Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סוכה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סוכה
ב ע"א01 גבוהה למעלה מכ' פסולהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פה ע"ב
ב ע"א01 סוכה שהיא גבוהה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' טו
ב ע"א01 סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולהאוצר הכבוד
ב ע"א02 שיעור סוכה לא פחות מעשרראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ב אות יב
ב ע"א03 ושאין לה ג' דפנותאוצר הכבוד
ב ע"א14 עד עשרים אמה אדם יודע וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קטו
ב ע"א14 עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלה
ב ע"א15 למעלה מכ' אמה פסולה משום דלא שלטה בה עינאקדושת עינים (תשמו) סי' תרט
ב ע"א27 דירת עראימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 156
ב ע"א27 דירת עראי, צילתה מרובהאור חדש על ציון דף קו ע"א
ב ע"א27 צא מדירת קבע ושב בדירת עראימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמז
ב ע"א27 צא מדירת קבעבינה לעתים (תשנד) דרוש טז עמ' קכז
ב ע"א27 צא מדירת קבעכתבי רבנו בחיי עמ' רעז
ב ע"א27 שב בדירת עראיאור הרעיון עמ' רג
ב ע"א תוס' ד"ה אמר רבהאגודת אזוב (יעבץ) דף לד ע"ג
ב ע"אבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
ב ע"ב כר"ז נמי לא אמרי דלמ"ד מקרא וסוכה תהי' לצל יומם ההיא לעתידמוצל מהאש (הלברשטם) דף רכא ע"א
ב ע"ב מעשה בהלני המלכה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' טו, טז
ג ע"א ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הביתאבן שוהם (פינסק) עמ' 81
ג ע"א בית שאין בו ד' על ד' אינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמהבני יששכר ח"ב דף קטז ע"ג
ג ע"א תוס' ד"ה דאמריד יצחק עמ' קצח ס"ק ו [הלכה]
ג ע"ב בורגניןבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה, סי' יח ס"ק ח או"ק ג [הלכה]
ד ע"א תבן וביטלו הוי מיעוטדרכי חושן עמ' קנ-קנא [הלכה]
ד ע"א חקק בה ז' על ז'בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ד [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה תבןבריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ב [הלכה]
ד ע"ב נעץ ארבע קונדסין וסיכך על גבןאבן יהושע עמ' 31
ד ע"ב ארון ט' וכפורת טפחאוצר הכבוד
ד ע"ב ארון תשעה וכפורת טפחאמרי יוסף שמות דף קג ע"ג
ד ע"ב תוס' ד"ה אבלבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ד [הלכה]
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מעשרהחלק יעקב (קנטור) דרוש י
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מי'המאור שבתורה (לסין)
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מעשרהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק י אות כד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מי'אוצר הכבוד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' שכג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהדברי שמואל (תשיג) עמ' פא, צא
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהדברי שמואל (תשנח) עמ' קג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהדרך חיים (תשלה) עמ' ריט, שטו
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהיערות דבש ח"א עמ' ק
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצא
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמשך חכמה שמות פ' יט יג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמשמיע שלום עמ' כד, כט, לא, לד, נז, ס
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהנר ישראל חלק ג דף קד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהתקונים חדשים פ' מב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרוםאור הצבי עמ' 289
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה... מעשרה טפחיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"ב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינהכור לזהב ח"א
ה ע"א מעולם לא עלה משה מכתב מאליהו ח"א עמ' 167
ה ע"א מעולם לא עלו משה ואליהותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קסג
ה ע"א כפורת טפח מנלןאמרי יוסף שמות דף קג ע"ג
ה ע"א יו"ד ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
ה ע"ב כרוב - כרביאהדרת אפרים ח"ב עמ' קסט
ה ע"ב ומאי כרוב... כרביא... ואפי זוטראמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעז, אור תורה סי' רמח
ה ע"ב מאי כרוב וכו' כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא רביאדרשות שבט הלוי עמ' כג
ה ע"ב היינו כרוב היינו אדםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קל
ה ע"ב אפי רברבירבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רעה
ו ע"ב ת"ר שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפחאבן יהושע עמ' 30
ו ע"ב שתים כהלכתן ואחד טפחמאור החיים עמ' כב
ו ע"ב שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפחמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 153, 157
ו ע"ב ושלישית אפילו טפחרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שמו
ו ע"ב יש אם למסורת ב' כהלכתן וג' אפילו טפחבני יששכר ח"א דף נה ע"א
ו ע"ב יש אם למסורת יש אם למקרא וכו'איש צעיר דף כו ע"ב
ו ע"ב דפנות סוכה מחסרות ויתרות למדות הןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
ו ע"ב מנין הדפנות שבסוכה והסכך נפקא מג' בסוכות הנאמר בתורהבני יששכר ח"ב דף לט ע"ג
ו ע"ב תוס' ד"ה ורבי - פלוגתא דיש אם למקרא או למסורת הוא רק אם מכחשיס' ג' תמוז תשנד עמ' כה
ז ע"א ואינה נתרת אלא בצורת הפתחאוצר הכבוד
ז ע"א מגו דמהני לשבת מהני לסוכהבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
ז ע"א רש"י ד"ה משא"כ בסוכהבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ג [הלכה]
ז ע"ב כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינןאבן יהושע עמ' 31
ז ע"ב סוכה דירת ארעי או קבעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פה ע"ב, תיב ע"א
ז ע"ב תוס' ד"ה מחיצהבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
ז ע"ב גברא באמתא יתיבטהרת יו"ט ח"י עמ' צט
ח ע"א כמה מרובע יתר על העגול רביעילקוט דברי חכמים בראשית סי' שנג
ט ע"א סוכה ישנה ב"ש פוסלין וב"ה מכשיריןאבן יהושע עמ' 27
ט ע"א סוכה ישנה בית שמאי פוסליםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
ט ע"א סוכה ישנה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין וכו'אמרי השכל עמ' 18
ט ע"א סוכה ישנהכתבי רבנו בחיי עמ' רעט
ט ע"א מנין לעצי סכה שאסורין כל שבעהברכת שלמה חו"מ עמ' ר [הלכה]
ט ע"א עצי סוכה אסורין כל שבעהבני יששכר ח"ב דף מ ע"א
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קלה
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
ט ע"א שם שמים חל על הסכהמי מרום ח"י עמ' קכג
ט ע"א שם שמים על הסוכהילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א תוס' ד"ה ההואמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"א
ט ע"ב כל הסוגיהאגודת אזוב (יעבץ) דף כז ע"ב
ט ע"ב תוס' ד"ה הא קמצטרףאגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"א, לג-לד
י ע"א אין מקום חשוב פחות מד'תפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ריח
י ע"א אין מקום חשובדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנג
י ע"א תוס' ד"ה פירס עליה סדיןאגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"א, לג ע"א וע"ג
י ע"ב אתמר נויי סוכה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ז
י ע"ב מנימין עבדיה דרב אשי כו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רא [הלכה]
יא ע"א תעשה ולא מן העשוי בסוכההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תע, תפה
יא ע"ב מאי פסולין עד שיפסקודגלי יהודה דרוש ב אות א
יא ע"ב ועוד תניא גבי סוכה, "תעשה" - ולא מן העשוימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
יא ע"ב עבר וליקטן פסולמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
יא ע"ב ולולב יליף מסוכהמשך חכמה שמות פ' יב פס' יז
יא ע"ב לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשרמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
יא ע"ב אלא למ"ד סוכות ממש עשו להםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 45
יא ע"ב הסוכות, אלו ענני כבודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תצב
יא ע"ב כי בסוכות... ענני כבודלבני ישראל (הישן) דרוש ט
יא ע"ב כי בסכות הושבתי זה ענני כבודמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רב
יא ע"ב מחלוקת באילו סוכות ישבו סוכות ממש או סוכות של ענני הכבודמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 155, 161
יא ע"ב סוכה זכר לענני כבודרוח חיים (חיד"א) עמ' נא
יא ע"ב סוכות ממש או ענני הכבודמכמני עוזיאל עמ' רט
יא ע"ב ענני כבוד או סוכות ממשאור חדש על ציון דף קז ע"א, קח ע"ב
יא ע"ב ענני כבוד או סוכותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לז-לח
יא ע"ב ענני כבוד היו - דברי ר"א. רע"א סוכות ממש עשו להםאבן יהושע עמ' 30
יא ע"ב ענני כבוד היואור הרעיון עמ' רג-רד
יא ע"ב פלוגתת ר"א ור"ע סוכות ממש או ענני הכבודשפע חיים ח"א עמ' ריג
יא ע"ב ר"א ענני כבוד - רע"א סוכות ממשברכת משה דף עג ע"א
יא ע"ב ר"ע אומר סוכות ממש עשו להםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כד ע"ב
יא ע"ב סוכות ממשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקנז-תקנח
יא ע"ב מקיש סוכה לחגיגהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"ב
יב ע"א אמר קרא באספך מגרנך ומיקבך וכו' ר' חסדא אמר מהכא צאו ההר וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עה
יב ע"א בפסולת גורן הכתוב מדברנר ישראל חלק ב דף יב
יב ע"א בפסולת גרן יוקב הכתוב מדברבני יששכר ח"ב דף מו ע"ג
יב ע"א בפסולת גורן ויקבאהל יהושע (הלר) עמ' 38
יב ע"א הדס שוטהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 286
יב ע"א רש"י ד"ה כולם כשריםבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
יב ע"ב תוס' ד"ה מהובנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
יג ע"א אגודת אזוב, שלשה גבעוליןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצט
יג ע"א ברש"יבנין אפרים עמ' קט [הלכה]
יג ע"ב ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח פוסלין בסוכהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לה
יד ע"א אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יב ע"ד, נח ע"ג
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתרילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפא
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר אוזן שמואל דף ז ע"ב
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתראודה ה' דף יא ע"א
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן אף תפלתן של צדיקים מהפכות כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' כד
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צא, קכ, רנו, אור תורה סי' קסד, תכד, תנו
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתרעשרה למאה סי' ג
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר, מה עתר זה מהפך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יג
יד ע"א מה עתר זה מהפךערפלי טוהר עה
יד ע"א נמשלה תפלת צדיקים כעתראוהב ישראל דף רנב ע"א
יד ע"א נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר וכו'משמיע שלום עמ' קצג
יד ע"א עתר זה מהפך את התבואה בגורןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כג
יד ע"א צדיקים מהפכים מדה"ד למדת הרחמיםמרפא לשון עמ' יב
יד ע"א צדיקים מהפכים מידת דין מכתב מאליהו ח"א עמ' 137
יד ע"א תפילה כעתרהמאור שבתורה (לסין)
יד ע"א תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"הילקוט דברי חכמים בראשית סי' מב
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמיםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' רה ע"א
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' לו, אור תורה סי' שיט
טו ע"א החוטט בגדיש לעשות בו סוכה, אינה סוכהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יט ע"א
טו ע"ב רש"י ד"ה רבאאגודת אזוב (יעבץ) דף כט
טו ע"ב תוס' ד"ה והא אפשראגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"ד, לג ע"ג
טז ע"א חוטט בגדיש וברש"יבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
טז ע"ב פחות מג' הוי כלבודנשמת אדם עמ' נב
טז ע"ב פחות משלשה כלבודאור הרעיון עמ' ר
יז ע"א אויר פוסל בשלשה, סכך פסול פוסל בארבעהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לה
יט ע"א נראה בחוץ ושוה מבפניםבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ב [הלכה]
כ ע"א עלה עזרא ויסדהמכמני עוזיאל עמ' כה, מט
כ ע"א חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדהדרשות שבט הלוי עמ' רסח, ער, שז
כ ע"ב מעשה בטבי עבדו של ר"ג שהיה ישן תחת המטה בסוכה כו' ראיתם טבי עבדי שהוא ת"ח ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלה
כא ע"א תוס' ד"ה יליףבנין אפרים עמ' רכ [הלכה]
כא ע"ב מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת הסוכה וכו'בני יששכר ח"ב דף מג ע"ג
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפ
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודרב טוב דף קנו ע"ב
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"חנתיבות עולם ח"ב עמ' קצה
כא ע"ב אפילו שיחת חולין שלהם צריכה לימודמרפא לשון עמ' קכה
כא ע"ב אפילו שיחת חוליןאורות התשובה יא,ו; אורות הקודש ח"ג רטו
כא ע"ב אפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימודמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יט, עח
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבולמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכג, קפו, אור תורה סי' צז, קצב, שיז
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סט ע"א
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודאור אלימלך עמ' לח
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכים לימודארץ החיים (ליברזון) סי' רלג
כא ע"ב שיחת חולין של ת"חילקוט הגרשוני ח"א דף פד
כא ע"ב שיחת תלמידי חכמים צריכהלימודנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נח ע"ד
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימודאמרי חמד ח"ב דף כה ע"ב
כא ע"ב ועלהו לא יבול, אפילו שיחת חולין שלו יש בה צורךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכט, שמב
כא ע"ב הסומך סוכתו בכרעי המטהמכתב סופר דף קד ע"ד
כב ע"א סוכה המעובה כמין ביתאמרי יוסף דברים דף י ע"ג
כד ע"ב הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכהברכת פרץ פ' אמור
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ז
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"א עוסק במצוה פטורדרכי חושן עמ' ס [הלכה]
כה ע"א ויהי אנשים אשר היו טמאים... טמאי מת מצוה היוקול יעקב (שאול) דף יב ע"ג
כה ע"א אותן אנשים מי היו? נושאי ארונו של יוסף היומשך חכמה במדבר פ' ט פס' ז
כה ע"ב אם מישאל ואלצפן היו יכולין היו ליטהר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מא ע"ב, ח"ב דף ה ע"א
כה ע"ב טמאי מת מצוה היוחלק יעקב (קנטור) דרוש י
כה ע"ב ר' יצחק אמר עוסקין במת מצוה היומשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ב
כה ע"ב שחל שביעי שלהן בערב פסח ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ג ע"א, ד ע"ב
כה ע"ב ביום ההוא אין יכולין לעשות, הא למחר יכולין לעשותכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כב ע"ד
כה ע"ב צריכא דאי אשמעינן התם משום דלא מטא זמן חיובא וברש"י ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מח ע"א
כה ע"ב אבל חייב בסוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 140
כה ע"ב במרומי שדהבנין אפרים עמ' יח [הלכה]
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק א אות ד
כו ע"א ת"ר הולכי דרכים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ח
כו ע"א שלוחי מצוה אנןהסכמות הראיה 119
כו ע"א פרצה קוראה לגנבקדושת עינים (תשמו) סי' ריב
כו ע"א המצטער פטור מן הסוכהמערכי לב (בר שאול) עמ' 193
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהאורות האמונה 84
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהבני יששכר ח"ב דף מב ע"א
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 47
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 20
כו ע"א פטור המצטער מ"תשבו" - כעין תדורומשך חכמה במדבר פ' כט פס' יב
כו ע"א ישן אדם בתפילין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' לד
כו ע"א ישן אדם בתפילין כו'שערי תשובה סה"י אות כה-כו
כו ע"א ערבך ערבא צריךס' העיקרים (מישור) עמ' תרכג
כו ע"א אין קבע לשינהראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות צט
כו ע"ב אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוסשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
כו ע"ב שיתין נשמיאגודת אזוב (יעבץ) דף פ ע"ג בהגהה
כו ע"ב לימא קסבר ר"י בע"ק אסור כו' אמר אביי כו'שערי תשובה אגה"ת אות ג
כו ע"ב העלום לסוכהבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
כו ע"ב תוס' ד"ה ולאיד יצחק עמ' רכח ס"ק ב [הלכה]
כו ע"ב תוס' ד"ה נטלומי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"ב [הלכה]
כז ע"א ולא בירךמי רביעית סי' קנח סעיף א סק"ו [הלכה]
כז ע"א ט"ו ט"ו מחג המצותטבעות זהב ח"א דף א ע"ב [הלכה]
כז ע"א בלילה ראשונה חובה לאכול בסוכה כזית פתבני יששכר ח"ב דף מט ע"ד
כז ע"א תוס' ד"ה מיני תרגימאשפע חיים ח"ב עמ' רב
כז ע"א הר"ן הקשה למה צריך חיוב בסוכה ומצה לליל ראשון הא מחויב מכח סעודת יו"טשפע חיים ח"ו עמ' סו
כז ע"ב03 עושין סוכה בחולו של מועדמשך חכמה שמות פ' יב פס' יט
כז ע"ב11 אין אדם יוצא בלולבו של חברומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כז ע"ב11 כשם שאין אדם יוצא יד"ח בלולבו של חבירו כך אין יוצא בסוכתו של חבירואיש צעיר דף כח ע"א
כז ע"ב11 רא"א... אין אדם יוצא י"ח בסוכתו של חבירואבן יהושע עמ' 28
כז ע"ב11 רבי אליעזר סובר שאין אדם יוצא בסוכתו של חברומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 151
כז ע"ב21 'כל האזרח בישראל ישבו בסכת' מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 151-152
כז ע"ב22 כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כז ע"ב22 כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתמי מרום חי"ג עמ' רכח
כז ע"ב22 לישב בסוכה אחתמאמרי ראיה עמ' 148
כז ע"ב26 מיבעי ליה לגר שנתגייר בינתיים וקטן שנתגדל בינתייםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כט-ל
כז ע"ב32 משבח אני את העצליםהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב34 חייב אדם לקבל פני רבו ברגלילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקעד
כז ע"ב34 להקביל פני רבו ברגלילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב39 מעשה בר"א וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' סג
כז ע"ב39 מעשה בר"א ששבת וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצה-תצח, תרכז, תרכט, תרל
כז ע"ב42 אין לך כל שבט מישראלילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב45 שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 339
כז ע"ב46 הפשיל ר' אליעזר טליתו לאחוריו ויצאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סב ע"א
כז ע"ב47 ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבודעת שבת עמ' שיג בהערה
כז ע"ב47 ר' אליעזר וכו' שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולםדרשות שבט הלוי עמ' צה
כז ע"ב47 ר' אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבודרך חיים (תשלה) עמ' רמב
כז ע"ב47 שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולםאבן פינה עמ' 158
כז ע"ב רש"י ד"ה ברגל, יו"ט ראשון והלך אצללו מעיו"טשפע חיים ח"ב עמ' רסא
כח ע"א10 מימי לא קדמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרשחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצב
כח ע"א10 מימי לא קדמני אדם לבית הכנסת וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ז
כח ע"א14 אמרו על ריב"זהמאור שבתורה (לסין)
כח ע"א14 אמרו עליו על ר' יוחנן בן זכאי וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
כח ע"א14 אמרו עליו על ריב"ז מימיו לא שח שיחת חוליןארץ החיים (ליברזון) סי' שכד
כח ע"א14 היו הראשונים נזהרים משיחה בטילה... שלא היו משיחים... כל ימיהםאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכג
כח ע"א15 לא שח שיחת חולין מימיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קע
כח ע"א18 יושב ודומםערפלי טוהר ס; אורות התורה י,יג
כח ע"א22 ראוים הם שתשרה עליהם כמשה רבנו ע"המי מרום ח"א עמ' לב
כח ע"א22 שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
כח ע"א22 שמונים תלמידים היו לו להלל הזקןדרשות שבט הלוי עמ' רעא
כח ע"א22 שמונים תלמידיםכתבי רבנו בחיי עמ' רצו
כח ע"א22 שמונים תלמידיםכתבי רבנו בחיי עמ' רצו
כח ע"א25 אמרו על ריב"ז שלא הניחכור לזהב ח"ב
כח ע"א25 אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה וכו' דבר גדול ודבר קטןראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יב אות מא
כח ע"א25 ריב"ז ידע הכלמכמני עוזיאל עמ' שנו
כח ע"א25 ריב"ז לא הניח דבר קטן ודבר גדולכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ב
כח ע"א25 ריב"ז לא הניח מקרא וכו'נתיבות עולם ח"א עמ' ס
כח ע"א25 ריב"ז שלא הניח מקרא משנה גמרא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קצא, רנד, ער, ש
כח ע"א25 ריב"ז שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות כו'נפש החיים עמ' 122
כח ע"א27 שיחת מלאכי השרת, שיחת דקלים, משלי כובסיםמכמני עוזיאל עמ' קג
כח ע"א28 דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות אביי ורבארב טוב דף עב ע"ג
כח ע"א28 דבר גדול מעשה מרכבהס' החיים (תשנג) עמ' כו
כח ע"א28 דבר גדול, דבר קטן של הוויות אביי ורבאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 143-142
כח ע"א28 לא הניח דבר קטן ודבר גדול וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לט עמ' רמז
כח ע"א28 משלי שועלים, משלי כובסיןמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלז
כח ע"א28 שיחת דקליםאורחות צדיקים שער יראת שמים עמ' רו
כח ע"א28 שיחת דקליםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסב
כח ע"א29 דבר קטן הויות דאביי ורבאס' החיים (תשנג) עמ' כה
כח ע"א29 מעשה בראשית ומרכבהערפלי טוהר קלז; אורות התורה ג,ח
כח ע"א31 אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל כו' כל עוף שפורח עליו מיד נשרףאמרי יוסף בראשית דף ו ע"ב, כט ע"ב
כח ע"א31 יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרףנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פט ע"ב
כח ע"א32 כל עוף שהיה פורח עליו היה נשרףדרך הקודש (תנעמי) עמ' שי
כח ע"א32 כל עוף שפורח עליו מיד נשרףשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 179 ,125
כח ע"א34 הלכו ב"ש וב"ה לבקר את יוחנן בן החורונית ומצאו שהיה שלחנו בביתאהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יא-יג
כח ע"א39 מעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן וסיכך וכו'שפע חיים ח"א עמ' רה
כח ע"א40 כל האזרח בישראל ישבו בסוכות להוציא את הנשיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 61
כח ע"א40 ת"ר אזרח וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' טו
כח ע"ב האזרח לרבות את הגריםאלומת יוסף דף נג ע"א
כח ע"ב כל לרבות את וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' טו
כח ע"ב כל שבעת הימים עושה אדם ביתו עראי וסוכתו קבעאבן שוהם (פינסק) עמ' 81
כח ע"ב כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעינר ישראל חלק ב דף קל
כח ע"ב ירדו גשמים, דומה למי שבא למזוג כוס לרבומשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
כח ע"ב ירדו גשמים... משלו משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 293
כח ע"ב תשבו כעין תדורו מכתב מאליהו ח"א עמ' 268
כח ע"ב תשבו כעין תדורובני יששכר ח"ב דף מא ע"א
כח ע"ב תשבו כעין תדורומערכי לב (בר שאול) עמ' 193
כח ע"ב תוס' ד"ה לרבותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תב, תלו
כט ע"א24 בזמן שהחמה לוקהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
כט ע"א24 בזמן שחמה לוקה סימן רעאוצר הכבוד
כט ע"א24 חמה לוקה - סימן רעכור לזהב ח"ב
כט ע"א27 ליקוי מאורותצמח מנחם דף סט ע"ב
כט ע"א30 ישראל מונין ללבנהאוהב ישראל דף עג ע"א
כט ע"א30 ישראל מונין ללבנהאור יהושע דף לו ע"ב, עא ע"א, קי ע"ב
כט ע"א30 שישראל מונין ללבנהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות כא
כט ע"א36 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, אין מתיראין מכל אלודרשות שבט הלוי עמ' סה, קצג
כט ע"א39 בשביל ד' דברים חמה לוקהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קלח
כט ע"א39 על ארבעה דברים חמה לוקה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קצה
כט ע"א39 על ד' דברים חמה לוקהכור לזהב ח"ב
כט ע"א40 על אב"ד שמתאגודת אזוב (יעבץ) דף צו ע"א
כט ע"א41 שני אחים שנשפך דמן כאחדעולת חודש ח"א מאמר פו
כט ע"א42 בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין כו'עטרת צבי (טאקסין) דף לה ע"ב
כט ע"א42 בשביל ארבעה דברים מאורות לוקיןאמרי השכל עמ' 49
כט ע"א43 בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן אות כב, חופת אליהו פרק ד אות ט
כט ע"ב03 בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון... על עושקי שכר שכירראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן אות כב
כט ע"ב03 בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים יורדים לטמיוןנתיבות עולם ח"ב עמ' יא, יט
כט ע"ב03 נכסי בעלי בתים אובדיןהמאור שבתורה (לסין)
כט ע"ב09 הדר בלולבבשמן רענן ח"ב כג
כט ע"ב09 זה א-לי ואנוהואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 79
כט ע"ב09 לולב הגזולאגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"ב, כו ע"א-ע"ב
כט ע"ב09 לולב היבש פסול נפרצו עליו פסול נקטם ראשו פסול.אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פ
כט ע"ב09 לולב היבש פסולבני יששכר ח"ב דף נ ע"ב
כט ע"ב12 ציני הר הברזל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קנז
כט ע"ב18 ולקחתם לכם אמר רחמנא משלכם... משום שהויא מצוה הבאה בעבירהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ח אות ב
כט ע"ב18 לכם משלכםבני יששכר ח"א דף קכה ע"א
כט ע"ב18 שלכם יהא ולא הגזולמדבר קדש מועדים ח"א עמ' צז
ל ע"א01 לולב הגזול פסול משום מצוה הבא בעבירהקדושת יו"ט ח"ב דף נב ע"ב
ל ע"א01 משום מצווה הבאה בעברה שנא' והבאתם גזול וכו'אורות אלים דף לד ע"א
ל ע"א01 משום דהו"ל מצוה הבאה בעבירהקדושת לוי דף פט ע"ב
ל ע"א04 גזול וכו' ולא שנא לאחר יאושמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצג
ל ע"א10 כי אני אוהב משפטאהבת דוד (חיד"א) עמ' קמט ע"ב
ל ע"א10 שונא גזל בעולההמאור שבתורה (לסין)
ל ע"א10 שונא גזל בעולהילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"א11 משל למה"ד למלך בו"ד שהיה עובר על בית המכס וכו' ממני ילמדו בני ויבריחו עצמם מן הגזלראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ח אות ב
ל ע"א11 משל מלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכסמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ט
ל ע"א23 רנב"י לולב הגזול והיבש פסול הא שאול כשראבן יהושע עמ' 28
ל ע"א28 אמר להו לרב להנהו אנווכריאבן יהושע עמ' 28
ל ע"א28 א"ל ר"ה להנהו אוונכריקדושת יו"ט ח"א דף ט ע"ג
ל ע"א30 סתם גוים גזלני ארעתא נינהואיש צעיר דף כז ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה כי יקריבדרכי חושן עמ' רפט [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה משוםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מד ע"ב, מהדו"ב ח"ג דף ו ע"א, ז ע"א
ל ע"ב לעבדים לא מהני יאושמשך חכמה בראשית פ' יד פס' כא
ל ע"ב קרקע אינה נגזלת תוס' הרא"ש שםדרכי חושן עמ' שסג-שסד [הלכה]
ל ע"ב ולקנינהו בשינוי מעשהאהל רחל עמ' 695
ל ע"ב תוס' ד"ה וקרקעאגודת אזוב (יעבץ) דף כז ע"א
לא ע"א07 קרקע נגזלתדרכי חושן עמ' שסז [הלכה]
לא ע"א09 אדם יוצא יד"ח בסוכתו של חבירו וקרקע אינה נגזלתמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצג
לא ע"א15 ההוא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן וכו'בני יששכר ח"ב דף מה ע"ד
לא ע"א15 ההוא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמןאבן יהושע עמ' 27
לא ע"א15 ההוא סבתא וכו'אמרי יוסף בראשית דף נג ע"ב
לא ע"א15 ההיא סבתא דאתאי לקמיה דר"נ אמרה ליה ריש גלותא וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיד
לא ע"א15 ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יח ע"א
לא ע"א18 היו לאבי שי"ח עבדיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעט
לא ע"א30 לולב מחלוקת אי בעי הדר אבל אתרוג דברי הכל בעי הדרבני יששכר ח"ב דף נ ע"ג
לא ע"א46 ד' מינין שבלולבאוצר הכבוד
לא ע"א50 ר"י אומר אף יבשין כשריםדרכי חושן עמ' פה [הלכה]
לא ע"א רש"י ד"ה לא מקשינןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנ ע"א
לא ע"ב משום דלא גמר פריאגודת אזוב (יעבץ) דף לז ע"ג
לא ע"ב הדר באילןדברי שמואל (תשנח) עמ' קז
לא ע"ב נקטם ראשו נפרצו עליו פסולאוצר הכבוד
לב ע"א ממאי דהאי כפת תמרים וכו' ואימא כופרא... בהדס ואימא הירדוף וכו'בני יששכר ח"ב דף נ ע"ג
לב ע"א ואימא כופראדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תטז
לב ע"א דרכיה דרכי נועםמכמני עוזיאל עמ' קיט
לב ע"א דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםמשך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
לב ע"א דרכיה דרכי נעם - כלל גדול של תורהמן הבאר עמ' 239
לב ע"א ואימא תרתי כפי דתמרי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמט
לב ע"א ואימא תרתי כפי תמריאוצר הכבוד
לב ע"א רש"י למה נטר רבא טעמו עד הדס ולא אמר גם כן בלולבבני יששכר ח"ב דף נ ע"ג
לב ע"ב זו פתחה של גיהנםמשך חכמה דברים פ' לד פס' ג
לב ע"ב שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלב-קלג, קמא
לב ע"ב שרא ליה מאריהס' העיקרים (מישור) עמ' לז
לב ע"ב שענפיו חופין את עצו... זהו הדס...פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סד
לב ע"ב ואימא הירדוף וכו' דרכיה דרכי נועםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנ
לב ע"ב ואימא הירדוףדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תטז
לב ע"ב רש"י ד"ה האמת והשלוםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סז ע"ב
לג ע"א או שהיו ענביו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' עא
לג ע"א ומצוה לאגוד הלולב מאי טעמא משום זה אלי ואנוהוראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ה אות א
לג ע"ב ת"ר איןויקהל משה (וייס) עמ' יט ריש סי' ב [הלכה]
לג ע"ב הושענא אחריתיויקהל משה (וייס) עמ' כח [הלכה]
לג ע"ב של בעל ושל הרים מניין ת"ל ערבי נחל מ"מ וברש"י שםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנא
לג ע"ב רש"י ד"ה והאויקהל משה (וייס) עמ' קכא [הלכה]
לד ע"א ערבה ונסוך המים הלכה למשה בסינימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
לד ע"א אמר הקב"ה אני אמרתי שיהיו שיראל לפני כקח על מים רבים וכו'אמרי השכל עמ' 194
לד ע"א אמרתי שיהיו ישראל כקחכרם פתחיה גפן כד שריג ד
לד ע"א אני אמרתי יהיו ישראל כקחילקוט הגרשוני ח"א
לד ע"א איזו היא ערבה ואיזו צפצפהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' עז
לד ע"א איזוהי ערבה ואיזוהי צפצפהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 43
לד ע"ב אתרוג אחדרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקנא-תקנב; כתבי רבנו בחיי עמ' רלה
לד ע"ב רע"א כשם שלולב אחד ואתרוג אחד וכו'שפע חיים ח"א עמ' קנה
לד ע"ב פרי עץ א' כפות תמרים א'אוצר הכבוד
לד ע"ב יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת, אמרת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עז
לד ע"ב ואי לא דרשינא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פז
לד ע"ב אתרוג של ערלה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מג
לד ע"ב אתרוג של ערלהמשפט כהן א-ז
לד ע"ב מעשר שני בירושליםלבני ישראל עמ' סז
לד ע"ב נטלה פטמתו פסולאוצר הכבוד
לה ע"א עץ שטעם עצו ופריו שוהדעת שבת עמ' רנט
לה ע"א פרי עץ הדר איזהו שטעם עצו ופריו שוהאוצר הכבוד
לה ע"א ואימא פלפלין וכו' לא מינכרא לקיחתהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמט
לה ע"א מ"ט פליגי בה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מג
לה ע"א אתרוג של ערלה פסול שאין בה דין ממון וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ט ע"א
לו ע"א אמר מר אתרוג כושי כו', ברש"י, בירושלמי, בקרבן העדה, בשירי קרבןמכמני אשר עמ' קה
לו ע"ב אתרוג שנקבוהואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 80
לו ע"ב ולר"ח קשיא מתניתיןאגודת אזוב (יעבץ) דף לז ע"ג
לו ע"ב מעשה בר"ע שבא לביהכ"נ ואתרוגו על כתפומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעד
לו ע"ב ר' יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב משך חכמה ויקרא פ' כג פס' לט
לז מכתב מאליהו ח"א עמ' 268
לז ע"ב לא לידוץ אינש לוליבא בהושענאאוצר הכבוד
לז ע"ב לולב בימין ואתרוג בשמאלאוצר הכבוד
לז ע"ב מ"ט מברכינן אלולבאוצר הכבוד
לז ע"ב והיכן היו מנענעים כו' אר"ע צופה הייתי בר"ג ור"י שכל העם היו מנענעים את לולביהן וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף פג ע"א
לז ע"ב מוליך ומביא וכו' מעלה ומוריד וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנט
לז ע"ב מוליך ומביא למי שד' רוחות שלואוצר הכבוד
לז ע"ב מוליך ומביא לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור טללים רעיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' ר
לז ע"ב מוליך ומביא מילה ומורידבני יששכר ח"ב דף נ ע"ד
לז ע"ב מוליך ומביארבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תלב, תקנו
לז ע"ב רש"י ד"ה אבלויקהל משה (וייס) עמ' קכא הערה ב [הלכה]
לז ע"בבנין אפרים עמ' קצג [הלכה]
לח ע"א שירי מצוה מעכבים את הפורענותמסילת ישרים עמ' תקיט
לח ע"א רב אחא בר יעקב מייטי לה ומייתי לה ואמר דין גירא בעינא דשטןאור הצבי עמ' 166
לח ע"א אמר דין גירא בעיניה דסטנאאבן פינה עמ' 145, 154
לח ע"א גירא בעינא דשטנאכור לזהב ח"ב עמ' 170
לח ע"א דין גירי בעינא דשטן, וברש"ישפתי חיים מועדים ח"א עמ' רא
לח ע"א ורמינהו אם התחילו אין מפסיקיןאמרי השכל עמ' 34
לח ע"א תבא מארה לאדם שאשתוילקוט הגרשוני ח"א
לח ע"ב הוא אומר ברוך וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' לב
לח ע"ב שומע כעונהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ט אות טו, תוצ' חיים אות קעז
לח ע"ב לא לימא אינישילקוט הגרשוני ח"א
לט ע"א לא לימא אינש יהא שמיה רבאאוצר הכבוד
לט ע"א משה שפיר קאמרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריז ע"ב
לט ע"א משה שפיר קאמרתחלקת יהושע עמ' ג הערה יב
לט ע"א משה שפיר קאמרתילקוט דברי חכמים שמות סי' רפא
לט ע"א משה שפיר קאמרתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' לז
לט ע"א עובר לעשייתןכור לזהב ח"ב
לט ע"א במשנה הלוקחויקהל משה (וייס) עמ' שג [הלכה]
לט ע"א רש"י ותוס' ד"ה הלוקחדרכי חושן עמ' מא [הלכה]
מ ע"א לאכלה ולא למשרהשבת הארץ הקדמה ח-ט
מא ע"א23 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינהשפע חיים ח"ב עמ' צט
מא ע"א25 שיהא יום הנף וכו' מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'בני יששכר ח"א דף קה ע"ב
מא ע"א26 ומנלן דעבדינן זכר למקדששפע חיים ח"ב עמ' צח
מא ע"א29 ציון היא אין דורש לה - מכלל דבעיא דרישהמסילת ישרים עמ' תקסא
מא ע"א29 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסד-תקסה
מא ע"א30 מכלל דבעי דרישהדרישת ציון (תשסב) עמ' 34
מא ע"א31 מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
מא ע"א31 מהרה יבנה בהמ"ק ורש"יכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 300, 301
מא ע"א31 מהרה יבנה המקדשדרישת ציון (תשסב) עמ' 142
מא ע"א40 ביהמ"ק העתיד יוכל להיבנות אפילו בשבת וכו'ברכות אבי דף קי ע"ב
מא ע"א רש"י - בהמ"ק ירד מהשמיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261
מא ע"א רש"י - בהמ"ק מן השמיםדרישת ציון (תשסב) עמ' 122-123
מא ע"א רש"י - מקדש מהשמיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קח, שכו
מא ע"ב29 רבן גמליאל לקח הלולב באלף זוזראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ה אות ב
מא ע"ב29 רבן גמליאל קנה אתרוג באלף זוזאורחות צדיקים שער נגיבות עמ' קד
מא ע"ב36 מתנה ע"מ להחזירטוב ראיה
מא ע"ב37 אמר רבא הא לך אתרוג זה ע"מ שתחזירהו לי וכו'אמונה ודעת דף פח ע"ב
מא ע"ב40 חבוב מצווהמצוה ולב ח"ב עמ' 183
מא ע"ב40 כמה מצוות חביבות עליהןילקוט הגרשוני ח"א
מא ע"ב42 לא יאחוז אדם כו' ויתפלל כו'שערי תשובה סה"י אות לז
מא ע"ב47 מצוה היא לא טרידאורח משפט כח, נה
מא ע"ב48 יוצאים ולולבו בידומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 210
מב ע"א02 הא מדאגבהיה נפק ביהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מח ע"ב, מט ע"א
מב ע"א04 אם הוציא הלולב בכלי לא יצאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 88
מב ע"א05 לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ד אות ב
מב ע"א09 טעה בדבר מצוהאגרות הראיה ח"ג אגרת תשפח עמ' ס
מב ע"א20 מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים וכו'בני יששכר ח"ב דף נ ע"ד
מב ע"א23 קטן היודע לנענע חייב בלולבמצוה ולב ח"ב עמ' 149
מב ע"א28 ואם יודע לשמור תפיליו בטהרה אביו חייב לקנות לו תפיליןאלומת יוסף דף נה ע"א
מב ע"א29 יודע לדבר אביו לומדו תורה וכו', תורה צוה לנו משה מורשה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יב
מב ע"א29 יודע לדבר אביו לומדו תורה וק"שס' החיים (תשנג) עמ' נא
מב ע"א29 יודע לדבר אביו מלמדו תורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקב
מב ע"א29 כשהקטן מתחיל לדבר מלמדו לומר תורה צוה לנו משהראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים אות ז
מב ע"א29 קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ששפע חיים ח"ד עמ' קנט
מב ע"א29 תינוק שיכול לדבר אביו מלמדו תורה וקריאת שמעאמרי השכל עמ' 23
מב ע"א29 תינוק שיכול לדבר אביו מלמדו תורה. מאי תורה תורה ציווה לנו משהאמרי השכל עמ' 22
מב ע"א30 אביו לומדו תורה... 'תורה צוה לנו...'פירוש המכבי דברים עמ' שנא
מב ע"א30 אביו מלמדו שמעהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 195
מב ע"ב יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין לולביהן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כג ע"ב
מב ע"ב והחזנין מקבלין מהןטהרת יו"ט ח"י עמ' קפ
מב ע"ב כל שיגיע לולבי לידוטבעות זהב ח"א דף מד ע"ג [הלכה]
מג ע"א ויעבירנו ארבע אמות ברה"ר וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מח ע"ב
מג ע"א ראשון הא תקינו ליה רבנן בביתו ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מט ע"א
מג ע"א במילואים תשבו פתח אהל מועדאור הרעיון עמ' רלא
מג ע"א תוס' ד"ה אינהומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעה
מג ע"ב ערבה שלוחי בית דין מייתו לה ע"לולב - לכל מסורמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 286
מד ע"א מצות ערבה ביום הז' על פי מנהג נביאיםבני יששכר ח"ב דף נג ע"ד (הג"ה)
מד ע"א ערבה מנהג נביאיםחלקת יהושע עמ' קלז הערה כד
מד ע"א אין מברכין על חיבוט ערבה מכיון שאינו אלא מנהגמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 297
מד ע"א רש"י ד"ה מנהג, הנהיגו את העם ולא תקנו - נפקא מינה לברכה טהרת יו"ט ח"ט עמ' קכז
מד ע"ב ערבה בז' שקיל חביט חביט ולא בריךראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק י אות ג
מה ע"א בכל היו מקיפים את המזבח ואומרים וכו'אור הצבי עמ' 100
מה ע"א בבית המקדש היו מקיפין את המזבחבני יששכר ח"ב דף נג ע"ב
מה ע"א אני והו הושיעה נא (ברש"י ותוס')ס' החיים (תשנג) עמ' עד*
מה ע"א אני והו הושיעה נא ותוס'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 282
מה ע"א אני והו הושיעה נאאור הרעיון עמ' קסז
מה ע"א אני והו הושיעה נאפירוש המכבי דברים עמ' שה
מה ע"א אני והו הושיעה נאפירוש המכבי שמות עמ' צט
מה ע"א אני והו הושיעה נאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 400 ,362
מה ע"א בשעת פטירתן מה הן אומרים וכו'בני יששכר ח"ב דף נא ע"ב
מה ע"א עלה אמה וכנס אמהרוח חיים (חיד"א) עמ' א
מה ע"א מי שנוטל לולבנפש חיים (פלג'י) דף קיד ע"א
מה ע"א לולב באגדורבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקנו
מה ע"א רש"י - אני והו משבעים ושתים שמותאור הרעיון עמ' קסז
מה ע"א רש"י אני והו מן ע"ב שמותבני יששכר ח"ב דף נא ע"א
מה ע"א רש"י ותוס' בענין שם ע"בבני יששכר ח"א דף יז ע"א
מה ע"א תוס' - הושענא - שיושיע לעצמואור הרעיון עמ' קסז-קסח
מה ע"א תוס' - הושענא - שיושיע לעצמופירוש המכבי שמות עמ' צט
מה ע"א תוס' - כביכול הקב"ה אסור באזיקיםאור הרעיון עמ' שמו
מה ע"א תוס' אני והו מן ע"ב שמותבני יששכר ח"ב דף נא ע"א
מה ע"א תוס' ד"ה אני - והיינו הושענא, שיושיע לעצמופירוש המכבי דברים עמ' שה
מה ע"א תוס' והוא אסור בזיקיםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 305
מה ע"ב04 העושה איסור לחגהמאור שבתורה (לסין)
מה ע"ב04 העושה איסור לחגמכמני עוזיאל עמ' שו-שז, שיג
מה ע"ב08 אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתןמשך חכמה שמות פ' כו פס' טו
מה ע"ב08 כל המצוות כדרך גדילתןהמאור שבתורה (לסין)
מה ע"ב09 עצי שטים... שמעמידין את ציפוין.... שעומדים לעולם ולעלמי עולמיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מח ע"ב
מה ע"ב14 עומדים לעד ולעולמי עולמיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' של
מה ע"ב15 אמר רשב"י יכול אני לפטור כל העולם מן הדיןאור הצבי עמ' 117
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלהשפע חיים ח"ו עמ' קמה
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את העולם כולואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלה
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את העולם מה"דמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עו
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ג
מה ע"ב15 יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדיןדגלי יהודה דרוש א אות א
מה ע"ב15 יכול אני לפטור כל העולם מן הדיןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפ ע"ב, רכב ע"ב, רעו ע"א, רעט ע"א, רפא ע"ב, רפד ע"ב, רפה ע"ב
מה ע"ב15 יכול אני לפטור כל העולם מן הדיןאור הצבי עמ' 313
מה ע"ב15 יכולני לפטור מן הדיןהמאור שבתורה (לסין)
מה ע"ב15 יכולני לפטוררוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
מה ע"ב18 אלמלא יותם בן עוזיהובנין אפרים עמ' רג [הלכה]
מה ע"ב18 ואלמלי יותם בן עוזיה עמנו - מיום שנברא העולם ועד סופואור הצבי עמ' 60, 70
מה ע"ב20 משום רשב"י ראיתי בני עליה ומועטין הןבינה לעתים (תשנד) דרוש מד עמ' רפג
מה ע"ב21 בני עליה שהן מועטים - בכניסה לשער המים מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 168
מה ע"ב21 ובני עליה מועטים הםבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' טו
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והם מועטים וכל הסוגיה שםאור הצבי עמ' 316
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והם מועטין וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכו
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והמה מועטיםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והמה מועטיןנר ישראל חלק ג דף צד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטין אם אלף מן אני ובני מהן אם מאה הם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ד אות כב
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןאבן יהושע עמ' 9
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"א
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןאוצר הכבוד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקס
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןילקוט הגרשוני ח"א
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןמשך חכמה דברים פ' כב פס' ד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןעשרה למאה סי' מז
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןדרשות שבט הלוי בהקדמה אות י"ג
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והנם מועטים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קע
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה ומועטים הםבינה לעתים (תשנד) דרוש לד עמ' רכה
מה ע"ב21 ראיתי בני עליהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנ
מה ע"ב21 ראיתי בני עלייה והן מועטין. אם שנים הן אני ובני הןכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ז ע"ד, שמיני ח ע"ב, אמור כב ע"ג
מה ע"ב21 ראיתי בני עלייהמוסר אביך עב (ובחדש מג); ערפלי טוהר קיא; אורות הקודש ח"ג שלא
מה ע"ב24 תמני סרי אלפי דרי דקמי קוב"התפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצ
מה ע"ב24 תמני סרי אלפיכתבי רבנו בחיי עמ' תקיב-תקיג
מה ע"ב24 תמני סרי אלפי, דרא דקמיה דקוב"ה הוואור הצבי עמ' 296
מה ע"ב26 דמסתכלי באספקלריא המאירהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 354
מה ע"ב27 אספקלריא דנהראאדיר במרום ח"א פ' רעד
מה ע"ב27 אספקלריא המאירהפירוש המכבי שמות עמ' רמט
מה ע"ב30 ל"ו צדיקי מקבל אפי שכינתא בכל דראאור הצבי עמ' 49
מה ע"ב30 לא פחות עלמא מל"ו צדיקי דמקבלי אפי שכינתא בכל יוםאור הצבי עמ' 317
מה ע"ב30 לא פחות עלמא מל"ו צדיקיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כט ע"א, קסח ע"ב
מה ע"ב30 לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קטו
מה ע"ב33 הא דעיילי בברילקוט הגרשוני ח"א
מה ע"ב35 והא קא משתתף שם שמים ודבר אחר וכו'בני יששכר ח"ב דף נא ע"ב
מה ע"ב36 כל המשתף כו'מכמני אשר עמ' קו
מה ע"ב36 כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 444
מה ע"ב43 מה תמר זהנפש חיים (פלג'י) דף קיד ע"ב
מו ע"א רבנן בדי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכישערי תשובה סה"י אות כה-כו
מו ע"א והיכן ציונו?... מ"לא תסור"... "שאל אביך ויגדך"כוזרי מאמר ג סי' לט
מו ע"א העושה סוכה לעצמו אם יכול לחדש בה דבר מברך שהחיינו וכו'אמרי השכל עמ' 18
מו ע"א היו לפניו מצוות הרבההמאור שבתורה (לסין)
מו ע"א בא וראה שלא כמדת בו"ד מדת הקב"ה, בו"ד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק וכו'קדושת יו"ט ח"א דף עה ע"ג
מו ע"ב02 מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיקנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צט ע"ב
מו ע"ב04 אם שמוע בישן תשמע בחדשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שצב ע"א, תו ע"א
מו ע"ב04 אם שמוע בישן תשמע בחדששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 350 ,241
מו ע"ב04 אם שמוע בישן תשמע חדשתורה וחיים (כלפון) עמ' שיד, שכד
מו ע"ב04 אם שמוע בישןהמאור שבתורה (לסין)
מו ע"ב04 'אם שמוע' בישן, 'תשמע' בחדשנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"ד, צב ע"א
מו ע"ב31 אתרוג שנפסל אסור לאוכלובני יששכר ח"ב דף נא ע"א,
מו ע"ב32 לא ליקני אינש וכו'אמרי יוסף בראשית דף קי ע"ב
מו ע"ב36 לא לימא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' צא
מו ע"ב38 משום למדו לשונם דבר שקראודה ה' דף יד ע"ב
מז ע"א והלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"ב
מז ע"א הפרים והאילים והכבשים מעכבים זה את זהמשך חכמה במדבר פ' כה פס' יא-יג
מז ע"א שמ"ע הוא רגל בפני עצמו הקדמהבני יששכר ח"ב דף נה ע"א
מז ע"א שמיני רגל בפני עצמו הואמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רס, אור תורה סי' שסה
מז ע"ב מאי טעמא דר' אליעזר בן יעקבמשך חכמה דברים פ' כו פס' ד
מח ע"א והיית אך שמח - לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 59
מח ע"א ההלל והשמחהכתבי רבנו בחיי עמ' רצה
מח ע"א והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון לשמחהאבן ישפה עמ' 74
מח ע"א נסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים היה ממלא מהשלוחמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 165
מח ע"א שמיני עצרת רגל בפני עצמורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רט; כתבי רבנו בחיי עמ' רצד
מח ע"א שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קשבטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
מח ע"ב05 ולמנסך אומר הגבה ידךילקוט הגרשוני ח"א
מח ע"ב13 מנא הני מילי אמר רב עינא דאמר קרא ושאבתם מים בששוןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 165
מח ע"ב14 ההוא צדוקי דשמיה ששוןאבן פינה עמ' 137
מח ע"ב14 הנהו תרי צדוקיאמרי יוסף בראשית דף רב ע"ב-ע"ג
מח ע"ב15 אמר ליה ששון לשמחה אנא עדיפנא ממך דכתיב ששון ושמחה ישיגוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רה ע"ב
מח ע"ב15 ששון ושמחההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפט, תצה, תצט, תקה
מח ע"ב22 מעיני הישועה - ששוןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תנג-תנד
מח ע"ב23 עתידיתו דתמלו לי מיםילקוט הגרשוני ח"א
מט ע"א04 שיתין מו' ימי בראשית נבראוקרני אורה עמ' עז
מט ע"א04 שיתין מו' ימי בראשיתאוצר הכבוד
מט ע"א04 שיתין מששת ימי בראשית נבראותאיר נרי עמ' ט
מט ע"א04 שיתין מששת ימי בראשית נבראו, שנאמר חמוקי ירכיךאור הצבי עמ' 305
מט ע"א04 שיתין נבראו מששת ימי בראשיתבני יששכר ח"ב דף מט ע"א
מט ע"א05 חמוקי ירכיךהמאור שבתורה (לסין)
מט ע"א09 אל תקרי "בראשית" אלא ברא שיתמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
מט ע"א09 אל תקרי בראשית אלא בר"א שי"תטהרת יו"ט ח"י עמ' שמ
מט ע"א09 אל תקרי בראשית אלא ברא שיתדרך חיים (תשלה) עמ' קעח
מט ע"א18 פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטים משם יין קדושמשך חכמה במדבר פ' טו פס' י
מט ע"א תוס' ד"ה שכלדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה ב
מט ע"ב10 בזמן שמנסכים יין על גבי המזבח פוקקין את השיתיןמשך חכמה במדבר פ' טו פס' י
מט ע"ב10 בשעה שמנסכין ייןכתבי רבנו בחיי עמ' תעג
מט ע"ב13 כי שבע איניש חמרא מגרוניה שבעס' החיים (תשנג) עמ' פח*
מט ע"ב13 כי שבע איניש חמרא, מגרונו שבעאור הצבי עמ' 305
מט ע"ב13 כי שבע אינישדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קצח, רא
מט ע"ב14 לגמע גמועי ורש"ייד יצחק עמ' קפח ס"ק ז [הלכה]
מט ע"ב15 מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגלגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' צא ע"א
מט ע"ב15 מה נאין רגליהו של ישראל בשעה שעולין לרגלמשך חכמה שמותפ' כג פס' יז
מט ע"ב16 אברהם אבינו נקרא נדיב שנדבו לבו להכיר את בוראומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 378
מט ע"ב18 תחלה לגריםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 90
מט ע"ב18 תחלה לגריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 414
מט ע"ב19 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר וה"ד וכו' הצנע לכת עם אלקיךרב טוב דף לא ע"ג, מא ע"ב, נג ע"ב, סב ע"ג, קס ע"ג, קסד ע"א
מט ע"ב19 למה נמשלו ד"ת לירךנתיבות עולם ח"ב עמ' קג
מט ע"ב19 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פח ע"א
מט ע"ב19 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרגבורות ה' עמ' שיג
מט ע"ב19 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרמי מרום ח"א עמ' מז
מט ע"ב19 מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתרנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צו ע"ד
מט ע"ב19 תורה נמשל לירך מה ירך בסתרמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צח
מט ע"ב22 ואהבת חסד - גמ"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' לו
מט ע"ב22 זו גמילות חסדיםכתבי רבנו בחיי עמ' סב
מט ע"ב22 עשות משפט זה דין, ואהבת חסד זו גמילות חסדים והצנע לכת עם אלהיך זו הכנסת כלה וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף פז ע"א
מט ע"ב23 והצנע לכת זה הכנסת כלהדעת שבת עמ' תיח
מט ע"ב23 והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלהאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
מט ע"ב23 והצנע לכתמאמרי הראיה 237
מט ע"ב25 אמר ר' אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותאור חדש למטיפים עמ' 22
מט ע"ב25 גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 16
מט ע"ב25 גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותאור לפני הדורשין עמ' 67
מט ע"ב25 גדול העושה צדקה יותר מן הקרבנותאלומת יוסף דף יד ע"ב
מט ע"ב25 גדולה צדקה מן הקרבנותמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צח
מט ע"ב25 גדולה צדקה מקרבנותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמח
מט ע"ב25 העושה צדקה, גדולה מכל הקרבנותמשך חכמה דברים פ' כו פס' טו
מט ע"ב28 אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכלבינה לעתים (תשנד) דרוש ע עמ' תעה, דרוש עב עמ' תצא
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהאבן פינה עמ' 113
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהוצוה הכהן עמ' ט, קיב
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהילקוט דברי חכמים שמות סי' ריא
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהסדורו של שבת דף קכה ע"א
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהפירוש המכבי דברים עמ' שסו
מט ע"ב29 הצדקה משתלמת לפי חסדכרם פתחיה גפן כב שריג ב
מט ע"ב29 השכר הכל לפי החסדאורחות צדיקים שער נדיבות עמ' קג
מט ע"ב29 לפי חסד שבהמכמני עוזיאל עמ' תסב
מט ע"ב29 צדקה משתלמת לפי חסד שבהאור הרעיון עמ' עא
מט ע"ב29 צדקה משתלמת לפי חסד שבההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 23
מט ע"ב29 צדקה משתלמת לפי חסד שבהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 220
מט ע"ב30 בג' דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהאור הצבי עמ' 156
מט ע"ב30 בג' דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקהנתיבות עולם ח"א עמ' קנד
מט ע"ב30 בג' דברים גמ"ח יותר מן הצדקהאהל רחל עמ' 648
מט ע"ב30 בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהאלומת יוסף דף יד ע"ב
מט ע"ב30 בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג, שער רביעי מאמר יא
מט ע"ב30 בשלשה דברים גדולה גמלות חסדים יותר מן הצדקהמסילת ישרים עמ' תקפח
מט ע"ב30 גדול גמילות חסדים מן הצדקה שערי תשובה שער ג אות יג, שער ד אות יא
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רסב
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה בג' דבריםאהל רחל עמ' 656
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר מן הצדקהוצוה הכהן עמ' קיח
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר מצדקהאור הרעיון עמ' עא
מט ע"ב30 גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה בממונו וגמ"ח בגופו ובממונוראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות ז, אור גדול אות ז
מט ע"ב30 גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהאוצר הכבוד
מט ע"ב30 גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהפירוש המכבי דברים עמ' שסה-שסו
מט ע"ב30 גמ"ח גדול מצדקהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלט
מט ע"ב30 גמ"ח יותר מן הצדקה בג' דבריםאהל רחל עמ' 663
מט ע"ב31 גמ"ח בין לעניים בין לעשיריםדרך חיים (תשלה) עמ' קעח
מט ע"ב31 גמילות חסדים בין לעניים בין לעשיריםדברי שמואל (תשנח) עמ' כו
מט ע"ב31 גמילות חסדים בין לעניים בין לעשיריםפנים יפות על תהלים עמ' ריח
מט ע"ב31 גמילות חסדים הוא בין לעניים בין לעשיריםברכות אבי דף קד ע"א
מט ע"ב31 ואם יספיק בידו ילוה גם לעשירים... צריך להיות נדיב בחכמת תורתואורחות צדיקים שער נדיבות עמ' קד
מט ע"ב32 אמר ר' אלעזר כל העושה צדקה... כאילו מלא כל העולם כולו חסדאבן יהושע עמ' 9
מט ע"ב32 גמילות חסדים בין לחיים בין למתיםאור לפני הדורשין עמ' 72
מט ע"ב32 כל העושה משפט וצדקה כאלו מלאו לעולם כולו חסדמרפא לשון עמ' יג
מט ע"ב32 כל העושה צדקה ומשפט מעלה עליו הכתוב כאלו מלא כל העולם חסדדגלי יהודה דרוש א אות יב
מט ע"ב33 העושה צדקה ומשפט ממלא את העולם חסדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 128
מט ע"ב34 שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ וכו'חוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז
מט ע"ב36 בעל חן בידוע שהוא ירא שמיםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' כו ע"ב, מב ע"ב
מט ע"ב36 בעל חן בידוע שהוא ירא שמיםרב טוב דף מד ע"א
מט ע"ב36 כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא יר"שאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנג ע"ב, רצ ע"א
מט ע"ב36 כל אדם שיש עליו חן בידוע שיש בו יראת שמיםאור הצבי פתחא זעירא אות ד
מט ע"ב36 כל אדם שיש עליו חן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנ
מט ע"ב36 כל שיש עליו חן בידוע שהוא יר"שדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעב
מט ע"ב38 ותורת חסד על לשונהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תלג
מט ע"ב38 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כו' תורה לשמה זה תורה של חסד כו' ע"ד ללמדה זה של חסד כו'רב טוב דף ד ע"א, יד ע"א, טו ע"ד, כד ע"ג, קטז ע"א, קמט ע"ד, קנז ע"ב
מט ע"ב38 פיה פתחה בחכמהאוצר הכבוד
מט ע"ב38 תורת חסד על לשונההמאור שבתורה (לסין)
מט ע"ב38 תורת חסד על לשונה... ללמד לאחריםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק א
מט ע"ב39 תורה לשמה היא תורה של חסדמרפא לשון עמ' קא
מט ע"ב39 תורה לשמה זו היא תורה של חסדאור הצבי עמ' 32
מט ע"ב39 תורה לשמה זו תורה של חסד שלא לשמה אינה של חסדמי מרום ח"ב עמ' רא
מט ע"ב39 תורה לשמה זו תורה של חסדנתיבות עולם ח"א עמ' ל
מט ע"ב39 תורה של חסד זו תורה לשמהאור הצבי עמ' 206
מט ע"ב40 תורה ללמדה זו היא תורה של חסדדרשות שבט הלוי עמ' ריט, רכג, רמ
מט ע"ב40 תורה ללמדה זו תורת חסד שלא ללמדה אינה של חסדמי מרום חי"ג עמ' קעא
מט ע"ב מהרש"א תורה לשמה זה של חסד כו'רב טוב דף קמט ע"ד
נ ע"א אימר דאמר ר' נחמיה להדיוט, לגבוה מי קאמרמסילת ישרים עמ' תקלו
נ ע"א החלילדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כה
נ ע"ב חד תני שואבה וחד תני חשובהבני יששכר ח"ב דף מט ע"א
נ ע"ב מאן דתני חשובה לא משתבש מצוה חשובה היא נבראה מששת ימי בראשיתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
נ ע"ב נסוך המים מצוה חשובה היא ובאה מששת ימי בראשיתמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעה
נ ע"ב מצוה חשובה היא כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריב
נ ע"ב וחכמים אומרים אף יום טוב אינו דוחה (החליל)מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 286
נ ע"ב שיר של קרבן דוחה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיג
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תח ע"א
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבה וכו', שמשם שואבים רוה"קדרשות שבט הלוי עמ' נד
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תיב ע"ב
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה - אף הוא ראה וכו'היהדות הלאומית עמ' 229-233
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבהאוצר הכבוד
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 8
נא ע"א במוצאי יו"ט ראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעד
נא ע"א באו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדולבני יששכר ח"ב דף מט ע"א, מא ע"א
נא ע"א ומתקנין שם תיקון גדולאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תיא-תיב
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן וכו'בני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אורקדושת יו"ט ח"א דף מז ע"ג
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אורכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ב
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נג עמ' שמז
נא ע"א תוס' ד"ה מבלאיטוב ראיה
נא ע"א תוס' ד"ה מבלאי, תימה שלא חשיב נמי כתונתבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נא ע"ב05 כנגד חמש עשרה מעלות שאמר דוד בתהליםאור הצבי עמ' 64
נא ע"ב14 הגיעו לשער היוצא מן המזרחאוצר הכבוד
נא ע"ב15 אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל היכל ה'אור הצבי עמ' 78, 119
נא ע"ב18 אנו ליה וליה עינינואבן שוהם (פינסק) עמ' 11
נא ע"ב21 מי שלא ראה ירושליםכתבי רבנו בחיי עמ' רצה
נא ע"ב29 והיו בה ע"א קתדראותטהרת יו"ט ח"י עמ' רי
נא ע"ב31 ובימה של עץ באמצעיתהטהרת יו"ט ח"י עמ' נד, קכג, קכו, רנו
נא ע"ב31 וחזן הכנסת עומד עליהטהרת יו"ט ח"י עמ' קפ
נא ע"ב40 תקון גדולמאמרי הראיה 512; אורח משפט מו
נא ע"ב41 הקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעד
נא ע"ב42 בשעת השמחה בבית המקדש נתייחד מקום לנשים למעלהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 166
נב ע"א01 וספדה הארץ משפחות משפחות לבדשפתי חיים מועדים ח"א עמ' מז
נב ע"א05 אנשים לבד ונשים לבדאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
נב ע"א08 הריגת משיח בן יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שלב-שלג, שנג
נב ע"א08 מיתת משיח בן יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תסו-תסז, תעו, תעח, תפג, תצו, תקנז
נב ע"א08 משיח בן יוסף נהרגהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תכו-תכט
נב ע"א08 משיח בן יוסף שנהרגאור הרעיון עמ' ת
נב ע"א08 משיח בן יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תכא
נב ע"א08 רבי דוסא ורבנן, חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצר הרע שנהרגשפע חיים ח"ו עמ' צו
נב ע"א11 והביטו אלי אשר דקרו, חד אמר זה היצר הרע וח"א זה משיח בן יוסףאור הצבי עמ' 42
נב ע"א15 בימים ההמה תמלא הארץ דעה ולא יהיה יצה"ר בבני אדם אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנב
נב ע"א15 הקב"ה שוחט היצה"רכרם פתחיה מבוא שריג ג
נב ע"א15 לע"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלח ע"א, שמב ע"א
נב ע"א15 לע"ל מביאו הקב"ה ליצה"רדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג אות ג
נב ע"א15 לעת"ל הקב"ה מביאו ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםאור הצבי עמ' 215
נב ע"א15 לעת"ל הקב"ה מביאו ליצה"ר ושוחטו כו' צדיקים נדמה להן כהן וכו'רב טוב דף לז ע"ד
נב ע"א15 לעת"ל ישחוט הקב"ה את יצה"רמרפא לשון עמ' נח, רצו
נב ע"א15 לעת"ל מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים והרשעיםאוזן שמואל דף לז ע"ב
נב ע"א15 לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו מכתב מאליהו ח"א עמ' 258
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקיםחלקת יהושע עמ' קפו הערה קכה
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו כו' צדיקים נדמה להם כהר גדולמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רכט
נב ע"א15 לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצה"ר וכו' הללו בוכים והללו בוכיםיערות דבש ח"א עמ' מא
נב ע"א15 לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר מכתב מאליהו ח"א עמ' 27
נב ע"א15 לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"רתורה וחיים (כלפון) עמ' שיט
נב ע"א15 לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים - נדמה להם כהר גבוה, ורשעים - נדמה להם כחוט השערהכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ג
נב ע"א15 לעתיד לבוא ה' דן את יצה"רכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ד
נב ע"א15 לעתיד לבוא הקב"ה שוחטו ליצר הרעאיש צעיר דף כג ע"ב
נב ע"א15 לעתיד לבוא וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוהתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' לא
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביא הקב"ה יצר הרע ושוחטואהבת עולם דף קיג
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו מכתב מאליהו ח"א עמ' 287
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תכא
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםאור הצבי עמ' 40, 94, 109
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטואוזן שמואל דף סד ע"א
נב ע"א15 מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטוילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א15 מביאו ליצה"ר ושוחטוהמאור שבתורה (לסין)
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלח
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים והרשעיםאמונה ודעת דף 4
נב ע"א15 לעתיד לבא ה' ידון את יצה"רכרם יהושע (ולרשטיין) דף מח ע"ב
נב ע"א16 לצדיקים נדמה להם היצה"ר (לעת"ל) בהר, ולרשעים כחוט השערה נר ישראל חלק ב דף צט, חלק ג דף כז, נ
נב ע"א16 היצר הרע נדמה לצדיקים כהרפנים יפות על תהלים עמ' שצח
נב ע"א16 יצה"ר לצדיקים נדמה כהר ולרשעים כחוט השערהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קנד ע"ב
נב ע"א16 יצה"ר צדיקים נדמה להם כהר גבוהידי משה (תשמו) קהלת עמ' ו
נב ע"א16 לעת"ל ידמה יצה"ר לצדיקים כהראבן שוהם (פינסק) עמ' 86
נב ע"א16 לעתיד ידמה היצה"ר וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג
נב ע"א16 לצדיקים נדמה כהראבן שוהם (פינסק) עמ' 67
נב ע"א16 לצדיקים נדמה להם כהר ולרשעים כחוט השערהמרפא לשון עמ' נד, נה
נב ע"א16 עתיד שיהיה לצדיקים כהרמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רכו
נב ע"א16 צדיקים - נדמה להם כהר גבוה, ורשעים - נדמה להם כחוט השערה... נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יז ע"ב, עג ע"ד, עד ע"ד
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם יצר הרע כהרכרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"ב
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהר גבוהדרשות שבט הלוי בהקדמה או י', וגוף הספר עמ' טז, קצג, רצו
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהר וכו' הללו בוכים והללו בוכיםילקוט דברי חכמים שמות סי' קלה
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהר וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112-114
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהרעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נב
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהרקדושת יו"ט ח"ב דף ה ע"ד, כט ע"א
נב ע"א17 יצר הרע נקרא הריד אהרן עמ' קלו
נב ע"א17 רשעים נדמה להם כחוט השערהשבט מוסר עמ' רח
נב ע"א19 איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזהאיש צעיר דף כד ע"א
נב ע"א19 צדיקים בוכים איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזהאבן פינה עמ' 138
נב ע"א22 ואף הקב"ה תמה עמהם וכו'שפע חיים ח"א עמ' פה
נב ע"א24 א"ר אסי יצה"ר דומה לחוט של בוכיא לבסוף דומה כעבותות העגלהידי משה (תשמה) איכה עמ' כא, קלב
נב ע"א25 יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא [עכביש, רש"י] ולבסוף דומה כעבותות העגלהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לח
נב ע"א25 יצה"ר בתחלה דומה לחוט וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' שלז
נב ע"א25 יצה"ר בתחלה דומה לחוט ולבסוף דומה כעבותות העגלהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ה
נב ע"א25 יצה"ר דומה בתחילה לחוט כו'שערי תשובה שער א אות לח
נב ע"א25 יצה"ר דומה תחילה לחוט של עכביששבט מוסר עמ' רח
נב ע"א25 יצה"ר תחילה דומה לחוט של בוכיהמרפא לשון עמ' נד
נב ע"א25 יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ואח"כ לעבותות העגלהאמרי השכל עמ' 142
נב ע"א25 תחילתו של יצה"ר כחוט של בוכיאאור הצבי עמ' 262
נב ע"א27 הוי מושכי בהבלי שוא וכו'דרשות הרא"ש דף טז ע"ב דרוש יד
נב ע"א34 משיח בן דוד אינו מבקש אלא חייםמי מרום ח"ח עמ' רכה, רלב
נב ע"א38 גם הקב"ה קורא ליצה"ר רעגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קעב ע"ב
נב ע"א38 ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' ישעיה קראו מכשול ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' ב
נב ע"א38 ז' שמות יש לו ליצה"ר - רע, טמא, שונא, אבן, מכשול, ערל, צפוניראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות נג, ס, סו, עט, קדושה פרק יז אות נז
נב ע"א38 ז' שמות יש לו ליצר הרענתיבות עולם ח"ב עמ' קכא, קכג
נב ע"א38 ז' שמות ליצה"ראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' נא ע"ב
נב ע"א38 ז' שמות ליצה"ררוח חיים (חיד"א) עמ' מג
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שעד
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רעמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קנז
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"ראהבת דוד (חיד"א) עמ' פו ע"ב, קנא ע"ב
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"רטהרת יו"ט ח"י עמ' שלו
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"רמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קכו, תכ
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"רדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
נב ע"א38 שבעה שמות יש ליצר הרע, מכשולאלומת יוסף דף כח ע"א
נב ע"א38 שבעה שמות ליצה"רהמאור שבתורה (לסין)
נב ע"א38 שבעת שמות יש לו ליצה"רתורת חסד (סופר) עמ' ב
נב ע"א38 שבעה שמות יש ליצה"רמרפא לשון עמ' קפב
נב ע"א38 שבעה שמותכתבי רבנו בחיי עמ' רד
נב ע"א39 יצר הרע: רע, אבן, מכשולשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 189
נב ע"א43 אם רעב שונאך - יצה"רמוסר המקרא והתלמוד עמ' צו
נב ע"א43 אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים וכו'אבן פינה עמ' 148
נב ע"א43 אם רעב שונאך האכילהו לחם וה' ישלם לךחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קנח
נב ע"א43 אם רעב שונאך האכילהו לחםתאיר נרי עמ' כה
נב ע"א43 שלמה קראו שונא שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחםאור הצבי עמ' 40, 176
נב ע"א43 שלמה קראו שונאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפט ע"א
נב ע"א43 שלמה קראו שונאדרשות שבט הלוי עמ' קכ
נב ע"א45 וה' ישלם לך - אל תקרא "ישלם לך" אלא "ישלימהו לך"דברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קג
נב ע"א46 אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לךאבן פינה עמ' 120
נב ע"א46 ישעיהו קראו מכשולמרפא לשון עמ' צה
נב ע"א47 יחזקאל קראו (ליצה"ר) אבןידי משה (תשמה) איכה עמ' קלב
נב ע"א47 יצר הרע - אבןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 367
נב ע"א47 יצר הרע נקרא אבן נגףאמרי בינה (שיפמאן) עמ' יז
נב ע"א48 ואת הצפוני ארחיק מעליכם - זה יצה"ר שצפון בלבו של אדם וכו'אור הצבי עמ' 235
נב ע"א48 ואת הצפוני ארחיק מעליכם - זה יצה"ר שצפון בלבו של אדםכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ג
נב ע"א48 ואת הצפוני וכו' זה היצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדםדרשות שבט הלוי עמ' כו, מה, מט, פא, קט
נב ע"א48 ואת הצפוני זה יצה"רילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א48 הצפוני זה יצה"רדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקכט
נב ע"א48 ואת הצפוניכתבי רבנו בחיי עמ' רה
נב ע"א48 זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדםמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
נב ע"א48 יואל קראו צפוני זה יצר הרע שצפון בלבו של אדםאבן פינה עמ' 129
נב ע"א50 את פניו אל הים הקדמוני שנתן עיניו במקדש ראשון וכו' במקדש שני וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כז
נב ע"א50 פניו אל הים הקדמוני - שנתן עיניו בבית ראשון והחריבואור הצבי עמ' 52
נב ע"א51 היצר מניח כל העולם ומתגרה בישראלמי מרום ח"ט עמ' רנ
נב ע"א51 מניח אוה"ע ונדבק בישראלאורות האמונה 29; אורח משפט מח
נב ע"א51 שטן מתגרה רק בישראלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קעז
נב ע"א51 שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל, ובתלמידי חכמים יותר מכולםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' כב
נב ע"א52 ובתלמידי חכמים יותר מכולםאבן שוהם (פינסק) עמ' 40
נב ע"א52 יצה"ר מתגרה בחכמיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנג
נב ע"א52 כי הגדיל לעשות ובת"ח יותר מכולם וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' ל
נב ע"א52 עובדא דאביי על יצרא דעריותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 203
נב ע"א53 נקדים וניזל לאורחאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קג ע"א
נב ע"א53 רהט ג' פרסימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
נב ע"א54 אמר אביי אי מאן דסני לן הוה לא הווה מצי לאוקומי נפשיהאבן פינה עמ' 6
נב ע"א55 אביי הוה מצער שלא וכו'דרשות הרא"ש דף נט ע"ב דרוש ס
נב ע"א55 תלה נפשיה בעיבורא דדשאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
נב ע"א56 א"ר יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו'שבט מוסר עמ' שט
נב ע"א56 הגדול מחברו יצרו גדולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעא
נב ע"א56 יצה"ר מסית את האדם בעוה"זכרם פתחיה גפן יב שריג ו
נב ע"א56 יצר מתגבר בכל יוםכרם פתחיה גפן ו שריג א, גפן טז ענף חכמה א, גפן טז שריג פרט הכרם ז
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לומאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צד
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואהל יששכר (ליכטנשטיין) דף יח ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לודברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלי הקב"ה עוזרו אין יכול לואור פני משה דף ח ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ח
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום כו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לופרי הארץ (ויטבסק) עמ' יא, נז, סג
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאבן ישפה עמ' 8
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאהבת דוד (וועגער) עמ' 16
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאור הצבי עמ' 61, 112
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאור פני משה דף ג ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"א
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יז
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםשפע חיים ח"א עמ' פ
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה שעוזרו לו אין יכול לומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קיא, קיב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו כל יוםאהל משה (וינברג) פתח האהל דף א ע"ב, ט ע"ד
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבררוח חיים (חיד"א) עמ' קכד
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שפ
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםאוזן שמואל דף סד ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 13
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםאור החיים (שיטץ) עמ' 33
נב ע"א56 כל הגדול מכתב מאליהו ח"א עמ' 235
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנואהבת דוד (וועגער) עמ' 43
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוברכות אבי דף כה ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנודברי שמואל (תשנח) עמ' קיט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנודרשות שבט הלוי עמ' סד, שב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוילקוט דברי חכמים שמות סי' קלה
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רכט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קצט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומשמיע שלום עמ' רב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קט ע"א
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונפש החיים עמ' 112
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונר ישראל חלק ב דף ק, קסט, חלק ה דף יח
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוקדושת יו"ט ח"ב דף כט ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנושבט מוסר עמ' רח
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 100
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' קפב, רג
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנועטרת צבי (טאקסין) דף ח ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנופנים יפות על תהלים עמ' קב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנופרי הארץ (ויטבסק) עמ' יא, פג
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנותורה וחיים (כלפון) עמ' שיט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנותורת חסד (סופר) עמ' כח
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדולאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעח ע"א, שפט ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו וכו'דרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג סו"ד ט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירואורות הקודש ח"ג רמא; חבש פאר דרוש ז; עין איה ח"ב 192
נב ע"א56 כל הגדול מחבירוכור לזהב ח"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחברו וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג, דף ל ע"ב דרוש כח, דף נט ע"ב דרוש ס
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואבן פינה עמ' 5, 150
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואבן שוהם (פינסק) עמ' 39
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואור הצבי עמ' 297
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנוידי משה (תשמו) קהלת עמ' ו, שלו
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנומן הבאר עמ' 145
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כו
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנואור יהל ח"א עמ' קלט
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנומי מרום ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' פט
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנומי מרום חי"א עמ' קנ
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנומכמני עוזיאל עמ' קפב, קפד
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנומרפא לשון עמ' נד, נו, רכח
נב ע"א56 כל הגדול מחברו מכתב מאליהו ח"א עמ' 164
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואבן שוהם (פינסק) עמ' 63
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' עח, קמח
נב ע"א56 כל הגדול מחברודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שפד
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדולילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א56 מתחדש בכל יוםהמאור שבתורה (לסין)
נב ע"א רש"י - יספדו על משיח בן יוסףאור הרעיון עמ' ת
נב ע"א רש"י ד"ה אם רעב שונאךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפח ע"ב
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר כל יוםמכמני עוזיאל עמ' קפד
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיקידי משה (תשמה) איכה עמ' צה
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתובינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שפא, דרוש סג עמ' תכו
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאור הצבי עמ' 94
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאמרי יוסף דברים דף סט ע"ג
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםארץ החיים (ליברזון) סי' סה
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםגבורות ה' עמ' רצח
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםדרשות שבט הלוי עמ' פה
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםיערות דבש ח"א עמ' קיז
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםמרפא לשון עמ' כב, לה, קנח, רכח, רל
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות יט
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםתורת חסד (סופר) עמ' א
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום... ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ד
נב ע"ב03 צופה רשע לצדיק - על היצר הרעחוסן יהושע מאמר א פרק התיכון עמ' רכב
נב ע"ב03 צופה רשע לצדיק וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לועטרת צבי (טאקסין) דף צד ע"א
נב ע"ב04 אלמלא ה' עוזרו אין יכול לומי מרום ח"ח עמ' רכז
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואור יהל ח"א עמ' לב
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואיש צעיר דף כד ע"א
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרו לא הי' יכול לוקדושת יו"ט ח"א דף קיא ע"ד
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שא
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עזרורוח חיים (חיד"א) עמ' קלג
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לודרשות שבט הלוי עמ' ט
נב ע"ב04 לולא הקב"ה עוזרו לא יכולכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 37
נב ע"ב05 ה' לא יעזבנו בידודברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מו
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה - משכהו לבית המדרשאבן יהושע עמ' 96, 113
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה - משכהו לבית המדרשאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' צז ע"א
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דדרשות שבט הלוי עמ' רא, ערב
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דיערות דבש ח"ב עמ' מח
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עה
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' יג
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאבן שוהם (פינסק) עמ' 55, 67
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאהל רחל עמ' 584
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאמרי השכל עמ' 103
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 48-49
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כג ע"א, כו ע"א, מהדו"ג ח"א דף לד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז, קח, קכא
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץכתונת פסים (תשמה) פרשת תזריע יג ע"ב, אחרי טז ע"ד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכנו לביהמ"דקדושת יו"ט ח"א דף קטו ע"ג
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהמאור החיים עמ' טז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהתורה וחיים (כלפון) עמ' שסט
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהתורת חסד (סופר) עמ' א
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרשנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מד ע"ד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול משכהו לביהמד"רדרך הקודש (תנעמי) עמ' רעז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא - נימוח, ואם ברזל הוא - מתפוצץחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, נמוחדברי יהושע מאמר א פ"ב עמ' טו
נב ע"ב06 פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסז ע"ב
נב ע"ב06 פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דחלקת יהושע עמ' קפו הערה קכט
נב ע"ב06 תנא דבי ר"י אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד כו'עדן גנים דרוש ה קול א
נב ע"ב07 אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץאמרי יוסף שמות דף פד ע"א
נב ע"ב07 אם אבן הוא נמוח (שיצה"ר נקרא אבן, שם להלן)חלקת יהושע עמ' קנג הערה קנד
נב ע"ב07 משוך את יצה"ר לבית המדרשאור הרעיון עמ' כב
נב ע"ב07 משכהו לביהמ"דיד אהרן עמ' מד
נב ע"ב07 משכהו לבית המדרשנפש החיים עמ' 168
נב ע"ב13 יצה"ר מסית לאדם בעוה"זנתיבות עולם ח"ב עמ' קכו
נב ע"ב15 מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהי מנון ודרשוהו חז"ל - כי עתה עדיין הנסיונות קלים אצלוחוסן יהושע מאמר א פרק התיכון עמ' רכג
נב ע"ב15 מפנק מנוער עבדו קאי על היצה"רבינה לעתים (תשנד) דרוש מד עמ' רפ
נב ע"ב19 בתחילה קראו הלך ואח"כ אורח ולבסוף אישבינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעג
נב ע"ב19 בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף נעשה אישאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
נב ע"ב19 בתחלה קראו (להיצה"ר) הלך ואח"כ קראו אורח ולבסוף קראו אישילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רכו
נב ע"ב19 בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו אישראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ה
נב ע"ב19 בתחלה קראו הלךרוח חיים (חיד"א) עמ' סה, קלא
נב ע"ב19 ולבסוף קראו אורח... שנא' ויבא הלך לאיש גו' לעשות לאורחמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנב
נב ע"ב19 יצר הרע בתחילה קראו הלך ולבסוף אורח וכו'אור הצבי עמ' 249
נב ע"ב19 יצר הרע בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח וכו'אוזן שמואל דף סה ע"ב
נב ע"ב19 יצר הרע דומה להלך... לאורח... לבעל הביתפירוש המכבי שמואל עמ' רנט
נב ע"ב19 יצר הרע... בתחלה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו אישנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כט ע"א, מד ע"ד
נב ע"ב19 מתחילה הלך ואחר כך אורח ואחר כך בעל הביתדברי יהושע מאמר ב תוכן עמ' נח
נב ע"ב19 מתחילה קראו הלך ואחר כך אורח וכו'אור הצבי עמ' 91, 96, 112
נב ע"ב20 היצר הרע בתחלה דומה לאורחפנים יפות על תהלים עמ' תלו, תסד
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעבקדושת עינים (תשמו) סי' תי
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדם מרעיבו שבעחיים וחסד סי' תסה
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעשערי תשובה שער א אות ל
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קכד
נב ע"ב24 אבר קטן יש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צו
נב ע"ב24 אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעבמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פג, אור תורה סי' שצה
נב ע"ב24 אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע, משביעו רעבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ל
נב ע"ב24 אבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו - שבע, משביעו - רעבנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כג ע"ג
נב ע"ב24 משביעו - רעב, מרעיבו - שבעפירוש המכבי דברים עמ' קפד
נב ע"ב24 משביעו רעב מכתב מאליהו ח"א עמ' 265
נב ע"ב25 ארבעה דברים הקב"ה מתחרט עליהם שבראםאודה ה' דף לה ע"ב
נב ע"ב25 ארבעה הקב"ה מתחרטדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנז
נב ע"ב25 ארבעה מתחרט הקב"ה עליהן שבראןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תצד
נב ע"ב25 ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם כו' גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע כו', אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראלמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ס
נב ע"ב25 ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם, גלות כשדים וישמעאלים וכו'אור הצבי עמ' 235
נב ע"ב25 ד' הקב"ה מתחרט עליהם שבראםנתיבות עולם ח"ב עמ' קלג
נב ע"ב25 ד' מתחרט הקב"ה עליהן שבראן כו' יצר"ר דכ' ואשר הרעותידברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' צח ע"ב
נב ע"ב25 הקב"ה מתחרט שברא גלות וישמעאלאור הרעיון עמ' לז
נב ע"ב25 יצה"ר וגלות הקב"ה מתחרטהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קסא
נב ע"ב25 על ד' דברים מתחרט ה' שבראם - גלות כשדים ישמעאלים ויצה"ר מי מרום ח"ט עמ' שטז
נב ע"ב27 הקב"ה מתחרט על הכשדים שבראןגבורות ה' עמ' לב
נב ע"ב29 ה' מתחרט כל יום על שברא יצה"רמי מרום ח"י עמ' יז
נב ע"ב29 ואשר הרעותידברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' צח ע"ב
נב ע"ב29 יצה"ר... הקב"ה מתחרט עליו שבראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסא ע"א, רמג ע"ב, תב ע"א
נב ע"ב30 אלמלא ג' מקראות הללו לא נשתייר משונאיהם של ישראל כו'עדן גנים דרוש ד קול ג
נב ע"ב30 אלמלא ג' מקראות נתמוטטו וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסד ע"ב, רב ע"ב, תט ע"ב
נב ע"ב30 אלמלא ג' מקראותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שיז
נב ע"ב30 אלמלא שלשה מקראות הללוקול יעקב (שאול) דף כח ע"ג
נב ע"ב34 ד' חרשים - משיח בן דוד משיח בן יוסף אליהו כהן צדקמי מרום ח"י עמ' מב
נב ע"ב35 משיח בן דוד, ומב"י, ואליהו, וכהן צדקאור הרעיון עמ' שצח
נב ע"ב40 ז' רועים וח' נסיכי אדםתקט"ו תפלות (שלג)
נב ע"ב40 לעתיד כאשר ישבו במסיבה השבעה רועיםארץ החיים (ליברזון) סי' שכה
נב ע"ב40 מאן נינהו ז' רועים וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קכא ע"ב
נב ע"ב40 מאן נינהו שבעה רועים? דוד באמצע, אדם שת ומתושלח מימינו, אברהם יעקב ומשה בשמאלונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עא ע"א
נב ע"ב40 שמונה נסיכי אדםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפד ע"ב
נב ע"ב40 שמונה נסיכיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 343
נב ע"ב42 משיח א' מח' נסיכי אדםס' ג' תמוז תשנד עמ' פה, ש
נב ע"ב49 לענין רב עםמצוה ולב ח"א עמ' 120
נב ע"ב רש"י ד"ה ז' רועיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"ב
נב ע"ב רש"י כהן ג' אותיות שאין להם זוג באלפא ביתא דאטב"חבני יששכר ח"א דף קד ע"ג הג"ה, ח"ב דף ז ע"ב
נג ע"א01 אשה בוררת חטים לאור ביה"שאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פו ע"א
נג ע"א01 אשה היתה בוררת החיטין לאור בית השאובהבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו וכו'אור הצבי עמ' 308
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנודרשות שבט הלוי עמ' יג
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתינוחלקת יהושע עמ' קלג הערה שמ
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנומשך חכמה דברים פ' טז פס' טו
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנתינובני יששכר ח"א דף קסח ע"א
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לה ע"ד
נג ע"א03 יש מהם אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' לד, דרוש יז עמ' קלד
נג ע"א03 יש מהן אומרים אשרי ילדותנו כו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו כו' או"א אומרים אשרי מי שלא חטא וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' לו
נג ע"א03 יש מהן אומרים אשרי ילדותנועולת חודש ח"א מאמר צט
נג ע"א05 אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותינו אלו בע"תרב טוב דף קנ ע"ב
נג ע"א05 אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותינוקדושת יו"ט ח"א דף מז ע"ד
נג ע"א05 אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותנואור הצבי עמ' 318
נג ע"א05 אשרי זקנתינו שמכפרת על ילדותנוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רכח
נג ע"א07 אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחל לומי מרום ח"ז עמ' מג
נג ע"א08 אמרו על הלל הזקן... אם אני כאן הכל כאןמאור האגדה פרק יד
נג ע"א08 אמרו עליו על הלל הזקןאוצר הכבוד
נג ע"א08 הלל אומר אם אני כאן הכל כאן כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' לא, קכ
נג ע"א08 הלל אומר אם אני כאן הכל כאןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצד
נג ע"א08 הלל הזקן אמר כו' אם אני כאן הכל כאןרב טוב דף קכו ע"ג
נג ע"א08 הלל הזקן כשהיה שמח... אם אני כאן הכל כאןהחברה והשפעתה מאמר 4 פרק יד, מאמר 14 פרק ג
נג ע"א09 אם אני כאן - הכל כאן, ואם איני כאן - מי כאן?נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ד, סא ע"ג, קט ע"ג
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאןדברי שמואל (תשיג) עמ' כא, קיד
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאןדרשות אל עמי דרוש ל
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן וכו' אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתךס' החיים (תשנג) עמ' צג
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן וכו'מאמר אסתר דרוש א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן וכו'תורת חסד (סופר) עמ' שלד
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןברכת משה דף עה ע"א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןהמאור שבתורה (לסין)
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןכור לזהב ח"ב
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןכרם פתחיה גפן ו שריג פרט הכרם א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןלבני ישראל (הישן) דרוש ט
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תלא
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןנר ישראל חלק ב דף רד, חלק ג דף קלב
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיז
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן ע"אאמרי השכל עמ' 174
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאןאור הצבי עמ' 56, 194, 200, 218
נג ע"א09 אם אני כאן מי כאןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 7
נג ע"א10 אם אין אני כאן מי כאןמי מרום ח"א עמ' קמב, ח"ב עמ' פז, פט
נג ע"א11 למקום שאני אוהב, שם רגלי מוליכות אותי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפב
נג ע"א15 אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה ע"פ המיםשמועה טובה דף מב ע"ב
נג ע"א16 גולגולת שצפההמאור שבתורה (לסין)
נג ע"א17 לאתר דמתבעי תמן מובילין יתיהארץ החיים (ליברזון) סי' שפט
נג ע"א17 רגלוהי דבר איניש ערביןילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א17 רגלוהי דבר נש ערבין ביהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 36
נג ע"א17 רגלוהי דבר נש ערבין לושבט מוסר עמ' ג
נג ע"א18 הנהו תרי כושאי דהוו קיימי קמיה דשלמה וכו'אור הצבי עמ' 162
נג ע"א18 הנהו תרי ספרי דהוו קיימי קמיה דשלמהאור הצבי עמ' 224
נג ע"א18 הני תרי כושאי דיתבי קמיה דשלמהאוצר הכבוד
נג ע"א24 אמרו עליו על רשב"ג כשהי' שמח שמחת בית השואבה וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לא
נג ע"א24 אמרו עליו על רשב"ג כשהיה שמח בשמחת בית השואבה הי' נוטל ח' אבוקות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ד אות ד
נג ע"א24 אמרו עליו על רשב"גכתבי רבנו בחיי עמ' רצה
נג ע"א25 היה נוטל ח' אבוקותילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א28 לוי אחוי קידה קמי דרביאמרי יוסף שמות דף מב ע"ד
נג ע"א32 כל הימים של שמחת בית השואבה לא היו טועמין טעם שינהבני יששכר ח"ב דף מח ע"ג
נג ע"א32 כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנט, אור תורה סי' שסג
נג ע"א32 כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו כו', הכי קאמר, לא טעמנו טעם שינה, דהוון מנמנמי אכתפא דהדדימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רצד
נג ע"א33 לא ראו שינה בעיניהםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרא
נג ע"א33 לא ראינו שינה בעינינוילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א36 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתרשבט מוסר עמ' רא
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמאס' החיים (תשנג) עמ' פח
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא וכו' ואמר דוד ט"ו שיר המעלות וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף לט ע"א
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומאאבן שוהם (פינסק) עמ' 65
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומאאור הצבי עמ' 100
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתיןכרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ד, יא ע"ג
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתיןילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א40 כד חפר דוד שיחין קפא תהומא ועלה ט"ו אלף גרמידי וכו'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' פב
נג ע"א41 קפא תהומא בעי מכתב מאליהו ח"א עמ' 271
נג ע"א41 קפא תהומאויקהל משה (וייס) עמ' קיז אות סד, סו [הלכה]
נג ע"א41 אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קיב
נג ע"א44 דוד לא היה מורה הלכה בפני רבו אחיתופלחדוותא דשמעתא עמ' 6
נג ע"א44 מי איכא דידע אי שרי למכתב שםכרם פתחיה גפן ג שריג פרט הכרם ג
נג ע"א44 מי איכא דידע אי שרי למיכתב שם אחספא ונשדיה בתהומאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקמה
נג ע"א תוס' ד"ה אשה, איך אשה בוררת חטים לאור בית השואבה הא הוה מעילהבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נג ע"ב03 נשא אחיתופל ק"ודברי אהרן עמ' קכא
נג ע"ב08 ירד התהום מכתב מאליהו ח"א עמ' 272
נג ע"ב18 שהיו פורעים עצמן ומתריזין כלפי מטהאור הצבי עמ' 61
נג ע"ב19 אנו לי-ה לי-ה עינינוטוב ראיה
נג ע"ב20 ואנו לי-ה משתחוים ועינינו לי-ה מיחלותדרך חיים (תשלה) עמ' תקמה
נג ע"ב20 לי-ה אנו משתחויםגבורות ה' עמ' שכה, יב
נג ע"ב21 מנין התקיעות במקדשהסכמות הראיה 101
נג ע"ב רש"י ד"ה כאומר מודים מודיםס' הזכרון לחתם סופר עמ' סב
נד ע"ב לידע שהוקבע ראש חודש בזמנומשך חכמה במדבר פ' כח פס' טו
נה ע"א איזהו חודש שיש לו שני ראשים?משך חכמה במדבר פ' י פס' י
נה ע"ב21 מקריבים שבעים פרים בחג לשלום אומות העולםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 148
נה ע"ב21 הני ע' פרים כנגד מי כנגד ע' אומותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רס, אור תורה סי' שסה
נה ע"ב21 הני ע' פרים כנגד מי כנגד ע' אומות, פר יחיד למה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלב
נה ע"ב21 הני ע' פרים כנגד ע' אומותבני יששכר ח"ב דף נג ע"ד
נה ע"ב21 למה בכל ימי החג מקריבין פרים הרבה וביומא תמינאה פר אחד איל אחד וכו'בני יששכר ח"ב דף נה ע"א
נה ע"ב21 פר יחיד למה? כנגד אומה יחידהמשך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט,דברים הדרן
נה ע"ב21 פר יחידי כנגד... אומה יחידה משל למלך בו"ד כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רס, אור תורה סי' שסה
נה ע"ב21 פרי החג באים לכפר על אומות העולםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
נה ע"ב21 פרי החג שבעים כנגד שבעים אומותמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג, במדבר פ' כט פס' יח-יט, דברים פ' טז פס' יג
נה ע"ב21 שבעה פרים נגד שבעים אומותעולת ראיה ח"ב שפד; אגרות הראיה ח"ג נח; אורות קודש ח"ד תקטו
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד מי כנגד ע' אומותאבן יהושע עמ' 114
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד מיהמאור שבתורה (לסין)
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד ע' אומותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תי ע"ב, תיג ע"ב, תיד ע"א
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד ע' אומותאוהב ישראל דף ס ע"ב
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד שבעים אומות פר אחד וכו'היהדות הלאומית עמ' 235
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד שבעים אומותגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רו ע"ב
נה ע"ב21 שבעים פרים למהאוצר הכבוד
נה ע"ב21 שבעים פרים למהכתבי רבנו בחיי עמ' רצב
נה ע"ב22 משל למלך וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' רסא
נה ע"ב23 אמר לו לאוהבו עשה לי סעודה קטנהדברי שמואל (תשיג) עמ' קנב
נה ע"ב23 אמר לו לאוהבו עשה לי סעודה קטנהמי מרום ח"ז עמ' צב
נה ע"ב23 בבקשה ממך עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממךבני יששכר ח"ב דף מג ע"ב
נה ע"ב23 עכבו עלי יום אחדמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רמג
נה ע"ב23 עשו לי סעודה קטנהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רד
נה ע"ב23 עשו עמי סעודה קטנהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 191-192
נה ע"ב23 קשה עלי פרדתכםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 58
נה ע"ב24 אוי לאומות העולם שאבדו ואין יודעין מה שאבדו!משך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט
נה ע"ב24 אוי לאומות שאבדו ואינן יודעין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שע ע"ב
נה ע"ב24 אוי להם לא"הכתבי רבנו בחיי עמ' רצב-רצג
נו ע"א הנכנסין חולקין בצפון והיוצאים בדרום, בלגה...ישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 69
נו ע"ב03 טבא בוצינא מקראמשך חכמה דברים טו פ' יב-יד
נו ע"ב19 בילגה לעולם חולקת בדרוםמשך חכמה שמות פ' כא פס' יג
נו ע"ב20 מעשה במרים בת בילגהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 68
נו ע"ב20 מרים בת בילגאר"ש ישראלי, בתוך דגל ירושלים גל' 7 עמ' 59
נו ע"ב20 מרים בת בילגה - שותא דינוקא דאבוה וכו'היהדות הלאומית עמ' 245
נו ע"ב20 מרים בת בילגההמאור שבתורה (לסין)
נו ע"ב26 שכני בלגה נשתכרואבן פינה עמ' 139
נו ע"ב28 למ"ד שהמירה דתהילקוט הגרשוני ח"א
נו ע"ב30 שותא דינוקא או דאבוה או דאימיהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יב ע"ד
נו ע"ב30 שותא דינוקא או דאבוה או דאימיהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' י
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוק או דאבוה או דאמאאבן פינה עמ' 132
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיהאוזן שמואל דף ג ע"ב
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצב
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוקא, או דאבוה או דאמאדרשות שבט הלוי עמ' עב, רכג, רלג
נו ע"ב31 אוי לרשע אוי לשכנומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפז
נו ע"ב31 אוי לרשע אוי לשכנונתיבות עולם ח"ב עמ' קמא
נו ע"ב31 אוי לרשע אוי לשכנוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות טז
נו ע"ב31 אוי לרשע ואוי לשכנודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תריט
נו ע"ב31 טוב לצדיק טוב לשכנויד אהרן עמ' קטז

מקורות לפני עריכה
ב סוכה הגבוהה מעשרים אמה פסולהאשל חיים ח"א עמ' קד
ב סוכה שהוא גבוה למעלה מכ' דרשות לחם שלמה עמ' קב
ב ע"א אדם עושה דירתו דירת עראי כי עביד ליה דירת קבע נמי נפיק מצווה ועושה ח"א עמ' תא
ב ע"א אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע וכו' בי חייא ח"ב עמ' קח
ב ע"א בסוכות תשבו שבעת ימים אמרה תורה - כל שבעת ימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי בעקבות מועדי ה' עמ' 203
ב ע"א בסכות תשבו כעין תדורו ה"ז כמו ישיבת האדם בבית ס' המאמרים (רש"ב) תרנז עמ' 22
ב ע"א בסכת תשבו שבעת כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראיפרי צדיק חג סוכות אות ג, כו, מא
ב ע"א בפי' ר"ח, למען ידעו דורותיכם שיאלו וישיבו להם ענין יצי"מ שירת הפסח אות פט
ב ע"א תוס' ד"ה דאורייתא תני פסולה, ...ובפרק במה מדליקין דאמרינן נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי אגב דתנן כסוכה נקט נמי גבי נר חנוכה פסולה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
ב ע"א דירת עראי וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 92
ב ע"א דל עשתרות קרניים וכו' לקוטי שיחות ח"ח עמ' 359
ב ע"א דלא שלטא בה עינא תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תה
ב ע"א הא למעלה והא מלמטה שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצא
ב ע"א וסוכה תהי' לצל יומם וכו' ושב בדירת עראי לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
ב ע"א ושחמתה מרובה מצילתה פסולהלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עו
ב ע"א ושחמתה מרובה מצלתה פסולה לחמי תודה דף רח ע"ב
ב ע"א חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה וכו' שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' א
ב ע"א חמתה מרובה מצילתה ס' הבוטח ח"ב עמ' שעג
ב ע"א חשק שלמה בהשמטות - מדוע סוכה נכתבת עם ו' אף שבתנ"ך היא בלא ו' דורש טוב עמ' 300
ב ע"א כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדיירת ארעי תהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה ה
ב ע"א כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדהאור הישר בראשית דף לה ע"א
ב ע"א למעלה מב' אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אז שמח עמ' צ, קפא
ב ע"א למעלה מכ' אי שלטא ביה עינא גנא דפלפלי עמ' קמא
ב ע"א למעלה מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 24
ב ע"א מ"ש גבי סוכה דתני פסולה תורת מנחם חכ"ו עמ' 157
ב ע"א מעשה בהילנא המלכה ורש"י ד"ה קטן דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריז
ב ע"א סוכה דאורייתא תני פסולה שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רמב
ב ע"א סוכה דירת עראי בעינן זרע שמשון וירא אות יב
ב ע"א סוכה היינו סכך כשמה - רש"י אור אברהם - רות עמ' שנ
ב ע"א סוכה וכו' שחמתה מרובה מצלתה פסולה אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'תתה
ב ע"א סוכה לאורייתא תני פסולה מבוי דרבנן תני תקנתאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שטז
ב ע"א סוכה למעלה מכ' אמה פסולה מהר"ם שיק בראשית עמ' קנו
ב ע"א סוכה שאינה גבוהה י' טפחים פסולהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנז
ב ע"א סוכה שהוא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפד
ב ע"א סוכה שהיא גבוה מב' אמה פסולה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' סח
ב ע"א סוכה שהיא גבוה מעשרים וכו' אין אדם דר וכו' לא שלטא בי' עינא בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' סג
ב ע"א סוכה שהיא גבוה מעשרים וכו' אין אדם דר וכו' לא שליטא בי' עינא ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' סג
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רכט
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה א
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקנז
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה דרשות מהר"ם שיק עמ' שסג
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' צד
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה תורת מנחם ח"ז עמ' 24, 99
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה וכו' אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יומא ב
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, דאמר קרא למען ידעו דורותיכם, ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצח, תשטו, שמות עמ' קכו, ויקרא עמ' תעד-ה, במדבר עמ' מז, רלט, דברים עמ' פ, מלכים עמ' מח
ב ע"א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' פו
ב ע"א עד כ' אמה אדם יודע שיושב בצל סוכה טל חיים (פרידלנדר) עמ' לב
ב ע"א עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 11, ח"ג עמ' 261, ח"ז עמ' 99
ב ע"א עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרים כו' דלא שלטא בה עינא (ורש"י) לקוטי שיחות ח"ה עמ' 456, ח"ו עמ' 372, ח"ט עמ' 231
ב ע"א עד עשרים אמה אדם יושב בצל הסכך זמנים לששון עמ' כז
ב ע"א עד עשרים אמה ארם יורע שהוא דר בסוכה, רש"י ד"ה למען, ומהר"ם קהלת יעקב סוכות עמ' קצט, רה
ב ע"א על שם הסכך קרויה סוכה - רש"י אור אברהם - רות עמ' שנ
ב ע"א עלה הלל הבבלי וייסדה מאכסניא של התורה סי' סב
ב ע"א ענין סוכה היא דירת ארעי עיני שמואל (ראבין) עמ' כ
ב ע"א צא מדירת קבע אורות ונתיבות ח"ה פרק כג אות כג
ב ע"א צא מדירת קבע דרשות ר"י מסלוצק עמ' סב
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי אור אברהם דברים עמ' קיג
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשטז, שמות עמ' תרפ, ויקרא עמ' תע-תעא, מלכים עמ' קצח, תיב
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תכו, תלה
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי קהלת יעקב סוכות עמ' שפח
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת עראי ברכת טוב עמ' יד
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת עראי לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קע, מועדים עמ' צז
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת עראי מאור עינים (תשעה) עמ' קצד, תרכח
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת עראי ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 75
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת עראי שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכא
ב ע"א צא מדירת קבע ושב בדירת עראישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סח
ב ע"א צא מדירת קבע לדירת עראי שים שלום עמ' קג
ב ע"א רש"י - דסוכה הוא ע"ש הסכך לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
ב ע"א רש"י - ועל שם הסכך קרויה סוכה זמנים לששון עמ' כז
ב ע"א רש"י - חמתה מרובה מצילתה, בטל ברוב אור אברהם שמות עמ' קפא
ב ע"א רש"י ד"ה [בדוגנן] תני תקנתא, דלא שייך למתני בה לשון פסול, דמאן פסלה קודם שנשנית משנה זו, הרי היא תחלת הוראתו ומצותו דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' עא
ב ע"א רש"י ד"ה למען ידעו קהלת יעקב סוכות עמ' צח, רלה, ש, תסט
ב ע"א רש"י ד"ה למען ידעוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 11
ב ע"א רש"י ד"ה תני תקנתא, דלא שייך למתני בה לשון פסול, דמאן פסלה קודם שנשנית משנה זו, הרי היא תחלת הוראתו ומצותו חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
ב ע"א רש"י ותוס' - שעיקר הסוכה ע"ש הסכך, וע"ש הסכך קרוי' סוכה תורת מנחם ח"י עמ' 60
ב ע"א שאלת אביי בקשר למחיצות של ברזל וסיכך על גבן לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1150
ב ע"א שאלת אביי בקשר למחיצות של ברזל וסיכך על גבן לקוטי דיבורים עמ' 1150
ב ע"א שחמתה מרובה מצלתה פסולה דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קצב
ב ע"א תוס' ד"ה דאורייתא תגי פסולה, ובפרק במה מדליקין דאמרינן נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי אגב דתנן כסוכה נקט נמי גבי נר חנוכה פסולה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' עא
ב ע"א תוס' ד"ה כי עביד מכשירי מצוה עמ' יט
ב ע"א תוס' ד"ה ני לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
ב ע"א תנן התם מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט וכו' מבוי דרבנן תני תקנתא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
ב ע"ב הילני המלבה היתה יושבת בסוכה עם בניה, ורש"י ד"ה מדרבנן צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ר
ב ע"ב הילני המלכה היתה יושבת בסוכה עם בניה, ורש"י ד"ה מדרבנן +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ר
ב ע"ב כולהו כרבה לא אמרי ההוא ידיעה לדורות היאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 170
ב ע"ב צא מדירת קבע ושב בדירת עראי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' נז
ב ע"ב צא מדירת קבע ושב בדירת עראי אש דת (אסאד) עמ' רט
ב ע"ב ריטב"א - הכתוב חנוך לנער לענין חובת חינוך דרבנן לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
ב ע"ב ריטב"א - על מה שאיתא בגט' דאין לחנך קטן בסוכה פסולה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 63
ב ע"ב ריטב"א ד"ה אר"י מעשה - חינוך קטן במצוה יש לחנכו לעשות בהכשר גמור כגדול לקוטי שיחות חל"ה עמ' 19
ב ע"ב ריטב"א, למה מזכירים גשמים בחג גבורת יצחק סוכות עמ' פג
ב ע"ב רש"י ד"ה לימוה"מ - אבל סוכת מצוה אינה לצל לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
ב ע"ב רש"י ד"ה לימות המשיח - סוכה של לויתן לא הוי רק לתענוגימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיג-תיד
ב ע"ב רש"י ד"ה לימות, סוכה לצל ולתענוג לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנו
ב ע"ב רש"י ד"ה מדרבנן - להרגיל את הקטן למצוה בו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
ב צא מדירת קבע ושב בדירת ארעיפחד יצחק סוכות מאמר כב
ב"ב קיח: וידברו בני יוסף וכו' נתחבאו ביערים וכו' אנן מזרעא דיוסף וכו' ידו בכל סי' טו
ב. אלא מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרנים גנת אגוז (תשעב) אות תכא
ב. אמרה תורה כו' צא מדירת קבע ושב ברירת עראי תורת מנחם חכ"ז עמ' 73
ב. אמרה תורה כל ז' הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצז
ב. אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות פד
ב. אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי שרתי ח"א עמ' סב
ב. אמרה תורה צא מדירת קבע ושב בדירת עראי שפת אמת (רייז) סוכות עמ' יא, קא, קה, קטו, קל, קמה, קפג, רה, ריז
ב. בסכות תשבו, תשבו כעין תדורו הגות לב עמ' 160
ב. הילני המלכה וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' פו
ב. ושאין לה שלש דפנות פסולה מאור עינים (תשנח) עמ' שעב
ב. ושאין לה שלש דפנות פסולה מאור עינים (תשעט) עמ' תריב
ב. ושאינה גבוהה עשרה טפחים פסולהכד הקמח (מישור) עמ' שיג
ב. ושחמתה מרובה מצילתה פסולהכד הקמח (מישור) עמ' שיד
ב. כל ז' ימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי עלי שור ח"ב עמ' תמז
ב. כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע ודירתו עראי חיי שלמה עמ' רלד
ב. כל שבעת הימים צא מדירת קבע שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמג
ב. לא שלטא בה עינא פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסז
ב. למטה מעשרה טפחים פסולה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיד
ב. למעלה מב' אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום רלא שלטא בה עינא דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לח
ב. למעלה מב' פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנח
ב. למעלה מעשרים אין אדם יודע שיושב בצל סוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכא
ב. למעלה מעשרים אמה פסולה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצד
ב. למעלה מעשרים אמה פסולה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיד
ב. למעלה מעשרים אמה פסולה ותוס' ד"ה כי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, רג
ב. למעלה מעשרים לא שלטא בה עינא גנת אגוז (תשעב) אות קסז
ב. למען ידעו דורותיכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' סה
ב. משם ראיה אשה היתה ופטורה מן הסוכה גנת אגוז (תשעב) אות תכב
ב. סובה למעלה מב' אמה פסולה דלא שלטה בה עיניה עלי שור ח"ב עמ' רצו
ב. סוכה גבוהה למעלה מכי אמה פסולה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' שא
ב. סוכה דאורייתא תני פסולה מבוי דרבנן תני תקנתא דברי יואל מועדים ח"ד דף קמב ע"א, שפה ע"א
ב. סוכה דירת ארעי שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תצא
ב. סוכה דירת ארעי בעינן הישר והטוב (תשסג) עמ' קעב
ב. סוכה דירת עראי אור אברהם - תשובה עמ' תפו
ב. סוכה דירת עראי בעינן אגרא דכלה ח"ג עמ' ערב
ב. סוכה דירת עראי בעינן אמרי נועם (מועדים) סי' יב, כה, ליום א דסוכות
ב. סוכה הראויה לשבעה בעינן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח
ב. סוכה למעלה מב' אמות פסולה דלא שלטא ביה עינא מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שנ
ב. סוכה למעלה מעשרים אמה פסולה שערי אורה (מילר) ח"א עמ' יג
ב. סוכה שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה פסולה מאור עינים (תשנח) עמ' שעב
ב. סוכה שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה פסולה מאור עינים (תשעט) עמ' תריב
ב. סוכה שהוא גבוה למעלה מעשרים פסולה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעב
ב. סוכה שהוא למעלה מכ' אמה פסולה, וטעמא דמילתאיד דוד (אופנהיים) עמ' פו
ב. סוכה שהיא גבוה למעלה מב' אמה פסולה הישר והטוב (תשסג) עמ' ריט
ב. סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים אמה שמן ראש סוכות ח"א עמ' ח, לז, קא
ב. סוכה שהיא גבוהה וכו' אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תעד
ב. סוכה שהיא גבוהה וכו' שלשלת הקודש עמ' קעו
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תנה
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כח
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה אמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום א דסוכות
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות עו
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה תורת הרבי רבי זושא סי' עה
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמח, ח"ב דף קפט
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה וכו', רש"י ותוס' דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קפז
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה כו' משום דלא שלטה בה עינא תורת מנחם חנ"א עמ' 59
ב. סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמהקשוטי כלה (תשסג) עמ' מה, צו
ב. סוכה שהיא גבוהה מכ' אמה פסולה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' ט
ב. עד כ' אמה אדם יושב בצל סוכה ורש"י ותוס'מאורי שערים עמ' שלו-שלז
ב. עד עשרים תורת מנחם חל"ז עמ' 121
ב. עד עשרים אמה אדם יודע כו' למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע כו' אין אדם יושב בצל סוכה וכו' ורש"י תורת מנחם חנ"ט עמ' 368
ב. עד עשרים אמה אדם יודע שדר בסוכה אבל למעלה מעשרים אמה לא שלטא בה עינא אמרי צדיקים (תשסה) עמ' עז
ב. עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה אמרי נועם (מועדים) סי' כז לשמ"ע
ב. עשתרות קרנים זבחי צדק (דיסקין) עמ' רצו
ב. צא מדירת קבע ודור בדירת עראי אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' שיח
ב. צא מדירת קבע וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קסז
ב. צא מדירת קבע וכו'נועם אליעזר שמות דף רסה ע"א
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תח
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי וכו' עד כ, אמה דאדם עושה דירתו דירת עראי כי עביד ליה דירת קבע נמי נפיק וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' קעד
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת ארעיעטרת ישועה (תשסד) אות יח ליום א דסוכות, אות ו ליום ד דסוכות, ליקוטים לסוכות אות ג
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת ארעיקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצו, שא
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי אור אברהם על ספר המצוות עמ' צ
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי אור אברהם - סידור התפילה עמ' קפד
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי אורחות דוד עמ' רו
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי בינת ישראל (תשסו) דף נו ע"א
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שיג
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' נד, פו
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי חיים שיש בהם מועדים עמ' קמח, זמירות עמ' שלא
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' נד
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי מאור עינים (תשנח) עמ' קיט, שעג
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי מאור עינים (תשעט) עמ' קצז, תריג
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמו
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רב, תקנו
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראי משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שסג
ב. צא מדירת קבע ושב בדירת עראיכד הקמח (מישור) עמ' שיב
ב. צא מדירת קבע לדירת ארעי פאר יעקב ח"ג עמ' רעט
ב. צא מדירת קבע שב בדירת ארעי גנת אגוז (תשעב) אות תיט
ב. צא מרירת קבע ושב בדירת עראי שרגא המאיר מועדים עמ' נ
ב. צילתה מרובה מחמתההתורה והעולם ח"ג עמ' ר
ב. רבא אמר מהכא בסוכות תשבו וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' רכ
ב. רש"י - ושחמתה, עיקר הסוכה נקרא על שם הסכך תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שסד
ב. רש"י - סוכה מלשון סכך והגנה שמן ראש סוכות ח"א עמ' לח
ב. רש"י ד"ה דלא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלח
ב. רש"י ד"ה ושחמתה מרובה מצילתה (וקה"י סי' א')פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מ
ב. שאין לה שלוש דפנות פסולה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיד
ב. שב בדירת עראיברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפא
ב. תוס' ד"ה דאורייתא תני פסולה, ובפרק במה מדליקין דאמרינן נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה וכו' דברי יואל מועדים ח"ד דף קמב ע"א
ב. תוס' ד"ה כי גור אריה במדבר פ"י הערה 120
ב. תוס' ד"ה כי נצח ישראל (הרטמן) עמ' תרס הערה 46
ב: אדם יושב בצל סוכה דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כח ע"א
ב: בריטב"א כשמחנכים קטן במצות יש לעשותו בהכשר גמור כגדול גור אריה דברים פל"א הערה 18
ב: הילני המלכה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לו
ב: הילני המלכה היתה יושבת בסוכה מצווה ועושה ח"ב עמ' תרו
ב: הילני המלכה ישבה בסוכה קטנה ז' על ז' טפחים אמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום א דסוכות
ב: וכי תימרו קטן שא"צ לאמו מדרבנן וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמא, רמה
ב: חינוך קטן במצות צריך להיות בהכשר כגדול - ריטב"א אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רצו
ב: חינוך קטנים למצוות דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2190
ב: מחלוקת כשאין דפנות מגיעות לסכך וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמט
ב: מעשה בהיליני המלכה בלוד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תק
ב: מעשה בהילני המלכה שהיתה סוכתה גבוהה מב' אמה - ריטב"א אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפז
ב: סוכה שהוא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שז
ב: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, דלא שלטא בה עינאעטרת ישועה (תשסד) אות טו ליום ד דחוהמ"פ, ליקוטים לסוכות אות ח
ב: צא מדירת קבע ושב בדירת עראי ויגד יעקב עמ' ש
ב: קטן שאינו צריך לאמו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ד
ב: תוס' נשים פטורות מסוכה ישא מדברותיך - מגילה עמ' רלט
בז ע"ב מעשה בר"א וכו' אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם מגילת סמנים עמ' ח
בזמן שהחמה לוקה סימן רע לא"ה מ"ה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף פז ע"א
בילגה בעטה במזבח ואמרה לוקוס לוקוסמגלה צפונות ח"א פרשת ויחי
בסופו עניני הגאולה דבר מלכות ויקרא עמ' 178
בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שמן הטוב (תשסו) עמ' תקלג
ג ע"א מנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
ג ע"א איש כי תשטה אשתו כתיב רסיסי לילה סי' יג (עמ' 14)
ג ע"א ביושב בסוכה ושלחנו בתוך הבית, לב"ש דפוסלין מדרבנן, לא יצא י"ח המצוה אפי' מדאורייתא, תוס' ד"ה דא"ל באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכו
ג ע"א בית שאין בה ד' על ד' פטורה מן המזוזה מצווה ועושה ח"א עמ' שצט
ג ע"א בית שאין בו ארבע אמות וכו' רחמים לחיים דף כ"א ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ק"י)
ג ע"א דירת עראי או קבע מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרעח
ג ע"א למען ידעו דרתיכם וכו' למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רד ד"ה והנה
ג ע"א מי שהיה ראשו ורובו בסוכה שלחנו בתוך הבית ותוס' ד"ה דאמר לך בי חייא ח"א עמ' רלו, רלז
ג ע"א סוכה העשויה קטוניות קטוניות מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סט
ג ע"א רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה וחכ"א וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 31
ג ע"א תוס' - מצוה דאורייתא שלא עשאה באופן שתיקנו חכמים לעשותה אף ידי דאורייתא לא יצאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תד
ג ע"א תוס' ד"ה דאמר מכשירי מצוה עמ' קטז, קכה
ג ע"א תוס' ד"ה דאמר לך מני ב"ש היא בנין שאול עמ' יג
ג ע"א תוס' ראם לא עשה בתיקון חכמים אף ידי מצוה דאורייתא לא יצא פתח טוב עמ' רטז
ג ע"ב אית ביה ד"א על ד"א דיירי ביה דובר צדק עמ' 56, משיב צדק סי' צט (עמ' 56)
ג ע"ב דנין אפשר משאי אפשרחיי נפש ח"ב עמ' רנ
ג ע"ב היתה גבוהה מעשרים אמה ובא למעטה בכרים וכסות וכו' ואע"ג דבטלינהו (וגפרש"י ותוס') תורת מנחם חנ"ח עמ' 191
ג ע"ב מעשה בהלני המלכה דלא סגי דליכא בחד מבניה שהגיע לחינוך, ושם ריטב"א גבורת יצחק שבועות עמ' רכב-רכג
ג תוס' ד"ה פסולה עינות מים דף צה ע"ב
ג. אין מקום נחשב בית בפחות מארבע אמות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצח
ג. ב"ש חיישי שמא ימשך אחר שולחנו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו
ג. בית שאין בו ד' על ד' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעט
ג. בית שאין בו ד על ד' וכו' להורות נתן ויקרא עמ' כו
ג. בקיטוניות שבה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכב
ג. תוס' ד"ה דאמר לך בלא קיים מצוה כתקנת חז"ל יציב פתגם - ימים נוראים עמ' מה
ג. דאפילו מדאורייתא לא קיים - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' לב
ג. חלל שהוא פחות מעשרה טפחים הרי זו דירה סרוחה ואין אדם גר בה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסה הערה 29
ג. לא נצרכא אלא לקיטוניותמאורי שערים עמ' שלה
ג. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמג, קס
ג. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בבית ב"ש פוסלין דגזרינן וכו' וב"ה מכשירין דלא גזרינןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצז
ג. ממאי דב"ש וב"ה בסוכה קטנה פליגי וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום א דסוכות
ג. מקום חשוב הוא בד' אמות ערבי נחל (תשסד) עמ' תלז
ג. סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולה וכו' זקן אהרן (פריד) עמ' רעג
ג. עד עשרים אמה עושה אדם דירתו עראי נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיד
ג. פחות מד' אמות לא איקרי בית אגרא דכלה ח"ג עמ' שעט
ג. פטור מן המזוזה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' תב
ג. צריך להיות ראשו ורובו ושולחנו בתוך הסוכה וכו' גזירה שמא ימשך אחר שולחנו שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רט
ג. ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צט
ג. ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית שמן ראש סוכות ח"א עמ' שיח
ג. שתהא מחזקת ראשו ורובו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שס
ג. תוס' - אם לא עשה כתקנת חז"ל לא יצא ידי חובתו היינו אפי' מדאורייתאעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב
ג. תוס' - לא יצא יד"ח אפילו מדאורייתא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלט, קעג
ג. תוס' גזירה שמא ימשך אחר שילחנו ישא מדברותיך - מגילה עמ' קסב
ג. תוס' ד"ה דאמר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפט
ג. תוס' ד"ה דאמר להורות נתן דברים עמ' קצג
ג. תוס' ד"ה דאמר להורות נתן ויקרא עמ' נד
ג. תוס' ד"ה דאמר לך מניחיי נפש ח"ו עמ' רלט
ג. תוס' ד"ה דאמרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסב, ח"ג שאלה קח
ג. תוס' ד"ה דאמר, כיון דמדרבנן לא יצא ידי חובתו, הוי לא קיים כלל המצוה דברי יואל פ' פנחס דף קלד ע"א
ג. תוס' ד"ה ושולחנו בתוך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסה
ג: בית שאין בו ד' על ד' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פא
ג: הילני המלכה בניה גבה הוו ישבו בסוכה מגדל עוז (תשעח) עמ' פה
ג: היתה גבוהה מב' אמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנא
ג: היתה גבוהה מעשרים אמה ומיעטה בכרים וכסתות ותוס' ד"ה אע"ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז
ג: סוכה דירת עראי היא אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כה
ג: ערוב חצירות תשבי (תשסה) עמ' רד שורש ערבב
ג: פחות מארבע אמות אינו ראוי לדירה ואינו בכלל בית תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 42
גב. הגדול מחברו יצרו גדול ממנו דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפח
גדולה ג"ח וכו' שמחה לאיש (שונשול) דף לה ע"ב
גדולה ג"ח יותר מן הצדקה לוח ארז פרשת ויקרא דף א
גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שמן הטוב (תשסו) עמ' תקלב
גדולה צדקה בסתר יות' מהקרבנו' דברי יוסף (הכהן) דף טז ע"ב, כא ע"ב
ד ע"א היתה גבוהה י' טפחים והוצין יורדין וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רכט
ד ע"א היתה גבוהה מעשרים אמה, ובנה בה איצטבא זמנים לששון עמ' יא
ד ע"א ריטב"א - לענין שבת רחוק ג' טפחים אמרינן לבור ומצטרףחיי נפש ח"ב עמ' קלח
ד ע"א רש"י - שאף הוא הוכשר על ידה, דקיימא לן הלכה למשה מסיני דמכשרי סוכה על ידי עקימת דופן זמנים לששון עמ' יא
ד ע"א רש"י - שדופני הבית נעשין לה דפנות זמנים לששון עמ' יד
ד ע"א תוס' ד"ה בן משק ביתי סימן שפח דף קפט ע"א וסי' תנט דף ריט ע"א
ד ע"ב אתמר רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו וכו' מגילת סמנים עמ' קלא
ד ע"ב היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה עמוד וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רל
ד ע"ב וכפורת טפח לקוטי שיחות חי"א עמ' 164
ד ע"ב כל הפסוק כולו לשיעורים, ורש"י זאת ליעקב דברים עמ' קצב
ד ע"ב מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה+דברי שמואל (תשנח) עמ' קג
ד ע"ב נעץ ארבעה קונדסין דרשות ר"י מסלוצק עמ' סד
ד ע"ב סוכה שאינה גבוה י' טפחים פסולה גמרינן מארון וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקפח
ד ע"ב סוכה שאינו גבוה י' טפחים פסולה גמרינן מארון וכו' ברית שלום (תעח) דף צב ע"א
ד ע"ב רב ורב חנינא, ר' יוחנן ור' חביבא מתנו, בכוליה סדר מועד כל כי האי זוג חלופי ר' יוחנן ומעייל ר' יונתן עין איה שבת פ"ה פסקא יג {חשיבות הענין של האומר דבר בשם אומרו, כי צריכים להכיר כלליות שיטתו של האומר, רושם היכר זה פועל בגניזה על כל האומה, אבל בסדר מועד ישנם כמה עניני ספק, וגם זה נכנס בחשבון}
ד. ארון תשעה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנד
ד. בסוגיא דבנה בה איצטבאמאורי שערים - דברי הלכה סימן ט
ד. דירה סרוחהמאורי שערים עמ' שלח
ד. היתה גבוהה י' טפחים והוצין יורדין לתוך וכו' מזקנים אתבונן עמ' קסב
ד. היתה גבוהה מעשרים אמה והוצין יורדין בה תוך עשרים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכה
ד. היתה גבוהה מעשרים ובנה בה אצטבה על פני כולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכד, רס
ד. היתה גבוהה מעשרים ומיעטה בתבן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח
ד. היתה פחותה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רח, רט, רכד
ד. חקק בה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
ד. למטה מעשרה דירה סרוחה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיד
ד. נעץ ר' קונדיסין בארץ זבחי צדק (דיסקין) עמ' רלו
ד. עד ד' אמות אמרינן דופן עקומהפרדס המלך (תשסט) אות תמא
ד. ר' יוט אומר מעולם לא ירדה שטנה למטה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רלה
ד. תבן ואין עתיד לפנותו ועפר סתם מחלוקת ר' יוסי ורבנן וכו' פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסז
ד: ארון תשעה וכפורת טפח של"ה (תשנז) פרשת תרומה אות י
ד: ארון תשעה וכפורת טפחקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיא
ד: הארון היה גבהו עשרה טפחים, כך סוכה שאינה גבוהה עשרה פסולהכד הקמח (מישור) עמ' שיג
ד: ושאינה גבוה עשרה טפחים וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצ
ד: מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' ולא עלו משה ואליהו למרום הישר והטוב (תשסג) עמ' קעז
ד: מצות סובה הוא שני דפנות ושלישית אפילו טפחקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' שו
ד: נעץ ארבע קונדיסין וסכך על גביו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רה, רכו
ד: סוכה ב' כהלכתן ושלישית אפי' טפח מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלב
ד: שנים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קפא
ד: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מאור עינים (תשנח) עמ' תנט
ד: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מאור עינים (תשעט) עמ' תרטז, תשנה
ה מעולם לא ירדה שבינה למטה מעשרה ולא עלה משה ואליהו למרוט למעלה מעשרההגיונות אל עמי ח"א דרוש לב
ה מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קסב
ה מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה דבר המלוכה - הבה תמים עמ' צו
ה מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהארז ישעיהו דף עו
ה משה עלה למרום וכו' למטה מעשרה מנחת אליהו (תשנט) עמ' ער
ה ע"א אין דנין כלי מהכשר כלי לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 176
ה ע"א אליהו הנביא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יד
ה ע"א אמר רבי יהושע בן לוי אני ראיתי ברומי וכתוב קדש לה' בשיטה אחת מאור עינים (תשעה) עמ' תרמט
ה ע"א דנין כלי מכלי לקוטי שיחות חי"א עמ' 165
ה ע"א הכפורת נק' כלי הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ס
ה ע"א ואין תין כלי מהכשר כלי בית ישי - דרשות עמ' שסה
ה ע"א ואל יוכיח ציץ ותוס' עשיית מגבעת משונה ממצנפתתורת העולה (תשעה) עמ' רס
ה ע"א וירד הוי' וכו' למע' מעשרה טפחים בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רה
ה ע"א יו"ד ה"א מלמעלה וקודש למ"ד מלמטה (וברש"ש)ציץ השדה - שדי יער עמ' קמז
ה ע"א כל הכלים מאיר בת עין (תשסו) עמ' 645
ה ע"א כל הכלים נתנה בהם תורה מדת ארכן רחבן וקומתן כפורת ארכה ורחבה ניתנה קומתה לא ניתנה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רסא
ה ע"א כפורת וכו' מדת קומתה לא נתנה צא ולמד מפחות שבכלים וכו' אף כאן טפח אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רפג
ה ע"א כפורת מדת ארכה ומדת רחבה נתנה מדת קומתה לא נתנה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' י, נב, רפג
ה ע"א כפורת נקרא כלי אור אברהם שמות עמ' רי
ה ע"א לא ירדה שכינה משנת חיים שמות עמ' עו
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 644
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מעשרה כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' סו
ה ע"א למרום הכתב והקבלה בראשית פל"ט פסוק כ
ה ע"א לעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ולא עלה משה ואליהו למרום כו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלו
ה ע"א מאי כרוב מאיר נתיבות ח"ב עמ' קמט
ה ע"א מעולם וכו' ולא עלו משה ואליהו למרום, והכתיב ומשה עלה אל האלהים, למטה מעשרה. והכתיב ויעל אליהו בסערה השמים, למטה מעשרה אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שנג
ה ע"א מעולם לא ירדה השכינה למטה דברי שאול בראשית עמ' קסד, במדבר עמ' לב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה תורת מנחם ח"ד עמ' 61
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה (ע"ד אמרם הכל בידי שמים חוץ מיר"ש וכו') ומהר"ץ חיות ולא עלו משה ואליהו למרום (אע"פ שעלו לרקיע בכ"ז לא נתהפכה טבעם כמלאכים) מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנ
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה [מעשרה] ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כו ע"א
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצה ד"ה אמנם יובן
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' תורת מנחם חנ"א עמ' 363
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' מעשרה טפחים אש דת (אסאד) עמ' קלט
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קיד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום וכו' למטה מעשרהפרי צדיק פ' זכור אות ה
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסד, ח"ו עמ' שנב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחים ס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 175
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנז
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' סב, שער הקדושה סי' טז
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה אמרי רבי שפטיה עמ' צא
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה בי חייא ח"א עמ' קכא
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה בנין שאול עמ' מ
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה חכמת התורה משפטים עמ' תלב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כד, כט, לא, לד, נז, ס
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה לחמי תודה דף סב ע"ב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה מאור עינים (תשעה) עמ' רח
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' לב, סו, רסה
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים פניני יחזקאל עמ' תקפח
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'תתה
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה... מעשרה ברכת טוב עמ' רעז, רעט, רפז, שו, שכה
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למסה ס' המאמרים (רש"ב) תרסט עמ' מ, קסא
ה ע"א מעולם לא עלה משה למעלה מי׳ ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' תו
ה ע"א מעולם לא עלה משה למעלה מעשרהתורת העולה (תשעה) עמ' סו
ה ע"א פליגי תנאי בעניו הציץפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' של
ה ע"א ציץ הי' כתוב בו קודש למ"ד מלמטה וה' מלמעלה אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תצ, ח"ד עמ' לה, ח"ה עמ' קעז
ה ע"א ציץ וכו' כתוב עליו ב' שיטין וכו' ואר"א בר"י אני ראיתיו ברומי וכו' בשיטה אחת לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 200
ה ע"א שכינה בעקבי יעקב עמ' קיח
ה ע"א תוס' ד"ה ואל יוכח הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק לז
ה ע"א תוס' ד"ה ואל יוכיח אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעה
ה ע"א תוס' ד"ה יו"ד הא מלמעלה שיחת מלאכי השרת עמ' 103
ה ע"א תכשיט וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 193
ה ע"א תניא רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה רישומי דברים עמ' טז
ה ע"א תפשת מרובה לא תפשת וכו' צלח רכב עמ' קכה
ה ע"ב אהרן ובניו ומשה עמהן ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יט
ה ע"ב אמה של כלי המקדש חמשה טפחיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' פה
ה ע"ב ארץ חטה וגו', כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שלט
ה ע"ב ארץ חטה וגר, כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מ
ה ע"ב ארץ חטה ושעורה וגו' כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' ד, ט
ה ע"ב ביאור ענין ריבוי הלכה למשה מסיני בהלכות סוכה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' מז
ה ע"ב גובה הכרובים עשרים אמהתורת העולה (תשעה) עמ' קיח
ה ע"ב היינו כרוב היינו אדם אור תורה השלם (מזריטש) סי' קל
ה ע"ב היינו כרוב היינו אדם, אפי רברבי ואפי זוטרא אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שנד
ה ע"ב הכרוב היה לו פני ילד קטןדרשות באר יצחק עמ' ריא
ה ע"ב ומאי כרוב וכו' כרביא וכו' ואפי זוטרא אור תורה השלם (מזריטש) סי' רמח
ה ע"ב ומאי כרוב א"ר אבהו כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא אמרי רבי שפטיה עמ' רצח
ה ע"ב ומאי כרוב א"ר אבהו כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא לקט אמרי קודש - שמות עמ' קיד
ה ע"ב ומאי כרוב א"ר אבהו כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רעו
ה ע"ב ומאי כרוב א"ר אבהו כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רעו
ה ע"ב ומאי כרוב אמר רבי אבהו כרביא תקנת השבין סי' ו (עמ' 65)
ה ע"ב ומאי כרוב אמר רבי אבהו כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לג
ה ע"ב ומאי כרוב אמר רבי אבהו כרביאפרי צדיק משפטים אות ד
ה ע"ב ומאי כרוב... כרביא, ורש"י פני תינוק באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקיד, תשצט, ויקרא עמ' יח, במדבר עמ' קיד, דברים עמ' תכב, מלכים עמ' קט
ה ע"ב ורש"י ארץ חטה וגו', כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר - צריכין לשער בפירותיה איסורין שבתורה אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שסב
ה ע"ב ורש"י כתיב ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש. ואמר רב חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר. הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל, שאפילו בדברי תורה צריכין לשער בפירותיה איסורין שבתורה מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רסז
ה ע"ב כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, חטה לבית המנוגע וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שפט
ה ע"ב כרבים כרביא נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמה
ה ע"ב כרוב הוא פני אדם זוטרא עטרת יהושע ויקרא עמ' נג
ה ע"ב כרובים פני תינוק אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלד
ה ע"ב כתיב פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם, היינו כרוב היינו אדם, אפי רברבי ואפי זוטרא אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רי
ה ע"ב מאי כרוב שכן קורין בבבל לינוקא כרביאניבי זהב עמ' ריב
ה ע"ב מאי כרוב, אר"א כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא רביא באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ו
ה ע"ב מאי כרובים כרביא ברית שלום (תעח) דף עג ע"ד
ה ע"ב מאי כרובים כרביא ברית שלום (תשסח) עמ' תע
ה ע"ב מאי כרובים כרביא גבורת יצחק שבועות עמ' ק
ה ע"ב מחלוקת ר"מ ור"י אי אמת כלים בת ה' או ו'צמח צדקה עה"ת עמ' לג
ה ע"ב מעולם לא ירדה שכינה למטה מי'צמח צדקה עה"ת עמ' לג
ה ע"ב עוף בר יוכני לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
ה ע"ב רב הונא פני פני גמר וכו' פני הכ פורת וכו' פני יצחק תורת לוי יצחק עמ' קפו
ה ע"ב שיעורין דאורייתא נינהו דכתיב, ארץ חטה וגר אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפב
ה ע"ב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסינישמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר חמץ ומצה
ה ע"ב שכן בבבל קורין לינוקא רביא שיחות עבודת לוי סי' נה אות ו
ה ע"ב שכן בבבל קורין לינוקא רביא תורת אליהו עמ' קסט
ה ע"ב תוס' ד"ה מפשס ממנה לא מפשסדבר טוב עמ' מב
ה תניא ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה מאיר בת עין (ביקיאם) דף פב ע"ב
ה. אין דנין כלי מתכשיט עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכה
ה. אין השכינה שורה בפחות מי' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' לח
ה. אין השכינה שורה למטה מעשרהפרדס המלך (תשסט) אות שנא
ה. אין נחשב לארץ רק עד י' טפחים לארץ גור אריה שמות פ"י הערה 40, ויקרא פי"ב הערה 23
ה. אין פגים פחותים מטפחטוב טעם שמות עמ' רב - ובטוב טעם, ריב
ה. אין שכינה שורה למטה מעשרה זרע קודש - מועדים עמ' רכט, רלח
ה. אישתרבובי וכו' כסא עד עשרה ונקט ביה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 47
ה. הכפורת הוי כלי שרת אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכט
ה. הכפורת שם כלי שרת עליו אור אברהם על ספר המצוות עמ' קפב, ריט
ה. הציץ היה כתוב בו קודש למטה וה' למעלה שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סב
ה. השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדםכרם חמד (תשסו) עמ' קט
ה. ואל יוכיח ציץ ותוס' עשיית מגבעת משונה ממצנפת תורת העולה ח"ב פרק מד
ה. וירד ה' על הר סיני למעלה מעשרה יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כ
ה. ולא ירדה שכינה למטה והכתיב וירד כו' למעלה מעשרה טפחים מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סח
ה. ומאי כרוב אר"א כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביאחמודי צבי שמות עמ' שיג
ה. ומשה עלה אל האלקים וכו' הלא כתיב השמים שמים לה' פאר יעקב ח"ג עמ' תה
ה. יו"ד ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטה מבשרת ציון ח"ג עמ' רלא
ה. לא ירדה שכינה למטה דברי הרב עמ' רמג
ה. לא ירדה שכינה למטה מעשרה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עו
ה. לא ירדה שכינה למטה מעשרה וכו' תורת העולה ח"א פרק ו, יד, ח"ב פרק מה
ה. לא ירדה שכינה למטה מעשרהקשוטי כלה (תשסג) עמ' קט, קיא
ה. לא עלה משה ואליהו למעלה מעשרה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצט הערה 8
ה. לא עלה משה ואליהו למעלה מעשרה טפחים גור אריה דברים פכ"ז אות ט
ה. למדו מכרובים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכה
ה. לעולם לא ירדה שבינה למטה מעשרהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' עד
ה. לעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחיםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 113
ה. מאחז פני כסא פרשז עליו עננו מלמד שפירש מזיו שכינתו עליו וכר אשתרביב ליה כסא וכו' שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קיד
ה. מחיצין הלכה למשה מסינימאורי שערים עמ' שלח
ה. מעולם לא היו משה ואליהו למעלה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפד
ה. מעולם לא ידדה שכינה למטה מעשרה מזקנים אתבונן עמ' קסב
ה. מעולם לא ירדה השכינה למטה שמע יעקב (זיידא) עמ' קל
ה. מעולם לא ירדה השכינה למטה ולא עלה משה למעלה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שיא
ה. מעולם לא ירדה השכינה למטה ולא עלה משה למרום וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעא
ה. מעולם לא ירדה וכו' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רב, שלו
ה. מעולם לא ירדה שבינה למטה מעשרה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ס, קד
ה. מעולם לא ירדה שכינה וכו' בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רסב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה דברי יואל פ' בהעלותך דף רפה ע"א
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תנו
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה נטעי אשל בראשית עמ' שא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה (מעשרה)מסילות בלבבם - מסילה יד אות קג
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' של"ה (תשנז) פרשת תרומה אות כג
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' וירד ה' על הר סיני למעלה מעשרה טפחים מבשר טוב - חנוכה עמ' עב, קלח, קלט, קנא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' למטה מעשרהנועם אלימלך (תשסא) עמ' ש
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו', אף דבור האמור כאן מעל הכפורת רשות אחרת מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' דש
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למעלה מכתב מאליהו ח"א עמ' 167, ח"ג עמ' 64, 172, ח"ד עמ' 47*
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום יגל יעקב (תשנג) וישב אות קסא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום לקיים וכו' השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 610
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה כו' וירד ה' על הר סיני, למעלה מעשרה טפחים מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שנו
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מ י' טפחים ולא עלו משה ואליהו למרום למעלה מי' דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 91, פ"ב הערה 669-668, 672
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' יט
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' וכו' בינת ישראל (תשסו) דף ס ע"ב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחים גור אריה במדבר פכ"א הערה 176, דברים פ"ד הערה 119
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחים שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תסג, ח"ג עמ' צב, קיט
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחיםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' נב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחיםבהיֹת הבֹקר עמ' שפד
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' קז, קצ
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה אגרת הטיול (תשעה) עמ' רעט, שכא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' נב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה גנת אגוז (תשעב) אות ערה
