Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סוטה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סוטה
דפים לז-מט

דפים ב-יב דפים יג-לו

לשון הגמראמראה מקום הביאור
לז ע"א01 בנימין ירד תחילה לים לפיכך זכה שאול להיות מלך הראשון, עין יעקב רי"ףנטריקן (תשעד) עמ' עט
לז ע"א01 בנימין ירד תחילהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קכז
לז ע"א01 ח"א שבטו של בנימין קפץ תחלה לתוך הים וח"א נחשון בן עמינדב משבט יהודהעטרת ישועה (תשסד) אות ל, לו, לח, מח, לשביעי ש"פ
לז ע"א01 רמ"א שבטו של בנימין ירד לים תחילה לפיכן זכה בנימין שבית קדשי הקדשים בנוי בחלקו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנו
לז ע"א01 שבט בנימין קפץ לים תחילה או נחשון בן עמינדבציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סג
לז ע"א01 שבטו של בנימין ירד לים תחילה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קמט
לז ע"א02 אל תקרי רודםרנת יצחק תהלים עמ' רצט
לז ע"א02 בנימין צעיר רודם וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלב
לז ע"א02 בנימין צעיר רודם רד יםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קטו
לז ע"א02 שם בנימין צעיר רודם אל תקרי רודם אלא רד יםפנים יפות על תהלים עמ' רנ
לז ע"א02 שם בנימין צעיר רודם אל תקרי רודם אלאידו בכל סי' אלף צד
לז ע"א02 שם בנימין רודםאהבת עולם דף פב
לז ע"א03 והיו שרי יהודה רוגמים אותםרנת יצחק תהלים עמ' תקטז
לז ע"א04 זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן וכו' זכה יהודה לעשות ממשלה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצט
לז ע"א04 לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורהשערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' צא
לז ע"א04 לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לגבורהפירוש המכבי דברים עמ' שעח
לז ע"א04 לפיכך זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקומגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
לז ע"א05 אושפזיכן לשכינה, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצד
לז ע"א05 אושפיזכן לשכינהציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סג {שכר לבנימין}
לז ע"א05 בנימין אושפיזיכן לגבורה ויהודה לממשלהציץ השדה - שדי יער עמ' רלח
לז ע"א05 ונעשה אושפיזכן לגבורהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קסו
לז ע"א06 לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין אני יורד קפץ נחשון בן עמינדב וכו' שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראלעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כט, רלה
לז ע"א06 לא כך היה מעשהזאת ליעקב שמות עמ' קפא
לז ע"א06 מחלוקת אם השבטים רצו לקפוץ לים או לא רצוציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סד
לז ע"א07 זה אומר אין אני יורד וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלשיחות מוסר (תשסב) עמ' פד, קלח, קצ
לז ע"א07 זה אומר אין אני יורד לים וכו' קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהדברי אמונה השלם בראשית עמ' רב
לז ע"א07 זה אומר אין אני יורד תחילה לים וכו' קפץ נחשון וכו' ידידי טובעים בים וכו' היתה יהודה לקדשו משום שהים ראה וינוסשבילי פנחס (תשעג) עמ' קסד, קסה
לז ע"א07 זה אומר אין אני יורד תחילה לים וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' נא {כל זמן שישראל לא נכנסו לים הים לא נקרע}
לז ע"א07 זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קכב {כל זמן שישראל לא נכנסו לים הים לא נקרע}
לז ע"א07 זה אומר איני יורד לים תחילה וכו'שירת הפסח אות קכז, קסח
לז ע"א07 זה אמר איני יורד וזה אמר איני יורדדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 322
לז ע"א07 זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו'בצור ירום ח"ו עמ' פז הערה 8
לז ע"א09 קפץ נחשון וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רלח {הים נקרע רק אחרי שהגיעו מים עד צוארו, כי היה צריך הכנה לנס, שיהיה בטחון בה' במדרגה הגבוהה ביותר}
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדבנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ל {ואחריו כל שבט יהודה}
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב וכו'ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר יב
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב ירד לים תחילה לפיכך זכה יהודה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' ז
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפצו ראשונים ליםפניני יחזקאל עמ' תקיג, תרלז
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ אל תוך הים וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שכח
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ לתוך הים תחילהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כא {בגודל אמונתו}
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ לתוך הים תחילהבישורון מלך ח"א עמ' רמד
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ לתוך היםקדושת לוי (תשנח) עמ' קעח, קפא
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ ראשון ליםעבודת עבודה (תשסד) עמ' לח {ואחריו ירדו רובם של בני ישראל עד חוטמם}
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ ראשון לתוך היםאור לשמים (תשסג) עמ' קיא
לז ע"א09 נחשון בן עמינדב קפץ תחילה ליםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפה
לז ע"א09 נחשון בן עמינדבמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כ
לז ע"א09 נחשון הי' ראשון שקפץ לתוך היםפרדס המלך (תשסט) אות שטו
לז ע"א09 נחשון היה ראשון שקפץ לים וכו'מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כו
לז ע"א09 נחשון מסר נפשוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 207
לז ע"א09 נחשון משבט יהודה ירד לים תחילהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 207
לז ע"א09 נחשון קפץ ליםנפש יוסף (תשפא) עמ' רמו
לז ע"א09 נחשון קפץ ליםעלי שור ח"ב עמ' תקפא
לז ע"א09 נחשון קפץ ראשון ליםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קנב
לז ע"א09 נחשון קפץ ראשון למיםאגרא דכלה ח"א עמ' שצא, ח"ג עמ' רפד
לז ע"א09 נחשון קפץנטריקן (תשעד) עמ' עח {שבט יהודה ירד תחילה לים}
לז ע"א09 נחשון קפץתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשנ {שבט יהודה ירד תחילה לים}
לז ע"א09 נחשון שקפץ ליםשארית יעקב (אלגזי) דף צא ע"ב
לז ע"א09 נחשון שקפץ ליםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רצד
לז ע"א09 עמד הוא וקפץ ליםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ה אות ד
לז ע"א09 קפץ וכו' וירד לים תחילהשדה יעקב עמ' טז
לז ע"א09 קפץ נחשוןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב {לא נקרע הים עד שירדו לים}
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב בתוך הים ועליו נאמר הושיענו אלקים כי באו מים עד נפשעצי חיים על התורה עמ' קכו
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלשרתי ח"א עמ' נה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו' הושיעני אלקים כי באו מים עד נפשהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תצח
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו' ועליו מפרש בקבלה הושיעני אלקים כי באו מים עד נפשקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רנו, רס, ח"ב עמ' רלו(לז)
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שכה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' מד, קסט
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה ועליו מפורש בקבלה הושיעני אלהים כי באו מים עד נפששם יחזקאל עמ' תסה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה ועליו מפורש בקבלה הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד וגו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קנט
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלד
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנא' ויהודה עוד רד עם א-ל וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 58
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהבינת ישראל (תשסו) דף עה ע"ב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כד
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נט,
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהיהל אור עמ' תמב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 465, חכ"ו עמ' 339, 338
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהלקט אמרי קודש - שמות עמ' נ
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"א
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 75
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קכו
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהעזר מיהודה (תשנט) עמ' קיז
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהפאר יעקב ח"א עמ' רנז, ח"ג עמ' קלב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילהפני מנחם וישב עמ' רכד, רמד, חנוכה עמ' רסה, שביעי של פסח עמ' פ
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחלהנפש יוסף (תשעד) עמ' קלב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחלה וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' ג, שא
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שי
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד ליםאז שמח עמ' ריא
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד ליםפרי צדיק ר"ח ניסן אות ב, פסח אות מא, ערב יוכ"פ אות ה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד ליםתקנת השבין סי' טו (עמ' 105), דברי סופרים סי' ב (עמ' 3)
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לתוך הים וכו'מנחת יואל עמ' קטו
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד תחילה ליםמשך חכמה שמות פ' לה פס' לא
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וכו' הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש וכו'נועם אליעזר שמות דף קמד ע"ב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב ושבטו אחריו כו' לפיכך זכה למלכות כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפד
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לים וכו' וזכה למלכותאור אברהם - רות עמ' שב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לים תחילהפירוש המכבי שמות עמ' קע
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב ליםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"ב, קמא ע"א, רמב ע"א
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לתוך הים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעט
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לתוך היםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמח
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב לתוך היםקריאה בקריה ח"ב עמ' רנו
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב תחילה לתוך היםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שפו {עד צוארו}
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב תחילה לתוך הים עד צוארודברי יואל מועדים ח"ח עמ' תמה
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב תחלהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעג
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדבס' הבוטח ח"ב עמ' שלב
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסא
לז ע"א09 קפץ נחשון בתוך הים ועליו נאמר היתה יהודה לקדשועצי חיים - מועדים עמ' כז
לז ע"א09 קפץ נחשון וירדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעח {ובאו המים עד צוארו}
לז ע"א09 קפץ נחשון וירד אל הים תחילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
לז ע"א09 קפץ נחשון וירד לים תחלה וכו' מה טעם היתה יהודה לקדשו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנג, רצ, שז
לז ע"א09 קפץ נחשון וירד לים תחלהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רצ
לז ע"א09 קפץ נחשון ונפל לגלי הים ועליו הוא אומר הושיעני אלקים כי באו מים עד נפשנר ישראל חלק ב דף קלב
לז ע"א09 קפץ נחשוןדולה ומשקה פסח עמ' שצו {עם ישראל נכנס לים קודם שנקרע}
לז ע"א09 קפץ נחשוןהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ח {בזה יהודה קידש שם שמים}
לז ע"א09 קפץ נחשוןמשנת חיים בראשית עמ' תסז
לז ע"א09 קפץ נחשוןשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 62 {לא נקרע הים עד שנחשון מסר נפש}
לז ע"א09 קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחלהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריב, רמח
לז ע"א09 קפץ תחילה ליםדרשות הרז"ה עמ' תתד
לז ע"א09 קפצו לתוך המיםחכמת התורה בשלח עמ' ער {ואח"כ נקרע}
לז ע"א11 ויהודה עוד רד עם א-ל וכו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלה-ו, ויקרא עמ' תצא, תקב, במדבר עמ' רנג, דברים עמ' תרי
לז ע"א11 ויהודה עוד רד עם אלערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 65
לז ע"א12 באו מים עד נפשברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בא מאמר כז
לז ע"א12 הגיעו המים עד צוארןשם יחזקאל עמ' תסד
לז ע"א12 הושיעני אלקים כי באו מים עד נפשאלשיך על חמש מגילות עמ' רנז {כך צעק נחשון}
לז ע"א12 כי באו מים עד נפשטיול בפרדס ח"ב עמ' רטו, רסא, שע {לא נבקע הים עד שנחשון בא עד חוטמו במים}
לז ע"א15 היה משה מאריך בתפילה א"ל הקב"ה ידידי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה לפניאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצז
לז ע"א16 א"ל הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה עומד ומרבה בתפלהדברי יואל פ' בשלח דף תב ע"א
לז ע"א16 בני טובעים בים ואתה מאריך בתפילהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
לז ע"א16 ידידי טובעים בים ואתה מאריך בתפלהבנין חיים עמ' ח"א עמ' ע
לז ע"א16 ידידיי טובעים בים ואתה מאריך, ומהרש"אעטרת ישועה (תשסד) אות לו לשביעי ש"פ {'ידידיי' קאי על בנימין}
לז ע"א16 ידידיי טובעים ואתה מאריך בתפילהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפה
לז ע"א17 לא עת להאריך בתפילהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמ ע"א
לז ע"א17 למה אתה מאריך בתפלהפחד יצחק פסח מאמר יד
לז ע"א18 דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה את ידךקריאה בקריה ח"ב עמ' רנח
לז ע"א20 במה זכה יהודה למלכותשיחות לספר בראשית עמ' רעד
לז ע"א20 זכה יהודה למלכותכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עד ע"ג {בזכות נחשון שקפץ לים}
לז ע"א20 יהודה זכה למלכותבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות ז {מפני שקפץ לים תחלה}
לז ע"א20 למה זכה יהודה למלכותאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ג פסוק ז {לפי שקפץ לתוך ים תחילה}
לז ע"א20 לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל וכו', ורש"י ותוס'שירת הפסח אות קסח
לז ע"א20 לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנא' היתה יהודה לקדשו כו', ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלו
לז ע"א20 לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנאמר היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו רש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכה
לז ע"א20 לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלזאת ליעקב במדבר עמ' מג
לז ע"א20 לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראלרנת יצחק שופטים עמ' ז
לז ע"א20 לפיכך זכה יהודה וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' תיז {מלכות בית דוד נבעה מקידוש השם של יוסף, כדברי בראשית רבה פרשה פז, ש"הים ראה וינס" בזכות "וינס ויצא החוצה"}
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רסח {לקפוץ מתחלה}
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו שנחשון בן עמינדב וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רכד
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשו מה טעם כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף לו ע"ד
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשוזאת ליעקב שמות עמ' פג
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשושירת הפסח אות קצז
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסח
לז ע"א21 היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו הים ראה וינוסקריאה בקריה ח"ב עמ' רנו
לז ע"א22 מ"ט היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינוס, ומהרש"ארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יח
לז ע"א22 מה טעם היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינסימי דוד (תשסז) עמ' רעא
לז ע"א22 מה טעם יהודה לקדשו, ומהרש"ארנת יצחק יהושע עמ' ריא, שמואל עמ' קסט, תהלים עמ' תקטז
לז ע"א24 הים ראה וינסנטריקן (תשעד) עמ' עח {ונאמר וינס ויצא החוצה}
לז ע"א24 ראב"י אומר וכו' זקני כהונה ולויה למטה והשאר למעלה ר"י אומר הראוי לשרת למטה והשאר למעלהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רלא
לז ע"א25 אי אפשר לומר לוי למטהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף ע ע"ב
לז ע"א25 אי אפשר לומר לוי למטה שכבר נאמר לוי למעלהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' כח דף ע ע"ד; יפה מראה (שנ) דף רמו ע"א
לז ע"א27 הא כיצד זקני כהונה ולויה למטה והשאר למעלהדברי טובה יהושע ח"א עמ' שא בהרחב דברים
לז ע"א29 הראוי לשירות למטהגור אריה דברים פכ"ז אות ה
לז ע"א29 רבי אומר אלו ואלו למטהדברי טובה יהושע ח"א עמ' דש ובהרחב דברים
לז ע"א30 הפכו פניהם כלפי הר גריזים ומהרש"אזאת ליעקב שמות עמ' תיז
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רמד
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רי
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכד
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרטיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' ורש"יאיש אמונים דף סד ע"ד, פא ע"ב
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' ללמוד וללמד לשמור ולעשותנועם אליעזר שמות דף רנד ע"א
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' נמצא מ"ח בריתות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מ אות א
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' נמצא מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' פא
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו' ר"ש מוציא וכו' ר"ע אומר וכו' אמר רב וכו' מאי בינייהו וכו'תורת לוי יצחק עמ' נא
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו'אמרי יחזקאל עמ' עט
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו'יפה מראה (שנ) דף רמו ע"ב
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרט וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקפג
לז ע"א37 ברוך בכלל ברוך בפרטזאת ליעקב דברים עמ' קפד
לז ע"א37 ברוך בכלל וכו' וכן בסיני וכו' נמצא מ"ח בריתות וכו'אפיקי ים עמ' רפד
לז ע"א37 ברוך בכלל וכו' וכן בסיני וכן בערבות מואב וכו' ערבא וערבא דערבאצמח צדקה עה"ת עמ' צו
לז ע"א38 ארור בכלל וארור בפרטעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
לז ע"א39 ללמוד וללמד כו'בנין אפרים בהקדמה [הלכה]
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי ארבע וכו' בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קמה
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי ארבע וכו' בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פב
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי ארבע וכו' בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' פ
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי ארבעזמנים לששון עמ' ג, כז
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשותהעמק דבר דברים פ"כו פסוק טו
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעה
לז ע"א39 ללמוד וללמד לשמור ולעשותחנן אלקים עמ' קעד {נתערבו על ארבעה דברים אלו}
לז ע"א39 ללמוד ללמד לשמור ולעשות הרי ד'תורת אברהם עמ' פב
לז ע"א39 לשמור כו' נמצאו מ"ח בריתותרנת יצחק תפלה עמ' סג
לז ע"א רש"י - כל המצות כולן טעונות ארבעה אלהזמנים לששון עמ' ג, כז
לז ע"א רש"י ד"ה רד אל עםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמא ע"א
לז ע"א תוס' - ויכוח בני יהודה ובנימין בים סוףפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' ריח, רע
לז ע"א תוס' - כל 'על' לכתחילה ולמצוהישמח חיים (תשסה) מע' ע אות מד
לז ע"א תוס' - לא למד ולא לימדאהבת חיים (דייטש) עמ' רנה
לז ע"א תוס' - משל יהודה ובנימין למה הדבר דומה , תוס'ציץ השדה - שדי יער עמ' רמו, רמז
לז ע"א תוס' ד"ה אי אפשרדברי טובה יהושע ח"א עמ' שב בהרחב דברים
לז ע"א תוס' ד"ה ואחר כךחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפג
לז ע"א תוס' ד"ה והיו - בנימין ויהודה שניהם לשם שמים נתכוונונטריקן (תשעד) עמ' עט
לז ע"א תוס' ד"ה והיו - ומה שכר נטלו שבטו של יהודה זכה למלכותפני מנחם במדבר עמ' יג
לז ע"א תוס' ד"ה והיו - משל למלך שהיו לו שני בנים וכו'בינת ישראל (תשסו) דף עז ע"א
לז ע"א תוס' ד"ה והיו - משל למלך שהיו לו שני בנים וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 197, 199
לז ע"א תוס' ד"ה והיורנת יצחק תהלים עמ' ש
לז ע"א תוס' ד"ה והיושנות חיים (חזן) דף עו/עז ע"ב
לז ע"א תוס' ד"ה והיו בשם המכילתא - בלשצר הלביש לדניאל ארגמןנטריקן (תשעד) עמ' עט
לז ע"א תוס' ד"ה והיוהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"לג פסוק יב
לז ע"א תוס' ד"ה והיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעט
לז ע"א תוס' ד"ה מאי בשם ירושלמי - לא לימד והחזיקאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קו
לז ע"א תוס' ד"ה מאיהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב
לז ע"א תוס' לענין ערבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עא
לז ע"א תוס' - משל למלך שהיו לו שני בנים גדול וקטןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' סד, סח
לז ע"א מהרש"אזאת ליעקב ויקרא עמ' רי
לז ע"ב01 ארבע בריתותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רלז, שד {על כל מצוה}
לז ע"ב01 בארבע בריתות ניתנה תורהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפה
לז ע"ב01 ד' בריתותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שמג {על כל מצוה}
לז ע"ב01 ד' בריתותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקעב*
לז ע"ב01 על כל מצוה נכרתו בריתותאור הרעיון עמ' צח
לז ע"ב02 בהר סיני וכו'טוב טעם ויקרא עמ' לה
לז ע"ב02 בסיני וערבות מואב נכרתה ברית על התורהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' כו
לז ע"ב02 ג' בריתות כרת הקב"ה עם ישראל במדברבאר שרים פרשת משפטים דרוש ה אות ג
לז ע"ב02 בערבות מואבאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ {שם נעשו כל ישראל ערבים}
לז ע"ב02 ערבות מואבמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ד {הברית על הערבות היה בערבות מואב}
לז ע"ב02 בערבות מואבעטרת יהושע ויקרא עמ' קעח {בערבות מואב קבלו עליהם ישראל הערבות}
לז ע"ב02 בערבות מואבבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ה {הערבות שם}
לז ע"ב02 הרי שש עשרה וכן בסיני וכן בערבות מואב וכו' נמצא ארבעים ושמנה בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פח
לז ע"ב02 הרי שש עשרה וכן בסיני וכן בערבות מואב וכו' נמצא ארבעים ושמנה בריתות על כל מצוה ומצוהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ז
לז ע"ב02 הרי שש עשרהטוב טעם דברים עמ' קלב
לז ע"ב02 וכן בסיני וכן בערבות מואבשעת הכושר פ' נצבים דף פח ע"ג
לז ע"ב03 אלה דברי הברית וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עב
לז ע"ב05 ארבעים ושמונה בריתותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלה {בהר גריזים נכרתה ברית}
לז ע"ב05 ארבעים ושמונה בריתותמנות הלוי (תשסב) עמ' שפח {בהר גריזים והר עיבל קבלו התורה והשבועה}
לז ע"ב05 ארבעים ושמונה בריתותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקלט
לז ע"ב05 ארבעים ושמונה בריתותבמי התורה עמ' קעח
לז ע"ב06 קיבלו את התורה בהר גריזים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
לז ע"ב06 קיבלו את כל התורה בהר גריזים ובהר עיבלבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטז
לז ע"ב06 ר' שמעון מוציא הר גריזים והרי עיבלמשך חכמה שמות פ' כג פס' יט
לז ע"ב08 א"ר ישמעאל כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז
לז ע"ב08 רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד ורבי עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסינידברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קב
לז ע"ב08 רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד רבי עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועדתורת מנחם חס"ח עמ' 97
לז ע"ב08 רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני כו' ר' עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ח עמ' 38, חי"א עמ' 150, חי"ז עמ' 277, חי"ח עמ' 337
לז ע"ב09 ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד וכו', ורש"יערך לחם (צאלח) עמ' קצ
לז ע"ב10 התורה נתנה כללותיה ופרטותיה מסיני חזרו ונשנו באהל מועד ובערבות מואבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיא הערה 6
לז ע"ב10 התורה נתנה כללותיה ופרטותיה מסיניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסא הערה 18
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנו {ורש"י ברכות מח ע"ב - בג' מקומות ניתנה תורה}
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואבמגלה עמוקות (תשסח) אופן קיז, קנז, קצא, רב, רט, רי
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועדהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועדפרי צדיק ויקרא אות ט, בהר אות א, ב
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוה"מ ונשתלשו בערבות מואבגור אריה שמות פכ"א אות א, ויקרא פכ"ד הערה 70, פכ"ה הערה 24
לז ע"ב10 כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכג
לז ע"ב10 כללות ופרטות נשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואבהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סח, עד
לז ע"ב10 כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיניעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רח
לז ע"ב10 כללים ופרטיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 1
לז ע"ב10 נאמרה בהר סיני ונשנית בערבות מואב בכלל ופרטברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפו
לז ע"ב11 אין לך כך דבר מצוה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתותבני יששכר ח"א דף פו ע"ב, קסד ע"ד, קעא ע"ד, ח"ב דף קטז ע"ג, קכ ע"א
לז ע"ב11 אין לך כל דבר מצוה ומצוה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' טז אות ו
לז ע"ב11 אין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתות וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעז
לז ע"ב11 אין לך כל מצוה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנא, תתכא
לז ע"ב11 אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתותיפה מראה (שנ) פרק א דף רמו/רמז ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רט דף קלב ע"א
לז ע"ב11 אין לך כל מצוה שלא נכרתו עליה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעג, שעט
לז ע"ב11 אין לך מצוה ומצוה וכו' מ"ח בריתותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצט
לז ע"ב11 אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עלי' מ"ח בריתות וכו' ערבא וערבא דערבא איכא בינייהודברי יואל פ' פנחס דף קלג ע"ב
לז ע"ב11 אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתותשרגא המאיר מועדים עמ' שט
לז ע"ב11 אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה וכו' ורש"ינחל עדה עמ' פח, שצ, תעו
לז ע"ב11 אין לך מצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה וכו'להוגה דעות פ"ו ה"ז
לז ע"ב11 אין לך מצוה שלא נכרתו וכו'אהבת ציון דרוש ז
לז ע"ב11 ואין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רד, שפח, תה
לז ע"ב11 ונשתלשו בערבות מואבהעמק דבר דברים פ"א פסוק ה
לז ע"ב12 כל מצוה ומצוה נכרתו עליה מ"ח בריתות וכו' לכל אחדיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצה
לז ע"ב12 כל מצוה נכרתו עליה מ"ח בריתותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלד
לז ע"ב12 על כל מצוה נכרתו מ"ח בריתותחנן אלקים עמ' עה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלו
לז ע"ב12 על כל מצוה נכרתו מ"ח כריתותדולה ומשקה פסח עמ' תסז
לז ע"ב13 מ"ח בריתותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 39
לז ע"ב13 מ"ח בריתות כרת הקב"ה עם ישראלנטריקן (תשעד) עמ' קטז
לז ע"ב13 מ"ח בריתות נכרתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צג, רעג
לז ע"ב13 מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכח ע"א
לז ע"ב13 מ"ח בריתות על כל מצוהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעט
לז ע"ב14 ר' שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר משום ר' שמעון וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 59
לז ע"ב14 ר"ש בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום ר"ש אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עלי' מ"ח בריתות של ת"ר אלף וג' אלפים ותק"נ וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' פד ע"א
לז ע"ב14 רשב"י איש כפר עכו אומר משום ר"ש כל מצוהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כו
לז ע"ב15 אין לך כל מצוה ומצוה שכתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמישיםפני מנחם יתרו עמ' קי
לז ע"ב15 אין לך מצוה וכו'ויואל משה הקדמה עמ' יא-יב, מאמר א סי' ק עמ' קיב {אלפי בריתות ואלות קבלו עליהם ישראל}
לז ע"ב15 אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קלט
לז ע"ב15 אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' עח
לז ע"ב16 חשבון הבריתות שקיבל כ"א מישראל מצד הערבות וכו' (ותוס')תורת מנחם חכ"ו עמ' 105
לז ע"ב16 מ"ח בריתות של 603,550 על כל מצוהפירוש המכבי שמות עמ' קנז
לז ע"ב16 מספר הבריתות שנכרתו בני ישראל במדברכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלה
לז ע"ב17 ברית על הערבותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיט {ערבות בנשים, גרים, ופחות מבני עשרים}
לז ע"ב17 של שש מאות אלף וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 423{המנין מקיף רק את בני ישראל למשפחותם לבית אבותם}
לז ע"ב17 של שש מאות אלף וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמח {אין ערבות לגוי}
לז ע"ב17 שש מאות אלף וכו'אהבת ציון (תשסד) דרוש ז עמ' פג {פחות מבן עשרים אינו בכלל ערבות, ובכל זאת תינוק נתפס בעוון הדור (שבת לג ע"ב) ומכאן שמה שצדיק נתפס בעוון הדור אינו מטעם ערבות}
לז ע"ב17 שש מאות אלף וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצד ע"ב {כמה אלפים ורבבות בריתות נכרתו ישראל על הערבות}
לז ע"ב17 שש מאות אלף וכו'דברי שאול במדבר עמ' כה {קטן אינו בכלל ערבות}
לז ע"ב17 שש מאות אלף וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שצא {היו ערבים רק לישראל}
לז ע"ב23 כ"א מישראל ת"ר אלף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסג
לז ע"ב23 כל אחד מישראל ערב על שישים רבואחנן אלקים עמ' קנא, קעב, קפא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ר
לז ע"ב23 נמצא לכ"א ואחד מישראל תר"ג אלפים וכו'מנחת מרדכי עמ' שעח, שפ
לז ע"ב23 נמצא לכ"א מישראל שש מאות אלף וג' אלפים ותק"נ וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' לו, מ
לז ע"ב23 נמצא לכל א' מישראל שש מאות אלף וג' אלפים ותתק"ן בריתות וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' רעח, שנד, שסה
לז ע"ב23 נמצא לכל אחד מישראל ו' מאות אלף וג' אלפים וחמש מאות וחמישים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפ ע"א
לז ע"ב23 נמצא לכל אחד מישראלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנא
לז ע"ב25 מאי בינייהו אמר רב משרשיא ערבא וערבא דערבא איכא בינייהושיחות ר' ראובן עמ' נז
לז ע"ב26 איכא בינייהו ערבא וערבא דערבאחנן אלקים עמ' קצו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוחיי נפש ח"א עמ' לג, לד
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רכא
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבא איכא בינייהוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקעג
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' צט
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבאזבחי צדק (דיסקין) עמ' שטז
לז ע"ב26 ערבא וערבא דערבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנב, רע
לז ע"ב26 ערבותפחד יצחק פסח מאמר סג עמ' רד {ערבות על מומר}
לז ע"ב26 ערבותצוף דבש (לוין) מאמר ו {כל אחד מישראל קיבל עליו ערבות על חבירו}
לז ע"ב26 ערבותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנז, שעו {כל ישראל ערבים זה לזה}
לז ע"ב26 ערבותבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיד {כל ישראל ערבים זה לזה}
לז ע"ב26 ערבותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שפו {כל ישראל קבלו ערבות זה עבור זה}
לז ע"ב26 ערבותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג {כל ישראל ערבים אבל לא לגרים}
לז ע"ב26 ערבותמאמרי הראי"ה עמ' 427 {היא כדי שיראו לתקן איש את חבירו}
לז ע"ב26 ערבות וערבי דערבישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קכ
לז ע"ב26 ערבותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לח אות א
לז ע"ב26 ערבותשיחות לספר בראשית עמ' שכה, שיחות לספר שמות עמ' רפד, שיחות לספר ויקרא עמ' רעב, שיחות לספר במדבר עמ' לג {ערבות הדדית - היסוד לקבלת תורה}
לז ע"ב26 ערבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו {רק לגבי ישראל ולא לב"נ}
לז ע"ב26 ערבי דערבישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מח
לז ע"ב27 דרש ר' יהודה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנז
לז ע"ב28 כל הפרשה בנואף ונואפת מיירי, רש"י ד"ה בארור ומהרש"אדברי שאול דברים עמ' רד
לז ע"ב28 כל הפרשה וכו'גנא דפלפלי עמ' תל {פרשת ארורים כנגד בועל ערוה נאמרה}
לז ע"ב28 כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת וכו' הבא על ערוה והוליד בן וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רנד
לז ע"ב28 כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תבא דף רנא ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ג
לז ע"ב28 כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתג, תתה הערה 39
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' זה הבא על הערוה והוליד בן וע"א, ארורין אביו ואמו של זה שכך גרמו לוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמ
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'זרע שמשון (תקלח) תבא
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'זרע שמשון (תשסג) תבא אות ד
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרמח
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו'תורת העולה ח"ג פרק עח
לז ע"ב28 כל הפרשה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שב
לז ע"ב28 כל הפרשה על נואף נאמרכלי יקר (תשמח) עמ' תקסג
לז ע"ב29 ארור אשר יעשה פסל ומסכהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
לז ע"ב29 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה וגו' וכי בארור סגי ליהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפג, תקמה
לז ע"ב29 ארור האיש וגו' זה הבא על הערוה וכו' ורש"יויואל משה מאמר א סי' עט עמ' צד
לז ע"ב30 דעביד פסל בארור סגי ליהילקוט הגרשוני ח"ב
לז ע"ב33 ונתת את הברכה וכו' להקדים ברכה לקללה וכו' ברכה אחת קודמת לקללה ואין כל הברכות קודמות לקללותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מב
לז ע"ב39 להקדים ברכהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קלא {מעיקרא אמרו כל הברכות}
לז ע"ב39 להקדים ברכהאבן ישראל על התורה עמ' צא {מעיקרא אמרו כל הברכות}
לז ע"ב39 להקדים ברכה לקללה, גריזיםבני יששכר ח"א דף יט ע"ב
לז ע"ב39 להקדים ברכהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סז {אמרו מקודם הברכות כלפי הר גריזים ואח"כ הפכו פניהם וכו'}
לז ע"ב39 כל הארורין פתחו קודם בברכהמנחת יואל עמ' קלא {והברכות לא נכתבו כי מה שלא נכתב גבוה ממה שנכתב כי לא היה אפשר לצמצמו בכתב}
לז ע"ב40 יכול כל הברכות קודמות ת"ל ברכה אחת קודם לקללהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 102
לז ע"ב41 ברכה אחת קודם לקללההכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב {לכן בתרגום יונתן בן עוזיאל יש לשון ברכה וקללה רק בברכה וקללה הראשונות}
לז ע"ב41 ברכה אחת קודם לקללההעמק דבר דברים פ"יא פסוק כו, פ"כז פסוק יד
לז ע"ב46 בלשון הקודשהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יד
לז ע"ב47 מה קללה בכלל ופרט, אף ברכה בכלל ופרט, וכו'דברי יואל פ' כי תבוא דף קמט ע"א
לז ע"ב48 הברכות והקללות והעם עונים אמןשיחות לספר דברים עמ' קמט {מקביל למה שמשה הקריא את ספר הברית והעם ענו "נעשה ונשמע", והיה צריך ברית חדשה בכניסה לארץ כי הדור היה שונה באופן מהותי}
לז ע"ב48 אמרו אמןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצח {על כל ברוך וארור וכו'}
לז ע"ב50 במדינה אומר שלש ברכות ובמקדש ברכה אחת, ותוס'חמדה יקרה במדבר עמ' פ
לז ע"ב50 במדינה אומר שלש ברכות וכו'שלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
לז ע"ב50 ברכת כהנים וכו' במדינה ג' ברכות ובכינויציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלב, קלז
לז ע"ב50 ברכת כהנים וכו' בשם המפורש ותוס' ד"ה הריעולם אחד פרק ב
לז ע"ב50 במדינה היו מברכין ג' ברכותהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשעד
לז ע"ב50 ברכת כהנים כיצד במדינה אומר אותה ג' ברכות ובמקדש ברכה א'רנת יצחק תענית עמ' קכא-קכה
לז ע"ב50 ברכת כהנים כיצד במדינה אומר אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחתאור אברהם (זוועהיל) עמ' כז
לז ע"ב50 ברכת כהנים כיצד במדינה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחתאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסז
לז ע"ב50 ברכת כהנים כיצדאוצר הכבוד
לז ע"ב50 ברכת כהנים במדינה ובמקדשציץ השדה - שדי יער עמ' כ
לז ע"ב50 ברכת כהנים במקדש ובמדינה, ותוס'דולה ומשקה - חנוכה עמ' קצט
לז ע"ב51 בבהמ"ק היו קוראים את השם ככתיבתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קד
לז ע"ב51 בזמן הבית הי' מזכירים את השם הקדוש שם הוי' קריאתו ככתיבתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' כח
לז ע"ב51 במקדש אומר את ה' ככתבו ובמדינה בכינויורנת יצחק תפלה לשבת עמ' יח
לז ע"ב51 במקדש אומר את ה' ככתבו ובמדינה בכינויו, ותוס'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לא
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שמד, דברים עמ' שמז
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויוברכת טוב עמ' יב, פז
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רפח
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכא
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויורנת יצחק תפלה עמ' סז
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכנויובית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צב
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפט
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קנג
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבומשנת חיים במדבר עמ' קיז, קכג
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבותורת אליהו עמ' רלב
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו, ותוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלח
לז ע"ב51 במקדש אומר השם ככתבו ובמדינה בפניו וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ו פסוק כג
לז ע"ב51 במקדש הי' קורים השם ככתיבתובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נב
לז ע"ב51 במקדש היו אומרים השם ככתבוברכת משה דף לד ע"ב
לז ע"ב51 במקדש היו מזכירין שם המפורשזכרון משלי עמ' פז אות רמח, עמ' קלג אות תלו
לז ע"ב51 במקדש היו קורין את השם ככתיבתופאר יעקב ח"ב עמ' תשמט
לז ע"ב51 במקדש היו קורין השם ככתיבתו ובגבולין כקריאתוכתנות אור עמ' רסח
לז ע"ב51 במקדש ככתבורנת יצחק דברי הימים עמ' סד
לז ע"ב51 ובמקדש ברכה אחתזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנא
לז ע"ב51 ובמקדש ברכה אחתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבואם לבינה (פאפא) עמ' שכא
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבודולה ומשקה פורים עמ' שה
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפא
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל, רלו {במקדש הי' אסור להזכיר את השם בכנוי כדדרשינן מקרא}
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבופחד יצחק - יום הכפורים מאמר ה
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבופחד יצחק פסח מאמר ס
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עט {מקדש ענינו בחמה ממשלת היום דהוא כנגד תורה שבכתב}
לז ע"ב51 במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויונחלת שמעון (תשסו) עמ' ד
לז ע"ב51 במקדש אומרים את השם ככתבו, ותוס' - שיש בזה מצוהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' פד, פה
לז ע"ב51 במקדש הוגין שם ה' באותיותיוציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' נ
לז ע"ב51 שבמקדש היו מברכין הכהנים ככתבודברי שאול במדבר עמ' ל
לז ע"ב51 שבמקדש עושים אותה ברכה אחתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ה
לז ע"ב רש"י - וכי בארור סגי ליה בתמיה, כופר בעיקר הוא, וכי סגי ליה בארורדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפג, תקמה
לז ע"ב רש"י - כל אחד נעשה ערב על כל אחיואור הרעיון עמ' צח
לז ע"ב רש"י - כל אחד נעשה ערב על כל אחיופירוש המכבי שמות עמ' קנז
לז ע"ב רש"י ד"ה בו ביום דרשגבורת יצחק אבות עמ' קכב
לז ע"ב רש"י ד"ה ונשתלשו - הר סיני ואהל מועד חדא היאפרי צדיק ויקרא אות ט
לז ע"ב רש"י ד"ה שנאמר אלה דברי הברית - אלמא כברית ערבות מואב בברכות וקללות כך ברית בחורבפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קפג
לז ע"ב תוס' - נכרתו על התורה תקע"ו בריתותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שח
לז ע"ב תוס' - נכרתו תקע"ו בריתות על התורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רמב
לז ע"ב תוס' - קבל עליו כ"א מישראל לתרי"ג מצות קצ"ח ריבוא ריבואות וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נז
לז ע"ב תוס' - קצ"ב בריתות שבתורה, בשם הירושלמי פרק אלו נאמריןזרע קודש - מועדים עמ' רמב
לז ע"ב תוס' - תקע"ו בריתות נכרתו על התורהאגרא דכלה ח"א עמ' תמד, ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' שעח
לז ע"ב תוס' - תקע"ו בריתות נכרתו על התורהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קנד, ח"ג עמ' רכה, רלז
לז ע"ב תוס' - תקע"ו בריתות קבלו ישראלרגל ישרה עמ' רמג
לז ע"ב תוס' ד"ה א"ר משרשיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצב
לז ע"ב תוס' ד"ה א"ר משרשיאמכשירי מצוה עמ' קנט
לז ע"ב תוס' ד"ה אמרויואל משה מאמר א סי' ק עמ' קיב
לז ע"ב תוס' ד"ה ר"ש - (בשם הירושלמי) הקב"ה כרת עם ישראל תקע"ו בריתותאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבת הגדול
לז ע"ב תוס' ד"ה ר"ש מוציאשעת הכושר דף פט ע"א-ע"ב
לז ע"ב תוס' ד"ה ר"שאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' צח
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי - ארור אשר לא יקים וכו' זה החזן שהוא עומדמצווה ועושה ח"א עמ' תרט
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי - למד ולימד וכו' ולא החזיק ה"ז בכלל ארורדרשות שבט הלוי ח"א עמ' צג, קל
לז ע"ב תוס' ד"ה רבידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כח
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי שמעון - למד ושמר ועשה וסיפק בידו להחזיק וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' מג
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי שמעון - עתיד הקב"ה לעשות צל לבעלי מצות בצילן של בעלי תורה וכו' עץ חיים היא למחזיקים בהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצב
לז ע"ב תוס' ד"ה רבי שמעון בשם הירושלמי - אין לך דבר שבתורה שלא נכרתו עליה תקע"ו בריתותנטריקן (תשעד) עמ' קטז
לז ע"ב תוס' ד"ה רשב"יחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ס
לז ע"ב תוס' ד"ה רשב"ימפניני הרב עמ' מט
לז ע"ב תוס' מהירושלמי - למד ולימד שמר ועשה והיתה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שעא
לח ע"א01 במדינה בכינויולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קיז ע"א {אסור להזכיר את השם בגבולין אפי' לצורך מצוה}
לח ע"א01 במדינה בכינויושבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ח, פרק קה פסוק א, פרק קלז פסוק א {אסור להזכיר השם בגבולין}
לח ע"א01 במדינה כהנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' לה
לח ע"א01 במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן, ובמקדש על גבי ראשיהןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפב; פנקס יג עמ' פה-פו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קמו {יש כאן רמז למושג של הכרה עליונה במושג אלהות, המרומם מכל ברכה וביטוי, ובזה הוא מזכיר את השם ביראה, בשמחה ובאהבה}
לח ע"א01 במדינה כהנים נושאין את ידיהם כנגד כתפיהם וכו'להורות נתן ויקרא עמ' צו
לח ע"א01 במקדש נושאים ידיהם ע"ג ראשיהםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלג, קלד, קלז
לח ע"א01 במקדש נושאים כפיהם ע"ג ראשיהםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעא
לח ע"א01 ובמדינה בכינויוטוב טעם שמות עמ' כה
לח ע"א01 כהנים נושאין את ידיהןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעח
לח ע"א02 במקדש נושאין ידיהם ע"ג ראשיהם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' עז
לח ע"א02 במקדש על גבי ראשיהםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפב
לח ע"א02 נושאין ידיהם כנגד כתפיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמט
לח ע"א03 אינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץפנים מסבירות עמ' עד, רב
לח ע"א03 אסור להגביה ידיו מהציץמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שכו
לח ע"א03 חוץ מכה"ג שאינו מגבי' ידו למעלה מן הציץ וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מעשה המשכן פכ"ט
לח ע"א03 חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץפני מנחם לך לך עמ' סה
לח ע"א03 כה"ג אינו נושא כפיו למעלה מן הציץציץ השדה - שדי יער עמ' קמג
לח ע"א03 נושאים כפיהם מעל לראשיהםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 86 {הרי תפילין קדוש יותר מהציץ}
לח ע"א05 אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' כב
לח ע"א07 בלשון הקודש שנאמר כה תברכובית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נשא עמ' קסב
לח ע"א07 בלשון הקודשדרכי האמונה עמ' תנא
לח ע"א07 בלשון הקודשמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמב
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקדש או אינו וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קצד ע"א
לח ע"א07 כה תברכו בלה"ק כו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 376
לח ע"א07 כה תברכו בלה"קדברי יואל פ' נשא דף קפא ע"ב
לח ע"א07 כה תברכו בלשה"קגבעת שאול (בראך) עמ' ר
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקדשקרן לדוד בראשית עמ' שסו
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשבנין חיים עמ' ח"ב עמ' יב, יג, יח
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשחכמת התורה נשא עמ' קסא
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודש וכו' רבי יהודה אומר אינו צריך הרי הוא אומר כה עד שיאמרו בלשון הזהכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רפג
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרנב
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשטיול בפרדס ח"א עמ' קנז
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקט
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשלהורות נתן במדבר עמ' סט
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשלהורות נתן בראשית עמ' שצא
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשלקחת מוסר ח"א עמ' תמ
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשמכשירי מצוה עמ' כ
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשמנחת יואל עמ' קפג
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נא, נב
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נז {יבואר שצריך לברך דוקא בלשון הפסוק; שעת ברכת כהנים שעת רצון, להתפלל, ויענוהו; הכהנים מברכים, וה' מברך מה שטוב באמת לכל אחד}
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשפרי צדיק וישלח אות ב
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשצדקת יוסף עמ' רלט
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודששבח נעורים עמ' נו
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רסג
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודששמן ראש סוכות ח"א עמ' פח
לח ע"א07 כה תברכו בלשון הקודשתורת מהרי"ם במדבר עמ' ל
לח ע"א07 כה תברכו כו' בלשון הקדשתולעת שני דף קכט ע"א
לח ע"א07 ת"ר כה תברכודרשות הרז"ה עמ' קנח
לח ע"א11 ר"י אומר כו' הרי הוא אומר כה עד שיאמר בלה"ק, ותוס' ד"ה ור"יבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק טז, פרק ז פסוק ב
לח ע"א12 כה בלשון הקודשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שכז {גם בפסוק "כה תאמרון לאדוני לעשו"}
לח ע"א12 כה בלשון הקודשקרן לדוד בראשית עמ' קצז
לח ע"א12 כה לעכובא וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קטו
לח ע"א13 כה תברכו בעמידהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסט
לח ע"א13 כה תברכו בעמידהאור אברהם במדבר עמ' ע
לח ע"א13 כה תברכו בעמידהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיא
לח ע"א13 כה תברכו בעמידהאשר ליהודה עמ' רי
לח ע"א13 כה תברכו בעמידהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכח
לח ע"א13 כה תברכו בעמידהשנות חיים (חזן) דף קמח ע"ב, קמט ע"א
לח ע"א13 תניא אידך כה תברכואות היא לעולם ח"א דף ל ע"ב-ע"ג
לח ע"א14 בעמידהבישורון מלך ח"א עמ' שלז
לח ע"א14 בעמידהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסה
לח ע"א17 ר"ן אומר אינו צריךתועפת ראם (גטיניו) פ' שמיני דף סד ע"ב
לח ע"א17 רבי נתן אומר אינו צריך וכו'כה תברכו (תרמא) דף קמט ע"ב
לח ע"א17 רנ"א אינו צריך הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
לח ע"א18 הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו מה משרת וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לז
לח ע"א18 לשרתו ולברךלקוטי שיחות ח"י עמ' 39 {הלימודים בסוגיה בנוגע להשתוות בין ברכת כהנים לתפלה ולעבודה כו'}
לח ע"א19 אין שירות אלא מעומדאמרי טל מאמר י
לח ע"א19 מה משרת בעמידה אף מברך בעמידהמשך חכמה דברים פ' י פס' ח
לח ע"א19 מה משרת בעמידה וכו' ומשרת גופיה מנלן וכו'אור אברהם ברכות עמ' ריא
לח ע"א19 מה משרת בעמידהמשנת חיים דברים עמ' רז
לח ע"א19 מה משרת עמידהפנים מסבירות עמ' רעג
לח ע"א20 דכתיב לעמוד לשרת, וגליון הש"סברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
לח ע"א20 דכתיב לעמוד לשרתפני מלך שמות עמ' רא
לח ע"א20 ומשרת גופיה מנלןמשנת חיים דברים עמ' שפז
לח ע"א21 בנשיאות כפיםעין איה ברכות פ"ה פסקא עד, פרק ט פסקא נג "צריכה לפריסת ידים" {כי בזה מורה הכהן שגם כל פעולותיו מוקדשות הן לטובת הכלל בחייהם הגופניים [כלומר ע"י מעשה ידיו], ופורס אצבעותיו להורות שצריך לאהוב כל פרט ופרט בישראל, כל אדם בפני עצמו}
לח ע"א21 בנשיאות כפיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנט
לח ע"א21 בנשיאת כפיםבנתיבות שם עמ' תקב
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאות כפיםשנות חיים (חזן) דף קמח ע"ב, קמט ע"א
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאות כפים וכו' מה להלן בנשיאת כפים אף כאן וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שפב
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאות כפיםאור אברהם דברים עמ' יז
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאות כפיםאור אברהם ויקרא עמ' קלב
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאת כפיים וכו' פנים כנגד פניםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קכט-קלג
לח ע"א21 כה תברכו בנשיאת כפיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רעד
לח ע"א21 נשיאות כפיםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פו
לח ע"א21 נשיאת הכפיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קסה {האם הוא לעיכובא}
לח ע"א23 ונאמר להלן וישא אהרן את ידיו וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 39
לח ע"א24 ויברכםפני חיים (פלג'י) עמ' קסט ע"א
לח ע"א24 וישא אהרן את ידיוכתונת פסים (תשעא) עמ' עג
לח ע"א25 מה להלן בנשיאת כפים אף כאן בנשיאות כפיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריב
לח ע"א28 ר' נתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר הוא ובניו כל הימים וכו'מכשירי מצוה עמ' עו
לח ע"א32 איתקיש ברכה לשירותהעמק דבר דברים פ"י פסוק ח, פ"יח פסוק ה
לח ע"א32 ואתקש ברכה לשירותטהרת יו"ט חי"ח עמ' ריד-רטו
לח ע"א33 בשם המפורשס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
לח ע"א33 בשם המפורשפירוש המכבי דברים עמ' שסו
לח ע"א33 בשם המפורשציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלב, קלז
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו' יכול אף בגבולין כן וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שצא
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו' ת"ל ושמו את שמי שמי המיוחדשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות סח, עג
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' צג
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רסא
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש וכו' יכול אף בגבולין כן וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שצא
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש כו' יכול אף בגבולין כן כו' אף כאן בבית הבחירהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעח
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורשאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסו
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורשבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קסד
לח ע"א33 כה תברכו את בני ישראל בשם המפורשלב אריה פרשת נשא אות א
לח ע"א33 כה תברכו בשם הוי"המגדנות אליעזר עמ' תמח
לח ע"א33 כה תברכו בשם המפורש וכו'אוצר הכבוד
לח ע"א33 כה תברכו בשם המפורששנות חיים (חזן) דף קמח ע"ב, קמט ע"ב
לח ע"א33 שם המפורשאור אברהם (זוועהיל) עמ' קג {שם העצם כביכול של הקב"ה הוא שם הוי"ה}
לח ע"א33 שם המפורשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל-רלא {במקדש היו מזכירים רק בברכת כהנים בכל יום}
לח ע"א33 בשם המפורש וכו' שמי המיוחדלקוטי שיחות ח"כ עמ' 270
לח ע"א34 שם המפורש בבית הבחירהפירוש המכבי שמות עמ' שא
לח ע"א35 בשם המיוחדצפנת פענח (תשסו) עמ' שפב
לח ע"א35 בשם המפורש וכו' יכול אף בגבולין כן וכו' אף כאן בבית הבחירה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלא
לח ע"א35 ושמו את שמי בשם המיוחדצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצג
לח ע"א35 ושמו את שמי בשם המפורשדעת תפלה עמ' רנב
לח ע"א35 ושמו את שמי שם המיוחדהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יב
לח ע"א35 ושמו את שמי שמי המיוחד לי יכול אף בגבולין כן וכו' מה להלן בית הבחירה אף כאן בבית הבחירהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ח
לח ע"א35 ושמו את שמידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רא
לח ע"א35 ושמו את שמי, שמי המיוחד לישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ק
לח ע"א35 שמי המיוחד לילקוטי שיחות חל"ד עמ' 38
לח ע"א35 שמי המיוחד לימבשרת ציון ח"ג עמ' רי
לח ע"א35 שמי המיוחד לימנחת קנאות עמ' ז
לח ע"א36 יכול אף בגבולין כן כו'משנת חיים במדבר עמ' קכג
לח ע"א36 נאמר כאן ושמו את שמי וכו' אף כאן בית הבחירהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות סב
לח ע"א39 הרי הוא אומר בכל מקום אשר אזכיר את שמיזאת ליעקב שמות עמ' רכט
לח ע"א40 אבוא אליך וברכתיך וכו' בבית הבחירה וכו' שם אזכיר את שמי שם המפורשאסופת מערכות דברים עמ' שנט
לח ע"א40 אזכיר את שמיהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק כא
לח ע"א40 בכל המקוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלז {מקום שהשכינה נגלה בו}
לח ע"א40 בכל המקום אשר אבוא אליךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קנו
לח ע"א40 בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך בכל מקום ס"ד אלא מקרא זה מסורס הואפאר יעקב ח"ב עמ' תשז
לח ע"א40 בכל המקום אשר אזכיר את שמי בכל מקום ס"ד וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תעא
לח ע"א40 בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ורש"י ותוס'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסז-קסח {איך הזכירו שם המפורש במקדש בבית שני}
לח ע"א40 בכל המקום אשר אזכיר את שמי וכו' בבית הבחירהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תעו
לח ע"א41 בכל מקום סלקא דעתך אלא מקרא זה מסורס הוא בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך שם אזכיר את שמידברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיד ע"ב
לח ע"א41 מקרא זה מסורס הוא בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, שם אזכיר את שמיבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מה
לח ע"א41 מקרא מסורס הוא בכל מקום וכו'זאת ליעקב שמות עמ' סד
לח ע"א41 בכל מקום אשר אבוא אליך וגו'שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קז
לח ע"א42 בכל מקום אשר וכו'קרן לדוד בראשית עמ' רד {כל מקום ששכינה שרויה יש ברכה}
לח ע"א43 וברכתיך בבית הבחירהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריח
לח ע"א43 והיכן אבוא אליך בבית הבחירהשיחות לספר דברים עמ' קצה
לח ע"א43 והיכן אבוא אליך וברכתיך בבית הבחירהזאת ליעקב ויקרא עמ' קעט
לח ע"א43 והיכן אבוא אליך וברכתיך בבית הבחירהפני יהושע (תשסא) עמ' פה
לח ע"א44 אין לי אלא בני ישראל גרים נשים ועבדים מנין ת"ל אמור להםלהורות נתן במדבר עמ' סח
לח ע"א44 כה תברכו אין לי אלא בני ישראל גרים וכו' מניןשנות חיים (חזן) דף קמח ע"ב, קמט ע"ב
לח ע"א44 כה תברכו את בני ישראל אין לי אלא בני ישראל גרים נשים ועבדים משוחררים מנין, ת"ל אמור להם לכולהולחמי תודה דף רלט ע"א
לח ע"א45 גרים נשים ועבדים ומשוחררים וכו' פנים כנגד פנים כאדם האומר לחבירויד דוד (אופנהיים) עמ' עח
לח ע"א46 אמור להם פנים בפנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמו
לח ע"א46 אמור להם פנים כנגד פניםדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קסה
לח ע"א46 אמור להם פנים כנגד פניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפד
לח ע"א46 אמור להם פנים כנגד פניםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פב
לח ע"א46 פנים כנגד פניםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעג
לח ע"א46 כה תברכו את בני ישראל פנים כנגד פנים וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רכט ע"ב
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמב, קמט
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פנים או אינו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קיא
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פנים וכו' כאדם האומר לחבירומכשירי מצוה עמ' יט, כא
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פנים וכו'אוצר הזמנים (תשעו) עמ' רצז
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנו, שסה
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםאור אברהם במדבר עמ' עז
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםאור אברהם ברכות עמ' קמה
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםכה תברכו (תרמא) דף קעט ע"ב
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פניםשנות חיים (חזן) דף קמח ע"ב, קמט ע"ב
לח ע"א46 כה תברכו פנים כנגד פנים, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רס
לח ע"א46 פנים כנגד פניםתורת המצרף עמ' רצב
לח ע"א46 פנים כנגד פניםאשל חיים ח"א עמ' קמו
לח ע"א46 פנים כנגד פניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמא
לח ע"א46 פנים כנגד פניםתורת מנחם חכ"ז עמ' 301
לח ע"א47 אמור להם בקול רםהאשל ברמה (תשעב) עמ' רח
לח ע"א47 אמור להם בקול רםשרגא המאיר על התורה עמ' שי
לח ע"א47 בקול רם או אינו אלא בלחש ת"ל אמור להם כאדם שאומר לחבירולקוטי שיחות חי"ח עמ' 77
לח ע"א47 בקול רםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיב
לח ע"א47 בקול רםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל
לח ע"א47 בקול רםשירת הפסח אות לא
לח ע"א47 כאדם האומר לחבירורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלא
לח ע"א47 כאדם שאומר לחבירוגור אריה במדבר פ"ו הערה 59
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם או אינו אלא בלחש ת"ל אמור להםלהורות נתן במדבר עמ' סח
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם וכו' אמור להם, כאדם שאומר לחבירובית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קכו
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם וכו' ת"ל אמור להם כאדם האומר לחבירובית אלהים שער א עמ' שיב
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם וכו'ברית שלום (תעח) דף פז ע"ד
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקסא
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תנה, תנו
לח ע"א47 כה תברכו בקול רם כאדם האומר לחברואור אברהם ברכות עמ' קמד
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנה, שסא
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםאור אברהם במדבר עמ' סה, פח
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםהעמק דבר דברים פ"כז פסוק יד
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמו
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםמאורי שערים עמ' רפח
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםעיוני רש"י במדבר עמ' צג
לח ע"א47 כה תברכו בקול רםשנות חיים (חזן) דף קמח ע"ב, קמט ע"ב
לח ע"א47 תניא אידך כה תברכו את בני ישראל וכו' ת"ל אמור להםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רטז
לח ע"א47 תניא אידך כה תברכו בקול רםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' כג
לח ע"א48 אמור להם כאדם האומר לחבירוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קצז
לח ע"א48 אמור להם כאדם שאומר לחבירוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רמו
לח ע"א48 אמר אביי נקטינן לשנים קורא כהנים ולא' אינו קורא כהן שנאמר אמור להםבית אלהים שער א עמ' שט
לח ע"א48 אמר אביי נקטינן לשנים קוראי כהניםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
לח ע"א48 החזן מקריא לכהנים וכו' ואברכה מברכיךכלי יקר (תשמח) במדבר פ"ו פסוק כג עמ' תכו
לח ע"א48 נקטינן לשנים קורא כהניםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמב
לח ע"א49 א"ר חסדא כהן קורא וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מא
לח ע"א49 ואמר רב חסדא נקטינן כהן קורא כהנים ואין ישראל קורא כהניםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
לח ע"א49 לשנים קורא כהנים ולאחד אינו קוראחכמת התורה תולדות עמ' קסה
לח ע"א49 קריאת כהנים הוא לב' כהניםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלג
לח ע"א50 כהן קורא כהנים ואין ישראל קורא כהנים שנאמר אמור להם אמירה משלהםלקט אמרי קודש - שמות עמ' קז
לח ע"א רש"י - השכינה שורה על אצבעות הכהניםשם ישראל עמ' שד
לח ע"א רש"י - ככתבופירוש המכבי שמות עמ' שא
לח ע"א רש"י ד"ה בכינויו - בכינויו - באל"ף דל"תאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לח ע"א רש"י ד"ה בכל מקוםכה תברכו (תרמא) דף קיד ע"א
לח ע"א תוס' - אלא מקרא מסורת הוא בכל מקום אשר אבוא אליךאמרי טל מאמר טז
לח ע"א תוס' - בכ"מ אשר אני עלה שם תהא מזכיר את שמי והיינו בבית הבחירה וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעח-רעט
לח ע"א תוס' - בכל מקום שאני נגלה, שם תהא מזכיר את שמיאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שמד, דברים עמ' שנא
לח ע"א תוס' - הדין לברך ברכת כהנים במקדש בשם המפורש הי' תלוי בגילוי שכינהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרא, תרעו, תשיב, ח"ב עמ' קסה, רל, רצט
לח ע"א תוס' - נמנעו כהנים לברך בשם המיוחד משמת שמעון הצדיק, לפי שלא זכו לגילוי שכינהאסופת מערכות דברים עמ' שנא
לח ע"א תוס' - נראה לר"י כהן שבירך ב"כ בישיבה לא עשה כו'סוכת דוד (שירירו) דף לט ע"א
לח ע"א תוס' - שלא זכו הכהנים לגילוי שכינהרנת יצחק תענית עמ' קכה
לח ע"א תוס' ד"ה או - רבינו הלל פי' בספרי וכו', כינוי יש לומר כקריאתו באל"ף דל"תאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לח ע"א תוס' ד"ה או אינו - מגז"ש דברכה ברכה מהר גריזיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלב
לח ע"א תוס' ד"ה או אינועטרת חן ח"א עמ' קל
לח ע"א תוס' ד"ה או אינו אלא בכינוישנות חיים (חזן) דף קמט ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה או אינו אלאכה תברכו (תרמא) דף קצ ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה או אינומשנת חיים במדבר עמ' קיז
לח ע"א תוס' ד"ה אוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סט
לח ע"א תוס' ד"ה ונאמרשנות חיים (חזן) דף קמח ע"ד, קמט ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה ור' יהודהשנות חיים (חזן) דף קמט ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה כל הימיםשנות חיים (חזן) דף קמט ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - אין מזכירין כינויין במקדש רק שם המפורש משום גילוי השכינהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלו
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - הכי תני בספרי וכו' והיינו דקמתמה הכא בכל מקום ס"דמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שלד
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - ונראה דמזה הטעם וכו'כה תברכו (תרמא) דף קיז ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - לאחר מות שמעון הצדיק לא זכו לגילוי שכינהרנת יצחק מלכים עמ' קיא, ישעיה עמ' צב, קנט, ישעיה עמ' רפב, תהלים עמ' צה, משלי עמ' שמח
לח ע"א תוס' ד"ה הרי - משמת שמעון הצדיק וכו' לפי שלא זכו עוד לגילוי שכינהדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיד ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה הרירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תיד
לח ע"א תוס' ד"ה הריבית אלהים שער א עמ' שיט
לח ע"א תוס' ד"ה והכתיבבית אלהים שער א עמ' שיז
לח ע"א תוס' ד"ה וכתיב כל הימים - עבודת יחיד מהיכן מתרבהשנות חיים (חזן) דף קמט ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה ונאמרבית אלהים שער א עמ' שי
לח ע"א תוס' ד"ה ונאמרלקחת מוסר ח"א עמ' תמ
לח ע"ב02 סימן מתאו"ה לברכ"ה דוכ"ן בעבוד"ה כו"ם מכי"ר נהנ"ה בעגל"ה וכו'מגילת סמנים עמ' עח
לח ע"ב04 מניין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםחכמת התורה בהעלותך עמ' צ
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסח
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמא ע"ג, קמב ע"ג
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםאוצר הכבוד
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםאש דת (תשמח) עמ' קצא
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםחכמת התורה נשא עמ' רסו
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' כט, תתלז, ויקרא עמ' קמא, במדבר עמ' קיז, קמא, תקכג, דברים עמ' רסט, שסב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 509
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שסב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'עטרת יהושע שמות עמ' קצג
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו', ומהרש"אכרם חמד (תשסו) עמ' קנב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בנ"י ואני אברכםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ריג
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר 'ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם'כתב סופר אגדות כאן
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכםלחמי תודה דף רלט ע"ב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רכ
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מד
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תיג
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםזאת ליעקב במדבר עמ' מ
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםזאת ליעקב ויקרא עמ' נב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכו
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נח {ענין החזקת הכהנים כפות ידיהם כלפי מטה, כי מעוררים הברכה העליונה; ענין השגחת ה' הנגלית והנסתרת, לכן ברכת כהנים פנים אל פנים}
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמא
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהניםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' סא
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאוהכה תברכו (תרמא) דף ה ע"ב
לח ע"ב04 מנין שהקב"ה מתאווה לברכת כהנים וכו' ורש"י שהברכה הוא צורך הקב"המנחת יואל עמ' נ
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהנים וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קכב
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 217
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםהמאור שבתורה (לסין)
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמז
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםוזאת התורה עמ' רו
לח ע"ב05 הקב"ה מתאוה לברכת כהניםפירוש המכבי שמות עמ' קמז
לח ע"ב07 כהן המברך מתברךבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רצז
לח ע"ב07 כהן המברך מתברךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנא
לח ע"ב07 כהן המברך מתברךטוב טעם במדבר עמ' כב, דברים עמ' קצא
לח ע"ב07 כהן שמברך שהוא מתברךחיים וחסד סי' תקלא
לח ע"ב07 כל המברך מתברךאור לשמים (תשסג) עמ' רלו
לח ע"ב07 כל המברך מתברךחיים תחלה (תשנג) עמ' פח
לח ע"ב07 כל וכו' מברך מתברך כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רעא
לח ע"ב07 כל כהן המברך וכו'כה תברכו (תרמא) דף קב ע"ב, קכג ע"ב
לח ע"ב07 כל כהן המברך מתברך וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פו
לח ע"ב07 כל כהן המברך מתברך ושאינו וכו' אינו מתברךפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' י
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' יט
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כד
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רצ
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך ושאין מברך אינו מתברךשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 62
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברך וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' ריד
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברךפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצ {ברכת הכהן צריך להיות בטוב עין ובטוב לבב, שע"י כך יתברך גם הכהן}
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברךתהלה לדוד (והרמן) פרק כו פסוק יב הערה ט, פרק צז פסוק יא הערה יז
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברך שנאמר ואברכה מברכיךאמרי השכל עמ' 149
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צד
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמג
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקסו
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךלקוטי שיחות חל"ז עמ' 89
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עא ע"ד
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךפנים מסבירות עמ' קצח
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תמג (מח)
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 37 (סי' לב)
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרח
לח ע"ב07 כל כהן שמברך מתברךתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רעא
לח ע"ב07 שמברך מתברךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלט
לח ע"ב07 שמברך מתברך וכו' ואברכה מברכיךלקוטי שיחות ח"ה עמ' 426, 422, ח"ז עמ' 236, חי"ז עמ' 428
לח ע"ב08 כל כהן שאינו מברך אינו מתברךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כו
לח ע"ב09 ואברכה מברכיךתורת מנחם חנ"ד עמ' 320
לח ע"ב10 כהן שאינו עולה עובר בג' עשהמקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
לח ע"ב10 כל כהן שאינו עולה וכו'חקקי לב חלק א (סימן ד) דף ב ע"ב {דוקא במקום שיש דוכן}
לח ע"ב10 כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בג' עשהאור אברהם ויקרא עמ' קמב
לח ע"ב10 כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
לח ע"ב10 כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשהלמדנות (תשנח) פ' נשא אות פט
לח ע"ב10 כל כהן שאינו עולהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ע אות כא
לח ע"ב10 שלשה מ"עהעמק דבר דברים פ"ו פסוק כ
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רסד
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה כו' ורש"יסוכת דוד (שירירו) דף קמב ע"ד-קמג ע"ב
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולהאור אברהם ויקרא עמ' קמ, קמה
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רכח
לח ע"ב14 כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולהחמודי צבי בראשית עמ' קט
לח ע"ב16 שנאמר "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת"פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רצד-רצו; מאוצרות הראיה ח"ב עמ' 211-212 {מכאן שעבודה קודמת לנשיאת כפים, הרעיון שבדבר}
לח ע"ב22 כהן שלא עקר רגליו בעבודהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסב
