Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סוטה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סוטה
דפים ב-יב

דפים יג-לו דפים לז-מט

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 המקנאלקוטי שיחות חי"ג עמ' 177, 31, חכ"ז עמ' 333, חכ"ח עמ' 95 {לימוד מסכת סוטה בימי ספיה"ע}
ב ע"א01 המקנא לאשתו כו' אל תדברי עם איש פלוניתורת מנחם חס"ח עמ' 348
ב ע"א01 המקנא לאשתו ר"א אומר וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצ
ב ע"א01 המקנאתורת מנחם ח"א עמ' 63, 96, ח"ה עמ' 215, חי"ד עמ' 86, חל"ט עמ' 422, חלק מ עמ' 9 {המנהג ללמדה בימי הספירה, דף ליום}
ב ע"א01 המקנאתורת מנחם חכ"ג עמ' 9, 13, חכ"ו עמ' 3, 33, חלק לד עמ' 40, חס"ח עמ' 304, 343 {טעם המנהג ללמוד מס' סוטה בימי ספיה"ע}
ב ע"א01 מחלוקת ר"א ור' יהושע אם סגי ע"א לנסתרהעיוני רש"י במדבר עמ' נז
ב ע"א01 מקנא לה ע"פ שנים ומשקה לה ע"פ עד אחדיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
ב ע"א01 מקנא לה על פי שניםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 34
ב ע"א03 מקנא לה ע"פ שנים ומשקה לה ע"פ שניםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עט
ב ע"א10 מכדי וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 55 {מקומה של מסכת סוטה בש"ס}
ב ע"א10 מכדי תנא וכו' סליק מאי שנא דתני וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 90
ב ע"א10 מכדי תנא מנזיר וכו' למה נסמכה כו', ורש"ילקוטי שיחות חי"ח עמ' 55
ב ע"א10 מכדי תנא מנזיר סליק מאי כו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 33-34
ב ע"א10 מכדי תנא מנזיר סליק וכו' וליתני סוטה והדר ליתני נזיר איידי דתנא כתובות ותנא המדיר תנא נדרים וכו' וקתני סוטה כדרביאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קז, קיח
ב ע"א12 למה נסמך נזיר לסוטההמאור שבתורה (לסין)
ב ע"א12 למה נסמכה וכו' שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכה
ב ע"א12 למה נסמכה פ' נזיר לפ' סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין וכו'ויחי עוד דף ז ע"ג
ב ע"א12 למה נסמכה פ' נזיר לפ' סוטהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכה ע"א, שכו ע"א
ב ע"א12 למה נסמכה פ' נזיר לפ' סוטהעלי שור ח"א עמ' קלז
ב ע"א12 למה נסמכה פ' נזיר לפ' סוטהשעורי דעת ספר ב עמ' נד
ב ע"א12 למה נסמכה פר' נזיר לפ' סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סו
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לסוטהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות א
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לסוטהניבי זהב עמ' שמד
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' כט
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת וכו' יזיר עצמו מן הייןדברים טובים (אלישיב) עמ' 358
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנ
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהמרפא בכנפיה ח"א עמ' של
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה וכו' שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צט-ק
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ה פסוק ב
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה וכו'תורת איש ח"ב עמ' עב
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצב, ר בהערה
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאדבר בם עמ' קמט
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ל, נח, קז
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשרתי ח"א עמ' קצב
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כ, מ
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןקריאה בקריה ח"א עמ' שיח
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מין הייןים שמחה עמ' רפ
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות טז
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה שכל המאה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשם דרך במדבר עמ' כז, קצ
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 15
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטההחברה והשפעתה מאמר 18 פרק י
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהנתיבות מוסר עמ' סט
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהעין איה ברכות פ"ט פסקא שיז {יש קשר השפעה בין כל האנשים זה לזה, אפילו הרחוקים זה מזה}
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רנג
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר שכל הרואה סוטה בקלקולה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפ
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לה
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזירהגות לב עמ' 35
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזירלב אביגדור עמ' נד
ב ע"א12 למה נסמכה פרשת סוטהמאיר נתיבות ח"ב עמ' רנד, שה
ב ע"א12 מפני מה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פד
ב ע"א12 נסמכה נזיר לסוטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
ב ע"א12 נסמכה פ' נזיר לפ' סוטה לומר שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדרך חיים (תשלה) עמ' שמה
ב ע"א12 נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןתפארת צבי במדבר עמ' סט
ב ע"א12 נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהמנחת קנאות עמ' סט
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה וכו'העמק דבר במדבר פ"ו פסוק ח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה וכו', ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריז
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמחשבת זקנים עמ' קג
ב ע"א13 הרואה סוטה בניוולהזכרון טוב (צורף) ח"ב דף כד ע"ב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מהייןדברי יונה ח"א עמ' קלו
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מהייןלהורות נתן בראשית עמ' תטז
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאור גדליהו מועדים דף יט ע"ג, ויקרא-דברים דף קה ע"ב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןבאר מים חיים (אונגר) עמ' 115
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןגל עיני ח"ב עמ' עב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןחכמת התורה נשא עמ' עו
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נא
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפז
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןבנין שאול עמ' רכז
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תמ
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןהחברה והשפעתה מאמר 1 פרק ד
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןושב ורפא לו עמ' רח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןזאת ליעקב במדבר עמ' לט
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןזאת ליעקב בראשית עמ' שלג
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמחשבת מוסר ח"א עמ' שס, תסא, תקלו
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' עב, קלב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמרפא לשון עמ' קמח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 168
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןפאר יעקב ח"א עמ' שעט, ח"ג עמ' שעח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' נשא
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רלו
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשארית מנחם ח"ד עמ' שמז
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קיז
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכה
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פב, צה, צח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שכב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שנח
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקפו
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, ורש"יאסופת מערכות במדבר עמ' עא
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעט, תרמט
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהבית שלום מרדכי עמ' יא, קצה
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהדברי שאול במדבר עמ' כז, כט, מג
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהדרכי החיים ח"א עמ' תט, תי
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהטוב ראיה
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהכלי יקר (תשמח) עמ' לב, תכב
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהמאיר נתיבות ח"ג עמ' רא
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קסא
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רד
ב ע"א13 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 79
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'תורת העולה ח"ג פרק ע, עא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאמרות חיים עמ' קסד
ב ע"א13 כל הרואה אשה בקלקולהמגלה צפונות ח"ג פ' נשא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' סד
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות א
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'פרדס מרדכי עמ' תקו-תקז
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאור אברהם במדבר עמ' נא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאור אברהם בראשית עמ' לא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' טז
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןארוכת בת עמי ח"ז עמ' 555
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' פט
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןוזרח השמש על התורה עמ' רה, רו, רט
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קעג
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמחשבת מוסר ח"ב עמ' רפד
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכג
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יג פסקה ה עמ' קמה {אדם המורגל בהנאות יתירות עלול להימשך גם לאיסורים (כגון, משתיית יין - לזנות) ומכאן חובת הפרישות}
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קט, רכא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןעיוני רש"י במדבר עמ' פ
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכז
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשיחות עבודת לוי סי' עט אות ז
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשיחות עבודת לוי סי' פא אות ב
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב, לא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר כח הראיה, יוה"כ - מאמר שעיר המשתלח
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמו, רעח
ב ע"א13 כל הרואה סוטה בקלקולהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קמב
ב ע"א13 כל הרואה סוטה וכו' יזיר עצמו מן הייןשיחות לספר במדבר עמ' נא
ב ע"א13 כל הרואה סוטה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' צב, שיג, שטו-שטז
ב ע"א13 לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג, פד, פה, קפט
ב ע"א13 לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יט
ב ע"א13 לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצ, רצג, תא
ב ע"א13 שכל הרואה וכו' יזיר עצמו מן הייןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסב
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קמה
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 117
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןויגד משה (גרין) מאמר יג ד"ה רבותינו
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמאמרי ר' ראובן עמ' צב
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמסילת ישרים עמ' תעה
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןנטעי אשל בראשית עמ' קכ
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןעטרת חן ח"ב עמ' רכא
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןפני מנחם נח עמ' כט, מד, מח, נישואין ושבע ברכות עמ' קצא, קצב
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשיחות ר' ראובן עמ' כז
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןתורת הרבי רבי זושא סי' קסט
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמוישראל קדושים עמ' 3, 15, צדקת הצדיק סי' נח, אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 30), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 161), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ב)
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמופרי צדיק ויגש אות ט, פקודי אות ו, פסח אות ל נשא אות ו, יא, יג
ב ע"א13 שכל הרואה סוטה בקלקולהטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' טז {אם זה חובה גם לכל הרואה בבושתה}
ב ע"א14 וליתני סוטה והדר ליתני נזיר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק-קא
ב ע"א14 וליתני סוטה והדר ליתני נזירמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קעו
ב ע"א14 וליתני סוטה והדר ליתני נזירמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רל
ב ע"א14 יזיר עצמו מן הייןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמ {יין מביא לידי ניאוף}
ב ע"א14 יזיר עצמו מן הייןשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 51
ב ע"א15 איידי דתנא כתובות ותנא המדיר תנא נדריםפני מנחם נח עמ' כט, מד, נשא עמ' נג, נישואין ושבע ברכות עמ' קצב
ב ע"א17 המקנא דיעבד אין לכתחילה לאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צג-צד
ב ע"א17 המקנא דיעבד וכו' קסבר תנא דידן אסור לקנאות (ותוי"ט - והא דפסק דלא כמתניתין כו')ב ע"א המקנא, דיעבד אין לכתחילה לא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שפד
ב ע"א20 זיווג לפי מעשיוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' תלב
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיופני דוד (תקנב) דף יז ע"ב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו כו'אבק דרכים דף יב
ב ע"א20 אין מזווגין לו אשה וכו' לא ינוח שבט הרשע וכו'אפיקי ים עמ' רי
ב ע"א20 אין מזווגים אדם אלא לפי מעשיואמרי בינה (אש) דף קמד ע"ד
ב ע"א20 אין מזווגים אלא לפי מעשיוכלי חמדה פרשת נשוא דף לה ע"ג
ב ע"א20 אין מזווגים לו לאדם אלא לפי מעשיותורת משה (אלמושנינו) עמ' רד
ב ע"א20 אין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיומלכי יהודה (תשע) עמ' קח-קט
ב ע"א20 אין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' כו
ב ע"א20 אין מזווגין אלא לפי מעשיואוצר הכבוד
ב ע"א20 אין מזווגין אלא לפי מעשיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רט
ב ע"א20 אין מזווגין אלא לפי מעשיוקרן לדוד בראשית עמ' קפב, קצט
ב ע"א20 אין מזווגין אלא לפי מעשיושני המאורות (תשסח) עמ' סז
ב ע"א20 אין מזווגין אשה לאדם אלא לפי מעשיו וכו' ארבעים יום קודם יצירת הוולד וכו' הא בזיווג ראשון הא בזיווג שניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמה, א'רסז, א'שמ
ב ע"א20 אין מזווגין וכו' אלא לפי מעשיו וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 295
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אישה וכו'שמחה לאיש (שונשול) דף ס ע"ב
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו וכו'חן טוב (תשסה) בראשית עמ' תמ
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיונר מערבי (עטיאה) עמ' 210
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיושבות יעקב (אבולפיה) עמ' ט
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיותורת חכם (הכהן, תיד) דף שכט ע"א
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו, ותוס' ד"ה האעיני שמואל (ראבין) עמ' יב, יג
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ה, ז
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' וקשה לזווגן כקריעת ים סוף וכו' איני והאמר ר"י אמר רב מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרדת בת פלוני לפלוני וכו', לא קשיא הא בזיווג ראשון הא בזיווג שניזריזותא דאברהם עמ' רעג, שפו, שפז, שצ, שצה
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תלז, ח"ב עמ' רסא
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו ורש"ימשען המים דף מו ע"ג, מז ע"א
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיואמירה נעימה (בלוך) עמ' עט
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לט אות א, סי' צג אות ב
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיוחן טוב (הלוי, שסה) דף סג ע"ב
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיוחנן אלקים עמ' כט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ע
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיויד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כז ע"ד
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיומגלה צפונות ח"ג פ' נשא
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיוסוכת דוד (שירירו) דף קמד ע"ד
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כה
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיופרפרת משה ח"א עמ' קפה
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה רק לפי מעשיו וכו', ורש"י ד"ה אינייד המלך (לנדא) הלכות תשובה פרק ה הלכה ה
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף א ע"א-ע"ב
ב ע"א20 אין מזווגין לאדםכסא שלמה (חכים) דרוש א לנישואין דף קג ע"ב
ב ע"א20 אין מזווגין לו אלא לפי מעשיואדרת אליהו (הצרפתי) עמ' ד, קפא, קפב
ב ע"א20 אין מזווגין לו אשה אלא לפי מעשיו וכו' מכריזין מ' יום קודם כו' הא בזיווג וכו'בנתיבות שם עמ' קלא, קסט
ב ע"א20 אין מזווגין לו וכו' לפי מעשיו וקשה לזווגו כקריעת ים סוף וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות יח, כ, כא, כד, כה, כט, רו
ב ע"א20 אין מזווגין לאדם אשה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכט דף רע ע"ד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו וכו' וקשה לזווגן כקי"ס וכו' ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו' בת פלוני לפלוני וכו' הא בזווג ראשון הא בזווג שני וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות טז, כח, לב, לד, לה, לז, מ, מא, מד, מו, מט, נ, נו, עט, פט, צד, קז, רכו, רמח, רס, רסג, עדר
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו וכו' וקשה לזווגן כקי"ס וכו' ארבעים יום קודם יצירת הוולד וכו' בת פלוני לפלוני וכו' הא בזווג ראשון הא בזיווג שני וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ז, יב, לח, מ-מא, מג-מו, נא, קכב, רד, רו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו וכו' וקשין לזווגן כקרי"ם וכו' ארבעים יום קודם יצירת הוולד וכו' בת פלוני לפלוני וכו' הא בזיווג א' הא בזיווג א'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות יז, לב-לו, לח, מ, מג-מט, נא-נז, סו, סז, קמה, קנד, קפה, קפט, של
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו וקשה זיווגו של אדם כקרי"סמעדני אשר נישואין עמ' מד, צה, צו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ט
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' טו, קו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיומי מרום ח"א עמ' קנד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אלא ע"פ מעשיומראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קסז
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וגו'פרח לבנון אות צה, קמב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' וקשין לזווגן כקרי"ס וכו' ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו' בת פלוני לפלוני וכו' הא בזיווג ראשון הא בזיווג שניקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' ג, יא, פ-פב, פד, פה, פז-צ, צב, צג, צז, קד, קו-קח, קיב-קכ, קכב, קכו, קכט, קלד-קלו, קלט-קמב, קמד, קמה, קמז, קמח, קסב, תיב, תסט, תקנט, תקפא, תרנב, תקצו, תשיח, תשכד, תשלב, תשמד, תשמט
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' איני והא אר"י מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני לא קשיא הא בזווג ראשון הא בזיווג שנישבילי פנחס (תשעא) עמ' יד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' לא קשיא הא בזוג ראשון הא בזוג שנישל"ה (תשנז) פרשת נח אות ט, כי תצא אות יא בהגה"ה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' הא בזוג שניפאר יעקב ח"א עמ' קעח, קפא, רלא, רנו, ח"ב עמ' תרכא, ח"ג עמ' תרסב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' הא בזיוג ראשון הא בזיוג שניצמח דוד (סקאליע) עמ' סד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' והא אמר וכו' מ' יום קודם יצירת הולד בת קול וכו' לא קשיא הא בזיווג ראשון הא בזיווג שניזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תטו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' והא אר"י א"ד מ' יום קודם יצירת הולד וכו' ל"ק הא בזוג ראשון הא בזוג שנינפש החיים (תשעז) עמ' פו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' והא"ר יהודה א"ר מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוני הא בזוג ראשון הא בזוג שנימרפא לנפש בראשית עמ' ל, מג, קעח, תכו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' וקשה לזווגם כקריעת ים סוף וכו' בת קול יוצא בת פלוני לפלוני לא קשיא, הא בזווג ראשון הא בזווג ב'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סו, תקסג
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' וקשה לזווגן כקריעת י"סבינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צח
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' וקשין לזווגן כקריעת ים סוףבאר שרים פרשת בשלח דרוש ב אות פ
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' וקשין לזווגן כקריעת ים סוף וכו' מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' לא קשיא הא בזיווג ראשון הא בזיווג שנישבילי פנחס (תשעב) עמ' מח, נב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' לא קשיא הא בזוג ראשון הא בזוג שנישל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קמב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שפד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו'להורות נתן בראשית עמ' שעז
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רסה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קצט ע"ג
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנאמר כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' לא, לז-לט, מא, מט, סא, עז, שסט, תמד, תס
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנא' כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקיםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנא כי לא ינוחבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ז דף מב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 417, פ"א אות 945
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיובישורון מלך ח"א עמ' קכד, קג, קנח, ח"ב עמ' עג
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קמד אות א
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיובנין שאול עמ' קצה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שטז
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1137
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיודרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיודרשות מעבר יבק עמ' ט
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלב
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיוחיי נפש ח"ד עמ' קמט
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיוכתנות אור עמ' תנז
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיולמחר אעתיר עמ' ה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיומאמץ כח (שמח) דרוש ד דף לו ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף צד ע"א ודף רפו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קצג דף סה ע"ב ומאמר קלג דף מד ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויצא דף לא ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לזיווג דף לח ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף קיח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף כג ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף עב ע"ב ודף עג ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת תצא דף קב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חיי שרה דף מה ע"א, ופרשת ואתחנן דף רסח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף כט ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לט ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קמג ע"ד; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף לה ע"א, ודף קב ע"ב; חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף קב ע"ב; ס' הכוונות (שפ) דף נה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצד ע"ג ודף שצה ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף לז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף מב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת פקודי דף שכט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"א דף צח ע"ב; זהר פרשת לך לך דף צא ע"ב, ופרשת משפטים דף קא ע"א ודף קג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רב דף צא ע"א, וסימן רג דף צב ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תצא דף קצט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שעא דף רא ע"ג, ומאמר שעח דף רג ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף יד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כח ולב ורכז ודף קמא וקכ; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כח ע"א
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיומאמץ כח (תשעה) עמ' קה, קיד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיומדבר יהודה (תשסב) עמ' שי
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיומראה יחזקאל (תשסד) עמ' י, כד, קצד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיונחלי מים (מלאח) עמ' ריז
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיוס' חסידים סי' שעד
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נא
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רעח
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קסג, קפה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיושנות חיים (חזן) דף כב ע"א20
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיושפע חיים - נישואין עמ' רכז
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו והא ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו'שארית אהרן דף מח ע"א
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וקשה לזווגן כקרי"סאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קכט
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וקשה לזווגן כקריעת ים סוףצפנת פענח (תשסו) עמ' שסה
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו' איני והא אמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קורם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' הא בזוג ראשון הא בזוג שניכתב סופר אגדות כאן
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה וכו' ל"ק הא בזווג ראשון הא בזווג שנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכה-רכו
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם אשה וכו'אור שרגא עמ' רסט
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדם וכו'זכר דוד על התורה עמ' רלג
ב ע"א20 אין מזווגין לו לאדםנחלת עזריאל (גרין) עמ' יח
ב ע"א20 זווגו של אדם לפי מעשיואוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' ל
ב ע"א20 כד פתח ר"ל בפרשת סוטהמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
ב ע"א20 כד פתח רשב"ל בפרשת סוטהתשובת אריה דף כד ע"ב {מקור למנהג המחברים לכתוב פתיחה}
ב ע"א20 כי הוה פתח ר"ל בסוטה וכו' אשה לפי מעשיוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 11 (סי' נח)
ב ע"א20 כי הוה פתח ר"ל בסוטה וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 323
ב ע"א20 כי הוה פתח ר"ל בסוטהילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א20 כי הוה פתח ריש לקיש בסוטהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פד, פח
ב ע"א21 לפי מעשיואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקפה
ב ע"א21 מזווגין לו לאדם לפי מעשיומהר"ם שיק בראשית עמ' קט
ב ע"א21 מזווגים לאדם אשה לפי מעשיונחל חיים סי' נח
ב ע"א21 מזווגין לאדם אשה לפי מעשיוחכמת התורה תולדות עמ' תרל
ב ע"א21 מזווגין לאדם אשה לפי מעשיושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מז
ב ע"א21 מזווגין לו לאדם אשה כפי מעשיותהלות ישראל (קלוגר) עמ' קלח
ב ע"א21 מזווגין לו לאדם וכו' לפי מעשיואור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שא
ב ע"א22 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקיםקרן לדוד בראשית עמ' קפב
ב ע"א22 לא ינוח שבט הרשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכו
ב ע"א22 לא ינוח שבט הרשעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיז
ב ע"א23 וקשה לזווגם וכו' שנאמר מוציא אסירים בכושרותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עו
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצו
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעה) עמ' קנז
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףקדושת השבת סי' ז (עמ' 49)
ב ע"א23 וקשה לזווגם כקריעת ים סוףמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קעב*, רנז
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקי"ס וכו' הא בזיווג א' וכו'אפיקי ים עמ' רמח
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקי"סאשל חיים ח"א עמ' פד
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוף שנאמר וכו' יחידים ביתה ובבב"ח ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפו
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףבי חייא ח"א עמ' רי
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףדברי שאול בראשית עמ' ש
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ז
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' טז
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףפרי צדיק לחנוכה אות ג
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףקניני קדם ח"א עמ' 170
ב ע"א23 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פד, פט, קעח, קצג
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' לט
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקרי"ס וכו' ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שסד
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת י"ס איני והאמר ר"י א"ש מ' יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' ל"ק הא בזיווג ראשון והא בזיווג שניבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' פב-פו
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת י"ס שנאמר וכו'זכר דוד על התורה עמ' רכט
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוף וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רצז
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוף שנ' אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' א, ט, לא, לז, מא, מז-סד, סח, פ, פד, צה, קכב, קלא, קסד, שטז, שלג, שסא, ת, תיג, תמה, תס, תסה, תקצו, תר, תרא
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאורחות דוד עמ' קכג, ריח
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאז שמח עמ' רט, שמה
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כ-כא, עח, פ, פא, צו, קיט
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיב
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףבישורון מלך ח"א עמ' רמד-רנג, רעג, שז, שכג, שכח, שלג, שמב, שסג, שסו, תי, ח"ב עמ' ל, סא, קסט
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' עט, רלח, רמה, רעו, ש, תרנא, עתר, תרפו
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףדורש טוב (פודור) עמ' 206
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףהרופא לשבורי לב שמות עמ' קעג, רלב, רמד, רנב, רסד
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קל
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףישמרו דעת עמ' קנח
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףלקוטי שיחות ח"ה עמ' 361, חי"ד עמ' 31, ח"כ עמ' 100, חכ"ו עמ' 234
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רפד
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףמחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 117)
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףמצווה ועושה ח"א עמ' תרז
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףמצור דבש עמ' צד
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףנחלת שמעון (אשכנזי) וירא יג
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שפא-שפב
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףעקבי אבירים (תשסה) עמ' רכג, תלו
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףפני מנחם וישב עמ' רמד, בשלח עמ' פב, שביעי של פסח עמ' סג, שלח עמ' פד, שידוכין עמ' סא, סה, עליה לתורה עמ' עא, נישואין ושבע ברכות עמ' קכג, קכד, קל, קמא, קמב
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףפרי צדיק לחנוכה אות ג
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשארית אהרן דף מח ע"א
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעג) עמ' קסד
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעו) עמ' קסו
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעז) עמ' נא, קנד, תעג
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעט) עמ' רפח
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קח
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשים שלום עמ' קיד
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תיד, תעה, תפח
ב ע"א23 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קה-קו, קיד-קטו, קנח-קנט
ב ע"א23 זיווגו של אדם קשה כקריעת ים סוףשם דרך שמות עמ' צב {וכן מזונותיו של אדם}
ב ע"א23 כקריעת ים סוףדרשות שמן רוקח עמ' רעג {קשה קריעת ים סוף לפני הקב"ה}
ב ע"א23 קשה זווג שני כקריעת ים סוףדברי חנינא - מזלות עמ' ה
ב ע"א23 קשה זווגו כקריעת ים סוףאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקפה
ב ע"א23 קשה זווגו של אדם כקרי"סשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנב
ב ע"א23 קשה זווגו של אדם כקריעת ים סוףדרשות חלק לוי עמ' שג, תקג, תקטו
ב ע"א23 קשה זווגו של אדם כקריעת ים סוףמרפא לנפש בראשית עמ' מא
ב ע"א23 קשה זווגו של אדם כקריעת ים סוףפאר יעקב ח"א עמ' קפה, רטז, ח"ב עמ' תרכא, תתז
ב ע"א23 קשה זווגו של אדם כקריעת ים סוףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכד (לו), רסא {איחוד הנפרדים ופירוד המאוחד שוה}
ב ע"א23 קשה זווגו של אדםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קצג
ב ע"א23 קשה זווגו של אדםפרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יב פסוק ח
ב ע"א23 קשה זיוגו של אדם כקרי"סקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עח
ב ע"א23 קשה זיווג כקריעת ים סוףפרדס מרדכי עמ' קכב
ב ע"א23 קשה זיווגו כקריעת ים סוףחכמת התורה בראשית עמ' קלו, קמב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקי"סאשיב אברהם עמ' ה, כב, מב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת י"סבינת ישראל (תשסו) דף עו ע"ב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת י"סויגד יעקב עמ' תשמד
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףדולה ומשקה פסח עמ' שצה
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תצה, תקיג
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףבנין אברהם בראשית עמ' קפב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רסב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות מט
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףתולדות ישראל עמ' לב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קח
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףדרכי צדק עמ' פו
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףדרשות אבן ישראל עמ' קט
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףדרשות דבר צבי מועדים עמ' קסח, קצז
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףהאיר ממזרח על התורה עמ' נב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףטיול בפרדס ח"א עמ' תכב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףישרש יעקב (טננבוים) חיי שרה אות ג
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףכרם טוביה עמ' רלג
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףלחמי תודה דף קלט ע"א, קמ ע"א
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףנפש יוסף (תשפא) עמ' רנז, תקמד, תרס
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לשבועות אות ה
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףעלי שור ח"א עמ' רנח, שטז
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףעקבי אבירים (תשעא) עמ' לב, קנח
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמד, רנח, שכ
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיב
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמא (קסד) {זיווג איחוד הנפרדים שקול בפירוד המאוחד}
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריז
ב ע"א23 קשה זיווגו של אדםרב שלום (אדלר) עמ' יב
ב ע"א23 קשה זיווגין כקריעת ים סוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעח, תפו
ב ע"א23 קשה זיווגם כקריעת ים סוףירים (רמח"ל) פ' רא; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' ריח; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שמ
ב ע"א23 קשה זיווגם של ישראל כקריעת ים סוףמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שיג
ב ע"א23 קשה זיווגן כקריעת י"סישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמה
ב ע"א23 קשה זיווגן כקריעת ים סוףשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קכב
ב ע"א23 קשה זיווגן כקריעת ים סוףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנה
ב ע"א23 קשה כקריעת ים סוףתורת מנחם חלק לד עמ' 74
ב ע"א23 קשה כקריעת ים סוףדרכי החיים ח"א עמ' פט
ב ע"א23 קשה לזווגם כקרי"סאמרי אש (טאוב) עמ' תרטו
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נז
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' מו ע"ב, מז ע"ב, נו ע"ב, קסח ע"ב, קצב ע"ב
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףחכמת התורה חיי שרה עמ' תכו
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רל
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףמחנה ראובן ח"א עמ' שצח
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רמ
ב ע"א23 קשה לזווגם כקריעת ים סוףתורת מנחם ח"ג עמ' 293
ב ע"א23 קשה לזווגן וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קסב
ב ע"א23 קשה לזווגן כקרי"סאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' סב
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףאור גדליהו ויקרא-דברים דף רמד ע"א
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוף וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שנ, שנה
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוף וכו' זיווג ראשון וזיווג שניפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קלו-קלח
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כג, קיב
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רח
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףמכתם לדוד משלי עמ' קפג
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קסז
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' צג
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףעשרה למאה (תשיג) סי' ח
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףעשרה למאה (תשסג) עמ' ט
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףקרן לדוד בראשית עמ' ר
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצו
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כא, שמ, תנט
ב ע"א23 קשה לזווגן כקריעת ים סוףתורת מנחם חנ"ו עמ' 74
ב ע"א23 קשין זיווגו של אדם כקריעת ים סוףבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עג
ב ע"א23 קשין לזווגן כקי"סס' ג' תמוז תשנד עמ' קצט
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףמרפא בכנפיה ח"א עמ' רפג
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוף וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שטו, שנה
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףאמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום ב דסוכות
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףדעת תורה ויקרא עמ' רסד
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 442
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףכנסת מרדכי בראשית עמ' יז
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףעת לכל עמ' סט
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' עא בהערה
ב ע"א23 קשין לזווגן כקריעת ים סוףתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנח הערה 71, תרלב הערה 132
ב ע"א24 דבר קשה שנמשל כקריעת ים סוףחכמת התורה ויגש עמ' קז
ב ע"א24 כקריעת ים סוף וכו' מוציא אסירים בכושרותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ס (רז) {קרינן לקריעת ים סוף יציאת מצרים}
ב ע"א24 לזווגן כקריעת ים סוףראש דוד (תקלו) דף כא ע"א
ב ע"א24 לזווגן כקריעת ים סוףראש דוד (תשמו) עמ' פט ע"ב
ב ע"א24 קריעת ים סוףמי באר (פסח) דף צ ע"ד
ב ע"א25 מוציא אסירים בכושרות, ורש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שכב
ב ע"א25 מושיב יחידים ביתהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפא, רלט {זה זיווגו של אדם}
ב ע"א25 מושיב יחידים ביתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שטו (עה), שכב (קו)
ב ע"א25 מושיב יחידים ביתה, ורש"יתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שנג (רה-רו)
ב ע"א26 איני והא"ר מ' יוםיקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פ"ג ע"א
ב ע"א26 ארבעים יום וכו' אומרים בת פלוני לפלוניזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מח
ב ע"א26 ארבעים יום וכו' בת פלוני לפלוניבישורון מלך ח"א עמ' קג, קד, קלא, קמה, קנ, קנא, קנט, קסג, קפה, קצב, רכג, רכה, רמד, שכג, שמג, שנו, שעז, שצה, תו, תכו, ח"ב עמ' עט, צד
ב ע"א26 ארבעים יום וכו' בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניבאר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"א
ב ע"א26 ארבעים יום וכו' בת קול יוצאת ואומרת בת פלונידברי סופרים סי' ג (עמ' 3)
ב ע"א26 ארבעים יום לפני יצירת הוולד וכו'קידש ידיד דף קלו ע"ב
ב ע"א26 ארבעים יום לפני יצירת הולדפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רפז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול מכרזת וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תכג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם וכו'ברכת שמואל (תשעז) וישב עמ' קנ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם וכו' בת פלוני לפלונישיחות לספר ויקרא עמ' רכא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם וכו'עמק החכמה עמ' כח
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירה וכו' בת פלוני לפלוניקריאה בקריה ח"ב עמ' ע
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הוולדדודאי יעקב עמ' רמ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת וכו'בני יששכר ח"א דף קנז ע"ג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאתנחל חיים סי' נח
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הוולדאמרי בינה (אש) דף קמה ע"א
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הוולדדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הוולדזכר דוד על התורה עמ' רלג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת בת פלוני לפלוניים שמחה עמ' תלה
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 234
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד 'בת פלוני לפלוני'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעט הערה 14
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצא ואומר בת פלוני לפלוניגור אריה דברים פ"כ אות י
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצא ואומרת וכו' בית פלוני לפלוניים שמחה עמ' מז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלונידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נז, סד, רסז, מועדים (תשנט) עמ' כ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני וכו'תורת איש ח"ב עמ' תע
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני לא קשיא הא בזוג ראשון הא בזוג שניקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' לו-מו, מט, נא, נו, נט, סא, ע-עב, עז, צו, קיג, קכג, ריג, רנא, רסה, שלב, תיד, תס, תקכז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלונימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שעב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונידרשות מעבר יבק עמ' ט
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונילמטה יששכר עמ' פט, רמט, רנז, תסז, תסט, תעג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונימאמץ כח (תשעה) עמ' קד
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניס' חסידים סי' קסז, שפב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניפרי נפש חיה ח"ב עמ' ריז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, ותוס'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קסד
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניבאמונה שלמה עמ' רצא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' ז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניעירין קדישין השלם עמ' תקמז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונידברי דוד (טשורטקוב) עמ' נא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' טז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלונילפרקים (תשסב) עמ' תלב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאתדברי מנחם (היימליך) עמ' מב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאתמשך חכמה במדבר פ' לו פס' ב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו' בת פלוני לפלוניאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פט
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו' בת פלוני לפלוניאסופת מערכות דברים עמ' כז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו' קשה זיווגם כקריעת ים סוףאגרא דכלה ח"א עמ' ר, שמו, ח"ב עמ' קז
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מה ע"ב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עח
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד וכו'תורת מנחם חי"ב עמ' 157, חכ"ג עמ' 246, חכ"ו עמ' 201
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזים בת פלוני לפלוניהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כה
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזים וכו'ברכות אבי דף נג ע"ב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תלח
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזיןדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרמב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין ברקיע בת פלוני לפלוניבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קלא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נז, קפט
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניאמרי יצחק בראשית עמ' קמו
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' טז, יז, לב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יד, כא, מח, סג, עא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות מט
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלונידברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' עו
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלונידובר שלום (תשסג) אות רלט
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניטיול בפרדס ח"א עמ' קפ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלונימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קמח
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלונימצווה ועושה ח"ב עמ' תרלה
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קעו
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדברכת אבות עמ' סא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדדרכי התשובה עמ' קכו
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדחכמת התורה בראשית עמ' תקכד
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדמגלה צפונות ח"א פרשת בראשית {מחק הרמב"ם אגרת זו}
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדעיוני הפטרה ח"ב עמ' 418
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק יח, פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק יב, סג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדפרפרת משה ח"א עמ' מו
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדרנת יצחק משלי עמ' קעג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ע, כא, שלח, שמ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדתורת מנחם חמ"ד עמ' 188
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדתורת מנחם חמ"ז עמ' 279
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדתורת מנחם חנ"ג עמ' 373
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדתורת מנחם חנ"ז עמ' 269
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדתורת מנחם חס"ה עמ' 93
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדתורת מנחם חע"ג עמ' 153
ב ע"א26 ארבעים יום קודםמכתם לדוד משלי עמ' ג
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת ואומרת ב"פ לפלוני וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף נ
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו'עזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רעד
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכב
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנג
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולדאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' צא, תסז
ב ע"א26 ארבעים יוםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסא
ב ע"א26 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קנא
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאתעלי שור ח"א עמ' שיג
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול אומרת בת פלוני לפלוני, ותוס'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קס, קסח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת בת פלוני וכו'אפיקי ים עמ' תרח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולדמעינות האמונה (תשסב) עמ' תעח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת בת פלוני לפלוניזרע קודש - מועדים עמ' קיב
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונישבילי פנחס (תשעו) עמ' נא
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שנ, תטו
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קמט
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלונייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ב
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלונילקחת מוסר ח"א עמ' קיד, תלז
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלונימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא, קסח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלונינפש יוסף (תשפא) עמ' תה, תמד, תקמד
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלונישפע טוב (טייטלבוים) עמ' קפא
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הוולדקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רמח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד ב"ק אומר בת פלוני לפלונינשמת אדם עמ' עט
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סח, עט
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונידברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' נז ע"ב
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול אומרת בת פלוני לפלונימעדני אשר נישואין עמ' צז
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' בית וכו' שדהתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה יח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוניפני מנחם וירא עמ' פח, צו, חיי שרה עמ' קטו, במדבר עמ' טז, קידושא רבא עמ' לז, שידוכין עמ' ס, סב, סה, סז, נישואין ושבע ברכות עמ' קלח, קמז, קנד, קסא, קצג, קצד
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפה
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנה
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמב
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רל, שמות עמ' תלג
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 286, 384-383
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוניקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מב
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד בת קול מכרזת בת פלוני לפלונישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנא, קס
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד וגו'דרכי איש דף ע ע"ג
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד וכו' בת פלוני לפלונימכתב מאליהו ח"ד עמ' 295, ח"ב עמ' 158
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד וכו' בת פלוני לפלונישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצג
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 287
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קמו
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד יוצאת בת קול בת וכו'גנא דפלפלי עמ' קט
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין בשמים בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלונידברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שמא, תכה
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניתולדות ישראל עמ' לד
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' סו
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמה
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלונילב הארי עמ' תקעו
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוניעשרה למאה (תשיג) סי' ח
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזין וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלט, שכז
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמה, קס, רלט
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולד מכריזיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רד, תקי
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולדאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שיא, שכד
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולדאשיב אברהם עמ' ד, כג
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ו
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולדידו בכל סי' שו
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולדמנחם ציון (תשסד) עמ' מה
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירת הולדמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רעז
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירתדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלז
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ריד
ב ע"א26 מ' יום קודם יצירתרוח חיים (חיד"א) עמ' קכו
ב ע"א26 מ' יום קודם כו'משנת חיים בראשית עמ' שג
ב ע"א26 מ' יום קודם ליצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוני וכו' לא קשיא כאן בזיוג ראשון כאן בזיוג שנידרשות חלק לוי עמ' תקב
ב ע"א26 מ' יום קודם מכריזין בת פלוני לפלוניילקוט אוהב ישראל עמ' לח
ב ע"א26 מ' יום קודם שנולד אדם מכריזין עליו וכו'בנתיבות שם עמ' קלג
ב ע"א26 מ' יוםבעקבי יעקב עמ' רל
ב ע"א27 בת קול אומרת בת פלוני לפלונימהר"ם שיק במדבר עמ' מה
ב ע"א27 בת קול וכו' בת פלוני לפלוני וכו' הא בזווג ראשון הא בזווג שנידבר טוב עמ' קפד
ב ע"א27 בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמרי קדוש (תשסא) עמ' פה
ב ע"א27 בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 361
ב ע"א27 בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונינחלת יעקב (תשעג) עמ' טו
ב ע"א27 בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניצפנת פענח (תשסו) עמ' ס
ב ע"א27 בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצט הערה 47
ב ע"א27 בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונישמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסג
ב ע"א27 בת קול יוצאת וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קיב {בכל יום}
ב ע"א27 בת קול יוצאתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 304
ב ע"א27 מכרזת בת פ' לפ'ירך יעקב (פיתוסי) דף ו ע"ב
ב ע"א27 מכריזים בת פלוניכרם לשלמה עמ' 14
ב ע"א27 מכריזין בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני וכו'להורות נתן בראשית עמ' רע
ב ע"א27 מכריזין בת פלוני לפלונישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' עו
ב ע"א27 מכריזין על הנקבה קודם לידת הזכריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קיט
ב ע"א28 בית פלוני לפלוני שדה פלונית לפלוניבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' צד
ב ע"א28 בית פלוני לפלוני שדה פלונית לפלוניתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיז-קיח, קכט {גם בית ושדה הם נוקבין של האדם}
ב ע"א28 בית פלוני לפלונישמן ראש סוכות ח"ב עמ' רפו
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניאור גדליהו ויקרא-דברים דף רמג ע"ב
ב ע"א28 בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלונידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 718
ב ע"א28 בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלונית לפלוניאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שפה, במדבר עמ' קפב
ב ע"א28 בת פלוני לפלוני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרו
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניאור אברהם - רות עמ' קצד
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניאור הצבי עמ' 300
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פה
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניאשל חיים ח"א עמ' קא
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א בסיום
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר טו
ב ע"א28 בת פלוני לפלונידברי שאול בראשית עמ' רמז, רמח, שב, ויקרא עמ' קל, דברים עמ' קפה
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רי
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניחכמת התורה ויקרא עמ' סד
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניחכמת התורה לך לך עמ' תקז
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניחכמת התורה תולדות עמ' קיב, קיג, קכב, תרטו
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניטוב טעם בראשית עמ' קנ, קנה, דברים עמ' קכט
ב ע"א28 בת פלוני לפלונילקוטי שושנים (תשמו) עמ' כט
ב ע"א28 בת פלוני לפלונילקוטי שיחות חכ"ד עמ' 62
ב ע"א28 בת פלוני לפלונינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ריב
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניס' הבוטח ח"ב עמ' צט, קא, קד, רכו
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניעטרת יהושע שמות עמ' כז
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קנ
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק כד שני עניינים, פרשת וירא פרק יח פסוק טו, פרשת חיי-שרה פרק כג פסוק ג, פרק כד פסוק נ, פרשת וישלח פרק לב פסוק כג
ב ע"א28 בת פלוני לפלוניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנו
ב ע"א28 בת פלוני לפלונירבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' רטו, ח"ג עמ' שצט
ב ע"א28 בת פלוני לפלונישומע תפלה ח"א עמ' שב
ב ע"א28 בת פלוני לפלונישם דרך בראשית ח"א עמ' קכט
ב ע"א28 בת פלוני לפלונישערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכו
ב ע"א28 בת פלוני לפלונישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רפד, רפז
ב ע"א28 בת פלוני לפלוני, ותוס'שפע חיים - נישואין עמ' צד
ב ע"א28 שדה פלוני לפלונימנחת אליהו (תשנט) עמ' רלה
ב ע"א28 שדה פלוני לפלוניקריאה בקריה ח"ב עמ' פג
ב ע"א28 שדה של פלוני לפלונימנחת אליהו (תשסא) עמ' רכד {ממון של פלוני לפלוני}
ב ע"א29 הא בזוג ראשוןחכמת התורה מסעי עמ' רכה
ב ע"א29 הא בזוג ראשון הא בזוג שנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצט ד"ה ביום
ב ע"א29 הא בזוג ראשון הא בזוג שנימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' פה*
ב ע"א29 הא בזווג ראשון הא בזווג שניבישורון מלך ח"א עמ' קט, קסא, קצב, שפ, ח"ב עמ' צז
ב ע"א29 הא בזווג ראשון הא בזווג שניבני אתה עמ' קנו
ב ע"א29 הא בזווג ראשון הא בזווג שניבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 87, באר ד הערה 1317, 1322 {בת פלוני לפלוני - בזווג ראשון, כקריעת ים סוף - בזווג שני}
ב ע"א29 הא בזווג ראשון וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' לט
ב ע"א29 הא בזווג ראשוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שז
ב ע"א29 הא בזווג ראשוןס' הבוטח ח"ב עמ' צט, קא
ב ע"א29 הא בזיווג ראשון הא בזיווג שנינפש יוסף (תשפא) עמ' תרכד
ב ע"א29 הא בזיווג ראשון הא בזיווג שנישבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' סח
ב ע"א29 הא בזיווג ראשון הא בזיווג שני, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שסז
ב ע"א29 הא בזיווג ראשון הא בשניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ר
ב ע"א29 הא בזיווג ראשון וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' רי
ב ע"א29 זווג ראשון אינו לפי מעשיוחכמת התורה תולדות עמ' שצג
ב ע"א29 זווג ראשוןדברי חנינא - מזלות עמ' נה
ב ע"א29 הא בזיווג ראשון הא בזיווג שנינפש החיים (תשמג) עמ' 15 {זיווג ראשון אינו לפי מעשיו וזיווג שני לפי מעשיו}
ב ע"א29 זיווג ראשוןברכת אבות עמ' ס {במזלא תליא}
ב ע"א29 זיווג ראשון וזיווג שני, מאיריבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' פו
ב ע"א29 זיווג ראשוןחנן אלקים עמ' כז, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, רסב, שלב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ט {לפי המזל}
ב ע"א29 זיווג ראשון מכריזין עליו כו' זיווג שני הכל לפי מעשיוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ש
ב ע"א29 כאן בזווג ראשון כאן בזווג שנידברי שאול בראשית עמ' רמח
ב ע"א29 כאן בזווג ראשון כאן בזווג שניחכמת התורה חיי שרה עמ' קלו
ב ע"א29 כאן בזווג ראשון כאן בזווג שנימאמץ כח (תשעה) עמ' קיג
ב ע"א29 כאן בזווג ראשון כאן בזווג שניעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רנג
ב ע"א29 כאן בזווג ראשוןדברי שאול בראשית עמ' רמח
ב ע"א29 כאן בזיווג ראשון כאן בזיווג שניבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חיי שרה עמ' כב
ב ע"א29 כאן בזיווג ראשון כאן בזיווג שניחכמת התורה נשא עמ' עח
ב ע"א29 כאן בזיווג ראשון כאן בזיווג שנימקור ברוך (פייתוס) דף רה ע"ב
ב ע"א29 כאן בזיווג ראשון כאן בשנימהר"ם שיק בראשית עמ' קיא
ב ע"א30 בזיווג שני אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו וקשה כקרי"סנזר הקדש ח"א עמ' שכט, ח"ג עמ' ו, סג
ב ע"א30 בזיווג שני ליכא בת קולגנא דפלפלי עמ' קח
ב ע"א30 בזיווג שני לפי מעשיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תטז
ב ע"א30 בזיווג שנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמא
ב ע"א30 ועד אין בה בשנים הכתוב מדבר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תנא
ב ע"א30 ועד אין בה עדי טומאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צא
ב ע"א30 ועד אין בהלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 169
ב ע"א30 זווג שני לפי מעשיוחכמת התורה בראשית עמ' ה, תצא
ב ע"א30 זווג שנימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יט
ב ע"א30 זיווג שני הוא לפי מעשיושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רח
ב ע"א30 בזווג שני מזווגין לפי מעשיויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תג, תטז, ח"ב עמ' תקפב, ח"ג עמ' ה, רפ
ב ע"א30 זיווג שני לפי מעשיוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סז
ב ע"א30 זיווג שני לפי מעשיולחמי תודה דף עט ע"א, קמ ע"א
ב ע"א30 זיווג שני לפי מעשיועטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות יח
ב ע"א30 זיווג שני לפי מעשיותורת יחיאל בראשית עמ' רכה
ב ע"א30 זיווג שני לפי מעשיומשמרת הבית (פרלס) דף מז ע"ד
ב ע"א30 זיווג שני קשה לזווגן כקריעת ים סוףמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שטו
ב ע"א31 עד כאן לא פליגי אלא בקינוי וסתירה אבל לטומאה ע"א מהימןאש דת (תשמח) עמ' שיג
ב ע"א32 עד אחד נאמןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ק
ב ע"א רש"י - אדם יחיד ואשה יחידה והוא מזווגם יחד ומיישב מהם בית הוציא את ישראל ממצרים בחדש כשר לא חמה ולא צינה, מקיש זיווג יחידים ליציאת מצריםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסג
ב ע"א רש"י - בניבולה ובושתהמאיר נתיבות ח"ג עמ' רא
ב ע"א רש"י - והא מקודם יצירתם שאין נודע רשעו וזכותו מכריזין את זוגו, וא"ת הכל גלוי לפניו, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסט
ב ע"א רש"י - זיווג ראשון, לפי המזלצמח דוד (סקאליע) עמ' סד
ב ע"א רש"י - לא יזדווג ממשלת רשע בגורל צדיקגור אריה בראשית פל"ז הערה 311
ב ע"א רש"י - מוציא אסירים בכושרותיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפו
ב ע"א רש"י ד"ה איני - מקודם יצירתם שאין נודע רשעו וזכותו מכריזין את זוגומאמץ כח (תשעה) עמ' קד, קיא
ב ע"א רש"י ד"ה אינידברי שאול בראשית עמ' ש
ב ע"א רש"י ד"ה אינילהורות נתן במדבר עמ' ב
ב ע"א רש"י ד"ה אסור לקנאותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 59
ב ע"א רש"י ד"ה זווג שנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכו
ב ע"א שטמ"ק ד"ה קסברלקוטי שיחות חי"ח עמ' 60
ב ע"א תוי"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
ב ע"א תוס' - אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיושנות חיים (חזן) דף כב
ב ע"א תוס' - אמאי לא מוקי מילתיה דשמואל בזיווג ב' כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמה ע"א
ב ע"א תוס' - קודם יצירת הזכרצפנת פענח (תשסו) עמ' ס
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעיםשנות חיים (חזן) דף כב ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעיםנזר הקדש ח"א עמ' שכט
ב ע"א תוס' ד"ה בת פלוני - נראה דביצירת הזכר תליא מלתא אף שהנקבה אינה בעולםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סו
ב ע"א תוס' ד"ה הא בזיווג ראשוןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רלא
ב ע"א תוס' ד"ה האדברי שאול בראשית עמ' רמח
ב ע"א תוס' ד"ה האלקחת מוסר ח"א עמ' תלח
ב ע"א תוס' ד"ה קודם - בת קול מכרזת שבת פלוני אף שעדיין לא נתעברה אשתו תהיה לפלונימאמץ כח (תשעה) עמ' קיא
ב ע"א תוס' ד"ה קודם - נראה לרבי קודם יצירת הזכרפני מנחם וירא עמ' צו, בשלח עמ' צב, במדבר עמ' טז, נישואין ושבע ברכות עמ' קצג
ב ע"א תוס' ד"ה קודםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנה
ב ע"א תוס' ד"ה קודםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות י
ב ע"א תוס' ד"ה קודם - קודם יצירת הזכר, ומהרש"אשפע חיים - נישואין עמ' צה
ב. בניהו בן יהוידע - אשה נבראת כדי שתוליד בניםאמרי יצחק בראשית עמ' קסג הערה י
ב ע"ב01 לא יקום עד אחד באישיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קא {במגדף מיירי}
ב ע"ב03 הרי כאן שניםהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יג
ב ע"ב03 כ"מ שנאמר עד היינו ב' עדיםמשיבת נפש עמ' קעו
ב ע"ב03 כ"מ שנאמר עד הרי כאן שניםגור אריה במדבר פ"ה אות יח
ב ע"ב03 כל מקום שאמרה תורה עד ה"ז שניםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קעג ס"ג
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קכח
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים ותוס'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקה
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תצו
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניםדובר צדק (זילבר) עמ' רכט
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 77
ב ע"ב03 כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנו
ב ע"ב03 לשון "עד"הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יח
ב ע"ב11 דבר דבר מממוןפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קפז, קצו
ב ע"ב20 בה ולא בקינוי בה ולא בסתירהעיוני רש"י במדבר עמ' נח
ב ע"ב20 בה ולא בקינויגור אריה ויקרא פ"ה הערה 24
ב ע"ב29 אתחלתא דטומאה היאגור אריה במדבר פ"ה הערה 106
ב ע"ב29 ר' יוסי בר' יהודהמשיבת נפש עמ' ריא
ב ע"ב41 לא לימא אינש לאיתתיה בזמן הזה אל תסתרימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנד
ב ע"ב41 לא לימא איניש לאיתתיה בזמן הזה לא תיסתרי בהדי פלוני דילמא קיי"ל כרבי יוסי בר' יהודה דאמר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שפג
ב ע"ב41 לא לימא איניש לאיתתיה בזמן הזה לא תיסתרי בהדי פלוני, ותוי"טקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנ
ב ע"ב41 לא לימא איניש לאיתתיה וכו' וקאסר לה עילויה איסורא דלעולםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נזיר א, גיטין ב
ב ע"ב43 אין לנו מי סוטה בזה"ז להתירהנפש הרב עמ' רסו {קינוי הוא רק כשחושד אותה בזנות}
ב ע"ב44 מהו לשון קינוי דבר המטיל קנאה וכו' קסברי דאסור לקנאותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 60
ב ע"ב רש"י קנאה - כעסגור אריה במדבר פכ"ה הערה 39
ב ע"ב תוס' - הא אמר שמואל בפ' ואלו מגלחין מותר לארס בחולו של מועדדברי מנחם (היימליך) עמ' רמב
ב ע"ב תוס' ד"ה כ"מ שנאמר עדטוב ראיה
ב ע"ב תוס' ד"ה מאי טעמאעיוני רש"י במדבר עמ' עז
ג ע"א01 מחלוקת אם אסור לקנאותשפע חיים - נישואין עמ' קיג
ג ע"א01 ומ"ד מותר לקנאות מהו לשון קינוילקוטי שיחות חי"ח עמ' 57
ג ע"א01 מ"ד אסור לקנאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפג
ג ע"א01 אסור לקנאות וכו' רוח טהרה וכו' רוח טמאהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 57 (באידיש)
ג ע"א03 אין קינוי אלא לשון התראהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ג ע"א03 לשון התראההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יד
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלוי וכו', ורש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צח
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלוי וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ט עמ' סט
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלוידברי יואל פ' נשא דף קנז ע"א
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלויכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נשא דף צז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף מב ע"ד
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלויס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלב, קפח, רא
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלויעשרה מאמרות (תשס) עמ' ס(יט)
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מפרסמו בגלוישפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ל
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלויאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רג
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 319, 330
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוילדור ולדורות ח"ג עמ' קצו
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוילהורות נתן ויקרא עמ' קנו
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוימקור ברוך (הגר) עמ' קעב
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלויעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלויפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קס
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סט
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מפרסמו בגלוישבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק טו
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתר מכריזין עליו בגלוייד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נשא דף רכז ע"ב
ג ע"א05 אדם עובר עבירה בסתרילקוט הגרשוני ח"ב
ג ע"א09 אא"כ נכנס בו רוח שטותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצח
ג ע"א09 אדם עובר עבירה בגלל רוח שטותאור הרעיון עמ' יב, צג
ג ע"א09 אדם עובר עבירה כי נכנסה בו רוח שטותחכמת התורה בחוקותי עמ' צד
ג ע"א09 אדם עובר עבירה רק אם נכנסת בו רוח שטותדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קעז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדרכי נועם (הרנזון) דרוש יז דף מב ע"ד {בכל זאת נענש עליה כי עשאו הכתוב כאילו היה בר דעה}
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יט
ג ע"א09 אין המנאפים מנאפים עד שיכנס בהם רוח שטותגור אריה ויקרא פי"ט הערה 6
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נה-נו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 34, 110
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תי
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו וכו'חומת אנך הושע פרק ה
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותמהר"ם שיק דברים עמ' קסז, קסח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותנר לצדיק ויקרא עמ' קטז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קי, קכז, קמג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רע
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יא אות כב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותאלשיך על חמש מגילות עמ' יז, של
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי אמונה שמות עמ' כט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי שאול ויקרא עמ' שעו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותדרשות הצל"ח השלם עמ' קלו, תנד
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותהישר והטוב (תשסג) עמ' רנג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותילקוט דברי חכמים ויקרא סי' מ, סו, רסו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' לו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותמגלה צפונות ח"ג פ' נשא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' נג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותפאר יעקב ח"ד עמ' שנה
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 44, חוברת יב עמ' 21, חוברת לא עמ' 5
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עו, שכד
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' יז, רצב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש סוכות ח"א עמ' רסד, שלג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעח, רכג, רלג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קעד, רלח, רמח, רסו, תסט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קעג, קצב, דש
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' צא, קיח, רפו, שטו, שנג, שצ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תיג, תנו, תקכח, תקפג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צח, דרוש יח עמ' קלט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותבית אברהם (חנניה) עמ' ערה
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותבית יעקב (תשסא) עמ' קיג, קכב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קמח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותידי משה (תשמו) קהלת עמ' רמט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' כח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותמדבר יהודה (תשסב) עמ' יג, מ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קצ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותמחנה ראובן ח"ב עמ' תכ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' מד, קמט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות יז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנד, שפט, שצד, תקסד
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תלה, תמ, תרכו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אא"כ נכנסה רוח שטותמרפא לשון עמ' רכח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותבנתיבות שם עמ' תקכב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותמטר השמים - עמודי העולם עמ' רעד, שלב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותמשמרת הבית (פרלס) ס' ז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותאגרא דכלה ח"א עמ' תלז, ח"ג עמ' לח, צ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ג אות מב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמ, שסג, ח"ב עמ' שסב, שצב, ח"ג עמ' שלו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותבני יששכר ח"א דף נב ע"ג, צג ע"א09, צט ע"ב, ח"ב דף כז ע"א, מד ע"ג, קמח ע"ב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותחדרי בטן פרשת ויגש ראשון אות ג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שמא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קעא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - ר"ה עמ' שי
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותלהורות נתן ויקרא עמ' צב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותמקוה מים (עזריאל) ח"א דף נה ע"ג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' מ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותערבי נחל (תשסד) עמ' תרלא, תשיא, תתקעב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותפרדס מרדכי עמ' תקלב, תרלח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קח, קפז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותשם יחזקאל עמ' תנג
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותשם עולם (תשסו) עמ' נא, קצט, ח"ב עמ' קכט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' עא, צד
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' עב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח שטותתפלה למשה (בנימין) עמ' קיא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ט, סא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות ח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ר במהדורא בתרא אות ח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבן אברהם (תשעד) עמ' קצח, שנד {במזיד}
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ת
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו'נטע שורק פרשת שמות דרוש ה, קרח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו'פורים בציון עמ' פז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' לח, שמ
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאז תתחזק עמ' מא, שעח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבית יצחק (ויינברגר) עמ' קלז, רל
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדבר צבי - קדושת השבת עמ' מח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרכי התשובה עמ' קו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' פח
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותלב אביגדור עמ' קלח, קס, קעא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותמגדל עוז (תשעח) עמ' תצט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותמכתם לדוד משלי עמ' רכא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קפח, במדבר עמ' עה, דברים עמ' קב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותפני חיים (פלג'י) עמ' קצא ע"א
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותפנים יפות על תהלים עמ' תצב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותצמח דוד (סקאליע) עמ' מח, קנו, ש, תקלז, תקסו, תקעד
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות יא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותקרן לדוד בראשית עמ' א, ויקרא-במדבר עמ' קכד
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותראה חיים ח"ב דף סז ע"ד [רלו ע"א קטע ראשון]
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותראה חיים חלק ב' דף סז ע"ד (דף רל"ו ע"א קטע ראשון)
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשירי משכיל - הקדמה
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רלא, שכג, תנא
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' מז
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטותתניא (תשעד) עמ' קצב, רז, ריט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותאהל רחל עמ' 579
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותאור לשמים (תשסג) עמ' שמו
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותאחרית לאיש שלום דף ט ע"ב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ה
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותבצור ירום ח"ו עמ' סו, קצט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 185, ח"ד עמ' 320
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רו, רמט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותמאמץ כח (תשעה) עמ' תטז, תקנט
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותשער החצר (תשעב) סי' קעב
ג ע"א09 אין אדם חוטא אלא וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' מז
ג ע"א09 אין אדם חוטא וכו'אור החיים בראשית פרק ג פסוק ז, שמות פרק לב פסוק לא
ג ע"א09 אין אדם חוטא עד שנכנס בו רוח שטותאהבת ציון (תשסד) עמ' קטו
ג ע"א09 אין אדם חוטא עד שנכנס בו רוח שטותבת עין (תשסז) עמ' רנח, תנט
ג ע"א09 אין אדם חוטא עד שנכנס בו רוח שטותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפד
ג ע"א09 אין אדם חוטא עד שנכנס בו רוח שטותקדושת לוי (תשנח) עמ' תרנח
ג ע"א09 אין אדם חוטאזכור לאברהם (וייס) פ' נשא
ג ע"א09 אין אדם עובר אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנג
ג ע"א09 אין אדם עובר וכו' רוח שטותדרך מצותיך (חב"ד) דף יג ע"ב, צה ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ וכו'דרשות ר"י מסלוצק עמ' כג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קכו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי אמונה השלם בראשית עמ' קכא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדעת קדושים (תשנ) עמ' עג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותערך לחם (צאלח) עמ' סא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות שנא' איש איש כי תשטה אשתו, תשטה כתיבשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קנג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות שנאמר איש איש כי תשטה אשתו תשטה כתיבבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריח, רלד, תסח, תקח, תקכז, ח"ב עמ' רו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותאגרת הטיול (תשעה) עמ' קיד, רכז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותאוהב ישראל דף סח ע"א, שו ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותאוצר המאמרים (תשסא) עמ' טו, כט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותאור ישראל (תרס) דף ל ע"ב, נב ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רלו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלט, קסז, תרעו-ז, תתקכא, תתקמד, תתרי, ויקרא עמ' קב, שסד, תקמא, במדבר עמ' קכב, שצט, תרח, תש, דברים עמ' מט, תשלז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותבינת ישראל (תשסו) דף לט ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קמא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' פה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה, נה, סג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותברכת אברהם (תשנד) עמ' פט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותברכת דוד עמ' קנג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 68
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רעז, תרלד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותגאולת ישראל עמ' נו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' מב ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תו, תרמא, מועדים עמ' ב, עו, קכו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדבר טוב עמ' י
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי אש (כץ) עמ' ש
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' לח, קכט, קלה, קמו, קצט, מועדים (תשנט) עמ' ריד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסט ע"ב, שבת שובה דף רסב ע"א, רפא ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדברי יואל פ' שמות דף מג ע"ב, פ' בשלח דף שלא ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' עא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' מז, קפ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותדעת תורה בראשית עמ' רצא, שמות עמ' קנח, דברים ח"א עמ' קיז, רח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רצב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותזכרון אליעזר עמ' פח, קיד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצב, רחצ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"כא עמ' צג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותחכמה ומוסר ח"ב עמ' קמז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה תרומה עמ' תח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותכתר שם טוב (תשסד) סי' קנב-ב, רצב-א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותלב דוד (תשסט) עמ' ג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותלחמי תודה פתיחה דף ה ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותלקוטי שיחות ח"א עמ' 167, ח"ב עמ' 311, 444, חט"ז עמ' 407, חכ"ה עמ' 455, חכ"ח עמ' 37
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמאור עינים (תשנח) עמ' קסב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמאור עינים (תשעט) עמ' רסח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמאורי שערים עמ' פט, עח, קה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' כב, אור תורה סי' תכג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רסג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' נו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, קמא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמצווה ועושה ח"א עמ' תצא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותמצווה ועושה ח"ב עמ' רפא, של
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותנועם המוסר עמ' רנ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותנחלי מים (מלאח) עמ' קיט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותנטעי אשל בראשית עמ' קמד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותנר ישראל חלק ב דף קד, חלק ג דף לב, מט, קג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותס' החיים (תשנג) עמ' קל*
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ה, קצ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותעצי חיים - מועדים עמ' ו, קטז, קכג, קלב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותעצי חיים על התורה עמ' לח, קצ, קצז, רסו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קלא-קלב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קצט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' סב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רמט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רו, רט, רטז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקהלת משה (תשסב) עמ' קז, בינת משה (תשסב) עמ' פו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' פג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקול יעקב (טייטלבוים) עמ' ריא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקונטרס ומעיין עמ' 62; ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רעז, תרלד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רטז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קל, קלט, קמח, רב, ח"ב עמ' נה, עח, קנח, שיג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותרנת יצחק שמואל עמ' קכו, משלי עמ' סב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כז, רסה, ח"ב עמ' שלט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשביב אור עמ' פז, פט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשדה יעקב עמ' מט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תפ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 51
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשם אליעזר דף מ ע"ד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשם ישראל עמ' רמב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשמועה טובה דף פו ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש - ימים נוראים עמ' ג, צז, שסח, תעג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' פג, צב, רס
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם ח"א עמ' 24, 197, ח"ז עמ' 316, ח"ט עמ' 63, 86, 93, ח"י עמ' 59, 194, 231, חי"ד עמ' 167, חט"ו עמ' 254, ח"כ עמ' 121, חכ"ב עמ' 128, חכ"ה עמ' 49, חכ"ו עמ' 175, 213
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חכ"ח עמ' 133
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חל"ו עמ' 318, חל"ז עמ' 76
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חל"ט עמ' 292, חלק מ עמ' 265, 304
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חלק ל עמ' 113, 223
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חנ"א עמ' 79, 329, חנ"ג עמ' 169
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חע"א עמ' 79, 55, חע"ג עמ' 108
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חע"ה עמ' 244, חע"ו עמ' 55, 31
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצב, רא בהערה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מב - אור לציון
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רמ, רעט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותחכמת התורה בהעלותך עמ' קפה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותחכמת התורה נשא עמ' עו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קיח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מ"ט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאבני יעקב עמ' סא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאהבת אמת דף יא ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאור אברהם - תשובה עמ' ח, צו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשיד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאור יהל ח"א עמ' ק
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רכא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאפיקי ים עמ' רמט, רצח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' פב, קלט, קמז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותגור אריה בראשית פ"ו הערה 108, ויקרא פ"א הערה 238
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותדברי חלומות סי' כא (עמ' 192), תקנת השבין סי' ב (עמ' 6), י (עמ' 78, 92), לקוטי מאמרים עמ' 163, 189, 231, צדקת הצדיק סי' קז, שיחת מלאכי השרת עמ' 76, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 38 (סי' לה), דובר צדק עמ' 66, 71, 80
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותדברי יואל פ' ויקרא דף נ ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שס
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קצח, רו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קיח, קלז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 236, 231
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותפרי צדיק שמות אות ה, תרומה אות ח, פ' זכור אות יא, חג השבועות אות יא, מטות אות ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעו, תסא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותשערי הישיבה ח"ב עמ' קסה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בובית שלום מרדכי עמ' מ, קפד, רכד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בוהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' יב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קע
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותלקוטי משלי פרק א פסוק כ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותבנתיבות שם עמ' רטו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותברית אברם עמ' יב, שסה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפה, רפז, שפו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותחיי נפש ח"ד עמ' שפז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותחיי שלמה עמ' קפב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קפז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותייטב פנים ח"א דף ה, כט, עט, צ, קלד, קמח, קנז, קסב, קצד, קצו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותלקוטי אהבת ישראל עמ' קנ, קפח, רכו, רצא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותמשנה למלך (תשסח) עמ' קסו, רכ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה ט, לקוטי אמרים מח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותעמק תפלה (תשסו) עמ' כח, קה, מב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תפז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותפתח טוב עמ' רט, קלז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותצדקת יוסף עמ' קסז, רטז, רכ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותשבילי פנחס (תשעו) עמ' קעד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותשמע יעקב (זיידא) עמ' קנט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חס"ז עמ' 380, חס"ח עמ' 368, חס"ט עמ' 193
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטות, שנאמר איש איש כי תשטה אשתו תשטה כתיבכתב סופר אגדות כאן
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' עט, ח"ה עמ' רעג, ח"ו עמ' שג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותדברי מנחם (היימליך) עמ' צא, שסו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרלג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רעח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' נט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנסה בו רוח שטותתשואות חן (תשסח) עמ' קיא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף ס ע"ג-ע"ד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבנין אברהם בראשית עמ' נה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרשות הר"ן (מישור) עמ' קלג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותמרפא בכנפיה ח"א עמ' ש
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותנר לצדיק שמות עמ' לא, פ, צח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 78
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קמ, תשמה, א'שסז {שנאמר אשר נואלנו ואשר חטאנו}
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו' תשטה כתיב וכו'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 33
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאור השמש (תשסח) עמ' פב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מא, קסא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאמונה ודעת דף ו ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא ט, יתרו ג, ויקרא ה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותארץ החיים (ליברזון) סי' סה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קס
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמג, תרלו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבצור ירום ח"ד עמ' קעז, רסג הערה 30, עמ' רסד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותבצור ירום ח"ט עמ' כא הערה 15, עמ' רסא הערה 127
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותברכת שלום "שמעתי" מאמר מג, קצה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותברכת שלום מכתבים מאמר א, יז, נז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כא, מהד' ד סי' עה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קצ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרכי האמונה עמ' רסט, רפ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרשות באר יצחק עמ' נה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרשות דבר צבי מועדים עמ' יט, סד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שס ד"ה אך ובהערה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותדרשות שמן רוקח עמ' ה, רכה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותזריזותא דאברהם עמ' ערה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותיבין שמועה (לעוו) עמ' שה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותיורה חכימא (תשעא) עמ' קמב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' כ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותכתונת פסים (תשעא) עמ' לז, רטז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ה ע"א, בהר כז ע"ד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותמאור עינים (תשעה) עמ' טז, ער, תתפט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותנטריקן (תשעד) עמ' לז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תלה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' י
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותעירין קדישין השלם עמ' תערב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותפני מנחם חיי שרה עמ' קלא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותפרדס המלך (תשסט) אות תקכא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ג, קסט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותצפנת פענח (תשסו) עמ' כב, קיט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותרב טוב דף לג ע"א09
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותרישומי דברים עמ' ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשבילי פנחס (תשעב) עמ' רמד, רעו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשבילי פנחס (תשעג) עמ' צ
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשבילי פנחס (תשעד) עמ' עב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשבילי פנחס (תשעז) עמ' עט, שנג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשבילי פנחס (תשעח) עמ' כא, שצ, תמז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשיחות ר' ראובן עמ' רג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קיח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' לה, פג, קנד, קצג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סה, רכג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותתורת מנחם חס"ג עמ' 155, חס"ד עמ' 112, 362, חס"ה עמ' 34
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותתפארת צבי ויקרא עמ' קפב, שח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותתפארת צבי שמות עמ' תע
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותפרי תבונות פרשת פקודי
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת שלפני ראש השנה דף יד ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש להספד דף פה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריג ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כח דף קכו ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלו דף רג ע"ג, וסימן תקמו/ז דף רלב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מט ע"א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' רכו, תצא, תקס
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותאוזן שמואל דף לז ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותאור ישראל סי' יד, אגרת המוסר
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ו דף פה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותבית פרץ עמ' עג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותבצור ירום ח"ג עמ' סז הערה 19, עמ' קמז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותבצור ירום ח"ה עמ' פח, קסז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ר, רלז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' מד
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותחלון התבה ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' ה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נא, וגוף הספר עמ' תקיב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קדושים כט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותמשך חכמה במדבר פ' כה פס' ה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותס' העיקרים (מישור) עמ' תרג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותקריאה בקריה ח"א עמ' רלו
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלח הערה 18, תתרצ הערה 90
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה אלא אם נכנס בו רוח שטות שנאמר איש איש כי תשטה אשתו תשטה כתיבשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלד אות ג
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קסא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שפא
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' צח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה עד שנכנס בו רוח שטותאהל נפתלי עמ' קפח
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה עד שנכנס בו רוח שטותזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ו אות עט
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה עד שנכנס בו רוח שטותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק יז
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה עד שנכנסת בו רוח שטותאור יהל ח"א עמ' מה
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירה עד שנכנסת בו רוח שטותערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 139
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 2, קהלת פ"ז פסוק א
ג ע"א09 אין אדם עובר עבירהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' יט
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אא"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה בראשית עמ' רסז
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אא"כ נכנסה בו רוח שטותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שכא
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אא"כ נכנסה בו רוח שטותמי מרום ח"ב עמ' ריח
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ל
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רס
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' טו
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותאילת השחר (טייב) דף יב ע"ב
ג ע"א09 אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 149, פ"ג הערה 39, פ"ד הערה 1095
ג ע"א09 אין האשה וכו' רוח שטותנתיבות עולם ח"ב עמ' קמז
ג ע"א09 אין חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטותדרשות מהר"ם בנעט עמ' לב, קכ
ג ע"א09 אין עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תנט, ריא, כ
ג ע"א09 אין עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פח, קח, קמט
ג ע"א09 אין עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רב
ג ע"א09 אין עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטותאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רכב
ג ע"א09 אלא א"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה חוקת עמ' תנג
ג ע"א09 אלא אם כן נכנס בו רוח שטותמסילות הנביאים שופטים עמ' קד
ג ע"א09 אלא אם כן נכנס בו רוח שטותראש דוד (תקלו) דף נח ע"א וע"ג
ג ע"א09 אלא אם כן נכנס בו רוח שטותראש דוד (תשמו) עמ' רלט ע"א
ג ע"א09 נכנס בו רוח שטותבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ב
ג ע"א09 נכנס בו רוחהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יד
ג ע"א09 עובר עבירה אא"כ וכו' רוח שטותעיונים במשלי עמ' שצט
ג ע"א09 עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה ראה עמ' סז
ג ע"א09 עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה שופטים עמ' רכא
ג ע"א09 עובר עבירה אא"כ רוח שטותמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כ
ג ע"א09 עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה אמור עמ' צד
ג ע"א09 עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותחכמת התורה במדבר עמ' סד
ג ע"א09 עובר עבירה נכנס בו רוח שטותחכמת התורה תולדות עמ' תקלט
ג ע"א09 עובר עברה אא"כ נכנס בו רוח שטותחכמת התורה נח עמ' תקלג
ג ע"א10 איש איש כי תשטהכרם לשלמה עמ' 314
ג ע"א10 איש כי תשטה אשתו כתיברסיסי לילה סי' יג (עמ' 14)
ג ע"א10 רוח שטותתורת מנחם חלק לב עמ' 144
ג ע"א10 רוח שטותתורת מנחם חמ"ב עמ' 215
ג ע"א12 מפני מה האמינה עד אחד בעדות סוטהישא מדברותיך - מגילה עמ' רפא
ג ע"א12 מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה שרגלים לדברשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמג
ג ע"א13 רגלים לדבריד אהרן עמ' קנו
ג ע"א15 והא כי כתיבה קינוי בתר סתירה וטומאה הוא דכתיבהזאת ליעקב במדבר עמ' ל
ג ע"א16 ועבר עליו רוח קנאה קודם סתירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
ג ע"א21 אין אדם מקנא אלא א"כ נכנסה בו רוח טהרהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נב, ח"ה סי' מ
ג ע"א21 אין אדם מקנא לאשתו אא"כ נכנס בו רוחדברי יואל פ' קרח דף נה ע"ב
ג ע"א21 אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנס בו רוח וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 20
ג ע"א21 אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנסה בו רוחפני מנחם נשא עמ' נז, סא
ג ע"א21 אין אדם מקנא לאשתו וכו' אא"כ נכנסה בו רוחישראל קדושים עמ' 64
ג ע"א23 ועבר עליו רוח קנאה וכו' רוח טהרה וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 81
ג ע"א23 ועבר עליו רוח קנאה הוא רוח טהרהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמה, תתסב
ג ע"א23 ועבר עליו רוח קנאה מחלוקת אי רוח טומאה או רוח טהרהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רו
ג ע"א23 מאי רוח רבנן אמרי רוח טומאה רב אשי אמר רוח טהרה וכו' רשות וחובה לעיולי כו', ורש"ילקוטי שיחות חי"ח עמ' 57
ג ע"א23 מאי רוח רבנן אמרי רוח טומאה רב אשי אמר רוח טהרההר המוריה עמ' קכא, רכז
ג ע"א23 רוח קנאה וכו' רוח טהרהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צ
ג ע"א25 ועבר עליו רוח טהרהעיוני רש"י במדבר עמ' עז
ג ע"א25 רוח טהרהמשיבת נפש עמ' רג
ג ע"א26 בשלשה דברים נחלקו ר' ישמעאל ור' עקיבא אם הוו רשות או חובההדרש והעיון ויקרא מאמר רצ
ג ע"א26 וקנא את אשתו וכו' מצוהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כא
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשות דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר חובה וכו'מגילת סמנים עמ' עד
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשות דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר חובההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ה
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אומר חובה לה יטמא וכו' לעולם בהם תעבודו וכו' רבי עקיבא אומר חובהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אומר חובה, לה יטמא וכו' לעולם בהם תעבודו וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' ריד
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל ורע"א חובהלהורות נתן במדבר עמ' סב
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשותעיוני רש"י במדבר עמ' עה
ג ע"א26 וקנא את אשתו רשותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלד
ג ע"א26 וקנא את אשתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנג
ג ע"א26 וקנא וכו' רשות דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר חובה, ותוס'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 125, חי"א עמ' 107, חי"ז עמ' 396, חי"ח עמ' 56
ג ע"א26 וקנא רשות או חובהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 137
ג ע"א26 מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בכמה ענינים שבתורה אם הם רשות או חובהתורת מנחם חס"ח עמ' 100
ג ע"א26 פליגי אם מצוה לקנאותחכמת התורה נשא עמ' קיא-קיב
ג ע"א26 קינוי דר' ישמעאלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
ג ע"א26 ר"י אומר רשותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטז
ג ע"א26 ר"י רשותדרשות הרז"ה עמ' תרנ, תרנב
ג ע"א27 ר"ע ס"ל וקינא את אשתו חובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות י
ג ע"א27 ר"ע ס"ל וקינא את אשתו מצוה, לה יטמא מצוה, לעולם בהם תעבודו מצוה, ור"י ס"ל שלשתן רשותחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלג
ג ע"א02 מצוה לקנאותחכמת התורה נח עמ' שיט
ג ע"א30 גופא וקנא את וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נג
ג ע"א32 לה יטמא וכו' מצוהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פא
ג ע"א32 לה יטמא וכו' ר"ע ס"ל מצוהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכג
ג ע"א32 לה יטמא מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא אי רשות או חובהלחמי תודה דף סב ע"ב
ג ע"א32 לה יטמא מחלוקת ר"י ור"ע אם הוי מצוה או רשותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
ג ע"א32 לה יטמא פליגי ר' ישמעאל ור"ע אם הוי רשות או מצוהחכמת התורה שמיני עמ' שנה
ג ע"א32 לה יטמא רשות דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רי
ג ע"א32 לה יטמא רשות דברי ר"י רע"א חובהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצז
ג ע"א32 לה יטמא רשות דברי רבי ישמעאל ור"ע אומר חובהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנו ד"ה והנה בירושלמי
ג ע"א32 לה יטמא רשות דברי רבי ישמעאלזאת ליעקב ויקרא עמ' קנח
ג ע"א32 לה יטמא רשות דברי רי"ש ור"ע אומר חובהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קצט
ג ע"א32 לה יטמא רשות דר"י ור"ע אומר חובהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפ, שכג, שלו
ג ע"א32 לה יטמא רשותדרשות הרז"ה עמ' תקפה
ג ע"א33 לה יטמא חובהפירוש המכבי שמות עמ' צ
ג ע"א33 לה יטמא מצוה, ותוס' ד"ה רבי ישמעאלכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנח
ג ע"א33 לעולם בהם תעבודו ר"י ס"ל רשות ור"ע ס"ל חובהחיי נפש ח"ו עמ' קמז, קנה
ג ע"א33 לעולם בהם תעבודו רשות דברי ר"י ר"ע אומר חובה, ותוס' ד"ה ר' ישמעאלדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צד
ג ע"א33 לעולם בהם תעבודוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז, דברים פכ"א פסוק יב
ג ע"א37 בכל התורה כולה וכו' אמר רשות, ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 280
ג ע"א42 כלפי שאמרה תורה לא תשנאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפט {לא בסוטה}
ג ע"א42 כלפי שאמרה תורה לא תשנא את אחיך בלבבך וכו'אש דת (תשמח) עמ' ריד
ג ע"א42 כלפי שאמרה תורה לא תשנא את אחיך בלבבך יכול כגון זו ת"ל ועבר עליו רוח קנאהפאר יעקב ח"ג עמ' שעז
ג ע"א43 יכול כגון זוגור אריה במדבר פ"ה הערה 63
ג ע"א49 כל דבר שנאמר ונשנה נשנה בשביל דבר שנתחדש בהגור אריה שמות פכ"א הערה 177, פל"ד אות יט, ויקרא פי"ט אות יד, דברים פי"ד אות ח, פט"ו אות ח
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהמצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קמב
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהבן מלך - שבת עמ' קכג
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונשנית וגו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רג
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהדבר טוב עמ' קנט
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קא
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 315
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קסו
ג ע"א49 כל פרשה שנאמרה ונשניתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קצז
ג ע"א49 כל פרשה שנשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ריג
ג ע"א54 לה יטמא למה לי לחובהגור אריה ויקרא פכ"א הערה 81
ג ע"א54 לה יטמא ולא לאבריםככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
ג ע"א54 לה יטמא ולא לאבריםככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
ג ע"א רש"י - ואין עבירה אלא הכרזה, הקב"ה מתכוון להעביר קולדברי יואל פ' נשא דף קנז ע"א
ג ע"א רש"י ד"ה כלפישני המטות - מטה נפתלי עמ' צט
ג ע"א רש"ידרשות הרז"ה עמ' תרנג
ג ע"א תוס' ד"ה ור' ישמעאל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלו
ג ע"א תוס' ד"ה לה יטמא מצוהכבוד לאיש דף מא ע"ד
ג ע"א תוס' ד"ה לה יטמאתועפת ראם (גטיניו) דף פא ע"ג
ג ע"א תוס' ד"ה ר' ישמעאל - ר' אליעזר כבית שמאי ור' יהושע כבית הללתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ט(כז), מב
ג ע"א תוס' ד"ה ר' ישמעאלחיי נפש ח"ד עמ' קמט
ג ע"א תוס' ד"ה רבי ישמעאל - רבי אליעזר בשיטת בית שמאי ורבי יהושע בשיטת בית הללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפה (שעב)
ג ע"א תוס' ד"ה רבי ישמעאלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלו
ג ע"א תוס' לה יטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רה
ג ע"א מאירי - יסורין דרך התראה וכו'שירת הפסח אות קכה
ג ע"א מהרש"א - משמע דבכל עבירה יש ללמוד כן והיינו שהרוח מטעה ומשטה אותו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' רד
ג ע"א הגהות יעב"ץלקוטי שיחות חי"ח עמ' 59
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמא ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסה
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמא חורבא בביתאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמ
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רל
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיז
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות א
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תעו הערה 168
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמג
ג ע"ב27 זנותא בביתא כי קריא לשומשמאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 11 (סי' נו), 58 (סי' סג)
ג ע"ב27 זנותא בביתא כקריא לשומשומיביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק א
ג ע"ב27 זנותא בביתא כקריא לשומשמאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכט, ח"ה עמ' מב, מד, ח"ו עמ' קסג
ג ע"ב27 זנותא בביתא כקריא לשומשמיביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק א
ג ע"ב27 זנותא בביתאטוב ראיה
ג ע"ב27 זנותא וכו' תוקפא וכו' באיתתאתורת לוי יצחק עמ' מח
ג ע"ב27 זנותה בביתא כקריא לשומשמיסוכת דוד (שירירו) דף קמד ע"ב
ג ע"ב31 בתחילה היתה השכינה בבית כל אחדחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנב, ריב, רטו, ריז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכט
ג ע"ב31 בתחילה היתה השכינה שורה עם כאו"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ריח
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה השכינה שורה עם כל אחד ואחד וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סג
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כאו"א וכו' כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםשרגא המאיר מועדים עמ' עט
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קנב
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשפג
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קמו הערה 40
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםבצור ירום ח"ב עמ' סא
ג ע"ב31 בתחילה קודם שחטאו, רש"ידרשות הרז"ה עמ' תשצט
