Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ראש השנה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ראש השנה
דפים יח-לה

לדפים ב-יז - לחץ כאן.

לשון הגמראמראה מקום הביאור
יח ע"א01 אחר שנגמר הדין אין הקב"ה חוזר בושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנד
יח ע"א01 האם ע"י תשובה ותפילה אפשר לקרוע גז"דדברי חנינא - מזלות עמ' ט
יח ע"א01 כאן לאחר גזר דיןשיחות ר' ראובן עמ' עז
יח ע"א01 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
יח ע"א01 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וירא עמ' יט
יח ע"א01 כאן קודם גז"ד כאן לאחר גז"דרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שמא
יח ע"א01 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גז"דדברי יואל פ' נשא דף רכ ע"א
יח ע"א01 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תטו
יח ע"א01 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סד
יח ע"א02 וגז"ד דיחיד תנאי כו' ב' שעלו למטההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קמג, קמו
יח ע"א02 וגזר דין דיחיד גופא וכו'תשובת השנה עמ' קטז
יח ע"א02 וגזר דין דיחיד תנאי הוא וכו'שפע חיים ח"א עמ' עו
יח ע"א02 וגזר דין דיחיד תנאי היאאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רעו
יח ע"א02 וגזר דין דיחיד תנאי היאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סה
יח ע"א02 וגזר דיןמורשה - שיחות למועדים עמ' נה, סח
יח ע"א03 ב' שעלו למטה וחוליין שוהילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א03 היה ר"מ אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
יח ע"א03 היה ר"מ אומר שנים שעלו למטה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' כז
יח ע"א03 היה ר"מ אומר שנים שעלו למיטה וחוליים שנה וכו' זה ניצל וזה לא ניצל וכו' זה התפלל תפילה שלמהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רסב, רפא
יח ע"א03 היה רבי מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכו' רבי אלעזר אומר כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסג
יח ע"א03 ר' מאיר וכו' ר' יצחק אמר יפה צעקה וכו' לאחר גזר דיןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 377
יח ע"א03 רמ"א שנים שעלו למטה כו'דרכי הים דף מה ע"ד
יח ע"א03 שנים עלו למטה אחת זה ירד וזה לא ירד וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רכא {מביא את קדושת לוי שיר השירים}
יח ע"א03 שנים עלו למיטה וחוליין שווה וכו' זהו כוחה של תפילהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' יב
יח ע"א03 שנים שירדו למטה וכו' מפני מה זה ירד וכו' זה נענה וכו', כאן קודם גז"ד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נב
יח ע"א03 שנים שעולין למטה וחוליין שוה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עח ע"ב
יח ע"א03 שנים שעלו וכו' זה התפלל תפלה שלימה נענה חה לא התפלל תפלה שלימה לא נענהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מט
יח ע"א03 שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רלג
יח ע"א03 שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכו' מ"מ זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה זה התפלל תפלה שלמה נענה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לו
יח ע"א03 שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכן שנים שעלו לגרדוםשבט מישראל (פרידמן) עמ' שמו
יח ע"א03 שנים שעלו למטה וחוליין שוהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ל
יח ע"א03 שנים שעלו למטה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' מח
יח ע"א03 שנים שעלו למיטההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
יח ע"א07 זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענהנפש יוסף עמ' קסט
יח ע"א07 זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה וכו'חיים שיש בהם מועדים עמ' קיא
יח ע"א07 זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענהגדולי מוסר עמ' צט
יח ע"א07 זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענהקדושת לוי שיר השירים דף סה ע"ב
יח ע"א07 זה התפלל ונענה זה התפלל ולא נענה זה התפלל תפילה שלמהמשך חכמה במדבר פ' כא פס' א {רק תפילה בכוונה נענית}
יח ע"א07 זה התפלל ונענה זה התפלל ולא נענהבי חייא ח"ב עמ' שכא
יח ע"א07 זה התפלל ונענהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לט
יח ע"א07 חולה מתפלל ונענה וכו'שומע תפלה ח"א עמ' קטז
יח ע"א08 זה נענה וזה לא נענה זה התפלל תפלה שלימה נענה וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' עח, רפד
יח ע"א08 זה נענה וזה לאהמאור הגדול (גר"א) עמ' שלא
יח ע"א08 מפני מה וכו' זה התפלל ונענה, ורש"ירסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
יח ע"א08 מפני מה זה נענה וזה לא נענה וכו'מגילת סמנים עמ' ט
יח ע"א08 מפני מה זה נענה וזה לא נענה זה התפלל תפילה שלימה ונענה וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' תכח
יח ע"א08 מפני מה זה נענה וזה לא נענה זה התפלל תפלה שלמה נענה וזה לא התפלל תפלה שלמה לא נענה, ורש"ינתיבות אמונה - תפלה עמ' עה
יח ע"א08 מפני מה זה נענה וזה לא נענהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ז
יח ע"א08 מפני מה זה נענה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכ
יח ע"א09 התפלל תפלה שלימה, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קנד
יח ע"א09 זה התפלל בכוונה ונענה וזה התפלל שלא בכוונה ולא נענהתפלה למשה (בנימין) עמ' קיא
יח ע"א09 זה התפלל תפילה שלימהשיחות עבודת לוי סי' פד אות ב
יח ע"א09 זה התפלל תפילה שלמהתורת מנחם חכ"ה עמ' 124 {לאחר גז"ד צריך תפלה גדולה יותר וכו'}
יח ע"א09 זה התפלל תפילה שלמה נענה וזה לא התפלל תפילה שלמה לא נענה, ורש"ימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' שמט
יח ע"א09 זה התפלל תפלה שלימה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נז
יח ע"א09 זה התפלל תפלה שלימה נענה וכו'זכור לדוד עמ' נט, אחרית השנים עמ' פ
יח ע"א09 זה התפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שכ
יח ע"א09 זה התפלל תפלה שלימהאמרי רבי שפטיה עמ' יא
יח ע"א09 זה התפלל תפלה שלמהס' הבוטח ח"ב עמ' קצז
יח ע"א09 זה שהתפלל תפלה שלמה נענהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תיא, תכח
יח ע"א09 זה שהתפלל תפלה שלמה נענהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תכ
יח ע"א09 זה שהתפלל תפלה שלמה נענהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצד
יח ע"א09 זה שהתפלל תפלה שלמה נענהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רנז
יח ע"א09 זה שהתפלל תפלה שלמה נענהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכב, קצט
יח ע"א09 זה שמתפלל תפלה שלמה נענהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכה, תלב
יח ע"א09 תפילה שלימה, ורש"ידרכי החיים ח"א עמ' שכד
יח ע"א10 ר"א אמר כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןלב דוד (תשסט) עמ' כט
יח ע"א11 גזר דין דיחיד אינו נקרעפרשת דרכים (תשסה) עמ' רג
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין אחר גזר דיןשער המלך (תשנז) עמ' ריא
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דאבן ישפה עמ' 55
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דלבושי בדים סעיף קיב-קיג
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסו
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד וכו'דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' שיז
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וירא
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"דרנת יצחק שמואל עמ' שצד, ישעיה עמ' רפג
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצז ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מה דף ריז ע"ב
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןכד הקמח (מישור) עמ' תקיז
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןכד הקמח (תשנו) עמ' רח
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם ואחר גז"דדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ד פסוק טז
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקמז, תקנח
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם וכו' בין לאחר גז"דגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יא, יב
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' יז
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם כו'קידש ידיד דף קמז-קמח
יח ע"א12 יפה צעקה לאדםשומע תפלה ח"א עמ' מד, מה, מז
יח ע"א12 צעקה לאחר גזר דיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפט
יח ע"א12 צעקה לאחר גזר דיןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ה {צעקה עם תשובה מקרעת כל גזירות קשות}
יח ע"א12 רבי יצחק אמר יפה צעקה לאדם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלא ד"ה וי"ל
יח ע"א13 גזר דין דצבור מי מקרעבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ואתחנן עמ' ריט
יח ע"א13 וגזר דין דצבור מי מיקרע וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ל
יח ע"א13 וגזר דין דצבור מי מקרע וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב
יח ע"א13 וגזר דין דציבור מי מיקרע וכו' כאן בגז"ד שיש עמו שבועה וכו'טוב ירושלים דברים פ"א פסוק מה
יח ע"א14 כתוב אחד אומר כבסי מרעה לבך כו' כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשה
יח ע"א14 כתיב אם תכבסי בנתר וכתיב כבסי מרעה לבךחכמת התורה תולדות עמ' רצב
יח ע"א14 כתיב כבסי מרעה לבך וכתיב כי אם תכבסיקהלת יעקב ראש השנה עמ' שלו
יח ע"א19 אחר גז"ד שיש עמו שבועה אין מועיל תפילה וצעקהגור אריה בראשית פל"ז הערה 258, במדבר פ"כ אות ח
יח ע"א19 אחר גז"ד שיש עמו שבועה אין מועיל תפילה וצעקהנתיב התשובה עמ' פט הערה 94
יח ע"א19 אחר גזר דין לא מהני עוד תשובהחכמת התורה בראשית עמ' שא
יח ע"א19 אפילו גזר דין דציבור כשיש עמו שבועה אינו מתקרע ע"י תשובהלחמי תודה דף קפא ע"ב
יח ע"א19 בגזר דין שיש עמו שבועה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 33
יח ע"א19 בגזר דין שיש עמו שבועהפני יהושע (תשסא) עמ' קנו
יח ע"א19 גז"ד שיש עמו שבועה אינו נקרעמגלה עמוקות (תשסח) אופן קב
יח ע"א19 גז"ד שיש עמו שבועה אינו נקרעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לא
יח ע"א19 גז"ד שיש עמו שבועה אינו נקרערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמג, שמג
יח ע"א19 גז"ד שיש עמו שבועה וכו' בתורה מתכפרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ע
יח ע"א19 גזר דין שיש עמו שבועהעיוני רש"י במדבר עמ' רטו
יח ע"א19 גזר דין שיש עמו שבועהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טז ע"ד
יח ע"א19 כאן בגז"ד שיש עמו שבועה כאן בגז"ד שאין עמו שבועהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסו
יח ע"א19 כאן בגז"ד שיש עמו שבועהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רפז
יח ע"א19 כאן בגז"ד שיש עמו שבועהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קנח
יח ע"א19 כאן בגזר דין שיש עמו שבועהפרי צדיק שלח אות יג
יח ע"א19 כאן בגזר דין שיש עמו שבועהרנת יצחק שמואל עמ' נו, ישעיה עמ' מט, רפב, שסג
יח ע"א19 כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, ור"ן וריטב"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יג
יח ע"א22 מניין לגזר דין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
יח ע"א22 מניין לגזר דין שיש עמו שבועה וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב, ווי העמודים פרק ט אות כא
יח ע"א22 מנין לגז"ד שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר וכו' אבל מתכפר בד"ת וגמ"חמרפא לנפש בראשית עמ' יא, סה, קכג, קמד-קמה, שסב, תב
יח ע"א22 מנין לגז"ד שיש עמו שבועה שאינו נקרעמנחת ישראל עמ' כב
יח ע"א22 מנין לגז"ד שיש עמו שבועה, וריטב"אהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכו
יח ע"א22 מנין לגז"דדרכי איש דף לד ע"ד
יח ע"א22 מנין לגז"ד שיש עמו וכו'דרכי איש דף לד ע"ד
יח ע"א22 מנין לגז"ד כו'יד שלמה (עזרא) דף א סוף ע"ג
יח ע"א22 מנין לגזר דין וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' עב
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רעד
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינה מתקרעת וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ג דף קנה ע"א ודף קנח ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ג דף כג ע"ב
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות צד, קטז
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שכ
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסח
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יט
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צא, קכג
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפ
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שמח
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר [ו]לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחהדרכי התשובה עמ' קז
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר וכו'עירין קדישין השלם עמ' שצה
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עא
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 11
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעויברך דוד עמ' צג
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעשיחות עבודת לוי סי' עה אות א
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נתקרעצוף דבש (לוין) מאמר ג
יח ע"א23 גזר דין שיש בו שבועה אינו נקרעדברי שאול במדבר עמ' קד
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעחכמת התורה בלק עמ' רסז
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרע וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רכג-רכד, יהושע-שמואל עמ' רפח-רפט, מלכים עמ' סג
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעאמרות ה' השלם ח"ו עמ' סב
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמח
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעמשך חכמה במדבר פ' יד פס' לט
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סה, סו
יח ע"א24 אם יכופר עון בית עלי בזבחמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנה
יח ע"א24 אם יכופר עון בית עלי וכו' אלא בדברי תורהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מב
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה אמר רבא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר כתורהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריד, שלח
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה אמר רבה בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' ס
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קג
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהאורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ה אות כט
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תי
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמ"חעשרה מאמרות (תשס) עמ' ס, סג
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהכד הקמח (תשנו) עמ' רה
יח ע"א24 אם יתכפר עון בית עלי וגו' בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וכו' מתכפר בתורה ובגמ"חחמודי צבי ויקרא עמ' פד
יח ע"א24 בני עליפרפרת משה ח"א עמ' רנא {היתה קללה}
יח ע"א24 ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוןמאכסניא של התורה - הקדמה
יח ע"א24 לבני עלי היה גזר דין שהיה בו שבועהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלה
יח ע"א24 לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 149
יח ע"א24 לכן נשבעתי לבית עלי וגו' א"ר בזבח ומנחה כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
יח ע"א24 לכן נשבעתי לבית עליאפוד בד דף מב ע"ג
יח ע"א24 לכן נשבעתי לבית עליהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לז
יח ע"א24 לכן נשבעתי לבית עליהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לח
יח ע"א24 נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט
יח ע"א24 נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי וכו' הלכו ועסקו בתורה וחיו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב, כריתות א
יח ע"א24 נשבעתי לבית עלי וכו' אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ד סי' פא
יח ע"א25 אמר רבא בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהמנחת ישראל עמ' קי, קלא
יח ע"א25 עון בית עלי וכו' בזבח אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהפרי צדיק נח אות ו, חיי שרה אות ה, וישלח - הבדלה, וארא - הבדלה, בשלח אות ז, מצורע אות ה, בחוקותי אות יג, כי תבא אות יב, וילך אות יח
יח ע"א25 רבא אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בדברי תורה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקנח
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכג ע"ב
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכו
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהמנחת יואל עמ' רמה
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהמשך חכמה דברים פ' לב פס' ב
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכד
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בדברי תורהנפש החיים (תשמג) עמ' 167
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בתורה ואביי אמר בתורה ובגמ"חאמרי השכל עמ' 23
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בתורהדרשות שבט הלוי עמ' פא
יח ע"א26 בזבח אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהרסיסי לילה סי' כד (עמ' 32), צדקת הצדיק סי' צז
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפו
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהשערי תשובה שער ד אות טז
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בתורהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' מה
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנפש החיים (תשעז) עמ' רלב
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וכו' אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמג, תסה
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמט-רנ, רצד, ח"ה עמ' קפה
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קעג אות ב
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' יח
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהברית אברם עמ' תקלא
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנאוה תהלה עמ' שנט
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכד
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנחלת שמעון (אשכנזי) שלח עח
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' שמד-שמה
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות ע
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מו
יח ע"א26 בזבח ומנחה אין מתכפר אבל מתכפר בתורהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תלג
יח ע"א26 מתכפר בתורהדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רכח {שערי תשובה שער ד אות יא לומד מכאן שגם עון חילול ה׳ מתכפר בלימוד תורה}
יח ע"א26 בזבח ומנחה אין מתכפריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' ריא
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מכפר אבל מכפר בדברי תורהישמח חיים (תשסה) מע' מ אות לד
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפרחלק יעקב (קנטור) דרוש טז
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בד"תדעת קדושים (תשנ) עמ' מ, זכר צדיק (תשנ) עמ' כו
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בד"תפנים מסבירות עמ' שלא
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר טז
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר טז
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ח
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שכב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהזכרון אליעזר עמ' קלד, קלח
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' לח, מג, סב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שכב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בד"ת וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נו/נז דף קסא ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ט דף טו ע"ד ודף יו ע"א; זהר פרשת קדושים דף פ ע"ב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בד"תדרך ישרה עמ' מ, קלה
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהכד הקמח (מישור) עמ' תקו
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהפני חיים (פלג'י) עמ' מד ע"ב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות טז
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורהדברי יואל פ' חוקת דף פח ע"ב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר כו'קידש ידיד דף נא ע"ג, ע, קמח
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קפב
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר וכו'ראה חיים חלק ב דף ל"א ע"ב (דף ק"ז ע"ג ד"ה ובזה)
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר כו'מראה הגדול ח"א דף טז ע"ד
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מח, קמח
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפרכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 111, 46
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפרמגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפרעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טז ע"ד, יז ע"א
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפרראה חיים ח"ב דף לא ע"ג [קז ע"ב ד"ה ובזה]
יח ע"א26 בית עלי מתכפר להם וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תג
יח ע"א26 מתכפר בדברי תורהחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 323
יח ע"א26 מתכפר בדברי תורהשם עולם (תשסו) עמ' קל[י] {זכות לימוד התורה עולה לו לאדם לכפר על כל עוונותיו}
יח ע"א26 מתכפר הוא בדברי תורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיג, רכו, תיג
יח ע"א27 אביי אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חחמודי צבי בראשית עמ' תצא
יח ע"א27 בזבח אין מתכפר ומתכפר בתורה וגמ"חמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' כז
יח ע"א27 בזבח אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובג"חחכמת התורה לך לך עמ' שכג
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל וכו' בתורה ובגמילות חסדיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ב
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בדברי תורה ובגמילות חסדיםנזר הקדש ח"ב עמ' תריב
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מה
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חאור אברהם - תשובה עמ' עה, ריז
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חאמרי רבי שפטיה עמ' כג
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חבינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' ל, דרוש לה עמ' רל
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חחכמת התורה קדושים עמ' קמג
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעה
יח ע"א27 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה וגמ"חראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות כא, קדושה פרק יג אות יט, פרק יז אות נו
יח ע"א27 בזבח וכו' לא יתכפר אבל יתכפר בת"ת ובגמ"ח וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' יא
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל הוא מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשער החצר (תשעב) סי' שצט
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמ"חמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קצו
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים וכו'אודה ה' דף מ ע"א
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חאלשיך על חמש מגילות עמ' שא
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חחמודי צבי שמות עמ' רמג
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קלט
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חנחלי מים (מלאח) עמ' כד
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמילות חסדיםקדושת עינים (תשעא) פרק ח אות ו
יח ע"א27 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נט דף ג ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמח ע"א
יח ע"א27 בזבח וקרבן אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וכו' בגמילות חסדיםעבודת חיים ח"א עמ' עז
יח ע"א28 אבל מתכפר בתורה ובגמ"חמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קנ {ולא יתכפר רק בגמ"ח}
יח ע"א28 אבל מתכפר הוא בגמ"ח ותורהדרשות מהר"ם חביב עמ' תמט
יח ע"א28 אבל מתכפר הוא בתורה ובגמ"חרנת יצחק שמואל עמ' נ, נז, נח, תהלים עמ' קנז, משלי עמ' ע
יח ע"א28 לבני עלי מתכפר בתורה וגמ"חבין המשפתים בראשית עמ' צ
יח ע"א28 מתכפר בגמ"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמ
יח ע"א28 מתכפר בתורה ובגמ"חברית אברהם (בושערה) דף קלא ע"א {אם בעינן תרתי תורה וג"ח לקרוע גז"ד או סגי בחד}
יח ע"א28 מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיג
יח ע"א28 מתכפר בתורה וגמ"חלקוטי שיחות חל"ט עמ' 113
יח ע"א28 מתכפר הוא בתורה ובגמילת חסדיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיז
יח ע"א28 מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםזך ונקי עמ' פ
יח ע"א29 אביי ורבא מבית עלי קאתומקראי קדש (תשנג) עמ' קסב
יח ע"א29 אביי ורבא מבני עליס' חסידים סי' קסד
יח ע"א29 אביי ורבא מדבית עלי קאתו וכו'הגיד מרדכי דרוש כז
יח ע"א29 אביי ורבא מדבית עלי קאתורב שלום (אדלר) עמ' תל
יח ע"א29 אביי ורבה אתו מדבית עלי ועל ידי שעסקו בתורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ח
יח ע"א29 אביי כהן הוימצווה ועושה ח"ב עמ' קכו, תלו
יח ע"א29 ואביי דמבית עלי קאתוגלגולי נשמות (תשסא) [סי' א ס"ק קכא]
יח ע"א29 מבני עלי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שיב
יח ע"א29 מדבית עלי קאתי וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקמו
יח ע"א29 רבא ואביי מדבית עלי קאתותורת לוי יצחק עמ' קלט
יח ע"א29 רבא שעסק בתורה וכו'דרשות באר יצחק עמ' ב {רבא עסק בתורה יותר מגמילות חסדים, ואביי עסק יותר בגמילות חסדים}
יח ע"א29 רבא שעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי שעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניןראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מ
יח ע"א29 רבה דאיעסק בתורה הוסיפו לו כ' שנה ואביי דאיעסק בתורה ובגמ"ח מ' שנהאלשיך על חמש מגילות עמ' שכה
יח ע"א29 רבה דעסיק בתורה חי ארבעין שניןמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ {לימוד תורה סגולה לאריכות שנים ולכן גם יצה"ר שלו דחף אותו ללמוד תורה}
יח ע"א29 רבה דעסיק בתורה חי ארבעין שניןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסב
יח ע"א29 רבה דעסיק בתורה חי מ' שניםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעח ע"ד
יח ע"א29 רבה דעסיק בתורה חי מ' שניןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקצב
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חי ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חי שיתין שניןחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שצ
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חי מ' שנים אביי דעסק בתורה וגמ"ח חי ס' שניןמטר השמים 29- עמודי העולם עמ' תעח
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חי מ' שנים אביי דעסק בתורה וגמ"ח חי ס' שנין+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תעח
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חי מ' שנין אביי דעסק בתורה וגמ"ח חי ס' שניןתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מד
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חי' מ' שנין אביי וכו' וגמ"ח חי' ס' שניןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א אות רסב עמ' תקל {מפני שגמ"ח משלים את התורה}
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חי' מ' שנין אביי וכו' וגמ"ח חי' ס' שניןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקל
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שיתין שניןדרכי צדק עמ' תמב
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןתפארת צבי במדבר עמ' נו
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' סו, סז
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שניןאז שמח עמ' שצד
יח ע"א29 רבה דעסק בתורה חיה ארבעיןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' צד
יח ע"א29 רבה היה כהן מזרע עלי הכהןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלט
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רכב
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתו וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מא
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתו וכו' אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניןתהלה לדוד (והרמן) פרק קטו פסוק יב הערה ט
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתו וכו' אביי דעסק בתורה וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' כח
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתו וכו'זכור לדוד עמ' ק, קב
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתו וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתומבשרת ציון ח"ד עמ' רלד
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפז
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמ
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתי אביי דעסק בתורה ובגמ"חפרי צדיק לחנוכה אות ה
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתי רבה דלמד תורה חיי ארבעין שנין וכו'מנחת ישראל עמ' רכג
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתידובר צדק עמ' 160
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתיחיי נפש ח"ו עמ' סו
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי, ותוס'דרשות ר"י מסלוצק עמ' קנא
יח ע"א29 רבה ואביי מדבית עלי קאתיס' חסידים סי' קסד, רסד {ומתו בלא זמנם}
יח ע"א29 רבה וכו' מדבית עלי וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 270 {כיון שהיה כהן, שמדתו חסד, לא ייתכן שמה ששחט את רב זירא (מגילה ז ע"ב) היה כפשוטו}
יח ע"א29 רבה עסק בתורה ולא בגמילות חסדיםמרפא לנפש בראשית עמ' רמ
יח ע"א29 רבה שעסק בתורה חי ארבעים שנה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' כה
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חי שישים שנהאודה ה' בהקדמה {מכאן רואים שגמ"ח יותר חשובה מתורה, וקשה על מש"כ "עץ חיים היא למחזיקים בה"}
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חי שתין שניןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' יח, ח"ו עמ' רמ
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שיתין שנישערי הישיבה ח"ב עמ' שיג
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניםמגדל עוז (תשעח) עמ' שכ, שלג
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסו
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' יד
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסג
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה וגמ"ח חיה שיתין שניןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלט
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה וגמ"חמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שנה
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה וגמ״ח חיה שיתין שניןנפש יוסף עמ' שכא
יח ע"א30 אביי וכו' חיה שיתין שניןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכג
יח ע"א30 אביי חי יותר מרבה משום שעסק גם בגמ"חמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריט
יח ע"א30 אביי עסק בגמ"חדבר יום ביומו - סדר היום
יח ע"א30 אביי עסק בגמ"חפרי חיים (קנולר) אבות פרק א
יח ע"א30 אביי עסק בגמ"חפרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא
יח ע"א30 אביי עסק בתורה ובגמילות חסדיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לז
יח ע"א30 בני עלי שעסקו בתורה וגמ"ח האריכו ימיםימי דוד (תשסז) עמ' קעא
יח ע"א32 ממשפחת עלי היו מתים בני י"ח שנה, כדכתיב 'ימותו אנשים'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צה {מבן י"ח מיקרי איש}
יח ע"א32 משפחה אחת היתה בירושליםדרכי נועם (הרנזון) דרוש י
יח ע"א32 משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני י"ח וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שסא
יח ע"א32 משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני י"ח שנה באו והודיעו את ריב"ז וכו' אמר להם לכו ועסקו בתורה וחיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רנח
יח ע"א32 משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני שמונה עשרה שנהויברך דוד עמ' צג
יח ע"א32 משפחה אחת היתה בירושליםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
יח ע"א33 שמא ממשפחת עלי אתםאיתן האזרחי עמ' שיא
יח ע"א33 שמא ממשפחת עלי אתםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קמו
יח ע"א33 שמא ממשפחת עלי וכו' לכו ועסקו בתורה וחיוצלח רכב עמ' שכו
יח ע"א34 צאצאי עלי מתים צעיריםשיחות לספר ויקרא עמ' מד
יח ע"א36 גז"ד דצבור אע"פ שנחתם נקרעחכמת התורה נח עמ' שסא, תקמט
יח ע"א36 גז"ד דצבור אעפ"י שנחתם מתקרעאהבת דוד (חיד"א) עמ' קח ע"א
יח ע"א36 גז"ד דציבור אעפ"י שנחתם מתקרעאהבת דוד (תקנט) דף נז ע"ד
יח ע"א36 גז"ד דציבור נקרע ע"י תשובהרנת יצחק ישעיה עמ' לג, רצה, שי, שלד
יח ע"א36 גז"ד של צבור אע"ג שנחתם נקרעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ל
יח ע"א36 גז"ד של ציבור אפילו שנחתם נקרעלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשיא
יח ע"א36 גזר דין אע"פ שנחתם מתקרעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רצ
יח ע"א36 גזר דין אף שנחתם נקרעמכתב מאליהו ח"א עמ' 243
יח ע"א36 גזר דין בציבור נקרע אפילו נחתםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנד
יח ע"א36 גזר דין דצבור נקרעמשך חכמה דברים פ' ט פס' כ
יח ע"א36 גזר דין דציבורפחד יצחק - ראש השנה מאמר כג {אינו נחתם}
יח ע"א36 גזר דין דציבור אע"פ שנחתם נקרעחכמת התורה כי תשא עמ' ד
יח ע"א36 גזר דין דציבור אף שנחתם נקרעחכמת התורה ויצא עמ' קסה, תקא, תרמח
יח ע"א36 גזר דין דציבור אף שנחתם נקרעקהלת יעקב עשי"ת עמ' תטו
יח ע"א36 גזר דין דצבורדרשות ר"י מסלוצק עמ' מט
יח ע"א36 גזר דין של צבור אינו נחתםמי מרום ח"ז עמ' שטו
יח ע"א36 גזר דין של ציבור אע"פ שנחתם נקרעגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יא
יח ע"א36 גזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1889
יח ע"א36 גזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ז, ט, י
יח ע"א36 גזר דין של ציבור מתקרעשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 101
יח ע"א36 גזר דין של ציבור נקרע וכו' ושל יחיד בעשי"תדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' צג, ח"ב עמ' קפד, שטז
יח ע"א36 גזר דין של ציבור נקרע ושל יחיד אינו נקרעשם יחזקאל עמ' תקא
יח ע"א36 גזר דין של ציבור נקרעפרדס מרדכי עמ' תריג
יח ע"א36 ישראל אפי' לאחר גז"ד הם נענים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רכז
יח ע"א36 לגזר דין של צבור שאינו נחתםדורש טוב עמ' 177
יח ע"א36 מניין לגז"ד שאפילו שנחתם נקרע וכו'איש אמונים דף קד ע"ב
יח ע"א36 מניין לגז"ד של צבור וכו' אע"ג שנחתם נקרע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמד
יח ע"א36 מניין לגזר דין של צבור אע"ג שנחתם נקרעאור אברהם - תשובה עמ' פד, שפז, תעא
יח ע"א36 מניין לגזר דין של צבור וכו' אף על גב שנחתם נקרע שנא' כה' אלהינו בכל קראנו אליוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפו
יח ע"א36 מניין לגזר דין של צבור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רל ד"ה תוס'
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור שאע"פ שנגזר נקרע שנא' ומי כה' אלהינו וגו' דרשו ה' בהמצאוויחי עוד דף צח ע"ב
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור אע"ג שנחתם נקרע, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפא
יח ע"א36 מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם אינו נחתם והכתיב נכתם עונך לפני אלא אף על גב שנחתם נקרעדרכי התשובה עמ' קז, קעג, קעז
יח ע"א36 מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםמבשר טוב - ספר החיים עמ' לח
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כלב אליהו (תשלב) עמ' ריט
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעדרשות שבט הלוי עמ' סט
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור כו'שם שלמה דף ח ע"ד
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור שאע"פ שנחתם נקרעשרגי טובא דרוש י בנהור שרגא
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור שמתקרעתורת חכם (הכהן, תיד) דף תנד ע"א
יח ע"א36 מנין לגז"ד של ציבור שאינו נחתם כו'נטע שורק פרשת אחרי דרוש א
יח ע"א36 מנין לגז"ד של ציבור שאע"ג שנחתם נקרע וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רסה, רעג, ח"ג עמ' שכה
יח ע"א36 מנין לגז"ד של ציבור שאעפ"י שנחתם מתקרעפעולת צדיק (בריש) דרוש לט
יח ע"א36 מנין לגז"ר של ציבור אע"פ שנחתם נקרעשירת דוד (תשסז) עמ' שצו
יח ע"א36 מנין לגזר דין צבור שאע"פ שנחתם מתק רעימי דוד (תשסז) עמ' ז
יח ע"א36 מנין לגזר דין שאע"פ שנחתם נקרעמקראי קדש (תשנג) עמ' י
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור וכו' שאף על פי שנחתם מתקרע וכו' ויחיד אימת אלו עשרת ימי תשובה ויהי בעשרת הימים וכו'ארוחת תמיד עמ' תרלד ע"א ד"ה הנה
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתםמי מרום ח"ז עמ' שלח
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם וכו'זך ונקי עמ' קנט
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"ד דף כט ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עח ע"ב, ופרק יב דף פז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף רכ ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת האזינו דף תנד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קטו/קטז ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לתשובה דרוש לח דף לג ע"א
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נב
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתםמשך חכמה דברים פ' ג פס' כו
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבוראמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' סא
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור דאע"ג שנחתם נקרעפרשת דרכים (תשסה) עמ' רא
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור דאע"ג שנחתם נקרע וכו'ים שמחה עמ' רז
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתםמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קא
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור וכו' שאע"ג שנחתם נקרע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לה
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור שאינו נחתםמנות הלוי (תשסב) עמ' לז
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבוראוצר הכבוד
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבוראמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' סא
יח ע"א37 אלא אע"ג שנחתם נקרע כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יא
יח ע"א37 והכתיב נכתם עוונךמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שעג
יח ע"א37 נכתם עוונך גז"ד של צבור אע"פ שנחתםתקנת השבין סי' ח (עמ' 72)
יח ע"א38 אע"פ שנחתםאלשיך על חמש מגילות עמ' תלג {גזירה שלא נחתמה קלה להיבטל}
יח ע"א38 אע"פ שנחתם נקרעדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' סט {תפילת ציבור לעולם נשמעת}
יח ע"א38 אף אם כבר נגזר גזירה אפשר לבטלו בכח תפלת הצבורנתיבות אמונה - תפלה עמ' קט
יח ע"א38 אצל רבים נאמר דאין שום דבר מעכב התשובהבת עין (תשסז) עמ' תס
יח ע"א38 בישראל אפי' לאחר גז"ד הם נעניםמטר השמים - עמודי העולם עמ' רכז
יח ע"א38 בכל קראנו אליו - בציבור, בהמצאו - ביחידמחשבת מוסר ח"א עמ' קלג, שכח
יח ע"א38 בכל קראנו אליו וכו' הא בציבורשמן ראש סוכות ח"א עמ' שנו
יח ע"א38 בכל קראנו אליו וכו' הא בציבורקרן לדוד שמות עמ' רד {תפלת צבור אינה חוזרות לעולם, וכביר לא ימאס}
יח ע"א38 בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ד' בהמצאו וכו'מגדנות אליעזר עמ' תנא
יח ע"א38 בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו כאן ביחיד כאן בצבורדעת קדושים (תשנ) עמ' כ
יח ע"א38 בכל קראנו אליו וכו' בתפלת צבורשמן ראש סוכות ח"א עמ' שנו
יח ע"א38 בכל קראנו אליו וכו' כאן ביחידאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' קו
יח ע"א38 בכל קראנו וכו' בהמצאו וכו' בצבורלקוטי שיחות חל"ז עמ' 89
יח ע"א38 בכל קראנו וכו' בתפלת ציבורשומע תפלה ח"א עמ' צח
יח ע"א38 גזר דין של צבור אף שנחתם נקרעמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קצד
יח ע"א38 והכתיב דרשו ד' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מג אות ה
יח ע"א38 והכתיב דרשו ד' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רסח
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הבא בצבור ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםכתב סופר אגדות כאן
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפד-רפז, שח
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדרכי התשובה עמ' קכח, קעז
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בציבורראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות כו
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלה
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עד עמ' רלה, דרוש צג עמ' שז
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו כאן ביחיד כאן בציבורדרשות הצל"ח השלם עמ' צא, רכט, רמב, רצז
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאוימי דוד (תשסז) עמ' נג, סז
יח ע"א38 כה' אלהינו בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבורמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעו
יח ע"א38 כה' אלוקינו בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' כאן ביחיד וכאן בציבור וביחיד אימת א"ר בר אבוה אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כס' חסידים סי' כא
יח ע"א38 כה' אלקינו כו' התם ביחיד הכא בצבור, ויחיד אימת בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' סג, רפג-רפה
יח ע"א38 כה' וגו' בתפילת ציבוררמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כג, קל
יח ע"א38 כה"א בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור, ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור ישראל (תרס) דף סא ע"א, עד ע"א
יח ע"א38 מי כה' אלקינו בכל קראנו אליורנת יצחק ישעיה עמ' ריב
יח ע"א38 מי כה' וכו' בכל קראנו וכו' דרשו וכו' בהמצאו וכו' כאן בציבור כאן ביחיד בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רכו, תה, תיב, ח"ב עמ' תשעה
יח ע"א38 מי כה' וכו' בכל קראנו וכו' דרשו וכו' כאן בציבור כאן ביחיד כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תה
יח ע"א38 צבור גז"ד נקרעתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשלב {אם חזרו בתשובה}
יח ע"א38 שנאמר כה' אלקינו בכל קראנו אליודמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 140
יח ע"א39 אימת בין ר"ה ליוה"כיערי עם דבשי ח"א עמ' קסה
יח ע"א39 אימתי הוא מצוי וקרוב אלו עשרת ימי תשובהתורי זהב (תשעג) עמ' תמב
יח ע"א39 אימתי הוא נמצא באלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלה, שכג, תמח
יח ע"א39 אימתי הוא קרוב בעשרת ימים שבין ר"ה ליו"כאהל רחל עמ' 593
יח ע"א39 בהמצאו אימת אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פב
יח ע"א39 בהמצאו אימתי בימים שבין ר"ה ליו"כקהלת יעקב סוכות עמ' לג
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כפניני יחזקאל עמ' תקסה
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שצז
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמחשבת מוסר ח"ג עמ' ע, קיד, קסא, רצה, שו, שמח
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרת הימים שבין ר"ה ליוה"כעבודת חיים ח"א עמ' קצז
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעה
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנו
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פד
יח ע"א39 בהמצאו אלו עשרת ימים שמר"ה עד יוהכ"פשמן ראש - ימים נוראים עמ' טז, צח, קכג, קל, קנח, קעו, רכ, רלא, רמג, רס, רעא, רפד, שח, שכח, שסב, תב
יח ע"א39 בהמצאו וכו' מר"ה ועד יוה"כמי מרום ח"ז עמ' רו {ה' ממציא עצמו}
יח ע"א39 בהמצאו וכו' מר"ה עד יוה"כמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 62, 96
יח ע"א39 בהמצאו בימים שבין ר"ה ליו"כתהלות ישראל (קלוגר) עמ' סא, תמד, תתתכח, תתתקעו, תתתקעז
יח ע"א39 בהמצאו בין ר"ה ליוה"כולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקז
יח ע"א39 בהמצאו בעשרת ימי תשובהזקן אהרן (פריד) עמ' סב, רנב
יח ע"א39 בהמצאו וגו' בהיותו קרובתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שמז ע"ג
יח ע"א39 בהמצאואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 24
יח ע"א39 בהמצאוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שמ
יח ע"א39 בהמצאושער המלך (תשנז) עמ' רב {יש עתים שהוא קרוב ויש עתים שהוא רחוק}
יח ע"א39 ביחיד אימת א"ר בר אבוה אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
יח ע"א39 ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כנאוה תהלה עמ' רכח
יח ע"א39 ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלו
יח ע"א39 ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קעה, מס' סוכה אות ע
יח ע"א39 ביחיד אימת ארב"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעג ע"א
יח ע"א39 ביחיד אימת בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות הצל"ח השלם עמ' צא, ק
יח ע"א39 ביחיד אימת בעשרת ימי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סה, שיג
יח ע"א39 ביחיד אימת בעשרת ימים שבין ראש השנה ויום הכיפוריםשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כט
יח ע"א39 ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כב, סד, צז, קכא, קלא, קנג, קסה
יח ע"א39 ביחיד אימת וכו' בעשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקטו
יח ע"א39 ביחיד אימת וכו' עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםערבי נחל (תשסד) עמ' תמ, תקעג, תתקלג, תתרסח, תתתטז, ח"ג עמ' לט
יח ע"א39 ביחיד הוא בעשרת ימי תשובהדברי שאול דברים עמ' רכד
יח ע"א39 דרשו גו' אלו עשרה ימים וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 367
יח ע"א39 דרשו גו' התם ביחיד הבא בציבורלקוטי שיחות חל"ט עמ' 381
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו אימת בר"ה ויה"ככנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' מח, קכט, קלג, קעד, ריא
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו אלו עשי"תאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קכ
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 328
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כשם אליעזר דף כא ע"ד, לב ע"ב
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםלב אליהו (תשלב) עמ' רלט
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו וכו' אימתי אלו י' ימים שבין ר"ה ליו"כלבושי בדים סעיף כג
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו וכו' אלו עשי"תדברי מנחם (היימליך) עמ' קח
יח ע"א39 דרשו ד' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כהר יראה - חסד חיים מאמר ג
יח ע"א39 דרשו ה' אימתי, ר"ה ליו"כדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף טז ע"א, מו ע"ב, נ ע"א, נו ע"ב, ליל יו"כ דף שכד ע"ב, שמו ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' לה, פה, קיד, קצו, רמח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נג עמ' 177
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 85
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאומכתב מאליהו ח"א עמ' 246
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאומכתב מאליהו ח"א עמ' 264
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אימת בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שלז, שנו, שסד, שעא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אימתי בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כקהלת יעקב ראש השנה עמ' קה, קז, קכא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אימתי בעשרת ימי תשובהאור לשמים (תשסג) עמ' שכה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אימתי הוא מצוי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 429
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימי תשובהברכת דוד עמ' קצה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליו"כפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' ק
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כבית אלהים שער ב עמ' קצד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שמא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כה, מג, קכח, קנו, קנט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתפארת צבי ויקרא עמ' תטו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתפארת צבי שמות עמ' קה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ראש השנה ליום כיפוריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרפד, תשלז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו ימים וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קא, קכא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו ימים שבין ר"ה ליה"כדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסה ע"א, שעה ע"א, שפב ע"א, תו ע"ב, תפא ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שח, שיג, שכב {שבהם הקב"ה מצוי אפי' ליחיד}
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז(בסופו)
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצד, קצז, רז, ריז, רכב, רכג, רלז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תמכמני עוזיאל עמ' קפה, קצז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסח {הקב"ה כביכול מתמצא לנו כעובדא דיומא פז ע"א וכמה חובה להתעורר מזה}
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסט {אפשר להמליך עת רצון של עשי"ת תמיד ע"י תורה ותפלה כמ"ש היכן ה' "מצוי" בבכ"נ ובמד"ר}
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רטו, ריח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תרנת יצחק שמואל עמ' מז, ישעיה עמ' ריג, רצו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 28
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' צג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כשיחות חכמה ומוסר מאמר י אות י, מאמר יז אות ג, מאמר יט אות ז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כאוצר המאמרים (תשסג) עמ' כד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 16
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כעצי חיים - מועדים עמ' לה*, עו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רי
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מד, קכו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כויגד יעקב עמ' קלא, קלט, קפז, רטו, רכד, רמב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"ככד הקמח (מישור) עמ' תמג, תקכא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"ככתר שם טוב (תשסד) סי' שיב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שכט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתפא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' צט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כקהלת יעקב עשי"ת עמ' יג, רלד, תיג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פדרך חיים (תשלה) עמ' תצט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתפארת צבי במדבר עמ' שמב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פא, דברים עמ' כח, קב, קפב, קצז, רכא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםפתגמי אורייתא ח"א עמ' שלה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת הימים שבין ר"ה ליוה"כבאר שרים פרשת האזינו דרוש א אות ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובה שבין ר"ה ליוה"ככד הקמח (תשנו) עמ' קעח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהבני יששכר ח"ב דף קכח ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהלחמי תודה דף לו ע"ב, נו ע"ב, נו ע"א, ע ע"ב, עו ע"ב, צג ע"א, צג ע"ב, קי ע"א, קכד ע"א, קכט ע"א, קסה ע"א, קע ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' נח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סו, קא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהצפנת פענח (תשסו) עמ' שסו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כחכמת התורה וירא עמ' תקסה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תנ
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימיםמאור עינים (תשעה) עמ' תריח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו בעשרת ימי תשובהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו בעשרת ימי תשובהקהלת יעקב - אלול עמ' יד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו גו' התם ביחיד כאן בצבורס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שמח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו היינו בעשרת ימי תשובהנפש יוסף עמ' לא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור ביחיד וכו' אלו עשרה ימיםפרי צדיק ר"ח תמוז אות ב, ראש השנה אות *כז, וילך אות ז, כא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבורתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק כ הערה ז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו התם ביחידרסיסי לילה סי' נ (עמ' 108), תקנת השבין סי' ח (עמ' 73), יב (עמ' 115)
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמטה יששכר עמ' מז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כעבודת עבודה (תשסד) עמ' שכ
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםדעת תורה דברים ח"א עמ' קסח, דברים ח"ב עמ' קנז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרת ימי תשובהדובר שלום (תשסג) אות רעה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כמאור עינים (תשנח) עמ' שסז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כמאור עינים (תשעט) עמ' תרה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות שבט הלוי בהקדמה אות ג, ח, יט, פח, צט, רלג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כשדה יעקב עמ' סח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פאוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2063-2064
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כ ע"ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמי מרום ח"ז עמ' קי
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרות חיים עמ' קפה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תסב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שסא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פלקוטי שיחות חל"ד עמ' 200
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוהכ"פראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות כז
יח ע"א39 'דרשו ה' בהמצאו' וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםצניף מלוכה (רייז) עמ' צג
יח ע"א39 'דרשו ה' בהמצאו' וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ד ע"ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםדרשות יעב"ץ עמ' כב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' יט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' עט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםלדור ולדורות ח"א עמ' עא-עב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשיחות ר' ראובן עמ' פט, קד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין רה"ש ליום הכפוריםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כנועם אלימלך (תשסא) עמ' יג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' בעשרה ימים מראש השנה עד יום הכפוריםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלג, תתרסח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' כאן ביחיד וכאן בציבורס' חסידים סי' כא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כלקוטי שיחות ח"ב עמ' 637, ח"ד עמ' 1150, 1144, ח"ט עמ' 206, חי"ט עמ' 353, חכ"ט עמ' 203
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ה ע"א (דף שע"ה ע"ב ד"ה והגם)
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו ימים שבין ר"ה ליוה"כמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' יז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו כו' התם ביחיד כו' עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חמ"ח עמ' 31, 34, 46
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו כו' עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ, וע"יפנינים על התורה ומועדים עמ' קעז-קעח
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו מר"ה עד יוה"כקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ג, ה
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו עשרה ימים שמר"ה ליוה"כשירת דוד (תשסז) עמ' שצב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואהבת דוד (חיד"א) עמ' קנה ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואהבת דוד (תקנט) דף פד ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואהבת דוד (תקנט) דף פד ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רא
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאובאר ראי (רוזן) תורה סי' ד אות ג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קה ע"א [שעה ע"ב ד"ה והגם]
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאוחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כה, קעד, רלד
יח ע"א39 דרשו ה' וכו' אלו עשרה ימיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפה, רצו
יח ע"א39 דרשו ה' וכו' בעשי"תרוח חיים (חיד"א) עמ' לב
יח ע"א39 הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כשרגא המאיר מועדים עמ' טז
יח ע"א39 הא ביחיד הא בצבורגבורת יצחק אבות עמ' פ
יח ע"א39 הא ביחיד הא בצבורמכתב מאליהו ח"א עמ' 246
יח ע"א39 הא ביחיד הא בציבורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רלב
יח ע"א39 הכא בציבורהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קצט
יח ע"א39 התם ביחיד הכא בצבור ויחיד אימת בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שפה, שפו
יח ע"א39 התם ביחיד הכא בצבור וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 59
יח ע"א39 התם ביחיד הכא בצבורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נא
יח ע"א39 התם ביחיד הכא בצבורלקוטי שיחות ח"ט עמ' 84, חי"ד עמ' 145, 140, חכ"ט עמ' 331
יח ע"א39 התם ביחיד הכא בציבור ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ, ורש"יתורת מנחם ח"ד עמ' 13, ח"ו עמ' 168, ח"י עמ' 11, חי"ד עמ' 251, חט"ו עמ' 102
יח ע"א39 התם ביחיד הכא בציבורמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמו
יח ע"א39 התם ביחיד וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שי {תפלת רבים כמו תפלת עשי"ת}
יח ע"א39 יחיד אימתפרשת דרכים (תשסה) עמ' רא
יח ע"א39 יחיד אימת בעשרת ימי תשובהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' ז
יח ע"א39 יחיד אימתימי דוד (תשסז) עמ' עז
יח ע"א39 יחיד אימתי אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ויום הכיפוריםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק א
יח ע"א39 יחיד אימתי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
יח ע"א39 כאן ביחיד כאן בצבורהדרת אליהו דרוש ז סי' ב ד"ה ובדרך הזה
יח ע"א39 כאן ביחיד כאן בצבורקרן לדוד בראשית עמ' קמג, ויקרא-במדבר עמ' רצז
יח ע"א39 כאן ביחיד כאן בציבור ביחיד אימת בין ר"ה ליו"ככנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רעט, רפ, שד
יח ע"א39 כאן ביחיד כאן בציבורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצז, רח
יח ע"א39 כאן ביחיד כאן בציבורקהלת יעקב עשי"ת עמ' קיג, קסד
יח ע"א39 כאן ביחידתורת מנחם חמ"ה עמ' 76, 304
יח ע"א39 כאן ביחידתורת מנחם חנ"ח עמ' 100, 216
יח ע"א39 כאן בציבור כאן ביחיד וכו'נר ישראל חלק ב דף י
יח ע"א39 כאן ברבים כאן ביחידחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' נב
יח ע"א39 כאן ליחיד כאן לצבורס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' נו, נט
יח ע"א39 כאן ליחידתורת מנחם חלק מ עמ' 352
יח ע"א39 התם ביחיד וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רכו {צבור בכל השנה הוא כמו יחיד בעשי"ת}
יח ע"א40 אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כמי מרום ח"ז עמ' רמב, רמה, ח"י עמ' קלז
יח ע"א40 אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כפני יהושע (תשסא) עמ' קסה
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ויוה"כבנין שאול עמ' קס
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלח-תמא
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליה"כס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכב
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כשעורי דעת ספר א עמ' רו, רט
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאוזן שמואל דף א ע"א
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ז
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור אברהם דברים עמ' שמ
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפ, קצא
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרי נועם (מועדים) סי' ה לחודש אלול
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ט
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כיסוד ושורש העבודה שער האיתון פ"ה
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' תא
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיד, קכ
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חל"ה עמ' 14, חל"ז עמ' 245
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפוריםגיא חזיון ח"א דף ס ע"ב
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כח
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה"כבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רמא-ג, יהושע-שמואל עמ' ת
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה"כקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' מב
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה"כשיחות עבודת לוי סי' פו אות א
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמחשבת מוסר ח"ב עמ' תנט
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמסילות בלבבם - מסילה יב אות פט
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםבית אלהים (שלו) שער ב פט"ו דף לג ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רכו דף עב ע"ב
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםגדולי מוסר עמ' צ, קעט
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדרשות מהר"ם שיק עמ' שג
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשארית מנחם ח"ג עמ' קכד
יח ע"א40 אלו עשרת ימי תשובהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ז אות א
יח ע"א40 אלו עשרת ימי תשובהאמרי נפתלי ח"א עמ' קכא
יח ע"א40 אלו עשרת ימי תשובהפירוש המכבי שמואל עמ' קנג
יח ע"א40 אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כברית אברהם (בושערה) דף קכח ע"ג, קכט ע"א
יח ע"א40 אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל, דברים פ' כט פס' ג
יח ע"א40 בעשי"תשירת דוד (תשסז) עמ' שצט {יחיד בעשי"ת כמו ציבור בשאר שנה}
יח ע"א40 בעשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפורים שאז ממציא הקב"ה עצמו לחוטאים ומתקרב אליהם ומתעוררים לחזור אליו בתשובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 35
יח ע"א40 בעשי"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כא {גז"ד אפי' נחתם נקרע בעשי"ת}
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים אלו י' ימים שבין ר"ה ויוהכ"פשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות יז
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את נבל וכו' אלו י' ימיםימי דוד (תשסז) עמ' נג
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את נבל י' ימים מאי עבידתיהו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק ד
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את נבל, ורש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריד
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסה
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנג
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל עשרה ימים מאי עבידתייהובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' צד
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכב ד"ה וזה
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים וכו' כנגד עשר לגימות שנתן נבל וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רכה
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימים וכו' כנגד עשרה לגימות שנתן נבל לעבדי דוד וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כח דף רמה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעז ע"ג
יח ע"א40 ויהי כעשרת הימיםמורשה - שיחות למועדים עמ' פב
יח ע"א40 י' ימים שבין ר"ה ליו"כבני שלשים עמ' קסד, קצה
יח ע"א40 י' ימים שבין ר"ה ליוה"כמי מרום ח"ז עמ' לב
יח ע"א40 עשי"ת ליחידמכמני עוזיאל עמ' קפ
יח ע"א40 עשי"תשירת דוד (תשסז) עמ' שצד {התשובה והזעקה יפים ביותר בהם}
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ר"ה ליה"כשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תקד {טעם שקרוב ה' לעולה של תשובה}
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כחכמת התורה בראשית עמ' תמז
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חכ"ז עמ' 90
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חנ"א עמ' 28
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חנ"ד עמ' 29
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפוריםתורת אליהו עמ' תא
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםהשיר והשבח ח"ב עמ' עט
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםתורת מנחם חנ"ח עמ' 67
יח ע"א40 עשרה ימים שבין ראש השנה ליום כפוריםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עד
יח ע"א40 עשרת ימי תשובהאם לבינה (פאפא) עמ' תקנט
יח ע"א40 עשרת ימי תשובה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' סט
יח ע"א40 עשרת ימי תשובהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעט
יח ע"א40 עשרת ימי תשובהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלא
יח ע"א41 י' ימים מאי עבידתייהוילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א41 נבלפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שעא {חטא בראש השנה}
יח ע"א41 נבל הכרמליפני מלך מועדים עמ' טז
יח ע"א42 ר"ן אמר אלו עשרה ימיםדרישה מחיים דף קסג ע"ד
יח ע"א43 באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןפרי צדיק כי תבא אות יד
יח ע"א43 באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןרסיסי לילה סי' לה (עמ' 57), *מ (עמ' 73), נא (עמ' 112)
יח ע"א43 בני אדם עוברים כבני מרוןביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק ח
יח ע"א43 בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןבנין שאול עמ' רכא
יח ע"א43 בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' מ
יח ע"א43 בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתאמרות חיים עמ' רסה
יח ע"א43 בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכח, תקכח
יח ע"א43 בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כבני אמרנא ר"ל אמר כמעלות בית מרון ר"י אמר שמואל כחיילות של בית דוד, ורש"יאור ישראל (תרס) דף ע ע"א
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם כו'מכמני אשר עמ' קב
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסג, רפה
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפני כבני מרון וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שט
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןטללי אורות עמ' פז = חותם תכנית מס' יסודי התורה שבע"פ פרק ו הערה ב
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןמי מרום ח"ז עמ' קעט
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרים בסקירה אחתלהורות נתן דברים עמ' קה, רכ
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרים בסקירה אחתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רו
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מאי כבני מרוןשארית מנחם ח"ד עמ' שו, שיח
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כבני אמרנא וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתתודת אהרן - אומר לציון עמ' קיט
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כחיילות של בית דודכתר שם טוב (תשסד) סי' שכו, שמא-א, תטז
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' לח
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שסט
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכולם נסקרין בסקירה אחתעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה ח
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןעלי שור ח"ב עמ' תיג
יח ע"א43 בר"ה עוברין כולם כבני מרוןקהלת יעקב עשי"ת עמ' שעד
יח ע"א43 בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתכתב סופר אגדות כאן
יח ע"א43 בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנא
יח ע"א43 בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ב אות ד
יח ע"א43 בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחת ורש"יצניף מלוכה (רייז) עמ' נב
יח ע"א43 בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כחיילות של בית דודבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 79
יח ע"א43 בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפ
יח ע"א43 בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיא
יח ע"א43 בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קצה
יח ע"א43 בראש השנה עוברין לפניו כבני מרון וכו' כבני אמרנא כמעלות בית חורון וכו' כחיילות של בית דודזרע שמשון אמור אות יג
יח ע"א43 כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרין בסקירה אחת, רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' רד
יח ע"א43 כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כחיילות של בית דודגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' כד
יח ע"א43 כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כמעלות בני מרוןמחשבת מוסר ח"א עמ' קסב, תקנו, תקע
יח ע"א43 כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןמחשבת מוסר ח"ג עמ' צד, צה
יח ע"א43 כל באי עולם וכו' מאי כבני מרון הכא תרגימו וכו', ומהרש"אברית אברהם (בושערה) דף קה ע"ב-ע"ג
יח ע"א43 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרין בסקירה אחת, רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' רד
יח ע"א43 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מאי כבני מרוןאלומת יוסף דף כו ע"א
יח ע"א43 כל באי עולם עוברים לפניושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שסד
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'ברכות אבי דף פט ע"א
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרין בסקירה אחתמאור עינים (תשנח) עמ' תמו
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרין בסקירה אחתמאור עינים (תשעט) עמ' תשכט
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' חד אמר כבני אמרנאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנג, שז
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כחילות של בית דודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 80
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ה אות ט
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפג, ויקרא-דברים עמ' שנח, שעא
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןלחם רב על סדור התפילה אות א' כו
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסט {ג' לשונות הן לצדיקים, בינונים, ורשעים}
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשער המלך (תשנז) עמ' קכח
יח ע"א43 כל בני עולם עוברין לפניו כבני מרוןעלי שור ח"א עמ' מד
יח ע"א43 כל העולם עוברים לפניו כבני מרון וכו'אפיקי ים עמ' תקכג
יח ע"א43 כל העולם עוברין לפניו כבני מרוןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד {דהיינו אחד אחד}
יח ע"א43 כנגד עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמרפא לשון עמ' רנח
יח ע"א43 עוברים לפניו כבני מרון וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
יח ע"א43 עוברים לפניו כבני מרון שנא' המבין אל כל מעשיהםלבית יעקב דרוש טו
יח ע"א43 עוברים לפניו כבני מרוןגדולי מוסר עמ' קיא
יח ע"א43 עוברים לפניו כבני מרוןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמג
יח ע"א43 עוברין לפניו כבני מרון וכו' כבני אמרנא וכו' כמעלות בית מרון וכו' כחיילות של בית דודיגל יעקב (תשנג) נצבים אות פח, קכה
יח ע"א43 עוברין לפניו כבני מרוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רט
יח ע"א43 עוברין לפניו כבני מרוןמאור האגדה פרק יג
יח ע"א43 עוברין לפניו כבני מרון, ורש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קמח
יח ע"א44 הכא תרגימו כבני אימרנא וח"א כמעלות בית מרון וכו' כחיילות של בית דודהישר והטוב (תשסג) עמ' ח, י, צה
יח ע"א44 כבני אימרנאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יט, נצבים ו
יח ע"א44 כבני אמרנא כמעלות בית מרון וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלט
יח ע"א44 כבני אמרנא כמעלות בית מרוןגדולי מוסר עמ' צ
יח ע"א44 כבני אמרנאעין איה ח"א 122
יח ע"א44 כבני מרון וכו' חיילי בית דודכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' יח
יח ע"א44 כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאאבן יהושע עמ' 8
יח ע"א44 כבני מרון וכו' כבני אמרנאישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' ס
יח ע"א44 כבני מרון כבני אימרנא וכמעלות בית חורון וכחיילות של בית דודפרדס המלך (תשסט) אות תב
יח ע"א44 כבני מרון כבני אמרנא וכו' כמעלות בית מרוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעה
יח ע"א44 כבני מרון כבני אמרנא כו'כוכבי אור (תשלד) עמ' פט, צד, קב, ב
יח ע"א44 כבני מרון כבני אמרנאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתנח
יח ע"א44 כבני מרון כבני אמרנאדרשות לחם שלמה עמ' כט
יח ע"א44 כבני מרון כחיילות של בית דודהמדרש והמעשה דברים הגיונות מוסריים
יח ע"א44 כבני מרוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסד
יח ע"א44 מאי כבני מרוןשיעור ליום השבת עמ' תס
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו אמרנאמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אימרנא וכו' כמעלות בית מרון וכו' כחיילות של בית דוד וכו'ארוחת תמיד עמ' תרכה ע"א ד"ה ואיתא
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אימרנאדרשות אל עמי דרוש יב
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רמח
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא וכו' ומבין אל כל מעשיהםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קסו
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא וכו', ורש"יכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסח
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאאור מאיר ח"א עמ' רעב
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאמשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאעשרה מאמרות (תשס) עמ' פה
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגמו כבני אמרנא וכו' וכולם נסקרים בסקירה אחת, ור"ח ורש"ינתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רמ, רמד, רמח
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגמו כבני אמרנאבעקבות מועדי ה' עמ' 135
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכי תרגימו כבני אמרנאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מ
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו' אימרנאשפתי חיים מועדים ח"א עמ' צט
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו' וכולן נסקרין וכו'לבית יעקב דרוש ג
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו' כבני אימרנא וכו' כמעלות בית מרון וכו' כחיילות של בית דודבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רפט {דרשת מהר"ח על זה}
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו' כבני אמרנא וכו' כמעלות בית מרון וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנג
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו' כחיילות של בית דודנחלת יעקב (תשעג) עמ' רעג
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו' כמעלות בית חורוןלבית יעקב דרוש ט, יב
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'אוהב משפט (שמט) פרק ה דף י ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ה דף לא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תבא דף קו ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לתשובה דרוש לט דף לד ע"א
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסה
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'אמרי חמד ח"א דף י ע"ב
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' א
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' לח
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלב
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכד
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אימרנא וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו' הכי קאמר היוצר רואה יחד לבםדברת שלמה (תשעא) עמ' שצו
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אימרנא וכו' כמעלות בית חורון וכו' כחיילות של בית דודאמרי בינה (שיפמאן) עמ' נה
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אמרנא כו' כמעלות בית מרון כו' כחיילות של בית דוד כו' וכולן נסקרין בסקירה אחתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לט, רפז
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אמרנא ר"ל אמר כמעלות בני מרוןחדרי בטן פרשת נצבים שני אות נ ואות ס
יח ע"א44 מאי 'כבני מרון' כבני אמרנאעטרת ישועה (תשסד) אות מב להגדה ש"פ, אות נח לליל ר"ה
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אמרנאפעולת צדיק (בריש) דרוש לו
יח ע"א44 מאי כבני מרון כו' כבני אמרנא וכו' כמעלות בני מרון כו' כחיילות של בית דודאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנג
יח ע"א44 מאי כבני מרוןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 21
יח ע"א44 מאי כבני מרוןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 82
יח ע"א44 מאי כבני מרוןהמאור שבתורה (לסין)
יח ע"א44 מאי כבני מרוןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' לו, לח, לט
יח ע"א44 מאי כבני מרוןילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א44 מאי כבני מרוןמורשה - שיחות למועדים עמ' רלג
יח ע"א44 מאי כבני מרוןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפ
יח ע"א44 מאי כבני מרוןעולת חודש ח"א מאמר ק, קה-קו
יח ע"א44 מאי כבני מרוןעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט-כ
יח ע"א44 מאי כבני מרוןקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רסג
יח ע"א44 מאי כבני מרוןשיחות עבודת לוי סי' עו אות ב
יח ע"א44 מאי כבני מרון, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כה
יח ע"א45 כמעלות בית חורוןכרם פתחיה גפן טו שריג ב, גפן טז ענף גבורה ה
יח ע"א45 כמעלות בית מרוןגדולי מוסר עמ' קלו
יח ע"א46 בסקירה אחתדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות סג
יח ע"א46 הכל נסקרין בסקירה אחתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנו, קסו, קעה, קפו
יח ע"א46 הקב"ה רואה ודן את כל העולם בסקירה אחתשם דרך שמות עמ' ער
יח ע"א46 הקב"ה רואה ודן את כל העולם בסקירה אחתשם דרך בראשית ח"א עמ' סז
יח ע"א46 והכל נסקרין בסקירה אחתדברי שאול בראשית עמ' קעג
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתמי מרום ח"ז עמ' קלא, קעה
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחת וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קעז
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתאמונה ודעת דף לב ע"ב
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתברכת חיים ח"ב עמ' 159
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתלהורות נתן ויקרא עמ' קצב
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שעד
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתמכתב מאליהו ח"ג עמ' 230
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירא אחתמאור עינים (תשעה) עמ' תתמט
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתחכמת התורה פנחס עמ' שמח
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתאמרי נועם (מועדים) סי' ו לר"ה
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתבני יששכר ח"ב דף ט ע"ג
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרעח
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפ, קפב, קפג
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתקריאה בקריה ח"א עמ' רד
יח ע"א46 וכולם נסקרין לפניו בסקירה אחתנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות נח, לקוטי ש"ס אות טז, לקוטי אמרים אות א
יח ע"א46 וכולן נסקרים בסקירה אחתמחשבת מוסר ח"ב עמ' תקב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתאור גדליהו מועדים דף ב ע"א, ויקרא-דברים דף רט ע"א
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתברכת השיר (צינץ) עמ' שיד
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תק
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צז
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת אמר ר"נ בר יצחק אף אנן נמי תנינא היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לח, שצח
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת אמר רנב"י וכו' היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםבאמונה שלמה עמ' תלח
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו' היוצר רואה יחד לבםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' נג
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו' שנאמר היוצר וגו'פרדס המלך (תשסט) אות תצג, תש, תשא, תשיג
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסז ד"ה ובזה
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתאור האורות עמ' י
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתאילנא דחיי (תשסז) עמ' קלח
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתאמרי אש (טאוב) עמ' תמא
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתאסופת מערכות ימים נוראים עמ' ג, יז
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' מ
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' מב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתבי חייא ח"ב עמ' של
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קעב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתגדולי מוסר עמ' קסה
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תריט
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קה ע"ב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 151
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתהישר והטוב (תשסג) עמ' יג, כא, כד
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתטיול בפרדס ח"א עמ' שמב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלט
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתכתר תורה (תשסז) עמ' קסד
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפא
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתלבושי בדים סעיף רצה
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתלחם רב על סדור התפילה אות א' כו
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קיז
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתמחשבת מוסר ח"ג עמ' קפד
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 491
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתמרפא לשון עמ' רפט
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' ר, ריג; תרעב עמ' א'קעב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתעשרה מאמרות (תשס) עמ' פה
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתפקודת אלעזר (תשסד) עמ' רו
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתפרי חיים (קלוגר) עמ' קלה, קנב
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתקהלת יעקב יוה"כ עמ' קלג, רלג
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סו
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש - ימים נוראים עמ' כב, כז
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רסז
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסה, קסח, רצ, רצד
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנד
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתתורת מנחם חנ"ד עמ' 187
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסו {מרומז בפסוק דן ידין עמו כאחד}
יח ע"א46 וכולן נסקריןפרי חיים (קנולר) פרשת בלק
יח ע"א46 וכלם נסקרים בסקירה אחתיסוד ושורש העבודה שער העליון פ"ז
יח ע"א46 כולם נסקרים בסקירה אחת לפניו ית"שדברי יואל מועדים ח"ט עמ' דש
יח ע"א46 כולם נסקרים בסקירה אחתאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשב
יח ע"א46 כולם נסקרים בסקירה אחתמנחת קנאות עמ' י
יח ע"א46 כולם נסקרין בסקירה אחתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסד
יח ע"א46 כולם נסקרין לפניו בסקירה אחתיסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות מה, קונטרסים לחכמת אמת אות טז, עא, עד
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קעז ע"א
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחת שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכח, תתקסד
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכט
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תמב
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתחכמת התורה נח עמ' רפ
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתמבשרת ציון ח"ד עמ' ז
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתעלי שור ח"ב עמ' תיט
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתקהלת יעקב עשי"ת עמ' שעה
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צה
יח ע"א46 כולם נסקרים בסקירה אחתדרך מצותיך (חב"ד) דף פב ע"א {מביט עד סוף כל הדורות}
יח ע"א46 נסקרים בסקירה אחתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סה
יח ע"א46 נסקרים בסקירה אחתשמועת יצחק - ר"ה אות ב
יח ע"א47 היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שעו
יח ע"א47 היוצר יחד לבם+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד
יח ע"א49 אלא לאו ה"ק היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםנפש החיים (תשעז) עמ' נה
יח ע"א49 היוצר רואה יחד לבםפרי צדיק שמות אות ג, משפטים אות ז, חג השבועות אות ח
יח ע"א49 היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםתורת אברהם עמ' 150, רלז
יח ע"א49 היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שיח
יח ע"א49 היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםשבט מישראל (פרידמן) עמ' יז
יח ע"א49 היוצר רואה יחד לבםמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 29)
יח ע"א49 היוצר רואה יחד לבםמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקצ-תקצא {ר' לוי בירושלמי מפרש בדרך אחרת, "כבר הבין", לומר שישדיעתה'ק אינה מוכרחת אותנו לבחור כך}
יח ע"א49 הכי קאמר היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםבית יעקב (תשסא) עמ' רז, רב, ריג, רכח, רה
יח ע"א49 הכי קאמר היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםשארית מנחם - מאמרים עמ' קנו
יח ע"א49 שרואה יחד מחשבות לבםנפש החיים (תשמג) עמ' 37
יח ע"א50 השלוחין יוצאין על אבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמט
יח ע"א50 השלוחין יוצאיןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 49) {לפי משנתנו התקנה נהגה כבר בזמן שבית המקדש קיים ולפי הירושלמי זו תקנת רבי}
יח ע"א50 על ו' חדשים השלוחין יוצאין וכו' ומהרח"א ומהרש"א ומרן בהל' ט"במקור ברוך (פייתוס) דף רכג ע"א-ע"ב
יח ע"א50 על ו' חדשים שלוחים יוצאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צט
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחים יוצאים וכו' על כסלו מפני חנוכהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחים יוצאיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נו, קטז, כרך ב ח"א עמ' רלח
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחים יוצאיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמד
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחים יוצאיןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכז
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחין יוצאין וכו' וליפקו נמי אתמוז וטבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשב
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחין יוצאין וכו' ועל אדר מפני הפוריםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת מקץ ג
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחין יוצאין וכו' על אלול מפני ראש השנהשער המלך (תשנז) עמ' א
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ד
יח ע"א50 על ששה חדשים השלוחין יוצאיןפעולת צדיק (בריש) דרוש טו
יח ע"א50 על ששה חודשים וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב
יח ע"א50 שלוחי בי"ד יוצאים על אלול מפני ר"החמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסא
יח ע"א50 שלוחין יוצאין על חנוכהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלא
יח ע"א51 ועל כסלו מפני החנוכהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רו
יח ע"א51 על כסלו מפני חנוכהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 275
יח ע"א51 חנוכהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שו {נזכר במשנה}
יח ע"א51 מפני התענית, פירוש הרמב"ם - תעניות בזמן בית שניויאמר מרדכי - דרשות עמ' קפ
יח ע"א52 וליפקו נמי אתמוזודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צט
יח ע"א52 ולפקו נמי אתמוז ואטבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז
יח ע"א רש"י - אף על פי שכולם עוברים אחד אחד, מכל מקום נסקרים בסקירה אחתפרדס המלך (תשסט) אות תש
יח ע"א רש"י - סומכים שאלול אינו מעוברמשיב טענה עמ' 175
יח ע"א רש"י - שסמכו על הרוביציב פתגם - ימים נוראים עמ' יז
יח ע"א רש"י ד"ה אביי ורבא - ושמא אמו מבית עלירנת יצחק שמואל עמ' מט
יח ע"א רש"י ד"ה אף אנן נמי תנינא - מדנקט תנא דידן למילתיה מהאי קרא היוצר יחד לבם וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שצו
יח ע"א רש"י ד"ה ר"ן אמר כו' והרא"םיד שלמה (עזרא) דף ה ע"א
יח ע"א רש"י ותוס' ד"ה ועל אלוללקוטי שיחות חל"ט עמ' 339
יח ע"א רש"י ותוס' ד"ה על אלוללקוטי שיחות ח"ט עמ' 370, ח"י עמ' 276
יח ע"א תוס' - סומכים שאלול אינו מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
יח ע"א תוס' - על סיון מפני עצרת לא צריך וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 58
יח ע"א תוס' - רבא חבירו של אביי לא הוי כהן וכו'דרכי צדק עמ' תמב
יח ע"א תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שה
יח ע"א תוס' ד"ה ועל אלולמנחה חדשה (חן טוב) פ' פנחס
יח ע"א תוס' ד"ה כאןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
יח ע"א תוס' ד"ה על ניסןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לא, שפד
יח ע"א תוס' ד"ה רבה - ל"ג רבא דל"ה כהןרנת יצחק שמואל עמ' עב
יח ע"א רא"ש - ואימתי מצוי לישראל בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעז
יח ע"א טו"אמורשה - שיחות למועדים עמ' קלג רעק"א
יח ע"א ערוך לנר - מעלת עשרת ימי תשובהפחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
יח ע"ב01 דאמר רב חמא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מאי דכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 308
יח ע"ב02 מאי דכתיב כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וכו' רצו מתענין, רצו אין מתעניןכתב סופר אגדות כאן
יח ע"ב02 צום הד' וצום הה' וכו' קרי להו צום וקריו לה ששון אלא ה"ק הזמן שיש שלום ששוןויקהל משה (אלפלס) דף קנג ע"א
יח ע"ב02 צום הרביעי וצום החמישי וגו'אור אברהם במדבר עמ' רסא, רסד, רעג
יח ע"ב02 צום הרביעי וצום החמישי וגו'אור אברהם דברים עמ' פא, שלז
יח ע"ב02 צום הרביעי וצום החמישימפניני הרב עמ' תטו
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו לששון ושמחה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' פב
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו שמחהשירת דוד (תשסז) עמ' תמ
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה בזמן שיש שלום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכד ד"ה וראיתי, עמ' שסד ד"ה ואמר, עמ' שעא ד"ה ולבוא, עמ' שפג ד"ה בפרק, עמ' שצט ד"ה ויש, ח"ה עמ' ריד ד"ה צום
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צוםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות ק
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'ידי משה (תשמה) איכה פרק ה, טו, עמ' קפט {מביא את שו"ת מים עמוקים סי' טז}
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 159
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רל
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחהקהלת יעקב עשי"ת עמ' שפז
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששוןחנן אלקים עמ' ריח
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששוןידי משה (תשמו) קהלת פרק ז, יד, עמ' רל {הקושיה היא שהיה צ"ל "יום הרביעי יהיה" וכו' ולא "צום הרביעי"}
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששוןפני חיים (פלג'י) עמ' רכה ע"א
יח ע"ב05 קרי ליה צום וקרי לי' ששון ושמחה וכו'יערות דבש ח"ב דרוש יב עמ' קצג
יח ע"ב05 קרי ליה צום וקרי ליה ששוןדברי שאול במדבר עמ' רפח
יח ע"ב05 קרי ליה צום וקרי ליה ששוןויקהל משה (אלפלס) דרוש יט דף רמג ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף כו ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ג דף נז ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצח ע"ב; שו"ת ר"א מזרחי (שכא) סי' יו דף יד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמ ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סימן תקן דף שנז ע"ג; כנסת הגדולה (תיח) הלכות ט"ב דף עה ע"ב
יח ע"ב05 קרי ליה צום וקרי ליה ששוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתנח
יח ע"ב05 קרי להי צוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טו {הקושיה היא כי היה צ"ל "יהפוך לששון"}
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום אין צוםשארית מנחם ח"ד עמ' תלג
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה אין שלום צוםים שמחה עמ' תטו
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום וכו' לששון ולשמחהאור אברהם במדבר עמ' רסו
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחהאמרי אש (טאוב) עמ' קנז
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מו
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה אין שלום צוםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 314
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה יש שמד צום וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נ
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרי, מלכים עמ' שסז
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום יהיו לששוןדובר צדק עמ' 159 {טעם שי"ז בתמוז יהיה יו"ט}
יח ע"ב06 בזמן שיש שלום לששון ולשמחהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' צג
יח ע"ב06 בזמן שלום יהיו לששון ולשמחהרנת יצחק שמואל עמ' רמד, יחזקאל עמ' שנט
יח ע"ב06 כשאין סכנה לששון ולשמחהדבר יום ביומו - ח אב
יח ע"ב06 כשיש שלום יהיו לששוןלקוטי שיחות חט"ו עמ' 414 (אידיש)
יח ע"ב07 בזמן שאין שלום צוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצב
יח ע"ב07 ה"ק בזמן שיש שלום וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רעד
יח ע"ב08 בזמן שיש שלום וכו' אין גזרת המלכות ואין שלום וכו', ור"ן (ד"ה ודאמרי')דברי ברוך ח"ב סי' לה אות ג, ז
יח ע"ב08 יש גזירת מלכות צום וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ע
יח ע"ב08 יש שמד ואין שלום חייב להתענותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפב
יח ע"ב09 אין גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין לא רצו אין מתעניןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנח
יח ע"ב09 אין צרה ואין שלום רצו מתעניןישא מדברותיך - מגילה עמ' קיג
יח ע"ב09 אין שמד ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתעניןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שמח ד"ה ויחי
יח ע"ב09 גזירת מלכותנפש הרב עמ' קצז
יח ע"ב10 רצה מתענה רצה אינו מתענה חוץ מתשעה באבמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קג
יח ע"ב10 רצו מתענים חוץ מט' באבגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסב, קסז
יח ע"ב10 רצו מתענין רצו אין מתענין חוץ מת"ב ותוס'רנת יצחק תענית עמ' רטז
יח ע"ב10 רצו מתענין רצו אין מתעניןישא מדברותיך - מגילה עמ' קיא
יח ע"ב10 רצו מתענין רצו לא מתעניןתורת מנחם ח"ו עמ' 128
יח ע"ב11 הואיל והוכפלו בו צרות, ותוס' ד"ה הואיללקוטי שיחות חט"ז עמ' 346 (אידיש)
יח ע"ב11 חוץ מת"ב הואיל והוכפלו בו צרותרנת יצחק - פרק חלק עמ' רפט
יח ע"ב11 חמור תשעה באב משארי ג' תעניתים משום דהוכפלו בו צרותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קד
יח ע"ב11 שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרותאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שסא
יח ע"ב11 שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרותזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' שכג
יח ע"ב11 שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קסה
יח ע"ב11 שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צא
יח ע"ב11 שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצד ד"ה ונלע"ד
יח ע"ב12 בט' באב חרב הביתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 326
יח ע"ב12 הוכפלו צרותתורת מנחם חל"ז עמ' 236
יח ע"ב12 שהוכפלו בו הצרותדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רכט
יח ע"ב14 אמר ר' שמעון ארבעה דברים היה ר' עקיבא דורש ואני אין דורש כמותו וכו'לחמי תודה דף רכא ע"ב
יח ע"ב14 אמר ר"ש ארבעה דברים היה ר"ע דורש וכו' לסדר פורעניותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שסז ד"ה בפרק, עמ' שצז ד"ה צום, עמ' תד ד"ה ובפרק, עמ' תי ד"ה ועד"ז
יח ע"ב14 אמר ר"ש ד' דברים היה ר"ע דורש ואני אין דורש כמותו וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
יח ע"ב14 אמר רבי שמעון ד' דברים כו'מחושקים כסף דף עו ע"ד
יח ע"ב14 אמר רשב"י ד' דברים היה דורש רבי עקיבא וכו' ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלו, תתלט
יח ע"ב14 אר"ש ד' דברים הי' ר"ע דורש ואני אין דורש כמותו וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 555 (אידיש) {המחלוקת מהו צום העשירי}
יח ע"ב14 ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורשבית מועד (רבא, שסה) דרוש טו לעשרה בטבת דף קז ע"א, קט ע"א-ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ח דף טו/טז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לשבת י"ז בתמוז דף ט/נו ע"ג [?]
