו ע"ב שכר הלויה אין לה שיעור וכו' ומהרש"אתודת אהרן - אומר לציון עמ' קצו
מו ע"ב שלא היתה בהם לחלוחית של מצוה וכו' עד סוף כל הדורותפוקד עקרים סי' ה (עמ' 33), לקוטי מאמרים עמ' 176, צדקת הצדיק סי' עא
מו ע"ב ששכר הלוויה אין לו שיעוראור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ריב
מו ע"ב ששכר הלויה אין לה שיעור וכו' ומה כנעני זה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' כז
מו ע"ב ששכר הלויה אין לה שיעוררנת יצחק יהושע עמ' רכג-רכד
מו ע"ב ששכר הלויה אין לה שעורבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפו
מו ע"ב שתים דובים וכו' חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נס וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שע
מו ע"ב תלמיד אין לו שיעור וכמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצט
מו ע"ב תלמיד לרב אין לו שיעור, וכמה וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' ריד
מו ע"ב תניא היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, רש"י שםדברי טובה יהושע ח"א עמ' קלו בהרחב דברים
מו ע"ב תניא היה ר"מ אומר כופין ללויה וכו'דברי טובה שופטים ח"א עמ' מט, נא-נג
מו ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 166
מו תניא, היא לוז שצובעין בה תכלת, היא לוז שבא סנחרב ולא בלבל* נבוכדנאצר ולא החריבה, ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהם יוצאים מוץ לחומה והם מתים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לד
מו. א"ר יוחנן בן שאול מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג
מו. אלא מעתה אזקן ואסרים הכי נמי דלא ערפינןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 241
מו. אלא מעתה אזקן וסריס ה"נ דלא ערפינן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מט
מו. בשעה שארם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועיתפארת צבי במדבר עמ' ת
מו. הירא ורך הלבברנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפט, רצה
מו. ויהא מום פוסל בעגלה מק"ו, ומה פרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג, שנו
מו. יבא דבר שלא עשה פידות וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1596
מו. יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאינן עושה פירות ויכפר על מי שלא הניחהו לעשות פירותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצט
מו. יבא דבר שלא עשה פירות, ויערף במקום שאינו עושה פירותאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 381
מו. ידינו לא שפכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנד
מו. לא היו צריכין לומר ונכפר להם הדס אלא רוה"ק מבשרתן אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר להםתפארת צבי בראשית עמ' תתסג
מו. למעוטי שאר קדשים שאין נפסלין במלאכהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ
מו. מאי פירות וכו' מצוותדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 114
מו. מאי פירות וכו' מצותדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נא
מו. מאי פירות מצוותדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות שנג
מו. מאי פירות, מצוותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רח
מו. מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללהאבני אש (אויש) מועדים עמ' כח
מו. מנין לאיתן שהוא קשה שנאמר איתן מושבך וגו'תורה בציון עמ' תקיב
מו. מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלד דף שמב ע"א
מו. מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל, אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערוף במקום שאין עושה פירות וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסז
מו. מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג
מו. מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח
מו. מפני מה אמרה תורה הביא עגל בנחלגור אריה בראשית פ"ו הערה 91
מו. מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל אמר הקב"ה וכו' ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות מאי פירות וכו' אלא מצותשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא
מו. מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות, ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קסח
מו. מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל וכו' אלא מצות לילה כיום יאיר (באום) עמ' 263
מו. מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחלאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 381
מו. מפני מה אמרה תורה להביא עגלה בנחל, אמר הקב"ה, יבא דבר שלא עשה פירות, ויערף במקום שאין עושה פירות, ויכפר על מי שלא הניחהו לעשות פירותדעת תורה שמות עמ' פד
מו. מפני מה אמרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
מו. מצות לויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפז הערה 22
מו. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ז
מו. נחל איתן קשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח הערה 22
מו. שלשה חינות הםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קכט
מו. תבא עגלה שלא עשתה פירות ותכפר וכו'תורת העולה ח"ג פרק סו
מו. תבוא עגלה ומכפר ע"ז שנרצח ולא הניחהו לעשות פירות אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קיב
מו. תנא אמר ר' יוחנן בן שאול מפני מה אמרה תורה הבא עגלהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רעג
מו: אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ
מו: אל תהיה מצות לויה קלה בעיניך שבשביל ד"א וכו' ויחי ויתן דף מב ע"א
מו: אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה, תניא היה ר״מ אומר מפין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעורדודי נתן בראשית עמ' קלו
מו: אלו בני אדם שאין בהם לחלוחית של מצוהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 57
מו: אמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות עג
מו: אמר ריב"ל בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קנט
מו: אמרו לא ראינו ופטרנוהו ללא לויהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קיד
מו: אמרו לא ראינו ופטרנוהו ללא לויהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קיב
מו: אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהגור אריה בראשית פכ"ח הערה 147
מו: אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בלוזשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנט, קס
מו: ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכח ע"ג-ע"ד; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כד חלק ב דף קכח ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסב דף עג ע"א
מו: אשר לא יעבד בו להבא כו"ע ל"פ וכו' כי פליגי לשעבר אש דת (תשמח) עמ' רפ
מו: אשר לא יעבד בו, להבאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצח
מו: אשר לא יעבוד בו, אשר ריבויאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז
מו: אשר לא יעבוד לשעבר או להבאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיג, קטו
מו: במלחמת מצוה יוצאין כולן וכו' בגט'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ריט
מו: בפיו עיקםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנד
מו: בשביל ארבע פסיעות שלוה פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ד' מאות שנהלהורות נתן בראשית עמ' קמד-קמה
מו: בשביל ארבע פסיעות שלוהפרפרת התורה עמ' רכא
מו: בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ארבע מאות שנהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תמ
מו: בשביל ארבע פסיעות שליוהו פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ת' שניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רטז
מו: בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבדו בבניו ד' מאות שנהדרכי צדק עמ' נב, עג, קז, קכה
מו: בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לאברהם וכו'דברי יואל פ' לך לך דף שכד ע"א
מו: בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לאברהם זכה להשתעבד בבניו ד' מאות שנהשם יחזקאל עמ' נז, רסב, תנח
מו: בשביל ד' פסיעות שליוהו פרעה לאברהםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעו
מו: בשביל ד' פסיעות שליווה פרעה לאברהםתורת אברהם עמ' 200
מו: בשביל ד"א שליוהו פרעהאשד הנחלים (נחמולי) דף צג ע"ד
מו: דרכים מסוכנותמבשרת ציון ח"ב עמ' עה
מו: הוא לוז שצובעים בה תכלת וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' מא
מו: הטלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעה
מו: היה מהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעז
מו: המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בדברי תורהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלז
מו: המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלח
מו: המלוה את חבית ד' אמות בעיר אינו ניזקיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעב
מו: המלוה חבית ד' אמות אינו ניזוק כל אותו דרךבגדי חמודות שמות פרק ג פסוק י, פרק יח פסוק כז
מו: ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנד
מו: ויפן אחריו ויראם מאי ויראם ראה ממש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופרשת בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו/יז דף שו ע"א
מו: ויקללם בשם ד' וכו' ראה שאין בהן לחלוחית של מצוה עד סוף כל הדורותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כז-כח {איך סמך בזה על רוח הקודש}
מו: ויקללם בשם ה'טובך יביעו ח"א עמ' קלו,קלז
מו: ויקללם בשם מה ראהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמד
מו: ויקרא שמה לוז היא לוז שצובעין בה תכלתשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קעד, קפ, קפו
מו: ויראם ויקללם ראה שאין בהם לחלוחית של מצוהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמד, רלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצז
מו: וכי ס"ד שזקני ב"ד שופכי דמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תכז
מו: וכי עלתה על דעתינו שזקני ב"ד שופכי דמים הם וכו'דברי אש (כץ) עמ' לא, לב, צא
מו: וכי תעלה על דעתך שסנהדרין שופכי דמים הם, אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא לויהמרפא לנפש בראשית עמ' שעא, שצח
מו: ונערים - מנוערים ממצוותשיחות לספר במדבר עמ' רכג, רעח
מו: ונערים קטנים, שמנוערים מן המצוותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שג
מו: ותצאן שני דובים מן היער וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תקכד
מו: ותצאנה שתים דובים מן היער... חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נסשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קלא
מו: זקני אותה העיר רוחצים את ידיהם במים וכו'יפה מראה (שנ) דף רנ ע"ג; תוספות יום טוב (תג) דף קמו ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"ב
מו: ידינו לא שפכה את הדם הזה שלא פטרנוהו בלא לוויה מגדנות אליעזר עמ' צג
מו: כופין ללוויהפרפרת התורה עמ' מו, שלט
מו: כופין ללוויהפרפרת התורה עמ' תקעג
מו: כופין ללויה ארשות החיים עמ' תקמו
מו: כופין ללויה דשכר לויה אין לו שיעור, מהרש"אאשד הנחלים (נחמולי) דף צד ע"א
מו: כופין ללויה ששכר לויה אין לה שיעורלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ב סימן ד דף נ/צ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט דף תה ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף קא ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"ד
מו: כופין ללויהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נ
מו: כל ארץ שגזר עליה לישוב נתישבהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 592
מו: כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפז
מו: כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קו
מו: כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמד
מו: כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקשם יחזקאל עמ' רסא
מו: כל המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוקדובר צדק (זילבר) עמ' קמט
מו: כל המתלווה אינו ניזוקגור אריה בראשית פמ"ה אות כא
מו: כל מי שאינו מלוה כשופך דםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרלד
מו: כל שאינו מלוה את חבירו כאילו שופך דמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלג
מו: כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 106
מו: כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעז
מו: כל שאינו מלוה ומתלוהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכב
מו: כל שאינו מלוה כאילו שופך דמיםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תנט/תצט ע"א
מו: כל שאינו מלווה ומתלווה כאילו שופך דמיםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שצח
מו: לא בם ולא בזרעםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תיט
מו: לא פטרנוהו בלא לוויהנטע שעשועים (תשסה) עמ' לד
מו: לא ראינוהו ופטרנוהו בלא לוי'תורת יחיאל בראשית עמ' שפח
מו: לוז אין למלאך המות רשות לעבור בתוכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רס
מו: לוז וכו' עיר שאין מה"מ שולט בהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 84, 210
מו: מאי נערים ומאי קטנים נערים שהיו מנוערים מן המצוות וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים ב ג דף סה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמה/תרפה דף שסב ע"ב
מו: מה אם זה שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו אלא הראה באצבע וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מ
מו: מי שאין עמו לויה בדרך יעסוק בתורה שהתורה משמרת אותו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפט
מו: מלאך המות אין לו רשות לעבור בעיר לחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תע
מו: מצות לוייהפרפרת אליעזר פרשת וישב פרק לז פסוק יד, פרשת וישלח פרק לב פסוק כו, לג
מו: נערים מנוערים מן המצוותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
מו: עיר לוז בא סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קיט, קעו
מו: עיר לוזתורת יחיאל בראשית עמ' רפא
מו: פרעה ליווה לאברהם אבינו ארבע פסיעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נח (רא) {היינו שליווהו אנשיו על פי ציוויו}
מו: קרקע עריפת עגלה אסורה בעיבודשיחות לספר במדבר עמ' שז
מו: ראה דלא נפיק מינייהו בני מעלישבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפח
מו: רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי וכו' אמר ליה אדכרתן מלחיו וכו' מאי דכתיב בארץ לא עבד בה איש וגו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 614
מו: רב לתלמיד עד עבורה, חבר לחבר עד תחום שבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
מו: רש"י - ויקרא שמה לוז, כ"מ שנא' עד היום הזה לעולמי עולמים הואדברי יואל פ' בראשית דף נ ע"ב
מו: שאין עונין אמן במקדשזבחי צדק (דיסקין) עמ' שסב
מו: שיעור לויה הוא ד' אמותשם יחזקאל עמ' צג
מו: שכר לויה אין לו שיעורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
מו: ששכר הלויה אין לה שעורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כ
מו: תלמיד אל יורה אלא אם כן רחוק מרבו שלשה פרסאותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יא
מו: תלמיד לרב אין לו שיעור וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"א
מועלת באישה שלמטה ושלמעלהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 22, 78
מז אין ד"ת מתקיימין אלא במי וכו'חומת אנך איוב פרק כח
מז ארבעה אנשים היו מצורעים, הם גחזי ובניושארית מנחם ח"ב עמ' מב
מז בזמן שהאיש מנוקהכלי יקר (תשמח) עמ' תכא
מז בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לד ע"א-ע"ב
מז גחזי - חטא והחטיאבית שלום מרדכי עמ' קכג, רפה
מז ד' היו מצורעים גיחזי וג' בניוחומת אנך מלכים ב פרק ז
מז האי מאן דיהיר אפי' אאנשי ביתיה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תקע
מז האי מאן דיהיר אפילו אאנשי ביתיה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קנט ע"ד
מז ויאמרו אנשי העיר אל אלישע וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף יג ע"א
מז זחוחי הלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלו
מז יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתארז ישעיהו דף סה
מז יצר תנוק ואשה לעולם תהא שמאל דוחהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קס ע"א
מז לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהשארית מנחם ח"א עמ' פו
מז לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בב' ידים וכו' ויאמר רשע העת לקחת את הכסף ולקח' בגדים זתים וכרמים וצאן ובקר וכו' ופריך מי שקיל כולי האי וכו' אר"י תנא באותו שעה הי' אלישע יושב ודורש בפרשה שמונה שרצים וכו'ברכת שמואל ח"ב דף ז' ע"ב
מז לעולם תהא שמאל דוחה וכו'לבית יעקב דרוש ג
מז לעולם תהיה שמאל דוחהבית שלום מרדכי עמ' ז, לה, קלו, רלה
מז משמת יוסי בן יועזר כו' בטלו האשכולות כו' איש שהכל בו, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלט, קסב, קסז
מז משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדיינים מ"ח ומרן נשי ועניין גברי וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קפא ע"א
מז משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' לב
מז נמצא ההורג עד שלא נערפהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קכט
מז ע"א אבן ששואבת הברזלשלטי הגבורים (תשע) עמ' רכו
מז ע"א אותו האיש ריחקו יהושע ב"פ וכו' יצא חירף וגידףשיחות מוסר (תשסב) עמ' רלו, שסז
מז ע"א אזל זקף לבינתא פלחא וכו' כישף והסית והדיח והחטיא את ישראלאורות האמונה עמ' 31 [11]; שמונה קבצים קובץ ז פסקא קכא {זקיפת לבינה שהשתחוה לה}
מז ע"א איתוספי ספסלי בביהמ"דבית ישי - דרשות עמ' שפא
מז ע"א אלישע גירה דובים בנעריםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רמט
מז ע"א אלישע הלך להחזירו לגיחזי בתשובהעולת שבת בשבתו עמ' שנז
מז ע"א אלישע מאי היא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעא
מז ע"א אלישע נענש על ענין הנעריםצדקת הצדיק סי' עא
מז ע"א אמר ר' יוחנן שלושה חנות הןשיעור ליום השבת עמ' קנב
מז ע"א אמר רבי חנין חן מקום על יושביוצלח רכב עמ' תצא
מז ע"א אמר רבי יוחנן שלשה חינוח הן, חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקהה. כאשר נצטוה אברהם אבינו מהקנ״ה לעזוב עיר מולדתו היה לכו סמוך ובטוח שהקב״ה ייחד לו מקום שימצא חן בעיניופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נג
מז ע"א ארבע חנות הם וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' סד, סי' עו, ח"ד סי' א, מאמר המלואים
מז ע"א את הליו אשר ימות בוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעג
מז ע"א באותה שעה היה אלישע עוסק בפרשת שמונה שרציםחכמת התורה שמיני עמ' תכב
מז ע"א בזכות מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצא ממנו רותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב
מז ע"א בטלו האשכולות וכו' מאי אשכולות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' נג
מז ע"א בטלו האשכולותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קז
מז ע"א בלק וכו' זכה ויצתה ממנו רותלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 275
מז ע"א בלק זכה ויצתה ממנו רותציץ השדה חנוכה עמ' יט
מז ע"א במותו בטלו האשכולותמנחת קנאות עמ' קעו
מז ע"א בשביל מ"ב קרבנות וכו'בית ישי - דרשות עמ' שמ
מז ע"א בשביל מ"ב קרבנות וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמז
מז ע"א בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמג
מז ע"א בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה ממנו רותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלד
מז ע"א בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק יצתה ממנו רותעיוני פרשה במדבר עמ' 195
מז ע"א בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב, זכה ויצאה ממנו רות וכו' אמר רב יהודה וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קצח, רט
מז ע"א ג' חלאים חלה אלישע וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפו
מז ע"א ג' חלאים חלה אלישע וכו'ס' חסידים סי' תפג
מז ע"א ג' חלאים חלה אלישע וכו'ס' חסידים סי' תפג
מז ע"א ג' שמאל דוחה וימין מקרבן, יצר הרע תינוק ואשה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמג
מז ע"א גיחזי חקק שם ד' על הפסל שעשה ירבעם כדי לנסות את ישראל נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עב
מז ע"א החוטא ומחטיא אין מספיקין בידו לעשות תשובההמאור הגדול (גר"א) עמ' תכט
מז ע"א הלך להחזירו לגחזימורשה - שיחות למועדים עמ' כט
מז ע"א הם גחזי ושלושת בניועיוני הפטרה ח"א עמ' 274
מז ע"א המחטיא את הרביםשערי הישיבה ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' שעג
מז ע"א הנה נא מושב העיר טוב וכו' מאי טובתהאמרות ה' השלם ח"א עמ' צא
מז ע"א וארבעה אנשים זה גיחזי ובניואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכח, קלא
מז ע"א ולא כאלישע שדחה את גיחזי בשתי ידיםבית יעקב (תשסא) עמ' קצ
מז ע"א וליהוו דובים ולא ליהוי יער משום דבעיתי ופרש"י ומהרש"אזרע שמשון וארא אות לה
מז ע"א וליהוי דובים ולא ליהוי יער דבעיתי, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' יז
מז ע"א ורש"י - בטלו האשכולותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעג
מז ע"א ותצאנה שנים דובים מן היער, לא להוי לא יער ולא ליהוי דובים, משום דבעיתיצמח צדקה עה"ת עמ' כב
מז ע"א זקף לבינתאלקוטי שיחות ח"ו עמ' 16
מז ע"א חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נסבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
מז ע"א חן אשה על בעלהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ז ע"א
מז ע"א חן המקום על יושביואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לה
מז ע"א חן המקום על יושביורנת יצחק מלכים עמ' רמז
מז ע"א חן העיר על יושביהלחמי תודה דף קמא ע"א
מז ע"א חן מקום על יושביו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רעא, רפט
מז ע"א חן מקום על יושביואמרות ה' השלם ח"א עמ' קא, תכד
מז ע"א חן מקום על יושביובי חייא ח"א עמ' קעב
מז ע"א חן מקום על יושביושיחות מוסר (תשסב) עמ' יג-יד
מז ע"א חן מקום על יושביותורת אביגדור ח"ב עמ' קמ
מז ע"א חן מקום על יושביותורת אביגדור ח"ג עמ' קיג
מז ע"א יוחנן כה"ג ביטל המעוררים וכו' משום שנאמר לא ינום ולא יישן כו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קלה ע"ד
מז ע"א יוחנן כה"ג בישל את המעורריןאור התורה (צמח צדק) במדבר ח"ה עמ' א'תרפ
מז ע"א יוחנן כה"ג וכו' בטל את המעורריןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'ד
מז ע"א יוחנן כה״ג ביטל את המעורריםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' רלג
מז ע"א ימין מקרבת וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 218, 222
מז ע"א ימין מקרבת, שמאל דוחה (ובעיון יעקב)תורת מנחם חמ"א עמ' 30, 289, חמ"ג עמ' 80
מז ע"א ימין מקרבתס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כז
מז ע"א ימין מקרבתתורת מנחם חל"ז עמ' 150
מז ע"א יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרסב
מז ע"א יצה"ר וכו' תהא שמאל דוחה וימין מקרבתרסיסי לילה סי' י (עמ' 9), כג (עמ' 29), לקוטי מאמרים עמ' 131, צדקת הצדיק סי' רנח, דובר צדק עמ' 24, 194
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאיתן האזרחי עמ' קפא
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאש דת (אסאד) עמ' רמד
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' סד, מהד' ח סי' ב
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלב דוד (תשסט) עמ' לז
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קטו
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמכתם לדוד משלי עמ' פא
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשם ישראל עמ' קנה
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתהלה לדוד (והרמן) פרק קי פסוק ד הערה ב, פרק קמה פסוק יא הערה ט
מז ע"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיח
מז ע"א יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזרע שמשון קהלת אות לה
מז ע"א יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא זו אמר ליה אחד מתלמידיו רבי, עיניה טרוטות אמר ליה רשע, בכך אתה עוסק אפיק ארבע מאה שפורי ושמתיה וכו'בצור ירום ח"ח עמ' קצב הערה 70
מז ע"א כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן, שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה, ר' יהושע בן פרחיה אזל ערק לאלכסנדריא של מצרים וכו'בצור ירום ח"ט עמ' פב הערה 20
מז ע"א כיפרה ספיקה והלכה להלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127
מז ע"א כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כז
מז ע"א כל החוטא ומחטיא וכו' אין מספיקין בידו וכו'אפיקי ים עמ' תקד
מז ע"א כמה נאה אכסניה זו וכו' בכך אתה עוסק וכו' ושמתיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סד
מז ע"א לא הוו דובים ולא הוו יערשיחת מלאכי השרת עמ' 67
מז ע"א לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו וכו'. באותה שעה היה אלישע עוסק בשמנה שרצים. אמר לו, רשע הגיע עת ליטול שכר שמנה שרצים, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תנא
מז ע"א לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רג
מז ע"א לא כיהושע בן פרחיה שדחה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ריב
מז ע"א לעולם יהא שמאל דוחה וימין מקרבתס' חסידים סי' קפט
מז ע"א לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רכ
מז ע"א לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמה חכמת התורה קורח עמ' רלב
מז ע"א לעולם יעסוק וכו' שלא לשמה וכו' קרבנות שהקריב בלק וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 54, ח"כ עמ' 50
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צג
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיובצור ירום ח"ד עמ' לז
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשלט, שמות עמ' תנה
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברכת אברהם (תשנד) עמ' מח, צז