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסו
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה חיי שלמה עמ' רמד
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה נחלה לישראל (תשעא) עמ' כז, נא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה קשוטי כלה חי"א אות רז
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לה, עז, קיא, קלה, ר, שיב, שלא, שלג
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנח, שכג
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' צד
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפז
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה תפארת צבי בראשית עמ' תרצט, תשח, תשכב, תשכט
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שס, שסב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ל"ב ליום ראשון של שבועות דף קנח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלג ע"ג, ופרשה כה דף קסז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכד ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת משפטים; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"א דף נט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכו ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קטו דף לט ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' א דף ב ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו דף קז ע"ד; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ו/ז; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תמה/תפה ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פ' נו/ז דף כו/ז ע"א
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ומעולם לא עלו משה ואליהו למעלה מעשרה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלח הערה 6
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קמה
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קנז
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רו
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חנוכה יא
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטהלמחר אעתיר עמ' ב
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה, והכתיב ומשה עלה וגו' למטה מעשרה וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיח, שעח
ה. מעולם לא ירדה שכינהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קג ע"ג
ה. מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה מעשרה נצח ישראל (הרטמן) עמ' שפח
ה. מעולם לא עלה משה לשמים דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לב פסוק יט
ה. מעולם לא עלו משה ואליהו למעלה מעשרה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 438, 795-794
ה. מעולם לא עלו משה ואליהו למעלה מעשרה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 44
ה. מעולם לא עלו משה ואליהו למעלה מעשרה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמא, תתמא הערה 33
ה. צא ולמד של"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות כא, מסעי אות יא
ה. ציץ דומה וכו' וכתוב עליו ב' שיטין יו"ד ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטה ואמר אליעזר בר' יוסי אני ראיתיו ברומי וכתוב קודש לה' בשיטה אחת מאור עינים (תשעט) עמ' תרלג
ה. ציץ דומה וכו' וכתוב עליו ב' שיטין יו"ד ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטה ואמר אליעזר בר' יוסי אני ראיתיו ברומי וכתוב קודש לה' בשיטה אחת מאור עינים (תשנח) עמ' שפה
ה. ציץ דומה כמין טס וכו' וכתוב עליו ב' שיטין אסף המזכיר (מאזוז) מע' צ - ציץ
ה. ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה חנן אלקים עמ' ע, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלא
ה. רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה וכו' והכתיב וירד וכו' למעלה מעשרה טפחים דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 57
ה. רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות יט
ה. רש"י - דבר שמשמעו מרובה ומועט אם תפשת המועט יפה תפשת, דבציר מהכי לא משמע וכו' ואם תפשת המרובה לא תפשת שאתה נראה כשקרן בדבריך תפארת צבי במדבר עמ' קמט
ה. רש"י - ש"מ למעלה מי' מפסיקא רשותא הישר והטוב (תשסג) עמ' קעז
ה. רש"י אין פנים של אדם פחותין מטפח גור אריה שמות פכ"ה הערה 221
ה. רש"י ד"ה תכשיט שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכט
ה. תוס' ד"ה ואל יוכיח ציץ וזר שלא נתנה בהן תורה מידה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכח
ה. תני ר' חנינא כל הכלים שעשה משה במשכן נתנה תורה בהם מידה מאיר בת עין (ביקיאם) דף פג ע"א
ה. תפסת מועט תפסתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צו
ה. תפשת מועט תפשת עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ריג
ה. תפשת מיעוט תפשת חקל יצחק (תשסג) עמ' תצח
ה. תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת תפארת צבי במדבר עמ' קמח
ה: "השמים שמים לד'", מעולם לא יררה השכינה למטה מעשרה אמרי נועם (מועדים) סי' א לחנוכה
ה: אין השכינה שורה למטה מעשרה טפחים ויגד יעקב עמ' שע
ה: אלא מבית עולמים גמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפג
ה: אמה הוא ששה טפחים שמן ראש סוכות ח"א עמ' לז
ה: אמה של בנין ששה טפחים של"ה (תשנז) פרשת וארא אות יא, תרומה אות יד
ה: אמה של בנין ששה טפחים שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כח
ה: אמה של בנין ששה טפחיםתורת הרבי רבי זושא סי' עה
ה: אף כאן כרובים בשליש דמשכן גור אריה שמות פכ"ה אות כד, שמות פכ"ו הערה 38
ה: אפי רברבי אפי זוטרא נצח ישראל (הרטמן) עמ' שצב
ה: אפי רברבי אפי זוטריטוב טעם בראשית עמ' קעח, שמות עמ' רז
ה: אפי רברבי ואפי זוטרא דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 217, 1353
ה: אפי רברבי ואפי זוטרא המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסח, רעד
ה: אפי רברבי ואפי זוטרא כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלא
ה: אפי רברבי ואפי זוטרא של"ה (תשנז) פרשת תרומה אות כו
ה: ארץ חטה וכו' כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
ה: בבבל קורין לינוקא רביא עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עדר, רצג
ה: ביהמ"ק בשליש הכיתטוב טעם שמות עמ' רז
ה: בית המקדש נקרא "בית עולמים"כד הקמח (מישור) עמ' שיב
ה: בשליש הבית הן עומריןטוב טעם שמות עמ' רי
ה: גובה הכרובים עשרים אמה תורת העולה ח"א פרק כה
ה: גובה הכרובים שבמשכן י' טפחים דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 591
ה: היה עובי הכפורת טפח גור אריה שמות פכ"ה אות כב
ה: היינו כרוב היינו אדם, אפי רברבי אפי זוטא אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 287, פ"ט אות 443
ה: הכרובים דמות פרצוף תינוק להם שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצ, רכב, רלג
ה: הכרובים היו להם צורת רביא מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריז, רכב
ה: הכרובים היו להם צורת רביא מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רצח
ה: הכרובים פני גדול ופני קטון דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 382, פ"ג הערה 181, 114
ה: והיו הכרובים פורשי כנפים, מאי כרוב, אמר ר' אבהו, כרביא וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רטו, ח"ב עמ' כו, קנ, רלו
ה: ומאי ברוב אמר רבי אבהו ברביא שבן בבבל קורין לינוקא רביא של"ה (תשנז) פרשת תרומה אות כו
ה: ומאי כרוב א"ר אבהו ביטא שכן בבבל לורץ אנוקא רביא וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ל ס"ק ד
ה: ומאי כרוב אר"א כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביאחמודי צבי בראשית עמ' קמ
ה: ומאי כרוב: אמר רבי אבהו: כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא רביא בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קח
ה: וממאי דחללה עשרה בר מסככה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצב
ה: כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלט
ה: כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, חטה לבית המנוגע וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' עב
ה: כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיא
ה: כראות פני אלקים דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיח
ה: כראות פני אלקיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפה
ה: כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' פא
ה: כרבים כרביא אנפי זוטרי בת עין (תשסז) עמ' קכט
ה: כרוב הוא כרביא וכו' היינו כרוב הינו אדם באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 906
ה: כרוב, כרביא, ילדצמח דוד (סקאליע) עמ' שלו
ה: כרובים דמות פרצוף תינוק גור אריה שמות פכ"ה אות כג
ה: כרובים דמות פרצוף תינוק להם שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפה
ה: כרובים דמות פרצוף תינוק להם שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לג
ה: כרובים כרביא ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רצז
ה: כרובים כרביא אפי' זוטרי ואפי' רברבי אורחות דוד עמ' קלט
ה: כרובים, דמות פרצוף תינוק שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שמא
ה: מאי "כרוב" - כרביא נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רה
ה: מאי כרוב - כרביאלוח ארש (תשסא) ח"א סי' תיד ד"ה כדי
ה: מאי כרוב אמר רבי אבהו כרביא, שבן בבבל קורין לינוקא רביא בית יצחק (ויינברגר) עמ' ריט
ה: מאי כרוב כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא פאר יעקב ח"ב עמ' תשסח
ה: מאי כרוב? כרביא שבן בבבל קוראים לינוקא רביאדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' ריג
ה: מאי כרובין, כרביאעטרת ישועה (תשסד) אות ז להגדה ש"פ
ה: פני הכרובים כרביא זוטא אפיהברית אברם עמ' תמד
ה: קורין לינוקא רביאדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קכב, קמד
ה: ראבר"י ראה יתוש של טיטוס אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצד
ה: שיעורין הלכה למשה מסיני אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלא
ה: שיעורין הלכה למשה מסיני מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרו
ה: שיעורין הלכה למשה מסיני עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ט
ה: שיעורין הלכה למשה מסיני שבח נעורים עמ' רמד
ה: שיעורין הלמ"מ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 199
ה: שיעורין וחציצין ומחיצין הל"מ גור אריה במדבר פי"ט הערה 32
ה: שיעורין וכו' הלכה למשה מסיגי אור אברהם ברכות עמ' רצ
ה: שעורים הלכה למשה מסיני דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2156
ה: תוס' ד"ה ד"ה תפשת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצה
הדס ששני עלים למעלה ואחד למטהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 59-60
הדר באילן משנה לשנהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 59
ההיא אתתא דאתא לקמיה דר"ןעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ט ע"א
הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםצוף דבש (לוין) מאמר ב
התקין ריב"ז כו' ושיהא יום הנף כולו אסור קול שמואל (קונפורטי) דף א ע"א
ו ע"א ארץ שכל שיעורי' כזית רנת יצחק תענית עמ' קעה
ו ע"א את בשרו את הטפל לבשרו באר שרים פרשת שמות דרוש א אות ג
ו ע"א את בשרו הטפל לבשרו פניני יחזקאל עמ' פז, קמז
ו ע"א את הטפל לבשרו תורת מנחם חט"ז עמ' 262
ו ע"א ורחץ וכו' במים וכו' נימא אחת וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 245
ו ע"א חציצין דאורייתא נינהו דכתיב ורחץ את בשרו במים בי חייא ח"ב עמ' לז
ו ע"א חציצין דאוריתא נינהולמדנות (תשנח) פ' מצורע אות סו
ו ע"א רש"י ד"ה דבש: קרוי כל מיני מתיקה דובר צדק עמ' 61
ו ע"א רש"י ד"ה מיסבפניני שבח עמ' רמב
ו ע"א שיעורים הלכה למשה מסיני, כזית תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכו
ו ע"א תשבו בעין תדורוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנא, ער
ו ע"ב אם למקרא וכו' יש אם למסורת תהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה ה
ו ע"ב ב' כהלכתן ושלישית אפי' טפח, ר"ש אומר ג' כהלכתן ורביעית אפי' טפח, ותוס' ד"ה ר"ש לקט אמרי קודש - מועדים עמ' צג, צד
ו ע"ב בדפנות סוכה בעינן שתים כהלכתן המאור הגדול (גר"א) עמ' רנט
ו ע"ב בסוכה מספיק ב' דפנות והג' טפח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 148
ו ע"ב בסכת בסבת בסוכותפניני שבח עמ' קנא
ו ע"ב בסכת בסכת בסכות לפרקים (תשסב) עמ' שלט
ו ע"ב בסכת בסכת הרי כאן ארבע תורת אליהו עמ' רמב
ו ע"ב גוד ולבוד ודופן עקומה הלכה למשה מסיני לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
ו ע"ב דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפידלמדנות (תשנח) פ' מצורע אות סו
ו ע"ב הפלוגתא יש אם למסורת או יש אם למקרא, ורש"י תורת מנחם חמ"א עמ' 111
ו ע"ב יש אם למסורת מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלה
ו ע"ב יש אם למקרא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנב
ו ע"ב יש אם למקרא ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א, ו
ו ע"ב סוכה צריכה דפנות אור אברהם - רות עמ' שנב
ו ע"ב סכה חסר, לדיני דפנות, שתים כהלכתן וכו' פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שס
ו ע"ב סכת בסכת בסכות הרי כאן ארבע המאור הגדול (גר"א) עמ' רצא
ו ע"ב פלוגתא אי יש אם למקרא או למסורת לחמי תודה דף עז ע"ב, קג ע"א
ו ע"ב פלוגתא ר"ש ורבנן אי בעינן ג' דפנות ברית שלום (תעח) דף כא ע"א, פג ע"ב
ו ע"ב פלוגתא ר"ש ורבנן אי בעינן ג' דפנות ברית שלום (תשסח) עמ' תקלג
ו ע"ב פלוגתא רבנן ור"י בדופן ג' או ד' אי סגי בטפח אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תיג
ו ע"ב שנים כהלכתן ושלישית אפילו טפח השיר והשבח ח"א עמ' רמא
ו ע"ב שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח תהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה ו
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית משנת חיים דברים עמ' ש
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפי טפח שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקס
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח דרשות מהר"ם שיק עמ' שטז
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח המאור הגדול (גר"א) עמ' תסג
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח טיול בפרדס ח"א עמ' רעט, רפז
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח לקוטי שיחות ח"ט עמ' 92
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מאור עינים (תשעה) עמ' תרלא
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח תורת מנחם ח"ז עמ' 39
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח תורת מנחם חמ"א עמ' 88
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח .למדנות (תשנח) פ' אמור אות עז
ו ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו ספח שער החצר (תשעב) סי' רסה
ו ע"ב ת"ר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' עז ד"ה שבעת
ו ע"ב תנו רבנו חמתה מחמת סיכוך ולא מחמת דפנות וכו' (ותוס' ורש"ל) לחמי תודה דף רג ע"ב
ו ע"ב תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלה
ו. אסמכתא בעלמא הוא תשבי (תשסה) עמ' קפז שורש סמך א'
ו. ארץ שרוב שיעורי' כזיתים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רב, תקמו, תקצה
ו. את בשרו את הטפל לבשרו שרגא המאיר מועדים עמ' קעו
ו. את הטפל לבשרודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קעא
ו. את הטפל לבשרו, היינו שערות שלו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רל הערה 24
ו. בסכת בסוכות יש אם למקרא או יש אם למסורתחיי נפש ח"ג עמ' רמט
ו. בסכת בסכת בסכות פרפרת הפרשה פרשת נח פרק ח פסוק כא, פרשת וישלח פרק לג פסוק יז
ו. חטה לבית המנוגע שעורה לענין טומאה עצם כשעורה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תרעט
ו. טפח שוחק באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 587
ו. כי אתאי הלכתא לגוד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' של
ו. שיעורים הלכה למשה מסיני וכו' וקרא אסמכתא אור אברהם - מסכת מגילה עמ' פז, תעו
ו. שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפחמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' מח
ו. תבן וביטלו הוי מיעוט מבשרת ציון ח"ג עמ' רעה
ו: אין דורשין תחילות נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצח
ו: אם יש אם למקרא או למסורת יבין שמועה (לעוו) עמ' רלז
ו: אתאי הלכתא וגרעתה חדא שמן ראש סוכות ח"ב עמ' נא
ו: ב' דפנות כהלכתן ושלישית אפי' טפח הישר והטוב (תשסג) עמ' קפג
ו: בדורשין תחילות קמופלגיכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז
ו: בסוכות בסוכות וכו' דל חד יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכב
ו: בסוכות בסכות בסכות הרי שלש ויגד יעקב עמ' שח, שיד
ו: בסכת בסכת בסוכות ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רעא
ו: בסכת בסכת בסוכות טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
ו: בסכת בסכת בסוכות ב' חסרין וא' מלאצמח צדיק (תשסז) עמ' צג, תעט, תפה, תפו
ו: בסכת בסכת בסכות פרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ה פסוק טז, פרשת מטות פרק לב פסוק מא, פרשת דברים פרק א פסוק כד-כה
ו: בסכת בסכת בסכות שרגא המאיר מועדים עמ' כד, כז
ו: בסכת בסכת בסכות הרי כאן ארבע וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כד ע"ב, סג ע"א, סח ע"ב, קמד ע"ב
ו: בסכת בסכת בסכותפרדס מנחם עמ' קלח
ו: בסכת חד תפארת צבי ויקרא עמ' תכב
ו: בסכת, בסכת, בסכות שמן ראש סוכות ח"א עמ' יח, יט, מה, קעט
ו: בתשרי נברא העולם חקל יצחק (תשסג) עמ' ה
ו: ג' דפנות ורביעית טפח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצד
ו: ג' פעמים 'בסוכת' וכו', אתאי הלכתא וגרעתה וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום א דסוכות, סי' ו ליום ג דסוכות, סי' ב ליום ה דסוכות
ו: ד"ת רובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עח
ו: דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו וכו' גבורות אליהו סי' סב-סג
ו: דופן רביעי די בטפח קדושת עינים (תשעא) פרק ט אות פד
ו: דפנות הסוכה שנים כהלכתן ושלישית אפי' טפח מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תיט, תכ
ו: דפנות הסוכה שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח פתחי שערים ח"ב עמ' לו
ו: דפנות של סוכה שתים כהלכתם ושלישית אפי' טפח מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שנו
ו: הכשר סוכה הוא בשלש דפנות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתריז הערה 51
ו: הלכה שתי דפנות ושלישי אפילו טפח כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שה
ו: ילפינן דפנות מסכת סכת סוכות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רב
ו: יש אם למקרא גנת אגוז (תשעב) אות קט, קסב, רחצ, שעז, שצט, תכד, תלה
ו: יש אם למקרא שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנז
ו: יש אם למקרא ולמסורת תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעו {אם יש קדימה לאחד מהם}
ו: יש אם למקראחמודי צבי ויקרא עמ' פב
ו: כמה דפנות הכשר סוכה וכו' רבנן סברי בתרין כהלכתן ושלישית אפילו טפח וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ד, קיח, קצח
ו: כעניין בסכת בסכת בסכות מנחת עני (תשעב) עמ' רנו
ו: מיגו דהוה דופן לסוכה הוי דופן לשבת שמן ראש סוכות ח"א עמ' מד
ו: מכאן לשתים כהלכתן ושלישית אפילו טבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר
ו: מצות סוכה שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפחעטרת ישועה (תשסד) אות י לליל ר"ה קודם קידוש, אות ז לשבת שובה
ו: סוכה ב' כהלכתן וג' טפח שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תז
ו: סוכה בג' דפנות ע"כ הוא דירת עראי בת עין (תשסז) עמ' קלט
ו: סוכה של ג' דפנות כשרהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' סב
ו: סוכה שתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשנד
ו: סכת חפר שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תצז
ו: ר"ש ס"ל יש אם למקרא חמודי צבי מועדים עמ' תסד
ו: רש"י - כיון דלא קפיד עליה חשוב כנופיה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נא
ו: רש"י אם למסורת היא האם והעיקר ולא כמו שנקרא גור אריה שמות פי"ב הערה 573, ויקרא פכ"א הערה 152, במדבר פי"ט הערה 32
ו: רש"י ד"ה אין מקפיד להורות נתן ויקרא עמ' קעו
ו: שיעור דפנות הסוכה שתים כהלכתם ושלישית אפילו טפח להורות נתן ויקרא עמ' שד
ו: שיעורי הסוכהמדבר יהודה (תשסב) עמ' קז
ו: שלושה דפנות כהלכתן ורביעית אפי' בטפחגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קי
ו: שלשה אינו כלבוד ושנים הם כלבוד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעט הערה 51, תקמט הערה 87
ו: שנים הם כלבוד גור אריה במדבר פכ"א הערה 173
ו: שנים כהלכתן ושלישית אפילו טפח דברי מנחם (היימליך) עמ' שעד
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רמה
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח דברי אש (כץ) עמ' יא, כד, נח
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רצז
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח שמן ראש סוכות ח"א עמ' ל, לא, מט, קד, קכה
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ב, י, מ, מא, נא, נז, עז, ק, רלד
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצב
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מגו דנעשה דופן לסוכה נעשה דופן לשבת ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקיד
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח רבי שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח בינת ישראל (תשסו) דף נה ע"ב
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח רבי שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח במאי קמיפלגי רבנן סברי יש אם למסורת ורבי שמעון סבר יש אם למקרא וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסב
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפחפרדס המלך (תשסט) אות תמא
ו: שתים כהלכתן ושלישית אפילז טפח דרשות יעב"ץ עמ' מג
ו: שתים כהלכתן ושלישית וכו' במאי קמיפלגיחמודי צבי בראשית עמ' צז
ו: ת"ר סוכה שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח חנן אלקים עמ' קז, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז, רכ, רכה
ו: ת"ר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ר"ש אומרחיי נפש ח"ו עמ' רט
ו: ת"ר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מאור עינים (תשנח) עמ' שעה
ו: ת"ר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מאור עינים (תשעט) עמ' תרטז, תשנה
ו: תוס' ד"ה בדורשין, למאן דלא דריש תחילות צריך לדקדק בכל הני דדרשינן לקמן קרנות קרנות, לטטפת לטטפת, דדרשינן כולהו למניינאכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעב
ו: תוס' ד"ה ור"ש יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קצא
ו: תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח וכו' רבנן סברי יש אם למסורת בסכת בסכת בסכות הרי כאן ארבע וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעה
ו: תנו רבנן שתים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות ג
ובת"ח יותר מכולם שמחה לאיש (שונשול) דף סג ע"ב
ומה להטיל שלום בין איש אמרה תור' שמי ימחה על המים צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ד ע"א
ומשי ידיה ומנח תפילין ומברך וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' שלד
ז וצריכה נמי צורת פתח, ואמר עוד אינה ניתרת וכו' כד הקמח (תשנו) עמ' קכז
ז ע"א ג' דפנות אף דלשבת לא הוי מחיצה מ"מ בסוכות הוי רשות אף לשבת כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קב
ז ע"א השגות הראב"ד על הרז"ה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 367
ז ע"א ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח המאור הגדול (גר"א) עמ' תרסט
ז ע"א טפח שוחק אפיקי יהודה (תשנט) עמ' קעח
ז ע"א מגו דהוי דופן לענין שבת חכמת התורה משפטים עמ' שצג
ז ע"א מיגו דהוה דופן לסוכה הוה דופן לשבת תורת מנחם ח"ז עמ' 39
ז ע"א מיגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן לשבתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קלב
ז ע"א מיגו דהויא דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת ראשית דעת (קורח) סי' מג
ז ע"א מיגו דהויא דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת תורת מנחם חל"ח עמ' 50
ז ע"א מיגו והוי דופן לענין סוכה הוי נמי לענין שבת גנא דפלפלי עמ' קה, רנט
ז ע"א סוכה העשויה כמבוי כשרה וכו' רנג ט ע"א חג הסוכות תעשה לך למעוטי גזולה פתח טוב עמ' רנג
ז ע"א רש"י ד"ה מאי לאו - ולישן לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 215
ז ע"א שיעורין ומחיצין הלכה למשה מסיני, חציצין דאורייתא וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סד
ז ע"א שתיק רב ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקעו; תרעב עמ' רסב
ז ע"ב איניש באמתא יתיב גנא דפלפלי עמ' קלב
ז ע"ב גברא באמתא יתיב גנא דפלפלי עמ' קב
ז ע"ב גברא באמתא יתיב המאור הגדול (גר"א) עמ' נט
ז ע"ב גברא באמתא יתיב תורת אליהו עמ' נב
ז ע"ב דפנות לאו סכך נינהו מנחת מחבת ח"א עמ' רטו
ז ע"ב דתניא שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח וכו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קו
ז ע"ב הני מילי בעיגולא אבל בריבועא בעי טפי המאור הגדול (גר"א) עמ' תרע, תרסט
ז ע"ב ואותו טפח היכן מעמידופניני שבח עמ' קכד
ז ע"ב וקא קרייה רחמנא סככהמנחת מרדכי עמ' קפג
ז ע"ב חמתה מרובה מצלתה פסולה קהלת יעקב סוכות עמ' תמג
ז ע"ב כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח טיול בפרדס ח"א עמ' לג
ז ע"ב מחלוקת ר' יאשיה אי בעינן מחיצה כסכך אי לא אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תצב
ז ע"ב מחלוקת ר"ש ורבנן לגבי מספר הדפנות, וילפינן מבסוכת בסוכת בסוכות אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמד, ח"ג עמ' תצג
ז ע"ב סוכה דירת קבעצמח צדקה עה"ת עמ' קמ
ז ע"ב סוכה העשויה ככבשן מנחת קנאות עמ' נו
ז ע"ב פרוכת מחיצה וקא קרייה רחמנא סככה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרלב
ז ע"ב רבי ורבי יאשיה ורבי יהודה וכו' כולהו ס"ל סוכה דירת קבע בעינן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' עג ד"ה ויעקב
ז ע"ב רי"ף ג ע"א מדפי הרי"ף חכמת התורה אחרי מות עמ' רלט
ז ע"ב שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מאור עינים (תשעה) עמ' תתמז
ז ע"ב שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח רבי שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
ז. אתמר פרוץ כעומד וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות כא לשמ"ע
ז. גברא באמתא יתיב שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יז
ז. דופן לסוכה ולשבת פני מלך ויקרא עמ' קצה
ז. ואינה ניתרת אלא בצוה"פ זבחי צדק (דיסקין) עמ' רלו
ז. וצריכה נמי צורת פתח וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שיג
ז. 'טפח שוחק' דעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות קנ
ז. טפח שוחק, טפח עצב דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 891
ז. מגו דהוי דופן וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתו, ח"ג עמ' תקסח
ז. מגו דהוי דופן לטובה הוי דופן לענין שבת דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לח
ז. מגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן לשבת שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטז
ז. מיגו דהוי דופן לענין סוכה הוי דופן לענין שבת חמודי צבי מועדים עמ' תקסג, תרלב, תרלז
ז. סוכה פחות משלשה כלבוד דמיכסף נבחר (מרגליות) עמ' לא
ז. פרוכת נקראת סכך עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
ז. שתיק רב דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קמ
ז. שתיק רב נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
ז. תוס' ד"ה מחיצה היא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד, רנח
ז. תוס' ד"ה מחיצה היא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצד
ז: אמר אביי רבי, ורבי יאשיה. ורבי יהודה, ורבי שמעון ורבן גמליאל, ובית שמאי ורבי אליעזר, ואחרים, כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות עו
ז: גברא באמתא יתיב דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כג פסוק טו
ז: גברא באמתא יתיב צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנה
ז: גברא באמתא יתיבמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קמב
ז: ד' דפנות הוי דירת ארעי טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
ז: וסכות על הארון וכו' ותוס' ד"ה מחיצה ובמפרשים שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שב, תעט, תפ
ז: כל שיש בהקיפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח שם יחזקאל עמ' קכא
ז: לר' אליעזר סוכה דירת קבע יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קב
ז: מיגו דהוי דופן לענין שבת הוי דופן בסוכה ויגד יעקב עמ' שו
ז: סוכה דירת קבע בעינן שיחות ר' ראובן עמ' יג
ז: סוכה דירת קבע בעינןצמח צדיק (תשסז) עמ' תל
ז: סוכה העשויה ככבשן דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מו
ז: סיכך על גבי מבוי שיש בו לחי יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח
ח ע"א אדם באמה יושב בשבילי אמונה ח"ב עמ' תנז
ח ע"א אמה בצד הוי אמה ותרי חומשא באלכסון גנא דפלפלי עמ' שטו
ח ע"א השכינה ירדה למעלה מעשרה טפחים ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כח
ח ע"א כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא ברית שלום (תשסח) עמ' תקצד
ח ע"א לא ירצה שכינה למטה מעשרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצ
ח ע"א פורתא לא דק תורת מנחם חנ"ח עמ' 174
ח ע"א פליגי תנאי בעניו הציץ פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שיט
ח ע"א תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי משיב צדק סי' צז (עמ' 55)
ח ע"ב בהא דבעי סיכוך לשם צל, בדין סיכוך קטן ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמג
ח ע"ב גנב"ך סוכת גויס סוכת נשים וכו' מאי לאתויי סוכת רקב"ש וכו' מגילת סמנים עמ' נ
ח ע"ב סוכה לשם צל בלבד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
ח ע"ב סוכות רקב"ש כשרה אף שלא עשאום לשם מצות סוכה פתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפ
ח ע"ב סוכת גנב"ך משנת חיים דברים עמ' רסג
ח ע"ב צורת הכרובים כשני נערים ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תרומה מאמר טז
ח ע"ב שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה והחיצונה סוכה, ורש"י שם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נז
ח ע"ב תוס' ד"ה ור"שחיי נפש ח"ב עמ' ה
ח ע"ב תוס' ד"ה סוכת כותים מגילת סמנים עמ' נ
ח ת"ר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעו
ח. אדם דן ק"ו מעצמו אורחות דוד עמ' רנג
ח. אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמא
ח. אשתרבובי אשתרבב ליה כסא עד עשרה ונקיט ביה וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' שצא
ח. כל שיש ברחבו טפח יש בהקיפו ג' טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' רלח
ח. לא ירדה שכינה למטה מעשרה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' פג, קעה, רפט
ח. מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום שנאמר השמים שמים לשם והארץ נתן לבני אדם וכו' מאמרי שלמה ח"א עמ' סא
ח. מעולם לא עלה אליהו למעלה וכו' נזר הקדש ח"א עמ' תעה
ח. תלתא גברי בתרתי אמתא יתבימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כו
ח: סוכה העשויה ככבשן וכו' ר"י מקום גברי לא קחשיב במהרש"א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פח
ח: סוכת גנב"ך וסוכת רקב"ש כשרה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רב, ריד, ריח, רכב
ח: סוכת גנב"ך ורקב"ש אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיא
ח: סוכת גנב"ך כשרהעטרת ישועה (תשסד) אות כג לסוכות
ח: סוכת גנב"ך וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 96
ח: עשה סוכה לצל תורת חיים (קאסוב) עמ' רטז
ח: שתי סוכות של יוצאים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
ח: תוד"ה סוכת דברי הרב עמ' קצח
חמה לוקה על אב בית דין שלא נספד כהלכהשרגי נפישי דרוש ו
חמה לוקה על אב"ד שמת חלקו של יוסף (אמאדו) דף מג ע"ג, פו ע"ג
חמש עשרה שיר המעלות על עליית התהוםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 37
ט ע"א אם בעינן סוכה לשמה קהלת יעקב סוכות עמ' שמט, תכו, תמו
ט ע"א גדולים תעשה לך משלך אמרות ה' השלם ח"א עמ' רו
ט ע"א גדילים תעשה לך לשם חובך ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 44
ט ע"א דבי יהודה בן בתירה אומר בשם שחל שם שמים על החגיגה כף חל שם שמים על הסוכה, שנאמר 'חג הטבות שבעת ימים לה", מה חג לה' אף סוכה לה' כתב סופר אגדות כאן
ט ע"א הזמנה מילתא הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק יא
ט ע"א ואיזו היא סוכה ישנה כל שעשאה קודם לחג שלשים יוםזכור לדוד עמ' מב
ט ע"א ובית הלל ההוא מיבעי ליה לכדרב ששת וכו', כשם שחל שם שמים על החגיגה וכו' לחמי תודה דף רד ע"ב
ט ע"א ועשו להם ציצית משלהם מאור עינים (תשעה) עמ' תשיא
ט ע"א ותניא רבי יהודה בץ בתירא אומר כשם שחל שם שמים וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' ריח
ט ע"א חג הסוכות תעשה לך אמרי אלימלך עמ' שלח-שמ
ט ע"א חג הסוכות תעשה לך לשם חובך ברית שלום (תעח) דף עט ע"ב
ט ע"א חג הסוכות תעשה לך לשם חובך ברית שלום (תשסח) עמ' תקז
ט ע"א חל שם שמים על החגיגהקהלת יעקב ראש השנה עמ' כז
ט ע"א חל שם שמים על הסוכה אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שסב, במדבר עמ' קכד
ט ע"א חל שם שמים על הסוכה קהלת יעקב סוכות עמ' א, סא
ט ע"א כי אמריתה קמיה דשמואל אייל אף מן הסיסין נמי פסולה ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' עג
ט ע"א כך חל שם שמים על הסוכה אז שמח עמ' קפא
ט ע"א כך חל שם שמים על הסוכה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תנו
ט ע"א כשם כו' ש"ש על הסוכה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 140
ט ע"א כשם שחל ש"ש על החגיגה כך חל ש"ש על הסוכה תורת מנחם חנ"ח עמ' 190
ט ע"א כשם שחל ש"ש על החגיגה כך חל ש"ש על הסוכהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנז
ט ע"א כשם שחל שם שמים מורשה - שיחות למועדים עמ' צ, רמט
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה דברי שאול ויקרא עמ' קנג
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' של
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל ש"ש על הסוכה בי חייא ח"ב עמ' צו, קיא
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רכו
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה (ורש"י ד"ה על החגיגה) לקוטי שיחות חי"ט עמ' 350, 349, חכ"ט עמ' 496
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עד
ט ע"א למעוטי גזולה הכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק יג
ט ע"א לעצי סוכה שאסורין משנת חיים בראשית עמ' שח
ט ע"א מניין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה וכו' אור אברהם - רות עמ' שנא
ט ע"א מנין לעצי םוכה שאסורין כל שבעה אז שמח עמ' ק
ט ע"א מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נד
ט ע"א מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה ת"ל חג הסכות שבעת ימים לה' מגילת סמנים עמ' נא
ט ע"א סוכה ישנה גבורת יצחק סוכות עמ' א
ט ע"א סוכה ישנה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 646
ט ע"א סוכה ישנה בית שמאי פוסלין וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רכו
ט ע"א סוכה ישנה וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 229
ט ע"א עצי סוכה אסורין מדאורייתא כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפא
ט ע"א עשיית סוכה לשמה ברכת אבות עמ' קמד
ט ע"א רבי יהודה בן בתירה אומר כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה רישומי דברים עמ' י
ט ע"א ריטב"א, סוכה גזולה גבורת יצחק סוכות עמ' לה
ט ע"א רמב"ן במלחמות ה', בגוילין הזמנה מילתא היא גבורת יצחק שבועות עמ' לד
ט ע"א רש"י ד"ה למעוטי לקוטי שיחות חי"ט עמ' 349
ט ע"א רש"י ד"ה על החגיגה - שלמי חגיגה וכו' כעבד הנוטל פרס לקוטי שיחות חט"ז עמ' 319
ט ע"א רש"י ד"ה פסולה, אפילו בדיעבד מעכב אם הטיל הציצית בבגד שלא לשמה מצווה ועושה ח"א עמ' שסג
ט ע"א שם שמים חל על הסוכה מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 162
ט ע"א שם שמים חל על הסוכהבשבילי אמונה ח"א עמ' פט
ט ע"א שם שמים על החגיגה משנת חיים דברים עמ' שיט
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא - תיפוק לי' משום דהוי לי' מהב"ע לקוטי שיחות חי"ט עמ' 349
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא צבא אהרן - שבת תשובה עמ' לו
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לו
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא קהלת יעקב סוכות עמ' ז, תמ
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צב
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא, הקשה למה לי קרא להוציא את הגזול הא הוה מצוה הבאה בעבירה בנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות נו
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא, טעמא דמצהב"ע לאו דאורייתא גבורת יצחק ימים נוראים עמ' מו
ט ע"א תוס' ד"ה ההוא, מצוה הבאה בעבירה עכ"פ מה"ת יצא כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קב
ט ע"א תוס' ד"ה ההיא עטרת חן ח"ב עמ' קיב
ט ע"א תוס' ד"ה חג ובמהרש"א שני המאורות (תשסח) עמ' קלה
ט ע"א תוס' ד"ה מה חגיגה, וד"ה סוכה ישנהלחמי תודה דף רד ע"ב
ט ע"א תוס' ד"ה סוכה משנת חיים בראשית עמ' שח
ט ע"א תוס', ל"ל קרא למיעוטי גזולה גבורת יצחק סוכות עמ' לה, לח
ט ע"א תוס׳ ד"ה ההוא קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רלא
ט ע"א תעשה לך - להוציא את הגזולקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמט
ט ע"ב העושה טובתו תחת האילן ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קנ, קנז, תיג, תכ
ט ע"ב העושה סוכתו תחת האילן בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קנ, קנז, תיג, תכ
ט ע"ב העושה סוכתו תחת האילן ס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 47
ט ע"ב העושה סוכתו תחת האילן וכו', ותוס' ד"ה הא עטרת חן ח"ב עמ' נה
ט ע"ב ולא בסוכה שתחת הבית והאילן דברי שאול ויקרא עמ' קסא
ט ע"ב כשחבטן ובפירש"ימנחת מרדכי עמ' קעז
ט ע"ב סוכה ע"ג סוכה העליונה כשירה אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תשו
ט ע"ב סוכה שתחת סוכה וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 143
ט ע"ב רש"י ד"ה הא קא מצטרף וכו' מחובר סכך פסול וכו' ברית שלום (תעח) דף עט ע"ב
ט ע"ב רש"י - ולמתניתין למה ליה למימר כאלו עשאה בתוך הבית האי לאו תחת ב' שככים כו', אמאי כשרה הא מצטרף ונמצא מסכך במחובר כו' בית המלך (חסון) דף ס"ג ע"א
ט ע"ב תוס' ד"ה ההוא מיבעי' ליהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' ע
ט ע"ב תוס', למה לי קרא למעט סוכה גזולה כו' גבורת יצחק סוכות עמ' עה
ט תוס', מצוה הבאה בעבירה הוא פסול דרבנן, וריטב"א גבורת יצחק סוכות עמ' סב, סח
ט. אין עושין סוכה בחולו של מועד מצווה ועושה ח"ב עמ' תקסב
ט. אמר רב ששת משום רבי עקיבא מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה תלמוד לומר חג הסכות שבעת ימים לה' של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות יב
ט. ב"ש ס"ל כר"א דאין עושין סוכה בחול המועד גנת אגוז (תשעב) אות תכג
ט. בית הלל מיבעיא לקרא לכדרב ששת דעצי סוכה אסור כתר תורה (תשסז) עמ' קיז
ט. בית שמאי סבירא להו דצריך לעשות הסוכה לשמה גנת אגוז (תשעב) אות תכג
ט. במלחמות (לשמה בבגדי קודש) עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שלא
ט. דרשו תיבת לך של חג הסוכות תעשה לך מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תכו
ט. העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' מא
ט. ועשו להם משלהם מאור עינים (תשנח) עמ' תכז
ט. ועשו להם משלהם מאור עינים (תשעט) עמ' תרצט
ט. ועשו להם משלהם למעוטי גזולה להורות נתן במדבר עמ' קמו, קמז
ט. ותניא, רבי יהודה בן בתירה אומר כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסכה של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות עא
ט. חג הסוכות תעשה לך למעוטי גזולה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קיד
ט. חג הסוכות תעשה לך למעט גזולהאשל חיים ח"א עמ' קל
ט. חג הסוכות תעשה לך, לך למעוטי גזולה שם יחזקאל עמ' תמא
ט. חל ש"ש על החגיגה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצא
ט. חל שם שמים על החגיגה ועל הסוכה תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לט
ט. חל שם שמים על הסוכה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כ, קיז, קנט, קסה, רכ
ט. חל שם שמים על הפוכה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ב
ט. חל שם שמים על הפוכה כמו שחל על החגיגהצמח צבי אגרת סה
ט. כך חל שם שמים על הסוכה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' פג, צד, קג, קה, קח, קיד, קטז, קלב, קמו, קנג, קפד, קפח, קצה, ריא, ריח, רכט, רמד, רנא, רנד, רסו, רעג, ערה
ט. כשם שחל ש"ש על החגיגה כך חל ש"ש על הסוכהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמז
ט. כשם שחל ש"ש על החגיגה כן חל ש"ש על הסוכה ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עב
ט. כשם שחל שם שמים משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצה
ט. כשם שחל שם שמים על החגיגה וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תפד
ט. כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל על הסוכה כתב סופר דרשות (תשל) עמ' נט
ט. כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה אורחות דוד עמ' פז
ט. כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1273
ט. כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה שרגא המאיר מועדים עמ' כט
ט. כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה וכו' דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לז
ט. מי שלא חג יו"ט ראשון חוגג כל הרגל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריז
ט. מניין לעצי סוכה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
ט. מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה פרפרת משה ח"ב עמ' קכד
ט. מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תפח
ט. מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה שרגא המאיר מועדים עמ' כד
ט. מנין שעצי סוכה אסורין כל שבעה לחם שלמה (הלוי, שנז) דף סז ע"א
ט. מצוה הבאה בעבירה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסט
ט. מקום הסוכה תחת אויר השמים נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיד
ט. סוכה בתוך שלשים משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פג
ט. סוכה גזולה פסולהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות טו
ט. סוכה ישינה כשר ואין צריך עשיה לשם סוכה כתר תורה (תשסז) עמ' קטז
ט. סוכה ישנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסג
ט. סוכה ישנה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין עצי חיים על התורה עמ' תלח
ט. סוכה ישנה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין פאר יעקב ח"ד עמ' שצג
ט. סוכה ישנה בתוך ל' יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' שסט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד, רכג
ט. סוכה ישנה וכו' ותוס' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קד
ט. סוכה ישנה פסולה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שיד
ט. סוכה ישנה, תוס' משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג
ט. סוכה לשם חגברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפא
ט. סוכה שחל שם שמים עליהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' מד
ט. עושין סוכה בחולו של מועד חקל יצחק (תשסג) עמ' תלו
ט. עצי סוכה אסורין בהנאה כל שבעה גור אריה ויקרא פ"כ הערה 27
ט. עצי סוכה אסורין וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 55
ט. עצי סוכה אסורין כל ז' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנה
ט. רחל ש"ש על עצי סוכה וכו' חמודי צבי מועדים עמ' קנח, קס
ט. רש"י - ב"ש פוסלין, ואלו תוך ל' לחג הוה כיון דשואלין בה' החג עצי חיים על התורה עמ' תלח
ט. רש"י ד"ה נוי סוכה חמודי צבי מועדים עמ' קס
ט. שחל שם שמים על הסוכה שמן ראש סוכות ח"א עמ' לה
ט. שם שמים חל על הסוכה ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כח, כט
ט. שם שמים על הסוכה פני מלך ויקרא עמ' קפ
ט. שם שמים קרוי על הסוכה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' מא
ט. תוס' - ההוא, מצוה הבא בעבירה לא הוי אלא מדרבנן פאר יעקב ח"ב עמ' תשכח
ט. תוס' ד"ה ההוא - הקשו למה לי קרא למעוטי סוכה גזולה, תיפוק ליה משום דהוה מצוה הבאה בעבירהשם יחזקאל עמ' תמא
ט. תוס' ד"ה ההוא - למה לי קרא להוציא את הגזול, תיפוק ליה דהו"ל מצוה הבאה בעבירהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נו
ט. תוס' ד"ה ההוא חמודי צבי מועדים עמ' יב, טז, תעא, תקז, תקיט, תרלב, תרלז
ט. תוס' ד"ה ההוא להורות נתן במדבר עמ' קמז
ט. תוס' ד"ה ההוא פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ו*, ח"ג עמ' תקסז
ט. תוס' ד"ה ההוא מיבעי' לי' דמצהב"ע לאו דאורייתאחיי נפש ח"ו עמ' לב, ע, קטז, קכד, קמא, קעד
ט. תוס' ד"ה ההוא מיבעי' לי' למעוטי גזולה, תימא תיפוק לי' דהוי מצהב"עחיי נפש ח"ו עמ' לט, ע, קכד, קלג, קמא, קעד, רז
ט. תוס' ד"ה ההואחיי נפש ח"ד עמ' קצט
ט. תוס' ד"ה ההואחמודי צבי בראשית עמ' תיד
ט. תוס' ד"ה ההואפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנא
ט. תוס' ד"ה ההוא, דמהב"ע לאו דאורייתא אלא מדרבנןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ח
ט. תוס' ד"ה ההוא, מצהב"ע הוא רק דרבנן מדחזינן דצריכה קרא למעוטי טבל במצה דרשות דבר צבי עמ' קמב
ט. תוס' ד"ה ההוא, מצהב"ע לאו דאורייתאחמודי צבי שמות עמ' קג
ט. תוס' ד"ה ההוא, מצוה הבאה בעבירה לא הוי רק מדרבנן עצי חיים - מועדים עמ' צה
ט. תוס' ד"ה מנין פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסד
ט. תעשה לך ולא מן העשוי עצי חיים - מועדים עמ' קמ*
ט. תעשה לך למעוטי גזילה חמודי צבי מועדים עמ' טו
ט: אמר רב פפא בשחבטן כו' כתר תורה (תשסז) עמ' קטז
ט: בסוכות תשבו ולא בסוכה שתחת הסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
ט: תוס' ד"ה ההוא, מצהב"ע אינו אלא מדרבנן ויגד יעקב עמ' רנ
ט: העושה סוכתו תחת האילן גנת אגוז (תשעב) אות תכד
ט: העושה סוכתו תחת האילן טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז
ט: העושה סוכתו תחת האילן ובגמ' בשחבטן ויגד יעקב עמ' שטז
ט: העושה סוכתו תחת האילן וכו' אמר רב פפא כשחבטן, וברש"י ד"ה כשחבטןכסף נבחר (מרגליות) עמ' לא
ט: כשם ש"ש חל על החגיגה כך חל ש"ש על הסוכה שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שכג
ט: סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' לו
ט: סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכא
ט: סוכה תחת האילן פסולה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סט
ט: סוכה תחת הסוכה פסולה שמן ראש סוכות ח"א עמ' מד, קעט
ט: סוכה תחת סוכה פסולהדרשות דבר צבי עמ' קלח
ט: עצי סוכה אסורין בהנאה כל שבעה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שע
ט: רש"י - בשחבטן, דבטל ברוב גנת אגוז (תשעב) אות תכד
ט: רש"י ד"ה בשחבטן (וקה"י סי' א')פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מ
ט: תוס' ד"ה הא - למעט הדפנות שלא יהיו יותר מעשרים כשר גנת אגוז (תשעב) אות תכט
ט: תוס' ל"ל קרא לסוכה גזולה ת"ל דהוי מצוה הבב"ע ויגד יעקב עמ' שיט
טו ע"א במאי פליגי בביטולי תקרה קא מיפלגי וכו'זכור לדוד עמ' כט
טו ע"א החוטט בגדיש וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' ס
טו ע"א וגשלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, וברש"י נחלת צבי (פאליי) עמ' נא, נד, עה
טו ע"א כל אימת דמשמשי בהו מברכימנחת מרדכי עמ' שלו
טו ע"ב סיככה בבלאי כלים פסולה המאור הגדול (גר"א) עמ' עתר
טו ע"ב רש"י ד"ה רבא אמר וכו' עטרת חן ח"ב עמ' נט
טו. בביטולי תקרה קמיפלגי משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפד
טו. החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר, רה, רכג
טו. החוטט בגדיש לעשות לו סוכהנועם אלימלך (תשסא) עמ' עא
טו. החוטט בנדיש אינה סוכה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעד
טו. התוסס בגדיש לעשות בו סוכה אינו סוכהדבש השדה עמ' קז
טו. לוקח אחת מבינתיים ואינו מפקפק מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנז
טו. תקרה שאין עליה מעזיבה ד'שערי שיש יהושע ח"א עמ' קמח
טו: בשיטת הר"ן באתרוג בה"ש דשביעי דאפילו לא נטלו כל היום אינו נוטל דספק דרבנן לקולא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שלד
טז ע"א המשלשל וכו', ורש"י לב חיים חלק א (סימן ע"ט) דף קב ע"ד (ד"ה גם)
טז ע"א כשם שמלמטה למעלה עשרה טפחים, כך מלמעלה למטה עשרה טפחים זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' מז
טז ע"א סככה בבלאי כלים פסולה לחמי תודה דף רה ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה פרסוצמח צדקה עה"ת עמ' קמא
טז. החוטט בגדיש אם יש לו חלל טפח במשך שבעה כשר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רה
טז. החוטט בגדישמאורי שערים עמ' שלד, שלו
טז. המשלשל דפנות מלמעלה למטה מקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
טז. המשלשל דפנות מלמעלה למטה וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ד לסוכות
טז. מחיצה תלוי' מתחת [וחשוב עשיית אהל] חיי נפש על ההגדה עמ' לא
טז. מחיצה תלוי' מתרת משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצב
טז. שמיני רגל בפני עצמו שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רפו
טז: א"ר אבימי מחצלת ארבעה ומשהו מתרת בסוכה מקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
טז: פס ארבעה ומשהו מתרת בסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רט
טעם מצוה זו של ד' מינים מגלה צפונות ח"ב פ' אמור
י בסכות תשבו שתים חסרים ואחד מלא זרע שמשון אמור אות כג
י סוכה העשויה ככבשן אם יש בהקיפה כדי אשב בה כ"ד מי אדם כשרה וכו' של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעו בהגה"ה
י ע"א איכא בינייהו דיכולה לקבל ע"י הדחקזכור לדוד עמ' לה
י ע"א סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמין ובסדינין וכו' יינות שמנים וסלתות וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סא
י ע"א פירס עלי' סדין מפני החמה וכו' פסולה אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תרן
י ע"א פירס עליה סרין מפני החמה וכו', ובתור"ה פירם עטרת חן ח"ב עמ' נה
י ע"א פירש עליה סדין מפני החמה תפלה למשה (בנימין) עמ' שמד
י ע"א צדיקים מהפכין מדת הדין לרחמים לקט אמרי קודש - בראשית עמ' לא
י ע"ב אנקליטין שנים מנות הלוי (תשסב) עמ' סב
י ע"ב אתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי פסולה רב חסדא ורבה בר רב הונא איקלעו לבי ריש גלותא אגנינהו רב נחמן בסוכה שנוייה מופלגין ממנה ד' טפחים, אשתיקו ולא אמרו ליה ולא מידי, אמר להו הדור בהו רבנן משמעתייהו, אמרו ליה אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין מן הסוכה, ורש"י ד"ה דג נחמן, אב בית דין היה, ונגיד ומצוה בבית ראש גולה, ועושין על פיו. וד"ה שלוחי מצוה אנן, להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, ופטרינן, כדתנן לקמן שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה, ותוס' ד"ה שלוחי מצוה אגן, וכגון שהיו מתבטלים מן המצות אם היו מחזרין אחר סוכה אחרת דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פח
י ע"ב ההולך לקבל פני רבו הוי דבר מצוה חכמת התורה בשלח עמ' תרפד
י ע"ב ותוס' ד"ה שלוחי מצוה וכו' נשמת כל חי חלק א (סימן ד) דף ח ע"א (ד"ה איברא)
י ע"ב מנימין עבדיה דרב אשי איטמישא ליה כתונתא במיא וכו' הר המוריה עמ' רכ
י ע"ב ר"ח ורבר"ה איקלעו לבי ריש גלותא אגנינהו ר"נ בסוכה שנוייה מופלגין וכו' הר המוריה עמ' עג
י. אוהל טפח מביא את הטומאהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 48
י. ותולה בה אגוזין אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תח
י. כל לנאותה אינו פוסל יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עו
י. נוי סוכה אין ממעטין משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכד
י. עיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין שמן ראש סוכות ח"א עמ' צד
י. עיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיז
י. פורס עליו סדין מפני הנשר אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ו דסוכות
י. פירס עליה סדין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סט
י. פרכילי ענביםטוב טעם דברים עמ' קפב
י: אנן שלוחי מצוה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עט
י: אנן שלוחי מצוה אנו ופטורין מן הסוכה הדרש והעיון דברים מאמר קיח
י: אנן שלוחי מצוה אנן ופטורים מן הסוכה מבשרת ציון ח"ב עמ' רסא
י: דנקליטין שנים מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ק
י: הישן תחת הכילה גבוה עשרה טפחים ויש לה גג טפח לא יצא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
י: מוקצה מחמת יום שעבר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפא
י: נויי סוכה אין ממעטין בסוכהפרדס המלך (תשסט) אות תמ
י: נויי סוכה המופלגין ארבעה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תמ
י: רש"י - רב נחמן, אב בית דין היה ונגיד ומצוה בבית ראש גולה ועושין על פיו דובר צדק (זילבר) עמ' מב
יא בחג הסוכות מקיפים אותנו ענני כבוד וכו'פחד יצחק סוכות מאמר ט, כב
יא ולקחתם לכם וגו' ראשון לחשבון עוונות חומת אנך (תקסא) ח"א דף פו ע"ב, קלג ע"א
יא ולקחתם לכם וכו' ראשון לחשבון עונות חומת אנך (תקסא) ח"א דף פג ע"ב
יא ע"א אין מסככין במחובר לקרקע שים שלום עמ' קג
יא ע"א גידולו מן הארץ מסככין בו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסז
יא ע"א גידולו מן הארץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קד, תיג
יא ע"א דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ תורת מנחם ח"י עמ' 60
יא ע"א דבר שהוא מקבל טומאה אין מסככין בו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכג
יא ע"א הדלה את הגפן גנא דפלפלי עמ' שסו
יא ע"א הדלה עליה את הגפןאלשיך על חמש מגילות עמ' עו
יא ע"א כ"ד שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ, ובגמ' ברית שלום (תעח) דף פא ע"ג, פב ע"א
יא ע"א כ"ר שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ ובגמ' ברית שלום (תשסח) עמ' תקכד
יא ע"א כל דבר שאינו מקבל טומאה וגדולו מן הארץ מסככין בוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנה, רנז
יא ע"א כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסבכין בו פתח טוב עמ' רנב-רנג
יא ע"א כל שהוא מקבל טומאה ואין גרולו מן הארץחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
יא ע"א כל שהוא מקבל טומאה וכו' אין מסככין בו לקוטי שיחות ח"ה עמ' 96
יא ע"א כל שמקבל טומאה אין מסככין בו אור אברהם - רות עמ' שנא
יא ע"א מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לד
יא ע"א מצות ציצית שצריך לעשותה בכוונה אור ישע (ראפשיץ) עמ' ס
יא ע"א ר"ע חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתה [דסבר לילה זמן ציצית והוה מ"ע שלהז"ג ונשים חייבות] ורש"י שם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיב
יא ע"א ר"ע רמי תכלתא לפורזמא דאינשי ביתו קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות א
יא ע"א תבען לדבר עבירה ולא נתבעו באר שרים בראשית פ' וישב דרוש ו אות ג
יא ע"א תבען לדבר עבירה ולא נתבעו באר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ב
יא ע"א תוס' ד"ה דר' עמרם, מצות קריאת שמע מדרבנן מצווה ועושה ח"א עמ' שעה
יא ע"א תלאן ואחר כך פסקן וכו' לב חיים חלק א (סימן צ"ז) דף קל"ה ע"א (ד"ה תשובה)
יא ע"ב אין מסככין בדבר המקבל טומאה לחמי תודה דף רד ע"א
יא ע"ב אינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ ותוס'תורת העולה (תשעה) עמ' רסט
יא ע"ב דתניא כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר, ר"ע אומר סוכות ממש עשו להם זמנים לששון עמ' לב
יא ע"ב דתניא כי בסוכות וכו' ענני כבוד היו זכר דוד על התורה עמ' קסה
יא ע"ב הנה הענן שהוא גידולי קרקע ואין מקבלין טומאה. [רבנו חננאל] ראשית דעת (קורח) סי' לז
יא ע"ב הניחא למ"ד ענני כבוד היו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רסט, תקטז
יא ע"ב הניחא למאן דאמר ענני כבוד היו אלא למאן דאמר סוכות ממש עשו להםפרי צדיק האזינו אות א, סוכות אות יג, לב, לג
יא ע"ב זה א-לי ואנוהו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 11
יא ע"ב זה הכלל, כל דבר שמקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ, אין מסככין בו וכו'. הניחא למ"ד ענני כבוד היו, אלא למ"ד סוכות ממש ראשית דעת (קורח) סי' לז
יא ע"ב זכר לענני כבוד או סוכות ממש תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשצא, תתנט
יא ע"ב חד אמר ענני הכבוד וחד אמר סוכות ממש לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' פג, מועדים עמ' עז, פג, צד
יא ע"ב יליף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב וכו' מה להלן באגודה וכו' הר המוריה עמ' עח
יא ע"ב כי בסוכות הושבתי את בנ"י, ענני כבוד היו דברי ר"א, ר"ע אומר סוכות ממש וכו' עמודיה שבעה עמ' *קיח
יא ע"ב כי בסוכות הושבתי את בנ"י, ענני כבוד היו דברי ר"א, ר"ע אומר סוכות ממש עשו להם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נו
יא ע"ב כי בסוכות הושבתי את בני ישראל - ענני כבוד אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קפח
יא ע"ב כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תעד
יא ע"ב כי בסוכות הושבתי וגו' ח"א בסוכות ממש וח"א ענני הכבודקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנו, רסט
יא ע"ב כי בסוכות הושבתי ענני כבוד היו דרשות מהר"ם חביב עמ' שכג
יא ע"ב כי בסוכות וכו' ענני כבוד וכו' סכות ממש אסופת מערכות חנוכה עמ' כ (מהדו"ב עמ' קמה)
יא ע"ב 'כי בסכות הושבתי את בני ישראל', ענני כבוד היו רברי רבי אליעזר. דבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם כתב סופר אגדות כאן
יא ע"ב לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר, וריטב"א גבורת יצחק סוכות עמ' מט, עח
יא ע"ב לקיטתן זו היא עשייתן אור ישע (ראפשיץ) עמ' ס
יא ע"ב מנה"מ, אר"ל א"ק: "ואר יעלה מן הארץ"חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
יא ע"ב סוכה היא זכר לענני הכבוד מאכסניא של התורה סי' מז
יא ע"ב סוכה זכר לענני הכבוד אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקסא
יא ע"ב סוכה רמז לענני כבוד או לסוכות ממש קהלת יעקב סוכות עמ' נא, צח, קמב, רא, ש, שטז, שלח, תפה
יא ע"ב סוכות ממש או ענני כבוד גנא דפלפלי עמ' שט
יא ע"ב סוכות ממש או ענני כבוד מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרעח
יא ע"ב סוכות ממש וכו' ענני כבוד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
יא ע"ב סוכות ממש עשו להם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יא ד"ה ליישב נקדים, עמ' רה ד"ה אלא
יא ע"ב ענני הכבוד היו דברי ר' אליעזר ר' עקיבא אומר סוכות ממש בי חייא ח"ב עמ' קח
יא ע"ב ענני כבוד דרשות ר"י מסלוצק עמ' סב
יא ע"ב ענני כבוד תורת מנחם חנ"א עמ' 67
יא ע"ב ענני כבוד או סוכות ממש מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 209
יא ע"ב ענני כבוד היו דרשות מהר"ם בנעט עמ' קסא
יא ע"ב ענני כבוד היו משנת חיים בראשית עמ' רכו
יא ע"ב ענני כבוד היו ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' כג
יא ע"ב ענני כבוד היו עטרת יהושע בראשית עמ' קצו
יא ע"ב ענני כבוד היו דברי ר"א ר"ע אומר סוכות ממש דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יח ד"ה פסוקי, עמ' עא ד"ה הנה, עמ' עד ד"ה בסכת
יא ע"ב ענני כבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם (ובמפרשים) תורת מנחם חמ"ה עמ' 134
יא ע"ב ענני כבוד היו וכו' סוכות ממש שירת הפסח אות קנא
יא ע"ב ענני כבוד היו, סוכות ממש עשו להם תורת אביגדור ח"ב עמ' קנב
יא ע"ב ענני כבור או סוכות ממש קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קכח
יא ע"ב פי בסופות הושבתי גו' ענני הפבוד היו ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שסג
יא ע"ב פלוגתת ר' אליעזר ור' עקיבא אי סוכה זכר לענני כבוד, או סוכות ממש עשו להם לחמי תודה דף רה ע"א
יא ע"ב פליגי רבי אליעזר ורבי עקיבא בהא דכתיב כי בסכות הושבתי את בני ישראל דרבי אליעזר סב"ל דענני כבוד היו, ורבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 11
יא ע"ב ציצית תעשה ולא מן העשוי אמרי אש (טאוב) עמ' תיג
יא ע"ב ר"א אומר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל היינו ענני כבוד ור"ע אומר סוכות ממש וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קסב
יא ע"ב ר"א אמר סוכות הם ענני כבוד ור"ע אמר סוכות ממש לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קלג
יא ע"ב ר"ע אומר סוכות ממש וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק מג
יא ע"ב ר"ע אמר סוכות ממש ור"א אמר ענני כבוד תפלה למשה (בנימין) עמ' שמד
יא ע"ב רא"א סוכות במרבר ענני כבור היוחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
יא ע"ב ריטב"א, דליכא למימר מצוה לאגוד לכתחילה גבורת יצחק סוכות עמ' מט
יא ע"ב רש"י - זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצות אור אברהם שמות עמ' קה
יא ע"ב רש"י ד"ה ואד יעלה - שמע מינה עננים גידולי קרקע נינהו וסוכה מעננים ילפינן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 13
יא ע"ב רש"י ד"ה כי חגיגה - אין מסככין אפילו בעור בהמה כי בעינן שיהא גידולו מן הארץ וכ"ש שאין מסככין בעור דגיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיא-תיג
יא ע"ב רש"י ד"ה כי חגיגה - כל בהמה לר' יוחנן גדולי קרקע הן שמן הקרקע גדילים וניזונין אבל דגים ומלח וכמהין ופטריות לאו גידולי קרקע נינהוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיב
יא ע"ב רש"י ד"ה לא, אין אדם דן גזירה שוה מעצמו, אלא אם כן למדו מרבו ורבו מרבו עד משה רבינו וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לו
יא ע"ב תניא "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" ענני הכבוד היו דברי ר"א, ר"ע אומר סוכות ממששמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר ענני הכבוד וסוכות ממש
יא ע"ב תעשה ולא מן העשוי גנא דפלפלי עמ' רנט
יא ע"ב תעשה ולא מן העשוי אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסד, ח"ו עמ' קמו
יא ע"ב תעשה ולא מן העשוי דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסד
יא ע"ב תעשה ולא מן העשוי תורת מנחם חט"ו עמ' 46
יא ענני כבוד היו יד יחזקאל עמ' קפו
יא ענני כבוד שזכתה לה כנסת ישראל בצאתה ממצריםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ח
יא. אין מסככים אלא בגידולי קרקע נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שטו
יא. אין מסככים בדבר המקבל טומאה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שטו
יא. אין מסככים במחובר נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שטו
יא. בסוכות הושבתי, ענני הכבוד היו, רעק"א סוכות ממש משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קפט {דברי הט"ז בהסבר מחלו' ר"א ורע"ק, להלכה פסק' כר"א וצ"ע, י"ל עפ"י (ע"ז ג.) דאוה"ע יבקשו לעת"ל שכר וכו', להסביר למה דוקא בסוכה מצטער פטור. נקטינן כב' הטעמים}
יא. דוקא גדולי קרקע ואינו מק"טברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפא
יא. הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
יא. הכל כשרים לדפנותחיי נפש ח"ג עמ' שח
יא. הסכך פסול מדבר המקבל טומאה אור לשמים (תשסג) עמ' שלו
יא. הסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה שם יחזקאל עמ' רנז, שלח
יא. זה הכלל כל שהוא מקב"ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכב
יא. יצחק אבינו הפך את הגזירה ולכן קריין ליה עתרא דאפיך אדרא אגרא דכלה ח"א עמ' תטז
יא. כי בסוכות הושבתי וכו' ענני כבוד וכו' תורת איש ח"א עמ' שע
יא. לולב אין צריך אגד כתר תורה (תשסז) עמ' קטז
יא. לולב צריך אגדעטרת ישועה (תשסד) אות ז, יח בנוסח הקפות לשמ"ע, אות טז בנוסח הקפות לשמח"ת
יא. לולב, ח"א צריך אגד וח"א אין צריך אגד אמרי נועם (מועדים) סי' ד ליום א דסוכות שחל בשבת
יא. מצוה לאגדו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פו
יא. סכך צ"ל מדבר שאין מק"ט אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצט
יא. ענני הכבוד היו דברי ר' אליעזר וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' צח, צט
יא. רב עמרם חסירא רמא תכלתא לפרזומא ראינשי ביתי וכו' ופרש"י שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שו
יא. רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה, תוס' נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מו
יא. שלושה תנאים הכרחיים להכשר הסכך נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלו
יא. תוס' ד"ה דר' עמרם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפח
יא. תוס' ד"ה דרב ויואל משה מאמר ב סי' לה עמ' רלו
יא. תוס' ד"ה פסיקתן משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פג
יא: אבא שאול אומר הוי דומה לו נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קפ
יא: איזהו סוכות היו רא"א ענני הכבוד היו רע"א סכות ממש פאר יעקב ח"ג עמ' רעח, ח"ד עמ' שפט, שצב, שצג
יא: אינו מק"ט וגידולו מן הארץ ותוס' תורת העולה ח"ב פרק מח
יא: אלו ענני כבודכד הקמח (מישור) עמ' שיב
יא: אם לא אגדו פסול דברי ר"יתפארת ראובן עמ' רח
יא: ארבעת מינים צריכים אגד עם הלולב ולא האתרוג דרכי איש דף פב ע"ב
יא: בי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני הכבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להםצמח דוד (סקאליע) עמ' קלח, תד
יא: בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו עלי שור ח"ב עמ' תמז
יא: בסוכות הושבתי וגו', ענני הכבוד היו דברי ר"א, ר"ע אומר טובות ממש עשו להם דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מ, מא, מג, רכז, רעא
יא: בענין שלא סוכות סוכות ממשאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ג פסוק מג
יא: בריטב"א אין לחלק בדאורייתא בין לכתחילה לדיעבד גור אריה שמות פל"ד הערה 116
יא: דרב אכשורי מכשיר ויגד יעקב עמ' שטז
יא: דתניא בי בסכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קיא
יא: הניחא למ"ד ענני כבוד היו וכו' תורת העולה ח"ג פרק סא
יא: הסוכה זכר לענני הכבוד משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שס
יא: זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצות - רש"י אור אברהם - סידור התפילה עמ' קכט
יא: זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצות אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' לט
יא: חד אמר סוכות ממש שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעו
יא: יליף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכא
יא: יליף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב וכו' מה להלן באגודה אף כאן נמי באגודה פאר יעקב ח"ד עמ' תב
יא: כי אתי ר' דימי א"ר יוחנן אמר קרא חג הסוכות וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נד
יא: כי בסוכות הושבתי את בנ"י - ענני כבוד היו כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' פב
יא: כי בסוכות הושבתי את בנ"י ענני כבוד היו וכו'למחר אעתיר עמ' רחצ
יא: כי בסוכות הושבתי את בנ"י, ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר, ר' עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף ה ע"ב, י ע"ב, יג ע"ב, טז ע"ב, כא ע"א, כד ע"ב, מח ע"א, נד ע"א, סח ע"ב, קצו ע"א, רסב ע"ב, שמיני עצרת תקמז ע"א
יא: כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבור היו דברי ר"א ר"ע אומר סוכות ממש שרגא המאיר מועדים עמ' לו
יא: כי בסוכות הושבתי וגו' ענבי כבוד היו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שיג
יא: כי בסוכות הושבתי, חד אמר סוכות ממש וחד אמר ענני הכבוד שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קטו, קלב, קמד, ריד
יא: כי בסוכות וכו' ענני כבוד וכו' ר"ע אומר סוכות ממש כתב סופר דרשות (תשל) עמ' נה
יא: כי בסכות הושבתי את בני ישראל - ענני כבוד היו, דברי ר' אליעזר, ר"ע אומר סוכות ממש עשו להםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצח, תכב
יא: כי בסכות הושבתי בו' חד אמר סכות ממש וחד אמר ענני כבוד דברי מנחם (היימליך) עמ' צט
יא: כי בסכות הושבתי, סכות ממש שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תצח
יא: כי בסכות חושכתי את פני ישראל. ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר: סוכות ממש עשו להם בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קלד
יא: כמאן אזלא הא דתניא לולב מצוה לאגדו ואם לא אגדו כשר וכו' יבין שמועה (לעוו) עמ' תקז
יא: לולב א"צ אגדמאורי שערים עמ' שמ-שמג
יא: לולב בין אגוד בין לא אגוד שכר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא
יא: לולב מצוה לאוגדו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנג
יא: לולב צריך אגד אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב יד
יא: לולב צריך אגד פאר יעקב ח"ד עמ' שפג
יא: לרבנן מצוה לאוגדו ואם לא אגשו כשר מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
יא: מה חגיגה אינה מקבלת טומאה אף סוכה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עג, עו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רט, ריג, רטז, ריח
יא: מה חגיגה וכו' אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כא ע"א
יא: מוכה דבר שאינו מקבל טומאה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תט
יא: מחלוקת תנאים אם היה סוכה ממש או ענני הכבוד ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכח
יא: מנ"ל דדבר המקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ פסל לסכך עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
יא: מענני כבוד יש לנו וכו' מצות סוכהפחד יצחק חנוכה - רשימה
יא: מצוה לאוגדו נפש הרב עמ' ריז
יא: סובה זכר לענני הכבודמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' מח, פניני חסידות סוכות לח
יא: סוכה היא דוגמת ענני הכבוד ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' יב, לא
יא: סוכה זכר לענני הכבוד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' מב, רצה
יא: סוכה זכר לענני הכבוד עצי חיים - מועדים עמ' קסד
יא: סוכות ממש שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שיג
יא: סוכות ממש או ענני הכבוד אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תו, תלג
יא: סוכות ממש או ענני הכבוד דברי הרב עמ' רצד
יא: סוכות ממש או ענני כבור שירת דוד (תשסז) עמ' תי
יא: סוכות ממש או ענני כבורטוב טעם ויקרא עמ' קל
יא: סוכות ממש אחת קטנה פסולה לנשים משום צניעות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רג
יא: סוכות, ענני הכבוד היו שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סח
יא: סכות ממש עשו להםכד הקמח (מישור) עמ' שט
יא: ענני הכבוד באר ראי (רוזן) מועדים סי' ג אות א-ב
יא: ענני הכבוד או סוכות ממש פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסו
יא: ענני כבוד היוכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יח
יא: ענני כבוד וכו' סוכות ממש וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קס
יא: ענני כבוד שזכתה לה כנסת ישראל בצאתה ממצריםפחד יצחק - ראש השנה מאמר י
יא: פלוגתת ר"א ור"ע אי סוכות ממש או ענני כבודפעולת גבר עמ' קפ ד"ה והנה
יא: ר' אליעזר אמר זכר לענני כבוד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעו
יא: ר' אליעזר ור' עקיבא, ענני כבוד וכו'חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 391
יא: ר"א אומר ענני כבוד היו, ור"ע אומר סוכות ממשאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלג
יא: ר"א ס"ל ענני הכבוד היו ור"ע ס"ל דסוכות ממש עשו להם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תו, תכא
יא: ר"ע אמר סוכות ממש גור אריה ויקרא פכ"ג הערה 113
יא: רא"א ענני כבוד הי' דברי יואל פ' וירא דף תטו ע"א
יא: רבי אליעזר אומר ענני הכבוד היו שמן ראש סוכות ח"א עמ' א, יד, כו, כח, מב, עב, קד, קיח, קלז, קעט, שסד
יא: רבי אליעזר אומר, ענני הכבוד היו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ח, לז
יא: רבי עקיבא אומר סוכות ממש שמן ראש סוכות ח"ב עמ' מד, עז, פו
יא: רש"י - בעלי חיים הם גידולי קרקעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנד
יא: רש"י - גם בהמות נקראים גידולי קרקע דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנו
יא: רש"י אבל גידולין מן הארץ לא איקרי גור אריה דברים פי"ד הערה 102
יא: רש"י אין אדם רן גז"ש מעצמו ובעי קבלה ממרע"ה גור אריה דברים פכ"ו הערה 26
יא: רש"י ד"ה כי פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפג
יא: רש"י דגים לאו גידולי קרקע מקראי קדש (תשנג) עמ' תצא
יא: תוס' ד"ה כי חגיגה מקראי קדש (תשנג) עמ' תצ
יא: תעשה הלא מן העשוי דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף יח ע"ב
יא: תעשה ולא מן העשוי דרך חיים (תשע) פ"א הערה 859
יא: תעשה ולא מן העשוי חיי שלמה עמ' רמו
יא: תעשה ולא מן העשוי חיים שיש בהם מועדים עמ' קמ
יא: תעשה ולא מן העשוי להורות נתן ויקרא עמ' קלז
יא: תעשה ולא מן העשוי לקוטי שושנים (תשמו) עמ' קא
יא: תעשה ולא מן העשוי מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמד
יא: תעשה ולא מן העשוי נטעי אשל בראשית עמ' קמט
יא: תעשה ולא מן העשוי שבט מישראל (פרידמן) עמ' כב
יא: תעשה ולא מן העשוי בפסול ויגד יעקב עמ' שכ
יב סוכה עיקר היא הסכך שארית מנחם ח"ד עמ' שנו
יב ע"א אין מסככין אלא בפסלות גורן ויקב שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקס
יב ע"א אמר קרא באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר (ורש"י) תורת מנחם ח"ז עמ' 26
יב ע"א באספך וכו' בפסולת גורן ויקב זכר דוד על התורה עמ' קסז
יב ע"א באספך מגרנך ומיקרבך, בפסולת גורן ויצהר הכתוב מדבר שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' צה
יב ע"א בפסולת גורן ויקב לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קנז
יב ע"א בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמו
יב ע"א בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתרמ
יב ע"א בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מג ד"ה חג, עמ' קכה ד"ה והיית, ח"ד עמ' תקנו ד"ה שבעה
יב ע"א בפסולת גורן ויקב הכתוב מדברלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עה
יב ע"א בפסולת גורן ויקב הכתוב מדברקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמט, רנד
יב ע"א וכולן כשרין לדפנות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תצב
יב ע"א חבילי קש וכו' אין מסככין בהן וכו' וכולן כשרות לדפנות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יומא ב
יב ע"א עלי הדס לסוכה קהלת יעקב סוכות עמ' קפד
יב ע"א פסולת גורן ויקב מאיר נתיבות ח"א עמ' קלה
יב ע"א פסולת גורן ויקב תורת מנחם חנ"ד עמ' 177
יב ע"א ר' חסדא וכו' צאו ההר והביאו וכו' הרב שו טה וכו' לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קנח
יב ע"א רש"י ד"ה כשרין לדפנות, דכל סוכה הכתוב סכך משמע דדופן לא איקרי סוכה וכו' הלכך סוכות תעשה באספך מגרנך אסככה הוא דקאי חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יומא ב
יב ע"א תג הסוכות תעשה באספך מגרנו ומיקבך - מפסולת גורן ויקב אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שסא
יב ע"א תוס' ד"ה בפסולת וכו' איתא במדרש רי"א אין עננים אלא למעלה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקכא
יב ע"א תוס' ד"ה בפסולת וכו' איתא במדרש רי"א אין עננים אלא למעלה וכו' ברית שלום (תעח) דף פא ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה כפסולתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 11
יב ע"א תעשה ולא מן העשוי אור ישע (ראפשיץ) עמ' ס
יב ע"א תעשה ולא מן העשוי שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקעג
יב ע"ב אי סוכות ממש היו או ענני הכבוד דברי שאול ויקרא עמ' קסא
יב ע"ב חיצין זכרים דרך מצותיך (חב"ד) דף יט ע"ב
יב ע"ב סכך בעצי פשתן וכו' לב חיים חלק ב (סימן ק"כ) דף עו ע"ב (ד"ה איברא)
יב ע"ב סככה באניצי פשתן פסולה אז שמח עמ' שי
יב. א"ר זירא הא מילתא הוי בידן ואתי ר' ירמיה ושדי ביה נרגא וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נה
יב. אין מסככין בדבר המקבל טומאה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שיג
יב. אין מסככין בחבילי קנים גזירה שמא יניח חבילתו לייבש חנן אלקים עמ' קו
יב. אמר קרא באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' שב
יב. אמר קרא 'באספך מגרנך ומיקבך' בפסולת גורן ויקב הכתוב מדברגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' נה, נט-ס, עא, עב, עד, קג, קז, קטו
יב. באכופך מגרנך ומיקבך - מהם מסככים בסוכהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נח, פניני חסידות סוכות ה
יב. באספך בפסולת גורן ויקב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רי, רטז
יב. באספך גרנך מיבעי ליה גור אריה דברים פט"ז אות יד
יב. 'באספך מגרנך' בפסולת גורן ויקב הכתוב מדברעטרת ישועה (תשסד) אות ד ליום א דסוכות
יב. באספך מגרנך ויקבך בפסולת גורן ויקב הפסוק מדבר שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' של
יב. באספך מגרנך ומיקבך, בפסולת גורן ויקב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מד
יב. בפסולת גורן ויקב מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנו
יב. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר אגרא דכלה ח"ג עמ' שעה
יב. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר זכרון משלי עמ' קיג אות שלט
יב. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז
יב. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לח
יב. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר שמן ראש סוכות ח"א עמ' צד, קנא
יב. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר שפת אמת (רייז) סוכות עמ' סג, קס
יב. הדם שוטה לסוכה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תי
יב. הדס שוטה לסוכה חיי שלמה עמ' רמו
יב. היינו הדס היינו עץ עבות אר"ח הדס שוטה לסוכה ועץ עבות ללולב חמודי צבי מועדים עמ' ב
יב. התורה אמרה 'תעשה' ולא מן העשויעטרת ישועה (תשסד) אות כב לסליחות לער"ה
יב. וכולן כשרות לדפנות כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' נב
יב. חבילי קש אין מסככין בהן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר, רכ
יב. חג הסוכות תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן וכו' מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תק
יב. מסככין הסוכה בפסולת גורן ויקבאבני אש (אויש) מועדים עמ' מז, נ, נב
יב. סוכה נעשית מפסולת גורן רקב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' יח, כו, כח, כט
יב. סכך בפסולת גורן ויקבברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 60
יב. עץ אבות ללולב הדס שוטה לסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריט
יב. פסולת גורן ויקב אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רי, תלב
יב. רב אשי אמר מגרנך, ולא גורן עצמו וכו', רב חסדא אמר מהכא צאו ההר וגו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כא ע"א
יב. רש"י ד"ה כשרין לדפנות משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
יב. רש"י על שם הסכך קרוי סוכה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצד
יב. ת"ל פרי עץ הפרי עם העץ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר
יב. תוס' ד"ה בפסולת בשם הירושלמי אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כ אות ג
יב. תוס' ד"ה בפסולת רבי יוחנן אמר עננים למעלה היו וכו' ור"ל אמר למטה היו דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כב ע"א
יב. תוס' ד"ה בפסולת, מחלוקת ר"א ור"י בעננים תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מג
יב: א"ר סככה באניצי פשתן פסולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רט, רכד
יב: אר"י הני שושי ושוצרי והיגי מסככין בהם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רב, רטז, רכב
יב: בית קבול העשוי למלאות זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכג
יב: זכרות ונקבות בכלים תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיז {וכן כמה דברים מתייחסים זכר ונקיבה}
יג אין אגודה בפחות משלשה אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 87
יג ע"א אזוב ולא אזוב יון וכו' שם לווי וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 390, ח"ח עמ' 32
יג ע"א אזוב ולא אזוב יון ולא אזוב כוחלי ולא אזוב מדברי ולא אזוב רומי פרי צדיק ר"ח אלול אות א
יג ע"א אין אגודה פחות מג'פרי צדיק בא אות ז
יג ע"א ולא אזוב שיש לו שם לווי וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שנג ד"ה ועד"ז
יג ע"א מצות אזוב שלשה ושיריו שנים דברי שאול שמות עמ' צו
יג ע"א מרור ולא שיש לו שם לואיחכמת התורה בראשית עמ' רלא
יג ע"א רבא אמר הני מרריתא סתמא שמייהו והאי דקרי להו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פז ד"ה ונבוא
יג ע"א שלא יהיה לו שם לוו י חכמת התורה בא עמ' תג
יג ע"א תוס' - לענין אגודה דהוי חמש צדקת הצדיק סי' קפו, דובר צדק עמ' 18
יג ע"א תוס' ד"ה בשלש חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"ו עמ' נד
יג ע"ב האסיף שם העצם של החג זכרון דברים (תשנט) עמ' קכז
יג ע"ב הקוצר לסכך אין לו ידות לחמי תודה דף רה ע"א
יג ע"ב תוס' ד"ה ירקות שאמרו חכמים איתן האזרחי עמ' לז
יג. אזוב ולא אזוב יון וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמט
יג. אין אגוד בפחות משלשה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 483, 714, 733
יג. אין אגודה פחות מג' אגרא דכלה ח"ב עמ' מח
יג. אין אגודה פחות מג' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמט
יג. אין אגודה פחות משלשה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צג
יג. אין אגודה פחותה מג' שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קז
יג. אר"ח אגד חד לא שמיה אגד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכ
יג. דתנן מצות אזוב שלשה קלחים ובהן שלשה גבעולין של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות נד
יג. הני מרירתא ראגמא זבחי צדק (דיסקין) עמ' קיא
יג. תוס' ד"ה מצות אזוב יבין שמועה (לעוו) עמ' תקו
יג. תוס' ד"ה פסולת משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
יג: סופי תאנים ובהם תאנים וכו' אם הפסולת מרובה על האוכל מסככין בהם חנן אלקים עמ' קו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר
יג: סיכך בדבר שריחו רע וכו' פסולה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכו
יג: סיככה באניצי פשתן זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכב
יד מה עתר מהפך את התבואה ממקום למקום, כך תפלתן של צדיקים שארית מנחם ח"ב עמ' כג
יד ע"א אין מסככין בנסרים שיש בהן ד"ט כו' גזרת תקרה וכו' הפכן על צידיהן כו' פסולה נעשו כשפודין של מתכת (ורש"י - דכיון דיש שם פסול עליהם נעשו כשפודין של מתכת הפסולין לסכך בכל ענין שהופכן) תורת מנחם ח"ד עמ' 41, ח"ה עמ' 151
יד ע"א אמר רבי(אליעזר) [אלעזר] למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ד
יד ע"א אר"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר וכו' ברית שלום (תעח) דף עט ע"א
יד ע"א אר"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקה
יד ע"א אר"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' מגילת סמנים עמ' ט
יד ע"א בעין יעקב - למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לומר לך מה עתר זה מהפך וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שכב
יד ע"א גדולים צדיקים שמהפכין מדה"ד לרחמים חכמת התורה ויצא עמ' רס, שעח
יד ע"א גדולים צדיקים שמהפכין מדה"ד לרחמים חכמת התורה לך לך עמ' שמג
יד ע"א גדולים צדיקים שמהפכין מדת הדין לרחמים חכמת התורה מקץ עמ' רכז
יד ע"א דר"מ אית ליה גזרת תקרה ור"י לית ליה גזרת תקרה הר המוריה עמ' כא
יד ע"א ויעתר אלהים לארץ ברכת מועדיך לחיים ח"א דף קו ע"ב [שפ ע"א ד"ה ויען]
יד ע"א למה נמשלה תפילת צדיקים כעתר תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכה
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעת"ר לומר מה עתר מהפך ס' המאמרים (רש"ב) תרסט עמ' צה
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 151
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים בנין שאול עמ' רלב
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קד
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' עח
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רפג
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למרת רחמנות אמרות חיים עמ' קז
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך וכו' אף תפלתן של צדיקים מהפכת וכו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צ
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לו"ל מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' מט, נ, נד
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסו
יד ע"א למה נמשלו תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' קסד, תכד, תנו
יד ע"א מה הוא מלביש ערומים אף אתה וכו' אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכד
יד ע"א מה עתר זה מהפך את התבואה וכו' אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה וכו' אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קכג
יד ע"א מה עתר זה מהפך ממקום למקום וכו' עבודת חיים ח"א עמ' סד, עב
יד ע"א מה עתר זהעיונים במשלי עמ' תקנד
יד ע"א מה עתר זה... אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצה, [תקעז, תקעט, תרסה]
יד ע"א מה עתר זה... אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות ברכת טוב עמ' קצא
יד ע"א מה עתר מהפך התבואה דברי שאול בראשית עמ' רסו
יד ע"א מה עתר מהפך וכו' כך תפילתן לקוטי מאמרים עמ' 224, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 117), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 20 (סי' קטו)
יד ע"א מחלוקת בנסרים שיש בהן ארבעה, דר"מ אית ליה גזירת תקרה וכו', ורש"י שם דסוכה אמר רחמנא ולא ביתו של כל השנה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נז
יד ע"א נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר וכו' חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצג
יד ע"א על פסוק ויעתר אלהים לארץ וכו' ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ו ע"ב (דף שפ ע"א ד"ה ויען)
יד ע"א צדיקים מהפכים מדת הדין למדת רחמים והרשעים להפך תפלה למשה (בנימין) עמ' קיא
יד ע"א צדיקים מהפכין מדה"ד למדה"ר דברי משה (שהם, תשמח) עמ' עה
יד ע"א צדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים בנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לד
יד ע"א צדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים. צדיקים בבחם להפך אותיות של דין לרחמים בגון מנגע לענגפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מד
יד ע"א ר"ן ד"ה ומיהו מצוה הבאה בעבירה קטעגור הוא אין יוצאין בו לעולם... היאך יברך על שנואיו של מקום אין זה מברך אלא מנאץרישומי דברים עמ' ט
יד ע"א רש"י ד"ה למה מגילת סמנים עמ' י
יד ע"א רש"י ד"ה משוםזכור לדוד עמ' ז
יד ע"א תפילת צדיקים מהפכת מדת הדין לרחמים כמו עתראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' לט
יד ע"א תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למידת רחמנות לחם רב על סדור התפילה אות תקיב
יד ע"א תפילתן של צדיקים נמשלה לעתר מה עתר מהפך את התבואה כך תפילתן מהפכים ממידת הדין למידת הרחמים מאור עינים (תשעה) עמ' תתקיג
יד ע"א תפלת צדיקים מהפכת מידת הדין לרחמים חכמת התורה תולדות עמ' קיט
יד ע"א תפלתן של צדיקים דרשות ר"י מסלוצק עמ' קעז
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה בית יעקב (תשסא) עמ' סו
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות אור תורה השלם (מזריטש) סי' שיט
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קב, במדבר עמ' קט
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קנה
יד ע"ב הפכן על צדיהן כו' (ומפ') לקוטי שיחות חי"ז עמ' 135
יד ע"ב הפכן על צידיהן, ורש"י תורת מנחם חמ"ו עמ' 355
יד ע"ב מעשה בשעת הסכנה שהבאנו גזרים וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 221
יד ע"ב סככה בנסרים... הפכן על צידיהן אז שמח עמ' קט
יד תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"הבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רפא
יד. ארורים הרשעים שמהפכים מדת הרחמים למדת הדין תורי זהב (תשעג) עמ' קצח
יד. גדולים צדיקים שמהפכין מדת הדין למדת הרחמים דרשות שמן רוקח עמ' קפו, רמא, שסד, תקמב
יד. העתר מברר התבן שהיא הפסולת מן התבואה מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רעג
יד. הצדיקים יכולים להפך בתפלתם מדת הדין לרחמים ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכז
יד. הרשעים מהפכים מדה"ר למדה"ד בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנו
יד. ויעתר יצחק לה' - למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממרת אכזריות למרת רחמנות דעת תורה שמות עמ' קלח, במדבר עמ' קלה, דברים ח"ב עמ' קמח
יד. כל הכלים יורדים לטומאה במחשבה, ואין עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה ס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות יא
יד. כל הכלים יורדים לטומאה במחשבה, ואין עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה +ס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות יא
יד. להפוך מדה"ד למדה"ר כעתר זה שמהפכת את התבואה אור לשמים (תשסג) עמ' קא
יד. למה נמשלה תפילת צדיקים לעתר פרפרת משה ח"א עמ' קמט
יד. למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתר וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רצז
יד. למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרלב
יד. למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר וכו' נטעי אשל בראשית עמ' קפ
יד. למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שפז, שפח
יד. למה נמשלה תפלת הצדיקים כעתרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' פב, קו
יד. למה נמשלה תפלת הצדיקים לעתר וכו' תפלת הצדיקים מהפכין מדין לרחמיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קע
יד. למה נמשלה תפלת צדיקים כעתר וכו' מהפכת דעתו של הקב"ה ממרת אכזריות לרחמים פאר יעקב ח"ד עמ' סא
יד. למה נמשלה תפלת צדיקים לעתר כתר תורה (תשסז) עמ' ל
יד. למה נמשלה תפלתם של צדיקים כעתר להורות נתן בראשית עמ' שס
יד. למה נמשלה תפלתם של צדיקים לעתר מה עתר מהפך את התבואה ממקום למקום אף תפלתם של צדיקים מהפך ממדת הדין לרחמים ברכת דוד עמ' יט, לב, ע, קיט
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעוזר ל"ל מה עתר המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יט
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעת"ר, לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' נג
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תה
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' ילקוט עטרת צבי עמ' יד
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' מה עתר זה מהפך את התבואה וכו' אף תפלתן של צדיקים מהפכת וכו' כלמדת אכזריות למדת רחמנותנועם אלימלך (תשסא) עמ' לט, מו, קנה, רלה, שסז
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סב סי' ד דף שעג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף א ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נשא דף מ ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת נשא פרשת בא דף ד [?]
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתרפרדס מרדכי עמ' רסד
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר לומר לך מה עתר מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות מרפא לנפש בראשית עמ' נא
יד. למה נמשלו תפלת הצדיקים לעתר וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' צב
יד. למה נמשלו תפלת צדיקים לעתר וכו' מהפכין מדותיו של הקב"ה ממדה"ד לרחמים הישר והטוב (תשסג) עמ' רה, תסח
יד. מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה תפארת צבי בראשית עמ' תיז
יד. מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה תפארת צבי ויקרא עמ' שכה
יד. מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קמא, קמג
יד. מה עתר זה מהפך את התבואה וכו' אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך יג, תולדות יט, כז, ואתחנן ד
יד. מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום אך תפילה מהפכת מדת הדין למדת רחמיםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שסה
יד. מה עתר זה מהפך וכו', כך תפלה מהפכת מדת הדין למדת הרחמים אמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דסוכות שחל כשבת
יד. מה עתר מהפך התבואה וכו', אף תפלת צדיקים מהפכת ממדת אכזריות לרחמנות משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצ {צדיקים רואים שם הוי' לנגדם, וכשרואים שם אלקים הם מעוררים רחמים. וזה תפקידם כעתר שמיועד לכך; החת"ס אמר על אמו שבחלום הראו לה מה שעתיד להתרחש, כדי שתבקש רחמים}
יד. מה עתר מהפך וכו' הצדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסד, א'עב
יד. מה עתר מהפךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רג, ריא
יד. מסככין בנסרים דר"י ורמ"א אין מסככין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רג, רכד
יד. מסככין בנסרים וכו' נתן עליה נסר שהוא רחב ד' טפחים כשרהצמח צדיק (תשסז) עמ' תפ
יד. נמשלה לעתרטוב טעם בראשית עמ' קס
יד. נתן עליה נסר רחב ארבעה טפחים כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר
יד. נתן עליה נסר שהוא רחב ד' טפחים כשרה ובלבד שלא יישן תחתיו שם יחזקאל עמ' קצג
יד. צדיקים מהפכים מדה"ד למדת הרחמים אהבת חיים (דייטש) עמ' כ
יד. צדיקים מהפכים מדת הדין למדת הרחמים דגל מחנה יהודה עמ' קצב
יד. צדיקים מהפכין דעתו של הקב"ה מאכזריות לרחמים קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' שמות
יד. צדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים בת עין (תשסז) עמ' תכב
יד. צדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים זרע קודש - מועדים עמ' רכד
יד. צדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים ורשעים מהפכין וכו' מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרנג
יד. צדיקים מהפכין מדת הדין לרחמים אמרי נועם (מועדים) סי' א לפר' זכור
יד. צדיקים מהפכין מרת הדין לרחמיםצפנת פענח (תשסו) עמ' תי
יד. ק"ו ללולב שאינו נוהג בלילות אינו נוהג אלא בארבע מינים וכו' עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריט
יד. רשעים במעשיהם מהפכים מדת רחמים למדת הדין בין המשפתים בראשית עמ' סט
יד. רשעים מהפכין מדת הרחמים לדיןפרדס מרדכי עמ' קיב
יד. רשעים מהפכין מדת הרחמים למדת הדין אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כט
יד. תפילת הצדיק מהפכת מידותיו של הקב"ה גור אריה בראשית פל"ז הערה 262
יד. תפילת הצדיקים נמשלה לעתר שמהפכין מדה"ד לרחמים דברים נחמדים (תשסה) עמ' יב
יד. תפילתן של צדיקים וכו' אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' עז, צא
יד. תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות מכתב מאליהו ח"א עמ' 137, ח"ג עמ' 197
יד. תפילתן של צדיקים נמשלה לעתר מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' לח, קיב, קלג, רכט, רפג, שא, שעו
יד. תפלתן ש"צ מהפכת דעתו של הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' עז
יד. תפלתן של צדיקים בעתר אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ד אות א
יד. תפלתן של צדיקים מהפכים ממרת אכזריות לרחמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' סו
יד. תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למרת רחמנות של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כג, לב
יד. תפלתן של צדיקים מהפכת וכו' למדת רחמנותנועם אליעזר שמות דף קמא ע"א
יד: בשעת סכנה שגזרו עכו"ם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
יד: גזירת נסרים של סוכה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 98
יד: ומודה דבי יהודה שאם נתן עליה נפר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ואין ישנים תחתיו והישן תחתיו לא יצא ידי חובתומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות כה
יד: כדי שיזדקר הגדי בבת אחתמי השלוח (תשסז) ח"א דף פה
יד: למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעד
יד: מודה ר"מ שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תפ
יד: צדיקים מהפכים דעתו של הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קיב
יד: שעת סכנה דברי הרב עמ' קצז
יד: תפלת צדיקים מהפכין הדין לרחמיםתיבת גמא (תשסז) עמ' סג
יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כו' שם שלמה דף ב ע"א
יז ע"א הרחיק את הסיכוך מן הדפנות ג' טפחים פסולה אז שמח עמ' צח
יז ע"א תוס' ד"ה אויר משיב צדק סי' צו (עמ' 55)
יז ע"א תוס' ד"ה אילוזכור לדוד עמ' לא
יז ע"א תכלת דומה לים וים דומה לרקיע קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 75 (סי' עט)
יז ע"ב אמר רבא סיכך ע"ג מבוי שיש לו לחי כשרה שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"א
יז. אויר פחות מג"ט וסכך פסול פחות מד"ט אינן פוסלין בסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכג
יז. בית שנפחת וסיכך על גביו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר
יז. הריני כפרת ר' חייא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצו
יז. כי סכך פסול פוסל בארבעה טפחים מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' דש
יז. כל דלא שוו בשיעורייהו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכה
יז. רש"י ד"ה באמצע בארבעה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' של
יז. תוס' ד"ה ותנו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכ
יז: כיון דלא שוו שיעורייהו להדדי וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעה
יח ע"א יתפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה וכו' למדת רחמנות תהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק ה הערה ט
יח ע"א פית שנפחת וסיכך על גביו וכו' אכרומא וכו' צחנתא לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קנח
יח ע"ב אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו וכו' תורת מנחם חל"ט עמ' 331
יח ע"ב צדיקים מהפכים מדת הרוגז לרחמים לחם רב על סדור התפילה אות שעד, תק
יח. אביי עסק בתורה ובגמילות חסדים מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לז
יח. דלא מרבה טינייהו דג טמא דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ריט
יח. האי צחנתא דבב נהרא וכו' גבורות אליהו סי' ט-י אות ב
יט ע"א פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה זמנים לששון עמ' יג
יט ע"א צלתה מרובה מחמתה חכמת התורה וישלח עמ' רנ
יט ע"א רש"י - אויר פחות מג' טפחים מצטרף להשלים שיעור הסוכה אבל אין ישנים תחתיו תורת מנחם ח"י עמ' 61
יט ע"ב אשכחיה לרב יוסף דקא גני בכילת חתנים בסוכה לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קנט
יט ע"ב טיט הנרוק יוכיח וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 60
יט ע"ב סוכה העשויה כמין צריףמנחת מרדכי עמ' שמג
יט. דקא מסכך ע"ג אכסדרה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רלו
יט. הרני כפרתם משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכא
יט. זה מצטרף וישנים תחתיו וזה מצטרף ואין ישנים תחתיומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות כה
יט. פסל היוצא מן הסוכה נדון כסוכה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז, רכו
יט. צילתה מרובה מחמתהפרדס המלך (תשסט) אות תקט
יט. צלתה מרובה מחמתה צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' עא
יט: העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז, רכד, רכה
יט: מחצלת גדולה סתמא לסיכוך עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רה
יט: תוס' ד"ה העושה סוכתומאורי שערים עמ' שלח
יכולנו לפטור כ"ע מן הדין אא"ז בינת יששכר דף סו ע"ד
יצה"ר דומה בתחלה לחוט שארית יעקב (אלגזי) דף קמד ע"ד
כ הישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו, ומעשה בטבי וכו' שארית מנחם ח"א עמ' עג
כ הישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו, מעשה בטבי וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שמד
כ מצוה בעידנא דעסיק בה מגנאמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"ג
כ ע"א הריני כפרת ר' חייא ובניו מנחת קנאות עמ' רכא
כ ע"א וריטב"א כשנשתכחה תורה מישראל וכו' עלו רבי חייא ובניו ויסדוה וכו' לא מצינו שנשתכחה תורה בדורו של רבי חייא וכו' אלא אמר כך בשביל מה שחדשו בהלכה זו שכל המקיים הלכה אחת שלא תשתכח ה"ה כאלו מיסד כל התורה כולה וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכה
כ ע"א חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' לד
כ ע"א חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה שיחות עבודת לוי סי' מד אות ד
כ ע"א כשנשתכחה תורה מישראל כו', חזרה ונשתכחה, עלו ר' חייא ובניו ויסדוה אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קצב
כ ע"א כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ז
כ ע"א למעלה מעשרים אמה פסולה איתן האזרחי עמ' רכט
כ ע"א מעשה בהלל שהביא עולתו אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' י
כ ע"א נשתכחה תורה וכו' עלה עזרא ויסדה תקנת השבין סי' ה (עמ' 23)
כ ע"א נשתכחה תורה וכו' עלה עזרא ויסדהפרי צדיק נח אות א, ויצא אות ט, לחנוכה אות כה, מקץ אות ד, ויגש אות יב, ויחי אות א, משפטים אות א, פ' זכור אות ו, י, ר"ח ניסן אות א, שבת הגדול אות ז, פסח אות א, יב, לב, תזריע אות ח, אחרי מות אות ה, חג שבועות אות ט, כג, שלח אות טו, בלק אות ה, ר"ח אב אות ה, דברים אות יד, ואתחנן אות יא, כא, ראה אות ד, ראש השנה אות יד, סוכות אות ח
כ ע"א נשתכחה תורה עלה עזרא ויסדה חזרה ונשתכחה עלה הלל ויסדה וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריט
כ ע"א נשתכחה תורה עלו רבי חייא ובניו צדקת הצדיק סי' רלו
כ ע"א נשתכחה תורה עלו רבי חייא ובניופרי צדיק חנוכה אות כה, ויחי אות א, משפטים אות א, ר"ח אב אות ה
כ ע"א עלו רבי חייא ובניו לקוטי שיחות חי"ח עמ' 407
כ ע"א רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו וכו'זכור לדוד עמ' עא
כ ע"א ריטב"א בדין חינוך קטניםמנחת מרדכי עמ' קד
כ ע"א רש"י בפירוש הריני כפרס משכנודבר טוב עמ' שצז
כ ע"א רש"י ד"ה אי הכי, דר' אליעזר קטנה כגדולה אתא לאשמועינן, אחת גדולה ואחת קטנה, בתמיה, דכי תנא הכי משמע דגדולה כקטנה אתא לאשמועינן, כך כתובה הגירסא, ולי נראה איפכא, דגרס במתניתין אחת קטנה ואחת גדולה, והכי פריך אחת גדולה ואחת קטנה מיבעי ליה וכו', וכן דרכי התנאים בכל מקום, דההיא דפשיטא ליה תנא ברישא וכו', כדתנן בראש השנה אחד יבנה ואחד כל מקום כו', ובבבא קמא אחד החופר בור ואחד החופר שיח ומערה כו', ובמסכת סוטה אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש, וטובא תנן התם גבי מערכי המלחמה הכי דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קו
כ ע"א שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל וכו' חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה מגילת סמנים עמ' לא
כ ע"א תוס' ד"ה אחת קטנה, פירש בקונטרס וכו' דדרך התנאים בכל מקום דההוא דפשיטא ליה תני ברישא וכו' ונראה דאין ראיה מבור ובונה לכאן , דהכי נמי תנן בסנהדרין וכו' ותנן נמי בפ' החולץ וכו' ובפרק הבא על יבמתו וכו' ובפרק המפקיד וכו' בכל הני מזכיר הפשוט באחרונה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קו
כ ע"ב אמר להם ר"ג לזקנים ראיתם טבי ישראל קדושים עמ' 61
כ ע"ב אר"ש מעשה בטבי וכו' תחת המטה וכו' משיחתו של ר"ג וכו' שי חת ת"ח וכו' לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קנו
כ ע"ב כל אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תקעד
כ ע"ב כל אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תעח) דף פט ע"ד
כ ע"ב מעשה בטבי עבדו של ר"ג שהיה ישן בסוכה תחת המטה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלח
כ ע"ב מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה אמר להם ר"גפרי צדיק סוכות אות כ
כ ע"ב ראיתם טבי עבדי וכו' שעבדים פטורין מן הסוכה תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צט הערה קכא
כ ע"ב רש"י ד"ה לא יצא - ועיקר ישיבת הסוכה אכילה שתי' ושינה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 215
כ ע"ב תוס' ד"ה ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד חכם, בירושלמי תני וכו' ופריך וכו' דהא הכא גבי סוכה מיחו בידו חכמים מלישב בסוכה שהרי היה ישן תחת המטה ומשני שהיה עושה כן שלא לדחוק את החכמים שהיו ישנים בסוכה ופריך אי שלא לדחוק את חכמים ישב לו בחוץ לסוכה ומשני דרוצה היה לשמוע דברי חכמים דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מח
כ ע"ב תוס' ד"ה ראיתם, החכמים היו לומדים אף כשהיה טבי נמצא אצלם מצווה ועושה ח"א עמ' תעו
כ שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 80
כ. אמר ריש לקיש הריני כפרת רבי חייא ובניו תורה בציון עמ' קסא
כ. בתחלה כשנשתכחה תורה מישראל וכו' דברי יואל פ' שמות דף קכד ע"ב
כ. הריני כפרת רבי חייא ובניו מצווה ועושה ח"ב עמ' קנד
כ. חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה רחמי הרב עמ' סח
כ. כשנשתכחה תורה מישראל עלה הלל הבבלי ויסדה ויואל משה מאמר א סי' קסט עמ' קסב
כ. מסככים את הסוכה בפסולת גורן ויקבעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצו, תיט
כ. עלה הלל הבבלי ויסדה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריד
כ. רש"י - הא דפשיטא יותר נקיט ברישא כו'פרדס המלך (תשסט) אות שעב
כ. רש"י - לשון כבוד להזכיר הריני כפרת משכבומצווה ועושה ח"ב עמ' קנד
כ. שבתחילה, כשנשתכחה תורה מישראל - עלה עזרא מבבל ויסדה; חזרה ונשתכחה - עלה הלל הבבלי ויסדה בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פז
כ. תוס' ד"ה עלה ויואל משה מאמר א סי' קסט עמ' קסב
כ: הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו שם יחזקאל עמ' קצג
כ: הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתועקבי אבירים (תשסה) עמ' תכב
כ: הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד, רח, רכג
כ: ולפי דרכנו למדנו ערבי נחל (תשסד) עמ' תנה
כ: כשנשתכחה תורה מישראל וכו' עלה הלל הבבלי ויסדה קומץ המנחה (צונץ) דרוש רד
כ: ראיתם טבי עבדי ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
כ: ראיתם טבי עבדי ככר לאדן (תשנ) עמ' קיא
כ: רש"י - וכל שהאשה חייבת עבר נמי חייב וכו' גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שז
כא ע"א אהל שאינו עשוי בידי אדם ברכת מועדיך לחיים ח"א דף טז ע"ג [נד ע"ב ד"ה איברא]
כא ע"א אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אהל באר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות א
כא ע"א אהל שאינו עשוי בידי אדם וכו' ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט"ז ע"ג (דף נד ע"ב ד"ה איברא)
כא ע"א ורש"י תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מג
כא ע"א חצירות היו בירושלים וכו' ותחתיהן חלל מפני קבר התהום וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקפד
כא ע"א חצירות היו בירושלים וכו' ותחתיהן חלל מפני קבר התהום וכו' ברית שלום (תעח) דף צ ע"א, צא ע"ב
כא ע"ב אמר רב מניין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' צא
כא ע"ב אמר רבי שמעון מעשה בטבי עבדו. תניא אמר רבי שמעון משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים וכו', מלתא אגב אורחיה קא משמע לן כי הא דאמר רב אחא וכו' ואמרי לה וכו' אמר רב המנונא אמר רב מנין שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עז, הקדמה מהדורא ד, מהד' ו סי' ס, מהד' ט סי' טו
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"ח בשמן רענן ח"א עמ' רסא-רסג; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב-רכג; פנקס יג עמ' מו-מז; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קד
כא ע"ב הסומך סוכתו בכרעי המטה כשרה וכו' עטרת חן ח"ב עמ' נד
כא ע"ב ועלהו לא יבול אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנג
כא ע"ב מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעו ד"ה לא
כא ע"ב משיחתו כו' למדנו ב' דברים דרך מצותיך (חב"ד) דף קה ע"א
כא ע"ב משיחתו של ר"ג תאומי צביה עמ' נז
כא ע"ב משיחתו של ר"ג למדנו ב' (ג') דברים כו' שאפי' שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד וכו', ורש"י תורת מנחם חנ"ה עמ' 178,72, חנ"ו עמ' 120
כא ע"ב משיחתו של ר"ג למדנו וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 269
כא ע"ב ע"פ ועלהו לא יבול שגם שיחת חולין של ת"ח צריכים לימוד ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' עג
כא ע"ב ר"ן (י' א' בהרי"ף) ד"ה ולענין הלכה, ורמב"ן במלחמות עטרת חן ח"ב עמ' נה, נח
כא ע"ב רש"י ד"ה משיחתו, לשון שיחת חולין ושמחה דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עז, מהד' ו סי' ס
כא ע"ב רש"י שצריך להטות אוזן אף לשיחתן של ת"ח וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנג
כא ע"ב שאפי' שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד [תלמוח לקוטי שיחות ח"כ עמ' 334, חכ"ח עמ' 257
כא ע"ב שאפילו שיחות חולין של ת"ח צ"ל כו' נטע שורק פתיחה
כא ע"ב שאפילו שיחת [חולין של] תלמידי חכמים צריכה לימוד ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ו, צח-צט, שט
כא ע"ב שיחות חולין של ת"ח צריכים לימוד אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2148
כא ע"ב שיחת חולין ש"ל תלמידי חכמים צריכה לימוד לחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף פו ע"א
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח תורת מנחם חלק לד עמ' 130
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח תורת מנחם חמ"ז עמ' 190, 209
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח וכו' דרך מצותיך (חב"ד) דף קה ע"א
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד דברי משה (שהם, תשמח) עמ' נד, סג
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד תורת מנחם ח"ה עמ' 47, ח"ח עמ' 216
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רכז, תרלז עמ' פב
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול אור תורה השלם (מזריטש) סי' צז, קצב, שיז
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמודפניני שבח עמ' רסג
כא ע"ב שיחת חולין של תלמידי חכמים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב
כא ע"ב שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ג אות לז
כא ע"ב שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימור דברי שאול דברים עמ' מט
כא ע"ב שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין לימוד כתונת פסים (תשעא) עמ' קסד
כא ע"ב שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין למוד מאור עינים (תשעה) עמ' רא
כא ע"ב שיחת חולין' של תלמידי חכמים שצריכה לימוד חכמת התורה ויגש עמ' רמד
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכה לימוד תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צט הערה קכא
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכה לימוד תורת מנחם חל"ה עמ' 216
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכה לימוד שנא' ועליהו שיחת מלאכי השרת עמ' 5, קדושת השבת סי' א (עמ' 3), רסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), דברי סופרים סי' לו (עמ' 32, 35), דובר צדק עמ' 167, *190, 192, לקוטי מאמרים עמ' 138, צדקת הצדיק סי' פט, קיח, קנה, קפג, רכח
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכה לימוד שנא' ועליהופרי צדיק ר"ח ניסן אות ב, מסעי אות י
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכה תלמוד שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רפט
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכין לימוד זכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סז
כא ע"ב שיחת ת"ח צריכין לימוד שרגא המאיר על התורה עמ' סד
כא ע"ב שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמא
כא ע"ב שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' סה
כא ע"ב שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד ישמח חיים (תשסה) מע' ש אות לו
כא ע"ב שיחתן של תלמידי חכמים צריכין לימוד תורת מהרש"ל עמ' צא
כא שיחות חולין של ת"ח צריכין לימוד שנאמר ועלהו לא יבול מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ג
כא שיחות חולין של תלמידי חכמים צריכין לימוד שארית מנחם ח"ב עמ' ק, רמו
כא. בפנ"י אוהל מציל על מה שחוצה לו מסברה גור אריה במדבר פי"ט הערה 110
כא. ועל גביהן דלתות זבחי צדק (דיסקין) עמ' קלז
כא. מי כיור נפסלין בלינהפנים מסבירות עמ' קו
כא. רש"י כתהום שאינו גלוי גור אריה במדבר פ"ז הערה 49
כא. שיחת חולין של ת"ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלז
כא. שיחת חולין של ת"ח וכו' ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קצא
כא. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימודשמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קסז
כא: א"ר מנין שאפי' שיחת ת"ח צריכה לימוד שנא' ועלהו לא יבול אוצר המאמרים (תשס) עמ' מה, נ
כא: אפי' שיחת חולין של ת"ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רט
כא: אפי' שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד לישרים תהלה (תשסד) עמ' מט
כא: אפי' שיחת ת"ח צריכה לימוד דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנט
כא: אפי' שיחת תלמידי חכמים צריכה לימודתורת הרבי רבי זושא סי' קפג
כא: אפילו שיחה בטילה של תלמידי חכמים צריכה תלמוד נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמה, קסג
כא: אפילו שיחת חולין של צדיקים צריכה לימוד שבח נעורים עמ' רכב
כא: אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קנז
כא: אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד תורת יחיאל בראשית עמ' קסב, שלו, שמג
כא: אפילו שיחת חולין של ת"חכלי יקר (תשמח) עמ' תט
כא: אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תלט הערה 38, תתקכח, תתקכט הערה 44
כא: אפילו שיחת ת"ח צריכה לימוד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' צח
כא: אפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד ויגד יעקב עמ' יט
כא: הסומך סוכתו בכרעי המטה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רח, רכו
כא: ועלהו לא יבול אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יט אות ג
כא: ועלהו לא יבול נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רו
כא: ועלהו לא יבול אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד ערבי נחל (תשסד) עמ' תשכד
כא: ועלהו לא יבול זהו שיחת חולין של ת"ח ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' מג
כא: ל"ל מיעוטא תשים פטורות ממצות סוכה דברי מנחם (היימליך) עמ' ק
כא: מי שלא ראה ביהמ"ק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכו
כא: מנין שאפי' שיחת חולין של ת"ח צריכין לימוד שנאמר ועלהו לא יבול שרגא המאיר מועדים עמ' לט
כא: מנין שאפי' שיחת חולין של ת"ח צריכין לימוד שנאמר ועלהו לא יבול מאור עינים (תשעט) עמ' רג
כא: מנין שאפי' שיחת חולין של ת"ח צריכין לימור שנאמר ועלהו לא יבול מאור עינים (תשנח) עמ' קכג
כא: מנין שאפי' שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נג
כא: מנין שאפילו שיחת [חולין של] תלמידי חכמים צריכה לימודבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סח
כא: מנין שאפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד שנ' ועליהו לא יבול יגל יעקב (תשנג) דברים אות ב
כא: מנין שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול בית יצחק (ויינברגר) עמ' שצד
כא: מנין שאפילו שיחת חולין תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' יב, טז, כט
כא: מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 223-222
כא: משיחתו של ר"ג למדנו וכו', ולימא מדבריו וכו', קמ"ל וכו' שאפי' שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד וכו', ורש"י דעת תורה בראשית עמ' רפז
כא: עיקר ישיבת סוכה - אכילה שתיה לינה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ו
כא: צריכה לימורטוב טעם שמות עמ' קעה
כא: רש"י - צריכין לימוד - צריכה תלמוד צריך לשומעם שיתנו להן לב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רנג
כא: שיחת חולין של ת"ח מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכב
כא: שיחת חולין של ת"ח נקראת "עלים" באר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 173, באר ד הערה 740
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כ, צ
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד ים שמחה עמ' שצט
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודטוב דעת עמ' נז, שטז
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודנטריקן (תשעד) עמ' קכא
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קעו, ריב
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכין לימוד מטר השמים (תשנז) עמ' קלג
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכין לימוד שנאמר ועליהו לא יבול תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נג, תרצח, תשב, א'רנג, א'רסז, א'שפ
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודברית אברם עמ' רצב
כא: שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמח
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ב
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד תפארת צבי במדבר עמ' שסו
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד דברים נחמדים (תשסה) עמ' קלז
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד דברי משה (שהם, תשעג) עמ' מא
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד דברי משה (שהם, תשעט) עמ' מא
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין לימוד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכה, שלד, שמב
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין לימוד צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' דש
כא: שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין לימודצפנת פענח (תשסו) עמ' רה, תא
כא: שיחת ת"ח צריכה לימוד דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קעג
כא: שיחת ת"ח צריכה לימוד המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' ריג
כא: שיחת ת"ח צריכה לימוד כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' צו
כא: שיחת ת"ח צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול ילקוט עטרת צבי עמ' קנב
כא: שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד מים חיים (קרייסווירטה) עמ' מח, רפד, תשנד
כא: שיחת תלמידי חכמים צריכה לימור ובו'פחד יצחק שבועות מאמר לה
כא: שיחת תלמידי חכמים צריכים לימודצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עח
כא: שיחתן של תלמידי חכמים צריכה לימוד מבשרת ציון ח"ג עמ' שס
כא: שיחתן של תלמידי חכמים צריכה לימודנועם אלימלך (תשסא) עמ' רלו
כא: שיחתן של תלמידי חכמים צריכין לימוד תורי זהב (תשעג) עמ' שלז
כא: תניא אמר רבי שמעון משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים... מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימור שנאמר ועלהו לא יבול של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שיז
כא: תניא אר"ש משיחתו של ר"ג למדנו שני דבריםכתנות אור עמ' עו
כב אלמלא שלשה מקראותאות לישועה דף יט ע"ב
כב כל העוסק מצות פטור מן המצוה ברכי יוסף (תקלד) ח"א דף כא ע"א
כב ע"א אע"פ וכו' שאין הכוכבים נראין מתוכה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 231
כב ע"א אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה כשירה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ד ד"ה ועל
כב ע"א גדול העושה צדקה וכו' יותר מכל הקרבנות כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ד ע"ב
כב ע"א יצרו של אדם מתגבר וכו' מתחדש וכו'דעת חיים עמ' קסט
כב ע"א כוכבים נראים בתוכה תורת מנחם ח"ז עמ' 99
כב ע"א צילתה מרובה מחמתה תורת מנחם חכ"ז עמ' 74
כב ע"א קנה עולה כו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142
כב ע"א שיהיו הכוכבים נראים מתוכה כנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לז
כב ע"ב בדין צלתה מרובה מחמתה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 143
כב ע"ב העושה סוכתו בראש האילן כשרה ואין עולים לה ביו"ט ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' ע
כב ע"ב העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה מצווה ועושה ח"א עמ' תא
כב ע"ב העושה סוכתו וכו' בראש האילן וכו' הר המוריה עמ' קפה
כב ע"ב כאן מלמעלה כאן מלמטהלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עו
כב ע"ב כוכבי חמהכתר שם טוב (תשסד) סי' תב
כב ע"ב כי זוזא מלעילא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ד
כב ע"ב כשדים בעקבי יעקב עמ' קצו
כב ע"ב רש"י ד"ה כזוזאזכור לדוד עמ' כה
כב ע"ב תוס' ד"ה כזוזא אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קצא
כב ע"ב תוס' ד"ה מוזאזכור לדוד עמ' כה
כב ע"ב תוס' ד"ה על משנת חיים ויקרא עמ' שי
כב. כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו יבין שמועה (לעוו) עמ' תקיד
כב. סוכה המדובללת כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רח, רכג
כב. סוכה צריכה להיות צלתה מרובה מחמתה אמרי נועם (מועדים) סי' יב לליל ר"ה [מבן המחבר], סי' ח לסוכות [מבן המחבר]
כב. סוכה שצלתה מרובה מחמתה כשרהעטרת ישועה (תשסד) אות ל לליל ר"ה, אות ב לסוכות
כב. צלתה מרובה מחמתהפרדס המלך (תשסט) אות קיג
כב. צריך לכתחילה שיראו הכוכבים מהסוכה ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' ע, מאורן של ישראל ח"ב עמ' מב
כב. שאין הכוכבים נראים מתוכה שמן ראש סוכות ח"א עמ' יד, רט, רכו
כב: אע"פ שאין הכוכבין נראין וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ז
כב: העושה סוכתו בראש האילן או ע"ג גמל כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רח
כב: העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכו
כב: העושה סוכתו בראש. האילן יצא וברש"יחיי נפש ח"ו עמ' קיג
כב: סוכה ע"ג גמל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעא
כב: קטן הצריך לאמו פטור מן הסוכה, היכי דמי צריך לאמו וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכ
כג ע"א בעושה סוכה ע"ב בהמה ר"מ מכשיר שם ישראל עמ' קטו
כג ע"א בפיל קשור כולי עלמא לא פליגי וכו'זכור לדוד עמ' סח
כג ע"א דמתיחא באשלי מלעילא מנות הלוי (תשסב) עמ' סב
כג ע"א העושה סוכתו על גבי בהמה ר' מאיר מכשיר ור' יהודה פוסל וכו' הר המוריה עמ' רסג
כג ע"א סוכה אם דירת קבע בעינן תורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' כא
כג ע"א סוכה שאינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסז
כג ע"א רגלוהי דבר אינש אינון ערביןניבי זהב עמ' שכ
כג ע"א רוח מצויה דים כרוח שאינה מצויה ביבשה אמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' כט
כג. בפיל קשור כולי עלמא לא פליגי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג
כג. בפיל קשור לכו"ע לא פליגי דכשר - האיך כשר הרי אינו מן המותר בפיך שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מט, רמט
כג. דמתיחא באשלי מלעילא מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צט
כג. ור"מ הא נמי מדאורייתא מחזא חזיא ורבנן הוא דגזרו בהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ז, רסה
כג. מחלוקת אי סוכה דירת ערעי או דירת קבע והלכה דירת קבע שפת אמת (רייז) סוכות עמ' ריד, רלח, רנג
כג. סוכה דירת עראי בעינן בת עין (תשסז) עמ' תעא
כג. סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנ
כג. סוכת דירת ארעי בעינן נצח ישראל (הרטמן) עמ' תרנח הערה 32
כג. פיל קשור כ"ע לא פליגי משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
כג. רש"י ר"ה הראויהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסה
כג: רבי יהודה חייש למיתה גנת אגוז (תשעב) אות תמג
כד ע"א המצטער פטור מן הסוכה בית יעקב (תשסא) עמ' רלד
כד ע"א תוס' ד"ה ר"י בית ישי - דרשות עמ' קכח
כד ע"ב אילן המיסך על הארץ אם אין נופו גבוה מן הארץ ג' טפחים מטלטלין תחתיו וכו', אמר רב הונא בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו אלא בית סאתים דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נב, נג
כד ע"ב רש"י ד"ה ליטלטל, בית סאתים כחצר המשכן וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נב
כד. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש וכו' מישאל ואלצפן שהיו עוסקין בנדו"א דברי יואל פ' אמור דף רנ ע"ב
כד. כל מחיצה שעומדת ע"י רוח אינה מחיצה גור אריה במדבר פי"ט הערה 118
כד. כל סוכה שאין הכוכבים נראים מתוכה פסולהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך יח
כד. רש"י - שצפון בלבו של אדם תורי זהב (תשעג) עמ' כא
כד. שמא יבקע הנוד לא חיישינן זקן אהרן (פריד) עמ' רסט
כד. תוס' ד"ה ר"י ויואל משה מאמר א סי' נב עמ' סו
כד: אם בא להחמיר וכו' ולית ביה משום יוהרא אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסד
כד: רש"י הויה כשמהווה עצמה לאיש גור אריה ויקרא פכ"א הערה 77
כה אותם אנשים, עוסקין במת מצוהכרם טוביה עמ' שמה
כה אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוסמאורות האריז"ל עמ' קצט אות יא
כה בענין עוסק במצוה פטור מן המצוה הדרש והעיון שמות מאמר שיג
כה האזרח לרבות הגרים ותוס' והריטב"אראש דוד (תשמו) עמ' שסא ע"א
כה העוסק במצוה פטור מן המצוה מנחת אליהו (תשנט) עמ' רפו
כה העוסק במצוה פטור מן המצוהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רב
כה העוסק במצוה פטור מן המצוהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ריח
כה ויהי אנשים - מי היולבני בנימין דף יג ע"ג-ע"ד
כה ויהי אנשים אשר היו טמאים הם נושאים ארונו של יוסף כו' סמוכים לעד (האיתמרי) דף פה ע"ב
כה ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגו' אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף וכו' מישאל ואלצפן וכו' עוסקין במת מצוה היו שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' ריד
כה ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם רע"א מישאל ואלצפו היו וכו' ילקוט דברי חכמים במדבר סי' לב, לג
כה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה שמועת יצחק - חז"ל אות לג
כה ע"א אבל חייב בכל המצוות חוץ מן התפילין עין איה ברכות פ"א פסקא קנז {תכלית ההידור הוא להשפיע על הזולת, וגם תפילין הם לשם כך "וראו כל עמי הארץ" וכו' ולזה צדיכים חדוה, אבל אבל שהוא ביום עצוב לא יוכל לפעול על הזולת}
כה ע"א אבל חייב בק"ש לב אליהו (תשסה) שמות עמ' קכו
כה ע"א אותם אנשים וכו' עוסקין במת מצוה וכו' נושאי ארונו של יוסף תורת מנחם ח"א עמ' 52
כה ע"א אותם אנשים מי היו כו' משנת חיים במדבר עמ' רב
כה ע"א אותן טמאי מתים מי הוה, רע"א מישאל ואלצפן היו שנדחו לפסח שני וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנח
כה ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל זאת ליעקב שמות עמ' שמא
כה ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, ורש"י ותוספות השיר והשבח ח"א עמ' שא
כה ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תקנז, תקעב
כה ע"א בש"א ראשו ורובו ושלחנו בסוכה ובה"א ראשו ורוב בסוכה ושלחנו בתוך הבית טל חיים (פרידלנדר) עמ' כב
כה ע"א בשעה שהיה יונתן ב"ע עוסק בתורה כל עוף היה נשרף באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות ד, מסעי דרוש ד אות ב
כה ע"א דבר גדול - מעשה מרכבה ישמח חיים (תשסה) מע' ד אות טו
כה ע"א דבר גדול מעשה מרכבה עטרת יהושע במדבר עמ' רכא
כה ע"א דבר קטן - הויות דאביי ורבא ישמח חיים (תשסה) מע' ק אות יב
כה ע"א דבר קטן - הויות דאביי ורבא וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רב, שער התורה סי' מה, שער התפילה סי' מז, רכג
כה ע"א האזרח וכו' לרבות נשים בתוספת תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפב
כה ע"א האזרח להוציא את הנשים דרשות מהר"ם חביב עמ' שכז
כה ע"א הולכי בדרך מצוה פטורין מן הסוכה - רש"י אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכד
כה ע"א הם היו טמאים לארונו של יוסף דברי שאול במדבר עמ' מו
כה ע"א העוסק במצוה פטור וכו'יין לבנון (תשסג) עמ' 117
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה אור אברהם - רות עמ' תלא
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה אור אברהם דברים עמ' קמא
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה אור אברהם ויקרא עמ' קנט
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה אור אברהם שמות עמ' יח
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה אמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' מז, ליקוטים - שער הסיפורים סי' קפו
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רפו
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה חכמת התורה וארא עמ' רעח
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה חכמת התורה ויגש עמ' רפה
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה לקוטי שיחות חט"ו עמ' 140, ח"כ עמ' 468, 236, חכ"ג עמ' 58, חכ"ו עמ' 237
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 153
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה ס' חסידים סי' תתז, תתקל
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה ס' חסידים סי' תתז, תתקל
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה פניני יחזקאל עמ' תפא
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת השרף ממאגלניצא עמ' כח
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם ח"ב עמ' 255, ח"ד עמ' 250, ח"ז עמ' 244, ח"ח עמ' 39, ח"ט עמ' 69, חי"א עמ' 152, 275, חי"ד עמ' 150, חי"ח עמ' 179, חכ"א עמ' 104, 299, חכ"ג עמ' 35
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חכ"ח עמ' 261
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חל"ה עמ' 34, חל"ו עמ' 203
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חל"ח עמ' 159, 327, חלק מ עמ' 53
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חמ"ו עמ' 51, 216
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חמ"ח עמ' 240
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חנ"ד עמ' 96, 155, חנ"ו עמ' 364, חנ"ז עמ' 197
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה תורת מנחם חנ"ח עמ' 118
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה (ותוס') תורת מנחם חלק לג עמ' 103, חלק לד עמ' 24
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה, ותוס' תורת מנחם חנ"א עמ' 53, 220, חנ"ג עמ' 82
כה ע"א העוסק במצוהמשיבת נפש עמ' קלג,רכ
כה ע"א העוסק במצווה לא מיפטר ממצווה אחרת אלא בעודו עוסק במצווה זו וא"נ למה לי קרא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סח
כה ע"א העוסק במצות פטור מן המצותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ל
כה ע"א והעוסק במצוה וכו' ר"ע אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קצא
כה ע"א והעוסק במצוה פטור מן המצוה ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' סח, רסז, תקכב; תרעב עמ' א'קט
כה ע"א והעוסק במצוה פטור מן המצוה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קט
כה ע"א והעוסק במצוה פטור מן המצוה דרכי התשובה עמ' פ
כה ע"א והעוסק במצוה פטור מן המצוה מהכא נפקא מהתם נפקא דתניא ויהי אנשים וכו' אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף היו וכו' הר המוריה עמ' רי
כה ע"א והתניא האזרח לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי וכו' הר המוריה עמ' רסב
כה ע"א ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגו' אותם אנשים מי היו וכו' רבי עקיבא אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לה
כה ע"א ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו' נושאי ארונו של יוסף היו וכו' מישאל ואלצפן היו וכו' אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שס
כה ע"א ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, אותם אנשים מי היו וכו' אלעזר ואיתמר לחמי תודה דף קנו ע"ב
כה ע"א ויהי אנשים אשר היו טמאים, מישאל ואלצפן היו חכמת התורה שמיני עמ' של
כה ע"א ויהי אנשים וגו' נושאי ארונו של יוסף היו וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תס
כה ע"א ויהי אנשים וגו' נושאי ארונו של יוסף היו וכו' ברית שלום (תעח) דף עב ע"א
כה ע"א ויהיו אנשים טמאים לנפש אדם וכו' מי היו נושאי ארונו של יוסף היופרי צדיק פסח שני אות ב, ג, ל"ג בעומר אות ח
כה ע"א ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם גבורת יצחק אבות עמ' קכז
כה ע"א ורשב"א העוסק במצוה פטור מן המצוה. ולא רק שהוא פטור מן המצוד. אך גם אינו רשאי להניח את הראשונה מפני השניההגיונות אל עמי ח"א דרוש יב
כה ע"א ותוס' ד"ה כל עוף - שהדברים שמחים כנתינתם בסיני שנתנה תורה באש מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קסא
כה ע"א חתן טריד טירדא דמצוהנחלי מים (מלאח) עמ' רלא
כה ע"א טירדא דרשות, ורש"י בית ישי - דרשות עמ' קיג
כה ע"א טמאי מת מצוה היו שחל שביעי שלהן בערב פסח וכו' קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קפ
כה ע"א טריד טירדה דרשות ס' הבוטח ח"ב עמ' רעא
כה ע"א כל האזרח לרבות קטנים ברית שלום (תשסח) עמ' תקיח
כה ע"א כל העוסק במצוה פטור מן המצוה שרגא המאיר על התורה עמ' תד
כה ע"א כל עוף הפורח עליו מיד נשרף גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' מב
כה ע"א כל עוף שפרח עליו מיד נשרף רנת יצחק מלכים עמ' רמא
כה ע"א להנחיל אוהבי יש שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רמט
כה ע"א מהתם נפקא ויהי אנשים ורש"י שני המאורות (תשסח) עמ' קכא
כה ע"א מי היו אותן אנשים וכו' מישאל ואלצפן וכו', ותוס' ד"ה מישאל אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פ, ח"ה עמ' פא-פב
כה ע"א מי היו נושאי ארונו של יוסף היו צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ח ע"ב
כה ע"א מימי לא קדמני אדם בבית המדרש מצווה ועושה ח"א עמ' רעח
כה ע"א מימי לא קדמני אדם לביהמ"ד וכו' אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רמב
כה ע"א מישאל ואלצפן היו, שהיו עוסקין בנדב ואביהוא אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רל
כה ע"א מנא הני מילי דת"ר בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה וכו' הר המוריה עמ' ב
כה ע"א מנין לעסוק במצוה פטור מן המצוה איתן האזרחי עמ' תלט
כה ע"א נושא ארונו של יוסףעיונים במשלי עמ' רל
כה ע"א נושאי ארונו של יוסף משנת חיים במדבר עמ' שפ
כה ע"א נושאי ארונו של יוסף הי' ויגד משה (גרין) מאמר יא ד"ה וראוי להתבונן
כה ע"א נושאי ארונו של יוסף היו קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רמב
כה ע"א נושאי ארונו של יוסף היו שיחות עבודת לוי סי' נז אות ה
כה ע"א נושאי ארונו של יוסף היו, או עוסקין במת מצוה היו קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רסה
כה ע"א נושאי ארונו של יוסף וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קנד, קצט
כה ע"א נשאו ארונו של יוסף או שהיו עוסקין בנדב ואביהוא תורת מנחם חנ"ב עמ' 309
כה ע"א עוסק במצוה פטור מן המצוה ובריטב"א בי חייא ח"א עמ' לז, רנז
כה ע"א עוסק במצוה פטור מקר"שנחלי מים (מלאח) עמ' קפה
כה ע"א עוסק במצוה שפטור מן המצוה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמו
כה ע"א עוסקים במת מצוה היו נושאי ארון יוסף היו אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' עב
כה ע"א פני יהושע ורע"א באכילה חוץ לסוכה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפא
כה ע"א ריב"ז היה יודע שיחת דקלים דרך ישרה עמ' רז
כה ע"א ריטב"א, דיני עוסק במצווה גבורת יצחק סוכות עמ' נח
כה ע"א ריטב"א, ענין עוסק במצוה גבורת יצחק שבועות עמ' שנח
כה ע"א רעק"א ראינו אוכל בסוכה - דהוי שוא"ת עטרת חן ח"ב עמ' קיא
כה ע"א רש"י - אע"פ שהוא חייב לנהוג אבילות כד אינו חייב להצטער תורת מנחם חמ"א עמ' 48
כה ע"א רש"י ד"ה חתן לקוטי שיחות חי"ח עמ' 37
כה ע"א רש"י ד"ה טרדא לקוטי שיחות חל"ה עמ' 331
כה ע"א רש"י ד"ה שלוחי מצוה נחלת צבי (פאליי) עמ' צב, שמה
כה ע"א רש"י ד"ה שלוחי מצוה, הולבי בדרך מצור. כגון ללמוד תורה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' נב
כה ע"א רש"י, אבל לאו בר פאר הוא גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רו
כה ע"א שינת עראי חוץ לסוכה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 211
כה ע"א שלא הניח וכו' דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' נג, קס
כה ע"א שלא שח בטלה מימיו שרגא המאיר על התורה עמ' רמ
כה ע"א שלוחי מצוה פטורים מהתם נפקא צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ח ע"ב
כה ע"א שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה גבורת יצחק סוכות עמ' נח
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה באר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות א
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פח
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה (ותוס' - דאי מטרדי בקיום מצות סוכה הוו מבטלי ממצוות) תורת מנחם ח"י עמ' 260
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכהפני חיים (פלג'י) דף טז ע"א
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה, ורש"י גבורת יצחק שבועות עמ' שנז
כה ע"א שלוחי מצוה פטורץ וכו', ורש"י ותוס' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רלט
כה ע"א שלוחי מצוה פסורין מהסוכה מנחת מחבת ח"א עמ' רטו
כה ע"א שלוחי מצור, פטודין מן הסוכה אז שמח עמ' נה
כה ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' גדול שבכולם יב"ע עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 87
כה ע"א תוס' ד"ה שלוחי דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כה ע"א תוס' ד"ה שלוחי, ביכול לקיים שניהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעט
כה ע"א תפילין נאמן בהם פאר דרך ה' השלם עמ' שב - מראה דרך
כה ע"ב אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 52
כה ע"ב אבל חייב בסוכה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שלח
כה ע"ב אותם אנשים חל שביעי שלהם בערב פסח הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סב
כה ע"ב אין שמחה אלא בחופה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שלח
כה ע"ב אלא עוסקין במת מצוה היו שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח וכו'זכור לדוד עמ' עג
כה ע"ב אנחנו טמאים, הם נדב ואביהואפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רצח
כה ע"ב אני אמר משום יחוד שער יוסף (תקיז) דף ה ע"ד
כה ע"ב אנשים שהיו טמאים לנפש האדם בשביעי שלהם פניני יחזקאל עמ' (רמ)
כה ע"ב ארונו של יוסף בעקבי יעקב עמ' קסו
כה ע"ב ביום ההוא לא יכלו אבל למחר יכלו כתונת פסים (תשעא) עמ' קיח
כה ע"ב בילפו' מהטמאים לנפש אדם, הדאגה למצוה קודם שהגיע זמנה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסב
כה ע"ב בני חופה פטורים מתפלה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קי
כה ע"ב ברא"ש שם בענין אפריון לכלה ברכת אבות עמ' צו
כה ע"ב בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ותוס'מנחת מרדכי עמ' רסט
כה ע"ב הטמאים לנפש אדם חל שביעי שלהן להיות בע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 56
כה ע"ב העוסק במצוה פטור מן המצוה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 244
כה ע"ב ו' זירא נשא אשה גנא דפלפלי עמ' רעו
כה ע"ב ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם - מחלוקת למי נטמאו אסופת מערכות במדבר עמ' קיא
כה ע"ב ויהי אנשים אשר היו טמאים, מי היו מנות הלוי (תשסב) עמ' קצט
כה ע"ב וליעבדו חופה בסוכה אביי אמר משום ייחוד וכו' הר המוריה עמ' עו
כה ע"ב ותוס' רב סבירא ליה שהאנשים הטמאים היו מישאל ואלצפן באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
כה ע"ב חתן וכו' פטור מן התפילה המאור הגדול (גר"א) עמ' תקו
כה ע"ב חתן ושושביניו וכל בני ביתו וכו' חיים ושלום חלק ב (סימן פ"א) דף קלב ע"א (ד"ה אנכי); רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף לה ע"ב (אבה"ע סימן ס"ה אות א)
כה ע"ב חתן ושושביניו וכל בני החופה פטורין מתפילין מהר"ם שיק שמות עמ' קלב
כה ע"ב חתן ושושביניו וכל בני חופה פטורים מן התפילה ומן התפילין וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 51, 52
כה ע"ב חתן ושושבינין פטורין מהסוכה תאומי צביה עמ' לו
כה ע"ב טומאת מת היתה נוהגת אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קג
כה ע"ב טומאת מת היתה נוהגת אבן ישראל על התורה עמ' עב
כה ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום דברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלז
כה ע"ב ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפהשמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר תשבו כעין תדורו
כה ע"ב כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעישמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר תשבו כעין תדורו
כה ע"ב לא נצרכא אלא לתוספת עינוי וכו' הר המוריה עמ' ריג
כה ע"ב ליהטה אש סביבותיהן עטרת יהושע במדבר עמ' טז
כה ע"ב למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו הר המוריה עמ' ריד, רסד
כה ע"ב לעשות את הפסח הכתב והקבלה במדבר פ"ט פסוק ו
כה ע"ב מזג כוס לרבו בעקבות משה שמות עמ' מה
כה ע"ב מי היו מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא שרגא המאיר על התורה עמ' שנה
כה ע"ב מישאל ואלצפן היו [הטמאים] שעסקו בנדב ואביהוא עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 113
כה ע"ב מישאל ואלצפן היו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצד ד"ה ותקרא
כה ע"ב מישאל ואלצפן היו מתעסקין בנדב ואביהוא חכמת התורה אמור עמ' יא
כה ע"ב מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא דברי משה (שהם, תשמח) עמ' רמה
כה ע"ב מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקיץ בנדב ואביהוא וכו' נושאי ארונו של יוסף היו לקט אמרי קודש - במדבר עמ' לב
כה ע"ב מישאל ואלצפן וכו' שהיו עוסקין בנדב ואביהוא לקוטי שיחות חל"ג עמ' 58
כה ע"ב מצטער פטור מן הסוכה אורות האמונה עמ' 117-118 [72-73]; שמונה קבצים קובץ ז פסקא קלט {ביאור היסוד הטבעי שבאמונה בעילוי העולם והחיים}
כה ע"ב מצטער פטור מן הסוכה דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קנה
כה ע"ב מצטער פטור מן הסוכה פניני יחזקאל עמ' תקעג, תקפה, תקפו
כה ע"ב משל למה הדבר דומה לעבר שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקכג
כה ע"ב משל למלך שזימן בניו לסעודה לימים קצובים וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' עח
כה ע"ב משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קמו
כה ע"ב עוסק במצוה וכו', ותוס' נשמת כל חי חלק א (סימן ג) דף ד ע"ד (ד"ה והנה)
כה ע"ב עוסק במצוה פטור מן המצוה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סט
כה ע"ב עוסקין במת מצוה היו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קפב
כה ע"ב עוסקין במת מצוה היו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרמט ד"ה ולמ"ד
כה ע"ב פני יהושע על רש"י ד"ה שחל שביעי שלהם חכמת התורה שמיני עמ' שנח
כה ע"ב קרא למה לי לרבות את הגרים דרשות מהר"ם חביב עמ' שכז
כה ע"ב ר' עקיבא אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא הר המוריה עמ' ריא
כה ע"ב ר"ע אומר מישאל ואלצפן וכו' ר' יצחק אומר וכו' היו יכולין ליטהר (ותוס') לקוטי שיחות חי"ח עמ' 106
כה ע"ב ר"ע סב"ל דהני טמאי מתים שלא הקריבו פסח ראשון היו מישאל ואלצפן שהיו עוסקין בנדב ואביהוא ותוס' ד"ה מישאל - וא"ת ולמ"ד פרק ד' מיתות דשריפה ממש הואי שנשרפו גופיהן וכו' אמאי נטמאו וי"ל דשמא שלדן היתה קיימת וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקה
כה ע"ב רש"י ד"ה הכי גרפינן דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קצ
כה ע"ב רש"י ד"ה ואם נושאי משנת חיים במדבר עמ' קסט, שסז, שפג
כה ע"ב רש"י ד"ה ועוסקיןזכור לדוד עמ' עג
כה ע"ב רש"י ד"ה שחל, וד"ה דלא משנת חיים במדבר עמ' רא
כה ע"ב שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 120, חכ"ח עמ' 69
כה ע"ב שלוחי מצוה פטורים מהסוכה ביום ובלילה באר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ו
כה ע"ב שפך לו רבו קיתון על פניו ס' הבוטח ח"ב עמ' מד
כה ע"ב תוד'!ה לרבות שרגא המאיר על התורה עמ' תקצח
כה ע"ב תוס' ד"ה השוה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנד
כה ע"ב תוס' ד"ה לרבות תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' צ, רלה
כה ע"ב תוס' ד"ה מישאל דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלט
כה ע"ב תוס' ר"ה מישאל חכמת התורה שמיני עמ' שכד
כה ע"ב תשבו כעין תדורו פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שסו
כה ע"ב תשבו כעץ תדורו מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרעה
כה ע"ג ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, שהם נדב ואביהוא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קא ע"ג
כה עוסק במצוה פטור מן המצוה (דחייב בק"ש)חיי נפש ח"א עמ' קסב ע"ב
כה ריטב"א, חולה פטור מטעם תשבו גבורת יצחק סוכות עמ' יט
כה ת"ר חתן ושושבינו וכל בני ביתו רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף לה ע"ב
כה תוס' כל שיש בידו למחות וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' קג, קסה
כה. "אשר היו טמאים לנפש" ח"א נושאי ארונו של יוסף היו, וח"א עוסקין במת מצוה היו אמרי נועם (מועדים) סי' א לפסח שני
כה. אבל חייב בכל המצות חוץ מן התפילין אור אברהם ברכות עמ' מ
כה. אבל חייב בכל המצות חוץ מן התפלין, שנאמר בהן פארכד הקמח (מישור) עמ' תקלב
כה. אובלין ושותין עראי חוץ לסוכה דברי מנחם (היימליך) עמ' קפז
כה. אותם אנשים מי היו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסח
כה. אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף היו דברי יואל פ' בהעלותך דף שטז ע"א, רסא ע"א, פ' ואתחנן דף מח ע"א
כה. אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף היו דברי יואל פ' בשלח דף שפג ע"ב
כה. אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף היו מבשרת ציון ח"ד עמ' שכ, שכו, שכח-של, שמב
כה. אותם אנשים מי היו(אשר היו טמאים לנפש ארם) רע"א מישאל ואלצפן היו וכו' ותוס' ד"ה שחלחמודי צבי ויקרא עמ' נז
כה. אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף דברי ריה"ג רע"א מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהואחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עא, רמא
כה. אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף היו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קיח, תקכד
כה. אותם טמאי לנפש אדם שלא יכלו לעשות הפסח מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא תפארת צבי ויקרא עמ' רמה
כה. אלא טבעה ספינתו בים לא ימול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לה
כה. אלא שאין הדור ראוי לכך דרכי החיים ח"א עמ' תז
כה. אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמד
כה. אמרו עליו יונתן בן עוזיאל שכל עוף הפורח עליו נשרף הכל הישר והטוב (תשסג) עמ' שסו
כה. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' ריז, שצ
כה. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריב הגה"ה
כה. אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין, ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין מחשבת מוסר ח"א עמ' תעט