לח ע"ב22 כהן שלא עקר רגליו בעבודהנפש הרב עמ' קכב {כי ברכת כהנים מריכה להיות אחרי הקרבת קרבנות ציבור, ואמירת הש"ץ "רצה" היא כקרבן ציבור}
לח ע"ב26 אין נותנים כוס לברך אלא לטובנתיבות עולם ח"ב עמ' ריג
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' תנח
לח ע"ב26 אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עיןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 276
לח ע"ב26 אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עיןברכות אבי דף עו ע"ב
לח ע"ב26 אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עיןדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רטו
לח ע"ב26 אין נותנים כוס של ברכהזאת ליעקב דברים עמ' קעט
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עין וכו'צור יעקב (יעבץ) בהר
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עין שנאמר טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, אל תיקרי יבורך אלא יברךעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קצה
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח, רסה
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןנחלת יעקב (תשעג) עמ' רנט, תצד
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןעזר מיהודה (תשנט) עמ' קמד
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עיןמכתב מאליהו ח"ד עמ' 5
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןזרע שמשון (תקלח) מצורע
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןבצור ירום ח"ט עמ' יג {כי רק מי שהוא בעצמו מבורך יכול לברך גם את האחרים, שהרי ממה שיש לו הוא נותן גם להם}
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מג
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו' אל תיקרי יבורך אלא יברך וכו' שאפילו עופות מכירין בערי העין וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריד-רטו
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו' כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמח
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריב, דברים עמ' מא
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויחי דף נה ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף עז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת עקב דף קלב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקיד דף שלו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ"ט דף לט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלו ע"א
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' רע
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין שנא' טוב עין הוא יברךרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מח
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קנט
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןבאר מים חיים (עובדיה) עמ' עו ד"ה ולכן
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תי
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןחמודי צבי בראשית עמ' קיג
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןכתונת פסים (תשמה) פרשת בלק מג ע"ג
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןמבשרת ציון ח"ב עמ' מט
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עא ע"ד
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרלו הערה 45
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמז
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עיןשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין, רש"ישם דרך דברים עמ' שב
לח ע"ב26 אין נותנין כוס של ברכה לברך וכו'שיחות לספר דברים עמ' קב
לח ע"ב26 אין נותנין לברך כוס של ברכה אלא לטוב עיןזרע שמשון (תשסג) מצורע אות ה
לח ע"ב26 כוס של ברכה אלא לטוב עיןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלב, קפט
לח ע"ב26 נותנין כוס של ברכה לטוב עיןכלי יקר (תשמח) עמ' סג, פג, תקכז
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךאגרא דכלה ח"א עמ' נ
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעה
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךאור אברהם ויקרא עמ' קמו
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שפט
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 258
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפ, תפב
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךמרפא לנפש בראשית עמ' שסט, תסב
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תעג
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכד
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך וגו' אל תקרי יבורך אלא יברךאור תורה השלם (מזריטש) סי' טז
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורך וגו' אל תקרי יבורך אלא יברךמגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' טז
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורךהאיר ממזרח משלי עמ' שלה
לח ע"ב27 טוב עין הוא יבורךתאיר נרי עמ' ל
לח ע"ב27 טוב עין יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךויבא יוסף עמ' פט
לח ע"ב27 טוב עין יבורך אל תקרי יבורך אלא יברךמצווה ועושה ח"ב עמ' תרמח
לח ע"ב28 אל תיקרי יבורך אלא יברךלמטה יששכר עמ' רלג
לח ע"ב28 אל תיקרי יבורךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנד
לח ע"ב28 אל תקרי יבורך אלא יברךביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק ו, פרק כב פסוק ט
לח ע"ב28 אל תקרי יבורך אלא יברךביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק ו, פרק כב פסוק ט
לח ע"ב28 אל תקרי יבורך אלא יברךכרם לשלמה עמ' 255
לח ע"ב28 אל תקרי יבורך אלא יברךקדושת עינים (תשעא) פרק א אות עה
לח ע"ב28 אל תקרי יבורך אלא יברךראש דוד (תקלו) דף סה ע"ד
לח ע"ב28 אל תקרי יבורך אלא יברךראש דוד (תשמו) עמ' רסז ע"ב
לח ע"ב28 קרי ביה יברךעירין קדישין השלם עמ' רכג {לאחרים}
לח ע"ב29 אפי' עופות מכירים בצרי עיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסו
לח ע"ב29 אפילו עופות מכירים בצרי עיןנתיבות עולם ח"ב עמ' ריג
לח ע"ב29 אפילו עופות מכירים בצרי עיןשיחות מוסר (תשסב) עמ' רמה
לח ע"ב29 אפילו עופות מכירין בצרי העיןייטב פנים ח"א דף צה
לח ע"ב29 אפילו עופות מכירין בצרי העיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלז(יט)
לח ע"ב29 אפילו עופות מכירין בצרי עין ושונאים אותובית פרץ עמ' כא
לח ע"ב29 אפילו עופות מכירין בצרי עיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ד
לח ע"ב29 אפילו עופות מכיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
לח ע"ב29 מנין שאפי' העופות מכירין בצרי עיןדברי יואל פ' ויצא דף כז ע"ב
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות מכירין בצרי עין, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצ
לח ע"ב29 מנין שאפי' עופות השמים מכירין בצרי עין דכתי' כי חנם מזורה הרשת וכו'זרע שמשון (תקלח) מצורע
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות השמים מכירין בצרי עין דכתיב כי חנם מזורה הרשת וכו'זרע שמשון (תשסג) מצורע אות ז
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות מכירים בצרי עין וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רסט ע"ב
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העין וכו' כל הנהנה מצרי העין עובר בלאושם דרך דברים עמ' רפו, רצז
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העין וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמט
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העיןשם דרך ויקרא עמ' ח
לח ע"ב29 מנין שאפילו עופות מכירין בצרי עיןשפת אמת (הלוי) משלי פרק א פסוק יא
לח ע"ב30 כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנףקריאה בקריה ח"א עמ' קכ {עין הרע}
לח ע"ב30 עופות מכירים בצרי עיןפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז, פרשת קדושים פרק יט פסוק יח
לח ע"ב30 עופות מכירין בצרי העיןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רה
לח ע"ב30 עופות מכירין בצרי העיןפני מלך שמות עמ' פח
לח ע"ב30 עופות מכירין בצרי עיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכד
לח ע"ב30 עופות מכירין בצרי עיןהאיר ממזרח משלי עמ' יא
לח ע"ב30 עופות מכירין בצרי עיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט, עא
לח ע"ב32 הנהנה מצרי עין עובר בלאושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קג
לח ע"ב32 הנהנה מצרי עיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כט
לח ע"ב32 הנהנה מצרי עיןמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי העין וכו' עובר בשני לאויןאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שנא
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 128
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי העין עובר בלאולחמי תודה דף רכז ע"א
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי העין עובר בלאושם דרך ויקרא עמ' ח
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי העיןעיונים במשלי עמ' תקו
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בל"תמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קכ
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאו וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף יו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמה ע"ב
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאובמי התורה עמ' שמה
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאומכתב מאליהו ח"ד עמ' 5
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנו
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאורנת יצחק משלי עמ' צו
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאושבילי פנחס (תשעט) עמ' תנה
לח ע"ב32 כל הנהנה מצרי עין עובר בלאושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט
לח ע"ב37 אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העיןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשצ, תשצז, דברים עמ' תרלו
לח ע"ב37 אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי עין וגו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' תפז
לח ע"ב37 אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי עיןנתיבות עולם ח"ב עמ' ריד
לח ע"ב37 עגלה ערופה באה על צרי העיןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' עו, שח
לח ע"ב38 וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי סלקא דעתך שזקני בית דין שופכי דמים הםדרשות באר יצחק עמ' קיז
לח ע"ב39 וכי על לבנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הם אלא וכו' לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעח
לח ע"ב39 וכי תעלה על דעתך שזקני ב"ד שופ"דמכתב מאליהו ח"ד עמ' 5
לח ע"ב39 ידינו לא שפכו את הדם הזה וכו' שלא פטרנוהו בלא מזונות ולוויההמוסר והדעת בראשית עמ' רל
לח ע"ב39 ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49)
לח ע"ב39 ידינו לא שפכו וכו'ראה לקמן מה ע"ב
לח ע"ב40 לא בא לידינו וכו' לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייהפאר יעקב ח"א עמ' תכא
לח ע"ב40 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנ ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נה ע"ב
לח ע"ב40 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שטו
לח ע"ב40 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 153
לח ע"ב40 לא בא לידינו ופטרנוהודורש טוב (פודור) עמ' 252
לח ע"ב40 לא פטרנוהו בלא לויה וללא מזונותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלו, שמות עמ' קעה
לח ע"ב41 שלא פטרנוהו בלא לוייהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 173
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כו'משנת חיים במדבר עמ' קיג
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולם עולין לדוכןאור אברהם במדבר עמ' פח
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן וכו' לאחיהם שבשדות וכו' הא דאניסי הא דלא אניסידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן למי מברכין וכו' הא דאניסי הא דלא אניסיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסא
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכןפני מנחם פדיון הבן עמ' כז
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהניםוזאת התורה עמ' רז
לח ע"ב42 כולם עולים לדוכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לח
לח ע"ב42 בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן וכו' לעם שבשדותאגרא דכלה ח"א עמ' קטז
לח ע"ב43 לאחיהם שבשדותלקוטי שיחות ח"י עמ' 41, חי"ד עמ' 41
לח ע"ב43 למי מברכין לאחיהם שבשדותתורת יחיאל במדבר עמ' כו
לח ע"ב43לאחיהם שבשדותשיחות לספר בראשית עמ' שכה {ברכת כהנים גם למי שאינו לפניהם}
לח ע"ב44 עם שאחורי הכהניםתורת חיים (קאסוב) עמ' רלו
לח ע"ב44 עם שאחורי הכהניםתורת יחיאל במדבר עמ' כז
לח ע"ב44 עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רמא
לח ע"ב44 עם שאחורי כהנים אינן בכלל הברכהמשנת חיים במדבר עמ' קטו
לח ע"ב45 ודוקא דלא אניסימשך חכמה במדבר פ' ו פס' כג
לח ע"ב46 הא דאשתייר בי עשרהאגרא דכלה ח"א עמ' טו {לרבים יברכו}
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אין מפסקת בין ישראל כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנ
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תח
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםהרופא לשבורי לב שמות עמ' עה
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תח
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 296, 240
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיד
לח ע"ב49 אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרו
לח ע"ב50 איבעיא להו צדדים מהוכה תברכו (תרמא) דף קפה ע"א
לח ע"ב50 מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קפט
לח ע"ב רש"י - העומדים בבהכ"כ וכו'כה תברכו (תרמא) דף קעט ע"א
לח ע"ב רש"י - עניית אמן לש"צ אחר ברכת כהניםארוכת בת עמי ח"ז עמ' 263
לח ע"ב רש"י - עשה את הברכה צורך מקוםפירוש המכבי שמות עמ' קמז, קמח
לח ע"ב רש"י ד"ה וירדאות היא לעולם ח"א דף ל ע"ב, לד ע"ג
לח ע"ב רש"י ד"ה שבשדות - דאניסי במלאכתן ואין יכולין לבא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
לח ע"ב רש"י ד"ה שבשדות - דאניסי במלאכתן ואין יכולין לבוא, וד"ה דלא אניסי, העומדין בבית הכנסת אחורי הכהנים לא אניסי וכו' הלכך אינם בכלל ברכה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
לח ע"ב תוס' ד"ה כל כהןבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תיב
לח ע"ב תוס' ד"ה כל כהןכה תברכו (תרמא) דף פז ע"ב
לח ע"ב תוס' ד"ה מחיצה - אפי' מחיצה של ברזל וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצז
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לדבר בדבר הלכהשנות חיים (חזן) דף קנו ע"ב
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפילו בדבר הלכה שנא' וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' קה
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפילו בדבר הלכהדרך חיים (לונזאנו) עמ' קעד
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספר וכו'יסוד ושורש העבודה שער הקרבן פ"ח
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספר כו'שערי תשובה סה"י אות לט
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספרבנין שאול עמ' רכו
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת אסור לספרפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תמד
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' ו
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"ת ותוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעח
לט ע"א03 כיון שנפתח ס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלו
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שמא, שמב
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה שנאמר וכפתחו עמדו וכו' כי עמדו לא ענו עודשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות צח, מס' מגילה אות ב
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהבצור ירום ח"ט עמ' רמה הערה 108
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהזך ונקי עמ' רפה
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהמבשרת ציון ח"ב עמ' רי
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קעו
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר וכו' ואזני כל העם אל ספר התורהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כא
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריד-טו, במדבר עמ' תשלד, תשלח
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכו
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכט
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורה אסור לספרפני מנחם מקץ עמ' שמג
לט ע"א03 כיון שנפתח ספר תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
לט ע"א03 כשנפתח ס"ת אסור ותוס'נפש הרב עמ' קמ
לט ע"א03 ס"ת כיון שנפתחמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' עד
לט ע"א04 אסור לספר וכו' שנאמר ואזני כל העםמקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
לט ע"א05 ובפתחו עמדו כל העם אין עמידה אלא שתיקהדרכי אמונה דרך לב
לט ע"א05 אין עמידה אלא שתיקהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי ד
לט ע"א05 אין עמידה אלא שתיקהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' לז
לט ע"א05 ואין עמידה אלא שתיקהרנת יצחק משלי עמ' שמב
לט ע"א05 ואין עמידה אלא שתיקהתורת מנחם חנ"ג עמ' 39
לט ע"א09 כהן שלא נטל ידיוכאיל תערוג עמ' קכג
לט ע"א09 כל המברך צריך נטילה שנא' שאו ידיכם וגו'אור אברהם ברכות עמ' קיד
לט ע"א09 כל כהן שלא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' ד
לט ע"א09 כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיו וכו'מגילת סמנים עמ' ח, עח
לט ע"א09 כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיותפלת דוד (אדר"ת) עמ' ד
לט ע"א11 שאלו וכו' במה הארכת ימים א"ל מימי לא עשיתי ביהכ"נ קפנדריאאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רלו
לט ע"א11 שאלו תלמידיו אר"א בן שמוע במה הארכת ימים כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמג ע"ד
לט ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים וכו' ולא נשאתי כפי בלא ברכה וכו' וצונו לברך את עמו ישראל באהבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלט
לט ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים וכו' ולא פסעתי אל ראשי עם קדושראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ז
לט ע"א11 שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' לח
לט ע"א12 במה הארכת ימים וכו' ולא נשאתי כפי בלא ברכה וכו'מגילת סמנים עמ' יג
לט ע"א12 במה הארכת ימיםאמרי מאיר (מאירי) משלי פל"א פסוק כו
לט ע"א13 ולא עשיתי ביהכ"נ קפנדריא, רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנה
לט ע"א13 לא עשיתי קפנדריאהמאור שבתורה (לסין)
לט ע"א13 מימי לא עשיתי קפנדריא בבית הכנסת וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1576
לט ע"א14 ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רפז
לט ע"א14 ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם במדבר עמ' צא
לט ע"א14 ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קסט
לט ע"א14 ולא נשאתי כפי בלי ברכההדרום כרך מ עמ' 45
לט ע"א14 לא נשאתי כפי בלא ברכהילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"א15 מאי מברך וכו' אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רטו
לט ע"א15 מאי מברך וכו' אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנא, קנו
לט ע"א16 אשר קדשנוהדרש והעיון ויקרא מאמר עט אות א {קודם שישאו כפיהם או לאחר מכן}
לט ע"א16 אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבהפני מנחם סוכות עמ' רמא
לט ע"א16 אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבהשבילי פנחס (תשעה) עמ' רמח
לט ע"א16 אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנ הערה 94
לט ע"א16 אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1280
לט ע"א16 אשר קדשנו בקדושתו של אהרןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעו
לט ע"א17 וצונו לברך את עמו ישראל באהבהאור אברהם ויקרא עמ' קמח
לט ע"א17 וצונו לברך את עמו ישראל באהבהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפד
לט ע"א17 כי עקר כרעיה מאי אמר יהי רצון וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנב, קנו
לט ע"א17 לברך את עמו ישראל באהבהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעב
לט ע"א17 לברך את עמו ישראל באהבההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נט
לט ע"א17 לברך באהבהפני מלך במדבר עמ' סה
לט ע"א21 אדבריההאיר ממזרח - אבות עמ' רמז
לט ע"א21 וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אדבריה רב חסדא לרב עוקבא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 124
לט ע"א21 וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר אדבריה רב חסדא לרב עוקבא וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
לט ע"א21 וכי מהדר אפיה מציבורא מאי וכו'צדקה חיים דף פז ע"א (דף ש"ז ע"ב ד"ה ולהיות)
לט ע"א21 כי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסט
לט ע"א22 רבונו של עולם וכו'ארוכת בת עמי ח"ז עמ' 328
לט ע"א22 רבש"ע עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קמא, תקכג, דברים עמ' יב
לט ע"א23 עשה עמנו מה שהבטחתנו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רח
לט ע"א23 עשה מה שהבטחתנוס' הבוטח ח"ב עמ' שמ
לט ע"א23 עשינו מה שגזרת עלינו וכו' השקיפה ממעון קדשך מן השמים וגו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כה, שפ
לט ע"א23 עשינו מה שגזרת עלינו וכו'תורת מנחם חי"א עמ' 64
לט ע"א רש"י ד"ה שלא נטל ידיוכה תברכו (תרמא) דף פז ע"ב
לט ע"א תוס' ד"ה וכי - כהן שעבד ע"ז אי נושא כפיוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רז
לט ע"א תוס' ד"ה וכילב חיים חלק ב (סימן רטו) דף קנ ע"א (ד"ה הנה)
לט ע"א תוס' ד"ה כישפתי רננות דף ב ע"א
לט ע"א תוס' ד"ה כיון - רב ששת הוה מהדר אפיה וגריס משום שהיה סגי נהורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ב (ד)
לט ע"א תוס' ד"ה כיון - רב ששת הוי מהדר אפיה וגריס משום דסגי נהור הויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמו {והקריאה הוא המצוה בקריאת התורה}
לט ע"א תוס' ד"ה כיוןאות היא לעולם ח"א דף קלו ע"א
לט ע"א תוס' ד"ה כיוןשנות חיים (חזן) דף קנו ע"ב
לט ע"א תוס' ד"ה כל - בפי' "תיכף"לקוטי שיחות חל"ט עמ' 195
לט ע"א תוס' ד"ה כל כהןטוב ראיה
לט ע"א תוס' ד"ה כל כהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות יא
לט ע"א תוס' ד"ה כל כהןפני מלך בראשית עמ' קצ
לט ע"א תוס' ד"ה כלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיז
לט ע"א תוס' ד"ה כליד יצחק עמ' ז ס"ק ב, עמ' ט ס"ק ה [הלכה]
לט ע"א תוס' ד"ה כלכאיל תערוג עמ' קכג
לט ע"ב01 השקיפה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ט אות מא
לט ע"ב01 השקיפה ממעון קדשךבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תיג
לט ע"ב02 אין הכהנים וכו'לב חיים חלק ב (סימן רט"ו) דף קנ ע"ב (ד"ה וגם)
לט ע"ב02 אין הכהנים רשאים לכוף קישרי אצבעותיהן וכו'מגילת סמנים עמ' יב
לט ע"ב13 אין לכהנים לעקור רגליהם עד אחר ברכת שים שלוםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רסד
לט ע"ב27 אין ש"ץ רשאי להפשיט את התיבה בציבור ורש"יאיש אמונים דף מט ע"ב
לט ע"ב29 אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל הס"ת וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רסא
לט ע"ב29 אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל ספר תורה ויניח במקומופני מנחם ראה עמ' עב, צא
לט ע"ב29 אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל ספר תורה וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שמב
לט ע"ב34 אחרי ה' אלקיכם תלכו וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' רמ
לט ע"ב34 אחרי ה' אלקיכם תלכושפתי רננות דף טו ע"ד
לט ע"ב34 בזמן שהכהנים מברכים את העם ותוס' ד"ה בכהניםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שנ
לט ע"ב34 בזמן שהכהנים מברכים את העם מה הן אומרים כו'אמרי טל ליקוט נ
לט ע"ב34 בזמן שהכהנים מברכין את העם מה הצבור אומרים וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קז ע"א
לט ע"ב35 העם מה הם אומרים וכו'מכשירי מצוה עמ' כא
לט ע"ב46 במנחתא דתעניתא מאי אמרי וכו' אם עונינו וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסט
לט ע"ב רש"י - אישראל קאיגור אריה במדבר פ"ו הערה 60
לט ע"ב רש"י - מה שהבטחתנו שתסכים על ידינוכה תברכו (תרמא) דף רמז ע"ב
לט ע"ב רש"י ד"ה להפשיט את התיבה בציבורשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כו
לט ע"ב רש"י ד"ה לכוףמגילת סמנים עמ' יב
לט ע"ב רש"י ד"ה לעקור רגליהם יש ללמוד מכאן וכו'כה תברכו (תרמא) דף רמב ע"א
לט ע"ב רש"י ד"ה מן - מחזירים פניהם וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 319
לט ע"ב רש"י ד"ה שתגלללקוטי שיחות חל"ג עמ' 20
לט ע"ב תוס' - יהבא דעתייהו לאחד מתרי קולותדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כט פסוק א
לט ע"ב תוס' - כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלב
מ ע"א09 כל האומרן בגבולין אינו אלא טועהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' לט
מ ע"א11 אין לומר פסוקים בשעה שהכהנים מברכיםאור אברהם במדבר עמ' פט
מ ע"א12 כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קסח
מ ע"א12 כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזיןמכשירי מצוה עמ' כא
מ ע"א12 כלום יש עבד שמברכין אותו ואינו מאזיןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסא
מ ע"א18 אמר ר' אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנאמסילת ישרים עמ' תרצח
מ ע"א18 אמר ר' אבהו מריש הוה אמינא ענותנא אנא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות לה
מ ע"א18 אמר ר' אבהו מריש הוה אמינא ענותנא אנא, כיון דחזינא לר' אבא דעכו דאמר איהו חד טעמא וכו' אמינא לאו ענותנא אנאמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ח עמ' רלג {דוגמא לסבילת עלבונות, שהיא מהנהגות הענוה}
מ ע"א18 אמר רבי אבהו מריש אמינא ענותנא אנא וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלה
מ ע"א18 אמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא וכו' דאמר איהו חד טעמא ואמר אמורי' חד טעמא ולא קפיד אמינא לא עינותנא אנאאור ישראל (תרס) דף לו ע"א, נח ע"א
מ ע"א18 ואמר רבי אבהו וכו' עינותנא אנאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כו
מ ע"א18 ואמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יט
מ ע"א18 מריש הו"א ענוותן אנאהמאור שבתורה (לסין)
מ ע"א18 מריש הו"א ענוותנא אנאמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש י דף מז ע"ד
מ ע"א18 מריש הו"א ענותנא אנאמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש י דף כה ע"ב-ע"ג
מ ע"א18 מריש הוה אמינא דענותנא אנא וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' רל
מ ע"א18 מריש הוה אמינא עינוותנא אנאפלאות עדותיך ח"א עמ' שעה
מ ע"א18 מריש הוה אמינא עינותנא אנא וכו' מיני ומיניה יתקלס עילאהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' י, מז
מ ע"א22 ומאי ענוותנותו דר' אבהושעורי דעת ספר ב עמ' סג
מ ע"א22 מאי ענותנותיה דר' אבהו וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' מז
מ ע"א22 עונוותנותי' דרבי אבהו דאמרה לה דביתהו וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפח
מ ע"א22 ענוה של ר' אבהו תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
מ ע"א27 ומאי נפקא ליך מינה מיני ומיניה יתקלס עילאהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כז
מ ע"א27 מאי נפקא לך מינה ומיני יתקלס עילאהאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קעז, רה
מ ע"א28 מיני ומיני' יתקלס עילאהתורת מנחם ח"ג עמ' 206
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאה וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהאורחות דוד עמ' יג, יח, קנד
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהבי חייא ח"א עמ' כט
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' צז
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 58
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנב
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהשמן ראש סוכות ח"א עמ' סה
מ ע"א28 מיני ומיניה יתקלס עילאהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריז
מ ע"א28 ר' אבהו אימנו עליה לממניה ברישא כיון דחזייה לד' אבא דנפישי ליה בעלי חובות א"ל איכא רבהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' נט {עוצם ענותנותו האמיתית של ר' אבהו; דברי הרעק"א בפ' ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת, דר"ל שאין לו קנאה}
מ ע"א28 ר' אבהו אימנו רבנן עליה למימניה ברישא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 355
מ ע"א28 ר' אבהו אימנו רבנן עליה לממניה ברישאאבן פינה עמ' 25
מ ע"א28 ר"א אמנו רבנן עליה למימנהו ברישאצור יעקב (יעבץ) יתרו
מ ע"א29 אימנו רבנן עליה דרבי אבהו למנוייה בריש מתיבתא וכו' אמר להו עד דמצלנא ליה לרבי אבאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כז
מ ע"א29 חזייה לר' אבא דמן עכו דתפסי ליה בעלי חובותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
מ ע"א29 כיון דחזיא לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובותאבן פינה עמ' 155
מ ע"א29 כיון דחזיה לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות אמר להו איכא רבהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעד
מ ע"א29 כיון דחזיה לרבי אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תטז, יהושע-שמואל עמ' רחצ, מלכים עמ' שי
מ ע"א29 כיון דחזיי' לר' אבא דמן עכו דנפישי לי' בעלי חובות אמר להו אית לן רבהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסו
מ ע"א29 רצו למנות ר' אבהו ראש ישיבהדברי חנינא - מזלות עמ' כח, מז, קיא
מ ע"א30 דתפסו לי' בע"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קל
מ ע"א31 איכא רבההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפג {העשירו את רב אבא דמן עכו}
מ ע"א31 איכא רבה, ומהרש"אברכת חיים (לנטשנא) סי' לד דף לא ע"א {ענותנותו של ר' אבהו שלא רצה לישב בראש}
מ ע"א31 ר' אבהו ור' חייא בר' אבא איקלעו לההוא אתרא וכו' ואפילו הכי לא איתותב דעתיה מיניהכתב סופר אגדות כאן
מ ע"א31 ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא ר' אבהו דרש באגדתאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסח, שג
מ ע"א31 ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא ר' אבהו דרש באגרתאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסו, רחצ
מ ע"א31 ר' אבהו ור"ח בר אבא איקלעו לההוא אתרא ר' אבהו דרש באגדתא ור"ח בשמעתא שבקוהו כו"ע לר"ח וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' ס {טעמו של ר' אבהו שדרש באגדתא, ומ"ט לא נתיישבה דעת ר"ח במשל הטוב שאמר לו; ובטעם הת"ח שהלכו לשמוע אגדתא להתעורר במוסר (עפי"ד הגרי"ס)}
מ ע"א31 ר"א ור"ח וכו' ר"ח דריש שמעתתא ור"א דריש אגדתאדברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ד
מ ע"א31 ר"א ורחב"א איקלעו לההוא אתרא וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רכה
מ ע"א32 דריש שמעתא וכו' אגדתאעיונים במשלי עמ' רלד
מ ע"א32 מר דרש שמעתא ומר דרש אגדתא שבקו כולי עלמא ואזלי לשמוע אגדתא וכו' עלמא אמאי קאי איהא שמא רבא דאגדתא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנז
מ ע"א32 ר' אבהו דריש באגדתא ורחב"א דריש בשמעתא וכו'כבוד לאיש דף מב ע"ב
מ ע"א32 ר' אבהו דרש באגדתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ר
מ ע"א32 ר' אבהו ור' חייא בר אבא מר דרש שמעתא ומר דרש אגדתא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רלח
מ ע"א32 ר"א דרש באגדתא ורחב"א דרש בשמעתא שבקוה כ"ע לרחב"א וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' יח
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא וכו' ואזול לגביה דר' אבהומצווה ועושה ח"א עמ' תסא
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא וכו' שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דרבי אבהו וכו' אמר ליה אמשל לך וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שע
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא כו' רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא שבקוה כולי עלמא וכו' חלש דעתי' וכו' אמשול לך משל וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 288
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא בשמעתאאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ג
מ ע"א32 רבי אבהו דרש באגדתא רבי חייא דרש בשמעתאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנב
מ ע"א33 ר' חייא בר אבא דרש בהלכהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג, ר
מ ע"א33 ר"ח ב"א דרש שמעתא וכו'עטרות סופרים עמ' פד
מ ע"א33 רחב"א דריש שמעתתא וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כ
מ ע"א33 רחב"א דרש בשמעתתא וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשא
מ ע"א34 אזלו כו"ע לגבי וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' הקדמה עמ' 3
מ ע"א34 שבקוה כ"ע וכו'שיחות לספר שמות עמ' לז {דברי אגדה מושכים יותר מדברי הלכה}
מ ע"א34 שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבאקדושת השבת סי' ז (עמ' 64)
מ ע"א36 אמשול לך משל וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רסח
מ ע"א43 בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לא
מ ע"א43 בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים אמר רב מודים אנחנו לך וכו' הילכך נימרינהו לכולהותורה ודעת תשע-תשעא עמ' שז
מ ע"א43 בשעה שהש"ץ אומר מודים וכו' על שאנו מודים לך, ורש"יאור גדליהו ויקרא-דברים דף טו ע"א
מ ע"א44 אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לךילקוט עטרת צבי עמ' צג
מ ע"א44 מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לך, ורש"י - על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לךמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שצו
מ ע"א44 מודים אנחנו לך ה' אלקינו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנב
מ ע"א44 מודים אנחנו לך ה' אלקינו על שאנו מודים לךדרך ה' (באום) ח"ד פ"ט אות נז
מ ע"א44 מודים אנחנו לך ה"א על שאנו מודים לךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמד
מ ע"א44 מודים אנחנו לך וכו' על שאנו מודים לךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פג
מ ע"א44 מודים אנחנו לךכאיל תערוג עמ' כד
מ ע"א44 מודים אנחנו לךפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נד
מ ע"א44 מודים אנחנו לךתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' רנג
מ ע"א44 מודים אנחנו לךתורת מנחם חס"ח עמ' 254
מ ע"א44 מודים דרבנןאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסד, שלג, שלו
מ ע"א44 מודים דרבנןנפש הרב עמ' קכח
מ ע"א44 על שאנו מודים לךולאשר אמר - תהלים עמ' תקפד
מ ע"א44 על שאנו מודים לךשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' לח
מ ע"א44 על שאנו מודים לך ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעט
מ ע"א44 על שאנו מודים לךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קכח
מ ע"א44 על שאנו מודים לך, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' סה
מ ע"א44 על שאנחנו מודים לך, רש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעא
מ ע"א44 שמואל אמר אלהי כל בשר וכו'בארות המים (תשסט) עמ' תח
מ ע"א44 שמואל אמר אלקי כל בשרבארות המים (תשסב) עמ' קנז
מ ע"א45 יוצרנו יוצר בראשיתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' א {פירושו}
מ ע"א46 על שהחייתנו וקיימתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעג (רכח) {אילו היה מסתלק שפעו יתברך מן הבריאה היתה חוזרת לאין}
מ ע"א47 ותאסוף גליותנו לחצרות קדשךאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 406
מ ע"א47 ותאסוף גליותנו לחצרות קדשךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1498
מ ע"א47 ותאסוף גליותנו לחצרות קדשךנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסו הערה 145
מ ע"א47 כן תחיינו וכו' על שאנו מודים לךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד
מ ע"א48 א"ר פפא הלכך נימרינהו לכולהו, וגליון הש"סדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעט
מ ע"א48 אימת הצבורכתבי רבנו בחיי עמ' קצט, שנט, שסב
מ ע"א48 אימת הציבור עליךאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' סד
מ ע"א48 לעולם תהא אימת הצבור עליך שהרי כהנים נושאין כפיהם ופניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקדש וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' פה, קע, קעב
מ ע"א48 לעולם תהא אימת הציבור עליך שהרי כהנים אחוריהם כלפי שכינה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יז
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךחיים תחלה (תשנג) עמ' קכב
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור וכו'נשמת כל חי חלק א סימן ט דף יד ע"א (ד"ה וראיתי)
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליךדרשות הר"ן (מישור) עמ' ב
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליך שהרי הכהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי השכינהאש דת (אסאד) עמ' קעח, רה
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלח
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליךמצווה ועושה ח"א עמ' תרי
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליךמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' כב
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבור עליךקול יהודה (ישראל) דף מב ע"ג
מ ע"א48 לעולם תהא אימת צבורראה חיים ח"א דף קה ע"ד [שנט ע"א ד"ה והרב]
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור, ומאירי ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' קיד
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 289
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליך וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רעה
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינהאז שמח עמ' שפז
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 321, פ"ה הערה 1853
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ה
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מח, נג, רט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלג
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךמורה צדק (פאם) עמ' נה
מ ע"א48 לעולם תהא אימת ציבור עליךשיחות מוסר (תשסב) עמ' שי
מ ע"א48 לעולם תהיה אימת ציבור עליךדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תא
מ ע"א48 לעולם תהיה אימת ציבור עליךכה תברכו (תרמא) דף סד ע"א
מ ע"א48 מורא צבורדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קפח
מ ע"א48 שהרי כהנים כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רמז
מ ע"א48 תהא אימת צבור עליך שהרי כהנים נושאים כפיהם וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רה, תכ, תכד
מ ע"א48 תהא אימת ציבור עליךהמאור שבתורה (לסין)
מ ע"א49 ויקם דוד המלך וגו' אר"א אמר להם דוד לישראל אם אתם כו'אמרי טל מאמר קלב
מ ע"א49 ויקם המלך דוד על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי, אם אחי למה עמי וכו'פרדס דבש פרק סד
מ ע"א49 רב נחמן אמר מהכאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' לד
מ ע"א49 רב נחמן אמר מהכאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסה
מ ע"א49 שמעוני אחי ועמי אם שומעיו הם אחי ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקלי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שצז
מ ע"א50 א"ל דוד לישראל אם אתם שומעין לי אחי אתם, ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקלבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תריז-ח
מ ע"א50 אם אחי למה עמי וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קכז ע"ג-ע"ד
מ ע"א50 אם אחי למה עמי ואם עמי למה אחי וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' רטו
מ ע"א50 אם אתם שומעין לי אחי אתם ואם לאו אני רודה אתכם במקלותצפנת פענח (תשסו) עמ' כו
מ ע"א50 אם אתם שומעין לי אחי אתם וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
מ ע"א50 אם אתם שומעין לי אחי אתם ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקלאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' של
מ ע"א51 אין הכהנים עולים לדוכן בסנדליהן וכו' שמא נפסקה לו רצועה כו' יאמרו בן גרושה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלב
מ ע"א51 ואני רודה אתכם במקלרנת יצחק מלכים עמ' קלב
מ ע"א51 לעלות בסנדליהם לדוכן וכו'חקקי לב חלק א (סימן ד) דף ב ע"ג (קטע ראשון)
מ ע"א51 שלא יעלו כהנים לדוכן בסנדליהםהדרש והעיון שמות מאמר כט
מ ע"א51 אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכט
מ ע"א53 שמא תפסק רצועת הסנדל ויפסיקו מעבודתם כדי לקשרםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפט
מ ע"א רש"י - דחכם היושב בראש מעשירין אותורנת יצחק תענית עמ' קנא
מ ע"א רש"י - מגדלים את ראש הישיבה משל אחיוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכג
מ ע"א רש"י - שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לךשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' לח
מ ע"א רש"י ד"ה אמר ר' - ראו למנות את ר' אבא שהוא חכם גדול יותר ממני כדי שיושיבוהו בראש ונותנין לו מנותמצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
מ ע"א רש"י ד"ה אמר ר' אבהומסילות הנביאים שופטים עמ' שיב
מ ע"א רש"י ד"ה על שאנו מודים לךס' החיים (תשנג) עמ' לד*
מ ע"א מאירי - כהן המברך הוי כשליח, הוא אומר והקב"ה מברךאור אברהם במדבר עמ' צא
מ ע"א מהרש"אהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פב
מ ע"ב01 אין עונים אמן במקדששלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
מ ע"ב01 שאין עונין אמן במקדשזבחי צדק (דיסקין) עמ' שסב
מ ע"ב01 אין עונין אמן במקדש, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' שמח
מ ע"ב01 אין עונין במקדש אמןשלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
מ ע"ב01 וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש מנין שאין עונין כו' ורש"י ותוס'רנת יצחק תענית עמ' קכב, קכד-קכה
מ ע"ב01 לפי שאין עונין אמן במקדשזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנא
מ ע"ב01 לפי שאין עונין אמן במקדש, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל
מ ע"ב04 ומנין שעל כל ברכה תהילהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' ז
מ ע"ב04 על כל ברכה וברכהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנב
מ ע"ב07 ברכות כה"ג ופיה"מ לרמב"םשלטי הגבורים (תשע) עמ' רצב
מ ע"ב07 ברכות כהן גדול כיצד וכו'אחרית השנים עמ' לז
מ ע"ב08 חזן הכנסת נוטל ונותן לראש הכנסתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח לט
מ ע"ב08 חזן הכנסת נוטל ס"ת ונתנו לראש הכנסתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קג, קיג
מ ע"ב08 חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסתפני חיים (פלג'י) עמ' כ ע"ב
מ ע"ב10 הסגן נותן את הס"ת לכה"גפנים מסבירות עמ' קכ
מ ע"ב10 וכ"ג עומד ומקבל וקורא אחרי מות, ורש"ילקוטי שיחות ח"ה עמ' 338, 57
מ ע"ב11 פרשה דיוה"כפני מלך במדבר עמ' קפא
מ ע"ב12 יותר ממה שקראתי כתוב כאןמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
מ ע"ב14 כהן גדול מברך ח' ברכותדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריג
מ ע"ב18 ש"מ חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב וכו' משום כבודו דכ"ג הואתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יא
מ ע"ב19 חולקין כבוד לתלמיד בפני הרביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז
מ ע"ב21 עומד מכלל דיושב הוא והאמררנת יצחק שמואל עמ' יג
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, ורש"י ותוס'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנד
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדאש דת (תשמח) עמ' קמט
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדאור אברהם - סידור התפילה עמ' שי
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדאור חדש (הרטמן) פ"א אות 343
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדברית אברם עמ' תקטז
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדברית עולם (תשסט) עמ' קצג
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 271, פ"ג הערה 1861, פ"ה הערה 1255
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדכרם טוביה עמ' שכג
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות טז
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כג, ח"ג שאלה סט
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קכט
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד ורש"ייחי המלך עמ' כב
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד שנאמר וישב דוד וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' נז
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריט
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצז
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, ותוס'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תלד-תלה
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרהדברי הרב עמ' קכז
מ ע"ב22 אין ישיבה בעזרה, מהרש"אברך את אברהם דף יט ע"ד
מ ע"ב22 והאמר מר אין ישיבה בעזרה וכו' הכא נמי בעזרת נשיםהר המוריה עמ' קלה
מ ע"ב22 ישיבה בעזרה למלכי בית דודציץ השדה - שדי יער עמ' רפא
מ ע"ב22 ישיבה בעזרה למלכי בית דודציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' פ
מ ע"ב26 מיתיבי והיכן קורין בו בעזרהזכור לדוד עמ' עו
מ ע"ב27 בהר הבית שנאמר ויקרא בורנת יצחק משלי עמ' שמ
מ ע"ב רש"י - דדחקא לה עזרההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצ
מ ע"ב רש"י - וקורא אחרי מות וכו' פ' ראשונה לחודה קאמרתורת מנחם חמ"א עמ' 265
מ ע"ב רש"י ד"ה אין ישיבה בעזרה - דאי"ז כבוד שמיםרנת יצחק שמואל עמ' שז
מ ע"ב רש"י ד"ה בעזרת נשיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' סד הערה 39
מ ע"ב רש"י ד"ה ואך בעשורמשנת חיים דברים עמ' תקלד
מ ע"ב תוס' - הקרובים היו נופלים על פניהם כשמזכיר כה"ג את השם היו גם אומרים בשכמל"ו ולא הרחוקיםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' יח, ל
מ ע"ב תוס' - ולמי היתה ישיבה בעזרה ובהיכל הוי אומר לכ"ג שנאמר ועלי הכהן יושב על הכסאילקוט עטרת צבי עמ' רכג
מ ע"ב תוס' - כהן גדול יושב בעזרהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תד, רב
מ ע"ב תוס' - כהן גדול יושב בעזרהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ח
מ ע"ב תוס' - כששומעים השם המפורש הקרובים נופלים על פניהם ואו' בשכמל"ו אבל הרחוקים לארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכא
מ ע"ב תוס' בשם ירושלמי - רק הקרובים בשעת שמיעת השם היו נופלים על פניהםרנת יצחק תפלה עמ' סז
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסב
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נח
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמררנת יצחק תהלים עמ' רעו
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמרשעת הכושר דף פב
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמרברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קכז
מ ע"ב תוס' ד"ה והאמרפני מלך שמות עמ' רג
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כך - אחר ההזכרה בבית המקדש וכו' עונים בשכ"מפחד יצחק פסח מאמר ס
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךבית אלהים שער א עמ' דש
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךנפש הרב עמ' ריד
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כך בשם הירושלמי - הקרובים היו נופלים על פניהםלבושי בדים סעיף שמה
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלא
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיח
מ ע"ב תוס' ד"ה וכל כךרנת יצחק תהלים עמ' צד, דברי הימים עמ' סד
מא ע"א05 כאן בכדי שיפסוק המתורגמן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטו
מא ע"א09 כאן בענין אחד כאן בשני ענייניןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפ (רמז) {השוואות}
מא ע"א20 רשב"ל אומר לפי שאין מברכין וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נה
מא ע"א25 כדרך שמברכין וכו' רמ"א כו' ומבר' עליה שמונה ברכותעבודת ישראל (קמחי) דף רח ע"ב
מא ע"א26 על המקדש בפני עצמו וכו' על ישראל בפני עצמןדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלז ע"ב
מא ע"א28 מכאן ואילך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
מא ע"א29 אחר קריאת הכהן הביאו ס"ת מהביתלהורות נתן דברים עמ' רנ
מא ע"א29 כל אחד ואחד מביא ס"ת מתוך ביתו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 214
מא ע"א30 במוצאי שביעית היו עושים למלך בימה של עץ בעזרה והוא היה יושב עליה וכו'מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 187
מא ע"א30 מוצאי יו"ט הראשון וכו' חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה וכו' וכהן גדול נותנה למלך וכו' עומד ומקבל וקורא יושבשרתי ח"א עמ' רסב
מא ע"א30 מוצאי יו"ט הראשון וכו' אימא בשמינית כו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 363, חכ"ד עמ' 198
מא ע"א30 סוכות של שנה שמיניתמכמני עוזיאל עמ' רכג
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדלקוטי שיחות חל"ד עמ' 189 {קריאת הפ' דהקהל הוא ע"י המלך}
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו' והמלך עומד ומקבל וקורא וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 436, 470
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו' והמלך עומד ומקבל וקוראבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעג, דברים עמ' תתקיח
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו' חזן הכנסת נוטל ס"תיד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ב של סכות דף רפד ע"ב
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו' עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תשעח
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו'אור אברהם דברים עמ' שמט
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו'אחרית השנים עמ' לז
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' שיד
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמב ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"א-ע"ב
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו', ורש"י - כי תכלה לעשר מפני שהוא זמן אסיף וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קפט-קצב
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד וכו', ורש"ילקוטי שיחות חי"ט עמ' 327, 321
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד מוצאי יו"ט הראשון של חג בשמיני מוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפח
מא ע"א30 פרשת המלך כיצד מוצאי יו"ט הראשון של חג וכו' עושין לו בימה של עץ בעזרה וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 184
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדבאר בשדה עמ' רלה
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדגבורת יצחק שבועות עמ' קפ
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כז
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדהמאור שבתורה (לסין)
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסה
מא ע"א30 פרשת המלך כיצדרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תח
מא ע"א30 פרשת הקהל וכו' חזן הכנסת נוטל ספר תורה וכו'הגות לב עמ' 182
מא ע"א30 פרשת מלךגבורת יצחק סוכות עמ' קלה
מא ע"א30 קריאת הקהל במלך, ורש"י ומאיריגבורת יצחק סוכות עמ' קמח
מא ע"א30 קריה"ת בהקהללקוטי שיחות חל"ד עמ' 327
מא ע"א31 בימה של עץ בעזרהבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א אות ג
מא ע"א31 בנין הבימה בעזרהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ד
מא ע"א31 עושין לו בימה באמצעטהרת יו"ט ח"י עמ' קצז, ריא
מא ע"א31 עושין לו בימה של עץ בעזרהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קיט
מא ע"א31 עושין לו בימה של עץ וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמו
מא ע"א31 עושין לו בימהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמב
מא ע"א32 חזן הכנסת וכו' וכהן גדול נותנה למלךפירוש המכבי דברים עמ' ריג
מא ע"א32 חזן הכנסת נוטל ס"ת וכו' והמלך עומד ומקבל קורא ויושב וכו'להורות נתן דברים עמ' רסב
מא ע"א32 חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסתפורים בציון עמ' ריט
מא ע"א32 שנאמר מקץ שבע שנים וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קד
מא ע"א33 וכ"ג נותנה למלך כו' משום כבודו דמלךרנת יצחק שופטים עמ' קנ
מא ע"א33 וכהן גדול נותנה למלךרנת יצחק יהושע עמ' שלה
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לג
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכח {קיימו מצות הקהל גם בבית שני}
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכו'תשובה מיראה עמ' נט
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וקיבלדרכי חושן עמ' שפו [הלכה]
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד וקראוזאת התורה עמ' רפא
מא ע"א34 אגריפס המלך עמד כשקרא בתורה בעזרה וכו' משום מצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעד
מא ע"א34 אגריפס המלך קרא מעומד ושבחוהו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעב
מא ע"א34 אגריפס המלך קרא מעומד ושבחוהו חכמיםיוסף לקח עמ' קכז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכא, רסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח, רפח
מא ע"א34 אגריפס המלך קרא עומדרנת יצחק שמואל עמ' תח
מא ע"א34 אגריפס המלך, ותוס'דרישה מחיים דף מד ע"א
מא ע"א34 אגריפס וכו', ורש"ייחי המלך עמ' יז
מא ע"א34 אגריפס קרא במשנה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רע
מא ע"א34 אגריפס קרא עומד ושבחוהו וכו' מצוה שאני וכו'ויחי ויתן דף מו/מז ע"ב
מא ע"א34 אגריפס קרא עומד ושבחוהו חכמיםאש דת (תשמח) עמ' נד
מא ע"א34 אגריפס שעמד בהקהליחי המלך עמ' יח
מא ע"א34 המלך היה קוראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכד
מא ע"א34 המלך עומד על בימת עץ בהקהלשיחות לספר דברים עמ' קכב
מא ע"א34 המלך קורא את התורה בהקהל בישיבהגבורת יצחק סוכות עמ' קמו
מא ע"א34 המלך קורא בהקהלאור אברהם על ספר המצוות עמ' צב
מא ע"א34 המלך קוראמכמני עוזיאל עמ' ריד
מא ע"א34 והמלך עומד ומקבל וקורא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ס
מא ע"א34 והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ח
מא ע"א34 והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעא
מא ע"א34 והמלך עומד ומקבל וקורא יושב כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
מא ע"א34 וקורא יושבהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ס
מא ע"א34 מעשה באגריפס המלך שהיה קורא בתורהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפז
מא ע"א35 אגריפס המלך כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי וכו'ואותו תעבוד עמ' קסא
מא ע"א35 אגריפס המלך כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, א"ל אחינו אתהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סא {דבר נפלא מהחת"ס להצדיק חכמי ישראל שהחניפו לאגריפס}
מא ע"א35 גר אינו נעשה מלךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפח
מא ע"א35 וכשהגיע ל"לא תוכל וגו'" זלגו עיניו דמעות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפח
מא ע"א35 וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעא
מא ע"א35 וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות וכו' א"ל אל תתירא אגריפס אחינו אתה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קה
מא ע"א35 וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ח דף רמט ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף לג ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"ד
מא ע"א35 כיון שהגיע אגריפס ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אחינו אתה, ורש"י ותוס'צמח צדקה עה"ת עמ' עב
מא ע"א35 כיון שהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי וכו' זלגו עיניו דמעות וכו'דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קכט
מא ע"א35 כשהגיע אגריפס וכו' אל תירא אחינו אתה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא ע"א35 כשהגיע אגריפס לשום תשים עליך מלך מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי מיד זלגו וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' עג
מא ע"א35 כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתהדודי נתן בראשית עמ' תלז
מא ע"א35 כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פח
מא ע"א35 לא תוכל וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שכט {אין מעמידין מלך ונשיא כ"א ממיוחסים}
מא ע"א35 שיבחוהו חכמיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 29
מא ע"א36 אגריפס המלך וכו' אחינו אתהדובר צדק עמ' 196
מא ע"א36 אגריפס אחינו אתהאור הרעיון עמ' לה, רסד, רסח
מא ע"א36 אחינו אתהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצה
מא ע"א36 אחינו אתהתבואת יקב (פרידמן) עמ' קכד
מא ע"א36 אל תירא אגריפס אחינו אתה, ורש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעח
מא ע"א36 אל תירא אגריפסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
מא ע"א36 אל תתירא אחינו אתה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק טז
מא ע"א36 אל תתירא אגריפס אחינו אתהלמחר אעתיר עמ' שלו
מא ע"א36 אל תתירא אחינו אתהצמח צדקה עה"ת עמ' קנה
מא ע"א36 הי' קורא מתחילת אלה הדבריםמהר"ם שיק דברים עמ' קצב
מא ע"א36 המלך קורא מן ואלה הדבריםכלי יקר (תשמח) עמ' תקב, תקפג
מא ע"א36 וקורא וכו' ושמע והי' אם שמוע וכו', ורש"ילקוטי שיחות חי"ט עמ' 369
מא ע"א36 וקורא מתחילת אלה הדברים וכו'טוב ירושלים דברים פל"א פסוק ט
מא ע"א36 וקורא מתחילת אלה הדברים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 202, 106
מא ע"א36 וקורא מתחילת אלה הדבריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמג
מא ע"א40 בשמיני ס"ד וכו' כתב רחמנא בחג הסוכות וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
מא ע"א40 וכל הני למה לי צריכי דאי כתב רחמנא מקץ הוה אמינא נימנו מהשתא ואע"ג דלא מתרמי בשמיטה כתב רחמנא שמיטה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה
מא ע"א41 הוה אמינא נימנו מהשתא ואע"ג דלא מתרמי בשמיטה כתב רחמנא שמיטהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעו
מא ע"א42 כתב במועדהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק י
מא ע"א43 אי כתיב בחג הסוכות הו"א אפילו יו"ט אחרוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נה
מא ע"א43 ואי כתב במועדזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמ
מא ע"א43 ואי כתב במועדמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קמ
מא ע"א44 בחג הסוכות הוה אמינא אפי' יו"ט אחרון וכו'אחרית השנים עמ' מא
מא ע"א44 ואי כתב רחמנא בחג הסכות הו"א אפילו יו"ט אחרוןרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עד
מא ע"א44 הו"א אפילו יו"ט אחרוןגבורת יצחק סוכות עמ' קלא, קלג {שמיני עצרת קרוי חג}
מא ע"א רש"י - את משנה התורה וכו' קורין וכו' אלא במשנה תורהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 212
מא ע"א רש"י ד"ה אחינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנב
מא ע"א רש"י ד"ה להראות חזותובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפט
מא ע"א רש"י ד"ה מכאן ואילך - אי נמי דירושלים דלתותיה נעולות בלילהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
מא ע"א רש"י ד"ה מקץרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תט
מא ע"א רש"י ד"ה נימנוהו - שבערבות מואב נאמרה פרשה זו ואע"ג דלא מתרמי בשמיטה שלא מנו שמיטין עד לאחר שבע שכיבשו ושבע שחילקוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה, תכז
מא ע"א רש"י ד"ה צריכי - כל הסימנין הללו מקץ שנת השמיטה ובחג הסוכות ובמועדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה, תכז, תכח
מא ע"א רש"י ד"ה שמעמשנת חיים דברים עמ' תקל, תקלא, תקלד
מא ע"א תוי"טעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשעד
מא ע"א תוס' - גזה"כ דהקהל צ"ל בתחלת המועדאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסו
מא ע"א תוס' ד"ה כתב - מנלן דבימה מעכבתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 326
מא ע"א תוס' ד"ה כתבאחרית השנים עמ' מא
מא ע"א מהרש"א - למה לא דייק מרישא דקרא בבוקר תאמר מי יתן וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות א
מא ע"ב01 מאתחלתא דמועדתורת מנחם חמ"ח עמ' 200
מא ע"ב01 מאתחלתא דמועד, ורש"יתורת מנחם חס"ב עמ' 184
מא ע"ב01 מאתחלתא דמועדא, ורש"יתורת מנחם חכ"ז עמ' 65
מא ע"ב01 מאתחלתא דמועדא, רש"י - ומיהו בי"ט לא שאין תיקון של הבימה דוחה לא את השבת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וילך
מא ע"ב02 ש"מ חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב וכו' משום כבודו דמלךתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יא
מא ע"ב04 כולה משום כבודו דמלךרנת יצחק תענית עמ' כב-כג
מא ע"ב07 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
מא ע"ב11 שבחוהו מכלל דשפיר עבד והאמר רב אשי אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולדודי נתן שמות עמ' שכח
מא ע"ב12 נשיא שמחל על כבודו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קמא
מא ע"ב13 אין כבודו מחולחכמת התורה ויגש עמ' ב
מא ע"ב13 מלך אין כבודו מחול וכו' מצוה שאניצמח צדקה עה"ת עמ' כג
מא ע"ב13 מלך אינו רשאי למחול על כבודושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יז
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבוד אין כבודו מחולשרגא המאיר מועדים עמ' ה, מד
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וכו' מצוה שאנילקוטי שיחות חט"ז עמ' 35
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאמרי קדוש (תשסא) עמ' קכה
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולדרכי אמונה דרך ז
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחוללקוטי שיחות חל"ו עמ' 164
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולעטרת יהושע שמות עמ' קנב
מא ע"ב13 מלך שמחל על כבודו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קיט
מא ע"ב13 מלך שמחלאפוד בד דף טז ע"ג
מא ע"ב14 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךפרי צדיק בראשית - הבדלה, נח אות ד, וירא אות א, שמיני אות ג, קדושים אות ט, אמור אות א, בלק אות י, עקב אות יד
מא ע"ב14 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךרסיסי לילה סי' מח (עמ' 104), מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תלא
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאור לשמים (תשסג) עמ' קכג
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךעטרת ישועה (תשסד) אות א לליל ר"ה קודם קידוש
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסא
מא ע"ב14 שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליךקריאה בקריה ח"ג עמ' קכה
מא ע"ב15 אגריפס וכו' ארבע כתותכתבי רבנו בחיי עמ' קע-קעא
מא ע"ב15 אגריפס שהיה קורא בתורה וכו' נתחייבו וכו' כליה שהחניפו לו לאגריפסאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלד
מא ע"ב15 מצוה שאניאדבר בם עמ' פב
מא ע"ב15 מצוה שאניאמרי טל מאמר י
מא ע"ב15 מצוה שאנימה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
מא ע"ב15 מצוה שאניפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קל
מא ע"ב15 שתהא אימתו עליךברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ע {שונה מלכותו של ה' שנאמר בו "תרועת מלך", לשון רעות}
מא ע"ב15 שתהא אימתו עליךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשעה-תשעו
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו וכו' כליה שחנפו לאגריפסאור אברהם שמות עמ' נד
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לג
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו כלייהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפסהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקמד
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה מפני שהחניפו לאגריפס וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכד
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה שהחניפו לו לאגריפס, ורש"י ותוס'ויואל משה מאמר א סי' פט עמ' קה
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצה
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפח
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תמג
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מפני שחינפו לו לאגריפסאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רי
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' עב
מא ע"ב17 באותה שעה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה שחנפו לו לאגריפסכד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא ע"ב17 באותו שעה נתחייבו שונאי ישראל כליהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תריז
מא ע"ב17 נתחייבו כליה על שהחניפו לאגריפסיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עד
מא ע"ב17 נתחייבו כליה שהחניפו לו לאגריפסשערי תשובה שער ג אות קפח
מא ע"ב17 נתחייבו מפני שהחניפו לו לאגריפסדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קכט
מא ע"ב17 נתחייבו שונאי ישראל כליה מפני שהחניפו לאגריפס המלך וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כ
מא ע"ב17 נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סה
מא ע"ב17 נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפסדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קצא ד"ה והנה
מא ע"ב17 נתחייבו 'שונאי ישראל' כלייהאור הרעיון עמ' לה, רסד, רסח
מא ע"ב18 החניפו לאגריפסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
מא ע"ב18 חנופהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 249
מא ע"ב18 שהחניפו לו לאגריפסראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מא ע"ב19 אגרופה של חנופהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה וכו' ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיךהמוסר והדעת בראשית עמ' רא
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קנג, קנד
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה נתמעטו הדיניםאבן פינה עמ' 27
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדיינין ונתקלקלו המעשיםתהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה כ
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תמד
מא ע"ב19 מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותוהדינין ונתקלקלו המעשים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ריא
מא ע"ב19 מיום שגברה אגרופה של חנופה וכו' ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיךשרגא המאיר מועדים עמ' של, שנ
מא ע"ב19 מיום שגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינים וכו' נופל ביד בן בנו וכו' מאוסה כנדה ולבסוף גולהאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלט
מא ע"ב19 מיום שגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות יח, לב
מא ע"ב19 מיום שגברה חנופה נתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפב
מא ע"ב20 ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' טז
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעוה"זאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלח
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעוה"זלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נז
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעוה"זראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כג
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעח
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעולם הזהאוזן שמואל דף ס ע"ב
מא ע"ב23 מותר להחניף את הרשעים בעולם הזהשערי תשובה שער ג אות קצט
מא ע"ב23 מותר להחניף וכו' ופליגא דר' לוי וכו' ותוס' ד"ה כלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מא, עד, עח
מא ע"ב23 מותר להחניף וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לג
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשע שנאמר וכו' כראות פני אלקיםמרפא לנפש בראשית עמ' דש
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"ז וכו' כל המחניף לרשע סוף נופל בידו וכי'דעת תורה בראשית עמ' רא, דברים ח"ב עמ' קיט
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"ז וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ד
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זבית אברהם (שטיינר) עמ' קסב
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זגור אריה דברים פ"ד הערה 46
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זדברי יואל פ' וישלח דף קח ע"ב, קסז ע"א
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זדרך חיים (תשלה) עמ' תסו
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ריב
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 2137
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זהר יראה מאמר מג
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זנתיבות עולם ח"ב עמ' קצב
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעוה"זשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצט
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעולם הזה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו לב דף קל ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פ' יב דף רנט ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סא ע"ב
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר לא יקרא עוד וכו' כראות פני אלהים ותרצנידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז, מהד' ו סי' ק
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעולם הזהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 331
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעולם הזהמקראי קדש (תשנג) עמ' כז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קב
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים בעולם הזהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטו
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעים וכו' ופליגא דר' לוי וכו' ותוס' ד"ה כלשפע חיים ח"א עמ' קמד
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעיםברכת אבות עמ' רסג
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1493-1494
מא ע"ב23 מותר להחניף לרשעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו
מא ע"ב25 מכלל דבעוה"ז שרי וכו' כראות פני אלקים ותרצניפרי צדיק וישלח אות ד
מא ע"ב26 רבי שמעון בן לקיש אמר מהכא כראות פני אלקיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכח
מא ע"ב27 ופליגא דר' לוישפע חיים ח"א עמ' קה {ללוי אסור להחניף אף במקום סכנה}
מא ע"ב28 דאמר ר"ל משל של יעקב ועשו למה"דהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רסא
מא ע"ב28 משל דיעקב ועשו למה הדבר דומה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קפג
מא ע"ב28 משל של יעקב ועשו וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קו
מא ע"ב29 משל לאדם שזימן את חברו לסעודה וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישלח דף נב ע"ד
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מג
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם וכו' ולא עוד אלא שאין תפלתו נשמעת וכו' אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות דרוש מו דף לה ע"ג
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםאוזן שמואל דף ס ע"ב
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רט
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםפלאות עדותיך ח"א עמ' שעב
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופה מביא אףידו בכל סי' רצו
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופהאיש מבין ח"א דף נט ע"א
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופהפרפרת התורה עמ' תקט
מא ע"ב31 כל אדם שיש בו חנופהשיעור ליום השבת עמ' שפח
מא ע"ב31 כל אדם שיש לו חנופה מביא אף בעולם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות לב, תוצא' חיים פרק קד
מא ע"ב31 כל המחניף מביא אף לעולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קג
מא ע"ב31 כל שיש בו חניפה מביא אף לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' קצב
מא ע"ב32 אדם שיש בו חנופה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שעז
מא ע"ב32 אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולםמרפא לשון עמ' קכז, קסו
מא ע"ב32 אדם שיש בו חנופה מביא אףחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 248
מא ע"ב32 ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעתרנת יצחק משלי עמ' רלד
מא ע"ב32 חנופה מביא אף לעולםדברים אחדים (תקמח) דף קכו/קכז ע"ג
מא ע"ב32 חנופה מביא אף לעולםדברים אחדים (תשמו) עמ' תנ
מא ע"ב32 חנופה מביא אף לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
מא ע"ב33 כל החונף אין תפילתו נשמעתמרפא לשון עמ' קצז, רכה
מא ע"ב33 סימן א"ף עוב"ר גיהנ"ם ביד"ו ניד"ה גול"המגילת סמנים עמ' עח
מא ע"ב33 שאין תפלתו נשמעתמרפא לנפש בראשית עמ' נד {מי שחונף ה' מתרחק ממנו}
מא ע"ב34 אדם חונף עוברין שבמעי אמן מקללין אותוכרם פתחיה גפן כב שריג ו
מא ע"ב34 המתחנף עוברים מקללים אותומבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפי' כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיט דף רנא ע"א