ג ע"ב31 בתחלה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל א' וא' וכו' כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםפאר יעקב ח"ג עמ' שכב, תקפא
ג ע"ב31 בתחלה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחדדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלב
ג ע"ב31 בתחלה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שרויה עם כל אחד ואחדפרשת דרכים (תשסה) עמ' ריט, שנ, שסח
ג ע"ב31 לפני שחטאו היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחדאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 172
ג ע"ב31 עד שלא חטאו ישראל הי' שכינה שורה כו'המדרש והמעשה דברים פרשת תצא ח"ב
ג ע"ב31 קודם החטא השראת השכינה אצל כל או"אישא מדברותיך - מגילה עמ' ג
ג ע"ב31 קודם שחטאו וכו' שכינה עם כל אחדאוצר הכבוד
ג ע"ב31 קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד מישראל, כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קי, קעז
ג ע"ב31 קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שרויה עם כל אחד ואחד מישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכב (תטז)
ג ע"ב31 קודם שחטאו ישראל היתה שכינהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קנו
ג ע"ב31 קודם שחטאו שכינה עם כל אחד ואחדיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קו, קז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י
ג ע"ב32 כיון שחטאו וכו'מאורי אור (אתרוג) פ"לח ה"ד {כ"ז שישראל פרוצים בעריות שכינה מסתלקת מביניהם}
ג ע"ב32 כיון שחוטאין ישראל בעריות השכינה מסתלקת מהםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קלו
ג ע"ב32 כיון שחוטאין ישראל בעריות השכינה מסתלקת מהםעזר מיהודה (תשנט) עמ' קא
ג ע"ב32 כיון שחטאו וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שעט {אחר חטא הדורות סילקו השכינה למעלה למעלה}
ג ע"ב32 כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםגל עיני ח"ב עמ' לז
ג ע"ב32 כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכט
ג ע"ב32 כיון שחטאו נסתלקה שכינההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 322
ג ע"ב32 מסתלקת השכינה מהבית וכו' ושב מאחריךשמן ראש - ימים נוראים עמ' שכד
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכט
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכז
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת בעוה"זהמאור שבתורה (לסין)
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת בעוה"זקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קלד
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניו וכו'שארית מנחם ח"א שמות עמ' לט
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנו, רע
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קעה
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכד
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניושמן ראש סוכות ח"א עמ' שכח
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתו ומוליכתו לעוה"ב וכו' וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 957, 971
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכ
ג ע"ב34 העושה מצוה אחת מקדמתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנ, קעא, קצט
ג ע"ב34 העושה מצוה אחתפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
ג ע"ב34 העושה מצוה מקדמת לפניו ליום הדיןאשל חיים ח"א עמ' קמז
ג ע"ב34 העושה מצוה מקדמתו ומהלכת לפניוחכמת התורה ויגש עמ' תל
ג ע"ב34 העושה מצווה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לעוה"באדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 66
ג ע"ב34 כל העושה מצוה א' וכו' וכל העובר עבירה א' וכו' ר"א אומר קשורה בו ככלב, שנאמר ולא שמע אליה לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"בלב אליהו (תשלב) עמ' קב
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחתמאמץ כח (תשעה) עמ' מד {העושה כתקנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא}
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעה"ז מקדמתולחם שלמה (הלוי, שנז) דף צד ע"ב, קלב ע"ב
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמת והולכת לפניו בעוה"באמונה ודעת דף 4
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קנח
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"בגל עיני ח"ב עמ' לח
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' צג
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מא
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןפניני יחזקאל עמ' רטו
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב וכל העובר עבירה בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןתפארת צבי בראשית עמ' שב
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב שנאמר והלך לפניך צדקךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קו, תקלד
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"במי מרום ח"ז עמ' קט
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב, מהרש"א, ח"חימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קפט, קצו
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו וכו' וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין וקשורה בו ככלבלחמי תודה דף לו ע"ב, עב ע"א
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו וכו' מלפפתו והולכת לפניו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק יא, אות ק ס"ק יא
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו וכו'ואותו תעבוד עמ' סז
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו וכו'צלח רכב עמ' קו
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו וכו'תורת איש ח"ב עמ' קיד
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו ומוליכתו לעוה"בטיול בפרדס ח"ב עמ' ג
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו בעולם הבא והעושה עבירה אחת מלפפתו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקב, תקכו, תקכז, תקלח
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבאאוצרות חיים - מצוות עמ' כג, רסא
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רלה-רלו
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבאשערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ב שער א דף ל ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רפב ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פז דף לג ע"א, וסימן רפו דף צד ע"ב, וסימן שעט דף קלב ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף פה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) דף קכב ע"ג
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו וכו' לעוה"בבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרטז
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתויחל ישראל אבות ח"ד עמ' קצה
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת בעולם הזהשעורי ופניני דעת עמ' קכח
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניו וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חדר ב דף ל ע"ב
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב וכו' וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו ומוליכתו ליום הדין וכו'נר לצדיק שמות עמ' רב
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת מקדמתו כו'משכנות יעקב (נעים) דף צו ע"א
ג ע"ב34 כל העושה מצוה אחת מקדמתותאומי צביה עמ' שלח
ג ע"ב34 כל העושה מצוה בעולם הזה מקדמתושארית יעקב (מטלון, שנז) דף כה ע"ב דרוש ד
ג ע"ב34 כל העושה מצוה וכו' וכל העובר עבירה בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ח אות ג-ז
ג ע"ב34 כל העושה מצוהאיש מבין ח"א דף פט ע"ג
ג ע"ב34 כל העושה מצוהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסב
ג ע"ב34 כל העושה מצווה אחת מקדמתו והולכת לפניו לעוה"במחנה ראובן ח"ב עמ' פו, פז
ג ע"ב34 כל העושה מצות אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שנו
ג ע"ב34 כשאדם עושה מצוה מקדמת והולכת לפניו לעוה"ב, וכשעושה עבירה מלפפתו ומוליכתו ליום הדיןמגדנות אליעזר עמ' סח
ג ע"ב34 מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ברנת יצחק ישעיה עמ' רל
ג ע"ב34 מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עו
ג ע"ב35 העבירה מלפפתו וקשורה בו ככלבערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנב
ג ע"ב35 העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליוה"דתהלה לדוד (והרמן) פרק יט פסוק יד הערה כח
ג ע"ב35 העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רלו
ג ע"ב35 העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו וכו' קשורה בו ככלבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלז, תפו
ג ע"ב35 העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתויחל ישראל אבות ח"ד עמ' קצה
ג ע"ב35 העובר עבירה אחת מלפפתוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלד
ג ע"ב35 העובר עבירה אחת מלפפתוולאשר אמר - תהלים עמ' תלא, תקעח
ג ע"ב35 העובר עבירה וכו' היא קשורה בו ככלבנר לצדיק שמות עמ' נז
ג ע"ב35 העובר עבירה וכו' מלפפתולקוטי שיחות ח"ח עמ' 153, חי"ט עמ' 427
ג ע"ב35 העובר עבירה וכו' קשורה לו ככלבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכ
ג ע"ב35 העון מלפפתודרשות הרז"ה עמ' תקנז
ג ע"ב35 העושה עבירה בעוה"ז מלפפתושמן ראש - ימים נוראים עמ' מט
ג ע"ב35 וכל העובר וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רנ בהגה {מעבירה נברא שטן ועומד לפני הקב"ה לקטרג עליו}
ג ע"ב35 וכל העובר עבירה אחת בעה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' לח
ג ע"ב35 וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןתניא (תשעד) עמ' תסו
ג ע"ב35 וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין כו'מגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' רסג
ג ע"ב35 וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רמט
ג ע"ב35 וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו וכו' ר"א אומר קשורה בו ככלבשיחות ר' ראובן עמ' ט
ג ע"ב35 כיון שעבר אדם עבירה וכו' קשורה בו בכלבדרך ה' השלם עמ' רלז - דרך לחיים
ג ע"ב35 כל אדם שעובר עברה אחת בעוה"ז הולכת ומלפפתו בעוה"באור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
ג ע"ב35 כל העובר וכו' מלפפתו וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 153
ג ע"ב35 כל העובר וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' צ, קמח {כל שמתאוה בחייו נקשר בו אחר פרידת הנפש}
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז וכו' להיות עמה לעולם הבאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכא
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום דיןנתיב התשובה עמ' סא הערה 14
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין וכו' קשורה בו ככלבאוצר המאמרים (תשס) עמ' יב
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין וכו' קשורה בו ככלב שנאמר וכו' לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבאדעת תורה בראשית עמ' כח, דברים ח"א עמ' רמו
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבאקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 163
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדיןבצור ירום ח"ב עמ' צט
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניולב אביגדור עמ' כא, קצג
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 68
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעוה"זמכתב מאליהו ח"א עמ' 68
ג ע"ב35 כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין, וקשורה בו ככלבפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכו {קשורה בו בכלב הוא כמו צרור הכסף, וכאשר אדם נקשר לעבירה אינו נפרד מזה עד ליום הדין}
ג ע"ב35 כל העובר עבירה בעוה"ז וכו' קשורה היא בו ככלב וכו' לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה בעוה"בראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ח אות ג, ח-יח
ג ע"ב35 כל העובר עבירה מלפפתו וקשורה בו ככלבמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קיט, שד
ג ע"ב35 כל העובר עבירה קשורה בובנתיבות שם עמ' שה
ג ע"ב35 כל העושה עבירה בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניונזר הקדש ח"א עמ' תקלט
ג ע"ב35 כל העושה עבירה מלפפתוויקרא יעבץ עמ' כה
ג ע"ב35 כל העושה עברה אחת מלפפתו ומוליכתו וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' סד
ג ע"ב35 מלפפתו והולכת עמו ליום הדיןפני מנחם וארא עמ' מח, בא עמ' נד, סט, שבת הגדול עמ' לה
ג ע"ב35 מלפפתו וקשורה בו ככלבמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קעז, תנז
ג ע"ב35 מלפפתו כו'דרך מצותיך (חב"ד) דף לח ע"ב, קמב ע"ב, קמג ע"ב35
ג ע"ב35 מלפפתודברים אחדים (תשמו) עמ' תסג
ג ע"ב35 מלפפתודרשות באר יצחק עמ' רמח {יש אשר לפי המשכם בחייהם תמיד רק אחרי תענוגים גופניים נדבקה נפשם לגופם כל כך עד שגם המות לא יפריד ביניהם}
ג ע"ב35 עבר אדם עבירה מלפפתומאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנ
ג ע"ב37 העבירה קשורה בו ככלביורה חכימא (תשעא) עמ' עה
ג ע"ב37 העבירה תהא קשורה בו בכלבערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קמח
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבימי דוד (תשסז) עמ' קצ
ג ע"ב37 וקשורה בורוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
ג ע"ב37 להיות עמה היינו בעוה"בחכמת התורה בלק עמ' סב
ג ע"ב37 להיות עמה לעוה"ב לשכב עמה בעוה"זפרי צדיק מסעי אות יד
ג ע"ב37 להיות עמה לעוה"ב לשכב עמה בעוה"זתקנת השבין סי' טו (עמ' 153), לקוטי מאמרים עמ' 159, 212, צדקת הצדיק סי' מח, ישראל קדושים עמ' 126
ג ע"ב37 להיות עמה לעוה"באמרות ה' השלם ח"ב עמ' רא
ג ע"ב37 להיות עמה לעולם הבאשם דרך במדבר עמ' סח
ג ע"ב37 ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה, להיות עמה לעוה"ב, ותוס'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תפט
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"בחכמת התורה אחרי מות עמ' שיב
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"במזקנים אתבונן עמ' כה
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"בעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 205
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' רנ
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעוה"זאשל חיים ח"א עמ' צ-צא
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה ליום הדיןכסף מזוקק (שפח) פרשת וישב דף מו ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פז דף תעח ע"ד
ג ע"ב37 לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רלז
ג ע"ב37 לשכב אצלה להיות עמה להיות עמה לעולם הבאשם דרך בראשית ח"א עמ' כה
ג ע"ב37 לשכב אצלה להיות עמה להיות עמה לעולם הבאשם דרך ויקרא עמ' קכ
ג ע"ב37 קשורה בו ככלב וכו' בעוה"ז כו' לעוה"בתורת מנחם חס"ב עמ' 339
ג ע"ב37 קשורה בו ככלב וכו' לעוה"בתורת מנחם חנ"ז עמ' 115
ג ע"ב37 קשורה בו ככלב וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלא, ח"ג עמ' רצא, ח"ה עמ' ערב
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשעט, תתקכה
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבאפיקי ים עמ' ב, תלה
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבהאיר ממזרח משלי עמ' צא
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסח
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבכד הקמח (מישור) עמ' תמא
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רכד, 18, ויקרא-דברים עמ' קסג
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבמזקנים אתבונן עמ' כו
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכב
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכט
ג ע"ב37 קשורה בו ככלבתורת יחיאל בראשית עמ' ריד
ג ע"ב37 קשורה לו ככלבמנחת אליהו (תשנט) עמ' קט {למי שמטמא עצמו בגויה}
ג ע"ב37 קשורה לו ככלבמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות צה
ג ע"ב37 קשורה לו ככלבמגדל עוז (תשעח) עמ' ד {הבועל ארמית}
ג ע"ב37 קשורה עמו ככלבאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קכו
ג ע"ב38 תנן התם שהיה בדין ומה עדות הראשונה וכו'זכור לדוד עמ' ז
ג ע"ב43 דבר דבר מממוןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לז
ג ע"ב44 ילפינן דבר דבר מממוןערבי נחל (תשסט) שמות עמ' עא
ג ע"ב44 מה דבר האמור להלן עדים שניםהדרום כרך יב עמ' 2
ג ע"ב44 ע"פ שנים עדים יקום דברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכא
ג ע"ב44 על פי שנים עדים יקום דברמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תכ
ג ע"ב45 בעדות אשה בעינן שנים מן התורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנו
ג ע"ב תוס' ד"ה ואמאיתורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
ג ע"ב תוס' ד"ה ור"עדרשות הרז"ה עמ' תרנג
ג ע"ב תוס' ד"ה כתיבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תכד
ג ע"ב מהרש"א - מעשה אדם מוליד מלאכים הן לטובה הן לרעהים שמחה עמ' שעג
ג ע"ב מהרש"א - מעשה האדם מוליד מלאכים כפי מעשיוגל עיני ח"ב עמ' לז
ג ע"ב עיון יעקבברך את אברהם דף קלט ע"ב
ד ע"א וכמה כדי סתירה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלו
ד ע"א וכמה שיעור סתירה וכו' בן עזאי אומר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ט
ד ע"א וכמה שיעור סתירהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלא אות ב
ד ע"א וכמה שיעור סתירה וכו' בן עזאי אומר כדי לצלות ביצה רבי עקיבא אומר כדי לגומעהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קג
ד ע"א כמה שיעור סתירהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלח
ד ע"א כמה שיעור סתירהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רטו
ד ע"א כמה שיעור סתירהמפניני הרב עמ' רעו
ד ע"א שיעור סתירההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יג
ד ע"א שיעור סתירהישא מדברותיך - מגילה עמ' קלג, שב
ד ע"א שיעור סתירה כדי הקפת דקלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צא
ד ע"א בן עזאי, תוס'פרדס דבש פרק קכח
ד ע"א תוס' ד"ה בן עזאי וכו'כל החיים דף י"ג ע"א (מערכת ר' אות ח)
ד ע"א תוס' ד"ה בן עזאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
ד ע"א תוס' ד"ה בן עזאישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קו
ד ע"ב02 כאו"א בעצמו שיערנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ו
ד ע"ב02 כל אחד ואחד בעצמו שיערדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסב
ד ע"ב03 בן עזאי דלא נסיבלקוטי שיחות ח"ג עמ' 990
ד ע"ב03 בן עזאי מנין היה יודע וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רמ
ד ע"ב03 והאיכא בן עזאי דלא נסיב איבעית אימא נסיב ופירש הוהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פא ע"א
ד ע"ב03 והאיכא בן עזאי דלא נסיבפלאות עדותיך ח"ב עמ' סה
ד ע"ב03 והאיכא בן עזאי וכו' נסיב ופירשהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצ
ד ע"ב04 איבעית אימא נסיב ופירשבתורתו יהגה ח"ב עמ' קעג
ד ע"ב04 דלא נסיבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות כט
ד ע"ב04 נסיב ופירשישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנה {בן עזאי נסב בתו של ר"ע וגירשה}
ד ע"ב04 נסיב ופירשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ס {בן עזאי נשא ברתיה דרבי עקיבא וכו'}
ד ע"ב04 בן עזאי שיערמנחת קנאות עמ' רסז
ד ע"ב05 ואב"א סוד ה' ליראיושעורי דעת ספר א עמ' שג
ד ע"ב05 ואי בעית אימא סוד ה' ליראיוטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' כו-כז {כיצד אפשר לפסוק הלכה ע"פ ידיעה בסודות}
ד ע"ב05 ואיבע"א סוד ה' ליראיואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפג
ד ע"ב06 סוד ד' ליראיוטוב ראיה
ד ע"ב06 סוד ה' ליראיודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סו
ד ע"ב06 סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפד
ד ע"ב06 סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נג
ד ע"ב06 סוד ה' ליראיונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ח
ד ע"ב06 על בן עזאי נאמר סוד ה' ליראיופלאות עדותיך ח"א עמ' ש
ד ע"ב08 בלא נט"י כבא על זונהרוח חיים (חיד"א) עמ' מב
ד ע"ב08 האוכל בלא נט"י כאילו וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנ
ד ע"ב08 האוכל בלי נטילת ידים כאילו בא על הזונההמוסר והדעת בראשית עמ' ע
ד ע"ב08 האוכל בלי נטילת ידים כאלו בא על אשה זונהצמח דוד (סקאליע) עמ' תיט
ד ע"ב08 האוכל לחםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלט
ד ע"ב08 האוכל לחםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רטז
ד ע"ב08 המזלזל בנט"י כאילו בא על אשה זונהילקוט אוהב ישראל עמ' נג
ד ע"ב08 כל אוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונהבנין אברהם בראשית עמ' תיז
ד ע"ב08 כל האוכל בלי נטילת ידים וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכח
ד ע"ב08 כל האוכל בלי נטילת ידים כאלו בא על אשה זונהטהרת יו"ט ח"ז עמ' כז
ד ע"ב08 כל האוכל בלי נטילת ידים כאלו בא על אשה זונהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
ד ע"ב08 כל האוכל בלי נטילת ידים כאלו בא על ערוהתיבת גמא (תשסז) עמ' רכד
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נט"י כאילו בא על אשה זונהדעת קדושים (תשנ) עמ' קו
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נט"י כאילו בא על אשה זונה וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' לד ד"ה וגרסינן
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים כאילו בא על אשה זונהאהל יעקב (שפירא) דף מו ע"ג-ע"ד
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רצז
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונה וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' ד
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונה שנאמר כי בעד אשה זונה עד ככר לחםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקג
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קד
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קצ
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 471
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאלו בא על אשה זונה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסה דף נו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ' כג דף לב ע"ד
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאלו בא על אשה זונה כו' וכל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםמרפא לנפש בראשית עמ' קכא
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאלו בא על אשה זונהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פא, קמט
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאלו בא על אשה זונהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלה
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלא נטילת ידיםנתיבות עולם ח"א עמ' קכו
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלי נט"י וכו'ידו בכל סי' תשעה
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלי נט"י כאילו בא על אשה זונהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עא
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלי נט"יאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' קיד
ד ע"ב08 כל האוכל לחם בלי נטילת ידים כאילו בא על אשה זונהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
ד ע"ב08 כל האוכל לחם וכו' כאילו בא על אשה זונהאפיקי ים עמ' רנ
ד ע"ב08 כל מי שאינו נזהר בנטילת ידים כאילו בא על עריותמגדנות אליעזר עמ' יח
ד ע"ב10 בעד אישה זונה עד ככר לחםאהל יעקב (שפירא) דף כז ע"א {נמצא מכח זנות בא לידי עניות}
ד ע"ב10 בעד אשה זונה עד ככר לחםולאשר אמר - תהלים עמ' כב, שצה, תשכב
ד ע"ב10 כי בעד אשה זונה עד ככר לחם וכו' אלא אמר רבא כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלח
ד ע"ב10 כי בעד אשה זונה עד ככר לחםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קי
ד ע"ב13 אשה זונה היא סיבה להגיע עד ככר לחם דהוא עניותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסז
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםאבן פינה עמ' 114
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' א
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עב
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שלב
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקנט
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שלד
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קסז
ד ע"ב13 הבא על אשה זונה סוף בא עד ככר לחםחכמת התורה מקץ עמ' רכה
ד ע"ב13 החוטא בזנות סופו בא לידי עניותברכות אבי דף מא ע"א, ע ע"ב
ד ע"ב13 החוטא בזנות סופו לבוא עד ככר לחם, ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רטז
ד ע"ב13 כל הבא וכו' סופו מבקש לחםכלי יקר (תשמח) עמ' קיט, קל, קלח, תכא
ד ע"ב13 כל הבא על א"א לסוף מבקש לחםנזר הקדש ח"ב עמ' ריג
ד ע"ב13 כל הבא על אישה זונה סופו שיבקש ככר לחםאהל יעקב (שפירא) דף מו ע"א-ע"ד
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מה
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כבר לחם ואינו מוצאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תח
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצאאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רנה
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תא הערה 23
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםאפיקי ים עמ' רנא
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםבצור ירום ח"ד עמ' קכו הערה 17
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלא
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםנועם אליעזר בראשית עמ' רפה ע"ב
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםפאר יעקב ח"א עמ' שסט, ח"ב עמ' תעז, ח"ג עמ' פד, קכד
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רסא
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קכז, קנא, קפו, קפט, רכח, רנג
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש על ככר לחם ואינו מוצאכלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישב דף לג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מ' כב דף לב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צב ע"א
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה מבקש ככר לחםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רז
ד ע"ב13 כל הבא על אשה זונה סופו לבקש ככר לחםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' מקץ מאמר ה
ד ע"ב13 כל הבא על אשת איש לסוף בא עד ככר לחםבית פרץ עמ' תכו
ד ע"ב13 כל הבא על זונה לסוף מבקש לחםהאיר ממזרח משלי עמ' פח
ד ע"ב13 כל הנכשל בזונה מבקש פת לחם ואינו מוצאפני חיים (פלג'י) עמ' כז ע"א
ד ע"ב13 מי שחטא בזונה לסוף בא עד כיכר לחםחכמת התורה קורח עמ' ריח
ד ע"ב14 מבקש ככר לחםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רא {באין ח"ו לידי עניות}
ד ע"ב14 מבקש ככר לחםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רג {ההולך אחר בולמוס של עריות בא לידי עניות}
ד ע"ב15 האוכל בלא נט"י נעקר מן העולםחלקת יהושע עמ' קנז הערה קעב
ד ע"ב15 האוכל בלא נטילת ידים וכו'שערי אורה (תשעז) ח"א עמ' תכב {חייב מיתה}
ד ע"ב15 האוכל בלי נט"י נעקר מן העולםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עא
ד ע"ב15 המזלזל בנט"י נעקר מן העולםילקוט אוהב ישראל עמ' נג {בא לידי עניות}
ד ע"ב15 המזלזל בנט"יטוב ראיה
ד ע"ב15 המזלזל בנט"ימצת שימורים (תשסא) עמ' ו
ד ע"ב15 המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שס
ד ע"ב15 המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
ד ע"ב15 המזלזל בנטילת ידיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלו
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים כאלו בא על אשה זונהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נו ע"א
ד ע"ב15 המזלזל בנטילת ידיםבית שלום מרדכי עמ' קסד
ד ע"ב15 מזלזל בנט"י ורש"י ותוס'ככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"ב
ד ע"ב15 כל המזלזל בנט"י נעקר כו'שערי תשובה שער ג אות ח
ד ע"ב15 כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעג
ד ע"ב15 כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ו
ד ע"ב15 כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולםדרשות הצל"ח השלם עמ' נד, רלז
ד ע"ב15 כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולםחמודי צבי מועדים עמ' קעט
ד ע"ב15 כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולםמקראי קדש (תשנג) עמ' קפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםאהל יעקב (שפירא) דף מו ע"ג-ע"ד
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' ה
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ז
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' מד
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קו, קח, קיג
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קפא
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפד
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' כח-כט {עונש זה הוא אם מזלזל תמיד, אבל באיסור דאורייתא נענש אפילו על זלזול פעם אחת}
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםכד הקמח (מישור) עמ' ע
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםכד הקמח (תשנו) עמ' כט
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ב
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםמאורות האריז"ל עמ' מז אות ג
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםמטה אהרן (קרייזר) עמ' קיד
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיח
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםפלאות עדותיך ח"ב עמ' קטו, קצח
ד ע"ב15 כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםשלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"א; ברכת המזון (ונציה שסג) סדר השלחן דף ח ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רה דף נג ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב; מצת שימורים (תכ) דף ד ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מב ע"א
ד ע"ב15 מאן דמזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות קה
ד ע"ב15 מזלזל בנט"י ורש"י ותוס'ככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"ב
ד ע"ב15 מזלזל בנט"י ורש"י ותוס'ככר לאדן (תשנ) עמ' קסט
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך להגביה ידיו למעלהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' ק
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך שיגביה ידיו כו'שערי תשובה סה"י אות מה
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה וכו'אפיקי ים עמ' רנא
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה וכו'בית יוסף או"ח סימן קנב דף קא ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה מים אחרונים צריך להשפיל ידיו למטהיגל יעקב (תשנג) בלק אות פט
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלהאור תורה השלם (מזריטש) סי' צג
ד ע"ב16 מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנח הגה"ה א
ד ע"ב17 הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלהאור אברהם - סידור התפילה עמ' א
ד ע"ב20 שלא יחזרו המים וכו' ויטמאו את הידיםברכות אבי דף סח ע"א
ד ע"ב21 האוכל פת בלא ניגוב כו'שערי תשובה סה"י אות מו
ד ע"ב21 כל האוכל בלא נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' לח ד"ה ואחר
ד ע"ב21 כל האוכל בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמאדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כ הערה 49 עמ' כט
ד ע"ב21 כל האוכל בלא ניגוב ידים כאלו אוכל לחם טמאס' חסידים סי' נח
ד ע"ב21 כל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמאמאור מרדכי שמות עמ' שכה
ד ע"ב21 כל האוכל פת בלי ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנד
ד ע"ב21 כל האוכל פת בלי ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנא
ד ע"ב21 כל האוכל פת בלי ניגוב ידים כאלו אוכל לחם טמאטור אורח חיים סימן קנח דף נו/צו ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כח ע"ב; מאה שערים (שג) שער יג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ז דף ק ע"ב
ד ע"ב24 ומאי ואשת איש נפש יקרה תצוד אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נבשל באשת איששל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יג
ד ע"ב26 אדם שיש בו גסותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כד
ד ע"ב26 אדם שיש בו גסות הרוח וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'שמחה לאיש (שונשול) דף ד ע"ד
ד ע"ב26 אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל באשת אישדרשות מהר"ם חביב עמ' שעג
ד ע"ב26 אדם שיש בו גסות רוח לבסוף נכשל באשת אישאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שז, שעב, שער הענוה סי' יח, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' לב
ד ע"ב26 אדם שיש בו גסות רוח נכשל בא"אפרפרת משה ח"א עמ' פה
ד ע"ב26 גסות רוחהתורה והעולם ח"ב עמ' קפז
ד ע"ב26 האי מאן דמתייהר נופל באשת אישאמרי נועם (מועדים) סי' לג לשבועות [מבן המחבר], סי' כד לליל ר"ה [מבן המחבר]
ד ע"ב26 המתגאה לסוף נכשל באשת אישצמח דוד (סקאליע) עמ' סה, רז, תקטו, תקעה
ד ע"ב26 המתגאה לסוף נכשל באשת איששארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכא
ד ע"ב26 יש בו גסות הרוחדרשות הרז"ה עמ' תריד
ד ע"ב26 חומר איסור הגאוהילקוט דברי חכמים במדבר סי' פח עמ' מז {א"כ מדוע לא נזכר האיסור בתורה? היהודי מפשיסחא אמר שרמוז בפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם", היינו האותיות "גם" שבאות אחרי אותיות "לב", ו"גם" שהוא לרבות רומז לגאוה}
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רסב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' רסז, שסא
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קצה ע"ב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'חלקם בחיים דף י"ג ע"א (דף מ"א ע"ב ד"ה וזהו)
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כ, מא, מו
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'עיונים במשלי עמ' שנב, תפז
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'צדקה חיים דף צג ע"ג [של ע"ב]
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'שבט מוסר עמ' יח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ק, תפו, תקב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' יז
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'תורת העולה ח"ג פרק סח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קסה, רצה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל בא"אאפיקי ים עמ' רנב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל בא"אמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פט
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל בא"אמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' פה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישבנתיבות שם עמ' שעה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישלילה כיום יאיר (באום) עמ' 130
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת איש וכו' אל תקרי במה אלא במהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלט
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת איש וכו' כאלו בא על כל העריותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנט, קסט
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת איש שנאמר ואשת איש נפש יקרה תצוד וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שנט
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תנד
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ל, שלח ז, עקב א
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תק, תרח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישברית אברם עמ' שטו, שיח, תקלד, תקנא, תקצח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 223, 280, 1464, פ"ו הערה 70
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישיבין שמועה (לעוו) עמ' תנא
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקטז
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנא
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל וכו' כאילו בא וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רסה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ע, קלא, קמ, רלה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נופל באשת אישעטרת ישועה (תשסד) אות ה לל"ג בעומר, אות לח לשבועות, אות טז לליל ר"ה קודם קידוש, אות יא לר"ה קודם תק"ש, אות טז לליל שמ"ע, אות ד לשובבי"ם, ליקוטים לסוכות סוף הספר אות ב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל בא"אצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסב [מסומן קסא] ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פנחס דף פב ע"ד, ופרשת נח דף ו ע"ד; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שנו/ז ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמ דף רכ ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר כא דף לב ע"ד
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל באשת אישמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יד, קעד, ריח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל באשת אישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל באשת אישעיוני הפטרה ח"ב עמ' 410
ד ע"ב26 האי מאן דיהיר סופו נופל באשת אישילקוט דברי חכמים במדבר סי' מו עמ' כז {שעניו לא יהרהר באשת איש ולכן משה לא היה חשוד על זה - גאולת ישראל דף ב ע"א}
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' לה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחבני אתה עמ' קפג
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחדרשות מהר"ם שיק עמ' קעה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחהרופא לשבורי לב בראשית עמ' סח
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלט, שמז, תקצה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחחלקם בחיים דף יג ע"א
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתז
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צה, קג-קה
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחתהלה לדוד (אמאדו) דף פג ע"ד
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוחתולעת שני דף קיט ע"א
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמב
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות כו', ורש"י ד"ה כי את כל כו' גבי עריות כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיד דף רמ ע"ד
ד ע"ב26 כל אדם שיש בידו גסות הרוחאיש מבין ח"א דף כד ע"ג
ד ע"ב26 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת איששרתי ח"א עמ' רג
ד ע"ב26 כל המגביה עצמו נכשל בעריותנזר הקדש ח"ב עמ' רכא
ד ע"ב26 כל המתגאה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סו
ד ע"ב26 כל המתגאה כאילו בא על א"אתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' סב
ד ע"ב26 כל המתגאה כאילו בא על אשת איששרי המאה ח"ג עמ' 60
ד ע"ב26 כל המתגאה כאילו וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' ס
ד ע"ב26 כל המתגאה לבסוף נכשל בא"אמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקכח, תקלז
ד ע"ב26 כל המתגאה לבסוף נכשל בא"אתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קכא, קסד
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נופל בא"אעבודת יצחק בראשית עמ' כג, קלד, קפח
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשעב
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישפרדס המלך (תשסט) אות רלב
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצג
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פג
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ק, קב, קי, קפו, קפט, רנו, שיח
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עא
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל באשת אישתיבת גמא (תשסז) עמ' רב
ד ע"ב26 כל המתגאה לסוף נכשל בעריותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכה
ד ע"ב26 כל המתגאה נכשל באשת אישמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקג
ד ע"ב26 כל המתגאה נכשל באשת אישאהל יעקב (שפירא) דף עד ע"ג-ע"ד
ד ע"ב26 כל המתגאה נכשל באשת אישתורי זהב (תשעג) עמ' קמה
ד ע"ב26 כל המתגאה סופו נכשל בא"אאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שמט
ד ע"ב26 כל המתגאהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קג {טעם הגאוה שהיא אסורה}
ד ע"ב26 כל מי שיש בו גסות הרוח סופו נכשל בא"איוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעב, כרך ב ח"א עמ' מט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא, רכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג, קע, קעא, כרך ב ח"א עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנה
ד ע"ב26 כל שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת אישבי חייא ח"ב עמ' קפד
ד ע"ב26 כל שיש בו גסות הרוח נכשל בא"אאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמו ע"א
ד ע"ב26 כל שיש בו גסות הרוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפ, תלז
ד ע"ב26 כל שיש בו גסות רוח לבסוף נכשל בא"אישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' יג, כח, נ-נב, ויקרא עמ' נט, עד, עה, במדבר עמ' ל
ד ע"ב26 לסוף נכשל באשת אישמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תי
ד ע"ב26 מי שיש בו גסות הרוח וכו'אור הרעיון עמ' יז, קלו, שנט
ד ע"ב26 מי שיש בו גסות הרוח וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלה
ד ע"ב26 מי שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל וכו'דרכי האמונה עמ' תקצג
ד ע"ב26 מי שיש לו גסות הרוח בידוע שנכשל בעריותשארית יעקב (אלגזי) דף עט ע"ג
ד ע"ב26 שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל בא"אהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' מג
ד ע"ב30 הבא על א"א תצודנו לגיהנםהאיר ממזרח משלי עמ' פט
ד ע"ב30 כל הבא על א"א אפילו למד תורה וכו' היא תצודנו לדינה של גיהנםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1706
ד ע"ב30 כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה וכו' היא תצודנו לדינה של גיהנםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2040
ד ע"ב30 כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה וכו' תצודנו לדינה של גיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טז
ד ע"ב30 כל הבא על אשת איש וכו' אפילו קיבל תורה כמשה רבינו, לא ינקה מדינה של גיהנםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ה פסוק יב
ד ע"ב31 למד תורה דכתיב בהו "יקרה היא מפנינים" מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1176
ד ע"ב31 התורה יקרה מכה"ג שנכנס לפני ולפניםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פד
ד ע"ב31 יקרה הוא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפניםואני תמיד עמך עמ' תנג
ד ע"ב31 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםעטרת יהושע במדבר עמ' קסז
ד ע"ב31 יקרה היא מלפני ולפניםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' עב
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים יקרה היא מכה"ג הנכנס לפני ולפניםדרך ישרה עמ' שסב
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםבת עין (תשסז) עמ' מז
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים כו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 247
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות סט
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רב
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ
ד ע"ב31 'יקרה היא מפנינים' מכהן גדול הנכנס לפני ולפניםשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' רצו
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 415
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעא ד"ה ואמר
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםתפארת צבי ויקרא עמ' עז
ד ע"ב31 יקרה היא מפנינים מכהן שנכנס כו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קפ ע"ב
ד ע"ב31 יקרה היא מפניניםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קע
ד ע"ב31 יקרה היא מפניניםהאיר ממזרח משלי עמ' לח
ד ע"ב31 מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםזאת ליעקב ויקרא עמ' קעח
ד ע"ב31 מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםדרכי האמונה עמ' תקצז
ד ע"ב31 מפנינים ממי שנכנס לפני ולפניםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רסא
ד ע"ב31 עבודת הכהן הגדול לפני ולפניםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 219
ד ע"ב31 תורה וכו' יקרה וכו' מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רמא
ד ע"ב31 תורה כתיב בה יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שז
ד ע"ב32 אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קמט
ד ע"ב32 אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' סא
ד ע"ב32 אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וארא עמ' קנט, שקלים עמ' שג
ד ע"ב32 אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זפירוש המכבי דברים עמ' לג
ד ע"ב32 אדם שיש בו גסות רוח כעובד ע"זפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעה
ד ע"ב32 גאוה הושוותה לע"זפירוש המכבי שמות עמ' רלח
ד ע"ב32 גס רוח כאילו עובד ע"זבהיֹת הבֹקר עמ' תקמד
ד ע"ב32 גס רוח כעובד ע"ז וכופר בעיקרמקוה המים (שטעגר) עמ' קכח
ד ע"ב32 גס רוח כעובד ע"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנה
ד ע"ב32 גס רוח כעובד עבודה זרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שג
ד ע"ב32 גסות הרוח דומה לחטא ע"זאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמו
ד ע"ב32 גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לד, רסח, תכא
ד ע"ב32 גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכביםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקח
ד ע"ב32 גסות הרוח כעבודה זרהמסילות הנביאים שופטים עמ' ריד*
ד ע"ב32 גסות הרוח כעובד ע"זהמאור שבתורה (לסין)
ד ע"ב32 גסות הרוח שקולה כע"ז ממשקונטרס ומעיין עמ' 69
ד ע"ב32 גסות הרוח שקולה כעבודה זרהבצור ירום ח"ו עמ' קמו, קצב הערה 2
ד ע"ב32 גסות הרוח שקולה כעבודה זרהתניא (תשעד) עמ' ריג, תסג
ד ע"ב32 היא תצודנו לדינה של גיהנםרנת יצחק תהלים עמ' י
ד ע"ב32 המתגאה הוא כאילו עובד עבודה זרהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' טו
ד ע"ב32 יש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאמרי אש (טאוב) עמ' נג, תקד
ד ע"ב32 יש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' עד, רכט
ד ע"ב32 יש בו גסות רוח כאילו עובד ע"זולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תג, תפד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנ
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאפיקי ים עמ' רנג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעע"זדרשות הרא"ש דף א ע"ב דרוש א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח הרי הוא כעובד ע"זויחי עוד דף צא ע"ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו עובד עכו"םרוח נכון עמ' יט, כד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עבד ע"ז וכאילו כפר בעיקר וכאילו בנה במהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שעב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו' כאילו כופר בעיקרבינה לעתים (תשנד) דרוש מא עמ' רנט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו' כאילו כפר בעיקרחכמה ומוסר ח"א עמ' שט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו' כאילו כפר בעיקרצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קסז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו' כאילו כפר בעיקראור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שכד, תשכא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קי
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רצד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז וככופר בעיקרעטרת יהושע בראשית עמ' ל
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאור ישרים (תשסב) עמ' קיט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאמרות חיים עמ' רמח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאמרי חמד ח"א דף ד ע"ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאסופת מערכות במדבר עמ' כח, דברים עמ' שעב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאסופת מערכות סוכות עמ' קמג (מהדו"ב עמ' רסט)
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שטו, שצו, תעד, תקנו, תרעח, מועדים עמ' פח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זדברי אמונה שמות עמ' עז, עח, רכח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זדברי יואל פ' יתרו דף יא ע"א, פ' תרומה דף רכו ע"ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זדברי יואל פ' נשא דף קסח ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זדברי יואל פ' שמיני דף קצו ע"ב, פ' תזריע דף רפז ע"א, פ' קדושים דף קיח ע"ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זדרך ישרה עמ' תנז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קיח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זים שמחה עמ' נא, שמה
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעג-שעד, שפג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זמצור דבש עמ' רל
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זנועם אליעזר שמות דף קפ ע"ב, רעד ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זעבודת עבודה (תשסד) עמ' כז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זעולת שבת בשבתו עמ' יז, שצב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זשבילי פנחס (תשעג) עמ' ש, שב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זשבילי פנחס (תשעו) עמ' יח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זשם אליעזר דף לד ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זתורת מנחם חכ"ה עמ' 264
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' סא, קמ
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קפד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכאילו כפר בעיקראור אברהם (זוועהיל) עמ' יג, כב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו' כאילו בנה במהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קט, קכח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו' כאילו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך וגו'כתב סופר אגדות כאן
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו' כפר בעיקר וכו' בא על כל העריותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 131
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו' ר' חמא בר חנינא אמר כאילו בא על כל העריותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פ, תצא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' מא, מו, רמו, שכה, ח"ג עמ' קנב, שלב, שס, תפט, ח"ד עמ' לד, מו, נב, רנט, ח"ה עמ' כה, לח, קנט, קסה, רס, שו, ח"ו עמ' מב, עב, רצט, ש
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לד, מהד' ד סי' א, קטו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו'ואותו תעבוד עמ' פח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהאלומת יוסף דף מב ע"ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהאמרי משה (פודהורצר) עמ' סב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יז, יח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמה, שס, תעה, שמות עמ' קפט, רלז, שמב, תתקנג, ויקרא עמ' צח, תקח, תקצד, דברים עמ' תרכ
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קפח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהברית אברם עמ' שעא, תקסא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסה
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסה עמ' ו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמד ד"ה והנה ספרי
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ט עמ' מ, פ"ג מ"ג עמ' נב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהיגל יעקב (תשנג) בראשית אות ח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהילקוט עטרת צבי עמ' כח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"ב, גוף הספר דף ה ע"ב, כט ע"א, סה ע"א, רלז ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' מט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהמחשבת מוסר ח"ב עמ' ס
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מ, סח, שט, תד, תיט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהנאוה תהלה עמ' לב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מד, קב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' נו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהעטרת יהושע ויקרא עמ' ג, סט, קסה
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהעטרת יהושע שמות עמ' קכז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהפנים יפות על תהלים עמ' צא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהרישומי דברים עמ' ד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשארית מנחם - מאמרים עמ' קכג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קסה, תלט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשבילי פנחס (תשעא) עמ' ערב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קפט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשיחות ר' ראובן עמ' קמ
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות לד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהתורת איש ח"ב עמ' קטו, שצח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה וכו' ורבי יוחנן דידיה אמר כאילו כפר בעיקר וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות כט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהבצור ירום ח"ב עמ' עג הערה 121
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהפרדס דבש פרק ז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוע"ז וכו' כאילו בא על כל העריות וכו' בנה במה וכו' לסוף מתמעט וכו' ראוי לגדעו כאשרה, ואין עפרו ננער, ושכינה מיללת עליו ואמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםאורחות צדיקים שער גאוה עמ' י
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוע"ז וכו' כפר בעיקר וכו' בא על כל העריות וכו' אזהרה לגסי הרוח מנין וכו' השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך ורש"ישיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ד, מאמר ל אות ג, מאמר לג אות ז, מאמר לח אות ב, ו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוע"זדברי יואל פ' לך לך דף רט ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוע"זנועם אליעזר בראשית עמ' שנה ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוע"זמטר השמים - עמודי העולם עמ' קכח, קלא, קלג, שעה, שעו
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' יט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"ז וכו' כפר בעיקרסגולת ישראל בראשית עמ' טז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זילקוט דברי חכמים שמות סי' שנב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זלב אריה פרשת משפטים אות ה
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זעצי חיים על התורה עמ' כט, קכז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צח, קצ
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רכט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עבד ע"ז וכו' כופר בעיקר וכו' בא על כל העריותאהל יעקב (שפירא) דף מו ע"א-ע"ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד עבודה זרה וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תה, דברים עמ' רס
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד עבודת כוכביםראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כו', רש"ימכמני אשר עמ' קיח
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד ע"ז וכו' ככופר בעיקר וכו' כאלו בא על כל העריות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רז, תקכו, תקסא, תרסה, תרעט, תשסח, תתקכז, א'קז, א'רכד, א'רלז, א'שה
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד ע"ז וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת מצורע דף קמט ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פג ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר יו דף לב ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד ע"ז ור"י אומר ככופר בעיקרדעת תורה במדבר עמ' רכג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד ע"זנתיבות עולם ח"ב עמ' י
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד עבודה זרהלקוטי אהבת ישראל עמ' קטז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד עבודה זרהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמט
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כעוע"זשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח עובד עבודה זרהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' עד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות כאילו עובד ע"זאהל יעקב (שפירא) דף מה ע"ג-ע"ד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות כאילו עובד עבודה זרהאור הצבי פתחא זעירא אות ב
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו עובד ע"זגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' לו ע"א, פח ע"א, קלה ע"א
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרהכתנות אור עמ' רמג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסד
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות רוח כאלו עוע"זמכתב מאליהו ח"א עמ' 275
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זלישרים תהלה (תשסד) עמ' לא
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהנטעי אשל בראשית עמ' רסז
ד ע"ב32 כל אדם שיש לו גסות הרוח כעובד ע"זדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 517
ד ע"ב32 כל המתגאה יהא בעיניך כעובד ע"זמטר השמים (תשנ) דברים עמ' מז, תסג
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בראשית עמ' א
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זבנין אברהם בראשית עמ' שי
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זיערי עם דבשי ח"ב עמ' נה, ח"ג עמ' ח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זאהל יעקב (שפירא) דף עה ע"א
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 83
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זחקל יצחק (תשסג) עמ' שצב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' יא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' נח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קלא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זימי דוד (תשסז) עמ' קסט
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לג
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זמאור ושמש (תשנב) עמ' קד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תו, תמז
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זעבודת יצחק בראשית עמ' קנח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זפניני יחזקאל עמ' קכד, (ת)
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זשם יחזקאל עמ' תקכא, תקלד, תקלז
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ק
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמה
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהמגדנות אליעזר עמ' כד, קנד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהמהר"ם שיק ויקרא עמ' כב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהתולדות ישראל עמ' ט, עג, פג, קמא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"מ ע"ב (דף תק"ב ע"א ד"ה ויתכן)
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבועות [מבן המחבר]
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהבית פרץ עמ' קנח, שטו, שנא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' צג
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהדברי שלום (הלברשטם) עמ' סא, קיב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רסא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהויגד יעקב עמ' קכח, תמח, תצג
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קצד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' סא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהמאור ושמש (תשסט) עמ' קפ
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצט, שט
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהעטרת ישועה (תשסד) אות י לל"ג בעומר, אות קטו לשבועות, אות א, ד, לפרשת החודש
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהפרדס מרדכי עמ' שנו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהפתגמי אורייתא ח"א עמ' ב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סה עמ' שכג
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהקדושת יצחק עמ' סט, קד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהשבט מישור עמ' סד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהשם ישראל עמ' לה, מו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יב, טו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' מט, פו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבורה זרהצפנת פענח (תשסו) עמ' עד, קז, ריח, קכא, רמד, ער, שלח, שלט
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהכוכבי אור (תשלד) עמ' קכו, קיח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהערבי נחל (תשסד) עמ' רכג, תשמז, תתקז, תתרטו, תתרכה, תתרלו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עוע"ז וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' קסד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עוע"זאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"א
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עוע"זדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רסא, ערב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עוע"זקומץ המנחה (צונץ) דרוש צו אות ב, דרוש קלט אות ב, דרוש קסד אות ד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עוע"זתורת יחיאל בראשית עמ' שנא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד ע"ז כתיב הכא תועבת ה' כל גבה לב וכתיב התם ולא תביא תועבה אל ביתךבנתיבות שם עמ' רמו, שעח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד ע"זבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פא, קעו, תרכט, תרס
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרהדרשות חלק לוי עמ' קפה
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרה וכו' שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פט, קמח, שלא, תי, תקטז, תקיט, תקכא
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרהכתונת פסים (תשעא) עמ' רפו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרהתורי זהב (תשעג) עמ' ק, קמה, קפז
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ריא, שמות עמ' קכב, במדבר עמ' קז, דברים עמ' קמג, קנא, קסב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרהתיבת גמא (תשסז) עמ' רכד
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עע"זבנין חיים עמ' ח"ב עמ' עא, עט, תמב
ד ע"ב32 כל המתגאה כעובד ע"זחכמת התורה ויגש עמ' קצב
ד ע"ב32 כל המתגאה כעובד ע"זחכמת התורה תולדות עמ' קעה
ד ע"ב32 כל המתגאה כעובד ע"זמרפא לנפש בראשית עמ' מז
ד ע"ב32 הגאוה נקרא עבודה זרהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מד
ד ע"ב32 המתגאה כאילו עע"ז וכו' כאילו בא על העריות כלןצור יעקב (יעבץ) טהרה - מצורע
ד ע"ב32 המתגאה כעובד ע"זמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' ט
ד ע"ב32 כ"א שיש בו גסות רוח כאילו עע"זפעולת צדיק (בריש) דרוש כה
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים וכו' כאילו כפר בעיקר וכו' כאילו בא על העריות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ג
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהמקור ברוך (הגר) עמ' קס
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זלב אריה פרשת צו אות ז
ד ע"ב32 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו עע"ז כת"ה תועבת ד' כל גבה לב וכת"ה ולא תביא תועבה אל ביתךפרח לבנון אות שפב
ד ע"ב32 כל המתגאה כאילו עובד ע"זנפש יוסף (תשפא) עמ' תקו
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד ע"זהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כח
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קמ ע"ב [תקב ע"א ד"ה ויתכן]
ד ע"ב32 כל המתגאה כאלו עע"ז ואין עפרו ננער וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קפא ע"ד
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כעע"זאם הבנים ח"א דף ח ע"א
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות רוח כעובד ע"זמרפא לנפש בראשית עמ' רנה
ד ע"ב32 כל המתייהר כאילו עובד ע"זעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
ד ע"ב32 כל מי שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' של
ד ע"ב32 כל מי שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע"זכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלז
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זאגרא דכלה ח"ג עמ' שצג
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זהאיר ממזרח - אבות עמ' קלא
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זנטע שעשועים (תשסה) עמ' יט
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זשרגא המאיר מועדים עמ' כ
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שיב, שטו
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהבינת ישראל (תשסו) דף סד ע"א
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקא, תקטז
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כעובד ע"זאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכה ע"א
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות הרוח כעע"זילקוט הגרשוני ח"ב
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות רוח כאילו עובד ע"זישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' קז, שמות עמ' נב, ויקרא עמ' סח
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרהדברי סופרים סי' לג (עמ' 27)
ד ע"ב32 כל שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרהפרי צדיק ויצא אות ז, צו אות א, שמיני אות ח, קרח אות ז
ד ע"ב32 מדת הגאוה היא כעבודה זרהבית יצחק (ויינברגר) עמ' י, רנט, רעח
ד ע"ב32 מי שיש בו גאוה כעע"ז וכופר בכל התורה כלהתפלה למשה (בנימין) עמ' רכו
ד ע"ב32 מי שיש בו גסות רוח כעובד ע"זמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף א ע"ב
ד ע"ב32 שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"זיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ס
ד ע"ב33 הגאוה הוא כאילו עובד עבודה זרהזאת זכרון (תשנב) אות א
ד ע"ב33 הגאוה כעין עבודה זרהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שכט, תקמא, תקמו, תרכט
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כב
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זהשיר והשבח ח"א עמ' רפא
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זכתונת פסים (תשעא) עמ' שלג
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' תפה, תקצא
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' מט
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זפתחי שערים ח"א עמ' עח
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד ע"זשרגא המאיר על התורה עמ' תקעו
ד ע"ב33 המתגאה כאילו עובד עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלז
ד ע"ב33 המתגאה כאלו עובד עבודה זרהצמח דוד (סקאליע) עמ' קכ, תיט, תנא, תקד, תקיג, תקנב
ד ע"ב33 המתגאה כאלו עע"זתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קג
ד ע"ב33 המתגאה כעובד ע"זלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קכח
ד ע"ב33 המתגאה כעובד ע"זמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
ד ע"ב33 המתיהר כאילו עובד עבודה זרהזריזותא דאברהם עמ' רמב
ד ע"ב33 מאי דכתיב תועבת ה' כל גבה לב יד ליד לא ינקהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' צח
ד ע"ב33 תועבת ה' כל גבה לב יד ליד לא ינקה כו' רבי יוחנן אמר אפילו עשה צדקה בסתר כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשלז
ד ע"ב33 תועבת ה' כל גבה לב יד ליד לא ינקהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעה
ד ע"ב33 תועבת ה' כל גבה לבאפוד בד דף מב ע"א
ד ע"ב33 תועבת ה' כל גבה לבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקטו
ד ע"ב34 גסות הרוח ככופר בעיקרעיונים במשלי עמ' קכא
ד ע"ב34 המתגאה כאילו כופר בעיקרילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' נח
ד ע"ב34 כאילו כופר בעיקרעטרת יהושע ויקרא עמ' סט, קסה
ד ע"ב34 כאילו כפר בעיקר וכו'פירוש המכבי שמות עמ' יא, קנג, קנד
ד ע"ב34 כאילו כפר בעיקרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקד, תקפא, תרכא, תרפא, תשפ, שמות עמ' שלג, שסב, תרעה, ויקרא עמ' קלה, תקח, במדבר עמ' תי, תיב, תרג, דברים עמ' כז, תפט, תשד-תשה
ד ע"ב34 כאילו כפר בעיקרדרשות הרז"ה עמ' תריב
ד ע"ב34 כאילו כפר בעיקרפירוש המכבי דברים עמ' לג
ד ע"ב34 גסות רוח ככופר בעיקרבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נה
ד ע"ב34 כל המתגאה כאילו כופר בעיקררנת יצחק - פרק חלק עמ' קצא, קצט
ד ע"ב34 מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ב
ד ע"ב34 מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעקרמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' עה
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו כופר בעיקראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 20, הקדמה אות 489
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו כופר בעיקרדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 807
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו כפר בעיקר שנא' ורם לבבך ושכחת את ה"אחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסג
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאלו כפר בעיקרבית יעקב (תשסא) עמ' רכב, סא, עד, צב, קכז, קצד
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו כופר בעיקרעטרת יהושע שמות עמ' קכז
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו כפר בעיקרלילה כיום יאיר (באום) עמ' 130
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו כפר בעיקרבית יצחק (ויינברגר) עמ' קמז
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו כופר בעיקר וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' ראה דף רפה ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ' יו דף לב ע"ג
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות וכו' כאילו כפר בעיקרראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות מב
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו כופר בעקראפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכב
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לג
ד ע"ב34 כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו כפר בעיקרכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"ד, ז ע"ג, מצורע כד ע"ד, שלח לז ע"ג-ע"ד
ד ע"ב34 כל המתגאה כאילו כופר בעיקראור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' צד
ד ע"ב34 כל המתגאה כאילו כופר בעיקרעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ו, כא
ד ע"ב34 כל המתגאה כאלו כופר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' י, נד, קלד, רפה
ד ע"ב34 כל המתגאה כאלו כופר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קו, קצד, תמה
ד ע"ב34 כל המתגאה כאלו כפר בעיקר וכו' כאלו בא על כל העריות וכו' כאלו בנה במהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תמב
ד ע"ב34 כל מי שיש בו גסות הרוח כאילו כפר בעיקרשבילי פנחס (תשעט) עמ' שיט
ד ע"ב34 כל מי שיש בו גסות הרוח כאלו כופר בעקראמונת חכמים (תשעו) עמ' ח
ד ע"ב34 כל מי שיש בו גסות הרוח כופר בעיקר וכו'כד הקמח (מישור) עמ' ק
ד ע"ב34 כל מי שיש בו גסות הרוח כופר בעיקרכד הקמח (תשנו) עמ' מב
ד ע"ב34 מי שיש בו גסות הרוח ה"ז ככופר בעיקראור יחזקאל - מדות עמ' קפה, ריט, רסד
ד ע"ב34 מי שיש בו גסות הרוח ה"ז ככופר בעיקראור יחזקאל - תורה ודעת עמ' ריח
ד ע"ב35 ורם לבבך ושכחתתורת אברהם עמ' 382
ד ע"ב35 ורם לבבך ושכחתצפנת פענח (תשסו) עמ' שמא {גסות הרוח מביאו לשכחה}
ד ע"ב36 אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על עריות כולןבני יששכר ח"א דף לד ע"ב, ח"ב דף לז ע"ב
ד ע"ב36 אדם שיש בו גסות הרוח כאלו בא על כל העריותדרשות מהר"ם חביב עמ' שעג
ד ע"ב36 אדם שיש בו גסות הרוח ר' חמא ב"ח אמר כאילו בא על כל העריות וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעו
ד ע"ב36 בגסות הרוח כאילו בא על כל עריותגנא דפלפלי עמ' רצא
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על העריותמאור ושמש (תשנב) עמ' קג
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על עריותכתונת פסים (תשעא) עמ' סד
ד ע"ב36 כל מי שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו בא על העריותעמודיה שבעה עמ' *פ
ד ע"ב36 המתגאה כאילו בא על העריותאבן יהושע עמ' 124
ד ע"ב36 המתיהר כאילו בא על עריותזריזותא דאברהם עמ' שפב, שפג
ד ע"ב36 כאילו בא על העריות כולם וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר יו דף לב ע"ג, ושער התשובה מאמר יט דף כא ע"א
ד ע"ב36 כאילו בא על כל העריות וכו' כאילו בנה במה וכו' ראוי לגדעו כאשירה וכו' שכינה מייללת עליו וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קסה
ד ע"ב36 כאילו בא על כל העריותזכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות ד
ד ע"ב36 כאילו בא על כל העריותנועם אליעזר שמות דף קצא ע"ב
ד ע"ב36 כאילו בא על כל העריותפירוש המכבי דברים עמ' לג
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו בא על כל העריותלב דוד (תשסט) עמ' סב
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' תד
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפ
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על העריותפרדס מרדכי עמ' ז
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותבנין אברהם בראשית עמ' מד
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שצד, ח"ב עמ' קנה, ח"ה עמ' כד, קסד, ח"ו עמ' קסז
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריות וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פו
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 360
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קט, ער, רעח, שלב
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף ד ע"ב32
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קז
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ה
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותנועם אליעזר בראשית עמ' רעט ע"ב
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות וכו' ר' חמא בר חנינא אמר כאילו בא על כל העריות שבעולםאהל יעקב (שפירא) דף מו ע"א
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות רוח וכו' כאילו בא על כל העריותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 673, באר ה הערה 86, באר ו הערה 11
ד ע"ב36 כל אדם שיש בו גסות רוח וכו' כאילו בא על כל העריותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 565
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על הערוהפרדס המלך (תשסט) אות רלב
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על העריותאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמז
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על העריותחומת אנך קרח אות ג
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על כל העריות כולןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רה
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על כל העריותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קט, רלח, תקלו
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על כל העריותנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' ע
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על כל העריותנפש חיים (פלג'י) דף פט ע"ב
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על כל העריותנפש חיים דף פ"ט ע"ב (דף קל"ט ע"א, מערכת י' אות ח' ד"ה ומן)
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על כל העריותעמק תפלה (תשסו) עמ' נח
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על עריות וכאילו בא על אשת אישמאור ושמש (תשסט) עמ' קפ
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על עריותאבן שוהם (פינסק) עמ' 33
ד ע"ב36 כל המתגאה כאילו בא על עריותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמז
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על העריותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על העריותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת לך עמ' טו, יתרו עמ' קיח
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על כל העריות כולןצמח דוד (סקאליע) עמ' רנט
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על כל העריותאמרי יוסף שמות דף קסז ע"ד
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על כל העריותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ה, קנא
ד ע"ב36 כל המתגאה כאלו בא על כל העריותנפש חיים (פאלאג'י) דף פט ע"ב [קלט ע"א ד"ה ומן]
ד ע"ב36 כל המתיהר כאילו בא על כל העריות כולןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' שלא
ד ע"ב36 כל המתייהר כאילו בא על כל עריותרגל ישרה עמ' נז
ד ע"ב36 כל מי שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריותנר לצדיק ויקרא עמ' קה, קלה
ד ע"ב36 כל מי שיש בו גסות רוח כאלו בא על כל העריותשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר השראת השכינה - עזר כנגדו
ד ע"ב37 המתגאה כאילו בנה במהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רנ
ד ע"ב37 כאילו בנה במהדרשות הרז"ה עמ' רפה
ד ע"ב37 כאילו בנה במהפירוש המכבי דברים עמ' לג
ד ע"ב37 חדלו לכם מן האדם וכו' רש"י - שמחזיק עצמו כבעל נפשצור יעקב (יעבץ) טהרה - מצורע
ד ע"ב37 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' כאילו בנה במהאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 438
ד ע"ב37 כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו בנה במהכלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מטות דף קכג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר יו דף לב ע"ג
ד ע"ב37 כל אדם שיש בו גסות הרוח כו' אילו בנה במה כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קלז
ד ע"ב37 כל המתגאה כאילו בנה במהנזר הקדש ח"ג עמ' תקלו
ד ע"ב37 כל שיש בו גסות הרוח כאילו בונה במהבנתיבות שם עמ' תקלז
ד ע"ב38 במה נחשב הוא אל תקרי במה אלא במהדברת שלמה (תשעא) עמ' רנה
ד ע"ב38 מאי יד ליד כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף פג ע"ג
ד ע"ב38 מאי יד ליד לא ינקה כל הבא כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש ט
ד ע"ב38 מאי יד ליד לא ינקהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קב
ד ע"ב38 מהו יד ליד כל הבא על א"אטירת כסף דף שד ע"ג
ד ע"ב39 כל הבא על א"א, רש"י - לא גרסינן כלטירת כסף דף שג ע"ג
ד ע"ב39 אפי' הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינושארית יעקב (מטלון, שנז) דף כה ע"ג
ד ע"ב39 אפי' וכו' כאברהם אבינוהאיר ממזרח משלי עמ' רלח
ד ע"ב39 אפילו הקנה השמים והארץ כאברהםקהלת יעקב פורים עמ' נב, קנח
ד ע"ב39 אפילו הקנה שמים וארץ להקב"ה כאברהם אבינוחכמת התורה תרומה עמ' קד
ד ע"ב39 אפילו הקנה שמים וארץ להקב"ה כאברהםחכמת התורה בא עמ' שנו
ד ע"ב39 אפילו הקנה שמים וארץ להקב"ה כאברהםחכמת התורה חיי שרה עמ' קלה, קעו
ד ע"ב39 אפילו הקנה שמים וארץ להקב"ה כאברהםחכמת התורה נח עמ' כ
ד ע"ב39 אפילו הקנה שמים וארץ להקב"החכמת התורה לך לך עמ' י, שלב, תרמ
ד ע"ב39 אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רנא, רפ
ד ע"ב39 אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ וכו' לא ינקה מדינה של גיהנםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכא, תתכג
ד ע"ב39 אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסח-שסט, ויקרא עמ' תסח, תקסד, דברים עמ' שנה
ד ע"ב39 אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהםחכמת התורה תולדות עמ' כז, נח, שכב
ד ע"ב39 הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' ט
ד ע"ב39 הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רמא
ד ע"ב39 הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינוכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קמב
ד ע"ב39 הקנהו להקב"ה שמים וארץלקוטי שיחות חל"ה עמ' 43
ד ע"ב39 יד ליד לא ינקה רע אפילו היה כאברהםחכמת התורה קדושים עמ' קי, רפז
ד ע"ב39 יד ליד לא ינקהילקוט הגרשוני ח"ב
ד ע"ב39 כל הבא על א"א אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כא"א וכו'שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כה ע"ג
ד ע"ב39 כל הבא על א"אדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קח
ד ע"ב39 כל הבא על א"אדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסט
ד ע"ב39 כל הבא על א"אמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קנד
ד ע"ב39 כל הבא על אשת איש אפי' הקנהו להקב"ה שמים וארץ וכו' לא ינקה מדינה של גיהנםפאר יעקב ח"ב עמ' תתכ
ד ע"ב39 כל הבא על אשת איש אפי' הקנהו להקב"ה שמים וארץ לא ינקה מדינה של גיהנםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכ
ד ע"ב39 כל הבא על אשת איש אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רמב
ד ע"ב39 כל הבא על אשת איש אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו לא ינקה מדינה של גיהנםלחמי תודה דף רלז ע"א
ד ע"ב39 כל הבא על אשת אישדרשות הרז"ה עמ' תשצט
ד ע"ב39 כל מי שיש בו גסות הרוח אפילו הקנהו להקב"ה שמים ארץ כאברהם אבינו לא ינקה מדינה של גיהנםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנ
ד ע"ב39 כל שיש בו גסות הרוח אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו וכו' לא ינקה מדינה של גיהנםבצור ירום ח"ד עמ' נד
ד ע"ב39 כל שיש בו גסות הרוח לא ינקה מדינה של גהנםשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 164
ד ע"ב39 כל אדם שיש בו גסות הרוח לא ינקה מדינה של גיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלה
ד ע"ב39 כל מי שיש בו גסות הרוח אפי' הקנהו להקב"ה שמים וארץ וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף צז ע"ב
ד ע"ב39 כל מי שיש בו גסות הרוח לא ינקה מדינה של גהנםשנות חיים (חזן) דף קמ ע"א
ד ע"ב39 כל שיש בו גסות הרוח לא ינקה מדינה של גהנםשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 164
ד ע"ב40 אברהם אבינו הקנה להקב"ה שמים וארץלילה כיום יאיר (באום) עמ' 235, 337
ד ע"ב40 אברהם אבינו הקנה להקב"ה שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מ-מא(קלח)
ד ע"ב40 אברהם אבינו הקנה שמים וארץ להקב"ה, ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ח, יח, יט, לו, דברים עמ' נט
ד ע"ב40 אברהם הקנה להקב"ה שמים וארץנזר הקדש ח"ב עמ' רס
ד ע"ב40 אברהם הקנהו להקב"ה שמים וארץמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקו
ד ע"ב41 לא ינקה מדינה של גיהנםפירוש המכבי דברים עמ' לג
ד ע"ב42 אפי' קבל תורה כמשה רבינו וכו' לא ינקה מדינה של גיהנוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רסב
ד ע"ב42 אפי' קבל תורה כמשה רבינו לא ינקה מדינא של גהינםצור יעקב (יעבץ) טהרה - מצורע
ד ע"ב42 אפילו קבל תורה כמשה רבינו יד ליד לא ינקה רעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ל
ד ע"ב42 אפילו קבל תורה כמשה רבינו וכו' לא ינקה מדינה של גיהנםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכד
ד ע"ב42 אפילו קיבל תורה כמשה רבינו וכו' אפילו עושה צדקה בסתר וכו'פירוש המכבי דברים עמ' לד
ד ע"ב42 אמרי דב"ר שילא כל הבא על א"אאם הבנים ח"א דף יב ע"ב-ע"ג
ד ע"ב42 הבא על א"א אפי' שקבל תורה מימינו של הקב"ה וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' רפח
ד ע"ב42 יד ליד אפילו קיבל התורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רס
ד ע"ב42 כל אדם שיש בו גסות רוח אפילו קבל תורה כמשה לא ינקה מדינו של גיהנם שנאמר יד ליד לא ינקהמגדנות אליעזר עמ' שטו
ד ע"ב42 תורה ניתנה מידו של הקב"ה לידו של משהתפארת צבי במדבר עמ' כו
ד ע"ב42 תורה ניתנה מידו של הקב"ה לידו של משהתפארת צבי ויקרא עמ' כו
ד ע"ב רש"י - גיאות, שחשובה נפשו בעיניושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תכט
ד ע"ב רש"י - העובר על דברי חכמים חייב מיתהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 204
ד ע"ב רש"י - מאי יד לידתהלה לדוד (אמאדו) דף פד ע"א
ד ע"ב רש"י ד"ה הקנהו וד"ה אפילופרשת דרכים (תשנב) עמ' קעט
ד ע"ב רש"י ד"ה כליד יצחק עמ' מו ס"ק יג [הלכה]
ד ע"ב רש"י ד"ה נעקר - דעובר על דברי חכמים חייב מיתהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ד-ח
ד ע"ב תוס' - עקירה ע"י עניות דקשה ממיתה ע"י נחששפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' עדר
ד ע"ב תוס' ד"ה היאיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק טו סי' ב ד"ה טרף חייו {מקשה על תוספות דהבא על אשת איש אין לו חלק לעוה"ב}
ד ע"ב תוס' ד"ה היאצפיחית בדבש סי' סז דף קסו ע"ד
ד ע"ב תוס' ד"ה נעקר - אין העקירות שוותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפ
ד ע"ב תוס' ד"ה נעקר - המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם במיתה חטופה או משונהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קטו, קצח
ד ע"ב תוס' ד"ה נעקרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
ד ע"ב תוס' ד"ה נעקרפרדס דבש פרק מח, פה
ד ע"ב תוס' ד"ה נעקרלהורות נתן דברים עמ' סה
ה ע"א01 אפילו נותן מידו לידו של עני לא ינקהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כד פסוק ד, פרק עו פסוק י
ה ע"א01 אפילו נתן צדקה בסתר אם בא על אשת איש לא ינקה מדינה של גיהנםשבט מישראל (קרמניץ) פרק ו פסוק א, פרק סה פסוק ג, פרק קכא פסוק ה
ה ע"א01 אפילו עושה צדקה בסתר וכו' לא ינקה מדינה של גיהנםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' מד
ה ע"א01 אפילו עושה צדקה בסתר וכו' לא ינקה מרינה של גיהנםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכה
ה ע"א01 אפילו עשה צדקה בסתר וכו'ראה חיים ח"א דף כג ע"א [עו ע"ב ד"ה ובזה]
ה ע"א01 אפילו עשה צדקה בסתר לא ינקה מגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסג
ה ע"א01 אפילו עשה צדקה בסתר, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' פח
ה ע"א01 מתן בסתר יכפה אףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרה
ה ע"א01 צדקה בסתרפני חיים (פלג'י) עמ' שד {יש ליתן צדקה לעני בסתר ולא בגלוי}
ה ע"א01 צדקה בסתרשער החצר (תשעב) סי' קלא
ה ע"א03 אזהרה לגסות הרוח וכו' אל תגבהושבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ה
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו' ורם לבבך ושכחת וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיג
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו' ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפה, ויקרא עמ' שפז, במדבר עמ' רמד, שנ, דברים עמ' רעא, תפז, תשה, תשכא, יהושע-שמואל עמ' שכז
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו' ורם לבבך ושכחת וכו' השמר לדלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כ
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו' ורם לבבך ושכחת וכו' השמר לך פן תשכחלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכו, שסט
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו' שמעו והאזינו אל תגבהובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריד, דברים עמ' נ
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו'דברים אחדים (תקמח) דף יג ע"ב
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' מב
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מניין וכו' השמר לך פן תשכח את ה' וכו' כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פב, תא
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מניןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 130
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מניןשכר שכיר דברים שיחה א אות ב
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו' ורם לבבך ושכחת וכתיב השמר לך פן תשכח את ה' א'באמונה שלמה עמ' נב
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו' ורם לבבך ושכחת וכתיב השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך וכדרבי אבין וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק א
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו' רב נחמן ברבי יצחק אמר מהכא ורם לבבך ושכחת את ה', וכתוב השמר פן תשכח את ה'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קיט
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפד
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'ואותו תעבוד עמ' פט
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'וזרח השמש על התורה עמ' רצד
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'להוגה דעות פ"א ה"ה
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' רמ, תצו
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין שנאמר שמעו והאזינו אל תגבהוערבי נחל (תשסד) עמ' תשמג
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מניןעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר כט דף לג ע"ד
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מניןעלי שור ח"א עמ' קפ
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מניןרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' יט
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' סד
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוח מנין, מהרש"אדברי שאול דברים עמ' ע
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוחפירוש המכבי דברים עמ' לד
ה ע"א03 אזהרה לגסי הרוחרנת יצחק ישעיה עמ' שכט
ה ע"א03 אזהרה לגסי רוח מניין וכו' ורם לבבךכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לז ע"ג
ה ע"א03 אזהרה לגסי רוח מנין וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקיז
ה ע"א03 בגנות הגאוהחיי נפש ח"א עמ' של ע"א
ה ע"א03 גסות הרוחכתבי רבנו בחיי עמ' קד, תקצח
ה ע"א03 גסי הרוחאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קסג {התעוררות ללמוד מאמרי חז"ל שבעמוד זה המדברי מגנות הגאוה ומעלת השפלות}
ה ע"א03 הגאוה היא לאושיחות לספר ויקרא עמ' רצ
ה ע"א03 מאמרים בגנות הגאוהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' כ
ה ע"א03 מעלת הענוהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שעב
ה ע"א03 סוגיא דגאוהדולה ומשקה פורים עמ' לא
ה ע"א05 כל המתגאה משכח התורהפרדס המלך (תשסט) אות תקפ
ה ע"א06 השמר לך פן תשכחשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמה
ה ע"א08 כל מקום שנא' "השמר פן" ו"אל" אינו אלא לא תעשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז, סז
ה ע"א08 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בל"תהר יראה מאמר לט
ה ע"א08 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קנט
ה ע"א08 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהפרי צדיק משפטים אות ו, בחוקותי אות ב
ה ע"א08 כל מקום שנאמר השמרדרשות הרז"ה עמ' קמה
ה ע"א09 דריש רב עוירא זימנין אמר לה משמיהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
ה ע"א11 אדם שיש בו גסות הרוח וכו'שביב אור עמ' קצט
ה ע"א11 אדם שיש בו גסות הרוחהאיר ממזרח - אבות עמ' קסו
ה ע"א11 אדם שיש בו גסות הרוחוזאת התורה עמ' קמ
ה ע"א11 אדם שיש בו גסות הרוחכור לזהב ח"ב
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רמג, רנז
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלה
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרמד
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו', ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' רצה
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח כו'בן פדהצור דף סד ע"ב
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף מתמעט וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט ואיננולילה כיום יאיר (באום) עמ' 131
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו' אין עפרו ננערחלון התבה ח"א עמ' מח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו' חד אמר בי סאסא דשיבלתא וחד אמר כשיבולת עצמהשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות יח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' נח, פט, קז, קטז, קכא, קל
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שעז
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו'של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"ב
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו', ואם חוזר בו נאסף בזמנו כאברהם וכו', דכתיב בהו בכל מכל כלבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' פד-פה, דברים עמ' רמה, תשצח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו', ורש"יהר יראה מאמר מח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט שנאמר "רומו מעט" ושמא תאמר ישנו בעולם ת"ל "ואיננו"בצור ירום ח"ג עמ' יא הערה 17
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצא
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטבנין שאול עמ' ריא
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטדברי שלום (הלברשטם) עמ' נה
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטדרכי האמונה עמ' קעט
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטשער החצר (תשעב) סי' קמח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחאהבת ציון (תשסד) עמ' קמח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחדברי שאול ויקרא עמ' סח
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחהדרת אליהו דרוש ב סי' ד ד"ה ומה מאוד, סי' ז ד"ה ונשובה, דרוש ה סי' ה ד"ה שויתי
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' פד, תה
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רכו
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' י, קנה
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכו
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' עב
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחשארית יעקב (אלגזי) דף לב ע"ד, לה ע"א11-ע"ד
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסות הרוחתאיר נרי עמ' כט
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסותדרשות הרז"ה עמ' תרכא
ה ע"א11 כל אדם שיש בו גסותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלא
ה ע"א11 כל המתגאה וכו'צור יעקב (יעבץ) ס' ויחי דף מח ע"א {א"כ איך ה' מתגאה}
ה ע"א11 כל מי שיש בו גסות הרוחעלי שור ח"א עמ' קפא {כל הסוגיא}
ה ע"א11 כל מי שיש בו גסות הרוח סופו מתמעטאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 107, פ"ט אות 603, פ"ה אות 312, פ"ז אות 16
ה ע"א11 כל מי שיש בו גסות הרוח סופו מתמעטדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1207
ה ע"א11 כל מי שיש בו גסות הרוח סופו מתמעטנצח ישראל (הרטמן) עמ' תלד הערה 6
ה ע"א11 כל מי שיש בו גסות רוח סופו מתמעטאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 215-216, פ"ג אות 38
ה ע"א11 כל שיש בו גסות הרוחמעינות האמונה (תשסב) עמ' רפא
ה ע"א11 כל שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטאם הבנים ח"א דף צז ע"ד, קכז ע"ב
ה ע"א11 כל שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעטמשכנות יעקב (נעים) דף צט ע"ד
ה ע"א11 כל שיש בו גסות הרוח מתמעטישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קע, כרך ב ח"א עמ' סח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עג
ה ע"א11 כל שיש בו גסות רוח וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סה
ה ע"א11 כל שיש בו גסות רוח מתמעטנתיבות עולם ח"ב עמ' יז
ה ע"א11 כל שיש בו גסות רוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סו
ה ע"א11 מי שיש בו גסות הרוחנחלת צבי (פאליי) עמ' קנט
ה ע"א11 מי שיש בו גסות רוחכלי יקר (תשמח) עמ' רנד, שלב, שמג, תנד, תצ
ה ע"א12 לסוף מתמעטפירוש המכבי דברים עמ' לד, לה
ה ע"א13 ואם חוזר בו נאסף בזמנו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קו
ה ע"א13 ואם חוזר בו נאסף בזמנו, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רד
ה ע"א13 ימותו מות ישרים כאברהם שנאמר והומכו ככל יקפצון, רש"יעלי שור ח"ב עמ' קיד
ה ע"א13 רומו מעט ואיננודרכי הים דף נד ע"ג
ה ע"א14 אברהם יצחק ויעקב נתברכו בכל מכל כל וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתקח
ה ע"א14 כאברהם יצחק ויעקבפני חיים (פלג'י) פרשת נשא עמ' רכח {ענוה דמביאה לידי אחדות נלמדת מאבות העולם}
ה ע"א14 אברהם נתברך בברכת בכל ויצחק בברכת מכל ויעקב בברכת כלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכב
ה ע"א14 כאברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כלחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מט
ה ע"א14 כאברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כלרנת יעקב עמ' סט
ה ע"א15 בכל מכל כלדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' קיא
ה ע"א15 גסות רוח נקרא שבולתדרשות מהר"ם בנעט עמ' רסא
ה ע"א15 ואם לאו וראש שבולת ימלו וכו' גבוהה גבוהה הוא מלקט, ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ה
ה ע"א16 ח"א כסאסא דשיבולת וח"א כשיבולת עצמהאפיקי ים עמ' רנד
ה ע"א16 חד אמר כי סאסא דשבלתאפירושי ראשונים בהשמטות
ה ע"א16 חד אמר כי סאסא דשיבלתא וחד אמר כשיבולת עצמהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' של
ה ע"א16 כי סאסא דשיבלתאפירוש המכבי דברים עמ' לה
ה ע"א20 אמר הקב"ה אתי דכאזכור לאברהם (וייס) פ' נשא
ה ע"א20 אני את דכאדרכי האמונה עמ' תקיט, תקצ* {לא שהקב"ה מגביה הדכא, אלא כביכול הוא משפיל את עצמו לדכא, וראיה מסיני}
ה ע"א20 אני את דכאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קפד, שכ
ה ע"א20 אני את דכאנתיבות עולם ח"ב עמ' ב
ה ע"א20 אני את דכא או דכא אתיקדושת עינים (תשעא) פרק א אות קיח
ה ע"א20 ח"א אני את דכא וח"א אתי דכאפתחי שערים ח"א עמ' פז, קפז
ה ע"א20 אני את דכא וח"א אתי דכאחכמת התורה שופטים עמ' כב
ה ע"א20 אני את דכא וח"א אתי דכאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תטז, תשיח, תתצח, תתרה
ה ע"א20 אני את דכא וכו' אתי דכאברכת משה דף לג ע"ב
ה ע"א20 אני את דכא וכו' דכא אתימכתב מאליהו ח"א עמ' 101
ה ע"א20 אני את דכא וכו' איתי דכאחכמת התורה במדבר עמ' לא, עד
ה ע"א20 אני את דכא וכו' אתי דכא וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' ה
ה ע"א20 אני את דכא וכו' אתי דכאכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פד
ה ע"א20 אני את דכא וכו' שהניח הקב"ה כל ההרים הגבוהים ורמים והשרה שכינתו על הר סיניעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' סב, תכ
ה ע"א20 אני את דכא וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שכא
ה ע"א20 אני את דכא וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תסט
ה ע"א20 אני את דכא וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ח, שסו, שעב, תטז, תפד, תרכג, שמות עמ' מז, תקלא, תשס, תתלה, תתרז, ויקרא עמ' עד, קלד, קמג, במדבר עמ' רצא, תעו, תפא, דברים עמ' תתקא, תתקג, תתקסא, תתקצג, יהושע-שמואל עמ' שסז, תכה, מלכים עמ' מו, קיב
ה ע"א20 אני את דכא ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רלה
ה ע"א20 ואת דכא ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קו, קס
ה ע"א20 אני את דכא כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' מז
ה ע"א20 אני את דכאאוה"ת יא ד
ה ע"א20 אני את דכאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא ז
ה ע"א20 אני את דכאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רא, רה, רטו
ה ע"א20 אני את דכאויחי יעקב דף פד ע"א
ה ע"א20 אני את דכאולאשר אמר - תהלים עמ' קי, רפה, תפז, תרצ, תתצב
ה ע"א20 אני את דכאחכמת התורה מקץ עמ' ע
ה ע"א20 אני את דכאמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שעז
ה ע"א20 אני את דכאמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ב ע"א
ה ע"א20 אני את דכאעולת ראיה ח"א עמ' רח ד"ה הבו; מאורות הראי"ה שבועות - לינת הצדק עמ' מז {הצד המרומם את האדם ע"י השפלתו הגמורה}
ה ע"א20 אני את דכאעיני שמואל (ראבין) עמ' יד
ה ע"א20 אני את דכאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנח
ה ע"א20 אני את דכאשרגא המאיר מועדים עמ' כד
ה ע"א20 אני את דכאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק ט הערה ג, פרק קטו פסוק יב הערה כא, פרק קכג פסוק ד הערה ו, פרק קלב פסוק יג הערה ה, פרק קלח פסוק ה הערה יט
ה ע"א20 אני שוכן את דכא וכו' אתי דכאמגדנות אליעזר עמ' קכה, קנה
ה ע"א20 אני שוכן את דכאבית יצחק (ויינברגר) עמ' קעו, רמז
ה ע"א20 אני שוכן את דכאעטרת יהושע במדבר עמ' כח, סה, קה
ה ע"א20 אני שוכן את דכאעטרת יהושע בראשית עמ' ל, פג, צז
ה ע"א20 אני שוכן את דכאעטרת יהושע דברים עמ' לה, עה, קכח, רג
ה ע"א20 אני שוכן את דכאעטרת יהושע ויקרא עמ' ז, קסז
ה ע"א20 אני שוכן את דכאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיב, רעא
ה ע"א20 אני שוכן את דכאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' א, ג, קטז, ריז
ה ע"א20 אשכון את דכא אני את דכא או אתי דכאתפארת צבי ויקרא עמ' כב
ה ע"א20 אשכון את דכא אני את דכאנר לצדיק במדבר עמ' טו
ה ע"א20 אשכון את דכא אני את דכאתפארת צבי בראשית עמ' לה, רמה
ה ע"א20 אשכון את דכא אני את דכאתפארת צבי בראשית עמ' תתקיד
ה ע"א20 אשכון את דכא אתי דכאבנין אברהם בראשית עמ' קסז
ה ע"א20 אשכון את דכא ח"א אני את דכא וח"א דכא אתיויגד יעקב עמ' קמב, שפ
ה ע"א20 אשכון את דכא חד אמר איתי דכא וח"א אני את דכאאהל יהושע (הלר) עמ' 36
ה ע"א20 אשכון את דכא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני שוכן את דכא כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עח פסוק עב, פרק צז פסוק ג
ה ע"א20 אשכון את דכאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ב
ה ע"א20 אשכון את דכאעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קמה, רסח {על העניו משרה הקב"ה שכינתו}
ה ע"א20 אשכון את דכאשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קסט
ה ע"א20 אשכון ואת דכא אתי דכא אני ואת דכאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסה
ה ע"א20 אשכון ואת דכא ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא, ומסתברא כמ"ד אני את דכאברית אברם עמ' קטו, רצז
ה ע"א20 אשכון ואת דכא ר"ה ור"ח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאנר לצדיק בראשית עמ' קנא, רמ
ה ע"א20 אשכון עד דכאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תה, תו, תרט
ה ע"א20 ואת דכא אשכוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסה, קעט
ה ע"א20 ואת דכא וכו' אתי דכאשמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר ענני הכבוד וסוכות ממש
ה ע"א20 ואת דכא וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) עמ' קצב, רסט {ויאמר ה' אל משה וגו' אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם, מזה ראיה שקב"ה הרכין עצמו לבנ"י}
ה ע"א20 ואת דכא וכו'ראה חיים חלק ב דף צ"א ע"א (דף שכ"א ע"א ד"ה ובענין)
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח אני שוכן את דכאעטרת יהושע שמות עמ' ר
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 293
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ר' הונא ור' חסדא, חד אמר איתי דכא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קצה
ה ע"א20 ואת דכאאור השמש (תשסח) עמ' קכו
ה ע"א20 ואת דכאשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צ {שפל רוח שכינה עמו}
ה ע"א20 אתי דכאראה חיים ח"ב דף צא ע"א [שכא ע"א ד"ה ובענין]
ה ע"א20 אתי דכאערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קח, ויקרא עמ' ג
ה ע"א20 אתי דכאאם לבינה (פאפא) עמ' קנג
ה ע"א20 אתי דכא או אני את דכאנחלי מים (מלאח) עמ' ריד
ה ע"א20 אתי דכא או אני את דכאקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסו
ה ע"א20 אתי דכא או את דכאלקוטי אהבת ישראל עמ' צב, רכא, רלג, שנג, שסג, תכו
ה ע"א20 אתי דכא וחד אמר אני את דכארסיסי לילה סי' יא (עמ' 11), כו (עמ' 35), לד (עמ' 53), לח (עמ' 67), דובר צדק עמ' 25, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 65 (סי' עב), 70 (סי' עט)
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאחכמת התורה יתרו עמ' תה, תקצז
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאפרי צדיק וישב אות ג, פדיון הבן אות ב, פ' שקלים אות ז, ר"ח אייר אות ו, פסח שני אות א, ג, כי תבא אות יב, סוכות אות כב, לט
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאאור אלימלך עמ' קיח
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאחכמת התורה וירא עמ' תרלט
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כג, כה, לט, סח, עא, פז, שמות עמ' יג, לב, לה, ויקרא עמ' יז, לט, מ, דברים עמ' נג, סד
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאמכתב מאליהו ח"א עמ' 101
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקצז
ה ע"א20 אתי דכא וכו' אני את דכאנועם אליעזר בראשית עמ' נג ע"ב, ריד ע"ב, רפט ע"ב, שנה ע"א20
ה ע"א20 אתי דכאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' לג
ה ע"א20 אתי דכאערבי נחל (תשסד) עמ' תיט, תכא, תמו
ה ע"א20 אתי דכאשארית מנחם ח"א שמות עמ' קג
ה ע"א20 אתי דכאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קסו
ה ע"א20 אתי דכאתורי זהב (תשעג) עמ' רצ
ה ע"א20 דכא וכו' הניח כל ההרים וכו' על הר סינידובר צדק עמ' 187, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 65 (סי' עב)
ה ע"א20 הקב"ה אומר אני את דכאמחשבת מוסר ח"א עמ' קמה
ה ע"א20 הקב"ה שוכן את דכאכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ו
ה ע"א20 הקב"ה שוכן עם הדכא ושפל רוחחכמת התורה תולדות עמ' קלב, קנא, רכח, רסא, תקיח
ה ע"א20 ואני אשכון את דכא כתיבכוונת הלב עמ' ריב, רפא, רל
ה ע"א20 אני את דכאפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלא
ה ע"א20 ואת דכאשם יחזקאל עמ' לט, נ, תקלו {הקב"ה משרה שכינתו אצל עניו}
ה ע"א20 ואת דכאשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קיז {הקב"ה משרה שכינתו אצל עניו}
ה ע"א20 ואת דכא אני את דכאברית אברהם (בושערה) דף נג ע"ד
ה ע"א20 ואת דכא אני את דכאתורת אביגדור ח"ג עמ' צח
ה ע"א20 ואת דכא אתי דכאבינה לעתים (תשנד) דרוש לו עמ' רלד
ה ע"א20 ואת דכא אתי דכאדרשות שמן רוקח עמ' כז, קטז {שהקב"ה מגביהו עד למעלה}
ה ע"א20 ואת דכא וגו' רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' לה-לו, קמ, ח"ג עמ' סט, שיא, ח"ד עמ' כא, ח"ה עמ' סא, ק, קיח, קנו
ה ע"א20 ואת דכא וכו' אתי דכא וכו' אני את דכאאפיקי ים עמ' רצה
ה ע"א20 ואת דכא וכו' אתי דכא, אני את דכא, ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות ה
ה ע"א20 ואת דכא וכו' ואתי דכאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שב
ה ע"א20 ואת דכא וכו' חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאמדבר קדמות (תשסח) עמ' עז
ה ע"א20 ואת דכא וכו' חד אמר אתי דכא וחד אמר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח אני את דכא שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קצ ע"א
ה ע"א20 'ואת דכא ושפל רוח' אני את דכאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רסט, רעא, רצד, רצו, תמז, תקג, מועדים עמ' לה, קלה {ה' שוכן עם הענו ושפל ברך}
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח אני את דכאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' לז
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וגו' רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאנר לצדיק שמות עמ' סה
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וגו'למחר אעתיר עמ' כ
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' את דכא וכו' אני את דכאמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויגש עמ' קטו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' אתי דכאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שח
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' אתי דכאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' הקב"ה הניח כל הרים וגבעות, והשרה שכינתו על הר סינימבשר טוב - ספר החיים עמ' נא, רנו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' וחד אמר אני את דכאלב דוד (תשסט) עמ' קטו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' ומסתברא כמ"ד את דכאמקור ברוך (פייתוס) דף קפו ע"ד
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאאוצרות חיים - יושר המידות עמ' נ
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאנועם אליעזר שמות דף קצא ע"ב, רסא ע"ב, רצו ע"א
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רצג ע"ג
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפט
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיז
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאחמודי צבי שמות עמ' לה
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קנט
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאשבילי פנחס (תשעה) עמ' רב, שה
ה ע"א20 'ואת דכא ושפל רוח' ח"א אתי דכא, וח"א אני את דכאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסד
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח חד אמר אני את דכא וחד אמר אתי דכא וכו'מתוק לנפש (פרחי) עמ' רלב
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאשבט מישור עמ' סד
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאמדבר שור דרוש ד עמ' לג-לד; מאורות הראי"ה שבועות עמ' מז-מט; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' רג; מאורות הראי"ה שבת קודש עמ' רמו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ר"א ור"ח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכאזרע שמשון (תקלח) יתרו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ר"א ור"ח חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכאזרע שמשון (תשסג) יתרו אות לח
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ר"ה ור"ח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא כו'בית המלך (חסון) דף ס ע"ד
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאהרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"א-ע"ב
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קח, מהד' ט סי' כט
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאשארית מנחם - מאמרים עמ' רלב, רמא
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקלח
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שנה, שא
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וכו' והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלהשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות ז
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וכו' והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצז, רנד
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא, חד אמר אתי דכא, וחד אמר אני את דכאחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רה
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחאפוד בד דף יח ע"ב
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קפה ע"ב, קפו ע"ב, קצט ע"א, ח"ב דף יד ע"ב, סט ע"א, קא ע"ב {ה' שוכן עם הענו ושפל ברך}
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחדרך ה' השלם עמ' רמא - דרך לחיים
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלד {השכינה שורה רק על עניו}
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחחכמת התורה וישב עמ' תקנ
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחיריעות שלמה (אוזאן) פ' פקודי
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחכלי יקר (תשמח) עמ' רמט
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחפרי נפש חיה ח"ב עמ' ע
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסא
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוחתורה בציון עמ' שפח
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח וכו' אני את דכאעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' יז, נח, קלב, קעב, תקנז {הקב"ה משרה שכינתו אצל עניו}
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שנו
ה ע"א20 ואת דכא ושפל רוח רב הונא ור"ח חד אמר אתי דכא וכו' והשרה שכינתו על הר סיניברכת טוב עמ' קיח, שכו
ה ע"א20 ואת דכא ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ריט, רנד, שעג, תיא, תנז
ה ע"א20 ואת דכא ר"ה ור"ח ח"א אתי דכא כו'סוכת דוד (שירירו) דף עג
ה ע"א20 ואת דכאחיים תחלה (תשסא) אופן כד עמ' כא ד"ה וידוע
ה ע"א20 ואת דכאלהורות נתן ויקרא עמ' רצז
ה ע"א20 ואת דכאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות מ {הקב"ה משרה שכינתו אצל מי שמקטין עצמו}
ה ע"א20 ואת דכאעזר מיהודה (תשנט) עמ' יג, מג, צח, קכז, תיד {השכינה שורה אצל עניו}
ה ע"א20 ואת דכאפאר יעקב ח"ב עמ' תרצא, ח"ג עמ' תקכט {אין השכינה שורה אלא על נמוכי רוח}
ה ע"א20 ואת דכאצמח דוד (סקאליע) עמ' פה, קנט, ריא, תמב, תעה, תקכה {הקב"ה משרה שכינתו אצל עניו}
ה ע"א20 ואת דכאשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תמו {ה' משרה שכינתו על העניו}
ה ע"א20 ואת דכאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשעז {הקב"ה משפיל עצמו למטה}
ה ע"א20 ח"א אני את דכא וח"א אתי דכאחכמת התורה בהעלותך עמ' תע
ה ע"א20 ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכא שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינילקט אמרי קודש - שמות עמ' פא, מועדים עמ' קה, קלג, שה, שו
ה ע"א20 ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכאאור הצבי עמ' 280
ה ע"א20 ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא ורש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקמו
ה ע"א20 ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתמ
ה ע"א20 ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאברכת אברהם (תשנד) עמ' צט
ה ע"א20 ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנט, ח"ב עמ' א, נג, קג, קסב
ה ע"א20 חד אמר איתי דכאחכמת התורה קורח עמ' קסד
ה ע"א20 חד אמר איתי דכא וחד אמר אני את דכאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכד, שעה
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא אשכון וחד אמר אתי דכאבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יד, ויחי אות כח
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא וח"א אתי דכאמטר השמים - עמודי העולם עמ' שסח
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא וח"א אתי דכאבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק ו, יא
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא וחד אמר אתי דכאחכמת התורה צו עמ' מב
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא וחד אמר אתי דכאפנים יפות על תהלים עמ' של
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא וחד אמר אתי דכאתורת הרבי רבי זושא סי' קעח בהערה
ה ע"א20 חד אמר אני את דכא וחד אמר אני את דכאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריג, כרך ב ח"א עמ' קל, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יד
ה ע"א20 חד אמר אני את דכאאהבת חיים (דייטש) עמ' מה
ה ע"א20 חד אמר אני את דכאאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' מו
ה ע"א20 חד אמר אני את דכאחכמת התורה משפטים עמ' מז, סא
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וח"א אני את דכאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיא
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וח"א אני את דכאתורת אביגדור ח"ב עמ' לו
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וח"א אני את דכאתורת איש ח"ב עמ' קיב
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאבנתיבות שם עמ' שלה
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא וכו'ואותו תעבוד עמ' צא
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדברי אמונה שמות עמ' עח, קח, רמא