כה. אמרו עליו על רבי יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף להורות נתן במדבר עמ' קפז
כה. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה, תלמוד וכו' תקופות וגימטריאות וכו' של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שנא, מס' שבועות אות קעג, מס' תענית אות קפ, מס' יומא אות קיב
כה. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה גמרא וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' תקיח
כה. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא וכו' מחשבת מוסר ח"ג עמ' סג, קנו
כה. אמרו עליו על ריב"זאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ט פסוק מג
כה. אנחנו טמאים לנפש אדם וכו' נושאי ארונו של יוסף וכו' מישאל ואלצפן שהיו עוסקים בנדב ואביהוא דברי יונה עמ' קצב
כה. אנחנו טמאים לנפש אדם, מי היו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תנב
כה. אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו' אותם אנשים מי היוחיי נפש ח"ו עמ' רלב, שנ
כה. בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה אור אברהם ברכות עמ' לו, לח, קכא
כה. דבר גדול מעשה מרכבה +ספר החיים (תשנג) עמ' כו
כה. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא אגרת הטיול (תשעה) עמ' רסט
כה. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא של"ה (תשנז) פרשת נשא אות ח, ראה אות יב, זאת הברכה אות ג
כה. דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות אביי ורבא מגדל עוז (תשעח) עמ' קכג
כה. דבר גדול מעשה מרכבה וכו' עצי חיים על התורה עמ' קסא, רצה
כה. 'דבר גדול', זה מעשה מרכבה אמרי נועם (מועדים) סי' יז לשבת הגדול
כה. דבר קטן הוויות אביי ורבא דבר גדול מעשה מרכבה להורות נתן במדבר עמ' רלג
כה. דבר קטן הוויות אביי ורבא, דבר גדול מעשה מרכבה גנת אגוז (תשעב) אות כט
כה. דבר קטן הויות דאביי ורבא +ספר החיים (תשנג) עמ' כה
כה. דקדוקי תורה דקדוקי סופרים תשבי (תשסה) עמ' עא שורש דקדק א'
כה. האנשים ההמה מי היו חד אמר מישאל ואלצפן שנשאו לנדב ואביהוא תורי זהב (תשעג) עמ' רכא
כה. ההליכה לרגל הוי גוף המצוה - ריטב"א אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' יד
כה. הויות דאביי ורבא אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רלג
כה. הטמאים שנדחו לפסח שני נושאי ארון יוסף היו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשלג
כה. הכנסת מת למחנה שכינה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריט
כה. המתעסק במצוה פטור מן המצוה להורות נתן בראשית עמ' קצב
כה. העוסק במצוה פטור מה"מ ישא מדברותיך - מגילה עמ' שי
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוד, - ריטב"א אור אברהם - מסכת מגילה עמ' נב, שכט, תמג
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה - ריטב"א אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קח
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקע
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה דברי יואל פ' בהעלותך דף רפט ע"ב
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה דעת תורה בראשית עמ' קיז
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 76, 80
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה מקראי קדש (תשנג) עמ' נג
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה פרפרת משה ח"ב עמ' שמז
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה שבט מישראל (פרידמן) עמ' ה
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה שם יחזקאל עמ' שמד
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוה תפארת צבי שמות עמ' שמח
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 259
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוהעטרת ישועה (תשסד) אות פו להגדה ש"פ
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה יט, צב, ח"ב שאלה קד, ח"ד שאלה קה-קו
כה. העוסק במצוה פטור מן המצוהצפנת פענח (תשסו) עמ' קצז
כה. העוסק במצוהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שכח
כה. העוסק במצווה פטור מן המצווה שיחות לספר במדבר עמ' קכד
כה. והעוסק במצוה וכו' מהתם נפקא דתניא ויהי אנשים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כה, צד
כה. והעוסק במצוה פטור מן המצוה וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקפ
כה. 'ויהי אנשים אשר היו טמאים' וכו', ר"י הגלילי אומר נושאי ארונו של יוסף היו, ר"י אומר עוסקין במת מצוה היועטרת ישועה (תשסד) אות א ליום ד חומה"פ
כה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם - אותם אנשים מי היול נושאי ארונו של יוסף היו דברי רבי יוסי הגלילי שרתי - קונטרס הנרות עמ' מז
כה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף היו דברי ריה"ג, ר"ע אומר מישאל ואלצפן שהיו עוסקין בנדב ואביהואברית אברם עמ' תיב
כה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו' תורה בציון עמ' רכח
כה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו' נושאי ארונו של יוסף היו וכו' מישאל ואלצפן היו פאר יעקב ח"ג עמ' קסא, רט, ח"ד עמ' פה
כה. ויהי אנשים וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלא
כה. ויהי אנשים וכו' נושאי ארונו של יוסף היונועם אלימלך (תשסא) עמ' רפח
כה. ויהי אנשים טמאים לנפש וגו' נושאי ארונו של יוסף היו וכו' מישאל ואלצפן וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תעט
כה. ויהי האנשים - נושאי ארונו של יוסף היו וכו' מישאל ואלצפן היו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רס
כה. ויהיו אנשים וכו' אותם אנששים מי היו וכו' יציב פתגם - פסח עמ' ריב
כה. ויהיו אנשים טמאים לנפש מאין היו וכו' לקחת מוסר ח"א עמ' תמז
כה. חולה פטור מסוכה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 168
כה. חולין ומשמשיהן פטורים מן הסוכה חמודי צבי מועדים עמ' לג
כה. חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה שמן ראש סוכות ח"א עמ' י, לט
כה. טבעה ספינתו בים דטריד ה"נ דפטור? אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכה
כה. טמאי מת היו מישאל ואלצפן יבין שמועה (לעוו) עמ' תסג
כה. כל האזרח בישראל וכו' להוציא את הנשים הישר והטוב (תשסג) עמ' קעג
כה. לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו דרכי החיים ח"א עמ' שי
כה. לא אמר דבר שלא שמע מפי רבוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצא
כה. לא שח שיחת חולין מימיו אהל נפתלי עמ' קל
כה. מה דרך רשות כו' ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ב
כה. מי היו נושאי ארונו של יוסףרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמב
כה. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ב"ש פוסליןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ס, עו
כה. מימי לא קדמני אדם בבית המדרש וכו' דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קח
כה. מישאל ואלצפן היו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכט
כה. מישאל ואלצפן היו הטמאים שנדחו לפסח שני או נושאי ארון יוסף דברי משה (שהם, תשעט) עמ' רלג
כה. מעשה בר"א וכו' ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' יח לסוכות [מבן המחבר]
כה. מעשה בר"א וכו' ששאלוהו ל' הלכות בהלכות סוכה י"ב אמר להם שמעתי, י"ח אמר לא שמעתי, ר"י ברבי יהודה אומר חילוף הדבריםעטרת ישועה (תשסד) אות ה לסוכות
כה. מתי מצוה גור אריה ויקרא פכ"א הערה 163
כה. נושאי ארון של יוסף היו תורת חיים (קאסוב) עמ' קנה
כה. נושאי ארונו של יוסף היו ים שמחה עמ' עג
כה. נושאי ארונו של יוסף היו שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיא, קכט, קמח
כה. נושאי ארונו של יוסף היו וברש"י (וברא"מ הורביץ)פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פד, צט
כה. עוסק במצוה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 169
כה. עוסק במצוה פטור ממצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעא
כה. עוסק במצוה פטור ממצוהפחד יצחק פסח מאמר סח
כה. עוסק במצוה פטור ממצות ישא מדברותיך - מגילה עמ' רעז
כה. עוסק במצוה פטור מן המצוה דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכ
כה. עוסק במצוה פטור מן המצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא
כה. עוסק במצוה פטור מן המצוה ים שמחה עמ' שכד
כה. עוסק במצוה פטור מן המצוה מרפא לנפש בראשית עמ' תד
כה. עוסק במצוה פטור מן המצוה פאר יעקב ח"ג עמ' נט
כה. עוסק במצוה פטור מן המצוהפחד יצחק שבועות מאמר מ
כה. עוסק במצוה, ריטב"א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעו
כה. צריך להפסיק מצותוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קצא
כה. קטן שבכולן ריב"ז דרכי החיים ח"א עמ' רחצ
כה. רבן יוחנן בן זכאי כו' ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם כו', וכן היה רבי אליעזר תלמידו נוהג אחריועקבי אבירים (תשסה) עמ' שעו, שפד
כה. ריב"ז ידע שיחת דקלים מגדל עוז (תשעח) עמ' תקיז
כה. ריב"ז לא פתח אדם דלת לתלמידו אלא הוא בעצמו אור יחזקאל - מדות עמ' צ
כה. ריטב"א סוכה דעולה לרגל נקרא עוסק במצוה ממש וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ה
כה. רש"י - שמעינן מיניה דעוסק במצוה פטור מן המצוה, שהרי נטמאו במתיהן ז' ימים קודם הפסח, ואעפ"י שטומאה זו תעכב על ידם אכילת פסחיהם, אלמא מצוה קלה הבאה לידך אינך צריך לדחותה מפני חמורה העתידה לבוא דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכ
כה. רש"י מצרה קלה בהרה אינה נדחית בעבור מצוה חמורה לעתיד ישא מדברותיך - מגילה עמ' שי
כה. רש"י: ששך בבל בא"ת ב"שברכת חיים ח"א עמ' 186
כה. רשב"א - מה הי' השאלה למה נגרע כרם יהושע (ולרשטיין) דף ה ע"א
כה. שלדן קיימת משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעו
כה. שלוחי מצוד, פטורין מן הסוכה - ריטב"א אור אברהם על ספר המצוות עמ' רעט
כה. שלוחי מצוה בסוכה פני מלך מועדים עמ' רכד
כה. שלוחי מצוה פטורין משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סז
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה - רש"י אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלח, תמג
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קט, קפא, תלו
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה אור אברהם ברכות עמ' לג
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה ויואל משה מאמר ב סי' קטז עמ' שכג
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה פרי נפש חיה ח"ב עמ' קעא
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה של"ה (תשנז) - מס' חולין אות רא, מס' שבועות אות מה
כה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשסג
כה. שלוחי מצוה פטורין מסוכה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
כה. שלוחי מצוה פטורין מסוכה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמד
כה. תוס' - לבוש בציצית עדיין חייב במצות שמן ראש סוכות ח"א עמ' קלו
כה. תוס' - שלוחי מצוה, עוסק במצוה פטור מן המצוה דוקא בשעה שעוסק במצוה פאר יעקב ח"ב עמ' תר
כה. תוס' ד"ה ובלכתך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כה
כה. תוס' ד"ה מישאלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עא
כה. תוס' ד"ה מישאלחמודי צבי ויקרא עמ' נח
כה. תוס' ד"ה משום משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמט
כה: אבל חייב בסוכה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רכא
כה: אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף היו חיי נפש על ההגדה עמ' יא, רעז
כה: אין שמחה אלא במקום סעודה מבשרת ציון ח"ד עמ' קצא
כה: אין שמחה אלא בסעודה קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תב
כה: אמר רב מצטער פטור מן הסוכה דברי מנחם (היימליך) עמ' שצא
כה: אנשים שהיו טמאים לנפש אדם שעסקו במת מצוה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' רע
כה: בני חופה חייבין בק"שהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' מז
כה: בריטב"א בדין היסח הדעת בתפיליןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נז
כה: דאיבעי ליה ליתובי דעתא גור אריה דברים פי"א הערה 87
כה: דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' נז, סד
כה: דתנו רבנן תשבו בעין תדורו. מבאן אמדו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות ג
כה: האנשים הטמאים לנפש אדם - מישאל ואלצפן היו תורה בציון עמ' ריח
כה: הטמאים בפסח היו נושאי ארונו של יוסף להורות נתן במדבר עמ' צה
כה: המצטער פטור מן הסוכה חיים שיש בהם מועדים עמ' קנט
כה: המצטער פטור מן הסוכה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפג
כה: המצטער פטור מן הסוכהצמח צדיק (תשסז) עמ' תפ
כה: ואחריתה כיום מר מבשרת ציון ח"ג עמ' קלט, קמג
כה: ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קעו, רפב
כה: חג המצות וחג הסוכות ילפינן מגז"ש 'ט"ו ט"ו'עטרת ישועה (תשסד) אות סג, רכה להגדה ש"פ, אות ד לשבת דחוהמ"פ, אות לג לשביעי ש"פ, אות ט לאחרון ש"פ, אות א, טו ליום א דסוכות
כה: חל שביעי שלהם בערב הפסח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רב
כה: חל שביעי שלהם בערב פסחהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצב, קצח
כה: חל שביעי שלהן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
כה: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה אורחות דוד עמ' קסו
כה: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה, תוס' נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות א
כה: חתן וכל בני החופה פטורין נפש הרב עמ' רכ
כה: חתן ושושבינין פטורין מן הסוכה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תנז
כה: טמאי מת מצוה היו ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' סה
כה: טמאים לנפש אדם היו נדב ואביהו גור אריה במדבר פ"ה הערה 30
כה: כל ז' הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצז
כה: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' צא
כה: כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי אור אברהם - סידור התפילה עמ' קפה
כה: לגבי תפילין של ראש כתיב פארך חבוש עליךעקבי אבירים (תשסה) עמ' סח-סט
כה: לעבד שבא למזוג כוס לרבו פני מלך ויקרא עמ' קפב
כה: מי היו טמאי מת מצוה קומץ המנחה (צונץ) דרוש נ אות ב
כה: מישאל ואליצפן לא אמרינן דטעו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלד
כה: מישאל ואלצפן היו טמאים לנפש אדםפנים מסבירות עמ' רו
כה: מישאל ואלצפן היורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמד
כה: מישאל ואלצפן נתעסקו עם נדב ואביהוא אגרא דכלה ח"ג עמ' קב, קד, קה
כה: מצטער פטור מן הסוכה מקור חיים (תשסו) עמ' שסב
כה: מצטער פטור מן הפוכהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' לח, פניני חסידות פנחס יב
כה: משל לעבד שמזג כוס לרבו וכו' בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' פג
כה: נשים חייבות בתוספות עינויפנים מסבירות עמ' קסא
כה: סבירא ליה לרבי יוסי הגלילי נושאי ארונו של יוסף היו, ורבי עקיבא סבירא ליה מישאל ואלצפן היו, אמר להם רבי יצחק לדבריכם כבר היו יכולין ליטהר, אלא עוסקי במת מצוה היו שחל ז' שלהן בערב פסח וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקע, תתצא
כה: עוסק במצוה פטור ממצוה אחרת ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצח
כה: עוסק במצוה פטור מן המצוה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עט-פא
כה: קטן הצריך לאמו הוא כל שנעור משנתו וקורא אמי אמי תורי זהב (תשעג) עמ' תלא
כה: קשה עלי פרידתכם תפארת משה עמ' רמז
כה: ר' יצחק אומר ויואל משה מאמר א סי' קסח עמ' קסא
כה: ר"ןמאורי שערים עמ' שיא
כה: רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא של"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות יח, בהעלותך אות ד
כה: ריב"ז לא הניח מקרא משנה וכו'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' שיז
כה: רש"י ד"ה טמאי להורות נתן ויקרא עמ' רע
כה: רש"י ד"ה צריכא פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' פד*
כה: רש"י ד"ה שחל שביעי שלהן פני מלך בראשית עמ' עד
כה: תוס' - למ"ד שנשרפו עם גופן למה נטמאו פאר יעקב ח"ג עמ' קסא, רט
כה: תוס' ד"ה חל שביעי שלהן בערב פסחכתנות אור עמ' תסט
כה: תוס' ד"ה מישאל חמודי צבי מועדים עמ' תקפד
כה: תוס' ד"ה מישאל, וא"ת למאן דאמר אף גופן נשרפו, אמאי נטמאו. תוס' - ויש לומר דשלדן קיימת תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעב
כה: תוס' ד"ה שחל, שחל שביעי שלהן בערב הפסח מכאן קשה להא דא"ר לוי בשילהי הניזקין ח' פרשיות נאמרו באותו יום שהוקם המשכן, וקא חשיב פרשת טמאים, ופירש שם בקונט' ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש וגו', ולא יתכן כדמוכח הכא שהיה בערב הפסח תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקע
כה: תפלין נקראים פארמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רעו
כו אמר רבא מצטער פטור מן הסוכה ותוס' גבורת יצחק סוכות עמ' כ
כו ודוד כדסוסיא שיתין נשמי דבר המלוכה - הבה תמים עמ' קמה
כו כמי כובי לפומבדיתאבית אבא (גוטווירטה) דף יא ע"ד, יב ע"א
כו לא פחות עלמא מתלתין ושית צדיקא בכל דור ודורארז ישעיהו דף סד
כו מאירי, מצטער בלילה ראשון חייב גבורת יצחק סוכות עמ' י
כו ע"א א"ל אביי לרב אשי משק ביתי סי' כ דף יא ע"א
כו ע"א אביי אמר תשבו כעין תדורו וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 218
כו ע"א אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מאי טעמא אמר רב אשי גזרה שמא ידדם וכו' רבא אמר אין קבע לשינה דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה
כו ע"א אמר רבא אין שינת ארעי כו', ובר"ן ומאירי גבורת יצחק סוכות עמ' סא
כו ע"א אפשר למסור שינתו לאחרים פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רעב
כו ע"א הן ותגריהן ותגרי תגריהן פטורי מק"ש ס' חסידים סי' תקמו
כו ע"א הן ותגריהן ותנרי תגריהן פטורין מק"ש ס' חסידים סי' תקמו
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה דברי חנינא - מזלות עמ' יג
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוה חכמת התורה ויצא עמ' מא
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהפני חיים (פלג'י) דף לט ע"ב
כו ע"א ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 211
כו ע"א חולה ומשמשיו פטורין מן הסוכה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קעה
כו ע"א חנניה בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 52
כו ע"א חתן וכו' פטור מן התפילה ומן התפילין תורת אליהו עמ' תמד
כו ע"א ישן אדם שינת עראי בתפילין מצווה ועושה ח"א עמ' שכז
כו ע"א כדטעים בר בי רב בצפרא פורים בציון עמ' שכט
כו ע"א כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן בי חייא ח"א עמ' רנח
כו ע"א כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עה, מהד' ט סי' ב
כו ע"א כותבי ספרים תפילין ומזוזות פטורים מכל מצוות האמורות בתורה מצווה ועושה ח"א עמ' תקפו
כו ע"א כותבי סת"ם וכו' פטורין מק"ש וכו' שהיה ר"י הגלילי אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה הר המוריה עמ' ב, ריא
כו ע"א כי הא דר"ח ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי כשבתא דרגלא לבי ריש גלותא הוו גנו ארקתא דסורא וכו' הר המוריה עמ' עג
כו ע"א לא קשיא הא דנקיט להו בידיה וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 85
כו ע"א מאי בינייהו איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי הר המוריה עמ' עז
כו ע"א מאירי, בשם חכמי לונל מצטער חייב בלילה ראשון גבורת יצחק סוכות עמ' טו
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכה ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכב ע"א
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכה לפרקים (תשסב) עמ' תקד, תרי
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכה (ורש"י ותוס') תורת מנחם חנ"ח עמ' 131
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכה, ביאור ע"ז באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נז
כו ע"א ערביך ערבא צריך תורת מנחם חמ"ה עמ' 76
כו ע"א פירצה קוראה לגנב אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעג
כו ע"א פירצה קוראה לגנב תורת מנחם ח"ח עמ' 139
כו ע"א פירצה קוראת לגנב דרשות מהר"ם בנעט עמ' רטו
כו ע"א פרצה קוראה לגנב תורת אליהו עמ' יז
כו ע"א פרצה קוראה לגנב וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק כט
כו ע"א פרצה קוראת לגנב המאור הגדול (גר"א) עמ' כג
כו ע"א פרצה קוראת לגנבדבר טוב עמ' תיד
כו ע"א רב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא הור גנו ארקתא דסורא אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פח
כו ע"א רש"י ר"ח מצטער - שהסוכה מצערתו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 219
כו ע"א שלוחי מצוה פטורים מן הטובה וכו' תנופה חיים דף נ"ו ע"ג (סדר שמות אות לח), ודף ש ע"ד (קהלת אות כ"ה)
כו ע"א תוס' - גזרה שמא יפיח בהם פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שלב
כו ע"א תוס', גזרה שמא יפיח בהםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שמג
כו ע"א תשבו כעין תדורו דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנ
כו ע"א תשבו כעין תדורו תורת מנחם חנ"א עמ' 113
כו ע"ב אביי הוי ניים כדמעייל מפומבדיתא לבי כוביס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לו
כו ע"ב אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס להוגה דעות פ"ד ה"ה
כו ע"ב אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס ובמה שינת הסום שיתין נשמי אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קפז
כו ע"ב אסור לאדם שישן ביום נחלת צבי (פאליי) עמ' צ
כו ע"ב אסור לישון ביזם יותר משינת הסוס, וכמה שיתין נשמיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לו
כו ע"ב אסור לישן יותר משתין נשמין פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רעב
כו ע"ב דוד הי' ישן בלילה כשינת הסוס אמרות ה' השלם ח"א עמ' תיט
כו ע"ב דוד המלך לא היה ישן יותר משיתין נשמי פתגמי אורייתא ח"א עמ' מה
כו ע"ב דוד המלך לא ישן מעולם יותר משיתין נשמי לחמי תודה דף ח ע"ב
כו ע"ב דוד המלך ע"ה, לא היה ישן כי אם כשינת הסוס פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצח-קצט
כו ע"ב דוד לא ישן שיתין נשמי חכמת התורה בא עמ' תרמו
כו ע"ב הידים עסקניות הן הדרש והעיון שמות מאמר ריד
כו ע"ב ודוד כדסוסיא ודסוסיא שיתין נשמי צדקת הצדיק סי' כד, רמד
כו ע"ב חכמים החמירו על עצמן לאכול בסוכה אף כשפטורין אור אברהם - הגדה של פסח עמ' עה
כו ע"ב לימא קסבר רבי יוסי בעל קרי אסור להניח תפילין לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 401
כו ע"ב מפני שהידים עסקניות הן צלח רכב עמ' תט
כו ע"ב ר' אליעזר הגדול שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם מאמרי הראי"ה עמ' 204; לקוטי הראיה (ערך הרב מ"צ נריה) ח"ב עמ' 213; פניני הראי"ה עמ' 386 {וצ"ע הרי באבות דר' נתן ו' שדרש ברבים דברים שלא שמעתן אוזן מעולם? והישוב לזה}
כו ע"ב שיתין נישמי וכו' לב חיים חלק א (סימן ס"ט) דף פ"ז ע"ד (ד"ה והנה)
כו ע"ב שנתיה דמר וכו' ורדוד כסוסיא ודסוסיא שיתין נשמישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסט
כו ע"ב שנתיה דמר כדרב וכו' ודרבי כדדוד ודדוד כדסוסיא ודסוסיא שיתין נשמי לב דוד (תשסט) עמ' יד
כו שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה תנופה חיים דף נו ע"ג, ש ע"ד
כו. אביי אמר תשבו כעין תדורו דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מח ע"א, קב ע"ב, רד ע"א, רח ע"ב, רפז ע"א-ע"ב
כו. אנן שלוחי מצוה ופטורים מן הסוכה מבשרת ציון ח"ב עמ' רסא
כו. אסור לישן בתפילין בין קבע ובין ארעיכסף נבחר (מרגליות) עמ' שלו
כו. הולכי דרכים ביום פטורין בלילה חייבין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו
כו. הולכי דרכים פטורים מסוכה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' מא
כו. הלכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביש וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תקו
כו. המצטער פטור מן הסוכה שמן ראש סוכות ח"א עמ' ז, רמה
כו. המצטער פטור מן הסוכה אוצר המאמרים (תשס) עמ' שלא
כו. המצטער פטור מן הסוכה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' י, קב
כו. המצטער פטור מן הסוכה שרגא המאיר מועדים עמ' כד, כט
כו. העוסק במצוה פטור מן המצוה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תט
כו. העוסק במצוה פטור מן המצוה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסה
כו. העוסק במצוה פטור מן המצוה מנחת אליהו (תשסא) עמ' רסט
כו. העוסק במצוה פטור מן המצוה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצד
כו. העוסק במצווה פטור מן המצווהעירין קדישין השלם עמ' תקסח
כו. העוסק במצות פטור מן המצוה ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קי
כו. ויהי אנשים אשר היו טמאים כו' מי היו וכו' בגדי חמודות שמות פרק ל פסוק טז
כו. וכמה אכילת עראי תרתי או תלת ביעי גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שז
כו. וכמה שינת עראי וכו' כדי הילוך מאה אמה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות א
כו. חתן ובא השושבונין משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קב
כו. כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא, הוו גנו ארקתא דסורא, אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורים דעת תורה דברים ח"ב עמ' רמא
כו. מאכל אדם - שתי סעודות ליום באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 476
כו. מותר לישן חוץ לסוכה משום בקי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
כו. מצטער פטור מהסוכה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תפח
כו. מצטער פטור מן הסוכה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מב
כו. מצטער פטור מן הסוכה דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף נ ע"ב, סד ע"ב, קב ע"ב
כו. מצטער פטור מן הסוכה שירת דוד (תשסז) עמ' תיג
כו. מצטער פטור מן הסוכה ובמרדכי אות תש"מפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סא
כו. מצטער פטור מן הסוכהחיי נפש ח"ו עמ' רי
כו. עוסק במצוה פטור ממצוה כתר תורה (תשסז) עמ' רצג
כו. ערבך ערבא צריך אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכט
כו. פרצה קוראה לגנב תשבי (תשסה) עמ' רכא שורש פרץ
כו. רבא אפר פיחגה קוראה לגנב של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שפב
כו. רבא לטעמיה דאמר רכא מצטער פטור מן הסוכה של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות יג
כו. רש"שמאורי שערים עמ' שעח
כו. שאל אפוטרופס של אגריפס את רבי אליעזר מהו שאצא מסוכה לסוכה, אמר ליה לא, שאני אומר היוצא מסוכה לסוכה בטל מצות הראשון תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשלד
כו. שינת הסוס ס' נשמי משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמ
כו. שינת עראי כדי הילוך מאה אמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלז
כו. שלוחי מצוה אנן ורש"י שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תיב
כו. שרי למגני חוץ לסוכה מחמת בקי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכו
כו. תוס' ד"ה הולבי דרכים ביום כו' מצטער דפטרו מן הסוכה היינו מתשבו כעין תדורו דאין אדם רר במקום שמצטער דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כו ע"א
כו. תוס' ד"ה ואפילו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפו
כו. תוס' ד"ה חתןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' מז
כו. תשבו כעין תדורו באר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ה
כו. תשבו כעין תדורו דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' יג, מ, קב, שפה
כו. תשבו כעין תדורוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפא
כו. תשבו כעין תדורוכד הקמח (מישור) עמ' שיד
כו. תשבו כעין תדורומדבר יהודה (תשסב) עמ' קז
כו. תשבו כעין תדורומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות כא
כו: אדם עושה סוכתו קבענתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רלז
כו: אוי לרשע אוי לשכינו פרפרת הפרשה פרשת מצורע פרק יד פסוק מ
כו: אין דרך לת"ח לישון בו ביום יתר משיתין נשמי יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קח
כו: אם בא להחמיר על עצמו מחמיר וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תפז, תצא
כו: אם בא להחמיר על עצמו מחמיר, ולית ביה משום יוהרא אור אברהם - סידור התפילה עמ' קפז
כו: אמר אביי שנתיה דמר כדרב וכו', רש"י נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לח אות לא
כו: אמר אביי שנתיה דמר כדרב, ודרב כדרבי, ודרבי כדדוד, ודדוד כדסוסיא, ודסוסיא שיתין נשמי של"ה (תשנז) - מס' תענית אות צב
כו: אסור לאדם לישן ביום ורש"י מפני ביטול תורה המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריח, במדבר עמ' לו
כו: אסור לישן ביום יותר משינת הסוס, ס' נישמי וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצא {עפ"י אר"י טעם נסתר (שמא תתעבר נשמה שאינה טובה כ"כ). הסבר עובדא דאביי דניים כמפומבדיתא לבי כובי}
כו: דבר שלא שמע מרבו תורת חיים (קאסוב) עמ' קפב
כו: דוד היה נשמר שלא ישן שיתין נשמין שהוא טעם מיתהכסף נבחר (מרגליות) עמ' נד
כו: דוד המלך לא נתן שינה לעיניו שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קע
כו: דוד ישן כשינת הסוס אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעה
כו: דוד לא היה ישן יותר מנשימות הסוס שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עא
כו: דוד לא ישן יותר משישים נשימות שיחות לספר דברים עמ' סג
כו: הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה מניח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלה
כו: וכמה שינת הסוס שיתין נשמי כו' כדדוד מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פב
כו: ולית ביה משום יוהרא אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכג
כו: ולית ביה משום יוהרא אור אברהם ברכות עמ' רמג
כו: ולית ביה משום יוהרא אור אברהם על ספר המצוות עמ' סז
כו: ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכהאבני אש (אויש) מועדים עמ' נא
כו: חייב להקביל פני רבו ברגל באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ט אות ב
כו: יוהרא הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכ
כו: יוהרא הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכד
כו: כל האזרח בישראל יושבין בסוכה אחת באר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ז
כו: לא היה ישן רק מתנמנם תורת חיים (קאסוב) עמ' רח
כו: מעשה והביאו לפני רבן גמליאל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכז
כו: מעשה והביאו לריב"ז לטעום את התבשיל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו
כו: מפני שהידים עסקניות הן הדרש והעיון דברים מאמר קסט
כו: מצטער פטור מן הסוכהפרדס מרדכי עמ' תקסח
כו: פלוגתת הגמ' אי בעינן סוכה הראוי' לשבעה ויגד יעקב עמ' שטז
כו: ר"א ס"ל דאין אדם יוצא י"ח בסוכתו של חבירו ותוס' ד"ה כל חמודי צבי מועדים עמ' יד
כו: רב יוסף אמר לאביי עצל עד מתי תשפב להורות נתן בראשית עמ' שנט
כו: רש"י ד"ה כמיעלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפז
כו: רש"י ד"ה לישן ביום מפני ביטול תורה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות א
כו: רש"י פחות משוה פרוטה לא אקרי לכם ויגד יעקב עמ' שיז
כו: שאלו את רבי אליעזר מהו לפרוס סדין תחת הסוכה, והפליגו בדברים מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלב
כו: שאני ר"ג דמחמיר על עצמו היהעטרת ישועה (תשסד) אות פו להגדה ש"פ
כו: שיעור שינה שתין נשמין אגרא דכלה ח"ב עמ' רל
כו: שנתיה דדוד כדסוסיא שיתין נשמי מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנו
כו: תוס' ד"ה ולא בירך, יש לדון שלא לברך ברכה ראשונה על משהו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ז, רפז
כז אם השלים במיני תרגימא יצא שלחן של ארבע (תשנו) עמ' יג
כז אף על פי שיוצא אדם בסוכת חברו אינו יוצא בלולבו של חברו שארית מנחם ח"ד עמ' שסב
כז ופתח אה"מ תשבו ומם ולילהאבן הראשה (קלצקין) דרוש ב
כז חייב אדם להקביל פנ"ר ברגל וכו' ידו בכל סי' אלף קלד
כז ירדו גשמים פטור אף בלילה הראשון גבורת יצחק סוכות עמ' פד
כז כל ישראל ראויים לישב בסוכה א' ורש"י ותוספות דברים אחדים (תקמח) דף ו/י ע"ד
כז מ"ט דר"א תשבו כעין תדורו גבורת יצחק סוכות עמ' טז
כז מאירי, ליכא בל תוסיף בתשלומי שמיני בסוכה גבורת יצחק סוכות עמ' יד
כז מדותיו של ר' אליעזר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולםצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
כז מכלל דבחדש ושבת ככר לאדן (תקסא) דף קסב/קפב ע"ג
כז מכלל דבחדש ושבת ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
כז מכלל דבחדש ושבת. ככר לאדן (תשנ) עמ' קיא
כז מלמד שכל ישראל יושבים בסוכה אחת שארית מנחם ח"ד עמ' שסא
כז סוגיית חייב אדם להקביל פני רבו ברגל עינות מים דף צה ע"ד
כז ע"א ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רכז
כז ע"א בערב תאכלו מצת הכתוב קבעו חובה ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 96
כז ע"א בערוך לנר, לילה ראשון של פסח אסור בתענית חלום גבורת יצחק סוכות עמ' יא
כז ע"א ובעצרת הכל מודים דבעינן לכם גבורת יצחק שבועות עמ' ד-ה
כז ע"א חייב אדם לאכול י"ד סעודות בסוכה קהלת יעקב סוכות עמ' קפג, ת
כז ע"א י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה גבורת יצחק סוכות עמ' פב
כז ע"א י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה תורת מנחם חמ"ה עמ' 133
כז ע"א י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכהנחלי מים (מלאח) עמ' רלב
כז ע"א י"ד סעודות לאכול בסוכה חיים לגופא (תשסה) עמ' נא
כז ע"א מה דירה אחת ביום ואחת בלילה משיב צדק סי' מח (עמ' 29)
כז ע"א מח' תנאים אם יוצאין מסוכה לסוכה, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' פא
כז ע"א מי שלא אכל בסוכה בלילי יו"ט הראשון קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' צ
כז ע"א מכאן ואילך רשות לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216
כז ע"א נאמר כאן חמשה עשר ונאמר חמשה עשר בחג המצות בי חייא ח"ב עמ' צט
כז ע"א נאמר כאן חמשה עשר ונאמר חמשה עשר בחג המצות מה להלן לילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות פרי צדיק סוכות אות *כט, מב
כז ע"א נאמר כאן חמשה עשר ונאמר חמשה עשר בחג המצות... אף כאן לילה הראשון חובה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תסו, תעג
כז ע"א נאמר כאן ט"ו ונאמר ט"ו בחג המצות זכר דוד על התורה עמ' קסח
כז ע"א נאמר כאן ט"ו ונאמר ט"ו בחג המצות מה להלן לילה הראשון חובה אף כאן לילה הראשון חובה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' פז
כז ע"א פריך על אביי דסובר דאכילת עראי היינו כביצה מר"צ דאכל פחות מזה בסוכה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעא
כז ע"א ר' אליעזר אומר י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה לחמי תודה דף רד ע"ב
כז ע"א ר' אליעזר לא רצה לומר דבר שלא שמע מפי רבו מנחת קנאות עמ' כד
כז ע"א ר"א אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם גבורת יצחק סוכות עמ' ט, טז
כז ע"א ריטב"א, חייב לישון בסוכה אפי' ירדו גשמים גבורת יצחק סוכות עמ' ט
כז ע"א רש"י, ואם ישב בה לשם מצוה עבר בבל תוסיף גבורת יצחק סוכות עמ' ט
כז ע"א רש"י, ואם ישב בה לשם מצוה עובר על בל תוסיף גבורת יצחק סוכות עמ' ט
כז ע"א תוס' רא"ש ומאירי, השלמת סוכה בליל יו"ט האחרון גבורת יצחק סוכות עמ' ט
כז ע"ב [ר' אליעזר] לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קט
כז ע"ב אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו אז שמח עמ' טז
כז ע"ב איבעי לה למיזל טהרת יו"ט חי"ט עמ' פב
כז ע"ב אין אדם יוצא בסוכת חבירו ביו"ט ראשון וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רו
כז ע"ב אין אדם יוצא בסוכתו של חברו דרשות מהר"ם חביב עמ' שכו
כז ע"ב אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרה
כז ע"ב אין לך כל שבט מישראל שלא העמיד ממנו שופטדברי טובה שופטים ח"א עמ' קנט
כז ע"ב אין עושין סוכה בחולו של מועד לחמי תודה דף רד ע"ב
כז ע"ב אינך משובתי הרגל וכו'בית אהרן (קריספין) דף כג ע"ד
כז ע"ב אמר רבי יצחק מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבחודש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו, מהד' ה סי' יג
כז ע"ב אע"פ שאמרו אין אדם יוצא י"ח כו' בלולבו של חבירו כו' יוצא י"ח בסוכתו וכו' שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת (ורש"י) תורת מנחם חלק לב עמ' 79
כז ע"ב בסוכה שאולה אם כשרה קהלת יעקב סוכות עמ' נב
כז ע"ב דין לכם בסוכה גנא דפלפלי עמ' שט
כז ע"ב דין לכם בסוכה, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' עו
כז ע"ב הגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר נטל יוחנן סדין ופירש עליה אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תמז
כז ע"ב הי' כו' אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל וכו' תורת מנחם חנ"ו עמ' 76
כז ע"ב ולקחתם לכם וכו' משלכם וכו' תעשה לך וכו' משלך וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 517
כז ע"ב ורש"י משבח אני את העצלנים, אף שבכל השנה גם אינו יוצא מחמת עצלות באר שרים פרשת תרומה דרוש ב אות א
כז ע"ב חייב אדם להקביל את פני רבו ברגל דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תמט
כז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' לחמי תודה דף מא ע"ב
כז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו', הא דאזיל ואתי ביומיה וכו' לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נו
כז ע"ב חייב ארם להקביל פני רבו ברגל וכו' ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכ
כז ע"ב כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת תורת מנחם ח"ג עמ' 261, חי"ג עמ' 42, 52
כז ע"ב כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת תורת מנחם חל"ח עמ' 48
כז ע"ב כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת תורת מנחם חמ"ט עמ' 356
כז ע"ב כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת לחמי תודה פתיחה דף ט ע"א, גוף הספר דף קעא ע"א
כז ע"ב כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחתמנחת ישראל עמ' שה
כז ע"ב כתיב כל האזרח גו' שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת תורת מנחם חנ"א עמ' 66
כז ע"ב לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם תורת מנחם חס"א עמ' 206
כז ע"ב לא מפני שהפליגו בדברים ברית עולם (תשסט) עמ' רז
כז ע"ב לולבו של הגירו מאכסניא של התורה סי' מז
כז ע"ב מהרש"א חידושי אגדות, ד"ה מניין, נקט ברגל גם שאינו מפורש בקרא דלא גרע רגל מחודש דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו
כז ע"ב מיבעי ליה למעוטי גזולה אבל שאולה כתיב כל האזרחלמדנות (תשנח) פ' ראה אות קטז
כז ע"ב מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה טהרת יו"ט חי"ט עמ' פב
כז ע"ב מכל שבטי ישראל לא עמד שופט וכו' מנחת קנאות עמ' רמח
כז ע"ב מכלל דבחדש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי וביה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צז, צט
כז ע"ב מכלל דבחודש ושבת מיחייב איניש לאקבולי וכו' רנת יצחק מלכים עמ' רנח
כז ע"ב מכלל דחודש ושבת מיחייב לאקבולי אפי רביה, ורש"י גבורת יצחק שבועות עמ' שנב, שנד
כז ע"ב מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת (ורש"י) תורת מנחם חל"ה עמ' 112
כז ע"ב מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תעג-ד
כז ע"ב מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' נה ד"ה ובפסוק, עמ' עג ד"ה עוד
כז ע"ב מניין שחייב אדם וכו' טהרת יו"ט חי"ט עמ' פח
כז ע"ב מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' י
כז ע"ב מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שער החצר (תשעב) סי' רפב
כז ע"ב מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמג
כז ע"ב מעשה בר' אליעזר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קמ
כז ע"ב מעשה בר' אלעאי שהלך להקביל פני ר"א רבו ברגל איתן האזרחי עמ' שי
כז ע"ב מעשה בר"א וכו' מפני שלא אמר וכו' דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ז
כז ע"ב מעשה בר"א ששבת בסוכתו של יוחנן בן אלעאי א"ל מהו שאפרוש עליה סדין א"ל אין לך כל שבט וכו' [השיאו לדבר אחר, רש"י] ס' חסידים סי' תתרסא
כז ע"ב מעשה בר"א ששבת בסוכתו של ר"י בר אלעאי וכו' תפלה למשה (בנימין) עמ' שמג
כז ע"ב מעשה ברבי אליעזר וכו' והגיע חמה לסוכה. א"ל מהו שאפרוש עליה סדין. א"ל אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט. הגיע חמה לחצי הסוכה, א"ל מהו שאפרוש עליה סדין. א"ל אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצ
כז ע"ב מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
כז ע"ב מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון קהלת יעקב סוכות עמ' נח
כז ע"ב מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ברבי אלעאי וכו' והגיע חמה לסוכה, אמר לו מהו שאפרוש עליה סדין וכו' נטל יוחנן סדין ופירש עליה, הפשיל רבי אליעזר טליתו לאחוריו ויצא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תח
כז ע"ב מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל. אמר לו, אלעאי אינך משובתי הרגל, שהיה רבי אליעזר אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שפט, תט, תעד
כז ע"ב משבח אני את העצלנים דברי חנינא - ת"ת עמ' פז
כז ע"ב משבח אני את העצלנין טהרת יו"ט חי"ט עמ' פו, פח
כז ע"ב משבח אני את העצלנין שאין יוצאין ברגל ישראל קדושים עמ' 95, צדקת הצדיק סי' רמו, רנד
כז ע"ב סוכה גזולה פסולה גבורת יצחק סוכות עמ' לד
כז ע"ב עושין סוכה בחולו של מועד אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' סט
כז ע"ב ר' אליעזר וכו' שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכ
כז ע"ב ר"א לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו דובר צדק עמ' 149
כז ע"ב ר"א לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם תורת מנחם ח"ג עמ' 25, חכ"ג עמ' 57
כז ע"ב ר"א ס"ל דאין אדם יוצא בסוכתו של חבירו שם ישראל עמ' קטו
כז ע"ב ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' כג, ח"ה עמ' לד
כז ע"ב ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת תורת מנחם חכ"ז עמ' 61
כז ע"ב רבי אליעזר וכו' לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם לקוטי שיחות חל"ו עמ' 181
כז ע"ב רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צ
כז ע"ב רבי אליעזר לא רצה מעולם להורות בדבר שלא שמע מפי רבו שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ח ובהערות
כז ע"ב ריטב"א, חייב אדם להקביל פני רבו בכל יום היכא דאיכא במתא גבורת יצחק שבועות עמ' שנג
כז ע"ב ריטב"א, חייב אדם לקבל פני ובו בכל יום ויום הינא דאיתא במתא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צח, צט
כז ע"ב רש"י - לא מטי שוה פרוטה לכל חד תורת מנחם חמ"ה עמ' 128
כז ע"ב רש"י ד"ה בלשופרא דישראל (תשסו) עמ' של
כז ע"ב רש"י ד"ה הא, רגל א"ח אלא היכא דהוי בתוך התחום וכו' רנת יצחק מלכים עמ' רס
כז ע"ב רש"י ד"ה כל האזרח דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמט
כז ע"ב רש"י ד"ה כל האזרח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 54
כז ע"ב רש"י ד"ה פל האזרח - שפחות משו"פ אינו נחשב שלו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 109
כז ע"ב רש"י ד"ה רגל אחד היה כגון עצרת טהרת יו"ט חי"ט עמ' פח
כז ע"ב רש"י ד"ה שלא העמיד וכו' ברכת אבות עמ' שצד
כז ע"ב רש"י ד"ה שלא וכו' ברק מקדש נפתלי רנת יצחק שופטים עמ' ס
כז ע"ב רש"י ד"ה שלא וכו' ומראובן ושמעון גד ואשר לא מצאתי מפורש רנת יצחק שופטים עמ' נג
כז ע"ב רש"י ד"ה שלא, שופטים רנת יצחק יהושע עמ' קלב, ריד, רנא, רנב, רנט, שיט, שכא, שמא, שמואל עמ' צא
כז ע"ב רש"י ר"ה שלא וכו' עתניאל ויפתח שמגר ויאיר ועבדון א"י שבטיהן רנת יצחק שופטים עמ' יא, נב, קלא, קלד, קנו
כז ע"ב רש"י, א"י מאיזה שבט היה יפתח רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ק
כז ע"ב רש"י, מנה בשופטים את בוק ולא את זבווה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנג
כז ע"ב שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאיםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 86
כז ע"ב שבל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצא
כז ע"ב שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קצא
כז ע"ב שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת (ורש"י) לקוטי שיחות ח"ט עמ' 391, 233, 232, 91, חי"ט עמ' 359, 566, ח"כ עמ' 256, חכ"ד עמ' 213, 585
כז ע"ב שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתשופרא דישראל (תשסו) עמ' קפד
כז ע"ב שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת תורת מנחם חנ"ד עמ' 176
כז ע"ב שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו דברי חנינא - ת"ת עמ' קנט
כז ע"ב שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לקוטי שיחות ח"ג עמ' 912, ח"ד עמ' 1178, חי"ב עמ' 51, חי"ט עמ' 253
כז ע"ב ת"ר מעשה ברבי אליעור ששבת בגליל העליון וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ג ד"ה בסוכה, עמ' ט ד"ה ומעתה, עמ' מד ד"ה במסכת
כז ע"ב תניא ר' אליעזר אומר כשם שאין אדם יוצא וכו' בלולבו של חבירו וכו' וחכמים אומרים וכו' (ורש"י ותוס') לקוטי שיחות חי"ט עמ' 348
כז ר"א לא אמר דבר שלא שמע מרבומי באר (פסח) דף פג ע"ב
כז רש"י, ד"ה ישלים גבורת יצחק סוכות עמ' יא
כז. אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצא ממנו שופטחיי נפש ח"ג עמ' שכ
כז. אמר טרא א"ר אמי חזר ט ר' אאעזר פשאם במאי אילימא נויפתא סעודה דיומיה קא אטל אלא מאי ישאס ישלים במיני תרגימא של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ס
כז. ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה חיים שיש בהם מועדים עמ' קנד
כז. ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכל בסוכה אור אברהם - תשובה עמ' תקו
כז. בימי סוכות חייב אדם לאכול י"ד סעודות בסוכה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעד
כז. בליל יו"ס ראשון חייב לאכל כדת בסוכה - ריטב"א אור אברהם - תשובה עמ' תפח
כז. גזירה שוה חמשה עשר חמשה עשר מחג המצותכד הקמח (מישור) עמ' קעב
כז. גזירה שוה ט"ו ט"ו חג הסוכות מחג הפסח חיים שיש בהם מועדים עמ' קנג
כז. היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות ער שיאור של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות יג
כז. וחכמים אומרים אין לדבר קצבה חוץ מלילי יום טוב הראשון יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכו
כז. וחכמים אומרים אין לדבר תשלומין ועל זה נאמר מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שט
כז. ט"ו ט"ו מחג המצות ותוס' ד"ה איבעי' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קו
כז. י"ד סעודות וכו' אחת ביום ואחת בלילה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפד
כז. י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה וכו' גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שח
כז. י"ר סעודות חייב לאכול בסוכה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תז
כז. ילפינן ט"ו ט"ו מחג המצות אמרי נועם (מועדים) סי' כ ליום א דסוכות
כז. כל ישראל ראוים לישב בסכה א' דברים אחדים (תשמו) עמ' יח
כז. לילה הראשונה חובה מכאן ואילך רשותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרל
כז. מאכל אדם הוא שתי סעודות ליום גור אריה שמות פט"ז הערה 2
כז. מדת בשר ודם ריקם מחזיק מלא אינו מחזיק המוסר והדעת בראשית עמ' יד
כז. מה להלן לילה ראשונה חובה מכאן ואילך רשות וכו' שבח נעורים עמ' קצה
כז. מי שלא אכל בליל יויט ראשון פרפרת משה ח"ב עמ' שכא
כז. מי שלא אכל יום טוב ראשון ישלים יום טוב אחרון יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכו
כז. מי שלא אכל לילי יו"ט ראשון ישלים לילי יו"ט של חג וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' רטז, רכח
כז. מכאן ואילך רשות משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
כז. מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קכו ע"ב, ודרוש חמישי פרק ראשון דף קלו ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ד דף תקא ע"א
כז. מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של ר' בן אלעאי וכו'טעמי סוכה (תיב) דף ט
כז. מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו ברגל בלוד וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף קנ ע"ד
כז. מעשה בריב"ז והביאו לו לטעום את התבשיל ולר"ג שני כותבות ואמרו העלום לסוכה עצי חיים - מועדים עמ' פה*, קו*
כז. מקיש סוכה למצה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סה
כז. משבח אני את העצלנים שאין יוצאין מבתיהן ברגלאהבת עולם (קושטא, תב) דף פט
כז. משבח אני את העצלניםאשל חיים ח"א עמ' קכו
כז. נאמר כאן ט"ו ונאמר ט"ו בחג המצות וכו' לילה ראשונה חובה וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' ע
כז. נשים פטורות מסוכה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ר
כז. ר"א אומר חייב אדם לאכול י"ד סעודות בסוכהעטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום א דסוכות שחל בשבת, ליקוטים סוף הספר אות כג
כז. רא"א אין יוצאין מסוכה לסוכה וחכ"א יוצאין מסוכה לסוכה פאר יעקב ח"ד עמ' שצ
כז. רא"א י"ד סעודות חייב לאכול בסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רטו
כז. שאל אפוטרופוס של אגריפם המלך את רבי אליעזר וכו' ועוד שאלו כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי וכו' מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר אמר לו לא של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות יד
כז. תוס' ד"ה במינו. פירי לא בעי סוכה ובמאי מנכר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רטו
כז. תוס' ד"ה ואמרו, לא מפני שהלכה כן אלא שרצו להחמיר על עצמן עצי חיים - מועדים עמ' קז*
כז. תוס' ד"ה תשבו. לר"א דאמר יד סעודות חייב לאכול בסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכא
כז. תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל, מפני שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רלט
כז. תשבו כעין תדורו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קמח
כז. תשבו כעין תדורו איש ואשתו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סה
כז. תשבו כעין תדורוטוב טעם שמות עמ' קיא
כז: אין לך כל שבט ושבט שלא העמיד ממנו שופט דרך חיים (תשע) פ"א הערה 26
כז: אין לך כל שבט מישראל שלא העמיד שופט אגרא דכלה ח"א עמ' שפג
כז: אין לך כל שבט שלא העמיד שופט אהבת חיים (דייטש) עמ' שכא
כז: אין לך שבט שלא העמידו מלך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכב
כז: אלעאי אינך משובתי הרגל שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קל
כז: אמר ר"א משבח אני את העצלנין שאינן יוצאין מבתיהן ברגל וכו' דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לח
כז: אר"א משבח אני את העצלנים ברגלכתנות אור עמ' נג
כז: בעינן סוכה הראויה לשבעה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קד
כז: דבר שלא שמע מפי רבו דברי הרב עמ' קג
כז: ולקחתם לכם - לילב לכל אחד שיחות לספר ויקרא עמ' רסט
כז: ולקחתם לכם, משלכם ויגד יעקב עמ' שג
כז: ור' אליעזר האי כל האזרח מאישערי שיש יהושע ח"א עמ' קמח
כז: חג הסוכות תעשה לך שמן ראש סוכות ח"א עמ' שמד
כז: חג הסוכות תעשה לך, למעוטי נזילה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ז
כז: חג הסוכות תעשה לך, משלך שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סד
כז: חייב אדם להקביל פני רבו אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כד אות ה
כז: חייב אדם להקביל פני רבו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצו
כז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס כו
כז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל אורחות דוד עמ' רעה
כז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל גור אריה שמות פי"ז הערה 9
כז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1060
כז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל קומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טו
כז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רנו
כז: יוצא אדם בסוכתו של חבירו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטו
כז: כל האזרח וכו' מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת להורות נתן ויקרא עמ' שה
כז: כל האזרח וכו' מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת שדה יעקב עמ' עג
כז: כל ישראל יוצאין בסוכה אחת אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יג
כז: כל ישראל יוצאין בסוכה אחת עצי חיים - מועדים עמ' קמד
כז: כל ישראל יושבין בסוכה אחת ולא מטי פרוטה לכל חד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כט
כז: כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שנח
כז: כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכח
כז: כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת שמן ראש סוכות ח"א עמ' ו, נז, סג, סט, עט, קטו, קכב, קל, קלח, קנא, רט
כז: כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רנג
כז: כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת שמן ראש סוכות ח"ב עמ' פז, קנח
כז: כל ישראל ראוים לישב בסוכה אחתאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רכז
כז: כל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקי
כז: כל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת שפת אמת (רייז) סוכות עמ' י, סד, עז, פו, קנג, ר, ריז, רמה, רנ
כז: כל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
כז: כשם שאינו יוצא בלולבו של חבית כך אינו יוצא בסכותו של חבירו וכו' מלמד שכל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת פאר יעקב ח"ג עמ' רעח, ח"ד עמ' שצא
כז: כשם שאינו יוצא יום טוב ראשון בלולב הגזול כך אינו יוצא בסוכה גזולה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכב
כז: לא חודש ולא שבתתבואת יקב (פרידמן) עמ' מב-מג
כז: להקביל פני רבו ברגל פני מלך מועדים עמ' קכט
כז: לך ולא גזול ויגד יעקב עמ' שיט, שכ
כז: לכם להוציא את הגזול אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש כא
כז: מדוע את הולכת נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות י
כז: מכאן שכל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת גנת אגוז (תשעב) אות תטו
כז: מכלל דבחודש ושבת בעי למיזל אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כא
כז: מלמד שכל ישראל יוצאין בסוכה אחתחיי נפש ח"ו עמ' רפ
כז: מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת ויגד יעקב עמ' רצז
כז: מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל כר, לא קשיא הא דאזיל ואתי ביומיה הא דאזיל ולא אתי ביומיה תפארת צבי שמות עמ' שמה
כז: מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגלמי השלוח (תשסז) ח"א דף רמט
כז: מעשה בר"א שהלך וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תסב
כז: מעשה בר"א שהלך ללוד והקביל פני רבו ברגל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פ
כז: מעשה בר"א ששבת בגליל העליון בסוכתו של רבי יוחנן והגיע חמה לסוכתו וכו' אין לך כל שבט ושבט וכו' פתחי שערים ח"א עמ' קסז
כז: מעשה בר"א ששבת בגליל העליון וכו' דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' מה
כז: מעשה בר"א ששבת בסוכת יוחנן ב"ר אלעאי וכו' מהו שאפרוס סדין. א"ל אין לך כל שבט ושבט וכו' הפשיל טליתו ויצא משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצב {ר' אליעזר יצא בדרך כבוד שלא לבזות את בעה"ב}
כז: מעשה ברבי אליעזר וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קב
כז: מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו וכו' מבשרת ציון ח"ב עמ' רנה
כז: מעשה ברי אלעאי שהלך להקביל פני רי אליעזר רבו בלוד ברגל וכו' לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כ
כז: משבח אני את העצלנים וכו' ואני תמיד עמך עמ' קצו
כז: משבח אני את העצלנים שיושבים בביתם ברגלעטרת ישועה (תשסד) אות עו להגדה ש"פ
כז: משבח אני את העצלנים, שאין יוצאין מבתיהם ברגל שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שלא
כז: משבח אני את העצלנין דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קו
כז: משבח אני את העצלנין שמן ראש סוכות ח"ב עמ' פח
כז: משבח אני את העצלנין שאינם יוצאים מבתיהם ברגל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנג
כז: סוכה הראויה לשבעה מצווה ועושה ח"ב עמ' תקסא, תקצב
כז: סוכה שאולה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רטו
כז: סוכה שאינה ראויה לשבעה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסו
כז: ר' אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מרבו תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ט(כז) {הכל מבית שמאל}
כז: ר"א אומר אין אדם יוצא י"ח בסוכתו של חבירו וחכ"א יוצא אדם י"ח בסוכתו של חבירו וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כד ע"ב
כז: ר"א היה משבח את העצלנים שאין יוצאים מבתיהם ברגל שבט מישראל (פרידמן) עמ' תיז
כז: ר"א לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו דרשות שמן רוקח עמ' צ
כז: ר"א סובר 'לך', למעט שותפיםעטרת ישועה (תשסד) אות ב לנתינת ס"ת
כז: רא"א אין יוצאים מסוכה לסוכה ואין עושין סוכה בחולו של מועד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטז, רג
כז: ראויין כל ישראל לישב בסוכה אחתמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרלה
כז: ריטב"אאהבת עולם (תשס) עמ' תסג
כז: רש"י - בעיר שבתוך התחום או ע"י עירוב חייב להקביל פני רבו ברגל תפארת צבי שמות עמ' שמה
כז: רש"י ד"ה כל פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סח, קנו
כז: רש"י ד"ה כל דמשטע סוכה אחת לכל ישראל שישבו בה זה אחד זהדברי מנחם (היימליך) עמ' קא
כז: רש"י ד"ה כלפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קסו, קעג
כז: שאלו את ר" א מהו לפרוס סדין תחת הסוכה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמח
כז: שאלו לר"א מהו לפרוש סדין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עה
כז: תוס' ד"ה כל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכא
כז: תעשה לך משלך עצי חיים - מועדים עמ' קמ
כח אזהרה לרבות גרים ותוס' והריטב"א ראש דוד (תקלו) דף פט ע"ב
כח דבר קטן הויות דאביי ורבא דבר גדול כרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ב
כח האזרח לרבות הגרים ותוס' והריטב"אראש דוד (תקלו) דף פט ע"ב
כח היו לו כלים נאים מעלם לסוכה שארית מנחם ח"ד עמ' שסז
כח העוסק במצוה פטור מן המצוה כו' המדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש ב
כח ואמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא שח שיחת חולין וכו' כד הקמח (תשנו) עמ' רד
כח 'כל' לרבות אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 507
כח מלה"ד לעבד שבא למזוג כוס משכנות יעקב (נעים) דף ריג ע"ב
כח מקרא משנה וכו' ורש"י כסא רחמים (תקסג) דף נד ע"ב
כח מקרא משנה וכו' ורש"י וש"מ כסא רחמים (תקסג) דף נד ע"ב
כח משל לעבד שבא למזוג לרבו כו' גבורת יצחק סוכות עמ' קצט
כח ע"א אם כן היית נוהג לא קיימת מצוה סוכה מימיך ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רנ
כח ע"א אמרו על רב שלא שח שיחה בטלה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מח
כח ע"א אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר גדול ודבר קטון וכו' ורבי יהונתן בן עוזיאל עוף הפורח היה נשרף כו' כתונת פסים (תשעא) עמ' כא
כח ע"א אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר גדול ודבר קטון וכו' ורבי יהונתן בן עוזיאל עוף הפורח היה נשרף כו' כתונת פסים (תשעא) עמ' שכה
כח ע"א אמרו על ריב"ז שלא הניח דבר קטן וגדול מנחת קנאות עמ' קיב
כח ע"א אמרו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה וכו' התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריא, רכ
כח ע"א אמרו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה וכו', ובריטב"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קכ
כח ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נב ע"א
כח ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעח
כח ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף תורת מנחם ח"ט עמ' 112
כח ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרףשארית מנחם - מאמרים עמ' שלט
כח ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שישב ועסק בתורה לדור ולדורות ח"א עמ' שצו
כח ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף שפודח עליו מיד נשרף אורות הקודש כרך א עמ' קפד
כח ע"א אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שמימיו לא שח שיחת חולין שמלת אליעזר ח"א עמ' צז
כח ע"א אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי וכו' ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנג
כח ע"א אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין וכו' ולא הרהר במבואות המטונפות אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנב, תנג
כח ע"א אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ותפלין וכו' ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנג
כח ע"א אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וכו' זך ונקי עמ' רסח
כח ע"א אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וכו' דבר קטן הויות דאביי ורבא לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תמח, תנ, תנב
כח ע"א אמרו עליו על רבן יוחע בן זכאי שלא הניח דבר גדול ודבר קטן דבר קטן הוויות דאביי ורבא שם דרך - כתר תורה עמ' ריח
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז נשמת חיים (ברלין) עמ' לא
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' טו
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 96, חכ"ד עמ' 256
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז וכו' ולא אמר דבר וכו' דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ז
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז וכו' ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' סז
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הגיח מקרא וכו' שיחת מה"ש ושיחת שדים ושיחת דקלים לחם רב על סדור התפילה אות א' תקפח
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח דבר גדול - מעשה מרכבה - וקטן - הויות דאביי ורבא תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' ריא, תמב
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח ובו' שיחות עבודת לוי סי' כה אות ה
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח וכו' דבר גדול ודבר קטן פרי חיים (קלוגר) עמ' פה
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח וכו' דבר קטן הויות וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמג
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח וכו' ושיחת דקלים עשרה מאמרות (תשס) עמ' שפב(כב)
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח וכו' שיחת מלאכי השרת וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' סא
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קפז
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה גמרא וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נא
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות וכו' לב דוד (תשסט) עמ' יג, ברית עולם (תשסט) עמ' קלב
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה תלמודס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נא
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח משנה וגמרא וכו' שיחת מלאכי השרת ונו'רנת יצחק על נפש החיים עמ' שטו
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניחפניני שבח עמ' פא
כח ע"א אמרו עליו על ריב"ע שכל עוף זאת ליעקב דברים עמ' פה
כח ע"א ברבי יוחנן בן זכאי שלמד הויות דאביי ורבא וכו' דרכי חיים דף כד ע"א (ד"ה ונמצא)
כח ע"א בשעה שיונתן בן עוזיאל לומר תודה כל עוף שפורח מעליו נשרף דרך ה' השלם עמ' קעא - דרך לחיים, רלט - מראה דרך, רמ, שכב - מראה דרך
כח ע"א בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף שם דרך בראשית ח"ב עמ' סא
כח ע"א בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף, ותוס' ד"ה כל עוף אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כה
כח ע"א בשעה שישב ועסק בתורה, כל עוף וכו' זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לז
כח ע"א גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל דברי חנינא - ת"ת עמ' קלז
כח ע"א דבר גדול וכו' הויות דאביי ורבא אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' שב, במדבר עמ' תקפד, תתקלא, דברים עמ' עה, א'תקמט; יהל אור עמ' שצח
כח ע"א דבר גדול כו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 231
כח ע"א דבר גדול מעשה מרבבה דברי חנינא - ת"ת עמ' לב
כח ע"א דבר גדול מעשה מרבבה דבר קטן הויות דאביי ורבא דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עב
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה לקוטי שיחות חט"ו עמ' 285
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנה, רסו
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא תורת מנחם ח"א עמ' 41
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות אביי ורבא קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפ אות ג
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ז אות מד
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן וכו' מחיר יין (תשעט) עמ' לב
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה וכו' ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רצט
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבהזכור לדוד עמ' קיח
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבא אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רסא
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבא קרן לדוד בראשית עמ' צח, ויקרא-במדבר עמ' שנו
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבא תודת אהרן - אומר לציון עמ' קסח
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן וכו' באר מחוקק (תשמט) עמ' קעז
כח ע"א דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' רכו
כח ע"א דבר קטן הויות דאביי ורבא דברי חנינא - ת"ת עמ' סח, קטו
כח ע"א דבר קטן הויות דאביי ורבא לחמי תודה דף סה ע"א
כח ע"א דבר קטן הויות דאביי ורבא, ריטב"א דברי שאול שמות עמ' רכה
כח ע"א דקדוקי סופרים תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שנה ע"ב
כח ע"א האזרח להוציא את הנשים גבורת יצחק סוכות עמ' לג
כח ע"א האזרח להוציא את הנשים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' סז ד"ה כל
כח ע"א האזרח להוציא את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עד, עו
כח ע"א הוויות דאביי ורבא וכו' תורת מנחם חל"ח עמ' 274, חל"ט עמ' 54
כח ע"א הויות דאביי ורבא אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות כב
כח ע"א הויות דאביי ורבאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 478, 505
כח ע"א ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם וכו' וכן היה ר"א תלמידו נוהג אחריו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רח
כח ע"א ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ש, תפא
כח ע"א ולא הלך ר"א בלא תורה דברי חנינא - ת"ת עמ' צ
כח ע"א ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצב
כח ע"א ולא שחתי שיחת חוליןפניני שבח עמ' רסג
כח ע"א חייב אדם להקביל פני רבו תורת מהרש"ל עמ' סו
כח ע"א חילוק בין משנה לגמרא דברי חנינא - ת"ת עמ' י
כח ע"א יונתן בן עוזיאל עוף הפורח עליו נשרףתורת העולה (תשעה) עמ' שיב
כח ע"א כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כל לרבות את הקטנים וכו' לחמי תודה דף רה ע"ב
כח ע"א כל האזרח לרבות קטנים ברית שלום (תעח) דף פא ע"א
כח ע"א כל עוף הפורח עליו היה נשרף אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שכא
כח ע"א כל עוף הפורח עליו מיד נשרף אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שב
כח ע"א כל עוף פורח מיד נשרף חיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' שלו
כח ע"א כל עוף שהיה עובר על ר' יב"ע היה נשרף באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
כח ע"א כל עוף שפורח עליו מיד נשרף אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רנג
כח ע"א כל עוף שפרח פרי חיים (קנולר) פרשת שמות
כח ע"א לא אמר דבר שלא שמע מרבו שערי הישיבה ח"א עמ' קעט, ח"ב עמ' קצב
כח ע"א לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעד, קפ
כח ע"א לא הניח מקרא ומשנה וכו' תורת מנחם חמ"א עמ' 222
כח ע"א לא הניח מקרא משנה וכו' לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קיא
כח ע"א לא הניח משנה וגמרא שערי הישיבה ח"א עמ' קכט
כח ע"א מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פח
כח ע"א מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית שם ישראל עמ' קפח
כח ע"א מימי לא קדמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרש וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעה
כח ע"א מימיו לא שח שיחת חולין מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 237
כח ע"א מימיו של ריב"ז לאשת שיחת חולין ולא הלך ד' אמות בלא תורה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כא ע"א
כח ע"א מנה"מ דנשים פטורות מסוכה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' צ
כח ע"א מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבותיקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שכו
כח ע"א מעשה בראשית ומעשה מרכבה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' עדר, שיג
כח ע"א מעשה ברבי אליעזר וכו' לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא קדמו אדם בבית המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא הרהר במבואות המטונפות ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם ולא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מערבי פסחים וערבי יום הכפורים וכן היה רבי אליעזר תלמידו נוהג אחריו דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צ, מהד' ט סי' ט
כח ע"א מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון וכו' אמרו לו כל דבריך אינן אלא מפי השמועה. אמר להם וכו' ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצט
כח ע"א מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון ושאלוהו שלשים הלכות וכו' שתים עשרה אמר להם שמעתי וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעג
כח ע"א מעשה רב"א ששבת בגליל העליון וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רכז
כח ע"א מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' רה
כח ע"א מקרא ומשנה וגמרא, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכא, שכג
כח ע"א משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו אש דת (אסאד) עמ' שנ
כח ע"א עבדים פטורין מן הסוכה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלח
כח ע"א עוף שפורח עליו משנת חיים שמות עמ' קעא
כח ע"א עוף שפורח עליו מיד נשרף אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' לג
כח ע"א פ' תלמידים היו לו להלל הזקן ל' מהם ראויים שתשרה עליהם שבינה במשה רבינו ע"ה וכו' קטן שבכולם ריב"ז התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריא
כח ע"א פ' תלמידים היו לו להלל הזקן ל' מהן ראויים שתשרה עליהן וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83
כח ע"א פ' תלמידים וכו' יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף שפורח עליו מיד נשרףכתר שם טוב (תשסד) סי' מג
כח ע"א פ' תלמידים וכו' ריב"ז וכו' שלא הניח דבר גדול ודבר קטן וכו' מעשה מרכבה וכו' הויות דאביי ורבאכתר שם טוב (תשסד) סי' מג, קעד, רלח-ב, שכ
כח ע"א קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי יחל ישראל אבות ח"ב עמ' קעב
כח ע"א ר' יוחנן בן זכאי "לא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה" אורות התורה פ"י פסקא יג; שמונה קבצים קובץ ב פסקא קסח {אע"פ שהיה עוסק במעשה מרכבה, שהדומיה בה דבר של הכרח, מכל מקום השקידה הנובעת מעומק הידיעה מתגברת על כל"}
כח ע"א ר"א לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' סד, רג
כח ע"א ר"י בן זכאי לא הניח מקרא משנה וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמט
כח ע"א ר"ן - קטן שהגיע לחינוך חייב מדרבנן ואין החינוך שוה בכ"מ גבורת יצחק שבועות עמ' מו, רז, רי, רכג
כח ע"א ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו וכו' תורת מנחם חכ"ב עמ' 155
כח ע"א ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית דובר צדק עמ' 11
כח ע"א ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית שערי הישיבה ח"ב עמ' קמז
כח ע"א ריב"ז ור"א - לא שחתי שיחת חולין דברי סופרים סי' לו (עמ' 32)
כח ע"א ריב"ז לא הניח דבר מדברי תורה נחלת צבי (פאליי) עמ' צג
כח ע"א ריב"ז לא הניח וכו' דבר גדול ודבר קטן תודת אהרן - אומר לציון עמ' סא
כח ע"א ריב"ע בשעה שעסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ריג
כח ע"א ריטב"א ור"ן וערול"נ, דין אמירת ג' דברים בפסח שירת הפסח אות קמג
כח ע"א רש"י ד"ה גמרא דברי חנינא - ת"ת עמ' ב, יב, לח
כח ע"א רש"י ד"ה גמרא. זו היא סברא שהיו תנאים אחרונים מדקדקים בלברי הראשונים הסתומים וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קי
כח ע"א רש"י ד"ה משנה. כגון משנה וברייתא של ששה סדרים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קי
כח ע"א שיחות מלאכי השרת פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תג
כח ע"א שלא הניח מקרא וכו' תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סט
כח ע"א שלשים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צג ד"ה בקש
כח ע"א שלשים מהן ראויין שתשרה שכינה עליהן כמשה רע"ה מאורי אור (אתרוג) עמ' קעח ד"ה כמשה רבינו
כח ע"א שמונים תלמידים היה לו להלל הזקן שלשים מהם ראוים שתשרה עליהם שכינה וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קח
כח ע"א שמונים תלמידים היו להלל הזקן בשבילי אמונה ח"ב עמ' תלה
כח ע"א שמונים תלמידים היו להלל הזקן וכו' מאורי אור (אתרוג) פ"יד ה"א
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל התרגשות הלב (תשסט) עמ' קמז
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן באר מחוקק (תשמט) עמ' קסט
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן תורת אביגדור ח"ד עמ' רצד
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' אור אברהם בראשית עמ' רלב
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' ושלשים מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' עה, תד
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' שתעמוד להם חמה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנג
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן כו' שלשים מהן וכו' עשרים וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 86
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקןבאר מחוקק (תשעה) עמ' רטו
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' צח
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן.... להנחיל אהבי יש, ואצרתיהם אמלא שירי משכיל כלל א פרט ט*, כלל ט פרט ח
כח ע"א שמונים תלמידים היו לו להללניבי זהב עמ' קכד
כח ע"א תוס' ד"ה כל עוף שפורח דברי חנינא - ת"ת עמ' קלד
כח ע"א תוס', ליהטה האש סביבותם שירת הפסח אות נט
כח ע"א תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי, אמדו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות וכו' דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא וכו', אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נז, מהד' ז סי' כז-כח, נא
כח ע"א תנן נשים ועבדים פטורים מסוכה גבורת יצחק סוכות עמ' לג
כח ע"ב עבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' עו, קלז
כח ע"ב אוכל ושותה ומטייל בסוכה תשבו כעין תדורו וכו' סוכתו קבע וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 353, חכ"ד עמ' 249, חכ"ט עמ' 212-214, 492, 498
כח ע"ב אוכל ושותה כו' משנת חיים בראשית עמ' תשל
כח ע"ב אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה בי חייא ח"ב עמ' ק
כח ע"ב אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קנח
כח ע"ב אנחנו טמאים, הם נדב ואביהוא פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רפט
כח ע"ב במטללתא תורת מנחם חל"ז עמ' 41
כח ע"ב גזיה"כ לפטור נשים מסוכה אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קמב
כח ע"ב גמרא סד"א בישראל אמר רחמנא וכו' לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כא ע"ד
כח ע"ב גשמים בחג סימן קללה שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכז
כח ע"ב הא במיגרס הא בעיוני שערי הישיבה ח"א עמ' קנב
כח ע"ב הא במיגרס הא בעיוני וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' ט
כח ע"ב האזרח בישראל ולא את הגרים דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפו
כח ע"ב האזרח להוציא את הנשים בית ישי - דרשות עמ' קפא
כח ע"ב האזרח לרבות את הגרים שני המאורות (תשסח) עמ' קלה
כח ע"ב ירדו גשמים בחג, ורש"י השיר והשבח ח"א עמ' רלט
כח ע"ב ירדו גשמים וכו' משל לעבד וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעב, ח"ד עמ' רכט
כח ע"ב ירדו גשמים וכו' משל לעבד שבא למזוג צדקת הצדיק סי' טו
כח ע"ב ירדו גשמים וכו' משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבופרי צדיק לחנוכה אות ז, צו אות ו, סוכות אות ג
כח ע"ב ירדו גשמים מאמתי כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיג דף רלט ע"ב
כח ע"ב כל ז' ימים עושה סוכתו קבע וביתו ארעי אור אברהם דברים עמ' קיג
כח ע"ב כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' מג
כח ע"ב כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע ודירתו עראי גבורת יצחק סוכות עמ' קפט
כח ע"ב כל שבעת הימים עושה סוכתו קבע וכו' אוכל ושותה ומטייל כו' אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שנט
כח ע"ב כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע ודירתו דירת עראי בעקבות מועדי ה' עמ' 203
כח ע"ב כעבד שבא למזוג כוס לרבו קהלת יעקב סוכות עמ' שסח, תלג
כח ע"ב ליהטה אש סביבותיהן כנתינתן מסיני עטרת יהושע שמות עמ' קנ, קנד
כח ע"ב לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניופרי צדיק לחנוכה אות ז, צו אות ו, סוכות אות ג
כח ע"ב לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תנט
כח ע"ב מאורות לוקין על קוצצי אילנות טובות הדרש והעיון שמות מאמר ריד
כח ע"ב מצות חינוך הבנים הוי מדרבנן אור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב מקרא ומתנא במטללתא, ותנוי בר ממטללתא, ורש"י ד"ה בי ממטללתא, אם ירצה, דמצטער הוא, ומצטער פטור מן הסוכה, והאויר יפה לו להרחיב דעתו דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' לט
כח ע"ב משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון וכו' ברית שלום (תעח) דף פא ע"ד
כח ע"ב משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקכו
כח ע"ב משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו תורת אליהו עמ' ריז
כח ע"ב משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו קרן לדוד דברים עמ' רכ, רמב
כח ע"ב משל לעבד שמוזג כוס לרבו וכו' צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רס
כח ע"ב משל לעבד שמוזג כוס לרבו וכו' +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רס
כח ע"ב משל לעבד שמזג לרבו וכו' זכרון דברים (תשנט) עמ' קנז
כח ע"ב משלו משל למה הדבר דומה - לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו בצור ירום (תשסז) עמ' פ
כח ע"ב משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' נד ד"ה מתניתין
כח ע"ב נשים בתוספת עינוי ביוהכ"פ ברכת אבות עמ' יז
כח ע"ב נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה שביתת שבת סי' ה (עמ' 84)
כח ע"ב סוכתו קבע וביתו ארעי, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' פב
כח ע"ב עבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' תורת מנחם חנ"ו עמ' 39
כח ע"ב עבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו וכו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 133
כח ע"ב עבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון של מים המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעא
כח ע"ב ענין של טיול בסוכה יסוד ושורש העבודה שער האיתון פי"ב
כח ע"ב קרא למה לי לרבות את הגירים כו' גבורת יצחק סוכות עמ' רו
כח ע"ב רבא אמר איצטריך [קרא לפטור נשים מסוכה], סלקא דעתך אמינא יליף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות מה להלן נשים חייבות אף כאן נשים חייבות קא משמע לן דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' טז
כח ע"ב ריב"ז לא פסיק פומי' מגירסא בנין שאול עמ' כא
כח ע"ב רש"י ד"ה הואיל שביתת שבת סי' ז (עמ' 94)
כח ע"ב רש"י ד"ה ומשנן דברי חנינא - ת"ת עמ' ד
כח ע"ב רש"י ד"ה מקרי ומתני לקוטי שיחות חי"ב עמ' 89
כח ע"ב ת"ר תשבו כעין תדורו גבורת יצחק סוכות עמ' כט
כח ע"ב תשבו בעין תדורו וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 218
כח ע"ב תשבו כעין תדורו גבורת יצחק סוכות עמ' ו
כח ע"ב תשבו כעין תדורו שערי הישיבה ח"א עמ' סב
כח ע"ב תשבו כעין תדורו תורת מנחם חכ"ז עמ' 14, חכ"ח עמ' 186
כח ע"ב תשבו כעין תדורו תורת מנחם חל"ח עמ' 77, 180
כח ע"ב תשבו כעין תדורו תורת מנחם חמ"ח עמ' 136, 186
כח ע"ב תשבו כעין תדורו תורת מנחם חנ"ח עמ' 190
כח ע"ב תשבו כעין תדורו וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 24, חי"ג עמ' 72, חט"ו עמ' 46, 129
כח ר"ן, ירדו גשמים דוקא כשהתחיל לאכול גבורת יצחק סוכות עמ' כ
כח ר"ן, מצטער משתסרח דוקא בהתחיל גבורת יצחק סוכות עמ' ד
כח ריטב"א, תשבו כעין תדורו לאו מלישנה גבורת יצחק סוכות עמ' כ
כח שמוני' תלמידי' היו לו להלל הזקן שלשי' מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף פט
כח. אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף היו וכו' מישאל ואליצפן וכו'חמודי צבי שמות עמ' מב, פג
כח. אותם האנשים (אשר היו טמאים מי היו) נושאי ארונו של יוסף היו חמודי צבי מועדים עמ' רצז, תקפא
כח. אמרו עאו על רבן יוחנן ק זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וגמרא וכו' דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה רבר קטן הויות ראטי ורבא של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קפח, שעג
כח. אמרו על ר' יוחנן בן זכאי, שלא הניח וכו' דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבא דעת תורה ויקרא עמ' צא
כח. אמרו על ריב"ז מימיו לא שח שיחת חולין וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמו
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שלשלת הקודש עמ' צה
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרףנועם אלימלך (תשסא) עמ' שסב
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קסו
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף ישמרו דעת עמ' רכו
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה עוף שפורח עליו מיד נשרף דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"א
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה עוף שפורח עליו מיד נשרף דברי יואל פ' ויגש דף תנא ע"ב
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שישב ועסק בתורה כל עוף שפורח מיד נשרףטוב דעת עמ' צו, קיב, רלג, רפט
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שבשעה שהיה יושב ושונה ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו באויר מיד נשרףרב פנינים (אלשיך, שסא) דף נח ע"א; שבט יהודה (שיד) סימן מא [דף לה ע"ב]; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ב דף לז; שורש ישי (אלקבץ) פסוק ישלם ה'
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתודה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 909-908
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורה עליו באויר, מיד נשרף חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שסז
כח. אמרו עליו על ר"י בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא הלך ד"א בלא תורה וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ח אות א, סי' ט אות ג, סי' לח אות ד, לא
כח. אמרו עליו על ר"י בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 27
כח. אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 61
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא שח וכו' תורה בציון עמ' קמ
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות וכו' שרתי ח"א עמ' קכז
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא וכו' רחמי הרב עמ' פט
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וכו' אור ישרים (תשסב) עמ' טו
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וכו' דבר גדול ודבר קטן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריב הערה 88
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד וכו' שיחות ר' ראובן עמ' עב
כח. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח וכו' תורה בציון עמ' קלט
כח. אמרו עליו על ריב"ז וכו' רנת יעקב עמ' שלא
כח. אמרו עליו על ריב"ז וכו' דבר גדול דבר קטן כוונת הלב עמ' רפה
כח. אמרו עליו על ריב"ז לא שח שיחת חולין, ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' ז, דש
כח. אמרו עליו על ריב"ז מימיו לא שח שיחה בטילה וכו' דרשות שמן רוקח עמ' צו, תנד, תקלג
כח. אמרו עליו על ריב"ז מימיו לא שח שיחת חולין וכו' ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכט
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח וכו' שביב אור עמ' לה
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח וכו' שיחת מלאכי השרת וכו' דבר גדול ודבר קטן וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' ז
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה וכו'של"ה (תט) בית חכמה דף יו ע"א-ע"ב, ומסכת פסחים דף קכב ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק א דף קי ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמא ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת קרח דף קטו ע"א; שו"ת מהר"י וייל (שט) - חידושי אגודה בסופו לב"ב
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה תלמוד הלכות ואגדות וכו' דבר קטן ודבר גדול וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקל
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה תלמוד וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמז
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא שח שיחה בטילה כל ימיומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים יב
כח. אמרו עליו על ריב"ז שמעולם לא ראו אותו בלא תפילין ויואל משה מאמר ג סי' יט עמ' תכג
כח. ביוה"כ אין דין תוספת לעניין כרת או לאו דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' פו
כח. בעוון משכב זכור חמה לוקה אמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות טו
כח. בקיאותו של ריב"ז בנסתר שיחות לספר במדבר עמ' קלח
כח. בשעה שהיה יושב ועוסק בתורה כל עוף הפורח מיד נשרף דגל מחנה יהודה עמ' קיא
כח. בשעה שעסק יונתן בן עוזיאל בתורה, כל עוף הפורח עליו מיד נשרף תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלד(ח)
כח. גדול שבכולן יוגתן בן עוזיאל שמן ראש סוכות ח"א עמ' רעב
כח. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שיא, שצ
כח. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלז
כח. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלט
כח. דבר גדול - מעשה מרכבה שרתי ח"א עמ' יא
כח. דבר גדול - מעשה מרכבה, דבר קטן - הויות דאביי ורבא באר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 9, באר ו הערה 795
כח. דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט, ווי העמודים הקדמה אות ו
כח. דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא חכמה ומוסר ח"א עמ' שסו
כח. דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קעה הערה 47, תתרצט הערה 46
כח. דבר גדול זו מעשה מרכבה שם יחזקאל עמ' נז
כח. דבר גדול מעשה מרכבה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעג
כח. דבר גדול מעשה מרכבה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפד
כח. דבר גדול מעשה מרכבה שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כ
כח. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות אביי ורבא ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קיז, קיט
כח. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רנב
כח. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא עצי חיים - מועדים עמ' קעד, רסז
כח. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוית דאביי ורבא דבר צבי - קדושת השבת עמ' קנו
כח. דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן וכו' משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נא, קלו
כח. דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטון הוויות דאביי ורבא מחשבת מוסר ח"ב עמ' תל
כח. דבר גדול מעשה מרכבהצמח דוד (סקאליע) עמ' רמו
כח. דבר גדול, מעשה מרכבה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז
כח. דבר קטן הוויות דאביי ורבא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קא, שפה
כח. דבר קטן הוויות דאביי ורבאטובך יביעו ח"ב עמ' קעב,קעג
כח. דבר קטן הויות דאביי ורבא לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכד, רו
כח. דבר קטן הויות דאביי ורבא רנת יעקב עמ' ריח
כח. דבר קטן הויות דאביי ורבא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ריד
כח. דבר קטן הויות דאביי ורבא דבר גדול מעשה מרכבה דברי אש (כץ) עמ' קצח
כח. דבר קטן הויות דאביי ורבא דבר גדול מעשה מרכבהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תלז, תעב
כח. דבר קטן הויות דאביי ורבאפרדס המלך (תשסט) אות יד
כח. דבר קטן, הויות דאביי ורבא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' נו
כח. דיב"ז לא הניח אחריו מקרא ומשנה וכו'מאורות האריז"ל עמ' מד אות ג
כח. האזרח להוציא את הנשים יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכג
כח. האזרח להוציא את הנשים ישא מדברותיך - מגילה עמ' פז, רלה, רלט
כח. האזרח להוציא את הנשים שמן ראש סוכות ח"א עמ' קמט, קעט
כח. האזרח לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי וכו' הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עט
כח. הוויות דאביי ורבאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שטז
כח. הויות דאביי ורבא אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רלו, רצד
כח. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגו' אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף היו וכו' דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שלא
כח. ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' עא
כח. ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבי הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' נז, קפ
כח. ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבי הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' נח, קפג
כח. ולא ישנתי בבית המדרש וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קנה
כח. ושלשים מהן ראויים שתעמוד להם חמה וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תו
כח. טירדא דרשות - רש"י: אע"פ שחייב לנהוג אבילות מ"מ פטור מלהצטער מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קלה
כח. יונתן ב"ע כשעסק בתורה כל עוף שפרח עליו נשרף משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קיג
כח. יונתן בו עוזיאל, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף דעת תורה במדבר עמ' קד
כח. יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף דרך ה' (באום) ח"א פ"ה אות לג, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ב אות עא, עב
כח. יונתן בן עוזיאל כל עוף הפורח עליו נשרף שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רלא
כח. יונתן בן עוזיאל כשהיה דורש בתורה כל עוף שהיה פורח עליו היה נשרף מגדל עוז (תשעח) עמ' תקסט
כח. יונתן בן עוזיאל כשהיה עוסק בתורה כל עוף הפורח עליו נשרף דעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות קפה
כח. יונתן בן עוזיאל עוף הפורח עליו נשרף תורת העולה ח"ג פרק ח
כח. יונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה פורח עליו מיד נשרף נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קי
כח. כל האזרח למעוטי את הנשים חנן אלקים עמ' רטו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג, קמז, רו
כח. כל האזרח לרבות קטן שהגיע לחינוך עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכז
כח. כל לרבות את הקטניםפרדס מנחם עמ' כג
כח. כל עוף הפורח נשרף ערבי נחל (תשסד) עמ' קפב
כח. כל עוף הפורח עליו מיד נשרףצמח דוד (סקאליע) עמ' קסט
כח. כל עוף שפורח מעליו מיד נשרף פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכו
כח. כל עוף שפורח עליו באויר מיד נשרף שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שמג
כח. כל עוף שפורח עליו מיד נשרףצפנת פענח (תשסו) עמ' קעב
כח. כל עוף שפורח עליו מיד נשרףשמועות ישראל בראשית עמ' קסז
כח. כל עוף שפורח עליו מיד נשרף, ותוס' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שיא, שצ
כח. כל עוף שפורח עליו נשרף פרפרת משה ח"א עמ' תסט
כח. לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם דעת תורה שמות עמ' קסח, רלט
כח. לא אמר הניע עת לעמוד מביהמ"ד שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רטו
כח. לא הלך ד' אמות בלא תורה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ז
כח. לא הניח מקרא ומשנה וזאת התורה עמ' קנב
כח. לא קיימת מצות סוכה מימיך (ותוס' ג. ד"ה דאמר)פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קח
כח. לא שח שיחת חולין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסז
כח. למה לי האזרח להוציא נשים תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פז(רפב) {מוכח דאפילו פנויה פטורה ממ"ע שהז"ג}
כח. מהרש"ל - שיחת שדים משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כג
כח. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' צח, קכה
כח. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' לב
כח. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין - מלבי"םקריאה בקריה ח"ב עמ' עו
כח. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שנו
כח. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין קריאה בקריה ח"ב עמ' עו
כח. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הביתעירין קדישין השלם עמ' שלח
כח. מימי לא קדמני אדם בבית המדרש שלשלת הקודש עמ' קמז
כח. מימי לא קדמני אדם בבית המדרש שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסד
כח. מימי לא קדמני אדם לבית המדרש עץ הדעת טוב (תשסח) סי' תכד
כח. מימיו לא שח שיחת חולין הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלט
כח. מישאל ואלצפן היו הטמאים שנדחו לפסח שני או נושאי ארון יוסף דברי משה (שהם, תשעג) עמ' רמד
כח. מנין שאפילו שיחת חכמים צריכה תלמוד וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף נט ע"ב
כח. מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבותימנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ועל דרך
כח. מעולם לא קדמני אדם בבית המדרש מצווה ועושה ח"ב עמ' עח, קעא
כח. מעולם לא שח שיחת חולין ולא הלך ד' אמות בלא תורה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקד
כח. מעשה בר' אליעזר שסיפר מימי לא קדמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צט
כח. מעשה ברבי אליעזר וכו' אמר להם: הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רמתי: מימי לא קדמני אדם בבית המדרשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' י
כח. מעשה ברבי אליעזר וכו' ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם וכו' אמרו עליו על ר' יוחנן בן זכאי וכו' ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצו
כח. מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן, ופיחת את המעזיבה וסיבך על גבי המטה בשביל הקטן חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' קכה
כח. נשים ועברים וקטנים פטורין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמא
כח. נשים ועברים וקטנים פטורין מן הסוכה של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קט
כח. נשים פטורות מן הסוכה כתב סופר דרשות (תשל) עמ' נח
כח. נשים פטורות מסוכה ישא מדברותיך - מגילה עמ' פו
כח. נשים פטורות מסוכהכתנות אור עמ' רי
כח. עוסק במצוה פטור מן המצוה, ורש"י דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' מח, נט, קס, ח"ב עמ' שה
כח. עוף הפורח באויר נשרף שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שכ
כח. עוף הפורח מעל יב"ע היה נשרף דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' תצב
כח. עוף הפורח מעליו נשרף בני שלשים עמ' קיד
כח. עוף הפורח מעליו נשרףמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה עוי"ל
כח. עוף הפורח עליו באויר נשרף שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רכו
כח. עוף הפורח עליו באויר נשרף שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שמג
כח. עוף הפורח עליו נשרףקשוטי כלה (תשסג) עמ' קח
כח. פ' תלמידים היה להלל וכו' עוף הפורח נשרף בהבל פיו וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שיד
כח. קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה... היכי דמי... כל שנפנה ואין אמו מקנחתו רבי שמעון אומר כל שנעור משנתו ואינו קורא אמא אמא וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות יג
כח. קטן שבתלמידי הלל היה ריב"ז דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 969
כח. ר' אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו מאמרי שלמה ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' קלא
כח. ר' יוחנן הבין שיחת עופות ודקלים אגרא דכלה ח"א עמ' תקנ, ח"ג עמ' תב
כח. ר"א לא אמר דבר שלא שמע מרבו פרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כז
כח. ר"א לא שח שיחת חוליןכתנות אור עמ' עו
כח. ראוי הי שמואל הקטן שתשרה עליו שכינה וכו' דברי פני אריה דף מה ע"א
כח. ראויים שתשרה עליהם שכינה, (אלא שאין דורו ראוי לכך) דעת תורה דברים ח"ב עמ' קסג
כח. ראשו ורובו בתוך הסוכה ושולחנו בתוך הבית אמרי קדוש (תשסא) עמ' סא
כח. רבי אליעזר בן הורקנוס לא אמר דבר שלא שמע מרבו מעולם דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1123-1122
כח. רבי אליעזר הגדול וכו' מימיו לא אמר דבר שלא שמע מרבו כו' חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רג
כח. רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו רגל ישרה עמ' רנ
כח. רבי אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שצ
כח. רבי יוחנן בן זכאי פרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק טו פסוק יח
כח. רבי יוחנן בן זכאי היה יודע שיחת עופות ושיחת דקלים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצ
כח. רבי יוחנן בן זכאי ידע והבין שיחת חיות ועופותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' ש
כח. רבי יוחנן בן זכאי לא הניח דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הויות דאביי ורבא דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קיג
כח. רבי יוחנן בן זכאי מתלמידי הלל דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1447-1446, פ"ב הערה 817-816
כח. רבי יוחנן היה מכיר בשיחות חיות וכו' ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ל, מה
כח. רבן יוחנן בן זכאי - לא הניח מקרא ומשנה, גמרא הלכות ואגדות, גזירות שוות, תקופות וגימטריאות חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקיח
כח. רבן יוחנן בן זכאי לא שח שיחת חולין מימיו שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות מו
כח. ריב"ז וכו' ולא מצאו אדם יושב ודומם תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעו - רש"י וינברג
כח. ריב"ז לא הלך ד' אמות בלי תורה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצ
כח. ריב"ז לא הניח דבר גדול וקטן משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מד
כח. ריב"ז לא שח שיחה בטלה מימיו מצווה ועושה ח"ב עמ' קז
כח. ריב"ז קבל מהלל ושמאי דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 795
כח. ריב"ז שלא הניח מקרא משנה וכו' תפארת ציון (אבא שאול) עמ' כח - אור לציון
כח. ריב"ז שלא הניח מקרא משנה וכו' תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעט - ר"ש אטון
כח. ריב"ז תלמירו של הלל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
כח. שיחת דקלים דמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כ פסוק ח(2)
כח. שיחת דקלים יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שח
כח. שיחת דקלים משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קה
כח. שיחת דקלים ושיחת עופות וכו'טוב טעם ויקרא עמ' נה
כח. שיחת דקלים, ובמהרש"ל אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלא
כח. שכל עוף הפורח חקל יצחק (תשסג) עמ' קכו
כח. שלא הניח [ריב"ז] מקרא ומשנה גמרא והלכות וכו' מכתב מאליהו ח"ג עמ' 122, ח"ד עמ' 246
כח. שלא הניח דבר גדול ודבר קטן אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ח אות א
כח. שלא שמע מפי רבואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' כט
כח. שמונים תלמידים היו להלל הזקן, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי שם עולם (תשסו) עמ' צט
כח. שמונים תלמידים היו להלל וכו' קטן שבכולם ריב"ז וכו' דברי אש (כץ) עמ' שכח
כח. שמונים תלמידים היו להלל קטן שבהם לא הניח דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסו ע"ב
כח. שמונים תלמידים היו לו להילל הזקן וכו' גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל וכו' דבר גדול , מעשה מרבבה, דבר קטן, הוייות דאביי ורבא חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' לט, עג, תקסז
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן באר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ו
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן ויואל משה מאמר ב סי' קנו עמ' שסט
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ריג
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שיא, שצ
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' שבט מישראל (פרידמן) עמ' כו
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף שהיה פורח מעליו באויר בשעה שהוא לומד תורה, מיד נשרף חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' קל
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי דבר צבי - קדושת השבת עמ' קס
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שלו
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישב דף פט ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סימן סה דף קפט ע"ד; מפעלות אלקים (שנב) מאמר י פרק ט עד כ דף ב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב/כ דף סב ע"א; אור ה' (שטו) מאמר ג דף ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"ב
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשרע"ה ושלשים מהם ראוים שתעמוד להם חמה כיהושעמפעלות אלקים (תשנג) עמ' רפח
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקןפרדס מרדכי עמ' תרעא
כח. שפך לו קיתון בפניו פני מלך מועדים עמ' קה
כח. ת"ר שמונים תלמידים ה"ל להלל וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' כז
כח. תוס' ד"ה מישאלחמודי צבי שמות עמ' מב
כח. תורת הנסתר - עיקרה של תורה שיחות לספר במדבר עמ' קלז
כח. תשבו כעין תדורו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תל
כח. תשבו כעין תדורומשמרת איתמר (תשסה) עמ' יא
כח: אב המכנים את בנו הקטן לסוכה וכו' מצות חינוךפחד יצחק חנוכה מאמר יא
כח: אוכל ושותה ומטייל וישן בסוכה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רעח
כח: איבעיא להו מי שפך למי וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קטו
כח: אמרו על יונתן בן עוזיאל שבשעה שהי' עוסק בתורה עוף הפורח נשרףצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכח
כח: גרים חייבים בסוכה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' כח
כח: דבר קטן הוויות דאביי ורבא חקל יצחק (תשסג) עמ' תה
כח: דרך בית איש ואשתו ישא מדברותיך - מגילה עמ' פז
כח: הא למגרס, ורש"י פרפרת התורה עמ' קפט
כח: האזרח להוציא את הנשים עצי חיים - מועדים עמ' קו
כח: האזרח לרבות את הגרים אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנד
כח: האזרח לרבות את הגרים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר, רב, רד
כח: האזרח לרבות נשים לתוספת ענוי פרפרת משה ח"ב עמ' קלז
כח: האזרח, להוציא את הנשים שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סז
כח: האזרח, לרבות את הגרים שמן ראש סוכות ח"א עמ' טו, יח, מא, עד
כח: הגשמים בחג אינם סימן ברבה חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תסה
כח: השוה הכתוב אשה לאיש וכו' תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פג(רעג) {אם קאי גם על פסוקים דקודם מתן תורה}
כח: והשתא דאמרת סוכה הלכתא קרא למה לי לרבות את הגרים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
כח: ושפך לו קיתון על פניו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפד
כח: ירדו גשמים בחג וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קא, קו
כח: ירדו גשמים וכו', משלו משל למה הדבר דומה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלב
כח: ירדו גשמים מאימתי מותר לפגות עלי שור ח"א עמ' רח
כח: ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ל
כח: ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל לה"ד לעבד וכו' חמודי צבי מועדים עמ' כג
כח: ירדו גשמים מאמתי מותר לפנות פרפרת משה ח"ב עמ' קכו
כח: ירדו גשמש מאימתי מותר לפנות וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תפה
כח: כל האזרח, לרבות את הגרים שמן ראש סוכות ח"ב עמ' פו
כח: כל לרבות את הקטנים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רצ
כח: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רפה
כח: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שסד, שא
כח: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וכו'דבש השדה עמ' קז
כח: כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעיאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רכז
כח: כמי ששפך לו כו'פרדס המלך (תשסט) אות סד
כח: כשיורד גשם בסוכות למה זה דומה לעבד שרבו שופך לו קיתון על פניומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות כג
כח: לעבד שבא למזוג לרבו ושפך לו קיתון על פניו מבשרת ציון ח"ד עמ' רצד
כח: לרבות את הגרים פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסז
כח: מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו, רכז
כח: מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רטו ע"ב
כח: מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפהצמח צדיק (תשסז) עמ' תפ
כח: מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפח פאר יעקב ח"ד עמ' שצד, תטו
כח: מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו, רכה
כח: מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי... אוכל ושותה ומטייל בסוכה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תפח
כח: מעשה וילדה כלתו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמא
כח: מצות ישיבת סוכה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' ג
כח: משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיב, קיד, קמח
כח: משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריד
כח: משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפד
כח: משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו ובגמרא ואמר לו אי אפשי בשימושך שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קפב
כח: משל לעבר שבא למזוג כוס לרבו ויואל משה מאמר ב סי' קד עמ' שי
כח: משלו משל למה הדבר דומה לעבד וכו' תורת חיים (קאסוב) עמ' ריח
כח: משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג וכו' מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' כה
כח: משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תתכא
כח: משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' רסג
כח: סוכה הלכתא ואיצטריך וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריז
כח: סר"א האזרח בישראל אמר רחמנא ולא את הגרים, קמ"ל דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כב ע"ב
כח: קטן שאינו צריך לאמו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 181
כח: ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא וכו' שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמח
כח: שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצט
כח: שפך לו רבו קיתון על פניו אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסא
כח: תוס' - בני ישראל, למעוטי גרים ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסה
כח: תוס' - היכי שלא כתיב איש משמע אפילו אשהתיבת גמא (תשסז) עמ' קסב
כח: תוס' ד"ה לרבות - הקשו למאי איצטריך קרא לאתויי גר, הלא בכל ההורה גר דינו כמו ישראלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנד
כח: תוס' ד"ה לרבות - כל מקום דכתיב בני ישראל ראוי למעט גריםתיבת גמא (תשסז) עמ' רמג
כח: תוס' ד"ה לרבות נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ו, י
כח: תוס' ד"ה לרבות פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפז, ח"ג עמ' ט
כח: תוס' ד"ה לרבות הגרים, ושמא בכל הני יש שום רבוי דמרבינן גרים ומשוחררים דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כב ע"א
כח: תוס' קטן היודע לדבר הוא בר חינוך לתלמוד תורה גור אריה דברים פל"א הערה 16
כח: תנוי בר ממטללתא מקרא ומתנא במטללתא דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כ
כח: תשבו כעין תדורו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא יד
כח: תשבו כעין תדורו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לד, מא
כח: תשבו כעין תדורו חנן אלקים עמ' כ, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' רכג
כח: תשבו כעין תדורו ישא מדברותיך - מגילה עמ' רלה
כח: תשבו כעין תדורו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' דש, רא
כח: תשבו כעין תדורו מכתב מאליהו ח"א עמ' 268
כח: תשבו כעין תדורו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תלד
כח: תשבו כעין תדורו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
כח: תשבו כעין תדורואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלט
כח: תשבו כעין תדורופחד יצחק פסח מאמר סא
כט אין לך אומה לוקה ואין אלהיה לוקה עמה שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שפ
כט אין לך כל אומה ואומה שאץ אלקי' לוקה עמד, תחלה - וכר - ובמן שישראל עושים רצונו של מקום אץ מתיראיךהגיונות אל עמי ח"א דרוש לה
כט חמה לוקה סימן רע לאומות העולם שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רס
כט ישראל מונים ללבנה אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 232, פ"ט אות 130
כט כשהמאורות לוקין סימן רע לאומות העולם שלחן של ארבע (תשנו) עמ' טז
כט לבנה לוקה סימן רע לישראלאגרת חמודות עמ' 41
כט לולב היבש פסול יד יחזקאל עמ' ה
כט מאורות לוקים על קוצצי אילנותבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
כט ע"א [חמה] לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנ
כט ע"א א' מד' דברים שהחמה לוקה אם הבנים ח"א דף נה ע"ב
כט ע"א אומה נופלת בנפול שרה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפז
כט ע"א אומה"ע מונין לחמה וישראל ללבנהחכמת התורה בראשית עמ' פז, צ
כט ע"א אומות העולם מונים לחמה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נא, קמז, רכג
כט ע"א אומות העולם מונין לחמה וישראל ללבנה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כ
כט ע"א אומות העולם מונין לחמה וישראל ללבנה דברי שאול בראשית עמ' ז, י, במדבר עמ' קיח, רנה
כט ע"א אומות העולם מונין לחמה וישראל ללבנה חכמת התורה תולדות עמ' קצא
כט ע"א איבעיא להו מי שפך למי וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מח ד"ה מעלה, עמ' נד ד"ה מתניתין
כט ע"א אין לך אומה לוקה שאין אלהיה לוקה עמה שירת הפסח אות קכט-קל
כט ע"א אין לך כל אומה ואומה שאין אלהיה לוקה עמה שנא' ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קיב, קיג
כט ע"א אלהיה לוקה עטה רנת יצחק ישעיה עמ' שיח
כט ע"א אסרו לגדל במה דקה בארץ ישראל משום ישוב הארץתורת העולה (תשעה) עמ' תרג
כט ע"א בזמן וכו' לבנה לוקה סימן רע וכו' תורת מנחם חנ"ז עמ' 173
כט ע"א בזמן שהחמה לוקה וכו' ובשביל ד' דברים החמה לוקה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' רנז
כט ע"א בזמן שהחמה לוקה וכו' ובשביל ד' דברים החמה לוקה וכו' ברית שלום (תעח) דף מ ע"ד
כט ע"א בזמן שהחמה לוקה סימן רע לאו"ה בית ישי - דרשות עמ' רז
כט ע"א בזמן שהחמה לוקה סימן רע לגוים ברכת אברהם (תשנד) עמ' צ
כט ע"א בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעכו"ם וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' עו-עז, ח"ג עמ' רטז, ח"ה עמ' כו, רכג
כט ע"א בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתייראין מכל אלו וכו' תורת מנחם חי"ט עמ' 164
כט ע"א בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו וכו' אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' מו
כט ע"א בשביל ארבעה דבדים חמה לוקה על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנה ד"ה והנה, ח"ה עמ' ש ד"ה אמה
כט ע"א בשביל ארבעה דברים וכו' חוקות החיים (סימן א) דף ו ע"ג (קטע ראשון)
כט ע"א בשביל ארבעה דברים חמה לוקה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רלב ד"ה וטרם, עמ' רלה ד"ה הנה
כט ע"א בשביל ארבעה דברים חמה לוקה וכו' ועל משכב זכור אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רנד
כט ע"א בשביל ארבעה דברים חמה לוקה וכו', ועל שני אחין שנשפך דמן כאחד אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תצה
כט ע"א בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי פלסתר וכו' אש דת (אסאד) עמ' רז, שמג-שדמ
כט ע"א בשביל ד' דברים חמה לוקה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תה
כט ע"א בשביל ד' דברים חמה לוקה כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קעד ע"ב
כט ע"א בשביל ד' דברים לוקין המאורות ורש"י דרשות הצל"ח השלם עמ' קכד
כט ע"א בשעה שהחמה לוקה סימן וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלה
כט ע"א ד"ה [אומה שלוקה] אלהיה [לוקה עמה], שרה המליץ בעדה, כגון סמאל שהיה שר של עשו דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' צט
כט ע"א הגוים נמשלין לחמה וישראל ללבנה חכמת התורה וישלח עמ' רפח
כט ע"א החמה לוקה על אב"ד שלא נספד כהלכה ובמהרש"א גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שח
כט ע"א העכו"ם מונין לימות החמה אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קד
כט ע"א ובזמן שישראל עושיז רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תלט
כט ע"א ובזמן שישראל עושין רש"מ וכו' ואין ישראל יחתו לקוטי שיחות חט"ו עמ' 10
כט ע"א ובשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות וכו' ועל שפוסקים צדקה ברבים ואינן נותנין אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שסד, שסה
כט ע"א והדר מעייני בסברא שערי הישיבה ח"א עמ' קסא, רב
כט ע"א חמה לוקה סימן רע לעו"כ רנת יצחק ישעיה עמ' שיח
כט ע"א חמה לוקה סימן רע לעכו"ם מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קצד
כט ע"א ירדו גשמים וא"א לקיים מצות סוכה הרי זה כמי ששפך לו רבו קיתון על פניו ימלא פי תהלתך ח"א עמ' פא
כט ע"א ישראל מונים ללבנה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נא
כט ע"א ישראל מונין ללבנה לחם רב על סדור התפילה אות כח
כט ע"א ישראל מונין ללבנה מהר"ם שיק בראשית עמ' צב
כט ע"א ישראל מונין ללבנה מסילות הנביאים יהושע עמ' צא
כט ע"א ישראל מונין ללבנה פרי חיים (קלוגר) עמ' טל, סז, פא
כט ע"א ישראל מונין ללבנה תורת מנחם חמ"ח עמ' 257
כט ע"א ישראל מונין ללבנה תורת מנחם חנ"ז עמ' 173
כט ע"א ישראל מונין ללבנה (ובחדא"ג מהדש"א) תורת מנחם חמ"ג עמ' 215
כט ע"א ישראל מונין ללבנה והאומות לחמה קהלת יעקב שבועות עמ' קעא
כט ע"א ישראל מונין ללבנה ועכו"ם מונים לחמה אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' ה, 8, במדבר עמ' קכא
כט ע"א ישראל מונין ללבנה, וחדא"ג מהרש"א תורת מנחם חנ"א עמ' 56, חנ"ב עמ' 371
כט ע"א ישראל מונין ללבנה, ועכו"ם לחמה מדבר שור דרוש א' עמ' יז {אוד השמש קבוע בעצמה, אבל הלבנה מקבלת אור רק כשמקבלת מאחר [מהשמש] כך ישראל מקבלים מהקב"ה, "אחרי ה' אלהיכם תלכו' - דברים יג, ה}
כט ע"א ישראל מונין ללבנה, ועכו"ם לחמה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נא {אור הלבנה מיועד ליושבי הארץ, והעיקר בה הם ישראל, ולכן מונים ללבנה, אבל אור השמש מיועד לכל מערכת היקום, אומות העולם תכליתם היא רק עבור מציאות משותפת זו, ולכן הם מונים לחמה}
כט ע"א ישראל מרנין ללבנה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 213
כט ע"א ישראל מרנין ללבנה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 48
כט ע"א כל זמן שמאורות לוקין סימן רע לשונאיהם של ישראל וכו' גויים יחתו, ואין ישראל יחתו כתב סופר אגדות כאן
כט ע"א כשהלבנה לוקה סימן רע לשונאי ישראל קומץ המנחה (צונץ) דרוש קצג אות ד
כט ע"א כשהמאורות לוקים סימן רע לעולם וכו' אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קלח
כט ע"א כשהמאורות לוקין סימן רע לעולם ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 43
כט ע"א כשישראל עושין רצונו של מקום אומות העולם יראים מהןפני חיים (פלג'י) דף רפז ע"א
כט ע"א לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תג, תרעח
כט ע"א לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שסז
כט ע"א לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל ס' חסידים סי' סו
כט ע"א לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל ס' חסידים סי' סו, רל, תתשמח
כט ע"א ליקוי חמה סימן רע וכו' גנא דפלפלי עמ' שע
כט ע"א לקוי חמה ולבנה פרי חיים (קנולר) פרשת בראשית, חיי
כט ע"א לשק חצי רעב באין לעולם אמרות ה' השלם ח"ב עמ' עב, ח"ו עמ' רכד
כט ע"א לשק, חיצי רעב באין לעולם וכו' ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מ ד"ה השקיפה
כט ע"א מאותות השטים אל תחתו רנת יצחק ישעיה עמ' שיט
כט ע"א מאני מיכלא בר ממטללתא (ורש"י) לחמי תודה דף רט ע"א
כט ע"א מדרך הגוים אל תלמידו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה עכו"ם יחתו ואין ישראל יחתוהגיונות אל עמי ח"א דרוש י
כט ע"א מונין ללבנה תורת מנחם חכ"ג עמ' 203
כט ע"א מונין ללבנה תורת מנחם חלק ס עמ' 385
כט ע"א מונין ללבנה (ובחדא"ג מהרש"א - יעקב שהוא הקטן מונה לקטן) תורת מנחם חכ"ה עמ' 182
כט ע"א מי שפך למי העבר לרבו או איפכאנחלי מים (מלאח) עמ' רלג
כט ע"א מפני ד' דברים נכנסי בעלי בתים נמסרין למלכות וכו' דרך ישרה עמ' תנד
כט ע"א נכסי בעה"ב נמסרים למלכות על שהיה בידם למחות ולא מיחו וכו' ועל גסות הרוח ס' חסידים סי' תקט
כט ע"א ע"ד ליקוי המאורות לקוטי שיחות חלק ל עמ' 274
כט ע"א על אב בית דין שמת דרשות מהר"ם שיק עמ' תרכו
כט ע"א על ארבע דברים מאורות לוקין וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שכא
כט ע"א על ד' דברים החמה לוקה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צה
כט ע"א על ד' דברים מאורות לוקים תאומי צביה עמ' רלח
כט ע"א עשו מונה לחמה וישראל ללבנה חכמת התורה מקץ עמ' תנא
כט ע"א רש"י ד"ה אלהיה... כגון ס"מ שהיה שר של עשו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקס, תרעג, דברים עמ' יח, תשיג, יהושע-שמואל עמ' רכה
כט ע"א רש"י ד"ה והדר - טעמו של דבר וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
כט ע"א רש"י ד"ה והדר מעייני בסברא דברי חנינא - ת"ת עמ' ו, לה, נח
כט ע"א רש"י ד"ה לוקה במזרח באמצע הרקיע דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנ
כט ע"א רש"י ד"ה מפני שמלומדים במפותיהם, כל מיני פורעניות הבאין בעולם יש להם לישראל לדאוג ולומר לא בא סימן זה אלא בשבילנו יותר משאר אומות וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיג
כט ע"א שישראל מונין ללבנה ועו"כ לחמה תהלה לדוד (והרמן) פרק פח פסוק ב הערה יא
כט ע"א שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תיז, שמות עמ' שכז
כט ע"א שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה לקט אמרי קודש - במדבר עמ' לד, מועדים עמ' עט, קמו
כט ע"א שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' פז, צו, שכא, תלח
כט ע"א שישראל מונין ללבנה ועכו"ם לחמה דברי סופרים סי' כה (עמ' 19), אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 37), דובר צדק עמ' 139, רסיסי לילה סי' כה (עמ' 33), מג (עמ' 83), מה (עמ' 90), *נא (עמ' 114-115), נד (עמ' 140), נו (עמ' 164),נח (עמ' 176), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 6 (סי' כו), מחשבות חרוץ סי' י (עמ' 81), יב (עמ' 97), יד (עמ' 109), יח (עמ' 154), לקוטי מאמרים עמ' 89, 167, 226, תקנת השבין סי' ו (עמ' 37, 51)
כט ע"א שישראל מונין ללבנה ועכו"ם לחמהפרי צדיק בראשית אות ה, לר"ח חשון מכי"ק אות, ר"ח אדר אות ג, תצוה אות ט, פ' החודש אות ז, במדבר אות יח, ר"ח סיון אות ב
כט ע"א שישראל מרנין ללבנה ועכו"ם לחמה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 486, חי"א עמ' 335, חי"ט עמ' 448, חכ"ח עמ' 314, חכ"ט עמ' 252
כט ע"א שמאותת לוקין דרשות מהר"ם שיק עמ' שצג
כט ע"א ת"ר בזמן שהחמה לוקה וכו' לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צג
כט ע"א ת"ר בזמן שהחמה לוקה וכו' ת"ר בשביל ארבעה דברים וכו' לקוטי שיחות חט"ו עמ' 7
כט ע"א תוס' - בענין שרגא שלא תשרף משיב צדק סי' צה (עמ' 54)
כט ע"ב אביי הוה קא יתיב קמיה דרב יוסף במטללתא נשב זיקא וקא מייתי ציבותא אמר להו רב יוסף פנו לי מאני מהכאשמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר תשבו כעין תדורו
כט ע"ב בעבור גסות הרוח, נכסי בעלי בתים יורדים לטמיון פתגמי אורייתא ח"א עמ' רמו, שלא
כט ע"ב בשביל ארבעא דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון ואותו תעבוד עמ' צ
כט ע"ב בשביל ארבעה דברים תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' עו
כט ע"ב בשביל ארבעה דברים נכסי בע"ב יוצאין לטמיוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' י
כט ע"ב דין הדר הפוסל בלולב - תוס' אור אברהם שמות עמ' רלח
כט ע"ב ועל שפוסקים צדקה ברבים ואינן נותנין, ומהרש"א תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קלח
כט ע"ב ישראל מונין ללבנה עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 55
כט ע"ב לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא ביו"ט שני אמרי אש (טאוב) עמ' תצ
כט ע"ב לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא כיו"ט שני קהלת יעקב סוכות עמ' ז
כט ע"ב לולב הגזול והיבש פסול אש דת (אסאד) עמ' רמא
כט ע"ב לולב הגזול והיבש פסול ברכת אברהם (תשנד) עמ' קעג
כט ע"ב לולב הגזול והיבש פסול דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' סד ד"ה בספר
כט ע"ב לולב הגזול והיבש פסול ובגמ' וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנד
כט ע"ב לולב הגזול והיבש פסוללמדנות (תשנח) פ' אמור אות עו
כט ע"ב לולב הגזול והיבש פסול, לא שנא ביו"ט ראשון ול"ש ביו"ט שני משום דהוי ליה מצוה הבאה בעבירהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' סט
כט ע"ב לולב הגזול פסוחל, קא פסיק ותני לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא ביו"ט שני וכו' לחמי תודה דף רה ע"ב
כט ע"ב לולב הגזול פסול גנא דפלפלי עמ' רסא
כט ע"ב לולב הגזול פסול גבורת יצחק סוכות עמ' סג, סז, עה
כט ע"ב לולב היבש ושל אשרה הוי מצוה הבאה בעבירה - ר"מ פיהמ"ש אור אברהם ויקרא עמ' רעא
כט ע"ב לולב היבש פסול בי חייא ח"א עמ' ריט
כט ע"ב לולב היבש פסול משום זה א-לי ואנוהו - רש"י אור אברהם דברים עמ' תנג
כט ע"ב לולב היבש פסול, זה א־לי ואנוהו - רש"י אור אברהם ויקרא עמ' שמה
כט ע"ב לולב היבש פסול, זה א-לי ואנוהו - רש"י אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שדמ
כט ע"ב לולב וכו' של אשרה כו' פסול תורת מנחם חל"ח עמ' 214
כט ע"ב לכם משלכם ולא מן הגזל מלכי יהודה (תשע) עמ' לו
כט ע"ב משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניורביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 9
כט ע"ב על ד' דברים מאורות לוקין נטע שורק פרשת מטות דרוש ב
כט ע"ב ציני הר הברזל כשירות ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 213
כט ע"ב ציני הר הברזל כשרות (ובפוש"י) תורת מנחם ח"ז עמ' 82
כט ע"ב ריטב"א ד"ה והדרינן. ואי משום מצוה הבאה בעבירה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפח ד"ה מעתה
כט ע"ב רש"י - מעלה ומוריד מוליך ומביא לעצור רוחות רעות וטללים רעים מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפא
כט ע"ב רש"י ד"ה יבש מכשירי מצוה עמ' ח
כט ע"ב רש"י ד"ה יבשזכור לדוד עמ' ד
כט ע"ב תוס' ד"ה בעינן - במצות נטילת לולב כל שבעה עטרת חן ח"ב עמ' נב
כט ע"ב תוס' ד"ה לולב מכשירי מצוה עמ' ח
כט ע"ב תוס' ד"ה לולבזכור לדוד עמ' ד
כט על ארבעה דברים חמה לוקה אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 418
כט תוס' ד"ה וליתיב אין כח ביד חכמים לאסור דבר המפורש היתרו בתורה דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לח
כט. אב בית דין שמת חמה לוקה וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ק
כט. או"ה מונין לימות החמהנחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה ולי נראה
כט. אומה שלוקה לוקה אלהיה עמהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכו-רכז
כט. אומות העולם מונים לחמה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עג
כט. אומות העולם מונין לחמה גור אריה דברים פכ"ה אות כה
כט. אומות העולם מונין לחמה שם יחזקאל עמ' יד
כט. אומות העולם מונין לחמה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עא
כט. אומות העולם נמשלו לחמה שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רסד
כט. אי אפשי בשימושך אהבת חיים (דייטש) עמ' צו
כט. אין לך כל אומה ואומה שהיא לוקה שאין אלוקיה לוקה עמהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תריח ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח
כט. אין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלוהיה לוקה עמה יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תטו
כט. אין לך כל אומה ואמה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמהכתנות אור עמ' רלט
כט. אם עטפו הגשמים בעת ישיבת סוכה זהו סימן שאין מעשינו מקובלים בית יצחק (ויינברגר) עמ' כט
כט. אסור להכניס כלי חרס לסוכה אורחות דוד עמ' פז
כט. אסור לזלזל בסוכהמדבר יהודה (תשסב) עמ' קז
כט. אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימודמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קלט, פניני חסידות דברים ד
כט. בזמן שהחמה לוקה באר ראי (רוזן) תורה סי' י אות א
כט. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לאומות העולם וכו'קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו דף פז ע"א
כט. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כלו וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קיו ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לא ע"ד
כט. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעכו"ם גור אריה דברים פ"ד הערה 35
כט. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רכח
כט. בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לכל העולם באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 82, 58-57
כט. בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה, סימן רע לשונאיהם של ישראל באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 42
כט. בזמן שהמאורות לוקין סימן רע לכל העולם וכו'כד הקמח (מישור) עמ' לז
כט. בזמן שישראל עושין רצש"מ אין מתיראין מכל אלו שנא' מאותות השמים אל תחתו בינת ישראל (תשסו) דף עט ע"ב
כט. בזמן שמאורות לוקין סימן רע אל שונאיהן של ישראלמעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"ד
כט. בעה"ב יורדין מנכסיהן, כובשי שכר שכיר וכו' הגות לב עמ' 185
כט. ברש"י סמאל שהיה שרו של עשו נצח ישראל (הרטמן) עמ' שסז הערה 101
כט. בשביל ארבעה דברים חמה לוקה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קיו ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויצא דף כז ע"א; עקדת יצחק (שלג) מבוא שערים ג ר ושער לב דף צ ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף סג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קטו לט דף ג ע"ד; תורת העולה (פראג של) חלק א דף פח; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צח ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לג ודף קנב; באר הגולה (שנח) באר ו דף לא ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כד ע"א
כט. בשביל ארבעה דברים חמה לוקה על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה וכו' של"ה (תשנז) פרשת נח אות ה בהגה"ה
כט. בשביל ד' דברים חמה לוקה על אב"ד שמת ואינו נספד כהלכה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכא, תשעב, תשצב
כט. בשביל ד' דברים מאורות לוקין בשביליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רעא
כט. בשביל ד' דברים מאורות לוקין וכו'מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) מבוא שערים דף א, ושער לב דף צ ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ג ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלח דף קמג ע"א, ומאמר תקמג דף קמד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ז ע"א
כט. בשביל ד' דברים מאורות לוקין על כותבי פלסתר ועל מעיד עדות שקר ועל מגדלי בהמה דקה ועל קוצצי אילנות טובות יגל יעקב (תשנג) האזינו אות ק
כט. בשביל ד' דברים מאורות לוקין על מעירי עשות שקר וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' צז
כט. הוי מרהיט שמעתתא חכמה ומוסר ח"א עמ' קסח
כט. המאורות לוקין דעת תורה שמות עמ' י
כט. הפוסקין צדקה ברבים וכו' נכסי בע"ב נמסרין למלכות מטר השמים (תשנז) עמ' תעא
כט. הפורקין עול מעל צואריהן ונותניו על חבריהן בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שצד
כט. השמש עומדת כנגד אומות העולם דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רמז
כט. ואין לך כל אומה ואומהאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק א
כט. ובשביל ד' דברים מאורות לוקין וכו' ועל קוצבי אילנות טובות הדרש והעיון דברים מאמר ו, קסט
כט. חמה לוקה סימן רעה לעברים שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קלד
כט. חמה לוקה על אב"ד שמת ולא נספד כהלכה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמו
כט. חמה לוקה על אב"ד שמת ולא נספד כהלכהצפנת פענח (תשסו) עמ' עט
כט. חמה לוקה, על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה שרגא המאיר מועדים עמ' שז
כט. יעקב מונה ללבנה בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יא דף נא {כי הלבנ' דומה לישר' בחסרונה וברבויה}
כט. ירדו גשמים וכו' משל למה"ד וכו' בארות המים (תשסב) עמ' צח
כט. ישראל מוגין ללבנה מחמת שנתמעטה תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' צח
כט. ישראל מונים ללבנה ברכת דוד עמ' עה
כט. ישראל מונים ללבנה גור אריה בראשית פל"ח הערה 203, במדבר פכ"ח הערה 61
כט. ישראל מונים ללבנה מאור עינים (תשנח) עמ' תקמד
כט. ישראל מונים ללבנה מאור עינים (תשעט) עמ' *עא
כט. ישראל מונים ללבנה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכב
כט. ישראל מונים ללבנה עקבי אבירים (תשעא) עמ' פח, קנז
כט. ישראל מונין ללבנה אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' ריט
כט. ישראל מונין ללבנה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תמט
כט. ישראל מונין ללבנה אור לשמים (תשסג) עמ' קכב, קלב, רכג, רלח
כט. ישראל מונין ללבנה אורחות דוד עמ' מג
כט. ישראל מונין ללבנה בינת ישראל (תשסו) דף סא ע"א, פג ע"א
כט. ישראל מונין ללבנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצז
כט. ישראל מונין ללבנה כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קכד
כט. ישראל מונין ללבנה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' מט
כט. ישראל מונין ללבנה לקוטי שושנים (תשמו) עמ' מב
כט. ישראל מונין ללבנה מבשרת ציון ח"ב עמ' רלח
כט. ישראל מונין ללבנה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תצ
כט. ישראל מונין ללבנה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיז
כט. ישראל מונין ללבנה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רכח
כט. ישראל מונין ללבנה ואוה"ע לחמהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ג
כט. ישראל מונין ללבנה ואומות העולם מונין לחמה בת עין (תשסז) עמ' שפד
כט. ישראל מונין ללבנה ובני עשיו לחמה אור השמש (תשסח) עמ' פח
כט. ישראל מונין ללבנה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נב
כט. ישראל מונין ללבנה וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' מד, נט, צ, קפ
כט. ישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה נצח ישראל (הרטמן) עמ' שפד הערה 31
כט. ישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה תורת איש ח"ב עמ' רה
כט. ישראל מונין ללבנה ועכו"ם לחמה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קה, קכג, מועדים (תשנט) עמ' ריז
כט. ישראל מונין ללבנה ועכו"ם לחמה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמ, תקנה
כט. ישראל מונין ללבנה ועכו"ם לחמה תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שו(יד) {ישראל מונין לשניהם}
כט. ישראל מונין ללבנהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ח
כט. ישראל מונין ללבנהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ח
כט. ישראל מונין ללבנהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תצה
כט. כשהרב נכנס לביהמ"ד ורצועה בידו מי דואג, מי שדרכו ללקותכד הקמח (מישור) עמ' רעב
כט. כשישראל עושין רצונו של מקום מאותות שמים לא יחתו אגרא דכלה ח"א עמ' צז
כט. כשמאורות לוקין סימן רע ליושבי תבל אגרא דכלה ח"א עמ' צו, צט
כט. לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מכתב מאליהו ח"ה עמ' 465
כט. מאורות לוקין חכמה ומוסר ח"א עמ' שנט
כט. מאורות לוקין סימן רע לאומותטוב טעם בראשית עמ' כב
כט. מאורות לוקין על אב בית דין שמת מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סא
כט. מאורות לוקין על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קמח פסוק יד
כט. מאותות השמים אל תחתו וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלד
כט. משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לכל עבדיו והניח פנס לפניהם כעס עליהם, אמר לעבדו טול הפנס מפניהם והושיבם בחושך באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 58-57
כט. נכסי בעלי בתים יורדים לטמיון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמה
כט. על ארבע דברים חמה לוקה וכו' תורת העולה ח"א פרק ח, ח"ג פרק יב
כט. על ארבע דברים מאורות לוקיןמי מנוחות (בירדוגו) עמ' מב, סז
כט. על ארבעה דברים חמה לוקה שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תנ
כט. על ארבעה דברים חמה לוקה, על אב"ד שמת ולא נספד כהלכה וגו' באר הגולה (הרטמן) הקדמה 104, באר ו הערה 5, 82, 33-32
כט. על ד' דברים החמה לוקה על אב"ד שמת ועל ב' אחים שנשפך דמם כאחד וכו' פתחי שערים ח"ב עמ' קטו
כט. על ד' דברים החמה לוקההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פו
כט. על ד' דברים המאורות לוקין הישר והטוב (תשסג) עמ' תלז, תנד, תפב
כט. על ד' דברים חמה לוקה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נ
כט. על ד' דברים מאורות לוקים: על כותבי פלסתר ועל מעירי עדי שקר וכו' באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 980, 981, 34-33
כט. על שני אחין שנשפך דמם ביום אחד פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תריג
כט. פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים אהבת חיים (דייטש) עמ' רצא
כט. רצונו של מקום דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 380
כט. רש"י - לא שמעתי טעם בדבר צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ק
כט. רש"י שר של אדום הוא סמאל גור אריה דברים פל"ב הערה 41
כט. שישראל מונין ללבנה ועוברי בובבים לחמה של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות כו, בא אות ג, ויק"פ אות כה, כו, פנחס אות ד
כט. שישראל מונין ללבנה ועכו"ם לחמהנועם אליעזר בראשית עמ' שנג ע"א
כט. שישראל מונין ללבנהעקבי אבירים (תשסה) עמ' עג, קיט, קכ, שעא
כט. שפך לו רבו קיתון ויאמר מרדכי - דרשות עמ' נא
כט. שפך לו רבו קיתון על פניו ואמר לו אי אפשי בשמושך מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תתכב
כט. ת"ח שלא נספר כהלכה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצט
כט. ת"ר בשביל ד' דברים המאורות לוקין הגיד מרדכי דרוש ד
כט. תוס' ד"ה בעינן, משמע דפשיטא ליה דבעינן הדר לכולי יומא ולכם משלכם לא מיתוקמי אלא ביו"ט ראשון עצי חיים - מועדים עמ' קנו*
כט: אלא גזול, בשלמא יום טוב ראשון דכתיב לכם משלכם של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו בהגה"ה
כט: אר"י משום דהו"ל מצוה הב"ע שנאמר והבאתם גזול ואת הפסח וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רטו, שסה
כט: בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסב
כט: בשביל ארבעה דברים נכסי בעה"ב יוצאין לטמיון שמחת הנפש עמ' קיז
כט: בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון וכו' אבל בענוים כתיב וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעז
כט: בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים יורד לטמיון, על כובשי שכר שכיר, ועל עושקי שכר שכיר, ועל שפורקין עול מצואריהן ונותנין על חבריהן, ועל גסות הרוח, וגסות הרוח כנגד כולן תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצד
כט: ולקחתם לכם להוציא את הגזול סיבת פסול גזל מצוה הבאה בעבירה וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשלד, תשמו
כט: ולקחתם לכם משלכם דברי יואל מועדים ח"ד דף נ ע"א
כט: ולקחתם לכם משלכם עצי חיים - מועדים עמ' קלט*, רחצ
כט: ולקחתם לכם משלכם וכו' דברי אש (כץ) עמ' קפא, רג
כט: ולקחתם לכם, משלכםמדבר יהודה (תשסב) עמ' קיג
כט: ועל גסות הרוח וגסות הרוח כנגד כולם שמחת הנפש עמ' קיז
כט: ורש"י בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות לב אביגדור עמ' קנא
כט: ישראל מונין ללבנה ויגד יעקב עמ' שפו
כט: ישראל ממין ללבנה יאומות העולם מונין לחמה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ע
כט: ישראל נמשלו ללבנה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' מה
כט: כל העומד לשריפה כשרוף דמי פרי נפש חיה ח"ב עמ' נא
כט: לולב הגזול והיבש פסול (ותוס' ד"ה מתוך) מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
כט: לולב הגזול והיבש פסול וכו' ובגט' משום דהו"ל מצהב"עחיי נפש ח"ג עמ' ב, כח, קמ, רמ
כט: לולב הגזול והיבש פסול וכו' ולקחתם לכם משלכם וכו' גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שב
כט: לולב הגזול וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' נח
כט: לולב הגזול פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סא
כט: לולב הגזול פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשא
כט: לולב הגזול פסול שם יחזקאל עמ' תמא
כט: לולב הגזול פסולפרדס מרדכי עמ' תקיז
כט: לולב היבש פסול אור אברהם - תשובה עמ' תטז
כט: לולב היבש פסול ותוס' ד"ה לולבתפארת ראובן עמ' רח
כט: לולב היבש פסול משום הדר - רש"י, תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' ריב
כט: לולב הנזול פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ט
כט: לכם ולא הגזול אורחות דוד עמ' קו
כט: ללב היבש פסול - תוס' אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כו
כט: מצוה הבאה בעבירה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 45
כט: נפרצו עליו פסול אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' לא
כט: נקטם ראשוטוב טעם ויקרא עמ' קכח
כט: על כובשי שכר שכיר ועל עושקי שכר שכיר שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמג
כט: ציני הר הברזל כשרות וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קמ ע"ג
כט: רש"י - ועל גסות הרוח - שמתגאים ומשתררין על אחיהם בשביל עושרן תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצד
כט: רש"י - כבוד התורה בצנעא ולא להיות יושב ושונה בגובה של עיר ולא לשנות לתלמידיו בשוק בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצג
כט: רש"י ד"ה יבש שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפח
כט: תד"ה לולב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פו
כט: תוס' ד"ה לולב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנג
כט: תוס' ד"ה לולב יבש פסולפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ל
כט: תוס' ד"ה לולבמאורי שערים עמ' שמג
כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלח
כל הגדול מחברו יצרו בינת יששכר דף סח ע"ב
כל הגדול מחברו יצרו גדולאשל חיים ח"א עמ' נ
כל העושה משפט וצדקה וכו' דברי יוסף (הכהן) דף ט ע"א
כל העושה צדקה ומשפט כאלו מלאו לעולם כלו חסד שמן הטוב (תשסו) עמ' תקלג
כמה אזהרות בדיני סוכהאהבת ציון (תשסד) עמ' קס
כפות תמרים - כפותים יחדברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 59
כת אוכלין ושותין עראי חח לסוכה אור אברהם - תשובה עמ' תפז
ל אוונכרי כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנד
ל בסוגיא דמצוה הבא בעבירה דבר המלוכה - הבה תמים עמ' עג
ל כי אני ה' אוהב משפט אהבת דוד (תקנט) דף פא ע"א
ל כי זבינתהו אסא וכו'אברהם במחזה דף פא ע"ג
ל מ"ד אני ה' אוהב משפט משל למלך כו' משכנות יעקב (נעים) דף קכו ע"ב
ל ע"א א"א א"ש לא שאנו אלא ביט"א כו' קידש ידיד דף כד ע"א
ל ע"א א"ל ר"ה להנהו אוונכרי דרכי איש דף פד ע"ב
ל ע"א אין הקב"ה רוצה מצוות בגזולאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קצג
ל ע"א ארשב"י מ"ד כי אני ה' שונא גזל בעולה סוכת דוד (שירירו) דף קי ע"ג
ל ע"א תוס' ד"ה מצוה הבאה בעבירה שני המאורות (תשסח) עמ' קלה
ל ע"א גזול דומיא דפסח וכו' גזול ל"ל תקנתא רנת יצחק ישעיה עמ' רסג
ל ע"א גזול וכו' לכם משנת חיים בראשית עמ' שנה
ל ע"א האי כשורה דמטללתא דגזולה גבורת יצחק סוכות עמ' לד, לח
ל ע"א הנהו אוונכרי וכו' רנת יצחק שופטים עמ' קפ
ל ע"א השי"ת שונא שיקריבו עולה מן הגזל טיול בפרדס ח"ב עמ' נ
ל ע"א והבאתם גזול ואת הפסח וגו', גזול דומיא דפסח מה פסח לית לי' תקנתא אף גזול לית ליה תקנתא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמג, רס
ל ע"א ילפי' מקרבנות לכל התורה פסול מצוה הבאה בעבירה גבורת יצחק סוכות עמ' סח, ע
ל ע"א כי יקריב מכם אמר רחמנא ולאו דידיה הוא ותוס' טל חיים (פרידלנדר) עמ' נ
ל ע"א כי יקריב מכם ולא הגזול, ותוס' ד"ה כי יקריב אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כו-כח
ל ע"א ל"ש דלולג הגזול פסול אלא ביו"ט ראשוןמנחת מרדכי עמ' רלו
ל ע"א לא שנו אלא ביום טוב ראשון אבל ביום טוב שני מתוך שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול רישומי דברים עמ' ט
ל ע"א לא שנו אלא ביום טוב ראשון וכו' אמרי אלימלך עמ' שמ-שמד
ל ע"א לולב הגזול מצוה הבאה בעבירה - תוס' אור אברהם ויקרא עמ' רעא
ל ע"א לולב הגזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה - תוס' אור אברהם דברים עמ' קצא
ל ע"א מאי דכתיב 'כי אני ה' אהב משפס שונא גזל כעולה' וכו' ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל כתב סופר אגדות כאן
ל ע"א מאי דכתיב כי אני ה' וכו' שנא גזל בעולה מכשירי מצוה עמ' ג
ל ע"א מכם להוציא את הגזול דלאו דידיה הוא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נט ע"א
ל ע"א מכם למעט את הגזול בנין שאול עמ' קעד
ל ע"א ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל רנת יצחק ישעיה עמ' רמב
ל ע"א מצוה הבאה בעבירה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רד
ל ע"א מצוה הבאה בעבירה גבורת יצחק סוכות עמ' סב
ל ע"א מצוה הבאה בעבירה גבורת יצחק סוכות עמ' עה
ל ע"א מצוה הבאה בעבירה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קא, קכז
ל ע"א מצוה הבאה בעבירה הכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק יג
ל ע"א משום דהו"ל מצוה הבאה בעבירה שנא' והבאתם גזול ואת הפסח פסח דומיא דגזול גבורת יצחק ימים נוראים עמ' מה
ל ע"א משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירהלמדנות (תשנח) פ' ראה אות קטז
ל ע"א משום דהוי מצהב"עחיי נפש ח"ב עמ' צ
ל ע"א משל למלך ב"ו שהי' עבר על בית המכס וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לא
ל ע"א משל למלך בשו ודם שהיה עובר על בית המכס דרשות מהר"ם שיק עמ' תקמט
ל ע"א משל למלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכס וכו', אף הקב"ה אמר אני ה' שונא גזל בעולה וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכ
ל ע"א משל למלך שעבר על בית המכס חכמת התורה ויקרא עמ' קנח
ל ע"א סתם גזילה יאוש בעלים דברי סופרים סי' טז (עמ' 13)
ל ע"א סתם נכרים גזלני ארעתא ובו' ורש"ישופרא דישראל (תשסו) עמ' רצו
ל ע"א סתם עובדי כוכבים גזלני שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעח
ל ע"א סתם עכו"ם גזלני ארעתא נינהו זך ונקי עמ' קצה
ל ע"א על פסוק בי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולהראה חיים ח"א דף כ ע"ב [סז ע"ב ד"ה ובזה]
ל ע"א על פסוק כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה ראה חיים חלק א דף כ ע"ב (דף ס"ז ע"ב ד"ה ובזה)
ל ע"א קרבן הגזול פסול לפני יאוש ולאחריו גנא דפלפלי עמ' רסד
ל ע"א ריטב"א, ל"א מצוה הבאה בעבירה אלא בדבר שבא לרצון כגון קרבן שופר ולולב וכיו"ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמג
ל ע"א שונא גזל בעולהחכמת התורה נח עמ' יח
ל ע"א תוס' - מצוה הבא בעבירה לא מיפסל אלא היכא דא"א לקיים המצוה אלא ע"י העבירהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמו
ל ע"א תוס' ד"ה הא משנת חיים ויקרא עמ' ט
ל ע"א תוס' ד"ה הא קניה, הק' אמאי דחיק לאוקמי דגזיל קרבן חבירו הא קניה ביאוש וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנה
ל ע"א תוס' ד"ה הא קנייאמנחת מרדכי עמ' קפה
ל ע"א תוס' ד"ה הא קנייהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יד, תקיג
ל ע"א תוס' ד"ה האחכמת התורה צו עמ' קיא
ל ע"א תוס' ד"ה משום אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עב
ל ע"א תוס' ד"ה משום דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכז
ל ע"א תוס' ד"ה משום מכשירי מצוה עמ' נא*, קיד
ל ע"א תוס' ד"ה משום צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ריג
ל ע"א תוס' ד"ה משום +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ריג
ל ע"א תוס' ד"ה משום קהלת יעקב סוכות עמ' ז
ל ע"א תוס' ד"ה משום שופרא דישראל (תשסו) עמ' רסב
ל ע"א תוס' ד"ה משום דה"ל מצהב"ע, למה לי קרא להוציא הגזול תיפוק לי דהו"ל מצהב"עחיי נפש ח"ב עמ' יג, קנה, קצא
ל ע"א תוס' ד"ה משום דהו"ל מצוה הבאה בעבירה, וא"ת לקמן דפסלינן לולב של אשרה ושל עיר הנדחת משום דמיכתת שיעוריה תיפוק ליה משום מצוה הבאה בעבירה ותו אמאי שרינן דלאו אשרה דמשה וי"ל דלא דמי לגזל דמחמת עבירת הגזל באה המצוה שיוצא בו אבל הני אטו מחמת עבירה שנעשית בו מי נפיק ביה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מב
ל ע"א תוס' ד"ה משום דהוה מצוה הבאה בעבירהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' ע
ל ע"א תוס', גזולה אסורה מדאו' גבורת יצחק סוכות עמ' לח