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צא ד"ה והנה
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזאת ליעקב במדבר עמ' שכד
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלחם רב על סדור התפילה אות ב' צב
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלקוטי שיחות ח"א עמ' 225, ח"ה עמ' 359, חי"ז עמ' 73, חכ"ו עמ' 57, חכ"ז עמ' 166
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמאור עינים (תשעה) עמ' תקכו, תתכז
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנט
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמסילות הנביאים שופטים עמ' מז
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתס' חסידים סי' קפט
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתצלח רכב עמ' ה
מז ע"א לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קסו
מז ע"א לעולם תהא שמאל רוחה וימין מקרבתתהלה לדוד (והרמן) פרק קי פסוק ד הערה ב, פרק קמה פסוק יא הערה ט
מז ע"א לקללה הוי וכו' שגירה דובים כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמט
מז ע"א מהרש"א - הגמרא דסוטה פליג אדרשא דבלק היה מנסיכי מדין רק היה ממואבקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב
מז ע"א מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מז
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו האשכולות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קא
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו האשכולות, שנאמר 'אין אשכול לאכול בבורה אותה נפשי'. גמרא. מאי אשכולות, אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בוכתב סופר אגדות כאן
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר איש צרידה וכו' בטלו האשכולותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקכו ד"ה פסחים ובהערה
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר בטלו אשכולותדברי שאול דברים עמ' רפד
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רצט
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותתאומי צביה עמ' קכא, קלד
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולות וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' שנט, ח"ג עמ' שלח, ח"ה עמ' קכד
מז ע"א משמת יוסי בן יועזר וכו' מאי אשכולות איש שהכל בועוז לו בך מאמר ו אות י
מז ע"א משמתו יוסי בן יועזר ויוסי בן חנןנשמת חיים (ברלין) עמ' לז
מז ע"א משרבו המנאפים בטלו מי המריםכתונת פסים (תשעא) עמ' יא
מז ע"א משרבו המנאפים כו' ונקה האיש כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכב דף רנה ע"א וע"ב
מז ע"א משרבו המנאפים פסקו המים המריםהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק כז
מז ע"א משרבו המנאפים פסקו המים המריםזאת ליעקב במדבר עמ' רעב
מז ע"א משרבו המנאפים פסקו המים וריב"ז הפסיקןדורות ראשונים תקופת המקרא עמ' 12, כרך ג עמ' 8, 52, ספר זכרון עמ' 153
מז ע"א משרבו הנואפים פסקו מי סוטה וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ז אות י
מז ע"א משרבו הנואפים פסקו מי סוטהעולת שבת בשבתו עמ' רמב
מז ע"א משרבו הנואפים פסקו מי סוטהשם דרך במדבר עמ' כה
מז ע"א משרבו הרוצחים בטלה עגלה ערופה. משרבו הנואפים בטלו מי סוטהראשית דעת (קורח) סי' כח
מז ע"א משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה. משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישה היה נקרא, חזרו לקרותו בן הרצחןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכ
מז ע"א משרבו הרצחניםישועות משיחו (תשעח) עמ' 116
מז ע"א משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופהחכמת התורה שופטים עמ' שנ
מז ע"א מתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעא
מז ע"א עגלון מלך מואבשיחות עבודת לוי סי' קג אות ב
מז ע"א עגלי ירבעם על פי שם צעקו אנכי ולא יהיה לךקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות טו, דרוש מח אות יג, דרוש קלא אות ב
מז ע"א עיניה טרוטות, שעל כן גרשו רבי יהושע בן פרחיה לאותו אישפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
מז ע"א ענין דחית גיחזי ע"י אלישעשיחות מוסר (תשסב) עמ' שסז, ת
מז ע"א קרבנותיו של בלקפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' נז
מז ע"א רבנן דחה מקמיהרנת יצחק מלכים עמ' ערה
מז ע"א רבנן דחה מקמיהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רעו
מז ע"א רות בתו של עגלוןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת צו עמ' 10
מז ע"א רות פתו של עגלון בנו של בלק היתהתהלה לדוד (והרמן) פרק צז פסוק י הערה ג
מז ע"א רש"י ד"ה יצר, של תשמיש תקרבנו בימין שלא יקוץ בפריה ורביה וכן תינוק פן יברח ויאבד את עצמו ואשה אף היא דעתה קלה ואם ירדפוה תצא לתרבות רעהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' סד
מז ע"א שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רותמצות ראיה או"ח סי' א סעיף א דף ד ע"ב; טוב ראי סוטה עמ' קז-קח {"נראים הדברים דשכר בעוה"ב להיות לרצון לפני השי"ת אין לו למי שאינו נתכוין לשם שמים, אבל בעולם הזה יש לו שכרו, מכל מקום י"ל דהיתה לו מחשבה לשם ה, אלא שרצה להפיק זממו הרע, ומתוך פסול-מחשבה זו אמרו דבר גדול הוא המעשה אע"פ שאינה במחשבה נכונה, אבל כשאינו מכוין לשם ה' שיהיה לו נחת רוח, אין לו שכר כלל"}
מז ע"א שדחפו לגיחזיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעב
מז ע"א שלח לי' שמעון בן שטח מני ירושלים עיה"ק לך אלכסנדריא וכו'דורות ראשונים כרך ב עמ' 462
מז ע"א שלשה חינות הם חן אשה וכו' חן המקום עלדברי סופרים סי' ג (עמ' 3), צדקת הצדיק סי' פב
מז ע"א שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה וכו'תורת מנחם חכ"ו עמ' 170
מז ע"א שלשה חינות הן, חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחואוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' עה
מז ע"א שלשה חינות הן, חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחואוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קכה
מז ע"א שלשה חלאין חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רא
מז ע"א שלשה חלאין חלה אלישע, אחד שגירה דובים בתינוקות, ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידים, ואחד שמת בואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תנה
מז ע"א שמאל דוהה וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' שסז
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבת מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 26
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קלד, במדבר עמ' רעא
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מה ע"ג, קצה ע"א ואילך
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתבצור ירום ח"ח עמ' קכב
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתברכת שלום "שמעתי" מאמר א
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתברכת שלום מכתבים מאמר לו
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' קיב
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתעיונים במשלי עמ' שסז
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתשיחות עבודת לוי סי' עג אות י
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתשירת הפסח אות פה
מז ע"א שמאל דוחה וימין מקרבתתפלה למשה (בנימין) עמ' קפה
מז ע"א שמאל דוחה ימין מקרבת (ובעיון יעקב לע"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 103, 271, חי"ט עמ' 321
מז ע"א שמאל דוחהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כז, לט
מז ע"א שמאל רוחה וימין מקרבת וכו'אפיקי ים עמ' תפו
מז ע"א שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 71, כרך ב עמ' 460, 472, 473, 476, 535
מז ע"א שמתוך של"ש בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שסו
מז ע"א שמתוך שלא לשמה בא לשמהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלד
מז ע"א שמתוך שלא לשמה בא לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
מז ע"א ת"ר לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעשרה מאמרות (תשס) עמ' נח
מז ע"א תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וכו' יצר תינוק ואשה וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכ -שכא
מז ע"ב אל תתני ענוה דאיכא אנאאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסב
מז ע"ב אשכולות - איש שהכל בותורת מנחם חכ"ד עמ' 77
מז ע"ב בטלו האשכולות, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קסד
מז ע"ב האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבלישמח חיים (תשסה) מע' כ אות כז
מז ע"ב האי מאן דיהיר אפילו אאנשי ביתיה לא מתקבלשבט מישור עמ' סג
מז ע"ב האי מאן דיהיר אפילו אאנשי מתו לא מקבלחדרי בטן פרשת תרומה אות כ
מז ע"ב המתגאה אפילו על אנשי ביתו לא מתקבל, שנאמר גבר יהיר ולא ינוה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לט, פג
מז ע"ב ונקה האיש מעון בזמן כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכב דף רנה ע"א
מז ע"ב ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו, בזמן שאין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נב
מז ע"ב זחוחי הלבהכתב והקבלה בראשית פל"ט פסוק יא
מז ע"ב יוחנן כ"ג העביר הודיית המעשר וכו' דרחמנא אמר דיהבי ללוים וכו'אחרית השנים עמ' טו, צט
מז ע"ב יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חןרנת יצחק משלי עמ' ה
מז ע"ב לא נודע מי הכהו הא נודע, לא היו עורפיןכרם טוביה עמ' תי
מז ע"ב מאה נשיםהכתב והקבלה בראשית פכ"ו פסוק לה
מז ע"ב מאי אשכולות איש שהכל בוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 251, ח"ג עמ' 354
מז ע"ב מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בומדבר קדמות (תשסח) עמ' קמו
מז ע"ב מאי אשכולות וכו' איש שהכל בו, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנב, ח"ג עמ' שלח, ח"ה עמ' קכג-קכד
מז ע"ב מאי אשכולות וכו' איש שהכל בו, ורש"יהר יראה מאמר לב
מז ע"ב מאי ועם לא יבין ילבט וכו' מים בודקיםצדקת הצדיק סי' קלח
מז ע"ב מאן דיהיר אף אאינשי ביתא לא מתקבלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכו
מז ע"ב מאן דיהיר אף אאינשי ביתא לא מתקבלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קל
מז ע"ב מנין שאם נערפה העגלה וכו' שאין פוטרת אותו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127
מז ע"ב משרבו הלל ושמאי שלא שמשו כל צרכם נעשה התורה כשתי תורותטיול בפרדס ח"א עמ' קלח
מז ע"ב משרבו הרוצחין בטלה עגלה ערופה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כט, תשמד
מז ע"ב משרבו הרוצחין בטלה עגלה ערופהאיתן האזרחי עמ' שיז
מז ע"ב משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה ומכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ב
מז ע"ב משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראל ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' סה
מז ע"ב משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת ישראל כו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפא
מז ע"ב משרבו מושכי הרוק רבו היהיריםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכב
מז ע"ב משרבו מי שאומרים לרע טוב וכו' ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצ
מז ע"ב משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים וקצרו השניםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צח
מז ע"ב משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימיםישראל קדושים עמ' 35
מז ע"ב משרבו מקבלי מתנותגבורת יצחק אבות עמ' פג
מז ע"ב משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורו וכו' ופרקו עול שמים ונתנו עול בו"ד, משרבו האומרים לרע טוב רבו הוי הוי בעולםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכב
מז ע"ב משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורושרי המאה ח"ד עמ' 32
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כז
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' רבו מחל' וכו'אפיקי ים עמ' ת
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 228
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל וכו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 155
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צורכן רבו מחלוקת וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמג
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשפג
מז ע"ב משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'ברית שלום (תעח) דף קכב ע"ב
מז ע"ב נמצא הרוצח יהרגחכמת התורה שופטים עמ' שפב
מז ע"ב רבו זחוחי הלב שלא שמשו כל צרכןמנחת קנאות עמ' קנח
מז ע"ב רבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 231
מז ע"ב שמאל דוחה וימין מקרבתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר לא
מז ע"ב שמשרבו הנואפין בטל השקאת מי סוטהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנו
מז רש"י ד"ה זכה ויצא ממנואות לישועה דף קיג ע"ב
מז שלשה חינות הן..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 439, 214
מז. משרבו הרצחנים, בטלה עגלה ערופהשם דרך דברים עמ' צט
מז. א"ר יוחנן שלשה חינות הן, חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על לוקחונועם המוסר עמ' לה
מז. אבן שואבת תלוי לו ועל פי שם היה צועק אנכי ולא יהיה לךדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קט אות ב, סי' קי אות כה
מז. אזל ערק לאלכסנדריא של מצריםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רב
מז. איש האשכולותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
מז. איש ירושליםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב {בשם פירוש הגר"א בתחילת איוב - איש לשון חשיבות}
מז. איש ירושליםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקע
מז. אלישע נענש על מיתת הילדיםשיחות לספר במדבר עמ' רכב
מז. אלישע נענש על שדחפו לגחזימרפא לנפש בראשית עמ' קצח
מז. אמר ר' יוחנן, שלושה חינות הן - חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רצד
מז. אמר רבי יוחנן שלשה חינות הןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות טו
מז. אף הוא ביטל את המעורריםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סב
מז. ארבעה אנשים מצורעים, זה ניחזי ובניושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצד, רא, ריא
מז. אשה - תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקסת הסופר (תשעו) עמ' קסז, שעג
מז. בג' דברים יהא שמאל דוחה וימין מקרבתלקחת מוסר ח"א עמ' מד, תרלד, ח"ב עמ' קל
מז. בטלו האשכולות וכו' מאי אשכולות וכו'תורת העולה ח"א פרק יא
מז. בטלו האשכולותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלו
מז. בלק התאווה לקללשיחות לספר במדבר עמ' רכג
מז. בלק זכה שממנו יצא שלמהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קסג, קסד
מז. במדה שאדם מודד מודדין לוקשוטי כלה ח"ח אות עב
מז. בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו מישראל מ"ב ילדיםשבילי פנחס (תשעד) עמ' תח
מז. בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו מישראל נדב ילדיםגלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ז
מז. בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלקנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ש, שנב
מז. בשכר ארבעים ושנים קרבנות וכו'שיחות לספר במדבר עמ' ס
מז. בשכר מ"ב קורבנותפרפרת משה ח"א עמ' שלט
מז. בשכר מ"ב קרבנות בלק הובקעו מ"ב ילדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לג
מז. בשכר מ"ב קרבני שהקריב בלעם יצא ממנו שלמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמח
מז. בתו של עגלוןפני מלך במדבר עמ' קעח
מז. ג' דברים שמאל דוחה וימין מקרב יצה"ר תינוק ואשהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פג, קז
מז. ג' דברים שמאל דוחה וימין מקרבתנחלה לישראל (תשעא) עמ' פב
מז. ג' חינות הן חן אשה על בעלה חן מקום על יושביו חן מקח למקחו ויחי ויתן דף נ ע"ד
מז. ג' חינות הן חן מקום וכו'ידו בכל דף רכב ע"ד
מז. ג' חינות הן חן מקום על יושביודברי יואל פ' לך לך דף רמג ע"א
מז. ג' חינות הןבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ד
מז. ג' חנות הם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרה
מז. ג' חנות הן וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שצד
מז. ג' חנות הן חן מקום על יושביו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צו, קג, שלב
מז. ג' חנות הן חן מקום על יושביושיחות לספר בראשית עמ' קפו
מז. ג' חנות הן מן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על לוקחומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עה-עו
מז. גיחזי ושלשת בניו היו מצורעיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קד
מז. גיחזי שדחפו בשתי ידיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיט
מז. הגיעה עת ליטול שכר שמנה שרציםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פד
מז. וארבעה אנשים היו מצורעים זה גחזי ושלושה בניוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ז דף תקי ע"ד
מז. וארבעה אנשים מצורעים, גיחזי ושלשת בניושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קד
מז. וארבעה מצורעים - גיחזי ובניוברכת שמואל ח"ב דף ז ע"ב
מז. ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקשוטי כלה ח"י אות רכו
מז. ואשה תהא שמאל דוחהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יד
מז. ואת הנוקפיןבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סב
מז. וילך אלישע דמשק למה הלך אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגיחזי בתשובהאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רי
מז. חלה אלישע וכו' שדחפו לגיחזי בשתי ידיומכתב מאליהו ח"ב עמ' 286
מז. חן אשה על בעלה וחן המקום על יושביו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' מב
מז. חן אשה על בעלהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קיג
מז. חן אשה על בעלהלב אביגדור עמ' קיב
מז. חן אשה על בעלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נט
מז. חן אשה על בעלהנזר הקדש ח"א עמ' שפד
מז. חן אשה על בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תע
מז. חן אשה על בעלהקשוטי כלה ח"י אות קעו
מז. חן האשה על בעלהקשוטי כלה ח"ח אות מד
מז. חן האשה על בעלהשמחת הנפש עמ' צח
מז. חן המקום על יושביהנצח ישראל (הרטמן) עמ' ריא, תכא
מז. חן המקום על יושביופחד יצחק פסח מאמר סח
מז. חן המקום על יושביושבילי פנחס (תשעד) עמ' קמט
מז. חן המקום על יושביותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנא הערה 76
מז. חן מקום על יושביו חן אשה על בעלהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כד
מז. חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה וחן מקח על מקחודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1071
מז. חן מקום על יושביומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נג, רלז
מז. חן מקום על יושביושבילי פנחס (תשעז) עמ' רלח
מז. חן מקום על יושביושבילי פנחס (תשעח) עמ' רפ
מז. חן מקום על יושביושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יט
מז. חן מקום על יושביושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פט, קסא
מז. חן מקום על יושביושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעג
מז. חן מקח על מקחולב הארי עמ' תכז
מז. יהושע בן פרחיה ברח למצרים דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שב
מז. יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשרבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סב
מז. יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה וכו'תורת העולה ח"ג פרק פא
מז. יצאו ב' דובים רב ושמואלאהבת עולם דף פ
מז. יצר וכו' ותינוק - שמאל דוחה וימין מקרבתשיחות לספר בראשית עמ' שנב, שיחות לספר במדבר עמ' רפא, שיחות לספר דברים עמ' קעו
מז. יצר וכו' שמאל דוחה וימין התורה מקרבתםנטריקן (תשעד) עמ' צט
מז. יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלז
מז. יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרמט
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברית אברם עמ' שכט
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צ
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרכי ציון עמ' קיב
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כט
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנט דף קס ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כד חלק ה דף סא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצא דף שב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ב
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנטע שעשועים (תשסה) עמ' ב
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעזר מיהודה עמ' קכ
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תק
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנו
מז. יצר תינוק ואשה, תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדעת תורה דברים ח"ב עמ' רלב
מז. יצר תינוק ואשת שמאל דוחה וימין מקרבתתיבת גמא (תשסז) עמ' רעו
מז. יצר, תנוק ואשהביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק ז
מז. יש"ו הנוצרימבשרת ציון ח"ג עמ' קיז
מז. יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא זוגל עיני ח"א עמ' קפ
מז. כגון אנא דסגידנא ד' אמות בלא תורה ובלא תפיליןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קיד
מז. כי חן מקום על יושביהתורי זהב (תשעג) עמ' רלה
מז. כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצ
מז. לא הוו דובים ולא הוה יערחנן אלקים עמ' קנז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלא, קצב, רכז, רכח
מז. לא כאלישע שדחפו לגוחזיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעה
מז. להיכן אזל אלישע, להחזיר גחזי בתשובה ולא חזרעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצ
מז. למה הלךהאיר ממזרח - אבות עמ' רכו
מז. לעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא לשמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנט
מז. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות ואע"פ שלא לשמהתורת אברהם עמ' קנא, 320, 322, רב, 418, רי
מז. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
מז. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף שלא לשמה וכו' שהרי בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצאה ממנו רות שיצא ממנו שלמה שכתוב בו אלף עולות יעלהפאר יעקב ח"ג עמ' תקנז
מז. לעולם יעסוק ארם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ג פסוק כד, שמות פי"ט פסוק יח
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לט
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ז דף תקז ע"ב
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמאור עינים (תשעט) עמ' *6
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעל ישראל גאותו עמ' קא
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסב, תקא
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצג
מז. לעולם תהא שמאל רוחה וימין מקרבת לא כאלישע שרחפו לגחזי בשתי ידיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שג
מז. לעולם תהא שמאל רוחה וימין מקרבתמאור עינים (תשנח) עמ' תקד
מז. לעולם תהא שמאל רוחה וימין מקרבתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שח
מז. לקחת את הכסף וכו' ומי שקול כולי האי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ה דף תקו ע"ד
מז. מהרש"א ד"ה חןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלה
מז. משמת יוסי ב"י כו' בטלו האשכולות ורש"י היו אומרים וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעא
מז. משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי ב"י וכו' בטלו האשכלותדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רפג
מז. משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קח
מז. משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' פח
מז. משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכלות אור גדליהו מועדים דף לו ע"ד
מז. משמת יוסי בן יועזר ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו האשכולותדרשות באר יצחק עמ' פז
מז. משמת יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן בטלו האשכולותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלה
מז. משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולות אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמח
מז. משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולותערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שכא
מז. משמת יוסף בן יועזר וכו' בטלו האשכלות וכו' טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעב דף ע ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף מח ודף רכא
מז. משמת ר' יוסי בטלו האשכולות וכו' איש שהכל בותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסב - ר"א אבא שאול
מז. משרבו בעלי הנאה וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 11
מז. משרבו המנאפים בטלו מים המרים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכו, תרטו
מז. משרבו המנאפים בטלו מים המרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפג
מז. משרבו המנאפים בטלו מים המרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רא, תקלה, תרסב, תרעג, תרצב, תתמב
מז. משרבו המנאפים פסקו המים המריםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רס
מז. משרבו המנאפים פסקו מים המריםויואל משה מאמר ג סי' ל עמ' תלג, סי' לז עמ' תלט
מז. משרבו הנאפים פסקו מים המאררים וכו'כתנות אור עמ' תנז
מז. משרבו הנואפים פסקו מי סוטהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פט
מז. משרבו הרוצחנין וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רח
מז. משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערפהו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמז ע"א
מז. מתוך שלא לשמה בא לשמהפרפרת התורה עמ' תקיח
מז. מתוך שלא לשמהפרפרת הפרשה פרשת בלק פרק כג פסוק כט
