Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

תוכמ תכסמ
םירפא ןינב
דער 'מע
[הכלה]
ןיממוז םידע ןידב הריקח ב
טפשמה בל
רועיש ב"ח
[הכלה] זט
ןידיעמ ה"ד תופסותב א"ע ב
םירפא ןינב
וק 'מע
[הכלה]
ן"במרבו י"שרב ב"ע ב
ךלמילא םעונ
ב"ע וצ ףד
ארקיעמד - קידצה תא וקידצהו ב"ע ב
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
,ב"ע חכ ףד
א"ח ב"ודהמ
ב"ע חנ ףד
'סותבו 'וכו לקסנ וניא לקוסה המו ב"ע ב
'מע םהש ןבא
[הכלה] דסק
םינש רשעל וריבח תא הולמה א"ע ג
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
,ב"ע בק ףד
א"ח ב"ודהמ
א"ע טנ ףד
'וכו ותטמשמ תיעיבש םינש רשעל וריבח הולמה א"ע ג
לארשי ךרד
,די ק"ס ז 'יס
'יסל חי 'יסו
ט"ס סק
[הכלה]
ןתיל הצור םדא המכ א"ע ג
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע בק ףד
'וכו זוז ףלא וריבחל בייחש 'וכו ונא ןידיעמ א"ע ג
'מע םהש ןבא
[הכלה] הצר
ונא ןידיעמ א"ע ג
טפשמה בל
,ג רועיש ב"ח
[הכלה] ח
וקלח יפל םלשמ םמוז דע א"ע ג
ישוריפ
םינושאר
ילכ ןקיתש - בייח ב"ע ג
'מע םהש ןבא
[הכלה] נק
ויתורטש רסומ ב"ע ג
תיעיבר ימ
ףיעס סק 'יס
ד"יקס א
[הכלה]
ירקימ אעבצד אימ ב"ע ג
'מע םהש ןבא
[הכלה] הנר
םוי םישולש האולה םתס ב"ע ג
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
,א"ע דל ףד
א"ח ב"ודהמ
ב"ע טנ ףד
ןנישייח 'וכו לודגה םיל הלפנש םימ האילמ תיבח א"ע ד
י"שרבו 'וכו 'א םוקמב ןיגול 'גל
בהז תועבט
דס ףד א"ח
[הכלה] ג"ע
ותשא שרגש םידיעמ א"ע ד
ישוריפ
םינושאר
ןיי לש תיבח - יכה ימנ אינת א"ע ד
םירפא ןינב
הק 'מע
[הכלה]
'מגב ב"ע ד
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
וכ
וילע ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש ואל לכו ב"ע ד
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע הנ ףד
אה ה"ד 'סות ב"ע ד
,ןהכ טפשמ
טפר
ןידה ןמ ןישנוע ןיא א"ע ה
טפשמה בל
גי רועיש ב"ח
[הכלה]
גרה הריב חרזמב ורמאו םינש ואב ,אבר רמא א"ע ה
הריב ברעמב אלהו ורמאו םינש ואבו ,שפנה תא ינולפ
םתייה ונמע
טפשמה בל
רועיש א"ח
[הכלה] אי
רכמו חבטו בנג אתבשב דחב ורמאו םיינש ואב א"ע ה
םתייה ונמע אתבשב דחב ורמאו םיינש ואבו
טפשמה בל
ל רועיש ב"ח
[הכלה]
,רכמו חבטו בנג אתבשב דחב ורמאו םינש ואב א"ע ה
ירתב אלא םתייה ונמע אתבשב דחב ורמאו םינש ואבו
ןכו ה"ד םש תופסותבו ...רכמו חבטו בנג אתבשב
טפשמה בל
רועיש ב"ח
די ,בי
[הכלה]
תא ינולפ גרה אתבשב דחב ורמאו םינש ואב א"ע ה
אלא אתבשב דחב םתייה ונמע ורמאו םינש ואבו ,שפנה
שפנה תא ינולפ גרה אתבשב ירתב
תורגא
קלח היארה
הכק א
הריב חרזמב א"ע ה
טפשמה בל
רועיש ב"ח
[הכלה] בי
סנק ןינעל ןכו ה"ד תופסותב א"ע ה
טפשמה בל
רועיש ב"ח
[הכלה] זט
דחב ארפצב ארוסב ורמאו םינש ואב אבר רמאו א"ע ה
שפנה תא ינולפ גרה אתבשב
טפשמה בל
ח רועיש ב"ח
[הכלה]
תוכמב ןישלשמ ןיאו ןוממב ןישלשמ א"ע ה
ןשוח יכרד
כק 'מע
[הכלה]
הקזחוה שיקל שיר רמא ב"ע ה
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע ופ ףד
'וכו ןיגרהנ וגרה אל רמוא יבירב ב"ע ה
םולש ירבד
זטת 'יס ו"ח
'וכו הוצמ ישועל לפטנה ב"ע ה
ב"ח םורמ ימ
אס 'מע
םיקודצ לש םבלמ איצוהל םמוז דע גרה ב"ע ה
לארשי בהוא
א"ע הנש ףד
ןיגרהנ ןיא וגרה ב"ע ה
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
חסש 'מע
ןיגרהנ ןיא וגרה ב"ע ה
ט"וי תרהט
,בנק 'מע י"ח
עק
'וכ הריבע ירבועל לפטנל בותכה שנע כ"או ב"ע ה
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
'מע
חסש-זסש
השע רשאכ אלו םמז רשאכ ב"ע ה
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ןיגרהנ ןיא וגרה ןיגרהנ וגרה אל ב"ע ה
טפשמה בל
רועיש א"ח
[הכלה] וכ
ןיממוז םהינש ויהיש דע ןיגרהנ ןניא םיינש המ ב"ע ה
ןיממוז ןתשלש ויהיש דע ןיגרהנ ןניא השלש ףא
טפשמה בל
ט רועיש א"ח
[הכלה]
ןתודע לוספ וא בורק םהמ דחא אצמנ םיינש המ ב"ע ה
ןתודע לוספ וא בורק םהמ דחא אצמנ השלש ףא הלטב
הלטב
םורמ ימ
,גל 'מע ה"ח
זפק 'מע ג"יח
הלטב ןתודע לוספ וא בורק ןהמ 'א אצמנ ב"ע ה
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
גנ 'מע החיתפ
,הריבע ירבועכ הריבע ירבועל לפטנל בותכה שנע ב"ע ה
ישועכ הוצמ ישועל לפטנל רכש םלשי המכו המכ תחא לע
הוצמ
ןשוח יכרד
גכק-בכק 'מע
[הכלה]
םש יריאמו א"רגו נ"לעו םינושארו םידע 'ב י"פע ב"ע ה
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח א"ודהמ
א"ע זט ףד
