Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לאחרונים מפרשי התלמוד המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.

לספרים על מסכתות בודדות, לחץ על שם המסכת:
ברכות שבת עירובין פסחים ר"ה יומא
סוכה ביצה תענית מגילה מו"ק חגיגה
יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין
קידושין ב"ק ב"מ ב"ב סנהדרין מכות
שבועות ע"ז הוריות זבחים מנחות חולין
בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
נדה


חידושי סוגיות כללי התלמוד הדרנים ריאליה תלמודית


רשימת ספרים שמפרשים כמה מסכתות

אבות תקנום, עלון, תמצית סוגיות הדף היומי, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§אבן גבורים - שבת, חולין, כהן, אליעזר בן גבריאל, לייקוואוד, תשעא
אבן העוזר, על הש"ס, ורשה תרלח
§אבן העוזר, כץ, עוזר ב"ר מאיר, זולקווא, 5513, חידושי מסכתות, 76 עמ', 10MB
§אבן יחזקאל, ר' ירחמיאל מעטט, 6MB, לונדון תרצ"ט, על ש"ס
§אבן ישפה, על סוכה, גיטין פרקים א-ב, ד, ב"ק פ"א וב"מ פ"א, פרץ, יוסף שלמה בן דניאל, פתח תקוה, 5772
§אבן ישראל, חידושי סוגיות, ועל פסחים, ב"ק וסנהדרין, ואגדות התלמוד, נחמני, נסים ישראל בן אלישע מכלוף, ירושלים, 5768
§אבן נזר, שפירא, נתן, ורנוב, תרצ, 120 עמ', 13MB, חידושי מסכתות. מעמ' 113 - שו"ת
§אבן שלמה, ר' שלמה מטאלטצין, ירושלים, תרל"א, 66 עמ', 6MB, חידושי מסכתות. מעמ' 64 - השגות על הש"ך, וחידושים שונים
§אבן שלמה, שיק, שלמה זלמן, ירושלים, תרמ"ז, חידושי מסכתות
§אבן שלמה, ר' אברהם אויערבאך, 22MB, פיעטרקוב תרצ"ז על מס' ברכות ושבת
§אבני קדש, דמשק, אברהם אליעזר ליזר ב"ר יוסף, ווארשא, 5579, חידושים ושו"ת, 96 עמ', 9MB
§אבני שוהם חלק א, רבי אברהם ברבי יעקב מבית פרץ, שאלוניקי, תקצ"ה-תר"ה,חידושים על הש"ס, הרמב"ם, שו"ת ודרשות, 215 עמ', 19MB
§אבני שוהם חלק ב, רבי אברהם ברבי יעקב מבית פרץ, שאלוניקי, תקצ"ה-תר"ה
§אבני שהם על קידושין וחולין, רעזניק, אברהם ב"ר מאיר שאול, באלטימור, תשע
§אבני שיש, חידושי מסכתות, ושו"ת, שטארק, שמואל ישכר, מונקץ', 5668
§אבני שיש, על ה"כלומר" ברש"י, עם "קדושת ישראל" - חיזוק לעבודת ה', ראטמאן, שלום יעקב שמחה - פרוש, עקיבה, ירושלים, 5730
§אברהם יגל - זכר צדיק, 41MB, ליוורנו תר"ג על מסכתות, ☼ממקור אחר
§אגודת אזוב, ר' משה זאב מביאליסטוק, ווארשא, תרסד, חידושי מסכתות, 119 עמ', 16MB
§אדמת יהודה, טנוג'י, יהודה, ליוורנו, 5588, חדושי מסכתות, רמב"ם, שו"ע, וביאורים עה"ת, 29 עמ', 2MB
§אדרת אליהו, ר' רפאל עמנואל חי ריקי, ליוורנו תק"ב על ש"ס, 371 עמ', 22MB. מעמ' 258 - "מי נדה" - שיעור מקוה. מעמ'281 - שו"ת. מעמ' 334 - "סופי ענבים" - חידושים שונים. מעמ' 354 - "פרפראות לחכמה" - שירים וחידות. ממקור אחר, 371 עמ', 22MB, ☼ממקור אחר
§אהבת חסד [חסד לאברהם], ר' אברהם לאנדא, 12MB, פיעטרקוב תרס"ז חידושים ופלפולים על ש"ס סדר נשים
§אהבת ציון, ר' יוסף קליין, 10MB, ווראנוב - תרצ"ד על מס' ביצה ומכות
§אהבת שלמה, על ברכות ומועד, פיק, שלמה זאב, בני ברק, 5770
§אהל אברהם, ר' אברהם ליב גארדאן, ברוקלין תרע"ט, הדרן על הש"ס, ביאור משנה בראשונה במס' ברכות, וחידושים, 60 עמ', 2MB
§אהל אלימלך, כולל אהל אלימלך, ירושלים, תשלו, על סוגיות ממסכתות כתובות ונדה
§אהל דוד, דייטש, דוד ב"ר מנדיל, פרשבורג, תקצה, 85 עמ', 18MB, על שבועות ויבמות, ≡ממקור אחר, 84 עמ'
§אהל דוד, ר' דוד דייטש, ניו יורק, תשטז, שבועות ויבמות, 76 עמ', 13MB, ממקור אחר, 76 עמ', 12MB
§אהל דוד, דייטש, דוד ב"ר מנדיל, אונגוואר, תרכז, חידושי מסכתות , 124 עמ', 14MB
§אהל דוד, דייטש, דוד ב"ר מנדיל, וינה, תקפב, על מסכתות, 54 עמ', 6MB
§אהל דוד א, דייטש, דוד ב"ר מנדיל, וינה, תקעט, על פסחים, ר"ה וסוכה, 26 עמ', 3MB
§אהל דוד ב, על סוכה וחגיגה, דייטש, דוד ב"ר מנדיל, תקפ, חידושי מסכתות, 28 עמ', 3MB
§אהל יוסף, ר' יוסף יאסקא, 4MB, אלעקסניץ תקכ"ז, על ש"ס
§אהל ישרים א, רבי יצחק בונאן, על כללי הש"ס. ברית יצחק, על התורה, לר' יצחק טייב. די השב, לר' דוד בונאן. עם חידושי ר' יעקב קוריאל.ליוורנו, תר"ו, 99 עמ', 21MB
§אהל ישרים ב, רבי יצחק בונאן, ליוורנו, תר"ו
אהל ישרים - ברית יצחק, די השב ואהלי יצחק, ר' יצחק בונאן, ליוורנו תר"ו, 102 עמ'
§אהל מועד, יוסף יאסקי ב"ר יחיאל מיכל, פפד"א, 5527,חי' על ברכות ומועד, 98 עמ', 12MB
§אהל משה א, רבי אלעזר משה הורוויץ, ווארשא, 1889, ד"צ ירושלים תש"ל, על הש"ס, 151 עמ', 12MB. מעמ' 148 - מפתח מקורות
§אהלי יצחק, בונאן, יצחק, ליוורנו, 5581, חידושי מסכתות, ועל הרמב"ם והטור, ועל הרא"ם, ופסקי רי"ד על ר"ה, תענית וחגיגה, 567 עמ', 58MB
אהלי יצחק, חידושים על מס' ברכות, סוכה, מגילה, ר"ה, תענית, חגיגה, כתובות, סנהדרין, ע"ז, חולין, כריתות, ערכין, ולשונות הרמב"ם וטוש"ע ולשונות הרא"ם, ר' יצחק בונאן, ליוורנו, [תקפ"א], 564 עמ'
§אוהלי יוסף, ר' אליהו יוסף בן אריה ליב ריבלין, 19MB, ירושלים - תרכ"ח ביאורי ועיוני הש"ס
§אוהלי יוסף, ריבלין, אליהו יוסף ב"ר ארי' ליב, ירושלים, תשטז, חידושי ש"ס
§אהלי שם על הש"ס - כרך א, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים],
§אהלי שם על הש"ס - כרך ב, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים],
§אהלי שם על הש"ס - כרך ג, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים],
§אהלי שם על הש"ס - כרך ד, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים],
§אהלי שם על הש"ס - כרך ז, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים],
§אהלי שם על מסכתות יבמות, קדושין, סנהדרין, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים, תשמה
§אהלי שם : על מסכתות שבת, פסחים, סוכה וגיטין, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלם, תשנ
§אהלי שם : על מסכתות שבת, פסחים, סוכה וגיטין, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלם, תשנ
§אהלי שם - תורת הגרעק"א - כרך ה, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, 93 עמ', 6MB, תירוצים לקושיות רעק"א - ברכות, שבת, פסחים, סוכה, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, והבדיני אמירה לנכרי
§אהלי שם - תורת הגרעק"א - כרך ו, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, 318 עמ', 15MB, תירוצים לקושיות רעק"א, נזיקין, חולין, ובדיני בישולי נכרים, תערובות, ובשר בחלב
§אוד המאיר - כתובות סנהדרין, אביצדק, אהוד בן אליהו, ירושלים, תשנג, 226 עמ', 20MB ממקור אחר, 226 עמ', 2MB
§אומר השכחה, יוהניסבורג ?, תרכא, 40 עמ', 5MB, מה שהושמט מדפוסי התלמוד בגלל הצנזורה
§אוצר בלום, אוצר המלך, לר' משה לייב צילטץ. אוצר נחמד, ר' שמואל צילטץ. אוצר חיים, ר' יצחק באנהארט. תשנ"ה, 99 עמ', 5MB
§אוצר הלכה, אויערבאך, יצחק, ירושלים, תשו, פסקי הלכה במסכתות ב"ק וב"מ
§אוצר חיים, ברודא, חיים צבי הירש ב"ר יהושע, ווילנא, תרנט, 163 עמ', 24MB, חידושי מסכתות, מתחיל בעמ' 14. מעמ' 112 - "הדרת צבי" - הדרנים. מעמ' 152 - העמודים ששייכים לתחילת הספר, ממקור אחר, 169 עמ', 12MB
אוצר לעזי רש"י - תלמוד, ר' משה קטן, תרגום לעברית של המונחים הלועזיים שברש"י לתלמוד
אוצר לעזי רש"י, משה קטן, המילים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התלמוד
§אוצר לעזי רש"י - חלק שני - המלים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התלמוד, משה קטן, ירושלים, תשסו
§אוצרות השעורים, פיקרסקי, ישראל יצחק, נ"י, תשכב, שיעורים בש"ס
§אור החמה - ברכות, שבת, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור החמה - עירובין, פסחים, שקלים, ראש השנה, קרויזר, זונדל, בני ברק, תשסג
§אור החמה - יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור החמה - כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, קרויזר, זונדל, ירושלים, תשסג
§אור החמה - גיטין קידושין, קרויזר, זונדל, בני ברק, תשסג
§אור החמה - בבא קמא, בבא מציעא, קרויזר, זונדל, בני ברק, תשסג
§אור החמה - בבא בתרא, סנהדרין, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור החמה - מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, ליקוטי קדשים, חולין, נדה, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור החמה - ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסט
§אור הישר, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשא, 92 עמ', 8MB
§אור הישר, ר"ה, יומא, ביצה, חגיגה, מגילה, תענית, מו"ק, ושקלים, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשא, 119 עמ' 10MB
§אור הישר, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשד, 204 עמ', 17MB
§אור הישר, נדרים, נזיר, סוטה, נדה, והדרן על הש"ס, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשד, 94 עמ', 8MB
§אור הישר, ב"ק וב"מ, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשב, 158 עמ', 15MB
§אור הישר, ב"ב, סנהדרין, ע"ז, מכות, שבועות, הוריות, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשג, 230 עמ', 20MB
§אור הישר, ערכין ותמורה, הילמן, שמואל יצחק, ברלין, תרפג, 95 עמ', 11MB
§אור הישר, כריתות, מעילה, קנים, תמיד, מדות, הילמן, שמואל יצחק, ברלין, תרפג, 130 עמ', 15MB, ממקור אחר, 129 עמ', 14MB
§אור הנערב, ר' אברהם אריה ליב כהנא, 10MB, אוסטרהא תקפ"ד, על ש"ס גפ"ת
§אור חכמים, קצנלנבויגן, בנימין ב"ר שאול, פפד"א, 5512, חידושי מסכתות, 106 עמ', 13MB
§אור יעקב, ר' אברהם יעקב זלזניק, על שבת, פסחים וסוכה, ירושלים תש"ך, 205 עמ', 22MB, ממקור אחר, 205 עמ', 22MB
§אור יקרות, ר' מאיר יצחקי , 12MB, קושטא תקי"ד, על ש"ס ועל הרמב"ם, 167 עמ', ממקור אחר, 165 עמ', 20MB
§אור לישרים, ר' רפאל יפה, 9MB, דיהרנפורט תקל"ח, על ש"ס גפ"ת
§אור לישרים עמ"ס עירובין עבודה זרה נדה, 540 עמ', 4MB
§אור לישרים - בבא בתרא ומכות, קלרמן, אורי, ירושלים, 5774
§אור לישרים, על קידושין וב"ק, קלרמן, אורי שרגא, רכסים, תשסב
§אור לישרים, על פסחים וסוכה, קלרמן, אורי שרגא, רכסים, תשנז
§אור שמח, כהן, מאיר שמחה מדווינסק, ירושלים, תשח, על ב"ק וב"מ, 113 עמ', 9MB
§אחוה דעי, על כתובות, יבמות וקידושין, ועגונות, לוין, אליהו בן משה, לייקווד, 5768
§איגרא רמה, רבי משולם ב"ר שמשון איגרא, לעמבערג, תרל"ג, חידושים ושו"ת
§אילה שלוחה, הלברשטם, נפתלי ב"ר יחזקאל שרגא, פרעמישלא, תרנה, חידושי מסכתות, עם "עטרת זקנים"
§אילת אהבים, ר' ארי' יהודה ליב תאומים, 15MB, זאלקווא תקס"ב, 167 עמ', על ש"ס, ממקור אחר, 166 עמ', 27MB
§אילת השחר מכות, שבועות, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, תשמז
§אילת השחר - מכות, שבועות, עבודה זרה, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, בני ברק, 5776
§אלו שרשרת העבתת, על סוגיית חנוכה במסכת שבת, סוגיה בתחלת מסכת כתובות, ו"עלה דית" על סוגיית ברכות מא, מירקש, שלמה זלמן בן יהודה ליב, פרנקפורט דאודר, 5531, 27 עמ', 2MB
§אליעזר משה - על מסכתות נדה ומקואות, פישר, אליעזר משה, ירושלים, תשמט, עם ביאורים בעניינים שונים בתלמוד
§אלף המגן, טריוואקס, משה חיים, ווארשא, תרסו, ציונים בתלמוד בבלי
§אלפי מנשה, חידושי מסכתות, ר' מנשה מאיליא, עם "מעשה מקשה" לר' גרשון חן טוב, עם ביאורים מר' דוד ב"ר לוי סלוצקי, ווארשא, תרכ
§אלפי מנשה חלק א, רבי מנשה ב"ר יוסף בן פורת מאילייא, ווילנא, תקפ"ב-תרס"ה, בהלכה ובאגדה
§אלפי מנשה חלק ב, רבי מנשה ב"ר יוסף בן פורת מאילייא, ווילנא, תקפ"ב-תרס"ה
—§רבבות אפרים, פרידמאן, יהושע ב"ר משה, זיטומיר, תרלב, השגות על ס' אלפי מנשה, 68 עמ', 2MB, ממקור אחר
§אלפסי זוטא, מנחם עזריה מפאנו, סיגעט, תרנח
§אלפסי זוטא א, ברכות-מועד והלכות קטנות, הרמ"ע מפאנו, ירושלים, תשל"ג, 247 עמ', 24MB
§אלפסי זוטא ב, נשים-נזיקין וחולין, הרמ"ע מפאנו, ירושלים, תשל"ג, 303 עמ', 17MB
§אמר ידיד, רבי ידידיה שמואל טאריקה, שאלוניקי, תקס"ו, חידושי מסכתות
§אמר ידיד, טאריקה, ידידיה שמואל ב"ר יהודה, שאלוניקי, 5566, חידושי מסכתות, 64 עמ', 6MB
§אמרות אברהם - סוכה, ערכין, מקוואות, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעד
§אמרי איש, רבי רפאל ביטון, בני ברק, תשל"ו, חידושים והדרנים, 209 עמ', 15MB
§אמרי בינה, עקיבא ב"ר צבי דיין ומ"ץ דק"ק קלאסני, לבוב, תרלג, על מהרש"א על התלמוד
§אמרי בינה, עקיבא ב"ר צבי דיין ומ"ץ דק"ק קלאסני , קראקא, תרמב, על מהרש"א על התלמוד
אמרי בינה, חידושי מסכתות בסדרי מועד ונשים, ר' מאיר בר' יהודה ליב אב"ד אונגוואר, אונגוואר תרכ"ו
§אמרי ברכה, ר' נחום, 23MB, לעמבערג - תרנ"ח על מס' ברכות ושבת, בדרך קבלה וחסידות
§אמרי חן - פסחים יומא, לבנברג, יהודה השל בן צבי, לייקוואוד, תשסח
§אמרי חן - בבא מציעא שבועות, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשע
§אמרי חן - יבמות גיטין, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנט
§אמרי חן - יבמות שבועות נדרים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשעא
§אמרי חן - שבת ביצה, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשסד
§אמרי חן - עניני קדשים במסכתות פסחים יומא, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשסח
§אמרי חן - שבת, גיטין, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, 5772
§אמרי טוב, ברנדוויין, נחום ב"ר אליעזר מבורשטין, לבוב, תרנא, 54 עמ', 5MB, חידושי מסכתות
§אמרי יעקב, הופמן, יעקב קאפיל, פיעטרקוב, תרצב, 48 עמ', 2MB, חידושי מסכתות
§אמרי מהרז"ל, ר' שלמה יהודה (המכונה זלמן ליב) פרידלענדער, 4MB, גראסווארדיין - תרפ"ח על ש"ס
§אמרי נועם, ר' בנימין דוד הלוי לעווין , 3MB, ווארשא - תרס"ה על ש"ס
§אמרי צבי חלק א, רבי צבי הירש צלאל יכין, ירושלים, תרפ"ד
§אמרי צבי ב-ג, רבי צבי הירש צלאל יכין, ירושלים, תרפ"ד, חידושי מסכתות
§אמרי צבי, ר' צבי הירש קאהאן, 26MB, ווילנא ירושלים - תרנ"ח תרפ"ד חלק א' על מס' עבודה זרה חלק ב' על מס' סנהדרין
§אמרי צרופה [חידושי הראי"ף], ר' אברהם יחיאל פישל, 16MB, ברלין - תקט"ז על ש"ס
§אמרי ראובן - מכות, שבועות, הוריות, כהן, ראובן נח בן יוסף לייב, קרית ספר, 5769
§אמרי שמואל חלק א, ר' שמואל קלמן קלונימוס בן אברהם ישראל איסר אייזנבוד, ורשה, תרעב, חידושי סוגיות ועל מסכתות, 122 עמ', 18MB
§אמרי שמעון, ר' זקן שמעון בן מאיר חיים פרידמאן, 44MB, מונקץ - תרס"ו, חידושי ש"ס ואגדות
§אמרי שפר [מאמר וילך אלקנה], ר' נפתלי סאלאמאן, 3MB, סיגעט - תר"ס חידושים שונים בש"ס
§אמרת שלמה, רבי שלמה לייב יעקובוביץ, לאדז, תרפ"ג, חידושים, והערות על ספרי ר' ישעיה פיק, 53 עמ', 3MB
§אמת ליהודה, ר' יהודה אריה אלתר, על הש"ס, נ"י תש"ן, ממקור אחר, על מסכתות, 3.66MB
§אמת ליעקב על מסכת ברכות, משניות סדר זרעים, מסכת נדה, על משניות סדר טהרות, קמנצקי, יעקב בן בנימין, נוא יורק, תשנ
§אמת ליעקב על סדר מועד, קמנצקי, יעקב בן בנימין, נוא יורק, תשנא
§אמת ליעקב על סדר נשים ועל סדר נזיקין חלק ב, קמנצקי, יעקב בן בנימין, נוא יורק, תשמט
§אמת ליעקב על סדר נזיקין חלק א - בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, קמנצקי, יעקב בן בנימין, נוא יורק, תשמז
§אמתחת בנימין [ג"ח], ר' בנימין חעשין, 39MB, ווארשא -ווילנא - תרמ"ד תרמ"ה תרמ"ז על ש"ס: חלק א' על מס' בבא קמא, בבא מציעא, ובבא בתרא; חלק ב' על שאר סדר נזיקין
אמתחת בנימין חלק א, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, חדושי הלכות ואגדות, ר' בנימין חעשין, ווארשא, תרמ"ג, 256 עמ'
§אסוקי הלכתא - בבא קמא, קידושין, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים,
§אסיפת זקנים-חלק שלישי,ברכת הזבח, צאן קדשים, מים קדושים, ווארשא, 146 עמ', 21MB, על בכורות, ערכין, תמורה, מעילה, כריתות, תמיד
§אפיקי דעה - ב"מ שבת, ישיבת הסדר גבוהה שדרות, שדרות,
§אפיקי דעה - ב"ק נדרים, ישיבת הסדר גבוהה שדרות, שדרות,
§אפיקי מים - מסכתות נדרים ושבועות, מילר, מנשה יוסף בן שלמה הלוי, בני ברק, 5777
§ארבעה טורי אבן, חידושים על שבת, עירובין, פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, יבמות ב"ק, ר"ז אברהם אלעזר בן י ח, פיוטרקוב, 5670, 159 עמ', 21MB
§ארזא דבי רב, רבי ארי זאב גורביץ, ירושלים, תשל"ט-מ"ב
§ארחות ימים, ביאור עניינים בתלמוד, הסגל, חנניה, אופקים, 5775
§אריה דבי עילאי, ר' אריה לייב ליפשיץ, פרעמישלא, תרמ, על קידושין. מעמ' 91 - על יומא, מנחות, נדה, 159 עמ', 22MB, ממקור אחר, 154 עמ', 25MB
§ארץ יהודה, ר' יהודה טנוג'י, ליוורנו, תקנז, על מסכתות
§אשדת הפסגה א, הרב שמואל אברהם מלצר, מיניאפוליס, מיניסוטא תשכ"ה, ש"ס - חידושים וביאורים על מסכתות ברכות שבת ועירובין - 3.1 MB
§אשי משה, כץ, משה ב"ר אברהם יהושע מביאליסטאק, ירושלים, תרסח, חידושי הלכה ואגדה על הש"ס, וליקוטים על התורה
§אשירה לה' ב, גבאי, שלום ב"ר רפאל, ירושלים, תרנה, על מסכתות, ודברי מוסר ותפלות
§אשל אברהם, ר' אברהם ברודא, 15MB, פרנקפורט דמיין תק"ז, על ש"ס גפ"ת, פסחים, גיטין, ב"מ, ב"ב, וחולין, 405 עמ', ממקור אחר, 405 עמ', 24MB, ☼ממקור אחר
§אשל אברהם א, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תרצ"ז, 307 עמ', 16MB, סדר זרעים
§אשל אברהם ג, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תש"י, 349 עמ', 17MB, שבת-עירובין-פסחים
§אשל אברהם ד, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תשי"א, מועד חלק ב, 285 עמ', 14MB
§אשל אברהם ה, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תשי"ב, יבמות-כתובות-נדרים, 405 עמ', 21MB
§אשל אברהם ו, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תשי"ד, נזיר-סוטה-גיטין-קידושין, 373 עמ', 19MB
§אשל אברהם ז, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תשט"ו, ב"ק-ב"מ-ב"ב, 437 עמ', 26MB
§אשל אברהם ח, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תשט"ו, נזיקי ח"ב, 305 עמ', 17MB
§אשל אברהם, ניימארק, אברהם יעקב, תל אביב, תשח, פירות גינוסר, וחידושים על חולין, 344 עמ', 23MB
§אשל אברהם, רבי אברהם ניימארק, תל אביב, תשי"ז, 401 עמ', 22MB, פירו גינוסר , וחידושים על חולין, מהדורה שניה
§באר אברהם, רבי אברהם ב"ר יהודה ליב משכיל לאיתן, וילנא, תר"ד, על ברכות ומועד, 121 עמ', 27MB
§באר אליעזר, סופר, אליעזר ב"ר גרונם מנאווהרדאק-זאסלאו, ווארשא, תרלב, על מסכתות, עם שו"ת, ☼ממקור אחר
§באר טוב, ר' ישכר דוב בער, 3MB, אלטונא - תצ"ז על ש"ס גפ"ת בדרך פלפול
§באר יעקב - ש"ס, יעקב יעקב, בני ברק, 5775
§באר מים, ר' מרדכי בן חיים, שקלאוו, תקמה, על ברכות ושבת
§באר מים חיים, ר' יצחק הלוי, שאלוניקי תקמ"ו, על מס' קידושין, 243 עמ', 25MB. מעמ' 107 - על גיטין וב"ק. מעמ' 173 - ליקוטים. מעמ' 186 - מפתח מקורות. מעמ' 188 - דרשות. מעמ' 240 - מפתח מקורות לדרשות. ממקור אחר, 223 עמ', 31MB, חסרים דפים מהדרשות
§באר מים חיים, נוסינסאן, חיים ב"ר דוד מסלוצק, ווילנא, תרסא, חידושי מסכתות, 153 עמ', 22MB, ☼ממקור אחר
באר משה, על נזיר, ר' משה כרייף, ליוורנו תריב, עם בני סמיכי, ר' יהודה הכהן ור' יעקב ארטבי, ליוורנו, חידושי מסכתות ועל הרמב"ם
§באר ציון, על מסכתות בסדר נשים ונזיקין, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5765
§באר שבע, רבי יששכר בער איילינבורג, ויניציאה, שע"ד, חידושי מסכתות ושו"ת, 273 עמ', 39MB, ממקור אחר, 278 עמ', 39MB
באר שבע, ר' יששכר בער לזר, פפד"מ תס"ט, 214 עמ', 72.6MB
§באר שבע, ר' יששכר בער איילינבורג, ירושלים, תריג, 239 עמ', 48MB, ממקור אחר, 239 עמ', 48MB
§באר שבע-חלק ראשון, איילנבורג, יששכר בער, ווארשא, תרנ, 175 עמ', 26MB
§באר שבע-חלק שני, איילנבורג, יששכר בער, ווארשא, תרנ
§באר שבע, ר' יששכר בר בן ישראל ליזר פרנס איילינבורג, ירושלים תשמ"ג, חידושי ש"ס ושו"ת, 251 עמ', 33MB
§באר שרים, ר' ישראל פאהריללע, ניו יורק תש"ח, חידושי ש"ס, 158 עמ', 11MB
§בד קודש - ברכות - זרעים - שבת - עירובין, פוברסקי, ברוך דב, בני ברק, תשסו
§בד קודש - ברכות זרעים שבת עירובין, פוברסקי, ברוך דב בן יהושע דוד, בני ברק, תשסז
§בד קודש - פסחים ומסכתות מועד, פוברסקי, ברוך דב, בני ברק, תשסז, 294 עמ', 20MB, ממקור אחר, 294 עמ', 2MB