מז. נמצא ההורג עד שלא תערף תרעה בעדריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מז. נס בתוך נס לא יער ולא דוביםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' נ
מז. ע"א אומר ראיתי את ההורג וכו' לא היו עורפיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
מז. רבי יהושע בן פרחיה איקלע לההוא אושפיזאקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות יג, קצו
מז. רות בת בנו של עגלון ועגלון בן בנו של בלקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלח, קמ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
מז. רות היתה בת עגלון מלך מואב דברת שלמה (תשעא) עמ' קסה
מז. רש"י - למעט את ישראל ואותה כוונה כאן נתקיימהתורת אברהם עמ' רז
מז. רש"י ד"ה יצרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ו
מז. שורש חטאו של 'אותו האיש'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנז
מז. שיצא ממנו שלמה שכתוב ביה אלף עולותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצב
מז. שלושה חנות הם הן מקום על יושביו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרקש נח דף מה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ג דף תנג/תצג ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק ד דף קכה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רנד דף פב ע"ג
מז. שלש חינות הן וכו' חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נג, סג, קטו, לקחת מוסר איכה עמ' רכז
מז. שלש חינות הן חץ אשה על בעלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצו הערה 34
מז. שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה וחן מקח על מקחומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלה
מז. שלשה חינות הן מקום על יושביו אשד, על בעלה חן מקח על מקחויגל יעקב (תשנג) וישלח אות קמא
מז. שלשה חלאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
מז. שלשה חנות הם וכו' חן אשה על בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' צו, קצה
מז. שלשה חנות הן, חן המקום על יושביויוסף לקח כרך א ח"א עמ' פט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
מז. שלשה חנות הןאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כד אות ג
מז. שלשה חנות הןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רט
מז. שמאל דוחה וימין מקרבת מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסב, תקפח, תקצד
מז. שמאל דוחה וימין מקרבת מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' נד
מז. שמאל דוחה וימין מקרבת תורת המצרף עמ' טז
מז. שמאל דוחה וימין מקרבת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסב, תקפח, תקצד
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסז
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 296
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתגור אריה דברים פי"ז הערה 55
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 362
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתהאיר ממזרח - אבות עמ' רכו
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסא
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמט
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שפב
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיז
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קד
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 40, תשלז הערה 68, תתרלד הערה 147
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי במדבר עמ' ק
מז. שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי בראשית עמ' קנו
מז. שמאל רוחה וימין מקרבתהישר והטוב (תשסג) עמ' רלו, שעב
מז. שמאל רוחה וימין מקרבתתפארת צבי ויקרא עמ' צ
מז. שמתוך שלא לשמה בא לשמהישמרו דעת עמ' שנג
מז. שמתוך שלא לשמה בא לשמהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנח
מז: אין אשכול לאכול איש שהכל בועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תכו
מז: איש האשכולות וכו' איש שהכל בושרגא המאיר מועדים עמ' שנג
מז: אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנט, שכא
מז: באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרציםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קו
מז: בזמן שהאיש מנוקה מעוון המים בודקין את אשתו וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף מג ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נשא דף מג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נשא דף קנג/קצג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נשא דף קעז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שעט דף רד ע"ב
מז: בזמן שהאיש מנוקה מעוון המים בודקין את אשתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלו
מז: בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו. וכ"ת עון דא"א אין עון דפנויה לא ת"ל כי הם עם הזונות יפרדוברית אברם עמ' כב, תקפג
מז: בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקיןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פז, צ
מז: בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צג אות ו
מז: האי מאן דמיהר אפי' אאינשי ביתי' לא מקבלחיי נפש ח"ג עמ' י
מז: האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלתורת אברהם עמ' 440
מז: האי מאן דמתייהר אפי' אאינשא ביתי' אינו מתקבלפאר יעקב ח"ג עמ' תכז
מז: היה מכה פטיש מירושליםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיג
מז: ובימיו א"צ לשאול על הדמאיבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סג
מז: חן מקום על יושביוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תפה
מז: יהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבלאשל חיים ח"א עמ' קמב
מז: יוחנן כה"גרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לט
מז: יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשרבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיב
מז: ירא חטא ימאסו וסר מרע משתוללדברי יואל פ' נשא דף קסו ע"א
מז: כל מי שאינו מלוה כאילו שופך דמיםמצווה ועושה ח"ב עמ' רנו
מז: כשרבו בעלי הנאה נתעוותו הדיניםגור אריה שמות פי"ח הערה 378
מז: מאי אשכולות אמר ר"י איש שהכל בוברית אברם עמ' תר
מז: מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בו, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ב
מז: מאי אשכולות אר"י אמר שמואל איש שהכל בוכתבי מא"ה עמ' פה
מז: מאי אשכולות, איש שהכל בוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תנב
מז: מאי אשכולות? איש שהכל בושרתי ח"א עמ' רנה
מז: מאי אשכולותמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה עתה
מז: מעשה בר' יהושע בן פרחיהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נז
מז: משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולות, איש שהכל בודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיד אות יט
מז: משמת ר"י בטלו האשכולות דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מג
מז: משמתו שני ר' יוסי בטלו האשכולות דברות חיים (תשעה) עמ' עז
מז: משרבו אחרי בעצם לבם הולד רבו האומרים לרע טוב.המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יא
מז: משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדיניםמגדל עוז (תשעח) עמ' קמט
מז: משרבו בעלי הנאה, נתעותו הדינין ונתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם, ורש"י: דמתוך שהם בעלי הנאה אין מטריחין עצמן לעיין בדינים וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' רלד
מז: משרבו האומרים לרע טוב, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קעו עמ' קע, מאמר ג סי' לט עמ' תמב
מז: משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליאיריםים שמחה עמ' שמה
מז: משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים וכו' איני והאמר מר האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל וכו' מעיקרא קפצה עליה לסוף מיתזיל עלייהוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסב
מז: משרבו היהירים רבו בנות ישראל להנשא להםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ח
מז: משרבו המנאפין פסקו המים המריםדברי יואל פ' נשא דף קסא ע"א
מז: משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראלאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צג
מז: משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראל, ורש"ידברי יואל פ' חוקת דף צח ע"ב
מז: משרבו זחוחי הלבהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיט
מז: משרבו זחוחי הלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנט
מז: משרבו זחוחי לב רבו מחלוקות בישראלשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שסח
מז: משרבו מושכי הרוק כבו היהירים ונתמעטו התלמידים פסקי תוס' סי' נו אש דת (תשמח) עמ' קצה, רלה
מז: משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים וכו' רבה השחד והטיית משפטצור יעקב (יעבץ) חקת
מז: משרבו מכירי פנים וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק כג-כד
מז: משרבו רואים פגים בדין בטל לא תגורו וכו' לא תכירומכתב מאליהו ח"א עמ' 54
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' רבו המחלוקותמבשרת ציון ח"א עמ' עב
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' רבו מחלוקת בישראלדרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא וכו'שיחות לספר בראשית עמ' רנח
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שצא
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף ריט ע"ג-ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק יט דף מד ע"ב
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן, רבו מחלוקות בישראלדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1374
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכןתורת אברהם עמ' 136
מז: נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדרדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קיב
מז: נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדרדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קיג
מז: עד ימיו היה פטיש מכה בירושליםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סג
מז: על הטיית המשפט חרון אף בא לעולם, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק כג
מז: על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' וזאת הברכה דף קצח ע"ב
מז: צרי עיןהתורה והעולם ח"ג עמ' סח
מז: רש"י - נמאס בעיניהםתורת אברהם עמ' 440
מז: רש"י ד"ה מושכי הרוקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכ
מז: רש"י ד"ה מושכי הרוקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכג
מז: שרו חכימיא למהוי כספריאדברי יואל פ' נשא דף קסה ע"ב
מז: תוס' ד"ה בצרן וכו', פי' רבינו שמואל בהספינה בצרן הבעל ושגרן ביד שליח דאם בצרן שליח והביאן השליח בירושלים שליח ודאי אין יכול לקרות כדתנן במסכת בכורים אבל הבעלים קורין דיכולין לומר הנה הבאתי דשלוחו של אדם כמותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלו
מז: תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קסא
מז: תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קשט
מח אף קטני רשעי ישראל שמתו קורעין דין אביהם נפש יוסף עמ' שכא
מח בטל את המעוררין וכו' שער התפלה (תשמט) שער ניפול פכ"ה
מח הי חסיד הי עניו מתלמידיו של עזראמשכנות יעקב (נעים) דף קד ע"ד
מח ויצא העםתנופה חיים דף מז ע"ב
מח יצאת ב"ק ראוי הים שמואל הקטן וכו'ידו בכל סי' תקנב
מח כי מי בז ליום קטנותאפוד בד דף לה ע"ב, צה ע"ב
מח כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי"ז מקטני אמנהלב אליהו (תשלב) עמ' לח
מח כמה תלמידים היו להלל שהיו ראויים לשכינהאגרת חמודות עמ' 15
מח מה אוכל למחר מקטני אמנהשומע תפלה ח"ב עמ' כא
מח מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעת"לושב ורפא לו עמ' רכט
מח מי שיש לו פת בסלו וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' עד, לא
מח מי שיש לו פת בסלופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יג
מח מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 101
מח מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוושב ורפא לו עמ' רלז
מח מיום שחרב ביהמ"ק ניטל הטהרה וטעם ואת הריח ואת השומן שבפירותאבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' כט
מח משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 769
מח משחרב ביהברק ניטלה טעם הפירותמנחת אליהו (תשנט) עמ' ר
מח ניטל טעם הפירותהתורה והעולם ח"ב עמ' רי
מח ע"א אודנא דשמעא זמרא תעקרדרשות הצל"ח השלם עמ' שכג
מח ע"א אורים ותומיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 137
מח ע"א אין יום וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 21
מח ע"א אין יום שאין בו וכו' מרובה משל חבירותורת מנחם חל"ט עמ' 422
מח ע"א אין לך יום כו' מרובה מחברתה כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמ
מח ע"א אין לך יום שאין בו קללהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשכח
מח ע"א אין לך יום שאין וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 355
מח ע"א אף ניטל שומן הפירותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעט
מח ע"א אתא רב חסדא זלזיל ביה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רג
מח ע"א באר שבע שלהרמב"ם אבני חושן גופא הם האו"תלקוטי שיחות חל"א עמ' 159
מח ע"א בטל השיר מבית המשאות וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רל
מח ע"א ביטל את המעורריםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' עח
מח ע"א בימות המשיח יחזרו אורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסט
מח ע"א ג' בריתות כרת הקב"ה עם ישראל במדברבאר שרים פרשת משפטים דרוש ה אות ג
מח ע"א הזנות והכשפים כילו את הכלקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 58 (סי' סג)
מח ע"א הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחכרם טוביה עמ' קצה
מח ע"א הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מח ע"א הטהרה נטלה את הטעם והריח וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צז ע"ד
מח ע"א הטהרה נטלה את הטעם והריח וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרכו
מח ע"א הטהרה נטלה את וכו' הריחלקוטי שיחות ח"ה עמ' 73-72
מח ע"א העיד ר' יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות רבי יוסי אומר אף ניטל שמן הפירות מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קח (בהערה)
מח ע"א השותה יין גדול מיני כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צב דף ריא ע"א
מח ע"א וכי יש שינה לפני המקום (לפני המקום דייקא - למע' מבחי' אדם משא"כ בבחי' ציור אדם)+תורת חיים (ר' דובער) שמות דף לט ע"ב
מח ע"א וכי יש שינה לפני המקום (לפני המקום דייקא - למע' מבחי' ארם משא"כ בבחי' ציור אדם)תורת חיים (ר' דובער) שמות דף לט ע"ב
מח ע"א וכי יש שינה לפני המקום וכו' אלא בזמן שישראל בצער וכו', ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמג
מח ע"א ופסקו אנשי אמנה, ורש"י, בוטחים בהקב"ה וסומכין עליו לעשות טוב ואין דואגין לחסרוןבאמונה שלמה עמ' מח
מח ע"א וראה שהיו ישראל מפרישין תרומה גדולה בלבדבאר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
מח ע"א זימרא בביתא חורבה בסופה וכו'אפיקי ים עמ' עג
מח ע"א זמרא בביתא חורבא בסיפא... ואודנא דשמעה זמרה תעקרעת לעשות חלק א כלל ג שאלה לא
מח ע"א זמרא בביתא חורבא בסיפאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קעו
מח ע"א זמרא בביתאס' הגירושין (תשסו) עמ' 72
מח ע"א זמרי גברי ועני נשיכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' לו
מח ע"א טהרה נטלה הריחתקנת השבין סי' י (עמ' 92)
מח ע"א יוחנן כה"ג תרתי תיקןתורת חז"ל עמ' 49
מח ע"א יוחנן כהן גדול ביטל את המעורריםקהלת יעקב פורים עמ' קפ
מח ע"א יוחנן כהן גדול וכו' ביטל את המעוררין ואת הנוקפין. מאי נוקפים אמר רב יהודה אמר שמואל שהיו מסרטין לעגל בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו אתא איהו בטיל משום דמיחזי כי מומאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
מח ע"א מאי זיפים וכו' המזייפין דבריהםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קא
מח ע"א מיום שחרב בהמ"ק אין יום שאין בו קללה, ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותאמרות חיים עמ' קעב
מח ע"א מיום שחרב בהמ"ק לא ירד טל לברכה וכו'אפיקי ים עמ' שלט
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ג ע"א
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהדרך ה' השלם עמ' קו - מראה דרך
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרא
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק בטל השמיר נופת צופים ופסקו אנשי אמנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שנ, ח"ו עמ' רנח
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק בטל וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 139
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקנ
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק כו' ניטל טעם הפירותתורת מנחם ח"כ עמ' 56
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק לא ירד הטל לברבה וניטל טעם הפירותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשנז
מח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק ניטל טעם הפירותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רד
מח ע"א מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסג
מח ע"א מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותדרך ה' השלם עמ' רמז - מראה דרך, רנז - דרך לחיים
מח ע"א מנגח כי תוראאפיקי ים עמ' עג
מח ע"א משבטלה סנהדרין בטל השיר וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 62
מח ע"א משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעט
מח ע"א משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שמב
מח ע"א משבטלה סנהדרין בטל השיררנת יצחק ישעיה עמ' סג, ה' מגילות עמ' רי
מח ע"א משחרב ביהמ"ק אסור לשמוע כלי שירלחמי תודה דף יא ע"ב
מח ע"א משחרב ביהמ"ק בטל השמירדברי חנינא - הספדים עמ' פב
מח ע"א משחרב ביהמ"ק בטל נופת צופים וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' פז
מח ע"א משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנה כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלו
מח ע"א משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנה, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' קצז, שה
מח ע"א משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצח
מח ע"א משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעא
מח ע"א משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותשער החצר (תשעב) סי' ריד
מח ע"א משחרב וכו' ופסקו אנשי אמנה מישראל וברש"יספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47)
מח ע"א משמת יוסי בן יועזר בטלו אשכולות משבטלו סנהדרין בטל השיר משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות טז
מח ע"א עמי הארץ פרצו גבולי תרומ"עפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קס
מח ע"א פסקו אנשי אמנה וכו' ואומר מה אוכל למחרשיחות מוסר (תשסב) עמ' סה
מח ע"א פסקו אנשי אמנה, ורש"ירנת יצחק ישעיה עמ' יג, קא, תהלים עמ' קלט, משלי עמ' קיט
מח ע"א קם מאה אוזי בזוזאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכט
מח ע"א ר' שמעון בן אלעזר אומר הטהרה נטלה את הטעם וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 79
מח ע"א רב הונא בטיל זמרא וכו' אתא רב חסדא וכו'תורת לוי יצחק עמ' נד
מח ע"א רבי שמעון בן אלעזר אומר, הטהרה נטלה את הטעםפני חיים (פלג'י) עמ' רס ע"ב
מח ע"א רש"י - קצת פריצות וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 174
מח ע"א רש"י ד"ה ואנןאחרית השנים עמ' טו
מח ע"א שביטלו המעורריןדברי שאול שמות עמ' רצה
מח ע"א שני ת"ח הדדין בעיר אחת ואין נוחין זל"ז בהלכה אחד מת ואחר גולהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קטז הערה קנו
מח ע"ב אבני ביהמ"ק נחצבו ע"י השמירהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ל
מח ע"ב אבנים הללו אין כותביו אותן בדיו כו' ומראה להן שמירעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפד
מח ע"ב אבנים הללוהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק ט
מח ע"ב אומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' טו, רא, שמח
מח ע"ב אין כותבין עליהם בדיושלטי הגבורים (תשע) עמ' קצט, תריג
מח ע"ב אין לנו על מי להשעןטיול בפרדס ח"ב עמ' ב
מח ע"ב אין מספידין על הרוגי מלכותדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ע
מח ע"ב אינו אלא מקטני אמנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצ
מח ע"ב אלו בנ"א' שהן מאמינים בהקב"ה ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' רכז, דברי הימים עמ' רג
מח ע"ב אלו בנ"א שמאמינים בהקב"ה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לד
מח ע"ב אמר ר' אלעזר מאי דכתיב כי מי בז ליום קטנותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז
מח ע"ב אנשי אמנה, רש"י שמאמינים בה' לוותר למצוותאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קלח
מח ע"ב אנשי אמנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' מח, רסד
מח ע"ב באיזמלהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק כ
מח ע"ב בבית שני אחר שפסק אורים ותומיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכ
מח ע"ב בטלו ערי מגרשדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקלג
מח ע"ב ביטול המעוררים שהיו אומרים עורה למה תישןאור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תקו
מח ע"ב דברי הספדן הי חסיד והי עניודרשות באר יצחק עמ' רלב
מח ע"ב ה"ז מחוסר אמונהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קפג
מח ע"ב הדברים ככתבן דברי ר"ירנת יצחק מלכים עמ' סד
מח ע"ב הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קח, קעט
מח ע"ב הלל ראוי היה שיהא שכינה שורה עליו כמשה רבינו אלא שאין דורו ראוי לכךטיול בפרדס ח"ב עמ' שלח
מח ע"ב וכי עלתה על דעתינועיונים במשלי עמ' שעד
מח ע"ב ופסקו אנשי אמנה אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"המצווה ועושה ח"א עמ' קסט
מח ע"ב ופסקו אנשי אמנה וכו' מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהם שלא האמינו בהקב"המאמרי הראי"ה עמ' 483; טוב ראי סוטה עמ' קט {"החלק של השפעת שלומי אמוני ישראל בעבוהת התחיה הלאומית הוא כעת הרבה פחות מהשיעור שראוי להיות, וע"ז אנחנו יכולים להמליץ את מאמר חז"ל [סוטה מח:] על הפסוק מי בז ליום קטנות "מי גדם לצדיקים שיתבזבז שלחנם לעתיד לבוא? קטנות [אמנה] שהיה בהם, שלא האמינו בהקב"ה", וח"ו לומר שצדיקים הם קטני אמנה, אבל לצערנו דוקא על החזון של ישועת ישראל בשיבת שבותם לארצנו הקדושה שע"ז נאמר שהיא צריכה להיות הולכת ובאה קמעה [ירושלמי, ברכות פ"א ה"א] - ביחס לההכרה של הצעדים הללו שהם הולכים ומתחדשים מכל הצדדים, אמונה זו לדאבון לבבנו היתה מצומצמת דוקא אצל הצדיקים בדורותינו, כלומר אצל החלק הרחב של כשרי ישראל לכל ערכיהם"}
מח ע"ב ופסקו אנשי אמנה וכו' מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהם שלא האמינו בהקב"האגרות הראיה ח"א עמ' קמב {"לגעור בקטני האמנה המגבילים את יד ה' דוקא על פי אותם הציורים הנדמים להם בדמיונם וכו' כן צריך לצפות לישועה, שהיא אחת מיסודי עבודת ה' שעליה נשאלין ביום הדין [שבת לא, א], בכל הדרכים, ואין דרך אחד סותר את חברו כלל, עלינו לסקל את הדרכים, להסיר בכל כוחנו את הקוצים והחרולים ואבני הנגף שעולים עליהם, אבל בעצמותם הכל מוביל אל התכלית"}
מח ע"ב ופסקו אנשי אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק א אות יג
מח ע"ב ופסקו אנשי אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות מח, סג, סד
מח ע"ב חדא"ג דאו"ת שייכי גם בלא מקדשלקוטי שיחות חל"א עמ' 160
מח ע"ב יש בכם אדם א' שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאין לכך נתנו עיניהם בשמואל הקטןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף לא ע"א
מח ע"ב יש בכם אדם אחר שראוי שתשרה עליו שכינה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכט
מח ע"ב כי ימצא, פרט למצוי, ורש"ישם דרך דברים עמ' צט
מח ע"ב 'כי מי בז ליום קטנות' - מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לכא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"השיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 237 ,439 ,456 ,457
מח ע"ב כי מי בז ליום קטנות וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט
מח ע"ב כי מי בז ליום קטנות מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פג
מח ע"ב כל מי שיש לאכול היום ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהתורת העולה (תשעה) עמ' תנח
מח ע"ב כל מי שיש לו לאכול היום ואומר מה נאכל וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' קט
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמצווה ועושה ח"א עמ' קנו, קסט
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהבאמונה שלמה עמ' מט
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ז, טז, יח, יט, כז
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות כו
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות מה
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק י אות נג
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני-אמנה מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קצא
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר וכו'בית אלהים שער ב עמ' קסד
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפג
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קלב, שמות עמ' קמו
מח ע"ב כל מי שיש לו פת בסלו וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' לח
מח ע"ב מאי זיפיםרנת יצחק תהלים עמ' רלח
מח ע"ב מאי נופת צופים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנח
מח ע"ב מאן נביאים הראשונים א"ר הונא זה דוד ושמואל ושלמהדובר צדק עמ' 186
מח ע"ב מאן נביאים הראשונים וכו' זה דוד ושמואל ושלמהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רצג
מח ע"ב מאן נביאים הראשונים וכו'תורת מנחם חט"ו עמ' 100