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין מקללין אותותורת יחיאל דברים עמ' שפ
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותודברי יואל פ' שופטים דף קז ע"ב
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותודברי יואל פ' תולדות דף תריב ע"א
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כ
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קצ
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן וכו'זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מז דף לה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו משלי דף רנט ע"א
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותודעת קדושים (תשנ) עמ' מא
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנא' וכו' ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםדודי נתן בראשית עמ' תלז
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רי
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותודברי יואל פ' מצורע דף שפד ע"א
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוויואל משה מאמר א סי' קעו עמ' קע
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוכד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוכד הקמח (תשנו) עמ' עג
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעג
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמןזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכט ע"ג
מא ע"ב34 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמןשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמד
מא ע"ב34 כל מי שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמאי אימן מקללין אותואור הצבי עמ' 60
מא ע"ב37 אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2059
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגהינם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מח דף לה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו/יז ע"ג
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנם וכו' וכל עדה שיש בה חנופה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות יז, אור עולם פרק טז
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' ריא
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סב
מא ע"ב37 כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנםפירוש המכבי שמואל עמ' רט
מא ע"ב37 כל שיש בו חנופה נופל בגיהנםנתיבות עולם ח"ב עמ' קצ
מא ע"ב39 החונף לרשע סופו נופל בידופנים יפות על תהלים עמ' ע
מא ע"ב39 המחניף לחבירו סוף נופל בידומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמו
מא ע"ב39 המחניף לרשע נופל בידוכרם פתחיה גפן כב שריג ו
מא ע"ב39 המחניף לרשע סוף נופל בידוקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סב עמ' שד
מא ע"ב39 המחניף לרשע סופו נופל בידואור הרעיון עמ' לו
מא ע"ב39 המחניף לרשעטוב טעם בראשית עמ' רי
מא ע"ב39 המחניף לרשעים לסוף נופל בידםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קלד, רסט
מא ע"ב39 כל החונף לרשע לבסוף נופל בידוחכמת התורה וישלח עמ' ד, מו
מא ע"ב39 כל החונף לרשע לסוף נופל בידורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעג
מא ע"ב39 כל המחניף את הרשע סוף נופל בידו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מט דף לה ע"ג
מא ע"ב39 כל המחניף וכו' סוף נופל בידותורת מנחם חס"ב עמ' 354
מא ע"ב39 כל המחניף וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 83
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו (לרשע) סוף נופל בידו, וע"יתורת מנחם ח"י עמ' 291
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו [לרשע] סוף נופל בידודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו וכו' שנא' ויאמר ירמיה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' כא
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנ
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידואורות ונתיבות ח"ה פרק כו אות יט
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידואמרי יצחק בראשית עמ' רמב הערה לח
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידודברי יואל פ' נח דף קפט ע"ב
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידודודי נתן בראשית עמ' רעו, תלז
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 139
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידופירוש המכבי שמואל עמ' רט
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירו סוף נופל בידוראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירוכלי יקר (תשמח) עמ' קא
מא ע"ב39 כל המחניף לחבירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מז
מא ע"ב39 כל המחניף לחברו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות כו {המחניף לשם כבוד לסוף נפטר ממנו בקלון}
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרנט, תרםס
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע לסוף נופל בידו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעו
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע לסוף נופל בידוכד הקמח (תשנו) עמ' עג
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע סוף נופל בידו וכו' שנאמר ויאמר ירמי' וכו' אמן כן יעשה ה' וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רט
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע סוף נופל בידואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 536, פתיחה אות 120
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע סוף נופל בידודרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שו
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע סוף נופל בידולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' כב
מא ע"ב39 כל המחניף לרשע סופו נופל בידונאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 148, 142
מא ע"ב39 המחניף לרשע סוף שנופל בידונזר הקדש ח"ג עמ' קלא, קלב
מא ע"ב39 כל המחניף לרשעדברי שאול ויקרא עמ' רסז
מא ע"ב39 כל המחניף (לרשע) [לחבירו] סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צב
מא ע"ב39 כל שמחניף את הרשע וכו' הרי הוא כמוהואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפו
מא ע"ב41 ויאמר ירמיה וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קג {מפני שהחניף ירמיה לחנניה נמסר ביד בן בנו}
מא ע"ב רש"י - היה לו לומר שקר אתה ניבאאור הרעיון עמ' לו
מא ע"ב רש"י - להחניפו לעשו נתכוין יעקבדברי יואל פ' וישלח דף קח ע"ב
מא ע"ב רש"י - רגיל לראות מלאכיםתורת מנחם חמ"א עמ' 331
מא ע"ב רש"י ד"ה אגרופהתורה אור (באנדי) עמ' שלג
מא ע"ב רש"י ד"ה ופליגא - רגיל לראות מלאכיםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 392
מא ע"ב רש"י ד"ה לכליתושע יאודה דף לה ע"ג
מא ע"ב רש"י ד"ה מאימת - אין עושין יום הקהל ביו"ט מפני הביאהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפו
מא ע"ב רש"י ד"ה מאימתאחרית השנים עמ' מא
מא ע"ב רש"י ד"ה מאימתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 363, 326
מא ע"ב רש"י ד"ה שנאמרלהורות נתן דברים עמ' רסד
מא ע"ב רש"י ותוס' ד"ה אותולהורות נתן דברים עמ' רסג
מא ע"ב תוס' - אגריפס לא היה מלך ממש, ונהגו בו כבודאור אברהם דברים עמ' קעח
מא ע"ב תוס' - במלך בעינן שיהיו אביו ואמו מישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 420
מא ע"ב תוס' - במלך שינה הכתוב לעכבדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
מא ע"ב תוס' - למינויים צריך שיהיו אביו ואמו מישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפ
מא ע"ב תוס' - למלוכה צריך אביו ואמו מישראליקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שפג
מא ע"ב תוס' - מחילה למלך במקום מצוהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' ר
מא ע"ב תוס' - מינוי מלך לא סגי שיהא אמו או אביו מישראל ובעי' בין אביו ובין אמו מישראלרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמט
מא ע"ב תוס' - מלך עד שיהא אביו ואמו מישראלאור הרעיון עמ' לה, רסד
מא ע"ב תוס' - מלך צריך שיהא אביו ואמו מישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפה
מא ע"ב תוס' ד"ה אותוראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מא ע"ב תוס' ד"ה אותו - אביו ואמו מישראלרנת יצחק מלכים עמ' קל, קנב, ישעיה עמ' שצה
מא ע"ב תוס' ד"ה אותויחי המלך עמ' ט
מא ע"ב תוס' ד"ה אותורביד יוסף (תשסא) עמ' 88
מא ע"ב תוס' ד"ה אותורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנה
מא ע"ב תוס' ד"ה אותותורה אור (באנדי) עמ' שלג
מא ע"ב תוס' ד"ה אותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעד, רנה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פז, מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז, שמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
מא ע"ב תוס' ד"ה אותושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנג
מא ע"ב תוס' ד"ה היום - עד שיהא אביו ואמו מישראלכד הקמח (מישור) עמ' תכד
מא ע"ב תוס' ד"ה כל - מה שמותר להחניף לרשע הוא כשיש חשש סכנהמרפא לנפש בראשית עמ' דש
מא ע"ב תוס' ד"ה כל המחניף - אבל במקום סכנה מותרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רטז, תכט
מא ע"ב תוס' ד"ה כל המחניףתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיז, קצו
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוהמשכנות יעקב (נעים) דף רטז ע"א
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוהעינות מים דף כ ע"א
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוהשעת הכושר דף פב ע"ב
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוהחכמת התורה וארא עמ' תלז
מא ע"ב תוס' ד"ה מצוה - דוקא התם שייך למימר מצוה שאני משום שמוחל על כבודו מפני כבוד התורה שהוא כבוד השכינהאדבר בם עמ' פב
מא ע"ב מהרש"א ד"ה כל - אם של עובר קרויה אם, משא"כ באבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס-רסא
מב ע"א06 כל עדה שיש בה חנופה ותוס'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' כד
מב ע"א06 כל עדה שיש בה חנופה מאוסה בנדה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רט
מב ע"א06 כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדהלב דוד (תשסט) עמ' סה
מב ע"א06 כל עדה שיש בו חנופה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קג
מב ע"א07 כי עדת חנף גלמודאפיקי ים עמ' יב
מב ע"א08 בכרכי הים קורראין לנדה גלמודההאיר ממזרח - סליחות עמ' קמח
מב ע"א08 שכן בכרכי הים קורין לנדה גלמודהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קפא
מב ע"א09 גמולא דא מבעלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צה
מב ע"א09 גמולה דא מבעלהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נה דף לו ע"א
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולהאבן שוהם (פינסק) עמ' 33
מב ע"א10 כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולהתורת חסד (סופר) עמ' שיט
מב ע"א10 עדה שיש בה חנופהכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ח
מב ע"א14 אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת שקרניםאז שמח עמ' שסז
מב ע"א14 אינן מקבלות פני שכינהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רצא
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מג
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לה"רהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קכ
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לשון הרעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפז
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת שקריםהרופא לשבורי לב שמות עמ' קעא
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת שקרניםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ז עמ' קיז {גנות השקר - שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' כת חנפיםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 235
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו'בית אלהים (שלו) שער ב פרק א דף כג ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בשלח דף סב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לג דף לד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תזריע דף קכו/קכז ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר יד דף מח ע"א, ומאמר כא דף נד ע"א, ומאמר כג דף נה ע"א, ומאמר כד דף נד ע"א
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו'נאוה תהלה עמ' כא, קכג
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצנים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשה"רשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קעב עד סוף שער השלישי
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהולאשר אמר - תהלים עמ' שעה
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהצדקת הצדיק סי' רסד
מב ע"א14 ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינהשארית מנחם - מאמרים עמ' קעד, של
מב ע"א14 ארבע כיתות אינם מקבלות פני שכינהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קמה ע"ד [תקכב ע"ב ד"ה ואפשר]
מב ע"א14 ארבע כיתות אינם מקבלים פני השכינה כת מספרי לה"ראורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכג, שער לשון הרע עמ' קמד
מב ע"א14 ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לשון הרעשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק ח
מב ע"א14 ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסד
מב ע"א14 ארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינהפני חיים (פלג'י) עמ' לג ע"א
מב ע"א14 ארבע כתות - כת חנפיםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 15
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני השכינהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קה, קו
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני השכינהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' פג
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני השכינהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' כ
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סו
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה ואלו הן כת חנפים וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קצו
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה ואלו הן כת חנפים כת שקרים כת מספרי לשון הרע כת לציםכד הקמח (תשנו) עמ' קא
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה וכו' כת שקרים דכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עינישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כד אות יג
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצנים כת שקרים כת חנפים כת מספרי לשון הרעשערי תשובה שער ג אות קעב, ריד, רכה, אגה"ת אות יב, סה"י אות נו
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 73-72, באר ו הערה 180
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהחלקת יהושע עמ' קד הערה קסב
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קטו
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינהמחשבת מוסר ח"ג עמ' שב
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלין פני השכינהדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שנא ע"ב
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלין פני שכינהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מז
מב ע"א14 ארבע כתות אינן מקבלות פני שכינהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 278
מב ע"א14 ארבע כתות אינן רואות פני השכינהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1119
מב ע"א14 ארבע כתות אינן רואין פני שכינהעולת חודש ח"א מאמר רמא
מב ע"א14 ארבע כתות וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מז, נג {האם מדובר במקום שיש היזק}, תיב-תטו {האם אחר התשובה רואות פני שכינה}
מב ע"א14 ארבע כתות שאינן מקבלים פני השכינה השקרנים החנפים בעלי לשון הרע וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קלב, קצז, רד
מב ע"א14 ארבע כיתות אינם מקבלים פני שכינהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
מב ע"א14 ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קעו, רמה
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשה"ר.אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנב, קצט
מב ע"א14 ד' כיתות אינן מקבלות פני השכינה כת חנפים כת שקרנים כת לצים כת מספרי לשון הרעשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ה
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינה וכו'ואותו תעבוד עמ' צט, רכז
מב ע"א14 ד' כתות אינם מקבלים פני השכינה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תעא
מב ע"א14 ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינהמבשרת ציון ח"ג עמ' רפו
מב ע"א14 ד' אינם מקבלין פני שכינה וכו' לשון הרעדרשות שמן רוקח עמ' כז
מב ע"א14 ד' אינן מקבלין פני שכינהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מי"ב
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני השכינה וגו' כת לציםאהל אברהם (תשסג) עמ' כט
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לה"ראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רפו
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' וכת מספרי לשה"ראוצר המאמרים (תשס) עמ' רפב
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סה
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סה, סו, ע
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרנים וכת מספרי לשה"ראוצרות חיים - יושר המידות עמ' רח
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קטז, רלב, תז
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינהצפנת פענח (תשסו) עמ' קז
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקבלות פני שכינהתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה א
מב ע"א14 ד' כיתות אין מקכלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשה"רהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
מב ע"א14 ד' כיתות אינם מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרענר לצדיק בראשית עמ' קי
מב ע"א14 ד' כיתות אינם מקבלות פני שכינה לצים שקרנים חנפים מספרי לשון הרעצור יעקב (יעבץ) וזאת הברכה
מב ע"א14 ד' כיתות אינם מקבלים פני שכינהמאורי שערים עמ' קפג
מב ע"א14 ד' כיתות אינן מקבלות פני השכינה וכו' כת שקרניםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תפח
מב ע"א14 ד' כיתות אינן מקבלות פני שכינהבית אלהים שער ב עמ' טז
מב ע"א14 ד' כיתות אינן מקבלין פני השכינהאהבת ציון (תשסד) עמ' פז
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני השכינה וכו'ס' חסידים סי' מד, פח
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינה כת מספרי לשון הרעאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנ
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהאהבת ציון דרוש ח
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכ, שלג
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהאור יחזקאל - מכתבים עמ' קלא
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלה ע"א
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 102
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלות פני שכינהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רסו
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלים פני שכינה לצים חניפים ושקרנים מספרי לה"רמאורות האריז"ל עמ' לג אות יד
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלים פני שכינהשיחות לספר שמות עמ' קכט
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינה חנפים שקרנים מספרי לשה"ר ליציםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ריד-רטו, ריח, שעב
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינה כת לשון הרע וליצנותבית פרץ עמ' שמה
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינה כת מספרי לשון הרע וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' מד
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ד
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינהטהרת יו"ט חי"ח עמ' צב
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני השכינהמרפא לנפש בראשית עמ' שפו {ר"ת חשמ"ל}
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני שכינהמרפא לשון עמ' קסו, קעא, שכג
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני שכינהתורת אברהם עמ' 384
מב ע"א14 ד' כתות אינם מקבלין פני השכינהכוכבי אור (תשלד) עמ' סד
מב ע"א14 ד' כתות אינן מקבלות פני שכינה וכו'ויחי עוד דף ה ע"א
מב ע"א14 ד' כתות אינן מקבלות פני שכינהדרשות הצל"ח השלם עמ' קפג, תקלה-תקלו
מב ע"א14 ד' כתות אינן מקבלות פני שכינהמסילת ישרים עמ' תה
מב ע"א14 ד' כתות אינן מקבלין פני שכינהיערות דבש ח"ב עמ' קצח
מב ע"א14 ד' כתות אינן רואות פני שכינהנתיבות עולם ח"א עמ' קצט
מב ע"א14 ד' כתות אינן רואות פני שכינהנתיבות עולם ח"ב עמ' צו, קצ, רכא
מב ע"א14 ד' כתות שאין מקבלין פני השכינה וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלט, שסז, תק
מב ע"א14 ד' כתות שאינו רואה פני שכינה כת חנפים כת שקרים וכת לצים וכת מספרים לשון הרע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסב
מב ע"א14 ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינה וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' טז
מב ע"א14 ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינההמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש ב
מב ע"א14 ד' כתות שאינן מקבלין פני השכינה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שסז
מב ע"א14 ד' כתותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלד
מב ע"א14 ד' כיתות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
מב ע"א14 ד' כתות אין מקבלין פני שכינהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' צו
מב ע"א14 כת שאינם מקבלים פני הקב"היסוד ושורש העבודה שער המים פ"ב
מב ע"א15 וכת שקרניםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ב-ג, ה, ט
מב ע"א15 וכת שקרניםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מ {מכלל לאו אתה שומע הן}
מב ע"א16 לץ הוא מכתות שאין מקבלין פני השכינהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתנח
מב ע"א16 לצים אינם מקבלים פני שכינהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 14
מב ע"א16 כת הלצים היא מהכתות שאינם מקבלים פני שכינהוזרח השמש על התורה עמ' מח
מב ע"א16 כת ליצים אינם מקבלין פני שכינהדברי יונה ח"א עמ' רפה, רחצ
מב ע"א16 כת ליצנים אין מקבלין פני השכינהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קצד
מב ע"א16 כת ליצנים אינה רואה פני שכינהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1067
מב ע"א16 כת לצים אין מקבלים פני שכינהויגד משה (גרין) מאמר ח ד"ה ומלבד
מב ע"א16 כת לצים אין מקבלים פני השכינהנר לצדיק ויקרא עמ' קטז
מב ע"א16 כת לצים אינה מקבלת פני שכינהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שא
מב ע"א16 כת לצים אינה מקבלת פני שכינההמאור שבתורה (לסין)
מב ע"א16 כת לצים אינה מקבלת פני שכינה, מהרש"אעלי שור ח"א עמ' מז, רצא
מב ע"א16 כת לצים אינו מקבל פני השכינהשבט מוסר עמ' פב
מב ע"א16 כת לצים אינם מקבלים פני שכינהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות כד
מב ע"א16 כת לצים אינן מקבלין פני השכינהתפארת משה עמ' קע
מב ע"א16 כת לצים הם מארבע כתות שאינם מקבלים פני שכינהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מא
מב ע"א16 כת לצים מן ד' כתות שאינם מקבלים פני שכינה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשיג, תקמב, א'רפו
מב ע"א17 כת חנפיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
מב ע"א17 כת חנפים אינם וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ל
מב ע"א17 כת חנפים אין מקבלות פני שכינהבינת ישראל (תשסו) דף כו ע"ב
מב ע"א17 כת חנפים אין מקבלים פני שכינהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שז
מב ע"א17 כת חנפיםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1941 {אינו רואה סימן ברכה}
מב ע"א17 כת חנפים ורש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' לו
מב ע"א17 כת חנפים ושקרנים אינם רואים פני שכינהיערי עם דבשי ח"ב עמ' ו, לא
מב ע"א17 כת חנפים כת מספרי לשה"רתשבי (תשסה) עמ' קמו שורש כת
מב ע"א18 דובר שקרים וכו'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טז, לב, רמו, ח"ב עמ' פט {ע"י שיחשב בזה ינצל מדבר שקר}
מב ע"א18 דובר שקרים לא יכוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סב {כשיעלה על לבו לומר דבר שקר יהרהר בדרשה זו}
מב ע"א18 המדבר שקר אינו רואה השכינהחיים תחלה (תשנג) עמ' לז
מב ע"א18 כת השקרניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
מב ע"א18 כת שקרים אינה מקבלת פני שכינהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קפו
מב ע"א18 כת שקרים אינה מקבלת פני שכינהאור יחזקאל - מדות עמ' רנ, רנד
מב ע"א18 כת שקרנים אין מקבלות פני השכינהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צה
מב ע"א18 כת שקרנים אינה מקבלת פני שכינהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 132
מב ע"א18 כת שקרנים אינה מקבלתהמאור שבתורה (לסין)
מב ע"א18 כת שקרנים אינם מקבלים פני שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תסב
מב ע"א18 כת שקרנים אינם מקבלין פני השכינהקול ששון (גולדברג) אות נ
מב ע"א18 שקרנים אין מקבלים פני השכינהאור הרעיון עמ' פט
מב ע"א18 שקרנים אינם מקבלים פני שכינהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנו
מב ע"א19 כת מספרי לה"ר וכו' לא יגורך רעעלי שור ח"ב עמ' רז
מב ע"א19 כת מספרי לשה"ר אינם מקבלים פני שכינהשירת דוד (תשסז) עמ' רנו
מב ע"א19 כת מספרי לשה"ר וכו' לא יגורך רעדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עב
מב ע"א19 כת מספרי לשון הרע היא אחת מארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינהבצור ירום ח"ט עמ' לג הערה 33
מב ע"א20 צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רעדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1260
מב ע"א21 לא יגור במגורך רעס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עב
מב ע"א21 לא יגורך רע לא יגור במגורך רעכד הקמח (מישור) עמ' פא
מב ע"א22 משוח מלחמה וכו' בלשון הקודש הי' מדברעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נה
מב ע"א22 משוח מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם בלשון הקדש היה מדברתוספות יום טוב (תג) פרק ח דף קמג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שופטים דף קפה ע"א
מב ע"א22 משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם וכו' ואתם אי אתם כן [כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו' זה מחנה הארון]דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מז
מב ע"א22 משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם וכו'תורה בציון עמ' תקט
מב ע"א22 משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 354
מב ע"א22 משוח מלחמה בשעה שמדבר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 151
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר אל העם בלשון הקודשמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 86
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר אל העם וכו' שמע ישראלרנת יצחק תפלה עמ' רטו
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר בלה"קהמאור שבתורה (לסין)
מב ע"א22 משוח מלחמה מדבר בלשון הקודשאור הרעיון עמ' קמא-קמב
מב ע"א24 והיה כקרבכם אל המלחמה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסב {בצאתו מהספר}
מב ע"א24 והיה כקרבכם אל המלחמהרסיסי לילה סי' מח (עמ' 101)
מב ע"א24 ונגש הכהן ודבר אל העם בלשון הקדושפאר יעקב ח"ד עמ' קצו
מב ע"א24 ונגש הכהן הוא כהן משוח מלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעג
מב ע"א25 ודבר אל העם בלשה"ק וכו' שמע ישראל אפילו לא קיימתם אלא קרי"ש שחרית וערביתדרשות שמן רוקח עמ' מח
מב ע"א25 ודבר אל העם בלשון הקודשחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תב
מב ע"א25 ודבר אל העם בלשון הקודששמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמה
מב ע"א26 על אויביכם וכו' אין מרחמין עליכםלקוטי שיחות חי"ד עמ' 83
מב ע"א26 על אויביכם ולא על אחיכם וכו' אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות וכו'לבושי בדים סעיף שיד
מב ע"א26 על אויביכם ולא על אחיכם וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 239
מב ע"א26 על אויביכם ולא על אחיכם וכו' שאם תפלו בידם ירחמו עליכם וכו' על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שנח
מב ע"א26 על אויביכם ולא על אחיכם שאם תפלו בידם ירחמו עליכםמאמרי שלמה ח"ב עמ' רה
מב ע"א26 על אויביכם ולא על אחיכם שירחמו עליכםפירוש המכבי שמות עמ' קכח
מב ע"א26 על אויבכם ועל שונאיכם ולא על אחיכם וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף קצח ע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ב
מב ע"א26 שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם ולא על אחיכםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון וכו' ירחמו עליהם וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שיא
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קח
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף קע
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכב
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכםפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצו
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימיןרנת יצחק יהושע עמ' תיד
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון כו' שאם תפלו בידם ירחמו עליכםרנת יצחק שופטים עמ' רלז
מב ע"א27 לא יהודה על שמעון שמרחמין עליהםחכמת התורה שופטים עמ' ת
מב ע"א27 לא יהודה על שמעוןבני יששכר ח"א דף קנא ע"ד
מב ע"א27 לא יהודה על שמעוןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעג
מב ע"א28 ולא שמעון על בנימיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נח
מב ע"א28 ירחמו וכו'דולה ומשקה פורים עמ' קמה {עם ישראל מרחם על שבויים מישראל ואוה"ע לא}
מב ע"א30 וכל מערומיהם הלבישו וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' מו
מב ע"א34 אינם מרחמים עליכםגור אריה שמות פי"ד אות ג, דברים פ"כ הערה 14
מב ע"א34 שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצג
מב ע"א34 שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכםבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 237, 239, 241
מב ע"א35 אל ירך וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' טו {ארבע אזהרות}
מב ע"א35 אל ירך וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 38 {ארבע אזהרות}
מב ע"א35 אל ירך לבבכם וכו' כי ה' אתכםמפי כהן דברים עמ' 251
מב ע"א35 אל ירך לבבכם מפני וכו'דעת חיים עמ' קי
מב ע"א35 אל ירך לבבכם מפני צהלת הסוסיםחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ער
מב ע"א35 אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וכו'סדר מעמדות (שסו) דף צח ע"ב
מב ע"א35 אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבותמערכות ישראל (גורדון) דרוש קץ כופרא עמ' 144-148
מב ע"א35 'אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות וכו'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 298
מב ע"א35 אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שעד
מב ע"א35 אל ירך לבבכםשיחות עבודת לוי סי' עג אות ט
מב ע"א36 אל תחפזו מקול קרנותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעג
מב ע"א36 אל תיראו מקול הצוחותשירי משכיל - הקדמה
מב ע"א36 אל תיראו מהגפת תריסיןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 449
מב ע"א36 אל תיראואור הרעיון עמ' ריט
מב ע"א36 אל תיראו מהגפת תריסין וקול קרנותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
מב ע"א37 הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקוםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 132
מב ע"א37 הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקוםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' כ
מב ע"א37 הם באים בנצחונו של בשר ודםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלז
מב ע"א38 פלשתים באו בנצחונו של גלית וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 90
מב ע"א38 פלשתים באו בנצחונו של גליתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה
מב ע"א38 פלשתים באו בנצחונו של גליתחנן אלקים עמ' קנה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
מב ע"א39 ה' אלקיכם ההולך עמכם זה מחנה ארוןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קג
מב ע"א39 ההולך עמכם זה מחנה הארוןרנת יצחק תפלה עמ' רכג
מב ע"א39 ההולך עמכם להלחם לכם זה מחנה ארוןלבושי בדים סעיף שיד
מב ע"א39 ההולך עמכם להלחם לכם זה מחנה ארוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנג {הארון היה הולך עמהם למלחמה}
מב ע"א39 כי ה' אלוקיכם וכו' זו מחנה הארוןמשך חכמה שמות פ' טו פס' טז
מב ע"א39 כי ה' אלקיכם ההולך עמכם כו' זה מחנה הארוןרנת יצחק שופטים עמ' סה
מב ע"א39 כי ה' אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו' זה הארוןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנח
מב ע"א39 להלחם לכם וגו' זה מחנה הארוןמשך חכמה דברים פ' יב פס' ח
מב ע"א40 זה מחנה הארוןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"י פסוק לג
מב ע"א40 זה מחנה הארוןרנת יצחק יהושע עמ' רסג, שמואל עמ' סו
מב ע"א41 אף כאן בלשון הקודשגור אריה דברים פ"כ אות ה
מב ע"א42 דומיא דשוטר, ורש"ילקוטי שיחות חל"ד עמ' 103
מב ע"א42 ואימא כה"גחמדה יקרה במדבר עמ' מה, שפ {אין הכהן גדול נעשה משוח מלחמה}
מב ע"א42 ואימא כה"ג דומיא דשוטר כו'משנת חיים במדבר עמ' תקמא
מב ע"א42 ודברו השוטרים מה שוטרים בממונה אף כהן בממונה וכו'שם דרך במדבר עמ' קלב
מב ע"א43 מה שוטר ממונה אחר עליוגור אריה דברים פ"א הערה 135, פט"ז אות יז
מב ע"א45 ואמר אליהם וכו' א"ל הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תנג, תסז, תצה
מב ע"א45 ואמר אליהם וכו' אמר להן הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא קר"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קנד
מב ע"א45 ואמר אליהם שמע ישראל וכו' אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רז
מב ע"א45 ואמר אליהם שמע ישראל א"ל הקב"ה אפי' לא קיימתם אלא ק"שעמודי חיים דף כו ע"א
מב ע"א45 ואמר אליהם שמע ישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ל
מב ע"א45 ואמר אליהם שמע ישראל וכו'משוש הארץ עמ' קמב
מב ע"א45 ואמר להם שמע ישראלאור אברהם - סידור התפילה עמ' מג
מב ע"א45 מ"ש שמע ישראל וכו', ומהרש"אזאת ליעקב דברים עמ' שנב
מב ע"א45 מ"ש שמע ישראל ארי"ו משום רשב"י א"ל הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא קריאת שמע שו"ע אי אתם נמסרין בידםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תג, תד
מב ע"א45 מאי שנא שמע ישראל אמר הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שז-שט
מב ע"א45 מאי שנא שמע ישראל וכו' אפילו לא קיימתם וכו'אור אברהם ברכות עמ' קלה
מב ע"א45 מאי שנא שמע ישראל וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלב
מב ע"א45 שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמהחיים תחלה (תשסא) אופן א עמ' ב ד"ה עוד
מב ע"א45 שמע ישראל וגו' אפילו לא קיימתן אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידםצמח דוד (סקאליע) עמ' רצה
מב ע"א45 שמע ישראללב חיים חלק ב (סימן קמד) דף ק"א ע"ד (ד"ה א"נ); עמודי חיים דף כ"ו ע"א (עמוד תורה אות מ"ז ד"ה ובזה יובן)
מב ע"א46 א"ל הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות סה
מב ע"א46 א"ל הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' סא
מב ע"א46 אם קיימתם קריאת שמע אי אתם נמסרין בידםפירוש המכבי שמות עמ' קמח
מב ע"א46 אמר הקב"ה לישראל אפי' קיימתם רק ק"ש אין אתם נמסרים בידםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 86
מב ע"א46 אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קר"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סב
מב ע"א46 אמר להם אפי' אין ביניכם זכות כי אם קריאת שמע שחרית וערבית וכו'שבט מוסר עמ' קמח
מב ע"א46 אמר להם הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם וכו'עמק החכמה עמ' רנ
מב ע"א46 אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו'אור הצבי עמ' 205
מב ע"א46 אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתו נמסרים בידםים שמחה עמ' שסא
מב ע"א46 אמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רמו
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז, תה
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםקרן לדוד דברים עמ' קפ
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לא
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעג
מב ע"א46 אמר להן הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים ל
מב ע"א46 אפי' אין בידכם אלא זכות שאתם קוראין את השמעשפע חיים ח"ו עמ' קמט
מב ע"א46 אפי' אין בידם אלא זכות ק"ש כדאי הם שיושיע אותםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רלז
מב ע"א46 אפי' אין בכם אלא זכות ק"ש יכולין לנצח האויביםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעט
מב ע"א46 אפי' אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםקב חיים עמ' קט
מב ע"א46 אפי' אין בכם זכות אלא שמע ישראל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' קד
מב ע"א46 אפי' אין להם אלא זכות ק"ש כדאי הוא לכבוש וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלה-רלו
מב ע"א46 אפי' כו' אלא ק"ש כו'עינות מים דף עט
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"ש אי אתם נמסרים בידםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצו
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"ש כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף סב ע"א, קמט ע"א
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רו
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סא
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא ק"שילקוט הגרשוני ח"ב
מב ע"א46 אפי' לא קיימתם אלא קר"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםפאר יעקב ח"ד עמ' קצו
מב ע"א46 אפילו אין בידכם אלא זכות קריאת שמע וכו'בני יששכר ח"א דף פז ע"ג (הגה)
מב ע"א46 אפילו אין בידכם אלא זכות שמע ישראל כדאי שתנצלוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ס, סח, עה
מב ע"א46 אפילו אין בידכם אלא שמע דייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלד
מב ע"א46 אפילו אין בכם אלא זכות ק"ש בלבדאבן ישפה עמ' 7
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא ק"ש בלבדשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלב, קמה
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא ק"שעולת שבת בשבתו עמ' תו
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית א"א נמסריםרנת יצחק שמואל עמ' קסח
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"שבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכא, שנז
מב ע"א46 אפילו אין בכם אלא זכות שמע די לכםבית אברהם (חנניה) עמ' ערב
מב ע"א46 אפילו אין בכם אלא ק"ש בלבד כדאי שיושיע אתכםפניני יחזקאל עמ' קח
מב ע"א46 אפילו אין בכם אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםתפארת צבי שמות עמ' ריג
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא ק"ש בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קיט
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שפב
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע כדאי שתוושעופרדס מרדכי עמ' תרכט
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע כדאישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמה
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיח
מב ע"א46 אפילו אין בכם זכות אלא שמע ישראלטיול בפרדס ח"ב עמ' רמט
מב ע"א46 אפילו אין לכם אלא זכות ק"שהגיון לבי (לנדא) הדרן למסכת הוריות עמ' 123
מב ע"א46 אפילו אין לכם זכות אלא של קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכםשארית מנחם ח"ג עמ' קיב
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש - אי אתם נמסרין בידםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שצז ע"א
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו' אי אתם נמסרין בידםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' שעט
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו' אי אתם נמסרין בידםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ח
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קה, קז
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' טז
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםהדרש והעיון דברים מאמר קלט
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםאור הצבי עמ' 181
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עח
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםבמסילה נעלה עמ' תמד
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלא
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' יא
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםתהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה לא, פרק סח פסוק י הערה יח
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אין אתם נמסרים בידםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 217, פ"ג הערה 78
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אין אתם נמרים בידםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 330
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"שאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ו פסוק ד
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו' אי אתם נמסרים בידםלדור ולדורות ח"א עמ' נח-נט
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק כו
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תנג
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קסה
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' לו, לט
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' סה
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערביתמאכסניא של התורה סי' נט
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערביתמשך חכמה דברים פ' כ פס' ג
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא שמע אינכם נמסרין בידםחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קו
מב ע"א46 אפילו לא קיימתם אלא ק"ש אי אתם נמסרים בידםעלי שור ח"ב עמ' שס
מב ע"א46 אפילו לא קראתם את שמע אלא שחרית וערבית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 21
מב ע"א46 בזכות ק"ש שחרית וערבית אין נמסרים לאויביםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קלב
מב ע"א46 בזכות ק"ש לבד אתם כדאים להינצל מיד אויביכםאגרא דכלה ח"ג עמ' ת
מב ע"א46 אפי' אין מקיימים ישראל אלא וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קטז ע"ג {גדולה מצוה זו של ק"ש}
מב ע"א46 קריאת שמעשיחות לספר שמות עמ' קמד {קריאת שמע ערובה לנצחון בקרב}
מב ע"א46 שמע ישראל אפילו לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערביתקניני קדם ח"ב עמ' 182
מב ע"א46 שמע ישראל אתם קרבים היום וכו' אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אין אתם נמסרין בידםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עה
מב ע"א46 שמע ישראל וכו' אפילו אין בידכם אלא זכות שמע ישראל ראוים אתם לינצל מיד אויביכםארוחת תמיד עמ' נג ע"א ד"ה איך
מב ע"א46 שמע ישראל וכו' אפילו לא קיימתם אלא ק"ש וכו' אי אתם נמסרים בידםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רכז
מב ע"א46 שמע ישראל וכו' אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמעאגרת הפורים (לאער) עמ' קסב
מב ע"א46 שמע ישראל למה לי למימר להו שמע ישראל וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף קצח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שופטים דף שח ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רכז דף קמג ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב ע"א47 לא קיימתם אלא ק"ש שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידםמרפא לנפש בראשית עמ' תד
מב ע"ב48 מדבר עמם א' בספר וא' במלחמה בספר מה הוא אומר וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 124
מב ע"א48 אחת בספר ואחת במלחמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכג
מב ע"א48 פעמיים מדבר עמם אחת בספר ואחת במלחמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקב
מב ע"א48 פעמיים מדבר עמם אחת בספר ואחת במלחמההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצו
מב ע"א48 פעמים מדבר אחד בספר שמעו דברייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מב ע"א באר שבע ד"ה מה שלטרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 101
מב ע"א מהר"ל ומגן אבותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מב, פה
מב ע"א מהרש"א - ד' כתות שאין מקבלות פני שכינה כוללות חטאי הדיבוררנת יצחק - פרק חלק עמ' שטו
מב ע"א תוי"ט - יהושע מלך היהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסו
מב ע"ב01 שמעו דברי מערכי המלחמה וחזרו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שע
מב ע"ב01 שמעו דברי מערכי המלחמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב ע"ב03 כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושיןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 298
מב ע"ב03 הזהירה התורה את ישראל בהליכתם למלחמה ארבע אזהרות וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' צט
מב ע"ב04 בשעת מלחמה הגוים מגיפין בתריסיהם וכו'דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רעג
מב ע"ב05 פלשתים באו בבטחונו של גלית נפל ונפלו עמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קצג
מב ע"ב06 גלית הפלשתיברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצו
מב ע"ב06 גלית וכו' שעמד בגילוי פנים לפני הקב"ה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שעז, שפו
מב ע"ב06 גלית עמד בגילוי פנים לפני הקב"האור הרעיון עמ' קסו, שמה
מב ע"ב06 גלית עמד בגילוי פנים לפני מקב"הרנת יצחק שמואל עמ' קסז
מב ע"ב06 גלית שעמד בגילוי פניםאוצר הכבוד
מב ע"ב06 גלית שעמד בגלוי פנים לפני המקום וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רז ע"א וע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שלג ע"ב
מב ע"ב06 גליתבעקבי יעקב עמ' רסד
מב ע"ב07 ברו לכם איש אין איש אלא הקב"השארית יעקב (אלגזי) דף קלו ע"ג
מב ע"ב07 ברו לכם איש ואין איש אלא הקב"הרנת יצחק שמואל עמ' קעג
מב ע"ב07 ברו לכם איש על הקב"ה קאמרמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה וכו' הריני מפילו ע"י בן אישפירוש המכבי שמות עמ' קלו
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 189
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 363
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה שנ' איש מלחמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עז
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ט, פב
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פ
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"הבית יצחק (ויינברגר) עמ' קנט
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"העירין קדישין השלם עמ' תמ
מב ע"ב08 אין איש אלא הקב"הפתגמי אורייתא ח"א עמ' לב, לה, צ, קיט, קמו, קנג, קנח, קפ, קפב, קצח, ריב, רעג, ערה, רעז, רפו, רפז, רצה, שכב, שנג
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא אישדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפה
מב ע"ב08 איש זה הקב"הקדושת לוי (תשנח) עמ' תקמא
מב ע"ב08 איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמהאור לשמים (תשסג) עמ' קפז, רו, רכ
מב ע"ב08 ה' נקרא איש כדכתיב ה' איש מלחמהכתונת פסים (תשעא) עמ' קצה, רלג
מב ע"ב08 ה' נקרא אישרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קפג
מב ע"ב08 האיש זה הקב"האמרי יוסף בראשית דף ריא ע"א
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא איש ה' איש מלחמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיט, תקנא
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא איש וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצג, ח"ו עמ' קסב
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא איש שנאמר ד' איש מלחמהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קנד
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא איש שנאמר ה' איש מלחמהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פד, תקפז
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא איש שנאמר ה' איש מלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ריב, שמב, תקמז, תתקמד
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא אישטיול בפרדס ח"ב עמ' ט
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא אישפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כט, לד, קטו, קיז, קמד, קמו, קעב, קעד, קצד, רו, ריח, רכז, רמה, רנה, רפ, רצז, שיט, שעג, שפ, שפד, שפח, שצב, שצו, ת, תיא, תיג, תכד, תלו
מב ע"ב08 הקב"ה נקרא ה' איש מלחמהזריזותא דאברהם עמ' ערה
מב ע"ב08 ואין איש אלא הקב"ה שנא' ה' איש מלחמהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קיב
מב ע"ב08 ואין איש אלא הקב"הלקוטי שיחות ח"א עמ' 237
מב ע"ב08 ואין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמהעקבי אבירים (תשסה) עמ' ע, פא, פז, רסג
מב ע"ב11 בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשע וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רלח, תעב
מב ע"ב11 בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשעפירוש המכבי שמות עמ' רפ
מב ע"ב11 פיו הכשילודרך איש דף ב ע"ד
מב ע"ב19 השכם והערב כדי לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רח ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב ע"ב19 השכם והערב לבטל מק"ששיחות לספר שמות עמ' קמה, שיחות לספר במדבר עמ' קיח
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב אמר ר' יוחנן כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערביתקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 273
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב אר"י כדי לבטלם מק"ש שחרית וערביתישמח משה (גאלופוליטי) דף קטז ע"ג
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב וכו' כדי לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית ויתיצב ארבעים יום כנגד ארבעים יום שניתנה תורהארוחת תמיד עמ' תנ ע"א ד"ה ובזה
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב וכו' כדי לבטלן מק"ש שחרית וערביתשבילי פנחס (תשעח) עמ' קפט
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב וכו' כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערביתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רט, דברים עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' שעט
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי השכם והערב כדי לבטלן מק"ש שחרית וערביתאור הצבי עמ' 181
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי וכו' לבטלן מקריאת שמע שחרית וערביתלדור ולדורות ח"א עמ' נט
מב ע"ב19 ויגש הפלשתי כו'מראה הגדול ח"א דף ל ע"א
מב ע"ב19 ויגש הפלשתיבית שלום מרדכי עמ' עב
מב ע"ב20 גלית בטלם מקריאת שמעמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסו
מב ע"ב20 כדי לבטלן מק"ש שחרית וערביתאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רלא
מב ע"ב20 לבטלם מקריאת שמעפירוש המכבי שמואל עמ' פב
מב ע"ב20 לבטלן מקרית שמעדברים אחדים (תקמח) דף סה ע"ב
מב ע"ב20 לבטלן מקרית שמעדברים אחדים (תשמו) עמ' רכט
מב ע"ב21 ארבעים יום כנגד מ' יום שניתנה בהן תורההאיר ממזרח - רות עמ' עה
מב ע"ב21 גלית התיצב ארבעים יוםעיוני רש"י במדבר עמ' רסג
מב ע"ב21 כנגד ארבעים יום שנתנה בהן תורה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רט, במדבר עמ' שעא, דברים עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' שעט
מב ע"ב21 תורה ניתנה בארבעים יוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 7
מב ע"ב22 ויצא איש הבינים ממחנה פלשתים רי"א בר מאה פפי וחד נאנאי וגלית שמו מגתיגל יעקב (תשנג) נשא אות כו
מב ע"ב23 מאי בינים שמבונה מכל מום וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רו ע"ג
מב ע"ב26 באו עליה מאה פאפי וחד נאנייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תפז
מב ע"ב26 בר מאה פפי וחד נאנאי, ורש"י ותוס'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 166
מב ע"ב26 בר מאה פפי וחדא נאנאיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רלז
מב ע"ב26 בר מאה פפי וחדא נאנאיגלגולי נשמות (תשסא) סי' ג ס"ק ג
מב ע"ב26 בר מאה פפי וחד נאנאי וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קסו
מב ע"ב26 היה בר מאה פפי וחדא נאנאידובר צדק עמ' 182, שיחת מלאכי השרת עמ' 51
מב ע"ב26 היה בר מאה פפי וחדא נאנאיפרי צדיק ל"ג בעומר אות ו
מב ע"ב26 מאה פאפיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסג {השוואות במנין מאה}
מב ע"ב26 מאי איש הבינים שמבונה מכל מוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
מב ע"ב27 מגת וכו' שהכל דשין את אמו כגת, ותוס'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפ
מב ע"ב28 אמו של גליתשיחות עבודת לוי סי' קג אות א
מב ע"ב28 אמה של גלית היא ערפהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצו, שצט
מב ע"ב30 כתיב הרפה וכתיב ערפה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכד
מב ע"ב30 כתיב הרפה וכתיב ערפה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצד ד"ה אך
מב ע"ב30 ערפהשיחות לספר במדבר עמ' כג {שכרה ודרדורה הרוחני}
מב ע"ב31 ולמה נקרא שמה ערפה שהכל עורפין אותה מאחריהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכו
מב ע"ב31 למה נקרא שמה ערפהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב בפתיחה
מב ע"ב31 למה נקרא שמה ערפהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצה
מב ע"ב31 למה נקרא שמה ערפהשיחות עבודת לוי סי' קג אות ב
מב ע"ב31 למה נקראה ערפה שהכל וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלו
מב ע"ב31 דשו בה כהריפותאלשיך על חמש מגילות עמ' קיח
מב ע"ב36 ואת ארבעת אלה יולדו להרפה וכו' סף ומדון גלית וישבי בנובאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכו
מב ע"ב39 אמר הקב"ה יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכד, תכה
מב ע"ב39 ותשק ערפה וכו'דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תקיא {היחס בין ערפה לרות}
מב ע"ב40 בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תצו
מב ע"ב40 בשכר ד' דמעות זכתה ערפההמאור שבתורה (לסין)
מב ע"ב40 בשכר ד' דמעות שהורידה ערפה על חמותהמחנה ראובן ח"ג עמ' תכג
מב ע"ב40 יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב בפתיחה
מב ע"ב40 יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהגדולי מוסר עמ' קצט
מב ע"ב40 יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 153
מב ע"ב40 יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקהטוב דעת עמ' שמ
מב ע"ב40 יבואו בני הנשוקה וכו' דרש רבא וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קל
מב ע"ב40 יבואו בני הנשוקהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רעט
מב ע"ב40 יבאו בני הנשוקה ויפלו בידי בני הדבוקהעולת שבת בשבתו עמ' רכב
מב ע"ב40 יבואו וכו'אמה של מלכות עמ' 32 {נגזר עליה שיפלו בניה בחרב}
מב ע"ב42 כתיב וחץ חניתו וקרינן ועץ חניתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רז ע"א-ע"ב
מב ע"ב42 כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתו וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ב דף ע ע"א
מב ע"ב42 כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתוחומת אנך שמואל א פרק יז
מב ע"ב43 אסור לספר בשבחן של רשעיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שצו
מב ע"ב43 אסור לספר בשבחן של רשעיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 416, פ"א אות 113
מב ע"ב43 אסור לספר בשבחן של רשעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
מב ע"ב43 אסור לספר בשבחןפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יא
מב ע"ב43 מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' כד
מב ע"ב43 מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, רסז
מב ע"ב43 עדיין לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שטו
מב ע"ב49 בשעה שזורקין חץ עושין אשפתות אשפתות של חלליםפני מנחם ויחי עמ' שצח
מב ע"ב53 דאגה בלב איש וכו' ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רו
מב ע"ב53 דאגה בלב איש ישחנה וכו' ישיחנה לאחריםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלב
מב ע"ב53 דאגה בלב איש ישחנה וכו' ישיחנה לאחריםנפש החיים (תשעז) עמ' רעד
מב ע"ב53 דאגה בלב איש ישחנהשופרא דישראל (תשסו) עמ' 85
מב ע"ב53 דאגה בלב איש ישיחנה רבי אמי רבי אסי ח"א ישחנה מדעתו וח"א ישיחנה לאחריםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנה
מב ע"ב53 דמאן דנפיש זבלא חולי מעיים הואפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מו
מב ע"ב54 חד אמר ישיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחריםמאור עינים (פינטו, תג) מאמר א פרק ח דף קיח ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ז דף נה ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק א דף יב ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נא דף קנו/ז ע"ג
מב ע"ב54 ר' אמי ור' אסי חד אמר ישחנה מדעתוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פב
מב ע"ב55 וכ"כ למה, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' סד
מב ע"ב55 וכל כך למה מפני שהשם וכל כינוייו מונחין בארון וכו'וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מז
מב ע"ב55 ישיחנה לאחריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצג, תשפ
מב ע"ב55 מפני שהשם וכל כינויו מונחין בארוןזאת ליעקב במדבר עמ' שיט
מב ע"ב55 שהשם וכל כינוייו בארוןאוצר הכבוד
מב ע"ב רש"י - בגילוי פנים - בחוצפהאור הרעיון עמ' שמה
מב ע"ב רש"י ד"ה בגילוי פנים - בחוצפהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
מב ע"ב רש"י ד"ה בר מאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנ
מב ע"ב רש"י ד"ה כנגדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קיז
מב ע"ב רש"י ד"ה דוד הדרגור אריה שמות פ"ב הערה 83 עמ' לד
מב ע"ב רש"י ד"ה שמעו דבר מערכי המלחמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכד
מב ע"ב רש"י ותוס' ד"ה מאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעב
מב ע"ב תוס' ד"ה מאה - באותה לילה באו על ערפה מאה אנשים וכלב אחדהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיא, קיב, קלג
מב ע"ב תוס' ד"ה מאה - מאה אנשים וכלב באו על ערפההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שי
מב ע"ב תוס' ד"ה מאהברכת אבות עמ' רל
מב ע"ב תוס' ד"ה מאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנ
מב ע"ב תוס' ד"ה מאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' יג
מב ע"ב תוס' ד"ה מפני - היה רק ארון אחד או ב'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנג
מב ע"ב תוס' ד"ה מפני - שיוצא עמהן למלחמה היו בו שברי לוחותס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
מב ע"ב תוס' ד"ה מפנילקוטי שיחות חי"ד עמ' 30
מב ע"ב מהרש"א - לאו דוקא כל כינוייו וכו' רק השם וכינוי אלהיך ואל אבל שאר כל הכינויים דחשיב פרק שבועת העדות לא היו בודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מז
מג ע"א03 אותם אלו סנהדרין ואת פנחס זה משוח מלחמה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת מטות דף קעא ע"א
מג ע"א03 אותם אלו סנהדרין פנחס זה משוח מלחמהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קנד
מג ע"א03 אותם אלו סנהדריןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עח ע"א
מג ע"א03 אותם אלו סנהדריןישמח חיים (תשסה) מע' א אות לט
מג ע"א03 אותם אלו סנהדריןמשנת חיים במדבר עמ' תלה
מג ע"א03 אותם א לו סנהדריןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצו
מג ע"א03 פנחס זה משוח מלחמהבינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלז
מג ע"א03 פנחס זה משוח מלחמהמשנת חיים במדבר עמ' תקמ
מג ע"א04 וחצוצרות התרועה אלו השופרותמעשה רוקח (ר"א רוקח) מטות לה ע"ד
מג ע"א04 וחצוצרות התרועה אלו השופרותמשנת חיים במדבר עמ' רי
מג ע"א04 וחצוצרות התרועה אלו השופרותרנת יצחק יהושע עמ' תיח
מג ע"א04 וחצוצרות התרועה אלו השופרותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ש
מג ע"א04 וחצוצרות התרועה אלו השופרות, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' רמא
מג ע"א04 וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
מג ע"א04 וכלי הקודש זה ארוןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 51
מג ע"א04 וכלי הקודש זה הארון ולוחות בורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצז
מג ע"א05 ומפני מה הלך פנחס וכו' לנקום נקמת יוסף אבי אמודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 840
מג ע"א05 לא לחינם הלך פינחס למלחמה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שא
מג ע"א05 לא לחינם הלך פנחס למלחמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מג ע"א05 לא לחנם הלך פינחס אלא ליפרע דין אבי אמו וכו' אלא אי אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תסא, תסג
מג ע"א05 לא לחנם הלך פינחס למלחמה אלא ליפרע דין אבי אמו שנאמר והמדנים וגו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 165, ח"י עמ' 123
מג ע"א05 לא לחנם הלך פנחס למלחמה אלא ליפרע דין אבי אמו שנא' והמדנים מכרו אותו אל מצרים וכו' דקאתי מיוסף שפטפט ביצרובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קנב
מג ע"א05 לא לחנם הלך פנחס למלחמה אלא ליפרע דין אבי אמובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשו
מג ע"א05 לא לחנם הלך פנחס למלחמההשיר והשבח ח"ב עמ' קכ
מג ע"א05 לא לחנם הלך פנחס למלחמהחמדה יקרה במדבר עמ' שפ
מג ע"א05 לא לחנם הלך פנחס למלחמת מדיןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תכ
מג ע"א05 למה הלך שם פינחס אלא לנקום נקמת אם אמוחכמת התורה מטות עמ' קכו
מג ע"א06 אלא ליפרע דין אבי אמובית ישי (תשסד) דרשות עמ' שמ
מג ע"א06 יצא פינחס למלחמה ליפרע דין אבי אמודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 760
מג ע"א06 שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמוגור אריה במדבר פל"א אות ט
מג ע"א06 שהלך לנקום נקמת יוסף אם אמועיוני רש"י במדבר עמ' תקנא
מג ע"א08 פנחס מיוסף אתיבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז
מג ע"א08 פנחס מיוסף קאתידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריב
מג ע"א09 אלעזר לקח אשה מבנות יתרו שפטם עגלים לע"זתורת העולה (תשעה) עמ' תרלד
מג ע"א09 ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל וגו' מיוסף שפטפט ביצרואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קמח
מג ע"א09 ואלעזר וכו' לקח לו מבנות פוטיאל וכו' שפטם עגלים לע"ז וכו' מיוסף וכו' מיתרולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תטז
מג ע"א09 לקח לו מבנות פוטיאל וכו' מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעבודה זרהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שעט
מג ע"א09 מבנות פוטיאל וכו' לאו מיתרו שפיטם עגלים לע"ז וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמד ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת וארא דף סו ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וארא דף עג ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' דף ס/סז ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וארא דף קפא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ו/ז דף נז ע"א
מג ע"א10 דאתי מיתרו וכו' מבנות פוטיאל תרי משמע, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קטז, ח"ה עמ' שב
מג ע"א10 מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעכו"םפרי צדיק פנחס אות א, ב
מג ע"א10 מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעכו"םרסיסי לילה סי' מד (עמ' 88), תקנת השבין סי' י (עמ' 80), צדקת הצדיק סי' קנח, ישראל קדושים עמ' 61
מג ע"א10 מבנות יתרו שפטם עגלים לע"זתורת העולה ח"ג פרק עו
מג ע"א10 מיתרו שפיטם עגלים לעבודת כוכביםפירוש המכבי שמות עמ' קעו
מג ע"א10 פוטיאל הוא יתרו שפיטם עגלים וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' יט
מג ע"א10 פוטיאל שהוא מזרע יתרו שפטם עגלים לעבודת גלולים ומזרע יוסף שפטפט ביצרו שפטם עגלים לעבודת גלוליםשם דרך שמות עמ' מט, קכה
מג ע"א10 פוטיאל שפיטם אבי אביו עגלים לע"זחכמת התורה וארא עמ' ריט
מג ע"א10 פינחס מצאצאי יתרושיחות לספר במדבר עמ' רמו
מג ע"א11 יוסף פטפט ביצרו ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שלג, שמז
מג ע"א11 מזרע יוסף שפטפט ביצרותורת יחיאל בראשית עמ' שס
מג ע"א11 מיוסף שפיטפט ביצרובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמט
מג ע"א11 פוטיאל זה יוסף שפספס ביצרופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רעד
מג ע"א11 פוטיאל זה יוסף שפשפט ביצרופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רפג
מג ע"א11 יוסף פטפט ביצרודברי חנינא - הספדים עמ' ריג
מג ע"א11 שפטפט ביצרוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קב
מג ע"א12 לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט בישראלהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' מט
מג ע"א12 לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קלז, קמד
מג ע"א12 לפי שהיו השבטים מבזין אותו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קלג
מג ע"א12 לפי שהיו שבטים מבזין אותו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שנג
מג ע"א12 ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז יהרוג נשיא מישראלזאת ליעקב במדבר עמ' רמח
מג ע"א12 ראיתם בן פוטי זהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז, פרק י
מג ע"א12 ראיתם בן פוטיפרי חיים (קנולר) פרשת פנחס
מג ע"א12 שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' כו
מג ע"א12 שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראלבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' כ
מג ע"א13 בן שפיטם אביו ואמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראלכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"א
מג ע"א14 אבוה דאימיה מיתרו ואימיה דאימיה מיוסף, ורש"ילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יז
מג ע"א14 אי אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו ואי אימיה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רצז
מג ע"א14 אי אבוה דאימיה מיתרו ואימיה דאימיה מיוסףגור אריה במדבר פכ"ה אות יא
מג ע"א14 אי אבי אימי' או אימי' דאימי'דברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
מג ע"א17 מבנות פוטיאל תרתי משמע וכו'טוב ירושלים שמות פ"ו פסוק כג
מג ע"א18 ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש וכו' אחד הבונה בית התבן וכו' אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קו
מג ע"א18 ודברו השוטרים וכו' הא מה אני מקיים ודברו השוטרים במשוח מלחמה הכתוב מדברויקהל משה (אלפלס) דף קנ ע"א
מג ע"א18 ודברו השוטרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 152
מג ע"א18 ודברו השוטריםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קו
מג ע"א19 ולא חנכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פ {בתרגום יונתן - שלא קבע מזוזות}
מג ע"א22 אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד שניתן לו מתנהגל עיני ח"ב עמ' קעא
מג ע"א28 אחד המארס את הבתולה ואת האלמנה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' נד
מג ע"א32 החוזרים מעורכי המלחמהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קטז, קכד
מג ע"א32 החוזרים מערכי המלחמה מספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נג
מג ע"א32 כל אלו שחוזרין מעורכי המלחמה מתקנין את הדרכים ומספקין מיאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קה, קסג
מג ע"א32 וחוזרין ומספקין מים ומזוןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קו
מג ע"א32 ומספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכיםפני מנחם בשלח עמ' עט, צד, נישואין ושבע ברכות עמ' קט
מג ע"א32 לספק מים ומזון לתקן הדרכיםמשך חכמה דברים פ' כ פס' ה
מג ע"א33 שאינן חוזריןהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק ז
מג ע"א34 אלמנה לכהן גדולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תנח
מג ע"א35 ר"י אומר אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזראמרי השכל עמ' 17
מג ע"א35 ר"י אומר אף הבונהאות היא לעולם ח"ב דף קנז ע"ג
מג ע"א36 הבונה בית על מכונואבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מח
מג ע"א37 אלו שאין זזים ממקומןחנן אלקים עמ' רל, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קה
מג ע"א37 אלו שאין זזין ממקומן וכו' הנושא וכו' שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחתפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קט
מג ע"א37 בנה בית וחנכו וכו' הנושא את ארוסתו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שט
מג ע"א37 שנאמר נקי יהיה לביתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסב
מג ע"א38 לביתו זה ביתו יהיה זה כרמולקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שיח
מג ע"א38 לביתו זו ביתו יהיה זה כרמו ושמח זו אשתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקד
מג ע"א38 נקי יהיה לביתופרפרת משה ח"ב עמ' תה
מג ע"א38 נקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' י
מג ע"א41 דברי כהןהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק ה
מג ע"א41 כהן מדבר ושוטר משמיעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעט
מג ע"א41 כהן מדבר ושוטר משמיעפרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק כ פסוק ב-ח
מג ע"א41 כהן מדבר ושוטר משמיעשארית מנחם ח"ב עמ' רכט
מג ע"א42 עד ודברו כהן מדבר וכהן משמיעיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא
מג ע"א42 השוטרים דיברו והשמיעועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכג
מג ע"א42 מונגש עד ודברו כהן מדבר וכהן משמיעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד
מג ע"א42 מן שמע ישראל וכו' כהן מדבר וכהן משמיע ומי האיש ושני ושלישי כהן מדבר ושוטר משמיע, ומן ויספו השטרים שוטר מדבר ושוטר משמיעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שח, שט
מג ע"א42 עד ודבר הכהן כהן מדבר וכהן משמיעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מג ע"א42 שוטר מדבר ושוטר משמיעאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעה
מג ע"א42 שלש הכרזות במלחמהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
מג ע"א42 שלש הכרזותפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
מג ע"א44 לקח וירש וניתן לו במתנה מנין ת"ל מי האיש אשר בנה בית וכו'מכשירי מצוה עמ' מ
מג ע"א45 מנין לרבות בית התבן ובית הבקר ובית העצים ת"ל אשר בנה מכל מקוםמצווה ועושה ח"א עמ' שצח
מג ע"א47 ולא חנכו פרט לגזלןאבן יהושע עמ' 29
מג ע"א47 ולא חנכו פרט לגזלןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסב
מג ע"א48 גזל בית אינו חוזרחנן אלקים עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מג ע"א48 הגוזל בית אינו חוזרחנן אלקים עמ' כרך א ח"ב עמ' רא
מג ע"א48 הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידותפארת צבי בראשית עמ' תתקכב
מג ע"א48 הירא ורך הלבב זה שירא מעבירות שבידודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קיט
מג ע"א48 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידופני מנחם שופטים עמ' צח, קיד
מג ע"א48 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוראה לקמן מד ע"א
מג ע"א48 הירא ורך הלבב מן העברות שבידו וכו'ויחי ויתן דף סו/סז ע"ב {ושח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו}
מג ע"א48 הירא ורך הלבב מעבירות שבידוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קנח
מג ע"א48 הירא מעבירות שבידודברת שלמה (תשעא) עמ' שנח
מג ע"א48 הירא מעבירות שבידומשמרת הבית (פרלס) סי' מב דף ט ע"א {שח בין ישתבח ליוצר}
מג ע"א48 הירא מעבירות שבידובית פרץ עמ' שמו
מג ע"א48 הירא מעבירות שבידוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69
מג ע"א48 הירא מעבירות שבידוברכת אברהם (תשנד) עמ' קלח
מג ע"א48 הירא מעבירות שבידומגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
מג ע"א48 והרך הלבב וגו' מעבירות שבידונחלת אבות (הכהן) סימן ט דף יא ע"ב
מג ע"א48 ורך הלבב זה הירא מעבירות שבידוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמג
מג ע"א48 ורך הלבב מי האיש הירא מעברות שבידוויחי עוד דף ב ע"ד
מג ע"א48 זה המתיירא מעבירות שבידופני חיים (פלג'י) עמ' רעג ע"ב
מג ע"א48 רך הלבב זה המתירא מעבירות שבידושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעו, תמא
מג ע"א רש"י - זילזל וכבש אותו ולא חש בוגור אריה שמות פ"ו הערה 173, במדבר פל"א הערה 40
מג ע"א רש"י - תרי פוטי מדלא כתיב פוטאלגור אריה שמות פ"ו הערה 17, במדבר פל"א הערה 42
מג ע"א מהרש"א - גם לעוה"ב מחוץ למחנהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
מג ע"ב01 עבירותדרשות הרז"ה עמ' קעו
מג ע"ב01 עבירה חוזר עלי' מעורכי המלחמהמאור ושמש (תשנב) עמ' תרג {הקדים תפלה של ראש לשל יד}
מג ע"ב02 אפילו גזל ויהיב דמיה חוזרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
מג ע"ב02 כגון דעבד תשובהאחרית השנים עמ' צג
מג ע"ב13 פרט למבריך ולמרכיבאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף לה-לו