םהינשש דע ןיגרהנ ןניא םינש המ רמוא ןועמש 'ר ב"ע ה
'וכו ןיממוז
תוצרא
(י'גלפ) םייחה
ט שורד
םידע םינש פ"ע ה
ישוריפ
םינושאר
יכה אשרפימ אל רטשב תודע לבא א"ע ו
טפשמה בל
רועיש ב"ח
אל ,וט
[הכלה]
,ליצי גורה התעמ אלא ייבאל אפפ בר היל רמא א"ע ו
אלא ה"ד םש תופסותבו
ןשוח יכרד
גכק 'מע
[הכלה]
םש םינושארו יסוי 'ר רמא א"ע ו
םירפא ןינב
זק 'מע
[הכלה]
'סותב א"ע ו
טפשמה בל
רועיש ב"ח
[הכלה] גי ,ה
אבר רמא ה"ד תופסותב א"ע ו
ןשוח יכרד
זכק 'מע
[הכלה]
םש א"בטיר ותיתא יזחימל א"ע ו
םורמ ימ
ח 'מע ב"יח
הלטב םתודע לוספ וא בורק םהמ 'א אצמנ א"ע ו
ןשוח יכרד
וטק 'מע
[הכלה]
ליצי עברנ ה"דות א"ע ו
ןשוח יכרד
הכק 'מע
[הכלה]
לאומש ה"דות א"ע ו
ט"וי תרהט
חנ 'מע י"ח
'וכ וניד תושעל אלא ב"ע ו
םיתעל הניב
'מע מ שורד
הנר
ותוא ןיכילומ ךליל הצור םדאש ךרדב ב"ע ו
טפשמה בל
רועיש א"ח
[הכלה] זט
אברד הימקל ותאד יזועל והנה ב"ע ו
'מע םהש ןבא
[הכלה] זסר
ינידב ה"דות ב"ע ו
- תמא תפש
יעסמ הלאו
53 'מע
לארשי ץראב לבא א"ע ז
םורמ ימ
דיר 'מע ח"ח
םלועמ גרהנ םדא היה אל ןירדהנסב ונייה וליא א"ע ז
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע טכ ףד
'סותבו םלועמ םדא גרהנ אל ןירדהנסב ונייה וליא א"ע ז
טפשמה בל
ה רועיש ב"ח
[הכלה]
תא ונא ןידיעמ ורמאיו םינש ודמעיש םוקמ לכ א"ע ז
,וידע ינולפו ינולפו ,ינולפ ד"יבב וניד רמגנש ינולפ שיא
גרהי ז"ה
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ןירדהנסב ונייה וליא םירמוא ע"רו ט"ר א"ע ז
טפשמה בל
רועיש ב"ח
[הכלה] זט
ונייה וליא םירמוא אביקע יברו ןופרט יבר א"ע ז
םלועמ םדא גרהנ אל ןירדהנסב
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע חכ ףד
א"שרהמבו לוחכמכ ה"ד 'סות א"ע ז
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
טצקת ,טפש
ושאר תא הלה איצוה ודימ ןבאה התצישמ םא א"ע ח
הבושת ירעש
ע תוא י"הס
'וכ רימגד ג"עא 'וכ הדורה ברהו 'וכ הכמה באה א"ע ח
ישוריפ
םינושאר
יתירחא אתונמוא רימגד ב"ע ח
תורגא
ג קלח היארה
הער
י"שר ירבדו ,תושר םיצע תביטח ב"ע ח
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע זיק ףד
לארשי גרהש בשות רג א"ע ט
ישוריפ
םינושאר
םיקלאל יתאטחו - ךימעטלו א"ע ט
בקעיל תמא
'מע ת"הע
הסת
הילע ךרד וגרהש ןאכ הדירי ךרד וגרהש ןאכ א"ע ט
ישוריפ
םינושאר
םיבכוכ דבוע וא בשות רג ךכיפל א"ע ט
ןויערה רוא
ער ,זנר 'מע
יוגו ,חנ ןב ,בשות רג - א"בטיר א"ע ט
ןויערה רוא
אער-ער 'מע
ד"בב תווצמה 'ז לבקש אוה ת"ג - ן"במר א"ע ט
י"ח םורמ ימ
חס 'מע
םיחצור הב ובר דעלגה ץרא ב"ע ט
בלו הוצמ
167 'מע ב"ח
דיבעק הווצמ יתירחא הכאלמ רימג אלב ב"ע ט
ףוס ,רדה ץע
הכ עטק
ול םירמואב יתחמש דוד רמא א"ע י
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע תוזירז
דצ
הרותב קסוע התאש דחא םוי יל בוט ה"בקה רמא א"ע י
חבזמה ג"ע ...המלש דיתעש תולוע ףלאמ
ףסוי ירמא
וכ ףד םירבד
א"ע
םיחצורל שמשה חרזה יאלמש 'ר שרד א"ע י
לארשי בהוא
א"ע אמר ףד
ד"לש ןיבו תעדל ןיב תוטלוק וללה א"ע י
הדוהי ירמא
דל 'מע
יתוברמ יתדמל הברה א"ע י
םיתעל הניב
'מע טל שורד
טמר
םהמ רתוי ירבחמו יתוברמ יתדמל הרות הברה א"ע י
םלוכמ רתוי ידימלתמו
יבא תוכרב
א"ע דצ ףד
םלוכמ רתוי ידימלתמו א"ע י
תליסמ
'מע םירשי
הפת
ןיקסועו ןיבשויש ח"ת לש םהיאנוש יראוצ לע ברח א"ע י
דבב דב הרותב
טבש תושרד
ביר 'מע יולה
רתוי ,הרותב קסועו בשוי התאש דחא םוי יל בוט א"ע י
'וכו דיתעש תולוע ףלאמ
לארשי בהוא
א"ע גק ףד
עשוהי שירפהש דע וטלק אל א"ע י
ףסוי ירמא
וכ ףד םירבד
א"ע
'וכו ןומהב דמלל האנ ימל א"ע י
די ףד בוט בר
בלק ,ג"ע
א"ע
םילשורי ךירעש המחלמב דומעל ונילגרל םרג ימ א"ע י
הרותב וקסעש
טבש תושרד
הר 'מע יולה
םילשורי ירעש ,המחלמב ודמעיש ונילגרל םרג ימ א"ע י
הרותב ןיקסוע ויהש
טבש תושרד
,אמ 'מע יולה
הר
ךאלממ ןיטלוק ,'וכו 'אנש ןיטלוק ת"דל ןינמ א"ע י
תומה
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
אנ
:שוריפ :א"בטירב .ןיטלוק ןהש הרות ירבדל ןינמ א"ע י
וטלוק ושרדמ תיבש רמימל יעבד ד"סק
יבכמה שוריפ
'מע תומש
העק
הנמייקא ידיל האבש הוצמ א"ע י
טבש תושרד
ביר 'מע יולה
תיב הנבי ונב המלש איבו הז ןקז תומי יתמ א"ע י
הריחבה
םורמ ימ
אמ 'מע ב"יח
םלידביש רבדב דרח תויהל בל ןתנ א"ע י
הדוהי ירמא
גכ 'מע
םירמואש א"נב יתעמש ע"שבר א"ע י
ונבר יבתכ
'מע ייחב
הכת
טלקמ םה הרות ירבדש א"ע י
ישוריפ
םינושאר