מח ע"ב מאן נביאים הראשוניםרנת יצחק מלכים עמ' תז, ה' מגילות עמ' קעז
מח ע"ב מגוררות במגרהרנת יצחק מלכים עמ' עה
מח ע"ב מה אוכל מחר אינו אלא מקטני אמנהבתורתו יהגה ח"ב עמ' תא
מח ע"ב מה אוכל מחר מקטני אמנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ד, מב, רסח, ער, ח"ב עמ' ד, יג, סג, סה, עא, קכג, קכד, רכח
מח ע"ב מהאוכל למחר אינו אלא מקטני אמנההמאור הגדול (גר"א) עמ' רלא
מח ע"ב מי בז ליום קטנות מי גרם שיתבזבז שולחנם לעתיד, שלא האמינו בהקב"האורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות כז
מח ע"ב מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא קטנות שהיה בהם וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' פה
מח ע"ב מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא קטנות שהיה בהם בעצמןשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' כד
מח ע"ב מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיר לבא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"הבאמונה שלמה עמ' מט
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' נד, שסז, שפה
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא קטני אמנהרנת יצחק מלכים עמ' רמז
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ה אות מז
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרפניני שבח עמ' יד
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל מחר ה"ז מקטני אמונהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קסה
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכליחל ישראל אבות ח"ב עמ' רנז
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר ה"ז מקטני אמנהמאור ושמש (תשנב) עמ' תשנב
מח ע"ב מי שיש לו פת בסלותורת אליהו עמ' קצט
מח ע"ב מלכות דוד בירושלים פסקה בחורבן הביתיחי המלך עמ' יד
מח ע"ב משחרב בהמ"ק בטלה זכוכית לבנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שיג
מח ע"ב משחרב בהמ"ק פסק מלך מבית דודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ס
מח ע"ב משחרב בהמ"ק ראשון בטלו ערי מגרש, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' קעב
מח ע"ב משחרב בהמ"ק ראשון בטלו ערי מגרשלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 97
מח ע"ב משחרב ביהמ"ק בטלו ערי מגרשימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצה
מח ע"ב משחרב ביהמ"ק פסקו אורים ותומים וכו'בית ישי - דרשות עמ' תכב
מח ע"ב משחרב ביהמ״ק לא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותיושב אהלים עמ' יב
מח ע"ב משחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירות שכר שכיר דברים שיחה א אות ב, שיחה ב אות א
מח ע"ב משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה כו', ורש"י ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לב, רח
מח ע"ב משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנ ע"ב [תקע ע"ב ד"ה אלא]
מח ע"ב משחרב מקדש ר'אמר יצחק דף ב ע"ב
מח ע"ב משמת ר"ע בטלו זרועי תורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תי
מח ע"ב משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' מז
מח ע"ב משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תיתני ענווה דאיבא אנאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קצה
מח ע"ב משמת רבי בטלה ענוה וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן כד עמ' כא ד"ה עוד
מח ע"ב משמתו חגי וכו' בטלה זכוכית לבנהאלשיך על חמש מגילות עמ' נד
מח ע"ב משמתו חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראללקוטי שיחות חי"ד עמ' 72, ח"כ עמ' 97
מח ע"ב משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שצו
מח ע"ב משמתו נביאים האחרונים חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פט
מח ע"ב משמתו נביאים האחרונים כו' נסתלקה רוה"ק מישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' כא
מח ע"ב מתקן מבחוץ ומכניס מבפניםרנת יצחק מלכים עמ' נח
מח ע"ב נביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כח
מח ע"ב נביאים הראשונים שמואל ודודרנת יצחק שמואל עמ' תפד, מלכים עמ' תז
מח ע"ב נביאים ראשוניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנו
מח ע"ב נסתלקה רוה"ק מישראללקוטי שיחות חל"א עמ' 157
מח ע"ב נתנו עיניהם בהלל הזקן תלמידו של עזראאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעד
מח ע"ב עד שיחיו מתים ויבוא משיחימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שיא, שעא
מח ע"ב עיון יעקבלקוטי שיחות חל"א עמ' 162
מח ע"ב צדיקים שאינם מאמיניםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 386, 246, 215
מח ע"ב ראוי הי' שמואל הקטן שתשרה עליו השכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ק, שמ
מח ע"ב ראוי היה רבינו שתשרה שכינה עליו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לט ע"ד
מח ע"ב ראוי שתשרה שכינה עליו וכו' בהלל הזקןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83
מח ע"ב רש"י - אנשי אמנה נקראים המוותרים ממונם לנוי הדור מצוה, ולצדקה, ולהוצאות שבת ויום טובישמח חיים (תשסה) מע' א אות סט
מח ע"ב רש"י ד"ה שמאמינים בהקב"המטה אהרן (קרייזר) עמ' קסא
מח ע"ב שהיו מקטני אמנהרסיסי לילה סי' מז (עמ' 97), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 48)
מח ע"ב שיחיו המתים ויבא משיח ב"דרנת יצחק תהלים עמ' שכד
מח ע"ב שמיר - פלוגתא דרבי יהודה ורבי נחמי'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסו
מח ע"ב שמיר זה בריותו כשעורה ומו' ימי ברא' וכו'אפיקי ים עמ' רצ
מח ע"ב שמיר למאי אתא וכו' אבנים הללו וכו' ואין מסרטין עליהם באיזמל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסד, שסז-שסח, תסד
מח ע"ב שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 286
מח ע"ב ת"ר שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש שנא' "והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה" הדברים ככתבן דברי ר"י, אמר לו ר' נחמיה וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר "כל אלה אבנים יקרות וגו' מגוררות במגרה"שמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שנאת חנם הארס הפנימי
מח קטני אמנהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סח
מח רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ג
מח שמיר למאי אתאברית יצחק דף טו ע"ד
מח ת"ר שמיר שבו בנה שלמה בית המקדשבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כא ע"ד, כב ע"א-ע"ב
מח. אודנא דשמע זמרא תעקרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצה
מח. אודנא דשמעא זמרא תעקר וכו', זמרא בביתא חורבא בסיפאעזר מיהודה עמ' קיג
מח. אין בו יוםדברי הרב עמ' ל
מח. אין לך יום שאין בו קללהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תסז
מח. אין לך יום שאין בו קללהדברי אמונה שמות עמ' קנ
מח. אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקרשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות יד
מח. אמר רב הונא דנגדי ודבקרי שרינצח ישראל (הרטמן) עמ' תצה
מח. אסור לשמוע מיני הזמר והשחוקכד הקמח (מישור) עמ' קעא
מח. בזמן שהיו נותנים לכהנים מעשר ראשון לא היו מתודיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ
מח. בטל זמרא מאה אווזא בזוזינטריקן (תשעד) עמ' פז, קט, קי, קיג
מח. בטלו אורים ותומיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפא
מח. במשנה, משחרב בהמ"ק וכו' ופסקו אנשי אמנה מישראל שנאמר וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקעז ע"א
מח. הזנות והכשפים כילו את הכלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לח, עו, פג
מח. הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח המעשרות נטלו שומן הדגן וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' קנח
מח. הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפג
מח. הטהרה נטלה הטעםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכב
מח. העיד רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות, רבי יוסי אומר אף ניטל שומן הפירותבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלח
מח. ואף הוא ביטל את המעוררים שבכל יום שהיו עומדים לוים על דוכן ואומרים עורה למה תישן ה', וכי יש שינה לפני המקוםתפארת צבי במדבר עמ' צא
מח. וברש"י זמרי נשי ועני גבריא כאש בנעורת - העונה צריך לשמוע היטב ולמיןנטריקן (תשעד) עמ' פו
מח. והלא כבר נאמר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצג הערה 56
מח. ומיום שמתו נביאים הראשונים בטלי אורים ותומיםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלז
מח. ונופת צופים וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קפא
מח. ופסקו אנשי אמנהאור ישראל (תרס) דף צא ע"ב
מח. זימרא דניגדי ודבקרי שרי, זימרא דגלדאי אסורתורה בציון עמ' צד, צו
מח. זמרא בביתא חורבא בסיפאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לו, קסה
מח. זמרא בביתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנד
מח. זמרא דנגדי ודבקרינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ב
מח. זמראבביתאחורבאבסיפארחמי הרב עמ' קא
מח. זמרי גברי ועני נשי פריצותאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
מח. זמרי גברי ועניין נשי פריצותאחנן אלקים עמ' רמג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפז
מח. זמרי נברי ועני נשיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסו
מח. זמרי נשי ועני גברימבשרת ציון ח"א עמ' קצב
מח. יוחנן כהן גדול ביטל את המעורריםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיב
מח. יוחנן כהן גדול ביטל את המעורריםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמה
מח. כל השותה בד' מיני זמר מביא ה' פורענויות לעולםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קכט
מח. כל השותה בד' מיני זמר מביא חמש פורענויות לעולםכלי פז (תיז) ישעיהו ה דף ל ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו/יז ע"א
מח. כל השותה יין בארבע מיני זמר מביא חמש פורענות לעולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצז
מח. כשבטלה הטהרה ניטל ריח הפירות והטעםכתנות אור עמ' קעג
מח. כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה, כך תרומת מעשר וטבל דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שעא
מח. לבטולי הא מקמי הא, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קט עמ' קכ
מח. לדידי חזי לי ומנגח כתוראשיחות לספר שמות עמ' שכב*
מח. לדידי חזי ליה ומנגחיה כתורא וכו'ר"ן סביב הרי"ף בבא קמא פרק ב דף י ע"ב
מח. מאי מעוררים אמר רחבה בכל יום ויום שהיו עומדים לוים על הדוכן ואומרים עורה למה תישן ה' אמר להן וכי יש שינה לפני המקום וכו'צוף דבש (סופר) עמ' רז
מח. מהרש"א מאה אווזא בזוזא, האווז הוא הקולני בעופותנטריקן (תשעד) עמ' פו, פז, קי, קיג
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' עד
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 620
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהדברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שא ע"ב, מוצאי יו"כ דף שעח ע"ב
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהדעת תפלה עמ' רנג, רס
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 449, 75
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהשירת דוד (תשסז) עמ' שמב
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רצב
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמו הערה 3
מח. מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין בו קללהדברי יואל פ' נשא דף קצא ע"א
מח. מיום שחרב ביהמ"ק בטל השמירנצח ישראל (הרטמן) עמ' תעב
מח. מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ע
מח. מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רכ
מח. מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קלא
מח. מיום שחרב בית המקדש חל קלקול בעולםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תפד, ח"ב עמ' קיד, תמה
מח. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שא
מח. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' נז
מח. מיום שחרב בית המקדש ניטל שומן הפירותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
מח. מיום שחרב בית המקדש, ניטל הטעם וניתנה לעוברי עבירהדעת תורה ויקרא עמ' יח
מח. משבטלה הטהרה ניטל ריח הפירותתפארת צבי בראשית עמ' תנט
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לו, סח, קכח, ריג
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר וכו'רחמי הרב עמ' קא
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'נצח ישראל (שנט) מאמר כג דף לד ע"ב; תוספות יום טוב (תג) דף קמז ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מד ע"ב
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כ
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין וגו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות יד
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותגדולי מוסר עמ' קיט
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצו
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותתורה בציון עמ' צב
מח. משבטלה סנהדרין בטל השירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז
מח. משבטלה סנהדרין בטלה השיר מבתי משתאות ובתוי"טאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעה
מח. משבטלה סנהדרין וכו' ופסקו אנשי אמנה ורש"ידרך אמונה ובטחון עמ' ח
מח. משבטלה סנהדריןמפניני הרב עמ' קנא
מח. משחרב ב"ה אין לך יום שאין בו קללה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ג
מח. משחרב ב"ה בטל השמיר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לב ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פ"ט דף קמז ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ג, ותמיד פרק א דף כז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנב ע"א-ע"ב
מח. משחרב בהמ"ק פסקו אנשי אמנה מישראל וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תלב
מח. משחרב ביהמ"ק בטל השיר מבתי משתאותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נה, קלה
מח. משחרב ביהמ"ק בטל השמיר וזכוכית לבנה וכו'דברי יואל פ' בהעלותך דף רנ ע"א
מח. משחרב ביהמ"ק בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמונהמנחת עני (תשעב) עמ' תע
מח. משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 172
מח. משחרב ביהמ"ק ניטל טעם מהפירותלהורות נתן דברים עמ' רב
מח. משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנהמקראי קדש (תשנג) עמ' קסו
מח. משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ער
מח. משחרב בית המקדש בטל השמיני וכו'תורה בציון עמ' תקיז
מח. משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' עא, שסד
מח. משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםפתחי שערים ח"א עמ' קצ
מח. משחרב בית המקדש ירדה קללה לעולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' רלח
מח. משחרב בית המקדש נטלה טעם הפרותמנחת אליהו (תשסא) עמ' רא
מח. משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות ודברת בם (מרזל) עמ' 119, 183
מח. משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
מח. משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעו
מח. משחרב הבית בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה מישראלבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 777, 763-762
מח. משמתו נביאים ראשונים בטלו אורים ותומיםיפה מראה (שנ) פרק ט דף רנא ע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב
מח. משנחרב המקדש פסק שפע רוחני וגשמי עצום דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תמ, תעט, תקכא
מח. ניטל טעם בפירותמאמר הגאולה (תשעט) עמ' ה
מח. ע"ה לא נחשדו על תרומה גדולהפנים מסבירות עמ' רסז
מח. עומדים לוים וכו' ואומרים עורה למה תישןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 447
מח. פלשתים באו בנצחונו של גליתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה
מח. פסקו אנשי אמנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריט
מח. רש"י ד"ה אנשי אמנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות ל
מח. שאין לך יום שקללתו מרובהתורי זהב (תשעג) עמ' עה
מח. שמיר בו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קיג
מח. שמיר זה ברייתו כשעורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' יב
מח. שמיר, שבו בנה שלמה את בית המקדששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' יג
מח: אבנים אלו אין כותבים עליהם בדיו וכו' ואין מסרטין עליהם וכו'בגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ט, יא
מח: אויבי איש אנשי ביתודברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שמט ע"א
מח: אין מפרישין עליהם באיזמלגור אריה שמות פכ"ה אות יד
מח: אין נותנין כוס של ברכה לברף אלא לטוב עין וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' תנח
מח: אינו אלא מקטני אמונהנתיב התשובה עמ' קיג הערה 32
מח: אינו אלא מקטני אמנהגור אריה שמות פט"ז אות כג, פי"ח הערה 280
מח: אינו אלא מקטני אמנהגור אריה שמות פט"ז הערה 29
מח: אינו דומה מי שיש לו פת בסלו וכו'מגלה צפונות ח"ג פ' עקב
מח: אמר רבי יצחק אלו בני אדם שהם מאמינים בהקב"השפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמב
מח: בימי דוד זמנין סליק זמנין לא סליקמראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב טו דף מח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב טו דף שט ע"ב
מח: ביקוע אבנים ע"י השמירפרפרת אליעזר פרשת ויקהל פרק לה פסוק לג
מח: בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגי, פני הדור כפני כלבמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סא {ביאור כינוי כלב ממאמרי חז"ל שלהם נדמו עזי פנים שבדור}
מח: בקיעת האבן ע"י השמירפרפרת הפרשה פרשת תצוה פרק כח פסוק כא, פרשת פקודי פרק לח פסוק כד
מח: דבש זיפיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רמד
מח: דהיה כותב מתחלה בדיו על האבנים ומראה להשמיר על הכתבתורי זהב (תשעג) עמ' קלג
מח: האומר מה אוכל למחר הר"ז מקטני אמנהלב הארי עמ' קצד, רנא
מח: האומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהבינת יששכר (תשמח) עמ' שנז
מח: האומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמונהפתחי שערים ח"א עמ' קיד, רצד
מח: היה מתקין מבחוץ ומכניס מבפניםמבשרת ציון ח"ג עמ' רעב
מח: היום משתמשים עם ב"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנב
מח: הרי זה מקטני אמנהפרפרת התורה עמ' קטו
מח: השמיר היה מבקע באבנים ולא נחסרו כלום מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכט, תקנא
מח: ואף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לג
מח: ומביא שמיר ומראה להם מבחוץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קט
מח: ופסקו אנשי אמנה א"ר יצחק אלו בנ"א שהן מאמינים בהקב"ה רש"ידרך אמונה ובטחון עמ' ח, קנז
מח: ופסקו אנשי אמנה אר"י אלו בנ"א שהן מאמינין בהקב"הלב הארי עמ' שסה
מח: זנות וכשפים כלו טעם ושומן הפירותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צד
מח: יצאה בת קול יש בכם אחר שראוי שתשרה עליו שכינהעל הגאולה ועל התמורה סי' סט עמ' קיח
מח: יצתה בת קול ואמרה יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עלו אלא שאין דורו ראוי לכך נתנו עיניהם בהלל הזקן וכו' נתנו עיניהם בשמואל הקטןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רס ע"א
מח: יש בכם א' שראוי שתשרה שכינה עליוויואל משה מאמר א סי' קפד עמ' קעה, מאמר כ, סי' קנו עמ' שסט
מח: יש בכם אדם א' שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךדרכי צדק עמ' מז
מח: יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה עליו שכינהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קא ע"א
מח: יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קט
מח: יש בכם אחד שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה וכו' אלא אין דורו ראוי לכךבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קעט
מח: יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךדברי יואל פ' קרח דף מח ע"א
מח: יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעד
מח: יש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רלד
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר - אינו אלא מקטני אמונהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 843
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פט, רכה, תקט-תקי, תקלא
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ר
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור ישראל (תרס) דף ס ע"א, צ ע"ב
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשמחת הנפש עמ' כא
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהיגל יעקב (תשנג) כי תצא אות עד
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' צז
מח: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפ
מח: כל מי שיש לו פת בסלו על היום ודואג על למחרת הוא מקטני אמנהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רט
מח: כל מי שיש לו פת בסלו, ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנהבן מלך - מידת הביטחון עמ' נ, קח
מח: כל מי שיש לו פת בסלו, ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 437
מח: כל מי שיש לו פת בסלו, ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנהדעת תורה בראשית עמ' נ, ויקרא עמ' קסז, דברים ח"ב עמ' ק, קמז
מח: כל מי שיש לו פת בסלובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רלד
מח: כל מי שיש לו פת בסלובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמג
מח: כל מי שיש לו פת בסלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צו
מח: כל שיש לו פת בסלונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעח
מח: מאי נופת צופים וכו' ריב"ל אמר זה דבשדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקפד ע"א
מח: מאן נביאים הראשונים? לאפוקי מחגי זכריה ומלאכי דאחרונים נינהושרתי ח"א עמ' קג
מח: מה אוכל למחר וכו' מקטני אמנההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' פד, פח
מח: מה נאכל מחר הרי זה מקטני אמנהעל הגאולה ועל התמורה סי' פ עמ' קכח
מח: מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעת"ל? קטנות שהיה בהם שלא האמינו בהקב"השפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמג
מח: מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן וכו׳ ודברת בם (מרזל) עמ' 98
מח: מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, קטנות האמונה שהיתה בהםשם עולם (תשסו) עמ' יח
מח: מי הם קטני אמונהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רמח
מח: מי שיש לו לאכול היום ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנ
מח: מי שיש לו מה יאכל ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמונהמגדל עוז (תשעח) עמ' שיד
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמונהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח דף קא ע"ד
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קמג, שס
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 173
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהכד הקמח (מישור) עמ' סו, שנ
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה וכו'פרדס מרדכי עמ' קמא, קנ, תלב
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קס
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה יאכל למחר הרי זה מקטני אמנהמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צח, ר, רג, ח"ב עמ' פג
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהדרשות שמן רוקח עמ' כח
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קנז, רסג
מח: מי שיש לו פת בסלו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' נא, נג, נח
מח: מי שיש לו פת בסלו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ג
מח: מי שיש לו פת בסלומכתב מאליהו ח"ה עמ' 344
מח: מי שיש לו פת בסלופרפרת משה ח"ב עמ' רנ
מח: מיום שחרב בית המקדש לא נשתמשו בזכוכית לבנהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קצא
מח: מיום שחרברמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיח
מח: משחרב בהמ"ק אין יום שאין קללתו מרובה וכו'לוח ארז פרשת ואתחנן דף צה
מח: משחרב בהמ"ק בטל השמירלוח ארז פרשת ויקרא דף ב
מח: משחרב ביהמ"ק בטל השמיר וכו' וניטל טעם הפירותהתורה והעולם ח"ב עמ' ריז
מח: משחרב ביהמ"ק בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף עט ע"א, מוצאי יו"כ דף תיח ע"א
מח: משחרב ביהמ"ק נטל טעם הפירותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכג
מח: משחרב ביהמ"ק ראשון בטלו ערי מגרש, ופסקו אורים ותומים ופסק מלך מבית דודבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 764
מח: משחרב ביהמ"ק... ופסקו אנשי אמנהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' צז, תקמב
מח: משחרב בית המקרש בטל זכוכית לבנה ושירה פרנדאדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקמט ע"ב
מח: משחרב בית ראשון בטלה וכו' וזכוכית לבנהקשוטי כלה ח"י אות קמב, קנא
מח: משחרב מקדש ראשון בטלה שירא פרנדא, וזכוכית לבנהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קנו
מח: משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראלשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קח-ט
מח: משמתו חגי זכריה מלאכי בטלה רוה"ק, ועדיין היו משתמשין בבת קולתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קעט
מח: משמתו נביאים אחרונים פסקה רוח הקודש והיו משתמשין בבת קולשבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
מח: משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוח הקודש מישראלבאר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ד
מח: נביאים ראשונים - דוד ושמואלשיחות לספר בראשית עמ' שעז
מח: נחתמה הנבואה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יד
מח: נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קיז
מח: עד עמוד הכהן לאורים ותומים כאדם שאומר לחבירו עד שיחיו מתים וכו'ויואל משה מאמר א סי' נ עמ' סד
מח: על ידי השמיר הן עומדותמבשרת ציון ח"ג עמ' רסט
