Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ומצעמ הבכש וא הכונח רנ הבכמה

.הל קוקז ןיא התבכ רבסק ?ברד אמעט יאמ :הימרי יבר רמא .ארמג :אכ ףד

ארמגה דומע םוליצל

הראשנ .תרחא םעפ הקילדהל קוקז וניא - התבכו הקילדה... .ב ןויצ
.השוע - הקלסל וא התובכל הצר םא ,קושה ןמ לגר התלכש רחא תקלוד

(ה ,ד הכונח ם"במר)

לוכי ןכו ,ןמזה הז רבעש רחאל התובכל לוכי - רתוי הב ןתנ םאו...
.'וכו .ןמזה הז רחאל הרואל שמתשהל

(ב ,בערת םייח חרוא)

,הל קוקז ןיא - הנמז רבעש םדוק התבכ םא ,ךכיפל .הוצמ השוע הקלדה
- םוי דועבמ אוה ןיידעש ,תבש תלבק םדוק תבש ברעב התבכ וליפאו
- גגושב התוא הביכו הנקתל אב הקילדהש רחאל םא ןכו ,הל קוקז וניא
- הקילדהלו רוזחלו ומצע לע רימחהל הצור םאו .הגה .הל קוקז וניא
.הילע ךרבל ןיא

(ב ,גערת םש)

הל קוקז ןיא התבכש הכלהה .א

,הל קוקז ןיא התבכש איה הכלההש םיבתוכ (רתומו ה"ד) תופסותה
.דיחי תעד איה ותעדש אנוה ברמ ץוח םיארומאה לכ םירבוס ךכש םושמ
םישוריפה קלח םינואגה רצואב אבומ) ןואג יאנורטנ בר םיקסופ םתומכ
.ךורע ןחלשהו רוטה ,ם"במרה ,(ג 'יס) ש"ארה ,(א ,ט ףד) ף"ירה ,(זמ 'יס

ןכו ,הוצמ השוע הקלדההש ךכב ןידה תא קמנמ ךורע ןחלשב רבחמה
ןיאש (ח"קס) ז"טה ריבסמו ,(טלקת 'יס א"ח) הבושתב א"בשרה בתוכ
,הוצמ השוע הקלדהש תרבוסה הטישב יולת ןידהש רמול הנווכה
לדבהה .הוצמ השוע החנהש תרבוסה הטישה יפל הנוש ןידה היהי וליאכו
תוכייש הזל ןיא ךא ,(ב ןויצ א ,גכ) ןמקל ראובמ הלאה תוטישה יתש ןיבש
הוצמה םויק רחאל התבכ םאש רמול רשפא ןהיתש יפלו ונינפלש אשונל
.הל קוקז ןיא בוש - החנהב וא הקלדהב

ןמזה ךותב רנה תא הביכשכ ב

תא הביכו הנקתל אב קילדהש רחאל םאש (םש) הבושתב בתוכ א"בשרה
.ךרבמ וניא - קילדמ םאו ,קילדהלו רוזחל בייח וניא - גגושב רנה
,קילדהלו רוזחל ךירצש (הפ 'יס) הבושתב ל"שרהמה בתוכ ותמועל
השעמ תא לטבמ יוביכה השעמש אצוי - םידיב הביכש ןויכש הארנ ומעטו
.הל קוקז ןיאש ורמא הילאמ התבכ רשאכ קרו ,הקלדהה

,ךורע ןחלשהו א"בשרה ןושלב קיידמ (ב ,גקת 'יס ח"וא) רזנ ינבא לעב
הביכ םא לבא ,קילדמו רזוח וניא גגושב הביכשכ קרש ,והומכ בתוכש
הביכשכ אקודש ןכתי .קילדהלו רוזחל ךירצש םידומ םה ףא - דיזמב
בשחנ וניא הנווכ ילב קילדמהש םשכ ,הוצמה תא לטבמכ בשחנ אל גגושב
.הוצמ השועכ