ל ע"א תור"ה משום - דהו"ל מצוה הבאה בעבירה עטרת חן ח"ב עמ' יג
ל ע"ב אגד שינוי החוזר לברייתו הוא לחמי תודה דף רה ע"ב
ל ע"ב אין יאוש לקרקע לחמי תודה דף קנג ע"א
ל ע"ב בתד"ה וקרקעבריכות המעיין עמ' רמ
ל ע"ב וליקניוה בשינוי מעשה קא סבר לולב אין צריך אגד לקוטי שיחות חי"ב עמ' 215
ל ע"ב ולקנינהו בשינוי מעשהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקיג
ל ע"ב וקרקע אינה נגזלת לקוטי שיחות ח"כ עמ' 309
ל ע"ב יאוש אינו עדיין קניןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנג
ל ע"ב לולב היבש פסול, ורש"י ותוס' גבורת יצחק סוכות עמ' עח
ל ע"ב סוכה גזולה פסולה בגוזל מראש הספינה ועגלה - תוס' אור אברהם דברים עמ' קפח
ל ע"ב קרקע אינה נגזלתמשיבת נפש עמ' כה
ל ע"ב ריטב"א, דלא אמרינן מצוה הבאה בעבירה אלא בדבר שבא לרצות כגון קרבן שופר ולולב כו' גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סח
ל ע"ב רש"י ד"ה וקרקע, מהרש"אחכמת התורה בראשית עמ' שעה
ל ע"ב רש"י ד"ה וקרקע, שינוי רשות לא הוי מצוה הבאה בעבירה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנה
ל ע"ב רש"י, לולב היבש פסול מטעם זה אלי ואנוהו גבורת יצחק סוכות עמ' מח
ל ע"ב רשב"א ד"ה ת"ר קהלת יעקב סוכות עמ' ז, כה
ל ע"ב שינוי החוזר לברייתו וכו' לקוטי שיחות ח"ו עמ' 89
ל ע"ב תוס' - שינוי השם ושינוי מעשה אף דחוזר לברייתו קנהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנג
ל ע"ב תוס' ד"ה וליקנוי' שם ישראל עמ' קטו
ל ע"ב תוס' ד"ה וקרקע וכו' מיהו היכא דנשתקע שם בעלים וכו' יש יאוש רנת יצחק שופטים עמ' קמה
ל ע"ב תוס' ד"ה וקרקע, וריטב"א, ל"ל למיפסל סוכה גזולה הא הוי מהב"ע גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יז, נ
ל ע"ב תוס' ד"ה וקרקע, ל"א מצוה הבאה בעבירה אלא בדבר שבא לרצון מון קרבן שופר ולולב כו' רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קצג
ל ע"ב תוס', ואנוהו הוי רק לכתחילה גבורת יצחק סוכות עמ' מח
ל שונא גזל בעולה למלך בו"ד שהיה עובר וכו'צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלט ע"א
ל תוס' ד"ה משום דהוי לי' מצהב"עחמודי צבי שמות עמ' רלב
ל תוס' ד"ה משום כו' קידש ידיד דף כד ע"ג, סב/סג ע"ג
ל. א"ל לרב הונא להני אוונכרי כי זבניתו אסא מן הנכרים לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינון וכו' להורות נתן בראשית עמ' קנח, קסא
ל. א"ל רב הונא להנהו אוונכרי כי זבינתו אסא מכותים לא תגזזו אתון וכו' עצי חיים - מועדים עמ' קי*
ל. א"ל רב הונא להני אונכרי כי זבנינא אסא מכותים וגו' לגוזזה אינהו ויהבו לכוחיי נפש ח"ד עמ' שסט
ל. 'אדם כי יקריב מכם' ולא מן הגזולגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שנא
ל. אדם כי יקריב מכם ולאו דידיה הוא שרגא המאיר מועדים עמ' לג, מד
ל. אי לפני יאוש מכם אמר רחמנא והאי לאו דידיה הוא עצי חיים - מועדים עמ' פט
ל. אילימא לפני יאוש מכם אמר רחמנא וליכא שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מא, צפחת השמן אות כט
ל. אין עבירה מצרה ישא מדברותיך - מגילה עמ' רפו
ל. אני ה' אוהב משפט וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יז
ל. אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רג
ל. אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה, משל למלך... ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' כט
ל. אני ה' שונא גזל בעולה ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל דברי יואל פ' צו דף קלג ע"ב
ל. אני ה' שונא גזל בעולהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רטו
ל. אף גזול לית ליה תקנת לא שנא לפני יאוש שארית יעקב (אלגזי) דף ט ע"א
ל. אר"י משום רשב"י וכו' משל למלך בו"ד אמר תנו מכס כמוני ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פ
ל. אתרוג הגזול הוה מצוה הבאה בעבירה ותוס' דח"ה בכל מצוה דאורייתא דרש משה (קלנברג) ח"א דף סו
ל. בשלמא יו"ט ראשון בעינן לכם אלא יו"ט ב' מ"ט משום דהוי מצהב"עחיי נפש ח"ו עמ' לה
ל. גזול דומיא דפיסח מה פיסח לית ליה תקנתא אף גזול לית ליה תקנתא ל"ש לפני יאוש ול"ש לאחר יאוש וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקע
ל. גזול וכו' ולא שנא לאחר יאושמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצג
ל. הא קניא ביאושחיי נפש ח"ו עמ' קיט
ל. הקב"ה אמר וכו' ממני ילמדו כל עוברי דרכים ויבריחו עצמן מן הגזל חיי נפש על ההגדה עמ' קעד, רמ
ל. יאוש לענין ברכה (תוס') באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ז אות ה
ל. יבש פסול דברי הרב עמ' רלד
ל. יבש פסול מפני שאין לו הדר וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קכז ע"ב
ל. כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה וכו' משל למלך בשר ודם וכו' עצי חיים - מועדים עמ' פא, קמא
ל. כי זבנינהו אסא מכותים לא תגזוזוהו אתון אלא ופו'חיי נפש ח"ו עמ' קלט, רטז
ל. כי זבניתו אסא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נא
ל. כי זבניתו אסא וכו' דובר שלום (תשסג) אות שצד
ל. כי יקריב פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז
ל. כי יקריב מכם ולא מן הגזלפרדס מרדכי עמ' שפח-שפט, תיח
ל. כי יקריב מכם, פרט לגזול ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ד, ו
ל. להני אוונכרי כי זבינתו אסא מעכו"ם וכו' דברי יונה עמ' קמט
ל. לולב גזול ביום ראשון אפילו לאחר יאוש פסול משום מצוה הבאה בעבירה מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמז
ל. לולב הגזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ג
ל. לכם להוציא את השאול ואת הגזולחיי נפש ח"ג עמ' קמד
ל. מ"ד כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה מלה"ד וכו' עצי חיים על התורה עמ' תטז
ל. מאי דכתיב כי אני ה' וגו' משל למלך בשר ודם שהי' עובר על בית המכס וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף פד ע"א
ל. מאי דכתיב כי ה' אוהב משפט וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קכז ע"ב
ל. מה פסח לית לי' תקנתא אף גזול לית לי' תקנתא ל"ש לפני יאוש ול"ש לאחר יאושחיי נפש ח"ד עמ' תנג
ל. מכם ולא הגזול להורות נתן בראשית עמ' שמב
ל. מכם למעט את הגזול בית יצחק (ויינברגר) עמ' רכא
ל. ממני ילמדו בני ויבריחו עצמם מן הגזל דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1241
ל. ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזלמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ב
ל. ממני ילמדו וכו' ויבריחו עצמן מן הגזל שיחות לספר ויקרא עמ' פא
ל. מצוה הבאה בעבירה דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 76
ל. מצוה הבאה בעבירה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנד
ל. מצוה הבאה בעבירה עמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים לט
ל. מצוה הבאה בעבירה שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' רי
ל. מצוה הבאה בעבירה פסולה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עג
ל. מצוה הבאה בעבירהאמרי מאיר (מאירי) משלי פי"ד פסוק לד, קהלת פ"ז פסוק כג
ל. מצוה הבאה בעבירהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ד, ז, מז, קו
ל. משום דהו"ל מצוה הבאה בעבירהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ח
ל. משום דהוה ליה מצוה הבא בעבירה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שג
ל. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי דגל מחנה יהודה עמ' רפ
ל. משל למלך בו"ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פא
ל. סוגיא דמצוה הבאה בעבירהחיי נפש ח"ג עמ' ב-ו, קט-קמה
ל. רש"י - וליקניהו בשינוי מעשה שאגד שלשת במינים יחד דשינוי מעשה הואדברי יונה עמ' קמט
ל. רש"י - מ"ט, ושמא אותו קרקע מישראל הוה עצי חיים - מועדים עמ' קיב
ל. רש"י ד"ה מאי טעמא פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ה-ח, שמח
ל. רש"י ד"ה שונא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ז
ל. רש"י ותוס' ד"ה האפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנא, קנג
ל. שונא גזל בעולה צדקת יוסף עמ' קנד
ל. תוס' ד"ה הא חמודי צבי מועדים עמ' יח
ל. תוס' ד"ה הא קניה ביאוש, דבברכה שאני שאף ששינוי קונה אין זה אלא מנאץחיי נפש ח"א עמ' קנא ע"ב
ל. תוס' ד"ה כי יקריב יבין שמועה (לעוו) עמ' תנד
ל. תוס' ד"ה משום - הקשו למה לי קרא לכם להוציא את הגזול, והא הוה מצוה הבאה בעבירהשם יחזקאל עמ' יט, נח, סו
ל. תוס' ד"ה משום חמודי צבי מועדים עמ' יב, תע, תעד, תפד
ל. תוס' ד"ה משום להורות נתן ויקרא עמ' מד, קלה
ל. תוס' ד"ה משום מקראי קדש (תשנג) עמ' תיט
ל. תוס' ד"ה משום פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ו*-ז, ח"ג עמ' תקע
ל. תוס' ד"ה משום (להוציא הגזל)חיי נפש ח"ד עמ' י, קיח, קכא
ל. תוס' ד"ה משום בא"ד ל"ל קרא למעט מצה של טבל תיפוק לי' דהוי מצהב"עחיי נפש ח"א עמ' שכה ע"א
ל. תוס' ד"ה משום במצה של טבל תיפו"ל במצהב"ע וכו' יציב פתגם - פסח עמ' קצט
ל. תוס' ד"ה משום דהוה לי' מצוה הבאה בעבירה, משום שאול איצטריכא דבלאו לכם נפקא לן גזול משום מצוה הבאה בעבירה, ומהרש"א דברי יואל מועדים ח"ב עט ע"ב, פג ע"ב
ל. תוס' ד"ה משום ל"ל קרא לאסור מצה של טבלחיי נפש ח"ד עמ' קז, תלט
ל. תוס' ד"ה משום למה לי קרא למצה של טבל אי מצהב"ע מה"ת רחיי נפש ח"ו עמ' קטז, קיט, קכב
ל. תוס' ד"ה משום למה לי קרא שאינו יוצא במצה של טבל וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רמג
ל. תוס' ד"ה משוםחיי נפש ח"ג עמ' יב, קמ, קמה, ריח
ל. תוס' ד"ה משוםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צח
ל. תוס' ד"ה משוםפרדס מרדכי עמ' תלט
ל. תוס' ד"ה משוםפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מא
ל. תוס' ד"ה משום, והדתניא לכם משלכם להוציא השאול והגזולחיי נפש ח"ו עמ' לט, ע, קיט, קמא, קעד, רז
ל. תוס' ד"ה משום, לכם אתיא רק להוציא שאול דלגזול לא צריך קרא משום דהוי מצהב"ע דרשות דבר צבי עמ' קלט
ל. תוס' ד"ה משום, למה לי לכם למעט הגדול תיפוק לי' דהוה מצהב"עחיי נפש ח"א עמ' כד, נו ע"ב, רכה ע"ב, רכח ע"ב
ל. תוס' ד"ה משום, למה לי קרא במצה של טבל תיפוק ליה משום מצוה הבא בעבירה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שג
ל. תוס' ד"ה משום, לקמן דרשינן לכם להוציא את השאול ואת הגזול תיפוק ליה משום מצוה הבא בעבירה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שב
ל. תוס' ד"ה מתוך חמודי צבי מועדים עמ' קב
ל. תוס' ד"ה מתוך משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנב
ל. תוס' ד"ה קרקע משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' א
ל. תוס', למה צריך קרא להוציא גזולמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סד
ל: אין סוכה נוהגת אלא בד' מינים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכג
ל: אמר להו רב הונא להנהו אוונכרי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמז
ל: אר"י משום רשב"י מ"ד כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה משל למלך בו"ד שאמר לעבדיו תנו מכם וכו' דרש משה (קלנברג) ח"א דף לח
ל: בדין יאוש בקרקע עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקד
ל: תוס' ד"ה משום ויגד יעקב עמ' רנ, רנו, שיח, שיט
ל: תוס' ד"ה שינוי אף שלא קנאו וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קיא
ל: ד"ה וקרקעכתנות אור עמ' תצח
ל: וליקנינהו בשינוי השם מקראי קדש (תשנג) עמ' רנד
ל: יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קלב
ל: לולב היבש פסול, וברש"י ובתוס'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עט
ל: לולב צריך אגדמאורי שערים עמ' שמב
ל: קרקע אינה נגזלת גור אריה ויקרא פי"ד הערה 56
ל: קרקע אינה נגזלת תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יב(לד) {אם אמרינן כן לכל מידי}
ל: קרקע אינה נגזלתצמח דוד (סקאליע) עמ' קעד
ל: רש"י - וקרקע אינה נגזלת, וא"נ קני מצוה הבאה בעבירה הוי עצי חיים - מועדים עמ' קי
ל: רש"י ד"ה וקרקע פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
ל: שינוי החוזר לברייתו בני שלשים עמ' קנב
ל: שינוי החוזר לברייתו לא שמי' שינויחמודי צבי שמות עמ' קמא
ל: שינוי החוזר לברייתו לא שמיה שינוי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סד
ל: תד"ה וקרקע ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עה
ל: תוס' - גזרו שמא יעבירנו אף שהוא גזירה רחוקהדברי יונה עמ' צה
ל: תוס' ד"ה וליקנויה חמודי צבי מועדים עמ' יח
ל: תוס' ד"ה וקרקע אינה נגזלתחיי נפש ח"ו עמ' קמה
לא אשה שהיו לאביה 318 עבדיםעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 6,9
לא דהוה לאבוה שי"ח עבדי ראש דוד (תקלו) דף קכה ע"ג
לא דהוה לאבוה שי"ח עבדיראש דוד (תשמו) עמ' תעז ע"א
לא דהוה לאבוה שיח עבדי ראש דוד (תקלו) דף קכה ע"ד
לא ע"א אי קרקע נגזלת סוכה גזולה היאלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עה
לא ע"א איתתא דהוא לאביה שי"ח עבדי צווחא דברי סופרים סי' טז (עמ' 13)
לא ע"א איתתא דהוי לאבוה תלת מאה ותמניא סרי עבדי חכמת התורה לך לך עמ' שצז
לא ע"א אמרה ליה אתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי וכו' טיול בפרדס ח"ב עמ' שט, שנג
לא ע"א אתרוג היבש פסול מאכסניא של התורה סי' כט
לא ע"א אתתא דהוי ליה לאבוה ג' מאות וי"ח עבדי צווחה קמייכו ולא אשגיחתו בה טל חיים (פרידלנדר) עמ' שלב
לא ע"א בההיא סבתא דאתאי לקמי' דר"נ שם ישראל עמ' כז, קיד
לא ע"א בכפות תמרים - פסול גזול בסוכה וכו' גם בדפנות לקוטי שיחות חי"ט עמ' 354
לא ע"א דין הדר הפוסל בלולב אור אברהם שמות עמ' רלח
לא ע"א דר באילנו משנה לשנה תורת מנחם חנ"ח עמ' 166
לא ע"א ההוא סבתא דאתאי לקמי' דר"נ א"ל ר"ג וכו' פעיתא הוא דא וכו' מעשה רוקח (ר"א רוקח) לך ו ע"ג
לא ע"א ההיא איתתא דאתא לקמיה דר"ן וכו' לשון ערומים דף סד ע"ד
לא ע"א ההיא סבתא דאתא לקמי' דר"ג אמרה לי' ריש גלותא וכולהו רבנן בסוכה גזולה הוו יתבי וכו' אמרה לי' איתתא דהוה לי' לאבוה תלת מאה ותמני סרי עבדי צוו?א קמייכי ולא אשגחיתו בה הדרש והעיון בראשית מאמר נו
לא ע"א ההיא סבתא דאתאי לקמיה דר"נ א"ל ר"ג וכולהו רבנן דביה ר"ג בסוכה גזולה הוו יתבי צוחה ולא אשגח בה ר"נ וכו' דעת סופר עמ' טז ע"ב
לא ע"א ההיא סבתא דאתאי לקמיה דר"נ וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמד
לא ע"א ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן א"ל ריש גלותא ובלהו רבנן וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעו
לא ע"א ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן וכו' פעיתא היא דא ואין לה אלא דמי עצים בלבד רישומי דברים עמ' ט, י
לא ע"א ההיא סבתא וכו' א"ל ריש גלותא וכו' בסוכה גזולה הוו יתבי וכו' הר המוריה עמ' כו
לא ע"א ההיא סכתא ראתאי לקמיה ררב נחמן, אמרה ליה ריש גלותא ובולהו רכנו דכי ריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי, צווחה ולא אשגה כה רב נחמן, אמרה ליה איתתא רהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סדי עבדי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה, אמר להו רב נחמן פעיתא היא דא, ואין לה אלא רמי עצים בלכר כתב סופר אגדות כאן
לא ע"א כהן המוסיף על הברכות עובר רק בפריסת כפים - רשב"א אור אברהם ויקרא עמ' קלג, קלח
לא ע"א לא מצא אתרוג הכתב והקבלה דברים פ"ד פסוק ב
לא ע"א לא מצא אתרוג לא יביא פריש ולא רימון ותוס' איתן האזרחי עמ' קלב
לא ע"א לר' יהודה לולב היבש כשר לחמי תודה דף רו ע"א
לא ע"א מה אתרוג בעי הדר אף לולב בעי הדר לקוטי שיחות ח"כ עמ' 257, חכ"ב עמ' 132
לא ע"א מוכה גזולה פסולה בגוזל מראש הספינה ועגלה - רש"י אור אברהם דברים עמ' קפח
לא ע"א מעשה בבני כרכין שהיו מורישין לולביהן לבני בניהם ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 220
לא ע"א נשיאות הכפים הוי לעיכובא - רשב"א אור אברהם דברים עמ' יז
לא ע"א קרבנו ולא הגזול וגזל דומיא דפסח וחולה וכו'הגיונות אל עמי ח"א דרוש יב
לא ע"א קרקע אינה נגזלת וסוכה שאולה היא וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 349
לא ע"א ריש גלותא וכולהו רבנן בסוכה גזולה יתבי חכמת התורה חיי שרה עמ' תלט
לא ע"א רש"י ד"ה אלא דמי דתקנת חכמים היא זו על המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול הנגזל את דמיו, ולא חייבוהו לקעקע את בנינו מפני תקנת השביםרישומי דברים עמ' י
לא ע"א רש"י ד"ה ההיא דגזלו ממנה עבדי ריש גלותא עצים, וסככו בהןרישומי דברים עמ' י
לא ע"א רש"י ד"ה ורבנן - בסוכה שאינה שלו בשאולה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 349
לא ע"א רש"י ד"ה לא מקשינן, ולא ניתן לדרוש מעצמו מכל שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן אלא קל וחומר דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לו
לא ע"א רש"י פי' לאבוהא, לאברהם אבינו ילידי ביתו ג' מאות וי"חבני יששכר ח"ב דף מה ע"ד
לא ע"א תוס' ד"ה ור"י, פי' בקונטרס לא הוקשו ללמוד זה מזה ולא ניתן לידרוש מעצמו מכל י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן אלא קל וחומר ותימה גדולה פי' דאפילו סמוכין דהיינו שני מקראות הסמוכין זה לזה ניתנו לידרש מן התורה וכו' כל שכן היקישא וכו' אלא כל המדות אדם דן מעצמו חוץ מגזרה שוה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לו
לא ע"ב אין חיוב על הישראל להתברך ברכת כהנים - ריטב"א אור אברהם במדבר עמ' עח
לא ע"ב בחי' הרשב"א ד"ה מאי לאו - ב"ב מצוה דכהן הוא לקוטי שיחות חי"ד עמ' 41
לא ע"ב בפני יהושע הכתב והקבלה בראשית פל"ה פסוק ד
לא ע"ב הדר באילן+דברי שמואל (תשנח) עמ' קז
לא ע"ב הדר באילנו משנה לשנה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כב ד"ה ואמרו
לא ע"ב הדר באילנו משנה לשנה תורת מנחם חנ"ד עמ' 176, חנ"ה עמ' 277
לא ע"ב ושל אשרה פסול וכו' הכא באשרה דמשה עסקינןזכור לדוד עמ' סה
לא ע"ב כשם שאין פותחין כך אין מוסיפיןנחלי מים (מלאח) עמ' רלב
לא ע"ב כתותי מכתת שיעוריה כתונת פסים (תשעא) עמ' נא
לא ע"ב לא יביא לא פריש ולא רימון דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מו ד"ה אי
לא ע"ב לולב של ע"ז לא יטול ואם נטל כשרלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עה
לא ע"ב מצוות לאו ליהנות ניתנו, ובריטב"א בית ישי - דרשות עמ' רפד
לא ע"ב משום דלא גמר פירא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כב ד"ה ואמרו
לא ע"ב ר"ן יד ע"א בדפי הרי"ף חכמת התורה תולדות עמ' תרעח
לא ע"ב ריטב"א ד"ה מאי לאו משיב צדק סי' לד (עמ' 20)
לא ע"ב שאין פוחתים הכתב והקבלה במדבר פ"ד פסוק ב
לא תוס' הדר באילנו בן עזאי שמחת הרגל (תקמב) על רות דף מח ע"א
לא. אדם יוצא יד"ח בסוכתו של חבירו וקרקע אינה נגזלתמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצג
לא. איתתא דהו"ל לאבוה שי"ח עבדימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מ
לא. איתתא דהוה ליה לאבוה שי"ח עבדי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סג, עט
לא. אלא דאיבני בחמיסר מחצות היוםעירין קדישין השלם עמ' קמא
לא. אשה שהיו לאביה שי"ח עבדים וכו' פעיתא דאנחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות יד
לא. בארבע מינים אין יוצאין אפילו בשאולאבני אש (אויש) מועדים עמ' נה
לא. במחלוקת רש"י ותוס' אם היקש נדרש מעצמו פרפרת משה ח"ב עמ' רז
לא. האי כשורא דמטללתא בגזולה וכו' תקנת מרישפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צו
לא. האי סבתא דאתאי לקמיה דר"נ אמרה ליה ריש גלותא וכולהו רבנן דריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי וכו' דובר צדק (זילבר) עמ' מא
לא. הדר מלשון הידור דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1955
לא. ההוא סבתא דאתית לקמיה דרב נחמן וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 36
לא. ההוא סבתא וכו' ריש גלותא וכולהו רבנן בסוכה גזולה הוי יתבי וכו' פעיתא היא דא ואין לה אלא רמי עצים בלבד חמודי צבי מועדים עמ' טו
לא. ההוא סבתא, ד"י ורבנן דבי ריש גלוחא בסוכה גזולה יתביחיי נפש ח"ו עמ' קצט, ריא
לא. ההיא איתתא וכו' אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שנז
לא. ההיא סבתא דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קט, קי
לא. ההיא סבתא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סד
לא. ההיא סבתא דאתאי לקמיה דר' נחמןחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 590
לא. ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צד
לא. ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
לא. ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן וכו' צווחה ולא אשגח בה רב נחמן אמרה ליה איתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עברי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה פאר יעקב ח"א עמ' פו, ח"ד עמ' שצז
לא. ההיא סבתא וכו' איתתא דהו' לי' לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה דברי יואל פ' לך לך דף שכב ע"א
לא. ההיא סבתא וכו' בסוכה גזולה הוי יתבו פעיתא היא דא גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שח
לא. ההיא סבתא וכו' צווחה ולא אשגח בה, א"ל איתתא דהו"ל לאבוה שי"ח עבדי צווחא קמייכו וכו' פעיתא היא משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצג {הסבתא צווחה שאין כבודה לטרוח בהבאת עצים. והשיבה דכיון דפעיתא היא, ואינה מכובדת, תלך לקנות עצים}
לא. ההיא סבתא ראמרה, רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה יתבי וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ז לסוכות
לא. ההיא סבתא ראתאי לקמיה דר"נ וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' צט, קט-קיז
לא. ההיא סבתאדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעב
לא. היו לאבי 318 עבדיםאשל חיים ח"א עמ' קסד
לא. והמסכך ברה"ר וכו' בשתוקף את חבירו והוציאו מסוכתופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קסה, ח"ד שאלה קנ
לא. יבש פסול ור' יהודה מכשיר מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
לא. לא יביא לא פריש ולא רימון וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' א
לא. לאחר פטירת אביו אומר הריני כפרת משכבופנים מסבירות עמ' תלט
לא. לולב אינו צריך אגוד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סט
לא. לולב היבש פסול ור"י מכשירתפארת ראובן עמ' רח
לא. ליכא חיובא אישראל להתברך, מצוה דכהן היא - ריטב"א אור אברהם - סידור התפילה עמ' שסה
לא. מדות התורה שאדם דן מעצמו אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ב אות ג
לא. מה אתרוג בעי הדר אף ללב בעי הדר אור אברהם - תשובה עמ' תטז
לא. מה שהעיד ר"י שהיו מורישין לולביהן תורת חיים (קאסוב) עמ' ריח
לא. מורישין את לולביהן משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לב
לא. מלמד שכל ישראל יוצאים בסוכה אחד וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' נא
לא. מסכך ברשות הרבים משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצה
לא. מצוה הבאה בעבירה בדרבנן חקל יצחק (תשסג) עמ' תכט
לא. סוכה גזולה היא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצא
לא. סוכה גזולה והמסכך ברה"ר ר"א פוסל ותוס' ד"ה אבל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
לא. סוכה גזולה והמסכך ברשות הרביםפנים מסבירות עמ' קסז
לא. סנדל של ע"ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפא
לא. קרקע אינה נגזלת שם יחזקאל עמ' סו
לא. ר"א סבירא ליה קרקע נגזלתפנים מסבירות עמ' תלט
לא. ר"ג וכולהו רבנן בסוכה גזולה הוי יתביחיי נפש ח"ג עמ' א
לא. ר"י מכשיר בלולב היבשעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות מג
לא. ריטב"אמאורי שערים עמ' שנב
לא. רש"י - אע"פ שאתם מביאים העולות וכו' שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קע
לא. רש"י - לאבוה, לאברהם ילידי ביתו שי"ח דובר צדק (זילבר) עמ' מא
לא. רש"י אין אדם דן היקש מעצמו גור אריה שמות פכ"ט הערה 140
לא. של אשירה ועיר הנדחת פסול מקראי קדש (תשנג) עמ' ריז, רכא
לא. ת"ר סוכה גזולה וכו' ר"א פוסל וחכמים מכשירין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכב
לא. תוס' ד"ה גזל עצים, אין זה סוכה גזולה דקנינהו בשינוי מעשה וכו' דברי יואל פ' לך לך דף שכג ע"א
לא. תוס' אדם דן היקש מעצמו גור אריה שמות פכ"ט הערה 140, ויקרא פכ"א הערה 156, במדבר פל"א הערה 34, דברים פכ"ו הערה 102
לא. תוס' ד"ה הירוק מפניני הרב עמ' קצח
לא. תוס' ד"ה ור"י סבר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעב
לא: "הדר" הדר באילנו משנה לשנהדבש השדה עמ' קסה
לא: בל תוסיף בברכת כהנים, דוקא ע"י נשיאת כפים - רשב"א אור אברהם על ספר המצוות עמ' קסג
לא: ברכת כהנים מצוד. דכהן הוא, לא דישראל - ריטב"א אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רפב, תמח
לא: ברכת כהנים מצוה דכהנים דוקא - ריטב"א אור אברהם על ספר המצוות עמ' צד, קעג, תס
לא: דבתותי מיבתת שיעוריה של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות לה
לא: דליכא חיוב אישראל להתברך, מצוה דכהן היא - ריטב"א אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שב
לא: הדר באילנו משנה לשנה ובתוס'תפארת ראובן עמ' רה
לא: הדר שדר באילנו משנה לשנה כתב סופר דרשות (תשל) עמ' נח
לא: ושל אשירה פסול דכתותי מיכתת שיעוריהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מא, ח"ב שאלה כז, ח"ג שאלה קמח, קעב, ח"ד שאלה קסו
לא: כל שיש לו היתר ע"י ביטול ל"א כתותי תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עט(רנח) {כיון שבידו להתיר איסורו קל}
לא: לולב בימין ואתרוג בשמאל פני מלך ויקרא עמ' קפט
לא: מהו דתימא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי - ריטב"א אור אברהם על ספר המצוות עמ' קסג
לא: מעשה באנשי כרכום שהורישו לולביהן לבניהם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רג, רכד
לא: מצות ברכת כהנים אכהנים דוקא לא אישראל - ריטב"א אור אברהם - תשובה עמ' תסו
לא: מצות ברכת כהנים היא על הכהנים ולא על ישראל - ריטב"א אור אברהם ברכות עמ' לג
לא: פסול דתעומה"ע שייך רק בסכך ופסול דגזילה שייך אף בדפנות ויגד יעקב עמ' שכ
לא: צווחה ולא אשגח בה פני מלך ויקרא עמ' קצז
לא: ריטב"א עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיא
לא: תוס' ד"ה הואיל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסב
לא: תוס' ד"ה הואיל (בענין בל תוסיף) עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קי
לא: תוס' ד"ה הואיל (בענין בל תוסיף) עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שכג
לא: תוס' ד"ה הירוק נזר הקדש ח"ב עמ' רמט
לא: תוס' ד"ה הירוק ככרתי - ביאור כוונתם באריכות שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נו, נח, רפג
לא: תוס' ד"ה שיעור תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
לב היכי דמי עבות, אמר רבי יהודה והוא רקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא, ר' כהנא אמד אפילו תרי וחד רב אחא ברי דרבא מהרד אתי וחד הואיל ונפק מפומיה דרב הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קב
לב ע"א [לולב] כפות תמרים כפות ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שס
לב ע"א אמר אביי דרכיה דרכי נועם כתיב מכשירי מצוה עמ' טו
לב ע"א ואימא כופרא דרשות מהר"ם בנעט עמ' רפח
לב ע"א ואימא כופרא אמר אביי דרכיה דרכי נועם כתיב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' כד, שכו
לב ע"א ואימא כופרא אמר אביי דרכיה דרכי נעם וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנח ד"ה ויובנו, עמ' תקנט ד"ה והנמשל
לב ע"א ואימא כופרא וכו' לקוטי שיחות ח"ח עמ' 351
לב ע"א ואימא תרתי כפי דתמריתורה אור (באנדי) עמ' רצז
לב ע"א כפות תורת מנחם חנ"ד עמ' 176
לב ע"א ממאי דכפות תמרים דלולבאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יח
לב ע"א נחלקה התיומת וכו' ופסול דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כב ד"ה אמנם
לב ע"א רש"י ד"ה תיומתפניני שבח עמ' קכב
לב ע"א תוס' ד"ה באשרה, ומיהו קשה דפרק כל הצלמים בעי ר"ל המשתחוה לדקל לולובו מהו למצוהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 46
לב ע"א תוס' ד"ה דרכיה. רבא לא היה שם וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנח ד"ה ושם
לב ע"א תוס' ד"ה עובר לעשייתן דרכי איש דף פה ע"ב
לב ע"ב [הדס] תלתא תלתא טרפי בקינא ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שס
לב ע"ב א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדם שוטה קרי ליה מצווה ועושה ח"א עמ' נו
לב ע"ב דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כג ד"ה וענף
לב ע"ב דרכיה דרכי נועם שיחות מוסר (תשסב) עמ' תכ
לב ע"ב דרכיה דרכי נועם תורת אביגדור ח"ב עמ' קסו
לב ע"ב ה"ד עבות - הואיל ונפיק מפומיה שעורי דעת ספר ב עמ' קסז
לב ע"ב האמת והשלום אהבו צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ריט
לב ע"ב האמת והשלום אהבו +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ריט
לב ע"ב האמת והשלום אהבו ורש"י תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמא
לב ע"ב האמת והשלום אהבו ורש"י שהירדוף אינו אמת תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקה
לב ע"ב הדס דתלתא בחד קינא אמרות ה' השלם ח"א עמ' תז
לב ע"ב הדס שהיו ענביו מרובות מעליו וכו' תורת מנחם ח"י עמ' 52
לב ע"ב הדס שוטה לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קנח
לב ע"ב הואיל ונפיק מפומי' דר"ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 247
לב ע"ב היכי דמי עבות אמר רב יהודה והוא דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ב, מה
לב ע"ב ואימא הירדוף באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ד
לב ע"ב ואימא הירדוף זאת ליעקב שמות עמ' ס
לב ע"ב ואימא הירדוף וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' פ ד"ה תנו, ח"ה עמ' תקנח ד"ה ושם
לב ע"ב ואימא הרדופני דרשות מהר"ם בנעט עמ' רפח
לב ע"ב מהדר אתרי וחד הואיל ונפק מפומי' כו' (ורש"י) תורת מנחם ח"ה עמ' 146
לב ע"ב ענף עץ עבות - הדס מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קכד
לב ע"ב ענף עץ עבות, שענפיו חופין את עצו לחמי תודה דף רז ע"א
לב ע"ב עץ שטעם עצו ופריו שוה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שנו
לב ע"ב ר"א וכו' מהדר וכו' הואיל ונפיק מפומא דר"כ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 282, 277, חכ"ב עמ' 31, חכ"ט עמ' 218
לב ע"ב ראב"ד מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומי' דר"כ תורת מנחם חל"ח עמ' 59
לב ע"ב ראב"ד מהדר אתרי ויחד הואיל ונפיק מפומי' דר"כ ורש"י תורת מנחם חנ"ח עמ' 97, 427
לב ע"ב רב אחא בריה דרבא מהדר אתריה וחדפרי צדיק שושן פורים אות ב, פסח אות טז
לב ע"ב רב אחא מהדר [בהדס] אתרי וחד [אע"ג דתלתא בחד קינא כ"ש דכשר] הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמו
לב ע"ב רב כהנא אמר אפילו תרי וחד וכו' הר המוריה עמ' קכב, רכז
לב ע"ב רש"י - הוא המנענע תורת מנחם חל"ה עמ' 86
לב ע"ב רש"י ד"ה והאמת. וזה אינו לא אמת ולא שלום וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנח ד"ה ושם
לב ע"ב רש"י ד"ה מהדו אתרי וחד, אף על גב דתלתא בחד קינא כל שכן דכשר, הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מה
לב ע"ב שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח כו' כדי לנענע בו תורת מנחם חנ"ד עמ' 144
לב ע"ב שיעור הלולב כדי לנענע בו תורת מנחם ח"ז עמ' 31, ח"י עמ' 51
לב ע"ב שענפיו חופין את עצו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כג ד"ה וענף
לב ע"ב ת"ר ענף עץ עבות שענפיו חופין את עצו ואיזה הוא הוי אומר זה הדס שם ישראל עמ' שנט
לב ע"ב תלתא בחד קינא תורת מנחם חנ"ד עמ' 176
לב תוס' ד"ה באשרה דמשה קול שמואל (קונפורטי) דף ג ע"ב
לב. אימא כופרא. אמר אביי דרכיה דרכי נועם מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
לב. אם היה פרור יכפתנו גור אריה ויקרא פכ"ג הערה 111
לב. דומה לחרות כשר מקראי קדש (תשנג) עמ' רכד
לב. העקם פסול לא שנו אלא לפניו אבל לאחריו כשר מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
לב. ואימא כופרא - דרכיה דרכי נועםנטריקן (תשעד) עמ' יא, קכו
לב. ואימא כופרא וכו' דרכיה דרכי נועם וכו' וברש"י באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קסב
לב. ואימא תרתי כפי דתמרי כפת כתיב פאר יעקב ח"ד עמ' שעט
לב. כפות אם היה פרוד יכפתנופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מג
לב. 'כפות תמרים' כפותגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' עא
לב. ממאי דהאי כפות תמרים דלולבא הוא וכו' תורה בציון עמ' תפט
לב. נוטלין לולב אחד, אע"פ שנאמר 'תמרים' בלשון רבים אמרי נועם (מועדים) סי' יד ליום א דסוכות
לב. נחלקה התיומת... פסול באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תסח
לב. ערבה כמשור פסולה משום דרכיה דרכי נועם מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' לד, סד, קנד
לב. תיומתטוב טעם בראשית עמ' קסג
לב: א"ל מר בר מרימר אבא לההוא הדס שוטה קרי ליהכתנות אור עמ' תכג
לב: אימר דאמרינן לא דק לחומרא ויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רעא
לב: אמה בת ה' טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' ד
לב: אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה כרי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכא
לב: דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רמו
לב: דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נ
לב: דרכיה דרכי נועם וליכא שמן ראש סוכות ח"א עמ' קלח
לב: הדם שוטה ויגד יעקב עמ' תרו
לב: הדס הגזול פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשא
לב: הדס הגזול פסולפרדס מרדכי עמ' תקיז
לב: הדס צ"ל תלתי טרפא בחד קינא בישורון מלך ח"ב עמ' סג
לב: הדס שוטה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנט
לב: הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנאטובך יביעו ח"ב עמ' פ
לב: היכי דמי עבות וכו' והוא דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות לג
לב: ואימא הירדוף אמר אביי דרכי' דרכי נועם וליכא הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות לג
לב: ואימא הירדוף אמר אביי דרכי' דרכי נועם וליכא רבא אמר מהכא האמת והשלום אוהבו (פרש"י ותוס') פאר יעקב ח"ד עמ' שפו
לב: ואימא הירדוף אמר אביי דרכיה דרכי נועם ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנט
לב: ואימא הירדוף אמר אביי דרכיה דרכי נועם" וברש"י וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' טו
לב: ואימא הירדוף וכו' דרכיה דרכי נועם וכו' וברש"י ותוס' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קסא
לב: ואימא הירדוף רבא אמר האמת והשלום אהבו קשוטי כלה חי"א אות קפ
לב: ואימא הירדוף רבא אמר האמת והשלום אהבו וזה אינו אמת עלי שור ח"ב עמ' תקלד
לב: ואין ממעטין ביו"טפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנה
לב: ואם היו ענביו מרובות מעליו פסול וכו' ורש"י בד"ה דחוי מעיקרא ותוס' בד"ה נקטם וכו' איש אמונים דף פו ע"ד
לב: והוא דיקימי תלתא תלתא טרפי בקינא תורה בציון עמ' תפט
לב: וענף עץ עבות הם הדסים תורה בציון עמ' תפט
לב: יתדם - היבי דמי עבות וכו' דקיימי תלתא טרפי בקינא דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קצ
לב: כיוון דנפיק מפומיה דרב כהנא דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' פ, ח"ב עמ' תסד
לב: לה. והנה ד' מינים בלולב, הרין מינייהו מפורסם כפות תמרים וערבי נחל, ואתרוג והדם בקבלהנטריקן (תשעד) עמ' קז
לב: ענביו מרובה מעליו פסול אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיז
לב: ענביו מרובות ומיעטן פסול וחכמים מכשירין חנן אלקים עמ' רפא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר, רא
לב: ענף עץ עבות דקיימי תלתא טרפי בחד קינא ויגד יעקב עמ' שה
לב: ענף עץ, טעם עצו ופריו שוהתפארת ראובן עמ' רז
לב: ציני הר הברזל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצ
לב: ציני הר הברזל וכו' ב' תמרות יש בגיא בן הינום וכו' וזו פתחה של גהינום משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצד {רק גיד קטן מהגהינום. ב' תמרות רמז לתענוגי עוה"ז, ושם פתח הגהינום. צדיק נמשל כתמר שפירותיו מתוקים והוא מתגבר על התאוות, ביאור מאמרנו ע"ד מוסר לקדושת היסוד}
לב: צריך הלולב להיות יוצא מההדס טפח מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
לב: קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת זהו הדס הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות לג
לב: ר' אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא שבט מישראל (פרידמן) עמ' קעא
לב: רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסח, ד' תשל
לב: רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד כו' א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ה
לב: רבי אליעזר בן יעקב אומר ענף עץ עבות עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה הדס של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמא
לב: רש"י ר"ה ענף עץ עבות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיב, תלב
לב: שיעור הבד שלשה טפחיםכד הקמח (מישור) עמ' רנד
לב: שיעור הדס וערבה ג' (טפחים), לולב ד', כדי שיהא יוצא מן ההדס טפח משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצד {מדרש שד' מינים נמשלו לד' כתות. האתרוג, הת"ח השלם, אינו נאגר עם ג' האחרים, והג' יכולים להאגד, בתנאי שהלולב (ת"ח) יהיה הגבוה, והערבה (הע"ה) הנמוך. ביאור הפייט, והמשנה (סוכה מה.) מורביות זוקפין בצדי מזבח}
לב: שענפיו חופין את עצו, ואי זה הוא, הוי אומר זה הדס אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 177, 277-278
לב: שתי תמרות יש בגיא בן הנם וכו' קשוטי כלה ח"ח אות לט
לב: ת"ר ענף עץ עבות קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תק
לב: תוס' ד"ה הואיל נפש הרב עמ' שג
לב: תלתא בחד קינא נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסג
לב: תלתא תלתא בחד קנאכד הקמח (מישור) עמ' רנד
לב: תנא עץ עבות כשר ושאינו עבות פסול וכו' הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא מחשבת מוסר ח"א עמ' קמה
לג ובשמעתין הוה מצי, רש"י קול שמואל (קונפורטי) דף ד ע"א
לג נקטם ראשו פסול וכו' ורש"י בד"ה יש דיחוי אצל מצות איש אמונים דף פו ע"ד
לג ע"א אין דיחוי אצל מצוותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסה
לג ע"א אסא מצראה דקיימי ז' ז' בחד קינא שרגא המאיר על התורה עמ' קנו
לג ע"א בעי ר' ירמיה וכו'בית אהרן (קריספין) דף ז ע"א
לג ע"א דרכיה דרכי נועם שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצא
לג ע"א יש דיחוי אצל מצות או לא כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טו ע"א
לג ע"א לא אגדו פסול לרבי יהודה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קפח
לג ע"א לולב אי"צ אגד וכו' זה א-לי ואנוהו לקוטי שיחות חי"ב עמ' 215
לג ע"א לולב אין צריך אגד עטרת חן ח"ב עמ' נא
לג ע"א לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר מאכסניא של התורה סי' כט
לג ע"א לולב צריך אגד דברי שאול דברים עמ' רצו
לג ע"א רבנן ס"ל אין צריך אגד, ור' יהודה סובר התנאה לפניו במצות בנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות עא, ויחי אות מד
לג ע"א רש"י ד"ה ולולב - דקדוש היום וכו' זמן מצוה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 353, חכ"ב עמ' 129
לג ע"א תוס' - בבעיא דרבה בב"ח מהאי טעמא לא בעי צורך קצתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסח
לג ע"א תוס' - בענין החילוק בין אשחיר ביו"ט לאשחיר בערב יו"טקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסז
לג ע"א תוס' ד"ה נקטם אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רט
לג ע"א תוס' ד"ה נקטם נאוה תהלה עמ' עב
לג ע"ב אגר הזמנה בעלמא הוא (ובפדש"י וערוך לנר) תורת מנחם חנ"א עמ' 126
לג ע"ב אין לי אלא ערבי נחל של בעל ושל הרים מנין שם ישראל עמ' שס
לג ע"ב דאשחור אימת אילימא דאשחור מאתמול דחוי מעיקרא הוא תפשוט וכו'אחרית השנים עמ' ק
לג ע"ב דחוי מעיקרא הוא חכמת התורה אמור עמ' רכו
לג ע"ב דיחוי מעיקרא לא הוי דיחוי בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ט
לג ע"ב האי דם שחור אדום הוא אלא שלקה דברי סופרים סי' לח (עמ' 42), דובר צדק עמ' 35
לג ע"ב האי שחור אדום הוא אלא שלקה טיול בפרדס ח"ב עמ' שלט
לג ע"ב ושל בעל כשירה וכו' ערבי נחל מ"מ לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 132
לג ע"ב מודה ר' שמעון בפסיק רישא ולא ימות דאסור לחמי תודה דף רכז ע"א
לג ע"ב מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות כו' אסופת מערכות במדבר עמ' קפד
לג ע"ב נראה ונדחה גרע מדחוי מעיקרא חכמת התורה תולדות עמ' תקסח
לג ע"ב קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה וכו' שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תנח
לג ע"ב רש"י - בלקטן לאכילה לא חשיב תיקון מנא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסו
לג ע"ב רש"י ד"ה ח"ג - שם לולב וכו' שיקדש היום לקוטי שיחות חי"ט עמ' 353, חכ"ד עמ' 246
לג תוס' ד"ה ואימא ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
לג תוס' ד"ה ואימא ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
לג תוס' ד"ה ואימא ככר לאדן (תשנ) עמ' קיא
לג. דילמא ספוקי מספקא ליה לחומרא אמרינן לקולא לא אמרינן, ורש"י ויואל משה מאמר ג סי' לא עמ' תלה
לג. הרם ג' בחד קינא הישר והטוב (תשסג) עמ' שמג
לג. והמקום יהיה בעזרומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ב
לג. והצפצפה פסולהנועם הברכה עמ' שט
לג. לולב מצוה לאוגדה וכו' לעולם רבנן ומצוה משום זה קלי ואנוהו פאר יעקב ח"ד עמ' שפז
לג. מדאורייתא בשלשה עלים לחים סגיכד הקמח (מישור) עמ' רנד
לג. מצוה לאגדו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמט
לג. נקטם ראשו מעיו"ט ועלתה בו תמרה כשרה מקראי קדש (תשנג) עמ' ריח
לג. רש"י ד"ה ופליגי משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלב
לג. תולמ"ה, רש"י ובערוך לנרמאורי שערים עמ' שמא
לג. תוס' - מה שלומדין הידור מצוה מואנוהו הוא רק לכתחילה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלד
לג. תוס' ד"ה ואימא פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעא
לג. תוס' ד"ה וליתב לי' משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
לג: אי אשחור ביו"ט פסול גם בלקטן לאכילה, דהוי נראה ונדחה דאינו חוזר ונראה כתר תורה (תשסז) עמ' צו
לג: אין ממעטין ביו"ט בני שלשים עמ' קסב
לג: אין ממעטין ביו"ט ראב"ש אומר ממעטין חנן אלקים עמ' רה, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכד, מקראי קדש (תשנג) עמ' ריח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא
לג: דוקא הגדל בנחל ולא על ההראבני אש (אויש) מועדים עמ' נג
לג: דחוי מעיקרו לאו דחוי קרבן מנחה (תשעד) עמ' רלז
לג: האי אדום הוא אלא שלקה נזר הקדש ח"ב עמ' קמ
לג: האי דם שחור אדום הוא אלא שלקה אגרא דכלה ח"א עמ' תיז
לג: האי דם שחור אדום הוא, אלא שלקה של"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות טז
לג: האי דם שחור, אדום הוא אלא שלקה אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 220
לג: הרם שענביו מרובין מעליו ופסול, ורבי אליעזר ברבי שמעון סובר שמותר למעטן ביו"ט, ופריך, והא קא מתקן מנא ביום טוב, ומשני כגון שלקטן לאכילה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תלב
לג: משלקטן לאכילה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיז
לג: נקטם ראשה פסול כתר תורה (תשסז) עמ' פד
לג: נראה ונדחה אינו חוזר ונראה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסט
לג: נראה ונדחה אינו חוזר ונראהפנים מסבירות עמ' של
לג: נראה ונדחה חוזר ונראהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכד
לג: נשרו מקצת עליה כשרה מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
לג: עבר וליקטן כשרפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנא
לג: ערבה גזולה פסולה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשא
לג: ערבה גזולה פסולהפרדס מרדכי עמ' תקיז
לג: ערבי נחל הגדלות על הנחל מקראי קדש (תשנג) עמ' ריד
לג: פסיק רישא דלא ניחא ליה מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
לג: רש"י (שיטת רבנן באיגוד) נפש הרב עמ' ריז
לד אני אמרתי שיהיו ישראל לפני כקח על מיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ב
לד אתרוג דומה לכושי פסול שארית מנחם ח"ב עמ' מג
לד ואימא זיתא שמחת הרגל (תקמב) על רות דף מו ע"ב
לד מאי דכתיב קח על מים כו' אני אמרתי שיהיו ישראל לפני כקח כו' עכשיו כו' המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
לד ע"א אמר הקב"ה אני אמרתי שיהו ישראל לפני וכו' והן שמו עצמן וכו' הר המוריה עמ' רנא
לד ע"א אמר הקב"ה, אני אמרתי שיהיו ישראל כקח על מים רבים, ומאי ניהו ערבה וכו' אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' מז, צט
לד ע"א ברא"ש הכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד
לד ע"א הני תלת מילי אישתני שמייהו וכו' לחמי תודה דף רי ע"א
לד ע"א הני תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב ביהמ"ק וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפט
לד ע"א ובחת"ס פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רסא
לד ע"א והן שמו עצמם כצפצפה שבהרים אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קו, קח, קלד, רכה
לד ע"א והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' פה
לד ע"א ועלה שלה משוך וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כג ד"ה אבל
לד ע"א ניסוך המים - הלכה למשה מסיני תורת מנחם חכ"ט עמ' 79
לד ע"א ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סד
לד ע"א ערבה עלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה עלה שלה עגול ופיה דומה למסרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסה
לד ע"א ערבה קנה שלה אדום דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' לב ד"ה ולקחתם
לד ע"א ערבה, קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קעז
לד ע"א ערבי נחל הגדילות על הנחל פרט לצפצפה בי חייא ח"ב עמ' קו
לד ע"א עשר נטיעות וכו' הלכה למשה מסיני אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1518
לד ע"א עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקטו, תקיט
לד ע"א צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעח
לד ע"א רש"י, במה שלא הזכיר ערבה בזקיפה גבורת יצחק סוכות עמ' צב
לד ע"א רש"י, ערבה להקיף את המזבח גבורת יצחק סוכות עמ' פח
לד ע"א שיפורא חצוצרתא חצוצרתא שיפורא דרשות מהר"ם שיק עמ' רד
לד ע"א תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב ביהמ"ק דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רה, רסב
לד ע"ב א"ל ר"א יכול יהא אתרוג עמהן איש מבין ח"ב דף כט ע"ד
לד ע"ב אמר ר' אמי חזר בו ר' ישמעאל וכו' לחמי תודה דף רו ע"ב
לד ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 220
לד ע"ב אפילו ב' קטומים ואחד אינו קטום וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כג ד"ה וענף
לד ע"ב אתרוג הגזול והיבש פסול לחמי תודה דף ריא ע"א
לד ע"ב בחידושי חת"ס לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 133
לד ע"ב האתרוג הקטן ביות הוא כביצה גנא דפלפלי עמ' שמג
לד ע"ב ואי לא דרישנא לכו כר' טרפון תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רה
לד ע"ב ואי לא דרישנא לכו כר' טרפון ותוס' תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמד
לד ע"ב ואי לא דרישנא, ותוס' תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רה
לד ע"ב ואימא הירדפוני דרכי' דרכי נועםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת אמור עמ' קצו
לד ע"ב ולקחתם שתהא לקיחה תמה לב דוד (תשסט) עמ' נו
לד ע"ב ולקחתם שתהא לקיחה תמה ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 56, ח"ג עמ' 212
לד ע"ב כך הדס אחת וערבה אחת וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק מ
לד ע"ב כשם שלולב אחד וכו' יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת וכו' שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' פד
לד ע"ב לא נאמר אלא כפות תמרים דברי שאול שמות עמ' א
לד ע"ב לר' ישמעאל צריכין ג' הדסים ואפילו שנים קטומים, ולר' טרפון אפילו שלשתן קטומים לחמי תודה דף רי ע"ב
לד ע"ב ערבי נחל פרט לצפצפה הדרת אליהו דרוש ו סי' ד ד"ה ובזה
לד ע"ב פלוגתא ר"י ורע"ק במנין הדס וערבה משיב צדק סי' עד (עמ' 44)
לד ע"ב ר' מינים שבלולב מעכבין זה את זה לחמי תודה דף רה ע"א
לד ע"ב ר"י אומר פרי עץ הדר א' וכו' רע"א כשם שלולב א' ואתרוג א' וכו' מעשה רוקח (ר"א רוקח) אמור ל ע"ב
לד ע"ב שיעור אתרוג כביצה לחמי תודה דף רח ע"א
לד ע"ב של מעשר שני בירושלים, כפות תמרים דרשות מהר"ם חביב עמ' רג
לד ע"ב שמכשירה, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' רצב
לד ע"ב תוס' ד"ה שתהא, בשם הבה"ג דיוצא אף כשאין לו אגד מצווה ועושה ח"א עמ' שו
לד ע"ב תלמוד לומר ולקחתם שתהא לקיחה תמהזכור לדוד עמ' קט
לד רש"י ד"ה נפל שכל מעשה פרה בכלי אבנים היתה אם אפשר בשבילי התלמוד ח"א יומא ב ע"א
לד. א"ר חסדא הני תלת מילי אישתני שמיהו מכי חרב ביהמ"ק ערבתא חלפתא שיפורא חצוצרתא פתורה פתורתא יגל יעקב (תשנג) שלח אות נח, ראה אות מב
לד. אני אמרתי יהיו לפני כערבה והם שמו עצמם כצפצפה שבהריםנחלת שמעון (אשכנזי) דברים צה
לד. ג' דברים נשתנו שמייהו מכי חרב ביהמ"ק חלפתא ערבתא וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' סג, קיד
לד. ד' המינים גדלים על מים דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שצב
לד. הני תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב בית המקדש וכו' שער החצר (תשעב) סי' ריח
לד. הני תלת מילי משתני שמייהו פתורא פתורתאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' נז, תקפא
לד. כופרא, הוא דקל שלא נתבשל כל צורכו, יש בו קוציםנטריקן (תשעד) עמ' קנב
לד. משחרב בית המקדש אשתני שמי' מערבה לחילפא וכו'פרדס המלך (תשסט) אות קצג
לד. משחרב בית המקדש נשתנה מפתורה לפתורתא כו'פרדס המלך (תשסט) אות תשו
לד. נשתנו שמייהו בי כסי וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעה
לד. ערבה גזולה וכו' והצפצפה פסולה הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות מב
לד. ערבה משוך כנחל שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכב
לד. ערבה פיה חלק צפצפה אין פיה חלק שפת אמת (רייז) סוכות עמ' מז, קלח, קצב
לד. ערבה שפיה חלק כשרה, והצפצפה פסולהדרשות דבר צבי עמ' קי, קלו
לד. ערבי נחל, הגדילות על הנחל שמן ראש סוכות ח"א עמ' קכא
לד. עשר נטיעות ערבה וניסוך המים וכו' תורת העולה ח"ג פרק סא
לד. צפצפה שבהרים פסול שפת אמת (רייז) סוכות עמ' ערה
לד. רש"י - בחילפא גילא, כמגל קצר שפגימותי' כולן נוטות לצד א' הישר והטוב (תשסג) עמ' קטו
לד. ת"ר ערבי נחל הגדילות על הנחל פרט לצפצפה וכו'למחר אעתיר עמ' רלא-רלב
לד. תנאי הערבה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמו
לד. תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה למדת רחמיםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפ, מועדים עמ' ש
לד: "ולקחתם" שתהא לקיחה תמה אמרי נועם (מועדים) סי' ד ליום ג דסוכות
לד: אין יוצאין באתרוג של ערלה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיח
לד: אפי' שלשתן קטומיםטוב טעם ויקרא עמ' קכח
לד: אשוו זבינייבו ואי לאו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מד
לד: אתרוג אחד כו'טוב טעם ויקרא עמ' קכד
לד: אתרוג הגזול פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשא
לד: אתרוג הגזול פסולפרדס מרדכי עמ' תקיז
לד: אתרוג חסר כל שהוא פסול מרפא לנפש בראשית עמ' ריט
לד: אתרוג של דמאי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמט
לד: אתרוג של דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשיריןתפארת ראובן עמ' ריב, ריד
לד: ד' מינים מערבים זא"ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטז
לד: ד' מינים שבלולב מעכבים זה את זה לקחת מוסר ח"א עמ' תרעא
לד: האתרוג ניטל בפני עצמו ואינו נאגד עם שאר מיני לולב נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמח
לד: הדס שנקטם ראשו כשר, כר' טרפון דמכשיר אפי' שלשתן קטומים כתר תורה (תשסז) עמ' פד
לד: הורדפני אהבת חיים (דייטש) עמ' קעו
לד: השוו זבינייכו ואי לא דרשינן לכו כר"ט דאפילו שלשה קטומין חנן אלקים עמ' רפ, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
לד: ולקחוגם שתהא לקיחה תמה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנא
לד: ולקחתם לקיחה תמה ויגד יעקב עמ' תרב
לד: 'ולקחתם' לקיחה תמהעטרת ישועה (תשסד) אות ח ליום א דסוכות שחל בשבת
לד: ולקחתם שתהא לקיחה תמה לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריב
לד: יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת אמרת וכי נאמר פרי עץ הדר וכפת תמרים והלא לא נאמר אלא כפת רחמי הרב עמ' קלה
לד: כפת כתיבכד הקמח (מישור) עמ' רנד
לד: לולב וכו' ולא יהא נפרד התיומת הישר והטוב (תשסג) עמ' קפה
לד: נטלה פטמתו, נקלף, נסדק, ניקב וחסר כל שהוא פסול. עלתה חזזית על מיעוטו, נטל עוקצו, ניקב ולא חסר בל שהוא כשר של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות טו
לד: נקב וחסר כלשהוא פסול מקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
לד: נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות ז
לד: ערבי נחל שתים מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תט
לד: פרי עץ הדר א' כפת תמרים א' ענף עץ אבת שלשה וערבי נחל שתים פאר יעקב ח"ד עמ' שפא, שפה
לד: ר"ע אומר כשם שלולב א' ואתרוג א' וכו'תפארת ראובן עמ' רז, רח, רי
לד: שיעור אתרוג הקטן ר"מ אומר וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תיג
לד: שיעור אתרוג הקטן ר"מ אומר כאגוז רט יהודה אומר כביצה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ג
לד: של מעשר שני בירושלים לא יטולפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנד
לד: שלושה הדסים וב' ערבות לולב א' ואתרוג א' חמודי צבי מועדים עמ' יט
לד: שלשה הדסים דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קצ
לד: שלשה הדסים ושתי ערבות פרפרת התורה עמ' תטו
לד: שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד אתרוג אחרכד הקמח (מישור) עמ' רנד
לד: שלשה קטומין כשר מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
לד: תוס' ד"ה ולדרוש תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מו
לד: תוס' ד"ה ענףתפארת ראובן עמ' רה
לד: תוס' ד"ה שתהאפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנח
לד: תרומה טמאה פסול מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
לה אתרוג גדל על כל מים וכו' מנחת אליהו (תשנט) עמ' נג
לה אתרוג של טבל כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעט
לה ד"ה הרי יש בה דין ממון כו' עין ימין (אלגזי) דף מז ע"ב
לה ואימא פלפלין שמחת הרגל (תקמב) על רות דף מו-מז
לה ע"א אל תקרי הדר אל הידור ברית שלום (תעח) דף פא ע"א
לה ע"א אל תקרי הדר אלא הידור ברית שלום (תשסח) עמ' תקיז
לה ע"א אלא לר"י הא דכתב הדר ההיא שדר משנה לשנה באילן איתן האזרחי עמ' קלב
לה ע"א אתרוג גדל על כל מים פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שעא
לה ע"א אתרוג וכו' דר באילנו משנה לשנה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 288, 284
לה ע"א אתרוג ופלפלין אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' א
לה ע"א אתרוג ופלפלין אבן ישראל על התורה עמ' א
לה ע"א אתרוג ופלפלין טעם העץ נטעם הפרי רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ב
לה ע"א אתרוג טעם עצו ופריו שוה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ט
לה ע"א אתרוג טעם עצו כטעם פריו קרן לדוד בראשית עמ' יג
לה ע"א אתרוג עצו ופריו שוה המאור הגדול (גר"א) עמ' כ
לה ע"א אתרוג של אשירה ושל עיר הנידחת פסול משום דכתותי מיכתת שיעוריה לחמי תודה דף רטז ע"א
לה ע"א אתרוג של ערלה פסול אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רסד
לה ע"א אתרוג של ערלה פסול גבורת יצחק סוכות עמ' עו
לה ע"א אתרוג של ערלה פסול מ"ט פליגי רחב"א ור"א ח"א שאין בה היתר אכילה וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעט
לה ע"א בחידושי הריטב"א ד"ה הבא ביו"ט שני עסקינן, ...ומה שאין אנו אומרים בחולו של מועד בתפלה את י"ט מקרא קדש הזה לפי שעושין בו מלאכה בדבר האבד ושלא לזלזל בי"ט ממש שיהיו סבורין שהם שוין בקדושה מכיון ששוין בשמותם חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
לה ע"א דבר שדר באילנו משנה לשנה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' סט ד"ה ונ"ל
לה ע"א דין גירא בעיניה דשטנא מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפא
לה ע"א הדר וכו' שדר באילנו משנה לשנה ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שנט
לה ע"א ורש"י איסורי הנאה אינם שלו גנא דפלפלי עמ' רח
לה ע"א טעם עצו ופריו שוהתורת העולה (תשעה) עמ' תקסז
לה ע"א טעם עצו ופריו שווה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קעז, ריא, שכב
לה ע"א טעם עצו ופריו שוים דרשות ר"י מסלוצק עמ' קסג
לה ע"א להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה גנא דפלפלי עמ' רצה
לה ע"א להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה חכמת התורה קדושים עמ' קנז
לה ע"א מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות ומעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים כו' רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פד
לה ע"א עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוהחכמת התורה בראשית עמ' שכו
לה ע"א עץ שטעם עצו ופריו שוה בי חייא ח"ב עמ' קא
לה ע"א עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלו
לה ע"א עץ שטעם עצו ופריו שוה, רד באילנו משנה לשנה תורת מנחם חכ"ז עמ' 60
לה ע"א עצו ופריו שוה, תוס' וכפות תמרים שם גנא דפלפלי עמ' רצו
לה ע"א פחות משוה פרוטה חשוב שלו גבורת יצחק סוכות עמ' עו
לה ע"א פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוה אמרות ה' השלם ח"א עמ' עא, קא
לה ע"א פרי עץ הדר, עץ שטעם עצו ופריו שוה. הוי אומר זה אתרוג בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנד
לה ע"א קס"ד מאן רבעי היתר אכילה לא בעי דין ממון וכו' לחמי תודה דף רז ע"ב
לה ע"א רש"י הכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
לה ע"א רש"י ד"ה לפי מכשירי מצוה עמ' קנד*
לה ע"א רש"י דאיסוה"נ אינם שלו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 53
לה ע"א שדר באילנו משנה לשנה אמרות ה' השלם ח"א עמ' קא
לה ע"א שדר באילנו משנה לשנה לקוטי שיחות ח"כ עמ' 257
לה ע"א שדר באילנו משנה לשנה תורת מנחם חמ"ח עמ' 186
לה ע"א שהפלפלין חייבין בערלה ואין א"י חסרה כלום גנא דפלפלי עמ' כג
לה ע"א שטעם עצו ופריו שוהשופרא דישראל (תשסו) עמ' קפג
לה ע"א שיעור אתרוג גנא דפלפלי עמ' רצט
לה ע"א תוס' ד"ה אתי, אתרוג של טבל הוי כשל שותפין דחלק הכהן מעורב בו כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפב
לה ע"א תוס' ד"ה לפי שאין בו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סה
לה ע"א תוס' ד"ה לפי שאין בו היתר אכילה, ובמהרש"אלחמי תודה דף רז ע"ב
לה ע"א תוס' ד"ה מי שהיה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צה, קא, רסז, רפט
לה ע"א תוס' ד"ה מי, הלל דלילי פסח נשים מיחייבי רנת יצחק יהושע עמ' רסז
לה ע"א תנו רבנן פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יג ד"ה ויתבאר, עמ' כב ד"ה ואמרו, עמ' סה ד"ה ולעומת
לה ע"ב אבל פדיון אין לה להיות ניתרת לאכילת ישראל. והאומר כן, רשע הוא, רש"י ראשית דעת (קורח) סי' מח
לה ע"ב אינו יוצא באתרוג של תרומה טמאה דלא מקרי לכם בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סב
לה ע"ב אתרוג של תרומה טהורה לא יטול חד אמר מפני שמכשירה וחד אמר מפני שמפסידה הדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קצ
לה ע"ב ושל תרומה טהורה לא יטול וכו' ח"א מפני שמכשירה וכו' של מע"ש שבירושלים למ"ד מפני שמכשירה הרי מכשירה וכו' הר המוריה עמ' לה
לה ע"ב טעם עצו ופריו בעקבי יעקב עמ' עה
לה ע"ב לולב בימין ואתרוג בשמאל דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קעג
לה ע"ב רש"י ד"ה הרי מכשירהאחרית השנים עמ' טו
לה ע"ב של מעשר שני שבירושלים למ"ד מפני שמכשירה הרי מכשירה וכו'אחרית השנים עמ' טו
לה ע"ב של תרומה טהורה לא יטול וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 390
לה ע"ב תוס' ד"ה אמר רב הונא וכו' אחי וראש דרושים דף ט ע"ב
לה ע"ב תלתא בחד קינא תורת מנחם חמ"ח עמ' 186
לה. "הדר" הדר באילנו משנה לשנהדבש השדה עמ' קסה
לה. אטו שאר פירות לית בהו גדולים וקטניםתפארת ראובן עמ' רו
לה. אלא בהיתר אכילה כו"ע לא פליגיתפארת ראובן עמ' רטו
לה. אתרוג דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו שער החצר (תשעב) סי' רלא
לה. אתרוג הדר באילן משנה לשנה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ז אות א
לה. אתרוג הדר באילנו משנה לשנה אשיב אברהם עמ' סח
לה. אתרוג הדר באילנו משנה לשנה דברי יואל פ' ויקרא דף צה ע"ב
לה. אתרוג הדר באילנו משנה לשנהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' עא
לה. אתרוג הוא פרי אחד אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תלב
לה. אתרוג היתר אכילה בעינן עצי חיים - מועדים עמ' פט
לה. אתרוג ופלפלין טעם עצם ופרים שוה כנסת מרדכי בראשית עמ' ט
לה. אתרוג טעם עצו ופריו שוה דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק א פסוק יא בהערה
לה. אתרוג טעם עצו ופריו שוהתיבת גמא (תשסז) עמ' כג
לה. אתרוג צריך היתר אכילה נפש הרב עמ' פג
לה. אתרוג שטעם עצו ופריו שויםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלב
לה. אתרוג של טבל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמח
לה. אתרוג של מעשר שני וכו' משום שמכשירה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעא
לה. אתרוג של ערלה וכו' תורת איש ח"א עמ' תעו
לה. אתרוג של תרומה טמאה פסול ותוס' ד"ה לפי שאין בו היתר אכילהכרם חמד (תשסו) עמ' עז
לה. באתרוג יש טעם העץ כטעם הפרי דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' סט
לה. בהיתר אכילה כו"ע לא פליגי מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
לה. בשלמא לולב כתיב לכם משלכם מקראי קדש (תשנג) עמ' צא
לה. ד"ה לפי שאין בה דין ממוןחמודי צבי שמות עמ' שמא
לה. האתרוג טעם עצו ופריו שוה חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' רמח
לה. הדר באילנו משנה לשנה הישר והטוב (תשסג) עמ' קפד
לה. הדר באילנו משנה לשנה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רא, קד
לה. הדר באילנו משנה לשנה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קעח
לה. הדר, שדר באילנו משנה לשנה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כ, צ, קה, קיג
לה. והניחה ג' מינים לעצר ופריו שוה, ותוס' ד"ה ללמדך אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ג
לה. ולקחתם לבם ביום הראשון, פרי עץ הדר הדר באילנו משנה לשנה חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תנב
לה. ומנין שמעכבין זא"זתפארת ראובן עמ' רח
לה. ונטעתם כל עץ מאכל הוא הפלפלים יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעו
לה. ונטעתם כל עץ מאכל הוא פלפלין נזר הקדש ח"א עמ' דש
לה. ונטעתם כל עץ פרישערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ריג
לה. ושל ערלה פסול, מאי טעמא פליגי בה כו' לפי שאין בה דין ממוןכו' וכל הסוגיא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
לה. זה אתרוג שטעם עצו ופריו שווה אמרי קדוש (תשסא) עמ' יג, ל
לה. חלה מצה ואתרוג של מעשר לר"מ דממון גבוה אינה חייבת בחלה ואינו יי"ח בפסח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
לה. טעם עצו ופיריו שווה פרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק א פסוק יא
לה. טעם עצו ופריו שוה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' צז, רעז
לה. טעם עצו ופריו שוה תורת העולה ח"ג פרק סט
לה. טעם עצו ופריו שווה פרפרת התורה עמ' תיא
לה. למה נקרא 'הדד' שדד על האילן משנה לשנה מזקנים אתבונן עמ' קסה
לה. לפי שאין בה היתר אכילה וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה לט, ח"ד שאלה קלב
לה. מחלוקת באתרוג של ערלה למה פסול מקראי קדש (תשנג) עמ' צא
לה. מפני שמכשירה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכח
לה. עץ שטעם עצו ופריו שוה גור אריה ויקרא פכ"ג אות לב
לה. עץ שטעם עצו ופריו שוה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקע-תקעא
לה. עץ שטעם עצו ופריו שוה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מז
לה. עץ שטעם עצו ופריו שוה זה אתרוג אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שטו
לה. פלוגתא אי מעשר ממון גבוה הוא או ממון הדיוט כתר תורה (תשסז) עמ' קז
לה. פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה פירותכד הקמח (מישור) עמ' רנד
לה. פרי עץ הדר - עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג תורה בציון עמ' תפט
לה. פרי עץ הדר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכא
לה. פרי עץ הדר הדר באילנו משנה לשנה פאר יעקב ח"ד עמ' שפד
לה. פרי עץ הדר הוא אתרוג גור אריה שמות פי"ט הערה 218
לה. פרי עץ הדר הוי אומר זה אתרוג יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעו
לה. פרי עץ הדר זה אתרוג שמן ראש סוכות ח"א עמ' ק
לה. פרי עץ הדר זה אתרוג הדר משנה לשנה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קמז
לה. פרי עץ הדר זהו אתרוגקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ש
לה. פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' א, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצט
לה. פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' א
לה. פרי עץ הדר, אתרוג שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תז
לה. פרי עץ הדר, טעם עצו ופריו שוה חיי שלמה עמ' רלה
לה. פרי עץ הדר, עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה אתרוגדרשות דבר צבי עמ' צ
לה. פרי עץ הדר, שטעם עצו ופריו שוה דגל מחנה יהודה עמ' קכח
לה. פרי עץ הדר, שטעם עצו ופריו שוה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שסז
לה. פרי עץ הרר, עץ שטעם עצו ופריו שוה דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנו, ח"ז החודש עמ' רפ
לה. פרי עץ שטעם עצו ופריו שוה, הדר באילנו וכו'תפארת ראובן עמ' רד-רה
לה. רבי אומר אל תיקרי הדר אלא הדירתפארת ראובן עמ' רה, רו, רט
לה. שאין לו דין ממון משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
לה. שדר באילנו משנה לשנה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שטו
לה. שדר באילנו משנה לשנה דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקפט ע"א
לה. שטעם עצו ופריו שמחת הרגל (תקמב) על רות דף מח ע"ב
לה. של אשירה ושל עיה"ג פסולפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מא
לה. של ערלה פסול ושל דמאי כשר הואיל ואי בעי מפקירפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנו
לה. ת"ר פרי עץ הדר וכו' יציב פתגם על התורה עמ' ב
לה. ת"ר פרי עץ הדר וכו' הוי אומר זה אתרוג דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקפח ע"ב
לה. ת"ר פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג ואימא פלפלין וכו' דרש משה (קלנברג) ח"א דף מ
לה. תוס' ד"ה אתיא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
לה. תוס' ד"ה אתיאתפארת ראובן עמ' ריג, רטז
לה. תוס' ד"ה אתיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שס
לה. תוס' ד"ה ללמדך - התלתן מן ירק הוא מדחשיב כלאים כבאים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' א
לה. תוס' ד"ה ללמדך יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכ, שעו
לה. תוס' ד"ה לפי חמודי צבי מועדים עמ' תעב
לה. תוס' ד"ה לפי להורות נתן במדבר עמ' קלט
לה. תוס' ד"ה לפי פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעג
לה. תוס' ד"ה לפי בלולב לא דרשינן לכם דידיה רק לדין ממון ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיח
לה. תוס' ד"ה לפי גבי לולב של אשירה למה לן טעמא דמיכתת שיעוריה תיפוק ליה משום דבעינן דין ממון. וי"ל דביו"ט ב' דליכא פסול דלכם פסול מחמת מיכתת שעוריה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
לה. תנו רבנן פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמא
לה. תנו רבנן פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה אתרוג של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קצ בהגה"ה
לה: [אתרוג] של תרומה טמאה פסולה דלית בה היתר אכילה חמודי צבי מועדים עמ' תעב
לה: אבל בב' וג' מקומות הו"ל כמנומר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכב
לה: אי בעי מפקר נכסי מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
לה: אסור לקחת אתרוג של תרומה להורות נתן ויקרא עמ' שכ
לה: את משמרת תרומתי שישמרוה מטומאה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריט
לה: אתרוג של תרומה טהורה פרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק ל פסוק יח
לה: אתרוג של תרומה טהורה לא יטול וכו' להורות נתן ויקרא עמ' קכח
לה: ח אמי ור' אסי ח"א מכשירו וח"א מפסידו מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
לה: למעלה מחוטמו אפילו במשהו שמן ראש סוכות ח"א עמ' רנה
לה: מפני שמכשירהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנד, קס
לה: נטלה טכנתו פסול של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רטז
לה: פרי עץ הרר, ואמרו, עץ שטעם עצו ופריו שוה דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפב
לה: רש"י - האומר דתרומה יש לה פדיון להיות נתרת לאכילת ישראל רשע הוא תפארת צבי שמות עמ' שעז
לה: רש"י - האומר דתרומה יש לה פדיון להיות נתרת לאכילת ישראל רשע הוא תפארת צבי במדבר עמ' קעג
לה: רש"י ד"ה הרי פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעט
לה: רש"י האומר תרומה יש לה פדיון חקל יצחק (תשסג) עמ' רצו
לה: תוס' ד"ה דאי כעי מפקירי נכפיה לא הוה צריך להאי טעמא, אלא משום דאית ביה היתר אכילה לעני, כמו ישראל דנפיק בשל תרומה הואיל וחזי לכהן ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
לה: תוס' ד"ה דאיתפארת ראובן עמ' רטז
לה: תוס' ד"ה הירוק יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלה
לה: תוס' ד"ה ואמר רב הונאתפארת ראובן עמ' רטו
לה: תוס' ד"ה לפי ויגד יעקב עמ' רנז
לה: תוס' ד"ה מאכיליןתפארת ראובן עמ' ריד
לה: תוס' ל"ל קרא באתרוג של ערלה ת"ל דלשריפה קאי ויגד יעקב עמ' שיח
לו סוכה בד' מינים ככר לאדן (תקסא) דף קפ ע"א
לו סוכה בד' מינים ככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"א
לו סוכה בד' מינים ככר לאדן (תשנ) עמ' קיא
לו ע"א אתרוג הכושי דומה לכושי פניני יחזקאל עמ' (תרי)
לו ע"א אתרוג לאו לאברים עומד באר שרים פרשת כי תשא דרוש ב אות ה
לו ע"א אתרוג סרוח מבפנים פסול לחמי תודה דף רי ע"ב
לו ע"א חת"ס עשו כרשב"י ולא עלתה בידם כי לא נתכוונו לשם שמים דורש טוב עמ' 73
לו ע"א פלוגתא דר"ע ורבנן באתרוג הבוסר גנא דפלפלי עמ' נד
לו ע"ב אתרוג של מצוה מותר להריח בו וכו' הר המוריה עמ' רכא
לו ע"ב אתרוג שנקבוהו עכברים אין זה הדר לחמי תודה דף רו ע"א
לו ע"ב כפות תמרים ד"ה ר"י קהלת יעקב סוכות עמ' רצו
לו ע"ב לולב צריך אגד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 219
לו ע"ב פליגי ר' מאיר ור' יהודה ממה עשוי הסכך קהלת יעקב סוכות עמ' רמט
לו ע"ב ר' יהודה אומר סוכה אין נוהגת אלא כד' מינים שבלולב וכו' אמרו לו כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין וכו' לחמי תודה דף רה ע"א
לו ע"ב רבי יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כט ד"ה ואם, ח"ב עמ' סד ד"ה צאו, עמ' עב ד"ה ועד"ז
לו ע"ב תחילתו להחמיר וסופו להקל דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צ
לו ראית בני עליה לב דוד (תקנג) דף קפו ע"א
לו. אתרוג הכושי פסול של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמז
לו. אתרוג המנומר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סט
לו. אתרוג כושי כשר דומה לכושי פסול פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעא-תקעב
לו. אתרוג שהתנמר ע"י רוב משמוש ידים למצוה מהודר הוא - חתם סופרקריאה בקריה ח"א עמ' קכח
לו. אתרוג שנולדו בו סימני טריפה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' סה
לו. הא בכולה הא במקצתה מקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
לו. נולדה באתרוג סימני טריפה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מד, מו
לו. סוכה של כל דבר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריט
לו. תוס' ד"ה אתרוג מקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
לו: אבל כברייתו בשר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מד
לו: אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ר
לו: אין אוגדין את הלולב אלא במינו הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות כ
לו: אין סכך כשר אלא מד' מינים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכט
לו: אתרוג הכושי כשר דומה לכושי פסול כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' סו
לו: אתרוג שנקבוהו עכברים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעח
לו: אתרוג שנקבוהו עכברים מקראי קדש (תשנג) עמ' רכד
לו: בסוכות תשבו סוכה של כל דבר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא
לו: דין גירא בעינא שיטנא שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כט
לו: כל דין שסופו להקל אינו דין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכט
לו: לולב צריך אגד לישרים תהלה (תשסד) עמ' קסז
לו: לולב שאינו נוהג בלילות כבימים אינו כשר אלא בד' מינים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכא
לו: לקיחה תמה (הלב עם כל א') משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכה
לו: רבי יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בד' מינים פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שפז
לו: תוס' ד"ה והביאו. ר"י הוה מוקי לה לדפנות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריט
לו: תוס' ד"ה עלי זיתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לה
לו: תוס' דברי חכמים כדרבונות ככדור של בנות ויגד יעקב עמ' שכד
לז לא תניא שהיו אוגדים את לולביהם גבורת יצחק סוכות עמ' מז
לז למה מברכין על נטילת לולב הואיל ובמינו גבוה משכנות יעקב (נעים) דף ריג ע"ד
לז נענועים, שיירי מצוה המעכבים הפורענותבנתיבות האיש עמ' ריח
לז ע"א אם לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה או לא חכמת התורה וארא עמ' תד
לז ע"א אמר רבה לא לינקיט איניש גבורת יצחק סוכות עמ' מז
לז ע"א הני לדפנות והני לסכך קהלת יעקב סוכות עמ' שלב
לז ע"א כי גדליתו הושענא שיירי בה בית יד כי היכי דלא ליהוי חציצהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 49
לז ע"א כל לנאותו אינו חוצץ אור אברהם ויקרא עמ' פו
לז ע"א כל לנאותו אינו חוצץמנחת מרדכי עמ' שיג
לז ע"א לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' מה
לז ע"א לקיחה תמה תורת מנחם ח"ז עמ' 59
לז ע"א עשרה מיני ארזים משנת חיים במדבר עמ' שעו
לז ע"א עשרה מיני ארזים הן שנא' אתן במדבר ארז גו' ברוש תדהר גו' ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלג
לז ע"א ריטב"א, וכיון דל"ה לנאותו להוי חציצה גבורת יצחק סוכות עמ' מז
לז ע"א תוס' ד"ה והביאו, ותוס' ד"ה כל דיןלחמי תודה דף רה ע"א
לז ע"ב אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רפא
לז ע"ב אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו וכו' כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפא
לז ע"ב ב' כבשי עצרת כיצד הוא עושהנחלי מים (מלאח) עמ' רלד
לז ע"ב בערוך לנר - נראה מה שרמז הריטב"א וכו' ולולב דומה לשדרה וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
לז ע"ב ברא"ש שיהיו שמחים בלולביהם עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קיג
לז ע"ב בריטב"א ד"ה והאי, והאי דמברכין אלולב משום דבמינו גבוה מכלן וכו' ועל דרך האמת פירשו במה שאמרו בהגדה כפות תמרים זהו הקב"ה שנאמר וצדיק יסוד עולם וסודו ידוע ליודעי חן חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
לז ע"ב האתרוג ניטל בשמאל פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קכה
לז ע"ב הגענועין הם בהודו לה' וגו' ובאנא ה' וגו' - תוס' אור אברהם ויקרא עמ' שלח, שמג
לז ע"ב הואיל ובמינו גבוה מכולן תורת מנחם ח"ז עמ' 30, ח"י עמ' 49
לז ע"ב הואיל וגבוה מכולן תורת מנחם חנ"א עמ' 136
לז ע"ב היכן היו מנענעין בהודו לה' תחילה וסוף ובאנה ה' וכו' תורת מנחם חל"ה עמ' 86
לז ע"ב ובאנא ה' הושיעה נא דברי ב"ה וב"ש אומרין אף באנא ה' הצליחה נא לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' ל
לז ע"ב והיכן היו מנענים וכו' כנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' סו
לז ע"ב והיכן היו מנענעין, בהודו לה' תחילה וסוף ובו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רפב
לז ע"ב כדי לעצור טללים רעים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' לד ד"ה הנה
לז ע"ב לא מברכינן אלא על נטילת לולב כו' הואיל ובמינו גבוה מכולן תורת מנחם חנ"ד עמ' 144
לז ע"ב לולב בימין ואתרוג בשמאל שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ד
לז ע"ב לעצור רוחות רעות מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קכט, ח"ב עמ' תרעו
לז ע"ב מ"ט לא מברכינן, אלא על נטילת לולב וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעח
לז ע"ב מאי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב הואיל וגבוה מכולן וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
לז ע"ב מאי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב הואיל וכו' ובמינו גבוה מכולן דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' עא
לז ע"ב מברכים על נטילת לולב, שהוא העיקר פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שעב
לז ע"ב מברכין על לולב דהוא הגבוהתורת העולה (תשעה) עמ' תקכו
לז ע"ב מברכינן וכו' על נטילת לולב הואיל וגבוה מכולן לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1160
לז ע"ב מוליד ומביא, כדי לעצור רוחות רעות: מעלה ומוריד, כדי לעצור טללים רעים בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפב
לז ע"ב מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 32, חי"ג עמ' 71
לז ע"ב מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות וכו' טללים רעים אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתס
לז ע"ב מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעיםפרי צדיק סוכות אות מו
לז ע"ב מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי 'שהשמים והארץ שלו, ורש"י שם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נא
לז ע"ב מוליך ומביא מעלה ומוריד לעצור טללים רעים שרגא המאיר על התורה עמ' קעא
לז ע"ב מוליך ומביא מעלה ומוריד לעצור רוחות וטללים רעים מאור עינים (תשעה) עמ' תרכט
לז ע"ב מין במינו אינו חוצץ אמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קכז
לז ע"ב מין במינו אינו חוצץ תפלה למשה (בנימין) עמ' קכג
לז ע"ב מלמד שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת אסופת מערכות סוכות עמ' קעא (מהדו"ב עמ' רצז)
לז ע"ב נענונעים באים לעצור רוחות וטללים רעיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקכז
לז ע"ב נענועים דלולב בשעת אמירת הודו לה' וגו' ואנא ה' וגו' - תוס' אור אברהם דברים עמ' תמו, תנא
לז ע"ב סדר גענועין מוליד ומביא וכו' אור אברהם שמות עמ' קנו
לז ע"ב סדר הנענועין דלולב אור אברהם - רות עמ' שלא
לז ע"ב רא"ש פ"ג סכ"ו. והא דמנענעים באנא ה' הושיעה נא וכו' דכתיב אז ירננו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מז ד"ה או ובהערה
לז ע"ב שיירי מצוה מעכבין הפורענות משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' מב
לז ע"ב שמנענין בלולב לעצור רוחות רעות וטללי רעים וכו' ברית שלום (תעח) דף פא ע"ד
לז ע"ב שמנענעין בלולב לעצור רוחות רעות וטללי רעים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקכג
לז ע"ב תוס', צריך לנענע בשעת ברכה גבורת יצחק סוכות עמ' מג
לז עב ברא"ש, צריך לנענע בשעת נטילה גבורת יצחק סוכות עמ' מג
לז פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה פירות כד הקמח (תשנו) עמ' קה
לז ריקנין שבהם ויחי יעקב דף עג ע"ג
לז תנן התם: שתי הלחם וכו' מוליד ומביא - כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד - כרי לעצור טללים רעים וכו' שירי מצוד. מעכבין את הפורענות וכו' וכן בלולב בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיב,
לז. "צאו ההר והביאו עלי זית וכו"', נדרש על עצי הסוכה אמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום ד דסוכות
לז. אין דיחוי במצות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 52
לז. כל דין שאתה דן וכו' גנת אגוז (תשעב) אות תכד
לז. כל לנאותו אינו חוצץ אור אברהם - תשובה עמ' שס
לז. כל לנאותו אינו חוצץ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריב
לז. כל לנאותו אינו חוצץ ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תנא
לז. כל לנאותו אינו חוצץ פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רנז
לז. לקיחה ע"י דבר אחר בני שלשים עמ' קס
לז. מברכין על הלולב שהלולב יותר ניכר שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' מו
לז. מעלה ומוריד לעצור טללים רעים אמרי נועם (מועדים) סי' י לל"ג בעומר, סי' י לסוכות [מבן המחבר]
לז. נפל משפופרת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
לז. תוס' ד"ה בדי - ח"י נענועים צריך לנענע בלולב אמרי נועם (מועדים) סי' יח לסוכות [מבן המחבר]
לז. תוס' ד"ה דבעינא - יששכר איש כפר ברקאי דל טעמיה דחציציה נענש משום ביזוי המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קכז
לז. תוס' ד"ה והביאו עלי זית - רבי יהודה הוי מוקים ליה לדפנות גנת אגוז (תשעב) אות תכד
לז. תוס' ד"ה חציצה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצח
לז. תוס' ד"ה כי היכי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עד
לז. תוס' ד"ה מאי נזר הקדש ח"א עמ' רצה
לז: אמר רבה לא ליכרוך לולב דנתרי טרפי והוי חציצה מקראי קדש (תשנג) עמ' ריד
לז: אמר רבי יומי בר חנינא מוליך ומביא(ארבעה מינים) כדי לעצור רוחות רעות וכו' פרי נפש חיה ח"ב עמ' קיט
לז: אתרוג של מצוה מותר להריח והדס אסור להריח בו גנת אגוז (תשעב) אות תלז
לז: באילו פסוקים מנענעים את הלולב (מובא בתוספות בשם הירושלמי) ויאמר מרדכי - דרשות עמ' נד
לז: האתרוג ניטל בשמאל נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמח
לז: הדס של מצוה אסור להריח בו חמודי צבי מועדים עמ' קנח, קס
לז: הדס של מצוה וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 55
לז: הואיל ובמינו גבוה מכולןכד הקמח (מישור) עמ' רנג
לז: הלולב צריך לנענעו לששה קצוות העולם דרך ה' (באום) הקדמת המחבר אות לח
לז: הנענועים ורוחות הרעותאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ג פסוק מג
לז: הנענועים מעלה ומוריד למי שהשמים וארץ שלו לב אביגדור עמ' נו
לז: והיכן היו מנענעין אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסט
לז: והיכן היו מנענעין דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שסו
לז: והיכן היו מנענעין בהודו לה' וכו' אור אברהם ברכות עמ' ז
לז: והיכן היו מנענעין בהודו לה' תחילה וסוף וכו' תורה בציון עמ' קסו
לז: והיכן היו מנענעין וכו' מוליך ומביא למי שד' רוחות שלו, מעלה ומוריד למי ששמים וארץ שלו, לעצור רוחות רעות וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצה {למה לא כל המצוות מנענעים. טעם החינוך בנענועים לשעבד אברינו לה'. בסוכות בתשובה מאהבה, יכולים להרים אברינו לה', בבחי' "אני לדודי" ולבקש "דודי לי"; גירא בעינא דשטן, דידן נצח; בד' החכמת שלמה דנענוע קבלת עומ"ש}
לז: כדי לעצור טללים רעים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תס
לז: כדי לעצור רוחות רעות וטללים רעים שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שיא
לז: כל העם מנענין בהצליחה נא והם בהושיעה נאנועם הברכה עמ' לט
לז: להריח בהדס ואתרוג של מצוה מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רפט
לז: לולב בימין ואתרוג בשמאל שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כז, קיב
לז: לולב בימין ואתרוג בשמאל מ"ט וכו' שבח נעורים עמ' קטז
לז: לולב בימין ואתרוג בשמאלכד הקמח (מישור) עמ' תפז
לז: לולב בימין ואתרוג בשמאל, מ"ט הני תלתא מצות והאי חדא מצוה דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קטז ע"א
לז: למי שהשמים וארץ ודי רוחות שלו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנט
לז: לעצור טללים רעים וכו' ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רנד
לז: לעצור רוחות וטללים רעים שמן ראש סוכות ח"א עמ' קיב, קכ, רכ, רנה
לז: לעצור רוחות רעות וטללים רעים באר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ו
לז: לקיחה תמה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ז
לז: מ"ט לא מברכינן אלא על נטילת לולב וכו' הואיל ובמינו גבוה מכולן פאר יעקב ח"ד עמ' שפא
לז: מאי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב הואיל וגבוה מכולן, ולגבהיה לאתרוג, ולבריך. אמר ליה הואיל ובמינו גבוה מכולן של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות עח
לז: מאי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב וכו' נחלה לישראל (תשעא) עמ' קצא
לז: מברכים על הלולב שהוא גבוה מכולם אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שמג
לז: מברכין על הלולב מפני שגבוה מכולןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ש, שב
לז: מברכין על לולב דהוא הגבוה תורת העולה ח"ג פרק סג
לז: מה טעם לא מברכין אלא על נטילת לולב נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קכא
לז: מה טעם לא מברכין אלא על נטילת לולב הואיל וגבוה מכולן ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ה
לז: מוליך ומביא בדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד בדי לעצור טללים רעים דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לו
לז: מוליך ומביא וכו' מעלה ומוריד אור אברהם - תשובה עמ' שעא
לז: מוליך ומביא וכו' מעלה ומוריד וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' רמד
לז: מוליך ומביא וכו' מעלה ומוריד למי ששמים וארץ שלו מגלה עמוקות (תשסח) אופן קד
לז: מוליך ומביא ומעלה ומוריד כדי לעצור רוחות רעות וכו' שירי מצוה מעכבין את הפורעניות הישר והטוב (תשסג) עמ' ד, עח
לז: מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים מאור עינים (תשעט) עמ' תריד
לז: מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמט
לז: מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים ותוס' ד"ה כדי לעצור שרגא המאיר מועדים עמ' מב
לז: מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כרי לעצור טללים רעיםעטרת ישועה (תשסד) אות ג, כא, לסוכות, אות ה ליום הו"ר, אות לא בנוסח הקפות לשמח"ת
לז: מוליך ומביא כרי לעצור רוחות רעות בינת ישראל (תשסו) דף נז ע"א
לז: מוליך ומביא כרי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים מאור עינים (תשנח) עמ' שעג
לז: מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תנה, תסד
לז: מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו שמן ראש סוכות ח"א עמ' פט, צג, רע
לז: מוליך ומביא למי שד' רוחות שלו חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' ע
לז: מוליך ומביא לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור טללים רעים תפארת צבי שמות עמ' תלח
לז: מוליך ומביא לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור טללים רעים תפארת צבי במדבר עמ' רפח
לז: מוליך ומביא מעלה ומוריד וכו'טוב טעם ויקרא עמ' לג
לז: מוליך ומביא, כדי לעצור רוחות רעות! מעלה ומוריד, כדי לעצור טללים רעיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צט
לז: מחלוקת בית שמאי ובית הלל היכן מנענעין באר ראי (רוזן) אגדה סי' יב אות ו
לז: מין במינו אינו חוצץ ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תט
לז: מנענע לד' רוחות כדי לעצור רוחות רעות מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שפ
לז: מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' עב
לז: מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלה
לז: מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו וכו' אור אברהם ברכות עמ' ז
לז: מעלה ומוריד מוליך ומביא לעצור רוחות רעות שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רט
לז: נענוע הד' מינים כדי לעצור רוחות רעות עצי חיים - מועדים עמ' קפ, קפג
לז: נענוע הלולב למי שהרוחות שלו. לעצור רוחות רעים וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' שי, שמו, שנו
לז: נענועי הלולב באים לעצור רוחות רעות וטללים רעיםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצט
לז: נענועי הלולב מונעים רוחות רעות וטללים רע ים ויאמר מרדכי - דרשות עמ' נד-נה
לז: נענועים באים לעצור רוחות וטללים רעים תורת העולה ח"ג פרק סג
לז: נענועים הוא מוליך ומביא מעלה ומוריד, וכו' מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו וכו' מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים וכו' זאת אומרת שירי מצוה מעכבין את הפורענות שהרי תנופה שירי מצוה היא ועוצרת רוחות וטללים רעים מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלג
לז: ענין הנענועים לעצור טללים רעיםצמח צדיק (תשסז) עמ' תפב
לז: צופה הייתי בר"ג ור"י שכל העם היו מנענעים לולביהן והם לא נענעו וכו' - אם לא היה בדבר לא תתגודדו שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' תט
לז: צופה הייתי ברבן גמליאל שמן ראש סוכות ח"א עמ' קח
לז: צופה הייתי ברבן גמליאל שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רא, רלג, רעה
לז: צריך לאגוד כל הד' מינים ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ה
לז: צריך לנענע לד' רוחות העולם ולמעלה ולמסה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קפ
לז: צריך שיתכוין במילוי ובקידוש לשם לטהר הטמא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קא
לז: רש"י ד"ה אבל אתרוג וכו' אם אוכלו במחובר אין לו תולש גדול מזה חיי שלמה עמ' רמו
לז: רש"י הונף היינו מוליך ומביא ונטלי"ר בלע"ז גור אריה שמות פכ"ט הערה 166
לז: רש"י ואין עליה בלא הורדה גור אריה שמות פכ"ט הערה 167, ויקרא פ"ז הערה 207
לז: רש"י לעצור טללים רעים הבאין מלמעלה למטה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 213
לז: רש"י תנופה היא מצוה שאנו עושין לשמו גור אריה שמות פכ"ט הערה 168, ויקרא פ"ז הערה 211
לז: רש"י תנופה לשון הולכה והבאה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 208
לז: שיורי מצוה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 196
לז: שיירי מצוה מעכבים הפורעניות משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קמו
לז: שיירי מצוה מעכבין את הפורעניות שמן ראש סוכות ח"א עמ' פט, רכ
לז: שיכן מנענעין בהודו וכו' - תוס' אור אברהם - תשובה עמ' תפא
לז: תוס' (נענועים בהלל) נפש הרב עמ' ריז
לז: תוס' ד"ה אמאי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
לז: תוס' ד"ה בהודו, מנענעים בהודו ואנא ד' שנאמר אז ירננו עצי היער הודו וגו' ואמרו הושיענו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלג
לז: תוס' ד"ה כדי בכל נענועי הלולב לששה הצוות צריר לנענע ג' פעמיםעטרת ישועה (תשסד) אות ה לסוכות
לז: תוס' ד"ה כריטוב טעם ויקרא עמ' קכט
לח גירא בעינא דשטנאהתורה והעולם ח"ג עמ' רג
לח ע"א אבל אמרו חכמים תבא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קצט
לח ע"א אל תקרי הדר אלא הדור טיול בפרדס ח"א עמ' שלז
לח ע"א אמר דין גירא בעיניה דסטנא ולאו מלתא היא משום דאתי לאיגרויי ביהפרי צדיק סוכות אות מח
לח ע"א אע"ג דנשים פטורות מהלל מ"מ נהלל דלילי פסחים מיחייבי רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסב
לח ע"א ארבעה מינים מורים על גירא בעינא רסטנא פתגמי אורייתא ח"ב עמ' תעה
לח ע"א אשה פטורה מהלל דסוכות ועצרת - תוס' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קלה, קסז, ריט
לח ע"א אשה פטורה מהלל של מועדים ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפב
לח ע"א ברכה שלאחר ההלל תלוי במנהג המקום אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסב
לח ע"א גירא בעינא דשטן מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרצג
לח ע"א גירא בעיני' דסטנא תורת מנחם חל"ח עמ' 267
לח ע"א ד' כוסות תיקנו כרי לומר עליהם הלל והגדה - תוס' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפ, שצ
לח ע"א דילמא וכו' הא דרבנן משנת חיים בראשית עמ' שפח
לח ע"א דין גירא בעינא דשטנא מחזה עינים (לוויטאן) עמ' יב
לח ע"א דין גירא בעיני' דשיטנא וכו' משום דאתי לאגרויי בי' לחם רב על סדור התפילה אות ב
לח ע"א דין גירא בעיניה דשטנא טיול בפרדס ח"ב עמ' סז
לח ע"א דין גירא בעיניה דשטנא פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' סג {כלומר הערת השכל}
לח ע"א ואם התחילו אין מפסיקין בתפלה שהיא דרבנן כתונת פסים (תשעא) עמ' קכ
לח ע"א ותבא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין דברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
לח ע"א טעם הנענועים בלולב גבורת יצחק סוכות עמ' רט
לח ע"א כפות תמרים, תוס' ד"ה באמת דברי שאול במדבר עמ' נ
לח ע"א מאירי, להפליג בהארת השמחה דרך שירה שירת הפסח אות קסג
לח ע"א מי שבא בדרך ולא הי' בידו לולב ליטול כו' יטול על שולחנו כו' אמרת נוטלו על שולחנו בו' ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 182
לח ע"א מי שבא בדרך ולא היה בידו לולבנחלי מים (מלאח) עמ' רלה
לח ע"א מי שהי' עבד או אשה או קטן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמב
לח ע"א מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן וכו' הר המוריה עמ' ריח
לח ע"א מי שהיה עבד או אשה מקרין אות ו עונה אחריהן וכו', ותוס' שירת הפסח אות קסא, קצד
לח ע"א מקום שנהגו וכו' לברך יברך תורת מנחם חט"ז עמ' 156
לח ע"א מקום שנהגו לברך אחריו יברך פורים בציון עמ' רכא
לח ע"א מקרין אותו עונה אחריהן וכו' אמן - רבא וכו' (ובמפרשים בנוגע למנהג הראשון באמירת הלל) לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 230
לח ע"א נענועין שיירי מצוה שירת הפסח אות יז
לח ע"א נשים חייבות במצות סיפור יציאת מצרים - תוס' אור אברהם - הגדה של פסח עמ' פה
לח ע"א נשים חייבות במצות סיפור יציאת מצרים - תוס' אור אברהם דברים עמ' קס
לח ע"א עונה אחריהן מה שהן אומרין, ותבא לו מאירה, וברש"י ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיח
לח ע"א פרי עץ הדר זה אתרוג הדר באילנו משנה לשנה טיול בפרדס ח"א עמ' שלג
לח ע"א פרי עץ הדר, הדר באילנו משנה לשנה. עץ שטעם עצו ופריו שוהדרשות באר יצחק עמ' נט
לח ע"א רא"ש פ"ג סכ"ו. ומנהג כשר הוא, הקצרה ימיננו מלהודות שד' רוחות העולם שלו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלז ד"ה במסכת
לח ע"א רב אחא בר יעקב ממטי לי' ומייתי לי' וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רו
לח ע"א רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי ליה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריח
לח ע"א רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי ליה, אמר דיו גידא בעיניה דסטנא כתב סופר אגדות כאן
לח ע"א רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי ליה, אמר דין גירא בעיניה דסטנא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלז ד"ה במסכת, ח"ב עמ' לד ד"ה הנה, עמ' סו ד"ה אי נמי (ב)
לח ע"א שיורי מצוה מעבבין את הפורענותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלב, תקסח
לח ע"א שיירי מצוה מעכבין את הפורענות טל חיים (פרידלנדר) עמ' סב, רעח, דש
לח ע"א שיירי מצוה מעכבין את הפורענות פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קפד
לח ע"א שיירי מצוה מעכבין את הפורעניות משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עו
לח ע"א שירי מצוה מעכבין את הפורענות דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' יג
לח ע"א שירי מצוה מעכבין את הפורענות וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' ה
לח ע"א שירי מצוה מעכבין את הפורענות וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רפ
לח ע"א שירי מצוה מעכבין את הפורענות, ורש"י רנת יצחק - פרק חלק עמ' תפב
לח ע"א תבוא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו פורים בציון עמ' רה
לח ע"א תוס' - לא תקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעד
לח ע"א תוס' - נשים חייבות בהלל בליל פסח מהא דחייבות בד' כוסות רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לה, קסא, רמה, רנב, שו, שח
לח ע"א תוס' - נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים אור אברהם שמות עמ' פג
לח ע"א תוס' ד"ה אתיא כו' מצה של טבל פניני דעת עמ' רו
לח ע"א תוס' ד"ה באמת עוז לו בך סי' א אות ט
לח ע"א תוס' ד"ה מאי קושיאתורה אור (באנדי) עמ' שעא
לח ע"א תוס' ד"ה מי - אשה פטורה מהלל דסוכות וכו' דבהלל דלילי פסחים וכו' דמחייבי וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 412
לח ע"א תוס' ד"ה מי וכו' שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן וכו' רנת יצחק שופטים עמ' ע
לח ע"א תוס' ד"ה מי שהיה אסופת מערכות פורים עמ' לח
לח ע"א תוס' ד"ה מי שהיה בית ישי - דרשות עמ' מט
לח ע"א תוס' ד"ה מיבריכות המעיין עמ' רנח
לח ע"א תוס', ד' כוסות לומר עליהם הלל והגדה שירת הפסח אות קנה
לח ע"א תוס', נשים בהלל והגדה שירת הפסח אות סד, קסג, קסד
לח ע"ב אמר רבא וכו' אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מב
לח ע"ב אמר רבא לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה' וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' טו
לח ע"ב בוא אומר הללו עבדי הדרת אליהו דרוש י סי' א ד"ה ומענה
לח ע"ב בכפו"ת, הלל דליל פסח מדאו' שירת הפסח אות קסה
לח ע"ב גדול המקריא את ההלל לקוטי שיחות חל"א עמ' 69
לח ע"ב הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 23
לח ע"ב החזן אומר אנא ה' הושיעה נא ומפסיק, ותוס' שם הקשו דאין מפסיקין בפסוק באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעח
לח ע"ב הלכתא גבירתא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 182
לח ע"ב לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה' לחמי תודה דף רכד ע"ב
לח ע"ב לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה' אלא ברוך הבא בשם ה' בהדדי תורת מהרי"ם שמות עמ' ריח
לח ע"ב מכאן לשומע כעוגה תהלה לדוד (והרמן) פרק כב פסוק לא הערה ח
לח ע"ב מכאן לשומע כעונהלמדנות (תשנח) פ' פנחס אות ק
לח ע"ב מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 26
לח ע"ב רש"י ד"ה הוא אומר גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפד
לח ע"ב רש"י ד"ה הוא אומר ותוס' ד"ה שמעמנחת מרדכי עמ' שס
לח ע"ב שומע כעונה - רש"י, ר"ת ור"י אור אברהם במדבר עמ' פ
לח ע"ב שומע כעונה חכמת התורה תולדות עמ' תלב
לח ע"ב שומע כעונה תורת מנחם חמ"א עמ' 45
לח ע"ב שומע כעונה תורת מנחם חמ"ו עמ' 55
לח ע"ב שומע כעונהמנחת מרדכי עמ' שצח
לח ר' אחא ממטי ומייתי לי, אמר דין גירא בעינא דשטנא שארית מנחם ח"ד עמ' שנב
לח. אוי לו למי שאשתו ובניו מברכין לו מטר השמים (תשנז) עמ' תמ
לח. אפילו שירי מצוה מעכבין הפורעניותפרדס המלך (תשסט) אות תפד
לח. גירא (חץ) בעיניה דשטנא (ביאור ה"בן איש חי") ויאמר מרדכי - דרשות עמ' נה
לח. גירא בעינא דשטנא שומע תפלה ח"א עמ' ש
לח. גירא בעינא דשיטנא, ורש"י אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' פ, תקנו
לח. גם הנשים חייבות במצות סיפור יצ"מ - תוס' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תטז
לח. ד' מינים מאנא קרבא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תט
לח. דין גירא בעינא דשטן, ורש"י ה"ז לחץ בעיניו של השטן שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שמא
לח. דין גירא בעינא דשטנא אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות ה
לח. דין גירא בעינא דשטנא באר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ג
לח. דין גירא בעינא דשטנא כתב סופר דרשות (תשל) עמ' נו, נז
לח. דין גירא בעינא דשיטנא כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשמא
לח. דין גירא בעיני דסטנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תל
לח. דין גירא בעיני' רסטנא פאר יעקב ח"ג עמ' רעו, ח"ד עמ' ת
לח. דין גירא בעיניה דסטנא משנת יוסף על התורה ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' שמו, שנו
לח. דין גירא בעיניה דסיטנא שבט מישראל (פרידמן) עמ' שנג
לח. דין גירא בעיניה דשטנא דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' לו
לח. דין נירא בעיניה דסטנא שמן ראש סוכות ח"א עמ' רמט
לח. דין נירא בעיניה דשיטנא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסח
לח. דרך השירה הוא אחד מקרא והשאר עוניו אחריו ראשי פרקים צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיא
לח. וכן בלולבטוב טעם ויקרא עמ' קכט
לח. ולאו מלתא היא, ובערוך לנרטובך יביעו ח"ב עמ' ע
לח. זאת אומרת שירי מצוה מעכבין את הפורעניות שהרי תנופה שירי מצוה היא ועוצרת רוחות וטללים רעים מרפא לנפש בראשית עמ' תלא
לח. לא לימא איניש גירא בעינא דשטני ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קכ
לח. מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות וכו' שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שמ
לח. מי שהי' עבד או אשד. או קטן מקרין אותו הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פג
לח. מי שהיה בא בדרך ולא היה בידו לולב נוטל על שלחנו דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סו
לח. מי שהיה עבד או אשה או קטן וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' קמה
לח. מי שהיה עבד או אשה או קטן ותוס'מאורי שערים עמ' שע-שעג
לח. מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו וכו' אור אברהם ברכות עמ' קו, קכ, שנז
לח. מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות נ
לח. מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותופנים מסבירות עמ' קפג
לח. ממטי ליה ומילתי ליה אמר דין נירא בעיניה דשטנא מכתב מאליהו ח"ב עמ' 132
לח. מניין לשומע כעונה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
לח. מפסיקין ללולב דאורייתא ולא לתפלה דרבנן תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שנג, שסא, א'קע
לח. מקום שנהגו וכו' לברך יברך אסף המזכיר (מאזוז) מע' ס - סב"ל נגד המנהג
לח. מקום שנהגו לברך אחריו וכו'פחד יצחק פסח מאמר יא
לח. נהגו לכפול דברי הרב עמ' קמד
לח. נטילת לולב מפניני הרב עמ' שז
לח. נשים חייבות באמירת ההגדה והלל בליל פסח - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' נב
לח. נשים חייבות בהלל והגדה בליל פסח - תוס' אור אברהם ברכות עמ' פג
לח. נשים חייבות במצות סיפור יציאת מצרים בליל ט"ו - תוס' אור אברהם - סידור התפילה עמ' רב
לח. נשים פטורות מהלל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שט
לח. ראה הקב"ה שהצדיקים מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקכב ע"ב
לח. רב אחא בר יעקב הוי ממטי לי׳ ומיתי לי׳, אמר דין גירא בעיני׳ דשטנא וכו׳קדושת יצחק עמ' נה
לח. רש"י - דאתי לאיגוריי ביה, שיתגרה בו שטן שהוא יצר הרע וישיאנו לתעות מעל קונו וימסור עצמו על הדברקדושת יצחק עמ' נה
לח. רש"י - מי שאינו יודע לקרות משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
לח. רש"י ד"ה ותבא לו מאירה וכו' שמבזה את קונו לעשות שלוחים כאלה חיי שלמה עמ' רמז
לח. שומע - הפסק משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריט
לח. שיירי מצוה מעכבים את הפורענות מבשרת ציון ח"ב עמ' סז, רכח
לח. שיירי מצוה מעכבין את הפורענות משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שנו, שע
לח. שיירי מצוה מעכבין את הפורעניות ים שמחה עמ' תמח
לח. שיירי מצוה מעכבין הפורעניות מצווה ועושה ח"ב עמ' רנב
לח. שירי מצוה מעבבין את הפורענות תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צז, רנו, שז
לח. שירי מצוה מעכבין את הפורענותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צט, ק
לח. תבוא מאירה למי שאשתו מברכת לו קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשכו
לח. תבוא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות י
לח. תד"ה מי ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמח
לח. תוס' אין אשה מוציאה יד"ח אף ליחיד ישא מדברותיך - מגילה עמ' פג
לח. תוס' אשה אינה מוציאה יד"ח משוב זילותא ישא מדברותיך - מגילה עמ' רכו
לח. תוס' ד"ה אתיא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
לח. תוס' ד"ה באמת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שח
לח. תוס' ד"ה מאי שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רעג
לח. תוס' ד"ה מי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמב
לח. תוס' ד"ה מי שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תלג
לח. תוס' ד"ה מי שהיה וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' צד*
לח. תוס' ד"ה מי שהיה עבד או אשה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמח
לח. תוס' נשים חייבות בסיפור יצ"מ משום דחייבות בד' כוסות ישא מדברותיך - מגילה עמ' רמב
לח: אצל ה' יתברך שומע כעונה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 67
לח: אשמועינן טעמא והלכתא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכב
לח: הוא אומר ברוך הבא והן אומרים כשם ה' מכאן לשומע כעתה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תלו
לח: הוא אומר הללו עבדי ד' והן אומרין הללוי'ה וכו' אמרי נועם (מועדים) תשובה יב [מבן המחנד]
לח: המתפלל ושמע קדיש וקדושה יכוין מדין שומע כעונה - רש"י אור אברהם ברכות עמ' קמ, ר
לח: העומד בתפלה אם יש לו לכוון לקדושה - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קעד
לח: השומע מהש"ץ כשהוא מתפלל, לא הוי הפסק מדין שומע כעונה - רש"י אור אברהם - סידור התפילה עמ' שלד
לח: כמה הלכתא רברבתא איכא למשמע ממנהגא דהלילא חנן אלקים עמ' רלו
לח: מנין לשומע כעונה דכתיב וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תעה
לח: נשים חייבות מן התורה ומוציאות אחרים י"ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
לח: רש"י ד"ה מבאן - בראשי פרקים [שבהלל] צריכין לענות ראשי פרקים עצמן, וכו' אמרי נועם (מועדים) תשובה יב [מבן המחבר]
לח: שומע כעונה דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1488
לח: שומע כעונה מבשרת ציון ח"ב עמ' שמד
לח: שומע כעונה מטר השמים (תשנז) עמ' ל
לח: שומע כעונה ערבי נחל (תשסד) עמ' רנג
לח: שומע כעונה שיחות לספר ויקרא עמ' רסט
לח: שומע כעונה שמע ולא ענה יצא מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב, שכה
לח: שירה, אחד מקהא והשאר עונין אחריו ראשי פרקיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רט
לח: תוס' ד"ה מבאן - בהלל על כל דיבור ודיבור צריך לענות ראשי פרקים וכו' אמרי נועם (מועדים) תשובה יב [מבן המחבר]
לח: תוס' ד"ה שמע שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קסד
לח: תוס' ד"ה שמע וכו' פרפרת הפרשה פרשת האזינו פרק לב פסוק ג
לט כל הברכות מברך עליהן עובר לעשייתן ע"ש כל הענין ותוס' שארית מנחם ח"ב עמ' צ
לט מן לישנא דמזוני הוא ילקוט דברי חכמים במדבר סי' מא
לט משה שפיר קאמרת שמועת יצחק - לקוטים-צדיק א
לט ע"א אין מוסרין דמי פירות שביעית וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ה
לט ע"א אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ דתניא אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות וכו', מתיב רב ששת ומן המופקר שלש סעודות ותו לא ורמינהי וכו' הוא מותיב לה והוא מפרק לה בכת מן שנו וכו', מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא דכתיב וימן להם המלך וגו', ורש"י ד"ה יותר, אבל מזון ג' מוסרים כדי חייו דאיכא למימר לסעודת שבת הוא צריך, וכיון שהותר בערב שבת הותר לכל ימות השבת. וד"ה בפת מן, בכדי מזונותיו שנו דניקחין, והיינו שלש סעודות. וד"ה וימן להם המלך, בצורכי סעודה משתעי קרא בדניאל, וימן המלך ויפרנס המלך דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כח
לט ע"א אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודותפרי צדיק תרומה אות יא
לט ע"א ברכת הלל לפניו ולאחריו, ומאירי שירת הפסח אות קסג
לט ע"א הלוקח לולב מחבירו בשביעית (ברש"י ותוס')כרם טוביה עמ' רטו
לט ע"א הלוקח לולב מחבירו בשביעית וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' כ
לט ע"א הלוקח לולב מחברו בשביעית חכמת התורה בשלח עמ' תרנא
לט ע"א לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה' וכו' לא לימא איניש אמן יהא שמיה רבא והדר מברך וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' שס
לט ע"א לפניו מצוה לברך (ותוס') תורת מנחם חט"ז עמ' 156
לט ע"א מבליע ליה דמי אתרוג משנת חיים דברים עמ' שכז
לט ע"א מברך עובר לעשייתן גבורת יצחק סוכות עמ' לט
לט ע"א מקום שנהגו לברך מברך גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שב
לט ע"א משה שפיר קאמרת בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עז
לט ע"א משה שפיר קאמרת בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, קנג
לט ע"א משה שפיר קאמרת בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכא
לט ע"א משה שפיר קאמרת דברי חנינא - ת"ת עמ' ס
לט ע"א משה שפיר קאמרת דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ערה
לט ע"א משה שפיר קאמרת המאיר לארץ (שיינברג) עמ' ריד
לט ע"א משה שפיר קאמרת לחמי תודה דף רי ע"א, רכד ע"ב
לט ע"א משה שפיר קאמרת לקט אמרי קודש - שמות עמ' פח
לט ע"א משה שפיר קאמרת עטרת יהושע במדבר עמ' קה
לט ע"א משה שפיר קאמרת תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קכז
לט ע"א משה שפיר קאמרת ורש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שפז
לט ע"א משה שפיר קאמרתדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קיח, קל, שקלים עמ' קלו, רנד
לט ע"א משה שפיר קאמרת, ופירש"י גדול הדור מצווה ועושה ח"א עמ' ק, קג
לט ע"א משה שפיר קאמרת, רש"י דרשות מהר"ם חביב עמ' תלז
לט ע"א עובר לישנא דאקדומי הוא תהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כד, פרק קיד פסוק ז הערה טז
לט ע"א על ההלל צריך לברך לפניו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסא
לט ע"א ריטב"א, גדר הלל דליל פסח שירת הפסח אות קסג
לט ע"א רש"י ד"ה הלוקח, לי נראה דהלוקח לולב מעם הארץ גרסינן, דהא בעם הארץ קמיירי, כדאמרינן בגמרא, ועם הארץ לגבי חבר לא קרי ליה חבירו ואי לוקח נמי עם הארץ מי ציית לן להחזיק חבידו בחשוד דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צד, מהד' ט סי' כ
לט ע"א תוס' ד"ה בר"א הכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק ה
לט ע"א תוס' ד"ה וליתיב תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצח, תט, ח"ב עמ' קסז
לט ע"א תוס' ד"ה עובר אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' כב
לט ע"א תוס' ד"ה עובר מכשירי מצוה עמ' קיח*
לט ע"א תוס' ד"ה עובר לעשייתן גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' יא
לט ע"א תוס' ד"ה עובר, בסתמא שלא כיוון למצוה לא יצא המצוה מצווה ועושה ח"א עמ' שפ
לט ע"א תוס' ד"ה עובר, וברא"ש - לענין עובר לעשייתן בנטילת לולב עטרת חן ח"ב עמ' קטז
לט ע"א תוס' ד"ה עובראפשר שיתכוין שלא לצאת בו עד אחר ברכה, דאף על גב דאמרינן בסוף ראוהו בית דין דמצות אינן צריכין כוונה, מכל מקום בעל כרחו לא נפיק דרכי התשובה עמ' קמא
לט ע"א תוס' ד"ה עונו - אם נטל לולב ומכוון בפירוש שלא לצאת אינו יוצאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תב
לט ע"א תוס', אי יכול לברך אחר שנטל הלולב בידו גבורת יצחק סוכות עמ' לט, מד, מט
לט ע"א תוס', ברכה על הנענועין שירת הפסח אות יז
לט ע"א תנא רבי כופל בה דברים, ר"א בן פרטא מוסיף בה דברים, מאי מוסיף וכו' אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' לא
לט ע"ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 85
לט ע"ב אוכלן בקדושת שביעיתפרי צדיק בהר אות ד
לט ע"ב בכדי מן שאנו מאי משמע דהאי מן פרי צדיק משפטים אות ח, תרומה אות יא, פסח אות כא, בהעלותך אות ח, חקת אות י
לט ע"ב האי מן לישנא דמזוני הוא וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכז, קלא
לט ע"ב כוסבר שבהרים ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר נג
לט ע"ב מה קדש תופס את דמיו אף שביעית תופסת את דמיהפרי צדיק בהר אות ד
לט ע"ב משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזו רסיסי לילה סי' כב (עמ' 28), מד (עמ' 86), תקנת השבין סי' טו (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' עז, דברי סופרים סי' י (עמ' 8), לקוטי מאמרים עמ' 77, 94, דובר צדק עמ' 104, 158, שיחת מלאכי השרת עמ' 33, 63, קדושת השבת סי' ז (עמ' 48), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 19, 24), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 115)
לט ע"ב משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזופרי צדיק בשלח אות יג, פ' שקלים אות א, תרומה אות ז, תצוה אות א, לג בעומר אות ד, ו
לט ע"ב תוס' ד"ה ולשביעיתאחרית השנים עמ' לה
לט. אתרוג בדמי לולב בשביעית מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסז
לט. אתרוג של שביעית מותר כשאינו לוקחו בדרך סחורה להורות נתן ויקרא עמ' שכ
לט. הלוקח לולב מחבירו בשביעית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעז
לט. הלוקח לולב מחבירו בשביעיתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רס
לט. לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ר
לט. לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך וכו' אור אברהם ברכות עמ' יז
לט. לא לימא יהא שמיה רבה והדר מברך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיז
לט. משה נמצא בכל דורפרדס מרדכי עמ' תרס
לט. משה שפיר קאמרת אגרא דפרקא (תשסה) עמ' טו, טז
לט. משה שפיר קאמרת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעג
לט. משה שפיר קאמרת מטר השמים (תשנ) דברים עמ' שס
לט. משה שפיר קאמרת מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלט
לט. משה שפיר קאמרת מטר השמים (תשנז) עמ' תקעט
לט. משה שפיר קאמרת מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 83 עמ' קכט
לט. משה שפיר קאמרת פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 10
לט. משה שפיר קאמרת קריאה בקריה ח"ג עמ' ד
לט. משה שפיר קאמרת שבח נעורים עמ' קסה, קסו
לט. משה שפיר קאמרת וכו' פרי נפש חיה ח"ב עמ' לד
לט. משה שפיר קאמרת פי' רש"י - מסורת הש"סקריאה בקריה ח"ג עמ' ד
לט. משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלב
לט. משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כב
לט. משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סט
לט. משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמח
לט. משה שפיר קאמרתברית אברם עמ' שיז, תרד
לט. משה שפיר קאמרתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פח
לט. משה שפיר קאמרתתורת הרבי רבי זושא סי' כט
לט. ריטב"א ד"ה מקום שנהגו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מ
לט. רש"י ד"ה הלוקח פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנד
לט. רש"י ד"ה משה גדול הדור ים שמחה עמ' תעב
לט. רש"י ד"ה משהקריאה בקריה ח"ג עמ' ד
לט. תוס' ד"ה הלוקח פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנד
לט. תוס' ד"ה וליתיב, א"א לאסור מכירת נבילה לנכריתיבת גמא (תשסז) עמ' קמח
לט. תוס' ד"ה עובר פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצט
לט. תוס' ד"ה עובר לעשיית,פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קעה
לט. תוס' ד"ה עובר ממתכוין בהדיא שלא לצאת דלדעת כמה פוסקים וכו'פחד יצחק פסח מאמר ז
לט. תוס' ד"ה שאין, ואין מספר לדינים ואיסורים שיש כפירות שביעית וכו' דברי יואל פ' בהר דף רפה ע"א
לט: אי הכי לולב נמיחיי נפש ח"ו עמ' קי
לט: אפילו בכחצי איסר אסור פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרג
לט: ולקחתם לבם משלכם, להוציא את השאול ואת הגזולדרשות דבר צבי עמ' קלט
לט: לולב בר שישית הנכנס לשביעית מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסח
לט: לוקח מן המשומר אפילו בכחצי איסר פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרג
לט: מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא דכתיב וימן להם המלך אור השמש (תשסח) עמ' קא
לט: מאן ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד, מתנה ע"מ להחזירחיי נפש ח"ו עמ' קסה
לט: מהר"ם ר"ה ומיהו קשה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעא
לט: רמב"ן - השומר שרהו ופירותיו בשביעית אין הפירות נאסרין גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 42
לט: רש"י ד"ה פטורין מו המעשר עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שע
לט: תוס' אם עבר ופשע הפירות נאסרין באכילה גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 46
לט: תוס' ד"ה בד"אחיי נפש ח"ו עמ' קי
למה נמשלה תפלת הצדיקים לעתר לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נ דף פד ע"ב
לע"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו שארית יעקב (אלגזי) דף קמד ע"ד
לעתיד ישחוט היצ"הר בינת יששכר דף סב ע"ג
לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ושוחטושרגי נפישי דרוש ו
מ ע"א אין מוסרין פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה ר"י אומר מוסרין וכו'זכור לדוד עמ' פו
מ ע"א כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא ברית שלום (תעח) דף צג ע"א
מ ע"א לאכלה ולא לסחורה, לאכלה ולא להפסד, לאכלה ולא למלוגמא שבת הארץ - הקדמה עמ' ח [במהד' תשנ"ג - עמ' 65]
מ ע"ב לקח בסירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבערין אור אברהם במדבר עמ' שמא
מ ע"ב מה הקדש תופס דמיו אף שביעית תופסת את דמיהפרי צדיק בהר אות ד, ח
מ קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין כד הקמח (תשנו) עמ' ריד
מ. אתרוג בתר לקיטה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' סד
מ. ביעור כשכלה לחיה מן השגה מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רפב
מ. הנאתם וביעורם שוהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצח-קצט
מ. כמה קשה אבקה של שביעית משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפב
מ. לכל, לכם לכל צרכיכם עצי חיים על התורה עמ' קעו
מ. לכם דומיא דלאכלה מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסט
מ. לכם לכל צרכיכם זכרון אליעזר עמ' כט
מ. לכם לכל צרכיכם עצי חיים - מועדים עמ' קכא
מ. לכם לכל צרכיכם שרגא המאיר מועדים עמ' ד
מ. לכם לכל צרכיכם תפארת צבי שמות עמ' תקעב
מ. לכם לכל צרכיכםשמן ראש סוכות ח"א עמ' ריד
מ. לכם, לכם לכל צרכיכם שדה יעקב עמ' עד
מ. לכם, לכל צרכיכם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקיב
מ. מאכל אדם לא יעשנו מלוגמא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
מ. רמ"ז שביעית מט"ו בשבט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעא
מ. תוס' ד"ה על היין משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכח
מ: אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליוחיי נפש ח"ד עמ' רלח
מ: אין שביעית מתחללת אלא דרך מקח פרפרת משה ח"ב עמ' קמד
מ: בא וראה וכו' ארם נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכר את מטלטליו וכו', לא הרגיש לסוף מוכר את ביתו וכו', לא באת לידו ער שמוכר את עצמו וכו' דעת תורה ויקרא עמ' פט
מ: ורבי יוחנן [האי כי תמכרו ממכר מאי עביד להו וכו'] בשנת היובל וכו' וסמיך לי' וכי תמכרו ממכרחיי נפש ח"ד עמ' קמז
מ: חייב אדם לקבל פני רבו ברגל כו', מדוע את הולכת וכו', מכלל בחודש ושבת איבעי לה למיזל זכרון משלי עמ' קיד אות שמג, עמ' קכח אות תח
מ: כל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת ויגד יעקב עמ' שח, שכג
מ: מה קודש תופס את דמיו אף שביעית תופסת את דמיה דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1284
מ: קודש מתחללת בפדיון ובמכר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שע
מ: רש"י בתוך זמן הביעור גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 88
מ: רש"י רלא כתיב תהיה אלא כפירות עצמן גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 89
מ: תהיה בהוייתה תהא תפארת צבי בראשית עמ' תקצד
מא אומר לו הא לך סלע זו במתנה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 66
מא הא לך אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 157
מא משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהא יום הנף של עומר ט"ז בניסן כולו אפור בחדש, רש"י, תוספות, רשב"א, ריטב"א, רמב"ם, והערוך לנר דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שצ
מא מתנה על מנת להחזיר כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קמב
מא ע"א אפשר שיבנה ביהמ"ק בט"ו בניסן ויקריבו את העומר בט"ז בניסן, ורש"י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעה, ריח, תקיט
מא ע"א אתרוג באלף זוז תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' עז
מא ע"א בית השלישי משמים רש"י, ותוס' ד"ה אי נמי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' סה
מא ע"א בראשונה היה לולב ניטל שבעה ובמדינה יום אחד בי חייא ח"ב עמ' קז
מא ע"א ברש"י ד"ה א"נ, בנין העתיד ירד בנוי ומשוכללרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסו
מא ע"א תוס' ד"ה אי נמי, ...מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמים וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג
מא ע"א דאיבני בחמיסר ורש"י רנת יצחק יחזקאל עמ' קעו
מא ע"א דאיבני בלילא, רש"י ותוס' רנת יצחק תהלים עמ' קעב
מא ע"א דאיבני בליליא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצב, שסד
מא ע"א המקדש יירד מוכן מן השמים ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פג, רבי
מא ע"א התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה קהלת יעקב סוכות עמ' פג
מא ע"א התקין ריב"ז וכו' יום הנף כולו אסור וכו' מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמה, קנג, קצב, קצז
מא ע"א התקין ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסור מ"ט מהרה יבנה ביהמ"קחדרי בטן פרשת תצוה ד"ה והרב מעשה רקח
מא ע"א ומהרה יבנה ביהמ"ק, ורש"י ד"ה א"נ לקט אמרי קודש - מועדים עמ' כב
מא ע"א זכר למקדש תורת מנחם חי"ג עמ' 20
מא ע"א לא צריכא דאיבני בלילהמנחת מרדכי עמ' מז
מא ע"א לולב במקדש שבעה ובגבולין יום אחדאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קסב
מא ע"א לולב ניטל במדינה שבעה תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשמא
מא ע"א לולב ניטל במקדש כל שבעה - רש"י אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פג
מא ע"א לולב ניטל במקדש שבעה וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 353
מא ע"א מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו: אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח וכו' לא צריכא, דאיבני בליליא בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עז
מא ע"א מהרה יבנה המקדש ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 13
מא ע"א מהרה יבנה המקדש ויאמרו אשתקד כו' לא צריכא דאיבני בליליא (ובפרש"י ותוס') תורת מנחם חל"ח עמ' 164
מא ע"א מכלל דבעיא דרישה המאיר לארץ (שיינברג) עמ' שכט
מא ע"א מכלל דבעיא דרישה מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' תד
מא ע"א מנ"ל דעבדינן זכר למקדש וכו' כי אעלה ארוכה לך וכו' ציון הוא מכלל דבעי דרישה מעשה רוקח (ר"א רוקח) בא יז ע"ד
מא ע"א מנא לן דבעינן זכר למקדש א"ר יודן וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 385
מא ע"א מנא לן דעבדינן זכר למקדש וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 416
מא ע"א מנלן רעבדינן זכר למקדש וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ג
מא ע"א מקדש דלעתיד יבא בנוי ומשוכלל מן השמים - רש"י אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עו
מא ע"א מקדש השלישי ירד מן השמים בנוי ומשוכלל - רש"י תוס' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנו
מא ע"א מקריבין אע"פ שאין בית, אבל מזבח מעכב - תוס' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלו
מא ע"א מקריבין אע"פ שאין בית, דוקא כשיש מזבח - תוס' אור אברהם ויקרא עמ' צט
מא ע"א מקריבין אע"פ שאין בית, על המזבח דוקא - תוס' אור אברהם דברים עמ' לב
מא ע"א משחרב בהמ"ק התקין ריב"ז וכו' ושיהא יום הנף כולו אסור וכו' מעשה רוקח (ר"א רוקח) בא יז ע"ד
מא ע"א משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא וכו' יום הנף כולו אסור. וכו' רב נחמן בר יצחק אמר רבן יוחנן בן זכאי בשיטת רבי יהודה אמרה דאמר מן התורה הוא אסור וכו' והא מפליג פליג עליה (דתניא) [דתנן] משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור אמר לו רבי יהודה והלא מן התורה הוא אסור וכו', ורש"י ד"ה בשיטת ר' יהודה, אותה שיטה שהיה ר' יהודה שהיה מתלמית תלמידיו דורש אחריו דדש גם הוא בימיו דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' יח
מא ע"א משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה זכר למקדש מאור עינים (תשעה) עמ' תריג
מא ע"א מתני' בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד וכו', ובפיהמ"ש להרמב"ם עטרת חן ח"ב עמ' מח
מא ע"א פוחת בה ד' טפחיםצמח צדקה עה"ת עמ' קמא
מא ע"א ציון בעיא דרישה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 203
מא ע"א ציון דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה באר שרים פרשת ואתחנן דרוש ג אות ב
מא ע"א ציון הוא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה שמלת אליעזר ח"ב עמ' קנה
מא ע"א ציון הוא דורש אין לה מכלל רבעי דרישה אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ח אות כה
מא ע"א ציון היא דורש אין לה דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קמ
מא ע"א ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' טו
מא ע"א ציון היא דורש אין להקרן פני משה ח"א עמ' קנו
מא ע"א ר"ע ור' יהושע וראב"ע שהיו באין בספינה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כא
מא ע"א רב נחמן בר יצחק וכו' מן התורה הוא אסור וכו' עד עיצומו של יום וכו' והא התקין קאמר מאי התקין דרש והתקיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצב
מא ע"א רש"י - ביהמ"ק השלישי בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא מן השמים לחמי תודה דף יח ע"א
מא ע"א רש"י - בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא משמים תורת מנחם חנ"ב עמ' 305
מא ע"א רש"י - מקדש ה' כוננו ידיך קדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
מא ע"א רש"י - מקדש העתיד וכו' יגלה ויבא משמים (ותוס') לקוטי שיחות חל"א עמ' 77
מא ע"א רש"י - מקדש העתיד יגלה ויבא משמים רנת יצחק תפלה עמ' קיח, ריא, רסד
מא ע"א רש"י - מקדש העתיד כו' בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים תורת מנחם חנ"ו עמ' 274
מא ע"א רש"י ד"ה א"נ, ואי קשיא דבלילה אינו נבנה דקיימא לן בשבועות דאין בנין בית המקדש בלילה וכו' ולא בחמיסר שהוא יום טוב וכו', הני מילי בנין הבנוי בית אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עג, מהד' ו סי' יב, עד, מהד' ח סי' סה
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי - מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים שנאמר מקדש ה' כוננו ידיךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 19, קיט, קצב, שסד
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי דרשות מהר"ם בנעט עמ' נו, נז
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי רנת יצחק ישעיה עמ' קסד, רלח, שצח, תהלים עמ' רלא, משלי עמ' רעח, ה' מגילות עמ' יא
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי וכו' אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים לדור ולדורות ח"א עמ' שמד
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי מקדש וכו' משמים השיר והשבח ח"ב עמ' רכה
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי, ...מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג
מא ע"א רש"י ד"ה אי נמי, אבל מקדש העתיד וכו'פניני שבח עמ' רכב
מא ע"א רש"י ד"ה אי, מקדש העתיד יגלה ויבא מן השמים אור אברהם בראשית עמ' שיא
מא ע"א רש"י ותוס' - ביהמ"ק הג' יבוא משמים לקוטי שיחות חי"א עמ' 185, 98, חי"ב עמ' 218, חי"ג עמ' 84, חט"ז עמ' 308, חי"ח עמ' 418, חכ"ד עמ' 267, חכ"ז עמ' 204, חכ"ט עמ' 241
מא ע"א רש"י ותוס' - ביהמ"ק השלישי מן השמים תורת מנחם חמ"א עמ' 158
מא ע"א רש"י ותוס' - מקרש וכו' בנוי ומשוכלל וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 11
מא ע"א רש"י ותוס' - שביהמ"ק יגלה ויבוא משמיםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 39, 200
מא ע"א רש"י ותוס' ביהמ"ק יגלה ויבא משמים יחי המלך עמ' מ
מא ע"א רש"י ותוס', בנין המקדש לעת"ל שירת הפסח אות קיד, קמב
מא ע"א רש"י ותוס', דמקדש השלישי ירד בנוי ומשכלל מן השמים רנת יצחק תפלה לשבת עמ' נד, קנט
מא ע"א רש"י שבית המקדש שלעתיד יהיה בנוי בידי שמים פניני יחזקאל עמ' כה
מא ע"א רש"י, בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמים רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצב, רצג
מא ע"א רש"י, בנין העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא משמים שנא' מקדש ה' כוננו ידיך רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צא
מא ע"א רש"י: מקדש העתיד יגלה ויבוא משמים הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ה, כ, צז (עמ' ה, כ, צז, קפו, ריז במהד' תשסב)
מא ע"א שיהא יום הנף כו' שם שלמה דף ט ע"א
מא ע"א שירבה בשבחים בשמחת בית השואבה יסוד ושורש העבודה שער האיתון פי"ד
מא ע"א שמא מהרה יבנה המקדש אגרות הראיה ח"ה עמ' שלט
מא ע"א תוס' - מקריביז אע"פ שאין בית, דוקא כשיש מזבח בנוי אור אברהם שמות עמ' ר, רצה
מא ע"א תוס' - שמשיח יכול לבוא בלילה תורת מנחם חל"ה עמ' 141
מא ע"א תוס' ד"ה אי נמי - מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמים שנא' מקדש ה' כוננו ידיךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 19, קיט, שסד
מא ע"א תוס' ד"ה אי נמי מכשירי מצוה עמ' סג
מא ע"א תוס' ד"ה אי נמי, הני מילי בנין הבנוי בידי אדם אבל מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמים וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' יב, עד, מהד' ח סי' סה
מא ע"א תוס' ד"ה דאשתקד - דאף שמקריבין אע"פ שאין בית מ"מ מזבח ודאי צריךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכא
מא ע"א תוס' ד"ה דאשתקד משנת חיים במדבר עמ' פז
מא ע"א תוס' ד"ה דאשתקד משנת חיים ויקרא עמ' קל, תיא, תכז
מא ע"ב אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא צלויי קא מצלי ביה [בלולב ומיניו], מיתיבי לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל וכו' ואמר שמואל סכין וקערה ככר ומעות הדי אלו כיוצא בהן, התם לאו מצוה נינהו וטריד בהו הכא מצוה נינהו ולא טריד בהו תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו הולך לבית הכנסת לולבו בידו קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו נכנס לבית המדרש משגר לולבו ביד בנו וביד עבדו וביד שלוחו מאי קא משמע לן להודיעך כמה היו זריזין במצות רש"י ד"ה הגא, נטילתה ולקיחתה מצוה היא, ומתוך שחביבה מצוה עליו אין משאה ושימורה כבד עליו ולא טריד. וד"ה נכנס, טרוד בשמעתא ויפול מידיו דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פ, פא
מא ע"ב אנשי ירושלים הולכים בלולביהם כו' גנא דפלפלי עמ' תיז
מא ע"ב אנשי ירושלים וכו' ולולבו בידו וכו' (ורש"י) לקוטי שיחות חי"ג עמ' 64, חי"ט עמ' 353, 221
מא ע"ב בר אמימר לרב אשי, אבא צלויי קא מצלי ביה נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקיא
מא ע"ב דעת ר' יוסי לענין לולב שגם אם עבר והוציאו בשבת פטור כיון דעסק במצוהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיח
מא ע"ב דתנו רבנן ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד הר המוריה עמ' קפו
מא ע"ב הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו בי חייא ח"א עמ' קמח
מא ע"ב הי' לולב וכו' לרבן גמליאל וכו' שלקחו באלף זוז וכו' מצוות חביבות עליהן לקוטי שיחות ח"ה עמ' 81, 318
מא ע"ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש לקוטי שיחות ח"א עמ' 169-170, ח"ה עמ' 81
מא ע"ב התם לאו מצוה נינהו וטריד בהו הכא מצוה נינהו ולא טריד בהו הר המוריה עמ' לג
מא ע"ב ולא היה לולב אלא לר"ג בלבד שלקחו באלף זוז לב דוד (תשסט) עמ' נג
מא ע"ב ולא היה לולב אלא לר"ג שלקחו באלף זוז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' סז ד"ה ואני
מא ע"ב ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוזפרי צדיק סוכות אות כה
מא ע"ב ולקחתם לכם, שתהא לקיחה ביד כל א' וא' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמז
מא ע"ב ולקחתם לכם, שתהא לקיחה לכל אחד ואחד דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קס
מא ע"ב ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד אור אברהם ויקרא עמ' קט, שנט
מא ע"ב ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לא ד"ה אמנם
מא ע"ב ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחדזכור לדוד עמ' קט
מא ע"ב ולקחתם שתהיה לקיחה ביד כל אחד ואחד גבורת יצחק סוכות עמ' מו
מא ע"ב 'ולקחתם', שתהא לקיחה ביר כל אחר ואחד. לכם, משלכם, להוציא את השאול ואת הגזול. מכאן אמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חוכתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של הכירו, אלא אם כן נתנו לו במתנה כתב סופר אגדות כאן
מא ע"ב ומעשה בר"ג ור' יהושע וראב"ע ורבי עקיבא לקוטי שיחות חי"ט עמ' 69
מא ע"ב ומעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז נטלו רבן גמליאל ויצא בו ונתנו לרבי יהושע וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מא ע"ב טעה בדבר מצוה פטור בנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יט
מא ע"ב יו"ט הראשון הכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
מא ע"ב יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 31
מא ע"ב יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל א' וא' מכיר את שלו ונטלואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קיב
מא ע"ב יו"ט ראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין אה לולביהן וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לח ע"ג
מא ע"ב יו"ט ראשון של חג שחל להיות בשבתמנחת מרדכי עמ' רעט
מא ע"ב כך הי' מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 61
מא ע"ב כך הי' מנהגן של אנשי ירושלים כו' הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו תורת מנחם חל"ו עמ' 242
מא ע"ב כמה היו מצוות חביבות עליהם אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' סו
מא ע"ב להודיעך כמה מצוות חביבות עליהם אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעח
מא ע"ב להודיעך כמה מצוות חביבות עליהן יחל ישראל אבות ח"ב עמ' סא
מא ע"ב לכם להוציא את השאול ואת הגזול קהלת יעקב סוכות עמ' כה, תמ
מא ע"ב לכם משלכם תורת מנחם חלק ס עמ' 213
מא ע"ב מנה"מ דת"ר ולקחתם שתהא לקיחה ביד כאו"א לכם משלכם וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קמב
מא ע"ב מנהג אנשי ירושלים מאיר נתיבות ח"א עמ' קלה
מא ע"ב מנהגן של אנשי ירושלים גבורת יצחק סוכות עמ' מט
מא ע"ב מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז וכו' ויצא בו ונתנו לרבי יהושע וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
מא ע"ב מתנה ע"מ להחזיראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' קיג
מא ע"ב מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה תפלה למשה (בנימין) עמ' עט
מא ע"ב סדר שמחת בית השואבה גבורת יצחק סוכות עמ' רד
מא ע"ב קורא ק"ש ומתפלל ולולבו בידו וכו' ס' חסידים סי' יח
מא ע"ב קטן מרחיקין מצואתו ומימי רגליו צדקת הצדיק סי' ריט
מא ע"ב קטן מרחיקין מצואתו ומימי רגליופרי צדיק פ' שקלים אות א
מא ע"ב ר"ג לקח אתרוג באלף זוז וכו' ל"ל למימר שלקחו באלף זוז שני המאורות (תשסח) עמ' קלה
מא ע"ב רבן גמליאל קנה אתרוג באלף זוז, כמה מצוות חביבות וכו' תורת מנחם חמ"א עמ' 243
מא ע"ב רבן גמליאל שלקחו באלף זוז וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 49
מא ע"ב שתהיה לקיחה ביד כאו"א לכם, משלכם להוציא את השאול ואת הגזול וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קעה, קעז
מא ע"ב תוס' ד"ה אתרוג זה דרכי איש דף כד ע"ב, כה ע"ג
מא ע"ב תוס' ד"ה ואם, הק' אמאי לא החזירו ר"י לר"ג ותי' דדעתו של ר"ג הי' כן כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קמה
מא תוס' ד"ה דאשתקד משכנות יעקב (נעים) דף לד ע"ג
מא. מפניני הרב עמ' רפז
מא. בארבע מינים אין יוצאין אפילו בשאולאבני אש (אויש) מועדים עמ' נה
מא. בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת, ואותו היום שבע פעמים של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קיא
מא. במקדש שבעה ובמדינה יום א' כתב סופר דרשות (תשל) עמ' נו
מא. בראשונה הי' לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף צד ע"א
מא. בראשונה היה לולב ניטל במקדש וכו' מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' לז
מא. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תע
מא. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד קריאה בקריה ח"ב עמ' קפו
מא. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד וכו' תורה בציון עמ' נח
מא. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קכה, דש
מא. דאיבני בליליא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
מא. התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור, ופריך בגמרא מאי טעמא, ומשני מהרה יבנה בית המקדש, ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר המזרח השתא נמי ניכול דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פ
מא. התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצג
מא. התקין ריב"ז ליטול כל שבעהאשל אברהם (שפירא) עמ' תקלו
מא. התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסה
מא. התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל כל ז זכר למקדש אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיא
מא. ובמדינה יש אחד - רש"י אור אברהם - תשובה עמ' ת
מא. ולקחו באלף זוז דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כב
מא. ולקחו באלף זוזדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' לד-לה
מא. ושיהא יום הנף וכו' מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד וכו' ים שמחה עמ' קצ
מא. ושמחתם לפני ה"א שבעת ימים ולא בגבולים פאר יעקב ח"ד עמ' שעט
מא. זכר למקדש שיבנה במהרה דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 34
מא. יום הנף באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמט
מא. יום הנף כולו אסור מ"ט מהרה יבנה בית המקדש אמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
מא. יום הנף כולו אסורעטרת ישועה (תשסד) אות ס להגדה ש"פ
מא. יום הנף כולו אסור, דמהרה יבנה המקדש משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רכט
מא. יום הנף כולו אסור, מ"ט מהרה יבנה המקדש מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ז
מא. יום הנף כולו אסור, מאי טעמא, מהרה יבנה בית המקרש דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קעג, ערה, רעו
מא. יום הנץ כולו אסור ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצ
מא. יצרו ש"א מתחדש בכ"י שומע תפלה ח"ב עמ' קלז
מא. כל ירושלם נקרא מקדש - רמב"ם אור אברהם על ספר המצוות עמ' רא
מא. כשחרב ביהמ"ק התקין שיהא לולב ניטל גם במדינה שבעה ימים זכר למקדש פאר יעקב ח"ג עמ' ערה
מא. לא צריבה דאיבני בלילה שבט מישראל (פרידמן) עמ' רלא
מא. לולב כל שבעה זכר למקדש, מקרא ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' צא
מא. לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש כתר תורה (תשסז) עמ' קמג
מא. לולב ניטל במקדש כל שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין ר' יוחנן בן זכאי להיות ניטל כל שבעה זכר למקדש שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכ, רח
מא. לולב ניטל במקדש שבעה דכתיב ושמחתם שמן ראש סוכות ח"א עמ' ה
מא. לולב ניטל במקדש שבעה וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמט
מא. מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו' דברי יואל פ' ויקהל דף שסג ע"ב, שעז ע"א
מא. מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו' דברי יואל פ' שמיני דף רמד ע"א
מא. מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדש, ורש"י ותוס' ויואל משה מאמר א סי' סא עמ' עד
מא. מבי אגביה נפק בי' משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעא, נד
מא. מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו: אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח וכו'. לא צריכא, דאיבני בליליאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רו
מא. מהרה יבנה בית המקדש וכו' דאיבני בליליאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סג
מא. מהרה יבנה בית המקדשפנים מסבירות עמ' עג
מא. מכלל שבעי דרישה שערי אורה (מילר) ח"א עמ' סד
מא. מנ"ל דעבדינן זכר למקדש וכו' אור ישרים (תשסב) עמ' עב
מא. מנא לן דעבדינן זכר למקדש שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעה
מא. מנא לן דעבדינן זכר למקדש... דאמר קרא כי אעלה ארוכה וגו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תעד, יהושע-שמואל עמ' שעג
מא. מעשה ברבן גמליאל ור"י ור"א ור"ע שהיו באין בספינה וכו' שבט מישראל (פרידמן) עמ' שעה
מא. מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמים - רש"י אור אברהם - סידור התפילה עמ' קלט
מא. מקריבין אע"פ שאין בית - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קיד, רנו, תמו
מא. מקריבין אע"'פ שאין בית, אבל צריך מזבח - תוס' אור אברהם ברכות עמ' עב
מא. מקריבין אע"פ שאין בית, אבל צריך מזבח - תוס' אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכו
מא. מקריבין אע"פ שאין בית, הני מילי כשיש מזבח - תוס' אור אברהם - תשובה עמ' כט, לז
מא. מקריבין אע"פ שאין בית, הני מילי כשיש מזבח בנוי - תוס' אור אברהם - סידור התפילה עמ' שכח, תטז
מא. משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמה
מא. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש, ושיהא יום הנף כולו אסור חיים שיש בהם מועדים עמ' קעג
מא. משחרב בית המקדש התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שנה, שסב
מא. משחרב בית המקדש התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קד ע"א
מא. משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאי דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1446
מא. מתנה על מנת להחזיר שדה יעקב עמ' פד
מא. עבדינן זכר למקדש דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסה
מא. עיון היא דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה בית יצחק (ויינברגר) עמ' קמב
מא. ציון אין דורש, מכלל דבעי דרישה בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז
מא. ציון דורש אין לה - מכלל דבעי דרישהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שמח
מא. ציון דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קפא
מא. ציון דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה אור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ד, גוף הספר עמ' שנח
מא. ציון הוא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רט
מא. ציון הוא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לז
מא. ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קנו
מא. ציון היא דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתש
מא. ציון היא דורש לה מכלל דבעיא דרישה שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רלז
מא. ר' יוחנן בן זכאי גזר גזירה בענין אכילת "חדש", בט"ז לחודש ניסן, מטעם ש"מהרה יבנה בית המקדש וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קג
מא. רש"י - אי נמי, המקדש דלעתיד שאנו מצפים יבא בנוי ומשוכלל מן השמיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ז
מא. רש"י - אי נמי, מקדש העתיד וכו' בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא מן השמים דברי יואל פ' כי תשא דף שיד ע"ב, שכ ע"א, פ' ויקהל דף שסג ע"ב, שעז ע"א
מא. רש"י - בנין השלישי ירד בנוי מן השמים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקיט
מא. רש"י - לעתיד ירד המקדש בנוי שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיח
מא. רש"י - לעתיד ירד מן השמים מקדש בנוי שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' פ
מא. רש"י - לעתיר לבא יזכו ישראל שיבוא הבית המקדש מלמעלה בנוי ומשוכלל מן השמים דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכב, ח"ז פרה עמ' פ, החודש עמ' שסו
מא. רש"י - מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יתגלה ויבוא מן השמיםתפארת צבי בראשית עמ' שכא
מא. רש"י - מקדש העתיד יגלה ויבא משמים שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכה
מא. רש"י - מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תעו, קמט, תעג, קיט
מא. רש"י - מקדש העתיד, בנוי ומשוכלל שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצט
מא. רש"י ביהמ"ק השלישי יעשה ע"י הקב"ה גור אריה שמות פט"ו הערה 92
מא. רש"י ד"ה א"נ ותוס' ד"ה א"נ - עתיד הקב"ה להוריד משכן מן השמים פרי נפש חיה ח"ב עמ' קעה
מא. רש"י ד"ה א"נ וכו' דאין בנין ביהמ"ק דוחה יו"ט ה"מ בגין הבנוי בידי אדם אבל מקדש וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כד אות ב
מא. רש"י ד"ה אי - ביהמ"ק לעתיד יוכל להיבנות ביו"ט אמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
מא. רש"י ד"ה אי - הא אין בונין ביום טוב ובלילה דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רעו, ח"ז פרה עמ' פ
מא. רש"י ד"ה אי נמי עקבי אבירים (תשעא) עמ' ע, פו, קז
מא. רש"י ד"ה אי נמי רנת יעקב עמ' רג
מא. רש"י ד"ה אי נמי בנין המקדש לעתיר שיהיה בירי שמים יוכל לבנות ביו"ט עצמו עטרת ישועה (תשסד) אות ס להגדה ש"פ
מא. רש"י ד"ה אי נמי דקיי"ל אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"ט ה"מ בנין הבנוי בידי אדם אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיא ע"ב
מא. רש"י ד"ה אי נמי, מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים מטר השמים (תשנ) דברים עמ' כא, תעז
מא. רש"י ד"ה איני ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמו
מא. רש"י ותוספות שם, מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא משמים אהל נפתלי עמ' קע
מא. רש"י לעתיד יבא בנוי מן השמים דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ח, פרק מ פסוק טו
מא. שיהא יום הנף כולו אסור אור אברהם על ספר המצוות עמ' תמז
מא. שיהא יום הנף כולו אסור, מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו וכו' דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שי ע"א
מא. שמא יבנה המקדש אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מו
מא. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תמה
מא. תוס' - מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יתגלה ויבוא מן השמיםתפארת צבי בראשית עמ' שכא
מא. תוס' ד"ה אי - ביהמ"ק לעתיד יוכל להיבנות ביו"ט אמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
מא. תוס' ד"ה אי - בשביל שבנין העתיד יתגלה ויבוא משמים בנוי ומשוכלל אפשר שיבנה ביום טוב ובלילה דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קעו, רעו, ח"ז פרה עמ' פ
מא. תוס' ד"ה אי נמי - המקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ז
מא. תוס' ד"ה אי נמי, ה"מ בנין הבנוי בידי אדם אבל מקדש העתיד בנר ומשוכלל יגלה רבא מן השמים וכו' דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שי ע"ב
מא. תוס' ד"ה אי נמי, מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמים דברי יואל פ' נח דף קיט ע"א
מא. תוס' ד"ה דאשתקד להורות נתן ויקרא עמ' קצא
מא. תוס' ד"ה דאשתקד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
מא. תוס' ד"ה דאשתקד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריג
מא. תוס' ד"ה ושיהיה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקצח*
מא: "לכם" להוציא את הגזול אמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח, סי' ה ליום ג דסוכות
מא: אדם יוצא מביתו ולולבו בידו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שס, שסט
מא: אם הוציא בשבת לולב ברה"ר לצאת בו אינו חייב שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעו
מא: אמר רבא הילך אתרוג זה ע"מ שתחזירהו לי נטלו ויצא בו החזירו יצא עצי חיים - מועדים עמ' קיג*
מא: אתרוג השאול פסול שמן ראש סוכות ח"א עמ' רנו