מג ע"ב13 פרט למבריך ומרכיבחנן אלקים עמ' קנז
מג ע"ב16 כאן בהרכבת איסור, באר שבעאש דת (אסאד) עמ' רעג
מג ע"ב17 האי הרכבת היתר ה"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מ, מב
מג ע"ב20 בטלה ילדה בזקנהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מ
מג ע"ב20 ילדה שסבכה בזקנה בטלה אל הזקנהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
מג ע"ב20 ילדה שסיבכה בזקינה בטלה ילדה בזקינהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 438 {ואין בה דין ערלה}
מג ע"ב20 ילדה שסיבכה בזקינהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עו
מג ע"ב20 ילדה שסיבכה בזקנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עב
מג ע"ב46 ילדה פחותה מטפח חייבת בערלה כל שנותיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
מג ע"ב48 כרם הוא שתים עד שתים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצד
מג ע"ב51 מת תופס ארבע אמות לקריאת שמעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קח
מג ע"ב51 מת תופס ד' אמות לקריאת שמעמבשרת ציון ח"ד עמ' רפא
מג ע"ב51 מת תופס ד"א לק"שזבחי צדק (דיסקין) עמ' מו
מג ע"ב52 חורגתא הגדילה בין האחין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
מג ע"ב53 עני שעשה גורן מלקט שכחה ופאה חייב במעשרותמשך חכמה מגילת רות פ' ב פס' יח
מג ע"ב53 עשאן גורןהכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק כח
מג ע"ב53 עשאן העני גורןשירת הפסח אות קפא
מג ע"ב רש"י ד"ה בטלהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מב
מג ע"ב רש"י ד"ה מרכיבאיתן האזרחי עמ' קלב
מג ע"ב רש"י ד"ה מרכיבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
מג ע"ב מהרש"א ד"ה אילימאחיים לגופא (תשסה) עמ' יא
מד ע"א01 מת תופס ארבע אמות לטומאהגבורות אליהו סי' קנה
מד ע"א12 אשר אירס אשה ולא לקחה וכו' פרט לאלמנה לכהן גדולמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסב, קסז
מד ע"א12 אשר ארש אשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה
מד ע"א12 אשר לקח לרבות יבמתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסב
מד ע"א13 אחד המארס אלמנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רה
מד ע"א13 הנושא את הבתולה כו'משנת חיים דברים עמ' תנז
מד ע"א16 אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה שנתארסה לכהן הדיוטבית פרץ עמ' קטז {אינם חוזרים מן המלחמה}
מד ע"א16 ולא לקחה פרט לאלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוטהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פה
מד ע"א16 ולא לקחה פרט לאלמנה לכהן גדול וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכט
מד ע"א20 איש הירא וגו' הירא מעבירות שבידוראה להלן מד ע"א50
מד ע"א21 אפילו תימא ריה"ג כדרבה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עג ע"א
מד ע"א23 אינו חייב עד שיבעולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצז {לרבא בקידושין לחוד ליכא אפילו איסור דרבנן, וצ"ע על תוספות שכתבו להיפך}
מד ע"א25 אשר בנה בית ואשר נטע כרם ואשר אירש אשה למדך תורה דרך ארץאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ט פסוק ז
מד ע"א25 אשר בנה בית וכו' למדך תורה ד"א שיבנה אדם בית ויטע אשליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקב
מד ע"א25 אשר בנה ואשר נטע ומרן ומהרש"א וראנ"ח ודברי ריבותמקור ברוך (פייתוס) דף עב ע"ב
מד ע"א25 אשר בנה וכו' לימדה תורה דרך ארץ וכו' זה מקרא וכו' זה משנה וכו' ובנית ביתך זה גמרא, ורש"י - לתת סברא להבין בטעמי המשנה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קנט, קסא
מד ע"א25 אשר בנה וכו' למדה תורה ד"א וכו'עמק החכמה עמ' כח
מד ע"א25 אשר נטע וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קעד ע"א
מד ע"א25 אשר נטע למדה תורה דרך ארץמגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
מד ע"א25 אשר בנה אשר נטע אשר ארשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כב, סי' יח אות א
מד ע"א25 אשר בנה כו'מראה הגדול ח"א דף סו ע"ב
מד ע"א26 דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהבישורון מלך ח"א עמ' שא
מד ע"א26 דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות י
מד ע"א26 הבית קודם לכל שאר קניניםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קל
מד ע"א26 הבית קודם לשאר קניניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנז, תרנז הערה 14, תרצה הערה 28, 32
מד ע"א26 יבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 702
מד ע"א26 יבנה אדם בית ויטע כרם וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שעט
מד ע"א26 יבנה אדם קודם בית ואח"כ ישא אשהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' א
מד ע"א26 יבנה בית ואח"כ ישא אשהגור אריה דברים פ"ה אות ז
מד ע"א26 יבנה בית ואח"כ ישא אשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצד הערה 27
מד ע"א26 יבנה בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהקרן לדוד בראשית עמ' קצו
מד ע"א26 יבנה בית וכו'תוכחת חיים (תר) בראשית עמ' לה
מד ע"א26 יבנה בית וכו'תוכחת חיים (תר) בראשית פ"א דף ז ע"א
מד ע"א26 יבנה בית יטע כרם ואחר כך ישא אשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעט
מד ע"א26 יבנה ביתתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית - מאמר ו) דף ז ע"א
מד ע"א26 לימדה תורה ד"א שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ אשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ב
מד ע"א26 לימדה תורה ד"א שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהילקוט עטרת צבי עמ' קצד
מד ע"א26 לימדה תורה ד"א שיבנה אדם ביתבנין שאול עמ' קצה
מד ע"א26 לימדה תורה ד"אפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהערך לחם (צאלח) עמ' קמה
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהפחד יצחק (גאגין) עמ' סד
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשה ואף שלמה אמר בחכמתו וכו' אחר ובנית ביתך וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' י, קיח
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהלהוגה דעות פ"ה הי"א
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהשרתי ח"א עמ' קע
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהקדושת יצחק עמ' קסב
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תסב
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רס
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רכד
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' נב
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שג
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואחר כך ישא אשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 713
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואחר כך ישא אשהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תי
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש ב לפרשת חיי שרה
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם ביתו יטע כרם ואחר כך ישא אשהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קטו
מד ע"א26 לימדה תורה דרך ארץ שיבנה בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהיגל יעקב (תשנג) בא אות מו
מד ע"א26 לימדך תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סא/שא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף ש ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצ
מד ע"א26 לימרה תורה דרך ארץויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תד
מד ע"א26 למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהאמרות ה' השלם ח"א עמ' לו, קצב, ח"ו עמ' רצא
מד ע"א26 למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהמעדני אשר נישואין עמ' סב, פט
מד ע"א26 למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר בך ישא אשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצה
מד ע"א26 למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלד
מד ע"א26 למדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית תחלהפעולת גבר עמ' רפ ד"ה ודברו
מד ע"א26 למדך תורה דרך ארץ מתחלה יבנה בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכח פסוק ג
מד ע"א26 למדך תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית וכו' ואח"כ ישא אשהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות טו
מד ע"א26 למדך תורה שיהא אדם בונהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רסב
מד ע"א26 למדתך תורה דרך ארץ שיבנה בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהחנן אלקים עמ' רל, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
מד ע"א26 לעולם יבנה אדם בית ואח"כ ישא אשהלחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב
מד ע"א26 לעולם יבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשהצמח דוד (סקאליע) עמ' רלח
מד ע"א26 לעולם יבנה בית אח"כ יטע כרם אח"כ ישא אישהאגרא דכלה ח"א עמ' מ, קטז
מד ע"א26 לעולם יבנה בית ויטע כרם וישא אשהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט, כרך ב ח"ב עמ' קצג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלז, כרך ב ח"ב עמ' ס, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שא
מד ע"א26 מתחלה בונה ביתו ואחר כך נוטע כרםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיח
מד ע"א26 קודם יבנה בית ושדה ואח"כ ישא אשהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסח
מד ע"א26 יבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקטז ד"ה לך
מד ע"א26 יבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשהשפע חיים - נישואין עמ' מו
מד ע"א27 אף שלמה אמר בחכמתוהאיר ממזרח - אבות עמ' קעח
מד ע"א27 בתחילה יטע כרם וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רכב, רכד
מד ע"א27 ואף שלמה אמר בחכמתו הכן בחוץ מלאכתךקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
מד ע"א27 ואף שלמה אמר בחכמתובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מד
מד ע"א28 הכן בחוץ מלאכתך וכו' ובניך ביתךמגדל עוז (תשעח) עמ' קפא
מד ע"א28 הכן בחוץ מלאכתך וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פב
מד ע"א28 הכן בחוץ מלאכתך זה בית וכו'סדר מעמדות (שסו) דף נט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריו/ז ע"ד
מד ע"א30 ועתדה בשדה לך וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' נג
מד ע"א31 אין בית אלא אשהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רז
מד ע"א31 בית - נקראת האשה, התלמוד, מעשים טובים, ודרוש וקבל שכרישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כד
מד ע"א31 ביתו זו אשתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיח {בית הוא נוקבא של אדם}
מד ע"א31 'ביתך' זו אשהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 221, פ"ב אות 520
מד ע"א31 ביתך זו אשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 716
מד ע"א31 ביתך זו אשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכ הערה 5
מד ע"א31 הכן בחוץ זה מקראביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק כז
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך וכו' זה תלמודישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ג לחינוך דף קצב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכ ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצ ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סא ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קלד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויצא דף נד ע"ב
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא וכו'דרכי חיים פרק ב משנה יח (דף פ"ה ד"ה עוד)
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה זה משנה ואחר ובנית ביתךאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רטו
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך זה משנה אחר ובנית ביתך זה גמראאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פו
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך זה משנה ובנית ביתך זה גמרא וכו' ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר וכו'אור גדליהו שמות דף ע ע"א, עב ע"א
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך זה משנה ובנית ביתך זה גמראבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שמה
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך זה משנהיגל יעקב (תשנג) אמור אות עה
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקראחכמת התורה תולדות עמ' תק, תקיב
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זה מקראשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קפא
מד ע"א31 'הכן בחוץ מלאכתך' זו מקרא ועתדה בשדה זו משנה ובנית ביתך זו תלמודשירי משכיל כלל ב פרט ד
מד ע"א31 הכן בחוץ מלאכתך זו מקרא וכו'אור שרגא עמ' רפב
מד ע"א31 ובנית ביתך זו אשהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קטו
מד ע"א31 ובנית ביתך ישא אשהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק כז
מד ע"א31 ובנית ביתך זו אשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרח
מד ע"א32 ועתדה בשדה לך זו משנהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקמא
מד ע"א32 שדה נקראת המשנה והגמראישמח חיים (תשסה) מע' ש אות טו
מד ע"א33 ובנית ביתך זה גמרא כו' אלו מעשים טובים כו' דרוש וקבל שכרתורת מנחם חי"ז עמ' 55, 85, חכ"ד עמ' 279
מד ע"א33 ובנית ביתך זו גמראהכתב והקבלה במדבר פי"ב פסוק ז {כי "בית" משמעותו בית החכמה, במובן של פנימיות, כמו "מבית ומחוץ תצפנו"}
מד ע"א33 ובנית ביתך זו גמראס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' ער
מד ע"א35 ובנית ביתך אלו מעשים טוביםדובר צדק עמ' 57
מד ע"א35 ובנית ביתך אלו מעשים טוביםפרי צדיק ויחי אות ט, ל"ג בעומר אות ו
מד ע"א35 ובנית ביתך זה מעש"ט ומהרש"א ביאר ללמוד ע"מ לעשות וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קנט, קסא
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך וגו' זה מקרא ומשנה וגמראאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכה, ח"ו עמ' קסו
מד ע"א37 'הכן בחוץ מלאכתך' זה מקרא ומשנה וגמרא 'ועתדה בשדה לך' אלו מעשים טובים 'אחר ובנית ביתך' דרוש וקבל שכרבן מלך - שבת עמ' ש, תפו
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא ועתדה בשדה לך אלו מעשים טובים אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכרקדושת יצחק עמ' קסא
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמראחכמת התורה אמור עמ' שעז
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמראצמח צדיק (תשסז) עמ' תצב
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא משנה וגמרא וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעו
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא משנה וגמראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כו ע"ב
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפט
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא משנה גמראדובר צדק עמ' 62
מד ע"א37 הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא משנה גמראפרי צדיק ל"ג בעומר אות *ו
מד ע"א37 זה מקרא ומשנה ותלמודאהבת חיים (דייטש) עמ' שלב
מד ע"א38 אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכרבתורתו יהגה (תשעב) עמ' 76
מד ע"א38 אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעה
מד ע"א38 'ועתדה בשדה לך' אלו מעשים טובים, ו"אחר ובנית ביתך" - דרש וקבל שכרשירי משכיל כלל ט פרט ט, כלל י פרט א
מד ע"א39 דרוש וקבל שכראוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שע
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעו
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרדברי חנינא - ת"ת עמ' לא, פד, קטז, קכח
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרלקוטי שיחות ח"כ עמ' 177, חכ"ג עמ' 147, חכ"ח עמ' 255
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרלקוטי שיחות חל"ה עמ' 10
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרלקוטי שיחות חל"ט עמ' 398
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרמגולה לגאולה עמ' 329
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרמכמני עוזיאל עמ' קכה
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרנחל עדה עמ' תו
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרס' החיים (תשנג) עמ' קיז
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרעצי חיים על התורה עמ' ה, רנד
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרערבי נחל (תשסד) עמ' רג
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרשבח נעורים עמ' כו
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נג
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורת מנחם חל"ז עמ' 87
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורת מנחם חל"ט עמ' 391, חלק מ עמ' 19, 93
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורת מנחם חמ"ו עמ' 352
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורת מנחם חס"ד עמ' 69
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורת מנחם חע"ג עמ' 66
מד ע"א39 דרוש וקבל שכרתורת מנחם חע"ד עמ' 176, חע"ה עמ' 125, חע"ו עמ' 64
מד ע"א39 ובנית ביתך דרוש וקבל שכרדובר צדק עמ' 49, 51
מד ע"א39 ובנית ביתך דרוש וקבל שכרפרי צדיק ל"ג בעומר אות, ו
מד ע"א40 אם הוסיף בו דימוס אחד, ורש"יהשיר והשבח ח"ב עמ' עב
מד ע"א43 אשה חדשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלז
מד ע"א43 מפני שמחדשין אותו פעמים בשבועערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 487
מד ע"א44 אין לי אלא אשה חדשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכז
מד ע"א45 חדשה פרט למחזיר גרושתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יח
מד ע"א45 יכול בצבא הוא דלא אבל יספיק מים וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ד פסוק ה
מד ע"א45 יצא מחזיר גרושתו שאין חדשה לונאות דשא (שניאור) דברים עמ' 97
מד ע"א45 יצא מחזיר גרושתושער יוסף (תקיז) דף קה ע"א
מד ע"א47 עליו אי אתה מעביר אבל אתה מעביר על אחדיםהעמק דבר דברים פ"כד פסוק ה
מד ע"א47 עליו אינו חוזר אבל חוזר על האחריםגור אריה דברים פכ"ד אות ו
מד ע"א48 בשני לאויןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 31
מד ע"א48 לא יצא וכו' לעבור עליו בשני לאוויןס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
מד ע"א48 לעבור עליו בשני לאויןגור אריה דברים פכ"ד אות ה
מד ע"א48 מאחר דכתיב ולא יעבור לא יצא בצבא למה לייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
מד ע"א49 איזהו הירא ורך הלבב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקמט
מד ע"א49 איש הירא ורך הלבב רע"א ירא לעמוד בקשרי המלחמה ריה"ג אומר ירא מעבירות שבידוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיח
מד ע"א49 הירא ורך הלבב במשמעורנת יצחק יהושע עמ' רצה, שמואל עמ' רסג
מד ע"א49 הירא ורך הלבב וכו' פלוגתא ר"ע ור"י הגליליתורת איש ח"ב עמ' תה
מד ע"א49 הירא ורך הלבב כמשמעודרשות מהר"ם חביב עמ' תנו
מד ע"א49 הירא ורך הלבב כמשמעושפע חיים - נישואין עמ' רמז
מד ע"א49 הירא ורך הלבב ר"ע אומר כמשמעו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיט, קסג
מד ע"א49 הירא ורך הלבב ר"ע אומר שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ר"י אומר הירא מעבירה שבידותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רט, א'רעד
מד ע"א49 הירא ורך הלבבאוצר הכבוד
מד ע"א49 הירא ורך הלבבדברי הרב עמ' יג
מד ע"א49 הירא ורך הלבבהאיר ממזרח - יהושע עמ' לג
מד ע"א49 הירא ורך הלבבהאיר ממזרח על התורה עמ' קסו
מד ע"א49 הירא ורך הלבבהמאור שבתורה (לסין)
מד ע"א49 הירא ורך הלבבטוב ראיה
מד ע"א49 הירא ורך הלבבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכב
מד ע"א49 הירא ורך הלבברנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפט, רצה
מד ע"א49 הירא ר"ע אומר כמשמעו ריה"ג אומר המתירא מעבירותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 179
מד ע"א49 הירך ורך הלבב כמשמעו כו' זהו המתירא מן העבירות שבידורנת יצחק שופטים עמ' קג
מד ע"א49 ויספו השוטרים לדברדרכי נועם (הרנזון) דרוש ו
מד ע"א49 מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתובמי התורה עמ' רסא
מד ע"א49 מי האיש הירא רע"קדרישה מחיים דף קכג ע"ד
מד ע"א49 מי האיש הירא שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ער, רסז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
מד ע"א49 ר' עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סח
מד ע"א49 ר"ע אומר הירא ורך הלבב כמשמעו וכו' ר"י הגלילי אומר זהו המתיירא מעבירות שבידושרגא המאיר מועדים עמ' שמד
מד ע"א49 ר"ע אומר הירא ורך הלבביציב פתגם - ימים נוראים עמ' צט
מד ע"א49 ר"ע אומר הירא ורך הלבב כמשמעובטחון איש פי"א אות ד
מד ע"א49 ר"ע אומר וכו' שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז
מד ע"א49 רע"א הירא ורך הלבב כמשמעו וכו' ריה"ג אומר זהו הירא מעבירות שבידושבילי פנחס (תשעז) עמ' תטו
מד ע"א49 רע"א הירא ורך הלבב כמשמעו וכו'למחר אעתיר עמ' שמ
מד ע"א49 רע"א הירא ורך הלבב כמשמעואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"א
מד ע"א49 רע"א וכו' שאינו יכול לעמוד וכו' ריה"ג אומר וכו' המתיירא מן העבירות וכו' וחוזר עלי' וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 128, 121, חי"ד עמ' 31
מד ע"א49 שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו {חייב לחזור כדי שלא יושפעו אחרים ממנו, ויש בזה לאו לפי בה"ג}
מד ע"א49 שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקכו
מד ע"א49 ויספו השוטרים לדבר אל העםדורש טוב (פודור) עמ' 91
מד ע"א50 ריה"ג אומר הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו זה המתיירא מן העבירות שבידוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עז
מד ע"א50 איש הירא וגו' הירא מעבירות שבידובת עין (תשסז) עמ' שסה
מד ע"א50 איש הירא וכו' זה המתיירא מן העבירות שבידוצפנת פענח (תשסו) עמ' רעו
מד ע"א50 האיש הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידומחשבת זקנים עמ' קג
מד ע"א50 האיש הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידומחשבת מוסר ח"א עמ' תעא
מד ע"א50 האיש הירא ורך הלבב ריה"ג אומר זהו המתיירא מעבירות שבידו וכו'להורות נתן דברים עמ' קסד
מד ע"א50 האיש הירא ורך הלבב שמפחד מהעברות שבידובין המשפתים בראשית עמ' קמח
מד ע"א50 הירא ורך הלבב הירא מעבירות שבידואהבת אמת דף לו ע"ג-ע"ד
מד ע"א50 הירא ורך הלבב הירא מעבירות שבידוויוסף ישראל עמ' רפב
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה הוא המתירא מן העבירות שבידו וכו' ורש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש נז עמ' שעא
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה המתיירא מן העבירות שבידוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פד
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה המתיירא מן העבירות שבידולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קפט
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רצג
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קטו
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירותבנין שאול עמ' רכב
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה מתיירא מעבירות שבידוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שצו
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה מתיירא מעבירות שבידונאוה תהלה עמ' צז
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זה מתיירא מעבירות שבידושארית מנחם - מאמרים עמ' רמ
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצו, ח"ו עמ' קעה-קעו, קפז
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידודרושי מהר"ם בריסק עמ' רפד
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסב
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוחמודי צבי שמות עמ' קכז
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תלא
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מעבירות שבידושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלא
מד ע"א50 הירא ורך הלבב מעבירות שבידודובר צדק עמ' 46
מד ע"א50 הירא ורך הלבב מעבירות שבידופנים מסבירות עמ' רפב
מד ע"א50 הירא ורך הלבב מעבירות שבידותורת יחיאל דברים עמ' ריט
מד ע"א50 הירא ורך הלבב ר"י אומר הירא מעבירות שבידוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סח
מד ע"א50 הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסד
מד ע"א50 הירא כו' זה המתירא מן העבירותהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קטו, חנוכה-פורים עמ' קנו
מד ע"א50 הירא מעבירה שבידו חוזר מעורכי המלחמהעצי חיים על התורה עמ' רפא
מד ע"א50 הירא מעבירות חוזר מעורכי המלחמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שלז, תה
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידובנתיבות שם עמ' תעא
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידו חוזר לביתורנת יצחק מלכים עמ' רח
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידו חוזר מעורכי המלחמהלמטה יששכר עמ' תצג
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידו לכך תלתה לו תורה לחזור כו' לכסות כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרנו
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידובת עין (תשסז) עמ' רמב
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידודרשות מהר"ם בנעט עמ' קעג, רפא
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידוהשיר והשבח ח"ב עמ' ריד
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידוחכמת התורה בשלח עמ' כט
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידוכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קיח
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידומזקנים אתבונן עמ' קמד
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידומצת שימורים (תשסא) עמ' רצג
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלב, קמה, קפג
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמג, קמה, רב
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נב
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידותורה וחיים (כלפון) עמ' שדמ
מד ע"א50 הירא מעבירות שבידותורת יחיאל בראשית עמ' שפה
מד ע"א50 המתיירא מן העבירות שבידו כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קצט
מד ע"א50 המתיירא מן העבירות שבידומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תרלד
מד ע"א50 המתיירא מעבירות וכו'אור החיים דברים פרק כ פסוק ח
מד ע"א50 המתיירא מעבירות שבידומחשבת מוסר ח"ג עמ' שסא
מד ע"א50 המתיירא מעבירות שבידונועם הברכה עמ' לא
מד ע"א50 המתיירא מעבירותראה לעיל שורה 20-21
מד ע"א50 זה הירא מעבירות שבידואמרי יצחק בראשית עמ' רמד הערה א
מד ע"א50 זה הירא מעבירות שבידופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
מד ע"א50 זה המתיירא מעבירות שבידונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלד
מד ע"א50 זהו המתיירא מעבירות שבידו לפיכך תלתו התורה שיחזור בגללן ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רי
מד ע"א50 ירא מעבירות שבידודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תצו
מד ע"א50 ירא מעבירות שבידומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
מד ע"א50 לריה"ג כל החוזרים מעורכי המלחמה הוא בשביל לכסות על עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכד
מד ע"א50 לריה"ג כל החוזרים מעורכי המלחמה הוא בשביל לכסות על עוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קכד
מד ע"א50 מאי הירא שירא מעבירות שבידולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' ח
מד ע"א50 מי האיש הירא וגו' הירא מעבירות שבידודברי יואל פ' אמור דף רעט ע"א
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב הירא מעבירות שבידויבין שמועה (לעוו) עמ' תש
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב וגו' זה המתיירא מעבירות שבידועזר מיהודה (תשנט) עמ' קה
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב וגו' זהו המתיירא מן העבירות שבידולב אליהו (תשלב) עמ' קכה
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב וכו' שירא מעבירות שבידוקב חיים עמ' קט
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב וכו' שמתיירא מעבירות שבידו כגון הסח בין תפילין של יד לתפלין של ראשחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רנז
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו וגו', זה המתיירא מעבירות שבידועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קמב
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, הירא מעבירות שבידובית יצחק (ויינברגר) עמ' כב, שנז, שס
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו זה המתיירא מעבירות שבידושם דרך במדבר עמ' ו
מד ע"א50 מי האיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רכח
מד ע"א50 'מי האיש הירא ורך הלבב', שירא מעברות שבידו, "ילך וישוב לביתו, ולא יגרם להמס לבב אחיו"שירי משכיל - הקדמה (שי"ח)
מד ע"א50 מי האיש הירא מעבירות שבידוחנן אלקים עמ' קנו, קעג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ט, ח"ב עמ' רה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
מד ע"א50 מי האיש הירא מעברות שבידומנחת אליהו (תשסא) עמ' ריז
מד ע"א50 מי האיש הירא מעבירות שבידופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיט
מד ע"א50 מי האיש הירא מעבירות שבידושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכט
מד ע"א50 מי האיש והירא ורך הלבב זה הירא מעבירות שבידומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תמו
מד ע"א50 מתיירא מן העבירות שבידו וכו' שח בין תפילה לתפילהתורת מנחם חס"ג עמ' 210
מד ע"א50 מתיירא מעבירות שבידו וכו' שח בין תפלה של יד לשל ראשלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז, תד
מד ע"א50 מתיירא מעבירות שבידודברי הרב עמ' יג
מד ע"א50 ר' יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתירא מעבירות שבידוטוב ראיה; טוב ראי עמ' קג-קד {אם חזר בתשובה על עונותיו ועדיין מתירא מהעוונות, סימן שלא שב בשלימות, כדאמרינן "חטאה את" (ברכות ס ע"א), ואם אינו מתירא, אות היא שתשובתו נגמרה}
מד ע"א50 ר"י הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות א
מד ע"א50 רבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו, רמב"ן - צריך להביא ראיה על זהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנג
מד ע"א50 שירא מעברות שבידומורה צדק (פאם) עמ' שיח
מד ע"א51 לפיכך תלתה וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' מא {הכהן מכריז לבונה בית וכו' שלא לבייש הירא מעבירות שבידו}
מד ע"א51 לפיכך תלתה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ג, קא {כדי שלא לבייש עוברי עבירה}
מד ע"א51 לפיכך תלתה לו תורהאור חדש על ציון - דורש לציון דף י ע"ב, יא ע"א
מד ע"א51 תולה את החזרה בדברים אחריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
מד ע"א51 תלתה התורה לחזור וכו' לכסות על החוזרים בשביל עבירותנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' מ
מד ע"א53 ופקדו שרי צבאות וכו' מעמידין זקיפין וכו' וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו שתחילת ניסה נפילה וכו' אימא מפני שתחילת נפילה ניסהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צו, מהד' ו סי' לא
מד ע"א54 המבקש לחזור הרשות בידן לקפח את שוקיוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תנו
מד ע"א54 וכל המבקש לחזור הרשות בידן לקפח את שוקיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' סח
מד ע"א54 וכל המבקש לחזור הרשות בידן לקפח את שוקיושם דרך דברים עמ' רסו
מד ע"א54 כל המבקש לחזור הרשות בידן לקפח את שוקיומשך חכמה דברים פ' כ פס' ג
מד ע"א רש"י ד"ה גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' ב, פב
מד ע"א רש"י דימוס - שורה של אבניםגור אריה שמות פל"ב הערה 27
מד ע"ב04 בד"א במלחמת הרשות אבל כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קס ע"ד, קסא ע"ג
מד ע"ב04 במלחמות הרשותלקוטי שיחות חי"א עמ' 108, חי"ד עמ' 79
מד ע"ב04 מלחמת הרשותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 358
מד ע"ב05 אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פד
מד ע"ב05 אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנא
מד ע"ב05 אבל במלחמת מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 37
מד ע"ב05 במלחמת מצוה יוצאין כולן וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ריט
מד ע"ב05 במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקב
מד ע"ב05 במלחמות מצוה הכל יוצאין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רעז
מד ע"ב05 במלחמת מצוה אפי' חתן וכו' ורש"שיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכג
מד ע"ב05 במלחמת מצוה אפי' חתן מחדרו וכו'רנת יצחק שופטים עמ' סג, פט, קג
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו וכו' כלה מחופתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פג
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרובישורון מלך ח"א עמ' תח
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 355, 356
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרוויואל משה מאמר א סי' קלה עמ' קמ
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכל יוצאיןפנים מסבירות עמ' תמ
מד ע"ב05 במלחמת מצוה הכלס' הבוטח ח"ב עמ' שטז
מד ע"ב05 במלחמת מצוה יצא חתן מחדרו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שפג
מד ע"ב05 הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קז
מד ע"ב05 הכל יוצאין חתן מחדרו וכלה מחופתהחמדה יקרה במדבר עמ' שעא, שעה
מד ע"ב05 הכל יוצאין אפי' חתן מחדרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלז
מד ע"ב05 הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' נד, קפב, רפג, רצה, מלכים עמ' קנט, דברי הימים עמ' קצד
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז, רכג
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתהפורים בציון עמ' עה
מד ע"ב05 למלחמת מצוה אפילו כלה מחופתה יוצאת למלחמהאדבר בם עמ' קצד
מד ע"ב05 למלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרודברי שאול במדבר עמ' רפב
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רל
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתהאור אברהם ברכות עמ' שנה
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפג, שמח
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין וכו' וכלה מחופתהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רב
מד ע"ב05 מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפט
מד ע"ב05 מלחמת מצוהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פה
מד ע"ב06 אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעב
מד ע"ב06 אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתהבני יששכר ח"ב דף קנט ע"א
מד ע"ב06 אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעח, שו
מד ע"ב06 אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפג
מד ע"ב06 אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה, ריא
מד ע"ב06 אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהמשך חכמה שמות פ' ה פס' כד, הפטרת בשלח
מד ע"ב06 חתן מחדרו וכלה מחופתהאור הרעיון עמ' נט, קלט
מד ע"ב06 כלה מחופתהישא מדברותיך - מגילה עמ' רפה {נשים חייבות בכיכוש ז' עממין}
מד ע"ב08 במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרוחנן אלקים עמ' קנו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' רחצ
מד ע"ב08 במלחמת חובה הכל יוצאין וכו'פירוש המכבי דברים עמ' עח, שצד
מד ע"ב08 במלחמת חובה הכל יוצאיןפנים מסבירות עמ' רפב
מד ע"ב08 מלחמת חובה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו כו', ופיה"מ ורע"בגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז
מד ע"ב10 איכא בינייהו עבירה דרבנן וכו' שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמההרופא לשבורי לב בראשית עמ' שצו
מד ע"ב10 איכא בינייהו עבירה דרבנןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 16
מד ע"ב10 איכא בינייהו עבירה דרבנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
מד ע"ב11 אף על עבירה אחתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד {כגון המספר בין ישתבח ליוצר}
מד ע"ב11 אפי' שח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהאגרא דכלה ח"ג עמ' רנה, ת, תי
מד ע"ב11 ואפילו שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' עט, שפא
מד ע"ב11 אפילו סח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי המלחמהחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יט, קנא, רפט, ח"ב עמ' מז, קו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' צד, קלד
מד ע"ב11 אפילו סח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהפרדס מרדכי עמ' תרלב, תרלד
מד ע"ב11 אפילו שחחכמת התורה שופטים עמ' שיא {סח בין ישתבח ליוצר אור}
מד ע"ב11 הסח בין תפילין של יד לשל ראש עברה היא וחוזרים עליה מעורכי המלחמהאמרי השכל עמ' 21
מד ע"ב11 הסח בין תפלה לתפלהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקלא
מד ע"ב11 השח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי המלחמהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' מג
מד ע"ב11 השח בין תפילה לתפילה חוזר עליה מעורכי המלחמהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תשיב
מד ע"ב11 השח בין תפילה לתפילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעב
מד ע"ב11 השח בין תפילין ש"י לשל ראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנז
מד ע"ב11 השח בין תפילין של יד לתפילין של ראש וכו' עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהמנחת ישראל עמ' קלו
מד ע"ב11 השח בין תפלה לתפלה חוזר עליה מעורכי המלחמהתורת יחיאל דברים עמ' ריט, ריח
מד ע"ב11 השח בין תפלה לתפלה חוזר עליו מעורכי המלחמהטיול בפרדס ח"א עמ' רכג
מד ע"ב11 השח בין תפלה לתפלה חוזר עליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנז
מד ע"ב11 השח בין תפלה לתפלה עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהבת עין (תשסז) עמ' שסה
מד ע"ב11 השח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהדברי יואל מועדים ח"ד דף תעח ע"א
מד ע"ב11 השח בין תפלה של יד לתפלה של ראש חוזר עליה מעורכי מלחמהגבורות שמונים (תשסג) עמ' פב
מד ע"ב11 השח בין תפלין של יד לתפלין של ראש עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעא
מד ע"ב11 כל המספר בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהאור יחזקאל - אמונה עמ' קפא
מד ע"ב11 כמאן אזלא הא דתניא השח בין תפילה לתפילה וכו', ורש"ילמחר אעתיר עמ' שמ-שמא
מד ע"ב11 סח בין תפילה לתפילה חוזר וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 38, ח"ד עמ' 284
מד ע"ב11 סח בין תפילה לתפילה חוזר עליה מעורכי המלחמהדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יז
מד ע"ב11 סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפז, במדבר עמ' תשח, תשע, דברים עמ' שנט, תרל-תרלד, תרסד
מד ע"ב11 סח בין תפילה לתפילהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יא
מד ע"ב11 סח בין תפילין של יד לשל ראשמצת שימורים (תשסא) עמ' רפז
מד ע"ב11 סח בין תפילין של יד לשל ראשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרפב
מד ע"ב11 סח בין תפילין של יד לתפילין ש"רעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעד
מד ע"ב11 סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש חוזר מהמלחמהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלט
מד ע"ב11 סח בין תפלה לתפלה חוזר עליו מעורכי המלחמהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עב
מד ע"ב11 סח בין תפלה לתפלה עברה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהקרני אורה עמ' לח
מד ע"ב11 סח בין תפלה לתפלהאור חדש על ציון - דורש לציון דף יב ע"ב
מד ע"ב11 סח בין תפלה תפלה עבירה היא בידו וחוזר מעורכי המלחמהחמודי צבי שמות עמ' קלט
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה וכו'דרך ה' השלם עמ' שג - דרך לחיים
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה חוזר עליהם מעורכי המלחמהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכה
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה חוזרמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' מ, מד, ח"ב עמ' שסט, תקצו
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה הוא בידושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמח
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמהויואל משה מאמר ב סי' טז עמ' ריג, מאמר ג סי' ב עמ' תד
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמה, ורש"יתורת מנחם חע"ו עמ' 296
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עלי' מערכי המלחמהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסב
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורבי המלחמהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצג
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהפני מנחם ויקרא עמ' טו
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהשבילי פנחס (תשעז) עמ' תטו
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנג {האם חוזר כשעבר על שקר}
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה, ורש"ימחשבת מוסר ח"ג עמ' שסא
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המערכהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעו, שעז
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליו מעורכי המלחמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסז
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 66
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו'צלח רכב עמ' שפה
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידודורש טוב (פודור) עמ' 91
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידוהדרש והעיון דברים מאמר מה
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 179
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילה עבירה היאאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ח פסוק י מס' 2, קהלת פ"ז פסוק כג
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמד
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלהמפניני הרב עמ' כו {הוא עבירה דרבנן, ומש"כ רז"ה סוף מס' ר"ה שהוא איסור דאורייתא היינו שהוא ביטול מצוות עשה אבל האיסור לגרום ברכה שאינה צריכה הוא דרבנן}
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפו
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילהשיחות עבודת לוי סי' עו אות ב
מד ע"ב11 שח בין תפילה לתפילהתורת מנחם חס"ט עמ' 137
מד ע"ב11 שח בין תפילהכאיל תערוג עמ' סב
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלהאור החיים במדבר פרק טז פסוק כא
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהבישורון מלך ח"א עמ' תב
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלה עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' פ, שז
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר מעורכי המלחמהלהורות נתן דברים עמ' קסד
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קיח ע"ג [תכג ע"ב ד"ה ובזה]
מד ע"ב11 שח בין תפלה לתפלהטוב טעם שמות עמ' פ
מד ע"ב11 שח וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכא {החלצו מאתכם אנשים וגו' לא היה בהם אפילו אחד ששח בין תפילה לתפילה}
מד ע"ב12 וחוזר עליה מעורכי המלחמהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקטו*
מד ע"ב12 עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתג {אם הקדים תפילה של ראש לשל יד}
מד ע"ב14 שמע קול קרנות והרתיע וכו' חוזר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נז שע
מד ע"ב14 שמע קול קרנות והרתיע לימא ר"ע היא ולא ר' יוסיברכת פרץ פ' שופטים
מד ע"ב14 שמע קולהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק ט
מד ע"ב15 צחצוח חרבות ומים שותתין לו על ברכיו חוזרתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטו
מד ע"ב16 מים שותתין לוהאיר ממזרח - יהושע עמ' שלד
מד ע"ב16 מים שותתין על ברכיותורת מנחם חמ"ד עמ' 82
מד ע"ב18 אפילו תימא ר"יגור אריה דברים פ"כ אות ט
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהאור הרעיון עמ' קלט
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכח
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תה
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 36), טז (עמ' 127)
מד ע"ב22 שתחילת נפילה ניסהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלא
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קעב
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהיבין שמועה (לעוו) עמ' תח
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 55
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 138
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' סג
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמז
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלב
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהשיחות מוסר (תשסב) עמ' תנז
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תמא
מד ע"ב22 תחילת נפילה ניסהתורת מנחם חנ"ו עמ' 141
מד ע"ב22 תחלת נפילה ניסהנר לצדיק ויקרא עמ' שנב
מד ע"ב23 א"ר יוחנן רשות דרבנן זו היא מצוה וכו'מגילת סמנים עמ' נח
מד ע"ב24 דרבי יהודה מצוה דרבנן זו היא חובהפני יהושע (תשסא) עמ' קג
מד ע"ב24 רשות מצוה וחובהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסב (רפא)
מד ע"ב26 מלחמות יהושע לכבוש - חובהאור הרעיון עמ' רמו
מד ע"ב26 מלחמות יהושע לכבש דברי הכל חובהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 394
מד ע"ב26 מלחמת א"י הוי מלחמת חובהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נג {ולא רק מלחמת מצוה}
מד ע"ב26 מלחמת יהושע וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רפג
מד ע"ב26 מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובהאדבר בם עמ' קצז
מד ע"ב26 מלחמת יהושע לכבש דברי הכל חובהאגרות הראיה כרך ג אגרת תתקמד (רנט) {כל זמן שהיחיד עומד במערכה בכלל הציבור, חל עליו חובת הציבור, דדוחה פקוח נפש}
מד ע"ב26 מלחמת יהושע לכבשויואל משה מאמר ב סי' א עמ' קצז
מד ע"ב26 מלחמת מצוה או רשותאגרות הראיה חלק ג רנח-רנט
מד ע"ב26 מלחמת מצוה ומלחמת הרשותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכא, תקכה
מד ע"ב27 מלחמת רשות וכו' דלא ליתי נכריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ריב
מד ע"ב28 כי פליגי למעוטי ע"ז דלא ליתי עלייהופני יהושע (תשסא) עמ' צח
מד ע"ב28 כי פליגי למעוטי עו"כ דלא ליתי עלייהו, ובמאיריגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לא
מד ע"ב28 למעוטי גוים דלא לייתו עלייהו הוי רשותרנת יצחק שמואל עמ' קפד
מד ע"ב28 למעוטי עכו"ם דלא ליתו עלייהומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 360
מד ע"ב30 העוסק במצוה פטור מן המצוהדעת תורה בראשית עמ' קיז
מד ע"ב30 נ"מ לעוסק במצוהפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
מד ע"ב31 עגלה ערופה בלשון הקודששם יחזקאל עמ' שכח
מד ע"ב32 ויצאו זקניךהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ב
מד ע"ב33 מבית הדין הגדול שבירושלים היו יוצאים חמישהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 149
מד ע"ב33 שלשה מבי"ד הגדול יוצאיןמקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
מד ע"ב36 נמצא הרוג טמון בגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמה
מד ע"ב37 צף על המיםדרשות הרז"ה עמ' תתקעה
מד ע"ב37 צף על פני המים וברש"שצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קה
מד ע"ב38 באדמה ולא צף על פני המיםמשך חכמה דברים פ' כא פס' א
מד ע"ב38 באדמה ולא טמון בגל ולא תלוי באילן ולא צף על פני המיםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתכג
מד ע"ב38 באדמה פרט לטמוןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנח
מד ע"ב39 נמצא החלל סמוך לעיר שרובה עכו"ם לא היו מודדין כלללחמי תודה דף רמה ע"א
מד ע"ב39 נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה נכרים לא היו עורפיןשם דרך דברים עמ' צט
מד ע"ב39 נמצא סמוך לספר וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רכג
מד ע"ב39 נמצא סמוך לספרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעד
מד ע"ב45 ושופטיך למיוחדים שבשופטיםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 149
מד ע"ב45 זקניך ושפטיך מיוחדין שבשפטיךדבר טוב עמ' קכז
מד ע"ב רש"י - שח בין תפילה לתפילה היינו סיפר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
מד ע"ב רש"י ד"ה ומלחמת ב"דרנת יצחק תהלים עמ' רנח
מד ע"ב רש"י ד"ה מלחמתמאור מרדכי בראשית עמ' נז
מד ע"ב רש"י ד"ה סח - השח בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש עבירה הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יא
מד ע"ב רש"י ד"ה עבירה היא בידואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיז
מה ע"א05 ויצאו הן ולא שלוחיהןשיחות לספר במדבר עמ' שו
מה ע"א05 ויצאו הן ולא שלוחןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרכט, ח"ג עמ' תקצד
מה ע"א06 אפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדין שמצוה לעסוק במדידהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 149
מה ע"א06 אפילו נמצא בעליל מצוה למדודיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מה ע"א06 ומדדו אפילו נמצא בעלילגור אריה דברים פכ"א הערה 4
מה ע"א06 ומדדו אפילו נמצא בעלילעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלה
מה ע"א06 מדידה מהחלל גם כשברור מי הקרובהשיחות לספר במדבר עמ' שו
מה ע"א06 אפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעב
מה ע"א07 מצוה לעסוק במדידהגור אריה דברים פכ"א הערה 4
מה ע"א07 מצוה לעסוק במדידהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
מה ע"א09 זקניך זו סנהדרין, ושפטיך זה מלך וכהן גדולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיד
מה ע"א09 זקניך מיוחדים שבזקניך, אלו הסנהדרין וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רז
מה ע"א09 זקניך ושופטיך - סנהדרין מלך וכה"גשיחות לספר במדבר עמ' שו
מה ע"א09 שופטיך זה מלךהאיר ממזרח משלי עמ' תמח
מה ע"א17 זקן ממראמפניני הרב עמ' קנא
מה ע"א19 אל המקוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קיב {בי"ד הגדול בלשכת הגזית}
מה ע"א19 אל המקוםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ס {סנהדרין ליד המזבח - לכן "ושמו אצל המזבח" רמז לסנהדרין}
מה ע"א19 וקמת ועלית מלמד שהמקום גורםברכת שלום מכתבים מאמר נט
מה ע"א19 מלמד שהמקום גורםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ז
מה ע"א19 מלמד שהמקום גורםמבשר טוב - חנוכה עמ' קמא
מה ע"א19 מלמד שהמקום גורםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רעד
מה ע"א22 דנפקו כולהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפב
מה ע"א39 מה קציר בגלוי אף שכחה בגלוייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסג
מה ע"א41 פליגי ר' יהודה ורבנן ממה לומדים דין הקמהמשך חכמה דברים פ' כד פס' יט
מה ע"א41 שכחת קמהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנט
מה ע"א44 צפו עומרין לתוך שדהו וברש"שצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קה
מה ע"א47 אלא לתוך שדה חבירו ואפילו מונחים וכו'משך חכמה דברים פ' כד פס' יט
מה ע"א48 עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו ע"ג חבירומזל שעה דרשות דף קלג ע"ד
מה ע"א52 אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריאפלאות עדותיך ח"ב עמ' סה
מה ע"א53 הריני כבן עזאי בשוקי טבריאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
מה ע"א53 הריני כבן עזאי בשוקי טבריאמוסר אביך פרק ג פסקא ד עמ' מג; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נז {לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה, וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל ההיתר בהרחבתו}
מה ע"א53 כבן עזאי בשוקי טבריהמנחת קנאות עמ' קפה
מה ע"א רש"י - הסנהדרין היו יושבין אצל המזבחדרשות אבן ישראל עמ' רלא
מה ע"א רש"י - הריני כבן עזאי בשוקי טבריא, להשיב דבר לשואל בעומק ובחריפותפלאות עדותיך ח"ב עמ' סה
מה ע"א רש"י ד"ה אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ה
מה ע"א רש"י ד"ה לא באמשנת חיים דברים עמ' תיז
מה ע"א רש"י ד"ה תחילהאחרית השנים עמ' כב, פז
מה ע"א רש"י - הריני כבן עזאיפרדס דבש פרק טז עמ' קנז
מה ע"ב08 מין במינו הוה טמוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
מה ע"ב15 חלל ולא חנוק חלל ולא מפרפראדבר בם עמ' קפו
מה ע"ב16 חלל ולא מפרפראמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעו
מה ע"ב16 כי ימצא חלל פרט לטמון בגל אבנים באדמה פרט לצף על פני המים נופל פרט לתלוי באילןאהל יעקב (שפירא) דף עא ע"ג-ע"ד
מה ע"ב26 כי ימצא חלל פרט למצויכסף נבחר (מרגליות) עמ' שו {ופטרינן בעיר שרובה גוים}
מה ע"ב26 כי ימצא פרט למצויברית שלום (תעח) דף קטז ע"ב
מה ע"ב26 כי ימצא פרט למצויברית שלום (תשסח) עמ' קפח, תשמג
מה ע"ב26 כי ימצא פרט למצוימרפא לנפש בראשית עמ' שצד
מה ע"ב26 כי ימצא פרט למצוימשך חכמה דברים פ' כא פס' א
מה ע"ב26 כי ימצא, פרט למצוי, ורש"ישם דרך דברים עמ' צט
מה ע"ב30 אם היה עיר שאין שם בי"ד צריך לילך לעיר שיש שם בי"דתולדות ישראל עמ' רמד, רמז
מה ע"ב30 נמצא קרוב לעיר שאין בה בית דיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מה ע"ב32 אין ירושלים מביאה עגלה ערופהמשך חכמה דברים פ' כא פס' ד
מה ע"ב32 אם נמצא ראשו של הרוג במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין הראש אצל הגוף, ור' עקיבא ס"ל דמוליכין הגוף אצל הראששם יחזקאל עמ' שסה
מה ע"ב32 ירושלים אין מביאה עגלה ערופהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעא
מה ע"ב32 ראשו במקום אחד וגופו במקום אחרתורת מנחם חי"ג עמ' 11
מה ע"ב32 ראשו במקום אחד וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנג, שנד
מה ע"ב32 נמצא הגוף במקום א' והראש מקום אחר ר' אליעזר אומר הראש הולך אחר הגוף וכו'איש אמונים דף קיב ע"ד
מה ע"ב32 נמצא הראש במקום אחדדברי חנינא - רפואה עמ' לז
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר מוליכין וכו' הגוף אצל הראשתורת מנחם חלק נ עמ' 262
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחרצמח מנחם דף עא ע"ד
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר וכו'ברית שלום (תעח) דף מט ע"ב
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שיג
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחרפני מנחם ויחי עמ' שצא, שצב
מה ע"ב32 נמצא ראשו במקום אחד וכו' הגוף אצל הראשתהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה יד
מה ע"ב32 נמצא ראשו כו'עולם אחד פרק כ
מה ע"ב33 מאין היו מודדים רבי עקיבא אומר מחוטמודרשות באר יצחק עמ' רכ
מה ע"ב33 מאין היו מודדין וכו' מטבורו וכו' מחוטמו וכו' ממקום שנעשה חללאבל מצרים ח"ב דף כא ע"א
מה ע"ב33 מאין היו מודדין וכו' מטיבורו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמה ע"ג; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק יב דף סח ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"א
מה ע"ב33 מאין היו מודדין ר"א אומר מטבורודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1222
מה ע"ב33 מאין היו מודדין רא"א מטיבורו ורע"א מחוטמו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמה
מה ע"ב33 מאין היו מודדין רא"א מטיבורו ורע"א מחוטמו וכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ג
מה ע"ב33 מאין היו מודדיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלג
מה ע"ב33 מהיכן מודדים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמח
מה ע"ב33 מהיכן מודדין לו וכו' מצוארואמת ליעקב (ניניו) מערכת ח במהדורא בתרא אות י
מה ע"ב33 מוליכים הראש אצל הגוף או הגוף אצל הראשמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קח
מה ע"ב33 מוליכים הראש אצל הגוףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצג
מה ע"ב33 מוליכין את הראש אצל הגוף או להיפךעמודיה שבעה עמ' צח
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוף או הגוף אצל הראשמנחת אליהו (תשנט) פרק יט עמ' קנב {פירוש גלנטי על איכה פ"ב}
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוף וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלד
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוף וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שי, תתטז
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוף כו' הגוף אצל הראשעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיז(ט)
מה ע"ב33 מוליכין הראש אצל הגוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשצח
מה ע"ב33 ר"א אומר מטבורודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1386
מה ע"ב34 מודדים מטיבורופני מלך במדבר עמ' קכג
מה ע"ב39 בתר רישא גופא אזילתורת מנחם חי"ג עמ' 11, ח"כ עמ' 112
מה ע"ב39 גופא בתר רישא גרירפניני יחזקאל עמ' שסה
מה ע"ב40 הראש נייד אחר מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צב
מה ע"ב42 מהיכן הוולד נוצרפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קכט {הלב נוצר תחילה וממנו מסתעפים כל האיברים}
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצר מראשושערי אורה (תשעז) ח"א עמ' שסד
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצר וכו' אבא שאול אומר, מטיבורו, ומשלח שרשו אילך ואילךבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 944
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצר מראשו אבא שאול אומר מטיבורואם לבינה (פאפא) עמ' צב
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצר מראשו אבא שאול אומר מטיבורוערבי נחל (תשסד) עמ' תטו
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצר מראשודעת שבת עמ' שמד
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצרבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יג אות ב
מה ע"ב42 מהיכן הולד נוצרבי חייא ח"א עמ' רצד {רבי אליעזר סובר הולד נוצר מטיבורו ותנא קמא פליג וסבר מראשו נברא}
מה ע"ב42 מהיכן ולד נוצר מראשו וגו' אבא שאול אומר מטיבורושם אליעזר דף צג ע"ד
מה ע"ב43 אבא שאול אומר מטיבורו וכו'באר שבע (שעד) דף סד ע"א
מה ע"ב43 הולד נוצר מטבורו ומשלח שרשיו אילך ואילךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1386
מה ע"ב43 הולד נוצר מטבורודרך חיים (תשלה) עמ' תשי
מה ע"ב43 הולד נוצר מטבורומשך חכמה בראשית פ' א פס' ה
מה ע"ב43 יצירת האדם מאמצעיתו שהוא טבורוכד הקמח (מישור) עמ' רנ
מה ע"ב43 מטבורו של אדם נוצר ומשלח שרשו אילך ואילךגור אריה במדבר פי"ד אות לו
מה ע"ב43 תחילת בריאת האדם היא מן טבורודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1385-1386
מה ע"ב43 תחילת יצירתו של אדם מטיבורומי השלוח (תשסז) ח"א דף מא, רכא
מה ע"ב44 עיקר חיותא באפיה הואגור אריה שמות פכ"א הערה 495
מה ע"ב44 עיקר חיותיה באפיהאור חדש על ציון דף עב ע"א
מה ע"ב44 עיקר חיותיה באפיהקרני אורה עמ' נד
מה ע"ב46 נפטרו זקני ירושלים והלכו להן וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 298
מה ע"ב47 ואין המום פוסל בהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' יז
מה ע"ב47 ואין המום פוסל בההר המוריה עמ' קז
מה ע"ב47 ומורידין אותה לנחל איתןאהל ישרים דף לט ע"ד
מה ע"ב47 זקני אותה העיר וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 38
מה ע"ב47 זקני העירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ו
מה ע"ב48 אפילו אינו איתן כשריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מה ע"ב48 ומקומה אסור לזרוע ולעבודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סב
מה ע"ב48 ומקומה אסור מלזרועיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיג
מה ע"ב48 ועורפין אותה בקופיץלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121
מה ע"ב48 מקומה אסור מלזרועדברי יואל פ' ויצא דף קה ע"א
מה ע"ב48 עורפין אותה בקופיץלקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
מה ע"ב49 זקני אותה העיר רוחצין את ידיהםנתיבות עולם ח"א עמ' קסג
מה ע"ב49 זקני אותה העיר רוחציןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פג
מה ע"ב50 הזקנים אומרים ידינו לא שפכולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כג דף לח ע"ב
מה ע"ב50 וכי ס"ד שזקני בי"ד שופכי דמים הםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רז
מה ע"ב50 וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הןודברת בם (מרזל) עמ' 127
מה ע"ב50 וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הן אלא וכו' ולא ראינוהו והנחנוהו (בלא לוייה)של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צה
מה ע"ב50 וכי על דעתינו עלתה שזקני בי"ד שופכי דמים הן אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזוןדברי יואל פ' ראה דף צה ע"ב
מה ע"ב50 וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 106
מה ע"ב50 וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הןפני מנחם ויגש עמ' שס, ויחי עמ' שצא
מה ע"ב50 וכי תאמר שזקני בית דין שופכי דמים הם אלא וכו' הנחנוהו בלא לויהבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש ד אות ה
מה ע"ב50 ידינו לא שפכה את הדם הזה וגו' שלא פטרנוהו בלא שתיה ובלא אכילה ובלא לויהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצג
מה ע"ב50 ידינו לא שפכה את הדם הזה וכו' וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הן אלא שלא בא וכו' ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמד
מה ע"ב50 ידינו לא שפכה וכו' שלא בא על ידינו ופטרונוהו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 130, חכ"ה עמ' 75
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו את הדם הזה וכו' לא דחינוהו ופטרנוהו בלא לויהויחי ויתן דף יד ע"ד
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49)
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' וכי על דעתנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הם, אלא וכו' ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהמרפא לנפש בראשית עמ' שמג, שצב
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' וכי על דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן, אלא שלא בא לידינו וכו' ופטרנוהו בלא מזוןלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלב
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' וכי תעלה על דעתך שזקני ב"ד שופכי דמים הן אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולויה, ובפירש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסד
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה וגו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מז
מה ע"ב50 ידינו לא שפכו וכו' שלא פטרנוהו וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' קלב
מה ע"ב50 ידינו לא שפכוהמאור שבתורה (לסין)
מה ע"ב50 ידינו לא שפכוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קל
מה ע"ב51 אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותאבן פינה עמ' 122
מה ע"ב51 אלא לא הנחנוהו בלא לויה וכו' כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות מד
מה ע"ב51 אלא שלא בא וכו'שיחות לספר במדבר עמ' שז {הצהרת הזקנים שלא התעלמו מהמת}
מה ע"ב51 אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' לא
מה ע"ב51 ולא פטרנוהו בלא לויהחכמת התורה תולדות עמ' תריז
מה ע"ב51 ולא ראינוהו והנחנוהוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכב
מה ע"ב51 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מא
מה ע"ב51 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותיחל ישראל אבות ח"ב עמ' עה
מה ע"ב51 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעד
מה ע"ב51 לא בא לידינו ופטרנוהואור הרעיון עמ' קלח
מה ע"ב51 לא בא על ידינו ופטרנוהו בלא מזון בלא לויהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 148
מה ע"ב51 לא הנחנוהו בלא לויהחקל יצחק (תשסג) עמ' קצא
מה ע"ב51 לא פטרנו אותו בלא לויהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קלב
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא לויהאשיב אברהם עמ' כט
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא לויהגור אריה בראשית פמ"ה אות כא
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא לויהויגד יעקב עמ' תרצא
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא מזונות וכו' בלא לויהפירוש המכבי שמות עמ' קסח
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלא מזונותאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' כה
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלי לויהחכמת התורה שופטים עמ' שסב
מה ע"ב51 לא פטרנוהו בלי לויהתשבי (תשסה) עמ' קמט שורש לוה, עמ' ריב שורש פטר
מה ע"ב51 לא ראינוהו ופטרנוהו בלא לוי'דברי יואל פ' ויגש דף תכא ע"א, תעא ע"א
מה ע"ב51 לויית היוצא לדרךמשיבת נפש עמ' פט
מה ע"ב51 שלא בא לידינו ופטרנהו בלא מזון ובלא לויהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעג
מה ע"ב51 שלא פטרנוהו בלא לויהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיא
מה ע"ב51 שלא פטרנוהו בלא מאכלכרם לשלמה עמ' 255
מה ע"ב51 שלא פטרנוהו בלא מזונותמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יד
מה ע"ב51 שלא פטרנום בלא מזון ומיםאמרי נפתלי ח"א עמ' קיג
מה ע"ב51 שלא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ג
מה ע"ב51 שלא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקנב
מה ע"ב רש"י ד"ה ומוטל באשפה - בעינן קרא כדכתיבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעט (שמט) {ציון להרבה אחרונים המדברים בכלל זה}
מה ע"ב רש"י ד"ה זימנין סליקפני מלך בראשית עמ' קמד
מה ע"ב רש"י ד"ה חלל - חלל לא מיקרי אלא בכלי ברזל כעין חרבאדבר בם עמ' קפו
מו ע"א01 הכהנים אומרים כפרחכמת התורה שופטים עמ' שמז
מו ע"א01 הכהנים אמרו כפר לעמך ישראל וגו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמו
מו ע"א03 לא היו צריכין לומר ונכפר להם הדם אלא רוה"ק מבשרתן אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר להםתפארת צבי בראשית עמ' תתסג
מו ע"א04 רוח הקודש מבשרתןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121
מו ע"א05 ויהא מום פוסל בעגלה מק"ו ומה פרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג, שנו
מו ע"א05 ויהא מום פוסל בעגלה מק"ו מפרה שאינו פוסל בשנים מום פוסל בה וכו', ורש"י - עגלה פוסל בשנים דעגלה בת שנתהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמה, רמח
מו ע"א05 ויהא מום פוסל וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלב
מו ע"א07 עגלה, רש"י - בת שנתהדרשות הרז"ה עמ' תתקעו
מו ע"א11 אלא מעתה לא יהו שאר עבודות פסולות בפרה, אלמה אמר ר"י א"ר הניח עליה עודה של שקין וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמח
מו ע"א14 עולהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ד
מו ע"א17 למעוטי קדשים שאין נפסלין במלאכהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערוף במקום שאין עושה פירות וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסז
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' צב, קי, ריא
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלד דף שמב ע"א
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 488
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פד
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחלתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יב
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה ערופה כו'גנא דפלפלי עמ' קפה
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלה ערופהכלי יקר (תשמח) עמ' תקמח
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הבא עגלהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רעג
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל אמר הקב"ה וכו' ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות מאי פירות וכו' אלא מצותשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל וכו' אלא מצותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 263
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל כו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל כו', ורש"י - עגלה בת שנתה לא ילדה, נחל איתן קשהפנינים על התורה ומועדים עמ' קנב-קנג
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחלאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 381
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחלגור אריה בראשית פ"ו הערה 91
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה הביא עגלה וכו' יבא דבר שלא עשה פירות ויערף וכו' ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קסח
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה להביא עגלה בנחל וכו' ויערף במקום שאין עושה פירות, ויכפר על מי שלא הניחהו לעשות פירותדעת תורה שמות עמ' פד
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורה להביא עגלהאוצר הכבוד
מו ע"א51 מפני מה אמרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
מו ע"א52 אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שלא עשה פירות ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירותמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קכה
מו ע"א52 אמר הקב"ה יבא מי שלא עושה פירותמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' עב
מו ע"א52 ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות, מאי פירות וכו' מצוותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרצד, תשצז, שמות עמ' קנו, דברים עמ' קז
מו ע"א52 ויכפר על מי שלא הניחוהו לעשות פירותחכמת התורה שופטים עמ' שמה
מו ע"א52 דבר שלא עשה פירותפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
מו ע"א52 יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' רנו
מו ע"א52 יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאינו עושה פירות ויכפר על מי שלא הניחהו לעשות פירותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצט
מו ע"א52 יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאינו עושה פירותאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 381
מו ע"א52 יבא דבר שלא עשה פירות וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1596
מו ע"א52 יבוא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 155
מו ע"א52 יבוא דבר שלא עשה פירותדרשות אבן ישראל עמ' רפט
מו ע"א52 יבוא דבר שלא עשה פירותכרם לשלמה עמ' 428
מו ע"א52 יבוא מי שלא עשה פירותדרשות ר"י מסלוצק עמ' נו
מו ע"א52 מאי פירות וכו' מצותס' ג' תמוז תשנד עמ' רמה
מו ע"א52 מכפרת על אדם שלא עשה פירותשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה יא אות א, שיחה יב אות ג
מו ע"א52 על שמת ולא הניחוהו לעשות פירותקרן לדוד בראשית עמ' קעה
מו ע"א52 שלא הניחוהו לעשות פירותדעת חיים עמ' קיא
מו ע"א52 שלא הניחו לעשות פירותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת י עמ' 12
מו ע"א52 תבא עגלה שלא עשתה פירות ותכפר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקמח
מו ע"א52 תבא עגלה שלא עשתה פירות ותכפר וכו'תורת העולה ח"ג פרק סו
מו ע"א52 תבוא עגלה ומכפר ע"ז שנרצח ולא הניחהו לעשות פירותאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קיב
מו ע"א53 אלא מעתה אזקן ואסריס הכי נמי דלא ערפינןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 241
מו ע"א53 אלא מעתה אזקן וסריס ה"נ דלא ערפינן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מט
מו ע"א53 לעשות פירות וכו' מצוותתורת מנחם חע"ז עמ' 348
מו ע"א53 מאי פירות אילימא פו"ר אלא מעתה אזקן ואסריס כו' אלא מצוותתורת מנחם חנ"ה עמ' 252
מו ע"א53 מאי פירות אילימא פר"ו וכו' אלא מעתה זקןפרי צדיק וישב אות יא
מו ע"א53 מאי פירות אלימא פר"ו וכו' אלא מעתה זקןדובר צדק עמ' 43
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצוותדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 114
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצוותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 111, חכ"ד עמ' 130
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצוותס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קב, קח, קי, קיט
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצוותתורת מנחם חמ"ב עמ' 163, חמ"ג עמ' 197, חמ"ד עמ' 26
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תנט
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נא
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 232
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותלקוטי שיחות חלק ל עמ' 167
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תנט
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קט
מו ע"א53 מאי פירות וכו' מצותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מג עמ' 9
מו ע"א53 מאי פירות כו' מצותפנינים על התורה ומועדים עמ' קפב, רז
מו ע"א53 מאי פירות מצוותדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות שנג
מו ע"א53 מאי פירות מצוותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רח
מו ע"א53 מאי פירות מצוותתורת מנחם חי"ז עמ' 215, חי"ט עמ' 22, חכ"ו עמ' 128
מו ע"א53 מאי פירות מצוותתורת מנחם חכ"ז עמ' 61
מו ע"א53 מאי פירות מצוותתורת מנחם חלק לג עמ' 81
מו ע"א53 מאי פירות מצוותתורת מנחם חע"ב עמ' 32, 116
מו ע"א53 פירות - מצוותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קו
מו ע"א53 פירות - תומ"צתורת מנחם חל"ו עמ' 148
מו ע"א54 מנין לאיתן שהוא קשה שנאמר איתן מושבך וגו'תורה בציון עמ' תקיב
מו ע"א54 מצותטוב ראיה {אם יש עגלה בערופה בחלל גוי}
מו ע"א54 נחל איתן קשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח הערה 22
מו ע"א54 איתן לשון קושי שנא' אשר לא יעבד בולקוטי מאמרים עמ' 117