יח ע"ב14 ד' דברים הי' ר"ע דורש כו' ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינופעולת צדיק (בריש) דרוש ח
יח ע"ב14 ד' דברים הי' רע"ק דורשדבר יום ביומו - ה טבת, ו טבת
יח ע"ב14 ד' דברים היה ר"ע דורש ואין אני דורש כמותו צום הרביעי וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' צו
יח ע"ב14 ד' דברים היה ר"ע דורש ואין אני דורש כמותונצח ישראל (הרטמן) עמ' רטז
יח ע"ב16 צום הד' זה ט' תמוזדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
יח ע"ב16 צום הד', תוס' ד"ה זה תשעהנפש הרב עמ' שיא
יח ע"ב16 צום הרביעי וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקמז {י' בטבת י"ז בתמוז וט' באב הוקבעו על חורבן ביהמ"ק וגלות ישראל}
יח ע"ב16 צום הרביעי זה וכו' בתמוזלקוטי שיחות חי"ח עמ' 308 {ט' בתמוז או י"ז בתמוז}
יח ע"ב16 צום הרביעי זה ט' בתמוז שבו הובקעה העירשבילי פנחס (תשעב) עמ' תי
יח ע"ב16 צום הרביעי זה ט' בתמוז שבו הובקעה העיר צום החמישי זה ט' באבדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעט
יח ע"ב16 צום הרביעי זה תשעה בתמוזדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
יח ע"ב16 צום הרביעיויחי יעקב דף כז ע"א
יח ע"ב20 צום החמישי זה תשעה באב וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצה
יח ע"ב20 צום החמישי זה תשעה באבחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת מקץ ג
יח ע"ב21 צום הז' ומי הרגו כו'קידש ידיד דף נ ע"ד
יח ע"ב21 צום השביעי הימנעות מאכילה ושתיה מחמת הריגתו של גדליה בן אחיקםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 504
יח ע"ב21 צום השביעי וכו' שבו נהרג גדלי' בן אחיקםברית שלום (תעח) דף עו ע"ב
יח ע"ב21 צום השביעי וכו' שבו נהרג גדלי' בן אחיקםברית שלום (תשסח) עמ' תפז
יח ע"ב21 צום השביעי וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלקינומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נח
יח ע"ב21 צום השביעי וכו' ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומבשר טוב - ספר החיים עמ' פב
יח ע"ב21 צום השביעי זה ג' בתשרי וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושרגא המאיר מועדים עמ' שיג
יח ע"ב21 צום השביעי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדלי' בן אחיקםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קסה
יח ע"ב21 צום השביעי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' לו
יח ע"ב21 צום השביעי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה וכו' ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריב
יח ע"ב21 צום השביעי זה ג' תשרי שבו נהרג גדלי' בן אחיקםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פז
יח ע"ב21 צום השביעי זה צום גדליהיסוד ושורש העבודה שער האיתון פ"ה
יח ע"ב21 צום השביעי זה שלשה בתשרי וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שי ד"ה וזה, עמ' שכה ד"ה ולכאורה, עמ' שלג ד"ה תו, ח"ה עמ' רסד ד"ה אמרו
יח ע"ב21 'צום השביעי' זה שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוכתב סופר אגדות כאן
יח ע"ב21 צום השביעי זה שלשה בתשריאמרי מאיר (מאירי) איכה פ"א פסוק ח
יח ע"ב21 צום השביעי זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קלד, קמ, קנה
יח ע"ב22 ג' בתשרי שבו נהרג גדליה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' תלט, ישעיה עמ' תלט, תמ
יח ע"ב22 בג' תשרי נהרג גדליה בן אחיקםכבוד לאיש דף סו ע"ד
יח ע"ב22 גדלי' בן אחיקםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רפד {לא קיבל לה"ר על ישמעאל בן נתני' עד שקם עליו והרגו}
יח ע"ב22 ומי הרגו וכו' ללמדך ששקולה מש"ץיקרא דשכבי (דוד) דרוש צג/צד דף קעז ע"ד ודף קעח ע"א-ע"ב, ודרוש קד דף קפט ע"ב, דרוש קז דף קצב ע"ג-ע"ד ודף קצג ע"ב
יח ע"ב22 ומי הרגו ישמעאלטירת כסף דף כו/נו ע"א
יח ע"ב22 ומי הרגואגודת אזוב (יעבץ) דף פח ע"ג
יח ע"ב22 זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקםפני יהושע (תשסא) עמ' קלז
יח ע"ב22 זה ג' תשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקםמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י {יישוב הסתירה למדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב22 זו ג' בתשרי שבו נהרג כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קפא ע"א-ע"ב
יח ע"ב22 מי הרגו, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש צד דף קעח ע"א
יח ע"ב22 ומי הרגו וכו' שקולה וכו'חן וכבוד דף קח ע"א {גדליה ידע את מקום המזבח והיה יכול להקריב קרבנות והיה מביא את הגאולה וכשנהרג לא היה אפשר להקריב}
יח ע"ב22 שבו נהרג גדליה בן אחיקםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שמו
יח ע"ב23 גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוויגד יעקב עמ' תקפו, תרצ
יח ע"ב23 גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ריח
יח ע"ב23 גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ראובן עמ' רעא
יח ע"ב23 גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות שמן רוקח עמ' סט, קנד, קנו, קנח
יח ע"ב23 גדולה סילוקן של צדיקים כחורבן ביהמ"קאהבת ציון (תשסד) עמ' פא
יח ע"ב23 כחורבן בית המקדשדברי שאול במדבר עמ' רפח
יח ע"ב23 כשריפת בית אלוהינואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצג
יח ע"ב23 כשריפת בית אלקינושיחות עבודת לוי סי' קי אות ג, סי' קיג אות ג, סי' קטו אות ב
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוהינומערכות ישראל (גורדון) דרוש גזבר נאמן עמ' 141-143
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית ה'אבן יהושע דרוש כג דף נז ע"ד {טעם הדמיון}
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית ה'קול יעקב (שאול) דף עט ע"ב
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינואבן שוהם דרוש ו דף טז ע"א {מבאר את המדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתם של צדיקים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קעז ע"ג
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינואמרי אמת (אמדו) דף טז ע"ג
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסח ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפז ע"ב
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"א
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים וכו'לחיים בירושלים דף לה ע"א (דף קל"ז ע"ב ד"ה כי)
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינומשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קו
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסה
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוהר יראה מאמר ט
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינועטרת חן ח"ב עמ' רסג, רעב
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקיםאברהם את ידו ח"ב דף נ ע"ג
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקין כשרפת ב"א וכו'דברי פני אריה דף נז {ובמדרש - ששקולה יותר וכו'}
יח ע"ב23 מיתת צדיקיםאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמט {מכפרת}
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמת התורה חוקת עמ' שב
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת בהמ"קשפתי רננות (מיכלדורף) דף לא ע"ב, לב ע"א
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת ביהמ"קמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמ
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ה, קא, קמד
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת הביתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת המקדשפני מלך מועדים עמ' יד
יח ע"ב23 מיתת צדיקים שקולה כנגד שריפת המקדשהמאור הגדול (גר"א) עמ' שפד
יח ע"ב23 מיתתן של צדיקים כחורבן בהמ"קשמן ראש (שאקי) דף כ ע"ד
יח ע"ב23 מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לח, קט
יח ע"ב23 מלמד ששקולה מיתת צדיקים וכו'ברכת מועדיך לחיים ח"א דף קל ע"א [תסה ע"ב ד"ה ורב]
יח ע"ב23 מלמד ששקולה מיתת צדיקים וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ל ע"א (דף תס"ה ע"ב ד"ה ורב)
יח ע"ב23 פטירת הצדיקים וחורבן בית המקדשאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצו
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינואור יהל ח"א עמ' קסב {יישוב הסתירה למדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומטר השמים - עמודי העולם עמ' תר
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תר
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינורנת יצחק ישעיה עמ' תמג
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים לפני הקב"ה כשריפת בית אלהינובית יעקב (תשסא) עמ' קעז
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים לפני הקב"ה כשריפת בית אלקינומשנה למלך (תשסח) עמ' קצה
יח ע"ב23 קשה מיתתן ש"צ כשריפת בית אלקינושומע תפלה ח"ב עמ' שי
יח ע"ב23 קשה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינואמונה ודעת דף עג ע"ב
יח ע"ב23 קשה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודברי אש (כץ) עמ' שיג
יח ע"ב23 קשה מיתתן של צדיקיםלקחת מוסר ח"א עמ' תקלו, ח"ב עמ' רכה
יח ע"ב23 קשה סילוקו של צדיקים משריפת בית אלקינואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרפב
יח ע"ב23 קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלקינותשובות ר' איסר יהודה - הקדמת המחבר - עמוד אחרון
יח ע"ב23 קשה סילוקן של צדיקים וכו' לפני הקב"ההגיד מרדכי דרושים א, ב, ד, יח, כח {ועוד מאמר שאומר יותר מחרבן בית המקדש}
יח ע"ב23 קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בהמ"קוישב אברהם - שמו יצחק דף פב ע"ג
יח ע"ב23 קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית המקדשעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנז
יח ע"ב23 קשה סילוקן של צדיקים לפני הקב"ה כשריפת בית אלקינולחם רב על סדור התפילה אות תתסה
יח ע"ב23 שחשובה מיתתן של תלמידי חכמים כשרפת התורהשער המלך (תשנז) עמ' תקצז
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים וכו'דרשות הרא"ש דף י ע"ב דרוש ט, דף כז ע"א דרוש כד
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים וכו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' עב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כחורבן בית אלקינומהר"ם שיק דברים עמ' יא
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפה בית אלקינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוחכמת התורה חיי שרה עמ' נו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוחכמת התורה שמיני עמ' שד
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת נצבים עמ' רצא
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינולחמי תודה דף נט ע"ב, רכא ע"ב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוקהלת יעקב יוה"כ עמ' לז
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוקהלת יעקב עשי"ת עמ' שעג
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינושרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצד, תתקצה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותקונים חדשים, הקדמה ראשונה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקעה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינואורחות דוד עמ' שלה, שמו-שמז
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסא
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודבר המלוכה - הבה תמים סי' קצה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2155
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודרשות שבט הלוי עמ' רמז
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמח
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינויערות דבש ח"א עמ' קצד
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינויציב פתגם על התורה עמ' רי
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינומאורי שערים עמ' רלו-רלז, רמח, רסג, רסז, רסט
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינואשכבתיה דרבי ח"א עמ' כו, לז, מה, קנב, רכא, רנ, רנב, רסט, רעג, רפד, רצ, ח"ב עמ' יא, כא, נג, ע, פ, קיג
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינואמרי צדיקים (תשסה) עמ' ס
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שעח, שפו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' צח, צט
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שנג
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודברי שאול בראשית עמ' פח, ויקרא עמ' ערב, רעג, במדבר עמ' רפט, דברים עמ' ריב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות באר יצחק עמ' רלז, קמד
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות יעב"ץ עמ' סא, פז, ק, קצו, רז, ריז, רכו, רלד, רמז, רנו, רסב, ער, רעח, רפו {ובפתיחתא דאיכה רבתי א, לז - קשה סילוקן של צדיק יותר מחורבן ביהמ"ק}
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מט, פט, קנב, רלג, שי
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות מנחת יצחק עמ' קנ, קסו, קנד, קצ
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוהישר והטוב (תשסג) עמ' תנב, תע
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמת התורה מקץ עמ' קע
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמת התורה תצוה עמ' שמב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוטיול בפרדס ח"א עמ' רמט
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינויגל יעקב (תשנג) מקץ אות ר
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקנב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינויורה חכימא (תשעא) עמ' קעו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוים שמחה עמ' רמג, שלט
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קמג
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומטר השמים (תשנ) דברים עמ' כה, קט
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רלו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינונצח ישראל (הרטמן) עמ' רכ
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 204
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינועטרת יהושע שמות עמ' רח
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קטז, שסג, שפט, ויקרא-במדבר עמ' תלה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינופתחי שערים ח"א עמ' שנא
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפ
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית המקדשכד הקמח (מישור) עמ' לו
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יג, קכט
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אליקינושירי משכיל כלל ה פרט ב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אלקינודברי אברהם דף לו ע"ב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים לשריפת בית אלקינויערי עם דבשי ח"א עמ' רכא
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקיםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קמג
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקיםמהר"ם שיק בראשית עמ' נב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקיםנשמת חיים (ברלין) עמ' יד, מח
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפט
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פא
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוהכנה דרבה (תשסט) עמ' ב
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוויאמר מרדכי - דרשות עמ' רע
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינומגלה עמוקות (תשסח) אופן רכד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינומדבר שור דרוש לו עמ' שכה, שכז; עין איה ברכות פ"ט פסקא רסב {"לפעמים רק אז יתרפאו מאיולתם בהדגישם חשכת ההעדר בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר מעשים שבדור"}
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינואמרי חמד ח"ב דף לז ע"א-ע"ג {יישוב הסתירה למדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסז עמ' תמ, דרוש רע עמ' תסא, דרוש רעג עמ' תעד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינוויגד יעקב עמ' תכב
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינונפש יוסף עמ' רפד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואמרות ה' השלם ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' לב, קמה, ח"ד עמ' רסד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שצז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואפיקי יהודה (תשנט) עמ' קכ, תקיג, תקיט-תקכ
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעט
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוברית אברם עמ' שעח, תקפז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינויד דוד (אופנהיים) עמ' רו, רסא
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכא
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' קג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכה
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומעשה רקם (בר) מועדים עמ' 209
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינונחלת צבי (פאליי) עמ' שו, שיב
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוס' ג' תמוז תשנד עמ' קעא, רטז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינופתגמי אורייתא ח"א עמ' פו
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוצפנת פענח (תשסו) עמ' קמג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוקדושה ומלכות (גורדון) הספד כוס היגון
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כג, קנג, קעב
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ח
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מט
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושרגא המאיר מועדים עמ' שנב
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותורת מנחם חמ"ט עמ' 267
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קט - ר"י עדס
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיב - רח"פ שיינברג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכד - ר"י מועלם
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכז - ר"ש כהן
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמו - ר' יוסף כהן
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצג - ר"א אבא שאול
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רכה - ר"ר אלבז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעב - ר"י הלל
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפט - ר"ג טולדנו
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכ - ר' יצחק כהן
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלא - ר"פ מוסבי
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תב - ר"א פילץ
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכז - רש"ה קוק
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תע - ר"ב שרגא
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינואהבת דוד (וועגער) עמ' 31
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםאגודת אזוב (יעבץ) דף פז ע"א, פח ע"ג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםאמרי מאיר (מאירי) איכה פ"א פסוק ט
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםעולת חודש ח"ג מאמר רטז, רכט, תנה, תסו
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקין כשריפת בית אלקינותאומי צביה עמ' קמה
יח ע"ב23 ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינוחמודי צבי ויקרא עמ' קז
יח ע"ב23 ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית ה'דובר צדק עמ' 52
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת ב"אמכתב סופר דף עה ע"א
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינודרשות מהר"ם שיק עמ' תרח, תרטז, תרכא
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעז
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שסז ד"ה בפרק, עמ' שצד ד"ה כתיב
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיג
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינורב שלום (אדלר) עמ' קמח, קצא, רז
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותורת חיים עה"ת עמ' קנ {ולכן נאמר (עמוס ט, יא) "סוכת דוד הנופלת" - בלשון הווה}
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקיםס' הבוטח ח"ב עמ' קצג
יח ע"ב24 לרע"א צום העשירי זה י' בטבתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלג
יח ע"ב24 מחלוקת מהו צום העשיריגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעה
יח ע"ב24 מחלוקת מתי חל צום העשיריויאמר מרדכי - דרשות עמ' קעט-קפ
יח ע"ב24 מחלוקת ר"ע ור"ש צום העשירי מתי הואישא מדברותיך - מגילה עמ' קי
יח ע"ב24 צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רל
יח ע"ב24 צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכח ד"ה ובדברנו
יח ע"ב24 צום העשירי זה עשרה בטבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תטז
יח ע"ב24 צום העשירי זה עשרה בטבתיסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ב
יח ע"ב25 סמך מלך בבל וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 527, 521, 518 (אידיש)
יח ע"ב25 סמך מלך בבלמאיר נתיבות ח"א עמ' קצא
יח ע"ב28 הפסוק צום הרביעי וכו' שאינו לפי הסדרמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שנד
יח ע"ב28 כדי להסדיר חדשים כתקנןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 213
יח ע"ב29 ואני איני אומר כן אלא צום העשירי זה חמשה בטבת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תיט ד"ה כתיב
יח ע"ב29 לדעת רשב"י צום העשירי הוא ה' טבתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויגש עמ' עב
יח ע"ב29 צום העשירי זה חמשה בטבת וכו' ונראין דברי מדבריודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכה ד"ה והנה
יח ע"ב29 צום העשירי זה חמשה בטבת שבו באת שמועה לגולה שהוכתה העירדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שלג ד"ה וזה, עמ' שמב ד"ה והנה אומה
יח ע"ב34 שאני מונה לסדר פורעניות ולסדר חדשיםמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמ ע"ב
יח ע"ב35 אי בטלה מגילת תעניתפורים בציון עמ' קכו
יח ע"ב35 בטלה מג"תדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות סט {בגלל חורבן בית המקדש}
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמב {לבד מחנוכה ופורים}
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתשכר שכיר דברים שיחה יט אות ג {בטעם הדבר}
יח ע"ב35 בטלה מגילת תענית וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יג אות ד
יח ע"ב35 בטלה מגילת תענית וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 191
יח ע"ב35 בטלה מגילת תענית חוץ מחנוכה ופוריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רנז {מביא את צידה לדרך כלל ז עמ' קל}
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעד
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ג, ט
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסו
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתמקראי קדש (תשנג) עמ' שע, תעג
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתפנים מסבירות עמ' שסב
יח ע"ב35 בטלה מגילת תעניתתורת מנחם חנ"ב עמ' 168
יח ע"ב35 בטלה מגילת תענית, רש"יישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
יח ע"ב35 בטלה מגלת תעניתדבר יום ביומו - לב כא שבט
יח ע"ב35 בטלה מגלת תעניתאסף המזכיר (מאזוז) מע' מ - מגלת תענית
יח ע"ב35 ביטול מגילת תענית, ורש"ידולה ומשקה - חנוכה עמ' ו, רעג
יח ע"ב35 מגילת תעניתדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רנא, תקכד
יח ע"ב35 מגילת תענית בטילהדרך ה' השלם עמ' שלא - מראה דרך
יח ע"ב35 מגילת תענית בטלה וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 383
יח ע"ב35 מגילת תענית בטלהצור יעקב (יעבץ) דרוש א לזכור
יח ע"ב35 מחלוקת האם בטלה מגילת תעניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
יח ע"ב35 משחרב המקדש בטלה מגילת תעניתפרי צדיק לחנוכה אות יא
יח ע"ב35 משחרב המקדש בטלה מגילת תעניתרסיסי לילה סי' נו (עמ' 164)
יח ע"ב35 פלוגתא אי בטלה מגילת תענית וכו' שאני חנוכה דמיפרסם ניסאדברי יואל מועדים ח"ד דף שכב ע"א, תנה ע"ב, תסא ע"א
יח ע"ב36 מגילת תענית לא בטלהמפניני הרב עמ' קפח
יח ע"ב40 רצו לבטל את חנוכהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 170
יח ע"ב41 בעת שלא הי' יורד גשמים ירד ר"א ולא נענהדברי מנחם (היימליך) עמ' צב
יח ע"ב41 צאו והתענו וכו'דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפו {אסור להתענות בחנוכה ופורים}
יח ע"ב42 א"ל אביי ותיבטיל איהי ותיבטיל מצותה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' שטו
יח ע"ב42 ותיבטיל איהי ותיבטל מצותהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עד
יח ע"ב42 חנוכה ופורים לא בטלה מגילת תעניתמקראי קדש (תשנג) עמ' שנח
יח ע"ב42 שאני חנוכה וכו' ותבטיל וכו' שאני חנוכה וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' סז
יח ע"ב42 שאני חנוכהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסו
יח ע"ב42 תבטל איהי ותבטל מצותהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
יח ע"ב43 שאני חנוכה דמיפרסם ניסאאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 552 {ועל כן לא בטלה מצותה}
יח ע"ב43 שאני חנוכה דמיפרסם ניסאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צב
יח ע"ב43 שאני חנוכה דמיפרסם ניסאפורים בציון עמ' לד
יח ע"ב43 שאני חנוכה דמיפרסם ניסא, רש"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רמח, רנב
יח ע"ב43 שאני חנוכה דמפרסם ניסאפרי צדיק לחנוכה אות יא
יח ע"ב44 בטלו אדכרתא משטראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קה
יח ע"ב44 בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטריא, ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצ
יח ע"ב44 בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא וכו' התקינו שיהו מזכירין שם שמים וכו'דרכי אמונה דרך פד
יח ע"ב44 בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' לה
יח ע"ב44 בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' ריא
יח ע"ב44 בתלתא בתשרי בטילת וכו'כוונת הלב עמ' כז
יח ע"ב44 בתלתא בתשרי עשוהו יו"טגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעד
יח ע"ב44 גזרה מלכות יוון שמד שלא להזכיר שם שמים על פיהםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תסא, תסה
יח ע"ב44 גזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהםאוצר המאמרים (תשס) עמ' קא
יח ע"ב44 עשו יו"ט כשבטלו אדכרתא משטראמי מרום ח"ג עמ' מו = ח"ו עמ' קכה
יח ע"ב44 שגזרה מלכות יון שמד שלא להזכיר שם שמים על פיהםפאר יעקב ח"א עמ' שפט
יח ע"ב45 מלכות יון גזרו שלא להזכיר שם שמיםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' לב
יח ע"ב46 בשטרות הזכירו שם שמיםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מ
יח ע"ב46 התקינו שיהיו מזכירין שם שמים בשטרותאבן ישפה דף לב ע"ג {לכן אומרים "ולך עשית שם גדול וקדוש"}
יח ע"ב46 שם שמים בשטרותמאמרי הראיה עמ' 259
יח ע"ב47 בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קצ, קצב
יח ע"ב47 היו כותבין בשטרות ביום פלוני וכו' לכהן גדול לקל עליון וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' יב
יח ע"ב47 יוחנן כהן גדולרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לט
יח ע"ב48 למחר נמצא מוטל באשפהנשמת חיים (ברלין) עמ' קסט
יח ע"ב48 עשו יו"ט כאשר בטלו להזכיר השם בשטרותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעד
יח ע"ב48 עשו יום טוב מבלי להזכיר שם בשטרותיערי עם דבשי ח"א עמ' לט
יח ע"ב48 שטר מוטל באשפהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קה
יח ע"ב49 קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 158
יח ע"ב50 הב"ע בזמן שביהמ"ק קייםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלב
יח ע"ב רש"י - בטלה מג"ת, י"ט שקבעו חכמים על נסים שאירעו בהם וכו' עכשיו שחרב הבית בטלו ומותרים וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תנה ע"ב
יח ע"ב רש"י - צאו והתענו וכו' כלומר עשו תשובהדברי יואל מועדים ח"ד דף תסא ע"א
יח ע"ב רש"י ד"ה בטלה מגילת תענית וכו' - ואסרום בתענית ויש מהן אף בהספדחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ג
יח ע"ב רש"י ד"ה דמפרסם - החזיקו בחנוכה כשל תורהנפש יוסף עמ' סז
יח ע"ב רש"י ד"ה דמפרסםמורשה - שיחות למועדים עמ' קטז
יח ע"ב רש"י ד"ה על ששה חודשים וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב
יח ע"ב רש"י ד"ה פרסומא ניסא - חנוכה כדברי תורה דמיחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות קפ
יח ע"ב רשב"י אומר כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וגו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רו
יח ע"ב תוס' - ט' בתמוז כו'מחושקים כסף דף עו ע"ד
יח ע"ב תוס' - ט' בתמוז שבו הובקעה העיר בראשונה, אבל בשניה הובקעה בי"ז ומשום הכי עבדינן בי"ז תעניתתפארת צבי במדבר עמ' קעו
יח ע"ב תוס' - מתוך טרדתם טעו בחשבונםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תעו
יח ע"ב תוס' ד"ה הואיל - ועוד לא דמי לט' באב דצרה אחת הוכפלה בודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצד ד"ה ונלע"ד
יח ע"ב תוס' ד"ה הואילמהר"ם שיק דברים עמ' ט
יח ע"ב תוס' ד"ה הואילדרשות מהר"ם שיק עמ' תרד
יח ע"ב תוס' ד"ה וירדגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עד, פט
יח ע"ב תוס' ד"ה וירדפני מלך מועדים עמ' קפח
יח ע"ב תוס' ד"ה וירדבי חייא ח"ב עמ' קנה
יח ע"ב תוס' ד"ה זה - נבקעה העיר בט' תמוז, ובריטב"ארנת יצחק ישעיה עמ' רעח, תלה
יח ע"ב תוס' ד"ה זהיערי עם דבשי ח"ב עמ' ה
יח ע"ב תוס' ד"ה זהצפיחית בדבש סי' לא דף כב ע"ד
יח ע"ב תוס' ד"ה זהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמח
יח ע"ב תוס' ד"ה רבהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפא
יח ע"ב ריטב"א - לדעת הבבלי נבקעה העיר בט' תמוז ולא נחרבה עד ט' אברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' קנח, קסח
יח ע"ב ריטב"א - צום י"ז בתמוזברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנב
יח ע"ב ריטב"אמורשה - שיחות למועדים עמ' קלג
יח ע"ב מהרש"א ד"ה קרי לי'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 209
יח ע"ב טורי אבן - מתי נהרג גדליה בן אחיקםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קס
יט ע"א01 ותיפוק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה וכו' ודאורייתא לא בעי חיזוק, ורש"י ד"ה ראש חודש - מועד דאורייתאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו
יט ע"א03 תיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחר ר"חפחד יצחק - ראש השנה מאמר כב
יט ע"א05 ימים אלו אסורים בתענית לפניהם ולאחריהםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמט
יט ע"א07 שבתות וימים טובים הם אסורים לפניהם ולאחריהם מותריםפורים בציון עמ' קכט
יט ע"א09 הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק הללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוקדברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא ד
יט ע"א10 דברי תורה אין צריכין חיזוקאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יט
יט ע"א10 דברי תורה אינן צריכין חיזוקפני חיים (פלג'י) עמ' רנב ע"ב
יט ע"א11 דברי חכמים צריכים חיזוקפרדס המלך (תשסט) אות תרכז
יט ע"א11 דברי חכמים צריכין חיזוק יותר משל תורהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסו
יט ע"א11 עשו חיזוק לדבריהםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
יט ע"א13 תענית גדליה הוי דברי קבלהמקראי קדש (תשנג) עמ' שנח
יט ע"א14 דברי קבלה כדברי תורה דמודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' יג
יט ע"א14 דברי קבלה כדברי תורה דמיערבי נחל (תשסד) עמ' תרמט
יט ע"א14 דברי קבלה כדברי תורהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצא
יט ע"א14 דברי קבלה כדברי תורהישא מדברותיך - מגילה עמ' נה, רל
יט ע"א14 דברי קבלה כדברי תורהצמח צדקה עה"ת עמ' קכב
יט ע"א14 הצומות דברי קבלהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעח
יט ע"א16 בעשרים ותמניא ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון מאורייתא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שצד
יט ע"א16 בעשרים ותמניא ביה אחת בשורתא טבתא ליהודאי וכו' וביטלום ואותו היום עשאוהו יום טובבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנו
יט ע"א17 ליהודאי דלא יעידון מן דאורייתאמנחת קנאות עמ' קלז
יט ע"א17 פעם אחת גזרה מלכות גזירה על ישראל וכו' הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא וכו' אמרה להם בואו והפגינו בלילה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *פח
יט ע"א17 פעם אחת גזרה מלכות גזירה על ישראל וכו' הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא וכו' אמרה להם בואו והפגינו בלילה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקנד
יט ע"א17 שגזרה מלכות שלא יעסקו בתורהישראל קדושים עמ' 93 {גזרו על שלוש מצוות שמיוחדות לישראל}
יט ע"א18 גזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתותאז שמח עמ' תמא
יט ע"א18 ובאו לבטל אלו ג' מצותנתיבות יצחק ח"ג עמ' רנג
יט ע"א18 מלכות הרשעה גזרה שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קה
יט ע"א20 נטלו עצה ממטרוניתא וכו'אור חדש על ציון דף צו ע"ב, קא ע"א-ע"ב, קב ע"א-ע"ב
יט ע"א22 אמרה להם בואו והפגינו בלילהגדולי מוסר עמ' עד
יט ע"א22 באו והפגינו בלילה אי שמים לא אחים אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולמה נשתנינו מכל אומה ולשוןהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נד
יט ע"א22 בואו והפגינו בלילה, מהרש"אודע מה שתשיב סי' כג
יט ע"א22 צאו והפגינו בלילהשער ראובן עמ' טו {יש לנהוג כך מול סירוב ממשלת המנדט להתיר עליית יהודים - להתפלל לה'}, רנז {ממשלת המנדט אסרה אפילו להפגין}
יט ע"א22 צאו והפגינו בלילה וכו' אב אחד לכולנואור יהל ח"א עמ' קיז {חובה לגמול חסד כי ישראל הם אחינו ובני אב אחד}
יט ע"א23 אי שמים לא אחיכם אנחנו לא בני אב אחד וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 127
יט ע"א23 אי שמים לא אחים אנחנויריעות שלמה (אוזאן) פ' תזריע
יט ע"א23 אמרו אי שמים לא אחיכם אנחנו וכו' מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1707
יט ע"א23 הלכו והפגינו בלילה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) עמ' שח {צריך להפגין מול סירוב ממשלת המנדט להתיר עליית יהודים}
יט ע"א24 לא אחיכם אנחנו וכו' מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזרות קשותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 268
יט ע"א24 לא אחיכם אנחנו וכו' מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 613
יט ע"א24 לא אחיכם אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולא בני אם אחת אנחנושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 261 {דומה למה שאמרו לאדום "כה אמר אחיך ישראל"}
יט ע"א25 מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשותדעת תורה בראשית עמ' קסד
יט ע"א28 אי ס"ד בטלה מגילת תענית קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 174
יט ע"א רש"י - שלא יצטרכו לנתק עצמן מן התורהרנת יצחק תענית עמ' קל
יט ע"א רש"י ד"ה ראש חדש - מועד דאורייתאחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
יט ע"ב03 מחלוקת האם הימים במגילת תענית אסורים כשאין ביהמ"ק קייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 173
יט ע"ב04 בזמן שביהמ"ק קיים אסורין ששמחה היא להם, אין ביהמ"ק קיים מותרין שאבל היא להםדברי יואל מועדים ח"ד דף תנה ע"ב
יט ע"ב07 בטלה מגילת תענית חנוכה לא בטלהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 80
יט ע"ב07 הלכתא בטלה מג"ת והלכתא לא בטלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' סז
יט ע"ב07 הלכתא בטלה מג"ת וכו' חנוכה ופורים לא בטלודברי יואל מועדים ח"ד דף תנה ע"ב
יט ע"ב07 והלכתא בטלי והלכתא לא בטלידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריד
יט ע"ב07 מגילת תענית בטלה אבל חנוכה ופורים לא בטלהנחלה לישראל (תשעא) עמ' כו
יט ע"ב07 מגילת תענית בטלה חוץ מחנוכה ופוריםעקבי אבירים (תשסה) עמ' עד, ריח
יט ע"ב09 לגבי חנוכה ופורים לא בטלה מגילת תעניתאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' עה
יט ע"ב11 כיון דנפקי להו וכו' תיקלקל ר"ה וכו' זימנין מלא וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 189
יט ע"ב13 מימות עזרא ואילך וכו'בני ישחק דף קלב ע"ג
יט ע"ב13 מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעברשער המלך (תשנז) עמ' לב
יט ע"ב13 מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעוברפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שמט
יט ע"ב13 מימות עזרא ואילך לא מצעו אלול מעוברלבושי בדים סעיף רפב
יט ע"ב13 מימות עזרא לא מצינו אלול מעובר וכו' אדר הסמור לניסן לעולם חסרדעת קדושים (תשנ) עמ' צו
יט ע"ב13 מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברחנן אלקים עמ' קצח, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטו, קכו
יט ע"ב13 מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
יט ע"ב13 מימות עזרא לא מצעו אלול מעוברמשיב טענה עמ' 169, 173, משיב צדק סי' ה (עמ' 5)
יט ע"ב13 מימות עזרא לא עשו אלול מעוברמכמני עוזיאל עמ' שח
יט ע"ב14 אין מעברין את אלולאגרא דכלה ח"א עמ' תנח
יט ע"ב14 לא מצינו אלול מעוברדורש טוב עמ' 85
יט ע"ב16 מוטב תיקלקל ר"ה ולא יתקלקלו המועדותס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 59)
יט ע"ב21 אדר ראשון ואדר שניימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רל
יט ע"ב27 דכו"ע מצוות הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון וכו', ורש"י ותוס'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 358
יט ע"ב29 כמה ימים חודש העיבוראחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ו
יט ע"ב29 כמה עיבור השנה כו' ורש"י ותוס'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רטז, רנ
יט ע"ב32 אדר הסמוך לניסן רצו עשוהו מלאקרן פני משה ח"א עמ' קט
יט ע"ב32 עיבור רצו כ"ט רצו למ"דתורת מנחם ח"ג עמ' 290
יט ע"ב36 העיד ר' סימאי משום חגי זכריהמשיב טענה עמ' 212
יט ע"ב38 שני אדרים שאם רצו לעשותן מלאיםס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 66)
יט ע"ב43 אדר הסמוך לניסן לעולם חסראור חדש (הרטמן) פ"ג אות 240, פ"ד אות 237
יט ע"ב43 אדר הסמוך לניסן לעולם חסרדבר טוב עמ' סג
יט ע"ב43 אדר הסמוך לניסן לעולם חסרחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמז, שצו
יט ע"ב רש"י ד"ה הא איצטרךס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 52)
יט ע"ב רש"י ד"ה וחכמים מטהרים - מטומאת כלי מתכותבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
יט ע"ב רש"י ד"ה וחכמיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תס
יט ע"ב תוס' ד"ה אדרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנט
יט ע"ב תוס' ד"ה מימות עזרא - דאותו ר"ה מיום ב' נחשבטירת כסף דף רצא ע"ג
יט ע"ב תוס' ד"ה מימות עזרארנת יצחק משלי עמ' שמז
כ ע"א02 דמצוה לקדש על הראייהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 38, 44)
כ ע"א02 קידוש החדש בראיה תליא מילתאבני יששכר ח"ב דף סה ע"ב
כ ע"א03 א"ר נחמן אף אנן נמי תנינא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפא
כ ע"א07 אדר הסמוך לניסן א' מלא וא' חסריערי עם דבשי ח"ב עמ' עח
כ ע"א18 כי אתא עולא אמר עברוה לאלולכתנות אור (תשעג) פ' נצבים וילך (ראש השנה) אות ד
כ ע"א18 כי אתא עולא אמר עברונהו לאלולכתנות אור עמ' תטו
כ ע"א18 כי אתא עולאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלג
כ ע"א19 ידעי חברין בבלאי מאי טיבותא עבדינן בהדייהו משום ירקא ומשום מתיאכתר תורה (תשסז) עמ' שיא {דמעברינן שלא יחול ראש השנה באד"ו}
כ ע"א19 ידעין חברין בבלאי מאי טיבותא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 276, 274
כ ע"א19 ידעין חברין בבלאי מאי טיבותא עבדינן בהדייהוהישר והטוב (תשסג) עמ' תצו
כ ע"א19 עברוה לאלול וכו' ת"ל החודש הזהמשיב טענה עמ' 168, 203
כ ע"א20 מעברין החודש משום ירקאברכת השיר (צינץ) עמ' פג
כ ע"א20 מעברין את החודש לצורךאמרות ה' השלם ח"א עמ' עח {לפעמים יש לבי"ד לעבר ולחסר אפי' מה שכנגד המאורות ולכן כתוב "מארת" חסר}
כ ע"א20 מפני ירקא ומפני מתיאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכז הערה 105 {יוה"כ נדחה}
כ ע"א20 משום ירקיא או מתיאאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
כ ע"א20 משום מתיאהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ח
כ ע"א20 ר' אחא בר חנינא אמר משום מתיאערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 272
כ ע"א21 שלא יהיו שבת ויוה"כ סמוכיםיחי המלך עמ' ד
כ ע"א21 תרי שבי אהדדידמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק ה
כ ע"א24 מאן דאמר משום ירקיא מעברינןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
כ ע"א27 איני והתני רבה בר שמואלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 57)
כ ע"א27 לדידן חביל לן עלמאמשיב צדק סי' יב (עמ' 9), משיב טענה עמ' 178
כ ע"א29 אין מעברין את החודש לצורךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלב
כ ע"א29 החדש הזה כזה ראה וקדשמהר"ם שיק שמות עמ' לה
כ ע"א29 החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכ
כ ע"א29 החודש הזה וכו' כזה ראה וקדשפרי צדיק מקץ אות יב, פרשת החודש אות א, ר"ח סיון אות ה, ר"ח אב אות ב
כ ע"א29 החודש הזה וכו' כזה ראה וקדש, ורש"ייחי המלך עמ' ד
כ ע"א29 החודש הזה לכם כזה ראה וקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פג {ממקרא זה למדו גם ענין עיבור השנה, דענין העיבור בלבנה הוא כמו קידוש החודש}
כ ע"א29 החודש הזה לכם כזה ראה וקדשדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קנח
כ ע"א29 החודש הזה לכם כזה ראה וקדשדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קנד
כ ע"א29 החודש הזה לכם כזה ראה וקדשדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצא עמ' קמט, דרוש רה עמ' רד, דרוש רס עמ' תד
כ ע"א29 החודש הזה לכם כזה ראה וקדשלחמי תודה דף צד ע"ב
כ ע"א29 החודש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רב
כ ע"א29 החודש הזה לכם, ותוס' (בעמוד ב) ד"ה חצותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמח
כ ע"א29 כזה ראה וקדשדרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
כ ע"א29 כזה ראה וקדשאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' סב, סה
כ ע"א29 כזה ראה וקדשאמרי אש (טאוב) עמ' שפט, תלג
כ ע"א29 כזה ראה וקדשבישורון מלך ח"א עמ' רמ
כ ע"א29 כזה ראה וקדשבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פב אות ג
כ ע"א29 כזה ראה וקדשדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קסח
כ ע"א29 כזה ראה וקדשדגל מחנה יהודה עמ' צז
כ ע"א29 כזה ראה וקדשדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120, 2124
כ ע"א29 כזה ראה וקדשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכה
כ ע"א29 כזה ראה וקדשמנחת קנאות עמ' יב
כ ע"א29 כזה ראה וקדשמנחת קנאות עמ' צה
כ ע"א29 כזה ראה וקדשצמח צדקה עה"ת עמ' כג
כ ע"א29 כזה ראה וקדשצפנת פענח (תשסו) עמ' קמא
כ ע"א29 כזה ראה וקדשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כ ע"א29 כזה ראה וקדשתורת מנחם חי"ג עמ' 201, חי"ט עמ' 330, חכ"ג עמ' 203 {הראהו לבנה בחידושה}
כ ע"א29 כזה ראה וקדשתורת מנחם חלק ס עמ' 183
כ ע"א29 כזה ראה וקדשתורת מנחם חמ"ט עמ' 83
כ ע"א29 כזה ראה וקדשתורת מנחם חנ"ו עמ' 194
כ ע"א32 ב"ד מאיימין על עדות החודשדברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
כ ע"א32 מאיימין על העדיםיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
כ ע"א32 מאיימין על העדים להעידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלד
כ ע"א32 מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנופרי צדיק פ' החודש אות ו, ר"ח אייר אות ב, אמור אות ג
כ ע"א32 מאיימין על העדים על החודש כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט, רעה
כ ע"א32 מאיימין על העדים על החודש שנראה בזמנומשך חכמה במדבר פ' ט פס' א-ב
כ ע"א32 מאיימין על העדים על החודש שנראה ממנואמרי נועם (מועדים) סי' י לחנוכה [מבן המחבר]
כ ע"א32 מאיימין על העדים על החודש+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסב
כ ע"א32 מאיימין על העדיםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ב
כ ע"א32 מאיימין על עדי החודש וכו' לעברו, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנא
כ ע"א32 מאיימיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח {הא סהדי שקרי נינהו}
כ ע"א32 על החודש שנראה בזמנו לעברועטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
כ ע"א34 שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצא
כ ע"א35 ב"ד מאיימין על עדות החודש שיאמרו ראינוהו אף על פי שלא ראו אותודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמה
כ ע"א35 בית דין מאיימין על עדות החודש שיאמרו ראינוהו אף על פי שלא ראו אותודברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח {ובלבד שלא יהיה מחזי כשיקרא}
כ ע"א35 מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו, אע"פ שלא ראוהו וכו' לא מיחזי כשיקראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 544
כ ע"א36 ואע"פ שלא ראוהו יאמרו ראינותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נח
כ ע"א41 אין מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו, מאי טעמא, מיחזי כשיקראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 568
כ ע"א רז"ה ה ע"א בדפי הרי"ףדברי שאול שמות עמ' קמג
כ ע"א רש"י - מת ביו"ט של ר"המשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שט
כ ע"ב01 אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולא גולהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קה ע"ב וע"ד
כ ע"ב01 אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולה גולהמשיב צדק סי' ה (עמ' 5)
כ ע"ב04 דתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות וכו'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1171, 1168
כ ע"ב04 הא מילתא דתניא בסוד העבורס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, ג (עמ' 95)
כ ע"ב04 נולד קודם חצותיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
כ ע"ב04 נולד קודם חצותדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' עא
כ ע"ב04 נולד קודם חצותפרי צדיק וישב אות ט
כ ע"ב04 תניא בסוד העיבור נולד קודם וכו'דברי דוד (טשורטקוב) עמ' לג
כ ע"ב08 צריך להיות בראש חודש לילה ויומו עמודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רעג, רעד
כ ע"ב08 צריך שיהא הלילה והיום מן החדש ורש"ייחי המלך עמ' ד
כ ע"ב08 צריך שיהא לילה ויום מן החדשכוזרי מאמר ב סי' כ
כ ע"ב08 צריך שיהא לילה ויום מן החדששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לו
כ ע"ב10 אם נולד הלבנה קודם חצות היום בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רעב
כ ע"ב10 נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 504-502
כ ע"ב10 נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כג, קצח
כ ע"ב10 נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמהכוזרי מאמר ב סי' כ
כ ע"ב10 נולד קודם חצות בידוע שהוא נראה היום סמוך לשקיעת חמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכב
כ ע"ב10 נולד קודם חצות בידוע שנראה קודם לשקיעת החמהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קע
כ ע"ב13 לאכחושי סהדי, ורש"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט, ל
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסא סיהראדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמט
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסא סיהראערבי נחל (תשסד) עמ' תשצט {מהן י"ח שעה אחר המולד}
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסי סיהראאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ג
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"ב
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כ ע"ב14 כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
כ ע"ב14 כ"ד שעותדברי הרב עמ' קכז
כ ע"ב14 כ"ד שעי וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 285
כ ע"ב14 כ"ד שעי מיכסי סיהראמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות כט
כ ע"ב14 כ"ד שעי מיכסי סיהראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפה (רסז) {סוד קידוש החודש ענינו יחוד הלבנה עם החמה והתחלתה לקבל אורו}
כ ע"ב14 כ"ד שעי מיכסי סיהראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפט {רק הפנים שלה הפונה אלינו הם חשוכים, דוגמת עמלק שהוא רק מכסה את הפנים דמלכות}
כ ע"ב14 כ"ד שעי מכסי סיהראאורחות דוד עמ' מג
כ ע"ב14 כ"ד שעי מכסי סיהראימי דוד (תשסז) עמ' קצד
כ ע"ב14 כ"ד שעי מכסי סיהראמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' נח {הירח אינו מאיר קודם המולד}
כ ע"ב14 כ"ד שעי מכסי סיקראמנחת קנאות עמ' נו
כ ע"ב14 מכסי סיהראס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עד
כ ע"ב14 עשרים וארבע שעי מיכסי סיהראפרי צדיק לחנוכה אות א, ר"ח תמוז אות ג
כ ע"ב14 עשרים וארבע שעי מיכסי סיהרארסיסי לילה סי' נג (עמ' 139), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37), משיב טענה עמ' 171
כ ע"ב15 לדידן וכו' לדידהולקוטי שיחות חל"ז עמ' 185
כ ע"ב21 אביי אמר משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנא
כ ע"ב21 משמעות דורשין איכא בינייהואור חדש (הרטמן) פ"א אות 264
כ ע"ב22 חצות לילה איכא בינייהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכא-קכב {ליל אכילת פסח נמשך אחר יום העבר}
כ ע"ב22 חצות לילה איכא בינייהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכב (קמד) {זה מתאים עם המבואר בזוהר דחצות האחרון של לילה יש לו מעלה}
כ ע"ב22 חצות לילה איכא בינייהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסו
כ ע"ב23 כל ספיקא לקמי' שדינןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לא
כ ע"ב רש"י - אין הלבנה מתכסה וכו' אלא שש שעות אחד חרושה מתוך קוטנהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' ערב
כ ע"ב רש"י ד"ה חצותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכג (קמז)
כ ע"ב רש"י ד"ה חצות - מצה דליל הראשון נמשך עם הפסח הנשחט בארבעה עשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכב (קמו) {אע"ג דמצה גם בזמן הזה דאורייתא אע"ג דליכא פסח}
כ ע"ב רש"י ד"ה חצות - מצה דליל הראשון נמשך עם הפסח הנשחט בארבעה עשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכט-רל {י"ל דאכילת הפסח והמצה אין לחשוב ממצוות החג}
כ ע"ב רש"י ד"ה חצות לילה - דאכילת קרבן פסח בלילה נמשך עם הפסח הנשחט בארבעה עשרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמ
כ ע"ב רש"י ד"ה כ"ד שעיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כ ע"ב ר"ח - מצה כל שבעהשירת הפסח אות קצו
כא ע"א01 לוי איקלע ותוס' ד"ה לויאיש מבין ח"א דף כח ע"ג
כא ע"א01 לוי איקלע לבבל בחד סרי בתשרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 178
כא ע"א01 לוי איקלע לבבל בחדסר בתשריאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנד
כא ע"א01 לוי איקלע לבבל ביוה"כ שלהםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיד
כא ע"א01 לוי איקלע לבבל וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' עח
כא ע"א01 לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי אמר בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קלד
כא ע"א01 לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי וכו', ותוס' ד"ה לויאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נה
כא ע"א01 מעשה דלוי איקלע לבבלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
כא ע"א01 תרי ירחי חסירי קלא אית להוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 50)
כא ע"א02 בסים תבשילא דבבלאי ביומא דצומא רבה במערבאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נז, כרך ב ח"א עמ' רמ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רס
כא ע"א02 בסים תבשילא דבבלאימנחת מרדכי עמ' לד
כא ע"א02 בסים תבשליא דבבלאימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
כא ע"א02 בסים תבשילא דבבל בצומא רבאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסד
כא ע"א04 לא שמעתי מפי ב"ד מקודשבני ישחק דף קלב ע"ב
כא ע"א04 לוי לא העיד מפני שלא שמע מקודשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נח
כא ע"א05 היכא דמטו שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנ {אשל אברהם סי' תקצא הוכיח מכאן שביד חכמים לקבוע יו"ט}
כא ע"א05 היכי דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
כא ע"א05 כל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נב
כא ע"א07 גזירה ניסן אטו תשרימשיב צדק סי' לא (עמ' 19)
כא ע"א07 גזרינן ניסן אטו תשריחנן אלקים עמ' קצח
כא ע"א14 רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי זימנא חדא אשתכח כוותיהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכב
כא ע"א14 רבא וכו' יתיב בתעניתא תרי יומאתורת יחיאל בראשית עמ' יט
כא ע"א15 ר"נ יתיב בתעניתא אתא ההוא גברא א"ל למחריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטז
כא ע"א18 דם תהא אחריתואור זרוע לצדיק עמ' 32
כא ע"א18 דם תהא אחריתוהישר והטוב (תשסג) עמ' שפא
כא ע"א19 קלים היו רודפינוחנן אלקים עמ' קה {ששמע מפי בי"ד מקודש}
כא ע"א20 כד חזית דמשכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברוה להאי שתאדברי יואל מועדים ח"ד דף רמא ע"א
כא ע"א20 כד חזית דמשכה תקופות טבת תקופת ניסן עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא, שנאמר שמור את חודש האביב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכא
כא ע"א20 כד חזית דמשכה תקופות טבת תקופת ניסן עד שיתסר בניסן, רש"י - - ומתחיל תקופות ניסן בי"ו בניסןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכא
כא ע"א20 כד חזית דמשכה תקופת טבת עברה לשתאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
כא ע"א20 כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתאמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מא, במדבר פ' כח פס' כג
כא ע"א20 כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתאכוזרי מאמר ד סי' כט
כא ע"א20 כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתאלקוטי שיחות חט"ז עמ' 97, חכ"ב עמ' 232
כא ע"א20 כי חזית וכו'ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
כא ע"א20 כי חזית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 279, 281
כא ע"א20 אם תקופת טבת מגיעה לט"ז ניסן מעברים את השנה, ורש"י - ט"ו לחודש לא נחשב תחילת החודשפרפרת התורה עמ' שפח, תקסה
כא ע"א21 דמשכה תקופת טבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רא
כא ע"א21 משכה תקופת טבת עד ט"ז בניסן עבריה לההיא שתאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עא
כא ע"א22 דכתיב שמור את חודש האביבברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כ
כא ע"א23 שמור אביב וכו' שיהא בחדש ניסןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכא
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק לט
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכ
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 94
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמד
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןמשך חכמה במדבר פ' ט פס' ז
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תח
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהיה בחדש ניסןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנב, תלו, תמ, תמד, תנד, תצז
כא ע"א23 שמור אביב של תקופה שיהיה בחודש ניסןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פא
כא ע"א23 שמור אביב של תקופהמאיר נתיבות ח"א עמ' רעה
כא ע"א23 שמור אביב של תקופהחיי נפש על ההגדה עמ' רי
כא ע"א23 שמור את חדש האביב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
כא ע"א23 שמור את חדש האביב שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןויגד יעקב עמ' תקמז, תקמט
כא ע"א23 שמור את חודש האביבאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות א, סדרות סי' טז אות ד
כא ע"א23 שמור את תקופת ניסן שיהיה בחודש האביבערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קלו
כא ע"א24 התקופה דוקא בניסןפירוש המכבי דברים עמ' סג
כא ע"א25 אתון דלא ידעיתו בקביעא דירחא כי חזיתו סיהרא דמשלים ליומא בעירו חמיראלחם רב על סדור התפילה אות כח
כא ע"א25 אתון דלא ידעתון בקביעא דירחא וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' עז-עח
כא ע"א26 כד חמיתו סיהרא דמישלם ליומא בעירו חמראאגרא דכלה ח"ב עמ' קצד
כא ע"א26 כד חמיתו סיהרא וכו' בעירו חמיראבני יששכר ח"א דף קיב ע"ב
כא ע"א רש"י ד"ה ולא תחושס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ה
כא ע"א תוס' ד"ה כיס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
כא ע"א תוס' ד"ה לוי - מעשה בחזקיה שעיבר את השנה מפני הטומאה וביקש רחמים וכו' שאין מעברין אלא אדר והוא עיבר ניסן בניסןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שיח
כא ע"א תוס' ד"ה לוימבשר טוב - חנוכה עמ' שא
כא ע"א תוס' ד"ה לוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכא
כא ע"א תוס' ד"ה לויס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 39, 55, 67)
כא ע"א תוס' ד"ה לויאגרות הראיה ח"ד עז
כא ע"א תוס' ד"ה לויאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמא, רנד
כא ע"א תוס' ד"ה לוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכא
כא ע"א תוס' ד"ה לויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלב
כא ע"ב01 מחללין את השבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כח
כא ע"ב01 מחללין שבת לעדות החודשציץ השדה - שדי יער עמ' א
כא ע"ב01 עדים מחללים שבתערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
כא ע"ב01 מחללין שבת לקביעת המועדותציץ השדה ח"ד עמ' רמט
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרידברי יואל מועדים ח"ד דף שנד ע"א
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין את השבתאוצר הכבוד
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין את השבתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צה
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
כא ע"ב02 שבהן שלוחין יוצאין ובהם מתקנים את המועדים, ורש"יערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
כא ע"ב02 שבהן שלוחין יוצאין וכו' על כולן יוצאין מבערב וכו' ואי אתה מחלל שיתקיימוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
כא ע"ב05 על שני חדשים ותו לא והתנן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
כא ע"ב09 על ניסן ועל תשרי עד שישמעו מפי בית דין 'מקודש'אמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
כא ע"ב15 חילול שבת הותר לעדים ולא לשלוחיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
כא ע"ב18 משחרב בית המקדש וכו' התקינו שלא יהיו מחלליןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 44)
כא ע"ב20 התקינו שלא יהיו מחללין אלא על ניסן ותשריגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צו
כא ע"ב21 בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל מחללין וכו' וכולן ניתנו למשה חסר אחדשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קיב, מס' פסחים אות קח, קל, רפג, מס' שבועות אות קט, קנה בהגה"ה, ריז בהגה"ה ב', רכד, מס' תענית אות קא
כא ע"ב21 בין שנראה בעליל ובין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צו
כא ע"ב21 בין שנראה בעליל וכו' מאי משמע דהאי בעליל לישנא דמיגלי הוא וכו' בעליל לארץ מזוקק שבעתייםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קסט {הקב"ה ברא את העולם זכה ובהירה, אך מכיון שהאדם חטא נגזרה מיתה בעולם ונתערב העולם טוב ורע ביחד}
כא ע"ב21 בין שנראה בעלילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיב
כא ע"ב21 בין שנראה בעלילנטריקן (תשעד) עמ' צו
כא ע"ב21 נראה בעלילאגרא דכלה ח"ב עמ' לא
כא ע"ב25 עיכב ר"ע ארבעים זוגות עדים בלודודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסב
כא ע"ב26 מכשילן לעתיד לבאדברי חנינא - רפואה עמ' קנח
כא ע"ב26 נמצאת מכשילן לעת"לדברי חנינא - ת"ת עמ' קה
כא ע"ב27 בעליל לישנא דגלויי דכתיב בעליל לארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עד {הפסוק מדבר על תורה שבכתב שהוא גלוי}
כא ע"ב27 מאי משמע דהאי עליל לישנא דמיגלי הוא וכו' אמר קרא אמרות ה' וכו' כסף צרוף בעליל לארץ וגו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 525-524
כא ע"ב27 עליל לשנא דמגלי הואמחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 79)
כא ע"ב29 אמרות ה' אמרות וכו'חוט של חסד (תרכה) דף עג ע"ב
כא ע"ב29 אמרות ה' וכו' נ' שערי בינה נבראו וכו' יצתה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמתמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקלו
כא ע"ב30 חד אמר חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדתורה בציון עמ' רנז
כא ע"ב30 חד אמר חמשים שערי בינה וכו' ביקש קהלתלבני ישראל (הישן) דרוש יב
כא ע"ב30 חד אמר נ' שערי בינה נבראו וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ב
כא ע"ב30 נחלקו רב ושמואל אם זכה שלמה להבין חכמת התורה כמשה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קמה
כא ע"ב30 רב ושמואל אמרי חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות א
כא ע"ב30 רב ושמואל וכו' ולא קם נביא עוד וגו'תפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סו, סז
כא ע"ב30 רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה וכו' ולא קם נביא עוד בישראל כמשהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמח, קנו
כא ע"ב30 רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה וכו' ולא קם נביא עוד בישראל כמשהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפה
כא ע"ב30 רב ושמואל חד אמר נ' שערי בינה נבראו בעולם כו' ביקש קהלת להיות כמשה כו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סז
כא ע"ב31 ארבעים ותשעה שערים נגלו למשה רבנותורה בציון עמ' שנח {בסיני}
כא ע"ב31 וכולם ניתנו למשה חסר אחדדרך ה' השלם עמ' רכב - מראה דרך
כא ע"ב31 וכולם ניתנו למשה חסר אחתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רח
כא ע"ב31 וכולן ניתנו למשה חסר אחדדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נב
כא ע"ב31 וכולן ניתנו למשה חסר אחדשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נו
כא ע"ב31 וכולן ניתנו למשה חסר אחדברכת טוב עמ' תלז
כא ע"ב31 וכולן ניתנו למשה חסר אחתרב שלום (אדלר) עמ' שי
כא ע"ב31 זכה לחמישים שערי בינה חסר אחדנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ד
כא ע"ב31 חמישים שע"ב נבראו בעולם וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 307
כא ע"ב31 חמישים שע"ב נבראו בעולםס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 83
כא ע"ב31 חמישים שע"ב נבראו בעולםתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קמד
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה כו' חסר אחדס' ג' תמוז תשנד עמ' קעה, קפא
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם השיג משה וגו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קפט
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחד ותחסרהו מעט מאלקיםקרן לדוד דברים עמ' רמ
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יז
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדדרשות באר יצחק עמ' קיט, קנג, קסד, קעא, רנ
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' לה, רלא
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא, תתכז הערה 91
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלילה כיום יאיר (באום) עמ' 115, 121, 342
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד כו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 115,110
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ג
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשבילי פנחס עמ' ש
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתורת מהרי"ם ויקרא עמ' ג
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתורת מנחם חכ"ז עמ' 277
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחד וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ז, קנד
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאוצר הכבוד
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 268
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' י
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםהשיר והשבח ח"ב עמ' קפה
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פח, רלז
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קטו, ריב, תקמד, תקמט
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד, שפט, תסט
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםתורת מנחם חי"ד עמ' 88, חט"ז עמ' 279
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו העולם וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 206
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו וכולן ניתנו למשה חסר אחדפניני שבח עמ' קפא
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראומחיר יין (תשעט) עמ' פז
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שלג
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נמסרו למשה חסר אחדפנים יפות על תהלים עמ' לא
כא ע"ב31 חמישים שערי בינהישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פד {הם דברי חפץ}
כא ע"ב31 חמשים שע"ב נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ משער החמשיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סו
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה כו' חסר אחתתורת מנחם חמ"ו עמ' 379
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםאמרי קדוש (תשסא) עמ' כ {ומשה זכה לכולם}
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםמי השלוח (מישור) ח"א עמ' ק
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' קסד
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כה, עג
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה וכו'מצור דבש עמ' פא
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדלדור ולדורות ח"א עמ' שצה
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדלחם רב על סדור התפילה אות תלה
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדשם דרך ויקרא עמ' שכג
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדמפעלות אלקים (תשנג) עמ' קצו
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חסר אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קנב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חוץ מאחדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסא ע"א
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חוץ מאחדקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ק
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 118,117
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשבילי פנחס (תשעג) עמ' קמב, רעב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות יט, ויחי אות י, במדבר אות יט, חוקת אות ז, ואתחנן אות יב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כ
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ל, פ, קנד, קסד, רמד, שח
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 528, 531, 577-578, פ"א אות 618, פ"ו אות 304, פ"ז אות 171
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמ
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קט
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רכב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שה ד"ה אי
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"א, קמ ע"ג
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדעטרת ישועה (תשסד) אות סד לשבועות
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קכז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכו
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתהלה לדוד (והרמן) פרק ח פסוק ה הערה ה, פרק סג פסוק יא הערה מא, פרק קכא פסוק א הערה ב, י"ג עיקרים אות לו
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קמב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחדתפארת צבי בראשית עמ' תשנב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחדתפארת צבי בראשית עמ' שצא
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכלם נמסרו למשה חוץ מאחד שנאמר "ותחסרהו מעט מאלקים"שירי משכיל כלל א פרט ט
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק ד, פרק ל פסוק ה
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםברכת טוב עמ' קעא, רלג, רנג, שסה, שפב, תלז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםזכרון אליעזר עמ' ג
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 307 {הרמב"ן פירש שהם כוללים את חכמות הטבע}
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם+מי השלוח (תשסז) ח"א דף ק
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכא
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסז, רסד
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמח
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ב, רסב
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יח
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלו, שטז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםתורת העולה ח"א פרק ו, ז, ח"ג פרק לג, נד
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מט, קט
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו וכולם נתנו למשה חסר אחדבת עין (תשסז) עמ' קכח, קפו, רא, רט
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו וכולן נתנו למשה חסר אחדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצח
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפג
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נמסרו למשהאיתן האזרחי עמ' שכט
כא ע"ב31 כולם ניתנו למשה חסר אחתדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רו {כל החכמות רמוזות בתורה}
כא ע"ב31 כולם ניתנו למשה חסר אחתעירין קדישין השלם עמ' קנ
כא ע"ב31 כולם ניתנו למשה חסר אחתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצד
כא ע"ב31 כולם נמסרו למשה חוץ משער החמשיםאם לבינה (פאפא) עמ' תרכה
כא ע"ב31 כל נ' שערי בינה ניתנה למשה חסר אחתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות לו
כא ע"ב31 למשה נמסרו מ"ט שערי בינהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצא הערה 78
כא ע"ב31 למשה נמסרו נ' שערי בינה חסר א'ברית שלום (תעח) דף סב ע"א
כא ע"ב31 למשה נמסרו נ' שערי בינה חסר א'ברית שלום (תשסח) עמ' שצה
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה הןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק ג
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה וכו'אפיקי ים עמ' רסז
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתן למשהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כז פסוק ב (1)-(2)
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהברכת דוד עמ' סז
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 127
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהפירוש המכבי דברים עמ' תסב
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהפירוש המכבי שמות עמ' רמח-רמט
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה נמסרו למשהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קב, קמז
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה נתגלו למשהזכרון משלי עמ' קל אות תיח
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה נתגלו למשהתשובות ר' איסר יהודה עמ' מו
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינהלב אביגדור עמ' קלז
כא ע"ב31 מ"ט שערים נמסרו למשהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' יג, כא
כא ע"ב31 מ"ט שערים נמסרו למשהמשמיע שלום עמ' יג, כא
כא ע"ב31 מ"ט שערים נמסרו למשהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' ריב
כא ע"ב31 מ"ס שערי בינה נמסרו למשה ושער הנ' לא נמסר לואור לשמים (תשסג) עמ' סו, קצו
כא ע"ב31 מ״ט שערי בינה נמסרו למשהנפש יוסף עמ' רכג
כא ע"ב31 משה השיג מ"ט שעריםשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ב
כא ע"ב31 משה זכה רק לנ' שערים חסר א'תורת יחיאל במדבר עמ' שפג
כא ע"ב31 משה רבינו השיג מ"ט שערי בינהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רסג
כא ע"ב31 משה רבינו השיג מ"ט שעריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיז-שיח {ושאר הנביאים לא יותר ממ"ח}
כא ע"ב31 משה רבינו השיג נ' שערי בינהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' צט ע"ב
כא ע"ב31 משה רבינו השיג רק מ"ט שערי בינהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שכד {ואילו ר' עקיבא זכה לשער הנ' כי הוא נהרג על קידוש ה'}
כא ע"ב31 משה רבינו זכה למ"ט שערי בינהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלט
כא ע"ב31 משה רבינו לא השיג השער החמשיםדברי שאול שמות עמ' כ, קצה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חוץ מא'תפארת ראובן עמ' קכב-קכג
כא ע"ב31 נ' שערי בינהאגרא דכלה ח"א עמ' כא {נמסרו בתורה}
כא ע"ב31 נ' שערי בינה וכו'אור החיים דברים פרק לג פסוק ג
כא ע"ב31 נ' שערי בינה וכו' וכולן נתנו למשה חסר א'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רפח, רצ, שא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה וכו' כולם נתנו למשה חוץ מא'אור יהושע דף קו ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה וכו' ניתנו למשה חסר אחדכתר שם טוב (תשסד) סי' קפז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה וכו' נתנו למשה חסר אחתפרי צדיק תולדות אות א, ויחי אות ד, יתרו אות ו, פ' שקלים אות ד, בהר אות ז, ל"ג בעומר אות ח, שלח אות יב, דברים אות י, ואתחנן אות ג, כי תצא אות טז, וילך אות י, יד, הבדלה, חג סוכות אות ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה וכו' נתנו למשה חסר אחתרסיסי לילה סי' טז (עמ' 19), נב (עמ' 129), תקנת השבין סי' טו (עמ' 161), לקוטי מאמרים עמ' 105, 168
כא ע"ב31 נ' שערי בינה חסר א' נמסרו למשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכג
כא ע"ב31 נ' שערי בינה ירדו לעולם וכו'דרשות שמן רוקח עמ' תז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה כו' וכולם נתנו למשההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' פח, דברים עמ' קמה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראודעת שבת עמ' רנא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםאוהב ישראל דף לד ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםשבילי פנחס (תשעט) עמ' לב, רה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצד ע"א, שמז ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' ע
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו'טוב ירושלים בהקדמה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חוץ מאחדאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' פח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר א'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רו, רי, תפא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכז {דבר זה מרומז בפרשת מטות ושם כתוב "ויקרב משה את משפטן" - האות נ' הוא רבתי לרמז שנתעלמה ממנו שער נ'}