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קטו
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קכ ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קס ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכ ע"א
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצו ד"ה ויאמר, ח"ג עמ' תסז ד"ה אבל, ח"ד עמ' שנד ד"ה יהי, עמ' תקסד ד"ה אתם
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאחכמת התורה ויצא עמ' סד, קצ
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאחכמת התורה נח עמ' קטז, תיג
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאטללי אורות עמ' מט
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאכתבי מא"ה עמ' קעז
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף צו, ח"ב דף רסב
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' ה
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאנאוה תהלה עמ' שכט
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאנזר הקדש ח"א עמ' עג
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאנר ישראל חלק ג דף קמ, קנט
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאעלי שור ח"ב עמ' קנד
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמד, שט, ויקרא-במדבר עמ' תקכ
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאפרשת דרכים (תשסה) עמ' רכח
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פד
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את רכאשרגא המאיר על התורה עמ' רנב, תע
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא וחד אמר כו'שער התפלה (תשמט) שער שועה פ"ה, פט"ו, שער ניפול פ"ו
ה ע"א20 חד אמר אתי דכא כו'משכנות יעקב (נעים) דף צט ע"ד
ה ע"א20 חד אמר אתי דכאבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' צז
ה ע"א20 חד אמר אתי דכאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיג, תרנח
ה ע"א20 חד אמר אתי דכאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קח, שסב
ה ע"א20 חד אמר אתי דכאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ג, רעא, שלט
ה ע"א20 חד אמר אתי דכאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעז, תסב
ה ע"א20 חד אמר אתי דכאחכמת התורה ויחי עמ' שעט
ה ע"א20 חד אמר ואת דכא וחד אמר אתי דכאתשואות חן (תשסח) עמ' קסה
ה ע"א20 מחלוקת רב הונא ורב חסדאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יג ע"ב
ה ע"א20 ר"ה ור"ח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא וכו'ברית שלום (תעח) דף צו ע"ב
ה ע"א20 ר"ה ור"ח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרטז
ה ע"א20 רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאנתיבות יצחק ח"ג עמ' קי
ה ע"א20 רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאתפלה למשה (בנימין) עמ' רנח
ה ע"א21 הניח הקב"ה וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' ק {בשעת מתן תורה נתקבצו כל ההרים וביקשו שיתן התורה עליהם}
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל ההרים והגבעות וכו'מאורי שערים עמ' קיד
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל ההרים והשרה שכינתו על הר סינינטריקן (תשעד) עמ' קנז
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות ובחר בהר סיניעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כה {מחמת ענוה}
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינינתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קיח
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ג
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סב
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריד
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות ולא נתן את התורה אלא על הר סינישמלת אליעזר ח"ב עמ' יג {הנמוך שבהרים}
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעות שבעולם ובחר בהר סיניויגד יעקב עמ' תקעב
ה ע"א21 הניח הקב"ה כל הרים וגבעותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צג, רצד
ה ע"א21 הניח הרים וגבעות והשרה שכינתו על סינישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכא
ה ע"א21 הניח השי"ת כל הרים וגבעותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קפה ע"ב
ה ע"א21 הניח כל ההרים הגבוהים והשרה שכינתו על הר סינינתיב התשובה עמ' טו הערה 88
ה ע"א21 הניח כל ההרים הגבוהים ושיכן שמו על הר סינימהר"ם שיק שמות עמ' ה
ה ע"א21 הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפד - ר"ש זעפרני
ה ע"א21 הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצח ע"א
ה ע"א21 הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימסילות הנביאים שופטים עמ' שה
ה ע"א21 הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניפניני שבח עמ' פג
ה ע"א21 הניח כל הרים וגבעות וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ערה
ה ע"א21 הניח כל הרים וגבעות וכו'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמז הערה 60 {הסיבה לבחירת הר סיני למתן תורה}
ה ע"א21 הניח כל הרים והשרה שכינתו על הר סיניולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרט
ה ע"א21 הניח כל הרים והשרה שכינתו על הר סינישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסה
ה ע"א21 הניח כל הרים והשרה שכינתו על סינישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פא
ה ע"א21 הניח כל הרים וכו' על הר סיניולאשר אמר - תהלים עמ' תקסח
ה ע"א21 הקב"ה הניח הרים וגבעותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ריג
ה ע"א21 הקב"ה הניח וכו'נפש יוסף (תשעד) עמ' קפו {ה' מאס בהרים הגבוהים ונתן התורה על הר סיני}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל ההרים הגבוהים והשרה שכינתו על הקטן שבהםעיני שמואל (ראבין) עמ' לז
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל ההרים הרמים והשרה שכינתו על הר סיניעטרת יהושע ויקרא עמ' סא, קצה, ר
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימגדנות אליעזר עמ' רא
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' קל
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' סב, רמו
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאוצרות חיים - יושר המידות עמ' עא
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאמרות חיים עמ' כא
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינידברי יואל פ' במדבר דף לו ע"ב
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינידרך ה' השלם עמ' רסז - עיונים
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' א
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניישרש יעקב (טננבוים) נשא אות א
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ס
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמח
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינילמטה יששכר עמ' שצג
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' קצז
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ריח*
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רלה, רצא, תיט, תלג
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ריז
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נג ע"ב
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' ל, ע
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמב, קמד
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניתודת אהרן - אומר לציון עמ' קנד
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'ארז ישעיהו דף עא {הקב"ה נתן התורה על הר סיני בגלל ענווה}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רלט {הר סיני רומז לענוה}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קפז ע"א, ח"ב דף סז ע"ב {התורה ניתנה על הר סיני הנמוך, להורות על ענוה}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלה, שע {התורה ניתנה על הר סיני לפי שהיא נמוך }
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' שט {הר סיני שפל שבהרים ובעבור שפלותו שכן עליו}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' רנה {התורה נתנה בסיני להורות על ענוה}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'עטרת יהושע דברים עמ' לז, קלא {הר סיני היה הנמוך מכל ההרים ולבן ניתנה תורה עליו}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'עצי חיים על התורה עמ' ריא, תט {הר סיני נמוך מכל ההרים}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'פירוש המכבי דברים עמ' לד
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'פלאות עדותיך ח"א עמ' רמה {התורה ניתנה על הר סיני משום נמיכותו לעומת כל ההרים}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קט {הר סיני היה נמוך מאד משאר כל ההרים ולכן נתן דוקא עליו את התורה}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תנח {הר סיני נמוך מכל ההרים}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'תולדות ישראל עמ' קמא {התורה ניתנה על הר סיני לפי שהיה נמוך שבהרים}
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וגבעותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רלו
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קו, רב
ה ע"א21 הקב"ה הניח כל הרים וכו'מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמ {הר סיני הוא הקטן שבהרים ולכן נתן עליו התורה}
ה ע"א21 השרה הקב"ה שכינתו על הר סיניפניני יחזקאל עמ' תקעו
ה ע"א21 השרה שכינתו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קלו {שפל ברך כמו סיני}
ה ע"א21 השרה שכינתו על הר סיניזך ונקי עמ' סח {ולא גבה הר סיני למעלה}
ה ע"א21 השרה שכינתו על הר סיניהאיר ממזרח - אבות עמ' קלא
ה ע"א21 השרה שכינתו על הר סיניולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסו
ה ע"א21 התורה נתנה בסיני מפני שהוא נמוך מכל ההריםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צו
ה ע"א21 לא השרה הקב"ה שכינתו על הר סיני אלא מפני שהוא נמוך מכל ההריםבת עין (תשסז) עמ' צה, ק, קיד, רלח, שלד, ת
ה ע"א21 נתינת התורה על הנמוך שבהריםתפארת משה עמ' רסב
ה ע"א21 נתנה התורה על הר סיני נמוך שבהריםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פד
ה ע"א21 ענין נתינת התורה על הר סיניחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קלט
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מז {ירד הקב"ה להר סיני ולא הגביהו לסיני}
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל ההרים והשרה שכינתו על הר סיני שהוא נמוך שבהריםקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות ה
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסט
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רס
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלהברית אברם עמ' רסט, שעז, תרז
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניים שמחה עמ' שצ
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינינחל עדה עמ' נג
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינישמע יעקב (זיידא) עמ' קסג
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינישרגא המאיר על התורה עמ' תקפב
ה ע"א21 שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ש
ה ע"א21 שהרי השרה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רה {סיני ניתן עליו התורה יותר משאר הרים לפי שהי' שפל מכולם}
ה ע"א21 שהרי השרה וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' סה, קנז {קבלת התורה היתה על הר סיני כי הוא ההר הנמוך מכל ההרים}
ה ע"א21 שהרי השרה וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' צה, קסב, קעא {קבלת התורה היתה על הר סיני כי הוא ההר הנמוך מכל ההרים}
ה ע"א22 הר סיניאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קעט
ה ע"א22 הר סיני, הנמוךפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רנח
ה ע"א22 ילמד אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל ההרים כו' והשרה שכינתו על הר סיניייטב פנים ח"ב דף קפד, קפו
ה ע"א22 ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה וכו' והשרה שכינתו על הר סינילקוטי שיחות ח"א עמ' 280
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלו {כל המתגאה אין בו מדעת קונו}
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף מח ע"ד
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונומחושקים כסף דף סח ע"ג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונוהרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"ב, נב ע"ד
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו' והשרה שכינתו על הר סיניימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' נט
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח וכו' והשרה שכינתו בסנהחמודי צבי ויקרא עמ' נ, עז
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שטו, תמז
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו' והשרה שכינתו על הר סינינועם אליעזר שמות דף לה ע"א, קמח ע"א בהג"ה, קצה ע"א, רסא ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו' והשרה שכינתו על הר סינינועם אליעזר בראשית עמ' ריג ע"א
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו' שהרי הניח הקב"ה כל האילנות והשרה שכינתו על הסנהפאר יעקב ח"ד עמ' שיד, תיז
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'דברי יואל פ' נח דף קנד ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קמה
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'משען המים דף כה ע"א22
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'נאוה תהלה עמ' שיב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'פרדס מרדכי עמ' תפ
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תפב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תמו
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו וכו' והשרה שכינתו על הר סיניתורת מנחם חכ"ג עמ' 12
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהניח הקב"ה וכו' ולא השרה שכינתו אלא על הר סינידברי יואל פ' שמיני דף רסא ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינילקט אמרי קודש - ויקרא עמ' פ, פא, מועדים עמ' שג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל ההרים והשרה שכינתו על הר סינילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכ
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ח עמ' רלא {זירוז להתנהגות בענוה בבחירת מקום שבתו}
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל הרים וגבעות שבעולם ולא השרה שכינתו אלא על הר סינידברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קיט {התורה מגינה על האדם שלא יגבה לבו בתורה יותר מדאי}
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמו, רסו, ח"ד עמ' רמ, ח"ו עמ' רצו
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נח, קלח
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאורחות דוד עמ' רעט
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניחמודי צבי מועדים עמ' תקנג, תקנה
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניבית יצחק (ויינברגר) עמ' קכא, רסג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו בהר סינישבילי פנחס (תשעז) עמ' קפב, רכז, רנ, רצה
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניחמודי צבי במדבר-דברים עמ' צ, צג, ריט, רכז-רכח, שלו
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינישמועת יצחק - חז"ל אות לט
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רה
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סינימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שכד
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים והשרה שכינתו על הר סיני, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלט, שמות עמ' תריח, תשמא, ויקרא עמ' צד, קנ, תקיז, תקעב, תרמה-תרמו, במדבר עמ' כח, תרסח, דברים עמ' ע, תרלב, תרנ, תתקסב, תתקצג, מלכים עמ' קכא-קכב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות ו
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה והשרה שכינתו על הר סינימאורי אור (טייטלבוים) עמ' שדמ
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי כו'משכנות יעקב (נעים) דף ק ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעג הערה מח
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונובנין שאול עמ' כה
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונובנין שאול עמ' כה
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונודברי יואל פ' בשלח דף שעב ע"ב, פ' יתרו דף כז ע"א
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' כו
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונולמחר אעתיר עמ' טז, כ
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סז
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונומסילת ישרים עמ' תקצג
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונונתיבות עולם ח"ב עמ' א
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונועיונים במשלי עמ' תקד
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונופרשת דרכים (תשסה) עמ' רכט
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונוקדושת יו"ט ח"א דף קלא ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונורני ושמחי דף קד ע"ד
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונושבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קפח
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונושופרא דישראל (תשסו) עמ' צח, קע
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונושיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קנד
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצח
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנו
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תיז
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונותושע יאודה דף פג ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונותפארת צבי במדבר עמ' כה, רצ
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונותפארת צבי בראשית עמ' לא, שפט, תתקנט
ה ע"א22 לעולם ילמד אדם מדעת קונותפארת צבי שמות עמ' תח
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסב
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו כו'מראה הגדול ח"א דף קמו ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניבנין חיים עמ' ח"ב עמ' י, נח
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהניח כל הרים וגבעות שבעולם והשרה שכינתו על הר סיניעטרת יהושע שמות עמ' קכז
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל ההרים הגבוהים והשרה שכינתו על סינישבט מישראל (קרמניץ) פרק קכא פסוק א
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל ההרים והשרה שכינתו על הר סיניאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיג
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהרי הניח השי"ת כל הרים וגבעות שבעולם ולא השרה שכינתו אלא על הר סיניעצי חיים - מועדים עמ' קנט, רנה
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהרי הניח השי"ת כל הרים וגבעות שבעולם ולא השרה שכינתו אלא על הר סיניעצי חיים - מועדים עמ' קנט, קעב, רסג
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות מא
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 162
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונודרכי הים דף כד ע"ב
ה ע"א22 לעולם ילמוד אדם מדעת קונוכבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב
ה ע"א22 מפני שהוא קטן שבהריםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' צה
ה ע"א22 סיני רומז על שפלותתורת חיים (קאסוב) עמ' קנד
ה ע"א22 צריך ללמוד ענוה מקונו שהניח כל ההרים ושכן על הר סיניאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' צא
ה ע"א23 שהרי הניח את כל ההרים ובחר בסינידרשות שמן רוקח עמ' רעד {שהקב"ה חפץ בנמוכי רוח}
ה ע"א24 אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קפב
ה ע"א24 גסי הרוח ראוי לגדעו כאשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג, קלב
ה ע"א24 המתגאה ראוי לגדעו כאשירהתורת יחיאל בראשית עמ' קפח, קצג
ה ע"א24 הניח הקב"ה כל אילנות והשרה שכינתו על הסנהדודאי יעקב עמ' רמח
ה ע"א24 והניח כל אילנות וכו'פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנג {הקב"ה לימד את משה רבינו דעת שיתנהג עם בנ"י ברוח נמוכה במו שהקב"ה צמצם עצמו לדבר עמו}
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח מותר לגדעו כאשרהויחי עוד דף צא ע"ג
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ג
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קו
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירהאורות הקודש ח"ד תעג; שמונה קבצים קובץ א פסקא תתפו {כי מחשבות האדם על גדולת עצמו מאפילים על ההכרה של גדולת הבורא, והוא כעושה עצמו עבודה זרה}
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירהרוח נכון עמ' כד
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה וכו' אין עפרו ננערעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' עד, קנט, קפה
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנט
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה, ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ה
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעונתיבות עולם ח"ב עמ' ו
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות ראוי לגדעו כאשרה וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מאמר כה דף לג ע"א
ה ע"א24 כל אדם שיש בו גסות רוח ראוי לגדעו כאשירהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 514
ה ע"א24 כל המתגאה ראוי לגדעומכתם לדוד משלי עמ' צג
ה ע"א24 כל מי שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרהכד הקמח (מישור) עמ' צז
ה ע"א24 כל שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 109
ה ע"א24 מי שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה ואין עפרו ננער לתחיה"משפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ב
ה ע"א24 מי שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רלד
ה ע"א25 המתגאה מצוה לגדעואורות הקודש ד תעג
ה ע"א25 ראוי לגדעו כאשירהילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א25 ראוי לגדעו כאשירהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' א
ה ע"א25 ראוי לגדעו כאשירהפירוש המכבי דברים עמ' לד
ה ע"א25 ראוי לגדעונפש חיים (פאלאג'י) דף לה ע"א [נג ע"א אות ו] {כל מי שהוא מתגאה הקב"ה עוקרו}
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער בת"ה ואר"א כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליוצור יעקב (יעבץ) חקת
ה ע"א26 אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמג
ה ע"א26 אין עפרו ננערגנת אגוז (תשעב) אות תקסט {המתגאה אינו עומד בתחיית המתים}
ה ע"א26 אין עפרו ננערהאיר ממזרח - אבות עמ' קס
ה ע"א26 אין עפרו ננערפירוש המכבי דברים עמ' לד
ה ע"א26 אין עפרו ננעררמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כב
ה ע"א26 גסי הרוח כיון שמת אין עפרו ננער שנאמר הקיצו ורננו שוכני עפר וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' מג
ה ע"א26 יש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראחרי ראי (תשסד) סדרות סי' א אות ב {אין עומד לתחיית המתים}
ה ע"א26 יש בו גסות הרוח אין עפרו ננערשער החצר (תשעב) סי' קלא
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראברהם במחזה דרוש ג להספד דף קג ע"ב {מפני שאינו נקרא בן לה'}
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' סא, קלא
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' יב
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קצ ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מט ע"ד
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' רמג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו', ותוס'לקט אמרים (שכטר) עמ' ט
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער שנאמר הקיצו ורננו שכני עפר, שכבי בעפר לא נאמר אלא שכני עפר וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' פז
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער שנאמר וכו' מי שנעשה שכן לעפר בחייוזאת זכרון (תשנב) אות קעג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראהל יהושע (הלר) עמ' 34
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שצו
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' תתקלג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראם הבנים ח"א דף צו ע"ד
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלז
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסז, מלכים עמ' שפו
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערגור אריה בראשית פ"ב הערה 48
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערלב דוד (תשסט) עמ' סב
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערלחמי תודה דף רלז ע"א
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ו
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערפני מנחם חיי שרה עמ' קכג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קטו, ח"ג עמ' שג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קו
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערשבילי פנחס (תשעג) עמ' שי
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער, ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ו
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער, ותוס' ד"ה כלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער, ותוס'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' נו, קסה, קסו, רלה
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער, ותוס'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לא
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח ואין עפרו ננערלילה כיום יאיר (באום) עמ' 131
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות רוח אין עפרו ננערולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צח
ה ע"א26 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'זך ונקי עמ' סז, סח
ה ע"א26 כל אדם שיש בו כו' אין עפרו ננערבן פדהצור דף סד ע"ג
ה ע"א26 כל המתגאה אין עפרו ננער בתחיית המתיםקב חיים עמ' פג, קב
ה ע"א26 כל המתגאה אין עפרו ננער וכו'מאמר אסתר דרוש ז
ה ע"א26 כל המתגאה אין עפרו ננער שנאמר הקיצו ורננו שוכני עפרפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות א
ה ע"א26 כל המתיהר אין עפרו ננערברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צו
ה ע"א26 כל המתיהר אין עפרו ננערשבט מישראל (קרמניץ) פרק כד פסוק ג, פרק ל פסוק ד, פרק מט פסוק יב
ה ע"א26 כל מי שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננעראהבת דוד (וועגער) עמ' 19
ה ע"א26 כל מי שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערכד הקמח (מישור) עמ' ק
ה ע"א26 כל מי שיש גסות הרוח אין עפרו ננערכד הקמח (תשנו) עמ' מב
ה ע"א26 כל מי שיש לו גסות רוח אין עפרו ננערפאר יעקב ח"ד עמ' שז
ה ע"א26 כל שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער בתחיית המתיםנפש יוסף (תשעד) עמ' מב
ה ע"א26 כל שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערדובר צדק עמ' 41
ה ע"א26 כל שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערפרי צדיק פ' פרה אות ה, צו אות ב, ל"ג בעומר אות ג
ה ע"א26 מי שיש בו גאוה אין עפרו ננער לתחית המתיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכא
ה ע"א26 שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננערדברי חנינא - הספדים עמ' ל
ה ע"א27 הקיצו ורננו וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תיט {כל מי שמשים עצמו שכן לעפר בחייו הקב"ה מקיצו לעולם הבא}
ה ע"א27 הקיצו ורננו מי שנעשה שכן לעפר בחייואוהב ישראל דף רפ ע"ב
ה ע"א27 הקיצו ורננו שוכני עפר וכו' מי שנעשה שכן לעפר בחייוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות לח
ה ע"א27 הקיצו ורננו שוכני עפר מי שנעשה שכן לעפר בחייובצור ירום ח"ח עמ' ט הערה 10
ה ע"א27 הקיצו ורננו שוכני עפר מי שנעשה שכן לעפר בחייומאורות הראי"ה שבועות עמ' ס {אע"פ שקשה בעולם הזה לקדש את הגוף ולהיות בעל הבית עליו, אבל כיון שלא נגרר כולו אחריו כפשוטו, אדם זה כמו שכיר בבית המשלם שכירות ביתו, גם כן יקיץ לתחיית המתים}
ה ע"א27 הקיצו ורננו שוכני עפר שוכבי עפר לא נאמר אלא שוכני עפר מי שנעשה שכן לעפר בחייושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קז, פרק קמג פסוק ה
ה ע"א28 כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מייללת עליואש דת (תשמח) עמ' קצו
ה ע"א28 כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליולילה כיום יאיר (באום) עמ' 131
ה ע"א28 כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכב
ה ע"א28 כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המידות מאמר כח דף לג ע"ב
ה ע"א28 כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ו
ה ע"א28 כל מי שיש בידו גסות הרוח שכינה מיללת כנגדוכד הקמח (מישור) עמ' צז
ה ע"א28 כל מי שיש לו גסות רוח שכינה מייללת עליופאר יעקב ח"ג עמ' פט, תפט
ה ע"א28 שוכני בעפר לא נאמר אלא שוכני עפרחיים לגופא (תשסה) פרק א אות ב עמ' ה (דף ג ע"ב במהד' ראשונה) {אות ב משמע לרבות למעלה ולמטה}
ה ע"א28 מי שנעשה עפר בחייומשמרת איתמר (תשסה) עמ' שכט, שמד, תלט
ה ע"א28 מי שנעשה שכן לארץ בחייונחלת שמעון (אשכנזי) תולדות יח
ה ע"א28 מי שנעשה שכן לארץ בחייושרגא המאיר מועדים עמ' שסט
ה ע"א28 מי שנעשה שכן לעפר בחייומשמרת איתמר (תשסז) עמ' ה, כד, קמו, קנה, רב, רכה, רמד, שח, שפב, שצט, תכח, תלו, תקט, תקלח, תקסא, תקסה, תקסז, תקסט, תרנח
ה ע"א28 מי שנעשה שכן לעפר וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' קנא
ה ע"א28 נעשה שכן לעפראורות הקודש ב טו
ה ע"א28 שנעשה שכן לעפר בחייונחלת דבש (ברייזכר) עמ' רסב
ה ע"א28 שנעשה שכן לעפר כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רפז
ה ע"א29 שכינה מיללת עליופירוש המכבי דברים עמ' לד
ה ע"א30 בא וראה שלא כמדת הקב"ה וכו' אבל הקב"ה וכו' הוא גבוה ורואה את השפל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' צח
ה ע"א30 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, מידת בו"ד גבוה רואה את הגבוהאלומת יוסף דף יב ע"א
ה ע"א30 מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה ואין גבוה רואה את השפל אבל מדת הקב"ה אינו כן וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יט אות ה
ה ע"א30 מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף מו/ז ע"ב
ה ע"א31 הקב"ה גבוה ורואה את השפלאור הרעיון עמ' יז
ה ע"א31 הקב"ה גבוה ורואה את השפלפירוש המכבי דברים עמ' לד-לה
ה ע"א31 הקב"ה הוא גבוה ורואה את השפלקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלה
ה ע"א32 רואה את השפלמנחת אליהו (תשסא) עמ' רצב {הקב"ה משגיח בשפלים התחתונים}
ה ע"א33 אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדורעיוני הפטרה ח"ב עמ' 410
ה ע"א33 אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רסט
ה ע"א33 אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' לו, רלח, רצו, ש, תכ
ה ע"א33 אדם שיש בו גסות רוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצט
ה ע"א33 אמר הקב"ה על המתגאה אין אני והוא יכולים לדור במדור אחתפתחי שערים ח"א עמ' עח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' מא
ה ע"א33 אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחדאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ח ע"א
ה ע"א33 אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם אחדשער המלך (תשנז) עמ' רעח
ה ע"א33 אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםצדקת יוסף עמ' קמה
ה ע"א33 אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' נה, ס
ה ע"א33 אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע שמות עמ' ר, ריג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולם שנאמר אותו לא אוכלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רפא, תי, תרסא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רעז {מכאן שלוייתן אינו גאה, שאילו היה גאה לא היה הקב"ה משחק אתו כאמור בע"ז ג ע"ב, וכיון שאינו גאה לא הוצרך לשים אותו במרכבה, כי רק הגאים שם, להראות שהקב"ה מעליהם}
ה ע"א33 אין אני והוא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמב
ה ע"א33 אין אני והוא וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קפ {המתגאה הוא דוחק רגלי השכינה}
ה ע"א33 אין אני והוא וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' פב {המתגאה כאלו דוחק רגלי השכינה}
ה ע"א33 אין אני והוא וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תמא
ה ע"א33 אין אני והוא וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שעה ע"א33
ה ע"א33 אין אני והוא יכול לדור כאחתתורי זהב (תשעג) עמ' שלח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים במקום אחדאגרא דכלה ח"ג עמ' קסד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחתהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' ו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 143
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדדודאי יעקב עמ' רעח, תעו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדברית כהונת עולם (תשעד) עמ' צז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדברכות אבי דף ל ע"ב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צב, קיג, רלא, רלט, רמז, רפא, רפו, רצג, שסב, שפט, תלד, תסט, תקסה, תריג, תריט, תרל, תרנה, תשנח, תשעז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדשמן ראש סוכות ח"א עמ' שטו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדשמע יעקב (זיידא) עמ' קג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחתערבי נחל (תשסד) עמ' שי-שיא, תתקז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במקום אחדאורחות דוד עמ' רצא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במקום אחדמנחת אליהו (תשנט) עמ' נד בהגה {שאין דבר אשר שנא ה' כגאוה}
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור במקום אחדמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רכו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמהר"ם שיק ויקרא עמ' כב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחדמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תצט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולם וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קפז, ועמ' שסא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולם שנאמר גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכלבית פרץ עמ' קנח, רפא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תלב, תקלט, שער הענוה סי' יא, יח, שער עולם ומלואו סי' צג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםבית יעקב (תשסא) עמ' סא, פז, צ, צב, קיז, לד, מה, נז, רמב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםטיול בפרדס ח"ב עמ' שעג, תנא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 63
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםלמחר אעתיר עמ' לג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםלקט אמרים (שכטר) עמ' כט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמי מרום ח"ב עמ' עב, פח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמי מרום ח"ז עמ' עד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמי מרום ח"ח עמ' עו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ב ע"ב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' עו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםנתיבות אמונה - תפלה עמ' מז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות ט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםעולת שבת בשבתו עמ' יז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםפירוש המכבי שמואל עמ' צג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנח, קנט, שכב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' צח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשרי המאה ח"א עמ' 218, ח"ב עמ' 42, ח"ג עמ' 62, 89, ח"ד עמ' 59
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עד, עח, קסב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור יחדאורחות דוד עמ' קכח, קמב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור יחדאשל חיים ח"א עמ' קמב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור כאחדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ד {לכן נביא חייב להיות ענו}
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדור כאחתמאור ושמש (תשסט) עמ' רסא, תשעו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמז, תסח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יט ע"א, לו ע"א, נה ע"א, קנו ע"ב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורדרך מצותיך (חב"ד) דף י ע"א
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כג, סט, עא, קכה, קס, רכה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנב, רנג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורמכתם לדוד משלי עמ' ב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורנועם אליעזר בראשית עמ' קכד ע"א, שנה ע"א33
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שמז, תסז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורפרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רסו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לדורתורת מנחם חלק לד עמ' 97, 103
ה ע"א33 אין אני והוא יכולים לעמוד בעולם אחדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדוד בעולםברכת שלום מכתבים מאמר נה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורבית אולפנא ח"ו עמ' קנ
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בדירה אחדמטר השמים - עמודי העולם עמ' קכט, שסח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בוקדושת לוי (תשנח) עמ' תרכג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור ביחדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור ביחדשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' עט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחתזכרון דברים (תשנט) עמ' לב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' ע
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדבן אברהם (תשעד) עמ' רכט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קי, ריב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' כח, קל
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' קכא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדדרכי האמונה עמ' נז*, סט, קעא, רטו, תקי
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדיורה חכימא (תשעא) עמ' קלח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יג, לד, רסח, שח, תסג, תקמט, תקסה, תרכ
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יג, מה, קכא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קיח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' נה, קיא, קסב, רמב, רפו-רפח, שנו, שעג, שעו, שפה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור במקום אחדבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' נב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולם אחדמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תצט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולם אחדמכתב מאליהו ח"א עמ' 123
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםאמרי אש (טאוב) עמ' כג, נג, ערב, שטו, תקד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםבני אתה עמ' קפג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםברכת שלום "שמעתי" מאמר לז, פ, קיא, קלו, קנד, קצה, קצז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 382, פ"ג הערה 181
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרשות מהר"ם שיק עמ' קעה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםזריזותא דאברהם עמ' שפב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםטהרת יו"ט ח"י עמ' מא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כג, כה, לט, סח, עא, פז, שמות עמ' יג, לב, לה, דברים עמ' נג, סד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםכתונת פסים (תשעא) עמ' כה {גסות הרוח אז נסתלק הקב"ה ממנו}
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תעח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמ
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםנחלי מים (מלאח) עמ' קי, רז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםפירוש המכבי דברים עמ' לה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםפרי נפש חיה ח"ב עמ' סז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תנה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות לג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יט, נה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמועת יצחק - פנחס ה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מח, שב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ש
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו' גבה עינים גו' אותו לא אוכלמשמרת הבית (פרלס) סי' רסז וסי' רפא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'אור השמש (תשסח) עמ' נח, סא, צג, קכו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'בישורון מלך ח"א עמ' שמו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' לא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 99
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'קרן לדוד שמות עמ' קנח, ויקרא-במדבר עמ' יא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 188
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'תורת מנחם חס"ה עמ' 147
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 378
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור כאחדבנתיבות שם עמ' רמו {דוחק רגלי השכינה}
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור כאחדלקוטי אהבת ישראל עמ' קס {הגאה דוחק רגלי השכינה}
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור כאחדמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקעה {הגאוה מסלקת השכינה}
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור כאחדשרגא המאיר על התורה עמ' תעז, תקנח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור כאחתחובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור כו'תורת מנחם חס"א עמ' 145
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורעצי חיים על התורה עמ' סז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדוראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תא ע"א
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדוראור אברהם (זוועהיל) עמ' קיט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדוראורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יב, לח
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורארץ החיים (ליברזון) סי' סה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שלג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רכו, שו, תכו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ג, כג, נא, קמו, שסח, שצה, תג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורבנין שאול עמ' כז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורברית אברם עמ' קעד, רמה, ער, רפב, רפז, שיט, שפג, תד, תכה, תסג, תקעב, תקפט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורולאשר אמר - תהלים עמ' פט, קד, שיח, תקיג
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כג, תלא, תקסט, תקצו
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות ה, פרק ז אות כז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורכוונת הלב עמ' ריב, ריד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מה, עז, קכא, רלט, שסה, שפה
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכט
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורעיונים במשלי עמ' שנא
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורעמק תפלה (תשסו) עמ' פא, צו, צז, קב, קנד
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שיב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כב עמ' 6
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורשופרא דישראל (תשסו) עמ' מב
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדורתורת מנחם חכ"ח עמ' 96
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין להיות במדור אחד וכו' גבה עינים אותו לא אוכל, אל תקרא אותו אלא אתושבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק כב, פרק קא פסוק ה, פרק קמא פסוק ח
ה ע"א33 אין אני והואבית אולפנא ח"א עמ' קיח
ה ע"א33 אין אני והואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
ה ע"א33 אין אני והואמורשה - שיחות למועדים עמ' רלב
ה ע"א33 אין אני וכו'דרך ה' השלם עמ' מט - דרך לחיים {הקב"ה לא יכול לדור עם אדם שיש בו גסות הרוח}
ה ע"א33 אין גס רוח והקב"ה יכולין לדור בעולם כאחדפירוש המכבי שמות עמ' יא, קנד, רלח, שכט
ה ע"א33 אין הקב"ה דר במחיצתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכ
ה ע"א33 אין הקב"ה וגס רוח יכולין לדור בעולםאור הרעיון עמ' יז, קפז
ה ע"א33 אין הקב"ה יכול לדור עם הבעל גאוהדרושי מהר"ם בריסק עמ' קצז
ה ע"א33 אין אני והוא יכולין לדור בעולםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסד
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא דרין בכפיפה אחתפרי נפש חיה ח"ב עמ' לא
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יג ע"ב, יד ע"א
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יח, קעד
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםפרי צדיק חיי שרה אות ט
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחתערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קב
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסו, שעב, שמות עמ' תב, תקצח, תתקכה, ויקרא עמ' קלג, במדבר עמ' צו-צז, רלג, תעו, דברים עמ' תשו, תתקסא, מלכים עמ' קע, תט
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםהסתרים באסתר עמ' 269
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםזאת ליעקב ויקרא עמ' צט
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםחלון התבה ח"ב עמ' לד
ה ע"א33 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ג, ו, עא, קטז
ה ע"א33 גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםאז שמח עמ' שנז
ה ע"א33 גסי הרוח אין אני והוא יכולין לדור יחד בעולםצפנת פענח (תשסו) עמ' קפח, רסט, ער, שלג, שצג, תכג
ה ע"א33 הגאה אין הקב"ה יכול לדור עמולקוטי אהבת ישראל עמ' כ, קטז, קפז, רכא, שפו, תכג
ה ע"א33 הקב"ה אומר על הגאה אין אני והוא יכולים לדור בעולםלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קכח
ה ע"א33 הקב"ה אומר על הגאה אין ואני והוא יכולים לדור במדור אחדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תמח
ה ע"א33 הקב"ה אומר על המתגאה אין אני והוא יכולין לדור בעולםקב חיים עמ' כח
ה ע"א33 הקב"ה אומר על כל גבה לב אין אני והוא יכולים לדור בעולםכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ה
ה ע"א33 יש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולין לדור בעולםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פ, שצ
ה ע"א33 כ"א שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולין לדור וכו'ברית שלום (תעח) דף צו ע"ב
ה ע"א33 כ"א שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולין לדור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסג, תרטז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גאוה אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםתפלה למשה (בנימין) עמ' כט, לא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם כו'מגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' קפט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם כו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קפט, שפז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדוראור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתורת מנחם ח"ט עמ' 119, חי"ג עמ' 141, חי"ד עמ' 116, ח"כ עמ' 122, חכ"ו עמ' 4
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולים לדור בעולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולין לדור בעולםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שסח, תג, ח"ב עמ' י, ח"ג עמ' צא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אין הקב"ה והוא יכולין לדור בעולםנר לצדיק בראשית עמ' לא, קנב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא וכו'ואותו תעבוד עמ' פט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםשבילי פנחס (תשעט) עמ' שיט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם וכו'דברי יואל פ' שמיני דף קצו ע"ב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' טז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםלישרים תהלה (תשסד) עמ' ל, לא, קמב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תפג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםמנחת עני (תשעב) עמ' קצה
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רסט, רעא, שעה, שצו, תקצב, תרעו, תרעח, מועדים עמ' סט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם אותו לא אוכל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נ, רמב, רנב, ש, שז, תקיג, תרעט, תתקכח, א'רלז, א'רמה, א'שה
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 36
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםאור ישרים (תשסב) עמ' לו, רכז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' נא, פג, קטז, קלד, קמג, רנד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבנין חיים עמ' ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' קלא, קסט, רסז, תמב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבצור ירום ח"ב עמ' לה הערה 60, עמ' פח הערה 12
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבצור ירום ח"ח עמ' לו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבצור ירום ח"ד עמ' קמג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבצור ירום ח"ו עמ' סג הערה 15
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםושב ורפא לו עמ' קלה
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו' אל תקרי אותו אלא אתו לא אוכלשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות ח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםאור גדליהו מועדים דף לד ע"א
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםפרי חיים (קלוגר) עמ' עה
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרכי התשובה עמ' עא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו' אתו לא אוכלאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעא-קעב, רלו-רלח, ח"ג עמ' רלט, תיד, ח"ד עמ' לד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםאסופת מערכות סוכות עמ' קלג (מהדו"ב עמ' רנט), חנוכה עמ' עד, פסח-בין המצרים עמ' קצא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'מחזה עינים (לוויטאן) עמ' פו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבי חייא ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' כח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםנאוה תהלה עמ' לג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 289
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבצור ירום ח"ג עמ' עו הערה 28
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבצור ירום ח"ה עמ' קנד הערה 36, עמ' רי
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםפני מנחם וישלח עמ' ריד, בשלח עמ' עה
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתניא (תשעד) עמ' תרנז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר ג דף ל ע"ג, ומאמר ה דף לו ע"ב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מח, נו, רב, שכב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתפארת צבי בראשית עמ' תתקיד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו' אל תקרא אותו אלא אתו לא אוכלברית אברם עמ' תצז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדברי אמונה שמות עמ' עח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלג, רפח, שעד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמו, קנ, רמט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסח, תיט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' ריא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשרגא המאיר מועדים עמ' כז, מא, נא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תפב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםים שמחה עמ' קלט
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 131
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשבילי פנחס (תשעד) עמ' רסז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשבילי פנחס (תשעה) עמ' קפא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשבילי פנחס (תשעו) עמ' יח, תפג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשבילי פנחס (תשעז) עמ' רצד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםפרדס דבש פרק פח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' נח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' שכג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תקלו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדורביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קיב ע"ד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ו
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 342
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשלשלת הקודש עמ' שפב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רמג, רעג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו' אל תקרי אותו אלא אתומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ש
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו' אל תקרי אותו אלא אתומבשר טוב - חנוכה עמ' רס
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםילקוט עטרת צבי עמ' קלד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםזכרון אליעזר עמ' קד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםצמח דוד (סקאליע) עמ' צא, קה, קכד, קנט, תכא, תקד, תקנג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתפארת צבי שמות עמ' קלח, קעא, שמח, שצה
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו' אל תקרי אותו אלא אתומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קעז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםהכנה דרבה (תשסט) עמ' נא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםכתב סופר אגדות כאן
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרכי אמונה דרך נז, סג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מו, שמז, תמד, תצד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדעת תורה בראשית עמ' כא, שמות עמ' קמב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'קדושת יצחק עמ' סח, סט, קד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתפארת צבי במדבר עמ' רח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתפארת צבי ויקרא עמ' כב, קיד, קפז, שמד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדורמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קנג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמקור ברוך (הגר) עמ' נה, פד, קס, רכז
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמחשבת מוסר ח"ב עמ' ס
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולים לדור בעולםדברי יואל פ' שלח דף שפג ע"א
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםדעת קדושים (תשנ) עמ' נד
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםדברי יואל פ' נח דף קטו ע"א
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה יט, פרק קלח פסוק ה הערה כא
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' יח
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםנועם אליעזר שמות דף קו ע"א, קלט ע"ב
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור וכו' אחד משמונה בשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 297, ח"י עמ' 263, חכ"ב עמ' 162, 160, חכ"ג עמ' 87, חכ"ד עמ' 142
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יד ע"א
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות רוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשמג
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות רוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 904
ה ע"א33 כל אדם שיש בו גסות רוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 567, פ"ד הערה 904, פ"ו הערה 144
ה ע"א33 כל אדם שיש לו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקמב הערה 47
ה ע"א33 כל המתגאה אומר ה' אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחתמי מרום חי"א עמ' קז
ה ע"א33 כל המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחתערבי נחל (תשסט) דברים עמ' לח
ה ע"א33 כל המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםבנין אברהם בראשית עמ' מד, רלז, רפג, רפז
ה ע"א33 כל המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור במדור אחד (בעולם)מנחת ישראל עמ' א, סד, צז, קטו, קיח, קלח, קפב, קפט, רכא, רכב, רמו, רעז, שיז
ה ע"א33 כל המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע ויקרא עמ' ז, קסה, קסז, קעד
ה ע"א33 כל המתגאה אומר הקב"ה עליו אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחתהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כח
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדמאור עינים (תשעה) עמ' נה, שנג, תקי, תקלט, תקנו, תשפח, תתקכח, תתקסד
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולים לדור בעולםאור יחזקאל - מדות עמ' קפה, קצ
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולים לדור וכו'אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כ
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולים לדוראור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' סא
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולים לדורעיני שמואל (ראבין) עמ' יג, כג
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כד
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קא
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמגדנות אליעזר עמ' קו, קלד, רצה
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרשות ר"י מסלוצק עמ' מג
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' עד
ה ע"א33 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' סח
ה ע"א33 כל המתגאה אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מט, נט, קפ, תג
ה ע"א33 כל המתגאה וכו' אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחתאור יחזקאל - אמונה עמ' קמ
ה ע"א33 כל המתיהר אין אני והוא יכולין לדור וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' יג, יד
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור במקו"אכבוד לאיש דף נד ע"ב
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע בראשית עמ' ל, צח, קעא, קעב
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולין לדור בעולםדברי אש (כץ) עמ' נה, קסג
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולין לדור בעולםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 69
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סט
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח הקב"ה אומר אין אני והוא יכולים לדור ביחדדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמה
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות הרוח הקב"ה אומר וכו'מרפא לשון עמ' ריד, רנא, שכ
ה ע"א33 כל מי שיש בו גסות רוח אין אני והוא יכולין וגו'מנחת יואל עמ' רמה
ה ע"א33 כל שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבינת ישראל (תשסו) דף פא ע"א, פב ע"א
ה ע"א33 כל שיש בו גסות הרוח וכו' אין אני והוא יכולין לדור בעולםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רח, בראשית ח"ב עמ' רצה, שמות ח"א עמ' נג, שמות ח"ב וויקרא עמ' כג, ס, במדבר עמ' כח, דברים עמ' קמ
ה ע"א33 מי יש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קו, תמח, תצ, תרו
ה ע"א33 מי שהוא מתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קכ, רמז, רס, שמג, שעא
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע במדבר עמ' כח, סו, קה, קעה
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע דברים עמ' לה, עה, קכח, רג, רכט
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולים לדורדברת שלמה (תשעא) עמ' קי, שסד
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא וכו'יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קלג
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנג, שצ
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםהאשל ברמה (תשעב) עמ' צד, ריט
ה ע"א33 מי שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשער החצר (תשעב) סי' קלא, רנ
ה ע"א33 מי שיש לו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור יחדדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רעז
ה ע"א33 על גסי רוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםשמועות ישראל שמות עמ' קעט
ה ע"א33 על הגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחתאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לז, פט
ה ע"א33 שאין אני והוא יכולים לדור כאחתבת עין (תשסז) עמ' קמה, קפ, ריג, רלח, רמד, שא, שנט, שעז, שעט
ה ע"א33 שיש בו גסות רוח וכו' אין אני והוא יכולים לדור בעולםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצד
ה ע"א34 אותו לא אוכל אל תקרי אותו אלא אתואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קצו
ה ע"א34 אתו לא אוכלאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ג ע"ד
ה ע"א34 אתו לא אוכלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ר
ה ע"א34 גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תקרי אותו אלא אתואבן שוהם (פינסק) עמ' 29
ה ע"א34 גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תקרא אותו וכו'אגדות מרדכי הקדמה עמ' 1
ה ע"א34 גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל קרי אתו לא אוכלמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' עה
ה ע"א34 גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכלמילי דשמיא פכ"ו אות א עמ' צג
ה ע"א34 גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכלשרגא המאיר על התורה עמ' קנו, תצה
ה ע"א34 מלשני בסתר רעהו וגו' חד אמר וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' עה
ה ע"א35 אל תקרי "אותו" אלא אתודבש השדה עמ' קמז
ה ע"א36 אדם שיש בו גסות הרוח אפי' רוח קמעה עוקרתואפיקי ים עמ' רנד, תקפט
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות הרוח אפי' רוח קימעא עוכרתואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קנג
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוברתוחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכ ע"ג
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרתו וכו' אדם שאין בו אלא רביעית אחת עאכ"וכתונת פסים (תשעא) עמ' כה, צד
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרתו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קו, קיב
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרתו שנאמר והרשעים כים נגרש וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שו
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרתוחלק שמעון עמ' מט
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות רוח אפילו רוח קמעא עוכרתו וכו' אדם שאין בו אלא רביעית אחתכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"ד, קרח מא ע"ג
ה ע"א36 כל אדם שיש בו גסות רוח וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קיט ע"א
ה ע"א36 כל המתגאה אפילו רוח קימעא עוכרתו וכו' לסוף נפחת וכו' ואין ספחת אלא טפילה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכז, תרסט
ה ע"א36 כל המתגאה אפילו רוח קימעא עוכרתומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צב, רלח
ה ע"א36 כל המתגאה רוח קמעא עוכרתובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרו
ה ע"א36 כל מי שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קמעא עוכרתו וכו' אדם שאין בו אלא רביעית דם על אחת כמה וכמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכ, תקלה
ה ע"א36 כל מי שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קמעא עוכרתו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמ, שנ
ה ע"א37 אפילו רוח קימעא עוכרתופירוש המכבי דברים עמ' לה, רפא, שצח
ה ע"א37 אפילו רוח קימעא עוכרתופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קו
ה ע"א37 אפילו רוח קימעא עוכרתובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרסז
ה ע"א37 הרשעים כים נגרש וכו' ומה הים וכו' אדם שאין בו אלא רביעית עאכו"כ ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' שמח, שסב
ה ע"א37 הרשעים כים נגרש וכו' ומה הים וכו' אדם שאין בו אלא רביעית עאכו"כ ותוס'ברית שלום (תעח) דף נד ע"ג
ה ע"א37 ומה ים שיש בו כמה רביעיות רוח קימעא עוכרתו וכו'אלומת יוסף דף לח ע"א
ה ע"א37 מה הים יש בו כמה רביעיות רוח קמעא עוכרתו אדם וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קיט ע"ג
ה ע"א38 רביעית דםחיי נפש ח"א עמ' קפ ע"א {חיותו של אדם}
ה ע"א39 אחד מח' שבשמיניתאיש מבין ח"א דף כד ע"ב
ה ע"א39 אחד משמונה בשמינית וכו'פירוש המכבי דברים עמ' לה
ה ע"א39 אחד משמונה בשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתהתורת מנחם חס"ח עמ' 343, 348
ה ע"א39 אחד משמונה בשמינית וכו' לא מיני' ולא מקצתהתורת מנחם חנ"א עמ' 382
ה ע"א39 אחד משמונה בשמיניתתורת מנחם חלק ס עמ' 141
ה ע"א39 אחד משמונה שבשמיניתבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעג
ה ע"א39 אחד משמונה שבשמיניתהאיר ממזרח - אבות עמ' קנט
ה ע"א39 אחד משמונה שבשמיניתתורת אליהו עמ' עה
ה ע"א39 אחד משמיני שבשמיניתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קא
ה ע"א39 אחד משמינית שבשמיניתאבן פינה עמ' 152
ה ע"א39 אחד משמינית שבשמיניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצו
ה ע"א39 אם לת"ח צריך שיהיה שמינית שבשמיניתזקן אהרן (פריד) עמ' קפא
ה ע"א39 אם תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמונה בשמיניתמשך חכמה במדבר פ' יד פס' יח
ה ע"א39 בת"ח אחד משמונה בשמיניתנתיבות עולם ח"ב עמ' טו
ה ע"א39 גאוה שמינית שבשמינית מותר לתלמיד חכםצמח דוד (סקאליע) עמ' ריג, תנו
ה ע"א39 התירו לת"ח שמינית שבשמיניתקרני אורה עמ' לו
ה ע"א39 כל תלמיד חכם מותר להתגאות שמינית שבשמינית וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' קמה(א)
ה ע"א39 מותר לת"ח להשתמש בגסות חלק שמיני שבשמיניתתשואות חן (תשסח) עמ' קיב
ה ע"א39 מותר לתלמיד חכם להיות לו שמינית שבשמינית גדלותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכב
ה ע"א39 משמונה בשמיניתחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קיא-קיב
ה ע"א39 משמנה שבשמיניתככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
ה ע"א39 משמנה שבשמיניתככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
ה ע"א39 צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתשופרא דישראל (תשסו) עמ' קמד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמינית שבשמינית וכו' אמר רנב"י לא מיניה ולא מקצתיהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קח
ה ע"א39 ת"ח צריך אחד משמונה שבשמיניתכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעג
ה ע"א39 שיהא בו שמינית שבשמינית וכו'ויחי ויתן דף לו ע"א
ה ע"א39 שמונה שבשמיניתככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
ה ע"א39 שמיני בשמיניתמאור ושמש (תשסט) עמ' קפ
ה ע"א39 שמיני שבשמיניתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעא
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתפירוש המכבי שמות עמ' רסב
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתאוצרות הראיה עמ' 820, 824
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתאורות הקודש ד תפג
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתבת עין (תשסז) עמ' לח
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתטל אורות (מרגליות, תקעא) דף עד ע"ב
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתטל אורות (מרגליות, תרג) דף לט ע"ב
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ועפי"ז
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ג
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ג, כב, קנב, תכג, תקה
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתתורת חיים (קאסוב) עמ' רלה, רפג
ה ע"א39 שמינית שבשמיניתתורת מנחם חס"ד עמ' 147, 200
ה ע"א39 שמינית שם שמיניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלב
ה ע"א39 ת"ח צריך להיות בו שמינית שבשמיניתתורת יחיאל בראשית עמ' קסד, קעח
ה ע"א39 ת"ח א' בשמנה שבשמיניתכסא דוד (תקנד) דף פ ע"א
ה ע"א39 ת"ח א' משמנה שבשמיניתדברים אחדים (תקמח) דף יג ע"א
ה ע"א39 ת"ח א' משמנה שמשמיניתדברים אחדים (תשמו) עמ' מא
ה ע"א39 ת"ח וכו' אחד משמונה בשמיניתאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שמד, אסתר עמ' ב'שו
ה ע"א39 ת"ח יהא בו ח' שבח'כרם פתחיה כרם ב גפן עח
ה ע"א39 ת"ח יהא בו שמינית שבשמיניתילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א39 ת"ח מותר באחד משמינית שבשמיניתרגל ישרה עמ' קפט
ה ע"א39 ת"ח מותר בשמיני שבשמינית וכו' לא מיני' ולא מקצתי'פאר יעקב ח"ג עמ' סה
ה ע"א39 ת"ח מותר בשמינית שבשמיניתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קב
ה ע"א39 ת"ח מותר להיות לו שמיני שבשמיניתדברי מנחם (היימליך) עמ' שפג
ה ע"א39 ת"ח מותר להיות לו שמינית שבשמיניתדברי שאול דברים עמ' עא
ה ע"א39 ת"ח מותר להתגאות שמיני שבשמיניתדרשות לחם שלמה עמ' נט
ה ע"א39 ת"ח מותר להתגאות שמינית שבשמיניתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שכו
ה ע"א39 ת"ח מותר לו להתגאות שמינית בשמיניתפרח לבנון אות שפא
ה ע"א39 ת"ח מותר שיהיה בו שמיני שבשמיניתדגל מחנה יהודה עמ' נג
ה ע"א39 ת"ח מותר שיהיה לו שמינית שבשמיניתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלט
ה ע"א39 ת"ח צ"ל בו שמינית שבשמיניתתורת שמואל (מהר"ש) תרלח עמ' לא
ה ע"א39 ת"ח צריך א' משמונה שבשמיניתכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קא
ה ע"א39 ת"ח צריך גאוה שמינית שבשמיניתחכמת התורה שלח עמ' ריח
ה ע"א39 ת"ח צריך וכו' אחד משמנה בשמיניתדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קפח ע"ב
ה ע"א39 ת"ח צריך וכו' משמונה בשמינית וכו' כי סאסא לשבולתאתהלה לדוד (והרמן) פרק כד פסוק ז הערה יז, פרק כה פסוק יב הערה כד
ה ע"א39 ת"ח צריך להיות בו שמינית שבשמיניתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלב
ה ע"א39 ת"ח צריך להיות לו שמיני שבשמיניתדברי מנחם (היימליך) עמ' שפג
ה ע"א39 ת"ח צריך להתגאות אחד משמינית שבשמיניתמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קעא
ה ע"א39 ת"ח צריך שהיא בו אחד משמונה בשמינית, ורש"ישרי המאה ח"א עמ' 19, ח"ב עמ' 41, 244
ה ע"א39 ת"ח צריך שהיא בו אחד משמונה שבשמיניתרנת יעקב עמ' רכח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' מח' כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיד דף רמא ע"ג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' מח' שבשמיניתחכמה מאין דף עא ע"ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה בשמינית כו' ומעטרא ליה כי סאסא לשבולתא כו' בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה כו' לא מינה ולא מקצתהבנתיבות שם עמ' רמז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה בשמיניתאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה בשמיניתמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' לט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה בשמיניתצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' צא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קכ ע"ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה שבשמינית וכו' אמר רנב"י לא מינה ולא מקצתהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה שבשמינית וכו', לא מינה ולא מקצתהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' כו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמונה שבשמיניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרא, ח"ב עמ' שנ-שנא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמינית בשמיניתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו א' משמנה שבשמיניתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' מה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתדברי יואל פ' ויקהל דף שצב ע"א
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד וכו'דבר יום ביומו - סדר היום
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד מח'משכנות יעקב (נעים) דף צט ע"ד, ק ע"ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתאורות הקודש ח"ד עמ' תפג; שמונה קבצים קובץ ז פסקא קכו, קובץ א פסקא תתמד; אוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 206,203 {גאות ת"ח היא לפי מדת הענוה שלו}
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתדודאי יעקב עמ' קלח, רנב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתפחד יצחק (גאגין) עמ' רצג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתשערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' רעז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית א"ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתהתודת אהרן - אומר לציון עמ' קמז-קמח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית אמר רבא בשמתא דאית בה ובשמתא דלית בהיגל יעקב (תשנג) מסעי אות קכו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' א"ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לבדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב, מהד' ב סי' מח, מהד' ג סי' לב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' אמר רב נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קב, קיב, קיד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' אמר רב נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה 'תועבת ה' כל גבה לב'כתב סופר אגדות כאן
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' ובשמתא דלית ביה, א"ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לבכתונת פסים (תשעא) עמ' יד, לג, רפו, דש
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' ומעטרא וכו'מכתב סופר דף יח ע"ד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' ומעטרא לי' כי סאסא לשבולתאהדרש והעיון בראשית מאמר קס
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתהלהורות נתן ויקרא עמ' קע
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קסו, ח"ד עמ' לה-לו, ס, רסג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קלג ד"ה ואמרו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רמט ע"ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'הר המוריה עמ' קכא, רכז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' צה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תנא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתרא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתבארות המים (תשסב) עמ' סט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שכה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' כה ד"ה במסכת, עמ' תצב ד"ה אמרו, ח"ד עמ' רלט ד"ה אגב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתדרשות יעב"ץ עמ' שב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתהמאור הגדול (גר"א) עמ' פד, תשכט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתזריזותא דאברהם עמ' עב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתישרש יעקב (טננבוים) בשלח אות ה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתלהוגה דעות פ"ב ה"ג, פ"ה ה"ח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכא-קכב, שפב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתנאוה תהלה עמ' עדר, שיב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתס' החיים (תשנג) עמ' קסג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתעל ישראל גאותו עמ' שז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתפרי צדיק וירא אות א, פקודי אות ו, צו אות א
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתצוף דבש (סופר) עמ' רו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קיט, קפב, שמח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קי
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתתהלות ישראל (מג'לד) עמ' צ
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתתורת מנחם ח"ג עמ' 151, ח"ד עמ' 218, ח"ז עמ' 209, 315, חי"ד עמ' 31, חי"ט עמ' 172, חכ"א עמ' 76
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתאש דת (תשמח) עמ' קצד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פו, קמב, רמז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמינית וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת וישלח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף מז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתהדרש והעיון דברים מאמר קלג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ב ע"ג, שלח לז ע"ד, קרח מב ע"א
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1170
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתלקוטי דיבורים עמ' 1170
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'מז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתעולת שבת בשבתו עמ' סב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתפרי חיים (קלוגר) עמ' צז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונהולאשר אמר - תהלים עמ' קל
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו אחד משמיני שבשמיניתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו וכו'אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תלו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנ אות ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן קיג-קכד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרפא-תרצא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו ח' בשמיניתכסא דוד (תקנד) דף פב ע"א
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו ח' בשמיניתכסא דוד (תשנ) עמ' שמז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמונה משמיניתניצוצי אהרן עמ' קצח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמיני שבשמיניתלהורות נתן דברים עמ' שג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמיני שבשמיניתלקוטי שושנים (תשמו) עמ' פח
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמיני שבשמיניתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ד אות ה, במדבר דרוש א אות ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתדברי אש (כץ) עמ' יט, רנא, שמב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתמנחת מחבת ח"א עמ' ר
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 36
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא לו א' משמונה שבשמיניתשבילי פנחס (תשעה) עמ' שכב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהא לו שמינית בשמיניתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהי' בו א' משמנה שבשמיניתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ש, שכג, שסה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהי' בו אחד משמנה שבשמיניתדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהי' בו שמיני שבשמיניתיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהי' בו שמיני שבשמינית, ורש"י - כדי שיהיו דבריו מתקבליןבנין חיים עמ' ח"א עמ' שג, ח"ב עמ' עא, קסט, רצט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהי' בו שמינית שבשמיניתמגדנות אליעזר עמ' כד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהי' בו שמינית שבשמיניתפעולת צדיק (בריש) דרוש כה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו א' משמונה שבשמינית וכו' אמר רנב"י לא מינה ולא מקצתה וכו'פלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' *פט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתאגרא דכלה ח"ג עמ' תל
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתיערות דבש ח"א עמ' רכט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתמרפא לשון עמ' רטז
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד שבשמינית שבשמיניתוזרח השמש על התורה עמ' רצו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד שמינית שבשמיניתנר לצדיק ויקרא עמ' צח, שמה
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחר משמונה בשמיניתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סג, רסא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמונה שבשמינית וכו' לא מיניה ולא מקצתהאיש אמונים דף מד ע"ד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתזרע שמשון (תקלח) מסעי
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמונה שבשמיניתבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כה ע"ד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמיני שבשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתהערבי נחל (תשסד) עמ' תקכ, תשמו, תתשכא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמיני שבשמינית ור"נ אמר לא מינה ולא מקצתה וכו'כבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמיני שבשמיניתדרשות שמן רוקח עמ' קי, קיח, תקלד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמיני שבשמיניתכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תכד
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמינית שבשמיניתחכמת התורה קורח עמ' רמו
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמינית שבשמיניתמטה יששכר עמ' קפא
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה לו שמינית שבשמיניתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שעב
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה לו שמינית שבשמיניתנפש יוסף (תשעד) עמ' רמא, רנט
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה לו שמינית שבשמיניתתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רסז
ה ע"א39 ת"ח צריך שמינית שבשמיניתבני שלשים עמ' לו, עא, עח
ה ע"א39 ת"ח צריך שתהא בו אחד משמונה בשמיניתאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קב, רו, במדבר עמ' סד
ה ע"א39 ת"ח צריך וכו' תועבת ה' כל גבה לבויחי ויתן דף עב ע"ד
ה ע"א39 ת"ח הותר לו שמינית שבשמיניתעטרת ישועה (תשסד) אות ב לבדיקת ושריפת חמץ, אות ח ליום ד דחוהמ"פ, אות יא לאחרון ש"פ, אות לה לליל ר"ה, אות מב לליל ר"ה, אות כ לפורים
ה ע"א39 תלמיד חכם מותר להיות לו שמיני שבשמיניתבת עין (תשסז) עמ' רסג, שצט
ה ע"א39 תלמיד חכם מותר להתגאות אחד משמונה בשמיניתעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קלט, קפד, רלג
ה ע"א39 תלמיד חכם מותר להתגאות שמינית שבשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתיהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רסח
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך להיות בו שמיני שבשמיניתקב חיים עמ' לא
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד מח'הרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"ג
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית אמר רב הונא בריה ררב יהושע ומעטרא ליה בי סאסא לשבולתאשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות כ
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' בשמתא דאית ביה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לב
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו' לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לבאור אברהם (זוועהיל) עמ' יג, כב
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית כו', ורש"יתורת מנחם חכ"ז עמ' 356
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלא
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יא
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שח, שער הענוה סי' סז, ליקוטים - שער הענוה סי' יט
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתדבר צבי - קדושת השבת עמ' ה
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שד, שכא, שמח, תקיד
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתלחמי תודה דף סב ע"ב, קכא ע"א, קמא ע"א, ריא ע"ב, רלז ע"ב
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ר
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתמקור ברוך (הגר) עמ' פה
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתפני מנחם וישלח עמ' ריא, נישואין ושבע ברכות עמ' קסג
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתפרדס דבש פרק פח
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתשארית מנחם - מאמרים עמ' קכד
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שסח
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמינית וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' מז
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רל
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' פ
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתמאור עינים (תשנח) עמ' תקט
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתמאור עינים (תשעט) עמ' *טז
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 125
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קט
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמנה בשמיניתדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קכ
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחר משמונה בשמיניתצפנת פענח (תשסו) עמ' רמד
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו משמינית שבשמיניתשער המלך (תשנז) עמ' קד
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו שמיני שבשמיניתחכמת התורה יתרו עמ' שסז
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' עא, קע
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתעזר מיהודה (תשנט) עמ' נג, קכו
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו שמינית שבשמיניתתולדות ישראל עמ' קעה, רפז
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו שמינית שבשמינית, מהרש"א - היינו חלק א' מס"ד ואז בטל בששיםלחמי תודה דף ריא ע"ב, רלז ע"ב
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו שמינית שבשמינית וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תלד, תקלא, תרצו
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהי' בו שמינית שבשמיניתפרדס המלך (תשסט) אות רצו
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רל
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתזרע שמשון (תשסג) מסעי אות יח
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלג
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמיניתתפלה למשה (בנימין) עמ' רנט
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמיניתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 174
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמנה בשמניתפחד יצחק (חיות, שלג) סימן עד; של"ה (תט) מסכת חולין דף קכב ע"ב ובהגהה, ותורה שבכתב דף שעב ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נב דף כה ע"ב
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו וכו'אבני גזית עמ' 62
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמיניתהשיר והשבח ח"א עמ' קעט
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמיניתחכמת התורה שמיני עמ' א
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמיניתערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קז, דברים עמ' רמ
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמיניתבן אברהם (תשעד) עמ' לט
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית וכו' ומעטר ליה כסאסאה לשבלתאקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סה עמ' שכא
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שתהיה בו שמינית שבשמיניתילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' כט
ה ע"א39 תלמיד חכם רשאי להתגאות שמינית שבשמיניתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 614
ה ע"א39 תלמיד חכם שיהיה בו אחד משמינית שבשמיניתצוף דבש (לוין) מאמר ג
ה ע"א39 תלמיד צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית וכו'ויברך דוד עמ' יג
ה ע"א39 תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמיניתדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רמג
ה ע"א39 ת"ח צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית וכו' לא מיניה ולא מקצתיה מי זוטר מה דכתיב תועבת ה' כל גבה לבנר לצדיק שמות עמ' שכה
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמט
ה ע"א40 בשמתא דאית בה ובשמתא דלית ביהדברי סופרים סי' כח (עמ' 21), צדקת הצדיק סי' מז
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה אמר רב נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתהבצור ירום ח"ד עמ' מט
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה בשמתא דלית ביההערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' כט
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה אמר רב נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות י
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שצו
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביהחכמת התורה קדושים עמ' יז
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביהמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' קב, אור תורה סי' נד
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רצד, שיב
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביהקדושת לוי (תרצט) דף פז ע"ד
ה ע"א40 בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסא, קסב
ה ע"א40 בשמתא דאית ביהכאיל תערוג עמ' רי
ה ע"א40 בשמתא דאית ובשמתא דלית ביה ארנב"י לא מינה ולא מקצתהיגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לז, בהר אות פ
ה ע"א40 בשמתא דלית ביהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכא
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביהמחנה ראובן ח"ב עמ' תריז
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח אפילו מקצתה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעב, תתקלא, א'רכד
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה ובשמתא מאן דלית ביהחנן אלקים עמ' רנ, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריא, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג, עג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מו
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה ובשמתא מאן דלית ביהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמב
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה ובשמתא מאן דלית ביהקדושת לוי (תשנח) עמ' שצב, תקלא
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה ובשמתא מאן דלית ביהשנות חיים (חזן) דף קכג ע"ב
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' צד
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ביה כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף נד ע"ב
ה ע"א40 בשמתא מאן דאית ליה וכו' לא מינה ולא מקצתהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכז, תקנ, ח"ב עמ' תכא
ה ע"א40 בשמתא מאן דלית ביהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלו
ה ע"א40 בשמתא מאן דלית ביהשארית יעקב (אלגזי) דף לג ע"ד
ה ע"א40 בשמתא מאן דלית ביהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צח
ה ע"א40 בשמתא מאןדרשות הרז"ה עמ' תתנג
ה ע"א40 ומעטרא לי' כסאסא דשבולתאאמרי רצון דרוש ב
ה ע"א40 ומעטרא ליה וכו' לא מיניה ולא מקצתיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רל
ה ע"א40 מעטרא ליהשארית יעקב (אלגזי) דף לה ע"א {לצורבא מרבנן}
ה ע"א40 מעטרא ליהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קב {לצורבא מרבנן}
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהצמח צדיק (תשסז) עמ' רצא
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיהאשל אברהם (פרידמן) ח"א פ' וישב עמ' רמד {המחלוקת האם "כל" [גבה לב] ככולו או כל שהוא}
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה ומי זוטרא וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף נט ע"ד
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לט עמ' 272
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קפג
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק ד
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה וכו' תועבת ה' כל גבה לבאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כז ע"ב
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' כו ד"ה אמנם
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צח
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה כו' תועבת ה' כל גבה לבשערי תשובה שער ג אות קסג, אגה"ת אות יד
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לבבינה לעתים (תשנד) דרוש כז עמ' קפח
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לבבצור ירום ח"ג עמ' י
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לבבצור ירום ח"ה עמ' קסה
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב תועבת ה' כל גבה לבנר לצדיק בראשית עמ' לא, נח
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתה מי זוטר מאי דכתיב ביה תועבת ה' וכו' ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ג
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהאור ישראל (תרס) דף מב ע"א
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהאור ישראל סי' ל חלק ב
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שמב, ויקרא עמ' צח
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהבנין שאול עמ' ריא
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהדברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תס
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהכלי יקר (תשמח) עמ' שמה
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רצה
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהמשך חכמה דברים פ' לא פס' יז
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' עט
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהפירוש המכבי דברים עמ' לה
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשארית יעקב (אלגזי) דף לג ראש ע"ד
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יב
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק א
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקיז
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסד
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רב
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תח
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריז, תכח
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צ, קב, תפה
ה ע"א41 לא מינה ולא מקצתהשער החצר (תשעב) סי' קלא
ה ע"א41 לא מינהדרשות הרז"ה עמ' רפה
ה ע"א41 לא מיני' ולא מקצתיהוזרח השמש על התורה עמ' רצו
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיהיערי עם דבשי ח"ב עמ' מו
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סו
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיה מי זוטר מה דכתיב תועבת ה' וגו' עז, קיב
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיהאהבת חיים (דייטש) עמ' רא
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיהנתיבות יצחק ח"ג עמ' קח, תיט
ה ע"א41 לא מיניה ולא מקצתיהקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סה עמ' שכג
ה ע"א41 לא מינייהו ולא מקצתהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רכה
ה ע"א41 לא מינייהו ולא מקצתהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ז, קב
ה ע"א41 לא מינייהו ולא מקצתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צ
ה ע"א41 לא מני' ולא מקצתיה וכו' תועבת ה' כל גבה לבצמח דוד (סקאליע) עמ' קכ
ה ע"א41 לא מניה ולא מקצתיההמדרש והמעשה פ' שמיני {אפילו שמינית שבשמינית}
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשר, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' פח
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשר שנא' כו' יבא כל בשר להשתחוות כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ריח
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשראור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שנו
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים ליבו כבשרדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קנה
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבשרמרפא לשון עמ' רטו, רכה
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבשררנת יצחק שמואל עמ' רב, ישעיה עמ' קיב, רסח
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא א"כ כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נא ע"ד
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים עצמו כבשר ומהרש"אבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קמח
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן יראה עצמו כבשרדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1410, פ"ג הערה 206
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר שנאמר יבא כל בשר להשתחוותקריאה בקריה ח"ב עמ' שלג-שלד
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרדרשות באר יצחק עמ' מט
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרויגד יעקב עמ' תנו
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' עא
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' סה
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו בבשרארץ צבי (תשע) עמ' קעד
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשראגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק יא פסוק י
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קנג
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרשבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק ג
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן שמים ליבו כבשראלומת יוסף דף יב ע"א
ה ע"א42 אין תפילתו של אדם נשמעת אלא למשים עצמו כבשר וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קצד
ה ע"א42 אין תפילתו של אדםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פג
ה ע"א42 אין תפילתו של אדםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קל-קלב
ה ע"א42 אין תפלתו וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשמא {המתגאה תפילתו נמאסת}
ה ע"א42 אין תפלתו וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קסז {ענווה מכונה "בשר" ותפלתו נשמעת}
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ יראה עצמו כבשרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תפג הערה 12
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ יראה עצמו כבשרנתיב התשובה עמ' צא הערה 108
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשר וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ז
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשראפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרפט
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרדרשות מהר"ם חביב עמ' ערב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רלא
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרמצווה ועושה ח"א עמ' רפט
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רעא
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרנאוה תהלה עמ' ערה
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרנועם אליעזר שמות דף קח ע"ב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבשרחכמת התורה לך לך עמ' תעב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבשרנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכה
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבשרנתיבות עולם ח"א עמ' צב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משיםאמרי מאיר (מאירי) קהלת פי"ב פסוק יג
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבשר שנא' יבא כל בשר להשתחוותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנט, רסה, תקעט
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים לבו כבשר וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' פו, רס, שעב, תעב, תקכז, שמות עמ' תרכה, תתנא, ויקרא עמ' כא, במדבר עמ' שח, דברים עמ' כט, פו, רסא, שלא, שנא, תעג, תשו, יהושע-שמואל עמ' יד, תיב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים לבו כבשר שנאמר והיה מדי חודש בחדשו וגו' יבא כל בשר להשתחוותעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קפה
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים לבו כבשר שנאמר והיה מדי חודש בחדשו וגו' יבא כל בשר להשתחוות וגו'עזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כו
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים לבו כבשרבני יששכר ח"א דף מ ע"ד
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים לבו כבשרנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קעב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים לבו כבשרעזר מיהודה (תשנט) עמ' קלז
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים עצמו כבשרנזר הקדש ח"א עמ' תקט
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרדברי נפתלי ח"ג עמ' קלג
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' פד
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר שנאמר והיה מדי חדש בחדשו וגו' יבוא כל בשר להשתחוות וגו'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צז
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעח, תה, תעה
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קטו-קטז
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרפרי צדיק תזריע אות ב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשר וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קמ
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ב דף כה
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתענית דף כה ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רנג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלט ע"ב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרדרכי האמונה עמ' תקלו
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרזכרון משלי עמ' קטו אות שנב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרחלק שמעון עמ' ד
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשרלקוטי אהבת ישראל עמ' רלא, תלב, תפד, תקיב
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם משים עצמו כבשרמרפא לנפש בראשית עמ' קצד
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת אלא כשמשים עצמו כבשרישמח חיים (תשסה) מע' ב אות עה
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת וכו' בשר כתיב בו ונרפא אדם לא כתיב בו ונרפאפאר יעקב ח"ג עמ' קפב, קפט
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תד, תרצ
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יח
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת וכו'שיחות לספר בראשית עמ' קלא
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת וכו', רש"יאור אברהם ברכות עמ' רי
ה ע"א42 אין תפלתו של אדם נשמעת עד שישים עצמו כבשראור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריח
ה ע"א42 אין תפלתו של ארם נשמעת אא"כ משים לבו כבשרקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עה
ה ע"א42 התפלה נשמעת אם משים עצמו כבשרבנין שאול עמ' רב
ה ע"א42 כל גבה לבתפארת צבי ויקרא עמ' קא {אפילו בכל שהוא}
ה ע"א42 כל גבה לבבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יד {'כל' כולו או כל דהוא משמע}
ה ע"א42 מי שמשים לבו רך כבשר תפלתו נשמעת וכו'אורחות צדיקים שער ענוה עמ' כג-כד
ה ע"א42 תועבת ה' כל גבה לבתולדות ישראל עמ' רפז {אם משמע כולו או אפילו מקצתו}
ה ע"א42 תועבת ה' כל גבה לבתפארת צבי בראשית עמ' קלג, ערב {אפילו בכל שהוא}
ה ע"א42 תועבת ה' כל גבה לבמילי דשמיא פכ"ח אות ז עמ' קו
ה ע"א42 תועבת ה' כל גבה לבפתגמי אורייתא ח"א עמ' רעד {נחלקו אם "כל" כולו משמע}
ה ע"א42 תפלה אין נשמעת אם אין משים עצמו כבשרזאת זכרון (תשנב) אות קטז
ה ע"א42 תפלתו נשמעת כשמשים לבו כבשרשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריז
ה ע"א42 תפלתו של אדם נשמעת אם משים עצמו כבשרחכמת התורה נח עמ' קכא, תקפט
ה ע"א43 יבא כל בשר להשתחוות, רש"י - להתפללאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמו, תה
ה ע"א43 יבא כל בשר להשתחוות, רש"י - להתפללאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכט
ה ע"א43 משים עצמו כבשרראש דוד (תקלו) דף קנה ע"א וע"ד
ה ע"א43 משים עצמו כבשרראש דוד (תשמו) עמ' תקפט ע"א
ה ע"א44 אדם כי יהיה בעור בשרו נגע צרעתדודאי יעקב עמ' רסב, רסו
ה ע"א44 אדם לא כתיב ביה ונרפאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שפד {יסורין ונגעין באין על הגאוה}
ה ע"א44 אדם לא כתיב ביה ונרפא בשר כתיב ביה ונרפאערבי נחל (תשסד) עמ' תשמא
ה ע"א44 אדם לא כתיב ביה ונרפא בשר כתיב ביהחכמת התורה בראשית עמ' רי
ה ע"א44 אדם לא כתיב ביה ונרפאחכמת התורה נח עמ' תכט
ה ע"א44 אדם לא כתיב ביה ונרפאערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קב
ה ע"א44 אדם לא כתיב ביה ונרפאקהלת יעקב חנוכה עמ' רלב
ה ע"א44 אדם לא נאמרדרשות הרז"ה עמ' תקמג
ה ע"א44 בשר כתוב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפא ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ע, צו, רמג
ה ע"א44 בשר כתיב בה ונרפא אדם לא כתיב בו ונרפאשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ל
ה ע"א44 בשר כתיב בו ונרפא אדם לא כתיב בו תרפאשבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק ג, פרק סה פסוק ג
ה ע"א44 בשר כתיב בו ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאצפנת פענח (תשסו) עמ' קצו
ה ע"א44 בשר כתיב בו ונרפאאמרי משה (פודהורצר) עמ' טו
ה ע"א44 בשר כתיב בו ונרפאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצב
ה ע"א44 בשר כתיב בי' ונרפא אדם לא כתיב ונרפא אמר רבי יוחנן בשר ב'ושה ס'רוחה ר'מה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' צח, קב, קה, קטו
ה ע"א44 בשר כתיב בי' ונרפאשומע תפלה ח"ב עמ' רכד
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות י
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאדרשות באר יצחק עמ' נ
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאכתונת פסים (תשמה) פרשת תזריע יב ע"ד, מצורע יג ע"ג, יד ע"ד
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכא
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאתורת מהרי"ם ויקרא עמ' פא
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפאאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קעב
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפאחכמת התורה נח עמ' תעז
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפאצמח דוד (סקאליע) עמ' פד
ה ע"א44 בשר כתיב ביה ונרפאקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שטו
ה ע"א44 בשר כתיב בית ונרפאכלי יקר (תשמח) עמ' שעא {לב בשר יש לו רפואה}
ה ע"א45 א"פר ד"ם מ"רהתקנת השבין סי' ו (עמ' 26)
ה ע"א45 אד"ם א'פר ד'ם מ'רהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"א45
ה ע"א45 אד"ם א"פר ד"ם מ"רהערך לחם (צאלח) עמ' קלא
ה ע"א45 אד"ם א"פר ד"ם מ"רה בש"ר ב"ושה ס"רוחה ר"מה איכא דאמרי וכו'מגילת סמנים עמ' עז
ה ע"א45 אד"ם אפ"ר ד"ם מר"הוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' רפ
ה ע"א45 אד"ם אפ"ר ד"ם מר"הלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' ב
ה ע"א45 אד"ם אפ"ר ד"ם מר"השל"ה (תשנז) פרשת עקב אות ד, טו
ה ע"א45 אד"ם אפר דם מרה בש"ר בושה סרוחה רימה וכו'למחר אעתיר עמ' יט-כ
ה ע"א45 אד"ם אפר דם מרה בש"ר בושה סרוחה רמהבנין שאול עמ' רב
ה ע"א45 אד"ם א'פר ד'ם מ'רהברית אברם עמ' תלט, תרא
ה ע"א45 אד"ם אפר דם מרהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' י
ה ע"א45 אד"ם אפר דם מרהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ר
ה ע"א45 אד"ם נוטריקון א'פר ד'ם מ'רהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' יח
ה ע"א45 אד"ם נוטריקון אפר דם מרהלהורות נתן במדבר עמ' קיד, קצז
ה ע"א45 אד"ם נוטריקון א'פר ד'ם מ'רהלחמי תודה דף ריח ע"ב
ה ע"א45 אד"ם נוטריקון א'פר ד'ם מ'רהעזר מיהודה (תשנט) עמ' יד
ה ע"א45 אדם אפר דם ומרהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' ח
ה ע"א45 אדם א"פר ד"ם מ"רהשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות כח, ווי העמודים פרק יא אות י
ה ע"א45 אדם א'פר ד'ם מ'רהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כד {מלת אדם רומז על ענוה}
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצב, שסא
ה ע"א45 אדם אפר דם מרה בשר בושה סרוחה רמהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 297 299 688
ה ע"א45 אדם אפר דם מרה בשר בושה סרוחה רמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1384
ה ע"א45 אדם א'פר ד'ם מ'רהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצב, ח"ד עמ' כה, קכא, ח"ו עמ' קיז
ה ע"א45 אדם א'פר ד'ם מ'רהאמרי אש (טאוב) עמ' שב
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ח פסוק יז
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהדעת שבת עמ' מח בהערה
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' לד
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמג
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהזריזותא דאברהם עמ' רלט
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תכד {מורה על ענוה}
ה ע"א45 אד'ם א'פר ד'ם מ'רהישמח חיים (תשסה) מע' ב אות מה
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהלהורות נתן ויקרא עמ' כ
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהנזר הקדש ח"א עמ' עו, רח, ח"ג עמ' תקלז
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' יד דף ח ע"ג
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהעלי שור ח"ב עמ' כד
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהפני מנחם בראשית עמ' ו, במדבר עמ' טז
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ו, יב
ה ע"א45 אדם אפר דם מרהשרתי ח"א עמ' רלד
ה ע"א45 אדם אפר דם מרה, ורש"י ד"ה אדם - שנקרא שמו אדם על שם וכו' לכך לא יתגאה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תע, תרג
ה ע"א45 אדם אפר דם מרה, רש"י - למה נקרא שמו אדם שהוא אפר דם מרה כלומר כולו הבל לכך אל יתגאהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תע
ה ע"א45 אדם אפר, דם, מרהזכרון יהודה (מונק) דף צז ע"ב
ה ע"א45 אדם נוטריקון אפר דם מרהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תסג
ה ע"א45 אדם ר"ת אפר דם מרהגנת אגוז (תשעב) אות שלז
ה ע"א45 אדם ר"ת אפר דם מרהלהורות נתן בראשית עמ' עא
ה ע"א45 אדם ר"ת א'פר ד'ם מ'רהלהורות נתן דברים עמ' עז
ה ע"א45 אדם ר"ת א'פר ד'ם מ'רהצפנת פענח (תשסו) עמ' קצו, רמ
ה ע"א45 אדם ר"ת אפר דם מרהתפארת צבי ויקרא עמ' ג
ה ע"א45 אדם ר"ת אפר, דם, מרהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 112
ה ע"א45 אדם ראשי תיבות א'פר דם מרהפני חיים (פלג'י) עמ' קפו ע"א
ה ע"א45 אדם אפר דם מרה בשר בושה סרוחה רימהיגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לט
ה ע"א45 א'פר ד'ם מ'רההכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
ה ע"א45 בושה סרוחה רימהתורת אליהו עמ' רנח
ה ע"א45 בש"ר ב"ושה ס"רוחה ר"מהישראל קדושים עמ' 52, 63, תקנת השבין סי' י (עמ' 95), טו (עמ' 165), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 38), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 75), דובר צדק עמ' 64, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 76 (סי' עט), לקוטי מאמרים עמ' 146, 159, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221
ה ע"א45 בש"ר ב"ושה ס"רוחה ר"מהפרי צדיק יתרו אות יא, תזריע אות ב
ה ע"א45 בש"ר בושה סרוחה רימהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ח, פרק סה פסוק ג, פרק עח פסוק לה
ה ע"א45 בש"ר ב'ושה ס'רוחה ר'מהברית אברם עמ' שסב
ה ע"א45 בשר בושה סרוחה רימהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 206
ה ע"א45 בשר ב'ושה ס'רוחה ר'מהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצא, ח"ו עמ' צ
ה ע"א45 בשר בושה סרוחה רמהבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לח דף סא ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פר' ב דף שכז ע"א
ה ע"א45 בשר בושה סרוחה רמהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קמ
ה ע"א45 בשר בושה סרוחהפלאות עדותיך ח"א עמ' קד
ה ע"א45 בשר בושה רמה סרוחהיציב פתגם על התורה עמ' נו
ה ע"א45 בשר ודם ב'ושה ס'רוחה ר'מהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רמד בהגה, רמה
ה ע"א45 בשר נוטריקון בושה סרוחה רמהטיול בפרדס ח"ב עמ' סב
ה ע"א45 בשר ר"ת בושה סרוחה רימהכלי יקר (תשמח) עמ' שעא
ה ע"א46 כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נפחתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 172
ה ע"א46 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכא
ה ע"א46 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמח
ה ע"א46 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחתדרך ישרה עמ' שנז
ה ע"א46 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחתראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ח
ה ע"א46 כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ג
ה ע"א46 כל אדם שיש לו גסות רוח לבסוף נפחתפאר יעקב ח"ג עמ' קפט
ה ע"א46 לסוף נפחתפירוש המכבי דברים עמ' לה
ה ע"א רש"י - אותם שהם בשר יבואו ויתפללו כי הם נשמעים לפני, אבל גסי הרוח לא יבואוצמח דוד (סקאליע) עמ' פד
ה ע"א רש"י - אותם שהם כבשר שהוא רך יבאו ויתפללו כי הם נשמעים לפני, אבל גסי הרוח לא יבאועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קפה
ה ע"א רש"י - אני את דכא אני מרכין שכינתי אצלותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רעא
ה ע"א רש"י - אפילו נותן צדקה מידיו ליד עני לא ינקהשבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק י, פרק קכא פסוק ה
ה ע"א רש"י - אתי דכא אני מגביהו עד ששוכן אצלי, אני את דכא אני מרכין שכינתי אצלונר לצדיק שמות עמ' סה
ה ע"א רש"י - אתי דכא, אני מגביהו עד ששוכן אצלי, אני את דכא, אני מרכין שכינתי אצלוצמח דוד (סקאליע) עמ' ריא
ה ע"א רש"י - גבוה ממרחק יידע, ידיעה מלשון שבירהפאר יעקב ח"ג עמ' פט
ה ע"א רש"י - יגדע וישרש אחריה כאשירהפירוש המכבי דברים עמ' לד
ה ע"א רש"י - ילמד אדם מדעת קונו לאהוב הנמיכותדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ג
ה ע"א רש"י - למה נקרא שמו אדם שהוא אפר דם מרה, כלומר כולו הבל לכך אל יתגאהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' יח
ה ע"א רש"י - לפי שהבשר רך בטבע רפואתו קרובהשבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק ג
ה ע"א רש"י - מגובה לב בא לידי שכחה, ששוכח את בוראונתיבות אמונה - תפלה עמ' מח
ה ע"א רש"י - מתמעט מחשיבותופירוש המכבי דברים עמ' לה
ה ע"א רש"י - נפחת, נפחת מחשיבותו ונעשה פחות שבאנשיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכז
ה ע"א רש"י - פורענות קלהפירוש המכבי דברים עמ' רפא
ה ע"א רש"י - שמינית שבשמינית, כדי שיהיו דבריו נשמעים על ההמוןעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' עא
ה ע"א רש"י ד"ה אדם למהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלב
ה ע"א רש"י ד"ה אדםמגילת סמנים עמ' עז