§בד קודש - יבמות כתובות, פוברסקי, ברוך דב בן יהושע דוד, בני ברק, תשסו
§בד קודש - יבמות - כתובות, פוברסקי, ברוך דב, בני ברק, תשסז
§בד קודש - בבא קמא בבא מציעא, פוברסקי, ברוך דוב בן יהושע דוד, בני ברק, תשסה
§בדי הארון - יבמות כתובות, זלזניק, דב אהרן בן אברהם יעקב, ירושלים, 5773
§ביאורי סוגיות - ביצה - מלאכת יום טוב-, סוכה, פסחים - אגדה ומוסר, הוניגסברג, שמואל בן מאיר יחיאל, בני ברק, תשע
§ביאורי סוגיות - מכות, סנהדרין, הוניגסברג, שמואל בן מאיר יחיאל הלוי, בני ברק, 5771
§ביאורי סוגיות והערות על מסכת חולין פרקים א' ב' - ד ועל מסכת ערכין, עקיבא בן יעקב פרנק, ירושלים, 5780
§ביאורי סוגיות - חולין - סנהדרין - ב"ב, יוסף אברמוביץ, לוד, 5783
§בין המשפתים סוכה חגיגה, רבי ראובן פיין, בני, ברק
§בין המשפתים ב"ק ב"מ, רבי ראובן פיין, בני, ברק
§בין המשפתים, ר' ראובן פיין, על זבחים, מנחות, ערכין, תמורה וכריתות, בני ברק תשנ"ה, 348 עמ', 31MB
§בין המשפתים ע"ז, חולין ובכורות, רבי ראובן פיין, בני, ברק, תשנ"ה, 249 עמ', 21MB, ממקור אחר, 249 עמ', 21MB
§בינת דניאל - יבמות וסוכה, לרפלד, דניאל, ירושלים, 5767
§בירורי סוגיות - גיטין קידושין, ביטאן, אליהו בן שלום, ירושלים, 5771
§בית אב - ב"ק, ב"מ, ב"ב, שבועות, שלעזינגער, אליקים, לונדון, 5772
§בית אב - כתובות, גיטין, קידושין, מכות, שלעזינגער, אליקים, לונדון, 5775
§בית אביגדר, ר' חיים יהושע זליג בן יהודה ליב וויגודר, לונדון, תרסה, חידושים על הש"ס, הרמב"ם והטור, 142 עמ', 11MB
§בית אברהם, אברהם ב"ר אליהו מווילנא, ווילנא, תריא, על מהרש"א, עם חידושי אגדות
§בית אהרן, רבי אהרן שלמה זלמן קלפפיש, ווארשא, תרמ"ו, חידושי מסכתות וסוגיות, 227 עמ', 29MB
§בית אליקום, רבי אליקום גציל מאיר פודראביניק, ווארשא, תרמ"ו, חידושי מסכתות ושו"ת, ורמזי קבלה על מגילת אסתר
§בית הבחירה, לעוו, אפרים מקאליש, פרעמישלא, תרסו, על יומא, 32 עמ', 2MB, חידושי מסכתות
§בית יהודה, ר' יהודה ב"ר ניסן אבד"ק קאליש, זולצבך, 5447, חידושי מסכתות, 123 עמ', 9MB, ממקור אחר
§בית יהודה, ר' יהודה ב"ר ניסן אבד"ק קאליש, דעסוי תנ"ח, חידושי מסכתות, 704 עמ', 119MB ממקור אחר, 734 עמ', 137MB
§בית יחזקאל - ברכות שבת פסחים, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשנה
§בית יחזקאל - נשים א, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשס, על יבמות וכתובות
§בית יחזקאל - נשים ב, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשס
§בית יחזקאל - ב"ק ב"מ ב"ב, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשנב
§בית יחיאל - פסחים סוכה, פרידמן, חנוך אריה - בית יחיאל, ירושלים, תשסא
§בית ישראל, האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ), ווארשא, תרכה, 214 עמ', 33MB, חידושי מסכתות
§בית ישראל, ר' ישראל מקאזניץ, ורשה תרל"ו, חידושים על מסכת מסכתות, 218 עמ', 25MB
§בית לוי, ר' לוי [אשכנזי] [שור], זאלקווא תצ"ב, חידושי הלכות על ש"ס בגפ"ת, ועל אגדות הש"ס, 122 עמ', 10MB, ממקור אחר, 122 עמ', 20MB
§בית מאיר, פוזנר, מאיר אבד"ק שאטלאנד, ווארשא, תרמד, על מסכתות, 163 עמ', 22MB
§בית מהרא"י-חלק שני, אליעזר יואל ב"ר חיים זלמן הלוי, נ"י, תרסד, חידושי מסכתות וסוגיות ושו"ת
§בית מועד, רבי יצחק גאטינייו, שאלוניקי, תקצ"ט, על מו"ק ומכות, על הרמב"ם ודרשות
§בית מתתיהו - זבחים תמורה, הירשמן, מתתיהו, ירושלים, תשעא
§בית מתתיהו - יומא, סוכה, הירשמן, מתתיהו, ירושלים, 5774
§בית פנחס, הורביץ, פנחס ב"ר ישראל הלוי מפראג, פיעטרקוב, תרסט, על יבמות ומכות, 120 עמ', 14MB. מעמ' 115 - תולדות המחבר וסיפורים עליו
§בית פנחס, הורביץ, פנחס חיים ב"ר אברהם זאב וואלף, לונדון, תשכב, על מסכתות
§בית פנחס - על הש"ס ב, הורביץ, פינחס בן אברהם זאב, לונדון, 5725
§בית שלמה, שלמה אבד"ק פינטשוף, פיעטרקוב, תרפז, על יבמות, כתובות וקידושין, עם "עטרת תפארת" - חידושים מבעל תפארת שלמה מרדומסק
§בית שרגא - בבא מציעא שבועות, ברומברג, חיים שמואל, ירושלים, תשסט
§בית שרגא - בבא קמא הוריות, ברומברג, חיים שמואל, ירושלים, תשעא
§בית שרגא - בבא בתרא, מכות, ברומברג, חיים שמואל בן יונה, ירושלים, 5773
§בית שרגא - כתובות, סוטה, ברומברג, חיים שמואל בן יונה, ירושלים, 5775
§בכור דל, חידושי מסכתות, וובר, מרדכי אליעזר בן דוד, ירושלים, 5649
§בן מש"ק, ר' שלמה [המכונה ג'יליבי] קאמונדו , 7MB, שאלוניקי תקס"ב, על ש"ס
§בן נון - מאורי אור, תקפז, 382 עמ', 23MB, חידושי מסכתות
§בן פורת יוסף ב, ברבי, יוסף, ג'רבה, תרצב, חידושי מסכתות
§בני חיי, 32 עמ', 3MB, על שבועות וסנהדרין, קטע מתוך הספר
§בני יוסף, ר' יוסף הכהן טנוג"י , 5MB, ליוורנו תקנ"ג, על ש"ס
§בני מכי"ר, רחמים חי חויתה הכהן, ג'רבה, תשכג, חידושי ש"ס ושו"ת
§בני סמיכי, יצחקי, יהודה הכהן, ליוורנו, תריב, 81 עמ', 10MB, חידושי מסכתות. מעמ' 80 - חידושים על הרמב"ם
§בני שמואל, ר' משה עדאוי, 7MB, ליוורנו תקי"ט, על ש"ס, ממקור אחר
§בנין אריאל - כתובות ונדרים, אריאל יעקב גוזי, חיפה, 5778
§בנין דוד, ר' דוד דובער טאוב, 11MB, פיעטרקוב תרפ"ג, על מס' בבא קמא, ומס' בבא מציעא, 179 עמ'. נדפס אח"כ בשם "חידושי ר' דוד דוב". מעמ' 86 - בנין דוד על פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, פיעטרקוב תרצ"ג, עם הערות "וזאת ליהודה", מר' יהודה משה טהיברג. מעמ' 122 - שו"ת חשבה לטובה, ר' יהודה משה טהיברג, פיעטרקוב תרצ"ג
§בנין דוד, טאוב, דוד דובער אבד"ק דאברזינסק, פיעטרקוב, תרצג, על פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, עם הערות "וזאת ליהודה", מר' יהודה משה טהיברג, 36 עמ', 3MB
§בנין יחזקאל, סירקין, יחזקאל ב"ר משה, ווארשא, תרכא, 100 עמ', 19MB, חידושי מסכתות, נדרים וכתובות, ☼ממקור אחר
§בנתיבות העיון - קידושין דף ב - י - יבמות פרק ראשון - סנהדרין פרק בן סורר, גליק, יהודה, ירושלים, תשנו
§בקוראי שמו, חידושי מסכתות, ועל שו"ע, רבי שמואל הלוי דורפמן, ירושלים, 5778
§בקוראי שמו, על התלמוד ושו"ע, רבי שמואל הלוי דורפמן, ירושלים, 5779
בקע לגולגלת (ש"ס), 1884, ירושלים, ר' אליהו אלמליח
ברוך שאמר, 1905, פיטרקוב, ברוך תאומים-פרנקל
§ברוך שאמר, פרנקל תאומים, ברוך, פיעטרקוב, תרסה, חידושי מסכתות וסוגיות
§ברוך שכוונתי, על ב"ק פ"א-פ"ב, ב"מ פ"א ונדרים פ"א, יענקבסקי, שמואל בנימין בן ברוך אברהם, ירדלי, פענסילוניה,
§ברית אליהו-חלק ראשון, קפלמן, קלמן אליהו במהר"ש אבד"ק טשענסטחוב, ווילנא, תרפז, 165 עמ', 22MB, חידושי מסכתות. מעמ' 162 - הדרנים על התלמוד
§ברית יצחק, איזעקסאן, יצחק בן ציון ב"ר שמעון, ווילנא, תרסב, חידושי הש"ס וחקירות שונות
ברך משה, ר' משה אבן אדרת, חדושי מס 'פסחים, נדרים, נזיר, סוטה, מועד קטן, יבמות וביצה, סאלוניקי 1812, 248 עמ', §ממקור אחר, 239 עמ', 24MB, ממקור אחר, 127 עמ', 12MB, חסר כחצי הראשון של הספר
§ברכת אברהם ב, שפירא, אברהם, ורנוב, תרצו, על הש"ס, עם "ניצוצי אש" לר' חנוך העניק טשרנוטשאפקי, ודרוש לר' דוד שפירא
§ברכת אברהם, רבי אברהם אביש פראנקפורטער, ווארשא, תרמ"א, על עירובין-פסחים-ביצה, 145 עמ', 15MB
§ברכת אברהם על מסכת ביצה ומכות מהדו"ת עם השלמה, ארלנגר, אברהם בן שמשון רפאל, ירושלים, תשנד
§ברכת אברהם - הוריות נדה זבים, אברהם קפלן, ברוקלין, נ"י, 5767
§ברכת דוד, ר' מתתיהו ראבין , 5MB, פרעמיסלא תרמ"ו, על מס' ברכות שבת ועירובין
§ברכת ה', סאסי מעטוק כהן, יהונתן, ירושלים, תרסה, על ברכות, ביצה וסוכה
§ברכת הזבח, קאידנובר, אהרן שמואל ב"ר ישראל, אמשטרדם, 5429,על מסכתות מסדר קדשים, 430 עמ', 23MB, ממקור אחר, 435 עמ', 22MB, ☼ממקור אחר
§ברכת הזבח, קאידנובר, אהרן שמואל ב"ר ישראל, ברלין, 5492,על מסכתות מסדר קדשים
§ברכת חיים, ר' ישראל ברוך מעהרענלענדער, 13MB, ווארשא תרמ"ד, על ש"ס, 169 עמ', עם מפתח מקורות
§ברכת חיים, חיים צבי ב"ר מאיר אב"ד טאוויאן, ווילנא, תרמה, על ברכות, חולין ונדה, 91 עמ'. מעמ 82 - דברי חיים - תשובה בענין מליחה. ☼ממקור אחר
§ברכת יצחק, איזעקסאן, יצחק בן ציון ב"ר שמעון, ווילנא, תרנב, 56 עמ', 3MB, חידושי מסכתות. מעמ' 45 - דרשות. עמ' 52 - על ירושלמי כתובות ספ"ג.מעמ' 54 - "תוספת ברכה" מהאדר"ת
§ברכת יצחק וזכרון מנחם, ר' יוסף יצחק רבינוביץ, ניו יורק תש"י, חידושים על הש"ס, עם זכרון מנחם, לר' שרגא פייטל רבינוביץ; זכרון יהושע, לר' יהושע אייזל קוסטיוקובסקי; וזכרון שמואל, לר' צבי מארקוביץ. 268 עמ',9MB
§ברכת ישראל, ר' ישראל ברוך מעהרענלענדער, 17MB, ווארשא - תרמ"א על ש"ס
§ברכת מנחם, ביינושביץ, מנחם מענדל הלוי, פאלטאווא, תרעב, חידושי מסכתות
§ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי טרייסטמאן , 12MB, פיעטרקוב - תרע"ד על ש"ס
§ברכת מרדכי פסחים שקלים, רבי ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים
§ברכת מרדכי - ברכות זרעים שבת עירובין, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשנט
§ברכת מרדכי - ר"ה יומא סוכה מגילה, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשס
§ברכת נחמן - מנחות ותמורה, רוזן, נחמן יהודה בן יהושע, לייקווד, 5778
§ברכת ציון - ברכות וזרעים, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - עירובין, פסחים, שקלים וביצה, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - ראש השנה-חגיגה, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - יבמות, כתובות, נדרים נזיר וסוטה, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - בבא קמא, הוריות, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - גיטין, מכות, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - סדר נזיקין, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - קדשים, טהרות וענינים, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ראובן שלמה - ברכות, שביעית, שבת, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5748
§ברכת שאול, ר' שאול ידידיה שאחעט, שיקאגו תרע"ט,על מסכתות מגילה וקידושין, 122 עמ', 4MB
§ברכת שי - ביצה ראש השנה, ברמן, שמריהו יוסף בן מרדכי שלמה, בני ברק, תשסז
§ברכת שלמה - ח"א - זרעים, מועד, נשים, טנא, שלמה, בני ברק, תשסז
§ברכת שלמה - ח"ב - נזיקין, קדשים, טהרות, טנא, שלמה, בני ברק, תשסז
§ברכת שמואל-חלק ראשון, יבמות, קידושין וב"ק, ליבוביץ, ברוך דוב, נ"י, תשלב, 137 עמ', 18MB
§ברכת שמואל-חלק ג, ליבוביץ, ברוך דוב, נ"י, תשיז, על גיטין ונדרים
§ברכת שמואל-חלק רביעי, ב"ב וכתובות, ליבוביץ, ברוך דוב, נ"י, תשלב, 200 עמ', 16MB
§ברכת שמעון ב"ק וב"מ, שניאורסון, ברוך שמעון, תשנ"ו
§ברכת שמעון שבת ופסחים, שניאורסון, ברוך שמעון, תשנ"ד
§בשבילי התלמוד א, זרעים-מועד, ליברמן, שמחה בונים בן ברכיה, צפת, 5771, 107 עמ'
§בשבילי התלמוד ב, נשים-נזיקין, ליברמן, שמחה בונים בן ברכיה, צפת, 5771, 340 עמ', 4MB
§בשבילי התלמוד ג, קדשים, ליברמן, שמחה בונים בן ברכיה, צפת, 5771, 525 עמ', 6MB
§בשולי גליוני, משה לייטר, ירושלים, תשכ"ז
§בת עיני, ר' יששכר דב מגזע צבי, לבוב, תרלט, חידושי מסכתות, ועל הלכות נדה וחו"מ ושו"ת
גאון אברהם, חידושי מסכתות, ר' אברהם בן שאול משקלאוו, אדעסא תרכד, ☼ממקור אחר, 53 דפים
§גאון צבי, רבי משה צבי הליר, פשעמישיל, תרפ"ג, על זבחים, מנחות וכריתות
§גאון צבי, ר' צבי הירש הלוי הורוויץ, 7MB, פראג [ווילהרמרשדארף] תצ"ז, על ש"ס, 153 עמ', 13MB, ממקור אחר, 151 עמ', 21MB
§גבורות ארי, ר' אריה ליב בן אשר גינצבורג, פיוטרקוב, תרסז, על מסכתות תענית, יומא ומכות, 282 עמ', 29MB
§גבורות שמונים, ר' יוסף בן יהודה אנגל, ורשה, תרץ, תירוצים ליישוב קושיה בזבחים, 163 עמ', 11MB
§גבורות שמונים, רבי יוסף ענגיל, בני ברק, תשי"ט, תירוצים לקושיה בענין קרבנות
—§ואם בגבורות - תמצית ס' גבורות שמונים, ועוד תירוצים לקושייתו, הלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק - ענגיל, יוסף בן יהודה, בני ברק, 5772
גבורת ארי מכות ביצה נזיר, 1907, פיעטרקוב, רבי אריה ליב גינזבורג
§גבעת פנחס, ר' פנחס [המכונה אלטיר] ענגלענדער , 8MB, מונקאטש תרצ"ה, על ש"ס
§גבעת שאול - א, מועד ונשים, עהרענפעלד, שאול, ברוקלין, 5773
§גבעת שאול - ב, נזיקין וקדשים, עהרענפעלד, שאול, ברוקלין, 5774
§גולת כלב, זיו, כלב מאיר ב"ר שמואל יחיאל, ווארשא, תרסו, חידושי מסכתות
§גולת תחתיות, ר' רפאל יפה , 4MB, דיהרנפורט תקס"ה, על מס' גיטין וקידושין
§גופי הלכות ["אפוד זהב"], 6MB, לאדז תרע"א, על מס' שבת (ריש פרק קמא, ובסוגיא דקלוטה), פסחים (בסוגיא דבדיקה וביטול), וכתובות
§גור אריה, צ'רמון, מסעוד ב"ר יהודה, ליוורנו, תרו, חידושי ש"ס, 452 עמ', 55MB. עמודי ההקדמה צולמו בטעות שלא במקומ, בעמ' 6-9. מעמ' 295 - ליקוטים על הש"ס. מעמ' 382 - חידושים מר' ברוך צרמון. מעמ' 385 - כללי התלמוד בסדר א"ב. מעמ'399 - חידושים על הרמב"ם.
§גור אריה - שבת עירובין פסחים, מהר"ל, לעמברג, 1862
§גילוי ים, טאלמאן, יחיאל ב"ר זאב וואלף, ווארשא, תרסב, על מסכתות, ועל המשנה, והדרן, 85 עמ', 7MB
גלי מסכתא, על הש"ס - אקרובט או וורד
§גליוני אפרים - ברכות שבת סוכה, ליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאל, תשעא
§גליוני הש"ס, ר' יוסף ענגיל, וינא תרפד, זרעים מועד, 335 עמ', 37MB, ממקור אחר, 328 עמ', 24MB, מועד, נשים ונזיקין, 271 עמ', 21MB, ממקור אחר, 273 עמ', 26MB
§גליוני קדש, הרב משה יצחק אביגדור, ניו יורק 1909, הגהות על בבלי, ירושלמי ורמב"ם, 318 עמ', 11MB, ממקור אחר, 323 עמ', 11MB
§גמרא למתחילים א, גולדמן, יעקב ב"ר מרדכי, ווילנא, תרסח
§גמרא למתחילים ב, גולדמן, יעקב ב"ר מרדכי, ווילנא, תרסח
§גנזי יבמות נדרים, זעלצער, יואל בן פנחס אלימלך, ניו יורק, 5773
§גנזי יוסף, אפשטיין, יוסף אלטר ב"ר מרדכי, ווארשא, תרצב, 267 עמ', 36MB, על מסכתות
§גפן פוריה חלק א, רבי שמואל בן זקן, ירושלים, תרס"ד, על סדר מועד
§גפן פוריה חלק ב, רבי שמואל בן זקן, ירושלים, תרס"ד
§דבי הילולא, על ב"ק וב"מ, ישיבת קול יעקב לצעירים, ביתר עילית,
§דביר הקודש - נדרים סוטה, זוכובסקי, נתן צבי, בני ברק, תשס
§דביר הקודש - ב"ק ב"מ ב"ב, זוכובסקי, נתן צבי, בני ברק, תשנט
§דביר קודש עמ"ס תמורה ומעילה, י.ד. אלטוסקי, ירושלים, 5776
§דבק מאח, ריז, אורי פייבל ב"ר יצחק, ברלין, תקמ"ז, על הש"ס, 172 עמ', 17MB, עמוד ראשון שייך לספר אחר
§דבר בעתו, לבוב, תרמט, 91 עמ', 13MB, על שבת ועירובין
§דבר בעתו, חידושים על מסכתות סדר מועד, ח"ב של "דברי חכמים", פורילי, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד, לבוב, 5649, 312 עמ', 94MB
§דבר יהושע - על התלמוד, אהרנברג, יהושע מנחם מענדל, בני ברק, 5779
§דבר שאול - קידושין ריבית ליקוטים, קוסובסקי-שחור, שאול בן דוד שלמה, בני ברק,
§דבר שאול - שבועות, ידים, קוסובסקי-שחור, שאול בן דוד שלמה, בני ברק,
§דברות משה על מסכתות בבא קמא חלק שלישי, בבא מציעא, בבא בתרא, פינשטין, משה בן דוד, בני ברק, תשמד
§דברות צבי - חי"א, שיעורי פתיחה למסכתות, וייספיש, צבי בן שמואל א. ל., ירושלים, 5763
§דברי אליהו, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, תרצא, על הש"ס ועל התורה, 94 עמ', 4MB
§דברי בן עמרם - א - זרעים מועד, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשע
§דברי בן עמרם - ב - נשים, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשעא
§דברי ברוך - א, רוזנברג, ברוך בן גרשון חנוך, בני ברק, תשסו, 240 עמ' 17MB, על זרעים, מועד וקדשים
§דברי דבש ב, שפייערס, דובער, לונדון, תרסא, 101 עמ', 3MB, על הש"ס ועל מקרא
§דברי דוד, על סוגיית טעם כעיקר, וחידושים ברכות ומו"ק, דוד טעביל ב"ר משה ממינסק, ווילנא, תרמו, 102 עמ', 12MB
§דברי דוד, צפג, דוד, ג'רבה, תשיא, 248 עמ', 13MB, על התלמוד
§דברי חיים, חידושי מסכתות, אילה, אהרן חיים בן נפתלי הרץ, וילנה, 5658
§דברי יעקב, קליאצקין, יעקב קאפיל, דוינסק, תרצב, 226 עמ', 74MB
§דברי יעקב - על מסכתות ברכות, זרעים, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - על מסכתות פסחים, שקלים, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - פסחים, שקלים, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - ר"ה יומא, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - על מסכתות ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - יבמות, נדרים נ"ס, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - יבמות, נדרים, נזיר סוטה, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - על מסכתות כתובות, קידושין, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - סדר נזיקין, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - סדר קדשים, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - נדה, טהרות, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - שבת ועירובין, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - מהדורה תנינא כרך א, על התלמוד, עדס, יעקב בן יהודה, 5775, 954 עמ', 12MB
§דברי יעקב - מהדורה תנינא כרך ב, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי ישכר, ברנדס, ישכר דוב, קראקא, תרפד, 134 עמ', 17MB, על התלמוד
§דברי מאיר, רבי מאיר ברבי יחזקאל שלזינגר, פראג, תק"ע, על מסכתות גיטין, שבת, ר"ה וב"מ
§דברי מאיר, שלזינגר, מאיר ב"ר יחזקאל הלוי מגלוגא, פראג תק"ע, על מסכתות
§דברי מאיר - על הש"ס, מנדלסון, מאיר בן מנחם מנס, ירושלים, 5742
§דברי מיכאל - ב"מ - מכות, מיכאל שהם, מושב מתתיהו, 5781
§דברי מיכאל, על ב"מ פ"א ומכות פ"א, מיכאל שהם, ישיבת מערבא, 5781
§דברי מרדכי, ר' מרדכי קרפנשפרונג, ברוקלין תשי"ד, על ב"ק, ב"מ וב"ב, 180 עמ', 14MB
§דברי מרדכי : על ענינים במסכתות שבת, עירובין, נדה, מן, מרדכי ליב, בני ברק, תשנח
§דברי מרדכי על ענינים במסכת סוכה ובמסכת נזיר, מן, מרדכי ליב, בני ברק, תשמז
§דברי משה, ברנשטיין, משה, ירושלים, תשה, חידושי מסכתות
§דברי משה, נאמיאט, דוב משה ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרסו, הוספות למסורת הש"ס, עם חידושים, והדרנים
§דברי נב"א, ר' נחמיה פייבל בן אברהם הלוי דושנס, אמשטרדם תמ"ח, 332 עמ', 16MB, ממקור אחר, 329 עמ', 23MB ממקור אחר, 332 עמ', 22MB
§דברי פנחס, גרויסלייט, פנחס מיכאל ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרצ, 145 עמ', 20MB, על התלמוד
§דברי רגש, שווארץ, גדלי' דוב, נ"י, תשיט, חידושי מסכתות
§דברי ר"ש, אולמן, שלום חריף, וינה, תקפו, 191 עמ', 14MB, חידושי מסכתות,. מעמ' 170 - מפתח נושאים אלפאביתי, ממקור אחר, חלקי, 33 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§דברי שיר, ר' שמואל יוסף רבינוב, 11MB, לונדון תשי"ט חידושים והערות בש"ס
§דברי שלמה, ריבלין, שלמה זלמן ב"ר הילל משקלאב, ווארשא, תרכח, 93 עמ', 8MB, ☼ממקור אחר, 30 דפים, על ברכות ושבת
§דברי שלמה, ריבלין, שלמה זלמן ב"ר הילל משקלאב, ווילנא, תרמ, 111 עמ', 10MB, על מסכתות, עם "חידושי הרא"ל" על מסכתות וסוגיות לר' אשר לוריא
§דברי שמואל, ר' שמואל צרפתי , 7MB, אמשטרדאם תנ"ט, על ש"ס
§דברי תורה, חידושי מסכתות, פרנקל תאומים, יהונתן שמעון ב"ר יעקב, לבוב, תקצג, 24 עמ', 4MB
§דברים אחדים, דע לעוו, יעקב, ליידן, תריג, 47 עמ', 2MB, על כתובות כט, ועל שבת קכו
§דבש תמר כרך א, רבי דוד ב"ר שלמה טייטלבוים, ווארשא, תרנ"ז
§דבש תמר כרך ב, רבי דוד ב"ר שלמה טייטלבוים, ווארשא, תרנ"ז
§דגן בחורים, ר' אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב, תרסג, חידושי מסכתות
§דגן שמים, ר' צבי יחזקאל מיכלזאהן , 9MB, פיעטרקוב - תרס"א על מס' פסחים וראש השנה
§דובר מישרים, יאלעש, זכריה ישעיה הכהן, לבוב, 5591, 32 עמ', 1MB, על ההגהות על התלמוד המיוחסות לבעל הלבוש - תיקוני טעויות בהן ותוספת ציונים, ממקור אחר, 32 עמ', 1MB
§דורש לציון, ביאורים ותיקונים לסימנים שבתלמוד, בריל, יעקב רב דק"ק קאיעטין, וינה, תרכד, 58 עמ', 2MB
§דלתי עזה, על פרק שבועת שתים בתרא, ועל נדרים עה-פג, וב"ב פ"ב ופ"ח, סנדלר, בנימין, אוק פרק תשס"ה
§דמשק אליעזר, אליעזר ב"ר זאב, פאריצק, 5550, חידושי מסכתות, דרשות על ימים נוראים, ביאור על ט"ו שיר המעלות, וליקוטים, 48 עמ', 4MB
