Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח רנל ןמשה רועיש

יאו ...קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ - התוצמ .ארמג :אכ ףד
.הרועישל ימנ

ארמגה דומע םוליצל

לגר הלכתש דע תכלוהו תקלוד היהתש ידכ רנב ןמש ןתיל ךירצו... .ה ןויצ
.'וכו .קושה ןמ

(ה ,ד הכונח ם"במר)

הלכתש דע ךלוהו קילדמ - המחה תעיקש םע קילדה אלו דיזה וא חכש
אכיאו םיבשו םירבוע םעה זאש ,העש יצח ומכ אוהש ,קושה ןמ לגר
.'וכו ,רועישה הזכ ןמש הב ןתיל ךירצ ,ךכלה .אסינ ימוסרפ

(ב ,בערת םייח חרוא)

ידכ רנב ןמש ןתיש ךירצ - הוצמ השוע הקלדהד ןויכד רמואש ימ שי
ידכ דע ןמש ףיסוה ךכ רחאו קילדהו ךריב םא לבא .הקלדה םדוק רועיש
.ותבוח ידי אצי אל - רועיש

(ב ,הערת םש)

ינש ןיב תקולחמ שי םא םינושארב ןויד שיש ראבתה (ד ןויצ) ליעל
ןיא "קילדמ קילדא אל יאד" ןושארה ץוריתה יפלו ,ארמגבש םיצוריתה
תא םיכירצש םידומ םלוכו תקולחמ ןיאש וא ,רועישב ךרוצ םוש
םיקסופש שיש ראבתהש המ יפל רועיש ךירצש איה הכלהה .הזה רועישה
.אקודב ינשה ץוריתכ םיקסופ םא יאדובו ,םיצוריתה ינשכ קפסמ

דעו המחה תעיקשמ קלדיש ןמש ןתיש ארמגב ראובמ ומצע רועישה
ףד) םירובגה יטלשבו יריאמבו ,העש יצחכ אוהש ,קושה ןמ לגר הלכתש
תורנה ויהש שדקמב וניצמש ןויכש ראובמ (ה תוא ף"ירה יפדב א ,ט
תיצחמלש ןאכמ - םיציב השולשב ונייהד ,גול יצחב הלילה לכ םיקלוד
.הציב תינימשל םיכירצ העשה

וגהנש םיבתוכ (ה ןנברד תווצמ) ג"מסהו (בכש 'יס ב"ח) עורז רוא לעב
ןושארה ץוריתה לע םיכמוסש םיריבסמו ,רועישכ ןמש תתל אלש םעה
םיקילדמשכ אלא הזה רועישה עבקנ אלש םיבתוכ םה הז דבלמו ,ארמגב
הזה רועישב ךרוצ ןיא בוש - םינפב קילדהל וגהנ רבכש ןויכ םלוא ,ץוחב
.תיבה ינב לכ ואריש ידכ טעומ ןמזב הקלדהב ידו

ךכ .םינפב קילדמשכ םג ץוחנ הזה רועישהש םירבוסש שי אסיג ךדיאמ
.ח"בה בתוכ ןכו ,ןושמש יבר םשב (פר 'יס) ק"מסה תוהגהב אבומ

קילדה אל םאש ארמגב ןושארה ץוריתה יפ לע הליחת בתוכ ם"במרה
,רתוי רחואמ אלו קושה ןמ לגר הלכתש דע ךלוהו קילדמ המחה תעיקשב
ןמ לגר הלכתש דע ךלוהו קלוד היהיש ידכ רנב ןמש םישל ךירצש ףיסומו
(א ,ט ףד) ף"ירה ירבדמ םג הארנ ךכ .ארמגב ינשה ץוריתכ ונייהד ,קושה
.ארמגה יצורית ינש תא םיאיבמש (ד 'יס) ש"ארהו

הערת ןמיסב ףיסומו ,םיצוריתה ינשכ בערת ןמיסב קסופ ךורע ןחלשה
'יס) שדח ירפה .ותבוח ידי אצי אל - הזה רועישה היה אל קילדהשכ םאש
הלכתש דע קלדיש ןמשב יד קילדהל רחיא םאש רבחמה ירבדמ ןיבמ (בערת
םיקילדמ רשאכש בתוכ ךא ,העש יצח לש רועישב ךרוצ ןיאו קושה ןמ לגר
.קילדמש ןמז לכב אלמ רועיש ךירצ םינפב

ןמש ול ןיאש ימש בתוכ (הכלה רואיבב אבומ ,ו ,בערת א"א) םידגמ ירפה
ינשה וא ןושארה ץוריתכ םיקסופ םא קפסש ,הכרב ילב קילדי - רועישכ
.רועישכ ןמש אצמישכ ךכ רחא םג ךרבי אל הז םעטמו ,ארמגב

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US