מו ע"א54 מנין לאיתן שהוא קשה שנאמר וכו'הכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד {קשה על הרמב"ם שפירש "נחל" של מים, שהיה צריך להביא פסוקים בעניין נחל מים}
מו ע"א מאירי - על מת עכו"ם אין מביאין עגלה ערופהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנג
מו ע"ב07 אשר לא יעבד בו וכו' אשר ריבויאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז
מו ע"ב07 אשר לא יעבד בו וכו' להבאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצח
מו ע"ב07 אשר לא יעבד בו וכו' ר"א להבא וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק ד
מו ע"ב07 אשר לא יעבד בו להבא כו"ע ל"פ וכו' כי פליגי לשעבראש דת (תשמח) עמ' רפ
מו ע"ב07 אשר לא יעבד וכו' לשעבר דברי ר' יאשי' ר' יונתן אומר להבא וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 109
מו ע"ב07 אשר לא יעבד לשעבר או להבאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיג, קטו
מו ע"ב07 לא יעבד ולא יזרעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלה
מו ע"ב07 קרקע עריפת עגלה אסורה בעיבודשיחות לספר במדבר עמ' שז
מו ע"ב20 זקני אותה העיר רוחצים את ידיהם במים וכו'יפה מראה (שנ) דף רנ ע"ג; תוספות יום טוב (תג) דף קמו ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"ב
מו ע"ב22 וכי ס"ד שזקני ב"ד שופכי דמים הם אלא לא ראינוהו ופטרונוהו בלא מזונות ובלא לוי'בנין אברהם בראשית עמ' תיב, תיז
מו ע"ב22 וכי ס"ד שזקני ב"ד שופכי דמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תכז
מו ע"ב22 וכי יעלה על הדעת שזקני העיר שופכי דמים הםבנין חיים עמ' ח"א עמ' קעו
מו ע"ב22 וכי על לבנו עלתה שב"ד שופכי דמים אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קסט
מו ע"ב22 וכי עלתה על דעתנו שזקני ב"ד שופכי דמים הם וכו'דברי אש (כץ) עמ' לא, לב, צא
מו ע"ב22 וכי עלתה על דעתינועיונים במשלי עמ' שעד
מו ע"ב22 וכי תעלה ע"דהעמק דבר דברים פ"כא פסוק ז
מו ע"ב22 וכי תעלה על דעתך שסנהדרין שופכי דמים הם, אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא לויהמרפא לנפש בראשית עמ' שעא, שצח
מו ע"ב22 ידינו לא שפכה את הדם הזה וכו' שלא פטרנוהו בלא לוויהמגדנות אליעזר עמ' צג
מו ע"ב22 ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49)
מו ע"ב22 ידינו לא שפכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנד
מו ע"ב23 אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא לויה ובלא מזונותויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' פח
מו ע"ב23 אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה, תניא היה ר"מ אומר כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעורדודי נתן בראשית עמ' קלו
מו ע"ב23 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויהפני מנחם שמחת חתן עמ' צג
מו ע"ב23 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונותראה לעיל מה ע"ב
מו ע"ב23 לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות, לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייהס' חסידים סי' נו
מו ע"ב23 לא פטרנוהו בלא לוויהנטע שעשועים (תשסה) עמ' לד
מו ע"ב23 ולא פטרנוהו וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' עה {לכן חזקוני מפרש "כפר לעמך ישראל" - ששגו ולא שמרו דרכים מסוכנות}
מו ע"ב23 לא פטרנוהו בלי מזונותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעג {מכאן שכל קהל צריך לתת אוכל לעניים המחזרים על הפתחים, פן ימות ברעב}
מו ע"ב23 לא ראינו ופטרנוהו בלא מזונותדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קל
מו ע"ב23 לא ראינו ופטרנוהו ללא לויהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קיד
מו ע"ב23 לא ראינו ופטרנוהו ללא לויהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קיב
מו ע"ב23 לא ראינוהו ופטרנוהו בלא לוי'תורת יחיאל בראשית עמ' שפח
מו ע"ב24 ויראו השומרים איש יוצא וכו' ואותו האיש ומשפחתו שלחו וכו' היא לוז שצובעין בה תכלת וכו' מי שעושה לוי' ברגליו על אחת כמה וכמה וכו'בן אברהם (תשעד) עמ' קיא
מו ע"ב24 כופין ללוויה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שפט
מו ע"ב24 כופין ללוויהפרפרת התורה עמ' מו, שלט
מו ע"ב24 כופין ללוויהפרפרת התורה עמ' תקעג
מו ע"ב24 כופין ללוי' ששכר הלוי' אין לה שיעור וכו'ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
מו ע"ב24 כופין ללוי' ששכר הלוי' אין לה שיעור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרי
מו ע"ב24 כופין ללוי' ששכר הלוי' אין לה שיעוראמרי טל ליקוט כד
מו ע"ב24 כופין ללוי' ששכר ליוי אין לה שיעורמעינות האמונה (תשסב) עמ' ערב
מו ע"ב24 כופין ללויהארשות החיים עמ' תקמו
מו ע"ב24 כופין ללויה וכו'דברי טובה שופטים ח"א עמ' מט, נא-נג
מו ע"ב24 כופין ללויה ומהרש"איקרת דניאל בראשית-שמות עמ' סה
מו ע"ב24 כופין ללויה כו' היא לוז שצובעין בה חלזוןסוכת דוד (שירירו) דף כג ע"ב-ע"ג
מו ע"ב24 כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור וכו' היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנז, רנט
מו ע"ב24 כופין ללויה ששכר הלויה אין לו שיעוראור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רטז
מו ע"ב24 כופין ללויה ששכר לויה אין לה שיעור וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' ש
מו ע"ב24 כופין ללויה ששכר לויה אין לה שיעורלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ב סימן ד דף ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט דף תה ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף קא ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"ד
מו ע"ב24 כופין ללויה ששכר לויה אין לו שיעור, מהרש"אאשד הנחלים (נחמולי) דף צד ע"א
מו ע"ב24 כופין ללויהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נ
מו ע"ב24 כופין ללויהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ד דף ז ע"א
מו ע"ב24 כפיה ללויית אורחברכת אבות עמ' קעא
מו ע"ב24 מצות לויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפז הערה 22
מו ע"ב24 מצות לוייהפרפרת אליעזר פרשת וישב פרק לז פסוק יד, פרשת וישלח פרק לב פסוק כו, לג
מו ע"ב24 שכר הלוויה אין לו שיעוראור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ריב
מו ע"ב24 שכר הלויה אין לה שיעור וכו' ומה כנעני זה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' כז
מו ע"ב24 שכר הלויה אין לה שיעור וכו' ומהרש"אתודת אהרן - אומר לציון עמ' קצו
מו ע"ב24 שכר לוויה אין לו שיעוראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 68
מו ע"ב24 שכר לויה אין לו שיעורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
מו ע"ב24 ששכר הלויה אין לה שיעור וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצה, יהושע-שמואל עמ' קמ, מלכים עמ' שסג
מו ע"ב24 ששכר הלויה אין לה שיעוררנת יצחק יהושע עמ' רכג-רכד
מו ע"ב24 ששכר הלויה אין לה שעורבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפו
מו ע"ב24 ששכר הלויה אין לה שעורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כ
מו ע"ב25 שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' כ
מו ע"ב26 ואותו האיש ומשפחתו שלחורנת יצחק יהושע עמ' רכב
מו ע"ב26 ויקרא שמה לוז היא לוז שצובעין בה תכלתשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קעד, קפ, קפו
מו ע"ב26 ויקרא שמה לוז היא לוז שצובעין בה תכלתשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' יח, קנ-קנא, קס
מו ע"ב26 ויקרא שמה לוז וכו' היא לוז שצובעין בה תכלת וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכו
מו ע"ב27 הוא לוז שצובעים בה תכלת וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' מא
מו ע"ב27 היא לוז וכו'אוצר הכבוד
מו ע"ב27 היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, רש"ידברי טובה יהושע ח"א עמ' קלו בהרחב דברים
מו ע"ב27 היא לוז שצובעים בה תכלת וכו' והלא דברים ק"ו ומה כנעני זה שלא הלך ברגליו וכו' גרם הצלה וכו'זרע שמשון (תשסג) קהלת אות ג
מו ע"ב27 היא לוז שצובעים בה תכלת וכו' והלא דברים ק"ו ומה כנעני זה שלא הלך ברגליו וכו' גרם הצלה וכו'זרע שמשון (תקלח) קהלת
מו ע"ב27 היא לוז שצובעין בה תכלת וכו' ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים וכו' יוצאים חוץ לחומה והם מתיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לד
מו ע"ב27 לוז בא סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קיט, קעו
מו ע"ב27 לוז שבא סנחריב ולא בלבלה וכו' ואף מלאך המות וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' לא
מו ע"ב27 לוז שצובעים בה תכלתצמח צדקה עה"ת עמ' קעז
מו ע"ב27 לוזבעקבי יעקב עמ' קצח
מו ע"ב27 לוזתורת יחיאל בראשית עמ' רפא
מו ע"ב28 אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהגור אריה בראשית פכ"ח הערה 147
מו ע"ב28 אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בלוזשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנט, קס
מו ע"ב28 ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהסימנא דחיי (תשסה) עמ' ו
מו ע"ב28 ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהפרי צדיק ר"ח אב אות א
מו ע"ב28 ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 55 (סי' ס)
מו ע"ב28 ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנד
מו ע"ב28 ואף מלאך חמות אין לו רשות ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' רפד
מו ע"ב28 לוז אין למלאך המות רשות לעבור בתוכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רס
מו ע"ב28 לוז אין מלאך המות שולט בה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ק
מו ע"ב28 לוז אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בהברכת השיר (צינץ) עמ' פו
מו ע"ב28 לוז וכו' עיר שאין מה"מ שולט בהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 84, 210
מו ע"ב28 לוז לא שלט בה מלאך המותעצי עדן (תשעח) עמ' פג, פד
מו ע"ב28 מלאך המות אין לו רשות לעבור בהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תע
מו ע"ב28 מלאך המות לא נכנס ללוזאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תריד
מו ע"ב29 ומה כנעני זה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רכב
מו ע"ב29 ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו וכו'רנת יצחק שופטים עמ' יט, כ
מו ע"ב29 ומה כנעני זהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עב
מו ע"ב29 יוצאין חוץ לחומה והן מתיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג אות ב
מו ע"ב29 מה אם זה שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו אלא הראה באצבע וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מ
מו ע"ב30 כיצד רמז להםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 227
מו ע"ב31 בפיו עיקם להם וכו' באצבעו הראה להםאבן פינה עמ' 117
מו ע"ב31 בפיו עיקםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנד
מו ע"ב31 בפיו עקם להם וכו' העיר לוזפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' כה-כו
מו ע"ב31 בשביל שהראה עליהם באצבעושיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 94
מו ע"ב31 חד אמר צוארו עיקם וחד אמר באצבע הראה וקבל שכר וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכה
מו ע"ב32 היה מהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ג
מו ע"ב32 היה מהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעז
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לויה יעסוק בתורה, ומהרש"אאפוד בד דף ז ע"ד
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורהאבל מצרים ח"ב דף כא ע"א
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בדברי תורהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלז
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קצב
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו', ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנח
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' קנד
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רח
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיב
מו ע"ב32 המהלך בדרך ואין לו לויהס' הבוטח ח"ב עמ' שח
מו ע"ב32 יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חןרנת יצחק משלי עמ' ה
מו ע"ב32 מי שאין עמו לויה בדרך יעסוק בתורהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפט {שהתורה משמרת אותו}
מו ע"ב33 בשביל שליווהו לאברהם ארבע אמותאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' סא
מו ע"ב33 בשביל ארבע אמות שליווהו פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ת' שנהשנות חיים (חזן) דף יא ע"ב
מו ע"ב33 בשכר ד' אמות שליוהו פרעה לאברהם זכה ונשתעבד בבניו וכו'זרע שמשון (תקלח) ויגש
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות וכו'משנת חיים שמות עמ' סז
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ארבע מאות שנהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצו
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף יח
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ארבע מאות שנהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תמ
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ד' מאות שנהלהורות נתן בראשית עמ' קמד-קמה
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שלו
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפו, רצ
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוהפרפרת התורה עמ' רכא
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעות שליוהו פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ת' שניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רטז
מו ע"ב33 בשביל ארבע פסיעותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' נח
מו ע"ב33 בשביל ד' אמות שליוה פרעה לאברהם וכו'ברכת שמואל (תשעז) בשלח עמ' רמד
מו ע"ב33 בשביל ד' אמות שליוהו פרעה לאברהםיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמות דף כט ע"א
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קטו
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם נשתעבדו בבניו ארבע מאות שנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קצב
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה וכו' נשתעבדו וכו' ועיון יעקב ומהרש"אמשען המים דף יז ע"ג, יט ע"א
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה וכו', ומהרש"א ויעב"ץשירת הפסח אות נ
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהםלבית יעקב דרוש כא
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קנט
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רפב, תרי
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנה וכו'ברית שלום (תעח) דף מד ע"ג, צח ע"ב
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ד' מאות שנהדרכי צדק עמ' נב, עג, קז, קכה
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו'דברי יואל פ' לך לך דף שכד ע"א
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוה פרעה לאברהם זכה להשתעבד בבניו ד' מאות שנהשם יחזקאל עמ' נז, רסב, תנח
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליוהו פרעה לאברהםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעו
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליווה פרעה לאברהם וכו' נשתעבד בבניו ת' שנהאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' כד
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעות שליווה פרעה לאברהםתורת אברהם עמ' 200
מו ע"ב33 בשביל ד' פסיעותהמאור שבתורה (לסין)
מו ע"ב33 בשביל ד"א וכו'ויחי ויתן דף מב ע"א
מו ע"ב33 בשביל ד"א שליוהו פרעהאשד הנחלים (נחמולי) דף צג ע"ד
מו ע"ב33 בשכר ארבע אמות שליוהו פרעה לאברהם זכה ונשתעבד בבניו וכו'זרע שמשון (תשסג) ויגש אות יט
מו ע"ב33 בשכר פסיעות שליוה פרעה לאברהם וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' סב
מו ע"ב33 בשכר שלוה פרעהרוח חיים (חיד"א) עמ' קנו
מו ע"ב33 בשכר שליוה פרעה את אברהםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
מו ע"ב33 פרעה ליווה לאברהם אבינו ארבע פסיעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נח (רא) {היינו שליווהו אנשיו על פי ציוויו}
מו ע"ב35 ד' אמותשם יחזקאל עמ' צג {זה שיעור לויה}
מו ע"ב35 המלוה את חבירו ד' אמות אינו ניזוקבגדי חמודות שמות פרק ג פסוק י, פרק יח פסוק כז {כל אותו הדרך}
מו ע"ב35 המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלח
מו ע"ב35 המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעה
מו ע"ב35 המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזקיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעב
מו ע"ב35 המלוה את חבירו וכו' אינו ניזוקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' צה
מו ע"ב35 המלוה את חבירו ר"אדברי חנינא - הספדים עמ' ט
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו אפילו ד' אמות בעיר אינו ניזוקדרך ישרה עמ' דש
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפז
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנח
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קו
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בשלח ב
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמד
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות עג
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוקשם יחזקאל עמ' רסא
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר וכו' ואמרי לה עד בי דוראבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מז
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ארבע אמותבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפז
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוקדובר צדק (זילבר) עמ' קמט
מו ע"ב35 כל המלוה את חבירו כתיקונו אינו ניזוקבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כו {באותו דרך}
מו ע"ב35 כל המלוה את חברו בתוך העיר אפי' ארבע אמות אינו ניזוקבעקבות מועדי ה' עמ' 64
מו ע"ב35 כל המלוה את חברו ד' אמות בעיר אינו ניזוקעקבי אבירים (תשסה) עמ' שמו
מו ע"ב35 כל המלוה חברו ד' אמות בעיראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רעט
מו ע"ב35 כל המלווה את חברו ד' אמות בעיר אינו ניזוקאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 68
מו ע"ב35 כל המתלווה אינו ניזוקגור אריה בראשית פמ"ה אות כא
מו ע"ב36 הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר חבר לחבר עד תחום שבת וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רס
מו ע"ב36 הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר וכו' תלמיד לרב אין לו שיעור וכו' עד פרסה וכו' אבל רבו מובהק ג' פרסאותהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שפז*
מו ע"ב36 הרב לתלמיד שיעור לויה עד עיבורה של עיררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצה
מו ע"ב36 הרב לתלמידפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
מו ע"ב36 רב לתלמיד עד עבורה חבר לחבר עד תחום שבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
מו ע"ב36 רבינא אלויה לרבא בר יצחקבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפח, רצג
מו ע"ב37 חבר לחבר עד תחום שבתערך לחם (צאלח) עמ' צא
מו ע"ב37 תלמיד לרב אין לו שיעור וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"א
מו ע"ב37 תלמיד לרב אין לו שיעור וכמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצט
מו ע"ב37 תלמיד לרב אין לו שיעור וכמה וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' ריד
מו ע"ב38 רב כהנא אלוויה לרב שימי בר אשי מפום נהראאבן תושיה עמ' 76
מו ע"ב38 רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי וכו' אמר ליה אדכרתן מלתא וכו' מאי דכתיב בארץ לא עבד בה איש וגו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 614
מו ע"ב41 ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכח ע"ג-ע"ד; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כד חלק ב דף קכח ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסב דף עג ע"א
מו ע"ב41 כל ארץ שגזר עליה לישוב נתישבהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 592
מו ע"ב41 כל ישוב שגזר אדה"ר עליו נתיישבהחכמת התורה וירא עמ' תד
מו ע"ב43 כל מי שאינו מלוה כשופך דםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרלד
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה את חבירו כאילו שופך דמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלג
מו ע"ב43 כל מי שאינו מלוה כאילו שופך דמיםמצווה ועושה ח"ב עמ' רנו
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנח
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 106
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםמגילת סמנים עמ' עח
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעז
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפט
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכב
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה ומתלוה, ומהר"ש אלגאזי ומהרש"א ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) פ' בא דף פ [מסומן עה] ע"ב
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה כאילו שופך דמיםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"א
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה כאילו שופך דמיםשנות חיים (חזן) דף קפט ע"א
מו ע"ב43 כל שאינו מלוה כאלו שופך דמיםחכמת התורה תולדות עמ' תנו
מו ע"ב43 כל שאינו מלווה ומתלווה כאילו שופך דמיםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שצח
מו ע"ב43 כל שאינו מלווה כאילו שופך דמיםמחנה ראובן ח"ג עמ' כח
מו ע"ב43 מי שאין מלוה כשופך דמיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמב
מו ע"ב43 מי שאין מלווהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מו ע"ב44 אלמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים בתינוקותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' נ, שפד
מו ע"ב45 אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקוםפני חיים (פלג'י) עמ' קמב ע"א
מו ע"ב45 ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תלו
מו ע"ב45 ויתקלסו בו ויאמרו עלה קרח וכו' מנוערים מן המצוותפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קלט-קמא {שהיו מזלזלים בלימוד פנימיות התורה ועושים עיקר מפלפולי ההלכות}
מו ע"ב45 ונערים קטנים וכו' שמנוערים מן המצוותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שג
מו ע"ב45 ונערים קטנים יצאו מן העיר וכו' ולא בזרעם עד סוף כל הדורות, ורש"ימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עב, וגוף הספר עמ' מח
מו ע"ב46 ונערים קטנים וכו' שמנוערים מן המצוות וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רצט
מו ע"ב46 מאי ונערים קטנים אמר ר' אלעזר שמנוערים מן המצוותמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנה
מו ע"ב46 מאי ונערים קטניםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תעט
מו ע"ב46 מאי נערים ומאי קטנים נערים שהיו מנוערים מן המצוות וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים ב ג דף סה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמה דף שסב ע"ב
מו ע"ב46 מנוערים ממצוותשיחות לספר במדבר עמ' רכג, רעח
מו ע"ב46 מנוערים מן המצוותתורת מנחם חל"ז עמ' 194
מו ע"ב46 מנוערים מן המצותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מו
מו ע"ב46 נערים מנוערים מן המצוותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
מו ע"ב46 נערים קטנים וכו'באר שרים במדבר פ' נשא דרוש ב אות ה עמ' עד {שו"ת זית רענן בהקדמה דרוש ב - נער לשון גנאי}
מו ע"ב46 נערים קטניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסז
מו ע"ב46 קטן שהיו מקטני אמנהישמח חיים (תשסה) מע' ק אות יב
מו ע"ב46 קטני אמנהס' הבוטח ח"ב עמ' רכד
מו ע"ב46 קטנים שהיו מקטני אמנהרנת יצחק מלכים עמ' רמז
מו ע"ב48 נערה דמן נעוריןמנחת קנאות עמ' נה
מו ע"ב48 קטנה דמן נעורןמשיבת נפש עמ' עה
מו ע"ב49 ויפן אחריו ויראם וכו' ראה ממש וכו' שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפורים וכו' בלורית ראה להם וכו' שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה וכו' לא בם ולא בזרעם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמו
מו ע"ב49 ויפן אחריו ויראם מאי ויראם ראה ממש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופרשת בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו/יז דף שו ע"א
מו ע"ב49 ויקללם בשם ד' וכו' ראה שאין בהן לחלוחית של מצוה עד סוף כל הדורותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כז-כח {איך סמך בזה על רוח הקודש}
מו ע"ב49 ויקללם בשם ה' מאי ויראם ראה ממששנות חיים (חזן) דף קפט ע"א
מו ע"ב49 ויקללם בשם ה'טובך יביעו ח"א עמ' קלו,קלז
מו ע"ב49 ויקללם בשם מה ראהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמד
מו ע"ב49 ויראם ויקללם וכו' ראה שאין בהם לחלוחית של מצוהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמד, רלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצז
מו ע"ב49 מה ראה וכו' ושמואל אמר ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפוריםהר המוריה עמ' רטו
מו ע"ב49 מה ראה לקללםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
מו ע"ב50 אלישע הסתכל שהמ"ב ילדים נולדו ביום הכפוריםרמז הרומז (תשסח) עמ' סח
מו ע"ב50 אלישע ראה לאותם נערי'ברית יצחק דף א ע"א
מו ע"ב50 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קצ
מו ע"ב50 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
מו ע"ב50 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
מו ע"ב50 ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפוריםמגילת סמנים עמ' עא
מו ע"ב50 ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכפוריםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רא
מו ע"ב50 ראה שנתעברה אמן ביוהכ"פקול ששון (גולדברג) אות מז
מו ע"ב51 כולם נתעברה אמם ביוכ"פגנא דפלפלי עמ' רפז
מו ע"ב51 נתעברה אמם ביו"כמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכג, שכד
מו ע"ב51 נתעברה אמם ביוה"ככנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' מא
מו ע"ב52 ראה שאין זרע כשר עתיד לצאת מהםגנא דפלפלי עמ' תעו
מו ע"ב52 ראה שאין לחלוחית של מצוה בזרעם עד סוף כל הדורותס' חסידים סי' תפג
מו ע"ב52 ודלמא בזרעייהו ניהוה הוה אר"א לא בם ולא בזרעם וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעז
מו ע"ב52 לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורותאבן פינה עמ' 144
מו ע"ב52 לא בם ולא בזרעםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכא
מו ע"ב52 לא בם ולא בזרעםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תיט
מו ע"ב52 לא היתה בהן לחלוחית מצוה וכו' עד סוף הדורותפירוש המכבי שמות עמ' קמ
מו ע"ב52 ראה דלא נפיק מינייהו בני מעלישבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפח
מו ע"ב52 ראה שלא היה בהן לחלוחית של מצווהאבן פינה עמ' 95
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוה וכו', לא בם ולא בזרעם וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' פט-צ, מלכים עמ' רצט-ש
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוה עד סוף כל הדורותהיהדות הלאומית עמ' 23
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קיב
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהם לחלוחית של מצוהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קסג
מו ע"ב52 ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה, ודלמא בזרעייהו ניהוה הוה אמר רבי אלעזר לא בם ולא בזרעם ער סוף כל הדורותדודי נתן שמות עמ' פד
מו ע"ב52 שאין בהם לחלוחית של מצוהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 57
מו ע"ב52 שלא היתה בהם לחלוחית של מצוה וכו' עד סוף כל הדורותפוקד עקרים סי' ה (עמ' 33), לקוטי מאמרים עמ' 176, צדקת הצדיק סי' עא
מו ע"ב53 ותצאן שני דובים מן היער וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תקכד
מו ע"ב53 ותצאן שתים דובים, ורש"י - בעיתי הדובים להתגרות וגו' והרש"חמקור ברוך (פייתוס) דף פא ע"א
מו ע"ב53 ותצאנה שתים דובים וכו' אמר נס בתוך נס וכו' לא יער הוה ולא דובים הוו וכו' שלשה חלאין חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקותאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמה
מו ע"ב53 ותצאנה שתים דובים מן היער וכו' חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נסשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קלא
מו ע"ב53 ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה וכו' וליהוי דובים ולא ליהוי יער, דבעיתיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמז
מו ע"ב53 שתים דובים וכו' חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נס וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שע
מו ע"ב53 יצאו ב' דובים רב ושמואלאהבת עולם דף פ
מו ע"ב רש"י - ויקרא שמה לוז, כ"מ שנא' עד היום הזה לעולמי עולמים הואדברי יואל פ' בראשית דף נ ע"ב
מו ע"ב רש"י - כל מקום שנאמר עד היום הזה הוא לעולםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ה אות ב
מו ע"ב רש"י ד"ה ויקרא - עד היום הזה לעולםרנת יצחק יהושע עמ' לט
מו ע"ב רש"י ד"ה ויקרא שמה לוזמאור מרדכי בראשית עמ' רלח
מו ע"ב רש"י ד"ה מקטני אמנהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצב ע"ב
מז ע"א01 חד אמר נס וחד א' נס בתוך נסשנות חיים (חזן) דף קפט ע"ב
מז ע"א01 חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נסבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
מז ע"א01 נס בתוך נס לא יער ולא דוביםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' נ
מז ע"א01 נס בתוך נסכאיל תערוג עמ' ל
מז ע"א02 יער הוה דובים לא הוו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ש
מז ע"א02 נס דובים ויערקהילות יעקב סוף ח"ה, קריינא דאגרתא חלק א אגרת מז
מז ע"א03 לא דובים היה ולא יער היהעירין קדישין השלם עמ' שיא
מז ע"א03 לא הוו דובים ולא הוה יערחנן אלקים עמ' קנז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלא, קצב, רכז, רכח
מז ע"א03 לא הוו דובים ולא הוו יערשיחת מלאכי השרת עמ' 67
מז ע"א04 ולא ליהוי יערשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תמג
מז ע"א04 וליהוו דובים ולא ליהוי יער משום דבעיתי ורש"י ומהרש"אזרע שמשון (תשסג) וארא אות לה
מז ע"א04 וליהוו דובים ולא ליהוי יער משום דבעיתי ורש"י ומהרש"אזרע שמשון (תקלח) וארא
מז ע"א04 וליהוי דובים ולא ליהוי יער דבעיתי, ורש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' יז
מז ע"א04 ליהוי דובים ולא להוי יער משום דבעיתיצמח צדקה עה"ת עמ' כב
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' שמ
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמז
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שב
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמג
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ש-שא
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק הובקעו מישראל מ"ב ילדיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לד ע"א-ע"ב
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו מישראל מ"ב ילדיםשבילי פנחס (תשעג) עמ' תח
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו מישראל נדב ילדיםגלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ז
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלקהחברה והשפעתה מאמר 17 פרק ח
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלקנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ש, שנב
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלקנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' סד
מז ע"א05 בשביל מ"ב קרבנות שהקריב מלך מואב הובקעו מהם מ"ב ילדיםאהל יהושע (הלר) עמ' 16
מז ע"א05 בשכר ארבעים ושנים קרבנות וכו'שיחות לספר במדבר עמ' ס
מז ע"א05 בשכר מ"ב קורבנותפרפרת משה ח"א עמ' שלט
מז ע"א05 בשכר מ"ב קרבנות בלק הובקעו מ"ב ילדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לג
מז ע"א05 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואבתורת אברהם עמ' 412, רח
מז ע"א05 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלקמחנה ראובן ח"ג עמ' שסז
מז ע"א05 בשכר מ"ב קרבנותהמאור שבתורה (לסין)
מז ע"א05 קרבנותיו של בלקפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' נז
מז ע"א08 יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרסב
מז ע"א08 יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה וכו'תורת העולה ח"ג פרק פא
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא לשמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנט
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתו"מ ואע"פ שלא לשמה וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק וכו' זכה ויצתה ממנו רות שיצא ממנו שלמהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה אף שלא לשמהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיג
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רכ
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות ואע"פ שלא לשמהתורת אברהם עמ' קנא, 320, 322, רב, 418, רי
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך כך בא לשמהפלאות עדותיך ח"א עמ' יד
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף שלא לשמהאור אברהם - תשובה עמ' רסו
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תמא
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואע"פ שלא לשמה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהחכמת התורה קורח עמ' רלב
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהשארית מנחם ח"א שמות עמ' פו
מז ע"א08 לעולם יעסוק אדם וכו' שהרי בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצאה ממנו רות שיצא ממנו שלמה שכתוב בו אלף עולות יעלהפאר יעקב ח"ג עמ' תקנז
מז ע"א08 לעולם יעסוק וכו' שלא לשמה וכו' קרבנות שהקריב בלק וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 54, ח"כ עמ' 50
מז ע"א09 מתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעא
מז ע"א09 מתוך שלא לשמה בא לשמהפרפרת התורה עמ' תקיח
מז ע"א09 מתוך שלא לשמהפרפרת הפרשה פרשת בלק פרק כג פסוק כט
מז ע"א09 שמתוך של"ש בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות, ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שסו
מז ע"א09 שמתוך שלא לשמה בא לשמהישמרו דעת עמ' שנג
מז ע"א09 שמתוך שלא לשמה בא לשמהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלד
מז ע"א09 שמתוך שלא לשמה בא לשמהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנח
מז ע"א09 שמתוך שלא לשמה בא לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
מז ע"א10 בזכות מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצא ממנו רותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב
מז ע"א10 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלעם יצא ממנו שלמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמח
מז ע"א10 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה ממנו רותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלד
מז ע"א10 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק יצתה ממנו רותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 195
מז ע"א10 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצאה ממנו רות וכו' אמר רב יהודה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קצח, רט
מז ע"א11 בלק וכו' זכה ויצתה ממנו רותלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 275
מז ע"א11 בלק זכה ויצתה ממנו רותציץ השדה חנוכה עמ' יט
מז ע"א11 בלק זכה שממנו יצא שלמהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קסג, קסד
מז ע"א11 זכה עגלון שתצא ממנו רות בשכר הכבוד וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' שיג
מז ע"א12 שיצא ממנו שלמה שכתוב ביה אלף עולותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצב
מז ע"א14 בתו של עגלוןפני מלך במדבר עמ' קעח
מז ע"א14 עגלון מלך מואבשיחות עבודת לוי סי' קג אות ב
מז ע"א14 רות בת בנו של עגלון ועגלון בן בנו של בלקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלח, קמ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
מז ע"א14 רות בתו של עגלון בנו של בלק היתהאגרא דכלה ח"ג עמ' רו
מז ע"א14 רות בתו של עגלון בנו של בלק היתהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' כה
מז ע"א14 רות בתו של עגלון בנו של בלק היתהתהלה לדוד (והרמן) פרק צז פסוק י הערה ג
מז ע"א14 רות בתו של עגלוןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת צו עמ' 10
מז ע"א14 רות היתה בת עגלון מלך מואבדברת שלמה (תשעא) עמ' קסה
מז ע"א14 רות המואביה נכדתו של בלק מלך מואבחמדה יקרה במדבר עמ' שסח
מז ע"א15 בלק התאווה לקללשיחות לספר במדבר עמ' רכג
מז ע"א15 ויאמרו אנשי העיר אל אלישע וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף יג ע"א
מז ע"א15 לקללה הוי וכו' שגירה דובים כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמט
מז ע"א16 הנה נא מושב העיר טוב וכו' מאי טובתהאמרות ה' השלם ח"א עמ' צא
מז ע"א18 חן המקום על יושביהבאר ראי (רוזן) תורה סי' א אות א; עבודה סי' יד אות ד
מז ע"א18 חן המקום על יושביהנצח ישראל (הרטמן) עמ' ריא, תכא
מז ע"א18 חן המקום על יושביהשמע יעקב (זיידא) עמ' ז
מז ע"א18 חן המקום על יושביואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לה
מז ע"א18 חן המקום על יושביודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' שכו
מז ע"א18 חן המקום על יושביוהאשל ברמה (תשעב) עמ' רנב
מז ע"א18 חן המקום על יושביוחכמת התורה לך לך עמ' רכד
מז ע"א18 חן המקום על יושביומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סח
מז ע"א18 חן המקום על יושביומסילות בלבבם (קוט) - מסילה טז אות קכ
מז ע"א18 חן המקום על יושביופחד יצחק פסח מאמר סח
מז ע"א18 חן המקום על יושביורנת יצחק מלכים עמ' רמז
מז ע"א18 חן המקום על יושביושבילי פנחס (תשעג) עמ' קמט
מז ע"א18 חן המקום על יושביותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנא הערה 76
מז ע"א18 חן העיר על יושביהלחמי תודה דף קמא ע"א
מז ע"א18 חן מקום על יושביהעולת חודש ח"א מאמר ה
מז ע"א18 חן מקום על יושביהתורי זהב (תשעג) עמ' רלה
מז ע"א18 חן מקום על יושביו וכו' חן אשה על בעלה וחן מקח על מקחודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1071
מז ע"א18 חן מקום על יושביו וכו' חן אשה על בעלהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כד
מז ע"א18 חן מקום על יושביו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רעא, רפט
מז ע"א18 חן מקום על יושביו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' פג
מז ע"א18 חן מקום על יושביואמרות ה' השלם ח"א עמ' קא, תכד
מז ע"א18 חן מקום על יושביובי חייא ח"א עמ' קעב
מז ע"א18 חן מקום על יושביוהתורה והעולם ח"ב עמ' קכז
מז ע"א18 חן מקום על יושביומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נג, רלז
מז ע"א18 חן מקום על יושביושבילי פנחס (תשעו) עמ' רלח
מז ע"א18 חן מקום על יושביושבילי פנחס (תשעז) עמ' רפ
מז ע"א18 חן מקום על יושביושיחות מוסר (תשסב) עמ' יג-יד
מז ע"א18 חן מקום על יושביושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יט
מז ע"א18 חן מקום על יושביושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פט, קסא
מז ע"א18 חן מקום על יושביושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעג
מז ע"א18 חן מקום על יושביותורת אביגדור ח"ב עמ' קמ
מז ע"א18 חן מקום על יושביותורת אביגדור ח"ג עמ' קיג
מז ע"א18 חן מקים על יושביוידי משה (תשמה) איכה עמ' נב
מז ע"א19 ג' חינות הן חן אשה על בעלה חן מקום על יושביו חן מקח למקחוויחי ויתן דף נ ע"ד
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום וכו'ידו בכל דף רכב ע"ד
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' טו
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על מקחומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' יח
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום על יושביודברי יואל פ' לך לך דף רמג ע"א
מז ע"א19 ג' חינות הן חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעד, שמות עמ' תתקפב, ויקרא עמ' קלז, תלו, במדבר עמ' קמג, רכ, דברים עמ' לו, תרפח-תרפט, מלכים עמ' תכד
מז ע"א19 ג' חינות הןבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ד
מז ע"א19 ג' חנות הם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרה
מז ע"א19 ג' חנות הן וכו' חן מקום על יושביוצפנת פענח (תשסו) עמ' שיט, שצ
מז ע"א19 ג' חנות הן וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שצד
מז ע"א19 ג' חנות הן חן מקום על יושביו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צו, קג, שלב
מז ע"א19 ג' חנות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על לוקחומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עה-עו
מז ע"א19 ג' חנות הן חן מקום על יושביושיחות לספר בראשית עמ' קפו
מז ע"א19 חינותנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קמד
מז ע"א19 חן מקום על יושביוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תפה
מז ע"א19 חנות הם וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' סד, סי' עו, ח"ד סי' א, מאמר המלואים
מז ע"א19 שלושה חנות הןשיעור ליום השבת עמ' קנב
מז ע"א19 שלש חינות הן וכו' חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נג, סג, קטו, לקחת מוסר איכה עמ' רכז
מז ע"א19 שלש חינות הן חן אשה על בעלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצו הערה 34
מז ע"א19 שלש חנות הן חן אשה על בעלה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות ו
מז ע"א19 שלשה חינות הם חן אשה וכו' חן המקום עלדברי סופרים סי' ג (עמ' 3), צדקת הצדיק סי' פב
מז ע"א19 שלשה חינות הםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קכט
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה וחן מקח על מקחומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלה
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה וכו'תורת מנחם חכ"ו עמ' 170
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה וכו', ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 297
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על לוקחונועם המוסר עמ' לה
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על מקחואוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' עה
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על מקחואוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קכה
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נג {כאשר נצטוה אברהם אבינו לעזוב עיר מולדתו היה לבו סמוך ובטוח שהקב"ה ייחד לו מקום שימצא חן בעיניו}
מז ע"א19 שלשה חינות הן מקום על יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על מקחויגל יעקב (תשנג) וישלח אות קמא
מז ע"א19 שלושה חינות הן חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רצד
מז ע"א19 שלושה חנות הם הן מקום על יושביו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרקש נח דף מה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ג דף תצג ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק ד דף קכה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רנד דף פב ע"ג
מז ע"א19 שלשה חינות הןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 439, 214
מז ע"א19 שלשה חינות הןעבודת יצחק בראשית עמ' קצה
מז ע"א19 שלשה חינות הןפני מנחם נח עמ' נא
מז ע"א19 שלשה חינות הןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות טו
מז ע"א19 שלשה חנות הם וכו' חן אשה על בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' צו, קצה
מז ע"א19 שלשה חנות הן וכו' חן המקום על יושביויוסף לקח כרך א ח"א עמ' פט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
מז ע"א19 שלשה חנות הן וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' ו
מז ע"א19 שלשה חנות הןאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כד אות ג
מז ע"א19 שלשה חנות הןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רט
מז ע"א19 שלשה חינות הן חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחוכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לב ע"ב, לה ע"ג
מז ע"א20 חן אשה על בעלה וחן המקום על יושביו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' מב
מז ע"א20 חן אשה על בעלהאגרא דכלה ח"ג עמ' רנח
מז ע"א20 חן אשה על בעלהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נז
מז ע"א20 חן אשה על בעלהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ו, אמור יח, דברים ז, עקב כב
מז ע"א20 חן אשה על בעלהבני יששכר ח"ב דף סט ע"א
מז ע"א20 חן אשה על בעלהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קיג
מז ע"א20 חן אשה על בעלהדרכי האמונה עמ' תס
מז ע"א20 חן אשה על בעלהלב אביגדור עמ' קיב
מז ע"א20 חן אשה על בעלהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ז ע"א
מז ע"א20 חן אשה על בעלהמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כו
מז ע"א20 חן אשה על בעלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נט
מז ע"א20 חן אשה על בעלהנזר הקדש ח"א עמ' שפד
מז ע"א20 חן אשה על בעלהפרדס המלך (תשסט) אות קמט
מז ע"א20 חן אשה על בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קעו
מז ע"א20 חן אשה על בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תע
מז ע"א20 חן האשה על בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות מד
מז ע"א20 חן האשה על בעלהשמחת הנפש עמ' צח
מז ע"א20 חן מקום על יושביוצלח רכב עמ' תצא
מז ע"א21 ג' חלאים חלה אלישע וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפו
מז ע"א21 ג' חלאים חלה אלישע וכו'ס' חסידים סי' תפג
מז ע"א21 חן מקח על מקחולב הארי עמ' תכז
מז ע"א21 שלשה חלאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
מז ע"א21 שלשה חלאין חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקות ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידים ואחד שמת בואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תנה
מז ע"א21 שלשה חלאין חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רא
מז ע"א21 שלשה חלאין חלה אלישע אחד שגירה דובים בתנוקות ואחד שדחף לגחזי ואחד שמת בוישראל באדם פרק ו
מז ע"א21 שלשה חלאין חלה אלישענר ישראל חלק ב דף צד
מז ע"א22 אלישע גירה דובים בנעריםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רמט
מז ע"א22 אלישע נענש על מיתת הילדיםשיחות לספר במדבר עמ' רכב
מז ע"א22 אלישע נענש על ענין הנעריםצדקת הצדיק סי' עא
מז ע"א22 חלה אלישע וכו' שדחפו לגיחזי בשתי ידיומכתב מאליהו ח"ב עמ' 286
מז ע"א23 אלישע נענש על שדחפו לגחזימרפא לנפש בראשית עמ' קצח
מז ע"א23 גיחזי שדחפו בשתי ידיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיט
מז ע"א23 דחית גיחזי ע"י אלישעשיחות מוסר (תשסב) עמ' שסז, ת
מז ע"א23 שדחפו לגיחזיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעב
מז ע"א24 את חליו אשר ימות בוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעג
מז ע"א25 לא כאלישע שדחאו בשתי ידיםכוונת הלב עמ' מג
מז ע"א25 לא כאלישע שדחפו לגוחזיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעה
מז ע"א25 לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רג
מז ע"א25 לא כאלישע שדחפו לגחזי וכו' רשע הגיע עת ליטול שכר שמנה שרצים וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תנא
מז ע"א25 לעולם יהא שמאל דוחה וימין מקרבתס' חסידים סי' קפט
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימיו מקרבתאור אברהם שמות עמ' רעו
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעולה ליפה סי' י
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וכו' באותו שעה הי' אלישע יושב ודורש בפרשה שמונה שרצים וכו'ברכת שמואל (תמב) ח"ב דף ז' ע"ב
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צג
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיובצור ירום ח"ד עמ' לז
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שרחפו לגחזי בשתי ידיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שג
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 12
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור אברהם - הגדה של פסח עמ' צו
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיב, קלה
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור אברהם - תשובה עמ' רסה, תעב
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשלט, שמות עמ' תנה
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ג פסוק כד, שמות פי"ט פסוק יח
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברכת אברהם (תשנד) עמ' מח, צז
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צא ד"ה והנה
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזאת ליעקב במדבר עמ' שכד
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתחלון התבה ח"א עמ' עג
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לט
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ז דף תקז ע"ב
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלחם רב על סדור התפילה אות ב' צב
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלקוטי שיחות ח"א עמ' 225, ח"ה עמ' 359, חי"ז עמ' 73, חכ"ו עמ' 57, חכ"ז עמ' 166
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' סד, פד, קנ
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמאור עינים (תשנח) עמ' תקד
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמאור עינים (תשעה) עמ' תקכו, תתכז
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמאור עינים (תשעט) עמ' *6
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנט
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שח
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמסילות הנביאים שופטים עמ' מז
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנועם הברכה עמ' שמא
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתס' חסידים סי' קפט
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעל ישראל גאותו עמ' קא
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעשרה מאמרות (תשס) עמ' נח
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתצלח רכב עמ' ה
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קסו
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסב, תקא
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצג
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתהלה לדוד (והרמן) פרק קי פסוק ד הערה ב, פרק קמה פסוק יא הערה ט
מז ע"א25 לעולם תהא שמאל דוחה וכו'לבית יעקב דרוש ג
מז ע"א25 לעולם תהיה שמאל דוחהבית שלום מרדכי עמ' ז, לה, קלו, רלה
מז ע"א25 תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וכו' יצר תינוק ואשה וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכ -שכא
מז ע"א25 תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרנג
מז ע"א26 ולא כאלישע שדחה את גיחזי בשתי ידיםבית יעקב (תשסא) עמ' קצ
מז ע"א26 ימין מקרבת וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 218, 222
מז ע"א26 ימין מקרבת ושמאל דוחהתורת מנחם חע"ד עמ' 238, חע"ו עמ' 145, 364, חע"ז עמ' 43
מז ע"א26 ימין מקרבת ושמאל דוחה, ועיון יעקבתורת מנחם חמ"א עמ' 30, 289, חמ"ג עמ' 80
מז ע"א26 ימין מקרבתס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כז
מז ע"א26 ימין מקרבתתורת מנחם חל"ז עמ' 150
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסב, תקפח, תקצד
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 26
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' נד
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתורת המצרף עמ' טז
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבת וכו'אפיקי ים עמ' תפו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קטו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלח ע"א
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסז
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קלד, במדבר עמ' רעא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 296
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מה ע"ג, קצה ע"א ואילך
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתבצור ירום ח"ח עמ' קכב
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר לא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתברכת שלום "שמעתי" מאמר א
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתברכת שלום מכתבים מאמר לו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתגור אריה דברים פי"ז הערה 55
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתדעת תבונות פ' קנד
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 362
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתהאיר ממזרח - אבות עמ' רכו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתהישר והטוב (תשסג) עמ' רלו, שעב
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' קיב
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמט
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתעיונים במשלי עמ' שסז
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתעירין קדישין השלם עמ' רפה
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתפרדס המלך (תשסט) אות תפא
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שפב
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתשיחות עבודת לוי סי' עג אות י
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתשירת הפסח אות פה
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיז
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קד
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתורת מנחם ח"ע עמ' 119, 157
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתורת מנחם חס"ו עמ' 139, חס"ט עמ' 94
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 40, תשלז הערה 68, תתרלד הערה 147
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי במדבר עמ' ק
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי בראשית עמ' קנו
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי ויקרא עמ' צ
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבתתפלה למשה (בנימין) עמ' קפה
מז ע"א26 שמאל דוחה וימין מקרבת, ועיון יעקבתורת מנחם ח"ב עמ' 103, 271, חי"ט עמ' 321
מז ע"א26 שמאל דוחה וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' שסז
מז ע"א26 שמאל דוחהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קע, ריט
מז ע"א26 שמאל דוחהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כז, לט
מז ע"א26 שמאל דוחהתורת מנחם חס"ג עמ' 242
מז ע"א27 אותו האיש ריחקו יהושע ב"פ וכו' יצא חירף וגידףשיחות מוסר (תשסב) עמ' רלו, שסז
מז ע"א27 לא כיהושע בן פרחיה שדחה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ריב
מז ע"א28 אלישע מאי היא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעא
מז ע"א28 התלמיד היה ישו הנוצרימפי כהן במדבר עמ' 212
מז ע"א28 יש"ו הנוצרימבשרת ציון ח"ג עמ' קיז
מז ע"א29 לקחת את הכסף וכו' ומי שקול כולי האי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ה דף תקו ע"ד
מז ע"א31 באותה שעה היה אלישע עוסק בפרשת שמונה שרציםחכמת התורה שמיני עמ' תכב
מז ע"א31 באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרצים וכו'אבן פינה עמ' 54
מז ע"א31 באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרציםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קו
מז ע"א31 הגיעה עת ליטול שכר שמנה שרציםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פד
מז ע"א32 אלו גיחזי ובניויקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' מז
מז ע"א32 ארבעה אנשים היו מצורעים, הם גחזי ובניושארית מנחם ח"ב עמ' מב
מז ע"א32 ארבעה אנשים מצורעים זה גחזישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיד
מז ע"א32 ארבעה אנשים מצורעים זה גיחזי ובניושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצד, רא, ריא
מז ע"א32 גיחזי ושלושת בניו הם ארבעת המצורעיםשערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' ס
מז ע"א32 גיחזי ושלשת בניו היו מצורעיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קד
מז ע"א32 ד' היו מצורעים גיחזי וג' בניוחומת אנך מלכים ב פרק ז
מז ע"א32 הם גחזי ושלושת בניועיוני הפטרה ח"א עמ' 274
מז ע"א32 וארבעה אנשים היו מצורעים זה גחזי ושלושה בניוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ז דף תקי ע"ד
מז ע"א32 וארבעה אנשים זה גיחזי ובניואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכח, קלא
מז ע"א32 וארבעה אנשים מצורעים הם גיחזי ושלשת בניושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קד
מז ע"א32 וארבעה מצורעים הם גיחזי ובניוברכת שמואל (תמב) ח"ב דף ז ע"ב
מז ע"א33 אלישע הלך להחזירו לגיחזי בתשובהעולת שבת בשבתו עמ' שנז
מז ע"א33 הלך להחזירו לגחזימורשה - שיחות למועדים עמ' כט
מז ע"א33 להיכן אזל אלישע להחזיר גחזי בתשובה ולא חזרעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצ
מז ע"א33 למה הלךהאיר ממזרח - אבות עמ' רכו
מז ע"א33 שהלך לגיחזי להחזירו בתשובה ולא חזרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 121
מז ע"א33 שהלך להחזירו לגיחזי בתשובה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תכב
מז ע"א34 גחזי חטא והחטיאבית שלום מרדכי עמ' קכג, רפה
מז ע"א34 החוטא ומחטיא אין מספיקין בידו לעשות תשובההמאור הגדול (גר"א) עמ' תכט
מז ע"א34 המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהחכמת התורה בא עמ' סג
מז ע"א34 המחטיא את הרביםשערי הישיבה ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' שעג
מז ע"א34 וילך אלישע דמשק למה הלך אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגיחזי בתשובהאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רי
מז ע"א34 חטא והחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 10
מז ע"א34 כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמא
מז ע"א34 כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כז
מז ע"א34 כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובההרופא לשבורי לב שמות עמ' תרפב
מז ע"א34 כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלז
מז ע"א34 כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד
מז ע"א34 כל החוטא ומחטיא וכו' אין מספיקין בידו וכו'אפיקי ים עמ' תקד
מז ע"א34 כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצ
מז ע"א34 מאי עבד א"ד אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם וכו' שם חקק לה אפומה והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לךהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קמו
מז ע"א34 מי שהחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעז
מז ע"א35 אבן שואבת תלה לו וכו' ועל פי שם היה צועק אנכי ולא יהיה לךדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קט אות ב, סי' קי אות כה
מז ע"א35 אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם וכו' וא"ד רבנן דחה מקמיהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תכח
מז ע"א35 אבן ששואבת הברזלשלטי הגבורים (תשע) עמ' רכו
מז ע"א35 גיחזי חקק שם ד' על הפסל שעשה ירבעם כדי לנסות את ישראלנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עב
מז ע"א35 עגלי ירבעם על פי שם צעקו אנכי ולא יהיה לךקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות טו, דרוש מח אות יג, דרוש קלא אות ב
מז ע"א36 היה מרחק רבנן מבית אלישעמי מרום ח"י עמ' נט
מז ע"א36 רבנן דחה מקמיהרנת יצחק מלכים עמ' ערה
מז ע"א36 רבנן דחה מקמיהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רעו
מז ע"א37 צר ממנובית ישי (תשסד) דרשות עמ' שפא {איתוספי ספסלי בביהמ"ד}
מז ע"א37 צר ממנובית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלט {לאחר שנצטרע גיחזי נתווספו ספסלים בבהמ"ד}
מז ע"א38 כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה, ר' יהושע בן פרחיה אזל ערק לאלכסנדריא של מצרים וכו'בצור ירום ח"ט עמ' פב הערה 20
מז ע"א38 שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 71, כרך ב עמ' 460, 472, 473, 476, 535
מז ע"א39 אזל ערק לאלכסנדריא של מצריםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רב
מז ע"א39 יהושע בן פרחיה ברח למצריםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שב
מז ע"א39 מעשה בר' יהושע בן פרחיהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נז
מז ע"א39 שלח לי' שמעון בן שטח מני ירושלים עיה"ק לך אלכסנדריא וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 462
מז ע"א41 יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא זו וכו' רשע בכך אתה עוסק אפיק ארבע מאה שפורי ושמתיה וכו'בצור ירום ח"ח עמ' קצב הערה 70
מז ע"א41 יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא זוגל עיני ח"א עמ' קפ
מז ע"א41 ר' יהושע בן פרחיה איקלע לההוא אישפוזא וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' עד
מז ע"א41 רבי יהושע בן פרחיה איקלע לההוא אושפיזאקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות יג, קצו
מז ע"א42 כמה נאה אכסניה זו וכו' בכך אתה עוסק וכו' ושמתיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סד
מז ע"א42 עיניה טרוטותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנז {שורש חטאו של 'אותו האיש'}
מז ע"א42 עיניה טרוטותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט {שעל כן גרשו רבי יהושע בן פרחיה לאותו איש}
מז ע"א44 אזל זקף לבינתא פלחא וכו' כישף והסית והדיח והחטיא את ישראלאורות האמונה עמ' 31 [11]; שמונה קבצים קובץ ז פסקא קכא {זקיפת לבינה שהשתחוה לה}
מז ע"א44 זקף לבינתאלקוטי שיחות ח"ו עמ' 16
מז ע"א46 אשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקסת הסופר (תשעו) עמ' קסז, שעג
מז ע"א46 בג' דברים יהא שמאל דוחה וימין מקרבתלקחת מוסר ח"א עמ' מד, תרלד, ח"ב עמ' קל
מז ע"א46 ג' דברים שמאל דוחה וימין מקרב יצה"ר תינוק ואשהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פג, קז
מז ע"א46 ג' דברים שמאל דוחה וימין מקרב יצר תינוק ואשהצמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
מז ע"א46 ג' דברים שמאל דוחה וימין מקרבתנחלה לישראל (תשעא) עמ' פב
מז ע"א46 ג' שמאל דוחה וימין מקרבן יצר הרע תינוק ואשה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמג
מז ע"א46 ג' שמאל דוחה וימין מקרבתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעד
מז ע"א46 ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רכו
מז ע"א46 ואשה תהא שמאל דוחהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יד
מז ע"א46 יצר וכו' ותינוק תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשיחות לספר בראשית עמ' שנב, שיחות לספר במדבר עמ' רפא, שיחות לספר דברים עמ' קעו
מז ע"א46 יצר וכו' שמאל דוחה וימין מקרבתנטריקן (תשעד) עמ' צט {ימין התורה}
מז ע"א46 יצר וכו' תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעד
מז ע"א46 יצר וכו' תהא שמאל דוחה וימין מקרבתרסיסי לילה סי' י (עמ' 9), כג (עמ' 29), לקוטי מאמרים עמ' 131, צדקת הצדיק סי' רנח, דובר צדק עמ' 24, 194
מז ע"א46 יצר קטן ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזרע שמשון (תקלח) קהלת
מז ע"א46 יצר תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעא-קעב
מז ע"א46 יצר תהא שמאל דוחהאור יהל ח"א עמ' נו
מז ע"א46 יצר תינוק אשה יהא שמאל דוחה וימין מקרבתנר לצדיק שמות עמ' עו
מז ע"א46 יצר תינוק אשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנר לצדיק בראשית עמ' כג
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחהתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' מה
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות סו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלז
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ל ע"ב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ד, ה, רפח, רצט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא, כב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתצפנת פענח (תשסו) עמ' תט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרמט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לג, קסז, ח"ב עמ' לג, פט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבתתיבת גמא (תשסז) עמ' רעו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתבנתיבות שם עמ' קסב, תעא
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קסב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאיתן האזרחי עמ' קפא
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עח
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתארז ישעיהו דף סה
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאש דת (אסאד) עמ' רמד
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברית אברם עמ' שכט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברכת טוב עמ' שמ
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צ
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' סד, מהד' ח סי' ב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדעת תורה דברים ח"ב עמ' רלב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרכי האמונה עמ' קלח, תסח, תפא
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרכי ציון עמ' קיב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתלב דוד (תשסט) עמ' לז
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קטו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמכתם לדוד משלי עמ' פא
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנט דף קס ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כד חלק ה דף סא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצא דף שב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמשך חכמה ויקרא פ' ו פס' כג, פ' יד פס' טו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סה ע"א
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנטע שעשועים (תשסה) עמ' ב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעזר מיהודה (תשנט) עמ' קכ
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעטרת ישועה (תשסד) אות י לחנוכה
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתפני מנחם מקץ עמ' שלב, שנג, נישואין ושבע ברכות עמ' קט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתפרדס המלך (תשסט) אות קעא
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תק
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשם ישראל עמ' קנה
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתהלה לדוד (והרמן) פרק קי פסוק ד הערה ב, פרק קמה פסוק יא הערה ט
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנו
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיח
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחהחכמת התורה וירא עמ' רמח
מז ע"א46 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתבינת ישראל (תשסו) דף כח ע"ב
מז ע"א46 יצר תינוק ואשהשיעור ליום השבת עמ' קלג
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה וכו' וימין מקרבתנועם אלימלך (תשסא) עמ' רסג
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה לעולם תהא שמאל דוחהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קס ע"א
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רי
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רל ע"א
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזרע שמשון (תשסג) קהלת אות לה
מז ע"א46 יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צב
מז ע"א46 יצר תנוק ואשהביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק ז
מז ע"א46 שלשה דברים תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאהבת אמת דף כא ע"א
מז ע"א47 נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדרדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קיב
מז ע"א47 נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדרדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קיג
מז ע"א47 נמצא ההורג עד שלא נערפהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קכט
מז ע"א47 נמצא ההורג עד שלא תערף תרעה בעדריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
מז ע"א48 אם נמצא ההורג ממיתין אותואהבת אמת דף מב ע"א
מז ע"א48 כיפרה ספיקה והלכה להלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127
מז ע"א48 נמצא ההורג נהרגדרשות הרז"ה עמ' תרי
מז ע"א48 נמצא הרוצח יהרגחכמת התורה שופטים עמ' שפב
מז ע"א49 ע"א אומר ראיתי את ההורג וכו' לא היו עורפיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
מז ע"א51 בן דינאיערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 258
מז ע"א51 משרבו הרוצחים בטלה עגלה ערופה משרבו הנואפים בטלו מי סוטהראשית דעת (קורח) סי' כח
מז ע"א51 משרבו הרוצחין בטלה עגלה ערופה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כט, תשמד
מז ע"א51 משרבו הרוצחין בטלה עגלה ערופהאיתן האזרחי עמ' שיז
מז ע"א51 משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה ומכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ב
מז ע"א51 משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישה היה נקרא, חזרו לקרותו בן הרצחןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכ
מז ע"א51 משרבו הרוצחנין וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רח
מז ע"א51 משרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופהשם דרך דברים עמ' צט
מז ע"א51 משרבו הרצחניםישועות משיחו (תשעח) עמ' 116
מז ע"א51 משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופהדברים טובים (אלישיב) עמ' 238
מז ע"א51 משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' לב
מז ע"א51 משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופהחכמת התורה שופטים עמ' שנ
מז ע"א51 משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערפהו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמז ע"א51
מז ע"א51 משרבו רצחנים בטלה עגלה ערופהחוקת עולם ח"א עמ' 27
מז ע"א52 משרבו המנאפים בטלו מי המריםכתונת פסים (תשעא) עמ' יא
מז ע"א52 משרבו המנאפים בטלו מים המרים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכו, תרטו
מז ע"א52 משרבו המנאפים בטלו מים המרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רא, תקלה, תרסב, תרעג, תרצב, תתמב
מז ע"א52 משרבו המנאפים בטלו מים המרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפג
מז ע"א52 משרבו המנאפים בטלו מים המריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסד
מז ע"א52 משרבו המנאפים כו' ונקה האיש כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכב דף רנה ע"א וע"ב
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו המים המריםהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק כז
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו המים המריםזאת ליעקב במדבר עמ' רעב
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו המים המריםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רס
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו המים וריב"ז הפסיקןדורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 12, כרך ג עמ' 8, 52, ספר זכרון עמ' 153
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו מים המרים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק כ
מז ע"א52 משרבו המנאפים פסקו מים המריםויואל משה מאמר ג סי' ל עמ' תלג, סי' לז עמ' תלט
מז ע"א52 משרבו המנאפין פסקו המים המריםדברי יואל פ' נשא דף קסא ע"א
מז ע"א52 משרבו המנאפין פסקו מים המריםיציב פתגם - פסח עמ' קי, קכח, קמג
מז ע"א52 משרבו הנאפים פסקו מים המאררים וכו'כתנות אור עמ' תנז
מז ע"א52 משרבו הנואפים פסקו מי סוטה וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ז אות י
מז ע"א52 משרבו הנואפים פסקו מי סוטהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכב
מז ע"א52 משרבו הנואפים פסקו מי סוטהעולת שבת בשבתו עמ' רמב
מז ע"א52 משרבו הנואפים פסקו מי סוטהשם דרך במדבר עמ' כה
מז ע"א52 משרבו הנואפים פסקו מי סוטהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פט
מז ע"א52 משרבו הנואפין בטל השקאת מי סוטהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנו
מז ע"א52 ריב"ז הפסיק מלהשתמש במים המריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלד
מז ע"א53 שנאמר לא אפקוד וכו'טוב טעם במדבר עמ' יט
מז ע"א54 איש האשכולותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
מז ע"א54 איש ירושליםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב {בשם פירוש הגר"א בתחילת איוב - איש לשון חשיבות}
מז ע"א54 איש ירושליםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקע
מז ע"א54 בטלו האשכולות ורש"יס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שעג
מז ע"א54 בטלו האשכולות שנאמר אין אשכול לאכול וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
מז ע"א54 בטלו האשכולותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קז
מז ע"א54 בטלו האשכולותאהל משה (שיינרמן) פורים - ראש הספר
מז ע"א54 בטלו האשכולותמנחת קנאות עמ' קעו
מז ע"א54 בטלו האשכולותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלו
מז ע"א54 בטלו האשכולות, ורש"יבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעג
מז ע"א54 בטלו האשכולות, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קסד
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו אשכולותאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות טז
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו האשכולות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קא
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו האשכולות וכו' מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בוכתב סופר אגדות כאן
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה וכו' בטלו האשכלותדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רפג