§דמשק אליעזר - ב"ק, ב"מ, ב"ב, קונשטט, אליעזר יחיאל בן אלחנן משה, ירושלים, 5767
§דמשק אליעזר - גיטין, פסחים, קונשטט, אליעזר יחיאל בן אלחנן משה, ירושלים, 5753
§דמשק אליעזר - מועד, קונשטט, אליעזר יחיאל בן אלחנן משה, ירושלים, 5771
§דמשק אליעזר - קדשים, קונשטט, אליעזר יחיאל בן אלחנן משה, ירושלים, 5772
§דן מדניאל, פרוסטיץ שטיינשניידער, דניאל, פרשבורג, תרמא, על ברכות, מועד ונשים, ועל התורה, ועל תוספתא פליאה,ועל פרשת העקידה
§דעת ומזימה, ר' משולם זלמן בן מרדכי יהודה לורברבוים, לבוב, תרסב, חידושי מסכתות ועל השו"ע
§דעת רש"י, מנקין, פתחיה, תל אביב, תשב, על רש"י על התלמוד
דף היומי, עלון
§דף על הדף על הש"ס - כרך ז - מסכתות ביצה, ראש השנה, תענית, ירושלים, תשסז
§דף על הדף על הש"ס - כרך ח - מסכתות מגילה, מועד קטן, חגיגה, ירושלים, תשסז
§דף על הדף על הש"ס - כרך י"א - מסכתות, נדרים, נזיר, סוטה, ירושלים, תשסח
§דף על הדף על הש"ס - כרך י"ז - מסכתות סנהדרין, מכות, ירושלים, תשע
§דף על הדף על הש"ס - כרך י"ח - מסכתות שבועות, ע"ז, הוריות, ירושלים, תשע
דף על הדף - בכורות-ערכין, בעריכת הרב אברהם נח קליין, הרב דוד אברהם מנדלבוים, הרב יהושע לפקוביץ, הערות והארות מגדולי הדורות
דף על הדף - תמורה-מדות, בעריכת הרב אברהם נח קליין, הרב דוד אברהם מנדלבוים, הרב יהושע לפקוביץ, הערות והארות מגדולי הדורות
§דפי תלמוד, ללימוד תלמידים בבי"ס ממלכתי, עם ביאור, הרלינג, ישראל אליהו בן משה דוד, ירושלים, תשיט
§דקדוקי סופרים א, ברכות-מועד, רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ, מינכן, תרל"ט-מ"א, 662 עמ', 64MB,
§דקדוקי סופרים ב, נזיקין-קדשים, וסוטה, רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ, מינכן, תרל"ט-מ"א, 585 עמ', 55MB
§דקדוקי סופרים-חלק א, ברכות-זרעים, רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד, מינכן, תרכח, 541 עמ', 26MB
§דקדוקי סופרים-חלק ב, ביצה, חגיגה, מו"ק, רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד, מינכן, תרכט, 346 עמ', 16MB
§דקדוקי סופרים-חלק ג, תענית, סוכה, רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד, מינכן, תרל, 392 עמ', 21MB
§דקדוקי סופרים-חלק ד, ר"ה-יומא, רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד, מינכן, תרלב, 443 עמ', 22MB
§דקדוקי סופרים-חלק ח, מגילה-שקלים, רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד, תרלז, 390 עמ', 19MB. מעמ' 260 - מאמר על הדפסת התלמוד
§דקדוקי סופרים-חלק י, ע"ז, מכות, שבועות, הוריות, רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד, תרלט, 381 עמ', 18MB
§דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר חלק ב-ג, ר' עקיבא בן משה איגר, ניו יורק, תשלג, 305 עמ', 36MB, על מסכתות ברכות עד כתובות. מעמ' 109 - מערכות. מעמ' 155 - כתבים ותשובות. מעמ' 177 - חידושי מסכתות ב"מ,גיטין, כתובות וליקוטים
§דרוש וחדוש, איגר, עקיבא, ווארשא, תרצב
§דרוש וחדוש-ספר שני, איגר, עקיבא, ווארשא, תקצט
§דרך אורה - גיטין יבמות, יעקבוביץ, דניאל בן יצחק יחיאל, מחבר , מודיעין עילית, 5773
§דרך איתן, יפהן, אברהם, נ"י, תשיח, על חולין וב"מ
§דרך המלך, ר' מאיר קיש , 10MB, פראג - תקפ"ד על ש"ס סדר מועד
§דרך הקוצרים - שביעית, סנהדרין, עבודה זרה, ולדר, יעקב צבי, בני ברק, 5775
§דרך ישרה-חלק ראשון, משה יהודה ב"ר שמשון אלעזר, ווארשא, תרנו, 16 עמ', 1MB, על ברכות ושבת
§דרך ישרה - ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, ויינגולד, ישראל, בני ברק, 5772
§דרך לתלמוד, ר' יחזקאל ליווערהאנט, ברוקלין תש"ב, פרקים נבחרים מהמשנה ומהתלמוד להכנה לתלמיד, 203 עמ', 7MB
§דרכי יושר, שארף, משה יעקב יעקל אבד"ק אושפצין, פרעמישלא, תרלב, חידושי מסכתות, 236 עמ', 41MB
דרכי יושר, ר' משה יעקב שרף, קראקא תרסב, ליקוטי תורה ואגדות הש"ס, §ממקור אחר
§דרכי יושר ח"א, שרף, משה יעקב יקל, ברוקלין, תשסו, על הש"ס ועל הרמב"ם ושו"ת
§דרכי יושר ח"ב, שרף, משה יעקב יקל, ברוקלין, תשסו, 378 עמ', 24MB
דרש, על הדרשות במסכת קידושין ופסחים, ר' מיכאל ארליך, תשנ"ז - באתר יש חידושים גם על שאר מסכתות שלא נדפסו
§האהל עולם, לרן, עקיבא ב"ר יהודה ליב, פפד"מ, 5474, חי' על הש"ס, 184 עמ', 17MB
§האלף לך שלמה, רבי יצחק אבד"ק אוליינוב, יאראסלוי, תר"ע, יישוב קושיות תוס' על רש"י, 137 עמ', 9MB
§הארות בדב"ש - שבועות ידים, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, בני ברק, ממקור אחר, 5774
§הארת ירוחם, הרב ירוחם פישל הרדט, חלק א, ברוקלין תשי"ג, חידושים על מסכת קידושין - 9 MB חלק ב, ברוקלין תשכ"ח, 17 MB
§הגהות הב"ח, על' הש"ס, על הרא"ש ועל משניות, ר' יואל סירקש, ווארשא, תקפ"ד, 178 עמ', 27MB, ממקור אחר, 178 עמ', 25MB
§הגהות, דינר, יוסף צבי הלוי מאמשטרדם, פפד"מ, תרנ"ו, עירובין, ביצה וסוכה, 201 עמ', 16MB
§הגהות, דינר, יוסף צבי הלוי מאמשטרדם, פפד"מ, תרנ"ו, כתובות, גיטין וקידושין, 229 עמ', 18MB
§הגהות, דינר, יוסף צבי הלוי מאמשטרדם, פפד"מ, תרע"ג, ב"ק וב"מ, 287 עמ', 22MB
§הגהות, דינר, יוסף צבי הלוי מאמשטרדם, פפד"מ, תר"ע, חולין וכריתות, 187 עמ', 14MB
§הגהות, דינר, יוסף צבי הלוי מאמשטרדם, בודפשט, תרפ"ב, ערכין, תמורה ומעילה, 103 עמ', 8MB
§הוראת שעה, תירוצים על קושיות מהרש"א, ר' שלמה ב"ר שמואל מגרידץ ור' יצחק איצק היילפרין, ברלין תקכ"ה, 73 עמ', 7MB, ממקור אחר, 69 עמ', 6MB
§הוראת שעה, שלמה ב"ר שמואל מגרידץ באהסלוב תק"פ
§הוראת שעה, ר' שלמה בן שמואל מגריידיץ, ורשה תרל"ז
§הכי איתמר - ברכות סוכה מגילה, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,
§הכי איתמר - הערות בש"ס, איתמר טעפ, מודיעין עילית, 5780
§הכי גרסינן - על הש"ס, זילבער, אריה בן משה, ברוקלין, תשעה
§הלכה אדם מישראל, ר' ישראל, 6MB, זאלקווא - תצ"ט על ש"ס
§הלכה ברורה, ר' אורי פיבוש בן אלעזר ליברמן, מיץ, תקנג, חידושי מסכתות ודרשות, 78 עמ', 10MB, ממקור אחר, 5MB, 79 עמ'
§הלכה למשה, ניימאן, משה ב"ר דוד, וינה תרפ"ג, חידושי מסכתות, 355 עמ', 44MB
§הלכה למשה, ר' משה אליהו בן יוסף ניימינץ, פרמישלה, תרלד, על מסכתות ב"ק, ב"מ וכתובות, ועל יו"ד הל' ריבית, 251 עמ', 18MB, ☼ממקור אחר
§הלכות עולם, מייזליש, מאיר ב"ר משה, זולצבך, 5516, חידושי מסכתות, 160 עמ', 15MB, ≡ממקור אחר, 168 עמ', ☼ממקור אחר
§הלכות עולם, חידושי מסכתות, ר' דוב בר בן יצחק אייזיק קאראסיק, זיטאמיר, תרכח, 325 עמ', 104MB. בסוף כל מסכת - חי' על שו"ע ורמב"ם שנובעים מאוה מסכת. בתחילה על מסכת ברכות. מעמ' 20 - על שו"ע. עמ' 38 - על רמב"ם. מעמ' 40 - על פסחים. מעמ' 56 - על מהרש"א פסחים. מעמ' 63 - על שו"ע. מעמ' 90 - על הרמב"ם. מעמ' 96 - על חולין. מעמ' 125 - על מהרש"א חולין. מעמ' 136 - "נתיבות ההוראה" על שו"ע. מעמ' 289 - על רמב"ם. מעמ' 294 - על נדה. מעמ' 306 - על מהרש"א נדה. מעמ' 308 - "נתיבות הטהרה" על שו"ע. מעמ' 323 - על רמב"ם. ☼ממקור אחר
§המדריך, רבי אברהם זינגער, פרעסבורג, תרס"ב,ליקוטים מבוארים מהתלמוד, לצורך המתחילים בלימוד, 205 עמ', 20MB
§המזכיר, רבינוביץ, שמואל יעקב, ווילנא, תרנח, סימנים לתלמוד בבלי ולשו"ע, עם מאמר מוסר
§המסורת והמקרא, קפלן, זאב ברש"פ הכהן, רוסין, תרפח, הדרשות שבבבלי שבסגנון "אל תקרי", מבוארים ע"פ תורת הדקדוק
§העקוב למישור, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנג, תיקוני טעויות בש"ס וילנא, עם הקדמה על הצנזורה וטעויות הדפוס
§הערות - ג, ברנשטין, יצחק אליהו, ירושלים, תשכז, על מסכתות ב"ק, ב"מ, ב"ב וסנהדרין, שו"ת ועניינים שונים
התלמוד כהוויתו, ר' יהודה פרומן
§ודברת בם - פסחים סוכה, גאולה, בועז בן יהודה, אופקים, תשסז
§ודברת בם - גיטין וקידושין, גאולה, בועז בן יהודה, אופקים, תשסד
§ודברת בם - נדרים ומכות, גאולה, בועז בן יהודה, אופקים, תשע
§וזאת ליהודה - ברכות, פסחים, שרייבר, שמעון שמואל בן יהודה, בני ברק, 5764
§וזאת ליצחק, ר' זלמן יצחק הלוי שווארץ, 21MB, ירושלים - תרפ"ט על מס' חולין זבחים ומנחות
§ויאמר בועז חלק ב, חדאד, בועז, ג'רבה, תשח, 272 עמ', 19MB, חידושים על התלמוד. מעמ' 211 - כללי התלמוד לפי סדר א"ב. מעמ' 219 - מערכות בביאורי תנ"ך וחז"ל בסדר א"ב. מעמ' 247 - דרשות
§ויבן שלמה, רבי חיים שלמה קאם, ברדיטשוב, תרנ"ט, חידושי מסכתות, ועל יו"ד
§וידבר דוד, חידושי מסכתות, ר' משה דוד שטיינווארצל, ירושלים, תשס, 192 עמ', 7MB
§ויוסף שאול, רבי יוסף שאול אלישר, ירושלים, תש"ב,חידושי מסכתות ושו"ת
§ויזרע יצחק, אלמליח, יצחק, תוניס, תרצב, 27 עמ', 1MB, חידושי מסכתות. מעמ' 23 - חידושים על רמב"ם ותנ"ך וליקוטי מסכתות
§ויצבר יוסף - סוכה קידושין, צמח, יוסף בן ראובן, ליקווד, תשסט
ושב הכהן, ר' יעקב יהודה כהנא, ורשה תרלט, 96 עמ', תירוצים לקושיות תוספות, §ממקור אחר, 7MB
§זאת מנוחתי, אלטשולר, משה יוסף ב"ר שמאי הלל, ירושלים, תשיח, חידושי מסכתות, שו"ת, ביאורים על התורה ודרשות
§זבד טוב, ר' זאב וואלף פאפערש, על סוגיות הש"ס, ואגדה, 151 עמ', עם חידושי מהר"ל לר' אריה ליבוש נעלקין, 10MB, פרעמישלא תרנ"ט
§זבח השלמים, גאלאנטי, משה ב"ר יהונתן (מג"נ), פאדגורזע אצל קראקא, תרנח, 28 עמ', 2MB, על התלמוד. מעמ'21 - על הרמב"ם ועל שו"ע
§זבחי צדק [ג"ח], ר' מיכאל זאב זאבאדסקי, 31MB, פיעטרקוב - תרפ"ט-תרצ"ג על ש"ס סדר קדשים
§זבחי תודה - ראש השנה, יומא, הנדין, מתניה בן ישראל, בני ברק, 5776
§זבחי תודה - מסכתות בכורות, מעשרות, הנדין, מתניה בן ישראל, בני ברק, 5770
§זוטו של ים, ליטר, משה, וינא, תרצ"ב, ביאורים בתלמוד
§זכות יצחק-חלק ב, סאסי מעתוק הכהן יהונתן, ג'רבה, תשיג
§זכר יהוסף - על הש"ס, שטרן, יוסף זכריה בן נתן, ורשה, תר"ך
§זכרון אברהם, מאדער, אברהם הלוי, ירושלים, תרפא, חידושי ש"ס ופוסקים
§זכרון אברהם, ר' ר אברהם יהושע פרידמאן, 5MB, לובלין - תרצ"ז על ש"ס
§זכרון אברהם משה, דינר, אליעזר ב"ר אברהם משה הלוי, ירושלים, תשה, 94 עמ', 5MB, חידושי מסכתות
§זכרון בספר, ר' מוריה ב"ר משה הכהן, פפד"א, 5556, 64 עמ', 2MB, חידושי מסכתות. מעמ' 62 - על תהלים קכב
§זכרון יהודא ויוסף, הרב יוסף טוביאס, ניו יורק תרצ"ט, על רוב מסכתות הש"ס - 12 MB
§זכרון יהושע-חלק ראשון, פיינבערג, יהושע ב"ר אברהם יצחק, זיטומיר, תרס, 126 עמ', 13MB, חידושי מסכתות
§זכרון יהושע-חלק שני, פיינבערג, יהושע ב"ר אברהם יצחק, זיטומיר, תרס, 21 עמ', 2MB, חידושי מסכתות, קטוע בסופו
§זכרון יעקב, ר' יעקב גפן, 8MB, ווילנא - תרע"ג על מס' קידושין וסדר נזיקין
§זכרון יצחק, זקש, יצחק דוב ב"ר אליעזר, ירושלים, תרסב, 90 עמ', 12MB, חידושי מסכתות. מעמ' 89 - הערות האדר"ת
§זכרון יצחק, ר' יצחק אייזיק שהי' רב"ד בק"ק האללעשויא, פרשבורג, תרנו, 48 עמ', 5MB, חידושים על ביצה ופסחים
§זכרון למשה, ראסקעס, משה ב"ר נחמן, אודיסה, תרלג, חידושי מסכתות, ועל משניות ועל הרא"ש
§זכרון מנחם, ר' מנחם נחום בן יעקב אורי שרגא פיבל, דיהרנפורט, תקלו, 152 עמ', 14MB, חידושי מסכתות, שו"ת, פירוש המסורה ודרשות
§זכרון משה א, ר' יהודה יאקאבאוויטש, ניו יורק, 1982, 371 עמ', 23MB, חידושי מסכתות
§זכרון סופרים ב, סופר, אליעזר ישראל מרדכי אפרים פישל, טורונטו, תשסד, על מסכתות, מסדרי נזיקין, קדשים וטהרות, חידושים על משניות ושו"ע. עם חידושי סוגיות מר' אברהם יעקב סופר. עם "חילוקא דרבנן" - על ב"ק ועוד - לר' ירמיה אב"ד מטרסדורף
§זכרון שאול, ר' אברהם בן שאול זאראחוביץ, וילנה, תרפט, 88 עמ', 4MB, חידושי מסכתות.מעמ'69 - חידושים סוגיות
§זכרון שאול על זרעים, מועד ואורח חיים, ברזם, שאול, בני ברק, תשע, 869 עמ', 31MB
§זכרון שארית יוסף, ר' יוסף [כ"ץ] לנדא , 4MB, קאלאמיא תרמ"ב, על ש"ס, ☼ממקור אחר, 36 דפים
§זכרון שמואל, לוינסון, שמואל ב"ר ישראל הלוי, ווילנא, תרמה, חידושים על הש"ס, הדרן על הש"ס ועל המשנה, דרשו על התורה ועל אסתר ורות, ביאורים על הפטרות, ודרשות לחג שבועות, 183 עמ', 27MB
§זכריה משלם, ר' זכריה מנדל בן אריה ליב מבוצ'אץ', פרנקפורט דמין, תקלט-תקם, 145 עמ', 15MB, על הלכות מגילה ומסכת מגילה, על מסכת ר"ה והלכות ר"ה, מסכת יומא והלכות עבודת יוה"כ, מסכת סוכה והל'סוכה, מסכתות ברכות, מנחות ויבמות. מעמ' 77 - על יו"ד ומסכת חולין. מעמ' 92 - על אהע"ז וסדר נשים. מעמ' 107 - על חו"מ וסדר נזיקין
§זרע אברהם, כטורזא, אברהם מתוניס, ליוורנו, 5581, חדושי מסכתות, ועל הרמב"ם והשולחן ערוך, ועל הרא"ם ועל תנ"ך, 220 עמ', 22MB
§זרע אברהם, בונדי, אברהם ב"ר יום טוב, פראג, 5568, על ש"ס ופוסקים, 64 עמ', 6MB
§זרע אברהם, זלזניק, שלמה זלמן, ירושלים, תשנד, חידושים על התלמוד והערות בעניינים שונים
§זרע אברהם, ר' אברהם ישראל ב"ר דוד הכהן, המבורג, 5559, חידושים על פסחים, קידושין, חולין, 63 עמ', 3MB, ממקור אחר, 76 עמ', 28MB. מעמ' 64 - ליקוטים על מסכתות
§זרע אברהם, ר' אברהם ישראל ב"ר דוד הכהן, המבורג, תקנט, 13 עמ', 681KB, חידושי מסכתות, חלק מספר גדול יותר
§זרע אברהם-נשים, יעקימאווסקי, יעקב בנימין זאב הכהן, פיעטרקוב, תרעב
§זרע אברהם-טהרות, יעקימאווסקי, יעקב בנימין זאב הכהן, ווילנא, תרעג
§זרע אהרן, ר' עזריאל ב"ר אהרן מזאמשטש, זולקווא, תקי"ז, 66 עמ', 12MB, חידושי מסכתות
§זרע ברוך, צגייר, ברוך הכהן, תוניס, תרעה, חידושי מסכתות
§זרע ברוך, מנחם מנלי בן ברוך,, וואנזבעק, תפט, 116 עמ', 24MB, חידושי מסכתות
§זרע יעקב, גינצבורג, יעקב ב"ר יצחק דוד, פראג תקעד, 90 עמ', 13MB, על ברכות ושבת, קטוע בסופו
§זרע יצחק, רבי יצחק לומברוזו, תוניס, תקכ"ח, חידושי מסכתות, על הרמב"ם ועל רש"י על התורה, דרשות והספדים, 623 עמ', 44MB, ממקור אחר, 630 עמ', 67MB, ממקור אחר, 626 עמ', 55MB
§זרע יצחק, לומברוזו, יצחק בן יעקב., ירושלים, תשנז, על ברכות, מועד, יבמות וכתובות
§זרע יצחק, ר' יצחק אייזיק ראבינאוויץ , 3MB, קיידאן ת"ש, על מס' זבחים ומנחות
§זרע שמואל, ר' ברוך סג"ל, 4MB, ווין תקנ"ו, על ש"ס, ☼ממקור אחר, 27 דפים
§זרעו של אברהם א, רבי אברהם חג'ג, ירושלים, תרמ"ט,חידושי מסכתות
§זרעו של אברהם ב, רבי אברהם חג'ג, ירושלים, תרמ"ט
§זרעו של יצחק, צדיקא, יצחק, תוניס, תרנו, 81 עמ', 9MB, חידושי מסכתות. מעמ' 47 - על הרמב"ם. מעמ' 59 - על טור יו"ד וחו"מ. מעמ' 68- על התורה. מעמ' 73 - "אלו מציאות" - ליקוטים
§חבורי לקוטים, מרגליות, זעליג ב"ר יצחק אייזיק מקאליש, ויניציאה, תע"ה, 113 עמ', 6MB, חידושי מסכתות. מעמ' 111 - סדר הנזיפה. מעמ' 112 - כתב סמיכה מר' אברהם ברודא למחבר
§חברותא - קינים-תמיד-מידות, בני ברק, 5762
§חדות יעקב, ר' יעקב בס זאמושט , 19MB, רעדלהיים תקי"א, על ש"ס גפ"ת, ☼ממקור אחר, 71 דפים
§חדות יעקב-חלק א, זאמשט, יעקב, רעדלהיים, תקיא
§חדות יעקב-חלק ב, זאמשט, יעקב, רעדלהיים, תקיא
§חוסן ישועות, מייזליש, יצחק ב"ר חיים, ווארשא, 5628, על חולין ונדה, 59 עמ', 7MB
§חזון יחזקאל על מסכת זבחים וליקוטים על הש"ס, אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, ירושלים, תשמא
§חזון קדומים עמ"ס כתובות קדושין, גולדברג, זלמן נחמיה, ירושלים,
חזון קדומים, הרב זלמן נחמיה גולדברג, על מסכתות קידושין וכתובות
§חזון שמואל, הרב שמואל סאלניצע, חלק א, ברונקס תש"א, חידושים על כתובות ונדרים - 9 MB חלק ב, ברונקס תש"כ, חידושים על ב"מ וגיטין - 6 MB
§חיבת הקודש, ר' יהושע לאנג , 18MB, ווילנא תרמ"ח, על ש"ס סדר קדשים
§חיבת הקודש, רבי יצחק אייזיק בן יחיאל מיכל, לעמבערג, תר"ט, חידושי מסכתות תמורה עד מעילה
§חידושי אב"י, רבי יהודה אליעזר אניקסטער, שיקאגו תרס"ה, על מסכתות, שו"ת ודרשות, 257 עמ', 16MB
§חדושי אבי, אניקסטער, יהודה אליעזר, שיקאגא, תרסד, חידושי מסכתות, שו"ת, דרשות וביאורים על התורה
§חדושי אבר"ח, ריינהאלד, אבוש ראש הישיבה דק"ק טארנא, קראקא, תרפא, על הש"ס
§חדושי בית יוסף, קארו, יוסף, פיעטרקוב, תרפב, 53 עמ', 3MB, על גיטין וקידושין, עם ביאור "פתח הבית", לר' אהרן בר' ברוך יעקב מטאראוו
§חידושי בן יאיר, חידושי מסכתות, רולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליב, צ'רנוביץ, 5660
§חדושי בני אהרן, רבי אליעזר ליזר אב"ד שוואבאך, פיורדא, תרס"ז
§חדושי בני אהרן, רבי אליעזר ליזר אב"ד שוואבאך, פיורדא, תרס"ז
§חידושי בני אהרן, ר' אליעזר (ליזר), 19MB, מונקאטש תרס"ז על ש"ס גפ"ת
§חדושי בני יששכר, שפירא, צבי אלימלך מדינוב, נ"י, תשיא, על הש"ס
§חידושי הגאון רבי יצחק קוליץ - ברכות-שבת, , ירושלים, 5776
§חדושי הרב ברוך אנגיל, אנגיל, ברוך, ושו"ת שלו, שאלוניקי, תעז, 317 עמ', 37MB, ממקור אחר, 180 עמ', 20MB, קטוע בתחילתו ובסופו, ממקור אחר, 321 עמ', 38MB, ≡ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 160 דפים
§חדושי גאונים, ברודא, אברהם ב"ר שאול, חמ"ד, 5485
§חידושי גאונים, 2MB, פיעטרקוב תרס"א על סוגיות הש"ס
§חדושי גלאנטי, גאלאנטי, ידידיה ב"ר משה, וילהרמשדורף, 5476
§חידושי גלאנטי, ר' ידידיה גלאנטי, 12MB, סדילקוב תקצ"ו,על ביצה, יבמות, גיטין, ב"ק, ב"מ, וע"ז, 125 עמ', ממקור אחר, 124 עמ', 24MB, ≡ממקור אחר, 132 עמ'
§חידושי הגאון מסוסנוביץ - ספר בית שלמה, ר' שלמה שטענציל, בעריכת ר' שמחה ריזל, תשעא, 95 עמ', 8MB, חידושי מסכתות
§חדושי הגר"ד - ג, שובקס, ליפמן דוד, ירושלים, תשנז, על כתובות וב"ק ושו"ת
§חידושי הגר"י, הרב יעקב קנטורוביץ, טרענטון תש"ח, חלק א, חידושים על עירובין פסחים וביצה - 9 MB חלק ב, 19 MB
§חדושי הגריי"ר, רבינוביץ, יצחק יעקב, ירושלים, תשיב, על קדושין וב"מ
§חידושי הלכות, דלקרוט, יוסף בן מתתיה, לובלין, שס
§חדושי הלכות, ר' יהושע העשל מקראקא, פיעטרקוב, תרמד, 84 עמ', 4MB, על ב"ק, ב"מ וב"ב
חידושים ממסכת י"ט ומס' יבמות ועוד, מהרש"א, באסיליאה ש"ס, 51 עמ', §ממקור אחר, 118 עמ', 6MB
חידושים ממסכת י"ט ומס' יבמות ועוד, מהרש"א, בזל שנט
§חדושים ממסכת נדה, ר' שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, פראג, שסב
חידושי הלכות מהרש"א, מסדר נזיקין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז, הוריות; מסדר קדשים: חולין ובכורות; מסדר נשים: נדרים וסוטה; מסדר מועד: סוכה, ראש השנה, מגילה, חגיגה, תענית, מ"ק, לובלין שע"ב, 188 עמ', 80.7MB
חדושי הלכות מהרש"א, סדר מועד, לובלין שע"ד, 90 עמ', 24.9MB
§חידושי הלכות, ר' שמואל אליעזר (מהרש"א), לובלין, שעב
§חדושי הלכות מהרש"א - מהדורא בתרא, ר' שמואל אידלס, בצירוף חידושים מחתנו ר' משה אב"ד לובלין, הומבורג, תצו, 66 עמ', 16MB
§חדושי הלכות, ר' שמואל אליעזר (מהרש"א), אמשטרדם, תקטו, עם חכמת שלמה למהרש"ל
§חדושי הלכות, ר' שמואל אליעזר (מהרש"א), ברין, תקמד
§חדושי הלכות-חלק ראשון, ר' שמואל אליעזר (מהרש"א), וינה, תקעד
§חדושי הלכות-חלק שני, ר' שמואל אליעזר (מהרש"א), וינה, תקעד, חידושי סוגיות
—§הוראת שעה, ר' שלמה ב"ר שמואל מגרידץ, ווארשא, תרמא, 108 עמ', 6MB, תירוצים לקשיות מהרש"א
§חדושי הלכות, יואל ב"ר משה גד, אלטונה, 5496
§חדושי הלכות, שיף, מאיר ב"ר יוקב, זולקווא, 5484
§חדושי מהר"י, הוראדנא, תקנ"ג, 58 עמ', 9MB, חידושי מסכתות. מעמ' 43 - שו"ת. מעמ' 52 - דרושים
§חדושי מהריב"ץ, ר' יחיאל מרגליות, אוסטרהא, תקע"ח, 10 עמ', 1MB, חידושי מסכתות, ≡ממקור אחר, 14 עמ'
§חדושי מהר"ל, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), פיעטרקוב, תרסו
§חדושי מהרא"ל, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), ווארשא, תריט
§חדושי הלכות מהר"ם שיף חלק א, שיף, מאיר בן יעקב, הומבורג פר דער ה"א, תצז, 201 עמ', 34MB, על ביצה, ב"מ, כתובות, חולין וגיטין
§חדושי הלכות מהר"ם שיף חלק ב, שיף, מאיר בן יעקב, הומבורג פר דער ה"א, תקא, 56 עמ', 8MB, ב"ק, סנהדרין, שבת זבחים ועוד
§חדושי הלכות, שיף, מאיר ב"ר יוקב (מהר"ם שיף), הומבורג, תקז
§חדושי הלכות, שיף, מאיר ב"ר יוקב (מהר"ם שיף), ברין, תקנח
§חדושי הלכות, שיף, מאיר ב"ר יוקב (מהר"ם שיף), סדילקוב, תקצא, על מסכתות
§חדושי הלכות-חלק א, שיף, מאיר ב"ר יוקב (מהר"ם שיף), ווארשא, תרכ, 316 עמ', 52MB, על ביצה, כתובות, גיטין, ב"מ, חולין, עם ביאור, ממקור אחר, 329 עמ', 82MB
§חדושי הלכות-חלק שני, שיף, מאיר ב"ר יוקב (מהר"ם שיף), ווארשא, תרכד, 105 עמ', 17MB, על שבת, ב"ק, ב"ב, סנהדרין וזבחים, ממקור אחר, 106 עמ', 29MB