ה ע"א רש"י ד"ה אחד משמונה בשמינית, כלומר צריך שיהיה בו מעט גאוה שלא יהו קלי הראש מסתוללין בו ויהא דבריו מתקבלין עליהן בעל כרחםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מח
ה ע"א רש"י ד"ה אחד משמונהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפב
ה ע"א רש"י ד"ה אני 'אני את דכא' אני מרכין שכינתי אצלועטרת ישועה (תשסד) אות כז, קסו להגדה ש"פ, אות לו לפורים, אות ג לפרשת החודש
ה ע"א רש"י ד"ה בשרערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קי
ה ע"א רש"י ד"ה ובשמתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רו
ה ע"א רש"י ד"ה וגבוה ממרחק יידע, לשון שברבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעו, תלד
ה ע"א רש"י ד"ה כבשר - שהוא רך ולא כאבן שהוא קשהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תב
ה ע"א רש"י ד"ה לא מינה ולא מקצתי'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 34
ה ע"א רש"י ד"ה לא מיניה - "לא יחפוץ"רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 36
ה ע"א רש"י ד"ה להשתחוותקריאה בקריה ח"ב עמ' שלד
ה ע"א רש"יזכרון משלי עמ' קטו אות שנד
ה ע"א תוס' - אמאי לא חשיב מי שמרפה עצמו מד"ת בהדי מי שאין לו חלק לעוה"ברנת יצחק - פרק חלק עמ' תפא
ה ע"א תוס' - ומלוי ריביות כו' שאינם חיים לעוה"בשערי תשובה שער ג אות כה
ה ע"א תוס' - מלוי ברבית מצינו באגדה שאינן חיים לעולם הבאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שנט
ה ע"א תוס' - פר"ת דם הצלול אין בו אלא רביעית הלוג וכו' כ"ה סלעיםצפנת פענח (תשסו) עמ' שמ, שמא, שנ
ה ע"א תוס' - רביעית דם הוא דם צלול שממנו משתיתפרי צדיק נח אות ה, חנוכה אות יז, ערב יוכ"פ אות א
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - דם הצלול אין בו אלא רביעית הלוג, ושיעור רביעית הוא משקל כ"ה סלעיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכ, תקלה
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - דם הצלול אין בו אלא רביעית הלוג, ושיעור רביעית הוא משקל כ"ה סלעיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרסט
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - דם הצלול שממנו משתית הלב אין בו אלא משקל כ"ה סלעים שהיא רביעית הלוגחלק שמעון עמ' מט
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - הוא דם הצלול שממנו משתית הלב אין בו אלא משקל כ"ה סלעים שהיא רביעית הלוגכתונת פסים (תשעא) עמ' כה, צד, שז
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - הוא דם הצלול שממנו משתית הלב אין בו אלא משקל כ"ה סלעים שהיא רביעית הלוגבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרו
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - רביעית דם שהנפש תלויה בו משקלה כ"ה סלעיםאמרי נועם (מועדים) סי' י לפורים [מבן המחבר]
ה ע"א תוס' ד"ה אדם - רביעית דם שהנפש תלויה בו משקלה כ"ה שקליםעטרת ישועה (תשסד) אות נ להגדה ש"פ, אות ה בנוסח ההקפות לליל שמח"ת
ה ע"א תוס' ד"ה אדםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצט
ה ע"א תוס' ד"ה אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרצ, ח"ב עמ' תתיט
ה ע"א תוס' ד"ה כל - מלוי בריבית אינן חיים לעוה"בדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שסד
ה ע"א תוס' ד"ה כל - ע"ה אינם חייםיציב פתגם - פסח עמ' לב
ה ע"א תוס' ד"ה כל אדם - תימה אמאי לא חשיב האי במשנת חלק וכו' תוס' ר"יימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תצד, תצז, תקטז
ה ע"א תוס' ד"ה כל אדםטוב ראיה
ה ע"א תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתנט
ה ע"א תוס' ד"ה רביעית דם - ר"ח אמר שרביעית דם משתיתו של הלב וכו'ברכת שמואל (תשעז) תרומה עמ' רעז
ה ע"א מהרש"א ד"ה שוכבי בעפרחיים לגופא (תשסה) עמ' ה
ה ע"ב03 ואין ספחת אלא טפילההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רד*
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחישיר משה דף נ ע"ד
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח וכו' כאילו הקריב כל הקרבנות כולםנועם אליעזר שמות דף קצא ע"א, קצז ע"ב בהג"ה
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח וכו' מי שדעתו שפל מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנותפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנד {תכלית הקרבן שיתבונן האדם שכל מה שעושים לבהמה היה ראוי לעשות לו לעצמו, ולכן המתגאה נעשה בעל מום וקרבנו נפסל ואינו מרוצה למעלה}
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כז עמ' קפד
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נצבים דף קל ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כט דף עו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קרח דף שנד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת ויקרא דף פו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קב ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויקרא דף קב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יג דף יט ע"ג
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח כו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 72
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הדעת קדושים (תשנ) עמ' קכז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו' מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםלהורות נתן ויקרא עמ' ז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו' מי שדעתו שפילה אין תפלתו נמאסתתפארת צבי בראשית עמ' תקנו, תקנז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו' מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם שנאמר 'זבחי אלהים רוח נשברה'כתב סופר אגדות כאן
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו' מי שהוא שפל רוח כאילו הקריב כל הקרבנות כולןפאר יעקב ח"ב עמ' תשמג, ח"ג עמ' כ, כא, כג, ל
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' כו
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רל
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 252; ח"ג עמ' 419
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נא ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה כו'קידש ידיד דף לט ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה שבשעה שביהמ"ק קיים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יד, קכז, ר
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"החכמת התורה יתרו עמ' תקצז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"החלון התבה ח"ב עמ' ט
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"המזל שעה דרשות דף קכט ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכה
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קמו
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחאם הבנים ח"ב דף ו ע"ד, סז ע"א
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחדרשות מהר"ם חביב עמ' רמח, ערב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחויחי עוד דף יד ע"א
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחחכמה מאין דף כט ע"ד, עא ע"ג-ע"ד
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחמסילת ישרים עמ' תקפז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחמקור חיים (ויטאל) פרשת שופטים דרוש א דף לא ע"ג, לג ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' עח, קעב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחעינות מים דף סד ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיד דף רמ ע"ב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי לב לפני הקב"ה וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רכא
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחחכמת התורה במדבר עמ' רעח
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכח
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קא, קל
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח כו' ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת וכו'ארוחת תמיד עמ' רנו ע"א ד"ה והנה
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה וגו'נחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לא
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה וכו'דרך ישרה עמ' קלב
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' י
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"הלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ג
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"הנחלי מים (מלאח) עמ' קטו, רו
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"השם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פה
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"השמלת אליעזר ח"א עמ' תכה
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחחכמת התורה צו עמ' לו
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחחכמת התורה שמיני עמ' קצג, רא
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחנתיבות עולם ח"ב עמ' ג, קמח
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחפרדס מרדכי עמ' שפז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תכז
ה ע"ב05 בא וראה כמה גדולים נמוכי רוחתורת חכם (הכהן, תיד) דף שנד ע"ב
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני המקוםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קס
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הגל עיני ח"ב עמ' ג
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי רוחס' המאמרים (ריי"צ) תש"ז עמ' 225
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף מו ע"ג
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחלב אריה פרשת צו אות ז
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחשמן הטוב (תשסו) עמ' קצו
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קפ
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי רוח וכו'אפיקי ים עמ' רנה
ה ע"ב05 בוא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"הגור אריה ויקרא פ"ב הערה 136
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח וכו' ואין עוד אלא שאין תפלתו נמאסתדברים אחדים (תקמח) דף עה ע"ג
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח וכו' כאלו הקריב כל הקרבנות כו' זבחי אלקים רוח נשברהרב טוב דף ק ע"א, קיג ע"ג, קלג ע"ב
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח וכו' מעלה עליו הכתוב כאלו הקריבו כל הקרבנותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תטז
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח וכו'חומת אנך ויצא אות ב, צו אות ז
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח ולא עוד אלא שאין תפלתו וכו'שמן ראש (שאקי) דף נד ע"ד
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתכסא דוד (תקנד) דף עא ע"ג
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתכסא דוד (תשנ) עמ' שג
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' יח
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הישמח משה (גאלופוליטי) דף קכו ע"ב
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"המחושקים כסף דף מו/מז ע"א
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"המפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' כה
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"המקור ברוך (פייתוס) דף צא ע"א
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"התורת יחיאל בראשית עמ' סא
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוחאם הבנים ח"א דף ח ע"ג, כב ע"ג, כג ע"א
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוחראש דוד (תקלו) דף עב ע"ב
ה ע"ב05 גדולים נמוכי הרוחראש דוד (תשמו) עמ' רצד ע"א
ה ע"ב05 גדולים נמוכי רוח להקב"ה וכו'ייטב פנים ח"א דף קעו, ח"ב עמ' קעח
ה ע"ב05 גדולים נמוכי רוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
ה ע"ב05 גדולים נמוכי רוחקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנא
ה ע"ב05 גדולים נמוכי רוחרוח חיים (חיד"א) עמ' עח
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחהון רב דף צב ע"ב
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחיגל יעקב (וארשאנו) דף ה ע"ג
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחטירת כסף דף לח ע"א
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לו ע"ד
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח וכו' ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתצלח רכב עמ' תב
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רי, רנ, רנד, רעא
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ההרי בשמים (בדרשי) דף סד ע"ג-ע"ד
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קיא, קטו, קמ, תיב, תקצב
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כ
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו' כאילו הקריב כל הקרבנות כולםדברי אמונה שמות עמ' קסו, רטז
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הבנין שאול עמ' רב
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסו
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"המרפא לשון עמ' ריג
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"הנאוה תהלה עמ' ערה, של
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יג
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"התולעת שני דף קעה ע"א
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחדרשות הרז"ה עמ' תקמה
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחזכר דוד על התורה עמ' צה
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחיריעות שלמה (אוזאן) פ' וארא דף לב ע"ג
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, שיד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עד
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחרנת יצחק משלי עמ' פז
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחשארית יעקב (אלגזי) דף לג ע"ב
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי הרוחשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צו
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כא
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח אדם מקריב עולה שכר עולה בידו כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק ב
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח וכו' מי שדעתו שפלה וכו' כאילו הקריב כל הקרבנותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' מו {יבואר עפ"י הרמב"ן בכונת הקרבן; אם רוחו נמוכה אין הקב"ה מואס תפלתו; בפסוק "גם אתה תתן בידינו זבחים", ר"ל שהקריב לבם לשמים}
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח וכו' מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, שנאמר זבחי אלוקים רוח נשברהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ד עמ' רכז-רכח {שבחם של הענווים בלבם}
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח וכו' שבזמן שביהמ"ק קיים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות כג
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה כו'תורת אביגדור ח"ב עמ' לו
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה שבזמן וכו'שמן ראש (שאקי) דף ל ע"ד
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"הבת עין (תשסז) עמ' קכ
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוח שבזמן שביהמ"ק קיים וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רח
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תכו
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלא
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחנתיב התשובה עמ' יב הערה 64
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' צ
ה ע"ב05 כמה גדולים נמוכי רוחרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפו
ה ע"ב06 בזמן שביהמ"ק קיים אדם מקריב עולה שכר עולהשמן ראש (שאקי) דף נד ע"ב
ה ע"ב06 בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו' אבל מי שדעתו שפילה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםקדושת יצחק עמ' קכו
ה ע"ב06 בשעה שביהמ"ק היה קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו' אבל מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנט
ה ע"ב07 אדם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו' אבל מי שדעתו שפלה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ח
ה ע"ב07 אדם מקריב עולה שכר עולה בידושארית יעקב (אלגזי) דף א ע"א
ה ע"ב07 אדם מקריב עולה שכר עולה בידושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' א
ה ע"ב07 המקריב עולה שכר עולה בידו וכו' אבל מי שיש לו לב נשבר וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' צ, צה, קה, קלב, רכו
ה ע"ב07 המקריב עולהדרשות הרז"ה עמ' תשפו
ה ע"ב08 אבל מי שדעתו שפלה וכו' ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסתאלומת יוסף דף יא ע"ב
ה ע"ב08 אבל מי שדעתו שפלה וכו' ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריח, דש
ה ע"ב08 אבל מי שדעתו שפלה וכו' כאילו הקריב כל הקרבנות וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שו
ה ע"ב08 אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלז
ה ע"ב08 אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכג ד"ה והיינו
ה ע"ב08 דעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקסז
ה ע"ב08 המשפיל עצמו כאילו הקריב כל הקרבנותמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שלב
ה ע"ב08 העניו מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנותפניני יחזקאל עמ' רלא
ה ע"ב08 כל המשפיל עצמו כאילו הקריב כל הקרבנות כולןשבט מוסר עמ' יז, קפא, ריב
ה ע"ב08 כל מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנות שבעולם שנאמר זבחי אלקים רוח נשברהנר לצדיק בראשית עמ' מז
ה ע"ב08 כל מי שדעתו שפלה כאלו הקריב כל הקרבנותמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תנג
ה ע"ב08 כל מי שדעתו שפלה מעלה עליו וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' לד הערה 2 עמ' סה
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנות שנא' זבחי אלהים רוח נשברהויגד יעקב עמ' תצג
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה וכו' ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתאוצרות חיים - יושר המידות עמ' נו
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה וכו' כאילו הקריב כל הקרבנות כולםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמה, רנו, רעז, תסו, שמות עמ' תשג, תשסט, ויקרא עמ' נג-נו, עא-עב, במדבר עמ' קח, תרסז, דברים עמ' כה, שמג, תה
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה וכו' כאלו הקריב כל הקרבנותזכר צדיק (תשנ) עמ' כז
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפז, תקע
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנות כולםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 131, 144
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קיז
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותשבילי פנחס (תשעז) עמ' רכו
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמו
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צא
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאלו הקריב כל הקרבנות כולםהמדרש והמעשה פ' שמיני
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה כאלו הקריב כל הקרבנותולאשר אמר - תהלים עמ' לט
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רח
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקדבנות כולם שנאמר זבחי אלהים רוח נשברהשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות כט
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפט
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסז
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםתפארת צבי במדבר עמ' סה
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 219
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם וכו' ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תק
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלד
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקמג ע"א
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםחלון התבה ח"ב עמ' יג
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםשבילי פנחס (תשעד) עמ' רסו
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםשם יחזקאל עמ' תקלד
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם וכו' ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסתחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסו
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ק
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שפה
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםפרי צדיק צו אות א
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יט, תוצ' חיים פרק כח
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנותכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רי
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנותמסילות הנביאים שופטים עמ' שג
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכט
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב כל הקרבנות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כד
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתובחכמת התורה צו עמ' נב
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה נחשב לפני הקב"ה כאלו הקריב כל הקרבנותפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכו {כי הקב"ה אוהב שפל ברך ונמוכי רוח}
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה עליו כאילו הקריב כל הקרבנותשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנה
ה ע"ב08 מי שדעתו שפלה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם וכו'שמע יעקב (זיידא) עמ' לט
ה ע"ב08 מי שהוא עניו כאילו הקריב כל הקרבנות שבעולםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלב, קמו, קעג, רל, רמג
ה ע"ב08 נמוכי הרוח שכר כל הקרבנות בידםפתחי שערים ח"א עמ' קפו
ה ע"ב09 כאילו הקריב כל הקרבנותפירוש המכבי דברים עמ' לה-לו
ה ע"ב09 ענוה כאלו הקריב כל הקרבנות כולםחכמת התורה פנחס עמ' תכד
ה ע"ב09 עניו כאלו הקריב כל הקרבנותרוח חיים (חיד"א) עמ' רמג
ה ע"ב10 זבחי אלקים רוח נשברהישיר משה דף ט ע"ב
ה ע"ב10 זבחי אלקים רוח נשברהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תלח
ה ע"ב10 קרבנות שבעולםמילי דשמיא - טעם לשבח עמ' קא
ה ע"ב11 העניו אין תפילתו נמאסתפלאות עדותיך ח"א עמ' שעג
ה ע"ב11 ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' נב - אור לציון
ה ע"ב11 ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת כו' אלקים לא תבזהרב טוב דף ו ע"ג
ה ע"ב11 ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נג-נו, עא-עב, דברים עמ' שמג, תה
ה ע"ב11 ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתחדרי בטן פרשת וישלח שני אות לה
ה ע"ב11 ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסתירך יעקב (פיתוסי) דף טו ע"ג
ה ע"ב11 מי שדעתו שפלה אין תפלתו נמאסתמצווה ועושה ח"א עמ' רפט
ה ע"ב11 שאין תפלתו נמאסת שנא' זבחי אלוקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קפ
ה ע"ב11 שאין תפלתו נמאסת שנאמר לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזהזריזותא דאברהם עמ' שפב
ה ע"ב11 שאין תפלתו נמאסתמה שהיה הוא שיהיה עמ' נו
ה ע"ב12 לב נשברפחד יצחק פורים ענין יג {מדרגה זו}
ה ע"ב13 השם אורחותיו בעוה"זאוצר הכבוד
ה ע"ב13 השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"החוסן יהושע מאמר א פ"ח עמ' ריג
ה ע"ב13 השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קעז
ה ע"ב13 השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר ושם דרך אראנו בישע אלקיםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' לד
ה ע"ב13 השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתופירוש המכבי שמואל עמ' סג
ה ע"ב13 השם ארחותיומשיבת נפש עמ' לא {דרך אמצעית}
ה ע"ב13 כל המיישר אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"המגדל עוז (תשעח) עמ' שמה
ה ע"ב13 כל המשים ארחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רמח
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז וכו' אל תקרי ושם אלא ושם דרךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנו, קסה
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה וראה בישועתו של הקב"השפע חיים ח"ו עמ' טז
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר אראנו בישע אלקים, ורש"י ומהרש"אקב חיים עמ' מח
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"האוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קצח
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1424, פ"ג הערה 653
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' צט
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"החכמה ומוסר ח"א עמ' כו
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הלהוגה דעות פ"א ה"ד
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"המגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רל
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' נה
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות א
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"השבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קעו
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' של
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו, רש"יברכת אברהם (תשנד) עמ' יב, סז, קנא, קנב
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה ויכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר ושם דרך אראנו בישע אלהים וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק א
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה וכו' ושם דרך אראנו בישע אלהיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ב
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קעח
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"האודה ה' דף כ ע"א
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 325
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"החלון התבה ח"ב עמ' ע
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"המצווה ועושה ח"א עמ' רלה
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הנחל עדה עמ' עד
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"השיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 359
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו בעולם הזהנתיבות עולם ח"ב עמ' קמד
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מי מרום ח"א עמ' כג
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' עא
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו רואה בישועת הקב"הבנין שאול עמ' ו
ה ע"ב13 כל השם אורחותיו, והגהות הב"חאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה, דברים פי"ח פסוק ד
ה ע"ב13 כל השם אורחתיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הנתיב התשובה עמ' ג הערה 13
ה ע"ב13 כל השם ארחותיו בעולם הזה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרפא
ה ע"ב13 כל השם ארחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"האוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' פג
ה ע"ב13 כל השם ארחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"האמרי חמד ח"א דף ג ע"ב
ה ע"ב13 כל השם ארחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הפני מנחם צו עמ' כו
ה ע"ב13 כל השם ארחותיו בעולם הזה זוכה לראות בישועתו של הקב"הדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קכו
ה ע"ב13 כל השם ארחותיודברים אחדים (תקמח) דף קמב/קמג ע"ד
ה ע"ב13 כל השם ארחותיודברים אחדים (תשמו) עמ' תקח
ה ע"ב13 שם לשון שימהתורת חיים (קאסוב) עמ' רכ
ה ע"ב14 זוכה ורואה בישועתו של הקב"הגור אריה בראשית פ"א הערה 256
ה ע"ב15 אל תקרי ושם אלא ושםבית אבא (גוטווירטה) דף לז ע"א
ה ע"ב15 ושם דרך אל תקרי 'ושם', אלא 'ושם'פירוש המכבי דברים עמ' קעד
ה ע"ב27 ותתיבם נמי יבומיאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רג
ה ע"ב29 אין היבם נקרא 'אחר'גנא דפלפלי עמ' קעב
ה ע"ב29 והלכה והיתה לאיש אחרנפש הרב עמ' רצא
ה ע"ב29 סוטה אינה מתייבמתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמח-רמט {וה"ה דאין מצות לישא שאינו הגונה}
ה ע"ב34 דלא ליסתרי' לביתי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפד
ה ע"ב רש"י - דבר שאינו חשוב בעצמו אלא נטפל באחריםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 172
ה ע"ב רש"י ד"ה ובדברכאיל תערוג עמ' רסד
ה ע"ב תוס' ד"ה אחר - אין האח נקרא אחרגנא דפלפלי עמ' קמז
ה ע"ב תוס' ד"ה הא גופאטוב ראיה
ה ע"ב תוס' ד"ה לאחרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פב ע"ב, ח"ג דף יח ע"א
ו ע"א03 הוציא רשעה מביתוהכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק כד
ו ע"א03 זה הוציא רשעה מתוך ביתובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצג
ו ע"א18 ואלו אסורים לאכול בתרומהכתנות אור (תשעג) פ' נשא אות ב {ויבואר גם הרמב"ם}
ו ע"א20 העידו שזינתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
ו ע"א23 ואנהר לן עיינין ממתני'דברי חנינא - ת"ת עמ' לה
ו ע"א24 אם יש עדים במדינת הים אין המים בודקיןדברי יונה ח"א עמ' י
ו ע"א24 היו לה עדים במדינת היםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כד
ו ע"א24 יש עדים במדינת הים אין המים בודקיםדרשות שמן רוקח עמ' שפג
ו ע"א24 סוטה שיש לה עדים במדינת היםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קז
ו ע"א24 עדים במדה"יהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק יג
ו ע"א32 תיגלי מילתא למפרע דסהדי שקריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כג
ו ע"א35 זכות תולה להזריזותא דאברהם עמ' רעו
ו ע"א35 זכות תולה להפני מנחם נח עמ' מו
ו ע"א37 זכות תולה אבל מתנוונתבית אבא (גוטווירטה) דף יג ע"א
ו ע"א42 ר"ש אומר אין זכות תולה במים המריםכתנות אור עמ' תנז
ו ע"א47 אלא שיש להן עדים במדינת היםפני יהושע (תשסא) עמ' קלו
ו ע"א תוס' - מספקא אי יש עד א' במדה"י אי המים בודקיןדברי יונה ח"א עמ' י
ו ע"א תוס' ד"ה ושבאו לה, וקה"י סי' גפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עט
ו ע"ב02 אילימא מקמי דתקדוש תיפוק לחוליןהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"ב פסוק ב
ו ע"ב27 נמצאו עדים זוממיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
ו ע"ב30 טהורה ולא שיש לה עדים במדינת היםעיוני רש"י במדבר עמ' עד, עה
ו ע"ב31 וטהורה ולא שתלתה לה זכות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטז
ו ע"ב רש"י ד"ה קדוש הקומץגור אריה ויקרא פ"ה הערה 94
ו ע"ב תוס' ד"ה גזירה כו'שעת הכושר דף י ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה וטהורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטז
ו ע"ב תוס' ד"ה וטהורהעיוני רש"י במדבר עמ' עח
ו ע"ב תוס' ד"ה כיטוב ראיה
ו ע"ב תוס' ד"ה כימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' מו
ו ע"ב תוס' ד"ה כיפני מלך במדבר עמ' כז
ו ע"ב תוס' ד"ה כיאיש מבין ח"ב דף פד ע"ג
ז ע"א03 מוסרים לה שני ת"חמשיבת נפש עמ' נו
ז ע"א03 מוסרין לו שני ת"ח שמא יבא עליה בדרךיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעט
ז ע"א03 מוסרין לו שני ת"ח שמא יבוא עליה בדרךאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לא, רנז
ז ע"א03 נותנין לסוטה שני ת"ח שלא תתייחד עם בעלה בדרךאהל יעקב (שפירא) דף כ ע"ג-ע"ד
ז ע"א04 ר' יהודה אומר שבעלה נאמןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ר {מפני שזכה לתורה ולגדולה}
ז ע"א18 ומה נדה שהוא בכרת בעלה נאמן עלי' סוטה שהוא בלאו וכו' כרת חמירא לי' ומהימן וכו'לב הארי עמ' נו
ז ע"א19 סוטה אסורה לבעלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה
ז ע"א21 לאו לא חמיר ליהאמרי טל ליקוט סג
ז ע"א23 והביא האיש וכו' מן התורה האיש מביא את אשתו אבל אמרו חכמים מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרךשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
ז ע"א24 מן התורה האיש מביא את אשתוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סא
ז ע"א24 מן התורה האיש מביא את אשתופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מח
ז ע"א30 שיש לה היתרלחמי תודה דף קצב ע"ב {טעם היתר יחוד באשתו נדה משום דיש לה היתר לאחר זמן}
ז ע"א30 תאמר בסוטה שאין לה היתר ואומר מים גנובים ימתקו וגו'דעת תורה בראשית עמ' כח
ז ע"א36 היו מעלים אותה לב"ד הגדול שבירושלים וכו'אפיקי ים עמ' רנז
ז ע"א36 היו מעלין אותה לב"ד הגדול וכו'נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכא
ז ע"א36 היו מעלין אותה לב"דדרכי איש דף ג ע"ג
ז ע"א36 היו מעלין אותה לבית דין הגדול וכו' הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושין וכו'בצור ירום ח"ט עמ' רסא הערה 128
ז ע"א36 היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 153
ז ע"א36 היו מעלין אותה לבית דין וכו' כדרך שמאיימין על עדי נפשותדברים טובים (אלישיב) עמ' 350
ז ע"א36 היו מעלין ומאיימין עליהברכת שלמה חו"מ עמ' כב [הלכה]
ז ע"א36 מביאין אותה לב"ד הגדול וכו' ותוס' בע"בשיחות מוסר (תשסב) עמ' קצט, שמה
ז ע"א37 מעלין אותה כו'משנת חיים ויקרא עמ' רעח
ז ע"א37 מעלין אותה לב"ד הגדולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קד
ז ע"א37 מעלין אותה לב"ד הגדולילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א38 ומאיימים עליההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כו
ז ע"א38 ומאיימין עליה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' כג
ז ע"א38 ומאיימין עליההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכט
ז ע"א38 מאיימים על הסוטהפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לה פסוק כב
ז ע"א38 מאיימין עליההאיר ממזרח - אבות עמ' קפט
ז ע"א39 ב"ד מדברים על לב הסוטהשיחות לספר ויקרא עמ' שלח
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק וכו'שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכה
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושיםשם דרך במדבר עמ' קצא
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכז, קכח
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה כו'עלי שור ח"א עמ' קסב
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושהפרי צדיק ויגש אות ט, פקודי אות ו, קדושים אות ו, נשא אות ג, ח, יא, ר"ח תמוז אות ד
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 52 (סי' נז), עת האוכל עמ' 235 (סי' ב), ישראל קדושים עמ' 51,3, תקנת השבין סי' ו (עמ' 62), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 146)
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושה הרבה שחוקאגרת הטיול (תשעה) עמ' צב
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריג, תריז
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קכג
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהאסופת מערכות במדבר עמ' עא
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צט
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהבית שלום מרדכי עמ' קפד
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהדגלי יהודה דרוש א אות יא
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' נו
ז ע"א39 בתי הרבה יין עושהדרשות שמן רוקח עמ' תכ
ז ע"א39 הרבה יין עושה הרבה ילדות עושה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצ
ז ע"א39 הרבה יין עושה הרבה שחוק וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' כא
ז ע"א39 הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה שכנים הרעים עושים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנ
ז ע"א39 הרבה יין עושה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפח
ז ע"א39 הרבה יין עושה וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יז
ז ע"א39 הרבה יין עושה וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רעט
ז ע"א39 הרבה יין עושהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סד
ז ע"א39 הרבה יין עושהבעקבי יעקב עמ' כח
ז ע"א39 הרבה יין עושהדברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג
ז ע"א39 הרבה יין עושהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלז
ז ע"א39 הרבה יין עושהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קעד
ז ע"א39 הרבה יין עושהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רצה
ז ע"א39 הרבה יין עושהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטו
ז ע"א39 הרבה יין עושהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקפו
ז ע"א39 הרבה יין עושהתורת לוי יצחק עמ' לה
ז ע"א39 הרבה יין עושה הרבה שחוק עושהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1232
ז ע"א39 ואומר לה בתי הרבה יין עושהפרדס דבש פרק ל
ז ע"א39 ואומרין לה בתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושהמשך חכמה במדבר פ' ה פס' יז
ז ע"א40 הרבה ילדות עושהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רעו
ז ע"א40 הרבה ילדות עושהאמרות חיים עמ' קצד
ז ע"א40 הרבה ילדות עושהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' דש
ז ע"א40 הרבה ילדות עושהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעז
ז ע"א40 הרבה ילדות עושהדרשות שמן רוקח עמ' שסב
ז ע"א40 הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושהאור יחזקאל - מדות עמ' רמה
ז ע"א40 הרבה שחוק עושה וכו' הרבה ילדות עושהנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' צה
ז ע"א40 הרבה שחוק עושההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכג
ז ע"א40 הרבה שחוק עושהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שו
ז ע"א41 הרבה חברותא עושה הרבה ילדות עושהנר לצדיק שמות עמ' תיג
ז ע"א41 הרבה חברותא עושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קנא
ז ע"א41 הרבה חברותא עושהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שצו
ז ע"א41 הרבה חברותא עושהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ס
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנה
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיםתפארת צבי ויקרא עמ' שמ
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיםתפארת צבי שמות עמ' מב
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיןשערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' צז
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיןהחברה והשפעתה מאמר 10 פרק ב
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ריג
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תר
ז ע"א41 הרבה שכנים הרעים עושיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שנד
ז ע"א41 הרבה שכנים עושיםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רנא
ז ע"א41 הרבה שכנים רעים עושיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עב
ז ע"א41 הרבה שכנים רעים עושיםנטריקן (תשעד) עמ' יד
ז ע"א41 הרבה שכנים רעים עושין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תריט
ז ע"א41 עשי לשמו הגדול שלא ימחההמאור שבתורה (לסין)
ז ע"א43 אומר לפניה דברים שאינם כדי לשומען היא וכל משפחת בית אביהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נב
ז ע"א47 בשער נקנור, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמג
ז ע"א47 להעמידה בשער ניקנורבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קכ
ז ע"א47 האשה היתה עומדת בשער נקנורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל
ז ע"א47 פתח שערי נקנור ששם משקין את הסוטותלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצא
ז ע"א47 שער נקנור ששם משקין את הסוטות ומטהרין את היולדותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעח
ז ע"א48 ומטהרין את היולדותרנת יצחק שמואל עמ' מו
ז ע"א49 אוחז בבגדיההכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
ז ע"א49 וכהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמופני מנחם פורים עמ' קצב, רב
ז ע"א50 אם נפרמו נפרמוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 54 {קרע במקום תפירה}
ז ע"א50 מגלה את לבהגור אריה במדבר פ"ה הערה 125
ז ע"א רש"י - נקנור אדם גדול היהגור אריה במדבר פ"ה הערה 129
ז ע"ב02 ואח"כ מביא חבל וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פ"ג אות ח
ז ע"ב02 ואח"כ מביא חבל מצרישבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קסז
ז ע"ב03 כולן באים לראותה כדי שתתבייש בפניהםמקראי קדש (תשנג) עמ' כ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכה
ז ע"ב03 כל הרוצה בא לראות השקאת הסוטהפנים מסבירות עמ' קצג
ז ע"ב03 כל הרוצה לראות יבוא ויראהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צד
ז ע"ב03 קושר חבל למעלה מדדיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
ז ע"ב04 אין משקין את הסוטה בפני שפחותיהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכד
ז ע"ב04 חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שליבה גס בהןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפב
ז ע"ב04 חוץ משפחתה שלבה גס בהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קמד
ז ע"ב05 וכל הנשים מותרות לראותה שנאמר ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה בזמתכנההרופא לשבורי לב במדבר עמ' פה, קפט
ז ע"ב11 משקין את הסוטה בשבעים ואחדויואל משה מאמר ג סי' ל עמ' תלג
ז ע"ב21 אומר לפניה כו' יהודה הודה ולא בוש וכו' ראובן הודה כו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שעג, תח, תקו
ז ע"ב21 אומרים לפניה דברי הגדה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז סי' ג דף שמב ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלג ע"א
ז ע"ב22 אשר חכמים יגידומעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנא
ז ע"ב22 אשר חכמים יגידו וכו' ראובן שהודה במעשה בלההעמודיה שבעה עמ' קנה
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש וכו' מי גרם לראובן שיודה יהודהמחשבה למעשה עמ' קמג
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש וכו' ראובןמגדל עוז (תשעח) עמ' רנד
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש וכו' ראובן הודה ולא בושאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלא
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כב
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקלא
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכט(לב) {הא לא מהני תשובה בב"נ}
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי עוה"ב וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רז
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש נחל חיי עולם הבא וכו'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 132
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בוש נחל חיי עולם הבאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 307
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בושאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' טז הערה כב
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בושדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסד
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בושנתיב התשובה עמ' עט
ז ע"ב23 יהודה הודה ולא בושתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כ {יהודה ענינו הודאה}
ז ע"ב23 יהודה הודה ראובן הודהטירת כסף דף נג ע"ד
ז ע"ב23 יהודה הודהירך יעקב (פיתוסי) דף לג ע"ג
ז ע"ב23 ראובן ויהודה הודומוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
ז ע"ב25 אומרים לסוטה להודות כמו ראובןפרפרת משה ח"ב עמ' ע
ז ע"ב25 ראובן הודה על חטאו ורש"יבאר שרים בראשית פ' ויחי דרוש ד אות א, ה
ז ע"ב25 ראובן הודה ולא בושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמג {מידת הענווה מתאימה לדגל הדרומי - כלי יקר}
ז ע"ב32 וזאת ליהודהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרלט {סמך יהודה לראובן מפני ששניהם הודו}
ז ע"ב32 יחי ראובן וכו' כל אותן שנים וכו'משען המים דף נא ע"ב
ז ע"ב32 יחי ראובן וכו' מי גרם לראובן שיודהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' עב
ז ע"ב32 מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימותמאכסניא של התורה סי' טו
ז ע"ב32 מאי דכתיב יחי ראובן וכו' היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון וכו' מי גרם לראובן שהודה יהודהדודי נתן בראשית עמ' שטו
ז ע"ב32 מאי דכתיב יחי ראובן וכו' וזאת ליהודה וכו' עצמותיו של יהודה מגולגלין וכו' מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קפד
ז ע"ב33 בשעה שהלכו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגלגליןבי חייא ח"ב עמ' קלח
ז ע"ב33 כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןשם יחזקאל עמ' תסב
ז ע"ב33 כל אותן השנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' קיא
ז ע"ב33 כל אותן מ' שנה שעמדו ישראל וכו'טוב טעם בראשית עמ' רסח
ז ע"ב33 כל אותן שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגלגליןפרשת דרכים (תשסה) עמ' לו
ז ע"ב33 כל אותן שנים שהיו ישראל במדברוישב אברהם - שמו יצחק דף צא ע"א
ז ע"ב33 כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה וכו' שמע ה' קול יהודה וכו' לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא ועזר מצריו תהיהשל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות כח
ז ע"ב33 כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שא
ז ע"ב33 כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות לב
ז ע"ב33 כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' נו
ז ע"ב34 היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארוןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנו {מחמת הנדוי}
ז ע"ב34 היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' צו, קיב
ז ע"ב34 היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים וכו' שמע ה' קול יהודה על איבריה לשפא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלח
ז ע"ב34 היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מקץ דף נח ע"ב, ופרשת הברכה דף רסה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צא דף תצט ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פ' יא דף יט ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת ויגש דף ד ע"ג
ז ע"ב34 היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןפני מנחם ויגש עמ' שסד
ז ע"ב34 יהודה שהיו עצמותיו מגולגלות בארוןחכמת התורה ויגש עמ' תמז
ז ע"ב34 עצמות יהודה היו מגולגלים בארוןמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
ז ע"ב34 עצמות יהודה היו מגולגלין בארון וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שנא
ז ע"ב34 עצמות יהודה היו מתגלגלין עד שאמר משה וזאת ליהודהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שכה
ז ע"ב34 עצמותיו של יהודה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסז-תשסט
ז ע"ב34 עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד וכו' מי גרם ליהודה שיודה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תקז
ז ע"ב35 משה בקש רחמים על יהודהגנא דפלפלי עמ' קנ
ז ע"ב35 משה התפלל על יהודהויחי יעקב דף כד ע"ג-ע"ד {קשה על תועפות ראם על רש"י על התורה שפירש שהתפלל על ראובן}
ז ע"ב35 תפלת משה רבינו על יהודהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תעט
ז ע"ב36 יהודה גרם לראובן שיודהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 280
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהעמק תפלה (תשסו) עמ' לד {יהודה פתח בתשובה תחילה}
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תב, תמט
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצא
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 117
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודה וזאת ליהודהברית אברם עמ' תקפו
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתיט
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' מז, רד
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהדרכי האמונה עמ' קיז
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהלמטה יששכר עמ' שב
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהעולת שבת בשבתו עמ' שנח
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהפרפרת משה ח"א עמ' רצ
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שהודה יהודהצלח רכב עמ' קמד
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכה
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמב
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהחכמת התורה ויגש עמ' מח
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 308
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהפרי צדיק בא אות יא
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהפרשת דרכים (תשנב) עמ' כ
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קכז
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרעג
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה יהודהתקנת השבין סי' יא (עמ' 104), לקוטי מאמרים עמ' 163
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודהכלי יקר (תשמח) עמ' תטז
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודהמאיר נתיבות ח"ב עמ' צ, ח"ג עמ' צח
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רצז
ז ע"ב36 מי גרם לראובן שיודה, ותוס' שאנץפני מלך מועדים עמ' כד
ז ע"ב37 שמע ה' קול יהודה וגו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מג
ז ע"ב38 ולא הוה קא מעיילין ליה למתיבתא דרקיעאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מ
ז ע"ב39 ואל עמו תביאנושיחות לספר בראשית עמ' שכא {לעוה"ב}
ז ע"ב39 ולא הוה קא ידע משקל ומטרא בשמעתא בהדי רבנן ידיו רב לוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקמה
ז ע"ב39 ולא הוה קא ידעי משקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן ידיו רב לותורת חיים עה"ת עמ' רסד {המו"מ בד"ת הוא בידיים}
ז ע"ב39 לא הוה ידע משקל ומטרח בשמעתא וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנו, רפד
ז ע"ב39 לא הוה קא ידע למשקל ולמטרח בשמעתא "ידיו רב לו"מאורי אור (אתרוג) עמ' רמז, תוספת אור הערה 11
ז ע"ב39 לא הוה קא ידע משקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן וכו' לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא וכו'שרתי ח"א עמ' נח, ריח
ז ע"ב39 לא הוה קא ידע משקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן ידיו רב לואמרות ה' השלם ח"ו עמ' נה, קמב, רפב
ז ע"ב39 לא ידע לישא וליתן בהלכה ידיו רב לויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנה
ז ע"ב39 מתיבתא דרקיעאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רנח
ז ע"ב40 לשקול למטרי וכו' 'ידיו רב לו'שירי משכיל כלל ב פרט ד
ז ע"ב40 משקל ומטרח בשמעתא וכו' ידיו רב לואור אברהם - סידור התפילה עמ' שנ
ז ע"ב40 למשקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן וכו' ידיו רב לואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יא
ז ע"ב41 אסוקי שמעתא אליבא דהילכתאאור אברהם דברים עמ' מח
ז ע"ב41 ידיו רב לוס' חסידים סי' רמא, שסה {משה ביקש על יהודה עד שנשא ונתן עם ת"ח במתיבתא דרקיעא}
ז ע"ב41 לא הוה מסיק שמעתתא אליבא דהלכתא ועזר מצריו תהיהיוסף לקח עמ' קצא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצא
ז ע"ב41 לא הוה קא סלקא וכו'דברי שאול שמות עמ' רצט {לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא צריכה סייעתא דשמיא}
ז ע"ב41 לא הוה קא סלקא וכו'ויגד יעקב עמ' מה {לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא צריכה סייעתא דשמיא}
ז ע"ב41 לא הוה קא סלקא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' טו {לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא צריכה סייעתא דשמיא}
ז ע"ב41 לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתאדברי חנינא - ת"ת עמ' לא
ז ע"ב41 לא מצי אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפד
ז ע"ב41 לא סלקא לי' שמעתא אליבא דהלכתאתורת מנחם חס"ז עמ' 37
ז ע"ב42 ועזר מצריו תהיהיוסף לקח עמ' קצא {שיוכל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא}
ז ע"ב42 ועזר מצריו תהיהמרפא לנפש בראשית עמ' שטו {שיוכל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא}
ז ע"ב43 בשלמא יהודה אודי דלא תשרף תמרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפג
ז ע"ב43 בשלמא יהודה דאודי כי היכי דלא תישרף תמר אלא ראובן למה ליה דאודי וכו' כי היכי דלא ליחשדו אחוהישרתי ח"א עמ' נג, נו, נז
ז ע"ב43 בשלמא יהודה דאודי כי היכי דלא תישרף תמר אלא ראובן למה ליה דאודי וכו' כי היכי דלא ליחשדו אחוהידודי נתן בראשית עמ' שכ
ז ע"ב43 יהודה הודה כדי שלא תשרף תמר אבל ראובן למה הודהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' לז
ז ע"ב44 אלא ראובן למה לי' דאודימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נא
ז ע"ב44 אלא ראובן למה ליה דאודיאור אברהם - רות עמ' תא
ז ע"ב44 ראובן הודה כי היכי דלא ליחשדו אחוהיס' חסידים סי' תרל
ז ע"ב44 ראובן וכו' דאודי וכו' דלא ליחשדו אחוהילקוטי שיחות חט"ו עמ' 445
ז ע"ב44 ראובן למה אודי וכו' חציף עלי מאן דמפריט חטאיהאור אברהם דברים עמ' סו
ז ע"ב45 חציף מאן דמפרט חטאיהמרפא לשון עמ' צג
ז ע"ב45 חציף עלי אינישמשיבת נפש עמ' רסו
ז ע"ב45 חציף עלי דמפריט חטאיהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תמז
ז ע"ב45 חציף עלי מאן דמפרט חטאיהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפג, רפד
ז ע"ב45 חציף עלי מאן דמפריט חטאיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קסז
ז ע"ב45 חציף עלי מאן דמפרש חטאיהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר כה כא דף ו ע"א
ז ע"ב45 חציף עלי מאן דמפרש חטאיהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תטו, תכח
ז ע"ב45 חציף עלי מאן דמפרש חטאיהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' לד, רעב
ז ע"ב46 כי היכי דלא ליחשוד באחוהימאיר נתיבות ח"ב עמ' צ, ח"ג עמ' צח
ז ע"ב רש"י - אף עצמות כל השבטים העלו עמהןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קלה
ז ע"ב רש"י - כל השבטים שילדם קיים ושל יהודה מתפרק מפני שנידה את עצמובשבילי אמונה ח"ב עמ' קמא
ז ע"ב רש"י - נראה שאינו נכלם בדברגור אריה בראשית פ"ג הערה 11
ז ע"ב רש"י ד"ה להם לבדם - יהודה זכה למלכות ע"י הודאהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצח {הוד הוא דרגא דמלכות}
ז ע"ב רש"י ד"ה להם לבדםרנת יצחק יהושע עמ' קכז, קלב, משלי עמ' קפד
ז ע"ב רש"י ד"ה עצמותיוגור אריה בראשית פמ"ג הערה 12
ז ע"ב תוס' - מביאים אותה לביה"ד הגדולבית שלום מרדכי עמ' עו
ז ע"ב תוס' ד"ה מה להלןברכת שלמה חו"מ עמ' כב [הלכה]
ז ע"ב תוס' ד"ה מה להלןמפניני הרב עמ' תטז
ז ע"ב תוס' ד"ה מה(א)משנת חיים דברים עמ' שעב
ח ע"א01 התם קיימא, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכז
ח ע"א01 התם קיימא וכו' כדי לייגעהעיוני רש"י במדבר עמ' סה, סז
ח ע"א01 כדי לייגעההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמג
ח ע"א01 כדי לייגעהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד {מסיעין אותה ממקום למקום כדי שתודה}
ח ע"א01 כדי לייגעהפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ה פסוק יח
ח ע"א03 מסיעין את העדים ממקום למקוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכט
ח ע"א03 מסיעין את העדיםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנט
ח ע"א05 סוטה ומצורע בשער ניקנוררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קי, רא
ח ע"א06 לפני ה', בשער נקנורשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צד
ח ע"א07 מצורע נמי וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רעח
ח ע"א09 אין קרבנו של אדם קרב אא"כ עומד ע"גרנת יצחק שמואל עמ' מד
ח ע"א09 אין קרבנו של אדם קרב אא"כ עומד, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קז
ח ע"א09 אין קרבנו של אדם קרב אלא א"כ עומד על גביואשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ד ברכת אברהם אות נד
ח ע"א09 דאתו וקיימא אקורבנייהומשנת חיים במדבר עמ' תסט, תעד
ח ע"א09 דאתיין וקיימין אקורבנייהומנחת מרדכי עמ' שג
ח ע"א09 יולדת צריכה לעמוד על קרבנהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסא
ח ע"א09 מחוסרי כפרה עומדים בשער נקנור, ורש"יקרן פני משה ח"א עמ' קפד-קפה
ח ע"א10 צריך לעמוד על הקרבןגור אריה במדבר פ"ח אות טו
ח ע"א12 אין משקין ב' סוטות כאחד כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ל ע"ד
ח ע"א12 אין משקין ב' סוטות כאחתאם הבנים ח"א דף צז ע"א
ח ע"א12 אין משקין ב' סוטות כאחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכג
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחד וכו'לחיים בירושלים דף ד ע"ד (דף י"ז ע"א, פרק ה' הלכה ב)
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחדזכרון דברים (תשנט) עמ' קסה
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחדשנות חיים (חזן) דף קנב ע"א
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחת וכו' אותה לבדה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מא, ח"ה עמ' רכט
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחת שלא יהא לבה גס בחברתה, ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפא
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמא
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחתחכמת התורה שמיני עמ' רו
ח ע"א12 אין משקין שתי סוטות כאחתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעט
ח ע"א13 רבי יהודה אומר לא מן השם הוא אלא אמר קרא אותה לבדהמשך חכמה במדבר פ' ה פס' טז
ח ע"א15 והשביע אותה ולא את חברתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפא
ח ע"א15 ות"ק הכתיב אותה ת"ק ר"ש היא דדריש טעם דקראמכשירי מצוה עמ' רלח
ח ע"א18 איכא בינייהו רותתתדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכט
ח ע"א18 איכא בינייהו רותתתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רא
ח ע"א19 אין עושים מצוות חבילותאור חדש על ציון דף קלז ע"ב
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רכח
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעא
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילותתורה אור (באנדי) עמ' שסט
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצג {אסור לייעד שתי אמות העבריות כאחת}
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילות, תוס' ד"ה והא - דמחזי עליו כמשאויתורה ודעת תשסח עמ' א
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילות, ורש"י ותוס'תורת מנחם חס"ד עמ' 101
ח ע"א19 אין עושין מצוות חבילות חבילות, ותוס' ד"ה והאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצג (קה) {אם הוא מן התורה}
ח ע"א19 אין עושין מצות חבילות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שצב
ח ע"א19 אין עושין מצות חבילות ורש"ימנחת מרדכי עמ' סח
ח ע"א19 אין עושין מצות חבילות חבילותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1420
ח ע"א19 אין עושין מצות חבילות חבילותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 66
ח ע"א19 אין עושין מצות חבילות חבילותמכשירי מצוה עמ' ד, ה, קיט, רלט
ח ע"א19 אין עושין מצות חבילות חבילות, תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כח
ח ע"א19 והא אין עושין מצות חבילות חבילות ותוס' שמהשפע חיים ח"ד עמ' קי
ח ע"א22 אין רוצעין שני עבדים כאחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפז {מוכח דרציעה מצוה היא}
ח ע"א26 וכהן אוחז בבגדיה וכו' רבי יהודה אומר וכו' למימרא דר' יהודה חייש להרהורא ורבנן לא חיישי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ב
ח ע"א27 ופרע את ראשהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק ט
ח ע"א27 ופרע את ראש האישהאות לישועה דף כ ע"א
ח ע"א29 שהכהן סותר את שערהגור אריה במדבר פ"ה אות כב {מלמד שהוא מרבה בגלוי השער שלה}
ח ע"א31 למימרא דר' יהודה חייש להרהורא ורבנן לא חיישגבורות אליהו יו"ד סי' קנב אות ג
ח ע"א33 והאשה שני פרקים אחד מלפניה ואחד מלאחריה מפני שכולה ערוהזכור לדוד עמ' כד
ח ע"א38 שמא יתגרו בה פרחי כהונההמדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"ב
ח ע"א40 אין האדם חומד אלא למה שעיניו רואותצמח דוד (סקאליע) עמ' שכה
ח ע"א40 אין היצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכו
ח ע"א40 אין היצה"ר שולט אלא במה שרואה האדם בעיניובית אברהם (חנניה) עמ' רפט
ח ע"א40 אין היצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עא
ח ע"א40 אין היצר שולט אלא במה שעיניו רואותקדושת עינים (תשמו) סי' קסא, תיח
ח ע"א40 אין הלב חומד אלא מה שעיניו רואותמגדנות אליעזר עמ' ט
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שהעין רואהחומת אנך ישעיהו פרק נט
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שהעין רואהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יב
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותדעת תפלה עמ' רכג
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' מג, קיט
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותחלקת יהושע עמ' מד הערה סו
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעח
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמכתב מאליהו ח"ה עמ' 28
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמרפא לנפש בראשית עמ' לח, ת
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' צה
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותס' חסידים סי' קעב
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכט
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויחי
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' מה, יג, קיב
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרכד, תרמו
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תטו
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רסז
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רח, רכח
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' נג, קעו
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רצט, תפא
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותשרגי טובא דרוש יא
ח ע"א40 אין יצה"ר שולט במה שאין עיניו רואותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קס
ח ע"א40 אין יצה"ר שולטקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' סג, ע
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שהעין רואהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף מח ע"ב
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשפת אמת (הלוי) משלי פרק כא פסוק כה
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ה
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' עה
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותדרכי אמונה דרך פא
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק א
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותואותו תעבוד עמ' קא
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לב
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמ
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותמסילות הנביאים שופטים עמ' תפו
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסה
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות מה, פרק ג אות ב, כה, נה, נז, עז, פד, פה, קעח, פרק ה אות קלד
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קיט
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמו
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' של
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' עה
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלה
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט וכו' שעיניו רואותשיחות לספר במדבר עמ' רסט
ח ע"א40 אין יצר הרע שולט וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' קמט, תנ, תצ, תתיח
ח ע"א40 גמירי אין יצה"ר שולטברך את אברהם דף צג ע"ד
ח ע"א40 גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קט
ח ע"א40 גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' פג, פז, קכז
ח ע"א40 גמירי אין יצה"ר שולטמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
ח ע"א40 גמירי דאין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותאוצר המאמרים (תשס) עמ' קעז
ח ע"א40 גמירי דאין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשפה
ח ע"א40 גמירי דאין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמז
ח ע"א40 גמירי דאין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמרפא לשון עמ' רסג
ח ע"א40 גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסא
ח ע"א40 גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותמחזה עינים (לוויטאן) עמ' יג
ח ע"א40 גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יב
ח ע"א40 גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק ט
ח ע"א40 גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' נח
ח ע"א40 דאין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ח
ח ע"א40 דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותברית עולם (תשסט) עמ' קעח
ח ע"א40 דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותמדבר קדמות (תשסח) עמ' כח
ח ע"א40 יצר הרעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קלז
ח ע"א רש"י - והוא הפתח שבו דרך כניסה ויציאה לכל באי עזרהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 71
ח ע"א רש"י - והעמידה לפני ה' היינו בלשכת הגזית שהיתה חציה בקודש וחציה בקולרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' כט
ח ע"א רש"י ד"ה אותהמשק ביתי סימן מא דף יח ע"א
ח ע"א רש"י ד"ה אקרבנייהועיוני רש"י במדבר עמ' תקג
ח ע"א רש"י ד"ה חבילות - אין עושין מצות חבילות חבילות וכו' כמשאפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ה
ח ע"א רש"י ד"ה חבילותמכשירי מצוה עמ' ד, ה, קיט
ח ע"א רש"י ד"ה לפני - פתח שבו כניסה ויציאה לבאי עזרהרנת יצחק יהושע עמ' קנט
ח ע"א רש"י ד"ה לפני ה' - דרך כניסה ויציאה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכז
ח ע"א רש"י ד"ה לפני ה'עיוני רש"י במדבר עמ' סז
ח ע"א רש"י ד"ה שכולה ערוהזכור לדוד עמ' כד
ח ע"א רש"י ד"ה שםמשנת חיים ויקרא עמ' רפ
ח ע"א תוס' - ונשא בו אלה, באלה דסוטה הכתוב מדברהמדרש והמעשה שמות פרשת פקודי עמ' 330
ח ע"א תוס' ד"ה אםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלד
ח ע"א תוס' - טעם שאין עושין מצות חבילות חבילות משום דמיחזי שהמצוות עליו כמשא ובא להפטר מהן ולכן עושה שתים ביחלנר לצדיק במדבר עמ' רכח
ח ע"א תוס' - להרשיע רשעהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצא
ח ע"א תוס' ד"ה אין משקיןטוב ראיה
ח ע"א תוס' ד"ה אם היהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכד
ח ע"א תוס' ד"ה גמיריקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות נז
ח ע"א תוס' ד"ה והא אין עושין מצות חבילותשנות חיים (חזן) דף קנב ע"א
ח ע"א תוס' ד"ה והא איןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תכא
ח ע"א תוס' ד"ה והאמכשירי מצוה עמ' ד, קיט, רלח
ח ע"א תוס' ד"ה והכהן - בהשקאת סוטה היו הכהנים מטילים גורלות, וכל מי שיעלה גורלו אפילו כהן גדול יוצא ועומד כנגד סוטה ואוחז בבגדיההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר מה
ח ע"א תוס' ד"ה והכהן - מצווה לנוולואמה של מלכות עמ' 113
ח ע"א תוס' ד"ה והכהן אוחזטוב ראיה
ח ע"א תוס' ד"ה ויתגרו בהטוב ראיה
ח ע"א מהרש"אעיוני רש"י במדבר עמ' סו
ח ע"ב05 ברור לו מיתה יפהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' טל
ח ע"ב05 ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' ערה
ח ע"ב12 היתה לובשת כלי זהב מעבירין ממנה כדי לנוולהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג, מקראי קדש (תשנג) עמ' יז, קעד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ד
ח ע"ב14 כדאמרי אינשי שליח ערטילאי ורמי מסאניה, ורש"י - שדרך ב"א להתלוצץ וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסה
ח ע"ב15 שליח ערטיל וסיים מסאניאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שה
ח ע"ב15 שליח ערטיל וסיים מסאנילקוטי שיחות חי"ט עמ' 90
ח ע"ב15 שליח ערטילאי ורמי מסאנימקראי קדש (תשנג) עמ' יח
ח ע"ב22 כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיהישראל קדושים עמ' 26, תקנת השבין סי' י (עמ' 90)
ח ע"ב24 וכל הרוצה לראות בה יראה וכו'תפארת הגרשוני (תשע) עמ' שד
ח ע"ב26 כל הרוצה לראות בה רואה לא שנא גברי ולא שנא נשי ונשים חייבות לראותה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' פה, קפט
ח ע"ב32 וכל הנשים חייבות לראותה בשעת ניולהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רסה, רסח
ח ע"ב32 ונשים חייבות לראותהבתורתו יהגה ח"ב עמ' מח
ח ע"ב32 ונשים חייבות לראותהויואל משה מאמר ג סי' לז עמ' תלט
ח ע"ב32 ונשים חייבות לראותהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 96
ח ע"ב32 ונשים חייבות לראותהמשך חכמה במדבר פ' ה פס' טז, דברים פ' כב פס' כד
ח ע"ב33 ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנ
ח ע"ב33 ונוסרו כל הנשים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצא {שלא יביאו עצמן לידי חשד}
ח ע"ב34 בדרך שאדם מודד מודדין לוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות עב
ח ע"ב34 בדרך שאדם מודדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קט
ח ע"ב34 מידה כנגד מידהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 137
ח ע"ב34 בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודד לומכתב מאליהו ח"א עמ' 6
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד, י
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לופרדס דבש פרק עז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדים לודרשות דבר צבי בראשית עמ' כט {מן השמים}
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד וכו' מרים המתינה למשה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' שמות אות ג, פ' שלח אות ב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדים לודבר צבי - קדושת השבת עמ' נו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לו וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תמט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תמט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' עז, צא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלג, קעו, רכט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמט
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לו וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קנה עמ' תקכב
ח ע"ב34 במידה שאדם מודדדרשות הרז"ה עמ' א'צ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לו וכו'פירוש המכבי דברים עמ' תנ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לו וכו' היא חטאה בירך תחילה ואח"כ הבטן תלקה הירך תחילה ואח"כ הבטןהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' פז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קנט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לוכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צד, קסא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לושיחות לספר שמות עמ' קמח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדים לושירת דוד (תשסז) עמ' של
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לו היא קשטה את עצמה לעבירה וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' סד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לו היא קשטה עצמה לעבירה המקום נוולה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ט אות כד, פרק יא אות כב-כח, קדושה פרק ד אות כב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' קעא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו' בירך התחילה בעבירה תחילה ואחר כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחילהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סא, שצו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לואהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קצא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לואור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תפט; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קס
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לואור תורה השלם (מזריטש) סי' קה, ערה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לובאמונה שלמה עמ' תנה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסג, במדבר עמ' קמז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לובית יעקב (תשסא) עמ' רט, רכט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לובמי התורה עמ' קלג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לודברי שאול שמות עמ' קעח, קעט, דברים עמ' רס
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לודודי נתן בראשית עמ' שעד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שנב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' כג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 616
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רעט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוחלון התבה ח"ב עמ' רי
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוייטב פנים ח"א דף ד, יד, לא, פז, פט, צו, קצז, ח"ב עמ' רג, ריא, רכ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' עו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' טו, ל, עה, שמות עמ' ז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוישמרו דעת עמ' קלה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוכתר תורה (תשסז) עמ' קצג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לולחמי תודה דף קכה ע"א
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לולקוטי שיחות ח"ב עמ' 421, ח"ו עמ' 63, ח"ז עמ' 44, ח"ט עמ' 493, חי"ב עמ' 99, חכ"א עמ' 6
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכא ע"ד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לומבשרת ציון ח"ג עמ' ק
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לומגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' קה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רמ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפה, רכב, רפז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וילך ו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לומקור ברוך (פייתוס) דף קצה ע"ג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לונחלת שמעון (אשכנזי) לך ו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רסט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ריז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות יג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוס' העיקרים (מישור) עמ' תצו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכט, קע
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לופירוש המכבי שמות עמ' צג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לופרדס דבש פרק עז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' סו, קלג, רסא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תס, תסה, תסח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושיחות עבודת לוי סי' טז אות ב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושיחות ר' ראובן עמ' לד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושיחות ר' ראובן עמ' לד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות ה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושרגי טובא דרוש ט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושרגי טובא דרוש טו בנהור שרגא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לושרגי טובא דרוש יח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק י הערה ז, פרק קיט פסוק קנח הערה רג, פרק קלה פסוק ו הערה ד, פרק קמג פסוק ב הערה א
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותוספות יום טוב (תג) סוטה פרק א דף קל ע"ג; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף כו ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלד ע"ד ודף רלה ע"ג-ע"ד; סדר מעמדות (שסו) דף קלא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צח ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף סח וסט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת אברהם עמ' קח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' שט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם ח"ב עמ' 164, חי"ב עמ' 118, 225
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם חס"ד עמ' 286, חס"ה עמ' 127
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם חס"ו עמ' 144, 334, חס"ז עמ' 165, 47, 297, 420, חס"ח עמ' 172, 266
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד בה מודדין לותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלג (עט) {השוואות בזה}
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קמ ע"ב, קס ע"א
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד וכו'טוב טעם במדבר עמ' יז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 5
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד כו'דגלי יהודה דרוש א אות טו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדים לואשל חיים ח"א עמ' לד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדים לוגדולי מוסר עמ' קפג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדים לוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 270, 280, 284
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדים לוקשוטי כלה (תשסג) עמ' פט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובן אברהם (תשעד) עמ' רמח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובנין חיים עמ' ח"א עמ' תכז, ח"ב עמ' עה, קה, קעו, רט, רלו, רסח, רצז, שמא, תעב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לודברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קטו, שב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לומטר השמים - עמודי העולם עמ' שפט, תכא, תצח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לונר לצדיק שמות עמ' קנ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לו היא קשטה את עצמה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לו וכו' במדה לא בטלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כ, כה, עח, פד, קעב, רא, רנה, רעב, תלב, תצב, תצח, תקכט, תקפב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לו וכו'צניף מלוכה (רייז) עמ' רנ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לו וכו'תורת העולה ח"ג פרק ע
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לואבני אש (אויש) מועדים עמ' רסו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לואוצר המאמרים (תשסא) עמ' רלח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לואורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ח אות יא, שער ו פרק ב אות מד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובין המשפתים בראשית עמ' קכב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובית יצחק (ויינברגר) עמ' שמ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 60
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות מח, וישב אות מז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ס
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוברית אברם עמ' קח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוברית שלום (תעח) דף נט ע"ג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוברית שלום (תשסח) עמ' שפ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' יג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כ, פג, מועדים (תשנט) עמ' ג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לודברי חנינא - הספדים עמ' קנא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לודרש משה (קלנברג) ח"ב דף מט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' ס
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקכו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוולאשר אמר - תהלים עמ' תעג, תקסה, תתסא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוכתונת פסים (תשעא) עמ' קנ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לולב אביגדור עמ' ע
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לולב אליהו (תשלב) עמ' קפט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שפא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רנד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לונזר הקדש ח"ב עמ' סז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לונחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות טו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 21
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לועירין קדישין השלם עמ' רג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לועמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה ט, דרוש הבטחון ו, דרוש שלישי לתשובה ו
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוצמח דוד (סקאליע) עמ' רט, שפה, שפט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוקדושת לוי (תשנח) עמ' קכט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות א
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לורנת יצחק - פרק חלק עמ' יג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 10
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושארית מנחם ח"ב עמ' כט
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקעז, קכג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פ, קמג, קצב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פו, צה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעח, רג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נח, קעג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שדמ, תרסט, תרעז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כג, שסט, שפג
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כז, צד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכ
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושרגא המאיר מועדים עמ' עד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לושרגא המאיר על התורה עמ' תצח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שסה
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לותורי זהב (תשעג) עמ' שח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לותורי זהב (תשעג) עמ' שצא, תטז
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לותפארת צבי בראשית עמ' שכד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודד מודדין לותפארת צבי שמות עמ' קצא
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כח
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שמד
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדאיש מבין ח"א דף מד ע"ב, קכט ע"ד, קלג ע"ב
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות א
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדהמאור שבתורה (לסין)
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדמכתב מאליהו ח"ה עמ' 81
ח ע"ב34 במדה שאדם מודדתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לד
ח ע"ב34 במדה שאדםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תכט
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדים לו היא קשטה עצמה לעברה וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פא
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לוגל עיני ח"ב עמ' סח
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לובית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיב
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לובצור ירום ח"ב עמ' רא
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לובצור ירום ח"ג עמ' עב, רא
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קצו
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לומקור ברוך (הגר) עמ' קלו
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדין לושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קצו
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' טו
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדים לובית אברהם (שטיינר) עמ' קיט
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לומגדנות אליעזר עמ' קסב, ריב, רכח, שעז
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רב, רד
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תכז, תתטז
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קמד, רא, רנ
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעה
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לודגל מחנה יהודה עמ' שיט, שכב
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכג
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד מודדין לותניא (תשעד) עמ' תרי
ח ע"ב34 במידה שאדם מודד בה מודדים לוקריאה בקריה ח"ג עמ' עז
ח ע"ב34 הקב"ה מודד כל מדותיו מדה כנגד מדהדרשות הר"ן (מישור) עמ' סב
ח ע"ב34 ה' משלם מדה כנגד מדהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצ
ח ע"ב34 כל מדותיו של הקב"ה אינן אלא מדה כנגד מדהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קלז
ח ע"ב34 כל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכב
ח ע"ב34 מדה כנגד מדהגבעות עולם (תשסח) פרשת בראשית עמ' יד
ח ע"ב34 מדה כנגד מדהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 331
ח ע"ב34 מדה כנגד מדההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעו
ח ע"ב34 מדה כנגד מדהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 139
ח ע"ב34 מדה כנגד מדהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפד
ח ע"ב34 מדה כנגד מדהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שע
ח ע"ב34 מדה כנגד מדהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעז (שמד)
ח ע"ב34 מדה כנגד מדה, מחלוקת התוס' והתוס' שאנ"ץיושב אהלים עמ' נה
ח ע"ב34 מדותיו של הקב"ה הם מדה כנגד מדהכד הקמח (מישור) עמ' רעח, תסז
ח ע"ב34 מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדהערבי נחל (תשסד) עמ' פ
ח ע"ב34 מידה כנגד מידהגור אריה בראשית פל"ה הערה 4, פל"ז הערה 140, פל"ח הערה 142, שמות פ"ד הערה 63
ח ע"ב34 שבמדה שאדם מודד מודדין לואור הרעיון עמ' רט
ח ע"ב35 היא קישטה עצמה לעבירה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' נד
ח ע"ב35 היא קשטה עצמה לעבירה המקום מנוולהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 126, פ"ו הערה 947
ח ע"ב35 הסוטה קשטה עצמה לעבירה, המקום מנוולהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1223
ח ע"ב36 גילתה עצמה לעבירה לפיכך וצבתה בטנה וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שכג
ח ע"ב37 הירך התחילה בעבירה תחילה, לפיכך תלקה תחילהשם יחזקאל עמ' רז
ח ע"ב37 בירך התחילה בעבירה תחילה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלא
ח ע"ב37 בירך התחילה בעבירה תחילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכג
ח ע"ב37 בירך התחילה בעבירהאור הרעיון עמ' פב
ח ע"ב37 בירך התחילה העבירהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נ
ח ע"ב37 ירך התחילה בעבירה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שעא
ח ע"ב37 ירך לוקה תחילה שהתחילה בעבירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יד
ח ע"ב37 ירך שהתחיל בעבירה תחילה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תמד
ח ע"ב37 ירך קודם או בטן קודםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צו
ח ע"ב37 בירך התחילה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפח
ח ע"ב37 הירך התחיל בעבירה לפיכך תלקה הירך תחילהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 331
ח ע"ב37 הירך התחיל בעבירה לפיכך תלקה תחלהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 947
ח ע"ב37 הירך התחילה בעבירה תחילה לפיכך תלקה הירך תחילהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תב
ח ע"ב37 הירך התחילה בעבירה תחילה לפיכך תלקה הירך תחילהעזר מיהודה (תשנט) עמ' רצט
ח ע"ב37 ירך שנהנה בעבירה תחלה תלקה תחלהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנב
ח ע"ב37 מי שהתחיל בעבירה תחילה הוא לוקה תחילהחכמת התורה שמיני עמ' רז
ח ע"ב40 אע"ג דמדה בטילה במדה לא בטיל דאמר רב יוסף וכו'זכור לדוד עמ' עח
ח ע"ב40 אע"ג דמדה בטילה במדה לא בטיל ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 288, 426
ח ע"ב40 אע"ג דמדה בטילה במדה לא בטילתורת מנחם חנ"ב עמ' 312
ח ע"ב40 אע"ג דמדה בטילה במדה לא בטילתורת מנחם חע"ב עמ' 100
ח ע"ב40 אע"ג דמדה בטלה במדה לא בטיל, ורש"י - שמודדים להם לעוברי עבירה במשה שמתחייבים בה, ומתים בדוגמת אותה מיתהדעת תורה דברים ח"א עמ' צג
ח ע"ב40 אע"ג דמידה בטלה במידה לא בטלה וכו' ורש"י ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' עב
ח ע"ב41 במדה לא בטילהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קג
ח ע"ב41 במדה לא בטילס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפא
ח ע"ב41 במדה לא בטילתורת מנחם חס"ח עמ' 172
ח ע"ב41 במדה לא בטלמשמרת איתמר (תשסה) עמ' ריח
ח ע"ב41 במדה לא בטלהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות נא
ח ע"ב41 במדה לא בטלהס' חסידים סי' נג, קנה, תקמט
ח ע"ב41 מדה בטלה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ {כל המדות בטלו חוץ ממדה כנגד מדה}
ח ע"ב41 מידה בטלהמנות הלוי (תשסב) עמ' פא {ומדה כנגד מדה לא בטלה}
ח ע"ב42 מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלה סנהדרי ארבע מיתות לא בטלו והא בטלו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
ח ע"ב42 מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלו ד' מיתות דין ד' מיתות לא בטלו וכו' נופל מן הגג וכו' בדליקה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות מ
ח ע"ב42 מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלה סנהדרין וכו' דין ארבע מיתות לא בטלו וכו' מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכיעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' ריח
ח ע"ב42 מיום שחרב בית המקדש אע"פ שבטלה סנהדרי וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קל, קלג
ח ע"ב42 מיום שנחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין וארבע מיתות דין ארבע מיתות לא בטלופני חיים (פלג'י) עמ' קנא ע"ב
ח ע"ב42 מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלה סנהדרין דין ד' מיתות לא בטלולב אביגדור עמ' ע
ח ע"ב42 ארבע מיתות בטלו - דין ארבע מיתות לא בטלושירי משכיל כלל ז פרט ג
ח ע"ב43 אף על גב שבטלו סנהדרי גדולה ארבע מיתות לא בטלועקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"א; בית אלהים (שלו) שער ב פרק ב דף כה ע"ג-ע"ד; ס' יצירה (שכב) בהקדמה דף ו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא מאמר א
ח ע"ב43 ארבע מיתות לא בטלויחל ישראל אבות ח"ב עמ' קכג
ח ע"ב44 דין ארבע מיתות לא בטלו וכו', מי שנתחייב חניקה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לד, ח"ד עמ' רד
ח ע"ב44 דין ד' מיתות לא בטלואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
ח ע"ב44 דין ד' מיתות לא בטלוטוב טעם במדבר עמ' סג
ח ע"ב44 דין ד' מיתות לא בטלולחמי תודה דף קעב ע"ב
ח ע"ב45 מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסוכסף נבחר (מרגליות) עמ' נד, רמח
ח ע"ב46 מי שנתחייב שריפה או נחש מכישוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 177
ח ע"ב46 מי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"י עמ' מא
ח ע"ב50 במידה שאדם מודד וכו' בסאסאה בשלחה תריבנהדובר צדק עמ' 14
ח ע"ב50 במידה שאדם מודד וכו' בסאסאה בשלחה תריבנהפרי צדיק ואתחנן אות כ
ח ע"ב50 בסאסאה בשלחה תריבנהעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים א {הקב"ה דן אה כל האדם מדה כנגד מדה}
ח ע"ב50 בסאסאה בשלחה תריבנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עח
ח ע"ב50 מניין שמודדין לאדם מדה כנגד מדה שנ' בסאסאה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 425
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדים לומשך חכמה ויקרא פ' יג פס' מא-מד, הפטרת מצורע
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו' וכן מצינו בסוטה וכו' היא קשטה לו פניה לפיכך פניה מוריקות וכו' וכו'דעת תורה דברים ח"א עמ' צג
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו' ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות כח
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו'ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ט דף קיג ע"א; מנחת יהודה פרק ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק ט; כלי פז (תיז) ישעיהו ט דף נב ע"א, וכו/כז דף קיא ע"ב; יפה עינים (שצא) פר' נשא דף קי ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כד ע"ב
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו שנאמר בסאסאה בשלחה תריבנהזריזותא דאברהם עמ' קי
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש ל דף ע ע"א-ע"ב
ח ע"ב50 מנין שבמדה שאדם מודד מודדיו לוימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שמז
ח ע"ב50 מנין שבמידה שאדם מודד מודדין לועיוני הפטרה ח"א עמ' 279
ח ע"ב51 מנין לרבות תרקב וכו' תומן ועוכלא מנין וכו'מכשירי מצוה עמ' קצה
ח ע"ב51 עוכלאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עז
ח ע"ב52 ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' רט
ח ע"ב52 ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רט
ח ע"ב52 ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפתצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נט ע"א
ח ע"ב52 כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולפירוש המכבי דברים עמ' רצז
ח ע"ב52 כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קע
ח ע"ב52 פרוטה ופרוטה מצטרפתמטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
ח ע"ב52 פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולברכת שלום "שמעתי" מאמר יג, קכ
ח ע"ב52 פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולברכת שלום מכתבים מאמר יג, עו
ח ע"ב52 פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 343
ח ע"ב52 פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולכסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
ח ע"ב52 שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שסו
ח ע"ב53 במדה שמדדה בה מדדו לה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תסה
ח ע"ב53 וכן מצינו בסוטה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לושמחת הנפש עמ' קכג
ח ע"ב54 היא פרסה סודרים וכו'מנוחת משה דף קד ע"ד {קלעה שערה מצד אחד וסודרין מצד שני}
ח ע"ב54 היא פשטה לו סודרין נאים וכו' קשטה פניה וכו' קלעה לה שערה וכו' פשטה לו ירכה ירכה נופלת קבלתו על כריסה בטנה צבההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' פז
ח ע"ב רש"י ד"ה דאמרזכור לדוד עמ' עח
ח ע"ב תוס'שנות חיים (חזן) דף ס ע"א
ח ע"ב תוס' ד"ה מי שנתחייבטוב ראיה
ט ע"א01 פני' מוריקותתורת מנחם חס"ח עמ' 168
ט ע"א04 היא חגרה לו בצלצול לפיכך כהן מביא חבלישראל קדושים עמ' 26
ט ע"א08 היא האכילתו מעדני עולם וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' סד
ט ע"א09 לפיכך קרבנה מאכל בהמהישראל קדושים עמ' 76
ט ע"א09 לפיכך קרבנה מאכל בהמהפרי צדיק פסח אות טו, ר"ח אייר אות ג
ט ע"א09 מנחתה של שעורים לפי שעשתה בהמהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
ט ע"א09 קרבנה מאכל בהמה וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 22-23 {מדה כנגד מדה}
ט ע"א09 קרבנה מאכל בהמהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' פה
ט ע"א09 קרבנה שעורים כמאכל בהמהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 79
ט ע"א12 היא עשתה בסתר המקום פרסמה בגלויס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפח, רא
ט ע"א12 היא עשתה בסתר הקב"ה מגלה קלונהזריזותא דאברהם עמ' קפז
ט ע"א12 היא עשתה בסתרגור אריה בראשית פ"ו הערה 17
ט ע"א12 היא עשתה בסתר, המקום פירסמה בגלוידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 319, 330
ט ע"א12 יושב בסתרהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק יז
ט ע"א12 היא עשתה בסתר וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רמד
ט ע"א15 כל העובר עבירה בצנעא הקב"ה מגלהו בפרהסיהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קיט
ט ע"א20 בסאסאה בשלחה תריבנה וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' קכב
ט ע"א20 בשלחה תריבנה ל"לטוב ראיה
ט ע"א22 נפרעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' י {קשה על תוי"ט ב"מ פד שמסביר מדוע אומרים "מי שפרע מדור המבול", ולא "שנפרע", כי ה' אינו מקבל פרעון בזה שנענשים}
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מאומה עד שעת שלוחה, תוס' ד"ה לא הכיתידרשות שמואל עמ' לח
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מאומה עד שתתמלא סאתהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסד
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מאומה עד שתתמלא סאתהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קמז
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מאומה עד שתתמלא סאתןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנד
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מהאדם עד שתתמלא סאתופרדס מרדכי עמ' תמז
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מהאומה עד שיתמלא סאתהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קכא
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מהאומה עד שעת שילוחהאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' פג
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מהאומה עד שעת שילוחהפרי צדיק משפטים אות ג, ואתחנן אות א, כי תבא אות יא
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מהאומות עד שנתמלא סאתםבינת יששכר (תשמח) עמ' שסו
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן אומה עד שנתמלא סאתהנזר הקדש ח"ב עמ' שיד
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שיתמלא סאתן וכו'עמודיה שבעה עמ' שיב
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שנתמלאה סאתהדברי שאול ויקרא עמ' שפב
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחה וכו' מנימין גר המצרי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנח
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שיא
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחההרופא לשבורי לב בראשית עמ' פח
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחהטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' מ-מא (ובדברי התוס' ד"ה לא הכיתי לאומה)
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח, רנט
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחהכתנות אור עמ' רלט
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחהעין איה שבת פ"א פסקא כב
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחהשפע חיים ח"ב עמ' קא
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שתתמלא סאתהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תצז
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' פה, רנ, רצד
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומהנחלת עזריאל (גרין) עמ' סז
ט ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האומהתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרע א'
ט ע"א22 ה' נפרע מאומה רק כשמתמלאת סאתהאהל משה (וינברג) פתח האהל דף א ע"ג
ט ע"א24 ג' כוסות האמורות במצרים למה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שסד
ט ע"א24 ג' כוסות האמורות במצריםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רצג
ט ע"א24 ג' כוסות האמורות המצרים למהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קכב
ט ע"א24 שלש כוסות האמורות במצרים למהיפה מראה (שנ) פסחים פרק י דף קיא ע"א
ט ע"א24 שלשה כוסות האמורות במצרים למה וכו' ורש"ישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רלה
ט ע"א26 שעתידה לשתות עם חברותיהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רט
ט ע"א27 וכי תימא הנך אזלו וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רטו {מצרים שנשארו במצרים ניצולו מן הפורענות בזכות ישראל}
ט ע"א28 מנימין גר המצרי היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבאפרדס דבש פרק קכח
ט ע"א28 מנימין גר המצריילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א28 מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
ט ע"א29 אמר מנימין גר מצרי אני ראשון וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסב
ט ע"א37 בני יעקב לא כליתםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלג {נשבע הקב"ה שלא יכלו זרע ישראל לעולם}
ט ע"א37 ואתם בני יעקב לא כליתםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנח
ט ע"א37 ואתם בני יעקב לא כליתםרנת יצחק ישעיה עמ' נב, ה' מגילות עמ' לח, קפד
ט ע"א37 כי אני ה' לא שיניתי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 140
ט ע"א37 מאי דכתיב כי אני ה' לא שניתיליהודים היתה אורה עמ' קכו
ט ע"א38 אני ד' לא שניתי מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להמדרש שמעוני עמ' סד
ט ע"א38 אני ד' לא שניתי מעולם לא הכיתי אומה ושנתי לההערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' סג
ט ע"א38 אני ה' לא שניתי לא הכיתי אומה ושניתי בהלב אריה פרשת האזינו אות ח
ט ע"א38 אני ה' לא שניתי לא הכיתי אומה ושניתי לה ואתם בני יעקב לא כליתם לא הכיתי את בני ישראל לכלותם שנאמר חיצי אכלה בם חיצי כלים והם אינם כליםתפארת הגרשוני (תשע) עמ' ערה
ט ע"א38 אני ה' לא שניתי לא הכיתי לאומה ושניתי להמקור ברוך (פייתוס) דף פו ע"א
ט ע"א38 אני ה' לא שניתי לא הכתי לאומה ושניתי להאור חדש פתיחה אות 270
ט ע"א38 לא הכיתי אומה ושניתי בהשערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ד שער ג דף קלג ע"ב
ט ע"א38 לא הכיתי אומה ושניתי לה ואתם וכו' חצי כלין והן אינן כליןדעת קדושים (תשנ) עמ' קלא
ט ע"א38 לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה בחוקותי עמ' רמא
ט ע"א38 לא הכיתי לאומה ושניתי להמאמרי שלמה ח"א עמ' קצו
ט ע"א38 לא הכתי אומה ושניתי לה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חדר ד דף קלג ע"ב
ט ע"א38 מעולם לא הכה הקב"ה אומה ושנה בהכד הקמח (מישור) עמ' קח
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי אומה ושניתי בהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמו, רמט-רנ
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי בהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק כב, פרק עו פסוק ח
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי בה, ואתם בני יעקב לא כליתםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ג אות ג
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה קורח עמ' תמז
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה וארא עמ' תעב
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה ואתחנן עמ' שלב, שמז, שנג
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה וירא עמ' רפט
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה נח עמ' תמא
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה עקב עמ' ד, נה
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה קדושים עמ' רנב
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להחכמת התורה תולדות עמ' תקלט
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתי להתולדות שלמה - רות עמ' רלד
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתיאהל משה (וינברג) פתח האהל דף א ע"ג
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתיחכמת התורה בא עמ' קע, תרסג
ט ע"א38 מעולם לא הכיתי לאומה ושניתיקהלת יעקב - אלול עמ' קצה
ט ע"א39 ואתם בני יעקב לא כליתם היינו דכתיב חצי אכלה חצי כלים ואתם אינם כליםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצד
ט ע"א39 ואתם בני יעקב לא כליתם חיצי כלים והם אינן כליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלא
ט ע"א40 חיצי אכלה בם, חיצי כלים והם אינם כליםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עו ע"ד
ט ע"א40 חיצי כלים והם אינם כליםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרכב
ט ע"א40 חיצי כלים והם אינם כליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יט
ט ע"א40 חיצי כלים והם אינם כליםתורת מנחם חנ"ט עמ' 110
ט ע"א40 חיצי כלין והם אינם כליםכתנות אור עמ' תקמא
ט ע"א40 חיצי כלין והן אינן כליןחכמת התורה קדושים עמ' שכו
ט ע"א40 חצי אכלה בם שמכותיו של הקב"ה כלים וישראל אינם כליםאיש אמונים דף צה ע"ב
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלים בהםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מב פסוק ח
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם כליםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ג פסוק ד
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם כליםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קח
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם כליםדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות עח
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם כליםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ז אות נז, תשובה פרק ג אות כט
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלים וישראל אינם כליםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 199
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלין והן אינן כליןאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שנג
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלין והן אינן כליוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קסח
ט ע"א40 חצי אכלה בם חצי כלין והן אינן כלין וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות ס
ט ע"א40 חצי אכלה בם, חצי כלין והן אינן כליןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצ-תרצא, דברים עמ' תתקעב
ט ע"א40 חצי כלים והם אינם כליםברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' סט
ט ע"א40 חצי כלים והם אינם כליםאהל יהושע (הלר) עמ' 35
ט ע"א40 חצי כלים והם אינם כליםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' פה
ט ע"א40 חצי כלים והם אינם כליםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתט
ט ע"א40 חצי כלים והם אינם כליםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסב, שמח
ט ע"א40 חצי כלים והם אינן כליםפירוש המכבי דברים עמ' רעט
ט ע"א40 חצי כלים והן אינם כליםאור לפני הדורשין עמ' 21
ט ע"א40 חצי כלים והן אינן כליםתורת העולה (תשעה) עמ' תקמד
ט ע"א40 חצי כלין והם אינם כליםפירוש המכבי שמות עמ' רמד
ט ע"א40 חצי כלין והם אינם כליןזריזותא דאברהם עמ' קי
ט ע"א40 חצי כלין והם אינן כליןחכמת התורה מסעי עמ' רמו
ט ע"א40 חצי כלין והם אינן כליןחכמת התורה פנחס עמ' קנ
ט ע"א40 חצי כלין והם אינן כליןנר לצדיק ויקרא עמ' שמג
ט ע"א40 חצי כלין והן אינו כליןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שב
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליםחכמת התורה שופטים עמ' תג
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליםתקנת השבין סי' טו (עמ' 155)
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליןאור הרעיון עמ' שי
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מד
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליןנחלת יעקב (תשעג) עמ' לה
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שפח
ט ע"א40 חצי כלין והן אינן כליןתורת העולה ח"ג פרק סה
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קעב
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שנתמלא סאתודברי שאול ויקרא עמ' שפב, במדבר עמ' קמג
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתודעת קדושים (תשנ) עמ' קלא
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' נד
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתואור ישראל (תרס) דף מז ע"ב
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתואור ישראל סי' ל חלק ה
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתוברכת אברהם (תשנד) עמ' נד
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתוברכת שלום "שמעתי" מאמר עח
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתוגור אריה במדבר פכ"ז הערה 34
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 215,214
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתועלי שור ח"ב עמ' תנא, תקצב
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתופרי חיים (קלוגר) עמ' קלב
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתורנת יצחק תפלה עמ' ריב
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע עד שנתמלא הסאהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצב, ח"ג עמ' ט {ובתחלה מאריך אפו}
ט ע"א41 אין הקב"ה נפרע עד שתתמלא מאתהולאשר אמר - תהלים עמ' תפו
ט ע"א41 הקב"ה מאריך אף לרשעים עד שיתמלא סאתםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קצז ע"א
ט ע"א41 הקב"ה מעניש רק כשמתמלאת הסאהמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
ט ע"א41 הרשעים לוקין כשנתמלאה סאתםדרשות מהר"ם בנעט עמ' סז, עא
ט ע"א41 והן אינן כליןטוב טעם בראשית עמ' רנד, שמות עמ' טז
ט ע"א42 מילוי הסאהדרך ה' השלם עמ' צה
ט ע"א42 עד מילוי הסאה שנא' בסאסאה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' סד
ט ע"א42 עד שיתמלא סאתםעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים מא
ט ע"א43 דרש ר' חיננא בר פפא מאישערי שיש יהושע ח"א עמ' ח
ט ע"א44 מ"ד רננו צדיקים וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"ב
ט ע"א44 מאי דכתיב לישרים נאוה תהלה א"ת נאוה תהלה אלא נוה תהלהמכשירי מצוה עמ' עה
ט ע"א44 מאי דכתיב לישרים נאוה תהלה וכו' זה משה ודוד שלא שלטו שונאים במעשיהםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קג, רה
ט ע"א44 מאי דכתיב רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה, זה משה וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מד
ט ע"א44 מאי דכתיב רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה וכו' זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקו, תקכא
ט ע"א44 רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה א"ת נאוה תהלה אלא נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםשבילי פנחס (תשעג) עמ' תכ
ט ע"א44 רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה וכו' טבעו בארץ שעריה משה דאמר מר וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רמב
ט ע"א44 רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשי ידיהם וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' קמג
ט ע"א44 רננו צדיקים בה'תאיר נרי עמ' כט
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה תהלהבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה תהלהחכמת התורה מסעי עמ' רז
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה תהלהחכמת התורה ויקהל עמ' רצה
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה תהלהחכמת התורה תרומה עמ' שסח
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה תהלהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לו
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה תהלהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקז
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוהדברי שאול שמות עמ' שט
ט ע"א45 אל תקרי נאוה אלא נוה, ומהרש"אגבורת יצחק סוכות עמ' קפ
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קצ, ויקרא עמ' קב, קד, קז
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהחכמת התורה תצוה עמ' נד
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהישמח חיים (תשסה) מע' י אות סג
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 174
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קמט
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלג
ט ע"א45 אל תקרי נאוה תהלה אלא נוהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיז
ט ע"א45 אל תקרי נאוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסב
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה אלא נוהאבן שוהם (פינסק) עמ' 80
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה אלא נוה תהילה, זהו דוד שלא שלטו במעשה ידיושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמז פסוק א
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהנחל עדה עמ' תלב
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה וכו' אלו משה ודוד שלא שלטו שונאים במעשיהםשער החצר (תשעב) סי' תלא
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה וכו' זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמד
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רמט
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלה זה משה ודודחכמת התורה ראה עמ' קצב
ט ע"א45 לישרים נאוה תהלהפרשת דרכים (תשנב) עמ' צח
ט ע"א45 נאוה תהלה זה דוד ומשה שלא שלטו שונאים במעשה ידיהםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מב אות ט
ט ע"א45 נאוה תהלה זה דוד ומשה שלא שלטו שונאים במעשה ידיהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ה
ט ע"א45 נאוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםיגל יעקב (תשנג) פקודי אות קעה
ט ע"א46 בית שעשו משה ודוד נגנזתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמא-שמג (קכ) {ע"כ מקדש העתיד שיהיה טרם שיעמדו משה ודוד, יבא מן השמים כדי שלא יחרב עוד}
ט ע"א46 במעשה ידי משה לא שלטו שונאיהם של ישראלדרשות אבן ישראל עמ' רג
ט ע"א46 במעשה ידיו של משה לא שלט בהן יד אומות העולםקרן לדוד שמות עמ' רעח
ט ע"א46 במעשה ידיו של משה לא שלטו אויביםויגד יעקב עמ' תיח
ט ע"א46 במעשה משה רבינו לא היה שום כח שולטמשנה למלך (תשסח) עמ' קפה, רלט
ט ע"א46 דוד וכו' לא שלטו שונאיו במעשיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעא ע"א
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שנט
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לב
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כו
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקטו
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשה ידםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצח
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשי ידיהםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' נב
ט ע"א46 דוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשיהםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקיא
ט ע"א46 דוד לא שלטו שונאים במעשה ידיוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 219, 102
ט ע"א46 דוד לא שלטו שונאים במעשיו דוד דכתי' טבעו בארץ שעריהבכורי אביב (ביק) תוס' בכורים לפ' תולדות
ט ע"א46 זה דוד ומשה שלא שלטו שונאים במעשה ידיהםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמ
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו זרים במעשה ידיהםדברי שאול שמות עמ' קו, שעג, שעה, במדבר עמ' רט
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם בידיהםזאת ליעקב ויקרא עמ' רלט
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיא ע"ב
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' יב
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם ורש"י ד"ה דוד ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסד
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםדברי ברוך ח"ב סי' כט אות ו
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תעט*
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםמשך חכמה הפטרת פקודי
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםרנת יצחק שמואל עמ' ע, ישעיה עמ' שצו, תהלים עמ' קצה, משלי עמ' שיח
ט ע"א46 זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםשיחות עבודת לוי סי' מה אות ב
ט ע"א46 לא שלט אויב במעשה ידיו של משהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרא
ט ע"א46 לא שלטו אויבים במעשי ידי משה רבינודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' ערה, ח"ז החודש עמ' שסח, שעט