מא: גזרינן שמא ילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים כתר תורה (תשסז) עמ' רמה
מא: דאמר רבא הילך אתרוג ע"מ שתחזירהו לי וכו' ויגד יעקב עמ' רנו
מא: הא לך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריט, רכג
מא: האיר המזרח מותר בחדש ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלו
מא: הולך לבקר חולים לולבו בידו חקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
מא: והיכן היו מנענעין וכו' - תוס', ר"ן, ריטב"א אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כא, כה, לה
מא: ולא היה לולב אלא לר"ג בלבד שלקחו באלף זוזנועם אליעזר שמות דף קא ע"א
מא: ולא היה לולב אלא לרבן גמאאל כלבד שלקחו כאלף זוז של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ב
מא: ולקחתם לכם שמן ראש סוכות ח"א עמ' ב, שמד
מא: ולקחתם לכם משלכם דובר שלום (תשסג) אות שצד
מא: ולקחתם לכם משלכםפנים מסבירות עמ' קסה
מא: ולקחתם לכם שתהא לקיחה לכל אחד ואחד מכאן אמרו חכמים וכו' ויגד יעקב עמ' רל, רנב
מא: ולקחתם לכם, לכם ולא הגזול שרגא המאיר מועדים עמ' ד
מא: ולקחתם לכם, משלכם חיי שלמה עמ' רלד
מא: ולקחתם שתהא לקיחה ביד כאו"א, לכם להוציא את השאולחיי נפש ח"ג עמ' קיד
מא: ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנא
מא: חג הסוכות תעשה לך דברי מנחם (היימליך) עמ' קא
מא: חסידים לא היה לולב זז מתוך ידם בעת חיובו אגרא דכלה ח"א עמ' רעז
מא: יו"ט ראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח להוציא את הלולב לר"ה פטור מקראי קדש (תשנג) עמ' רה, רטו
מא: יוצא מביתו לולבו בידו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 44
מא: כד היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם הולך מביתו לבית הכנסת ולולבו בידו וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יד בשעת הקפות דשמ"ע ושמח"ת
מא: כך הי' מנהגן של אנשי ירושלים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמט
מא: לא יאחוז וכר ויתפלל וכו' סכין וקערה ככר ומעותאהל אלימלך עמ' קלג בהערה
מא: לא יאחז אדם וכו' ויתפלל וכו', סכין וקערה ככר ומעות וכו' אהל נפתלי עמ' קנד
מא: לבתר תפיק ביה אסור ליטלו, וביקירי ירושלים להיפך כתר תורה (תשסז) עמ' רמה
מא: להודיעך כמה מצות חביבות עליהן שמן ראש סוכות ח"א עמ' צב
מא: לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול חמודי צבי מועדים עמ' יב
מא: לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול מכאן אמרו חכמים וכו', ותוס' ד"ה אלא ויגד יעקב עמ' רנו
מא: למחרת משכימין ובאין וכל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו, ובערוך לנר ויגד יעקב עמ' נה, שיח
מא: מליך ומביא למי שארבע רוחות שלו וכו' אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כב
מא: מנהגן של אנשי ירושלים לולבו בידו כל היום משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לז
מא: מעשה בר"ג ור"י וראב"ע וגו' ולא הי' לולב אלא לר"ג שלקחו באלף זוזחיי נפש ח"ג עמ' קיד
מא: מעשה בר"ג כו' ולא היה לולב אלא לר"ג בלבד שלקחו באלף זוז נטלו ר"ג וכו' לר"י וכו' לראב"ע וכו' לר"ע וכו' והחזירו לר"ג מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לט
מא: מעשה ברבן גמליאל וכו' ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף זוז וכו' להודיעך כמה מצוות חביבות עליהן חיים שיש בהם מועדים עמ' קעא
מא: מעשה ברבן גמליאל וכו'תפארת ראובן עמ' ריב
מא: מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באין בספינה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1914
מא: מעשה ברבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, שהיו באין בספינה, ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף זוז וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקסא
מא: מתנה ע"מ להחזיר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלה
מא: מתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה וכו' דובר שלום (תשסג) אות שצד
מא: נוטל אדם לולבו - על נטילת לולב אור אברהם - סידור התפילה עמ' א
מא: נטלו רבי יהושע ויצא בו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעו
מא: נטלו רבן גמליאל ויצא בו דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1691
מא: ר"ג נטל אתרוג באלף זוז מגדל עוז (תשעח) עמ' שצט
מא: ר"ג קנה אתרוג באלף זוזכד הקמח (מישור) עמ' יא
מא: ר"ג שילם על אתרוג אלף זוזעטרת ישועה (תשסד) אות מ להגדה ש"פ
מא: רבי יוסי אומר יו"ט ראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרה"ר פטור וכו' גבעת פנחס (ביליצר) עמ' דש
מא: רבן גמליאל נתן אלף זוז לצדקה מצווה ועושה ח"ב עמ' שפא
מא: רש"י - בהמ"ק ירד משמים רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צא
מא: שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עה
מא: ת"ר לכם, משלכם להוציא השאול ואת הגזולכתנות אור עמ' תכ
מא: תוס' ד"ה אלא ויגד יעקב עמ' רצז
מא: תוס' ד"ה הילך ויגד יעקב עמ' רנח
מא: תוס' ד"ה הילך, אמאי גבי הנותן אתרוג לחבירו ע"מ שיחזירהו אם לא החזירו לא יצא הא לא הוי תנאי כפול גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שעט
מא: תוס' ד"ה הלך אתרוג במתנה ע"מ להחזיר יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנח
מב ולקחתם לכם ביום הראשון ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל או"א איש אמונים דף קא ע"ג
מב ז' שמות נקרא היצה"ר חלקו של יוסף (אמאדו) דף מו ע"ד
מב מדאגבהו נפק ביה אור חדש (הרטמן) פ"ז אות 514
מב סוכה וניסוך המים שבעה כי לא היה נעשה ניסוך המים כי אם בז' ימי הסכות כד הקמח (תשנו) עמ' קלה
מב ע"א [לולב] מדאגבהיה נפק ביה דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
מב ע"א [לולב] מדאגבהיה נפק ביה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מב ע"א א"א כשהפכו רב"א כו' שעת הכושר דף צט ע"ב
מב ע"א אמר אביי כשהפכו, וברש"י שםמנחת מרדכי עמ' קנא
מב ע"א אמר רב שמואל בר חתאי אמר רב המנונא סבא אמר רב יצחק בד אשיאן אמר רב הונא אמר רב וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מג
מב ע"א גזרה משום דרבה ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 271
מב ע"א דין לולב במקדש בשאר ימים גבורת יצחק סוכות עמ' נג
מב ע"א הא מדאגבהיה נפק ביה וכו' הר המוריה עמ' קכג
מב ע"א הב"ע כגון שהוציאו בכלי נשמת חיים (ברלין) עמ' סז
מב ע"א הגהות אשר"י מעשה בהילני המלכה בנין שאול עמ' קעז
מב ע"א התמיד שאינו מבוקר, ותוס' משנת חיים ויקרא עמ' כו
מב ע"א טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה פטורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קלו
מב ע"א טעה בדבר מצוה פטור לחמי תודה דף רא ע"ב
מב ע"א יודע לדבר אביו לומדו תורה גבורת יצחק אבות עמ' רעח
מב ע"א יודע לדבר אביו מלמדו ק"ש שערי הישיבה ח"ב עמ' תעב
מב ע"א יודע לדבר אביו מלמדו שמע ישראל אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תנח
מב ע"א יודע לדבר מלמדו תורה, תורה צוה לנו וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תעג
מב ע"א כשהתינוק מתחיל לדבר וכו' מלמדו תורה תורת מנחם חנ"ז עמ' 99, 193
מב ע"א לא שנו אלא שלא יצא בו כו' הא מדאגבהי' נפק בי' וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 32
מב ע"א מדאגבהי' נפיק בי' תורת מנחם חנ"ד עמ' 157
מב ע"א מדאגבהי' נפק בי' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 64
מב ע"א מדאגבהי' נפק בי' תורת מנחם חלק ל עמ' 223
מב ע"א מדאגבי' נפיק בי' תורת מנחם חל"ח עמ' 181
מב ע"א מקבלת אשה מיד בנה וכו' חקקי לב חלק א (סימן י) דף יד ע"א (ד"ה אלא)
מב ע"א מקבלת אשה מיד בעלה, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' נו
מב ע"א משהתינוק מתחיל לדבר אביו מלמדו תורה גו' תורת מנחם חנ"ט עמ' 125
מב ע"א משהתינוק מתחיל לדבר וכו' תורת מנחם חלק מ עמ' 109, 210
מב ע"א משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה וכו' תורת מנחם חלק ל עמ' 116
מב ע"א מתחיל לדבר אביו מלמדו וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 43, 411
מב ע"א קטן היודע פרי חיים (קנולר) פרשת אמור, ברכה
מב ע"א קטן היודע וכו' לדבר אביו מלמדו תורה מאי תורה וכו' גבורת יצחק שבועות עמ' מו, מח, ר, רי, ריז, ריח, רכ, רכא, רכג, רכד, רנח, שמ
מב ע"א קטן היודע וכו' לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצו
מב ע"א קטן היודע לדבר דרשות ר"י מסלוצק עמ' קלד
מב ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה חכמת התורה אמור עמ' ג
מב ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה ישראל קדושים עמ' 42
מב ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה מעדני אשר נישואין עמ' כט
מב ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה וכו' תורה ציוה לנו משה אמרי רבי שפטיה עמ' רנו
מב ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש אור אברהם דברים עמ' קז
מב ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורהפרי צדיק פדיון הבן אות ב, ראה אות י
מב ע"א קטן היודע לדבר מלמדין אותו ק"שבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 256
מב ע"א קטן היודע לנענע וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 177
מב ע"א קטן היודע לנענע חייב בלולב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רמט
מב ע"א קטן היודע לנענע חייב בלולבמנחת מרדכי עמ' קד
מב ע"א קטן היודע לפרוס כפיו חולקין לו תרומה וכו' אור אברהם ויקרא עמ' קמח
מב ע"א קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין מצווה ועושה ח"א עמ' שמו
מב ע"א קטן וכו' אביו לומדו וכו' תורה צוה וכו' לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1176 ,1166, 1165, חי"ד עמ' 161, חי"ט עמ' 42, חכ"ז עמ' 286
מב ע"א קטן וכו' יודע לדבר אביו לומדו וכו' תורה צוה גר תורת מנחם חמ"ח עמ' 344, 407, חלק נ עמ' 43
מב ע"א קטן וכו' יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שלד, שלה
מב ע"א קטן וכו' יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע וכר, תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קכד
מב ע"א קטן וכו' יודע לדבר, אביו לומדו תורה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קח
מב ע"א קטן וכו' יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לב, קמז
מב ע"א קטן כו' יודע לדבר אביו לומדו וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 95, חלק לג עמ' 298
מב ע"א קטן כו' יודע לדבר אביו לומדו תורה וק"ש רנת יצחק תפלה עמ' ג
מב ע"א קטן כו' יודע לדבר אביו לומדו תורה כו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 82
מב ע"א קטן משיודע לדבר אביו מלמדו תודה תורת מנחם חי"ג עמ' 242, חכ"ד עמ' 274
מב ע"א רש"י ד"ה אומד היה רבי יוסי עולת העוף שנמצאת בין אגפיים, נראה בעיני וכו' שנמצאת בין עופות המלוקים לחטאת המפרכסין אצל המזבח וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
מב ע"א רש"י ד"ה פטור מכשירי מצוה עמ' קס
מב ע"א תוס' ד"ה שאינו מבוקר - ביקור מעכב בדיעבד בתמיד ואפי' נמצא תםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמה, קנג, קצז
מב ע"א תוס' ד"ה שאינו מבוקר דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמא
מב ע"א תורה מאי היא וכו' תורת מנחם חי"ג עמ' 242
מב ע"א תורה ציוה שלטי הגבורים (תשע) עמ' תרו
מב ע"א תינוק היודע לדבר אביו מלמדו שמע ישראל וכו' דרך ישרה עמ' תמו
מב ע"א תינוק שמתחיל לדבר אביו מלמדו תורה תורת מנחם חמ"ז עמ' 53
מב ע"א תינוק... אביו מלמדו שמע ישראלקרן פני משה ח"א עמ' רמו
מב ע"אבריכות המעיין עמ' מט
מב ע"ב (קטן) היודע לשחוט אוכלין משחיטתו ברית שלום (תשסח) עמ' תא
מב ע"ב אמר רבה גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, והיינו טעמא רשופר והיינו טעמא דמגילה כתב סופר אגדות כאן
מב ע"ב בני עלייה דמסתכלי באספקלריא המאירהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' יט
מב ע"ב גזירה שמא יטלנו בידו וכו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 48
מב ע"ב החליל חמשה ושישה, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' קל
מב ע"ב החליל חמשה וששה (ורש"י) תורת מנחם ח"י עמ' 29
מב ע"ב הערבה ששה ושבעה בי חייא ח"ב עמ' קס
מב ע"ב ובגדול [מרחיקין מצואתו] אע"פ שאינו יכול לאכול [כזית דגן] בכדי אפילת פרס פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' ל-לא {מדוע דוקא "דעת" ולא נאמר "חכמה", כי דעת הוא קישור כל הכוחות והמשכתם בו, ובזה ימשוך גם את הרע, כדכתיב "ויוסיף דעת יוסיף חכמה", קהלת א, יח}
מב ע"ב וניסוך המים שבעה עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסג
מב ע"ב י"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה וכו' גזרה שמא יטלנו בידו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
מב ע"ב יוסיף דעת יוסף מכאוב רנת יצחק תפלה עמ' רעב
מב ע"ב יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממימי רגליו כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קלד
מב ע"ב יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתופרי צדיק פ' שקלים אות א
מב ע"ב כפות תמרים ובערוך לנר לקוטי שיחות חל"ג עמ' 64
מב ע"ב לולב וערבה שבעה ושבעה גבורת יצחק סוכות עמ' נה
מב ע"ב לולב וערבה ששה ושבעה כו' לולב וכו' כיצד יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה ושאר כל הימים ששה (משום גזירה דרבה ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' לט
מב ע"ב לולב ז' כיצד וכו' ערבה ז' כיצד וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסא
מב ע"ב לולב מצותו מה"ת וגזרו רבנן שמא יעבירנו בנין שאול עמ' קצב
מב ע"ב לולה וערבה ששה ושבעה לולב שבעה פיצד כו' ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' כח; תרסו עמ' כה
מב ע"ב מוליכין את לולביהן להר הבית וכו' עטרת חן ח"ב עמ' נא
מב ע"ב מח' ר"י ורבנן אי מנסכין בשמיני רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נט
מב ע"ב מצות לולב כיצד וכו', למחר משכימין ובאין, והחזנין זורקין אותם לפניהם והן מחטפין ומכין איש את חבירו בצור ירום (תשסז) עמ' רלב הערה 61
מב ע"ב מרחיקין מצואתו שמחה לאיש (שונשול) דף מא ע"א
מב ע"ב סוכה וניסוך המים שבעה, ופי' רש"י ד"ה סוכה "לישב בה"שמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר תשבו כעין תדורו
מב ע"ב עצי שטים עומדים שעומדים דרך גדילתן ד"א שמעמידין את ציפויין ד"א שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכויים ת"ל עומדים שעומדים לעולם ולעולמי עולמים לקט אמרי קודש - שמות עמ' קטז
מב ע"ב ערבה שבעה כיצד וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 220
מב ע"ב קטן היודע לברור אכילה מחשבה למעשה עמ' רעד (בהערה)
מב ע"ב קטן היודע לשחוט אוכלין משחיטתו ברית שלום (תעח) דף סב ע"ד
מב ע"ב קטן היודע לשחוט ורש"י ותוס' צפיחית בדבש דף צט ע"ב
מב ע"ב קטן שיכול לאכול כזית דגן וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקע
מב ע"ב קטן שיכול לאכול כזית דגן מוחיקין מצואתו רנת יצחק שמואל עמ' קכג
מב ע"ב רש"י ד"ה ללמודצמח צדקה עה"ת עמ' קיד
מב ע"ב רש"י, במה שלא הזכיר ערבה בזקיפה גבורת יצחק סוכות עמ' צב
מב ע"ב רש"י, תיקנו נביאים הראשונים לגמור הלל וכו' שירת הפסח אות קסד, קצה
מב ע"ב רשב"א ור"ן, שלא אמרו אין שמחה אלא בבשר אלא למצוה מן המובחר גבורת יצחק ימים נוראים עמ' א
מב ע"ב שמא יעבירנה ד' אמות ברשות הרבים אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שיט, שמו
מב ע"ב תוס', בענין הלל ושמחה כל שמונה גבורת יצחק סוכות עמ' קלט
מב קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה שארית מנחם ח"ב עמ' קמ
מב שמא יעבירנו ד׳ אמות ברשות הרביםאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ
מב תינוק היודע לדבר אביו מלמדו שמע שארית מנחם ח"ד עמ' תקכא
מב תינוק היודע לדבר אביו מלמדו שמע ישראל וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שפה
מב. אביו לומדו תורה וכו' תורה צוה לנו משהלמחר אעתיר עמ' שסא
מב. אביו לוקח לו תפילין פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסב
מב. אביו מלמדו תורה צוה לנו וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
מב. אבל דרך בזיון לא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 18
מב. היודע לדבר אביו מלמדו תורה חנן אלקים עמ' רכו
מב. התורה ריבתה קטנים לאכילה מקראי קדש (תשנג) עמ' קיב
מב. התחיל מדבר מלמדו שמע ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עב
מב. והא רבא הוא דאמר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה הני מילי דרך כבוד, אבל דרך בזיון לא של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסז
מב. חיוב האב ללמד בנו לשון הקודש הוא רק בקטן היודע לדבר גור אריה בראשית פמ"ב הערה 34
מב. חינוך בסיסי לילד - תורה צוה וק"ש שיחות לספר בראשית עמ' רנ
מב. יודע לדבר אביו לומדו תורה וכו' תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב חכמה ומוסר ח"א עמ' קסב
מב. יודע לדבר אביו לומדו תורה וק"ש +ספר החיים (תשנג) עמ' נא
מב. יודע לדבר אביו לומדו תורה וק"ש המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קסט
מב. יודע לדבר אביו לומדו תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סא
מב. יודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש ויואל משה מאמר ג סי' א עמ' תג
מב. יום השביעי של ערבה ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' פג
מב. יכול לאכול כזית דגן כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 181
מב. יצה"ר נקרא נבל תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעז, תסד
מב. כיון דאגבהיה נפק ביה משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שנו
מב. כשהבן יורע לדבר אביו לומדו תורה צוה לגו משה וכו' וק"ש דרש משה (קלנברג) ח"א דף סח
מב. כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מלמדו לומר, תורה צוה לנו משה, מורשה קהילת יעקב וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נה, רכב, קנ, ח"ב עמ' עט
מב. לולב ניטל במקדש שבעה שמן ראש סוכות ח"א עמ' כב, קכ
מב. מאי תורה אמר רב המנונא תורה ציוה לנו משה גנת אגוז (תשעב) אות תכה
מב. מדאגבהיה נפק ביה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמה
מב. מדאגבהיה נפקא ביה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
מב. מדאגבי' נפק בה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סא
מב. מדאגבי' נפק בי' משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנב
מב. מדאגביה נפק ביה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיח
מב. מקבלת אשה וכו' ומחזירתו למים וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' לז
מב. מקבלת אשה מיד בנה שארית יעקב (אלגזי) דף פא ע"ג
מב. מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קסד
מב. עולת העוף שנמצאת בין אגפיםפנים מסבירות עמ' צב
מב. קטן היודע וכו' לשמור תפלין אביו לוקח לו תפלין שרגא המאיר מועדים עמ' רעו
מב. קטן היודע לדבר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עב
מב. קטן היודע לדבר כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 181
מב. קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה ויאמר מרדכי - דרשות עמ' שצז
מב. קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה וכו' תורה צוה לנו משהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיז
מב. קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה וק"ש וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' מ
מב. קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה וק"שגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רפב
מב. קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' י, לה
מב. קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שע
מב. קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמג, רמה
מב. קטן היודע לדבר וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יא
מב. קטן היודע לדבר, אביו מלמדו תורה דעת תורה במדבר עמ' נח
מב. קטן היודע להתעטף מצת שימורים (תשסא) עמ' פ
מב. קטן היודע לנענע ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמ
מב. קטן היודע לנענע חייב בלולב אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כא
מב. קטן היודע לנענע חייב בלולב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
מב. קטן היודע לנענע חייב בלולב להתעטף חייב בציציתחיי נפש ח"ד עמ' תמא
מב. קטן היודע לנענע חייב בלולב, כדי לחנכו אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפו
מב. קטן היודע לנענע לולב מחברת הקודש (תשסה) עמ' שכב
מב. קטן היודע לפרוש כפיו חולקין לו תרומה אור אברהם - סידור התפילה עמ' שעח
מב. קטן היודע לשמור תפיליו אביו חייב לקנות לו תפילין דרש משה (קלנברג) ח"א דף סח
מב. קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמה, רצב, רצד
מב. קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין ילקוט עטרת צבי עמ' שיט
מב. קטן וכו' יודע לדבר, אביו לומדו תורה וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפד
מב. קטן יודע לדבר אביו מלמרו שמע ישראל עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפא
מב. קטן יורע לדבר אטו לומרו תורה וק"ש תורה מאי היא א"ר המגונא תורה צוה לנו משה מירשר קהלת יעקב ק"ש מאי היא פסוק ראשון של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק כג
מב. קטן פטור מתפילין עד שיוע לשמור תפילין יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ל
מב. רש"י - חייב בלולב, לחנכו מדבריהם ויואל משה מאמר ג סי' א עמ' תג
מב. רש"י - קטן היודע לשמור תפילין, שלא יכנס בהן לבית הכסאילקוט עטרת צבי עמ' שיט
מב. רש"י (קטן אינו נושא כפיו) נפש הרב עמ' קלב
מב. שגג והקריב שה מלשכה שאינה מבוקרת חייב חטאת מקראי קדש (תשנג) עמ' שלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפ
מב. תוס' ד"ה אמר מקראי קדש (תשנג) עמ' רה
מב. תוס' ד"ה אמר, משמע דס"ל מצות אין צריכות כוונה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שה
מב. תוס' ד"ה חייב בלולב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
מב. תוס' ד"ה שאינו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רטו
מב. תורה מאי היא... תורה צוה לנו משה מורשה וגו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקסט, שמות עמ' תתקפז, במדבר עמ' קפו, דברים עמ' רעו-ז, תתקפו, מלכים עמ' קה
מב. תינוק היודע לדבר אביו חייב ללמדו תורהדרשות דבר צבי עמ' קכו
מב. תינוק היודע לדבר אביו לומדו תורה ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסו
מב. תינוק המתחיל לדבר אביו לומדו תורה מאי היא תורה צוה לנו משה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שכט
מב. תינוק המתחיל לדבר אביו מלמדו תורה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' סד
מב. תינוק המתחיל לדבר אביו מלמדו תורה צוה לנו משה תפארת צבי ויקרא עמ' רפו
מב. תינוק שיודע לדברקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ריג
מב. תינוק שיכול לדבר חייב אביו ללמדו תורה להורות נתן ויקרא עמ' פא
מב. תנו רבנן קטן היודע לדבר, אביו לומדו תורה בני אתה עמ' קכח
מב. תנו רבנן: קטן היודע לנענע, חייב בלולב: להתעטף, חייב בציצית: לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין: יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? אמר רב המנונא: תורה צוח לנו משח וגו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עד, רמז
מב: אין נוטלין לולב בשבת שפת אמת (רייז) סוכות עמ' סד, קעז, קפט, קצה, ר, ריח, רמא, רנא
מב: אמר רבה גזרה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנט
מב: בלולב בשבת גזרינן שמא יעבירנו ד אמות ברשה"ר [ורש"י כדי ללמוד נענועו או ברכתו] שם יחזקאל עמ' עו
מב: גזירה שמא יטלנו בידופרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמט
מב: גזירה שמא יטלנו בירו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברה"ר שרגא המאיר מועדים עמ' מג
מב: גזרה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברה"ר חכמה ומוסר ח"א עמ' תי
מב: גזרה שמא יטלנו בידו וכו' והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילח דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לח
מב: ההלל והשמחה שמונה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' י, פג
מב: החליל חמשה וששה זהו חליל של שמחת בית השואבהצמח צדיק (תשסז) עמ' תפד
מב: ושאר כל הימים ששה וכו' גזרה שמא וכו' ויעבירנו ד"א ברה"ר וה"ט דשופר וה"ט דמגילה שדה יעקב עמ' עג
מב: יטלנה וילך אצל בקי ללמוד ישא מדברותיך - מגילה עמ' צז
מב: יכול לאכול כזית צלי שוחטין עליו את הפסח, ורש"י בגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ד
מב: כל מי שיגיע לולבי לידו יהא שלו במתנה ויגד יעקב עמ' רנה
מב: כל קטן שאין בו דעת אין מרחיקין מצואה שלו דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2150
מב: כל קטן שאין בו דעת אין מרחיקין מצואה שלו נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמב
מב: לולב וערבה ה וז' ורש"י ושם דמ"ד הק' בש"ס ואלא נדחו איש אמונים דף קא ע"ד
מב: לולב וערבה ששה ושבעה שמן ראש סוכות ח"א עמ' נא
מב: לולב וערבה ששה ושבעה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' לו, קמח
מב: לולב וערבה ששה ושבעה וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' רנג
מב: לולב שופר מגילה אין רוחץ השבת משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שס
מב: מצות לולב כיצד מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקלח
מב: ניסוך המים כל ז' ימי חג הסוכות הלכה למשה מסיניעקבי אבירים (תשסה) עמ' תא
מב: ניסוך המיםחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 428
מב: סוכה ונסוך המים שבעהכד הקמח (מישור) עמ' שלג
מב: קטן אוכל כזית דגן בכדי אכילת פרס מרחיקין מצואתו, אמר רב חייא בריה דרב ייבא ובגדול אף על פי שאינו יכול לאכול בכדי אכילת פרס דכתיב ויוסיף דעת יוסיף מכאוב צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' כג
מב: קטן אוכל כזית רגן בכדי אכילת פרס מרחיקין מצואתו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לד
מב: קטן היודע לשחוט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעד
מב: קטן שאין בו דעת אין מרחקין מצואתו באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 30
מב: קטן שיכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו להורות נתן דברים עמ' ש
מב: רש"י - שוחטין עליו את הפסח, ממנין אותו על בני החבורה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' ק
מב: רש"י ילך אצל בקי וילמד הנענוע או הברכות ישא מדברותיך - מגילה עמ' צח
מב: תורה מאי היא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמב
מב: תינוק שיכול לדבר אביו מלמדו תורה צוה לנו ויגד יעקב עמ' שלה, תט, תשלה
מג אף בשביעי הקיפו בלולב ולא בערבה גבורת יצחק סוכות עמ' פח
מג לפני ה' אלקיכם, בבית המקדש שמן ראש - ימים נוראים עמ' תכב
מג ע"א אמר אביי כשהפכו נשמת חיים (ברלין) עמ' סו
מג ע"א ביום ולא בלילה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 246
מג ע"א בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה, וריטב"א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' כה
מג ע"א דנין שנוהג כל היום ממה שנוהג כל היום קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קח
מג ע"א האידנא דלא ידעינן בקביעא דירחא [אין נוטלין לולב בשבת] אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכט
מג ע"א והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' עה
מג ע"א ולקחתם לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול לחמי תודה דף רה ע"ב
מג ע"א ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחדזכור לדוד עמ' קט
מג ע"א יודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש, תורה מאי היא אמר רב המנונא תורה צוה לנו משה מורשה וגו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלא
מג ע"א מילואים שאין נוהגין לדורותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלט
מג ע"א קטן היודע לדבר מאיר נתיבות ח"ב עמ' שכה
מג ע"א קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה נחלת צבי (פאליי) עמ' שמג
מג ע"א רש"י ד"ה אלא ראשון - אבל שאר הימים שאינו מן התורה אלא במקדש לא חשיבא נטילה דידהו וגזור ביה רבנן משום חומרא דשבת אף במקדש זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תקע
מג ע"א רש"י ר"ה אלא ראשוןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיח
מג ע"ב ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים וכו', בלולב אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רפג
מג ע"ב חל שביעי של ערבה להיות בשבת וכו' והכירו בהם ביתוסים וכו' למחר הכירו בהן עמי הארץ ושמטום מתחת האבנים אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 370 מפי השמועה {מה היהודיות שהזכירו שהיו עמי הארץ, ומה השבח בענין}
מג ע"ב כל מילתא דאנן לא דחינן וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 277
מג ע"ב לולב מסור לכל, ורש"י ותוס' גבורת יצחק סוכות עמ' פו
מג ע"ב מ"ד דמקיפים בערבה פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' צ
מג ע"ב מח' אם הקיפו המזבח בלולב או בערבה גבורת יצחק סוכות עמ' פח
מג ע"ב מקיפין את המזבח מאיר בת עין (תשסו) עמ' 652
מג ע"ב ערבה בשביעי מ"ט דחיא שבת וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 277
מג ע"ב ערוך לנר, הקפת המזבח בערבה גבורת יצחק סוכות עמ' פט
מג ע"ב פעם א' חל שביעי וכו', וריטב"א מהרש"א גבורת יצחק סוכות עמ' נד
מג ע"ב פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות בשבת והביאו מרביות של ערבה מערב שבת והניחום בעזרה והכירו בהן בייתוסין ונטלום וכבשום תחת אבנים למחר הכירו בהן עמי הארץ ושמטום מתחת האבנים והביאום הכהנים וזקפום וכו', ורש"י ד"ה עמי האיץ, שלא היו בקיאים באיסור טלטול והם היתה ידם עם הפרושים דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לג
מג ע"ב רש"י ד"ה לולב - דאיכא למטעי דהאי ושמחתם וכו' לאו שמחת לולב לקוטי שיחות חי"ד עמ' 166, חי"ט עמ' 353
מג ע"ב רש"י ותוס' ד"ה לא איקלע לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 220
מג ע"ב רש"י ותוס', בדין הקפת המזבח בערבה גבורת יצחק סוכות עמ' צא
מג ע"ב רש"י, ערבה להקיף את המזבח גבורת יצחק סוכות עמ' פח
מג ע"ב רש"י, שמחת בית השואבה היו שמחים לכבוד שאיבת ניסוך המים רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נט
מג ע"ב תוס' ד"ה לולבמנחת מרדכי עמ' שנ
מג. אי הכי כל יומא לדחי מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
מג. אנן לא ידעינן בקביעא דירחא, אינהו דידעי בקביעא דירחא לירחי כתר תורה (תשסז) עמ' שמג
מג. ביום אפילו בשבת יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכג
מג. בסוכות תשבו שבעת ימים ואפילו לילות דגמר גז"ש ממלואים מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיז
מג. בסוכות תשבו שבעת ימים, ימים ואפילו לילות וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' פז, צז
מג. גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילהעטרת ישועה (תשסד) אות ו, ט ליום א דסוכות שחל בשבת, אות כא לפורים, אות עד לפורים, ליקוטים לפורים אות ד
מג. היודע לפרוס כפיו חולקים לו תרומה בבית הגרנות מבשרת ציון ח"א עמ' קלב
מג. היינו טעטא דשופר והיינו טעמא דמגילה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה כז
מג. היינו טעמא דשופר היינו טעמא דלולב קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות עח
מג. היינו טעמא דשופר היינו טעמא דמגילה אמרי נועם (מועדים) סי' ו לחודש אלול, סי' ג ליום א דסוכות שחל בשבת, סי' ו ליום ו דסוכות, סי' א לשבת חוהמ"ס, סי' ט לסוכות [מבן המחבר], סי' ח לר"ח אדר, סי' כא לפורים [מבן המחבר]
מג. העמירו רבריהס במקום כרת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסז
מג. ויעבירנו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
מג. ולקחתם לכם משלכם להוציא את הגזול עצי חיים - מועדים עמ' סה, קמא*
מג. ולקחתם לכם, משלכם, להוציא את הגזול ואת השאול שם יחזקאל עמ' יט, נח, סו
מג. ימים ולא לילות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכ
מג. כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קלב
מג. לולב היה נוטל בשבת בגבולין שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תפב
מג. לכם להוציא [את השאול] ואת הגזולחיי נפש ח"ד עמ' י, קיח, קכא
מג. לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עט ע"ב, רעח ע"א
מג. לכם משלכםחיי נפש ח"א עמ' נו ע"ב
מג. לקיחה לכל אחד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעה
מג. מילואים הוראת שעה שירת דוד (תשסז) עמ' תקיג
מג. מנא לן דלילות מחייב לישב בסוכה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
מג. סוכה נוהגת בלילות כבימים ילפינן ממילואים ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכט
מג. קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' עד, פג
מג. קטן היודע לנענע חייב בלולב וכו' מבשרת ציון ח"א עמ' קלב
מג. קטן היודע לשמור תפלין אביו לוקח לו תפליןכד הקמח (מישור) עמ' תקל
מג. ר"ן ד"ה אינהו נמי לא דחו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
מג. ריטב"א סד"ה ואפשר דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
מג. רש"י ברוב מקומות יש לחוש להעברת ד"א וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' צט
מג. רש"י ותוס' ד"ה ויעבירנו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
מג. שמא ילך אצל בקי ויעבירנו ד' אמות ברה"ר פאר יעקב ח"ד עמ' שפד
מג. שמא יעבירנו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקמט, ח"ג עמ' תקעה
מג. שמא יעבירנו ד' אמות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
מג. תוס' בעי עקירה בכונה לטלטול ישא מדברותיך - מגילה עמ' צט
מג. תוס' ד"ה אינהו דידעוכתנות אור עמ' תיז
מג. תוס' ד"ה ויעבירנו מקראי קדש (תשנג) עמ' רכז
מג. תוס' ד"ה משום, ולקחתם לכם משלכם להוציא את השאול והגזול, למה לי קרא להוציא הגזול תיפוק ליה דהוי מצהב"ע עצי חיים - מועדים עמ' פא*, קמא*
מג: אי הכי כל יומא נמי לידחי אתי לפקפוקי בלולב גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שה
מג: אין הלולב דוחה את השבת ישא מדברותיך - מגילה עמ' ק
מג: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנ' זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכט, רמז, רנד, רסג, רעג
מג: אתא קרא למשרי טלטול מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
מג: בכל יום מקיפין את המזבח ואותו היום שבע פעמיםנאות דשא (תשסח) עמ' רי
מג: יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין לולביהן להר הבית וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
מג: לקיחת ד' מינים בביהמ"ק הוא מדאוריי' כל השבעה ימים, ובגבולין ביום הראשון מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלד
מג: מעשה בערבות שכבשום תחת אבנים דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רעז
מג: מקיפין את המזבח פע"א וגו' ז' פעמים הישר והטוב (תשסג) עמ' רב, רו
מג: פ"א חל שביעי של ערבה להיות בשבת והביאו מרביות של ערבה מע"ש והניחום בעזרה וכו' דרש משה (קלנברג) ח"א דף מג
מג: פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות בשבת והביאו מורביות של ערבה מערב שבת והניחום בעזרה והכירו בהן בייתוסין ונטלום וכבשום תחת אבנים ונו' חיים שיש בהם מועדים עמ' קעח, זמירות עמ' שכו
מג: קטן שיכול לאכול כזית דגן וכו' תורת העולה ח"ג פרק סט
מג: רש"י "ושמחתם לפני ה'" בלולב גור אריה בראשית פ"א הערה 225
מג: שה לבית אבות, ואינו שלא למנוייו שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קה
מג: שלא ידחה ז' של ערבה שיחול בשבת כתר תורה (תשסז) עמ' שיא
מג: תוס' ד"ה תשבו. מתשבו כעין תדורו ליכא למילף לחייב הלילות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רד
מג: תשבו תשבו לגזירה שוה שמן ראש סוכות ח"א עמ' קא
מג: תשבו תשבו לגזרה שוה נאמר כאן תשבו ונאמר במלואים תשבו שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכט
מד ע"א אמר ר' יוחנן דלכון אמרי, דלהון הוא חכמת התורה ויגש עמ' תלא
מד ע"א במח' אם בעלי מומין נכנסים להקיף גבורת יצחק סוכות עמ' פו
מד ע"א בערבה אין עושין זכר למקדש גבורת יצחק סוכות עמ' צ
מד ע"א בערבה לא עברינן זכר למקדש קהלת יעקב סוכות עמ' קכא
מד ע"א דלכון אמרי דלהון היאפרי צדיק לחנוכה אות כה, ויחי אות א, משפטים אות א, ראש השנה אות יד
מד ע"א ואילך מנהג נביאים תורת מנחם חכ"א עמ' 60
מד ע"א ורש"י ערבה יסוד נביאים וכו' והאמר רבי יוחנן וכו' עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני וכו' שכחום וחזרו ויסדום. על פי הדיבור מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסד
מד ע"א חיבוט ערבה אין מברכין עלי' דמנהג נביאים הוא, ותוס' בענין ברכת הלל דו"ח רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שג
מד ע"א כהנים בע"מ נכנסין בין האולם ולמזבחמנחת מרדכי עמ' רלג
מד ע"א מהרש"א, הקפה בלולב בכלל ושמחתם גבורת יצחק סוכות עמ' צ
מד ע"א מנהג נביאים לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 227
מד ע"א מנהג נביאים תורת מנחם חנ"א עמ' 100
מד ע"א ערבה דלית לה עיקר מן התורה בגבולין לא עבדינן שבעה זכר למקדש תפלת דוד (אדר"ת) עמ' עג
מד ע"א ערבה חד אמר יסוד נביאים, וחד אמר מנהג נביאים לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רמא
מד ע"א ערבה מנהג נביאים עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנז-קס
מד ע"א ערבה מנהג נביאיםאלשיך על חמש מגילות עמ' לז
מד ע"א ערבה שבמקדש וניסוך המים הלכה למשה מסיני שהם רק בארץ ישראל, וכן רק בזמן הבית לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
מד ע"א ריטב"א, דין הלל בחוה"מ פסח שירת הפסח אות קצה
מד ע"א רש"י - אין מברכין על מנהג דא"א לומר וצונו דל"ה בכלל לא תסור רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' טו
מד ע"א רש"י ד"ה והא"ר יוחנן בשם סדר עולם אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שסו
מד ע"א רש"י ד"ה והאמר ר' יוחנן דלכון אמרי דלהון היא, הכל גבורים עושי מלחמה ותניא בסדר עולם וכי מה גבורה עושין בני אדם הנתונין בשלשלאות של ברזל, אלא, שגבורים היו במלחמתה של תורה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' לא
מד ע"א רש"י ד"ה ויסדום ע"פ הדבור רנת יצחק שופטים עמ' טו
מד ע"א רש"י ד"ה ויסדום, ע"פ הדיבור רנת יצחק יהושע עמ' ריח
מד ע"א רש"י ד"ה מנהג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קכ, רחצ
מד ע"א רש"י ד"ה רבי יוחנן: שגבורים היו במלחמתה של תורהפרי צדיק פ' שקלים אות א
מד ע"א רש"י ד"ה שכחום, ובמהר"ץ חיות בית ישי - דרשות עמ' עז, צד
מד ע"א רש"י שחזרו ויסדו ע"פ הדיבור רנת יצחק תענית עמ' יט
מד ע"א תוס' ד"ה והא משיב צדק סי' ב (עמ' 3)
מד ע"א תינוק היודע לדבר אביו מלמדו שמע כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קלז
מד ע"אבריכות המעיין עמ' קד
מד ע"ב אייתו ערבה לקמיה דרב חביט חביט ולא בריך וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עג
מד ע"ב אין מברכין על המנהג אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שיח
מד ע"ב אמר אייבו הרה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק אתא לקמיה ההוא גברא, אמר ליה קרייתא אית לי ברמיא אית לי זיתיא אית לי ואתו בני קרייתא ומקשקשין בכרמיא ואוכלין בזיתיא אריך או לא אריך וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רסה
מד ע"ב אף המברכין על מנהג, אין מברכין על מגילת אנטיוכוס - תוס' רי"ד אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' ג
מד ע"ב בטעם נוסח הברכה דהלל - תוס' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קנח
מד ע"ב בענין ברכה על המנהג אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פה
מד ע"ב דראבר"צ חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא, ותוס' ד"ה כאן, ור"ן גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז, נג
מד ע"ב הא דעיילי בבר הא דעיילי בלא בר תהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה יג, פרק פח פסוק ד הערה טו
מד ע"ב וכמה שיעורה אר"נ ג' בדי עלין לחין ורש"א כו' אפי' עלה א' בבד א' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנז-קנח, קס
מד ע"ב וכמה שיעורה כו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 221
מד ע"ב חביט חביט עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנח
מד ע"ב חביט חביט ולא בריך קא סבר מנהג נביאים הואפרי צדיק לט"ו בשבט אות *ב
מד ע"ב יבול אני לפטור את כל העולם כולו מן הרין וכו' מיום שנברא העולם תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רכג
מד ע"ב כאן בגבולין לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 221
מד ע"ב כי מקלע יו"ט הראשון של חג להיות בשבת וכו' ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא
מד ע"ב על חיבוט ערבה אין מברכין דמנהג הוא אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קמה
מד ע"ב ערבה וכו', ולא בריך, קסבר מנהג נביאים הוא, ותוס' עטרת חן ח"ב עמ' פט, צג
מד ע"ב קרייתא אית לי כרמיא אית לי מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' כז
מד ע"ב ר"ן (כ"ב א' בהרי"ף) ד"ה איתמר - באיסור הפסקה בהלל עטרת חן ח"ב עמ' צ
מד ע"ב תוס' ד"ה באן צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קנז
מד ע"ב תוס' ד"ה כאן +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קנז
מד ע"ב תוס' ד"ה כאן במקדש גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קכ
מד ע"ב תקנת נביאים לקרות הלל שירת הפסח אות קסה
מד ערבה יסוד נביאים ברכת אבות עמ' קי
מד ריטב"א, הקפה בזקיפה אם דוחה את השבת גבורת יצחק סוכות עמ' צב
מד. אפילו עלה אחד בבד אחד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
מד. הוש"ר הוא מנהג נביאיםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרלו
מד. העושה סוכה לעצמו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצד
מד. חבוט חבוט תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכט
מד. חביטת ערבות בהוש"ר הוא מנהג נביאים מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקכה
מד. חד אמר ערבה יסוד נביאים וחד אמר מנהג נביאים דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תמב ע"א
מד. חיבוט ערבה מנהג נביאים ולא מברכין עליו אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכו
מד. כהנים בעלי מומין משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכב
מד. כיון דאנן לא דחינן וכו' (ורש"י ד"ה כיון, שלא לעשות ישראל אגודות אגודות) אמרי נועם (מועדים) תשובה א [מבן המחבר]
מד. כיון דלדידן לא דחו דידעינן בקיבועא דירחא מקראי קדש (תשנג) עמ' שג
מד. לדידהו נמי לא דחי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קס
מד. מאירי (חיבוט ערבה) נפש הרב עמ' רכ
מד. מנהג נביאים כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 151
מד. ערבה יסוד נביאים רש"י, בריטב"א, מהר"ץ חיות, רש"ש, מצפה איתן בית מועד (זלזניק) עמ' ל-לב
מד. ערבה מנהג נביאים או יסוד נביאים פרפרת משה ח"ב עמ' שפו
מד. רש"י ד"ה מנהג ישא מדברותיך - מגילה עמ' שיט
מד. שכחום וחזרו ויסדום אור אברהם על ספר המצוות עמ' כד
מד. שכחום וחזרו ויסדום פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפד
מד: אייבו וחזקיה בני ברתיה דרב נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ג
מד: אין אדם יוצא יד"ח בערכה שבלולב ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצ
מד: אין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קעח
מד: אמנהגא לא מברכינן כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 40
מד: בדברי מרן הגרי"ז זציל בדין הלל פרפרת משה ח"א עמ' תכג
מד: הביט הביט ולא בריך, מנהג נביאים הוא אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקסב
מד: הביט חביט ולא בריך מגלה עמוקות (תשסח) אופן קג
מד: ההוא משום לולב עביד שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לה, ריח
מד: חביט חביט ולא בירך שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קעח, רכג
מד: חביט חביט ולא בריך מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
מד: חביט חביט ולא בריך וכו' מנהג נביאים הוא הישר והטוב (תשסג) עמ' רו
מד: מקור מנהג ערבה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רצב
מד: ערבה מנהג נביאים ולא יסוד נביאים שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קלז, קנ, רכב, ערה
מד: קסבר מנהג נביאים הוא אור ישרים (תשסב) עמ' נ
מד: קרייתא אית לי כרמיא אית לי זתיא אית לי ובר וכו' מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קסא
מד: קרייתי אית לי כרמיא אית לי וכו' מכתב מאליהו ח"ב עמ' 59
מד: תביט תביט אמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ד דסוכות
מה אלמלא יותם בן עזיהו עמנו היינו פוטרים את העולם מן הדין חומת אנך (תקסא) ח"ב דף קסד ע"ב
מה אלמלא יותם בן עזיהו עמנו וכו'חומת אנך מלכים ב פרק טו
מה והא אמר אביי לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום וכו' דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 177
מה והו, לשמו של הקב"ה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מג
מה חריות של דקל היו מביאין וחובטין אותן בקרקע בצדי המזבח ואותו היום נקרא חבוט חריותמערכות ישראל (גורדון) דרוש מסירת מפתח עמ' 95-98
מה ישנם ל"ו צדיקים המקבלים פני שכינה בכל יום אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 284, 524
מה כל המקיים לולב באגדו כו' משכנות יעקב (נעים) דף ריג ע"ג
מה מה תמר אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהן שבשמיםמערכות ישראל (גורדון) דרוש שחיטת הפסח עמ' 171-172
מה ע"א איך יחבוט המרוביות יסוד ושורש העבודה שער האיתון פט"ו
מה ע"א אמר רבי אבהו אמר ר"א כל הנוטל לולב באגודו נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' עח
מה ע"א אני והו הכתב והקבלה דברים פכ"ט פסוק ה
מה ע"א אני והו הושיעה נא חכמת התורה תצוה עמ' רכח
מה ע"א אני והו הושיעה נאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 459
מה ע"א אני והו הושיעה נא, ותוס' וריטב"א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעב
מה ע"א אני והו הושיעה נא, תוס' לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' צב, רנז
מה ע"א אני והו, ורש"י ותוס' בית ישי - דרשות עמ' מה, ע, קפב, קצט
מה ע"א בכל יום מקיפין את המזבח זכרון דברים (תשנט) עמ' קלד
מה ע"א בכל יום מקיפין את המזבח וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קצט
מה ע"א בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת קהלת יעקב סוכות עמ' קפו
מה ע"א בכל יום מקיפין וכו' ואומרים אנא ה' הושיעה נא וכו' רבי יהודה אומר אני והו הושיעה נא תפלת דוד (אדר"ת) עמ' סב, קכג
מה ע"א במשנה רש"י ד"ה אני והו, השם ע"במנחת יואל עמ' קסו, קפו, שטז
מה ע"א בשעת פטירתן וכו' ליה ולך מזבח אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כט, ח"ו עמ' רעט
מה ע"א בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתקד
מה ע"א בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח לפרקים (תשסב) עמ' 10
מה ע"א בשעת פטירתן מה הן אומרין יופי לך מזבח שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קצט
מה ע"א דמי שנוטל לולב וכו' נפש חיים דף קיד ע"א (דף קע"ה ע"ב, מערכת ל' אות ט' ד"ה ויען)
מה ע"א דמי שנוטל לולב וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח וכו' נפש חיים (פאלאג'י) דף קיד ע"א [קעה ע"ב ד"ה ויען]
מה ע"א ההלל והשמחה שמונה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' יז
מה ע"א ההלל והשמחה שמונה מלמד שחייב בהלל ושמחה וכר כשאר ימות החג בעקבות מועדי ה' עמ' 220, 215
מה ע"א הנוטל לולב באגודו כאלו בנה מזבח תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקכה
מה ע"א הנוטל לולב מעלה עליו כאילו הקריב קרבן קהלת יעקב סוכות עמ' קלב, קלה, רלז
מה ע"א ואומרים אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא וכו' הר המוריה עמ' רלב
מה ע"א ואותו היום מקיפין את המזבח ז' פעמים עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנז
מה ע"א ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רכג
מה ע"א ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח יופי לך מזבחפרי צדיק סוכות אות כט
מה ע"א והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון המאור הגדול (גר"א) עמ' תערב
מה ע"א והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון, ורש"י רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עה
מה ע"א והיית אך שמח, לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' עח
מה ע"א חדא"ג מהרש"א ד"ה כל הנוטל - עשיית לולב וכו' היא מצוה לקוטי שיחות ח"כ עמ' 267
מה ע"א כאילו בנה מזבח אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' סו
מה ע"א כל הנוטל לולב באגדו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעח
מה ע"א כל הנוטל לולב באגודו והדם בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קפב
מה ע"א כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו וכו' אש דת (אסאד) עמ' קיז, קיט
מה ע"א כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' סח ד"ה אסרו
מה ע"א כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבחפרי צדיק סוכות אות כט
מה ע"א לולב באיגודו מאיר בת עין (תשסו) עמ' 648
מה ע"א לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחה קהלת יעקב סוכות עמ' רפג, שי, שעא
מה ע"א מאירי, בי' התפילה אני והוא הושיעה נא גבורת יצחק סוכות עמ' ריב
מה ע"א מה הן אומרים יופי לך מזבח וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' נח ד"ה במסכת
מה ע"א מה תמר זה וכו' נפש חיים (פאלאג'י) דף קיד ע"ב [קעו ע"א ד"ה ועל]
מה ע"א מורביות של ערבה ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יח ד"ה במשנה
מה ע"א מצות ערבה וכו' וזוקפין אותן בצדי מזבח וראשיהן כפופין וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסא
מה ע"א מצות ערבה כיצד וכו' דורש טוב עמ' 306
מה ע"א מצות ערבה כיצד וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 220
מה ע"א מצות ערבה כיצד וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 95
מה ע"א מצות ערבה כיצד כו' גבורת יצחק סוכות עמ' פח
מה ע"א מצות ערבה כיצד כו' רנת יצחק תפלה עמ' רמ
מה ע"א מצות ערבה, בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אני והו הושיעה נא אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שעז
מה ע"א מקום היה למטה מירושלים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תלח
מה ע"א מקיפין את המזבח לב חיים חלק ב (סימן קכ"ז) דף צ"ג ע"א (ד"ה אבקשה)
מה ע"א ניסוך המים כיצד אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תי
מה ע"א על מה ששנינו מקום היה למטה מירושלים סוכת דוד (שירירו) דף פב ע"ג-ע"ד
מה ע"א ר' יהודה אומר אני והו הושיעה נא שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רכד
מה ע"א רמב"ן, שמיני עצרת רגל בפני עצמו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלד
מה ע"א רש"י - אנא - ב"ן תורת מנחם חכ"ח עמ' 95
מה ע"א רש"י - אני והו. בגימטריא אנא ה', ועוד משבעים ושתים שמות הן וכו' ומהן שם המפורש וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רמט
מה ע"א רש"י ד"ה אני והו אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצב
מה ע"א רש"י ד"ה אני והו המאור הגדול (גר"א) עמ' קנא
מה ע"א רש"י ד"ה אני והו, ב שמות הקודש לקט אמרי קודש - במדבר עמ' צט
מה ע"א רש"י ד"ה אני והו, משבעים ושתים שמות הן, הנקובים בשלש מקראות הסמוכין בפרשת ויהי בשלח, ויסע וגו', ויבא בין מחנה, ויט משה את ידו, ושלשתן בני שבעים ושתים אותיות, ומהן שם המפורש אות ראשונה של פסוק ראשון, ואחרונה של אמצעי, וראשונה של אחרון, וכן בזה הסדר כולן, השם הראשון והו וי"ו של ויסע, ה"א דכל הלילה, וי"ו דויט וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ
מה ע"א רש"י ד"ה ואני - ענין שם הגדול של ע"ב וכו' טוב ירושלים הקדמה
מה ע"א רש"י ותוס' ד"ה אני והו דברי שאול שמות עמ' קל
מה ע"א שמ"ע רגל בפני עצמו, ורש"י שאין יושבין סוכה רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עד
מה ע"א שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"בתורת העולה (תשעה) עמ' תט
מה ע"א שמיני עצרת רגל בפני עצמו, ורש"י רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלד, רלה-רלו
מה ע"א שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קלג
מה ע"א שמיני רגל בפני עצמו אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תשצג
מה ע"א שני ספלים של כסף היו שם וכו' לקט אמרי קודש - מועדים עמ' צא
מה ע"א תוס' ד"ה אני והו אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ק
מה ע"א תוס' ד"ה אני והו, אני והו גימטריא שם של ע"בלחמי תודה דף נא ע"ב, סה ע"א
מה ע"א תוס' ד"ה פוחת בה ארבעה, הקשו והלא אויר פוסל בשלשהלחמי תודה דף רח ע"א
מה ע"א תוס', בבי' השם "אני והוא" רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קה
מה ע"א תוס', הקפות המזבח משום שמחה גבורת יצחק סוכות עמ' פט
מה ע"א תנא רבות וארוכות וגבוהות אחד עשר אמה כדי שיהו נוחות על המזבחפרי צדיק סוכות אות כט
מה ע"ב א"א שיהיו פחות מל"ו צדיקים בכל דור ודור עטרת יהושע במדבר עמ' קנד
מה ע"ב א"ר ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין ס' חסידים סי' תרה, תריא
מה ע"ב אין דור פחות מל"ו צדיקים חכמת התורה מקץ עמ' קעט
מה ע"ב אין להקב"ה אלא ל' ו צדיקים מעט מזער המאור הגדול (גר"א) עמ' שצג
מה ע"ב אין פוחתין מל"ו צדיקים מהר"ם שיק שמות עמ' לט
מה ע"ב אלמלא יותם בן עוזיהו כו' ובר"ח רנת יצחק תענית עמ' רא, רה
מה ע"ב אם שנים הם אני ובני מהם שערי הישיבה ח"א עמ' רפד
מה ע"ב אמר אביי: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפב
מה ע"ב אמר חזקיה א"ר ירמיה בשם רשב"י ראיתי בני עליה וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 294
מה ע"ב אמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י ראיתי בני עלייה והן מועטין חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ז עמ' לח
מה ע"ב אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אל(י)עזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' לט
מה ע"ב אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן וכו' והא אמר אביי לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום וכו' הא דעיילי בבר הא דעיילי בלא בר דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עח, מהד' ג סי' קב, פד, מהד' ד סי' מט, פד, צ, מהד' ח סי' נב
מה ע"ב אמר חזקיה וכו' משום רשב"י יכול אני לפטור וכו' אליעזר בני וכו' יותם כן עוזיהו לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' ק
מה ע"ב אמר רב ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שנבראתי עד עתה שמלת אליעזר ח"א עמ' תקה, תקט
מה ע"ב אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי, ראיתי בני עלייה והן מועטין דרכי התשובה עמ' פו
מה ע"ב אמר רבי שמעון יכולני לפטור את העולם מן הדין מאור עינים (תשעה) עמ' תתקטו
מה ע"ב אמר רשב"י יכול אני לפטור אל כל העולם כולו מן הדין אורות הקודש ח"ג שלא; שמונה קבצים קובץ ג פסקא לב {בכח אחדותו ואהבתו לכל היצור}
מה ע"ב אמר רשב"י יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדיןמנחת ישראל עמ' פב
מה ע"ב אמר רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו בצור ירום (תשסז) עמ' צה הערה 51
מה ע"ב אמר רשב"י יכולני לפטור את כל העולם מן הדין ורש"יצמח צדקה עה"ת עמ' א
מה ע"ב אנו ובני מהן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קנ
מה ע"ב אני ואלעזר בני אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיז
מה ע"ב אני ואלעזר בני הם אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כד
מה ע"ב אני ובני הן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רלח
מה ע"ב אני ובני מהן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיז
מה ע"ב אסור לחג באכילה ושתיה ורש"י יום שלאחר החגפרי צדיק פסח - הבדלה
מה ע"ב אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ג
מה ע"ב בדרומית שני ספלים שמנסכין היין והמיםתורת העולה (תשעה) עמ' קפו
מה ע"ב בכל דור יש ל' צדיקים טיול בפרדס ח"ב עמ' שמח
מה ע"ב בני עלי' וכו' אם שנים הן אני ובני הן תורת מנחם חמ"ג עמ' 77
מה ע"ב בני עליה והמה מועטיםדרשות באר יצחק עמ' קסט, רע
מה ע"ב בני עליה מועטים הם כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' עח
מה ע"ב בני עליה מועטין ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רכ
מה ע"ב דלא מסתכלי באספקלריא המאירה ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' לט
מה ע"ב דעייל בלא בר ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק כג
מה ע"ב דקמיה קב"ה וכו' שמונה עשרה אלף הוי שיחת מלאכי השרת עמ' 45
מה ע"ב דרך גדילתן מאיר בת עין (תשסו) עמ' 652
מה ע"ב דרך גדילתן משנת חיים שמות עמ' רכא
מה ע"ב הא דמסתכלא באספקלריה המאירה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ח
מה ע"ב הא דמסתכלי באספקלריא המאירה וכו' הא דעיילי בבר וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שפא
מה ע"ב הא דעיילי בבר הא דעיילי בלא בר ורש"י עשרה מאמרות (תשס) עמ' תס
מה ע"ב הכי קאמר ליה אנחנו מודים ולך אנו משבחין ליה אנחנו מודים ולך אנו מקלסין תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכח
מה ע"ב המשתף שם שמים ודבר אחר ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 107
מה ע"ב המשתף שם שמים ודבר אחר, נעקר מן העולם המאור הגדול (גר"א) עמ' קנז
מה ע"ב העושה איסור לחג מאיר בת עין (תשסו) עמ' 649
מה ע"ב העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, ורש"י זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' רכה
מה ע"ב ואלמלא אלעזר בני עמי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קנה
מה ע"ב ואלמלא אלעזר בני עמי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כד
מה ע"ב ואלמלא אלעזר בני עמי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רלח
מה ע"ב ואלמלא יותם בן עוזיהו עימי וכו' רנת יצחק - פרק חלק עמ' קכד
מה ע"ב ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צו
מה ע"ב ואמר וכו' משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אלעזר בני עמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שלו
מה ע"ב ואמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י ראיתי בני עלייה והן מועטין וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כז
מה ע"ב והא קמשתתף שם שמים ודבר אחר מסילות הנביאים שופטים עמ' רמב
מה ע"ב וכל המצוות כולן וכו' דרך גדילתן וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 165-167, חכ"ד עמ' 552
מה ע"ב ורש"י ור"ח הא דעיילי בבר הא דעיילי בלא בר באר שרים פרשת יתרו דרוש ו
מה ע"ב ורש"י יכול אני לפטור את בל העולם מן הדין אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רי
מה ע"ב ורש"י יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמט
מה ע"ב יבול אני לפטור את כל העולם ובו שופרא דישראל (תשסו) עמ' קסא
מה ע"ב יבול אני לפטור את כל העולם מן הדין אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עד
מה ע"ב יכול אני לפטור את העולם כולו מהדין דברי חנינא - מזלות עמ' יח
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל ס' הבוטח ח"ב עמ' קנט
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' סז
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם וכו' ורש"י ברית שלום (תעח) דף קט ע"ג
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם וכו' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תשא
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצו
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין ברית עולם (תשסט) עמ' קפז
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין לקוטי שיחות חל"ב עמ' 262, 152
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין לקוטי שיחות חל"ה עמ' 32
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תיט
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' סה, רסד
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין תורת מנחם ח"ג עמ' 96
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין תורת מנחם חמ"ט עמ' 431
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין תורת מנחם חנ"ג עמ' 120
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 138, 123
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' בני עלי' והן מועטין וכו' אם שנים הן וכו' תורת מנחם חלק לג עמ' 425,409, חלק לד עמ' 314, 316
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם ועד וכו' תורת מנחם חמ"ו עמ' 383, 396
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה המאיר לארץ (שיינברג) עמ' קס
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה וכו' אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' סב
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' עג
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין וכו' תורת מנחם חנ"ח עמ' 129, חלק ס עמ' 237, 276
מה ע"ב יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שנבראתי עד עתה וכו' באר שרים פרשת יתרו דרוש ה אות ד
מה ע"ב יכול אני לפטור וכו' ראיתי בני עלי' וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 172
מה ע"ב יכול אני לפטור וכו', ורש"י ר"ח ומהרש"א שיחות מוסר (תשסב) עמ' סו, עח, צד, קנה, תכג, תמג
מה ע"ב יכולני לפטור מאיר בת עין (תשסו) עמ' 647
מה ע"ב יכולני לפטור פרי חיים (קנולר) פרשת וילך
מה ע"ב יכולני לפטור את כל העולם מן הדין תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצו
מה ע"ב יכולני לפטור וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 264
מה ע"ב ישראל נמשלו לתמר תפלה למשה (בנימין) עמ' רנו
מה ע"ב כל המצוות וכו' דרך גדילתן הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' מז
מה ע"ב כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן אוצרות חיים - מצוות עמ' פז, צג
מה ע"ב כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תעד
מה ע"ב כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן וכו'מנחת מרדכי עמ' קנא
מה ע"ב כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסב
מה ע"ב כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם שנאמר בלתי לה' לבדו ברכת טוב עמ' ח, עט, קג, קעז, קצח, רד, רכח, רלד
מה ע"ב כל המשתף שם שמים לדבר אחר נעדר מן העולם אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעט
מה ע"ב כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה וכו' כאילו בנה מזבח והקריב קרבן, ורש"י גבורת יצחק שבועות עמ' פב
מה ע"ב כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעה"כ כאילו כנה מזבח והקריב עליו קרבןחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רמב
מה ע"ב כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עה"כ כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן תורת אביגדור ח"ד עמ' קמד
מה ע"ב כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח וכו' אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ס
מה ע"ב כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קסג
מה ע"ב כל העושה איסור לחג מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן לחמי תודה דף ריא ע"א
מה ע"ב כל העושה איפור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבןעבודת עבודה (תשסד) עמ' כז
מה ע"ב ל"ו צדיקים בעלמא דרשות מהר"ם בנעט עמ' קע, ריג, רעח
מה ע"ב ל"ו צדיקים כו' תמניסר אלפי צדיקי וכו' תורת מנחם חכ"ב עמ' 232
מה ע"ב לא פחות מל"ו צדיקים מקבלי אפי שכינתא בכל יום עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 266
מה ע"ב לא פחות מל"ו צדיקים מקבלים אפי שבינתא בכל יום עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 161
מה ע"ב לא פחות עלמא מל"ו צדיקא דמקבלי אפי שכינתא בכל יום לקט אמרי קודש - בראשית עמ' עא
מה ע"ב לא פחות עלמא מל"ו צדיקי הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פה
מה ע"ב לא פחות עלמא מל"ו צדיקים אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שג
מה ע"ב לא פחות עלמא מל"ו צדיקים שמקבלים פני שכינה בכל יום ימי דוד (תשסז) עמ' קפב
מה ע"ב לא פחות עלמא מתלתין ושייתא צדיקי תהלה לדוד (והרמן) פרק פח פסוק ד הערה טו
מה ע"ב לא פחות עלמא מתלתין ושית צדיקים ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 295
מה ע"ב לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עה ע"ד
מה ע"ב לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינתאפרי צדיק תזריע אות ו
מה ע"ב לא פחות עלמא מתלתין ושתא צדיקים בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
מה ע"ב לא פחית עלמא מל"ו צדיקיאניבי זהב עמ' תמו
מה ע"ב לא פחית עלמא מתלתין ושיתא צדיקי זך ונקי עמ' ריח
מה ע"ב לב אחד לאביו שבשמים דרך מצותיך (חב"ד) דף צו ע"א
מה ע"ב לפטור את העולם מן הדין מהר"ם שיק בראשית עמ' נ
מה ע"ב מה תמר זה אין לו אלא לב א' לאביהם שבשמים תורת מנחם ח"ו עמ' 66, ח"ז עמ' 81
מה ע"ב מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעא
מה ע"ב מה תמר זה אין לו אלא לב אחד וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנח ד"ה ויובנו
מה ע"ב מה תמר זה אין לו אלא לב אחדפניני שבח עמ' קכא
מה ע"ב מה תמר זה וכו' נפש חיים דף קיד ע"ב (דף קע"ו ע"א, מערכת ל' אות י"א ד"ה ועל)
מה ע"ב מה תמר זה לבו למעלה כך ישראל שם ישראל עמ' שכד
מה ע"ב מיום שנברא העולם עד סופו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רב
מה ע"ב מנלן שכל המצות הוא דרך גדילתן וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ריד
מה ע"ב מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן תורת מנחם חט"ז עמ' 333
מה ע"ב משום רשב"י ראיתי בני עלי' והן מועטין בנין שאול עמ' לג
מה ע"ב משתף שם שמים ודבר אחר תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמט
מה ע"ב נביאים הסתכלו באספקלריה לא מאירה משה ישראל קדושים עמ' 74, קדושת השבת סי' ז (עמ' 37)
מה ע"ב נביאים הסתכלו באספקלריה לא מאירה משהפרי צדיק חיי שרה אות ה, ויחי אות י, וארא אות א, ב, כי תשא אות ז, ויקרא אות ד, י, פסח אות ט, ל"ג בעומר אות ח, ואתחנן אות יא, סוכות אות מט
מה ע"ב עה"כ אשרי כל חוכי לומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שטו
מה ע"ב עומדים - שמעמידין את ציפויןתורת העולה (תשעה) עמ' ח
מה ע"ב עצי שטים עומדים וכו' שעומדים לעולם לקוטי שיחות חט"ז עמ' 306
מה ע"ב עשו לי סעודה קטנה, ובמהרש"א בית ישי - דרשות עמ' רכ, שלא
מה ע"ב ר׳ לוי אמר כתמר מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים. קרח ראה שלשלת יוצא משמואל ששקול בנגד משה ואהרן, דימה בנפשו שהכהונה שייך לו, כתמר שאין לו אלא לב אחדפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רח
מה ע"ב ראיתי בני עלי' והם מועטין וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקכב, תתלה
מה ע"ב ראיתי בני עלי' והם מועטין וכו' תורת מנחם ח"ג עמ' 218, חי"ד עמ' 77, חכ"א עמ' 226, חכ"ה עמ' 314
מה ע"ב ראיתי בני עלי' והן מועטין רנת יצחק תענית עמ' קסח
מה ע"ב ראיתי בני עלי' והן מועטין וכו' אם שנים הן אני ובני הן לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1235-1237, ח"י עמ' 313, חי"ב עמ' 229, חי"ז עמ' 363, ח"כ עמ' 152
מה ע"ב ראיתי בני עלי' וכו' אם שנים הן וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 163, 284
מה ע"ב ראיתי בני עלי' וכו' אני ובני הן תורת מנחם חמ"ז עמ' 76
מה ע"ב ראיתי בני עליה עשרה מאמרות (תשס) עמ' [קע]
מה ע"ב ראיתי בני עליה בית ישי - דרשות עמ' סח
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' סו
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' עג
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עד
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים אש דת (אסאד) עמ' רנב
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים בית יעקב (תשסא) עמ' צ
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים דברי חנינא - מזלות עמ' עא
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטים מצווה ועושה ח"א עמ' תק
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטיםישועה ורחמים עמ' רסא
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטיםעיונים במשלי עמ' שטו
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטין אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הענוה סי' טו
מה ע"ב ראיתי בני עליה והם מועטין וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שפ
מה ע"ב ראיתי בני עליה והמה מועטים שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שלט
מה ע"ב ראיתי בני עליה והמה מועטין חכמת התורה תצוה עמ' שמא
מה ע"ב ראיתי בני עליה והן מועטין דרשות הצל"ח השלם עמ' ח, שנג
מה ע"ב ראיתי בני עליה והן מועטין רנת יצחק יהושע עמ' ריח
מה ע"ב ראיתי בני עליה והן מועטין רנת יצחק תפלה לשבת עמ' צז
מה ע"ב ראיתי בני עליה והן מועטיןכתר שם טוב (תשסד) סי' קיג
מה ע"ב ראיתי בני עליה וכו׳ אם שנים הם אני ובני הם ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' תכו
מה ע"ב ראיתי בני עליי' והם מועטין וכו' ברית שלום (תעח) דף קל ע"ג
מה ע"ב ראיתי בני עלייה עמק המלך (תשסג) עמ' 845, 161
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והם מועטים וכו' ס' חסידים סי' תרב
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והם מיעוטים וכו' ס' חסידים סי' תרב
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והמה מועטים מאור עינים (תשעה) עמ' כח, שסו, תשמב, תתפד
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין אורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות א
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין ברית עולם (תשסט) עמ' קפז
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין דברי סופרים סי' כג (עמ' 18), תקנת השבין סי' טז (עמ' 140)
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין דרשות מהר"ם שיק עמ' ע
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין זך ונקי עמ' מ, רי
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ד, קרח ג, ראה
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין לחמי תודה דף קמד ע"א
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין פתגמי אורייתא ח"א עמ' עז
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין רנת יצחק שופטים עמ' טז
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין וכו' אם שנים הן אני ובני הן התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנג
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין וכו' אני ובניי הן תהלה לדוד (והרמן) פרק פח פסוק ד הערה טו
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והן מועטין, אם אלף הן אני ובני מהן, אם מאה הם אני ובני מהן, אם שנים הן אני ובני הן אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שלט
מה ע"ב ראיתי בני עלייה והנם מועטים שער החצר (תשעב) סי' תק
מה ע"ב ראיתי בני עלייה ומועטים הם טיול בפרדס ח"א עמ' קסא, שסה, ח"ב עמ' לו
מה ע"ב רבי יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קח
מה ע"ב רבינו חננאל גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו
מה ע"ב ריבוי מדריגות בצדיקים - י"ח אלף, בני עלי' (אלף, מאה, שנים), ל"ו צדיקים וכו' (ובר"ח) תורת מנחם חל"ז עמ' 170
מה ע"ב רש"י - שמות הנקובים בג' מקראות וכו' דברי יואל פ' בראשית דף מ ע"ב
מה ע"ב רש"י ד"ה יותם בן עוזיהו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנח
מה ע"ב רש"י ד"ה יותם בן עוזיהו תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רצד {אם מוכח שרשאי לומר בשם אביו הלכות שלא אמרם}
מה ע"ב רש"י ד"ה יותם בן עוזיהו ובר"ח ומהרש"א רנת יצחק מלכים עמ' שמז, שמט, דברי הימים עמ' רלח, רמ, רמא
מה ע"ב רש"י ד"ה סביב י"ח אלף עיוני רש"י במדבר עמ' תכט
מה ע"ב רש"י ומהרש"א ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצח
מה ע"ב רש"י ור"ח יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלה
מה ע"ב רש"י, יותם בן עוזיהו צדיק היה וכו' וזכה בכיבוד אב רנת יצחק - פרק חלק עמ' תד
מה ע"ב רשב"י וכו' לפטור את כל העולם כולו מן הדין לקוטי שיחות ח"ג עמ' 1005, ח"ז עמ' 343, חי"ב עמ' 229, חי"ז עמ' 311, 363, ח"כ עמ' 152, חכ"ב עמ' 320, חכ"ז עמ' 21, 286
מה ע"ב רשב"י יכול לפטור את כל העולם מן הדין ס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ח עמ' מג
מה ע"ב רשב"י לקח על עצמו וכו' לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 805, 726
מה ע"ב שמחה אמר אנא עדיפנא ממך חכמת התורה תולדות עמ' ריז
מה ע"ב שני חוטמין דקין אחד מעובה ואחד דק כדי שיהיו שניהם כלין בבת אחת לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קעג
מה ע"ב שעומדים דרך גדילתן וכו' שמעמידין את ציפוין וכו' שעומדים לעולם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפה ד"ה ועשית
מה ע"ב תוס' ד"ה אחד משיב צדק סי' ל (עמ' 18)
מה ע"ב תוס' ד"ה אני הוא אסור באזיקים - הוא עצמו השיר והשבח ח"ב עמ' רכב
מה ע"ב תוס', אפילו עשר פעמים ביום מברך גבורת יצחק סוכות עמ' ל
מה ע"ב תמני סרי אלפי דרא הוה דקמיה קודשא בריך הוא שנאמר סביב שמונה עשר אלף לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ג
מה ע"ב תמני סרי אלפי דרא, ורש"י השיר והשבח ח"א עמ' שא
מה ע"ב תניא נמי הכי 'עצי שטים עומרים' שעומדים ייד גדילתן. דבר אחר 'עומדים' שמעמידיו את ציפוין. דבר אחר 'עומדים' שמא תאמר אבר סיברם ובטל סיכוייו, תלמוד לומר 'עצי שטים עומרים' שעומדים לעולם ולעולמי עולמים כתב סופר אגדות כאן
מה ראיתי בני עליה ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קכו ע"א
מה ראיתי בני עליה והם מועטים אור יחזקאל - מדות עמ' קכט, רפ
מה תמני סרי אלפי דרא הוו קמי קודשא בריך הוא שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כז
מה. אוכלין אתרוגיהן אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקצח
מה. איידי דמפיק מכרגא דמלכא קרי ליה מוצא שמן ראש סוכות ח"א עמ' שלח
מה. אמר רבי אבהו כל המקיים לולב באגודו מאיר בת עין (ביקיאם) דף פד ע"ג
מה. אני והו - תוס' דרשות שמן רוקח עמ' תפג
מה. אני והו שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רסו
מה. אני והו הושיעא נא מגלה עמוקות (תשסח) אופן ריג
מה. אני והו הושיעא נא שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטז, רלה
מה. אני והו הושיעא נא תורת יחיאל במדבר עמ' תמט
מה. אני והו הושיעה נא דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנא
מה. אני והו הושיעה נא דרך ה' (באום) ח"א פ"א אות ח
מה. אני והו הושיעה נא ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עו
מה. אני והו הושיעה נא מילי דשמיא פי"ג אות א עמ' לב
מה. אני והו הושיעה נא (רש"י ותוס') +ספר החיים (תשנג) עמ' עד*
מה. אני והו הושיעה נאטוב טעם דברים עמ' קפה
מה. אני והו הושיעה נאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמב, שסג
מה. אני והו הושיעה נא, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רמב
מה. אני והו הושיעה, ורש"י ותוס' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קיט
מה. אני והוא הושענא נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פח
מה. ארשב"י כל המצוות כולן וכו' אלא דרך גדילתן וכו' ורש"י ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לו, מ, מאורן של ישראל ח"ב עמ' נ
מה. בהושענא רבה מקיפים ז' פעמים דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמג
מה. ביום דערבה דמפשי ברחמי דגל מחנה יהודה עמ' רמו
מה. בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם א' ובשביעי שבע פעמיםכד הקמח (מישור) עמ' שכז
מה. בכל יום מקיפים פעם אחת ואומרים אנא ה' מאיר בת עין (ביקיאם) דף פז ע"א
מה. בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת מבשרת ציון ח"ד עמ' רצו
מה. בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת שמן ראש סוכות ח"ב עמ' לו, קמד
מה. בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) יום שני של סוכות דף רצו/ז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נשא דף רנו/ז ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קמו/ז ע"ב; סדר היום (שנט) לחג הסוכות דף צו ע"א
מה. בני עליה מעטים דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעו
מה. ברש"י ד"ה אני והוא, שהוא אחד משבעים ושתיים שמות שם עולם (תשסו) עמ' מא[יז]
מה. בשעת פטירתן וכו' מבשרת ציון ח"ב עמ' רעד
מה. בשעת פטירתן מה הן אומרין יופי לך מזבח דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תסט ע"א
מה. הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שסח
מה. הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו כאילו בנה מזבח משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצח {הקשר למזבח שמגין ומכפר וכן נענועי ד' מינים; ענין "אגודת" ד' מינים לקשרם בסייגים לעבודת ה'; ענין הדס משולש, ב' עינים, ועין רואה}
מה. הנוטל לולב באגודו וכו' באילו בנה מזבח מגלה עמוקות (תשסח) אופן קד
מה. התינוקות שומטין את לולביהןפנים מסבירות עמ' תה
מה. ואומרים אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא. רבי יהודה אומר אני והו הושיעה נא של"ה (תשנז) - מס' יומא אות ריט בהגה"ה, מס' סוכה אות לג
מה. והיית אך שמח - לרבות יום טוב אחרון של חגמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמי"ע ב
מה. והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון שבח נעורים עמ' ח
מה. והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תצד
מה. ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין א' מעובה וא' רק כדי שיהיו כלין בבת אחת חמודי צבי מועדים עמ' כד-כה
מה. חריות של דקל היו מביאין וכו' תורה בציון עמ' שפה
מה. יופי לך זרע קודש - מועדים עמ' קצו
מה. יופי לך מזבח - ובמהרש"א מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ע
מה. יופי לך מזבח שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נג
מה. יסור המזבח הוא אותה בליטה שהיתה רחבה אמה היה כמו בית קיבול ששם היה נותן שירי הדם גור אריה שמות פכ"ט אות יג
מה. כאילו בנה מזבח כו'טוב טעם ויקרא עמ' קכח
מה. כל האוחז לולב באגודו והדם בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קכח, קמא, ויקרא-במדבר עמ' תקל
מה. כל המקיים לולב באגודתו הדס בעבותו, מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קפב
מה. כל המקיים לולב באנודו וכו' כאילו בונה מזבח פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסט
מה. כל הנוטל לולב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלג
מה. כל הנוטל לולב באגדו חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סט
מה. כל הנוטל לולב באגדו הדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן פאר יעקב ח"ד עמ' שפו
מה. כל הנוטל לולב באגדו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן שבט מישראל (פרידמן) עמ' שסד
מה. כל הנוטל לולב באגדו וכו' שירת דוד (תשסז) עמ' תו
מה. כל הנוטל לולב באגדו מעלה אני כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן קרבן מנחה (תשעד) עמ' רצג
מה. כל הנוטל לולב באגודו והדם בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבחצמח צדיק (תשסז) עמ' תפא
מה. כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו שמן ראש סוכות ח"א עמ' כט, פח, רסט
מה. כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שסא
מה. כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רנז
מה. כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו מעלה עליו וכו' שבח נעורים עמ' קצד
מה. כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח .והקריב עליו קרבןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שלד
מה. כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ר
מה. כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה שמן ראש סוכות ח"א עמ' ת
מה. כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אורחות דוד עמ' קיח
מה. כמעשהו בחול כך מעשהו בשבתפרדס המלך (תשסט) אות שנז
מה. לא פחית עלמא מל"ו צדיקי אמת ליעקב (ניניו) מערכת ו אות א
מה. לרבות לילי יו"ט אחרון חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סח
מה. מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים דרש משה (קלנברג) ח"א דף מב
מה. מיד התינוקות שומטין לולביהן משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצז
מה. מלקטין משם מורביות של ערבהפנים מסבירות עמ' רפח
מה. מצות ערבה כיצד שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רפו
מה. מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מסעי א
מה. מקום הקרנותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קו
מה. ניסוך המים כיצד וכו', היה ממלא מן השלוח, מעיין הסמוך וכו' זרע קודש - מועדים עמ' קעט
מה. סוכה שבעה כיצד וכו' פתחי שערים ח"ב עמ' רצה
מה. סוכה שבעה כיצד, גמר מלאכול לא יתיר את סוכתומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות י
מה. פז"ר קש"ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפז
מה. ראיתי בני עליה והם מועטים וכו׳ אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' לו, רי, רצח
מה. רבי יהודה אומר אני והו הושיעה נא נחלה לישראל (תשעא) עמ' קצב
מה. ריב"ב אומר חריות של דקל מביאין וחובט על הקרקע מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
מה. רש"י - אני והו - בגימטריא אנא ה' ועוד משבעים ושתים שמות הן, הנקובים בשלש מקראות הסמוכין בפרשת ויהי בשלח ויסע וגו' ויבא בין מחנה ויט משה את ידו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיא, תתקיט
מה. רש"י - אני והוא עולה כאנא ה' דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שטו
מה. רש"י - השם בן ע"ב שיוצא מג' פסוקיםדרך אמונה (גבאי, שכג) דף כא ע"ב
מה. רש"י - רמז בתורה לשם המפורש שיחות לספר דברים עמ' קצג
מה. רש"י ג' הפסוקים הנאמרים בקרי"ם הינם בנות ע"ב אותיות כל אחר גור אריה שמות פ"ב הערה 85
מה. רש"י ד"ה אני והו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקה
מה. רש"י ד"ה אני כי מפסוקי ויסע ויבא ויט יוצא שם של ע"ב אותיות שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שלז
מה. רש"י ותוס' ד"ה אני ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רכג
מה. רש"י ד"ה אני והו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקס
מה. שיהו גוחות אמהטוב טעם שמות עמ' רכ
מה. שמא תאמר אבד סברם שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנו
מה. שמיני רגל בפנ"ע לענין פז"ר קש"ב ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' פז, פח
מה. שמיני רגל בפני עצמו הוא - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' רעג
מה. שמיני רגל בפני עצמו לענין פזר קשבצמח צדיק (תשסז) עמ' תצ
מה. שמיני רגל לעצמו חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סח
מה. תוס' ד"ה אני - "אני והו", שם וה"ו הוא מע"ב שמות היוצאים מפסוקי "ויסע ויבא ויט" אמרי נועם (מועדים) סי' ה לפר' זכור
מה. תוס' ד"ה אני והו, למה נשתנו שני שמות הללו דאמרינן להו טפי מאחריני, משום דדרשינן באיכה רבתי קרא דכתיב ביחזקאל ואני בתוך הגולה וקרא דכתיב בירמיה והוא אסור בזיקים כביכול הוא בעצמו והיינו הושענא שיושיע לעצמו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיא
מה. תוס' ד"ה אני, והוא אסור בזיקים כביכול הוא בעצמו נחלה לישראל (תשעא) עמ' קצב
מה. תוספות גלות ישראל נוגעת לכבודו יתברך גור אריה שמות פ"ג הערה 4, דברים פ"ל הערה 10
מה. תוקעין משום שמחה - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלז
מה: א"ר ירמיה משום רשב"י, יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' דעיילי בלא ברעקבי אבירים (תשסה) עמ' רנח, רנט
מה: אין לו אלא לב אחדפרדס מנחם עמ' קלט
מה: אין לך דור שאין בהם ל"ו צדיקים אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סא
מה: אין פחות מן ל"ו צדיקים בכל דור ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרא
מה: אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון לשמחה ויגד יעקב עמ' שי, של
מה: אלמלי יותם בן עוזיהו. וברש"יטובך יביעו ח"א עמ' שנו
מה: אם שנים הם אני ובני הם מכתב מאליהו ח"ד עמ' 34
מה: אם שנים הם אני ובני הם מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ב
מה: אם שנים הם אני ובני הםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' מב
מה: אמר אביי, לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיק דמקבלי אפי שכינה בכל יום שנאמר אשרי כל חוכי לו דברי דוד (טשורטקוב) עמ' ב
מה: אמר חזקיה אמר ר' ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שרגא המאיר מועדים עמ' קיג
מה: אמר רבי אסי כל העושה אסור לחג באכילה ושתיה מאיר בת עין (ביקיאם) דף פה ע"ב
מה: אמר רבי חזקיא בשם רשב"י יכולני לפטור כל העולם כולו מן הדין מאיר בת עין (ביקיאם) דף פד ע"ג
מה: אמר רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתידרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' ל
מה: אמר רבי שמעון בר יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רלז
מה: אמר רבי שמעון בר יוחאי ראיתי בני עליה והמה מועטין אמרי קדוש (תשסא) עמ' צא
מה: אמר רשב"י יכול אני לסטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' להורות נתן ויקרא עמ' קכז, שכז
מה: אמר רשב"י יכול אני לפטור את העולם מן הדין וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקיט
מה: אמר רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' פו
מה: אמר רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדיןמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קטו
מה: אמר רשב"י ראיתי בני עלייה והם מועטים עשרה למאה (תשסג) עמ' מט
מה: אספקלריא דנהרא ואספקלריא דלא נהרא דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג מבוא, פ"ה אות לג
מה: אסרו חג אגרא דפרקא (תשסה) עמ' ריז
מה: אר"י משום רשב"י ראיתי בני עלייה והן מועטיו וכו' לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי כו' מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' מא
מה: אשרי כל חוכי לו ל"ו צדיקיםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שעד
מה: בכל דור ודור יש ל"ו צדיקיםברית אברם עמ' שכה, תקמ
מה: בכל דור ודור ישנם ל"ו צדיקים דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עו
מה: בכל דור יש ל"ו צדיקי דעיילי בלא בר קומץ המנחה (צונץ) דרוש קי אות א
מה: בכל דור יש ל"ו צדיקים ברכת דוד עמ' קכה
מה: בכל דור יש ל"ו צדיקים שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' מז
מה: במהרש"א ד"ה הא אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קל
מה: במהרש"א ד"ה האאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתיב
מה: בני עליה המה מועטים נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עא
מה: בני עליה והמה מועטים אור השמש (תשסח) עמ' פד
מה: בני עליה מועטיםכד הקמח (מישור) עמ' רצב
מה: בני עלייה מועטים הם שערי אורה (מילר) ח"א עמ' יג
מה: בני עלייהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תכה, תקכב, תשסז
מה: דאיתי בני עליה והם מועטיןהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 206
מה: דאיתי בני עליה והן מועטין וכו' אם שנים הם אני ובני מהם מחשבת זקנים עמ' שיב
מה: דעייל בלא ברביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק כג
מה: דעיילי בלא בר דברים נחמדים (תשסה) עמ' קסז
מה: דעיילי בלא ברילקוט אוהב ישראל עמ' נג
מה: דרך גדילתן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסב
מה: דרך גדילתן כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 41
מה: הא דעיילי בבר שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלט
מה: המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כז
מה: ואלמלא אלעזר וכו' ובמהרש"א אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשמה
מה: ואלמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם ועד סופו באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלא
מה: ואמר חזקיה אר"י משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין כו' ואילמלי אלעזר בני וכו' ואילמלי יותם בן עוזיהו וכו' גלגולי נשמות (תשסא) סי' ש ס"ק ג
מה: ורגמוהו כל העם באתרוגיהןטובך יביעו ח"א עמ' שכ
מה: ורש"י כל העושה איסור לחג וכו' יום שלאחר החג מצור דבש עמ' קמט
מה: ותניא כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם של"ה (תשנז) - מס' תמיד אות מה
מה: י"ח אלפא דרי דקמיה קוב"ה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפג הערה 27
מה: י"ח אלפי פרסי הוי בדרא קמי קוב"ה נזר הקדש ח"ג עמ' מ
מה: יבול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה, ואילולי אלעזר בני עמי - מיום שנברא העולם עד עכשיו חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שנו
מה: יכול אני לפטור שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פח
מה: יכול אני לפטור את בל העולם מן הדין שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצב
מה: יכול אני לפטור את העולם מן הדין שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמד, רי, רלח, רצב
מה: יכול אני לפטור את כל העולם המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קמו, קנט
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו וכו' תורה בציון עמ' שיב
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שבט מישראל (פרידמן) עמ' קפ
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצא
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טו, פא, קו, קטז, קכו
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין תפארת צבי ויקרא עמ' שלז
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שמב, מלכים עמ' של
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכויפרדס המלך (תשסט) אות א, ב, תפט
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי וכו' הא דעיילי בבר, הא דעיילי בלא בר מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ו
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואלמלי אליעזר בני עמי וכו' דברי אש (כץ) עמ' שי
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדיןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ש
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כלו מן הדין וכו'יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף ריט ע"ד; ס' יוחסין (שמ) דף מב ע"ד
מה: יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלה-קלח
מה: יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין וכו' ראיתי בני עליה וכו' אני ובני הן עקבי אבירים (תשעא) עמ' רכא
מה: יכול אני לפטור את כל העולם מן הדיןנועם הברכה עמ' רפ
מה: יכול אני לפטור וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנה, תרסו
מה: יכול אני לפטור כל העולם כולוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קכה
מה: יכול אני לפטור כל העולם מן הדין שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמז, רצא
מה: יכולני לפטור את כל העולם מה"ד תורת יחיאל בראשית עמ' צג
מה: יכולני לפטור את כל העולם מן הדין וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' קי, קיב
מה: ישראל אין להם אלא לב אחד שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כז
מה: ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קה
מה: ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים תפארת משה עמ' רנב, קפו
מה: ישראל נמשלו לתמר ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצה
מה: ישראל נמשלו לתמר מה תמר אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחר לאביהם שבשמים מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קפז
מה: כי בשמחה תצאו, ושאבתם מים בששון קריאה בקריה ח"ג עמ' קמא
מה: כל המצוות אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן חיי שלמה עמ' קל
מה: כל המצוות כולן אינו יוצא בהן אלא דרך גדילתן, שנאמר 'עצי שטים עומדים'עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לסוכות סוף הספר אות ב
מה: כל המצוות כולן, אין אדם יוצא בהם אלא דרך גדילתן חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רצג
מה: כל המצוות כלן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדולתןשלטי הגבורים סביב הרי"ף פרק ג דף שנב ע"א
מה: כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
מה: כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלב
מה: כל המקיים לולב באגודו והדס בעבודתו מע"ה כאלו בנה מזבח וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ב דף קח ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רג דף סו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תפח ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום שני של סוכות דף רפג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קד דף נה ע"ג
מה: כל המשתף ש"ש וד"א נעקר מן העולם ויואל משה מאמר ב סי' קמז עמ' שס
מה: כל המשתף ש"ש ודבר אחר וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנו
מה: כל המשתף שם שמים תורת יחיאל בראשית עמ' ח
מה: כל המשתף שם שמים וד"א אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעא
מה: כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםאבני השוהם (הורוויץ) דף יא ע"ב
מה: כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםמאמץ כח (שמח) דרוש כב דף קעד ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וירא דף יו ע"ב
מה: כל המשתף שם שמיס ודבר אחר נעקר מן העולם שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שיא
מה: כל הנוטל לולב באגודו והדם בעבותו וכו' העושה איסור לחג באכילה ושתיה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיז
מה: כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו כאילו בנה מזבח כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' נה
מה: כל העושה איסור לחג שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נא
מה: כל העושה איסור לחג באכילה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלא, תסט
מה: כל העושה איסור לחג באכילה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש כט בנתים דף קמו ע"א
מה: כל העושה איסור לחג באכילה ושתי' ורש"י ובמהרש"א ויגד יעקב עמ' רכז, תשנג
מה: כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה וכו' תורה בציון עמ' תסב
מה: כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבןמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קלט
מה: כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תד, תקכו
מה: כל העושה איסור לחג וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נו
מה: כל העושה איסור לחג וכו' להורות נתן ויקרא עמ' רטו
מה: כל העושה איסור לחג וכו' לקחת מוסר ח"ב עמ' קע, קעא
מה: כל העושה איסור לחג וכו' כל המצוות כולן אין יוצא בהן וכו'תפארת ראובן עמ' רי
מה: כלי ריקן מחזיק כלי מלא אינו מחזיקשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א פרק ב דף יד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נו/ז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכז ע"ד, וברכות פרק ו דף לג ע"ד; עבודת הקודש (גבאי, שכז) ח"ג פרק לז דף צה ע"ג; שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יח ע"ב
מה: כמין שני חוטמין רקין פני מלך ויקרא עמ' קכז
מה: ל"ו צדיקים דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1434
מה: ל"ו צדיקים חיי שלמה עמ' רעד
מה: ל"ו צדיקים פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיז
מה: ל"ו צדיקים בכל דורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' סב, קנט, קעה, תכח, תלד, תקנד
מה: ל"ו צדיקים בכל דורקשוטי כלה (תשסג) עמ' כב, כז
מה: ל"ו צדיקים בעולם תורת יחיאל במדבר עמ' קעט
מה: ל"ו צדיקים יש שמסונכלים באספקלריא המאירה נצח ישראל (הרטמן) עמ' רכט
מה: ל"ו צדיקים שמקיימין העולם אור לשמים (תשסג) עמ' נא
מה: לא בצור עלמא מל"ו צדיקים לחם רב על סדור התפילה אות תשנט
מה: לא פחות עלמא כו' כתר תורה (תשסז) עמ' קצא
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקי משנת יוסף על התורה ח"א עמ' יח
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקי שמן ראש סוכות ח"א עמ' ט
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קנ
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקי וכו' אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קב
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקי וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קלט
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקי וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' ריב
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקינועם אליעזר בראשית עמ' נב ע"א
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקים לקחת מוסר ח"א עמ' נו, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' פו
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כג
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקים וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיב
מה: לא פחות עלמא מל"ו צדיקים וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' עו, קסט, שמות עמ' שפז
מה: לא פחות עלמא מלייו צדיקי שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קע, רנח
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיהא צדיקי פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעה
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיהא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בבל יום דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קז, רו
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלד
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי שלשלת הקודש עמ' יט
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי שם יחזקאל עמ' קיב
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריט
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי תפארת צבי במדבר עמ' כו
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכ, תנט
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושתא צדיקי דמקבלי פני שכינהיפה מראה (שנ) ע"ז פרק ב דף שיז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו/יז ע"ג
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושתא צדיקים דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כט
מה: לא פחות עלמא מתלתיןושיתא צדיקי שמן ראש - ימים נוראים עמ' כז
מה: לא פחית עלמא מל"ו צדיקיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עו
מה: לא פחית עלמא מתלתין ושתא צדיקי יגל יעקב (תשנג) תולדות אות צח
מה: לולב אין לו אלא לב אחד אמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום א דסוכות שחל בשבת, סי' א ליום ד דסוכות
מה: לולב אין לו אלא לב אחד אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא יג, שופטים יב
מה: לולב שבעה וסוכה יום אחדפרדס המלך (תשסט) אות כט
מה: לולב שיש לו לב אחד לאביו שבשמים תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רטז
מה: לפטור כל העולםאמרי מאיר (מאירי) במדבר פי"ט פסוק ב
מה: לקה ולך מזבח דעת תפלה עמ' רסג
מה: מ"ד עצי שיטים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסא
מה: מה לולב אין לו אלא לב אחד תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכד
מה: מה תמר אין לה אלא לב אחד כך ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעט
מה: מה תמר אין לו אלא לב אחד באר ראי (רוזן) אגדה סי' טו אות א
מה: מה תמר אין לו אלא לב אחד כן ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קעז
מה: מה תמר אין לו אלא לב אחד לאביהם שבשמים כך ישראל ויגד יעקב עמ' רמה, שיג, תשג
מה: מה תמר אין לו אלא לב אחד, כך ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נט
מה: מה תמר וכו'טוב טעם ויקרא עמ' קכז
מה: מה תמר זה חקל יצחק (תשסג) עמ' תצד
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ח
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל וכו' שלשלת הקודש עמ' נה
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד וכו' אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' לב
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד כך ישראל וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תפח
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, אף ישראל זכרון משלי עמ' קכז אות ת
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסו, ויקרא עמ' רכא, תסח, במדבר עמ' תלא, דברים עמ' תכג, יהושע-שמואל עמ' תל
מה: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמז
מה: מה תמר זו אין לה אלא לב אחד אף ישראל ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ח
מה: נמצאים צדיקים בכל הדורות מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלב
מה: סביב שמונה עשר אלף, ורש"י - והם הצדיקים הנתונים לפנים ממלאכי השרתגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' לא
מה: סוכה דלא מפסקי לילות מימים פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמג*
מה: עומרים שמעמידין את ציפוין תורת העולה ח"א פרק א
מה: עיילי בלא בר אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רסד, שצד
מה: עלמא לא פחות מל"ו צדיקים דמקבלי אפי שכינה כל יום נזר הקדש ח"ב עמ' קיא
מה: עצי שטים עומדים דרך גדילתם פאר יעקב ח"ב עמ' תשסט
מה: עצי שטים עומדים וכו' יכול אני לפטור את כל העולם מן הדיןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ב
מה: עצי שטים עומדים שעומדים לעד הישר והטוב (תשסג) עמ' שב, שעט, תנב
מה: עצי שטים עומדים שעומדים לעולם משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכה
מה: עצי שטים עומדים שעומדין דרך גדילתן וכו' שעומדים לעולם ולע"ע וכו'חמודי צבי שמות עמ' רפט
מה: עצי שטים עמדים שעומדים לעולם המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שנט
מה: עצי שיטים עומדים - שעומדים לעד ולעולמי עולמים חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רצג
מה: עצי שיטים עומדים וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלג
מה: עצי שיטים עומדים וכו' שמעמידין את ציפויןנועם אלימלך (תשסא) עמ' קצב
מה: עצי שיטים עומדים כדרך גדולתן מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקיג
מה: עצי שיטים עומדים שעומדים לעולם ולעולמי עולמים של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כא
מה: פקודי לשון חסרוןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שכב
מה: צדוקי אחד שניסך על גבי רגליו, ורגמוהו כל העם באתרוגיהן דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' נו
מה: צדיק כתמר יפרח מה תמר וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תפא
מה: ר' אבהו והמיניםאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק יד
מה: ראב"י אומר ליה ולך מזבח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פא
מה: ראית בני עלי' והמה מועטין וכו' הא דמסתכלי באסקפלריא המאירה וכו' פאר יעקב ח"ד עמ' קטו
מה: ראיתי בגי עלייה והן מועטין, אם אלף הן אני ובני מהן וכו' אם שנים הן אני ובני הן חכמה ומוסר ח"א עמ' של
מה: ראיתי בני עלי' והם מועטים קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' חיי שרה
מה: ראיתי בני עלי' והם מועטיםהתורה והעולם ח"א עמ' קנח
מה: ראיתי בני עלי' והמה מועטים הישר והטוב (תשסג) עמ' מז, קיט
מה: ראיתי בני עלי' והן מועטין דברי יואל פ' נח דף קסג ע"ב
מה: ראיתי בני עלי' והן מועטין אם שנים הם אני ובני מהן מרפא לנפש בראשית עמ' רלב
מה: ראיתי בני עלי' והן מועטיןנועם אליעזר בראשית עמ' יח ע"א
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים אור חדש (הרטמן) פ"א אות 595, פ"ט אות 301, פ"ד אות 216
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קנז עמ' תקכט
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים ויגד יעקב עמ' סו
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלב
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים נזר הקדש ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' שפא
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כט
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לד
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לא*
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים צידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נב
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכ
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלה הערה 51, תשעו הערה 53, תתנז הערה 28
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיא, קיב
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח ב פרק ג דף לז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י"א פרק ו דף קצז ע"א; בית אלהים (שלו) שער ג פרק נג דף קי ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף ריט ע"ד ודף רכ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מט דף קמ ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מג ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך פרק סא דף יב ע"ב; שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יא ע"ד; מורה נבוכים (שיא) ח"א פרק לד דף כב ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב דף מה; ספר החסידים תרב דף עב ע"ב; ס' הערוך (רצא) בערך בר דף לב ע"א
מה: ראיתי בני עליה והם מועטיםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שפג
מה: ראיתי בני עליה והם מועטיםעטרת ישועה (תשסד) אות קלא להגדה ש"פ
מה: ראיתי בני עליה והם מועטיםצדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נב
מה: ראיתי בני עליה והם מועטין אור יחזקאל - מכתבים עמ' נ
מה: ראיתי בני עליה והם מועטין דרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 35, פ"ד הערה 1218, 1431, 1432
מה: ראיתי בני עליה והם מועטין צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפח, תקיח
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים אגרא דכלה ח"ב עמ' רד
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ב, יג, מ, ס, קס
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים גנת אגוז (תשעב) אות תכו
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' קמד, ח"א עמ' תעב
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים מאור עינים (תשנח) עמ' יח, ריח, תקמה
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים מאור עינים (תשעט) עמ' כז, שסה, *עא
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' מט, תצז
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים ערבי נחל (תשסד) עמ' תשעח
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפד
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטיםברית אברם עמ' קטו, קעו, שה, שיג
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסב
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטין דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רלח
מה: ראיתי בני עליה והמה מועטין תפארת צבי ויקרא עמ' קעו
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין אור ישרים (תשסב) עמ' כג, קט
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 440, באר ו הערה 616, באר ז הערה 92
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין גור אריה דברים פכ"ה הערה 5
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין גנזי צדיקים (תשסב) עמ' פב
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין חמודי צבי מועדים עמ' פז
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין לישרים תהלה (תשסד) עמ' כח
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין מבשרת ציון ח"א עמ' מא
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ריג
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רעה
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין תורה בציון עמ' שג
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין וכו' מאמר הנפש השלם עמ' לו
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין וכו' אם שנים הם אני ובני הן מחשבת מוסר ח"ב עמ' קסא
מה: ראיתי בני עליה והן מועטיןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עה, תקמח
מה: ראיתי בני עליה והן מועטיןקהלת משה (תשסב) עמ' לו, מח
מה: ראיתי בני עליה והן מועטין... אם שנים הן אני ובני הן באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שמא
מה: ראיתי בני עליה והנם מועטים ארץ צבי (תשע) עמ' קז, רלט
מה: ראיתי בני עליי' והמה מועטיםפרדס המלך (תשסט) אות קסה
מה: ראיתי בני עלייה בינת יששכר דף כג ע"ד
מה: ראיתי בני עלייה והם מועטים מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' כט
מה: ראיתי בני עלייה והם מועטים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכ
מה: ראיתי בני עלייה והם מועטין בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עה, קלה, קמ
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין בית יצחק (ויינברגר) עמ' קצג
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין דעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קנט
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין וזאת התורה עמ' רנא
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פא
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפג
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שעד, תקכח
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין מכתב מאליהו ח"ה עמ' 20
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין של"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ח, טו, וירא אות כ, תולדות אות יג
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין שרתי ח"א עמ' פד, קסא
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין וכו' ילקוט עטרת צבי עמ' סב
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין וכו', לא קשיא הא דמסתכלי באספקלריא המאירה הא דלא מסתכלי באספקלריא המאירה וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצד
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטיןעירין קדישין השלם עמ' תמא
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' כו
מה: ראיתי בני עלייה והן מועטין... אם שנים הן אני ובני הן אור האורות עמ' רב
מה: ראיתי בני עלייה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' שמה {היינו אותם שעולים במגדל שמו ית' ותורתו}
מה: ראיתי בני עלייה וכו' אם שנים הן - אני ובני הן תורת חיים עה"ת עמ' קה {והקב"ה מצטרף עמהם ועל שלשתם העולם יכול לעמוד}
מה: ראיתי בני עלייה, והן מועטין חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סד
מה: רבינו חננאל - ולמה יותם מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ז
מה: רש"י ד"ה אין - לולב אין לו אלא לב אחד, היינו, כעין מוח יש בו אמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ד דסוכות
מה: רש"י ד"ה ולך אנו משבחיםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מד
מה: רש"י ד"ה יותם יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרכו
מה: רש"י ד"ה סביב שמנה עשר אלף באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תשכב
מה: רשב"י אמר אני ובני מהןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' יא
מה: רשב"י אמר יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיא
מה: רשב"י ובנו רותם יכלו לפטור העולם מן הדין ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' לז, קכז
מה: רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קטז
מה: רשב"י עם יותם בן עוזיהו תורת יחיאל בראשית עמ' כז, פו
מה: רשב"י, בנו ויותם בן עוזיהו יכולים לפטור את העולם מן הדין, ורש"י דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תנג
מה: רשב"י, יכול לפטור את כל העולם מן הדין משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קצה, ר
מה: שלושים וששה צדיקים דמקבלי שכינהפרי נפש חיה ח"א עמ' לט
מה: שלשה מימרות בשם רשב"י אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ל אות א
מה: שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף נו/נז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לג דף קעו ע"ב
מה: שמיני רגל בפנ"ע לענין פז"ר קש"ב ויגד יעקב עמ' של
מה: שעומדים דרך גדילתם ורש"י עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ש, שא
מה: שעומדים לעולם ולעולמי עולמים שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עג, קכג
מה: ששון ושמחה פני מלך ויקרא עמ' קצג
מה: ת"ל עומדיםטוב טעם שמות עמ' ריט
מה: תמני סרי אלפא דרי דקמי קוב"ה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפב, תתקפג הערה 27
מה: תמני סרי אלפי דרא הוה קמיה דקוב"ה, שנאמר סביב וכו' תורת חיים עה"ת עמ' רצט-ש {ועליהם אמרו (ב"ק נ.) שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה}
מה: תמני סרי אלפי פרסי הוו בדרא קמא דקב"העקדת יצחק (שלג) שער מט דף קמ ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין פרק ד
מה: תמני פרי אלפי דרא הוי קמיה דקב"ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפא
מה: תמר אין לו אלא לב אחד מטר השמים (תשנז) עמ' תר
מה: תמר אין לו אלא לב אחד וכו' קב חיים עמ' כב
מה: תמר זה אין לו אלא לב א' אף ישראל מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמה
מו בענין ברכת סוכה דבר המלוכה - הבה תמים עמ' פב
מו המדליק נר חנוכה צריך לברך, מאי מברך וכר' אור אברהם דברים עמ' תלג
מו הרואה נר הנובה צריך לברך, ותוס' שארית מנחם ח"ב עמ' קסה
מו לא ליקני הושענא לינוקא דרשות לחם שלמה עמ' נג
מו ע"א אינו חוזר לברך שהחיינו ביום פורים בציון עמ' רפג
מו ע"א אמר רב יהודה יום ראשון, המדליק מברך שלש הרואה מברך שתיםחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ח אות כז
מו ע"א בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מ ד"ה אמנם
מו ע"א בזמן עשיית הסוכה מברכין שהחיינו אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעט
מו ע"א בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו תאומי צביה עמ' קח
מו ע"א בערול"נ, שהחיינו בליל פסח שירת הפסח אות קעא
מו ע"א ברכת סוכה "לישב בסוכה" שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצב
מו ע"א בשעת עשיית הסוכה מברך שהחיינו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ג
מו ע"א היו לפניו מצות הרבה אומר ברוך אקב"ו על המצות ר"י אומר וכו'אחרית השנים עמ' עג
מו ע"א העושה לולב או סוכה לעצמו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קטו
מו ע"א העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהחיינותורה אור (באנדי) עמ' תכב
מו ע"א העושה לולב לעצמו אומרמנחת מרדכי עמ' רצב
מו ע"א העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו (ותוס' ד"ה העושה (הא') ור"ח שם) לקוטי שיחות חט"ו עמ' 456, חי"ז עמ' 188
מו ע"א ואף רב סבר כל שבעה מצות לולבזכור לדוד עמ' עה
מו ע"א והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחה בעקבות מועדי ה' עמ' 218
מו ע"א והיכן צונו מלא תסור ורנב"י אמר שאל אביך ויגדך מכשירי מצוה עמ' כ
מו ע"א וכיון שבירך יום ראשון שוב אינו מברך וכו'אחרית השנים עמ' טו
מו ע"א ורב נחמן בר יצחק אמר שאל אביך ויגדךחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ח אות כז
מו ע"א ורש"י אם הורגלת לשמוע, אז תשמע, תוכל ללמוד ולהוסיף עבודת חיים ח"א עמ' קיט
מו ע"א חזינא ליה לרבא דמקדים וקאי ועייל לבית הכסא מצווה ועושה ח"א עמ' ונפיק
מו ע"א חזינא לרב כהנא דקאמר להו לכולהו אכסא דקדושא פורים בציון עמ' רטו
מו ע"א יו"ט אחרון של חג, היינו שמיני עצרת אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נד
מו ע"א יום ראשון מצות לולב מכאן ואילך מצות זקנים אור אברהם דברים עמ' תלב
מו ע"א כל יום מעין ברכותיו. ורש"יפרי צדיק ויקהל אות ז
מו ע"א כלי ריקן מחזיק פלי מלא אינו מחזיק שמח תשמח (תרנז) עמ' 116
מו ע"א לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק ברכת אברהם (תשנד) עמ' ע, עז, פד
מו ע"א לולב בגבולין אע"ג דאינו אלא מדרבנן זכר למקדש מברכין עליו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' של
מו ע"א למה ברכת הרואה הוא בנר חנוכה דוקא - תוס' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קכט, קלו
מו ע"א מאירי, עיקר יו"ט מפני הסוכה שירת הפסח אות קצה
מו ע"א מדת בו"ד כלי ריקן מחזיק וכו' מדת הקב"ה מלא מחזיק תהלה לדוד (והרמן) פרק קמג פסוק ח הערה ה
מו ע"א מדת בו"ד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק קונטרסים (ריי"צ) עמ' קא, תעב
מו ע"א מדת בשר ודם כלי ריקם מחזיק אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צה
מו ע"א מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, אבל מדת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רכג
מו ע"א מדת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק עטרת יהושע בראשית עמ' קעב
מו ע"א מצוות הרבה וכו' מברך על כל אחת בפני עצמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תערב
מו ע"א מרדכי אות תשס"ו - לענין ברכת שהחיינו בקידוש דפוטר פרי וכדו' עטרת חן ח"ב עמ' קלד
מו ע"א רבנן דבי רב אשי כל אימת דמשמשי בהו מברכי עליהו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 86, 83
מו ע"א רבנן דבי רב אשי כל אימת דמשמשי בהו מכרכי מאכסניא של התורה סי' נח
מו ע"א תוס' - דמצוה שיש עלי' שמחה כו' מידי דאתי מזמן לזמן לקוטי שיחות חי"ט עמ' 372
מו ע"א תוס' ד"ה העושה חכמת התורה וירא עמ' תקלג
מו ע"א תוס' ד"ה העושה חכמת התורה תצוה עמ' סה
מו ע"א תוס' ד"ה העושה קהלת יעקב סוכות עמ' שנ
מו ע"א תוס' ד"ה העושה וכו' שהחיינו - ואילו אמילה וכו' לקוטי שיחות ח"י עמ' 47
מו ע"א תוס' ד"ה הרואה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' כה
מו ע"א תוס' ד"ה הרואה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' כז, לא, קנב, קכג, שז
מו ע"א תוס' ד"ה הרואה ובמהרש"ל ומהר"ם צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רמח
מו ע"א תוס' ד"ה הרואה ובמהרש"ל ומהר"ם +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רמח
מו ע"א תוס' ד"ה נכנס - כיון דסוכה מחמת חג קאתיא וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 127, 123
מו ע"א תוס' ד"ה נכנס נשמת חיים (ברלין) עמ' שעז
מו ע"א תוס' ור"ן, שהחיינו על הלל שירת הפסח אות קסב
מו ע"א תוס', סוכה מחמת חג שירת הפסח אות קצה
מו ע"א תוס'ד"ה העושה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שח
מו ע"ב אם שכחת בישן תשכח בחדשתשואות חן (תשסח) עמ' קנד
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש דרשות מהר"ם בנעט עמ' כד
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש לחמי תודה דף קה ע"ב, קכא ע"א
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסב
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש מאמר אסתר (תשסב) עמ' צה
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש שערי הישיבה ח"א עמ' קסט
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש תפארת צבי בראשית עמ' רלח
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש ואם יפנה לבבך וצר דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקכ ד"ה ויראה
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמע בחדש וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כד, רמא
מו ע"ב אם שמוע בישן תשמעו בחדש שרגא המאיר על התורה עמ' ריג, תקכג
מו ע"ב אם שמוע תשמע ואם לאו לא תשמע לחם רב על סדור התפילה אות תשנא
מו ע"ב אם שמוע תשמע ואם לאו לא תשמע צלח רכב עמ' שסט
מו ע"ב אם שמע בישן תשמע בחרש ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע תהלה לדוד (והרמן) פרק קמג פסוק ח הערה ו
מו ע"ב אם תשמע בישן תשמע בחדש תורת מנחם חי"א עמ' 50
מו ע"ב אם תשמע בישן תשמע בחדשאפיקי ים עמ' תקכו
מו ע"ב אמר ר' זירא וכו' ואמר ר' זירא וכו' אור אברהם בראשית עמ' רמה
מו ע"ב אמר ר' זירא לא לימא לינוקא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יא-יב, רל, רמט, ח"ב עמ' פא, פח
מו ע"ב אמר ר' זירא לא לימא לינוקא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נה, נו, נז, תקיח {מקור הרמב"ם לחנך משבועות}
מו ע"ב אתרוג אסור באכילה דהוקצה למצותו כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפא
מו ע"ב אתרוג וכו' למצוותה אתקצאי וכו' תורת מנחם חל"ו עמ' 242
מו ע"ב בא וראה שלא כמדת הקב"ה זאת ליעקב דברים עמ' תקעט
מו ע"ב ביאור הגרי"פ תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קי
מו ע"ב ברא"ש פ"ג סי' לשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמה
מו ע"ב בשמיני מיתב יתבינן לחמי תודה דף ח ע"ב
מו ע"ב הפלוגתא אם אתרוג למצוותה אתקצאי או לכולא יומא אתקצאי (ורש"י) תורת מנחם חכ"ט עמ' 62
מו ע"ב והיה אם שמוע תשמעו אם תשמעו בישן וכו'אור שרגא עמ' קנז
מו ע"ב כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק דברי שאול דברים עמ' רו
מו ע"ב לא לימא איניש לינוקא דיהבנא לך מידי ולא יהיב ליהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נה
מו ע"ב לא לימא אינש לינוקא רנת יצחק ישעיה עמ' שיב
מו ע"ב לא לימא אינש לינוקא דיהיבנא לך מידי וכו' דאתי לאגמוריה שיקרא וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכב, תשכה
מו ע"ב לא לימא אינש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתו לאגמוריה שיקרא נוי רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שפא
מו ע"ב לא ליקני איניש הושענא לינוקא לחמי תודה דף רה ע"ב
מו ע"ב לא ליקני אינש לולבא לינוקאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קעו
מו ע"ב לכולי יומא איתקצאי לקוטי שיחות ח"ה עמ' 173
מו ע"ב למצותה אתקצאי, או לכולי יומא אתקצאי וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 149
מו ע"ב מדת הקב"ה כלי מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' כח
מו ע"ב מדת הקב"ה כלי מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק עטרת יהושע ויקרא עמ' עד
מו ע"ב מיד התינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים אתרוגיהם פניני יחזקאל עמ' תקפד
מו ע"ב מר סבר למצותה אתקצאי ומ"ס לכולי יומא אתקצאי תורת מנחם חכ"א עמ' 96, חכ"ב עמ' 120
מו ע"ב משום דאתי לאגמורי שיקרא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפו {פי' ההתעוררות תשובה דקאי על האב}
מו ע"ב שלא יראה הקטן שמשנה גם מפני דרכי שלום תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נז
מו ע"ב שמח"ת נקרא תשיעילקוטי שיחות ח"ט עמ' 227
מו ע"ב שמיני ספק שביעי שביעי לסוכה לחמי תודה דף רח ע"ב, רט ע"ב
מו. אילו היו שתי מצוות יברך שתי ברכות מקראי קדש (תשנג) עמ' תמז
מו. אר"ז בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פ
מו. אר"ז לא ליקני אינש הושענא לינוקא וכו'כתנות אור עמ' תכ
מו. בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, מידת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק, אבל מידת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' כט
מו. בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו אור אברהם ברכות עמ' קצח, רלג
מו. בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעו
מו. בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלו
מו. בלילה הראשון מברך ב' מפניני הרב עמ' קפט
מו. דכתיב לא תסור ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלג
מו. היו לפניו מצות הרבה אומר ברוך אשר קדשנו במצוותיו וצונו על המצותחיי נפש ח"ד עמ' תלח
מו. היו לפניו מצות הרבה, [כמה ברכות יברך עליהן] דעת תורה ויקרא עמ' רמח
מו. העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהחיינו וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריט
מו. העושה סוכה לעצמו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנד
מו. העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריח
מו. העושה סוכה לעצמו מברך שהחיינו פרפרת משה ח"ב עמ' מ
מו. הרואה מברך שתים פני מלך מועדים עמ' קפח
מו. הרואה נר חנוכה צריך לברך גנת אגוז (תשעב) אות קצד
מו. הרואה נר חנוכה צריך לברך שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קמב
מו. והיכן צונו מלא תסור דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסט
מו. וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו אלא בא לומר לך בבל יום ויום תן לו מעין ברכותיו של"ה (תשנז) - מס' יומא אות רב
מו. יום ראשון מצות לולב מכאן ואילך מצות זקנים אור אברהם ברכות עמ' קכג
מו. כל אימת דממשמשי בהו מברכי, ובראשונים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנ, שנא
מו. כלי מלא מחזיק וכו' ורש"י דרכי החיים ח"א עמ' טז, רצ, שח
מו. לא כמרת הקב"ה מרת בו"ר, מדת בו"ד כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, אבל הקב"ה וכו', מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק דעת תורה בראשית עמ' קמד, שמות עמ' שכג-שכד, ויקרא עמ' ק, במדבר עמ' כז
מו. לא תסור פרפרת משה ח"ב עמ' שפו
מו. מברכין על הסוכהמדבר יהודה (תשסב) עמ' קז
מו. מדת בו"ד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק אבל מדת הקב"ה המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קה
מו. מדת בר'ד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק עלי שור ח"א עמ' ר
מו. מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק וכו' מצור דבש עמ' קמא, קצו
מו. מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, אבל מדת הקב"ה וכו' מחשבת מוסר ח"ג עמ' קד
מו. מצות זקנים דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פז
מו. נכנס לישב בה אומר אקב"ו לישב בסוכה שדה יעקב עמ' עג
מו. עושה סוכה מברך שהחיינו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפה
מו. קטן מה"ת קונה ואינו מקנהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שמא
מו. רבנן דבי רב אשי, כל אימת רמשמשי בהו מברכי של"ה (תשנז) - מס' חולין אות לו
מו. שהחיינו בעשיית הסוכה נפש הרב עמ' רכה
מו. שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשו"ד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק אבל מדת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיקנועם אלימלך (תשסא) עמ' תח
מו. תוס' - תקנו לברך לרואה אלא בחנוכה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קכו, שטו
מו. תוס' ד"ה העושה - שהחיינו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
מו. תוס' ד"ה העושה סוכה לעצמו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ג, ז, י
מו. תוס' ד"ה העושה, לברך שהחיינו בעינן מידי דאתי מזמן לזמן דברי יואל פ' בראשית דף כט ע"א
מו. תוס' ד"ה הרואה - מאי שנא חנוכה משאר מצות דלא התקינו לרואה לברך גנת אגוז (תשעב) אות קצד
מו. תוס' ד"ה הרואה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פח
מו. תנו רבנן הי' לפניו מצות הרבה אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות, ר' יהודא אומר מברך על כל אחד בפני עצמו דברים נחמדים (תשסה) עמ' נז
מו. תנו רבנן העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו כו' של"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ו
מו: אבל מדת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק תפארת צבי בראשית עמ' קסג
מו: אם אתה שומע בישן תשמע בחדשעבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק לז דף צה ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף טו ע"א
מו: אם אתה שומע בישן תשמע בחרש שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ל
מו: אם שטוע בישן תשמע בחדש שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עו
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנח
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יא אות ג
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפא
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיז
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכג
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצ
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדש שרתי ח"א עמ' סא
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדשאשל חיים ח"א עמ' כט
מו: אם שמוע בישן תשמע בחדשבהיֹת הבֹקר עמ' רצ
מו: אם שמוע בישן תשמע כחדש ואם תפנה לבבך וכו' עלי שור ח"א עמ' רלג
מו: אם שמוע תשמע וכו' ורש"י דרכי החיים ח"א עמ' רצט, ש
מו: אם שמוע תשמע, ורש"י פרפרת התורה עמ' שיב
מו: אם שמע בישן תשמע בחדשמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ב
מו: אם תשמע בחדש תשמע בישן לקחת מוסר ח"א עמ' תקעו
מו: אתי לאגמוריה שיקראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא
מו: אתרוג בשביעי כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 55
מו: אתרוג בשביעי אסור בשמיני מותר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד
מו: בלי מלא וכלי ריקן בעבודה, ואם יפנה לבך שוב לא תשמע עלי שור ח"ב עמ' מא
מו: בשר ודם כלי ריקן מחזיק כלי מלא אינו מחזיק, מדת הקב"ה כלי מלא מחזיק כלי ריקן אינו מחזיקמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים טו
מו: דבר אחר אם שמוע בישן תשמע בחדש תפארת צבי בראשית עמ' יח
מו: היו לפניו מצות הרבה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 40
מו: והיה אם שמוע בישן תשמע בחדש מרפא לנפש בראשית עמ' קכא
מו: והיה אם שמוע תשמע וכו' אם שמוע בישן תשמע בחדש של"ה (תשנז) פרשת ראה אות ט
מו: והיה אם שמוע תשמע וכו' אם שמוע בישן תשמע בחדשנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכג, שעד
מו: ינוקא לא מקני בני שלשים עמ' קנג
מו: כלי מלא אינו מחזיק אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ד אות א
מו: כלי מלא מחזיק כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קסג
מו: כלי מלא מחזיק וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכו-רכז
מו: לא לימא איניש לינוקא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפא
מו: לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך ולא יהיב ליה וכו' דברי יואל פ' בשלח דף שס ע"ב
מו: לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצ
מו: לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא שנא, למדו לשונם דבר שקר חכמה ומוסר ח"א עמ' קמט
מו: לא לימא איניש לינוקא וכו' לאגמורי שיקרא פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
מו: לא לימא אינש לינוקא יהיבנא לך מידי ולא יהיב לי' דברי יואל פ' וישלח דף קעד ע"א
מו: לא לימא אינש לינוקא יהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה מצווה ועושה ח"ב עמ' תרפט
מו: לא לימא לינוקא דיהיבנא לךתבואת יקב (פרידמן) עמ' סב
מו: לא ליקני איניש הושענא לינוקא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
מו: לא ליקני אינש הושענא לינוקא שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סג
מו: לא ליקני איש לולבא לבריה ביומא קמא, מאי טעמא קטן מיקני קני אקנויי לא מקני כתר תורה (תשסז) עמ' קלט
מו: לולב מספק נפש הרב עמ' קפא
מו: סוכה חזיא לבין השמשות דאי איתרמי ליה סעודתא וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' כו ליום א דסוכות
מו: קטן קונה מדרבנן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמח
מו: שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' מלא מחזיק ריקן לא מחזיקטוב דעת עמ' רפא
מז ע"א אומרים זמן בשמיני של חג וכו' שהרי חלוק בשלושה דברים וכו'אחרית השנים עמ' לט
מז ע"א אי מיתב יתבינן צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רי
מז ע"א אי מיתב יתבינן +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רי
מז ע"א אין אומרים זמן בשש"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ' 14
מז ע"א בלוג היה מנסך דובר צדק עמ' 16
מז ע"א תוס' ד"ה לינה, קדושת המועדים נשאר לכל השנה לקט אמרי קודש - דברים עמ' נ
מז ע"א דמרא דשמעתתא וכו' לבר מסובה יתיב צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קפז
מז ע"א דמרא דשמעתתא וכו' לבר מסוכה יתיב +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קפז
מז ע"א הפרים האילים והכבשים מעכבין זא"ז ור"י אומר פרים אין מעכבין וכו' הר המוריה עמ' לט
מז ע"א והלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן בית יעקב (תשסא) עמ' רלו
מז ע"א טעון לינה תורת מנחם חנ"א עמ' 254
מז ע"א יום השמיני חג בפני עצמו לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קכז
מז ע"א יתובי יתבינן ברוכי לא מברכינן, ברי"ף ובריטב"א צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קעה
מז ע"א יתובי יתבינן ברוכי לא מברכינן, רי"ף וריטב"א +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קעה
מז ע"א כשם ששבעת ימי החג טעונין וכו' לינה וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 182
מז ע"א מותב נמי לא יתבינן ותוס' משיב צדק סי' ג (עמ' 4), ד (עמ' 5), ט (עמ' 7), פא (עמ' 48)
מז ע"א מיתב יתבינן טיול בפרדס ח"ב עמ' שכו
מז ע"א מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קל
מז ע"א מעכבין זה את זה, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' תפה
מז ע"א מתמעטין והולכין תורת מנחם חכ"ז עמ' 248
מז ע"א פרים מתמעטין והולכין לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 198
מז ע"א ר"א לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מז
מז ע"א רש"י ד"ה ולינה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 176
מז ע"א רש"י ותוס' ד"ה גמירי לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216
מז ע"א שאינו טעון לינה עיוני רש"י במדבר עמ' תקכג
מז ע"א שמיני רגל פרי חיים (קנולר) פרשת תשא
מז ע"א שמיני רגל בפ"עימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפט
מז ע"א שמיני רגל בפ"ע מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שלט
מז ע"א שמיני רגל בפני עצמו הוא אור תורה השלם (מזריטש) סי' שסה
מז ע"א תוס' ד"ה לינה מגילת סמנים עמ' מה
מז ע"א תוס' ד"ה מיתב לקוטי שיחות ח"ט עמ' 227
מז ע"א תוס' ד"ה מיתב צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קעח
מז ע"א תוס' ד"ה מיתב +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קעח
מז ע"ב ברש"י אין טוב אלא שירנחלי מים (מלאח) עמ' קלו
מז ע"ב כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף אור אברהם דברים עמ' רסה
מז ע"ב ר"ן כג ע"א מרפי הרי"ף ר"ה אומרים קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קנד
מז ע"ב רב נחמן אמר - אומרים זמן בשמיני של חג ורב ששת אמר אין אומרים זמן בשמיני של חג בעקבות מועדי ה' עמ' 215
מז ע"ב ריטב"א בדין דטעון לינה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 182
מז ע"ב רש"י ד"ה ופנית בבקר דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריח
מז ע"ב רש"י, יום שמיני חג העצרת הזה גבורת יצחק סוכות עמ' קלה
מז ע"ב שמיני רגל בפ"ע וכו' (ורש"י מח ע"א - שאין יושבין בסוכה) לקוטי שיחות חל"ג עמ' 182
מז ע"ב תוס' ד"ה כהן מניח ידו תחת יד הבעלים עיוני רש"י במדבר עמ' עג
מז שמיני עצרת רגל בפני עצמו כו' המדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
מז. אמר להן שמיני רגל בפני עצמו הוא של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקט
מז. אף שמיני טעון קרבן וכו' ולינה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שה, תי, תיב, תקמט, תקנא, תקנה, תקס, תקסג
מז. אר"י אומר זמן בשמיני של חג, וא"א זמן בשביעי של פסחכתנות אור עמ' תקיג
מז. גמירי דמאפר אתו פני מלך בראשית עמ' רכ
מז. דרב הונא בר ביזנא וכל גדולי הדור לא ישבו בסוכה כל ימי החג שבט מישראל (פרידמן) עמ' מט
מז. הכא פרים והכא פר אחד וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שלד
מז. ולינה, ורש"י פרפרת משה ח"ב עמ' שעו
מז. מיתב יתבינן נפש הרב עמ' רכ; מפניני הרב עמ' שז; דברי הרב עמ' קפג
מז. מיתב יתבינן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נה
מז. סוכה בשמיני עצרת בחו"ל שיחות לספר בראשית עמ' קג
מז. פז"ר קש"ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכא
מז. רב הונא וכל גדולי הדור לא עשו סוכה לט ובדרך זה
מז. רש"י ותוספות לבוקרו של שני גור אריה דברים פט"ז אות ח
מז. שמיני טעון לינה שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קלג
מז. שמיני טעון לינה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלט
מז. שמיני ספק שביעי מיתב יתבינן שפת אמת (רייז) סוכות עמ' ב
מז. שמיני עצרת רגל בפני עצמו דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תז
מז. שמיני עצרת רגל בפני עצמו הואאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלא, רלז
מז. שמיני רגל בפני עצמו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקעה
מז. שמיני רגל בפני עצמו כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קג
מז. שמיני רגל בפני עצמו עצי חיים - מועדים עמ' קפ
מז. שמיני רגל בפני עצמו הוא יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעה
מז. שמיני רגל בפני עצמו הוא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' כח
מז. שמיני רגל בפני עצמו הוא שרתי ח"א עמ' ס
מז. תוס' - ואין הדבר כיעור משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כ
מז. תוס' ד"ה לינה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
מז. תוס' ד"ה לינה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנא
מז: אתרוג אסור בשביעי משום דאיתקצי לבין השמשות כתר תורה (תשסז) עמ' צז
מז: בתו' ופנית בבוקר זה יום ראשון של חוש"מ שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפח
מז: וסבר רבי יהודה שמיני טעון לינה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שה
מז: כהן מניח ידו ורש"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשי
מז: כהן מניח ידו תחת יד הבעלים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תנא
מז: כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רה
מז: לימד על הבכורים שטעונין תנופה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפט
מז: ערל"נ ד"ה למיעוטי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
מז: עתיד למלאות בו מיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ב
מז: רי"א והנחתו זו תנופה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' של
מז: רש"י ד"ה ופנית פני מלך מועדים עמ' רעו
מז: רש"י ד"ה ופניתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה פב
מז: רש"י יד הכהן מתחת לטנא גור אריה דברים פכ"ו הערה 55
מז: שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיח
מז: שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"בלמחר אעתיר עמ' רכא, שפה, שצה
מז: תוס' ד"ה כהן פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעה
מז: תוס' ד"ה כהן מניח ידו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיא, תשטו
מז: תוס' לגבי תנופת בעלים בביכורים גור אריה דברים פכ"ו הערה 52, 99
מח א"ל ההוא דשמיה ששון עתידיתו דתמלו לי מיא תולעת שני דף פח ע"א, קנז ע"ד, קנט ע"א
מח אך שמח לרבות לילי יו"ט אחרוןאשל חיים ח"א עמ' קסב-קסג
מח אם אני כאן הכל כאן כד הקמח (תשנו) עמ' קלו
מח אני והוא הושיעה נא, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' ריא
מח בלוג היה מנסך בחג גבורת יצחק סוכות עמ' קיד
מח ההלל והשמחה שמונה וזו היא שמחת השואבה כד הקמח (תשנו) עמ' קלו
מח הנהו תרי מינא חד שמיה ששון וחד שמחה ידו בכל סי' אלף קמז
מח הנהו תרי מיני, חד שמו ששון וחד שמו שמחה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שנז
מח והיית אך שמח, לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה וכו' מרבה אני לילי יום טוב האחרון, שיש שמחה לפניו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 637
מח כל המקיים לולב באגדו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן כד הקמח (תשנו) עמ' קו
מח כל העושה איסור לחג כאילו בנה מזבח שארית מנחם ח"ד עמ' שסו
מח למנסך אומר הגבה את ידיך, שפעם אחת נסך על גבי רגליו וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שנז
מח מרבה אני ליל יו"ט האחרון שיש שמחה לפניו (ורש"י) שארית מנחם ח"ד עמ' שנא, שסה
מח מתני' אבותינו שהיו במקום הזה כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קמד ע"א
מח ע"א או אינו אלא לרבות לילי ראשון של יו"ט דברי שאול דברים עמ' קכא
מח ע"א אין לו מקום להוריד כליו מהו וכו' הא לן והא להו (ורש"י ורי"ף ורא"ש) לחמי תודה דף רח ע"א
מח ע"א בערוך לנר, לא מצינו כתוב שמחה לגבי פסח גבורת יצחק סוכות עמ' קלו
מח ע"א דתנו רבנן 'והיית אף שמח', לרבות לילי יום טוב האחרון. או אינו אלא יום טוב הראשון, כשהוא אומר אד, חלק כתב סופר אגדות כאן
מח ע"א ההלל והשמחה שמונה גבורת יצחק סוכות עמ' קלט
מח ע"א ההלל והשמחה שמונה גבורת יצחק סוכות עמ' ריב
מח ע"א ההלל והשמחה שמנה מנה"ג דת"ח והיית אך שמח וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קד
מח ע"א הי' ממלא מן השילוח (ורש"י - מעין הוא סמוך לירושלים) תורת מנחם ח"ז עמ' 90, חי"ג עמ' 30
מח ע"א והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט אחרוןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעא, רפא, רפו, רפח-רצ, רצב
מח ע"א והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון אז שמח עמ' קעא
מח ע"א והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' קכז, קלב
מח ע"א והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון או אינו אלא יו"ט הראשון וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' נה ד"ה ומרומז, עמ' עז ד"ה שבעת, עמ' קיג ד"ה והיית, עמ' קטו ד"ה והיית, עמ' קטז ד"ה או, עמ' קכב ד"ה והיית, עמ' קכג ד"ה והיית, עמ' קכה ד"ה והיית, עמ' קכח ד"ה והיית
מח ע"א והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרוןפרי צדיק סוכות אות ז, יז, לב, לג, *מא, *מד, נג
מח ע"א וריב"ל אמר מדליק בה את הנר משיב צדק סי' ב (עמ' 3)
מח ע"א לרבות ליל יו"ט אחרון לשמחה, ובמהרצ"ח שירת הפסח אות קצח
מח ע"א לרבות ליל יום טוב אחרון של חג דברי שאול דברים עמ' קכה
מח ע"א לרבות ליל יום טוב אחרון של חג תורת אליהו עמ' שטז
מח ע"א לרבות לילי יו"ט אחרון לשמחהתורת הרא"ם עמ' פט
מח ע"א לרבות לילי יו"ט האחרון ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 68
מח ע"א לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחה קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' עח, צג, צט, קיג
מח ע"א לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רנה
מח ע"א לרבות לילי יו"ט האחרון של חג לשמחהמנחת יואל עמ' רפב, רפו
מח ע"א מאירי, ביזוי מצוה ופריקת עול לסתור הסוכה גבורת יצחק סוכות עמ' לא
מח ע"א ניסוך המים פרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא, אמור
מח ע"א ניסוך המים היו מנסכין על המזבח ונכנס בשיתין טיול בפרדס ח"א עמ' קנ
מח ע"א ניסוך המים כו', ובפיה"מ לרמב"ם משנת חיים במדבר עמ' מה
מח ע"א ניסוך המים כיצד וכו' שני ספלים של כסף וכו' ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שכא, שסב
מח ע"א סוכה שבעה כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יו"ט אחרון של חגשמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר תשבו כעין תדורו
מח ע"א פז"ר קש"ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 408
מח ע"א פז"ר קש"ב משנת חיים במדבר עמ' תקלח
מח ע"א פז"ר קש"ב כו' רגל בפני עצמו (ורש"י - שאין יושבין בסוכה) תורת מנחם ח"ז עמ' 112, חי"ג עמ' 66
מח ע"א צלוחית כו' מחזקת ג' לוגים או לוג כו' תורת מנחם חי"ח עמ' 58, 166
מח ע"א קרבן בפני עצמו משנת חיים בראשית עמ' תלג
מח ע"א רגל בפ"ע תורת מנחם חנ"ד עמ' 152
מח ע"א רגל בפ"ע לענין פז"ר קש"ב תורת מנחם חמ"ה עמ' 136, חמ"ו עמ' 329
מח ע"א רגל בפני עצמו תורת מנחם חמ"ג עמ' 248
מח ע"א רגל בפני עצמו (ורש"י ד"ה רגל) לקוטי שיחות ח"ג עמ' 833, ח"ט עמ' 227-228, חכ"ב עמ' 129, חכ"ט עמ' 232
מח ע"א רמב"ן, בענין רגלים שטעונים ראיה גבורת יצחק סוכות עמ' קלד
מח ע"א רמב"ן, שמיני עצרת רגל בפ"ע לענין מה שטעון הרגלים ראי' וחגיגה ושמחה כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלה
מח ע"א רש"י - תקעו - משום שמחה תורת מנחם חכ"ד עמ' 77
מח ע"א רש"י ד"ה הא לן משיב צדק סי' כז (עמ' 17)
מח ע"א רש"י ד"ה הא לן צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קפג
מח ע"א רש"י ד"ה הא לן +צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קפג
מח ע"א רש"י ד"ה לרבות מגילת סמנים עמ' מו
מח ע"א רש"י ד"ה לרבותצמח צדקה עה"ת עמ' קכג
מח ע"א רש"י ד"ה לרבות. וכיון דאתרבי לילי יו"ט האחרון שהוא טפל ק"ו היום וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קכח ד"ה והיית
מח ע"א רש"י ד"ה מאי משיב צדק סי' צא (עמ' 53)
מח ע"א רש"י ד"ה תקעו - משום שמחה וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 246
מח ע"א רש"י, לא יתיר אגדים שלה גבורת יצחק סוכות עמ' לא
מח ע"א רש"י, שמחה ביום שמ"ע אתי בק"ו מלילה גבורת יצחק סוכות עמ' קלו, קלח
מח ע"א שאין שמחה לפניו רנת יצחק ה' מגילות עמ' ה
מח ע"א שיר בפני עצמו, ר"ן תהלות ישראל (קלוגר) עמ' עה, קס
מח ע"א שמיני עצרת יו"ט בפני עצמו דברי שאול דברים עמ' שטו
מח ע"א שמיני עצרת רגל בפנ"ע, ורש"י ורמב"ן גבורת יצחק סוכות עמ' קכח, קלב
מח ע"א שמיני רגל בפ"ע לענין פז"ר קש"ב פייס בפ"ע וכו' רגל בפ"ע וכו' (וברמב"ן, ריטב"א ומאירי) תורת מנחם חל"ט עמ' 350
מח ע"א שמיני רגל בפנ"ע, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' קפט
מח ע"א שמיני רגל בפני עצמו תורת מנחם ח"ז עמ' 99, ח"י עמ' 83, חי"ג עמ' 52, חכ"א עמ' 152
מח ע"א שמיני רגל בפני עצמו לעניו פז"ר קש"ב עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסג
מח ע"א שני ספלים וכו' היו שם כו' של מים וכו' של יין וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 48
מח ע"א שני ספלים של כסף היו שם וכו' (ורש"י) תורת מנחם חלק לב עמ' 53
מח ע"ב א"ל האי צדוקי דשמיה ששון קהלת יעקב פסח ח"א עמ' לז
מח ע"ב או נתגלתה וכו', ורש"י ותוס' נשמת כל חי חלק א (סימן יד) דף ט"ו ע"ג (ד"ה וכן)
מח ע"ב אמר ליה שמחה לששון חד יומא שבקוך ומלו בך מיא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכא ד"ה ושאבתם
מח ע"ב בלוג היה מנסך כל שבעה גבורת יצחק סוכות עמ' פה
מח ע"ב בני עלי' והם מועטים כתונת פסים (תשעא) עמ' נז, קצו
מח ע"ב בשבת וכו' שהי' ממלא מערב שבת וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 250
מח ע"ב היין לספלים עיוני רש"י במדבר עמ' רכג
מח ע"ב הנהו תרי מיני חד שמי' ששון וחד שמי' שמחה כו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 123
מח ע"ב הנהו תרי מיני, חד שמיה ששון וחד שמיה שמחה וכו' לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פט ע"ב
מח ע"ב הנהו תרי מיני, חד שמיה ששון וכו' עוז לו בך מאמר יד אות יא
מח ע"ב ואותו היום נפגמה קרן המזבח והביאו בול של מלח וסתמוהו לקוטי שיחות ח"ב עמ' 431
מח ע"ב ואותו היום נפגמה קרן המזבח והביאו בול של מלח וסתמוהו תורת מנחם חי"ג עמ' 29
מח ע"ב ולמנסך אומר לו הגבה ידיך שפ"א נסך אחד ע"ג רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' ט
מח ע"ב ולמנסך אמרו לו הגבה ידך (ורש"י - שנראה שתתן המים בספל לפי שהצדוקין אין מודים בניסוך המים) שפעם אחת נסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן תורת מנחם ח"ד עמ' 44, ח"ז עמ' 49, חי"ג עמ' 27
מח ע"ב ומנוקבין הכתב והקבלה במדבר פכ"ח פסוק ז
מח ע"ב ומנוקבין כמין שני חוטמין דקים אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רכו
מח ע"ב ורגמוהו כל העם באתרוגיהם ואותו היום נפגם המזבח ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קט
מח ע"ב חד שמיה ששון וחד שמיה שמחה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעד
מח ע"ב כל העולים למזבח וכו' חוץ מן העולה לשלשה דברים הללו וכו'זכור לדוד עמ' עו
מח ע"ב כמעשהו בחול כו' נשפכה או נתגלתה הי' ממלא מן הכיור שהיין והמים מגולין פסולין כו' (ורש"י - דחיישינן שמא שתה מהן נחש כו' הארס משלים לשיעורן, ותוס' - משום הקריבהו נא לפחתך) תורת מנחם ח"ז עמ' 90
מח ע"ב לרבות לילי יו"ט האחרוןמנחת ישראל עמ' רצד
מח ע"ב מנא הנ"מ וכו' ושאבתם מים בששון לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 246
מח ע"ב מנא הני מילי וכו' (ורש"י - דתוקעין ומריעין בשאיבת המים של נסוך) דאמר קרא ושאבתם מים בששון תורת מנחם ח"ד עמ' 43, חט"ו עמ' 49, חכ"ד עמ' 77, 114, חכ"ה עמ' 106