הרותב םיקסוע ויהש םילשורי ירעש א"ע י
ב"ח םורמ ימ
זיר 'מע
ןילגמ הלגש בר ,ומע ובר םילגמ הלגש דימלת א"ע י
ומע ותבישי
ףסוי ירמא
הכ ףד םירבד
ב"ע
'וכו ומע ובר ןילגמ הלגש דימלת א"ע י
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ומע ובר ןילגמ הלגש דימלת א"ע י
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
בלר 'מע
.ותוא ןיכילומ הב ךליל הצור םדאש ךרדב ב"ע י
אוה הנה ,םדאה השעמו רוביד הבשחמ לכ :א"שרהמבו
רמא כ"עו .ערל םא בוטל םא ,ונינע יפל ךאלמ ול ארוב
ונממ םדאה ידיב תושרהש ךליל הצור םדאש ךרדב
לבא .םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכהש ,ה"ב ךרבתי
םיכאלמה ןתוא ותוא ןיכילומ םדא לש ונוצרו ותעד יפכ
וב רשא הבשחמו ןוצר ותואמ םיארבנה
ןושל אפרמ
זפ 'מע
ותוא ןיכילומ ךליל הצור םדאש ךרדב ב"ע י
תישאר
ךרד ,המכח
החיתפ ,ץרא
ד תוא
םדאש ךרדב ...םיאיבנה ןמו הרותה ןמ וניצמ ב"ע י
'וכו ותוא ןיכילומ ךליל הצור
ישוריפ
םינושאר
םיכרד תשרפ לע בותכ היה טלקמ ב"ע י
יבכמה שוריפ
'מע לאומש
טלק
...קדנופל ןנימזמ ה"בקה ...וגרהש םדא ינב ינש ב"ע י
'עמ יפל שבד
וכ תוא ב
המחלמב תודמוע י
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע תומש
135
ןיליפתל הלוכ הרותה לכ שקתיא א"ע אי
תוחרוא
רעש םיקידצ
הע 'מע הגאד
ידוהי לכא יראש רובע ל"ביר םע רבד אל והילא א"ע אי
וריעל בורק תואסרפ 'ג ךות
ישוריפ
םינושאר
ריזג יאגבמו ביסנ םכש ורמא א"ע אי
שבד תורעי
אצ 'מע א"ח
'וכו ןיתישל ודוד הרכש העשב א"ע אי
לארשי רנ
דמ ףד ג קלח
תחנ ןושל רבדי ,השק ןושל רבד א"ע אי
תליסמ
'מע םירשי
וסקת
הינימ יסרפ 'ג קוחרב אירא הילכאד ארבג אוהה א"ע אי
ל"בירד
םולש ירבד
ןמיס ה קלח
זט
'וכו 'יפא םכח תללק א"ע אי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ונק 'מע
האב איה יאנת לע 'יפא םכח תללק א"ע אי
םלוע תוביתנ
בנ 'מע א"ח
האב םנח לע וליפא םכח תללק א"ע אי
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
גמ
האב איה יאנת לע וליפא םכח תללק א"ע אי
תישאר
,המכח
קרפ השודק
אס תוא גי
האב איה יאנת לע וליפא םכח תללק א"ע אי
םלוע תבהא
ד ףד
םכח תללק א"ע אי
,ןהכ טפשמ
טר
האב איה ,םכח תללק א"ע אי
השמ להקיו
תוא זיק 'מע
וס ,דס
[הכלה]
אמוהת אפק א"ע אי
תליסמ
'מע םירשי
וסקת
ושקב אלו ןרוד לע םימחר שקבל ןהל היהש א"ע אי
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
טפש
ושקב אלו ןרוד לע םימחר שקבל ןהל היהש א"ע אי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
וניד רמגנ אלש דע םא ב"ע אי
בקעי קלח
(רוטנק)
אכ שורד
םלועל םשמ אצוי וניא ג"כ גרוהה ב"ע אי
ישוריפ
םינושאר
ול םיכירצ לארשי וליפאו ב"ע אי
טבש תושרד
ר 'מע יולה
'וכו אתעמשב חרטמו לקשימל עדי יאק הוה אל ב"ע אי
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
אפת 'מע
ןבוארל םרג ימ ב"ע אי
תישאר
,המכח
קרפ השודק
דכ תוא די
הרפה ךירצ יאנת לע וליפא וידנ ב"ע אי
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
גסש
ןכ ינפל הענצב הדוה הדוהי - ימ ה"ד 'סות ב"ע אי
ישוריפ
םינושאר
ובש ןיללח וליפא א"ע בי
םורמב רידא
הק 'פ ב"ח
תועטל םודא לש ורש דיתע תויועט 'ג א"ע בי
םורמב רידא
חק 'פ ב"ח
הרצבל רצב ןיב לדבהה א"ע בי
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
כר 'מע
תוטלוק ויתונרק רובס א"ע בי
םייח עפש
'מע א"ח
טפק
'וכו תועטל ושע לש ורש דיתע א"ע בי
זומת 'ג 'ס
'מע דנשת
דיר
הנוכשל הנוכשמ הלוג ב"ע בי
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע גק ףד
תחא םושמ אלא בייח וניא הצולחו השורג א"ע גי
בקעי קלח
(רוטנק)
א שורד
'וכו וקלש תותירכ יבייח לכ א"ע גי
בקעי קלח
(רוטנק)
א שורד
ןילחומ ןיא הטמ לש ד"ב ב"ע גי
המלש תכרב
חי 'מע מ"וח
[הכלה]
'מ תוקלמ ללכב ונשי כ"ייח ב"ע גי
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
זכ
אל אלא וניא "לא"ו "ןפ אמשה" 'אנש םוקמ לכ ב"ע גי
השעת
תישאר
הונע ,המכח
ג תוא ב קרפ
אל אלא וניא לאו ןפ רמשה רמאנש םוקמ לכ ב"ע גי
השעת
ןהכ טפשמ
זפר-ופר
השעל קתינה ואל ב"ע גי
םירפא ןינב
וק 'מע
[הכלה]
גי
םייח עפש
זס 'מע ו"ח
אעישר רב אעישר א"ע די
םירפא ןינב
[הכלה] מ 'מע
אוהה ה"דות א"ע די
םירפא ןינב
זפק 'מע
[הכלה]
ל"רו י"ר 'לחמב ב"ע די
םירפא ןינב
חעק 'מע
[הכלה]
די
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
זנק ,בנק
אנינת ה"ד 'סות א"ע וט
טפשמה בל
ד רועיש ב"ח
[הכלה]