§חדושי מהרמ"י, גראדענטשיק, משה יחזקאל, ווארשא, תרנג, 147 עמ', 20MB, חידושי מסכתות. מעמ' 89-104 - הספדים
§חדושי הלכות מהגאונים המפורסמים ה"ה מהר"י בן לב ומהרש"ך, ר' יוסף בן לב, ור' שלמה כהן, מלקוטים מספרי תשובותיהם, וילהרמשדורף, ת"פ, 163 עמ', 28MB. מעמ' 106 - חידושי מהרש"ך, ממקור אחר, רק חידושי מהריב"ל, 104 עמ', 23MB, ממקור אחר, רק חידושי מהרש"ך, 55 עמ', 9MB, ממקור אחר, רק חידושי מהרש"ך, 58 עמ' 15MB
§חדושי הלכות חלק ב, ר' יצחק ב"ר שמואל הלוי, נייאוויט, 5496, על מסכתות, ועל חו"מ, 64 עמ', 8MB
§חידושי המלבי"ם על ש"ס, ר' מאיר יהודה ליבוש ווייסער, 27MB, ירושלים - תשכ"ו על ש"ס
§חידושי העלוי ממייצ'יט, ר' שלמה פוליאציק, ניו יורק תש"ז, חידושים במקומות שונים בש"ס - 14 MB
§חידושי הפלא"ה, ר' פינחס בן צבי הירש הלוי הורוויץ, 21MB, מונקץ' תרנ"ה, על ברכות ועל שו"ע, 87 עמ'
§חדושי הרי"מ, אלתר, יצחק מאיר אדמו"ר מגור, ווארשא, תרמ, על ב"ק, ב"מ וב"ב
§חדושי הש"ס-חלק שני, ברלין-פיק, ישעיה, קניגסברג, תרכ
§חדושי גמרא למהרי"ט השייכות לטור אבן העזר, יוסף בן הרב משה מטראני, ונציה, תה
§חידושי מהר"פ, ר' פסח גאטליב, 17MB, לבוב תרמ"ט על ש"ס גפ"ת
§חידושי מרן הגר"ב סורוצקין - שבת, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, סורוצקין, רפאל ברוך, וויקליף, תשנה
§חדושי משנה - משנה הלכות, ר' מנשה קליין, 32MB, ירושלם - תרס"ד ש"ס
§חדושי פני יהושע על טור ופני אריה על ב"ק וחדושי מהרי"ל על ב"מ, פרידבורג, אריה ליב, פיורדא, 5540
§חידושי רבי בונם איגר, על התלמוד, ושו"ת, איגר, בונם, ברוקלין, 5770
§חדושי ר' חיים הלוי מפי השמועה על הש"ס חלק א, סולובייציק, חיים הלוי מבריסק, חמ"ד, תשיג
§חדושי ר' חיים הלוי-חלק ב, סולובייציק, חיים הלוי מבריסק, חמ"ד, תשיג
§חידושי רבי חנוך הענאך, סנהדרין וב"ק ועניינים שונים, פישמאן, חנוך הענאך, לייקווד, 5768
§חידושי רבי חנוך הענאך ח"ב, על ב"ק, פסחים, גיטין, ב"מ וב"ב, פישמאן, חנוך הענאך, לייקווד, 5770
§חדושי רבנו מאיר שמחה על הש"ס - א, כהן, מאיר שמחה בן שמשון קלמן, ירושלים, 5727
§חדושי רבנו מאיר שמחה על הש"ס - ב, כהן, מאיר שמחה בן שמשון קלמן, ירושלים, 5727
§חידושי רבנו שמעון הלוי, רבי שמעון סג"ל, ירושלים, תשכ"ט
§חדושי ר' שמעון יהודה הכהן שקאפ, ב"ק-ב"מ-ב"ב, נ"י תשז, 244 עמ', 23MB
§חדושי ר' שמעון יהודה הכהן שקאפ, נ"י, תשטז, יבמות וכתובות
§חידושי הרב יצחק אלמידה, מתוך "שני המאורות הגדולים", אלמידה, יצחק, קושטאנדינא, תצט
§חידושי הריא"ם חלק א, ר' יצחק אלחנן מיטניק, ניו יורק תשה, 225 עמ', 18MB, חידושי מסכתות
§חדושי ריב"ש, רוטנר, יחזקאל ב"ר שלום, ווילנא, תרסז, על מסכת ברכות, סדר מועד ומסכת בכורות
§חדושי, איגר, עקיבא, ווארשא, תרנב
§חדושי הרמ"ל-חלק א, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, וינה, תרפא, חידושי מסכתות וסוגיות
§חדושי הרמ"ל-חלק א, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, נ"י, תשיח
§חדושי הרשב"ש, ר' שלמה רוזנברג, נ"י, תשכא, על כתובות, קידושין, ביצה ועוד
§חדושי הרשב"ש, חידושי סוגיות, ר' שלמה רוזנברג, נ"י, תשכא
§חדושי ש"ס, יאסלוטער, מאיר ברוך ב"ר ישראל מינסק תקע"ה
§חידושי תורה והגהות הש"ס, ר' ישראל דוד מרגלית יפה ור' מרדכי מרגלית יפה, פאקש, תרסז
§חדושי וביאורי הגר"א, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), קיידאן, תש, על ברכות ושבת
§חדושי רבינו ברוך טעם על הש"ס, פרנקל תאומים, ברוך, לונדון, תשכ, חידושי מסכתות
§חדוותא דשמעתתא, על סוכה, נדרים, ב"ב וזבחים, אמסלם, אשר, בני ברק, 5775
§חדש האביב, פפו, אליעזר בן יצחק,, ירושלים, תשסב, על שבת ועירובין
§חומת אש - על מס' ביצה - מוקצה, מס' שבת, ומס' בכורות, שילה, אהרן בן דוד, בני ברק, 5772
§חוסן רב, לבוב, תרמט, 98 עמ', 13MB, חלק ג מס' "דברי חכמים" שהוא ח"ג מס' "אגדת אזוב" - חידושי מסכתות. "שם ושארית" על יבמות. מעמ' 22 - "משפט כתוב" על כתובות. מעמ' 53 - "יד הנודר" על נדרים. מעמ' 58 - "תורת הנזיר" על נזיר. מעמ' 61 - "תורת הקנאות" על סוטה. מעמ' 64 - "ספר כריתות" על גיטין. מעמ' 84 - "לקח טוב" על קידושין. מעמ' 96 - "משפט הנער" - צירוף בן י"ב לתפלה
§חזות קשות, ישכר דוב ב"ר נח אבד"ק לובראנץ, ווארשא, תרלו, תירוצים לקושיות ר"ע איגר על הש"ס
§חיי אברהם, רבי אברהם טייב, ליוורנו, תקפ"ו, על ש"ס ורמב"ם, 209 עמ', 16MB
§חיי אליהו, קרופניק, אליהו חיים בן שמשון, ירושלים, תשסז, 36 עמ', 7MB, על פסחים, ב"ק, ב"מ, וב"ב
§חיי משה, ר' משה מאיימראן, 15MB, ירושלים - תשל"ב על מס' בבא מציעא ומס' מגילה
§חיי עולם, גליק, גדליה, מיהאליפאלווא, תרנט, חידושים על מסכת ביצה ועל סוגיות בפסחים, כתובות, חולין, ב"מ ושבועות, ממקור אחר, ד"צ ברוקלין תשס"ג, 224 עמ', 10MB
§חיי שלמה, על מו"ק-חגיגה, הרב שלמה רוזנברג, בני ברק, 5783
§חיים לישראל, גיג, דוד, תוניס, תרסט, 176 עמ', 21MB, חידושי מסכתות
§חיים לישראל ח"א, גג', חיים דוד בן יוסף, ירושלים, תשסט, על מסכתות
§חיים לישראל ח"ב, גג', חיים דוד בן יוסף, ירושלים, תשסט
§חיל שלמה - ביצה וסנהדרין, גולובנציץ, יחיאל בן שלמה, בית שמש, 5778
§חכמי לב - ג, פסחים וכתובות, ישיבת לב אברהם, ירושלים, 5756
§חכמי לב - ד, חולין ומכות, ישיבת לב אברהם, ירושלים, 5758
§חכמת מנוח, רבי מנוח הנדל בן שמריה, פראג, שע"ב, על התלמוד, 293 עמ', 31MB, ממקור אחר, 294 עמ', 31MB
§חכמת שלמה, מועד, מהרש"ל, קראקא שמ"ב, 394 עמ', 17MB
§חכמת שלמה, נשים, מהרש"ל, קראקא שמ"ב, 357 עמ', 16MB
§חכמת שלמה, נזיקין, מהרש"ל, קראקא שמ"ב, 434 עמ', 19MB
§חכמת שלמה, לוריא, שלמה בן יחיאל, קראקא, שמז
§חכמת שלמה, לוריא, שלמה ב"ר יחיאל (מהרש"ל), אמשטרדם, תנא, 267 עמ', 23MB, ממקור אחר, 275 עמ', 22MB
§חכמת שלמה, לוריא, שלמה ב"ר יחיאל (מהרש"ל), אופיבך, תצ, 208 עמ', 27MB
§חכמת שלמה, לוריא, שלמה ב"ר יחיאל (מהרש"ל), ברין, תקנו, 174 עמ', 31MB, ברכות, שבת ועירובין
§חלב חטים, טייב, יצחק, תוניס, תרנו, חידושי מסכתות
חלוקא דרבנן, ר' יוסף משה בן יקותיאל זלמן, חדושי מסכתות [המחבר ר' משה אבד"ק סמבור], זאלקווא תקכ"ח, 28 עמ', 9.8MB
§חלקת חנוך - מנחות, זבחים ב, פרידמן, חנוך אריה, ירושלים, תשעא
§חלקת חנוך ג - עניני ב"ב ועניני חולין, פרידמן, חנוך אריה, ירושלים, תשס
§חמדת אברהם - ענייני סדר מועד, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5777
§חמדת ימים - שבת פסחים יומא סוכה בבא קמא ועוד ענינים, פרצוביץ, ישראל מאיר, בני ברק, תשסג
§חמדת צבי, ר' צבי הירש [ליבערמאן], 28MB, מאהליב - תקפ"ה על ש"ס
§חמדת צבי-חלק שני, קוויאט, צבי הירש ב"ר יצחק, ווארשא, תרנט, על שבת, עירובין ופסחים
§חמדת שלמה, רבי שלמה זלמן ליפשיץ אב"ד ווארשא, ווארשא, תרי"א-ל"ז, על יבמות, כתובות וחידושי סוגיות
§חמדת שלמה, רבי שלמה זלמן ליפשיץ אב"ד ווארשא, ווארשא, תרי"א-ל"ז, 185 עמ', 28MB, על קידושין, גיטין, ב"מ וחידושי סוגיות, ממקור אחר, 183 עמ', 29MB
§חדושי חמדת שלמה, ר' שלמה זלמן בן יצחק ליפשיץ, ורשה, תריא, 217 עמ', 26MB, על יבמות, כתובות, שבת, פסחים, יומא, ממקור אחר, 217 עמ', 32MB
§חמודי אלימלך, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, ירושלים, תרצ, 134 עמ', 6MB, חידושי מסכתות. מעמ' 88 - ליקוטים על שו"ע. מעמ' 111 - דרשות
§חן טוב, ר' הלל אב"ד קאפוסט, קארעץ, 107 עמ', 10MB, חידושי מסכתות
§חנינת בנימין, מילייקאווסקי, בנימין, ווילנא, תרצד, חידושים בתלמוד בהלכה ובאגדה, עם דרשות
§חסד ואמת, ר' אברהם פינטו, על מסכת כתובות, שאלוניקי תקע"ג, 241 עמ', 13MB. מעמ' 91 - חידושי ר' יצחק ב"ר יהודה צבע על מס' ברכות. מעמ' 126 - על סוכה. מעמ' 156 - על שבת. מעמ' 195 - "שופרא דספרי" - נוסחי שטרות. מעמ' 234 - שירים, ממקור אחר, 244 עמ', 12MB
§חסדי דוד - ב"ק וב"מ, בר חן, אליהו חיים בן ישי, ניצן, 5772
§חסדי דוד - סוכה, קידושין, גיטין, ב"ק, ב"מ, בר חן, אליהו חיים בן ישי, ניצן, 5776
חסידות על הדף, ברכות ומועד, ר' אורי גמסון, ירושלים תשפב
§חסרונות הש"ס, על סדר נזיקין, 6 עמ', 891KB
§חסרונות הש"ס, קניגסברג, תרכ, 143 עמ', 5MB. מעמ' 108 - חסרונות המהרש"א
§חסרונות הש"ס - קבוצת ההשמטות, רבי שמעון ור, קראקא, תרנ"ד, 97 עמ', 4MB. מעמ' 92 - תשובות הרד"ק לנוצרים, ממקור אחר, 94 עמ', 3MB
§חפץ ה', אבן עטר, חיים ב"ר משה, אמשטרדם, תצב, חידושי מסכתות, 179 עמ', 24MB
§חפץ ה', ר' חיים בן עטר, ורשה, תרצא, 205 עמ', 26MB, ממקור אחר, 205 עמ', 25MB
§חק נתן, רבי נתן בורגיל, ליוורנו, תקל"ו, 473 עמ', 82MB, על הוריות וסדר קדשים. מעמ'420 - ליקוטים על מסכתות. מעמ' 435 - ענייני ברירה, שקלא וטריא וכללי ופרטי. מעמ' 442 - חידושים על הרמב"ם. מעמ' 461 - על פרי חדש הל' פסח. מעמ' 462 - על מזרחי על התורה. מעמ' 464 - על קרבן אהרן ממקור אחר, 472עמ', 61MB
חק נתן, ר' נתן בורג'יל, על קדשים והוריות, ליוורנו תקל"ו, 696 עמ'. מעמ' 557 - מגדנות נתן, על ב"מ, ר'אליהו חי בורגיל, ליוורנו תקלח. מעמ'674 - ליקוטים על הש"ס. מעמ' 677 - על הרמב"ם. מעמ'679 - על הרא"ש ועל הירושלמי. מעמ'682 - שו"ת
§חק נתן, בורג'ל, נתן בן אברהם, ליוורנו, תקסה, 603 עמ', 70MB,חידושי מסכתות
§חקת הפסח, לבוב, תרמט, 98 עמ', 14MB, על פסחים. מעמ' 52 - "ערך השלחן" על הלכות פסח. מעמ' 59 - "מאמר אשמים אנחנו על אחינו" - שאלה בהלכות חמץ. מעמ' 61 - "אשכול הכופר" על יומא. מעמ' 75 - "ערך השלחן" על הלכות יוה"כ. מעמ' 77 - "סכת החג" על מסכת סוכה. מעמ' 95 - "ערך השלחן" על הלכות סוכה
§חתם סופר, רבי משה סופר, ניו, יורק, על פסחים, מגילה, פרק לולב הגזול, הלכות פסח וכללי ש"ס, 127 עמ', 14MB
§חתם סופר, רבי משה סופר, ניו, יורק, על נזיקין, 128 עמ', 13MB
§חתם סופר, על מסכתות שבועות ונדה ועל הלכות נדה, ווארשא, תרסב, 155 עמ', 20MB
§חתם סופר-חלק שני, על פסחים, שו"ע הלכות פסח, פרק איזהו נשך, מסכת מגילה, ועוד מסכתות, ודרוש לר"ה, תרנד, 144 עמ', 21 עמ'
§חידושי חתם סופר - נזיקין, סופר, משה בן שמואל, תשכ"ב
§חידושי חתם סופר - נזיקין, ר' משה בן שמואל סופר, וויען, תרמט
§חידושי חתם סופר - נשים, ר' משה בן שמואל סופר, וויען, תרמט
§הגהות חתם סופר על הש"ס, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), נ"י, תשיט, 60 עמ', 2MB
§חדושי, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), סאטמאר, תרסח
§חידושי חתם סופר, על סוגיא דמוקצה בשבת מד, ומסכת ביצה, פיעטרקוב, תרנח, 65 עמ', 10MB. מעמ' 53 - ביאורים מר' משה אפרים מייזלש
§טבלאות חזרה על הש"ס ומשניות, מפעל טבלאות חזרה, כפר חסידים, 5775
טבלאות חזרה, על מסכתות, למעקב אחרי חזרות שהלומד חוזר
§טהור רעיונים, ברונשפיגל, יום טוב נעטיל ב"ר מנחם, ווארשא, תרנו, חידושי מסכתות, 95 עמ', 9MB, ממקור אחר, 99 עמ', 10MB
§טהרת הקודש, ר' יצחק ב"ר צבי אשכנזי, ברוקלין, תשכא
§טופסי גיטין - כתובות, גיטין, צורף, עזרא, ירושלים, 5775, ממקור אחר
§טורי אבן, גינצבורג, אריה ליב בן אשר, מיץ, תקמא, על ר"ה, חגיגה ומגילה, ☼ממקור אחר
טורי אבן, מץ תקנ"א
§טורי אבן, אריה ליב בן אשר, ווילנא, תקצה, על ר"ה, חגיגה ומגילה, ☼ממקור אחר, 114 + 12 דפים
§טורי אבן, אריה ליב ב"ר אשר, ווארשא, תרכ, על ר"ה, חגיגה ומגילה
טורי אבן, ר' אריה ליב גינזברג, וינה תרלה, על חגיגה מגילה ור"ה
§
טורי אבן, ר' אריה ליב בן אשר גינצבורג, ורשה, תרצא
§טיב גיטין וקידושין, ר' חיים יוסף ב"ר יהודה אריה ניימן, אונגוואר, תרכט, חידושים על כתובות, גיטין, קידושין וב"מ
§טיפה מן הדבש - שבת ועירובין, הגאון רבי בנימין שטרנבוך, מודיעין עילית, 5782
§טיפה מן הדבש - חולין ובכורות, הגאון רבי בנימין שטרנבוך, מודיעין עילית, 5782
§טל תורה, אריק, מאיר ב"ר אהרן יהודה, וינה 5672
§טללי שנה, שפירא, נתן, ורנוב, תרצ, חידושי תלמוד
§יברך ישראל - מועד קטן וחגיגה, בינשטוק, אברהם יונה, ירושלים, 5776
§יגיעות מרדכי, על מסכתות שבת עד נדה, הרב מרדכי גארפיל, ניו יורק תרס"ז, 137 עמ', 3MB
§יגיעת מרדכי, קסובסקי, מרדכי ב"ר שאול מוורשה, ירושלים, תשי, חידושי בתלמוד ובפוסקים
§יגל יעקב, פייתוסי, יעקב ב"ר אברהם, ליוורנו, 5479, חידושי מסכתות, 78 עמ', 8MB, חלק מספר מראה האופנים
§יד אהרן, ר' אהרן בן משה אלפאנדארי, או"ח א, 78MB, אזמיר - תצ"ה-תקכ"ו, או"ח ב, 64MB, אזמיר - תצ"ה-תקכ"ו, או"ח, סי' א-תרעג, 325 עמ', 31MB, אזמיר תצ"ה, על טור ובית יוסף, קטוע בסופו, §יד אהרן, ר' אהרן שמואל תמרת, פיעטרקוב, תרפג, חידושי התלמוד
§יד דוד, זינצהיים, יוסף דוד בן יצחק, אופיבאך, תקנט, על ברכות ומועד, 574 עמ', 55MB
§יד דוד - חלק ראשון, ר' יוסף דוד זינצהיים, 327 עמ', 25MB, ברכות עד פסחים, ממקור אחר, 326 עמ', 39MB
§יד דוד - חלק שני, ר' יוסף דוד זינצהיים, 263 עמ', 22MB, ביצה עד חגיגה
§יד המאיר, ר' מאיר קריסטינופאלער, 9MB, ווארשא תרל"ד, על ש"ס
§יד יוסף, דזיאלאווסקי, יוסף, לובלין, תרעא, 114 עמ', 9MB, חידושי ש"ס
§יד יחזקאל, מוסקוביץ, יחזקאל, נ"י, תרפז, חידושי מסכתות, עם דרושי מוסר
§יד יצחק - חלק שני, יצחק צבי בן יעקב קאפיל, ווילנא, תרכז, על התלמוד, עם תירוץ לקושיות של גליון הש"ס
§יד יצחק, ר' יצחק צבי הכהן, וילנא תר"ל, חידושי מסכתות ויישובים לקושיות רעק"א
§יד מאיר, רבי מאיר פריימן, צפת, תרע"ג, על תלמוד בבלי וירושלמי, 279 עמ', 8MB. מעמ' 252 - הדרן על הש"ס. מעמ' 263 - ליקוטים. מעמ' 269 - שו"ת
§יד משה, ר' משה פערלמוטער, 11MB, ווארשא - תרמ"ב על ש"ס
§ידי משה-חלק ראשון, ליפשיץ, משה אהרן, ס. לואיס, תרפא, דרשות, עם תירוצים לקושיות רעק"א על מועד, ולקושיות תוי"ט בטהרות
§ידיעת הש"ס - בבא קמא, הוריות, בלומנטל, דורון, אשדוד, 5776
§ידיעת הש"ס - סוטה, גיטין, קידושין, בלומנטל, דורון, אשדוד, 5775
יוסף דעת, על הש"ס - אקרובט או וורד
§ילקוט משה, רבי משה לבקוביץ, פיעטרקוב, תרע"ד, ליקוטים על הש"ס
§ילקוט שלמה, ר' מאיר יהודה ליבוש ווייסער, 24MB, ניו יורק - תרצ"ח על ש"ס, מלוקט מכל ספרי המלבי"ם
§ילקוט שלמה, הרב שלמה דריליך, ניו יורק תרצ"ז, חכמת המלבי"ם על סדר הש"ס - 22 MB
§ים התלמוד, יצחק זעלקא ב"ר זאב וואלף, זולקווא, 5515, חידושי מסכתות
§ים של שלמה, לוריא, שלמה בן יחיאל, קראקא, שצג, 362 עמ', 45MB, ממקור אחר, 361 עמ', 49MB
ים של שלמה, מהרש"ל, תע"ח
§ימי אברהם-חלק א, חלימי, אברהם, ג'רבה, תרצט, 162 עמ', 23MB, חידושי מסכתות
§ימי אברהם-חלק ב, חלימי, אברהם, ג'רבה, תרצט, 80 עמ', 11MB
§יפה תלמוד, פלג'י, רחמים נסים יצחק, אזמיר, 5644
§יפה תלמוד - חלק א, פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים, אזמיר, 5636
§יפה תלמוד ג"ח, ר' רחמים נסים יצחק פאלאגי, 35MB, אזמיר תרל"א-תרמ"ב, על ש"ס
ישועה גדולה, ר' גדליה סילברסטון, בלפסט תרסד, על חולין וערכין, 122 עמ', 1.3MB
§ישועות אריה, הרשלר, יהודה אריה בן שלמה, בני ברק, תשסט, על ב"ק פ"ז ועניינים ממסכת כתובות
§ישועות כהן - ליקוטים-זרעים, מועד, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5766
§ישמח אב על ר"ה וסנהדרין, שולמן, אליהו ברוך, ניו יורק, תשנא
§ישמח אב ח"ב, שולמן, אליהו ברוך, ניו יורק, תשנט, על פ' כיצד מברכין, ועל פ' כירה, ועל ענייני שמחות וסת"ם
§ישמח יהודה - ברכות שבת, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשנ
§ישמח יהודה - עירובין חולין נדה, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשנג
§יתדת אהל, הס, משה טוביה בן יוסף דב, תשע, 247 עמ', 15MB, חידושי מסכתות ועניינים שונים
§יתר הבז, רבי נהוראי גרמון, ליוורנו, תקמ"ז, חידושי מסכתות , 146 עמ', 14MB. מעמ' 91 - ליקוטים על מסכתות. מעמ' 109 - על הרמב"ם. מעמ' 129 - ליקוטים שונים. מעמ' 138 - פסק. מעמ' 141 - פיוטים, ממקור אחר, 89 עמ', 8MB, בלי הליקוטים
§כוס הישועות, שאטין, שמואל ב"ר יוסף הכהן, פפד"מ, 5471, על מסכתות
§כוס הישועות, ר' שמואל שאטין כהן, על מסכתות, פאדגורזע אצל קראקא, תרסד
§כוס ישועות, חריף, צבי הירש, ווארשא, תרסב, על ב"ק ושבועות עם דרשות
§כוס ישועות, רבי צבי הירש חריף, ווארשא, תר"ע
§ככבא דשביט, ונטורה, אליהו בן אברהם, שאלוניקי, תקנט, חי' מסכתות, שו"ת וביאורים על רא"ם על התורה
§כליל תפארת - סוכה ומכות, פעסין, משה יהושע בן אהרן יוסף, ביתר עילית, 5774
§כנסת ישראל, רבי ישראל פאלאק, ווארשא, תרמ"ו, חידושים על סדר מועד, 105 עמ', 10MB
§כנפי נשרים, אדלר, מרדכי ובניו ה"ר בער וה"ר גבריאל, אופנבך, 5582, על הש"ס, חלק מספר אחר, 20 עמ', 2MB
§כסא שלמה, זרקא, שלמה ב"ר שלום, ליוורנו, 5596, על מסכת כתובות, מסכת מכות, פסחים וביצה, 297 עמ', 28MB, ≡ממקור אחר, 312 עמ'
§כרוב ממשח, ר' שלמה אלפסי, ליוורנו, תריט, על התלמוד, על הרמב"ם, עם כללי התלמוד, עם "ישמח משה" על זבחים לר' משה סלום
§כרם בנימין-חלק שלישי, בנימין מאיר, ווילנא, תרמה, חידושי מסכתות
§כרם יהושע, ר' יהושע לאנג, 9MB, ווילנא תרל"ו, על גפ"ת מס' סנהדרין ומכות, ☼ממקור אחר, 62 דפים,
§כרם שלמה, קצין, שלמה ש., ירושלים, תשב, חידושי מסכתות, שו"ת ודרשות
§כתבי קודש, יעקב יצחק (היהודי מפרשיסחא), ווארשא, תרפו, חידושי מסכתות ועל שו"ע
§כתבי רב אייזיק חלק א, ר' אייזיק שוויי, ניו יורק, תשן, 358 עמ', 18MB, על מסכתות, רמב"ם ושו"ע
§כתבי רב אייזיק חלק ב, ר' אייזיק שוויי, ניו יורק, תשנג, 358 עמ', 17MB, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, רמב"ם ושאר פוסקים
§כתית למאור, שפיץ, מאיר ב"ר יוחנן, וינה, תקנב, 139 עמ', 11MB. על ר"ה. עמ' - 22 - יומא. עמ' 57 - סוכה. עמ' 81 - מגילה. עמ' 98 - מפתח לחידושים עד כאן. עמ' 100 - תענית. עמ' 106 - "שמן למאור" - חידושי שו"ע. ☼ממקור אחר
§כתר כהונה-חלק שלישי לספר כתר יוסף, חידושי גמרא ותוס', ברלין, תנט, 114 עמ', 10MB
§כתר שלמה, ר' שלמה אברהם קראהן, פיעטרקוב תרצג, חידושי מסכתות
§לב הארי - כתובות ונדרים, גולדשטוף, אריה לייב בן יאיר, 5777
§לבוש מרדכי, ח"ג, ר' משה מרדכי בן צבי חיים אפשטיין, ירושלים תרצ"ו, זבחים-מנחות, 162 עמ', 20MB, ממקור אחר, 162 עמ', 20MB
§לבושי כהונה-חלק ראשון, ספירשטיין, נפתלי הכהן מפראשניץ, פראשניץ, תרצד, חידושים על הש"ס ועל התורה
§לבושי כהונה-חלק שני, ספירשטיין, נפתלי הכהן מפראשניץ, פראשניץ, תרצד
§לוית חן [ב"ח], ר' אפרים העקשיר, 10MB, אלטונא - תצ"ג-תק"ג על ש"ס
§לוית חן, העקשיר, אפרים ב"ר שמואל זנוויל, אלטונה, 5492,חידושי מסכתות, 202 עמ', 21MB, ממקור אחר, 204 עמ', 27MB
§לוית חן-חלק ב, אלטונה, תקג, על מסכתות, 76 עמ', 11MB
§לוית חן, מארגענשטערן, חיים אליעזר זעליג, ווילנא, תרנה, 59 עמ', 5MB, חידושי מסכתות
§לחם אבירים, ר' אבן עזוז, אברהם, ויניציאה, שסה, 363 עמ', 27MB ממקור אחר, 357 עמ', 49MB
§לחם חקי חלק שלישי, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסט, חידושי מסכתות
§לחם שלמה, לניאדו, רפאל שלמה בן שמואל, ירושלים, תשמד, על הש"ס, רמב"ם, טור וב"י, ועל מפרשי התורה
§לי לישועה, ישועה ב"ר יצחק הלוי, ירושלים, תרמג, על הש"ס, תנ"ך, רמב"ם, שו"ע, פרק שירה, והגדה של פסח
§למוד ערוך, במברגר, שלמה ב"ר יצחק דוב הלוי, מיינץ, תרנ, פירושים מס' הערוך
§למטה יהודה, ר' דוד אברהם קעמפנער, ווארשא, תרנב, על סדר מועד וזבחים ומנחות, שו"ת וביאור אגדות התלמוד
§למנצח לדוד, רבי דוד פארדו, שאלוניקי, תקכ"ה, פירוש כל "איבעית אימא", "קשיא", והסימנין בתלמוד, בדרך נגלה ונסתר, 193 עמ', 23MB, ממקור אחר, 191 עמ', 25MB
§לקוטי גאונים, רוזנבלום, ברוך צבי הירש, פיעטרקוב, תרסה, על התלמוד, עם פלפול מר' ברוך צבי הירש רוזנבלום,
§לקוטי הלכות, זבחים עד מעילה, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, פיעטרקוב, תרצא, 374 עמ', 44MB. מעמ' 271 - תמיד. ממקור אחר, 374 עמ', 49MB
§לקוטי הלכות-א, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרנט, על סנהדרין, מכות והוריות - מסקנת הסוגיות להלכה
§לקוטי הלכות, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פיעטרקוב, תרפה, השלמה ממסכתות שונות, 63 עמ', 5MB. מעמ' 2 - שבת. מעמ' 16 - פסחים. מעמ' 22 - מגילה. מעמ' 24 - יבמות. מעמ' 30 - קידושין. מעמ' 45 - בבא מציעא. מעמ' 50 - חולין.