מח ע"ב מנה"מ וכו' (ותוס' - מנלן דמי השילוח בעי, ומפרש מדכתיב ממעייני הישועה) תורת מנחם חכ"ד עמ' 77, 114
מח ע"ב מעשה בצדוקי אחד שניסך ע"ג רגליו וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפט
מח ע"ב מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כו
מח ע"ב מעשה וכו' שניסך ע"ג רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן לקוטי שיחות ח"ב עמ' 429
מח ע"ב עתידיתו דתמלאו לי מיא לעלמא דאתי דרשות מהר"ם שיק עמ' שיב
מח ע"ב ר' יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קא ד"ה שלח
מח ע"ב ראיתי בני עלי' והם מועטים כתונת פסים (תשעא) עמ' ס, קכז
מח ע"ב רבי יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמנה עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסג(ד)
מח ע"ב רש"י ד"ה שהייןזכור לדוד עמ' פז
מח ע"ב שהיין והמים מגולין פסולין לגבי מזבחזכור לדוד עמ' פז
מח ע"ב שיהיו שניהם כלים בבת אחת בי חייא ח"ב עמ' קיד
מח ע"ב שמחה וששון וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 288, 276
מח ע"ב שמיני עצרת רגל בפני עצמו אור אברהם במדבר עמ' שב
מח ע"ב תוס' ד"ה חוטמין דקין הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק י
מח ע"ב תוס' ד"ה מנא הני מילי תורת מנחם חט"ו עמ' 49
מח ע"ב תוס' ד"ה מנא, בעיע מעין לניסוך המים רנת יצחק שמואל עמ' תצז
מח ע"ב תוס' ד"ה נשפכה, ורש"י ד"ה שהיין וכו' לב חיים חלק א (סימן סב) דף פ"א ע"ב (ד"ה גם)
מח קשה עלי פרידתכם שארית מנחם ח"ד עמ' שסג
מח רש"י, שמ"ע ביום חייב בשמחה גבורת יצחק סוכות עמ' קס
מח. אין לו מקום להוריד כליו פוחת דע"ד שלא יהא נראה כמוסיף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו, רכה
מח. אין לו מקום לחוריר משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שד
מח. אך חלק שפת אמת (רייז) סוכות עמ' לא
מח. אך למעט לילי שיו"ט ראשון יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכו
מח. 'אך' לרבות יו"ט אחרון של חג מזקנים אתבונן עמ' תשעח
מח. אך שמח, לילי יום טוב האחרון לשמחה שמן ראש - ימים נוראים עמ' תפב
מח. אך שמח, לרבות לילי יום טוב האחרון שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' שד
מח. בכל יום מקיפין המזבח פעם א' וכו' לי"ה אנו מודים ולך אנו מקלסיו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיא
מח. בלוג היה מנסך כל שמונה שמן ראש סוכות ח"א עמ' פא
מח. במאי משמח [ביו"ט], בבשר וכו' בכסות נקי' ויין ישןיד דוד (אופנהיים) עמ' יח
מח. גה"ש פרפרת התורה עמ' תיג
מח. גמר מלאכול לא יתיר משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצב
מח. גמר מלאכול לא יתיר סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה, מפני כבוד יום טוב האחדון של חג חיים שיש בהם מועדים עמ' קצב, זמירות עמ' שסו
מח. ההלל והשמחה שמונה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז, קכח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עד, עה
מח. ההלל והשמחה שמונה שמן ראש סוכות ח"א עמ' צט, רכח
מח. ההלל והשמחה שמונה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכג, ריד
מח. ההלל והשמחה שמונהכד הקמח (מישור) עמ' שלה
מח. ההלל והשמחה שמונה, ובפירש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסו
מח. והיית אך שמח - לרבות לילי יו"ט אחרון של חגעירין קדישין השלם עמ' שמא
מח. והיית אך שמח - לרבות לילי יום טוב האחרון שרתי - קונטרס הנרות עמ' ע
מח. והיית אך שמח פרפרת משה ח"ב עמ' שע
מח. והיית אך שמח לרבות יו"ט אחרון של חג מצווה ועושה ח"ב עמ' סב
מח. והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שמז, שמט
מח. והיית אך שמח לרבות ליל יום טוב אחרון של חג וכו' ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלא
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון כוונת הלב עמ' ריז
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון שפת אמת (רייז) סוכות עמ' לא, לג, מח, מט, סט, צה, קכג, קלט, קסד
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחה עצי חיים - מועדים עמ' קפ*, קפב*, קפד*, קפה*, קפט, קצג*, קצו*
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון של חג דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שנה
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון של חג תורת איש ח"א עמ' שעח, ח"ב עמ' תנב
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון שמן ראש סוכות ח"א עמ' קצז, קצט, רג, רז, ריג, רטז, רכא, רכח, רלו, רנא, רעד, שיב, שכ
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון וכו' חיים שיש בהם מועדים עמ' קנג
מח. והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון וכש"כ יו"ט עצמו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריז
מח. והיית אך שמח לרבות שמיני עצרת בת עין (תשסז) עמ' תכה
מח. והיית אך שמח, ליל יו"ט האחרון ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תיג
מח. ומה ראית לרבות לילי יו"ט האחרון ולהוציא לילי יו"ט ראשון יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריג, ריח
מח. טעם ניסוך המים וניסוך היין הנפש החכמה סימן סד
מח. יו"ט האחרון הוא רגל בפ"ע גור אריה דברים פט"ז אות טו
מח. כוס היה ממלא מן השילוח שבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק י
מח. כל ישראל יש להם חלק בניסוך המים כתר תורה (תשסז) עמ' עב
מח. למעט ליל יו"ט ראשון משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפב
מח. לרבות יו"ט האחרון של חג אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' י אות ב
מח. לרבות לילי יו"ט האחרון (ורש"י) עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכח
מח. לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמה, קמח, קנז, קס, קסב, קסג, קצב, רנג
מח. ניסוך המים בחג הסוכות הלמ"סנטריקן (תשעד) עמ' פח
מח. ניסוך המים כיצד וכו' בינת ישראל (תשסו) דף נו ע"א
מח. ניסוך המים כיצד וכו' שני ספלים וכו' ומנוקבין כמין ב' חוטמין דקין וכו' ובהם מנסכים מים ויין זרע קודש - מועדים עמ' קפז
מח. ניסוך המים כיצד, צלוחית של זהב מחזקת שלושת לוגים וכו' תורה בציון עמ' תקג
מח. נסוך המים כיצד וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קמח ע"ב
מח. נתרבה ליל שמיני עצרת לשמחה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תס, תעח
מח. פז"ר קש"ב מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנח
מח. פעם אחד נסך אחד המים על רגליומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שטו
מח. צלוחית מחזקת גי לוגים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקטו
מח. צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגין שמן ראש סוכות ח"א עמ' שיב
מח. צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגין שמן ראש סוכות ח"ב עמ' נה
מח. רש"י ד"ה לרבות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריב
מח. שלשה לוגין לניסוך המים שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תז
מח. שמיני חג בפני עצמו לענין פז"ר קש"בכד הקמח (מישור) עמ' שלד
מח. שמיני עצרת - שיר בפני עצמו נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמד
מח. שמיני עצרת וכו' וקרבן לעצמו אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעח
מח. שמיני עצרת חג בפני עצמו רגל בפני עצמו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רמד, שפ
מח. שמיני עצרת רגל בפני עצמו תורת העולה ח"ג פרק מא
מח. שמיני עצרת רגל בפני עצמועירין קדישין השלם עמ' שנג
מח. שמיני רגל בפני עצמו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תט, תטז
מח. שמיני רגל בפני עצמו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קצז, רג, ריד, רכט, רלב, רנו, רצח, שא, שה, שכה, שסז
מח. שמיני רגל בפני עצמו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' מה, קנט, קסה, רנ, רעא, רעט
מח. שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב דברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקסא ע"א, תקעא ע"ב
מח. שמיני רגל בפני עצמו, ברכה לעצמו שפת אמת (רייז) סוכות עמ' לג, עט, רד, רכז, רמח
מח. שני ספלים מנוקבים שני חוטמים אחד מעובה ואחד דק יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכא, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
מח. ת"ר והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקעו ע"א
מח: א"ל ההוא מינא דשמי' ששון לר' אבהו הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סז
מח: א"ל ההוא מינא דשמיה ששון שארית יעקב (אלגזי) דף קיד ע"א
מח: א"ל ההוא מינא דשמיה ששון לר' אבהו - שם משמואלקריאה בקריה ח"ג עמ' קמז
מח: א"ל ההוא מינא רשמיה ששון לר' אבהו קריאה בקריה ח"ג עמ' קמז
מח: א"ל שמחה לששון אנא עדיפנא ממךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שח
מח: בדרומית שני ספלים שמנסכין היין והמים תורת העולה ח"ב פרק יז
מח: דאמר קרא: ושאבתם מים בששון שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ט
מח: הנהו תרי מיני חד שמיה ששון וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
מח: הנהו תרי מינים, חד שמיה ששון, וחד שמיה שמחה (והתוכחו מה עדיף ששון או שמחה) משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ר {שמחת בית השואבה היתה נעלה ביותר, ושאבו רוה"ק, בסוכות תשובה מאהבה, וזהו ניסוך המים (חסדים). אבוקות אור זורקים כלפי מעלה לאתערותא דלתתא; שמחה בלב, וששון באברים, והשאלה במה להתחיל}
מח: ולמנסך אומרים לו הגבה ידך שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קה
מח: ורגמוהו כל העם באתרוגיהן ויאמר מרדכי - דרשות עמ' נ
מח: ושאבתם מים בששון אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' י אות ג
מח: כמין שתי קשוואות היו שם גור אריה שמות פכ"ה אות ל
מח: כשחל יום א' בשבת היה ממלא בחבית שאינו כלי שרתנטריקן (תשעד) עמ' פח
מח: מערבו של מים מזרחו של ייןקהלת משה (תשסב) עמ' רנז
מח: מעשה בצדוקי אחד שניסך ע"ג רגליו ורגמוהו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שסט
מח: ניסוך בקרן מערבית דרומיתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סב
מח: ניסוך המים כיצד אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יב אות א
מח: ספל היה בראש המזבח שבו היה מנסך היין גור אריה במדבר פט"ו אות ד
מח: עצי שיטים עומרים - שמא תאמר אבד סבדם ובטל סכויין וכו' ורש"י מאמרי שלמה ח"ב עמ' צט
מח: עתידים דתמלו בי מים וכו'שש המערכת - מעיין הישועה בפתיחה
מח: פ"א ניסך אחד ע"ג רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן דרש משה (קלנברג) ח"א דף מא, מג
מח: ראיתי בני עליה והם מועטים וכו' דעיילי בלא בר משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קצט {ב' פירושים בר רשות, ובר ר"ל בן; רמז בני "עליה" שממונם כשר, והם מועטים}
מח: ראיתי בני עליה והן מועטיך נצח ישראל (הרטמן) עמ' כ הערה 8
מח: ראיתי בני עלייה והם מועטים דברי יואל מועדים ח"ט עמ' סז, צה
מח: ראיתי בניי עליה והן מועטיןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קמח, רנא, עשרה מאמרות אות יג הגה"ה ט
מח: רש"י ותוס' ד"ה שהיין והמים מגולים וכו' דחיישינן שמא שתה מהן נחש והארס מעורב בהן נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ב אות א
מח: שמחת בית השואבה, ושאבתם מים בששון שמן ראש סוכות ח"א עמ' קמה
מח: שניהם כלין בבת אחת שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטו
מח: ששון ושמחה ישיגו, שמחה וששון ליהודים - ששון לשמחה מי עדיף קריאה בקריה ח"ב עמ' קפב, ח"ג עמ' קמא
מח: ששון לשמחה מי עדיף - גר"אקריאה בקריה ח"ג עמ' קמא
מח: תרי צדוקי הוו חד שמי' ששון וחד שמי' שמחה וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפו ע"ב
מחא סוכה שבעה כיצד גבורת יצחק סוכות עמ' לא
מט אד"א פיה פתחה בחכמה ותורת חסד וכו' אלא תורה לשמה יכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמח
מט אהבת חסד והכנסת כלה תפארת ישראל (שינקמן) עמ' יב-יג
מט אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה וכו' לב אליהו (תשלב) עמ' קצג
מט אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ריז, רכב
מט אמר ריש לקיש בשעה שמנסבין יין בחג על גבי המזבח פוקקין את השיתין שלחן של ארבע (תשנו) עמ' ט
מט אר"א גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות אברהם את ידו ח"ב דף קלג ע"א
מט אר"א גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תצב
מט גדול העושה צדקה ויחי יעקב דף עב ע"ד
מט גדול העושה צדקה בסתר וכו' גדול ג"ח מצדקה ידו בכל סי' תקפג
מט הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך עשות משפט זה הדין וכו' כד הקמח (תשנו) עמ' כ
מט וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ב
מט כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1401
מט כל אדם שיש עליו חן וכו'החכמה מאין עמ' קצא
מט כל העושה צ"ו כאלו מלאו לעו' כולו כו' קידש ידיד דף כז ע"א, כט, לח-לט, קכג
מט כל העושה צדקה ומשפטתולעת שני דף י ע"א
מט מאי דכתיב הגיד לך אברהם את ידו ח"ב דף מב ע"ב
מט מאי דכתיב חמוקי ירכיך, מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנג
מט מה יפו פעמותיהן של יש' אמרי אמת (אמדו) דף כז ע"ג
מט מה יפו פעמיהן של יש'אמרי אמת (אמדו) דף כז ע"ג
מט מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1651
מט נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם - שהיה תחילה לגרים דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1863
מט ע"א א"ר ראב"צ לול קטן רנת יצחק תהלים עמ' תקנא
מט ע"א אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, וברש"י אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סג
מט ע"א אל תיקרי בראשית אות אלא ברא שית, דשיתין מששת ימי בראשית אות נבראו בנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות ע
מט ע"א במח' התנאים אם שיתין שכרה דוד ירדו עד לתהום גבורת יצחק סוכות עמ' קיא
מט ע"א בראשית באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש א אות א
מט ע"א בראשית ברא-שיתחכמת התורה בראשית עמ' ט
מט ע"א הנסכים נשפכו בחריץ שבמזבח הנקרא שיתין ויורד עד התהום דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמח
מט ע"א וגם יקב חצב אלו השיתיןפרי צדיק מקץ אות ז
מט ע"א ויטעהו שורק זה בית המקדש וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' טז
מט ע"א לול קטן וכו' ואחת לע' שנה פרחי כהונה יורדין לשם וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' יז
מט ע"א פיה פתחה בחכמה מה היא תורה של חסד תורה לשמה או על מנת ללמד נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפב
מט ע"א פרחי כהונה זכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות סב
מט ע"א רש"י ד"ה מעשה, ומ"ד שיתין מששת ימ"ב נבראו חולק על הא דברה דוד שיתיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
מט ע"א שיתין בעקבי יעקב עמ' יח
מט ע"א שיתין וכו' יורדין עד התהום לקוטי שיחות ח"כ עמ' 410
מט ע"א שיתין מו' ימי בראשית נבראו וכו'אפיקי ים עמ' צה
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' סז
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו דברי שאול דברים עמ' שכה
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו דורש טוב עמ' 323
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו דרשות מהר"ם שיק עמ' קטו
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו (ורש"י - חלל שתחת המזבח כנגד מקום הנסכים) תורת מנחם חט"ו עמ' 63
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכא, ויקרא עמ' תקכא
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו וכו' ברית שלום (תעח) דף נ ע"ג
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שכ
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו שנא' חמוקי יריכיך וכו' תנא דבי ר' ישמעאל בראשית אל תיקרי בראשית אלא ברא שית בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרצו, תשג
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו שנא' חמוקי ירכיך וכו' בראשית אל תקרי בראשית אלא ברא שית ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תרצו
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תפו
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו, אל תיקרי בראשית אלא ברא שית לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנז
מט ע"א שיתין מששת ימי בראשית נבראו, ורש"י ותוס' קומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
מט ע"א תוס' ד"ה אל, מ"ד שיתין מששת ימי בראשית נבראו חולק על הא דכרה דוד שיתיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
מט ע"א תוס' ד"ה שכל משנת חיים שמות עמ' רסז
מט ע"א תורה לשמה זו תורה של חסד וכו' רנת יצחק - פרק חלק עמ' שפא
מט ע"א תנא דבי ר' ישמעאל בראשית אל תקרי וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 89
מט ע"א תנא דבי ר' ישמעאל בראשית וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קצו
מט ע"ב א"ר אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו', ואר"א גדולה גמ"ח וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רכד
מט ע"ב אברהם אבינו ראשון לגרים נחלת צבי (פאליי) עמ' רסד
מט ע"ב אברהם היה תחילה לגרים עבודת חיים ח"א עמ' קפג
מט ע"ב אברהם נקרא נדיב שירת הפסח אות קסו
מט ע"ב אברהם ראשון לגרים כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ה, ח"ד סי' כז
מט ע"ב אברהם שהיה תחלה לגרים דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' ו
מט ע"ב אברהם שהיה תחלה לגרים עשרה מאמרות (תשס) עמ' תצ
מט ע"ב אדם שיש לו חן בידוע שהוא יר"ש אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמ
מט ע"ב אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים חכמת התורה ויצא עמ' שכו
מט ע"ב אהבת חסד זה גמ"ח והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה, רש"י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קה
מט ע"ב אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלו
מט ע"ב אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה אמרי רבי שפטיה עמ' כג
מט ע"ב אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תח, תפב
מט ע"ב אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה חשב סופר על התורה עמ' קסה
מט ע"ב אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' ריג
מט ע"ב אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו נאוה תהלה עמ' קג
מט ע"ב אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכז
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תריד
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה דברי שאול בראשית עמ' תלא
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קא
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה זכר דוד על התורה עמ' רז
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שסז
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה ס' חסידים סי' תקצא
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכו
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שער החצר (תשעב) סי' קו
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה תהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה לה, פרק קיט פסוק קסח הערה רס
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו פרי צדיק בחוקותי אות ח
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהחכמת התורה תזריע עמ' ו
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, ורש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנז, דברים עמ' תקעז, תקפו
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, ורש"י הטורח היא החסד כגון מוליכה לביתו כו' רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רז
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שלה ורש"י רנת יצחק תענית עמ' ס
מט ע"ב אין צדקה משתלמת אלא לפי חסר שבה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' סד
מט ע"ב אלא לפי חסד שבה ורש"י רנת יצחק ישעיה עמ' צז, תהלים עמ' קנט, משלי עמ' רסז, ה' מגילות עמ' שיא
מט ע"ב אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
מט ע"ב אלהי אברהם שהיה ראש לגרים תולדות שלמה - רות עמ' קפ
מט ע"ב אלקי אברהם, שהיה תחילה לגרים באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד-ה
מט ע"ב אמר דבי אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר 'עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח' כתב סופר אגדות כאן
מט ע"ב אמר ר"פ שכר לשון שתיח וכו' רנת יצחק יהושע עמ' שיב
מט ע"ב אמר רב פפא וכו' כי שבע איניש חמרא מגרוניה שבע, אמר רבא צודבא מרבנן דלא נפישא ליה חמרא ליגמע גמועי, ורש"י ד"ה מגרוניה, על ידי ששותהו בלגימות גסות וגרון מלא הוא משביע ולא על ידי שתיה מרובה שמכניס הרבה יין במעיו על ידי לגימות דקות, ואינו כאוכלין ששובע שלהן בא במילוי כרס דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' לב
מט ע"ב אמר רבי אלעזר מאי דכתיב פיה פתחה בחכמהראה חיים ח"א דף נג ע"ג [קעט ע"ב ד"ה אמור]
מט ע"ב אמר ריש לקיש בזמן שמנסכין יין על גבי מזבח פוקקין את השיתין דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ר
מט ע"ב אמר"ח ב"פ כל אדם שיש עליו חן תושע יאודה דף קיח ע"א
מט ע"ב אר"א כל העושה צדקה כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כח דף נז ע"א
מט ע"ב אר"א מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה וכו', אלא תורה לשמה וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רסז
מט ע"ב בא מיכה והעמידן על ג' סוכת דוד (שירירו) דף קסז ע"א
מט ע"ב בג' דברים גדולה גמ"ח דרשות ר"י מסלוצק עמ' פג
מט ע"ב בג' דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה אור אברהם ויקרא עמ' רצג
מט ע"ב בזמן שמנסכין הכתב והקבלה שמות פכ"ט פסוק מ; במדבר פכ"ח פסוק ז
מט ע"ב בזמן שמנסכין יין על גבי מזבח פוקקין את השיתין כו' (ורש"י) תורת מנחם חכ"א עמ' 65
מט ע"ב בל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא יר"שמנחת ישראל עמ' טז
מט ע"ב בשלשה דברים גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה וכו' כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שלט
מט ע"ב בשלשה דברים גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תמב, תמג, תנד, תסה, תסח, תעג
מט ע"ב בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסו
מט ע"ב בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלו
מט ע"ב בשעה שמנסכין יין על גבי המזבח פוקקין את השיתין וכו' כי שבע איניש חמרא מגרוניה שבע אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קג
מט ע"ב בת נדיב בעקבות משה שמות עמ' שכד
מט ע"ב בת נדיב תורת מנחם חל"ו עמ' 23
מט ע"ב בת נדיב בתו של אברהם אבינו כו' נטע שורק פרשת בלק
מט ע"ב בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב טיול בפרדס ח"א עמ' שמט
מט ע"ב בת נדיב בתו של אברהם אבינו, ורש"יהר יראה מאמר סד
מט ע"ב בת נדיב היה בתו של אברהם שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכ
מט ע"ב בת נדיבאלשיך על חמש מגילות עמ' עג
מט ע"ב בת נדיב, בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רסה
מט ע"ב בת נדיב, בתו של אברהם שנק' נדיב בממונו, בגופו, ובנפשו תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קעו, תרל עמ' קצט
מט ע"ב בת נדיב, בתו של אברהם, ומהרש"א רנת יצחק תפלה עמ' לט, רלד-רלה
מט ע"ב בתו של אברהם אבינו וכו' ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יח ע"א
מט ע"ב בתו של אברהם שהיה תחילה לגרים פניני יחזקאל עמ' ע
מט ע"ב בתו של אברהם, ומהרש"א רנת יצחק תהלים עמ' עז
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות ויקרא יעבץ עמ' כח
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות לחמי תודה דף עז ע"א, קמז ע"א
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות לקט אמרי קודש - דברים עמ' ל
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות צלח רכב עמ' תנד
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רחצ
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' יג
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשיד, שמות עמ' תשנח, ויקרא עמ' עו-עז, דברים עמ' תקעא-תקעב, תקצה
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו' ואותו תעבוד עמ' צג
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 598, 596, חכ"ד עמ' 496
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות כו' גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה תורת מנחם חמ"ו עמ' 104
מט ע"ב גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלג
מט ע"ב גדולה ג"ח יותר מן הצדקה הדרת אליהו דרוש י סי' ה ד"ה וע"פ
מט ע"ב גדולה ג"ח יותר מן הצדקה וכו' קול שחל (אשקוטי) דף כח ע"ד
מט ע"ב גדולה ג"ח מן הצדקה כו' כסא שלמה (חכים) דף כב ע"ב
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעב
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה רנת יצחק שמואל עמ' לה, ישעיה עמ' יח, ה' מגילות עמ' צו
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קסב
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה תאומי צביה עמ' עג
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה תורת מנחם חל"ה עמ' 256, חל"ו עמ' 182
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה תורת מנחם חלק ל עמ' 69
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה תורת מנחם חנ"ב עמ' 91
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה וכו' אדם זורע ספק אוכל וכו' קוצר ודאי אובל ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשסח
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה וכו' בין בגופו בין בממונו וכו' בין לעניים ובין לעשירים לקוטי שיחות ח"א עמ' 161, ח"ו עמ' 344, חט"ז עמ' 591, 593, 595-596, 598, 600, חכ"א עמ' 469-473, חכ"ג עמ' 269, חכ"ו עמ' 430, 432, 434, חכ"ט עמ' 481
מט ע"ב גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה וכו' בין לעניים בין לעשירים תורת מנחם ח"ד עמ' 180, ח"כ עמ' 267, חכ"ב עמ' 81, חכ"ד עמ' 288
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה אמרי אש (טאוב) עמ' רפח
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עב, קנה
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה לחמי תודה דף צד ע"ב, רמא ע"ב
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה תורת משה (אלמושנינו) עמ' ריז
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה בג' דברים דרך ישרה עמ' שפב
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו' ואותו תעבוד עמ' לו
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו' אדם זורע ספק אוכל וכו' קוצר ודאי אוכל בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשסח
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים בין למתים דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק, מהד' ד סי' א, מהד' ז סי' פה
מט ע"ב גדולה גמילות חסדים מן הצדקה תורת אליהו עמ' קמו
מט ע"ב גדולה צדקה יותר מכל הקרבנות יסוד ושורש העבודה שער המים פ"ד
מט ע"ב גדולה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו' דרך ישרה עמ' שפב
מט ע"ב גדולה צדקה יותר מקרבנות בית יעקב (תשסא) עמ' צו
מט ע"ב גדולה צדקה מקרבנות דרשות מהר"ם בנעט עמ' נ
מט ע"ב גמ"ח בין בגופו בין בממונו אמרי אש (טאוב) עמ' שע
מט ע"ב גמ"ח גדולה מן הצדקה תורת מנחם חנ"ה עמ' 274
מט ע"ב גמ"ח לעשירים ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסח
מט ע"ב גמילות חטדים בין לעניים בין לעשירים+דברי שמואל (תשנח) עמ' כו
מט ע"ב גמילות חסדים בין לחיים בין למתים דורש טוב עמ' 226
מט ע"ב גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קלז
מט ע"ב גמילות חסדים הוא בין לעניים ובין לעשיריםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לא, נב
מט ע"ב גמילות חסדים יותר מהצדקה בשלשה דברים דברי שאול בראשית עמ' תלא
מט ע"ב גמילות חסדים עדיפא מצדקה חכמת התורה לך לך עמ' קסג
מט ע"ב דא"ר אלעזר מאי דכתיב הגיד לך אדם וכו' ואמר ר"א וכו' מגילת סמנים עמ' ח
מט ע"ב דברי תורה נמשלו לירך משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רעח
מט ע"ב דכל העושה צדקה ומשפט כאילו מלא כל העולם חסד חכמת התורה משפטים עמ' פב
מט ע"ב דרש רבא מ"ד מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' ובמהרש"א בי חייא ח"א עמ' לז
מט ע"ב דרש רבא מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' יז
מט ע"ב הוצאת המת והכנסת כלהציץ השדה - שדי יער עמ' קלב
מט ע"ב היצר הרע נקרא שונא ברכת מועדיך לחיים ח"א דף קנ ע"ב [תקלט ע"א ד"ה וזה]
מט ע"ב הלומד ומלמד לאחרים הוא תורת חסד, שאינו מלמד לאחרים אינה תורת חסד עטרת יהושע בראשית עמ' י, צא, קכב
מט ע"ב הסד ד' על יראיו רנת יצחק ה' מגילות עמ' שלה
מט ע"ב העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם חסד תהלות ישראל (קלוגר) עמ' ט
מט ע"ב העושה צדקה ומשפט כאלו מלא כל העולם חסד חכמת התורה וירא עמ' רמג
מט ע"ב העושה צדקה ומשפט כאלו מלא כל העולם חסדבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טז עמ' 236
מט ע"ב הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה חכמת התורה תרומה עמ' קעו
מט ע"ב הצנע לכת מאיר נתיבות ח"א עמ' שמז, ח"ב עמ' שח
מט ע"ב התורה נקראת צדקה, במה [שמלמדה לאחרים] ישמח חיים דף כז ע"ד (דף קנ"ג ע"ב, מערכת צ' אות ח ד"ה ונקראת)
מט ע"ב וא"ר אלעזר מאי דכתיב וכו' ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של חסד נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' סז
מט ע"ב ואם תאמר כל הבא לקפוץ קופץ באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ד אות ג
מט ע"ב ואמר רבי אלעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפה, רפז
מט ע"ב ואמר רבי אלעזר גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפו
מט ע"ב והצנע לבת - זו הוצאת המת והכנסת כלה ישמח חיים (תשסה) מע' ה אות לו
מט ע"ב והצנע לכת וכו' ראה חיים חלק א דף י"א ע"א (דף ל"ו ע"א ד"ה גם)
מט ע"ב והצנע לכת וכו'ראה חיים ח"א דף יא ע"א [לו ע"א ד"ה גם]
מט ע"ב והצנע לכת זו הכנסת כלה והלוית המת אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' סח
מט ע"ב 'והצנע לכת עם אלהיד' זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה כתב סופר אגדות כאן
מט ע"ב והצנע לכת עם אלהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה וכו' הר המוריה עמ' קמג
מט ע"ב והצנע לכת עם אלהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופהשארית מנחם - מאמרים עמ' רפד
מט ע"ב והצנע לכת עם אלהיך זו וכו' והכנסת כלה לחופה דרך ישרה עמ' שפו
מט ע"ב והצנע לכת עם אלקיך וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קכה, קצו
מט ע"ב והצנע לכת עם אלקיך, זו הוצאת המת והכנסת כלה וכו' ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעח
מט ע"ב והצנע לכת עם ה' אלקיך זו הו£את המת והכנסת כלה כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שכז
מט ע"ב והצנע לכת, הוצאת המתחמדת ימים - שבת עמ' 151
מט ע"ב וכי יש תורה שאינה של חסד יחל ישראל אבות ח"ד עמ' צו
מט ע"ב וכי יש תורה שאינה של חסד וכו' תורה ללמדה זו היא תורה של חסד בי חייא ח"ב עמ' סח
מט ע"ב וכי יש תורה שאינה של חסד, אלא זו תורה ללמדה קרן לדוד בראשית עמ' ו, נב, נג
מט ע"ב וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא תורה לשמה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כה
מט ע"ב וכי יש תורה של חסד ושאינה של חסד חכמת התורה תרומה עמ' קעו
מט ע"ב וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד אלא וכו' רנת יצחק תפלה לשבת עמ' צט-ק
מט ע"ב וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסדיושב אהלים עמ' יב
מט ע"ב וכי יש תורה של חסר ותורה שאינה של חסד וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' כה
מט ע"ב ושמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ ישראל קדושים עמ' 117, צדקת הצדיק סי' קכה, קפה, מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 27)
מט ע"ב ושמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץפרי צדיק נשא אות ח
מט ע"ב ותורת חסד על לשונה וכו' אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמב
מט ע"ב ותורת חסד על לשונה זהו תורה שמלמדה לאחרים שם ישראל עמ' קסז, ריט
מט ע"ב זה הלומד תורה ומלמרה לאחריםחיים תחלה (תשנג) עמ' פא
מט ע"ב חמוקי ירכיך רנת יצחק יחזקאל עמ' ש
מט ע"ב חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קה
מט ע"ב חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר, ורש"י גבורת יצחק שבועות עמ' שג
מט ע"ב חסד הוי בין לעניים בין לעשיריםחכמת התורה נח עמ' רפא
מט ע"ב חסר בין לעניים בין לעשירים וצדקה לעניים לחוד מלכי יהודה (תשע) עמ' כז, פה
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ חכמת התורה בא עמ' תקמח
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ חכמת התורה בשלח עמ' כח
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ חכמת התורה וישלח עמ' שסג
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ חכמת התורה משפטים עמ' קנז
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ חכמת התורה תולדות עמ' תה, תמח, תרפב
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ, רש"י חכמת התורה ויקהל עמ' קב, קג, קלא
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ, רש"י חכמת התורה תרומה עמ' יט, קעח, ערב
מט ע"ב יכול כל הבא לקפוץ קופץ, רש"י תולדות שלמה - רות עמ' רצב
מט ע"ב יתר מכשיעור אינו מקדש בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כז
מט ע"ב כאילו מילא את כל העולם כולו בחסד מאיר נתיבות ח"ג עמ' מה
מט ע"ב כאילו מילא כל העולם כולו חסד חכמת התורה תרומה עמ' א, קעו
מט ע"ב כל אדם שיש בו חן בידוע שהוא ירא שמיםראה חיים ח"ב דף ס ע"ב [רי ע"ב ד"ה ואפשר]
מט ע"ב כל אדם שיש לו חן בידוע שהוא ירא שמים וכו' ראה חיים חלק ב דף ס ע"ב (דף ר"י ע"ב ד"ה ואפשר)
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן דברי שאול בראשית עמ' תל
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא יו"ש רנת יצחק תענית עמ' ריז
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא יר"שנחלי מים (מלאח) עמ' יח, רלה
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים מצווה ועושה ח"א עמ' ריח
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קא
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים רנת יצחק תפלה עמ' כז
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שם דרך במדבר עמ' לג
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סה
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים תהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ו, פרק קג פסוק יג הערה יב
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים וכו' שם דרך בראשית ח"א עמ' ר
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חן כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ב ע"א
מט ע"ב כל אדם שיש עליו חסד בידוע שהוא יר"ש (גירסת השל"ה (תשנז)) באר משה (אפשטיין) שמות עמ' לה, מלכים עמ' רל
מט ע"ב כל העושה צדק ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד וכו' ואותו תעבוד עמ' צג
מט ע"ב כל העושה צדקה ומשפט דברי שאול בראשית עמ' תל
מט ע"ב כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתסו
מט ע"ב כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצד, שמות עמ' לד-ה, תערב, דברים עמ' ריח, תלט-מ
מט ע"ב כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד וכו' לחמי תודה דף לד ע"א
מט ע"ב כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד וכו' שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' מב, מד, סו, קיט
מט ע"ב כל העושה צדקה ומשפט כאלו מלא כל העולם חסד כסא שלמה (חכים) דף נא ע"ב
מט ע"ב כל מי שיש בו חן בידוע שהוא ירא שמים שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שס
מט ע"ב כל מי שיש עליו חן בידוע שיש בו יר"ש פניני יחזקאל עמ' תלא
מט ע"ב כל שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים רנת יצחק משלי עמ' ה, קסב, רנה
מט ע"ב כל שיש עליו חסד בידוע שהוא ירא שמיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנג, שסא
מט ע"ב ללמד לאחרים היא תורת חסד ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק ג, פרק לא פסוק כו
מט ע"ב ללמדה זו תורה של חסדפניני שבח עמ' ס
מט ע"ב למה נמשלו מורשה - שיחות למועדים עמ' רסח
מט ע"ב למה נמשלו דברי תורה בירך וכו' דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקו
מט ע"ב למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, רש"י שם דרך בראשית ח"ב עמ' שכח
מט ע"ב מ"ד חמוקי ירכיך למה נמשלו ד"ת כירך לו' לך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכ
מט ע"ב מאי דכתיב ותורת חסד רנת יצחק תהלים עמ' מ
מט ע"ב מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה השיר והשבח ח"א עמ' קפז
מט ע"ב מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ראה חיים חלק א דף נג ע"ג (דף קע"ט ע"ב ד"ה אמור)
מט ע"ב מה יפו פעמותיהם של ישראל כשעולין לרגל אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שמב
מט ע"ב מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל וכו' תורת מנחם חכ"ב עמ' 255
מט ע"ב מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב בתו של א"א וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנח, שפט, תצב, שמות עמ' תרעח, ויקרא עמ' תרפה-ו, במדבר עמ' רעד, תקסה, יהושע-שמואל עמ' רמח, מלכים עמ' קצה-ו
מט ע"ב מה יפו פעמותיהן של ישראל ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' קלא, ה' מגילות עמ' מח
מט ע"ב מה יפו פעמותיהן של ישראל כשעולין לרגל דברי שאול ויקרא עמ' רכ
מט ע"ב מה יפו פעמותיהן, כשעולין לרגל משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' לה
מט ע"ב מה יפו פעמייך זה כשעולין לרגל אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שלה
מט ע"ב מה יפו פעמיך מאיר בת עין (תשסו) עמ' 654
מט ע"ב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' בתו של אברהם וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קג
מט ע"ב מה ירך בסתר ישמח חיים (תשסה) מע' י אות נב
מט ע"ב מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר אמרות ה' השלם ח"א עמ' לו, ח"ו עמ' רפו
מט ע"ב מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר וכו'אפיקי ים עמ' קח
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר אור אברהם - רות עמ' קי
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר אור אברהם במדבר עמ' רנז
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר אור אברהם דברים עמ' תנז
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלט ד"ה וביותר
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר טיול בפרדס ח"א עמ' קמו, קסה
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר פתגמי אורייתא ח"א עמ' קסח
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יד
מט ע"ב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, רש"י שם דרך - כתר תורה עמ' רכח
מט ע"ב מה ירך זה בסתר כך עסק התורה יהא בסתר אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלט
מט ע"ב מי שהוא בעל ג"ח בידוע שהוא ירא שמים שנא' וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו דרך ישרה עמ' שפב
מט ע"ב מי שיש לו חן סימן שהוא יר"ש אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שכז
מט ע"ב נדיבי עמים נאספו אלה האבות לקוטי מאמרים עמ' 145
מט ע"ב נדיבי עמים נאספו אלה האבותפרי צדיק פ' החודש אות ז, ערב יוכ"פ אות ב
מט ע"ב נמשלו ד"ת לירך דרשות ר"י מסלוצק עמ' קנח
מט ע"ב עושה צדקה גדול מכל הקרבנות, ורש"י רנת יצחק משלי עמ' פז
מט ע"ב עין יעקב - אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קכא
מט ע"ב עין יעקב - למה נמשלו דברי תורה לירך, לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פב
מט ע"ב על פסוק ותורת חסד על לשונה, זה הלומד תורה וכו' דרכי חיים פרק ו משנה ו (ד"ה אוהב את הצדקות, דף קע"ה ע"א קטע ראשון); חיים ושלום חלק א בהקדמה
מט ע"ב עם א-לקי אברהם שהיה תחילה לגרים תהלה לדוד (והרמן) פרק עט פסוק יא הערה ח
מט ע"ב עשות משפט זה דין וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' קכא
מט ע"ב עשות משפט זה הדין דרשות מהר"ם חביב עמ' לד
מט ע"ב עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים וכו' אש דת (אסאד) עמ' רטו
מט ע"ב עשות משפט זה הדין וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכג
מט ע"ב עשות משפט זו דין אהבת ציון דרוש י
מט ע"ב פוקקין את השיתין לקים מה שנ' הסך נסך שכרפרי צדיק מקץ אות ז
מט ע"ב פוקקין את השיתין, ורש"י בית ישי - דרשות עמ' רסד, תיט
מט ע"ב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תודה שאינה של חסד אלא וכו' איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לח
מט ע"ב פעמותיהן של ישראל בעליה לרגלציץ השדה - שדי יער עמ' פז
מט ע"ב פעמיך בנעלים נאמר על עליית הרגלתורת העולה (תשעה) עמ' שצח
מט ע"ב צדקה לעניים גמ"ח בין לעניים בין לעשירים ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' מט, סז
מט ע"ב צדקה לעניים גמ"ח בין לעניים בין לעשירים תורת מנחם חנ"ט עמ' 342
מט ע"ב צדקה לעניים גמילות חסד בין לעניים בין לעשיריםפרי צדיק בחוקותי אות ח, נצבים אות יח, שופטים אות יא
מט ע"ב צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשסט
מט ע"ב צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קב
מט ע"ב צדקה לעניים, גמילות חסרים בין לעניים בין לעשירים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תז, תפד
מט ע"ב צדקה לענים גמ"ח בין לעניים בין לעשירים ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשסח
מט ע"ב צדקה משתלמת לפי חסד שבהרוח חיים (חיד"א) עמ' קל
מט ע"ב ריטב"א - ניסוך המים אינו בא עם הזבחמנחת מרדכי עמ' קצה
מט ע"ב רש"י - אינה מצוה תמיד למהוגנים מאיר נתיבות ח"ג עמ' מה
מט ע"ב רש"י - במידה נאה מאיר נתיבות ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' קסט
מט ע"ב רש"י בת נדיב - בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב עבודת חיים ח"א עמ' קפג
מט ע"ב רש"י ד"ה אלא לפי גמילות חסדים שבה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפה
מט ע"ב רש"י ד"ה אלאבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מח עמ' 538
מט ע"ב רש"י ד"ה גמילות חסדים ברכת אבות עמ' קסז
מט ע"ב רש"י ד"ה גמילות חסדים בין בגופו, כגון מספיד למת, נושאו, קוברו, משמח חתן, מלוה חבירו בדרך דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק
מט ע"ב רש"י ד"ה הוצאת המת צפיחית בדבש סי' עג
מט ע"ב רש"י ד"ה שמאבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 236
מט ע"ב שבע שמות נקרא היצר הרע ברכת מועדיך לחיים ח"א דף עג ע"ב [רסא ע"א ד"ה ורחש]
מט ע"ב שדרכן לעשות בצנעא שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רכד
מט ע"ב שכר - לשון שמחה, שביעה, שכרות, שתיה ישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מג
מט ע"ב שלושה דברים שבין צדקה לגמילות חסדים קרן לדוד בראשית עמ' ב
מט ע"ב שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ אמרי רבי שפטיה עמ' כג
מט ע"ב שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ד פסוק יב
מט ע"ב שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ תורת אליהו עמ' שצח
מט ע"ב שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ יכול אף יראת שמים כן וכו' ורש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' לה, במדבר עמ' פח, דברים עמ' תקעה, מלכים עמ' רל
מט ע"ב שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ ת"ל מה יקר חסדךאור הישר בראשית דף עד ע"ב
מט ע"ב שמלמדה לאחריםפני חיים (פלג'י) דף שיב ע"א
מט ע"ב שמנסכין יין פוקקין את השיתין, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' קטז
מט ע"ב תורה ללמדה ה"ז תורה של חסד משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' כז, לה, מח, עא
מט ע"ב תורה ללמדה היא תורת חסד קרן לדוד שמות עמ' קג
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שו
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד אז שמח עמ' נ, נד, שצד
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד מצווה ועושה ח"א עמ' תמז
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רפ
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שופרא דישראל (תשסו) עמ' קנו
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שאינה ללמדה וכו' עטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שאינה ללמדה וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעט
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד פתגמי אורייתא ח"א עמ' רכה
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסדהר יראה מאמר כו, מד
מט ע"ב תורה ללמדה זו היא תורה של חסדפרי צדיק חיי שרה אות ה, וישלח אות א, ויחי אות ח, לחנוכה אות ט, טז, פדיון הבן אות א, פסח אות ט, אחרי מות אות ג, בחוקותי אות ג, ח, נשא אות ח, ואתחנן אות י, לט"ו באב אות א, ה
מט ע"ב תורה ללמדה זו תורת חסדמנחת ישראל עמ' לג, לד, ריב
מט ע"ב תורה ללמדה זוהי תורה של חסדפרי צדיק לחנוכה אות ט
מט ע"ב תורה ללמדה זיו היא תורה של חסד תהלה לדוד (והרמן) פרק ב פסוק ז הערה ו, פרק יד פסוק ז הערה ה-א, פרק כז פסוק ד הערה יח, פרק צד פסוק יח הערה יב, פרק קיט פסוק סד הערה סט, פרק קמג פסוק ח הערה ב
מט ע"ב תורה לשמה - תורת חסדעיונים במשלי עמ' תרח
מט ע"ב תורה לשמה היא תורה חסד ושלא לשמה אינה של חסד עטרת יהושע בראשית עמ' צא
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רצג
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד אורות התורה פ"ב פסקא ה; שמונה קבצים קובץ א פסקא שעב {כי רוח האומה מתחזקת ע"י שבניה לומדים תורה}
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד גבורת יצחק אבות עמ' רצג
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד לדור ולדורות ח"א עמ' תו-תז
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד לחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, ז ע"ב, גוף הספר דף ריט ע"ב
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' כח, קעא
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד איכא דאמרי, תורה ללמדה זו היא תורה של חסד וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מא, שנב, תקמ, שמות עמ' תשסד, דברים עמ' קע-קעא, תתקצט
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד כו' תורה ללמדה היא תורה של חסר לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנה, תרא
מט ע"ב תורה לשמה זו היא תורה של חסד, שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תפב
מט ע"ב תורה לשמה זו תורה של חסד פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' ע; אורות התורה פ"ב פסקא ז, פרק ט פסקא י; מאמרי הראי"ה סוף עמ' תכז; שמונה קבצים קובץ ב פסקא ג {הגדרת לימוד תורה לשמה}
מט ע"ב תורה לשמה זו תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד רנת יצחק תפלה עמ' עא
מט ע"ב תורה לשמה זו תורה של חסדרנת יצחק על נפש החיים עמ' שט
מט ע"ב תורה לשמה זו תורת חסדמנחת ישראל עמ' ריב
מט ע"ב תורה של חסד מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רח
מט ע"ב תורה של חסד ללמדה לאחרים שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יג
מט ע"ב תורת חסד - תורה ללמדה לאחריםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקד
מט ע"ב תורת חסד זה הלומד תורה ומלמדה אמרי רבי שפטיה עמ' קצו
מט ע"ב תורת חסד זה המלמד לאחרים דרשות מהר"ם בנעט עמ' קיד
מט ע"ב תורת חסד זו תורה לשמה ישמח חיים (תשסה) מע' צ אות ח, מע' ת אות יא
מט ע"ב תורת חסד ללמד לאחרים אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שיב
מט ע"ב תנו רבנן בשלשה דברים גדולה גמילות חסרים יותר מן הצדקה, צדקה בממונו, גמילות חסרים בין בגופו בין בממונו. צדקה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים. צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים כתב סופר אגדות כאן
מט פני חמה דומה לשקבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 2-3
מט ת"ר בשלשה דברים גדול גמילות חסדים יותר מן הצדקה כד הקמח (תשנו) עמ' כ
מט תורת חסד זה תורה ללמדה דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קפ
מט תורת חסד זהו תורה לשמהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רמה
מט תנא דבי רבי ישמעאל אל תקרי בראשית אלא ברא שית אלו השתין שמששת ימי בראשית כד הקמח (תשנו) עמ' קג
מט. א"ר יוחנן שיתין מששת ימי בראשית נבראו דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיא ע"ב
מט. אחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשיתין יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכא
מט. אל תיקרי בראשית אלא ברא שית דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1781-1780
מט. אל תקרי "בראשית" אלא ברא שיתכד הקמח (מישור) עמ' רנא
מט. אל תקרי בראשית דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' מב
מט. אל תקרי בראשית אלא ברא שית ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' מא
מט. אל תקרי בראשית אלא ברא שית שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נא
מט. אל תקרי בראשיתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' סח
מט. אלא ברא שית פני מלך ויקרא עמ' קכז
מט. אף דברי תורה בסתר שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמב
מט. אר"י שיתין מששת ימי בראשית שנאמר חמוקי ירכיך" כוי וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קכג
מט. בראשית - ברא שית דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שלב
מט. בראשית אל תקרי בראשית אלא ברא שיתתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק יב דף מב ע"ב
מט. בראשית ברא-שית תורת יחיאל בראשית עמ' מט
מט. גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קס
מט. גמ"ח בין לעניים ובין לעשירים גור אריה שמות פל"ד הערה 13
מט. גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צה
מט. השיתין יורדים ונוקבים עד התהוםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף צז
מט. השיתין נבראו מששת ימי בראשית אגרא דכלה ח"א עמ' כח, לג
מט. והצנע לכת עם אלוקיך מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכט
מט. כרה עד התהוםנאות דשא (תשסח) עמ' רט
מט. כרם זה בית המקדש תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מ(קלד) {וגם העולם נמשל לכרם, דשניהם דומין}
מט. לול קטן דברי הרב עמ' פ
מט. מה ירך בסתר אף ל"ת נסתר דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' סז
מט. רש"י - מגרוניו שבע משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רל
מט. רש"י - צדקה היא הנתינה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נו
מט. רש"י ד"ה ירדו לשיתין משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסג
מט. רש"י הנסכים אסורין בהנאה רקורש הם גור אריה במדבר פכ"ח הערה 13
מט. שיתין וכו' ירדו עד התהום מכתב מאליהו ח"א עמ' 271
מט. שיתין יורדים לתהוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סב {רמוז בצורת טעם אתנחתא}
מט. שיתין מחוללין ויורדין עד התהום ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' מ
מט. שיתין מחוללין ויורדין עד התהום שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפא
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קד, קכו, רד
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו מגלה עמוקות (תשסח) אופן צז
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' מ, דברים עמ' רכט
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצג
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טז
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רלד
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קטז, רעח
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראויפה מראה (שנ) פרק ד סימן קנב דף ג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צז דף כ ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף כז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יד ע"ד
מט. שיתין שמתחת למזבח שיחות לספר במדבר עמ' לז
מט. שתין מששת ימי בראשית נבראו שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רצב
מט. תוס' ד"ה אל תקרי בראשית אלא ברא שית, קושיא בענין כריות היסודות לביהמ"ק דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיא ע"א
מט. תוס' ד"ה שכל משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריג
מט. תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צה, רנז
מט. תנא דבי ר' ישמעאל בראשית וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' קד
מט: א"ר אלעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד. ורש"י: הנתינה היא הצדקה, והטורח הוא החסר, כגון מוליכה לביתו או טורח שתעלה לו להרבה, כגון נותן לו פת אפויה או בגד ללבוש וכו', שנותן לבו ורעתו לטובתו של עני דעת תורה שמות עמ' ש
מט: א"ר חמא בר פפא כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים זאת זכרון (תשנב) אות קכ
מט: אבדם היה תחלה לגרים ילקוט עטרת צבי עמ' רמב
מט: אברהם אבינו נקרא נדיב עלי שור ח"א עמ' רה
מט: אברהם אבינו נקרא נדיב לבצפנת פענח (תשסו) עמ' תי
מט: אברהם נקרא נדיב צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמ
מט: אברהם ראש לכל הגריםקשוטי כלה (תשסג) עמ' סה
מט: אברהם שהיה תחילה לגרים מאמר הנפש השלם עמ' צא
מט: אברהם שהיה תחלה לגרים מאמר הנפש השלם עמ' קיד, קמב
מט: אדם זורע ספק אוכל ספק לא אוכל עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קסז
מט: אהבת חסד זו גמילות חסדים שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' 26
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמ"ח שבה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכז
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמ"ח שבה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' ריא
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבהמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להתחלת המדרש דף נח ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה סימן סו דף ב/כ ע"ב
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה יגל יעקב (תשנג) וישב אות קסא
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שיא
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקז
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קו
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצז, שמות עמ' שכה, ויקרא-במדבר עמ' רז
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקא
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רז
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 408
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שנו
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1689, פ"ב הערה 757
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה הדרש והעיון דברים מאמר ק
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תעז, תרמח
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 35
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכא, תקלא
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנא הערה 21
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 2
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהצמח צבי אגרת ט
מט: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסדיריעות שלמה (אוזאן) פ' תרומה
מט: אל תקרי מורשה אלא מאורסה קשוטי כלה ח"ח אות לא
מט: אלא תורה לשמה זו תורת חסד תורה שלא לשמה אינה של חסד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמז
מט: אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
מט: אמר ר׳ אלעזר כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסדקדושת יצחק עמ' יא
מט: אף ד"ת בסתר אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לב
מט: אף דברי תורה בסתר ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנג
מט: אף דברי תורה בסתר שמן ראש - ימים נוראים עמ' תע
מט: אר"א גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פא
מט: אר"א גדולה ג"ח מן הצדקה וכו' שם משמעון (שפירא) עמ' קמב
מט: אר"א גדולה גמ"ח יותר מן הצדקהכתנות אור עמ' ד
מט: בג' דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קפג
מט: בג' דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמד
מט: בעניין תורה לשמה זו תורה של חסד, שלא לשמה אינה של חסד דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 37
מט: בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו' גמילות חסדים בין לחיים בין למתים מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' יג
מט: בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקהשל"ה (תט) ווי העמודים פרק יט דף כג ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוכה דף קכז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' מח/פח דף כו/ז ע"א
מט: בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה בממונו גמילות חסרים בין בגופו בין בממונו של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות יג, פרק טו אות יט, כג
מט: בשלשה דברים גדולה גמילש חסדים ישר מן הצדקה אור אברהם - תשובה עמ' ריז
מט: בת נדיב - בתו של אברהם פני מלך בראשית עמ' קכ
מט: בת נדיב, ברתא דאברהם שהיה נדיב תחלה לגרים שבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק יד, פרק קי פסוק ג
מט: בת נדיב, בתו של אברהם אבינו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רכו
מט: בת נדיב, בתו של אברהם אבינו הנקרא נדיבפרדס המלך (תשסט) אות קמ
מט: בת נדיב, ורש"י עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסא
מט: בתו של אברהם אבינו שנדבו לבו להכיר את בוראו תפארת צבי ויקרא עמ' רכד
מט: גדול העושה צדקה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכז
מט: גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות וכו' גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה, כל העושה צדקה ומשפט כאלו מילא כל העולם כולו חסר דעת תורה שמות עמ' ש
מט: גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות שנ' עשה צדקה בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש א דף עג
מט: גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א דף עג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפה ע"א
מט: גדול העושה צדקה כל הקרבנות ויגד יעקב עמ' קפא, תפד, תשנא
מט: גדול העושה צדקהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פ"א פסוק ב מס' 1
מט: גדול העושה צדקות יותר מכל הקרבנות שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיא
מט: גדולה גמ"ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמה
מט: גדולה גמ"ח יותר מהצדקה וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' כו
מט: גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלה
מט: גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה וכו' צדקה לעניים גמ"ח בין לעניים בין לעשירים דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצ
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצז
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מין הצדקה שמן ראש - ימים נוראים עמ' ק, קפה
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה אור אברהם - סידור התפילה עמ' כז
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 40
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכו
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' שלב
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו' צדקה לעניים גמ"ח בין לעניין בין לעשירים דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 179
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף רלט ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש על מלבוש החברה דף צ ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת אמור דף פט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכט ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוכה דף קכו/ז ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' ב/נ דף כז ע"ב
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהלקוטי משלי פרק ג פסוק ג
מט: גדולה גמילות חסדים מן הצדקה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב
מט: גדולה גמילות חסרים יותר מן הצדקהצפנת פענח (תשסו) עמ' ריב
מט: גדולה גמילת חסדים אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ב
מט: גדולה גמילת חסדים יותר מהצדקהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעב
מט: גדולה צדקה יותר מכל הקרבנות נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצה
מט: גדולה צדקה מכל הקרבנות דרשות שמן רוקח עמ' שנב, תצה
מט: גדולה צדקה מכל הקרבנות כוונת הלב עמ' צה
מט: גדל העושה צדקהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רפא
מט: גמ"ח גדולה מצדקה כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' מח
מט: גמ"ח גדולה מצדקה דולה ומשקה - חנוכה עמ' ש
מט: גמילות חסד בין לעניים ובין לעשירים דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1789-1788, פ"ה הערה 1164
מט: גמילות חסד הוא אף לעשירים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסא הערה 18
מט: גמילות חסדים בגופו ובממונו שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פג
מט: גמילות חסדים בין בגופו בין בממונופנים מסבירות עמ' סח
מט: גמילות חסדים בין בגופו וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שעח
מט: גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' סב
מט: גמילות חסדים היא בגופו וממונומדבר יהודה (תשסב) עמ' צא
מט: גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה בממונו והגמ"ח בין בגופו ובין בממונו והצדקה היא לעניים וגמילות חסדים בין לעניים ובין לעשירים פתחי שערים ח"א עמ' רמ
מט: גמילת חסד יותר מן הצדקה דרשות שמן רוקח עמ' קב, שמט
מט: דרש רב ענן למה נמשלו ד"ת לירך מאיר בת עין (ביקיאם) דף פז ע"ג
מט: דרש רבה חמוקי ירכיך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פא
מט: הגיד לד אדם מה טוב אהבת חסד זו גמ"ח עלי שור ח"ב עמ' רה
מט: הכנסת כלההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
מט: העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד וכו' שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקב
מט: הצדקה אינה משתלמת אלא לפי חסר שבה שבט מישראל (קרמניץ) פרק לג פסוק יב, פרק קכו פסוק ה
מט: הצדקה משתלמת לפי החסד שבה בית יצחק (ויינברגר) עמ' שנח
מט: הצנע לכת, זה הלוית המת והכנסת כלה משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צו
מט: התורה מושווית לאשה באר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 287
מט: התורה נקראת תורת חסד מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שיז
מט: ואמר רבי אלעזר גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר זרעו לבם לצדקה וקצרו לפי חסד של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צט
מט: ואר"א מ"ד פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכו' אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד וכו'נועם אליעזר שמות דף רנה ע"ב, רעו ע"ב
מט: והלא דברים ק"ו ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא וכו' הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עב אות ט
מט: והצנע לכת דברי הרב עמ' קט
מט: והצנע לכת מחשבת מוסר ח"א עמ' תקעד
מט: והצנע לכת וכו' זה הכנסת כלה דעת תפלה עמ' של
מט: והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת בלה עלי שור ח"ב עמ' תע
מט: והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקצא
מט: והצנע לכת עם אלקיך זו הוצאת המת והכנסת כלה וכו' מצור דבש עמ' שפא
מט: והצנע לכת עם אלקיך זו הוצאת המת וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רנג, תא
מט: והצנע לכת-זה הכנסת כלה והלויית המת אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 410, פ"א אות 405
מט: וכי יש תורה שאינה של חסד וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קצ, רצז
מט: וכי יש תורה שהיא של חסד ותורה שאינה של חסד וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' ריא
מט: וכי יש תורה של חסד וכו' תורה ללמדה זו היא תורה של חסד המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קפד, שמות עמ' רפו, דברים עמ' עב
מט: וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמז
מט: וכי יש תורה של חסדאמרי מאיר (מאירי) משלי פל"א פסוק כו
מט: ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' 19
מט: ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת וכו' דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רכג
מט: ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסיה, אמרה תורה (מיכה ו, כ) והצנע לכת דעת תורה דברים ח"א עמ' קכא
מט: ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלד
מט: ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' מט
מט: ותורת חסד - כאשר משפיע לאחר דרך חיים (תשע) פ"א הערה 538
מט: ותורת חסד על לשונה - תורה ללמדה זו היא תורה של חסד מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כו, קנד, תנד
מט: ותורת חסד על לשונה - תורה לשמה עלי שור ח"א עמ' שכח
מט: ותורת חסד על לשונה קריאה בקריה ח"א עמ' קי
מט: ותורת חסד על לשונה שמלמדה עם אחרים מטר השמים (תשנז) עמ' תו, תמה
מט: ותורת חסד על לשונהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' לז
מט: ותורת חסד על לשונה, וכי יש תורה שאינו של חסד אלא תורה ללמדה זו היא תורה של חסד תורה שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד קב חיים עמ' כד
מט: ותורת חסד על לשונה, תורה לשמה זו היא תורה של חסד אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רמא
מט: זאת התורה לעולה אין צריך עולה ומנחה מתכפר ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז
מט: זו הוצאת המת וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרלז
מט: זו תורה של חסד דרכי החיים ח"א עמ' שע
מט: זרעו לכם לצדקה וקצרו לפני חסד, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שטו
מט: חמוקי ירכיך [כמו חלאים] - מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר דעת תורה שמות עמ' רמא, שיד, דברים ח"ב עמ' קמו
מט: חמוקי ירכיך וגו' מה ירך בסתר וכו' אף דברי תורה בסתר בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצג
מט: חמוקי ירכיך כמו חלאים, למה נמשלה תורה לירך וכו'כתנות אור עמ' תרסט
מט: חמוקי ירכיך למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרנועם אלימלך (תשסא) עמ' שצז
מט: חמוקי ירכיך למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר דברי אש (כץ) עמ' סד
מט: חמוקי ירכיך למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר פאר יעקב ח"א עמ' רטו, ח"ב עמ' תשמט, תשסז, ח"ד עמ' קפד, ערב
מט: 'חסד' כי החסד אף לעשירים אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 443
מט: יבול כל הרוצה לקפוץ קופץ ת"ל מה יקר חסדך עלי שור ח"ב עמ' שצה
מט: יכול כל הבא לקפוץ קופץ וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק סג
מט: יכול כל הבא לקפוץ קופץ ת"ל וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רז
מט: יש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעג
מט: כי שבע איניש חמרא מגרוניה שבע +ספר החיים (תשנג) עמ' פח*
מט: כי שבע אינש חמרא מגרוניה שבע ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלו
מט: כל אדם שיש לו חן בידוע שהוא ירא שמיםפרדס מרדכי עמ' שכח
מט: כל אדם שיש לו חן בידוע שירא שמים הוא מגדל עוז (תשעח) עמ' תקי
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא יר"ש שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכו
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים לב אביגדור עמ' לג
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסט, קפ
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים נטעי אשל בראשית עמ' רפו
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מא
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שנאמר וחסד ד' מעולם וער עולם על יראיו של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות יג, טו
מט: כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמיםנועם אליעזר בראשית עמ' קנ בהג"ה
מט: כל אדם שיש עליו חן וכו' תפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריט - ר"ש אטון
מט: כל אדם שיש עליו חןאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ח פסוק י מס' 2
מט: כל אדם שיש עליו חסד בידוע שהוא ירא שמים הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' מא
מט: כל אדם שיש עליו חסד בידוע שהוא ירא שמים הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' מב
מט: כל העושה צדק ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד, ורש"י מחשבת מוסר ח"א עמ' שסז
מט: כל העושה צדקה ומשפט באילו מילא כל העולם כולו חסד... שמא תאמר בל הבא לקפוץ קופץ תלמוד לומר מה יקר חסדך וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות ה, פרק טו אות ו
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד רחמי הרב עמ' יד
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תפט
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאילו מלא את כל העולם חסדים וכו' עלי שור ח"א עמ' צב
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאלו מלא כל העולם חסדהתורה והעולם ח"א עמ' צט
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאלו מלא כל העולם חסר שבט מישראל (קרמניץ) פרק לג פסוק ה, פרק קיט פסוק סד
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאלו מלאו לעולם כלו חסד וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף כ ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) על מלבושי החברה דף צ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכט ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוכה דף קכז ע"א
מט: כל העושה צדקה ומשפטאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק ב מס' 2
מט: כמה נאין רגליהם של ישראל כשעולין לרגל - מהרש"א אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' יג, כט
מט: כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, ורש"י מחשבת מוסר ח"ב עמ' רס
מט: ללמד לאחרים - תורת חסדביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ג, פרק לא פסוק כו
מט: למה נמשלה ד"ת לירך וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו ל דף לח ע"ב; ידי משה (שנז) שיר השירים דף מח ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יא דף יח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יח דף יד ע"א
מט: למה נמשלה דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעא, ויקרא-במדבר עמ' רצג
מט: למה נמשלו דברי תורה כירך אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 163
מט: למה נמשלו דברי תורה לירך, מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתרקדושת יצחק עמ' קג
מט: לשמה - תורה של חסד, שלא לשמה - תורה שאינה של חסדאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפה
מט: מ"ד "חמוקי ירכיך וכו"' אף דברי תורה בסתר אמרי נועם (מועדים) סי' יד לסוכות [מבן המחבר], סי' ו לפורים
מט: מ"ד מה יפו פעמים בנעלים בת נדיב וכו' עם אלקי אברהם שהי' תחלה לגרים דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף ל ע"ב, שמחת תורה דף תרכט ע"א
מט: מ"ד פיה פתחה בחכמה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכט ע"ד; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר ק דף לט ע"א
מט: מאי דכחיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסר על לשונה, וכי יש תורה של חסר ויש תורה שאינה של חסר אלא וכו' תורה ללמדה לאחרים, זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסר דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שא, שלח, שסח
מט: מאי דכתיב חמוקי ירכיך וגו', מה ירך בסתר אף דברי תורה כןעטרת ישועה (תשסד) אות ד לסוכות
מט: מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לט
מט: מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לט
מט: מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד וכו' שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות מו
מט: מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכו' תורה ללמדה זו היא תורה של חסד ובמהרש"א רחמי הרב עמ' קלד
מט: מאי דכתיב פיה פתחה חכמהיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף נ ע"א
מט: מאי רכתיב חמוקי ירכיך למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר והיינו דאמר רבי אלעזר מאי רבתיב... ומה ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסר... ואהבת חסר זו גמילות חסדים וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות ד, י
מט: מאי רכתיב חמוקי ירכיך, למה נמשלו דברי תורה כירך, לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנה, רלג
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין ברגל ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קנח
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל אור אברהם ברכות עמ' שלג
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קיט עמ' שנט
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינו וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' לח, עט
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' יב
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגלגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קכז
מט: מה יפו פעמותיהן של ישראל כשעולין לרגל אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפ
מט: מה יפו פעמיך בנעלים - ישראל בשעה שעולין לרגל בת נדיב - בתו של אברהם אבינומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך לו
מט: מה יפו פעמיך בנעלים זבחי צדק (דיסקין) עמ' מג
מט: מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, בתו של אברהם אבינו שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' א, לו
מט: מה יפו פעמיך וגו' בתו של אברהם - מהרש"א אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנד
מט: מה יפו רגליהם של ישראל כשעולים לרגלבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 2
מט: מה ירך בסתר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכט
מט: מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר נצח ישראל (הרטמן) עמ' שעב הערה 26
מט: מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר עלי שור ח"א עמ' שלו
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר להורות נתן במדבר עמ' פח
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר להורות נתן דברים עמ' פד, רט
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר להורות נתן ויקרא עמ' פ
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' יג, רב
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כח, תיב
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נז
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קעד
מט: מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעז, רצא, שלב, שמ
מט: מה ירך בסתר וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' ט
מט: מה ירך בסתר וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' קמט, רנ
מט: מהי תורת חסד? ויאמר מרדכי - דרשות עמ' רסה
מט: מי שיש בו חן בידוע שהוא יר"ש מנחם ציון (תשסד) עמ' ו, רכ
מט: מי שיש בו חן בידוע שיש בו יראת שמים אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ב
מט: מלמד ששקולה צדקה ומשפט כנגד כל הקרבנות דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רו, רל
מט: נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב אלא אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות יא
מט: נמשלו דברי תורה לירך, מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 271
מט: עשות משפט - זה הדין שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסו
מט: עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זה גמילות חסדים והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה לחופה ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שיד, שכא
מט: עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' מז
מט: עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רמב דף עו/ז ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן מד דף ח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בחקתי דף צה ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויקרא דף לו ע"א
מט: עשות משפט זה הדין, ואהבת חסד זו גמ"ח והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסט
מט: עשות משפט זה הרין וכו' והצנע לכת עם אלהיך זו וכו' הכנסת כלה, והלא דברים קל וחומר, ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת, דברים שדרכן לעשותן בצנעא, על אחת כמה וכמה דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רסז
מט: פיה פתחה בחכמה וכו' אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' עד
מט: פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה - וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא תורה לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. איכא ראמרי, תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, שלא ללמרה זו היא תורה שאינה של חסד דעת תורה שמות עמ' קצ, ש
מט: פעמיך בנעלים נאמר על עליית הרגל תורת העולה ח"ג פרק לז
מט: צדקה בממונו גמ"ח בין בגופו בין בממונו נתיב התשובה עמ' צא הערה 109
מט: צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים גמילות חסרים בין לחיים בין למתים של"ה (תשנז) פרשת במדבר אות לא, שופטים אות כה
מט: צדקה וחסד דברי הרב עמ' רכד
מט: צדקה לעניים גור אריה שמות פכ"ב הערה 212
מט: צדקה לעניים גמ"ח בין לעניים ובין לעשירים נצח ישראל (הרטמן) עמ' תשפה הערה 20
מט: צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים אור חדש (הרטמן) פ"א אות 151, פ"ט אות 287
מט: צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים ובין לעשירים דודי נתן בראשית עמ' קלא
מט: צדקה משתלמת לפי חסד שבה זרע קודש - מועדים עמ' שא
מט: צדקה משתלמת לפי חסד שבה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פב
מט: צדקה ענינה רחמים גור אריה שמות פ"ל הערה 259
מט: צרקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעה
מט: רבא אכסא דברכתא אגמע גמועיפנים מסבירות עמ' יט
מט: רש"י - אלא לפי חסד, שנותן לב להבין מה שצריך לעני שבט מישראל (קרמניץ) פרק קכו פסוק ה
מט: רש"י - כבוד התורה בצנעא, ולא להיות יושב ושונה בגובה של עיר, ולא לשנות לתלמידיו בשוק דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנה, רלג
מט: רש"י - מה יקר חסדך צריך לתת לב ולטרוח ולרדוף אחריהקדושת יצחק עמ' יא
מט: רש"י - שמא כל הבא לקפוץ ולעשות צדקה וחסד קופץ וכו', לבך תלמוד לומר מה יקר וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקב
מט: רש"י - שנדבו לבו להכיר את בוראו תפארת צבי ויקרא עמ' רכו
מט: רש"י ד"ה הוצאת המת, בענין מצות הכנסת כלה מטר השמים (תשנז) עמ' תנ
מט: רש"י ד"ה פוקקין את השיתין פני מלך בראשית עמ' קסז
מט: שהיה תחילה לגרים זבחי צדק (דיסקין) עמ' לג
מט: שיש עליו חן וכו' שנאמר וחסד ה' וגו' תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמו(צב) {אם חן וחסד דבר אחד}
מט: שמא תאמר וכו' ת"ל מה יקר חסדך אלוקים מנחת עני (תשעב) עמ' רנט
מט: שמא תאמר כל הבא לקפוץ יבוא ויקפוץ, ת"ל מה יקר חסדך אלקים, ורש"י: צריך לתת לב ולטרוח ולרדוף אחריה וכו' דעת תורה שמות עמ' כב
מט: שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ג
מט: שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץביאור הגר"א על משלי פרק ד פסוק יב
מט: שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ, ובמהרש"א מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמז
מט: שמא תאמר כל הגא לקפח קופץ עלי שור ח"א עמ' צב
מט: שמא תאמר כל הרוצה לקפוץ קופץ מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' ה
מט: ת"ר בשלשה דברים גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שט, שעט
מט: תדבר"י שיתין מששת ימי בראשית נבראו דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' יז
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד דברי יואל פ' בשלח דף תלג ע"ב
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תפח
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות כה
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שרגא המאיר מועדים עמ' שכ
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תצט
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסדאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 2, דברים פ"ל פסוק יד
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסד. מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 46 עמ' קלו
מט: תורה ללמדה זו היא תורה של חסר מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קיא
מט: תורה ללמדה זו היא תורת חסד מכתב מאליהו ח"ד עמ' 54, 52
מט: תורה ללמדה זו היא תורת חסד שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ט
מט: תורה ללמדה זו תורה של חסד שלא ללמדה זו תורה שאינה של חסד דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 894
מט: תורה ללמדה תורה של חסד דרשות שמן רוקח עמ' שיב
מט: תורה ללמדה תורה של חסד שירת דוד (תשסז) עמ' תקנז
מט: תורה לשמה הוא תורה של חסד ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לט
מט: תורה לשמה וגם ללמד לאחרים היא תורת חסדנטריקן (תשעד) עמ' קנז
מט: תורה לשמה וכו' תורה ללמדה זוהי תורה של חסד וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יח, ל, שמות עמ' לז, ויקרא עמ' כג, במדבר עמ' טו
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסד דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 24
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסד זכרון משלי עמ' קמז אות תעח
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסד מכתב מאליהו ח"ג עמ' 121, ח"ד עמ' 52
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסד שביב אור עמ' קלו
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסד שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' עד
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסד. תורה ללמדה משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכח
מט: תורה לשמה זו היא תורה של חסר וכו', איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד נועם המוסר עמ' קטז
מט: תורה לשמה זו תורה של חסד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצד הערה 7
מט: תורה לשמה זו תורה של חסד וכו' תורה ללמדה זו תורה של חסד וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסח
מט: תורה לשמה זו תורה של חסד וכו' תורה ללמדה זו תורה של חסדנועם אליעזר בראשית עמ' לח ע"ב, קכג ע"א
מט: תורה לשמה זו תורה של חסד שלא לשמה זו תורה שאינה של חסד שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' ק
מט: תורה שהיא ללמד, היא תורה של חסדשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לו
מט: תורה של חסד מחשבת מוסר ח"א עמ' שע
מט: תורה שמלמדה זהו תורה של חסד כוונת הלב עמ' רנא
מט: תורת חסד - הלומד ומלמד שיחות לספר ויקרא עמ' רמ, שמח
מט: תורת חסד וכי יש תורה שאינו של חסד וכו' גנת אגוז (תשעב) אות ג
מט: תורת חסד זו תורה ללמדה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צה
מט: תורת חסד זו תורה ללמדה משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' סב
מט: תורת חסד נקרא מה שמלמדים עם אחרים מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' פה
מט: תורת חסד על לשונה אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ג
מט: תורת חסד על לשונה זו תורה לשמה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לה
מט: תורת חסד תורה ללמדמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' נט
מט: תורת חסד, זו תורה ללמדה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנא
מט: תנא דבי רב ענן מאי דכתיב חמוקי ירכיך נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יט
מי שלא ראה שמחת בית השואבה ככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"א
מי שלא ראה שמחת בית השואבה וגומראבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף צו ע"ב
מי שלא ראה שמחת בית השואבת ככר לאדן (תשנ) עמ' קיב
מכ ע"א קטן היודע לדבר נשמת חיים (ברלין) עמ' פט
נ אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנתינו וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קצ אות א, דרוש ר אות ג
נ אשרי ילדותנו, אשרי זקנותנוהתורה והעולם ח"ג עמ' רו
נ החלילדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קטז, שצא
נ מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שנו
נ ע"א בענין נסוך המים הקריבו נא לפחתך שיחת מלאכי השרת עמ' 104
נ ע"א בשמחת בית השואבה אמרו אשרי זקנתינו שכפרה על ילדותינואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קעג
נ ע"א דאיכא משום גלוי וכו' לב חיים חלק א (סימן סב) דף פ"א ע"ב (ד"ה גם)
נ ע"א החליל וכו' אינו דוחה וכו' (ותוס' - גזירה שמא יתקן כלי שיר) תורת מנחם חי"ג עמ' 20
נ ע"א החליל וכו' את יו"ט תורת מנחם חנ"ד עמ' 110
נ ע"א החליל וכו' שאינו דוחה לא את השבת וכו' מים בששון וכו' (לתוס' ד"ה שאינו) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 267, חכ"ד עמ' 247
נ ע"א החליל חמשה וששה זהו חליל של בית השואבה, ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' קיז
נ ע"א החליל כו' אינו דוחה לא את השבת ולא את יו"ט תורת מנחם חכ"ד עמ' 86
נ ע"א החליל של ביה"ש אינו דוחה לא את השבת ולא את יו"ט, ותוס' תורת מנחם חל"ח עמ' 67
נ ע"א החליל של בית השואבה וכו' שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טובאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קסו
נ ע"א מים מגולין פסולין לגבי מזבח עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 75
נ ע"א ריטב"א - ניסוך המים אינו חשוב בא עם הזבח אלא חובת היום רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשעג
נ ע"א רש"י - עיקר שמחת בית השואבה היא משום ניסוך המים רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשעג
נ ע"א שיר של שואבה ד"ה שמחה היא לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 247
נ ע"א שמחת בית השואבהתולדות הגר"א (תשס) עמ' קכט
נ ע"א תוס' ד"ה ואי, אם היתה הנתינה בכלי שרת שלא בזמנו ושלא כמצותו, שוב אינו מתקדש גם כשמגיע זמנו בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יט
נ ע"א תוס' ד"ה ואי, לאחר שנתקדש בכ"ש גנאי להורידו רנת יצחק שמואל עמ' קה
נ ע"א תוס' ד"ה ורבנן - גזור נמי שלא יתקעו למילוי המים ביו"ט לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 250
נ ע"ב אם עיקר שירה בפה חכמת התורה בשלח עמ' תקלז
נ ע"ב אמר רב יוסף מחלוקת בשיר של קרבן וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקח ד"ה אמר
נ ע"ב במח' התנאים אם החליל של בית השואבה דוחה שבת גבורת יצחק סוכות עמ' קל
נ ע"ב ד"ה שמחה היא, ורש"י רנת יצחק ישעיה עמ' מא, סד
נ ע"ב החליל דוחה את השבת עטרת חן ח"ב עמ' צד
נ ע"ב החליל דוחה את השבת שפתי רננות דף לח ע"ג
נ ע"ב החליל דוחה את השבת דברי ריב"י וחכ"א אף יו"ט אינו דוחה רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נט
נ ע"ב החליל דוחה את השבת וכו' אשר ליהודה עמ' שלד
נ ע"ב התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתר
נ ע"ב ואין דנין אפשר משאי אפשר תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ל הערה נב
נ ע"ב ובתלמידי חכמים יותר מכולם עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלא
נ ע"ב ושאבתם מים בששון אז שמח עמ' קעב
נ ע"ב חד תני שואבה וחד תני חשובה וכו' מצרה חשובה ובאה מששת ימי בראשית באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' י
נ ע"ב חד תני שואבה וחד תני חשובהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קסד
נ ע"ב לעתיד לבוא ישחט הקב"ה ליצר הרע עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלא
נ ע"ב מחלוקת בשיר של קרבן משנת חיים במדבר עמ' קצג
נ ע"ב מחלוקת בשיר של קרבן דר"י סבר וכו' ועבודה היא ודוחה את השבת רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעט
נ ע"ב מי שגדול מחבית יצרו גדול ממנו עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלא
נ ע"ב מצוה חשובה היא מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 164
נ ע"ב עיקר שירה בכלי +תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קט ע"א
נ ע"ב עיקר שירה בכלי דרשות מהר"ם חביב עמ' קמה
נ ע"ב עיקר שירה בכלי מאיר בת עין (תשסו) עמ' 657
נ ע"ב עיקר שירה בכלי תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קט ע"א
נ ע"ב עיקר שירה בכלי וכו' בפה אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקצ
נ ע"ב עיקר שירה בכלי וכו' עיקר שירה בפה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
נ ע"ב עיקר שירה בפה רנת יצחק מלכים עמ' קיד
נ ע"ב רש"י - לחבב את המצוות תורת מנחם חי"ג עמ' 17
נ ע"ב רש"י ד"ה עיקר שירה, שקרבן כו' משנת חיים במדבר עמ' קצו
נ ע"ב שיר מעכב הקרבןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמה
נ ע"ב שיר של קרבן רנת יצחק ישעיה עמ' סד
נ ע"ב שירה בכלי ובפה דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב, רנט
נ ע"ב תוס' ד"ה חד - בבית השואבה שואבין רוח הקודש אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקנה
נ ע"ב תוס' ד"ה חד חד תני שואבה. בירושלמי מפרש שמשם שואבים רוח הקודש מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רג
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבה. בירושלמי מפרש שמשם שואבים רוח הקודשפרי צדיק פורים אות א, עקב אות יא
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שמשם שואבין רוה"ק אמרי רבי שפטיה עמ' עו
נ ע"ב תוס' ד"החד בית ישי - דרשות עמ' קצה, רטו
נ ר"א אומר סוכות זכר לענני כבוד ר"ע אומר סוכות ממש, שמשם שואבין רוה"ק שארית מנחם ח"ד עמ' שנא, שנו
נ ריטב"א, ניסוך המים אינו חשוב בא עם הזבח גבורת יצחק סוכות עמ' קט
נ רש"י, עיקר שמחת בית השואבה היא משום ניסוך המים גבורת יצחק סוכות עמ' קז, קט
נ שמחת בית השואבה דרשות לחם שלמה עמ' קט
נ. אבל לגבוה מי אמר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
נ. אי מייתי כמקודשת חקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
נ. אם אני כאן הכל כאן בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' עא
נ. בעל מום לא יקריב משום הקריבהו נא לפחתך עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
נ. החליל אינו דוחה את השבת ותוס' ד"ה שאינו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
נ. החליל חמישה ושישה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלז
נ. החליל חמישה וששה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעג
נ. החליל חמשה ושישה חנן אלקים עמ' רמא
נ. החליל חמשה וששה שמן ראש סוכות ח"א עמ' קפח
נ. החליל חמשה וששהקהלת משה (תשסב) עמ' רנז
נ. לא ראינו שינה בעינינו כוונת הלב עמ' רטו
נ. שמחת בית השואבה, ורש"י פרפרת התורה עמ' תיג
נ. תוס' - בשמחת בית השואבה שאבו רוח הקודש דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לו, נז, קכב, קלב, קפח, שלד
נ. תוס' - חליל אינו דוחה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
נ. תוס' ד"ה ואי, מילאו שלא בזמנו הוי כאילו מילאו הקוףנטריקן (תשעד) עמ' פח
נ. תוס' ד"ה חד תני שואבה רנת יעקב עמ' קלט
נ: אי דנין אפשר משאי אפשרכסף נבחר (מרגליות) עמ' פ
נ: אין דנין אפשר משאי אפשר לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רטז
נ: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד תפארת צבי שמות עמ' קיז
נ: בפלוג' דדנין אפשר משאי אפשרחיי נפש ח"ג עמ' ב
נ: ד"ה חד זכרון משלי עמ' קכד אות שפג
נ: החליל דוחה את השבת חנן אלקים עמ' רמא
נ: ושאבתם מים בששון וכו' שמחת בית השואבה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שנב
נ: ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה קריאה בקריה ח"ג עמ' קמ
נ: חד תני שואבה וחד תני חשובה שמן ראש סוכות ח"א עמ' קפח
נ: חד תני שואבה וחד תני חשובה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' נג
נ: חד תני שואבה וחר חשובה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלח
נ: כלי שרת מעץ פני מלך מועדים עמ' קסב
נ: כלי שרת שעשאן של עץחיי נפש ח"א עמ' רכא ע"א
נ: למה נקרא שמה בית השואבה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' פג
נ: מאן דתני שואבה לא מישתבש דכ' ושאבתם מים בששון חמודי צבי מועדים עמ' כג
נ: מצוה חשובה היא שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קד, קכז
נ: משמחת בית השואבה שאבו רוה"ק דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קמא, קפו
נ: עיקר שירה בפה או בכליצמח דוד (סקאליע) עמ' שא
נ: ערול"נ ד"ה ועשית וכו' פרפרת אליעזר פרשת תרומה פרק כה פסוק יא
נ: קרבן עיבור טעון שור מה"ת וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' שיב
נ: רש"י כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט גור אריה ויקרא פי"ד הערה 55
נ: שואבה - ושאבתם מים בששון דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מז
נ: שמחת בית השואבה אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יא אות ג
נ: שמחת בית השואבה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ג אות ג
נ: שמחת בית השואבה חד תני שואבה וחד תני חשובה אמרי נועם (מועדים) סי' כב לסוכות [מבן המחבר]
נ: שמחת בית השואבה חד תני שואבה וחד תני חשובה כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' מג, נב, נז, סא
נ: שמחת בית השואבה, ושאבתם מים בששון שמן ראש סוכות ח"א עמ' קלט
נ: 'שמחת בית השואבה', חד תני 'שואבה', וחד תני 'חשובה'עטרת ישועה (תשסד) אות ג, ח, ליום ב דסוכות
נ: ת"ר השיר דוחה את השבת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפו
נ: תודייה דרבנן. למייד בשיר של קרבן פליגי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפז
נ: תוס' - ד"ה חד תני חד תני שואבה בירושלמי וכו' שרתה עליו שכינה ישמרו דעת עמ' רעא, של
נ: תוס' - יונה בן אמיתי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלו, קמ, קנג, קפ, רב, רעה
נ: תוס' - יונה בן אמיתי זכה לרוח הקודש בשמחת בית השואבהצפנת פענח (תשסו) עמ' רצז, שיד
נ: תוס' - יונה בן אמיתי שרתה עליו שכינה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תח
נ: תוס' - יונה בן אמיתי שרתה עליו שכינה וכו' שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקיז
נ: תוס' - משם שואבים רוח הקודש שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' לו
נ: תוס' - שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש שמן ראש סוכות ח"א עמ' לה, מ, עג, צה, קח, רפד, שכט
נ: תוס' - שמשם שואבין רוח הקודש שמן ראש סוכות ח"ב עמ' לו, עד
נ: תוס' בשם הירושלמי, משמחת בית השואבה היו שואבים רוח הקודשעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצו, תיא, תיג
נ: תוס' ד"ה חד - ירושלמי, שמחת בית השואבה נקראת כן מפני שהיו שואבים משם רוה"ק מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלו
נ: תוס' ד"ה חד תני אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תלג
נ: תוס' ד"ה חד תני יונה בן אמיתי זכה להשרות השכינה עליו על ידי שמחת בית השואבה וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תמח, תעז
נ: תוס' ד"ה חד תני שואבה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיב, קיג, קטז
נ: תוס' ד"ה חד תני שואבה, בירושלמי מפ' שמשם שואבים רוה"ק וכו' עצי חיים על התורה עמ' שסא
נ: תוס' ד"ה חד(היו שואבים רוח הקודש)משנה למלך (תשסח) עמ' רנג
נ: תוס' ד"ה חד, נקרא שואבה ששואבים רוח הקודש עצי חיים - מועדים עמ' קנא, קסג
נ: תוס' ד"ה חד, שמשם שואבים רוח הקודש דובר צדק (זילבר) עמ' סז
נ: תוס' ד"ה חד. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נט
נ: תוס' ד"ה חר, למה נקרא שמה שואבה שמשם שואבים רוח הקודש דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קץ ע"ב, שמיני עצרת תקמד ע"א
נ: תוס' שמשם שואבים רוח הקודש דולה ומשקה - חנוכה עמ' רלא
נא אלמלא יותם בן עוזיהו עמנו היינו פוטרים את העולם מן הדין חומת אנך (תקסא) ח"ב דף קסד ע"ב
נא האי הספדא וכו' ח"א על משיח וח"א על יצה"ר ידו בכל סי' קסד
נא הלוים היו שרים בשמחת בית השואבה גבורת יצחק סוכות עמ' קיב
נא וארבעה ילדים מפרחי כהונה כו' מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן היו מפקיעין ומדליקין ישראל באדם פרק טו
נא ואשר הרעותי - אני שגרמתי שבראתי יצר הרע שארית מנחם ח"ג עמ' קסד
נא ואשר הרעותי, אני שגרמתי שבראתי יצה"ר שארית מנחם ח"ד עמ' שמד
נא ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה וכו', אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רט*
נא זהבין לבד כספין לבד המדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"ב
נא חסידים ואנשי מעשה אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 35
נא חסידים ואנשי מעשה היו מרקדיןמערכות ישראל (גורדון) דרוש מסירת מפתח עמ' 95-98
נא חסידים ואנשי מעשה וראשי ישיבות היו מרקדין באבוקות של אור ואומרין דברי תשבחות והלוים היו מנגנים בכנורות ובכל כלי שיר וגו' כד הקמח (תשנו) עמ' קלו
נא ט"ו מעלות יין ע"י לע"נכלי יקר (תשמח) עמ' כו
נא טעם למה צוה הקב"ה שלא ישובו עוד למצריםמגלה צפונות ח"א פרשת וישב
נא יצה"ר בתחילה קראו הלך, אח"כ קראו אורח, אח"כ קראו איש וכו' ושב ורפא לו עמ' ריח
נא יצה"ר מסיתו לאדם בעה"ז ומעיד בו לעה"ב שבות יעקב (ריישר) חלק ג סימן קסח {אין לדייק מזה שמסית כשר לעדות}
נא כשהיו מגיעין לשער היוצא ממזרח וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ז
נא כשהיו מגיעין לשער היוצא ממזרח וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ט
נא לע"ל עתיד הקב"ה לשחוט את יצה"רעולת שמואל (קונפורטי) דף סח ע"ג-ע"ד
נא מי שלא ראה ירושלים בתפארתה וכו' בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם כד הקמח (תשנו) עמ' קלו
נא ע"א אין בונין בית המקדש בלילה, ורש"י ותוס' בית ישי - דרשות עמ' קיד
נא ע"א ארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של מאה ועשרים לוג שהן מטילין לכל ספל וספל כו' (ורש"י) תורת מנחם ח"י עמ' 44, חכ"א עמ' 57
נא ע"א באבוקות של אור תורת מנחם ח"ד עמ' 52, 68, חכ"א עמ' 68, חכ"ד עמ' 88,82
נא ע"א באלכסנדריא של מצרים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קצה
נא ע"א במוצאי יו"ט הראשון כו' ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול תורת מנחם ח"ד עמ' 45, חט"ו עמ' 148, חי"ח עמ' 189
נא ע"א במוצאי יו"ט הראשון של חג תורת מנחם חנ"ד עמ' 110
נא ע"א במח' אם עיקר שירה בפה או בכלי, ותוס' גבורת יצחק סוכות עמ' קיא
נא ע"א במח' בשיר של שואבה עם שמחה יתירה דוחה את השבת גבורת יצחק סוכות עמ' קל
נא ע"א במעלין מדוכן ליוחסין ורש"י והתוס' שפתי רננות דף מד ע"א-ע"ב
נא ע"א במשנה - חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור (ובפיוש"י והרע"ב) ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' מא, מו-מז
נא ע"א בפניהם תורת מנחם חכ"א עמ' 73
נא ע"א בשיר של קרבן ד"ה עבודה היא וכו' רנת יצחק מלכים עמ' קיד
נא ע"א בשמחת בית השואבה חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפב
נא ע"א דמר סבר הכי הוה מעשה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה מר
נא ע"א ואומרים כו' דברי שירות ותשבחות תורת מנחם ח"י עמ' 43
נא ע"א ואומרים לפניהם כו' (ובתויו"ט, תפא"י ומלאכת שלמה) תורת מנחם חכ"ט עמ' 100,99
נא ע"א ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצב
נא ע"א ולא הי' חצר בירושלים שאינה מאירה וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רל
נא ע"א ולא הי' חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה תורת מנחם ח"י עמ' 55,44, חי"ח עמ' 41, חכ"א עמ' 49, 56, 67, חכ"ד עמ' 70, 88
נא ע"א ומתקנין שם במקדש תיקון גדול אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנו
נא ע"א ומתקנין שם תיקון גדול וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלז
נא ע"א ומתקנין שם תיקון גדול וכו' ומנורות של זהב היו שםתורת העולה (תשעה) עמ' ל
נא ע"א ומתקנין שם תיקון גדול שיהיו האנשים לבד ונשים לבד רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נד
נא ע"א ורבי ירמיה בר אבא אמר מחלוקת בשיר של שואבה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ורב
נא ע"א ותסברא רבי יוסי מאי קסבר וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקי ד"ה ותסברא
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ד עמ' 37
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' ל
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות מאכסניא של התורה סי' לא
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור גבורת יצחק סוכות עמ' קסד, קעו
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפט
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן וכו' ורש"י תורת מנחם חנ"ח עמ' 163, 122
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' כז
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם כו' ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות תורת מנחם חל"ח עמ' 71, 110
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 269, חי"ד עמ' 159, חי"ט עמ' 355
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין וכו' תורת מנחם ח"י עמ' 43, חכ"א עמ' 73
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה וכו' ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' לג
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה וכו' והיו אומרים לפניהם דברי שירותשמחת יוסף עמ' קיז-קיח
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה כו' מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חכ"ט עמ' 36, 46, 58, 74
נא ע"א ילדים מפרחי כהונה כו' אור בית השאובה וכו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 77
נא ע"א ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול השיר והשבח ח"ב עמ' נג, פא
נא ע"א כתנאי דתנן עבדי כהנים היו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקח ד"ה אמר
נא ע"א לא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קמא
נא ע"א 'לא היתה חצר בירושלים שלא היתה מאירה מאור בית השואבהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ערה
נא ע"א לא ראה שמחה מימיו מאיר נתיבות ח"א עמ' קמד
נא ע"א לא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעה
נא ע"א מאור בית השואבה דברי שאול שמות עמ' רצא
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהימינן היו מפקיעין ובהן היו מדליקיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ערה
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן אמרות ה' השלם ח"ו עמ' כו, ח"ג עמ' שע
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן (ותוס' ובתויו"ט - תימה דלא חשיב נמי כתונת ומצנפת) תורת מנחם ח"י עמ' 65, חכ"א עמ' 81
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין וכו' (ורש"י) תורת מנחם ח"י עמ' 44, 46
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן, מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' ריד
נא ע"א מחלוקת בשיר של שואבה דריב"י סבר שמחה יתירה נמי דוחה את השבת כו' רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נט
נא ע"א מי שלא ראה וכו' לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חנ"א עמ' 113, 157, 191, חנ"ג עמ' 344
נא ע"א מי שלא ראה שמחה זו לא ראה שמחה מימיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ערה
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חכ"ז עמ' 87, 122
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חל"ה עמ' 184
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חל"ח עמ' 67, 110
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חלק לב עמ' 50
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חמ"ח עמ' 48, 212
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חנ"ד עמ' 212
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם חנ"ח עמ' 103, 124
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה השיר והשבח ח"ב עמ' קעג
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' דורש טוב עמ' 304
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' לקוטי שיחות ח"ב עמ' 427, 420, חי"ד עמ' 166, 159, חכ"ד עמ' 248, חכ"ט עמ' 356
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה אמרות חיים עמ' קצד
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' ט
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכא-ב, דברים עמ' תתלז, מלכים עמ' דש
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפה
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו תורת אביגדור ח"ד עמ' רסו
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו תורת מנחם ח"ד עמ' 43, ח"ז עמ' 36, 68, 98, ח"י עמ' 31, חי"ג עמ' 24, חט"ו עמ' 51, 54, 64, 128, 151, חכ"א עמ' 47, 82, חכ"ד עמ' 68, 70
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפד
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, וכל המשנהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קסד, קסו, קסח
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבת וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קצו
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית.השואבה בי חייא ח"ב עמ' קג
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביתהשואבה מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 162
נא ע"א מנורות של זהב היו שם וארבעה ספלים של זהב בראשיהם וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' לד
נא ע"א מנורות של זהב היו שם וכו' (ורש"י) תורת מנחם ח"י עמ' 44, חכ"א עמ' 49, חכ"ד עמ' 88
נא ע"א מנורות של זהב היו שם כו' וארבעה ילדים מפרחי כהונה כו' ולא הי' חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה תורת מנחם חכ"ז עמ' 69
נא ע"א נרות בשמחת בית השואבה אור אברהם שמות עמ' רלא
נא ע"א נרות דשמחת בית השואבה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קיט
נא ע"א עיקר שיר בפה ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רמה
נא ע"א עיקר שירה בפה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמו
נא ע"א ריטב"א ד"ה ומ"ט רמ"ד וכו' - דעיקר שירה בפה עטרת חן ח"ב עמ' צה
נא ע"א ריטב"א ד"ה ותסברא. כיון דמחזיקין בכלי שיר אתו למטעי בהו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה מר
נא ע"א רש"י ד"ה ה"ג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 268
נא ע"א רש"י ד"ה החל וכו' ועל ידי פלי דויד - אלמא כלי דוד שיר ה' קרי ליהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנח
נא ע"א שירה בפה ובכלי דרשות מהר"ם בנעט עמ' צט
נא ע"א תוס' ד"ה מעלין. ומיהו פרק שני דערכין משמע כפירש הקונטרס דגרס והכא במעלין מדוכן למעשרות וליוחסין קמיפלגי דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה מר
נא ע"א תיקון גדול היו מתקנין בביהמ"ק בסוכות אור אברהם - רות עמ' תמג
נא ע"א תיקון גדול תיקנו במקדש בחג הסוכות אור אברהם דברים עמ' קסט
נא ע"ב אבותינו אחוריהם אל ההיכל רנת יצחק משלי עמ' שמו
נא ע"ב אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רטו
נא ע"ב אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנח
נא ע"ב אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רצא
נא ע"ב אופן השמחה בשמחת בית השואבה גבורת יצחק סוכות עמ' קי
נא ע"ב אלכסנדריא וכו' וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף קצזודר וכל העם עונין אמן לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 397
נא ע"ב אלכסנדריא של מצרים וכו' ולא היו יושבין מעורבין וכו' תורת לוי יצחק עמ' שסד
נא ע"ב אנו ליה וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצ
נא ע"ב אנו ליה וליה עינינו קהלת יעקב סוכות עמ' שצו
נא ע"ב אנו לי-ה ולי-ה עינינו שירי משכיל - הקדמה
נא ע"ב אנו לי-ה ולי-ה עינינוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שמב
נא ע"ב אנו לקה ולקה עינינו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ריז
נא ע"ב אנשים ונשים בפ"ע דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעא
נא ע"ב ביהכ"נ באלכסנדריא של מצרים אמרות ה' השלם ח"א עמ' תכט, תל
נא ע"ב בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו חכמת התורה תולדות עמ' שכב, תצח, תקז, תקכא, תרסה
נא ע"ב במהרש"ל ומהרש"א וערול"נ, זמן קרות הגבר שירת הפסח אות נט
נא ע"ב בנין מפואר וכו' זה בנין הורדוס לקוטי מאמרים עמ' 171
נא ע"ב בראשו' היו אנשים מבפנים ונשים כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קס ע"ד
נא ע"ב בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ בנין שאול עמ' ריב
נא ע"ב בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש וכו' אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסו
נא ע"ב בראשונה היו נשים מבפנים וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 263
נא ע"ב בשעת פטירתן אנו לי-ה ולי-ה עינינו תורת אליהו עמ' תכד
נא ע"ב דכולם קטלינהו אלכסנדר מוקדון דברי שאול שמות עמ' קטו
נא ע"ב דעברי וכו' לא תוסיפון וכו' ואינהו הדור לקוטי שיחות חי"ט עמ' 171
נא ע"ב הגיעו לשער היוצא ממזרח וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ש, ח"ו עמ' קנז
נא ע"ב היו שונין ואומרין אנו ליה וליה עינינו אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רפד
נא ע"ב היכי עביד הכי והכתיב הכל בכתב וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תטז
נא ע"ב היכי עביר הכי והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 21
נא ע"ב הכל בכתב מיד ד' רנת יצחק מלכים עמ' קט, ישעיה עמ' ט, שעז, ה' מגילות עמ' יז
נא ע"ב הכל בכתב מיד ה' שעת הכושר דף סא/פא ע"א
נא ע"ב הלוויים מענים בכל שיר על ט"ו מעלות של עזרת נשים רנת יצחק ישעיה עמ' סד, משלי עמ' שיא
נא ע"ב הפכו פניהן ממזרח למערב וכו' ומשתחוים קדמה לשמש, ואנו ליה עינינו לחמי תודה דף רג ע"ב
נא ע"ב התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסו
נא ע"ב והא כתיב הכל בכתב משנת חיים דברים עמ' שמו
נא ע"ב והיו בה שבעים ואחד קתדראות של זהב כנגד ע"א המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעו
נא ע"ב ולא היו יושבין מעורבין אמרי אש (טאוב) עמ' תקעח
נא ע"ב זה בנין הורדוס וכו' באבני שישא כוחלא ומרמרא אפיק שפה ועייל שפה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קז
נא ע"ב חמש עשרה מעלות ברית מנוחה (תשנט) עמ' ל {כנגד שם י-ה}, מא {הלויים היו עולים במעלות ושרים בכל מעלה מדרגה אחרת}, מב {כנגד י' ספירות וארבע היכלות ואחד אלקינו}, מח {ט"ו מעלות השיר בעליונים}, סא {מההיכל למקום הארון}, קד
נא ע"ב חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין אמרי אש (טאוב) עמ' תצא
נא ע"ב חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין חכמת התורה שמיני עמ' תסב
נא ע"ב ט"ו מעלות וכו' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 406
נא ע"ב כיון שהגיע לענות אמן מניף בסודר ועונים אמן - תוס' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רעא
נא ע"ב כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מנחת מחבת ח"א עמ' רא
נא ע"ב כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיושמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר ענני הכבוד וסוכות ממש
נא ע"ב כל שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו רנת יצחק תפלה עמ' רמא
נא ע"ב מאי תיקון גדול וכו' התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפד
נא ע"ב מאי תיקון גדול כו' כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה כו' (ורש"י - כל שנה מסדרין שם כו' כדי שיהו נשים עומדות שם בשמחת ביה"ש ורואות וכו') תורת מנחם ח"ד עמ' 45, חט"ו עמ' 148, חי"ח עמ' 189
נא ע"ב מאי תיקון גדול? וכו' שיהו נשים יושבות מלמעלה, ואנשים מלמטה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלד
נא ע"ב מי שלא ראה בהמ"ק בבנינו רנת יצחק ה' מגילות עמ' קסה
נא ע"ב מי שלא ראה בהמ"ק בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם תורת אביגדור ח"ג עמ' קיט
נא ע"ב מי שלא ראה ביהמ"ק בבניינו לא ראה בנין מפואר מימיו רנת יצחק - פרק חלק עמ' קנג
נא ע"ב מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמ
נא ע"ב מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מערים לא ראה בכבודן של ישראל וכו' שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תכז
נא ע"ב מי שלא ראה ירושלים בתפארתה רנת יצחק ה' מגילות עמ' קסה
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת ביה"ש וכו' ירושלים בתפארתה וכו' ביהמ"ק בבנינו וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 58, 62
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' ל
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא וכו' הגיעו לשער אסופת מערכות סוכות עמ' קמז (מהדו"ב עמ' רעג)
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו גבורת יצחק סוכות עמ' קסב, קעה, קצב, קצז
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו מצווה ועושה ח"א עמ' תקס
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עד
נא ע"ב מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם, מי שלא ראה ביהמ"ק בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם תורת מנחם ח"י עמ' 59, חט"ו עמ' 54, חי"ח עמ' 45, חכ"א עמ' 82, חכ"ד עמ' 90
נא ע"ב משום דעברי אהאי קרא לא תוסיפון לשוב וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלד
נא ע"ב ע"א קתדראות של זהב כנגד ע"א של סנהדרי גדולה, ותוס' דאל"ה קשיא דרי יהודה אדר"יתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפג
נא ע"ב על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראלפרי צדיק ויצא אות ז
נא ע"ב על ט"ו מעלות היורדות מעזרת ישראל רנת יצחק תהלים עמ' תקנ, משלי עמ' שנט
נא ע"ב על ט"ו מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים בית ישי - דרשות עמ' רג
נא ע"ב קרא אשכחו ודרוש משנת חיים בראשית עמ' שה
נא ע"ב קרא אשכחו ודרוש וספדה הארץ משפחות משפחות לבד וכו' אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסו
נא ע"ב קרא אשכחו ודרש מצווה ועושה ח"א עמ' תעב
נא ע"ב קרא הגבר, תקעו והריעו ותקעו. הגיעו למעלה עשירית, תקעו והריעו ותקעו אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' ריד
נא ע"ב רש"י ד"ה הכל - כל מלאכת התבנית וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 72
נא ע"ב רש"י ד"ה הכל בכתבמורשה - שיחות למועדים עמ' קיב
נא ע"ב רש"י ד"ה והקיפוה שלטי הגבורים (תשע) עמ' מה
נא ע"ב רש"י ד"ה והקיפוה, בכל שנה ושנה היו עושין גזוזטראות של עץ מחדש בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יא
נא ע"ב רש"י ד"ה שעליהן הלוים משנת חיים במדבר עמ' שסח
נא ע"ב רש"י: צורת הבית הוא ע"פ הודעת הקב"ה הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עז
נא ע"ב שירות ותשבחות בבית השואבהציץ השדה ח"ד עמ' קסו
נא ע"ב שני כהנים בשער העליון מאיר בת עין (תשסו) עמ' 658
נא ע"ב תוס' ד"ה והיו בה ע"א קתדראות של זהב בנגד ע"א זקנים, תימא הא תנן סנהדרי גדולה היתה של ע'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעג
נא ע"ב תוס' ד"ה קרא - משמע שמקרות הגבר הולכין לשאוב מים וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 246
נא ע"ב תוס' ד"ה קרא הגבר לקוטי שיחות חל"ט עמ' 225
נא ע"ב תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג
נא רש"י כנגד ע"א זקנים שער יוסף (תקיז) דף לא ע"א
נא. אבותינו שהיו במקום הזה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תיט
נא. אור שמחת בית השואבה דולה ומשקה - חנוכה עמ' רלא
נא. אין המופלא במנין משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
נא. אין שירה אלא בפה משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קנ
נא. אלכסנדריא של מצרים והיו כל בעלי אומניות יושבים בפני עצמן מצווה ועושה ח"ב עמ' ק
נא. אלכסנדריה של מצרים שהיו מניפין בסודרין לענות אמן חנן אלקים עמ' קפו
נא. במויו"ט ראשון של חג ירדו לעז"נ ומתקנים שם תיקון גדול ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עד, עה
נא. במוצאי יו"ט א' של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול שדה יעקב עמ' קד
נא. במוצאי יו"ט הראשון של חג היו יורדים לעזרת נשים וכו' מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשנט, תשסא, תשסד
נא. במוצאי יו"ט הראשון של חג וכו' חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם וכו'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' פה-פז, פט
נא. במוצאי יו"ט הראשון של חג ירדו לעזרת נשים , מאי תיקון גדול.צוף דבש (לוין) מאמר ו
נא. במוצאי יו"ט הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול ומנורות של זהב היה שם וארבעה סולמות לכל אחד וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של שמן ועשרים לוג שהם מטילים לכל ספל וספל מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהם מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלז, תלח, תעב, תעג
נא. במוצאי יו"ט הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות יד
נא. במוצאי יו"ט ראשון ירדו לעזרת נשים ומתקנין תיקון גדול ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' ריט
נא. במוצאי יו"ט ראשון של חג ירדו לעזרת נשים וכו' מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קטז
נא. במוצאי יו"ט ראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפו ע"א
נא. במוצאי יום טוב ראשון של חג יורדין לעזרת נשים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף צט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ה דף קנה ע"א; תוספות יום טוב (תג) פ"ה דף קמט ע"ב
נא. במוציו"ט הראשון של חג ירדו לעז"נ ומתקנין לבית השואבה דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לב
נא. בשמחת בית השואבה חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין זכרון משלי עמ' קכז אות תא
נא. דיני השמחה למעשה הם אכילת בשר וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר י
נא. דיני השמחה למעשה הם אכילת בשר וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יג
נא. היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קג
נא. היכי עביד וכו' קרא אשכחו ודרוש ויואל משה מאמר א סי' נח עמ' עא
נא. הכדים קבלו ק"ב לוגין באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' א אות ב
נא. הפכו פניהן ממזרח למערב ואמרו וכו' אבו ליה וליה עינינו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קו
נא. הקיפוה לעזרה בגזוזטרא משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קעא
נא. התיקון גדולמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נב
נא. וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של ק"כ לוגצמח צדיק (תשסז) עמ' תפג
נא. ובידיהם כדי שמן של מאה ועשרים לוג שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כא
נא. והיו מתקבין שם תיקון גדול קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תלד
נא. וכולהו קטלינהו אלכסנדרוס דעברו על לא תוסיפון לשוב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח
נא. ולא היתה חצר שאינה מאירה שמן ראש סוכות ח"א עמ' קמה
נא. ומתקנים שם תיקון גדולאור אברהם (זוועהיל) עמ' קיט
נא. ומתקנין שם תיקון גדול אור אברהם על ספר המצוות עמ' דש
נא. ומתקנין שם תיקון גדול הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ח אות א-ב
נא. ומתקנין שם תיקון גדול שמן ראש סוכות ח"א עמ' צה, רעב
נא. ומתקנין שם תיקון גדול שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קו
נא. ומתקנין שם תיקון גדול וכו' תורת העולה ח"א פרק ו
נא. ומתקנין שם תיקין גדול אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תנח
נא. ומתקנין שם תקון גדול משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רצג
נא. ופרחו כהונה בידיהם כדי שמן שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רח
נא. ופרחי כהונה בידיהם כדי שמן שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שיח
נא. זרייקת אבוקות של אורפחד יצחק - ראש השנה מאמר יג
נא. חסידים ואנשי מעשה אורחות דוד עמ' פט
נא. חסידים ואנשי מעשה דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תח
נא. חסידים ואנשי מעשה חיי שלמה עמ' רמז
נא. חסידים ואנשי מעשה של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קעד
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים וזאת התורה עמ' סא, שכב
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיט
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין אגרת הטיול (תשעה) עמ' שיג
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיג
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיז
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין וכו' אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כח, לז
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין לפניהם מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קטז
נא. חסידים ואנשי מעשה היו מרקרין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות לא
נא. חסידים ואנשי מעשה מרקדים באבוקות וכו' בישורון מלך ח"ב עמ' עז
נא. חסידים ואנשי מעשה מרקדין לפניהם קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תצו
נא. ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול בישורון מלך ח"ב עמ' סט
נא. כמוצאי יו"ט ירדו לעזרת נשים ומתקנין תיקון גדול עצי חיים על התורה עמ' שסא*
נא. לא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סה
נא. לא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' פד, פה
נא. לא היה חצר בירושלים שלא היתה מאירה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסח
נא. לא היתד, חצר בירושלים שלא היתה מאירה משמחת בית השואבה אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום א דסוכות שחל בשבת
נא. לא היתה חצר בירושלים שאינה מאורה מאור בית השואבהויחי עוד דף קלה ע"ב
נא. לא היתה חצר בירושלים שלא היתה מאירה וכו' דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 98
נא. מ"ט עיקר שירה בכלי דכתיב ויאמ' חזקיהו להעלות העולה וכו' מאיר בת עין (ביקיאם) דף פט ע"א
נא. מבלאי מכנסי הכהנים וזאת התורה עמ' קח
נא. מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהם מהן היו מפקיעין ובהם היו מדליקין דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפו ע"ב
נא. מבלאי מכנסי כהנים ומהמיינם מפקיעיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שט
נא. מבלאי מכנסי כהנים מהם היו מפקיעין שמן ראש סוכות ח"א עמ' קכג, קפג
נא. מוצאי יו"ט הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול עצי חיים - מועדים עמ' קלח*, קנא*, קנד*, קנו*
נא. מי שלא ראה שמהת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו קדושת עינים (תשעא) פרק יב אות סד
נא. מי שלא ראה שמחה זו לא ראה שמחה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקיד
נא. מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיב
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה - לא ראה שמחה מימיו .בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רעו
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' לו
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ז, פז, קכט, קסז
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' דש
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תנח
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' קשוטי כלה ח"ט אות קסג
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' קד
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שטחה מימיו שמן ראש סוכות ח"א עמ' יא, טז, לה, פא, צ, קט, קיג, קמה, שב
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו אילנא דחיי (תשסז) עמ' רו
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפד
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קכא ע"א, קסג ע"א
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' לז
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו קב חיים עמ' פט
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו קרבן מנחה (תשעד) עמ' רעז
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו תורת איש ח"ב עמ' תמב
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו' בינת ישראל (תשסו) דף נו ע"א
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו' חמודי צבי מועדים עמ' כא, כד
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיואור אברהם (זוועהיל) עמ' קיט
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיוטוב דעת עמ' תיב, תיד
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיומי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסח
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם, מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם חיים שיש בהם מועדים עמ' קכח, קנא
נא. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מעולם יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' נ
נא. מניפין בסודרין מבשרת ציון ח"ג עמ' קכט
נא. מעלין מדוכן ליוחסין מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נב
נא. מתקנים תיקון גדול נשים מלמעלה ואנשים מלמטה חנן אלקים עמ' רפד
נא. עוד מבלאי מכנסי כהנים ומהמיניהון מהם היו מפקיעין ובהם היה מדליקין זרע קודש - מועדים עמ' קצג
נא. עיקר שירה בפה שמן ראש סוכות ח"א עמ' סה
נא. עיקר שירה בפה וכו' תורת העולה ח"ב פרק לח
נא. רש"י - מבלאי מכנסי בגדי השרד הבלויות ומאבנטיהם הישנים וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפו ע"ב
נא. רש"י ד"ה מבלאי פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תש
נא. שמחת בית השואבה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 20
נא. שמחת בית השואבה משכנות יעקב (נעים) דף ב ע"א
נא. שמחת בית השואבה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלה
נא. תוס' - יונה שרתה עליו השכינה בשמחת בית השואבה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סג
נא. תוס' - מבלאי - תימא דלא חשיב נמי כתונת וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפו ע"ב
נא. תנו רבנן מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות לג
נא. תניא, אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות לג
נא: אבותינו בבית ראשון מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 16 עמ' קפד
נא: אבותינו שהיו במקום הזה חקל יצחק (תשסג) עמ' תט, תקמט
נא: אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחוים קדמה לשמש אגרת הטיול (תשעה) עמ' שכב
נא: אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכלפנים מסבירות עמ' שסא
נא: אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל היכל ה, וכו' ואני תמיד עמך עמ' שמט
נא: אבותם שהיו במקום הזה וכו' שמחת הרגל (תקמב) על רות דף נז
נא: אנו לי"ה ולי"ה עינינו כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' מז
נא: אנו לי"ה ועינינו לי"ה זרע קודש - מועדים עמ' קצו
נא: אנו לי-ה - ר' עובדיה מברטנוראקריאה בקריה ח"ב עמ' רי
נא: אנו לי-ה קריאה בקריה ח"ב עמ' רי
נא: אנו לי'ה ולי'ה עינינועקבי אבירים (תשסה) עמ' תיג
נא: אנו ליה ועינינו ליה ויגד יעקב עמ' שיב
נא: אנו לי-ה משתחוים ולי-ה עינינו מיחלות שמן ראש סוכות ח"ב עמ' צו
נא: במוצאי יו"ט וכו' ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול מכתב מאליהו ח"ג עמ' 41
נא: במתני', הפכו פניהן ממזרח למערב, ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה וכו', ואנו לי' ועינינו לי' מיחלות דעת תורה שמות עמ' רטז
נא: בנין הורדוס באבני שישא מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תצ
נא: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קעז
נא: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש וכו' דרך חיים (תשע) פ"א הערה 800
נא: דרך ירידתן לשאוב היו מרקדין באבוקות של אור בידיהם ומזמרין בכלי שיר מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלז
נא: הגיעו לשער היוצא למזרח הפכו פניהם ממזרח למערבצוף דבש (לוין) מאמר ה
נא: החזן היה מניף בסודר תשבי (תשסה) עמ' קב שורש חזן, עמ' קפב שורש סדר ב'
נא: היו אומרים, אבותינו כשהיו משתחוים היו פניהם אל השמש, ואנו ליה עינינו וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ז
נא: היכי עביר הכי וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנח
נא: התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרצב
נא: התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה וכו' בישורון מלך ח"ב עמ' סט
נא: ואנו ליה עיננו מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 17 עמ' קפג
נא: ואנו ליה עיננו מילי דשמיא פמ"א אות ג עמ' קפג
נא: ובימה של עץ באמצעיתה ותוס' ד"ה וכיון תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ד
נא: והיו בה ע"א קתדראות של זהב משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רד {בקו' תוס' דלר"י צריך רק ע' קתדראות; אם צריך ב"ד שקול; איפה מקום מופלא שבב"ד; בירוש' כ' רק ע'}
נא: והיכי עבדי הכי והכתיב הכל בכתב מיד ה' וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה דף קנד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קל ע"ג
נא: והיכי עבדי הכי להוסיף גזוזטראות לנשים שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רד
נא: והכתיב הכל בכתב מיד ה'טובך יביעו ח"ב עמ' תה
נא: ולא היו יושבין מעורביןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלט
נא: ומתקנין שם תיקון רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קה
נא: וספדה הארץ משפחות משפחות ח"א על משיח בן יוסף שנהרג וח"א על יצה"ר שנהרג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכ
נא: זהבין בפני עצמן וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכב
נא: זריקת אבוקות של אורפחד יצחק - יום הכפורים מאמר י
נא: חסידים ואנשי מעשה וכו' ואמרו אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחווים קדמה לשמש וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפז ע"ב, שמחת תורה דף תקפ ע"ב
נא: ט"ו מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכ
נא: ט"ו מעלות ירדו מעזרת ישראל לעזרת נשים וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום ה דסוכות
נא: ט"ו שיר המעלות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצ
נא: ט"ו שיר המעלות נגד ט"ו מעלות בביהמ"ק אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רה
נא: ישא ה' עליך נוי מרחוק וכו' פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקעח
נא: כאדוותא דימא זבחי צדק (דיסקין) עמ' קמה
נא: כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכג
נא: לא תוסיפו לראותם כו'טוב טעם דברים עמ' צה בטוב טעם
נא: מאי תיקון גדול וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפו ע"א
נא: מבלאי מכנסי הכהנים ומהמייניהן וכו' ובהם היו מדליקים, ותוס' ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עה, מאורן של ישראל ח"ב עמ' מב
נא: מי שלא ראה ביהמ"ק בבנינו לא ראה בנין מפואר וכו' באבני שישא כוחלא וכו' כאדוותא דימא משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רב {בחרו חז"ל בשיש דומה לים, כנגד יצה"ר שפניו אל "הים"; קיום עם ישראל ע"י התורה שנמשלה לים; לפייס השררה, לומר להם שביהמ"ק מכפר על כל העולם; בשלוה נמשלים ישראל לכוכבים, ובגלותם לשפת הים שגלי ים האומות ישברו כאן בביהמ"ק}
נא: מי שלא ראה דופלוסטון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלט
נא: מי שלא ראה דיופלוטין של אלכסנדריאה של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל מעולםיפה מראה (שנ) פרק ה דף קנג ע"ג ודף קנד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ו דף לט ע"ד
נא: מי שלא ראה דיופלוסטו של אלכסנדריא וכו'דבש השדה עמ' קסז
נא: מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים, לא ראה בכבודן של ישראל וכו' וכולהו קטלינהו אלכסנדרוס מוקרן באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 972-970
נא: מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריה של מצרים [לא ראה בכבודן של ישראל וכו']חיי נפש ח"ד עמ' שצב
נא: מי שלא ראה ירושלים בתפארתההתורה והעולם ח"ג עמ' רכא
נא: מי שלא ראה שמחת ביה השואבה לא ראה שמחה מימיומאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נב
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצז
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה פרפרת התורה עמ' רסד
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' תורת העולה ח"א פרק ו
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו גנת אגוז (תשעב) אות פד
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קיט, קמט
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שלה
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ב דף ב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרש לשמיני עצרת דף רפו ע"א; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבת לא ראה שמחה מימיו וכו' ומתקנים שם תקון גדול וכו' עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה"ר שולט בהם על אחת כמה וכמה וכו' ובת"ח יותר מכלם דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שג
נא: מי שלא ראח שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו בו' ירושלים בתפארתה וכו' בית המקדש בבנינו וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קסה, קפג
נא: מכדי ההוא נברא וכו' ואתי בחמשה יומי פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ר
נא: מקדש מיד ה' ולא סברה אנושית שיחות לספר שמות עמ' שסג
נא: ניסוך המים היה נעשה בשמחה גדולה אין לשער מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תיב
נא: נשים ראו את שמחת בית השואבה פרפרת הפרשה פרשת שלח פרק טו פסוק לט
נא: עושין תיקון גדול, ופריך מקרא הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תרמח
נא: עמדו הלוויים בכלי שיר על ט"ו מעלות היורדות מעזרת ישראל ואמרו שיר המעלות נזר הקדש ח"ג עמ' כא
נא: עמדו שני הכהנים לשער העליון וכו' מאיר בת עין (ביקיאם) דף צ ע"א
נא: קרא אשכחו ודרושפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
נא: קרא הגבר נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שט
נא: רש"י - אבותינו, בבית הראשון היו כופרין ולא היו פניהם לבית אלא אחוריהם אל היכל ה' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפז ע"ב
נא: שמחת בית השואבה - הלוים בכנורות ובנבלים וכו' ובכל בלי שיר דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נא
נא: שמחת בית השואבה היה על ט"וי מעלות שירדו מעזרת ישראל לעזרת נשים מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלז
נא: שמשם נמשך רוה"ק ספרי המגיד מקאזניץ עמ' עד
נא: תיקון גדול דרכי החיים ח"ב עמ' שלא
נא: תיקון גדול עשו בשמחת בית השואבה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסז
נא: תקעו והריעו וכו' הגיעו לשער היוצא ממזרח הפכו פניהם וכו' ואנו לי"ה עינינו. רבי יהודה אומר היו שונין ואומרין אנו לי"ה, ולי"ה עינינו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיב
נב א"ר אסי יצה"ר בתחילה דומה לחוט וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רנו
נב א"ר בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רנו
נב א"ת ישלם לך אלא ישלימנו לך שרגי טובא דרוש ב
נב אביי אזיל אבתריה דההוא גברא דאזיל אתתא באורחא וכו' כוכבי אור (תשלד) עמ' צט
נב אלמלא ג' מקראות הללו כסא דוד (תקנד) דף כד ע"ב
נב אלמלא ה' עוזרו אין יכול לו יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כו
נב אלמלא הקב"ה עוזרו פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ב, ה, י, יד
נב אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ג ע"א
נב אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שפה
נב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו מנחת אליהו (תשנט) עמ' שטז בהגה
נב אלמלא שלשה מקראות הללו כסא דוד (תקנד) דף כד ע"ג
נב אלמלא שלשה מקראות הללו כסא דוד (תשנ) עמ' קא
נב אם פגע בך אותו מנוול משכהו לביה"מ יד יחזקאל עמ' רעט
נב אם פגע בך וכו' משכהו לבית המדרש ילקוט דברי חכמים במדבר סי' צד
נב אם פגע בך מנוול זה אהבת ציון דרוש יב
נב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש שארית מנחם ח"ב עמ' רא
נב אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן יצה"ר בתחילו מסיתו ולבסוף מעיד בו כד הקמח (תשנו) עמ' פט
נב אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו . כד הקמח (תשנו) עמ' פט
נב אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם ואלו הן גלות כשדים וכו' דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 243
נב אר"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל היום תנופה חיים דף דרוש ב
נב אשרי זקנותינו שכפרה ילדותינו וכו'פחד יצחק סוכות מאמר ט
נב אתא ההיא סבא ותנא לה כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' צה
נב בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא היה יכול לו ארץ צבי (תשע) עמ' לה
נב בראתי יצה"ר בראתי תורה תבליןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ד
נב בתחילה יצה"ר דומה לחוטכלי יקר (תשמח) עמ' שמה
נב האיך יכולנו לכבוש הר זה גבעת שאול (בראך) עמ' שיא
נב היצר מניח את אוה"ע ומתגרה בישראל ובת"ח יותר מכולם לב אביגדור עמ' קלג, קלד, קסה
נב היצר קרוי צפון שצפון ועומד בלבו של אדם הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' לג
נב הקב"ה מראה לכולם את היצה"ר בין המשפתים שמות עמ' קד
נב הקב"ה קראו רע יד יחזקאל עמ' רמו
נב ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע שארית מנחם ח"ד עמ' שנד
נב ובתלמידי חכמים יותר מכולן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסח
נב וספדה הארץ משפחות משפחות וגו' בשלמא למ"ד על משיח ב"י וכו' כבוד לאיש דף כב ע"א
נב ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שנג
נב ז' שמות יש לו ליצר הרע שארית מנחם ח"ב עמ' קנז
נב ז' שמות יש ליצה"ר שם הגדולים (תקלד) ח"א דף ג ע"ב
נב ז' שמות יש ליצה"ר שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף ג ע"ב
נב ז' שמות יש ליצה"ר, הקב"ה קראו רע וכו' ושב ורפא לו עמ' צ
נב ז' שמות ליצה"רמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ג ע"ב
נב יחזקאל קראו אבן שרגי טובא דרוש ב
נב יצה"ר בשעת שמחהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רכב
נב יצה"ר בתחילה נקרא הלך וכו'חומת אנך שמואל ב פרק יב
נב יצה"ר דומה כו' משכנות יעקב (נעים) דף רה ע"ג
נב יצה"ר מסיתו לאדם וכו' ומעיד בו לעולם הבא כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ג
נב יצה"ר מסיתו לאדם וכו' ומעיר בן לעה"ב כסא דוד (תשנ) עמ' קעד
נב יצהר מסיתו לאדם וכו' ומעיד בו לעה"ב כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ג
נב יצר הרע בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רסז
נב יצר לב האדם כו' שהקב"ה קראו רע כו' המדרש והמעשה שמות פרשת תשא
נב יצר מתגבר עליו כל יום ואילולא הקב"ה עוזרושו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ק סי' ריז
נב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו ימים אחדים דף יא ע"ב
נב יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום כוכבי אור (תשלד) עמ' קט
נב יצרו של אדם מתחדש עליו כל יום גבעת שאול (בראך) עמ' נ
נב יצרו של אדם מתחדש עליו כל יוםמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"ב
נב יצרו של אדם מתרחש עליו בכל יום שנ' וכל יצר בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ה דף דף לב
נב כל הגדול חברו יצרו גדולהגיונות אל עמי ח"א דרוש לא
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול אפוד בד דף צו ע"ד
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור יחזקאל - אמונה עמ' פה
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברים אחדים (תשמו) עמ' תכג
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נז
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קלז, תכג
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 180, הקדמה אות 146
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו דברים אחדים (תקמח) דף קיח ע"ד
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו לב אליהו (תשלב) עמ' קנה
נב כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו עמק הלכה (בוימל) חלק א סימן כא (ד"ה אולם הפת"ש)
נב כל הגדול מחברו יצרו גדול ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קצ
נב כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קז
נב לא יגורך רע זה יצה"ר אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ריא
נב לע"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר וכו' כוכבי אור (תשלד) עמ' צז
נב לע"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' יג
נב לע"ל מביאו הקב"ב ליצה"ר ושוחטו שרגי טובא דרוש ה
נב לעת"ל הקב"ה מביא יצה"ר ושוחטו צדיקים נדמה להם וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ד
נב לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' האיך יכולנו לכבוש את ההר וכו' מאורי אור (טייטלבוים) עמ' נח
נב לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' צה
נב לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים כו' לצדיקים נדמה להם כהר גבוה כו' חיי עולם (בולה) דף ע
נב לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצה"ר ושחטושרגי נפישי דרוש ד
נב לצדיקים נדמה להם כהר פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ב, יד
נב משביעו רעבכלי יקר (תשמח) עמ' תלה
נב משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו, אומר לו הקב"ה, שאל ממני דבר ואתן לךאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 188
נב משכהו לבהמ"ד פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יד, יז
נב ע"א א"ר יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו' אמר רשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' חן טוב (תשסה) שמות עמ' תקכג
נב ע"א א"ת ישלם לך אלא ישלימנו לך (יצה"ר) תהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה י, פרק קד פסוק יד הערה יח
נב ע"א אביי שמע לההוא גברא אם הבנים ח"א דף צ ע"א, קעא ע"ד
נב ע"א אבן הוא היצה"ר בית יעקב (תשסא) עמ' מ, קצז, כח-כט, עד, רלז, כט, כה
נב ע"א אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעב קומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות ב, דרוש קפד אות ב
נב ע"א אורחין רחיקא הכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק יב = במדבר פ"ב פסוק ד
נב ע"א אטב"ח דר' חייא שים שלום עמ' עב, עו
נב ע"א אי מאן דסני לי הוה לא הוה מצי לאוקמי נפשיה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ב
נב ע"א אין יצה"ר לע"ל חכמת התורה לך לך עמ' שמט
נב ע"א איני מבקש אלא חיים אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תנד
נב ע"א איני מבקש ממך אלא חיים וכו' חיים שאל ממך נתתה לופרי צדיק לך לך אות ט, וירא אות ד, וישב אות י, נשא אות טו, ערב יוכ"פ אות ב, מוצאי יוכ"פ אות ה
נב ע"א אל תקרי ישלם אלא ישלימנו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תז
נב ע"א אל תקרי ישלם לך אלא ישלים לך מאורי אור (אתרוג) פ"טז ה"ג
נב ע"א אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רסו
נב ע"א אל תקרי ישלמנה לך וכו' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק יז, פרק ו פסוק כ
נב ע"א אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו שרגא המאיר על התורה עמ' קפא, סד, קלא, קצא, רצד, שיט, שסט, תקו
נב ע"א אלמלא חקב"ה עוזרו אינו יכול לו עמק תפלה (תשסו) עמ' קיא
נב ע"א אם אין הקב"ה עתרו אינו יכול לקט שיחות מוסר ח"א עמ' פד, שלח
נב ע"א אם פגע בך מנוול דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קטו ע"ג
נב ע"א אם פגע בך מנוול זה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמח
נב ע"א אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש מאור עינים (תשעה) עמ' לח, קס, שג, תקסג, תקצט, תרטו
נב ע"א אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשזקן אהרן (פריד) עמ' רג
נב ע"א אם פגע בך מנוול זהנחלי מים (מלאח) עמ' עז
נב ע"א אם פגע בך מנוול זהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צז
נב ע"א אם רעב שונאך האכילהו לחם, ורש"י השיר והשבח ח"א עמ' רמט
נב ע"א אם רעב שונאך האכילהו לחם. ובמהרש"א אש דת (אסאד) עמ' רמה
נב ע"א אם רעב שונאך וכו' מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרסג
נב ע"א אם רעב שונאך... אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך, ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קנח, מלכים עמ' קעב-ג
נב ע"א אם רעב שנאך (יצה"ר) האכילהו לחם אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' נא
נב ע"א אמר אביי אי מאן דסאני לי הוה לקוטי מאמרים עמ' 158
נב ע"א אמר אביי אי מאן דסאני לי הוהפרי צדיק בא אות א, פ' זכור אות א
נב ע"א אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר מכולם תלא נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער וכו' מחזה עינים (לוויטאן) עמ' קז
נב ע"א אר"י בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו רל"א מתגבר עליו וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' לח, קיב
נב ע"א ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקכט
נב ע"א אתא ההוא סבא תנא ליה כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' סד
נב ע"א אתא ההוא סבא, תניה ליה, כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו ראשית דעת (קורח) סי' מז
נב ע"א בהספד על משיח בן יוסף יהיו בית דוד לבד ונשיהם לבד אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעג
נב ע"א ביום ההוא יגדל המספד כמספד הדדרימון צדקת הצדיק סי' מז, קיא, קנז
נב ע"א ביום ההוא יגדל המספד כמספד הדדרימוןפרי צדיק לך לך אות ד
נב ע"א בכ"י יצרו של אדם מתגבר מחדש +תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ע ע"ד
נב ע"א בכ"י יצרו של אדם מתגבר מחדש תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ע ע"ד
נב ע"א בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו חכמת התורה מקץ עמ' סא, תכז
נב ע"א בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו חכמת התורה וישלח עמ' רטו, רצט, שפב, שפו, שצד
נב ע"א בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו חכמת התורה לך לך עמ' רמ, שנב, ת, תקכב, תרז, תריח
נב ע"א בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקמב
נב ע"א בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליוחכמת התורה נח עמ' קח, תקנז, תקצ
נב ע"א בכל יום מתגבר עליו יצרו ואס אין הקב"ה עוזרו אינו יכול לו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ג
נב ע"א בל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שצח, תתלב
נב ע"א בל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו+דברי שמואל (תשנח) עמ' קיט
נב ע"א בל הגדול מחבית יצרו גדול ממנומנחת ישראל עמ' קעה, רסו
נב ע"א בענין משיח בן יוסף עיוני רש"י במדבר עמ' תנג
נב ע"א בראתי יצה"ר בראתי התורה תבלין קומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות ד
נב ע"א בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבליןעטרת ישועה (תשסד) אות ה לשבועות
נב ע"א בשלמא למ"ד על משיח ב"י דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף פ ע"ג