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות טו-יט
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתלחמי תודה דף פה ע"ב, קא ע"ב, קנא ע"א
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר ותחסרהו מעט וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' קס, שס
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםערבי נחל (תשסד) עמ' פג, קא, תקמג, תרי
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חוץ מאחדמאור עינים (תשעה) עמ' שצב, תתז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'דרשות שבט הלוי עמ' לה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדמאור עינים (תשנח) עמ' רלג, שס, תצב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נח, קלט
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדמאור עינים (תשעט) עמ' שצא, תקצג, תתיב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' טו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדתורה בציון עמ' ה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתשמע יעקב (זיידא) עמ' קסא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן לא ניתנו למשה חסר א'שבילי פנחס (תשעב) עמ' שמב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'שבילי פנחס (תשעה) עמ' קלז, קנח, רכד, רנט, רפד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'שבילי פנחס (תשפ) עמ' ת
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'נשמת אדם עמ' כו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'שיחות ר' ראובן עמ' צה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרסט, תרעא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רצא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח, סי' כה לשבועות, סי' א ליום א דסוכות, סי' ו ליום ג דסוכות
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד וכו'עירין קדישין השלם עמ' תכה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםדעת תורה שמות עמ' שנח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות מד בהגה"ה, רפד, שס, עשרה מאמרות אות קס
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצו, תקא, תקיט, תרעח, תרפח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכב, מועדים (תשנט) עמ' קפח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדילקוט עטרת צבי עמ' קעז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלהורות נתן דברים עמ' קצב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלהורות נתן ויקרא עמ' פב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלקוטי שיחות ח"א עמ' 286, חי"ט עמ' 374
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדנזר הקדש ח"א עמ' לז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדנתיב התשובה עמ' נא הערה 32
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדצפנת פענח (תשסו) עמ' קעד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשם יחזקאל עמ' כז, ת, תנב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תט
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשרתי - קונטרס הנרות עמ' נג
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חסר אחד וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רל, תד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חסר אחד כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תד, הוספות לספרי הרה"מ סי' טו (וראה זח"ג רכג, א)
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר א'מגדנות אליעזר עמ' שכח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחדתפארת צבי שמות עמ' רפ, תצא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחרתפארת צבי במדבר עמ' טו, קמו, רלג
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה רבינו, ור"חרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' סה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכלם ניתנו למשה בסיני חסר אחת וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פ"ז דף נו ע"ג; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בשלח דף לט ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לח דף צא ע"א; ארזי לבנון (שסא) דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בהר דף עג ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פ' ב דף קכה ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) דף א ע"ד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וניתנו למשה מ"טדגל מחנה יהודה עמ' רצ
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם ונתנו למשה חסר אחתתורי זהב (תשעג) עמ' קלד, רפד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלד, שב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםאמרי אש (טאוב) עמ' נח, קלו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםדורש טוב עמ' 66
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםדרך ה' השלם עמ' כא - עיונים
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמז
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תנח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנד, תסב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפה, ריג
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קטו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו וכו' וכולם ניתנו למשה לבר מאחדאור השמש (תשסח) עמ' נד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו וכולם ניתנו למשה חוץ מאחדלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עג, פג
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו ונמסרו למשה נ' חסר א' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 53
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראוחקל יצחק (תשסג) עמ' תמח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 228
כא ע"ב31 נ' שערי בינה ניתנו למשה חוץ מאחדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות יד
כא ע"ב31 נ' שערי בינה ניתנו למשה חוץ מאחדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יב אות כח
כא ע"ב31 נ' שערי בינה ניתנו למשה חסר א'ילקוט אוהב ישראל עמ' מה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדאגרת חמודות עמ' 22
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדעמק תפלה (תשסו) עמ' קכב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נמסרו למשה חסר אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' סא, תכה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נמסרו למשהזכרון דברים (תשנט) עמ' כח
כא ע"ב31 נ' שערי בינהביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק ד, פרק ל פסוק ה
כא ע"ב31 נ' שערי בינהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנא
כא ע"ב31 נ' שערי בינהקשוטי כלה (תשסג) עמ' כט, לא, לב, לה, נ
כא ע"ב31 נ' שערי בינהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' פז
כא ע"ב31 נ' שערי בינהתורת חיים (קאסוב) עמ' פד, קעב
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1436
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחרמכתב מאליהו ח"ד עמ' 53
כא ע"ב31 נגלה לו מ"ט פנים ושער נ' לא נגלה לומהר"ם שיק שמות עמ' קסט
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חסר א'זרע קודש - מועדים עמ' צא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו וכולן ניתנו למשה חוץ מאחדקומץ המנחה (צונץ) דרוש מח אות יא, דרוש נ אות א, דרוש קי אות ב
כא ע"ב31 ניתנו למשה רבינו רק מ"ט שערים ולא שער הנ'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רנ, רנח, ת, תמט
כא ע"ב31 נמסרו לו מ"ט שערי בינה ושער החמישים לא ניתן לו וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רנט
כא ע"ב31 שער החמישים לא נגלה לאדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשצב הערה 45, תתנח הערה 39
כא ע"ב31 שער הנ' לא נגלה לשום אדםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלא
כא ע"ב32 ותחסרהו וכו' מזוקק שבעתיים וכו'אפיקי ים עמ' תקנ
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלוהיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קעז
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלוקיםבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ד
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 913
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםיערי עם דבשי ח"ג עמ' י
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצד
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםנחלת צבי (פאליי) עמ' עא, עג
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםרמז הרומז (תשסח) עמ' כב
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםשיחות לספר דברים עמ' ריא
כא ע"ב32 ותחסרהוחכמת התורה בחוקותי עמ' שמח
כא ע"ב32 ותחסרהו מעט מאלקיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 995
כא ע"ב32 חוץ מאחדטוב טעם ויקרא עמ' קלה
כא ע"ב33 ביקש קהלת וכו' בלא התראה וכו' ע"פ שני עדים, ומהרש"א - איך מוכח מהפסוק שצריך התראההכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ו
כא ע"ב33 בקש קהלתדרישה מחיים דף א ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' מ ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהמהר"ם שיק דברים עמ' רמט, רנ
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהמהר"ם שיק ויקרא עמ' קיד
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' ריט
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו' וכתוב יושר דברי אמתשני המאורות (תשסח) עמ' ד
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמז-רמח
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו'אפיקי ים עמ' רסה
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכה, דברים עמ' תתרה
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכז-קכח
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה וכו', מהרש"אלחמי תודה דף עח ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה וכתב יושר דברי אמתחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמ
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלא
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנ
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ולא קם עוד נביא וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות נו
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול כתב יושר דברי אמתפתחי שערים ח"א עמ' מח
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק וא"ל וכתוב יושר דברי אמת וכו'דעת סופר עמ' שמא ע"א
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק וא"ל וכתוב יושר דברי אמתחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רלב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתלחמי תודה דף ג ע"ב, עח ע"ב, קיג ע"א, רג ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף נ ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו ולא קם נביא עוד בישראל כמשהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלב עמ' תיט, דרוש קמב עמ' תעה, ח"ב דרוש קסט עמ' לט, דרוש ער עמ' תנח, דרוש רפא עמ' תקטז
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו כתוב יושר דברי אמת וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' תנג
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה כו' יצאה ב"ק וכתוב יושר דברי אמתנטע שעשועים (תשסה) עמ' יז
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה כו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכ {שלמה הגיע כמעט למעלת משה רבינו}
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהאברהם את ידו ח"ב דף קב ע"ב, קט ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהבית אלהים שער ב עמ' קסה
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהבית ישי - דרשות עמ' לח, רסג
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תד, מועדים עמ' קז
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשההמאור שבתורה (לסין)
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשההר שפר, דרוש
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהילקוט הגרשוני ח"א דף צ
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהמשך חכמה הפטרת ויחי
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קע {א) רצה לדבר בפשוטי התורה בלי משל; ב) שלא יחרב ביהמ"ק שבנה; ג) ביקש לספר סיפורים כבתורה שרמוזים בהם סודות; ד) ביקש ע"י נשיו להוציא ניצו"ק שיהי' התיקון השלם}
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהעיונים במשלי עמ' לח
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהפי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) יב דף קמ ע"ב ודף קמא ע"א
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהפירוש המכבי דברים עמ' תסה
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהצפנת פענח (תשסו) עמ' קח
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהשבח נעורים עמ' קעז
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהתורת יחיאל במדבר עמ' רז
כא ע"ב33 ביקש קהלת למצא דברי חפץ ביקש קהלת להיות במשה, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת 'ולא קם נביא עור בישראל כמשה'כתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב33 ביקש קהלת למצוא דברי חפץ ביקש שלמה להיות כמשהלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שעא
כא ע"ב33 ביקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת להיות כמשה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סא
כא ע"ב33 ביקש קהלת למצוא דברי חפץיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלב
כא ע"ב33 ביקש שלמה וכו'פחד יצחק פסח מאמר סח
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תעד
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול וכו'גבורות שמונים (תשסג) עמ' ס
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול כו'אם לבינה (פאפא) עמ' מו
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרא
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשה יצתה בת קול וכתוב יושר דברי אמתאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ז אות כא
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשהנר ישראל חלק ג דף נה
כא ע"ב33 בקש קהלת כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כח דף נח ע"ד, דרוש נה דף קכג ע"ב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהדבר יום ביומו - ז אב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קע
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'שער התפלה (תשמט) שער שועה פי"ב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו' בנביאים לא קם במלכים קםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קנז ד"ה הנה, עמ' רצג ד"ה ועד"ז
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו' יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתזרע שמשון קהלת אות נד {בקש קהלת לידע מתן שכרן של מצות}
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו' יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם וגו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף רצז ע"ב, שנז ע"א, שס ע"א
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צב ד"ה בקש, עמ' צג ד"ה בקש, עמ' צד ד"ה בקש (א), ד"ה בקש (ב), עמ' צה ד"ה בקש (א), עמ' צו ד"ה בקש (א), ד"ה בקש (ב), עמ' קיא ד"ה ועפי"ז, עמ' קמה ד"ה ועד"ז, ח"ג עמ' תרמג ד"ה והנה, ח"ד עמ' תעה ד"ה ועל פי זה אפשר
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמו
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"א
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' מח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשיח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' מח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה וכו'שמחת הנפש עמ' צג
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצאה ב"ק ואמרה לו וכו'ניבי זהב עמ' תקכח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצאה ב"ק וכתוב דברי אמתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' יח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמתנפש יוסף עמ' נו
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רנח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכו'אש דת (אסאד) עמ' קב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכו'הדרש והעיון דברים מאמר רכב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מט
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קנד אות ד
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' כד
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב ישר דברי אמתפאר יעקב ח"א עמ' רעג, ח"ד עמ' שכז
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קולפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה כו'מכמני אשר עמ' קג
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' יג, רעא, רפא, תכד
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהאשל חיים ח"א עמ' קעג
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהדברי שאול בראשית עמ' א, שמות עמ' רסד, ויקרא עמ' שי, שלו, במדבר עמ' קנו, רמו, דברים עמ' שיג
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהדרשות מהר"ם שיק עמ' יא, קמא, רסג
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהדרשות שמן רוקח עמ' קעח, רסב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשההמדרש והמעשה דברים פרשת וזאת הברכה ח"ב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קע
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהרב שלום (אדלר) עמ' שיד
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהשם ישראל עמ' קב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמו, שטז
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשהאמרי נפתלי ח"א עמ' צא
כא ע"ב33 בקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק ואמרה לו וב' יושר ד' אמת ולא קם נביא עוד כמשהאור גדליהו מועדים דף נד ע"א
כא ע"ב33 בקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מט
כא ע"ב33 בקש קהלת למצוא דברי חפץברכת מועדיך לחיים ח"א דף סב ע"ב [רכב ע"א ד"ה כי]
כא ע"ב33 בקש קהלת למצוא דברי חפץדרשות ר"י מסלוצק עמ' טז
כא ע"ב33 בקש קהלת למצוא וכו' רב ושמואל חולקים וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קכו
כא ע"ב33 בקש קהלת למצוא וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף סב ע"ב (דף רכב ע"א ד"ה כי)
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצתה בת קול ולא קם נביא עוד כמשה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלח
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצאה ב"ק ואמרה ולא קם נביא בישראל עוד כמשהראשון לציון (תשעח) עמ' פז
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצאה ב"ק ואמרה ולא קם נביא בישראל עוד כמשהראשון לציון (תשסח) עמ' נב
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה לא קם נביא כמשהאמרי השכל עמ' 172
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצאתה בת קול וא"ל ולא קםבי חייא ח"ב עמ' שסט
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעז, תכה
כא ע"ב33 ח"א ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת ולא קם עוד כמשה וח"א בנביאים לא קם במלכים קם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ג
כא ע"ב34 וכתוב יושר דברי אמתדרשות הרא"ש דף כג ע"ב דרוש כא
כא ע"ב34 יצאת בת קול וכתוב יושר דברי אמתבני יששכר ח"א מאמרי חודש סיון, מאמר ד אות ג דף קלג ע"ד
כא ע"ב34 יצתה ב"ק ואמרה לו וכתוב יושר ד"א ולא קם וכו'דברי יואל פ' במדבר דף סה ע"א
כא ע"ב34 יצתה ב"ק ואמרה לו וכתוב יושר ד"א ולא קם וכו'דברי יואל פ' בראשית דף מט ע"ב, נ ע"ב, נג ע"ב, נט ע"א, סב ע"א
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה בנביאים לא קם אבל במלכים קםברכת דוד עמ' עד
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות פז
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וכו' במלכים קםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קכט
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד בישראל כמשהפירוש המכבי דברים עמ' תסה
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד וגו' בנביאים לא קם אבל במלכים קםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 411
כא ע"ב35 לא קם נביא בישראל כמשהעולה ליפה סי' יח
כא ע"ב35 לא קם נביא וכו' בנביאים לא קם אבל במלכים קםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"א
כא ע"ב36 אבל במלכים קםמי מרום ח"ט עמ' עא
כא ע"ב36 אבל במלכים קםמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
כא ע"ב36 במלכים קםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 254-255
כא ע"ב36 במלכים קםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סד, עב, קעו
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים קם ומנו שלמהאור התורה (צמח צדק) דברים ח"ה עמ' ב'ב
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קז
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים קם וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' כא דף כ ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכט דף עד ע"ג
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים קםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ז
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים קםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1381, 192
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים קםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קפ
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל במלכים קםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכ, שכ הערה 54
כא ע"ב36 בנביאים לא קם אבל וכו'דרכי חיים דף ה ע"א (קטע ראשון, פתיחת רבנו המאירי למסכת אבות)
כא ע"ב36 בנביאים לא קם במלכים קםתורת אברהם עמ' 136
כא ע"ב36 בנביאים לא קם במלכים קםאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תתפז
כא ע"ב36 בנביאים לא קם במלכים קםפרי צדיק נח אות ט, בא אות א, פ' פרה אות ב, דברים אות ז
כא ע"ב36 בנביאים לא קם במלכים קםציץ השדה ח"ד עמ' קעג
כא ע"ב36 בנביאים לא קם במלכים קםתקנת השבין סי' ב (עמ' 8), טו (עמ' 161), מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), לקוטי מאמרים עמ' 79, דובר צדק עמ' 151
כא ע"ב36 בנביאים לא קם במלכים קםפירוש המכבי דברים עמ' תסג
כא ע"ב36 וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קכו ד"ה ולא
כא ע"ב36 וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכג
כא ע"ב36 לא קם כמשה בנביאים אבל במלכים קםעירין קדישין השלם עמ' תפב
כא ע"ב38 ביקש לדון בלא עדים ובלא התראה ויצתה בת קוללשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"א
כא ע"ב38 ביקש לדון וכו' שלא בעדים וכו' יצתה ב"ק וא"ל וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 108
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון בלא עדים והתראהצדקת הצדיק סי' קצח, רכט, דובר צדק עמ' 115, 151
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון בלי עדים והתראהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצד
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון ברוה"ק בלא עדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סז
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון דינים שבלב בלא עדים והתראה וכו'אמרי השכל עמ' 128
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראהצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריח ע"ב
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סא
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון כו'דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ב דף טו ע"א
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון שלא בעדים ובהתראהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 205
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון שלא בעדים ושלא בהתראהפירוש המכבי דברים עמ' תסו
כא ע"ב38 בקש שלמה לדון בלא עדים יצאת ב"ק וכו'ידו בכל סי' תתע
כא ע"ב38 בקש שלמה לדון בלא עדים יצתה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת על פי שנים עדיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' פ
כא ע"ב38 ביקש שלמה לדון דינין שבלב וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנו
כא ע"ב38 ביקש שלמה לדון דינין שבלב שלא בעדים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ל (קיג) {איך דן שלמה המלך בלא עדים}
כא ע"ב38 ביקש שלמה לדון דינין שבלב שלא בעדים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כח-ל {איך הרג משה רבינו המצרי על פי רוח הקודש}
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינים שבלבמי מרום ח"ח עמ' פט
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינים שבלב וכו' יושר דברי אמת על פי שנים עריםפאר יעקב ח"ד עמ' קעג
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינים שבלב וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קס, שמה
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינין שבלב בלא עדיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכד
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ולא בהתראה יצתה בת קול וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסה
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעא
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רמב
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 167
כא ע"ב38 בקש קהלת לדוןרנת יצחק דברי הימים עמ' קכד, ה' מגילות עמ' שטז
כא ע"ב רש"י ד"ה ארבעיםס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 45)
כא ע"ב רש"י ד"ה חמישיםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעד
כא ע"ב רש"י ד"ה על ניסןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 63)
כא ע"ב רש"י ד"ה שלוחיןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 54)
כא ע"ב רש"י ותוס' ד"ה עלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 63)
כא ע"ב תוס' ד"ה על - רק לעדים על מולד הלבנה הותר חילול שבת ולא לשלוחיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
כא ע"ב מהרש"א - איך מוכח מפסוק על פי שנים עדים שלא לדון בלי התראהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ד
כב ע"א01 עיכבן ר"ע בלודודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיג
כב ע"א04 אב ובנו שראו את החודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלג
כב ע"א04 אב ובנו שראו את החודשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפה (רסז) {הלבנה נקראת חודש}
כב ע"א04 אב ובנו שראו את החודש ילכו וכו' מעשה בר' טובי' הרופא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שלב
כב ע"א04 אב ובנו שראו את החודשבנין שאול עמ' קס
כב ע"א04 אב ובנו שראו את החודשגור אריה שמות פי"ב הערה 23
כב ע"א04 אב ובנו שראו כו' ר"ש אומר וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפח
כב ע"א05 שראו את החודשבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכח
כב ע"א07 אב ובנו וכל הקרובין כשרים לעדות החודשחמודי צבי שמות עמ' ק
כב ע"א07 האב ובנו מעידין עדות החודשתורת מנחם חכ"ב עמ' 158
כב ע"א07 וכל הקרובים כשרים לעדות החודשהשיר והשבח ח"א עמ' שעא
כב ע"א07 ר"ש אומר אב ובנו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח
כב ע"א07 ר"ש אומר וכו' הקרובין כשרין לעדות החודש וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 62
כב ע"א08 מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים אותו ואת עבדו קבלו ואת בנו פסלופתחי שערים ח"ב עמ' רנ
כב ע"א08 מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים הוא ובנו ועבדו משוחרראמרי השכל עמ' 192
כב ע"א08 מעשה של טבי הרופאאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ב
כב ע"א13 מ"ט דר"ש וכו' החודש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכם ורבנן עדות זו תהא מסורה לכםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קמב
כב ע"א14 ויאמר ה' אל משה ואל אהרן וגו' החדש הזה לכם וגו' עדות זו תהא כשרה בכםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלה
כב ע"א15 החודש הזה לכם וכו' מסורה בידכםמקראי קדש (תשנג) עמ' קטז
כב ע"א15 החודש הזה לכם וכו' מסורה בידכםפחד יצחק - ראש השנה מאמר יט
כב ע"א15 החודש הזה לכם וכו' עדות זו תהא מסורה לכםהר המוריה עמ' קצח
כב ע"א15 החדש הזה לכם וכו' עדות זו תהא מסורה לכםשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כד
כב ע"א15 החודש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכם וכו' מסורה לכם וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קלד
כב ע"א15 החודש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכםדובר צדק (זילבר) עמ' רעט
כב ע"א15 החודש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכםצמח צדקה עה"ת עמ' כד
כב ע"א15 החודש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכם, ורש"יחמודי צבי מועדים עמ' שלב, שלג
כב ע"א15 עדות זו תהא כשרה בכם וכו' תהא מסורה לכםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לו ע"ג
כב ע"א16 מצוה זו מסורה לבית דיןדרשות הר"ן (מישור) עמ' סה
כב ע"א16 עדות זה מסורה לכםדברי יואל פ' בא דף שטז ע"ב
כב ע"א16 עדות זו מסורה לכםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות א, ב
כב ע"א16 עדות זו מסורה לכםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 271
כב ע"א16 עדות זו תהא מסורה לכםדורש טוב עמ' 84
כב ע"א16 עדות זו תהא מסורה לכםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 57
כב ע"א16 עדות זו תהא מסורה לכםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו
כב ע"א16 עדות זו תהא מסורה לכם, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסא
כב ע"א16 עדות זו תהיה מסורה לכםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיח
כב ע"א16 עדות זו תהיה מסורה לכםגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 1 {קביעת המועדים תלויה בב"ד הגדול}
כב ע"א16 עיבור החודש מסור לבי"דדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רס
כב ע"א19 ר"י ומעשה ואת אמרת כו'בריכות מים דף קנב ע"א
כב ע"א25 אלו הן הפסולין וכו'דרך ישרה עמ' תנה
כב ע"א25 ואלו הן הפסולין וכו'ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף עח ע"ד [רפט ע"א ד"ה ואפשר]
כב ע"א26 המשחק בקוביאתשבי (תשסה) עמ' רלג שורש קביא
כב ע"א26 הפסולין וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף עח ע"ד (דף רפט ע"א ד"ה ואפשר)
כב ע"א26 משחק בקוביאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות נט
כב ע"א28 כל עדות שאין האשה כשרה להאהבת דוד (חיד"א) עמ' יז ע"א
כב ע"א28 כל עדות שאין האשה כשרה להאהבת דוד (תקנט) דף ז ע"ד {קושיה ממו"ק דף יד וזבחים קב
כב ע"א32 מי שראה את החודש ואינו יכול להלך מוליכין אותו על החמור אפילו במטהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צז
כב ע"א33 מוליכין אותו על החמורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטו
כב ע"א34 ואם צודה להם לוקחין בידן מקלותדברי יואל מועדים ח"ד דף שנה ע"א
כב ע"א36 מחללים את השבת להעיד על החודשיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכד
כב ע"א36 שעל מהלך יום ולילה מחללין את השבתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' מו
כב ע"א39 אם אין מכירין אותו וכו'אור יהושע דף קח ע"א
כב ע"א39 אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידוכתונת פסים (תשמה) פרשת לט ע"ב
כב ע"א39 אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רסט
כב ע"א39 אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' לח עמ' תמא
כב ע"א39 אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר, ותוס' ד"ה חד מי מהימןאיתן האזרחי עמ' תכז
כב ע"א39 אם אינן מכירין אותו משלחין אחר עמו להעידו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רצח
כב ע"א39 אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו וכו' משקלקלו הבייתוסים, ותוס'חכמה ומוסר ח"א עמ' תלז
כב ע"א39 אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' צז
כב ע"א39 אם אין מכירים אותו משלחין אחר להעידויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קב
כב ע"א40 בראשונה היו מקבלין עדות החודש מכל אדםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קס
כב ע"א41 בקלקול שקלקלו בייתוסיןפרי חיים (קנולר) פרשת בא
כב ע"א41 משקלקלו הבייתוסיםטוב ראיה
כב ע"א41 משקלקלו המינין התקינו וכו'קדושת לוי דף קכה ע"ב
כב ע"א41 קלקלו הבייסותיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסו
כב ע"א42 התקינו שלא יהיו מקבלים עדות אלא מן המכיריםמערכי לב (בר שאול) עמ' 92 {מביא את מהרש"א}
כב ע"א רש"י - אהרן ומשה היו חשובי הדורגבורת יצחק שבועות עמ' שמא
כב ע"א רש"י - ואם צודה להם, הבייתוסים והכותים הם היו אורבים להם לעכבם כדי להטעות את חכמיםדברי יואל מועדים ח"ד דף שנה ע"א
כב ע"א רש"י - אם אין בי"ד מכירין את העד אם נאמן וכשר הוא, משלחין בי"ד שבעירו אחר עמו להעיד עליו לפני בי"ד הגדול שמקדשין את החדשדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רסט
כב ע"א תוס' ד"ה ופסלוחמודי צבי מועדים עמ' שלב
כב ע"ב02 מאי אחר זוג אחר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 268
כב ע"ב05 משפט כתיב בי'פחד יצחק פסח מאמר לו עמ' קד {לכן כשקידש משה את החודש ע"פ הדיבור נחשב כבמקום ע"א - סנהדרין טז}
כב ע"ב09 סהדא אחרינא הוה בהדיהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יז
כב ע"ב09 סהדא אחרינא הוה בהדיהשארית יעקב (אלגזי) דף ו ע"א
כב ע"ב09 ר' נהוראי סהדא אחריני הוה בהדיה והא דלא חשיב להו משום כבודו של ר' נהוראיפרדס המלך (תשסט) אות קע
כב ע"ב09 ר' נהוראי סהדא אחריני הוו בהדיהחנן אלקים עמ' קנה
כב ע"ב09 ר' נהוראי סהדא אחריני הוי בהדיהחכמת התורה ויגש עמ' רכב
כב ע"ב09 רבי נהוראי סהדא אחרינא הוי בהדיה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות קמג
כב ע"ב11 משום כבודועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפב
כב ע"ב11 משום כבודו דר' נהוראיחכמת התורה נח עמ' רפב, רצא
כב ע"ב19 כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עח
כב ע"ב19 כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשילב המשפט ח"ב שיעור כב [הלכה]
כב ע"ב19 מילתא דעבידא לאגלויילקוטי שיחות חל"ד עמ' 112
כב ע"ב19 מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשימנות הלוי (תשסב) עמ' [קפג]
כב ע"ב19 מילתא דעבידא לאגלויילקוטי שיחות ח"כ עמ' 104
כב ע"ב19 מילתא דעבידא לגלוינפש הרב עמ' מז {מדוע לא אמרו מצד שעד אחד נאמן באיסורין}
כב ע"ב19 מילתא דעבידא לגלויי לא משקר אינישמבשרת ציון ח"ד עמ' קמא
כב ע"ב19 ע"א נאמן במילתא דעבידא לגלוייחנן אלקים עמ' רמט
כב ע"ב24 ביקשו בייתוסין להטעותפני מלך ויקרא עמ' קס
כב ע"ב24 בקשו בייתוסין להטעות את חכמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנד
כב ע"ב24 פ"א ביקשו בייתוסין לטעות את החכמים שכרו שני בנ"א וכו' ותוס' ד"ה להטעותבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לב, ח"ג עמ' רלה
כב ע"ב24 פ"א בקשו בייתוסין להטעות את חכמים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תעח
כב ע"ב24 פעם א' ביקשו בייתוסים להטעות את חכמים וכו'גיא חזיון ח"א דף ע ע"א
כב ע"ב28 עולה הייתי במעלה אדומים וכו'גיא חזיון (וכסמן) דרוש יג; דברות צבי חלק יד עמ' רפו
כב ע"ב28 עולה הייתי במעלה אדומיםכפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ' ב דף סט ע"ב
כב ע"ב28 עולה הייתי במעלהדברי הרב עמ' לד-לה
כב ע"ב29 לבנה רבוצה בין ב' סלעיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסח
כב ע"ב35 השוכרך יומתח על העמודפנים מסבירות עמ' שפח
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואותחיים וחסד סי' תעב {רומז לאופנים שונים של תיקון המחשבה}
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות וכו'אור יהושע עמ' קח
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 339 (אידיש)
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' פו
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הביתוסים התקינו שיהיו השלוחים יוצאיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלו
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלז
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכח
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאיןגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פא
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחים יוצאיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' רז
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחים יוצאיםמשמיע שלום עמ' רז {רמז לתפלה, שבתחילה היתה באש התלהבות ואח"כ הוצרכו להוציאו בפה}
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואותבני יששכר ח"א דף לז ע"ב, ח"ב דף ד ע"ד
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואותהתורה והעולם ח"ב עמ' יט
כב ע"ב36 בראשונה היו משיאין משואותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצו
כב ע"ב36 היו מדליקים משואות מהר אחד לחברו כדי שידעו בגולה קביעות החודשעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב
כב ע"ב36 משיאין משואותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צז
כב ע"ב36 משיאין משואותאור ישרים (תשסב) עמ' קעב, רכו
כב ע"ב36 משיאין משואותזכות ישראל - עשר קדושות פרק ד אות טו
כב ע"ב36 משיאין משואותזכרון דברים (תשנט) עמ' מא
כב ע"ב36 משיאין משואותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' נ
כב ע"ב36 משקלקלו הכותים התקינו וכו'קדושת לוי דף קכה ע"ב
כב ע"ב36 משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחין יוצאיןדברי יואל מועדים ח"ד דף שיח ע"ב
כב ע"ב36 קלקלו הבייתוסיםדברי הרב עמ' לד
כב ע"ב37 כיצד היו משיאין משואות מביאין כלונסאות של ארז ארוכין וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ו
כב ע"ב39 מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהי' רואה כל הגולה לפניו כמדורת אשדברי יואל מועדים ח"ד דף שנה ע"א
כב ע"ב41 מאין משיאין משואותרוח חיים (חיד"א) עמ' רמב
כב ע"ב41 מאין משיאין משואות וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' תקב
כב ע"ב41 מאין משיאין תשואות וכו'כסא דוד (תקנד) דף קכה ע"ד
כב ע"ב41 ההרים שהיו משיאין עליהםקול ישראל (צעירי אגודת ישראל) שנה ב חוב' ג (כסלו תרפו) עמ' ז-יג
כב ע"ב45 אין משיאין משואותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קנח, תעב, תקלג
כב ע"ב45 אין משיאין משואותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מצורע ה
כב ע"ב טורי אבן ד"ה כי אתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכא
כב ע"ב רש"י - משקלקלו הכותים, והשיאו גם הם משואות שלא בזמן החודשדברי יואל מועדים ח"ד דף שיח ע"ב
כב ע"ב רש"י ד"ה לאורס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 38)
כב ע"ב רש"י ד"ה להטעותלקוטי שיחות חי"ט עמ' 4
כב ע"ב תוס' ד"ה להטעותדרכי שלום (מרגונאטו) דף מט ע"א
כב ע"ב תוס' ד"ה להטעות - ובייתוסין מתאוין שיהא יום א' של פסח בשבת וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שיח ע"ב
כג ע"א12 ד' מיני ארזים הן וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סא
כג ע"א12 ד' מיני ארזים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסב, שסג
כג ע"א12 ד' מיני ארזים כו', ותוס'משנת חיים במדבר עמ' שעו
כג ע"א20 עץ שמן אפרסמא וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ב
כג ע"א20 עץ שמן אפרסמא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמט
כג ע"א25 וצי אדיר וכו' אמר רב זו בורני גדולה וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' ס
כג ע"א25 וצי אדיר לא יעברנו אמר רב זו בורני גדולה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' עב
כג ע"א25 וצי אדיר לא יעברנו אמר רב זו בורני גדולהאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' דש
כג ע"א25 וצי אדיר לא יעברנוחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סה ע"ב {נקרא "אדיר" בגלל כוח התחבולה לגרום לספינה לצוף}
כג ע"א25 ערמונים דולביקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 69 (סי' עז) {ערמון מידת יצחק}
כג ע"א29 ונחית בר אמוראי וקטר אטוני דכיתנא בכסיתא וקטר להו בספינתאשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק י
כג ע"א34 דבי רומאי מסקן כסיתא דבי פרסאי מסקן מרגנייתאפרי צדיק ראה אות י
כג ע"א36 כל שיטה ושיטה שלקחו גוים מירושלים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 97
כג ע"א36 כל שיטה ושיטה שנטלו הגוים מירושליםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 205
כג ע"א36 כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 16
כג ע"א36 כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להשפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק כ
כג ע"א36 כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שלג
כג ע"א36 כל שיטה ושיטה שנטלו עכו"ם מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להנזר הקדש ח"א עמ' רצה
כג ע"א40 הלומד ואינו מלמד - כהדס במדברהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 208
כג ע"א40 הלומד תורה ואינו מלמדהאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
כג ע"א40 כל הלומד תורה ואינה מלמדה דומה להדס וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו מא דף קנח ע"א
כג ע"א40 כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבראזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 204
כג ע"א40 כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדברתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפג הערה 9
כג ע"א40 כל הלומד תורה ואינו מלמדה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צו
כג ע"א40 כל הלומד תורה וכו'תורה וחיים (פלאג'י) אות ל"א (ד"ה הרי)
כג ע"א41 דומה להדס במדבריחל ישראל אבות ח"ד עמ' צו
כג ע"א42 כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמיד חכם דומה להדם במדבר דחביבאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רצז
כג ע"א42 כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמידי חכמים דומה להדס במדבר דחביבאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכו, קעג
כג ע"א44 אוי להם לא"ה שאין להם תקנהחוזה דוד מזמור קיד
כג ע"א44 אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכח ע"ד {לפי זה פירוש הפסוק הוא שה' יכריח את הגוים להביא זהב במקום הנחושת וכו'}
כג ע"א44 אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תטז
כג ע"א44 אוי להם לגוים שאין להם תקנה שנא' תחת הנחושת אביא זהב כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצג
כג ע"א44 אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' יב
כג ע"א44 אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה וכו' ונקיתי דמם לא נקיתימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יג
כג ע"א44 אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמב
כג ע"א44 אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קט
כג ע"א44 אוי להם לעוברי כוכבים שאין להם תקנהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שז, שכו
כג ע"א44 אוי להם לעכו"ם שאין להם תקנה וכו' תחת ר"ע וחבריו מאי מביאיןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שנג
כג ע"א44 אוי להם לעכו"ם שאין להם תקנהרנת יצחק ישעיה עמ' רלט
כג ע"א44 אוי להם לעכו"םכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קיט
כג ע"א44 לגוים אין תקנהאור הרעיון עמ' קכא, שסא
כג ע"א44 עכו"ם אין להם תקנה וכו' תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין וכו' וניקתי דמם לא ניקיתיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קיח
כג ע"א45 תחת הנחושת אביא זהב תחת ר"ע וחבריו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת עקב
כג ע"א45 תחת הנחושת אביא זהב תחת ר"ע וחבריו מי אביאחנן אלקים עמ' רנג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנא
כג ע"א45 תחת הנחושת וכו' אביא כסף וכו' תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רסח
כג ע"א45 תחת הנחושת וכו'ראה חיים ח"א דף קיח ע"א [תב ע"א ד"ה ונראה]
כג ע"א45 תחת הנחושת וכו'ראה חיים חלק א דף קי"ח ע"א (דף תב ע"א ד"ה ונראה)
כג ע"א45 תחת הנחושת ישלמו זהב אבל תחת ר' עקיבא וחבריו מה ישלמושבט מישראל (קרמניץ) פרק מד פסוק יא, פרק עט פסוק י, פרק קלז פסוק ח, פרק קמט פסוק ז
כג ע"א45 תחת הנחשת אביא זהב וכו' תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפ ד"ה ואם, ח"ד עמ' תד ד"ה האלף, ח"ה עמ' תא ד"ה כתיב
כג ע"א45 תחת הנחשת אביא זהב תחת רע"ק וחבריואברהם את ידו ח"ב דף נב ע"ב
כג ע"א45 תחת הנחשת וכו'ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
כג ע"א45 תחת הנחשת וכו'ככר לאדן (תשנ) עמ' קט
כג ע"א46 אין תשלום על הריגת ר"ע וחביריו ומהרש"אדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקעו
כג ע"א46 וניקיתי דמם לא ניקיתיתפלה למשה (בנימין) עמ' קסב {בראשית כל ינקום ה' מאנשי תבל שהיו מצירים לישראל}
כג ע"א46 ועליהם הוא אומר ונקיתי דמם לא נקיתי, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקעד
כג ע"א46 תחת ר' עקיבא וחביריו מאי מביאין וכו'לחמי תודה דף קסג ע"א
כג ע"א46 תחת ר' עקיבא וחבריו מאי מביאיןויאמר מרדכי - דרשות עמ' שיא-שיב
כג ע"א46 תחת ר' עקיבא וחבריו מה הם מביאיןחכמת התורה תולדות עמ' סט
כג ע"א46 תחת ר"ע וחביריו מאי מביאין וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לב
כג ע"א46 תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןיערות דבש ח"א עמ' ריג
כג ע"א46 תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןשביב אור עמ' רעט
כג ע"א46 תחת ר"ע וחביריו מהם הם מביאיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשפו
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין ועליהם נאמר ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שוכן בציוןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קיט
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאיןנחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה ברכות שמים
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאיןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צד ע"א-ע"ב
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו מה מביאין וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קמט
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו, מאי מביאיןנועם אלימלך פרשת בהר דף סו ע"ב
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחבריו מאי מביאיןשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שמב
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחבריו מאי מביאיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 118
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחבריו מאי מביאיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצח
כג ע"א מהרש"א ד"ה שנאמראזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 204
כג ע"א רש"י - לא אנקה מדמם של ישראלאור הרעיון עמ' קכא, שסא
כג ע"א רש"י ד"ה אמר אבייס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 52, 55)
כג ע"א רש"י ד"ה וליעביד ותוס'ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 49)
כג ע"א תוס' ד"ה ארבעהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסב
כג ע"א תוס' ד"ה משום בטולצבא אהרן - שבת תשובה עמ' עז
כג ע"ב05 להך גיסא דא"י הוו קיימאפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
כג ע"ב10 איסתתום דרכי'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלד אות ב
כג ע"ב10 אסתתים להו דרכי, ורש"י - שהולכין דרך עקלתוןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רו
כג ע"ב10 אסתתום דרכיכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 263 {מביא את עמק יהושע, חלק ב, דרוש טז שמפרש ע"פ זה את "ישרו בערבה מסילה"}
כג ע"ב13 חצר גדולה הייתה בירושלים וכו' וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהו רגילין לבאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' יג, מהד' ג סי' מב
כג ע"ב13 חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שפו
כג ע"ב13 חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק שמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכג
כג ע"ב14 בית יעזקנטריקן (תשעד) עמ' קלח {לשון גדר}
כג ע"ב15 וסעודות גדולות היו עושין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עז
כג ע"ב15 וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהיו רגילין לבואשם עולם (תשסו) עמ' נ
כג ע"ב15 וסעודות גדולות עושין להם לעידי ראיה שיהיו רגילין לבואתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רטו
כג ע"ב15 וסעודות גדולות עושין להםפרי צדיק ר"ח כסלו אות א
כג ע"ב15 סעודות גדולות היו עושים להם שם כדי שיהו רגילים לבואאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עו
כג ע"ב17 תקנת רבן גמליאל הזקן שהיו מהלכין אלפים אמה לכל רוחבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קעב ד"ה כמו
כג ע"ב19 אף חכמה הבאה לילדתולדות הגר"א (תשס) עמ' קע
כג ע"ב19 חכמה הבאה ליילדצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קס
כג ע"ב19 חכמה הבאה לילדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסג
כג ע"ב19 חכמהדברי שאול שמות עמ' ט {מילדת}
כג ע"ב28 כדי שלא יהיו העדים נמנעים לבוא וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קעט
כג ע"ב30 כיצד בודקים את העדיםאור יהושע עמ' קט-קי {רומז לעדים על חטאי ישראל בדין לפני ה'}
כג ע"ב30 כיצד בודקין את העדיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעא
כג ע"ב30 כיצד בודקין את העדיםזאת ליעקב דברים עמ' שי
כג ע"ב30 העדיםתפארת משה עמ' עו {לקידוש החודש צריך ב' עדים ולכן נאמר החודש הזה "לכם"}
כג ע"ב32 כיצד ראית את הלבנהדברי הרב עמ' לד
כג ע"ב34 כמה היה גבוה ולאין היה נוטה וכמה היה רחבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה (קנז) {גוף הלבנה נקראת בלשון זכר}
כג ע"ב37 נמצאו דבריהם מכוונים עדותן קיימתתורת אליהו עמ' שכ
כג ע"ב37 נמצאו עדותן מכוונים עדותן קיימתהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' קב
כג ע"ב40 שלא יצאו בפחי נפשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלה
כג ע"ב43 אם אמרו לפני החמה לא אמרו כלום וכו' שנאמר המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכג, קכו
כג ע"ב44 המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיודעת שבת עמ' קסז בהערה
כג ע"ב44 המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיורחמי הרב עמ' עא
כג ע"ב44 מ"ד עושה שלום במרומיואוצר הכבוד
כג ע"ב44 עושה שלום במרומיו מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רלג, ח"ו עמ' מה
כג ע"ב44 עושה שלום במרומיובעקבי יעקב עמ' סב
כג ע"ב45 לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאגרא דכלה ח"ב עמ' קפז
כג ע"ב45 לא ראתה חמה פגימתה של לבנהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כו
כג ע"ב45 לא ראתה חמה פגימתה של לבנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יב
כג ע"ב45 לא ראתה חמה פגםעמק המלך (תשסג) עמ' 759
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימה של לבנהטהרת יו"ט ח"ט עמ' קח {מביא מחולת המחנים סי' ד, שבזמן ליקוי לבנה, החמה אינה רואה אותה כי הארץ ביניהן}
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימותה של לבנהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רטז
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימת הלבנהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכב
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימת קשתתורת יחיאל בראשית עמ' קא
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדברי נפתלי ח"ג עמ' מב
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהמגדנות אליעזר עמ' טז
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תקט
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"א
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאבני השוהם (הורוויץ) דף יא ע"ב
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קנו
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעט
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט {כי הלבנה מתביישת בזה שהיא צריכה לקבל אור מהחמה}
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאש דת (אסאד) עמ' קפז, קצו
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרך חיים (תשלה) עמ' קסט
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1553-1552
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' של ד"ה במדרש
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' כג, נט
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנההדרש והעיון בראשית מאמר י
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהחכמת התורה קדושים עמ' לה
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהחמודי צבי ויקרא עמ' מח
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהחמודי צבי מועדים עמ' תקמט
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' עדר
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהיחי המלך עמ' ג
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלב אריה פרשת שלח אות ה
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף סא ע"א
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלחמי תודה דף קפב ע"א
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' ק, קז, ויקרא עמ' פג, במדבר עמ' לד, קח, דברים עמ' קיז, מועדים עמ' עט, קמו, ליקוטים עמ' נג
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהמאמר הנפש השלם עמ' קצא
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות לג
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהעמודיה שבעה עמ' רמד
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שנג(ה), שנד, תעג [יא]
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהפנים יפות על תהלים עמ' רסה = פנים יפות ויקרא פרק כד פסוק ג {מפני שהיא מתביישת}
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהפניני יחזקאל עמ' רכ, רכה, שסא, שצו, שצז, תלג, תנז
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מ {אומות העולם אין יכולים לטעון שהם מושלים על בני ישראל, מכיון שהחמה מאיר ללבנה כל מאורה}
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהצפנת פענח (תשסו) עמ' צב, צד
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נט
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קלד
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סח
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהתורת איש ח"ב עמ' קסז
כג ע"ב45 מעולם לא ראתה חמה פני קשתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רעג
כג ע"ב45 פגימתה של לבנהמשיבת נפש עמ' ט
כג ע"ב45 פגימתה של לבנהתשבי (תשסה) עמ' רח שורש פגם
כג ע"ב רש"י ד"ה ויעזקהו - סייגו בגדר אבנים סביב סביב כו'אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קנד
כג ע"ב רש"י ד"ה ויעזקהואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קב
כג ע"ב רש"י ד"ה כיצד בודקין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
כג ע"ב רש"י ד"ה כיצדס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37)
כג ע"ב תוס' ד"ה כמה - קשה שירושלים אינה באמצע א"ישפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שסו
כג ע"ב תוס' ד"ה כמהמשיב צדק סי' לא (עמ' 19)
כד ע"א01 ששדי ביה גיראתורת יחיאל בראשית עמ' צט
כד ע"א08 אבל מצטרפין לעדות אחרתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנה
כד ע"א10 אין מעידין עליודברי הרב עמ' לד
כד ע"א10 ראינוהו בעששית אין מעידין עליולב המשפט ח"ב שיעור טו [הלכה]
כד ע"א20 ראב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשהישר והטוב (תשסג) עמ' מד
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודשמהר"ם שיק ויקרא עמ' קיט
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רעז
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קכח
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ל
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשאמרי צדיקים (תשסה) עמ' לח
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשפרי צדיק ר"ח כסלו אות א, מקץ אות יב, בא אות ט, פ' החודש אות א, ו, ר"ח ניסן אות א, שבת הגדול אות י, פסח אות יט, ר"ח סיון אות ב, ר"ח מנחם אב אות א, ב, לט"ו באב אות ו, ראה אות יב
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשקדושת לוי דף נז ע"ב, עו ע"ג, קג ע"ד, קז ע"א, קיב ע"ג
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש שנא' וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסט
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודשגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קמו
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודשדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצו
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלד
כד ע"א20 ראש בית דין היה אומר מקודש והם עונים מקודשבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יד דף קיב
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכו'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעז
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשבינת ישראל (תשסו) דף מט ע"א
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' עא, ר
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עג
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודששבילי פנחס (תשעב) עמ' רסא
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש וכו' אמר קרא אשר תקראו אותם קרי ביה אתם וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכה
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ה
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשגאולת ישראל עמ' יח
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשזרע קודש - מועדים עמ' רעו
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשתפארת צבי במדבר עמ' שנז
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נה
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודשאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעח
כד ע"א20 ראש בית דין אומר מקודשדרשות מהר"ם שיק עמ' תרנז
כד ע"א21 וכל העם עונין אחריו מקודש מקודששיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 565
כד ע"א21 מקודשדברי הרב עמ' מג
כד ע"א22 בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשין אותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלז
כד ע"א22 בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
כד ע"א22 בין שנראה בזמנו וכו'בית אהרן (קריספין) דף כב ע"ג
כד ע"א22 מקודש מקודש כו' דמות צורות לבנה היו לו לר"ג כו' שבהן מראה את ההדיוטות ואמר הכזה ראית או כזהתורת מנחם חמ"ט עמ' 155
כד ע"א22 מקודש מקודשאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קכב
כד ע"א22 אומרים מקודש מקודשאבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' לה
כד ע"א22 מקודש מקודשברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 14
כד ע"א22 ויאמרו מקודש מקודש וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 187
כד ע"א22 כשראו הלבנה מקודש מקודשדרכי אמונה דרך לט
כד ע"א22 מקודש מקודשתורת מנחם חנ"ז עמ' 337
כד ע"א23 ר"א בר צדוק כו' תניא פלימו אומר כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסז, רעז
כד ע"א24 אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קדשוהו שמיםדברי יואל מועדים ח"ד דף שנז ע"א
כד ע"א24 אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קדשוהו שמיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכו
כד ע"א24 אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קידשוהו שמיםבן מלך - שבת עמ' רלד
כד ע"א24 חודש שלא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קידשוהו שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז {גם עכשיו שאין בית דין החדשים מתקדשים בשמים}
כד ע"א24 שלא בזמנו אין מקדשיןברכת שלמה חו"מ עמ' ז [הלכה]
כד ע"א24 שלא בזמנו אין מקדשין אותומאורי שערים עמ' קלט
כד ע"א25 קידשוהו שמיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 100
כד ע"א25 שכבר קדשוהו שמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' שכא
כד ע"א27 וידבר משה את מועדי ה' כו' ראש בי"ד אומר מקודשגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מה
כד ע"א28 מכאן שצריך ראש ב"ד לומר מקודש החודשברית שלום (תעח) דף יא ע"א
כד ע"א28 מכאן שצריך ראש ב"ד לומר מקודש החודשברית שלום (תשסח) עמ' סו
כד ע"א28 מכאן שראש בית דין אומר מקודשדרשות מהר"ם שיק עמ' תקט
כד ע"א30 אשר תקראו אותם אשר תקראו אתם במועדםשם דרך בראשית ח"ב עמ' רכז
כד ע"א30 אשר תקראו אותם אתםקהלת יעקב סוכות עמ' שע
כד ע"א30 אשר תקראו אתם - אתם - ורש"ישיחות לספר ויקרא עמ' רפה
כד ע"א30 אשר תקראו אתם במועדם אל תקראו אותם אלא אתםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קכט
כד ע"א30 אשר תקראו אותם במועדם קרי ביה אתםאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםאור גדליהו מועדים דף כו ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי יז ע"ב
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםשב שמעתתא הקדמה אות ס = ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב עמ' מא
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםתאיר נרי עמ' כה {טעם שהוציאו אותו מפשוטו}
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםנאוה תהלה עמ' רנח, ש
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםנועם אלימלך (תשסא) עמ' רס
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםנועם אלימלך פרשת אמור דף סד ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםניבי זהב עמ' קסא
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםקדושת לוי דף קג ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםשארית מנחם - מאמרים עמ' ריח
כד ע"א31 אל תקרי אותם אלא אתםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' מ, צב
כד ע"א31 אל תקרי אותם אלא אתםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' יז
כד ע"א31 אל תקרי אותם אלא אתםלקוטי שושנים (תשמו) עמ' מג
כד ע"א31 אל תקרי אותם אלא אתם וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שלה
כד ע"א31 אל תקרי אותם אלא אתםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קכ
כד ע"א31 אל תקרי אותם אלא אתםמנחת ישראל עמ' קכד
כד ע"א32 אלה הם מועדי הם יאמרו מועדי מקודש מקודש תרי זימניניבי זהב עמ' קסה
כד ע"א38 שנים אתה מקדשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכב
כד ע"א40 אמר אביי אף אנן נמי תנינא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כד ע"א40 ראוהו ב"ד וכל ישראלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' 219
כד ע"א41 מעובר אין מקודש לאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היה לרבן גמליאלמנחת קנאות עמ' צה
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היו לו לר"ג בטבלא ובכותלגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קמז
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היו לו לר"ג וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצב {ר"ג קיבל את חכמת המולדות והתקופות במסורת ממשה רבינו}
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו שבהן מראה את ההדיוטות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קעג
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כח
כד ע"א43 דמות צורות לבנה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' כ
כד ע"א43 דמות צורות לבנהדברי הרב עמ' מ
כד ע"א43 דמות צורות לבנהטוב טעם שמות עמ' סז
כד ע"א43 דמות צורות לבנהלב חיים חלק ג (סימן צד) דף פ"ז ע"א (ד"ה תשובה)
כד ע"א43 דמות צורות לבנהמבשרת ציון ח"ג עמ' רמד
כד ע"א43 דמות צורות לבנות היה לרבן גמליאלאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קעא
כד ע"א43 דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאלגל עיני ח"ב עמ' נ, קפ
כד ע"א43 דמות צורות לבנות עשה רבן גמליאליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נב
כד ע"א43 דמות צורת הלבנה היה לו לרבן גמליאלאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יח אות א
כד ע"א43 צורות לבנותרבנו בחיי עה"ת ח"ב שמות פרק יב פסוק ב עמ' פח
כד ע"א45 והכתיב לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשייהר המוריה עמ' קו
כד ע"א45 לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיאוצר הכבוד
כד ע"א45 לא תעשון אתי מאי אתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמה
כד ע"א45 ר"ג היכי עביד צורות לבנהחפץ יהונתן שמות פ"כ פסוק כ
כד ע"א45 איסור עשיית צורותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכה
כד ע"א46 לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותןמשך חכמה שמות פ' כ פס' כ {אין איסור לעשות מזבח בדוגמת המזבח של המקדש}
כד ע"א47 בית תבנית היכלמשנת חיים שמות עמ' רכז, שלב, שנב, שסא
כד ע"א47 האיסור לעשות כתבנית המשכןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' סא
כד ע"א47 לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם וכו'ס' חסידים סי' תתקלו
כד ע"א47 לא יעשה אדם בית תבנית היכל וכו' חצר כנגד עזרהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 305, חכ"ו עמ' 176
כד ע"א47 לא יעשה אדם בית תבנית היכל תבנית אולם וכו'ס' חסידים סי' תתקלו
כד ע"א47 לא יעשה אדם בית תבנית היכלאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קעז
כד ע"א47 לא יעשה אדם בית תבנית היכלחנן אלקים עמ' ר
כד ע"א47 לא יעשה אדם וכו'משנת חיים בראשית עמ' קמט
כד ע"א רש"י - מקראי קדש תרי זימני משמעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכה
כד ע"א רש"י ד"ה אבל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנה, קנח
כד ע"א תוס' ד"ה אבלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח
כד ע"א תוס' ד"ה אכסדרה - העולם פרוץ בצד אחדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מא
כד ע"א תוס' ד"ה אכסדרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלח
כד ע"א תוס' ד"ה גירי - אין הקשת נראה בלילהשם יחזקאל עמ' מח
כד ע"א תוס' ד"ה גירימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
כד ע"ב01 ושל שבעה לא יעשהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מז
כד ע"ב03 אף של עץ לא יעשה וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עט
כד ע"ב04 בית חשמונאי עשו מנורה חדשה של עץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמט
כד ע"ב04 החשמונאים עשו מנורה חדשהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קלט
כד ע"ב04 כדרך שעשו בית חשמונאי וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 170
כד ע"ב05 עשו המנורה משפודיםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' צו
כד ע"ב05 שפודין של ברזל היו וחיפום בבעץדברי יואל מועדים ח"ד דף רי ע"א
כד ע"ב07 העשירו עשאום של זהבלקוטי מאמרים עמ' 171 (עמ' 27 במהד' הר ברכה) {העשירו בזכות שנתנו מחצית השקל בימי עוניים}
כד ע"ב09 דמות שמשי המשמשין לפני במרוםמנחת קנאות עמ' טז
כד ע"ב09 דמות שמשי המשמשין לפני במרוםנפש החיים (תשמג) עמ' 98
כד ע"ב09 לא תעשו כדמות שמשי המשמשים במרוםנטריקן (תשעד) עמ' רג
כד ע"ב09 לא תעשו כדמות שמשיי וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 98
כד ע"ב09 לא תעשון איתי וכו' אפי' בדמות שמשיוזרח השמש על התורה עמ' קפט
כד ע"ב09 לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קמט
כד ע"ב09 לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי לפני במרוםמרפא לנפש בראשית עמ' קו
כד ע"ב09 לא תעשון כדמות שמשי במרוםאבני השוהם (הורוויץ) דף יג ע"ב
כד ע"ב09 לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרוםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריא, ש
כד ע"ב09 לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרוםתורת אברהם עמ' 346
כד ע"ב09 לא תעשון כדמות שמשי וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמה
כד ע"ב09 לא תעשון כדמות שמשייזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קד
כד ע"ב12 'פרצוף' היינו פניםדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות כב
כד ע"ב13 כל הפרצופות מותרים חוץ מפרצוף אדםנפש החיים (תשמג) עמ' 60
כד ע"ב13 כל הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף אדם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' צט
כד ע"ב13 כל הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף אדםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פב
כד ע"ב13 כל הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף אדםעל ישראל גאותו עמ' רפב
כד ע"ב13 כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדםאגרות הראיה ח"א אגרת קנח עמ' רו
כד ע"ב19 כגון אופנים ושרפיםמעינות האמונה (תשסב) הקדמת הרמב"ם עמ' יז {אין לכוון לשום כוח פרטי, גם אם אותו כוח הוא בבחינת "על פני", שיש בו קדושה}
כד ע"ב19 ומלאכי השרתאוצר הכבוד
כד ע"ב22 אסור לעשות כדמות השמש והירחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכד
כד ע"ב22 אשר בשמים לרבות חמה ולבנה וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ג
כד ע"ב22 אשר בשמים ממעל לרבות מלאכי השרתדרשות הר"ן (מישור) עמ' פח
כד ע"ב22 בשמים ממעל לרבות מלאכי השרתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרלו, דברים עמ' תתריא
כד ע"ב23 לרבות מלאכי השרתדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קנח, תקנב
כד ע"ב27 אשר במים מתחת לרבות שלשול קטןמנחת קנאות עמ' כה
כד ע"ב27 ועשייה גרידתא מי שריילקוט הגרשוני ח"א
כד ע"ב27 מתחת לרבות שלשול קטובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלב
כד ע"ב27 מתחת לרבות שלשול קטןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קה-קו
כד ע"ב30 שאני רבן גמליאל דאחרים עשו לותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסא-קסב {טעם דגוי נקרא 'אחרים'}
כד ע"ב31 אחרים עשו לוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' טו {לא תעשון אתי אבל אחרים עושין לו}
כד ע"ב33 איסור עשיית צורות לנוי פן יחשבו שזה ע"זתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעא הערה 46
כד ע"ב33 התם חותמו בולט הוה ומשום חשדאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמו
כד ע"ב35 חותמה שוקע מותר להניחההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יג
כד ע"ב36 שף ויתיב בנהרדעא, ורש"י - יכניה מלך יהודהמבשרת ציון ח"ג עמ' רעג
כד ע"ב38 והאיכא משום חשדא שאני ר"ג דרבים שכיחי גבוהצמח צדקה עה"ת עמ' ה
כד ע"ב40 אבל אתה לומד להבין ולהורותברכת אברהם (תשנד) ויקרא פ"א פסוק א עמ' עט
כד ע"ב40 לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותקומץ המנחה (צונץ) דרוש מח אות ז
כד ע"ב40 לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות כה
כד ע"ב41 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו וכו'קדושת לוי דף קכד ע"ד
כד ע"ב41 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רסד ע"ב {מבאר ברמז את המשל לאשה מעוברת}; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קע ע"ב
כד ע"ב41 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב כו'דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
כד ע"ב41 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוה שחרית במזרח וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רד
כד ע"ב41 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' לה
כד ע"ב41 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב, אמר רבי יוחנן בן נורי עדי שקר הם, כשבאו ליבנה קיבלן רבן גמליאל וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כד ע"ב41 מעשה שבאודברי הרב עמ' לו
כד ע"ב41 ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמח
כד ע"ב41 ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערבאמונת חכמים (תשעו) עמ' מ
כד ע"ב41 ראינוהו שחרית וכו' האיך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה (קנז) {גוף הלבנה נקראת בלשון זכר, ונדמה לנקיבה מפני שבחינתה 'מלכות' הנקראת אשה}
כד ע"ב תוס' ד"ה והא ר"גברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמד
כד ע"ב תוס' ד"ה חוץ - פרצוף אדם שריצמח צדקה עה"ת עמ' ס
כד ע"ב תוס' ד"ה לא תעשון אתיפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סו, ח"ד שאלה מ
כד ע"ב תוס' ד"ה ראינוהוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37, 44)
כד ע"ב תוס' ד"ה ראינוהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כד ע"ב תוס' ד"ה שאני - במקום מצוה לא גזרו שבותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קמט
כד ע"ב תוס' ד"ה שאני - הא הוי שבות דאמירה לנכרי שבות בכל איסורים שבתורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קמח
כד ע"ב תוס' ד"ה שאניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תיא
כד ע"ב תוס' ד"ה שפודים - הא דקרי לי' שפודים משום שלא היו גביעים כפתורים ופרחיםדברי יואל מועדים ח"ד דף רי ע"א
כד ע"ב תוס' הרא"שלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 177
כד ע"ב תוס' יו"ט ד"ה קיבלן - ונמצאו שכשהלבנה ברום זה הגלגל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רמ ד"ה והרמז ובהערה
כה ע"א02 ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו וכו' וקבלן ר"גשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צח
כה ע"א02 ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו וכו'קדושת לוי דף קכה ע"ב
כה ע"א02 באו שנים ואמרו וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 529 {עדים שטעו בראיית הירח כי לא היו בקיאים}
כה ע"א02 וקיבלן ר"גטוב טעם שמות עמ' סז
כה ע"א02 כשבאו ליבנה קיבלן ר"ג וכו' גוזרני עליך וכו'טוב ירושלים דברים פי"ז פסוק יא
כה ע"א03 באו שנים ואמרו ראינו בזמנו ובליל עיבורו לא ראינוכתנות אור עמ' תטו
כה ע"א03 מעשה שבאו עדים ואמרו ראינוהו בזמנו וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלח
כה ע"א03 מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו וכו' קיבלן רבן גמליאל וכו' כך מקובלני פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרהדברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"ב
כה ע"א03 מעשה שבאו שנים וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש כג דף נב ע"ג-ע"ד ודף נג ע"א-ע"ד
כה ע"א03 ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראהיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רסא
כה ע"א05 האיך אתם מעידים על האשה שילדה ולמחר וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ס
כה ע"א05 האיך מעידים על אשה שילדה ולמחר וכו'יערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
כה ע"א05 האיך מעידים על האשה שילדה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פה (מב) {מולד הלבנה ענינו לידה ועיבור השנה ענינו עיבור, דענין שניהם שוים}
כה ע"א05 האיך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צג (נח) {מולד הלבנה נדמה לאשה יולדת ולד}
כה ע"א05 האיך מעידין על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קי
