Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח רנ רואל שמתשהל רוסיאה

ןיא התבכ רבסק ?ברד אמעט יאמ :הימרי יבר רמא .ארמג .בכ - :אכ ףד
...הרואל שמתשהל רוסאו ,הל קוקז
יכ .הכונח רנ דגנכ תועמ תוצרהל רוסא :יסא בר רמא הדוהי בר רמא
בר הל ףיקתמ !?הב שי השודק רנ יכו :יל רמא לאומשד הימק התירמא
,הסכי ךפשש המב - הסכו ךפשו :אינתד !?וב שי השודק םד יכו :ףסוי
תוצמ והי אלש ימנ אכה ,וילע תויוזב תוצמ והי אלש ,לגרב ונסכי אלש
.וילע תויוזב

ארמגה דומע םוליצל

- הכונח ימי ךותבש תבש ילילב וליפאו... .(א ,בכ) ד ןויצ ,(ב ,אכ) ג ןויצ
רוסאש יפל ,תבש רנ ןהב קילדהל רוסאש תוליתפו םינמשב קילדהל רתומ
וא תועמ קודבל וליפאו ,לוחב ןיב תבשב ןיב הכונח רנל שמתשהל
.רוסא - הרואל ןתונמל

(ו ,ד הכונח ם"במר)

ריתמש ימ שיו ,רוסא - הרואל דומלל ןוגכ ,השודק לש שימשת וליפאו...
.'וכו ,השודק לש שימשתב

(א ,גערת םייח חרוא)

רוסאל הכלהה תקיספ .א

,ןנחוי יברכו ברכ שמתשהל רוסאש םיקסופ (רתומו ה"ד) תופסותה
'יס ב"ח) עורז רואה .ותומכ הכלה ןיאש דיחי אוהש אנוה בר תמועל
תרחא רנ ךירצש היגוסה ךשמהב רמאש אבר תעד איה ןכש ףיסומ (בכש
ףידע ותיב רנש (ב ,גכ) אבר תעד תא איבמ א"בשרהו ,הרואל שמתשהל
רנה רואל שמתשהל רוסאש רבוסש ןאכמ ,תיב םולש םושמ הכונח רנמ
.הכונח לש

ש"ארה ,(א ,ט ףד) ף"ירה ,(הכונח 'לה) תולודג תוכלה לעב םיקסופ ךכ
.ךורע ןחלשהו ם"במרה ,(ג 'יס)

רוסיאב םירדג .ב

א"בטירה קיידמ הכונח רנ דגנכ תועמ תוצרהל רוסאש יסא בר ירבדמ
וליפא רוסא ותעדל .יארע שומישב וליפא שמתשהל רוסאש דמלל אבש
ח"בה בתוכו ,יארע שימשת רסוא רוטה םג .רנה רואל וריבח םע רבדל
.(טסר 'יס) יכדרמהו (פר) ק"מסה ,(ה ןנברד ןישע) ג"מסה תעד איה ןכש

ךרדב וליפא שמתשהל רוסאש ראבמ (ד ,וצת 'יס ח"וא) רזנ ינבא לעב
הרונמל הכונח רנ תאוושה לע ססובמ רוסיאה לכש םושמ יארע
,םירוסא םישימשתה לכ אליממו ,(ף"ירה לע) ן"רה בתוכש ומכ ,שדקמבש
.ללכהמ אצוי םוש ילב

האורהש םושמ ירמגל רוסא עבק שימשתש בתוכו קלחמ (ו 'יס) ש"ארה
לש אוה רשאכ קר רוסא יארע שימשת לבא ,הוצמ םשל קילדה אלש רמאי
ףסוי תיבה קיידמו ,רנל וידי תא ךומסל ךירצש תועמה תאצרה ומכ ,יאנג
ךומסל ךירצ וניא רשאכ,יאנג לש וניאש יארע לש שומיש שמתשהל לוכיש
ינפמ אוה רוסיאה םעט ש"ארה יפלש ,אופיא ,אצמנ .רנה רואל וידי תא
ינפמ אלו ,הוצמ יוזיבמ ששחה ינפמו ,סנה םוסרפ תא לטבמש,ןיע תיארמ
.ן"במרהמ הארנ ןכו ,שדקמבש תורנל הכונח תורנ הוושמש

דמלל אבש תועמה תאצרה תא רסואש יסא בר ירבדמ קיידמ רואמה לעב
רוסיא ןיא לבא ,וז ןוגכ לוח לש םישימשתל קר םצמוצמ רוסיאהש
'לה) רוטיעה לעב םירבוס והומכ .הוצמ לש שימשתל רנה רואל שמתשהל
ג"הצואב אבומ ,הל 'יס) יתבר אינת רפס לעב ,(רוטב אבומ ,הכונח
לעב תעד םג איה ךכ .(הפק 'יס) טקלה ילבש לעבו (ומ 'יס םישוריפ
רתומש רבוסש ימ וליפאש שדחל אב יסא ברש בתוכ רשא המלשהה
.הוצמ יוזיב םושמ תועמ תוצרהל רוסאש הדומ - שמתשהל