נב ע"א בתחילה דומה היצה"ר לחוט של עכביש ואח"כ כעבות העגלה עטרת יהושע שמות עמ' נח, קכב
נב ע"א בתחילה דומה היצר לחוט של עבביש ואח"ב בעבות העגלה עטרת יהושע במדבר עמ' רט
נב ע"א בתחילה דומה כחוט של בוכיא ולבסוף נעשה כעבותות העגלה קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ו
נב ע"א בתחילה דומה לחוט של בוכיא וכו' אמרי רבי שפטיה עמ' נג
נב ע"א בתחילה יעמוד משיח בן יוסף ויהרג ואחריו יתגלה משיח בן דוד בי חייא ח"א עמ' קכד
נב ע"א גדול יצה"ר שיוצרו קראו רעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לג, רעט, תיז
נב ע"א גם לעת"ל יצטרכו הנשים להיות לבד תורת מנחם חמ"ז עמ' 192
נב ע"א דהקב"ה שוחט ליצר הרע, והצדיקים בוכים נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רב
נב ע"א דוד קראו טמא באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שצב
נב ע"א דוד קראו טמא טהרת יו"ט חי"ח עמ' מט
נב ע"א דוד קראו טמא ליצר הרע תקנת השבין סי' יא (עמ' 108), לקוטי מאמרים עמ' 228, שיחת מלאכי השרת עמ' 85
נב ע"א דוד קראו טמא ליצר הרעפרי צדיק וישב אות ז, בא אות ד
נב ע"א דוד קראו ליצר הרע טמא המאור הגדול (גר"א) עמ' שכז
נב ע"א דלצדיקים נדמה כהר גבוה קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שי, שס
נב ע"א דרש ר׳ עוידא ואיתימא ר׳ יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. שבעה שמות יש ליצה"ר שמרמזים שבשבעה אופנים היצר הרע מנסה להבשיל את האדם לעבירהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' עד, שס-שסא
נב ע"א דרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה דרכי התשובה עמ' קפב
נב ע"א דרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו... צדיקים נדמה להם כהר גבוה רישומי דברים עמ' ח
נב ע"א הא הספידא מאי עבידתיה פליגו בה וכו' חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וח"א על יצה"ר שנהרגדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמ
נב ע"א האי הספידא מאי עבידתא תורת אליהו עמ' שפט
נב ע"א האי הספידא מאי עבידתיה בית ישי - דרשות עמ' רלד
נב ע"א האיך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ואף הקב"ה תמה עמהם וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנ, דברים עמ' תרסא
נב ע"א האכילהו לחם מלחמתה של תורה יחל ישראל אבות ח"ב עמ' שטז
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול מהר"ם שיק בראשית עמ' פו
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אש דת (אסאד) עמ' רמט-רנ
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי שאול ויקרא עמ' קו, במדבר עמ' כח, דברים עמ' קסא
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו רנת יצחק מלכים עמ' תה
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול הימנושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 519
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו דרשות מהר"ם בנעט עמ' קיח
נב ע"א הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו המאור הגדול (גר"א) עמ' תשמג
נב ע"א הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חכמת התורה בשלח עמ' תשיג
נב ע"א הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חכמת התורה ויגש עמ' שלח, שנט
נב ע"א הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חכמת התורה תולדות עמ' קלד, קס, רט, שה, שכב, תכד
נב ע"א הגדול מחברו יצרו גדול הימנוחכמת התורה נח עמ' תקצ
נב ע"א הגדול מחברו, יצרו גדול מאיר בת עין (תשסו) עמ' 663
נב ע"א הוי מושכי העון בחבלי השוא ישראל קדושים עמ' 108
נב ע"א הוי מושכי העון בחבלי השואפרי צדיק נח אות ב
נב ע"א היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה אמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עז
נב ע"א היצה"ר נקרא הראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קסט
נב ע"א היצה"ר נקרא צפוני התרגשות הלב (תשסח) עמ' קסב
נב ע"א היצר הרע דומה להר פתגמי אורייתא ח"ב עמ' תה
נב ע"א היצר הרע מתגרה בתלמידי חכמים יותר מכולם עטרת יהושע במדבר עמ' עו
נב ע"א היצר הרע נקרא הר עטרת יהושע ויקרא עמ' קפט
נב ע"א היצר הרע נקרא רעפני חיים (פלג'י) דף שטז ע"ב
נב ע"א היצר נמשל לאבן ולצור מהר"ם שיק שמות עמ' סט
נב ע"א הללו בוכים והללו בוכים חכמת התורה תצוה עמ' רלג
נב ע"א הללו בוכין והללו בוכין לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפח, קצה
נב ע"א הללו בוכין והללו בוכין וכו' איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפז
נב ע"א הללו בוכין והללו בוכיןרב שלום (אדלר) עמ' תעט
נב ע"א הספידא מאי עבידתיה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרצג
נב ע"א הצדיקים נדמה להם כהר חכמת התורה תצוה עמ' שמ
נב ע"א הקב"ה אומר למשיח שאל, והוא אומר רבש"ע אינו מבקש ממך אלא חיים לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' צג, צה
נב ע"א הקב"ה ישחוט היצה"ר לע"ל מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' לט
נב ע"א הקב"ה כביכול מתחרט על בריאת היצה"ר תורת השרף ממאגלניצא עמ' יז
נב ע"א הקב"ה קראו רע עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלד
נב ע"א הקב"ה קראו רע שיחת מלאכי השרת עמ' 85
נב ע"א הקב"ה קראו רעפרי צדיק בראשית אות א, טו, מקץ אות ו, ויחי אות יג, שמות אות ג, פ' זכור אות א
נב ע"א הקב"ה קראו רעקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תלו, שמו
נב ע"א הקב"ה שוחט את היצה"ר תורת מנחם חנ"ח עמ' 144
נב ע"א הקב"ה שוחט היצה"ר, לצדיקים נדמה כהר גבוהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלח, קמא
נב ע"א הקב"ה שוחט למלאך המוות לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ט ע"ד
נב ע"א הקב"ה שוחטו ליצה"ר דברי משה (שהם, תשמח) עמ' רמח
נב ע"א הקב"ה ידון ליצר הרע לעתיד לבואפני חיים (פלג'י) דף רח ע"א
נב ע"א הריגת משיח בן יוסףימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' לז
נב ע"א ואף הקב"ה תמה עמהם וכו' שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כה
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק וכו' כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שיחות מוסר (תשסב) עמ' שפו, שצד
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק זה יצה"ר חכמת התורה וישלח עמ' רפט
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה היצר הרע בי חייא ח"א עמ' ח
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה"ר וכו' דרשות מעבר יבק עמ' לא
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה"ר וכו' התרגשות הלב (תשסט) עמ' קיז
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 128
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע וכו' מנות הלוי (תשסב) עמ' שנז
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדם וכו' שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו וכו' שנתן עיניו במקדש שני והחריבו וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' יא
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רנז
נב ע"א ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדם פתגמי אורייתא ח"א עמ' סה, רמא
נב ע"א ואת הצפוני ירחיק מעליכם זה יצה"ר וכו' ברית שלום (תעח) דף כא ע"ב
נב ע"א ואת הצפוני ירחיק מעליכם זה יצה"ר וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' ב, קכו
נב ע"א ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות עיוני רש"י במדבר עמ' קמט
נב ע"א ובת"ח מתגרה יותר מכולם רנת יצחק - פרק חלק עמ' רסב, רצט
נב ע"א ובת"ח מתגרה יותר מכולם, ובמהר"לרנת יצחק על נפש החיים עמ' רצג, תמד
נב ע"א ובתלמידי חכמים יותר מכולם דרכי התשובה עמ' עא
נב ע"א ובתלמידי חכמים יותר מכולם התרגשות הלב (תשסט) עמ' נה-נו, סט
נב ע"א ובתלמידי יותר מכולן שמלת אליעזר ח"ב עמ' רעא, שלט
נב ע"א 'והביטו אלי את אשר דקרר - אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצה"ר שנהרג פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קא
נב ע"א ולולי הקב"ה עזרו אין יכול לו חכמת התורה ויגש עמ' שנט
נב ע"א ומה לע"ל וכו' שאין יצה"ר שולט בהם וכו' ליצה"ד ושוחטו וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 173
נב ע"א ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג-תרטז
נב ע"א ומה לעתיד לבוא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע מתגרה וכו' עכשיו שעסוקין בשמחה וכו' על אחת כמה וכמה אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' עג
נב ע"א וספדה הארץ משפחות משפחות וכו', חד אמר על משיח בן יוסף וכו' אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קצ
נב ע"א וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד וכו' הא הספידא מאי עבידתיה פליגי בה רבי דוסא ורבנן חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' ח
נב ע"א ועלה באשו ותעל צחנתו וכו'אפיקי ים עמ' תה
נב ע"א ועתיד הקב"ה לשחוט להיצר הרע ולהעבירו קרן לדוד בראשית עמ' סז, רפח
נב ע"א ורשעים נדמה להם כחוט השערה ברכת טוב עמ' דש
נב ע"א ותעל צחנתו שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל לב דוד (תשסט) עמ' עח
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר לב אליהו (תשסה) שמות עמ' קיג
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' דוד קראו טמא לחמי תודה פתיחה דף ה ע"א
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' ישעיה קראו וכו' יחזקאל קראו וכו' לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קעט
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' קראו אבן וכו' ברית שלום (תעח) דף יח ע"א, סג ע"ב
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' קראו אבן וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תד
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר, הקב"ה קראו רע באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפו, במדבר עמ' רמו, תקה, דברים עמ' תשלד
נב ע"א ז' שמות יש לו ליצר הרע, הקב"ה קראו רע קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לז
נב ע"א ז' שמות יש ליצ"הר וכו' דרך ישרה עמ' תנו
נב ע"א ז' שמות יש ליצה"ר מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שנד
נב ע"א ז' שמות יש ליצה"ר וכו' זה יצה"ר שצפון ועומד בלב האדם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכז
נב ע"א זה יצה"ר וכו' כי הגדיל וכו' ובת"ח יותר מכולם עשרה מאמרות (תשס) עמ' צא
נב ע"א זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 64
נב ע"א חד אמר הא הספדא על משיח בן יוסף שנהרג שכר שכיר בראשית שיחה לג
נב ע"א חיים שאל ממך נתתה לו תקנת השבין סי' ג (עמ' 13), טו (עמ' 140), לקוטי מאמרים עמ' 133
נב ע"א יואל קראו [ליצר הרע] צפוני דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ער
נב ע"א יואל קראו [ליצר הרע] צפוני שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רג
נב ע"א יואל קראו צפוני באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ש
נב ע"א יואל קראו צפוני שנאמר ואת הצפוניפרי צדיק בא אות ב, לט"ו בשבט אות א, דברים אות ד, כי תצא אות ח, כי תבא אות ו
נב ע"א יוצרו קראו רע מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' נב
נב ע"א יחזקאל קרא ליצה"ר אבןאור הישר בראשית דף כח ע"ב
נב ע"א יחזקאל קראו אבן באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעב, תקכו, שמות עמ' תתקצז, ויקרא עמ' שסד
נב ע"א יחזקאל קראו אבן לחמי תודה דף ד ע"ב, קכה ע"א
נב ע"א ים הקדמוני קאי על מקדש ראשון והים האחרון על מקדש שנילקוטי שיחות חל"ח עמ' 101
נב ע"א יצה"ד נקרא אבן קהלת יעקב פורים עמ' תקסה
נב ע"א יצה"ו בתחילה דומה לחוט של בוכיא רנת יצחק - פרק חלק עמ' רעז
נב ע"א יצה"ר - קראו אבןעיונים במשלי עמ' תקנב
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קלז
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא רנת יצחק ה' מגילות עמ' קנח, רצד
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא שיחות עבודת לוי סי' ב אות ג, סי' פח אות ד
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 144
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה אמרות חיים עמ' רכג
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה לעבות העגלה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרכו, תתקכד, מלכים עמ' קנח
נב ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה לעבותות העגלה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפח
נב ע"א יצה"ר דומה בתחלה לחוט דרשות מהר"ם חביב עמ' תלז
נב ע"א יצה"ר הקב"ה קראו רע חכמת התורה וישלח עמ' רפג
נב ע"א יצה"ר הקב"ה קראו רע שרגא המאיר על התורה עמ' קו
נב ע"א יצה"ר וכו' שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 75
נב ע"א יצה"ר וכו' שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל וכו' ובתלמידי חכמים יותר מכולם וכו' כל הגדול מחבירו יצרו גדול וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעא
נב ע"א יצה"ר יש לו ז' שמותחדרי בטן פרשת במדבר ד"ה ועוד אפשר לומר
נב ע"א יצה"ר למה הוא דומה בתחלה לחוט של בוכיא ואח"כ לעבותות העגלה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיב, קכה
נב ע"א יצה"ר מתגרה בת"ח יותר מכולם לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמו
נב ע"א יצה"ר מתגרה בתלמידי חכמים ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ח, פרק ז פסוק יא, פרק כב פסוק יג, פרק כו פסוק כה
נב ע"א יצה"ר מתגרה בתלמידי חכמים גבורת יצחק שבועות עמ' קנד
נב ע"א יצה"ר נדמה להר כתונת פסים (תשעא) עמ' שא
נב ע"א יצה"ר נדמה לצדיקים כהר גבוה ורשעים נמה להם כחוט השערה רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רטו
נב ע"א יצה"ר נדמה לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמו
נב ע"א יצה"ר נקרא אבן אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצא, רסג, שסג
נב ע"א יצה"ר נקרא אבן חכמת התורה בשלח עמ' תשיג
נב ע"א יצה"ר נקרא אבן חכמת התורה ויגש עמ' שמט
נב ע"א יצה"ר נקרא הר עיני שמואל (ראבין) עמ' יט
נב ע"א יצה"ר נקרא מכשול מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 289, 204
נב ע"א יצה"ר נקרא צפוני אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפ, שכ, ח"ו עמ' ריב
נב ע"א יצה"ר נקרא צפעוניחדרי בטן פרשת יתרו אות יד
נב ע"א יצה"ר נקרא רע חכמת התורה ויצא עמ' פח
נב ע"א יצה"ר נתן עיניו במקדש ראשון והחריבו והרג ת"ח שבו נתן עיניו במקדש שני והחריבו והרג ת"ח שבו תורת אביגדור ח"ג עמ' ט
נב ע"א יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם באר משה (אפשטיין) דברים עמ' יח, יהושע-שמואל עמ' ש
נב ע"א יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' י
נב ע"א יצר הרע בתחלה דומה לחוט ולבסוף דומה כעבותות העגלה שמלת אליעזר ח"ב עמ' קטו
נב ע"א יצר הרע בתחלה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה ימי דוד (תשסז) עמ' רכח
נב ע"א יצר הרע וכו' שמניח אומות העולם תקנת השבין סי' ו (עמ' 52), קדושת השבת סי' ז (עמ' 40), לקוטי מאמרים עמ' 154, 180, 183, דובר צדק עמ' 110
נב ע"א יצר הרע וכו' שמניח אומות העולםפרי צדיק בלק אות טו
נב ע"א יצר הרע מניח אוה"ע ומתגרה בישראל, כל הגדול מחבדו יצדו גדול הימנו חבש פאר דרוש ז עמ' סח-סט; מדבר שור דרוש יד עמ' קיג-קיד {טעם לזה "מפני שכל מה שיחובר יותר אל החיים האמתיים מוכן לפעולות יותר גדולות, על כן נותנים לו [לאדם] כחות גדולים בתשוקה, למען ישתוקק להשי"ת לחזק בדק בית ה' וכהאי גוונא"}
נב ע"א יצר הרע מניח אוה"ע ומתגרה בישראל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו אורח משפט (ראי"ה) סי' לה עמ' מח {במקום קדוש צריכים יותר להתרחק מכל דבר המביא לידי עבירה או הרהור, שבמקום שהקדושה מתגברת, מתגבר לעומת זה גם יצר הרע, כמו שכתב בתוספות יום טוב (פ"ה מ"ה}
נב ע"א יצר הרע נדמה לצדיקים כהר תורת מהרי"ם בראשית עמ' קנג
נב ע"א יצר הרע נקרא אבן מהר"ם שיק בראשית עמ' קסז
נב ע"א יצר הרע נקרא מנוול לחם רב על סדור התפילה אות תתמג
נב ע"א יצר הרע נקרא צפון ברכת אברהם (תשנד) עמ' כג, קנא
נב ע"א יצר הרע נקרא צפוני כתונת פסים (תשעא) עמ' כח, כט, קמד
נב ע"א יצר הרע נקרא צפונידרכי אמונה דרך מז
נב ע"א יצרו של אדם פרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא, שלח
נב ע"א יצרו של אדם וכו' ומבקש להמיתו וכו' כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קיא
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר וכו' שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כ
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עלי' בכל יום בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכו אות א
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו הדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ואמר
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בבל יום אמרי אש (טאוב) עמ' רעא
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכ"י שעורי דעת ספר ב עמ' ל
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ע ע"א
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום התרגשות הלב (תשסט) עמ' פז
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום חכמת התורה ויצא עמ' רנד, ער, רפו
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום לחם רב על סדור התפילה אות א' דש, א' תתלו
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום לקוטי שיחות ח"כ עמ' 176
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קסז, ריז
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום צלח רכב עמ' קה
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום תולדות שלמה - רות עמ' רנז, רסז, שלג, שלד
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום תורת השרף ממאגלניצא עמ' יז
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעה
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 60
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר צופה וכו' זרע שמשון וישב אות נז
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקלא
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לד, ע, קע, קעט
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליוברכת יוסף עמ' כה
נב ע"א יצרו של אדם מתגבר עליועיונים במשלי עמ' תיט
נב ע"א יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום אז תתחזק עמ' תסט
נב ע"א יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום לחמי תודה פתיחה דף ו ע"א, ז ע"א, ח ע"ב
נב ע"א יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום תורת אביגדור ח"ד עמ' לה, קפח
נב ע"א יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לודרשות באר יצחק עמ' כד, רכב
נב ע"א יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו' (גירסת העין יעקב) באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפב, רפו, תמח, שמות עמ' תכא
נב ע"א יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו' יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' כ
נב ע"א ישעי' קראו מכשול שג' הרימו מכשול וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 127
נב ע"א ישעיה קראו מכשול לחם רב על סדור התפילה אות א'תשפ
נב ע"א ישעיהו קראו מכשולפרי צדיק צו אות ט, ראה אות טז, ראש השנה אות כד
נב ע"א כי הא דאביי וכו' לא הוה מצי לאוקומיה נפשיה [מהיצר הרע] רוח נכון עמ' תח
נב ע"א כי הגדיל לעשות - אמר אביי: ובתלמידי חכמים יותר מכולם אור מאיר ח"ב עמ' כ
נב ע"א כי הגדיל לעשות אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר מכולםפרי צדיק תרומה אות ח, פ' זכור אות ז, בהעלותך אות ב, דברים אות טו
נב ע"א כי הגדיל לעשות בת"ח יותר מכולםאפיקי ים עמ' שע, תקיח, תקסא
נב ע"א כי הגדיל לעשות ובת"ח יותר בכולם תולדות שלמה - רות עמ' שלג
נב ע"א כי יצר לב האדם רע מנעוריו - גם הקב"ה קוראו רע קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' צד, צו, ויקרא-במדבר עמ' לז
נב ע"א כל הגדול יצרו גדול לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 285
נב ע"א כל הגדול מחבירו הדרת אליהו דרוש ח סי' א ד"ה ועפ"ז, סי' ד ד"ה וע"פ
נב ע"א כל הגדול מחבירו פרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
נב ע"א כל הגדול מחבירו וכו' תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שמג ע"ג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול מסילות הנביאים יהושע עמ' קצב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קצח
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול עולם הפוך פרק צד, צו
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול שעורי דעת ספר ב עמ' סב, צב, רנז
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכא, שט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור תורה השלם (מזריטש) סי' רכט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אורות ונתיבות ח"ה פרק כח אות ב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אז תתחזק עמ' תצו
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קיג, רכז, רצב, שכד, ח"ג עמ' תא-תב, תיג, תמא-תמב, תעב, ח"ד עמ' פב, קצח, רט, ח"ה עמ' כד, פב, צג, קיד, קיט, קנג, קנט, רב, רסג, ש, ח"ו עמ' קט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אמרי אש (טאוב) עמ' קב, תמט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נה
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תמח, תנה-ו, יהושע-שמואל עמ' קנא
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו באר שרים במדבר פ' חקת דרוש א אות ב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ע ע"א
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ברכת אברהם (תשנד) עמ' ה, כה, קעד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר ז
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' עו
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מא, מהד' ז סי' מא, צג, מהד' ח סי' טו
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ער
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרך ה' השלם עמ' צב - דרך לחיים
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרכי התשובה עמ' סו, פה, קפב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסב ד"ה על, ח"ד עמ' שה ד"ה אי
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרשות מהר"ם שיק עמ' תסט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו המאור הגדול (גר"א) עמ' תשי
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יא ע"א
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו התרגשות הלב (תשסח) עמ' עד, צה, קכג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו התרגשות הלב (תשסט) עמ' פט, רסג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו חכמת התורה ויקרא עמ' רסט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' רב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו טיול בפרדס ח"א עמ' שלה, ח"ב עמ' שעד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו לחמי תודה פתיחה דף ה ע"א, גוף הספר דף ז ע"ב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו לקוטי שיחות ח"ג עמ' 748, ח"י עמ' 203, חכ"ז עמ' 76
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכח
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מאיר נתיבות ח"א עמ' רצג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנז
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מחזה עינים (לוויטאן) עמ' מט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מנות הלוי (תשסב) עמ' שנח, שסא
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מעדני אשר נישואין עמ' קיד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' ע
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו עשרה מאמרות (תשס) עמ' צ
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו פרי חיים (קלוגר) עמ' מב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו קומץ המנחה (צונץ) דרוש סט אות ד, דרוש עג אות ד, דרוש עו אות ב, דרוש קיז אות ד, דרוש קכא אות א, דרוש קלו אות ז
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק י הערה יז
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תהלות ישראל (מג'לד) עמ' נה
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת אביגדור ח"ג עמ' פא, קעו
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת מנחם חי"ג עמ' 310, חי"ט עמ' 172
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת מנחם חל"ה עמ' 188, חל"ז עמ' 58
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת מנחם חלק לג עמ' 287
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת מנחם חנ"ד עמ' 186, חנ"ה עמ' 126
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת מנחם חנ"ט עמ' 347
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוהר יראה מאמר ל, נג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוחכמת התורה בראשית עמ' ריב, רלה
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קלח
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כה, ח"ב עמ' נו
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנותורת העולה (תשעה) עמ' שלג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' כב, ח"ג סי' קמט, ח"ה סי' לד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' נא, קכח
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' תלו, תנג
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 122
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 101
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' ריד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו קרן לדוד שמות עמ' רל
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו רוח נכון עמ' כז, קסב
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שרגא המאיר על התורה עמ' צא, רצד, תכב, תפט
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קסג, ח"ב עמ' שלז, שס
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנואור שרגא עמ' רמד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנוכרם טוביה עמ' רפד
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנועיונים במשלי עמ' תנ
נב ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדולאהבת ציון (תשסד) עמ' קג
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו תורת אליהו עמ' כו, קצא
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו לב דוד (תשסט) עמ' עח
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו מאורי אור (אתרוג) מלואים אות ס
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו תורת מנחם חמ"ו עמ' 356
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנואלשיך על חמש מגילות עמ' רצד, שמז, שנג
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנודרשות באר יצחק עמ' מב
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנולבושי בדים סעיף נז
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול וכו'אפיקי ים עמ' תנה
נב ע"א כל הגדול מחבית יצרו גדול ממנו ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר צה
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו בית אלהים שער ב עמ' סט, קכט
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו דברי סופרים סי' יט (עמ' 15), *לח (עמ' 39, 41), ישראל קדושים עמ' 10, 112, רסיסי לילה סי' *יב (עמ' 13), יג (עמ' 14), *כו (עמ' 37-36), כח (עמ' 39), לקוטי מאמרים עמ' 138, 201, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51, 55), קדושת השבת סי' ז (עמ' 40, 43), שיחת מלאכי השרת עמ' 22, 76, צדקת הצדיק סי' קלד, ריט, רכה, רמג, רמח
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו המאיר לארץ (שיינברג) עמ' צו
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חכמת התורה אמור עמ' צד
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חכמת התורה וארא עמ' קצד
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חכמת התורה מקץ עמ' רי
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמו, רנו, רנז
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצ; פנקס יג עמ' כג-כד; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' פז-פח {רבי עקיבא, לפי גדולתו ניתנו לו כחות עמוקים בעמקי הרע להשלימם [הערת המלקט: ולכן הזכיר שממן שהיה עם הארץ היה אומר "מי יוון לי ת"ח ואנשכנו כחמור"] ולא היה יכול להעלות גם את הניצוצות שבאו לגורלו מהמת אבותיו הנכריים בלי שימסור נפשו למות על קדושת השם}
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו קהלת יעקב פורים עמ' תקסה
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו שם דרך - כתר תורה עמ' קעד
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רסה, רפו
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנופרי צדיק לחנוכה אות ט, מקץ אות ט, בא אות א, תרומה אות *ח, פ' זכור אות א, פ' פרה - הבדלה, ל"ג בעומר אות ח, מצורע אות י, בהר אות ב, ט, בהעלותך אות י, מטות אות יד, ואתחנן אות ז, וילך אות כא
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו מחיר יין (תשעט) עמ' סא
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו מצווה ועושה ח"א עמ' ריז
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו תורת החסידות (ריי"צ) עמ' 17
נב ע"א כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו אסופת מערכות שמות ח"א עמ' קט
נב ע"א לב טהור וכו' מכלל דאיכא טמאפרי צדיק וישב אות ז, ט, לחנוכה אות ב, בשלח אות א, ואתחנן אות ב, סוכות אות לה
נב ע"א למה יצה"ר דומה בתחלה כו' זכרון דברים (תשנט) עמ' קד
נב ע"א לע"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו שעורי דעת ספר ב עמ' כט
נב ע"א לע"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ויקרא יעבץ עמ' רסט
נב ע"א לע"ל שעוסקין בהספד ואין יצה"ר שולט וכו' אנשים לבד ונשים לבד לקוטי שיחות חי"א עמ' 58
נב ע"א לעולם לא נעשה אדם רשע בפעם אחת, רק עבירה גוררת עבירהדרשות באר יצחק עמ' יח
נב ע"א לעת"ל היצה"ר נדמה לצדיקים וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ד
נב ע"א לעת"ל הקב"ה מביא ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים הללו בוכין והללו בוכין שרגא המאיר על התורה עמ' שטו, שסו, תלו
נב ע"א לעת"ל הקב"ה ישחוט את היצה"ר דרך ה' השלם עמ' צג - עיונים
נב ע"א לעת"ל יתבטל יצה"ר דברי חנינא - מזלות עמ' כט
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה היצה"ר ושוחטוחכמת התורה בראשית עמ' יז, קצג, שב, תקכה
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרמא
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' שכה
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה יצה"ר ושחטואהבת ציון (תשסד) עמ' קמט
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר וכו' זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לו
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו דברי שאול בראשית עמ' שנא, שצז, ויקרא עמ' נז
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' עו, תיז
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו פתח טוב עמ' נד
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו תורת מנחם ח"י עמ' 64, חכ"ה עמ' 30
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' בית אלהים שער ב עמ' ס, ע
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר גדול אור תורה השלם (מזריטש) סי' רכט
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צה
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסט, תרטז
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטוכתר שם טוב (תשסד) סי' עח, קכח, רסה
נב ע"א לעת"ל מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו אמרי אש (טאוב) עמ' קכד, קלח, קנא, תקצא
נב ע"א לעת"ל מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קע
נב ע"א לעתי"ל מביא הקב"ה ליצה"ר וכר הללו בוכין והללו בוכין וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סה
נב ע"א לעתיד הקב"ה מראה להם יצה"ר הדרת אליהו דרוש ח סי' א ד"ה ועפ"ז
נב ע"א לעתיד הקב"ה שוחטו ליצה"ר צדיקים נדמה להם כהר ורשעים כחוט השערה וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש סט אות ד, דרוש פא אות ה, דרוש קכח אות ה
נב ע"א לעתיד לבא אין יצה"ר שולטלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמג
נב ע"א לעתיד לבא הקב"ה שוחטו ליצה"ר אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קפח
נב ע"א לעתיד לבא יהיה היצה"ר דומה לרשעים כחוט השערה חכמת התורה קדושים עמ' פא
נב ע"א לעתיד לבא לצדיקים נדמה להם היצר הרע כהר גבוה, ולרשעים כחוט השערה ארוחת תמיד עמ' תקצח ע"א ד"ה ולבוונת
נב ע"א לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים והרשעים וכו' הללו בוכין והללו בוכין וכו'עבודת עבודה (תשסד) עמ' ש
נב ע"א לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצר הרע ושחטו שמלת אליעזר ח"א עמ' תטו
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים הצדיקים נדמה להם כהר גבוה והרשעים נדמה להם כחוט השערה וכו' חן טוב (תשסה) שמות עמ' תקכג
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם בחוט השערה ההלו בוכין והללו בוכין וכו' הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף י ע"ב
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו השיר והשבח ח"א עמ' שפה, ח"ב עמ' מג, קנז, רמד
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מא ע"ד, נא ע"ד, נז ע"ד
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קע
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים וכו' זך ונקי עמ' צ
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צלח רכב עמ' מז, רלב
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכג, ערה, ח"ב עמ' מג, מט, קיב-קיג, רסז, ח"ג עמ' תסה, ח"ד עמ' קב, רכב, רכה, ח"ה עמ' קיד, קיט, רב, שכ, ח"ו עמ' סט, קפב, ריב, רסז-רסח, רפז
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כה
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו לפני הצדיקים כו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנג, קסד
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסד, תקמח, ב' רנח, ויקרא עמ' רצז, תרכב, דברים עמ' קמז, תרנא, תרסא, תרצו-ז, יהושע-שמואל עמ' צה, מלכים עמ' שדמ
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו עשרה מאמרות (תשס) עמ' [ס]
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קע
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים וכו' דרשות מעבר יבק עמ' ע
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין והללו בוכין צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כב, נט
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוהפרי צדיק בראשית אות ה, חיי שרה אות ד, לר"ח כסלו אות ו, תולדות אות ד, וישלח אות ד, מקץ אות ט, פסח אות ה, יד, כה, בהעלותך אות יג, וילך אות כא, שופטים אות ג, האזינו אות ו, סוכות אות יא
נב ע"א לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים דרכי התשובה עמ' קנה
נב ע"א לעתיד לבאישועה ורחמים עמ' רז
נב ע"א לעתיד לבא, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
נב ע"א לעתיד לבוא מורשה - שיחות למועדים עמ' צא
נב ע"א לעתיד לבוא אתא הקב"ה ושחט למלאך המותמנחת ישראל עמ' רפח
נב ע"א לעתיד לבוא הצדיקים היצה"ר גרמה להם כהר עטרת יהושע שמות עמ' קיד
נב ע"א לעתיד לבוא הקב"ה מביא יצה"ר ושוחטו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פז
נב ע"א לעתיד לבוא הקב"ה מביאו להיצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים שפע טוב (טייטלבוים) עמ' כג
נב ע"א לעתיד לבוא הקב"ה שוחט היצה"ר חכמת התורה ויצא עמ' שיב
נב ע"א לעתיד לבוא הקב"ה שוחטו ליצה"ר, צדיקים בוכים ורשעים וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רכא
נב ע"א לעתיד לבוא וכו' לצדיקים נדמה להם כהר מאור עינים (תשעה) עמ' תקז
נב ע"א לעתיד לבוא יבטל הקב"ה את היצה"ר קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קצג
נב ע"א לעתיד לבוא לא יהיה יצה"ר בעולם חכמת התורה תולדות עמ' תיא
נב ע"א לעתיד לבוא מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו תורת משה (אלמושנינו) עמ' יא
נב ע"א לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר וכו' חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"יב עמ' מג
נב ע"א לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו, צדיקים נדמה דרשות הצל"ח השלם עמ' לא, רעט
נב ע"א לעתיד לבוא מביא הקב׳׳ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה. יצר הרע גדמה בגמל טעון פשתן, וע"י התורה שנלמד בלהבה נשרף היצר הרע בלילפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פח
נב ע"א לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פג ע"א
נב ע"א לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר באר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
נב ע"א לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' פז, שעב
נב ע"א לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קמא
נב ע"א לעתיד לבוא עתיד הקב"ה לשחוט ליצר הרע שער החצר (תשעב) סי' קלח
נב ע"א לעתיד מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו תפלה למשה (בנימין) עמ' רלז
נב ע"א לעתיד צדיקים יבכו איך זכו לכבוש ההר הגדול טיול בפרדס ח"א עמ' קמט, קצ, שצא, ח"ב עמ' רד, שעד
נב ע"א לצדיקים נדמה היצה"ר כהר גבוה וכו' לחמי תודה דף ז ע"ב
נב ע"א לצדיקים נדמה כהר גבוה לרשעים נדמה כחוט השערה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעז
נב ע"א לצדיקים נדמה להם כהר פניני יחזקאל עמ' שסג
נב ע"א לצדיקים נרמה להם כהר ולרשעים נדמה כחוט קהלת יעקב חנוכה עמ' שכח
נב ע"א לרשעים נדמה להם יצה"ר כחוט השערה ולצדיקים כהר ישמח חיים (תשסה) מע' ז אות ג
נב ע"א לרשעים נדמה להם כחוט השערה חיים לגופא (תשסה) עמ' לה
נב ע"א מביאו הקב"ה ליצה"ר (הצפוני) ושוחטו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 301
נב ע"א מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפד
נב ע"א מביאו ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים וכו'אפיקי ים עמ' סג
נב ע"א מה שדורשים על הפסוק בזכריה ח' יסוד ושורש העבודה שער צוואה פל"ו
נב ע"א מהרש"א - על הגמ' הללו בוכין והללו בוכין וכו'לחמי תודה דף קלד ע"א
נב ע"א מהרש"א, דיצה"ר הוא כוחו של עשיו שנקרא הר שעיר גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצד
נב ע"א מלמד שהרגו ליצר הרעהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' עו
נב ע"א מניח או"ה ומתגרה כו' ובתלמידי חכמים יותר מכולן לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"ג
נב ע"א מעשה באחד שקנה סנפירין ובא לבדקו נתנו על הסדן והכה בקורנס פרי צדיק ראה אות ט
נב ע"א משה קראו ליצר הרע ערל עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 18
נב ע"א משה קראו ערל באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרלב
נב ע"א משה קראו ערל שנאמר ומלתם את ערלך לבבכםפרי צדיק וארא אות ו, ר"ח ניסן אות א, פסח אות יד, מד, שמיני אות ג, ר"ח סיון אות ד, לחג שבועות אות כ, ר"ח תמוז אות ד, עקב אות יג, שופטים אות טו
נב ע"א משיח בן דוד יבקש מהקב"ה שיחיה רנת יצחק ישעיה עמ' קמט
נב ע"א משיח בן יוסף לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 259
נב ע"א משיח בן יוסף לקוטי שיחות חל"ה עמ' 162
נב ע"א משיח בן יוסף מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 69, 75
נב ע"א משיח בן יוסף יבוא קודם משיח בן דוד לחם רב על סדור התפילה אות א' קצג
נב ע"א משיח בן יוסף נהרג והקב"ה שואל למשיח בן דוד שאל ממני דבר וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצד, ח"ה עמ' עדר, ח"ו עמ' שנה, שסב
נב ע"א משיח בן יוסף שנהרג וכו' אשר דקרו דובר צדק עמ' 14, שיחת מלאכי השרת עמ' 24, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 41), *ט (עמ' 70-71), יא (עמ' 89), לקוטי מאמרים עמ' 164, פוקד עקרים סי' ב (עמ' 8), *ז (עמ' 31), ח (עמ' 32)
נב ע"א משיח בן יוסף שנהרג וכו' אשר דקרופרי צדיק וישב אות י, ל"ג בעומר אות א, ערב יוכ"פ אות ב, ח
נב ע"א נדמה להם כהר פרי חיים (קנולר) פרשת שמיני, אחרי
נב ע"א נדמה להם כהר תורת מנחם חכ"ז עמ' 172
נב ע"א נדמה להם כהר תורת מנחם חלק מ עמ' 18
נב ע"א נדמה להם כהר תורת מנחם חנ"ט עמ' 16, 255, חלק ס עמ' 382
נב ע"א נדמה להם כהר גבוה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 460
נב ע"א נתן עיניו בביהמ"ק הא' והחריבו תורת מנחם ח"ט עמ' 86, 107
נב ע"א נתן עיניו במקדש כו' והחריבו דרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"ב
נב ע"א עין רואה ולב חומדקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קע
נב ע"א עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רג, שפד
נב ע"א על יצה"ר שנהרג בית ישי - דרשות עמ' צד
נב ע"א על משיח בן יוסף שנהרג - הרעיון השייך לדודות) מאמרי הראי"ה ההספד בירושלים עמ' 94-99
נב ע"א על משיח בן יוסף שנהרג אורות עמ' קס (ו); פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' לז {במשיח בן יוסף מתגלה תכונה של לאומיות ישראל, אבל יש שם מגרעות של אהבה פרטית יתרה, על כן עתיד משיח בן יוסף ליהרג, ומלכות אמתית תהיה ע"י משיח בן דוד, וזה קרוב ג"כ לענין יצר הרע שייהרג}
נב ע"א על משיח בן יוסף שנהרג עשרה מאמרות (תשס) עמ' רפג
נב ע"א על שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו קהלת יעקב יוה"כ עמ' לח
נב ע"א פגע בך מנוול זה משכהו לביה"מ נצחו מוטב ואם לא יקרא קרי"ש וא"ל וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בלק עמ' רלט
נב ע"א צדיקים בוכין ואומרים איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין וכו' תורת מהרי"ם בראשית עמ' לג, רט
נב ע"א צדיקים בוכין ואומרים האיך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים וכו' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' יג, סה
נב ע"א צדיקים בוכין ואומרים האיך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קב, קסד, רנח
נב ע"א צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קמב, קמה
נב ע"א צדיקים נדמה להם בהר אמרי אש (טאוב) עמ' רנב, תמב
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר ברכת אברהם (תשנד) עמ' לח, קעד
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר טל חיים (פרידלנדר) עמ' קלז, שז
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר תורת מנחם חי"ט עמ' 302, ח"כ עמ' 64
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר תורת מנחם חלק לג עמ' 204, חלק לד עמ' 296
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכז
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה אמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' צד
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 55 (סי' סא), 58 (סי' סד), ישראל קדושים עמ' 41, תקנת השבין סי' י (עמ' 91), דברי סופרים סי' לח (עמ' 40), לקוטי מאמרים עמ' 94, 157, צדקת הצדיק סי' מד, דובר צדק עמ' 10, 29
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' הללו בוכין והלל ובוכין פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפז-קפט; פנקס יג עמ' כא-כג; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' פו-פז {יש בעולם צורך של אלו הפועלים ע"פ כחות דעים, והצדיקים יהיו נבהלים כאשר יראו עוצמת ענין זה}
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים וכו' כחוט השערה תהלה לדוד (והרמן) פרק נ פסוק טז הערה א, פרק קכו פסוק ג הערה יז
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה ראשית דעת (אטון) עמ' רצט
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה תורת מהרי"ם שמות עמ' קכז, ריא
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תק ד"ה ואמנם
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסו, תמח, תנ, תנה
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה וכו' מאמץ כח (תשעה) עמ' שכה, שע
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערהשארית מנחם - מאמרים עמ' לז
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' יג, קמב, קנה
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוהמנחת יואל עמ' שכ
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוהצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלח
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר ויבכו חכמת התורה וארא עמ' קצו, תקסג
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר וכו' לחם רב על סדור התפילה אות קז, א' נה
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' שצ
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר ומהרש"א עולם הפוך פרק צד
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהרדרשות באר יצחק עמ' קטו
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהרלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פא
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר, ומהרש"א רנת יצחק תהלים עמ' קלא
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר, מהרש"א חכמת התורה תולדות עמ' רט
נב ע"א צדיקים נדמה להם כהר, רשעים נדמה להם כחוט השערה מנות הלוי (תשסב) עמ' שסא
נב ע"א צדיקים נדמה להם להר גבוה ולרשעים נדה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תד
נב ע"א צדיקים נדמה להם להר גבוה ולרשעים נדמה וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ב
נב ע"א צדיקים נרמה להם כהר פרי חיים (קלוגר) עמ' קד
נב ע"א צופה רשע לצדיק זה יצה"ר, שאלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו לקט אמרי קודש - מועדים עמ' ער
נב ע"א צפוני זה היצר הרע באר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ד אות ג
נב ע"א צפוני זה יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם אמרי רבי שפטיה עמ' קנג
נב ע"א רש"י ד"ה שעסוקין בהספד - ועוד שאין יצה"ר שולט כדאמר קרא והסירותי את לב האבן ולקמן אמר שהקב"ה שוחטוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסט, תרטז
נב ע"א רשעים נדמה להם כחוט השערה לקוטי שיחות ח"א עמ' 83
נב ע"א רשעים נדמה להם כחוט השערה תורת מנחם ח"י עמ' 290
נב ע"א רשעים נדמה להם כחוט השערה וכו' דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רכב
נב ע"א רשעים נדמה להם כחוט השערה וצדיקים כו' תורת שמואל (מהר"ש) מצה זו תרמ עמ' טו
נב ע"א שבע שמות פרי חיים (קנולר) פרשת וישלח, מצורע, אחרי
נב ע"א שבע שמות יש לו להיצה"ר וכו' שרגא המאיר על התורה עמ' קב
נב ע"א שבע שמות יש לו ליצה"ר זרע שמשון וילך אות ז
נב ע"א שבע שמות יש לו ליצה"ר וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכד
נב ע"א שבעה שמות יש לו וכו' צפוני דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסו, קצב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר אמרי רבי שפטיה עמ' נב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר השיר והשבח ח"א עמ' קכב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר ישראל קדושים עמ' 22, 119, 124, רסיסי לילה סי' נ (עמ' 110), צדקת הצדיק סי' מה, צז, דובר צדק עמ' 29
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר רנת יצחק ישעיה עמ' שו, תהלים עמ' קל
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר תהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה ט, פרק סה פסוק י הערה יח, פרק צד פסוק יט הערה לא, פרק קד פסוק יד הערה יח
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר תורת מנחם חנ"ט עמ' 33
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צח
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רע וכו' אמרות חיים עמ' מ
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' צז
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' דרשות מעבר יבק עמ' לא
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' יואל קראו צפוני וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ריא, רנ, רעח, שמו
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' יחזקאל קראו אבן הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נח ע"ב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' יחזקאל קראו אבן וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלא
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' יחזקאל קראו אבן, שנא' והסירותי את לב האבן וגו' זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפג
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"ר אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תרכה
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"רחכמת התורה בראשית עמ' שב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"רפרי צדיק בראשית - הבדלה, ר"ח כסלו אות א
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצה"רתורת העולה (תשעה) עמ' צו, רט, תצח, תקמה
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' כד, קפג
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע אמרי אש (טאוב) עמ' קטו, קלח, תמב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לה
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע מדבר קדמות (תשסח) עמ' עו
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' מנות הלוי (תשסב) עמ' שנז, שסא
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' ישעיה קראו מכשול וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכה
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' שונא שנאמר אם רעב שנאך האכילהו לחם וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קעח
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' שלמה קראו שונא שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפה
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפג
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע, הקדוש ברוך הוא קראו רע באמונה שלמה עמ' תסב
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קראו רע וכו', משה קראו ערל וכו' דוד קראו טמא וכו' שלמה קראו שונא וכו' ישעיה קראו מכשול וכו' יחזקאל קראו אבן וכו' יואל קראו צפוני דרכי התשובה עמ' סט
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע... ישעיה קראו 'מכשול'...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 173
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע... צפוני זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 474
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע.וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ו
נב ע"א שבעה שמות יש לו ליצר הרע: רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוניבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' סד, סז
נב ע"א שבעה שמות ליצר הרע, צפון, שונא טיול בפרדס ח"א עמ' קז, קסד, ח"ב עמ' רצא
נב ע"א שבעה שמות נקרא היצר הרע וכו' ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ע"ג ע"ב (דף רס"א ע"א ד"ה ורחש), ודף קנ ע"ב (דף תקל"ט ע"א ד"ה וזה)
נב ע"א שבעה שמות נקראו לו קרן לדוד בראשית עמ' מח
נב ע"א שבעה שמות נקראו ליצה"ר וכו' מחיר יין (תשעט) עמ' לד
נב ע"א שונאך זה היצה"ר שהוא שונאו של אדםנחלי מים (מלאח) עמ' כו
נב ע"א שלמה קראו [ליצה"ר] שונא, שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים ורש"י: הטריחהו "במלחמתה" של תורה דכתיב לכו לחמו בלחמי באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ע
נב ע"א שלמה קראו [ליצר הרע] שונא פתגמי אורייתא ח"א עמ' שיז
נב ע"א שלמה קראו ליצה"ר שונאעיונים במשלי עמ' תקמז, תקנו
נב ע"א שלמה קראו ליצר הרע שונא המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעו
נב ע"א שלמה קראו שונא באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפו
נב ע"א שלמה קראו שונא הדרת אליהו דרוש ט סי' א ד"ה ובאופן
נב ע"א שלמה קראו שונא וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' צח
נב ע"א שלמה קראו שונא וכו' ראה חיים חלק ב דף ס"ז ע"ב (דף רל"ה ע"ב ד"ה והרי)
נב ע"א שלמה קראו שונא שנאמר אם רעבפרי צדיק לחנוכה אות א, פ' זכור אות ב, פורים אות א, ב, פסח אות מז, בחוקותי אות ג, י, מסעי אות ד, עקב אות יג, כי תצא אות ב, נצבים אות יב, האזינו אות יב, סוכות אות יח, נג
נב ע"א שלמה קראו שונאראה חיים ח"ב דף סז ע"ב [רלה ע"ב ד"ה והרי]
נב ע"א שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל ובת"ח יותר מכולן באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפב, תנה, תתכט, דברים עמ' תקנג, יהושע-שמואל עמ' קנא
נב ע"א שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל מחזה עינים (לוויטאן) עמ' ריב
נב ע"א שמניח האומות העולם ומתגרה בישראל מהר"ם שיק שמות עמ' פג
נב ע"א שנאמר "אם רעב שונאך וגו"' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק כא-כב
נב ע"א שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנד ע"א, קצז ע"א
נב ע"א שקאי על היצה"ר קהלת יעקב עשי"ת עמ' תלז
נב ע"א תוס' ד"ה אם ברזל - משמע שהפטיש הוא ברזל מפוצץ סלע וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 30
נב ע"א תלא נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' סג
נב ע"אבריכות המעיין עמ' סח
נב ע"אבריכות המעיין עמ' צג
נב ע"ב [יצה"ר] ולבסוף קראו אורח וכו' שנא' ויבא הלך לאיש גר לעשות לאורח אור תורה השלם (מזריטש) סי' רנב
נב ע"ב א' ב' דרבי חייא ישמח חיים (תשסה) מע' י אות מד
נב ע"ב אבן קטן יש לו לאדם וכו' זך ונקי עמ' עו
נב ע"ב אבר א' יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע דרך ישרה עמ' ריח
נב ע"ב אבר קטן יש באדם וכו' בית אלהים שער ב עמ' ס
נב ע"ב אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קלח
נב ע"ב אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע וכו' שרגא המאיר על התורה עמ' קמט
נב ע"ב אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעב שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ריח
נב ע"ב אבר קטן יש באדם משביעו ברכת אברהם (תשנד) עמ' קלא
נב ע"ב אבר קטן יש באדם, המשביעו - רעב שירי משכיל כלל ד פרט ג
נב ע"ב אבר קטן יש בו לאדם וכו' משביעו רעב לקוטי מאמרים עמ' 217, 222, צדקת הצדיק סי' רנח, דובר צדק עמ' 30, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יד), 74 (סי' עט), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' כז (עמ' 33)
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם וכו' טהרת יו"ט חי"ח עמ' קיט, קמד
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' קעח
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם כו' רעב תורת מנחם חנ"ה עמ' 24
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' צט, קלג
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תעג, תעד
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכה
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב אור תורה השלם (מזריטש) סי' שצה
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב ברכת טוב עמ' שכו
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צא
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צו
נב ע"ב אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צד
נב ע"ב אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לצדיק טוב לשכינו תהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ט
נב ע"ב אטב"ח של ר' חייא, ורש"י קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כה
נב ע"ב אין מים אלא תורה טיול בפרדס ח"א עמ' קנב
נב ע"ב אלמלא ג' מקראות הללו שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' נט
נב ע"ב אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראל וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלט
נב ע"ב אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראל, חד דכתיב ואשר הרעותי וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפא, ויקרא עמ' שצה
נב ע"ב אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו רגליהן וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפח, ח"ג עמ' סה, ח"ד עמ' רנט
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזר לו אינו יכול מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קטו, רמז, ח"ב עמ' תקכח
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו מהר"ם שיק בראשית עמ' ח
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' סב
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו בית יעקב (תשסא) עמ' עב, עג, עט, קיג, קכט, קעב, קעד, רלו, רמא, קצה, סב
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו דרשות מהר"ם בנעט עמ' רפח
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו ויבא יוסף עמ' קפד
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קח, רלד
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו תורת מנחם חל"ח עמ' 206, חל"ט עמ' 187
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו אור ישע (ראפשיץ) עמ' לז
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו אמרי אש (טאוב) עמ' שסו
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו בנין שאול עמ' לא, לד
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו קרן לדוד בראשית עמ' טז, רפח, שצה, שמות עמ' קיח, רא
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו תורת מנחם חלק ס עמ' 160, 181, 382, חס"א עמ' 176
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לועבודת עבודה (תשסד) עמ' רב
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצה
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו וכו' דרך מצותיך (חב"ד) דף קנה ע"א
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קב, רצא
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו וכו' תורת מנחם חמ"ט עמ' 135, 354, חלק נ עמ' 237
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' נג-נד
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו שפע טוב (טייטלבוים) עמ' עד, צז
נב ע"ב אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו אורות ונתיבות ח"ה פרק יז אות לח, מב, מג
נב ע"ב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אין יכול לו לקוטי שיחות חל"א עמ' 134
נב ע"ב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו אמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' סד-סו
נב ע"ב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 68
נב ע"ב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 30
נב ע"ב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו תורת מנחם ח"א עמ' 74, חי"א עמ' 18, חי"ג עמ' 25, 310, חי"ד עמ' 31, חט"ו עמ' 279, חי"ט עמ' 172, 262
נב ע"ב אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמד
נב ע"ב אלמלא מקראות אלו דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנב
נב ע"ב אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראל וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קי
נב ע"ב אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רעא, שעב, שעז
נב ע"ב אלמלי הקב"ה עוזרו וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיט, שלח
נב ע"ב אם אבן הוא נימוח עטרת יהושע ויקרא עמ' לו
נב ע"ב אם אבן הוא נימוח דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ס, קעו
נב ע"ב אם אבן הוא נמוח אם ברזל הוא מתפוצץ אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' טז
נב ע"ב אם ברזל הוא וכו' וכפטיש יפוצץ סלעפרי צדיק ויגש אות טו, פסח אות כז
נב ע"ב אם פגע בד מנוול זה משכהו לביהמ"ד לחם רב על סדור התפילה אות א'פב
נב ע"ב אם פגע בך וכו' משבחו לביהמ"ד ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקפט
נב ע"ב אם פגע בך יצה"רמשיבת נפש עמ' סא, קמא, רכג, רסג, רסט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רנה
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה ס' השיחות (ריי"צ) ת"ש עמ' 138
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה פתח טוב עמ' צ, קמו, קנד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה שעורי דעת ספר ב עמ' רב
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קכח
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קכד, ח"ד עמ' קג, ח"ה עמ' כו, קצב, רמז, שכ, ח"ו עמ' קלה, עדר
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה וכו' דרך מצותיך (חב"ד) דף יח ע"א
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה וכו' זכות ישראל - עשר צחצחות פרק ח אות כט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' סה
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש שער החצר (תשעב) סי' קלח, תנח
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' עו
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד ברכת אברהם (תשנד) עמ' קסז
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רפד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קח
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שפח, תקפט, ח"ב עמ' תשפט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד לחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, ה ע"א, ה ע"ב, ז ע"א, ח ע"א, גוף הספר דף ד ע"ב, ט ע"א, יט ע"ב, לג ע"א, קה ע"א, קעה ע"א, קפ ע"ב, ריא ע"ב, רמא ע"א, רמט ע"ב
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' מד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מעדני אשר נישואין עמ' קיב
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קג
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד תורת מנחם חי"ט עמ' 87
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץעבודת עבודה (תשסד) עמ' קמד, קסא
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח וכו' לב דוד (תשסט) עמ' ד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבץ הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אור תורה השלם (מזריטש) סי' מד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד וכו' אם ברזל הוא מתפוצץ דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קס, קצא, שכה
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דאהבת ציון (תשסד) עמ' לח
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דאהבת ציון (תשסד) עמ' קלט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמד"ר תורת מנחם חל"ז עמ' 198
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' טז, פז
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אמרי אש (טאוב) עמ' רעא
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אש דת (אסאד) עמ' קעה, רנד, רס
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש באר שרים פרשת האזינו דרוש ג אות ב
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש באר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ח
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קטז אות א, מאמר רג אות א
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' לט, ריט, קסה, ח"ב עמ' רנה, רפו
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דברי סופרים סי' כו (עמ' 20), רסיסי לילה סי' י (עמ' 10), לקוטי מאמרים עמ' 133, 158, 180, צדקת הצדיק סי' רלו, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14), יט (עמ' 158), עת האוכל עמ' 238 (סי' יב), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 39)
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ק, שיב
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שעה
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש זך ונקי עמ' ק
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש טל חיים (פרידלנדר) עמ' רי
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש לפרקים (תשסב) עמ' ס, קו
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש מצווה ועושה ח"א עמ' סו, תכח, תקמט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש צלח רכב עמ' ה, שכו
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכ
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ב, תצ
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נימוח דרכי התשובה עמ' סו, סז
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ באמונה שלמה עמ' תט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ ראשון לציון (תשעח) עמ' קעד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבץ הוא'נימוח מאור עינים (תשעה) עמ' תתעז
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק יא אות מא
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' צו
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשכתר שם טוב (תשסד) סי' יד
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רנט
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, נח אות ג, לך לך אות י, ר"ח כסלו אות ג, ויצא אות ב, ז, וישלח אות ג, לחנוכה אות ב, יד, ויחי אות יג, טו, שמות אות ד, ה, יא, וארא אות ה, יא, ר"ח, שבט אות א, ב, בא אות ד, תרומה אות ח, תצוה אות יב, פ'זכור אות ב, יא, פ' פרה אות א, ה, ויקהל אות ז, יא, פ' החודש אות ה, פסח אות ד, יב, כט תזריע אות ה, מצורע אות ו, בחקתי אות א, ר"ח סיון אות ב, ד, לחג שבועות אות, יא, נשא אות ז, ואתחנן אות ז, כי תצא אות א, ב, מוצאי יוכ"פ אות ו, סוכות אות כח, נא
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זהבאר מחוקק (תשעה) עמ' פ
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה, משכהו לביהמ"ד הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"א
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רב
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זו משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח כו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנח, קסג
נב ע"ב אם פגע בך מנוול זול משכהו לבית המדרשס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ט
נב ע"ב אם פגע בך מנול זה משכהו לביהמ"ד מחיר יין (תשעט) עמ' ס, קכ
נב ע"ב אם פגע בן מנוול זה (יצה"ר - רש"י) משפהו לביהמ"ד וכו' ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קכז
נב ע"ב אם פגע בן מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ ראשון לציון (תשסח) עמ' קי
נב ע"ב אמר כי אילמלא שלש מקראות אלו ישראל קדושים עמ' 120, לקוטי מאמרים עמ' 183
נב ע"ב אמר ר"ל יצרו של אדם מתגבר עליו רסיסי לילה סי' כט (עמ' 41), נ (עמ' 111), תקנת השבין סי' ח (עמ' 72), צדקת הצדיק סי' יב, קפז, *רכב-רכג, רכז, רלז, רסג, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 39 (סי' לו), 48 (סי' נב), 68 (סי' ע), קדושת השבת סי' ד (עמ' 20), לקוטי מאמרים עמ' 119, 143, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 56), ישראל קדושים עמ' 7, דובר צדק עמ' 22, 42, 46, 55
נב ע"ב אמר ר"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו שנאמר ה' לא יעזבנו בידופרי צדיק נח אות ז, לך לך אות י, חיי שרה אות ד, ויצא אות *ב וישלח אות ו, וישב אות ד, לחנוכה אות ג, כ מקץ אות ט, ויחי אות ג, טו, ר"ח שבט אות ה, משפטים אות יא, ר"ח אדר אות ב, פ' זכור אות א, פסח אות כז, מה, ר"ח אייר אות ה, ו, תזריע אות יא, קדושים אות יא, בהר אות ב, ל"ג בעומר אות ח, בחוקותי אות יג, במדבר אות יח, נשא אות ד, בהעלותך אות ו, י, ר"ח תמוז אות ג, קרח אות ח, פנחס אות י, טז, חקת אות ב, מטות אות יד, מסעי אות ט, ואתחנן אות ז, כי תצא אות א, ב, כי תבא אות י, האזינו אות יב, ראש השנה אות ח, כד, וילך אות יז, כא, מוצאי יוכ"פ אות ו, האזינו אות יב, סוכות אות א, ד, יא, כה
נב ע"ב אמר רב חנא בר אחא אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע דרכי התשובה עמ' קפא
נב ע"ב אמר רבא בתחילה קראו הלך דרכי התשובה עמ' נט
נב ע"ב אמר רבא בתחילה קראו הלך ולבסוף ישראל קדושים עמ' 22, רסיסי לילה סי' לח (עמ' 66), נד (עמ' 148), תקנת השבין סי' י (עמ' 78), מחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 7), יח (עמ' 153), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
נב ע"ב אמר רבא בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעא
נב ע"ב אמר רבא בתחילה קראו הלך ולבסוףפרי צדיק נח אות ב, מצורע אות א, קדושים אות ו, יא
נב ע"ב אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בבל יום ומבקש להמיתו, שנאמר 'צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו', ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו כתב סופר אגדות כאן
נב ע"ב אמר רשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בבל יוםאהבת ציון (תשסד) עמ' לג
נב ע"ב אמר רשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אהבת ציון דרוש ג
נב ע"ב אני גרמתי שבראתי יצר הרע טיול בפרדס ח"א עמ' קמג, שלו, ח"ב עמ' שלב, שפ, תיח
נב ע"ב אס פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, נימוח. אם ברזל הוא, מתפוצץ ראשית דעת (קורח) סי' יב, טז
נב ע"ב אר"י אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' יא(ד), יב
נב ע"ב ארבעה (שלשה) מתחרט עליהן הקב"ה (בכ"י) שבראם (ובדק"ס) תורת מנחם חנ"א עמ' 78
נב ע"ב ארבעה (שלשה) מתחרט עליהן הקב"ה שבראם כו' ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 97, 174
נב ע"ב ארבעה דברים הקב"ה מתחרט עליהם שבראם וכו' לחמי תודה דף קסא ע"א
נב ע"ב ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם בכל יוםחכמת התורה בראשית עמ' סז, פ
נב ע"ב ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם וכו' יצר הרעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לא, לג
נב ע"ב ארבעה הקב"ה מתחרט עליהן וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רכד-רכה
נב ע"ב ארבעה הקב"ה מתחרט עליהן וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 164
נב ע"ב ארבעה הקב"ה מתחרט שבראם תורת שמואל (מהר"ש) תרלח עמ' נג
נב ע"ב ארבעה חרשים משיח בן דוד ומשיח בן יוסףפרי צדיק לחנוכה אות יד, פ' החודש אות *ג
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ב אות ו
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם ואלו הן וכו' ויצר הרע דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' י
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם וכו' תורת מנחם חי"א עמ' 69, חכ"ו עמ' 200
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם וכו' כשדיים רנת יצחק שופטים עמ' מב
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה בכ"י שבראם וכו' (ובדק"ס) תורת מנחם חכ"ט עמ' 68
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עולם ומלואו סי' ז
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם מדבר שור דרוש יד עמ' קיח; מאורות הראי"ה שבועות עמ' יב {גם הגרועים שבבריות וגם רשעים גמורים אי אפשר שלא תהיה להם מציאות נצרכת מצד התכללותם בתוך הכלל כולו של המציאות, אלא הקב"ה מלמד שמצד עצמם של ארבעה אלו, אין להם מצד עצמם תכלית כלל}
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ... ויצר הרע באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמב
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם גלות וכו' ויצר הרע מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קסז
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן וכו' ויצה"ר נאוה תהלה עמ' שסג
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 368, חכ"ד עמ' 167
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' ורש"י ד"ה ואשר צלח רכב עמ' קעא
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רנ, רעא
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראםשארית מנחם - מאמרים עמ' צד
נב ע"ב ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם... יצר הרע דכתיב ואשר הרעתי אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קלח, רא
נב ע"ב ארשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' בית אלהים שער ב עמ' סט, ע
נב ע"ב ארשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'לבושי בדים סעיף נד
נב ע"ב באטב"ח דרבי חייא פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפא
נב ע"ב באטב"ח של רבי חייא קורין לסהרה מנון אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ח
נב ע"ב בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר חכמת התורה תצוה עמ' שלט
נב ע"ב בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליופני חיים (פלג'י) דף שיד ע"א
נב ע"ב בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו מחיר יין (תשעט) עמ' יא, נט, סו
נב ע"ב בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליוחכמת התורה בראשית עמ' ה, עה, צח, קיג, קצה, רכז, תקס, תקסח
נב ע"ב בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליוחכמת התורה שמות עמ' תסח
נב ע"ב בנה של מרתא בת בייתום היה נוטל שתי יריכות של שור הגדולס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צב
נב ע"ב בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נב
נב ע"ב ברש"י ד"ה אדם, מתושלח צדיק גמוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סט
נב ע"ב בתחילה התעם ואח"כ בקרבם בלבם אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שסט
נב ע"ב בתחילה התעם ולבסוף בקרבם גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' יג
נב ע"ב בתחילה התעם ולבסוף בקרבם ישראל קדושים עמ' 108, צדקת הצדיק סי' קטז
נב ע"ב בתחילה קראו [ליצה"ר] הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' לה
נב ע"ב בתחילה קראו הילך וכו' אמרי רבי שפטיה עמ' נב
נב ע"ב בתחילה קראו הלך וכו' אורח כו' ולבסוף קראו איש (ורש"י) תורת מנחם חי"ג עמ' 72, חט"ו עמ' 145, 154
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' עו
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש אש דת (אסאד) עמ' קכד, רמט
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש באר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ו
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש בצור ירום (תשסז) עמ' רכא
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר א
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קלד
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו"איש וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רס, דברים עמ' תתקכד, יהושע-שמואל עמ' תסג, מלכים עמ' קנח
נב ע"ב בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיב
נב ע"ב בתחלה הלך ואח"כ אורח ואח"כ בעה"ב חכמת התורה תולדות עמ' תקלד
נב ע"ב בתחלה וכו' הלך ולבסוף כו' איש, ורש"י תורת מנחם חנ"א עמ' 148
נב ע"ב בתחלה קראו הולך וכו' ולבסוף קראו איש, ורש"י תורת מנחם חמ"ה עמ' 336
נב ע"ב בתחלה קראו הלך ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ז פסוק ח
נב ע"ב בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתסז
נב ע"ב בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כד
נב ע"ב בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש אמרות חיים עמ' רכג
נב ע"ב בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש מחזה עינים (לוויטאן) עמ' קצה
נב ע"ב ג' שמות ליצה"ר דרשות מהר"ם בנעט עמ' ד, קסט
נב ע"ב גלות דכתיב ועתה מה לי פח רנת יצחק ישעיה עמ' קצו
נב ע"ב ד' חרשים וכו' וכהן צדק(ורש"י) עשרה מאמרות (תשס) עמ' רלג
נב ע"ב ד' מתחרט עליהם הקב"ה שבראןפרי צדיק וירא אות ד
נב ע"ב ד' מתחרט עליהן הקב"ה שבראם רנת יצחק יהושע עמ' רמב, ה' מגילות עמ' קנ, משלי עמ' רנז
נב ע"ב ד' מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות, וכו' ויצה"ר, וכו' יצה"ר דכתיב ואשר הרעותי זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' מט, שיב, שמט, שסה
נב ע"ב ד' מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' ויצר הרע דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קעב
נב ע"ב דכתיב ואשר הרעתי, ורש"י תורת מנחם חנ"ה עמ' 224, חנ"ז עמ' 36, 133
נב ע"ב ה' מתחרט עליהן ישועות משיחו (תשעח) עמ' 44
נב ע"ב האי גברא דאכיל מהאי חרובא המאור הגדול (גר"א) עמ' תרפז
נב ע"ב היצה"ר בתחילה אורח ולבסוף בעה"ב לחמי תודה פתיחה דף ו ע"א, ח ע"א, גוף הספר דף לה ע"ב, קכד ע"ב, קכט ע"א, קלב ע"ב, קלז ע"ב, קמא ע"ב, קעה ע"א, קפ ע"ב
נב ע"ב היצה"ר נקרא נבל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' קמו, רד
נב ע"ב היצר הרע בתחילה נקרא הלך, ואח"כ אורח, ואח"כ איש וכו' קרן לדוד בראשית עמ' מה, שמות עמ' קסג, רמט, דברים עמ' יט, סג
נב ע"ב היצר הרע מעיקרא הלך ואח"כ אורח ולבסוף אישדרשות באר יצחק עמ' לב
נב ע"ב הללו בוכין והללו בוכין וכו' לחמי תודה דף קלד ע"א
נב ע"ב הני יתיבי מותבי ליהודה דברי שאול שמות עמ' רצט
נב ע"ב הספד על משיח בן יוסף רנת יצחק ישעיה עמ' לט
נב ע"ב הקב"ה מתחרט על בריאת יצה"רמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כד
נב ע"ב הקב"ה מתחרט על היצרשומע תפלה ח"א עמ' מט
נב ע"ב הקב"ה מתחרט על שברא את היצה"רתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ס, קפט
נב ע"ב הקב"ה מתחרט על שברא היצר הרע שנא' ואשר הריעותיקב חיים עמ' פו
נב ע"ב הקב"ה מתחרט על שברא היצר הרעויברך דוד עמ' קצא
נב ע"ב הקב"ה מתחרט שבראן מאיר נתיבות ח"א עמ' קעג
נב ע"ב הקב"ה עוזרו תורת מנחם חל"ז עמ' 84
נב ע"ב הקב"ה עוזרו תורת מנחם חנ"א עמ' 181
נב ע"ב הקב"ה עוזרו תורת מנחם חנ"ד עמ' 141, 227, חנ"ו עמ' 131, 327, חנ"ז עמ' 196
נב ע"ב הקב"ה עוזרו וכו' תורת מנחם חמ"ז עמ' 43
נב ע"ב הקימונו עליו שבעה רועים וכו' ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 8
נב ע"ב השבע שמות שיש ליצר הרע בא רמז על חרבן בית ראשון ושני ארוחת תמיד עמ' ה ע"ב ד"ה עוד
נב ע"ב השי"ת מתנצל לאדם ואומר אשר הרעותידרשות באר יצחק עמ' עט, פד
נב ע"ב ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלה
נב ע"ב ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו נאוה תהלה עמ' קיב, שכו
נב ע"ב ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' רכט, רנב
נב ע"ב ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לוצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלח
נב ע"ב ואלמלא הקב"ה שעוזר לו וכו' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 428, ח"י עמ' 303, חט"ז עמ' 361, חי"ט עמ' 159, ח"כ עמ' 231, חכ"ג עמ' 412, 411, חכ"ה עמ' 457
נב ע"ב ואשר הרעותי אני הרעותי עיני שמואל (ראבין) עמ' כו
נב ע"ב והן משובחין היו וכו' מאי משובחים וכו' הכא סולמות הקיף טובא (ורש"י) תורת מנחם ח"י עמ' 44, חכ"א עמ' 57, 106
נב ע"ב והקמונו עליו שבעה רועים ושמונה לקוטי מאמרים עמ' 134, צדקת הצדיק סי' ע, *קנז-קנח, רנז
נב ע"ב והקמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם קהלת יעקב חנוכה עמ' שיז
נב ע"ב והקמנו עליו שבעה רועים וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רי
נב ע"ב והקמנו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם וכו' ומאן נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' מה
נב ע"ב ויראני ארבעה חרשים דברי שאול שמות עמ' רחצ
נב ע"ב ויראני ה' ארבעה חרשים מאן נינהו ארבעה חרשים וכו' משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סז
נב ע"ב ויראני ה' ארבעה חרשים מאן נינהו ארבעה חרשים וכו' משיח בן דוד וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפד
נב ע"ב ויראני ה' ארבעה חרשים. מאן נינהו וכו' משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קפב
נב ע"ב ולא הניחוהו אחיו הכהנים וכו' לב חיים חלק א (סימן נח) דף ע"ג ע"ב (קטע ראשון)
נב ע"ב ולבסוף קראו איש אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תח
נב ע"ב ולולי שהקב"ה עזרו אינו יכול לו, רי"ף בעין יעקב ד"ה בשלמא חכמת התורה וישלח עמ' שצח
נב ע"ב ז' רועים ומהרש"אלקוטי שיחות חל"ח עמ' 193
נב ע"ב ילדים של פרחי כהונה וכו' ובידיהם כדי שמן וכו' סולמות וכו' אשה היתה בוררת חיטים וכו' לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1365
נב ע"ב יצה"ר - בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רפא
נב ע"ב יצה"ר בתחילה "הולך" ואח"כ "אורח" וכו' תורת מנחם חלק לא עמ' 226
נב ע"ב יצה"ר בתחילה הלך ולבסוף אורח ולבסוף בעל הבית זרע שמשון וירא אות נב
נב ע"ב יצה"ר בתחילה רומה לחוט של בוכיא ולבסוף כעבודתות של עגלה רוח נכון עמ' ל
נב ע"ב יצה"ר בתחלה קראו הלך משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קפג, רד
נב ע"ב יצה"ר בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו אישחדרי בטן פרשת אמור אות א, ב
נב ע"ב יצה"ר מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעוה"ב צלח רכב עמ' תע
נב ע"ב יצה"ר מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעוה"ב תהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק י הערה טז
נב ע"ב יצה"ר מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעוה"ב שנאמר וכו' מגילת סמנים עמ' קג
נב ע"ב יצה"ר מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעוה"בס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רט
נב ע"ב יצה"ר, בתחלה קראו "הלך" ולבסוף קראו "איש" אמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' ס
נב ע"ב יצה"ר, בתחלה קראו הלך וכו' ורש"יהר יראה מאמר נא
נב ע"ב יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה ומעיד עליו לעולם הבא מדבר קדמות (תשסח) עמ' עט
נב ע"ב יצרו וכו' מתגבר עליו בכל יום תורת אליהו עמ' שט, תז
נב ע"ב יצרו ש"א מתגבר עליו שעת הכושר דף ה ע"ד
נב ע"ב יצרו של אדם אם הבנים ח"ב דף ג ע"ב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קמז
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר וכו' עולם הפוך פרק עט
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מד, תנב, ח"ב עמ' רנ, שפט, תיט
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכ"י וכו' תורת מנחם חלק לא עמ' 119
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אמרי אש (טאוב) עמ' שסו, תסה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ברכת אברהם (תשנד) עמ' קלה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום חכמת התורה אמור עמ' קכט
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום חכמת התורה וארא עמ' תקסג
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום חכמת התורה ויחי עמ' תעח
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום חכמת התורה קדושים עמ' קיח, קכה, קסז, קלב, רסג, רסח, שיב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום נתיבות יצחק ח"ג עמ' פ, רפד, שצח
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שיחות עבודת לוי סי' נט אות ב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שכב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום תנופה חיים דרוש ב (דף שיד ע"א ד"ה כי)
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' צג, במדבר עמ' מט, דברים עמ' סג, מועדים עמ' רנד, ער, רצז, ליקוטים עמ' יד, נד, פה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סג, קד
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו טיול בפרדס ח"א עמ' קמט, קעו, קצ, רלא, רעא, שמו, שע, ח"ב עמ' ב, צ, תמז
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' תקו
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' עדר
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' מאורי אור (אתרוג) מלואים אות צח
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' פניני יחזקאל עמ' תקסה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסט, קעב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה וכו' אינו יכול לו תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ח הערה כג, פרק קיט פסוק צט הערה קמג
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צד, שמח, שנב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו' בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזרו אינו יכול לו וכו' הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יג ע"א
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעז, תרעט, תרפ, תשי
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ויקרא יעבץ עמ' רמב
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמז
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו תורת משה (אלמושנינו) עמ' קפה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לושם דרך דברים עמ' רסג
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' יט
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' יד, מהד' ז סי' מא
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שכא
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיק וכו' מחזה עינים (לוויטאן) עמ' ריא
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו דרכי התשובה עמ' נא
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםחכמת התורה וישב עמ' תמב, תקכז, תקכט, תקלא
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםפניני שבח עמ' רלא
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הגר"א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' פז
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יזםמנחת ישראל עמ' קנ
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' תורת מנחם חי"ט עמ' 172, 262
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצב, ח"ד עמ' קג, רכב, ח"ו עמ' קפה
נב ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו... ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפב, תמג, תנד, שמות עמ' קלו, קצז, רנז, שנג, תכא, ויקרא עמ' רכו, רפז, במדבר עמ' רנא, דברים עמ' תרסא, מלכים עמ' ו
נב ע"ב יצרו של אדם מתחדש עליו וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעה, תיז, ח"ב עמ' שלז
נב ע"ב יצרם נעשה להם מנוןפני חיים (פלג'י) דף ט ע"ב
נב ע"ב ישלם לך וכו' ישלימנו לךפרי צדיק ר"ח כסלו אות א, ראה אות י
נב ע"ב כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו תורת מהרי"ם ויקרא עמ' פט
נב ע"ב כל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו חכמת התורה חיי שרה עמ' תקצה
נב ע"ב כשפגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש טיול בפרדס ח"ב עמ' שסו
נב ע"ב לולא שהקב"ה עזרו אינו יכול לו קהלת יעקב סוכות עמ' תכח
נב ע"ב לעת"ל שוחט הקב"ה ליצה"ר שער החצר (תשעב) סי' קלח
נב ע"ב לעתיד הקב"ה דן את היצה"ר לחמי תודה פתיחה דף ו ע"א
נב ע"ב לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע כו' צדיקים נדמה להן כהר פניני דעת עמ' עט
נב ע"ב לעתיד מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו בפני צדיקים ובפני רשעים וכו' פניני יחזקאל עמ' תקמז, תרכו
נב ע"ב מאן נינהו ארבעה חרשים ורש"י חרשים דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריט
נב ע"ב מאן נינהו שבעה רועים לקוטי שיחות ח"כ עמ' 643
נב ע"ב מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' של
נב ע"ב מאן נינהו שבעה רועים וכו' ומשה ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קסו, קעג
נב ע"ב מאן נעהו ארבעה חרשים רנת יצחק יחזקאל עמ' שמב
נב ע"ב מהרש"א ד"ה שנאמר מפנקחיים לגופא (תשסה) עמ' מה
נב ע"ב מעשה היצר באדם במשלים שמלת אליעזר ח"ב עמ' קטו
נב ע"ב מרעיבו שבע מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכח
נב ע"ב משביעו רעב אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרעג
נב ע"ב משביעו רעב מנות הלוי (תשסב) עמ' שנט
נב ע"ב משביעו רעב מרעיבו שבע לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שכג
נב ע"ב משביעו רעב מרעיבו שבע ראשית דעת (קורח) סי' מא
נב ע"ב משיח בן דוד ומשיח בן יוסף לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 259
נב ע"ב משכהו לבהמ"ד פרי חיים (קנולר) פרשת תרומה, תצוה
נב ע"ב משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח עטרת יהושע בראשית עמ' כז, קעג
נב ע"ב משכהו לביהמ"ד וכו' דכתיב הוי כל צמא לכו למיםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנח
נב ע"ב משכהו לביהמ"ר לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רמב
נב ע"ב משכהו לביהמד"ר תורת מנחם חנ"ז עמ' 139
נב ע"ב משכהו לבית המדרש תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שס
נב ע"ב משכיהו לבית המדרש ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק כ
נב ע"ב מתחילה דומה היצר הרע לחוט של עכביש באר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ט אות ג
נב ע"ב מתחרט עליהן הקב"ה שבראם תורת מנחם חכ"ז עמ' 72, 85
נב ע"ב מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' תורת מנחם חמ"ז עמ' 169
נב ע"ב מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' יצה"ר וכו' תורת מנחם חלק נ עמ' 208
נב ע"ב נסיכי אדם וכו' ומשיח לקוטי שיחות חי"א עמ' 210
נב ע"ב ע"ד ז' רועים וח' נסיכי אדם לקוטי שיחות חל"ה עמ' 209
נב ע"ב על ארבעה דברים ה' מתחרט בכל יום חכמת התורה וארא עמ' תקסג
נב ע"ב על גאולה העתידה המאור הגדול (גר"א) עמ' קסח
נב ע"ב פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד חכמת התורה ויגש עמ' שמט
נב ע"ב צופה רשע לצדיק מלכי יהודה (תשע) עמ' קב
נב ע"ב קראו הלך הכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק כח
נב ע"ב רב הונא רמי כתיב כי רוח זנונים התעה וכו' בתחילה התעם ולבסוף בקרבם וכו' לב דוד (תשסט) עמ' ה
נב ע"ב רמז לשבע שמות שיש ליצר הרע ארוחת תמיד עמ' ה ע"ב ד"ה עוד
נב ע"ב רש"י - יצר הרע הוא עבד לאדםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות א
נב ע"ב רש"י בקרבם, משמע נטוע בלבבם באר שרים פרשת שמות דרוש ו אות ב
נב ע"ב רש"י ד"ה באטב"חחיים לגופא (תשסה) עמ' מה
נב ע"ב רש"י ד"ה וכהן צדק - שם וכו' חרש על שם בנין התיבה שבנה לקוטי שיחות חט"ו עמ' 38
נב ע"ב רש"י ד"ה עבדו מגילת סמנים עמ' קג
נב ע"ב רש"י ד"ה עבדו רנת יצחק משלי עמ' קכב
נב ע"ב רש"י, מתושלח צדיק גמור היה רנת יצחק - פרק חלק עמ' תכח, תל
נב ע"ב שאלמלי הקב"ה עוזרו לאדם אינו יכול ליצה"ר ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תרומה מאמר כא
נב ע"ב שבעה הרועים פרי חיים (קנולר) פרשת וירא, תבא
נב ע"ב שבעה רועים מסילות הנביאים שופטים עמ' קעד
נב ע"ב שבעה רועים דוד באמצע וכו' אברהם יעקב ומשה בשמאלו ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק רא
נב ע"ב שבעה רועים ודוד באמצעציץ השדה - שדי יער עמ' קלג
נב ע"ב שבעה רועים וכו' שמנה נסיכי אדם וכו' דרך מצותיך (חב"ד) דף עד ע"א
נב ע"ב שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם תורת מנחם חנ"ב עמ' 337
נב ע"ב שבעה רועים שמונה נסיכי אדם טיול בפרדס ח"ב עמ' רצה
נב ע"ב שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו'מנחת יואל עמ' פט
נב ע"ב שבעת הרועים מים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ז,ח
נב ע"ב שכן באטב"ח של ר' חייא קורין לסהרה מנון תהלה לדוד (והרמן) פרק קלג פסוק ג הערה ו
נב ע"ב שלשה הקב"ה מתחרט עליהן ואחד מהן הוא היצר הרע דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קעד
נב ע"ב שמונה נסיכי אדם דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכ
נב ע"ב שמונה נסיכי אדם רנת יצחק יחזקאל עמ' רצז
נב ע"ב שנאמר מפנק מנוער עבדו ואחריתו ישראל קדושים עמ' 113, תקנת השבין סי' טו (עמ' 141)
נב ע"ב שנאמר מפנק מנוער עבדו ואחריתופרי צדיק וישלח אות ד, ר"ח אדר שני אות א, תרומה אות ב, פקודי אות ה
נב ע"ב תורה נמשלה למים אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעה
נב ע"ב תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנד
נב ע"ב תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יא
נב ע"ב תני דבי ר׳ ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן היא נימוח אם בחל הוא מתפוצץ, אם תבן נימוח דכתיב הוי כל צמא לכו למים, וכתיב אבנים שחקו מים. בינוי ליצר דייקא כשמות אלו שאפילו יצר הרע שקשה כאבן ע"י התורה שנמשלו למים הוא נימוחפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שס
נב ע"ג אלמלא שלשה מקראות נתמוטטו וכו' חד דכתיב ואשר הרעותי זרע שמשון תולדות אות כא, יתרו אות סה, ואתחנן אות יט
נב ע"כ תלמידי חכמים יש בהם יצה"ר גדולנחלי מים (מלאח) עמ' קכ
נב ע"א כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו אור מאיר ח"א עמ' רנט
נב עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם אור חדש (הרטמן) פ"א אות 885
נב עתיד הקב"ה לשוחטו ליצה"ר כו' שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לה ע"ג
נב עתיד הקבה לשחוט השטןיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמיני
נב צדיקים נדמה להם כהר שם הגדולים (תקלד) ח"א דף ו ע"ב
נב צדיקים נדמה להם כהר שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף ז ע"ב
נב צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסא
נב צדיקים נדמה להם כהר וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נו
נב צפוני הוא יצה"רברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכז
נב קורין לסהדא מנון כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ג, מד ע"א
נב קורין לסהדא מנון, ור' אפרים כסא דוד (תקנד) דף מד ע"א
נב קשה יצר הרע שאפילו הקב"ה קראו רע שארית מנחם ח"ב עמ' לט
נב רשעים נדמה להם כחוט השערה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' א, שע
נב שבעה שמות יש להיצר הרע שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תצד
נב שבעה שמות יש ליצה"ר פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ה
נב שבעה שמות יש ליצר הרע שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצו
נב שבעה שמות נקראו לו ליצר הרע ואלו הן רע טמא ערל שונא מכשול אבן צפוני כד הקמח (תשנו) עמ' פט
נב שכן באט"כח באלפא יתא דר"ח כסא דוד (תשנ) עמ' קעד
נב שכן באטב"ח ככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"א
נב שכן באטב"ח ככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"א
נב שכן באטב"ח באלפא ביתא דר"ח כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ג
נב שכן באטב"ח באלפי ביתא דר"ח כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ג
נב שכן באטבח ככר לאדן (תשנ) עמ' קיב
נב שלמה קראו שונאלקוטי משלי פרק כה פסוק כא
נב תורה תבליןשו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ק סי' ריז
נב תורה תרופה על לשון הרע מגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
נב. א"ר יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום זאת זכרון (תשנב) אות כה*
נב. א"ת ישלם לך אלא ישלימנו לך כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' מד
נב. אביי שמעיה לההוא גברא דקאמר בית שלום מרדכי עמ' ע
נב. אבן הוא היצר הרע כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כט, לא, קצג
נב. אבן הוא יצה"ר בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכו, תקפה
נב. אבר קטן יש באדם שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קטו
נב. אבר קטן יש בגוף משביעו רעב מרעיבו שבע עלי שור ח"ב עמ' מד, רנא
נב. אזל בתרייהו ג' פרסאות באגמא גור אריה במדבר פכ"א הערה 180
נב. אי מה דסני לי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנט
נב. איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלג
נב. אין בין גן עדן לגיהנם אלא חוט השערה בלבד מחשבת מוסר ח"ג עמ' קס
נב. איני מבקש ממך אלא חיים תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג {דיותר מזה הוי הוספה, ויוסף-הוספה נהרג}
נב. אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו מכתב מאליהו ח"ה עמ' 523
נב. אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שיט
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו אהבת חיים (דייטש) עמ' יח, קפה
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו אורחות דוד עמ' צה
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קז ע"ב, שבת שובה דף רכד ע"ב
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שיח
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו אור לשמים (תשסג) עמ' שט
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שלח, שצב, תקעג, תקעז, תקצא, תקצב, תקצו, תרלז
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיט, קמז, קצד, שמד, שסב
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לואבני אש (אויש) מועדים עמ' כז
נב. אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תכד
נב. אלמלא הקב"ה עזרו, אינו יכול לו מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רצא
נב. אם אבן הוא נמוח רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' י
נב. אם אבן הוא נמוח תפארת צבי בראשית עמ' תקעז
נב. אם אני כאן הכל כאן מצווה ועושה ח"ב עמ' תעב
נב. אם ממאסים האבן הוא היצה"ר, ועושה תשובה, היתה לראש פינה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קצט
נב. אם פגע בך מנוול זה בינת יששכר דף סח ע"ג
נב. אם פגע בך מנוול זה כו'ביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק יז, פרק ו פסוק כ, פרק כה פסוק כא-כב, פרק כו פסוק כה
נב. אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אגרא דכלה ח"א עמ' תקעו, ח"ג עמ' קלט, רכג
נב. אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד שמע יעקב (זיידא) עמ' קנה
נב. אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכז, רסב
נב. אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמד"ר שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קלט, קמב
נב. אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש מצווה ועושה ח"ב עמ' פא
נב. אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשצמח דוד (סקאליע) עמ' נז
נב. אם פגע בך מנוול משכהו לבית המדרש חשבון הנפש (תשעה) עמ' קח {עצה להתמודד עם יצה"ר ע"י הליכה לבית מדרש}
נב. אמר הקב"ה למלך המשיח, שאל ממני וביקש חיים +ס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות י, גאוה אות ב
נב. אמר הקב"ה למלך המשיח, שאל ממני וביקש חיים ס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת י, גאוה אות ב
נב. אמר רבי אסי יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא, ולבסוף דומה כעבותות העגלה וכו' בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רו
נב. אמר רבי אסי יצר הרע, בתחילה רומה לחוט של בוביא, ולבסוף רומה כעבותות העגלה, שנאמר הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קמד
נב. אף הקב"ה תמה עמהםברית אברם עמ' קיד
נב. אפילו בשעת הספד אנשים לחוד ונשים לחוד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ל, ריג, ער
נב. ארבעה חרשים - משיח בן דוד, משיח בן יוסף וכו' הגות לב עמ' 85, 87
נב. אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו אהבת חיים (דייטש) עמ' שלז
נב. אתא האי סבא תנא ליה כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו יגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קעט
נב. אתא ההוא סבא תנא ליה כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דודי נתן בראשית עמ' שע
נב. בהתגברות על יצרו פרי חיים (קנולר) אבות פרק א, ה
נב. בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עט, קא
נב. בל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו דובר שלום (תשסג) אות רעב
נב. בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לב"ה וכו' מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק ד דף טו ע"א, ופרק יג דף מא ע"א, וח"ב פרק יט דף קה ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ' א בפסוק בלבי צפנתי דף מד ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויגש דף קו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד' לתשובה פרק ב דף יט ע"א; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קמא ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ז דף קה ע"א, ומאמר י פרק ה דף קפ ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לו דף קסו/ז ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר לסעודת מצוה קצו דף א ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנג ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מח דף מג ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלז ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה כג דף צה ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כט ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף יד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו קיג דף ג ע"ד, משלי דף מז ע"ב
נב. בעיבורא דדשא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלז
נב. בענין משיח בן יוסףאמרי מאיר (מאירי) זכריה פי"ב פסוק יא
נב. בת"ח מתגרה היצר יותר מכולם ואני תמיד עמך עמ' רכב
נב. בתחילה דומה לחוט של בוכיא וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלג
נב. בתחילה נדמה כחוט של בוכיא +אמרי נפתלי עמ' קה, קיד
נב. בתחלה דומה לחוט של בוכיא שמן ראש - ימים נוראים עמ' רמד, רצט
נב. בתחלה דומה לחוט של בוכיא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלג, ריח
נב. בתחלה דומה לחוט של בוכיא שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' מ, שלח
נב. בתחלה דומה לחוט של כוכיא ולבסוף כעבותות של עגלהכד הקמח (מישור) עמ' ריז
נב. בתחלה קראו הלך שמן ראש - ימים נוראים עמ' רפב, תמג
נב. ד' שמות יש לו ליצה"רגור אריה בראשית פל"ז הערה 98
נב. ד' שמות נקראו ליצה"ר מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 7 עמ' קע
נב. ד' שמות נקראו ליצה"ר מילי דשמיא פ"ג אות א עמ' ה
נב. דוד ביקש חיים על משיח בן יוסף אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא א, חקת יא
נב. דוד קראו טמא שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיד
נב. דומה היצה"ר לבסוף לכעבות העגלה אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קמא
נב. דלצדיקים היצר הרע נדמה להר תורי זהב (תשעג) עמ' רלד, ערב
נב. דרש רב יהודה, לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכין והללו בוכין, צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גובה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה דעת תורה בראשית עמ' קמג, שמות עמ' מו, ויקרא עמ' רסא
נב. דרש רי עוירא ואיתימא ריב"ל שבעה שמות יש לו ליצה"ר לב אביגדור עמ' קע
נב. ה' ישחוט למלאך המות ברכת דוד עמ' קג
נב. האי הספדא מאי עבידתיה חד אמר על משיח בן יוסף בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ה דף לג
נב. האיך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה כוונת הלב עמ' רעו
נב. הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ריט, רכו
נב. הגדול מחבירו יצרו גדול הימנואבני אש (אויש) מועדים עמ' ריב
נב. הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומאורי שערים עמ' קא
נב. הגדול מחבירו יצרו גדול הימנורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפט
נב. הגדול מחבית יצרו גדול הימנו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' מח, רסד, ח"ב עמ' קפג
נב. הגדול מחברו יצרו גדול ממנו מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעז
נב. היצה"ר הרע נקרא צפוני, אבן, הר, רעצפנת פענח (תשסו) עמ' קעג, קעו, רפו, רצד, שכ, שלב, תי
נב. היצה"ר מניח אומות העולם ומתגרה בישראל נצח ישראל (הרטמן) עמ' כז
נב. היצה"ר מניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' צב הערה 37
נב. היצה"ר מתגרה בת"ח יותר מבכולם דברי אמונה שמות עמ' קכט, קע
נב. היצה"ר מתגרה עעמו ביותר בת"ח בית יצחק (ויינברגר) עמ' סו
נב. היצה"ר נידון לעתיד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרפא
נב. היצה'"ר נקרא אבן ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיג
נב. היצה"ר נקרא אבן שם יחזקאל עמ' שנח
נב. היצה"ר נקרא בשבעה שמות רע צפוני וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנב, א'ט, א'עדר
נב. היצה"ר נקרא הר אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיא
נב. היצה"ר נקרא טמא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רעא
נב. היצה"ר נקרא שונא שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנה
נב. היצה"ר שולט בישראל יותר מבכל האומות נתיב התשובה עמ' קכג הערה 17
נב. היצה"ר שולט בישראל יותר מבשאר אומות גור אריה דברים פ"ג הערה 84, דברים פכ"ז הערה 16
נב. היצר הרע מניח עכו"ם ומתגרה בישראל, ובתלמידי חכמים יותר מכולם דעת תורה ויקרא עמ' רפז
נב. היצר הרע נדמה להר לצדיקים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שכז, תשא, תשעד, תתכב, תתכה, תתקפג, א'קלד
נב. היצר הרע נקרא אבן שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיח פסוק כב
נב. היצר הרע נקרא אויב תפארת צבי בראשית עמ' נז
נב. היצר הרע נקרא הראבני אש (אויש) מועדים עמ' קצח
נב. היצר הרע נקרא הריגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קצא
נב. הללו בוכים והללו בוכים מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' מב
נב. הללו בוכים והללו וכו' מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנג
נב. הללו בוכים כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המנוחה בית ו
נב. הללו בוכין והללו בוכין מכתב מאליהו ח"ה עמ' 455
נב. הללו בוכין והללו בוכיןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תא
נב. הללו בוכין והללו בוכיןדבש השדה עמ' נז
נב. הללו בוכין והללו בוכיןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עט
נב. הללו בוכין והללו בוכיןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיח
נב. הללו פורשין ובוכין לומר הר גבוה כזה כבשנו חשבון הנפש (תשעה) עמ' קסד {הצדיקים שעבדו עד שטבעם הוא להיטיב - מזומנים לדמעות של שמחה המופלאה שעליהם אמרו ז"ל}
נב. הצדיקים נדמה להם כהר גבוה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' כח, קכו
נב. הצדיקים נראה כהר גבוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצו
נב. הצפוני זה יצר הרע הצפון בלבו של אדם וכו' ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקמג
נב. הקב"ה ישחוט למלאך המוות דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק טו פסוק יד
נב. הקב"ה ישחט את יצה"ר וכו' מאורי אליהו עמ' טו
נב. הקב"ה כינה את יצה"ר בשם "רע" תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנח הערה 86
נב. הקב"ה מביא היצה"ר ושוחטו אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' טז אות ב, ח
נב. הקב"ה מביא יצה"ר ושחטו וכו' אשיב אברהם עמ' עו
נב. הקב"ה מביא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים והרשעים עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שסט
נב. הקב"ה מתחרט על שברא היצר הרע פרי נפש חיה ח"ב עמ' קצט
נב. הקב"ה קרא ליצה"ר רע גור אריה בראשית פ"ב הערה 108, שמות פכ"א הערה 308
נב. הקב"ה קראו ליצה"ר רע דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1364
נב. הקב"ה קראו ליצה"ר רע מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תט
נב. הקב"ה קראו ליצה"ר רע צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקו, רנו
נב. הקב"ה קראו ליצה"ר רעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרטו
נב. הקב"ה קראו ליצה"ר רענתיב התשובה עמ' פ הערה 30
נב. הקב"ה קראו ליצר הרע רע נצח ישראל (הרטמן) עמ' לד הערה 89
נב. הקב"ה קראו ליצר רע אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכו, שמ
נב. הקב"ה קראו רע שרגא המאיר מועדים עמ' רעה
נב. הקב"ה שוחטו ליצה"ר אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' צח
נב. הר רומז ליצה"ר לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' טו, עד, קג, קצט, רב, רד
נב. ואף הקב"ה תמה עמהם וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' שצו
נב. ואף הקב"ה תמה עמהם, שנאמר "גם בעיני יפלא" שרתי ח"א עמ' קצב
נב. ואת הצפוני ארחיק זה היצה"ר שצפון ועומד בליבו של אדם אגרא דכלה ח"ג עמ' רלח
נב. ואת הצפוני ארחיק זה יצר הרע דרשות יעב"ץ עמ' כד
נב. ואת הצפוני ארחיק מעליכם (יואל ב, כ), - זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדם דעת תורה ויקרא עמ' רס
נב. ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה"ר קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' עח
נב. ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע וכו' ובתלמידי חכמים יותר מכולם מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' עו
נב. ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע שצפון בלבו של אדם וכו'מנות הלוי (שמה) דף קפח ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ב דף ג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר לד דף יא ע"א
נב. ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעז
נב. ואת הצפוני ארחיקאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 1
נב. ואת הצפוני, זה יצר הרע שצפון בלבו של אדםכד הקמח (מישור) עמ' ריח
נב. ובת"ח יותר מכולם משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שטו
נב. ובת"ח יותר מכולם, אביי שמעיה לההוא גברא וכו' תלא נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער, אתא ההוא סבא א"ל כל הגדול מחבירו וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רח {תפקיד יצה"ר לנסות האדם, משל מזוה"ק. העיקר תלוי בבריח הדלת, אם מוכן לנסיון בצאתו מביהמ"ד; עבודת האדם גדולה ממלאך; רמ"ק כ' עיקר הרגע בחיים הוא כשעומד בנסיון; משל נחמד מגנב}
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולם אור ישרים (תשסב) עמ' קלא
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' טו
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלה
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולם שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קעו
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולם וכו' של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות לו
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולםנטריקן (תשעד) עמ' קמט
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולן שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תמ
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולן שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רא, שמב, תטז
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולן שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פג, צה, קסה
נב. ובתלמידי חכמים יותר מכולן שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנט
נב. וה' ישלם לך - ישלימנו לךקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכח
נב. וה' ישלם לך אל תיקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קנח
נב. וה' ישלם לך ישלימנו לך דרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות סו
נב. וה' ישלם לך, אל תקרא ישלם לך אלא ישלימנו לו דרשות שמן רוקח עמ' שסא
נב. והאי הספדא מאי עיבידתיהיפה מראה (שנ) פרק ה דף קנד ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק לה מו שני דף עב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף רלג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קל ע"ד
נב. והדחתיו לארץ ציה ושממה למקום שאין בנ"א מצוין להתגרות בהן שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שס
נב. וכל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 141, 142, 145
נב. ולבסוף דומה כעבותות העגלה, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכו
נב. וספדה הארץ וכו' על משיח בן יוסף שנהרג וכו' דברי יואל פ' ויגש דף תלד ע"ב
נב. וספדה הארץ משפחות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמא
נב. וספדה הארץ משפחות לבד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלו
נב. וספדה הארץ משפחות רש"י ובמהרש"א בית מועד (זלזניק) עמ' לו-לח
נב. וספדה הארץ, על משיח בן יוסף שנהרג מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפח
נב. ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזאתנתיב מצותיך (תשסח) עמ' ס
נב. ורשעים נדמה להם כחוט השערה שיחות ר' ראובן עמ' פ, קי
נב. ז' שמות יש לו להיצה"ר הקב"ה קראו רע קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' סז, עב, קסז
נב. ז' שמות יש לו להיצה"ר הקב"ה קראו רע משה קראו ערל וכו' יחזקאל קראו אכן מאור עינים (תשעט) עמ' עג, קסב
נב. ז' שמות יש לו להיצה"ר הקב"ה קראו רע משה קראו ערל וכו' יחזקאל קראו אבן מאור עינים (תשנח) עמ' מה, צט
נב. ז' שמות יש לו ליצה"ר מגלה עמוקות (תשסח) אופן צ, קצב
נב. ז' שמות יש לו ליצה"ר משנת יוסף על התורה ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' ק, שיח, שלז
נב. ז' שמות יש לו ליצה"ר תורת יחיאל בראשית עמ' לג
נב. ז' שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רע וכו' משה קראו ערל וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' עא
נב. ז' שמות יש לו ליצה"ר וכי שלמה קראו שונא וכו' אור ישרים (תשסב) עמ' רמח
נב. ז' שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רע וכו' משה קראו ערל וכו' דוד קראו טמא וכו' וכו' דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שה
נב. ז' שמות יש לו ליצר הרע דרשות שמן רוקח עמ' תסט
נב. ז' שמות יש לו ליצר הרע טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט
נב. ז' שמות יש לו ליצר הרע, הקב"ה קראו רע מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רסט
נב. ז' שמות יש ליצה"ר הקב"ה קראו רע וכו' יואל קראו צפוני מטר השמים (תשנ) דברים עמ' יד
נב. ז' שמות יש ליצה"ר, והקב"ה קראו רע אור יחזקאל - מדות עמ' נז, צז, רו, רפב
נב. ז' שמות יש ליצה"ר, רע ערל טמא שונא מכשול אבן צפוני משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רו {למען נשמר ממנו, כי כל שם מורה על תוקף רעתו; ועוד שאם לא ניזהר אז היצה"ר יתגבר ויגדל אצלנו; י"א שהשמות הם מהכבד אל הקל; צפוני הגרוע שצפון וטמון }
נב. ז' שמות יש ליצר הרע אור יחזקאל - מכתבים עמ' סח
נב. ז' שמות יש ליצר הרע אור לשמים (תשסג) עמ' ער
נב. ז' שמות יש ליצר הרע מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרטז
נב. ז' שמות יש ליצר הרע וכו' פתחי שערים ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קצב
נב. ז' שמות ליצה"ר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמ
נב. ז' שמות ליצה"ר דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פ, צז
נב. ז' שמות ליצה"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
נב. ז' שמות ליצה"רדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכז-קנב
נב. ז' שמות ליצר הרע וכו' נזר הקדש ח"א עמ' ריט, ח"ג עמ' קצד
נב. ז' שמות ליצר הרענאות דשא (תשסח) עמ' רי
נב. ז' שמות נקרא בהם היצה"ר משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ב
נב. ז' שמות נקרא יצה"ר וכו' טהור מכלל דאיכא טמא דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנט ע"ב
נב. ז' שמות נקרא להיצה"ר וכו' אבן וכו' צפון הישר והטוב (תשסג) עמ' נט, קא, קכא
נב. ז' שמות נקראו לו ליצה"ר עץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעב
נב. ז' שמות נקראו ליצה"ר אהבת דוד (תקנט) דף פב ע"א
נב. ז' שמות שיש ליצר הרע ברכת דוד עמ' סא, קסו
נב. ז׳ שמות יש ליצה"ר אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קסד
נב. ז׳ שמות יש ליצה"ר והקב׳׳ה קראו רע אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' יב
נב. ז׳ שמות ליצה"ר וכו' יואל קראו צפוני וכו' אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שכ
נב. חובת ההפרדה באחרית הימים בין גברים ונשים דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תקטז
נב. חיים שאל ממך נתתה לואמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ב פסוק ב
נב. יואל קראו צפוני - ליצה"רקהלת משה (תשסב) עמ' רח
נב. יואל קראו צפוני טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
נב. יואל קראו צפוני שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלא, רמה
נב. יואל קראו צפוני שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כג
נב. יחזקאל קראו אבן +אמרי נפתלי עמ' כז
נב. יחזקאל קראו אבן אמרי נפתלי ח"א עמ' כז
נב. יחזקאל קראו אבן המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קז, חנוכה-פורים עמ' קמה
נב. יחזקאל קראו אבן ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שי, תקצד
נב. יחזקאל קראו אבן שמחת הנפש עמ' סז
נב. יחזקאל קראו אבן שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפח
נב. יחזקאל קראו אבן שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רמד
נב. יחזקאל קראו אבן שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רעד
נב. יחזקאל קראו אבן שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסט
נב. יחזקאל קראו אבן שנאמר והסירותי לב האבןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שמט
נב. יחזקאל קראו אבן שנאמר והסרתי את לב האבן מבשרכם אגרת הטיול (תשעה) עמ' נב
נב. יחזקאל קראו ליצה"ר אבןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ריט, מועדים עמ' רנג
נב. יצד הרע מעיד באדם מצווה ועושה ח"ב עמ' רצה
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט מפניני הרב עמ' שסז
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצט
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא - חוט דק, ולבסוף דומה כעבותות העגלה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' קט
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' י
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב לג
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלא עמ' תטו
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קסט
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף כעבותות העגלה דברי יואל פ' לך לך דף שיב ע"ב, פ' ויחי דף תקסח ע"א
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא, ולבסוף רומה כעבותות העגלה, שנאמר הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאזז דעת תורה בראשית עמ' נג, שמות עמ' לח, דברים ח"א עמ' קעב
נב. יצה"ר בתחילה דומה לחוטהתורה והעולם ח"ג עמ' נב
נב. יצה"ר בתחילה רומה לחוט של בוכיא ולבסוף רומה כעבותות העגלה נתיב התשובה עמ' סא הערה 10
נב. יצה"ר בתחילה רומה לחוט של בוכיה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' פד
נב. יצה"ר בתחלה דומה לחוט של בוכיא שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קז
נב. יצה"ר בתחלה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רו ע"ב, מוצאי יו"כ דף תכט ע"א
נב. יצה"ר דומה לאבןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פח
נב. יצה"ר דומה להם לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערה זרע יצחק (עטייה) דף יב ע"ד
נב. יצה"ר דומה לחוט השערה פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלב
נב. יצה"ר הקב"ה קראו רע בין המשפתים בראשית עמ' קכו
נב. יצה"ר וכו' שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל ובת"ח יותר מכולן דברי יואל פ' חיי שרה דף תצד ע"א, תקנא ע"א
נב. יצה"ר לעתיד לבוא לצדיקים נדמה כהרתיבת גמא (תשסז) עמ' ריט
נב. יצה"ר לצדיקים נדמה להר גבוה ולרשעים כחוט השערה משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' רצט
נב. יצה"ר מניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנז ע"ב
נב. יצה"ר מניח אומה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל וכו' ובת"ח יותר מכולם מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קכג
נב. יצה"ר מניח את אוה"ע ומתגרה בישראל ובת"ח יותר מכולם המוסר והדעת בראשית עמ' לב
נב. יצה"ר מניח כל האומות ומתגרה בישראל, ובת"ח יותר מכולם דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף מ ע"א, קסח ע"ב
נב. יצה"ר מתגרה בישראל יותר מבאומות העולם ובתלמידי חכמים יותר מכולםברית אברם עמ' תקלט
נב. יצה"ר מתגרה במיוחד בת"ח גור אריה בראשית פל"ז הערה 43
נב. יצה"ר מתגרה בת"ח יותר מכולםביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק ח, פרק ז פסוק יא, פרק כב פסוק יג
נב. יצה"ר מתגרה בת"ח יותר מכולן ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלה, שמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנב
נב. יצה"ר מתגרה בתלמידי חכמים יותר מכולם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפד הערה 87, שפה הערה 88
נב. יצה"ר מתחילה דומה לחוט של בוכיא דברי יואל מועדים ח"ד דף קסד ע"ב
נב. יצה"ר מתחילה דומה לחוט של בוכיא עלי שור ח"א עמ' רצט
נב. יצה"ר מתחילה דומה לחוט של בוכיא וכו' דברי יואל פ' יתרו דף פו ע"ב
נב. יצה"ר נדמה להם כהר קשוטי כלה ח"ט אות שעח
נב. יצה"ר נדמה לצדיקים כהר גבוה מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' לז
נב. יצה"ר נמשל להר עצי חיים - מועדים עמ' ל, קעג
נב. יצה"ר נקרא אבן ערבי נחל (תשסד) עמ' רכג
נב. יצה"ר נקרא אבן תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קטו, קעה
נב. יצה"ר נקרא אבןמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה הראש הרביעי
נב. יצה"ר נקרא הר תפארת משה עמ' פ
נב. יצה"ר נקרא מכשול תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלב
נב. יצה"ר נקרא נבל צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תמד
נב. יצה"ר נקרא צפוני אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רט, שכג, תנט
נב. יצה"ר נקרא צפוני בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנה
נב. יצה"ר נקרא צפוני דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' קלח
נב. יצה"ר נקרא צפוניברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מא {צפון מקום התאוה}, נט-ס {בצד צפון כוח המדמה חזק ויצה"ר משתמש בזה}
נב. יצה"ר נראה לצדיקים כהר נצח ישראל (הרטמן) עמ' שצז הערה 140
נב. יצה"ר נראה לצדיקים כמו הר גבוה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקמו הערה 71
נב. יצה"ר נראה לצריקים כהר גור אריה במדבר פכ"א הערה 128
נב. יצה"ר נתן עיניו במקדש ראשון והחריבו והרג ת"ח שבו לב אביגדור עמ' קסה
נב. יצה"ר שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל דברי יואל פ' אחרי מות דף צז ע"ב
נב. יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם שמחת הנפש עמ' סז
נב. יצה"ר תחלתו דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה לעבותות העגלה שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' מט
נב. יצה׳׳ר בתחילה רומה כחוט וכו׳ ולבסוף דומה כעבותות העגלה אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' מא
נב. יצר הרע - בתחילה דומה לחוט שיחות לספר בראשית עמ' רט
נב. יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף כעבות העגלה ואני תמיד עמך עמ' רמ, תקלח
נב. יצר הרע בתחילה דומה לחוט של כוביא וכו'פרקי משה (שכג) פרק ג דף לו/ז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלא ע"ג, ופרשה כב דף קנב ע"ד, ופרשה כה דף קסז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יו/יז דף כב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיח דף מ ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לא ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ט ודף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו ע"ג
נב. יצר הרע בתחלה דומה לחוט של בוכיא טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נב. יצר הרע בתחלה דומה לחוט של בוכיא שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פ
נב. יצר הרע והפוגיא אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כז אות א,ג
נב. יצר הרע יש לו שבעה שמות דרשות יעב"ץ עמ' כח
נב. יצר הרע מתגרה במיוחד בישראל ובתלמידי חכמים דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 46,44
נב. יצר הרע נדמה לצדיקים כהר גבוה ולרשעים כחוט השערה הגות לב עמ' 78
נב. יצר הרע נקרא אבן אור לשמים (תשסג) עמ' רמא
נב. יצר הרע נקרא אבן להורות נתן דברים עמ' עט
נב. יצר הרע נקרא אורח חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קפח, שצח, תט, תמ, תנד
נב. יצר הרע נקרא הר חקל יצחק (תשסג) עמ' מו
נב. יצר הרע נקרא הר צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תפח
נב. יצר הרע נקרא מכשולמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שכו
נב. יצר הרע נקרא צפוני כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפח
נב. יצר הרע נקרא צפוני צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רסא, תמא, תרלח
נב. יצרו הרע של אדם מתחזק עליו ואלמלא הקב"ה עוזרו כו' לא יכול לו ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' לז
נב. יצרו ש"א מתגבר עליו בכל יום וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קסו
נב. יצרו ש"א מתגבר עליו בכל יוםחמודי צבי בראשית עמ' רמ, רפה
נב. יצרו של אדם מתגבר וכו' ואילו הקב"ה עוזרו וכו' אור יחזקאל - מדות עמ' רעא
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכט, תרלד, תרס
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום מחשבת זקנים עמ' קנ
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קמו
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קסג
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום מחשבת מוסר ח"א עמ' עב, תכט, תקפ
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום מכתב מאליהו ח"ב עמ' 117, ח"ג עמ' 40
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קכ
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שבט מישראל (פרידמן) עמ' רמה
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש - ימים נוראים עמ' ריט, רצט
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כה, רד, רכח
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' עב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש סוכות ח"א עמ' צה
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו תפארת צבי שמות עמ' רצד, שמח, שסד, תקי
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו תפארת צבי בראשית עמ' קעג, תנ
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו תפארת צבי בראשית עמ' תשסב, תתקכד, תתקמא
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום דכתיב רק רע כל היום קרבן שבת (תשסח) עמ' *קנט
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו ערבי נחל (תשסד) עמ' לד, צב, קצו, רנג, ת, תתקסה, ח"ג עמ' מא
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלי הקב"ה עוזרו לא יוכל לועירין קדישין השלם עמ' רסט, תנב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' תיג
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' עצי חיים - מועדים עמ' נד
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' נה, נח, קנ
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'אהל אלימלך עמ' פד
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' צא, תסה, תקלב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' יט, צה
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס כב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו זכרון משלי עמ' קיב אות שלב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו וכו' מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רז
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קצו
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום להמיתו ולולא הקב"ה עוזרו לא יוכל לומים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ד
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםברכת חיים ח"ב עמ' 251
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםנועם אליעזר בראשית עמ' קמט ע"ב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יג ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יז ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לו דף קע ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף יט ע"ב; ידי משה (שנז) איכה דף קג ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת תצא דף לה ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כב ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כח דף קכז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' כח דף י ע"ג
נב. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום שיחות לספר שמות עמ' נד
נב. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ויוםבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק יב דף כט ע"א; בינה לעתים (תח) דרש נח דף קמז ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מח דף מד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לב ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קסז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ודרש מ' כח דף י ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנו/ז ע"ב
נב. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש להמיתו דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1012
נב. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםחיי נפש ח"ג עמ' קיא
נב. יצרו של אדם, מתנבר עליו בכל יוםתיבת גמא (תשסז) עמ' רפ
נב. יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום בית שלום מרדכי עמ' עג
נב. ישחוט הקב"ה את היצר הרע גנת אגוז (תשעב) אות רכד
נב. ישעי' הנביא קרא ליצר הרע מכשולכתנות אור עמ' תא
נב. ישעיה קראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי דעת תורה שמות עמ' רד, של
נב. כדדרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכח, תקד
נב. כי הא דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא אתתא נקדים וניזיל באורחא אמר איזיל אפרשינהו מאיסורא וכו' אתא ההוא סבא תנא ליה כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכו
נב. כי הא דאביי, שמעיה לההוא גברא דקאמר לאיתתא ניזיל לאורחא וכו' ויברך דוד עמ' קצב
נב. כי הגדיל לעשות - היצה"ר מתגרה בת"ח יותר מכולם מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו, שע, שצח, תקח-תקט
נב. כי הגדיל לעשות אמר אביי בתלמיד חכם יותר מכלםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יג ע"א
נב. כי הגדיל לעשות אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר מכולם של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רעד, שסט
נב. כל הגדול טחבירו יצרו גדול הימנו שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' כא
נב. כל הגדול מחבידו יצרו גדול אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כח
נב. כל הגדול מחבירו - לענין לא תחמוד באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ה אות ב
נב. כל הגדול מחבירו חקל יצחק (תשסג) עמ' רפא, שפג
נב. כל הגדול מחבירו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' א
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שס
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול וזאת התורה עמ' נא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול שעורי דעת ספר א עמ' קנא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אגרת הטיול (תשעה) עמ' שטז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אהל נפתלי עמ' קיח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' מז, קעז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור ישראל (תרס) דף נב ע"א
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור ישרים (תשסב) עמ' רמה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו בני אתה עמ' מט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכח, קל
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו גבורות שמונים (תשסג) עמ' סא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו גנזי צדיקים (תשסב) עמ' לח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי אמונה שמות עמ' קכח, קלב, קפב, ריב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי אש (כץ) עמ' סב, קצט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קא, רד
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי יואל פ' בהעלותך דף רנג ע"א, פ' קרח דף לב ע"ב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי יואל פ' בשלח דף של ע"ב, שמא ע"ב, פ' יתרו דף פו ע"ב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי יואל פ' וישלח דף קמד ע"ב, קנא ע"א
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' לא, תסח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרכי ציון עמ' צו, צז, צח, צט, קג, קח, קי
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סד עמ' קפד, דרוש פח עמ' רפז, דרוש צד עמ' שיא, דרוש קיט עמ' שס, ח"ב דרוש רסט עמ' תנב, דרוש רעה עמ' תפז, דרוש רפג עמ' תקכט, דרוש רפד עמ' תקלג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דרשות שמן רוקח עמ' ה, סה, רלז, תקלב, תקלג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ואני תמיד עמך עמ' קכז, קכח, קפב, קפו, רכא, רכג, רכז, רל
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו זאת זכרון (תשנב) אות קנז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו זקן אהרן (פריד) עמ' עז, קעט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו חכמה ומוסר ח"א עמ' רפא, תכב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו חשבון הנפש (תשעה) עמ' קסג {נמצא שהיה היצה"ר של משה במדריגת בלעם}
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ים שמחה עמ' תפח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו יציב פתגם על התורה עמ' קפה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו כוונת הלב עמ' לו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו כתב סופר דרשות (תשל) עמ' מה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו להורות נתן דברים עמ' טז, עט, קה, קלח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו לישרים תהלה (תשסד) עמ' כו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' ר
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מבשרת ציון ח"א עמ' צח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מגדל עוז (תשעח) עמ' ריז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' פט, קיח, רסט, שמו, שסב, שצ, שצז, תלה, תפט, תרלג, תרעד, תשעט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שע, תקט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קכד
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשיא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מלכי בקודש (תשסב) עמ' קנד
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מצווה ועושה ח"ב עמ' רפז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפד
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קנד, רט, שכב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו נטע שעשועים (תשסה) עמ' י
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו עצי חיים - מועדים עמ' רנג*, רעו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו עצי חיים על התורה עמ' קפח, רלה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ערבי נחל (תשסד) עמ' סב, צב, קצו, תמד, תקסא, תקעו, תשיא, תתקסה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו פאר יעקב ח"ב עמ' תתט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות פד
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קסה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תכג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יג, קפה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שרגא המאיר מועדים עמ' כב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת איש ח"ב עמ' קעג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת העולה ח"ג פרק טו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תורת יחיאל בראשית עמ' כה, לא, ער
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפד, שפה הערה 93, תשנא, תשנז הערה 83, תתצה הערה 37, תתצו הערה 37
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת צבי במדבר עמ' רט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת צבי בראשית עמ' תרנג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת צבי ויקרא עמ' קיא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת צבי שמות עמ' קע, שכה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעט - ר"ש אטון
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלה - ר"ג בן משה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' לג, עט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוברית אברם עמ' רלה, רצג, תקח, תקעח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרנא, תרעט, מועדים עמ' רנג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנודבש השדה עמ' סז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוחמודי צבי בראשית עמ' רפה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוטובך יביעו ח"ב עמ' כז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תסו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומי השלוח (תשסז) ח"א דף קצט, רכה, ח"ג דף רנז, רסח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומנחת יהודה (פתיה) עמ' 106
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קעג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומשמרת איתמר (תשסז) עמ' ח, קעט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונועם אלימלך (תשסא) עמ' תמח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנועירין קדישין השלם עמ' תכז, תכח, תרט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנופרדס מרדכי עמ' כח, תעד
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנופתחי שערים ח"א עמ' רעו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוצמח דוד (סקאליע) עמ' פו, צא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנותפארת ראובן עמ' ערב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו בין המשפתים בראשית עמ' קעה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קצו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קלו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו דברי יואל מועדים ח"ד דף קסד ע"א, קעו ע"א
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 279, פ"ה הערה 354, 567
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקצג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קצו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סד, קסד, קפג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' נח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מחשבת זקנים עמ' קנא, רנה, שכו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מחשבת מוסר ח"א עמ' קח, קמג, קעז, תח, תכט, תפא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מחשבת מוסר ח"ב עמ' קמא, קעט, ריב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו מחשבת מוסר ח"ג עמ' מח, ק
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו נצח ישראל (הרטמן) עמ' כח הערה 57
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו נתיב התשובה עמ' סב הערה 16
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו ספרי המגיד מקאזניץ עמ' מ, קו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו עץ הדעת טוב (תשסח) סי' כח
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצ
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רטז, ח"ב עמ' קז, רסד, שא,
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שירת דוד (תשסז) עמ' רג, קסח, קפח, תה, תקלב
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עז
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שמע יעקב (זיידא) עמ' יז, נט
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קכא
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שלו
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו וכו'סדר היום (שנט) מנהג הצניעות דף לז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קפט ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח'א דף ט ע"ב; מעשי ה' [כנראה צ"ל ספר אחר] פרשת ראה [?] דף קמו/ז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מ דף קיג ע"ג, ושער פ דף רלב ע"ג, ושער ק דף רפא ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קלד ע"א; תורת העולה (פראג של) ח"ג פ' טו; קול בוכים (שמט) איכה דף עא ע"א
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנומדבר יהודה (תשסב) עמ' מג
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפ
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנוצפנת פענח (תשסו) עמ' קצה
נב. כל הגדול מחבירו יצרו וכו' אמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות קלד
נב. כל הגדול מחבירו יצרי גדול ממנו עמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים לט
נב. כל הגדול מחבירו, יצרו גדול ממנו נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שפג
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו אור ישראל סי' אגרת המוסר
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסט, שעח, שפד, שצו, ת, ויקרא-במדבר עמ' שיב
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנוקדושת יצחק עמ' סט, צט
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו, ובת"ח יותר מכולם +ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ז, שנאה אות יב
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול הימנו, ובת"ח יותר מכולם ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ז, שנאה אות יב
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול ממנו המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' עד
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול ממנו שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קסז
נב. כל הגדול מחבית יצרו גדול ממנו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תה
נב. כל הגדול מחבית, יצרו גדול ממנותיבת גמא (תשסז) עמ' רפ
נב. כל הגדול מחברו יערו גדול הימנו בית יצחק (ויינברגר) עמ' רלג, רמט
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול עלי שור ח"א עמ' רכז
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימגו דעת תפלה עמ' נט
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רעא
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו ארץ צבי (תשע) עמ' צט, רטז
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו גדולי מוסר עמ' פד
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו יורה חכימא (תשעא) עמ' קלד
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' יב
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו מכתב מאליהו ח"ה עמ' 23, 93, 143, 175, 355
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו עלי שור ח"ב עמ' רלג
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו קשוטי כלה ח"י אות נו
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק יד
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקסד
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רלה, שנו
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מ, ק
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו גור אריה בראשית פ"ח אות כד, דברים פ"כ הערה 39
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו דעת תורה ויקרא עמ' לה, צג, צט, רטז, רנח, רסא, דברים ח"ב עמ' קמא
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו לב אביגדור עמ' קלא
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעב
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ד
נב. כל הגדול מחברו יצרו גדולעבודת יצחק בראשית עמ' קנו
נב. כל הגדול מחברו יצרן גדול הימנו מכתב מאליהו ח"א עמ' 164, 235*, 258, ח"ג עמ' 56, ח"ד עמ' 12, 134*, 174
נב. כל הגדול מחברוזכרון טוב (צורף) דף כה ע"ד
נב. כל הגמל מחבירו יצרו גרול הימנו קשוטי כלה ח"ח אות ג
נב. כל הגרול מחבירו יצרו גדול הימנו אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קסב
נב. כל הנדול מחבירו יצרו גדול הימנו שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ס
נב. כל הנדול מחבירו יצרו נדול ממנו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שה
נב. כל מי שגדול מחבירו יצרו גדול הימנוארז ישעיהו דף נח
נב. כעבות העגלה וכו' לתחילת החטא בקטנות אור יחזקאל - מדות עמ' קלה
נב. כשישחוט הקב"ה את היצר הללו בוכים והללו בוכים וכו' צדיקים נדמה להם כהר וכו' מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שסב, תרסח
נב. לחם שהיא תורה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 33 עמ' קס
נב. לכו לחמו בלחמי מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 17 עמ' נח
נב. לע"ל הקב"ה שוחט את יצה"רארז ישעיהו דף נח ע"ג
נב. לע"ל יביא הקב"ה את היצה"ר וכו' צדיקים נדמה להם כהר הישר והטוב (תשסג) עמ' שפב, תרסז
נב. לע"ל ידמה היצר הרע לצדיקים כהר גבוה ולרשעים כחוט השערה, הללו בוכים והללו בוכיםנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ואגב דברינו
נב. לע"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' צג
נב. לע"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצח
נב. לע"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' שט, שיג
נב. לע"תל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטוברכת חיים ח"א עמ' 163, 36
נב. לעת"ל הללו נדמה להם כהר בו', והקב"ה אומר גם בעיני יפלא דרשות שמן רוקח עמ' תע
נב. לעת"ל הקב"ה מביאו ליצה"ר ושוחטו וכו' עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעג
נב. לעת"ל הקב"ה שוחט את יצה"ר פרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ג פסוק יד
נב. לעת"ל ידמה יצה"ר לצדיקים בהר לרשעים כחוט שערה אגרא דכלה ח"א עמ' יב, תקמח, ח"ג עמ' שג
נב. לעת"ל ישחוט הקב"ה את היצה"ר תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שצד
נב. לעת"ל ישחוט הקב"ה את הס"מ מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כח, רכד, תקע, תקסז
נב. לעת"ל יתבטל יצה"רברכת חיים ח"ב עמ' 76
נב. לעת"ל מביא הקב"ה את השטן ושוחטו דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסט ע"א
נב. לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר וכו' צדיקים נדמה להם כהר דברי יואל פ' שמיני דף ריח ע"א, פ' אמור דף קצו ע"ב
נב. לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיח
נב. לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר וכו' עצי חיים - מועדים עמ' קס, רסב, רפח*
נב. לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' דברי יואל פ' לך לך דף רפב ע"א, פ' חיי שרה דף תפו ע"ב, פ' ויחי דף תקי ע"א
נב. לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים נצח ישראל (הרטמן) עמ' תרפה
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ג, שצ
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צד
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה דרכי ציון עמ' צח
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' תורת איש ח"ב עמ' שצז
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים בוכים וכו' רשעים בוכים וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנז ע"ב, הושענא רבה דף תקיג ע"ב, תקטו ע"א
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קח
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' ע
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר לפני הצדיקים ושחטועירין קדישין השלם עמ' קטו
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סג
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפג, ח"ב עמ' צב, ח"ג עמ' רחצ, שפג
נב. לעת"ל מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' טו, רסט, רצט, ש
נב. לעת"ל נרמה יצה"ר לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערה ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' יג
נב. לעת"ל שוחט הקב"ה ליצה"ר, לצדיקים נדמה כהר, ולרשעים כחוט, הללו והללו בוכין משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רה {היצה"ר תחילתו כחוט, ואם מניחים לו מתחזק כעבותות העגלה; הבחירה שוה לכולם לכן נותנים לצדיק יצה"ר יותר גדול לעומת קדושתו}