§ליקוטי הלכות, כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב, ורשה, 5660
§ליקוטי הלכות, על זבחים, מנחות, תמיד, תמורה ומעילה, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, עם פירוש מרי"ד - אקרמן, מרדכי דוד
ליקוטי הלכות, ר' ישראל מאיר הכהן, הלכות קדשים, ורשה תרסט
ליקוטי הלכות - לקח טוב, מלוקט ממסכתות עם רש"י ותוס' ומהרש"א, קאפוסט תקפ
§לקוטי הלכות - לקח טוב, ווילנא, תרמט, ליקוטים ממסכתות עם רש"י, תוס' ומהרש"א לתלמידים
§לקוטי הש"ס, זכות, משה ב"ר מרדכי, ויניציאה, 5475
§ליקוטי חיים ב, זרעים-מועד, הרב חיים יצחק דוד וייץ זצ"ל, ירושלים, 5780
§ליקוטי חיים ג, נשים-טהרות, הרב חיים יצחק דוד וייץ זצ"ל, ירושלים, 5780
§לקוטי יוסף, חידושי מסכתות, ר' יוסף יאסקי ב"ר יצחק הלוי, מינקאוויץ, תקס"ג, 54 עמ', 4MB
§לקוטי יצחק-חלק ראשון, ראטהאלץ, יצחק איצק בן שמואל, ווארשא, תרנז, על ב"ק, ב"מ וב"ב
§לקוטי יצחק-חלק שני, ראטהאלץ, יצחק איצק בן שמואל, ווארשא, תרנז, על כתובות, קידושין, שבועות, וחולין, עם חידושים על התורה
§לקוטי מהרא"ל, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), ווארשא, תרמט, על מסכתות ושו"ת
§לקוטי מהרי"א, על מהרש"א, ברכות, מועד ונשים, ר' יוסף אשר אנטשיל בן יהונתן, ירושלים תשל"ג, 128 עמ', 10MB, ממקור אחר, 128 עמ', 10MB, ממקור אחר, 128 עמ', 9MB
ליקוטי מהרי"ל על כתובות קידושין, 1862, לבוב, ר' י-הודה ליב מזקילקוב
§לקוטי מנחת חנוך על הש"ס, קאגאן, מאת שלמה בן ר’ מרדכי מאיר, ברוקלין, 5747
§ליקוטי פרי חדש, ר' חזקיה די סילוה, ליקט מספריו ר' אברהם גולדשטיין, ירושלים, תשסח, 283 עמ', 10MB, על ביצה, ר"ה יומא וסוכה
§לקוטי שלמה, קליין, שלמה הכהן מפרערוי, פאקש, תרנד, 232 עמ', 18MB, על מסכתות. מעמ' 163 - על הרמב"ם. מעמ' 168 - על שו"ע. מעמ' 197 - על התורה. מעמ' 224 - על פרקי אבות.
§ליקוטי שיעורים - בבא בתרא, מכות ופסחים, שטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואל, ירושלים, 5766
§ליקוטי שיעורים - בבא קמא ובבא מציעא, שטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואל, ירושלים, 5773
§ליקוטי שיעורים - חולין, פסחים ח"ב, שטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואל, ירושלים, 5767
§ליקוטי שיעורים - יבמות וכתובות, שטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואל, ירושלים, 5767
§ליקוטי שיעורים - נדרים, גיטין, קידושין, שטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואל, ירושלים, 5767
§לקח נחמד, רבינוביץ, מנחם צבי ב"ר אליהו, ווילנא, תרל, על זרעים ומועד
§לקט חבורות - יבמות - כתובות, ירושלים, 5780
§לקט חבורות - נדרים - ב"ב, ירושלים, 5780
§לקט מהרי"ט, ר' יחיאל טוביה רויזנבערג, 27MB, פיעטרקוב - תר"ע פלפולים בגפ"ת על סדר הש"ס
§לקט עני, מרדכי צבי מקאמעניץ, ביאליסטוק, תרצב, ביאורי גמרא ומדרש ורמב"ם ושו"ע, 136 עמ', 6MB. מעמ' 3 - חידושי מסכתות. מעמ' 69 - חידושי מדרש רבה. מעמ' 74 - חידושי רמב"ם. מעמ' 83 - על שו"ע. מעמ' 91 - חידושים שונים. מעמ' 107 - "יוסף יהודה" - חידושים לתלמוד מבנו יוסף יהודה. מעמ' 113 - "חידושי דיצ"ה" מר' דוב יוסף צבי גורפינקל על התורה והש"ס.
§לשון הים - יבמות גיטין, ישיבת ריווערדייל, ריווערדייל, תשסז
§לשון הים - יבמות כתובות גיטין, ישיבת ריווערדייל, ריווערדייל, תשעא
§לשון הים - כתובות בבא קמא, ישיבת ריווערדייל, ריווערדייל, תשסו
§לשון הים - בבא מציעא וקידושין, ישיבת ריווערדייל, ריווערדייל, 5772
§לשון זהב [ב"ח], ר' דוד טעבלי הכהן שיף , 10MB, אופיבאך - תקפ"ב על גפ"ת
לשם זבח, חידושי מסכתות, ברכות, ביצה, שבועות, מכות, זבחים, חולין וליקוטים על רוב מסכתות סדר מועד, ר' יעקב יהודה ליב דיינא דק"ק אלטונא, אלטונא, 1768, 226 עמ', §ממקור אחר, 19MB
ממקור אחר
§מאה שערים, ר' יצחק בצלאל מארגינשטערין, ווארשא, תרעב, מאה תירוצים על קושיה אחת, 173 עמ', 10MB
§מאור למלך - נדרים וזרעים, מלר, יחזקאל בן אלימלך, ירושלים, תשסט
§מאור למלך - שבת עירובין קידושין, מלר, יחזקאל בן אלימלך, ירושלים, תשנ
§מאור למלך - סנהדרין מכות, מלר, יחזקאל בן אלימלך, ירושלים, תשעא
מאורות הדף היומי, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§מאורי אור א, רבי אהרן ברבי אברלי וירמש, מיץ, תק"ן, על מסכתות. בעמ' 160- שוב על ברכות. מע' 224 - חלק ב על מסכתות. 391 עמ', 26MB, ממקור אחר, 224 עמ', 14MB
§מאורי אור, באר שבע, ווירמש, אהרן ב"ר אברהם אברלי, מיץ תקעט, 381 עמ', 24MB. מעמ' 292 - על פסחים-חולין
§מאורי אור ב, באר שבע, רבי אהרן ברבי אברלי וירמש, מיץ תק"ן, 297 עמ', 20MB, ממקור אחר, 295 עמ', 20MB
§מאורי אור ג, עוד למועד, על סדר מועד, רבי אהרן ברבי אברלי וירמש, מיץ תק"ן, 389 עמ', 22MB. מעמ' 310 - מהדורא בתרא, ממקור אחר, 386 עמ', 23MB, מאורי אור, 389 עמ', 24MB
§מאורי אור ד, בן נון, רבי אהרן ברבי אברלי וירמש, מיץ תקפז, 387 עמ', 20MB, על סדר נשים. מעמ' 172 - על אהע"ז. מעמ' 184 - ב"ק-ב"ב. מעמ' 266 - על חו"מ. מעמ' 285 - מהדו"ב, ממקור אחר, 385 עמ', 23MB, ≡ממקור אחר, 392 עמ'
§מאורי אור ה, קן טהור, על סנהדרין-ע"ז, 447 עמ', 24MB. מעמ' 102- על יו"ד. מעמ' 123 - על הוריות ומסכתות קטנות. מעמ' 137 - זבחים-נדה. מעמ' 280 - על יו"ד. מעמ' 297 - מהדו"ב. מעמ' 444 - חלוקת פרשיות התורה בקריאת התורה, ממקור אחר, 444 עמ', 25MB
§מאורי אור, רבי אהרן ברבי אברלי וירמש, מיץ, תק"ן-נ"ג-ע"ה, 209 עמ', 12MB, חלקו השני של "קן טהור", החל מבכורות
§מאורי אור, רבי אהרן ברבי אברלי וירמש, מיץ, תקנ"א, 173 עמ', 12MB
§מאורי אור, ווירמש, אהרן ב"ר אברהם אברלי, מיץ תקנ, על מסכתות, 389 עמ', 21MB. מעמ' 156 - חלק שני, מיץ תקנא. מעמ' 298 - פסחים.
§מאיר נתיב, כץ, שבתי ב"ר אליעזר זוסמן, אלטונה, תקנ"ג, ציונים על מסכתות. מעמ' 132 - כללים בי"ג מדות. 145 עמ', 21MB
מאיר נתיב, ר' שבתי זוסמן, אלטונא תקנג, על מסכתות
§
מאיר נתיב - חלק שני, זוסמן, שפתי בן אליעזר, אלטונא, תקנג, ציונים על מסכתות
§מאיר עיני חכמים, ר' מאיר בן גדליה לבלין, ויניציאה, שעח, 529 עמ', 62MB, ממקור אחר, 531 עמ', 58MB
§מאיר עיני חכמים, ר' מאיר בן גדליה לבלין, פראנקפורט דמיין, תסט
§מאיר עיני חכמים, ר' מאיר, פיורדא, תקכז
§מאיר עיני חכמים, ר' מאיר ב"ר גדליה (מהר"ם) מלובלין, זולצבך, תקמג, על מסכתות
§מאיר עיני חכמים, ר' לובלין, מאיר, פולנאה, תקסט
§מאירת עינים-חלק ראשון, טריבוך, יחיאל מיכל, פראסקוראוו, תרעד, חידושים על ב"ק, ב"מ וב"ב, ותשובות, 99 עמ', 9MB
§מאמר מרדכי - עטרת צבי, רבי מרדכי צבי קאסאווסקי, פיעטרקוב, תרפ"ד, על סוגיית "כושל שבראיה", על קושיית מנחת חינוך בענין פסח שני, בעניין עדי סתירה שבסוטה, וקושיית קרבן נתנאל בענין גט מוקדם. 39 עמ', 2MB
§מאמר מרדכי, סגרון, מרדכי ב"ר כמוס, ג'רבה, תשח, חידושי ש"ס ופוסקים בסדר א"ב
§מאמר מרדכי, פאליאצאק, מרדכי יעקב ב"ר אהרן, ווארשא, תרנה, חידושים לש"ס, עם "דברי יעקב" - שו"ת
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי מינקעס, 7MB, זיטאמיר תר"ס, על ש"ס
§מאמרי רשב"י - ברכות-יומא, מפעל הזוהר העולמי, בית שמש, תשעב, ממקור אחר
§מאסף תורה ברנוביץ על מסכת חולין ועוד, ירושלים, תשסו
§מאסף תורה ברנוביץ על מסכת פסחים ועוד, ירושלים, תשע
§מבי מדרשא יט - ב"ב גיטין, ישיבת עטרת ישראל, ירושלם, תשנז
§מבי מדרשא כ - כתובות פסחים, ישיבת עטרת ישראל, ירושלם, תשנח
§מבי מדרשא כא - בבא קמא קידושין מכות, ישיבת עטרת ישראל, ירושלם, תשס
§מבי מדרשא - ב"ק וב"מ, ישיבת קול יעקב, ביתר עילית, 5774
§מבשר טוב, מסכתות ר"ה, סוכה, ביצה, האדמו”ר מביאלא, ירושלים, תשעא, 528 ע', 24MB, ממקור אחר
§מגדנות אליעזר - חלק א, שעהנמאן, חיים אליעזר, ווארשא, תרפח, חידושי ש"ס ופוסקים
§מגדנות נתן ב, ר' אליהו חי ברבי נתן, ליוורנו, תקל"ח-תקמ"ד, שבועות, מכות, חולין ודרשות, ותוספות הרא"ש על שבועות ומגילה
§מגילה ותמיד בצורה קלה, צוברי, מאור, ירושלים, 5771
מגיני שלמה, 1878, ווארשא, רבי יהושע העשיל
§מגיני שלמה, ר' יהושע ב"ר יוסף, אמשטרדם, תעה, 188 עמ', 25MB, תירוצים לקושיות תוס' על רש"י, ≡ממקור אחר, 196 עמ'
§מגני שלמה, ר' יהושע בן יוסף, זאלקווי, תצג
§מגיני שלמה, ר' יהושע העשיל בן יוסף, ויניציאה, תקא, 300 עמ', 26 MB, תירוצים לקושיות תוספות על רש"י, ☼ממקור אחר
§מגיני שלמה, ר' יהושע ב"ר יוסף, ווארשא, תרלח, תירוצים לקושיות תוס' על רש"י
§מגיני שלמה, ר' יהושע בן יוסף מקראקא, אורדיאה מרה, תשד
§מגיני שלמה, קאמיסארוק, שלמה זלמן מקאוונא, קובנה, תרצ, חידושים בש"ס ובפוסקים
§מגן גבורים ח"א, ר' אליעזר ב"ר שמואל די אבילה, ליוורנו, 5541, על ב"מ והוריות, 309 עמ', 26MB, ממקור אחר, 311 עמ', 36MB
§מגן גבורים ח"ב, ר' אליעזר ב"ר שמואל די אבילה, ליוורנו, 5541, על כתובות וקידושין, 400 עמ', 34MB, ממקור אחר, 403 עמ', 22MB
§מגן דוד, וזאן, דוד, תוניס, תרעג, 132 עמ', 17MB, על ברכות, זרעים, שבת ועירובין - קטוע
§מגן שאול, ר' שאול יחזקאל, אונגוואר, תרלא, חידושי מסכתות, 95 עמ', 8MB
§מגן שאול, ר' שאול יחזקאל, ורנוב, תרצז, חידושי מסכתות
§מגן שאול, ר' אהרן שאול זעליג הכהן מיאיירוב, 7MB, ירושלים תשי"ז, על ש"ס
§מגני אברהם, ר' אברהם צבי ב"ר משה ברודנא, ירושלים, תרפו, חידושי מסכתות, וחידושים על שו"ע
§מדברה - ברכות ומכות, ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים, 5781
§מדרכי דוד - מכות נדרים, מרדכי גנוט, אלעד, 5781
§מדרש יוסף, ר' יוסף שאפאטשניק, אודיסה תרס"ו, מסורת הש"ס החדשה, על המחבר ראה אסיף ח"ב עמ' 357-382
§מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד בבלי, ר' עזרא ציון מלמד, ירושלים, תשג
מה בדף, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§מהר"ם ברבי [ב"ח], ר' מאיר ברבי, 18MB, דיהרנפורט תקמ"ו-פראג תקנ"ג על ש"ס
מהרש"א - ראה חידושי הלכות, וגם במדור חז"ל, תלמוד בבלי וילנא תרל"ד
מהררי נמרים, כללי הגמרא לר' עמנואל הספרדי, וכללי הגמרא מר' דוד אבן זמרא, מר' שמואל אלבלנסי, מ"ר אבן מוסא, וביאור קצת סוגיות מהרמב"ן ומהר"ם מגורניש, וחדושי בבא קמא מר' אברהם די בוטון, ונציה שנט, §ממקור אחר, 117 עמ', 6MB. מעמ' 29 - כללי התלמוד מהרדב"ז. מעמ' 38 - חידושי מסכתות מחכמים שונים, ממקור אחר, 128 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר
§מוסדי ישעיה א, ר' ישעיה זליג בן משה הלפרין, ווילנא, תרנ"ה, חידושי מסכתות עם שו"ת ודרושים
§מוסדי ישעיה ב, ר' ישעיה זליג בן משה הלפרין, ווילנא, תרנ"ה
§מוסדי ישעיה ג, ר' ישעיה זליג בן משה הלפרין, ווילנא, תרנ"ה
§מור דרור, ר' מרדכי ב"ר חנוך יהודה דייטש, 3MB, פראג תצ"ח, על ש"ס
§מורשת משה אהרן, רייף, משה אהרן, תשע"א, 174 עמ', 1MB, על פסחים, יומא וחולין
§מחדושי הגריי"ר, על קידושין וב"מ, ר' יצחק יעקב רבינוביץ, ירושלים, תשז
§מחזה אברהם, ר' אברהם עבר יפה, ניו יורק, תשכב, 160 עמ', 22MB, ב"ק-ב"מ-ב"ב. מעמ' 151 - חידושי אגדות על פרק חלק ומסכת סוטה, ממקור אחר, 160 עמ', 22MB, ממקור אחר, ירושלים, 5763
§מחנה אפרים, אפשטיין, מרדכי ב"ר שלמה זלמן, ווילנא, תרמג, 50 עמ', 7MB, על מהרש"א. מעמ' 31 - על טור וב"י הלכות פסח. עמ' 32-33 צריכים להיות לפםני עמ' 31. מעמ' 35 - חידושים על יו"ד מר' אברהם מאיר אפשטיין. מעמ' 45 - חידושים בדברי האחרונים, מר' אברהם עפשטיין. ☼ממקור אחר
§מחנה ארון, ר' אהרן ב"ר נתן נטע מטרבובלי, אלעקסניץ, תקכ"ח, 104 עמ', 19MB, חידושים על ברכות וסדר מועד
מחנה דוד, על מסכתות, עם פסקי רי"ד, על ביצה, ירושלים תרמט
§מחנה יהודה, יהודה מזיטול, ווארשא, תרמז, על חולין, ביצה וסוכה
§מחנה ישראל, ר' ישראל יהודה בן יוסף ניימאן, חלק א, על מס' גיטין, שבועות, ועבודה זרה, 52MB, קרקוב תרמ"ד, 176 עמ', חלק ב, 44MB, קרקוב תרמ"ו, על ב"מ ושאר מסכתות, ועל יו"ד וחו"מ, 190 עמ', שני החלקים, 35MB, 367 עמ'
§מחנה לוי, ר' צבי יהושע ב"ר שמעלקי הלוי, סדילקוב, תקצה, חידושי מסכתות
§מחנה לוי, ר' צבי הירש הלוי איש הורוויץ, 20MB, אופיבאך תקס"א, על ש"ס גפ"ת
§מחנה ראובן, ראובן זעליג ב"ר ישראל אליעזר מזאמושט, ליוורנו, 5537, על מסכתות, 126 עמ', 11MB, ממקור אחר, 130 עמ', 17MB
§מטה (מטעי) מאיר, הרב מאיר פריימאן, ניו יורק תרפ"ג, חידושים בבבלי ובירושלמי, 314 עמודים - 15 MB
§מטעמי יצחק - לחם מצה, הורביץ, יצחק ב"ר יעקב יוקל הלוי, לודז, תרעא, 76 עמ', 11MB, חידושי מסכתות. בחלק מהדפים מודפס "מטעמי יצחק" בצד ימין ו"לחם מצה" בצד שמאל
§מטעמי יצחק, ר' אייזיק פאן געלדער בן ליב יהודה ממוידען, ברסלויא, תרכ, 167 עמ', 17MB, חידושי מסכתות. מעמ' 155 - על שו"ע. מעמ' 164 - דרוש לשמחת מריעות
§מי באר, זיסקינד, ישראל משה ב"ר יהושע אליהו, 118 עמ', 10MB, חידושי מסכתות. עד עמ' 23 - חידושים ודרשות.
§מי מנוחות - בבא בתרא, עבודה זרה, ריזל, משה יוסף בן יחיאל זאב, מודיעין עילית, תשסט
§מי מעין [ב"ח], ר' מרדכי יוסף ווילדמאנן, 12MB, פיעטרקוב תרע"א פלפולים על ש"ס
§מי נח, ברנשטיין, נח טוביא ב"ר יוסף יהודא הכהן, ווארשא, תרסט, 197 עמ', 13MB, חידושי מסכתות. מעמ' 106 - הערות לראשונים ואחרונים, ממקור אחר, 207 עמ', 11MB
מילי דברכות, על ברכות וחולין, ר' משה יהודה ליב ממינסק, וילנא תרלז, 84 דפים
§מילי דנזיקין, ר' משה יהודה ליב ב"ר שמואל, איידטקוהנען, תרלג, על ב"ק, ב"מ וב"ב, עם "שית מילי" - חידושים שונים, עם חידושים מר' דוד טעביל על ב"ב, 197 עמ', 14MB, ממקור אחר, 195 עמ', 11MB, ☼ממקור אחר, 190 עמ'
§מים אדירים, ר' אשר, 7MB, זאלקווא תקל"ז, על ש"ס, ובסופו קצת ליקוטים על פסוקי תנ"ך
§מים חיים - חידושים על גפ"ת, לוריא, יחיאל מיכל בן יעקב., ווארשא, תרל"ה, 75 עמ', 4MB, ממקור אחר, 73 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
§מים חיים, רבי חזקיה די סילוה, אמשטרדם, ת"צ, חידושי מסכתות, שו"ת, והגהות על הרא"ש והרמב"ם
§מים חיים - חידושי ש"ס, משה ישראל חי, ירושלים, 5777
§מים עמוקים, ר' מרדכי, 40MB, זאלקווא תק"כ, על ש"ס גפ"ת
§מים קדושים, רבי אברהם משה ברבי אשר, מעזיראוב תק"ן, על מסכת זבחים ומנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה וכריתות, 253 עמ', 26MB, עם הקדמה. מעמ' 238 - שו"ת בענין עגונה ובענין ריבית
§מים קדושים, רבי אברהם משה ברבי אשר, מעזיראוב תק"ן, על מסכת זבחים ומנחות. מעמ' 105 - מנחת בכורים על מסכת ברכות. מעמ' 136 - שמחת על מסכת כריתות. ושו"ת על עגונה וריבית. 185 עמ', 17MB, §מירא דכייא, ר' מרדכי ברוך קארבאלייו, 21MB, ליוורנו תקנ"ב תקנ"ב, על ש"ס, ≡ממקור אחר, 450 עמ'. מעמ' 411 - "שירי תועפות ראם" על ר"א מזרחי על התורה. מעמ' 442 - על הרמב"ם
§מכתב לחזקיהו חלק א, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, 14MB, אזמיר - תרכ"ו
§מכתב לחזקיהו חלק ב, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, 14MB, אזמיר - תרכ"ו
§מכתב לחזקיהו, רבי חיים חזקיהו מדיני, אזמיר, תרכ"ו, חידושים על מסכתות מזרעים ומועד, ושו"ת
§מלא רצון, רבי אברהם נפתלי שפיץ, פראנקפורט, ת"ע, על הש"ס, ≡ממקור אחר, 494 עמ'
מלאכת מחשבת, על ריטב"א מכות פ"א, על נדרים פ"א ופ"י, סוכה, חינוך קטן למצוות, מלכות חוה"מ, מעקה, ע"א נאמן באיסורין, תקפו כהן, גיטין, מכון מלאכת מחשבת, ב"ב תשעח,
§מלה טבא, בני ברק, תשכ, על התלמוד
§מלחמות יהודה, הרב יהודה לובארט, ניו יורק תשי"א, חידושים בסדר קדשים, 308 עמודים - 36 MB
§מלחמת אהרן, פרידמאן, אהרן ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרמ, חידושי גפ"ת, ☼ממקור אחר, 45 דפים
§מלחמת מצוה, ר' אליעזר די אבילה, ליוורנו תקס"ו, על ש"ס, 273 עמ', 16MB. מעמ' 246 - דרושים "חסד ואמת"
§מלך שלם חלק שני, שלם, שמואל, חידושי מסכתות, בבלי וירושלמי, שאלוניקי, תקכט, 170 עמ', 20MB, ממקור אחר, 168 עמ', 20MB
§מלכות ארי, הלברשטט, משה ליב, ירושלים, תשסד, חידושי מסכתות, ועל הלכות מליחה ומילה
§מן הבאר - ביצה, מועד קטן, רוזנטל, יוסף שלמה, מודיעין עילית, 5774
§מן המים - בבא קמא וכיצד מברכין, אייכנשטיין, משה מרדכי בן יהושע השיל, בני ברק, 5766
§מנהיר עיני חכמים, ר' מאיר ב"ר גדליה (מהר"ם) מלובלין, ויניציאה, שעח
§מנחה חדשה, על ברכות, שקלים, סוטה, סנהדרין, ומכות, ודרוש יעל קגם, הורביץ, נפתלי חיים בן מאיר, ברוקלין, 5767
§מנחיל יעקב, ר' מנחם מאנעלי בן ברוך, פרנקפורט דאדר, תצט, חידושי מסכתות. חסרים דפים ב-ה. מעמ' 54 - דרוש לפסח. 60 עמ', 5MB
§מנחם משיב נפש, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, הלפרין, מנחם מאניש, לבוב, תרס, 256 עמ', 30MB
§מנחם משיב נפש- על ביצה, ר"ה, תענית, מגילה, מו"ק, חגיגה, הלפרין, מנחם מאניש, הלפרין, מנחם מאניש, תרסז
§מנחם משיב נפש-על מסכת יומא סוכה, הלפרין, מנחם מאניש, בראדי, תרסו
§מנחת ביכורים, רבי שמחה עלברג, ווארשא, תרצ"ו, חידושים
§מנחת בכורים, מיוחס ב"ר שמואל, שאלוניקי, 5512, על מסכתות, 136 עמ', 13MB
§מנחת חיים - ביצה, סוכה, ראש השנה, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5767
§מנחת חיים - סנהדרין שבועות, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5774
§מנחת יהודא, שטטהאגן, יהודא ב"ר בנימין וואלף, אלטונה, 5527, על לשון "כלומר" ברש"י על ברכות, שבת ועירובין, ועוד חידושי מסכתות, 69 עמ', 8MB
§מנחת יהודה, עפשטיין, יהודה יודיל, ווארשא, תרלז, חידושי מסכתות
§מנחת יהודה, ר' אברהם יהודה שפרייער, 22MB, דעבערצין תרע"ה על מס' תמורה (פרק א'), מכות (פרק א'), שבועות (פרק ג'), זבחים, קידושין, ועירובין.
