Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח תורנ תקלדה ןמז

ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ - התוצמ :והנימרו .ארמג :אכ ףד
,קילדמ - קילדא אל יאד ,אל !?קילדמ רדה - התבכ יאד ואל יאמ !קושה
רב רב הבר רמא ?המכ דעו - קושה ןמ לגר הלכתש דע .הרועישל ימנ יאו
.יאדומרתד אלגיר אילכד דע :ןנחוי יבר רמא הנח

ארמגה דומע םוליצל

,התעיקש םע אלא המחה עקשתש םדוק הכונח תורנ ןיקילדמ ןיא .ד ןויצ
- המחה תעיקש םע קילדה אלו דיזה וא חכש .ןימידקמ אלו ןירחאמ אל
יצח ןיעכ ?הז ןמז אוה המכו ,קושה ןמ לגר הלכתש דע ךלוהו קילדמ
היהתש ידכ רנב ןמש ןתיל ךירצו ;קילדמ וניא - הז ןמז רבע .רתי וא העש
.'וכו .קושה ןמ לגר הלכתש דע תכלוהו תקלוד

(ה ,ד הכונח ם"במר)

אל ,התעיקש ףוס םע אלא המחה עקשתש םדוק הכונח רנ ןיקילדמ ןיא
קילדהל לוכי - דורט אוה םאש רמואש ימ שיו ,םימידקמ אלו םירחאמ
.קושה ןמ לגר הלכתש דע ןמש הב ןתיש דבלבו ,הלעמלו החנמה גלפמ

הלכתש דע ךלוהו קילדמ - המחה תעיקש םע קילדה אלו דיזה וא חכש
אכיאו םיבשו םירבוע םעה זאש ,העש יצח ומכ אוהש ,קושה ןמ לגר
םירמוא שי .הגה ...רועישה הזכ ןמש הב ןתיל ךירצ ,ךכלה .אסינ ימוסרפ
לגר הלכיש םדוק קילדהל רהזיל ךירצ וניא - םינפב ןיקילדמש הזה ןמזבש
ילימ ינה והימו .הזה ןמזב םג רהזיל בוט םוקמ לכמו ,קושה ןמ
,הלילה לכ ךלוהו קילדמ - קילדה אלו ןמזה הז רבע םא לבא ,הלחתכל
תורחאה תולילבו .הגה .ןימולשת ול ןיא - קילדה אלו הלילה לכ רבע םאו
.הנושארב קילדה אלש יפ לע ףא ,םדא ינב ראש ומכ קילדי

(א ,בערת םייח חרוא)

ןמזה תליחת .א

שוריפב תקולחמ שיו ,המחה עקשתשמ התוצמש ורמא ארמגבש אתיירבב
,רתוי רחואמה ןמזל וא שממ המחה תעיקשל הנווכה םאה ,םירבדה
לש תונושה תוטישב ןמזה תרדגה היולת ןכ ןמכ .םיבכוכה תאצב ונייהד
ףד ןמקל ראובמכ ,םיבכוכה תאצו תושמשה ןיב לש ןמזה יבגל םינושארה
.ד.ג ןויצ ב ,דל

תעיקש ףוסמ אוה הכונח רנ תקלדה ןמזש בתוכ (הנת 'יס) יכדרמה
,הכישחב קר רכינ רנה רואש אוה םעטהו ,םיבכוכה תאצב ונייהד ,המחה
יבגל המחה תעיקש ןושלב וטקנש (א ,בי ףד) תינעת תכסמב ותעדל וניצמו
רוריבב םש ןייע ךא ,םיבכוכה תאצל ונווכתהו תינעתה םויס לש ןמזה
.תינעתה םויס לש ןמזה יבגל תורחא תועד םג שיש ג-א ןויצ הכלה