ט ע"א46 לא שלטו אויבים במעשי ידי משהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף פו ע"א, ר ע"ב
ט ע"א46 לא שלטו אויבים במעשה ידיו של משהדברי יואל פ' שלח דף שסג ע"ב
ט ע"א46 לא שלטו אויבים וכו' טבעו בארץ שעריהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 176)
ט ע"א46 לא שלטו האויבים במעשה ידיו של משהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שמד
ט ע"א46 לא שלטו האויבים במעשי דודצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"ג
ט ע"א46 לא שלטו ידי האומות במעשי משהנפש יוסף (תשעד) עמ' קא
ט ע"א46 לא שלטו ידי השונאים במעשי ידיהם של משה ודודאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קנה
ט ע"א46 לא שלטו שונאים במעשה ידיהםעבודת הקודש (תשסד) עמ' קמג
ט ע"א46 לא שלטו שונאים במעשי דודכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 56-57
ט ע"א46 מעשה ידי דוד וכו' טבעו בארץ שעריהטיול בפרדס ח"א עמ' רטו
ט ע"א46 מעשה ידיו של דוד לא שלטו בהם האויביםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקצו
ט ע"א46 מעשה ידיו של משה רבנו אינם בטלים לעולםפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנד
ט ע"א46 מעשי ידי משה לא היה בהם שליטה וקיימים לעדערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ו
ט ע"א46 מעשי ידי משה נצחייםלקוטי שיחות חל"ג עמ' 128
ט ע"א46 מעשי ידיו של משה קיימים לעולםפאר יעקב ח"ב עמ' תרסא
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטה זרים במעשה ידיהםחכמת התורה וארא עמ' ריא
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהםעזר מיהודה (תשנט) עמ' ד, קנ, שצז
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נב
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשי ידיהםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ה, רג, תקלד
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שנה
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהם וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפט
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםאגרא דכלה ח"ג עמ' מו, רסד, שטו, שלג
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצא, תקעה
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםאש דת (אסאד) עמ' רצז
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שצח
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםדעת תפלה עמ' שנז
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםמפי כהן שמות עמ' 457
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםציץ השדה - שדי יער עמ' קצט, שעט
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםציץ השדה חנוכה עמ' עו
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםקדושת יצחק עמ' קנא
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםשבח נעורים עמ' ד, קנז
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםשבילי פנחס (תשעט) עמ' תקכז
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקמה
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' יב, נז, צב, קיג, קמה
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהם במעשיהםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיג-שיד {דשניהם לא מתו}
ט ע"א46 משה ודוד לא שלטו שונאיהםיריעות שלמה (אוזאן) פ' ואתחנן דף צג ע"ד
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו האויבים במעשי ידיהם וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף כד ע"א
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו וכו' טבעו בארץ שעריההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קכב, קכו
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו זרים במעשה ידיהםחכמת התורה דברים עמ' צא, שצז
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו זרים במעשה ידיהםחכמת התורה ואתחנן עמ' קיא, קכ, שצ
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ג פסוק ב
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם וכו' משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רטו
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סג
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' פה-פו
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלג
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםהשיר והשבח ח"ב עמ' כט
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםזכרון משלי עמ' מא אות קו
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםזמנים לששון עמ' קכו
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 465, 411, חכ"ו עמ' 6
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםמגלה עמוקות (תשסח) אופן כ, פו, ר
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא ט
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' מב
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםשם דרך במדבר עמ' קכז
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםשם דרך דברים עמ' קנג
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכה(תיג) {דגם הם קיימים לעד}
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מז - אור לציון
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםתקנת השבין סי' י (עמ' 92)
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאיהן במעשיהם וכו' משה וכו' משנגנז מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קע
ט ע"א46 משה ודוד שלא שלטו שונאים במעשיהםנפש יוסף (תשפא) עמ' פח, רנה, רפד, שז, תמח, תקמה, תרסג
ט ע"א46 משה וכו' לא שלטו שונאיהם במעשיהםתורת יחיאל בראשית עמ' קסג
ט ע"א46 משה וכו' לא שלטו שונאיהם במעשיהםתורת מנחם חנ"ה עמ' 192
ט ע"א46 משה לא שלט שונא במעשה ידיוטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז
ט ע"א46 משה לא שלטו שונאיהם במעשה ידיושמן ראש סוכות ח"א עמ' ק
ט ע"א46 משה לא שלטו שונאים במעשיואמרי יצחק בראשית עמ' צו הערה טז
ט ע"א46 נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם וכו' דוד דכתיב טבעו בארץ שעריה וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צב, קנג
ט ע"א46 נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהםשבילי פנחס (תשעח) עמ' קנב, קנג
ט ע"א46 על מעשה דוד לא שלטו בו ידי זריםפאר יעקב ח"ב עמ' תתפא
ט ע"א46 שאין אומה ולשון שולטת במעשה ידיוכרם לשלמה עמ' 386
ט ע"א46 שלא שלטו במעשיהם וכו' דוד דכתיב וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 202
ט ע"א46 שלא שלטו זרים במעשה ידיהםחכמת התורה חוקת עמ' רכד
ט ע"א46 שלא שלטו שונאיהם וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 323
ט ע"א46 שלא שלטו שונאיהם של ישראל במעשה ידי משה ודודבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות א
ט ע"א46 שלא שלטו שונאיהםכאיל תערוג עמ' קפ
ט ע"א46 לא שלטו במעשה ידי דוד שנאמר טבעו בארץ שעריהאור הצבי עמ' 59
ט ע"א47 דוד דכתיב טבעו בארץ שעריה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפג
ט ע"א47 טבעו בארץ שעריה וכו' רש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שפז
ט ע"א47 טבעו בארץ שעריהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
ט ע"א47 טבעו בארץ שעריהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכח
ט ע"א47 טבעו בארץ שעריההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפז {שערים לא שלטו בהם אויבים דדוד עשאם}
ט ע"א47 טבעו בארץ שעריהפני מלך ויקרא עמ' קצב
ט ע"א47 מעשה ידי משהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכח
ט ע"א48 כשנבנה נקדש ראשון נגנז אהל מועד קרסיו וקרשיואמרי בינה (שיפמאן) עמ' צד
ט ע"א48 נגנז הארון וכליולקט אמרי קודש - דברים עמ' ח {כשנכנסו לארץ}
ט ע"א48 המשכן שעשה משה נגנזלקוטי שיחות חל"א עמ' 169 {ויתגלה לעתיד לבוא}
ט ע"א48 משנבנה בית ראשון נגנז אוהל מועדערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 35
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' נו
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ק, קכב
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד וכו'קדושת יצחק עמ' קנא
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו בריחיו ועמודיו ואדניודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסו
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלו, קמט, קנ
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקכ
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 236
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועדברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 219
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועדגל עיני ח"א עמ' קמח
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועדפנים מסבירות עמ' עג
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועדפרפרת התורה עמ' רצז, שמט
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד וכו'דברי יואל פ' פקודי דף תמא ע"ב
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 306, חכ"א עמ' 150, חכ"ו עמ' 285
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועדבי חייא ח"ב עמ' רעג
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועדרנת יצחק משלי עמ' רנה, דברי הימים עמ' קמח
ט ע"א48 משנבנה מקדש ראשון נגנז קרשיו וכו' תחת מחילות של היכל האהל מועדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקטז
ט ע"א49 אוהל מועד גנוז תחת מחילות של היכלציץ השדה - שדי יער עמ' פח
ט ע"א49 המשכן נגנזדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תפה
ט ע"א49 המשכן נגנז והמקדש נחרבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלב (קלט) {על כן בגלות מצוי לפעמים אהבה רבה, אבל לא היראה}
ט ע"א49 המשכן נגנז מתחת בית המקדששבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' פג
ט ע"א49 המשכן נגנזאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רלט
ט ע"א49 נגנז אהל מועדפני מלך שמות עמ' רמד
ט ע"א49 נגנז אהל מועדפרפרת אליעזר פרשת תצוה פרק כח פסוק ה, פרשת פקודי פרק לח פסוק כא
ט ע"א49 נגנז אהל מועדרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תכט
ט ע"א49 נגנז אוהל מועד וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 367
ט ע"א49 נגנז אוהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 245
ט ע"א49 נגנז אוהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניונתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רמו
ט ע"א49 נגנז אוהל מועד קרשיו קרסיו וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 187
ט ע"א49 נגנז אוהל מועדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעא
ט ע"א49 נגנז אוהל מועדצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעט ע"א, קפ ע"ד
ט ע"א51 הארון נגנז תחת ההיכלחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלא
ט ע"א51 היא נתנה עינהמשך חכמה בראשית פ' ג פס' טז
ט ע"א51 נתנה עיניה במה שאינה שלה, מה שבקשה לא נתנה לה ומה שבידה נטלה ממנו וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ו
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה באחר מה שבקשה לא נתן לה ומה שהיה לה נטל ממנהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצ
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במה שאינו שלה מה שביקשה לא נתן לה שלה ניטל ממנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ז
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במה שאינו שלהנתיבות עולם ח"ב עמ' רכה
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' סח, צד
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תסט
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה מה שביקשה לא ניתן לה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ו אות ד
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי להאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ריב
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי להאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 218
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה במי שאינו שלה וכו'יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יא דף סה ע"א
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניה וכו' מה שביקשה לא נתנו להחמודי צבי בראשית עמ' נב
ט ע"א51 סוטה נתנה עיניהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ע
ט ע"א52 המתאווה למה שאינו שלוקשוטי כלה (תשסג) עמ' כ
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלו גם מה שמבקש אין נותנים לו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' פה
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנוחכמה ומוסר ח"ב עמ' פא
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנובן מלך - מידת הביטחון עמ' סז
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אינו מקבל ומה שבידו נוטלין ממנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1872
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אינו נותנין לודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 205
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' סט
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלושיחות לספר במדבר עמ' קסו, שיחות לספר דברים עמ' קמה
ט ע"א52 הנותן עיניו במה שאינו שלושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פא
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו ראוי לו מה שמבקשנחל חיים סי' ב אות ב
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלו וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' עה
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנים לו וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 63, ח"ג עמ' 291, ח"ד עמ' 22
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנים לו וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' יז
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנושרתי ח"א עמ' רג, חבר הקיני עמ' יז
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לוהר יראה מאמר לג
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו, ומה שבידו נוטלין הימנודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1096
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קסג
ט ע"א52 כל הנותן עיניו במה שאינו שלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרמו
ט ע"א52 כל הנותן עיניו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמב
ט ע"א52 המבקש מה שאינו שלו וכו' מה שבידו נוטלים ממנוחוט של חסד (תרכה) דף קיד ע"ב
ט ע"א52 מה שבקשה לא נתן לה ומה שבידה נטל ממנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1048
ט ע"א52 מי שנותן את עיניו במה שלא שלו נוטלים ממנו את שבידודולה ומשקה פורים עמ' סד
ט ע"א52 שבידה נטלוהו ממנהמשך חכמה הפטרת בשלח
ט ע"א52 שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו וכו'ואותו תעבוד עמ' פג
ט ע"א52 שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקשישראל קדושים עמ' 34, פוקד עקרים סי' ב (עמ' 8)
ט ע"א52 שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנין לו, ומה שבידו נוטלין הימנודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1079
ט ע"א רש"י - ג' כוסות האמורות במצרים בחלומו של פרעהשפע חיים ח"ב עמ' קצא
ט ע"א רש"י ד"ה דודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמה (קעה) {ביתם של צדיקים חשיב כמו בית המקדש}
ט ע"א רש"י ד"ה דוד, ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תלב
ט ע"א תוס' ד"ה לא הכיתיטוב ראיה
ט ע"א תוס' ד"ה לאהעמק דבר דברים פ"כט פסוק כ
ט ע"א תוס' ד"ה מנימין - מואב לא נתבלבלרנת יצחק ישעיה עמ' סט
ט ע"א תוס' ד"ה מנימין - נבוכדנצר השאיר דלת הארץ במקומםרנת יצחק ישעיה עמ' תנה
ט ע"א תוס' ד"ה מנימיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסד
ט ע"א תוס' ד"ה מנימיןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 171
ט ע"א תוס' ד"ה מנימיןמקוה מים (עזריאל) ח"א דף ו ע"א
ט ע"ב01 בנחש הקדמוני שנתן עיניו וכו' ואשא את חוהקדושת השבת סי' ו (עמ' 32)
ט ע"ב01 הנחש הקדמונימרפא בכנפיה ח"ג עמ' שכז
ט ע"ב01 הנחש וכו' קינא באדם ונתן עיניו במה שאינו ראוי לועיוני הפטרה ח"ב עמ' 681
ט ע"ב01 הנחש מה שבקש לא נתנו לו ומה שבידו נטלו הימנוהמוסר והדעת בראשית עמ' כו
ט ע"ב01 וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו מה שביקש לא נתנו ומה שבידו נטלוהו ממנורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכד
ט ע"ב01 וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לודודי נתן בראשית עמ' נב
ט ע"ב01 וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוירנת יצחק - פרק חלק עמ' תסג
ט ע"ב01 נחש הקדמונימנחת אליהו (תשסא) עמ' רפה {ס"מ הביא המיתה על ידי היין גם כאן חזר בחטאו לגרם מיתת ישראל מסבת היין והזנות, בכונתו אז לזנות עם חוה}
ט ע"ב01 נחש הקדמוני וכו' המןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפח
ט ע"ב01 נחש הקדמוני נתן עיניו במה שאינו ראוי לו כו' והמן שנתנו עיניהם כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמד
ט ע"ב01 נחש הקדמוני נתן עיניו במה שאינו ראוי לומכתב מאליהו ח"ג עמ' 48
ט ע"ב01 נחש הקדמוני נתן עיניו במה שאינו שלודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קה אות א
ט ע"ב01 נחש הקדמוני נתן עיניו במה שאינו שלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ה, דרוש סז אות ז
ט ע"ב01 נחש הקדמוני נתן עיניו וכו' ורש"יאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' מז
ט ע"ב01 נחש קדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלג
ט ע"ב01 מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו וכו' על גחונו ילךשבילי פנחס (תשעח) עמ' נא
ט ע"ב01 מצינו בנחש וכו' אמר אהרוג אדם ואשא את חוהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רט
ט ע"ב01 נתן עיניו במה שאינו ראוי לועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 126
ט ע"ב01 נתן עיניו במה שאינו ראוי לורנת יצחק שמואל עמ' קיב, מלכים עמ' ט
ט ע"ב01 שנתן עיניו במה שאינו ראוי לועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 78
ט ע"ב01 שנתן עיניו במה שאינו ראוי לוהסתרים באסתר עמ' 100, 241, 254, 372
ט ע"ב01 שנתן עיניו במה שאינו ראוימה שהיה הוא שיהיה עמ' עז
ט ע"ב02 אמר הקב"ה אני אמרתי לנחש יהא מלך על כל בהמה וחיהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רמח
ט ע"ב02 אמר הקב"ה אני אמרתי לנחש יהא מלך על כל בהמה וחיה, עתה ארור יותר מכל בהמה וחיהדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' צט
ט ע"ב02 אמר הקב"ה אני אמרתי נחש יהא מלך על כל בהמהנתיבות עולם ח"א עמ' קח
ט ע"ב02 אמר הקב"ה וכו' יהא מלך על כל בהמה וחיה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צב
ט ע"ב02 א"ל הקב"ה לנחש אני עשיתיך מלך על כל בהמה וחיה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שעה
ט ע"ב02 אני אמרתי יהא מלך וכו'אוצר הכבוד
ט ע"ב02 אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכז ע"ד, ופרשת כ דף קלו ע"ד
ט ע"ב02 אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה עכשיו ארור יהיהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמג
ט ע"ב02 אני אמרתי שיהא מלך על כל בהמה וחיהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 176
ט ע"ב02 הנחש אף את מה שהיה לו נטלו ממנועיוני הפטרה ח"א עמ' 154
ט ע"ב02 הנחש היה קודם החטא מלך על כל בהמה וחיהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מ ע"ג
ט ע"ב02 הנחש לפני שנתקלל היה מלך והיה הולך בקומה זקופהדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קה
ט ע"ב03 אני אמרתי יהלך בקומה זקופהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רו
ט ע"ב03 אני אמרתי יהלך בקומה זקופהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ריא
ט ע"ב03 אני אמרתי ילך בקומה זקופה עכשיו על גחונו ילךאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קטו
ט ע"ב03 אני אמרתי ילך וכו'בעקבי יעקב עמ' רסט, ערב
ט ע"ב03 אני אמרתי שילך בקומה זקופה עכשיו על גחונך תלךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1444
ט ע"ב03 נחש הלך בקומה זקופה קודם הקללהאור גדליהו מועדים דף לג ע"ד
ט ע"ב04 אני אמרתי יהי מאכלו מאכל אדםמשך חכמה בראשית פ' ג פס' ד
ט ע"ב04 הנחש נתקצצו רגליותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיב
ט ע"ב04 יהא מאכלו מאכל אדםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יב
ט ע"ב04 עונשו של הנחש שהולך על גחוןשבילי פנחס (תשעז) עמ' רמז
ט ע"ב05 אהרוג את אדם ואשא את חוה וגו'מאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ז
ט ע"ב05 אהרוג את אדם ואשא את חוהאדבר בם עמ' ו
ט ע"ב05 אהרוג את אדם ואשא את חוהדברי יואל פ' בראשית דף לא ע"ב
ט ע"ב05 אהרוג את אדם ואשא את חוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פט, צח*
ט ע"ב05 אהרוג את אדם ואשא את חוהרנת יצחק יהושע עמ' צד
ט ע"ב05 אהרוג את אדם ואשא את חוהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנה
ט ע"ב05 אמר אהרוג את אדם ואשא את חוהמרפא לנפש בראשית עמ' לב {סבר שיאכל אדם וימות וישא את חוה}
ט ע"ב05 אמר הנחש אהרוג את אדם ואשא את חוהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שנח
ט ע"ב05 ביקש להרג את האדם ולישא את חוהאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שמו
ט ע"ב05 הוא אמר אהרוג את אדם ואשא את חווהאור הצבי עמ' 84
ט ע"ב05 הוא אמר וכו' ואשא את חוההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלג
ט ע"ב05 הנחש אמר אהרוג את אדם ואשא את חוהמחשבת מוסר ח"א עמ' קז
ט ע"ב05 הנחש אמר אהרוג את אדם ואשא את חוהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קנט
ט ע"ב05 הנחש נתן עיניו בחוה וסבר שאדם ימות וישא את חוהמרפא לנפש בראשית עמ' לב
ט ע"ב06 בלעם והמן נתנו עיניהם במה שאינו ראוי להםעוז לו בך מאמר י אות ג
ט ע"ב06 בלעם מה שביקש לא ניתן לו ומה שהיה לו לקחו ממנולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלד
ט ע"ב06 דואג, ורש"י - היה ראש הסנהדרין ומגדולי הדורדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קיב
ט ע"ב06 ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום שנתנו עיניהםעיוני הפטרה ח"א עמ' 276
ט ע"ב06 וכן מצינו בקיןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עא
ט ע"ב06 וכן מצינו בקיןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכג
ט ע"ב06 קין נתן עיניו במה שאינו ראוי לו, ומהרש"אמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ג
ט ע"ב06 קין נתן עיניו במה שאינו שלומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ע
ט ע"ב06 קין, קרח, בלעם ודואג וכו' נתנו עיניהם במה שלא ראוי להםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 184
ט ע"ב06 קנאת קיןבעקבי יעקב עמ' שיא
ט ע"ב06 קרח נתן עיניו במה שאינו ראוי לומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תסז
ט ע"ב07 אבשלום ואדוניהוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כה
ט ע"ב07 אבשלוםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שכד, שכה
ט ע"ב07 וגחזי ואבשלום ואדניהואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רלג
ט ע"ב07 והמן שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלג, קמא
ט ע"ב07 שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם וכו' אלא אף מה שבידם ניטל מהםאורחות צדיקים שער קנאה עמ' צ
ט ע"ב07 שנתנו עיניהם במה שאינורנת יצחק ה' מגילות עמ' שעט
ט ע"ב08 ומה שבידם נטלוהו מהםאש דת (תשמח) עמ' קצח
ט ע"ב08 מה שביקשו לא ניתן להם, ומה שבידם נטלו מהםנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 20
ט ע"ב13 הלך אחר עיניודעת תפלה עמ' תנג
ט ע"ב13 הלך אחר עיניורוח חיים (חיד"א) עמ' קפג
ט ע"ב13 שהולך אחר עיניודעת שבת עמ' פט
ט ע"ב13 שמשוןבית שלום מרדכי עמ' קיח {מדוע לא הלך אחרי ליבו}
ט ע"ב13 שמשון הלך אחד עיניו לפיכך נקרו את עיניו וכו'אפיקי ים עמ' רסב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניומי מרום ח"ו עמ' כג {והגן על ישראל}
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיט
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רמד
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו' אבשלום נתגאה בשערושל"ה (תשנז) פרשת עקב אות ו
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רעו
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תפח
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות עה, פרק ו אות ה, כא, ל, קטו, פרק ז אות לה
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצ
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמות
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך ניקרו את עיניוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 24
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו הפלשתים את עיניותורת משה (אלמושנינו) עמ' רו
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים אח עיניותורת אביגדור ח"ב עמ' י
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניושערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' שלב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערובצור ירום ח"ה עמ' טז, רכא
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו וכו' מי לנו גדול ממשה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות כז, מצוות פרק ו אות ה
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שג, ח"ב עמ' נה, שלד
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קלא, קלב, קלז
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרסב, תרסח, תרעז
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניוכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיז ע"א; יפה מראה (שנ) דף רל ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סב ע"ד
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניולב אביגדור עמ' ע
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניומאמרי ר' ראובן עמ' לט
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניומאמרי ר' ראובן עמ' לט
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניופני מנחם ויחי עמ' שפז, שמות עמ' כא, כי תצא עמ' קכא
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניושרתי ח"א עמ' פה
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתיםישראל קדושים עמ' 17, תקנת השבין סי' ו (עמ' 62), פוקד עקרים סי' *ד (עמ' 23, 25), *ה (עמ' 39-40), לקוטי מאמרים עמ' 211, 226, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 44 (סי' מו)
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניו ניקרו הפלישתים את עיניובצור ירום ח"ט עמ' קמ {מכאן אנו למדים שכשאדם עושה מה שהוא רוצה בלי לחשוב אם ה' רוצה זאת זה מסוכן מאד}
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשפ
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שפג
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פד
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 5, 35
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניומשיבת נפש עמ' קסב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניונר ישראל חלק א דף קעא
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נח
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניופירוש המכבי שמות עמ' רמח
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניוקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רי
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניושיחות ר' ראובן עמ' מב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניושיחות ר' ראובן עמ' מב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעו
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקכב
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניותורת אברהם עמ' 28
ט ע"ב13 שמשון הלך אחר עיניותיבת גמא (תשסז) עמ' רעח
ט ע"ב13 שמשון מרד בעיניו וכו' אבשלום נתגאה בשערושבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח
ט ע"ב13 שמשון נכשל בעיניו ומידה כנגד מידה עקרו לו את עיניוקריאה בקריה ח"ג עמ' עז
ט ע"ב13 שמשוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ג, רח, רל, רלג, רלה, רמט-רנ, רסא, רסג, רסו, רסט-רע, רעג, רעה, רעט
ט ע"ב14 ניקרו פלישתים את עיני שמשוןמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' נה
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ו
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצג, רצה, שצב
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערוכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיח ע"ב
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעא
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערוס' חסידים סי' תריד
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערופירוש המכבי שמות עמ' צח
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערושבילי פנחס (תשעב) עמ' רצו
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערושמחת הנפש עמ' קכב
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו, ולפי שבא על עשר פלגשי אביו וכו' לפיכך נתקעו בו ג' שבטיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסט
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעג
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערוגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כ
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערווזאת התורה עמ' מח
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערוראשית דעת (קורח) סי' נא
ט ע"ב15 אבשלום נתגאה כו' לפיכך נתלה בשערועשרה מאמרות (תשס) עמ' עג
ט ע"ב15 חטא בשערות ראשו ולקה בוס' חסידים סי' תריד
ט ע"ב15 לפי שבא על עשר וכו' נתנו בו עשר לונביותמנחת יהודה (פתיה) עמ' 151
ט ע"ב15 סיבת הריגת אבשלוםיחי המלך עמ' כז
ט ע"ב17 אבשלום גנב ג' לבבות לב אביו ולב ב"ד ולב ישראללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיז
ט ע"ב17 אבשלום גנב ג' לבבותאיש מבין ח"ב דף יג ע"ב
ט ע"ב17 אבשלום גנב לב אביו ולב הסנהדרין ולב כל ישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצג, שצב
ט ע"ב17 ולפי שגנב שלש גנבות לב אביו וכו'יפה מראה (שנ) דף רלו/רלז ע"ב
ט ע"ב19 המתינה למשה שעה אחתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' סד
ט ע"ב19 וכן לעניין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פא
ט ע"ב19 וכן לענין הטובהדרשות הר"ן (מישור) עמ' סג
ט ע"ב19 וכן לענין הטובה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת נח
ט ע"ב19 וכן לענין הטובה כו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שמח, שמות עמ' לב, לה
ט ע"ב19 וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה וכו', ובמהרש"אהר יראה מאמר עא
ט ע"ב19 וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קה
ט ע"ב19 וכן לענין הטובה מרים המתינה למשהפרפרת התורה עמ' תפא
ט ע"ב19 וכן לענין הטובהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיד
ט ע"ב19 וכן לענין הטובהפרדס המלך (תשסט) אות תקיא
ט ע"ב19 מרים המתינה וכו' לפיכך נתעכבו להלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' לד
ט ע"ב19 מרים המתינה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רכו
ט ע"ב19 מרים המתינה לאחיה לכן המתינו לה שבעה ימיםדודאי יעקב עמ' תצג, תצה
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה וכו' לפיכך נתעכבו ישראל בעבורה שבעת ימיםבנין אברהם בראשית עמ' קנה
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה וכו' לפיכך נתעכבו לה ישראלויאמר מרדכי - דרשות עמ' שמו
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה וכו' נתעכבו לה ישראל ז' ימים, ומהרש"אלקוטי שיחות חי"ח עמ' 132, חכ"א עמ' 6
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה וכו' נתעכבו לה ישראלפירוש המכבי שמות עמ' צג
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תטז, תכז
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה א' ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' י
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת המתינו לה כל ישראל שבעת ימיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש פא אות ה
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו' לפיכך נתעכבו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קי
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו' לפיכך נתעכבו לה ישראל ז' ימים וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רפד
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו' לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימיםמאמרי ר' ראובן עמ' כז
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו' לפיכך נתעכבו לה ישראלמאמרי ר' ראובן עמ' כז
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו' נתעכבו לה ישראל ז' ימיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רג, פרק קלה פסוק ו הערה ד, פרק קמג פסוק ב הערה א
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תלט ד"ה ותען
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו'שיחות לספר במדבר עמ' רד
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת לפיכך נתעכבו לה ז' ימיםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קצ
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת ותוס' בדף יא ע"אשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת לפיכך נתעכבו לה ישראל במדבר ז' ימיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קלח
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת לפיכך נתעכבו לה ישראל ז' ימים וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' קסא
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת לפיכך נתעכבו לה ישראל ז' ימיםשבילי פנחס (תשעט) עמ' שנז
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת לפיכך נתעכבו לה ישראלשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קנז
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר ותתצב אחותו מרחוק, לפיכך נתעכבו לה ישראל ז' ימים במדברשם יחזקאל עמ' תצה
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחתברור הלכה יבמות עמ' שנד, שנז {לאו דוקא שעה}
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפה
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחתפני מנחם שמות עמ' כא, בהעלותך עמ' עב
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעה אחתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שמד
ט ע"ב19 מרים המתינה למשה שעהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קפו
ט ע"ב19 מרים המתינה למשהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' לז-לח
ט ע"ב19 מרים המתינה למשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עג
ט ע"ב19 מרים המתינה שעה אחתבית אבא (גוטווירטה) דף יא ע"ד, יב ע"א, יג ע"א, טו ע"ב
ט ע"ב19 מרים המתינה שעה אחתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצא
ט ע"ב19 מרים עמדה מרחוק לדעה מה יעשה לאחיהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תכד
ט ע"ב19 מרים שהמתינה למשה לפיכך נתעכבו לה ישראל במדברעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 172
ט ע"ב20 ותתצב אחותו מרחוקהאיר ממזרח - יהושע עמ' נא
ט ע"ב20 ותתצב אחותו מרחוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
ט ע"ב20 ותתצב אחותו מרחוקפרפרת התורה עמ' תפח
ט ע"ב20 לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדברמשך חכמה דברים פ' כד פס' ח
ט ע"ב20 נתעכבו לה ישראלטוב טעם במדבר עמ' סג
ט ע"ב20 נתעכבו לה ישראלתורת מנחם חמ"ד עמ' 18
ט ע"ב21 והעם לא נסע עד האסף מרים וכו'למחר אעתיר עמ' רנא
ט ע"ב21 יוסף זכה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נז דף קכו ע"ד
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנותפלה למשה (בנימין) עמ' רפא
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול הימנו וכו' מי לנו גדול מיוסף שנתעסק בו משה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלח
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו וכו' מי לנו גדול כיוסף שלא נתעסק בו אלא משהדודי נתן בראשית עמ' תק
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנואהל רחל עמ' 650, 659
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנובינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצח
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קנה עמ' תקכב
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו וכו'ברכת שמואל (תשעז) בשלח עמ' רמח, וזאת הברכה עמ' תרצו
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו וכו' משה זכה בעצמות יוסף וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנד
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו וכו' משה זכה בעצמות יוסף וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תמז, תס, תסח, תעג, תעד
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 239, 237
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' פ
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קטז
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביו מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משהלב אריה פרשת ואתחנן אות יז
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ה
ט ע"ב21 יוסף זכה לקבור את אביושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסה
ט ע"ב21 יוסף זכהנשמת חיים (ברלין) עמ' כב
ט ע"ב21 יוסף שנתעסק עם יעקב זכה שנתעסק עמו משהמרפא לנפש בראשית עמ' תיח
ט ע"ב23 יוסף נתעסק בו משה וכו' משה נתעסק בו המקוםפירוש המכבי דברים עמ' תנ
ט ע"ב23 מי לנו גדול כיוסף שנתעסק עמו משהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קד
ט ע"ב23 מי לנו גדול כיוסףדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפד
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה ת"ר וכו' והוא נתעסק במצות שנא' חכם לב יקח וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' פח
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משהאברהם אנכי ח"א דף עד ע"ד
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משהפורים בציון עמ' לב
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסףאברהם את ידו ח"א דף קא ע"ד
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסףברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יז ע"ד [סג ע"ב ד"ה אשר]
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסףדרשות מהר"ם שיק עמ' שצא
ט ע"ב23 מי לנו גדול מיוסףילקוט הגרשוני ח"ב דף עא בסופו
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ריט
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רד
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו וכו' מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תעג
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו וכו'ברית שלום (תעח) דף מד ע"ב
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רפא
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תמד
ט ע"ב23 משה זכה בעצמות יוסףמגלה צפונות ח"ב פ' בשלח
ט ע"ב23 משה עסק בעצמות יוסף ולא נתעסק בו אלא הקב"ה לבדוקומץ המנחה (צונץ) דרוש ק אות ג
ט ע"ב23 משה רבינו בשביל שנתעסק בעצמות יוסף זכה שנתעסק עמו הקב"ה בקבורתועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רא
ט ע"ב24 אין בישראל גדול ממנותורת מנחם חלק נ עמ' 328
ט ע"ב24 אין גדול ממשהפרדס מרדכי עמ' ש
ט ע"ב24 אין לנו גדול בישראל ממשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלא
ט ע"ב24 החזרת עצמות יוסףפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קח
ט ע"ב24 מי גדול ממשה וכו'דבר יום ביומו - ה כסלו
ט ע"ב24 מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שצז
ט ע"ב24 מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מ ד"ה הנה
ט ע"ב24 מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום וכו'חמודי צבי שמות עמ' שכט
ט ע"ב24 מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום שנאמר ויקבר אותו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכ
ט ע"ב24 מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקוםחמודי צבי בראשית עמ' יא
ט ע"ב24 מי גדול ממשהדרשות מהר"ם שיק עמ' תיב
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תג
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רסב
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשה כו'מראה הגדול ח"ב דף פט ע"א
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקוםכבוד לאיש דף מ ע"ג
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק עמו אלא הקב"המגלה צפונות ח"ב פ' בשלח
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנו ע"א [תרט ע"א ד"ה ויען]
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשהראש דוד (תקלו) דף מט ע"ג
ט ע"ב24 מי לנו גדול ממשהראש דוד (תשמו) עמ' רג ע"א
ט ע"ב25 הקב"ה בעצמו עושה לו כבודכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 43
ט ע"ב25 הקב"ה נתעסק בקבורת משהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק יג פסוק יט
ט ע"ב25 הקב"ה קבר את משהמהר"ם שיק דברים עמ' רסב
ט ע"ב25 ויקבור אותו בגיא לא על משה בלבד אמרובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ריח אות ב
ט ע"ב25 ולא משה בלבד התעסק הקב"ה עמו אלא אף כל צדיק וצדיקמנחת אליהו (תשנט) עמ' רפו, רע
ט ע"ב25 לא משה בלבד אלא אף כל צדיק וצדיק הקב"ה מתעסק עמומנחת אליהו (תשסא) עמ' רעג
ט ע"ב25 לא על משה בלבד אלא על כל הצדיקיםאש דת (תשמח) עמ' רכ
ט ע"ב25 לא על משה בלבד אמרו אלא על כל הצדיקים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קנח
ט ע"ב25 לא על משה בלבד אמרו אלא על כל הצדיקים שנאמ' והלך וכו'זרע שמשון (תקלח) וזאת הברכה
ט ע"ב25 לא על משה בלבד אמרו אלא על כל הצדיקים שנאמר והלך וכו'זרע שמשון (תשסג) וזאת הברכה אות טו
ט ע"ב25 לא על משה לבד אמרו אלא על כל הצדיקים וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קעז, רס
ט ע"ב25 לפי שנתעסק משה בעצמות יוסף זכה דהקב"ה יתעסק עמופאר יעקב ח"ג עמ' תרכד
ט ע"ב25 משה זכה להיקבר ע"י הקב"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ע
ט ע"ב25 משה נתעסק בו אלא המקוםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנח
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדדבר יום ביומו - ר"ח טבת
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדדודאי יעקב עמ' שלא
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד ובעיניו לקהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נד דף צא ע"א
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו' לפיכך וינקרו פלשתים את עיניועירין קדישין השלם עמ' שנז
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו' לפיכך נקרו פלשתים את עיניושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שמ
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעז
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד סימן נד דף נא ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סה ע"ב
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תע
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שנז, שנח
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרסב
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדאור הרעיון עמ' קכג
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ריח
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדבין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות ג
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדמסילות הנביאים שופטים עמ' תפד
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ד
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדשיחות לספר במדבר עמ' נה, רסז
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכז
ט ע"ב27 שמשון בעיניו מרד, ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קצה
ט ע"ב27 שמשון מרד בעיניו וכו'חן טוב (תשסה) בראשית עמ' תנד
ט ע"ב27 שמשון מרד בעיניוהאיר ממזרח משלי עמ' שיב
ט ע"ב27 שמשון מרד בעיניוחן טוב (הלוי, שסה) דף סה ע"ב
ט ע"ב27 שמשון מרד בעיניומכתב מאליהו ח"ב עמ' 273
ט ע"ב29 והכתיב ואביו ואמו לא ידעו כי מד' היא הוא כי אזל מיהא בתר ישרותי' אזלמאמרי ר' ראובן עמ' לט
ט ע"ב29 כי אזל מיהא בתר ישרות עיניו אזל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעז
ט ע"ב29 כי אזל מיהא בתר ישרותי' אזללקוטי שיחות חכ"ז עמ' 154
ט ע"ב29 כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזלפני מנחם מקץ עמ' שמז, ויחי עמ' שפט, נשא עמ' נה
ט ע"ב30 בתר ישרות עיניו אזלפירוש המכבי שמואל עמ' רצה
ט ע"ב30 רבי אומר תחילת קלקולושערי שיש יהושע ח"א עמ' קכד
ט ע"ב32 וירד וגו' תחלת קלקולו מיהא בעזההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לט
ט ע"ב33 ושמה דלילה שדלדלהשמחת הרגל (תקמב) על רות דף יב ע"א
ט ע"ב33 תחילת קלקולו בעזהטוב ראיה
ט ע"ב33 תחילת קלקולו בעזהרנת יצחק יהושע עמ' שעג, שעד
ט ע"ב33 תחילת קלקולו בעזה לפיכך לקה בעזהטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' מא-מג
ט ע"ב33 תחלת קלקולו בעזה וכו' לפיכך לקה בעזה, ורש"י וש"מרנת יצחק שופטים עמ' קצא
ט ע"ב34 אלמלא לא נקרא שמה דלילה ראויה היתה שתקרא דלילהכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יו דף קיג ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס' סב דף קא ע"א
ט ע"ב34 אלמלא לא נקרא שמה דלילהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סב דף קא ע"א
ט ע"ב34 אלמלא נקרא שמה דלילה ראויה היתה שתקרא דלילה דילדלה את כחו דילדלה את לבו דילדלה את מעשיואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שפב
ט ע"ב34 למה נקרא שמה דלילה שדלדלה וכו'תשבי (תשסה) עמ' סט שורש דלדל
ט ע"ב34 למה נקרא שמה דלילה שדלדלה כחו דלדלה את לבו דלדלה את מעשיומחשבה למעשה עמ' קעו (בהערה)
ט ע"ב35 דלילה דלדלה את כחו וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רלד
ט ע"ב35 דלילה דלדלה כוחומבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכו
ט ע"ב35 דלילה דילדלה את כחו דילדלה את לבו דילדלה את מעשיושיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קיז
ט ע"ב35 דלילה דלדלה את כחו ומהרש"אישראל קדושים עמ' *22-21
ט ע"ב35 שדלדלה את כוחו לבו ומעשיורנת יצחק יהושע עמ' שעה
ט ע"ב35 דילדלה וכו' ותרא דלילה כו'רנת יצחק שופטים עמ' קצג
ט ע"ב38 ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו מנא ידעה אלא ניכרין דברי אמתנחמד ונעים (תשסח) וישב ד"ה והנה רש"י
ט ע"ב38 ותרא דלילה כי הגיד לה וגו'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' יג
ט ע"ב38 ותרא דלילה כי הגיד לה מנא ידעה וכו' אביי אמר ידעה בו באותו צדיק דלא מפיק שם שמים לבטלה כיון דאמר נזיר אלהים וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק נג
ט ע"ב38 כי הגיד לה את כל לבו מנא ידעלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס' ס"ב דף קא ע"א
ט ע"ב39 דלא מפיק שם שמים לבטלהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכ
ט ע"ב39 דלא מפיק שם שמים לבטלהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' יא {הוכחה שאף בשקר המותר אסור הזכרת ה'}
ט ע"ב39 ידעה באותו צדיק דלא מפיק ש"ש לבטלהרנת יצחק יהושע עמ' שעז
ט ע"ב39 ידעה באותו צדיק דלא מפיק שם שמים לבטלהרנת יצחק שופטים עמ' קצה
ט ע"ב39 ידעה בו באותו צדיק דלא מפיק ש"ש לבטלה וכו'נועם אליעזר שמות דף נג ע"א
ט ע"ב39 ידעה בו באותו צדיק דלא מפיק ש"שישראל קדושים עמ' 32
ט ע"ב39 ידעה בי' באותו צדיק דלא מפיק ש"ש לבטלה וכו' וודאי קושטא קאמרברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
ט ע"ב39 ידעה בי' באותו צדיק דלא מפק ש"ש לבטלה וכו' וודאי קושטא קאמרברית שלום (תשסח) עמ' רכז
ט ע"ב39 ידעה ביה באותו צדיק דלא מפיק ש"ש לבטלהבית יעקב (תשסא) עמ' קפז
ט ע"ב39 ידעה ביה באותו צדיק דלא מפיק שם שמים לבטלהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעא {דברי ר"ח פלאג'י}
ט ע"ב39 ניכרים דברי אמתדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 211-210, פ"א הערה 1729
ט ע"ב39 ניכרים דברי אמתרוח חיים (חיד"א) עמ' קנא
ט ע"ב39 ניכרים דברי אמתתפארת צבי ויקרא עמ' רנז
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתאור גדליהו ויקרא-דברים דף רמד ע"א
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתבאמונה שלמה עמ' מא
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתכוזרי מאמר ד סי' יז
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתלישרים תהלה (תשסד) עמ' צח
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יג
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתעל ישראל גאותו עמ' שיז
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמתפירוש המכבי שמואל עמ' רצה
ט ע"ב39 ניכרין דברי אמת, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' קס
ט ע"ב39 שלא מפיק שם שמים לבטלהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' מב, קלז, קנז, ריד
ט ע"ב39 שמשון לא מפיק שם שמים לבטלהאור הרעיון עמ' קכג
ט ע"ב40 כיון דאמר נזיר אלהים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריב
ט ע"ב41 ותאלצהו וכו' נשמטה מתחתיובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רלד
ט ע"ב41 מאי ותאלצהו בשעת גמר ביאהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יז סי' סב דף קב ע"א
ט ע"ב41 מאי ותאלצהו אר"י דבי רבי אמי בשעת נמר ביאה נשמטה מתחתיומכשירי מצוה עמ' ל
ט ע"ב41 מאי ותאלצהו בשעת גמר ביאה נשמטת מתחתיוכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יו דף קטו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שו/שי ע"ג
ט ע"ב41 מאי ותאלצהו וכו' בשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעט
ט ע"ב41 מאי ותאלצהו וכו' בשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיואמרות ה' השלם ח"א עמ' קכ
ט ע"ב41 מאי ותאלצהו וכו' בשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יד ע"א
ט ע"ב43 אל תאכלי כל טמא וכו' דברים האסורים בנזירעיוני הפטרה ח"ב עמ' 357
ט ע"ב43 ואל תאכלי כל טמאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רי
ט ע"ב43 מאי כל טמא וכו' דברים האסורים בנזיררנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לז
ט ע"ב43 מאי כל טמא וכו' האסורים לנזירתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לא
ט ע"ב43 מאי כל טמא כו' דברים האסורים בנזיר, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' קנט, קס, קסג, קסח
ט ע"ב43 עד האידנא דברים טמאים קאכלה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ה
ט ע"ב43 עד השתא דברים טמאים קאכלהטירת כסף דף רכא ע"ג
ט ע"ב43 עד השתא דברים טמאים קאכלה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סז
ט ע"ב44 דברים האסורים בנזיררנת יצחק יהושע עמ' שמד
ט ע"ב45 איוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמארנת יצחק יהושע עמ' שעא
ט ע"ב45 הוא איוה לדבר טמא לפיכך וכו'שיחות לספר במדבר עמ' נו
ט ע"ב45 הוא איוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעו
ט ע"ב45 הוא איוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמאטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' מד-מה {לחי החמור היה דבר כיעור ולא איסור ממש, שהרי נעשה ע"י נס}
ט ע"ב45 הוא איוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמא, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' קצ
ט ע"ב45 הוא איוה לדבר טמא לפיכך נתלו לופוקד עקרים סי' ה (עמ' 40)
ט ע"ב45 הוא איוה לטמאטוב ראיה
ט ע"ב45 הוא נתאוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמאלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים טו ס"ס דף צט סוף ע"ד
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' וכו' שנא' יהי דן נחש וכו'אפיקי ים עמ' רנח
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' לפעמו אותו היום חלה נבואתו של יעקב אבינו שאמר יהי דן וגו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נד דף צ ע"א
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן וכו' אותו היום חלה נבואתו של יעקבלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סימן נד דף צ ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קח ע"א
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' לפעמו וכו' חלתה נבואתו של יעקב אבינו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רכו
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' לפעמו וכו' חלתה נבואתו של יעקב אבינו וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרסב
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' לפעמו וכו' מלמד שהיה רוח הקודש מקשקש לפניו כזוגשבט מישראל (קרמניץ) פרק נז פסוק ו
ט ע"ב46 ותחל רוח ה' לפעמו וכו' מלמד שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגישראל באדם פרק ה
ט ע"ב46 לפיכן נתלו חייו בדבר טמאהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' מ
ט ע"ב47 חלתה נבואתו של יעקב אבינו דכתיב יהי דן וכו' מלמד שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגשבילי פנחס (תשעד) עמ' קלא
ט ע"ב47 חלתה נבואתו של יעקביקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רמב
ט ע"ב47 לפעמו מלמד שהיתה רוח הקדש מקשקשת לפניו כזוגיפה מראה (שנ) דף רלו ע"ד
ט ע"ב48 מלמד שהיתה רוה"ק מקשקשת לפניו כזוגאמרי טל מאמר מג
ט ע"ב48 מלמד שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעג
ט ע"ב48 מלמד שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגאמרי רצון דרוש לד
ט ע"ב48 רוח הקדש מקשקשת לפניו כזוגמי מרום ח"ט עמ' רסו
ט ע"ב48 רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוגנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנט
ט ע"ב48 שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגמכתב מאליהו ח"ב עמ' 269
ט ע"ב48 שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגעיוני הפטרה ח"ב עמ' 356
ט ע"ב48 שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוגשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 48
ט ע"ב48 שכינה מקשקשת כזוג ורש"ייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רמב
ט ע"ב48 השכינה היתה מקשקשת לפניו כזוגמי מרום ח"ו עמ' יד, כג
ט ע"ב49 בין צרעה וכו' שני הרים גדולים וכו'אפיקי ים עמ' רס
ט ע"ב50 צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ועקרן שמשון וטחנן זה בזהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעג
ט ע"ב50 צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ועקרן שמשון וטחנן זה בזהכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קח ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ח דף נד ע"ד
ט ע"ב50 צרעה ואשתאול שני הרים גדוליםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צד
ט ע"ב51 והוא יחל הוחלה שבועתו של אבימלךלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' מח דף פג ע"ב
ט ע"ב51 והוא יחל וגו' הוחל שבועתו של אבימלך וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קה ע"ד
ט ע"ב51 והוא יחל וגו' הוחל שבועתו של אבימלך וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרעו
ט ע"ב51 והוא יחל להושיע את ישראל ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' קג
ט ע"ב רש"י - אחיתופל ראה אש יצאה מאמתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמג
ט ע"ב רש"י - זה אומר 'אני נוטלה' שנולדה עמיגור אריה בראשית פ"ד הערה 62
ט ע"ב רש"י - קין והבל רבו על תאומה יתירהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קלד
ט ע"ב רש"י ד"ה דברים האסורים לנזיררנת יצחק יהושע עמ' שנא
ט ע"ב רש"י ד"ה ואין - שהיה מלך וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תכ
ט ע"ב רש"י ד"ה יהא מלךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעה
ט ע"ב רש"י ד"ה נחש הקדמוניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קט
ט ע"ב רש"י ד"ה תחלת - דבעזה בא עליה דרך זנותרנת יצחק יהושע עמ' שעד
ט ע"ב מהרש"א - אשא את חוה הלא אם אדם ימות גם חוה תמות שאכלה גם כןקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ה, דרוש סז אות ז
ט ע"ב מהרש"א - בשעת הציווי היתה חוה גוף א' עם אדם הראשון ולכן קאי הציווי גם עליקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ז
ט ע"ב מהרש"א - טעם שחוה נענשה אף שלא נצטוויתשיחות מוסר (תשסב) עמ' רי
ט ע"ב מהרש"א - כי אזיל מיהא וכו' ע"ד שאמרו בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומאמרי ר' ראובן עמ' לט
ט ע"ב מהרש"א בח"א ד"ה אהרוג, עשה אדם הראשון המגע סייג לאכילהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צט(שכז)
ט ע"ב מהרש"א ד"ה אתרוגנזר הקדש ח"א עמ' שעח
ט ע"ב מהרש"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ה
ט ע"ב מהר"ץ חיות על רש"י ד"ה נחש הקדמוניתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קד(שמג) {הנחש השיאני לשון נישואין, בשם המהרש"א}
י ע"א01 הוחל שבועת אבימלךמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכג
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלך וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רצה
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלךאור הרעיון עמ' שלה
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלךברכת אבות עמ' רצ
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלךדברי שאול בראשית עמ' קצג
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלךולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קסח
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלךרנת יצחק יהושע עמ' קכא, שמואל עמ' שיט-שכ, דברי הימים עמ' לה
י ע"א01 הוחל שבועתו של אבימלך, רש"י - שהם עברו על השבועה תחילהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיח
י ע"א01 הוחלה השבועהראה חיים ח"ב דף צד ע"ד [שלד ע"א ד"ה והנה]
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךחומת אנך (תקסא) ח"ב דף צג ע"א
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךחומת אנך שמואל ב פרק ה
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ע, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סה, סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עט
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' מח דף פג ע"ב
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמו
י ע"א01 הוחלה שבועתו של אבימלךקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ה, דרוש קכט אות ח
י ע"א02 ויברכהו במה ברכו שברכו באמתוכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קו/ז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רלו ע"ד ודף רלז ע"א
י ע"א02 ויברכהו ה' במה בירכו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' נג דף פט ע"א
י ע"א02 ויגדל הנער ויברכהו ה' וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תד
י ע"א02 ויגדל הנער ויברכהו ה' במה ברכו וכו' שברכו באמתו, אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטףאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעא
י ע"א03 שברכו באמתו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תקיח
י ע"א05 ויקרא שמשון אל ה' אמר רב אמר שמשון לפני הקב"ה זכור לי כ"ב שנה ששפטתי את ישראל כו' ואנקמה בא' משתי עיני וכו'משמרת הבית (פרלס) סי' רצח-ש
י ע"א05 זכרני נא וכו' שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםשיחות מוסר (תשסב) עמ' קו
י ע"א05 זכרני נא וכו' שלא השתמשתי באיששיחות לספר ויקרא עמ' שכח
י ע"א06 נקם אחת משתי עיניילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א07 אמר שמשון לפני הקב"ה זכור לי כ"ב שנה ששפטתי את ישראלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות ז
י ע"א07 אמר שמשון לפני הקב"ה זכור לי כ"ב שנים ששפטתי את ישראלברית שלום (תשסח) עמ' רכו
י ע"א07 אמר שמשון לפני הקב"ה זכור לי כ"ב שנים ששפטתי את ישראלברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
י ע"א08 זכור לי כ"ב שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לא' מהם העבר לי מקל וכו'זרע שמשון (תקלח) יתרו
י ע"א08 זכור לי כ"ב שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לא' מהם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיז ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד ס' ס"ד דף קד ע"ד; יפה מראה (שנ) פ"א דף רלז ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סי' פח דף יט ע"ג
י ע"א08 זכור לי כ"ב שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל וכו'זרע שמשון (תשסג) יתרו אות עג
י ע"א08 זכור לי כ"ב שנהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
י ע"א08 זכור לי עשרים שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקוםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שפג
י ע"א08 רבש"ע זכור לי כ' שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקוםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קלא
י ע"א09 ולא אמרתי וכו' העבר לי מקלפירוש המכבי שמואל עמ' רצט-ש
י ע"א09 ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקוםמבשרת ציון ח"ג עמ' קפד
י ע"א09 ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקוםמסילות הנביאים שופטים עמ' תקעה
י ע"א09 מעולם לא אמרתי טול המקל והעברדברי שאול בראשית עמ' תקלח
י ע"א09 שמשון ששפט את בנ"י לא אמר העבר לי מקל ממקום למקוםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' נד
י ע"א10 העבר לי מקל ממקום למקוםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שא
י ע"א11 וילך שמשון וילכוד שלש מאות שועלים וכו', אמר שמשון יבא מי שחוזר לאחוריו ויפרע מפלשתים שחזרו בשבועתןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעג
י ע"א12 מאי שנא שועלים וכו' יבא מי שחוזר לאחוריו ויפרע מפלשתים שחזרו בשבועתןאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלג
י ע"א12 מאי שנא שועלים וכו' יבא שועל שחוזר לאחוריו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד ס' נח דף צו ע"ד
י ע"א12 מאי שנא שועלים וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תקיד
י ע"א13 יבא מי שחוזר לאחוריוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נא
י ע"א13 יבוא שועלשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עד
י ע"א14 ויפרע מפלשתים שחזרו בשבועתןפירוש המכבי שמואל עמ' רצה
י ע"א15 בין כתפיו של שמשון ששים אמה היה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעד
י ע"א15 בין כתפי שמשון ס' אמהכור לזהב ח"ב
י ע"א15 בין כתפיו של שמשון ס' אמה היו וכו'אפיקי ים עמ' רסא
י ע"א15 בין כתפיו של שמשון ס' אמההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריג
י ע"א15 בין כתפיו של שמשון ס' אמותלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים טו ס' סא דף ק ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קיג ע"ד
י ע"א15 בכתפיו של שמשון ס' אמהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סא דף ק ע"א
י ע"א15 ר' שמעון החסידהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריג
י ע"א16 שמשון ושערי עזהשיחות לספר במדבר עמ' נד
י ע"א18 וגמירי דאין דלתות עזה פחותות מששים אמהפני מנחם ויחי עמ' שפח
י ע"א18 ויהי טוחן בבית האסורים אין טחינה אלא לשון וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' עג
י ע"א18 ויהי טוחן בבית האסורים אין טחינה אלא לשון עבירה וכו' מלמד שכל אחד ואחד הביא לו אשתו שתתעבר ממנומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
י ע"א18 ויהי טוחן וכו' אין טחינה אלא לשון עבירהישראל קדושים עמ' 29, תקנת השבין סי' ו (עמ' 45), פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 41-40)
י ע"א18 ויהי טוחן וכו' כל אחד ואחד הביא לו את אשתוילקוט ידיעת האמת ח"ב פ' שלח
י ע"א18 ויהי טוחןטוב ראיה
י ע"א18 ויהי טחן כו' שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו כדי שתתעבר ממנורנת יצחק שופטים עמ' קצז
י ע"א18 טוחןבעקבי יעקב עמ' רפא
י ע"א19 אין טוחן אלא לשון עבירה כמד"א תטחן לאחרלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סג דף קד ע"ב
י ע"א19 אין טחינה אלא לשון עבירהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס' סג דף קד ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יו דף קיו ע"ב
י ע"א19 אין טחינה אלא לשון עבירהרנת יצחק יהושע עמ' שעח
י ע"א19 אין טחינה אלא לשון עברה שכל א' וא' הביא לו את אשתו כדי שתתעבראור הצבי עמ' 245
י ע"א19 אין טחינה אלא עבירהאבן תושיה עמ' 27
י ע"א19 אין טחינה אלאעולם ברור פרק כט
י ע"א20 שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' צב
י ע"א20 שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר הימנודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצד ד"ה אך
י ע"א20 שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כו'גלגולי נשמות (תשסא) [סי' ח ס"ק יז]
י ע"א21 היינו דאמרי אינשי קמי דשתי חמרא חמרא קמי רפיקא גריווא דובלאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שפה
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזנה עליו והיינו דאמרי אינשיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ב ע"ד
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזנה עליו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' יח
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזנה עליושפע חיים - נישואין עמ' קיג
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזנה תחתיואהבת דוד (חיד"א) עמ' יז ע"ב
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזנה תחתיואהבת דוד (תקנט) דף ח ע"א
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזנית עליוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שצז, תיג
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננת אחריו וכו'למחר אעתיר עמ' ר
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננת עליו וכו' והיינו דאמרי אינשי איהו בי קארי ואיתתיה בי בוצינייגל יעקב (תשנג) נשא אות יג
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננת עליו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נג
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננת עליואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 421
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננת עליובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קי
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננת עליוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תה
י ע"א22 כל המזנה אשתו מזננתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תטז
י ע"א22 כל המזנהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קפח
י ע"א22 כל המזנהפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
י ע"א22 כשם שהאשה מזנה כו' האישמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רלח (עמ' רג במהד' תשסה)
י ע"א24 איהו בי קארי ואיתתיה בי בוציניתקנת השבין סי' ו (עמ' 64), לקוטי מאמרים עמ' 233
י ע"א24 איהו בי קרי ואיתתיה בוצינאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קיט
י ע"א24 איהו בקרי ואתתיה בבוציניהפלאות עדותיך ח"א עמ' קכ
י ע"א25 דן את ישראל כאביהם שבשמיםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רמה
י ע"א25 דן ידין עמו כאחד, רש"י - כיחידו של עולםבישורון מלך ח"א עמ' שמא
י ע"א25 ידין עמו כאחד, רש"י - כיחידו של עולםתורת העולה (תשעה) עמ' רמא
י ע"א25 ידין עמו כאחד, רש"י - כיחידו של עולםתורת העולה ח"ב פרק לז
י ע"א25 שמשון דן את ישראל וכו'אפיקי ים עמ' רסב
י ע"א25 שמשון דן את ישראל וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רפא
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעד
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרס
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכ
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםאור הרעיון עמ' קכג
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםהר יראה מאמר ה
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםחוט של חסד (תרכה) דף קעא ע"ד
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד ס' נד דף צ ע"ד
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נד דף צ ע"ב
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםמסילות הנביאים שופטים עמ' תקפד
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםפירוש המכבי שמואל עמ' רצה
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםציץ השדה - שדי יער עמ' רצז
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קכט
י ע"א25 שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיםשרתי ח"א עמ' פ
י ע"א25 שמשון דן את ישראלשלטי הגבורים (תשע) עמ' רט
י ע"א25 שמשון דן ישראל כאביהם שבשמיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תסד
י ע"א25 שמשון דן כאביהם שבשמיםכור לזהב ח"ב
י ע"א26 כאחד, רש"י - כיחידו של עולםשיחות לספר בראשית עמ' שנט
י ע"א26 כי שמש ומגן ה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
י ע"א26 שמש זה הקב"הנהרי אש מכתבים כה
י ע"א26 שמשון נקרא על שמו של הקב"הדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלא
י ע"א26 שמשון נקרא על שמו של הקב"הפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קעה
י ע"א26 שמשון נקרא על שמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכד
י ע"א26 שמשון ע"ש של הקב"ה נקרא וכו'אפיקי ים עמ' רסג
י ע"א26 שמשון ע"ש של הקב"ה נקרא וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 11, 54, 119
י ע"א26 שמשון ע"ש של הקב"ה נקראתורת מנחם ח"כ עמ' 90
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקראשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק י
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא וכו' שמש וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תקפו
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא וכו' שמש ומגןישראל קדושים עמ' 23, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 25), דובר צדק עמ' 21, לקוטי מאמרים עמ' 211, 226
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא וכו' שמש ומגןפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, ויצא אות ה, קדושים אות ה, נשא אות יד, כי תצא אות י
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרעא
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא וכו'שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) סימן מו דף מו ע"ד ודף מז ע"א
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנאמר 'כי שמש ומגן ד' אלהים'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 72 ,50
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנאמר כי שמש ומגן ה' אלקיםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קמ
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסט
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שטו
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקראמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 238
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקראעירין קדישין השלם עמ' שנז
י ע"א26 שמשון על שמו של הקב"ה נקראתורה ודעת תשע-תשעא עמ' סו
י ע"א27 אלא מעתה לא ימחהשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכא
י ע"א27 מה ה' מגן על העולם וכו' אף שמשוןשיחות לספר שמות עמ' שנד*
י ע"א27 שמשון מעין שמו של הקב"המקראי קדש (תשנג) עמ' שז
י ע"א28 שמשון מגן בדורו על ישראלמי מרום ח"ט עמ' רסו
י ע"א29 בלעם היה חיגרמגדל עוז (תשעח) עמ' קנה {וגם סומא}
י ע"א29 בלעם חגר ברגלו אחת היהבעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בלק דף קז ע"ב
י ע"א29 בלעם חגר ברגלו אחת היהדרשות אל עמי ח"ג דרוש טו
י ע"א29 בלעם חגר וכו' שמשון בשתי רגליובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רמה
י ע"א29 בלעם חיגר ברגלו אחד היהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקסז
י ע"א29 בלעם חיגר ברגלו אחת הי'פאר יעקב ח"ג עמ' תקנד, תקנז
י ע"א29 בלעם חיגר ברגלו אחת היהפירוש המכבי שמות עמ' רעח
י ע"א29 בלעם חיגר ברגלו אחת שנאמר וילך שפידבר טוב עמ' ריח
י ע"א29 שהיה חיגר ברגליועבודת יצחק בראשית עמ' צא
י ע"א29 שמשון היה חיגר בשתי רגליושיחות לספר דברים עמ' קנט
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליו היהגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ג
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליו היהישראל קדושים עמ' 30
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליו היהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקסא
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליו היהפירוש המכבי דברים עמ' תט
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליו היהפירוש המכבי שמואל עמ' רצו
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליו היהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ח
י ע"א29 שמשון חיגר בשתי רגליויקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רמב
י ע"א29 שמשון חיגריקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רז
י ע"א30 ה' אנשים נדמו לאדם ולקו שמשון בכחו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ה אות ה
י ע"א30 ה' היו מעין דוגמא שלמעלה כו' שמשון בכחואור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תשפג
י ע"א30 חמישה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולם לקו בהם וכו' שאול בצוארושער החצר (תשעב) סי' שפד
י ע"א30 חמישה נבראו מעין דוגמא של מעלה שאול בצוארובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' דש
י ע"א30 חמשה דברים נבראו מעין דוגמא של מעלה ולקו בהם וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' טז
י ע"א30 חמשה מעין דוגמא של מעלהכור לזהב ח"ב
י ע"א30 חמשה מעין דוגמה של מעלהשיחות לספר במדבר עמ' סב
י ע"א30 חמשה נברא מעין דוגמא של מעלה וכו' אסא ברגליואור הצבי עמ' 66
י ע"א30 חמשה נבראו כעין דוגמא של מעלהאוצר הכבוד
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מלעלה וכלן לקולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס"נ דף קד ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יד ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמא דף קנ ע"ג
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכו' צדקיה בעיניואור הצבי עמ' 64
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכו' שאול בצוארואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ריג
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכו' שמשון בכחו וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תצז
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכו' שמשון בכחואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעו
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' שסט
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולם לקו בהם שמשון בכוחו וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קלה
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולם לקו בהם שמשון בכחו וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרסו
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולן לקו בהן וכו' צדקיה בעיניו וכו' דכתיב ואת עיני צדקיהו עוראוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' טו, טז
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכלן לקולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סג דף קד ע"א
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלו
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קכח, רמא
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלהשבילי פנחס (תשעב) עמ' רצו
י ע"א30 חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צה
י ע"א30 נבראו מעין דוגמא של מעלהטוב טעם במדבר עמ' כ
י ע"א31 וכולן לקו בהן וכו' שאול בצוארופירוש המכבי שמואל עמ' ר
י ע"א31 כחו של שמשון מעין דוגמא של מעלהדברי חנינא - מזלות עמ' קד
י ע"א31 צדקי' בעיניו נברא מעין דוגמא של מעלהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמג
י ע"א31 שאול בצוארו אבשלום בשערו צדקיה בעיניוישראל קדושים עמ' 51
י ע"א31 שאול הי' צוארו מעין דוגמא של מעלהדברי חנינא - מזלות עמ' קד
י ע"א31 גובהו של שאולפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קמה {היתה הכנה למלכות}
י ע"א32 אסא נברא מעין דוגמא של מעלה ולקה ברגליופירוש המכבי שמות עמ' רנז
י ע"א34 אסאדברי שאול במדבר עמ' פז {לא דרש בה' אלא ברופאים}
י ע"א34 אסא ברגליו דכתיב רק לעת זקנתו חלה את רגליו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עא
י ע"א34 אסא ברגליוזבחי צדק (דיסקין) עמ' שסד
י ע"א35 אחזתו פודגרא ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רחצ
י ע"א35 שאחזתו פדגרא וכו' היכי דמי פדגרא וכו' מנא ידע וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רסב
י ע"א36 היכי דמי פודגרא וכו'שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג מ"א דף קה ע"א
י ע"א37 מנא ידע אי בעית אימא מיחש הוה חייש ביה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חדר א דף קה ע"א
י ע"א37 מנא ידע וכו' סוד ה' ליראיודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סג
י ע"א38 אסא נענש על שעשה אנגריא בת"חשער ראובן עמ' סז
י ע"א38 ואיכא דאמרי סוד ה' ליראיואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפג
י ע"א38 מפני מה נענש אסא וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ריד
י ע"א38 מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בת"חדרשות הר"ן (מישור) עמ' קנב
י ע"א38 מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בת"חברית שלום (תעח) דף כד ע"ג
י ע"א38 מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בת"חברית שלום (תשסח) עמ' קנד
י ע"א38 מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםאגרות הראיה כרך ג אגרת תתי (עמ' פח-צב)
י ע"א38 מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עב
י ע"א38 מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רע
י ע"א38 מפני מה נענש אסא שעשה אנגריא בת"חחמדה יקרה במדבר עמ' שעה
י ע"א38 מפני מה נענש אסאפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שנב
י ע"א38 מפני מה נענש אסא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א טו דף תנג ע"א; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רנ ע"א
י ע"א38 מפני שעשה אנגריא בת"חרנת יצחק מלכים עמ' קנט, דברי הימים עמ' קצו
י ע"א38 נענש אסא מפני שעשה אנגריא בת"חדרשות מהר"ם חביב עמ' קיט
י ע"א38 סוד ה' ליראיודברי חנינא - ת"ת עמ' קסד
י ע"א38 סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפד
י ע"א38 סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נג
י ע"א39 שעשה אנגריא בת"ח וכו' אפילו חתן מחדרופירוש המכבי שמואל עמ' שי
י ע"א39 שעשה אנגריאאגרות הראיה ג צ-צא
י ע"א39 שעשה אנגריה בת"חשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קיב, קעה, ח"ב עמ' רנד, שטז
י ע"א40 אפילו חתן מחדרותבואת יקב (פרידמן) עמ' קמו
י ע"א41 וירד שמשון תמנתהדודאי יעקב עמ' שלא
י ע"א41 וירד תמנתה וכו' שמשון שנתגנה בה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסד
י ע"א41 כתוב וירד שמשון תמנתהדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתעח
י ע"א41 כתיב וירד שמשון תמנתה וכו' היתה יושבת באמצע שיפוע ההרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' צה
י ע"א41 כתיב וירד שמשון תמנתה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תקיג
י ע"א41 כתיב וירד שמשון תמנתה וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעא ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה דף רלו ע"א
י. כתיב וירד תמנתה וכתיב הנה חמיך עולהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד סי' נד דף צא ע"א
י ע"א41 כתיב וירד שמשון תמנתה וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שכו
י ע"א41 כתיב וירד שמשון תמנתה וכתיב וכו' עולה תמנתה חדא תמנאהלקוטי שיחות ח"י עמ' 122, 123
י ע"א41 עולה לתמנתה או יורדפרפרת הפרשה פרשת וישב פרק לח פסוק יג
י ע"א42 יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עליהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 357
י ע"א42 שמשון שנתבזה בה כתיב וירד יהודה שנתעלה בה כתיב ויעלקומץ המנחה (צונץ) דרוש פ אות ה
י ע"א42 שמשון שנתגנה בה כתיב בי' וירד שמשון תמנתהרנת יצחק שופטים עמ' קפב
י ע"א42 שמשון שנתגנה בה כתיב בי' ירידה יהודה שנתעלה בה כתיב בי' עלי', ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 355
י ע"א42 שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עליהפאר יעקב ח"א עמ' שלח
י ע"א42 שמשון שנתגנה בהאמרי יוסף בראשית דף קצג ע"ג
י ע"א42 שמשון שנתגנה בה, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' שסד
י ע"א44 חדא תמנה הואי דאתי מהאי גיסא וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנא, שכה
י ע"א44 חדא תמנה הואי דאתי מהאי גיסא ירידה ודאתי מהאי גיסא עליהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח
י ע"א44 תמנה באמצע שיפועו של הרתיבת גמא (תשסז) עמ' רעז
י ע"א45 בפתח עינים בפתחו של אברהם אבינובן אברהם (תשעד) עמ' פט {שהיתה יושבת ומתפללת כל הימים שתזקק לזרע אברהם}
י ע"א45 בפתח עינים וכו' שנתנה עינים לדברי'דברי יואל פ' וישב דף ריח ע"ב
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' שנתנה טעם לדבריהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ד
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' שנתנה טעם לדבריהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ה
י ע"א45 ותשב בפתח עינים א"ר אלכסנדרי פתחו של אברהם אבינויוסף לקח עמ' קמב
י ע"א45 ותשב בפתח עינים בפתחו של אברהם אבינו שכל עינים מצפות לראותושם יחזקאל עמ' רסח
י ע"א45 ותשב בפתח עינים בפתחו של אברהם אבינודרכי האמונה עמ' תקצז
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וגו'ברכת אבות עמ' ג, כו
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' בפתחו של אברהם אבינו מקום שכל עינים צופות לראותו, ר' חנין א"ר מקום הוא ששמו עיניםדודי נתן בראשית עמ' שמג
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' בפתחו של אברהם אבינוטיול בפרדס ח"ב עמ' סה
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תמא
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' שמא קיבל בך אביך קידושין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פג
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' שנתנה עינים לדבריה וכו'ברית שלום (תעח) דף קב ע"ב
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' שנתנה עינים לדבריה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרנד
י ע"א45 ותשב בפתח עינים וכו' שנתנה עינים לדבריה, ורש"י - קטנה הייתימשען המים דף יא ע"ג, יב ע"ב וע"ד, נה ע"ב וע"ד
י ע"א45 ותשב בפתח עינים מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמא
י ע"א45 ותשב בפתח עינים מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינוויקהל משה (אלפלס) דרוש א דף יו ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יב דף עז ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ו דף יב ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעא ע"ג-ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יג ע"ב; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כד ע"א
י ע"א45 ותשב בפתח עינים מלמד שישבה בפתחו של אברהם אבינו וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קפב
י ע"א45 ותשב בפתח עינים רשבנ"ח אמר שנתנה עינים לדבריה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' לז
י ע"א45 ותשב בפתח עינים שהלכה וישבה בפתחו של אברהם אבינו וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שכז
י ע"א45 ותשב בפתח עיניםילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א45 מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינופני מנחם חיי שרה עמ' קז, ויגש עמ' שסא
י ע"א45 מעשה יהודה ותמרדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרס
י ע"א45 פתח עיניםדרשות הרז"ה עמ' רכד
י ע"א46 בפתחו של אברהם אבינו מקום שכל עינים צופות לראותואמרי רבי שפטיה עמ' רכז
י ע"א46 הלכה וישבה בפתחו של אברהם אבינועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 167
י ע"א46 מקום שכל עינים צופות לראותוגור אריה בראשית פל"ח הערה 55
י ע"א46 פתחו של אברהם אבינוצדקת יוסף עמ' לז {היה פתוח מד' רוחות}
י ע"א46 פתחו של אברהם אבינו מקום שכל עינים צופות לראותוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קסב
י ע"א46 פתחו של אברהם אבינודרכי האמונה עמ' כב*
י ע"א47 מקום הוא ששמו עיניםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשיח
י ע"א47 מקום יש ששמו עינים וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שכז
י ע"א48 אמר יהודה לתמר שמא גויה את א"ל גיורת אנייוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמו
י ע"א48 אמר לה שמא נכרית את אמרה לו גיורת אני, שמא אשת איש את אמרה לו פנויה אני, שמא קיבל בך אביך קידושין אמרה לו יתומה אני וכו'אדבר בם עמ' מו
י ע"א48 אמר לה שמא נכרית את וכו' טהורה אנינזר הקדש ח"ג עמ' שכח
י ע"א48 כשתבע יהודה לתמר אמר לה שמא נכרית את, אמרה ליה גיורת אנישם יחזקאל עמ' רסח
י ע"א48 נתנה עינים לדבריה גיורת אני פנויה אניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קא
י ע"א48 נתנה עינים לדבריה קטנה אני יתומה אני וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלו
י ע"א48 נתנה עינים לדבריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנג
י ע"א48 שמא גויה את שמא אשת איש אתהמעשה והמדרש עמ' צה, ק
י ע"א48 שמא נכרית אתיקרא דשכבי (דוד) דרוש לו דף פא ע"ד
י ע"א48 שמא נכרית את אמרה ליה [תמר ליהודה] גיורת אנישרתי ח"א עמ' נה
י ע"א48 שמא נכרית את כו'משנת חיים בראשית עמ' תעה
י ע"א48 שמא נכרית אתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריד
י ע"א48 שמה נכרית את וכו', ורש"י ד"ה גיורת אניגבורת יצחק שבועות עמ' כג
י ע"א48 שנתנה עיניה לדבריה כשתבעתה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רלג ע"ג
י ע"א48 שנתנה עינים לדבריהארשות החיים עמ' תקטו
י ע"א48 שנתנה עינים לדבריה וכו' פנוי' אני יתומה אניבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות סו, עד
י ע"א48 שנתנה עינים לדבריה ורש"יגור אריה בראשית פל"ח אות ט, יח
י ע"א48 שנתנה עינים לדבריה כשתבעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תמג
י ע"א48 שנתנה עינים לדבריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עה
י ע"א49 אמרה ליה גיורת אני, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפז
י ע"א49 אמרה ליה גיורת אני, רש"י ובמהרש"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לו, קה-קו
י ע"א49 גיורת אני וכו' שמא קיבל אביך קידושיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשג
י ע"א49 גיורת אני כו' פנויה אניאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ר
י ע"א49 שמא אביך קבל בך קדושיןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטז
י ע"א49 שמא אשת איש את א"ל פנויה אניתולדות הגר"א (תשס) עמ' קב
י ע"א49 שמא קבל אביך בך קידושיןגור אריה בראשית פל"ח אות ט
י ע"א49 שמא קיבל אביך קידושיןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קסז
י ע"א49 שמא קיבל בה אביך קידושיופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יג
י ע"א49 שמא קיבל בך אביך קידושין וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמו{אף ב"נ יכול לקדש בתו}
י ע"א49 שמא קיבל בך אביך קידושיןפני יהושע (תשסא) עמ' לב
י ע"א49 תמר היתה גיורתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רחצ, שלג {וממנה התחלת מלכות בית דוד, וכמו רות}
י ע"א50 אמרה טהורה אנימשך חכמה בראשית פ' לח פס' יד
י ע"א50 אמרה ליה יתומה אני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תמב
י ע"א50 אמרה תמר ליהודה טהורה אניאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקב
י ע"א50 יתומה אניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשז, תשט
י ע"א50 תמר אמרה טהורה אניפרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק כג-כה, פרשת וישב פרק לח פסוק ח
י ע"א51 אברהם נטע אש"ל, רש"ילב שלום בראשית עמ' קמה
י ע"א51 התקין אכילה ושתיה לעוברים ושביםחפץ יהונתן בראשית פ"כא פסוק לג
י ע"א51 ויטע אברהם אשל חד אמר פרדס וחד אמר פונדקבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ב
י ע"א51 ויטע אשלאסופת מערכות סוכות עמ' נ (מהדו"ב עמ' קעו), חנוכה עמ' עד, פסח-בין המצרים עמ' נג {ע"י אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה}
י ע"א51 ויטע אשלדרישה מחיים דף י ע"ד
י ע"א51 ויטע אשלמטר השמים - עמודי העולם עמ' תלו {דרשו על אברהם שעסק בהכנסת אורחים}
י ע"א51 ויטע אשל אמר ר"ל מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים, ר"י ור"נ ח"א פרדס וח"א פונדקמרפא לנפש בראשית עמ' קכא, קמד
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע אמר ר"ל מלמד שעשה פרדם ונטע בו כל מיני מגדיםפרדס דבש פרק צ
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים וכו'לחמי תודה דף רלז ע"ב
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים רבי יהודה ורבי נחמיה, חד אמר פרדס, וחד אמר פונדקכתב סופר אגדות כאן
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדסשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ח
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע אמר ריששערי שיש יהושע ח"א עמ' קכ
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע אר"ל מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' פ
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו' וכי משלי אכלתם משל אל עולם אכלתם, הודו [ושבחו] וברכו למי שאמר והיה העולםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנט
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו' מלמד שנטע פרדס וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' נז
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו' רבי יהודה ורבי נחמיה חד אמר פרדס וחד אמר פונדקאגרת הטיול (תשעה) עמ' רעה
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו' שעשה פרדס וכו' שהקריא אברהם לשמו של הקב"ה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קו
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו' שעשה פרדס וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תלט
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו' שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים וכו' והיה מקריא את שם ה' בפי הבריות וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רלט, תקכז, ח"ב עמ' נז, רצד, שכז, שעג, תקב
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסא
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע ח"א פרדס וח"א פונדק וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תסט
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע לפונדקשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' סח
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים רבי יהודה ורבי נחמיה חד אמר פרדס וחד אמר פונדק וכו'דרשות באר יצחק עמ' קלט
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע עשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' סג, פה
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע פונדקמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קב, פניני חסידות תולדות מא
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע פליגי בה רב ושמואל ח"א פונדק וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' צא
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע שנטע פרדס ובו כל מיני מגדיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשנח {להאכיל כל העוברים ושבים להכניסם תחת כנפי שכינה}
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבעדברי חנינא - הספדים עמ' קעה
י ע"א51 ויטע אשל בבאר שבע, רש"י - אכילה שתיה לויהנר לצדיק בראשית עמ' קו
י ע"א51 ויטע אשל וגו' פונדק וכו' לאחר שאכלו ושתו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קפה
י ע"א51 ויטע אשל וגו' רב ושמואלפרפרת משה ח"א עמ' קה
י ע"א51 ויטע אשל וכו' ויקרא שם בשם ה' אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא, שא"ל לברך אחר שאכל ושתואוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קכז
י ע"א51 ויטע אשל וכו' מלמד שעשה פרדס וכו'ים שמחה עמ' קצב
י ע"א51 ויטע אשל וכו' פונדקתולעת שני דף יג ע"ב
י ע"א51 ויטע אשל וכו' פונדק וכו' מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' כז-כח, שו-שז, שמד, שנב, שפח, תצד, תקד, תקמ, דברים עמ' קסה, רב, רכב, תקיא
י ע"א51 ויטע אשל וכו' פרדס וכו' פונדק וכו', ורש"י ומהרש"אלקוטי שיחות ח"ב עמ' 660, חט"ו עמ' 501, חט"ז עמ' 6, חכ"ה עמ' 321
י ע"א51 ויטע אשל וכו' שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםנזר הקדש ח"ב עמ' תקלט
י ע"א51 ויטע אשל וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שכח
י ע"א51 ויטע אשל ח"א פרדס וח"א פונדק וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לה
י ע"א51 ויטע אשל ח"א פרדס וח"א פונדקצמח צדיק (תשסז) עמ' נג
י ע"א51 ויטע אשל חד אמר פונדק וחד אמר פרדסלקוטי אהבת ישראל עמ' כו, כט
י ע"א51 ויטע אשל חד אמר פונדק וחד אמר פרדסס' המדות (דובנא, תשסו) שער עבודת א' אות י
י ע"א51 ויטע אשל חד אמר פרדס וחד אמר פונדקאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעב
י ע"א51 ויטע אשל חד אמר פרדס וחד אמר פונדקמעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ב דף עה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כ דף נג ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ג דף סד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד דף שכב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ג
י ע"א51 ויטע אשל חד אמר פרדס וחד אמר פונדקשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ח
י ע"א51 ויטע אשל חד אמר פרדס, וחד אמר פונדקדרך חיים (תשלה) עמ' קיא
י ע"א51 ויטע אשל מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' טז ליום א דסוכות
י ע"א51 ויטע אשל פונדק או פרדסדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1897, 1936
י ע"א51 ויטע אשל פונדק לאורחיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ
י ע"א51 ויטע אשל פונדק לאורחיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צ
י ע"א51 ויטע אשל פרדס או פונדקאגרת חמודות עמ' 17
י ע"א51 ויטע אשל ר"י ור"נ חד אמר פרדס וחד אמר פונדקערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצא, קצג, תלט, ויקרא-במדבר עמ' תקלא
י ע"א51 ויטע אשל רב ושמואל חד אמר פרדס לאורחים בסעודה וחד אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירותתפארת צבי בראשית עמ' רפז, רצג, רצד, שיד
י ע"א51 ויטע אשלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנב, תעט, תרמט
י ע"א51 ויטע אשלנתיבות עולם ח"א עמ' קנח
י ע"א51 ויטע אשל, ורש"י - אכילה שתיה לויהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מה
י ע"א51 מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 45, 78
י ע"א51 מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםחמודי צבי בראשית עמ' תצ
י ע"א51 מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מא' נ קיו דף שלז ע"ב
י ע"א51 נטע בו כל מיני מגדיםהאיר ממזרח - הושענות עמ' טז
י ע"א51 עשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכז
י ע"א51 פרדס עם מיני מגדיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמא
י ע"א51 פרדס, רש"י - ליתן פירות ומגדניםמרפא לנפש בראשית עמ' קמד
י ע"א52 אשל - פונדק או פרדסדרך חיים (תשע) פ"א הערה 481-480
י ע"א52 אשל - פונדק או פרדסתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצז הערה 19, שסו הערה 102
י ע"א52 אשל - פונדק ללון שם אורחיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעב
י ע"א52 אשל זה פונדק וח"א זה פרדסתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קלד
י ע"א52 אשל זה פונדקשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נא
י ע"א52 אשל ח"א פרדס להביא ממנו פירות לאורחים וח"א פונדק וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' א
י ע"א52 ח"א אשל הוא פונדק וח"א אילןלקחת מוסר ח"א עמ' קלד
י ע"א52 פרדס או פונדקכאיל תערוג עמ' י
י ע"א52 חד אמר פונדק וחד אמר אשל ממשקרן לדוד בראשית עמ' קנה
י ע"א52 חד אמר פונדקבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תצו
י ע"א52 חד אמר פרדס וחד אמר פונדקציץ השדה - שדי יער עמ' ג
י ע"א52 חד אמר פרדס וחד אמר פונדקשיחות עבודת לוי סי' טו אות א
י ע"א52 חד אמר פרדס וחד אמר פנדקהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות י
י ע"א52 חד אמר פרדס וכו' וחד אמר פונדקזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כח
י ע"א52 פונדק או פרדסאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 410
י ע"א52 פונדק או פרדסגור אריה בראשית פכ"ד הערה 97
י ע"א52 פונדקמרפא לנפש בראשית עמ' קכו {אברהם הי' נוטה אהלי אפדנו לעניים}
י ע"א52 ר"י ור"ן ח"א פרדס כו'מראה הגדול ח"א דף סה ע"ב
י ע"א52 רב יהודה ורב נחמיה חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים לסעודה, וחד אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירותאדבר בם עמ' כג
י ע"א52 רבי יהודה ורבי נחמיה חד אמר פרדס וחד אמר פונדקדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 280
י ע"א54 א"ת ויקרא אלא ויקריא וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 213, חל"ו עמ' 160
י ע"א54 א"ת ויקרא אלא ויקריא וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 21
י ע"א54 א"ת ויקרא אלא ויקריאתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' לו
י ע"א54 א"ת ויקרא אלא ויקריאתורת מנחם חל"ח עמ' 311, 348, חל"ט עמ' 341
י ע"א54 א"ת ויקרא אלא ויקריאתורת מנחם חלק לב עמ' 375
י ע"א54 אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא לשמו של הקב"ה וכו' הודו ושבחו כו' (ותוס' שאנץ)לקוטי שיחות ח"א עמ' 28, ח"י עמ' 89, חט"ו עמ' 122
י ע"א54 אל תקרא ויקרא אלא ויקריא וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 155, 316, ח"ו עמ' 65, ח"ח עמ' 79, חי"ב עמ' 79, חי"ג עמ' 331, חט"ז עמ' 48
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריא וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 315, חמ"ט עמ' 256, חלק נ עמ' 160
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריא כו' הודו ושבחו וברכו למי שאמר והי' העולםתורת מנחם חנ"ג עמ' 437
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא א"א את שמו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רמט
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא א"א לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' רנז, אור תורה סי' כב
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריאראש דוד (תקלו) דף טו ע"ג
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריאראש דוד (תשמו) עמ' סז ע"א
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריאתורת מנחם חס"ז עמ' 59
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא ויקריאתורת מנחם חע"ב עמ' 241
י ע"א54 אל תקרי ויקרא אלא וכו' מלמד שהקריא וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' יט
י ע"א54 אל תקרי ויקרא וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיז
י ע"א54 ויקרא בשם ה' וכו' מלמד שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל עובר ושבמחשבה למעשה עמ' נג
י ע"א54 ויקרא בשם ה' וכו' שהקריא שמו יתברך בעולםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קנו
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' שהקרא שמו יתב' בפי כליגל יעקב (תשנג) לך לך אות מב
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל תקרי ויקרא אלא ויקריאבית פרץ עמ' מה
י ע"א54 ויקרא שם בשם ד' א-ל עולם מלמד שהקריא שמו ית' בפי כל עובר ושבהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פב
י ע"א54 ויקרא שם בשם ד' וכו' אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא וכו' משל אלהי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' פב
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם אמר ר"ל אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסד
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל עולם אמר ר"ל אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רעח, רפב
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם אמר ריש לקיש אל תיקרי "ויקרא" אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבבצור ירום ח"ג עמ' לה הערה 34
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל עולם וכו' אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קעו, רמח
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל עולם וכו' אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 288, חס"ח עמ' 217
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם וכו' מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף ל ע"ב
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל תקרא ויקרא אלא ויקריאהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק א
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל תקרא ויקרא אלא ויקריאתורת יחיאל בראשית עמ' שנח
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, מלמד שהקריא א"א לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבדעת תורה דברים ח"א עמ' קסה
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' וגו' מלמד שהקריא אברהם אבינו וכו' לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלקי עולם אכלתם הודו ושבחוברכת טוב עמ' סה
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' וגו' שהיה אברהם מרגיל שם שמים בפי הבריות האכיל לאורחים ורצו לברכו, אמר ברכו להקב"ה שהכל שלו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צא, שפב
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' וכו' אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פו
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' וכו' שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו' הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםכתב סופר אגדות כאן
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקז {שהיה מרגיל שם שמים בפי הבריות}
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' כיצד וכו'יציב פתגם על התורה עמ' כד
י ע"א54 ויקרא שם בשם ה' מלמד שהקריא בפה כל שהקב"ה אל עולםנר לצדיק בראשית עמ' קכז
י ע"א רש"י - "אשל" נוטריקון אכילה שתיה לויהגל עיני ח"א עמ' קנח
י ע"א רש"י - איהו בקרי ואתתיה בבוציניה, במה שהוא עוסק היא עסוקהפלאות עדותיך ח"א עמ' קכ
י ע"א רש"י - אשל נוטריקון אכילה שתיה לויהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ו
י ע"א רש"י - א'ש'ל' נוטריקון א'כילה, ש'תיה ל'ויהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעו
י ע"א רש"י - במשפט צדקפירוש המכבי שמואל עמ' רצה
י ע"א רש"י - בתו של שם היתהברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' תעב
י ע"א רש"י - גיורת אני, ואיני עכו"ם וראוי' לךדברי יואל פ' וישב דף ריח ע"ב
י ע"א רש"י - כל ברכה שבמקרא לשון ריבוי הוא דבר המרבה ומצוי בו שובע וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמט
י ע"א רש"י - כל ברכה שבמקרא לשון ריבוי הואגור אריה בראשית פ"ב הערה 10, פכ"ד הערה 97, פכ"ו הערה 49, שמות פ"כ הערה 207, דברים פכ"ז הערה 19
י ע"א רש"י - לפי שהם עברו על השבועה תחילהפירוש המכבי שמואל עמ' רצה
י ע"א רש"י - מקום שהורגין בחרב, והיינו צוארפירוש המכבי שמואל עמ' ר
י ע"א רש"י - נשתנו מן התחתונים לתפארתפירוש המכבי שמואל עמ' ר
י ע"א רש"י - פונדק ללון שם אורחיםשערי שיש יהושע ח"א עמ' קיט
י ע"א רש"י - פונדקכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 192
י ע"א רש"י - פונדק, ולשון אש"ל נוטריקון אכילה שתי' לוי'עצי חיים על התורה עמ' כ, רסד
י ע"א רש"י - שהם עברו על השבועה תחילהאור הרעיון עמ' שלה
י ע"א רש"י - שכתוב בו נקי יהיה לביתופירוש המכבי שמואל עמ' שי
י ע"א רש"י ד"ה במה בירכו - כל ברכה שבמקרא לשון ריבויבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשה, שמות עמ' רמו, שיט, תרצ, ויקרא עמ' תריח, במדבר עמ' רכה, תקצ, דברים עמ' רסט
י ע"א רש"י ד"ה במה ברכונצח ישראל (הרטמן) עמ' צז הערה 203
י ע"א רש"י ד"ה גיורת אני - ואיני עובדת כוכביםאדבר בם עמ' מו
י ע"א רש"י ד"ה הוחל - פלשתים עברו תחלה על השבועהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות ח
י ע"א רש"י ד"ה יתומה אני - ואין נישואי ער ואונן נישואין כלום לאסור עליו משום כלתו שאין זכות לאם ולאחים להשיא קטנה וכו'אדבר בם עמ' מה
י ע"א רש"י ד"ה יתומה אני - ואין נשואי לער ואונן קדושין ליאסר עליו משום כלתועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטז
י ע"א רש"י ד"ה יתומה אנירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפח, קצג
י ע"א רש"י ד"ה יתומהנזר הקדש ח"ג עמ' שכט
י ע"א רש"י ד"ה יתומהפרדס מנחם עמ' נ
י ע"א רש"י ד"ה כתיביפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רס
י ע"א רש"י ד"ה מצפות לראותוכתנות אור עמ' קלח
י ע"א רש"י ד"ה נקם - הנקימה מה שאדם רואה נקמתו בשנאו, זה התענוג הוא מעין עולם הבאצמח דוד (סקאליע) עמ' קיח
י ע"א רש"י ד"ה פונדק - 'ויטע אשל' אש"ל נוטריקון הוא א'כילה ש'תיה ל'ויהעטרת ישועה (תשסד) אות א ליום א דסוכות
י ע"א רש"י ד"ה פונדק - ללון שם אורחים ולשון אש"ל נוטריקון הוא אכילה שתייה לויהטהרת יו"ט חי"ט עמ' עב
י ע"א רש"י ד"ה פונדק וכו' ול' אשל וכו' אכילה שתיה לויהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלא
י ע"א רש"י ד"ה פונדקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צב
י ע"א רש"י וגליון הש"ס - יעקב שימש את שם נ' שנהמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות א
י ע"א רש"י ומהרש"א - מאם תמר היתה בתו של שםמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ו
י ע"א תוס' ד"ה אלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות ב
י ע"א תוס' ד"ה אלאדרכי שלום (מרגונאטו) דף צא ע"ב
י ע"א תוס' שאנץלקוטי שיחות חלק ל עמ' 82
י ע"א מהרש"א - אין אביה מקבל קידושיה בעודה עובריקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קסו
י ע"א מהרש"א - יהודה קידש את תמרגבורת יצחק שבועות עמ' כד-כה
י ע"א מהרש"א - משמע דס"ל דת"ח פטורין אפילו ממלחמת מצוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעה
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו שמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1896
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 130, 391 {אברהם אבינו מלמד אמונה}
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינוחיים לגופא (תשסה) עמ' נט {אברהם הודיע ופירסם אחדות ה' בעולם}
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינוגור אריה בראשית פכ"א אות כח {אברהם הכניס עוברי הדרכים תחת כנפי השכינה}
י ע"ב01 אברהם הקריא שמו של הקב"ה בפי כל עובר ושבערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצד
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קסה {אברהם לימד את האורחים על קיום הבורא}
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינושיחות לספר בראשית עמ' סו, קנב {אברהם מעניק לאורחיו גם רוחניות}
י ע"ב01 הקריא אברהם אבינו את שמו של הקב"ה בפי כל עובר ושבלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ע
י ע"ב01 הקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב וכו' הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםברית אברם עמ' תקמד
י ע"ב01 הקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו', לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, א"ל וכי משלי אכלתם וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תי*, תפט
י ע"ב01 הקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"האור הישר בראשית דף טו ע"ב , נא ע"ב
י ע"ב01 הקריא אברהם לשמו של הקב"האור הרעיון עמ' עב
י ע"ב01 הקריא אברהם לשמו של הקב"הולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצא
י ע"ב01 הקריא אברהם שמו של הקב"ה בפי כל עובר ושביפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תעא
י ע"ב01 הקריא את שם ה'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 89-90
י ע"ב01 מלמד שהקריא א"א לשמו של הקב"ה בפה כל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כ, כו, ל, לה, לח
י ע"ב01 מלמד שהקריא א"א לשמו של הקב"ה בפה כל עובראמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קסא
י ע"ב01 מלמד שהקריא א"א לשמו של הקב"ההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' מד
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' סז
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב וכו'האיר ממזרח - אסתר עמ' קפ
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב וכו' משל מי שאמר והיה העולם אכלתםמאור עינים (תשעה) עמ' קח
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבזכרון אליעזר עמ' יט
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבלפרקים (תשסב) עמ' רמז
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כלדובר צדק עמ' 49
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כלפרי צדיק וירא אות י, ויגש אות ד, פסח אות לז בחוקותי אות ח, בהעלותך אות יד, ר"ח אלול אות ג
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפי כל עובר ושבשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רב
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו' הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות ז
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 114
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"התאיר נרי עמ' י
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם אבינו שמודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שסד
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם לשמו של הקב"התורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' כז
י ע"ב01 מלמד שהקריא אברהם שמו של הקב"ה בפי כל עובר ושב וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רצ
י ע"ב01 מלמד שהקריא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות צח {אברהם היה מפרסם אחדות ה'}, קמ {אברהם היה ממליך הקב"ה על באי העולם}
י ע"ב01 מלמד שהקריא וכו' משל מי שאמר והיה העולם אכלתםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יג, טז {על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה אלוה לכל העולם}
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' עח ע"ב, קיא ע"א
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבשרתי ח"א עמ' לו
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושבתורת מנחם חע"ז עמ' 12
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כללקט שיחות מוסר ח"א עמ' פה, ק
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפי כללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנג
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 89, 228
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"הזאת ליעקב בראשית עמ' קיח
י ע"ב01 שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"התורת מנחם חכ"ו עמ' 106
י ע"ב01 שהקריא אברהם לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב כיצד כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רלג
י ע"ב01 שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל בריהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מ"ג
י ע"ב01 שהקריא שמו של הקב"הבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שמו
י ע"ב03 אברהם אבינו כשהאכיל לאורחים ורצו לברכו וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' כז
י ע"ב03 אברהם אמר לאורחיו לברך לה'מוסר המקרא והתלמוד עמ' עו
י ע"ב03 אברהם הי' מקבל את העוברים ושביםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כג
י ע"ב03 אברהם היה גומל חסדיםדרך חיים (תשלה) עמ' תרכ
י ע"ב03 אחר שנתן אברהם אבינו לאורחים לאכול, אמר להם שיברכו להקב"השם יחזקאל עמ' קלא
י ע"ב03 אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלקי עולם אכלתםפני מנחם לך לך עמ' פט
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו א"ל וכי משלי אכלתםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 291
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו אמר להם וכו' ברכו למי שאכלתם משלוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מב
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו אמר להם כסבורים אתם שמשלי אכלתםויגד יעקב עמ' כז
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו אצל אברהם עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלוקי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תסג
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו וכו' אמר להם כו' משל אלקי עולם אכלתם כו' ברכו למי שאמר והי' העולםתורת מנחם חס"ו עמ' 288, 353
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו א"ל וכי משלי אכלתם משל מי שאמר והיה העולם אכלתםתפארת צבי בראשית עמ' קב, רמט
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי' משלי אכלתם משל אלהי עולם אכלתםמאור עינים (תשנח) עמ' מ
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלהי עולם אכלתםמאור עינים (תשעט) עמ' סו
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלקי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםפאר יעקב ח"א עמ' נא, צד, קכב, קכד
י ע"ב03 לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם, משל אלהי עולם אכלתם וכו'לחמי תודה דף עז ע"ב
י ע"ב04 א"ל וכי משלי אכלתםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רי
י ע"ב04 וכי משלי אכלתם משל אלהי עולם אכלתםראשית דעת (אטון) עמ' שמה
י ע"ב04 וכי משלי אכלתם משל אלקי עולם אכלתםים שמחה עמ' סא
י ע"ב04 משל אלקי עולם אכלתםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסג, רטז
י ע"ב04 משל הקב"ה אכלתםמהר"ם שיק בראשית עמ' פח
י ע"ב04 משל מי שאמר והיה העולם אכלתםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סח
י ע"ב05 אברהם לימד את אורחיו לברךדולה ומשקה פורים עמ' תסב
י ע"ב05 בירכו להקב"ה שאכלתם משלושרגא המאיר על התורה עמ' תקטז
י ע"ב05 ברכויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' סג {מחנכם בברכת המזון}
י ע"ב05 ברכו למי שאכלתם משלוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' נא, תקפג
י ע"ב05 ברכו למי שאכלתם משלושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שו
י ע"ב05 ברכו למי שאכלתםאסופת מערכות סוכות עמ' לד (מהדו"ב עמ' קס)
י ע"ב05 ברכו למי שהעולם שלוזריזותא דאברהם עמ' צה
י ע"ב05 הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולםפנים מסבירות עמ' רעב
י ע"ב05 וברכומאורי אור (אתרוג) פ"ז ה"א {כל הבא לביתו של אאע"ה אכל ושתה וברך לשמים}
י ע"ב05 למי שאמר והיה העולםמשיבת נפש עמ' לח, צג
י ע"ב06 ויראה יהודה וגו' אר"א שכסתה פניה בבית חמיהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פא
י ע"ב06 ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה לפיכך לא חשדהנחמד ונעים (תשסח) וישב ד"ה ויראה יהודה
י ע"ב06 ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה משום שכסתה פניה חשבה לזונה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' של
י ע"ב06 כי כסתה פני' וכו' שהיתה צנועה בבית חמי' כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
י ע"ב06 מעשה יהודה ותמרבית שלום מרדכי עמ' נ
י ע"ב06 מעשה יהודה ותמריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסא, רסב, רסה
י ע"ב07 וכי משום דכסתה פניה חשבה לזונה וכו'ברית שלום (תעח) דף כח ע"א
י ע"ב07 וכי משום דכסתה פניה חשבה לזונה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעו
י ע"ב07 משום דכסתה לפניה ויחשבה לזונהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נג ע"ג
י ע"ב07 משום דכסתה פניה חשבה לזונה אמר רבי אלעזר שכסתה פניה בבית חמיה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שכט
י ע"ב07 משום דכסתה פניהברית יצחק דף ד ע"א-ע"ב
י ע"ב08 כסתה פניה בבית חמיהאשל חיים ח"א עמ' פט-צ
י ע"ב08 שכיסתה פניה בבית חמיהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רעב
י ע"ב08 שכסתה פניהברך את אברהם דף קכח סוף ע"א
י ע"ב09 בזכות הצניעות בניה כשרים וצדיקיםשערי תשובה אגה"ת אות נח
י ע"ב09 כל אשה שצנועהדרשות הרז"ה עמ' רלד
י ע"ב09 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה וכו'בישורון מלך ח"א עמ' שנט
י ע"ב09 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 629
י ע"ב09 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסא
י ע"ב09 כל כלה שהיא צנועה זוכה ויוצאת ממנה מלכים ונביאיםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' לח
י ע"ב09 כל כלה שצנועה בבית חמיה וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזווג דף פב ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ב/כ [?]