כה ע"א05 עדי שקר הןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צו
כה ע"א06 א"ל ר' יהושע רואה אני את דבריך שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אצלי כו' ביוה"כ שחל להיות בחשבונך וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קמא
כה ע"א06 ולמחר כריסה בין שיניהפרי צדיק וישב אות ט, פ' החודש אות א
כה ע"א06 ולמחר כריסהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
כה ע"א07 מעשה בר' יהושע ור' גמליאלבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ב
כה ע"א07 מעשה דר"ג ור' יהושעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסג
כה ע"א07 מעשה דר"ג ור"י בקידוש החודשמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לז
כה ע"א07 עובדא דרבי יהושעחנן אלקים עמ' קעח
כה ע"א07 רואה אני את דבריךכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ד
כה ע"א07 רואה אני את דבריךכתונת פסים (תשעא) עמ' שב
כה ע"א07 רואה אני את דבריךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קט, קיג, קטז, קפו, תפג, תקסב, תקפג, תרלב
כה ע"א07 רואה אני את דבריךתורי זהב (תשעג) עמ' עו
כה ע"א07 רואה אני דבריךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 78
כה ע"א07 שלח לו ר"ג גוזרני עליך וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיח, תלד, תסח
כה ע"א07 שלח לו ר"ג גוזרני עליך כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכה
כה ע"א07 שלח לו ר"ג גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונך וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' קסא, קצט
כה ע"א07 שלח לו ר"ג גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך וכו' ביוהכ"פ וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נה, קמח
כה ע"א07 שלח לו ר"ג גוזרני עליך שתבוא אלי במקלךניבי זהב עמ' קסח, רנד
כה ע"א07 שלח לו ר"ג לר"י גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונךעירין קדישין השלם עמ' תכה
כה ע"א07 שלח לו ר"ג לר"י גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלךדברי דוד (טשורטקוב) עמ' לג
כה ע"א07 שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונך וכו'לבושי בדים סעיף רמח
כה ע"א07 שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונך וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכב
כה ע"א07 שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אעלימזקנים אתבונן עמ' קס
כה ע"א07 שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אצלי וכו' הלך רבי עקיבא ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר כו' א"ל עקיבא נחמתני נחמתניתורת מנחם חמ"ב עמ' 187, 224
כה ע"א07 שלח לו רבן גמליאל לר' יהושע גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך וכו'בעקבות מועדי ה' עמ' 13
כה ע"א07 שלח לו רבן גמליאל לרבי יהושע גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נב
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' כ
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שמג, רס
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונךימי דוד (תשסז) עמ' סג
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונךשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260 ,253
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שט
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיךאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רנב
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלךשעורי דעת ספר ב עמ' עז
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 113
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבוא במקלךפרפרת התורה עמ' שצג
כה ע"א08 גוזרני שתבא אצלי במקלךדרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ז דף ע
כה ע"א08 מחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא על יום הכיפוריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
כה ע"א08 ר"ג ביקש מרבי יהושע לבוא אליו ביוה"כדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעד
כה ע"א08 ר"ג צוהו שיבוא במעותיו ביוה"כ שחל להיות בחשבונודרשות הר"ן (מישור) עמ' סה, רסד, רפח
כה ע"א08 ר"ג שלח לרבי יהושע גוזרני עליך שתבא אצלי ביוה"כ שחל בשבת לחשבונך וכשבא נשקו על ראשו ואמר רבי ותלמידימאמרי שלמה ח"ב עמ' קפה
כה ע"א08 רבי יהושע שגזר עליו רבן גמליאלחיי וחמרא דף ז ע"א (דף כ"ו ע"ב ד"ה ואפילו)
כה ע"א08 שתבוא אלי וכו' ביוה"כ שחל להיות בחשבונךאור יהושע דף נח ע"א
כה ע"א08 ובתורמלךערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 388 {דוגמה למלה זו}
כה ע"א10 הלך ומצאו מיצר א"ל יש לי ללמוד מכל מה שעשה ר"ג עשוי וכו' אשר תקראו אותם בין בזמנן בין שלא בזמנם אין לי מועדות אלא אלובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיט
כה ע"א10 הלך ר"ע ומצאו לי"ידברי חנינא - ת"ת עמ' מט
כה ע"א10 הלך ר"ע ומצאו לר"י כשהוא מיצר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
כה ע"א11 אלה מועדי ד' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם - אתם קוראים אותםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 255 ,222 ,83
כה ע"א11 אלה מועדי ה' אשר תקראוזאת ליעקב שמות עמ' קטז
כה ע"א11 שכל מה שעשה ר"ג עשוידורש טוב עמ' 370
כה ע"א11 שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי וכו' בין בזמנן בין שלא בזמנןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 756
כה ע"א12 אשר תקראו אתם, רש"י - בקריאת בי"ד תלאו הכתובאור תורה השלם (מזריטש) סי' פו, קנ
כה ע"א12 אשר תקראו אתם בין בזמנן ובין שלא בזמנן וכו' אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ו
כה ע"א12 אשר תקראו אתםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 349, 298, 181, 19, 1
כה ע"א12 אתם כתיבברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כב
כה ע"א12 מועדי ד' אשר תקראו אותם וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפא
כה ע"א13 עפ"י ב"ד יקבעו את המועדותישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' נט
כה ע"א14 בא לו אצל ר' דוסא בן הרכינסראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ב
כה ע"א15 אם אתה בא לדון אחר בי"ד של ר"ג צריך אתה לדון אחר כל בי"דאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צח
כה ע"א15 אם באנו לדון אחר ב"ד של ר"ג צריכים אנו לדון אחר כל ב"ד וב"ד מימות משהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקיד
כה ע"א15 אם באנו לדון אחר ב"ד של ר"ג צריכים אנו לדון וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כט
כה ע"א18 אלא ללמד שכל ג' וג' שיעמדו מישראל הרי הוא כב"ר של משה ומהרש"אאש דת (תשמח) עמ' שיד
כה ע"א18 אלא ללמד שכל שלשה ושלשה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' שכו
כה ע"א18 ולמה לא נתפרשו שמותן של זקניםשם אליעזר דף יז ע"ב
כה ע"א18 ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכ, ח"ו עמ' צו, קנ
כה ע"א18 כל ג' וג' שעמדו ב"ד על ישראל הרי הם כבית דינו של משהאבן פינה עמ' 156
כה ע"א18 כל שלשה ושלשה שעמדו ב"ד על ישראלדברי סופרים סי' י (עמ' 8)
כה ע"א18 לא נתפרשו שמותיהם וכו' יפתח בדורו וכו' שופט שבימיו וכו' ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ס, קסט
כה ע"א18 לא נתפרשו שמותן של הזקניםדברי שאול במדבר עמ' רנב-רנד
כה ע"א18 למה לא נזכרו שמותם של הזקניםחכמת התורה במדבר עמ' רכז
כה ע"א18 למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפא
כה ע"א18 למה לא נתפרשו שמותם של זקנים וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תרנה
כה ע"א18 למה לא נתפרשו שמותן של זקנים אלא ללמדך שכל ג' וג' שנתמנו בית דין על ישראלאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לנהוג כבוד בפרנס צבור דף צו ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יב דף קפה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קמ ע"א
כה ע"א18 מפני מה לא נתפרסם שמם של זקניםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"א
כה ע"א18 מפני מה לא נתפרשו שמותיהם של זקנים הללוכרם טוביה עמ' שמו
כה ע"א18 שכל שלשה ושלשה וכו' הרי הוא כבית דינו של משהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכד
כה ע"א19 כב"ד של משהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פ
כה ע"א19 כבית דינו של משהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לו {הוא נחשב כסמוך מפי הגבורה}
כה ע"א19 כבית דינו של משהפחד יצחק - ראש השנה מאמר לא עמ' קמט {הוא נחשב כסמוך מפי הגבורה}
כה ע"א19 כבית דינו של משהפחד יצחק שבועות מאמר מד {הוא נחשב כסמוך מפי הגבורה}
כה ע"א19 כבית דינו של משהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמו
כה ע"א20 נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל ר"ג ביום שחל יוהכ"פ להיות בחשבונו וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 213
כה ע"א20 נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
כה ע"א20 נטל מקלו ומעותיו בידופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסד
כה ע"א20 נטל מקלו ומעותיו, מהרש"אקול יהודה (ישראל) דף נח ע"ד
כה ע"א20 ר' יהושע הלך לרבן גמליאל ביוה"כ שחל בחשבון שלוברכת אברהם (תשנד) עמ' קמז
כה ע"א21 א"ל בא בשלום רבי ותלמידי וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף קסא ע"א
כה ע"א21 אמר לו בוא בשלום וכו' רבי בחכמהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שסח
כה ע"א21 בוא בשלום רבי ותלמידישיעור ליום השבת עמ' רכב
כה ע"א21 בוא בשלום רבי ותלמידימי השלוח (מישור) ח"א עמ' קפה/קפח
כה ע"א21 בוא בשלוםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרטז, תריז, תריח
כה ע"א21 רבי בחכמה ותלמידי שקבלת דבריתקנת השבין סי' ו (עמ' 55)
כה ע"א22 אמר להם רבן גמליאל לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבאמשך חכמה דברים פ' לא פס' ט
כה ע"א22 אמר להם רבן גמליאל לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כה ע"א22 ותלמידי שקבלת את דברידברי חנינא - ת"ת עמ' ל, סב
כה ע"א22 כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רמ ד"ה והרמז
כה ע"א22 כך מקובלני מבית אבי אבא שפעמים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
כה ע"א22 כך מקובלני מבית אבי אבאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכב
כה ע"א22 כך מקובלנידברי הרב עמ' מא
כה ע"א23 הילוך הלבנה פעמים בארוכה וכו'תורת חיים (קאסוב) עמ' רנב
כה ע"א23 הלבנה פעמים באה בארוכה פעמים באה בקצרהבת עין (תשסז) עמ' שפא
כה ע"א23 לבנה פעמים בא בארוכה פעמים בקצרהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ד
כה ע"א23 פעם בא בארוכה ופעם בא בקצרהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רפא, שלא
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה וכו' בקצרהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמ
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה וכו' שמש ידע מבואו והירח לא ידע מבואוזרע קודש - מועדים עמ' רעו
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפח
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרהדברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרהמנחת קנאות עמ' נו
כה ע"א23 פעמים בא בארוכה פעמים בא בקצרהדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' עא
כה ע"א23 פעמים בארוכה פעמים בקצרהשיחות לספר ויקרא עמ' רפו
כה ע"א23 פעמים מהלכת בארוכה וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' יב
כה ע"א23 פעמים מהלכת בארוכה פעמים בקצרהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רנו
כה ע"א23 פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קצו
כה ע"א23 פעמים שבא בארוכה פעמים שבא בקצרהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שפב
כה ע"א23 פעמים שבא בארוכה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכב
כה ע"א23 פעמים שבא בקצרה וכו' בארוכה וכו' אתם אפילו שוגגיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' רטז
כה ע"א23 פעמים שבאה בארוכה ופעמים בקצרהילקוט אוהב ישראל עמ' קסב
כה ע"א23 פעמים שהיא בארוכה ופעמים בקצרהאוהב ישראל שמות פרק יב דף פח ע"ב {רמז לדין ולרחמים}
כה ע"א24 מ"ט דבי רבי דכתיב עשה ירחקדושת לוי דף קכד ע"ד
כה ע"א24 עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו שמש הוא דידע מבואו, ירח לא ידע מבואוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רס
כה ע"א24 שמש ידע מבואו אבל הירח לא ידעערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קו, קלא
כה ע"א24 שמש ידע מבואו ולא הירחשבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק יט
כה ע"א24 שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפא
כה ע"א24 שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכב
כה ע"א25 חזיא לסיהרא דהוה קאי בצפראגור אריה בראשית פי"ט הערה 52
כה ע"א25 חזייא לסיהרא וכו' אמר לאורתא מקדשינא לךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעד
כה ע"א25 ירח לא ידע מבואותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה (קנז) {לשון זכר}
כה ע"א25 ירח לא ידע מבואואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעה, תח
כה ע"א25 ירח לא ידע מבואותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמ, שיא
כה ע"א25 ר' חייא חזיא לסיהרא ורש"ייחי המלך עמ' ב, ד
כה ע"א25 ר' חייא חזייא לסיהרה דהוה קאי בצפרא וכו' אמר לאורתא בעינן לקדושי בך ואת קיימת הכא זיל איכסידברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"א
כה ע"א25 ר"ח חזי לסיהרא בכ"ט לחודש וכו' זיל איכסידברי יואל פ' בראשית דף קיג ע"ב
כה ע"א25 ר"ח חזייא לסיהרא דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה וכו' זיל איכסיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רס, שמג
כה ע"א25 רבי חייא חזייא לסיהרא דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה וכו' זיל איכסידברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שלא, שצז
כה ע"א26 שקל קלא פתק בהדרשות מהר"ם שיק עמ' קלג
כה ע"א26 שקל קלא פתק בהזרע קודש - מועדים עמ' רעו, שכא
כה ע"א27 א"ל ר' לר' חייא זיל לעין טב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 163
כה ע"א27 א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה ושדר לי סימנאאור הצבי עמ' 234 {דוד מלך ישראל חי וקים בגימטריא ראש חודש}
כה ע"א27 א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יב
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי וכו'שמועה טובה דף עט ע"א
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד (חיד"א) עמ' כח ע"א
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד (תקנט) דף יג ע"ד
כה ע"א27 אמר ליה רבי לרבי חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקים, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' קיא
כה ע"א27 אמר לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד (תקנט) דף יג ע"ד
כה ע"א27 וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פב {ענין קידוש החודש ספירת מלכות, ודוד היא מרכבת המלכות}
כה ע"א27 וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 169, 31
כה ע"א27 זיל לעין טב וכו' ושלח לי סימנא דוד וכו', ורש"י ד"ה דודאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנא, רעט
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשהחכמת התורה בראשית עמ' תיא
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימניה דוד מלך ישראליגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצו
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה ושדר לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםאור הצבי עמ' 64
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו'קדושת לוי דף סג ע"ב
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלב
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו', ותוס' - שהיה ב"ד קבוע כמו ביבנהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםשבילי פנחס (תשעז) עמ' רפ
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםאור גדליהו מועדים דף סא ע"א
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחאמנחת ישראל עמ' קעט, רצג
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רלא
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא, ותוס' ד"ה זילשבילי פנחס (תשעד) עמ' תצב
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיהאוצר הכבוד
כה ע"א27 קדשיה לירחא כו' סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםכתר שם טוב (תשסד) סי' קפח
כה ע"א27 רבי שלח לרבי חייא לקדש החודש, ורש"י - שלא היה יכול רבי לקדש במקומו כי המלכות גזרו על זהעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום א דחנוכה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםדברת שלמה (תשעא) עמ' רעו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כח
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 285
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שסח
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 361
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםאגרא דכלה ח"א עמ' מב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרה, תריד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםאור הרעיון עמ' שצז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ג, עא, עז, צב, קיא, קעח
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםגנת אגוז (תשעב) אות נא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפה, מועדים (תשנט) עמ' קפב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לט
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםזך ונקי עמ' ב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםזכות ישראל - עשר קדושות פרק ג אות כב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 74
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםיחי המלך עמ' ב, ד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' פג
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 6
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף י ע"א
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 154
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתיז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמט, רנט, שמב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 5, 6, 57, 77, 193, 194
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שצג, תרצג, א'שו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםס' קרניים (תשסו) עמ' יג
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםעולת ראיה ח"א עמ' תל-תלב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםעולת ראיה ח"א תל
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםעמק תפלה (תשסו) עמ' קיב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםפחד יצחק - ראש השנה מאמר ח
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נא, רמט
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםפרדס מנחם עמ' קטז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםצמח דוד (סקאליע) עמ' תצא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםצפנת פענח (תשסו) עמ' שסו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 576
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות לספר דברים עמ' סג*
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות עבודת לוי סי' קח אות ד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קע
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תח
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתאומי צביה עמ' שטז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תמט
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף תנז ע"ג
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת חיים עה"ת עמ' קלו {ולכן כתרו עגול, רמז למלכותו שאין לה קץ}
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת חיים עה"ת עמ' שנ {ולכן המסתכל בפניו זוכר תלמודו, היפך מהמסתכל בפני רשע הדומה למת}
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חט"ז עמ' 335, חי"ט עמ' 24, ח"כ עמ' 65
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חלק מ עמ' 97
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חמ"ג עמ' 396
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חמ"ה עמ' 131
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חמ"ח עמ' 64, חלק נ עמ' 33
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חנ"ג עמ' 42
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חנ"ו עמ' 19, חנ"ז עמ' 259
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חנ"ח עמ' 129, 362
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםתפארת משה עמ' לט, קעא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםדברי נפתלי ח"ג עמ' שג
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםילקוט דברי חכמים שמות סי' רכו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רמה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםמי מרום ח"י עמ' קיט
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ג (יא) {ע"י ענוה זוכים לחיים}
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכב, שי
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קמ
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםאש דת (אסאד) עמ' פה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תריט, תתלה, תתמז, שמות עמ' שכט, ויקרא עמ' תקמד, דברים עמ' תריב, תריח, תרכא, תרנז, תתפז, יהושע-שמואל עמ' תנז-תנח, מלכים עמ' יג, שנא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםבינת ישראל (תשסו) דף כד ע"א, מו ע"א
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' תרצג, ח"ג עמ' אלף שו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' מד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםילקוט עטרת צבי עמ' לג
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קכא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםלקט אמרים (שכטר) עמ' יג
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שמב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםמפניני הרב עמ' צח
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רצה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםנאות דשא (תשסח) עמ' רי, ריד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קנא
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםעולם הפוך פרק י
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםפעולת צדיק (בריש) דרוש מד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםשם יחזקאל עמ' רמו, תעד
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נט
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ריח
כה ע"א28 דוד מלך ישראלמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שמא
כה ע"א28 דוד מלך ישראלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי יז {בני ישראל נמשלו לירח}
כה ע"א28 דוד מלך ישראל, ורש"י - מלכות בית דוד נדמה לירח, ומהר"ץ חיותיחי המלך עמ' ג
כה ע"א28 דוד מלכא חי וקים אתקריאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלב
כה ע"א28 ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסה
כה ע"א28 ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםהישר והטוב (תשסג) עמ' רל
כה ע"א28 ושלח לי סימנאמה שהיה הוא שיהיה עמ' סא
כה ע"א28 ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' א-ב
כה ע"א28 ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלח
כה ע"א28 ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק כט
כה ע"א28 ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםדעת תפלה עמ' שנד
כה ע"א28 סימנאאמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ב פסוק ב {לחידוש הלבנה}
כה ע"א28 פעם אחת נתקשרו שמים בעבים וכו'כוזרי מאמר ב סי' סד {חז"ל ידעו מהנבואה את חשבון התקופות}
כה ע"א28 שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםפרי צדיק וירא אות ד, חיי שרה אות ח, וישב אות ט, מקץ אות י, ויגש אות ה, יתרו אות יג, צו אות י, לחג השבועות אות כב, בהעלותך אות ח, בלק אות יג, וילך אות יז, לחג סוכות אות לט
כה ע"א28 שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםאור האורות עמ' א
כה ע"א28 שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםניבי זהב עמ' קז
כה ע"א28 שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חיתקנת השבין סי' *י (עמ' 92-91), טו (עמ' 147), לקוטי מאמרים עמ' 92, 133, 175, 224, רסיסי לילה סי' ח (עמ' 7), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 41), יב (עמ' 97),כ (עמ' 176, *185-186), רסיסי לילה סי' ז (עמ' 41), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 27 (סי' יז), *56-55 (סי' ס), דובר צדק עמ' 11, 81, קדושת השבת סי' ז (עמ' 58)
כה ע"א28 שלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שפח
כה ע"א28 שלחו להו סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםוצוה הכהן עמ' קמא-קמב
כה ע"א30 אין חדושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה, ושני שלישי שעה, ושבעים ושלשה חלקיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1169
כה ע"א30 אין חדשה של לבנה פחות מכ"ט יום וחצי שעה וכו'מנחת קנאות עמ' נו
כה ע"א30 אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנד
כה ע"א32 הספיד ר"ג הספד גדולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
כה ע"א32 הספידו של ר"ג לפרסם שאינו ר"חדברים נחמדים (תשסה) עמ' מב
כה ע"א38 אל תקרי אותם אלא אתם אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיםדברות חיים (תשעה) עמ' לב
כה ע"א38 אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם אפילו שוגגין ואפילו מוטעיםנחלה לישראל (תשעא) עמ' צ
כה ע"א38 אפילו שוגגיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שעז
כה ע"א38 אשר תקראו אותם אתםחכמת התורה אמור עמ' שפ
כה ע"א38 אתם וכו' אפילו שוגגיןאסופת מערכות חנוכה עמ' ז
כה ע"א38 אשר תקראו אותם אתם אפילו מזידיןאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"א
כה ע"א38 אשר תקראו אותם אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כח
כה ע"א38 אשר תקראו אותם במועדם, אותם אפילו שוגגין אותם אפילו מזידין אותם אפילו מוטעיןשמחת מרדכי (רוזנמן) חנוכה - מאמר וחושך ע"פ תהום, פסח - מאמר החודש הזה לכם
כה ע"א38 אשר תקראו אתם אפילו שוגגים אפילו מזידים וכו'למחר אעתיר עמ' רב
כה ע"א38 אשר תקראו אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןערבי נחל (תשסד) עמ' תקפח
כה ע"א38 אשר תקראו אתם אפילו שוגגיןצמח צדיק (תשסז) עמ' שי
כה ע"א38 אשר תקראו אתם אתם אפילו מזידיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסו
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגים אפי' מזידיםמי מרום חי"ג עמ' קעד
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגים אפי' מוטעים אפי' מזידיןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלג, קנב
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגים אתם אפי' מועטים אתם אפי' מזידיםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רל
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגים אתם אפי' מזידיםמי מרום ח"ב עמ' קעט
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגים אתם אפי' מזידיןדברי יונה ח"א עמ' קלה, שטז
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגים מוטעים מזידיםאגרא דכלה ח"ב עמ' קפה
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין אפי' מזידיןמי מרום חי"א עמ' קב
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין אתם אפי' מזידין אתם אפי' מוטעיןמאמר הנפש השלם עמ' קעט
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו' אפי' מוטעיןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רלד ע"א
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו' מזידין וכו' מוטעיןלקוטי שיחות ח"ה עמ' 127, ח"ט עמ' 475, חי"ג עמ' 42, חט"ז עמ' 98, חכ"ב עמ' 233, חכ"ד עמ' 552, חכ"ו עמ' 312
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו' מזידין וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 258, חמ"ט עמ' 43
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו' מזידין וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 173, 216
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו' מזידיןתורת מנחם חנ"ו עמ' 264, חנ"ז עמ' 229, 339
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט, רנד, שא
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 167
כה ע"א38 אתם אפי' שוגגין כו' מוטעיןתורת מנחם חמ"ו עמ' 230
כה ע"א38 אתם אפילו מזידין, אפילו מוטעין, אפילו אנוסיםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אפילו מוטעיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתעה
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אפילו מוטעיןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אפילו מזידין אפילו מוטעיןפרדס המלך (תשסט) אות ש
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מוטעים אתם אפילו מזידיןאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שמח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיםחכמת התורה במדבר עמ' רכז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים אתם אפילו מוטעיםאות זכרון דף ב ע"א
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פב, במדבר עמ' יח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיםפחד יצחק פסח מאמר לא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיםפניני יחזקאל עמ' שז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 544
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיןבית יעקב (תשסא) עמ' קד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיןחנן אלקים עמ' קעא, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים ואפילו מוטעיםדברי שאול ויקרא עמ' קמג, קמה
כה ע"א38 אפילו שוגגין אפילו מוטעיןהמדרש והמעשה פרשת ויקהל עמ' 309
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים כו'אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רלג, במדבר עמ' צו, קי, קיז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים מזידים מוטעיםאמונת חכמים (תשעו) עמ' רכ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםימי דוד (תשסז) עמ' כה, סב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 204
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק טז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםתולעת שני דף לג ע"ד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםתפארת צבי במדבר עמ' שנז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצו, רנא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות מג
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןרוח חיים (חיד"א) עמ' נ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעיןדברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"ב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעיןטיול בפרדס ח"א עמ' קמד, שסד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קכב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןפרי נפש חיה ח"ב עמ' קד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןקהלת יעקב חנוכה עמ' קכח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רצה
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין, אפילו מוטעיןדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קט, קלט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מוטעיןפרי צדיק מקץ אות *הבדלה, פ' החודש אות ו, ר"ח אייר אות ב, אמור אות ג, חג השבועות אות יא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןחכמת התורה קורח עמ' קסו
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןשבילי פנחס (תשעו) עמ' שעט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קמד, ח"ג עמ' קיט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מו ד"ה ונ"ל
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןילקוט עטרת צבי עמ' נג
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 49
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןעירין קדישין השלם עמ' רפא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 380 ,338
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 321 ,133
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין ואפילו מוטעיןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מג, ח"ז החודש עמ' רנ, רנב, רעט, רחצ, שיח, שכא, שלא, שמח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןאמרי אש (טאוב) עמ' קו, שנד, שפח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדברי יואל פ' קרח דף נח ע"א
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעח עמ' פז
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שמה ד"ה ולפי
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קצה
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןזאת ליעקב שמות עמ' סט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןחכמת התורה בא עמ' שפב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןמזקנים אתבונן עמ' קס
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןמצווה ועושה ח"ב עמ' רלד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו'ברכת משה דף כד ע"ב, סח ע"ב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו' אפילו מוטעין וכו' אפילו מזידין וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 344, ח"ה עמ' 152, ח"ח עמ' 61, חי"ג עמ' 65
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו' אפילו מזידין וכו' אפילו מוטעיןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 271, 210
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו' אפילו מזידין וכו' אפילו מוטעיןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 147, 58
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו' אתם אפילו מזיריןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' נח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו'דברי יואל פ' בהר דף שכד ע"א
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ריט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 141
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין מוטעין ומזידיןשארית מנחם ח"ב עמ' עה, צב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןחכמת התורה אמור עמ' רלח, ער
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןחכמת התורה בשלח עמ' תרסא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' מט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןעטרת חן ח"ב עמ' רג
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תו
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןפניני שבח עמ' קכ, רנא
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןקהלת יעקב ראש השנה עמ' שנח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןשם ישראל עמ' קנד
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןשמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 42
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שפ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין, ורש"יאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נו, קיח
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעיןחיים שיש בהם מועדים עמ' קלה, זמירות עמ' שעב
כה ע"א38 אתם אתם אפילו בשוגגפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק ל פסוק א
כה ע"א38 אתם אתם אתם ג' פעמים אתם אפילו שוגגיןניבי זהב עמ' קסה
כה ע"א38 אתם אתם אתם ג' פעמים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
כה ע"א38 אתם אתם אתם ג' פעמיםדורש טוב עמ' 86
כה ע"א38 אתם אתם אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין ואפילו מוטעיןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רצד
כה ע"א38 אתם ג' פעמים אתם אפי' שוגגין וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שנד
כה ע"א38 אתם ג' פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזירין אתם אפילו מוטעין וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' פ
כה ע"א38 אתם ג"פ אתם אפי' שוגגין וכו'בני יששכר ח"א דף לט ע"א, ח"ב דף צו ע"א, קא ע"ד, ח"א דף לז ע"ד
כה ע"א38 הרי הוא אומר אתם אתם אתם ג' פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעיןמבשר טוב - ספר החיים עמ' קפט
כה ע"א38 הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת מקץ ג
כה ע"א38 הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נה
כה ע"א38 הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכב
כה ע"א38 הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רטז
כה ע"א38 מועדי ה' אשר תקראו אתם ואפילו שוגגיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ע
כה ע"א38 תקראו אתם אפילו שוגגים ואפילו מזידים, ואפילו מוטעיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתריז הערה 51
כה ע"א39 אפילו אתם מוטעיןמאיר נתיבות ח"א עמ' רעה
כה ע"א39 אתם אפילו מוטעיןאיש מבין ח"א דף כח ע"ג
כה ע"א39 אפילו מוטעיןפרפרת משה ח"ב עמ' שפג {מזה שיש דרשה מיוחדת בקידוש החודש משמע שבדברים אחרים לא שומעים לב"ד אם ידוע שהוא טועה, וזה כדעת ירושלמי הוריות פ"א ה"א; אבל פחד יצחק פסח מאמר לא דחה, שהחידוש בקידוש החודש הוא שגם אם ב"ד עצמו אחרי פסק הדין יבין שטעה א"צ לחזור בו}
כה ע"א39 אפילו מוטעיןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפ
כה ע"א39 אפילו מוטעיןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכא
כה ע"א39 אפילו מזידין ומוטעיןיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
כה ע"א39 אתם אפי' מזידיןשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' רמה
כה ע"א39 אתם אפילו מוטעיםנפש הרב עמ' רצז
כה ע"א39 אתם אפילו מוטעיןאבן יהושע עמ' 5
כה ע"א39 אתם אפילו מוטעיןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' פח, א'קצה
כה ע"א39 אתם אפילו מועטיםפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק ב
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ד
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"א
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צו, אור תורה סי' פו
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ד
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' כז
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ו
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלד
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכ
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןקרן לדוד בראשית עמ' לט
כה ע"א39 אתם אפילו מזידיןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ר
כה ע"א39 עקיבא ניחמתני ניחמתניאור האורות עמ' פב
כה ע"א40 ושבעים איש מזקני ישראל למה לא נתפרשו שמותם וכו' שקל הכתוב שלשה קלי עולם וכו' ירובעל בדורו כמשה בדורו בדן כאהרן יפתח כשמואל וכו'זרע שמשון קרח אות כב
כה ע"א40 למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כא
כה ע"א40 למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו שלא יאמר אדם פלוני כמשה ואהרן פלוני כנדב ואביהואתפארת צבי במדבר עמ' שסב
כה ע"א40 למה לא נתפרשו שמותם של זקניםנחלת יעקב (תשעג) עמ' רט
כה ע"א40 למה לא נתפרשו שמותן של זקנים הללו וכו' ללמדך שאפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאביריםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיט
כה ע"א40 למה לא נתפרשו שמותן של זקנים שלא יאמר אדם לחבירו פלוני כמשה ואהרן וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תי) דף ב ע"א
כה ע"א44 ולמה נקרא ירובעל שעשה מריבה עם הבעלאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעט
כה ע"א45 בדן זה שמשון ולמה נקרא שמו בדן דאתי מדןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעא
כה ע"א45 בדן זה שמשוןמסילות הנביאים שופטים עמ' תכו, תעה
כה ע"א45 בדן זה שמשוןנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות מז
כה ע"א45 ולמה נקרא שמו בדן דאתי מדןגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ג
כה ע"א רש"י - האיסור להספיד בראש חודששיחות לספר ויקרא עמ' שסה
כה ע"א רש"י ד"ה דודערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שפח
כה ע"א רש"י ד"ה ועודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ל
כה ע"א רש"י ד"ה זיל - המלכות גזרו גזרה במקומו שלא יקדשו את החדשאמרי נועם (מועדים) סי' ב לחנוכה [מבן המחבר]
כה ע"א רש"י ד"ה עידי שקרס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37)
כה ע"א רש"י ד"ה למה לא וכו' שאם בא אדם וכו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קא דף ריט ע"א
כה ע"א בעל המאור ד"ה מעשהיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
כה ע"א טורי אבן - אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכט
כה ע"ב01 ואומר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו,שקל הכתוב וכו'של"ה (תשנז) פרשת ראה אות יג
כה ע"ב02 ג' קלי עולם כג' חמורי עולם וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 265
כה ע"ב02 גדעון מקלי עולם היהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכו
כה ע"ב02 שקל הכתוב ג' קלי עולם וכו'חומת אנך שמואל א פרק יב
כה ע"ב02 שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולם וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' צב
כה ע"ב02 שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לה
כה ע"ב02 שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולםחומת אנך (תקסא) ח"ב דף סב ע"א
כה ע"ב02 שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם וכו' יפתח בדורו כשמואל בדורובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' ריד הערה 29
כה ע"ב02 שקל הכתוב שלשה קלי עולם וכו' יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' של, ח"ה עמ' קעו-קעז
כה ע"ב02 שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולםשבילי פנחס (תשעז) עמ' שמ
כה ע"ב02 שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם וכו' הרי הוא כאביר שבאביריםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רס
כה ע"ב02 שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם וכו' ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאביריםשרתי ח"א עמ' ריז
כה ע"ב02 שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולםאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שיא
כה ע"ב03 גדעון בדורו כמשה בדורואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעט
כה ע"ב03 גדעון בדורו כמשה בדורושם יחזקאל עמ' תקמד
כה ע"ב03 ירובעל בדורו כמשה בדורובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסב, שמות עמ' תקכה, יהושע-שמואל עמ' קצג, שיז, מלכים עמ' רסא
כה ע"ב03 ירובעל בדורו כמשה בדורויפה מראה (שנ) פרק א דף קסה ע"ג-ע"ד
כה ע"ב03 כמשה בדורו וכו' כאהרן בדורו וכו'תורת מנחם ח"ד עמ' 281
כה ע"ב03 לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רכו
כה ע"ב03 לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרן בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורושם דרך שמות עמ' קסד
כה ע"ב04 בדן בדורו כאהרן בדורוישראל קדושים עמ' 18, לקוטי מאמרים עמ' 211
כה ע"ב04 יפתח בדורו וכו' וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו וכו' ואומר אל תאמר וכו' ותוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכח
כה ע"ב04 יפתח בדורו וכו'חיי וחמרא דף ז ע"א (דף כ"ו ע"ב קטע ראשון); חיים ביד (סימן ס"ט) דף פ"ט ע"ד (קטע ראשון)
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוארשות החיים עמ' שכ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוחכמת התורה מסעי עמ' קצח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260 ,259 ,253 ,252 ,251 ,232
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו אין לך ללכת אלא אצל שופט שבימיךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפב הערה 23
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו' אין לך אלא שופט שבימיךנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות עו
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו' אין לך אלא שופט שבימיךתורת מנחם חלק לב עמ' 53
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו' ואל השופט אשר יהיה בימים ההםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ד
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'חיי שלמה עמ' רמו
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 463, חכ"ח עמ' 256
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'שמע יעקב (זיידא) עמ' מא
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאבירים וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תיג-תיד
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 43
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואור אברהם במדבר עמ' רלא
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואור הרעיון עמ' קסה
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואורות אלים דף כ ע"ב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורובית יעקב (תשסא) עמ' טו
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' רפ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורודברי חנינא - ת"ת עמ' עז, שכג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורודרשות באר יצחק עמ' קפ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' קג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רמח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוהתורה והעולם ח"א עמ' קעח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוזאת ליעקב דברים עמ' שמו
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוזכרון משלי עמ' נו אות קמד
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תל
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלט
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוישמרו דעת עמ' קע
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קעא
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 44)
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצד
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשז
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומכתב מאליהו ח"ה עמ' 287
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רה, תקלג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומשיבת נפש עמ' עו, רלג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 281, 279, 277
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוניבי זהב עמ' רכח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורועם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רמז
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכח
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופאר יעקב ח"ב עמ' תצג, ח"ג עמ' ריד
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופאר יעקב ח"ג עמ' תפז
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופחד יצחק פסח מאמר לא
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופירוש המכבי דברים עמ' עו
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופרי צדיק ר"ח אדר אות י, כי תבא אות א
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פא ע"ג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושיחות לספר ויקרא עמ' שנב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושיחות ר' ראובן עמ' קג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ג, ז
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושם דרך במדבר עמ' כז
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ו, קמה
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' סד, קנ, קע
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קצב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמא
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כ, עב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שח, שצא, תד
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושעורי דעת ספר ב עמ' קעא
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קג
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקט
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתכ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורותורת חיים (קאסוב) עמ' קע
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורותורת מנחם ח"א עמ' 111, ח"ד עמ' 281, חי"ג עמ' 28, חכ"ו עמ' 218
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורותורת מנחם חל"ו עמ' 319
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורותורת מנחם חנ"א עמ' 98
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו, ורש"י ותוס'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' עז, ח"ג עמ' קמה
כה ע"ב05 אפי' קל שבקלים כיון שנתמנה הרי הוא כשר כאביר שבאביריםמגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
כה ע"ב05 אפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאביריםזכרון משלי עמ' קל אות תכא
כה ע"ב05 אפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פח
כה ע"ב05 אפילו קל שבקלים שנתמנה פרנס על הציבור ה"ה כאביר שבאביריםכתנות אור עמ' רכט
כה ע"ב05 אפילו קל שבקלים שנתמנה פרנסעולת חודש ח"א מאמר קלו
כה ע"ב05 ללמדך שאפילו קל שבקלים שנתמנה פרנס על הציבור וכו' אין לך אלא שופט שבימיך ואומר אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נג, א'רלב
כה ע"ב05 ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאביריםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 253
כה ע"ב05 ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאביריםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפח
כה ע"ב05 שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאביריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלח
כה ע"ב06 כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבורחכמת התורה יתרו עמ' שטז
כה ע"ב06 פרנס נעשה כאביר שבאביריםמכמני עוזיאל עמ' שמב
כה ע"ב07 ובאת אל הכהנים וכו' ואומר אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלהשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ז
כה ע"ב07 ובאת אל השופט וכו' יפתח בדורו כשמואל בדורולקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצו
כה ע"ב08 אל השופט אשר יהיה בימים ההם ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניוגור אריה דברים פי"ז אות ח
כה ע"ב08 אשר יהיה בימים ההםבית שלום מרדכי עמ' רנז
כה ע"ב10 אין לך אלא בי"ד שבימיךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעו
כה ע"ב10 אין לך אלא בית דין שבימיךשער המלך (תשנז) עמ' תרכו
כה ע"ב10 אין לך אלא כהן ושופט שבימיךמרפא לשון עמ' קד, קו
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמה
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךאגרא דכלה ח"ג עמ' קכג
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפ
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכא
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךחכמת התורה בחוקותי עמ' רצב
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךמכמני עוזיאל עמ' שכב
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךעטרת יהושע בראשית עמ' קמא
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךקדושת יו"ט ח"א דף יח ע"א
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קי
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שהיה בימיומאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קמא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סז דף מב ע"ב
כה ע"ב10 אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו ואומר אל תאמר וכו', ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כא, כב, שיט
כה ע"ב10 אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קס
כה ע"ב10 אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיוניבי זהב עמ' קסה
כה ע"ב10 אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנה
כה ע"ב10 אין לך שופט אלא שבימיךמגדנות אליעזר עמ' שטז
כה ע"ב10 ואין לך אלא שופט שבימיךדרשות הצל"ח השלם עמ' יג
כה ע"ב11 אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלהגור אריה דברים פכ"ו הערה 39 {ולכך יש לשמוע לשופט שבאותו הדור}
כה ע"ב11 אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תריח
כה ע"ב11 אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שעה
כה ע"ב14 כיון שראה אותו עמד מכסאו ונשקו על ראשו וכו' אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעג
כה ע"ב14 כיון שראה אותו עמד מכסאו ונשקו על ראשו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כ
כה ע"ב14 כיון שראה אותו עמד מכסאו ונשקו על ראשואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רנג
כה ע"ב17 אשרי הדור שגדולים נשמעים לקטניםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ב ע"ד
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות טו
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדולים וכו' אלא שמתוך שהגדולים נשמעים וכו'שדה יעקב עמ' לח
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםדרשות שבט הלוי עמ' מד
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריא
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםאהבת ציון (תשסד) עמ' קסו
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםברית אברם עמ' שסז, שסט, תרכח
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםדעת תורה שמות עמ' קעד
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רכד
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםמגדל עוז (תשעח) עמ' שנ
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםפאר יעקב ח"ב עמ' תשסח
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' עב
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יד
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סג
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעין לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםיגל יעקב (תשנג) אמור אות עא
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעין לקטניםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלח
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעין לקטניםלדור ולדורות ח"א עמ' רטז
כה ע"ב17 אשרי הדור שקטנים נשמעים לגדוליםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא {חשיבות יראת הכבוד, שמחמתה מצייתים לגדולים}
כה ע"ב17 אשרי לדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יד
כה ע"ב17 אשרי שהגדולים יהיו נשמעים לקטניםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 190
כה ע"ב18 נשמעים לקטניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלא
כה ע"ב22 ראוהו ב"ד וכל ישראל וכו' עד שחשכה ה"ז מקודשמאורי שערים עמ' קלח-קלט
כה ע"ב22 ראוהו ב"ד וכל ישראלטוב טעם שמות עמ' סז
כה ע"ב22 ראוהו ב"ד וכל ישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלח
כה ע"ב22 ראוהו בית דין וכל ישראל וכו' ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה הרי זה מעוברבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 572-571
כה ע"ב22 ראוהו בית דין וכל ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קב
כה ע"ב22 ראוהו בית דיןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנ
כה ע"ב23 ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
כה ע"ב23 ראוהו ב"דמכתב מאליהו ח"א עמ' 274
כה ע"ב23 ראוהו ב"דרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' פח
כה ע"ב23 ראוהו בית דין ולא הספיקו לאמור "מקודש"משך חכמה במדבר פ' י פס' י
כה ע"ב24 ראוהו ב"ד בלבד יעמדו שנים וכו'כתנות אור עמ' רד
כה ע"ב24 ראוהו ב"ד ורש"י ד"ה למימראאיש מבין ח"א דף נה ע"א
כה ע"ב24 ראוהו בית דין יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם ויאמרו מקודשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יד
כה ע"ב26 ראוהו שלשה והם בית דין וכו' ואמאי לא תהא שמיעה גדולה מראיהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120
כה ע"ב26 ראוהו שלשה והם בית דין וכו' ותוס' ד"ה עדכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז, רעז
כה ע"ב26 ראוהו שלשה והן בי"ד וכו'שירת הפסח אות נד
כה ע"ב33 סד"א תהוי חקירת עדים כתחילת דין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כה ע"ב33 סד"א תהוי חקירת עדים כתחילת דין וכו', וריטב"אברכת שלמה חו"מ עמ' כד [הלכה]
כה ע"ב35 חק לישראלבעקבי יעקב עמ' פה
כה ע"ב36 אימת הוי חוק בגמר דיןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עה
כה ע"ב36 אימת הוי חק בגמר דיןלבושי בדים סעיף קמב
כה ע"ב36 'חק' הונח על דבר שנגמר דינו ו"משפט" הוא תחילת הדיןמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
כה ע"ב36 מאימתי נקרא חק בגמר דין+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רטז
כה ע"ב37 אף הכא נמי ביוםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 543 {אין מקדשין החודש בלילה}
כה ע"ב37 אף הכא נמי ביוםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רעג, שצו {אין מקדשין החודש בלילה}
כה ע"ב37 אף הכא נמי ביוםכתנות אור עמ' רה {קידוש החודש הוא ביום}
כה ע"ב37 אף הכא נמי ביוםמקור חיים (תשסו) עמ' קפג בהערה {אין מקדשין החודש בלילה}
כה ע"ב37 מה משפט ביום אף הכא נמי ביוםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שי
כה ע"ב37 מה משפט ביום אף הכא נמי ביוםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיז
כה ע"ב37 מה משפט ביום אף קדוה"ח ביוםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכו
כה ע"ב37 מה משפט ביום אף קידוש החודש ביוםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצב
כה ע"ב37 נקרא משפטשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכא {בשם חזון איש - אמונה ובטחון}
כה ע"ב37 קרי ליה רחמנה משפטדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קטו {בשם אמונה ובטחון (לחזו"א) פ"ג עמ' מב - שמזה נלמד שגם עיבור השנה נקרא משפט}
כה ע"ב38 אינה דומה שמיעה לראיהמחשבת זקנים עמ' קנ
כה ע"ב38 אינו דומה שמיעה לראייהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מו(קנז) {אבל יש צד חמור גם בשמיעה}
כה ע"ב38 אשר לא תעשה השמיעה תעשה הראיהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 111
כה ע"ב38 ואמאי לא תהא שמיעה גדולה מראייה וכו' שראוהו בלילהתהלה לדוד (והרמן) פרק קמו פסוק ו הערה א
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ו
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהלב הארי עמ' קי
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נב
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהגור אריה שמות פט"ז הערה 158
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פד, מועדים (תשנט) עמ' רעח
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' צד
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2118-2119
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהחכמת התורה תולדות עמ' קב
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רלב
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראיהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 342
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראייהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תז
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראייהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' פט
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראייהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 236
כה ע"ב38 לא תהא שמיעה גדולה מראייהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנז
כה ע"ב39 כשראו בלילה אין נעשים דייניםדרך חיים (תשלה) עמ' תקב
כה ע"ב39 שראוהו בלילהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 171 {אין מקבלין עדות בלילה}
כה ע"ב39 שראוהו בלילהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2127 {קבלת עדות פסולה בלילה}
כה ע"ב43 אין לך מומחה בישראל גדול ממשהטוב ירושלים שמות פי"ב פסוק ב
כה ע"ב43 אין מקדשין את החודש ביחיד אפי' היה מומחה לרביםשיח דוד (תשסד) עמ' מו
כה ע"ב43 אין מקדשין את החודש ביחיד אפי' היה מומחה לרביםשיח דוד (תשסח) עמ' נא
כה ע"ב44 וקאמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרן בהדךמשך חכמה ויקרא פ' יג פס' ב
כה ע"ב44 מצות קידוש החודש נאמרה רק למשה ולאהרןגור אריה ויקרא פ"ח הערה 117
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדך וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ע ע"ד
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדך, ותוס'קרן פני משה ח"א עמ' קיט {עיבור החודש בשלשה}
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדךדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלה, רעד, רפא, שט, שיב, שכא, שמב, שצד {קידוש החודש צריך בית דין של שלשה}
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יד {על ידי שהצטרף השי"ת עם משה ואהרן נעשו בית דין של שלשה}
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יד {קידוש החודש צריך בית דין של שלשה}
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעא
כה ע"ב44 עד דאיכא אהרן בהדך, פנ"יפחד יצחק פסח מאמר לו עמ' קו
כה ע"ב45 סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש וכו' רבי עקיבא אומר כולן נעשין עדים ואין עד נעשה דיין וכו' וכיון דחזיוהו דקטל נפשא לא מצו חזו ליה זכותא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עב
כה ע"ב45 סנהדרין שראו אחד שהרג וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 115
כה ע"ב45 סנהדרין שראו בא' שהרג את הנפש כולם נעשין עדים ואין עד נעשה דייןפאר יעקב ח"ג עמ' תרעד
כה ע"ב45 סנהדרין שראו באחד שהרגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תע
כה ע"ב45 עד נעשה דייןברית שלום (תעח) דף קיא ע"א
כה ע"ב45 עד נעשה דייןברית שלום (תשסח) עמ' תשי
כה ע"ב רש"י - אי אפשר לאחרונים להיות כראשוניםיד אהרן עמ' כז
כה ע"ב רש"י - שמואל היה שקול כמשה ואהרןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כ, ויגש ט
כה ע"ב רש"י - שמואל היה שקול כמשה ואהרןדרשות באר יצחק עמ' קמו
כה ע"ב רש"י - שמואל הנביא שקול כמשה ואהרוןמרפא לשון עמ' רנט
כה ע"ב רש"י - שמואל שקול כמשה ואהרןבית יעקב (תשסא) עמ' קנח
כה ע"ב רש"י - שמואל שקול כנגד משה ואהרןתורת העולה (תשעה) עמ' תרנח
כה ע"ב רש"י - שמואל שקול כנגד משה ואהרןתורת העולה ח"ג פרק פ
כה ע"ב רש"י - שמואל שקול כנגד משה ואהרןתורת מנחם חל"ו עמ' 62
כה ע"ב רש"י - שקול שמואל כמשה ואהרןמחשבת מוסר ח"ג עמ' רלא
כה ע"ב רש"י ד"ה אל תאמר - שאי אפשר שיהיו אחרונים כראשוניםמצווה ועושה ח"א עמ' קד, קי
כה ע"ב רש"י ד"ה אלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' מא
כה ע"ב רש"י ד"ה ראוהו ב"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
כה ע"ב רש"י ד"ה שראוהו בלילהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כה ע"ב תוס' ד"ה כגוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כח
כה ע"ב תוס' ד"ה ראוהו ב"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כה ע"ב ר"ן (ז: ד"ה לפיכך)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכד
כה ע"ב רא"ש פ"ד סי"ג את יכול למיכלישראל קדושים עמ' 106
כו ע"א01 מקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דייניןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפב
כו ע"א02 ר"ע ס"ל אין עד נעשה דייןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיא
כו ע"א03 אין עד הרואה נעשה דיין דכיון דחזא דקטל נפשא תו לא מצי חזי ליה זכותאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רג
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןס' החיים (תשנג) עמ' קכה
כו ע"א03 אין עד נעשה דיין וכו' לא מצו חזו לי' זכותאתורת מנחם ח"כ עמ' 156, 228
כו ע"א03 אין עד נעשה דיין וכו' לא מצו חזו לי' זכותאתורת מנחם חכ"ח עמ' 260
כו ע"א03 אין עד נעשה דיין וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 298
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןברכת חיים ח"ב עמ' 311
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2116-2117
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120-2111
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קי
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןלחמי תודה דף עד ע"א, עו ע"א
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 10
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לב
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קלב
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןצפנת פענח (תשסו) עמ' סב
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סט
כו ע"א03 אין עד נעשה דייןשל"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
כו ע"א03 ואין עד נעשה דיין וכו' וכיון דחזיוהו כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 121, ח"ט עמ' 82, חכ"ה עמ' 424, חכ"ו עמ' 314, 388
כו ע"א05 אלא בדיני נפשות דרחמנא אמר ושפטו העדה והצילו העדה וכו'של"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
כו ע"א07 דקטל נפשאהכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
כו ע"א07 לא מצו חזו ליה זכותאאור חדש על ציון דף ס ע"א, קל ע"א
כו ע"א07 תו לא חזי ליה זכותאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכב
כו ע"א07 לא חזי לי' זכותאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עג, קג
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרה וכו' מפני שהוא קרן של עגלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני ח
כו ע"א08 כל השופרות וכו'תושע יאודה דף ו ע"ג
כו ע"א08 כל השופרות כשרים וכו' דאיקרו שופר ואקרו קרן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סח, עא, דברים עמ' ס
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קצו
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה דאיקרי קרןתשואות חן (תשסח) עמ' קכב
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה דאקרי קרןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תקח
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת בא
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' אין קטיגור וכו', ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' כב, שלב
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' דפרה קרן איקרי שופר לא איקריתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תלו, א'קח
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' ותנינן תמן וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ריד
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' חדא ועוד וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' כיון דלזכרון הוא כבפנים דמימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תכט
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' לפי שאין קטיגור נעשה סניגורעצי חיים - מועדים עמ' עח
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' לפי שאין קטיגור נעשה סניגור וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' כז
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' שופר ולא ב'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קנח
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכ
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן וכו' דאין קטיגור נעשה סניגורבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רלה, דברים עמ' כד
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןמאמרי שלמה ח"ב עמ' קפז
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תסז
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 121
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןשארית מנחם - מאמרים עמ' שלד
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסא, קסב
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרהאור אברהם - תשובה עמ' שיד, שפג
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרהבאר שרים פרשת נצבים דרוש ד אות ה
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רמח
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, ורש"י ורמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כט
כו ע"א08 כל השופרות כשרים כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלב
כו ע"א08 כל השופרות כשריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמה
כו ע"א08 כל השופרות כשריםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלז
כו ע"א08 כל השופרות כשריםרני ושמחי דף טו ע"ב
כו ע"א08 כל השופרות כשרין וכו'אם הבנים ח"א דף יב ע"א
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' עה
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרה וכו' דאין קטיגור נעשה סניגורתורי זהב (תשעג) עמ' תל
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סב, קפה
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרה מפני שהוא קרן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ב, א'קח
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהאוצר הכבוד
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהגנת אגוז (תשעב) אות שפז
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
כו ע"א08 כל השופרות כשריןטוב טעם בראשית עמ' קמג
כו ע"א08 כל השופרות כשריןכד הקמח (מישור) עמ' תנא
כו ע"א08 כל השופרות כשריןעיונים במשלי עמ' שנד
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יט
כו ע"א08 כל השופרותמורשה - שיחות למועדים עמ' רלג, רלד
כו ע"א09 שופר של פרה פסולדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קסו
כו ע"א09 אין תוקעים בקרן של פרהמי מרום ח"ז עמ' קסט, קעב, קפח
כו ע"א09 אין תוקעין בקרן פרהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תכט
כו ע"א09 אין תוקעין בשופר של פרה וכו' משום אין קטיגור נעשה סניגורכוכבי אור (תשלד) עמ' קיח
כו ע"א09 אין תוקעין בשופר של פרהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מ
כו ע"א09 אין תוקעין בשופר של פרהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מ, קע, רג
כו ע"א09 חוץ משל פרה מפני שהוא קרןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ש ד"ה כל
כו ע"א09 מפני מה שופר של פרה פסולאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ה, ז, יד
כו ע"א09 קרן השור פסול לתקיעת שופרשמלת אליעזר ח"א עמ' קנא
כו ע"א09 קרן פרה פסולה למצות שופרשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רנו
כו ע"א09 קרן של פרה פסול לשופר וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפח
כו ע"א09 שופר אינו נעשה מדבר שהוא קרןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א' תקפב
כו ע"א09 שופר של פרה פסול בר"ה וכו' מטעם אין קטיגור נעשה סניגור וכו' דכיון דלזכרון הוא כבפנים דמידעת תורה שמות עמ' צב
כו ע"א09 שופר של פרה פסול וכו' מ"ט משום דאין קטיגור נעשה סניגורדברי אש (כץ) עמ' רצז
כו ע"א09 שופר של פרה פסול וכו' משום דאין קטיגור נעשה סניגוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה לא
כו ע"א09 שופר של פרה פסול שנקרא קרןדרשות יעב"ץ עמ' ד
כו ע"א09 שופר של פרהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קמ
כו ע"א09 של פרההכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כח {לא דקדקו בלשונם, שנקטו לשון נקבה ואח"כ לשון זכר - "בכור שורו"}
כו ע"א10 והלא כל השופרות איקרי קרןשמן ראש - ימים נוראים עמ' קנה
כו ע"א10 והלא כל השופרות נקראו קרן שנא' במשך בקרן היובלנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפד
כו ע"א10 כל השופרות נקראו קרןדברי שאול ויקרא עמ' קעא
כו ע"א12 כל השופרות איקרו קרן ואיקרו שופר ויובלפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכח
כו ע"א12 כל השופרות איקרו קרן ואיקרו שופראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים א, ח
כו ע"א12 כל השופרות אקרי שופר ואקרי קרןמי מרום ח"ז עמ' תד
כו ע"א12 כל השופרות נקראו קרן וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
כו ע"א13 איקרי קרן ואיקרי שופרעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לר"ה אות יג, אות א לענין חבטת ערבה, ליקוטים סוף הספר אות ז
כו ע"א13 דפרה קרן איקרי שופר לא איקריישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' א
כו ע"א16 אם שור למה פר ואם פר למה שור, אלא מאי משור פר משופר, ורש"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמד
כו ע"א16 ותיטב לה' משור פר מאי משור פר משופרעטרת ישועה (תשסד) אות ד לר"ה בנוסח התפלה
כו ע"א16 ותיטב לה' משור פר וכו' משופר, ורש"יבית אלהים שער א עמ' ערב
כו ע"א16 ותיטב לה' משור פר משופר, רש"י ד"ה ותיטבקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסג
כו ע"א16 ותיטב לה' משור פראהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסג
כו ע"א17 אל תקרי משור פר אלא משופרשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק לב
כו ע"א17 אל תקרי משור פר אלא משופרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקכז, תתי, תתיג
כו ע"א17 אלא מאי שור פר משופרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מט ד"ה וזהו
כו ע"א17 אלא מאי שור פר משופרדרשות מהר"ם שיק עמ' תשיז
כו ע"א17 מאי משור פר משופרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צ
כו ע"א17 מאי שור פר משופר, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' שט
כו ע"א20 ה"ט דרבנן וכו' מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו'ברית שלום (תעח) דף עח ע"ג
כו ע"א20 ה"ט דרבנן וכו' מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקג
כו ע"א21 אין הכהן גדול נכנס וכו' אין קטיגור נעשה סניגורפאר יעקב ח"ג עמ' תקיז
כו ע"א21 אין הכהן רשאי להכנס לפני ולפנים ביוה"כ רק בבגדי לבן ולא בבגדי זהבאור חדש פתיחה אות 155
כו ע"א21 אין כ"ג נכנס, ותוס'דרכי שלום (מרגונאטו) דף עו ע"ב
כו ע"א21 אין כ"ג נכנס לפני ולפנים בבגדי זהבנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמא
כו ע"א21 אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפי שאין קטגור נעשה סניגורדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1750
כו ע"א21 אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים וכו' שאין קטיגור נעשה סניגורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מט
כו ע"א21 אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפניםכרם טוביה עמ' שג
כו ע"א21 אין כהן גדול נכנס לפנים בבגדי זהב רק לבנים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שיט
כו ע"א21 אין כהן גדול נכנס לפנים בבגדי זהב רק לבנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף
כו ע"א21 אינו לובש בגד של זהב שאין קטיגור נעשה סניגורפרדס מרדכי עמ' תלח
כו ע"א21 כה"ג לא נכנס לפני ולפנים בבגדי זהבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיז הערה 63
כו ע"א21 כהן גדול אינו נכנס וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כא
כו ע"א21 כהן גדול לא נכנסבית שלום מרדכי עמ' קנו
כו ע"א21 לא היה משמש עם שמונה בגדים לפני ולפניםטיול בפרדס ח"ב עמ' רכד
כו ע"א21 לא ילבש ביום הכיפורים בגדי זהבחכמת התורה תולדות עמ' קכו