נב. לעתיד יאמרו צדיקים האיך יכולנו לכבוש הר כזה והקב"ה תמה עמהם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' רמח
נב. לעתיד יראה הקב"ה ההיצר הרע כהר שבט מישראל (קרמניץ) פרק קמד פסוק ה
נב. לעתיד ישחוט הקב"ה את היצה"ר תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רכז
נב. לעתיד ישחוט הקב"ה את היצר הרע וכו' להורות נתן דברים עמ' קג
נב. לעתיד ישחוט הקב"ה את היצר הרע וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שח, תטו, תנז, תסה, תפט, תקלד, תקצב
נב. לעתיד ישחוט הקב"ה את הס"מ קדושת עינים (תשעא) פרק ט אות נג
נב. לעתיד ישחוט הקב"ה ליצר הרע ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יא
נב. לעתיד ישחט ה' יתברך ליצר הרע צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקפה, תרכח
נב. לעתיד ישחט השי"ת ליצר הרעצפנת פענח (תשסו) עמ' שעז
נב. לעתיד לבא וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה (עי' מהרש"א)נועם אלימלך (תשסא) עמ' סד, רחצ
נב. לעתיד לבא יהיה מספד גדול על שחיטת היצר הרע פרי נפש חיה ח"ב עמ' קלב
נב. לעתיד לבא ישחט הקב"ה את היצה"ר תפארת משה עמ' קכ
נב. לעתיד לבא מביא הקב"ה את היצר הרע ושוחוטו וכו' שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ריט
נב. לעתיד לבא מביא הקב"ה להיצר הרע וכו' הללו בוכין והללו בוכין ערבי נחל (תשסד) עמ' סב, תמד, תתקסה
נב. לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצר הרע וכו' הללו והללו בוכים וכו' מאמרי שלמה ח"א עמ' קעב, רטז
נב. לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רסז
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה וכו' אור ישראל (תרס) דף כו ע"א, כח ע"ב
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו גנזי צדיקים (תשסב) עמ' פב
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו מכתב מאליהו ח"ה עמ' 96
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' הללו בוכין והללו בוכין וכו' חכמה ומוסר ח"ב עמ' קעח
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' ורשעים נדמה להם כחוט השערה אור ישראל סי' ו, ח
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ראמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק א
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קמט
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו פאר יעקב ח"ב עמ' תשכא
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים הללו בוכים והללו בוכים וכו' דברי משה (שהם, תשעג) עמ' רמז
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים הללו בוכים והללו בוכים וכו' דברי משה (שהם, תשעט) עמ' רלו
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נרמה להם כחוט השערה של"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות י, וישלח אות ט, פנחס אות ג, ראה אות יז
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ק, רטז
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה מחשבת מוסר ח"א עמ' שצו, תכא, תקפ
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו וכו' היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נה
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו כפני הצדיקים ובפני הרשעים של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רמח
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטוברית אברם עמ' צ, קפז, שצו
נב. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נרמה להם כחוט השערה מחשבת מוסר ח"ג עמ' ק
נב. לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצה"ר וכר, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נרמה להם כחוט השערהקדושת יצחק עמ' קמט
נב. לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים דובר שלום (תשסג) אות קנד
נב. לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים וכו' בית יצחק (ויינברגר) עמ' סו, רלב
נב. לעתיד לבא נדמה היצה"ר לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערה דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קא, רד, תיח
נב. לעתיד לבא שוחט הקב"ה ליצר הרע וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שעח, דברים עמ' קמד
נב. לעתיד לבא שישחוט את היצה"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעט
נב. לעתיד לבוא בטל היצה"ר מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 17 עמ' קעב
נב. לעתיד לבוא בטל היצה"ר מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 6 עמ' לז
נב. לעתיד לבוא בטל היצה"ר מילי דשמיא פ"מ אות א עמ' קעב
נב. לעתיד לבוא הקב"ה ישחוט היצה"ר וצדיקים נדמה להם כהרעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לפורים אות יב
נב. לעתיד לבוא כשהקב"ה שוחט ליצה"ר צדיקים נדמה להם כהר וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' רמח
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה את השטן ושוחטואבני אש (אויש) מועדים עמ' מה
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר וכו' יציב פתגם על התורה עמ' רלז
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר וכו' מכתב מאליהו ח"א עמ' 27, 258*, 287, ח"ב עמ' 147
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקפג, תרל
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקיםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יד ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דף לג ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ג דף לז ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף לב ע"א ודף צה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש יו דף קמד ע"א; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קכה ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פרק ד דף סו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קעה ע"א; ידי משה (שנז) אסתר דף רנז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ראה דף צג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צג דף תקח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצט ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ג, ופ' הברכה דף רכד ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קסז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עז ע"ב; מגיד מישרים (תט) ישעיה דף נ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף סה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) ספר קרית ארבע פרק קיב דף קח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קל ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיז דף מ ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נו דף נג ע"ב, ויואל דף קיא ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימ' תקלא דף קצד ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ריו/ז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רלג דף עג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר כז דף י ע"ג, ומאמר לג דף יא ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה ה דף כ ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עה ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לא ע"ד
נב. לעתיד לבוא מביא הקב׳׳ה ליצה"ר ושוחטו וכו' הללו בוכין וכו׳ אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכו
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיח
נב. לעתיד לבוא מביא הקבייה ליצה"ר ושוחטו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר וכו', צדיקים נדמה להם כהר גבוהמסילות בלבבם - מסילה יב אות צג
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בית שלום מרדכי עמ' מא, קפד, רמד
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים וכו' שרתי ח"א עמ' נח, קג, קונטרס הנרות עמ' טו, נח
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנח
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קנג, קעה, קצד
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים וכו' צדיקים נדמה להם כהר וכו' דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נז עמ' קלז, דרוש עד עמ' רלג, דרוש קיט עמ' שס, ח"ב דרוש רסט עמ' תנג
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר שם משמעון (שפירא) עמ' יט
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלג, ח"ב עמ' שצ, תד, תלד
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני צדיקים ובפני רשעים וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' ב
נב. לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו נחלת שמעון (תשסו) עמ' לז
נב. לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בן מלך - שבת עמ' שמז
נב. לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קלג
נב. לעתיד לבוא מביאו השי"ת ליצר הרע ושוחטו וכו' ואני תמיד עמך עמ' קפד, רכג, רלו
נב. לעתיד לבוא עתיד הקב"ה להביא יצר הרע ולשחטו שבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק י, פרק קכה פסוק ג
נב. לעתיד לבוא שוחטו הקב"ה ליצה"ר לפני הרשעים וכו׳ אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רצא
נב. לעתיד לבוא, מביא הקב"ה ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תח
נב. לעתיד לצדיקים נדמה להם כהר זרע קודש - מועדים עמ' קו
נב. לעתיד מביא הקב"ה היצ"ר ושוחטו וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשכח
נב. לעתיד מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בו' צדיקים נדמה להם כהר תפארת צבי שמות עמ' רכא, שכה, שמח, תקטו
נב. לעתיד מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' תפארת צבי בראשית עמ' תרנג
נב. לעתיד מביא הקב"ה ליצר הרע ושחטו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקב
נב. לעתיד מביא הקכ"ה ליצה"ר ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר תפארת צבי ויקרא עמ' קטז
נב. לעתיד נדמה היער הרע לרשעים כחוט השערה ולצדיקים כהר בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עח, קלט
נב. לעתיד נדמה היצר הרע לצדיקים כהר ולרשעים כקש כו'פרדס המלך (תשסט) אות מא, סו, תריז, רנד
נב. לעתיד נדמה לצדיקים בהר גביה ולרשעים כחוט השערה עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה כג
נב. לעתיד נראה היצר הרע לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' י
נב. לעתיד שוחט הקב"ה יצה"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלז
נב. לעתיד שוחט הקדוש ברוך הוא למלאך המות היצר הרע וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רס, תרכז, תשסט, תתקכה, א'עה, א'קכג
נב. לעתיד שוחטו הקב"ה ליצר הרע להורות נתן בראשית עמ' נט
נב. לצדיקים נדמה היצה"ר כהר נצח ישראל (הרטמן) עמ' תתנב הערה 10
נב. לצדיקים נדמה היצר הרע כהר יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שיג, שפג
נב. לצדיקים נדמה היצר הרע כהר לקחת מוסר ח"א עמ' תקנא
נב. לצדיקים נדמה כהר וכו' מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסב
נב. לצדיקים נדמה כהר וכו' הללו בוכים וכו' ארץ צבי (תשע) עמ' לה, קיא
נב. לצדיקים נדמה כהרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלה
נב. לצדיקים נדמה להם כהר אור לשמים (תשסג) עמ' קיט, קכח, קלה, רצג, רחצ
נב. לצדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קעה
נב. לצדיקים נדמה להם כהר וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קעא
נב. לרשעים נרמה להם כחוט השערה ולצדיקים נרמה כהר פאר יעקב ח"ד עמ' כה
נב. מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' נה
נב. מביאו הקב"ה ליצה"ר כו'טוב טעם ויקרא עמ' נג בטוב טעם
נב. מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עט
נב. מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו וכו' צדיקים נדמה להם כהר ורשעים נדמה להם כחוט השערה מחשבת מוסר ח"ב עמ' קמא, תנח
נב. מהרש"א - בתחילה יבא משיח בן יוסף אבל יהרג על ידי הגויים ולא תהיה הגאולה שלימה עד שיבא משיח בן דודים שמחה עמ' רפג
נב. מניח אומות העולם ומתגרה בישראל שמן ראש - ימים נוראים עמ' נ
נב. מניח יצה"ר אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל, ובת"ח יותר מכולם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנב הערה 55
נב. משביעו רעבאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' עז
נב. משה קראו (ליצה"ר) ערל דעת תפלה עמ' רפז
נב. משה קראו ערל שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עב
נב. משה קראו ערלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קג
נב. משה רבינו קראו(להיצר) ערל, כרכתיב ומלתם את ערלת לבבכם דעת תורה במדבר עמ' ריד
נב. משיח אתי מבי יוסף שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסה
נב. משיח בן דוד יבקש רחמים על משיח בן יוסף שלא יהרג אמרי נועם (מועדים) סי' כד לפורים [מבן המחבר]
נב. משיח בן דוד יבקש רחמים על משיח בן יוסףעטרת ישועה (תשסד) אות ט, יג ליום א דפסח, אות יח ליום ד דחוהמ"פ, אות נו לשביעי ש"פ, אות א ליום א דסליחות, אות יד לסליחות לער"ה, אות נד ליום ר"ה קודם תק"ש, אות לו לעיו"כ, אות ח ליום ה דחנוכה, אות נה לפורים
נב. משיח בן דוד שעתיד להגלותאמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ב פסוק יב
נב. משיח בן דור ומשיח בן יוסף תורת יחיאל בראשית עמ' לט, שצ, תלב, תלז
נב. משיח בן יוסף שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג
נב. משיח בן יוסף יהרג הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קא
נב. משיח בן יוסף נהרגמי מרום ח"ח עמ' שנג, שסד
נב. משיח בן יוסף עתיד ליהרג במלחמות גוג ומגוג תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכז
נב. משיח בן יוסף שנהרג מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסו
נב. מתחלה דומה לחוט של בוכיא שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסד
נב. נדמה להם כהר וכו' אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' ריא
נב. נעשה הדין במשיח בן אפרים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסז
נב. על משיח בן יוסף שנהרג שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שח, שצו, שצז
נב. ענין השני משיחיםמגלה צפונות ח"א פרשת וישב
נב. עתיד הקב"ה להביא יצר הרע ולשוחטו וכו' וזרח השמש על התורה עמ' קסג
נב. עתיד הקב"ה לשוחטו ליצה"ר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפא
נב. עתיד הקב"ה לשוחטו ליצה"ר וכו' שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קטו
נב. פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
נב. צדיקים בוכים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה תפארת משה עמ' קפ
נב. צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 73
נב. צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיא
נב. צדיקים יצר הרע נדמה כהר דגל מחנה יהודה עמ' קכג
נב. צדיקים יצר הרע נדמה להם כהר שמע יעקב (זיידא) עמ' נט
נב. צדיקים נדמה כהר גבוה רשעים נדמה כחוט השערהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכו
נב. צדיקים נדמה להם [יצה"ר] כהר גבוה באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 618
נב. צדיקים נדמה להם בהר בין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ג
נב. צדיקים נדמה להם בהר גבוה וכו' בוכין וכו' היאך יכולנו לכבוש הר גבוה בזה וכו' ואף הקב"ה תמה עמהם דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מא, רמד, מועדים (תשנט) עמ' פג, קח, ערב
נב. צדיקים נדמה להם בהר גבוה לרשעים כחוט השערה הללו בוכין וכו'עירין קדישין השלם עמ' קלח, שטז, תכז, תכח
נב. צדיקים נדמה להם בהרקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קצד
נב. צדיקים נדמה להם היצה"ר כהר מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמב, תקנ
נב. צדיקים נדמה להם יצה"ר כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ריט, תרנ, מועדים עמ' ח, יט, רנב, שו
נב. צדיקים נדמה להם כהד וכו' דברי יואל פ' בשלח דף שמא ע"ב, פ' יתרו דף פו ע"א
נב. צדיקים נדמה להם כהר אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כח
נב. צדיקים נדמה להם כהר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמד
נב. צדיקים נדמה להם כהר אור ישרים (תשסב) עמ' קד
נב. צדיקים נדמה להם כהר בינת ישראל (תשסו) דף עט ע"ב
נב. צדיקים נדמה להם כהר בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' כד
נב. צדיקים נדמה להם כהר ברכת דוד עמ' כד, קצא
נב. צדיקים נדמה להם כהר דברי אמונה שמות עמ' קמב, קמט, קסא
נב. צדיקים נדמה להם כהר דברי יואל מועדים ח"ד דף קסד ע"א
נב. צדיקים נדמה להם כהר הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלז
נב. צדיקים נדמה להם כהר הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רמא
נב. צדיקים נדמה להם כהר זאת זכרון (תשנב) אות סה, קנג
נב. צדיקים נדמה להם כהר טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נב. צדיקים נדמה להם כהר מבשר טוב - חנוכה עמ' קב
נב. צדיקים נדמה להם כהר מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לח, פב
נב. צדיקים נדמה להם כהר מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נ
נב. צדיקים נדמה להם כהר עצי חיים על התורה עמ' קצא, רסה
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש - ימים נוראים עמ' רפד
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסט
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פב, קסב, רטז, רנא, תמג
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מט, קכ, רצ
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמט, קנג, קצח, רב, תטו, תצח
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' מה
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ח, קס
נב. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש סוכות ח"א עמ' לג
נב. צדיקים נדמה להם כהר שרגא המאיר מועדים עמ' קכג, קכד
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1364
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ים שמחה עמ' רא
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ה
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצו
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' בני אתה עמ' מט, קפז
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצט - ר"א אבא שאול
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ולרשעים כחוט השערה יגל יעקב (תשנג) וישב אות קנ
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים וכו' כחוט השערה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצג
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלד
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' מח
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבוהנועם אליעזר שמות דף קלח ע"א
נב. צדיקים נדמה להם כהר גבורה ורשעים נדמה להם כחוט השערה דברי יואל פ' שלח דף שעז ע"ב
נב. צדיקים נדמה להם כהר וכו' בין המשפתים בראשית עמ' קכא
נב. צדיקים נדמה להם כהר וכו'קסת הסופר (תשעו) עמ' קו
נב. צדיקים נדמה להם כהר וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכו
נב. צדיקים נדמה להם כהר ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכים והללו בוכיםברית אברם עמ' קיד, רנב, תלג
נב. צדיקים נדמה להם כהרבינת משה (תשסב) עמ' סו
נב. צדיקים נדמה להם כהרהתורה והעולם ח"א עמ' קנז
נב. צדיקים נדמה להם כהרטובך יביעו ח"א עמ' שכה
נב. צדיקים נדמה להם כהרמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ג ע"ב
נב. צדיקים נדמה להם כהרנחלת שמעון (אשכנזי) לך ה
נב. צדיקים נדמה להם כהרקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלז
נב. צדיקים נדמה להן כהר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסח
נב. צדיקים נדמה להן כהר ורשעים נדמה להן כחוט השערה, הללו בוכים והללו בוכים וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקכה
נב. צדיקים נרמה להם כהר גבוה רשעים נדמה להם כחוט השערה ילקוט עטרת צבי עמ' רנא
נב. צדיקים, נדמה להם כהר גבוה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שפד
נב. צוותין בסימא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסא
נב. רבש"ע איני מבקש אלא חיים נצח ישראל (הרטמן) עמ' תרפח
נב. רש"י - אם רעב יצרך ותאב לעבירה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכח
נב. רש"י - אם רעב יצרך ותאב לעבירה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלא
נב. רש"י - שנזכרים בצערם שהיה להם לכבוש הרשעה בחייהם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכו
נב. רש"י - תורה נקראת לחם שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיח
נב. רש"י ד"ה הצפוני, יצה"ר נקרא צפוני משום שהוא צפון בלבו של אדם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' יד
נב. רש"י ד"ה שעסוקין באותה שעה והמצטער אינו מיקל ראשו מהר ים שמחה עמ' רנז
נב. רשעים נדמה להם כחוט השערה דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ר
נב. רשעים נדמה להם כחוט השערה שמן ראש - ימים נוראים עמ' רכו
נב. רשעים נרמה להם כחוט השערה וצדיקים נרמה להם כהר גבוה מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעז
נב. שבע שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רע ישמרו דעת עמ' שכד
נב. שבע שמות יש לו ליצה"ר וכו' רע וכו' ערל וכו' טמא וכו' שונא וכו' מכשול וכו' אבן וכו' צפוני וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלט
נב. שבע שמות יש לו ליצה"רברכת חיים ח"ב עמ' 186
נב. שבע שמות יש לו ליצה"ר, הר וכו' עצי חיים על התורה עמ' נד
נב. שבע שמות יש לו ליצר הרע שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תמא
נב. שבע שמות יש לו ליצר הרע שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ע
נב. שבע שמות יש לו ליצר הרע שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלט
נב. שבע שמות יש לו ליצר הרע וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק יז דף לד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קפח ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יח ע"א; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת בראשית דף ג ע"א ודף ד ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש יב דף מח ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש נח דף קמד ע"ד; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף נ ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) ליל י"ה דף קס ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ראשון פרק כ דף מו/מז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לו ע"ב, ושער צז דף רעא ע"א; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף עה ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף סה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ב/כ דף מ ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ד דף כט; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צו; לקח טוב (יגל, תיח) דף יא ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נב דף מז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א ודרוש מא ד' וב וט ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעב ע"ב
נב. שבע שמות יש לו ערל טמא שונא מכשול רע צפוני אבן בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיג
נב. שבע שמות יש ליצה"ריריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקרא
נב. שבע שמות יש ליצה"רמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה בקהלת
נב. שבע שמות ליצה"ריריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תצא דף קה ע"א-ע"ב
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פו
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרעט
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר תורת העולה ח"א פרק יט, ח"ג פרק נט, סה
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רעמי השלוח (תשסז) ח"ב דף ק:ה, קנז
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' קיד, רלא
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר וכו' יחזקאל קראו אבן פאר יעקב ח"א עמ' רנב, רפח
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר יואל קראו צפוני שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכםברית אברם עמ' תס
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר יחזקאל קראו אבןברית אברם עמ' תעא, תצ
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"רברית אברם עמ' קטז, קסד, תקצט
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר, הקב"ה קראו רע וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קעב
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר... יחזקאל קראו אבן שרתי ח"א עמ' פו
נב. שבעה שמות יש לו ליצה"ר זכרון משלי עמ' קיג אות שלח
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע בני אתה עמ' לג, נט
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' צז
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' צ
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' ואת הצפוני ארחיק מעליכם מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' עו
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' ואת הצפוני ארחיק מעליכם מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קב
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו' יואל קראו צפוני קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קח
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' נג
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרעבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קא
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרעגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קמא
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע, הקב"ה קראו רע וכו' משה קראו ערל וכו' דוד קראו טמא וכו' שלמה קראו שונא וכו' ישעיה קראו מכשול וכו' יחזקאל קראו אבן וכו' יואל קראו צפוני וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רנד, תקיא
נב. שבעה שמות יש לו ליצר הרע: רע, ערל' טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוניבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נד, רא
נב. שבעה שמות ליצה"ר מכתב מאליהו ח"ה עמ' 160
נב. שבעה שמות נקרא יצה"רקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלו
נב. שבעה שמות נקראו לו ליצר הרע וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רטז
נב. שבעה שמות נקראו ליצה"ר נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רצג, שיב, שעו
נב. שבעה שמות עמ' יש לו ליצה"ר, הקב"ה קראו רע וכו', משה קראו ערל וכו', דוד קראו טמא וכו', שלמה קראו שונא וכו', ישעיה קראו מכשול וכי' דעת תורה ויקרא עמ' קצה, דברים ח"א עמ' קסט
נב. שבתחילתם דקים כקורי עכביש מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 5 עמ' קנו
נב. שגדול מחברו יצרו גדול ממנו תורי זהב (תשעג) עמ' שכח
נב. שהיה מהלך עקב בצד גודל חקל יצחק (תשסג) עמ' רעט
נב. שוחטו הקב"ה ליצה"ר בפני הצדיקים והרשעים אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קמא, של
נב. שונא אחד משמות היצר מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 14 עמ' לט
נב. שלמה המלך קראו [ליצר הרע] שונא פרי נפש חיה ח"ב עמ' קצט
נב. שלמה קוראו שונא שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם עצי חיים על התורה עמ' קט, שלב
נב. שלמה קראו ליצר הרע שונא טוב לב עמ' קיג
נב. שלמה קראו שונא זכרון משלי עמ' מח אות קיט
נב. שלמה קראו שונא ישמרו דעת עמ' רפב
נב. שלמה קראו שונא מכתב מאליהו ח"ה עמ' 47
נב. שלמה קראו שונא עצי חיים - מועדים עמ' מט
נב. שלמה קראו שונא שביב אור עמ' קיח
נב. שלמה קראו שונא שמחת הנפש עמ' קב
נב. שלמה קראו שונא תפארת צבי ויקרא עמ' רמג
נב. שלמה קראו(להיצר) שונא וכו' אל תקרי ישלם לך, אלא ישלימנו לך. ורש"י: האכילהו לחם, - הטריחהו במלחמתה של תורה וכו'! השקהו מים, - תורה, דכתיב בה הוי כל צמא לכו למים דעת תורה שמות עמ' שכד, שלא, שמג
נב. שלמה קראו(ליצה"ר) שונא וכו' אור ישראל (תרס) דף פז ע"ב
נב. שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל דברי יואל פ' במדבר דף סט ע"א, פ' נשא דף רא ע"א, פ' חוקת דף קא ע"ב
נב. שמניח אוה"ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל דברי יואל פ' וארא דף קעח ע"א, פ' בשלח דף שנ ע"א, פ' יתרו דף עה ע"ב, צא ע"א
נב. שנתן עיניו במקדש והחריבומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נד
נב. ת"ר ואת הצפוני ארחיק זה יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם יגל יעקב (תשנג) מסעי אות קכה
נב. תוס' ד"ה אם ברזל, יש גורסין מפעפע טוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
נב. תוס' ד"ה כיון שהגיע משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריט
נב. תורה איקרי דרך אהבת חיים (דייטש) עמ' שטז
נב. תורה נקרא לחם שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמח
נב. תרין משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף אור השמש (תשסח) עמ' לב, עו
נב: אבר אחד יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שצו
נב: אבר אחד יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ר, תשכה
נב: אבר קטן תורת חיים (קאסוב) עמ' מז
נב: אבר קטן וכו' מרעיבו שבע משביעו רעב מכתב מאליהו ח"א עמ' 40, 46, 265, ח"ד עמ' 241
נב: אבר קטן וכו' מרעיבו שבע משביעו רעב קשוטי כלה ח"ט אות קלה, שיב
נב: אבר קטן וכו' משביעו רעבעבודת יצחק בראשית עמ' צז
נב: אבר קטן יש באדם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכו
נב: אבר קטן יש באדם $71
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רלה, תקנח, ח"ב עמ' תסז
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ז
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע וכו' אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יא, ויחי א, פנחס יא
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע וכו' וזרח השמש על התורה עמ' שי, שלב
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעב תפארת צבי בראשית עמ' רפח
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעב תפארת צבי שמות עמ' כט
נב: אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעבעטרת ישועה (תשסד) אות מז להגדה ש"פ, אות כ לשבועות, ליקוטים סוף הספר אות נ
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעב וכו' דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש מ עמ' פד
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעב וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שז
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע זאת זכרון (תשנב) אות קטו
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קי
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע עץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפח
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות קכב, פרק ז אות ב
נב: אבר קטן יש באדם משביעו רעבברית אברם עמ' ערה, שפג
נב: אבר קטן יש באדם, משביעו והוא רעב, מרעיבו והוא שבע אור חדש (הרטמן) פ"א אות 928
נב: אבר קטן יש בו באדם וכו'חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כו ע"א; סדר היום (שנט) מנהג הצניעות דף לז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף ז ע"ד, ויום ב של ראש השנה דף קס ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כד דף סג ע"ג; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ז דף ל ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ד
נב: אבר קטן יש בו באדם מרעיבו שבע משביעו רעב דברי יואל פ' ויחי דף תקסב ע"ב
נב: אבר קטן יש לאדם משביעו רעב מרעיבו שבע בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצא
נב: אבר קטן יש לו לאדם מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' כח
נב: אבר קטן יש לו לאדם וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצז, תרא
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום א דפסח, סי' יט לשבועות [מבן המחבר], סי' יד לעיו"כ, סי' ו ליום ו דסוכות, סי' א ליום ז דחנוכה, סי' לד לפורים
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע וכו' קשוטי כלה ח"י אות רלח
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו מרפא לנפש בראשית עמ' רעב, שנב
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב יגל יעקב (תשנג) ויגש אות רב, בחוקותי אות פו, וזאת הברכה אות קפ
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכ, תקמא
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצ
נב: אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעבנועם אלימלך (תשסא) עמ' פט
נב: אבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו - שבע דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 73, פ"ב הערה 699, פ"ה הערה 2265
נב: אבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו שבע, משביעו רעב באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 530
נב: אבר קטן משביעו רעב מרעיבו שבע ויגד יעקב עמ' פח
נב: אדה"ר מד רועים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יג
נב: איבר קטן יש באדם וכו' שיחות לספר ויקרא עמ' רכב
נב: אין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחת רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קיח
נב: אלולי הקב"ה עוזרו אין יכול לו אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קי, רצח
נב: אלמלא ג' מקראות הללו שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לז ע"ד
נב: אלמלא ג' מקראות הללו שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קכג
נב: אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל צור יעקב (יעבץ) נצבים
נב: אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו רגליהן של שונאי ישראל וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קצח אות א
נב: אלמלא ג' מקראות נתמוטטו רגליהן כו'נחלת שמעון (אשכנזי) מקץ כג
נב: אלמלא ה' עוזרו לא יכול לו בת עין (תשסז) עמ' צא, רפב
נב: אלמלא ה' עוזרו לא יכול לו שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עט, קיד, שמב, שסט, תב
נב: אלמלא הקב"דז עוזרו אינו יכול לו דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות כג
נב: אלמלא הקב"ה עוזר לו אינו יכול לו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' לד, קצג, ר, רנה, רסז, רעו, רעט, רפ, מועדים (תשנט) עמ' יב, פג, קה, קו, רב, רכא, רלט, רמא, רנז
נב: אלמלא הקב"ה עוזר לו לא יוכל לו בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכד
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אי אתה יכול לו ויברך דוד עמ' קסג
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קכא, רלד
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפט
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו אורחות דוד עמ' כד, קמב
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו ויגד יעקב עמ' תרעז
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו מחשבת מוסר ח"ג עמ' שנד
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמ
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו קשוטי כלה ח"ח אות ג
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו שבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק א, פרק קיח פסוק כד, פרק קלח פסוק ח
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רב, רכ
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לומדבר יהודה (תשסב) עמ' מח
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא הי' יכול לו דברי יואל פ' לך לך דף רלד ע"ב, רפב ע"א, פ' ויצא דף סב ע"ב, פ' וישלח דף קצה ע"ב
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא הי' יכול לו הישר והטוב (תשסג) עמ' קיט
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריד
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו זרע קודש - מועדים עמ' כה, קה, רלו
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עא, רפא, תכט
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצד, רט
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לוקדושת יצחק עמ' קמג
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא יוכל לו עצי חיים - מועדים עמ' קס, קעג
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו מבשרת ציון ח"ב עמ' נה
נב: אלמלא הקב"ה עוזרו לו לא יכול לוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' י, תתמו
נב: אלמלא הקב"ה עוזרותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קסב
נב: אלמלא הקב"ה עוסרו אין יכול לוארז ישעיהו דף עא
נב: אלמלא הקב"ה עזרו אין יכול לו כתב סופר דרשות (תשל) עמ' מה
נב: אלמלא הקב"ה עזרו ל"ה יכול שומע תפלה ח"ב עמ' קטו
נב: אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו בית יצחק (ויינברגר) עמ' קיח, קלג
נב: אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו נטעי אשל בראשית עמ' ד, קי
נב: אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לונועם אליעזר בראשית עמ' רנב ע"ב, רנה ע"ב
נב: אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לונועם אליעזר שמות דף קסז ע"ב, רעט ע"א
נב: אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו אינו יכול לו כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסו
נב: אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' יח, קלב
נב: אלמלא השי"ת עוזרו לא יכול לו להורות נתן בראשית עמ' קעו
נב: אלמלא מקרא דאשר הרעתי נתמוטטו רגליהם וכו' כוונת הלב עמ' רעד
נב: אלמלא עוזרו לא היה יכול לו אור השמש (תשסח) עמ' עח
נב: אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של ישראל יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכז
נב: אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראל חד דכתיב "ואשר הרעותי" שרתי - קונטרס הנרות עמ' טו
נב: אלמלא שלש מקראות נתמוטטו וכו' דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לט ע"ב
נב: אלמלא שלשה מקראות נתמוטטה רגלי שונאי ישראל וכו' תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רצא
נב: אלמלי ג' מקראות - אשר הרעותי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מא, נג
נב: אלמלי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו קשוטי כלה ח"י אות רז
נב: אם אבן הוא נימוח דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלב
נב: אם אבן הוא נימוח דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש א עמ' ג
נב: אם אבן הוא נימוח מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרמב
נב: אם אבן הוא נימוח עצי חיים על התורה עמ' שלה
נב: אם אבן הוא נימוח שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנד
נב: אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אור ישרים (תשסב) עמ' רלב
נב: אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלה
נב: אם אבן הוא נימוח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב אבנים שחקו מים דרכי ציון עמ' צג
נב: אם אבן הוא נימוח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב אבנים שחקו מים קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תו
נב: אם אבן הוא נימוח וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' צג
נב: אם אבן הוא נמוח מבשרת ציון ח"ב עמ' שי
נב: אם אבן הוא נמוח תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סח
נב: אם ברזל הוא מתפוצץ ויגד יעקב עמ' קעב, רכז
נב: אם פגע בד מנוול זה, משכהו לבית המדרשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' כא,, שכא
נב: אם פגע בך מנוול תשבי (תשסה) עמ' קעא שורש נוול
נב: אם פגע בך מנוול זה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סח
נב: אם פגע בך מנוול זה בית שלום מרדכי עמ' ע
נב: אם פגע בך מנוול זה חקל יצחק (תשסג) עמ' קלא
נב: אם פגע בך מנוול זה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 25 עמ' מא
נב: אם פגע בך מנוול זה מילי דשמיא פט"ז אות ב עמ' מא
נב: אם פגע בך מנוול זה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעב, תעט
נב: אם פגע בך מנוול זה וכו' טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט, יד, כה
נב: אם פגע בך מנוול זה משבהו לבית המדרש עמוד הימיני (קלינמן) עמ' עא, קלח
נב: אם פגע בך מנוול זה משבחו לבית המדרש לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיג, רלג
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו - ואם לאו וכו' דברי אברהם דף מ ע"ג
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבה"מ אם אבן הוא נימוח מטר השמים (תשנ) דברים עמ' שיז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קס עמ' תקלח, ח"ב דרוש רמא עמ' שמא, דרוש רנא עמ' שעד
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד מכתב מאליהו ח"ד עמ' 21
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ה
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד אם אבן הוא נימוחקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' כו
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"דמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפז, תח, תקסה
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"דתיבת גמא (תשסז) עמ' רפה
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' טז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קמב
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנט, רח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד דברי מנחם (היימליך) עמ' רסב
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד ויגד יעקב עמ' תצב, תעז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיט
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קי, שפט
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' לג, קכא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מטר השמים (תשנז) עמ' נז, עב
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד מראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' פד
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כח, עד
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיא, תקלא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נמוח תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קע, קעו
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' תסז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תצז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שי
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דנועם אליעזר בראשית עמ' ב ע"א, נה בהג"ה
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דעטרת ישועה (תשסד) אות נג לשביעי ש"פ
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דתורת הרבי רבי זושא סי' קיא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רי {הצלת האדם לברוח לבהמ"ד. גם שם יפחד ממנו. התורה היא השמירה ממנו; ת"ח שאינו לומד הרבה, היצה"ר מתגרה בו יותר מבע"ה, ואם לומד הרבה, אפי' אינו גדול, מ"מ אין מתגרה בו; לימוד גדול שהעיקר שקידת התורה}
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רלא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דרשות יעב"ץ עמ' נח, רפח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ואני תמיד עמך עמ' רעח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ויברך דוד עמ' ב
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש זכרון אליעזר עמ' סז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ישמרו דעת עמ' שנב-שנד, שסא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרעט
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש מצור דבש עמ' קפח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שו
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רכ
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שג
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ה, יג
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש שבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק א, פרק צב פסוק א
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש של"ה (תשנז) פרשת וישב אות כה, מ
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צה, קנו, קצז, רצא, שפט, תרסח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נמוח תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קעה
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רמג ע"א
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' זקן אהרן (פריד) עמ' רעד
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלו, ח"ב עמ' תנה, תקכא, ח"ג עמ' נא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריד
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קצו
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' רצא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאבני אש (אויש) מועדים עמ' רכ
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשדרשות דבר צבי עמ' קכח
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשלקוטי משלי פרק ד פסוק ד
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרצ
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קמא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשצמח דוד (סקאליע) עמ' לא
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשצפנת פענח (תשסו) עמ' רד, שיז
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמ, רז
נב: אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלג, קלה
נב: אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרשבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכג
נב: אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, נמוח דעת תורה ויקרא עמ' רסב
נב: אם פגע בך מנוול משכיה לבית המדרש אם אבן הוא נמוח וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשא, תשעד, תשצט, תתכב, תתכה, תתקנט, א'רכו, א'שכד
נב: אם פגע בך מנוזל זה משכהו לביהמ"ד דברי יואל פ' ויצא דף עה ע"א
נב: אם פגע בך מנול זה משכהו לביהמ"ד אורחות דוד עמ' ל
נב: אם פגע בך מנול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' כה, קכו, קצד
נב: אם פגע בך תנוול זה וכו' דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תמד
נב: אם פגע בךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שכד
נב: אם פגע כך מנוול זה משכהו לכית המדרשמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תצוה יט
נב: אם פנע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ג
נב: אם פנע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצז, שפח, ח"ג עמ' 10
נב: אם רואה אדם כו' יזכור לו יום המות ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' י
נב: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' שיז
נב: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כח
נב: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו' אם סלע הוא מתפוצץ כו' אור לשמים (תשסג) עמ' ער
נב: אם רעב שונאך האכילהו לחם התורה נזר הקדש ח"א עמ' תכט
נב: אמר ר"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו... ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שסו
נב: אמר רבא בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' עב
נב: אמר רבי יוחנן אבר קטן יש באדם, משביעו רעב ומרעיבו שבע, שנאמר כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלד
נב: אמר רבי יוחנן אבר קטן יש לו לארם, מרעיבו שבע, משביעו רעב, שנאמר כמרעיתם וישבעו וגו' של"ה (תשנז) - מס' יומא אות עג
נב: אמר רבי יוחנן אלמלא שלשה מקראות הללו וכו' גנת אגוז (תשעב) אות תקסד
נב: אמר רשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' קב, קכה, רכ
נב: אני גרמתי להם שבראתי יצה"ר תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קפט
נב: אר"י וכו' משביעו רעב וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לא
נב: ארבע הקב"ה מתחרט עליהם שבראם גור אריה דברים פכ"ו הערה 85, דברים פל"ב הערה 39
נב: ארבע הקב"ה מתחרט עליהם שבראם דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2369, פ"ו הערה 1942
נב: ארבע הקב"ה מתחרט עליהם שבראם נצח ישראל (הרטמן) עמ' תעח הערה 184, תרה הערה 116
נב: ארבעה דברים הקב"ה מתחרט עליהם בכל יום מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קלב
נב: ארבעה דברים הקב"ה מתחרט עליהם שבראם וכו' שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיח
נב: ארבעה דברים מתחרט וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות נ
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם - גלות תורת חסד (פרחיא) סי' כג בסופו
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם על שבראם וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יג דף כא ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סח דף כט ע"א; יפה מראה (שנ) תענית פרק ג דף קפ ע"ג; חשק שלמה מב דף ג ע"ד [?]
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם שבראם תורת יחיאל במדבר עמ' שז
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם שבראם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רט הערה 67
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם שבראם ואחד מהם יצר הרע שנאמר ואשר הרעותיברית אברם עמ' תלג, תרכב
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהן בכל יום וכו' ויצה"ר דכתיב ואשר הרעותי בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קלא
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתה
נב: ארבעה חרשים פני מלך ויקרא עמ' קצב
נב: ארבעה חרשים פני מלך מועדים עמ' קפג
נב: ארבעה מתחרט הקב"ה עליהן שבראן וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' כז, קפה, קפו, קנד, קצה, רכה, שמט
נב: ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם ואלו הן וכו' יצר הרע נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעה
נב: ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם וכו' עצי חיים - מועדים עמ' נד
נב: ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם וכו' ויצה"רחיי נפש ח"ד עמ' רעז
נב: ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראםשם משמעון (שפירא) עמ' לט
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנד
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כשרים וישמעאלים ויצה"ר פאר יעקב ח"א עמ' סד
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' ויצר הרע מצווה ועושה ח"ב עמ' של
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם וכו' יצה"ר דכתיב ואשר הרעתי דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלו ע"ב, הושענא רבה דף שפא ע"ב
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם, ואלו הן וכו' ויצה"ר מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' פה
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראן וכו' ויצה"ר מאור עינים (תשנח) עמ' תקסו
נב: ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראן וכו' ויצה"ר מאור עינים (תשעט) עמ' *קט
נב: ארחב"א אלמלא שלשה מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראלכתנות אור עמ' תקלז
נב: באטב"ח דר' חייא קורין למנון סהדה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק נט
נב: באטב"ח של ר' חייא וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רנג, תרא
נב: באטב"ח של רבי חייאקשוטי כלה (תשסג) עמ' קמח
נב: בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר וכו'דבש השדה עמ' קיג
נב: בכל יום יצרו של אדם מתגבר שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רכו
נב: בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נג
נב: בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קב
נב: בעגין כבשת הרשאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רעא
נב: בראתי יעה"ר בראתי תורה תבלין בית יצחק (ויינברגר) עמ' קלב
נב: בתחילה נקרא הלךקשוטי כלה (תשסג) עמ' נו
נב: בתחילה קוראו הולך ולבסוף אורח ולבסוף איש שנ' ויבא הלך לאיש יגל יעקב (תשנג) קדושים אות סא
נב: בתחילה קראו הכתוב ליצר 'הלך', ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו אישמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות כי תבוא יט
נב: בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש ואני תמיד עמך עמ' רמב
נב: בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו אישנועם אלימלך (תשסא) עמ' קיב, קעז, שה
נב: בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו איש טוב עין (אוסטרובצא) עמ' טו
נב: בתחלה התעם ולבסוף בקרבם אור ישראל (תרס) דף פט ע"ב
נב: בתחלה וכו' ולבסוף קראו אישאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפג
נב: בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תצה
נב: בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש אור ישראל (תרס) דף פח ע"ב
נב: בתחלה קראו 'הלך' ולבסוף קראו 'אורח' ולבסוף קראו 'איש' דעת תורה בראשית עמ' יט
נב: בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש נזר הקדש ח"א עמ' תכה
נב: בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש, רש"י נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ה
נב: בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורחנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קח
נב: בתחלה קראו הלך כו' ולבסוף קראו איש שביב אור עמ' קטז
נב: ג' דברים הקב"ה מתחרטמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שח
נב: ג' הקב"ה מתחרט עליהן על שבראם, יצר הרע כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תקסב
נב: ג' הקב"ה מתחרט עליהןמנחם ציון (תשסד) עמ' רל
נב: גובהה של מנורה המשים אמהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קמח
נב: גובהה של מנורה המשים אמהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קיז
נב: גובהה של מנורה נ' אמהצמח צדיק (תשסז) עמ' תפג
נב: ד' דברים הקב"ה מתחרט על שבראם היצה"ר וכו' דרשות שמן רוקח עמ' תע
נב: ד' דברים הקב"ה מתחרט עליהם שבראם וכו' פתחי שערים ח"ב עמ' ב
נב: ד' דברים הקב"ה מתחרט עליהן שבראם ואלו הן וכו' יצר הרע וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תה, תי, תקלו
נב: ד' הקב"ה מתחרט וכו' ויצה"רמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקצ, תריז
נב: ד' הקב"ה מתחרט שבראם וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רי
נב: ד' חרשים וכו' וכהן צדק המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' סח, ע
נב: ד' מתחרט הב"ה שבראם לחם שלמה (הלוי, שנז) דף כט ע"א
נב: ד' מתחרט הקב"ה שבראם בו' ויצה"ר דכתיב ואשר הרעותי תפארת צבי שמות עמ' תקלט
נב: ד' מתחרט עליהם הקב"ה - גלות וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קי
נב: ד' מתחרט עליהם הקב"ה וכו' יצר הרע אגרא דכלה ח"ב עמ' קלח
נב: דוד באמצע וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קפה
נב: די הקב"ה מתחרט עליהן על שבראם שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפו
נב: דרך יצה"ר מתחילה נעשה אורח ואח"כ נעשה בעל הבית תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סט, א'ריא
נב: היצה"ר בתחלה נקרא אורח תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קטו, קטז, קל
נב: היצה"ר מקודם אורח ואח"כ איש דמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(3)
נב: היצה"ר נקרא הלך ארח איש בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפ
נב: היצה"ר נקרא מתחלה הלך וגו'נחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לד
נב: היצה"ר נקרא צפוני ויגד יעקב עמ' תרלג
נב: היצה"ר נקרא רשע וצופה לצדיק ומבקש להמיתו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' מז, פד, פז, צט, קנט
נב: היצר הרע הוא כאורח שמע יעקב (זיידא) עמ' יז
נב: היצר הרע שנקרא אורח תורי זהב (תשעג) עמ' כב
נב: הכשרים הן עם לא היה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
נב: הלך, זה שהוא עובר אורחברכת חיים ח"ב עמ' 57
נב: המצטער פטור מן הסוכה כוונת הלב עמ' ריג
נב: הצפוני זה יצה"ר תורת יחיאל בראשית עמ' שלא
נב: הקב"ה התחרט שברא את הכשדים דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1551
נב: הקב"ה מתחרט על בריאת יצה"ר מראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' נב
נב: הקב"ה מתחרט על בריאת יצה"ר משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כד
נב: הקב"ה מתחרט על היצה"ר בכל יום אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלט
נב: ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו דעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות תמה
נב: ואלמלא שהקב"ה הוא שעוזר לו, לא היה יכול לו מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קל
נב: ואם אבן הוא נמוח תורי זהב (תשעג) עמ' שכח
נב: ואם לאו יזכיר לו יום המיתה אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רכג
נב: ואשר הריעותי, שי"ת אומר כן, ומתחרט כביכול על בריאת היצר הרע זרע קודש - מועדים עמ' שיז
נב: ובידיהם כדי שמן של שלושים שלושים לוג, שהם כולם מאה ועשרים לוג בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלה
נב: ובידיהם כדי שמן של שלשים שלשים לוג, שהם כולם מאה ועשרים לוגבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קיז
נב: ובידיהם כדי שמן של שלשים שלשים לוג, שהם כולם מאה ועשרים לוגבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קמח
נב: ויראני ה' ארבעה חרשים מאי נינהו ארבעה חרשים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב/יג ליום שמיני עצרת דף צט ע"א
נב: ז' רועים דוד באמצע תורת יחיאל במדבר עמ' מח
נב: ז' שמות יש ליצה"ר, ערל, שונא, מכשול, טמא, רע, אבן, צפוניעטרת ישועה (תשסד) אות לה לסליחות לער"ה, אות טו ליום הו"ר
נב: ז' שמות נקראו ליצה"ר מרפא לנפש בראשית עמ' רצט
נב: יורד ומסית עולה ומקטרג מטר השמים (תשנז) עמ' רנד
נב: יחזקאל קראו אבן כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רלה
נב: יערו של אדם מתגבר עליו בבל יום ומבקש להמיתו בית יצחק (ויינברגר) עמ' שסו
נב: יצה"ר - לב אבן תורת יחיאל בראשית עמ' רפד
נב: יצה"ר בתחילה נקרא הלך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכח
נב: יצה"ר בתחלה נקראה הלך, ואח"כ איש וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקכג
נב: יצה"ר בתחלה קראו הלן ויגד יעקב עמ' ריב, רלד, תשכו
נב: יצה"ר מסיתו לאדם בהעוה"ז גור אריה בראשית פ"ו הערה 126
נב: יצה"ר מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד בו לעוה"במדבר יהודה (תשסב) עמ' מג
נב: יצה"ר מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעוה"ב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שה
נב: יצה"ר מתחדש בכל יום וכו' ומבקש להחטיאו דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ח
נב: יצה"ר נדמה לצדיקים כהר דברי מנחם (היימליך) עמ' רי
נב: יצר הרע - בתחלה קראו הלך וכו' ולבסוף קראו איש מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תנט
נב: יצר הרע בתחילה דומה להלך ואח"כ לאורח ואח"כ בעל הבית ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסג, רעז, ויקרא-במדבר עמ' קמו, דברים עמ' ס, עה, קכ, קמא, קנה, רמ
נב: יצר הרע בתחילה קראו הלך וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלד
נב: יצר הרע בתחלה קראו הלך ואח"כ אורח ואח"כ איש בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש א דף כא
נב: יצר הרע בתחלה קראו הלך וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנג ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף כא ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יב דף רצה ע"ג
נב: יצר הרע דומה תחלה להלך ואח"כ לאורח ואח"כ לאיש ערבי נחל (תשסד) עמ' תרכד, תתשיג, ח"ג עמ' א
נב: יצר הרע הוא אבן נגף חקל יצחק (תשסג) עמ' רמ
נב: יצר הרע מסית בעוה"ז ומעיד לעוה"ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קה(שמו) {אם מסית כשר להעיד}
נב: יצר הרע מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעולם הבא זכרון אליעזר עמ' נה
נב: יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה ומעיד בו לעולם הבאבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף כא ע"ד
נב: יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה ומעיד עליו לעולם הבא לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רח
נב: יצר הרע מתגבר בכל יום אלמלא הקב"ה עוזרו לא הי' יכול לוצמח דוד (סקאליע) עמ' כד, ק, תקסח, תקעג
נב: יצר הרע נקרא אורח כו'תיבת גמא (תשסז) עמ' ערה
נב: יצר הרע נקרא מנוול צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמ
נב: יצרו מתגבר עליו בכל יום חקל יצחק (תשסג) עמ' קיא, שפח
נב: יצרו מתגבר עליו בכל יוםפרדס המלך (תשסט) אות תטו
נב: יצרו ש"א מתגבר עליו בכל יום וכו'חמודי צבי שמות עמ' קנב, רצד
נב: יצרו ש"א מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמה, תיא, תנט
נב: יצרו של אדם וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו מנחת עני (תשעב) עמ' ד, רמח, רעד
נב: יצרו של אדם מתגבר כל יוםאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ה ע"א, ו ע"ב-ע"ג, ז ע"ד
נב: יצרו של אדם מתגבר על האדם בכל יום רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסט
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בבל יום וכו' כנסת מרדכי בראשית עמ' לו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בבל יום לולא ה' שעוזר לו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכ"י ואלמלא הקב"ה עוזרו וכו' מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תסד-תסה, תעג, תרלג, תשעו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום דברי אמונה שמות עמ' קיב, קל
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קסג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויגד יעקב עמ' תמו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום לב אביגדור עמ' קלד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נב, סד, קצה, שמז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות נב
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנב, שלא, תצט, תקנא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ח, מ, קט, קיב, קטו, רמג, תכז, תמד, תצח, תקז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום תפארת משה עמ' לו, קו, קמ, קנא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אלא שהשי"ת עוזרו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' א, קו, קיז, קכט, רסט, תמג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו תפארת צבי במדבר עמ' רסד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו תפארת צבי ויקרא עמ' קיג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלולי שהקב"ה עוזרו לא יכול לו כתר תורה (תשסז) עמ' לה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בראשית ה, וישב לה, שופטים ד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קעד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא הי' יכול לי תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' לג, קיד, קיז, קכא-קכב, קמז, קמט, קנ
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יוכל לו מצווה ועושה ח"ב עמ' רצו, תפ, תקמב
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רסה, שסט, תרלט
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו עצי חיים על התורה עמ' יא, יג, לז, מה, נד, סא, צ, קצא, רה, רכט, שח, שיב, שכא, שלב
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קעג, תקמג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה שעוזרו - אין יכול לו אור ישראל סי' ל חלק א בהערה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא עוזרו יגל יעקב (תשנג) וישלח אות קל, אמור אות עו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלי הקב"ה עוזרו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רצא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' דובר שלום (תשסג) אות רנד, אהל יהושע עמ' לה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפד, ח"ב עמ' צב, תנד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיז, שלד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנח ע"א
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו נזר הקדש ח"א עמ' רצ, שכ
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ו, דרוש י אות ב, דרוש לא אות ח, דרוש לג אות ח, דרוש נה אות ד, דרוש קלה אות א, דרוש קסו אות ה, דרוש קעב אות ד, דרוש קעד אות ד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו לישרים תהלה (תשסד) עמ' קפג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נז עמ' קלז, דרוש נט עמ' קמז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו מחשבת מוסר ח"א עמ' עב, פח, קלח, קמג, קמד, תח, תכט
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלי הקב"ה עוזרו לא יכול לו פתחי שערים ח"א עמ' סח, קפח
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'למחר אעתיר עמ' רסא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכי ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו אור ישרים (תשסב) עמ' קב, קלא, רלא, רסג, רפא, רפז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' לא יעזבנו בידו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו דעת תורה שמות עמ' נב, במדבר עמ' קיד, דברים ח"א עמ' קכז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו מבשרת ציון ח"ב עמ' נה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שמחת הנפש עמ' קלד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה עוזר לו אינו יכול לו בינת ישראל (תשסו) דף כו ע"ב
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו פאר יעקב ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' תשל, ח"ג עמ' רמח, ח"ד עמ' רג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אין יכול לו יורה חכימא (תשעא) עמ' לא, לד-לה, צח, רסה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכח
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא שהקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקמג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטועקבי אבירים (תשסה) עמ' שפא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה עזרו אינו יכול לו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' עו, תצג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו, אינו יכול לו חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רנד, תצז, תקי, תקיא, תקיב
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו של"ה (תשנז) פרשת קרח אות ח, עקב אות כג, כי תצא אות כט
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו אור ישראל (תרס) דף מא ע"א, פה ע"ב, פח ע"א, צא ע"ב
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לואור אברהם (זוועהיל) עמ' קעב, קעו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שג' צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעזר לו אינו יכול לו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נ, נג, רכו, רנה, שע
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתואבני אש (אויש) מועדים עמ' רנד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקכג, תרנג, מועדים עמ' רט
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' טו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' יז
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 43
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומהרש"ל דברי יואל פ' במדבר דף סט ע"א, פ' נשא דף רא ע"א
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' בין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ג
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' ואלמלא הקב"ה וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ב, ח, שמות עמ' יג, לו, נג, ויקרא עמ' מז, נו, במדבר עמ' ב, דברים עמ' לח, מ, מב, מח, נא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קפא, דברים עמ' קמד
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' ואלמלא הקב"ה שעוזר וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' יב, סט, קמו, קצו, קצט, רסא
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' ולולא הקב"ה עוזרו אין יכול לו וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' ח, תקכה
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמיתו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' נ
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו ומתחדש עליו בכל יום וכו'פחד יצחק פסח מאמר עו
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לוברכת חיים ח"א עמ' 36
נב: יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו תורת חיים עה"ת עמ' רכז-רכח {ועזר זה הוא שנשלל מפרעה ומסיחון ומישראל כשעשו העגל ומדוד}
נב: יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קו
נב: יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום לב אביגדור עמ' קלא
נב: יצרו של ארם מתגבר עליו בכל יום וכו' תורת העולה ח"ג פרק מז, סז
נב: יצרו של ארם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו מחשבת מוסר ח"ב עמ' סד, רסד, שיג, תסג
נב: כי רוח זנונים ורש"י בית מועד (זלזניק) עמ' לח, לט
נב: כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רכה, של
נב: כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי מנחם (היימליך) עמ' שיט
נב: כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ויגד יעקב עמ' פט, של
נב: כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו בין המשפתים שמות עמ' רכח
נב: כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כו
נב: כל הגדול מחבירו יצרו גרול ממנו דברי מנחם (היימליך) עמ' קכב
נב: כשאדם עובד להש"י היצה"ר עבדו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כח
נב: לולא הקב"ה עוזרו לא היה שום אדם יכול לו לב אביגדור עמ' קלג
נב: לולא הקב"ה עוזרו לא יכול לו גנת אגוז (תשעב) אות רז, שלח
נב: לולא הקב"ה עוזרו לא יכול לופרדס המלך (תשסט) אות תקמט, תקס
נב: לולי הקב"ה עזרו לא הוי יכול לו דרשות שמן רוקח עמ' נא, שכא, שעג, תקסח
נב: לולי השם ית' עוזר לצדיק לינצל מן היצר הרע לא היה יכול לו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעז
נב: ליה אנו משתחוים וליה אנו מודים באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 794
נב: ללא עזרת ה' א"א לעמוד כנגד יצה"ר שיחות לספר בראשית עמ' פט
נב: מאן נינהו ארבע חרשים וכו' וברש"י ד"ה חרשים ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיז
נב: מאן נינהו ארבעה חרשים משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק, ורש"י ויגד יעקב עמ' תנא
נב: מאן נינהו שבעה רועים פני מלך בראשית עמ' רפג
נב: מפנק מנוער עבדו הוא יצר הרע וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלו
נב: מציאות הכשרים אינה נחשבת באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 245
נב: מרעיבו שבע זכרון אליעזר עמ' קיד
נב: מרעיבו שבע לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קסט, קע
נב: מרעיבו שבע מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 30 עמ' קעד
נב: מרעיבו שבע משביעו רעב דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' צב, קעו
נב: מרעיבו שבע משביעו רעב דעת תורה בראשית עמ' כז, שמות עמ' לח, שכה-שכו, שכח, שלא, דברים ח"א עמ' קכח
נב: מרעיבו שבע משביעו רעב עלי שור ח"א עמ' קנג
נב: מרעיבו שבע משביעו רעב שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסב
נב: מרעיבו שבע משביעו רעבהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' לב
נב: משביעו רעב בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ס
נב: משביעו רעב מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעד
נב: משביעו רעב וכו' עצי חיים על התורה עמ' צא
נב: משביעו רעב ומרעיבו שבע יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנה
נב: משביעו רעב מרעיבו שבע קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קז
נב: משביעו רעבמדבר יהודה (תשסב) עמ' מח
נב: משביעו רעבעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפט
נב: משביעו רעב, מרעיבו שבע גבורות שמונים (תשסג) עמ' צד
נב: משה הוא מז' רועים מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קצג
נב: משיח בן דוד שעתיד לגלות במהרה בימינו וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיט דף מ ע"ב
נב: משכהו לביהמ"דמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פ
נב: משכהו לבית המדרש ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלה
נב: משכהו לבית המדרש שביב אור עמ' תו
נב: משכהו לבית המדרשקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קמד
נב: משל כבשת הרש דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קעג
נב: מתחרט תשבי (תשסה) עמ' קי שורש חרט
נב: מתחרט עליהם על שבראם וכו' ויצר הרעחיי נפש ח"ו עמ' קו, רו
נב: סהרה מנון בא"ט ב"ח תורה בציון עמ' קלט
נב: על ג' דברים מתחרט הקב"ה בכל יום וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' טו
נב: צדיקים גדמה להם כהר רשעים כחוט השערה ושניהם בוכין נטע שעשועים (תשסה) עמ' י
נב: צופה רשע הוא היצר הרע יבין שמועה (לעוו) עמ' סב
נב: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קסה
נב: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ט
נב: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו אילמלא הש"י עזרו היה נופל בידו תורי זהב (תשעג) עמ' עט
נב: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רצה
נב: צופה רשע לצדיקיריעות שלמה (אוזאן) פ' תזריע דף ס ע"ג
נב: צפוני זה יצה"ר שצפון בלבו של אדם דברי אמונה שמות עמ' צב
נב: קב הונא רמי כתיב כי רוח זנונים שארית יעקב (אלגזי) דף קמד ע"ד
נב: קורין לסהרה מנון ור' אפרים כסא דוד (תשנ) עמ' קעד, קפד
נב: רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' תפו
נב: רש"י - ואשר הרעותי, אני בראתי את יצה"ר המחטיאם דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לט ע"ב
נב: רש"י - אבר קטן - גוייה, גיד משביעו - בתשמיש רעב - גופו חסר כח, ורעב לעת זקנה. רש"י - שבע - בכה שלם צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלד
נב: רש"י - אותיות מנצפ"ך הם חמש מאות וכו' גנת אגוז (תשעב) אות מ, נ, נא, צג, קמ, קסט, קצז, קצח, רטו, שטז, תיח, תעט, תצז, תקב
נב: רש"י - אני בראתי את יצר הרע המחטיאם וגרמתי להם כל זאת תפארת צבי שמות עמ' תקלט
נב: רש"י - ואשד הרעותי, אני בראתי את יצה"ר המחטיאם עצי חיים - מועדים עמ' נד
נב: רש"י - ואשר הרעותי, אני בראתי את יצה"ר המחטיאם דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלו ע"ב
נב: רש"י - ואשר הרעותי, אני בראתי היצה"ר המחטיא וגרמתי להם כ"ז עצי חיים על התורה עמ' קט, קיד, קנג, קנו, רכב, רנג, רפח, שכג, שלה, שמא
נב: רש"י - רעב ותאב לעבירה מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעד
נב: רש"י ד"ה באטב"ח אגרת הטיול (תשעה) עמ' קלג
נב: רש"י ד"ה באטב"ח, אלפא ביתא הוא א"ט ב"ח וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' קכז, ח"ג עמ' יג, כח, שח
נב: שאול ממנהיגי העולם לעתיד לבוא שיחות לספר בראשית עמ' קעז, רעד
נב: שבע שמות ליצה"ר דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2265
נב: שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם זאת זכרון (תשנב) אות ג
נב: שיש שבעה שמות ליצר הרע אור חדש (הרטמן) פ"א אות 928
נב: שלשה שמות ליצר הרע, מתחילה הולך, ואחר כך אורח, ואחר כך איש שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק ט
נב: שמונה נסיכי אדם תורת יחיאל במדבר עמ' מח
נב: שקראו להיצר הרע אורח כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסא
נב: תורה נמשלה לאש ולמים ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רעא
נב: תחילה קראו הלך וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות יד
נב: תנא דבי ר' ישמעאל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שרגא המאיר מועדים עמ' לח
נב: תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו' אם ברזל הוא מתפוצץ, דכתיב הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תה, מס' שבועות אות מד, רכו
נג אם אני כאן הכל כאן לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קז
נג אם אתה תבא אל ביתי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעא, רסז
נג אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה אומר אם אני כאן הכל כאן אם אין אני כאן מי כאן ישראל באדם פרק יג
נג אשרי זקנותינו שכפרה את ילדותינוארז ישעיהו דף טז
נג אשרי זקנתנו שכיפרה את ילדותנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצא
נג אשרי זקנתנו שכיפרה ילדותנו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ז
נג 'אשרי יולדתנו שלא ביישה את זקנותנו'... אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לומערכות ישראל (גורדון) דרוש מסירת מפתח עמ' 95-98
נג אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותנו שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנג
נג אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתינו שמן ראש - ימים נוראים עמ' קנ, רלח
נג אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קצח, רנד, רפ, תפז
נג אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' כג, פד, קיג, קכב, רכז
נג אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנתנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מ, רנה, תרצט
נג בשעה שכרה דוד שיתין כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ג
נג בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא שמן ראש סוכות ח"א עמ' קפח
נג ואשה בוררת חיטין לאור האבוקות שארית מנחם ח"ד עמ' שס
נג חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם כו' אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנתנו כו' אשרי זקנתנו שכפרה על ילדותנו ישראל באדם פרק טו
נג חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים שם מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תה
נג טבע הטובעים שצפים למעלהדברים אחדים (קלצקין) עמ' כט {לכן במים שאין להם סוף האשה אסורה כי אילו טבע היה צף}
נג כרה דוד שיתין דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפט
נג כשכרה דוד השיתיןכלי יקר (תשמח) עמ' כו
נג כתב שם אחספא שדי ביה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תסו
נג לא טעמנו טעם שינה שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסט
נג למקום שאני אוהב רגלי מוליכות אותי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסח
נג מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספאשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 51 {מדוע לא למד ממשה שעשה כן להעלות ארונו של יוסף}
נג ע"א א"ר יהושע בן חנניה וכו' כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר וכו' מגילת סמנים עמ' יא
נג ע"א אי שרי למכתב שם אחספא וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נד
נג ע"א אי שרי למכתב שם אחספא, רש"י יחל ישראל אבות ח"ו עמ' סד
נג ע"א אלו בעלי תשובה תורת מנחם ח"י עמ' 75
נג ע"א אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קצח
נג ע"א אלו חסידים ואנשי מעשה ורש"י גבורת יצחק אבות עמ' רפז
נג ע"א אלו חסידים ואנשי מעשה, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כז
נג ע"א אם אני כאן - הכל כאן המאיר לארץ (שיינברג) עמ' קפג
נג ע"א אם אני כאן - הכל כאן, אם איני כאן - מי כאן לפרקים (תשסב) עמ' שפ
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן אור תורה השלם (מזריטש) סי' תלא
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן אמרות ה' השלם ח"א עמ' שסא, ח"ג עמ' שלא, ח"ה עמ' עה, רלו, רפט
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיז
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן אמרי רבי שפטיה עמ' שכו
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן דברי שאול בראשית עמ' שיד, ויקרא עמ' קמד
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן דרשות מהר"ם שיק עמ' סז, רסז, תרצז
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן מאורי אור (אתרוג) פ"יב ה"יא
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 47)
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן קומץ המנחה (צונץ) דרוש רד
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קיג
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שכד ע"ב
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן תורת אביגדור ח"ד עמ' רסד
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' פד
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שמא, ויקרא עמ' תכג, דברים עמ' תכח
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפ
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן כו' נטע שורק פרשת תשא
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2208, נ"ך עמ' יב
נג ע"א אם אני כאן הכל כאןמנחת ישראל עמ' ח, רצז
נג ע"א אם אני כאן הכל כאןנחלי מים (מלאח) עמ' רלו
נג ע"א אם אני כאן הכל כאןפרי צדיק סוכות אות כב
נג ע"א אם אני כאן הכל כאןתשואות חן (תשסח) עמ' סז
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן, ורש"י באר מחוקק (תשמט) עמ' קלה
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן, ורש"י ד"ה אם אני וכו', בשמו של הקב"ה מאמר אסתר (תשסב) עמ' כט
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן, ורש"יבאר מחוקק (תשעה) עמ' קסז
נג ע"א אם אני כאן הכל כאן, רש"י חכמת התורה אמור עמ' קכב
נג ע"א אם אני כאן וכו' ואם איני כאן וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' שעז
נג ע"א אם אתה תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יז
נג ע"א אם תבא לביתי אני אבא לביתך מאורי אור (אתרוג) פ"יב ה"י
נג ע"א אמדו עליו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת ביה"ש וכו' ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קכ
נג ע"א אמר דוד מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפא
נג ע"א אמר דוד, מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא ומנח וכו'. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רעז
נג ע"א אמר הלל אם אני כאן הכל כאן משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' לב
נג ע"א אמר ר' יהושע בן חנניא כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכ
נג ע"א אמר רבי יוחנן בשעה שכרה דור שיתין קפה תהומא וכו' מאכסניא של התורה סי' א
נג ע"א אמרו עליו על הלל הזקן נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רסח
נג ע"א אמרו עליו על הלל הזקן וכו' אמר כן אם אני כאן הכל כאן חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"יז עמ' ע
נג ע"א אמרו עליו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת ביה"ש אמר אם אני כאן הכל כאן תורת מנחם חכ"ט עמ' 81, 86
נג ע"א אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאן דברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רפה
נג ע"א אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' עב
נג ע"א אמרו עליו על רשב"ג כשהיה שמח בשמחת בית השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של אור וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שיז
נג ע"א אני כאן הכל כאן ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכז
נג ע"א אף במקדש היו מתפללין תפלת מוסף אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנט
נג ע"א אריב"ח כשהיינו שמחים בשמחת ביה"ש וכו' לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי ורש"י תורת מנחם חנ"ח עמ' 185
נג ע"א אשה היתה בוררת חטים לאור של ביה"ש תורת מנחם ח"י עמ' 44, 55, חי"ח עמ' 41, חכ"א עמ' 50, 57, חכ"ד עמ' 70
נג ע"א אשה היתה בוררת חטים לאור של ביה"ש תורת מנחם חכ"ז עמ' 69
נג ע"א אשרי זקנותינו וכו' אשרי ילדותינו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שנח
נג ע"א אשרי זקנותינו שכיפרה על ילדותינו חכמת התורה בא עמ' תקכא
נג ע"א אשרי זקנותינו שכפרה על ילדותינו דרשות מהר"ם בנעט עמ' קלג, קצו, רכח, רלט
נג ע"א אשרי זקנותינו שכפרה על ילדותינו קהלת יעקב עשי"ת עמ' קמח, שסט
נג ע"א אשרי זקנותינו שלא ביישה את ילדותינו אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רטו, שכא
נג ע"א אשרי זקנותינו שלא ביישה את ילדותינו גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רלב
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רב
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רכא
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו חכמת התורה תולדות עמ' רג
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו עטרת יהושע במדבר עמ' קמה
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו קהלת יעקב שבועות עמ' שסא
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו תאומי צביה עמ' קלג
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו תולדות שלמה - רות עמ' שפ
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מז
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו חכמת התורה קדושים עמ' רלו
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו עטרת יהושע שמות עמ' נז
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו קרן לדוד בראשית עמ' קעד, דברים עמ' פז
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו וכו' אשרי מי שלא חטא וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעו
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו, ורש"י רנת יצחק - פרק חלק עמ' תפו
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו תהלות ישראל (קלוגר) עמ' של
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא בישה את זקנותינו בית יעקב (תשסא) עמ' קכד
נג ע"א אשרי ילדותינו שלא בישה את זקנותינו טל חיים (פרידלנדר) עמ' פב
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תס
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו תורת משה (אלמושנינו) עמ' ריא, רמב
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קס ד"ה ונבאר, עמ' קסא ד"ה לכן אמרו, ח"ב עמ' צב ד"ה שמח
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו דברי שאול בראשית עמ' רכא
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותינו שרגא המאיר על התורה עמ' שא
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותנו, ורש"י באר מחוקק (תשמט) עמ' לח
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותנו, ורש"יבאר מחוקק (תשעה) עמ' מד
נג ע"א אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותנו עת לעשות חלק ב בהקדמה
נג ע"א אשרי ילדתינו שלא ביישו תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' נא
נג ע"א אשרי ילדתנו פרי חיים (קנולר) פרשת תרומה
נג ע"א אשרי לזקנותנו שכפרה על ילדותנו מחיר יין (תשעט) עמ' צט
נג ע"א אשרי מי שלא חטא גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קס
נג ע"א אשרי מי שלא חטא מאיר נתיבות ח"א עמ' קמד
נג ע"א אשרי מי שלא חטא וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 48
נג ע"א אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב אור אברהם דברים עמ' תמח
נג ע"א אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שפב
נג ע"א אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו טל חיים (פרידלנדר) עמ' פב
נג ע"א אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו תורת מנחם חנ"ד עמ' 212
נג ע"א אשרי מי שלא חטאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מא
נג ע"א בעלי תשובה אומרים אשרי זקנותינו שכפרה את ילדותינו אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלז
נג ע"א בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקעה
נג ע"א בשעה שכרה דוד ברכת אבות עמ' שפח
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין רנת יצחק ישעיה עמ' עא, תהלים עמ' תקנא
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין וכו' וערוך לנר שיחות מוסר (תשסב) עמ' קכט
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין וקפא תהומא וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' נה, תכט, ח"ו עמ' קלא
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ל
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למישטפא לעלמא דרשות הצל"ח השלם עמ' שעז
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למישטפא עלמא וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקפד
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למישטפא עלמא וכו' ברית שלום (תעח) דף נ ע"ב, צא ע"ב
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא בצור ירום (תשסז) עמ' רב הערה 8
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא כתב דוד שם אחספא ושדי לתהומא כו' רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רע
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, אמר דוד מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא ומנח וכו', נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה, אמר ליה שרי, כתב שם אחספא ושדי לתהומא ונחית וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' סב
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צה, קא
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא וכו' המאור הגדול (גר"א) עמ' שמז
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא כו' אמר דוד מי איכא דידע אי שרי
נג ע"א בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא, ומהרש"א רנת יצחק תפלה עמ' רכט
נג ע"א בשעה שכרה וכו' ובעא למשטפא לעלמא וכו'אפיקי ים עמ' צח
נג ע"א הלל אומר אם אני כאן הכל כאן וכו'+דברי שמואל (תשנח) עמ' לא, קכ
נג ע"א הלל אמר אם אני כאן בעקבות משה שמות עמ' קכב
נג ע"א הלל אמר אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכו
נג ע"א הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאןשארית מנחם - מאמרים עמ' רנ, שלז
נג ע"א הלל היה אומר אם אני כאן הכל כאן לחמי תודה דף ע ע"א
נג ע"א הלל ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קעט
נג ע"א הלל, אם אני כאן עבודת הקודש (תשסד) עמ' תלא
נג ע"א הללו בוכין והללו בוכין מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תלו, תנז
נג ע"א ובת"ח יותר מכולם רנת יצחק שמואל עמ' טז
נג ע"א וה' ישלם לך אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו המאור הגדול (גר"א) עמ' תתעה
נג ע"א ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה דרכי התשובה עמ' קטז, קסט
נג ע"א ורש"י אם אני כאן הכל כאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פא
נג ע"א ורש"י אם אני כאן הכל כאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' נ, קעא
נג ע"א ורש"י דוד לא היה מורה הלכה בפני רבו אחיתופללהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נה
נג ע"א ורש"י ואם אין אני כאן מי כאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' רה
נג ע"א ורש"י ואם איני כאן מי כאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צד
נג ע"א ז' שמות י"ל ליצה"ר יחזקאל קראו אבן שנא' והסחתי את לב האבן וגו', ובמהרש"א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעב
נג ע"א ז' שמות יש לו ליצה"ר נחלת צבי (פאליי) עמ' תיט
נג ע"א חמש עשרה מעלות בעד מיציץ השדה - שדי יער עמ' קכד
נג ע"א חסידים ואנשי מעש' ויחי יעקב דף פב ע"ג
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה (ורש"י - כל חסיד הוי חסיד מעיקרו) תורת מנחם ח"ב עמ' 205, ח"י עמ' 76, חכ"א עמ' 73, 215
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה [אומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות]. תנו רבנן יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה וכו', אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן וכו', ורש"י ד"ה אם אני כאן, דורש היה לרבים שלא יחטאו בשמו של הקדוש ברוך הוא, אם אני כאן הכל כאן כל זמן שאני חפץ בבית הזה, ושכינתי שרויה בו יהא כבודו קיים ויבאו הכל כאן, ואם תחטאו ואסלק שכינתי, מי יבא כאן וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' כז
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה אמרו בשמחת בית השואבה, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותינודרשות באר יצחק עמ' רסה
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה היו אומרים לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' מד
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה כו' ומי שחטא ישוב וימחול לו ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 49, 110
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה, בע"ת ורש"י תורת מנחם חנ"ח עמ' 104
נג ע"א חסידים ואנשי מעשה, ודר יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותי ויקרא יעבץ עמ' רנ
נג ע"א ט"ו שיר המעלות אמרן דוד בשעה שכרה שיתין עד לתהום גבורת יצחק סוכות עמ' קיא
נג ע"א יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה, נדמה לצדיקים כהר גבוה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנ, ח"ב עמ' כח
נג ע"א יצה"ר מתגרה בישראל רנת יצחק מלכים שסב
נג ע"א יש מהם או' אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו כו', ורש"י גבורת יצחק סוכות עמ' קסה, קעו, קצז, רז
נג ע"א יש מהן אומרים אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו לחמי תודה דף רט ע"א
נג ע"א יש מהן אומרים אשרי ילדותנו וכו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אמרות חיים עמ' קצד
נג ע"א יש מהן אומרים אשרי ילדותנו וכו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו בי חייא ח"ב עמ' קג
נג ע"א יש מהן אומרים אשרי ילדותנו כו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו כו' או"א אומרים אשרי מי שלא חטא וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' לו
נג ע"א יש מהן אומרים אשרי ילדותנו כו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו כו' אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא כו' (ורש"י) תורת מנחם חכ"ט עמ' 70
נג ע"א יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומדים אשרי זקנותנו שבפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומדים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו כתב סופר אגדות כאן
נג ע"א כיון שראה משיח בן יוסף שנהרג אומר לפניו רבש"ע איני מבקש ממך אלא חיים א"ל כבר התנבא עליך דוד אביך וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יא
נג ע"א כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר וכו' תורת מנחם חכ"ד עמ' 85
נג ע"א כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר כו' משם לתמיד של בין הערבים תורת מנחם חכ"ט עמ' 53, 190
נג ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ואותו תעבוד עמ' פו
נג ע"א כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו פתגמי אורייתא ח"א עמ' קל
נג ע"א כשהיינו שמחים בשמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו כו' מכאן ואילך לשמחת ביה"ש תורת מנחם חנ"ד עמ' 110, 144
נג ע"א כשהיינו שמחים בשמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינוכתר שם טוב (תשסד) סי' שמה
נג ע"א כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא טעמנו טעם שינה כו' משם לתפלה וכו' תורת מנחם חנ"א עמ' 112
נג ע"א כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו כו' לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי תורת מנחם ח"ד עמ' 52, ח"ז עמ' 36, ח"ח עמ' 84, ח"י עמ' 30, 69, חי"ג עמ' 26, חכ"ד עמ' 85, חכ"ו עמ' 198
נג ע"א כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו כו' שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתר וכו' לא טעמנו טעם שינה וכו' (ורש"י) תורת מנחם חל"ה עמ' 114
נג ע"א כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה כו' לא טעמנו טעם שינה תורת מנחם חל"ח עמ' 51
נג ע"א כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מה, מו
נג ע"א כשהייניו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' לג ד"ה כשהיינו
נג ע"א לא ביישה את זקנותינו אלו חסידים רנת יצחק ישעיה עמ' רצג, ש, ה' מגילות עמ' רעג
נג ע"א לא הי' חצר בירושלים שאינה מאירה כו' אשה היתה בוררת חטים לאור של ביה"ש תורת מנחם חמ"ה עמ' 77
נג ע"א לא טעמנו שינה בעינינו דהוי מנמנמי אכתפי דהדדי אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות ל
נג ע"א לאתר דמתבעי תמן רגלוהי מובילין יתיה דברי שאול בראשית עמ' רמה, שיז, תצה, דברים עמ' רלו
נג ע"א לוי אחוי קידה קמי דרבי ואיטלע עין איה שבת פ"ו פסקאות ב-ג {כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש, וביאור הניב "הטיח דברים כלפי מעלה"}
נג ע"א לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע והא גרמא ליה והאמר רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי הא והא גרמא ליה דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כ
נג ע"א לוי אחוי קידה קמיה רבי ואיטלע וכו', הא והא גרמו ליה אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תלח
נג ע"א למכתב שם אחספא ונשרי' בתהומא כו' אמר דוד כל דידע למימר ואינו אומר כו' נשא אחיתופל ק"ו בעצמו כו' לעשות שלום לכל העולם עאכו"כ וכו' (ורש"י - דוד לא הי' מורה הלכה בפני רבו אחיתופל והוא הי' שם) תורת מנחם חי"ח עמ' 35
נג ע"א למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותיפרי צדיק יתרו אות יב, בחוקותי אות ג, ר"ח סיון אות א, ניצבים אות ב
נג ע"א למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קיח
נג ע"א למקום שאני אוהב, לשם רגלי מוליכות אותי אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיא
נג ע"א לע"ל יעשו הספד על משיח בן יוסף שנהרג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשעא
נג ע"א לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תעה
נג ע"א לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי א
נג ע"א לעתיד לבוא הקב"ה שוחט את היצר הרע בפני הצדיקים וכו', הביאור בזה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' עד
נג ע"א מה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה ימחה שמי וכו' לעשות שלום לכל העולם עאכו"כ קומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
נג ע"א מהרש"א - אנכי ה' וגו' אז נתקיים העולם קיום גמור ני לולי זאת הי' העולם ראוי להישטף רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצג
נג ע"א מי שלא עברו עבירה וכו' ולשמחה מה זו עושה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעה
נג ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שיד
נג ע"א מעשה בהני תרי משאי וכו' ומהרש"א שיחות מוסר (תשסב) עמ' קמז
נג ע"א משם לאכילה ושתי' תורת מנחם חכ"ט עמ' 75
נג ע"א משם לקרבן מוסף משם לתפילת המוספין משיב צדק סי' ס (עמ' 37)
נג ע"א משם לקרבן מוסף משם לתפלת המוספין אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' שא
נג ע"א משם לקרבן מוסף משם לתפלת המוספין אור אברהם שמות עמ' קפח
נג ע"א משם לתמיד של בין הערביים מכאן ואילך לשמחת ביה"ש תורת מנחם חכ"א עמ' 50
נג ע"א נשים לבד ס' חסידים סי' קסח
נג ע"א על דאטפת אטפוך מאורי אור (אתרוג) פ"יב ה"יב
נג ע"א צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נרמה להם כחוט השערה מחזה עינים (לוויטאן) עמ' ריא
נג ע"א קפא תהומא ובעי למשטפא עלמאפרי צדיק ויצא אות ז
נג ע"א ראה גולגולת שצפה על פני המים מאורי אור (אתרוג) עמ' קע ד"ה על דאטפת
נג ע"א רגלוהי דב"נ אינון ערבין ביהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר טו
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אינון ס' הבוטח ח"ב עמ' רצד
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ז פסוק כב
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לקוטי מאמרים עמ' 117
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה נשמת חיים (ברלין) עמ' סט
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ליה מאמץ כח (תשעה) עמ' תקעב
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אינון ערכין ביה חכמת התורה ויחי עמ' קצט
נג ע"א רגלוהי דבר איניש אנון ערבין ביה יחל ישראל אבות ח"ג עמ' שצח
נג ע"א רגלוהי דבר אינש אינון ערבין ביה חכמת התורה וישלח עמ' תקפא
נג ע"א רגלוהי דבר אינש אינון ערבין ביה תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשצ
נג ע"א רגלוהי דבר אינש אינון ערבין ביה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' שנב-שנג, ח"ב עמ' מח
נג ע"א רגלוהי דבר אינש ערבין ביה מנחת קנאות עמ' קנט
נג ע"א רגלוהי דבר אינש ערבין ביה ורש"י ד"ה לאתר דמיתבעי וד"ה תמן מובילין דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכח
נג ע"א רגלוהי דבר נש אינון ערבין ביה לאתר דמתבעי דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רסא
נג ע"א רגלוהי דבר נש אינון ערבין ביה, המעשה בעבדי שלמהשם דרך דברים עמ' רמד
נג ע"א רש"י - חסיד מעיקרו תורת מנחם חלק לא עמ' 196
נג ע"א רש"י - כל זמן שהקב"ה חפץ בבית מאיר נתיבות ח"א עמ' קמד
נג ע"א רש"י ד"ה אלו. כל חסיד הוי חסיד מעיקרו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' נח ד"ה חסידים
נג ע"א רש"י ד"ה אם אני כאן הכל באן. דורש היה לרבים שלא יחטאו בשמו של הקב"ה כו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' סד
נג ע"א רש"י ד"ה בשעה איך כרה דוד שיתין אף שהיו קיימים מששת ימי בראשית דורש טוב עמ' 323
נג ע"א רש"י ד"ה מי איכא - בדוד לא הי' מורה הלכה בפני רבו וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 297
נג ע"א רש"י ד"ה קמיה דובי, בביתו שהיה נשיא ומכבדין אותו לשמחו שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובחוליו, כדאמרינן בנדרים יומא דמחיך ביה רבי אתי פורענות לעלמא דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כ
נג ע"א רש"י דחסיד הוי חסיד מעיקרו רו"ח רנת יצחק תענית עמ' ריא-ריב
נג ע"א רש"י ותוס' אם אני כאן הכל כאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכו
נג ע"א רשב"ג כו' הי' נוטל שמונה אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת וכו' (ובע"י) תורת מנחם חכ"א עמ' 68, חכ"ד עמ' 82
נג ע"א רשב"ג נטל אבוקות זרק אחת ומקבל אחתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ערה
נג ע"א רש"י - חסיד מעיקרו תורת מנחם חלק לב עמ' 180
נג ע"א שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמח
נג ע"א שבועה שלא אישן וכו' מכין אותו וישן לאלתר תורת מנחם חנ"ה עמ' 397, חנ"ו עמ' 37
נג ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים וכו' תורת מנחם חנ"ח עמ' 184, 230
נג ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתר פתגמי אורייתא ח"א עמ' מה
נג ע"א שהיה קובע אצבעו לארץמשיבת נפש עמ' קיא
נג ע"א שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפלה וכו' ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קמה, קנה, קנח
נג ע"א ת"ר יש מהן אומרים אשרי ילדותנו כו' אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו (ורש"י) תורת מנחם ח"י עמ' 43, חי"ג עמ' 44, חט"ו עמ' 128, חכ"ד עמ' 97
נג ע"א ת"ר יש מהן אומרים כו' אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומרים כו' אלו בע"ת, אלו ואלו אומרים כו' ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 73
נג ע"א ת"ר יש מהן וכו' חסידים ואנשי מעשה וכו' בעלי תשובה וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 269
נג ע"א תוס' - בירושלמי משמע שאמר על עצמו מאיר נתיבות ח"א עמ' קמה
נג ע"א תוס' ד"ה אם אני כאן. בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' פה-פז
נג ע"א תוס' ד"ה אם... דפריך ולקילוסיו הוא צריך וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפז
נג ע"א תוס' ד"ה אשה דברי שאול שמות עמ' רצא
נג ע"א תמיד של שחר, משם לתפלה משם לקרבן מוסף וכו' אור אברהם דברים עמ' קג
נג ע"א תניא אמרו עליו על הלל הזקן וכו' אם אני כאן וכו' על רשב"ג וכו' אמר ריב"ח וכו' לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי וכו' לקוטי שיחות ח"ב עמ' 429, חי"ז עמ' 272, חכ"ט עמ' 212, 215
נג ע"א תניא אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני באן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן כתב סופר אגדות כאן
נג ע"א תניא אריב"ח כשהיינו שמחים בשמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו כו' לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפי דהרדי (ורש"י) תורת מנחם חכ"ט עמ' 52, 105
נג ע"א תניא אריב"ח כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' שסג
נג ע"ב א"ר זירא האומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמי וכו' הר המוריה עמ' רלז
נג ע"ב אוי להם לאוה"ע שאבדו פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' תא
נג ע"ב אין פוחתין במקדש מכ"א תקיעות ובמוספין וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' רז
נג ע"ב אין פותחין במקדש מכ"א תקיעות, ובמוספין וכו' ברית שלום (תעח) דף לג ע"א
נג ע"ב אלא הכי אמרי וכו' ואנו ליה ועינינו ליה מיחלות תפלת דוד (אדר"ת) עמ' סד, קד, קכח*
נג ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ואותו תעבוד עמ' עח, פו
נג ע"ב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ס' חסידים סי' שפ
נג ע"ב אמרו עליו על הלל הזקן וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קצח ד"ה שוב
נג ע"ב במהרש"א ד"ה הני בית ישי - דרשות עמ' קנ, שמז
נג ע"ב בע"ש מוסיפים עוד שש תקיעות כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ו
נג ע"ב בעי רבי ירמיה למעלה עשירית דנחית חמשה וקאי אעשרה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' עז ד"ה בפרק
נג ע"ב בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא אסופת מערכות סוכות עמ' קמח (מהדו"ב עמ' רעד)
נג ע"ב ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו המאור הגדול (גר"א) עמ' שמו
נג ע"ב והאמר ר' זירא כל האומר שמע שמע וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ש, ח"ו עמ' קנז
נג ע"ב וליתני נמי ר"ה שחל להיות בשבת בי חייא ח"ב עמ' קס
נג ע"ב ז' מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רנה, שלז
נג ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תז
נג ע"ב יצרו של אדם מתגבר עליו... ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו ברכת טוב עמ' קסג, שכא, שנא
נג ע"ב יצרו של ארם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו פתגמי אורייתא ח"א עמ' שיט
נג ע"ב כיון דחפרי פורתא קא נבגי מיא ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 293
נג ע"ב כל יום היו במקדש כ"א תקיעות וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפז
נג ע"ב לסימנא בעלמא הוא משנת חיים במדבר עמ' רכא
נג ע"ב מהרש"א כרה דוד השיתין בתחילה שלא במקומם דורש טוב עמ' 322
נג ע"ב מי שרי לכתוב שם אחספא וכו' לקט אמרי קודש - בראשית עמ' ר, ליקוטים עמ' קכד
נג ע"ב מנוול זה משכהו לבית המדרש המאור הגדול (גר"א) עמ' תרפ
נג ע"ב פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש המאור הגדול (גר"א) עמ' תפו
נג ע"ב קללת חכם אפילו על חינם, היינו שיש בו שמץ של עבירה באר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ט אות ב
נג ע"ב תקיעה ותרועה תקיעה אחת היא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלח
נג ע"ב תקיעה תרועה תקיעה תורת מנחם חכ"ט עמ' 96
נג ע"ב תר"ת אחת הן או שלשקרן פני משה ח"א עמ' רמו
נג רגלוהו דבר אינש אינן ערבין ביה אם אני כאן הכל כאן ולמקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותיהגיונות אל עמי ח"א דרוש לו
נג רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקס
נג רש"י - אני הוא שמו של הקב"ההגיונות אל עמי ח"א דרוש כח
נג שבועה שלא אישן ני ימים מלקין אותו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תכח
נג. אומר הקב"ה, למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי, אם תבא אל ביתי אני אבוא אל ביתך, אם אתה לא תבא אל ביתי אני לא אבוא אל ביתך, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיב
נג. אי שרי למיכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צו
נג. אי שרי למכתב שם אחספא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מד
נג. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' קה-קו
נג. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפט ע"ב
נג. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעט, תקה
נג. אלו חסידים ואנשי מעשה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלד
נג. אלו חסידים ואנשי מעשה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלה
נג. אליחרף ואחי' סופרים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' צז
נג. אם אני כאן מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שי, רלה
נג. אם אני כאן אז הכל כאן רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רסה
נג. אם אני כאן הכל כאן אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
נג. אם אני כאן הכל כאן אור לשמים (תשסג) עמ' צה
נג. אם אני כאן הכל כאן באר ראי (רוזן) מועדים סי' ג אות ד
נג. אם אני כאן הכל כאן בני שלשים עמ' רט
נג. אם אני כאן הכל כאן ברכת דוד עמ' יב
נג. אם אני כאן הכל כאן דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רעט, שצב
נג. 'אם אני כאן הכל כאן' דעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קה
נג. אם אני כאן הכל כאן דרכי ציון עמ' קטו
נג. אם אני כאן הכל כאן חיי שלמה עמ' רמז, רנא, רנח
נג. אם אני כאן הכל כאן כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קל
נג. אם אני כאן הכל כאן מכתב מאליהו ח"ד עמ' 286
נג. אם אני כאן הכל כאן פני מלך ויקרא עמ' קפב
נג. אם אני כאן הכל כאן קשוטי כלה ח"ט אות רה
נג. אם אני כאן הכל כאן שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רטז
נג. אם אני כאן הכל כאן שמן ראש סוכות ח"א עמ' קט, רנו, רעו
נג. אם אני כאן הכל כאן שמן ראש סוכות ח"ב עמ' מח, קכה
נג. אם אני כאן הכל כאן שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רנד
נג. אם אני כאן הכל כאן אם אין אני כאן מי כאן פתחי שערים ח"א עמ' צז, קצו, רפה
נג. אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן וכו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמג, תיד, תסט, תפג, תרג
נג. אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאןברית אברם עמ' תקסג
נג. אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סח
נג. אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן מאור עינים (תשנח) עמ' תקצא
נג. אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן מאור עינים (תשעט) עמ' *קנג
נג. אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסד, ויקרא-במדבר עמ' פג
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפה
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו' כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קעג
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רנו
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו' אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך +ספר החיים (תשנג) עמ' צג
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו' מי כאן אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' עט, רד
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף נט/צט ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש ט דף לט ע"א, מאמר א ודרש לא דף קלז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ג דף מה ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ה קנה דף ב ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) יום שמחת תורה דף עח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנה ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת יתרו; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף סד ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ז ע"א; של"ה (תט) מ' סוכה דף רמו ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פ' נב דף ק ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן נז דף לח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף צה ע"ג
נג. אם אני כאן הכל כאן וכשאני לעצמי מה אני שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמג
נג. אם אני כאן הכל כאןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכא, קעה
נג. אם אני כאן הכל כאןטוב טעם ויקרא עמ' כו
נג. אם אני כאן הכל כאןכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קיט
נג. אם אני כאן הכל כאןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ג
נג. אם אני כאן הכל כאןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רמג
נג. אם אני כאן הכל כאןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רפד
נג. אם אני כאן הכל כאןנועם אליעזר שמות דף מד ע"ב
נג. אם אני כאן הכל כאןצמח צדיק (תשסז) עמ' תפה
נג. אם אני כאן הכל כאןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קסד
נג. אם אני כאן הכל כאן, אם אין אני כאן מי כאןכד הקמח (מישור) עמ' שלו
נג. אם אני כאן הכל כאן, למקום שאני אוהב וכו' דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 98
נג. אם אני כאן וכו' ובראשונים דרכי החיים ח"ב עמ' שפו
נג. אם אני כאןחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 380-381
נג. אם אתה תבוא אל ביתי אני אבוא אל ביתך וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' רסג
נג. אמר (הלל) אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן תפארת צבי שמות עמ' קלז
נג. אמר הלל אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאןעירין קדישין השלם עמ' קמו, קנו, שלח, תרלד
נג. אמר רבי יוחנן רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' לז
נג. אמר רבי יוחנן רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילק יתיה וכו' דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קנח
נג. אמר שיר המעלות להעלות המים מהתהוםנאות דשא (תשסח) עמ' קעא
נג. אמרו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת בית השואבה וכו' תורת איש ח"א עמ' שעא
נג. אמרו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר אם אני כאן הכל כאן פאר יעקב ח"ד עמ' תט
נג. אמרו עליו על הלל נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עא
נג. אמרו עליו על הלל הזקן וכו' חוט של חסד (תרכה) דף קפד ע"ד
נג. אמרו עליו על הלל הזקן וכו', ואם אני כאן הכל כאן וכו' חמודי צבי מועדים עמ' כה
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת בית הושאבה וכו' אם אני כאן - הכל כאן ורש"י ותוס' דרכי צדק עמ' לח
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת בית השואבה וכו' אם אני כאן הכל כאן וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' תצח
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה זכרון משלי עמ' קכב אות שעח
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקי
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן הוא היה אומר אם תבא לביתי אני אבא אל ביתך וכו' עצי חיים - מועדים עמ' קנב*, קנד*
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן דרך ה' (באום) ח"א פ"א אות ח
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית- השואבה אמר כץ אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן דובר צדק (זילבר) עמ' סו
נג. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח שמחת בית השואבה ובו' אם אני כאן הכל באןצפנת פענח (תשסו) עמ' קלו, קפט, שיד
נג. אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן, אם אני כאן הכל כאן, ורש"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצב
נג. אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן, אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן חיים שיש בהם מועדים עמ' קנו
נג. אמרו עליו על הלל כשהי' שמח שמחת בית השואבה, אמר אם אני כאן הכל כאן וכו' דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפט ע"ב
נג. אמרו עליו על הלל כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן בית יצחק (ויינברגר) עמ' רסא
נג. אמרו עליו על רבי שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של אור בידו וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף סד ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קכא דף מ ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב ש"ה דף יח; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' קע דף נה ע"א
נג. אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קיח
נג. אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קמט
נג. אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קמו
נג. אמרו עליו על רשב"ג כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של אור וכו' פאר יעקב ח"ד עמ' תח
נג. אני אבוא לביתךטוב טעם במדבר עמ' נט - ובטוב טעם
נג. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו'פרקי משה (שכג) פרק ב דף יח ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ב דף נד ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ב דף טו/טז ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ב דף כד ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף נג ע"ד; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"ב דף רי ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ב דף כג שנית ע"א
נג. אשה בוררת חטים לאור של בית השואבה דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלג ע"ב
נג. אשה בוררת חיטים לאור של בית השואבה דולה ומשקה - חנוכה עמ' רלא
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קמח
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה דברי יואל מועדים ח"ד דף י ע"א
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' עח
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה עצי חיים על התורה עמ' שסא*
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קיח
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רצ
נג. אשה היתה בוררת חטים לאור שמחת בית השואבהפרדס המלך (תשסט) אות רפז
נג. אשה היתה בוררת חטים לשמחת בית השואבה חמודי צבי מועדים עמ' קיד
נג. אשה היתה בוררת חיטים לאור שמחת בה"ששארית יעקב (פאנעט) עמ' קפז
נג. אשרי זקנותינו שבפרה ילדותינו" וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר י
נג. אשרי זקנותינו שכפרה את ילדותינו אלו בעלי תשובה דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנז ע"א, קסג ע"א
נג. אשרי זקנותינו שכפרה ילדותינו" וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ח
נג. אשרי זקנותינו שכפרה על ילדותינו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קדושים טו
נג. אשרי זקנותינו שכפרה על ילדותינו דברי יואל פ' בא דף שא ע"ב, שב ע"ב
נג. אשרי זקנותינו שכפרה על ילדותינופרדס המלך (תשסט) אות ש, שמה, תיד
נג. אשרי זקנותינו שכפרה על ילדותנו בך יברך ישראל (תשסח) עמ' פג
נג. אשרי זקנותינו שכפרו על ילדותינו יגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קט
נג. אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנוגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' פה
נג. אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו שמע יעקב (זיידא) עמ' נט
נג. אשרי זקנתינו וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תנב
נג. אשרי זקנתינו שלא ביישה את ילדותינוצמח צדיק (תשסז) עמ' תפג, תפה
נג. אשרי זקנתנו שכיפרה על ילדותנו שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רעד, שמב
נג. אשרי זקנתנו שכיפרה על ילדותנו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמ
נג. אשרי זקנתנו שכיפרה על ילדותנו שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קא
נג. אשרי זקנתנו שכיפרה על ילדותנו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלג
נג. אשרי זקנתנו שכיפרה על ילדותנו שמן ראש סוכות ח"א עמ' שכד, שצה
נג. אשרי זקנתנו שכפרה את ילדותנו כתב סופר דרשות (תשל) עמ' יז
נג. אשרי זקנתנו שכפרה את ילדותנו וכו' אשרי מי שלא חטא משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריא {בשמחת בית השואבה, שהי' מעמד קדוש, עודדו הזקן שעדיין לא עבד לה' כראוי; כל א' יתעודד ויוסיף בעבודת ה'}
נג. אשרי ילדותינו אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' צד
נג. אשרי ילדותינו אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' טז אות א
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלז ע"ב
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו דרשות שמן רוקח עמ' שסג
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו אשרי זקנותינו שכיפרה את ילדותינו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיח
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) אות א מ' א דף כה ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף עד ע"ב, ופרשת חיי שרה דף קכג ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ה קנה דף ב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ד דף ט ע"א, ומאמר רצא דף צא ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף פד ע"א
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינופנים מסבירות עמ' שמב
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו גנת אגוז (תשעב) אות פד, פח
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רנא
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו וכו' פאר יעקב ח"ד עמ' תט
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתנו אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עד
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתנו שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ה
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצז
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צו, שצו
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנתינו דברי יואל פ' חיי שרה דף תנד ע"א
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישו זקנתינו אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מ
נג. אשרי ילדותינו שלא בישה את זקנותינו אלו חסידים ואנשי מעשהברית אברם עמ' שסד
נג. אשרי ילדותנו וכו' אשרי זקנתינו וכו' ספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריב
נג. אשרי ילדותנו וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 159
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה אה זקנותנו כו', אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנועקבי אבירים (תשסה) עמ' רלח
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותינו קול שמואל (קונפורטי) דף צח ע"ב
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפ עמ' תקיא
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו עלי שור ח"א עמ' קנט
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קכו
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו שרגא המאיר מועדים עמ' רסז, שכג, שכה, שצד
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קעב
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו וכו' עלי שור ח"ב עמ' תנא
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו כו'פרדס המלך (תשסט) אות רד, רנה, ש, תיד
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנואמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנואשל חיים ח"א עמ' קג
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנונועם אליעזר שמות דף סד ע"ב
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' עה, רסז
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רעח
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכב
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' טו
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותינו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רמא
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותנוהתורה והעולם ח"ג עמ' רז
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותנו, אלו חסידים ואנשי מעשה אור אברהם - סידור התפילה עמ' רצה
נג. אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנתנו שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קכ
נג. אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותינולבית יעקב דרוש יב
נג. אשרי ילדותנו שלא בישה זקנותנו פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלו
נג. אשרי ילדותנוקשוטי כלה (תשסג) עמ' יח, כב
נג. אשרי מי שלא חטא שמן ראש סוכות ח"א עמ' יג, צ, קכד, קפג, שג
נג. אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו אור ישרים (תשסב) עמ' סח
נג. אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו גנת אגוז (תשעב) אות שע
נג. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מג
נג. ביקש תהום להציף עלמא וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיא, ריג
נג. בית דוד לבד ונשיהם לבד שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קז
נג. בעלי תשובה אמרו אשרי זקנתינו שכפרה על ילדותינו ויגד יעקב עמ' שיד
נג. בעלי תשובה היו אומרים אשרי זקנתינו שכיפרה על ילדותינו קב חיים עמ' נח, ס
נג. בצדיקים הקב"ה מרקדק עמהם כחוט השערה דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקלב
נג. בקש תהום להציף עלמא וכו' קשוטי כלה חי"א אות ריב
נג. בשמחת בית השואבה אמר הלל אם אני כאן הכל כאןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצז
נג. בשמחת בית השואבה היו מתנמנמים אכתפי דהדדיצמח צדיק (תשסז) עמ' תפט
נג. בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' י
נג. בשעה שכרה דוד דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' מג
נג. בשעה שכרה דוד שיהין עלה התהום אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה ליקוטים אות א
נג. בשעה שכרה דוד שיחין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא וכו' ומהרש"א דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיא ע"ב
נג. בשעה שכרה דוד שיתין וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קנט
נג. בשעה שכרה דוד שיתין למזבח קפא תהומא וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' קמט
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא דברי יואל מועדים ח"ד דף תכט ע"ב
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' מ, דברים עמ' רכט
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפא
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ואבעי למשטפי לעלמאיפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא ש"ד דף ג ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב י"ז דף שיו/ז ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בהקדמת שיר המעלות דף קמח ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נח דף י ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלח ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) בהקדמה דף ד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' מ"ט דף כד ע"ד
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא +ספר החיים (תשנג) עמ' פח
נג. בשעה שכרה דוד שיתין, קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא. אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' מה
נג. בשעה שכרה דודדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' סח
נג. בשעה שכרה דור שיתין זבחי צדק (דיסקין) תנינא - פתיחה
נג. בשעה שכרה דור שיתין וכו' כתב שם אחספא ושדי לתהומאעטרת ישועה (תשסד) אות ח לט"ו בשבט
נג. בתחילה רומה היצר הרע לחוט ואח"כ לעבותות מגדל עוז (תשעח) עמ' תקכה
נג. גבי דוד המלך בשעה שכרה השיתין, דאמר שם, אי איבא דידע אם רשאי לכתוב שם אחספא ולשדי למיא וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' כה, כז
נג. גדול השלום שהקב"ה וויתר על שמו הקדוש להימחק במים המארריםאבני אש (אויש) מועדים עמ' מט
נג. דהוי מנמנמי אכתפא דהדדי זכרון משלי עמ' קכ אות שסט
נג. דוד חפר יסוד ביהמ"ק באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 599
נג. דוד כרה שיתין תורת יחיאל בראשית עמ' מט
נג. האשה היתה בוררת חיטים לאור בית השואבה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' יב
נג. הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פב
נג. היה נוטל שמונה אבוקות של אור בידו וזורקן כלפי מעלה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שלו
נג. היה נוטל שמונה אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת פתחי שערים ח"ב עמ' קמז
נג. היצה"ר מתגרה יותר בישראל מבאומות ובת"ח יותר מכולם דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תד, פרה עמ' ו, קכח
נג. היצר הרע מניח כל האומות ומתגרה בהם בישראל דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רסב, שמה
נג. הלל אומר אם אני כאן הכל כאן(בשמחת בית השואבה) וזרח השמש על התורה עמ' שצ
נג. הלל אומר אם אני כאן הכל כאן, ואם אין אני כאן מי כאן לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלט, קפו
נג. הלל אמר בשמחת בית השואבה אם אני כאן הכל כאן ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' יא
נג. הלל אמר: אם אני כאן הכל כאן דברי דוד (טשורטקוב) עמ' קלח
נג. הלל הזקן אמר כן אם אני כאן הכל כאןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' פד, פה, פז, פח
נג. הלל הזקן בשמחת בית השואבה אמר אם אני כאן הכל כאן עלי שור ח"ב עמ' תנב
נג. הלל הזקן וכו' אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאןנועם אלימלך (תשסא) עמ' פב, רמח, תנא
נג. הלל היה אומר אם אני כאן הכל ןאן, אם אין אני כאן מי כאן עמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ו, כ
נג. הלל היה אומר כשאני כאן הכל כאן ורש"י על השכינה הוא אומר שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנג
נג. הלל כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר 'אם אני כאן הכל כאן' אמרי נועם (מועדים) סי' ט לשמ"ע
נג. הלל כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר להם אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאן זרע קודש - מועדים עמ' קלז, קסז, קפ
נג. הנהו תרי כושאי וכו' חזייה למלאך המות וכו' שדרינהו ללוז וכו' רגלוהי דבר נש ערבין ביה משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריג {העובדא כפי שהיא בירושלמי במקומם לא יכל מה"מ לשלוט בהם. בגמ' (סנהדרין צז.) עיר א' וקושטא שמה, שלא מת אדם שם. בירושלמי כלאים ט, ד, ותבואו ותטמאו את ארצי. מי שכולו בן א"י, מקומו בא"י}
נג. הני ט"ו שיר המעלות כנגד מי אמרן דוד וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תטז
נג. הני ט"ו שיר המעלות כנגד מי אמרן דוד, אר"י בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא וכו' נשא אחיתופל ק"ו בעצמו, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום בין כל העולם כולו לאביהם שבשמים עאכו"ב וכו' תורת חיים עה"ת עמ' כא {השם שכתב אחיתופל היה י-ה, והביאור, ולכן אמר דוד ט"ו שיר המעלות}
נג. ואת הצפוני ארחיק זה היצר הרע וכו' כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו נזר הקדש ח"א עמ' רסד, שפד, תצח
נג. ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדם וכו' דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תיב
נג. ובעין יעקב ביאור ח' האבוקות דרשב"ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קלב
נג. ובערל"נ אמרו עליו על רשב"ג וכו' היה נוטל שמנה אבוקות של אוד וכו' לוי הוה מטייל קמיה ררבי בתמני סכיני וכו' דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סו, סז
נג. ובת"ח יותר מכולםחמודי צבי ויקרא עמ' ג
נג. והיו רגלי מוליכות אותי וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רפז
נג. ומה לצורך תיקון קטן לא מיקרי מחיקה וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' קצה
נג. ומי שחטא ישוב וימחול לו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קעט, קצח
נג. ונושק את הרצפה פני מלך ויקרא עמ' קכח
נג. זקנים שבדור היו אומרים וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשלז
נג. חמש עשרה מעלות פני מלך מועדים עמ' קיז
נג. חסידים ואנשי מעשה אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יא אות א
נג. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים דברי מנחם (היימליך) עמ' שצד
נג. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין לפניהם באבוקות של אור ואומרים שירות ותשבחות חיים שיש בהם מועדים עמ' קלא
נג. חסידים ואנשי מעשה וכו' אומרים אשרי ילדותינו וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עד, עה
נג. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רי, רכח, רפה
נג. יצרו של אדם מתגבר עליו וכו' מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' צה
נג. יצרו של אדם מתנבר עליו בכל יום שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שג, שיד
נג. יש מהם אומרים אשרי ילדותינו וכו' ויש מהן אומרים אשרי זקנתינו אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו חמודי צבי מועדים עמ' כא, כד
נג. יש מהם אומרים אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו כו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק לב
נג. יש מהם שהיו אומרים אשרי ילדותינו שלא ביישה וכו' תוס' דרך אמונה ובטחון עמ' רכג
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותינו מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' כג, כז
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותינו וכו' תורת איש ח"א עמ' שעה
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קטז
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתינו ויש מהן אומרים אשרי זקנתינו שכפרה על ילדותינו וכו' עצי חיים - מועדים עמ' מז, קנא*, קנה*
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו - אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו - אלו בעלי תשובהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קלט
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה, אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעח, תפב, תפג, תקה, תקלב
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, אלו חסידים ואנשי מעשה תפארת צבי שמות עמ' עו
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותנו ויש מהן אומרים אשר זקנתנו שכפרה ילדותנו עצי חיים על התורה עמ' שז*
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' מז, ס
נג. יש מהן אומרים אשרי ילדותנו, שלא ביישה את זקנתינו נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שלג
נג. יש מהן שאומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה ילקוט עטרת צבי עמ' רנ
נג. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו להורות נתן במדבר עמ' קכה, קלג
נג. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' טז
נג. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו אהבת חיים (דייטש) עמ' עג, קלז
נג. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו שמן ראש סוכות ח"א עמ' צג
נג. כל הגרול מחבירו יצרו גדול הימנו דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפח
נג. כל ימים של שמחת בית השואבה לא היו טועמין טעם שינה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שפה
נג. כרה דוד שיתין מגלה עמוקות (תשסח) אופן צז
נג. כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו בת עין (תשסז) עמ' תעא
נג. כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קצ ע"ב
נג. כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו חיים שיש בהם מועדים עמ' קמט
נג. כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו פאר יעקב ח"ד עמ' תז, תח
נג. כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תצג
נג. כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו וכו' הישר והטוב (תשסג) עמ' פ
נג. כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו וכו' מאי לא ראינו שינה לא טעמנו טעם שינה עצי חיים - מועדים עמ' קנג*
נג. כשכרה דוד השיתין וכו' אמר ט"ו שיר המעלות דרשות מנחת יצחק עמ' קכב
נג. כשכרה דוד שיתין קפא תהומא עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלט
נג. לא ראינו שינה בעינינו זרע קודש - מועדים עמ' קעב, קעז, קצו, רא
נג. לא ראינו שינה בעינינו מזקנים אתבונן עמ' קסז
נג. לא ראינו שינה בעינינו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תלט
נג. לא ראינו שינה בעינינו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קח, קיב, קכב, שמא
נג. לא ראינו שינה בעינינוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תפח
נג. לא רק השעה של מיתת אדם קבועה היא, אלא גם המקום דרך ה' (באום) ח"ג פ"ד הערה 45
נג. לאתר דמתבעי תמן מובילין יתי' מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצט
נג. לאתרא דמתבעי לתמן מובילין יתיה שמן ראש - ימים נוראים עמ' תיד
נג. לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע וכו', אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי, הא והא גרמא ליה ילקוט עטרת צבי עמ' קה
נג. לכתוב שם אחספא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
נג. למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי גור אריה שמות פי"ב הערה 516
נג. למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 691, פ"ו הערה 205
נג. לע"ל שוחטו ליצה"ר לפני הצדיקים מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' מט
נג. לעת"ל ישחוט הקב"ה ליצה"ר בפני הצדיקים אגרא דכלה ח"א עמ' תקנו
נג. לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושחטו וכו' לישרים תהלה (תשסד) עמ' מב
נג. מי איכא דידע פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסט
נג. מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' רמג, רמד
נג. מי אמר רחמנא פלגא דמצוה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעא
נג. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ב
נג. מי שמיע לך הני חמש עשרה מעלות כנגד מי אמרם דוד אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן בשעה שברה דוד שיתין, קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא, אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רד
נג. מנמנמי אכתפא דהדדי שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רב
נג. מנמנמי אכתפי דהדדי משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
נג. משה קראו ערל שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תמג
נג. משם לתפילת המוספיןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קעה
נג. משם לתפלת המנחה משם לתמיד אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרטו
נג. משם לתפלת המנחה משם לתמיד של בין הערביים - מהרש"א אור אברהם - סידור התפילה עמ' עג, פט
נג. עזרת נשים כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 20
נג. פעמים יש למלאך המות רשות רק במקום מסוייםעקבי אבירים (תשסה) עמ' ריד
נג. צדיקים נדמה להם כהר כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' יג, סא, רטו, שיא
נג. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסב, רפו
נג. צדיקים נדמה להם כהר שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כד, סא, קצח, רמג, רע
נג. צדיקים נדמה להם כהר וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' מט, רצא, תעג
נג. רבי יהושע שימש במקדש שיחות לספר במדבר עמ' קפה
נג. רגלוהי דאיניש אינון ערבין ביה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תע
נג. רגלוהי דאיניש אינון ערבין ביה לאתר דמתבעי וכו'הגיד מרדכי דרוש כח
נג. רגלוהי דאינש אינון ערבין בי' וכו' תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' י, לא
נג. רגלוהי דאניש אינון ערבין ליה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבאין ליה מבשרת ציון ח"ד עמ' מה
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פר' חיי שרה דף קכו/ז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כז דף ריד ע"א; יפה מראה (שנ) כלאים פרק ט דף עה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלד ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת חיי שרה דף יט ע"ד; קול בוכים (שמט) איכה דף סט ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר מט דף כג ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"א; עין יעקב (שפב) ירושלמי ברכות דף נג ע"ד
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסה
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיה דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות יד
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה, לאתר דמיבעי תמן מוביליןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה כו
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ליהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תל
נג. רגלוהי דבר איניש ערבין ביהביאור הגר"א על משלי פרק ז פסוק כב
נג. רגלוהי דבר אינש אינון ערבין ביה דברי יונה עמ' רמב
נג. רגלוהי דבר אינש אינון ערבין לי' כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתה
נג. רגלוהי דבר נש אינון ערבין ליהמדבר יהודה (תשסב) עמ' טו
נג. רגלוהי דבר נש ערבי ביהתפארת ראובן עמ' רעג
נג. רגלוהי דבר נשא אינון ערבין ביה נזר הקדש ח"ג עמ' תקלז
נג. רנלוהי דבר נש אינון ערבין ביה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנט
נג. רש"י - אלו חסידים, כל חסיד הוי חסיד מעיקרו עצי חיים - מועדים עמ' קנה*
נג. רש"י - אלו חסידים, כל חסיד משמע מעיקרא תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיח
נג. רש"י - אם אני כאן הכל כאן, דורש - היה לרבים שלא יחטאו בשמו של הקב"ה דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קצ ע"א
נג. רש"י - כל חסיד הוי חסיד מעיקרוילקוט עטרת צבי עמ' רנ
נג. רש"י - רגלוהי דבר אינש וכו' אם נגזר על אדם למות במקום ההוא רגליו מוליכין אותו שםדברי יונה עמ' רמה
נג. רש"י וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' לה
נג. רש"י ד"ה אלו חסידים משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' א
נג. רש"י ד"ה אם אני עקבי אבירים (תשעא) עמ' מג
נג. רש"י ד"ה אשה היתה בוררת חיטין לשמחת בית השואבה, בוררת לאו דוקא אלא כלומר היתה יכולה לברור מרוב אורה דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלג ע"ב
נג. רש"י ד"ה אשרי ילדותנו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
נג. רש"י ד"ה קמיה דרכי בביתו שהיה נשיא ומכבדין אותו לשמחו שהיה דואג תמיד בצרת ישראל וכו' דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סו
נג. רשב"ג בשמחת בית השואבה היה נוטל ח' אבוקות זורק א' ונוטל א' וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריב {וכשמשתחוה נועץ גודליו בקרקע וכו'. לוי בח' סכיני, אביי בח' ביעי, בביאור השתחויות רשב"ג, ובזריקת האבוקות רמז להתעוררות להעלות לגבוה. ורמז לז' חכמות; לוי רק לשמח לרבי שהצטער תמיד, שבסכין ר"ל במדה"ד מקיל צער השכינה. וענין ריקוד שמואל ואביי}
נג. רשב"ג כשהוא משתחוה נועץ שני רגליו בקרקע יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מד
נג. רשב"ג כשהוא משתחווה נועץ שני גודליו בארץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קפח
נג. רשב"ג כשהיה שמח שמחת בית השואבה דגל מחנה יהודה עמ' רמה
נג. שאמרו הזקנים אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו תורי זהב (תשעג) עמ' קסט
נג. שבועה שלא אישן ג' ימים תורת יחיאל בראשית עמ' רעג
נג. שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קעא
נג. שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתר להורות נתן בראשית עמ' שנז
נג. שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתר שם יחזקאל עמ' קצא
נג. שבועה שלא אישן שלשה ימים, מלקין אותו וישן לאלתר ויברך דוד עמ' קפז, רי
נג. שבע שמות יש לו להיצר הרע שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קנד
נג. שירת החסידים ואנשי המעשה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' סב, קלד, שיז
נג. שלמה קראו שונא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נט
נג. שלמה קראו שונא שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קפג
נג. שמונת אבוקות של אור היה רשב"ג נוטל בידו וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלא
נג. שמותר לכתוב שם ה' על חרס למנוע מימי התהום לעלות דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 406
נג. שמחת בית השואבה - חסידים ואנשי מעשה וכו' דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מז
נג. שמחת בית השואבה שיחות לספר דברים עמ' רטו
נג. שמחת בית השואבה והדלקת הנרות ורקידתם נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמה
נג. שמחת בית השואבה וכו' משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכד
נג. שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפילה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' קסט
נג. שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפלה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכב, שמו, תה
נג. שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפלה וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' כב
נג. תוס' - פרש"י שהיה הלל אומר בשמו רהקב"ה, אבל בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמוצפנת פענח (תשסו) עמ' שיד, קפט
נג. תוס' ד"ה אם אני כאן הכל כאן, בירושלמי משמע שהיה אומר כן על עצמו דפריך ולקילוסו הוא צריך, ומשני דכנגד ישראל היה אומר דובר צדק (זילבר) עמ' סו
נג. תוס' ד"ה אם אני כאן וכו' פירש בקונטרס שהי הלל אומר בשמו של הקב"ה אבל בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרג
נג. תוס' ד"ה אם אני כאן פי' בקונטרס שהיה הלל אומר בשמו של הקב"ה, אבל בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמו וכו' ומיהו הא דקאמר אם אתה תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך לא אפשר אלא בשכינה, דהא דריש לי' מדכתיב בכל מקום אשר אזכיר את שמי וגו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רפב, תעו
נג. תוס' ד"ה אם אני כאן, פירש בקונטרס שהיה הלל אומר בשמו של הקב"ה אבל בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמו כו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצד
נג. תוס' ד"ה אם, וחביב עליו קלוסין של ישראל מן הכל עצי חיים - מועדים עמ' קנג
נג. תוס' ד"ה אשה חמודי צבי מועדים עמ' קנז
נג. תוס' ד"ה אשה היתה בוררות חטין, דבוררת לאו דוקא אלא כלומר היתה יכולה לברור מרוב אורה דברי יואל מועדים ח"ד דף י ע"א
נג. תוס' ד"ה אשה היתה בוררתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נה
נג. תוס' ד"ה אשה היתה בוררת, ל"ד אלא כלומר היתה יכולה לברור עצי חיים על התורה עמ' שסא
נג. תוס' ד"ה אשה, בוררת לאו רוקא אלא היתה יכולת לברור עצי חיים - מועדים עמ' קנא
נג. תנא אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה פאר יעקב ח"ד עמ' תט
נג. תנא אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה ותוס' ד"ה אשה בוררת לאו רוקא אלא היתה יכולה לברור דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סה
נג. תנא אשה היתה בוררת חטים לאור שמחת בית השואבהצמח צדיק (תשסז) עמ' תפג
נג. תנא אשה היתה בוררת חיטים לאור של בית השואבה ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עד, עה
נג. תנא אשה היתה בוררת חיטים לאור של בית השואבה עצי חיים - מועדים עמ' קנא*
נג. תניא אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כך, אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן וכו' תולדות יע