מח: פסקו אנשי אמנהטובך יביעו ח"ב עמ' שיא
מח: פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו, נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין רורו ראוי לכךדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רי
מח: קטנות באמונה גורמת לבזבוז זכויות דולה ומשקה פורים עמ' תנה
מח: קטנות באמונה מבזבזת זכויות דולה ומשקה פסח עמ' תפח
מח: קטנות שהיתה בהם שלא האמינו בהקב"המכתב מאליהו ח"ה עמ' 344
מח: ראוי היה [שמואל הקטן] שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכךתורי זהב (תשעג) עמ' רעג
מח: ראוי היה שמואל הקטן שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נא, קסא, רו, תרכא, תרמח, א'מה, א'שכא
מח: ראוי היה שמואל הקטן שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צה, תקיב
מח: ראוי היה שמואל הקטן שתשרה עליו שכינה וכו'דברי פני אריה דף מה ע"א
מח: ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמח
מח: ראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכךדעת תורה דברים ח"ב עמ' קסג
מח: רבי אליעזר הגרול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהישמרו דעת עמ' יח
מח: ריב"ב בקשו לסופדו ונטרפה השעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג
מח: שיתבזו שולחנם לעתיד לבוא רש"ידרך אמונה ובטחון עמ' ט
מח: שלא יעשה בהן שריטהגור אריה שמות פכ"ה הערה 129
מח: שלא פטרנום בלא מזון ומיםאמרי נפתלי ח"א עמ' קיג
מח: שמואל הקטן היה ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שלא היה דורו ראוימגדל עוז (תשעח) עמ' קנו
מח: שמואל הקטן ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריד
מח: שמיר כו', מהרש"אבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כב ע"א
מח: שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'ישמרו דעת עמ' קפד
מט : בעקבתא רמשיחאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רנז
מט אויבי איש אנשי ביתומקור ברוך (פייתוס) דף סח ע"א
מט אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פד, קל, רכז
מט אליהו הנביא זכור לטובפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
מט אלמלא תפלתו של חבקוק היו שני ת"ח מתכסין בטלית אחתהמדרש והמעשה פ' אמור ח"א
מט אמר אר"י לא תיקרי ענוה דאיכא אנאכוכבי אור (תשלד) עמ' מה
מט אמר ר' יהודה ברי' דר' היא וכו'בין המשפתים שמות עמ' קצב
מט אסור ללמוד חכמת יונית מעתה אסור ללמוד את בני אומנות עולה ליפה סי' מב
מט בכל יום מרובה קללתו משל חבירואור חדש (הרטמן) פ"א אות 101
מט בעקבות משיחא וכו' יש לנו להשען ע"א שבשמיםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכא
מט בעקבות משיחא וכו' על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםכבוד לאיש דף ל ע"א
מט בעקבות משיחא וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות טו, קנג
מט בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' וחכמת סופרים תסרחאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמו
מט בעקבות משיחא חוצפא יסגאמנחת אליהו (תשנט) עמ' מד בהגה
מט בעקבות משיחא חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת נעדרתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצג, תשח, תתצו, א'סב, א'רס
מט בעקבתא דמשחאיד יחזקאל עמ' קטז
מט בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתניםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש י דף מח
מט הטהרה בטלה הטעם והריחאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ב אות ב
מט ורוה"ק תביא לידי תחה"מחן וכבוד דף קמז ע"א
מט זריזות מביא לידי נקיות וכו'דרשות באר יצחק עמ' קב
מט חכמת סופרים תסדח ויראי חטא ימאסו והאמת, תהא נעדרת בת קמה כאמה, כלה בחמותה, ופני הדוד כפני הכלב, ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נו
מט חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת בת קמה באמה, כלה בחמותה, ופני הדור כפני הכלב ואין לו להשען אלא על אבינו שבשמיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נו
מט חכמת סופרים תסרחאשל חיים ח"א עמ' נ
מט חסידות מביאה לידי רוח הקדש, ענוה מביאה לידי רוח הקדשרחמי הרב עמ' סט
מט חסידות מביאה לידי רוח הקודשדרשות באר יצחק עמ' רסא
מט טהרה מביאה לידי פרישותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קנה
מט טהרה מביאה לידי קדושהפניני יחזקאל עמ' תעב
מט לא תיתני ענוהככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
מט לא תיתני ענוהככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
מט לא תיתני ענוהככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
מט לא תתני ענוה דאיכא אנאלבית יעקב דרוש ל
מט מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שלד
מט מצב בנ"י לפני ביאת המשיחדברי אמונה שמות עמ' קד, קיז, קנ
מט משחרב בית המקדש בושו חברים וכו' על אבינו שבשמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצג, תקנג, תרפז, תרצד, תתצו, א'סב, א'רלג, א'שטז, א'שיח
מט משמת בן עזאי בטלו השקדניםשרגי טובא דרוש ט בנהור שרגא
מט משמת ר' בטלה ענוה אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאכבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב, סח ע"ג
מט משמת ר' עקיבא בטל כבוד התורהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רח
מט משמת רבי בטלה ענוהמאורי שערים עמ' קיג
מט משמת רבי בטלה ענוהפניני יחזקאל עמ' שט
מט משמת רבי בטלה ענוהשארית מנחם ח"ד עמ' תעג
מט משמת רבי בטלה ענוהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קפז
מט משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשהשרתי ח"א עמ' קכז
מט משמת רבי יוחנן בטל זיו החכמהמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
מט משמת רבי עקיבא בטלה כבוד התורהמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
מט משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות... משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטאלדור ולדורות ח"ב עמ' שסח
מט משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמהשרתי ח"א עמ' קכז
מט נקיות מביא לידי טהרהפתח טוב עמ' צג
מט ע"א א"ר בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' ח
מט ע"א אין דורש ואין מבקש על מי לנו להשען וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפא
מט ע"א אין דעת אלא תורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שיג
מט ע"א אין יום שאין קללתו מרובה מחבירורנת יצחק משלי עמ' רעז
מט ע"א אין לך יום שאין קללתו מרובה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות א
מט ע"א אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודרשות הצל"ח השלם עמ' רצ, שו, שנג
מט ע"א אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתסא
מט ע"א אין לך יום שאין קללתו מרובה מחביתבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ג אות ב
מט ע"א אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמו
מט ע"א אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שמח
מט ע"א אלמלא תפלתו של חבקוק היובשני תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' יב
מט ע"א אמר ברכה לכהנים מנין חכמת התורה נשא עמ' קנג
מט ע"א אמר ר"נ לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 72
מט ע"א אמר ריחא דחנוניתא אני מריח אמר ליה, בני טהרה יש בךבצור ירום ח"ד עמ' רעא
מט ע"א אקדושא דסדראשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קג
מט ע"א אקדושא דסידרא, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' שעז
מט ע"א אקדושא דסידראבתורתו יהגה ח"ב עמ' שעז
מט ע"א אקדושא דסידראנשמת חיים (ברלין) עמ' כג
מט ע"א ב' ת"ח הדרים בעיר א' וכו' א' מת וא' גולהשערי הישיבה ח"ב עמ' שז
מט ע"א ב' ת"ח המהלכים וכו', ב' ת"ח הדרים בעיר אחת ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קסה, תמה
מט ע"א ב' ת"ח שאינם נוחים בהלכהמדרש האיתמרי דרוש יג דף לט ע"ד
מט ע"א בהא דרב הונא מצא תומרא דחינוניתא שכר שכיר דברים שיחה ב אות א-ב
מט ע"א בושו חברים וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קיא
מט ע"א בטל כבוד התורהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיז
מט ע"א בטלה יראת חטאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמה
מט ע"א בטלה ענוה ויראת חטאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רו
מט ע"א בכל יום ויום מרובה וכו' משל חבירותורת מנחם חמ"ח עמ' 112, 216
מט ע"א בכל יום ויום מרובה וכו' משל חבירותורת מנחם חנ"ה עמ' 124
מט ע"א בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירותורת מנחם חכ"ז עמ' 42
מט ע"א בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירותורת מנחם חלק לד עמ' 207
מט ע"א בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירותורת מנחם חנ"ח עמ' 405, חלק ס עמ' 131
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 62, ח"ז עמ' 208, ח"י עמ' 127, ח"כ עמ' 172, חכ"ג עמ' 419
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירואמרות חיים עמ' קעב
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלד ד"ה ולבוא
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירומגולה לגאולה עמ' 49
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47), דובר צדק עמ' 46
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברונתיבות יצחק ח"ג עמ' תסג
מט ע"א בכל יום ויום מרובה קללתורב שלום (אדלר) עמ' רמא, שעג
מט ע"א בכל יום ויום קללתו מרובה וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' צח
מט ע"א בכל יום ויום קללתו מרובה משל חבירולקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קסה-קסז
מט ע"א בכל יום ויום קללתו מרובה משל חביתלחמי תודה דף רלט ע"ב
מט ע"א בל דבר שקר שאין בו אמת בתחלתו אינו מתקייםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות נב
מט ע"א בעקבות משיחא וגו'עטרת יהושע דברים עמ' מח
מט ע"א בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו'אפיקי ים עמ' שמז
מט ע"א בפולמוס של אספסיינוס וכו' ורש"ידורות ראשונים כרך ד עמ' 587
מט ע"א בפולמוס של אספסינום גזרו על עטרות חתנים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנג
מט ע"א בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שמג
מט ע"א בת קמה באמה כלה בחמותהמגולה לגאולה עמ' 53
מט ע"א דלולי תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבבחכמת התורה כי תשא עמ' תמב
מט ע"א הא יש סדרים תופיע מאופלעיוני פרשה במדבר עמ' 21
מט ע"א היו שני תלמידי חכמים מתכסיםלב חיים חלק א (סימן צ) דף קיז ע"ג (ד"ה והנה)
מט ע"א העולם מתקיים אקדושה דסידראציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' טו, טז, יח
מט ע"א העולם עומד על אמן יהא שמיה רבא ועל קדושה דסידרא, ומהר"ל שכר שכיר דברים שיחה ב אות ב-ג
מט ע"א העולם עומד על קדושה דסדרא מעינות האמונה (תשסב) עמ' תע
מט ע"א העוסק בתורה מתוך הדחק וכו' אף אין הפרגוד ננעל בפניואוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קט
מט ע"א העוסק בתורה מתוך הדחק וכו', ובמהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רלז
מט ע"א התחילו חכמיא למהוי כספריא וספריא כחזניאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פו
מט ע"א ואין דורש ואין מבקשאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קמד
מט ע"א ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקהלת יעקב שבועות עמ' שכד
מט ע"א ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמי' רבאאמרות חיים עמ' קעג
מט ע"א ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידראאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קעד
מט ע"א ואלא עלמא אמאי קא מקיים וכו' ואיהא שמיה רבא דאגדתאמדבר קדמות (תשסח) עמ' לד
מט ע"א וכל יום ויום מרובה קללתועולם ברור פרק כ
מט ע"א ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמגולה לגאולה עמ' 54
מט ע"א ועמא דארעא אזלא ודלדלהבצור ירום ח"ג עמ' כט {כך היה המצב עד שהגיע הבעל שם טוב, והתחיל לחבר את המחנות}
מט ע"א חוצפא יסגאמגולה לגאולה עמ' 53
מט ע"א חכמיא כספריאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קנט
מט ע"א טהרה בטלה טעםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שז ד"ה למען
מט ע"א טהרה ביטלה טעם וריחציץ השדה חנוכה עמ' מז
מט ע"א יראת חטא (ובתויו"ט)לקוטי שיחות חל"ד עמ' 69
מט ע"א יראת חטא מביאה לידי קדושהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ז
מט ע"א כבוד התורה - הוא לדרוש ולפרש טעמיה, אי נמי ללומדה מעומדישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ד
מט ע"א כל העולם עומד על אמן יהא שמיה רבהלחמי תודה דף פט ע"ב
מט ע"א כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעתדברי חנינא - מזלות עמ' קמח
מט ע"א כל העוסק בתורה מתון הדחק וכו', ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שפח
מט ע"א כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפז
מט ע"א כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר בבקר תאמר וכו'זרע שמשון תבא אות יב
מט ע"א כל יום מרובה קללתועולם הפוך פרק מ
מט ע"א כל יום קללתו מרובה משל חבירואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכד
מט ע"א כל שקר שאין בתחילתו אמת אינו מתקייםלחם רב על סדור התפילה אות תתקכא, א' תשעד
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' ריא, ריג, רכג, רעז
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמה
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתרנת יצחק תענית עמ' נא
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו' משביעין אותו מזיו שכינה וכו' אין הפרגוד ננעל בפניוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רה
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' סא
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת שנא' כי עם בציון ישב כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסז
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתמצווה ועושה ח"א עמ' תצח
מט ע"א כל ת"ח העוסק בתורה מתון הדחקרנת יצחק ישעיה עמ' צא, קמז
מט ע"א כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתואותו תעבוד עמ' רמז
מט ע"א לא תתני ענוה דאיכא אנאמצווה ועושה ח"א עמ' רמא
מט ע"א לא תתני ענוה דאיכא אנארנת יצחק - פרק חלק עמ' תמז
מט ע"א להשען על אבינו שבשמיםס' הבוטח ח"ב עמ' 23, דש
מט ע"א לולי תפלתו של דוד היו כולם מוכרי רבבחכמת התורה דברים עמ' שלב
מט ע"א מורחינא ריח דחינוניתאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נד
מט ע"א מורחינא ריחא דחנוניתא א"ל בני טהרה יש בךתקנת השבין סי' י (עמ' 92)
מט ע"א 'מי יתן ערב' - ערב של אתמול "מי יתן בוקר" בוקר של אתמולתורת אביגדור ח"א עמ' פח
מט ע"א מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום וכו'יסוד ושורש העבודה שער הקרבן פ"ט
מט ע"א מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירועמודיה שבעה עמ' שט
מט ע"א מיום שחרב ביהמ"ק עלמא קאי אקדושא דסדרא ואאמן יהא שמיה רבה דאגדתאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצה
מט ע"א מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למהוי כספריאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קה, קכט, קלו
מט ע"א מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למיהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלה ומדלרלה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שמז
מט ע"א מיום שחרב ביהמ"קמורשה - שיחות למועדים עמ' לו
מט ע"א מיום שחרב בית המקדש אין יום שלא תהא קללתו מרובה מחבירופתגמי אורייתא ח"ב עמ' תיב
מט ע"א מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' סא ד"ה בברכת, ח"ב עמ' שפז ד"ה ועל, ח"ד עמ' שצט ד"ה אני, ח"ה עמ' קמא ד"ה כתיב, עמ' תב ד"ה נחזור
מט ע"א מעלת טעם וריח הפירותתורת מנחם חל"ה עמ' 72
מט ע"א מעשה שבא העומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכרלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלב, תורת לוי יצחק עמ' כז
מט ע"א מעשר ביטל שומן דגןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רמא
מט ע"א מפני תפילתו של דוד אין ישראל מוכרי רבבדברי שאול בראשית עמ' שנג
מט ע"א משבטלה טהרה בטלה טעם וריח של הפירותאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' רלט
מט ע"א משחרב ביהמ"ק שרו חכימיא וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' פב
מט ע"א משחרב ביהמ"ק שרו ספריא וכו'ישועה ורחמים עמ' פה
מט ע"א משחרב ביהמ"קעיונים במשלי עמ' רעג
מט ע"א משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים ר"א הגדול אומר מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלא ודלדלה ואין שואל ואין מבקש על מי יש להשען על אבינו שבשמים בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כו, סג, צה, קה, מהד' ג סי' כד, עב, מהד' ד סי' ח, ל, לא, נה, מהד' ד סי' סה
מט ע"א משחרב בית המקדש וכו' גברו בעלי זרועהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכג
מט ע"א משחרב בית המקדש וכו' על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' ער
מט ע"א משמת בן זומא בטלו הדרשניםבצור ירום ח"ג עמ' רלא
מט ע"א משמת בן זומא בטלו הדרשניםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ג
מט ע"א משמת בן עזאי בטלו השקדנים ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קלט
מט ע"א משמת בן עזאי בטלו השקדניםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פח ע"ד, צ ע"ב
מט ע"א משמת ר' יוסי קטנותא וכו' שהיה קטנותן של חסידיםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקצד
מט ע"א משמת ר' יוסי קטנותא פסקו חסידיםדברי שאול שמות עמ' רסז
מט ע"א משמת ר' מאיר בטלו מושלי שועליםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכ, שמז, ח"ג עמ' שז
מט ע"א משמת ר"ג בטלה כבוד התורהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קכא
מט ע"א משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהנשמת חיים (ברלין) עמ' לז
מט ע"א משמת ר"ג הזקן בטל כבור התורה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמג, תרפא
מט ע"א משמת ר"ג עלה גובאי ורבו הצרות וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 813
מט ע"א משמת ר"מ בטלו וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 64
מט ע"א משמת ר"מ בטלו מושלי משליםדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"א, קה ע"א, קכח ע"ב
מט ע"א משמת ר"מ בטלו מושלי משליםדרך מצותיך (חב"ד) עמ' 256
מט ע"א משמת ר"ע בטל כבוד התורה משמת ר"ג הזקן וכו' רש"ידבר טוב עמ' שצו
מט ע"א משמת ר"ע בטל כבוד התורה, וברש"יראשית דעת (אטון) עמ' שצג
מט ע"א משמת ר"ע בטל כבוד התורהדברי חנינא - ת"ת עמ' יב, לב
מט ע"א משמת ר"ע בטל כבוד התורהדברי טובה יהושע ח"א עמ' ה (בהקדמה)
מט ע"א משמת ר"ע בטל כבוד התורהזאת ליעקב שמות עמ' עג
מט ע"א משמת ר"ע בטל כבוד התורהכרם טוביה עמ' שכא
מט ע"א משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא, א"ל ר' יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פא
מט ע"א משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאבנין שאול עמ' כג
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' צו
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמאור ושמש (תשנב) עמ' תקלט
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאעטרת יהושע דברים עמ' יא
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' כז
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנח
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיא
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קעח
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רלא
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהחיי נפש ח"ב עמ' קפב
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קכח
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' עה
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהמצווה ועושה ח"א עמ' רכ
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעד
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קפ
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהשעורי דעת ספר ב עמ' עה
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהתאומי צביה עמ' פ
מט ע"א משמת רבי בטלה ענוהתורת אביגדור ח"ב עמ' מח
מט ע"א משמת רבי בטלה ענווההשיר והשבח ח"א עמ' קסו
מט ע"א משמת רבי יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנ
מט ע"א משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה וכו'דורות ראשונים ספר זכרון עמ' 51
מט ע"א משמת רבי ישמעאל בן פיאבי בטלה זיו הכהונההמאור הגדול (גר"א) עמ' ש
מט ע"א משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים, משמת בן עזאי וכו' משמת בן זומא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסד
מט ע"א משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהפני חיים (פלג'י) עמ' קסח ע"ב
מט ע"א משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמהלדור ולדורות ח"ב עמ' שסח
מט ע"א משמת רבי עקיבאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' כ
מט ע"א משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורהדרכי אמונה דרך מא
מט ע"א משמת רבן גמליאל הזקן בוטל כבוד התורהפני חיים (פלג'י) עמ' קסח ע"א
מט ע"א משמת רחב"ד בטלו אנשי מעשה וכו' משמת ריב"ז בטל זיו החכמהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שא
מט ע"א משמת ריב"זמורשה - שיחות למועדים עמ' קא
מט ע"א מתה פרישות, ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצה/קצח
מט ע"א נערים פני זקנים ילבינומגולה לגאולה עמ' 53
מט ע"א סוף סוטה, שרו חכמיי' ליהוי' כספרי' וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכז
מט ע"א עין יעקב - כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפלתו נשמעתאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רטו
מט ע"א על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשיעור ליום השבת עמ' רפא
מט ע"א עלמא אמאי מקיים אקדושה דסידרא כו'ניבי זהב עמ' תנג
מט ע"א עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסדרא ויהא שמיה רבהפורים בציון עמ' פז
מט ע"א עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאמצווה ועושה ח"א עמ' רצא
מט ע"א עלמא אמאי קא מקיים, אקדושא דסדרא ויהא שמי' רבא דאגדתאכתונת פסים (תשעא) עמ' קעז
מט ע"א עלמא אמאי קא מקיים, אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' ט-יא
מט ע"א עלמא אמאי קא מקים וכו' ואיהא שמיה רבה דאגדתאלקוטי מאמרים עמ' 128, קדושת השבת סי' ז (עמ' 64)
מט ע"א עלמא אמאי קאים וכו' איהא שמי' רבא דאגרתאתורת מנחם חכ"ז עמ' 345
מט ע"א עלמא מקיים אקדושה דסדראציץ השדה ח"ד עמ' כה
מט ע"א עלמא מתקיים אקדושה דסידראציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכד-קכה
מט ע"א עלמא ע"מ קיימא דרישה מחיים דף קעה ע"ג
מט ע"א עלמא קא מקיים אקדושא דסדרא ואמן יהא שמיה רבא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תסא
מט ע"א עלמא קאים אקדושה דסדראציץ השדה - שדי יער עמ' י-יב
מט ע"א פני הדור כפני הכלבמגולה לגאולה עמ' 54
מט ע"א קדושא דסדרא ואיש"רבעקבי יעקב עמ' כז
מט ע"א קטני ישראל מבזבזין דין אביהם לע"לחכמת התורה דברים עמ' רפג
מט ע"א קרן התורה מתמעט והולך בכל יום בעוונותינו הרביםדרשות באר יצחק עמ' קכז
מט ע"א ראב"י איטפל בי' בר"י בר ברתי' וכי גדל א"ל אשקיין מיא א"ל לאו ברך אנאמעשה רוקח (ר"א רוקח) לך ה ע"ג
מט ע"א ראב"י איטפל ביה בריה בר ברתיה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רל
מט ע"א ראוי ישראל שיהיו מוכרי רבב יערי עם דבשי ח"א עמ' קי
מט ע"א רב אחא בר יעקב איטפל בי' בר"י ב"בבנין שאול עמ' קנג
מט ע"א רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה, כי גדל א"ל אשקיין מיא, א"ל לאו בריך אנא, והיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתך אנאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כה
מט ע"א רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תכא
מט ע"א רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא שקלה כרכה בסודריה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תח
מט ע"א רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא, שקלה, כרכה בסודריה אתא רבה כריה, אמר ליה מורחינא ריחא דחינוניתא אמר ליה בני, טהרה יש בךבצור ירום ח"ט עמ' לב הערה 31
מט ע"א רפב"י אומר זריזות מביאה לידי נקיותאמרי טל מאמר יג, ע
מט ע"א רש"י ד"ה אקדושה דסידראשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכב
מט ע"א רש"י ד"ה המה הולכיםגבעות עולם (קובו) דף קלב ע"א
מט ע"א רש"י ד"ה זיו החכמה - זה לא ידענא מאי היאלקוטי שיחות חי"א עמ' 96
מט ע"א רש"י ד"ה חפו ראשם וכו' עזי פנים ממזריםישראל קדושים עמ' 60
מט ע"א רשב"א אומר טהרה ביטלה טעם פירות והריח וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תקסב
מט ע"א שאין יום שאין קללתו מרובה מחבירולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף טז ע"ד, יז ע"א, סח ע"ב, עג ע"ד
מט ע"א שהיה קטנותן של חסידים, רמב"םדברי שאול בראשית עמ' שנו, במדבר עמ' רנה
מט ע"א שיתה ד' מורה להם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קנ, תקכה
מט ע"א שמי' רבאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רסט
מט ע"א שנאמר ה' שמעתישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לד
מט ע"א שני ת"ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמד
מט ע"א שני ת"ח הדרין בעיר אחתנחלת צבי (פאליי) עמ' קסא
מט ע"א שני ת"ח המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רמ, רמא
מט ע"א שני ת"ח וכו' אחד מת ואחד גולהדובר צדק עמ' 29
מט ע"א שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראוין לישרף באשמצווה ועושה ח"א עמ' תסז
מט ע"א שנקרא ר' יוסי קטנותן של חסידיםדברי שאול בראשית עמ' תפח
מט ע"א ת"ח המהלכין בדרך ואין ביניהן ד"ת וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 199
מט ע"א ת"ח העוסק וכו' תפילתו נשמעת וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' רפג
מט ע"א תניא רשב"א אומר טהרה בטלה טעם וכריח וכו'אמרי טל מאמר ק
מט ע"ב א"ל ר"י לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא א"ל ר"נ לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא (ובפרש"י, חרא"ג מהרש"א ותויו"ט)תורת מנחם חלק מ עמ' 9, 59