יגלפימ אק קפס תארתהב ב"ע וט
בקעיל תמא
'מע ת"הע
זפת
ולטיב אלו ולטיב ב"ע וט
םירפא ןינב
זע 'מע
[הכלה]
א"בטירבו י"שרב זט
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
דכ
'וכו הקול וניאו חלשמ 'וכו םינבה לע םא לטונה א"ע זט
הבושת ירעש
תוא ג רעש
המ
ןיא השעמ וב ןיאש ואל הרותבש תורהזאה לכ א"ע זט
םשב וריבח תא ללקמו רמימו עבשנמ ץוח .וילע ןיקול
הבושת ירעש
וכ תוא ג רעש
וילע ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש ואל א"ע זט
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
הע
וילע ןיקול השעמ וב שיש ואל א"ע זט
הבושת ירעש
תוא ג רעש
הע
וילע ןיקול השעמ וב שיש ואל א"ע זט
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
ומ ,המ ,וכ
עבשנה ןמ ץוח וילע ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש א"ע זט
םשב וריבח תא ללקמהו 'וכו
תישאר
,המכח
קרפ השודק
,אי תוא ה
קרפ השודק
גל תוא זט
םושמ רבע אק אנמואד אנרקב יתשד ןאמ יאה ב"ע זט
וצקשת אל
םולש ירבד
ס 'מע א קלח
'וכו יתשד ןאמ יאה ב"ע זט
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
גצ
'וכו "וצקשת אל" םושמ רבוע ויבקנ תא ההשמה ב"ע זט
'וכו אנמואד אנרקב יתשד ןאמ יאה
הבושת ירעש
תוא ג רעש
י"הס ,גצ
חס תוא
תא וצקשת לב םושמ רבוע ויבקנ תא ההשמה ב"ע זט
םכיתשפנ
תישאר
,המכח
קרפ השודק
אי תוא ה
וצקשת אל םושמ רבוע ויבקנ תא ההשמה ב"ע זט
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע תוזירז
דצ
רובעי אלש ...ויבקנ ההזי אלש ...תוזירז ךירצו ב"ע זט
וצקשת לב לע
תוחרוא
רעש םיקידצ
בי 'מע הואג
םיסואמ םילכב לכאי אלו התשי אל ב"ע זט
םייח חור
'מע (א"דיח)
הפק
תויקלמ 'ה םיעלות ב"ע זט
תורוא יללט
אס 'מע
דילת ןועמש 'רכ אמא אדיליד ב"ע זי
םירפא ןינב
בצק 'מע
[הכלה]
זי
םירפא ןינב
זק 'מע
[הכלה]
תומחלמב ג"פר זי
שבד תורעי
דער 'מע ב"ח
'וכו תוקפסמ םינהכ לש ןהיתומיא ךכיפל א"ע שי
(םש א"שרהמבו)
םייח חור
'מע (א"דיח)
הפק ,בל
תויקלמ 'ה חלגמ א"ע כ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,טכק
'יס הרות
גלת
ונקז תלובש [ונקז ףוס והזיאו] ב"ע כ
ישוריפ
םינושאר
םיבר 'לב היפקאדמ - ינמ ךל רמאד ב"ע כ
םירפא ןינב
חיק 'מע
[הכלה]
ב"ע כ
הבושת ירעש
תוא ת"הגא
המ
רבוע התוש אוהו ןיי התשת לא ריזנל ורמאי םא א"ע אכ
א"ואכ לע
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ןושאר
ז
'וכו התוש אוהו התשת לא התשת לא ול ורמא א"ע אכ
םולש ירבד
'מע א קלח
טמ
'וכו עקעק תבותכ בתוכה א"ע אכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
,א"ע גנ ףד
ב"ע וטק
םשה וניא ל"א םיאלכ שבולה ףא ב"ע אכ
ט"וי תרהט
אנק 'מע י"ח
וכ ההש וליפא ב"ע אכ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
טש ףד
ויתנשמ ואל ןנחוי 'ר ל"א הקול םיאלכב הפוחה ב"ע אכ
'וכו
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
איש ףד
קוליח ןיא 'וכו ט"ויב ערוז םושמ ימנ יקלילו ב"ע אכ
ט"ויב תוכאלמ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
יש ,טש ףד
ןיואל הנמש םושמ וילע בייחו 'א םלת שרוח שי ב"ע אכ
בקעי לוק
(לואש)
תונושל
ףד ם"במרה
ג"ע המ
דחא םלת שרוח שי ב"ע אכ
םירפא ןינב
זכק 'מע
[הכלה]
'סותב בכ
הבושת ירעש
תוא ג רעש
גק
םשה תא קחומל הרהזא א"ע בכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
,א"ע גנ ףד
ב"ח ג"ודהמ
איש ףד
היל תיל ללוכ רוסיא אנת יאה א"ע בכ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
גק
'וכו םשה תא קחומה א"ע בכ
הבושת ירעש
תוא ג רעש
הע
תחא רסח םיעברא תוקלמהו א"ע בכ
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
ב"ע ה ףד
ןתיא לחנב ערוזה ימנ בושחילו א"ע בכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע דכ ףד
ןיב שורחא אלש העובש רמאד ןוגכ ימנ בושחילו א"ע בכ
'וכו ט"ויב ןיב לוחב
תורוא יללט
ופ 'מע
אלו ת"ס ימקמ ימקד ישניא ראש יאשפט המכ א"ע בכ
הבר ארבג ימקמ ימיק
דוד תבהא
א"ע בצ ףד
'וכו ישניא ראש יאשפט המכ א"ע בכ
תבש תעד
גפ 'מע
הרעהב
תחא רסח םיעברא ותוא ןיקלמ המכ א"ע בכ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
הע
תחא רסח םיעברא ותוא ןיקלמ המכ א"ע בכ
תוליהק
ףוס בקעי
ה"ח
ןייע ,תחא רסח םיעברא ותוא ןיקלמ המכ א"ע בכ
ט"ל ןינמ הנווכהש ל"זחל ל"נמ םעט דוע ראבמ .י"שריפ
רכששי ינב
טל ףד ב"ח
(הרעה) ג"ע