ןילימ העברא ךלהמ ידכ אוה םיבכוכה תאצ לש הזה ןמזה יכדרמה יפל
הארנ םלוא ,ןמקל היגוסב תראובמה םת וניבר תטישכ ,תיארנה העיקשהמ
.םיבכוכה תאצ לש הרדגהב תונושה תוטישב היולת השעמל הכלההש

לעב בתוכ ךכש ףיסומו ,םת וניברכ םילודגה בור תעדש בתוכ ח"בה
יוארש בתוכש (ג 'יס) ש"ארה ןושלמ עמשמ ךכשו (בק 'יס) ןשדה תמורת
.םיבכוכה תאצ לש ןמזב ונייהד ,הלילה הליחתב קילדהלו רימחהל

ךירצש (ף"ירה יפדב א ,ט ףד) ן"רהו א"בשרה ירבדמ קיידמ (ב"קס) א"רגה
תשולש ךלהמ ידכ אוהש ,םת וניבר יפל הינשה העיקשה תליחתמ קילדהל
העיקשהמ לימ עברו שלש ךלהמ ידכ ונייהד ,םיבכוכה תאצ ינפל לימ יעבר
.תיארנה

ותטישל ונתייגוסמ היאר איבמ (אכר 'יס) רשיה רפסב ומצע םת וניבר
סנכהל הליחתמ המחהש העשב הנושארה ,תועיקש יתש שיש תיללכה
המחהש העשב הינשהו ,המחה תעיקש תארקנה איהו ,עוקשלו עיקרל
ריבסמ אוה .המחה עקשתשמ התוצמש ןאכ ורמאש המ אוהו ,רבכ תסנכנ
.רומג הליל רבכ אוהש ןמזב הקלדהל איה ונתייגוסב וז ןושלב הנווכהש

םילשוריב םיגהונ שיש אבומ (דנק 'יס ב"ח) םינמזו םידעומ רפסב
לש ןמזה בוריקב אוהו ,תיארנה העיקשה רחאל תוקד םירשע קילדהל
.ןמקל תראובמה םינואגה תטיש יפל םיבכוכה תאצ

םע תושמשה ןיב ליחתמ (א"יקס אסר 'יס) א"רגה תעדל תאז תמועל
הנווכהש "המחה עקתשמ" ונתייגוסב ןושלה תא שרפמו ,תיארנה העיקשה
.רנה תקלדהל ןמזה אוהש ,תיארנה העיקשה תליחתל

אוה הקלדהה ןמזש (זכק 'יס א"ח) הבושתב גרובנטורמ ם"רהמ בתוכ ךכ
םיכירצ ןיאו לודג םויה ןיידעש יפ לע ףאו ,המחה עקשתשמ םוי דועבמ
,הוצמ םשל אלא רואה ליבשב רנה תא םיקילדמ ןיא ירה - הרואל
.הוצמ םשל קילדמש רכינ - וז העשב קילדמשכ ,הברדאו

וזש הארנו ,(ד ,זצת 'יס ח"וא) רזנ ינבא לעבו שדח ירפ לעב םיבתוכ ךכ
.ם"במרה ירבדל רתויב תנווכמה הטישה

ינפל דוע םיקילדמש (הער הוצמ) םיארי רפס לעב בתוכ וזמ הריתי
,םהיתבל בושל םיליחתמ םדא ינבו הטונ שמשהש העשב ,תיארנה העיקשה
.הוצמ םשל וקילדהש םיעדוי רנה תא םיאורשכו

ןגמהו ,המחה תעיקשה ףוס םע םיקילדמש בתוכ ךורע ןחלשב רבחמה
ותעדב םישרפמ ןכו ,םיבכוכה תאצל ותנווכש שרפמ (א"קס) םהרבא
תעדש ןויכ הז יפל .(א"קס) הרורב הנשמהו הבר הילא לעב ,םידגמ ירפה
רחאל קר םיקילדמש אצוי - המחה תעיקש ןינעב םת וניברכ איה רבחמה
בתוכ אינתה לעב םלוא ,תיארנה העיקשהמ ןילימ העברא ךוליה לש ןמז
(ט ,וסר 'יס) העד הרויב וב רזח רבחמהש (תבש תסנכה רדס) רודיסב
הז יפלו ,םיבכוכה תאצו המחה תעיקש ןמז יבגל םינואגה תטישכ רבוסו
.תיארנה העיקשה רחאל לימ יעבר תשולש ךוליה לש ןמזב קילדמש אצוי