מט ע"ב א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאלחמי תודה דף קעד ע"ב
מט ע"ב א"ר יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאמאור ושמש (תשנב) עמ' שצט, ת
מט ע"ב אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלבצדקת הצדיק סי' ריט
מט ע"ב אויבי איש אנשי ביתוזכור לדוד עמ' מ
מט ע"ב אויבי איש אנשי ביתומאמץ כח (תשעה) עמ' סו
מט ע"ב אויבי איש אנשי ביתותורת משה (אלמושנינו) עמ' סג
מט ע"ב אחרי אשר חשבובית אולפנא ח"א עמ' מא
מט ע"ב איזהו עטרות כלות עיר של זהבבצור ירום ח"ד עמ' רנו הערה 21
מט ע"ב אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים (ובע"י)תורת מנחם חי"ט עמ' 169
מט ע"ב אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים (ובע"י)תורת מנחם חל"ה עמ' 160
מט ע"ב אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רלז, רסב
מט ע"ב אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קח
מט ע"ב אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתורת מנחם חלק לג עמ' 289
מט ע"ב אין לנו להשען וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' כג
מט ע"ב אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקה
מט ע"ב אל תתני ענוה דאיכא אנאויגד משה (גרין) מאמר א ד"ה ועפיד"ז
מט ע"ב אמר רב יוסף לא תיתני ענוהשערי הישיבה ח"א עמ' רפג
מט ע"ב אמר רבי פנחס תורה מביאה לידי זהירותחלקם בחיים דף יד ע"ב (דף מ"ה ע"ב ד"ה ונראה)
מט ע"ב אסור לאדם שילמד את בנו חכמת יוניתמנחת קנאות עמ' קנד
מט ע"ב אסור לגדל שועלים וללמד לבנו חכמת יווניתמסילות הנביאים שופטים עמ' תקכ
מט ע"ב ארור האיש שילמד את בנו חכמת יוניתמאמרי הראי"ה עמ' 476-477; מאורות הראי"ה חנוכה עמ' קיז-קכ {אמרו "בנו" ולא אמרו "ארור שילמד" הוא עצמו, כי חששו שיתקלקלו בני הנוער, אבל הגזירה היתה נגד "חכמה יוונית" ולא נגד "לשון יוונית", ועל זה אמרו "יפת אלהים ליפת וישכון באהלי שם", אין לנו לנטוש את התוכן הלאומי ותורני שלנו, רק הסגנון החיצוני אפשר ללמוד מן האומות}
מט ע"ב אשר חכמים הגידו מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנא
מט ע"ב בדור שבן דוד בא פני הדור כפני הכלבקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קסב, רפה, שא
מט ע"ב בטלה ענוה וכו' דאיכא אנההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלד
מט ע"ב בטלה עצה ומחשבהתאומי צביה עמ' רפה
מט ע"ב בית הועד יהיה לזנות, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' קע
מט ע"ב בית וועד יהיה לזנותקרן לדוד דברים עמ' לה
מט ע"ב בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חנ"ו עמ' 283
מט ע"ב בן מנוול אב וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צ, קפה
מט ע"ב בסופה נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חנ"ח עמ' 162, 343, 408
מט ע"ב בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגאאז תתחזק עמ' צב, קמו
מט ע"ב בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קיג, קמו, ויקרא-דברים עמ' יט
מט ע"ב בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגי, והאמת תהא נעדרתמנחת ישראל עמ' רסג
מט ע"ב בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיצדקת הצדיק סי' מו, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 126), דובר צדק עמ' 167, 175
מט ע"ב בעיקבתא רמשיחא חוצפא יסגימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' ז
מט ע"ב בעלי גבולפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנ
מט ע"ב בענין הענוהתורת מנחם ח"כ עמ' 122
מט ע"ב בעקבות משיחא הבן לא יתבייש מאביו ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםלחמי תודה דף קמג ע"א
מט ע"ב בעקבות משיחא וכו' בית וועד יהיה לזנותמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קמו
מט ע"ב בעקבות משיחא וכו' הגפן תתן פריה והיין ביוקרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצד ד"ה וזה
מט ע"ב בעקבות משיחא וכו' והגליל יחרבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצג ד"ה ונשאר
מט ע"ב בעקבות משיחא וכו' וחכמות סופרים תפרח ויראי חטא ימאסודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שפ ד"ה והנה שלהי
מט ע"ב בעקבות משיחא וכו' מלכות תהפך למינות וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 82
מט ע"ב בעקבות משיחא וכו' נערים פני זקנים ילבינולקוטי שיחות חט"ז עמ' 557, חכ"ב עמ' 335
מט ע"ב בעקבות משיחא חועפא יסגא וכו' ואמת תהא נעדרתשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כב, עט, קכד, שה, תכז
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגא אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 19
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' והגליל יחרב והגבלן ישום וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קכ
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ומלכות תיהפך למינותאסופת מערכות דברים עמ' צט
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמרו מפני קטניםכתב סופר אגדות כאן
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צד, רעא, שלח, שמ, תח
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר וכו' בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה וכו'בצור ירום ח"ג עמ' ו הערה 10
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאאורות - זרעונים פ"ג עמ' קכב {"הרשעים בעלי פרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתאבון וכו' ביותר הן מתגלות באיזה אחרית-ימים, בתקופה שלפני הרת-עולם וכו', בעיתותי גאולה מתגברת החוצפא, וסער מתחולל הולך וזועף, פרצים אחד פרצים יפרצו, חוצפה מחוצפה תגדל"}
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קעב אות ב
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשעז
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאטוב ראי סוטה עמ' קיב-קטז; שמונה קבצים קובץ ב פסקא פסקאות ב, לה, סח, קז, קח, קמ; אורות הקודש ח"א עמ' קמח; עקבי הצאן סוף מאמר "הפחד" עמ' קכ-קכא; אורות עמ' לד-לה, קנט; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"ב עמ' קי
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאלנבוכי הדור עמ' 206 (מב) {כללות האומה בימי גלותה לא התעוררה לאחוז במעשים העשויים להחזיר העם לארץ קדשנו, כי היתה מתחזקת בהבטחה שהקב"ה ישיב את שבותנו, ובזה הוחלשה ההשתדלות, מה עשה הקב"ה? הגביר את החוצפא, ונתרחקו רבים מעומק הדעת והאמונה עד שנחלש רושם דעת ה' בעם ולא היו בוטחים כמקדם, לכן מצד הצדות של הגלות התעוררו רבים לבנות שוב את ציון, אבל מצד יראי ה' צריכים לחנך לקדש פעולות הללו, להכיר חפץ של הקב"ה, התכלית תבוא ע"י ההתנגדות}
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנ-קנא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' ס-סא {הקב"ה הביא כך כדי לבטל את ההפרזה והקיצניות שהשתרשו במשך הדורות}
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאצלח רכב עמ' טז
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגאתורת מנחם ח"ז עמ' 212
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו' נערים פני זקנים ילבינואמרות ה' השלם ח"א עמ' קכג, ח"ד עמ' פו, צא, קל
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגיאמרי רבי שפטיה עמ' מו
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגידרך ה' השלם עמ' קו - מראה דרך
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא יסגילחמי תודה דף לג ע"ב, מד ע"א, עב ע"א, פ ע"א, פא ע"ב, קמ ע"א, קנא ע"ב, קעז ע"א
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא ישגאתפלה למשה (בנימין) עמ' כ, מא
מט ע"ב בעקבות משיחא חוצפאעולם ברור פרק ד
מט ע"ב בעקבות משיחא כו' פני הדור כפני הכלבבאמונה שלמה עמ' תקיב
מט ע"ב בעקבות משיחאפרי חיים (קלוגר) עמ' קל
מט ע"ב בעקבותא דמשיחא [חוצפא יסגי וכו'] ותהא האמת נעדרתדרכי אמונה דרך מח
מט ע"ב בעקבת משיחא חוצפא יסגיבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקנא
מט ע"ב בעקבת משיחא חוצפא יסגיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקנא
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא מעינות האמונה (תשסב) עמ' תכב, תנב
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא וכו'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' יא
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' במדבר עמ' קנה
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא וכו' זקנים יעמרו מפני קטניםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שא
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ונערים ילבינו פני זקנים כו' על אבינו שבשמיםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכו
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגארנת יצחק - פרק חלק עמ' קצ
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' טו, קנט
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פ
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קצב
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגינחלת צבי (פאליי) עמ' שנד
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות כח, מג
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיבעקבות מועדי ה' עמ' 11
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיראשית דעת (קורח) סי' ט, לח
מט ע"ב בעקבתא דמשיחא יראי ה' ימאסוטיול בפרדס ח"א עמ' שכז
מט ע"ב בעקבתא משיחא וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות כד
מט ע"ב בעקבתא משיחא חוצפה יסגיאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות מד, מו
מט ע"ב ברייתא דרפב"יתורת מנחם חל"ח עמ' 267, חלק מ עמ' 54
מט ע"ב ברייתא הידועה דרפב"יתורת מנחם חי"ג עמ' 138, 155
מט ע"ב בת קמה באמה וכו' נערים פני זקנים ילבינותורת מנחם חלק לג עמ' 195
מט ע"ב גזרו על חופת חתניםברכת אבות עמ' צו
מט ע"ב דור שב"ד בא נערי' ילבנו פני זקניםמדרש האיתמרי דרוש יז דף מח ע"ד
מט ע"ב האמת נעדרתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנא
מט ע"ב הגבלן ישום - וחכמת סופרים תסרחאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קל, קנא
מט ע"ב הלומד חכמת יונית הנה הוא בארור בשמתאמנחת קנאות עמ' קנח
מט ע"ב ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' כג-כד, ריד
מט ע"ב ואין תוכחהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שב
מט ע"ב ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעירפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנ; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' סא {הם חכמי התורה הנותנים גבול לדבריהם, לא להיות קיצוני}
מט ע"ב והאמת נעדרתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פט
מט ע"ב והאמת תהא נעדרת וכו' פני הדור כפני הכלבאורות עמ' לה (יז); שמונה קבצים קובץ ה פסקא קפט
מט ע"ב והגליל יחרבתאומי צביה עמ' שח
מט ע"ב והיוקר יאמירלחמי תודה דף קעז ע"א
מט ע"ב והמלכות תיהפך למינותלב אליהו (תשסה) שמות עמ' מ
מט ע"ב וחכמות סופרים תסרחאורות עמ' פב (לח); שמונח קבצים קובץ ב פסקא קסו; אורות האמונה עמ' 38 [16]; שמונה קבצים קובץ א פסקא תקסט
מט ע"ב וחכמות סופרים תסרחדרך ה' השלם עמ' קמט - דרך לחיים
מט ע"ב וחכמות סופרים תסרחראשית דעת (קורח) סי' ו
מט ע"ב וחכמת יונית מי אסירא והאמר רב יהודה אמר שמואל וכו' אמרי שאני בית רבן גמליאל וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 6
מט ע"ב ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרתבצור ירום ח"ג עמ' מט
מט ע"ב וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסדנתיבות יצחק ח"ג עמ' שמח, שעח
מט ע"ב ומהרש"א לא תתני ענוה דאיכא אנאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' ריט
מט ע"ב ומלכות תהפך למינות ואין תוכחתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' עתר
מט ע"ב ומלכות תהפך למינותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכט
מט ע"ב ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' סב ד"ה ומסיים
מט ע"ב ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשרי המאה ח"ד עמ' 21
מט ע"ב ורש"י לא תתני יראת חטאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' ריא
מט ע"ב ורש"י לא תתני ענוה דאיכא אנאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' נו
מט ע"ב ורש"י לא תתני ענוה דאיכא אנאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ק
מט ע"ב ורש"י לא תתני ענוה דאיכא אנאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיא
מט ע"ב ורש"י משמת ר"ע בטלו זרועי תורה ונסתמו מעיינות החכמה. שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' ר
מט ע"ב ושלא ילמד את בנו יונית, כשצרו מלכי בית חשמונאי וכו' הורקנום ואריסטובולס וכו' לעז להם בחכמת יונית וכו' העלו להם חזירפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפב-רפג
מט ע"ב זהירות מביא לידי זריזות מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקצו
מט ע"ב זריזות מביאה לירי וכו' תחה"מ וכו' ע"י אליהו וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 391
מט ע"ב חבלי משיחמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעו
מט ע"ב חוצפא דבעקבא דמשיחאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נח, קיט, קנ, קעג, רכט, שב, תפט-תצ, תקכד
מט ע"ב חוצפא יסגיקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעג, שב
מט ע"ב חוצפה יסגאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 299
מט ע"ב חכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צה
מט ע"ב חכמת הסופרים תסרחמורשה - שיחות למועדים עמ' קעז
מט ע"ב חכמת סופרים תסרחלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצב
מט ע"ב חכמת סופרים תסרחנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נב
מט ע"ב טבלא דרור פומאשלטי הגבורים (תשע) עמ' נג
מט ע"ב טהרה מביאה לידי וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 66
מט ע"ב טהרה מביאה לידי כו' אלי' הנביא וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 182
מט ע"ב כשצרו מלכי בית חשמונאיעיונים במשלי עמ' שפא
מט ע"ב לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קט
מט ע"ב לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא וכו'אפיקי ים עמ' תצד
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנא וכו' לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאלקוטי שיחות ח"א עמ' 279, 263, ח"ד עמ' 1033, חי"ג עמ' 31, חי"ח עמ' 61
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנא, פי' החיד"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקיט
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאבאר בשדה עמ' קטז
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאהדרש והעיון ויקרא מאמר רנה אות יז
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יב פסוק ג
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאחכמת התורה אמור עמ' קנד, שמ
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאכדת נפש משיבת עמ' נא
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאמוסר אביך פרק ג פסקא ד עמ' מב-מג; אגרות הראיה כרך ב אגרת תקנה עמ' קפח {בדרך כלל אסור לדבר דיבור של גאוה אע"פ שאינו מביא לירי גאוה שבלב, אבל הותר כאן כדי שהתנא לא ילמד משנה בטעות}
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קעג
מט ע"ב לא תיתני ענוה דאיכא אנאעטרת יהושע דברים עמ' רמז
מט ע"ב לא תתני וכו'נפש כל חי דף לט ע"ד (מערכת ע' אות מ)
מט ע"ב לא תתני ענוה דאיכא אנאחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קז
מט ע"ב לא תתני ענוה דאיכא אנאפניני יחזקאל עמ' שט
מט ע"ב לא תתני ענוה דאיכא אנאשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תכ
מט ע"ב מאי עטרות כלות עיר של זהבהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנג
מט ע"ב מאמר ר׳ פנחס בן יאירמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשמו
מט ע"ב מהרש"א - על הגמ' לא תיתני ענוה דאיכא אנאלחמי תודה דף קעד ע"ב
מט ע"ב מלכות תהפך למינות וכר פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חי"ז עמ' 125, חי"ח עמ' 64
מט ע"ב משמת דבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו', אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב, מהד' ג סי' לב
מט ע"ב משמת ר' אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צ
מט ע"ב משמת ר' עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמהלחמי תודה דף קסג ע"א, קסד ע"ב
מט ע"ב משמת ר' עקיבא בטלו זרועי תורהאור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 27)
מט ע"ב משמת ר"א הגדולמורשה - שיחות למועדים עמ' קפו
מט ע"ב משמת ר"א נגנז ס"ת משמת ר"ע בטלו זרועי תורהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קסה
מט ע"ב משמת ר"ע בטלו זרועי תורה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 86
מט ע"ב משמת ר"ע בטלו זרועי תורהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
מט ע"ב משמת ר"ע וכו' נסתתמו מעיינות החכמה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשפח
מט ע"ב משמת ר"ע וכו' נסתתמו מעיינות החכמהברית שלום (תעח) דף קכג ע"א
מט ע"ב משמת ר"ע נסתמו מעיינות החכמהיחי המלך עמ' מט
מט ע"ב משמת ראב"ע בטלו עטרות חכמה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 86, חט"ז עמ' 290
מט ע"ב משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה שעטרת חכמים עשרםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קסב
מט ע"ב משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה, שעטרת חכמים עשרםראשית דעת (קורח) סי' נ
מט ע"ב משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאהר המוריה עמ' קסד
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו' לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאצניף מלוכה (רייז) עמ' קכב
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא כו' לא תיתני ענוה כו' יראת חטא ראיכא אנא (ורש"י)תורת מנחם חכ"ח עמ' 94
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא, אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא, אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קלז, קלח
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאאפיקי ים עמ' תצד
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאזכר דוד על התורה עמ' רא
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ר יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קעט, רכז
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תיתני ענוה דאיכא אנאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמג
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תתני ענוהישראל קדושים עמ' *64, 66, תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוה וקדושה, תוס'גנא דפלפלי עמ' שנה
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוהמנחת ישראל עמ' רעז
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ס
מט ע"ב משמת רבי בטלה ענוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ו, סח
מט ע"ב משמת רבי הוכפלו צרות וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 290 ואילך
מט ע"ב משמת רבי כטלה ענוה ויראת חטא א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא (ורש"י - שאני ענוותן) א"ל רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאתורת מנחם ח"א עמ' 97, 98, ח"ה עמ' 210, חט"ז עמ' 290, חכ"ג עמ' 10, חכ"ו עמ' 3
מט ע"ב משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה (ורש"י - עומק סברא) ונסתתמו מעיינות החכמהתורת מנחם חט"ז עמ' 290 ואילך
מט ע"ב נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסז
מט ע"ב נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסז
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באמה וכלה בחמותהתורת מנחם חי"א עמ' 65, 67, חי"ח עמ' 63, חכ"ה עמ' 39
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה וכלה בחמותהתורת מנחם חל"ו עמ' 334
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חל"ט עמ' 422, חלק מ עמ' 321
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' נח
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' נח
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינותורת מנחם חמ"ט עמ' 157
מט ע"ב עין יעקב - תחיית המתים באה על ידי אליהו זכור לטובאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' פג
מט ע"ב עין יעקב, משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו', אמר ליה רב נחמן בר יצחק לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
מט ע"ב על אבינו שבשמיםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כא
מט ע"ב על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' עז
מט ע"ב על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאגרת על הבטחון (תשע) עמ' פא, קלא, קעה
מט ע"ב על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאורות ונתיבות ח"ה פרק כא אות ג
מט ע"ב על מי יש להשען על אבינו שבשמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קפט
מט ע"ב עקבתא דמשיחאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 156
מט ע"ב עקבתא דמשיחאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רצב
מט ע"ב עתידה המלכות שתהפך למינות בעוקבא דמשיחאמכתם לדוד משלי עמ' קצד
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמט
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבאמרי רבי שפטיה עמ' של
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבבאר מחוקק (תשעה) עמ' ריז
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רטז
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבלב דוד (תשסט) עמ' עב
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבלקוטי שיחות ח"ט עמ' 105, חי"א עמ' 334
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבנאוה תהלה עמ' קכג
מט ע"ב פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חכ"ב עמ' 132
מט ע"ב פני הדור כפני כלבשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פו
מט ע"ב ר' יוסי קטנותאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קסה
מט ע"ב ר' יוסי קטנותאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קע
מט ע"ב רב יוסף אמר לא תיתני ענוה דאיבא אנאמנחת ישראל עמ' שנד
מט ע"ב רבי פנחס בן יאיר אומר [זהירות מביא לידי זריזות] וכו' ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקודש ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתיםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' סב
מט ע"ב רבי פנחס בן יאיר וכו' ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים ותחיית המתים בא ע"י אליהו הנביא ז"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפג, תקח
מט ע"ב רש"י ד"ה זרועיזכור לדוד עמ' לט
מט ע"ב רש"י, [דפוס אמשטרדם ישן], והמלכות השולטת על רוב העולם תהא למינות נמשכים אחר טעות שלו ותלמידיו נקראו מיניםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' פ
מט ע"ב ת"ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כ, קכט
מט ע"ב ת"ר משמת רבי אליעזר (ורש"י - שהי' בעל הלכות וכו' כאילו כתוב בספר) נגנז ס"ת משמת רבי יהושע (וכרש"י - שהי' זהיר וכו' ובתשובת האפיקורסים) בטלה עצה ומחשבהתורת מנחם חט"ז עמ' 290 ואילך
מט ע"ב תחיית המתים בא ע"י אליהו הנביא זכור לטובתורת מנחם חלק ל עמ' 60
מט ע"ב תחיית המתים בא ע"י אליהו הנביאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שט
מט על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםשארית מנחם - מאמרים עמ' רנ
מט ענוה מביאה לידי יראת חטא וכו' לידי רוח הקודשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מח
מט עניני הגאולהדבר מלכות ויקרא עמ' 178
מט עקבתא דמשיחאמאמרי הריי"צ באידיש עמ' 5
מט פני הדור כפני הכלבכסא דוד (תקנד) דף יז ע"א
מט פני הדור כפני הכלבכסא דוד (תקנד) דף יז ע"א
מט פני הדור כפני הכלבכסא דוד (תשנ) עמ' סח
מט פני הדור כפני הכלבקדושה ומלכות (גורדון) פ' פנחס
מט פרישות מביאה לידי קדושהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שכ
מט פרישות מביאה לידי קדושהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' של
מט ר' אליעזר הגדול אומר, משחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא וכו' ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין שואל ואין מבקש, על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםכתונת פסים (תשעא) עמ' רפא
מט רבי פנחס בן יאיר אומר משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש וכו' על אבינו שבשמים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפב
מט שני ת"ח שאינן נוחים זה בזה בהלכה אחד גולה ואחד מתמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצב בהגה
מט שרו חכימיא למהוי כספריאעיניים למשפט קידושין בהקדמה
מט תורה מביא' לידי זריזו'ירך יעקב (פיתוסי) דף מא/מח ע"א, סד ע"ד, עח ע"ד
מט, ה אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתורת מנחם חנ"ט עמ' 108, 436
מט. א"ל מורחינא ריחא דחינוניתא, א"ל בני טהרה יש בךתורת חיים עה"ת עמ' עז {חוש הריח בטהרה תלוי, וכ"ש ריח מצוה שהוא דבר רוחני וכו'}
מט. אין דעת אלא תורהשרתי ח"א עמ' קלב
מט. אין דעת אלא תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכב) {ע"כ כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו, דגלות מורה על היפוך ענין הדעת}
מט. אין העולם מתקיים אלא אסדרא דקדושתא ואיהא שמי' רבא דבתר אגדתאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצב, תרמח
מט. אין יום שאין בו וכו' מרובה משל חבירותורת מנחם חמ"ז עמ' 167
מט. אין יום שאין קללתו מרובה מחבירושם עולם (תשסו) עמ' רו
מט. אין יום שאין קללתו מרובהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפב, רסח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלח
מט. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקה, תקלז
מט. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 78, 83
מט. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברתהכתנות אור עמ' תקנז
מט. אין לך יום שקללתו וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' ג