םיעברא רפסמב רמאנש 'וכו ותוא ןיקלמ המכ א"ע בכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע בנ ףד
ףיקתמ ה"ד 'סות א"ע בכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
'ר ותאו םיעברא ביתכ ת"סב ב"ע בכ
םירפא ןינב
טיק 'מע
[הכלה]
'סותב ב"ע בכ
תראפת
'מע לארשי
גק ,ד ,די
ונתנ תוצמ ג"ירת יאלמש יבר שרד ב"ע בכ
המלש תכרב
'מע מ"וח
[הכלה] טכר
והודמאד אה ,אדחו םיעבראל והודמאד אה ב"ע בכ
ב"מל
המלש תכרב
לר 'מע מ"וח
[הכלה]
םש א"בטירבו 'וכו אמויל והודמאד אה ב"ע בכ
המלש תכרב
'מע מ"וח
[הכלה] חכר
ודי לע הלוג הז ירה תמו תחא העוצר ול ףיסוה ב"ע בכ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע הבושת
העק
חכ יפכ תוקלמב םידמוא ויה.. ד"יב תויהב אולה ב"ע בכ
הקלנה שיאה
השמ ידי
'מע תלהק
חס
ינה יאשפט המכ :וא 'וכו יאשפט יאלבב ינה ב"ע בכ
ישניא
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע הבושת
העק
...םוחר אוהו רמאי ותוא םיקלמש העשבו ב"ע בכ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע זלק ףד
'וכו וינפלמ שילש - ןיקלמ דציכ ב"ע בכ
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
זת 'מע
ןיקלמ דציכ ב"ע בכ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
וע
ת"ס ימקמ ימייקד ,ישניא ראש יאשפיט המכ ב"ע בכ
ביתכ ת"סב וליאד .הבר ארבג הימקמ ימייק אלו
אדח ירצב ןנבר ותאו ,םיעברא
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
בס
אלו הרות רפס ימקמ ימייקד ישניא יאשפט המכ ב"ע בכ
הבר ארמג ימקמ ימייק
םייח ךרד
בכת 'מע
אלו ת"סד הימקמ ימייקד ישניא יאשפט המכ ב"ע בכ
הבבר ארבג ימקמ
םלוע תוביתנ
ומ 'מע א"ח
הרות רפס ימקמ ימייקד יאשפט המכ ב"ע בכ
םייחה 'ס
גל 'מע (גנשת)
ימייק אלו ת"ס ימקמ ימייקד 'וכו יאשפט המכ ב"ע בכ
אבר ארבג ימקמ
שבד תורעי
'מע א"ח
ב"ח ,הצק
זפק 'מע
'וכו ת"ס ימקמ ימייקד ישניא ראש יאשפט המכ ב"ע בכ
ט"וי תרהט
חפ 'מע י"ח
ישניא ראש יאשפט המכ ב"ע בכ
ךלמילא םעונ
א"ע ק ףד
רפס ימקמ ימייקד ,ישניא ראש יאשפט המכ ב"ע בכ
הבר ארבג ימקמ ימייק אלו הרות
עשוהי ןסוח
י"פ ב רמאמ
גנר 'מע
הרות רפס ימקמ ימיקד ,ישנא ראש יאשפט המכ ב"ע בכ
אבר ארבג ימקמ ימיק אלו
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע דצש ףד
אדח ירצבו ןנבר ותאו םיעברא ביתכ ב"ע בכ
המלש תכרב
לר 'מע מ"וח
[הכלה]
איגוסב תומחלמב ן"במרו מ"העב ,מ"רהל מ"הפ ב"ע בכ
םש
יבכמה שוריפ
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
ו
וילעב סובא ריכמש ימ אובי א"ע גכ ,ב"ע בכ
ןהכה הוצו
סק 'מע
לע ןדימעהו קוקבח אב א"י לע ןדימעהו דוד אב א"ע גכ
הרבחה
התעפשהו
26 רמאמ
ח קרפ
רכש ול םינתונ הריבע רבע אלו בשי א"ע גכ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
ומק
'וכו ם"וכע דבוע ולאכ םידעומה תא הזבמה לכ א"ע גכ
תישאר
לודיג ,המכח
חכ קרפ םינב
'וכו ןתתירכ ידימ ורטפנ וקלש תותירכ יבייח לכ א"ע גכ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
זפת
ךיחאכ אוה ירה הקלשכ א"ע גכ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ יעיבר
כ
ךיחאכ אוה ירה הקלשכ א"ע גכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
הבר הכמ א"לא הבר הכמ א"ע גכ
תראפת
'מע לארשי
חי
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר א"ע גכ
הדוהי ילגד
תוא א שורד
ל ההגה וכ
י"שר א"ע גכ
ןושל אפרמ
גנר 'מע
יניסמ השמל ורמאנ תווצמ ג"ירת א"ע גכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ק"הור עיפוה תומוקמ 'גב ב"ע גכ
ןויערה רוא
דיש 'מע
ןהל הואתמ םדא תוירעו לזג ב"ע גכ
תליסמ
'מע םירשי
טמש
ןתדמחמ םדא לש ושפנ תוירעו לזג ב"ע גכ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
כש 'מע
ןתדמחמו ןהל הואתמ םדא לש ושפנש תוירעו לזג ב"ע גכ
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
טל
ןתדמחמו ןהל הואתמ םדא לש ושפנש תוירעו לזג ב"ע גכ
שבד תורעי
וער 'מע ב"ח
ימרתיאו ימויו יחרי בישחד ןויכ הדוהי אמליד ב"ע גכ
'וכו
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
דלק
השמל ול ורמאנ תוצמ ג"ירת יאלמש 'ר שרד ב"ע גכ
תושרד
ףד ש"ארה
שורד א"ע טע
ופ
'וכו תוצמ ג"ירת ש"ר שרד ב"ע גכ
תישאר
,המכח
ו קרפ תווצמ
א תוא
יניסב ורמאנ תוצמ ג"ירת יאלמש יבר שרד ב"ע גכ
'וכו ת"ל תוצמ ה"סש
םיתעל הניב
'מע זל שורד
זלר
ונממ הצק םדא לש ושפנש םדה ב"ע גכ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ןושאר