רזוחש עמשמ (י"קס) ז"טב םיאבומ םהש יפכ ל"שרהמה ירבדמ תאז םע
הוצמה תא לטיבש ימכ בשחנש ינפמ אלו הוצמ רודיה רותב קר קילדמו
ךרבי אל דיזמב ףאש (ב"יקס א"א) םידגמ ירפה בתוכ ןכו ,הנושארה
.קילדמו רזוחשכ

תבש ברעב התבכ .ג

םדקומ קילדהשכ תבש ברעב ףאש שדחמ (בק 'יס) ןשדה תמורת לעב
ךכש ןויכש תאז קמנמ אוה .הל קוקז ןיא - תבש תלבק ינפל דוע התבכו
אוהש הוצמ רשכהכ הז ירה - םוי דועבמ קילדהל תבש ברעב הוצמה איה
איבמ אוה .הל קוקז ןיא - התבכ םאו ,הילע םיכרבמ ירהש ,המצע הוצמכ
שוחל שיש יפ לע ףא םיעורג םינמשב קילדהל וריתהש הממ וירבדל היאר
לכ תא םייק רבכ הקלדהבש עמשמ ירה ,םיבכוכה תאצ ינפל דוע ובכיש
.תבש ברעב ףא הוצמה

תעיקש ינפל דוע תבש ברעב הבכ רנה םאש רבוסו קלוח (ט"קס) ז"טה
םיכסמ אוה םגש אלא ,קילדהלו רוזחל ךירצ - בויחה ןמז איהש ,המחה
תמאב ז"טה יפלש קיסמ (ט"קס ז"בשמ) םידגמ ירפה .ךרביו רוזחי אלש
שממ קילדמ רשאכ ,םיעורגה םינמשב תבש ברעב הז םעטמ קילדהל רוסא
קילדמשכ קרו ,קילדי אלו עשפיו ובכי אמש ששחה ינפמ ,םוי דועבמ
.הלאה םינמשב קילדמ תבשל שממ ךומס

םג םיעורגה םינמשב קילדהל לוכי ןשדה תמורת לעב יפל ,אסיג ךדיאמ
.החנמה גלפ ןמזמ םדקומ קילדמשכ

.ןשדה תמורתכ קסופ ךורע ןחלשב רבחמה

הבכש רנה תא קילדהלו רוזחל הוצמ שי םאה .ד

ורמאש הממ םיקיידמש ויתובר םשב איבמ (בכש 'יס ב"ח) עורז רואה
םויבש רנל ןושארה םויהמ ןמשה רתומ תא ףיסומש (ג"פ יתבר) אתקיספב
ןכו ,הבכש רנה תא קילדהלו רוזחל ללכב ןינע ןיאש ,האלה ןכו ינשה
.י"ארמהו א"בשרה תעד ןכש ח"בה בתוכ

אוה .קילדהלו רוזחל ןינע שיש איה ומצע עורז רואה תעד ,אסיג ךדיאמ
רזח אל םא ןמשה רתומ לש ןידה תא דמלל האב אתקיספהש שרפמ
רוזחל ןינע שי תמאב לבא ,םויל םוימ ונריבעי אלא ונקרזי אלש ,קילדהו
רבוס תמאב אתקיספבש אנתה ויפל שוריפ עיצמ אוה הז דבלמ .קילדהלו
זא םויה אל םא רתונש ןמשה תא קילדהל םיכירצ ןכלו הל קוקז התבכש
קקדזהל ךירצ ןיא תמאב הל קוקז ןיא התבכ רמאד ןאמל םלוא ,רחמ
בתכש הממ וב רזוח וניאש עמשמ םינורחאה וירבדמ .ללכב רתונה ןמשל
קר םצמטצמ םישוריפה ןיב לדבההו ,םוי ותואב קילדהלו רוזחל יוארש
.תרחמלש םויב ןמשה ןיד יבגל