§מנחת יהודה - קדשים, ליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד, בני ברק, תשע, 314 עמ', 14MB, על מסכתות סדר קדשים
§מנחת יוסף - סוגיות בסדר מועד, לשינסקי, ניסן יוסף, בני ברק, 5773
§מנחת יעקב, ר' יעקב אליעזר הלוי סג"ל, ווארשא תר"נ, על ש"ס, 181 עמ', 11MB
§מנחת כהן, ר'אברהם ברודא, ר' צבי אשכנזי, ר'יעקב כהן, ור' שבתי ב"ר משה הכהן, פיורדא, 5501, חידושי מסכתות, 80 עמ', 11MB, ממקור אחר, 81 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר
§מנחת משה - זבחים, מנחות, איתן, משה זאב, בני ברק, תשסז
§מנחת נתנאל, ווייל, נתנאל, בילגורייא, תרצו, 128 עמ', 15MB, חידושים על מועד ונשים.מעמ'115 - תולדות נתנאל- תולדות ר' נתנאל וייל
§מנחת עזרא על הש"ס, ניסן, עזרא, ירושלים, תשסט
§מנחת עני, ר' סיני, ווין, תרנז, 154 עמ', 12MB, חידושי מסכתות. עד עמ' 19 - תולדות המחבר. מעמ'48- שמן כתית למנחה - חידושי מסכתות. מעמ'150 - "פתי מנחה" - חידושי מסכתות
§מנחת עני ומנחת כהן, מלמד, יצחק זעליגמן ב"ר אברהם הכהן, אמשטרדם, 5524, חידושים על הש"ס ועל התורה, 55 עמ', 2MB
§מנחת ריב"א, חריף, יצחק, ירושלים, תשא, 48 עמ', 6MB, חידושי מסכתות
§מנחת שלמה מאיר, ישיבת בית שמואל, ירושלים, תשע, 489 עמ', 25 MB, על גיטין וב"מ
§מנחת שמואל, גרינבערג, שמואל הכהן, ברלין, תרפח, חידושים בתלמוד
§מסורות חדשות, ר' יהודה ליב מרגליות, נאווידוואר תקמ"ב, 59 עמ', 2MB, הוספות למסורת הש"ס
§מסורת הש"ס - ציון יהושע, הקבלות מהבבלי לירושלמי, ר' יהושע העשיל ב"ר אליהו זאב מווילנא, ווילנא, תרכט, 119 עמ', 17MB, ממקור אחר, 123 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר
§מסורת התלמוד, דון יהודה לבית גדליה, [שאלוניקי], רפג, 110 עמ', 12MB, מקבילות בין המסכתות
§מסילת הברזל, ר' ניסן שבתי ב"ר שלמה ישעי' האיילפער, ווילנא, תרמח, 197 עמ', 47MB, חידושי מסכתות, ממקור אחר, 197 עמ', 45MB
§מסלה לתלמוד, פיינבערג, נ.ש. ד"ר, נ"י, תרפז
מספר צבאם, על מסכת בבא מציעא וסדר מועד נשים נזיקין קדשים, ר' צבי הירש מירלש מלונדן, ברלין, 1789, 140 עמ', §ממקור אחר, 131 עמ', 18MB
§מעגלי צדק, קרלנשטיין, ירוחם פישל, ירושלים, תשכב, על מס' חלה ומס' מגילה
§מעדני שמואל - ח"ג - גיטין וב"ק, טרוביץ, שמואל, ראשל"צ, תשנב
§מעדני שמואל - ש"ס - ומכות, טרוביץ, שמואל, ראשל"צ, תשמו
§מעורר זכרון ומאסף המחנות, אלטונה, 5487, 130 עמ', 5MB, על סדר נשים
§מעט מים, רחמים חי חויתה הכהן, ג'רבה, תשכג, חידושי מסכתות
§מעיל שאול, דרייהאר, שאול ב"ר יצחק אריה, ווילנא, תרמא, חידושי מסכתות וביאורי פסוקים
§מעיל שמואל-חלק ראשון, שפירא, שמואל, ווילנא, תרנז, 152 עמ', 18MB, על מסכתות ברכות-קידושין
§מעיל שמואל-חלק שני, שפירא, שמואל, ווילנא, תרנז, 121 עמ', 15MB, ב"ק-נדה
§מעין גנים, טרעני, עקיבא, מיץ, 5527, על מסכתות זבחים ומנחות, 198 עמ', 21MB
§מעיין גנים, ר' עקיבא טרעני, מיץ תקכ"ז על מס' זבחים ומנחות, 203 עמ', 15MB, ממקור אחר, 198 עמ', 27MB
§מענה אליהו, ר' אליהו צאהלין, זאלקווא תקי"ח על מס' בבא מציעא וביצה, וקצת שו"ת, 71 עמ', 7MB, ממקור אחר, 68 עמ', 13MB
§מערכת התלמוד והפוסקים - שערי ציון - כז' מסכתות, ולקובסקי, אליהו מרדכי, ירושלים, תשטז
§מערכת התלמוד והפוסקים חלק ג, מו"ק, חגיגה, נדרים, סוטה, סנהדרין, שבועות, ולקובסקי, אליהו מרדכי ב"ר צבי יחיאל הלוי, ירושלים, תשיב, 198 עמ', 17MB
§מעשה חושב, ר' יוסף נייאמינץ , 19MB, לעמבערג תקנ"ו, על מס' בבא קמא ושבועות, ☼ממקור אחר
§מעשה חושב - מצבת משה, ר' משה בצלאל, ווארשא
§מעשה חייא, ר' חייא רופא, 18MB, פיורדא תפ"ז, חידושי מסכתות ושו"ת, 225 עמ', ממקור אחר, 224 עמ', 12MB
§מעשה חייא, רופא, חיא, ירושלים תשנז, 600 עמ', חידושי מסכתות ושו"ת
§מעשה רב, רנגשבורג, בצלאל, פראג, תקפג, הגהות על התלמוד
מעשה רב, ר' בצלאל רנשבורג, על הש"ס, תקפ"ג, 98 עמ'
§מעשי הגדולים, וואלף, שלמה, ווארשא, תרפט, לקט המעשים בתלמוד בבלי וירושלמי, עם פירושים
§מעשי חכמים, יצחק הלוי, ויניציאה, תז, לקט מעשים מהתלמוד עם פירוש רש"י
§מפלגי ראובן, ר' מרדכי גימפל ב"ר ראובן מלבוב, זולקווא, 5535, 116 עמ', 19MB, חידושי מסכתות, ממקור אחר, 121 עמ', 20MB
§מצא חן, סלוצקין, צבי אליעזר משקלאב, ווארשא, תרסא, 226 עמ', 34MB, חידושי מסכתות. מעמ' 217 - על התורה
§מצור דבש, חידושי מסכתות, צימרינג, דוד, בני ברק, 5734
§מקום שמואל כרך ב, על שו"ע יו"ד, ר' שמואל בן אלקנה מאלטונה, אלטונה תצ"ח, 154 עמ', 15MB. מעמ' 60 - שו"ת סי' קג-קד. מעמ' 62 - "שער התירוצים" - חידושי מסכתות. מעמ' 147 - תוכן עניינים לשו"ת. מעמ' 150 - מפתח מקורות לפי פרשיות התורה
§מקרא קודש, לבוב, תרמט, 80 עמ', 10MB, על ביצה. מעמ' 32 - ערך השלחן - על הל' יו"ט. מעמ' 33 - "מגיד מראשית" על מס' ר"ה. מעמ' 40 - "ערך השלחן" על הל' ר"ה. מעמ' 41 - "שמר תם" על תענית ומגילה. מעמ' 56 - "כד הקמח" על מו"ק וחגיגה. מעמ' 67 "עצמות אדם" - שאלה בדין עצמות שנמצאו
§מקראי קדש, אבולעפיא, חיים, אזמיר, 5489, ☼ממקור אחר, 216 דפים
§מר דרור, לעוו, מרדכי, סיגט, תרסא, 150 עמ', 15MB, חידושי מסכתות. מעמ' 139 - על הלכות טריפות
§מר דרור, דעי, מכלוף, ג'רבה, תשיז, חידושי ש"ס
§מר דרור, ר' מרדכי עטייה, אזמיר ת"צ, על ש"ס, 337 עמ', 26MB, ממקור אחר, 340 עמ', 39MB
§מר דרור, עטיה, מרדכי בן יצחק, ירושלים, תשנה, חידושי מסכתות
מראה אש, ר' אברהם אש, ברלין תקס"ג, 24.9MB, 106 עמ', חידושי מסכתות
§מראה אש, אש, אברהם מפוזן, ברלין, 5593, 236 עמ', 22MB, חידושי מסכתות
§מראה יחזקאל, לנדא, יחזקאל הלוי, פראג, תקצט, על התלמוד
מראה יחזקאל, ר' יחזקאל פאנעט, על מסכתות, 1.94MB
§מראה עינים, ר' רפאל אשכנזי, שאלוניקי, תקעו, 315 עמ', 18MB, על מסכתות, ציונים לספרים אחרים, ממקור אחר, 312עמ', 29MB
מרבדים, ר' מאיר דורפמן, על סדר נשים, ירושלים תשעח
§מרבה חותם, על חגיגה, תענית ומו"ק, המניק, יעקב דוד בן משה, מיאמי, 5776
§מרגליות הים-חלק שני, מרגליות, יעקב משה, ווארשא, תרצג, חידושי מסכתות.מעמ' 107 - ליקוטים על הש"ס. מעמ' 112- על שו"ע
§מרומי שדה-חלק א, ברכות, שבת, עירובין, ברלין, נפתלי צבי יהודה (נצי"ב), ירושלים, תשיד, 174 עמ', 21MB
§מרומי שדה-חלק ב, פסחים עד חגיגה, ברלין, נפתלי צבי יהודה (נצי"ב), ירושלים, תשטו, 209 עמ', 26MB
§מרומי שדה-חלק ג, נשים, ברלין, נפתלי צבי יהודה (נצי"ב), ירושלים, תשטז, 212 עמ', 26MB
§מרומי שדה-חלק ד, נזיקין, ברלין, נפתלי צבי יהודה (נצי"ב), ירושלים, תשיז, 209 עמ', 25MB
§מרומי שדה-חלק ה, קדשים-טהרות, ברלין, נפתלי צבי יהודה (נצי"ב), ירושלים, תשיט, 219 עמ', 26MB
§מרומי שדה, גאשלר, נפתלי הירש ב"ר יעקב, אמשטרדם, תקכ"ב, 52 עמ', 4MB, חידושי מסכתות, ממקור אחר, 52 עמ', 5MB
§מרחבי יצחקי, ראבידוביץ, חיים יצחק, ווארשא, על רש"י על התלמוד
§מרי צבי, צבי הירש ב"ר יהודה ידל מטימקאוויטש, אופנבך, תצ"ח, חידושים על סדר מועד, 50 עמ', 3MB, ממקור אחר, 55 עמ', 4MB, ממקור אחר, 54 עמ', 4MB
§מרפא לשון, ר' רפאל יונה, ג'רבה, תרצב, חידושי ש"ס ומערכות בסדר א"ב
§משאת בנימין, ר' בנימין אייזענשטאדט, 16MB, ווילנא תרפ"ה, על ש"ס
§משאת יעקב, פרילוקער, אברהם צבי, ירושלים, תרנא, 67 עמ', 7MB, חידושי מסכתות
§משחת אהרן, רבי אהרן פרץ, ליוורנו, תקס"ו, על הש"ס, 228 עמ', 20MB
§משחת אהרן, ר' אהרן זעליג, 9MB, פפד"א תק"ו, על ש"ס גפ"ת
§משיב נפש, ר' שמעון בצלאל ניימאן, 23MB, פיעטרקוב תרפ"ט, על מס' ביצה ומכות
§משכיל לאיתן, משכיל לאיתן, אברהם ב"ר יהודה ליב ווילנא תקע"ח, 59 עמ', 5MB, חידושי מסכתות. מעמ' 55 - "רמזי סודי רשב"י" על תיקוני זוהר. ☼ממקור אחר
§משכיל לאיתן, רבי אברהם משכיל לאיתן, ירושלים, על מסכתות בסדר מועד וקדשים, עם רמזי סודי רשב"י בס' התיקונים, 90 עמ', 12MB
§משלי התלמוד, עדלמן, מרדכי יצחק, ביאליסטוק, תרצ, משלים מן התלמוד עם ביאור
§משל ומליצה, גרינשפאן, יצחק, לבוב, תרסב, חידושי מסכתות
§משמר הלוי - יומא וברכות, שלוזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר, תשמד, 112 עמ', 3MB
§משמר הלוי - פסחים, שקלים, יומא, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוי, בני ברק, 5763
§משמרות כהונה חלק א, ברכות-מועד-נשים, רבי אברהם יצחקי, ליוורנו, תרכ"ב, 293 עמ', 23MB, ממקור אחר, 295 עמ', 32MB, ממקור אחר, 296 עמ', 33MB
§משמרות כהונה חלק ב, נזיקין, רבי אברהם יצחקי, ליוורנו, תרכ"ב, 223 עמ', 18MB, ממקור אחר, 229 עמ', 25MB, ממקור אחר, 229 עמ', 25MB
משמרות כהונה, ח"א, ברכות עד שבועות, ר' אברהם יצחקי, ליוורנו תרכ"ב, 524 עמ'
משמרות כהונה, ח"ב, הוריות עד טהרות, ר' אברהם יצחקי, ליוורנו תרכ"ב, 332 עמ'. מעמ' 265 - על מכילתא, ספרא וספרי
§משמרות כהונה חלק ג, הוריות, קדשים, נדה, מסכתות קטנות, מכילתא, סיפרא, ספרי, רבי אברהם יצחקי, ליוורנו, תרכ"ב, 331 עמ', 26MB. מעמ' 324 - תולדות יהדות תוניס
§משמרת הכהנים, ר' אלעזר הכהן כהנאוו, ברוקלין תש"ח, 255 עמ', 22MB, חידושי מסכתות. מעמ' 84 - על התורה. מעמ' 90 - חלק ב - חידושי מסכתות וחידושי סוגיות
§משנה לחם, רבי יחיאל מיכל ב"ר פתחיה, זאלקווא, תקי"א, חידושי מסכתות וביאורים על הרמב"ם, 105 עמ', 8MB, ממקור אחר, 100 עמ', 8MB
§משנת אליהו, סוכה ונדרים, רבי רפאל אליעזר מישקובסקי, ירושלים, תשמ"ג, 228 עמ', 33MB, ממקור אחר, 227 עמ', 8MB
§משנת אליהו, פסחים וסנהדרין, רבי רפאל אליעזר מישקובסקי, ירושלים, תשמ"ג, 334 עמ', 37MB
§משנת אליהו על פסחים וסנהדרין, מישקובסקי, רפאל אליהו אליעזר, ירושלים, תשנט
§משנת רבי אהרן, קדשים, רבי אהרן קוטלר, לייקוד, תשנ"ו, 417 עמ', 29MB
§משנת רבי אהרן, שבת וחולין, רבי אהרן קוטלר, לייקוד, תשנ"ח283 עמ', 20MB
—§אזנים למשנת רבי אהרן, על סדר קדשים, ניומאן, איסר זלמן בן ישראל צבי, ליקווד,
§משנת רבי אליעזר בן יעקב, ר' אליעזר בן יעקב, מסלונים, שקלאוו, תקעט, 196 עמ', 34MB, חידושי מסכתות, ממקור אחר, 196 עמ', 35MB, בשער "משנת דרבי אליעזר בן יעקב"
§משנת דרבי עקיבא, איגר, עקיבא, פיורדא, תקמ"א, 204 עמ', 36MB, חידושי מסכתות. מעמ' 180 - על שו"ע
§משנת יעב"ץ ב, ר' יעקב בן ציון הכהן מענדעלסאן, נוארק תרפ"ח, 39 עמ', 1MB, חידושי מסכתות
§משנת שלום - ברכות, סדר מועד, גוטליב, שלום מנשה, ברוקלין,
§משנת שלום - יבמות כתובות, גוטליב, שלום מנשה, ברוקלין, תשסד
§משנת שלום - ב"ק ב"ב סנהדרין מכות, גוטליב, שלום מנשה, ברוקלין, תשסד
§משנת שלום - סדר קדשים, מקואות, גוטליב, שלום מנשה, ברוקלין, תשסז
§משנתו של הגאון רבי עקיבא איגר בגליון הש"ס, עם ביאורים מרח"ד שאוועל, נ"י, תשיט, על ברכות, שבת ועירובין
§משעורי רבנו-שעור הלכה יג, הפקר, עשה דוחה ל"ת ומצוה הבאה בעבירה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קאונס, תש, 20 עמ', 1MB
§משפטי יעקב [ב"ח], ר' יעקב אריה ליב קעסטין, 23MB, קאוונא /קיידאן תרצ"ב, תרצ"ה על סוגיות הש"ס (סדר נשים וקדשים), ושו"ת להלכה
§משק ביתי, רבי שמואל קריספין, שאלוניקי, תקצ"ג,חידושי מסכתות, 595 עמ', 34MB, ממקור אחר, 592 עמ', 34MB
מתיקות הדף היומי, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§מתן בסתר, רבי יעקב שמשון שבתי מסיניגאליא, ליוורנו, תר"ג, על מסכת מעילה, תמורה ונדה, ☼ממקור אחר
§מתת אלקים, סיניגאליא, יעקב שמשון שבתי ב"ר רפאל ישכר, פיסא, 5581, 423 עמ', 25MB, על מסכתות מגילה, תענית ותמיד. מעמ' 271 - "לקט שכחה" - חידושי מסכתות. מעמ' 417 - פירוש על מסורות, ★ממקור אחר, 418 עמ'
§מתת אלקים, ר' יעקב שמשון שבתי, על מגילה, תענית ותמיד, 60 עמ', 3MB
§נאם יהודה, ברודא, יהודה אידל ב"ר נתן נאטיל, ברלין, תרפד, 215 עמ', 27MB, חידושי מסכתות
§נוה ציון, סופר, ציון, ג'רבה, תשב, חידושי ש"ס ותנ"ך ומאמרי חז"ל ומוסר
§נוה שלום, ר' שלום אזראעלסאן, מילווקי, 1905, חידושים על התלמוד והרמב"ם והדרנים
§נופת צופים ח"א, על ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ושקלים, קוק, יהודה, בני ברק, 5766
§נופת צופים ח"ב, ר"ה עד חגיגה, קוק, יהודה, בני ברק, 5768
§נופת צופים ח"ג, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, קוק, יהודה, בני ברק, 5773
§נופת צופים ח"ד, סוטה, גיטין, קדושין, קוק, יהודה, בני ברק, 5774
§נופת צופים ח"ה, ב"ק וב"מ, קוק, יהודה, בני ברק, 5774
§נזר הקדש, פסחים זבחים וחולין מהדו"ת, הרב משה ראזין, ברוקלין תשי"ט, 7 MB
§נז"ר מאיר, על ב"מ ונדרים, לייקוואד תשס"ד, 314 עמ', 9MB
§נחל חכמה, על זבחים, מנחות ותמורה, לבין, נחום אריה בן אברהם שמחה, בני ברק,
§נחל יבק, על יומא, תענית, מגילה, מו"ק, הלכות פורים, ורמב"ם הלכות תשובה, ליברמן, ישראל בער, ניו יורק, 5775
§נחלי דבש, ר' דוב בעריש שלעזינגער , 13MB, לעמבערג תרכ"ד, על מס' כתובות וקידושין
§נחלת בנימין, שווארצמאן, בנימין מנחם ב"ר זבלין, ירושלים, תרפז, חידוש סוגיות
§נחלת ברוך, ר' ברוך בענדיט גליקסמאן, 7MB, פיעטרקוב תרס"ב, על ש"ס, ועל פרק שירה
§נחלת דוד, ר' דוד טבל בן משה רובין, נ"י תש"ז, 122 עמ', 15MB, על ב"ק וב"מ, ממקור אחר, 122 עמ', 14MB
§נחלת הלוים, הורביץ, דוב בער זעליג ב"ר ברוך מרדכי, ירושלים, תשח, על שבת, כתובות, קידושין וב"מ
§נחלת יהושע ח"א, ר' יהושע קאשמן וואדיאנער, 20MB, וויען תר"נ, על ש"ס, סדר מועד ויבמות, ועל התורה, 598 עמ'
§נחלת יהושע ח"ב, ר' יהושע קאשמן וואדיאנער, 32MB, וויען תר"נ, על ש"ס, נשים ונזיקין, ועל התורה, 704 עמ'
§נחלת יצחק-חלק א, סעמיאטיצקי, יצחק צבי, ירושלים, תשכב, על סדר נשים
§נחלת יצחק-חלק ב, סעמיאטיצקי, יצחק צבי, ירושלים, תשכב, על סדר נזיקין וליקוטים
§נחלת מאיר, הרב מאיר פריימאן, ניו יורק תרפ"ט, חידושים על מסכתות הש"ס - 2 MB
§נחלת עזריאל, ר' פנחס הלוי, 10MB, הוראדנא תקע"ז, על ש"ס, 245 עמ'
§נחלת צבי, על מסכת יבמות וקינים, עם "צפנת פענח" על מאמרי רבב"ח, גוטמאכער, צבי ב"ר אליהו, לבוב, תרלג
§נחלת צבי א, אולמן, נח צבי, אראדע - גראסעארדיין, תרצז, על מסכתות סדר מועד, ועל פרקי אבות
§נחמת יהודה, רבי איסר יהודה מאלין מבריסק, ווארשא, תרכ"ו, חידושי מסכתות
§נחמת יהודה, רבי איסר יהודה מאלין מבריסק, ווארשא, תרכ"ו
§נחמת מאיר, יוזינט, מאיר, שיקאגא, תשיז, בענייני הש"ס ומוסר
§נטע שעשועים, ר' נטע בר תנחום מטשרשלע, על בבלי וירושלמי, ווילנא, תרסא
§נטע שעשועים, דוב בער ב"ר נתן נטע מפינסק, זולקווא, תק"ח, על סדר נשים ומסכתות מכות ושבועות, 80 עמ', 14MB, ממקור אחר, 80 עמ', 18MB
§נטע שעשועים, מייזליש, אברהם נתן נטע ב"ר משה, נייאוויט, 5495, על מסכתות, 38 עמ', 2MB
§נטעי אברהם-חלק ראשון, איטינגא, אברהם ב"ר יוסף, פרעמישלא, תרמא, חידושי מסכתות והגהות בספרים שונים
§נטעי אברהם-חלק שני, איטינגא, אברהם ב"ר יוסף, ברלין, תרמד, חידושי מסכתות והגהות בספרים שונים ושו"ת
§נטעי אור-חלק ראשון, יעוונין, נתן נטע ב"ר אברהם יונה, ווילנא, תרס, חידושי מסכתות
§נטעי אור-חלק שני, יעוונין, נתן נטע ב"ר אברהם יונה, ווילנא, תרסא
§נטעי יצחק, על ב"ק, ב"מ, ב"ב ומכות, רוזנגארטן, חיים יצחק עוזר - וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773, עם "זכרוני יצחק" - תולדות המחבר
§נטעי נתן, הרב נתן נטע הכהן זייציק, דע מוינס תרצ"ה, חידושים על סדר מועד - 6MB, ὥממקור אחר, 171 עמ', 5.9MB
§נטפי דבש - ביצה ומועד קטן, הגאון רבי אלכסנדר שטרנבוך, מודיעין עילית, 5782
§נימוקי מלב"ם, שפירא, משה אריה ליב, ירושלים, תשז, על מסכתות
§נצח ישראל, ר' ישראל סגל, פפד"א תק"א, על ש"ס, 123 עמ', 11MB, ממקור אחר, 119 עמ', 19MB
§נקודות אור - ליקוטים, הלוי, שמואל בן אברהם יצחק, אשדוד, 5775
§נקודות סיכום למפרשים - בבא בתרא ומכות, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים, 5767
§נר דוד, רבי דוד גי, ליוורנו, תרכ"ח, על מסכתות מסדר מועד, ☼ממקור אחר, 99 דפים
§נר חדש - ברכות, מועד, נדה, ליכטמן, יחזקאל, שיקגו, 5775
§נר חדש - קדשים, ליכטמן, יחזקאל, שיקגו, 5775
§נתיב ים, גורדון, יחיאל מרדכי ב"ר משה אהרן, ירושלים, תשטז, חידושי מסכתות, 271 ע', 25MB
§נתיב עז חלק י על מסכתות ערובין ושבת, זיו, עזריאל יהודה, באלטימאר, תשסז
§נתיב עז חלק י"ב על מסכתות חגיגה ותענית, זיו, עזריאל יהודה, באלטימאר, תשסח
§נתיב עז - טו, על פסחים, סוכה, ויומא פרק ח, זיו, עזריאל יהודה, בולטימור, 5772
§נתיב עז חלק טז, זיו עזריאל יהודה, בלטימור, 5774, חידושים על זבחים, מנחות, שבת, ב"ק, גיטין, ועל המלך צדקיהו עם נביאי השקר
§נתיבות מאיר - מועד, בן שושן, מאיר בן יעקב, בני ברק, 5771
§נתיבות מאיר - נזיקין, בן שושן, מאיר בן יעקב, בני ברק, 5773
§נתיבות מאיר - נשים, בן שושן, מאיר בן יעקב, בני ברק, 5775
§נתיבי רש"י, סימינווסקי, לוי יצחק ב"ר אריה מירושלים, ווילנא, תרמח, תירוץ לקושיות תוס' על רש"י בתלמוד, ☼ממקור אחר, 80 דפים
§סבר פנים, מאג'וז, משה זקן, ליוורנו, תרמא, "פני זקן" על התלמוד, "פני משה" - כללים, "פני המלך" על הרמב"ם, ממקור אחר, ჶממקור אחר, ≡ממקור אחר, 320 עמ'
§סייג לתורה, ר' אהרן ב"ר מנחם מענדיל מקאמניץ, לבוב, תקע, ציונים לכל דף בגמרא איפה הוא מובא בתוספות
סיכום עיקרי הש"ס, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
סיכום עיקרי הש"ס לפי סדר הדף היומי, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§סימנא מילתא, בורנשטיין, חנוך העניך ב"ר מרדכי, פיעטרקוב, תרע, פירוש על ה"סימנים" שבתלמוד, זרעים ומועד
§סימנים עשה, סימנים לזכור את התלמוד, חננאל עמר, ביתר, 5780
§ספר הזכרון, ר' ישמעאל טנוג'י, הכהן פירארה שט"ו, 431 עמ', 21MB, ממקור אחר, 430 עמ', 23MB
§ספר המפתח - חלק חמישי, על התלמוד, סדר לימוד, חזרה וזכרון, רוגק (רוהק), נתן, ירושלים, 5715
§ספר הסימנים השלם, רבי פנחס יעקב הכהן, לונדון, תשי"ג, על הסימנים המופיעים בתלמוד, 183 עמ', 7MB
§ספר הפלא"ה, ר' פנחס הלוי הורוויץ, ירושלים, עמ' 295, 60MB, על מסכתות ועל שו"ע
§ספר זכרון, קאליכמאן, יעקב, באלטימור, תשג, ביאורים בתלמוד, בתוספות, בתוספות יו"ט, בבעל הטורים, באור החיים, במסורה ועוד
§ספר זכרון נר שאול, על סדר מועד ועניינים שונים, בני החבורה בישיבה גדולה תורה תמימה, ברולקין, תשסט
§עבודת הלוי, רבי אלעזר הלוי, ירושלים, תרפ"ד, 437 עמ', 28MB, חידושי מסכתות
§עבודת הלוי, מהדו"ת, רבי אלעזר הלוי, ירושלים, תרפ"ד, 201 עמ', 13MB
§עדות בישראל, שטערן, אברהם, מאנטריאל, תשד, על הש"ס, ועל ירושלמי, רמב"ם ושו"ע
§עדות לאסף, הרב אברהם סענדר נעמצאוו, לונג ביטש, ניו יורק תשט"ז, ש"ס - ביאור כמה מקומות קשים - 1 MB
§עדות ליוסף, ר' ברוך דוב לייבוביץ, מרשימת יוסף ליס, ירושלים, תשסז, 267 עמ', 9MB, על יבמות, גיטין, ב"ק, ב"מ וב"ב
§עוד יוסף חי, ר' יוסף זרקא, 300 עמ', 38MB, חידושי מסכתות
§עוז והדר, ר' שמואל ב"ר שלמה די אבילה, 6MB, ליוורנו תרט"ו, על מס' שבועות, עבודה זרה, והוריות
§עולת איש - גיטין וקידושין, פרידמן, אריה בן ישראל יוסף, ירושלים, תשעה
§עולת שלמה א, רבי שלמה זלמן בן צבי הירש ליפשיץ, ווארשא, תר"ע, 181 עמ', 18MB, על מסכתות בסדר קדשים
§עולת שלמה ב, רבי שלמה זלמן בן צבי הירש ליפשיץ, ווארשא, תר"ע, 217 עמ', 20MB, חידושי מסכתות מסדר קדשים. מעמ' 136 - תשובות. מעמ' 196 - חידושים מר' מרדכי אב"ד אסמינא. מעמ' 202 - י"ג עיקרים חשובים בלימוד תורה. מעמ' 213 - פניני ים. מעמ' 206 - חזרה על חלק מהתשובות
§עומק הלכה, סוגיות התלמוד הנוגעות לחשבון וכדומה, עם ציורים, ר' יעקב קופלמן בן שמואל בונם, קראקא, שנג, 96 עמ', 6MB,
§עזרת ישראל, ר' ישראל ב"ר דוד, פיעטרקוב, תרסז, על סדר מועד
§עטרת אליהו, רבי אליהו ז"ק משידלוב, פיורדא, תקל"ו, על זבחים, מנחות ותמורה, 97 עמ', 5MB. מעמ' 79 - על תוספתא זבחים, ממקור אחר, 92 עמ', 6MB, ממקור אחר, 94 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
§עטרת שמואל - סנהדרין, מכות, רוזנבוים, מרדכי בן שמואל, לייקוואוד,
§עטרת שמואל - נדרים, שבועות, ראזענבוים, מרדכי בן שמואל, לייקווד, 5774
§עין הבדולח דגן שמים, ר' ישראל יונה הלוי לנדא , 7MB, פיעטרקוב תרס"א, על ש"ס סדר מועד