קושה ןמ לגר הלכתש דע .ב

י"שר שרפמו ,יאדומרת לש םלגר התלכש דע הנווכהש ריבסמ ןנחוי יבר
,םהיתבל םלוכ םיכלוהש דע קושב םיבכעתמש םיקד םיצע יטקלמ םהש
רצואב אבומ הזל המודב .קושב םיאצמנש םינורחאה םהש עמשמו
הדשב הכאלמ םישועה םיינע םהש (דס 'יס תובושתה) םינואגה
וניא םלועה בור רבכש יפ לע ףאש אוה שודיחהו ,קושב םירחאתמו
ןיידע םינורחאה הלאש העשב הקלדהב סנה םוסרפ ןיידע שי - קושב
.קושב םיאצמנ

(טכקת 'מע קוק ברה דסומ תאצוה) גיהנמה רפס לעב םיבתוכ םהירבדכ
לש הצובק יפל עבקנ ןמזהש שיגדמ רשא (ד הכונח) ויקספב ז"אירהו
.םידיחי יפל אלו ךרוצל קושב םיאצמנ ןיידעש םיבר

םניא יאדומרתש שרפמש הוצמ רנ רפסב ל"רהמה תעד איה תרחא
םהש ןמז לכש ,הרעבהל םיצע לש רחסמב םיקסועה אלא קושב םינורחאה
יולת לכהש א"בטירה בתוכ ןכו ,הקלדהל םיאתמה ןמזה ךשמנ - םיאצמנ
.ןמשה ירכומב

דעו המחה תעיקשמ ארמגב רכזנה ןמזהש (ב ,ט ףד) ף"ירה בתוכ השעמל
(הס 'יס םש) םינואגה רצואבו ,העש יצח ומכ אוה קושה ןמ לגר הלכתש
לכב ענ הזה ןמזהש ןכתיו ,העש יצח וא העש לש רועיש אוהש ראובמ
.יאדומרתה גהנמ יפל םוקמ

.העש יצח לש רועישה תא םיבתוכ ךורע ןחלשהו ם"במרה

תמדקומ הקלדה .ג

ארמגה ירבדב שרפל ןיאש םיבתוכ (ף"ירה יפדב א ,ט ףד) ן"רהו א"בשרה
תעדל ירהש ןמזה ינפל קילדמש חיכות תבשו ,םדוקמ קילדהל לוכי וניאש
ךכו ,וב קילדהל רוסאש תושמשה ןיב ןמז ליחתמ המחה תעיקשמ הבר
.הכונחה ימימ םוי לכב ןידה אוה

העיקשה ונייהד ,העיקשה תליחתל דע םידקהל לוכיש בתוכ א"בטירה
ךומס םידקמש א"בשרה בתוכש הממ הארנ ךכ .ןכל םדוק אל ךא ,תיארנה
ןיבל הנושארה העיקשה ןיבש ןמזל ותנווכש עמשמו ,המחה תעיקשל
.הינשה העיקשה

רבוסש אצוי תולודג תוכלה לעב ירבדמש םיבתוכ םמצע ן"רהו א"בשרה
הניא םתיאר (חצת 'יס ח"וא) רזנ ינבא לעב תעדל םלוא ,םידקהל רוסאש
המחה תעיקש םדוק קילדה םאש בתוכש הממ ךפיהל קיידל שיו ,היאר
תאז םע .ןמזה ינפל קילדהל לוכיש עמשמ ירה ,קילדמו רזוח - התבכו
הז ןינעב םגש ןכתיו ,תולודג תוכלה רפסב םישוביש שיש םייסמ אוה
.ונינפלש חסונב תועט הלפנ