הכלה וז ירה - הל קוקז התבכ םירבוס םאש אצוי ינשה שוריפה יפל
קוקז ןיא התבכ םירבוס םא םלוא .ומות דע וקילדהל הוצמ שיש ןמשב
רוזחל הוצמ וילע שי ןיידע לבא ,רתונה ןמשה לע הוצמ םוש ןיא ירה - הל
,אסיג ךדיאמ .הוצמ רודיה רותב תוחפל ,םויה ותואב ,רנה תא קילדהלו
ךירצ הל קוקז ןיא התבכש הכלהה יפל םגש אצוי ןושארה שוריפה יפל
רמאנ ינימשה םויה יבגל םגו ,רחמ זא םויה אל םא ,ןמשה לכ תא קילדהל
.ומצע ינפב ופרושו הרודמ ול השועש אתקיספב

א"מרה קרו ,קילדהלו רוזחל הוצמ שיש בתוכ וניא ךורע ןחלשב רבחמה
ןמיסב רבחמה בתוכ תאז םע דחי .ךרבי אל ומצע לע רימחמ םאש בתוכ
.ןמשה רתומ םע םישועש המ יבגל אתקיספה ןמ אצויה לכ תא ד ,זערת
קוקז ןיא התבכש הכלהה יפל םג םינוכנ םירבדהש רבוסש ראובמ ירה
שיו םויה ותואב קילדהלו רוזחל ךרוצ ןיאש היאר ןאכמ ,הברדאו ,הל
רואה לש ויתובר ירבדכ ונייהד ,הוצמל הצקוהש ןמשב לזלזל אלש ןינע
.ןלהל דוע ןייעו ,עורז

הבכש רחאל ןמשב השעי המ .ה

אתיירבה תא תשרפמש ךשמהב ארמגה ירבד תובקעב בתוכ ף"ירה
הנווכהש קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ התוצמש תרמואה
,ורואל שמתשהל וא רנה תא תובכל יאשר הזה ןמזה רחאלש ,הרועישל
רחאל רתונש ןמשב שמתשהל רתומש רמוחו לקב דוע ףיסומ ן"במרהו
ף"ירה ירבדמ ךכ םיקיידמ ן"רהו א"בטירה ,א"בשרה םג .הבכו קלדש
ףיסומ ן"רה .גחה רחאל םירתומש היונו הכוס יצע לש ןידל תאז םימדמו
הכלה רוריבב ראובמכ ,םיקרזנ םהש הוצמ ישימשתל בשחנ הכונח רנש
שמתשהל רתומ ןמזה ךותב ובכשכ ףאו ,(ה ןויצ ב ,וכ ףד) הליגמ תכסמל
.הל קוקז ןיא התבכש הכלהה הקספנ ירהש ,ןמשב

(בי הכונח) ויקספב ז"אירהו ויקספב ד"ירהש ריעהל יואר הז ןינעב
גורתאל המודב ,הכונח ימי תנומש לכב ןמשהמ תונהל רוסאש םיבתוכ
רנ תוצמ רדגב תקולחמ ןיעמ ןאכ תוארל ןתינו ,גחה ימי לכל הצקוהש
בשחנ לכהש וא ,המצע ינפב הוצמ איה םוי לכב הקלדהה םא ,הכונח
.תחא הוצמל

אמוחנת שרדמב ןכו יתבר אתקיספב םיאבומה םירבדה ורכזנ רבכ ליעל
םויב ףאו ,םויל םוימ ןמשה רתומ תא ריאשהל ךירצש (טכ ,אשנ 'רפ)
.הוצמל הצקוהש ןויכ המצע ינפב הרודמ ראשנה לכל השעי ינימשה
םינושארה םיבתוכש המ תא םירתוס הלא םירבד ואצמנ הרואכל
קר אתקיספבש אתיירבה תא םישרפמש רשפא רומאכ םלוא ,ונתייגוסב
עורז רואה םיבתוכ ןפוא לכב ךכו ,הל קוקז התבכש םירבוסה תעדל
.םהישוריפמ דחאב (ו 'יס ב"ח) לוכשאה לעבו (םש)