מט. אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים מטר השמים - עמודי העולם עמ' שג
מט. אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שג
מט. אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' עד
מט. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קצח
מט. אין לנו על מי לנו להשען אלא על אבינו, שבשמיםדרשות דבר צבי עמ' רמב
מט. אירוס טבילא בחד פומאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעט
מט. אלא על אבינו שבשמיםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' פב, ריד, רעג
מט. אלמלא תפילתו של דוד היו כל ישראל ענייםתורת יחיאל בראשית עמ' תכב
מט. אלמלא תפלתו של דודמה שהיה הוא שיהיה עמ' נד
מט. אלמלא תפלתו של חבקוק היו שני תלמידי חכמים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהמגן אברהם (לניאדו, שסג) בהקדמה דף ד ע"א
מט. אלמלא תפלתו של חבקוק וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רסה
מט. אלמלי תפלתו של דוד היו ישראל מוכרי רבבדעת תפלה עמ' שסד בהערה
מט. אמן יהא שמיה רבא' מקיים העולםשיחות לספר במדבר עמ' רו
מט. אמר רבא מרובה קללתו משל חבירו וכו' אקדושה דסידרא ואיש"ר דאגדתא - ורש"ימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' ריז
מט. אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים (ובע"י)תורת מנחם חמ"ג עמ' 46
מט. אקדושא דסידראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תח
מט. ארור אדם שילמד לבנו חכמת יווניתשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' צא, צח
מט. ב' ת"ח הדרים בעיר אחת ואינם נוחין זה לזה בהלכה, אחד מת ואחד גולהדרשות שמן רוקח עמ' פח
מט. ב' תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קז
מט. באחרית הימים תהא התורה מושפלתדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תצד
מט. בושו חבריםנטריקן (תשעד) עמ' קפב
מט. בחורבן הבית ניטל כבוד התורהאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כה אות ד
מט. בטלה טהרה בטל טעם וריח בפירותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קד
מט. בטלו השקדניםדרכי החיים ח"א עמ' רכא
מט. בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו+ספר החיים (תשנג) עמ' מו, קסא*, קסח
מט. בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירודעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רכ
מט. בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירומטר השמים (תשנ) דברים עמ' רט, תד
מט. בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנח הערה 32
מט. בכל יום מרובה קללתו משל חבירובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 620
מט. בכל יום קללתו מרובה משל חברועלי שור ח"א עמ' סז
מט. בעיקבתא דמשיחא וכו' על מי לנו להשען, אלא על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פח, כט שבט-שקלים עמ' קטז, זכור עמ' שפד
מט. בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגי וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקעא, תקצו
מט. בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגי וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקעא, תקצו
מט. בעקבות דמשיחאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רעד
מט. בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאעלי שור ח"ב עמ' קכט
מט. בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' פב
מט. בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' פנחס
מט. בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפיריון בתוך העיר וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנב ע"ד
מט. בפולמוס של אספינוס גזרו על עטרות חתניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נו
מט. בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים וגו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעה, שעב
מט. בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס בפולמוס של טיטום גזרו על עטרות כלותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות יח
מט. בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוסשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קנב
מט. בפולמוס של אספסיינוסמפניני הרב עמ' קנא, רנו
מט. בפולמוס של אספסינום גזרונצח ישראל (הרטמן) עמ' תצט
מט. בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתניםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ד, ודף סו ע"א-ע"ב
מט. בר ברתיך אנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתב
מט. גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלד
מט. גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלד
מט. גמ"ח בין בגופו בין בממונו, ופרש"י שם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלד
מט. גמ"ח בין בגופו בין בממונו, ורש"י מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלד
מט. המלכות תהפך למינותקסת הסופר (תשעו) עמ' קפט
מט. העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתלחם שלמה (הלוי, שנז) דף כג ע"א
מט. העוסק בתורה תפילתו נשמעתמקראי קדש (תשנג) עמ' כא
מט. התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 83
מט. ואין דורש ואין מבקשתפארת צבי במדבר עמ' רסג
מט. ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים אשכבתיה דרבי ח"א עמ' פג
מט. ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםפאר יעקב ח"ג עמ' רעז
מט. ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רצ
מט. ואלא עלמא אמאי קא מקיים וכומבשרת ציון ח"ד עמ' קעד
מט. והקהיתה את שיניפני מלך מועדים עמ' רכג
מט. וכל יום ויום קללתו מרובה משל חבירודברי יואל פ' נשא דף קצא ע"א
מט. ועמא דארעא אזלא ודלדלהשיחות ר' ראובן עמ' עח
מט. זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' צט
מט. זקנים יעמדו מפני נעריםמחשבת זקנים עמ' קכז
מט. חוצפה יסגיאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רצג
מט. חיבת הבן לאב צריך להיות יותר מחיבת האב לבןמרפא לנפש בראשית עמ' קמח
מט. חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ט
מט. טהרה בטלה טעם הפירות והריח ומעשר ביטלה שומן הדגןמאור ושמש (תשסט) עמ' תשנד
מט. טהרה בטלה טעם הפירות וריחםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפג
מט. טהרה בטלה טעם הפירותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שלד
מט. טהרה בטלה טעם וריחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלא
מט. טהרה בטלה טעם וריחאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קעט, שלב
מט. טהרה בטלה טעםבן מלך - שבת עמ' תקנט
מט. טהרה יש בךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
מט. טהרה מביא ריח טוב בפירותאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות ה
מט. יהא שמיה רבא דאגדתאדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 2
מט. יהא שמיה רבאחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 435
מט. יראת חטא מביא לידי חסידות בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסז
מט. כל העוסק בתורה מתוך דוחק וכו' אף אין הפרגוד ננעל בפניודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 255
מט. כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן נה דף כג ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו/י דף ע ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ל דף קכו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כא דף קטו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ג דף יב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
מט. כל העוסק בתורה מתוך דוחק, תפלתו נשמעת, ואין הפרגוד ננעל בפניונתיבות אמונה - תפלה עמ' קיז
מט. כל העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק יח, פרק נב פסוק י, פרק סז פסוק ב, פרק פ פסוק ה, פרק פח פסוק ג, פרק קטז פסוק ו, פרק קל פסוק א
מט. כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נא
מט. כל יום ויום מרובה קללתו מקללתו של חבירו וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לג ע"א
מט. כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קלב
מט. כל יום מרובה קללתו משל חבירולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שטז
מט. כל יום קללתו מרובה מחבירוערבי נחל (תשסד) עמ' תקעג
מט. כל יום קללתו מרובה משל חבירונצח ישראל (הרטמן) עמ' תעו, תקלו הערה 156
מט. כל שקר שאין בתחלתו אמת אינו מתקייםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנ
מט. כל שקר שאין בתחלתו אמת אינו מתקייםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכ
מט. כל ת"ח העוסק בתודה מתוך הדחק תפלתו נשמעתמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' יח
מט. כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נו
מט. כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו'ים שמחה עמ' קמז, תכה
מט. כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
מט. כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הרחק תפלתו נשמעתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יג
מט. כל ת"ח שלומד תורה מתוך הדחקמועדי ה' ר"ה עמ' רסט
מט. לא קיים עלמא אלא אקדושה דסדראבינת יששכר (תשמח) עמ' מח
מט. לא קיימי עלמא אלא איהא שמיה רבא דאגדתאבינת יששכר (תשמח) עמ' קה
מט. לא תיתני ענוה דאיכא אנאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' א, רצה, תצג
מט. לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכד
מט. לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יג
מט. לאבריךאנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ג
מט. למה נקרא ר' יוסי קטנותא לפי שהי' קטנותן של חסידיםמרפא לנפש בראשית עמ' שפא
מט. מהרש"א - ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק מגלין לו רזי תורה ומשגיחין עליו לטובהים שמחה עמ' קמז, תכה
מט. מיום שחרב ביהמ"ק בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 114
מט. מיום שחרב ביהמ"ק וכו' וניטל טעם הפירותמכתב מאליהו ח"ד עמ' 268
מט. מיום שחרב ביהמ"ק כל יום ויום קללתו מרובה משל חבירוויואל משה מאמר א סי' קיב עמ' קכה, מאמר ג סי' כו עמ' תכט
מט. מיום שחרב ביהמ"ק קיימא עלמא אקדושא דסידרא מטר השמים - עמודי העולם עמ' רפ
מט. מיום שחרב ביהמ"ק קיימא עלמא אקדושא דסידרא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רפ
מט. מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למהוי כספריא וכו' ועמא דארעא אזלא ודלדלה וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קיב
מט. מיום שחרב בית המקדש אין וכו' אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקל
מט. מיום שחרב בית המקדש וכו' בכל יום ויום קללתו מרובהמגלה עמוקות (תשסח) אופן צד, רלב
מט. מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא, וספריא כחזניא, וחזניא כעמא דארעא ועמא רארעא אזלא ומרלדלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמב
מט. משבטלה טהרה ניטל טעם וריח הפירותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' צו
מט. משחוץ: ביהמ"ק וכו' אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 520
מט. משחרב בהמ"ק בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו הולכים ודלים ומתנוולים אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רז, רנו
מט. משחרב ביהמ"ק אין לך יום וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קפג
מט. משחרב ביהמ"ק גברו בעלי לשוןנתיב התשובה עמ' קכח הערה 74
מט. משחרב ביהמ"ק לא היה יום שאין קללתו מרובה מחבירומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' צג
מט. משחרב ביהמ"ק ניטל טעם הפירות וכו' משפסקה טהרה מישראל בטלה טעם פירותעצי חיים - מועדים עמ' שמז
מט. משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנה וכו' שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות לב
מט. משחרב בית המקדש אין לך כל יום שאין קללתו מרובה מחבירונזר הקדש ח"א עמ' נז, סו, קמה
מט. משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה מישראלדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות רלב
מט. משמת אבא יוסי בן קטונתא בטלו חסידים, ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונתא שהיה מקטני חסידיםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פט
מט. משמת בן זומא בטלו הדרשניםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצט
מט. משמת בן זומא בטלו הדרשניםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצו
מט. משמת בן זומא בטלו הדרשניםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שנו - ר"מ נויגרשל
מט. משמת בן עזאי בטלו השקדניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 7
מט. משמת בן עזאי בטלו השקדניםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסט
מט. משמת בן עזאי בטלו השקדניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות א
מט. משמת בן עזאי כטלו השקדנים וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כב, ח"ב עמ' צד
מט. משמת יוסי קטנותא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קג
מט. משמת ר' מאיר בטלו מושלי משלים, מהרש"אנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
מט. משמת ר"ג הזקן בוטל כבוד התורההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמב
מט. משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות צד
מט. משמת ר"ג הזקן בטל כבור התורהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות טו
מט. משמת ר"מ בטלו מושלי משלים וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' פג, פד, צא, צג, צו, קפח, ריח, ריט
מט. משמת ר"מ בטלו מושלי משלים, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריד - ר"י אזרחי
מט. משמת ר"מ בטלו מושלי משליםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' יא
מט. משמת ר"מ בטלו מושלי משליםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קח
מט. משמת ר"מ בטלו מושלי משליםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעב - ר"י הלל
מט. משמת ר"ע בטל כבוד התורה, ורש"י אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' כ
מט. משמת ר"ע בטל כבוד התורה, ורש"ידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תקד, ח"ג עמ' ט
מט. משמת ר"ע בטל כבוד התורהכתבי מא"ה עמ' צ
מט. משמת ר"ע בטל כבוד התורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות טו
מט. משמת ר"ע בטל כבוד התורהעלי שור ח"א עמ' רלט
מט. משמת ר"ע בטל כבור התורהשרגא המאיר מועדים עמ' שצט
מט. משמת ר״ג הזקן בסל כבור התורהאור האורות עמ' קיט
מט. משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלח
מט. משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאנטעי אשל בראשית עמ' תעו
מט. משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעח
מט. משמת רבי בטל ענוהשדה יעקב עמ' צז
מט. משמת רבי בטלה ענוה גל עיני ח"ב עמ' קצב
מט. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפח
מט. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמבשרת ציון ח"ד עמ' שכד
מט. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' יד
מט. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קלד
מט. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסט
מט. משמת רבי בטלה ענוה, א"ר לא תיתני ענוה דאיכא אנאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סב {רב יוסף לא התפאר ח"ו בענוה}
מט. משמת רבי בטלה ענוהאהבת חיים (דייטש) עמ' קח
מט. משמת רבי בטלה ענוהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' צז
מט. משמת רבי בטלה ענוהבין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות א
מט. משמת רבי בטלה ענוהבינת יששכר (תשמח) עמ' מא
מט. משמת רבי בטלה ענוהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רצט
מט. משמת רבי בטלה ענוהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קע, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כה
מט. משמת רבי בטלה ענוהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' לד
מט. משמת רבי בטלה ענוהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קז
מט. משמת רבי בטלה ענוהמקור ברוך (הגר) עמ' קנד, רפ
מט. משמת רבי בטלה ענוהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכה
מט. משמת רבי בטלה ענוהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנח
מט. משמת רבי בטלה ענוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסו
מט. משמת רבי בטלה ענוהרחמי הרב עמ' לו
מט. משמת רבי בטלה ענוהשם דרך ויקרא עמ' שנה
מט. משמת רבי בטלה ענוהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעז - ר"ש אטון
מט. משמת רבי גמליאל הזקן מתה טהרה ופרישותבינת יששכר (תשמח) עמ' ת
מט. משמת רבי יוסי קטנתא פסקו חסידים ולמה נקרא שמו קטנתא שהיה קטנתא של חסידיםשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות טז
מט. משמת רבי מאיר - בטלו מושלי משלים. משמת בן עזאי - בטלו השקדנים. משמת בן זומא - בטלו הדרשנים. משמת רבי עקיבא - בטל כבוד התורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכו
מט. משמת רבי מאיר בטלו מושלי משליםתורה בציון עמ' קכב
מט. משמת רבי עקיבא בטל זיו כבוד התורהפרדס מנחם עמ' קעג
מט. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה דולה ומשקה פסח עמ' לט
מט. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סב
מט. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סג
מט. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהתורה בציון עמ' קסז
מט. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהתפארת צבי ויקרא עמ' רצד
מט. משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכד
מט. משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכח
מט. משמת רבץ גמליאל הזקן בטל כבוד התורה וכו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
מט. משמת רחב"ד בטלו אנשי מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' תלג
מט. משמת רחב"ד, רש"י - בטוח בחשיבותו ועושה מעשים מופלאים וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תלג
מט. משמת ריב"ז בטל זיו החכמההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שמה
מט. משמת ריב"ז בטל זיו החכמהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' צ, שמו
מט. משמת ריב"ז בטלה זיו החכמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"א
מט. משמת ריב"ז בטלה זיו החכמהרנת יעקב עמ' שלא
מט. משנת רבי בטל ענוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
מט. נעץ החזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמ
מט. עטרות חתניםאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 122-123
מט. עיקבתא דמשיחאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכ
מט. על מאי עלמא קאים, על אאמן יהא שמיה רבאכסף נבחר (מרגליות) עמ' קא
מט. על מה קאים עלמא על קדישא דאגדתאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קה
מט. על מי יש לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתפארת צבי במדבר עמ' קנו, רסד
מט. עלמא אמאי קא מקיים אקדושא דסידרא ואיש"ר דאגדתאדרש משה (קלנברג) ח"א דף ס
מט. עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלו, א'שנב
מט. עלמא אמאי קא מקיים אקידושא דסדראשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קל
מט. עלמא אמאי קא מקיים, איהא שמיה רבא דאגדתאאור אברהם - סידור התפילה עמ' עג
מט. עלמא אמאי קא מקיים, אקדושא דסיררא וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' שפא
מט. עלמא אמאי קיימא על קדושה דסדראשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קפה
מט. עלמא אמאי קמקיים אקדושה רסדרא ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' לג
מט. עלמא קא מקיים אסדרא דקדושתא ואיהא שמיה רבא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' צז
מט. עלמא קאי איהא שמיה רבא דאגדתא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' יא
מט. עלמא קאי אקידושא דסדרא ואיש"רשמן ראש - ימים נוראים עמ' שה
מט. ענוה מביא לידי יראת חטא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסד
מט. עקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמירקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' פג
מט. פני הדור כפני הכלבשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שפא
מט. צלמות ולא סדרים הא יש סדרים מופיע מאופלעלי שור ח"ב עמ' שכא, שפ
מט. קדושא דפידראאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות ד
מט. קטנותן של חסידיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קפג
מט. ר"ה אשכח תמרתא דחינוניתא וכו' אתא רבה בריה א"ל מורחינא ריחאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' ט
מט. רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה, כי גדל א״ל אשקיין מיא אמר לו לאו בריך אנא, והיינו דאמרי אינשי דבי רבי בר ברתך אנאדודי נתן בראשית עמ' תעב
מט. רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ג
מט. רב אחא בר יעקב איטפל ביהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפד
מט. רבא אומר כל יום מרובה קללתו משל חבירו, ומהרש"אדבר המלוכה סי' קמד
מט. רבי פנחם בן יאיר אומר נקיות מביאה כו'נטריקן (תשעד) עמ' קצז
מט. רש"י - בני טהרה יש בך, לפיכך מריח בה ריח טובעצי חיים - מועדים עמ' שמז
מט. רש"י - בעקבתא דמשיחא אין דורש לישראל ואין מבקש עליהם רחמיםתפארת צבי במדבר עמ' רסג
מט. רש"י - ובני חורין, מיוחסיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקנו
מט. רש"י - סדר קדושה וכו' ויש כאן תורה וקידוש השםתפארת צבי בראשית עמ' רצ
מט. רש"י - ספריא, מלמדי תנוקותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקנה
מט. רש"י - קדושה דסידרא - סדר קדושה וכו' לפי שאינו יום של מלאכה ויש כאן תורה וקידוש השםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלו
מט. רש"י - שהיה(ר"ע) נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות וכל שכן תיבות יתירות ואותיות יתירות וזהו כבוד תורה גדול שאין בה דבר לבטלהתפארת צבי ויקרא עמ' רצד
מט. רש"י - שרו חכימיא למהוי כספריא, התחילו החכמים להיות כמלמדי תינוקות שהם קטנים מן החכמיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמב
מט. רש"י ד"ה איטפללהורות נתן במדבר עמ' רעב
מט. רש"י ד"ה בר ברתך ובמהרש"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סג-סד
מט. רש"י ד"ה בר, אם מחויב בכבוד זקינותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלט (תעג)
מט. רש"י ד"ה ברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתא
מט. רש"י ד"ה זיוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמו
מט. רש"י ד"ה שיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצג
מט. רשב"ג אומר משום ר' יהושע מיום שחרב בהמ"ק אין וכו'. אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קצד
מט. שני ת"ח הדרין בעיר אחתפרפרת התורה עמ' שלח
מט. שני ת"ח שאין נוחין זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכב) {דאין דעת אלא תורה, וגלות מורה על היפוך ענין הדעת}
מט. שני ת"ח שאינם נוחים זה לזה בהלכה וכו'פתחי שערים ח"א עמ' רסד
מט. שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ושונאים זה את זה אחד מת ואחד גולהתורי זהב (תשעג) עמ' שכו
מט. שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה וכו' הא ליכא דיבור ראוין לישרףשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קד
מט. שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרףכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק א דף קנא ע"ד
מט. שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך, ואין בינהן דברי תורה, ראוין לישרף באשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 309
מט. שרו חזניא... על אבינו שבשמיםצמח צבי אגרת יג
מט. שרו חכימיא למיהוי כספריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יד
מט. שרי חכימיא למהוי כספריא וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קסט
מט. ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק אין הפרגוד ננעל בפניךדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שעא
מט. ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתשביב אור עמ' קיא
מט. תורה מביאה לידי זהירות גל עיני ח"ב עמ' קלח
מט. תורה מתוך הדחקדרכי החיים ח"א עמ' שפג, שצא, שצב
מט. תיהפך למינות וביעב"ץאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קמד
מט. תלמידי חכמים נוחים זה לזהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תמט
מט. תפילתו נשמעתדרכי החיים ח"ב עמ' רמב
מט: א"ל ר"י לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ב
מט: א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרסב, תשנה
מט: א"ר פנחס בן יאיר זהירות כו'מחושקים כסף דף מח ע"ד
מט: או לשון הקודש או לשון יונית, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' יד עמ' תיח
מט: אין דורש ואין מבקש וא"ל להשען אלא על אבינו שבשמיםלוח ארז פרשת ויקרא דף ב
מט: אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' צג
מט: אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רלח
מט: אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפ
מט: אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתפארת צבי ויקרא עמ' רעו
מט: אין לנו על מי להשען מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנב
מט: אלף ילדים היו בבית אבאשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שמה
מט: אמר רב יוסף לא תיתנו ענוה דאיכא אנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שמו-שמח, ח"ג עמ' ד
מט: אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכח, ויקרא-במדבר עמ' רנח
מט: אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאתורת איש ח"ב עמ' פו, צ, רט, ערב
מט: אמר רב נחמן אל תתני ענוה דאיכא אנא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצב
מט: אנשי הגבול יסובבו וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 48
מט: אנשי מעשההאיר ממזרח - אבות עמ' קלד
מט: ארור האיש שילמד בנו יווניתמגדל עוז (תשעח) עמ' שפט
מט: ארור שילמוד בנו חכמה יוניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קב
מט: בטל כבוד התורהנפש הרב עמ' שיד
מט: בית הוועד יהי' לזנותדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקב ע"א