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר איש צרידה וכו' בטלו האשכולותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקכו ד"ה פסחים ובהערה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו אשכולותדברי שאול דברים עמ' רפד
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותאור גדליהו מועדים דף לו ע"ד
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולות שנאמר אין אשכול לאכול וכו' מאי אשכולות, איש שהכל בודרשות באר יצחק עמ' פז, צב, רנא
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותאור הצבי עמ' 53
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קח
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רצט
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' פח
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולותתאומי צביה עמ' קכא, קלד
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו האשכולותדרשות באר יצחק עמ' פז
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן בטלו האשכולותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו'יערות דבש ח"א עמ' פה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולותאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמח
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולות וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' שנט, ח"ג עמ' שלח, ח"ה עמ' קכד
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולותילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' בטלו האשכולותערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שכא
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר וכו' מאי אשכולות איש שהכל בועוז לו בך מאמר ו אות י
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר כו' בטלו אשכולותפרי צדיק לחנוכה אות ה
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר כו' בטלו האשכולות כו' איש שהכל בו, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלט, קסב, קסז
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר כו' בטלו האשכולות, ורש"י - היו אומרים וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעא
מז ע"א54 משמת יוסי בן יועזר כו' ויוסי בן יוחנן בטלו האשכולות כו'רב טוב דף קכד ע"ד
מז ע"א54 משמת יוסף בן יועזר וכו' בטלו האשכלות וכו' טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעב דף ע ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמז ע"א54; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף מח ודף רכא
מז ע"א54 משמת ר' יוסי בטלו האשכולות וכו' איש שהכל בותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסב - ר"א אבא שאול
מז ע"א54 משמת ר"י בטלו האשכולותדברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מג
מז ע"א54 משמתו יוסי בן יועזר ויוסי בן חנןנשמת חיים (ברלין) עמ' לז
מז ע"א54 משמתו שני ר' יוסי בטלו האשכולותדברות חיים (תשעה) עמ' עז
מז ע"א55 אף הוא ביטל את המעורריםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סב
מז ע"א55 אף הוא ביטל את הנוקפיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרס
מז ע"א55 ביטל את המעורריןאור הרעיון עמ' קלד, קנז
מז ע"א55 ואת הנוקפיןבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סב
מז ע"א55 יוחנן כ"ג העביר הודיית המעשר וכו' דרחמנא אמר דיהבי ללוים וכו'אחרית השנים עמ' טו, צט
מז ע"א55 יוחנן כה"ג ביטל את המעורריםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' רלג
מז ע"א55 יוחנן כה"ג ביטל את המעורריןאור התורה (צמח צדק) במדבר ח"ה עמ' א'תרפ
מז ע"א55 יוחנן כה"ג ביטל המעוררים וכו' משום שנאמר לא ינום ולא יישן כו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קלה ע"ד
מז ע"א55 יוחנן כה"ג וכו' בטל את המעורריןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'ד
מז ע"א55 יוחנן כה"גרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לט
מז ע"א55 יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר וכו'בני יששכר ח"ב דף פו ע"א, פו ע"ב
מז ע"א55 יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשרבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיב
מז ע"א55 יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשרבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סב
מז ע"א55 ר' יוחנן (כ"ג) ביטל המעוררין ואת הנוקפין וכו' וגזר על הרמאיויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' צג
מז ע"א רש"י - אם תדחה התינוק פן יברח ויאבד את עצמו וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קסב
מז ע"א רש"י - יצר של תשמיש תקרבנו בימין שלא יקוץ בפריה ורביהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קסג
מז ע"א רש"י - למעט את ישראל ואותה כוונה כאן נתקיימהתורת אברהם עמ' רז
מז ע"א רש"י - עד יוסי בן יועזר וכו'ליהודים היתה אורה עמ' קלט
מז ע"א רש"י ד"ה זכה ויצא ממנואות לישועה דף קיג ע"ב
מז ע"א רש"י ד"ה יצר- של תשמיש תקרבנו בימין וכו' תינוק פן יברח ויאבד את עצמו ואשה אף היא דעתה קלה ואם ירדפוה תצא לתרבות רעהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' סד
מז ע"א רש"י ד"ה יצרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ו
מז ע"א מהרש"א - הגמרא דסוטה פליג אדרשא דבלק היה מנסיכי מדין רק היה ממואבקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב
מז ע"א מהרש"א ד"ה חןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלה
מז ע"ב01 היה מכה פטיש מירושליםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיג
מז ע"ב01 ובימיו א"צ לשאול על הדמאיבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סג
מז ע"ב01 עד ימיו היה פטיש מכה בירושליםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סג
מז ע"ב01 עד ימיו היה פטיש מכה בירושליםלמטה יששכר עמ' שצ
מז ע"ב02 מנין שאם נערפה העגלה ואח"כ נמצא ההורג שאין פוטרת אותומשך חכמה דברים פ' לב פס' ב
מז ע"ב02 מנין שאם נערפה העגלה וכו' שאין פוטרת אותו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127
מז ע"ב04 ולארץ לא יכופרמשיבת נפש עמ' קסו, רמח
מז ע"ב08 לא נודע מי הכהו הא נודע לא היו עורפיןכרם טוביה עמ' תי
מז ע"ב09 אם אחד בעולם מכיר הרוצח לא היו עורפין העגלהתורת העולה (תשעה) עמ' תקמח
מז ע"ב09 ראה עד אחד את ההורג לא היו עורפיןעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 154 {אפילו עבד, אשה, פסול}
מז ע"ב27 מאה נשיםהכתב והקבלה בראשית פכ"ו פסוק לה
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקה מעוון המים בודקין את אשתו וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף מג ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נשא דף מג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נשא דף קנג/קצג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נשא דף קעז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שעט דף רד ע"ב
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקה מעוון המים בודקין את אשתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלו
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק כ
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו וכו' וכ"ת עון דא"א אין עון דפנויה לא ת"ל כי הם עם הזונות יפרדוברית אברם עמ' כב, תקפג
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקיןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פז, צ
מז ע"ב32 בזמן שהאיש מנוקהכלי יקר (תשמח) עמ' תכא
מז ע"ב32 ונקה האיש מעון בזמן כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכב דף רנה ע"א
מז ע"ב32 ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו, בזמן שאין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נב
מז ע"ב32 ונקה האיש מעון כשהאיש מנוקה מים בודקיןבנתיבות שם עמ' קלב
מז ע"ב32 משרבו הנואפין וכ' ואומר לא אפקוד על בנותיכם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כח עמ' קצד
מז ע"ב33 אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ
מז ע"ב36 מאי ועם לא יבין ילבט וכו' מים בודקיםצדקת הצדיק סי' קלח
מז ע"ב36 מאי ועם לא יבין ילבט וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רס
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 11
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדייניםמקור ברוך (פייתוס) דף קפא ע"א
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדיניםגור אריה שמות פי"ח הערה 378
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדיניםמגדל עוז (תשעח) עמ' קמט
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק מו
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאה נתעותו הדינין ונתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם, ורש"י - דמתוך שהם בעלי הנאה אין מטריחין עצמן לעיין בדינים וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' רלד
מז ע"ב38 משרבו בעלי הנאהנתיבות עולם ח"א עמ' קצג
מז ע"ב38 משרבו מכירי פנים וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק כג-כד
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורו וכו' ופרקו עול שמים ונתנו עול בו"ד, משרבו האומרים לרע טוב רבו הוי הוי בעולםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכב
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורו וכו' לא תכירומכתב מאליהו ח"א עמ' 54
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורושמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות ה
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדין בטל לא תגורושרי המאה ח"ד עמ' 32
מז ע"ב38 משרבו רואי פנים בדיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 54
מז ע"ב40 משרבו אחרי בצעם לבם הולד רבו האומרים לרע טוב.המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יא
מז ע"ב40 משרבו אחרי בצעם לבם הולך רבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קל-קלא, ויקרא עמ' קמט, שע-שעא, במדבר עמ' שנב, תא, דברים עמ' תשכז-תשכח
מז ע"ב40 משרבו אחרי בצעם לבם הולך רבו הוי הוידרוש תמר הקדמה דף ו ע"ב
מז ע"ב40 על הטיית המשפט חרון אף בא לעולם, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק כג
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק כד
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב וכו' ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצ
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קסז
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב כו'שערי תשובה שער ג אות קסז
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טובתורת אליהו עמ' רסב
מז ע"ב41 משרבו האומרים לרע טוב, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קעו עמ' קע, מאמר ג סי' לט עמ' תמב
מז ע"ב41 משרבו מושכי הרוק כבו היהירים ונתמעטו התלמידים פסקי תוס' סי' נואש דת (תשמח) עמ' קצה, רלה
מז ע"ב41 משרבו מושכי הרוק רבו היהיריםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכב
מז ע"ב41 משרבו מושכי הרוקאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעא
מז ע"ב42 משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליאיריםים שמחה עמ' שמה
מז ע"ב42 משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים וכו' וכו' מעיקרא קפצה עליה לסוף מיתזיל עלייהוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסב
מז ע"ב42 משרבו היהירים רבו בנות ישראל להנשא להםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ח
מז ע"ב43 אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנט, שכא
מז ע"ב43 האי מאן דיהיר אפי' אאנשי ביתיה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קנט ע"ד
מז ע"ב43 האי מאן דיהיר אפי' אאנשי ביתיה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תקע
מז ע"ב43 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבלישמח חיים (תשסה) מע' כ אות כז
מז ע"ב43 האי מאן דיהיר אפילו אאנשי ביתיה לא מתקבלשבט מישור עמ' סג
מז ע"ב43 האי מאן דיהיר אפילו אאנשי מתו לא מקבלחדרי בטן פרשת תרומה אות כ
מז ע"ב43 האי מאן דמיהר אפי' אאינשי ביתי' לא מקבלחיי נפש ח"ג עמ' י
מז ע"ב43 האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ה ע"ג, פנחס מח ע"א
מז ע"ב43 האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלתורת אברהם עמ' 440
מז ע"ב43 האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבללקט אמרי קודש - בראשית עמ' מט
מז ע"ב43 האי מאן דמתייהר אפי' אאינשי ביתי' אינו מתקבלפאר יעקב ח"ג עמ' תכז
מז ע"ב43 המתגאה אינו מקובל אף על אנשי ביתודרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 2025, 2161
מז ע"ב43 המתגאה אפילו על אנשי ביתו לא מתקבל, שנאמר גבר יהיר ולא ינוה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לט, פג
מז ע"ב43 המתיהר אפי' אאינשי ביתי' לא מתקבלנתיבות עולם ח"ב עמ' ט
מז ע"ב43 יהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבלאשל חיים ח"א עמ' קמב
מז ע"ב43 מאן דיהיר אף אאינשי ביתא לא מתקבלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכו
מז ע"ב43 מאן דיהיר אף אאינשי ביתא לא מתקבלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קל
מז ע"ב43 מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתיה לא מיקבלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צג, רטז, תיא
מז ע"ב43 מאן דמיהר אפי' אאינש ביתיה לא מיקבלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ערה
מז ע"ב43 מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל שנאמר גבר יהיר ולא ינוהפרי צדיק וירא אות א, פ' פרה אות ה
מז ע"ב45 מטילי מלאימשיבת נפש עמ' קסו
מז ע"ב45 משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים וכו' רבה השחד והטיית משפטצור יעקב (יעבץ) חקת
מז ע"ב47 משרבו צרי עין וכו' ועברו על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סז
מז ע"ב47 צרי עין כו' וקופצי ידים מלהלוות כו' השמר כו'שערי תשובה שער ג אות סז, אגה"ת אות נ
מז ע"ב47 צרי עיןהתורה והעולם ח"ג עמ' סח
מז ע"ב48 משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים וקצרו השניםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צח
מז ע"ב48 משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימיםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 584
מז ע"ב48 משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימיםישראל קדושים עמ' 35
מז ע"ב48 משרבו מקבלי מתנותגבורת יצחק אבות עמ' פג
מז ע"ב48 משרבו נטויות גרון ומשקרות עינים רבו המים המריםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפח
מז ע"ב49 זחוחי הלבהכתב והקבלה בראשית פל"ט פסוק יא
מז ע"ב49 זחוחי הלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלו
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראלאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צג
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראל ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' סה
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקנז, ויקרא עמ' תעו, במדבר עמ' תכב, תמה, תרו-תרז, תשמב, דברים עמ' תשמג
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראל, ורש"ידברי יואל פ' חוקת דף צח ע"ב
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת ישראל כו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפא
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלבהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיט
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנט
מז ע"ב49 משרבו זחוחי לב רבו מחלוקות בישראלשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שסח
מז ע"ב49 משרבו זחוחי הלב וכו' שלא שמשו כל צרכןמנחת קנאות עמ' קנח
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן נשתכחה התורה וכו'אור הצבי עמ' 234
מז ע"ב50 משרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שמשו כל צרכם נעשה התורה כשתי תורותטיול בפרדס ח"א עמ' קלח
מז ע"ב50 משרבו תלמידי וכו' שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקות בישראלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שו
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' נחלקה התורה ונעשית כשתי תורותאור הצבי עמ' 51
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' רבו המחלוקותמבשרת ציון ח"א עמ' עב
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' רבו מחלוקות וכו'אפיקי ים עמ' ת
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל וכו' רבו מחלוקת בישראלדרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא וכו'שיחות לספר בראשית עמ' רנח
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 301
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 228
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקות בישראלהרופא לשבורי לב שמות עמ' דש
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקות בישראלהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' סט, קמה, קפט
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' ש
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראלמאמרי ר' ראובן עמ' קו
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כז
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שצא
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל וכו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 155
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צורכן רבו מחלוקת וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמג
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכם רבתה מחלוקת בישראל ונעשית התורה כב' תורותמי מרום ח"ב עמ' צא
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'ברית שלום (תעח) דף קכב ע"ב
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשפג
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף ריט ע"ג-ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק יט דף מד ע"ב
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכןתורת אברהם עמ' 136
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן, רבו מחלוקות בישראלדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1374
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והללפני מנחם חנוכה עמ' רסה
מז ע"ב50 משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 231
מז ע"ב50 תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קסא
מז ע"ב50 תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכןאגרא דכלה ח"ג עמ' שפד
מז ע"ב50 תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קשט
מז ע"ב50 תלמידי שמאי והללבני יששכר ח"א דף קסו ע"א
מז ע"ב52 איש האשכולות וכו' איש שהכל בושרגא המאיר מועדים עמ' שנג
מז ע"ב52 איש שהכל בודרשות מהר"ם שיק עמ' תרלח
מז ע"ב52 איש שהכל בועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תכו
מז ע"ב52 אשכול איש כלאור לשמים (תשסג) עמ' עב, קל
מז ע"ב52 אשכולות איש שהכל בותורת מנחם חכ"ד עמ' 77
מז ע"ב52 אשכולמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רלח {למה נקרא צדיק אשכול}
מז ע"ב52 מאי אשכולות איש שהכל בוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תנב
מז ע"ב52 מאי אשכולות איש שהכל בוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 251, ח"ג עמ' 354
מז ע"ב52 מאי אשכולות איש שהכל בורב טוב דף קכג ע"ג, קסה ע"ב
מז ע"ב52 מאי אשכולות איש שהכל בושרתי ח"א עמ' רנה
מז ע"ב52 מאי אשכולות איש שהכל בו, רש"יפרי צדיק לחנוכה אות ה
מז ע"ב52 מאי אשכולות אמר ר"י איש שהכל בוברית אברם עמ' תר
מז ע"ב52 מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בוברכת טוב עמ' תלב
מז ע"ב52 מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בומדבר קדמות (תשסח) עמ' קמו
מז ע"ב52 מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בופרדס דבש פרק לא, קח, קכא
מז ע"ב52 מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בו, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ב
מז ע"ב52 מאי אשכולות אר"י אמר שמואל איש שהכל בוכתבי מא"ה עמ' פה
מז ע"ב52 מאי אשכולות וכו' איש שהכל בו, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנב, ח"ג עמ' שלח, ח"ה עמ' קכג-קכד
מז ע"ב52 מאי אשכולות וכו' איש שהכל בו, ורש"יהר יראה מאמר לב
מז ע"ב52 מאי אשכולות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' נג
מז ע"ב52 מאי אשכולות וכו'תורת העולה ח"א פרק יא
מז ע"ב52 מאי אשכולותמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה עתה
מז ע"ב52 מאי אשכולות אר"י אמר שמואל איש שהכל בואור תורה השלם (מזריטש) סי' קא, קצא
מז ע"ב52 מאי אשכולות אר"י אמר שמואל איש שהכל בומגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' קא
מז ע"ב52 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולות איש שהכל בודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיד אות יט
מז ע"ב52 שהכל בואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמז ע"ב
מז ע"ב רש"י - נמאס בעיניהםתורת אברהם עמ' 440
מז ע"ב רש"י ד"ה מושכי הרוקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכ
מז ע"ב רש"י ד"ה מושכי הרוקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכג
מח ע"א01 בזמן שהיו נותנים לכהנים מעשר ראשון לא היו מתודיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ
מח ע"א02 כל בית שאין מתודה על מעשר ראשון שוב אין מתודה על שאר מעשרות וכו' הואיל ופתח בו הכתובאחרית השנים עמ' כב, כג, נב, נד, צט
מח ע"א02 כל בית שאינו מתודה וכו'אחרית השנים עמ' נו
מח ע"א08 וראה שהיו ישראל מפרישין תרומה גדולה בלבדבאר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
מח ע"א08 שאין מפרישים אלא תרומהפנים מסבירות עמ' רסז {ע"ה לא נחשדו על תרומה גדולה}
מח ע"א08 שאין מפרישים אלא תרומהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קס {עמי הארץ פרצו גבולי תרומ"ע}
מח ע"א12 כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קח
מח ע"א12 כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שעא
מח ע"א14 הלוקח פירות מע"ה וכו'בית פרץ עמ' צז {עם הארץ אינו נאמן על המעשרות}
מח ע"א19 תרתי תיקןתורת חז"ל עמ' 49
מח ע"א20 ואף הוא ביטל את המעוררים שבכל יום שהיו עומדים לוים על דוכן ואומרים עורה למה תישן ה', וכי יש שינה לפני המקוםתפארת צבי במדבר עמ' צא
מח ע"א20 ואף הוא ביטל את המעוררין וכו'אבן פינה עמ' 15
מח ע"א21 בטל את המעוררין וכו'שער התפלה (תשמט) שער ניפול פכ"ה
מח ע"א21 ביטול המעוררים שהיו אומרים עורה למה תישןאור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תקו
מח ע"א21 ביטל את המעורריםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיב
מח ע"א21 ביטל את המעורריםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמה
מח ע"א21 ביטל את המעורריםקהלת יעקב פורים עמ' קפ
מח ע"א21 ביטל את המעורריםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' עח
מח ע"א21 ביטל את המעורריןדברי שאול שמות עמ' רצה
מח ע"א21 מאי מעוררים אמר רחבה בכל יום ויום שהיו עומדים לוים על הדוכן ואומרים עורה למה תישן ה' אמר להן וכי יש שינה לפני המקום וכו'צוף דבש (סופר) עמ' רז
מח ע"א21 מאי מעוררים וכו' אמר להן וכי יש שינה לפני המקום וכו'נחל עדה עמ' קנד-קנה
מח ע"א22 עומדים לוים וכו' ואומרים עורה למה תישןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 447
מח ע"א23 עורה למה תישן ה' וכו' וכי יש שינה לפני המקום וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסה, רמב
מח ע"א23 עורה למה תישן וכו' וכי יש שינה לפני המקוםפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
מח ע"א24 והלא כבר נאמר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצג הערה 56
מח ע"א24 וכי יש שינה לפני המקום וכו' אלא בזמן שישראל בצער וכו', ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמג
מח ע"א24 וכי יש שינה לפני המקום וכו' אלא בזמן שישראל שרוים בצער וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 106
מח ע"א24 וכי יש שינה לפני המקוםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 119
מח ע"א24 וכי יש שינה לפני המקוםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף לט ע"ב {לפני המקום דייקא - למע' מבחי' אדם משא"כ בבחי' ציור אדם}
מח ע"א24 שינה לפני המקום וכו' בזמן שישראל בצעראור הרעיון עמ' קלד, קנז
מח ע"א28 מאי נוקפים אמר רב יהודה אמר שמואל שהיו מסרטין לעגל בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו אתא איהו בטיל משום דמיחזי כי מומאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
מח ע"א29 מסרטין עליהם באיזמל וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
מח ע"א35 בימי יוחנן אין אדם צריך לשאול עד הדמאיבני יששכר ח"ב דף פו ע"ב {הניקחת מעמי הארץ שאינו בן תורה}
מח ע"א36 בטל השיר מבית המשאות וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רל
מח ע"א36 בטל השיר מבתי משתאותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נה, קלה {משחרב ביהמ"ק}
מח ע"א36 כשבטלה סנהדרין בטל השיריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תנה, רכא
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 62
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לו, סח, קכח, ריג
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר וכו'רחמי הרב עמ' קא
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעט
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'נצח ישראל (שנט) מאמר כג דף לד ע"ב; תוספות יום טוב (תג) דף קמז ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מד ע"ב
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כ
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין וגו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות יד
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 769
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שמב
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קפז
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותגדולי מוסר עמ' קיט
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' סד, אור תורה סי' קפז
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצו
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ז
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאותתורה בציון עמ' צב
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השירכאיל תערוג עמ' קנח
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השירנתיבות עולם ח"ב עמ' ריח
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיררנת יצחק ישעיה עמ' סג, ה' מגילות עמ' רי
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל שיר מבית המשתאותאור אברהם דברים עמ' כה
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין בטל השיר מבתי משתאות, ותוי"טאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעה
מח ע"א36 משבטלה סנהדרין וכו' ופסקו אנשי אמנה, ורש"ידרך אמונה ובטחון עמ' ח
מח ע"א36 משבטלה סנהדריןמפניני הרב עמ' קנא
מח ע"א36 משבטלו סנהדרין בטל השיר משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות טז
מח ע"א36 משבטלו סנהדרין בטל השיריערות דבש ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' רכח
מח ע"א36 משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תנח
מח ע"א36 משמתו נביאים הראשונים בטלי אורים ותומיםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלז
מח ע"א36 משמתו נביאים הראשונים וכו' משתמשים בבת קולפירוש המכבי דברים עמ' שסז
מח ע"א36 משמתו נביאים ראשונים בטלו אורים ותומיםיפה מראה (שנ) פרק ט דף רנא ע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב
מח ע"א36 משמתו נביאים ראשונים בטלו אורים ותומיםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
מח ע"א36 משמתו נביאים ראשונים פסקו אורים ותומיםיערות דבש ח"א עמ' קב
מח ע"א37 אורים ותומיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 137
מח ע"א37 אנשי אמנהלב חיים חלק ב (סימן ק"נ) דף קד ע"ד (ד"ה נתתי)
מח ע"א37 אנשי אמנה, רש"י - שמאמינים בה' לוותר למצוותאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קלח
מח ע"א37 בטלו אורים ותומיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפא
מח ע"א37 ונופת צופים וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קפא
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנהאור ישראל (תרס) דף צא ע"ב
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק א אות יג
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות מח, סג, סד
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנההמאור שבתורה (לסין)
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנהקול ששון (גולדברג) הקדמה
מח ע"א37 ופסקו אנשי אמנה, ורש"י - בוטחים בהקב"ה וסומכין עליו לעשות טוב ואין דואגין לחסרוןבאמונה שלמה עמ' מח
מח ע"א37 מיום שחרב ביהמ"ק בטל השמיר נופת צופים ופסקו אנשי אמנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שנ, ח"ו עמ' רנח
מח ע"א37 מיום שחרב ביהמ"ק בטל השמירנצח ישראל (הרטמן) עמ' תעב
מח ע"א37 מיום שחרב ביהמ"ק בטל וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 139
מח ע"א37 מיום שחרב ביהמ"ק וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקנ
מח ע"א37 מיום שחרב ביהמ"ק כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מח ע"א37 מיום שחרב ביהמ"קאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק כ
מח ע"א37 מיום שחרברמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיח
מח ע"א37 משחרב ב"ה בטל השמיר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לב ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פ"ט דף קמז ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ג, ותמיד פרק א דף כז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנב ע"א-ע"ב
מח ע"א37 משחרב בהמ"ק בטל השמיר ונופת צופים ופסקה אנשי אמנהפרח לבנון אות קטו
מח ע"א37 משחרב בהמ"ק בטל השמירלוח ארז פרשת ויקרא דף ב
מח ע"א37 משחרב בהמ"ק וכו' ופסקו אנשי אמנה מישראל שנאמר וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקעז ע"א
מח ע"א37 משחרב בהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנה מישראל וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תלב
מח ע"א37 משחרב ביה"מדרשות הרז"ה עמ' א'עב
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק בטל השמיר וזכוכית לבנה וכו'דברי יואל פ' בהעלותך דף רנ ע"א
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק בטל השמיר וכו' וניטל טעם הפירותהתורה והעולם ח"ב עמ' ריז
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמונהמנחת עני (תשעב) עמ' תע
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק בטל השמירדברי חנינא - הספדים עמ' פב
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' ופסקו אנשי אמנהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' צז, תקמב
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' בטל נופת צופים וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' פז
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנה וכו'אור אברהם דברים עמ' פח
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנה ורש"ירנת יצחק תענית עמ' סב, קלח
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנה כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלו
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהיערות דבש ח"ב עמ' רכד
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 172
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 172
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהמקראי קדש (תשנג) עמ' קסו
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ער
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצח
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אנשי אמנה, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' קצז, שה
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר וכו'תורה בציון עמ' תקיז
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעא
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' עא, שסד
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםפתחי שערים ח"א עמ' קצ
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קל
מח ע"א37 משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופיםתורת חסד (סופר) עמ' רצח
מח ע"א37 משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנ ע"ב (דף תק"ע ע"ב ד"ה אלא)
מח ע"א37 משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנה כו', ורש"י ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לב, רח
מח ע"א37 משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנה מישראלהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כא
מח ע"א37 משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנ ע"ב [תקע ע"ב ד"ה אלא]
מח ע"א37 משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנה, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכז
מח ע"א37 משחרב ביהמ"ק פסקו אנשי אמנה וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות לב
מח ע"א37 משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה מישראלדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות רלב
מח ע"א37 משחרב הבית בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה מישראלבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 777, 763-762
מח ע"א37 משחרב וכו' ופסקו אנשי אמנה מישראל ורש"יספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47)
מח ע"א37 פסקו אנשי אמנה וכו' ואומר מה אוכל למחרשיחות מוסר (תשסב) עמ' סה
מח ע"א37 פסקו אנשי אמנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריט
מח ע"א37 פסקו אנשי אמנהטובך יביעו ח"ב עמ' שיא
מח ע"א37 פסקו אנשי אמנה, ורש"ירנת יצחק ישעיה עמ' יג, קא, תהלים עמ' קלט, משלי עמ' קיט
מח ע"א38 אין בו יוםדברי הרב עמ' ל
מח ע"א38 אין יום וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 21
מח ע"א38 אין יום שאין בו וכו' מרובה משל חבירותורת מנחם חל"ט עמ' 422
מח ע"א38 אין יום שאין בו קללהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' פד
מח ע"א38 אין יום שאין בו קללה ולא ירד בו הטל לברכהויוסף ישראל עמ' ריא
מח ע"א38 אין יום שאין בו קללהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' סג
מח ע"א38 אין יום שאין וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 75
מח ע"א38 אין לך יום כו' מרובה מחברתהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמ
מח ע"א38 אין לך יום שאין בו קללהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשכח
מח ע"א38 אין לך יום שאין בו קללהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תסז
מח ע"א38 אין לך יום שאין בו קללהדברי אמונה שמות עמ' קנ
מח ע"א38 אין לך יום שאין וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 355
מח ע"א38 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלא
מח ע"א38 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירוניצוצי אהרן עמ' קפה
מח ע"א38 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות לה
מח ע"א38 אין לך יום שקללתו מרובהתורי זהב (תשעג) עמ' עה
מח ע"א38 העיד ר' יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה וכו' רבי יוסי אומר אף ניטל שמן הפירותמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קח (בהערה)
מח ע"א38 העיד רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וכו' רבי יוסי אומר אף ניטל שומן הפירותבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלח
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותאמרות חיים עמ' קעב
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק וכו' לא ירד טל לברכה וכו'אפיקי ים עמ' שלט
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק וכו' ניטל טעם הפירותשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' קצ
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק וכו' ניטל טעם הפירותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנח
מח ע"א38 מיום שחרב בהמ"ק כל יום קללתו מרובה מחבירומרפא לשון עמ' קסח, שיח
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"קדעת שבת עמ' תיא {אין ברכה בתולדות}
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהתפארת משה עמ' קמד
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום וכו'יסוד ושורש העבודה שער הקרבן פ"ט
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' עד
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ג ע"א
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 101
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 620
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהדברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שא ע"ב, מוצאי יו"כ דף שעח ע"ב
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהדעת תפלה עמ' רנג, רס
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהדרך ה' השלם עמ' קו - מראה דרך
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרא
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 449, 75
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקמ
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהשירת דוד (תשסז) עמ' שמב
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רצב
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין בו קללהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמו הערה 3
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין יום שאין קללתו מרובהדודאי יעקב עמ' תנה
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין בו קללהדברי יואל פ' נשא דף קצא ע"א
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין בו קללהושב ורפא לו עמ' רלז
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק וכו' לא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשנז
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק וכו' ניטל הטהרה וטעם ואת הריח ואת השומן שבפירותאבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' כט
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק וכו' ניטל טעם הפירותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רד
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק כו' ניטל טעם הפירותתורת מנחם ח"כ עמ' 56
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ע
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רכ
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסג
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 21
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהקול אליהו (הצרפתי) עמ' תב
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהרנת יצחק תענית עמ' קלח
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קלא
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללהאבני אש (אויש) מועדים עמ' כח
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לא
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל הטעםדעת תורה ויקרא עמ' יח {וניתנה לעוברי עבירה}
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שא
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותדרך ה' השלם עמ' רמז - מראה דרך, רנז - דרך לחיים
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצו
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' נז
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל שומן הפירותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
מח ע"א38 מיום שחרב בית המקדש וכו'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תפד, ח"ב עמ' קיד, תמה {חל קלקול בעולם}
מח ע"א38 מיום שחרב הבית אין לך יום שאין בו קללהאור יחזקאל - מדות עמ' קמב
מח ע"א38 מיום שחרב ירושלים וביהמ"קנתיבות עולם ח"א עמ' קלה {פסקה הברכה מן העולם}
מח ע"א38 משחרב ב"ה אין לך יום שאין בו קללה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ג
מח ע"א38 משחרב בהמ"ק אין יום שאין קללתו מרובה וכו'לוח ארז פרשת ואתחנן דף צה
מח ע"א38 משחרב בהמ"ק וכו' ניטל טעם הפירותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
מח ע"א38 מיום שחרב ביהמ"ק וכו' וניטל טעם הפירותמכתב מאליהו ח"ד עמ' 268
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק ניטל טעם הפירות וכו' משפסקה טהרה מישראל בטלה טעם פירותעצי חיים - מועדים עמ' שמז
מח ע"א38 משחרב בהמ"ק וכו' ניטלה טעם הפירותמנחת אליהו (תשנט) עמ' ר
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק וכו' לא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רצה
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק וכו' לא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירותיושב אהלים עמ' יב
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק וכו' נטל טעם הפירותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכג
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק וכו' ניטל טעם הפירותשארית יעקב (פאנעט) עמ' ח
מח ע"א38 משחרב ביהמ"ק וכו' ניטל טעם הפירותלהורות נתן דברים עמ' רב
מח ע"א38 משחרב בית המקדש אין לך יוםהכתוב לחיים דף ה ע"א (מזמור ג' פסוק ט' לה' הישועה)
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' נטלה טעם הפרותמנחת אליהו (תשסא) עמ' רא
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותודברת בם (מרזל) עמ' 119, 183
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותשכר שכיר דברים שיחה א אות ב, שיחה ב אות א
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכח
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירותשער החצר (תשעב) סי' ריד
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו' פסקו אנשי אמנהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעו
מח ע"א38 משחרב בית המקדש וכו'נצח ישראל (הרטמן) עמ' רלח {ירדה קללה לעולם}
מח ע"א38 משחרב המקדש וכו'דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תמ, תעט, תקכא {פסק שפע רוחני וגשמי עצום}
מח ע"א39 אף ניטל שומן הפירותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעט
מח ע"א39 ולא ירד הטל לברכהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ש
מח ע"א39 ולא ירד הטל לברכההדרום כרך ל עמ' 111 {כי יש שני סוגים של טל כאמור בתענית ג ע"ב}
מח ע"א39 וניטל טעם הפירותפני מנחם שלח עמ' פד, שמחת חתן עמ' פז
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותהתורה והעולם ח"ב עמ' רי
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלא
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותמאמר הגאולה (תשעט) עמ' ה
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותמאמר הגאולה פ' נג; דעת תבונות פ' מ, קמב
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותשם דרך במדבר עמ' צב {טבע הדברים משתנה לפי מצב האדם}
מח ע"א39 ניטל טעם הפירותתפארת משה עמ' רנא {בזמן שביהמ"ק קיים היו הפירות טובים יותר}
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח המעשרות נטלו שומן הדגן וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' קנח
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפג
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחכרם טוביה עמ' קצה
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם ואת הריחשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקכט
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם והריח וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צז ע"ד
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם והריח וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרכו
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעם וריח והמעשרות נטלו שומן דגןהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ח
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הטעםפני חיים (פלג'י) עמ' רס ע"ב
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הריח המעשרות נטלו את שומן הדגןפרי צדיק בא אות ד, לט"ו בשבט אות א, שופטים אות ב
מח ע"א40 הטהרה נטלה את הריחמאור מרדכי בראשית עמ' קצז
מח ע"א40 הטהרה נטלה את וכו' הריחלקוטי שיחות ח"ה עמ' 73-72
מח ע"א40 הטהרה נטלה הטעם ואת הריח ומעשרות נטלו את שומן הדגן ורש"י, ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיג, קלג, קעג
מח ע"א40 הטהרה נטלה הטעםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכב
מח ע"א40 הטהרה נטלה הריחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריא, שסא
מח ע"א40 המעשרות נטלו את שומן הדגןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1301
מח ע"א40 טהרה נטלה הריחתקנת השבין סי' י (עמ' 92)
מח ע"א40 כשבטלה הטהרה ניטל ריח הפירות והטעםכתנות אור עמ' קעג
מח ע"א40 מיום שפסקה טהרה בטל טעם וריחמי מרום ח"ב עמ' קו
מח ע"א40 משבטלה הטהרה ניטל ריח הפירותתפארת צבי בראשית עמ' תנט
מח ע"א40 ר' שמעון בן אלעזר אומר הטהרה נטלה את הטעם וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 79
מח ע"א41 הזנות והכשפים כילו את הכלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנד
מח ע"א41 הזנות והכשפים כילו את הכלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לח, עו, פג
מח ע"א41 הזנות והכשפים כילו את הכלקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 58 (סי' סג)
מח ע"א41 הזנות והכשפים כילו הכלאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רס
מח ע"א41 זנות וכשפים כלו טעם ושומן הפירותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צד
מח ע"א42 אודנא דשמע זמרא תיעקרעולת חודש ח"א מאמר טו
מח ע"א42 אודנא דשמע זמרא תעקרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצה
מח ע"א42 אודנא דשמעא זמרא תעקרעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קנב
מח ע"א42 אודנא דשמעא זמרא תעקר וכו', זמרא בביתא חורבא בסיפאעזר מיהודה (תשנט) עמ' קיג
מח ע"א42 אודנא דשמעא זמרא תעקרדרשות הצל"ח השלם עמ' שכג
מח ע"א42 אודנא דשמעא זמרא תעקרשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות יד
מח ע"א42 אודנא דשמעא זמרא תעקרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פא אות ו
מח ע"א42 אודנא דשמעה זימרא תעקר וכו' זמרא בביתא חורבא בסיפא וכו' כל השותה יין וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק י אות לז
מח ע"א42 אודנא דשמעה קול זמרה תעקרכוונת הלב עמ' כא
מח ע"א42 אסור לשמוע כלי שירלחמי תודה דף יא ע"ב {משחרב ביהמ"ק}
מח ע"א42 אודנא דשמעה זמרה תעקר וכו' זמרא בביתא חורבא בסיפא וכו'עת לעשות חלק א כלל ג שאלה לא
מח ע"א42 אסור לשמוע מיני הזמר והשחוקכד הקמח (מישור) עמ' קעא
מח ע"א43 זימרא בביתא חורבה בסיפא וכו'אפיקי ים עמ' עג
מח ע"א43 זימרא בביתא חורבה בסיפאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנד
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפאעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קנב
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קעו
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לו, קסה
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רז
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפארחמי הרב עמ' קא
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבא בסיפיהיערי עם דבשי ח"א עמ' קמט
מח ע"א43 זמרא בביתא חורבה בסיפאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקצ
מח ע"א43 זמרא בביתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנד
מח ע"א43 זמרא בביתאס' הגירושין (תשסו) עמ' 72
מח ע"א46 דנגדי ודבקרי שרינצח ישראל (הרטמן) עמ' תצה
מח ע"א46 זמרא דנגדי ודבקרינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ב
מח ע"א46 זמרא דניגדי ודבקרי שרי זימרא דגלדאי אסורתורה בציון עמ' צד, צו
מח ע"א46 זמרי דנגדיקול ששון (גולדברג) אות כג
מח ע"א46 לדידי חזי לי ומנגח כתוראשיחות לספר שמות עמ' שכב*
מח ע"א46 לדידי חזי ליה ומנגחיה כתורא וכו'ר"ן סביב הרי"ף בבא קמא פרק ב דף י ע"ב
מח ע"א46 מנגח כי תוראאפיקי ים עמ' עג
מח ע"א47 אתא רב חסדא זלזיל ביה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רג
מח ע"א47 בטל זמרא מאה אווזא בזוזינטריקן (תשעד) עמ' פז, קט, קי, קיג
מח ע"א47 מאה אווזא בזוזא, מהרש"א - האווז הוא הקולני בעופותנטריקן (תשעד) עמ' פו, פז, קי, קיג
מח ע"א47 קם מאה אווזי בזוזא ולא איבעיאור הצבי עמ' 239
מח ע"א47 קם מאה אוזי בזוזאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכט
מח ע"א47 רב הונא בטיל זמרא וכו' אתא רב חסדא וכו'תורת לוי יצחק עמ' נד
מח ע"א47 רב הונא בטיל זמרא וכו'שארית יעקב (פאנעט) עמ' רכה
מח ע"א47 רב הונא בטל זמראפלאות עדותיך ח"א עמ' תצח {פעולתו לביטול הזמר והשיר כזכר לחורבן}
מח ע"א48 זמרי גברי ועני נשי פריצותאמצוה ולב ח"ב עמ' 118
מח ע"א48 זמרי גברי ועני נשי פריצותאחנן אלקים עמ' רמג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפז
מח ע"א48 זמרי גברי ועני נשי פריצותאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
מח ע"א48 זמרי גברי ועני נשיכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' לו
מח ע"א48 זמרי גברי ועני נשיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסו
מח ע"א48 זמרי נשי ועני גברימבשרת ציון ח"א עמ' קצב
מח ע"א48 זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת, ורש"י - העונה צריך לשמוע היטב ולמיןנטריקן (תשעד) עמ' פו
מח ע"א48 זמרי נשיאורח משפט מח
מח ע"א48 זמרן נשי ועני גברי וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קפא ע"א
מח ע"א49 השותה יין בארבעה מיני זמרנתיבות עולם ח"ב עמ' ריח
מח ע"א49 השותה יין בד' מיני כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צב דף ריא ע"א
מח ע"א49 כל השותה בד' מיני זמר מביא ה' פורענויות לעולםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קכט
מח ע"א49 כל השותה בד' מיני זמר מביא חמש פורענויות לעולםכלי פז (תיז) ישעיהו ה דף ל ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו/יז ע"א
מח ע"א49 כל השותה יין בארבע מיני זמר מביא חמש פורענות לעולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצז
מח ע"א49 לבטולי הא מקמי האשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מב
מח ע"א49 לבטולי הא מקמי הא, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קט עמ' קכ
מח ע"א49 למאי נפקא מינה לבטולי הא מקמי האדורש טוב (פודור) עמ' 133, 141
מח ע"א53 שגורמין שפלות לשונאו של הקב"האור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קנו
מח ע"א רש"י - קצת פריצות וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 174
מח ע"א רש"י ד"ה אנשי אמנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות ל
מח ע"א רש"י ד"ה ואנןאחרית השנים עמ' טו
מח ע"א רש"י ד"ה מפרישאות היא לעולם ח"א דף עה ע"ד
מח ע"א באר שבע - לרמב"ם אבני חושן גופא הם האו"תלקוטי שיחות חל"א עמ' 159
מח ע"ב01 ופערה פיה לבלי חוקישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פז
מח ע"ב03 מאי נביאים ראשונים אמר רב הונא זה דוד ושמואל ושלמהמשך חכמה שמות הפטרת פקודי
מח ע"ב03 מאן נביאים הראשונים א"ר הונא זה דוד ושמואל ושלמהדובר צדק עמ' 186
מח ע"ב03 מאן נביאים הראשונים וכו' דודבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תצו
מח ע"ב03 מאן נביאים הראשונים וכו' זה דוד ושמואל ושלמהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רצג
מח ע"ב03 מאן נביאים הראשונים וכו'תורת מנחם חט"ו עמ' 100
מח ע"ב03 מאן נביאים הראשוניםרנת יצחק מלכים עמ' תז, ה' מגילות עמ' קעז
מח ע"ב03 מאן נביאים ראשוניםמשך חכמה במדבר פ' כז פס' כא
מח ע"ב03 נביאים הראשונים שמואל ודודרנת יצחק שמואל עמ' תפד, מלכים עמ' תז
מח ע"ב03 נביאים ראשונים דוד ושמואלשיחות לספר בראשית עמ' שעז
מח ע"ב03 נביאים ראשונים דוד שמואל ושלמהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 22
מח ע"ב03 נביאים ראשוניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנו
מח ע"ב05 בימי דוד זמנין סליק זמנין לא סליקמראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב טו דף מח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב טו דף שט ע"ב
מח ע"ב11 בטלו ערי מגרשדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקלג
מח ע"ב11 בטלו ערי מגרשפני מלך במדבר עמ' שד
מח ע"ב11 משחרב בהמ"ק וכו' פסק מלך מבית דודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ס
מח ע"ב11 משחרב בהמ"ק ראשון בטלו ערי מגרשלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 97
מח ע"ב11 משחרב בהמ"ק ראשון בטלו ערי מגרש, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' קעב
מח ע"ב11 משחרב ביהמ"ק בטלו ערי מגרשימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצה
מח ע"ב11 משחרב ביהמ"ק הראשון וכו' פסקו או"ת וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שעז
מח ע"ב11 משחרב ביהמ"ק וכו' פסקו אורים ותומים וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' תכב
מח ע"ב11 משחרב ביהמ"ק ראשון בטלו ערי מגרש ופסקו אורים ותומים ופסק מלך מבית דודבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 764
מח ע"ב11 משחרב ביהמ"ק ראשון וכו' פסקו אורים ותומיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' צח
מח ע"ב11 משחרב בית המקדש ראשון בטלו ערי מגרשאחרית השנים עמ' יז
מח ע"ב11 משחרב בית המקדש ראשון בטלו ערי מגרשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמז
מח ע"ב11 משחרב מקדש ראשון בטלו ערי מגרשמשך חכמה במדבר פ' לה פס' יג
מח ע"ב11 משחרב מקדש ראשוןאמר יצחק דף ב ע"ב
מח ע"ב12 מלכות דוד בירושלים פסקה בחורבן הביתיחי המלך עמ' יד
מח ע"ב15 עד עמוד הכהן לאורים ותומים כאדם שאומר לחבירו עד שיחיו מתים וכו'ויואל משה מאמר א סי' נ עמ' סד
מח ע"ב16 כאדם האומר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסט {בימות המשיח יחזרו אורים ותומים}
מח ע"ב16 עד שיחיו מתים ויבוא משיחימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שיא, שעא
מח ע"ב16 שיחיו המתים ויבא משיח ב"דרנת יצחק תהלים עמ' שכד
מח ע"ב18 לאפוקי מחגי זכריה ומלאכי דאחרונים נינהופרדס דבש פרק קב
מח ע"ב18 מאן נביאים הראשונים לאפוקי מחגי זכריה ומלאכי דאחרונים נינהושרתי ח"א עמ' קג
מח ע"ב19 נביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כח
מח ע"ב20 משמתו חגי וכו' בטלה זכוכית לבנהאלשיך על חמש מגילות עמ' נד
מח ע"ב20 משמתו חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראללקוטי שיחות חי"ד עמ' 72, ח"כ עמ' 97
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראל ואעפ"כ היו משתמשין בבת קולבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קנה, תנח
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראל וכו' נתנו עיניהם בהלל הזקןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שעב
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שצו
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראלשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קח-ט
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש וכו' משחרב מקדש ראשון בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנהשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות יא
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה ומלאכיבית מועד (זלזניק) עמ' לא, לב
מח ע"ב20 משמתו חגי זכריה מלאכי בטלה רוה"ק ועדיין היו משתמשין בבת קולתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קעט
מח ע"ב20 משמתו נביאים אחרונים פסקה רוח הקודש והיו משתמשין בבת קולשבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
מח ע"ב20 משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוח הקודש מישראלבאר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ד
מח ע"ב20 משמתו נביאים האחרונים חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פט
מח ע"ב20 משמתו נביאים האחרונים כו' נסתלקה רוה"ק מישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' כא
מח ע"ב20 נחתמה הנבואה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יד
מח ע"ב20 נסתלקה רוה"ק מישראללקוטי שיחות חל"א עמ' 157
מח ע"ב21 היו משתמשים וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תכ {בבית שני אחר שפסק אורים ותומים}
מח ע"ב21 היו משתמשים עם ב"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנב
מח ע"ב21 ואעפ"כ היו משתמשים בבת קולבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשצח
מח ע"ב22 פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו וכו' יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רי
מח ע"ב22 שפעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו וכו' תלמידו של עזראבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פז
מח ע"ב23 יצא ב"ק שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה וכו' הללספרי המגיד מקאזניץ עמ' רלו
מח ע"ב23 ונתנה עליהם בת קול מן השמיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מה
מח ע"ב23 יצאה בת קול יש בכם אחד שראוי שתשרה עליו שכינהעל הגאולה ועל התמורה סי' סט עמ' קיח
מח ע"ב23 יצאת בת קול יש בכם אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו'בני יששכר ח"א דף מט ע"ב
מח ע"ב23 יצתה בת קול ואמרה יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכך נתנו עיניהם בהלל הזקן וכו' נתנו עיניהם בשמואל הקטןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רס ע"א
מח ע"ב23 נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קיז
מח ע"ב23 נתנה עליהן בת קול מן השמיםס' העיקרים (מישור) עמ' שפב
מח ע"ב24 אחד שראוי שתשרה שכינה עליו וכו' בהלל הזקן וכו' הי חסיד הי עניו וכו' כשמואל הקטן וכו' הי עניו הי חסידלקוטי שיחות חל"ח עמ' 41 ואילך
מח ע"ב24 יש בכם א' שראוי שתשרה שכינה עליוויואל משה מאמר א סי' קפד עמ' קעה, מאמר כ, סי' קנו עמ' שסט
מח ע"ב24 יש בכם אדם א' שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכך וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תנט
מח ע"ב24 יש בכם אדם א' שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךדרכי צדק עמ' מז
מח ע"ב24 יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה עליו שכינהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קא ע"א
מח ע"ב24 יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאין לכךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעו ד"ה כי, ח"ג עמ' קו ד"ה והנה כתיב
מח ע"ב24 יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
מח ע"ב24 יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קט
מח ע"ב24 יש בכם אדם אחר שראוי שתשרה עליו שכינה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכט
מח ע"ב24 יש בכם אחד שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה וכו' אלא אין דורו ראוי לכךבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קעט
מח ע"ב24 יש בכם אחד שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה אלא אין דורו ראוי וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' מה
מח ע"ב24 יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךדברי יואל פ' קרח דף מח ע"א
מח ע"ב24 יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו וכו' נתנו עיניהם בהלל הזקן וכו' בשמואל הקטן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצט
מח ע"ב24 יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעד
מח ע"ב24 ראוי שיהא שכינה שורה עליו כמשה רבינו אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' הללטיול בפרדס ח"ב עמ' שלח
מח ע"ב24 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמח
מח ע"ב24 ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאי לכך וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ער
מח ע"ב24 ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךדעת תורה דברים ח"ב עמ' קסג
מח ע"ב24 ראוי שתשרה שכינה עליו וכו' בהלל הזקןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83
מח ע"ב24 ראוי שתשרה שכינה עליו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לט ע"ד
מח ע"ב26 נתנו עיניהם בהלל הזקן וכו' תלמידו של עזראאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעד
מח ע"ב26 נתנו עיניהם בהלל הזקן וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראחובת התלמידים פי"ב - דברים אחדים עמ' קכט
מח ע"ב26 נתנו עיניהם בהלל הזקןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצט
מח ע"ב26 נתנו עיניהם בהלל הזקןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפז
מח ע"ב26 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין הדור ראוי לכך וכו' הללנשמת אדם עמ' כז
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניו מתלמידיו של עזראמשכנות יעקב (נעים) דף קד ע"ד
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ער
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלז
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יח
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קח, קעט
מח ע"ב27 הי חסיד הי עניואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנא, רל
מח ע"ב27 הי חסיד והי עניודרשות באר יצחק עמ' רלב
מח ע"ב27 הי עניורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' נד {הלל היה עניו גדול}
מח ע"ב28 פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה וכו' נתנו עיניהם בשמואל הקטןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1709
מח ע"ב29 יצאת ב"ק ראוי היה שמואל הקטן וכו'ידו בכל סי' תקנב
מח ע"ב30 יש בכם אדם א' שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאין לכך נתנו עיניהם בשמואל הקטןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף לא ע"א
מח ע"ב30 יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו כו' נתנו עיניהם בשמואל הקטןקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קפד
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו השכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןכתונת פסים (תשעא) עמ' ק, שמ
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןתורי זהב (תשעג) עמ' רעג
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןנר לצדיק ויקרא עמ' ט
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נא, קסא, רו, תרכא, תרמח, א'מה, א'שכא
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צה, תקיב
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריד
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך וכו' שמואל הקטןערבי נחל (תשסד) עמ' רכב
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שלא היה דורו ראוי וכו' שמואל הקטןמגדל עוז (תשעח) עמ' קנו
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה וכו' שמואל הקטןדברי פני אריה דף מה ע"א
מח ע"ב30 ראוי שתשרה עליו שכינה וכו' שמואל הקטןכתונת פסים (תשמה) פרשת תזריע יג ע"א, בלק מה ע"ב
מח ע"ב32 ואף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וחברוהי לקטלאפרדס דבש פרק פה
מח ע"ב32 ואף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לג
מח ע"ב33 ריב"ב בקשו לסופדו ונטרפה השעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג
מח ע"ב34 אין מספידין על הרוגי מלכותדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ע
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' רצה {בבנין המקדש השמיר היה מפוצץ סלעים}
מח ע"ב35 בית המקדש נבנה על ידי שמירשמלת אליעזר ח"א עמ' שלה
מח ע"ב35 הדברים ככתבן דברי ר"ירנת יצחק מלכים עמ' סד
מח ע"ב35 שמירמבשרת ציון ח"ג עמ' רסט {על ידי השמיר הן עומדות}
מח ע"ב35 שמיר בו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קיג
מח ע"ב35 שמיר כו', מהרש"אבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כב ע"א
מח ע"ב35 שמיר פלוגתא דרבי יהודה ורבי נחמי'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסו
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ל {אבני ביהמ"ק נחצבו ע"י השמיר}
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'ישמרו דעת עמ' קפד
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 286
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ק כו' וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר כל אלה אבנים יקרות כו', ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלד, תמ
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש וכו' הדברים ככתבן דברי ר"י אמר לו ר' נחמיה והלא כבר נאמר וכו' מגוררות במגרהשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שנאת חנם הארס הפנימי
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש וכו'הר המוריה עמ' צו
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' יג
מח ע"ב35 שמיר שבו בנה שלמה בית המקדשבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כא ע"ד, כב ע"א-ע"ב
מח ע"ב37 מתקן מבחוץ ומכניס מבפניםרנת יצחק מלכים עמ' נח
מח ע"ב37 היה מתקין מבחוץ ומכניס מבפניםמבשרת ציון ח"ג עמ' רעב
מח ע"ב37 מגוררות במגרהרנת יצחק מלכים עמ' עה
מח ע"ב38 שמיר למאי אתא וכו' אבנים הללו וכו' ואין מסרטין עליהם באיזמל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסד, שסז-שסח, תסד
מח ע"ב38 שמיר למאי אתאברית יצחק דף טו ע"ד
מח ע"ב39 אבנים אלו אין כותבים עליהם בדיו וכו' ואין מסרטין עליהם וכו'בגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ט, יא
מח ע"ב39 אבנים הללו אין כותביו אותן בדיו כו' ומראה להן שמירעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפד
מח ע"ב39 אבנים הללו וכו'טוב טעם שמות עמ' ר
מח ע"ב39 אבנים הללוהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק ט
מח ע"ב39 אין כותבין עליהם בדיושלטי הגבורים (תשע) עמ' קצט, תריג
מח ע"ב39 אין מסרטין עליהם באיזמלגור אריה שמות פכ"ה אות יד
מח ע"ב39 שלא יעשה בהן שריטהגור אריה שמות פכ"ה הערה 129
מח ע"ב40 באיזמלהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק כ
מח ע"ב40 ביקוע אבנים ע"י השמירפרפרת אליעזר פרשת ויקהל פרק לה פסוק לג
מח ע"ב40 בקיעת האבן ע"י השמירפרפרת הפרשה פרשת תצוה פרק כח פסוק כא, פרשת פקודי פרק לח פסוק כד
מח ע"ב40 היה כותב מתחלה בדיו על האבנים ומראה לשמיר על הכתבתורי זהב (תשעג) עמ' קלג
מח ע"ב40 השמיר היה מבקע באבנים ולא נחסרו כלוםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכט, תקנא
מח ע"ב40 ומביא שמיר ומראה להם מבחוץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קט
מח ע"ב40 מראה להן שמיר מבחוץטוב ירושלים שמות פ"כ פסוק כב
מח ע"ב42 שמיר זה ברייתו כשעורה ומו' ימי ברא' וכו'אפיקי ים עמ' רצ
מח ע"ב42 שמיר זה ברייתו כשעורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' יב
מח ע"ב44 מיום שחרב בית המקדש לא נשתמשו בזכוכית לבנהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קצא
מח ע"ב44 משחרב בהמ"ק בטלה זכוכית לבנה וכו'דברי יונה ח"א עמ' קט, רסב
מח ע"ב44 משחרב בהמ"ק בטלה זכוכית לבנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שיג
מח ע"ב44 משחרב ביהמ"ק בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף עט ע"א, מוצאי יו"כ דף תיח ע"א
מח ע"ב44 משחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
מח ע"ב44 משחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כו
מח ע"ב44 משחרב בית המקרש בטל זכוכית לבנה ושירה פרנדאדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקמט ע"ב
מח ע"ב44 משחרב בית ראשון בטלה וכו' וזכוכית לבנהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קמב, קנא
מח ע"ב44 משחרב מקדש ראשון בטלה זכוכית לבנהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעא
מח ע"ב44 משחרב מקדש ראשון בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קנו
מח ע"ב46 מאי נופת צופים וכו' ריב"ל אמר זה דבשדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקפד ע"א
מח ע"ב46 מאי נופת צופים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנח
מח ע"ב49 דבש זיפיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רמד
מח ע"ב49 כל הניצוק טהורדרשות הרז"ה עמ' תתקסו
מח ע"ב49 מאי זיפים אמר רבי יוחנן בני אדם המזייפין דבריהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנ
מח ע"ב49 מאי זיפים וכו' המזייפין דבריהםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קא
מח ע"ב49 מאי זיפיםרנת יצחק תהלים עמ' רלח
מח ע"ב52 אלו בנ"א שהן מאמינים בהקב"ה ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' רכז, דברי הימים עמ' רג
מח ע"ב52 אלו בנ"א שמאמינים בהקב"ה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לד
מח ע"ב52 אלו בני אדם שהם מאמינים בהקב"השפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמב
מח ע"ב52 אלו בני אדם שהן מאמיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריט
מח ע"ב52 אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"ה רש"י ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' סט, קס
מח ע"ב52 אנשי אמנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' מח, רסד
מח ע"ב52 ופסקו אנשי אמנה א"ר יצחק אלו בנ"א שהן מאמינים בהקב"ה רש"ידרך אמונה ובטחון עמ' ח, קנז
מח ע"ב52 ופסקו אנשי אמנה אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"המצווה ועושה ח"א עמ' קסט
מח ע"ב52 ופסקו אנשי אמנה אר"י אלו בנ"א שהן מאמינין בהקב"הלב הארי עמ' שסה
מח ע"ב52 ופסקו אנשי אמנה וכו' אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"המים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקמה
מח ע"ב52 פסקו אנשי אמנה א"ר יצחק כלו בני אדם המאמינים בהקב"הבן אברהם (תשעד) עמ' קיב
מח ע"ב53 אומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' טו, רא, שמח
מח ע"ב53 אם יש לו מה לאכול היום ודואג מה יאכל למחר הרי זה מקטני אמונהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רא
מח ע"ב53 האומר מה אוכל למחר הר"ז מקטני אמנהלב הארי עמ' קצד, רנא
מח ע"ב53 האומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהבינת יששכר (תשמח) עמ' שנז
מח ע"ב53 האומר מה אוכל למחרמכמני עוזיאל עמ' רכה
מח ע"ב53 האומר מה אוכל למחרמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' כו
מח ע"ב53 האומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמונהפתחי שערים ח"א עמ' קיד, רצד
מח ע"ב53 הדואג מה יהיה למחר זה מקטני אמנהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד
מח ע"ב53 ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהדברי שמואל (תשנח) עמ' עג
מח ע"ב53 יש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רלד
מח ע"ב53 יש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכד
מח ע"ב53 כל מי שיש לאכול היום ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהתורת העולה (תשעה) עמ' תנח
מח ע"ב53 כל מי שיש לו לאכול היום ואומר מה נאכל וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' קט
מח ע"ב53 כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר הרי זה מחוסר אמנהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קסה
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל היום אינו אלא מקטני אמנהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יט
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנההרופא לשבורי לב שמות עמ' קיד, רלג, רסו, תטו
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 843
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהדודי נתן שמות עמ' שיג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהנר לצדיק שמות עמ' קלג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור ישראל (תרס) דף ס ע"א, צ ע"ב
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהבאמונה שלמה עמ' מט
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהיגל יעקב (תשנג) כי תצא אות עד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהישמרו דעת עמ' יח
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פט, רכה, תקט-תקי, תקלא
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמצווה ועושה ח"א עמ' קנו, קסט
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ר
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשמחת הנפש עמ' כא
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' צז
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמונהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2027, 2031
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 437
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהבן מלך - מידת הביטחון עמ' נ, קח
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהדעת תורה בראשית עמ' נ, ויקרא עמ' קסז, דברים ח"ב עמ' ק, קמז
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור ישרים (תשסב) עמ' רנד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ז, טז, יח, יט, כז
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות כו
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות מה
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ה פרק י אות נג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רלו
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קצא
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי"ז מקטני אמנהלב אליהו (תשלב) עמ' לח
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר וכו'בית אלהים שער ב עמ' קסד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרבן חלד מאמר טו
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קלב, שמות עמ' קמו
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל מחר אינו אלא מקטני אמנהמשך חכמה דברים פ' י פס' כ
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות פו, אור עולם פרק יד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר אינו אלא מקטני אמנהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' מג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפ
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו וכו' ה"ז מקטני אמנהאור יחזקאל - מדות עמ' כב
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' לח
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו על היום ודואג על למחרת הוא מקטני אמנהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רט