§עין תרשיש חלק א, ר' יהושע זליג בן ישעיה בינוש הלוי תרשיש, קובנה, תרצב, 99 עמ', 18MB, חידושי מסכתות. מעמ' 66 - על הרמב"ם. מעמ' 81 - על חו"מ
§עינות מים, על חולין וע"ז, כולל ברכת שלמה, ריווערדייל, ניו יארק, תשעח
§עיני יצחק,חידושי מסכתות ושו"ת, אלבעלי, יצחק בן ניסים משה, אזמיר, 5663
§עיני ישראל, ר' גבריאל הכהן ענגעלמאן , ווין תקפ"ב, על מס' שבועות וחולין, 170 עמ', 12MB
§עיני כל חי, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ח
§עלה דיונה, ר' יונה אשכנזי, פיורדא תנ"ד, על ש"ס בדרך פלפול, 129 עמ', 11MB, ממקור אחר, 127 עמ', 23MB
§עלה לדוגמא, אבוש מרדכי הלוי, זולקווא, 5595, 26 עמ', 2MB, חידושי מסכתות
עלוני הדף היומי בהלכה, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§עלי אור - יומא, תענית, מגילה, חגיגה, קוקיס, אוריאל בן מרדכי, ירושלים, 5756
§עמודי שיטים לבית הלוי, פאלאק, לוי ב"ר דוד, פראג, 5546, חידושי מסכתות
§עמודי שש, כתובות, יבמות, קידושין, ב"ב, סנהדרין, מכות וליקוטים, שאול, שלמה בן יהושע, בני ברק, 5775
§עמק אפרים - יבמות כתובות, זוריבין, אפרים ראובן, ירושלם, 5772
עמק הלכה, על מסכתות, ושו"ת, ר' יהושע הורוויץ, למברג תר"ל, 122 עמ'
§עמק שמעתתא - סוכה וכריתות, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ירושלים, 5730
§עץ חיים, הרב חיים סוויאטיצקי, ניו יורק תש"ג, חידושי ש"ס, 82 עמ', 6 MB
§עץ חיים, שור, חיים ב"ר צבי הירש, ווילנא, תרעד, 149 עמ', 10MB, חידושי מסכתות
§עץ יוסף, ר' יוסף דארמשטאט, 11MB, קארלסרוא תקכ"ג, על מס' ברכות, ביצה, ומגילה. בסופו מהדורא בתרא, כולל הוספות והשמטות. ☼ממקור אחר, 66 דפים
עקבי יעקב, חידושים על התלמוד, ר' יעקב טירהויז, בלגורייא תרצח, 256 עמ'. מעמ' 238 - על התורה
ערוך לנר על מכות וכריתות, ר' יעקב עטלינגר, אלטונא תרטו
§ערך ש"י, טאבק, שלמה יהודה ב"ר פסח צבי, סיגעט, תרע, על הש"ס, 226 עמ', 24MB. מעמ' 222 - ליקוטים
§ערכי עלי, קרפלס, ליזר, פראג, תקע"ה, 62 עמ', 6MB, על מסכת ערכין וחולין
§עשירית האיפה [ב"ח], ר' ירוחם יהודה ליב וואלפיש, 29MB, פיעטרקוב תרפ"ו-תרפ"ז, על ש"ס
§פאר מרדכי ו, כולל יד אליהו מאיר אהייא, ויקליף תשל"ד, אהייא, 88 עמ', 4MB, חידושים על כתובות, זבחים וחולין, בהקלדת מכונת כתיבה
§פאת הקדש - תמורה - מעילה, גרנדש, אברהם בן דב, בני ברק, תשסד
§פורת יוסף, ר' יוסף סאמיגה, 15MB, ויניציאה ש"נ, על הרי"ף וחידושי הר"ן במס' כתובות וחולין, ועל התוס' במס' כתובות וביצה
§פי אריה, ר' יהודה ליב ב"ר ישראל יצחק עזרין, לונדון, תרעד, 22 עמ', 870KB, חידושי מסכתות. מעמ' 14 - דרשה לשבת לפני ר"ה. מעמ' 19 - על מדרש שוחר טוב
§פירות תאנה - בכורות, מעילה, תמיד, רוטשילד, שמואל בן בנימין, בני ברק, 5762
§פירות תאנה - מגילה, תענית, חגיגה, רוטשילד, שמואל בן בנימין, בני ברק, 5765
§פירות תאנה - ערכין, כריתות, תמורה, רוטשילד, שמואל בן בנימין, בני ברק, 5764
§פלפולא חריפתא, בעריכת ר' יואל ב"ר יוסף מזולקווא, ווארשא, תרלד, 123 עמ', 4MB, חידושי מסכתות ממחברים שונים, קטוע בסופו
§פלפולא חריפתא, ר' יואל בר יוסף מזאולקווא, ורשה תרפט, 73 עמ', 3MB, חידושי מסכתות
§פלפולי אלימלך, ר' אלימלך הכהן ראבינשטיין, ירושלים, תרצח, 160 עמ', 7MB, חידושי מסכתות
§פני אפרים-חלק א, בומבך, יהושע אפרים, תל אביב, תשכ, חידושי מסכתות
§פני אפרים-חלק ב, בומבך, יהושע אפרים, תל אביב, תשכ
§פני אריה-חלק ראשון, ר' אריה ליב (מהרא"ל) צינץ, ווארשא, תרמ, 206 עמ', 25MB, חידושי מסכתות
§פני אריה-חלק שני, ר' אריה ליב (מהרא"ל) צינץ, ווארשא, תרמא, 206 עמ', 24MB, חידושי מסכתות
§פני אריה, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), ווארשא, תרנא, חידושי מסכתות
§פני אריה, כץ, אריה ליב בן משה, נאווי דוואהר, תקמז, חידושי מסכתות, עם "מילי דאבות" על התורה לאביו וחתונו ר' אשה קמץ
§פני אריה, כץ, אריה ליב ב"ר משה, נאווידוואר, 5475, חידושי מסכתות, עם "מילי דאבות", על התורה, 126 עמ', 7MB
§פני חיים, צימרמן, חיים ישראל, תל אביב, תשיח, ח"א - חידושי ש"ס, ח"ב - על התורה ומועדים
§פני יהודה, ר' יהודה ב"ר יצחק, ווילנא, תרל, 140 עמ', 11MB, על מסכתות שבת וכתובות
פני יהושע, ר' יעקב יהושע פאלק, על כתובות, גיטין וקידושין, אמשטרדם תצט, 326 דפים
§
פני יהושע חלק א, ברכות, שבת, פסחים, ביצה, ר"ה, סוכה, מגילה, יעקב יושע ב"ר צבי הירש, פפד"מ, 5516, 548 עמ', 65MB
§פני יהושע - חלק רביעי, ר' יעקב יושע בר׳ צבי הירש, פיורדא, תקכו, 166 עמ', 17MB, על חולין, מכות, שבועות וחו"מ
§פני יהושע חלק ג, ב"ק, ב"מ, יעקב, ר' יושע ב"ר צבי הירש, פפד"מ, 5526, 312 עמ', 38MB, ≡ממקור אחר, 320 עמ'
§פני יהושע חלק ג, ב"ק-ב"מ, ר' יעקב יושע ב"ר צבי הירש, פיורדא, 5540, 312 עמ', 33MB
§פני יהושע על כתובות גיטין וקידושין, ר' יעקב יושע ב"ר צבי הירש, פיורדא, 5539
§פני יהושע-חלק א, ברכות, שבת, פסחים, ביצה, ר"ה, סוכה, יומא, מגילה, ר' יעקב יושע ב"ר צבי הירש, לבוב, תקסט, 402 עהמ', 83MB
§פני יהושע, ח"א, ברכות שבת ופסחים, 448 עמ', 46MB, ר' יעקב יהושע בן צבי הירש, ווארשא תרכ"א, ממקור אחר, 448 עמ', 50MB
§פני יהושע, ח"ב, ב"ק, ב"מ, שבועות, מכות, חולין, 364 עמ', 37MB, ר' יעקב יהושע בן צבי הירש, ווארשא תרכ"א, ממקור אחר, 364 עמ', 40MB
§פני יהושע, ח"ג, כתובות, יבמות, גיטין, קידושין, 560 עמ', 54MB, ר' יעקב יהושע בן צבי הירש, ווארשא תרכ"א, ממקור אחר, 560 עמ', 62MB
פני יהושע, על ברכות ומועד, פפד"מ תקי"ב, 548 עמ'
פני יהושע, על גיטין וקידושין, ורשה תרכ"ב, 370 עמ'
פני יהושע, כתובות, ורשה תרכ"א, 246 עמ'
פני יהושע, ר' יעקב יהושע פאלק, על ברכות ומועד, ורשה תרכ
§
פני יצחק, ר' אברהם יצחק וויינבערגער, מונקאטש, תרנב, 167 עמ', 13MB, חידושי מסכתות. עד עמ' 24 - דרשות
§פני יצחק זוטא, ר' יצחק ב"ר דוד מיאנוב, אמשטרדם, תצא, 190 עמ', 43MB, חידושי מסכתות. עמ' 190 - מפתח ע"פ סדר התורה
פנים מאירות, ח"ג, ר' מאיר אייזנשטט, חידושים על קידושין וביצה, זולצבאך, תצ"ח, 134 עמ'. מעמ' 68 - שו"ת
פנים מאירות ח"ד, על ביצה, גיטין, קידושין וזבחים, ר' מאיר אייזנשטאט, לעמבערג תרנ"ט, 140 עמ'
פניני הדף היומי, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
פניני הדף היומי (כתר תורה), עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§פניני המסכתא - כתובות, נדרים, נחמיה הערץ, בני ברק, 5760
§פנס שלמה, פינס, שלמה זלמן, ווילנא, תרע, על מסכתות מסדר מועד
§פנת יקרת חלק א, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשע, חידושי מסכתות
§פנת יקרת חלק ב, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשע
§פנת יקרת א, פפנהים, אברהם שמואל, בני ברק, תשעא, חידושי מסכתות, ממקור אחר
§פנת יקרת ב, פפנהים, אברהם שמואל, בני ברק, תשעא, ממקור אחר
§פרדס רמונים-חלק ב, רבי רפאח מסעוד אבן מוחא, ירושלים, תשל"ט, 63 עמ', 3MB, חידושי מסכתות
§פרוכת המסך חלק א, ר' סאסי בן חואתי הכהן, ג'רבה, תשב, 227 עמ', חידושי מסכתות. מעמ' 165 - "שערי תפלה" - הלכות בערבית-יהודית
§פרוכת המסך חלק ב, ר' סאסי בן חואתי הכהן, ג'רבה, תשב, 146 עמ', 7MB, חידושי מסכתות. מעמ' 123 - "ענינים נפרדים" - בירורי הלכה. מעמ' 137 - על תנ"ך ומאמרי חז"ל
§פרחי כהונה, ר' אהרן הכהן פרחיא, 24MB, אמשטרדאם תס"ט, על ש"ס
§פרחי כהונה-חלק א, רחמים חי חויתה הכהן, ג'רבה, תשכא, חידושים על התלמוד, זרעים ומועד
§פרחי כהונה-חלק ב, רחמים חי חויתה הכהן, ג'רבה, תשכא, חידושים על התלמוד, נשים ונזיקין
§פרחי כהונה-חלק ג, רחמים חי חויתה הכהן, ג'רבה, תשלא, חידושים על התלמוד, קדשים
§פרחי שושנים, ר' משה בן אליהו, קושטאנדינא תצ"ד, חידושי מסכתות ודרשות, 123 עמ', 7MB, ממקור אחר, 122 עמ', 8MB, ☼ממקור אחר
§פרי אלימלך, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, ירושלים, תרצ, חידושי מסכתות
§פרי דוד, רבי יוסף אהרן בן דוד דוב רבינוביץ, ווארשא, תרמ"ד-תר"ן, 128 עמ', 13MB, חידושי מסכתות
§פרי הארץ, ר' אברהם ירוחם פישל, לבוב, תקמ"ה, 100 עמ', 14MB, חידושי מסכתות. מעמ' 70 - על משניות. מעמ' 73 - על ט"ז יו"ד. מעמ' 76 - על ש"ך על יו"ד. מעמ' 80 - קיצור תבואות שור
§פרי מרדכי, ר' מרדכי אברהם אבלי ב"ר טוביה ראזענטהאל, ירושלים תרמה, 94 עמ', 3MB, חידוש מסכתות. מעמ' 70 - בירור הלכה לשבת. מעמ' 77 - ביאורי פסוקים. מעמ' 81 - דרוש "אור החיים" - חיזוק לשמירת מצוות. מעמ' 93 - על פרקי אבות
פרי משגבי על הש"ס
§פרי שלמה, ר' יעקב שלמה האלצבערג, 9MB, ווארשא תר"ע, על ש"ס
§פתוחי חותם, ר' אברהם [המכונה ג'ילבי] אנג'יל, שאלוניקי תקע"ט, על כל "תיקו" שבש"ס, 131 עמ', 8MB. מעמ' 86 - על כל תיבת "גם" בתנ"ך, ממקור אחר, 131 עמ', 14MB
§פתח הבית - דבר בעתו, אברהם בנימין ב"ר משה יהודה, ווארשא, תרפו, על מסכתות מסדר מועד, על רמב"ם הל' עיוה"כ, חגיגה, תענית ושקלים, ושו"ע או"ח בסופו
§פתח הסוגיא - גיטין וסוכה, אפשטיין, אלעזר דוד, חדרה, 5772
§פתח הסוגיא - נדרים ושבועות, אפשטיין, אלעזר דוד, אלעד, 5776
פתח עינים, חידושי מסכתות, ר' עזריאל ב"ר אליהו, ווארשא תר"ז, 54 עמ'
§פתחי שערים, רבי ישכר אב"ד טשענסטחוב, בילגורייא, תרס"ח, 159 עמ', 13MB, על ברכות וסדר מועד, עם תולדות המחבר בד"צ. מעמ' 99 - שו"ת.
§פתחי תבונה, ר' ישעיה מפארניטשוב, ווארשא, תרמט, חידושי מסכתות
§צאן קדשים, רבי אברהם חיים שור, ואנזבאק, תפ"ט, ☼ממקור אחר, 104 דפים
§צאן קדשים, שור, חיים, זולקווא, תקט"ו
צאן קדשים, על זבחים עד מעילה, ר' אברהם חיים שור, לבוב תקע"א, 116 עמ', §ממקור אחר
§צבי וחמיד, שור, צבי ב"ר מנחם, ווילנא, תרמב, על סדר נשים וחולין, והדרנים, והגהות מהגר"א על שו"ע. ☼ממקור אחר, 122 עמ'
§צבי תפארתו - נדרים קידושין, זילברברג, יצחק יוסף בן רפאל צבי מאיר, ירושלים, 5772
§צבי תפארתו - ז - שבת, פסחים, גיטין, זילברברג, יצחק יוסף בן רפאל צבי מאיר, ירושלים, 5777
§צדק אברהם - הוצאה,לפי סדר הדפים במסכתות שבת ועירובין, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5767
§צדקה לחיים, חידושי מסכתות והרמב"ם, ג'ארמון, חיים בן נהוראי, ליוורנו, 5547
§צהר לבנין, זאנענשיין, משה, פרשבורג, ת"ר, יישוב דברי מהרש"ל ב"חכמת שלמה", ברכות, שבת ועירובין, 146 עמ', 17MB
§צורתא דשמעתא, ניתוח סוגיות בכלים צורניים, אברהם ליפשיץ, אלון שבות, 5772, 935 עמ', 10MB
§צורתא דשמעתא, ניתוח סוגיות בכלים צורניים, ליפשיץ, אברהם, אלון שבות, 5777
צל"ח סדר קדשים, 1891, ורשא, ר' יחזקאל הלוי לנדא
§ציון לנפש חיה (צל"ח), לנדא, יחזקאל הלוי, פראג, תקנ"ט
ציון לנפש חיה, ר'יחזקאל לנדא, זולקווא תקפד, ברכות, פסחים וביצה
§ציון לנפש חיה, לנדא, יחזקאל הלוי, פראג, 5588, חידושי מסכתות
§ציון לנפש חיה, לנדא, יחזקאל הלוי, יוזעפאף, תרטז
§ציוני הראשונים - ערכין-תמורה, פלק, אברהם ישעיהו בן יעקב יהודה, בני ברק, 5772
§ציוני תוספות, פארקאש, משה ב"ר שלום, באלקאני, תרצז, 144 עמ', 8MB, בכל מקום שתוספות מזכירים גמרא אחרת - מובאת הגמרא עם ביאורה, מסכתות ברכות ושבת
§צילותא דאברהם [חידושי מהרמ"א], ר' משה אברהם אבוש מרגליות , 10MB, אוסטרהא תקפ"א, על ש"ס
§צלעות הארון - קידושין ויבמות, לייבוביץ, משה, 5774
§צמח אר"ז, הרב אליעזר זילבר, סינסינטי, אוהיו 1975, חידושים וביאורים בכמה מסכתות - 33 MB
§צמח דוד, נ'גאר, דוד ב"ר יהודה, ליוורנו, 5588, חידושים על הש"ס ועל יו"ד, על התורה וחמש מגילות, עם אדמת יהודה לר' יהודה טנוגי על הרמב"ם ושו"ע
צמח צדק, חידושים על משנה וגמרא, ר' מנחם מענדל מליובאוויטש, ווילנא תרל"ח, 394 עמ'
צמח צדק, על המשנה, ר' מנחם מנדל מליובביטש, וילנא תרלח, 396 עמ'
§קב בשמים, מרגליות, ראובן, לבוב, תרע"ג, 57 עמ', 3MB, 102 הערות על התוספות
§קב ונקי ולשד השמן, ר' צבי הירש לייפניק, 4MB, אפען תקפ"ו, על ש"ס גפ"ת
§קבוצת ההשמטות, קניגסברג תרכ, השמטות הצנזורה מהתלמוד, 102 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§קדשי דוד, רבי דוד מועטי, ליוורנו, תרי"א, חידושי מסכתות בסדר קדשים
§קובץ הערות ומראה מקומות - יבמות נדרים, ישיבת בית שמעיה, בני ברק, תשסא
§קובץ חידושי תורה עץ החיים ח"ה - נדרים וקידושין, ישיבת פרי עץ חיים - אשדוד, אשדוד, תשסט
§קובץ על יד - חלק ראשון, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, בני ברק, תשסב, 336 עמ', 15MB, על פסחים, יבמות, כתובות, נדרים וקידושין
§קובץ על יד - חלק שני, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, בני ברק, תשסב, 397 עמ', 26MB, על נזיקין
§קול אליהו, ישיבת בית אליהו, גני תקוה, תשנה, על נדרים וכתובות
§קול אריה, חריף, אריה ליב, ירושלים, תרכו, חידושי מסכתות
§קול הישיבה - כתובות שבת תשס"ז, וויקליף, אהיו, תשסז
§קול יהודה, ר' יהודה מגלונא, אמשטרדם, 5489, על מסכתות, ☼ממקור אחר
§קול יהודה, ר' יהודה ב"ר חנינא זעליג מגלונא, הומבורג תק"ג, חידושי מסכתות,94 עמ', 9MB, ≡ממקור אחר, 110 עמ'
§קול יהודה, ר' יהודה מגלונא, זולקווא, תקיג
§קול יהודה, ר' יהודה ב"ר חנינא זעליג מגלונא, לובלין, תרנז, על מסכתות
§קול מבשר, רוזיליו, משה, ירושלים, תרסח, 430 עמ', 57MB, חידושי מסכתות
§קול קול יעקב, ר' יעקב בן מרדכי המבורגר, פרג, תקסב, חידושי מסכתות, עם ליקוטים על התורה ושו"ע
§קונטרס הארות, ירושלים, תשיט, על שבת, פסחים, ביצה וב"ב פ"ג
§קונטרס הביאורים, ב"ב ומכות, רבי משה שמואל שפירא, ירושלים-בני, ברק תשל"ח, 203 עמ', 16MB
§קונטרס הביאורים, יבמות וכתובות, רבי משה שמואל שפירא, ירושלים-בני, ברק תשל"א, 203 עמ', 17MB
§קונטרס הביאורים, גיטין וקידושין, רבי משה שמואל שפירא, ירושלים-בני, ברק תשמ"א, 317 עמ', 25MB
§קונטרס הביאורים, ר"ה וסוכה, רבי משה שמואל שפירא, ירושלים-בני, ברק תש"נ, 159 עמ', 12MB
§קונטרס הגאון ר' צבי חריף, ר' צבי הירש הלר חריף, חידושי מסכתות, ח"ב, עם כמה תשובות, מונקאטש, תרסז, 112 עמ', 8MB
§קורא באמת, במברגר, יצחק דוב הלוי, פפד"מ, תרלא, על דרשות "אל תקרי" שבש"ס
§קיקיון דיונה, תאומים, יונה, אמשטרדם, תכ"ט, 394 עמ', 36MB, ממקור אחר, 394 עמ', 34MB, ☼ממקור אחר
§קיקיון דיונה א, רבי יונה תאומים, ניו יורק, תשי"ח, 213 עמ', 26MB, שבת-גיטין
§קיקיון דיונה ב, רבי יונה תאומים, ניו יורק, תשי"ח, 241 עמ', 30MB, קידושין-חולין. מעמ' 206 - על אהע"ז סי' יז. מעמ' 238 - חידושי אגדה
§קצור תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי, פיננער, אפרים משה ב"ר אלכסנדר, ברלין, תקצא
§קרבן אריאל, נשים-נזיקין, אריאל יוחנן, ירושלים, 5760
§קרבן אשם, ר' יצחק איצק שאכרליש, זולצבאך תקל"ז, על ש"ס גפ"ת, 160 עמ', 15MB, ממקור אחר, 160 עמ', 26MB, ☼ממקור אחר
§קרבן תודה, ר' אביגדור מרדכי כ"ץ , 12MB, ווילנא תרכ"ה, על ש"ס סדר מועד
קרן אורה, חידושי מסכתות, וילנא תרכט
קרן אורה, חלק א, ברכות-מו"ק, ורשה תרמד
קרן אורה, חלק ב, מנחות, טריפות וסנהדרין, ורשה תרמד
§קרן אורה - ברכות - מועד, ר' יצחק בן אהרן מינקובסקי, ורשה, תרמד
§קרן אורה - נשים, ר' יצחק בן אהרן מינקובסקי, ורשה, תרמד
§קרן אורה, יצחק ב"ר אהרן מקארלין, ווילנא, תריב, 181 עמ', 33MB, על יבמות והוריות. מעמ' 159 - הוריות
§קרן אורה, יצחק ב"ר אהרן מקארלין, ווילנא, תריז, 169 עמ', 29MB, על זבחים ומעילה
§קרן דוד, שראטטער, דוד, טירנוי, תרפז, על התלמוד ועל התנ"ך
§קרנות המזבח, ר' אברהם שמואל צבי זילבערשטיין, 19MB, בילגוריי תרפ"ז, ק"מ אופנים לתרץ קושית התוס' (יומא נז: זבחים עז: מנחות כב.) בסוגיא דמין במינו לא בטל
§קשות מיושב-חלק ראשון, ברלין-פיק, ישעיה, קניגסברג, תרכ, תירוצים ל"קשיא" שבתלמוד
§ראוי לבילה, גרבר, פנחס יעקב ב"ר יהודה, לונדון, תרצב, חידושי מסכתות
§ראש השרביט, על מסכתות ברכות ושבת, שמרלר, מנחם מנדל ראובן בן חיים, בני ברק, 5774
§ראש יהושע על הש"ס, ווייסבלום, יהושע אשר, ברוקלין, תשסג
§ראש יוסף, ר' יוסף בן יעקב מפינצ'וב, קיטן, תעז, 137 עמ', 15MB, חידושי מסכתות
§ראש יוסף - פסחים ביצה, ר' יוסף תאומים, לעמבערג, תרמג, 104 עמ', 21MB, ממקור אחר 104 עמ', 22MB
§ראש משביר, בירדוגו, משה, ליוורנו, 5525, חידושים, עם ליקוטים על הש"ס
§ראשון לציון, ר' חיים בן משה אבן-עטר, קושטא, תקי
§ראשון לציון, אבן עטר, חיים ב"ר משה, קושטא, תקטו
§ראשון לציון, אבן עטר, חיים ב"ר משה, אודיסה, תרכז, על מסכתות, רמב"ם ושו"ע יו"ד
§ראשון לציון, אבן עטר, חיים ב"ר משה, פרעמישלא, תרלא
§ראשון לציון, אבן עטר, חיים ב"ר משה, ווארשא, תרע
§ראשון לציון, רבי חיים בן עטר, חידושי מסכתות, על יו"ד, רמב"ם, חמש מגילותונביאים ומשלי, ירושלים, 281 עמ', 27MB
§ראשי שערים, רבי אריה זאב גורביץ, ירושלים, תש"מ, על קדושין וב"ק, 131 עמ', 12MB
§ראשי שערים - יבמות, כתובות, גורביץ, אריה זאב, ירושלים, 5731
§ראשית בכורי, פינקלשטין, שמעון יצחק, ברלין, תרמ"ט, חידושי מסכתות, 71 עמ', 4MB. מעמ' 56 - דרשות
§רגל ישרה, ליפשיץ, גדליה, דיהרנפורט תקל"ז, חידושי מסכתות, בעיקר על רש"י, 112 עמ', 9MB. מעמ' 103 - קונטרס למידות ומשקלות
§רוב דגן, ר' יצחק עטייה, 19MB, ליוורנו תקפ"ג על ש"ס, 253 עמ'. מעמ' 194 - אות לטובה
§רוח אליהו, ר' אליהו חאקו, שאלוניקי תקל"ב על ש"ס גפ"ת, 162 עמ', 12MB, מעמ' 92 - על רמב"ם. מעמ' 117 - "בית המדרש" - על התורה. מעמ' 152 - על אסתר. מעמ' 154 - "קונטרס תוך כדי דיבור". ממקור אחר, 351 עמ', 46MB. מעמ' 169 - ספר "משה ידבר"
רמון גדיש, ר' אלכסנדר בר אברהם הלוי, ברין תקמ"ח, 98 עמ', חידושי מסכתות, ☼ממקור אחר
רמזים לתלמוד, הרב אהרן אליהו, שיטה ייחודית לזכור את עיקרי הסוגיות בש"ס עם מקורותיהם. הספר בנוי בצורת טבלאות כאשר לכל דף ישנו נוטריקון קליט התואם את הסוגיא המרכזית שבאותו הדף
§רמת שמואל, סגל, שמואל ב"ר בועז הלוי, אמשטרדם, 5507, חידושי מסכתות, עם "ברכת החשבון", על מאמרי חז"ל בענייני חשבון
§רנו ליעקב, פייתוסי, יעקב ב"ר אברהם, ליוורנו, 5570, חלק מספר גדול, חידושים על מסכת חולין, ותמורה, ודרשות
§רקמת שש - גיטין - בבא קמא, יצחק סילמן, בני ברק, 5774
§רקמת שש - מסכת יבמות; מסכת כתובות; מסכת שבועות, יצחק סילמן, בני ברק, 5777
§רשימות הכנה לספר ארזא דבי רב - בבא קמא בבא בתרא, גורביץ, אריה זאב, ירושלים, תשנו
§רשימות שיעורים - שבועות, נדרים, סולוביצ'יק, יוסף דוב, הלוי, ניו יורק, 5753
§שאלות הלומדים - פסחים שקלים, חננאל עמר, ביתר, 5881
§שאלת הכהנים תורה, רבי רפאל כ"ץ אב"ד המבורג, אלטונא, תקנ"ב, על מסכתות קדשים, ☼ממקור אחר, 40 דפים
§שארית בנימין ח"א, ר' בנימין ב"ר שמואל, ליק, תרכג, 153 עמ', חידושי מסכתות, דרושים לשבת הגדול, הדרן על הש"ס ועל המשנה, ועל סיום ס"ת
§שארית בנימין, ר' בנימין ב"ר שמואל, ירושלים, תרלה, 102 עמ', 8MB, חידושי על מסכתוטת שבת, גיטין וקידושין. מעמ' 79 - הדרן לש"ס משנה. מעמ' 85 - חידושי מסכתות. מעמ' 99 - פירוש על ההלל לר' מנחם מן
§שארית הברכה, ר' אשר ב"ר צבי הירש הכהן אבד"ק שערשאב, פיעטרקוב, תרנא, 174, עמ' 25MB, חידושי מסכתות. מעמ' 115 - הדרנים על חגיגה, בכורות ונדה וטהרות. מעמ' 119 - דרשות. עמ' 117-118 - מצולמים שוב בעמ' 173-174
§שארית יוסף, פיאנטניצקי, יוסף בר' משה, ווארשא, תרנ, 145 עמ', 11MB, חידושי מסכתות. מעמ' 129 - על התורה ועל נביאים
§שארית יעקב-חלק א, וינר, אברהם יעקב, ירושלים, תשיג, על מועד ונשים
§שארית יעקב - ב, ר' אברהם יעקב בן אליהו וויינר, ירושלים, תשטו, 284 עמ', 28MB, על נזיקין, נדה ומקואות
§שארית יעקב - ג, ר' אברהם יעקב בן אליהו וויינר, ירושלים, תשטו, 223 עמ', 22MB, על חולין, מנחות ותמורה, ועל יו"ד
§שארית יעקב, ביבאס, יעקב, ירושלים, תרמ, 188 עמ', 6MB, חידושי מסכתות. מעמ' 122- על הרמב"ם. מעמ' 129 - על שו"ע. מעמ' 149 - שו"ת על חו"מ. מעמ' 182 - על התורה, ჶממקור אחר
§שארית יעקב, רבי יעקב אריה ברבי מרדכי, ירושלים, תרמ"ג, 67 עמ', 2MB, חידושי מסכתות. מעמ' 36 - על התורה. מעמ' 50 - "אמרי נועם" - דברי מוסר ודרך הלימוד מר' אריה לייב אב"ד וולפא
§שארית נחמיה, גינצבורג, נחמיה ב"ר ישראל, ווילנא, תרסב, 31 עמ', 1MB, חידושי מסכתות. מעמ' 18 - "דרוש לחופת חתנים". מעמ' 23 - פלפול בדברי מרדכי בביצה.