כו ע"א21 מ"מ אין כ"ג נכנס בבגדי זהברוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קסז ע"א
כו ע"א21 מ"מ אין כ"ג נכנסדרכי איש דף פ ע"ג
כו ע"א21 מפני מה אין כ"ג נכנס וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
כו ע"א21 מפני מה אין כ"ג נכנס וכו'כסא דוד (תקנד) דף עד ע"ב
כו ע"א21 מפני מה אין כ"ג נכנס וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' שיד
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו' שאין קטיגור וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסט
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו' שאין קטיגור נעשה סניגורלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 89, 93, חכ"ז עמ' 128
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים וכו' לפי שאין קטיגור נעשה סניגורקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכד
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגורנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה מ
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב, וריטב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמה, תנח
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס ביוה"כאוצר הכבוד
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס וכו' שאין קטיגור נעשה סניגור ולא והא איכא דם הפר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קו, ח"ג עמ' שמז, ח"ד עמ' קנז, ח"ה עמ' סב, קפה, ח"ו עמ' רפח
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס לקודש הקדשים בבגדי זהבחנן אלקים עמ' קא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלא, קנא
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב וכו' והא איכא בגדי זהב מבחוץ מבפנים קא אמרינן וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ע, קצז
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב וכו' שאין קטיגור נעשה סניגורשלשלת הקודש עמ' קעו
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קס"ז ע"א (יו"ד סי' רעח אות ז)
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רצז
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שטז, מס' ראש השנה אות כג
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטיגור נעשה סניגורכתונת פסים (תשמה) פרשת חוקת מב ע"ב
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לפי שאין קטיגור נעשה סניגור, רש"י ותוס' וריטב"אשם דרך ויקרא עמ' פד
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהבמשך חכמה שמות פ' מ פס' ה
כו ע"א21 שאינו משמש לפנים בשמונה בגדיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפא
כו ע"א21 שאינו משמש לפנים בשמונה בגדיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רפו
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סנגור וכו' מבפנים קאמרינןהמדרש והמעשה דברים פרשת ראה
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סנגורצדקת יוסף עמ' רא
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סנגורצמח צבי אגרת סה
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סניגוראזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 68
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סניגורפרשת דרכים (תשסה) עמ' רטז
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סניגוראור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' יב
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סניגורדרשות הצל"ח השלם עמ' כז
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סניגורמסילות הנביאים יהושע עמ' לב
כו ע"א23 אין קטגור נעשה סניגורשירת דוד (תשסז) עמ' קכג
כו ע"א23 אין קטיגוררוח חיים (חיד"א) עמ' לח
כו ע"א23 אין קטיגור געשה סניגורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורבית אולפנא ח"א עמ' מט
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' צח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמגדנות אליעזר עמ' שמח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תס
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור וכו' בעבודת פניםתורת יחיאל במדבר עמ' קצד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור וכו' בפנים קאמרינןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסב
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור וכו' כלפנים דמיפחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יז ע"ג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגוראוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמ
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורבני יששכר ח"א דף מח ע"ד, קו ע"ג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורבנין שאול עמ' קסו
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורגור אריה שמות פכ"ט אות ב, ויקרא פ"ט אות ז, פט"ז אות ח, במדבר פי"ט אות כח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לא
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורדברי יואל פ' חוקת דף עז ע"ב, צה ע"א
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורדברים אחדים (תקמח) דף מה ע"א
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורדברים אחדים (תשמו) עמ' קנו
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ריז
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורדרכי החיים ח"ב עמ' שעח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורואותו תעבוד עמ' שמז
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורחכמת התורה אחרי מות עמ' קנ
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורחכמת התורה אמור עמ' ריט
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורטל חיים (פרידלנדר) עמ' רל
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 8
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורלהורות נתן ויקרא עמ' פט
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורלקט אמרי קודש - שמות עמ' קמד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמכתב מאליהו ח"ב עמ' 72, ח"ד עמ' 282
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמנחת ישראל עמ' שכב
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמנחת מרדכי עמ' קנה
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רה
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' כב, פניני חסידות שמיני א
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמצווה ועושה ח"ב עמ' רצ
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמקראי קדש (תשנג) עמ' שטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכט
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רטז
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורס' חסידים סי' רמט
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורעטרת יהושע ויקרא עמ' נב
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 173, 121
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורעיוני רש"י במדבר עמ' שלג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שכו
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורפאר יעקב ח"ב עמ' תשצז, תרד, ח"ג עמ' קמה
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורצמח צדקה עה"ת עמ' קיב
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורקדושת יו"ט ח"א דף עח ע"ג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורקהלת יעקב עשי"ת עמ' רלא
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורשם יחזקאל עמ' שלא, תקנג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מט
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורתורת הרא"ם עמ' עד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורתשבי (תשסה) עמ' רלה שורש קטגר
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור, רש"י ותוס' ד"ה כיוןדרשות מהר"ם חביב עמ' רכח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רב-רג
כו ע"א23 אין קטיגורנפש הרב עמ' שטו
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורחכמת התורה אחרי מות עמ' קנג {הטעם}
כו ע"א23 והא איכא דם פר הואיל ואשתני אשתנידברי שאול ויקרא עמ' צב
כו ע"א23 והא איכא דם פרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמו
כו ע"א23 והאיכא דם, ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ו
כו ע"א23 לפי שאין קטיגור נעשה סניגוראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קא
כו ע"א23 לפי שאין קטיגור נעשה סניגורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפא
כו ע"א23 לפי שאין קטיגור נעשה סניגורשיחות עבודת לוי סי' פד אות א
כו ע"א23 שאין קטגור נעשה סנגורנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסח
כו ע"א23 שאין קטגור נעשה סניגורדברי שאול ויקרא עמ' לג, צג
כו ע"א23 שאין קטיגור וכו'מאור החיים (בן עטר) עמ' סו
כו ע"א23 שאין קטיגור נעשה סניגוראמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תעד
כו ע"א23 שאין קטיגור נעשה סניגורטהרת יו"ט חי"ח עמ' קנז
כו ע"א23 שאין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רעג
כו ע"א24 דם פר שאני כיון דאישתניחכמת התורה אמור עמ' מז
כו ע"א24 כיון דאישתני אישתניגור אריה במדבר פי"ט אות כח
כו ע"א25 והאיכא ארון וכפורתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מו
כו ע"א25 חוטא בל יקריבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצג
כו ע"א26 חוטא בל יתנאה קא אמרינן, תוס'אור אברהם - תשובה עמ' שנט
כו ע"א26 חוטא בל יתנאה קא אמרינןיערי עם דבשי ח"א עמ' קח
כו ע"א26 חוטא בל יתנאההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריב
כו ע"א27 בעבודת חוץ עובד הכה"ג בבגדי זהבנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קמ
כו ע"א27 והא איכא בגדי זהב מבחוץ וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קצג
כו ע"א28 מבפנים קא אמרינןלב דוד (תשסט) עמ' ע
כו ע"א28 בפנים קאמריעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכב
כו ע"א28 מבפנים קא אמרינןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רטו {בעבודה הנעשה בחוץ לא אמרו דאין קטיגור נעשה סניגור}
כו ע"א28 מבפנים קאמרינןפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
כו ע"א28 שופר נמי כו' כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאמרי טל מאמר ט
כו ע"א28 שופר נמי מבחוץ הוא כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיפרי צדיק אמור אות ה
כו ע"א29 השופר הוא לזכרוןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נב
כו ע"א29 השופר לזכרון קאתיפחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
כו ע"א29 כיון דלזיכרון אתי כמאן דאתי בפנים דמימשך חכמה בראשית פ' כא פס' יז, ויקרא פ' כג פס' כד, במדבר פ' כט פס' א
כו ע"א29 כיון דלזיכרון קאתי כלפנים דמימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 204
כו ע"א29 כיון דלזכרון, רש"יטירת כסף דף רצו ע"א {אע"ג דאין בו משום בל יקריב}
כו ע"א29 כיון דלזכרון אתיא כבפנים דמיגנת אגוז (תשעב) אות שפט
כו ע"א29 כיון שלזכרון הוא כבפניםמפניני הרב עמ' קסג {בתקיעת שופר צריך להרגיש כעומד בקדש הקדשים}
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר א
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קסז, קעז
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור אברהם דברים עמ' קד, שכד
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור ישראל (תרס) דף כז ע"א
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור ישראל סי' ז
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פד, קכ
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמה
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' כה
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמישבט מישראל (פרידמן) עמ' שיג
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמישם דרך במדבר עמ' עא
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי, ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' קצה
כו ע"א29 כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי וכו'בעקבות מועדי ה' עמ' 101
כו ע"א29 כיון דלזכרון הואאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסא
כו ע"א29 כיון דלזכרוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכה
כו ע"א29 לזכרון כבפנים דמיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רע, רפו
כו ע"א29 שופר דר"ה כיון דלזכרון כבפנים דמי, ותוס'שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קיא, קכג
כו ע"א29 שופר כבפנים דמיפני מלך מועדים עמ' יב
כו ע"א29 שופר כיון דאתיא לזכרון כבפנים דמישמן ראש סוכות ח"א עמ' סח
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור גדליהו מועדים דף ה ע"ג, ו ע"ג
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון כבפנים דמימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסב
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון כבפניםדעת תפלה עמ' רצד
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון כבפניםשער ראובן עמ' רנח
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון כבפנים דמיקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' צח
כו ע"א29 שופר כלפני ולפנים דמיטוב לב עמ' קנו
כו ע"א29 שופר כלפני ולפניםציץ השדה - שדי יער עמ' שעג
כו ע"א29 שופר לזכרון קאתיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב א
כו ע"א29 שופר מבחוץ ונחשב כלפניםמי מרום ח"ז עמ' קיז
כו ע"א29 תקיעת שופר יש לה דין של לפני ולפניםקריאה בקריה ח"א עמ' עו, ריד, ח"ב עמ' קנ, קסה, ח"ג עמ' קיט
כו ע"א30 חדא דאין קטיגור נעשה סניגור ועוד מפני שהוא קרןפרי צדיק ראש השנה אות כג
כו ע"א31 אסור לתקוע בשופר של שור דאין קטיגור נעשה סניגורשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות יג
כו ע"א31 שופר של פרה פסול משום דאין קטיגור נעשה סניגור, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פד, קכ
כו ע"א32 ורבי יוסי אמר לך דקא אמרת אין קטיגור נעשה סניגור וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קד
כו ע"א36 שופר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' שופרותשם יחזקאל עמ' תקל
כו ע"א36 שופר אחד אמר רחמנא ולא שניים ושלושהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כו ע"א36 שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרותבי חייא ח"ב עמ' צב
כו ע"א37 דקאי גילדי גילדיאמרי השכל עמ' 66 דף לג ע"ד {לכן היוונים גזרו לכתוב על קרן השור "אין לי חלק" וכו' כי השיטה שלהם היתה להרחיק מהתורה בשלבים כמו גלדי קרן השור}
כו ע"א44 א"ר עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' כג
כו ע"א44 אמר ר"ע כשהלכתי לערביא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
כו ע"א44 אמר רבי עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין לדכרא יובלאמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נד, סא
כו ע"א44 אר"ע כשהלכתי לערביא היו קורין לדיכרא יובלא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קד
כו ע"א44 יובל הוא דוכראדברי שאול ויקרא עמ' קעא
כו ע"א44 יובלא לישנא דדיכרא הוא וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק י
כו ע"א44 מאי משמע דהאי יובל לישנא דדיכרא היאאוצר הכבוד
כו ע"א44 מאי משמע דהאי יובלא לישנא דדיכרא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנה
כו ע"א44 מלת יובלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפג
כו ע"א44 שופר - יובלאאור לשמים (תשסג) עמ' קעא
כו ע"א45 בערביא היו קורין לדכרא יובלאשיחות לספר ויקרא עמ' רסא
כו ע"א45 בערביא קורין לדכרא יובלאברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כד
כו ע"א45 כשהלכתי לגליא היו קוריו לנדה גלמודה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפב
כו ע"א45 כשהלכתי לערביא היו קורין לדיכרא יובלאעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 293
כו ע"א45 כשהלכתי לערביא וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלד {בגלות בבל שכחו בני ישראל לשון הקודש}
כו ע"א45 כשהלכתי לערביא קורין לדכרא יובלאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלא
כו ע"א45 כשהלכתי לערביא היו קורין לדיכרא יובלאתורה בציון עמ' תצ
כו ע"א45 קרו לדיכרא יובלאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמ, מקראי קדש (תשנג) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רל, רלב
כו ע"א46 א"ר עקיבא כשהלכתי לאפריקי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מ {המשך שלשת מאמרי ר' עקיבא}
כו ע"א46 א"ר עקיבא כשהלכתי לאפריקי וכו' כשהלכתי לגליאיחי המלך עמ' מו
כו ע"א46 אמר ר"ע כשהלכתי וכו' מאה קשיטהלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 177, 179 (אידיש)
כו ע"א46 באפריקי קורין למעה קשיטה, ומהר"א נחוםכסא רחמים (תשסג) עמ' מו
כו ע"א46 באפריקי קורין למעה קשיטה, ומהר"א נחוםכסא רחמים (תקסג) דף טז ע"א
כו ע"א46 בגליא קורין לנדה גלמודהדבר טוב עמ' תטו
כו ע"א46 גמולה דא מבעלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמד
כו ע"א46 נדה גמולה מבעלהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צב {מבאר בזה את הפסוק "אשת אחיו נדה היא"}
כו ע"א46 היו קורין לנדה גלמודא וכו' גמולה דא מבעלהברית שלום (תעח) דף י ע"א, ע ע"ד
כו ע"א46 היו קורין לנדה גלמודא וכו' גמולה דא מבעלהברית שלום (תשסח) עמ' תנא
כו ע"א46 כשהלכתי לאפריקה היו קוראיםטירת כסף דף סג ע"ב
כו ע"א46 כשהלכתי לאפריקי היו קורין וכו'אמרי יוסף בראשית דף קעו ע"ד
כו ע"א46 קשיטה זו מעהגנא דפלפלי עמ' קלב
כו ע"א47 במדינת הים קורין למכירה כירהאגרא דכלה ח"ג עמ' קצט
כו ע"א47 היו קורין למכירה כירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עב
כו ע"א47 היו קורין למכירה כירהפרפרת הפרשה פרשת דברים פרק ב פסוק ו
כו ע"א46 כשהלכתי וכו' היו קוראים למעה קשיטהדורש לציון (בריל) עמ' 3
כו ע"א47 כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 310
כו ע"א47 כשהלכתי לכרכי היםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ט - טט בכתפי
כו ע"א48 אמר רשב"ל כשהלכתי לתחום קן נשריא וכו' מאי קרא יפה נוף וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שיב
כו ע"א48 אמר רשב"ל כשהלכתי לתחום קן נשריאארז ישעיהו דף נ
כו ע"א48 אמר רשב"ל כשהלכתיתורת חיים (קאסוב) עמ' רמח
כו ע"א48 אשר כריתי כמו אשר קניתי אר"ע כשהלכתי וכו'כתנות אור עמ' קעג
כו ע"א48 כשהלכתי לקן נשריא היו קוראים לתרנגול שכוויאור הצבי דף לז ע"ד
כו ע"א48 כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קורין לכלה נינפי ולתרנגול שכוינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שט
כו ע"א48 כשהלכתי לתחום קן נשרייא וכו' ולתרנגול שכויאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תיא; יהל אור עמ' קפד
כו ע"א48 קורין למכירה כירה וכו' לפרושי אשר כריתי לילקוטי שיחות חט"ו עמ' 459
כו ע"א48 קורין למכירה כירהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיא
כו ע"א49 בכרכי הים קורין לכלה נינפיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעא
כו ע"א49 בכרכי הים קורין לכלה ננפיתשבי (תשסה) עמ' קסח שורש ננף
כו ע"א49 התרנגול נקרא שכויחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קכו/קכז ע"א
כו ע"א49 התרנגול נקרא שכויחומת אנך איוב פרק לח
כו ע"א50 זה תרנגולבית ישי - דרשות עמ' תמח
כו ע"א50 לשכוי בינהבעקבי יעקב עמ' קא
כו ע"א51 לוי איקלא לההוא אתרא כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת פנחס ב
כו ע"א ריטב"א ורמב"ן, בטעם הפסול דשופר של פרהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ל
כו ע"א רמב"ן - בטעם פסלות שאר קרני החיותפחד יצחק - ראש השנה מאמר כח
כו ע"א רמב"ן - פסלות שאר קרני חיותפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
כו ע"א רש"י - גילדי, שבבל שנה נתוסף גלד אחדגנת אגוז (תשעב) אות שפח
כו ע"א רש"י - ותיטב לה' - תפילתיישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נד
כו ע"א רש"י - כיון דלזכרון וכו' - שופר נמי אע"ג דלית ביה משום חוטא בל יקריב וחוטא בל יתנאה, כיון דלזכרון קאתי כלפנים דמיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו ע"א רש"י - כל השופרות כשרים בין איל ובין של יעל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא, א'שד
כו ע"א רש"י - קטיגור זהב העגל, ושופר של פרה נמי קטיגור דעגל הואתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו ע"א רש"י - שופר של פרה נטי קטיגור של עגל הואעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 121
כו ע"א רש"י ד"ה אין קטגוראזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 68
כו ע"א רש"י ד"ה כדרב חסדאאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 17
כו ע"א רש"י ד"ה כיון דלזיכרון כו'מראה הגדול ח"א דף י ע"א
כו ע"א רשב"א - השופר בא לרצות פני אדוניוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' יז
כו ע"א תוס' - בשופר מתנאה בקול תקיעתואור אברהם - סידור התפילה עמ' קל
כו ע"א תוס' ד"ה דרחמנאמנחת מרדכי עמ' שכ
כו ע"א תוס' ד"ה חוטא - וגבי שופר מתנאה נמי בקול תקיעתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה אלא
כו ע"א תוס' ד"ה חוטא בל יתנאה - וגבי שופר מתנאה נמי בקול תקיעתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו ע"א תוס' ד"ה חוטאמנחת מרדכי עמ' שמ
כו ע"א תוס' ד"ה חוץ - אמאי לא תני נמי ראםגנת אגוז (תשעב) אות שפז
כו ע"א תוס' ד"ה חוץ - מ"ט לא נקיט חוץ משל ראם דכתיב ביה ג"כ קרןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תנט
כו ע"א תוס' ד"ה חוץ וכו'בית אהרן (קריספין) דף נח ע"ג
כו ע"א תוס' ד"ה כיון - כיון דלזכרון אתיא כבפנים דמי, תימה אפוד וחושן נמי לזכרון קאתו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפט
כו ע"ב01 קבען פלניאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רט
כו ע"ב01 קבען פלניאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות עג
כו ע"ב01 קבען פלניאאבל מצרים ח"א דף יד ע"ב {מפרש עפ"ז את "קבעת עתים לתורה"}
כו ע"ב01 קבען פלניאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק יא
כו ע"ב01 קבען פלניאמצווה ועושה ח"א עמ' פח, תמח
כו ע"ב01 קבען פלניאפנים יפות על תהלים עמ' ב = הפלאה כתובות, פתחא זעירא אות לה {מפרש עפ"ז את "קבעת עתים לתורה"}
כו ע"ב03 ואמרתם במה קבענוך, לשון גזלבאר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
כו ע"ב05 היכי קבעך ובמה קבעךצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלח ע"ד
כו ע"ב07 לא הוו ידעי רבנן וכו' שמעוה לאמתא דבי רבי וכו'מאמר הנפש השלם עמ' עו
כו ע"ב07 לא הוו ידעי רבנן וכו'ויואל משה מאמר ג סי' יד עמ' תיח
כו ע"ב07 לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ק
כו ע"ב07 לא הוו ידעי רבנןעיונים במשלי עמ' שדמ
כו ע"ב07 לא הוו ידעי רבנן מאיתורת חיים (קאסוב) עמ' ריט
כו ע"ב07 לא הוו ידעי רבנן מאי וכו'דרשות הרא"ש דף סו ע"ב דרוש סט
כו ע"ב08 אמתא דבי רביתורת מנחם חל"ה עמ' 88
כו ע"ב08 שפחה של רבינחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות ו {אליפו רבנן כמה פתגמין מינה}
כו ע"ב14 לא הוו ידעי מאי סלסלה ותרוממךתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז-קצח
כו ע"ב14 לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממך יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' רלב
כו ע"ב14 לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תט, תטז
כו ע"ב14 לא הוו ידעי רבנן מה סלסלה ותרוממך כו'נטע שורק פרשת וישב
כו ע"ב14 לא ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממךאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ערב
כו ע"ב14 לא ידעי רבנן מאי סלסלהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רלד
כו ע"ב16 אמתא דבי רבי הוות אמרה לההוא גברא דהוה קא מהפך בשעריהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קלח-קלט {רמז לעוסק בעניני הפלפולים, ומזניח עיקרה של תורה}
כו ע"ב18 עד מתי אתה מסלסל בשערךאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רע
כו ע"ב18 עד מתי אתה מסלסל בשערךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כו
כו ע"ב19 וטאטתיה במטאטא השמד+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רס
כו ע"ב19 מהו מטאטאמשנת חיים דברים עמ' קט
כו ע"ב22 המשא שלך השלך על ה'רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצה
כו ע"ב22 השלך על ד' יהבך והוא יכלכלך לא הוי ידעו רבנן מאי יהבך עד דשמעי להאי טייעא דהוא אמר טול יהבך וכו', ורש"י - משאוידברת שלמה (תשעא) עמ' שב
כו ע"ב22 השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנה
כו ע"ב22 השלך על ה' יהבך+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רס, ח"ב דף קצד
כו ע"ב22 השלך על ה' יהבךשיחות עבודת לוי סי' יג אות ב
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות מא
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ד' יהבך והוא יכלכלך וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' סא
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ד' יהבך וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קה*
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךאמרי יוסף בראשית פ' מקץ דף קג ע"ג
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך וכו' הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תמט
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קטז
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' אמר רבב"ח יומא חד הוה אזלינן בהדי ההוא טייעא וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות ה
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' אמר רבב"ח יומא חד הוה אזלינן בהדי ההוא טייעא וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות לג
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפד, ח"ד עמ' רו
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא טייעא הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאיתפארת צבי שמות עמ' רז
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךראשית דעת (אטון) עמ' פב
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך וכו'אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ט אות ב
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' וגו' אמר רבב"ח יומא חד וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' פ
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' קכד, קעח
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לח עמ' עז, דרוש סד עמ' קפו, דרוש עב עמ' רכח, דרוש קכב עמ' שעא, ח"ב דרוש קעה עמ' עד, דרוש רפא עמ' תקכב
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' יב, צה
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 119
כו ע"ב22 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך כו'אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ריט
כו ע"ב22 לא הון ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שי
כו ע"ב22 לא ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ב
כו ע"ב22 מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךצדקת הצדיק סי' קלז, דובר צדק עמ' 85
כו ע"ב22 מאי השלך על ה' יהבךזכור לאברהם (וייס) פ' מקץ
כו ע"ב25 שקול יהביך ושדי אגמלאיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיט
כו ע"ב25 שקול יהביך ושדי אגמלאיתורת אליהו עמ' תט
כו ע"ב25 שקול יהבך ושדי אגמלאילחם רב על סדור התפילה אות תתסא
כו ע"ב25 שקול יהבך ושדי אגמלאימדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קעט
כו ע"ב26 שופר בעינן פשוט דוקא וכו' בר"ה כל מה דפשיט איגש דיעתיה טפי מעלי וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
כו ע"ב26 שופר כו' ושתי חצוצרות וכו'משנת חיים במדבר עמ' רכז
כו ע"ב26 שופר של יעל פשוט או בשל זכריםקונטרסים (ריי"צ) עמ' 856, ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' צ
כו ע"ב26 שופר של יעל פשוטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
כו ע"ב26 שופר של יעל פשוטימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב
כו ע"ב26 שופר של ר"ה אי הוי כפוף או פשוט כעומד בתפלהאור אברהם דברים עמ' קד, שכג
כו ע"ב26 שופר של ר"ה בכפופין או בפשוטיןקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסה, תלה, תלח
כו ע"ב26 שופר של ר"ה וחצוצרותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנו, רנח, רצ
כו ע"ב26 שופר של ר"ה וכו' ושתי חצוצרות מן הצדדים שופר מאריך וכו'ברית שלום (תעח) דף עג ע"ב
כו ע"ב26 שופר של ר"ה וכו' ושתי חצוצרות מן הצדדים שופר מאריך וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רט, תקב
כו ע"ב26 שופר של ר"ה וכו' שופר מאריך וחצוצרות מקצרות וכו', ורש"י ותוס' ד"ה ושתי חצוצרותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' כד
כו ע"ב26 שופר של ר"ה כו' וב' חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפא
כו ע"ב26 שופר של ר"ה כו' שופר מאריך כו' שמצות היום בשופרכתר שם טוב (תשסד) סי' קל
כו ע"ב26 שופר של ר"ה פיו מצופה זהב וכו'אור אברהם במדבר עמ' ריג
כו ע"ב26 שופר של ר"ה פיו מצופה זהבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קפו
כו ע"ב26 שופר של ר"ה פיו מצופה זהבאור אברהם ויקרא עמ' פו
כו ע"ב26 שופר של ר"ה פיו מצופה זהבאור אברהם שמות עמ' קו
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל ושתי חצוצרות מן הצדדים ובגמ' תרי קלי מי משתמעיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכא
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוט ובתענית של זכרים כפופיםרביד יוסף (תשסא) עמ' 95
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוט וכו', רש"יאור אברהם - תשובה עמ' שנד
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב וכו'קול שחל (אשקוטי) דף כב ע"ב
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב וכו', ופיהמ"ש להרמב"םעטרת חן ח"ב עמ' מח, מט
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'ריא, א'שפט
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כד
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיז
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטויגד יעקב עמ' קנ
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטמכתב סופר דף ס ע"ב
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטתורת מנחם חמ"ח עמ' 114
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוט, ורמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לא, לב
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שכ ד"ה אך
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה וכו' פיו מצופה זהבתורת מנחם חט"ו עמ' 103
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנח
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה פשוט או כפוף, ורש"ישם דרך ויקרא עמ' קנד
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה של יעל פשוט ובתעניות בשל זכרים כפופיןשם דרך ויקרא עמ' קנד
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה של יעל פשוט וכו' ומר סבר בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב וכו' ושתי חצוצרות וכו' שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלג, תתקלד, א'קח, א'רכה, א'שמד
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב וכו' שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמו, תתקלג, תתקלד, א'קו, א'קח, א'שנג
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה של יעל פשוטבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכח
כו ע"ב26 שופר של ראש השנה של יעל פשוטשמן ראש - ימים נוראים עמ' נה
כו ע"ב27 אם שופר כפוף עדיף או פשוט עדיףקונטרסים (ריי"צ) עמ' קט, ס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 1
כו ע"ב27 אם שופר מצותו בכפופים או בפשוטים וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' סב, קלח, קנא
כו ע"ב27 בפלוגתא אם צריך שופר פשוט או כפוף, ורש"י ותוס'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלט
כו ע"ב27 ופיו מצופה זהבשער המלך (תשנז) עמ' קעו
כו ע"ב27 כפוף או פשוטאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסד
כו ע"ב28 ב' חצוצרות באמצע או בצדדיםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ב
כו ע"ב28 בר"ה שתי חצוצרות מן הצדדיןתורת אליהו עמ' רלד
כו ע"ב28 שופר וחצוצרותאוצרות הראיה 904
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר בד"א במקדש וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שיא
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופרשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' מ
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותברכת אברהם (תשנד) עמ' קפה
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותויגד יעקב עמ' קנב
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 223
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותמרפא לשון עמ' ש
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותרנת יצחק תהלים עמ' תנג
כו ע"ב28 שופר מאריך חצוצרות מקצרות שמצות היום בשופרגנת אגוז (תשעב) אות שצד
כו ע"ב28 שופר מאריךאמרי נועם (מועדים) סי' יב, ט, לר"ה [מבן המחבר]
כו ע"ב28 שופר מאריךחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קמג
כו ע"ב28 שופר מאריךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסח
כו ע"ב28 שופר מאריךמורשה - שיחות למועדים עמ' רלב, רלה
כו ע"ב28 שופר מאריךעטרת ישועה (תשסד) אות ג לברכת חודש אלול, אות ח, יד, יח לליל ר"ה קודם קידוש, אות ל לליל ר"ה, אות ז, כ, לד, ליום ר"ה, אות ב ליום ד דחנוכה, אות ו ליום ה דחנוכה, אות ה לר"ח אדר
כו ע"ב28 שתי חצוצרות מן הצדדיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפד
כו ע"ב29 מצות היום בשופרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 182
כו ע"ב29 מצות היום בשופרלקוטי שיחות חל"ט עמ' 47
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חט"ו עמ' 11, חי"ח עמ' 82, חכ"ג עמ' 275
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חכ"ט עמ' 12
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חלק לב עמ' 68, 148, חלק לד עמ' 321
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חמ"ב עמ' 17
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חמ"ח עמ' 152, חלק נ עמ' 299
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חנ"א עמ' 124
כו ע"ב29 מצות היום בשופרתורת מנחם חנ"ד עמ' 150
כו ע"ב29 מצות היוםתורת מנחם חנ"ח עמ' 67
כו ע"ב29 עיקר מצות היום של ר"ה הוא שופרדרשות שמן רוקח עמ' תמד
כו ע"ב29 שמצות היום בשופרפנינים על התורה ומועדים עמ' קעז
כו ע"ב29 שמצות היום בשופראור אברהם על ספר המצוות עמ' שלה
כו ע"ב29 שמצות היום בשופרלקוטי שיחות חי"ד עמ' 124, ח"כ עמ' 256, חכ"ט עמ' 188
כו ע"ב29 שמצות היום בשופרתורת מנחם חל"ה עמ' 70
כו ע"ב30 ובתעניות בשל זכרים כפופין, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' נד
כו ע"ב30 שופר כפוףבנתיבות האיש עמ' רד
כו ע"ב31 שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרותפרי צדיק מטות אות ז
כו ע"ב31 שופר מקצר כו' אבל בגבולין בתענית לא היה תוקעין אלא בחצוצרות לבר ולא היה שופר כללכתר תורה (תשסז) עמ' קמד
כו ע"ב33 לר' יהודה בר"ה תוקעין בשל זכרים ור' לוי פסק הלכה כמותומטר השמים (תשנ) דברים עמ' שלב
כו ע"ב33 רי"א בר"ה תוקעים בשל זכרים וביובלות בשל יעליםמקראי קדש (תשנג) עמ' רא
כו ע"ב33 שוה היובל לר"ה לתקיעות ולברכותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלב
כו ע"ב33 שוה יובל לר"ה לתקיעה וברכותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסח
כו ע"ב33 שוה יובל לר"ה לתקיעות ולברכותפני יהושע (תשסא) עמ' עח
כו ע"ב34 בר"ה היו תוקעין בשל זכריםברית שלום (תעח) דף עח ע"ג
כו ע"ב34 בר"ה היו תוקעין בשל זכריםברית שלום (תשסח) עמ' רי
כו ע"ב34 בר"ה תוקעין בשל זכרים כפופים, ובר"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יב
כו ע"ב34 בראש השנה תוקעין בשל זכריםשמלת אליעזר ח"ב עמ' שמג
כו ע"ב35 א"ר לוי מצוה של ר"ה ושל יוה"כ בכפופין ושל כל השנה בפשוטין וכו' כמה רכייף איניש רעתיה טפי מעליקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קיב
כו ע"ב35 אמר רבי לוי מצוה של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכפופיןשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות כא
כו ע"ב35 אמר רבי לוי מצוה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטיןכתב סופר אגדות כאן
כו ע"ב35 וביובלות בשל יעלים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק י
כו ע"ב35 מצוה בכפופיםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכה
כו ע"ב35 מצוה בשופר של ר"ה שיהא כפוף ולא פשוטשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רנז
כו ע"ב35 מצוה של ר"ה בכפופיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' דש, שי
כו ע"ב35 מצוה של ר"ה בכפופיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ז
כו ע"ב35 מצוה של ר"ה וכו' בכפופין וכו' כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלישיחות חכמה ומוסר מאמר יז אות ז
כו ע"ב35 מצוה של ר"ה ושל יוה"כ בכפופיןאור אברהם - תשובה עמ' שיא
כו ע"ב35 מצות השופר בכפוףזכור לאברהם (וייס) פ' שלח
כו ע"ב35 מצות ר"ה בכפופיןעטרת ישועה (תשסד) אות ג, טז לליל ר"ה קודם קידוש, אות מב, מט לליל ר"ה, אות יא לר"ה קודם תק"ש, אות א בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת, אות ו ליום ה דחנוכה, ליקוטים לסוכות סוף הספר אות ב
כו ע"ב35 מצות ראש השנה בכפופיןאמרי נועם (מועדים) סי' כג לר"ה [מבן המחבר], סי' ד לשמ"ע [מבן המחבר]
כו ע"ב35 מצות ראש השנה בכפופיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יט
כו ע"ב35 מצות שופר של ראש השנה בכפופיןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פח
כו ע"ב36 בכפופין וכו' כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימדבר יהודה (תשסב) עמ' סט
כו ע"ב36 בר"ה בעינן שופר כפוףנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסד
כו ע"ב36 בראש השנה מצוה לתקוע בשופר כפוף, רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' רז
כו ע"ב36 שופר של ר"ה כפוף דכמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאסופת מערכות דברים עמ' ריח
כו ע"ב36 שופר של ר"ה כפוף דכמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלירנת יצחק יהושע עמ' נד, תהלים עמ' רעט, שט
כו ע"ב36 שופר של ר"ה כפוף משום דכמה דכייף איניש דעתיה טפינתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קסא, קסב, רסב
כו ע"ב36 שופר של ראש השנה בשל כפופיןדרשות יעב"ץ עמ' ב
כו ע"ב36 שיהיה השופר כפוףחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפב
כו ע"ב36 של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופיןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנג
כו ע"ב36 של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מט ד"ה וזהו
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי וביו"כ כמה דפשיטלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מה, צ
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאור ישראל (תרס) דף כז ע"א
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאור ישראל סי' ז
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כז, תלב, תמב, תנח
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכח
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליואותו תעבוד עמ' שמח
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליימי דוד (תשסז) עמ' כ
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 45
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלא
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעליאמרי טל מאמר כו
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי וביוהכ"פ כמה דפשיט וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רסג
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלידעת תורה דברים ח"ב עמ' צג
כו ע"ב44 בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר א
כו ע"ב44 בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליקריאה בקריה ח"א עמ' רז, רטו, ח"ב עמ' קסה
כו ע"ב44 בראש השנה כמה דכייף איניש רעתיה טפי מעליגדולי מוסר עמ' קנב
כו ע"ב44 דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פו
כו ע"ב44 כל דכייף וכו' וכל דפשיטמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלא
כו ע"ב44 כל כמה דכייף אינש טפי מעליאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כח, מב, קד, קכד, קלא, רטז, רסז, רלב, רלא
כו ע"ב44 כל כמה דכייף אינש טפי מעליאור יחזקאל - מכתבים עמ' סד
כו ע"ב44 כל כמה דכייפי אינשי טפי מעליאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נו
כו ע"ב44 כל כמה דכפיף דעתיה עדיף טפידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קנה
כו ע"ב44 כל מאי דכייף איניש דעתיה מעלי טפיעטרת ישועה (תשסד) אות ס לסליחות לער"ה, אות מב לליל ר"ה, אות יג לר"ה קודם תק"ש
כו ע"ב44 כל מה דכייף אינישזכור לאברהם (וייס) פ' שלח
כו ע"ב44 כל מה דכייף אינש מעלי טפיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא י
כו ע"ב44 כל מה דכייף לבו טפימערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' פא
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעלי וכו' כמה דפשיט איניש דעתי' טפי מעליהישר והטוב (תשסג) עמ' כז, סג, קיז
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעלי ורש"יבית אלהים שער א עמ' ערב
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאסופת מערכות ימים נוראים עמ' עו
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליבעקבות מועדי ה' עמ' 101
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלישיחות עבודת לוי סי' קיג אות ד
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלישמחת מרדכי (רוזנמן) ר"ה - מאמר אמרו לפני מלכיות
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליתורת אביגדור ח"א עמ' ל
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, רש"י - משום והיו עיני ולבי שםעלי שור ח"ב עמ' שעג
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפיישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה מעלי טפימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קנד
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נח, קיז, קלד, קמח, קעג, קצ
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש עדיף, רש"י - בתפלתואור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' יב, כג
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש, וטו"אהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קפו
כו ע"ב44 כמה דכייף אינש דעתי' טפי מעליבנין שאול עמ' רכ, רכב
כו ע"ב44 כמה דכייף אינש דעתי' טפי עדיף או כמה דפשיט דעתי' וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות כ
כו ע"ב44 כמה דכייף אינש דעתיה בריש שתאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקלח
כו ע"ב44 כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעליהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש טו
כו ע"ב44 כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
כו ע"ב44 כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעליצבא אהרן - שבת תשובה עמ' נה
כו ע"ב44 כמה דכייף דעתיה טפי מעלי וכו' דפשיט דעתיהפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו עמ' קיט, קכד-קכה
כו ע"ב44 כמה דכייף דעתיה טפי מעליעלי שור ח"א עמ' שיח
כו ע"ב44 מר סבר בר"ה כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעלי ומ"ס כמה דפשיט אינישבי חייא ח"א עמ' קנא, ח"ב עמ' צא, צג
כו ע"ב44 מר סבר בר"ה כמה דכייף איניש דעתי' טפי וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' שמו
כו ע"ב44 מר סבר בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלינתיבות יצחק ח"ג עמ' קט
כו ע"ב44 מר סבר בר"ה כמה דכייף אינשס' המאמרים (ריי"צ) תש"ו עמ' 5
כו ע"ב44 מר סבר כמה דכייף איניש דעתיה וכו'היהדות הלאומית עמ' 216
כו ע"ב44 מר סבר כמה דכייף איניש וכו', ורש"יימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שפז, תטז
כו ע"ב44 פליגי אי כייף אינש דעתיה מעלי טפי אי פשיט אינש דעתיה מעלי טפיכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסג, קסד, רסח
כו ע"ב45 ביוה"כ כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלידעת תורה דברים ח"ב עמ' קסו, רטו, ריח
כו ע"ב45 כמה דפשיט איניש דעתי' טפי מעליאפיקי ים עמ' תצב
כו ע"ב45 כמה דפשיט איניש דעתיה עדיף טפישירת דוד (תשסז) עמ' שנח
כו ע"ב45 כמה דפשיט אינש דעתי' טפי עדיףדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצז
כו ע"ב45 כמה דפשיט אינש טפי מעליאמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
כו ע"ב45 כמה דפשיט טפי מעלי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 20
כו ע"ב45 כמה דפשיט כו' טפי מעליתורת מנחם חלק לב עמ' 121
כו ע"ב46 בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלישארית מנחם - מאמרים עמ' רסב
כו ע"ב46 צריך אדם לפשוטיה דעתיה כמה דאפשרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצז
כו ע"ב רש"י - חפוש והפך במטמונים של תורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריח
כו ע"ב רש"י - חצוצרות כנופיא דכל ישראלאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"א
כו ע"ב רש"י - לכנופיא בעלמאבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ד
כו ע"ב רש"י - שופר של ר"ה צריך להיות כפוף דכמה דכייף אינש בתפלתו טפי עדיףרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמד
כו ע"ב רש"י - תקיעת שופר הוי כעין תפלהאור אברהם ברכות עמ' נב, קצה
כו ע"ב רש"י - תקיעת שופר הוי תפלה להזכיר עקידת יצחקאור אברהם - סידור התפילה עמ' קלב
כו ע"ב רש"י ד"ה כמה דכייף איניש וד"ה כמה דפשיט טפי עדיףקריאה בקריה ח"א עמ' רי
כו ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודה - דר"י אית ליה גז"ש דשוה יובל לר"הגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לג
כו ע"ב תוס' ד"ה של - טעמא דכפוף שייך רק בר"ה ולא ביובלגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לג
כו ע"ב תוס' ד"ה שליערי עם דבשי ח"א עמ' מא
כו ע"ב תוס' ש"ה של - ומיהו נראה וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ד ע"א-ע"ב
כו ע"ב ספר המאורות - לרמב"ם בעינן שיהא השופר כפוף בטבעו וזה יש רק בכבשיםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לב
כו ע"ב ר"ן - מ"ט ס"ל להרמב"ם דבעינן דוקא שופר של כבשגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לב
כו ע"ב ריטב"א - החצוצרות במקדש דינם התקיעה בלבד ולא השמיעהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קל
כז ע"א01 ופיו מצופה זהב, ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מד
כז ע"א01 פיו מצופה זהבאור אברהם שמות עמ' קד
כז ע"א01 ציפה זהב במקום הנחת פה פסולעולה ליפה סי' נה
כז ע"א01 ציפה זהב במקום הנחת פה פסולאמרי נועם (מועדים) סי' יא ליום ר"ה [מבן המחבר]
כז ע"א01 ציפה זהב במקום הנחת פה פסולעטרת ישועה (תשסד) אות א ליום א דסליחות, אות ט ליום ר"ה
כז ע"א01 ציפהו זהב במקום הנחת פה פסולמנחת ישראל עמ' קסז
כז ע"א01 ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסולאור אברהם ויקרא עמ' פו
כז ע"א01 ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסולבישורון מלך ח"ב עמ' עא
כז ע"א01 ציפהו זהב וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כז ע"א01 ציפהו זהב וכו' פסולנפש החיים (תשעז) עמ' רנ
כז ע"א01 ציפהו זהב פסול וכו'נפש חיים דף קפז ע"ב (דף רפד ע"א מערכת ק' אות י' ד"ה ואתה)
כז ע"א01 ציפהו זהב פסולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רנז
כז ע"א01 ציפהו זהבעולת חודש ח"ג מאמר פט
כז ע"א01 צפהו זהב במקום הנחת פה פסולשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פג
כז ע"א01 שופר שציפהו זהבאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סג
כז ע"א05 והתניא 'זכור ושמור' בדיבור אחר נאמרו, מה שאין הפה יבולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמועכתב סופר אגדות כאן
כז ע"א05 ותרי קלא מי משתמע והתניא זכור ושמור בדיבור א' נאמרו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפב אות ד
כז ע"א05 ותרי קלי מי משתמעי והתניא וכו', ריטב"אאור אברהם - תשובה עמ' שנה
כז ע"א05 ותרי קלי מי משתמעיאוצר הכבוד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור א'מי מרום ח"ח עמ' קד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור א' נאמרוהישר והטוב (תשסג) עמ' רנט
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור א' נאמרונועם אליעזר שמות דף קעז ע"ב
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור א'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רסד ע"א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופרי צדיק ראה אות ח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמב
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' צט, תפד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומשמיע שלום עמ' קה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוס' העיקרים (מישור) עמ' יח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' נח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסט
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קפ
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואור תורה השלם (מזריטש) סי' צט, תפד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואמרי אש (טאוב) עמ' שלה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' צח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוארז ישעיהו דף מ
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרובן פורת יוסף (תשעא) עמ' כא
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר מ
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קכב (הגה), שכב
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק י
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוזך ונקי עמ' רעד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוזקן אהרן (פריד) עמ' קנ
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוחיי שלמה עמ' קכ
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוחכמת התורה ויגש עמ' תכג
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוטל חיים (פרידלנדר) עמ' קיט
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוילקוט דברי חכמים במדבר סי' יג
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרולחם רב על סדור התפילה אות א' תמז, א' תסז, א' תקנו
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קסז
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומהר"ם שיק שמות עמ' צא
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומשך חכמה דברים פ' ח פס' יב
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים ח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קפו
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שצג, תכה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרושמע יעקב (זיידא) עמ' כג
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרותורת העולה (תשעה) עמ' תב
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרותורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תנח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחדבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רעט
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחדעולם אחד פרק ב, צד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחדפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' יב
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחר נאמרומאורי שערים עמ' קלה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחר נאמרופאר יעקב ח"ג עמ' שפ
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחר נאמרושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' של
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחר נאמרותורת העולה ח"ג פרק לח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרוס' החיים (תשנג) עמ' סג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרושמועה טובה דף פג ע"ב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו מה שאין הפה יכול לדבראור חדש למטיפים עמ' 29
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרורב טוב דף קמט ע"ג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדאוהב ישראל דף רמח ע"א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוכשלג ילבינו - מאמר שקולה שבת כנגד כל התורה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומהר"ם שיק ויקרא עמ' קמג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונפש יוסף עמ' קצח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופתח עינים (ויינברגר) עמ' קטו
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותורת המצרף עמ' שיד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמועפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קעג, קפב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמועמגדנות אליעזר עמ' שו, תמח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמועשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קכ, מס' שבת אות עט בהגה"ה, פד בהגה"ה, מס' פסחים אות תצב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואהבת עולם דף עד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רעט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שטז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' סא, סג; יהל אור עמ' תמב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנט, רס, ח"ו עמ' פב, פח, צב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואסופת מערכות שמות ח"א עמ' שצב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואפיקי יהודה (תשנט) עמ' שסז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שב, שיט, תקעח, תתמט, תתקצה, דברים עמ' צ
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובארות המים (תשסב) עמ' ה, ס, עז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רטו ע"א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובן מלך - שבת עמ' קסג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכח, פורים עמ' תכט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קיד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סג עמ' קעט, דרוש סה עמ' קצ, ח"ב דרוש קעד עמ' סז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעו ד"ה בבא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תצו ד"ה בפייט, עמ' תקסא ד"ה זכור
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודרשות מהר"ם שיק עמ' תקיט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"הקדמה, פ"ב מ"ב עמ' לא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוחכמת התורה ויקהל עמ' סג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 13
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קצג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומחיר יין (תשעט) עמ' כו
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומחשבת מוסר ח"ב עמ' תקב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומחשבת מוסר ח"ג עמ' רסז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קצג, רמה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קפה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לז ע"ד, נז ע"ב, עג ע"ד, ק ע"א, קד ע"ד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונועם אלימלך (תשסא) עמ' קמז, רכט, רצח, תיא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונזר הקדש ח"א עמ' רכא, שטז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונחלה לישראל (תשעא) עמ' קכט, קלח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונחלת יעקב (תשעג) עמ' רלג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונטע שעשועים (תשסה) עמ' סג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' מט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקמ
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קפט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרועטרת מנחם (תשסג) עמ' מו, קצח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרועקבי אבירים (תשסה) עמ' רמז, רעד, קעח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופחד יצחק פסח מאמר נד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופני יהושע (תשסא) עמ' נא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופניני יחזקאל עמ' רמה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופניני יחזקאל עמ' רנד {בשם מעשי ה' יתרו פרק ז}
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופרי צדיק ויצא אות ג, בשלח אות יב, יתרו אות ט, בחוקותי אות ב, נשא אות ט, ראה אות ח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופתגמי אורייתא ח"א עמ' קכח
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופתחי שערים ח"א עמ' רצז, ח"ב עמ' רפה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוצלח רכב עמ' ריא, שסד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוצמח דוד (סקאליע) עמ' שכא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוקדושת השבת סי' ד (עמ' 17, 24), ה (עמ' 30), ז (עמ' 48), שביתת שבת סי' ב (עמ' 74)
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוקהלת משה (תשסב) עמ' ריד, ריט, רכד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושארית מנחם - מאמרים עמ' רכא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ח, יתרו אות כה, ויק"פ אות יא, טז, זאת הברכה אות ב בהגה"ה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושם עולם (תשסו) עמ' י
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמלת אליעזר ח"ב עמ' קעו
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות נה
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכז
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכ
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושפע טוב (טייטלבוים) עמ' כו
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותאומי צביה עמ' קי
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותורי זהב (תשעג) עמ' תא
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותורת השרף ממאגלניצא עמ' פב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותפארת צבי במדבר עמ' פד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותפארת צבי שמות עמ' תפט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצט
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדילקוט אוהב ישראל עמ' טו
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 33, 44, 229, 331, 365
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחדרמז הרומז (תשסח) עמ' מד
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחר נאמרופחד יצחק שבת מאמר ב, ח
כז ע"א05 זכור ושמור וכו' כמאן מצלינין האידנאפרי חיים (קנולר) פרשת בלק
כז ע"א05 זכור ושמור וכו' מה שאין הפה והאוזן יכולים לשמועמקראי קדש (תשנג) עמ' רז
כז ע"א05 זכור ושמור וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' נג
כז ע"א05 שמור וזכור בדבור אחד נאמרויסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו, קונטרסים לחכמת אמת אות קלו
כז ע"א05 שמור וזכור בדבור אחד נאמרולקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' לו, קיח
כז ע"א05 שמור וזכור בדבור אחד נאמרונחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות כה
כז ע"א05 שמור וזכור בדבור אחד נאמרותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יז, כ, קנד, קעג, א'קטו
כז ע"א05 שמור וזכור בדיבור אחד נאמרומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צ
כז ע"א05 שמור וזכור בדיבור אחד נאמרומכמני עוזיאל עמ' תמז
כז ע"א05 שמור וזכור בדיבור אחר נאמרומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רמו
כז ע"א05 תרי קלי מי משתמעי וכו'עטרת חן ח"ב עמ' מט
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמע כו' בדבר החביב איידי דחביבא יהיב דעתיה ושמעלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעי וכו' במילתא דחביבא נשמע גם בתרי קלאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נ, שיג
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלט
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעידולה ומשקה פורים עמ' קטו
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעיעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קפה
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעי וכו' איידי דחביבי משתמעיבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ב בסיום
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעי וכו' אפי' מתרי גברי וכו' כשהוא חביב יהיב דעתי'יד דוד (אופנהיים) עמ' קלג
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעי וכו' בהלל ובמגילה וכו' כיון דחביב יהיב דעתיהאוצר המאמרים (תשס) עמ' נג
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעי וכו' בחביבות מצוה משתמעיאגרא דכלה ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' צב, קיג
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעיאור אברהם שמות עמ' קו
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעיאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קל, ח"ו עמ' פב
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעידמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כט פסוק א
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעידרשות מהר"ם בנעט עמ' רפו
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעילחם רב על סדור התפילה אות תשצב
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעינחמד ונעים (תשסח) חיי שרה ד"ה וכן תמצא
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעיפאר יעקב ח"ב עמ' תשו
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעיפרדס המלך (תשסט) אות רנ
כז ע"א05 תרי קלי לא משתמעי, ורש"שגבורת יצחק שבועות עמ' שכט, של
כז ע"א06 בדיבור אחדתורת חיים (קאסוב) עמ' צח
כז ע"א06 מה שאין הפה יכולה לדבר וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 41
כז ע"א08 כי שמע סוף תקיעה בלא תחלת תקיעה יצא וממילא תחלה בלא סוף נמי יצאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעו (רלד) {דילמא הסוף עדיף דהוא המשלים}
כז ע"א12 פסוקי תקיעה לא פסקינןפרדס המלך (תשסט) אות תכה
כז ע"א13 התוקע לתוך הבור אם שמע קול שופר יצאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
כז ע"א16 ליפוק בתחילת תקיעה מקמיה כו'משנת חיים במדבר עמ' רכג
כז ע"א23 כיון דחביב יהיב דעתיהמרפא לשון עמ' רצה
כז ע"א23 כיון דחביב יהיב דעתיה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכב, תקכו, במדבר עמ' תרעז, דברים עמ' קמא, רד, תשעב, תתקפז
כז ע"א23 כיון דחביב יהיב דעתיה, רש"י - חדשה היא לומבשר טוב - ספר החיים עמ' רב
כז ע"א26 כל כינופיא דכסף הואויגד יעקב עמ' קנ
כז ע"א26 כל כינופיא דכסףאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלד
כז ע"א26 כל כינופיא דכסףבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ד
כז ע"א26 כל כנופיא דכסףעולת חודש ח"ג מאמר רמא
כז ע"א26 שופר של ר"ה של זהבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תא
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קפז
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלגור אריה ויקרא פ"ו הערה 67
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלמנחת מרדכי עמ' קט
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלמשנת חיים במדבר עמ' שצב
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פד, שס
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלו
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרלז
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלתורת מנחם חכ"ז עמ' 173
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלתורת מנחם חל"ו עמ' 74, 322
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלתורת מנחם חלק ל עמ' 276
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלתורת מנחם חלק נ עמ' 249
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלתורת מנחם חמ"ב עמ' 41
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראלתורת מנחם חנ"ו עמ' 333
כז ע"א27 התורה חסה על ממונם של ישראל, טו"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קכט
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראל וכו' אפילו הכי כבוד יו"ט עדיףגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנז
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלאור אברהם במדבר עמ' ריג
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תו
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראללקוטי שיחות ח"ג עמ' 825, חי"ב עמ' 118, חי"ח עמ' 225, חכ"ה עמ' 469, 174
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלפאר יעקב ח"א עמ' רעח
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק כח פסוק ט הערה ו
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלתורת לוי יצחק עמ' רמ
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלתורת מנחם ח"ב עמ' 181
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלתורת מנחם חנ"ג עמ' 214, 324
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלתורת מנחם חנ"ט עמ' 304, 421
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראלתפארת צבי ויקרא עמ' מו
כז ע"א27 התורה חסה על ממונן של ישראל, ורש"ילקוטי שיחות חל"ז עמ' 40
כז ע"א27 חצוצרות של כסף וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנה
כז ע"א28 אפילו הכי כבוד יו"ט עדיף וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"ב
כז ע"א28 אפילו הכי כבוד יו"ט עדיף וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רי
כז ע"א28 אפילו הכי כבוד יו"ט עדיףאבן פינה עמ' 55
כז ע"א29 סבר למעבד עובדא כמתניתיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
כז ע"א29 רב פפא בר שמואל סבר למעבד עובדא כמתניתין א"ל רבא לא אמרו אלא במקדשגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שלד
כז ע"א30 בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופר וכו' שמצות היום בחצוצרותכתר תורה (תשסז) עמ' קמג
כז ע"א30 בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופראור אברהם על ספר המצוות עמ' שלד
כז ע"א30 בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופרמשנת חיים במדבר עמ' רטו
כז ע"א30 בד"א במקדש אבל בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופר מקום שיש שופר אין חצוצרותרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפב, קפו
כז ע"א30 בד"א במקדש אבל בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופררנת יצחק תפלה לשבת עמ' כד
כז ע"א30 בד"א במקדש אבל בגבוליןרנת יצחק תהלים עמ' תנד
כז ע"א30 במקדש היו בתענית חצוצרות ושופרכתר תורה (תשסז) עמ' קמה
כז ע"א30 במקדש היו שופר וחצוצרותדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כט פסוק א
כז ע"א30 במקדש היו תוקעים גם בב' חצוצרותפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכח
כז ע"א30 במקדש היו תוקעין בחצוצרותעיוני רש"י במדבר עמ' קמז
כז ע"א30 במקדש היו תוקעין בשופר שפיו מצופה זהב ושתי חצוצרות וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נג
כז ע"א30 במקדש היו תוקעין גם בחצוצרותאור אברהם במדבר עמ' קיט
כז ע"א30 במקדש חצוצרות וקול שופר וכו'דרשות שמן רוקח עמ' תמא
כז ע"א30 בתענית תוקעין בחצוצרות במקדש אבל לא בגבוליןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קז, רכב
כז ע"א30 שופר וחצוצרות במקדש ובגבוליןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנו
כז ע"א30 שופר מקדש של זהבפני מלך ויקרא עמ' ק
כז ע"א31 מקום שיש חצוצרות אין שופרמקראי קדש (תשנג) עמ' שכ
כז ע"א31 רבי חלפתא ורבי חנניא בן תרדיון הנהיגו ג"כ בגבולין בתענית שופר וחצוצרותכתר תורה (תשסז) עמ' קמד
כז ע"א33 אלא בשערי מזרח, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' תנה
כז ע"א33 לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד, ורש"י וטו"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' כה
כז ע"א33 לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד, ורש"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפג, קפו
כז ע"א33 לא היו נוהגין כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד וכו'עטרת חן ח"ב עמ' מח, נ
כז ע"א33 לא הנהיגו כן אלא בשערי מזרח ובהר הביתכתר תורה (תשסז) עמ' קמג {ידוע דיכולין לעשות דבר זכר למקדש}
כז ע"א34 בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שנד
כז ע"א34 בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' לפני המלך ה' הוא דבעינןפרי צדיק ראש השנה אות יז
כז ע"א34 בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'רנת יצחק תפלה עמ' קא
כז ע"א34 בחצוצרות וקול שופר וגו' לפני המלך ה' הוא דבעי' חצוצרות אבל בעלמא לאאוצר המאמרים (תשס) עמ' קפט
כז ע"א34 מאי קראה דכתיב בחצוצרות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצז ד"ה ואמנם
כז ע"א35 לפני ה' בחצוצרות וקול שופרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעח, קפ, תרכ
כז ע"א35 לפני המלך ה' הוא דבעינן חצוצרות וקול שופר וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצה
כז ע"א35 לפני המלך ה' הוא דבעינן חצוצרותתורת מנחם חנ"ח עמ' 67
כז ע"א35 'לפני המלך ה" הוא דבעינן 'בחצוצרות וקול שופר'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' כז
כז ע"א35 לפני מלך ה' הוא דבעינן חצוצרות וקול שופר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שנה
כז ע"א37 האידנא מצלינן כרבי אליעזרפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפד
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיך וכו' בתשרי נברא העולםפחד יצחק - ראש השנה מאמר א
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשוןפרי צדיק שבת הגדול אות יא, ראש השנה אות ז, מוצאי יוכ"פ אות ט
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשוןקדושת השבת סי' ז (עמ' 50)
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשוןקריאה בקריה ח"א עמ' קצב, ח"ב עמ' קסג
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיךלקוטי שיחות חל"ד עמ' 322
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיךמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 20
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיך וכו' כר' אליעזרשארית מנחם ח"ב עמ' טז
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יט
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשוןקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קמו
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סה
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ס ד"ה אמרו
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 192
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קט, קי
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפב
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיך, תוס'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' טו {יום שנברא האדם }
כז ע"א37 זהו היום תחלת מעשיךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנג
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיךשפתי חיים מועדים ח"א עמ' פג (עמ' קיז במהד' תשנה)
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך וכו' כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם, ותוס'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שב-ג
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון וכו' כר"א, ותוס'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רסו
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תרב, תרטז
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון כמאן כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לב
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשוןבן מלך - שבת עמ' רלו
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא 'זה היום תחילת מעשיך' כמאן כר"אנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנד
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך כר' אליעזרלחם רב על סדור התפילה אות תשכג, ב' צט
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נ עמ' קז
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך, ותוס'שפע חיים ח"א עמ' פז
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רצב
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך וכו'אור אברהם ברכות עמ' רה
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרדן ליום ראשון כמאן כרכי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות טז, פח
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כמאן כר' אליעזרפרי הארץ (ויטבסק) פרשת נצבים עמ' קלא
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשן, כמאן כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם ור"ןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קסב
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך כמאן כר"אדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לו ע"ב
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך כר"א דאמר בתשרי נברא העולםאור גדליהו מועדים דף א ע"א, ז ע"ג
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך כרבי אליעזר, ותוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, רעה
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיךבי חייא ח"ב עמ' עו
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיךזכר דוד על התורה עמ' קסא
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיךשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כא
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך, תוס'אור אברהם דברים עמ' שכט
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנאחיי נפש ח"א עמ' סב ע"א
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנאמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 138
כז ע"א37 כמאן מצלינן זה היום תחילת מעשיך וכו' ותוס'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ז
כז ע"א37 כמאן מצלינן זה היום תחלת מעשיך וגו' כמאן כר"אדברי מנחם - מנחם ציון פ' בשלח עמ' סה
כז ע"א37 כמאן מצלינן כו' כר"א דאמר בתשרי נברא העולםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לג, ערה
כז ע"א37 כמאן מצלינן, תוס'דרשות שמן רוקח עמ' תקעג
כז ע"א37 כר"א דבתשרי נברא העולם ותוס' ד"ה כמאןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקעה
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיך, ותוס' וריטב"אמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות א
כז ע"א37 מחלוקת ר"א ור"י, ותוס'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפ
כז ע"א37 פלוגתא ר' אליעזר ור' יהושע אי בניסן נברא העולם או בתשרידברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פה
כז ע"א37 ר"א אומר בתשרי נברא העולם, רי"א בניסן נברא העולם וכו', ותוס' ד"ה כמאן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלא
כז ע"א37 תחילת מעשיךבעקבי יעקב עמ' יז, כ
כז ע"א38 בתשרי נברא העולםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שב
כז ע"א38 בתשרי נברא העולםשמן ראש - ימים נוראים עמ' פב
כז ע"א39 והא איכא זה היום תחלת מעשיךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תד