בר תעד וז םא וליפאש בתוכו רואמה לעב לע קלוח ('ה תמחלמ) ן"במרה
םירבוס רשא ונתייגוסבש םיארומאה לככ קוספל יוארה ןמ - יסא
חכומ ךכ .הוצמ לש שימשתב ףא הרואל שמתשהל רוסאש אמתסב
לכב הכונח תבשב קילדהל רתיהה םע הזה ןידה תא תכרוכש ארמגהמ
ןינע לכב רנה רואל שמתשהל רוסאש ןאכמ ,םיעורגה תוליתפהו םינמשה
.רנה תא הטיש ששח ןיא ןכלו

,ותיאר תא םיאיבמו ן"במרכ םיבתוכ (וישודיחב) ן"רהו א"בטירה םג
ןיא ןכל ,םיחיכש םניא הוצמ ישימשתש ריבסמו התוא החוד ח"בה לבא
.הוצמ לש שימשת ליבשב הטיש ששחה ינפמ תוליתפה לע הריזגל םוקמ

יכה ואלב םלוא ,חיכש רבד ןבומכ אוה ירה הרות דומילש ףיסומ אוה
ןחלשב קספנש ומכ ,ידיחי אוהשכ תבשב רנה רואל דומללו אורקל רוסא
תבשה תדועס תא איבמ רואמה לעבש ריעהל שי תאז םע .הער ןמיסב ךורע
רבדב ףא ששוח וניאש עמשמ ,הוצמ רבדל שומישה רתיהל המגודכ
.ודבל אצמנ וניאש ינפמ היטה ששח ןיא הדועסב ילואו ,חיכשה

,רנה רואל םישימשתה לכ תא םירסוא רואמה לעב לע םיקלוחה ,רומאכ
וליפאש דמלל אבש תועמה תאצרהב יסא בר לש ושודיח תא םישרפמו
תא רסוא ומצע אוהש לאומש וילע קלח הז לע קרו ,רוסא לקו יארע רבד
.םירחאה םישימשתה לכ

יטלש לעב םיבתוכו ,הלבגה םוש ילב רוסיאה תא בתוכ ם"במרה
לש שימשת ףא ,רוסא לכהש ותטיש רואיבב ן"רהו (ב תוא) םירובגה
.הוצמ

רוסא השודק לש שימשת ףא הנושארה יפל ,תועד יתש בתוכ ךורע ןחלשה
תורמל הריתמה העדה תא איבמש ךכב שודיח שיו ,רתומ הינשה יפלו
וניאו ,הכונח תבשב םילוספה םינמשה לכב קילדהל רתומש קסופש
(ד"קס) ז"טה בתוכ הז ןינעב .השודק לש שימשתל רנה תא הטיש ששוח
ןיאשכ יארע ךרדב קר השודק לש שימשת ריתהל איה רבחמה תנווכש
.הטיש ששח

ןמזה רחאל .ג

תרמואה אתיירבה תא תשרפמש ארמגה ירבד תובקעב בתוכ ף"ירה
,הרועישל הנווכהש קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ התוצמש
רבכו ,ורואל שמתשהל וא רנה תא תובכל יאשר הזה ןמזה רחאלש
.רנה יוביכ ןינעב ב ןויצ ליעל וילע םיקלוחה תטישו ותטיש הראבתה

השודק לש שימשתל המוד רנהש םירבוסה תעדלש רמול שי הרואכל
רנהש םירבוסה תעדל םלוא ,ןמזה רחאל שומישה תא םג רוסאל יואר
ןמז רחאל שמתשהל רתומ היהי עודמ ןיבהל ןתינ הוצמ לש שימשתל המוד
יריאמה ידי לע אבומ הז קוליח .םיקרזנ םהש הוצמ ישימשת ןידכ הוצמה
ןכו ,ומוקממ רנה תא לטונשכ קר שמתשיש םיריתמה תעדב ףיסומ רשא
.שמתשמו הסינכמש בתוכש (הכונח 'לה) רוטיעה לעבמ הארנ

,ןויזבה ינפמ ןמזה רחאל ףא שמתשהל רוסאש א"בטירה תעד תאז תמועל
אוה .ושומישל קילדהלו רוזחל ךכ רחא קרו תובכל לוכי ותעדלו
אלו םיעורגה םינמשב הכונח תבשב קילדהל וריתהש הממ וירבדכ חיכומ
םצמצל רשפא יאו ,הוצמה רועיש לש ןמזה רחאל תוטהל אוביש וששח
.דבלב רועישב ןמש שארמ תתלו

ינפמ ןמזה רחאל םג שומישה תא רסוא (בערת 'יס ח"בב אבומ) ל"שרהמה
.ןמזה רבע רבכש םיעדוי םניאש םיאורה

- וקלסלו רנה תא תובכל לוכיש םשכש עמשמ ה הכלהב ם"במרה ירבדמ
ירבדכ ,ומוקממ רנה תא לטונשכ אקוד ילואו ,ורואל שמתשהל לוכי ךכ
.םינואגה םשב יריאמה

הרואל שמתשהל רתומש ב ,בערת ןמיסב שרופמב בתוכ ךורע ןחלשה
הכלהה םע הזה רתיהה בשייתמ ךיא ליעל ראבתה רבכו ,ןמזה רחאל
.ומות דע רתונה ןמשה תא קילדהל ךירצש תעבוקה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US