י ע"ב09 כלה צנועהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלט
י ע"ב09 כלה שהוא צנועה בבית חמיהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמח
י ע"ב10 יצאו להעמיד מלכים וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשסו
י ע"ב10 תמר יצאו ממנה מלכים ונביאיםבנתיבות שם עמ' תו
י ע"ב14 היא מוצאת היא מיתוצאת מיבעי ליה א"ר אלעזר לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקן בא גבריאל וקירבןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
י ע"ב14 היא מוצאת היא מתוצאת מיבעי ליה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלד
י ע"ב14 היא מוצאת וכו' כיונה אילמתאוצר הכבוד
י ע"ב14 היא מוצאת וכו' לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקן, בא גבריאל וקירבןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תמד, תמו
י ע"ב14 היא מיתוצאת מיבעי ליהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמט
י ע"ב15 סימנים של יהודה לתמרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפב
י ע"ב15 בא ס"מ וריחק סימניה של תמר, בא גבריאל וקירבן וכו' נעשית כיונה אילמת, לדוד מכתם וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלח-שלט {הכל רומז לבחינת מלכות שלמעלה}
י ע"ב15 בא ס"מ וריחקן בא גבריאל וקירבןדברי יואל מועדים ח"ד דף קסה ע"ב
י ע"ב15 בא ס"מ וריחקן בא גבריאל וקירבןדברי יואל פ' וישב דף רכד ע"א
י ע"ב15 בא ס"מ וריחקן בא גבריאל וקרבןמשכנות יעקב (נעים) דף מה ע"ג
י ע"ב15 לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקן בא גבריאל וקירבן וכו' משעה שנתרחקו סימנים נעשית כיונה אילמתדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנה
י ע"ב15 לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקן בא גבריאל וקירבן, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' תקב
י ע"ב15 נאבדה מתמר סימניה ובא מלאך והחזירםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עו
י ע"ב16 בא גבריאלאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רמד {המלאכים הביאו זכויותיה של תמר}
י ע"ב17 יונת אלם וכו' שיצא ממנה דודמשוש הארץ עמ' רסא
י ע"ב18 משעה שנתרחקו סימניה נעשית כיונה אילמתאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תמא
י ע"ב19 לדוד מכתם וכו' מך ותםישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ו
י ע"ב19 לדוד מכתם וכו' מך ותםעבודת יצחק בראשית עמ' מח, רכח
י ע"ב19 לדוד מכתם מ"ך ת"םצפנת פענח (תשסו) עמ' תי
י ע"ב19 לדוד מכתם שהיה מך ותם ורש"יכסא דוד (תשנ) עמ' רח
י ע"ב19 לדוד מכתם שהיה מך ותם, ורש"יכסא דוד (תקנד) דף מט ע"ד
י ע"ב19 לדוד מכתם שיצא ממנה דוד שהיה מך ותם לכלאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שכז
י ע"ב19 לדוד מכתם שיצא ממנה דוד שהיה מך ותםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעו
י ע"ב19 לדוד מכתם שיצא ממנה דוד שהיה מך ותםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קצו
י ע"ב19 לדוד מכתםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 52 {ג' פירושים}
י ע"ב19 מכתם לדוד מך ותםולאשר אמר - תהלים עמ' קנב
י ע"ב19 מכתם מ"ך ות"ם כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלט
י ע"ב19 מכתם שהיה מ"ך ות"םתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתסז
י ע"ב19 מכתם שהיה מך ותםשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק א
י ע"ב19 שיצא ממנה דוד שהיה מך ותםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמב
י ע"ב19 שיצא ממנה דוד שמך ותםפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעא
י ע"ב19 שהיה מך ותםרנת יצחק תהלים עמ' רנ, רנו
י ע"ב20 שהיתה מכתו תמה, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כח
י ע"ב20 שהיתה מכתו תמה, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' רנ
י ע"ב20 דבר אחר מכתם שהיתה מכתו תמה ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסה
י ע"ב20 דבר אחר מכתם שהיתה מכתו תמה שנולד כשהוא מהולמכשירי מצוה עמ' פב
י ע"ב20 דבר אחר מכתם שהיתה מכתו תמהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות לה
י ע"ב20 דוד המלך נולד מהולשם דרך - הישר והטוב עמ' קיח {וכן משה רבנו}
י ע"ב20 לדוד מכתם וכו' שהיתה מכתו תמה שנולד כשהוא מהולשרגא המאיר מועדים עמ' רכה
י ע"ב20 לדוד מכתם וכו' שהיתה מכתו תמה שנולד כשהוא מהול, ורש"יתורת מנחם חכ"ה עמ' 144
י ע"ב20 לדוד מכתם שהיה מכתו תמה, ורש"י ומהרש"אשני המאורות (תשסח) עמ' קא
י ע"ב20 לדוד מכתם שהיה מכתו תמהאיתן האזרחי עמ' קעב
י ע"ב20 לדוד מכתם שהיה מכתו תמהים שמחה עמ' מג
י ע"ב20 לדוד מכתם שהיתה מכתו תמה שנולד כשהוא מהולמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסד
י ע"ב20 מכתו תמה שנולד מהולהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קי
י ע"ב20 מכתו תמהפרדס דבש פרק סה
י ע"ב20 מכתם לדוד שהיה מכתו תמהקהלת יעקב יוה"כ עמ' מד
י ע"ב20 מכתם לדוד שהיתה מכתו תמהולאשר אמר - תהלים עמ' קנג
י ע"ב20 מכתם לדוד שהיתה מכתו תמהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רא
י ע"ב20 מכתם שהיתה מכתו תמהברך את אברהם דף רנח סוף ע"ג
י ע"ב20 מכתם שהיתה מכתו תמה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעח
י ע"ב20 מכתם שהיתה מכתו תמה שנולד [דוד] כשהוא מהולנאוה תהלה עמ' תנה
י ע"ב20 מכתם שהיתה מכתו תמהמה שהיה הוא שיהיה עמ' כא
י ע"ב21 דוד המלך נולד מהולברכת אבות עמ' לד
י ע"ב21 דוד נולד מהולשבח נעורים עמ' קלז
י ע"ב21 דוד נולד מהולשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסז
י ע"ב21 דוד נולד מהילמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ה
י ע"ב21 שנולד כשהוא מהולבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפא
י ע"ב22 כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול הימנו וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לח
י ע"ב22 כשם שבקטנותו הקטין עצמוביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק לא
י ע"ב23 מכתם לדוד שגם בגדלותו הי' מקטין עצמו לדברי תורהחיי נפש ח"ג עמ' רלא
י ע"ב24 והיא שלחה אל חמיה וגו' נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, מנלן, מתמרדעת תורה במדבר עמ' רכח
י ע"ב29 יפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' וישלח
י ע"ב29 יפיל עצמו לכבשן האש ואל ילביןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנז
י ע"ב29 יפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עז, עט, קצא
י ע"ב29 מוטב שאשליך עצמי לכבשן האש וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' ת
י ע"ב29 מוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילביןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפ
י ע"ב29 נוח לאדם להפיל עצמו לאשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכו
י ע"ב29 נוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצא
י ע"ב29 נוח שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' לג {לכן זכתה שיצא ממנה המשיח}
י ע"ב29 נוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קמח-קנ, כא
י ע"ב29 נוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 103
י ע"ב29 נוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 127, 26
י ע"ב29 נוח לאדם שיפול לתוך כבשן האש ולא ילביןעיוני הפטרה ח"א עמ' 260
י ע"ב29 נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, תוס'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' פא
י ע"ב29 נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו'כתנות אור עמ' קלט
י ע"ב29 נוח לאדם שיפיל עצמוטוב ראיה
י ע"ב29 נוח לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין חבירו ברביםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רכו
י ע"ב29 נוח לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ח
י ע"ב29 נוח לאדם שיפילוהו לכבשן האשפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לה פסוק כב
י ע"ב29 נוח לו וכו' ואל ילבין פני חבירו ברביםברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קטז, תיג
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל ותוס'שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מו, קלה
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים וכו'עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 248, 250
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ח, לח
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםתורת אביגדור ח"ב עמ' ל
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן האשעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 191
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן כאש ואל ילבין פני חבירו ברביםמשך חכמה דברים פ' לד פס' ח
י ע"ב29 נוח לו לאדם להפיל עצמונאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 227
י ע"ב29 נוח לו לאדם שימסור עצמו ותוס'אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן האש, ותוס'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קמה
י ע"ב29 נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמד
י ע"ב29 נוח לו לאדם שימסור עצמו, ותוס'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רא
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל את עצמו בכבשן האשקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' לז, קפג
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו' ואל ילביןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנו, רנב
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו ותוס'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שמט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםמאור מרדכי בראשית עמ' רפג, רפה
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו וכו', תוס'לב הארי עמ' שז
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קמג
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' כב
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ה
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כא
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברביםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 353, 370, 372, 374, 384, 393
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ותוס' ד"ה נוחהשיר והשבח ח"א עמ' צג, שנט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמראשר ליהודה עמ' סט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםלב הארי עמ' שו
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 362
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשיחות ר' ראובן עמ' סד
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמראוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תנו
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמר וכו'לחמי תודה דף קמ ע"ב
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר שנאמר היא מוצאתדודי נתן בראשית עמ' שנד
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יז
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' ריג
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנד
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' מט-נ {ביאור הלכתי, שמא היה לה רק ספק פקוח נפש}
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםעין איה ברכות פ"ו פסקא מז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' רנג-רנד; טוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' נ ד"ה תוספות {מדוע אמרו "נוח" ולא "חייב", ובירור אם זה חיוב כפשוטו או מליצה מוסרית והוא רשות}
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברותורת אברהם עמ' 142
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו'לב שלום בראשית עמ' ערה, תכא
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצו, ח"ד עמ' קכב
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברביםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף כז ע"ד
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שפב
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפיל עצמואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' פג
י ע"ב29 נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האשלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קסז
י ע"ב29 נוח לו לאדםפרפרת משה ח"א עמ' רלו
י ע"ב29 תמר אמרה מוטב שאשליך עצמי לתוך כבשן האש ולא אלבין פניו של יהודה ברביםבני יששכר ח"ב דף נד ע"ג
י ע"ב30 אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנד
י ע"ב30 הלבנת פנים, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
י ע"ב30 ואל ילבין פני חבירו ברביםטוב טעם בראשית עמ' רלד
י ע"ב30 ואל ילבין פני חבירו ברבים, ותוס' - האי דלא חשיב ליה בהדי ג' עבירות כו'אסופת מערכות דברים עמ' שעא
י ע"ב30 מנלן מתמרקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצא
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בישרו אותומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסו
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בישרוהו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וישב
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בישרוהוחכמת התורה וישב עמ' רעז, שמג
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בישרוהוחנן אלקים עמ' רלב, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלד, קלה
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בשרו אותוגנא דפלפלי עמ' קמח
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בשרוהומי מנוחות (בירדוגו) עמ' רמא
י ע"ב31 בהכר בישר בהכר בשרוהופרשת דרכים (תשסה) עמ' לד
י ע"ב31 בהכר בישר ובהכר בישרוהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשל
י ע"ב31 בהכר בישר וכו' בהכר בישרוהודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לט אות י
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרו אותועצי חיים על התורה עמ' שעז*
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצב, רס
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהודרך השער (תשנו) עמ' כח
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהומשען המים דף ט ע"א, יא ע"א
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 82
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהופרשת דרכים (תשנב) עמ' יח
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהוקול יעקב (שאול) דף נו ע"ג
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהושיחות מוסר (תשסב) עמ' עא
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהושם דרך בראשית ח"ב עמ' שנט
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו בהכר בשרוהובית העוזיאלי (שסד) פרשת וישב דף יח ע"ב
י ע"ב31 ב'הכר' בישר לאביו וכו' ב'הכר' בשרו אותועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 169
י ע"ב31 בהכר בישר לאביו כו' הכר נא למי החותמת וגו'תורת מנחם חס"א עמ' 186
י ע"ב31 בהכר בישר לאביומשך חכמה בראשית פ' לז פס' כו
י ע"ב31 בהכר בישר, גליון הש"ספני מלך בראשית עמ' רכד
י ע"ב31 הכר נא אמר רב חמא וכו'חזון ברוך עמ' צ
י ע"ב31 הכר נא אר"ח ברב"ח בהכר בישר לאביו בהכר בשרוהו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' טז
י ע"ב31 הכר נא וכו' בהכר בישר הכר נא הכתונת בנך היא בהכר בישרוהו הכר נא למיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' של
י ע"ב31 הכר נא וכו' בהכר בישר לאביוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שמח
י ע"ב31 הכר נא אמר ר' חמא בר' חנינא בהכר בישר בהכר בישרוהו וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' *קה
י ע"ב34 אין נא אלא לשון בקשהברכות אבי דף קכה ע"ב
י ע"ב34 אין נא אלא לשון בקשהדרשות הרא"ש דף לז ע"א דרוש לה
י ע"ב34 אין נא אלא לשון בקשהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תנב
י ע"ב34 אין נא אלא לשון בקשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכט
י ע"ב34 אין נא אלא לשון תפלהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' לד, לז, תקלט
י ע"ב34 בבקשה ממך הכר נא את בוראךלקחת מוסר ח"א עמ' רד
י ע"ב34 הכר נא אין נא אלא לשון בקשה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלה
י ע"ב34 הכר נא בוראךתורת יחיאל בראשית עמ' שנו
י ע"ב34 הכר נא הכר נא בוראךעקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) ד' נז דף כו ע"א
י ע"ב34 הכר נא למי נא אין נא אלא לשון בקשה אמרה לו בבקשה ממך הכר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממניאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תמז
י ע"ב34 הכר פני בוראךהמעשה והמדרש עמ' קא
י ע"ב35 ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני מנא ידע, יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 620
י ע"ב36 יוסף זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של ה'בנין שאול עמ' יז, לט
י ע"ב36 יוסף זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה דכתיב עדות ביהוסף שמומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנג
י ע"ב36 יוסף ניתוסף לו אות האפני חיים (פלג'י) עמ' יב ע"א
י ע"ב36 יוסף קידש ש"ש בסתרגור אריה בראשית פמ"ט הערה 40
י ע"ב36 יוסף קידש ש"שפרי חיים (קנולר) פרשת בא
י ע"ב36 יוסף קידש שם שמים בסתרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שלג
י ע"ב36 יוסף קידש שם שמים בסתרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכו
י ע"ב36 יוסף שקדש ש"ש בסתר הוסיפו לו אות א' משמו של הקב"ה יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"האור גדליהו בראשית דף סד ע"ב, סז ע"ג
י ע"ב36 יוסף שקדש ש"ש בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה דכתיב עדות ביהוסף שמומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלז
י ע"ב36 יוסף שקדש ש"ש בסתר זכה והוסיפו לו וכו' יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא זכה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלא ד"ה כתיב
י ע"ב36 יוסף שקדש ש"ש בסתרדורש טוב (פודור) עמ' 375
י ע"ב36 יוסף שקדש ש"ש בסתרלבית יעקב דרוש כא
י ע"ב36 יוסף שקדש ש"ש בסתרנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכח
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים בסתר וכו' יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא וכו'זרע שמשון (תשסג) וישב אות מא
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה דכתיב עדות ביהוסף שמוזריזותא דאברהם עמ' צד
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו', יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"האוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' יא
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"השם דרך בראשית ח"ב עמ' שסא
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים בסתר יהודה שקדש שם שמים בפרהסיה וכו'עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 245
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים בסתר, זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה דכתיב 'עדות ביהוסף שמו'דרכי התשובה עמ' קנז
י ע"ב36 יוסף שקדש שם שמים ברבים הוסיפו לו אות משם ה'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 166
י ע"ב36 יוסף שקידש ש"ש בסתר וכו' יהודה וכו'[עי' גם לקמן לו ע"ב]
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הבי חייא ח"א עמ' קכח
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתרמהר"ם שיק בראשית עמ' קמח
י ע"ב36 יוסף שקידש ש"ש בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת וכו'מנחת יואל עמ' ל
י ע"ב36 יוסף שקידש ש"ש בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"הפאר יעקב ח"א עמ' רנח, שמג, תנ
י ע"ב36 יוסף שקידש ש"ש בסתר זכה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסח
י ע"ב36 יוסף שקידש ש"ש בסתר ניתוסף לו אות אחת משמו של הקב"העצי חיים על התורה עמ' שעח
י ע"ב36 יוסף שקידש ש"ש בסתר ניתוסף לו ה"א על שמומהר"ם שיק דברים עמ' קח
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' של
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמא
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה, ומהרש"אחלון התבה ח"א עמ' קכב
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק ב, פרק פו פסוק יז
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו'לחמי תודה דף רלז ע"ב
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה וכו' יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא וכו'שרתי ח"א עמ' עג
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"העצי חיים - מועדים עמ' כו, רה
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הפני מנחם וישב עמ' רלז, נשא עמ' נב, נט
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"השבילי פנחס (תשעט) עמ' קב, שעו
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אותאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 167
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתר ניתוסף לו אות ה'שרגא המאיר מועדים עמ' עד
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנו ע"א [תקצד ע"א ד"ה אלא]
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתרברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנ"ו ע"א (דף תקצד ע"א ד"ה אלא)
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתרדברי שאול בראשית עמ' תכג
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קעח, רט
י ע"ב36 יוסף שקידש שם שמים בסתרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקנט, תקצד
י ע"ב36 שקידש ש"ש בסתרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעד
י ע"ב37 יהודה וכו' נקרא על שמו של הקב"הרנת יצחק שמואל עמ' קעה, משלי עמ' רסב
י ע"ב37 יהודה נקרא כולו ע"ש של הקב"התורת מנחם חי"ט עמ' 303
י ע"ב37 יהודה קידש ש"ש בפרהסי' נקרא כולו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שנו
י ע"ב37 יהודה קידש ש"ש בפרהסיאגור אריה במדבר פי"ג הערה 59
י ע"ב37 יהודה קידש שם שמים בגלויתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעט
י ע"ב37 יהודה קידש שם שמים בפרהסיאטירת כסף דף עא ע"א
י ע"ב37 יהודה קידש שם שמים בפרהסיאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמט
י ע"ב37 יהודה שם הויה בקרבונפש יוסף (תשעד) עמ' רי
י ע"ב37 יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"הרסיסי לילה סי' נו (עמ' 164), דברי חלומות סי' טו (עמ' 188), תקנת השבין סי' יא (עמ' 104), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), לקוטי מאמרים עמ' 153, 158, צדקת הצדיק סי' קצח
י ע"ב37 יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"ה וכו' אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האורקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 240
י ע"ב37 יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא וכו' חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האור, מאן נינהו חנניה מישאל ועזריהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שטו
י ע"ב37 יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"הרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כ
י ע"ב37 יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא על שמו של הקב"ההמוסר והדעת בראשית עמ' קצח
י ע"ב37 יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא על שמו של הקב"הרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלח
י ע"ב37 יהודה שקדש שם שמים בפרהסיה נקרא ע"ש הקב"העיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 169
י ע"ב37 יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו ע"ש של הקב"האור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' פח
י ע"ב37 יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא נקרא על שם ה'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קפב
י ע"ב37 יהודה שקידש ש"ש בפרהסיא נקרא על שמו של הקב"השירת הפסח אות קסח
י ע"ב37 יהודה שקידש שם שמי בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"השל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות ל
י ע"ב37 יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא וכו'לחמי תודה דף קמ ע"ב
י ע"ב37 יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה, מהרש"א - סותר למה שאמרו להלן דף לו ע"ב שזכה לזה בשביל שקפץ נחשון בן עמינדב לים תחילהלחמי תודה דף רלז ע"ב
י ע"ב37 יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"הברכת השיר (צינץ) עמ' רכד
י ע"ב37 יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"היוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכא
י ע"ב37 יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"הערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכב, תמא, תמד
י ע"ב38 כיון שהודה ואמר צדקהיקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלב ע"ג
י ע"ב38 כיון שהודה יהודהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קע
י ע"ב38 נקרא כולו על שמו של הקב"התורת מנחם חע"א עמ' 209, 300
י ע"ב39 אתה הצלת שלושהמאיר נתיבות ח"ב עמ' פט, ח"ג עמ' צו
י ע"ב39 אתה הצלת תמר ושני בניה וכו' חייך שאני מציל בזכותך ג' נפשות מן האור חנניה וכו', ומהרש"אנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמא, רמה
י ע"ב39 אתה הצלת תמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיד
י ע"ב39 בשכר 'צדקה ממני" נצלו בניו מהאששיחות לספר בראשית עמ' רצד
י ע"ב39 חייך שאני מציל שלשה מבניך מן האורפרשת דרכים (תשנב) עמ' מב
י ע"ב39 יצאה בת קול אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור חייך שאני מציל שלשה בניך מן האור מאן נינהו הנני' מישאל ועזרי'צמח דוד (סקאליע) עמ' תג
י ע"ב39 יצאה בת קול ואמרה אתה הצלת תמר ושני בניה מן האורכרם חמד (תשסו) עמ' צט
י ע"ב39 יצתה בת קול ואמרה אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תנד
י ע"ב39 יצתה בת קול ואמרה אתה הצלת תמר ושני בניהפרשת דרכים (תשסה) עמ' סב
י ע"ב40 צדקה ממני מנא ידעאוצר הכבוד
י ע"ב40 צדקה ממנידודאי יעקב עמ' שלא
י ע"ב40 צדקה ממני וכו' ממני יצאו כבושיםאור אברהם - רות עמ' קג, ר
י ע"ב40 צדקה ממני יצתה ב"ק ואמרה ממני יצאו כבושיםאור גדליהו בראשית דף סד ע"א
י ע"ב40 צדקה ממני וכו' ממני הי' הדבריםמשען המים דף נה ע"ד
י ע"ב40 צדקה ממני מנא ידע יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תנב
י ע"ב40 צדקה ממני מנא ידע יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים, ורש"יאגרא דכלה ח"א עמ' תסג, תקה, תקט, תקעח
י ע"ב40 צדקה ממני וכו' בת קול יצאה ואמרה ממני יצאה כבושיםבן אברהם (תשעד) עמ' ק {גזרתי שיצאו ממנה מלכים ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל}
י ע"ב40 צדקה ממני שיצא בת קול ממני ומאתי יצאו הדבריםמאור ושמש (תשסט) עמ' קעח
י ע"ב41 בת קול יצא ואמרה ממני יצאה כבושיםדברי שאול בראשית עמ' תיט
י ע"ב41 בת קול יצאהמרפא לנפש ח"ד סי' קמד אות ד {שיהודה לא היה אשם}
י ע"ב41 בת קול ממני יצאו הדבריםחכמת התורה וישב עמ' שנח
י ע"ב41 בת קול ממני יצאוכרם לשלמה עמ' 89
י ע"ב41 ולא יסף עוד לדעתה פליגו וכו' ח"א לא הוסיף וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שנד
י ע"ב41 ולא יסף עוד לדעתהאוצר הכבוד
י ע"ב41 ולא יסף עוד לדעתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנב
י ע"ב41 ולא יסף עוד לדעתהילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"ב41 ולא יסף עוד לדעתהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קטז
י ע"ב41 ולא יסף עוד לדעתה, ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש מא דף צא ע"ג
י ע"ב41 יצאה ב"ק וכו' מאתי יצאומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ריא
י ע"ב41 יצא בת קול ואמר ממני יצא כבושיםאמרי יוסף בראשית דף קצב ע"ג
י ע"ב41 יצאה ב"ק ואמר ממני מאתי יצאו הדבריםעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ז
י ע"ב41 יצאה ב"ק ואמרה ממני יצאה כבושיםטיול בפרדס ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' תכה
י ע"ב41 יצאה בת קול ואמרה ממני ומאתי יצאו הדברים וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ח
י ע"ב41 יצאה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק כו
י ע"ב41 יצאה בת קול ממני יצאו כבושים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מה, נא
י ע"ב41 יצתה בל קול ואמרה ממני יצאודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רטז
י ע"ב41 יצתה בת קול ואמרה ממנו יצאו כבושיםבי חייא ח"א עמ' קכח
י ע"ב41 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו הדברים כבושיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ק ע"ג
י ע"ב41 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםבנין אברהם בראשית עמ' שלה
י ע"ב41 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלא
י ע"ב41 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםלקוטי מאמרים עמ' 163, צדקת הצדיק סי' מח, דובר צדק עמ' 76
י ע"ב41 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםפרי צדיק לחנוכה אות יג
י ע"ב41 ממני יצאו דברי כבושים האלושם יחזקאל עמ' רסד
י ע"ב41 ממני יצאו הדבריםנטריקן (תשעד) עמ' פ
י ע"ב41 ממני יצאו כבושיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקסז
י ע"ב41 ממני יצאו כבושים )כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 140
י ע"ב41 ממני יצאו כבושים, רש"י - דברים עלומיםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמד
י ע"ב41 ממני יצאו כבושים וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת יב דף עח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף כג ע"א-ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נד ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ג דף שז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א יב דף כו/כז ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעד ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ב
י ע"ב41 ממני יצאו כבושים ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' רנא
י ע"ב41 ממני יצאו כבושיםגור אריה בראשית פל"ח הערה 182
י ע"ב41 ממני יצאו כבושיםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
י ע"ב41 ממני יצאו כבושיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מט
י ע"ב41 ממני יצאו כבושיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' לו
י ע"ב41 ממני יצאו כבושיםציץ השדה - שדי יער עמ' לד
י ע"ב41 ממני יצאו כיבושיןמאיר נתיבות ח"ב עמ' פח
י ע"ב41 ממני יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו דברים כבושיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 171
י ע"ב41 מנא ידע וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שפה
י ע"ב42 אמר שמואל סבא חמוה דרב שמואל וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' מ
י ע"ב42 אמר שמואל סבא תמוה דרב שמואל בר אמימבשרת ציון ח"ג עמ' שצז
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהדרך השער (תשנו) עמ' לא
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהחפץ יהונתן בראשית פ"לח פסוק כו
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהעשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן יג דף קכ ע"ב
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תמ
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשא, תשלא
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כה
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסק ממנהדברי שאול בראשית עמ' תטו
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסקבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לא
י ע"ב43 כיון שידעה שוב לא פסקמשך חכמה בראשית פ' לח פס' כו
י ע"ב43 לא פסק ממנהאור החיים בראשית פרק לח פסוק כד
י ע"ב43 לא פסקגור אריה בראשית פל"ח אות כג
י ע"ב43 שוב לא פסק ממנהפני מנחם וישב עמ' רמד
י ע"ב43 שוב לא פסקהכתב והקבלה בראשית פל"ח פסוק יא
י ע"ב44 אבשלום בשערו מרד וכו' ובגלחו את ראשו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ו
י ע"ב44 אבשלום בשערו מרד וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעא
י ע"ב44 אבשלום בשערואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסט
י ע"ב44 אבשלום בשערובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
י ע"ב44 אבשלום נתגאה בשערו וכו' אבשלום בשערו מרד וכו', הני תמניא בני למה, שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסה, קסז
י ע"ב44 אבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כו
י ע"ב46 משקל שער אבשלוםאוצר לב - בואו חשבון עמ' קט
י ע"ב47 ואבשלום רוכב על הפרד וכו' ויחזק ראשו באלה וכו' באותה שעה ראה גיהנם שנבקעה מתחתיואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסז
י ע"ב48 והפרד עבר תחתיו שקל ספסירא ובעיא למפסקיהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלח
י ע"ב48 שקל ספסירא בעא למיפסקיה וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' שא
י ע"ב48 שקל ספסירא בעא למפסקיהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיח ע"ב
י ע"ב48 שקל ספסירא וכו' באותה שעה ראה גיהנום נבקע וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כז
י ע"ב48 שקל ספסירא וכו' באותה שעה ראה גיהנם נבקע וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצה, שצא
י ע"ב49 באותה שעה ראה גיהנם נבקע מתחתיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסט
י ע"ב49 וירגז המלך ויעל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
י ע"ב49 וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבךדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 116
י ע"ב49 ראה גיהנם שנבקעהכור לזהב ח"ב
י ע"ב50 אבשלום בני בני הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנםאור מאיר ח"ב עמ' צה
י ע"ב50 אבשלום בני בני וכו' דאסקיה משבעה מדורי גיהנם, ואידך איכא דאמרי דקריב רישיה לגבי גופיהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסד
י ע"ב50 אבשלום בני וכו' דאסקיה משבעה מדוריה גיהנםישראל קדושים עמ' 52, דובר צדק עמ' 29
י ע"ב50 בני אבשלום וכו' דאייתיה לעלמא דאתיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קע
י ע"ב50 בני אבשלום וכו' דקריב רישיה לגבי גופיהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסח
י ע"ב50 בני אבשלום וכו' הני תמניא זמני בני למהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שי
י ע"ב50 בני, בני ז' פעמיםיין לבנון (תשסג) עמ' 235
י ע"ב50 דוד בכה על אבשלום ואמר ז' פעמים בני והצילו מגיהנםשבילי פנחס (תשעב) עמ' רצט
י ע"ב50 דוד המלך אמר שמונה פעמים בני בני וכו' דאסקי' מז' מדורי גיהנםפרדס המלך (תשסט) אות ריז, שפח
י ע"ב50 דוד המלך בעא רחמי לאבשלום, ותוס'פני דוד (תקנב) דף נ ע"א
י ע"ב51 דוד עשה תועלת לאבשלום באומרו בני בניחיים ביד (סימן צ"ז) דף ק"ט ע"ג (ד"ה תשובה); רחמים לחיים דף ט ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן מ"ט)
י ע"ב51 הני ח' "בני" למהאוצר הכבוד
י ע"ב51 הני ח' בני למה ז' דאסקיה מז' מדורי גיהנום ואידך וכו'אור הצבי עמ' 159
י ע"ב51 הני תמני זמני "בני"ילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"ב51 הני תמניא בני למה וכו' ואיכא דאמרי דאייתיה לעלמא דאתיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תנז
י ע"ב51 הני תמניא בני למה וכו' שבעה דאסקי מז' מדורי גיהנוםמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קעד
י ע"ב51 הני תמניא בני למה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' תכ
י ע"ב51 הני תמניא בני למה ז' דאסקי' מז' מדורי גיהנםעצי חיים על התורה עמ' פד
י ע"ב51 הני תמניא בני למה ז' דאסקיה מז' מדורי גהינם וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רצא
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקי' משבעה מדורי גיהנם ואידך כו' דאייתי' לעלמא דאתיתורת מנחם חל"ה עמ' 254
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה מז' מדורי גיהנם וכו'יערות דבש ח"א עמ' רפ
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה גיהנם ואידך א"ד דקריב רישיה לגבי גופיה, ואיכא דאמרי דאייתיה לעמלמא דאתימבשר טוב - חנוכה עמ' צז
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנום וכו', ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקנז, דברים עמ' תרסז, יהושע-שמואל עמ' תפה-תפז
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם ואידך וכו' דאייתיה לעלמא ראתישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות טז
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם ואידך וכו' דאייתיה לעלמא דאתידברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ל
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לה עמ' רכח
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' צט
י ע"ב51 הני תמניא בני למה שבעה וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קיט ע"א
י ע"ב51 הני תמניא בני למהשיחות מוסר (תשסב) עמ' שנג, תלא
י ע"ב51 הני תמניא זימני בני למהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצ
י ע"ב51 הני תמניא זמני בני למה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שכא ע"ב
י ע"ב51 ח' פעמים אמר דוד המלך בני על בנו אבשלום בז' פעמים העלהו משבעה מדורי גיהנום ובהח' הביאהו לגן עדןדברי יונה ח"ב עמ' רל
י ע"ב51 ח' פעמים בניחכמת התורה אחרי מות עמ' כד
י ע"ב51 ח' פעמים בני אסקיה מז' מדורי גיהנם ואסקיה לחיי העולם הבאדברת שלמה (תשעא) עמ' לא
י ע"ב51 תמניא בניברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קלב ע"ב
י ע"ב51 תמניא בנילב דוד (תקנג) דף קלב ע"ב
י ע"ב52 אסקיה מז' מדורי גיהנוםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תריא, תשעז
י ע"ב52 אסקיה משבעת מדורי גיהנםפלאות עדותיך ח"א עמ' קפא
י ע"ב52 דאסקי' משבעה מדורי גיהנם וכו' ותוס' ד"ה דאייתי'אש דת (תשמח) עמ' סט
י ע"ב52 דאסקיה משבעה מדורי גהינוםבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצט, שכה
י ע"ב52 דאסקיה משבעה מדורי גיהנוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות רו
י ע"ב52 דוד העלה את אבשלום בזה שאמר ז' פעמים בני, בניהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' נ
י ע"ב52 דוד העלה את אבשלום מגיהנםמחנה חיים חו"מ, ח"ב, סי' כ עמ' מא
י ע"ב52 דוד העלה את אבשלום מכל מדורי גיהנםאגרות הראיה כרך א אגרת רפג(שכא) {מפני שאופי האב נמצא בבן, ניצוץ הטוב המצטבר מדור לדור, וע"י תפילה שלימה}
י ע"ב52 דוד העלה את בנו אבשלום מז' מדורי גיהנםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שי
י ע"ב52 דוד התפלל להקל דין אבשלוםלב הארי עמ' ער
י ע"ב52 דוד התפלל על אבשלום להצילו מדינה של גיהנםס' חסידים סי' תשצ
י ע"ב52 ז' דאסקיה מז' מדורי גיהנםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רמג, שו
י ע"ב52 ז' מדורות לגיהנםבן אברהם (תשעד) עמ' רמב {שאול אבדון גיא דומה צלמות ארץ תחתית ארץ ציה}
י ע"ב52 ז' מדורין של גהנם העליוןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
י ע"ב52 ז' פעמים אבשלום בנידברי חנינא - הספדים עמ' ד, קלג
י ע"ב52 ז' פעמים בנייערי עם דבשי ח"ב עמ' לד
י ע"ב52 להוציאו מז' מדורות גהינםתורי זהב (תשעג) עמ' קנד
י ע"ב52 קריב דוד רישיה דאבשלום להדי גופיהאור הצבי עמ' 165
י ע"ב52 שבעה בני שאמר דוד אסקיה משבעה מדורי גהנום ותוס' ד"ה דאייתיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פב
י ע"ב52 שבעה דאסקי' משבעה מדורי גיהנםדברי יואל פ' תרומה דף רמג ע"א
י ע"ב52 שבעה דאסקי משבעה מדורי גיהנם, ואידך דאייתי לעלמא דאתימנחת יהודה (פתיה) עמ' 194
י ע"ב52 שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קפז
י ע"ב52 שבעה מדורות של גיהנםטיול בפרדס ח"ב עמ' רכד
י ע"ב52 שבעה מדורי גיהינוםשבילי פנחס (תשעט) עמ' תעט
י ע"ב52 שבעה מדורי גיהנםביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק לב, פרק כו פסוק כה
י ע"ב52 שבעה מדורי גיהנםהאיר ממזרח משלי עמ' צב
י ע"ב52 שבעה מדורי גיהנםתורת אליהו עמ' כה
י ע"ב52 שבע פעמים בני אבשלוםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמז
י ע"ב52 שבע פעמים בני שאמר דוד המלך על אבשלום דאסקיה משבעה מדורי גיהנםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקיד
י ע"ב52 שבע פעמים בני שאמר דוד המלך על אבשלום דאסקיה משבעה מדורי גיהנםעזר מיהודה (תשנט) עמ' שפב
י ע"ב53 דאייתיה לעלמא דאתי ותוס'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עה
י ע"ב53 דוד אייתי לאבשלום לעלמא דאתינזר הקדש ח"א עמ' תקמז
י ע"ב53 דוד אייתיה לאבשלום לעלמא דאתי, ותוס'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' כח
י ע"ב53 ואבשלום לקח ויצב לו בחייו מאי לקח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קע
י ע"ב53 וחד דאייתיה לעלמא דאתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפא
י ע"ב53 לקח מקח רע לעצמובאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ה אות ה
י ע"ב53 לקח מקח רע לעצמומאור ושמש (תשנב) עמ' תלא {אצל קורח}
י ע"ב53 מאי לקח שלקח מקח רע לעצמוכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיט ע"ג
י ע"ב53 שלקח מקח רע לעצמו וכו' בעצה עמוקה של מלכו של עולםפירוש המכבי שמואל עמ' רס
י ע"ב54 בעמק המלך בעצה העמוקה של מלכו של עולםנזר הקדש ח"ג עמ' רחצ
י ע"ב54 מעצה עמוקה של מלכו של עולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסב
י ע"ב רש"י ד"ה כבושים - דברים עלומים שיצאו מלפני וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קצה (הערה)
י ע"ב רש"י ד"ה כבושיםגור אריה בראשית פל"ח הערה 175
י ע"ב רש"י ד"ה כיוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלא
י ע"ב רש"יזאת ליעקב ויקרא עמ' סג
י ע"ב תוס' - אי אמרינן אבא מזכה בראזרע יעקב (ניניו) עמ' קפה
י ע"ב תוס' - איך דוד העלה את אבשלום בזה שאמר ז' פעמים בני בני הרי הכלל בידינו אין אבא מזכה ברא ומתרצים בתרי אנפיהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' נ
י ע"ב תוס' - המלבין פני חבירו דינו כג' עבירות החמורות שנפסק עליהם יהרג ואל יעבורמצווה ועושה ח"ב עמ' צ
י ע"ב תוס' - ונראה האי דלא חשיב לי' וכו'שיחות ר' ראובן עמ' סד
י ע"ב תוס' - למה לא מנו הלבנת פנים בין הדברים שיהרג ואל יעבורהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפה
י ע"ב תוס' - למה לא מנו הלבנת פנים בין הדברים שיהרג ואל יעבורהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפג
י ע"ב תוס' - מתי אבא מזכי בראס' ג' תמוז תשנד עמ' נד
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיה - אבא לא מזכי ברא וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 361
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיה - הא אמרינן בחלק וכו' אבא לא מזכי בראדברי יואל פ' תרומה דף רמג ע"א
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיה - ועוד אבשלום לא עבד עבודת כוכביםרנת יצחק - פרק חלק עמ' של
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיה - משום דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה הועילה לו תפלת אביודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ל
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיה - משום דאבשלום נטל את שלו כעולם הזה שנהרג במיתה משונהפני מנחם קרח עמ' קיז
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכה
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יב אות ב
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהשעת הכושר דף צה ע"ג
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהברית עולם (תשסט) עמ' קפז
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהמדבר קדמות (תשסח) עמ' י
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהרנת יצחק ה' מגילות עמ' רפט
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ה
י ע"ב תוס' ד"ה דאייתיהשם ישראל עמ' קמה
י ע"ב תוס' ד"ה נוח - אם יש חיוב הלכתי שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברביםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 375
י ע"ב תוס' ד"ה נוח - אמאי לא חשבו זה בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפשבן אברהם (תשעד) עמ' פט
י ע"ב תוס' ד"ה נוח - ג' דברים אין עומדין בפני פיקוח נפש ר' מאיר אומר אף הגזלמצווה ועושה ח"א עמ' רכה
י ע"ב תוס' ד"ה נוח - דהוי ממש אביזרייהו דשפיכת דמיםפחד יצחק שבועות מאמר ח
י ע"ב תוס' ד"ה נוח - ונראה האי דלא חשוב ליה בהדי ג' עבירות וכו' דאינה מפורשת בתורהים שמחה עמ' קעט
י ע"ב תוס' ד"ה נוח - שלוש עבירות יהרג ואל יעבור וה"ה בהלבנת פניםתיבת גמא (תשסז) עמ' רצג, רצד
י ע"ב תוס' ד"ה נוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קי
י ע"ב תוס' ד"ה נוחצפיחית בדבש סי' ג דף ה ע"א
י ע"ב תוס' ד"ה נוחאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשסא, תשסד
י ע"ב תוס' ד"ה נוחזאת ליעקב ויקרא עמ' ה
י ע"ב תוס' ד"ה נוחמאור מרדכי בראשית עמ' רפה
י ע"ב תוס' ד"ה נוחשם דרך בראשית ח"ב עמ' שמה
י ע"ב תוס' ד"ה נוחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז, תה
י ע"ב תוס' שאנץ - אברהם אבינו ע"ה וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' ו
י ע"ב מהרש"א - עדות ביהוסף, י-ה מעיד שלא נגע באשת פוטיפרכרם חמד (תשסו) עמ' קסב
י ע"ב מהרש"א ד"ה בא גבריאל - כי הוא מלאך ממונה על השריפה וכו' שנצח גבריאל לסמאל על תמר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
י ע"ב מהרש"א ד"ה יוסף שקידששם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לז
י ע"ב מהרש"א ד"ה יוסףחיים לגופא (תשסה) עמ' ט
י ע"ב מהר"ץ חיות - אברהם אבינו גייר אנשים ע"י ברכה"מדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שעח
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון אמר רבי חנינא בר פפא בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות י, סא
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון אר"ח בר פפא מעצה עמוקה של אותו צדיקכתנות אור עמ' קלח
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח יא
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון וכו' בעצה עמוקה וכו' כי גר יהי' זרעךלקוטי שיחות ח"כ עמ' 187, חכ"ה עמ' 208
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון וכו' בעצה עמוקה של אותו צדיק וכו'נאוה תהלה עמ' תכג
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון וכו' בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קמ
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון וכו' מעצה עמוקה של אותו צדיק וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמז
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון להשלים עצה עמוקה שבחברוןשבט מוסר עמ' צח
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מאותו עצה עמוקה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כח
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה שבחברוןמגלה צפונות ח"א פרשת וישב
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו הצדיק הקבור בחברון שנאמר כי גר יהי' זרעךאהל משה (פרהנד, תשסה) עמ' קטו
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברוןאור גדליהו בראשית דף ס ע"א
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' נד
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןמרפא לנפש בראשית עמ' פ
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיקלקחת מוסר ח"א עמ' קצח
יא ע"א02 וישלחהו מעמק חברוןזאת ליעקב שמות עמ' נ
יא ע"א02 מעמק חברון בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רסה
יא ע"א02 מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברוןשם דרך בראשית ח"ב עמ' קב, רצה
יא ע"א02 מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וישב דף לז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת בא דף סה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פד דף תסה ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מא ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישב דף לב ע"א
יא ע"א02 מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיקשיחות לספר בראשית עמ' רפ
יא ע"א02 מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיקשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לה
יא ע"א02 מעמק חברון מעצה עמוקה של צדיק שקבור בחברוןעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 200, 199, 158
יא ע"א03 בעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברוןישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צו, קיט
יא ע"א03 בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' צב, רנג, רסו
יא ע"א03 בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןשיחות עבודת לוי סי' כד אות ב
יא ע"א03 בעצה עמוקה של אותו צדיקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרעד
יא ע"א03 בעצה עמוקהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
יא ע"א03 בעצה עמוקהתולעת שני דף לא ע"ג
יא ע"א03 מאותה עצה עמוקהקשוטי כלה (תשסג) עמ' לד
יא ע"א03 מעצה עמוקה שבחברוןחכמת התורה יתרו עמ' צב
יא ע"א03 מעצה עמוקה שבחברוןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' עה
יא ע"א03 מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנז
יא ע"א03 מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברוןמכתב מאליהו ח"ב עמ' 174
יא ע"א03 מעצה עמוקה של אותו צדיקאמרי אש (טאוב) עמ' קמו, קסד
יא ע"א03 מעצה עמוקה של אותו צדיקשני אליהו דף לז ע"ב
יא ע"א03 מעצה עמוקה של זה שקבור בחברוןחכמת התורה מקץ עמ' תלח
יא ע"א03 עצה עמוקה מישני חברוןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ד עמ' 71
יא ע"א03 עצה עמוקה של אותו צדיקכרם לשלמה עמ' 103
יא ע"א03 מעצה עמוקה וכו'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' ריד {שליחת יוסף, שהיתה מתוך הכרת טוב של יעקב לצאן, סובבה את הירידה למצרים שהביאה לגאולה ולקבלת התורה}
יא ע"א07 שלא היה לו בן הגוןבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ה אות ד {אין לי בן ממלא מקומי}
יא ע"א09 גמירי כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח אחריו בן ליורשואהל יעקב (שפירא) דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"ג-ע"ד
יא ע"א09 גמירי כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן ליורשושמחת הנפש עמ' קטז
יא ע"א09 השורף תבואת חבירו אינו מניח בן ליורשושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שעד
יא ע"א09 כל השורף תבואתו של חבירואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכו {אין מניח בן הגון למלכות}
יא ע"א09 כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן ליורשותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנג הערה 30
יא ע"א09 כל מי ששורף תבואתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקג
יא ע"א13 וכן לענין הטובה מי דמי התם שעתא חדא הכא שבעה יומישבות יעקב (אבולפיה) עמ' פג
יא ע"א13 וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחתתוספות יום טוב (תג) סוטה פרק א דף קל ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש כו דף צא ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רו/רז דף נג/צג ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) אורח חיים סימן יח דף ו ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף עד ע"ד ודף עה ע"א
יא ע"א13 וכן לענין הטובה, ותוס' ד"ה מריםמערכי לב (חזן) ח"א דרוש סט דף קנה ע"ד
יא ע"א13 וכן לענין הטובה, תוס' ד"ה ולעולםדרשות מהר"ם חביב עמ' שלח
יא ע"א14 מי דמי התם חדא שעתא הכא שבעה יומייבין שמועה (לעוו) עמ' תפט
יא ע"א14 מרים המתינה למשה שעה אחת וכו'שנות חיים (חזן) דף נח ע"א
יא ע"א14 מרים המתינה למשה שעה אחת ותוס'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלא
יא ע"א14 מרים המתינה למשה שעה אחתעיונים במשלי עמ' רכז
יא ע"א18 דבאותה מדה ולעולם מדה טובה מרובהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רג, פרק קלה פסוק ו הערה ד, פרק קמג פסוק ב הערה א
יא ע"א18 וגדולה מידה טובה ממידת פורענותישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מא, מע' ט אות ו, מע' ט אות ט
יא ע"א18 ולעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענותהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קעא*
יא ע"א18 ולעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענותטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' נד {הרי אצל המרגלים נענשו שנה מול כל יום, הרי בפורעניות נענשו יותר}
יא ע"א18 ולעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענותשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות סח, מס' שבועות אות רנב
יא ע"א18 ולעולם מדה טובה מרובה ממדת פורעניותדברי יואל פ' בחוקותי דף שעה ע"א, ת ע"א, תטז ע"ב
יא ע"א18 לעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שט
יא ע"א18 לעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענות, ותוס'תורת מנחם ח"ע עמ' 58
יא ע"א18 מדה טובה היא יותר ממדת הרעגור אריה בראשית פ"ה אות ה
יא ע"א18 מדה טובה יתירה ממדה רעהמשיבת נפש עמ' רלח,רנג
יא ע"א18 מדה טובה מרובהיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
יא ע"א18 מדה טובה מרובה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' האזינו אות א
יא ע"א18 מדה טובה מרובה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קכג
יא ע"א18 מידה טובה יתרה על מידת פורענות, ותוס'פרפרת התורה עמ' תפח
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 172
יא ע"א18 מדה טוב מרובהשערי תודה ח"ב דף ג ע"ד {פי 500}
יא ע"א18 מדה טובה מרובהברכת שמואל (תמב) ח"ב דף כה ע"א
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותבנתיבות שם עמ' לד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קפה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותכשלג ילבינו - מאמר זיכוך האישיות
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענות ותוס'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פו
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענות ותוס'תורת מנחם חלק ס עמ' 278
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 22
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותבינה לעתים (תשנד) דרוש נב עמ' שלד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תלא
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סח
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קח, מהד' ב סי' ב, מהד' ג סי' כה, מהד' ט סי' צב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותזאת זכרון (תשנב) אות קסד, קפט
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פתיחה עמ' ד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותחכמת התורה בא עמ' קמג
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב, סמוכים לעד - ב"ב ג
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 259, 3
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותלקחת מוסר ח"א עמ' תרה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותמאמרי ר' ראובן עמ' עד, צ
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותמגדל עוז (תשעח) עמ' ערה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותמכתב מאליהו ח"ד עמ' 284
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותמסילות בלבבם (קוט) - מסילה כ אות קמו
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' שמג, פניני חסידות בראשית לז, נשא י, פנחס מה, שבועות מא
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 157, 122
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצ, רעא, שמב, שמג, תנה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותעת האוכל עמ' 238 (סי' יב)
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותקדושת יו"ט ח"א דף נז ע"א
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותשיחות עבודת לוי סי' טז אות ד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותשיחות ר' ראובן עמ' מא, נג, עז, צא, קב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותשל"ה (תשנז) פרשת כי תבוא אות ב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' עה, שפט
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותתפארת צבי בראשית עמ' תשטו
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותאור אברהם - רות עמ' קמו
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קמ, שנד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותבני יששכר ח"ב דף יב ע"א
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף עח ע"ב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותדורש טוב (קלאר) עמ' שכה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 112, פ"ד הערה 2175
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קלב, תב, תקמד, תרמב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותלחמי תודה דף פ ע"ב, קפא ע"א, רכא ע"ב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 44
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 152
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותעבודת עבודה (תשסד) עמ' קפב
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותפחד יצחק - ראש השנה מאמר יד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותקדושת לוי (תשנח) עמ' קנט, תעו, תצח
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סז
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקלד
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' מח
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעו
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותשרגא המאיר על התורה עמ' תעא
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניותתורי זהב (תשעג) עמ' יט, קצה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורעניות, תוס'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סז, צט
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פרענותימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' פח
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פרענותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' עח
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פרענותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פרעניות, ותוס'דרשות שמן רוקח עמ' תסב, תסט
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותתורת העולה (תשעה) עמ' צו
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנח {פי חמש מאות}
יא ע"א18 מדה טובה מרובה ממדת פורענותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קי, קכב, רסה
יא ע"א18 מדה טובה מרובה על מדת פורענותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצז
יא ע"א18 מדה טובה מרובה על מדת פורעניותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ר
יא ע"א18 מדה טובה מרובהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רא, רי
יא ע"א18 מדה טובה מרובהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תמה
יא ע"א18 מדה טובה מרובהבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ב פסוק א
יא ע"א18 מדה טובה מרובהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' סד
יא ע"א18 מדה טובה מרובהדרשות הרז"ה עמ' רנח
יא ע"א18 מדה טובה מרובהילקוט דברי חכמים במדבר סי' קו
יא ע"א18 מדה טובה מרובהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' נא
יא ע"א18 מדה טובה מרובהפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יד פסוק טו, פרשת שלח פרק יג פסוק א
יא ע"א18 מדה טובה מרובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תמו, תקב, תרסג
יא ע"א18 מדה טובה מרובהתורת יחיאל בראשית עמ' סא
יא ע"א18 מדה טובה מרובהתורת מנחם ח"א עמ' 214, ח"ד עמ' 41, 151, ח"ה עמ' 158
יא ע"א18 מדה טובה מרובה, ותוס'יערות דבש ח"ב עמ' רלג
יא ע"א18 מדה טובה מרובה, ותוס'תורת מנחם חמ"ג עמ' 54
יא ע"א18 מדה טובה מרובה, ותוס'תורת מנחם חע"ז עמ' 179
יא ע"א18 מדת הטובה מרובה ממדת פורענותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צב הערה 35
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שיז
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 58, 358
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותנפש יוסף (תשעד) עמ' תסח
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' צד {אחת על חמש מאות}
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רג
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותאוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' לג {פי חמש מאות}
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותאוצר לב - לב יהודה חלק א עמ' נ
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק א פסוק י
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותלקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' לז
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שלה
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 110
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותפתגמי אורייתא ח"א עמ' סד, רמו
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותשיחות לספר בראשית עמ' שמג, שיחות לספר במדבר עמ' כה, רכה
יא ע"א18 מידה טובה מרובה ממידת פורענותשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' מד
יא ע"א18 מידה טובה מרובהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קג, רלה, רפא, רצז, שפד, שצ
יא ע"א18 מרובה מדה טובה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קו
יא ע"א18 מרובה מדה טובה וכו', ותוס'תורת מנחם חלק נ עמ' 114
יא ע"א18 מרובה מדה טובה וכו' ותוס'תורת מנחם חלק מ עמ' 210
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותדודי נתן שמות עמ' רפד
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קכד {אחד מחמש מאות}
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותדברי אש (כץ) עמ' כד
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רעא, שסט, שעג, תלד, תקצז, תרלב
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קפה
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שו
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותפרדס מרדכי עמ' קיח, שכ, תקיז
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורעניותמגדנות אליעזר עמ' שמה
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורעניותדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שלג
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורעניותלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 611
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורעניותנתיבות מוסר עמ' קלג
יא ע"א18 מרובה מדה טובה ממדת פורענותגור אריה בראשית פ"ה אות ה, דברים פי"א הערה 114, פכ"ז הערה 16
יא ע"א18 מרובה מדה טובה על מדת פורענותארז ישעיהו דף עד {על אחד חמש מאות}
יא ע"א18 מרובה מדה טובהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תכט
יא ע"א18 מרובה מדה טובהמאורי שערים עמ' קנט
יא ע"א18 מרובה מידה טובה ממידת פורענותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 106, ח"ב עמ' 135, ח"ה עמ' 154
יא ע"א19 ותתצב אחותו וכו' על שם השכינהכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ד
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו א"ר יצחק פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר וכו' לדעת - דכתיב כי אל דעות ה' וכו'מחשבה למעשה עמ' קיא
יא ע"א19 ותתצב אחותו וכו' פסוק זה על שם שכינה וכו'חוט של חסד (תרכה) דף נו ע"ב
יא ע"א19 ותתצב אחותו פסוק זה כולו על שם שכינה נאמריד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קג ע"ד
יא ע"א19 ותתצב אחותו וכו' פסוק זה כולו על שם שכינה נאמרדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש צו/צז דף צא ע"ד, ופרשת שמות דף קנט ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נ ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה דף רלז ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת שמות דף מח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יב ע"א
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק א"ר יצחק פסוק זה כלו ע"ש שכינהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכו
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק אמר ר"י פסוק זה כולו על שם שכינה וכו' ויתיצבפרי צדיק פסח אות מג
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק וגו' כולו ע"ש שכינה נאמר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' ו
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק וכו' פסוק זה וכו'אפיקי ים עמ' רסד
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק וכו' פסוק זה כולו ע"ש שכינה נאמר וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תטו, שמות עמ' לח
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק וכו' פסוק זה כולו על שם שכינה וכו'בי חייא ח"א עמ' קסב
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק וכו' פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ג
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק וכו' פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר וכו' אחותו דכתיב אמור לחכמה אחותי את מרחוק דכתיב מרחוק ה' נראה לינועם אלימלך (תשסא) עמ' קכב
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק כו' כל הפסוק הזה על שם שכינה נאמר כו'ישראל באדם פרק א
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק כולו על שם השכינהכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ד
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק כתוב זה כולו נאמר על השכינהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קפב, קצב
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצא
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק פסוק זה כולו על שם השכינה נאמראפיקי יהודה (תשנט) עמ' רמג, תרלא
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק פסוק זה כולו על שם שכינה נאמרגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קכד ע"א, קלג ע"א
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוק פסוק זה על שם שכינה נאמרחשב סופר על התורה עמ' עה
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוקאוצר הכבוד
יא ע"א19 ותתצב אחותו מרחוקזאת ליעקב שמות עמ' מ
יא ע"א19 ותתצב אחותו פסוק זה כולו על שם שכינהחכמת התורה שמות עמ' רס, ערד
יא ע"א19 ותתצב אחותובין המשפתים שמות עמ' יב
יא ע"א19 ותתצב פסוק זה כולו על שם שכינה נאמרדברי יצחק (רבינוביץ) דרוש לד
יא ע"א19 כל הפסוק הזה ע"ש שכינה נאמר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יא ע"א19 על שם שכינה נאמרטוב טעם שמות עמ' ט
יא ע"א19 פסוק הזה כולו על שם שכינה נאמרשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מט
יא ע"א19 פסוק ותתצב אחותו וגו' נאמר על שם השכינהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' יא
יא ע"א19 פסוק זה כולו ע"ש שכינה נאמר וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 238
יא ע"א19 פסוק זה כולו ע"ש שכינהפירוש המכבי שמות עמ' פט, שכו
יא ע"א19 פסוק זה כולו על שכינהדרשות ר"י מסלוצק עמ' א
יא ע"א19 פסוק זה כולו על שם שכינה נאמרחלון התבה ח"א עמ' קסב, קעא
יא ע"א19 פסוק זה כולו על שם שכינה נאמרפני מנחם שמות עמ' כב, בהעלותך עמ' עב
יא ע"א20 אחות נקראת השכינהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שנה
יא ע"א20 מרחוק דכתיב וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכב
יא ע"א20 מרחוק ע"ש מרחוק ה'אשל חיים ח"א עמ' ק
יא ע"א21 מה דכתיב מה ה' אלקיך וכו'ישמח חיים (תשסה) מע' מ אות יב עמ' קיא (דף כ ע"א במהד' ראשונה) {מכאן שהשכינה נקראת "מה"}
יא ע"א22 כי לא יעשה אלקים דבר לו ויקרא לו ה' שלוםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רנב
יא ע"א23 ויקם מלך חדש וגו' חד אמר חדש ממששמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ג
יא ע"א23 ויקם מלך חדש וכו' וחד אמר שנתחדשו גזרותיו וכו' דהוה דמי כמאן דלא ידע וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' כח, קפה
יא ע"א23 ויקם מלך חדש וכו' ח"א חדש ממש וח"א שנחדשו גזרותיובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' ד
יא ע"א23 ויקם מלך חדש וכו' שחידש גזירותיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תנד
יא ע"א23 ויקם מלך חדש וכו'גבורות ה' עמ' סט, פא
יא ע"א23 ויקם מלך חדש ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזרותיודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קה ע"א
יא ע"א23 ויקם מלך חדש ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזרותיולקחת מוסר ח"א עמ' רמט-רנא
יא ע"א23 ויקם מלך חדש ח"א שנתחדשו גזרותיו אשר לא ידע את יוסף, דהוה כמאן דלא ידע ליה כללברית אברם עמ' קצא
יא ע"א23 ויקם מלך חדש חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו וכו'אור השמש (תשסח) עמ' לג
יא ע"א23 ויקם מלך חדש כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קנג ע"א
יא ע"א23 ויקם מלך חדש מחלוקת רב ושמואלשם דרך שמות עמ' נח
יא ע"א23 ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף וכו' דהוה דמי כמאן דלא ידע ליה כללשרתי ח"א עמ' קלח
יא ע"א23 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזירותיושם יחזקאל עמ' שעג
יא ע"א23 ויקם מלך חדש על מצריםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 59
יא ע"א23 ויקם מלך חדש על מצריםילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"א23 ויקם מלך חדש רב ושמואל ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזירותיומעשה רוקח (ר"א רוקח) שמות טז ע"א
יא ע"א23 ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזירותיואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' עד
יא ע"א23 ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזרותיו וכו' ח"א שמסכנות את בעליהם וח"א שממסכנות וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' סט
יא ע"א23 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 1
יא ע"א23 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עו/עז ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קד ע"א
יא ע"א23 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיופני מנחם שמות עמ' כה, כו
יא ע"א23 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קכח
יא ע"א23 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' מא
יא ע"א23 חד אמר חדש ממש וכו' שנתחדשו גזירותיונאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 36
יא ע"א23 חד אמר שנתחדשו גזירותיו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קו
יא ע"א23 חדש ח"א שנתחדשו גזירותייו וכו'דברי יואל פ' שמות דף לז ע"ב, סט ע"א
יא ע"א23 חדש שנתחדשו גזרותיומן הבאר עמ' 59
יא ע"א23 מלך חדש וכו' חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיובגדי חמודות שמות פרק א פסוק ח
יא ע"א23 מלך חדש שחידש גזירותיו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מג
יא ע"א23 מלך חדש שחידש גזירותיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נו
יא ע"א23 מר אמר חדש ממש ומר אמר שנתחדשו גזרותיופרדס המלך (תשסט) אות רסט
יא ע"א23 פלוגתא בפי' ויקם מלך חדשמנחם ציון (תשסד) עמ' סה
יא ע"א23 רב ושמואל ח"א חדש ממשעולם הפוך פרק פה
יא ע"א23 רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיופחד יצחק (גאגין) עמ' שדמ
יא ע"א23 רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיונתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ט
יא ע"א23 רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיושמלת אליעזר ח"א עמ' קצב, קצג
יא ע"א23 רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיושם דרך בראשית ח"ב עמ' קיט
יא ע"א24 שנתחדשו גזירותיו דלא כתיב וימת וימלוךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ט
יא ע"א24 שנתחדשו גזירותיואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רצו
יא ע"א24 שנתחדשו גזירותיומחשבת מוסר ח"ב עמ' שי
יא ע"א24 שנתחדשו גזירותיוערכי הכינויים (תשסו) עמ' 310
יא ע"א25 אשר לא ידע את יוסף דהוה דמי כמאן דלא ידע לי' כללבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שכז
יא ע"א25 אשר לא ידע את יוסףבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' יג
יא ע"א25 אשר לא ידע את יוסףעצי חיים על התורה עמ' צז {לא מקיים גזירת יוסף}
יא ע"א25 דהוי דמי כמאן דלא הוה ידע ליה כללרנת יצחק שופטים עמ' ל
יא ע"א25 עשה עצמו כאילו לא ידעבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שסג
יא ע"א25 עשה עצמו כאילו לא ידע את יוסףעטרת יהושע שמות עמ' יט
יא ע"א25 עשה עצמו כאילו לא ידעשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ריז
יא ע"א25 עשה עצמו כאילו לא ידעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצה
יא ע"א26 הוא התחיל בעצה תחילה לפיכך לקה תחילהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שיא, שכ {בצפרדעים}
יא ע"א26 הוא התחיל בעצה תחילה לפיכך לקה תחילהפאר יעקב ח"ב עמ' תעג
יא ע"א26 הוא התחיל בעצה תחילהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עו
יא ע"א26 הוא התחיל בעצה תחילה לכך לקה תחילהאור הצבי עמ' 2
יא ע"א26 הוא התחילדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכה
יא ע"א26 הוא התחילדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצה
יא ע"א26 הוא התחילרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' י, סה
יא ע"א26 ויאמר אל עמו הוא התחיל בעצה תחלהצפנת פענח (תשסו) עמ' נט
יא ע"א26 ויאמר אל עמו הוא התחיל בעצה תחלה שנאמר ויאמר אל עמו, לכך לקה תחלה שנאמר ובכה ובעמך וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סה
יא ע"א26 ויאמר אל עמו וגו' הוא התחיל בעצה תחילה לפיכך לקה תחילה וכו'לחמי תודה דף פא ע"א
יא ע"א26 פרעה התחיל בעצה תחילה, ולקה תחילהפירוש המכבי שמות עמ' יח
יא ע"א28 הבה נתחכמה וגו'אור החיים בראשית פרק ט פסוק יא
יא ע"א28 הבה נתחכמה וכו' למושיען של ישראל וכו' במה נדונם וכו'משען המים דף עא ע"ג
יא ע"א28 הבה נתחכמה וכו' למושיען של ישראלמקור ברוך (פייתוס) דף ב ע"א
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו הבה נתחכם למושיען של ישראל, לדונם במיםעת הזמיר הגיע עמ' יב
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וגו' נתחכם למושיען של ישראלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמד
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וכו' באו ונחכם למושיען של ישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלט
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וכו' באו ונחכם למושיען של ישראלשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ה
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וכו' בואו ונתחכם למושיען של ישראל וכו' נדונם באש וכו' בחרב וכו' נדונם במים שכבר נשבע הקב"ה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' מח, עח
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וכו' בואו נחכם למושיען של ישראל וכו'לחמי תודה דף מט ע"א, קלז ע"א
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וכו' למושיען של ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' קי, קצד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ק, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פה
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו וכו' נתחכם למושיען של ישראלשער החצר (תשעב) סי' רלא
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו כו' נתחכמה לאלהיהם של אלו נדונם בחרב הרי כתוב ובחרבו את כל בשרמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קטז
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם כו'חבל יעקב (ורשאנו) דף א ע"א
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מבע"ל באו ונחכם למושיען של ישראלברית אברם עמ' קצב, רמו
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מבעי ליה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קיו/קיז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף סו/סז ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף סג ע"א
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מבעי ליהזאת ליעקב שמות עמ' קעט, רעא
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מבעירנת יצחק תפלה עמ' קסא
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מיבעי ליה א"ר חמא וכו' בואו ונתחכם למושיען של ישראלתורת מהרי"ם בראשית עמ' רנה
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מיבעי ליה וכו' ג' היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרומאכסניא של התורה סי' א
יא ע"א28 הבה נתחכמה לו להם מיבעיא ליה בואו ונתחכם למושיען של ישראלעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' טו
יא ע"א28 לפיכך לקה תחילה כדכתיב ובכה ובעמך וגו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קז, קיד, רל
יא ע"א28 לפיכך לקה תחילה, ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעג
יא ע"א29 אמרו נתחכמה למושיען של ישראלחכמת התורה שמות עמ' קכח, רסד-רסה
יא ע"א29 באו ונחכם למושיען של ישראל במה נדונם, ורש"ירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קטו
יא ע"א29 באו ונחכם למושיען של ישראלהרופא לשבורי לב שמות עמ' כב
יא ע"א29 באו ונחכם למושיען של ישראלחלון התבה ח"א עמ' קסב
יא ע"א29 באו ונחכם למושיען של ישראלנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קמא
יא ע"א29 באו ונחכם למושיען של ישראלפרי חיים (קלוגר) עמ' לג
יא ע"א29 באו ונתחכם למושיען של ישראל במה נדונם, ורש"י - שלא יוכל לדוננו בו, שידענו דרכיו שמודד מדה כנגד מדה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כב
יא ע"א29 באו ונתחכם לתושיען של ישראל וכו'מאמר אסתר דרוש ה
יא ע"א29 באו נתחכם למושיען של ישראלמאמר אסתר (תשסב) עמ' עד
יא ע"א29 בואו ונחכם למושיען של ישראלילקוט דברי חכמים שמות סי' ד
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיען של ישראל וכו' נדונם במים שכבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קסז
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיען של ישראל וכו'לב הארי עמ' קעז
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיען של ישראל וכו'שירת הפסח אות קכב
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיען של ישראלדברי יואל פ' בשלח דף תיב ע"א, פ' יתרו דף כח ע"ב
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיען של ישראלדרשות מהר"ם חביב עמ' קטו, קכג, קכד
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיען של ישראלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמד, תצא
יא ע"א29 בואו ונתחכם למושיעןילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"א29 בואו ונתחכמה לאלקיהם של אלותורת חכם (הכהן, תיד) דף קכז ע"א
יא ע"א29 במה נדונם, ומהרש"אדרשות מהר"ם בנעט עמ' לד
יא ע"א29 במה נדונם, נדונם באש וכו', נדונם במים וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' ו
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו וכו' למושיען של ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' כד, תקיב
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראל וכו' כיון שנשבע שלא להביא מבולאגרא דכלה ח"א עמ' רמד, רנב, ח"ב עמ' ד
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראל וכו' נדונם במים שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולםתפארת צבי שמות עמ' קמו
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראל וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נט, רלג
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רסה
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראלולאשר אמר - תהלים עמ' כ
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראלנחמד ונעים (תשסח) שמות ד"ה ותפתח ותראהו, בשלח ד"ה והנה פעולת
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראלפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכ
יא ע"א29 הבה נתחכמה לו למושיען של ישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמא
יא ע"א29 הבה נתחכמה למושיען של אלושנות חיים (חזן) דף נט ע"א
יא ע"א29 הבה נתחכמה למושיען של ישראל וכו'ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר ה-ו
יא ע"א29 הבה נתחכמה למושיען של ישראלפאר יעקב ח"ג עמ' צג, צד
יא ע"א29 הבה נתחכמה למושיען של ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' נה, קנח
יא ע"א29 הבו נתחכם למושיען של ישראלרנת יצחק תפלה עמ' צא
יא ע"א29 ונתחכמה למושיען של ישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרעה
יא ע"א29 למושיען של אלופני חיים (פלג'י) עמ' צה ע"ב
יא ע"א29 נתחכם למושיען של ישראל וכו' נדונם במים וכו'קרן לדוד דברים עמ' מו
יא ע"א29 נתחכם למושיען של ישראלאמר יוסף דף קמב ע"ד
יא ע"א29 נתחכם למושיען של ישראלגור אריה שמות פ"א אות ז
יא ע"א29 נתחכם למושיען של ישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1014
יא ע"א29 נתחכם למושיען של ישראלזרע יעקב (ניניו) עמ' לח
יא ע"א29 נתחכם למושיען של ישראלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' טז
יא ע"א29 נתחכמה לו למושיען של ישראלצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכו ע"ב וע"ד
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראלאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' עד
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רז
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1708
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראלדרשות מהר"ם בנעט עמ' לד, לו, קכג, קנו
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראלימי דוד (תשסז) עמ' רסח
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנא
יא ע"א29 נתחכמה למושיען של ישראל, ומהרש"אדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכא
יא ע"א30 אמרו נדונם באששארית יעקב (אלגזי) דף ק ע"ב
יא ע"א30 אמרו נדונם באששארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכד
יא ע"א30 נדונם באש וכו' במיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' יג, קסד
יא ע"א30 נדונם באש בחרב וכו' נדונם במים שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, כרך ב ח"ב עמ' רלב, מקראי קדש (תשנג) עמ' ו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יב
יא ע"א31 אלא בואו ונדונם במים שכבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' מג
יא ע"א31 בואו ונדונם במים שכבר נשבע כו'קול שמואל (קונפורטי) דף ח ע"ב
יא ע"א31 בואו ונדונם במים שכבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם וכו' והן אינן יודעין וכו' שהוא אינו מביא המים עליהם אבל הן באין ונופלין בתוכודברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעז, שסד
יא ע"א31 בואו ונדונם במיםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' לא
יא ע"א31 הקב"ה אמר שאינו מביא מבול לעולםדברי שלום (הלברשטם) עמ' ע
יא ע"א31 וכבר נשבע הקב"ה כו' והן אינם יודעים דעל כל העולם הוא דאינו מביא כו'המדרש והמעשה בראשית פ' נח דרוש ב
יא ע"א31 כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולםחכמת התורה בשלח עמ' שא, תה, תמט, תקיט, תקכו
יא ע"א31 כבר נשבע שלא יביא מבול לעולם וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 304
יא ע"א31 נדונם במיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קי
יא ע"א31 נדונם במיםרוח חיים (חיד"א) עמ' קנא
יא ע"א31 פרעה התחכם לדונם במיםקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שמה
יא ע"א31 שכבר נשבע שלא יביא מבול וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
יא ע"א31 נשבע שלא יביא מבולוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קפב בהערה {קשה על ספורנו בראשית פ"ט פסוק ט שכתב שהשבועה היתה רק אם לא ישפכו דם, והרי המצרים שפכו דם ישראל}
יא ע"א31 שכבר נשבע שלא יביא מבול וכו' והם אינם יודעים וכו' הם באים ונופלים לתוכודברי יואל פ' אחרי מות דף צ ע"ב
יא ע"א32 והם אינם יודעים שכבר נשבע דמבול של מים אינו מביא אבל הם באים לתוכוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמ
יא ע"א32 והם אינם יודעיםראש דוד (תקלו) דף נג ע"ב
יא ע"א32 והם אינם יודעיםראש דוד (תשמו) עמ' ריח ע"א
יא ע"א32 מבולגנא דפלפלי עמ' נח {ממים היה, וקרי"ס}
יא ע"א33 אבל על אומה אחת הוא מביאגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כא
יא ע"א33 אבל על אומה אחת מביאחכמת התורה נח עמ' תע, תעד, תפו, תצד, תקצז
יא ע"א33 אומה אחת משחיתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לה
יא ע"א33 אי נמי הוא אינו מביא אבל הן באין ונופלין בתוכו וכו'צוף דבש (סופר) עמ' סה
יא ע"א33 הוא אינו מביא אבל הן באין ונופלין בתוכושירת הפסח אות קלב
יא ע"א33 על אומה אחת מביא, או שמביא אותם לתוכוחכמת התורה וירא עמ' רפז
יא ע"א33 על כל העולם אינו מביא אבל מביא וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מה
יא ע"א33 על כל העולם אינו מביא אבל על אומה א' מביארנת יצחק תענית עמ' קצה, רכה
יא ע"א33 על כל העולם אינו מביא אבל על אומה אחת מביאערבי נחל (תשסד) עמ' פד
יא ע"א33 על כל העולם וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קיד {אם הבטחת ה' על המבול היה על כל העולם או רק על אומה אחת}
יא ע"א34 אבל הם נופלין לתוכוקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיד
יא ע"א34 הן באין ונופלין בתוכומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלג
יא ע"א34 שאינו מביא מבול וכו' אבל על אומה אחת הוא מביא בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 35
יא ע"א35 אשר זדו בקדירה שבשלו בה נתבשלועיוני הפטרה ח"ב עמ' 690
יא ע"א35 אשר זדו עליהם בקדירה שבישלו בה נתבשלושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסח
יא ע"א35 מאי דכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם בקדירה שבשלו בה נתבשלומאמרי ר' ראובן עמ' מג
יא ע"א35 בדבר אשר זדו בקדירות שבישלובני יששכר ח"ב דף קו ע"ב
יא ע"א35 בקדירה וכו'קהלת יעקב שבועות עמ' נו {פרע להם הקב"ה מדה כנגד מדה}
יא ע"א35 בקדירה וכו'תורת הרא"ם עמ' נט {לפי שחטאו במים לקו במים}
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלודברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ריז
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלואגרא דכלה ח"ב עמ' רכא
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קפו
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 90
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' לב
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעג
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רל
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלוצדקת הצדיק סי' רנ
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעג
יא ע"א35 בקדירה שבישלו בה נתבשלושירת דוד (תשסז) עמ' של
יא ע"א35 בקדירה שבישלורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' יא
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלהדולה ומשקה פסח עמ' שנב {התקיים בקרי"ס}
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלו ארחב"א א"ר סימאי שלשה היו באותה עצה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רצט
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלו ארחב"א א"ר סימאי שלשה היו באותה עצה וכו'ברית שלום (תעח) דף מז ע"ב
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלואמרות ה' השלם ח"ה עמ' ריא
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנ
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלוגור אריה שמות פי"ח אות כד
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלודברי שאול שמות עמ' ד, קעד, קעו, קעט
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלא
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלוכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלד
יא ע"א35 בקדירה שבשלו בה נתבשלועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 295
יא ע"א35 בקדרה וכו'שירת הפסח אות קי {טביעת המצרים בים כנגד היאורה תשליכוהו}
יא ע"א35 בקדרה שבישלו בה נתבשלואבן ישפה עמ' 46
יא ע"א35 בקדרה שבישלו בה נתבשלואבן פינה עמ' 99
יא ע"א35 בקדרה שבישלו בה נתבשלואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 39
יא ע"א35 בקדרה שבישלו בה נתבשלואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קע
יא ע"א35 בקדרה שבישלו בה נתבשלונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קפז
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף פט ע"ב
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלואדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 20
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלואור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תשמד, תשסא
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקיב
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלודגלי יהודה דרוש א אות כו
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלוקשוטי כלה (תשסג) עמ' קטז
יא ע"א35 בקדרה שבשלו בה נתבשלותשבי (תשסה) עמ' רלד שורש קדר א'
יא ע"א35 כי בדבר אשר זדו עליהםפאר יעקב ח"ג עמ' רמז {הם בקש ללקות את ישראל במים וכו' מדה כנגד מדה}
יא ע"א35 כי בדבר אשר זדו עליהם בקדירה שבישלו בה נתבשלובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קט
יא ע"א35 כי בדבר אשר זדו עליהם בקדירה שבישלו בה נתבשלודרשות הר"ן (תשסג) עמ' תסא
יא ע"א35 כי בדבר אשר זדו עליהם בקדירה שבשלו בה נתבשלועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' ל, קה, ריח
יא ע"א35 כי בדבר אשר זדו עליהם כמדתםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנב
יא ע"א35 כי בדבר אשר זדולב אריה פרשת בשלח אות כב
יא ע"א37 איובלקוטי שיחות חל"ה עמ' 236 {משמע דאיוב מאוה"ע היה}
יא ע"א37 בלעם היה באותה עצהבנתיבות שם עמ' תכז
יא ע"א37 בלעם ופרעה בעצה על ישראלשיחות לספר במדבר עמ' ריד, שיחות לספר דברים עמ' רא
יא ע"א37 בלעם מיועצי פרעהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רלד
יא ע"א37 ג' היו באותה עצהפרדס מנחם עמ' לט, ס, סה, עט
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה איוב בלעם יתרו בלעם נהרג וכו'ויחי ויתן דף נה ע"ב
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה איוב ויתרו ובלעםמבקש ה' (חאגיז, שנו) דףקטו ע"ב
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם איוב ויתרוחמודי צבי שמות עמ' רמח
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם איוב ויתרונזר הקדש ח"ב עמ' תקפח
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם איוב ויתרונשמת אדם עמ' קצא
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמ
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם איוב יתרוצפנת פענח (תשסו) עמ' נט, רכד
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו וכו'דברי יואל פ' בשלח דף תמב ע"ב, פ' יתרו דף כד ע"א
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרכא
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יג
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרוצלח רכב עמ' כד
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה בלעם שיעץ נהרג יתרו שברח וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' צז
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה וכו' איוב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסב
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה וכו' בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח זכו מב"ב שישבו בלשכת הגזיתחמודי צבי ויקרא עמ' עה, קיא, קטז
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה וכו'בית אלהים שער ב עמ' קו
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמות
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה וכו'פרדס מרדכי עמ' רנה, רצב, רצו, רצח, תקמז
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה כו' איוב ששתק כו' יתרו וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קסז, קפ, קפב, קפה
יא ע"א37 ג' היו באותה עצה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צט דף רטז ע"ג
יא ע"א37 ג' היו באותה עצהדברי יואל פ' בהעלותך דף רעח ע"ב
יא ע"א37 ג' היו באותה עצהדרשות מהר"ם בנעט עמ' צ, רפז
יא ע"א37 ג' היו באותה עצהשיח דוד (תשסח) עמ' קנט
יא ע"א37 ג' היו באותה שעה בלעם איוב ויתרו וכו'חמודי צבי מועדים עמ' ח
יא ע"א37 ג' היו באותו עצה בלעם איוב ויתרו, יתרו ברח וכו' איוב ששתק נידון ביסוריןכסף נבחר (מרגליות) עמ' יז, כז, מב, קצט, ר
יא ע"א37 ג' היו באותו עצה בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק וכו' יתרו שברח זכה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלו
יא ע"א37 ג' היו באותו עצה וכו' איוב ששתק נידון ביסוריןתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' ס
יא ע"א37 ג' היו באותו עצה וכו' איובמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעב
יא ע"א37 ג' היו באותו עצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלג
יא ע"א37 ג' יועצים לפרעה בלעם איוב ויתרומי מרום ח"ט עמ' ט
יא ע"א37 היה באותה עצה עם פרעהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפא
יא ע"א37 יתרו היה יועץ של פרעהפירוש המכבי שמות עמ' קעו
יא ע"א37 יתרו היה מיועצי פרעהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכד
יא ע"א37 יתרו היה באותה עצהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' יא {הגרי"ז - ידע מה תיכננו לעשות ולא עשו, וראה שגם על זה נענשו}
יא ע"א37 שלושה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרוחיי נפש ח"ד עמ' רכב
יא ע"א37 שלושה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרואמונה ודעת דף יז ע"א
יא ע"א37 שלושה היו באותה עצה וכו' איוב ששתקאור הצבי עמ' 117
יא ע"א37 שלושה היו באותה עצה וכו' יתרו שברחציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עג
יא ע"א37 שלושה היו באותה עצה וכו'חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רמ
יא ע"א37 שלושה היו באותה עצהגדולי מוסר עמ' ריט
יא ע"א37 שלושה היו באותו עצהקרן לדוד שמות עמ' קכח {של הבה נתחכמה לו}
יא ע"א37 שלשה היה באותה עצה בלעם ואיוב ויתרושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצא, תקג, תקלג
יא ע"א37 שלשה היו באותה בעצה וכו' יתרו ברח ואיוב שתק וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת יתרו עמ' קיז
יא ע"א37 שלשה היו באותה העצהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רכד
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה איוב בלעם ויתרוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה איוב יתרו ובלעם איוב ששתק וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' קמא
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה איוב יתרו ובלעםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' כד
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה איוב ששתק נידון ביסוריםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קעט ע"ב
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה אלו הן בלעם איוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורים ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתפניני יחזקאל עמ' שעא
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתחיים שיש בהם מועדים עמ' שנא
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו ובו'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שכז
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף פ ע"ב, פ' אחרי מות דף פז ע"א
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו וכו'לחמי תודה דף מט ע"א, סח ע"א, קכח ע"א, רב ע"ב, רלח ע"א
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קפה
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לה, יתרו ח
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרולהורות נתן דברים עמ' רא
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' נב
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 182
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרושבילי פנחס (תשעז) עמ' קמו
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב יתרוברית אברם עמ' רס
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב יתרוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קיז
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רג, שצג
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסוריןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנה
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' ריט
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף סג ע"א, סח ע"א
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרומגלה עמוקות (תשסח) אופן קיח
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרופני מנחם בלק עמ' קמ, קנד
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרורסיסי לילה סי' מד (עמ' 86), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 170)
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' כח, רלב, ח"ה עמ' רמה, ח"ו עמ' ריח
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה בלעם יתרו ואיובשם יחזקאל עמ' תקיב-תקיג {של הבה נתחכמה לו}
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו' איוב ששתק נדכא ביסורין וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נא ע"א
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו' איוב ששתק נידון ביסוריםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שע, ח"ב עמ' לט
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו' בלעם שיעץ וכו' איוב ששתק וכו' יתרו שברח זכה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' כט
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו' ויתרוים שמחה עמ' תיב
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו' יתרואור תורה השלם (מזריטש) סי' צד
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קטו ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת שמות דף לג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נה ע"ד; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף כג/סג ע"א
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפ
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה יתרו בלעם ואיוב כו'עטרת צבי (טאקסין) דף פג ע"א
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה כו' בלעם שיעץ כו' איוב ששתק כו' יתרו שברח כו'תורת מנחם חלק ס עמ' 449
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצה כו' בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח כו' (ורש"י ועיון יעקב)תורת מנחם חס"ג עמ' 302, חס"ד עמ' 13
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהאמרי רבי שפטיה עמ' ריט
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רצח
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהזאת ליעקב שמות עמ' כח, קעט, ערב
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' סג
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהחכמת התורה יתרו עמ' ריט
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהחכמת התורה מקץ עמ' רמח
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמות
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהמאורי שערים עמ' רמו
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהמשנת חיים שמות עמ' קמה
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קצב
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שיז
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהפרפרת התורה עמ' רעח
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהשיח דוד (תשסד) עמ' קלט
יא ע"א37 שלשה היו באותה עצהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' פט, צח
יא ע"א37 שלשה היו באותו עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים וכו'עת הזמיר הגיע עמ' קג
יא ע"א37 שלשה היו באותו עצה במצרים ואחד מהם בלעםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צד
יא ע"א37 שלשה היו באותו עצה וכו' ויתרו ברחדרושים ואגדות חתם סופר עמ' נא
יא ע"א37 שלשה היו באותו עצה של פרעהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עח, קפא
יא ע"א37 שלשה היו באותו עצהבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש ה אות ב
יא ע"א37 שלשה היו באתה עצה בלעם איוב ויתרוכרם חמד (תשסו) עמ' קא
יא ע"א37 שלשה היו בעצהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קלג
יא ע"א37 שלשה היו בעצת מצריםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צב
יא ע"א37 שלשה היו בעצת פרעה בלעם איוב יתרו וכו' יתרו שברחאור לשמים (תשסג) עמ' רסט {עלה לגדולה}
יא ע"א37 שלשה היו בעצת פרעהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קסה
יא ע"א38 איוב נדון ביסוריןשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף מד ע"א
יא ע"א38 איוב ששתק נדון ביסוריןחמודי צבי בראשית עמ' מד, צז
יא ע"א38 איוב ששתק נדון ביסוריןשופרא דישראל (תשסו) עמ' עט
יא ע"א38 איוב ששתק נדון ביסוריןשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף מד ע"ב
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריםאור הרעיון עמ' קמו
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריםאמרי רבי שפטיה עמ' שטז
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריםשיחות מוסר (תשסב) עמ' כו-כח, קכג, רסח, תנח
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריןבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסז
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעט-שפ
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריןמאורות האריז"ל עמ' רכו אות כז
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסוריןנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 48
יא ע"א38 איוב ששתק נידון ביסורין, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' קפה, קסב
יא ע"א38 איוב ששתק נענש ביסוריןשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף פד ע"ב
יא ע"א38 איוב ששתקתורת מנחם חס"ח עמ' 353
יא ע"א38 איוב ששתקתורת מנחם חע"א עמ' 186
יא ע"א38 בלעם שיעץ נהרגזאת ליעקב במדבר עמ' רכב
יא ע"א38 בלעם שיעץ נהרגלחמי תודה דף קלז ע"ב
יא ע"א38 בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק באו עליו יסורים, ויתרו שברחפרדס המלך (תשסט) אות שלב {יתרו נתגייר}
יא ע"א38 בני בניו של יתרו ישבו בלשכת הגזיתגור אריה במדבר פ"י הערה 92
יא ע"א38 זכו מבני בניו וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרמג {היו כולם מיושבי לשכת הגזית והם בני יונדב בן רכב}
יא ע"א38 יתרושיחות לספר ויקרא עמ' עד {אינו שותף לשעבוד ישראל}
יא ע"א38 יתרו ברח מעצת פרעהטיול בפרדס ח"א עמ' קצב
יא ע"א38 בלעם שיעץ וכו' איוב ששתק וכו' יתרו שברחמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שסא, תנג {יתרו יעץ לטוב}
יא ע"א38 יתרו שברח בניו ישבו בלשכת הגזיתפירוש המכבי שמות עמ' קפט
יא ע"א38 יתרו שברח זכה שבני בניו בלשכת הגזיתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלה {א"כ מדוע אומר המכילתא שמשה שלח אותו ללכת לארצו, ופירש זית רענן, כדי שלא יהיה זר במתן תורה}
יא ע"א38 יתרו שברח זכה וישבו בניו בלשכת הגזיתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ז
יא ע"א38 יתרו שברח זכה וישבו מבני בניו בלשכת הגזיתאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רלח
יא ע"א38 יתרו שברח זכה מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתאגרא דכלה ח"א עמ' קפד
יא ע"א38 יתרו שברח זכה שמבני בניו ישבו בלשכת הגזיתפרדס מנחם עמ' סה
יא ע"א38 יתרו שברח זכהרנת יצחק דברי הימים עמ' ז
יא ע"א38 יתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתשם יחזקאל עמ' שצ
יא ע"א38 יתרו שברח זכו בני בניו שישבו בלשכת הגזיתנשמת אדם עמ' קצא
יא ע"א38 יתרו שברח זכו בניו וישבו בלשכת הגזיתאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רעב
יא ע"א38 יתרו שברח זכו בניו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תב
יא ע"א38 יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתשיחות ר' ראובן עמ' צז
יא ע"א38 יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תשב, יהושע-שמואל עמ' קמ
יא ע"א38 יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתדברי יואל פ' בהעלותך דף רפא ע"א
יא ע"א38 יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תיב
יא ע"א38 יתרו שברח זכו מבני בניוזאת ליעקב שמות עמ' נד
יא ע"א38 מבני בניו של יתרו זכו לשבת בלשכת הגזיתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמא
יא ע"א38 צאצאיו של יתרופרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' כ
יא ע"א39 מיושבי לשכת הגזיתזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
יא ע"א39 משפחות סופריםמכמני עוזיאל עמ' עה
יא ע"א41 ונלחם בנו ועלה מן הארץ ועלינו מיבעי ליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמג
יא ע"א41 ועלה מן הארץ וכו' כאדם המקלל בעצמו ותולה קללתו באחריםמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קיז
יא ע"א41 ועלה מן הארץ וכו' כאדם התולה קללתו באחריםצפנת פענח (תשסו) עמ' נה
יא ע"א41 ועלה מן הארץ ועלינו מבע"לברית אברם עמ' קצב
יא ע"א41 ועלה מן הארץ ועלינו מן הארץ מבעי ליהמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קיו/קיז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א
יא ע"א41 ועלה מן הארץ וכו' כאיש התולה קללתו באחרצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נט
יא ע"א41 ועלינו מבעיא ליהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנ
יא ע"א42 אין אדם תולה דברי קללה בעצמוגור אריה בראשית פכ"ז אות יז, שמות פ"א אות ח
יא ע"א42 המקלל את עצמו ותולה קללתו בחבירופירוש המכבי שמות עמ' כג
יא ע"א42 וישימו עליו וכו' מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה וכו', שרי מסים דבר שמשים וכו', למען ענותו לפרעה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ל-לא, לט, צו
יא ע"א42 וישימו עליו שרי מיסים עליהם מבעירסיסי לילה סי' מו (עמ' 95)
יא ע"א42 וישימו עליו שרי מיסים עליהם מיבעי' ליהבגדי חמודות שמות פרק א פסוק י, יא
יא ע"א42 כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו בחבירואש דת (אסאד) עמ' פא
יא ע"א42 כאדם שמקלל עצמובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' יח
יא ע"א42 מקלל עצמו ותולה קללתו באחרים וכו'טוב ירושלים שמות פ"א פסוק י
יא ע"א42 תולה קללתו באחריםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 141
יא ע"א43 הביאו מלבן ותלו לפרעהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כד
יא ע"א43 מלמד שהביאו מלבן וכו' בפרך בפרך רך וכו'שירת הפסח אות מט, נה, פז
יא ע"א43 מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצוארודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' דש ד"ה עוד
יא ע"א43 מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצווארואור הצבי עמ' 283
יא ע"א43 מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצווארוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר עד ל שני דף ע ע"ג
יא ע"א43 מלמד שהביאו מלבןברית אברהם (אמריליו) דף כא ע"א
יא ע"א43 שהביאו מלבןדולה ומשקה פסח עמ' עג {פרעה עצמו עבד ביום הראשון}
יא ע"א43 שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצוארו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 155, ח"ו עמ' 13
יא ע"א43 שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצוארו, וכל אחד ואחד מישראל שאמר איסטניס אני אמרו לו כלום איסטניס אתה יותר מפרעהישמרו דעת עמ' קלה
יא ע"א43 תלו לפרעה לבנה בצוארוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 207
יא ע"א43 תלו מלבן לפרעה בצוארו וכו'פירוש המכבי שמות עמ' כה
יא ע"א45 דבר שמשיםפירוש המכבי שמות עמ' כה
יא ע"א45 כלום חשוב אתה מן המלךגור אריה שמות פ"א אות ז
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנותוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' ד
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות כו' שמסכנות בעליהן שממסכנות בעליהןדבר טוב עמ' תכג
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות לפרעה וכו' שממסכנות כו' פיתום וכו' פי תהום בולעוייטב פנים ח"ב דף קכ
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות לפרעה רב ושמואל ח"א שממסכנות את בעליהם וח"א כו'קידש ידיד דף עז ע"ד
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות לפרעה רב ושמואל חד אמר שמסכנות את בעליהם וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמות
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות רב ושמואל חד אמר שמסכנות כו'ברית אברהם (אמריליו) דף כ
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות וכו' ח"א פיתום שמה ולמה נקרא רעמסס שראשון ראשון מתרוסס וח"א רעמסס שמה ולמה נקרא פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעוקדושה ומלכות (גורדון) פ' שמות
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות רב ושמואלדבש לפי (תקסא) דף יד ע"א
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות רב ושמואלראש דוד (תקלו) דף מח ע"ד
יא ע"א46 ויבן ערי מסכנות רב ושמואלראש דוד (תשמו) עמ' ר ע"א
יא ע"א46 למען ענותו לפרעה בסבלותם דישראלפירוש המכבי שמות עמ' כו
יא ע"א46 למען ענותו לפרעה בסבלותם של ישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קא
יא ע"א47 חד אמר שממסכנות בעליהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כא, רכב
יא ע"א47 חד אמר שמסכנות את בעליהן וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נו ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ו/י ע"ד
יא ע"א47 חד אמר שמסכנות לבעליהן וחד אמר שממסכנות את בעליהן, ורש"י - שע"י זה נטבעו המצריים ביםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רפח
יא ע"א47 ערי מסכנות שממסכנות את בעליהןאבן ישפה עמ' 52
יא ע"א47 ערי מסכנות וכו' חד אמר שמסכנות וכו' חד אמר שממסכנות וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' לג-לה
יא ע"א47 ערי מסכנות ח"א שמסכנות את בעליהן וח"א שממסכנות את בעליהןפאר יעקב ח"ב עמ' תעה
יא ע"א47 ערי מסכנות שממסכנות את בעליהם ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' סד
יא ע"א47 ערי מסכנות שמסכנות את בעליהןנפש יוסף (תשעד) עמ' קיב, רנו, רסז
יא ע"א47 ערי מסכנות שמסכנות את בעליהןדרשות מהר"ם חביב עמ' קטז
יא ע"א47 ערים שממסכנות את בעליהןחכמת התורה אמור עמ' ערב
יא ע"א47 שמסכנות את בעליהןדברי שאול שמות עמ' ג
יא ע"א48 את פיתום ואת רעמסס וכו' ולמה נקרא שמה רעמסס וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קנג
יא ע"א48 את פיתום ואת רעמסס וכו' חד אמר פיתום שמה וכו' וחד אמר רעמסס שמה ולמה נקרא פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעואמרות ה' השלם ח"ג עמ' לג-לו, מב, נב, קעח
יא ע"א48 את פיתום ואת רעמסס וכו' ראשון ראשון מתרוססאברהם אנכי ח"א דף סא ע"ב
יא ע"א48 את פיתום ואת רעמסס וכו'שירת הפסח אות עב
יא ע"א48 את פיתום ואת רעמסס רב ושמואל וכו'אחי וראש דרושים דף כא ע"ד
יא ע"א48 את פיתום ואת רעמסס רב ושמואל חד אמר פיתום שמו וכו' וחד אמר רעמסס שמו וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רסט
יא ע"א48 את פיתום וגו' רב ושמואל כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סד דף קמד ע"א
יא ע"א48 את פתום ואת רעמססאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 228
יא ע"א48 את פתום ואת רעמסס חד אמר כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קסא ע"א
יא ע"א48 העוסק בבנין מתמסבןאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קטז
יא ע"א48 העוסק בבנין מתמסכןשומע תפלה ח"ב עמ' רפח
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' כב
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 361
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןבינת יששכר (תשמח) עמ' עט
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1142
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןחכמת התורה שמות עמ' קכט
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןטובך יביעו ח"א עמ' קצ,קצא
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רפה, תקמח
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פ
יא ע"א48 כל העוסק בבנין מתמסכןבינת יששכר דף עז ע"א
יא ע"א48 כל העוסק בבניןבינת יששכר דף טז ע"ד
יא ע"א48 פיתום וכו' רעמסס וכו' מתרוסס וכו' פי תהום בולעולקוטי שיחות חט"ז עמ' 30
יא ע"א48 פיתום ורעמססדודאי יעקב עמ' קסו
יא ע"א48 פיתום ורעמססודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רא {חוזר ונופל}
יא ע"א48 פיתום ורעמססישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 243
יא ע"א48 פיתום ורעמססדולה ומשקה פסח עמ' עא
יא ע"א48 פיתום ורעמסס וכו' מתרוסס וכו' פי תהוםשיחות לספר במדבר עמ' רו
יא ע"א48 פיתום ורעמסס פיתום שמה ולמה נקרא רעמססמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קטו
יא ע"א48 פיתום ורעמססתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נב
יא ע"א49 ח"א פיתום פי תהום בולעו וח"א רעמסס ראשון ראשון מתרוסםאש דת (תשמח) עמ' עה
יא ע"א49 חד אמר פיתום שמה וחד אמר רעמסס שמהמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קטו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נו ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף סג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"א
יא ע"א49 חד אמר פיתום שמה ולמה נקרא שמה רעמסס שראשון ראשון מתרוסס וכו'גאולת ישראל עמ' מט
יא ע"א49 חד אמר פיתום שמה כו' וח"א רעמסס שמהמזל שעה דרשות דף קמג ע"ב
יא ע"א49 חד אמר פיתום שמהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קכז ע"א
יא ע"א49 למה נקרא רעמסס מפני שראשון ראשון מתרוסס וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רלד
יא ע"א49 למה נקרא שמה רעמסם שראשון ראשון מתרוסס פיתום שראשון ראשון פי תהום בלעולחמי תודה דף מט ע"א
יא ע"א49 למה נקרא שמה רעמסס שראשון ראשון מתרוסס וכו'שערי אורה (תשעז) ח"ב עמ' שסב
יא ע"א49 נקרא רעמסס כי ראשון שהיו בונים היה מתרוססאגרא דכלה ח"ג עמ' ערב
יא ע"א49 ראשון ראשון וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 93
יא ע"א49 ראשון ראשון מתרוססבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כב, כד
יא ע"א49 ראשון ראשון מתרוססכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ג
יא ע"א49 רב ושמואל ח"א פיתום שמה וח"א רעמסס שמהפאר יעקב ח"ב עמ' תעה
יא ע"א49 רעמסס ראשון ראשון מתרוסס וכו' פיתום פי תהום בולע הבניןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' כט
יא ע"א49 רעמסס ראשון ראשון מתרוססתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קל
יא ע"א49 רעמסס שראשון ראשון מתרוסס וכו' פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רעח
יא ע"א49 שהיה נקרא "רעמסס"ישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 210
יא ע"א49 שראשון ראשון מתרוסס כו' פי תהום בולעותורת מנחם חמ"ג עמ' 406
יא ע"א50 מתרוססדרשות הרז"ה עמ' תתקה
יא ע"א50 פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעו, ורעמסס וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' קמד, תמה
יא ע"א50 ראשון ראשון פי תהום בלעוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנא
יא ע"א50 שראשון פי תהום בולעודובר צדק עמ' 107
יא ע"א51 וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ וכו' רוה"ק מבשרתן וכו'נועם אליעזר שמות דף טז ע"א
יא ע"א51 וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ וכו' רוח הקדש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכא
יא ע"א51 כן ירבהבנתיבות שם עמ' שפב
יא ע"א51 כן ירבה וכו' כן רבו וכו' מבעי' ליה רוח הקודש מבשרתן כן ירבהצפנת פענח (תשסו) עמ' נה, קנח