רעש ,טמ
רמאמ ישילש
ט
השועכ רכש ול ןינתונ 'וכו הריבע רבע אלו בשויה ב"ע גכ
הוצמ
רכששי הטמ
גע 'מע
השוע ולאכ רכש ול ןינתונ הריבע רבע אלו בשויה ב"ע גכ
הוצמ
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
טצש
השועכ רכש ול ןינתונ הריבע רבע אלו בשויה ב"ע גכ
הוצמ
רסומ טבש
חיש 'מע
ומק אלו ת"ס ימקמ ומקד יאשפט יאלבב ינה ב"ע גכ
אבר ארבג ימקמ
ןויערה רוא
גל 'מע
תווצמו הרות םהל הברה ב"ע גכ
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
וטר
...ונממ הצק םדא לש ושפנש םדה םא המו ב"ע גכ
םולש ירבד
ועקת 'יס ו"ח
'וכו םדא לש ושפנש םד המו ב"ע גכ
תישאר
,המכח
קרפ תווצמ
י תוא א
שרופה 'וכו ותוא תבעתמ םדא לש ושפנש םד המו ב"ע גכ
ו"כאע ןתדמחמ שפנהש תוירעה ןמו לזגה ןמ
םייח ךרד
טפק 'מע
'וכו ונממ מצק םדאה שפנש םדה המו ב"ע גכ
ףסוי ירמא
ףד תישארב
ג"ע בצק
םישובכ ואצי ינממ רמאו לוק תב אצי ב"ע גכ
יבכמה שוריפ
מ 'מע לאומש
דע ינא הרמאו לוק תב תאצי ב"ע גכ
םייח חור
'מע (א"דיח)
חעק
ינממ לוק תב תאצי ב"ע גכ
הדוהי ילגד
תוא א שורד
טי
דיחי ןושלב והל ירק לארשי והלוכ ב"ע גכ
רתסא רמאמ
ב שורד
'וכו רכש ול ןינתונ הריבע רבע אלו בשויה לכ ב"ע גכ
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
וטר
תוצמו הרות םהל הברה ךכיפל ב"ע גכ
יול תשודק
ב"ע טי ףד
תא תוכזל ה"בקה הצר רמוא אישקע ןב איננח 'ר ב"ע גכ
...לארשי
בקעי לוק
זט ףד (לואש)
ד"ע
ה"בקה הצר ...אישקע ןב ח"ר ב"ע גכ
תושרד
די) ל"רהמ
'מע (יכדרמ
הפק ,בנ
םירביאה ןינמכ ע"מ ח"מר ב"ע גכ
ז"ח םורמ ימ
,זטר 'מע
,גע 'מע ח"ח
,זי 'מע ט"ח
,הל 'מע י"ח
'מע ג"יח ,בק
הר
הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל 'ה הצר ב"ע גכ
תווצמו
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
טת ,דיק
'וכו לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
השמל הלפת
(ונינשומלא)
יר ,חר 'מע
'וכו לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
א"ח להי רוא
בק-טצ 'מע
םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
תווצמו הרות
ןושל אפרמ
מ 'מע
םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
תווצמו הרות
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,טנר
'יס הרות
גסש
םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
'וכ תוצמו הרות
םיתעל הניב
'מע זל שורד
ונ שורד ,זלר
גסש 'מע
םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
תוצמו הרות
דסחו םייח
גקת 'יס
'וכ ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
םייח ךרד
גע 'מע
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
תושרד
ףד ש"ארה
שורד ב"ע אל
אנ ףד ,טכ
שורד ב"ע
חנ ףד ,אנ
טנ שורד ב"ע
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
םייחב םקלח
א"ע טל ףד
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
א"פ תובא לע
חי"מ
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
,םייח ירפ
ב שורד ץ"מר
ב ד"וס
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
םייח חור
'מע (א"דיח)
זצק ,דיק
לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
טבש תושרד
צחר 'מע יולה
םהל הברה ךכיפל ,לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
תווצמו הרות
םייח עפש
דס 'מע ו"ח
םהל הברה ךכיפל ,לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
תווצמו הרות
היחתפ םרכ
גירש זט ןפג
גי
תוכזל ה"בקה הצר ב"ע גכ
ב היאר תלוע
בסק
הרות הברה ךכיפל ,לארשי תא תוכזל הצר ב"ע גכ
תווצמו
םיספ תנותכ
מ חרק תשרפ
סחנפ ,ד"ע
א"ע זמ
,השמל ול ורמאנ תוצמ הרשע שלשו תואמ שש ב"ע גכ
המחה תומי ןינמכ ןיואל שמחו םיששו תואמ שלש
םדא לש וירביא דגנכ השע הנומשו םיעבראו םיתאמו
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
אנק ףד
א"ירת אירטמגב הרות המש ונל הוצ הרות ב"ע גכ
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
וטת ,בית ,ת
'וכו יניסב השמל ורמאנ תווצמ ג"ירת ב"ע גכ
םהרבא חקיו
ד"ע מ ףד
השמל ורמאנ תווצמ ג"ירת ב"ע גכ
םלוע תוביתנ
חר 'מע א"ח
'וכו יניסב השמל ול ורמאנ תוצמ ג"ירת ב"ע גכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
השמל ול ורמאנ תוצמ ג"ירת ב"ע גכ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
אער
יניסב השמל ורמאנ תוצמ ג"ירת ב"ע גכ
רמאמ
יכדרמ
(אנרובדנ)
זפ 'מע
השמל ורמאנ תוצמ ג"ירת ב"ע גכ