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רלד
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמג
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צו
מח ע"ב53 כל שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר וכו'אור אברהם - רות עמ' קס
מח ע"ב53 כל שיש לו פת בסלונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעח
מח ע"ב53 מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהאור הרעיון עמ' קפב
מח ע"ב53 מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנההמאור הגדול (גר"א) עמ' רלא
מח ע"ב53 מה אוכל למחר וכו' מקטני אמנההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' פד, פח
מח ע"ב53 מה אוכל למחר מקטני אמנהשומע תפלה ח"ב עמ' כא
מח ע"ב53 מה אוכל למחר מקטני אמנהשומע תפלה ח"ב עמ' קצד
מח ע"ב53 מה אוכל מחר אינו אלא מקטני אמנהבתורתו יהגה ח"ב עמ' תא
מח ע"ב53 מה אוכל מחר מקטני אמנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ד, מב, רסח, ער, ח"ב עמ' ד, יג, סג, סה, עא, קכג, קכד, רכח
מח ע"ב53 מה נאכל למחר אינו אלא קטני אמנהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנ
מח ע"ב53 מה נאכל מחר הרי זה מקטני אמנהעל הגאולה ועל התמורה סי' פ עמ' קכח
מח ע"ב53 מי שיש לו וכו' מה נאכל למחר ה"ז מקטני אמנהאור יחזקאל - אמונה עמ' טז, רט, רעח
מח ע"ב53 מי שיש לו לאכול היום ואומר מה אוכל למחר הוא ממחוסרי אמונהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' פח
מח ע"ב53 מי שיש לו לאכול היום ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנ
מח ע"ב53 מי שיש לו מה יאכל ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמונהמגדל עוז (תשעח) עמ' שיד
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל וכו'אור אברהם ברכות עמ' ריז
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו וכו'תנופה חיים דף מ"ז ע"ב (סדר מקץ אות יב) {אין להכין פרנסה מיום לחברו, וכן לומד המכילתא מהפסוק "ולקטו דבר יום ביומו"}
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמונהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח דף קא ע"ד
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קמג, שס
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' נד, שסז, שפה
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 173
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 39, 276
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קס
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' סח
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קלג
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא קטני אמנהרנת יצחק מלכים עמ' רמז
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנהכד הקמח (מישור) עמ' סו, שנ
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה וכו'פרדס מרדכי עמ' קמא, קנ, תלב
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהאגדות מרדכי עמ' 24
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ה אות מז
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהאבן פינה עמ' 61
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהבני יששכר ח"א דף סח ע"ב
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רמז
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחרפניני שבח עמ' יד
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל מחר ה"ז מקטני אמונהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קסה
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכליחל ישראל אבות ח"ב עמ' רנז
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנהמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צח, ר, רג, ח"ב עמ' פג
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר ה"ז מקטני אמנהמאור ושמש (תשנב) עמ' תשנב
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהבית פרץ עמ' שפח
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמנהדרשות שמן רוקח עמ' כח
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו ואומר מה נאכל למחר וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קנז, רסג
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' נא, נג, נח
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' עד, לא
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ג
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 205
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלומכתב מאליהו ח"ה עמ' 344
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יג
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלופרפרת משה ח"ב עמ' רנ
מח ע"ב53 מי שיש לו פת בסלותורת אליהו עמ' קצט
מח ע"ב53 מי שיש לו פת ודואג ה"ז מקטני אמנהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' פא
מח ע"ב53 כל מי שיש לו פת בסלו ואמרו מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קלז
מח ע"ב54 אינו אלא מקטני אמונהנתיב התשובה עמ' קיג הערה 32
מח ע"ב54 אינו אלא מקטני אמנהגור אריה שמות פט"ז אות כג, הערה 29, פי"ח הערה 280
מח ע"ב54 אינו אלא מקטני אמנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצ
מח ע"ב54 ה"ז מחוסר אמונהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קפג
מח ע"ב54 הרי זה מקטני אמנהפרפרת התורה עמ' קטו
מח ע"ב54 הרי זה מקטני אמנהרסיסי לילה סי' מז (עמ' 97), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 48)
מח ע"ב54 יום קטנותפני מלך במדבר עמ' רצג
מח ע"ב54 כי מי בז ליום קטנות וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט
מח ע"ב54 כי מי בז ליום קטנות מי גורם וכו' קטנות אמונה שבהםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עה
מח ע"ב54 'כי מי בז ליום קטנות' מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לכא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"השיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 237 ,439 ,456 ,457
מח ע"ב54 כי מי בז ליום קטנות מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פג
מח ע"ב54 כי מי בז ליום קטנותאפוד בד דף לה ע"ב, צה ע"ב
מח ע"ב54 מאי דכתיב כי מי בז ליום קטנותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז
מח ע"ב54 מי בז ליום קטנות וכו' אלו קטנים בני רשעי ישראל שמבזבזין דין אבותם לעתיד לבוא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח
מח ע"ב54 מי בז ליום קטנות מי גרם שיתבזבז שולחנם לעתיד שלא האמינו בהקב"האורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות כז
מח ע"ב54 מי בז ליום קטנותמאמרי הראיה עמ' 483
מח ע"ב54 מי גרם להם לצדיקים וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רל
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעת"ל קטנות שהיה בהם שלא האמינו בהקב"השפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמג
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעת"ל קטנות שהיה בהןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלה
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא קטנות האמונהפרי תבונות פרשת בשלח
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא קטנות שהיה בהם וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' פה
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא קטנות שהיה בהםשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' כד {בעצמן}
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 98
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן וכו' קטנות שהיתה בהם, ורש"יאור יחזקאל - אמונה עמ' קיד
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעת"לושב ורפא לו עמ' רכט
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"השיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 314 ,108
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"השיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 153, 193, 488
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא קטנות האמונה שהיתה בהםשם עולם (תשסו) עמ' יח
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיר לבא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב"הבאמונה שלמה עמ' מט
מח ע"ב54 מי גרם לצדיקים שיתבזבז שלחנם לע"ל קטנות וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסד, רפז
מח ע"ב54 מי גרם שיתבזבז שלחנם של צדיקיםכרם פתחיה גפן כב שריג ג
מח ע"ב54 צדיקים שאינם מאמיניםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 386, 246, 215
מח ע"ב54 צדיקים שאינם מאמיניםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 142
מח ע"ב54 קטני אמונהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רמח
מח ע"ב54 קטני אמנהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סח
מח ע"ב55 אלו קטני רשעי ישראל שמתו קורעין דין אביהםנפש יוסף (תשעד) עמ' שכא
מח ע"ב55 קטנות אמונה גרמה לצדיקים שיתבזבז שולחנןפירוש המכבי שמות עמ' מז, צב, קנב
מח ע"ב55 קטנות באמונה גורמת לבזבוז זכויותדולה ומשקה פורים עמ' תנה
מח ע"ב55 קטנות באמונה מבזבזת זכויותדולה ומשקה פסח עמ' תפח
מח ע"ב55 קטנות שהיה בהן שלא האמינופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קטו, שעט, ת
מח ע"ב55 קטנות שהיתה בהם שלא האמינו בהקב"המכתב מאליהו ח"ה עמ' 344
מח ע"ב55 קטנות שהיתה בצדיקיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסו
מח ע"ב55 קטנות שלא האמינו בהקב"האור הרעיון עמ' קצד
מח ע"ב55 שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא רש"ידרך אמונה ובטחון עמ' ט
מח ע"ב רש"י - אנשי אמנה נקראים המוותרים ממונם לנוי הדור מצוה, ולצדקה, ולהוצאות שבת ויום טובישמח חיים (תשסה) מע' א אות סט
מח ע"ב רש"י - קטנות אמנהפירוש המכבי שמות עמ' מז, קנב
מח ע"ב רש"י ד"ה שמאמינים בהקב"המטה אהרן (קרייזר) עמ' קסא
מח ע"ב מהרש"א - או"ת שייכי גם בלא מקדשלקוטי שיחות חל"א עמ' 160
מח ע"ב עיון יעקבלקוטי שיחות חל"א עמ' 162
מט ע"א01 קטני ישראל מבזבזין דין אביהם לע"לחכמת התורה דברים עמ' רפג
מט ע"א04 אלמלא תפילתו של דוד היו כל ישראל ענייםתורת יחיאל בראשית עמ' תכב
מט ע"א04 אלמלא תפלתו של דוד היו ישראל מוכרי רבבולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלט
מט ע"א04 אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שמח
מט ע"א04 אלמלא תפלתו של דודמה שהיה הוא שיהיה עמ' נד
מט ע"א04 אלמלי תפלתו של דוד היו ישראל מוכרי רבבדעת תפלה עמ' שסד בהערה
מט ע"א04 לולא תפילת דוד היו כל ישראל מוכרי רבבחכמת התורה ויחי עמ' שנ
מט ע"א04 לולי תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבבחכמת התורה כי תשא עמ' תמב
מט ע"א04 לולי תפלתו של דוד היו כולם מוכרי רבבחכמת התורה דברים עמ' שלב
מט ע"א04 מפני תפילתו של דוד אין ישראל מוכרי רבבדברי שאול בראשית עמ' שנג
מט ע"א05 ראוי ישראל שיהיו מוכרי רבביערי עם דבשי ח"א עמ' קי
מט ע"א06 שיתה ד' מורה להם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קנ, תקכה
מט ע"א07 אלמלא תפלתו של חבקוק היו שני ת"ח מתכסין בטלית אחתהמדרש והמעשה פ' אמור ח"א
מט ע"א07 אלמלא תפלתו של חבקוק היו שני תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' יב
מט ע"א07 אלמלא תפלתו של חבקוק היו שני תלמידי חכמים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהמגן אברהם (לניאדו, שסג) בהקדמה דף ד ע"א
מט ע"א07 אלמלא תפלתו של חבקוק וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רסה
מט ע"א07 היו שני תלמידי חכמים מתכסיםלב חיים חלק א (סימן צ) דף קיז ע"ג (ד"ה והנה)
מט ע"א09 שנאמר ה' שמעתישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לד
מט ע"א12 ב' ת"ח המהלכים וכו', ב' ת"ח הדרים בעיר אחת ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קסה, תמה
מט ע"א12 שני ת"ח המהלכים בדרך וכו'טוב טעם בראשית עמ' רסח
מט ע"א12 שני ת"ח המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רמ, רמא
מט ע"א12 שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראוין לישרף באשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 309
מט ע"א12 שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה וכו' הא ליכא דיבור ראוין לישרףשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קד
מט ע"א12 שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרףכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק א דף קנא ע"ד
מט ע"א12 שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראוין לישרף באשמצווה ועושה ח"א עמ' תסז
מט ע"א12 ת"ח המהלכין בדרך ואין ביניהן ד"ת וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 199
מט ע"א14 המה הולכים הלוך ודבר וכו' הא ליכא דבורפרי צדיק שמות אות ה, וארא אות ו, ראש השנה אות כו
מט ע"א17 ב' ת"ח הדרים בעיר א' וכו' א' מת וא' גולהשערי הישיבה ח"ב עמ' שז
מט ע"א17 ב' ת"ח הדרים בעיר אחת ואינם נוחין זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולהדרשות שמן רוקח עמ' פח
מט ע"א17 ב' ת"ח כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יג דף עה ע"ג
מט ע"א17 ב' ת"ח שאינם נוחים בהלכהמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יג דף לט ע"ד
מט ע"א17 ב' ת"ח שאינן נוחין זה לזה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"ב
מט ע"א17 ב' תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת, ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קז
מט ע"א17 שני ת"ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמד
מט ע"א17 שני ת"ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זל"ז בהלכה אחד מת ואחר גולהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קטז הערה קנו
מט ע"א17 שני ת"ח הדרין בעיר אחתנחלת צבי (פאליי) עמ' קסא
מט ע"א17 שני ת"ח הדרין בעיר אחתפרפרת התורה עמ' שלח
מט ע"א17 שני ת"ח הדרין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן עא
מט ע"א17 שני ת"ח וכו' אחד מת ואחד גולהדובר צדק עמ' 29
מט ע"א17 שני ת"ח שאין נוחין זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכב) {דאין דעת אלא תורה, וגלות מורה על היפוך ענין הדעת}
מט ע"א17 שני ת"ח שאינם נוחים זה לזה בהלכה וכו'פתחי שערים ח"א עמ' רסד
מט ע"א17 שני ת"ח שאינן נוחים זה בזה בהלכה אחד גולה ואחד מתמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצב בהגה
מט ע"א17 שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת וכו' אחד מת ואחד גולהתורי זהב (תשעג) עמ' שכו {אם שונאים זה את זה}
מט ע"א17 תלמידי חכמים נוחים זה לזהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תמט
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפט, רצב ע"ב
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שיג
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעז, תקמב, שמות עמ' קכח, קלז, שיח, תשכז, תתקכב, ויקרא עמ' קיד, רלה, תפ, במדבר עמ' תשעו, דברים עמ' סג, סה, קמ, שנ, תסג, תשלז, תשעח, תתקו, תתקצה, יהושע-שמואל עמ' רסג, מלכים עמ' נד, עא, קטו, קכה
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהשרתי ח"א עמ' קלב
מט ע"א20 אין דעת אלא תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכב) {ע"כ כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו, דגלות מורה על היפוך ענין הדעת}
מט ע"א20 ואין דעת אלא תורהכרם לשלמה עמ' 376
מט ע"א21 אמר ר' יהודה ברי' דר' חייא וכו'בין המשפתים שמות עמ' קצב
מט ע"א22 העוסק בתורה מתוך הדחק וכו' אין הפרגוד ננעל בפניונשמת אדם עמ' קמט
מט ע"א22 העוסק בתורה מתוך הדחק וכו' אף אין הפרגוד ננעל בפניואוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קט
מט ע"א22 העוסק בתורה מתוך הדחק וכו', ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רלז
מט ע"א22 העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתלחם שלמה (הלוי, שנז) דף כג ע"א
מט ע"א22 העוסק בתורה תפילתו נשמעתמקראי קדש (תשנג) עמ' כא
מט ע"א22 כל הלומד תורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתדרשות אבן ישראל עמ' רכב, רכה, רמ
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך דוחק וכו' אף אין הפרגוד ננעל בפניודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 255
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן נה דף כג ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף ע ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ל דף קכו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כא דף קטו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ג דף יב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעתדברי חנינא - מזלות עמ' קמח
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפלתו נשמעת ואין הפרגוד ננעל בפניונתיבות אמונה - תפלה עמ' קיז
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפלתו נשמעתאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רטו
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתאודה ה' דף יא ע"א
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק יח, פרק נב פסוק י, פרק סז פסוק ב, פרק פ פסוק ה, פרק פח פסוק ג, פרק קטז פסוק ו, פרק קל פסוק א
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתוך הדחקנתיבות עולם ח"א עמ' טז
מט ע"א22 כל העוסק בתורה מתון הדחק וכו', ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שפח
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה בשעת הדחק תפילתו נשמעתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שלה
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' ריא, ריג, רכג, רעז
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמה
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נו
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעתרנת יצחק תענית עמ' נא
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו' משביעין אותו מזיו שכינה וכו' אין הפרגוד ננעל בפניוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רה
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' סא
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו'ים שמחה עמ' קמז, תכה
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת שנא' כי עם בציון ישב כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסז
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתמצווה ועושה ח"א עמ' תצח
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' יח
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יג
מט ע"א22 כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחקרנת יצחק ישעיה עמ' צא, קמז
מט ע"א22 כל ת"ח שלומד תורה מתוך הדחקמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסט
מט ע"א22 כל ת"ח שעוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריט
מט ע"א22 כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק וכו' משביעין אותו מזיו השכינה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' פד-פה
מט ע"א22 כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת וכו' אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר ולא יכנף עוד מוריךמבשר טוב - ספר החיים עמ' צ
מט ע"א22 כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתואותו תעבוד עמ' רמז
מט ע"א22 ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק אין הפרגוד ננעל בפניךדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שעא
מט ע"א22 ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעתשביב אור עמ' קיא
מט ע"א22 ת"ח העוסק וכו' תפילתו נשמעת וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' רפג
מט ע"א22 תורה מתוך הדחקדרכי החיים ח"א עמ' שפג, שצא, שצב
מט ע"א22 תורה מתוך הדחקעיוני רש"י במדבר עמ' תל
מט ע"א23 תפילתו נשמעתדרכי החיים ח"ב עמ' רמב
מט ע"א31 מיום שחרב בהמ"ק אין וכו' בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קצד
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירואמרי יחזקאל עמ' יח, יט
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירועמודיה שבעה עמ' שט
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שלד
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 114
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"ק כל יום ויום קללתו מרובה משל חבירוויואל משה מאמר א סי' קיב עמ' קכה, מאמר ג סי' כו עמ' תכט
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"קדרשות הרז"ה עמ' א'קכא
מט ע"א31 מיום שחרב ביהמ"קמורשה - שיחות למועדים עמ' לו
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש אין וכו' אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לג
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש אין וכו' אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקל
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש אין יום שלא תהא קללתו מרובה מחבירופתגמי אורייתא ח"ב עמ' תיב
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלט
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש וכו' בכל יום ויום קללתו מרובהמגלה עמוקות (תשסח) אופן צד, רלב
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוויברך דוד עמ' נז
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש כל יום קללתו מרובה מחברתואוזן שמואל דף יח ע"ב
מט ע"א31 מיום שחרב בית המקדש כל יום ויום קללתו מרובה משל חברודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 466
מט ע"א31 מעת חורבן הבית ירדה קללה לעולם וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' קמב
מט ע"א31 משחרב ב"הנתיבות עולם ח"א עמ' קו
מט ע"א31 משחרב בהמ"ק בטלה ברכהצמח מנחם דף עא ע"ד
מט ע"א31 משחרב ביהמ"ק אין לך יום וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קפג
מט ע"א31 משחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפ ע"א
מט ע"א31 משחרב ביהמ"ק לא היה יום שאין קללתו מרובה מחבירומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' צג
מט ע"א31 משחרב ביהמ"קעיונים במשלי עמ' רעג
מט ע"א31 משחרב בית המקדש אין לך כל יום שאין קללתו מרובה מחבירונזר הקדש ח"א עמ' נז, סו, קמה
מט ע"א32 אין יום שאין בו וכו' מרובה משל חבירותורת מנחם חמ"ז עמ' 167
מט ע"א32 אין יום שאין וכו' מרובה וכו' משל חבירותורת מנחם חס"ו עמ' 39, חס"ז עמ' 378
מט ע"א32 אין יום שאין קללתו מרובה מחבירורנת יצחק משלי עמ' רעז
מט ע"א32 אין יום שאין קללתו מרובה מחבירושם עולם (תשסו) עמ' רו
מט ע"א32 אין יום שאין קללתו מרובהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפב, רסח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלח
מט ע"א32 אין לך יום כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קמא
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות א
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקה, תקלז
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פד, קל, רכז
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירואור יחזקאל - מכתבים עמ' ע, קלג
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' צג
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירובאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ג אות ב
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 78, 83
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירודרשות הצל"ח השלם עמ' רצ, שו, שנג
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתסא
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמו
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכ
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברודעת תבונות פ' קמב
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברוכתנות אור עמ' תקנז
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמד
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירויערות דבש ח"א עמ' קה, ח"ב עמ' רל
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירונחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות א
מט ע"א32 אין לך יום שאין קללתותורת מהרש"ל עמ' עד
מט ע"א32 אין לך יום שקללתו וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' ג
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה וכו' משל חבירותורת מנחם חמ"ח עמ' 112, 216
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה וכו' משל חבירותורת מנחם חנ"ה עמ' 124
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה וכו' משל חבירותורת מנחם חס"ב עמ' 346, חס"ג עמ' 158
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירותורת מנחם חכ"ז עמ' 42
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירותורת מנחם חלק לד עמ' 207
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירותורת מנחם חנ"ח עמ' 405, חלק ס עמ' 131
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 62, ח"ז עמ' 208, ח"י עמ' 127, ח"כ עמ' 172, חכ"ג עמ' 419
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירואמרות חיים עמ' קעב
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירודעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רכ
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלד ד"ה ולבוא
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוחלון התבה ח"א עמ' רעט
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירומגולה לגאולה עמ' 49
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירומטר השמים (תשנ) דברים עמ' רט, תד
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוס' החיים (תשנג) עמ' מו, קסא*, קסח
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47), דובר צדק עמ' 46
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברונתיבות יצחק ח"ג עמ' תסג
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנח הערה 32
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתורב שלום (אדלר) עמ' רמא, שעג
מט ע"א32 בכל יום ויום קללתו מרובה וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' צח
מט ע"א32 בכל יום ויום קללתו מרובה מחברואגרא דכלה ח"א עמ' שכו
מט ע"א32 בכל יום ויום קללתו מרובה משל חבירולקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קסה-קסז
מט ע"א32 בכל יום ויום קללתו מרובה משל חבירולחמי תודה דף רלט ע"ב
מט ע"א32 בכל יום מרובה קללתו משל חבירובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 620
מט ע"א32 בכל יום קללתו מרובה משל חברועלי שור ח"א עמ' סז
מט ע"א32 וכל יום ויום מרובה קללתועולם ברור פרק כ
מט ע"א32 וכל יום ויום קללתו מרובה משל חבירודברי יואל פ' נשא דף קצא ע"א
מט ע"א32 כל יום ויום מרובה קללתו מקללתו של חבירו וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לג ע"א
מט ע"א32 כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפז
מט ע"א32 כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קלב
מט ע"א32 כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר בבקר תאמר וכו'זרע שמשון (תשסג) תבא אות יב
מט ע"א32 כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר בבקר תאמר וכו'זרע שמשון (תקלח) תבא
מט ע"א32 כל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוקול אליהו (הצרפתי) עמ' לח, תב
מט ע"א32 כל יום מרובה קללתו משל חבירו וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלה
מט ע"א32 כל יום מרובה קללתו משל חבירולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שטז
מט ע"א32 כל יום מרובה קללתו משל חבירו, ומהרש"אדבר המלוכה סי' קמד
מט ע"א32 כל יום מרובה קללתועולם הפוך פרק מ
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה מחבירוערבי נחל (תשסד) עמ' תקעג
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה מחבירוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קלד
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה מחבירורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קיב
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה משל חבירואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכד
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה משל חבירוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פז
מט ע"א32 כל יום קללתו מרובה משל חבירונצח ישראל (הרטמן) עמ' תעו, תקלו הערה 156
מט ע"א32 בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' ח
מט ע"א32 בכל יום מרובה קללתו משל חבירואור חדש (הרטמן) פ"א אות 101
מט ע"א32 מרובה קללתו משל חבירו וכו' אקדושה דסידרא ואיש"ר דאגדתא, ורש"ימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' ריז
מט ע"א32 שאין יום שאין קללתו מרובה מחבירולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף טז ע"ד, יז ע"א, סח ע"ב, עג ע"ד
מט ע"א34 'מי יתן ערב' ערב של אתמול מי יתן בוקר בוקר של אתמולתורת אביגדור ח"א עמ' פח
מט ע"א36 אין העולם מתקיים אלא אסדרא דקדושתא ואיהא שמי' רבא דבתר אגדתאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצב, תרמח
מט ע"א36 אין העולם מתקיים וכו' ואיהא שמיה רבא וכו'אור אברהם ברכות עמ' יח
מט ע"א36 העולם מתקיים אקדושה דסידראציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' טו, טז, יח
מט ע"א36 העולם מתקיים על יהש"ר דאגדתאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 67
מט ע"א36 העולם עומד על אמן יהא שמיה רבא וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' עט
מט ע"א36 העולם עומד על אמן יהא שמיה רבא ועל קדושה דסידרא, ומהר"לשכר שכיר דברים שיחה ב אות ב-ג
מט ע"א36 העולם עומד על עניית אמן יהא שמיה רבהתולדות ישראל עמ' רעב
מט ע"א36 העולם עומד על קדושה דסדראמעינות האמונה (תשסב) עמ' תע
מט ע"א36 העולם קאי על קדושאכרם לשלמה עמ' 9
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמי' רבאאמרות חיים עמ' קעג
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאפחד יצחק (גאגין) עמ' רכב
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רצ
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאנחל עדה עמ' קסה
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קסז
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידראאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קעד
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים וכו' ואיהא שמיה רבא דאגדתאמדבר קדמות (תשסח) עמ' לד
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים וכו'יערות דבש ח"א עמ' קה
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקיים וכומבשרת ציון ח"ד עמ' קעד
מט ע"א36 ואלא עלמא אמאי קא מקייםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רלט
מט ע"א36 ועלמא אמאי קאי אקדושה דסדראמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ב
מט ע"א36 כל העולם עומד על אמן יהא שמיה רבהלחמי תודה דף פט ע"ב
מט ע"א36 לא קיים עלמא אלא אקדושה דסדראבינת יששכר (תשמח) עמ' מח
מט ע"א36 לא קיימי עלמא אלא איהא שמיה רבא דאגדתאבינת יששכר (תשמח) עמ' קה
מט ע"א36 עלמא קאי אקדושא דסדרא ואאמן יהא שמיה רבה דאגדתאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצה {מיום שחרב ביהמ"ק}
מט ע"א36 קיימא עלמא אקדושא דסידראמטר השמים - עמודי העולם עמ' רפ {מיום שחרב ביהמ"ק}
מט ע"א36 על מאי עלמא קאים על אאמן יהא שמיה רבאכסף נבחר (מרגליות) עמ' קא
מט ע"א36 על מה קאי עלמא אסידרא דקדושה ואיהא שמי' רבא דאגדתאבית פרץ עמ' פז
מט ע"א36 על מה קאים עלמא על קדישא דאגדתאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קה
מט ע"א36 על מה קיימא עלמא על קדושה דסדרא וקדיש דאגדתא, ורש"ישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מט
מט ע"א36 עלמא אמאי מקיים אקדושה דסידרא כו'ניבי זהב עמ' תנג
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים איהא שמיה רבא דאגדתאאור אברהם - סידור התפילה עמ' עג
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושא דסדרא ויהא שמי' רבא דאגדתאכתונת פסים (תשעא) עמ' קעז
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושא דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשעב, שמות עמ' תשלז, תתב, ויקרא עמ' תצז-תצט, תקיט, דברים עמ' קעד, קצב
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושא דסידרא ואיש"ר דאגדתאדרש משה (קלנברג) ח"א דף ס
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושא דסיררא וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' שפא
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסדרא ויהא שמיה רבהפורים בציון עמ' פז
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' ט-יא
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאמצווה ועושה ח"א עמ' רצא
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלו, א'שנב
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבאדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבה וכו', ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רטז
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים אקידושא דסדראשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קל
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקיים וכו' ואיהא שמיה רבה דאגדתאלקוטי מאמרים עמ' 128, קדושת השבת סי' ז (עמ' 64)
מט ע"א36 עלמא אמאי קא מקייםדרשות מהר"ם שיק עמ' לב, תקכב
מט ע"א36 עלמא אמאי קאי איהא שמא רבא דאגדתא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רלח
מט ע"א36 עלמא אמאי קאים וכו' איהא שמי' רבא דאגרתאתורת מנחם חכ"ז עמ' 345
מט ע"א36 עלמא אמאי קיימא על קדושה דסדראשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קפה
מט ע"א36 עלמא אמאי קמקיים אקדושה דסדרא ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' לג
מט ע"א36 עלמא מקיים אקדושה דסדראציץ השדה ח"ד עמ' כה
מט ע"א36 עלמא מתקיים אקדושה דסידראציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכד-קכה
מט ע"א36 עלמא על מה קיימאדרישה מחיים דף קעה ע"ג
מט ע"א36 עלמא קא מקיים אסדרא דקדושתא ואיהא שמיה רבאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' צז
מט ע"א36 עלמא קא מקיים אקדושא דסדרא ואמן יהא שמיה רבא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תסא
מט ע"א36 עלמא קאי איהא שמיה רבא דאגדתאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' יא
מט ע"א36 עלמא קאי אקידושא דסדרא ואיש"רשמן ראש - ימים נוראים עמ' שה
מט ע"א36 עלמא קאים אקדושה דסדראציץ השדה - שדי יער עמ' י-יב
מט ע"א37 אמן יהא שמיה רבא מקיים העולםשיחות לספר במדבר עמ' רו
מט ע"א37 אקדושא דסדראשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קג
מט ע"א37 אקדושא דסידראבתורתו יהגה ח"ב עמ' שעז
מט ע"א37 אקדושא דסידראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תח
מט ע"א37 אקדושא דסידראנשמת חיים (ברלין) עמ' כג
מט ע"א37 אקדושא דסידרא, ורש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שעז
מט ע"א37 יהא שמיה רבא דאגדתאדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 2
מט ע"א37 יהא שמיה רבאחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 435
מט ע"א37 קדושא דסדרא ואיש"רבעקבי יעקב עמ' כז
מט ע"א37 קדושא דסידראאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות ד
מט ע"א37 קדושה דסידראכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קנ
מט ע"א37 שמי' רבאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רסט
מט ע"א38 צלמות ולא סדרים הא יש סדרים מופיע מאופלעלי שור ח"ב עמ' שכא, שפ
מט ע"א39 הא יש סדרים תופיע מאופלעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 21
מט ע"א41 בטלה טהרה בטל טעם וריח בפירותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קד
מט ע"א41 הטהרה בטלה הטעם והריחאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ב אות ב
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם הפירות והריח ומעשר ביטלה שומן הדגןמאור ושמש (תשסט) עמ' תשנד
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם הפירות וריחםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפג
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם הפירותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שלד
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וכריח וכו'אמרי טל מאמר ק
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריח וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תיב
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיט
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות ה {טהרה מביא ריח טוב בפירות}
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלא
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחפני מנחם זכור עמ' קעב
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחציץ השדה חנוכה עמ' מז
מט ע"א41 טהרה בטלה טעם וריחאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קעט, שלב
מט ע"א41 טהרה בטלה טעםבן מלך - שבת עמ' תקנט
מט ע"א41 טהרה בטלה טעםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שז ד"ה למען
מט ע"א41 טהרה ביטלה טעם פירות והריח וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תקסב
מט ע"א41 טהרה שפסקה נטלה הטעםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סז
מט ע"א41 משבטלה טהרה בטלה טעם וריח של הפירותאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' רלט
מט ע"א41 משבטלה טהרה ניטל טעם וריח הפירותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' צו
מט ע"א42 מעלת טעם וריח הפירותתורת מנחם חל"ה עמ' 72
מט ע"א42 מעשר ביטל שומן דגןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רמא
מט ע"א42 ר"ה אשכח תמרתא דחינוניתא וכו' אתא רבה בריה א"ל מורחינא ריחאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' ט
מט ע"א42 ר"ה נקט תמרתא וכו' א"ל טהרה יש בךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' יג, קיג
מט ע"א42 רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תכא
מט ע"א42 רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא שקלה וכו' אמר ליה מורחינא ריחא דחינוניתא אמר ליה בני, טהרה יש בךבצור ירום ח"ט עמ' לב הערה 31
מט ע"א42 רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא שקלה כרכה בסודריה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תח
מט ע"א42 רב הונא מצא תומרא דחינוניתאשכר שכיר דברים שיחה ב אות א-ב
מט ע"א44 א"ל מורחינא ריחא דחינוניתא, א"ל בני טהרה יש בךתורת חיים עה"ת עמ' עז {חוש הריח בטהרה תלוי, וכ"ש ריח מצוה שהוא דבר רוחני וכו'}
מט ע"א44 אמר ריחא דחנוניתא אני מריח אמר ליה, בני טהרה יש בךבצור ירום ח"ד עמ' רעא
מט ע"א44 מורחינא ריח דחינוניתאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נד
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחינוניתא וכו' טהרה יש בךאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 78
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחינוניתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצו
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחנוניתא א"ל בני טהרה יש בךפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, לחנוכה אות יד, כא ויחי אות יב, בא אות ד, לט"ו בשבט אות א, תצוה אות יב, ר"ח סיון אות א, שלח אות ז
מט ע"א44 מורחינא ריחא דחנוניתא א"ל בני טהרה יש בךתקנת השבין סי' י (עמ' 92)
מט ע"א44 מוריחנא ריחא דחינוניתאמי מרום ח"ט עמ' רלח, חי"ג עמ' קלה
מט ע"א44 מוריחנא ריחא דחנינותא א"ל בני טהרה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מג
מט ע"א45 טהרה יש בךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
מט ע"א45 טהרה יש בךעין איה ב' 190
מט ע"א47 והקהיתה את שיניפני מלך מועדים עמ' רכג
מט ע"א48 רחמי דאבא אבני וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קמח {חיבת הבן לאב צריך להיות יותר מחיבת האב לבן}
מט ע"א49 ר' אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיהמצווה ועושה ח"ב עמ' קס
מט ע"א49 ראב"י איטפל בי' בר"י בר ברתי' וכי גדל א"ל אשקיין מיא א"ל לאו ברך אנאמעשה רוקח (ר"א רוקח) לך ה ע"ג
מט ע"א49 ראב"י איטפל ביה בריה בר ברתיה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רל
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל בי' בר"י ב"בבנין שאול עמ' קנג
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל ביה בר' יעקב בר ברתיה ורש"י ד"ה בר ברתך ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפ
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה וכו' לאו בריך אנא, והיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתך אנאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כה
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה, כי גדל א"ל אשקיין מיא אמר לו לאו בריך אנא, והיינו דאמרי אינשי דבי רבי בר ברתך אנאדודי נתן בראשית עמ' תעב
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ג
מט ע"א49 רב אחא בר יעקב איטפל ביהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפד
מט ע"א51 אטו בריך אנאילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"א51 אמר לו לאו בריך אנאמאור מרדכי בראשית עמ' שנז
מט ע"א51 אמר ליה לאו בריך אנאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו
מט ע"א51 בן הבת אינו חייב בכבוד זקנואור אברהם בראשית עמ' ש
מט ע"א51 בר ברתיך אנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתב
מט ע"א51 לא בריך אנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ג
מט ע"א51 לאו בריך אנאמשנת חיים בראשית עמ' תקכז
מט ע"א51 ראב"י אמר לר"י אשקיין מיא א"ל ברך אנאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נה, נו
מט ע"א52 בפולמוס של אספינוס גזרו על עטרות חתניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נו
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים וגו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעה, שעב
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות יח
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קפט
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוסשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קנב
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתניםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש י דף מח
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיינוס וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ד עמ' 587
מט ע"א52 בפולמוס של אספסיינוסמפניני הרב עמ' קנא, רנו
מט ע"א52 בפולמוס של אספסינום גזרו על עטרות חתנים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנג
מט ע"א52 בפולמוס של אספסינום גזרונצח ישראל (הרטמן) עמ' תצט
מט ע"א52 בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתניםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ד, ודף סו ע"א-ע"ב
מט ע"א52 בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שמג
מט ע"א52 בפולמוס של טיטוסעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתח
מט ע"א52 ועל האירוס וכו'שמחת הנפש עמ' ע
מט ע"א52 עטרות חתנים וכלותערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 88
מט ע"א52 עטרות חתניםאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 122-123
מט ע"א53 אסור לאדם שילמד את בנו חכמת יוניתמנחת קנאות עמ' קנד
מט ע"א53 אסור ללמד לבנו חכמת יווניתמסילות הנביאים שופטים עמ' תקכ {ולגדל שועלים}
מט ע"א53 אסור ללמוד חכמת יוניתעולה ליפה סי' מב {מעתה אסור ללמוד את בני אומנות}
מט ע"א53 בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפיריון בתוך העיר וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנב ע"ד
מט ע"א53 גזרו שלא תצא באפריוןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רלא
מט ע"א54 התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיראזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 83
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםשערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' תלז
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדנים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כב, ח"ב עמ' צד
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדנים ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קלט
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםאור הצבי עמ' 264
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםבין המשפתים בראשית עמ' מט
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 7
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 387
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסט
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פח ע"ד, צ ע"ב
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות א
מט ע"א54 משמת בן עזאי בטלו השקדניםשרגי טובא דרוש ט בנהור שרגא
מט ע"א54 משמת ר' מאיר בטלו מושלי משלים, מהרש"אנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
מט ע"א54 משמת ר' מאיר בטלו מושלי שועליםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכ, שמז, ח"ג עמ' שז
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 64
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משלים וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' פג, פד, צא, צג, צו, קפח, ריח, ריט
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםדברי יונה ח"א עמ' רעא
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"א, קה ע"א, קכח ע"ב
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםדרך מצותיך (חב"ד) עמ' 256
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' יא
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קח
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משליםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעב - ר"י הלל
מט ע"א54 משמת ר"מ בטלו מושלי משלים, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריד - ר"י אזרחי
מט ע"א54 משמת ר"מעולת חודש ח"ג מאמר שצב
מט ע"א54 משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים משמת בן עזאי בטלו השקדנים משמת בן זומא בטלו הדרשנים משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכו
מט ע"א54 משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים משמת בן עזאי וכו' משמת בן זומא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסד
מט ע"א54 משמת רבי מאיר בטלו מושלי משליםתורה בציון עמ' קכב
מט ע"א54 ר"מ משל משליםמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח
מט ע"א54 משמת ר' יהושע פסקה טובה (גירסת המשניות)עולת חודש ח"ג דרוש טו מאמר תסב דף עז ע"ב במהד' תרעב {כי הוא נלחם בפילוסופים}
מט ע"א55 בטל כבוד התורה ורש"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שטו
מט ע"א55 בטל כבוד התורהדבש לפי מע' ב אות יט
מט ע"א55 בטל כבוד התורהנפש הרב עמ' שיד
מט ע"א55 בטל כבוד התורהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיז
מט ע"א55 בטלו השקדניםדרכי החיים ח"א עמ' רכא
מט ע"א55 כבוד התורה, רש"י - לדרוש ולפרש טעמיה, אי נמי ללומדה מעומדישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ד
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניםבצור ירום ח"ג עמ' רלא
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצט
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ג
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצו
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שנו - ר"מ נויגרשל
מט ע"א55 משמת בן זומא בטלו הדרשניןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנג
מט ע"א55 משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 50 עמ' קכד
מט ע"א55 משמת ר' עקיבא בטל בבוד התורהפרדס דבש פרק לח, קכא
מט ע"א55 משמת ר' עקיבא בטל כבוד התורהאור הצבי עמ' 259
מט ע"א55 משמת ר' עקיבא בטל כבוד התורהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רח
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורה ורע"באמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצה הערה צ
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורה משמת ר"ג הזקן וכו' רש"ידבר טוב עמ' שצו
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהדברי חנינא - ת"ת עמ' יב, לב
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהדברי טובה יהושע ח"א עמ' ה (בהקדמה)
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהזאת ליעקב שמות עמ' עג
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהכרם טוביה עמ' שכא
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהכתבי מא"ה עמ' צ
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות טו
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהעלי שור ח"א עמ' רלט
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורהשרגא המאיר מועדים עמ' שצט
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורה, ורש"יאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' כ
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורה, ורש"ידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תקד, ח"ג עמ' ט
מט ע"א55 משמת ר"ע בטל כבוד התורה, ורש"יראשית דעת (אטון) עמ' שצג
מט ע"א55 משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשהשרתי ח"א עמ' קכז
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהדולה ומשקה פסח עמ' לט
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סב
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סג
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהפני חיים (פלג'י) עמ' קסח ע"ב
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהפרדס מנחם עמ' קעג
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהתורה בציון עמ' קסז
מט ע"א55 משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורהתפארת צבי ויקרא עמ' רצד
מט ע"א55 משמת רבי עקיבאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' כ
מט ע"א55 משמת רחב"ד בטלו אנשי מעשה וכו' משמת ריב"ז בטל זיו החכמהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שא
מט ע"א55 משמת רחב"ד בטלו אנשי מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' תלג
מט ע"א55 משמת רחב"ד וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יז פסוק ב
מט ע"א55 משמת רחב"ד, רש"י - בטוח בחשיבותו ועושה מעשים מופלאים וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תלג
מט ע"א56 אנשי מעשההאיר ממזרח - אבות עמ' קלד
מט ע"א56 למה נקרא ר' יוסי קטנותא לפי שהי' קטנותן של חסידיםמרפא לנפש בראשית עמ' שפא
מט ע"א56 משמת אבא יוסי בן קטונתא בטלו חסידים, ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונתא שהיה מקטני חסידיםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פט
מט ע"א56 משמת יוסי קטנותא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קג
מט ע"א56 משמת ר' יוסי קטנותא וכו' שהיה קטנותן של חסידיםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקצד
מט ע"א56 משמת ר' יוסי קטנותא פסקו חסידיםדברי שאול שמות עמ' רסז
מט ע"א56 משמת ר' יוסי קטנותא פסקו חסידיםהישר והטוב (תשסג) עמ' תקב
מט ע"א56 משמת רבי יוסי קטנתא פסקו חסידים ולמה נקרא שמו קטנתא שהיה קטנתא של חסידיםשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות טז
מט ע"א56 משמת רבי יוסי קטנתא פסקו חסידיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז
מט ע"א56 קטנותן של חסידיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קפג
מט ע"א56 ר' יוסי קטנותאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קסה
מט ע"א56 ר' יוסי קטנותאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קע
מט ע"א56 שהיה מקטני חסידיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ריד
מט ע"א56 שהיה קטנותן של חסידים, רמב"םדברי שאול בראשית עמ' שנו, במדבר עמ' רנה
מט ע"א56 שנקרא ר' יוסי קטנותן של חסידיםדברי שאול בראשית עמ' תפח
מט ע"א57 משמת ר"ג בטלה כבוד התורהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קכא
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמב
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהנשמת חיים (ברלין) עמ' לז
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות צד
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות טו
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהתורה אור (באנדי) עמ' שע
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמג, תרפא
מט ע"א57 משמת ר"ג הזקן בסל כבוד התורהאור האורות עמ' קיט
מט ע"א57 משמת רבי גמליאל הזקן וכו' מתה טהרה ופרישותבינת יששכר (תשמח) עמ' ת
מט ע"א57 משמת רבי יוחנן בטל זיו החכמהמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
מט ע"א57 משמת רבי יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנ
מט ע"א57 משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 51
מט ע"א57 משמת רבי ישמעאל בן פיאבי בטלה זיו הכהונההמאור הגדול (גר"א) עמ' ש
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורהדרכי אמונה דרך מא
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה, רש"י - כי עד רבן גמליאל היו לומדים תורה מעומדצמח דוד (סקאליע) עמ' שיא
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 369
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה וכו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות וכו' משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטאלדור ולדורות ח"ב עמ' שסח
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכד
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכח
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורהפני חיים (פלג'י) עמ' קסח ע"א
מט ע"א57 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ג
מט ע"א57 משמת רבן יוחנן בטל זיו החכמהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שמא
מט ע"א57 משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמהשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' רמא
מט ע"א57 משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמהשרתי ח"א עמ' קכז
מט ע"א57 משמת ריב"ז בטל זיו החכמההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שמה
מט ע"א57 משמת ריב"ז בטל זיו החכמהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' צ, שמו
מט ע"א57 משמת ריב"ז בטלה זיו החכמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"א
מט ע"א57 משמת ריב"ז בטלה זיו החכמהרנת יעקב עמ' שלא
מט ע"א57 משמת ריב"זמורשה - שיחות למועדים עמ' קא
מט ע"א57 מתה טהרה ופרישות וכו' בטלה ענוה ויראת חטאתורת מנחם חס"ח עמ' 347, 343, 304
מט ע"א57 מתה פרישות, ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצח
מט ע"א58 בטלה יראת חטאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמה
מט ע"א58 בטלה ענוה ויראת חטאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רו
מט ע"א58 יראת חטא, ותוי"טלקוטי שיחות חל"ד עמ' 69
מט ע"א58 כשמת רבי בטלה ענוה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רט, תסב
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאבנין שאול עמ' כג
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלח
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאהר המוריה עמ' קסד
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאנטעי אשל בראשית עמ' תעו
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוה ויראת חטאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעח
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוהאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' מה, ליקוטים - שער הענוה סי' א
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוהדרשות מהר"ם שיק עמ' תרנ
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
מט ע"א58 משמת רבי בטל ענוהשדה יעקב עמ' צז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהגל עיני ח"ב עמ' קצב
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאבנין חיים עמ' ח"ב עמ' עז, עט, רנד, שסג, שצו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' צז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' מז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו'של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"א
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' צו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאאפיקי ים עמ' תצד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיב, קפט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאויואל משה מאמר ג סי' יח עמ' תכב
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאזכר דוד על התורה עמ' רא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמאור ושמש (תשנב) עמ' תקלט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמאור ושמש (תשסט) עמ' תשכו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמבשרת ציון ח"ד עמ' שכד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תפז, תקלו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א, סי' לח אות כט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' יד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאעטרת יהושע דברים עמ' יא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 72
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאפלאות עדותיך ח"א עמ' נ, תמב
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאפרדס דבש פרק פט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קלד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה וכו' וכו'חלון התבה ח"ב עמ' י
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוה וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן כד עמ' כא ד"ה עוד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהאהבת חיים (דייטש) עמ' קח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' כז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קעח, רלא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' צז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהבין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות א
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהבינת יששכר (תשמח) עמ' מא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רצט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהגנא דפלפלי עמ' שנה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהדברי מנחם (היימליך) עמ' שיט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 40
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נג, ריט, רמה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהחיי נפש ח"ב עמ' קפב
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רפט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קכח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קע, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהכאיל תערוג עמ' רט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' עה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמאורי שערים עמ' קיג
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' לד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמנחת ישראל עמ' רעז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמצווה ועושה ח"א עמ' רכ
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסב, תשנה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמקור ברוך (הגר) עמ' קנד, רפ
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמרפא לשון עמ' נו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעד
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קפ
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ס
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ו, סח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהפניני יחזקאל עמ' שט
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהרחמי הרב עמ' לו
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהשארית מנחם ח"ד עמ' תעג
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהשופרא דישראל (תשסו) עמ' קע
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קפז
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהשם דרך ויקרא עמ' שנה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהשעורי דעת ספר ב עמ' עה
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהתאומי צביה עמ' פ
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהתורת אביגדור ח"ב עמ' מח
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענוהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעז - ר"ש אטון
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
מט ע"א58 משמת רבי בטלה ענווההשיר והשבח ח"א עמ' קסו
מט ע"א58 ר' פנחס בן יאיר אומר משחרב בהמ"ק וכו' על מי לנו להשעןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלג
מט ע"א59 בושו חברים וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קיא
מט ע"א59 בושו חבריםנטריקן (תשעד) עמ' קפב
מט ע"א59 משחרב בהמ"ק בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם וכו' ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' קצ
מט ע"א59 משחרב בהמ"ק בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' עב
מט ע"א59 משחרב בהמ"ק בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו הולכים ודלים ומתנוולים אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רז, רנו
מט ע"א59 משחרב ביהמ"ק בושו חברים ובני חורין על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יז
מט ע"א59 משחרב ביהמ"ק בושו חברים וכו'שפע חיים ח"ב עמ' כא
מט ע"א59 משחרב ביהמ"ק וכו' אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 520
מט ע"א59 משחרב ביהמ"ק וכו' גברו בעלי לשוןנתיב התשובה עמ' קכח הערה 74
מט ע"א59 משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וכו' שרו חכימיא למהוי כספריא, על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"א
מט ע"א59 משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש וכו' על אבינו שבשמים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפב
מט ע"א59 משחרב בית המקדש בושו חברים וכו' על אבינו שבשמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצג, תקנג, תרפז, תרצד, תתצו, א'סב, א'רלג, א'שטז, א'שיח
מט ע"א59 משחרב בית המקדש בושו חברים וכו' שרו חכימיא למהוי כספריא וכו' בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כו, סג, צה, קה, מהד' ג סי' כד, עב, מהד' ד סי' ח, ל, לא, נה, מהד' ד סי' סה
מט ע"א59 משחרב בית המקדש וכו' גברו בעלי זרועהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכג
מט ע"א59 משחרב בית המקדש וכו' ונדלדלו אנשי מעשה וכו' ואין שואל ואין מבקש, על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמים וכו' שרו חכימיא למהוי כספריאכתונת פסים (תשעא) עמ' רפא
מט ע"א59 משחרב בית המקדש וכו' ונדלדלו אנשי מעשה וכו' שרו חכימיא למהוי כספריא וכו' בעיקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 103, 107, 180
מט ע"א59 משחרב בית המקדש וכו' על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' ער
מט ע"א60 אין דורש ואין מבקש וא"ל להשען אלא על אבינו שבשמיםלוח ארז פרשת ויקרא דף ב
מט ע"א60 אין דורש ואין מבקש על מי לנו להשען וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפא
מט ע"א60 אין דורש ואין מבקשעולת חודש ח"ג בפתיחה
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםמטר השמים - עמודי העולם עמ' שג
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםחכמת התורה בא עמ' תרעב
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רלז, רסב
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שמא
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רלח
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' עד
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קח
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפ
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתורת מנחם חלק לג עמ' 289
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתורת מנחם חס"ב עמ' 58
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתורת מנחם חע"ו עמ' 305
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתפארת צבי ויקרא עמ' רעו
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, וע"יתורת מנחם חי"ט עמ' 169
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, וע"יתורת מנחם חל"ה עמ' 160
מט ע"א60 אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, ועין יעקבתורת מנחם ח"ע עמ' 153, חע"א עמ' 323
מט ע"א60 אין לנו להשען וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' כג
מט ע"א60 אין לנו על מי וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצא
מט ע"א60 אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיםבנין אברהם בראשית עמ' שפט
מט ע"א60 אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קצח
מט ע"א60 אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 36
מט ע"א60 אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקה
מט ע"א60 אין לנו על מי להשעןמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנב
מט ע"א60 אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדרשות מהר"ם שיק עמ' רפה
מט ע"א60 אין לנו על מי להשעןטיול בפרדס ח"ב עמ' ב
מט ע"א60 אין לנו על מי לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםדרשות דבר צבי מועדים עמ' רמב
מט ע"א60 אלא על אבינו שבשמיםאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קד, רפז, רפח, שנג
מט ע"א60 אלא על אבינו שבשמיםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' פב, ריד, רעג
מט ע"א60 אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםתורת מנחם חנ"ט עמ' 108, 436
מט ע"א60 אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, וע"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 46
מט ע"א60 אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, ועין יעקבתורת מנחם חס"ח עמ' 80
מט ע"א60 ואין דורש ואין מבקשאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קמד
מט ע"א60 ואין דורש ואין מבקשתפארת צבי במדבר עמ' רסג
מט ע"א60 ואין לנו אלא להישען על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רל
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםאשכבתיה דרבי ח"א עמ' פג
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםאור יחזקאל - אמונה עמ' רצח
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםפאר יעקב ח"ג עמ' רעז
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםקהלת יעקב שבועות עמ' שכד
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' כג-כד, ריד
מט ע"א60 ואין לנו להשען אלא על אבינוחכמת התורה וישלח עמ' עט
מט ע"א60 ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדרכי האמונה עמ' שלמ [?], שטו
מט ע"א60 ואין שואל ואין מבקשדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קטז
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שעג, תד
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכב, שמות עמ' תשנא, תתקעד, ויקרא עמ' קל, תרמד, במדבר עמ' עז, צה, רסד, דברים עמ' סח, תקמט-תקנ, תקסח
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי אמונה שמות עמ' קעח
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' סב ד"ה ומסיים
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כו
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמחשבת זקנים עמ' קפד
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' פז
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צא
מט ע"א60 ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשרי המאה ח"ד עמ' 21
מט ע"א60 ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפט ע"א, שצז ע"ב, תג ע"א, תו ע"א, תכ ע"א, תמב ע"א, תע ע"א, תצה ע"א, תקכב ע"ב, שמחת תורה דף תרח ע"ב, תרכג ע"א, תרכו ע"ב
מט ע"א60 ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמגולה לגאולה עמ' 54
מט ע"א60 ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' תכח
מט ע"א60 להשען על אבינו שבשמיםס' הבוטח ח"ב עמ' 23, דש
מט ע"א60 מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מז
מט ע"א60 מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למהוי כספריא וכו' ועמא דארעא אזלא ודלדלה וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קיב
מט ע"א60 מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למהוי כספריאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קה, קכט, קלו
מט ע"א60 מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למיהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלה ומדלרלה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שמז
מט ע"א60 מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא וכו' על מי יש להשען על אבינו שבשמיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויגש יא
מט ע"א60 מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' סא ד"ה בברכת, ח"ב עמ' שפז ד"ה ועל, ח"ד עמ' שצט ד"ה אני, ח"ה עמ' קמא ד"ה כתיב, עמ' תב ד"ה נחזור
מט ע"א60 מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא, וספריא כחזניא, וחזניא כעמא דארעא ועמא רארעא אזלא ומרלדלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמב
מט ע"א60 מיום שחרב בית חמדתינו שרו חכימיא למהוי כסיפריאתוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמח ע"ג
מט ע"א60 משחרב ביהמ"ק שרו חכימיא וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' פב
מט ע"א60 משחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות לב
מט ע"א60 משחרב ביהמ"ק שרו ספריא וכו'ישועה ורחמים עמ' פה
מט ע"א60 על אבינו שבשמיםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כא
מט ע"א60 על מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיםבית אולפנא ח"א עמ' מא {חת"ס - זה חלק מהדברים הרעים, שאנשים לא ילחמו בעד התורה אלא יישענו על ה'}
מט ע"א60 על מה יש להשען על אבינו שבשמיםויואל משה מאמר א סי' קפה עמ' קעה
מט ע"א60 על מה יש לנו להישעןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קלה
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' עז
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאגרת על הבטחון (תשע) עמ' פא, קלא, קעה
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאור הישר בראשית דף עא ע"ב
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםאורות ונתיבות ח"ה פרק כא אות ג
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםעל הגאולה ועל התמורה סי' קיח עמ' קעט
מט ע"א60 על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםתורת יחיאל בראשית עמ' שג
מט ע"א60 על מי יש להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צח ע"א, קיא ע"ב, קטו ע"א, שבת שובה דף רמז ע"ב, ערב יו"כ דף שיג ע"ב, שטו ע"א, ליל יו"כ דף שלח ע"א
מט ע"א60 על מי יש להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' תולדות דף תרכט ע"א, פ' מקץ דף שמז ע"א
מט ע"א60 על מי יש להשען על אבינו שבשמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קפט
מט ע"א60 על מי יש לנו להישען וכו'כוונת הלב עמ' ריב
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' בשלח דף תי ע"א, תכה ע"ב, פ' תרומה דף רמד ע"א
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' וזאת הברכה דף קצח ע"ב
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדברי יואל פ' ויקרא דף פא ע"ב, פ' קדושים דף קמב ע"ב
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםדעת תורה דברים ח"א עמ' קמב
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא, תקלט
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםשיעור ליום השבת עמ' רפא
מט ע"א60 על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםתפארת צבי במדבר עמ' קנו, רסד
מט ע"א60 על מי לנו להישען על אבינו שבשמיםפירוש המכבי דברים עמ' רכט
מט ע"א60 על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםדרשות דבר צבי בראשית עמ' קע
מט ע"א60 על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםעלי שור ח"ב עמ' תרל
מט ע"א60 על מי לנו להשען על אבינו שבשמיםשארית מנחם - מאמרים עמ' רנ
מט ע"א60 שרו חכמיי' ליהוי' כספרי' וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכז
מט ע"א61 התחילו חכמיא למהוי כספריא וספריא כחזניאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פו
מט ע"א61 ועמא דארעא אזלא ודלדלהבצור ירום ח"ג עמ' כט {כך היה המצב עד שהגיע הבעל שם טוב, והתחיל לחבר את המחנות}
מט ע"א61 ועמא דארעא אזלא ודלדלהשיחות ר' ראובן עמ' עח
מט ע"א61 חכמיא כספריאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קנט
מט ע"א61 חכמים נהפכו לסופרים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' ש
מט ע"א61 עמא דארעא אזלה ומדלדלהאהבת אמת דף מט ע"א
מט ע"א61 עתידים חכמים למהוי כספריאדרשות מהר"ם בנעט עמ' נד
מט ע"א61 שרו חזניא וכו' על אבינו שבשמיםצמח צבי אגרת יג
מט ע"א61 שרו חכימי' למהוי כספריא וכו' ועמא דארעא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיט ע"ג, שמו ע"ג
מט ע"א61 שרו חכימיא וכו'אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כה אות ד {בחורבן הבית ניטל כבוד התורה}
מט ע"א61 שרו חכימיא וכו'דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תצד {באחרית הימים תהא התורה מושפלת}
מט ע"א61 שרו חכימיא וכו'דרשות באר יצחק עמ' קכז {קרן התורה מתמעט והולך בכל יום}
מט ע"א61 שרו חכימיא למהוי כספריא וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קסט
מט ע"א61 שרו חכימיא למהוי כספריאדברי יואל פ' נשא דף קסה ע"ב
מט ע"א61 שרו חכימיא למהוי כספריאעיניים למשפט קידושין בהקדמה
מט ע"א61 שרו חכימיא למיהוי כספריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יד
מט ע"א61 שרו למהוי חכימיא כספריא וספריא כחזניאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עז
מט ע"א רש"י - בטל כבוד תורה שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ וכו' וזהו כבוד תורה גדול שאין בה דבר לבטלההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קסח*
מט ע"א רש"י - בני טהרה יש בך, לפיכך מריח בה ריח טובעצי חיים - מועדים עמ' שמז
מט ע"א רש"י - בעקבתא דמשיחא אין דורש לישראל ואין מבקש עליהם רחמיםתפארת צבי במדבר עמ' רסג