יא ע"א51 כן ירבה וכן יפרוץ וכו' רוח הקדש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צו ע"ד
יא ע"א51 כן ירבה וכן יפרוץ כו' רוח הקודש מבשרתן וכו'בגדי חמודות שמות פרק א פסוק יב
יא ע"א51 כן ירבה, רוה"ק אומרת כןכרם פתחיה גפן טז ענף חכמה יא
יא ע"א51 כן רבו וכן פרצו מיבעי ליה וכו' רוח הקודש מבשרתן כן ירבה כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלב
יא ע"א51 כן רבו וכן פרצו מיבעי ליה משכנות יעקב (נעים) דף סח ע"ב
יא ע"א51 פי תהוםדרשות הרז"ה עמ' רעט
יא ע"א52 אמר הקב"ה אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצה
יא ע"א52 אתם אומרים "פן ירבה", ואני אומר "כן ירבה"משך חכמה במדבר פ' כו פס' סב
יא ע"א52 בת קול אומרת אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נט
יא ע"א52 הקב"ה אמר כן ירבהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שעה
יא ע"א52 ואני אומר כן ירבהגור אריה שמות פ"א אות יג
יא ע"א52 ויקוצו וכו' שהיו דומין בעיניהם כקוציםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלב
יא ע"א52 ויקוצו כקוצים בעיניהםעצי עדן (תשעח) עמ' קז
יא ע"א52 ויקוצו מפני בני ישראל מלמד שהיו בעיניהם כקוציםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סב ע"ד
יא ע"א52 ויקוצו מפני בני ישראל מלמד שהיו דומין בעיניהם כקוציםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קנד
יא ע"א52 ויקוצו מפני בני ישראל מלמד שהיו דומין בעיניהם כקוציםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קעד
יא ע"א52 ויקוצו מפני בני ישראל שהיו כקוץ בעיניהםעצי חיים - מועדים עמ' שמח
יא ע"א52 ויקוצו מפני בני ישראל שהיו כקוצים בעיניהםאהבת אמת דף כה ע"ג-ע"ד
יא ע"א52 פרעה אמר פן ירבה ורוח הקודש אמר כן ירבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כ
יא ע"א52 רוה"ק מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץדברי יואל פ' שמות דף עד ע"ב
יא ע"א52 רוח הקדש מבשרן כן ירבה וכן יפרוץצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף סב ע"ד
יא ע"א52 רוח הקדש מבשרתם כן ירבה ויפרוץדרשות מהר"ם חביב עמ' קיט
יא ע"א52 רוח הקדש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץבנתיבות שם עמ' תכז, תלו
יא ע"א52 רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יא ע"א52 רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' י (לז) {כאשר החומר נחלש ביותר מתדבק הנפש והרוח בכח קדוש}
יא ע"א52 רוח הקודש מבשרתןפרפרת התורה עמ' רנט
יא ע"א53 היו דומין בעיניהם כקוציםפירוש המכבי שמות עמ' ל
יא ע"א53 ויעבידו וגו' בפרך, בפה רךמכתב סופר דף יט ע"ב
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בנ"י בפרך בפה רךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלח
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וכו' בפה רךאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' ח, ריט
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך בפה רךלב אליהו (תשלב) עמ' נו
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך בפה רךלחמי תודה דף קב ע"א
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך בפה רךתורת מהרי"ם בראשית עמ' רנז
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וכו' בפירכאמאור עינים (תשעה) עמ' רכט
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 62
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך רבי אלעזר אמר בפה רך רבי שמואל בר נחמני אמר בפריכהנר לצדיק שמות עמ' טו {בעבודה המשברת את הגוף }
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך רבי אלעזר אמר בפה רךאגרת הטיול (תשעה) עמ' כח
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, רבי אלעזר אמר בפה רך רבי שמואל בר נחמני אמר בפריכהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנג
יא ע"א53 ויעבידו מצרים את בני ישראללב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קלו
יא ע"א53 ויעבידו את בני ישראל בפרך - ר' אליעזר אומר בפה רך, ר' שמואל בר נחמן אמר בפריכהקדושה ומלכות (גורדון) פ' שמות
יא ע"א53 ויעבידו מצרים וגו' בפרך בפריכהמאור עינים (תשנח) עמ' קלח
יא ע"א53 ויעבידו מצרים וגו' בפרך בפריכהמאור עינים (תשעט) עמ' רל
יא ע"א53 כקוצים היו בעיניהםגור אריה שמות פ"א אות טו
יא ע"א53 שהיו בעיניהם כקוציםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קח, קלה
יא ע"א53 שהיו דומין בעיניהם כקוציםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רסא
יא ע"א53 שהיו נחשבים בעיניהם כקוציםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' מד
יא ע"א53 היו כקוצים בעיני המצריםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' עב
יא ע"א רש"י - דלא כתיב וימת מלך מצרים וימלוך תחתיו אחרגור אריה שמות פ"א הערה 84
יא ע"א רש"י - ונחכם למושיען, לבקש לנו חכמה כעדוחלון התבה ח"א עמ' קסב
יא ע"א רש"י ד"ה סוכתיםדברי טובה שופטים ח"א עמ' רסב
יא ע"א תוס' - איכה ירדוף א' אלף, והא מדה טובה מרובה ממדת פורענות כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלח
יא ע"א תוס' - מדה טובה מרובה על אחד חמש מאותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפז
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולם - קשה הרי מצינו מדת פורעניות גדולה ממדת טובה דכתי' איכה ירדוף אחד אלף וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שיט, תנט
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםאור החיים ויקרא פרק כו פסוק ח
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםדברי יואל פ' בחוקותי דף שעה ע"א, ת ע"א, תטז ע"ב
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםשעת הכושר פ' האזינו דף צב ע"ב-ע"ג
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםדברי שאול ויקרא עמ' קפח
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםדרשות אבן ישראל עמ' צב
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קא, קכב
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםחולת אהבה עמ' רכג
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםחכמת התורה ויצא עמ' תקעו
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנ
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולםרנת יצחק יהושע עמ' קצא, דברי הימים עמ' מב
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולם, ותוס' יו"טמטה אהרן (קרייזר) עמ' רי
יא ע"א תוס' ד"ה ולעולם, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש ס דף קכה ע"ג-ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה לעולםשם דרך ויקרא עמ' רז
יא ע"א תוס' ד"ה לעולםשנות חיים (חזן) דף קמג ע"ב
יא ע"א תוס' ד"ה מרים - הא מדה טובה מרובה על אחת מחמש מאות וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש עח
יא ע"א תוס' ד"ה מרים - והא במרגלים נפרע מהם יום לשנהפני מנחם שמות עמ' כא, בהר-בחוקותי עמ' קעב, קפג
יא ע"א תוס' ד"ה מרים - לאו דוקא נקט שעה אלא שליש שעה או רביע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תלט ד"ה ותען
יא ע"א תוס' ד"ה מרים - מרובה מידה טובה ממידת פורענותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 106, ח"ב עמ' 135
יא ע"א תוס' ד"ה מרים - מרים המתינה על משה רק שעה מועטת ולא שעה שלימהשם יחזקאל עמ' תצה
יא ע"א תוס' ד"ה מרים - מרים המתינה שעה אחת ולכן זכתה וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שי
יא ע"א תוס' ד"ה מריםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ב דף ב ע"ב-ע"ד, ודרוש פד דף קסו ע"ד ודף קסז ע"א-ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה מריםשנות חיים (חזן) דף נח ע"א
יא ע"א תוס' ד"ה מריםשעת הכושר פ' האזינו דף צב ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה מריםאהבת ציון (תשסד) עמ' מז
יא ע"א תוס' ד"ה מריםאהבת ציון דרוש ד
יא ע"א תוס' ד"ה מריםדגלי יהודה דרוש א אות כו הגהה ל
יא ע"א תוס' ד"ה מריםדרשות הצל"ח השלם עמ' תקכד
יא ע"א תוס' ד"ה מריםדרשות הרז"ה עמ' שנ, תשסח
יא ע"א תוס' ד"ה מריםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קעג
יא ע"א תוס' ד"ה מריםהכתב והקבלה במדבר פי"ד פסוק לד
יא ע"א תוס' ד"ה מריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפה
יא ע"א תוס' ד"ה מריםטוב ראיה
יא ע"א תוס' ד"ה מריםיבין שמועה (לעוו) עמ' תפח, תפט
יא ע"א תוס' ד"ה מריםמטה אהרן (קרייזר) עמ' קצה
יא ע"א תוס' ד"ה מריםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שפו
יא ע"א תוס' ד"ה מריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ה
יא ע"א תוס' ד"ה מריםפרפרת אליעזר פרשת בהעלותך פרק יב פסוק יד
יא ע"א תוס' ד"ה מריםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שעז
יא ע"א תוס' ד"ה מרים, ומהרש"אדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עג
יא ע"א תוס' ד"ה מרים, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש ב דף ב ע"ב, ודרוש פד דף קסו ע"ד ודף קסז ע"א
יא ע"א תוס' מרים - מרים המתינה רבע שעהשיחות לספר במדבר עמ' רד
יא ע"א מהרש"א - הקב"ה מעניש האומות מדה כנגד מדה וזהו דכתיב כי הנה ה' באש יבא וגו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רסב
יא ע"ב01 בפה רךדברי יואל מועדים ח"ח עמ' מא {מתחילה היו עובדים בפה רך ואף היו נותנים להם תשלומין בעד עבודתם}
יא ע"ב01 בפה רךמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ר {בתחילה}
יא ע"ב01 בפה רך וכו' בעבודה קשהזריזותא דאברהם עמ' קו
יא ע"ב01 בפה רך וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תפא
יא ע"ב01 בפה רך כו' בפריכהמשנת חיים ויקרא עמ' תק
יא ע"ב01 בפה רךבית שלום מרדכי עמ' סו
יא ע"ב01 בפה רךדברי שאול בראשית עמ' שעט, שמות עמ' ה {בתחילה}
יא ע"ב01 בפה רךנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 209 {אח"כ בפרך}
יא ע"ב01 בפה רךפניני יחזקאל עמ' תקז
יא ע"ב01 בפה רךקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מח, שטו
יא ע"ב01 בפה רךתורת מנחם חנ"ב עמ' 288
יא ע"ב01 בפרךעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' יח {תחילתו בפה רך וסופו בפריכה}
יא ע"ב01 בפרך בפה רךברכת השיר (צינץ) עמ' קסז
יא ע"ב01 בפרך בפה רךמשנת לוי עמ' שכב {שהיו מעבידים אותם מתחילה בפה רך}
יא ע"ב01 בפרך בפה רך וכו' בפריכהפירוש המכבי שמות עמ' כד, לב
יא ע"ב01 בפרך בפה רך וכו' בתי כהונה לוייה ומלכותנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ח, יג
יא ע"ב01 בפרך בפה רך וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רסו, ח"ג עמ' לג, קסד
יא ע"ב01 בפרך בפה רךאבן יהושע עמ' 83
יא ע"ב01 בפרך בפה רךאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' סד
יא ע"ב01 בפרך בפה רךאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קפז, קצו
יא ע"ב01 בפרך בפה רךאמרי רבי שפטיה עמ' קלט
יא ע"ב01 בפרך בפה רךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כד
יא ע"ב01 בפרך בפה רךברכת אברהם (תשנד) עמ' לה
יא ע"ב01 בפרך בפה רךדברי יואל פ' שמות דף ט ע"ב, פד ע"ב
יא ע"ב01 בפרך בפה רךחכמת התורה שמות עמ' קלה
יא ע"ב01 בפרך בפה רךחלון התבה ח"א עמ' קנט
יא ע"ב01 בפרך בפה רךייטב פנים ח"ב דף קכ, קנט, רז
יא ע"ב01 בפרך בפה רךישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לח, מג
יא ע"ב01 בפרך בפה רךלמטה יששכר עמ' קל
יא ע"ב01 בפרך בפה רךנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קעא
יא ע"ב01 בפרך בפה רךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח
יא ע"ב01 בפרך בפה רךפאר יעקב ח"ב עמ' תעה
יא ע"ב01 בפרך בפה רךפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"ג
יא ע"ב01 בפרך בפה רךפרדס המלך (תשסט) אות שנג
יא ע"ב01 בפרך בפה רךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנג
יא ע"ב01 בפרך בפה רךצמח צדיק (תשסז) עמ' קמה
יא ע"ב01 בפרך בפה רךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלג
יא ע"ב01 בפרך בפה רךשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שז, שסא, שצט
יא ע"ב01 בפרך בפה רךתורי זהב (תשעג) עמ' עו
יא ע"ב01 בפרך וכו' בפה רך וכו' בתחילה בחומר ובלבניםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 13
יא ע"ב01 בפרך וכו' בפה רךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' כד, קכד
יא ע"ב01 בפרך ח"א בפה רך וח"א בדברים המפרכים ומשברים גופו של אדםתולדות ישראל עמ' רנג
יא ע"ב01 בפרךעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' סח {חד אמר מתחילה בפה רך ואח"כ הכבידו העבודה חד אמר עבדו בהם מתחילה בעבודת הפרך}
יא ע"ב01 בפרך ר"א אומר בפה רךפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' עא
יא ע"ב01 בפרך ר"א אמר בפה רך ר' שמואל בר נחמני אמר בפריכהעת הזמיר הגיע עמ' לד
יא ע"ב01 בפרך רבי אלעזר אמר בפה רך וכו'של"ה (תשנז) פרשת שמות אות ט
יא ע"ב01 בפרך רבי אלעזר אמר בפה רך רבי שמואל בר נחמני אמר בפריכהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רכט
יא ע"ב01 בפרך רבי אלעזר אמר בפה רךבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמג
יא ע"ב01 בפרך רבי אלעזר אמר בפה רךבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסח
יא ע"ב01 בפרך רבי אלעזר אמר בפה רךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכא ד"ה בהפטרת, ח"ה עמ' מב ד"ה והנה
יא ע"ב01 פרך פה רךשירת דוד (תשסז) עמ' רעח, רצג
יא ע"ב01 בפרך תחילה בפה רך ובסוף בפרךלילה כיום יאיר (באום) עמ' 219
יא ע"ב01 ר"א אמר בפה רך ר' שמואל ב"נ אמר בפריכהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רכה
יא ע"ב02 בפריכהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שז {המשברת גוף האדם}
יא ע"ב02 וימררו את חייהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצט
יא ע"ב04 בתחילה בחומר ובלבנים ולבסוף ובכל עבודה בשדה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מה
יא ע"ב04 בתחילה בחומר ובלבנים ולבסוף ובכל עבודה בשדהתפארת צבי שמות עמ' קפז
יא ע"ב05 את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך וכו' שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים וכו'נועם אליעזר שמות דף יז ע"א
יא ע"ב06 בפרך מלאכת גברים לנשיםשיחות לספר ויקרא עמ' שכג
יא ע"ב06 בפרך שהחליפו מלאכת נשים לאנשים וכו'ברית שלום (תעח) דף לד ע"א
יא ע"ב06 בפרך שהחליפו מלאכת נשים לאנשים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ריד
יא ע"ב06 החליפו מלאכת אנשים לנשיםשירת הפסח אות כו
יא ע"ב06 החליפו מלאכת נשים לאנשים ומלאכת אנשים לנשיםבגדי חמודות שמות פרק א פסוק יד
יא ע"ב06 היו מחליפים עבודות נשים וגבריםדולה ומשקה פסח עמ' עא
יא ע"ב06 היו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשיםלחמי תודה דף מט ע"א, קמב ע"ב
יא ע"ב06 היו מחליפין מלאכת אנשים לנשיםפירוש המכבי שמות עמ' לב
יא ע"ב06 מלאכת אנשים לנשים וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 117
יא ע"ב06 מלאכת אנשים לנשיםשער ראובן עמ' קצה
יא ע"ב06 מלאכת הנשים לאנשיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קמג
יא ע"ב06 מלאכת נשים לאנשיםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקיד
יא ע"ב06 מלמד שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשיםדגלי יהודה דרוש א אות טז
יא ע"ב06 עבודת אשה לאישתורת אליהו עמ' לו
יא ע"ב06 עבודת פרך וכו' מלאכת נשים לאנשיםתורת מנחם חנ"ג עמ' 157
יא ע"ב06 עבודת פרך מלאכת נשים לאנשים ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 270
יא ע"ב06 עבודת פרך שהחליפו מלאכת אנשים לנשיםמקראי קדש (תשנג) עמ' עד, קיא
יא ע"ב06 שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים וכו'היהדות הלאומית עמ' 198
יא ע"ב06 שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקי
יא ע"ב06 שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשיםעיוני הפטרה ח"א עמ' 144
יא ע"ב06 שהיו מחליפין וכו' מלאכת נשים לאנשים, ורש"יתורת מנחם חל"ו עמ' 332
יא ע"ב06 שהיו מחליפין כו' מלאכת נשים לאנשים, ורש"י - וזו היא קשה שלא היו רגילין בכךתורת מנחם ח"ב עמ' 179
יא ע"ב06 שהיו מחליפין כו' מלאכת נשים לאנשים, ורש"יתורת מנחם חס"ד עמ' 399, חס"ה עמ' 19
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ובו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' יז
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' יג
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לט
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות יב
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 182, חמ"ג עמ' 405
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' כו
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשיםדברי אש (כץ) עמ' רפא
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשיםים שמחה עמ' פח
יא ע"ב06 שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשיםעולם הפוך פרק פו
יא ע"ב08 בזכות הנשים נגאלו ישראל ממצריםפרדס מנחם עמ' ע, עא, עד, קלא
יא ע"ב08 בזכות נשים כשירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעא
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניותבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שפב
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניותחומת אנך (תקסא) ח"א דף עו ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ב דף יא ע"א
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות וכו'פניני יחזקאל עמ' שעט, רח, תעג, תפ, תפג, קס, (תרלג)
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקי
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות יצאו ממצריםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שמו
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 40
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים וכו'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 57
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנד
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםדרשות יעב"ץ עמ' לב
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנז
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםמי מרום ח"ח עמ' נא
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםעטרת יהושע שמות עמ' קכב
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםעטרת ישועה (תשסד) אות קיט, רטו להגדה ש"פ {שהיו מעוררות את בעליהן למעט תאוה}
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםעיוני רש"י במדבר עמ' שלד
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםקריאה בקריה ח"א עמ' שכד
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםתורת אביגדור ח"א עמ' ק
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינופרי נפש חיה ח"ב עמ' קמא
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו וכו' בשעה שהולכות לשאוב מים וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קצח, רח
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו וכו' בשעה שהולכות לשאוב מים וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמח, שנח
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרייםאור הצבי עמ' 18
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קי
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יא ע"א
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלח, רטו
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםדרושי מהר"ם בריסק עמ' פ, פו
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםחומת אנך בשלח אות א
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםישא מדברותיך - מגילה עמ' רלה
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםמקראי קדש (תשנג) עמ' עא
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםקב הישר (תשנט) ח"ב פרק פב עמ' תיז
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תנו, תפז, תקא
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראלזריזותא דאברהם עמ' קלה
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראלמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 25
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראלנזר הקדש ח"ב עמ' ריג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצריםחכמת התורה חיי שרה עמ' לז
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצריםחנן אלקים עמ' סב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלב, מקראי קדש (תשנג) עמ' עד, קכג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצריםירך יעקב (פיתוסי) דף לו ע"ב
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצריםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצ
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעח
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלוברית אברם עמ' תקפו
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלוהתורה והעולם ח"א עמ' קפג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלוויגד יעקב עמ' נט, תפב, תפו, תקטו, תקלה
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלוכלי יקר (תשמח) עמ' תיח, תפו
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלוצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' מ
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלוצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' מ
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלותפארת צבי בראשית עמ' תרמג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות נגאלותפארת צבי שמות עמ' רלב
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו דור נגאלואבני אש (אויש) מועדים עמ' קיג, ר
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלוחכמת התורה פנחס עמ' שנד
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו וכו'היהדות הלאומית עמ' 117
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' רסט
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראלחכמת התורה ואתחנן עמ' תפד
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלוחכמת התורה וארא עמ' שצו
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלוחכמת התורה שמיני עמ' לג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו אבותינו ממצריםחלקת יהושע עמ' קצא הערה קע
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםשבילי פנחס (תשעב) עמ' רכט
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניותחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניותחכמת התורה נח עמ' קיג
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניותשיעור ליום השבת עמ' קפז
יא ע"ב08 בזכות נשים צדקניותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשצז {ביזת מצרים היה עבור הנשים}
יא ע"ב08 בשביל נשים צדקניות שהיו באותה דור זכו לגאולה וכו' אם תשכבון בין שפתייםשבט מישראל (קרמניץ) פרק פג פסוק ג
יא ע"ב08 בשכר נשים נגאלוטירת כסף דף פד ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתולדות ישראל עמ' טו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' בשעה שהולכות לשאוב מים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לב, מב, רמח, ח"ד עמ' קח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן וכו' ומוליכות אצל בעליהן לשדה וכו' ונזקקות להן בין שפתיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תנג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' הקב"ה מזמן להם דגים קטנים וכו' ומוליכות אצל בעליהן וכו' ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים וכו'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' ונזקקין להן בין שפתיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות נז, רסא, רצג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו אבותינו ממצריםדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רעו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצרים וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קכב, קכז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםבעקבות משה שמות עמ' צב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות יט-כ, ומהדורא בתרא לפתיחה אות כ
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםייטב פנים ח"ב דף קז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 113, ח"כ עמ' 227, חכ"ה עמ' 391, חכ"ו עמ' 375, חכ"ח עמ' 236
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםמגולה לגאולה עמ' 164, 273
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות יד, קמד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםשרי המאה ח"ד עמ' 93
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חמ"ב עמ' 140, 173, חמ"ג עמ' 249
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חמ"ו עמ' 67, 284, 358
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חמ"ח עמ' 347, חמ"ט עמ' 232, 290, 385
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו' נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חע"ו עמ' 36, 83, 166
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף כט ע"ג (דף ק"ו ע"ב ד"ה שינאת), ודף ס"א ע"ב (דף רכד ע"ב ד"ה ואשר)
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו'עולם ברור פרק לד, לט
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו'שארית יעקב (פאנעט) עמ' רה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות וכו'שני אליהו דף סא ע"ב, עב ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות יצאו ישראל ממצריםמגלה צפונות ח"ב פ' שמות
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות כו'הרי בשמים (בדרשי) דף עט ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות כו' הם הכירוהו תחלה כו' ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 339, חלק מ עמ' 324, 328
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות כו'בן אברהם (אשטרושא) דף מה ע"ד, מז ע"ג, סב ע"ד, פה ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ב דף ג ע"ג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלווישב אברהם - שמו יצחק דף ק ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' ע {הטעם}
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים כו'קידש ידיד דף עז ע"א-ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קיז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קמא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםמי מרום חי"ב עמ' קעו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםנחל חיים סי' נג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםקול שמואל (קונפורטי) דף כז ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנ
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינויגל יעקב (וארשאנו) דף יג ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינוימי דוד (תשסז) עמ' קמא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינוישמח משה (גאלופוליטי) דף יז ע"ד, לה ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תסט
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו וכו' ובשכר תשכבון וכו' זכו לביזת מצריםזרע שמשון (תשסג) וארא אות כו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו וכו' ובשכר תשכבון וכו' זכו לביזת מצריםזרע שמשון (תקלח) וארא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל וכו'שירת הפסח אות קיא, קנא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםבית אולפנא ח"ו עמ' קמג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מח ע"ב, מט ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מג ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 72
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קכו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםבגדי חמודות שמות פרק לב פסוק ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםבמי התורה עמ' צ
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםבנין שאול עמ' קסא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםעטרת יהושע דברים עמ' מ
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםפלאות עדותיך ח"א עמ' תמט
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קכח, ריג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראלאמירה נעימה (בלוך) עמ' מא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראלנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שסח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראלפורים בציון עמ' רג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראלפרשת דרכים (תשנב) עמ' סג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראלשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף עה ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראלשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רמה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ממצריםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' עב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ממצרים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עח ע"ב, פג ע"ג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ממצריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שלג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלו ממצריםאור יחזקאל - מכתבים עמ' שג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קיז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קיא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלודברי שאול שמות עמ' ח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנ
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלוזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ג ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסא, תקכה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פח {שנשתוקקו לבעליהן - הגאולה הוא התגלות איחוד הנפרדים}
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות נגאלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצב (תשנה) {שנשתוקקו לבעליהן - הגאולה גם תגלות איחוד הנפרדים}
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות ננאלו ישראלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תמה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראל ממצרייםאחרית לאיש שלום דף ז ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראל ממצריםמי מרום ח"ד עמ' מב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 49
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שבאותו הדורברית אברהם (אמריליו) דף יז-יח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו ישראל ממצרים וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שסו, ח"ב עמ' יז, קסו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור וכו'דברים אחדים (תקמח) דף יד ע"ג-ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' מז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 174, חס"ד עמ' 53, 104
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלועולה ליפה סי' לז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים וכו'דרך ישרה עמ' תמט
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים שבשעה שהולכות לשאוב מים הקב"ה מזמין להם דגים קטנים וכו'עת הזמיר הגיע עמ' סט
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצריםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכא, קמא, קנה, קסא, רטז, ריט, רל, רנב, שכז-שכח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצריםכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ג; בית אלהים (שלו) מאמר ג פרק מה דף צ ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת שמות דף סב ע"ג; של"ה (תט) פסחים דף קסא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קצד דף סב ע"ג-ע"ד; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נו ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ו דף סג ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"ד; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר ח דף מד ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצריםשמע שמואל עמ' מו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו וכו'שבח נעורים עמ' רטז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 223, 269
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים וכו' ושואבות מחצה מים ומחצה דגים וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קפב, שצח, תכא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים וכו' וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחלהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' לג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים וכו'מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' כב, קלב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםגאולת ישראל עמ' כו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לה, מה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכח
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפה עמ' קכה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שמב ד"ה ואתי
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםחולת אהבה עמ' תכה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תיב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות לד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםניצוצי אהרן עמ' מב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםפאר יעקב ח"ב עמ' תרפט, ח"ג עמ' קכה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםפרדס דבש פרק ט, נז, עז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםפרשת דרכים (תשסה) עמ' צד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקנז, תקעו
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםשבילי פנחס (תשעז) עמ' רמד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםשל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות ט, יד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם ח"ד עמ' 308, חי"א עמ' 228, חי"ד עמ' 44, חי"ט עמ' 235, חכ"ג עמ' 67
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חכ"ז עמ' 475, חכ"ח עמ' 64
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חל"ו עמ' 129, 237, 332
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חנ"ו עמ' 45
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חס"ח עמ' 109
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםתורת מנחם חע"ב עמ' 212, 123
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ממצריםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רצז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלוקהלת יעקב פסח ח"א עמ' מא, קסה, שיז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדורשנות ימין דף קטו ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותאמר יוסף דף קמד ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותאמרי מאיר (מאירי) במדבר פכ"ז פסוק ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותברכת מועדיך לחיים ח"ב דף כט ע"ג [קו ע"ב ד"ה שינאת], סא ע"ב [רכד ע"ב ד"ה ואשר]
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותגבורות ה' עמ' קסא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותדבש לפי מע' ג אות כג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותדורש טוב (פודור) עמ' 379, 384
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותהון רב דף מג ע"ב, קמא ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותויקח אברהם דף לג ע"ג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמות
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותמשנת חיים שמות עמ' ס, עז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותעיני יצחק דף כב ע"ד
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותקול יהודה (ישראל) דף צא ע"א-ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותראש דוד (תקלו) דף נ ע"ג
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותראש דוד (תשמו) עמ' רז ע"א
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותרב שלום (אדלר) עמ' פא
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותרוח חיים (חיד"א) עמ' סז
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותרוח חיים (חיד"א) עמ' קכה
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מט
יא ע"ב08 בשכר נשים צדקניות, וקושיית הרי"ףאשד הנחלים (נחמולי) דף כ ע"ב
יא ע"ב08 בשכר נשיםדרשות מהר"ם חביב עמ' קלא
יא ע"ב08 גאולת מצרים ע"י נשיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' כ
יא ע"ב08 זכות הנשיםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 222
יא ע"ב08 נגאלו ישראל ממצרים בזכות נשים צדקניותמי מרום ח"ה עמ' מב
יא ע"ב08 נשים צדקניות שבאותו הדור הולכות לשאוב מים וכו' ומוליכות אצל בעליהן וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנג
יא ע"ב08 נשים צדקניות שבאותו הדור וכו' הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פז, קלח
יא ע"ב08 נשים צדקניות שבמצריםאגרא דכלה ח"ג עמ' כב {שדלו בעליהן לדבר מצוה}
יא ע"ב09 בשעה שהולכות לשאוב מים וכו' אלא בעדרי עדריםמכתב סופר דף לא ע"א
יא ע"ב09 בשעה שהולכות לשאוב מים וכו' ומשקות אותן ונזקקות להן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מה, סה
יא ע"ב09 בשעה שהלכו לשאוב מים וכו' תחת התפוח עוררתיך וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רפט
יא ע"ב09 הזמין הקב"ה דגים קטנים בכדיהן והיו פרים ורביםבאר שרים פרשת וארא דרוש ד אות ב
יא ע"ב09 כשהיו הולכין נשי ישראל לשאוב מים הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהם וכו' וסכות אותן ומאכילות אותן וכו'שם יחזקאל עמ' תיח
יא ע"ב09 מזמין להם דגיםפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
יא ע"ב09 מזמן להם הקב"ה דגים קטנים בכדיהםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קסה
יא ע"ב09 נזדמנו בכליהם דגיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רסט
יא ע"ב09 נזדמנו להם בכליהם דגיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בהעלותך יט
יא ע"ב10 מחמין חמין ומתעברות וחוזרות לבתיהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצט
יא ע"ב11 היו רוחצות את בעליהן וכו' תחת התפוחאלשיך על חמש מגילות עמ' מד, סט
יא ע"ב11 הנשים היו הולכות אצל בעליהן בשדה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקמה
יא ע"ב11 ומוליכות אצל בעליהן לשדה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רמה
יא ע"ב11 ומוליכות אצל בעליהן לשדהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 718
יא ע"ב11 מוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ק
יא ע"ב12 אם תשכבון בין שפתיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רז, ריט, כד {שהיו מוכרחים להזדווג עם נשותיהם ביום}
יא ע"ב12 אם תשכבון בין שפתים בשכר תשכבון בין שפתיםאברהם את ידו ח"א דף קיד ע"ג, קלט ע"ב
יא ע"ב12 משכיבות את בעליהן בין שפתיםבאר שרים פרשת וארא דרוש ד אות ב
יא ע"ב13 בשכר אם תשכבון בין שפתיםשני אליהו דף ס ע"ב
יא ע"ב13 בשכר בין שפתים זכו לביזת מצריםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קסז
יא ע"ב13 בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל לביזת מצרים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מו
יא ע"ב13 בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל לביזת מצריםאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' יג
יא ע"ב13 בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל לביזת מצריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכח
יא ע"ב13 בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסה
יא ע"ב13 בשכר תשכבון בין שפתים, ומהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש נא דף קיב ע"ב-ע"ג
יא ע"ב15 בשעת לידתן היו הולכות תחת התפוחבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ו עמ' 97
יא ע"ב15 הולכות ויולדות בשדה תחת התפוחבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 484
יא ע"ב15 הולכות ויולדות בשדה תחת התפוחהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ז, קנב
יא ע"ב15 הולכות ויולדות בשדה תחת התפוחשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לג, פח
יא ע"ב15 הולכות ויולדות בשדהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג
יא ע"ב15 הולכות ויולדות תחת התפוחשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קז, שסג
יא ע"ב15 הולכות לשדה ויולדות תחת התפוחאלשיך על חמש מגילות עמ' פו
יא ע"ב15 היו הנשים במצרים יולדות תחת התפוח וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' רלב
יא ע"ב15 היו יולדות בשדותשירת הפסח אות קכג
יא ע"ב15 היו מולידות תחת התפוחתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ת הערה 58, תלט הערה 43
יא ע"ב15 היו נשי ישראל במצרים מולידות תחת התפוחתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמט הערה 64
יא ע"ב15 הנשים במצרים היו הולכות ויולדות תחת התפוחאוזן שמואל דף יז ע"ב
יא ע"ב15 הנשים היו יוצאות השדה ויולדות שם וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' סב
יא ע"ב15 ויולדות בשדה תחת התפוח וכו'שרתי ח"א עמ' פט
יא ע"ב15 ויולדות בשדה תחת התפוחאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכב
יא ע"ב15 וכיון שמגיע זמן מולדיהן וכו' והקב"ה שולח משמי מרום וכו' ומלקט להן שני עגולין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' של
יא ע"ב15 יולדות במצרים בשדה תחת התפוחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמו, שנו
יא ע"ב15 יולדות בשדה כו' וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחילה, ורש"יתורת מנחם חס"ז עמ' 162, חס"ח עמ' 109, 146
יא ע"ב15 יולדות בשדה תחת התפוחחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רלז-רלט
יא ע"ב15 יולדות בשדה תחת התפוחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיז, תכד
יא ע"ב15 יולדות תחת התפוחאמרי נפתלי ח"א עמ' מד
יא ע"ב15 יולדות תחת התפוחשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעט
יא ע"ב15 כיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה וכו' וכיון שמכירים בהם מצרים באין להורגן וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קסט
יא ע"ב15 כיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה וכו'ברית שלום (תעח) דף נח ע"ב
יא ע"ב15 כיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שעב
יא ע"ב15 כיון שמגיע זמן מולדיהן וכו' שני עיגולין אחד של שמן ואחד של דבש וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קל
יא ע"ב15 כיון שמגיע זמן מולדיהן יוצאות בשדהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסד
יא ע"ב15 נשות ישראל ילדו תחת התפוח וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רנו
יא ע"ב16 הקב"ה שלח משמי מרוםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כח
יא ע"ב16 'תחת התפוח עוררתיך', מלמד שהיו יולדות תחת התפוחעטרת ישועה (תשסד) אות סב לשבועות
יא ע"ב18 ומלקט להם שני עיגולין אחד של שמן ואחד של דבשאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכג
יא ע"ב18 ומלקט להן וכו'אוזן שמואל דף יח ע"א {גבריאל היה זן אותם}
יא ע"ב18 ומלקט להן שני עגולין אחד של שמן ואחד של דבש וכו' וכשעלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחילהבינת משה (תשסב) עמ' לג
יא ע"ב18 מלקט להן ב' עגולין אחר של שמן ואחד של דבש וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 14
יא ע"ב18 מלקט להן שני עגולין א' של שמן וא' של דבש כו' ונעשה להם נס ונבלעין בקרקע כו' הם הכירוהו תחלה ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 133, חלק ס עמ' 13
יא ע"ב18 מלקט להן שני עגולין אחד של שמן וכו' של דבש וכו' בעדרי עדרים וכו' הם הכירוהו תחלהתורת מנחם חמ"ו עמ' 358
יא ע"ב18 שלח הקב"ה מלאכים שיזונו תינוקות ישראל במדבראור יחזקאל - אמונה עמ' ריב
יא ע"ב19 ויניקהו דבש מסלעחנן אלקים עמ' רלו {שמניחין הילדים בשדה}
יא ע"ב19 וכיון שמכירים בהם המצריים היו באים להורגם ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע וכו' ולאחר שהולכים היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש יא
יא ע"ב19 וכיון שמכירין בהם מצרים באים להרגן ונעשה להם נס ונבלעין בקרקעאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכב
יא ע"ב19 וכיון שמכירין בהן מצרים באין להורגןפני מנחם ויחי עמ' שפו
יא ע"ב19 וכיון שמכירין בהן מצרים וכו' ומביאין שוורים וחורשין על גבן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' סד
יא ע"ב20 היו ילדי ישראל נבלעין בארץעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תפה
יא ע"ב20 המצריים באים להרגם ונעשה נס ונבלעו בקרקע זריזותא דאברהם עמ' קיט
יא ע"ב20 הקב"ה עשה נס ונבלעו בארץ וכו' על גבי חרשו חורשים וכו' והן שהכירוהו על הים תחילהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סג פסוק ב, פרק פ פסוק יא
יא ע"ב20 התינוקות היו נבלעים בקרקעמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלג
יא ע"ב20 ונעשה להם נס ונבלעין בקרקע וכו' היו מבצבצין ויוצאין כעשב השדהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שלד ד"ה ותמלא
יא ע"ב20 ונעשה להם נס ונבלעין בקרקע וכו'אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר לב דף סג ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף רסב ע"א
יא ע"ב20 ילדי ישראל נבלעו בקרקעילקוט דברי חכמים שמות סי' פד
יא ע"ב20 נבלעו בקרקע וחרשומבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלב
יא ע"ב21 היו המצרים חורשים על גבםזאת ליעקב שמות עמ' כו
יא ע"ב21 המצרים היו חורשים ע"גכלי יקר (תשמח) עמ' קב, קנא, ריח
יא ע"ב21 על גבי חרשו חורשים וכו' רבבהבית אולפנא ח"ו עמ' כט
יא ע"ב21 על גבי חרשו חורשיםפנים יפות על תהלים עמ' תע {זו גלות מצרים}
יא ע"ב21 על גבי חרשו חורשיםיסוד ושורש העבודה שער הצאן פ"ו
יא ע"ב21 על גבי חרשו חורשיםכרם יהושע (ולרשטיין) דף לה ע"ג-ע"ד
יא ע"ב22 רבבה כצמח השדה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קנא
יא ע"ב23 היו באים רבבות עדרים עדרים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' סב
יא ע"ב23 התינוקות באו לביתם עדרים עדריםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ח {היו גדלים בזמן מועט}
יא ע"ב23 יצאו מהשדה עדרים עדריםמטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' נה {זה מה שנאמר ביחזקאל טז, ז "ורב" - גידול שלא בדרך הטבע}
יא ע"ב23 ותבואי בעדי עדים אל תקרי עדי עדים, אלא בעדרי עדרים וכו'ייטב פנים ח"ב דף קמ
יא ע"ב23 ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדייםתאיר נרי עמ' כט
יא ע"ב24 אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדריםכסא דוד (תקנד) דף סח ע"ג
יא ע"ב24 אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדריםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנא (ו)
יא ע"ב24 אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדריםתורת השרף ממאגלניצא עמ' סו
יא ע"ב24 אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדריםכסא דוד (תשנ) עמ' רפט
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהלקוטי שיחות ח"א עמ' 114, ח"ב עמ' 524, 519, חכ"ג עמ' 262, 249, חכ"ז עמ' 289
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חי"ד עמ' 13, חי"ח עמ' 132, חי"ט עמ' 219, 235
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חכ"ז עמ' 16, 349, חכ"ח עמ' 62, 64
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חל"ו עמ' 129, 237, 332
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חלק ל עמ' 54
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חלק לג עמ' 366
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חמ"ג עמ' 407
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חנ"ב עמ' 313
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חנ"ה עמ' 232
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חס"ד עמ' 104
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילהתורת מנחם חע"ה עמ' 317, חע"ו עמ' 37, 83
יא ע"ב24 הם הכירוהו תחילה, ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 61, 385, חלק נ עמ' 45
יא ע"ב24 הם הכירוהורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כו
יא ע"ב24 וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחילהבעקבות משה שמות עמ' קכ
יא ע"ב24 וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחלה שנאמר זה אלי ואנוהודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' כט
יא ע"ב24 כשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחילהנפש יוסף (תשעד) עמ' ת
יא ע"ב24 כשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחלהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שכ
יא ע"ב24 כשנגלה הקב"ה על הים, הם הכירוהופירוש המכבי שמות עמ' קד
יא ע"ב24 כשנגלה וכו' הם הכירוהו תחילה וכו'תורת מנחם חע"ב עמ' 123, 212, חע"ג עמ' 143
יא ע"ב25 הכירוהו שאמרו זה אלישבט מישראל (קרמניץ) פרק פז פסוק ז
יא ע"ב25 התינוקות אמרו על הים זה אלי ואנוהואלשיך על חמש מגילות עמ' נג
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה וגו' רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותהשם יחזקאל עמ' תכט
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותההדרש והעיון שמות מאמר יג
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותהדודי נתן שמות עמ' יח
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' רב ושמואל חד אמר אשה ובתה, מהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסה
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וכו', מאן דאמר אשה ובתה יוכבד ומרים, ומאן דאמר כלה וחמותה יוכבד ואלישבעאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכב, תכג
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריותבני יששכר ח"א דף צד ע"ג, ח"ב דף י ע"ד
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות וכו' אשה ובתה יוכבד ומריםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכ
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות וכו' אשה ובתה יוכבד ומריםרחמי הרב עמ' לז
יא ע"ב25 ויאמר מלך מצרים למילדות וכו' מאן דאמר אשה ובתה יוכבד ומריםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסח, תעב
יא ע"ב25 למילדות העבריות חד אמר אשה ובתה יוכבד ומרים וחד אמר כלה וחמותה זו יוכבד ואלישבעשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק א
יא ע"ב26 אשה ובתה וכו' כלה וחמותהפירוש המכבי שמות עמ' לט
יא ע"ב26 חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותה וכו' עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראלמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיט
יא ע"ב26 חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ח ע"ב
יא ע"ב26 חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותהפני מנחם שמות עמ' כז
יא ע"ב26 חד אמר אשה ובתהאמרי יוסף שמות דף ח ע"ב
יא ע"ב26 חד אמר זו אשה ובתהגור אריה שמות פ"א אות יט
יא ע"ב26 רב ושמואל חד אמר אשה ובתה כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קסד ע"ג
יא ע"ב27 אם ובתה כלה וחמותהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רכו
יא ע"ב27 המיילדות יוכבד ומריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כה
יא ע"ב27 המילדות אם היו יוכבד ומריםאור אברהם שמות עמ' א
יא ע"ב27 יוכבד ומרים וכו' יוכבד ואלישבעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' כד
יא ע"ב27 שפרה ופועה, יוכבד ומריםצמח צדיק (תשסז) עמ' קמה
יא ע"ב28 למה נקרא שמה 'שפרה' שמשפרת את הולדאמרי נועם (מועדים) סי' יג לר"ח
יא ע"ב28 למה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הולדמעשי ה' (שמג) חלק ד מ"ד דף קו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שמות דף מה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ח ע"ב
יא ע"ב28 למה נקרא שמם שפרה ופועהלב אריה פרשת נח אות ז
יא ע"ב28 שמשפרת את הולדזבחי צדק (דיסקין) עמ' צג
יא ע"ב28 שפרה ופועה היו יוכבד ומריםעטרת יהושע שמות עמ' כ
יא ע"ב28 שפרה ופועה זו יוכבד ומריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קסח
יא ע"ב28 שפרה ופועהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נב
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבדמגלה צפונות ח"ב פ' שמות
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' מה
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד וכו' פועה זו מריםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קסג
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה שפרה וכו' שפרו ורבו ישראל בימיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעא
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הולד וכו' פועה שהיתה פועהבאר מים חיים (אונגר) עמ' 72
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד ופועה זו מריםלקחת מוסר ח"א עמ' רנד
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד ע"ש שמשפרת את הולד פועה זו מריםשם דרך שמות עמ' ו
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבד שמשפרת את הוולד וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' תטז
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבדבאור החיים (תשמט) עמ' קיט
יא ע"ב28 שפרה זו יוכבדמשיבת נפש עמ' קטו,קמב
יא ע"ב28 שפרה על שהיתה משפרת הולדחכמת התורה שמות עמ' קלו
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הוולד ופועה שפועה ומדברת לוולדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יא {בינה ומלכות}
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הולד וכו' פועה שהיתה פועה לולד, רש"י - בדברים ערבים לשעשעומגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' סב, רנב, אור תורה סי' ע, קעט, קפו
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הולדבאר בשדה עמ' ס
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הולדעטרת ישועה (תשסד) אות נח לשביעי ש"פ, אות יח לליל ר"ה, אות י ליום א דחנוכה
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הולדשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הולד, ותוס' ד"ה שהיתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רג
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת את הולר ופועה שמדברת והוגה לולדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רעח
יא ע"ב28 שפרה שמשפרת הולדכלי יקר (תשמח) עמ' קסו
יא ע"ב29 למה נקרא שמה פועה, שהיתה פועה לולד, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כז
יא ע"ב29 פועה זאת מריםטירת כסף דף פה ע"ב
יא ע"ב29 פועה זו מרים ולימה נקרא שמה פועה שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתליד בן וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' צח
יא ע"ב29 פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה וכו' שהיתה פועה ברוח הקודש וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכו
יא ע"ב29 פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראלדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' נב
יא ע"ב29 פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתלד וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רפא
יא ע"ב29 פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועה ברוח הקודש וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' מד
יא ע"ב29 פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועהזאת זכרון (תשנב) אות פד
יא ע"ב29 פועה זו מריםשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מג
יא ע"ב29 שפרה שפרו ורבו ישראל בימיההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' טז
יא ע"ב29 שפרה שפרו ורבו ישראל בימיהזרע שמשון (תקלח) שמות
יא ע"ב29 שפרה שפרו ורבו ישראל בימיהזרע שמשון (תשסג) שמות אות יח
יא ע"ב30 היתה פועה לולד וכו' פועה ברוה"קפירוש המכבי שמות עמ' מ
יא ע"ב30 פועה שפועה את הולדבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ג אות ב
יא ע"ב30 פועה שפועה להולד, תוס' ד"ה שהיתהדברי שאול שמות עמ' ה
יא ע"ב31 זו מרים, ע"ש שפועה ומדברתשיעור ליום השבת עמ' קכא
יא ע"ב32 אבנים וכו' יריכותיה מצטננות וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רטז ע"א, רלא ע"ב
יא ע"ב32 אבנים וכו' שבשעה שהאשה כורעת לילד ירכותיה מצטננות כאבניםנר ישראל חלק א דף נו
יא ע"ב32 אבנים סימן מסר להם בשעה שכורעת לילד ירכותיה מצטננותתשואות חן (תשסח) עמ' סא
יא ע"ב32 בשעה שאשה כורעת לילד ירכותי' מצטננות כאבנים וכו'ברית שלום (תעח) דף קב ע"ב
יא ע"ב32 בשעה שאשה כורעת לילד ירכותיה מצטננות כאבנים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קיא, תרנה
יא ע"ב32 בשעה שכורעת לילד יריכותיה מצטננות כאבניםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פא
יא ע"ב32 בשעה שכורעת לילד יריכותיה מצטננות כאבניםמגיד דבריו ליעקב - אור תורה סי' רסז
יא ע"ב32 בשעה שכורעת לילד יריכותיה מצטננות כאבניםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקג
יא ע"ב32 בשעה שכורעת לילד יריכותיה מצטננות כאבניםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עד
יא ע"ב32 בשעה שכורעת לילד ירכותיה מצטננותשני המאורות (תשסח) עמ' קמב
יא ע"ב32 בשעה שכורעת לילד ירכותיה מצטננות כאבניםכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף תט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"א
יא ע"ב32 האבנים, ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' קפו
יא ע"ב32 האבנים סימן גדול מסר להם וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"ב
יא ע"ב32 האבנים סימן גדול מסר להן וכו'חמודי צבי שמות עמ' יד, מח
יא ע"ב32 האבניםטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' נד-נה {אם ציוה פרעה להמית הילדים בעודם במעי אמם, או מיד בהיוולדם}
יא ע"ב32 מאי אבנים אריו"ח סימן מסר להם שבשעה שאשה כורעת לילד ירכותיה מצטננות כאבניםעירין קדישין השלם עמ' פב
יא ע"ב32 סימן גדול מסר וכו'אור החיים שמות פרק א פסוק טז
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להםמנחת מרדכי עמ' צח
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להםאמרי יוסף שמות דף ט ע"א
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצא
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רסח
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להן אמר להן בשעה שכורעת לילד וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לז
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
יא ע"ב32 סימן גדול מסר להןפירוש המכבי שמות עמ' מב
יא ע"ב32 על האבנייםטוב ראיה
יא ע"ב33 האשה כשיולדת מצטננות הירכיםאמת ליעקב (ניניו) מערכת ל אות יב
יא ע"ב33 ירכותיה מצטננות ונעשין כאבניםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קס
יא ע"ב33 ירכותיה מצטננות כאבנים בשעה שכורעת לילדלקוטי מאמרים עמ' 158
יא ע"ב33 ירכותיה מצטננות כאבניםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קמה
יא ע"ב33 ירכותיה מצטננות כאבניםבני יששכר ח"ב דף צד ע"ב
יא ע"ב35 אם בן הוא וגו' סימן גדול מסר להן, בן פניו למטה בת פניה למעלהלחמי תודה דף טז ע"ב, מה ע"א, סז ע"ב
יא ע"ב35 אם בן הוא והמיתן אותו א"ר חנינא סימן גדול מסר להן בן פניו למטה בת פניה למעלהדודי נתן שמות עמ' יח, כב
יא ע"ב36 בן פניו למטה ובת פניה למעלהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נו
יא ע"ב36 בן פניו למטהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נב
יא ע"ב36 ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן וגו', להן מיבעי ליה, א"ר יוסי בר' חנינא מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעודודי נתן שמות עמ' יט
יא ע"ב36 ותיראן המילדות את האלהיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יח
יא ע"ב36 ותיראן המילדות וכו' זה יוכבדצדקה חיים דף פ ע"ב (דף רפ"ג ע"א ד"ה ומה)
יא ע"ב36 ותיראן המילדות וכו' כאשר דבר אליהן וגו' להן מיבעי ליה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעב
יא ע"ב36 ותיראן המילדות וכו' מלמד שתבען לדבר עבירהדובר צדק עמ' 123
יא ע"ב36 ותיראן המילדות וכו'פרדס מרדכי עמ' רלד
יא ע"ב36 זכר פניו למטה וכו'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' טו
יא ע"ב36 סימן אם פניו למטה בןתורת אליהו עמ' קטז
יא ע"ב36 סימן גדול מסר להם בן ראשו למטה ובת ראשה למעלהאדבר בם עמ' סה
יא ע"ב36 סימן גדול מסר להן בן פניו למטה בת פניה למעלהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' לט, ח"ד עמ' קיז
יא ע"ב36 סימן גדול מסר להן בן פניו למטה בת פניה למעלהשם יחזקאל עמ' שעה
יא ע"ב36 סימן גדול מסר להן פרעה בן פניו למטה בת פניה למעלהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כא
יא ע"ב36 סימן מסר להם זכר פניו למטהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קכד
יא ע"ב37 ולא עשו וכו' אליהן מלך מצרים, מלמד שתבען וכו' ולא נתבעוקול שמחה פ' שמות סי' ד
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן וכו' מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמג
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן להן מבעי' לי, מלמד שתבען לדבר עבירהרביד יוסף (תשסא) עמ' 26
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן להן מיבעי ליה אלא כו'בתי כנסיות - בית האסופים דף י ע"ג
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן להן מיבעי ליה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקסה
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים אמר רבי יוסי ברבי חנינא מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעודברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלב, רלה, רמג
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים להן מיבעי ליה, מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים מלמד שתבען לדבר עבירהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' יב
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דבר וגו' מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעודברי אש (כץ) עמ' קד, ריג, רלז
יא ע"ב37 ולא עשו כאשר דיבר אליהן וכו' מלמד שתבען לדבר עבירהעצי חיים על התורה עמ' צט, ק
יא ע"ב37 כאשר דבר אליהן להן מיבעיא, שתבען לד"ע ולא נתבעוצפנת פענח (תשסו) עמ' סב
יא ע"ב37 כאשר דבר אליהן מלך מצרים להן לא נאמר אלא אליהן מכאןצור יעקב (יעבץ) דרוש א לזכור
יא ע"ב37 כאשר דיבר אליהם מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעו, ותחיין את הילדטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' נה {מה קשר רישא דקרא לסיפא דקרא}
יא ע"ב37 כאשר דיבר אליהן וכו' שתבען לדבר עבירה ולא נתבעובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ל, דברים עמ' תקכב
יא ע"ב37 אליהן וכו' תבען לדבר עבירהדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שלה
יא ע"ב37 אליהן להן מיבעי ליהדרכי שלום (מרגונאטו) דף קלז ע"ג
יא ע"ב37 להן לא נאמר מלמד שתבען לדבר עברה ולא נתבעומי מנוחות (בירדוגו) עמ' שט
יא ע"ב37 להן מיבעי אלא מלמדבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' יד, כו
יא ע"ב37 להן מיבעיא ליה א"ר יוסי בר חנינא וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' שלה
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים וכו' שהיו מספיקות להם מים ומזוןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' לא, לג, קמז, דברים עמ' תקכב
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים וכו' שהיו מספיקות להם מים ומזוןמחשבת מוסר ח"א עמ' רסט
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים וכו' שהיו מספקות להם מים ומזוןאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכב
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' לב
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים לא דיין שלא המיתו אלא שהיו מספקות לחם ומזוןפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"ב
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים לא דיין שלא המיתו אלא שהיו מספקין להם מים ומזוןשנות חיים (חזן) דף נו ע"א
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים לא דיין שמחייות אותן אלא שמספקות להם מים ומזוןסוכת דוד (שירירו) דף סו ע"ד
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים שהיו מספיקות להם מים ומזוןפאר יעקב ח"ב עמ' תעז
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים שהיו מספיקים להם מים ומזוןשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רע
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים שהיו מספיקים להם מים ומזוןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמב
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים שהיו מספקות להם מים ומזוןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלד, רלט
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים שהיו מספקות להם מים ומזוןשם יחזקאל עמ' שעח {שאילו שלא המיתו אותם, אנו יודעים מאחר שלא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים}
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים שהספיקו להם מים ומזוןחכמת התורה לך לך עמ' קנב
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים תנא לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזוןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מא, מג
יא ע"ב38 ותחיין את הילדים תנא לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזוןדודי נתן שמות עמ' כט
יא ע"ב38 ותחיין וגו' שהיו מספיקות להם מים ומזוןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' לז-לח
יא ע"ב38 ותחיין וכו' לא דיין וכו' אלא מספקין להם מים ומזון ורש"י ומהרש"א ועיון יעקבמשען המים דף טו ע"ג, טז ע"א
יא ע"ב38 ותחייןהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק טז
יא ע"ב38 מלמד שתבען ולא נתבעוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכז ע"ב, קלה ע"ב וע"ד
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעואוזן שמואל דף יז ע"ב
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רא, ח"ה עמ' שז
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קטז
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעומי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלב
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעופאר יעקב ח"ב עמ' תעו, תפ
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעופני מנחם שמות עמ' ז, טו
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירהדברי יואל פ' שמות דף פה ע"ב, צ ע"ב, צח ע"א
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירהילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירהכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) דף נט ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פז ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת שמות דף נז ע"ד, ופרשת פקודי דף צא ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"ב
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פו
יא ע"ב38 מלמד שתבען לדבר עבירהפרי צדיק וישב אות ב
יא ע"ב38 מלמד שתבעןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסו
יא ע"ב38 פרעה תבע את המילדות לתשמישמשכנות יעקב (נעים) דף סט ע"א
יא ע"ב38 פרעה תבען לדבר עבירהלקחת מוסר ח"א עמ' רנה, רנח
יא ע"ב38 פרעה תבען למילדות לדבר עברהמי מרום ח"ט עמ' ט
יא ע"ב38 שתבען לדבר עבירה ולא נתבעוחולת אהבה עמ' קז, קח
יא ע"ב38 שתבען לדבר עבירהראש דוד (תקלו) דף מד ע"א
יא ע"ב38 שתבען לדבר עבירהראש דוד (תשמו) עמ' קפא
יא ע"ב38 שתבען לדבר עבירהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קסג-קס
יא ע"ב38 תבען לדבר עבירה ולא נתבעובאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ו אות ג
יא ע"ב38 תבען לדבר עבירה ולא נתבעובאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ב
יא ע"ב38 תבען לתשמיש מדכתיב אליהן ולא כתיב להןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עא
יא ע"ב38 תבען לתשמישבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק א
יא ע"ב39 הולכות המילדות ומגבות מים ומזוןפרשת דרכים (תשסה) עמ' מט, רסח
יא ע"ב39 היו מספיקות להם מים ומזוןשערי אורה (תשעז) ח"א עמ' רפה
יא ע"ב39 היתה מספקת לילדים מים ומזוןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' מו
יא ע"ב39 לא דיין שלא המיתו אותם אלא שהיו מספקות להם מים ומזוןאור חדש למטיפים עמ' 54
יא ע"ב39 לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזוןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קכ
יא ע"ב39 לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספקות להם מים ומזוןברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רפג
יא ע"ב39 מספיקות מים ומזוןשיחות לספר בראשית עמ' קלב {פועה דואגת לוולדות - עמוד הגמ"ח}
יא ע"ב39 מספקות להם מים ומזוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כט
יא ע"ב39 מספקות להם מים ומזוןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיב
יא ע"ב39 מרים היתה מספקת מים ומזון לילדיםזריזותא דאברהם עמ' קמח {ועוסקת בגמילות חסדים}
יא ע"ב39 סיפקו להם מים ומזוןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נב
יא ע"ב39 שהיו מספיקות וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רלג
יא ע"ב39 שהיו מספיקות כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף עא ע"ד
יא ע"ב39 שהיו מספיקות להם מים ומזון והחיו אותםמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסו
יא ע"ב39 שהיו מספיקות להם מים ומזוןהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' יד
יא ע"ב39 שהיו מספיקות להם מים ומזוןחולת אהבה עמ' קו, קח
יא ע"ב39 שהיו מספיקות להם מים ומזוןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קמד, קמו
יא ע"ב39 שהיו מספקות להם מזוןגור אריה שמות פ"א אות כב
יא ע"ב39 שהיו מספקות להם מים ומזוןאש דת (תשמח) עמ' קעז
יא ע"ב39 שהיו מספקות להם מים ומזוןשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק ז
יא ע"ב39 שהיו מספקות להם מים ומזוןדברי שאול שמות עמ' ז
יא ע"ב39 שהיו מספקות להן מחיה ומזוןוזרח השמש על התורה עמ' ריח
יא ע"ב39 שהיו מספקות להן מים ומזוןאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסה
יא ע"ב39 שהיו מספקות מים ומזוןערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רצז
יא ע"ב40 מאי חיות אילימא חיות ממש אטו חיה אין צריכה חיה אחריתי אלא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סד
יא ע"ב40 מאי חיות אילימא חיות ממש אטו חיה מי לא צריכה חיה אחריתי לאולודה אלא אמרו לו אומה זו כחיה נמשלה וכו'שם יחזקאל עמ' שעז
יא ע"ב40 מאי חיות אילימא חיות ממש אטו חיה מי לא צריכה חיה אחריתי לאולודה ומשני אלא אמרו לו אומה זו כחיה נמשלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלב, רלז
יא ע"ב40 מאי חיות אילימא חיות ממש אטו חיה מי לא צריכה חיה אחריתי לאולידה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נט
יא ע"ב40 מאי חיות אילימא חיות ממשיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צו ע"ד
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלה וכו' "מה אמך לביא בין אריות רבצה"שרתי - חבר הקיני עמ' כט
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלה וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"ג
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלז
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלה וכו'דברי יואל פ' שמות דף נו ע"ב, צו ע"א
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' לב
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפ
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רפה
יא ע"ב41 אומה זו כחיה נמשלה, ורש"י - שאינה צריכה למילדתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלז
יא ע"ב41 אומה זו לחיה נמשלה, ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנב
יא ע"ב41 אטו חיה לא צריכה חיה אחרית לאולודהכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף נ ע"א
יא ע"ב41 אטו חיה לא צריכה חיה אחריתישבות יעקב (אבולפיה) עמ' פח
יא ע"ב41 אטו חיה לא צריכה חיה אחריתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' כז-כח
יא ע"ב41 אמרו לו אומה זו כחיה נמשלה יהודה גור אריה דן יהי נחש וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעא
יא ע"ב41 אמרו לו אומה זו כחיה נמשלהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רכט
יא ע"ב41 וכי חיה לא צריכה חיה אחריתאכתנות אור עמ' קפד
יא ע"ב41 משולות לחיות השדהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שיא
יא ע"ב41 משולים לחיות השדה שאינם צריכים למילדותבני יששכר ח"ב דף לב ע"ג
יא ע"ב42 הרי הן משולות לחיות השדה שאינו צריכות מילדותשם דרך בראשית ח"ב עמ' קנו
יא ע"ב42 הרי הן משולות לחיות השדה שאינן צריכות מילדותשם דרך שמות עמ' ח
יא ע"ב42 ישראל נמשלים לחיותבית פרץ עמ' קו
יא ע"ב42 כחיה נמשלהברכת שמואל (תשעז) וישלח עמ' קמב
יא ע"ב42 משולות לחיות השדה שא"צ מילדותהשיר והשבח ח"א עמ' קיז
יא ע"ב42 נמשלו לחיות גור אריה יהודהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצא
יא ע"ב43 דכתיב בי' וכו' ודלא כתיב בי' וכו' מה אמך לביא בין אריות גו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447, חכ"ה עמ' 286
יא ע"ב44 מה אמך לביארנת יצחק יחזקאל עמ' סז
יא ע"ב44 מה אמך לביאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצה(מב) {כנסת ישראל נקראת אם}
יא ע"ב44 מה אמך לביאה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שלט
יא ע"ב45 ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים חד אמר בתי כהנה ולויה, וחד אמר בתי מלכותמאור עינים (תשעה) עמ' רלה
יא ע"ב45 ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים חד אמר בתי כהונה ולויה אהרן ומשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלז
יא ע"ב45 ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תפ
יא ע"ב45 ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שה
יא ע"ב45 ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים, רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותדודי נתן שמות עמ' לא
יא ע"ב45 ויהי כי יראו המילדות וגו'תפארת יעקב יוסף עמ' מד {בשכר היראה זכו לתורה}
יא ע"ב45 ויעש וכו' בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותאור זרוע לצדיק סי' ד (עמ' 12), ז (עמ' 26)
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולוי' אהרן ומשהברית שלום (תעח) דף סז ע"א
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולוי' אהרן ומשהברית שלום (תשסח) עמ' תכז
יא ע"ב45 ויעש להם בתיםבנתיבות שם עמ' תו
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ובתי לויהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שטו
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ובתי לויהדברי שאול שמות עמ' ט
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ובתי לויהויקהל משה (אלפלס) דף נ ע"ב
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ולויהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שפח
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ולויה ומלכותישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כד
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ומלכות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קיא
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה ומלכותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרנז
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה לויה ומלכותשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק א
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה לויה ומלכותיחי המלך עמ' ו
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי כהונה לויה ומלכותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רסב
יא ע"ב45 ויעש להם בתים בתי מלכותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קנג, קצד
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' אהרן ומשה, ומ"ד בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מג
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולויה וכו' בתי מלכותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' לג-ה, [קנז-קנח], יהושע-שמואל עמ' שט, מלכים עמ' רלא
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולויה וכו' בתי מלכותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ג
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולויהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצו ע"ב
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולויהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמ
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ולויהחולת אהבה עמ' קז
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' בתי כהונה ומלכותתפארת צבי שמות עמ' כה
יא ע"ב45 ויעש להם בתים וכו' ח"א בתי כהונה ולוי' וכו'דברי יואל פ' יתרו דף סב ע"א
יא ע"ב45 ויעש להם בתים ח"א בתי כהונה ולוויה וח"א בתי מלכותאוזן שמואל דף יח ע"א
יא ע"ב45 ויעש להם בתים חד אמר בתי מלכות וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש ו דף נ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שמות דף נט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פ' מות דף נ ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף י ע"א
יא ע"ב45 ויעש להם בתים כהונה לויה ומלכותאבני אש (אויש) מועדים עמ' קעה
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמג
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעא, רעב
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותמאור עינים (תשנח) עמ' קמב
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותמאור עינים (תשעט) עמ' רלו
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעג
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כג
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכות מ"ד בתי כהונה ולויה אהרן ומשה ומ"ד בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתימשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' לב, רכח
יא ע"ב45 ויעש להם בתים רו"ש ח"א בתי כהונה ולויה וח"א בתי מלכות וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שא
יא ע"ב45 ויעש להם בתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלז
יא ע"ב45 ויעש להם בתיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' צג
יא ע"ב45 ויעש להם בתיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רכח
יא ע"ב45 ויעש להם בתיםרנת יצחק דברי הימים עמ' יד
יא ע"ב45 ויעש להם בתיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנב, תכז
יא ע"ב45 ח"א בתי מלכות כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קסד ע"ד
יא ע"ב45 חד אמר בתי כהונה ובתי לויהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קכח ע"ג
יא ע"ב45 חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכות וכו' דוד נמי ממרים קאתימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קכא
יא ע"ב45 חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרפו
יא ע"ב45 חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותתהלה לדוד (והרמן) פרק קטו פסוק יב הערה טז
יא ע"ב45 חד אמר בתי כהונה ולויה, וח"א בתי מלכותחכמת התורה שמות עמ' רכג
יא ע"ב45 רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולוי' וכו' ממרים קאתילקוטי שיחות חכ"א עמ' 1, 5-8
יא ע"ב45 רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותגל עיני ח"א עמ' פג
יא ע"ב45 רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכותפאר יעקב ח"ב עמ' תעט
יא ע"ב46 בתי כהונה ובתי לויהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קיב
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויה ובתי מלכותחכמת התורה בהר עמ' ריב
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויה ומלכותשם דרך שמות עמ' ו {שקרויין בתים}
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויה ומלכותחכמת התורה שמיני עמ' ז
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טז אות ה
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויהחכמת התורה תצוה עמ' רסא
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויהמשנת חיים שמות עמ' יח
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויה, ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תלג
יא ע"ב46 בתי כהונה ולויה ובתי מלוכה וכו' כהונה ולויה מיוכבדעיוני הפטרה ח"ב עמ' 617
יא ע"ב46 בתי כהונה ומלכותזאת ליעקב שמות עמ' לה
יא ע"ב46 בתי כהונה ומלכותראש דוד (תקלו) דף מד ע"א
יא ע"ב46 בתי כהונה ומלכותראש דוד (תשמו) עמ' קפא ע"א
יא ע"ב46 בתי מלכותגור אריה שמות פ"א הערה 199
יא ע"ב46 בתים היינו בתי כהונה ולויה ומלכותבני יששכר ח"ב דף לג ע"ג
יא ע"ב46 כהונה ולויה מיוכבד ומלכות ממריםפרפרת התורה עמ' קצט
יא ע"ב46 כהונה ולויה מיוכבדפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק כט פסוק לד
יא ע"ב46 כהונה ולויה מיוכבד ומלכות ממריםבעקבות משה שמות עמ' ב
יא ע"ב47 בתי מלכותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לט, קלט {נבנה ע"י מרים}
יא ע"ב47 בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתיסוכת דוד (שירירו) דף קמח ע"ב
יא ע"ב47 בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתירנת יצחק מלכים עמ' לח
יא ע"ב47 דוד בא ממריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצג הערה 18
יא ע"ב47 דוד נמי ממרים קאתי דכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 90
יא ע"ב47 דוד נמי ממרים קאתידברי סופרים סי' לו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 96, 199, דובר צדק עמ' 139
יא ע"ב47 דוד נמי ממרים קאתיפרי צדיק לך לך אות ו, לחנוכה אות כה, תרומה אות יא, פ' זכור אות ו, לחג השבועות אות ו, בהעלותך אות ט, חקת אות יג, בלק אות ב, עקב אות יט סוכות אות כה
יא ע"ב47 ותמת עזובה ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' ז
יא ע"ב47 ממרים נתיסדה מלכות בית דודפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצה
יא ע"ב47 עזובה אשת כלבפני מלך במדבר עמ' קיז
יא ע"ב48 אמה של חורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלג
יא ע"ב48 אפרתגור אריה שמות פל"ה הערה 130 {זו מרים}
יא ע"ב48 אפרתיערי עם דבשי ח"ב עמ' כב {בנה של מרים נקרא אפרת }
יא ע"ב48 אפרתיאלשיך על חמש מגילות עמ' צט {על שם מרים}
יא ע"ב48 זכה כלב שיצא ממנו מלכות בית דודאגרא דכלה ח"א עמ' שפט, ח"ג עמ' קפג
יא ע"ב48 חור בנה של מריםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסז
יא ע"ב48 חור בנה של מריםדרשות הרז"ה עמ' תכט
יא ע"ב48 חור היה בנו של מריםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לה פסוק ל
יא ע"ב48 כלב בעלה של מריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעד
יא ע"ב48 כלב היה בעלה של מרים אחות משהשרגא המאיר על התורה עמ' שסז
יא ע"ב48 כלבפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' מז
יא ע"ב48 מן כלב יצא מלכות בית דודבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' תיב
יא ע"ב48 מן כלב יצא מלכות בן דודבני יששכר ח"ב דף קע ע"א
יא ע"ב49 וכלב בן חצרון וכו' בן יפנהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 15
יא ע"ב50 בן יפונה בן שפנה מעצת מרגלים, ואכתי בן קנז וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרלז
יא ע"ב50 בן יפונה בן שפנה מעצת מרגליםס' קרניים (תשסו) עמ' קיז
יא ע"ב50 בן יפונה בן שפנה מעצת מרגליםויקהל משה (אלפלס) דרוש יז דף קמב ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף י ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף פז ע"ד
יא ע"ב50 כלב בן חצרון נקרא גם בן יפונהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ריב
יא ע"ב50 כלב בן יפונה וכו' הקנזיפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כו פסוק מו
יא ע"ב50 פינה עצמו מעצת המרגליםגור אריה שמות פל"ו הערה 142
יא ע"ב50 שפינה את עצמו מעצת מרגליםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלא
יא ע"ב50 שפנה מעצת מרגליםתורת אליהו עמ' רעג
יא ע"ב51 חורגו דקנז היהעיוני רש"י במדבר עמ' תקעו
יא ע"ב51 חורגו של קנזיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תכט
יא ע"ב51 כלב חורגו של קנז היהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' פח
יא ע"ב51 עתניאל בן קנזאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רפו
יא ע"ב51 קראו קניזי מפני שהיה חורגו של קנזאגרא דכלה ח"ג עמ' רסג
יא ע"ב רש"י - בפה רך, משכום בדברים ובשכר עד שהרגילום לעבודהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנג
יא ע"ב רש"י - בפריכה, בשברון גוף ומתנים ובחזקהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנג
יא ע"ב רש"י - בפרך בפה רך - משכום בדברים ובשכר עד שהרגילום לעבודהישמרו דעת עמ' קלה
יא ע"ב רש"י - ותחיין את הילדים שהיו טומנות אותן בבתיהן ומגדלין אותןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמ
יא ע"ב רש"י - ותחיין, שהיו מסייעין להחיותןדברי יואל פ' שמות דף פז ע"א
יא ע"ב רש"י - משכום בדברים ובשכר עד שהרגילום לעבודהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלג
יא ע"ב רש"י ד"ה בפרך בפה רך - משכום בדבריםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 154
יא ע"ב תוס' ד"ה שהיתהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריט
יא ע"ב תוס' ד"ה שהיתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רג
יא ע"ב מהרש"א - למה צוה פרעה וראיתן על האבנים, והוצרך לסימן לידע איזה זכר, למה לא צוה להמיתם אחר הלידהלחמי תודה דף מה ע"ב
יא ע"ב מהרש"א ד"ה באים עדריםחיים לגופא (תשסה) עמ' כד
יב ע"א01 מרים היא אשתו של כלבבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ב אות ה
יב ע"א01 עזובה זו מרים וכו' שהכל עזבוה מתחילתה וכו' שהיו פניה דומין ליריעותפירוש המכבי שמות עמ' צ
יב ע"א01 עזובה זו מרים שהכל עזבוה מתחלתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכח
יב ע"א01 עזובה זו מרים שהכל עזבוהשרתי ח"א עמ' רא
יב ע"א01 עזובה זו מריםדברי יואל פ' שמות דף צ ע"א
יב ע"א01 עזובה זו מריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלה
יב ע"א02 דרשות על שמותמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
יב ע"א02 ולמה נקרא שמה עזובה שהכל עזבוה מתחילתהפני מנחם שמות עמ' י
יב ע"א02 עזובה שהכל עזבוה מתחלתהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפו
יב ע"א02 עזובה שהכל עזבוהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה
יב ע"א04 הנושא אשה לש"ש וכו' כאילו ילדהבישורון מלך ח"א עמ' קצח, רכו, תיב
יב ע"א04 הנושא אשה לש"ש כאילו ילדהגור אריה בראשית פי"א הערה 30
יב ע"א04 הנושא אשה לש"ש מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהשם יחזקאל עמ' רלט
יב ע"א04 הנושא אשה לש"שהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ט
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 523
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהעת לכל עמ' עו
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרכא*
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צד
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאלו ילדהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קע, שפה
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאלו ילדהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קא
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמים כאלו ילדהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמו
יב ע"א04 הנושא אשה לשם שמיםמדבר יהודה (תשסב) עמ' שז
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"ש מעה"כ כאילו ילדהצור יעקב (יעבץ) ויצא א
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"ש כאילו ילדהגור אריה בראשית פי"א אות יז
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"ש כאילו ילדהנתיב התשובה עמ' קלב הערה 123
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"ש מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קעג
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"ש מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרפב
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"ש מעלה עליו הכתוב כאלו ילדהדברי מנחם (היימליך) עמ' קצג, רמא
יב ע"א04 כל הנושא אשה לש"שילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 258-259, 424, 135, פ"ד אות 452, פ"א אות 1320
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 331, באר ב הערה 575, באר ה הערה 162, באר ו הערה 471
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 75, פ"א הערה 729, פ"ב הערה 1043, פ"ד הערה 978, 1597
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים כאילו ילדהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פ הערה 82, תכא הערה 10, תקנ הערה 96, תתח הערה 59
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 275
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהים שמחה עמ' קיב
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמו, קפח
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהשרתי ח"א עמ' רא
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יב-יד {אין לאשה הויה מצד עצמה כלל, רק מפאת היות בה ראויות לחיבור אל הבעל}
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פד (מא) {השוואות}
יב ע"א04 כל הנושא אשה לשם שמים מעלין עליו כאילו ילדהשם ישראל עמ' ריב
יב ע"א06 אל תקרי בניה אלא בוני'כלי יקר (תשמח) עמ' תקכו
יב ע"א06 ואלה בניה אל תקרי בניה אלא בוניה ישר שישר את עצמושרתי ח"א עמ' רא
יב ע"א06 ואלה בניה אל תקרי בניה אלא בוניהקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רכג
יב ע"א06 ואלה בניה וכו' ישר ושובבתאיר נרי עמ' כט
יב ע"א07 ישר שישר את עצמו, שובב ששיבב את יצרו וכו' ולאשחור אבי תקוע וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תז
יב ע"א08 וארדון וכו' על שהיו פניה דומין לורדאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכו
יב ע"א10 ולאשחור אבי תקוע ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' יא
יב ע"א11 אשחור זה כלבהחברה והשפעתה מאמר 1 פרק ד
יב ע"א11 אשחור זה כלבלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קכח
יב ע"א11 ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו בתעניותגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ת ס"ק טו]
יב ע"א11 זה כלב וכו' שהושחרו פניו בתעניותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רה
יב ע"א12 אבי שנעשה לה כאב, תקוע שתקע את לבו לאביו שבשמים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תז
יב ע"א12 הושחרו פניו מרוב תעניותיותורת העולה (תשעה) עמ' תקנד
יב ע"א12 הושחרו פניו מרוב תעניותיותורת העולה ח"ג פרק סז
יב ע"א12 שהושחרו פניו בתעניות וכו' שרדה את יצרו וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מב, קז
יב ע"א14 מרים בתחילה חלאה ולבסוף נערהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מג, ח"ה עמ' קלה
יב ע"א18 מרים וכו' שהיו פניה מאירה כצהרייםמשך חכמה במדבר פ' יב פס' י
יב ע"א19 כל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתואגרא דכלה ח"א עמ' תא, תי
יב ע"א19 כל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרצד
יב ע"א20 כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו אף על עמו גזרדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמח
יב ע"א20 אף על המצריים גזרעץ הדעת טוב (תשסח) סי' עא
יב ע"א20 אף על המצרים גזרלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' 254
יב ע"א20 אף על עמו גזרמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מד {כל הבן הילוד וגו'}
יב ע"א20 אף על עמו גזר וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לט
יב ע"א20 אף על עמו גזר פרעהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נג
יב ע"א20 אף על עמו גזרבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כו, ל, לד
יב ע"א20 אף על עמו גזרבי חייא ח"א עמ' קלה
יב ע"א20 אף על עמו גזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' כ
יב ע"א20 אף על עמו גזרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צב
יב ע"א20 ויצו פרעה לכל עמו אף על עמו גזרמנות הלוי (תשסב) עמ' לא
יב ע"א20 ויצו פרעה לכל עמו אף על עמו גזר וכו', מהרש"אלחמי תודה דף סז ע"ב
יב ע"א20 ויצו פרעה לכל עמו אף על עמו גזרשם יחזקאל עמ' שעט
יב ע"א20 ויצו פרעה לכל עמו וכו' אף על עמו גזרכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף נ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף י ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף פז ע"ד
יב ע"א20 ויצו פרעה לכל עמו וכו' לבסוף אף על עמו גזריד דוד (אופנהיים) עמ' קכב
יב ע"א20 לכל עמו אף על עמו גזראור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 15)
יב ע"א20 לכל עמו אף על עמו גזרחכמת התורה שמות עמ' רלו
יב ע"א20 לכל עמו אף על עמו גזרפרי צדיק שמות אות י
יב ע"א21 ג' גזירות היו במצריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' כט
יב ע"א21 ג' גזירות וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק יד סי' ד ד"ה ומשך {למה לא מנה גזירות דערלה ובלורית}
יב ע"א21 גזירת פרעהפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק י
יב ע"א21 שלש גזירות גזר פרעה וכו', ולבסוף אף על עמו גזר וכו'לחמי תודה דף סז ע"ב
יב ע"א21 שלש גזירות גזר פרעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פו
יב ע"א21 שלש גזירות גזר פרעהפרפרת התורה עמ' שטו
יב ע"א21 שלש גזירות גזר פרעהפרפרת משה ח"א עמ' שה, שו, שח
יב ע"א21 שלוש גזירותדברי שאול שמות עמ' ט {הרי "ויצו לכל עמו" כתוב לפני "כל הבן הילוד"}
יב ע"א21 שלשה גזירות גזרדברי שאול שמות עמ' ט
יב ע"א21 שלשה גזירותדרשות הרז"ה עמ' רעו
יב ע"א22 בתחילה אם בן הוא והמיתן אותו ולבסוף כל הבן הילוד וכו'דברי יואל פ' שמות דף עה ע"א, צג ע"ב
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך שהלך בעצת בתוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יח
יב ע"א23 וילך איש וכו' להיכן הלך וכו' שהלך בעצת בתוחמודי צבי שמות עמ' יז
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי, להיכן הלך, אמר רבי יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתוישמרו דעת עמ' קכד
יב ע"א23 וילך איש וכו' עמרם גדול וכו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סד דף קמד ע"ג
יב ע"א23 וילך איש וכו' שהלך בעצת אשתוראה חיים ח"א דף עט ע"ד [רצא ע"ב קטע ראשון]
יב ע"א23 וילך איש וכו' שהלך בעצת בתו וכו'טוב ירושלים שמות פ"ב פסוק א
יב ע"א23 וילך איש זה עמרם וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף כד ע"ב
יב ע"א23 וילך איש להיכן הלך בעצת בתויד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קד ע"א
יב ע"א23 וילך איש להיכן הלך שהלך בעצת בתויפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יא ע"א
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי וכו' זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומותשם יחזקאל עמ' שפג
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אפשר בת ק"ל שנים היתה וקרי לה בת, אמר רב יהודה שנולדה שנולדו בה סימני נערות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סו
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי וכו' שהלך בעצת בתומדבר קדמות (תשסח) עמ' לז
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי כו' עמרם גדול הדור היה וכו' עמד וגירש את אשתו עמדו כולן וגירשו את נשותיהן אמרה בתו אבא גזירתך קשה משל פרעה וכו' עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק י
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי כיון שגזר פרעה כל הבן הילוד וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פט
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתואור מאיר ח"ב עמ' רסג
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו, תנא עמרם גדול הדור היהדודי נתן שמות עמ' לז, מז, מט
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך אמר רב יהודה בר שבינא שהלך בעצת בתוים שמחה עמ' קנ
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך וכו' שהלך בעצת בתואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שנט
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך וכו' שהלך בעצת בתואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' יד
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך וכו' שהלך בעצת בתונאוה תהלה עמ' תכט
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי להיכן הלך שהלך בעצת בתו תנא עמרם גדול הדור היה כיון שגזר פרעה הרשע "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר לשוא אנו עמלין וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' מד, מז
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי שהלך אחר עצת בתו וכו' שאמרה לו גזירתך קשה משל פרעה שפרעה גזר על הזכרים ואתה גם על הנקיבותעת הזמיר הגיע עמ' יד, סט
יב ע"א23 וילך איש מבית לוי שהלך בעצת בתושנות חיים (חזן) דף נו ע"א
יב ע"א23 וילך איש מבית לויבית שלום מרדכי עמ' לה, רס
יב ע"א23 ולבסוף אף על עמו גזר דכתיב כל הבן הילוד היאורה וכו', ומהרש"א - נדרש זה מדכתיב כל הבן דאתי לרבות אף בן המצריחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צ
יב ע"א23 ולבסוף אף על עמו גזרחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכו
יב ע"א23 כל הבן הילוד היאורה תשליכוהודברי יואל מועדים ח"ח עמ' ריח {כאשר אמרו לו האצטגנינים שהיום נולד מושיען של ישראל}
יב ע"א23 לבסוף אף על עמו גזרפירוש המכבי שמות עמ' סב
יב ע"א24 בעצת בתו כו' עמרם גדול הדור הי' וכו' אמר לשוא אנו עמלין כו' עמד והחזיר את אשתו וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 358
יב ע"א24 הלך בעצת בתופירוש המכבי שמות עמ' סו, שז
יב ע"א24 להיכן הלך וכו' שהלך בעצת בתו וכו' עמדו כולן והחזירו את נשותיהןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיז, רכ
יב ע"א24 עמרם גדול הדורדבר יום ביומו - ל ניסן
יב ע"א24 עמרם גדול הדור הי' כו' אמרה לו בתו כו' עמד והחזיר את אשתו וכו' עשה לו מעשה ליקוחין וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 140, 174
יב ע"א24 עמרם גדול הדור הי' כיון שגזר פרעה הרשע וכו' עמד וגירש את אשתו וכו' והחזיר את אשתו וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 359
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וגירש את אשתושירת דוד (תשסז) עמ' סג
יב ע"א24 עמרם גדול הדור הי' כיון שגזר פרעה וכו' עמד וגירש את אשתו א"ל בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ק
יב ע"א24 עמרם גדול הדור הי'דברי חנינא - ת"ת עמ' שלט
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו'ארשות החיים עמ' תקכה
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו'משך חכמה דברים פ' ה פס' כז
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' אמרה לו בתו גזירתך קשה משל פרעה וכו' עמד והחזיר את אשתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צב
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' גרש את אשתו עמדו כולם וגרשו וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמט
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' גרש את אשתו עמדו כולם וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקיב
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצט
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' כיון שפירש הוא עמדו כולם ופירשו מנשותיהם וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קלה
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' לשוא אנו עמלין וכו'שירת הפסח אות קכב, קכג
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' עמד וגירש את אשתו וכו' אמרה לו בתו גזרתך קשה וכו' ואתה על הזכרים ועל הנקבותאור חדש פתיחה אות 203
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' עמד וגירש את אשתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכג ד"ה ועד"ז
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' עמד והחזיר את אשתו וכו' הושיבה באפריון וכו' ומלאכי השרת אמרו אם הבנים שמחהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תע
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' עמדו כולן וגירשו את נשותיהן וכו' קשה גזירתך יותר משל פרעה וכו' עמד והחזיר את אשתו וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 108, 342
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו' שנולדו בה סימני נערות וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קמד
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו'אוזן שמואל דף יח ע"א
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו'אוצר הכבוד
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צ
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד וכו'מאכסניא של התורה סי' סג
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד כו' עמד וגרש את אשתובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' יב
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היה כיון שגזר פרעה וכו' אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתושארית מנחם - מאמרים עמ' סא
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' ט
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היההאיר ממזרח - יהושע עמ' מט
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנא
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היהפרפרת התורה עמ' רב
יב ע"א24 עמרם גדול הדור היהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קפח
יב ע"א24 עמרם היה גדול הדורמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' לה
יב ע"א24 עמרם היה גדול הדורחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' עב
יב ע"א24 עמרם הלך בעצת בתו וכו'פניני יחזקאל עמ' קנח, ריג
יב ע"א24 עמרם וכו' כיון שאמר פרעה הרשע וכו' עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וכו' גזירתך קשה וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קט, ח"ג עמ' כו, מג-מד, קפה, רא
יב ע"א24 שהלך בעצת בתובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כז, לא
יב ע"א24 עמרם גדול הדור הי'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קג
יב ע"א25 כיון שגזר פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכהו אמר עמרם לשוא אנו עמלים עמד וגירש את אשתו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעג, רעד
יב ע"א25 כיון שגזר פרעה וכו' עמד וגירש את אשתו וכו' עמדו כולםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' צד
יב ע"א25 כיון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן היאורה תשליכוהו כו' א"ל בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 236
יב ע"א26 אחר גזירת פרעה פירש עמרם מאשתולקחת מוסר ח"א עמ' ל, רנח
יב ע"א26 אמר עמרם לשוא אנו עמליםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנו
יב ע"א26 גירושי עמרםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר ה
יב ע"א26 כל ישראל גרשו נשותיהם בגזירת כל הבן הילודמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלט
יב ע"א26 כשגזר פרעה עמד עמרם וגירש את אשתו וכו' עמד והחזירהצמח צדקה עה"ת עמ' כ
יב ע"א26 כשגירש עמרם אשתו עמדו כל הצדיקים וגירשו נשותיהן וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף כג ע"א
יב ע"א26 כשגירש עמרם את יוכבד עמדו כולם וגירשו את נשותיהםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קפד
יב ע"א26 כששמע עמרם מגזירת כל הילוד היאורה תשליכוהו גירש את יוכבד באומרו לשוא אנו עמלים ואחרי נבואת מרים החזירההערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' יד, פה
יב ע"א26 לשוא אנו עמלים וכו' עתידה אמי שתלד בן שיושיע וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 118
יב ע"א26 עמד וגירש אשתו וכו' אמרה לו בתו אבא קשה יותר משל פרעה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלג ע"ג
יב ע"א26 עמד וגירש אשתו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 245
יב ע"א26 עמד וגירש את אשתועשרה מאמרות (תשס) עמ' קפז-קפח
יב ע"א26 עמד וגירש עמדו כולם וגירשונאות דשא (שניאור) שמות עמ' 20
יב ע"א26 עמד עמרם וגירש אשתו וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' שג
יב ע"א26 עמד עמרם וגירשדרשות הרז"ה עמ' א'קנה
יב ע"א26 עמד עמרם וגירש אשתושני המאורות (תשסח) עמ' יט
יב ע"א26 עמד עמרם וגירש את אשתו עמדו כולם וגרשו נשותיהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רג
יב ע"א26 עמד עמרם וגירשמקוה המים (שטעגר) עמ' צו {הרי מבטל מצות פרו ורבו}
יב ע"א26 עמד עמרם וגירש עמדו כולם וגירשו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לב, קי
יב ע"א26 עמדו וגרשו נשותיהןהתורה והעולם ח"א עמ' קפא
יב ע"א26 עמדו כולם וגרשו נשותיהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצח
יב ע"א26 עמדו כולן וגרשו נשותיהםכלי יקר (תשמח) עמ' תיח
יב ע"א26 עמרם גירש את אשתועיוני רש"י במדבר עמ' שלד
יב ע"א26 עמרם גירש את אשתואור הרעיון עמ' רז-רח
יב ע"א26 עמרם גירש את אשתויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רכט
יב ע"א26 שגרשה והחזירהחכמת התורה שמות עמ' קטו
יב ע"א26 שגרשו את נשותיהםזרע קודש - מועדים עמ' לג
יב ע"א27 א"ל בתו אבא גזירתך קשה משל פרעהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף צב
יב ע"א27 אבא גזרתך קשה משל פרעהדברי שאול שמות עמ' ח
יב ע"א27 גזירתך קשה יותר משל פרעהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנג
יב ע"א27 אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך וכו' עמד והחזיר וכו' עמדו כולן והחזירו וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 256
יב ע"א27 אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעהפני מנחם שמות עמ' ז
יב ע"א27 אמרה לו בתו אבא קשה וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' סח
יב ע"א27 אמרה לו בתו לעמרם קשה גזירתך וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' שנג
יב ע"א27 אמרה לו גזירתך קשה משל פרעהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רנט
יב ע"א27 אמרה לו כו' קשה גזירתך יותר משל פרעה כו' עמדו כולן והחזירו נשותיהןתורת מנחם חי"א עמ' 228
יב ע"א27 אמרה לי בתו אבא גזירתך קשה יותר משל פרעה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכח
יב ע"א27 אמרה מרים גזירתך קשה משל פרעהחכמת התורה שמות עמ' רנז, רסג
יב ע"א27 אמרה מרים לאביה וכו' פרעה לא גזור אלא בעולם הזה וכו'לחמי תודה דף סז ע"א
יב ע"א27 גזירתך קשה משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת גם על הנקבותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשו
יב ע"א27 גזירתך קשה משל פרעהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקעה
יב ע"א27 גזירתך קשה משל פרעהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קסא
יב ע"א27 גזרתך קשה מגזירת פרעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסו
יב ע"א27 גזרתך קשה משל פרעהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסד
יב ע"א27 ופרעה לא גזרתורת חיים (קאסוב) עמ' קעו
יב ע"א27 מרים אמרה לעמרם ויוכבדמעינות האמונה (תשסב) עמ' תנד
יב ע"א27 מרים אמרה לעמרם שיחזיר את יוכבד וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קפז
יב ע"א27 מרים אמרה לעמרם אבא גזירתך קשה משל פרעהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פד
יב ע"א27 מרים טוענת שגזירת אביה חמורה משל פרעהמפי כהן שמות עמ' 47, 69
יב ע"א27 פרעה לא גזר אלא על הזכריםתורת מנחם חי"א עמ' 228, חי"ט עמ' 164
יב ע"א27 פרעה לא גזר אלא על הזכריםתורת מנחם חס"ג עמ' 306
יב ע"א27 קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים וכו' פרעה לא גזר אלא בעולם הזה ואתה בעולם הזה ולעולם הבאדודי נתן שמות עמ' שעח
יב ע"א27 קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' טו-טז {מכאן קשה על המעיל צדקה}
יב ע"א27 קשה גזירתך יותר משל פרעהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רמז
יב ע"א27 קשה גזירתם יותר משל פרעהחיי נפש ח"ג עמ' יג
יב ע"א27 שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקיבותברכת השיר (צינץ) עמ' קעב
יב ע"א28 פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז ובעוה"ב וכו'למחר אעתיר עמ' רמט
יב ע"א28 פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז ובעוה"בימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסא
יב ע"א28 פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה גזרת בעוה"ז ובעוה"בישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה
יב ע"א28 פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתם גוזרים בעוה"ז ובעוה"בשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תמה
יב ע"א28 פרעה לא גזר אלא בעוה"ז וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' מב
יב ע"א28 שפרעה לא גזר אלא בעוה"ז וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' א
יב ע"א30 אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת שנאמר ותגזר אומר ויקם לךמגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים סי' רסא
יב ע"א30 אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימתלקוטי שיחות חי"א עמ' 87
יב ע"א30 אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימתמאמרי ר' ראובן עמ' כד
יב ע"א30 גזירתו מתקיימת שנאמר ותגזר אומר ויקם לךהרופא לשבורי לב בראשית עמ' עה, שכה
יב ע"א30 צדיק גוזר והקב"ה מקייםזריזותא דאברהם עמ' רחצ
יב ע"א30 צדיק גוזר והקב"ה מקייםפחד יצחק פסח מאמר מ
יב ע"א30 צדיק גוזר והקב"ה מקייםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שעז
יב ע"א31 והחזירו את נשותיהןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עה
יב ע"א31 ויקח את בת לוי ויחזיר מבעי ליהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ב
יב ע"א31 ויקח את בת לוי וכו' אפשר בת ק"ל שנה הית' וקרי לה בתשנות חיים (חזן) דף נו ע"א
יב ע"א31 ויקח את בת לוי וכו' והלא בת ק"ל שנה היתה, דאמר מר זו יוכבד שנולדה בין החומותעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קא
יב ע"א31 ויקח את בת לוי וכו' יוכבד בת ק"ל שנה היתהשרגא המאיר על התורה עמ' קנ
יב ע"א31 ויקח את בת לוי וכו' נולדו בה סימני נערותמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' מח
יב ע"א31 ויקח את בת לוי וכו' ק"ל שנים קרי לה בתמגלה צפונות ח"ב פ' שמות
יב ע"א31 ויקח את בת לוי וכו' שנולדו בה סימני נערותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מב
יב ע"א31 ויקח ויחזור מבעי ליהחומת אנך (תקסא) ח"א דף סב ע"א
יב ע"א31 ויקח ויחזור מבעי ליהחומת אנך שמות אות ד
יב ע"א31 ויקח ויחזור מיבעי ליה אר"י בר זבינא שעשה לה מעשה לקוחיןחמודי צבי שמות עמ' יז
יב ע"א31 ויקח ויחזור מיבעי ליה א"ר יהודה בר זבינא שעשה לו מעשה ליקוחיןפאר יעקב ח"ב עמ' תפא
יב ע"א31 ויקח ויחזור מיבעי ליה וכו' הושיבה באפריון ואהרן ומרים משוררים לפניה ומלאכי השרת אומרים אם הבנים שמחהדודי נתן שמות עמ' מ
יב ע"א31 ויקח ויחזור מיבעי ליהככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"ב
יב ע"א31 ויקח ויחזור מיבעי ליהככר לאדן (תשנ) עמ' קיח
יב ע"א31 ויקח ויחזיר מבעי ליהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ד
יב ע"א31 ויקח וכו' הושיבה באפריוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יח
יב ע"א31 ויקח וכו' עשה לה מעשה ליקוחין הושיבה באפריון וכו'בגדי חמודות שמות פרק ב פסוק א
יב ע"א31 ויקח וכו' שעשה לה מעשה ליקוחיןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 289
יב ע"א31 עמד והחזיר את אשתו וכו'טוב ירושלים שמות פ"ב פסוק א
יב ע"א31 עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את נשותיהןדברי יואל פ' במדבר דף פ ע"א
יב ע"א31 עמד והחזיר את אשתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמו
יב ע"א31 עמד והחזיר את אשתושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קז
יב ע"א31 כשעמד עמרם והחזיר את יוכבד אמרו מלאכי השרת אם הבנים שמחהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפג
יב ע"א31 עמדו כולם והחזירו את נשותיהםאור הצבי עמ' 2
יב ע"א31 עמדו כולם והחזירו את נשותיהןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' צא
יב ע"א31 עמדו כולם והחזירו נשותיהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסה
יב ע"א32 הושיב יוכבד באפריון ואהרן ומרים מרקדים לפניהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קפב
יב ע"א32 הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדים לפניהםגור אריה שמות פ"ב אות א
יב ע"א32 הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כ
יב ע"א32 הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדיןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 104
יב ע"א32 הושיבה באפריוןאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ד אות יב
יב ע"א32 עמרם הושיב ליוכבד באפריוןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות עח
יב ע"א32 עשה בה מעשה ליקוחיןבישורון מלך ח"א עמ' קסו
יב ע"א32 עשה בה מעשה ליקוחיןברכת אבות עמ' צג
יב ע"א32 עשה בה מעשה ליקוחיןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רלא, רכט
יב ע"א32 עשה לה מעשה ליקוחין וכו' אם הבנים שמחהפירוש המכבי שמות עמ' סז
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנז
יב ע"א32 שעשה לה מעשה לקוחיןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' טז
יב ע"א32 שעשה לו מעשה ליקוחין הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעד, רעה
יב ע"א32 שעשה בה מעשה ליקוחיןברכת אבות עמ' ל
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחין הושיבה באפריוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כו
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחין והושיבהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסז
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחיןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלז
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחיןפני יהושע (תשסא) עמ' לז
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחין הושיבה באפריון וכו' אם הבנים שמחהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיח
יב ע"א32 שעשה לה מעשה ליקוחין הושיבה באפריוןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ריח
יב ע"א33 אם הבנים שמחהשירת הפסח אות קסו
יב ע"א33 את בת לוי אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת דא"ד חמא כר' חגינא זו יוכבד שהורתה כדרך ולידתה בין החומותשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תכה
יב ע"א33 את בת לוי אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת דא"ר חמא בר' חנינא זו יוכבדשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קטז
יב ע"א33 בת לוי זו יוכבדבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כט
יב ע"א34 אפשר בת מאה ושלשים וכו' יוכבד וכו' לידתה במצרים וכו' שנולדו בה סימני נערותלקוטי שיחות ח"ו עמ' 27, 26
יב ע"א34 אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וכו' יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות וכו'של"ה (תשנז) פרשת וישב אות י, מו, שמות אות י, בא אות ו
יב ע"א34 אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת וכו' שנולדו בה סימני נערותאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסט
יב ע"א34 אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת וכו' שנולדו בה סימני נערותפאר יעקב ח"ב עמ' שמג, תנ, ח"ג עמ' תרטו
יב ע"א34 אפשר בת ק"ל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ל