יבכמה שוריפ
ח 'מע תומש
תחא לע ןדימעה קוקבח ...תווצמ ג"ירת א"ע דכ-ב"ע גכ
תישאר
אשמ ,המכח
קרפ ןתמו
אל-חכ
אב 'וכו יניסב השמל ורמאנ תוצמ ג"ירת א"ע דכ-ב"ע גכ
אב 'וכו חקל אל יקנ לע דחושו 'וכו א"י לע ןדימעהו דוד
'וכו קוקבח
תישאר
,המכח
קרפ השודק
,ג תוא ט
םייח 'אצות
איק קרפ
קתשו ןנברד אתוליזב עמש אלד ...ונזא םטוא א"ע דכ
ש"באר ןוגכ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
מר ףד
םיוגב םתדבאו ארק יאהמ אניפתסמ בר רמא א"ע דכ
'וכו
יבצ 'ר תוחיש
ארקיו הדוהי
110 'מע
םונעמש הרובגה יפמ - ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
םייח עפש
הנק 'מע ב"ח
'וכו ורמאנ דחא רובידב ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
לארשי יזנג
חפ ףד ב"ח
הלק ,א"ע
א"ע
דחא רובידב ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
תראפת
ק 'מע לארשי
השמ יפמ תורבד ראשו 'וכו ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
ועמש
רכששי ינב
ג"ע ז ףד ב"ח
ונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
יבא תוכרב
מ ,ב"ע טי ףד
ב"ע
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
- םחנמ ירבד
ןויצ םחנמ
ב"ע חנ ףד
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תומש
וסר
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
םולש עימשמ
הכק ,וק 'מע
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
ךלמילא םעונ
ג"ע צ ףד
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
טלש
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
םינוקת
ע 'פ םישדח
(עק)
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא א"ע דכ
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
וצש 'מע
ם"וכעד תיבר וליפא א"ע דכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ר"שמ רזג תוריזג העברא א"ע דכ
טבש תושרד
וט 'מע יולה
א"שרהמו 'וכו הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב א"ע דכ
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
טי
'וכו הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב א"ע דכ
שדוקה ךרד
'מע (ימענת)
חפקת
הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב א"ע דכ
ךלמילא םעונ
ע ,ד"ע דמ ףד
ב"ע
קוקבח אב ...הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב א"ע דכ
היחי ותנומאב קידצו :רמאנש ,תחא לע ןדימעהו
טבש תושרד
טנק 'מע יולה
'וכו תחא לע ןדיעמהו קוקבח אב א"ע דכ
יבא תוכרב
א"ע מ ףד
ותנומאב קידצו תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
היחי
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע בסר ףד
א"ע גסר
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
ףסוי ירמא
ףד םירבד
ג"ע המ
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
םייחה ץרא
'יס (ןוזרביל)
גסר
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
לארשי יזנג
חל ףד ב"ח
אפק ,ב"ע
א"ע
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
- םחנמ ירבד
ןויצ םחנמ
ב"ע אצ ףד
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
תבש תעד
גפר ,חכר 'מע
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
בקעי קלח
(רוטנק)
,ח ,ב שורד
הכ
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
בס ,אי
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
בעק
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
ןושל אפרמ
,אלר 'מע
ברע
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
םולש עימשמ
ביק 'מע
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
זומת 'ג 'ס
גי 'מע דנשת
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
זית
תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
'יס הרות
הנר
קידצו רמאנש תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
היחי ותנומאב
תישאר
,המכח
םייח 'אצות
כר קרפ
קידצו רמאנש תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
היחי ותנומאב
םיספ תנותכ
חלש תשרפ
,ד"ע טל
א"ע זמ סחנפ
קידצו .רמאנש ,תחא לע ןדימעהו קוקבח אב א"ע דכ
היחי ותנומאב
בוזא תדוגא
אצ ףד (ץבעי)
ההגהב ד"ע
הלטבו לאקזחי אב א"ע דכ
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
דכת
!אנ לדח רמאנש ,הלטיבו סומע אב א"ע דכ
תורגא