§שבט מיהודה, ר' יהודה ליב ב"ר משה, זולקווא, 5528, חידושי מסכתות
§שבט מיהודה, ר' משה ב"ר יהודה ליב, זולקווא, תקס"ב, 111 עמ', 8MB, חידושי מסכתות. מעמ' 76 - ""פני משה" ו"הלכה למשה", על ב"ק. מעמ' 96 - "דרש משה" - חידושי הלכות וחידושי אגדות. מעמ' 103- "שבט מיהודה" על חולין
§שבט סופר, סופר, שמחה בונם, ירושלים, תשטז, על כתובות וגיטין
§שבט שמעון-חלק שלישי, סידאן, שמעון, וינה, תרמח, 307 עמ', 35MB, על מס' ביצה ועל סוגיות התלמוד
§שבילי דאורייתא - תורת המוחזק, כולל עיון דחסידי בעלזא, ירושלים, תשסב, סוגיות בב"מ וב"ב בבירור דין חזקת ממון,תפיסה, ומוחזק בטענת לקוח
§שדה אליהו - נזיר-סוטה, הגר"א, ירושלים, תשנד, 339 עמ', 20MB
§שדה העיר, רבי עזריאל יחיאל רובין, מונקאטש, תרס"ג, 185 עמ', 31MB, חידושי מסכתות
§שדה יצחק ח"א וח"ב, גואיטא, יצחק, וינה, תר"ח, 337 עמ', 30MB, חידושי מסכתות. מעמ' 202 - חלק ב - חידושי מסכתות
§שדה יצחק ח"ג, גואיטא, יצחק, וינה, תרי"א, 174 עמ', 16MB, חידושי מסכתות
§שדה יצחק ח"ד, גואיטא, יצחק, ליוורנו תרט"ז, חידושי מסכתות, 155 עמ', 14MB
§שדה צופים על מסכת ר"ה תענית, ר' שמואל דוד פריעדמאן, 11MB, ניו יורק תשס"א
§שדה צופים על מסכת מגילה-מו"ק-חגיגה, ר' שמואל דוד פריעדמאן, 10MB, ניו יורק תשס"א
§שואל אמת, שילעל, אברהם צבי, ווילנא, תרמד, 127 עמ', 13MB, חידושי מסכתות
§שודא דדייני - פסחים, ב"מ, דיין, חיים בן אברהם, מכסיקו, 5751
§שופריה דיעקב, מעארך, יעקב, ליוורנו, 5512, על הש"ס, על הרמב"ם ועל התורה, ושו"ת, 73 עמ', 3MB
§שורש ישי, שמאמה, שלמה, ליוורנו, 5477,על מסכת קידושין ובכורות, 253 עמ', 25MB
§שושנת יעקב, ר' יעקב קמחי, זולצבאך תק"ח, על מס' ביצה ותענית, 51 עמ', 3MB. מעמ' 37 - על תענית. ממקור אחר, 50 עמ', 4MB, ממקור אחר, 50 עמ', 4MB
§שותא דשמעתתא - ב"מ, חולין, נדה, ארלנגר, נפתלי בן אברהם חיים, מודיעין עילית, 5775
§שטרא/שטרי ברורין, ר' ברוך בן צבי הירש, ווילנא תקע"ט, 129 עמ', 7MB, חידושי מסכתות, ממקור אחר, בתוספת דרשות, 166 עמ', 8MB. מעמ' 129 - דרשות
§שי למלך - ב, מלר, אלימלך בן שמעון יוסף, ירושלים, תשנד, חידושים במסכות סוכה, ביצה וקידושין, 250 עמ', 22MB
§שיח השדה, ר' אליעזר בן מאיר, שקלאוו, תקמז, 322 עמ', 61MB, על התורה
§שיח השדה - חלק שלישי, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשסט, 231 עמ', 12MB, הערות על סדר התלמוד. מעמ' 200 - על תוספתא, מדרשים, שו"ע ועוד
שיח יצחק, ר' יצחק מק"ק קראקא חידושי מסכתות, עם "זכרון יצחק" - דברי מוסר על סדר פרשיות (וכמה פסוקי נביאים), והספדים, פיורדא, 1781, 112 עמ', §ממקור אחר, 100 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
§שיח יצחק, יוסטמאן, חיים יצחק, ווארשא, תרפח, 262 עמ', 19MB, חידושי מסכתות
§שיח שמועות, על התלמוד, רוטנברג, שמואל, ירושלים, 5773
§שיטה מקובצת החדש-חלק ראשון, גוטה, בנימין ברוך, נ"י, תרע, מאמרי חז"ל בסדר א"ב, זרעים
§שיטה מקובצת החדש-חלק שני, גוטה, בנימין ברוך, סיגעט, תרפו, מועד
§שיעורי דרך חיים - קידושין וסוכה, ברקוביץ, מאיר הכהן, ? שעלבים, 5773
§שיעורי דרך חיים - סנהדרין וראש השנה, ברקוביץ, מאיר, 5775
§שיעורי משא יד - פסחים, ב"מ, מכות, יבמות, קידושין, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, 5776
§שעורי הלכה, בלוך, יוסף יהודה ליב, תל אביב, תשיח
§שיעורי ישיבת ירחי כלה - בבא בתרא - חלה, ישיבת פוניבז', בני ברק, תשנט
§שיעורי ישיבת ירחי כלה - בבא מציעא - עניני כלאים, ושעטנז, ישיבת פוניבז', בני ברק, תשנח
§שיעורי ישיבת ירחי כלה - שביעית - כתובות, ישיבת פוניבז', בני ברק, תשסא
§שיעורי ישמח אב - ברכות ופסחים, שולמן, אליהו ברוך, ניו יורק, 5773
§שיעורי ישמח אב - שבת וערכין, שולמן, אליהו ברוך בן ניסן אלחנן, ניו יורק, 5776
§שיעורי ישמח אב - סנהדרין ועבודה זרה, שולמן, אליהו ברוך בן ניסן אלחנן, ניו יורק, 5779
§שעורי מקדש דוד - פסחים חולין, רפפורט, דוד בן עקיבא, ירושלים, תשסד
§שיעורי משמר הלוי - בכורות, ערכין, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5772
§שיעורי סנהדרין ומכות, ירוחם דגני, ירושלים, 5773
§שיעורי סנהדרין ומכות, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק, 5774
§שיעורי ר' גרשון - בבא בתרא ח"ב ומכות, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5773
§שיעורי רבי דב שוורצמן - בבא קמא, מכות, שוורצמן, דב, ירושלים, 5766
§שיעורי רבי דב שוורצמן - פסחים, סוכה, שוורצמן, דב, ירושלים, 5774
§שיעורי רבי דב שוורצמן - בבא בתרא, מכות, שוורצמן, דב, ירושלים, 5771
§שיעורי רבי דוד ליפשיץ ח"ב, ר' דוד ליפשיץ , 7MB, ניו יורק תשנ"ה
§שיעורי רבי יעקב משה שורקין - קידושין, יבמות, שורקין, יעקב משה, לייקווד, 5768
§שעורי רבי פסח מקוברין, רבי פסח פרוסקין מקוברין, בני ברק, תשל"ב
§שעורי רבינו הגרא"י מטלז, בלוך, אברהם יצחק, טורונטו, תשיא, על ב"מ, ב"ב וחולין
§שיעורים כלליים עמ"ס ב"ק וקידושין, ברכה, יצחק, ירושלים, 5766
§שירי מנחה, ר' יששכר בערל, ווין, תרכב, 82 עמ', 3MB, חידושי מסכתות. מעמ' 22 - חידושי מסכתות מר' סיני למדן. מעמ' 29 - מפתח עניינים ומפתח מסכתות - גם לס' שמן כתית למנחה
§שירת דוד - יבמות קידושין, הקשר, דוד, ירושלים, תשעב
§שירת דוד - מראי מקומות, על מסכתות, הקשר, דוד, ירושלים, תשסט, 380 עמ', 10MB
§שירת הלויים, על פסחים, סוכה, כתובות, ב"ק, ועניני מועדים, ישראל דוד בונצל, בני ברק, 5780
§שירת משה - שבת ברכות נדה - רשימות, משה דוד, בית שמש, 5782
§שלום יהודה, רבי אליעזר מנוח פלצינסקי, ירושלים, תשכ"ב, 193 עמ', 17MB, על סדר מועד
§שלום יהודה, רבי אליעזר מנוח פלצינסקי, ירושלים, תשכ"ב, 145 עמ', 11MB, על סדר נשים
§שלמי חיים - ברכות, סוכה, ביטון, חיים בן שמעון, בני ברק, 5775
§שלמי מאיר - ב, על הוריות, ערכין, מעילה ונדה, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, 5732
§שלמי נדבה, קיצה, יחיאל מיכל, פרעסבורג, 5602
§שלמי נדבה-חלק שני, קיצע פיגדור, יחיאל מיכל, פרשבורג, תרג, 61 עמ', 9MB, חידושי מסכתות. מעמ' 35 - על משניות. מעמ' 37 - חידושים על יו"ד ואהע"ז. מעמ' 56 - חידושים על אגדות התלמוד, וליקוטים
§שלמי תודה, ר' שלמה דאנא, 34MB, תונס תרע"ח, על ש"ס, שלחן ערוך או"ח, על הרמב"ם, קצת דרשות, ועל התורה,517 עמ', ממקור אחר, 514 עמ', 79MB
§שלמי שמעון- פסחים, ביצה, ר"ה, חגיגה, ביטון, שמעון, תשסו
§שלמי שמעון עמ"ס ע"ז נדה מקואות, ביטון, שמעון בן חיים, תשע
§שלמי שמעון- זבחים, מנחות, חולין, ביטון, שמעון, תשנו
§שלמי שמעון - שבת עירובין סוכה, ביטון, שמעון בן חיים, תשסה
§שלשה שיטות, אברהם ב"ר יצחק אייזיק הלוי, ירושלים, תשטז, על סוגיות בסנהדרין, פסחים וב"ב
§שם אהרן, אהרן ב"ר נתן נטע מטרבובלי, זולקווא, 5515, 127 עמ', 27MB, חידושי מסכתות. מעמ' 107 - "נתיבות לשבת" - על התורה. מעמ' 117 - חידושי מסכתות מר'אלחנן הכהן
§שם טוב, ר' מנחם שכנא ריטשעוואל, 8MB, פיעטרקוב תר"צ, על ש"ס
§שם טוב, ר' מנחם שכנא בן שמחה דן ריטשוול, 11MB, פיוטרקוב תר"ץ
§שם יוסף, חדאד, יוסף, ג'רבה, תשי, חידושי ש"ס ועל התנ"ך
§שם משמואל, ר' שמואל סאליר [שיינדלינגער], 6MB, לעמבערג תרכ"ט, על ש"ס
§שם משמעון, שטערין, שמעון, לבוב, תרל, 104 עמ', 12MB, חידושי מסכתות. מעמ' 91 - שו"ת
§שם עולם, מרגליות, ראובן, תל אביב, תשכב, בירור זהות האמוראים החולקים במחלוקת בגמרא, עם מבוא על אמירת דבר בשם אומרו
§שם עולם, מרגליות, ראובן, לבוב, על המחלוקות בתלמוד בלשון "חד אמר וחד אמר"
§שמועה טובה - יבמות וגיטין, יעבץ, עובדיה שמחה בן יהודה אריה, בני ברק, תשע
§שמות בארץ, חביב, משה, קושטנדינא, תפו
שמות בארץ, ר' משה חביב, קרלסרוה תקכו, יום תרועה על ר"ה, תוספת יום הכיפורים על יומא, כפות תמרים על סוכה, §ממקור אחר
§שמות בארץ - כפות תמרים, ר' משה בן שלמה אבן-חביב, ורשה, תרצא
§שמן הקיק, קליף, יעקב ב"ר יששכר בער, אלטונה, תקכב, 111 עמ', 4MB, חידושי מסכתות. מעמ' 78 - על התורה
§שמן רקח, מינץ, אלעזר ב"ר אריה ליב, פראג, תקעב, 295 עמ', 41MB, על מסכתות ברכות ומועד
שמעתא חדתא, על כתובות וגיטין, ר' אברהם ברודא, ורשה תרס"ה, 68 עמ'
§שני המאורות, "גאון אברהם" - ר' אברהם ב"ר שאול משקלאוו, ו"זכרון למשה, ר' משה ראסקעס, אודיסה, תרכד, על הש"ס
§שער התורה - ב"ק - ב"מ, אשדוד, 5774
§שער יהודה, רבי יהודה ליב ספיר, סיגעט, תרל"ז, 215 עמ' 19MB, חידושי מסכתות. מעמ' 184 - שו"ת, קטוע בסופו
§שער שמעון, רבי שמעון סג"ל, ווארשא, תרמ"ה, 277 עמ', 25MB, חידושים על ברכות, ביצה, קידושין וגיטין. מעמ' 226 - דרשות
§שערי אלימלך, ראבינשטיין, אלימלך הכהן, ירושלים, תרצג, חידושי מסכתות, 58 עמ', 2MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§שערי בנימין - מנחות ערכין, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5772
§שערי בנימין - נזיר, כריתות, מעילה, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5774
§שערי דוד - ביצה וסוכה, שרעבי, דוד, ירושלים, תשסט
§שערי חיים, ר' חיים מאיר זאב הכהן זעלנפריינד, 3MB, פרעסבורג - תרי"ט על מס' ביצה פסחים וכתובות (גפ"ת), ואח"כ ט' שו"ת
§שערי יהודה, עבער, יהודה, נ"י, תשי"ט, על כתובות, גיטין וקידושין, 468 עמ', 21MB
§שערי יהודה, עבער, יהודה, נ"י, תשכ"ח, על פסחים, ב"ק, ב"מ,ב"ב, 267 עמ', 12MB
§שערי יצחק, פלקסר, יצחק דוד, ירושלים, תשנט, 680 עמ', 52MB, על מסכתות שבת, פסחים, ביצה וסוכה
§שערי יצחק כרך ג - על מסכתות כתובות, גיטין חלק א, גיטין חלק ב, פלקסר, יצחק דוד, ירושלים, תשנט
§שערי יצחק כרך ג - על מסכתות נדרים חלק א, נדרים חלק ב, בבא קמא - מהדורא תניינא, פלקסר, יצחק דוד, ירושלים, תשנט
§שערי ציון, יהונתן, ציון הכהן, ג'רבה, תרצב, על מסכתות
שערי ציון, חידושי מסכתות, ר' יעקב בנציון מנדלסון, לידז תרסד
§שערי ציון ח"א, מנדלסון, יעקב בן ציון ב"ר מנחם הכהן, ליעדז, תרסג, חידושי מסכתות
§שערי תורת בבל, רבינוביץ, זאב וואלף, ירושלים, תשכא, על התלמוד, עם הערות לסדר דורות התנאים והאמוראים
§שערים מצוינים, על שבת, פסחים, יומא, סוכה, מרדכי בנדיקט, לונדון, 5774
§שפע ימים, ר' יעקב אריה ליב קעסטין, 9MB, קיידאן - תרצ"ט על סוגיות הש"ס במס' שבת, עירובין, ופסחים
§שפת אמת מועד א, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, ניו יורק, תשטו
§שפת אמת מועד ב, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, ניו יורק, תשטו
§שפת אמת קדשים, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, ניו יורק, תשטו
§שפת אמת, אלתר, יהודה אריה ליב מגור, ווארשא, תרפה, על הש"ס
§שפת אמת - קדשים, אלתר, יהודה אריה ליב מגור, שנגהאי, תשג, על מסכתות
§שפת הים, מהדורה שנייה, גלברט, ישראל ב"ר מרדכי, זיטומיר, תרלא, 85 עמ', 3MB, ביאורי מלים קשות בתלמוד
§שפת הים, גלברט, ישראל ב"ר מרדכי, ווארשא, תרמג, ביאורי מלים בתלמוד
§שפת הים, מהדוראה שלישית, גלברט, ישראל ב"ר מרדכי, לבוב, תרעג, 94 עמ', 4 MB, ביאורי מלים קשות בתלמוד, עם אגרת מס' פרי מגדים הכוללת ביאורי מלים קשות בתלמוד
§שפתי חכמים, ר' אברהם אבא בן יהושע הרצל, ברטיסלבה, תרנט, 440 עמ', 59MB, על מסכת ברכות, ר"ה ומגילה
§שפתי ישנים, לחכם אלמוני, ירושלים, תרסג, 146 עמ', 10MB, על מהרש"א על התלמוד. מעמ' 60 - "דברי גדליה" - חידושי מסכתות וביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, ר' יצחק ב"ר גדליה פרידמן,
§שפתי רננות, ר' יששכר דוב ממיכלדארף, פרשבורג, תרי, 79 עמ', 4MB, חידושי מסכתות. מעמ' 61 - הספד
§שקדו חכמים - גיטין ב"ק, כולל שע"י ישיבת אור אלחנן ירושלים, ירושלים, תשעב
§שרביט הזהב ח"ב, ברדוגו, רפאל בן מרדכי, ירושלים, תשלה, חידושי מסכתות, 216 עמ', 20MB
§שרידי יהודה, אשכנזי, יהודה ב"ר יוסף, שאלוניקי, תקצ"א
Ξשרשרת העבתת, ר' שלמה זלמן מירקש, חידושים על מס' שבת וכתובות, פרנקפורט אם אדר, תקל"א
§שתי המערכות, מערכת תורה שבע"פ, רבי ברוך בן ציון ראפאפורט, בילגורייא, תרע"ב, 222 עמ', 14MB, חידושי מסכתות
§תאומי צביה, על מסכתות, ברוידא, צבי הירש בן דוד, ברוקלין, 5765
§תאיר נרי, סובול, משה שמעון, יפו, תשיט, על דרשות "אל תקרי" בש"ס במדרשים
§תאמי צביה, ר' אברהם יצחק בן דוב הלוי קליינברג, 13MB, פיוטרקוב תרצ"ה, חידושי ש"ס, על שו"ע יו"ד ועל התורה
§תבונות חיים - א, מועד ונשים, לב, חיים בן יעקב, מודיעין עילית, 5772
§תבונות חיים - ב, על נזיקין-טהרות, לב, חיים בן יעקב, מודיעין עילית, 5775
§תבנית אות יוסף, ר' יוסף, 6MB, פפד"א תקי"ב, חידושים ופלפולים על ש"ס גפ"ת
§תולדות אברהם, על מסכתות קידושין וכתובות, ר'אברהם ברודא, עם כתנת יוסף, על התורה, לר' יוסף משה ב"ר דוד מברסלא, פיורדא, 5522, 127 עמ', 8MB
§תולדות אברהם, חידושי מסכתות, ר' אברהם אב"ד גלונא, פרזעמישל, תרמא, 359 עמ', 38MB
תולדות אדם, חידושי מסכתות, ר' משה דוד אשכנזי, ירושלים תר"ה, 144 עמ', 50.5MB, ⋧ממקור אחר, קמב דפים, §ממקור אחר, 286 עמ', 39MB
§תולדות זאב, ר' זאב בן יהודה ליב פראנק, 78MB, ירושלים תרפ"ט, חידושים על ברכות, ב"מ, חולין ויו"ד
§תולדות יעקב, ר' יעקב אריה ב"ר מרדכי מווישנצא, לבוב, תרכב, 131 עמ', 12MB, חידושי מסכתות. מעמ' 120 - ליקוטים
§תולדות יעקב יוסף - חלק א, בכרך, יוסף ב"ר יעקב, ווילנא, תרכח, על הש"ס, ჶממקור אחר
§תולדות יצחק, חדאד, יצחק, ליוורנו, 5597, חידושי מסכתות, 364 עמ', 20MB
תולדות יצחק, ר' יצחק חדאד, חידושי מסכתות, ליוורנו תקכב
§תולדות יצחק, ר' קלמן יצחק קאדישעוויץ, 13MB, קיידאן תרצ"ז, הערות וחידושים בש"ס ופוסקים
§תולדות יצחק, מקיקץ דידי, ג'רבה, תרצו, 141 עמ', 7MB, חידושי מסכתות. מעמ' 137 - "זכות יצחק" - הספד
§תולדות יצחק, רבי יצחק חדאד, ליוורנו, תקכ"ב, 373 עמ', 25MB, חידושי מסכתות
§תוספות אהרן, ר' אהרן, 12MB, [קעניגסבערג] תרי"ח, תירוצים על קושיות התוס' במס' ברכות וסדר מועד, 147 עמ'. מעמ' 134 - דרשות והדרנים. ממקור אחר, 145 עמ', 13MB
§תוספות קדושה [תוספות יום טוב], ר' יום טוב ליפמאן ראבינאוויץ, 13MB, איידטקוהנען תרל"ג, על ש"ס גפ"ת
§תוספת כתובה על כתובות - עם פותח פסח על פסחים, חיים אליעזר גנוט, רכסים, 5783
§תוצאות חיים, ר' נפתלי כ"ץ, 2MB, קרקוב ש"ס
§תורת אהל משה, רבי משה יהושע לייב דיסקין, ירושלים, תרס"ב, 115 עמ', 11MB, חידושי מסכתות. מעמ' 71 - על שו"ע. מעמ' 75 - חידושי אגדות - על התורה ומדרשים כסדר התורה. בכותרות העמודים - "תורת האהל"
§תורת ההלכה, עובד, אפרים, בני ברק, 480 עמ', 2MB, על מסכת שבת ועירובין, שאלות ותשובות לפי בדר הגמרא, ודינים ומנהגים לכל העדות
§תורת היהודי, ר' יעקב יצחק בן אשר מפשיסחה, בילגורייא, תרעא, 85 עמ', 3MB, חידושי מסכתות. מעמ' 55 - על שו"ע אהע"ז סי' סו. מעמ' 62 - חידושי סוגיות
§תורת הקדשים על סדר קדשים, ולקובסקי, אליהו מרדכי ב"ר צבי יחיאל הלוי, ירושלים, תשיד, "שערי ציון" - קצור הש"ס, עם פסקי הרמב"ם ונו"כ
תורת חיים חלק א, 1947, ניו יורק, הרב אברהם חיים שור
§תורת חיים, שור, אברהם חיים ב"ר צבי הירש, לובלין, שפ"ד, ב"ק-ב"מ-ב"ב, 285 עמ', 36MB
§תורת חיים, שור, אברהם חיים ב"ר צבי הירש, 317 עמ', 36MB, קטוע בסופו ובתחילתו - לא מהד' שפד, תנב, או תצד
§תורת חיים, שור, אברהם חיים ב"ר צבי הירש, פראג, תנב, 264 עמ', 55MB, עירובין-ב"ב
§תורת חיים, שור, אברהם חיים בן נפתלי הירש, נדפס פה קק פפ דאדרה, תצד, 298 עמ', 102MB, ☼ממקור אחר
§תורת חיים, ר' אברהם חיים שור, ניו יורק, תשז, 316 עמ', 51MB, חידושי מסכתות, ממקור אחר, 316 עמ', 51MB
§תורת חיים על מסכתות נדרים, קידושין, חולין, פארטמאן, נחמיה ב"ר יקותיאל חיים, ווילנא, תרעב
§תורת חיים, ר' חיים ב"ר יוסף, זולקווא, 5484, 36 עמ', 2MB, על סנהדרין ומכות
§תורת יחזקאל, ר' יחזקאל סג"ל , 26MB, פאקש תרנ"ט, על ש"ס גפ"ת
§תורת מאיר, הרב מאיר פריימאן, ניו יורק תרס"ד, פירוש על רש"י על הש"ס - 12 MB
§תורת מאיר, מהדו"ת, פריימאן, מאיר בן זאב, ירושלים תרסח, 110 עמ', 7MB, חידושי מסכתות, כולל חידושים על הירושלמי, משולבים בתוך החידושים על הבבלי
§תורת נתנאל, ווייל, נתנאל, מונקאטש, תרסב
§תורת רפאל קדש, ניסעלבוים, רפאל קדש ב"ר חיים מרדכי, ווארשא, תרצג, 66 עמ', 4MB, חידושי מסכתות, בעיקר ליישב את דברי רש"י
§תורת שבתי, פוסטאנסקי, שמואל ב"ר שבתי, לונדון, תרפב, חידושי מסכתות
§תכלת מרדכי, קלאצקי, מרדכי ב"ר אשר, ווילנא, תרמט, חידושים בש"ס ופוסקים
תמצית הסוגיות על מסכתות הש"ס, מכון זכרון ירוחם, יבמות, כתובות, נדה, ברכות, עירובין, פסחים, ב"מ, זבחים, חזקת הבתים, וסתות, תערובות, כל אחד בקובץ נפרד
§תמצית הש"ס א - ברכות ומועד, מודיעין עילית, 5775
§תמצית הש"ס ב - נשים, מודיעין עילית, 5776
§תנובת יהודה, ר' ראובן בן יצחק פינק, מונקץ', תרנה, 322 עמ', 16MB, חידושי מסכתות. מעמ' 310 - על או"ח
§תפארת בחורים, רבי רפאל שלם הכהן, ליוורנו, תרל"ז, 333 עמ', 26MB, חידושי מסכתות
§תפארת חיים, ר' אברהם חיים שאחעט, 3MB, פיעטרקוב תרס"ז על ש"ס
§תפארת מנחם, ר' מנחם מענדל הלוי פרייס, 38MB, פיעטרקוב תרס"ו-תרס"ט-תרע"א על מס' יבמות כתובות וקידושין
§תפארת צבי 5, על עירובין ויומא, וענייני חנוכה ופורים, ירחמיאל צבי האלפערט, לאנדאן, 5772
§תפארת שאול א, ר' שאול ידידיה שאחעט, פיעטרקוב תרנ"ט, 40 עמ', 3MB, על ברכות ומועד
§תפארת שאול ב, ר' שאול ידידיה שאחעט, פיעטרקוב תרנ"ט, 64 עמ', 6MB, על סוף מועד ותחלת נשים
§תפארת שאול ג, ר' שאול ידידיה שאחעט, פיעטרקוב תרנ"ט, 79 עמ', 7MB, סוף נשים ונזיקין
§תפארת שמואל, רבי אהרן שמואל קוידאנובר, פרנקפורט, תנ"ו, 249 עמ', 22MB, חידושי מסכתות. מעמ' 66 - על מהרש"א. מעמ' 72 - על הרא"ש. מעמ' 159 - על הטור, ממקור אחר, 249 עמ', 18MB, ☼ממקור אחר
§תפארת שמואל, קאידנובר, אהרן שמואל ב"ר ישראל, פפד"מ, 5528,חידושים על מסכתות ועל הטור, 246 עמ', 13MB
§תפארת שמואל - שבת ונדרים, ישיבת תפארת שמואל, ירושלים,
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US