ןיא םהירבד יפלו ,ד"ירהו יריאמה ידי לע םג תרכזנ םידקהל אלש העדה
.ינאש רשפא אלד אכיהד ונידיב אוה ללכ ירהש ,תבשב ןידהמ דומלל

רוקמ ול שיש בתוכ הנשמ דיגמהו ,םידקי אלש בתוכ ם"במרה ףא
ם"במרה שרפמו ,רחאי אלו םידקי אלש ורמא םש (ב ,גכ) ןמקל ארמגהמ
םישוריפה לע ו ןויצ הכלה רוריבב ןמקל דוע ןייעו ,הכונח רנל םינווכתמש
.היגוסל םירחאה

לוכי - דורט היה םאש בתוכ (וט 'יס הכונח 'לה) םייח תוחרא לעב
דע קלדתש תומכב ןמש םישל ךירצ ךא ,החנמה גלפמ קילדהלו םידקהל
לבא ,םידקהל ןיא ללכ ךרדבש םירבסומ וירבדו ,קושה ןמ לגר הלכתש
- רשפא יא רשאכש ןאכמ ,תבש ברעב ומכ םידקהל יאשר - קחדה תעשב
.קילדמ

תוחרא לעב תעד תא איבמ ךא ,םימידקמ ןיאש בתוכ ךורע ןחלשב רבחמה
.החנמה גלפמ קילדהל לוכי - דורט אוה רשאכש םייח

,םימידקמ ןיאש ךורע ןחלשה קספ לע הכלה רואיבב השקמ הרורב הנשמה
ןיא ןכ םא - םת וניבר תטישכ ,העיקשה ףוסב אוה ןמזהש רבוסש ןויכש
תעדל קרו ,קילדמשכ רכינ ןיידע ירהש ,המדקהה תא רוסאל הרבס
תא רוסאל הרבס שי הנושארה העיקשב אוה ןמזהש רבוסש ם"במרה
רוקמהש השקמ אוה הז דבלמ .לודג םויה דועב קילדי אלש ידכ המדקהה
אלו םידקי אלש תרמואה (ב ,גכ) ןמקל ארמגהמ רומאכ אוה רוסיאל
,רחאי אלו םידקי אל תבש רנבש ד ,גסר ןמיסב קסופ ומצע רבחמהו ,רחאי
.הכונח רנ לע אלו תבש רנ לע םש רבודמש הטישה תא לבקמש ירה

תרחואמ הקלדה .ד

םיצוריתה ינשש תרופ י"רה ירבד תא םיאיבמ (יאד ה"ד) תופסותה
רובעכ םיקילדמ ןיא ןושארה ץוריתה יפלש ,וז הלאשב םיקלוח ארמגבש
ךירצ ןכל ,םיקילדמ ינשה ץוריתה יפל לבא ,קושה ןמ לגר התלכשכ ןמזה
.קפסמ קילדי - רחיא םא לבא ,ןמזה לע דיפקהל הליחתכלמ

תכלל שי םירפוס ירבדבש ,םת וניבר םשב (גמתת 'יס) ה"יבארה בתוכ ךכ
.(ג 'יס) ש"ארה ירבדמ הארנ ןכו ,לקימה רחא

ףאו ,ארמגב םיצוריתה ןיב תקולחמ הזב ןיאש שדחמ א"בשרה םלוא
וזה הכלהה תא הוושמ אוה .תרחואמ העשב םג קילדמ ןושארה ץוריתל
הלילה לכ רשכ - הלילב ותוצמש לכש (ב ,כ ףד) הליגמ תכסמב ונינשש המל
םא הכונח רנ תקלדהב ןידה אוהו ,הנוקיתכ הוצמה תא השע אלש אלא
.קושה ןמ לגר התלכש דע קילדה אל