קלח היארה
אכש א
בא ןועב אשי אל ןב א"ע דכ
ןושל אפרמ
לש 'מע
לארשי לע השמ רזג תוריזג 'ד א"ע דכ
הבושת ירעש
תוא ג רעש
זצק
קיתשו ןנברמ אברוצד אתוליזב עמש אלד א"ע דכ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע אעש ףד
תשקבתמה הדיבאכ אמלד א"ע דכ
טבש תושרד
וט 'מע יולה
ןוגכ קדצ לעופו ,'וכו םהרבא הז םימת ךלוה א"ע דכ
היקלח אבא
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
טע 'מע
תשקבתמה הדבאכ םיוגב םתדבאו א"ע דכ
תליסמ
'מע םירשי
טת
ארפס 'ר ןוגכ - ובבלב תמא רבודו א"ע דכ
א"ח להי רוא
דל 'מע
איסהרפב םישענה םירבדב ףא - תכל ענצהו א"ע דכ
תישאר
אשמ ,המכח
חכ קרפ ןתמו
ויבורק תא ברקמה הז ובורק לע אשנ אל הפרחו א"ע דכ
רפוס בתכמ
ג"ע ל ףד
'וכו ג"ר היה רבכו א"ע דכ
תישאר
אשמ ,המכח
חכ קרפ ןתמו
היקלח אבא ןוגכ קדצ לעופו א"ע דכ
תשודק
בע 'יס םייניע
לע תודמועש העשב םישנב לכתסמ ןיאש הז א"ע דכ
'וכו הסיבכה
היחתפ םרכ
,ב גירש ו ןפג
גירש טי ןפג
ד
תחא לע ןדימעה קוקבח א"ע דכ
םייח חור
'מע (א"דיח)
דצ
תחא לע ןדימעה קוקבח א"ע דכ
ןויערה רוא
,ש ,זעק 'מע
טכת
תחא לע ןדימעהו קוקבח א"ע דכ
הדגאה רואמ
א קרפ
הנומה לוק ועמשו ךרדב ןיכלהמ ...ג"ר ויה רבכ א"ע דכ
ימור לש
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
הנ 'מע
יכב ארק יאהל יטמ דכ א"ע דכ
םיתעל הניב
פ 'מע י שורד
'וכו הכוב היה הזה ארקמל עיגמ ג"ר היהשכ א"ע דכ
תישאר
אשמ ,המכח
חכ קרפ ןתמו
וריבח תונמואל דרי אלש הער והערל השע אל א"ע דכ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע גנ ףד
בקעי הז - ונושל לע לגר אל א"ע דכ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
,הנק ,בנק
העק
וניבא בקעי הז ונושל לע לגר אל א"ע דכ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע תמא
אלק
ויה חקמ םהל היהשכ םינושארה םידיסח ךכל א"ע דכ
םבבל תמכסה יפכ הנוקל ותוא םינתונ
זל ףד בוט בר
ג"ע אע ,ב"ע
קידצו תחא לע ןדימעהו קוקבח אב - א"שרהמ א"ע דכ
'יחי ותנומאב
חולישה ימ
א"ח (רושימ)
חלק 'מע
'וכו םיוגב םתדבאו ארק יאהמ אניפתסמ א"ע דכ
ןורכזה 'ס
רפוס םתחל
חל 'מע
ץרא םכתא הלכאו 'וכו ארק יאהמ אניפתסמ א"ע דכ
םכיביוא
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע ע ףד
םיוגב םתדבאו ארקמ אניפתסמ א"ע דכ
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
זמר
אניפתסמ א"ע דכ
שבד תורעי
'מע א"ח
הצק
'וכו רמא לאקזחי ,תובא ןוע דקופ רמא השמ א"ע דכ
םייח ךרד
הצש 'מע
אלו יכנא רשע דחאו תואמ שש אירטמיגב הרות א"ע דכ
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי
לע תופי םינפ
'מע םילהת
,אסק ,הפ
לר ,חכר
ךל היהי אלו יכנא א"ירת השמ ונל הוצ הרות א"ע דכ
ונעמש הרובגה יפמ
תורוא יללט
ול 'מע
השמל ול ורמאנ תווצמ ג"ירת א"ע דכ
בלו הוצמ
42 'מע א"ח
השמל ול ורמאנ תווצמ ג"ירת א"ע דכ
יבכמה שוריפ
'מע תומש
הכק-דכק
ונתמחינ ,אביקע ...ק"הקמ אציש לעוש ואר ב"ע-א"ע דכ
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
איקת
המכ תחא לע ונוצר ישועל ךכ ונוצר ירבועל םא ב"ע דכ
המכו
לארשי יזנג
אלק ףד א"ח
ב"ע אר ,א"ע
קחצמ ע"רו ןיכוב ןה וליחתה ב"ע דכ
שבד תורעי
טכק 'מע ב"ח
'וכו קחצמ ע"רו ןיכזב ןה וליחתה ב"ע דכ
לארשי רנ
ףד ב קלח
ביק
כ"וכאע ונוצר ישועל ךכ ונוצר ירבועל המו ב"ע דכ
םייח עפש
דפק 'מע ב"ח
ךכ ונוצר ירבועל המו ב"ע דכ
םייח עפש
הפ 'מע א"ח
'וכו 'ירוא לש ותאובנ המייקתנ ב"ע דכ
תורגא
קלח היארה
חלש א
(היעשי ירחא סומע=) םיאיבנ רדס ב"ע דכ
ןושל אפרמ
בק 'מע
יתייה הירוא לש ותאובנ המייקתנ אלש דע ב"ע דכ
'וכו ארייתמ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע אכר ףד
ב"ע אלר
'וכו הירוא לש ותאובנ המייקתנש וישכע ב"ע דכ
זומת 'ג 'ס
'מע דנשת
הסר
ונתמחנ אביקע ב"ע דכ
םולש ירבד
לש 'יס ו"ח
'וכו ואב םינקזו ע"ר ב"ע דכ
םורמ ימ
'מע ט"ח
אכש
םיכוב םלוכו קחש ע"ר ב"ע דכ
תורוא
קלח שדוקה
צק ג
קחשו ,םישדק שדוק תיבמ אצוי לעוש האר ב"ע דכ
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
זר 'מע
וליחתה םישדקה ישדק תיבמ אצוי לעוש ואר ב"ע דכ
'וכו םיכוב םה
יבכמה שוריפ
'מע תומש
הכק
הכימ ומכ אבינ הירוא - 'סות ב"ע דכ
היחתפ םרכ
ה גירש בי ןפג
הירואב 'ירכז תאובנ הלת ב"ע דכ
בקעי לוק
ףד (לואש)
א"ע חפ
ןויכ םילשוריל םילוע ויה י"רו י"רו ע"בארו ג"ר ב"ע דכ
םיפוצל ועיגהש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US