תקולחמ שיש ן"רהו א"בטירה ,א"בשרה ,ן"במרה םישרפמ אסיג ךדיאמ
לש הטיש רותב אתקיספבש אתיירבבש םירבדה תא םיאיבמו ,רבדב
ןמשהש וזה הטישה תא םיריבסמ םה .ף"ירה תטיש לע תקלוחש םינואגה
,הייונו הכוסכ םירחא הוצמ ישימשתמ רתוי רומח הכונח רנבש
הצקמ יאדובו ןמזה רחאל םג וראשיש עדוי םדא םהבש םושמ ,םיקרזנש
הכונח רנבש ןמשב ןכ ןיאש המ ,שרדנה ןמזל קר הוצמל םתוא
תא קורזל ןיא הבכשכ םג ןכל ,ירמגל רעביש לכה תא הצקמ הליחתכלמש
.ומות דע וקילדהל אלא רתונה

ה"ד א ,דמ) ןמקל תופסותב תראובמה החנהה לע םג תססובמ וז הטיש
,אסינ ימוסרפלו הוצמל אלא האנהל וניא ורקיעב הכונח רנש (רנבש
המכ קלדיש הפצמ ,ךפיהל אלא ,הבכיש הפצמ םדא ןיא ותוביבח םושמו
.שממ הוצמ שימשת לש םש ןמשה לע שי הבכשכ םג ןכל ,רתויש

םתטיש תא שרפמ אוהו ,ף"ירה לע םיקלוח םינואגהש רבוס יריאמה םג
לש ןיד לבקמו ,שדקמה לש תורנבש ןמשל המודש םושמ רוסא ןמשהש
.הוצמ שימשת לש אלו השודק שימשת

אבומ) ם"רהמו (ןושאר ץוריתב) לוכשאה לעב םיבתוכ תרחא ךרדב
רבודמ אתקיספב אלא ,תוטישה ןיב תקולחמ ןיאש (וסר 'יס יכדרמב
רחאל הבכש רנה לש ןמשה לע רבדמ ף"ירהש דועב ,ןמזה ךותב הבכשכ
רתיהל ף"ירכ קסופ ג ןמיסב רשא ש"ארה תטיש םג תבשוימ ךכ .ןמזה
ראובמה לככ ןמשה רתומב גוהנל ךירצש ןואג יאחא ברכ קסופ ט ןמיסבו
.אתקיספב

,תוכלהה ןיב הריתס ןיאש ץרתמ (זערת 'יס ע"וש לע) םינקז תרטע לעב
ןכו ,תורנה ראש תא ןמשב ךכ רחא קילדהל ידכ תובכל לוכיש יאדוב ןכש
ישימשתכ ןמשה תא ףורשל דיפקהל ךירצ םלוא ,הרואל שמתשהל לוכי
.הזינג םינועטש השודק

רבד בתוכ וניא ךא ןמזה רחאל רנה תא תובכל רתומש בתוכ ם"במרה
ףאו קלודה רנב שמתשהל רתומש רבוסש רבתסמו ,רתונש ןמשה ןינעב
.הנשמ דיגמה בתוכ ןכו ,ף"ירה ירבדכ ןמשב

רבכ תאז םע דחיו ,ןמזה רחאל רנה תא תובכל ריתמ ךורע ןחלשה םג
ןמשה לע אתקיספב רמאנש המ לכ תא זערת ןמיסב קסופ אוהש רכזנ
םהרבא ןגמהו ,ורכזנש םיצוריתה יפל תוכלהה תא בשייל שיו ,רתונה
ןמשה אלא רסאי אלש הליחתכלמ תונתהל בוטש בתוכ (י"קס זערת)
.הקלדהה רועישל שרדנה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US