מט: בית הועד יהיה לזנותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שח
מט: בית וער יהיה לזנותדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שיא
מט: בעבקתא דמשיחא חוצפא יסגילהורות נתן דברים עמ' רצח
מט: בעוקבתא דמשיחא וכו'קשוטי כלה ח"י אות קכה
מט: בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגאתורי זהב (תשעג) עמ' שמא
מט: בעיקבא דמשיחא חוצפה יסגידברי יואל פ' שלח דף שצא ע"ב
מט: בעיקבא דמשיחא חוצפה יסגיויואל משה מאמר א סי' קמח עמ' קנ
מט: בעיקבתא דמשיחא וכו' ויראי חטא ימאסו כו' ואין לנו להשען אלא וכו'תפארת צבי בראשית עמ' תקצט, תשמח, תתקס
מט: בעיקבתא דמשיחא וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רפח, תיט
מט: בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיהישר והטוב (תשסג) עמ' רלא
מט: בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגיתפארת צבי במדבר עמ' רסה, שכ
מט: בעיקבתא דמשיחא תהא האמת נעדרתעזר מיהודה עמ' צט, רסז
מט: בעיקבתא דמשיחא תהיה האמת נעדרת וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלה, רמג, שעז
מט: בעיקבתא דמשיחאבית שלום מרדכי עמ' רסד
מט: בעקבא דמשיחא חוצפא יסגאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 522, 467
מט: בעקבא דמשיחא חוצפא יסגינטריקן (תשעד) עמ' סח, רה
מט: בעקבות דמשיחא חוצפא יסגאמכתב מאליהו ח"ג עמ' 207, 216, ח"ד עמ' 267
מט: בעקבות המשיח חוצפא יסגישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסה
מט: בעקבות המשיח חוצפא ישגא וכו'עמק המלך (בכרך, תח) ש' אדם קדמאה דף מח ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' לג דף פה ע"ג; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יא ע"ב
מט: בעקבות משיח חוצפא יסגימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' יט
מט: בעקבות משיחא אין תוכחהדעת תורה שמות עמ' קעד
מט: בעקבות משיחא היוקר יאמירבינת יששכר (תשמח) עמ' קלא
מט: בעקבות משיחא היוקר יאמירנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלו הערה 156
מט: בעקבות משיחא וכו' יראי חטא ימאסו האמת תהא נעדרת וכו'ייטב פנים ח"א דף קנד
מט: בעקבות משיחא וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שמ
מט: בעקבות משיחא חוצא יסגאאור חדש פתיחה אות 41
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'דעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות לא
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'פרדס מנחם עמ' קכז, קנה
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רצה {כי לפני הסתלקותה מתגברת הטומאה}
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קנז, תעא
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרס
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צא
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאדברי יואל פ' שמות דף עד ע"א, פ' ויקהל דף שנד ע"ב
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרך ה' (באום) הקדמת המפרש, ח"ב פ"ג אות קא, פ"ח מבוא
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרשות יעב"ץ עמ' עד
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסא
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגאשם אליעזר דף לב ע"ד
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגי דברי אמונה השלם בראשית עמ' קמב
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' עו, קלג
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגי ונערים פני זקנים ילבינודברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תשו ע"א
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגיבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כו
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגידברי יואל פ' וישב דף רנ ע"ב
מט: בעקבות משיחא חוצפא יסגידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שד
מט: בעקבות משיחא חוצפא יפנישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קלג
מט: בעקבות משיחא חוצפה יסגא וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קכה, פורים עמ' רפב
מט: בעקבות משיחא, בת קמה באמהברכת חיים ח"א עמ' 186
מט: בעקבות משיחא, והיין ביוקרמצת שימורים (תשסא) עמ' תצ
מט: בעקבות משיחא, חוצפא יסגא וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רה
מט: בעקבות משיחאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנג
מט: בעקבות משיחאתורה בציון עמ' תקיא
מט: בעקבתא דמשיחא אין תוכחת, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' קט
מט: בעקבתא דמשיחא אין תוכחת, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' קכט
מט: בעקבתא דמשיחא בית ועד יהיה לזנותערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' יט
מט: בעקבתא דמשיחא בסוף הגלות מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקמו
מט: בעקבתא דמשיחא וכו' אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שד, שנא
מט: בעקבתא דמשיחא וכו' אין תוכחתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלב
מט: בעקבתא דמשיחא וכו' פני הדור כפני הכלבאור חדש פתיחה אות 304
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סב, פ"ו אות לא
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאנועם המוסר עמ' רא
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגארחמי הרב עמ' לא
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי אם לבינה (פאפא) עמ' תרנו
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' והמלכות תהא למינותערבי נחל (תשסד) עמ' רנ
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' פני הדור כפני הכלבמאמרי שלמה ח"א עמ' יג, קפו
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' פני הדור כפני הכלבמגדל עוז (תשעח) עמ' שכד
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'למחר אעתיר עמ' שיז
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' לח
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' ריח
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קל
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קפו
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכ, ח"ג עמ' מו, רצה
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגידרשות שמן רוקח עמ' שלז
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעח
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגישעורי דעת ספר א עמ' ער
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפא סגיאורחות דוד עמ' קנש
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' כד
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' עו
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגישבילי פנחס (תשעט) עמ' קג
מט: בעקבתא דמשיחא חוצפי יסגישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שנו
מט: בעקבתא דמשיחא חכמת סופרים תסרחערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לג, שט
מט: בעקבתא דמשיחא יראי חטא ימאסושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שצג
מט: בעקבתא דמשיחא כו' כלה בחמותהחיי עולם (בולה) דף נט
מט: בעקבתא דמשיחא פני הדור כפני הכלב וחוצפה יסגידרשות דבר צבי עמ' רלד
מט: בעקבתא דמשיחאבין המשפתים ויקרא פ' צו אות ג
מט: בעקבתא דמשיחאשפת אמת (רייז) סוכות עמ' לא
מט: בעקבתא דמשיחאתורת יחיאל במדבר עמ' קצב
מט: בעקבתא משיחא חוצפא יסגי וכו' ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכח, פורים עמ' תקכא
מט: בעקבתא משיחאמגולה לגאולה עמ' 47, 117
מט: ברייתא דרפב"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 237
מט: גדולה ת"ת מן הצדקהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רז
מט: גזרו על עטרות כלות של כסף ושל זהבנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שעז
מט: דאיכא אנאדרכי החיים ח"א עמ' שסא
מט: דור שבן דוד בא המלכות תהפך למינותיסודי הדעת (תשסב) עמ' קטו
מט: האי קרא אויבי איש אנשי ביתו קאי בעקבתא דמשיחאערבי נחל (תשסד) עמ' רצא
מט: הגפן תתן פריה והיין ביוקרשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קה
מט: הדרגות של רבי פינחס בן יאירגנת אגוז (תשעב) אות תקעו
מט: הוכפלו הצרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרה
מט: הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ח
מט: הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ח
מט: המלכות תתהפך למינותדעת תפלה עמ' שנט
מט: המספר קומימבשרת ציון ח"ג עמ' קכה
מט: הסימנים שמנו שם חכמים שיהיה בעקבתא דמשיחאשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סז
מט: התירו לו לספר קומי שהוא קרוב למלכותפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כב
מט: ואין לנו אלא להישען על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רל
מט: והאמת תהא נעדרת, שיהא נעשה עדרים עדריםתפארת צבי בראשית עמ' תרלו
מט: והאמת תהא נעדרת, שנעשית עדרים עדריםתפארת צבי ויקרא עמ' תט
מט: והאמת תהא נעדרתמכתב מאליהו ח"ג עמ' 116
מט: והאמת תהיה נעדרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסא - ר"ד סגל
מט: והגבלןהאיר ממזרח - יהושע עמ' קצד
מט: והמלכות תהא למינות וכו'צרור המור (שכז) פרשת תזריע דף צז ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תזריע דף צג ע"ג
מט: וחכמות סופרים תסרחהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסד
מט: וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו דולה ומשקה פורים עמ' עו
מט: וחכמת סופרים תסרח וכו' והאמת תהא נעדרתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פה, שטו
מט: ויראת חטא מביאה לידי חסידותולאשר אמר בראשית-שמות הקדמה עמ' ט
מט: ומלכות תהפך למינותאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מח
מט: ומלכות תהפך למינותישמרו דעת עמ' שלג
מט: ונזדעזעה א"י ד' מאות פרסהאור אברהם על ספר המצוות עמ' עב
מט: ועטרת חכמים עשרםהאיר ממזרח משלי עמ' ריח
מט: ועל האירוס וכו'שמחת הנפש עמ' ע
מט: ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי אמונה שמות עמ' קעח
מט: ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כו
מט: ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' פז
מט: ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צא
מט: ועל מה יש לנו להשען, על אבינו שבשמיםמחשבת זקנים עמ' קפד
מט: ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפט ע"א, שצז ע"ב, תג ע"א, תו ע"א, תכ ע"א, תמב ע"א, תע ע"א, תצה ע"א, תקכב ע"ב, שמחת תורה דף תרח ע"ב, תרכג ע"א, תרכו ע"ב
מט: ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' תכח
מט: זהירות מביאה לידי זריזות וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש סד ליום ב של שבועות דף קסג ע"א; קהלת יעקב (+אבן ברוך) בהקדמה דף ד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יד דף עו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ' לד דף נב ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) הגהה פרק י דף רא ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק א דף צד ע"ד; שו"ת מהרשד"ם (שנד) א"ח סימן יז דף ט ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת קדושים דף צו ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר א דף ב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מסעי דף קיא ע"א
מט: זריזות מביא לידי וכר רוח הקודשתפארת צבי ויקרא עמ' נד
מט: זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות מביאה לידי טהרה וכו' ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' כח, נד
מט: זריזות מביאה לידי נקיותיחל ישראל אבות ח"ב עמ' רכה
מט: חופת חתניםתשבי (תשסה) עמ' קח שורש חפה
מט: חוצפא יסגא ונערים פני זקנים ילבינומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קלב
מט: חוצפא יסגא כו' נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 344, חנ"ב עמ' 76, חנ"ג עמ' 139, 251
מט: חוצפא יסגי ונערים פני זקנים ילבינוים שמחה עמ' מב
מט: חוצפא יסגימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קלד
מט: חוצפא ישגא והיוקר יאמיר דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקנד
מט: חכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים וכו' פני הדור כפני הכלבדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לג
מט: חכמות פופרים תפרחשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קע
מט: חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת וכו' ועל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיםנועם המוסר עמ' כח, קעב, קפז, קצה
מט: חכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, נערים פני זקנים ילבינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפו, שג, שפו
מט: יראי חטא ימאסוהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' לא
מט: יראי חטא ימאסוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקע
מט: יראי חטא ימאסוויואל משה מאמר א סי' קנט עמ' קנו
מט: יראת חטא מביאה לידי חסידותולאשר אמר - תהלים עמ' קיח
מט: כל העושה צדקה כאילו מלאו לכל העולם חסדמצווה ועושה ח"ב עמ' שנב
מט: כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרין בידכםויואל משה מאמר ב סי' קנה עמ' שסט
מט: כל זמן שעוסקין בעבודה לא ימסרו בידכםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמז, שז
מט: כשמת רבי בטלה ענוה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רט, תסב
מט: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פי"ז דף מד ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג דף פ ע"א [?]; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג דף מו/מז; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נד ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויקרא דף קכב ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סימן מה; באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"א
מט: ל"ש אלא של ורד ושל הדס אבל של קנים ושל חילת מותרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצט
מט: לא תיתנו ענוה דאיכא אנאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רטו, ש
מט: לא תיתני יראת חטא דאיבא אנאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות יז
מט: לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צה
מט: לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צז
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאברית אברם עמ' רמג
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריד
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצא
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאלקוטי אהבת ישראל עמ' שכט
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' ח
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאנחלת יעקב (תשעג) עמ' רלט
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנט
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכא, רמ, שג, שסו, תכ, תלג, תצח
מט: לא תיתני ענוה דאיכא אנאתורת יחיאל במדבר עמ' צ
מט: לא תיתני ענוה דהא איכא אנאמאורי שערים עמ' קיד
מט: לא תיתני ענווה דאיכא אנאדברי יואל פ' וישלח דף קפח ע"ב
מט: לא תיתני ענווה דאיכא אנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלח
מט: לא תתני יראת חטא דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רד
מט: לא תתני ענוה בהא איכא אנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנא מגדנות אליעזר עמ' קו
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנאברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פט
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנאדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קצ ע"א
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנאהדרש והעיון דברים מאמר כח
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנאמאור ושמש (תשסט) עמ' תקנב
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' לז
מט: לא תתני ענוה דאיכא אנאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רע - ר"י דרעי
מט: לא תתני ענוה, דאיכא אנאחיים שיש בהם אבות עמ' תקלט
מט: לא תתני ענוהפרי חיים (קנולר) פרשת עקב
מט: לעז להם בחכמה יווניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכב
מט: לשון ארמי הוא לשון בבלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רט הערה 66
מט: מדת השמיעה וקבלת התוכחה לא יהיו בעקבתא דמשיחאאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' סג
מט: מה ירך בסתר אף ר"ת בסתרגור אריה שמות פ"ב הערה 103
מט: מהלך החטאים בעקבתא דמשיחאנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' עה
מט: מיום שחרב בית חמדתינו שרו חכימיא למהוי כסיפריאתוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמח ע"ג
מט: מעיינות החכמהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קצג
מט: משחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפ ע"א
מט: משחרב בית המקדש וכו' חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת נעדרת וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסב
מט: משמת בן עזאי בטלו השקדניםבין המשפתים בראשית עמ' מט
מט: משמת דבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה ראיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות י
מט: משמת ר' יוסי קטנותא פסקו חסידיםהישר והטוב (תשסג) עמ' תקב
מט: משמת ר"ע בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה. ורש"י - זרועי תורה - עומק סברא וכו'תורה ודעת תשסח עמ' ע
מט: משמת ר"ע בטלו זרועי תורה, ורש"י - עומק סברא ולסמוך טעמי תורה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלג
מט: משמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנג ע"א
מט: משמת רבי בטלה ענוה א"ל ר' יוסף לתנא, לא תיתני ענוה דאיכא אנאאוצר המאמרים (תשס) עמ' ש
מט: משמת רבי בטלה ענוה א"ר יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנח
מט: משמת רבי בטלה ענוה אר"י לא תתני ענוה דאיכא אנאדרש משה (קלנברג) ח"ב דף לט
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תנב
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאמקור ברוך (הגר) עמ' רעב
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו'של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"א
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא, אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני "ענוה" דאיכא אנאחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' צ
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאויואל משה מאמר ג סי' יח עמ' תכב
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמא
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמאור ושמש (תשסט) עמ' תשכו
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א, סי' לח אות כט
מט: משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ל ר"י לא תיתני ענוה דאיכא אנאייטב פנים ח"ב דף קפז, קפט
מט: משמת רבי בטלה ענוה, א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קמב
מט: משמת רבי בטלה ענוה, אמר ליה רב יוסף לתנא, לא תיתני ענוה, דאיכא אנאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' עדר, תלד
מט: משמת רבי בטלה ענוהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסב, תשנה
מט: משמת רבי הוכפלו הצרותשרגא המאיר מועדים עמ' שצו
מט: משמת רבי יוסי קטנתא פסקו חסידיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז
מט: משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלט
מט: משמת רבי עקיבא נסתתמו מעיינות החכמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמו (תצו) {דשורש נשמתו היה מבחינת חכמה}
מט: משמת רחב"ד וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יז פסוק ב
מט: משנת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 50 עמ' קכד
מט: נערים פני זקנים ילבינוחיי נפש ח"ג הקדמה דף ט
מט: סימן לגסות הרוח עניותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיא
מט: סימני עיקבתא דמשיחאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קפה
מט: סימנים על עקבתא דמשיחאשבט מישראל (קרמניץ) פרק עז פסוק כ
מט: עיקבא דמשיחאיורה חכימא (תשעא) עמ' צא, רט
מט: על מה יש להשען על אבינו שבשמיםויואל משה מאמר א סי' קפה עמ' קעה
מט: על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםעל הגאולה ועל התמורה סי' קיח עמ' קעט
מט: על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםתורת יחיאל בראשית עמ' שג
מט: על מי יש להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צח ע"א, קיא ע"ב, קטו ע"א, שבת שובה דף רמז ע"ב, ערב יו"כ דף שיג ע"ב, שטו ע"א, ליל יו"כ דף שלח ע"א
מט: על מי יש להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' תולדות דף תרכט ע"א, פ' מקץ דף שמז ע"א
מט: על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' בשלח דף תי ע"א, תכה ע"ב, פ' תרומה דף רמד ע"א
מט: על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' ויקרא דף פא ע"ב, פ' קדושים דף קמב ע"ב
מט: על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא, תקלט
מט: על מי יש לנו להשען, על אבינו שבשמיםדעת תורה דברים ח"א עמ' קמב
מט: על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםעלי שור ח"ב עמ' תרל
מט: עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבה ... - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רטז
מט: ענוה מביאה לידי יראת חטאייטב פנים ח"ב דף מא
מט: עקבות משיחאתורת מנחם חנ"ב עמ' 281
מט: עקבתא דמשיחא חוצפא יסגאקריאה בקריה ח"ג עמ' כב
מט: עקבתא דמשיחאלקחת מוסר ח"א עמ' ט
מט: פני הדור כפני הכלבדברי יואל פ' קרח דף מז ע"א
מט: פני הדור כפני הכלבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח
מט: פני הדור כפני הכלבלב הארי עמ' תטו
מט: פני הדור כפני הכלבמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא
מט: פני הדור כפני הכלבקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קנו, רפא
מט: פני הדור כפני הכלבשם יחזקאל עמ' שכב
מט: פני הדור כפני הכלבשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרח
מט: פני הדור כפני הכלבתורת יחיאל בראשית עמ' סט, עח, פח, תכו
מט: פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חנ"ג עמ' 438
מט: קדושה מביאה לידי ענוהשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קלב
מט: ר' אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיהמצווה ועושה ח"ב עמ' קס
מט: רב יוסף אמר לא תיתני ענוהעמק החכמה עמ' קפח
מט: רבה בר רב הונא עבד לבריה טנבוראמגדל עוז (תשעח) עמ' עה
מט: רוח הקודש מביא לידי תחה"מ דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
מט: רש"י - בעקבות המשיח, בסוף הגלות לפני ביאת המשיחויואל משה מאמר א סי' מ עמ' נג
מט: רש"י ד"ה לשוןיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קטו
מט: שהיה מקטני הפיריםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ריד
מט: של בית ר"ג התירו להן חכמת יווניתדברי יואל פ' וישב דף רעד ע"א
מט: ת"ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה כו' כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו וכו' ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 205
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסדבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנה
מט: תורת חסד זו תורה לשמה וכו' ללמדה לאחריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כו
מט: תחיית המתים בא על ידי אליהו ז"לתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלג {כיון שנעשה בראשונה אצלו}
נז ע"א תוס' ד"ה מאיאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קו
פ"א מ"הערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 54
פ"ב דברי רע"סראש דוד (תקלו) דף צח ע"ב
פ"ב מ"א רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' רצד
פ"ב מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' קמט
פ"ב מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' קמט
פ"ב מ"ד בפירוש הרמב"םמאורי שערים עמ' שפט, שצה
פ"ב מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' שיב
פ"ה מ"ג לר' עקיבא אלפיים אמה אסור מן התורהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' לב
פ"ה מ"ג לר' עקיבא אלפיים אמה אסור מן התורהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' לג
פ"ה מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' צה
פ"ז מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 79
פ"ז מ"ו הכהן צריך להגביה ידיופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פו
פ"ז מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 86
פ"ז מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
פ"ז מ"ז פיה"משלטי הגבורים (תשע) עמ' רצב
פ"ח מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 449
פ"ח מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצא
פ"ט מ"ו משמת ר' אלעזר בן עזריה פסק העושר מן החכמיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רלב
פ"ט מ"ז מידה כנגד מידהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 137
פ"ט מ"ט ובראב"דאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצה הערה צ
פ"ט מ"טערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 258
פ"ט מ"טוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 292
פ"ט מ"ידערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 88
פ"ט מי"ב מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה, ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותשם דרך במדבר עמ' צב
רש"י - לא מצי למיקם כו'מחושקים כסף דף ל ע"ג
רש"י ד"זויחי יעקב דף כד ע"ג-ע"ד
?א"ל הקב"ה בחוטרא דמחיתשארית יעקב (אלגזי) דף עט ע"ד, קטו ע"ג
?א"ל הקב"ה בחוטרא דמחיתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רנה, שעז
?מש. שיראו אותו מרתיעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו
?ס מה' יצא הדבר - מהר המוריה יצאשער החצר (תשעב) סי' שצד
?פה עשה מאהבה ועשה מיראהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רטז
?תוס' ד"ה מ' יוםדרכי הים דף קנה ע"ג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US