ם"רהמ ןכו (המר 'מע ךירנרהע סדרפה רפס) י"שר בתוכ ךכל המודב
(א ,ט ביתנ) םחורי וניברו (דלרת 'יס גארפ) הבושתב גרובנטורמ
לעב םיבתוכ ןכו ,רחבומה ןמ הוצמ םייקמ וניא ןמזה רחא קילדמהש
.(אל 'יס) הדוגאה לעבו (דל ףלא 'יס) רוגאה

שי זא דעש ,תוצח דע קילדמ דבעידבש בתוכ (הפ 'יס) הבושתב ל"שרהמה
.אסינ ימוסרפ

(ו"קס) םהרבא ןגמהו ,הכרב אלב קילדי ונמז רחאלש בתוכ יריאמה
י"שר לש הבושתהמ עמשמ ךכ אל םלוא ,ףסוי תיבהמ עמשמ ךכש בתוכ
.א"בשרה ירבדמו

ץוריתכ וגהנ י"ר תעדלש (ו תוא) תוינומיימ תוהגהב אבומ אסיג ךדיאמ
י"ר ירבדמ הארנ ןכו ,ןמזה רחאל קילדהל ןיא ויפל ארמגב ןושארה
,רחואמ קילדהל לוכי םינפב םיקילדמש ונימיבש תופסותב םיאבומה
איה ךכ .ןמזה רחאל קילדהל יואר ןיא - ץוחב םיקילדמש ןמזבש עמשמ
.קילדי אל ןמזה רחאש (םש) ז"אירהו ד"ירה תעד

,תמא םהינשו םיקלוח םניא םיצוריתה ינשש שרפמ (הוצמ רנ) ל"רהמה
שי הז יפל ."אמיא תיעביא" אלו "ימנ יא" איה ינשה ץוריתב ןושלה ןכלו
וירבדב איבמש ם"במרהמ עמשמ ךכו ,ןמזה לע םג ךא רועישה לע דיפקהל
.םיצוריתה ינש תא

ףיסומ ךא ,ארמגבש םיצוריתה ינש תא ךורע ןחלשב איבמ רבחמה םג
םיצוריתהש רבוסש ריבסמ (ז"קס) א"רגה .הלילה לכ קילדמ דבעידבש
.םהינשכ םיקסופ קפסמו ,םיקלוח

ףא ךרבמש ךורע ןחלשה ןושל תמיתסמ קיידמ (ו"קס) םהרבא ןגמה
ירפה ריבסמו ,קפסמ ךרבל ןיא הרואכלש תורמל ןמזה רחאל קילדמשכ
הכלה םא ףאו ,ינשה ץוריתכ הכלה אמש קפס ,אקפס קפס הזב שיש םידגמ
רשפא ןכש ,ללכ םיקילדמ ןיאש רמול חרכה ןיא ןיידע - ןושארה ץוריתכ
.רחבומה ןמ הוצמל קר אוה עבקנש ןמזהש

,קילדי יתמ שוחל ןיא םינפב םיקילדמש ןמזבש תופסותב אבומ רומאכ
.(ג 'יס) ש"ארבו (הסר 'יס) יכדרמב ,ן"רהו א"בשרה ישודיחב אבומ ןכו

תולע דע קילדמש יריאמהו (חכר 'יס) המורתה לעב םיבתוכ וז העד יפל
ינב דוע לכ קילדהל יוארש המורתה רפס םשב בתוכ רוטה לבא ,רחשה
.םירוענ תיבה

לש ןידהמ ןמזב קילדהל יואר םוקמ לכמש םיפיסומ ן"רהו א"בשרה
וניא עבקנש ןמזה ותטישלו ךכ בתוכ ל"רהמה םגו ,םימידקמ םיזירז
תקלדהב וב םיקסוע תיבה ינבש ןמזה הזש םושמ אלא סנה םוסרפ םושמ
.הנשה תומי לכ ךשמב םג רנה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US