יב ע"א34 אפשר בת ק"ל וקרי לה בתילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א34 אפשר בת ק"ל שנה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' שמות אות א-ב
יב ע"א34 אפשר בת ק"ל שנה וקרי ליה בת וכו'תפארת ראובן עמ' לב
יב ע"א34 אפשר בת ק"ל שנים הויא וקרא לה בתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' טו
יב ע"א34 בת ק"ל היתה יוכבד וקרי לה בתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה
יב ע"א34 בת ק"ל שנהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' מה {אז יוכבד נתעברה}
יב ע"א34 יוכבד היתה בת ק"ל שנה וחזרה לימי נערותה לכן קראה בתנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות כה
יב ע"א34 בת ק"ל שנהפירוש המכבי שמות עמ' סז, סט {כשילדה את משה}
יב ע"א35 זו יוכבד שהורתה בכנען וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צד דף תקיב ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין מאמר ג' פרק ד דף נד ע"ב
יב ע"א35 זו יוכבד שהורתה כדרך ולידתה בין החומותפני מנחם שמות עמ' יא
יב ע"א35 יוכבד הורתה בדרך ולידתה בין החומותתפארת צבי במדבר עמ' עט
יב ע"א35 יוכבד וכו' ולידתה בין החומותתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קנא-קנב
יב ע"א35 יוכבד וכו' לידתה בין החומותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 9, ח"כ עמ' 192, 218-227, חכ"ד עמ' 318
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותדולה ומשקה פורים עמ' תכז
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותחכמת התורה פנחס עמ' רס
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותיערי עם דבשי ח"ב עמ' ח
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותאגרא דכלה ח"א עמ' תקלה, ח"ב עמ' רנח
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה בהערה
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קה
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותחכמת התורה וארא עמ' רלד
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותחכמת התורה ויגש עמ' שצג-שצד
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ב
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותרוח חיים (חיד"א) עמ' סז
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ל
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותמנחת קנאות עמ' רסא
יב ע"א35 יוכבד נולדה בין החומותנזר הקדש ח"ב עמ' לב
יב ע"א35 יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומותיערות דבש ח"א עמ' לה
יב ע"א35 יוכבד שנולדה בין החומותתשואות חן (תשסח) עמ' נג
יב ע"א36 אמר ר' יהודה שנולדה בה סימני נערותצפנת פענח (תשסו) עמ' ס
יב ע"א36 החזירה הקב"ה לנערותהחכמת התורה שמות עמ' רלט
יב ע"א36 יוכבד לידתה במצרים ולא הורתהפירוש המכבי שמות עמ' סז
יב ע"א36 לידתה במצרים ואין הורתה במצרים וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ו פסוק טו
יב ע"א36 מלמד שחזרה לנערותהדברי שאול שמות עמ' י
יב ע"א36 שנולדו בה סימני נערותחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לו
יב ע"א37 הויא מיעברא תלתא ירחי מעיקראכתנות אור (תשעג) פ' שמות אות א-ב
יב ע"א37 והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא וכו' מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' כד
יב ע"א37 ותהר האשה ותלד בן והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקראדרושים ואגדות חתם סופר עמ' מז
יב ע"א37 ותהר האשה ותלד בן וכו' מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקא של חוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נט
יב ע"א37 ותהר האשה ותלד בן וכו' מקיש לידתה להורתה מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצערדודי נתן שמות עמ' נ
יב ע"א37 ותהר ותלד וכו' מקיש הורתה ללידתה מה הורתה שלא בצער אף לידתהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפ
יב ע"א37 יוכבד היתה מעוברת ג' חדשים מעיקראשני המאורות (תשסח) עמ' כ
יב ע"א37 נתעברה מקודםדרשות מהר"ם בנעט עמ' לו
יב ע"א38 ותהר ותלד מקיש הריון ללידה מה הריון שלא בצער וכו' אמהות לא היו בפתקה של חוה,דברת שלמה (תשעא) עמ' רסט
יב ע"א38 לידתה שלא בצער וכו' מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 34
יב ע"א38 לידתו של משה היתה שלא בצערדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 982
יב ע"א38 לידתו של משה היתה שלא בצערתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלד הערה 54
יב ע"א38 לידתו של משה רבינו היתה שלא בצעראור חדש (הרטמן) פ"ט אות 263
יב ע"א38 מקיש לידתה להורתה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף ס ע"ב
יב ע"א38 מקיש לידתה להורתהאוצר הכבוד
יב ע"א38 פיתקה של חוהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ה
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא א"ר מאיר טוב שמו רבי יהודה אומר טוביה שמושארית יעקב (מטלון, שנז) דף מ ע"א דרוש ח
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנולד מהולדברת שלמה (תשעא) עמ' צח, רלא, שסב
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' אחרים אומרים נולד כשהוא מהולבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רעה, רצה
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' אחרים אומרים נולד כשהוא מהולפני מנחם ברית מילה עמ' יא, קידושא רבא עמ' לח
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סה
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורמגלה עמוקות (תשסח) אופן יז, רה, ריב
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' נולד כשהוא מהול וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אוראור אברהם (זוועהיל) עמ' קנא
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' נולד כשהוא מהולהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קיד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' נולד כשהוא מהולקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא נולד כשהוא מהולמאורות האריז"ל עמ' קי אות כד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא תניא רבי מאיר אומר טוב שמו וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' לב
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' נתמלא הבית כולו אורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסה ד"ה מזה, ח"ג עמ' רכט ד"ה ואומרו
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' ר' יהודה אומר טובי' שמוהדרש והעיון שמות מאמר טז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנולד מהול וי"א הגון לנבואהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קו
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנולד מהולאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' מב
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנולד מהולמכתם לדוד משלי עמ' קפג
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנולד מהולרב טוב דף קמה ע"א
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנולד מהולתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פח
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנתמלא הבית אורהזרע קודש - מועדים עמ' סא
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנתמלא הבית אורה, וחד אמר שנולד מהולכתבי מא"ה עמ' צ
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנתמלא הבית כולה אורהמאור עינים (תשעה) עמ' רמז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנתמלא הבית כולו אורהדרכי האמונה עמ' סה, צה*, קיח, קלג, קלז-קלח, קנו, קצט, רעח, תנ, תצז, תקטו, תקכה, תקנא
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא וכו' שנתמלא כל הבית אורהתפלה למשה (בנימין) עמ' קעד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא טוב שמו טוביה שמו הגון לנביאותבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יד דף סא
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא טוב שמושנות חיים (חזן) דף נז ע"א
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא כו' נולד כשהוא מהולמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' כב
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא כו' נולד כשהוא מהולתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' רלט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא ר' מאיר אומר טוב שמולחמי תודה דף קכג ע"א
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא ר' מאיר אומר טוב שמושם יחזקאל עמ' שפו
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא ר"י אומר טוביה שמו, מהרש"א - היינו שניתוסף לו שם י"ה משמו של הקב"הלחמי תודה דף רלח ע"א
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא ר"מ אומר טוב שמו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא ר"מ אומר טוב שמו וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שנד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא ר"מ אומר טוב שמודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא רבי מאיר אומר טוב שמו וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורכרם חמד (תשסו) עמ' קעג
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא תניא ר"מ אומר טוב שמושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות דש, מס' שבועות אות רלו
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא תניא ר"מ אומר טוב שמו, ר' יהודה אומר טוביה שמו, רבי נחמיה אומר הגון לנביאותכתב סופר אגדות כאן
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא תניא רבי מאיר אומר טוב שמו, רבי יהודה אומר טוביה שמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סג
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הוא תניא רבי מאיר אומר טוב שמו, רבי יהודה אומר טוביה שמועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כג, רז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הואאוצר הכבוד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב הואנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יא, טו
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וגו' שנתמלא הבית כולו אורהעירין קדישין השלם עמ' ה
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' אחרים אומרים שנולד כשהוא מהולגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפז, קפט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורמגדנות אליעזר עמ' רצד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' בשעה שנולד נתמלא כל הבית אורהלב אריה פרשת קרח אות ח
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' כשנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שמד
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' נולד כשהוא מהול וכו' בשעה שנולד נתמלא הבית כולו אורדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' נולד כשהוא מהולייטב פנים ח"ב דף מט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' נתמלא הבית אורהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' ר"י אומר טוביה שמו, אחרים אומרים שנולד כשהוא מהולבי חייא ח"א עמ' קנט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד כשהוא מהולעצי חיים על התורה עמ' ק
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהול וכו' שנתמלא הבית אורהמרפא לנפש בראשית עמ' יד, לז, קצח, שפג
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהול וכו' שנתמלא הבית אורהעמודיה שבעה עמ' קס
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהולאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 98
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהולחכמת התורה שמות עמ' פו, תרלה
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהולחכמת התורה תרומה עמ' קכא
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהולמנחת אליהו (תשסא) עמ' פט
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנולד מהולנפש יוסף (תשפא) עמ' לז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנתמלא הבית אורהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, ויצא אות ח, וישב אות יג, ויחי אות ח, שמות אות ד, ט, י, וארא אות ט, לט"ו בשבט אות ב, בא אות ט, יא, יתרו אות א, ד, ו, יג, פ' שקלים אות ד, ר"ח אדר אות ב, ה, תרומה אות א, תצוה אות ד, פ' פרה אות ב, ר"ח אייר אות ד, נשא אות ב, ל"ג בעומר אות ח, שלח אות יב, קרח אות ו, פנחס אות ד, ואתחנן אות ח, עקב אות ג, ר"ח אלול אות ב, כי תצא אות ז, טו, נצבים אות ו, וילך אות י, מוצאי יוכ"פ אות ב, סוכות אות ב, מז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנתמלא הבית כולו אורהאמירה נעימה (בלוך) עמ' מח
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנתמלא הבית כולו אורהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 86
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנתמלא הבית כולו אורהדרכי אמונה דרך סז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו' שנתמלא הבית כולו אורהמאור ושמש (תשסט) עמ' רסז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טז
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב ר"מ אומר טוב שמו וכו'חיי נפש ח"ו עמ' שלה
יב ע"א39 ותרא אותו כי טוב שנולד מהולחכמת התורה בהעלותך עמ' רכו
יב ע"א39 ותרא אותו כי טובבינת יששכר דף סב ע"ד
יב ע"א39 ותרא כי טוב וכו' שנולד מהולשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנט
יב ע"א39 כי טוב הואנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) דרוש כז עמ' ריט {שהיה מוכן מקודש ושלם מבטן אמו}
יב ע"א39 מכאן לנשים וכו'תורת אברהם עמ' 126 {לאמהות לא הי' צער הריון ולידה}
יב ע"א39 מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק ז
יב ע"א39 מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוהלקוטי מאמרים עמ' 156, דובר צדק עמ' 176
יב ע"א39 מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קנ
יב ע"א39 מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חוהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שכ
יב ע"א39 מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווהאור הצבי עמ' 87
יב ע"א39 מכאן לנשים שלא היו בפתקא של חוהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ערב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' צ, רכז
יב ע"א39 נשים צדקניות אינן בפתקא של חוהקשוטי כלה (תשסג) עמ' כ
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' סט
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קטז פסוק ט
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' י, קצו, קלח, רסג
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפיתקאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כח
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפיתקה של חוהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 104; טוב ראי סוטה עמ' נו
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפיתקה של חוהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' לב
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפיתקה של חוהפירוש המכבי שמות עמ' סט
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפיתקה של חוהפלאות עדותיך ח"א עמ' תקט, תקלח
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהגור אריה בראשית פכ"ה אות כז, הערה 108, פל"א הערה 59
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהדברי שאול בראשית עמ' שפו, שפז
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהכתנות אור עמ' קפד
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהצדקת יוסף עמ' נו
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקא של חוהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשסח, תשסט
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהנחמד ונעים (תשסח) תזריע ד"ה ורבי שמעון {בצער הריון ולידה}
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פז
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהמרפא לנפש בראשית עמ' קצו
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעח
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהשני המאורות (תשסח) עמ' יב
יב ע"א39 נשים צדקניות לא היו בפתקה של חוהתורת יחיאל בראשית עמ' רלה
יב ע"א39 נשים צדקניות לא נכנסו בפיתקא של חוהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קצח
יב ע"א39 נשים צדקניות שאינן בפתקא של חוהחכמת התורה בראשית עמ' שח
יב ע"א39 נשים שלא היו בפתקא דחוהחכמת התורה תולדות עמ' קלד, קנז
יב ע"א40 טוב שמו וכו' אחרים אומרים שנולד מהולשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כא
יב ע"א40 טוב שמו וכו' נולד מהול וכו' נתמלא הבית אורה וכו'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 15
יב ע"א40 טוב שמו טוביה שמו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת שמות דף קכו ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יד דף עב ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת שמות דף פז ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד למילה דף סא ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת שמות דף קח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רסד דף פז ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת שמות דף קל ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"א, ופרשת משפטים דף קמח ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף ס ע"ב; בית אלהים (שלו) שער ג פ' ה דף ז ע"ב; של"ה (תט) שבועות דף קנז/קצז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצה דף סג ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ח דף מ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תז דף שז ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה [?] דף יא ע"א
יב ע"א40 טוב שמואור הרעיון עמ' נא
יב ע"א40 טוב שמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קס
יב ע"א40 טוביה שמונר לצדיק ויקרא עמ' קח
יב ע"א40 טוביה שמודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנב ד"ה ונראה
יב ע"א40 טוביה שמופירוש המכבי שמות עמ' ע, קכא
יב ע"א40 טוביה שמושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפ
יב ע"א40 טוביה שמושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקלה
יב ע"א40 נקרא טובעזר מיהודה (תשנט) עמ' כד
יב ע"א40 נקרא טוביהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קד
יב ע"א40 ר' יהודה אומר טוביה שמולחמי תודה דף רלח ע"א
יב ע"א40 ר' מאיר אומר טוב שמו ר' יהודה אומר טוביה שמואורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות ז
יב ע"א40 ר' נחמי' אומר הגון הוא לנבואהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות ז
יב ע"א40 ר"מ אומר טוב שמו וכו'אפיקי ים עמ' רסז
יב ע"א40 ר"מ אומר טוב שמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קעט, קפג, של
יב ע"א40 ר"נ אומר הגון לנביאותאפיקי ים עמ' רסח
יב ע"א הגון לנביאותמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף טז ע"ב
יב ע"א40 ר' מאיר אומר טוב שמו וכו' אחרים אומרים נולד כשהוא מהול, ותוס' ד"ה אחריםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' מג
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד כשהוא מהול וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכא
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד כשהוא מהול וכו'אפיקי ים עמ' רסח
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד כשהוא מהולים שמחה עמ' מג
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד כשהוא מהולעשרה מאמרות (תשס) עמ' קצא
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד כשהוא מהולצלח רכב עמ' קח, שצב
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד כשהוא מהולשרגא המאיר מועדים עמ' רכב
יב ע"א41 אחרים אומרים נולד מהולאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות ח
יב ע"א41 אחרים אומרים שנולד מהולשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכד
יב ע"א41 ביום שנולד נתמלא הבית כולו אורההערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' כח
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית אורשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מח, רעו
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית אורהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קמב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית אורההגיד מרדכי דרוש כד
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמט, ח"ב עמ' קצה, ח"ו עמ' שנא, שסג
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שע ד"ה ועל, ח"ג עמ' פג ד"ה ובזה, עמ' קיח ד"ה והנה, עמ' שסג ד"ה ואמר, עמ' שסד ד"ה ולעניננו, עמ' תי ד"ה ונקדים, עמ' תיא ד"ה נמצא, עמ' תכה ד"ה כתיב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית אורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רא
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורישמרו דעת עמ' קכה, ריד, רמב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' יח
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלד
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קטו, קנד
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנ
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורבצור ירום ח"ה עמ' קכו
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורדברי יואל פ' בראשית דף עג ע"א
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכז ע"א, קנד ע"ב, קעג ע"ג, קפ ע"א
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורלמטה יששכר עמ' תלא
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ט
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורנשמת אדם עמ' עב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעד, קפא
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורפני מנחם שמות עמ' כ
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורשיחות עבודת לוי סי' סח אות ג
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קס בהגה"ה, שער האותיות אות י ס"ק ב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות כח, תצוה אות ב, ויקרא אות יז, נשא אות יב
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קנז, ח"ג עמ' תד
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 89
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכח
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא כל הבית אורה וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' ריד
יב ע"א41 בשעה שנולד משה נתמלא כל הבית אורה, ומהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' עו, תקכח
יב ע"א41 בשעה שנולד משהפני מלך שמות עמ' ח
יב ע"א41 בשעה שנולד נתמלא הבית אורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לב
יב ע"א41 בשעה שנולד נתמלא הבית כולו אורהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקלז
יב ע"א41 בשעה שנולד נתמלא כל הבית אורהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות ט
יב ע"א41 הגון לנביאות וכו' נולד מהול וכו' נתמלא הבית אורפירוש המכבי שמות עמ' ע
יב ע"א41 הגון לנביאותאמרי יוסף בראשית דף קנב ע"ד
יב ע"א41 וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור וכו' וירא אלהים את האור כי טובשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שעב, מס' שבועות אות קמא, קנה בהגה"ה יח
יב ע"א41 כשנולד משה התמלא הבית אורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 32
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא הבית אורעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 14
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא הבית אורהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' מד
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא הבית אורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קיז
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורהדרשות מנחת יצחק עמ' מג
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שנז
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורהתורת מנחם ח"ח עמ' 226, חכ"א עמ' 79, חכ"ה עמ' 126, 224
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא כל הבית אורהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קכז
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא כל הבית אורהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קכה
יב ע"א41 כשנולד משה נתמלא כל הבית אורהישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' כ
יב ע"א41 כשנולד נתמלא הבית כולו אורה וכו' שראתה עמו שכינהשם דרך שמות עמ' ערב
יב ע"א41 כשנולד נתמלא הבית כולו אורהתורת מנחם חלק לג עמ' 29, חלק לד עמ' 109, 319
יב ע"א41 נולד מהולשבח נעורים עמ' קסא
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולדבר טוב עמ' קסב
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולאור החיים שמות פרק ב פסוק ב
יב ע"א41 נולד כשהוא מהול וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 373
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנב ד"ה ומסיים, ח"ב עמ' תסט ד"ה ואמר
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלד
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולטוב לב עמ' ע
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 16
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 29
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק ב
יב ע"א41 נולד כשהוא מהולרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפח
יב ע"א41 נולד מהול וכו' ונתמלא הבית אורהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צו
יב ע"א41 נולד מהולבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעד
יב ע"א41 נולד מהולברכת שמואל (תמב) ח"א דף ל ע"א
יב ע"א41 נולד מהולגנא דפלפלי עמ' רכו, רנג, שמח
יב ע"א41 נולד מהולחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' פח
יב ע"א41 נולד מהוליציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לו
יב ע"א41 נולד מהולכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת אחרי עמ' קצג
יב ע"א41 נולד מהולמאור ושמש (תשסט) עמ' רסז
יב ע"א41 נולד מהולמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ה
יב ע"א41 נולד מהולמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קכט
יב ע"א41 נולד מהולמנחת אליהו (תשנט) עמ' עז
יב ע"א41 נולד מהולמשיבת נפש עמ' קטו, קכח
יב ע"א41 נולד מהולעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תד
יב ע"א41 נולד מהולשמן ראש - ימים נוראים עמ' תמט
יב ע"א41 נולד מהולשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ב
יב ע"א42 בלידתו נתמלא הבית הארהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 250
יב ע"א42 וירא אלקים את האור כי טובאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קיט, קסט {זה משה}
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' הגון לנביאות אחרים אומרים נולד מהולעיוני הפטרה ח"ב עמ' 427
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' נולד מהול וכו'צלח רכב עמ' רח
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' שנולד מהול וכו' נתמלא הבית אורהשים שלום עמ' רמ
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' שנולד מהולברית שלום (תעח) דף לז ע"ד
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' שנולד מהולברית שלום (תשסח) עמ' רלח
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' שנתמלא הבית אורהילקוט דברי חכמים שמות סי' יד
יב ע"א42 כי טוב הוא וכו' שראתה שכינה עמומנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ט ע"ד
יב ע"א42 כי טוב וכו' נולד כשהוא מהול וכו' נתמלא הבית כולו אורלקוטי שיחות ח"ב עמ' 605, ח"ח עמ' 27, חט"ז עמ' 26, חי"ח עמ' 345, חכ"ו עמ' 2
יב ע"א42 כי טוב וכו' שנולד מהולחכמת התורה נח עמ' פב
יב ע"א42 כיון שנולד משה נתמלא הבית אורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' עח
יב ע"א42 כיון שנולד נתמלא הבית אורהמנחת אליהו (תשסא) עמ' פט
יב ע"א42 כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא וכתיב התם וירא אלקים את האור כי טובנועם אליעזר שמות דף כב ע"ב
יב ע"א42 נתמלא הבית אורהאגודת ישראל (תרפג) דף פג ע"א
יב ע"א42 נתמלא הבית אורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 555
יב ע"א42 נתמלא הבית אורהדרשות שמן רוקח עמ' שסא
יב ע"א42 נתמלא הבית אורהחכמת התורה נח עמ' פב
יב ע"א42 נתמלא הבית אורהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' לא
יב ע"א42 נתמלא הבית אורהרנת יצחק תענית עמ' צט
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' מו
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אור וכו'טוב ירושלים שמות פ"ב פסוק ב
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורדרשות הרא"ש דף כ ע"א דרוש יז
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צג
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורתורת מנחם חס"ח עמ' 342
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיג
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורהתורת מנחם חנ"ב עמ' 190
יב ע"א42 נתמלא הבית כולו אורהצמח דוד (סקאליע) עמ' רמא, רמו
יב ע"א42 נתמלא כל הבית אורה וכו'אפיקי ים עמ' רסט
יב ע"א42 נתמלא כל הבית כולו אורהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמב
יב ע"א42 שנתמלא הבית כולו אורהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 161
יב ע"א42 שנתמלא כל הבית אורהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפח-קפט
יב ע"א43 דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכז
יב ע"א43 דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה וכו'צלח רכב עמ' קסה
יב ע"א43 דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסו ד"ה ואמרו
יב ע"א43 דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרהפירוש המכבי שמות עמ' עב
יב ע"א43 ותצפנהו ג' ירחים וכו' אותה שנה מעוברת היתהאברהם אנכי ח"א דף סב ע"ד
יב ע"א43 ותצפנהו ג' ירחים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רס
יב ע"א43 ותצפנהו שלשה ירחים דלא מנו המצרים אלא משעה דאהדרה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קלג
יב ע"א43 ותצפנהו שלשה ירחים דלא מנו לה המצריים אלא משעה דאהדרהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו/סז ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פו/פז ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יא ע"ג
יב ע"א43 ותצפנהו שלשה ירחים דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה והיא הוה מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקראאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח י
יב ע"א43 שמנו לה המצרייםטיול בפרדס ח"א עמ' תלב
יב ע"א43 שלשה ירחיםפירוש המכבי שמות עמ' עה
יב ע"א44 אלא משעה דאהדרה והיא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקראגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק ט
יב ע"א44 ולא יכלה עוד הצפינו אמאי תצפני' ותיזיל וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"ג
יב ע"א45 היו מביאים המצרים תינוקות בבתי ישראל ומכין אותם כדי שיבכו וישמעו קולם וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' פט
יב ע"א45 היו עוקצים תינוקות כדי שיבכו גם ילדי ישראלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קו
יב ע"א45 כל היכא דהוו שמעי מצראי דמתיליד ינוקא ממטו ינוקא התםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פד
יב ע"א45 כל היכא דשמעו מצראי דמיתיליד ינוקא ממטו ינוקא להתם וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כב {דבר שאפשר להיות נודע ע"י תחבולה, היה נגלה לגמרי מעצמו}
יב ע"א45 כל היכא דשמעי דמתייליד ינוקא ממטו ינוקאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צא
יב ע"א46 היו מביאים המצרים תינוקות בבתי ישראל ומכין אותם כדי שיבכו שנאמר אחזו לנו שועלים שועלים קטניםמנחת אליהו (תשנט) עמ' עח
יב ע"א47 ותקח לו תבת גומא מ"ש גומאשנות חיים (חזן) דף נח ע"א
יב ע"א47 ותקח לו תיבת גומא וכו' מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופםדרשות אל עמי דרוש כב
יב ע"א47 ותקח לו תיבת גומא מ"ש גומאמנחת יואל עמ' קד
יב ע"א47 ותקח לו תיבת גומא וכו' מכאן לצדיקים שממונם חביב להם יותר מגופם, ותוס' - חומר וזפת זה וזה בתוך התיבהזרע שמשון (תשסג) שמות אות יט
יב ע"א47 ותקח לו תיבת גומא מכאן לצדיקים שממונם חביב להם יותר מגופם, ותוס' - חומר וזפת זה וזה בתוך התיבהזרע שמשון (תקלח) שמות
יב ע"א47 ותקח לו תיבת גומאמים קדושים (קריספין) דרשות דף מט ע"א
יב ע"א47 מאי שנא גומא וכו' דבר רך שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' צג
יב ע"א47 מאי שנא גומא וכו' מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נ
יב ע"א47 של גומא, ורש"י - ואע"פ וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' לז
יב ע"א48 מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהם וכו' שאין פושטין ידיהן בגזלתהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק כ הערה כו, פרק קיג פסוק ז הערה יב, פרק קכה פסוק ג הערה ב
יב ע"א48 מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכו' שאין פושטין ידיהן בגזלאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שג
יב ע"א48 מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכו'מגילת סמנים עמ' י
יב ע"א48 מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופןפרי צדיק וישלח אות ו
יב ע"א48 מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שיג
יב ע"א48 מכאן לצדיקים שממונם חביב וכו'עטרת חן ח"א עמ' רמב
יב ע"א48 מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופןטוב ראיה; טוב ראי סוטה עמ' נז {למרות שהיה גומא כי הוא נקנה בזול, תקנו אותו ע"י טירחא מרובה כדי לחזק את התבה, אבל לא היתה בזה סכנה לילד}
יב ע"א48 ממונם חביב מגופםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרצד-תרצז
יב ע"א48 ממונם חביב מגופםהמאור שבתורה (לסין)
יב ע"א48 ממונם חביב עליהםטוב ראיה
יב ע"א48 ממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצח הערה 46
יב ע"א48 צדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופןאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם כגופם מפני שאין פושטין ידיהם בגזלשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ד
יב ע"א48 צדיקים חביב להם ממונםקרן לדוד בראשית עמ' רסט
יב ע"א48 צדיקים חביב להם ממונםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכג
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 114
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם מפני שאין פושטין ידיהן בגזללחמי תודה דף כ ע"א
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 588, 598, פ"ד הערה 149, פ"ו הערה 1503
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופםנתיב התשובה עמ' פט
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רמד
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופןוזרח השמש על התורה עמ' רעז
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונם מגופםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסב
יב ע"א48 צדיקים חביב עליהם ממונםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קפז, ח"ג עמ' שטו
יב ע"א48 צדיקים חסים על ממונםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צ
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהן יותר מגופן כו' לפי שאין פושטין ידיהן בגזלתורת מנחם חלק מ עמ' 296
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב מגופםכרם יהושע (ולרשטיין) דף ט ע"א
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם וכו' ורש"י ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' ריב
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםדולה ומשקה פורים עמ' יא
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם וכ"כ למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזלדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' פט
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםיציב פתגם על התורה עמ' קלח
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםלב אביגדור עמ' קצא
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפו
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 120
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שכג
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רא
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ערה
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעב, תעו
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופן לפי שאין פושטין ידיהן בגזללחם רב על סדור התפילה אות א' תשנז
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם לפי שאין פושטים ידיהם בגזלמחשבת מוסר ח"א עמ' רעג
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם מגופםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 134, 83
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם מגופםשיחות לספר ויקרא עמ' שו
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהם מגופן וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' עג
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהן יותר מגופן וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' נה
יב ע"א48 צדיקים ממונם חביב עליהן יותר מגופן ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' שסו
יב ע"א49 דבר רך שיכול לעמוד בפני רך ובפני קשה וכו' חימר מבפנים וזפת מבחוץצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכח ע"ב
יב ע"א49 דבר רך שיכול לעמוד בפני רך וקשהפירוש המכבי שמות עמ' עז
יב ע"א49 צדיקים אין פושטין ידיהם בגזלבנין אברהם בראשית עמ' שו
יב ע"א50 ותחמרה בחמר ובזפת חמר מבפנים וזפת מבחוץשנות חיים (חזן) דף נח ע"ב
יב ע"א50 ותחמרה בחמר ובזפת תנא חמר מבפנים וזפת מבחוץ כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רעאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נא, רלז
יב ע"א51 ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור, רבי אליעזר אומר ים סוףאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מח
יב ע"א51 חמר מבפנים וזפת מבחוץ כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רעדברי שמואל (תשיג) עמ' נז
יב ע"א51 חמר מבפנים וזפת מבחוץיפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יא ע"ד
יב ע"א51 כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רעפירוש המכבי שמות עמ' עט
יב ע"א51 כדי שלא יריחנזר הקדש פרשה לא אות י ח"ב עמ' כג
יב ע"א51 שלא יריח אותו צדיק ריח זפתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפו
יב ע"א רש"י - איצטגניניו א"ל שמושיען של ישראל וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רג
יב ע"א רש"י - דמחמת חוליה היתה ירקרקתפירוש המכבי שמות עמ' צ
יב ע"א רש"י ד"ה אףדרשות הרז"ה עמ' רעו
יב ע"א רש"י ד"ה בפיתקה של חוה - בגזר דין שלה ושטר גזירות קללתה דעצבון והריוןשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק ז
יב ע"א רש"י ד"ה מלמדאהבת עולם (תשס) עמ' רסה
יב ע"א רש"י ד"ה סימני נערותשם דרך שמות עמ' ט
יב ע"א רש"י - יום שנולד משה אמרו איצטגניניו היום נולד מושיען של ישראל וכו' וגזר אף על עמודברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמח
יב ע"א רש"י - תינוקות שימותו יזכו לעוה"בשירת דוד (תשסז) עמ' תקמח
יב ע"א תוס' - ר"מ נקרא אחרים על שם אחרדרשות לחם שלמה עמ' סא
יב ע"א תוס' - שמועות שקבל מאלישע קבעום בשם אחרים כוו'שם הגדולים (תקלד) ח"א דף סח ע"א
יב ע"א תוס' ד"ה אחרים - אסקי לרבי מאיר אחרים על שם שלמד תורה מאחרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'טז
יב ע"א תוס' ד"ה אחרים - שמועות שקיבל מאלישע בן אבוי' קבעום בשם אחרים וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 124
יב ע"א תוס' ד"ה אחריםפרדס דבש פרק קח
יב ע"א תוס' ד"ה אחריםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ל
יב ע"א תוס' ד"ה אחריםבנין אפרים עמ' כה [הלכה]
יב ע"א תוס' ד"ה אחריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלג
יב ע"א תוס' ד"ה אחריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יב
יב ע"א תוס' ד"ה אחריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לד
יב ע"א תוס' ד"ה חמר - חימר וזפת בתוך התיבהפירוש המכבי שמות עמ' עט
יב ע"א תוס' ד"ה חמרצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קיח ע"ד
יב ע"א תוס' ד"ה חמרשנות חיים (חזן) דף נח ע"ב
יב ע"א תוס' ד"ה חמרבגדי חמודות שמות פרק ב פסוק ה
יב ע"א מהרש"א - ערלה היא הדיבוק של היצר הרעים שמחה עמ' תקז
יב ע"א מהרש"א ד"ה שנתמלא הבית כולו אורה - הוא חידוש נפלא והוראה על שעתיד לדבר עם השכינהפני מנחם שמות עמ' כ
יב ע"ב01 אגם דכתיב קנה וסוף קמלופירוש המכבי שמות עמ' פג
יב ע"ב01 אגם דכתיב קנה וסוףבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' לז
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה וגו' מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביהבגדי חמודות שמות פרק ב פסוק י
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה וכו' מגלולי אביהאור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 16), ו (עמ' 24)
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וגו' לרחוץ מגילולי בית אביהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' ריד, ח"ג עמ' מו, מח, שמט
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וגו' מלמד שירדה לרחוץ מגלולי בית אביהחמודי צבי שמות עמ' כא
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וגו'ברכת אבות עמ' ג, כו
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' מגילולי בית אביהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' יב
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' מגלולי אבי'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 13
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' מגלולי אביהפרי צדיק פסח אות כג
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' מלמד שרחצה מגילולי בית אביה ונתגיירהקדושת עינים (תשעא) פרק י אות כא
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' רחצה מגלולי בית אביהמאור עינים (תשעה) עמ' רמ
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהגבורת יצחק שבועות עמ' יח
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביהדודי נתן שמות עמ' סה
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור אר"י משום וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קפג
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור וכו' אין הליכה זו אלא לשון מיתה וכן הוא אומר הנה אנכי הולך למותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ט
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מה
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביה, ורש"י - לטבול לשם גירותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעא, רעו
יב ע"ב01 ותרד בת פרעה לרחוץ, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קב
יב ע"ב01 ותרד לרחוץ וכו' שירדה לרחוץ מגלולי בית אביהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ג-ע"ד
יב ע"ב03 ירדה לרחוץ מגילולי אביהפירוש המכבי שמות עמ' צו
יב ע"ב03 ירדה לרחוץ מגלולי בית אביהקומץ המנחה (צונץ) דרוש יג אות ג
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגלולי אביהזבחי צדק (דיסקין) עמ' צד
יב ע"ב03 לרחוץ מגילולי אביהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לג, לז
יב ע"ב03 מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביההשיר והשבח ח"א עמ' קיח
יב ע"ב03 מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שמות דף יח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יב ע"ד
יב ע"ב03 מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביהנחלת שמעון (אשכנזי) שמות כז
יב ע"ב03 מלמד שירדה לרחוץ מגלולי בית אביהמנחת יואל עמ' קה
יב ע"ב03 שהלכה לרחוץ מגלולי בית אביהתורת העולה (תשעה) עמ' תקח
יב ע"ב03 שהלכה לרחוץ מגלולי בית אביהתורת העולה ח"ג פרק ס
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ וכו'רנת יצחק דברי הימים עמ' יב
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגילולי אביהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מ
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעו
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהחלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, ורש"י ד"ה לרחוץפרדס מנחם עמ' סא, סג
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגלולי אביהאור אברהם - רות עמ' קעב
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגלולי אביהדברי יואל פ' שמות דף צו ע"א
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגלולי אביהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' פד ד"ה כתיב
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ מגלולי אביה, ורש"י - לטבול לשם גירותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רו
יב ע"ב03 שירדה לרחוץ, רש"י - לשם גירותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' כב, קסט, ויקרא עמ' לב
יב ע"ב03 שרחצה מגילולי בית אביהלמטה יששכר עמ' קיז
יב ע"ב05 אין "הולך" אלא לשון מיתהקרן פני משה ח"א עמ' לא
יב ע"ב05 אין הליכה אלא מיתהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ס
יב ע"ב05 אין הליכה זו אלא לשון מיתהולאשר אמר - תהלים עמ' תשפ
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות וגו' אין הליכה זו אלא לשון מיתה וכו' אמרו לה גבירתנו מנהגו של עולם וכו' ואת עוברת על גזירת אביך בא גבריאל וחבטן בקרקע וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא, מהד' ג סי' לא
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות וגו' אין הליכה זו אלא לשון מיתה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קיא
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות למיתה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף סח ע"ב
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות ע"י היאור אין הולכות אלא למיתהעשרה למאה (תשיג) סי' כט
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות על יד היאור אין הליכה זו אלא לשון מיתהשם יחזקאל עמ' רצג
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות על יד היאורקריאה בקריה ח"ב עמ' צ
יב ע"ב05 ונערותיה הולכות שהלכו למיתהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רט
יב ע"ב05 ונערותיה הולכת על יד היאור הולכת לשון מיתה הולכות למות לפי שמיחו בהנחמד ונעים (תשסח) שמות ד"ה ונערותיה הולכת
יב ע"ב06 הולכות לשון מיתהגור אריה שמות פ"ב אות ו
יב ע"ב06 הולכות לשון מיתהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנד
יב ע"ב06 הולכות לשון מיתהתורי זהב (תשעג) עמ' קפט
יב ע"ב06 היו הולכות למיתה על שמיחו וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כד
יב ע"ב06 היו הולכות למיתה על שמיחו וכו'פחד יצחק פסח מאמר נב
יב ע"ב06 נערותיה של בת פרעה נתחייבו מיתה על שמיחו בהגור אריה בראשית פ"ב הערה 39
יב ע"ב08 אמרו לה גבירתנו מנהגו של עולם וכו' בניו ובני ביתו מקיימין אותה, ואת עוברת על גזירת אביךדודי נתן שמות עמ' סז
יב ע"ב09 מלך בו"ד גוזר גזירה וכו' בניו וב"ב מקיימין אותה ואת [בתיה ב"פ] עוברת על גזירת אביך בא גבריאל וחבטן בקרקעבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' ח, קע
יב ע"ב10 את עוברת על גזירת אביךפירוש המכבי שמות עמ' צז
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעאגרא דכלה ח"ג עמ' קנח
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לג
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעדברים אחדים (קלצקין) עמ' יז {הקדושה השפיעה על השפחה הסמוכה}
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעהר יראה - חסד חיים מאמר יא
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעזאת ליעקב בראשית עמ' תיח
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמג
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעמנות הלוי (תשסב) עמ' פב
יב ע"ב10 בא גבריאל וחבטן בקרקעערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 52
יב ע"ב10 ואת עוברת על גזירת אביךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קסט
יב ע"ב11 אמתה וכו' ידה וכו' שפחתה וכו' דאישתרבבפירוש המכבי שמות עמ' צח
יב ע"ב11 אמתה חד אמר ידה וחד אמר שפחתה וכו' והנה נער בוכה קולו כנער כו'נחלת שמעון (אשכנזי) שמות כו
יב ע"ב11 אמתה יד ארוכה או שפחתהפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק ה
יב ע"ב11 ותשלח את אמתהקדושת לוי (תשנח) עמ' שלד {לשון המשכה}
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה את ידהפרדס מרדכי עמ' רלו
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה את ידהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קיט
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה וכו' ח"א ידהדברי יואל מועדים ח"ד דף פח ע"א
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה וכו' חד אמר ידה וחד אמר שפחתה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רפו, רפז
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה וכו' מלמד שנשתרבבה ידה אמות הרבהשם יחזקאל עמ' תעא
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה וכו' שנשתרבבה אמתה אמות הרבהאסופת מערכות סוכות עמ' עט (מהדו"ב עמ' רה)
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה ותקחה וכו' חד אמר ידה וחד אמר שפחתה וכו' ולמאן דאמר ידה ליכתוב ידה הא קמ"ל דאישתרבב אישתרבובידודי נתן שמות עמ' סז
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה ותקחה וכו' חד אמר ידה, וחד אמר שפחתה ולמאן דאמר ידה, ליכתוב ידה הא קמ"ל, דאישתרבב אישתרבוביבצור ירום ח"ה עמ' רלא הערה 24
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה ותקחה וכו' ר' נחמיה אומר בידה דאשתרבובי אישתרבבהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' י
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה ותקחה ר' יהודה ור' נחמיה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלד
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה ותקחה ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר ידה וחד אמר שפחתה מ"ד ידה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קיט
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה ותקחהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' נ
יב ע"ב11 ותשלח את אמתה מאי אמתה ידה וכו' דאישתרבב אישתרבוביאסופת מערכות שמות ח"א עמ' נ
יב ע"ב11 ותשלח את אמתהזאת ליעקב שמות עמ' לד
יב ע"ב11 ותשלח וכו' דאישתרבב אישתרבוביהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' פז
יב ע"ב11 חד אמר ידה וחד אמר שפחתהטוב טעם שמות עמ' ט
יב ע"ב11 חד אמר ידה וחד אמר שפחתהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שמות דף נד ע"א
יב ע"ב14 את אמתה את ידה ונשתרבבה אמתה אמות הרבהדברי אש (כץ) עמ' קג, קכה
יב ע"ב14 דאישתרבב אישתרבובישיחות מוסר (תשסב) עמ' קג, קלה
יב ע"ב14 ונתארכה ידה אמות הרבהמרפא בכנפיה ח"א עמ' שכא
יב ע"ב14 ידה נתארכה והגיעה עד לתיבהיחל ישראל אבות ח"ב עמ' תטו
יב ע"ב14 נשתרבבה אמתה אמות הרבהנתיבות יצחק ח"ג עמ' צא
יב ע"ב14 נשתרבבה אמתה אמות הרבהשם דרך בראשית ח"ב עמ' מב
יב ע"ב14 נשתרבבה אמתה אמות הרבהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסט
יב ע"ב14 נשתרבבה ידה אמות הרבהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכג
יב ע"ב14 שנשתרבבה אמתה אמות הרבהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שה
יב ע"ב14 נשתרבבה ידה אמות הרבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנא
יב ע"ב14 שנשתרבבה ידהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שנז-שסא
יב ע"ב15 וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעהשמועת יצחק - שמות ד
יב ע"ב15 וכן אתה מוצא בשיני רשעים דכתיב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 16
יב ע"ב16 אל תקרי שברת אלא שרבבתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נא
יב ע"ב16 אל תקרי שברת אלא שרבבתמאור עינים (פינטו, תג) ברכות פ"ט דף לה ע"ב, ומגילה פרק א דף קעב ע"ד; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת חקת דף סה ע"ב
יב ע"ב16 שיני רשעים שברת אל תקרי שרבבת וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא ט
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד וגו' שראתה עמו השכינה והנה נער בוכה וכו' אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נעוריםמאור עינים (תשנח) עמ' קמד
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד וגו' שראתה עמו השכינה והנה נער בוכה וכו' אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נעוריםמאור עינים (תשעט) עמ' רמ
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה, קרי ליה ילד וקרי ליה נער, תנא הוא ילד וקולו כנערבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קעו
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד וכו' שראתה עמו שכינהמגלה עמוקות (תשסח) אופן לח, רלו
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד וכו' שראתה שכינה עמודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לט, שיג
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד וכו' שראתה שכינה עמו, והנה נער בוכה, קולו כנערלחמי תודה דף סד ע"ב
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילד ותרא מיבעי ליה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נג
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילדאוצר הכבוד
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו את הילדזאת ליעקב שמות עמ' נט
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו וגו' שראתה שכינה עמואמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמט
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו וכו' שראתה עמו שכינהדברת שלמה (תשעא) עמ' קמא
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו וכו' שראתה שכינה עמובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלג-רלד
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו וכו' שראתה שכינה עמובית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ח
יב ע"ב17 ותפתח ותראהו וכו' שראתה שכינה עמומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסב
יב ע"ב17 ותראהו את הילד וכו' ראתה שכינה עמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קד
יב ע"ב17 ותראהו את הילד וכו' שראתה שכינה עמו וכו' שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, שמא לא אזכה לחופתומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' מז {ביאור שחופה בחי' אור מקיף לחתן וכלה המרמזים ליחוד עליון}
יב ע"ב17 ותראהו את הילד וכו' שראתה שכינה עמואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סד
יב ע"ב17 ותראהו את הילד ותרא מיבעי ליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קצב(ב)
יב ע"ב17 ותראהו את הילד ותרא מישבעי ליההון רב דף מח ע"א
יב ע"ב17 ותראהו וכו' והנער בוכהבינת יששכר דף ח ע"ד
יב ע"ב17 ותראהו וכו' שראתה עמו שכינהכרם טוביה עמ' קפט
יב ע"ב18 הנה נער בכה וכו' וקולו כנער וכו' א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מוםטל חיים (פרידלנדר) עמ' קנ
יב ע"ב18 השכינה ראתה עמודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
יב ע"ב18 נער בוכה ילד וקולו כנעריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' צד
יב ע"ב18 והנה הנער בוכה תנא הוא ילד וקולו כנעריגל יעקב (תשנג) שמות אות יב
יב ע"ב18 והנה נער בוכה וכו' הוא ילד וקולו כנער דברי רבי יהודה אמר לו רבי נחמיה אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום וכו', ורש"י ד"ה בעל מוםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נט-ס
יב ע"ב18 והנה נער בוכה וכו' מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתוכה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעב
יב ע"ב18 והנה נער בוכה וכו' קרי לי' ילד וקרי לי' נער וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכז
יב ע"ב18 והנה נער בוכה וכו' שהיה קולו כנערולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכו
יב ע"ב18 והנה נער בוכה וכו' תנא הוא ילד וקולו כנער דברי רבי יהודה אמר לו רבי נחמיה אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום וכו'של"ה (תשנז) פרשת וארא אות ו, שמיני אות יב
יב ע"ב18 והנה נער בוכה קולו כנער אמר ליה רבי נחמיה עשיתו בעל מום וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תע
יב ע"ב18 והנה נער בוכה קולו כנעריגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רפג
יב ע"ב18 והנה נער בוכה קרי ליה ילד וקרי ליה נער וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ה דף פז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק ה דף קו ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב ע"ב18 והנה נער בוכה תנא הוא ילד וקולו כנער דברי ר' יהודה, א"ל ר' נחמיה אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מוםשם יחזקאל עמ' תיא
יב ע"ב18 והנה נער בוכהילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"ב18 מלמד שראתה שכינה עמו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב ע"ב18 קרי ליה ילד וקרי ליה נער וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' נז, ק
יב ע"ב18 קרי ליה ילד וקרי ליה נער וכו' שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, אמרה שמא לא אזכה לחופתועקבי אבירים (תשסה) עמ' צא
יב ע"ב18 קרי ליה ילד וקרי ליה נער וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קד, קעז
יב ע"ב18 קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנער וכו' אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מוםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לט
יב ע"ב18 קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנערבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
יב ע"ב18 קרי ליה ילד וקרי ליה נער, ומהרש"א ועיון יעקבקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסד
יב ע"ב18 שראתה עמו שכינהעצי עדן (תשעח) עמ' רד
יב ע"ב18 שראתה עמו שכינהטוב טעם שמות עמ' ח
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמואור החיים שמות פרק ב פסוק ו
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסג ע"ב, ריב ע"ב18
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מ
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנ
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' פד ד"ה כתיב
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמודרשות שבט הלוי ח"א עמ' מט
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קיט
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמופרדס מנחם עמ' סג-סד
יב ע"ב18 שראתה שכינה עמותורת אליהו עמ' קב
יב ע"ב19 עשית משה בעל מוםחמדה יקרה במדבר עמ' קכט
יב ע"ב19 א"כ עשית למשה בעל מוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעח
יב ע"ב19 א"כ עשיתו למשה בעל מום וכו'טוב ירושלים שמות פ"ב פסוק ו
יב ע"ב19 א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מוםאשר ליהודה עמ' קיז
יב ע"ב19 א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מח, רכד
יב ע"ב19 א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מוםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כז
יב ע"ב19 אם כן עשית למשה רבינו בעל מום, ורש"י - ופסול לשיר, ותוסקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' מז
יב ע"ב19 אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כג (פח, צ) {א"כ למה הביא רש"י בחומש דקולו כנער}
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנער דברי ר"י א"ל ר' נחמיה א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מוםתשובה מיראה עמ' יח
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנער דברי רבי יהודה, אמר ליה רבי נחמיה אם כן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נד
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנער וכו' אמר לו רבי נחמיה אם כן וכו' שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבהנחלת שמעון (תשסו) עמ' כה
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנעראור הצבי עמ' 225
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' נז
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכד ד"ה ובזה
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קעח
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עב
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלז
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערפירוש המכבי שמות עמ' ק, קיג
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכח ע"ב
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעח
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנערשרי המאה ח"ג עמ' 116
יב ע"ב19 הוא ילד וקולו כנער, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנב
יב ע"ב19 למשה רבינו בע"ממשנת חיים שמות עמ' א
יב ע"ב19 עשית למשה בעל מוםפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק יד
יב ע"ב19 עשיתו למשה רבינו בעל מוםאור עולם (בלומנפלד) דף נו ע"ג
יב ע"ב19 קולו כנער דברי ר' יהודה, אמר לו ר' נחמיה א"כ עשית למשה רבינו בעל מום וכו'לחמי תודה דף טו ע"א
יב ע"ב19 קולו כנערגור אריה בראשית פכ"ה אות יח, שמות פ"ב אות י, הערה 39
יב ע"ב19 קולו כנערגנא דפלפלי עמ' קצו
יב ע"ב19 קולו כנערפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלט
יב ע"ב19 קולו כנערתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ל
יב ע"ב19 שהיה ילד וקולו כנערחכמת התורה שמות עמ' ערה
יב ע"ב20 מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, אמרה שמא לא אזכה לחופתואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מט
יב ע"ב20 עשתה לו אמו חופת נעורים בתיבהפירוש המכבי שמות עמ' פו
יב ע"ב20 שעשתה לו חופת נעורים בתבהבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש שמות
יב ע"ב21 אמרה שמא לא אזכה לחופתוטוב לב עמ' צו
יב ע"ב21 ותאמר מילדי העברים זה וכו' שראתה אותו מהול, ומהרש"א - ואפילו למאן דאמר שנולד כשהוא מהול וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' י
יב ע"ב21 ותאמר מילדי העברים זה וכו' שראתה שהוא מהולמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נד
יב ע"ב21 ותחמול עליו כו' אמר ר"י מלמד שנתנבאה שלא מדעתהפעולת צדיק (בריש) דרוש מה
יב ע"ב21 מילדי העברים זה מנא ידעהשנות חיים (חזן) דף נח ע"ב
יב ע"ב21 מילדי העברים זה שראתה אותו מהולשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צא
יב ע"ב21 מנא ידעה א"ר יוסי ברבי חנינא שראתה אותו מהולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תע ד"ה והנה, ח"ג עמ' פד ד"ה כתיב
יב ע"ב22 זה אר"י מלמד שנתנבאה שלא מדעתה זה נופל ואין אחר נופלחמודי צבי שמות עמ' קעח
יב ע"ב22 מילדי העברים זה זה נופל ואין אחר נופלשנות חיים (חזן) דף נט ע"א
יב ע"ב22 מילדי העברים זה מכלל דאיכא אחריתייוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט, קא, רפח, ח"ב עמ' כ, קצה, כרך ב ח"א עמ' קטז, רנג, רצג, ח"ב עמ' פט, צו, קכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' סז
יב ע"ב22 מילדי העברים זה נבאה ולא ידעה מה נבאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
יב ע"ב22 מילדי העברים זה נופל ואין אחר נופלחנן אלקים עמ' צד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו, עט, כרך ב ח"א עמ' פט, ריג, ח"ב עמ' ה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קה, קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמא, ח"ב עמ' רלא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פז
יב ע"ב22 מלמד שנתנבאה שלא מדעתהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מו
יב ע"ב22 מלמד שנתנבאה שלא מדעתהתאומי צביה עמ' שלה
יב ע"ב22 מלמד שראתה אותו מהוליפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב ע"ב22 מתנבאת ואינה יודעת מהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לו, לח
יב ע"ב22 שראתה אותו מהולבאר בשדה עמ' סג
יב ע"ב22 שראתה אותו מהולתקנת השבין סי' טו (עמ' 141)
יב ע"ב23 זהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכט {למעוטי אחרים}
יב ע"ב25 היו האסטרולוגין רואים מושיעםתורת חכם (הכהן, תיד) דף קכח ע"ד
יב ע"ב25 כוכב נולד ללקות מושיע במיםיערי עם דבשי ח"ד עמ' מז
יב ע"ב25 כשראו איצטגניני פרעה שמושיען של ישראל במים הוא לוקה עמדו וגזרו כל הבן הילוד וכו', בטלו לגזירתייהו וכו', אמר להן משה לישראל בשבילי נצלתם כולכםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קפה
יב ע"ב25 מושיען של ישראל במים לוקה וכו' תו לא חזינן ההוא סימנאפירוש המכבי שמות עמ' סג
יב ע"ב25 צופין ואינם יודעין וכו' ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה עמדו וגזרו וכו' כיון דשדינהו למשה במיא וכו' והם אינם יודעים שעל מי מריבה הוא לוקה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'כד, א'לא
יב ע"ב25 צופין ואינם יודעין מה צופין מהגים ואינן יודעים מה מהגיםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' לה
יב ע"ב25 ראו מושיען של ישראל במים הוא לוקהלב אריה פרשת בשלח אות כא
יב ע"ב25 ראו שמושיעם של ישראל במים הוא לוקה עמדו וגזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהוחיים שיש בהם מועדים עמ' שנג
יב ע"ב25 ראו שמושיען במים נלקה, ותוס' ומהרש"אדרשות מהר"ם בנעט עמ' לו
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כז ע"א
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מח
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה עמדו וגזרו וכו' כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנא בטלו לגזירתייהו וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שג
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה עמדו וגזרו וכו' כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנא בטלו לגזירתייהודברי יואל מועדים ח"ח עמ' רנא, שח
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"ג
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה עמדו וגזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנאדודי נתן שמות עמ' סז
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקהדברי יואל פ' שמות דף כח ע"א, נד ע"ב, צה ע"א
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תל ד"ה התיצבו
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצא
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקההרופא לשבורי לב שמות עמ' כב
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקהקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ג
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל ילקה במיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' מז
יב ע"ב25 ראו שמושיען של ישראל נלקה במים וכו' אמרו לא חזינא בי האי סימנאעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קלט, שלא
יב ע"ב25 שמושיען של ישראל במים הוא לוקהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 13
יב ע"ב25 איצטגניני פרעה ראו שמושיעם של ישראל לוקה במים וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' תפד
יב ע"ב25 כשראו איצטגניני פרעה שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, עמדו וגזרו וכו' בטלו לגזירתייהו וכו' בשבילי נצלתם כולכםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' יט
יב ע"ב26 במים הוא לוקהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קצג
יב ע"ב26 עמדו וגזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, כיון דשדיוה למשה וכו' בטלו לגזירתייהובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקי
יב ע"ב27 כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנאנפש יוסף (תשפא) עמ' רנו
יב ע"ב27 כיון דשדיוה למשה במיא אמרו תו ללא חזינן כי ההוא סימנאיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קג ע"ב
יב ע"ב27 כיון דשדיוה למשה וכו' בטלו לגזירתייהוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כ
יב ע"ב27 כיון דשדיוהו למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנא בטלו לגזירתייהושבילי פנחס (תשעב) עמ' קטז, קיז
יב ע"ב27 כיון שהפילו משה ליאור בטלה הגזירה וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לה אות יא, סי' נג אות ג
יב ע"ב27 כשהשליכו למשה ליאור בטלו לגזירהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' סה
יב ע"ב28 על חטא מי מריבהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנו
יב ע"ב29 המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חוקת עמ' קפג
יב ע"ב29 המה מי מריבה שראו אצטגיני פרעה וטעודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות יג
יב ע"ב29 מאי דכתיב המה מי מריבה אשר רבו וכו' המה שראו איצטגניני פרעה וטעו וכו' בשבילי נצלתם כולכם וכו' אותו היום ו' סיון היה וכו' ילקה ביום זה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'כד, א'לא
יב ע"ב30 א"ל משה לישראל בשבילי נצלתם כולכםדברי יואל פ' בשלח דף תכח ע"ב
יב ע"ב30 א"ל משה נצלתםירך יעקב (פיתוסי) דף א ע"ד
יב ע"ב30 אמר להם משה בשבילי נצלתם כולכםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכ
יב ע"ב30 אמר להם משה לישראל בשבילי ניצלתם כולכםיערות דבש ח"ב עמ' לא, רמ
יב ע"ב30 אמר להן משה לישראל בשבילי ניצלתם כולכםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נג
יב ע"ב30 אמר להן משה לישראל בשבילי נצלתם כולכםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנח ד"ה והיינו, ח"ג עמ' קכד ד"ה ובזה, עמ' רנה ד"ה והנה כשנולד
יב ע"ב30 אמר משה לישראל בשבילי נצלתם כולכםילקוט דברי חכמים שמות סי' רלה
יב ע"ב30 אמר משה רבינו לישראל בשבילי ניצלתם כולכםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שי
יב ע"ב30 היינו דאמר משה בשבילי נצלתם כולכםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רה
יב ע"ב30 שש מאות אלף רגלי בשבילי נצלתם כולכםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עה
יב ע"ב30 שש מאות אלף רגלי בשבילי נצלתם כלכם ותוס'זרע שמשון (תקלח) שמות, בהעלותך
יב ע"ב30 שש מאות אלף רגלי בשבילי נצלתם כלכם, ותוס'זרע שמשון (תשסג) שמות אות ז, בהעלותך אות יב
יב ע"ב30 שש מאות אלף רגלי וכו' אמר משה לישראל בשבילי נצלתם כולכםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' מז
יב ע"ב30 שש מאות אלף רגלי וכו' בשבילי נצלתם כולכםפרי צדיק נח אות ב, פסח אות לח
יב ע"ב30 שש מאות אלף רגלי על רגלי נצלתם כלכםדברי שאול שמות עמ' יא
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן היה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה ביום זהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תכא, תנט
יב ע"ב31 אותו היום אחד ועשרים בניסן היה וכו' שישה בסיון היה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קלח
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן הי' וכו' ו' סיון הי' וכו'שפע חיים ח"ב עמ' נו
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן הי' כו' ו' בסיון הי' כו' אותה שנה מעוברת היתה וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 157
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היה אמרו מה"ש לפני הקב"ה רבש"ע מי שעתיד לומר לפניך שירה ביום זה וכו' מי שעתיד לקבל תורה וכו'זרע שמשון (תקלח) שמות
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מי שעתיד לומר לפניך שירה ביום זה וכו' מי שעתיד לקבל תורה וכו'זרע שמשון (תשסג) שמות אות כב
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היה וכו' ו' בסיון היהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קצא, [רא]
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח לז
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מב
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת צו דף קצט ע"ד
יב ע"ב31 אותו היום כ"א ניסן היה וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קלג
יב ע"ב31 אותו היום כ"א ניסןדרשות ר"י מסלוצק עמ' קעג
יב ע"ב31 אותו היום כ"א בניסן היה וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן הי' כו' עתיד לומר שירה על הים כו' אותו היום ששה בסיון הי' כו' עתיד לקבל תורה מה"סתורת מנחם חנ"ט עמ' 289
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן היה וכו' ששה בסיון היה וכו' מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כו
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן היה וכו'זאת ליעקב שמות עמ' קצא
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן היה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכז
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן היה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 67
יב ע"ב31 אותו היום עשרים ואחד בניסן היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפג
יב ע"ב31 אותו היום שנשלך משה ליאור כ"א בניסן היה אמרו מלאכי השרת מי שעתיד לומר שירה ביום זה ילקה במיםלחמי תודה דף יב ע"א
יב ע"ב31 אותו יום כ"א בניסן היה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מי שעתיד לומר שירה ביום זה על הים ילקה ביום זהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צא
יב ע"ב31 בשבילי ניצלתם כולכםחלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יב ע"ב31 בשבילי ניצלתם כולכם, תוס' - תימה בשבילו נגזרה גזירה, וי"ל שהוא היה ראשון המושלך ליאור וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קלו
יב ע"ב31 בשבילי נצלתם כולכםחכמת התורה בהעלותך עמ' תכא
יב ע"ב31 בשבילי נצלתם כולכםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מ, תקיב
יב ע"ב31 בשבילי נצלתם כולכםדרשות הרז"ה עמ' א'קח
יב ע"ב31 יום שהושלך משה ליאורדרשות מהר"ם בנעט עמ' לח
יב ע"ב31 כ"א בניסןפרדס מנחם עמ' סא
יב ע"ב31 משה נשלך ליאור בכ"א בניסן, ואמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה ביום זהשם יחזקאל עמ' שפה, תעא
יב ע"ב31 עשרים ואחד בניסןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסה
יב ע"ב32 אמרו שירה בשביעי של פסחרנת יצחק תפלה עמ' קנז
יב ע"ב32 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מי שעתיד לומר שירה וכו' ילקה ביום זה וכו', מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מח
יב ע"ב32 מי שעתיד לאמר שירה על הים וכו' ילקה ביום זהישראל קדושים עמ' 39, רסיסי לילה סי' ח (עמ' 7)
יב ע"ב32 מי שעתיד לאמר שירה על הים וכו' ילקה ביום זהפרי צדיק אמור אות ג
יב ע"ב32 מי שעתיד לומר שירה ביום זה ילקהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יא עמ' 168
יב ע"ב32 מי שעתיד לומר שירה וכו' לקבל תורה ביום זה ילקה ביום זה?פירוש המכבי שמות עמ' פג-פד
יב ע"ב32 מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעו
יב ע"ב32 מי שעתיד לומר שירה על היםחלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יב ע"ב33 אותו היום ששה בסיון היהנפש יוסף (תשעד) עמ' קפו
יב ע"ב33 אותו היום ששה בסיון היה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קטו
יב ע"ב33 אותו היום ששה בסיון היה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכה ד"ה והנה
יב ע"ב33 אותו היום ששה בסיון היהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקנה
יב ע"ב33 אותו היום ששה בסיון היהעצי חיים על התורה עמ' ק
יב ע"ב33 אותו היום ששה בסיון היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פא
יב ע"ב33 אותו יום ו' סיון היה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מי שעתיד לקבל התורה ביום זה ילקה ביום זהתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' קעז
יב ע"ב33 אותו היום שהושלך משה ליאור ו' בסיון היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לא
יב ע"ב33 משה ניצול במים ביום ששה בסיוןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ג
יב ע"ב34 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלג
יב ע"ב34 מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זה וכו' פה שעתיר לדבר עם השכינה יינק דבר טמאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צא
יב ע"ב34 מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 96
יב ע"ב35 משבעה באדר ועד ששה בסיון תלת ירחי הוו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עו/עז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יד ע"א
יב ע"ב36 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולד משהפירוש המכבי שמות עמ' סט
יב ע"ב36 בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד משהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמא
יב ע"ב36 בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד משהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריד
יב ע"ב36 בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד משהלפרקים (תשסב) עמ' תפו
יב ע"ב36 בשבעה באדר מת משהמקור חיים (תשסו) עמ' רמח
יב ע"ב36 בשבעה באדר נולד משהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מו, ח"ו עמ' מא
יב ע"ב36 והוא נטמן בז' באדרעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 22
יב ע"ב36 משה נולד בז' אדרשם יחזקאל עמ' תיב
יב ע"ב36 משה נולד בז' באדריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ל {באדר ראשון}
יב ע"ב36 משה עלה למרום בז' אדראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קנו הערה יט
יב ע"ב38 אותה שנה מעוברת היתהלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 204
יב ע"ב38 אותה שנה מעוברת היתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צה (סה) {הרי אותו שנה היתה שנת שס"ט ואם כן איך יאמר שמת באדר ראשון}
יב ע"ב38 אותה שנה מעוברת היתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צה {מבואר דגם לפני מאמר 'החודש הזה לכם' היו מונין גם ללבנה}
יב ע"ב38 כל אמצעי שלםמנחת אליהו (תשנט) עמ' טז
יב ע"ב39 אשה מינקת מן העבריות וכו' מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאבנתיבות שם עמ' תפו
יב ע"ב40 החזיר את משה על כל המצריותמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
יב ע"ב40 החזירו על כל המצריותתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נג
יב ע"ב40 החזירוהו ולא ינקטוב ראיה
יב ע"ב40 החזירוהו למשה על כל המצריות ולא ינקשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ריח
יב ע"ב40 החזירוהו למשה על המצריותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לה
יב ע"ב40 החזירתו בת פרעה על כל המצריות ולא ינק, אמר הקב"ה פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רא
יב ע"ב40 לא רצה משה רבינו אף לינק מן המצרית לפי שעתיד לדבר עם השכינהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רנ
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות ולא ינקיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ג ע"ד
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קמ
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאדודי נתן שמות עמ' נה
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק וכו' מלמד שהלכה בזריזות כעלמהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קכא
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינקלב אליהו (תשסה) שמות עמ' ח
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריותרנת יצחק ישעיה עמ' עט, קפב
יב ע"ב40 מלמד שהחזירוהו על כל המצריותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קכז, רעו, רעט
יב ע"ב40 מלמד שהחזירתו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מז, ח"ה עמ' סז
יב ע"ב40 משה לא ינק מגויהיין הטוב ח"א יו"ד סי' ה
יב ע"ב40 משה לא ינק ממצרית וכו' את מי יורה דעהפירוש המכבי שמות עמ' צב
יב ע"ב40 משה לא ינק מן המצריותשבילי פנחס (תשעט) עמ' שנו
יב ע"ב40 משה לא רצה לינק מן הנכריות לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יח
יב ע"ב40 משה רבינו לא רצה לינק מן המצריות וכו' אמר הקב"ה, פה שעתיד לדבר עם השכינה, יינק דבר טמא וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' צה
יב ע"ב40 משה רבינו לא רצה לינק משדי הנכרית פה שעתיד לדבר עם השכינה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשד
יב ע"ב40 שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא והיינו דכתיב את מי יורה דעה וגו'מאור עינים (תשנח) עמ' קמט, תסא
יב ע"ב40 שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא והיינו דכתיב את מי יורה דעה וגו'מאור עינים (תשעט) עמ' רמח, תשנז
יב ע"ב40 שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינקתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כד-כו {למה נחשב לפגם}
יב ע"ב40 שהחזירתו על כל מצריותגור אריה שמות פ"ב אות יא
יב ע"ב41 אמר הקב"ה פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא וה"ד את מי יורה דעהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רצ, ח"ב עמ' ריח
יב ע"ב41 אמר הקב"ה פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' קמט
יב ע"ב41 אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאמחשבת מוסר ח"ב עמ' קעג
יב ע"ב41 אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמאשמלת אליעזר ח"א עמ' קצח
יב ע"ב41 אמר פה שעתיד לדברשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
יב ע"ב41 את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדיםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נב, נג
יב ע"ב41 את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועהזאת ליעקב בראשית עמ' רה
יב ע"ב41 את מי יורה דעה וגו' זה משה שהחזירוהו לינק מן הנכריות ולא רצה לפיכך נתייחד לו הדיבורמאור עינים (תשעה) עמ' רמח
יב ע"ב41 משה שעתיד לדבר עם השכינה לא ינק מעכו"םמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות יב
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר וכו' ינק דבר טמאשיחות לספר ויקרא עמ' קלג
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינהתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' צה
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ער
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רנא
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עב
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עמי יינק דבר טמאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכז
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא ורש"ידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רצ
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאדברי חנינא - הספדים עמ' קסח
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאויאמר מרדכי - דרשות עמ' קיג-קיד, ת
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאלב אריה פרשת שמות אות יח, פרשת תזריע אות ב
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמה
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שיח
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעו (שלח) {מוכח דאיסור מיקרי טומאה}
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק מן הטמאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיא
יב ע"ב41 פה שעתיד לדבר עם השכינהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכ
יב ע"ב43 הלכה בזריזות כעלמהפירוש המכבי שמות עמ' קז
יב ע"ב43 ותלך העלמה בזריזות, ורש"י שם בכל כחםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' סב
יב ע"ב43 ותלך העלמה וכו' שהלכה בזריזות כעלמהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכט
יב ע"ב43 ותלך העלמה וכו' שהעלימה את דבריהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכח
יב ע"ב43 ותלך העלמה וכו' שהעלימה דבריהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ד אות ד
יב ע"ב43 ותלך העלמה וכו' שהעלימה דבריהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כח אות ג
יב ע"ב43 מלמד שהלכה בזריזות כעלמההאיר ממזרח - שיר השירים עמ' סז
יב ע"ב43 מלמד שהלכה בזריזות כעלמהיפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יד ע"א
יב ע"ב43 מלמד שהלכה בזריזותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמט
יב ע"ב43 שהלכה מרים בזריזות כעלמה, ומהרש"אלקוטי שיחות חי"א עמ' 60
יב ע"ב44 העלימה את דבריהפירוש המכבי שמות עמ' קז
יב ע"ב46 הא שליכידעת שבת עמ' תמ
יב ע"ב46 היליכי את הילד הא שליכידעת תפלה עמ' לט, שפ
יב ע"ב46 היליכי הא שליכיראה חיים חלק א דף פ ע"א (דף רע"ג ע"ב ד"ה ותאמר)
יב ע"ב46 היליכי הי שליכישבות יעקב (אבולפיה) עמ' צד
יב ע"ב46 התנבאה 'היליכי' הא שליכיפירוש המכבי שמות עמ' קי
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבדתן אלא וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נ ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה דף יד ע"ב
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבידה אלא נותנין להם שכרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רד
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבידתםראה חיים ח"א דף פד ע"ב [רפז ע"א ד"ה ומצינו]
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבידתן אלא שנותנין להם שכרזכרון משלי עמ' פז אות רמה
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבידתןפני חיים (פלג'י) עמ' מג ע"ב, קב ע"ב
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להן אבידתן אלא שנותנין להן שכרןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקכט
יב ע"ב46 לא דיין לצדיקים שמחזירין להן אבידתן וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מו
יב ע"ב46 לצדיק מחזירין אבידתו ומקבל שכרפירוש המכבי שמות עמ' קיא
יב ע"ב47 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגו' שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן וכו' עמד אביה ונשקה על ראשה וכו' עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך, ומהרש"א - נוסח עמדה אמה וטפחה לה על ראשהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יא
יב ע"ב47 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וכו'למחר אעתיר עמ' רנ
יב ע"ב47 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן ולא אחות משהשנות חיים (חזן) דף נח ע"א
יב ע"ב47 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן ולא אחות משה, מלמד שהיתה מרים מתנבאה כשהיא אחות אהרן וכו'לחמי תודה דף סז ע"ב
יב ע"ב47 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגו' שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתירה אמי שתלד בן שמושיע את ישראלישמרו דעת עמ' קכה
יב ע"ב47 ותקח מרים הנביאה אחות אהרןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
יב ע"ב47 מרים הנביאה אחות אהרן בעוד שהיא אחות אהרן ולא אחות משהחמודי צבי שמות עמ' יח, עג
יב ע"ב47 מרים וכו' מתנבאה כשהיא אחות אהרןלקוטי שיחות חי"א עמ' 60
יב ע"ב47 נותנין להם שכר עליהםמשיבת נפש עמ' כ
יב ע"ב48 אחות אהרן אחות אהרן ולא אחות משה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פח ע"א
יב ע"ב48 אחות אהרן ולא אחות משהטירת כסף דף פז ע"ד
יב ע"ב48 אחות אהרן ולא אחות משההאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' פט
יב ע"ב48 אחות אהרן שהיתה מתנבאת כשהיא אחותויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצד
יב ע"ב49 מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראלשארית מנחם - מאמרים עמ' סא
יב ע"ב49 מלמד שהיתה מתנבאה כשהיתה אחות אהרןדרשות מהר"ם חביב עמ' קמה
יב ע"ב49 שהיתה מתנבאה וכו' עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראלשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שפג
יב ע"ב49 שהיתה מתנבאה כו' עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רמז
יב ע"ב49 שהיתה מתנבאהטוב טעם שמות עמ' קג
יב ע"ב49 שהיתה מתנבאת כשהיא אחות אהרןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קס
יב ע"ב רש"י - אמר להם משה בשבילי נצלתם כולכם, שביטלו מצרים את גזירתםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'כד
יב ע"ב רש"י - והוא לוי ונפסל בקול לעבודת השירתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כג (צ) {יש מ"ד דהיה כהן גדול ובלאו הכי פסול לעבודת לוי}
יב ע"ב רש"י - לטבול שם לשם גרותפירוש המכבי שמות עמ' צו
יב ע"ב רש"י - שדינהו למשה במיא, כל הזמן שהיה ביאורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'כד
יב ע"ב רש"י - שירה על הים, היה בשביעי של פסחאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעט
יב ע"ב רש"י ד"ה בעל מוםתשובה מיראה עמ' יח
יב ע"ב רש"י ד"ה דבר טמאפני מלך שמות עמ' י
יב ע"ב רש"י ד"ה לרחוץ - לטבול שם לשם גירותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כג (פו) {ענין גירות קודם מתן תורה}
יב ע"ב רש"י ד"ה לרחוץרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסז, קפז
יב ע"ב רש"י ד"ה שירה - השירה בכ"א בניסן נאמרה וכו' לשחרית אמרו שירה ויום שביעי היה ויו"ט אחרון של פסח היהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תכא, תנט
יב ע"ב תוס' - אדרבה בשבילו נגזרו הגזירות וכו' הוא היה הראשון המושלך ליאורעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' יט, קפה
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילי - אדרבה בשבילו נגזרה הגזרה וכו' וי"ל הוא הי' הראשון המושלך ליאור וכו' ודרך האנשים להלחםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'כד
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילי - אדרבה בשבילו נגזרו הגזירות וכו' משה רבינו היה הראשון המושלך ליאור וכו' ודרך אנשים להלחםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רנא
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילי - הוא הי' הראשון המושלך ליאורדברי יואל פ' שמות דף צה ע"ב
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילידרשות הרז"ה עמ' ערה
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילי - הוא היה הראשון המושלך ליאורבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקיב, תקטז
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילי - משה רבינו היה הילד הראשון שהושלך היאור, ומיד אחר כך נתבטל הגזירה מעל ישראלדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שי
יב ע"ב תוס' ד"ה בשביליחמודי צבי שמות עמ' קעח
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילייערי עם דבשי ח"ד עמ' מז
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילישנות חיים (חזן) דף נט ע"א
יב ע"ב תוס' ד"ה בשביליאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מא
יב ע"ב תוס' ד"ה בשבילי, רש"שדרשות מהר"ם חביב עמ' קכד
יב ע"ב מהרש"א - ביאור שמחת אהרן ומרים בהשבת אמויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רכט
יב ע"ב מהרש"א - מה היה חטא מי מריבה, על שהכה את הסלע, או על שאמר שמעו נא המוריםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חוקת עמ' קפג
יב ע"ב מהרש"אאמר יוסף דף קנ ע"ב

מקורות לפני עריכה
ב ע"א למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןואביטה ארחותיך עמ' יז, קמא
ג ע"א ר"ל אמר אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטותואביטה ארחותיך עמ' קפב, רצג
ה אדם קשה כאדמהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצ ע"ג
ה ע"א כל המתגאה אין ואני והוא יכולין לדור בעולםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשמו
ה. אא"כ משים לבו כבשרמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצ ע"ב
ה. הניח הקב"ה כל הרים וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצ ע"ב
ה. ואת דכא ושפל רוח ר"ה ור"ח ח"א אתי דכא וח"א אני את דכאדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 598-600, 619, 622
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 625, 1415
ה. מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה וכו' אבל מדת הקב"ה אינו כן הוא גבוה ורואה את השפלדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 619
ה: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1302
ה: כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 823
ח: מדה כנגד מדהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפח ע"ד {נכדי של משה עבד ע"ז כי משה נשבע ליתרו למסור בן לע"ז}
ט: צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ועקרן שמשון וטחנן זה בזהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1500
י הקריא אברהם שמו של ה'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפט ע"א
י ע"ב נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חבירו מנלן מתמרהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרמד
י. שמשון נקרא ע"ש שם השמש ועל שמו של הקב"הדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1506-1507
י: אברהם הקריא שמו של ה' בפי כל העולם וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 762-765
י: ויטע אשל בבאר שבע, ח"א פונדק וח"א פרדסדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 768
י: יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"הדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1327
יא שלשה היו באותה עצהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפה ע"ב
יא. נתחכמה לו למושיען של ישראלדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 278
יב ע"א וילך איש מבית לוי להיכן הלך - שהלך בעצת בתוואביטה ארחותיך עמ' עח
יב. כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 862
יב. עמדו כולם וגירשומראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רמח ע"ג {כולם עשו ע"פ עמרם}
יב: משה לא ינק מהמצריותמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפו ע"א, רפח ע"ג, רפט ע"ד
יב: פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק מדבר טמאמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רמט ע"ב
ב ע"א אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיויד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' קסט
ב ע"א ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות יח, אלול אות כו
ב ע"א המקנא דיעבד אין לכתחילה לאסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קח, קט
ב ע"א כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןכלביא שכן עמ' פו
ב ע"א מכדי תנא מנזיר סליק וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קסו
ב ע"א מכת תנא מנזיר סליק וכו' כדרבי דתניא רכי אומר וכו' שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קה, קו
ב. אמר ר"ל אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיד אות ה, ז
ב. ארבעים יום קורם יצירת הולדכסף נבחר (תשפ) עמ' רז
ב. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' מג, דברים עמ' קעד
ב. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות ד
ב. וקשין לזווגן כקריעת ים סוף וכו' הא בזווג ראשון הא בזווג שנימשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' טו
ב. כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןפחד דוד ח"ג עמ' רמו, רמט, שסה
ב. למה נסמכה פ' נזיר לפ' סוטה כו'נתיבות שמואל דרוש צד
ב. מ' יום קודם יצירת הולד מכריזים וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' שצז
ב. רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןחלקת אפרים - עקב
ב. תוס' ד"ה קודם יצירת הולדנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קז אות י
ג ע"א אדם עובר עבירה בסתר מכריזין עליו בגלוי וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-2 עמ' כ
ג ע"א אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שמב
ג ע"א אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותכלביא שכן עמ' פד
ג ע"א אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות לז, ר"ה אות רה, עשי"ת אות לד, תשובה אות מג, נד, ס, עג, יו"כ אות קכז, קכח
ג ע"א 'וקנא את אשתו' רשות דברי ר ישמעאל ר"ע אומר חובהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' רה
ג ע"א תוס' ד"ה ר' ישמעליחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' רו
ג ע"ב כיון שעברו ישראל את הירדן וכו' ששה שבסים עלו לראש הר גריזים וששה שבסים עלו לראש הר עיבליחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' רצט
ג ע"ב כל העושה מצוה אחת בעוה"ז וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רעא, רעו
ג ע"ב כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ביחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קז
ג. אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטותמזבח אליהו דף קנג ע"ג
ג. אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוחמזבח אליהו דף כב ע"א
ג. אין אדם חוטא אלא א"כ נכנם בו רוח שטותמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קצו
ג. אמר רנב"י אין קינוי אלא לשון התראהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ד
ג. לה יטמא - מצוה, ותוס' ד"ה רבי ישמעאלכסף נבחר (תשפ) עמ' ריז
ג. ריש לקיש אמר אין אדם עובר עבירה אלא אם בן נכנס בו רוח שטותפחד דוד ח"ב עמ' מב, קיז, ח"ג עמ' ב, רלז, ח"ד עמ' קעט
ג: א"ר חסדא זנותא בביתא כי קריא לשומשמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות א
ג: קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה על כל אחד ואחד מישראלפחד דוד ח"א עמ' תקפד
ד ע"ב יקרה היא יקרה היא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפניםיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' שעח
ד ע"ב כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עכו"םימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' כ
ד ע"ב תורה דכתיב בה יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות לב, עשי"ת אות כט
ד. סתירהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ו, ט
ד. תוס' ד"ה בן עזאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טז
ד: גסות הרוח כע"זנתיבות שמואל דרוש פ
ד: החוטא בזנות סופו לבוא עד ככר לחם, ותוס'כסף נבחר (תשפ) עמ' רצו
ד: ואיבעית אימא סוד ה' ליראיונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ח
ד: והא איכא בן עזאי דלא נסיבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ו
ד: כל אדם שיש בו גסות הרוח באילו עובד עבודה זרהפחד דוד ח"ב עמ' שמג
ד: כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרהכסף נבחר (תשפ) עמ' רסו
ד: כל המתגאה לבסוף נכשל באשת אישפחד דוד ח"ג עמ' שלד
ד: נשא וגירשנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות לא
ד: תוס' ד"ה נעקר מן העולםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כה
ה איסור גאוהמזבח אליהו דף קלט ע"ב {איך אסר הגאוה לאדם הרי כתיב בהקב"ה ה' מלך גאות לבש}
ה ע"א א"ר אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה וכו', וא"ר אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות ב
ה ע"א א"ר יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונוימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' מו
ה ע"א אד"ם א"פר ד"ם מ"רה וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות ו
ה ע"א אין אני והוא יכולים לדור בעולםכלביא שכן עמ' סח
ה ע"א אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' נח, סז, רכ
ה ע"א בעפר לא נאמר אלא שכני עפר מי שנעשה שכן לעפר בחייויחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' שסח
ה ע"א בשר כתיב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קכט, קצד
ה ע"א הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלהכלביא שכן עמ' עט
ה ע"א ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קד
ה ע"א כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות לב, יו"כ אות קד
ה ע"א כל אדם שיש בו גסות הרוח וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' נג, קי, קכז
ה ע"א כל אדם שיש בו גסות וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' כ, קנז
ה ע"א רש"י ד"ה בשר כתיביחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קכט
ה ע"א תוס' ד"ה כל אדם, תימא אמאי וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' עז
ה ע"ב אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' לט
ה ע"ב כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' נח, סו, קיג
ה. אדם אפר דם מרהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ב אות ב
ה. אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' רעח, שא
ה. אמר חזקיה אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשרמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' פד
ה. בשר כתיב ביה ונרפא אדם לא כתיב ביה ונרפאמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' פה
ה. דאין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כו אות ח, סי' צו אות ג
ה. הגאוה מתעטר לת"חמזבח אליהו דף קמג ע"ד
ה. הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיניכסף נבחר (תשפ) עמ' רג
ה. הר סיני השפיל את עצמו וזכה שהתורה תינתן עליופחד דוד ח"א עמ' תרנ, ח"ג עמ' קעח
ה. ואת דכא ושפל רוח אמר הקב"ה אני את דכאמזבח אליהו דף לט ע"ג
ה. ואת דכא ושפל רוח אמר הקב"ה אני את דכאמזבח אליהו דף רכה ע"ג
ה. ואת דכא ושפל רוח ח"א וכו' יח"א וכו'מזבח אליהו דף ריט ע"א
ה. וחד אמר אני את דכא וכו' שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' יג
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' רכג, שמות עמ' רלו, ויקרא עמ' יג, במדבר עמ' פג, דברים עמ' נט
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות ג
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב״ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםפחד דוד ח"א עמ' קה, שעד, תיא, ח"ב עמ' יד, קפד, שמג, תכה, ח"ג עמ' ריז, ח"ד עמ' קעז, קפז
ה. כל המתגאה אמר הקב"ה אין אני והואמזבח אליהו דף קד ע"א
ה. כל מי שיש בו גאוה אומר הקב"ה אין אני והואמזבח אליהו דף קמג ע"ד
ה. כל מי שיש לו גאוה אומר הקב"הפני יצחק (פראנסיס) דף יז ע"ג, קעח ע"ב
ה. כל מי שיש לו גאוה גורם לשכינה שתסתלק מישראלמזבח אליהו דף ר ע"א
ה. מדד כל ההרים ליתן עליהם את התורה ולא מצא אלא סיניחי' אבר"ח דרוש כח
ה. שמא תצא מב"ד זכאית ויתגרו בה פרחי כהונהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מ אות ג
ה. שמחת בית השואבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מ אות ח
ה. ת"ח צריך שיהא בו אחד מח' בשמיניתפני יצחק (פראנסיס) דף כד ע"ג
ה. ת"ח צריך שיהא בו משמונה בשמיניתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א
ה. תלמיד חכם מותר שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאוהפחד דוד ח"ג עמ' קנג
ה: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוחפני יצחק (פראנסיס) דף פט ע"ג-ע"ד
ה: בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' י
ה: השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועת ה'נתיבות שמואל דרוש ב
ה: כל מי שהוא שפל כאילו הקריב כל הקרבנותמזבח אליהו דף מה ע"ג
ה: מי שהוא מנמוכי הרוח כאילו הקריב קרבןמזבח אליהו דף נג ע"ג
ה: מי שהוא שפל כאילו הקריב כל הקרבנותמזבח אליהו דף רכב ע"ג
ה: נמוכי הרוח אין תפלתן נמאסתמזבח אליהו דף קלב ע"ב
ז ע"ב חציף עלי מאן דמפרט חטאי'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קפג
ז ע"ב כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגלגלין בארוןיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תפט
ז ע"ב ראובן למה הודה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' לא
ז. היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים, ומאימין עליה כדרך שמאימין על עדי נפשות. ואומרים לה, בתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושים וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות צא
ז. הרבה יין עושהמזבח אליהו דף נ ע"ד
ז: הרבה גדולים נכשלו ועשו תשובהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' נו
ז: יהודה הודה ולא בושפחד דוד ח"א עמ' תרכה, תרנא, ח"ד עמ' סב
ז: יחי ראובן ואל ימותמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סג
ז: לא הוי סליק ליה וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סד
ח : מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסוכסף נבחר (תשפ) עמ' עג, שמא
ח ע"א גמירי דאין יצה"ר שולט וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קצו
ח ע"א גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קפ
ח ע"ב במדה שאדם מודד בה מודדין לויחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' קמט
ח ע"ב מנין שבמדה שאדם מודד וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שכא
ח"א אתי דכא, וח"א אני את דכא - החילוק בזהנתיבות שמואל דרוש לג
ח"א דהעבירה מלפפתו וח"א דקשורה בו ככלב - איזה נ"מ בפלוגתא שלהםנתיבות שמואל דרוש קכג
ח. אין משקין שתי סוטות כא'חלקת אפרים - ויצא (ב)
ח: במדה שאדם מודד בה מודדין לומזבח אליהו דף עג ע"ג
ח: במדה שאדם מודד בה מודדין לונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות כ
ח: הקב"ה משלם לאדם מדה כנגד מדהמזבח אליהו דף סב ע"ד
ח: פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולכסף נבחר (תשפ) עמ' תטו
ט במדה שאדם מודד וכו'נתיבות שמואל דרוש פו דף קפו ע"א
ט במדה שאדם מודד מודדין לונתיבות שמואל דרוש לח
ט יוסף זכה שמשה קבר אותומראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שמה ע"ג {אף שהוא רק התחיל}
ט ע"א סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה מה שביקשה לא ניתן לה ומה שבידה נטלוהו ממנהיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' רע
ט ע"א שלשה כוסות האמורות במצרים למה אחת ששתת בימי משה ואחת ששתת בימי פרעה נכה ואחת שעתידה לשתות עם חברותיהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות נו
ט. א"ר יהודה מנימין גר המצרי היה לי חבר מתלמידי ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
ט. אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתוחלקת אפרים - במדבר
ט. אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלהפחד דוד ח"ד עמ' קעג
ט. בשכר שהמתינה מרים למשה שעה אחת וכו' לפיכך זכתה שנתעכבו לה ישראלמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקכה, במדבר עמ' סו
ט. דרש ר"ח בר פפא מ"ד רננו צדיקים בה'פני יצחק (פראנסיס) דף קלד ע"ד
ט. טבעו בארץ שעריה בעבור שהיה מעשה ידיו של דודמזבח אליהו דף קטו ע"ב
ט: דלא מפיק ש"ש לבטלהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קכח
ט: הוא כי אזיל וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' נט
ט: הירך התחילה בעבירה וכ' כתובים המכחישים זה א"זמזבח אליהו דף קן ע"א
ט: וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר ותתצב אחותו מרחוק לפיכך נתעכבו לה כל ישראל שבעה ימים במדבר וכו'בית אהרן (צורוגון) דף סז ע"ג
ט: יוסף זכה לקבור את אביונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות י
ט: יוסף זכה לקבור את אביופני יצחק (פראנסיס) דף סב ע"ב
ט: מי גדול לנו ממשה שלא נתעסק בו אלא שכינהבית אהרן (צורוגון) דף סז ע"ג
ט: מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קעח, קצב, קצה
ט: מרים המתינה למשה שעה אחתמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעט
ט: מרים המתינה למשהמזבח אליהו דף ע ע"ג
י ע"ב הני תמניא זמני בני למה שבעה דאסקיה מז' מדוריה גהינםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' קל
י ע"ב וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני [אבשלום] מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם ואידך וכו' ואיכא דאמרי דאייתיה לעלמא דאתיעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות עב
י ע"ב נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קעח
י ע"ב תוד"ה נוח לו לאדםימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' לג
י שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדיםשעורי הרב (לייבל) עמ' 93
י. א"ל מ"ז וכו' ה"ד פודגרהמזבח אליהו דף נה ע"ב
י. א"ת ויקרא אלא ויקריאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ח
י. אמר שמשון לפני הקב"ה זכור לי עשרים ושתים שנה ששפטתי את ישראלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות ז
י. הכנים אברהם אורחיו תחת כנפי השכינה באשלחלקת אפרים - וירא
י. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שמה, ויקרא עמ' תיג
י. שלוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיא אות ב
י. שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקיב
י. שמשון נקרא ע"ש כי שמש ומגןמזבח אליהו דף קן ע"ד
י: אין נא אלא לשון בקשהפחד דוד ח"א עמ' קפד
י: אמר הקב"ה ממני יצאו כבושיןמזבח אליהו דף לו ע"א
י: אמר יהודה לתמר שמא קיבל בך אביך קידושיןחלקת אפרים - חיי שרה
י: דוד פעל בתפלתו בעד אבשלום בנוחלקת אפרים - במדבר
י: נוח לו לאדם וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קסב
י: על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב״ה אלוה לכל העולםפחד דוד ח"א עמ' קמו
יא ע"א אלא בואו ונדונם במים שכבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולםיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תא
יא ע"א ותתצב אחותו מרחוק פסוק זה כולו על שם שכינה נאמריד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' סו
יא ע"א מרובה מדה טובה על מדת פורענותימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' לה, שיז, שכ, שלא
יא ע"א רוח הקדש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' כא
יא ע"א שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרויחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קי, שצט, ויקרא עמ' קמט
יא ע"ב וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחלה שנאמר זה אלי ואנוהוכלביא שכן עמ' רסא
יא ע"ב כיון שמכירין בהן מצרים באין להורגן ונעשה להם נס ונבלעין בקרקעיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תרנט
יא ע"ב מאי חיות אילימא חיות ממשיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' כב
יא ע"ב פיתום שמה ולמה נקרא שמה רעמססיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קעה
יא רש"י - ותחיין את הילדים הו"ל למיכתב כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף כב ע"א
יא. אלא במים שכבר נשבע וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ד
יא. אשר לא ידע את יוסף, עשה עצמו כאילו לא ידעפחד דוד ח"ב עמ' יב
יא. בקדירה שבשלו בה נתבשלוכסף נבחר (תשפ) עמ' קפד
יא. בקדירה שבשלו בה נתבשלושעורי הרב (לייבל) עמ' 207
יא. בקדרה שבישלו בה נתבשלופחד דוד ח"ב עמ' עג, קפה
יא. ג' היו באותו עצה בלעם איוב ויתרו, יתרו ברח וכו' איוב ששתק נידון ביסוריןכסף נבחר (תשפ) עמ' כג, לז, נז, רעג
יא. חד אמר שנתחדשו גזירותיו וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' קמה
יא. מאי מסכנות חד אמר שמסכנות לבעליהם, וחד אמר שממסכנות את בעליהם, ורש"י שע"י זה נטבעו המצריים ביםכסף נבחר (תשפ) עמ' שצז
יא. מדה טובה מרובה ממדת פרענותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כו אות ה, סי' צו אות ג
יא. רב ושמואל, חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיופחד דוד ח"ב עמ' יד
יא. תוס' ד"ה ולעולםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רצז
יא. תוס' ד"ה מריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פב אות ה
יא: אם תשכבון וגו' דלא היו מניחים לישראלמזבח אליהו דף עד ע"ד
יא: בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראל ממצריםפחד דוד ח"א עמ' תצט, ח"ב עמ' יט, צ, צח, קסט, תלד, ח"ג עמ' סז
יא: בפרך רבי אלעזר אמר בפה רךפחד דוד ח"ב עמ' כ, פא, ח"ג עמ' קעו
יא: בשבר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות לד, סי' ק אות כט
יא: בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף כו ע"ד
יא: בשכר נשים צדקניותפני יצחק (פראנסיס) דף סה ע"ד, סו ע"א
יא: בשכר נשים צדקניותשעורי הרב (לייבל) עמ' 231
יא: ויעש להם בתים בתי כהונה ומלכות וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' קנב
יא: ותחיין את הילדים, תנא, לא דיין שלא המיתו אותן אלא וכו'פחד דוד ח"א עמ' רעט
יא: ותיראן המילדות את האלהיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יג אות יח
יא: נעשה להם נס והיו נבלעין בקרקע וכו', לאחר שהלכו היו מבצבצין ועולין וכו' - הסגולה של והיו נבלעין בקרקע, ידועה בתולדות ישראל, האנוסים בספרד, היהדות בארץ הגזירה וכו'נתיבות שמואל דרוש סח
יא: עתידה אמי להוליד בן שיושיע את ישראלפחד דוד ח"ב עמ' כז
יא: תחת התפוח עוררתיך, שהיו מבצבצים ויוצאים ובאים עדרים עדרים לבתיהםפחד דוד ח"ג עמ' רח
יב אמאי תצפיניה ותיזיל כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף כג ע"ב
יב ע"א וילך איש ויקח את ויחזיר מבעי ליהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' לב
יב ע"א מהרש"א - אין לומר שעמרם החזיר את אשתו משום נבואתה של מרים שהרי ידע כבר שהיא מעוברתמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקכג
יב ע"א מהרש"א - כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורה שזהו סימן והוראה שלעתיד ידבר ה' עמו פנים אל פניםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקכב
יב ע"א עמרם גדול הדור היה כוון שנזר פרעה כל הכן הילוד אמר לשוא אנו עמליםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' סז
יב ע"א רש"י ד"ה אף על עמויחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קיב
יב ע"ב אותו היום ב"א בניסן היהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' קי
יב ע"ב בא גבריאל וחבטן בקרקעיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קכט, במדבר עמ' שצא
יב ע"ב 'ותפתח ותראהו את הילד' וכו' ראתה שכינה עמויחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קל
יב ע"ב כיון דשדיוה למשה במיא אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנאיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' סד
יב ע"ב מנהגו של עולם מלך בשר ודם גוזר גזירה אם כל העולם כולויחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קל
יב ע"ב שירדה לרחוץ מגלולי בית אכיהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' לד
יב עתידה אמי שתוליד בןשעורי הרב (לייבל) עמ' 232-234
יב תוס' ד"ה בשבילי נצלתםסם חיי (עשאל) דרשות דף כג ע"ב
יב. גזירתך קשה משל פרעה שהוא גזר על הזכרים ואתה גם על הנקיבותפחד דוד ח"ב עמ' פח
יב. ותרא אותו בי טוב הואנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות י, יד
יב. ותרא אותו כי טוב הוא, שנתמלא כל הבית אורהפחד דוד ח"ב עמ' ק
יב. עמרם הלך בעצת בתו וכו'אשל אברהם (חיות) דף יד ע"ד
יב. צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםפחד דוד ח"א עמ' תרמח, ח"ב עמ' רצז
יב. רמ"א טוב שמו ורי"א טובי' שמו - מי שנעשה לטוב חשוב יותר ממי שנולד טובנתיבות שמואל דרוש לג
יב. שלש גזירות גזר פרעה וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקיז
יב. שעשה לה מעשה ליקוחין הושיבה באפריוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לג אות כו
יב. תוס' ד"ה אחרים אומרים נולד כשהוא מהולנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות א, סי' צט אות יא, סי' קכ אות טו
יב: אותו היום ששה בסיון היה אמרו מלה"ש לפני הקב"ה מי שעתיד לקבל התורה ביום זה וכו'מזבח אליהו דף פו ע"א
יב: אמר לו רבי נחמיה אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מוםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקכו
יב: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביהפחד דוד ח"ב עמ' כט
יב: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקכג, תקכד
יב: החזירו למשרע"ה ע"כ המניקותמזבח אליהו דף קיח ע"ג
יב: ותפתח ותראהו, ראתה עמו שכינהפחד דוד ח"ב עמ' לב
יב: ותקח מרים הנביאה אחות אהרןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כח
יב: כפרה בגילולי בית אביהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' עח
יב: ראו שמושיען של אלו במים הוא לוקה עמדו וגזרו כל הן הילוד היאורה תשליכהובית אהרן (צורוגון) דף כ ע"ב, כא ע"ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US