מט ע"א רש"י - ובני חורין, מיוחסיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקנו
מט ע"א רש"י - 'זיו החכמה' זה לא ידענא מאי היאשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' רמא
מט ע"א רש"י - סדר קדושה וכו' ויש כאן תורה וקידוש השםתפארת צבי בראשית עמ' רצ
מט ע"א רש"י - ספריא, מלמדי תנוקותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקנה
מט ע"א רש"י - קדושה דסידרא - סדר קדושה וכו' לפי שאינו יום של מלאכה ויש כאן תורה וקידוש השםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלו
מט ע"א רש"י - שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות וכל שכן תיבות יתירות ואותיות יתירות וזהו כבוד תורה גדול שאין בה דבר לבטלהתפארת צבי ויקרא עמ' רצד
מט ע"א רש"י - שרו חכימיא למהוי כספריא, התחילו החכמים להיות כמלמדי תינוקות שהם קטנים מן החכמיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמב
מט ע"א רש"י ד"ה איטפללהורות נתן במדבר עמ' רעב
מט ע"א רש"י ד"ה אקדושה דסידראשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכב
מט ע"א רש"י ד"ה בר - אם מחויב בכבוד זקינותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלט (תעג)
מט ע"א רש"י ד"ה בר ברתך ומהרש"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סג-סד
מט ע"א רש"י ד"ה ברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתא
מט ע"א רש"י ד"ה המה הולכיםגבעות עולם (קובו) דף קלב ע"א
מט ע"א רש"י ד"ה זיו החכמה - זה לא ידענא מאי היאלקוטי שיחות חי"א עמ' 96
מט ע"א רש"י ד"ה זיוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמו
מט ע"א רש"י ד"ה חפו ראשם וכו' עזי פנים ממזריםישראל קדושים עמ' 60
מט ע"א רש"י ד"ה שיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצג
מט ע"א פיהמ"ש להרמב"ם - ופירוש קטנותן של חסידים כללותם ושרשםפני מנחם תולדות עמ' קמג, וישלח עמ' קצא, רב, ריד, ריח
מט ע"א מהרש"א - ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק מגלין לו רזי תורה ומשגיחין עליו לטובהים שמחה עמ' קמז, תכה
מט ע"א מהרש"א ד"ה אין דורש ואין מבקש וכו' - מס' דנקט ג' לשונותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלג
מט ע"ב01 על מי יש להשען על אבינו שבשמיםראה לעיל ע"א60
מט ע"ב02 בעוקבא דמשיחא וכו' המלכות שתהפך למינותמכתם לדוד משלי עמ' קצד
מט ע"ב02 בעוקבא דמשיחא חוצפא יסגאקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יב, כב, כט, עו, קפ, קצ, רלב, רלו, רנח
מט ע"ב02 בעוקבא דמשיחאדברי דוד (טשורטקוב) עמ' מב {יהיה דוחקא בתר דוחקא}
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סז {הסימנים שמנו חכמים}
מט ע"ב02 בעוקבתא דמשיחא חוצפא יסגא נערים פני זקנים ילבינו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בחוקתי עמ' רד, ראה עמ' רסד, ר"ה עמ' שיג
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגאאז תתחזק עמ' צב, קמו
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגאתורי זהב (תשעג) עמ' שמא
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' יראי חטא ימאסוצפנת פענח (תשסו) עמ' מג, תיג
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגיברכת דוד עמ' קפט
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפא יסגימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסו
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפה יסגידברי יואל פ' שלח דף שצא ע"ב
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחא חוצפה יסגיויואל משה מאמר א סי' קמח עמ' קנ
מט ע"ב02 בעיקבא דמשיחאיורה חכימא (תשעא) עמ' צא, רט
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' היוקר יאמיר ויראי חטא ימאסו וכו' ואין לנו להשען אלא וכו'תפארת צבי שמות עמ' עג, תקסח
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' וחכמת סופרים תסרח והאמת נעדרתאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ו, צח
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' ויראי חטא ימאסו כו' ואין לנו להשען אלא וכו'תפארת צבי בראשית עמ' תקצט, תשמח, תתקס
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' על מי לנו להשען, אלא על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פח, כט שבט-שקלים עמ' קטז, זכור עמ' שפד
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' תהא האמת נעדרתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קלד, שנט
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' תהא האמת נעדרתעזר מיהודה (תשנט) עמ' צט, רסז
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו' תהיה האמת נעדרת וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלה, רמג, שעז
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רפח, תיט
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קיג, קמו, ויקרא-דברים עמ' יט
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' והאמת תהא נעדרתמנחת ישראל עמ' רסג
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאמרי קדוש (תשסא) עמ' עד, צ
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיהישר והטוב (תשסג) עמ' רלא
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' ז
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיצדקת הצדיק סי' מו, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 126), דובר צדק עמ' 167, 175
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שכח
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגי וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקעא, תקצו
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגי וכו' פני הדור כפני כלבמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סא {ביאור כינוי כלב ממאמרי חז"ל שלהם נדמו עזי פנים שבדור}
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגיתפארת צבי במדבר עמ' רסה, שכ
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחא פני הדור כפני הכלבדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' קז
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחאבית שלום מרדכי עמ' רסד
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחאחקל יצחק (תשסג) עמ' קיב, תקסט
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קפה
מט ע"ב02 בעיקבתא דמשיחאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכ
מט ע"ב02 בעקבא דמשיחא וכו' אויבי איש אנשי ביתוערבי נחל (תשסד) עמ' רצא
מט ע"ב02 בעקבא דמשיחא וכו' אויבי איש אנשי ביתוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ערה
מט ע"ב02 בעקבא דמשיחא חוצפא יסגאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 522, 467
מט ע"ב02 בעקבא דמשיחא חוצפא יסגינטריקן (תשעד) עמ' סח, רה
מט ע"ב02 בעקבות דמשיחא וכו' והאמת תהא נעדרתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רמו
מט ע"ב02 בעקבות דמשיחא חוצפא יסגאמכתב מאליהו ח"ג עמ' 207, 216, ח"ד עמ' 267
מט ע"ב02 בעקבות דמשיחא חוצפא יסגיחלקת יהושע עמ' קמט הערה קכג
מט ע"ב02 בעקבות דמשיחאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רעד
מט ע"ב02 בעקבות המשיח חוצפא יסגישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסה
מט ע"ב02 בעקבות המשיח חוצפא ישגא וכו'עמק המלך (בכרך, תח) ש' אדם קדמאה דף מח ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' לג דף פה ע"ג; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יא ע"ב
מט ע"ב02 בעקבות משיח חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קיח-קיט
מט ע"ב02 בעקבות משיח חוצפא יסגימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' יט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא אין תוכחהדעת תורה שמות עמ' קעד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא היוקר יאמירבינת יששכר (תשמח) עמ' קלא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא היוקר יאמירנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלו הערה 156
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וגו'עטרת יהושע דברים עמ' מח
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו'פירוש המכבי דברים עמ' רפד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' בית וועד יהיה לזנותמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קמו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' בת קמה באמהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 186
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' האמת תהא נעדרתאמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' עט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' הבן לא יתבייש מאביו ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםלחמי תודה דף קמג ע"א
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' הגפן תתן פריה והיין ביוקרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצד ד"ה וזה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' והאמת תהא נעדרתהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' והגליל יחרבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצג ד"ה ונשאר
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' והיין ביוקרמצת שימורים (תשסא) עמ' תצ
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שפ ד"ה והנה שלהי
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת נעדרתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצג, תשח, תתצו, א'סב, א'רס
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' יראי חטא ימאסו האמת תהא נעדרת וכו'ייטב פנים ח"א דף קנד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' מלכות תהפך למינות וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 82
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' נערים פני זקנים ילבינולקוטי שיחות חט"ז עמ' 557, חכ"ב עמ' 335
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו' על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםכבוד לאיש דף ל ע"א
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות טו, קנג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שמ
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 19
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תיהפך למינות, ואין תוכחת וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שפח
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר וכו' בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה וכו'בצור ירום ח"ג עמ' ו הערה 10
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ואין תוכחת וכו' ורש"ינחל עדה עמ' שפו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ואמת תהא נעדרתשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כב, עט, קכד, שה, תכז
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' והגליל יחרב והגבלן ישום וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קכ
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' וחכמת סופרים תסרחאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ומלכות תיהפך למינותאסופת מערכות דברים עמ' צט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ח, ברכות ט, קידושין ב, נוסח התפלה אות יא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמבשר טוב - חנוכה עמ' רסה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמרו מפני קטניםכתב סופר אגדות כאן
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלב וכו' ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםמאורי אור (טייטלבוים) עמ' נא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלב וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' מו, נג, רפא, רצא, רצז, שד, שיז, שלט, תקכג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלב וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' כט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'דעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות לא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קנ, רא, תפה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'פרדס מנחם עמ' קכז, קנה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צד, רעא, שלח, שמ, תח
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רצה {כי לפני הסתלקותה מתגברת הטומאה}
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאור הרעיון עמ' שסג-שסד, שפד, שפה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאור חדש פתיחה אות 41
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאורות - זרעונים פ"ג עמ' קכב {"הרשעים בעלי פרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתאבון וכו' ביותר הן מתגלות באיזה אחרית-ימים, בתקופה שלפני הרת-עולם וכו', בעיתותי גאולה מתגברת החוצפא, וסער מתחולל הולך וזועף, פרצים אחד פרצים יפרצו, חוצפה מחוצפה תגדל"}
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' ה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קנז, תעא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קפט, רמד, תשנא, במדבר עמ' תקנג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבינת משה (תשסב) עמ' צג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קעב אות ב
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קמ
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבית פרץ עמ' מד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאבני יששכר ח"א דף קנד ע"ד, ח"ב דף ע ע"א, קלו ע"ג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרס
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדברי יואל פ' שמות דף עד ע"א, פ' ויקהל דף שנד ע"ב
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדעת תבונות פ' מ, קסו; אדיר במרום ח"א פ' כג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרך ה' (באום) הקדמת המפרש, ח"ב פ"ג אות קא, פ"ח מבוא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרשות יעב"ץ עמ' עד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרשות מהר"ם שיק עמ' קעג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צג אות ו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשעז
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שנה, שנז
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאזכות ישראל - עשר קדושות פרק ט אות סט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאטוב ראי סוטה עמ' קיב-קטז; שמונה קבצים קובץ ב פסקא פסקאות ב, לה, סח, קז, קח, קמ; אורות הקודש ח"א עמ' קמח; עקבי הצאן סוף מאמר "הפחד" עמ' קכ-קכא; אורות עמ' לד-לה, קנט; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"ב עמ' קי
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאמנחת אליהו (תשנט) עמ' מד בהגה
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאנתיב מצותיך (תשסח) עמ' צו, קל
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאערפילי טוהר א, יז, כח, מב, נא, צט, קו; אורות התשובה ד; עין איה ב' 317
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנ-קנא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' ס-סא {הקב"ה הביא כך כדי לבטל את ההפרזה והקיצניות שהשתרשו במשך הדורות}
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאצלח רכב עמ' טז
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 150, 492
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאשלשלת הקודש עמ' קעג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאשם אליעזר דף לב ע"ד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאתורת מנחם ח"ז עמ' 212
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגאתפלה למשה (בנימין) עמ' כ, מא
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגידברי אמונה השלם בראשית עמ' קמב
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו' ונערים פני זקנים ילבינודברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תשו ע"א
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו' יראי חטא ימאסו כו' נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים כו' פני הדור כפני הכלב ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' יז, צא, צט, קפד, רנט
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו' נערים פני זקנים ילבינואמרות ה' השלם ח"א עמ' קכג, ח"ד עמ' פו, צא, קל
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו'אפיקי ים עמ' שמז
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' עו, קלג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגיאמרי רבי שפטיה עמ' מו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגיבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כו
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגידברי יואל פ' וישב דף רנ ע"ב
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגידרך ה' השלם עמ' קו - מראה דרך
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגילחמי תודה דף לג ע"ב, מד ע"א, עב ע"א, פ ע"א, פא ע"ב, קמ ע"א, קנא ע"ב, קעז ע"א
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפא יסגישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קלג
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפאעולם ברור פרק ד
מט ע"ב02 בעקבות משיחא חוצפה יסגא וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קכה, פורים עמ' רפב
מט ע"ב02 בעקבות משיחא כו' פני הדור כפני הכלבבאמונה שלמה עמ' תקיב
מט ע"ב02 בעקבות משיחאפרי חיים (קלוגר) עמ' קל
מט ע"ב02 בעקבות משיחאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנג
מט ע"ב02 בעקבות משיחאתורה בציון עמ' תקיא
מט ע"ב02 בעקבותא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' ותהא האמת נעדרתדרכי אמונה דרך מח
מט ע"ב02 בעקבותא דמשיחא חוצפא יסגיזריזותא דאברהם עמ' צז
מט ע"ב02 בעקבת משיחא חוצפא יסגיבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקנא
מט ע"ב02 בעקבת משיחא חוצפא יסגיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקנא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאמעינות האמונה (תשסב) עמ' תכב, תנב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקמו {בסוף הגלות}
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שד, שנא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' אין תוכחתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' אין תוכחת, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' קט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' אין תוכחת, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' קכט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' בית ועד יהיה לזנותערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' יט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' האמת נעדרתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תצז, תקלב-תקלג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' המלכות תיהפך למינותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' ויראי חטא ימאסוחיי עולם בהקדמה {הכוונה דלפנים היה הרשע נדחה ומובדל, ועתה יהיו בכל מקום ובריש גלי}
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' ותהי האמת נעדרתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא ט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' חכמת סופרים תסרחמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' חכמת סופרים תסרחערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לג, שט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' יראי ה' ימאסוטיול בפרדס ח"א עמ' שכז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' יראי החטא ימאסונר לצדיק במדבר עמ' קלב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' יראי חטא ימאסושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שצג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' כלה בחמותהחיי עולם (בולה) דף נט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' על מי יש לנו להישעןמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר לב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' פני הדור כפני הכלבאור חדש פתיחה אות 304
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו' פני הדור כפני הכלבילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות כד
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קכה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' יא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 306, חס"ז עמ' 80, חס"ט עמ' 52
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא וכו', ורש"יתורת מנחם חע"ה עמ' 134, חע"ו עמ' 75, חע"ז עמ' 69
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' במדבר עמ' קנה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סב, פ"ו אות לא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא וכו' ויראי חטא ימאסו וחכמת סופרים תסרחדרכי האמונה עמ' כג, לח, מו, נ, קמא, רמה, שיז, תד, תט, תלה, תקע, תקעד*, תקפא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא וכו' זקנים יעמדו מפני קטניםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא וכו' פני הדור כפני הכלבדודי נתן שמות עמ' רמב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ונערים ילבינו פני זקנים כו' על אבינו שבשמיםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאארץ החיים (ליברזון) סי' שמ
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' טו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קצט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאנועם המוסר עמ' רא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגאעלי שור ח"ב עמ' קכט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגארחמי הרב עמ' לא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגארנת יצחק - פרק חלק עמ' קצ
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' טו, קנט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאם לבינה (פאפא) עמ' תרנו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגינר לצדיק שמות עמ' מז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' פב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכח, פורים עמ' תקכא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' והמלכות תהא למינותערבי נחל (תשסד) עמ' רנ
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' פני הדור כפני הכלבמאמרי שלמה ח"א עמ' יג, קפו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו' פני הדור כפני הכלבמגדל עוז (תשעח) עמ' שכד
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פ
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'למחר אעתיר עמ' שיז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' לח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' ריח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - אמונה עמ' פו, רצה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קל
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - מדות עמ' נד, שכז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קפו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאורחות דוד עמ' קנש
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאמונה ודעת דף נה ע"ב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב א
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קצב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיבינת ישראל (תשסו) דף כה ע"א, סז ע"ב
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכ, ח"ג עמ' מו, רצה
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגידרשות שמן רוקח עמ' שלז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקלו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיחובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגילהורות נתן דברים עמ' רצח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגימבשר טוב - ספר החיים עמ' קיז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שיג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגימראה יחזקאל (תשסד) עמ' תמט
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגינחלת צבי (פאליי) עמ' שנד
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגינפש יוסף (תשפא) עמ' תקיא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגיערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רלו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגישעורי דעת ספר א עמ' ער
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שנו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' פנחס
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי וכו' פני הדור כפני הכלבדרשות דבר צבי מועדים עמ' רלד
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' כד
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות כח, מג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות מד, מו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' עו
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיבעקבות מועדי ה' עמ' 11
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגינר לצדיק במדבר עמ' כג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגיראשית דעת (קורח) סי' ט, לח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגישבילי פנחס (תשעח) עמ' קג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאאוהב ישראל דף שלג ע"א
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רנז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאבין המשפתים ויקרא פ' צו אות ג
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' פח {ציטוט מחפץ חיים}, קא {ציטוט מר' צדוק}
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאיד יחזקאל עמ' קטז
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאמגולה לגאולה עמ' 47, 117
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקח
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאשבט מישראל (קרמניץ) פרק עז פסוק כ
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאשפת אמת (רייז) סוכות עמ' לא
מט ע"ב02 בעקבתא דמשיחאתורת יחיאל במדבר עמ' קצב
מט ע"ב02 עוקבא דמשיחאפרדס המלך (תשסט) אות תרעה {הם הדורות האחרונים}
מט ע"ב02 עקבות משיחאאור לשמים (תשסג) עמ' שח {הם דרא בתראה}
מט ע"ב02 חבלי משיחמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעו
מט ע"ב02 עקבות משיחאתורת מנחם חנ"ב עמ' 281
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחא וכו' יראי חטא ימאסושפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנג
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמירקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' פג
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחא חוצפא יסגאקריאה בקריה ח"ג עמ' כב
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאדברי אמונה שמות עמ' קד, קיז, קנ {מצב בנ"י לפני ביאת המשיח}
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סא, פד
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תנא, תסז הערה כז, תעד, תפט, תצב-תצג
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאלקחת מוסר ח"א עמ' ט
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאמאמרי הריי"צ באידיש עמ' 5
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' יג
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רכג
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 156
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' עה {מהלך החטאים בו}
מט ע"ב02 עקבתא דמשיחאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רצב
מט ע"ב03 הגפן תתן פריה והיין ביוקרשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קה
מט ע"ב03 והגפן תתן פריה והיין ביוקר וכו' והגליל יחרבדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצ ע"ב
מט ע"ב03 והיוקר יאמירלחמי תודה דף קעז ע"א
מט ע"ב03 חוצפא דבעקבא דמשיחאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נח, קיט, קנ, קעג, רכט, שב, תפט-תצ, תקכד
מט ע"ב03 חוצפא יסגא וכו' ונערים פני זקנים ילבינומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קלב
מט ע"ב03 חוצפא יסגא כו' נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 344, חנ"ב עמ' 76, חנ"ג עמ' 139, 251
מט ע"ב03 חוצפא יסגאדרישת ציון (תשסב) עמ' 53
מט ע"ב03 חוצפא יסגאמגולה לגאולה עמ' 53
מט ע"ב03 חוצפא יסגי וכו' ונערים פני זקנים ילבינוים שמחה עמ' מב
מט ע"ב03 חוצפא יסגילמטה יששכר עמ' שצו
מט ע"ב03 חוצפא יסגימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קלד
מט ע"ב03 חוצפא יסגיקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעג, שב
מט ע"ב03 חוצפא ישגא והיוקר יאמירדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקנד
מט ע"ב03 חוצפה יסגאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 299
מט ע"ב03 חוצפה יסגיאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שסו
מט ע"ב03 חוצפה יסגי וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 272
מט ע"ב03 חוצפה יסגיאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' רצג
מט ע"ב04 המלכות תהפך למינותיסודי הדעת (תשסב) עמ' קטו {דור שב"ד בא}
מט ע"ב04 המלכות תהפך למינותקסת הסופר (תשעו) עמ' קפט
מט ע"ב04 המלכות תיהפך למינות וביעב"ץאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקמח
מט ע"ב04 המלכות תתהפך למינותדעת תפלה עמ' שנט
מט ע"ב04 והמלכות תהא למינות וכו'צרור המור (שכז) פרשת תזריע דף צז ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תזריע דף צג ע"ג
מט ע"ב04 והמלכות תהפך למינות ואין תוכחהשפע חיים ח"ד עמ' קכו
מט ע"ב04 והמלכות תיהפך למינותלב אליהו (תשסה) שמות עמ' מ
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינות ואין תוכחהשפע חיים ח"ו עמ' רמה
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינות ואין תוכחתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' עתר
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינותאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מח
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכב
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינותישמרו דעת עמ' שלג
מט ע"ב04 ומלכות תהפך למינותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכט
מט ע"ב04 מלכות תהפך למינות וכו' פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חי"ז עמ' 125, חי"ח עמ' 64
מט ע"ב04 מלכות תתהפך למינותערפילי טוהר קו
מט ע"ב04 תיהפך למינות ויעב"ץאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קצז
מט ע"ב04 תיהפך למינות ויעב"ץאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' קמד
מט ע"ב05 בית הוועד יהי' לזנותדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקב ע"א
מט ע"ב05 בית הועד יהיה לזנותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שח
מט ע"ב05 בית הועד יהיה לזנות, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' קע
מט ע"ב05 בית וועד יהיה לזנותקרן לדוד דברים עמ' לה
מט ע"ב05 בית וועד יהיה לזנותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריט
מט ע"ב05 בית ועד יהיה לזנותאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף צב ע"ב
מט ע"ב05 בית ועד יהיה לזנותדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שיא
מט ע"ב05 ואין תוכחהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שב
מט ע"ב05 ואין תוכחתאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' סג {מדת השמיעה וקבלת התוכחה לא יהיו בעקבתא דמשיחא}
מט ע"ב05 והגליל יחרבאור הרעיון עמ' שצו
מט ע"ב05 והגליל יחרבתאומי צביה עמ' שח
מט ע"ב06 אנשי הגבול יסובבו וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 48
מט ע"ב06 אנשי הגבול יסובבו ולא יחוננוילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב06 אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננואור השמש (תשסח) עמ' ק
מט ע"ב06 בעלי גבולפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנ
מט ע"ב06 הגבלן ישום וכו' וחכמת סופרים תסרחאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קל, קנא
מט ע"ב06 ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעירפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנ; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' סא {הם חכמי התורה הנותנים גבול לדבריהם, לא להיות קיצוני}
מט ע"ב06 והגבלןהאיר ממזרח - יהושע עמ' קצד
מט ע"ב07 וחכמות סופרים תסרחאורות עמ' פב (לח); שמונח קבצים קובץ ב פסקא קסו; אורות האמונה עמ' 38 [16]; שמונה קבצים קובץ א פסקא תקסט
מט ע"ב07 וחכמות סופרים תסרחדרך ה' השלם עמ' קמט - דרך לחיים
מט ע"ב07 וחכמות סופרים תסרחהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסד
מט ע"ב07 וחכמות סופרים תסרחראשית דעת (קורח) סי' ו
מט ע"ב07 וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסודולה ומשקה פורים עמ' עו
מט ע"ב07 וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסוויגד יעקב עמ' כה
מט ע"ב07 וחכמת סופרים תסרח וכו' והאמת תהא נעדרתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פה, שטו
מט ע"ב07 חכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צה
מט ע"ב07 חכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים וכו' פני הדור כפני הכלבדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לג
מט ע"ב07 חכמות סופרים תסרחשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קע
מט ע"ב07 חכמת הסופרים תסרחמורשה - שיחות למועדים עמ' קעז
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת נעדרת וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסב
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת בת קמה באמה כלה בחמותה, ופני הדור כפני הכלב ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נו
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת וכו' ועל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיםנועם המוסר עמ' כח, קעב, קפז, קצה
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ט
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו, נערים פני זקנים ילבינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפו, שג, שפו
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרח וכו' אנשי הגבול יסובבואורות קכא; ערפילי טוהר נט, סז
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחאשל חיים ח"א עמ' נ
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפו, תקט, תקיא
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחיערות דבש ח"א עמ' עז
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצב
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחמי מרום ח"י עמ' כו
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ד ע"א
מט ע"ב07 חכמת סופרים תסרחנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נב
מט ע"ב08 האמת נעדרתכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 347 {עדרים עדרים}
מט ע"ב08 האמת נעדרתאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכא {נעשית עדרים עדרים}
מט ע"ב08 האמת נעדרתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנא
מט ע"ב08 והאמת נעדרתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פט
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתתפארת צבי ויקרא עמ' תט {שנעשית עדרים עדרים}
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתתפארת צבי שמות עמ' קיא, תלו {שנעשית עדרים עדרים}
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרת וכו' פני הדור כפני הכלבאורות עמ' לה (יז); שמונה קבצים קובץ ה פסקא קפט
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתאור הרעיון עמ' מז
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתמכתב מאליהו ח"ג עמ' 116
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתפני מנחם וישלח עמ' רטז
מט ע"ב08 והאמת תהא נעדרתתפארת צבי בראשית עמ' תרלו {שיהא נעשה עדרים עדרים}
מט ע"ב08 והאמת תהיה נעדרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסא - ר"ד סגל
מט ע"ב08 ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרתבצור ירום ח"ג עמ' מט
מט ע"ב08 ויראי חטא ימאסותורת הרבי רבי זושא סי' קכד
מט ע"ב08 יראי חטא ימאסוהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' לא
מט ע"ב08 יראי חטא ימאסוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקע
מט ע"ב08 יראי חטא ימאסוויואל משה מאמר א סי' קנט עמ' קנו
מט ע"ב09 זקנים יעמדו מפני נעריםמחשבת זקנים עמ' קכז
מט ע"ב09 נערים ילבינו פני זקניםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יז דף מח ע"ד {דור שב"ד בא}
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו בת קמה כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יז דף פח ע"ג {דור שב"ד בא}
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באימה וכלב בחמותהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 25
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באמה וכלה בחמותהתורת מנחם חי"א עמ' 65, 67, חי"ח עמ' 63, חכ"ה עמ' 39
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חנ"ח עמ' 162, 343, 408
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חס"ח עמ' 399, חס"ט עמ' 43
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קיז, יהושע-שמואל עמ' תפז
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטניםעירין קדישין השלם עמ' שנט
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה וכלה בחמותהתורת מנחם חל"ו עמ' 334
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חל"ט עמ' 422, חלק מ עמ' 321
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חס"ב עמ' 201, 323, 393, חס"ג עמ' 19
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינו כו' בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חע"א עמ' 100
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' נח
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינוחיי נפש ח"ג הקדמה דף ט
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלח
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינומגולה לגאולה עמ' 53
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינומוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' נח
מט ע"ב09 נערים פני זקנים ילבינותורת מנחם חמ"ט עמ' 157
מט ע"ב10 בן מנבל אבשפע חיים ח"ב עמ' קלב
מט ע"ב10 בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמותהאבני גזית עמ' 27
מט ע"ב10 בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותהתורת מנחם חנ"ו עמ' 283
מט ע"ב10 בן מנוול אב וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צ, קפה
מט ע"ב10 בת קמה באמה וכו' נערים פני זקנים ילבינותורת מנחם חלק לג עמ' 195
מט ע"ב10 בת קמה באמה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שלג
מט ע"ב10 בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פב
מט ע"ב10 בת קמה באמה כלה בחמותההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שסה
מט ע"ב10 בת קמה באמה כלה בחמותהמגולה לגאולה עמ' 53
מט ע"ב11 אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלבצדקת הצדיק סי' ריט
מט ע"ב11 אויבי איש אנשי ביתודברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שמט ע"א
מט ע"ב11 אויבי איש אנשי ביתוזכור לדוד עמ' מ
מט ע"ב11 אויבי איש אנשי ביתומאמץ כח (תשעה) עמ' סו
מט ע"ב11 אויבי איש אנשי ביתומקור ברוך (פייתוס) דף סח ע"א
מט ע"ב11 אויבי איש אנשי ביתותורת משה (אלמושנינו) עמ' סג
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמט
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבאמרי רבי שפטיה עמ' של
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבבאר מחוקק (תשעה) עמ' ריז
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעא
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדברי יואל פ' קרח דף מז ע"א
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדבש לפי מע' פ אות כט
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדרך הקודש (תנעמי) עמ' תרג
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 984
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבהרופא לשבורי לב שמות עמ' רו
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קצט
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבכסא דוד (תקנד) דף יז ע"א
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבכסא דוד (תשנ) עמ' סח
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רטז
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבלב דוד (תשסט) עמ' עב
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבלב הארי עמ' תטו
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבלקוטי שיחות ח"ט עמ' 105, חי"א עמ' 334
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבמגולה לגאולה עמ' 54
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שלט
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבנאוה תהלה עמ' קכג
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמד
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבקדושה ומלכות (גורדון) פ' פנחס
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קסב, רפה, שא {בדור שבן דוד בא}
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קנו, רפא
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פו
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבשם יחזקאל עמ' שכב
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שפא
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרח
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבתורת יחיאל בראשית עמ' סט, עח, פח, תכו
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חכ"ב עמ' 132
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חנ"ג עמ' 438
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חס"ו עמ' 255
מט ע"ב11 פני הדור כפני הכלבתורת מנחם חע"ב עמ' 70
מט ע"ב11 פני הדורזאת זכרון (תשנב) אות קטז
מט ע"ב16 ל"ש אלא של ורד ושל הדס אבל של קנים ושל חילת מותרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצט
מט ע"ב20 אירוס טבילא בחד פומאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעט
מט ע"ב20 טבלא דחד פומאשלטי הגבורים (תשע) עמ' נג
מט ע"ב21 רבה בר רב הונא עבד לבריה טנבוראמגדל עוז (תשעח) עמ' עה
מט ע"ב25 איזהו עטרות כלות עיר של זהבבצור ירום ח"ד עמ' רנו הערה 21
מט ע"ב25 גזרו על עטרות כלות של כסף ושל זהבנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שעז
מט ע"ב25 מאי עטרות כלות עיר של זהבהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנג
מט ע"ב29 גזרו על חופת חתניםברכת אבות עמ' צו
מט ע"ב29 חופת חתניםתשבי (תשסה) עמ' קח שורש חפה
מט ע"ב33 ושלא ילמד את בנו יונית כשצרו מלכי בית חשמונאי וכו' הורקנוס ואריסטובולס וכו' לעז להם בחכמת יונית וכו' העלו להם חזירפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפב-רפג
מט ע"ב34 כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פי"ז דף מד ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג דף פ ע"א [?]; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג דף מו/מז; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נד ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויקרא דף קכב ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סימן מה; באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"א
מט ע"ב34 כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה כו' כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו וכו' ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 205
מט ע"ב34 כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כ, קכט
מט ע"ב34 כשצרו מלכי בית חשמונאיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מב ע"א
מט ע"ב34 כשצרו מלכי בית חשמונאיעיונים במשלי עמ' שפא
מט ע"ב34 כשצרו מלכי חשמונאי וכו' ונזדעזעה א"י וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שפח
מט ע"ב35 הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ח
מט ע"ב37 זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' צט
מט ע"ב38 חכמת יווניתזרע קודש - מועדים עמ' רמא
מט ע"ב38 חכמת יווניתשני המטות - מטה נפתלי עמ' קד
מט ע"ב38 לעז להם בחכמה יווניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכב
מט ע"ב39 והעלו להם חזירדרישת ציון (תשסב) עמ' 133 {בימי אריסטובולוס לא הקריבו תמידים}
מט ע"ב39 כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נא
מט ע"ב39 כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרין בידכםויואל משה מאמר ב סי' קנה עמ' שסט
מט ע"ב39 כל זמן שעוסקין בעבודה לא ימסרו בידכםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמז, שז
מט ע"ב40 ונזדעזעה א"י ד' מאות פרסהאור אברהם על ספר המצוות עמ' עב
מט ע"ב40 נזדעזעה א"י ד' מאות פרסה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לו
מט ע"ב40 נזדעזעה א"י ד' מאות פרסהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
מט ע"ב40 נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלח
מט ע"ב40 נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסז
מט ע"ב40 נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסז
מט ע"ב40 נעץ החזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמ
מט ע"ב41 אסור ללמד חכמת יווניתהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 237
מט ע"ב41 ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יווניתכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מט ע"א-מט ע"ב
מט ע"ב41 ארור אדם שילמד לבנו חכמת יווניתשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' צא, צח
מט ע"ב41 ארור האיש שילמד בנו יווניתמגדל עוז (תשעח) עמ' שפט
מט ע"ב41 ארור הלומד חכמת יוניתמנחת קנאות עמ' קנח {הוא בשמתא}
מט ע"ב41 ארור המלמד חכמה יווניתעבודת יצחק בראשית עמ' קצט
מט ע"ב41 ארור שילמוד בנו חכמה יוניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קב
מט ע"ב41 גזרו שלא ילמד אדם את בנו יווניתבינת ישראל (תשסו) דף נח ע"א
מט ע"ב41 מעשה שבא העומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכרלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלב, תורת לוי יצחק עמ' כז
מט ע"ב42 או לשון הקודש או לשון יונית, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' יד עמ' תיח
מט ע"ב42 בא"י לשון סורסי למה ליהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 229
מט ע"ב43 בבבל לשון ארמי למהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רט הערה 66 {לשון ארמי הוא לשון בבל}
מט ע"ב44 וחכמת יונית מי אסירא והאמר רב יהודה אמר שמואל וכו' אמרי שאני בית רבן גמליאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 6
מט ע"ב45 אלף ילדים היו בבית אבא חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו יוניתלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סב
מט ע"ב45 אלף ילדים היו בבית אבאשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שמה
מט ע"ב45 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, אלף ילדים היו בבית אבא וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר ה
מט ע"ב46 שאני של בית רבן גמליאל משום שקרובים למלכותאור הצבי עמ' 206
מט ע"ב47 אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי שהוא קרוב למלכותמאור מרדכי בראשית עמ' שכג
מט ע"ב47 המספר קומימבשרת ציון ח"ג עמ' קכה
מט ע"ב47 התירו לו לספר קומי שהוא קרוב למלכותפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כב
מט ע"ב48 של בית ר"ג התירו להן חכמת יווניתדברי יואל פ' וישב דף רעד ע"א
מט ע"ב50 בטלה עצה ומחשבהתאומי צביה עמ' רפה
מט ע"ב50 משמת ר' יהושע בטלה עצה ומחשבהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מד
מט ע"ב50 משמת ר' עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמהלחמי תודה דף קסג ע"א, קסד ע"ב
מט ע"ב50 משמת ר' עקיבא בטלו זרועי תורהאור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 27)
מט ע"ב50 משמת ר"א הגדולמורשה - שיחות למועדים עמ' קפו
מט ע"ב50 משמת ר"א נגנז ס"ת משמת ר"ע בטלו זרועי תורהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קסה
מט ע"ב50 משמת ר"ע בטלו זרועי תורה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 86
מט ע"ב50 משמת ר"ע בטלו זרועי תורה ונסתמו מעיינות החכמה, ורש"י - שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' ר
מט ע"ב50 משמת ר"ע בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה, ורש"י - זרועי תורה - עומק סברא וכו'תורה ודעת תשסח עמ' ע
מט ע"ב50 משמת ר"ע בטלו זרועי תורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תי
מט ע"ב50 משמת ר"ע בטלו זרועי תורהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
מט ע"ב50 משמת ר"ע בטלו זרועי תורה, ורש"י - עומק סברא ולסמוך טעמי תורה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלג
מט ע"ב50 משמת ר"ע וכו' נסתמו מעיינות החכמהיחי המלך עמ' מט
מט ע"ב50 משמת ר"ע וכו' נסתתמו מעיינות החכמה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשפח
מט ע"ב50 משמת ר"ע וכו' נסתתמו מעיינות החכמהברית שלום (תעח) דף קכג ע"א
מט ע"ב50 משמת רבי אליעזר (ורש"י - שהי' בעל הלכות וכו' כאילו כתוב בספר) נגנז ס"ת משמת רבי יהושע (וכרש"י - שהי' זהיר וכו' ובתשובת האפיקורסים) בטלה עצה ומחשבהתורת מנחם חט"ז עמ' 290 ואילך
מט ע"ב50 משמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנג ע"א
מט ע"ב50 משמת רבי עקיבא בטלו זרועות עולםצמח דוד (סקאליע) עמ' רכט
מט ע"ב50 משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה (ורש"י - עומק סברא) ונסתתמו מעיינות החכמהתורת מנחם חט"ז עמ' 290 ואילך
מט ע"ב50 משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמהלדור ולדורות ח"ב עמ' שסח
מט ע"ב50 משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלט
מט ע"ב50 משמת רבי עקיבא נסתתמו מעיינות החכמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמו (תצו) {דשורש נשמתו היה מבחינת חכמה}
מט ע"ב51 מעיינות החכמהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קצג
מט ע"ב51 משמת ר' אלעזר בן עזריהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רלב {פסק העושר מן החכמים}
מט ע"ב51 משמת ר' אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צ
מט ע"ב51 משמת ראב"ע בטלו עטרות חכמה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 86, חט"ז עמ' 290
מט ע"ב51 משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה שעטרת חכמים עשרםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קסב
מט ע"ב51 משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה שעטרת חכמים עשרםראשית דעת (קורח) סי' נ
מט ע"ב52 ועטרת חכמים עשרםהאיר ממזרח משלי עמ' ריח
מט ע"ב54 משמת ר"ג עלה גובאי ורבו הצרות וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 813
מט ע"ב54 משמת רבי הוכפלו בו צרות וכו' בטלה ענוהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קג, קד
מט ע"ב54 משמת רבי הוכפלו הצרותשרגא המאיר מועדים עמ' שצו
מט ע"ב54 משמת רבי הוכפלו צרות וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 290 ואילך
מט ע"ב55 א"ל ר"י לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא א"ל ר"נ לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא, ורש"י, מהרש"א ותוי"טתורת מנחם חלק מ עמ' 9, 59
מט ע"ב55 א"ל ר"י לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ב
מט ע"ב55 א"ל ר"י לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאנועם אליעזר שמות דף קמח בהג"ה
מט ע"ב55 א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרסב, תשנה
מט ע"ב55 א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאוצוה הכהן עמ' קנח
מט ע"ב55 א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאלחמי תודה דף קעד ע"ב
מט ע"ב55 א"ר יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאמאור ושמש (תשנב) עמ' שצט, ת
מט ע"ב55 אל תתני ענוה דאיכא אנאאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסב
מט ע"ב55 אל תתני ענוה דאיכא אנאויגד משה (גרין) מאמר א ד"ה ועפיד"ז
מט ע"ב55 אל תתני ענוהעולת חודש ח"ג מאמר תיא
מט ע"ב55 אמר לי' רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר לי' רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא, ורש"י וניצוצי אור ואשל אברהםתורת מנחם חס"ח עמ' 309, 304, 343, 370
מט ע"ב55 אמר לי' רב יוסף לתנא לא תתני ענוה דאיכא אנא, אמר לי' רב נחמן לתנא לא תתני יראת חטא דאיכא אנאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסא
מט ע"ב55 אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קנב
מט ע"ב55 אמר ר"י לא תיתני ענוה דאיכא אנאכוכבי אור (תשלד) עמ' מה
מט ע"ב55 אמר ר"י לא תתני ענוה דאיכא אנא אמר ר"נ לא תתני יראת חטא דאיכא אנאלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סב
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נו
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכח, ויקרא-במדבר עמ' רנח
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שמו-שמח, ח"ג עמ' ד
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאתורת איש ח"ב עמ' פו, צ, רט, ערב
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תיתני ענוהשערי הישיבה ח"א עמ' רפג
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאבית מועד (זלזניק) עמ' טוסוטה
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 72
מט ע"ב55 אמר רב יוסף לתנא לא תתני ענוה דאיכא אנאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכג*
מט ע"ב55 בטלה ענוה וכו' דאיכא אנההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלד
מט ע"ב55 בענין הענוהתורת מנחם ח"כ עמ' 122
מט ע"ב55 דאיכא אנאדרכי החיים ח"א עמ' שסא
מט ע"ב55 הוכפלו הצרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרה
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' קפד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנא הדרת אפרים ח"ב עמ' קעב-קעג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנא וכו' לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאלקוטי שיחות ח"א עמ' 279, 263, ח"ד עמ' 1033, חי"ג עמ' 31, חי"ח עמ' 61
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאאמרי נועם (מועדים) סי' פה לפסח
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאבאר בשדה עמ' קטז
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאברית אברם עמ' רמג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאהדרש והעיון ויקרא מאמר רנה אות יז
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יב פסוק ג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצא
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' א, רצה, תצג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאחכמת התורה אמור עמ' קנד, שמ
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאכדת נפש משיבת עמ' נא
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קנד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאלקוטי אהבת ישראל עמ' שכט
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמאורי שערים עמ' קיד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמוסר אביך פרק ג פסקא ד עמ' מב-מג; אגרות הראיה כרך ב אגרת תקנה עמ' קפח {בדרך כלל אסור לדבר דיבור של גאוה אע"פ שאינו מביא לידי גאוה שבלב, אבל הותר כאן כדי שהתנא לא ילמד משנה בטעות}
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמכתב סופר דף קיט ע"ב
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' ח
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעה
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קעג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאנחלת יעקב (תשעג) עמ' רלט
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאניצוצי אהרן עמ' קעא
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאעטרת יהושע דברים עמ' רמז
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאפני מנחם שבועות עמ' מו
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פו, קלד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סח
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכד
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יג
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנט
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכא, רמ, שג, שסו, תכ, תלג, תצח
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רטו, ש
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנאתורת יחיאל במדבר עמ' צ
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנא, חיד"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקיט
מט ע"ב55 לא תיתני ענוה דאיכא אנא, מהרש"אלחמי תודה דף קעד ע"ב
מט ע"ב55 לא תיתני ענוהככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
מט ע"ב55 לא תיתני ענוהככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
מט ע"ב55 לא תיתני ענווה דאיכא אנאדברי יואל פ' וישלח דף קפח ע"ב
מט ע"ב55 לא תיתני ענווה דאיכא אנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלח
מט ע"ב55 לא תתני וכו'נפש כל חי דף לט ע"ד (מערכת ע' אות מ)
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמגדנות אליעזר עמ' קו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנא ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' ריט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאאור יהל ח"א עמ' לט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבארות המים (תשסב) עמ' קנו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבארות המים (תשסט) עמ' תנו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבכורי אברהם דף סז ע"ג, סח ע"ב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאבת עין (תשסז) עמ' שלג-שלד
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קצ ע"א
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאהאשל ברמה (תשעב) עמ' לז
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאהדרש והעיון דברים מאמר כח
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאויגד יעקב עמ' תרפה
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאזרע קודש - מועדים עמ' צב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קז
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאחיים שיש בהם אבות עמ' תקלט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאטהרת יו"ט ח"ח עמ' קטו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאיד פנחס (גרבר) דף פז ע"ג
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאלבית יעקב דרוש ל
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמאור ושמש (תשסט) עמ' תקנב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמוסר אביך מג (עב); אורות הקודש ד תפג
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' לז
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמצווה ועושה ח"א עמ' רמא
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' ריט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאנר לצדיק במדבר עמ' ד
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאפניני יחזקאל עמ' שט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקנב
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תצט
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנארנת יצחק - פרק חלק עמ' תמז
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תכ
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רע - ר"י דרעי
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' נו
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ק
מט ע"ב55 לא תתני ענוה דאיכא אנא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיא
מט ע"ב55 לא תתני ענוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ריט-רכב
מט ע"ב55 לא תתני ענוהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 250 {ענוותנותו של רב יוסף}
מט ע"ב55 לא תתני ענוהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 40 {עדותו של רב יוסף על ענוותנותו}
מט ע"ב55 לא תתני ענוהפרי חיים (קנולר) פרשת עקב
מט ע"ב55 לא תתני ענווה דאיכא אנאילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה א"ל ר' יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאאוצר המאמרים (תשס) עמ' ש
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קמב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה א"ר יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנח
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה א"ר לא תיתני ענוה דאיכא אנאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סב {רב יוסף לא התפאר ח"ו בענוה}
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' עדר, תלד
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה אמר רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאכבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב, סח ע"ג
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה אמר רב יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנאצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכה
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה אר"י לא תיתני ענוה דאיכא אנאכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת פרה עמ' קסו, ויקרא עמ' קעא
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה אר"י לא תתני ענוה דאיכא אנאדרש משה (קלנברג) ח"ב דף לט
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא א"ל ר' יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פא
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא א"ל רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא (ורש"י - שאני ענוותן) א"ל רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאתורת מנחם ח"א עמ' 97, 98, ח"ה עמ' 210, חט"ז עמ' 290, חכ"ג עמ' 10, חכ"ו עמ' 3
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תנב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאמקור ברוך (הגר) עמ' רעב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות י
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנאחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' צ
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קלז, קלח
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מו
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שז
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר רב יוסף לא תיתני דאיכא אנאמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלה
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו' אמר ליה רב נחמן בר יצחק לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו' אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב, מהד' ג סי' לב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו' לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאצניף מלוכה (רייז) עמ' קכב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא כו' לא תיתני ענוה כו' יראת חטא דאיכא אנא, ורש"יתורת מנחם חכ"ח עמ' 94
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ל ר' יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ל ר"י לא תיתני ענוה דאיכא אנאייטב פנים ח"ב דף קפז, קפט
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ל רב יוסף וכו' דאיכא אנאבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רג
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' א"ר יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנאאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קעט, רכז
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' אמר רב יוסף לתנא אל תתני ענוה דאיכא אנאנר לצדיק במדבר עמ' קיב
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאדברים טובים (אלישיב) עמ' 33
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תיתני ענוה דאיכא אנאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמג
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תיתני ענווה דאיבא אנאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קצה
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תתני ענוהישראל קדושים עמ' *64, 66, תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
מט ע"ב55 משמת רבי בטלה ענוה וכו' לא תתני ענוהפרי צדיק פקודי אות ו, לחג השבועות אות יב, כו
מט ע"ב55 רב יוסף אמר לא תיתני ענוה דאיבא אנאמנחת ישראל עמ' שנד
מט ע"ב55 רב יוסף אמר לא תיתני ענוהעמק החכמה עמ' קפח
מט ע"ב55 אמר רב יוסף אל תתני ענוה דאיכא אנא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצב
מט ע"ב56 אמר ר"נ לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 72
מט ע"ב56 לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות יז
מט ע"ב56 לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קט
מט ע"ב56 לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא וכו'אפיקי ים עמ' תצד
מט ע"ב56 לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צה
מט ע"ב56 לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צז
מט ע"ב56 לא תיתני יראת חטא דאיכא אנאנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 133
מט ע"ב56 לא תתני יראת חטא דאיכא אנאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסז ע"א
מט ע"ב56 לא תתני יראת חטא דאיכא אנאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רד
מט ע"ב56 לא תתני יראת חטא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' ריא
מט ע"ב56 רנב"י אומר לא תתני יראת חטא דאיכא אנאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
מט ע"ב57 א"ר פנחס בן יאיר זהירות כו'מחושקים כסף דף מח ע"ד
מט ע"ב57 אמר ר' פנחס בן יאירמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשמו
מט ע"ב57 אמר רבי פנחס תורה מביאה לידי זהירותחלקם בחיים דף יד ע"ב (דף מ"ה ע"ב ד"ה ונראה)
מט ע"ב57 אמר רפב"י זריזות מביאה וכו' לידי אליהו הנביא זכור לטובאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
מט ע"ב57 ברייתא דרפב"יתורת מנחם חי"ג עמ' 138, 155
מט ע"ב57 ברייתא דרפב"יתורת מנחם חל"ח עמ' 267, חלק מ עמ' 54
מט ע"ב57 ברייתא דרפב"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 237
מט ע"ב57 הדרגות של רבי פינחס בן יאירגנת אגוז (תשעב) אות תקעו
מט ע"ב57 זהירות מביא לידי זריזותמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקצו
מט ע"ב57 זהירות מביאה לידי זריזות וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש סד ליום ב של שבועות דף קסג ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך) בהקדמה דף ד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יד דף עו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ' לד דף נב ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) הגהה פרק י דף רא ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק א דף צד ע"ד; שו"ת מהרשד"ם (שנד) א"ח סימן יז דף ט ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת קדושים דף צו ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר א דף ב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מסעי דף קיא ע"א
מט ע"ב57 זריזות מביא לידי וכו' רוח הקודשתפארת צבי ויקרא עמ' נד
מט ע"ב57 זריזות מביא לידי נקיות וכו'דרשות באר יצחק עמ' קב
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי וכו' תחה"מ וכו' ע"י אליהו וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 391
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי נקיות וכו' ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ח ע"א, מו ע"ב, נ ע"ב, נח ע"ב, קז ע"ד
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי נקיות וכו' ותחיית המתים בא על ידי אליהו הנביא זכור לטוב אמןמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמו
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות מביאה לידי טהרה וכו' ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' כח, נד
מט ע"ב57 זריזות מביאה לידי נקיותיחל ישראל אבות ח"ב עמ' רכה
מט ע"ב57 טהרה מביאה לידי וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 66
מט ע"ב57 טהרה מביאה לידי כו' אלי' הנביא וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 182
מט ע"ב57 טהרה מביאה לידי פרישותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קנה
מט ע"ב57 טהרה מביאה לידי קדושהפניני יחזקאל עמ' תעב
מט ע"ב57 טהרה מביאה לקדושהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 292
מט ע"ב57 טהרה מביאה לרוה"קהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקכה
מט ע"ב57 נקיות מביא לידי טהרהפתח טוב עמ' צג
מט ע"ב57 נקיות מביאה לידי טהרה וכו'שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות מח
מט ע"ב57 נקיות מביאה לידי טהרהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנז ע"א
מט ע"ב57 רבי פנחס בן יאיר אומר נקיות מביאה כו'נטריקן (תשעד) עמ' קצז
מט ע"ב57 רבי פנחס בן יאיר אומר [זהירות מביא לידי זריזות] וכו' ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקודש ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתיםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' סב
מט ע"ב57 רבי פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות, ונקיות מביאה לידי טהרה, וטהרה מביאה לידי פרישותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מז
מט ע"ב57 רבי פנחס בן יאיר וכו' ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים ותחיית המתים בא ע"י אליהו הנביא ז"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפג, תקח
מט ע"ב57 רפב"י אומר זריזות מביאה לידי נקיותאמרי טל מאמר יג, ע
מט ע"ב57 רפב"י אומר זריזות מביאה לידי נקיותויגד יעקב עמ' תקס
מט ע"ב57 תורה מביא לידי וכו' הקדושה מביא לידי ענוה וכו' לרוח הקודשמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רצה, שמג, תקמד, תקמה
מט ע"ב57 תורה מביא לידי וכו' הקדושה מביא לידי ענוה וכו'משמרת איתמר (תשסז) עמ' טו, קפג, קפז, רמט, רנב, שיט, שכג, שכו, שמ, שמב, שסב, שסו, שע, שעט, שפג, שצ, שצח, ת, תמג, תמט, תפא, תפח, תקכח, תקמו, תקסב, תרו, תרל, תרלב, תרלג, תרמ, תרנו, תרמח
מט ע"ב57 תורה מביאה לידי זהירותגל עיני ח"ב עמ' קלח
מט ע"ב57 תורה מביאה לידי זריזותירך יעקב (פיתוסי) דף מח ע"א, סד ע"ד, עח ע"ד
מט ע"ב58 ויראת חטא מביאה לידי חסידותולאשר אמר בראשית-שמות הקדמה עמ' ט
מט ע"ב58 חסידות מביאה לידי רוה"קדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסח
מט ע"ב58 חסידות מביאה לידי רוח הקדש ענוה מביאה לידי רוח הקדשרחמי הרב עמ' סט
מט ע"ב58 חסידות מביאה לידי רוח הקודשדרשות באר יצחק עמ' רסא
מט ע"ב58 יראת חטא מביא לידי חסידותבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסז
מט ע"ב58 יראת חטא מביאה לידי חסידותולאשר אמר - תהלים עמ' קיח
מט ע"ב58 יראת חטא מביאה לידי קדושהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ז
מט ע"ב58 ענוה מביא לידי יראת חטאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסד
מט ע"ב58 ענוה מביאה לידי יראת חטא ויראת חטא מביאה לידי וכו' ע"י אליהו הנביאתורת מנחם חס"ח עמ' 371
מט ע"ב58 ענוה מביאה לידי יראת חטא וכו' לידי רוח הקודשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מח
מט ע"ב58 ענוה מביאה לידי יראת חטאבינה לעתים (תשנד) דרוש מא עמ' רס
מט ע"ב58 ענוה מביאה לידי יראת חטאייטב פנים ח"ב דף מא
מט ע"ב58 פרישות מביאה לידי קדושהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שכ
מט ע"ב58 פרישות מביאה לידי קדושהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' של
מט ע"ב58 פרישות מביאה לידי קדושהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שצה, תשסג, תתיג
מט ע"ב58 פרישות מביאה לידי קדושהשנות חיים (חזן) דף קלב ע"א
מט ע"ב58 קדושה מביאה לידי ענוהעירין קדישין השלם עמ' קעד
מט ע"ב58 קדושה מביאה לידי ענוהשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קלב
מט ע"ב59 אליהו הנביא זכור לטובפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
מט ע"ב59 ורוה"ק תביא לידי תחה"מחן וכבוד דף קמז ע"א
מט ע"ב59 זוכה לרוח הקודשדרשות הרז"ה עמ' שצה
מט ע"ב59 רוח הקודש מביא לידי תחה"מדרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
מט ע"ב59 תחיית המתים בא ע"י אליהו הנביא זכור לטובתורת מנחם חלק ל עמ' 60
מט ע"ב59 תחיית המתים בא ע"י אליהו הנביאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שט
מט ע"ב59 תחיית המתים בא על ידי אליהו ז"לתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלג {כיון שנעשה בראשונה אצלו}
מט ע"ב59 תחיית המתים באה על ידי אליהו זכור לטובאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' פג
מט ע"ב59 תחיית המתים על ידי אליהו זכור לטובאמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' פב
מט ע"ב רש"י - בעקבות המשיח, בסוף הגלות לפני ביאת המשיחויואל משה מאמר א סי' מ עמ' נג
מט ע"ב רש"י - מין ראשי תיבות מ'אמיני י'שו נ'וצריחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה בברכת ולמלשינים
מט ע"ב רש"י [בגליון] - והמלכות השולטת על רוב העולם תהא למינות נמשכים אחר טעות שלו ותלמידיו נקראו מיניםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא
מט ע"ב רש"י [דפוס אמשטרדם] - והמלכות השולטת על רוב העולם תהא למינות נמשכים אחר טעות שלו ותלמידיו נקראו מיניםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' פ
מט ע"ב רש"י ד"ה זרועיזכור לדוד עמ' לט
מט ע"ב רש"י ד"ה לשוןיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קטו
מט ע"ב תוי"טאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קמ

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US