כז ע"א44 שופר שנסדק ודבקו פסול וכו' ניקב וסתמו אם מעכב את התקיעה פסולדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' ו
כז ע"א44 שופר שנסדק ודבקו פסול, דיבק שברי שופרות פסולשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסח
כז ע"א44 שופר שנסדק ודבקו פסול, ורש"י ריטב"א ותוס' ישניםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לז, לט, מד
כז ע"א44 שופר שנסדק וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כז ע"א44 שופר שנסדק פסולישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כז ע"א רש"י ד"ה התורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמז
כז ע"א רש"י ד"ה ופיו מצופה וכו' שהתקיעה בזהב ולא בשופרחיי שלמה עמ' רמו
כז ע"א תוס' - אלו ואלו דא"ח כו' בתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןתורת מנחם חכ"ה עמ' 187
כז ע"א תוס' - אף דקיי"ל כר"י דבניסן נברא העולם מ"מ במחשבה נברא בתשריקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נט
כז ע"א תוס' - בניסן נברא העולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסא
כז ע"א תוס' - בתשרי נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לב
כז ע"א תוס' - בתשרי עלה במחשבה לברוא את העולם ולא נברא עד ניסןעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלט
כז ע"א תוס' - בתשרי עלה במחשבתו לבראותו ולמעשה נברא בניסןדרכי צדק עמ' ז
כז ע"א תוס' - קיי"ל כר"י דבניסן נברא העולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מט
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - אלו ואלו דברי אלהים חיים, דלכו"ע העולם נברא בתשרי במחשבה, ונברא בפועל המעשה בניסןעטרת ישועה (תשסד) אות יח לליל ר"ה, אות א בשעת ההקפות לשמ"ע ושמח"ת
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - אלו ואלו דברי אלקים חייםחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - אלו ואלו דברי אלקים חיים, ואיכא למימר שבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שעג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - ביאור מחלוקת ר"א ור"י מתי נברא העולםשיחות חכמה ומוסר מאמר י אות א
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בניסן נברא העולםדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לח עמ' נג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי היתה הבריאה במחשבה ובניסן במעשהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שטז, שסז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי נברא העולם במחשבהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ח-יא
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה ובניסן נברא במעשהדובר צדק (זילבר) עמ' יג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה לבראות את העולם ולא נברא עד ניסןרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןדורש טוב עמ' 173, 161
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנ ע"ב, שמחת תורה דף תריג ע"א
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןדברי יואל פ' אחרי מות דף עו ע"א
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןדברי יואל פ' נח דף קמג ע"א, פ' וירא דף שפט ע"ב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה לבריאת ולא נברא עד ניסןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף ט ע"ב, כו ע"ב, לז ע"א, מח ע"ב, פט ע"א, צד ע"ב, קמא ע"ב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - בתשרי עלה במחשבה להבראות וגמר הבריאה היה בניסןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים טו, תבא ב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - ומה שייסד ר"א הקליר וכו'יערות דבש ח"א עמ' ז, רעג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - תימא הא קיי"ל כר"י וכו' דבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןלקוטי שיחות חי"א עמ' 308, חט"ז עמ' 483, 100
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - תימה הא קי"ל כר"י כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - תימה הא קי"ל כרבי יהושע וכו' ואיכא למימר דבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - תימה הא קי"ל כרבי יהושעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' סד ד"ה והיינו, עמ' קכ ד"ה בש"ס, עמ' רלח ד"ה וכשתשכיל
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - תשרי חודש הדין ועלה במחשבה לבראות עולםפרי צדיק בראשית אות ח, ר"ח כסלו אות א, לט"ו בשבט אות ב, ר"ח ניסן אות א, פסח אות יא, ר"ח אייר אות ד, ר"ח תמוז אות ב, ט"ו באב אות ו, ר"ח אלול אות א, ג, ראש השנה אות יא, ערב יוכ"פ אות א
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - תשרי חודש הדיןרסיסי לילה סי' נא (עמ' 112), לקוטי מאמרים עמ' 220
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאהלי יעקב (הוסיאטין) פרשת החודש תשא עמ' ריז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קט, קעד
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןבנין שאול עמ' רכא
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןיערי עם דבשי ח"ב עמ' ל, ח"ג עמ' ה
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןפרפרת התורה עמ' רמ, תקסז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןשבילי פנחס (תשפ) עמ' רסד
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאגודת אזוב (יעבץ) דף יב ע"א
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נט
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןבית ישי - דרשות עמ' קנג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' כג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ה
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןדרשות הצל"ח השלם עמ' לד, קלב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןחיי נפש ח"ד עמ' עא
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןחכמת התורה בא עמ' שס
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןחמודי צבי מועדים עמ' תרב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןטל חיים (פרידלנדר) עמ' שסא
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןימי דוד (תשסז) עמ' לח, נד
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןלהורות נתן בראשית עמ' כב, כו
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 164
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןלקחת מוסר ח"ב עמ' ס
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד*
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כט
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כד
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןנחלת יעקב (תשעג) עמ' קסא
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קצג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שמט, ויקרא-במדבר עמ' קא, קד
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןרב שלום (אדלר) עמ' תס
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כו
כז ע"א תוס' ד"ה שופר שנסדק - ולפי שאין שם שופר עלה וכו' שסופו להפרדגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לח, מ, מא
כז ע"ב01 ניקב וסתמו אם מעכב את התקיעה פסולגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מב
כז ע"ב01 ניקב וסתמו כשראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשכג
כז ע"ב01 ניקב וסתמואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ח
כז ע"ב01 שופר שניקב וסתמועולה ליפה סי' נה
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור או לתוך הדות וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שי
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו' אם קול שופר שמע יצא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כד
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו' אם קול שופר שמע יצאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נד
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו' לא יצא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קז
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו' לא יצאצפנת פענח (תשסו) עמ' פג
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שכ ד"ה ועל
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' ערה
כז ע"ב02 התוקע לתוך הבור כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קנט
כז ע"ב03 אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עג אות יד
כז ע"ב04 וכן מי שהיה עובר אחורי בהכ"נ וכו' ושמע קול שופר וכו' אם כוון לבו יצא וכו'כשלג ילבינו - מאמר ימי אלול ועשי"ת
כז ע"ב04 וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תסג
כז ע"ב04 וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסתלמדנות (תשנח) פ' פנחס אות צט
כז ע"ב04 מי שהיה עובר אחורי בה"ככסא דוד (תקנד) דף קב ע"ג
כז ע"ב04 מי שהיה עובר אחורי בה"ככסא דוד (תשנ) עמ' תלד
כז ע"ב04 מי שהיה עובר אחורי ביהכ"נ או שהיה ביתו סמוך לביהכ"נ ושמע קול שופרפרשת דרכים (תשסה) עמ' שנא
כז ע"ב04 מי שהיה עובר אחורי ביהכ"נ וכו' ושמע קול שופר וכו' אם כיון לבו יצא וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריא, ויקרא עמ' תקלב, דברים עמ' רצג
כז ע"ב04 מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה אם כוון לבו יצאדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקד
כז ע"ב04 מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לז
כז ע"ב04 שמע קול הברה לא יצאתשבי (תשסה) עמ' עו שורש הברה
כז ע"ב05 היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר וכו'זך ונקי עמ' רכב
כז ע"ב05 היה עובר ושמע קול שופרמקראי קדש (תשנג) עמ' שסז
כז ע"ב07 אם כוון לבו יצא ואם לא כוון לבו לא יצאפרי צדיק וישב אות ג
כז ע"ב09 ארוך וקצרו כשרשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קע
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת הפה פסולחיים שיש בהם מועדים עמ' לט
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת הפה פסולתפארת ראובן עמ' רכ
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת פה פסול שלא במקום הנחת פה כשרשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קעא
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת פה פסולאור אברהם - תשובה עמ' שיא, שס
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת פה פסולאש דת (אסאד) עמ' שסא
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת פה פסולדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ע
כז ע"ב10 ציפהו זהב במקום הנחת פיומנחת מרדכי עמ' שיב
כז ע"ב10 ציפהו זהב וכו' פסולנפש חיים (פאלאג'י) דף קפז ע"ב [רפד ע"א ד"ה ואתה]
כז ע"ב10 צפהו זהב במקום הנחת הפה פסולתורת המצרף עמ' רכח, רסו
כז ע"ב10 צפהו זהב במקום הנחת פה פסול וכו' נתן שופר בתוך שופר וכו' ותוס' ד"ה צפהו, וריטב"א ורמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מג-מה
כז ע"ב10 צפהו זהב במקום הנחת פה פסולגנת אגוז (תשעב) אות שפט
כז ע"ב10 צפהו זהב במקום הנחת פה פסולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ג
כז ע"ב10 צפהו זהב פסולשופרא דישראל (תשסו) עמ' קו
כז ע"ב15 הכניס שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא אם קול חיצון שמע לא יצאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפט, תצד, א'רלד, א'שמג
כז ע"ב15 הכניס שופר תוך שופר אם קול פנימי שמע וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קלד
כז ע"ב15 הכניס שופר תוך שופר אם קול פנימי שמע ייצא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' צט
כז ע"ב15 הניח שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קסט
כז ע"ב15 נתן שופר בתוך שופר אם קול הפנימי שמע יצאויגד יעקב עמ' קפו
כז ע"ב15 נתן שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא ואם קול חיצון וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' רעט
כז ע"ב15 נתן שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ב
כז ע"ב15 נתן שופר בתוך שופר וכו' אם קול פנימי שמע יצאבי חייא ח"ב עמ' צב
כז ע"ב15 נתן שופר בתוך שופרעולת חודש ח"א מאמר כג
כז ע"ב16 קול חיצון שמע לא יצאעולה ליפה סי' נה
כז ע"ב17 גרדו בין מפנים בין מבחוץ וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קכא
כז ע"ב20 הפכו ותקע בו לא יצאעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנח
כז ע"ב20 הפכו ותקע בו לא יצא אמר רב פפא לא תימא דהפכיה כבתונא, אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחבשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסט
כז ע"ב20 הפכו ותקע בו לא יצא וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תעח
כז ע"ב20 הפכו ותקע בו לא יצא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רפ ד"ה והיה
כז ע"ב20 הפכו ותקע בו לא יצא, ור"חגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לז, לח
כז ע"ב20 הפכו ותקע בומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' סו
כז ע"ב21 הרחיב הקצר וקיצר הרחב פסולעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעח
כז ע"ב22 דרך העברתו בעינןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 41
כז ע"ב22 והעברת דרך העברתו בעינןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 552
כז ע"ב23 ניקב וסתמו וכו' שלא במינו פסולשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסה
כז ע"ב23 נקב וסתמו שלא במינומקראי קדש (תשנג) עמ' רב
כז ע"ב23 סתמו במינו כשרבנין שאול עמ' רכג
כז ע"ב25 והוא שנשתייר רובו, ותוס' ד"ה ניקב ור"חגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מג
כז ע"ב25 אם נשתייר וכו' שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קפ, לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנה, שפב, תורת לוי יצחק עמ' רנו
כז ע"ב28 נסדק לאורכו פסול וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שסא
כז ע"ב28 נסדק לאורכו פסול לרוחבו אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר, ואם לאו פסולשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסו, קסז
כז ע"ב28 שופר שנסדק לאורכו פסול וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' ריד
כז ע"ב28 שופר שנסדק לרחבו אם נשתייר בו שיעור תקיעה, ורש"י, ר"ח, ריטב"א ורמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מא, מב
כז ע"ב29 וכמה שיעור תקיעה וכו' כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קלא
כז ע"ב29 וכמה שיעור תקיעה וכו' כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' צג
כז ע"ב29 וכמה שיעור תקיעה כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן, ור"ח, רא"ש, ריטב"א ור"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לג, לה, לו
כז ע"ב29 וכמה שיעור תקיעה פירש רבן שמעון בן גמליאל כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות עא, קעג
כז ע"ב29 כמה שיעור שופר וכו' כדי שיאחזנו בידו וכו'אור אברהם שמות עמ' לא
כז ע"ב29 שיעור שופר אמר רבן שמעון בן גמליאל כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכב, תלו, תשסט, א'קצד, א'שמג
כז ע"ב29 שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יב, שטז
כז ע"ב29 שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה מכאן ולכאןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נד, פד
כז ע"ב30 כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מא ע"ב
כז ע"ב30 כדי שיאחזנו בידו ויראהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפט
כז ע"ב31 כל הקולות כשרין בשופראור אברהם שמות עמ' קה
כז ע"ב31 כל הקולות כשרים בשופראור אברהם - סידור התפילה עמ' קל
כז ע"ב31 כל הקולות כשרים בשופרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 96
כז ע"ב31 כל הקולות כשרים בשופרתורת מנחם חט"ו עמ' 103
כז ע"ב31 כל הקולות כשרים בשופרתורת מנחם חנ"ד עמ' 151
כז ע"ב31 כל הקולות כשרין בשופרמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קכה
כז ע"ב31 כל הקולות כשרין בשופרתורת מנחם חל"ה עמ' 102
כז ע"ב31 כל הקולות כשרין בשופרתורת מנחם חמ"ה עמ' 16
כז ע"ב31 שכל הקולות כשרין בשופרשארית מנחם - מאמרים עמ' שלד
כז ע"ב31 שכל הקולות כשרין בשופראור אברהם - תשובה עמ' שנט
כז ע"ב רא"ש פ"ג ס"ד - ירושלמי ותוקע מן הקצר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רפ ד"ה והיה ובהערה
כח ע"א02 מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר כו' התם לילה לאו זמן חיובא הוא כלל כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפב
כח ע"א04 אמר ליה אביי וכו'זכור לדוד עמ' יב
כח ע"א07 לילה לאו זמן חיובא הוארנת יצחק תפלה לשבת עמ' כה
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא בשופר של שלמה לא יתקע ואם תקע יצאעצי חיים - מועדים עמ' צב*
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא בשופר של שלמים וכו'אמונה ודעת דף פז ע"ב
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כב ד"ה הרי"ף
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצאאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקמו
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצאחמודי צבי שמות עמ' קג
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע לא יצא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ק
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע וכו' בשופר של ע"ז לא יתקע וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכט ע"ב
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע וכו' המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוהלהורות נתן במדבר עמ' רפד, רפט
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע וכו'אור שרגא עמ' שג
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע וכו'אמרי אלימלך עמ' שה-שו
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שטז
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע וכו'תורת איש ח"א עמ' תס
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקעדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות א
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקעפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כד
כח ע"א22 התוקע בשופר של עולה וכו' מעלאור אברהם ברכות עמ' רנג
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקעדבר יום ביומו - ר"ח תשרי
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע בומנחת מרדכי עמ' קפח
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע בודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף פה ע"א
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע דעולה בת מעילה וכו', ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סב ע"ב
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא שופר של שלמים וכו' לא יצאבי חייא ח"ב עמ' ט
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע וכו'ברית שלום (תעח) דף יג ע"א
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' עט
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקעימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לז
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקעמקראי קדש (תשנג) עמ' רא
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שנז
כח ע"א22 שופר של עולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רג
כח ע"א22 שופר של עולהשארית יעקב (פאנעט) עמ' קפ-קפב
כח ע"א22 תקיעה בשופר של עולהלהורות נתן בראשית עמ' שנא
כח ע"א22 תקע בשופר של עולה יצא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שצ-שצא
כח ע"א23 בשופר של שלמים לא יצא יד"חגבורת יצחק סוכות עמ' סג {משום מצוה הבאה בעבירה}
כח ע"א23 בשופר של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצאחמודי צבי מועדים עמ' תקיט
כח ע"א23 בשופר של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצא, וריטב"א ותוס' ישניםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מה, מו
כח ע"א23 תקע בשופר של שלמים לא יצאגנת אגוז (תשעב) אות קפב
כח ע"א25 מעילה מוציאה קדשי קדשים לחוליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכא (כח) {ולא קדשים קלים, דבאשר יש לדבר מעלה ומדריגה יותר גדולה, אז בהיות הגרעון פועל בו אזי הוא פועל בו פעולה יתירה טפי}
כח ע"א27 מתקיף לה רבא אימת מעל לבתר דתקע כי קא תקע באיסורא תקעעצי חיים - מועדים עמ' צה*
כח ע"א27 מתקיף לה רבא אימתי מעל וכו'אמרי אלימלך עמ' שו
כח ע"א30 אחד זה ואחד זה יצא מצוה לאו ליהנות ניתנותורה אור (באנדי) עמ' שכד
כח ע"א30 מצוות לאו להנות נתנודרך חיים (תשלה) עמ' תשנה {במודר הנאה}
כח ע"א30 מצוות לאו להנות ניתנודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' ד, ח"ג עמ' רו
כח ע"א30 מצוות לאו להנות ניתנו, ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קט
כח ע"א30 מצוות לאו להנות נתנומי מרום ח"ז עמ' קנז
כח ע"א30 מצוות לאו להנות נתנו, ורש"י - לישראל להיות קיומם להם הנאה וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שכט, שעא, ח"ג עמ' עט
כח ע"א30 מצוות לאו להנות נתנו, ורש"ינטעי אשל בראשית עמ' רפט
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות ס
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנוקול יהודה (ישראל) דף ס ע"ג
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנודברי אש (כץ) עמ' פב
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנודברי חנינא - מזלות עמ' טו
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנוהכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנולהורות נתן דברים עמ' קנח
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנולקט אמרי קודש - בראשית עמ' רמ
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנומנחת יהודה (בוים) דף עה ע"ג
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנועיונים במשלי עמ' קי
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנועקבי אבירים (תשסה) עמ' רכד
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנופרדס מרדכי עמ' פג, קעז
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' מד
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קכח
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנושירת הפסח אות רג
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנותורת מנחם חי"ד עמ' 279, חט"ו עמ' 317, חט"ז עמ' 238, חי"ז עמ' 213, חכ"ד עמ' 73
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"א, סד ע"א, מהדו"ג ח"א דף קעז
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' קמב
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"ילהורות נתן במדבר עמ' ה, רפד
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קמח
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות נתנואור שרגא עמ' שג
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות נתנובין המשפתים שמות עמ' קלא
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות נתנודבר טוב עמ' קעא
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות נתנורנת יצחק תפלה לשבת עמ' סט, צ
כח ע"א30 מצות לאו להינות נתנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנג
כח ע"א30 מצות לאו להנות ניתנוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 55
כח ע"א30 מצות לאו להנות ניתנומאורי שערים - דברי הלכה סימן יא
כח ע"א30 מצות לאו להנות ניתנומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ערה
כח ע"א30 מצות לאו להנות נתנודברי שאול בראשית עמ' תנד
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניחנושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מג, עקב אות כט
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תט
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנוגור אריה שמות פל"ח הערה 9
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מח ע"ב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנודברי יואל מועדים ח"ד דף רסא ע"ב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסו
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לב, קמד
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' נא, קיט
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 81, פ"ג הערה 403, פ"ו הערה 1805, סוף פ"ו הערה 175-176
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנוהדרש והעיון דברים מאמר קפג
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנוויגד יעקב עמ' רלב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנוילקוט דברי חכמים במדבר סי' קנד
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ק
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנולחמי תודה דף רג ע"א, ריח ע"ב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תט
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנושם יחזקאל עמ' קלה, רכה
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מ, רה
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנו, ובעה"מ - דבמצות דרבנן אמרינן דליהנות ניתנועזר מיהודה עמ' תסד
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנו, ורא"שחיי נפש ח"ו עמ' כז, מו, רא
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנו, ורש"י - להיות קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם ניתנורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רטו
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנו, ורש"י - להיות קיומם להם הנאה, אלא לעול על צואריהם ניתנונתיבות אמונה - תפלה עמ' נ
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנו, ר"ןקול יהודה (ישראל) דף סא ע"ג
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות ניתנו, רש"י - אלא לעול על צואריהןמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קמג, רנב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנולב הארי עמ' שטז
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנומגדנות אליעזר עמ' רנא
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנו וכו' הנודר מן המעיין טובל בו וכו' בימות הגשמים אבל לא בימות החמהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנו וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שלא, שפז
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנובנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סו
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנודברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכח
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנועצי חיים על התורה עמ' צב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנוראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ז אות ד
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנותורת יחיאל בראשית עמ' ערב
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנותפארת ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 73, רמה הערה 63, שצט הערה 52, תטו הערה 67, תתקנח הערה 6
כח ע"א30 תקע בשופר של עולה או של שלמים יצא דמצות לאו ליהנות ניתנוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסא
כח ע"א31 בשופר של ע"ז יצאמנחת מרדכי עמ' שלט
כח ע"א31 בשופר של ע"ז לא יתקעס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כח ע"א31 בשופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קו
כח ע"א31 בשופר של ע"ז לא יתקע וכו', רי"ף ז ע"א (בדפי הרי"ף)דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כב ד"ה הרי"ף
כח ע"א31 בשופר של עבודה זרה וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רסב
כח ע"א31 התוקע בשופר של ע"ז יצא וכו' דמצות לאו ליהנות נתנופאר יעקב ח"ד עמ' פד
כח ע"א31 שופר של ע"ז וכו' כתותי מיכתת שיעוריהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יח
כח ע"א31 שופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצאברכת אברהם (תשנד) עמ' קמה
כח ע"א31 שופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצאעצי חיים על התורה עמ' תס
כח ע"א31 שופר של ע"ז לא יתקעמקראי קדש (תשנג) עמ' רטז, ריז
כח ע"א31 שופר של ע"זמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפ
כח ע"א32 שופר של עיר הנדחת וכו' כתותי מיכתת שיעוריהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לד
כח ע"א33 עיר הנדחת מכתת שיעוריהילקוט הגרשוני ח"א דף פט
כח ע"א35 המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו וכו' אלמא קסבר רבא וכו'מכשירי מצוה עמ' ז
כח ע"א35 המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלג ע"ב, מוצאי יו"כ דף תלד ע"א
כח ע"א35 המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רמג ע"א
כח ע"א35 המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 345, 2187
כח ע"א35 המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוהחמודי צבי מועדים עמ' קסה
כח ע"א35 המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' צה הערה 52, קז, קז הערה 72, קעז הערה 62, רמה הערה 63, תטו הערה 67, תשפד הערה 15, תתקנח הערה 6
כח ע"א36 המודר הנאה מן השופרתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' כג
כח ע"א36 המודר הנאה משופר וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כח ע"א36 המודר הנאה משופר מותר לתקועמנחת מרדכי עמ' שיג
כח ע"א38 המודר הנאה מחבירו מזה עליושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רטז
כח ע"א39 חבירו אסור להזות עליו בימות החמהמקראי קדש (תשנג) עמ' רב
כח ע"א40 המודר הנאה ממעיין טובל בו בימות הגשמים וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצד
כח ע"א40 המודר הנאה ממעיין טובל בו וכו' בימות הגשמיםעצי חיים על התורה עמ' צב
כח ע"א40 המודר הנאה ממעין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמו
כח ע"א40 המודר הנאה ממעין טובל בו בימות הגשמים אבל לא בימות החמהמגדנות אליעזר עמ' רנה
כח ע"א40 המודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצו' בימות הגשמים אבל לא בימות החמהדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלד ע"א
כח ע"א40 המודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים אבל לא בימות החמהלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
כח ע"א40 המודר הנאה ממעיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמ
כח ע"א40 המודר הנאה מן המעיין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמיםחיי נפש ח"ו עמ' רא
כח ע"א40 הנודר הנאה מן המעיין וכו'מעדני אשר נישואין עמ' קנב
כח ע"א40 הנודר מן המעיין טובל בו בימות הגשמים ולא בימות החמהפרדס המלך (תשסט) אות תכט
כח ע"א40 הנודר מן המעיין מותר לטבול בו בימות הגשמיםאבן ישפה עמ' 77
כח ע"א40 נודר מן המעין טובל בימות הגשמיםמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצאשם אליעזר דף מח ע"ג
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רצו
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא וכו' אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא וכו' אלמא קסבר רבא מאצ"כעצי חיים - מועדים עמ' צז
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא וכו'לחמי תודה דף כב ע"ב
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא וכו', ורש"יבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ו אות א
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצאאמרי אלימלך עמ' שו-שז
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו לאכול מצה יצא וכו'בת עין (תשסז) עמ' תנה
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאוהו ואכל מצה יצא אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא דמצות אינן צריכות כוונהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאוהו פרסיים ואכל מצהדרך איש דף ב ע"ד
כח ע"א42 שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה וכו' אילימא כפאו שד וכו'מכשירי מצוה עמ' קמב
כח ע"א43 אילימא כפאו שדמכתב מאליהו ח"ה עמ' 346
כח ע"א43 אילימא כפאו שד והתניא עתים חלים עתים שוטה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קכא
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה כו' כפאו שד כו'משנת חיים במדבר עמ' ש
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה וכו'משוש הארץ עמ' כה
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאמבשר טוב - חנוכה עמ' עא
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצא וכו' שכפאוהו פרסיים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סד ע"ב
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצא כפאוהו מאן וכו' שכפאוהו פרסיים ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' צה, תקס
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאבי חייא ח"ב עמ' ה
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאדברי סופרים סי' כא (עמ' 16), לקוטי מאמרים עמ' 218
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאויואל משה מאמר ב סי' לט עמ' רמ
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמג
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאזכרון אליעזר עמ' קפד
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאחכמת התורה ויגש עמ' תצ
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קד, כרך ב ח"א עמ' רלא, רמז, מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, רג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסו
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאלהורות נתן ויקרא עמ' קכ
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאמנחת מחבת ח"א עמ' רלט
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאפנים מסבירות עמ' ק, רנח
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קע
כח ע"א43 כפאו ואכל מצהבני שלשים עמ' קכג
כח ע"א43 כפאו ואכל מצהחקל יצחק (תשסג) עמ' כ
כח ע"א43 כפאו ואכל מצהפרדס מרדכי עמ' תב
כח ע"א43 כפאו לאכול מצה יצאאלומת יוסף דף מה ע"א
כח ע"א43 כפאוהו ואכל מצה יצאשירת הפסח אות טו
כח ע"א44 כפאו שדמצווה ועושה ח"ב עמ' תקנט, תקפז, תרז {ואכל מצה לא יצא}
כח ע"א44 כפאו שדמנחת מחבת ח"א עמ' רלד {אכל מצה כשהוא שוטה ונשתפה}
כח ע"א44 עתים חליםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רו
כח ע"א44 עתים חלים עתים שוטהאמרי נועם (מועדים) סי' ב לחנוכה [מבן המחבר]
כח ע"א44 עתים חליםאור תורה השלם (מזריטש) סי' א"ת רו
כח ע"א44 עתים חליםעטרת ישועה (תשסד) אות ו ליום א דחנוכה
כח ע"א44 עתים חליםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לב, לז, מא, מג
כח ע"א44 עתים חליםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מה
כח ע"א44 עתים שוטה וכו' כשהוא שוטה ה"ה כשוטה לכל דבריופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ו, קנד
כח ע"א47 כפאוהו פרסיים וכו'דברי יונה ח"א עמ' סא
כח ע"א47 כפאוהו פרסיים יצאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלו {אבל כל שבעה אם אין מכוון אינו מצוה}
כח ע"א47 כפאוהו פרסיים יצאדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכח
כח ע"א47 כפאוהו פרסיים לאכולפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמא-רמב
כח ע"א47 כפאוהו פרסייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסד
כח ע"א47 שכפוהו פרסיים וכו'חקקי לב חלק א (סימן י"ט) דף כ"ג ע"ג (ד"ה ומ"ש)
כח ע"א48 התוקע לשד יצאמנחת קנאות עמ' כז
כח ע"א48 התוקע לשיר וכו' יצאחיי נפש ח"ב עמ' שיג
כח ע"א48 התוקע לשיר יצא אלמא קסבר רבא מצוות אין צריכות כונהדעת תורה ויקרא עמ' יט, מו
כח ע"א48 התוקע לשיר יצא דמצוות אין צריכות כוונהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז
כח ע"א48 התוקע לשיר יצא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"ב
כח ע"א48 התוקע לשיר יצא וכו' דמצות אין צריך כוונהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכב
כח ע"א48 התוקע לשיר יצאאמרי נועם (מועדים) סי' לד לר"ה
כח ע"א48 התוקע לשיר יצאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' נז
כח ע"א48 התוקע לשיר יצאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ק
כח ע"א48 התוקע לשירדרשות הצל"ח השלם עמ' קלו
כח ע"א48 התוקע לשיראמרי רבי שפטיה עמ' טז
כח ע"א48 התוקע לשירימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תלז
כח ע"א48 זאת אומרת התוקע לשיר יצא וכו'חיי נפש ח"ד עמ' ד, קמא, רי, שס
כח ע"א48 זאת אומרת התוקע לשיר יצאאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שה
כח ע"א48 זאת אומרת התוקע לשיר יצאחיי נפש ח"ו עמ' כז, סג
כח ע"א48 זאת אומרת וכו' מצות צריכות כונהחיי עולם (בולה) דף כד
כח ע"א49 מהו דתימא התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל וכו'הר המוריה עמ' קלג
כח ע"א רש"י - יום תרועה יהיה לכם, יום ולא לילהדרשות באר יצחק עמ' יח
כח ע"א רש"י - לא נתנו המצוות לישראל להיות קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם נתנודעת תורה ויקרא עמ' ער
כח ע"א רש"י - לעול על צואריהם נתנולב הארי עמ' שטז
כח ע"א רש"י - מצות לאו להנות נתנו - לא נתנו להיות קיומם הנאה להם אלא לעול על צואריהם נתנובאר שרים פרשת עקב דרוש ג בסיום
כח ע"א רש"י - מצות לאו ליהנות ניתנו רק לעול על צואריהן ניתנודבר צבי - קדושת השבת עמ' קיח
כח ע"א רש"י - מצות לאו ליהנות נתנו, לא ניתנו שיהיו קיומם להנאה, אלא לעול על צואריהםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכח
כח ע"א רש"י ד"ה [מצות] לא ליהנות ניתנו, לישראל, להיות קיומם להם הנאה, אלא לעול על צואריהם ניתנודברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' סג, פ
כח ע"א רש"י ד"ה לא ליהנות ניתנואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תה
כח ע"א רש"י ד"ה לא ליהנות ניתנוגבורת יצחק אבות עמ' רצב
כח ע"א רש"י ד"ה לא ליהנות ניתנוחיי נפש ח"ו עמ' סג
כח ע"א רש"י ד"ה לא ליהנותחכמת התורה ויגש עמ' שכד
כח ע"א רש"י ד"'ה לא ליהנותעיני שמואל (ראבין) עמ' ו
כח ע"א רש"י ד"ה לאו ליהנות וכו'ברכת אבות עמ' תקפד
כח ע"א רש"י ד"ה מהו דתימא (ור"ן), במצה יוצא אפילו בלי כוונה כמו מתעסק באיסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריז (תפז) {באיסור ההנאה הוא האיסור, ומנין דבמצוה ההנאה הוא המצוה}
כח ע"א רש"י ד"ה מותר לתקוע לואמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
כח ע"א רש"י ד"ה מצוות לא ליהנות ניתנוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יג
כח ע"א רש"י ד"ה מצלל"נחיי נפש ח"ד עמ' קיב, קמא
כח ע"א רש"י ד"ה שופר של עולהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מג ע"ב
כח ע"א רש"י ד"ה שכפאוהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצט
כח ע"א תוס' ד"ה אבא נתכווןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רג/רנ
כח ע"א תוס' ד"ה אמר - מאי שנא שופר דע"ז משופר של שלמים דלא יצאעצי חיים - מועדים עמ' צג*
כח ע"א תוס' ד"ה אר"י וטורי אבןדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה עמ' רכט
כח ע"א תוס' ד"ה אמר רב יהודה - תימה מאי שנא משלמים דלא יצא משום דמצות ליהנות ניתנודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כב ד"ה הרי"ף
כח ע"א תוס' ד"ה אמר רבאהכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
כח ע"א תוס' ד"ה אר"י - תימא מ"ש משלמים וכו' ור"ח גרם הכא רבאדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכט ע"ב
כח ע"א תוס' ד"ה בשופר - אם תקע כלומר בשוגג יצאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה והנה
כח ע"א תוס' ד"ה בשופר - אמאי מחלק בין עולה לשלמים הא יכול לחלק בעולה גופא בין מזיד לשוגגעצי חיים - מועדים עמ' צב*, צג*
כח ע"א תוס' ד"ה המודר הנאהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קמב
כח ע"א תוס' ד"ה המודר וכו'ברכת אבות עמ' תקפח
כח ע"א תוס' ד"ה המודרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצב
כח ע"א בעל המאור - מצות לאו ליהנות ניתנו שייך רק בדאורייתא ולא בדרבנןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קעה, תיא
כח ע"א מלחמות ה' (ז ע"ב בדפי הרי"ף)בנין אפרים עמ' לב [הלכה]
כח ע"א ר"ן בדעת הרמב"ם שפסק מצות צריכות כונה ופסק דהאוכל מצה בלא כונה יצא יד"חרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' שכג
כח ע"א ר"ן בשם הרא"ה - אפי' למד"א מצות אין צריכות כוונה האוכל מצה בלא כוונה יצאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צו
כח ע"א ר"ן על הרי"ף ד"ה גרסינן בגמרא שלחו לי - שיטת הרא"ה דבאינו יודע שהיום פסח וכו'פחד יצחק פסח מאמר ז
כח ע"א טו"א - המכוין שלא לצאת יד"ח מצוהגבורת יצחק סוכות עמ' יד, מ
כח ע"א טורי אבן ד"ה שלמים - והשתא מאי ק"ל לרבא אימת מעל לבתר דתקע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כב ד"ה הרי"ף
כח ע"א טורי אבן ד"ה שלמים - וי"ל היכי אמר דטעמ' דמצוה הבאה בעבירה מה"ת לית לן בה ה"מ וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה אמנם
כח ע"א יום תרועה ד"ה הדר אמר רבאדברי שאול שמות עמ' רצב
כח ע"א יום תרועה ד"ה מה שכתבו התוס' - וא"ת אילו של יצחק עולה, התשובה שגבל ה' עפרו והחזירו למה שהיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כז ד"ה ואמר
כח ע"ב01 זכרון תרועהטיול בפרדס ח"ב עמ' תכ
כח ע"ב01 זכרון תרועה כתיבמורשה - שיחות למועדים עמ' רלה {לא הביאו פסוק "יום תרועה" כי "זכרון תרועה" עניינו היזכרות לשוב לפני ה'}
כח ע"ב02 אלמא קסבר רבא מצות אין צריכות כונה וכו' א"ל ר"ז לשמעיה וכו' א"ר יוסי בד"א בש"צ אבל ביחיד וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שעז-שעח
כח ע"ב02 אם מצות צריכות כוונהעצי חיים על התורה עמ' טז, שנד, שפב, שצה
כח ע"ב02 החובה לכוון לשמהשיחות לספר שמות עמ' רסג
כח ע"ב02 מחלוקת אי מצות צריכות כונהנתיבות אמונה - תפלה עמ' סו
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונההערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קיג {כך דעת ר׳ יוסי}
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהאבן יהושע עמ' 75
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריא
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מז
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' יט
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 248
כח ע"ב02 מצוות צריכות כוונהטוב ראיה
כח ע"ב02 מצוות צריכות כוונהישא מדברותיך - מגילה עמ' קצ
כח ע"ב02 מצוות צריכות כוונהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' עג
כח ע"ב02 מצוות צריכות כונהטבעות זהב ח"א דף א ע"ג [הלכה]
כח ע"ב02 מצוות צריכות כונהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריא
כח ע"ב02 מצות אין צריכות כוונהדרכי התשובה עמ' קמא
כח ע"ב02 מצות אין צריכות כונהיקרא דשכבי (דוד) דרוש כג דף נג ע"ב
כח ע"ב02 מצות אין צריכות כונהויגד יעקב עמ' רנד
כח ע"ב02 מצות אין צריכות כונהחכמת התורה בראשית עמ' שלד
כח ע"ב02 מצות אינן צריכות כוונהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 514
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהמטר השמים - עמודי העולם עמ' שעז
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונההישר והטוב (תשסג) עמ' של
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהחיי נפש ח"א עמ' עג ע"א, ריט ע"ב
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהילקוט עטרת צבי עמ' רכד
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהלהורות נתן דברים עמ' עב
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעז
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנט
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנב
כח ע"ב02 מצות צריכות כוונהעצי חיים - מועדים עמ' שמ
כח ע"ב02 מצות צריכות כונהמנחת מרדכי עמ' קה
כח ע"ב02 קסבר רבא דמצות אין צריכות כוונהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"א
כח ע"ב02 קסבר רבא מצות אין צריכות כוונה וכו' הכא בשליח ציבור דדעתיה אכולי עלמאעצי חיים - מועדים עמ' צ
כח ע"ב07 היה עובר אחורי בית הכנסתרב שלום (אדלר) עמ' תיז
כח ע"ב07 היה עובר אחרי ביהכ"נ ושמע קול שופרמקראי קדש (תשנג) עמ' שסז
כח ע"ב11 סבור חמור בעלמא הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קכח
כח ע"ב12 איתיביה וכו' א"ל אביי וכו'זכור לדוד עמ' יב
כח ע"ב12 נתכוון שומע ולא משמיעבינת יששכר דף ח ע"א
כח ע"ב12 נתכוון שומע ולא נתכוון משמיעאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קנח
כח ע"ב13 עד שיתכוון שומע ומשמיעאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יג
כח ע"ב18 אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה וכו'גבורת יצחק סוכות עמ' יד, קמ, קמג
כח ע"ב18 אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה וכו'טוב ירושלים דברים פ"ד פסוק ב
כח ע"ב18 אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 170
כח ע"ב18 הישן בסוכה בשמיני ילקהרנת יצחק תפלה עמ' קנח
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה ילקהמשיב צדק סי' ל (עמ' 18)
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה ילקהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכ
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה ילקה, ורש"י - יעבורמעינות האמונה (תשסב) עמ' רלח
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה ילקה, ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמב
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה לוקהלהורות נתן דברים עמ' מו
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלג
כח ע"ב18 הישן בשמיני ילקהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנא
כח ע"ב18 הישן בשמיני ילקהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצט
כח ע"ב18 הישן בשמיניהכתב והקבלה דברים פ"ד פסוק ב
כח ע"ב18 סוכה בשמיני של חג בבל תוסיףגנא דפלפלי עמ' פ
כח ע"ב20 אי שלא בזמנו קעבר על בל תוסיףיערי עם דבשי ח"ב עמ' ע
כח ע"ב20 מצוות אין עובר אלא בזמנןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ח
כח ע"ב21 לכהן שעולה לדוכןמשנת חיים דברים עמ' רצה, שב
כח ע"ב21 מניין לכהן העולה לדוכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעח
כח ע"ב21 מנין לכהן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך הוסיף ברכה אחת משלי וכו'דעת סופר עמ' רמה ע"א
כח ע"ב21 מנין לכהן שלא יוסיף על הברכות וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קלג, קלז
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר אוסיף ברכה אחת משלי וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרל, ויקרא עמ' קמ, קמב, במדבר עמ' קמ, תקכג
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך וכו'מכשירי מצוה עמ' קצה
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל אוסיף ברכה אחת משליאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' יט
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר וכו' אוסיף ברכה א' משלי וכו' ת"ל לא תוסיפואש דת (תשמח) עמ' צא
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר וכו' אוסיף ברכה אחת משלי וכו' ת"ל לא תוסיפושמועת יצחק - נשא ב
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קסג
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכןמבשרת ציון ח"א עמ' רכד
כח ע"ב21 מנין לכהן שעולה לדוכןתולעת שני דף כו ע"א, קכט ע"ב-ע"ג, קל ע"ד, קלא ע"א
כח ע"ב21 שעולה לדוכן וכו'חקקי לב חלק א (סימן ד) דף ב ע"ג (קטע ראשון)
כח ע"ב21 שעולה לדוכןהכתב והקבלה דברים פ"ד פסוק ב {בל תוסיף בלאווים, אזהרה מיוחדת לב"ד, הוספת מצוות דרבנן, חמשה מינים בלולב שאינם אגודים, עושה מצוה אחת כמה פעמים ועוד}
כח ע"ב22 הואיל ונתנה רשות לברךילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב22 שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל וכו'אחרית השנים עמ' סו
כח ע"ב22 שלא יאמר הואילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עב
כח ע"ב22 מנין שלא יאמר הכהן וכו'באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 17 עמ' כט {בשם כל כתבי מהר"ץ חיות עמ' פח - עובר רק אם נמתכוון להוסיף}
כח ע"ב24 אין הכהנים רשאין להוסיף ברכה על שלשת הפסוקיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסד
כח ע"ב24 איסור בל תוסיף בברכת כהניםאור אברהם במדבר עמ' פז
כח ע"ב24 איסור בל תוסיף בהוספת ברכה בברכת כהניםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נה
כח ע"ב24 בל תוסיף בברכת כהניםנפש הרב עמ' שג
כח ע"ב24 בל תוסיףזכרון אליעזר עמ' קצ
כח ע"ב24 בל תוסיףפנים מסבירות עמ' רנג {עושה חג אשר בדאו מלבו עובר בל"ת}
כח ע"ב24 בל תוסיףקרן פני משה ח"א עמ' קפו,קצז
כח ע"ב28 סיים כל ברכותיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סט
כח ע"ב29 ברכת כהנים נחשב בזמנוגור אריה דברים פי"ג הערה 3 עמ' רכג
כח ע"ב30 ומנא תימרא דתנן וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ערב
כח ע"ב30 כוליה יומא זמניה הואגור אריה דברים פ"ד הערה 7
כח ע"ב30 נשיאת כפים כולה יומא זמניהמנחת מרדכי עמ' רסח
כח ע"ב31 הניתנין במתנה אחת שנתערבוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכה
כח ע"ב32 הניתנין בארבע מתנות שנתערבו בניתנין במתן אחתבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 26
כח ע"ב32 הניתנין במתן ד' שנתערבו בניתנין במתן א', רמב"ןאור אברהם ויקרא עמ' מא
כח ע"ב36 כשלא נתת עברת על בל תגרע+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף עז
כח ע"ב39 אילו מתרמי ליה בוכרא אחרינא וכו' כוליה יומא זמניהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף של
כח ע"ב46 אלא אמר רבא לצאת לא בעי כוונה וכו' א"ר זירא לשמעיה וכו' אלמא קסבר משמיע בעי כוונה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' סד
כח ע"ב46 לעבור אבל תוסיף בעי כוונהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רח
כח ע"ב46 לעבור בעי כונהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נב
כח ע"ב46 לצאת חובת מצוה לא בעי כוונהנפש יוסף עמ' תסד
כח ע"ב47 לעבור בזמנו לא בעי כוונה, שלא בזמנו בעי כוונהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 20
כח ע"ב48 אמר רבי זירא לשמעיה איכוין ותקע לי וכו' רבי יוסי סבירא ליה מצות צריכות כוונהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב, שסג
כח ע"ב48 בזמנו לא בעי כוונהברכת השיר (צינץ) עמ' פד
כח ע"ב48 לעבור שלא בזמנה בעי כוונהמקראי קדש (תשנג) עמ' שו
כח ע"ב48 שלא בזמנה אין בל תוסיף בלא כוונהאור אברהם במדבר עמ' עו
כח ע"ב48 שלא בזמנו בעי כוונהגור אריה שמות פי"ב אות לה, דברים פ"ד הערה 8
כח ע"ב רש"י - אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה - מאחר דאין צריך כוונה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכו
כח ע"ב תוס' - אין בל תוסיף בעשיית המצוה ב' פעמיםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנז
כח ע"ב תוס' - אין בל תוסיף בעשיית מצוה ב' פעמיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' נו
כח ע"ב תוס' - אין בל תוסיף בעשיית מצוה ב' פעמים כגון אכילת מצהשירת הפסח אות קצו
כח ע"ב תוס' - אפי' נוטל כמה הדסים בלולב אין זה בל תוסיףגבורת יצחק סוכות עמ' קמד
כח ע"ב תוס' - במוסיף ערבות והדסיםמעינות האמונה (תשסב) עמ' רמב, רמד
כח ע"ב תוס' - כהן שעלה פעם אחת ביוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפה
כח ע"ב תוס' - ל"ש בל תוסיף בעשית המצוה ב"פ ואם אוכל בפסח כמה זיתים של מצה אינו עובררנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שכ
כח ע"ב תוס' - מצוה לכתחילה בעשיית דופן רביעית שלמהגבורת יצחק סוכות עמ' קמה
כח ע"ב תוס' - עשה מצוה שתי פעמים אם עובר בבל תוסיףגבורת יצחק סוכות עמ' כג, נ
כח ע"ב תוס' ד"ה אבלפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ו
כח ע"ב תוס' ד"ה אבלפחד יצחק - ראש השנה מאמר ח
כח ע"ב תוס' ד"ה דלמאמשיב צדק סי' לו (עמ' 21), נג (עמ' 33)
כח ע"ב תוס' ד"ה הכאמשיב צדק סי' *נד (עמ' 34-33)
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנא - בתקיעות מעומד כו' ולא שייך בעשיית מצוה ב"פ בל תוסיף וכו' כמה חוטין בציצית אין שייך בל תוסיף וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכו
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנא - לא שייך בל תוסיף בעשיית המצוה שתי פעמיםלחמי תודה דף כג ע"א
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנא - לא שייך בל תוסיף בעשיית המצוה שתי פעמיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 47
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנאכה תברכו (תרמא) דף רה ע"ב
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנאלב חיים חלק א (סימן פ"ב) דף קח ע"א (ד"ה ומן)
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תח
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנא תימראשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נח
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנאאחרית השנים עמ' סו*
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנאמשיב צדק סי' לט (עמ' 23)
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנאמשנת חיים דברים עמ' פג, רצז, דש, תעא
כח ע"ב ר"ן ט ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה ואיןחכמת התורה אמור עמ' עח
כח ע"ב רטב"א ד"ה אלא מעתהמשיב צדק סי' לז (עמ' 22)
כח ע"ב רשב"א בענין בל תוסיףמשיב צדק סי' לד (עמ' 20)
כח ע"ב טורי אבן בענין בל תגרעבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 15 עמ' כח
כח ע"ב טו"א - דמעשר נמי איתי' בשאלה וכו' הקדושים בפהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 333
כט ע"א01 איכוון ותקע לי וכו'משוש הארץ עמ' כה
כט ע"א01 איכוון ותקע ליכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 94
כט ע"א02 הי' עובר אחורי ביהכ"נ וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריד-ריז
כט ע"א02 מיתיבי היה עובר אחורי בית הכנסתלמדנות (תשנח) פ' פנחס אות צט
כט ע"א04 ושמע קול שופר או קול מגילה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצאפרי צדיק פנחס אות טז
כט ע"א04 שמע קול שופר ומגילה אם כיון לבו יצאמקראי קדש (תשנג) עמ' רכז
כט ע"א06 הכא בשליח ציבור עסקינן דדעתיה אכוליה עלמאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 321, 423
כט ע"א08 נתכוון שומע ולא נתכוון משמיעהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנו
כט ע"א09 בתקיעת שופר צריך שיתכוין השומע לצאת ידי חובתו והתוקע להוציא אחרים ידי חובתןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ז אות ב
כט ע"א09 עד שיתכוון שומע ומשמיעאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלח
כט ע"א11 מה שומע לעצמובינת יששכר דף ח ע"ב
כט ע"א11 שומע לעצמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנ
כט ע"א14 בד"א בשליח ציבור אבל ביחיד לא יצא עד שיתכוין שומע ומשמיעלמדנות (תשנח) פ' פנחס אות ק
כט ע"א14 רבי יוסי סבירא לי' מצות צריכות כוונהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכב
כט ע"א16 הרמת ידי משהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 123 עמ' עג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תרנה, תרנט, תתיז, ח"ג עמ' קס, תקמב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים וכו'דרשות הרא"ש דף יד ע"ב דרוש יג, דף מט ע"א דרוש מח, דף סא ע"א דרוש סג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים כו' וכי ידיודרכי הים דף קכה ע"ג, קיט
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שישראל וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' צג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה את ידו וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא כ"ז שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלהדובר צדק (זילבר) עמ' רלג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה את ידו וכו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'דברי אש (כץ) עמ' רפו
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה את ידו וכו' ומשעבדין לבן להקב"ה מיד מתגבריםעוז לו בך מאמר ו אות יג, מאמר יג אות טז
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה את ידו וכו' כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים מתגברין, ואם לאו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קעב, עדר, שמ, שסג, שסה, שעג, תמו, תקעט, תרכג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה את ידו וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קכא
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וגבר ישראל כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריןמרפא לנפש בראשית עמ' רצב, שטו
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'כבוד לאיש דף יג ע"א
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רפח
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וכו' ידיו של משהעמודי חיים דף סא ע"ב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וכו'שנות ימין דף קסח ע"ב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וכי ידיו של משה וכו'ובחרת בחיים דף ד ע"א (קטע ראשון, על פסוק ויוצא אותו החוצה, בראשית טו, ה); עמודי חיים דף ס"א ע"ב (עמוד תורה אות צ"ג ד"ה ונראה)
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה וכי ידיו של משה כו'קידש ידיד דף עב ע"ד
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה כו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכא, פורים עמ' תקד
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו'ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר נט
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו'ישרש יעקב (טננבוים) מטות אות א
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפז {תחלה אמר המשנה שצריך לכוון לבו הכוונה הסתמית, וכאן ממשיך בכוונה הפנימית שהוא מלחמת עמלק}
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' וכי ידיו וכו' אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפז
כט ע"א16 'והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל' וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופליםכתב סופר אגדות כאן
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאיןקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' כא
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריםחכמה ומוסר ח"ב עמ' של
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' ומשעברין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופליןשארית אהרן דף מו ע"ב, קמח ע"א
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' כל זמן שהי' ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' היו מתגברין ואם לאו היו נופליןהדרש והעיון שמות מאמר קלה
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כז, רצט
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכי ידיו של משה וכו'כתנות אור עמ' רכט
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכי ידיו של משה עושות מלחמהצור יעקב (יעבץ) דרוש ב לזכור
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל כאשר ישראל נושאים את לבם ועיניהם ומשעבדים להקב"ה וגבר ישראלדברת שלמה (תשעא) עמ' רמ
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלאוצר הכבוד
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלדברי שאול שמות עמ' רצז, דברים עמ' קצג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלשער המלך (תשנז) עמ' צז
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגו' אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעא ד"ה סוף פרק, ח"ג עמ' תסד ד"ה ועל זה, ח"ה עמ' ה ד"ה והנה רישא
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' א, רלג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, ואם לאו, היו נופליןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ער, רעט
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו'שמועה טובה דף מג ע"א
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו' היו מתגברים ואם לאו היו נופליםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסה
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו' והיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קפא, שכב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו' והיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמיםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קסא
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו' וכי ידיו של משה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רע
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו' כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא הרבים ידי חובתןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט, סא, קנו, קסא, שב, שג, שנז, שסט, שפא, תיח, תסו, תקצז, תר, תרה, תריט, תשמח, תשנט, תתעח, תתפט, תתצג, תתקפז, תתקצט, א'יא, א'נב, א'נט, א'ס, א'קב, א'קעה, א'קצד, א'שכ, א'שכא, א'שמב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קפג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרסג, תרסח
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רפב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכו', תוי"טימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תריד
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכי וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת צ אות נז
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וכי ידיו של משה עושה מלחמה וכו'עצי חיים על התורה עמ' קכה, קלב, קלו, שכא, תנב*
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידובית שלום מרדכי עמ' קעה, רסא
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידובני שלשים עמ' קכח
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידויושב אהלים עמ' לה
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידולב אליהו (תשסה) שמות עמ' קיא
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משהדרכי איש דף כב ע"ב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ו
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משהעולת חודש ח"א מאמר קלה
כט ע"א16 והיה כאשר יריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמו
כט ע"א16 כאשר ירים משה את ידו וגו' כ"ז שישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' ובאם לאו היו נופליןדרשות שמן רוקח עמ' נח
כט ע"א16 כאשר ירים משה וגבר ישראל וכו' כשישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' היו מתגבריםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קעא {ענין הרמת ידיו, שיראוהו ישראל, אצבעותיו רומזות לספירות, ללמדנו שלא הידים עושות מלחמה}
כט ע"א16 כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' כשמסתכלין למעלה מתגבריןעלי שור ח"ב עמ' רסז
כט ע"א16 כאשר ירים משה ידו וכו' בזמן שישראל כו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים מתגברין וכו'רב טוב דף פב ע"ב, צו ע"ב
כט ע"א16 כאשר ירים משה ידוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעח
כט ע"א16 כאשר ירים משה ידותפארת ישראל (שינקמן) עמ' סט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה וכו' אלא לומר לך כל זמן שישראל וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תמח, תרנד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה וכו' וכי נחש ממית וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לא אות ג-ד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה וכו' כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ע, ריא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה נוצחות היו המלחמה אלא כל זמן שישראל משעבדין את לבם לאביהם שבשמים הם נוצחים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה נוצחות מלחמהפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יז פסוק יב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות או שוברות מלחמה אלא וכו'חמודי צבי שמות עמ' קפט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קלג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפד ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאש דת (תשמח) עמ' רפא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהדולה ומשקה פורים עמ' קכד, שסב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שטז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהחכמת התורה מטות עמ' קטז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמשמיע שלום עמ' קכו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות וכו' כ"ז שהיו ישראל משעבדים לבםצפנת פענח (תשסו) עמ' קכב, קפג, רכז, רמב, רצה, שעד, שצט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תקיא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שנא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא בזמן שישראל מסתכלין וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא כ"ז שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סט ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' רע
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' קט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קסג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים וכו'קרן לדוד שמות עמ' קכב, ויקרא-במדבר עמ' רסז, שנו, שסו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שטו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' קפח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' בזמן שישראל מסתכלין וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' סג, עו, פח, צח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' וכי נחש ממית או נחש מחי'תורת מנחם חנ"ז עמ' 25, 28, 29, 77, 133
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' וכי נחש ממית או נחש מחיהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 230 ,225
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קעד, קפט, שא, שד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש טז עמ' קכז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רכג, רמג, תרכב, מועדים עמ' רכה, רל
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף סז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רטו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תמב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'מצור דבש עמ' שה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהאור מאיר ח"א עמ' רכא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהבינה לעתים (תח) דרוש יח דף נד ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קב/קכ ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נט ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ו/י ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קכד דף מא ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קעב ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חקת דף לז ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קלא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכז ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמ
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהגל עיני ח"א עמ' קסג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' טו, רנא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהעטרת יהושע שמות עמ' קיד, קיט, קכח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא בזמן שישראל מסתכליןשארית מנחם ח"ד עמ' שצז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רכט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא וכו'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רעא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא כל זמן שישראל מסתכלים וכו'אור הצבי עמ' 246, 279
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהן שבשבמים וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' רד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'ברכת משה דף פט ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' כט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תמה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' קצח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רמו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' קסו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שישראל משעבדים את לבם לאביהם שבשמים וכו'זרע קודש - מועדים עמ' ג, קכה, רכ, רכו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שישראל משעבדים לבם וכו'ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא כ"ז שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבםמנחת ישראל עמ' ט, יב, צז, קב, רא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא לומר לך בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'אור גדליהו מועדים דף מה ע"ג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' בזמן שמסתכלין כלפי מעלה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קעד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' היו מתגבריםבינת ישראל (תשסו) דף לב ע"א, לג ע"א, סז ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' היו מתגברין ואם לאו היו נופליםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ואם לאו היו נופליםמסילות בלבבם - מסילה יח אות קלב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ואם לאו וגבר עמלקשמע יעקב (זיידא) עמ' ע
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופליםשבילי פנחס (תשעג) עמ' קצ
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפה, שצו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםנועם אליעזר שמות דף קלח ע"א, קמה ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים היו מתגבריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' כ"ז שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' כ"ז שישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' מב, קעב, רסב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' כל זמן שהיו ישראל מסתכלין ומשעבדין לבם וכו' וכי נחש ממית וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תצג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנט, שמות עמ' תלא, תקא, תריא, ויקרא עמ' תצה, תקלג, במדבר עמ' תשסז, דברים עמ' קלא, רצד, תשז-תשח, תתכב, יהושע-שמואל עמ' צו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' היו מתגבריםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' קפב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'אור לפני הדורשין עמ' 69
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' עד (מהדו"ב עמ' ר), פורים עמ' טו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'בי חייא ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' שנה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'דברי יואל פ' בשלח דף שעז ע"א, תז ע"א, תטו ע"א, פ' יתרו דף מז ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף צז ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש טז עמ' מא, דרוש מו עמ' צו, דרוש צו עמ' שטו, ח"ב דרוש רלט עמ' שכט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ח אות י
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עט, צג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' צ, צד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'להורות נתן דברים עמ' קסד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'לחם רב על סדור התפילה אות כו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'למחר אעתיר עמ' קלה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' סז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמה, שנט, שסב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רלה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' רב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 51
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 34
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו', ורע"באמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפא, ריד-ריז, רכד, רמו, ח"ה עמ' רז-רח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה כו' ואם לאו היו נופליםפניני דעת עמ' קפג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה כו' ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריןמגדנות אליעזר עמ' קמג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה כו' כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה כו'בת עין (תשסז) עמ' קמה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 16
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קמ, קמה
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאורות אלים דף ט ע"א, כט ע"א17
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאז שמח עמ' קצד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ק
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' רמז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהדברי אמונה שמות עמ' צח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תק, ח"ב עמ' קלח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 89
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעא, רכב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהוזאת התורה עמ' רנ
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רצז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהחכמת התורה בשלח עמ' תשג, תשיב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהחכמת התורה תזריע עמ' רכח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהחנן אלקים עמ' קע, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קט, קכ, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ש, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפג, שפו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קכו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהיחי המלך עמ' מו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 145, 140
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמכתב סופר דף צג ע"ג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמעדני אשר נישואין עמ' סו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצ, ח"ב עמ' שלא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהנפש החיים (תשמג) עמ' 71
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' צז, קטו, קכא, קסט, קפא, קצא, רא, ריח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהנתיבות יצחק ח"ג עמ' קעז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' סה, קכד, קלד, קלח, קנב, קעט, קפא, רלא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 82
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהפרדס מנחם עמ' עז, צט, קד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהפרי צדיק בשלח אות יג, ר"ח אדר שני אות א, פ' זכור אות ח, חוקת אות ט, וילך אות כ
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהקהלת יעקב פורים עמ' שלא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהקהלת יעקב ראש השנה עמ' רפז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קטז, קיח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהרסיסי לילה סי' לז (עמ' 65), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 103), טז (עמ' 128)
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהשיחות מוסר (תשסב) עמ' ו, תסד
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רצג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שפג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלה
כט ע"א17 וכי ידיו של משהאברהם את ידו ח"א דף פח ע"ג
כט ע"א17 וכי ידיו של משהאהבת עולם דף עח
כט ע"א17 וכי ידיו של משהבעקבות משה שמות עמ' רמב
כט ע"א17 וכי ידיו של משהדברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קיא
כט ע"א17 וכי ידיו של משההמאור שבתורה (לסין)
כט ע"א17 וכי ידיו של משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכד
כט ע"א17 וכי ידיו של משהמנת חלקי דף קיג ע"א-ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 256
כט ע"א17 וכי ידיו של משהקול יעקב (שאול) דף מב ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משהשער ראובן עמ' נ
כט ע"א17 ידיו של משה עושות מלחמה וכו' שישראל מסתכלין לאביהם שבשמיםדרשות באר יצחק עמ' קכג
כט ע"א17 ידיו של משה עושות מלחמה וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' צד
כט ע"א18 אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה כו'אסופת מערכות שמות ח"א עמ' ל, רמז, שמות ח"ב וויקרא עמ' שלז, במדבר עמ' רכא
כט ע"א19 בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ע
כט ע"א19 בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' קלה
כט ע"א19 בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלהקדושת יצחק עמ' קלא
כט ע"א19 בזמן שהיו מסתכלין כלפי מעלהקדושת עינים (תשעא) פרק י אות ע
כט ע"א19 בזמן שהיו משעבדין ליבם היו נוצחיןאמרי נפתלי ח"א עמ' פז
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלהליהודים היתה אורה עמ' ב
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי אביהם שבשמיםעולה ליפה סי' כו
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי וכו'לבית יעקב דרוש כג
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה וגבר ישראלקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמז
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבן לאביהם שבשמיםמי מרום ח"ט בשלח מאמר ל אות ג עמ' צח
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תעב
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםפני חיים (פלג'י) עמ' שיד ע"א
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 134
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדיןתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קא
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רחצ
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעו
כט ע"א19 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רח
כט ע"א19 בזמן שישראל משעבדים את לבם וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ד
כט ע"א19 בזמן שישראל משעבדין לבן למעלה היו מתגבריןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטו אות ב
כט ע"א19 בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםאהבת חיים (דייטש) עמ' סה
כט ע"א19 בזמן שמשעבדין לבם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סו*
כט ע"א19 בשעה שישראל הסתכלו כלפי מעלהבעקבות משה שמות עמ' שפז
כט ע"א19 בשעה שישראל מסתכלין כלפי מעלהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף יז ע"ב
כט ע"א19 כל זמן שישראל משעבדין את לבם לאביהם שבשמים וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קצ
כט ע"א19 כ"ז שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פ, שמות עמ' כד, ויקרא עמ' סז
כט ע"א19 כ"ז שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' וכי נחש וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 18, חי"ג עמ' 73, חכ"א עמ' 90
כט ע"א19 כ"ז שהיו משעבדין לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מח, נז
כט ע"א19 כ"ז שישראל מסתכלין כלפי מעלהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ב
כט ע"א19 כאשר היו בני ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שעה
כט ע"א19 כאשר היו משעבדים בני ישראל את לבם לאביהם שבשמים וגבר ישראלמשנה למלך (תשסח) עמ' קלה
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין וכו'כשלג ילבינו - מאמר ימי אלול ועשי"ת
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' היו מתגברים וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' קב, קג, קלב
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תנו
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים וכו'לחמי תודה דף יד ע"א, נא ע"ב, קלח ע"א
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' נט, קד, שיח
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים וכו' היו מתרפאיןכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"א, מצורע יג ע"ג, בהעלותך לז ע"א, קרח מ ע"א, בלק מג ע"א
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופליםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רב, רפח, שפא
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעברין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריםלדור ולדורות ח"א עמ' רצב
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלהשיחות עבודת לוי סי' צד אות א
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל משעבדין את לבם וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תשכה
כט ע"א19 כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלהמכמני עוזיאל עמ' לג
כט ע"א19 כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו נופליםתפארת צבי שמות עמ' רטז, רנא, שפ, תמח, תנד
כט ע"א19 כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו נופליםתפארת צבי במדבר עמ' ריב, רנו
כט ע"א19 כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעברין לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו נופליםתפארת צבי ויקרא עמ' כו, ל, לג, לט
כט ע"א19 כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהאהבת חיים (דייטש) עמ' קמד, קנב, קצז
כט ע"א19 כל זמן שישראל משעבדים את לבם לאביהם שבשמים וגבר ישראל וכל זמן וכו'עטרת יהושע שמות עמ' קכה
כט ע"א19 כל זמן שישראל מכוונין וכו' מתגבריןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפה
כט ע"א19 כל זמן שישראל מכוונין וכו' מתגבריןחכמת התורה בשלח עמ' תרצח {היו צריכים גם חלק שיתפללו וחלק שיילחמו}
כט ע"א19 כל זמן שישראל מכוונין וכו' מתגבריןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 305
כט ע"א19 כל זמן שמכוונים את לבם היו מתגבריםמורשה - שיחות למועדים עמ' קלז {כי מלחמת עמלק נועדה לחזק את האמונה בישראל ולכן צמו לפני כן}
כט ע"א19 כל זמן שמסתכלין כלפי מעלהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ר
כט ע"א19 כשהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קצא
כט ע"א19 כשהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קעב
כט ע"א19 כשהיו מסתכלין כלפי מעלהאור הרעיון עמ' רכח
כט ע"א19 כשישראל מסתכלים כלפי מעלהמכמני עוזיאל עמ' רנג
כט ע"א19 מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם, רמב"ם בפירוש המשניותקהלת יעקב ראש השנה עמ' רפד
כט ע"א19 מסתכלין כלפי מעלהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קעד
כט ע"א19 מסתכלין כלפי מעלהרב שלום (אדלר) עמ' תנד
כט ע"א19 שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו' היו מתגברים ואם לאו היו נופליםתורת מהרי"ם בראשית עמ' עא
כט ע"א19 שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמ
כט ע"א19 שהיו ישראל מסתכליןס' הבוטח ח"ב עמ' רצה, רצו
כט ע"א19 שהיו ישראל משעבדים לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכח
כט ע"א19 שיסתכלו כלפי מעלה וישעבדו לבם וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 254
כט ע"א19 שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' יג, קי, קכב
כט ע"א20 ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפז-שפח (רעו) {אב ושמים מרמזים לבחינת תפארת, ונעשה על ידי זה יחוד תפארת ומלכות, וזהו ביטול עמלק}
כט ע"א20 ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבריןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קז
כט ע"א20 משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תי
כט ע"א20 משעבדים את ליבם לאביהםקדושת השבת סי' א (עמ' 2)
כט ע"א20 שעבדו את לבם לאביהם שבשמיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קנד
כט ע"א21 כיוצא בדבר אתה אומר עשה לך נחש ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיהדודי נתן בראשית עמ' קפו
כט ע"א21 כיוצא בדבר אתה אומר עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפג
כט ע"א21 כיוצא בו עשה לך שרף וכו' ואם לאו היו נימוקיםכתונת פסים (תשעא) עמ' רנז, רפב, שח
כט ע"א22 עשה לך שרף וכו' וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קנז
כט ע"א23 וכי הנחש ממית או הנחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין וכו'דברי אש (כץ) עמ' רפו, רצא
כט ע"א23 וכי הנחש ממית ומחיההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 140
כט ע"א23 וכי נחש מחיה אלא בזמן שישראל וכו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים מתרפאיןרב טוב דף קלב ע"ד
כט ע"א23 וכי נחש ממית או מחי' אלא בזמן שישראל מסתכלין לאביהם שבשמים וכו'פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קסא
כט ע"א23 וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיט, קנז, קנח
כט ע"א23 וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהשארית מנחם ח"ב עמ' קצד
כט ע"א23 וכי נחש ממית או מחיהאסופת מערכות במדבר עמ' רכא, קפה
כט ע"א23 וכי נחש ממית או מחיהשם ישראל עמ' שכו
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחי' וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנח
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחי' יכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קד, רפז
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קעג
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ריט
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהחכמת התורה חוקת עמ' שסז
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהחכמת התורה מסעי עמ' סב
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מםתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תמד
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שס, שסג
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים חיו מתרפאיםשם דרך במדבר עמ' רעד
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בשעה שמסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' שנט-שס
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא שבזמן שהיו ישראל משעבדים לבם וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרסא
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קפח
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו' אלא בזמן שישראל וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' טז, שט
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו' ומשעבדין את לבםאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' יט
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 61
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה ד"ה עמ' ג ד"ה תנן
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'סדר מעמדות (שסו) מעמד יום א דף יד ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פי"ט דף קג ע"א
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעה
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' לג
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' לג
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות א
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהבמי התורה עמ' רסט
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהנפש החיים (תשמג) עמ' 104
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקסב
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהתורת אליהו עמ' רמח
כט ע"א23 וכי נחש ממית אלא בזמןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כט ע"ד
כט ע"א23 וכי נחש ממית וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' ע
כט ע"א23 וכי נחש ממית וכו' אלא בזמן שהיו ישראל וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כג, עח
כט ע"א23 וכי נחש ממית וכו' משעבדים את ליבם לאביהםפרי צדיק ר"ח אדר שני אות א, חקת אות ט, מסעי אות ב
כט ע"א23 וכי נחש ממית וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תפו-ז
כט ע"א23 וכי נחש ממית וכו'בת עין (תשסז) עמ' שצב
כט ע"א23 וכי נחש ממית וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' רמה, תרכה
כט ע"א23 וכי נחש ממית ומחי' אלא בשעה שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם וכו'כרם טוביה עמ' רמג, רמה, שעב
כט ע"א23 וכי נחש ממית ומחי' אלא כ"ז שהי' מסתכלין כלפי מעלה וכו'עצי חיים על התורה עמ' רנח, תמ
כט ע"א23 וכי נחש ממית ומחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קיא ע"ב
כט ע"א23 וכי נחש ממית ומחיה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' עדר
כט ע"א23 וכי נחש ממית ונחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קצט
כט ע"א23 וכי נחש ממית ונחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהם שבשמיםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמב
כט ע"א23 וכי נחש ממית ונחש מחיהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פב
כט ע"א23 וכי נחש ממית ונחש מחיהצמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
כט ע"א23 וכי נחש ממיתדרשות מהר"ם חביב עמ' שפח
כט ע"א24 בזמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה היו מתרפאיםגור אריה במדבר פכ"א אות יב
כט ע"א24 בזמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה היו מתרפאים וכו'זרע קודש - מועדים עמ' קעא
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו' היו מתרפאיןדובר שלום (תשסג) אות רו
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאיןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' צ, צא, צה, צו
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאיןלקט אמרי קודש - במדבר עמ' סג, עו
כט ע"א24 כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו' היו מתרפאיםילקוט עטרת צבי עמ' שנח
כט ע"א27 חרש אינו מוציא אחרים יד"חמנחת מרדכי עמ' שלח
כט ע"א27 חרש אינו מוציא את הרבים בתקיעת שופרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קס
כט ע"א27 חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים וכו', וברטנוראאהל אברהם (תשסג) עמ' פב
כט ע"א27 חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתןאחרית השנים עמ' לח
כט ע"א27 חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתןמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
כט ע"א27 חש"ו אין מוציאים את הרבים ידי חובתםילקוט דברי חכמים שמות סי' ריח
כט ע"א28 אינו מחוייב א"י להוציא אחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיב
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא הרבים ידי חובתן וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קט, קסד, קפג, דש
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןשבילי פנחס (תשעב) עמ' קכא
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןשבילי פנחס (תשעד) עמ' תצ
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןשם אליעזר דף כא ע"א
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעז
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןרישומי דברים עמ' כ
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןשבילי פנחס עמ' קפו
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפט, תצ
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב ברבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןאור תורה השלם (מזריטש) סי' תפט, תצ
כט ע"א28 כל מי שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קלד, קלח
כט ע"א28 כל מי שאינו מחויבנפש הרב עמ' קלו
כט ע"א28 כל מי שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמד
כט ע"א28 כל מי שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא הרבים ידי חובתןצפנת פענח (תשסו) עמ' קמג
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הכללקדושת יו"ט ח"ב דף כ ע"ב
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים יד"חברכת אברהם (תשנד) עמ' קפא
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים יד"חטיול בפרדס ח"א עמ' שצ
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' לא, פניני חסידות שמיני טו
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' של
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות ט
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיא
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןצמח דוד (סקאליע) עמ' שיג
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא רבים ידי חובתןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קטו
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציאתיבת גמא (תשסז) עמ' רנ
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכ
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב אינו מוציא אחריםמקראי קדש (תשנג) עמ' תמח
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אין מוציא את הרביםישא מדברותיך - מגילה עמ' רכה
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחריםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמד
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחריםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ט
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתםדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פג
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןדובר צדק (זילבר) עמ' לב
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לח
כט ע"א28 כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרביםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סא
כט ע"א28 מי שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציא אחריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רסד
כט ע"א28 מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןתפארת צבי במדבר עמ' יב
כט ע"א28 מי שאינו מחויב בדברחקל יצחק (תשסג) עמ' תסט
כט ע"א29 המחויב בדבר מוציא רבים ידי חובתוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רו
כט ע"א29 כל המחוייב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצ
כט ע"א29 כל המחוייב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתןדברי נפתלי ח"ג עמ' קכה
כט ע"א29 כל שמחוייב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קסג
כט ע"א30 הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לויים וישראליםשער המלך (תשנז) עמ' קלב, קלה
כט ע"א30 הכל חייבים בתקיעת שופר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כז ע"ג
כט ע"א30 הכל חייבים בתקיעת שופרמאורי שערים עמ' שמח
כט ע"א30 הכל חייבין בתקיעת שופר כהניםחפץ יהונתן במדבר פ"י פסוק י
כט ע"א30 הכל חייבין בתקיעת שופרכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 10
כט ע"א30 הכל חייבין בתקיעת שופרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ט
כט ע"א32 טומטוםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 89
כט ע"א33 טומטום אינו תוקע למינו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רכה
כט ע"א36 מי שחציו עבד וחציו בן חוריןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קמה
כט ע"א43 והני כהנים הואיל ואיתנייהו בתקיעות דכל השנהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שטז
כט ע"א43 כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעות כו'משנת חיים במדבר עמ' רכג
כט ע"א57 הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 442
כט ע"א57 כל הברכות אע"פ שיצא מוציאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ב
כט ע"א57 כל הברכות אע"פ שיצא מוציאאור אברהם דברים עמ' עא
כט ע"א57 כל הברכות אע"פ שיצא מוציאגבורת יצחק שבועות עמ' לז, לט
כט ע"א57 כל הברכות אע"פ שיצא מוציאמנחת מרדכי עמ' שפ
כט ע"א57 כל הברכות יצא מוציאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיז
כט ע"א57 כל הברכות כולם אע"פ שיצא מוציאישא מדברותיך - מגילה עמ' קמח
כט ע"א57 כל הברכות כולם אעפ"י שיצא מוציא חוץ מברכת הנהניןמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רכא
כט ע"א57 כל הברכות כולן אם יצא מוציאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שפד
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא וכו' בעי רבא וכו'נטעי אשל בראשית עמ' צג
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא וכו', ורש"יעטרת חן ח"ב עמ' קכד
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' נט
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאאור אברהם ברכות עמ' קפט
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכה
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנב
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאזכר דוד על התורה עמ' קפא
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאשם דרך במדבר עמ' קסג
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא, ורש"י - שהרי כל ישראל ערבין זב"ז למצוותשיחות חכמה ומוסר מאמר כג אות ו
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תיט, תכח, יהושע-שמואל עמ' פג
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא, ורש"ישם דרך דברים עמ' קמג
כט ע"א57 כל הברכות כולן אעפ"י שיצא מוציאחיי נפש ח"ד עמ' סב
כט ע"א57 כל הברכות כולן אעפ"י שיצא מוציאפנים מסבירות עמ' שכט
כט ע"א57 כל המצוות אם יצא מוציא, ורש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רסב, שעט, שפד
כט ע"א57 כל המצוות אע"פ שיצא מוציא חוץ מלחם ויין וברכת לחם של מצהמקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
כט ע"א57 כל המצות אף על פי שיצא מוציאתיבת גמא (תשסז) עמ' רפט
כט ע"א57 מי שחציו עבד וחציו בן חורין אף לעצמו אינו מוציאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עד
כט ע"א57 מי שחציו עבד וחציו בר חורין אינו מוציא את עצמולהורות נתן ויקרא עמ' כז
כט ע"א58 אע"פ שיצא מוציאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ז
כט ע"א58 אע"פ שיצא מוציאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 174
כט ע"א58 אע"פ שיצא מוציאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסח
כט ע"א58 אע"פ שיצא מוציאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסא
כט ע"א58 אע"פ שיצאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריט
כט ע"א58 אף על פי שיצא מוציאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פג
כט ע"א58 אף על פי שיצא מוציאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לט
כט ע"א58 אף על פי שיצא מוציאשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מ
כט ע"א58 אף על פי שיצא מוציא, ורש"ישארית מנחם ח"ב עמ' קנח, רנה
כט ע"א58 חוץ מברכת הלחם והייןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצג
כט ע"א58 יצא אינו מוציאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסא
כט ע"א58 יצא מוציאדברי הרב עמ' שטו
כט ע"א58 להוציא אחרים, רש"י - מדין ערבותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לח אות א
כט ע"א טו"א - דהעובר על איסור קל דד"ס נקרא רשע כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
כט ע"א טו"א ד"ה איכווןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנה
כט ע"א יום תרועה ד"ה מתניתין - וקשה דזה ניחא למ"ד מצ"כ וכו' אבל לרבא דאמר מצות אצ"כ וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעא ד"ה סוף פרק
כט ע"א מאירימורשה - שיחות למועדים עמ' רלז
כט ע"א פני יהושע ד"ה במשנה - ויש לדקדק וכו' משא"כ לרבא דקאמר לעיל התוקע לשיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעא ד"ה סוף פרק
כט ע"א רש"י - כל ישראל ערבין זה בזהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קעו
כט ע"א רש"י - כל ישראל ערבין זה לזהעולה ליפה סי' כח
כט ע"א רש"י - ריח בכלל ההנאותאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכד
כט ע"א רש"י ד"ה אע"פלהורות נתן דברים עמ' רכד
כט ע"א רש"י ד"ה אע"פלהורות נתן ויקרא עמ' נ
כט ע"א רש"י ד"ה אע"פמשיב צדק סי' סו (עמ' 40)
כט ע"א רש"י ד"ה חוץ מברכת ושאר ברכת פירות וריחני וכו' שאינו חובה על האדם לא ליתהני ולא ליבריךרישומי דברים עמ' כ
כט ע"א רש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קצג
כט ע"א רש"ילקוטי שיחות חלק ל עמ' 217
כט ע"ב01 ברכת המוציא דמצהמפניני הרב עמ' קט
כט ע"ב01 להוציא יד"ח בליל פסח בהמוציא ובפה"גשירת הפסח אות טז, כז
כט ע"ב06 לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל עמהםוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פח
כט ע"ב06 לא יפרוס אדם פרוסה לאורחיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיז
כט ע"ב11 חל ר"ה בשבתקהלת יעקב - אלול עמ' רו
כט ע"ב11 י"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
כט ע"ב11 יו"ט ראשון של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעג
כט ע"ב11 יו"ט שחל בשבת אין תוקעין במדינהשמן ראש - ימים נוראים עמ' מב, נט, עא
כט ע"ב11 יו"ט שחל להיות בשבתבית אולפנא ח"א עמ' נח, נט, סא
כט ע"ב11 יו"ט שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןאיתן האזרחי עמ' תלג
כט ע"ב11 יו"ט שחל להיות בשבת וכו' שמא יעבירנו ד"א ברה"רחיי נפש ח"ו עמ' קב, קח, קסט
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה במקדש היו תוקעין וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנה
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה וכו'דבר יום ביומו - א תשרי
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה וכו' אבל לא במדינה וכו' גזירה שמא יטלנו בידו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' יג, מב-מו, נו, נז
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנו, ח"ב דף קצה
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעין וכו'יערות דבש ח"ב עמ' יא
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעיןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צה ע"ב, קמג ע"א, קנא ע"א, קסא ע"ב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כז ע"ב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת כו'גבורת יצחק סוכות עמ' נה
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבתחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מה
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבתשארית יעקב (פאנעט) עמ' קעז-קפ
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעים אבל לא במדינהצמח צדיק (תשסז) עמ' תע, תעב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןאמרי טל ליקוט נו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל וכו' גזרה שמא וכו' ויעבירנו ר"א ברה"רשדה יעקב עמ' סח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה וכו' והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילהישרש יעקב (טננבוים) ר"ה אות ח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה כו', ורש"י וטו"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש יג עמ' לד, דרוש מז עמ' ק, דרוש נד עמ' קיז
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' א; תרסה עמ' א; תרסו עמ' א
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה וכו' והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קלד
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68, 72
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תלו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' עז, קיב, קמא
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו'פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קטו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רסב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו', ופיהמ"ש להרמב"םעטרת חן ח"ב עמ' מח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו', ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מח, מט
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' טז
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןשרגא המאיר מועדים עמ' רמח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדשאבן יהושע עמ' 4
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקרש היו תוקעין אבל לא במדינהבינת ישראל (תשסו) דף מח ע"א, נ ע"א, נ ע"ב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת וכו' שמא יטלנו וכו' וה"ט דלולב וה"ט דמגילהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 48, ח"ט עמ' 374, 68, חי"ב עמ' 101, חי"ט עמ' 605, 540, חכ"ד עמ' 550, חכ"ז עמ' 44
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' סח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כו, כח, מו, נב, תיא
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת וכו', ורש"יתורת מנחם חלק נ עמ' 299
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת כו' שמא כו' יעבירנו וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 127
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת כו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' קפא, תכא, ח"ג עמ' רצג, ח"ו עמ' ד
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת תוקעין אבל לא במדינה וכו'דברי יואל פ' אמור דף רסא ע"ב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' יט
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות סה
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ד
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ז
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתמנחת מרדכי עמ' שפט
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתקונטרסים (ריי"צ) עמ' קנז, ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ג עמ' 5, תש"י עמ' 3
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתרב שלום (אדלר) עמ' תיח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתשפע חיים ח"א עמ' פז, קיא, קיח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, מה"מ וכו', ורש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נד
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל לחיות בשבתאור התורה (צמח צדק) דברים ח"ה עמ' ב'קו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"הכתר שם טוב (תשסד) סי' תכ-ב
כט ע"ב11 יו"ט של ר"העולת חודש ח"ג מאמר סו
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה, ר"ןרב שלום (אדלר) עמ' תיט
כט ע"ב11 יו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש הי' תוקעים אבל לא במדינה, ורש"י ופי' המשניותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קכט
כט ע"ב11 יו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהברית אברם עמ' תרכח
כט ע"ב11 יו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' א, לט
כט ע"ב11 יו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןלקט אמרי קודש - במדבר עמ' לה, מועדים עמ' יד
כט ע"ב11 יו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת וכו' רבנן הוא דגזרו שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברה"רעצי חיים - מועדים עמ' ו*
כט ע"ב11 יום טוב שחל להיות בשבתבית אולפנא ח"ו עמ' עג
כט ע"ב11 יום טוב שחל להיות בשבתמפניני הרב עמ' קס
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טו
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהדרשות יעב"ץ עמ' כא
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמד
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש תוקעין אבל לא במדינהשבט מישראל (פרידמן) עמ' רעט
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבתברכת אברהם (תשנד) עמ' קפה
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבתמנחת ישראל עמ' קצו
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבתשארית יעקב (אלגזי) דף ה ע"ב
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל בשבתאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 67
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל בשבת וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' צה, קיד
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל בשבת וכו' אין תוקעין בגבוליןדבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל בשבתשפע חיים ח"ד עמ' ל
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל היות בשבתמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ט
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ-כא
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה וכו' מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ביהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תל
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רחצ
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת וכו' אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דיןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קו
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת וכו' והיינו טעמא דמגילהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס טז, מגילה א, נוסח התפלה אות כא
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת וכו'אמרי אלימלך עמ' שז
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבתשארית מנחם - מאמרים עמ' קמד
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבתתורת מנחם חלק לד עמ' 334
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד, כט
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנהפחד יצחק - ראש השנה מאמר כח
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' יא, כו, צג
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תטז הערה 71
כט ע"ב11 ר"ה שחל בשבת זכרון תרועהטיול בפרדס ח"א עמ' קלא
כט ע"ב11 ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא בגבולין וכו' שמא יטלנו וכו' ויעברנופאר יעקב ח"ג עמ' רפג, ח"ד עמ' שלט, שמח
כט ע"ב11 ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' עא, עד
כט ע"ב11 ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' קמז
כט ע"ב11 ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא א
כט ע"ב11 ר"ה שחל להיות בשבת וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 335, 193
כט ע"ב11 ר"ה שחל להיות בשבת כו' רבנן הוא דגזור בי' וכו' יעבירנו ד"א ברה"רתורת מנחם חנ"ד עמ' 114
כט ע"ב11 ר״ה שחל בשבת במקדש תוקעין ולא במדינה, שמא יעבירנו ד׳ אמות ברה״ריד שלום (פרידמן) מועדים עמ' מח
כט ע"ב11 ראש השנה שחל להיות בשבת נתקע ואחר כך נדוןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' נ
כט ע"ב11 ראש השנה שחל להיות בשבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נ
כט ע"ב12 אין תוקעין בשופר בשבתפרדס המלך (תשסט) אות נז
כט ע"ב12 אין תוקעים בשבת במדינהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקעד {הרי"ף סבר שתוקעים בב"ד - תלוי אם שופר הוא מאותו אור הגנוז כמו שבת, וא"כ א"צ לתקוע, או מסוג אחר של אור הגנוז, וא"כ צריך לתקוע}
כט ע"ב12 בירושלים תוקעין בר"ה שחל בשבתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפ
כט ע"ב12 במקדש היו תוקעים וכו' ורש"ישפתי רננות דף לט ע"ד
כט ע"ב12 במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' נז
כט ע"ב12 במקדש היו תוקעין אבל לא במדינההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלא (עמ' קיח, קמט במהד' תשסב)
כט ע"ב12 במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' יז
כט ע"ב12 במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהתורת מנחם חמ"ג עמ' 169
כט ע"ב12 בשבת נדחה השופרבני יששכר ח"א דף ב ע"ג, ל ע"ג
כט ע"ב12 בשבת נדחה תקיעת שופראגרא דפרקא (תשסה) עמ' רסג
כט ע"ב12 כשחל ר"ה בשבת אין תוקעיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שיד
כט ע"ב12 לא לתקוע בשופר בשבתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקלו
כט ע"ב12 שופר נדחה בשבתאגרא דכלה ח"א עמ' תפא {וכן לולב ומגילה}
כט ע"ב12 תקיעות במקדש בשבתמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' סב
כט ע"ב12 תקיעת שופר בר"ה שחל בשבתדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קצז, רנז, רעג, רפד
כט ע"ב13 התקין ריב"ז שיהיו תוקעין בכ"מ שיש בו בי"ד ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסה
כט ע"ב13 משחרב בית המקדש התקין ריב"ז וכו'שפע חיים ח"א עמ' קי {סדר התקנות}
כט ע"ב13 משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1446
כט ע"ב14 תקיעת שופר בשבת רק בב"דרבי צדוק מלובלין, ליקוטי מאמרים, אות יג בסופו
כט ע"ב17 ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה כו'אמרי טל ליקוט לז/נז
כט ע"ב21 א"ר לב"ל כתוב אחד אומר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
כט ע"ב21 א"ר לוי בר לחמא וכו' זכרון תרועה יום תרועה וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רפט
כט ע"ב21 מנא הני מילי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצב ד"ה בפיוט
כט ע"ב21 מנה"מ אמר ר' לוי וכו'בית אולפנא ח"ו עמ' סט
כט ע"ב21 מנה"מ כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחד יום תרועה וכו' אלא וכו' גזירה שמא יטלנו בידו וכו' ויעבירנו ד"א ברה"רבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נה
כט ע"ב22 בשבת אין תוקעין דכתיב וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' פה
כט ע"ב22 כתוב א' אומר זכרון תרועה וכו' וכתוב א' אומר יום תרועה וכו' כאן בשבת כאן בחולקדושת יו"ט ח"ב דף יז ע"א, יט ע"ד, כא ע"ב
כט ע"ב22 כתוב א' אומר שבתון וכו' וכתוב א' אומר יום תרועה וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לח
כט ע"ב22 כתוב א' אומר שבתון זכרון תרועה וכ' א' אומר יום תרועה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' כז
כט ע"ב22 כתוב א' אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב א' אומר יום תרועה יהי' לכם כו' מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור בי' וכו', ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 118
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר זכרוןטירת כסף דף רנו/רצט ע"ב
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר זכרון תרועה וכו' וכאן בר"ה שחל בשבתערבי נחל (תשסד) עמ' תקעח, תקפט
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר זכרון תרועה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תיג
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר זכרון תרועה וכתוב אחד אומר יום תרועה כאן בר"ה שחל בחול וכאן בר"ה שחל בשבתעצי חיים - מועדים עמ' יג*, כד*
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון וכו' יום תרועהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שה
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו'אלומת יוסף דף כה ע"א
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' יד
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו'קהלת יעקב - אלול עמ' קעא
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו' כאן ביו"ט שחל להיות בשבת, וכאן ביו"ט שחל להיות בחולהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לב ע"ב
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו' כאן ביו"ט שחל להיות בשבת כאן ביו"ט שחל להיות בחולדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רנב
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו' כאן ביום טוב שחל להיות בשנת וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כד, לא
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו' לא קשיא כאן ביו"ט שחל להיות בשבתלקט אמרי קודש - במדבר עמ' לה, מועדים עמ' יג
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו' מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ביהכתב סופר אגדות כאן
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קמ ד"ה כתיב, עמ' קסד ד"ה ריש
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' כא, כה/כח
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחד אומר יום תרועהבי חייא ח"ב עמ' צה
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחר אומר יום תרועהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' נז
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחר אומר יום תרועהקהלת יעקב ראש השנה עמ' קכז, רנו
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' לד, מו
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועהצדקת יוסף עמ' ריז
כט ע"ב22 כתוב אחד זכרון תרועה וכתוב א' יום תרועהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף פו ע"ב, פז ע"ב, צה ע"ב, קלו ע"ב, קלז ע"ב, קסד ע"ב
כט ע"ב22 כתיב זכרון תרועה וכתיב יום תרועה כאן ביו"ט שחל להיות בשבת וכאן ביו"ט שחל להיות בחולעבודת עבודה (תשסד) עמ' צח
כט ע"ב22 כתיב יום תרועהרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רסב
כט ע"ב23 בשבת זכרון תרועהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיב
כט ע"ב23 זכרון כשחל בשבתטירת כסף דף רנו/רצו ע"ב
כט ע"ב23 זכרון תרועהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' א {רמז מה"ת דאין תק"ש ביו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת}
כט ע"ב23 זכרון תרועה ביום טוב שחל להיות בשבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמט
כט ע"ב23 זכרון תרועה ביום טוב שחל להיות בשבתשמן ראש סוכות ח"א עמ' יז
כט ע"ב23 זכרון תרועה בר"ה שחל בשבתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ע, שנ
כט ע"ב23 זכרון תרועה וכו' יום תרועה וכו'כלי יקר (תשמח) עמ' שצג
כט ע"ב23 זכרון תרועה וכו' יום תרועה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשלג
כט ע"ב23 זכרון תרועה נאמר ביו"ט של ר"ה שחל בשבתלהורות נתן ויקרא עמ' רצז
כט ע"ב23 זכרון תרועה ראש השנה שחל בשבתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כו
כט ע"ב23 שבתון זכרון תרועהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ער
כט ע"ב23 שבתון זכרון תרועההמאור הגדול (גר"א) עמ' רנג
כט ע"ב23 שבתון זכרון תרועהרב שלום (אדלר) עמ' תכז, תנא
כט ע"ב24 לא קשיא כאן ביו"ט שחל להיות בשבת וכו'תפארת ראובן עמ' קצד, קצו
כט ע"ב25 כאן בחול כאן בשבתשני המאורות (תשסח) עמ' קל
כט ע"ב25 כאן ביו"ט שחל בשבת כאן ביו"ט שחל בחולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמא
כט ע"ב25 כאן ביו"ט שחל להיות בשבת כאן ביו"ט שחל להיות בחולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שכ ד"ה ועל
כט ע"ב25 כאן ביו"ט שחל להיות בשבת כאן ביו"ט שחל להיות בחולהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עה
כט ע"ב25 כאן ביו"ט שחל להיות בשבתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' עב
כט ע"ב25 כאן ביום טוב שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחולדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קי
כט ע"ב25 כאן בר"ה שחל להיות בשבתחקל יצחק (תשסג) עמ' כא
כט ע"ב25 כשחל ר"ה להיות בשבת הוא זכרון תרועה וכשחל להיות בחול יום תרועהדרשות דבר צבי עמ' ד
כט ע"ב26 אי מדאורייתא במקדש היכי תקעינן כו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' א
כט ע"ב26 אי מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינן וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ט
כט ע"ב26 אמר רבא אי מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינן וכו', וטו"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מט
כט ע"ב26 אמר רבא אי מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינןפרי צדיק ראש השנה אות טז
כט ע"ב27 הא לאו מלאכה היא דאצטריך קרא למעוטי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה במסכת
כט ע"ב27 והא לאו מלאכה היאתפארת ראובן עמ' קפט-קצג, קצה
כט ע"ב29 כל מלאכת עבודה וכו' תקי"ש ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלח, רעט, תורת לוי יצחק עמ' סז, תיג
כט ע"ב29 כל מלאכת עבודה לא תעשושער המלך (תשנז) עמ' קעו
כט ע"ב30 הוי דרבנן דלאו מלאכה היאחכמת התורה בהר עמ' קט
כט ע"ב30 ותקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהדרשות באר יצחק עמ' יט
כט ע"ב30 יצאה תקיעת שופר ורדיית הפתבינת יששכר דף כא ע"ב
כט ע"ב30 יצאה תקיעות שופרבינת יששכר דף כב ע"ד
כט ע"ב30 יצתה תקיעת שופר וכו' דהיא חכמה ואינה מלאכהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסז
כט ע"ב30 יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' מא
כט ע"ב30 יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רנה
כט ע"ב30 רדיית הפת חכמה ואינה מלאכהעולת חודש ח"א מאמר קלב
כט ע"ב30 שופר חכמה היאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תצט
כט ע"ב30 שופר חכמה ואינה מלאכהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עג
כט ע"ב30 שופר חכמה ואינה מלאכההישר והטוב (תשסג) עמ' ס, ע, צו, קפ
כט ע"ב30 שופר חכמה ואינה מלאכהחכמת התורה אמור עמ' שסז
כט ע"ב30 שופר חכמה ואינה מלאכהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שמא
כט ע"ב30 תקיעה אינה מלאכהגור אריה ויקרא פכ"ה אות טז
כט ע"ב30 תקיעה חכמה ואינה מלאכהכתר תורה (תשסז) עמ' רמה
כט ע"ב30 תקיעה לאו מלאכה היא, תוס' ד"ה האדברי שאול ויקרא עמ' קע
כט ע"ב30 תקיעת שופר היא חכמה ואינה מלאכהשבילי פנחס (תשעו) עמ' תסג
כט ע"ב30 תקיעת שופר היא חכמה ואינה מלאכהשבילי פנחס (תשפ) עמ' תפט
כט ע"ב30 תקיעת שופר וכו' שהיא חכמה ואינה מלאכהשבילי פנחס (תשעג) עמ' תלח
כט ע"ב30 תקיעת שופר וכו' שהיא חכמהברכת טוב עמ' עו
כט ע"ב30 תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה היא ואינה מלאכהחיים שיש בהם מועדים עמ' מא
כט ע"ב30 תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה ואינה מלאכהדברי נפתלי ח"ג עמ' פח, צד
כט ע"ב30 תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה ואינה מלאכהבינת ישראל (תשסו) דף מט ע"ב, נ ע"א
כט ע"ב30 תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה ואינה מלאכהשרגא המאיר על התורה עמ' תיז
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה היא ואינה מלאכהעזר מיהודה עמ' ג
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה היא ואינה מלאכהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נא עמ' קי, דרוש נד עמ' קיח
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה היא ואינה מלאכהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיא
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהאמרי טל מאמר ט
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהאור אברהם ויקרא עמ' שסג
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי ג, וישלח לז, שמות כא, תצא ז, כב
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהבארות המים (תשסב) עמ' צא (2)
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהבארות המים (תשסט) עמ' רעט, רפב
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' צה
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהדעת סופר עמ' שיז ע"ב
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהמצווה ועושה ח"א עמ' רכא
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' לו
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מ
כט ע"ב30 תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - ר"ה עמ' שי
כט ע"ב31 אלא אמר רבא הכל חייבים בתקי"ש וכו' גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רצט
כט ע"ב31 אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא שרי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצו ד"ה ריש
כט ע"ב31 חכמה ואינה מלאכההכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק א
כט ע"ב31 חכמה ואינה מלאכהחקל יצחק (תשסג) עמ' כב
כט ע"ב32 ורבנן הוא דגזור ביהמשנת חיים ויקרא עמ' תפט
כט ע"ב32 ורבנן הוא דגזור וכו' שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"רס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' א
כט ע"ב32 חכמים גזרו לא לתקוע בר"ה שחל בשבתבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 17
כט ע"ב32 מדאורייתא מישרא שרי וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 170
כט ע"ב33 הכל חייבים בתקיעת שופר ואין הכל בקיאים וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' שמו, תע
כט ע"ב33 הכל חייבים בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פד
כט ע"ב33 הכל חייבין בתקיעת שופר וכו' גזירה שמא יטלנו וכו' ויעבירנו ד' אמות ברה"רדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' א, ב, ז, יד
כט ע"ב33 הכל חייבין בתקיעת שופר וכו' שמא יטלנו בידו וכו'מצור דבש עמ' ערב
כט ע"ב33 הכל חייבין בתקיעת שופר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 123, 112
כט ע"ב33 כדרבה וכו' שמא וכו' ויעבירנו ד' אמות ברה"רנועם אליעזר בראשית עמ' רעא בהג"ה
כט ע"ב34 גזירה דרבה שמא וכו' יעבירנו וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 97, 100
כט ע"ב34 גזירה שמא וכו' ויעבירנו ד' אמות ברה"ר, והיינו טעמא דלולב, והיינו טעמא דמגילהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשטז
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לח
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמודחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ז
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנו
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברה"רחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תמז, אבות עמ' תקיד
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו בידו וכו' ויעבירנו ד' אמותתורת חז"ל עמ' 83
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו בידו וכו' ויעבירנו ד' אמות ברשות הרביםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 205
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנו וכו' והיינו טעמא דלולב וכו' ומגילהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רסא
כט ע"ב34 גזירה שמא יטלנותפארת ראובן עמ' קפח, קצו-קצט
כט ע"ב34 גזירה שמא ילך וכו' ויעבירנו ד' אמות ברה"רקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ע
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרביםבי חייא ח"ב עמ' קס
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' עג, צו
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים וכו'לחמי תודה דף רא ע"ב
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שנה
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנוטהרת יו"ט ח"י עמ' רפב
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' פו
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כז
כט ע"ב34 גזרו בשופר שמא יעבירנו ד"א ברה"רבנין שאול עמ' קצב
כט ע"ב34 ואין הכל בקיאין בתק"שפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמא
כט ע"ב35 אין תוקעים בשבת שמא יעבירנואשל חיים ח"א עמ' לב
כט ע"ב35 אין תוקעין בשבת גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רשם יחזקאל עמ' עה
כט ע"ב35 אין תוקעין בשופר ביו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת משום גזירה דרבהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכב
כט ע"ב35 איסור תקיעה בשבת שמא יעבירנותפארת משה עמ' רלט
כט ע"ב35 אסור לתקוע בשופר בר"ה שחל בשבת שמא יעבירנוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת נצבים עמ' שז, ר"ה עמ' שט, שיא
כט ע"ב35 אסור לתקוע בשופר וליטול לולב בשבת, משום שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רב
כט ע"ב35 בשבת אין לתקוע מחשש שמא יעבירנו ד"א ברה"ראמרי נועם (מועדים) סי' יז ליום ר"ה [מבן המחבר]
כט ע"ב35 בשבת אין תוקעין גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רמקור חיים (תשסו) עמ' קעז
כט ע"ב35 בשבת אין תוקעין גזירה שמא יעבירנו ד"א ברה"רעטרת ישועה (תשסד) אות טו ליום ר"ה
כט ע"ב35 טעם ביטול תקיעת שופר בשבתאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' עח
כט ע"ב35 יטלנה וילך אצל בקי ללמודישא מדברותיך - מגילה עמ' צז
כט ע"ב35 שמא וכו' ויעבירנו ד"א ברה"רתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שיא
כט ע"ב35 שמא יטלנו בידו וכו' ויעבירנומשוש הארץ עמ' קצא
כט ע"ב35 שמא ילך אצל בקי ויעבירנו ד' אמותתורת העולה (תשעה) עמ' תעו
כט ע"ב35 שמא ילך לבקי ויעבירנו ד' אמותתורת העולה ח"ג פרק נו
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרביםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נ
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרביםצבא אהרן - שבת תשובה עמ' לג, מ, נו
כט ע"ב35 שמא יעבירנו בלולבמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ד
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנד
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רנטע שעשועים (תשסה) עמ' פא
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםאור אברהם על ספר המצוות עמ' נג
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד' אמותגור אריה ויקרא פכ"ה אות טז
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד' אמותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד' אמותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ד
כט ע"ב35 שמא יעבירנו ד"א ברה"ראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רז
כט ע"ב35 שמא יעבירנואור שרגא עמ' שט
כט ע"ב35 שמא יעבירנובני שלשים עמ' קצ
כט ע"ב35 שמא יעבירנוויגד יעקב עמ' קעב
כט ע"ב35 שמא יעבירנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקמט, ח"ג עמ' תקעה
כט ע"ב35 שמא יעבירנושמן ראש - ימים נוראים עמ' רפא, שיג
כט ע"ב36 אין נוטלין לולב בשבתערבי נחל (תשסד) עמ' תקצא
כט ע"ב36 היינו טעמא דשופר היינו טעמא דמגילהצמח צדיק (תשסז) עמ' תעט, תפא
כט ע"ב36 והיינו טעמא דלולבפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמט
כט ע"ב36 והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילהאמרי טל ליקוט נח
כט ע"ב36 ויעבירנו ארבע אמותמחשבת מוסר ח"א עמ' פד
כט ע"ב36 ויעבירנו ד' אמות ברה"רדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קמג ע"ב
כט ע"ב36 וכן ללולב וכן למקרא מגילהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 465
כט ע"ב36 יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68
כט ע"ב36 לא נוטלים לולב בשבת שמא יעבירנו ברה"רפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שעא
כט ע"ב37 והיינו טעמא דמגילהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' יא
כט ע"ב37 והיינו טעמא דמגילהתורת מנחם חמ"ו עמ' 209
כט ע"ב38 א"ל ריב"ז לבני בתירה נתקע וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' שלח
כט ע"ב38 פעם א' חל ר"ה בשבתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נה
כט ע"ב38 פעם אחת כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף לג ע"ד
כט ע"ב39 אמר להם נתקע ואח"כ נדון וכו' ואין משיכין לאחר מעשהאש דת (תשמח) עמ' רעג
כט ע"ב39 אמר להם נתקע ואחר כך נדון לאחר שתקעו אמרו לו נדון אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין לאחר מעשהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שנג
כט ע"ב39 נדון ואחר כך נתקעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ע
כט ע"ב39 נתקע ואחר כך נדוןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפב
כט ע"ב40 אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין לאחר המעשהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שא
כט ע"ב40 כבר נשמע קרן ביבנהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' פב
כט ע"ב40 כבר נשמעה קרן ביבנהמכמני עוזיאל עמ' שנז
כט ע"ב40 נשמעה קרן ביבנהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יא
כט ע"ב41 אין משיבין אחר מעשה וכו'סמיכה לחיים (סימן ט) דף ס"ב ע"ג (ד"ה ולענין)
כט ע"ב43 איכא בינייהו בי"ד דאקראימקראי קדש (תשנג) עמ' רו
כט ע"ב רש"י - אין שבות במקדש אפילו לצורך קרבןגבורת יצחק סוכות עמ' נג
כט ע"ב רש"י - אין שבות במקדשדברי יונה ח"א עמ' רצז
כט ע"ב רש"י - בני בתירה גדולי הדור היובני יששכר ח"א דף קא ע"ג
כט ע"ב רש"י - זכרון תרועה - פסוקי זכרונותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנ
כט ע"ב רש"י - זכרון תרועה, מקראות של תרועה יאמרודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קמה ע"א
כט ע"ב רש"י - ירושלים בכלל מדינה ואינו בכלל מקדשלחמי תודה דף פב ע"ב, קפה ע"א
כט ע"ב רש"י ד"ה אבל - לא בירושליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שדמ ד"ה והנה
כט ע"ב רש"י ד"ה אבל לא במדינה - לא בירושלים ולא בגבוליןס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' א
כט ע"ב רש"י ד"ה בני בתירההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קסז, קפב
כט ע"ב רש"י ד"ה מלאכה היא - בתמיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה במסכת
כט ע"ב תוס' - הגביהו ע"מ להצניעו פטורישא מדברותיך - מגילה עמ' ק
כט ע"ב תוס' - מ"ש מלולב שהי' ניטל בגבולין בשבתדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסא ע"ב
כט ע"ב תוס' ד"ה אבל - חילוק בין לולב לשופרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיח
כט ע"ב תוס' ד"ה אבל - תוקעין בכל מקום שיש שם בי"ד שלא רצו לבטל לגמרי כי הוא מעלה זכרון של ישראל לפני אביהם שבשמיםעצי חיים - מועדים עמ' ו
כט ע"ב תוס' ד"ה אבלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפט
כט ע"ב תוס' ד"ה אבללקחת מוסר ח"א עמ' תיד
כט ע"ב תוס' ד"ה אבלמקראי קדש (תשנג) עמ' רה
כט ע"ב תוס' ד"ה בני בתירההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' לג
כט ע"ב תוס' ד"ה הא - אדרבה אי מלאכה הוא לא איצטריך קרא דמלא תעשה כל מלאכה נפקאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ש
כט ע"ב תוס' ד"ה הא - קשיא אדרבה אי מלאכה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצג ד"ה והכי, עמ' שמב ד"ה במסכת
כט ע"ב תוס' ד"ה כל - אף ביום שבת לא איתסר אע"ג דלא כתיב ביה עבודהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה במסכת
כט ע"ב תוס' ד"ה שמא - אמאי לא קאמר שמא יוציאנו מרה"י לרה"רגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ש
כט ע"ב פיהמ"ש - מקדש במשנה - כל ירושליםשיחות לספר במדבר עמ' מו
כט ע"ב פירוש המשנה לרמב"ם - כל ירושלים נקרא בשם מקדשאור אברהם על ספר המצוות עמ' קצח
כט ע"ב ריטב"א ד"ה מאי טעמאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
כט ע"ב פני יהושע ד"ה אמנם - גזירת שמא יעבירנו על תקיעת שופר בשבת היה עוד בימי משהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רח (תס)
ל ע"א07 כי הוה מסיים שליחא דציבורא תקיעתא ביבנה לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא [דיחידאי]בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קה
ל ע"א16 שופר היובל כל יחיד ויחיד חייב לתקוע וכו'היהדות הלאומית עמ' 185
ל ע"א18 תקי"ש דיובל דוחה את השבתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסו
ל ע"א18 תקיעת ראש השנה ויובל דוחה את השבת בגבולין איש וביתו וכו'הר המוריה עמ' רנד
ל ע"א19 מאי איש וביתו אילימא איש ואשתו איתתא מי מחייבא הא הוי מעשהז"גגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסו
ל ע"א22 שוה היובל לר"ה לתקיעה ולברכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעז
ל ע"א23 ביובל תוקעין בכל מקום ולא בר"הפני יהושע (תשסא) עמ' עח
ל ע"א24 בר"ה לא היו תוקעין אלא בב"ד שקידשו בו את החדשדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ב, כא
ל ע"א24 ובר"ה לא היו תוקעין אלא בבי"ד שקידשו בו את החדש, רש"ישם דרך ויקרא עמ' קמט
ל ע"א33 א"ר חייא בר גמדא כו' אין תוקעין אלא בזמן שב"ד יושביןאמרי טל ליקוט לז/נז
ל ע"א34 ננערו לעמודלב הארי עמ' רעח
ל ע"א36 הרואה ירושלים וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריד
ל ע"א37 עיר קרובה שיכולה לראותעיוני רש"י במדבר עמ' שט
ל ע"א37 פרט ליושבת חוץ לתחוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמב
ל ע"א37 קרובה פרט ליושבת וכו'נשמת כל חי חלק ב (סימן י"ג) דף לג ע"ג (ד"ה ועוד)
ל ע"א37 קרובה פרט ליושבת חוץ לתחוםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפח
ל ע"א38 בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחדקריאה בקריה ח"ב עמ' קפו
ל ע"א38 בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה, וטו"א ואמרי ברוךגבורת יצחק סוכות עמ' נא-נב
ל ע"א38 בראשונה היה לולב ניטל במקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצז
ל ע"א38 בראשונה היה לולב ניטל וכו' ושיהא יום הנף כולו אסוריציב פתגם - פסח עמ' יב
ל ע"א38 הלולב ניטל במקדש שבעה וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 353
ל ע"א39 התקין רבן יוחנן בן זכאיתורת חז"ל עמ' 53
ל ע"א39 התקין רבן יוחנן בן זכאי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצג
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעהמקראי קדש (תשנג) עמ' סא, סו
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה וכו' ושיהא יום הנף כולו אסור וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעז
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכב
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שטז
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסה
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהיה לולב ניטל שבעהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשלח
ל ע"א39 התקין ריב"זשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מה, קנו {סדר התקנות}
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיה יום הנף כול אסורנר ישראל חלק ג דף קלא
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיה יום הנף כולו אסורבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ק
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"זדרך חיים (תשלה) עמ' קסב
ל ע"א39 משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדשמאור עינים (תשעט) עמ' תרב
ל ע"א39 משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדשמאור עינים (תשנח) עמ' שסה
ל ע"א39 משחרב בית המקדש וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן א) דף י ע"ד
ל ע"א39 משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1446
ל ע"א39 רבי יוחנן בן זכאי תיקן אחר חורבן הבית שיהא לולב ניטל בכל מקום כל שבעהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצ
ל ע"א39 שיהא לולב ניטל בגבולין כל שבעהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רא
ל ע"א40 התקין ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסורטיול בפרדס ח"א עמ' יג
ל ע"א40 ושיהא יום הנף כולויקרא דשכבי (דוד) דרוש דף נד דף קטז ע"ב
ל ע"א40 ושיהא יום הנף כולו אסורתורה בציון עמ' נח
ל ע"א40 התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור וכו' מ"ט וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ד, שיד
ל ע"א40 זכר למקדש וכו'לב חיים חלק ב (סימן ט) דף ח ע"ד
ל ע"א40 זכר למקדשכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 76
ל ע"א40 יום הנף כולו אסוראמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קלה
ל ע"א40 יום הנף כולו אסורעטרת ישועה (תשסד) אות ס להגדה ש"פ
ל ע"א40 מתקנת ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסור מ"ט מהרה יבנה המקדש וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בא יז ע"ד
ל ע"א40 עושין זכר למקדששמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ו
ל ע"א41 אית לן למיעבד זכר למקדשישא מדברותיך - מגילה עמ' קפז
ל ע"א41 דעבדינן זכר למקדשפנינים על התורה ומועדים עמ' קפח
ל ע"א41 ומנלן דעבדינן זכר למקדש וכו' דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיא
ל ע"א41 ומנלן דעבדינן זכר למקדש וכו' ציון וכו' דבעיא דרישהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 416, חי"ט עמ' 126
ל ע"א41 ומנלן דעבדינן זכר למקדששפע חיים ח"ב עמ' צח
ל ע"א41 מנא לן דעבדינן זכר למקדששמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכ
ל ע"א41 מנלן דעבדינן זכר למקדש דאמר קרא דורש אין להתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנד {'זכר למקדש' ענינו להיות נזכר למקדש ולחורבנו ולהתפלל על בנינו}
ל ע"א41 מנלן דעבדינן זכר למקדש וכו'לוח ארז פרשת בחקתי דף לח
ל ע"א41 מנלן דעבדינן זכר למקדש כו' ציון היא דורש אין לה וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ג
ל ע"א41 מנלן דעבדינן זכר למקדשמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' סח
ל ע"א42 מכלל דבעי דרישהספרי המגיד מקאזניץ עמ' נא
ל ע"א42 מכלל דבעי דרישהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קי
ל ע"א42 מכלל דבעיא דרישהדברי יואל פ' נשא דף קעב ע"א
ל ע"א42 מכלל דבעיא דרישהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסה
ל ע"א42 מכלל דדרישה בעיאוהב ישראל דף רנב ע"א
ל ע"א42 ציון אין דורש לה מכלל דבעי דרישהאורחות דוד עמ' רז
ל ע"א42 ציון בעיא דרישהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 203
ל ע"א42 ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישהאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רצו
ל ע"א42 ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישהילקוט עטרת צבי עמ' רלח
ל ע"א42 ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישהנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' י, פג, פט
ל ע"א42 ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשדמ
ל ע"א42 ציון דורש אין לההסכמות הראיה 4; משפט כהן פתיחה טו-טז
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישהדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תעח ע"א, תעט ע"ב
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רמה
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכ, קלו, רנד, אור תורה סי' קסד, רסב
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהאור תורה השלם (מזריטש) סי' קסד, רסב
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהחנן אלקים עמ' רפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עב
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהכתר תורה (תשסז) עמ' קמג
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצג
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תמג
ל ע"א42 ציון היא דורש וכו' מכלל דבעי דרישהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רכא, רלא
ל ע"א43 למחר יבנה ביהמ"ק ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו קודם הנפת העומריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ס, מקראי קדש (תשנג) עמ' תמא
ל ע"א43 מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
ל ע"א43 מ"ט מהרה יבנה המקדש וכו' דאבני בחמיסרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ה ע"א
ל ע"א43 מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו אשתקד וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 198
ל ע"א43 מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר המזרחלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"ג
ל ע"א43 מהרה יבנה בית המקדש וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנו
ל ע"א43 מהרה יבנה בית המקדשדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קעג
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשאגרות הראיה ח"ה עמ' שלט
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 3-12, שיט
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 210
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשמכמני עוזיאל עמ' שכז
ל ע"א43 מהרה יבנה מקדשדרישת ציון (תשסב) עמ' 266
ל ע"א44 אשתקד מי לא אכלנו משהאיר המזרחהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסה
ל ע"א44 אשתקד מי לא אכלנו משהאיר מזרחהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קו
ל ע"א45 אימת תבניכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261-262
ל ע"א45 בזמן דאיכא עומר עומר מתיר בזמן דליכא עומר אין עומר מתירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסו
ל ע"א46 דאיבנא בחמיסרתורת מנחם חנ"ב עמ' 305
ל ע"א46 דאיבני בחמיסר וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 285, 286
ל ע"א47 מחצות היום לישתרימשנת חיים ויקרא עמ' קלא
ל ע"א48 דאיבני בחמיסר אי נמי סמוך לשקיעת החמה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 245, ח"ב עמ' 265
ל ע"א48 דאיבני בחמיסראמרי נועם (מועדים) סי' ו, ח, ליום א דפסח [מבן המחבר] {בנין לעתיד יהיה נגמר ביום ראשון של פסח}
ל ע"א48 דאיבני סמוך לשקיעת החמה. ורש"ימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רנז
ל ע"א49 דאיבני בליליאיקרא דשכבי (דוד) דרוש קח דף קצד ע"ב
ל ע"א רש"י - אין בונים בית המקדש בלילהבית ישי - דרשות עמ' קיד
ל ע"א רש"י - בהמ"ק בידי שמיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכו
ל ע"א רש"י - בהמ"ק השלישי יעשה ע"י הקב"הגור אריה שמות פט"ו הערה 92
ל ע"א רש"י - בהמ"ק ירד מן השמיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מו {גם בהמ"ק הפנימי לע"ל ייבנה בסייעתא דשמיא}
ל ע"א רש"י - ביהמ"ק העתיד יוכל להיבנות גם ביו"טעטרת ישועה (תשסד) אות לב להגדה ש"פ
ל ע"א רש"י - ביהמ"ק יבוא משמיםיחי המלך עמ' מ
ל ע"א רש"י - ביהמ"ק ירד בנוי מן השמיםמעדני אשר נישואין עמ' ל
ל ע"א רש"י - ביהמ"ק לעתיד ירד בנוי מן השמיםאמרי רבי שפטיה עמ' קצ, קצח
ל ע"א רש"י - בית המקדש העתיד עשוי מאליוחקל יצחק (תשסג) עמ' שלג
ל ע"א רש"י - בית המקדש לעתיד יבא מלמעלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כג
ל ע"א רש"י - בנוי מן השמיםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קד
ל ע"א רש"י - בנין העתיד לבא בידי שמים הואשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצח
ל ע"א רש"י - דאיבני בחמיסר ביו"ט, וא"ת והא ק"ל דאין בנין ביהמ"ק לא ביו"ט וגר, ה"מ בנין בידי אדם אבל בנין העתיד לבא בידי שמים הואדברי יואל פ' ואתחנן דף מ ע"א
ל ע"א רש"י - לעת"ל יבנה בהמ"ק מלמעלהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' דש
ל ע"א רש"י - לעתיד ירד המקדש בנוישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיח
ל ע"א רש"י - לעתיד ירד מקדש בנוישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ח, פ
ל ע"א רש"י - לעתיד לבא יבא ביהמ"ק מלמעלה משוכל ובנוימטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ח
ל ע"א רש"י - לעתיד לבא יבוא הבית המקדש מלמעלה בנוי ומשוכלל מן השמיםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכב, שקלים עמ' רעב, רעה, ח"ז פרה עמ' פ, החודש עמ' שסו
ל ע"א רש"י - עד הביאכם וגו'דברי משה (שהם, תשמח) עמ' רלד
ל ע"א רש"י ד"ה א"נ דאבני בלילהמנחת מרדכי עמ' קמז
ל ע"א רש"י ד"ה אי נמידברי שאול שמות עמ' שעג
ל ע"א רש"י ד"ה כי אעלה ארוכהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנה
ל ע"א רש"י ד"ה לא - ביהמ"ק לעתיד יוכל להיבנות ביו"טאמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
ל ע"א רש"י ד"ה לא - לעת״ל ירד ביהמ״ק מלמעלה בנוי ומשוכללנפש יוסף עמ' ריב, ריח, רמו
ל ע"א רש"י ד"ה לאודברת בם (מרזל) עמ' 55
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכא - אבל בנין העתיד לבא בידי שמים הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רמא
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכא - בנין העתיד לבא בידי שמים הוא (ולכן אפשר להיות גם בלילה)ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיט, קכ, קמז, קנב, קנז, קצז, שסד
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכא - בנין העתיד לבא בידי שמים הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' ער ד"ה והענין
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכא - בנין העתיד לבא בידי שמים הואלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קל, רעג
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכא - בנין העתיד לבא בידי שמים הואפרי צדיק ויצא אות ו, לחנוכה אות יד, פ' שקלים אות ה, ויקרא אות ט, פנחס אות ט, ט"ו באב אות ו, עקב אות ב
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רי
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכאמשנת חיים שמות עמ' קיד
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכאקדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכארנת יעקב עמ' רג
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכארנת יצחק ישעיה עמ' קסה, שצח
ל ע"א רש"י ד"ה לאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסא
ל ע"א רש"י ומאירי - בנין המקדש לעת"לשירת הפסח אות קיד, קמב
ל ע"א רש"ישם ישראל עמ' קע
ל ע"א תוס' ד"ה וביבנהטוב ראיה
ל ע"א תוס' ד"ה וביבנהמשיב צדק סי' עח (עמ' 46)
ל ע"ב02 לר"י עד ועד בכללחמודי צבי במדבר-דברים עמ' נ, קסד
ל ע"ב02 עד ועד בכלל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"א
ל ע"ב02 עד ועד בכללחמודי צבי מועדים עמ' ריט, רלה
ל ע"ב02 עד ועד בכללחמודי צבי שמות עמ' כג
ל ע"ב04 משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור אמר רבי יהודה והלא מן התורה הוא אסורדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' יח בהערה
ל ע"ב05 שיהא יום הנף כולו אסורס' הבוטח ח"ב עמ' שצח
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלים עדות החדש כל היוםשער המלך (תשנז) עמ' קנד
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלים עדות החודשפרפרת משה ח"א עמ' שעד
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום וכו' נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדשדרשות באר יצחק עמ' ח
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום וכו'אמרי אלימלך עמ' שז-שח
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היוםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' סו
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היוםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסב ע"א, קסה ע"ב
ל ע"ב10 בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלז
ל ע"ב11 פע"א נשתהו העדים מלבוא וכו' התקינו שאם יבואו העדים מן המנחה ולמעלה וכו' היום קודש ולמחר קודשהישר והטוב (תשסג) עמ' כא, מד
ל ע"ב11 פע"א נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשדברי יואל מועדים ח"ד דף שנד ע"ב
ל ע"ב11 פעם אחת נתקלקלו הלויים בשיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט, רלז, רמט
ל ע"ב12 נתקלקלו הלוים בשירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמז, קנב
ל ע"ב12 ונתקלקלו הלויים בשיר וכו' בשלמא למ"ד דאמרו של חול היינו קלקול וכו'ויגד יעקב עמ' קנא
ל ע"ב12 ונתקלקלו הלוים בשיר ותוס'תפארת ראובן עמ' קפג-קפו
ל ע"ב12 ונתקלקלו הלוים בשירעשרה מאמרות (תשס) עמ' תז-תח
ל ע"ב12 ונתקלקלו הלוים בשיר, ותוס' ד"ה ונתקלקלו - והלא בשעת נסכים היה השיר וכו'אש דת (תשמח) עמ' צו
ל ע"ב12 קלקלו הלוים בשירדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קו
ל ע"ב13 התקינו שלא יהיו מקבלים אלא עד המנחהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ל ע"ב14 אם באו עדים מן המנחה ולמעלה וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שנה
ל ע"ב14 אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשעשרה מאמרות (תשס) עמ' תו
ל ע"ב14 אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשבני יששכר ח"ב דף ב ע"ג
ל ע"ב14 אם באו עדים מן המנחה ולמעלהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רמט
ל ע"ב14 באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיא, קיז, קיח, כרך ב ח"א עמ' רלט, רמה
ל ע"ב15 אותו היום קודש ולמחר קודשמכתב מאליהו ח"ב עמ' 74
ל ע"ב15 היום קודש ולמחר קודשמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפד
ל ע"ב15 נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשלקוטי שיחות ח"ט עמ' 188
ל ע"ב15 נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סו {יו"ט ב' דר"ה לישראל נתקן ולא לאוה"ע}
ל ע"ב15 נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודששבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ג {יום שני של ראש השנה עיקרו מדברי סופרים}
ל ע"ב15 נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכו
ל ע"ב16 התקין ריב"ז שיהיו מקבלין עדות החודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלו
ל ע"ב16 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהו מקבלין עדות החדש כל היוםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תז
ל ע"ב16 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיו מקבלין עדות החודש כל היוםשפע חיים ח"א עמ' קי
ל ע"ב16 משחרב בית המקדש התקין ריב"ז שיהיו מקבלים עדות החודש כל היוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז
ל ע"ב16 משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1446
ל ע"ב17 שיהו מקבלין עדות החדש כל היוםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מה
ל ע"ב18 מאי קלקול קלקלו הלווים בשיראמרי השכל עמ' 35
ל ע"ב18 מה קלקול וכו' שלא אמרו שירה כל עיקר ח"א שאמרו שירה של חול עם תמיד של בין הערביםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תח-תט
ל ע"ב23 כדי שיהא שהות ביום להקריב תמידיןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 47)
ל ע"ב30 במוסף מהו אומר הרנינו לאלקים עוזנו וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קצה
ל ע"ב רש"י - בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 178
ל ע"ב רש"י - נתקלקלו הלויים בשיר, היינו בתמיד של בין הערבים, דבתמיד של שחר לא התקינו שיר של יו"טדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסה ע"ב
ל ע"ב רש"י ד"ה א"ר יהודה - גרסינן, ולא גרסינן אמר לו רבי יהודה שהרי לא ראהו מימיו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' יה בהערה
ל ע"ב רש"י ד"ה אמרמשק ביתי סימן שעב דף קסג/קפג ע"ב
ל ע"ב רש"י ד"ה שלא אמרויערי עם דבשי ח"ד עמ' יד
ל ע"ב רש"י ד"ה שלא אמרועטרת חן ח"ב עמ' צח
ל ע"ב תוס' - קרבנות ר"ה ג"כ עולה קודם לחטאתרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מח
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלו - אין אומרים שירה אלא על קרבן ציבורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכ
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלו - לכתחילה בעינן נסכים עם הקרבןעטרת חן ח"ב עמ' קג, קה
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלודרשות שבט הלוי עמ' שיז
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צד ע"ב
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלושמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' מ
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעה
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמז
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלומשנת חיים במדבר עמ' קצג, תקכ
ל ע"ב פנ"י בענין שעיר ר"ח קודם לעולהעיוני רש"י במדבר עמ' תקיח
לא ע"א02 ביום הראשון היו אומרים וכו' ליום שכולו שבתפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
לא ע"א02 ביום הראשון היו אומרים לה' הארץ ומלואה ע"ש שקנה והקנה ושליט בעולמודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1772
לא ע"א02 ביום הראשון לה' הארץ ומלואהלקוטי מאמרים עמ' 115
לא ע"א02 ביום הראשון לה' הארץ ומלואהפרי צדיק ויגש אות יז, בהר אות ח
לא ע"א02 בראשון אומר לה' הארץ על שם שקנה והקנהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פח
לא ע"א02 בראשון היו אומרים וכו' אר"נ מה ראו חכמים וכו' וקמיפלגי בדרב קטינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שכט
לא ע"א02 בראשון היו אומרים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 167, 166, 156, ח"ג עמ' 60
לא ע"א02 בראשון היו אומרים 'לה' הארץ ומלואה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2128
לא ע"א02 בראשון לה' הארץ וכו' ע"ש שקנה והקנה וכו' בשביעי על שם ששבתלקוטי שיחות ח"ז עמ' 6, חי"ב עמ' 100
לא ע"א02 בראשון לה' הארץ ומלואהשלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים "לה' הארץ ומלואה" על שם שקנה והקנה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עה, עו
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו' בשביעי היו אומרים וכו' מה ראו חכמים לחלק וכו', ורש"י - שכל ששת הימים נאמרין וכו' ע"ש העבר ושל שבת ע"ש להבאתורת מנחם ח"ט עמ' 120
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו' בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת, ורש"י - שעתיד העולם להיות חרב ואין אדם וכל המלאכות שובתותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמט
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פד
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו'עטרת חן ח"ב עמ' צז
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמט
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו'תורת העולה ח"ב פרק לט
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים וכו', ורש"יתורת מנחם חלק נ עמ' 126
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לד' הארץ ומלואה וכו'דברי יואל פ' שמות דף קכה ע"א
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לד' הארץ ומלואה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעד
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומאאה על שם שקנה והקנה ושליט בעולמודרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות יב
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואה על שם שקנה והקנה ושליט בעולמו וכו' בחמישי היו אומרים הרנינו וכו' שברא עופות ודגים לשבח שמו ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסב
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואה על שם שקנה והקנה ושליט בעולמואור חדש (הרטמן) פ"א אות 435
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואהאוצר הכבוד
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנח
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים, לה' הארץ ומלואה וגו' בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש, על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהן וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שסב
לא ע"א02 בראשון מהו אומר וכו' בשישי היו אומרים ה' מלך גאות לבש וכו' מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתנזר הקדש ח"א עמ' רט, רנד
לא ע"א02 בראשון מהו אומר לה' הארץ ומלואה וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק לט; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בראשית דף ג ע"ב
לא ע"א02 השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדש וכו' ביום הרביעי וכו' ועתיד ליפרע מעובדיהםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
לא ע"א02 השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדשאור אברהם - סידור התפילה עמ' יב, צז
לא ע"א02 השיר שהלויים היו אומרים בבית המקדשאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עז
לא ע"א02 השירים שהלויים היו אומרים בבהמ"קמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
לא ע"א02 ז' מזמוריםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריט
לא ע"א02 מחלוקת ר"ע ור"נ בנוגע לשיר של יום וכו' וקמיפלגי בדרב קטינא אי חד חרוב או תרי חרובלקוטי שיחות ח"ז עמ' 192, חכ"ד עמ' 234
לא ע"א02 שיר של יוםהמאור שבתורה (לסין)
לא ע"א02 שירו של יום, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 411
לא ע"א03 ע"ש שקנה והקנה ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 315
לא ע"א03 קנה והקנה שליט בעולמומאורי אור (אתרוג) עמ' כז ד"ה והוא ידין
לא ע"א03 שקנה והקנה ושליט בעולמונצח ישראל (הרטמן) עמ' תכו הערה 98
לא ע"א03 שקנה והקנה ושליט בעולמופרי צדיק בהר אות ח
לא ע"א03 שקנה והקנה ושליט בעולמורסיסי לילה סי' מח (עמ' 100)
לא ע"א04 ביום השני וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר י
לא ע"א04 ביום השני וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יג
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים "גדול ה' ומהולל מאוד" על שם שחילק מעשיו ומלך עליהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עז
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים גדול ה' וכו' ומלך עליהןיהל אור עמ' קעט
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים גדול ה' ומהולל מאד ע"ש שחילק מעשיו ומלך עליהןאור גדליהו מועדים דף ע ע"ג, בראשית דף ו ע"ד, שמות דף כו ע"ד, ויקרא-דברים דף קלב ע"א, קלה ע"ב, רכב ע"ב
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים גדול ה' ומהולל מאד על שם שחילק מעשיו ומלך עליהןאגרת הטיול (תשעה) עמ' שמו
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים גדול ה' ומהולל מאד, על שם שחילק מעשיו ומלך עליהםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2069
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים גדול ה' ומהולל מאוד וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 157
לא ע"א04 בשני מה היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פה
לא ע"א04 שליט בעולמו וכו' ומלך עליהן וכו' ונתעלה וכו' גמר מלאכתו ומלךמאורי אור (אתרוג) עמ' סט, תוספת אור הערה 62
לא ע"א05 חילק מעשיו ומלך עליהםדעת שבת עמ' קנב
לא ע"א05 חילק מעשיו ומלך עליהםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 333
לא ע"א05 חילק מעשיו ומלך עליהםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 917
לא ע"א05 חלוקת המים העליונים והתחתוניםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קכז
לא ע"א05 ע"ש שחילק מעשיוזאת ליעקב דברים עמ' רנו
לא ע"א05 שחילק מעשיו ומלך עליהםדעת תפלה עמ' רלב
לא ע"א05 שחילק מעשיו ומלך עליהןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 214
לא ע"א06 אלקים נצב בעדת א-ל על שם שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכב-רכג, שמות עמ' תמא, תשז, תשלו
לא ע"א06 אלקים נצב בעדת א-ל, ורש"יבית ישי - דרשות עמ' קנ
לא ע"א06 בשלישי היו אומרים אלקים נצב בעדת א-ל על שם שגילה ארץ בחכמתו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עז
לא ע"א06 בשלישי היו אומרים אלקים נצב בעדת וגו'שארית מנחם ח"א עמ' סו
לא ע"א06 בשלישי היו אומרים אלקים נצב וגו'בין המשפתים שמות עמ' קמד
לא ע"א06 בשלישי היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פו, תעז, תקפא
לא ע"א07 שגלה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתולקוטי מאמרים עמ' 80
לא ע"א07 שגלה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתופרי צדיק ויקרא אות ז
לא ע"א08 ברביעי היו אומרים א-ל נקמות ה' על שם שברא חמה ולבנה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עח
לא ע"א08 ברביעי היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פז
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים "הרנינו לאלקים עוזנו" על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמותורת אביגדור ח"ד עמ' רצ
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים "הרנינו לאלקים עמינו" ע"ש שברא עופות ודגים כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עח
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים הרנינו לאלוקים עוזנו על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמו, ורש"ישמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שיחה עם מחנות הקיץ ומדריכיהם
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים הרנינו לאלוקים עוזנו על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמושםבן מלך - שבת עמ' תקסב
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים הרנינו לאלקים עוזנו, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' צב
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים הרנינו ע"ש שברא עופות ודגים לשבח לשמו, ורש"י - כשאדם רואה עופות משונים זמ"ז נותן שבח למי שבראםלב אביגדור עמ' פו, קי
לא ע"א10 בחמישי היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פח
לא ע"א10 ביום החמישי היו אומרים הרנינו לאלקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שט
לא ע"א10 ביום החמישי נבראו עופות ודגים לשבח לשמותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שטו (ז) {ההודאה היא מדריגה חמישית בקדושה}
לא ע"א10 ביום חמישי נבראו דגים ועופות, ורש"ישערי אורה (מילר) ח"א עמ' עד
לא ע"א10 הרנינו לאלוקים עוזנו וכו' שברא עופות ודגים לשבח לשמוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רפא
לא ע"א10 יום חמישי הרנינו יום שישי ה' מלךקדושת השבת סי' *ז (עמ' 50-49)
לא ע"א11 ע"ש שברא עופות ודגים לשבח לשמומאורי אור (אתרוג) עמ' כח ד"ה שהם מרננים
לא ע"א11 שברא הקב"ה עופות ודגים לשבח לשמואור הצבי דף צה ע"א
לא ע"א12 ביום השישי ה' מלך גאות לבש - על שם שהשלים מלאכתו ומלך עליהםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' רלט
לא ע"א12 ביום הששי היו אומרים ד' מלך גאות לבש כי אז נגמר מלאכתו ומלך עליהםגנת אגוז (תשעב) אות לו, רלה
לא ע"א12 ביום הששי וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
לא ע"א12 בשישי גמר מלאכתו ומלך עליהםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קסה
לא ע"א12 בשישי היו אומריםדעת שבת עמ' רלב
לא ע"א12 בשישי היו אומרים ה' מלך גאות לבש על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קד
לא ע"א12 בשישי היו אומרים ה' מלך וכו'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קנט
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש ע"ש שגמר מלאכתו ומלך עליהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עח
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 174, 182
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהןבן מלך - שבת עמ' כח, תנו, עד, שכג, רלז, שמח, תסט
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש על שם שגמר מעשיו ומלך עליהםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות פג
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבשדרך חיים (תשלה) עמ' תשמד
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלךדעת תפלה עמ' שלד
לא ע"א12 בששי היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פח
לא ע"א12 בששי מה היו אומרים ה' מלך גאות לבש ע"ש שגמר מלאכתו ומלך עליהןאור גדליהו מועדים דף א ע"א, בראשית דף ז ע"ב, ח ע"ג, ויקרא-דברים דף רכב ע"ב
לא ע"א12 בששי מה היו אומרים ה' מלך גאות לבשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2065-2066
לא ע"א12 ה' מלך גאות לבשיחי המלך מבוא {אדה"ר אמר זאת}
לא ע"א12 ה' מלך גאות לבשקריאה בקריה ח"א עמ' קצח
לא ע"א12 יום הששיאור אברהם בראשית עמ' קלד
לא ע"א12 יום הששישערי אורה (מילר) ח"א עמ' עה
לא ע"א13 גאות לבש על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהםפרי צדיק אחרי מות אות ח, ראש השנה אות ב, כ
לא ע"א13 גאות לבש על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהםרנת יצחק תפלה עמ' יח
לא ע"א14 בשביעי היו אומריםדעת שבת עמ' תלח
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים "מזמור שיר ליום השבת" ליום שכולו שבתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עט
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים "מזמור שיר ליום השבת" ליום שכלו שבת וכו' ס"ל כרב קטינא דאמר וחד חרובמפעלות אלקים (תשנג) עמ' קנו
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר וכו' ליום שכולו שבתבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנב, קעח, רמד, שמות עמ' תתקטז, ויקרא עמ' קכג, שנה, תנג, תקעו
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר וכו' ליום שכולו שבתהוספה לתהלים (צמח צדק) עמ' 7
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתשבילי פנחס (תשעד) עמ' רלא
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתשבילי פנחס (תשפ) עמ' טו
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת אמר ר"נ כו' בשביעי ע"ש ששבת כו' קמיפלגי בדרב קטינא כו' שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב כו' אביי אמר תרי חרוב וכו' ורש"יתורת מנחם חנ"ח עמ' 365, 401
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נב ע"א, נח ע"ג
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רסח
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, ורש"ישבילי פנחס (תשעב) עמ' תלט, תמ
לא ע"א14 בשביעי מהו אומר מזמור שיר ליום השבת וכו'באר שבע (שעד) תמיד דף מ ע"ב
לא ע"א14 בשבת היו אומרים וכו'אפיקי ים עמ' פט
לא ע"א14 ובשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום שהבת - ליום שכולו שבת וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פג
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' צז {בשמירת שבת יש שני טעמים האחר בשביל שבו שבת אל מכל מלאכתו, והשני, בשביל שרומז על לעתיד לבוא שתהיה אז יום שכולו שבת}
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת וכו' ר"נ וכו' ע"ש ששבתדברי יואל פ' בהר דף שו ע"ב
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שעה
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסא {עוה"ב נקרא שבת}
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1639
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנו
לא ע"א14 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קג
לא ע"א15 יום השבת שהוא עה"ב יום שכלו שבתתפלה למשה (בנימין) עמ' עא, עח
לא ע"א15 יום שכולו שבתכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסו {שבת היא בחינת לעתיד}
לא ע"א15 יום שכולו שבת היאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 967
לא ע"א15 יום שכולו שבתדרשות ר"י מסלוצק עמ' כה
לא ע"א15 יום שכולו שבתרמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה', בתחלתו
לא ע"א15 ליום שכולו שבתדעת שבת עמ' שמז
לא ע"א15 ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רעא
לא ע"א15 ליום שכולו שבת ורש"יתורת העולה (תשעה) עמ' קנא
לא ע"א15 ליום שכולו שבת ורש"יתורת העולה ח"ב פרק ג
לא ע"א15 ליום שכולו שבתפרי צדיק וירא אות א, האזינו אות ו
לא ע"א15 ליום שכולו שבתקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 15 (סי' פה)
לא ע"א22 בשביעי מזמור שיר ליום השבת ע"ש ששבתאור גדליהו ויקרא-דברים דף רכג ע"א
לא ע"א23 אמר רב קטינא שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, אביי אמר תרי חרוב שנאמר יחיינו מיומים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' צ
לא ע"א23 דאמר רב קטינא שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו כיוס ההואשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רס בהגה"ה, שס, שסא
לא ע"א23 דאמר רב קטינא שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קנא, מס' תענית אות רו, מס' יומא אות קלה
לא ע"א23 דאמר רב קטינא שיתא אלפי שנין הוה עלמאדברי יואל פ' עקב דף סג ע"ב, עט ע"א
לא ע"א24 באלף השביעי חרובתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכב {ויהיה מציאות רק לצדיקים מפאת חיבורם להשי"ת}
לא ע"א24 ו' אלפי שני הוה עלמא ובאלף השביעי יום שכולו שבתתפארת צבי שמות עמ' קסב
לא ע"א24 וחד חרובדעת שבת עמ' תכה
לא ע"א24 וחד חרוב וכו' תרי חרוב וכו'תורת מנחם ח"ט עמ' 120, חי"ג עמ' 68
לא ע"א24 וחד חרובטוב טעם בראשית עמ' טז, לז, שמות עמ' קנב בטוב טעם, ויקרא עמ' קלד, במדבר עמ' מד
לא ע"א24 וחד חרובתפלה למשה (בנימין) עמ' טו {ימי המשיח הם באלף השישי}
לא ע"א24 חד חרובפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רנג
לא ע"א24 חד חרובפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רסא
לא ע"א24 חד חרובתורת מנחם חנ"ד עמ' 226
לא ע"א24 עולם קיים שית אלפי שנהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקצג
לא ע"א24 העולם עתיד ליחרב באלף הז'אפיקי ים עמ' רכו
לא ע"א24 שית אלפי שנה הוי עלמאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ט
לא ע"א24 שית אלפי שני הוה עלמא וחד חרובבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' צה, קצט, שעז, שמה, תרז, ח"ב עמ' תרפד, אלף קמג
לא ע"א24 שית אלפי שני הוה עלמא וחד חרובס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' צה, שעז, תרפד, א'קמג, תורת שלום עמ' 20
לא ע"א24 שית אלפי שני הוה עלמאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמז
לא ע"א24 שית אלפי שני הוי עלמא וכו' ותרי חרוב וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קמג
לא ע"א24 שית אלפי שני הוי עלמאדברי יואל פ' בחוקותי דף תב ע"א
לא ע"א24 שית אלפי שני הוי עלמאיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קעח, קפ, קפט
לא ע"א24 שית אלפי שני הוי עלמאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יב, קכ, קצה
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוה עלמא וחד חרובתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' שכד
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוה עלמאלחמי תודה דף קפא ע"א
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוה עלמאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסה, שסא
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוה עלמאתורת מנחם חל"ו עמ' 221
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוה עלמאתורת מנחם חנ"ב עמ' 12
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאדולה ומשקה פורים עמ' רפח
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא והדר חרובמי מרום ח"ח עמ' נד, קלד, חי"ב עמ' נו, חי"ג עמ' סה
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרובאבן שוהם (פינסק) עמ' 40
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרובעל ישראל גאותו עמ' צד
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרובפורים בציון עמ' קיב
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא וכו' ותרי חרובשם יחזקאל עמ' פב, קמב, שלז
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ת, ח"ה עמ' קפו, ח"ו עמ' שנ
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקנה ע"א
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 174
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאפנים יפות על תהלים עמ' שלו
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רס
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רעא
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאתורת מנחם חל"ט עמ' 114
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאתורת מנחם חמ"ד עמ' 285
לא ע"א24 שית אלפי שנין קאי עלמאדעת שבת עמ' לז בהערה, שפו
לא ע"א24 שית אלפי שניןאדיר במרום ח"ב פ' סא
לא ע"א24 שית אלפי שניןעמק המלך (תשסג) עמ' 333
לא ע"א24 שית אלפי שניןתורת מנחם חלק ל עמ' 112
לא ע"א24 שית אלפין הוי עלמא וחד חרובכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' סב
לא ע"א24 שיתא אלפא שני הוה עלמא וחד חרובשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמג
לא ע"א24 שיתא אלפי הוי עלמא ובסוף חרובחכמת התורה תולדות עמ' ריב
לא ע"א24 שיתא אלפי הוי עלמא וחד חרוב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 264
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וכו' אביי אמר תרי חרובמגילת סמנים עמ' נב
לא ע"א24 שיתא אלפי שנא הוה עלמא וחד חרובישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' י
לא ע"א24 שיתא אלפי שנה הוה עלמא וכו'דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות יד, ח"ד פ"ד אות קכב
לא ע"א24 שיתא אלפי שנה הוי עלמאלב הארי עמ' רכד
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 310
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמאשבילי פנחס (תשעד) עמ' תפג
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רפו
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שמא
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובאור תורה השלם (מזריטש) סי' רפו
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נה
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנא ד"ה ואמר דור
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובהוספה לתהלים (צמח צדק) עמ' 7
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפב
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ס, סג, קפז, ריג, רלא, רמב, רמז, שיח
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק לג, פה, קנח, ועמ' רלט
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שט
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובערבי נחל (תשסד) עמ' ב, קעה, תרפא
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובשל"ה (תשנז) פרשת מקץ אות עג, וארא אות יא, משפטים אות ה, לא, כי תשא אות ד, כי תבוא אות ו
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובשם עולם (תשסו) עמ' קעח[ז]
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף נו ע"ד
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמאלקוטי שיחות ח"כ עמ' 544, חכ"א עמ' 453
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאילקוט דברי חכמים בראשית סי' סט
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרובבארות המים (תשסב) עמ' קלח
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרובדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק ב
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרובימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרג
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרובעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' לט
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שנד
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא וכו'תורת מנחם ח"ט עמ' 120, חי"ג עמ' 68, חט"ו עמ' 222, חי"ח עמ' 101, 104
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 157-158
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאמנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאעמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ג
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלט, תפה
לא ע"א24 שיתא אלפי שנירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' נו-נז
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרובלמחר אעתיר עמ' שפז
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרובלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעא
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלט
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 264, 307
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמאלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 599
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמאמנחת ישראל עמ' רלה
לא ע"א24 שיתא אלפי שניןמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתט
לא ע"א24 ששת אלפים שנה הוי העולםברית אברם עמ' תקפח
לא ע"א24 ששת אלפים שני העולם עומדמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 6 עמ' צט
לא ע"א24 שתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרוב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ב פסוק ג
לא ע"א24 שתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרובתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קפא
לא ע"א24 שתא אלפי שני הוי עלמאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קצד
לא ע"א24 שתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף מה ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ח דף קפד ע"ב; חזות קשה (שיב) שער יא דף כג ע"א-ע"ב, ושער יב דף כז ע"א; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ז פרק ג מו דף א ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף ל ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לו ע"ב, ושער כח דף פז ע"א; מתוק לנפש (שסז) חלק ג דף כב ע"ב; מגיד מישרים (תט) פרשת בהר דף יט ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) פ' יג דף רמט ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כא ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סי' ט דף ג ע"ד; אור ה' (שטו) מאמר ד דף ד ע"א; מאה שערים (שג) שער יד; כלי פז (תיז) ישעיהו ב דף יח ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' כו דף לט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סנהדרין דף קמא ע"ב; בית אלהים (שלו) שער ג פרק לב דף עו ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רמח ע"ב; שבט יהודה (שיד) סימן מ [דף ל ע"א]; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תצוה דף ק ע"ב, ופרשת במדבר דף קמה ע"ג; שכחת לקט (תיב) בריאת העולם והאדם סימן ז; אור עינים (רפ) נבואת בלעם דף יד ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו י דף א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שסא ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד דף ב ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת תבא דף קמו ע"ב
לא ע"א24 שתא אלפי שנין וחד חרובישועות משיחו (תשעח) עמ' 38
לא ע"א26 תרי אלפידברי שאול שמות עמ' שיז, במדבר עמ' רנז, רנח
לא ע"א26 תרי חריבתורת העולה (תשעה) עמ' רנ
לא ע"א26 תרי חריבתורת העולה ח"ב פרק כה
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים א"ר ענן בר רבא אמר רב הזי"ו ל"ךמגילת סמנים עמ' נג
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים אמר רב ענן בר רבא אמר רב הזי"ו ל"ךתפלת דוד (אדר"ת) עמ' רד
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים וכו' הזי"ו ל"ך וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים וכו' הזי"ו ל"ך כדרך שחלוקין כאן כך חלוקים בבית הכנסת, ורש"ידרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קה
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים וכו' הזי"ו ל"ךבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקמט
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים וכו' הזי"ו ל"ךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שעה
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים וכו' הזיו לך וכו' כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקין בבית הכנסתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסב-רסג
לא ע"א27 במוספי דשבתא מה היו אומרים וכו' הזיו לךבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יח
לא ע"א27 במוספי שבת היה השיר הזי"ו ל"ךגנת אגוז (תשעב) אות תכז
לא ע"א27 במוספי שבת מה היו אומרים כו' הזי"ו ל"ך וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קסג
לא ע"א29 בשבת אומרים הזי"ו ל"ך ובמנחה שירת הים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמה
לא ע"א29 האזינו נחלק על סדר הזי"ו ל"ךשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תסא
לא ע"א29 הזי"ו ל"ך וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תפו
לא ע"א29 הזי"ו ל"ך כדרך שחלוקין כאן כך חלוקים בבית הכנסתבאר שרים פרשת נצבים דרוש ד אות ז
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךבי חייא ח"ב עמ' שנד
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תס ד"ה האזינו
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרעב
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךלהורות נתן דברים עמ' רסט, רע, רעה, רפא, רפב
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךמבשרת ציון ח"א עמ' רצ
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךקב חיים עמ' עה
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תסט-תע
לא ע"א29 הזי"ו לךטוב טעם דברים עמ' קפז
לא ע"א29 הזיו לךדרשות לחם שלמה עמ' קכב
לא ע"א29 הזיו לךשמן ראש - ימים נוראים עמ' שיד, תסה
לא ע"א29 הזיו לךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקלח, תקמג, תקמח, תקנב
לא ע"א29 קורין הזי"ו ל"ךטיול בפרדס ח"א עמ' קכז
לא ע"א30 כדרך שחלוקין כאן כך חלוקין בבית הכנסתערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 133
לא ע"א32 במנחה דשבתא מה היו אומרים אמר רבי יוחנן אז ישיר ומי כמוך ואז ישירדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קו
לא ע"א32 במנחתא דשבתא - אז ישיר ומי כומוכהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תיח
לא ע"א34 אז ישיר ומי כמוךגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפד
לא ע"א34 אז ישיר ומי כמוךפחד יצחק פסח קונטרס רשימות רשימה ב אות ח עמ' רצח {עד "מי כמוך" הוא המאורעות, ואח"כ על החסד "נחית בחסדך"}
לא ע"א34 שירת הלוים עד מי כמוכהפני מלך מועדים עמ' רעא
לא ע"א41 אמר ר"י עשר מסעות נסעה שכינהאבן יהושע דף ז ע"ג
לא ע"א42 גלתה סנהדרי ונסתלקה שכינהמנחת קנאות עמ' קעז
לא ע"א42 גלתה סנהדרין עשר גליות נגד עשר מסעות שנסעה שכינהדברים נחמדים (תשסה) עמ' פז
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 51, 48, ח"ג עמ' 267, 300, 307
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינה מקרא וכנגדן גלתה סנהדרין מגמראאור גדליהו ויקרא-דברים דף קסז ע"א
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינהאוצר הכבוד
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינהבין המשפתים שמות עמ' ד
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג-פה
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמ אות ג
לא ע"א42 מסעות השכינה והסנהדריןפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ג
לא ע"א42 נסעה השכינה י' מסעותאפיקי ים עמ' רצו
לא ע"א42 עשר גלויות גלתה סנהדרין וכו'להורות נתן ויקרא עמ' שסט
לא ע"א42 עשר גלויות גלתה סנהדריןגלויות סנהדרין (קניג) עמ' 7-86
לא ע"א42 עשר גלויות גלתה סנהדריןמכמני עוזיאל עמ' שעז, תד
לא ע"א42 עשר גלויות גלתה סנהדריןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יג
לא ע"א42 עשר גלויות גלתה שכינהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נז, סו
לא ע"א42 עשר גליות גלו הסנהדרין וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ט אות יט
לא ע"א42 עשר גליות גלתה סנהדריןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמב
לא ע"א42 עשר גליות גלתה שכינהתורת יחיאל במדבר עמ' נז
לא ע"א42 עשר גליות שגלתה שכינה במקדש עד שנסתלקה לגמרימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יט
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינהאור פני משה דף ו ע"ב {ה' התרחק מאיתנו}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רמ
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינהאהל יהושע (הלר) דרוש א סי' כה
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהאהלי יעקב (הוסיאטין) עמ' רי {דרגות בהשראת השכינה}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהעטרת צבי (טאקסין) דף עו ע"א {השכינה עזבה את הארץ בזמן החורבן}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהשבילי פנחס (תשעז) עמ' תנג
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' קפה
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' גלתה וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 325
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' וטבריא עמוקה מכולן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שפט ד"ה ואמרינן
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' וכנגדן גלתה סנהדריןעשות משפט עמ' צ' ד"ה גם
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' וכנגדן גלתה סנהדריןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מז {הסנהדרין הם בחינת המלכות שנקראת שכינה}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' וכנגדן גלתה סנהדריןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מח {היסוד צדיק גולה עם המלכות}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' וכנגדן גלתה סנהדריןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכא ד"ה ולכך
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' וממדבר עלתה וישבה במקומהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות צז, קכא, קכד
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב, ומכרוב למפתן וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עה-עו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו' ששה חדשים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מה אות ג
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' לב, ח"ג עמ' רנב, ח"ה עמ' קסב, רפ, שטז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'לבושי בדים סעיף לד
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ר, רא, רצב
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלט
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קיא, ישעיה עמ' מח, שג, שיב, שכד, משלי עמ' שה
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'של"ה (תט) מ' תענית דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קמא ע"ד
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' ס
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכולהו מקראיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלג
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יח, מו, קסב, ריג, רפב
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדריןבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רו הערה 14
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן נסעו סנהדרין וכו'עטרת יהושע שמות עמ' קנג
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה כשחטאוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קנח
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה מקראי וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמא
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה מקראי וכנגדן גלתה סנהדרין וכו' ומשם עתידין ליגאל שנאמר התנערי מעפר קומי שבידברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לג
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה מקראי מכפרת לכרוב וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קסא
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהאם לבינה (פאפא) עמ' שג {כשהרבה רשעים בעולם מסלקים מרכבת השכינה}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהאש דת (אסאד) עמ' קלא, רצב
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעד
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהברכת אברהם (תשנד) לפורים עמ' סט, עא
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהגבורת יצחק אבות עמ' רנו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קטז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ריג
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהחכמת התורה אמור עמ' קכז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהחכמת התורה תולדות עמ' שעה {ע"י חטא עלה הקב"ה עד לרקיע השביעי}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכ
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהכד הקמח (מישור) עמ' רכה
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהכתנות אור עמ' תקמ
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהמאור עינים (תשעה) עמ' קסא
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהמנות הלוי (תשסב) עמ' קפה
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' רמו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהערבי נחל (תשסד) עמ' תשמב {כשהרבה רשעים בעולם מסלקים מרכבת השכינה}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהפניני שבח עמ' רו
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקיז
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יט
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינהשער המלך (תשנז) עמ' קנח {מאתר לאתר עד דסלקא ואמרה במחשכים הושיבני}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' קנז
לא ע"א42 עשר מסעותפרי חיים (קנולר) אבות פרק ה
לא ע"א42 עשר מסעותפרי חיים (קנולר) פרשת פקודי, שלח
לא ע"א42 עשר מעלות נסתלקה שכינה ממקום למקוםמאורי אור (אתרוג) פ"לד ה"ז
לא ע"א42 עשרה מסעות גלתה סנהדרין וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תנג
לא ע"א42 עשרה מסעות נסעה השכינהדרשות שמן רוקח עמ' תד
לא ע"א42 עשרה מסעות נסעה שכינההמאור הגדול (גר"א) עמ' שלו
לא ע"א42 עשרה מסעות נסעה שכינהתורת מנחם ח"ט עמ' 90, חכ"ב עמ' 147
לא ע"א42 שכינה נסעה עשר מסעות מישראלעירין קדישין השלם עמ' תקלו
לא ע"א43 מכפורת לכרוב ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קנג
לא ע"א43 מכפרת לכרובאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיג
לא ע"א43 מכפורת לכרוביציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נא {השכינה היתה על הכפורת וזה סיבת המקדש ואין מזבח מעכב}
לא ע"א47 ממפתן לחצררנת יצחק יחזקאל עמ' לב
לא ע"א51 אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמואמרי טל ליקוט מ
לא ע"א51 ממדבר עלתה וישבו במקומהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסז
לא ע"א52 ו' חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה וכו', ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' יח
לא ע"א52 ו' חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמןשבילי פנחס (תשעו) עמ' שצג
לא ע"א52 עד אשר יאשמו, רש"י - שיחזיקו את עצמם אשמיםאמרי טל מאמר קמד
לא ע"א52 ששה חדשים נתעכבה שכינה וכו' וכנגדן גלתה סנהדרין וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' קסה
לא ע"א52 ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קכד
לא ע"א52 ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראלשמחת הנפש עמ' קיח
לא ע"א52 ששה חדשים נתעכבה שכינה שמא יחזרו בתשובהרנת יצחק מלכים עמ' תלו, ישעיה עמ' תע
לא ע"א54 וכנגדן גלו סנהדריןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מה ע"ב
לא ע"א54 וכנגדן גלתה סנהדרין גדולהכלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מח ע"ב
לא ע"א54 וכנגדן גלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנויותניבי זהב עמ' תקד
לא ע"א54 סנהדרין גלו וכו' עד שהגיעו לטבריהנזר הקדש ח"ג עמ' עח
לא ע"א54 עשר גליות גלתה סנהדרין וכו' מטבריא עתידין ליגאלטיול בפרדס ח"א עמ' קסד
לא ע"א רש"י - בשבת ראשונה האזינו ובשניה זכור וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תכז
לא ע"א רש"י - מה ראה רבי עקיבא לחלק בין הפרשיות הללו, שכל ששת ימים נאמרין הפרקים הללו על שם שעבר, ושל שבת על שם להבאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' צ
לא ע"א רש"י ד"ה הזי"ומגילת סמנים עמ' נג
לא ע"א רש"י ד"ה הקנה - כלומר קונה כדי להקנותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עה
לא ע"א רש"י ד"ה ושליט בעולמו - יחידי שלא נבראו מלאכים עד יום שנימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עו
לא ע"א רש"י ד"ה כולהוגור אריה במדבר פ"י הערה 42
לא ע"א רש"י ד"ה שברא עופות - שכל הרואה עופות משונים זמ"ז נותן שבח למי שבראםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עח
לא ע"א רש"י ד"ה שקנה שמים וארץצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מו ע"ב
לא ע"ב01 סנהדרין גלו מיבנה לאושאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסג
לא ע"ב01 סנהדרין גלתה לאושא ומשם ליבנהשיחות לספר דברים עמ' לא
לא ע"ב03 ומצפורי לטבריא וכו' ומשם עתידין ישראל ליגאל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסד
לא ע"ב04 וטבריא עמוקה מכולן וכו' אמר רבי יוחנן ומשם עתידין ליגאל וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' נא
לא ע"ב04 וטבריא עמוקה מכולן וכו' ומשם עתידין ליגאלאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תכט
לא ע"ב04 וטבריא עמוקה מכולן וכו' ומשם עתידין ליגאלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סה, קפט
לא ע"ב04 וטבריא עמוקה מכולן וכו' ומשם עתידין ליגאלמרפא לשון עמוד המשפט בסופו עמ' קלה {נפתלי יבשר על הגאולה כי טבריה בחלקו}
לא ע"ב04 טבריא עמוקה מכולםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קל
לא ע"ב05 ר' אלעזר אמר שש גלות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמט
לא ע"ב06 ו' גליותאמרי מאיר (מאירי) דברים פל"א פסוק יח
לא ע"ב06 שש גלותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלא
לא ע"ב06 שש גליות גלו וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפז ע"א
לא ע"ב07 ישפילנה עד ארץ יגיענה עד עפרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנט
לא ע"ב07 שפילנא עד עפר ומשם עתידין ליגאלאפיקי ים עמ' תעד
לא ע"ב08 גאולה מטבריהשער ראובן עמ' לא
לא ע"ב08 ומשם עתידין להגאלנשמת חיים (ברלין) עמ' קיז
לא ע"ב08 ומשם עתידין ליגאל שנ' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 308
לא ע"ב08 ומשם עתידין ליגאל שנאמר התנערי מעפרבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמות עמ' נח
לא ע"ב08 מטבריה עתידים ליגאלנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' פט
לא ע"ב08 משם מטבריא עתידין להגאלאמת ליעקב (ניניו) מערכת ר אות עד
לא ע"ב11 אפילו ראש ב"ד בכל מקום העדים הולכים אלא למקום הועדס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמה
לא ע"ב11 התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמב
לא ע"ב11 התקין ריב"ז שאפי' ראש ב"ד בכל מקום שלא יהו העדים וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' צח
לא ע"ב11 שאפילו ראש בית דין במק"א לא יהיו העדים הולכין למקום הועד, ורש"יתורת מנחם חלק לג עמ' 392
לא ע"ב12 הולכין למקום הועדמשיבת נפש עמ' קס, רח
לא ע"ב12 לא יהו העדים הולכין אלא למקום הועדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפב
לא ע"ב12 שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועדס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' צא (עמ' 67)
לא ע"ב13 למקום הוועדטוב ראיה
לא ע"ב21 אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק י אות ג
לא ע"ב21 אין כהנים רשאים לעלות בסנדליהן לדוכןמבשרת ציון ח"א עמ' רכד
לא ע"ב24 גר בזמן הזה צריך להפריש רובע לקינואור גדליהו ויקרא-דברים דף יז ע"ב
לא ע"ב24 גר חייב להביא קרבן לעת"לימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קו
לא ע"ב24 גר שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו וכו' נמנה עליו רבן יוחנן ובטלה מפני התקלהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה
לא ע"ב35 כדי לעטר שוקי ירושלים בפירותלקוטי מאמרים עמ' 166
לא ע"ב37 א"ל תלמידיו רבי כבר נימנו חבריך עליו והתירוהוברית עולם (תשסט) עמ' קכח
לא ע"ב38 נמנו חבריך עליו והתירוהוס' חסידים סי' טו
לא ע"ב39 בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ הלבין היו שמחין וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות ח
לא ע"ב39 בראשונה היו קושרין לשון של זהוריתאוצר הכבוד
לא ע"ב40 הלביןאבני אש (אויש) מועדים עמ' מה {אם נתלבן חוט השני נודע דנתכפר עון ישראל}
לא ע"ב40 לשון של זהורית כשהלבין היו שמחיןחכמת התורה ויקרא עמ' יב
לא ע"ב40 לשון של זהורית האדים היו עצביםצמח צבי אגרת סב עמ' קנה {כפרת שעיר המשתלח היא על הכל ונותנת חיים גם בדברים דוממים - לשון של זהורית, אבל הציבור תפס את זה כענין פרטי ותלו את זה בחיצוניותו}
לא ע"ב44 אי ס"ד ריב"ז חבריו דר"א מי הוה רבומשיב צדק סי' פג (עמ' 49)
לא ע"ב45 כיון דתלמידים הוו לאו אורח ארעא למימרא ליה לרביה רבך וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצז
לא ע"ב46 לאו אורח ארעא למימר לרבי' רבךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכ
לא ע"ב46 לאו אורח ארעא למימרא ליה לרביה רבך, ועין זוכרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תסח
לא ע"ב48 כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמז
לא ע"ב48 כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה ארבעים שנה עסק בפרקמטיא ארבעים שנה למד ארבעים שנה לימרמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים יג
לא ע"ב48 כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנהמצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
לא ע"ב48 כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה, ארבעים שנה עסק בפרקמטיא ארבעים שנה למד ארבעים שנה לימדאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קטז
לא ע"ב48 כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי ק"כ שניםדרשות שמן רוקח עמ' תנה
לא ע"ב48 כל שנותיו של ריב"ז מאה ועשרים שנה מ' שנה עסק בפרקמטיא מ' שנה למד מ' שנה לימדהתרגשות הלב (תשסח) עמ' ריא
לא ע"ב48 ריב"ז חי ק"כ שנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1448
לא ע"ב49 ארבעים שנה עסק בפרקמטיאמנחת קנאות עמ' קיב
לא ע"ב49 מ' שנה למד וכו' לימדתורת מנחם חמ"ח עמ' 243
לא ע"ב49 מ' שנה למד ומ' שנה לימדשרגא המאיר מועדים עמ' קנט
לא ע"ב49 מ' שנה למד מ' שנה לימדראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
לא ע"ב49 רבי יוחנן בן זכאי עסק בפרקמטיא מי שנהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קד
לא ע"ב49 מ' שנה לימדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז {ריב"ז היה נשיא מ' שנה}
לא ע"ב49 ריב"ז וכו' מ' שנה למד כו' לימדהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קלה, רנ, שמה
לא ע"ב49 ריב"ז מ' שנה עסק בפרקמטיא, מ' שנה למד, מ' שנה לימדדרשות שבט הלוי עמ' סח
לא ע"ב49 ריב"ז עסק בפרקמטיא מ' שנה ושמש ת"ח מ' שנה ופרנס ישראל מ' שנהראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ד אות ז
לא ע"ב50 ארבעים שנה קודם שנחרב הבית לא היה לשון של זהורית מלביןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנו ד"ה ובבית
לא ע"ב50 מ' שנה קדם שנחרב הבית לא הלבין לשון של זהורית אלא מאדיםאסופת מערכות דברים עמ' שיט
לא ע"ב51 ארבעים שנה דלמד תלמיד יושב לפני רבו הוהויגד יעקב עמ' תשלח
לא ע"ב51 משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1446
לא ע"ב51 משחרב הבית התקין ריב"זדרך חיים (תשלה) עמ' קסב
לא ע"ב51 ריב"ז תיקן תקנות משחרב הביתבין המשפתים בראשית עמ' קי
לא ע"ב רש"י ד"ה היהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעה
לא ע"ב רש"י ד"ה צריך - מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 117
לא ע"ב רש"י ד"ה צריך שיפרישגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
לא ע"ב רש"י ד"ה צריךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסז
לא ע"ב תוס' ד"ה וביקשמנחת מרדכי עמ' רנב
לא ע"ב מהרש"א ד"ה ומשם - נראה דרבי יוחנן ודאי לא קאי אקרא דמייתי רבי אלעזר וכו' אלא דאההוא קרא וכו' ומעפר תשח אמרתך וגו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לג
לב ע"א01 סדר ברכות אומר אבות וגבורות וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רצד
לב ע"א01 סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת ה'לחם רב על סדור התפילה אות תתז
לב ע"א01 סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השםדרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות לג
לב ע"א01 סדר ברכות אומר אבות וכו' וכולל מלכויותשירת דוד (תשסז) עמ' שנח
לב ע"א01 סדר ברכות אומר אבות וכו'אור אברהם ברכות עמ' שנט
לב ע"א01 סדר ברכות אומר אבות וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רכא
לב ע"א02 ברכת אבותפחד יצחק - ראש השנה מאמר ב עמ' מג {החתימה "מגן אברהם" היא התוכן של אבהות האומה, "מגן" מלשון חינם, שהפירות אינם מפחיתים את הקרן}
לב ע"א02 גבורות, קדושותאור הרעיון עמ' שעב
לב ע"א03 כולל מלכיות עם קדושת השםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 108 בהערה
לב ע"א03 מלכויות זכרונות ושופרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפא
לב ע"א03 מלכיות זכרונות ושופרותאור אברהם ויקרא עמ' שכח
לב ע"א03 מלכיות זכרונות ושופרותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנד
לב ע"א03 מלכיות זכרונות שופרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעג
לב ע"א04 זכרונות שופרות ומלכויותגור אריה במדבר פ"י אות ט
לב ע"א04 זכרונותנחלת יעקב (תשעג) עמ' תקכב
לב ע"א07 וכולל מלכויות עם קדושת היוםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' פב, רעז
לב ע"א07 וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקעאור גדליהו ויקרא-דברים דף רט ע"ב
לב ע"א07 כולל מלכויות עם קדושת היוםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות עא {עיקר קדושת היום של ראש השנה היא מלכויות}
לב ע"א07 מלכיות בתוך קדושת היוםנפש הרב עמ' קב
לב ע"א08 אין תוקעין למלכיות אמר לו אם כן לימא תשע ולא עשר כיון דאשתניפרדס המלך (תשסט) אות יב, תכב
לב ע"א09 רחמנא אמר אדכרדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קמה ע"ב
לב ע"א09 רחמנא אמר אידכר וכו' ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות וכו' ורש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נה {מלכיות זכרונות ושופרות הם מהתורה, שנלמד מהפסוק "זכרון תרועה", וקשה מדוע בדף כט ע"ב לא תירצו בכך את הסתירה בין "יום תרועה" ל"זכרון תרועה"}
לב ע"א09 רחמנא אמר אידכרימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תיד
לב ע"א09 רחמנא אמר אידכרצבא אהרן - שבת תשובה עמ' כא
לב ע"א09 'רחמנא אמר', ר"ן ד"ה למה - לאו דוקא, דהוא מדרבנןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיט
לב ע"א10 לימא תשע דהואיל ואשתני אשתניפחד יצחק - ראש השנה מאמר לב עמ' רו-רז {כי הפסוק העשירי שייך לחתימת הברכה}
לב ע"א10 מכאן שאומרים אבותדרשות מהר"ם שיק עמ' רו
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"א
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרכ
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' כג
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קט דף לח ע"ב
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו', גבורות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צד
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות שנא' הבו לד' בני אליםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ה
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות שנא' הבו לה' בני אליםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רצ
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות שנאמר הבו לה' בני אליםנאוה תהלה עמ' קא, שיט
לב ע"א10 מנין שאומרים אבותימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנד, קנח, קעא, רל
לב ע"א11 הבו לה' בני אלים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 79
לב ע"א11 ומנין שאומרים גבורות וכו'שיחות ר' ראובן עמ' עח
לב ע"א11 מנין שאומרים גבורותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רמט
לב ע"א11 גבורות שנאמר כבוד ועוזכתנות אור עמ' תיט
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכויות זכרונות ושופרותימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלו
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרותשיחות חכמה ומוסר מאמר טו אות א
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' נט
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרותאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שה
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שמה-שמו {אסמכו אקרא }
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיותאוצר הכבוד
לב ע"א13 מנין שאומרים מלכויות זכרונות ושופרותמשיב צדק סי' צב (עמ' 54) {כיון שנלמד מפסוקים נאמר על כך "אמרה תורה" (לעיל טז ע"א) אף שאינו מדאורייתא}
לב ע"א13 מנין שאומרים מלכיות זכרונות שופרות דכתיב שבתון זכרון תרועהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף פז ע"ב, קמה ע"א
לב ע"א13 מנין שאומרים מלכיות זכרונות שופרות וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקה
לב ע"א14 זכרון אלו זכרונות תרועה אלו שופרותאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רמה
לב ע"א14 זכרון אלו זכרונות וכו' שופרותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 103
לב ע"א14 זכרון אלו פסוקי זכרונות תרועה אלו שופרותאסופת מערכות דברים עמ' רלו
לב ע"א14 זכרון תרועה זכרון פסוקי זכרונות ושופרותאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רט
לב ע"א14 שבתון זה קדושת היום זיכרון זה זיכרונות, תרועה זה שופרותאלומת יוסף דף כה ע"א {"זכרון תרועה" נדרש על אמירת הפסוקים ו"יום תרועה" על עצם התקיעה, וא"כ מדוע לעיל טז ע"א הובא "זכרון תרועה"?}
לב ע"א14 שבתון זו קדושת היוםדבר יום ביומו - א תשרי
לב ע"א16 מפני מה לא נאמר שבותפני מלך מועדים עמ' רצ
לב ע"א16 שבו פתח הכתוב תחלהשרגא המאיר מועדים עמ' קעז
לב ע"א18 מנין שאומרים מלכיות וכו' אני ה' אלקיכם וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קטז, שצא-שצב, שמות עמ' פג, תרפד, תשיב, ויקרא עמ' תנז, במדבר עמ' קצ
לב ע"א18 מנין שאומרים מלכיות וכו' דכתיב וביום שמחתכם ובמועדיכם וגו' ותקעתם בחצוצרות וגו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמו
לב ע"א18 מנין שאומרים מלכיות וכו' זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהןקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קה
לב ע"א18 מנין שאומרים מלכיותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסט
לב ע"א18 מנין שנאמרין מלכיותמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול {חיוב תקיעת שופר היא מגדר חיוב אדנות כי נאמר עליה "אני ה' אלקיכם"}, ויקרא פ' יט פס' ט {"אני ה' אלקיכם" משמעותו מלכות ה'}
לב ע"א19 מלכיות בר"ה ילפינן מדכתיב אני ה' אלקיכםאור אברהם - סידור התפילה עמ' ר
לב ע"א19 אמירת מלכיות נלמדת מסמיכות הפרשיות וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר לא
לב ע"א19 אני ה' מלכותדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש מז עמ' קא
לב ע"א19 אני ה"א זה סדר מלכיותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סב
לב ע"א19 אני ד' אלקיכם ובחדש השביעי זה מלכותאמרי טל ליקוט סז
לב ע"א19 אני ד' אלקיכם זה מלכיותגנת אגוז (תשעב) אות שצב
לב ע"א19 אני ה' אלהיכם אלו מלכיותישמח חיים (תשסה) מע' א אות ה
לב ע"א19 אני ה' אלהיכם זו מלכותתפארת צבי שמות עמ' קכא
לב ע"א19 אני ה' אלוקיכם זו מלכותאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קנז
לב ע"א19 אני ה' אלוקיכם זו מלכותדעת תפלה עמ' קנג, שלד
לב ע"א19 אני ה' אלוקיכם זו מלכיותאוצר המאמרים (תשסג) עמ' ש
לב ע"א19 אני ה' אלקיכם הוי מלכיותאור אברהם ברכות עמ' פב, פד
לב ע"א19 אני ה' אלקיכם וכו' זו מלכותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רעב
לב ע"א19 אני ה' אלקיכם זו מלכיותאגרא דכלה ח"ג עמ' קיא
לב ע"א19 אני ה' אלקיכםפני מלך מועדים עמ' קה
לב ע"א19 נלמדת מסמיכות המקראותפחד יצחק - ראש השנה מאמר יט
לב ע"א21 זה בנה אב כ"מ שנא' זכרונות יהיו מלכיות עמהןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלב ע"ב
לב ע"א22 כ"מ שאתה אומר זכרונות יש מלכיות עמהםגור אריה ויקרא פכ"ג אות כה
לב ע"א22 כל מקום שיש זכרונות יהיו מלכיות עמהםפחד יצחק - ראש השנה מאמר יא
לב ע"א22 כל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' פג, ויקרא עמ' תקנא-תקנב, דברים עמ' קכט
לב ע"א22 כל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קצו
לב ע"א22 כל מקום שנאמרו בו זכרונות וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנה
לב ע"א22 שנא' בו זכרונות יהיו מלכיות עמהן וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כד
לב ע"א30 והיו לכם לזכרון וכו' זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות וכו'יהל אור עמ' שסב
לב ע"א31 מאי שני אילימא יו"ט שני וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' יא
לב ע"א32 מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברמשיב טענה עמ' 173,169, משיב צדק סי' ה (עמ' 5)
לב ע"א32 מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
לב ע"א34 אין פוחתין מי' מלכיות וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קו, קמה
לב ע"א34 אין פוחתין מי' מלכיות מי' זכרונות מי' שופרותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפז, רצ
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכיותקרן פני משה ח"א עמ' סה
לב ע"א34 אין פוחתין מי' מלכיותאוצר הכבוד
לב ע"א34 אין פוחתין מי' פסוקי זכרונותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיד
לב ע"א34 אין פוחתין מעשר מלכויותמקראי קדש (תשנג) עמ' רז
לב ע"א34 אין פוחתין מעשר מלכויותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ד ע"ד
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכויותפירוש המכבי דברים עמ' שנד
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכיות וכו' כנגד מי וכו' עשרה הילולים שאמר דוד וכו' עשרת הדברות וכו' עשרה מאמרות שבהן נברא העולםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שמה
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכיות וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצא
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכיות כו' כנגד עשרה הילולים כו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 208
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות ומעשרה שופרותגנת אגוז (תשמט) עמ' קמב {ענין מספר עשר ע"פ הסוד}
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכיותדרשות שמן רוקח עמ' קעה
לב ע"א34 אין פותחין מעשרה מלכיות וכו' כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם הי נינהו אילימא וכו'זרע שמשון וילך אות כא
לב ע"א34 אין פותחין מעשרה מלכיות וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית א ע"ג
לב ע"א34 אין פותתין מי' מלכיות וכו' כנגד י' הלולים וכו' י' הדברות כו' י' מאמרותעשרה מאמרות (תשס) עמ' ת-תא
לב ע"א34 עשרה מלכויות זכרונות ושופרותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 226 {רמז במספר עשר}
לב ע"א34 עשרה מלכויותאור הרעיון עמ' ה
לב ע"א34 עשרה מלכיות שאומרים בראש השנהגנת אגוז (תשעב) אות קט
לב ע"א34 עשרה שופרותכד הקמח (מישור) עמ' תנב
לב ע"א36 הני י' מלכויות כנגד י' מאמרות וי' דברות וי' הלוליםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' כט
לב ע"א36 הני י' מלכויות כנגד מיילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א36 הני י' מלכיות כנגד מי וכו'זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף א ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף סג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיג ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) שער שעשועי המלך פ"ב דף ב ע"א
לב ע"א36 הני עשר מלכויות וכו' כנגד עשרת הדיברות וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' מא
לב ע"א36 הני עשרה מלכויות כנגד מי וכו' בראשית נמי מאמר הואשבילי פנחס (תשעו) עמ' קנג, קנד
לב ע"א36 הני עשרה מלכויות כנגד מי וכו' כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות טז
לב ע"א36 הני עשרה מלכויות כנגד מי וכו'נטעי אשל בראשית עמ' ו
לב ע"א36 הני עשרה מלכויות כנגד מי ר"י אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הואשבילי פנחס (תשעב) עמ' תקיט
לב ע"א36 הני עשרה מלכויות כנגד מי רי"א כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולםשבילי פנחס (תשעז) עמ' יד
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות וכו' כנגד מי כנגד עשרה מאמרות וחד אמר כנגד עשרה הילולים שאמר דוד וכו'זרע קודש - מועדים עמ' קל
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי אר"י כנגד עשרה מאמרות שבו נברא העולם וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שלד
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו' כנגד עשרה הלולים שאמר דודדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קב ד"ה וי"ל
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו' כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הוא וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' קפג
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו' ר' יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תפב
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו'מטה יששכר עמ' רכ
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מיימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תיג
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מילדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ה
לב ע"א36 הני עשרה מלכיותתורת חיים (קאסוב) עמ' ד
לב ע"א36 כנגד י' הלולים שאמר דוד וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קפד
לב ע"א36 כנגד עשרה הלולים וכו' כנגד עשרת הדברות וכו' כנגד עשרה מאמרותפרי צדיק ראש השנה אות כ
לב ע"א36 כנגד עשרה הלוליםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רצד
לב ע"א36 עשרה מלכויות כנגד מימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קנב, רצג
לב ע"א36 עשרה מלכיות הן כנגד עשרה מאמרותפנים מסבירות עמ' תלח
לב ע"א36 עשרה מלכיות כנגד מיימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלב
לב ע"א36 עשרה פסוקים כנגד עשרה הללוי', עשרת הדברות, ועשרה מאמרותפרדס המלך (תשסט) אות יב, תכב
לב ע"א38 עשרה פסוקים כנגד עשרת הדיברות וכו' כנגד עשרה מאמרות וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תלג, תעא
לב ע"א39 בי' מאמרותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' ג
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם ובראשית נמי מאמר הואמאור עינים (תשעה) עמ' תקמא
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם ובראשית נמי מאמר הואשם יחזקאל עמ' ט, תקמא
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם והלא אינם אלא ס' אלא בראשית נמי מאמר הואאור לשמים (תשסג) עמ' קעא
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם והלא ט' הם בראשית נמי מאמר הואדברי משה (שהם, תשעג) עמ' ב
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם והלא ט' הם בראשית נמי מאמר הואדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רנו
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם והלא ט' הם בראשית נמי מאמר הואנזר הקדש ח"א עמ' סז, עב, רנג, שיט
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם והרי רק ט' כתיב בראשית נמי מאמר הואערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 16, ז, יז, כד, לה, נא, שמות עמ' רכה, ויקרא-במדבר עמ' פא, שעא, דברים עמ' קעב
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם ויאמר דבראשית תשעה הוו בראשית נמי מאמרדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכג
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הואבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בראשית עמ' ב
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הואגבעת פנחס (ביליצר) עמ' א
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הואויברך דוד עמ' קטו
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הויחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמא
לב ע"א39 בעשרה מאמרות נברא העולםבאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש א אות ו
לב ע"א39 בעשרה מאמרות שבהן נברא העולםאור זרוע לצדיק עמ' 40
לב ע"א39 הי נינהו ויאמר דבראשית תשעה הוו בראשית נמי מאמר הואשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות א
לב ע"א39 הי נינהו ויאמר וכו' בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' וכו'מכשירי מצוה עמ' קצא
לב ע"א39 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר (ויאמר) דבראשית תשעה הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשודרכי התשובה עמ' עב
לב ע"א39 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמו
לב ע"א39 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, הי נינהו ויאמר דבראשית, תשעה הוו, בראשית נמי מאמר הואברכת טוב עמ' קמג
לב ע"א39 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, הי נינהו וכו' בראשית נמי מאמר הואזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קסה, רלז, רמ, שנא
לב ע"א39 עשרה מאמרות וכו' בראשית נמי מאמר הואאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעג
לב ע"א39 עשרה מאמרות וכו' בראשית נמי מאמר הואלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' נג, קו, קנב
לב ע"א39 עשרה מאמרות וכו' ויאמר דבראשית ט' הוו בראשית נמי מאמר הואבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 324
לב ע"א39 עשרה מאמרות נברא העולםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף סו ע"ג
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהם נברא העולםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רלה
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהובי חייא ח"א עמ' א
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהושם ישראל עמ' ג
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הואמגדנות אליעזר עמ' תח
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם כו' ט' הוו בראשית נמי מאמר הואאור תורה השלם (מזריטש) סי' ג, קב, תלו
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם כו' ט' הוו בראשית נמי מאמר הואמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קלד, אור תורה סי' ג, קב, תלו
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולםפרי צדיק בראשית אות טו, וירא אות א, ל"ג בעומר אות ו, ראש השנה אות י, יז
לב ע"א40 בראשית מאמר הואיערי עם דבשי ח"א עמ' קנב
לב ע"א40 בראשית מאמר הואדברי מנחם (היימליך) עמ' קפה
לב ע"א40 בראשית מאמר הראשוןבת עין (תשסז) עמ' רצו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמראוהב ישראל דף רצח ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרדברי שמואל (תשנח) עמ' פט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאור גדליהו מועדים דף עא ע"ב, בראשית דף ו ע"ב, כא ע"ב, שמות דף כח ע"א, עו ע"ד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף טו ע"ג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואברכת השיר (צינץ) עמ' רצה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדברי אמונה השלם בראשית עמ' יט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואילקוט דברי חכמים בראשית סי' טו, נה
לב ע"א40 'בראשית' נמי מאמר הואלילה כיום יאיר (באום) עמ' 68
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמרפא לשון עמוד התורה עמ' עט {לא נאמר "ויאמר" בבריאת שמים וארץ כי "הארץ" רומז לרשעים}
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשבילי פנחס (תשעח) עמ' תסא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שלב ד"ה אלא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשומחשבת מוסר ח"א עמ' צ
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא, ומהרש"אגבורות שמונים (תשסג) עמ' כז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא וכו'מכתב סופר דף קיט ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא שנ' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 218
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא שנאמר בדבר ד' שמים נעשומראה יחזקאל (תשסד) עמ' ו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאגרא דכלה ח"א עמ' ה, לד, עא, קכא, ח"ב עמ' ט, קיט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שיז, שלה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שצז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קפא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאור לשמים (תשסג) עמ' רמד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' סו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תיא, תרפט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואביאורי הזוהר (ר' דובער) דף לז ע"ד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לח
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואברכת דוד עמ' קסא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואבשבילי אמונה ח"א עמ' לא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשג, אלף פז, אלף קסז, ח"ג עמ' אלף תסג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ז, מועדים עמ' לב
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדבר מלכות ויקרא עמ' 301
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ב
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' טל, רא, רפח, רצג, שא, מועדים (תשנט) עמ' כג, קסו, קפט, ריח
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדברי יואל פ' בראשית דף ט ע"ב, לז ע"א, פ ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדברי יואל פ' כי תשא דף שו ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדברי שאול בראשית עמ' ד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1815
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואדרכי צדק עמ' טו, יז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואזאת ליעקב שמות עמ' קיז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואזרע קודש - מועדים עמ' עא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואחכמת התורה בראשית עמ' טו, לח, סה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואחכמת התורה יתרו עמ' תקכה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רלו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואטוב טעם בראשית עמ' יח, במדבר עמ' קפא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואיחל ישראל אבות ח"ה עמ' ב
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואיערות דבש ח"א עמ' קכו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצג, שצד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואלבושי בדים סעיף שמ
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואלקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' ה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואלקוטי שושנים (תשמו) עמ' כא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרפ
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' טו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שמח
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רמו, תעד, תעח, תק
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רכז, רלג, שס
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ה, ו, ח
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רלד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קעח
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רט, תעא; תרעב עמ' תשג, א'פז, א'קסז, א'תסג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רסז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואעמק המלך (תשסג) עמ' 116, 118
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואערבי נחל (תשסד) עמ' יד, קסה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' ב
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' ב
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואפרי צדיק בראשית אות א, ז, ט, טו, וירא אות א, ר"ח כסלו אות ד, וישב אות ט, לחנוכה אות ב, ר"ח שבט אות ב, ויקרא אות ז, פסח אות יא, אחרי מות אות ט, פסח שני אות ג, בחוקותי אות ט, חג השבועות אות ז, נשא אות ה, קרח אות ד, טו, ר"ח אב אות א, ר"ח אלול אות ד, שופטים אות ח, כי תצא אות יד, ראש השנה אות כ, וילך אות י
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואפתח טוב עמ' סה, ריד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואצמח דוד (סקאליע) עמ' כח, לד, לה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואצמח צדיק (תשסז) עמ' י, תא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' טז, מב, מה, מט, קעח, רכא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואקרן לדוד בראשית עמ' טז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלו פסוק ד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' יג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלה, שפ
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשערי אורה (מילר) ח"א עמ' עג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' נ
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שלז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתורת אביגדור ח"א עמ' פא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתורת העולה (תשעה) עמ' תצד, תק
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתורת העולה ח"ג פרק נט, ס
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רח ע"ב, שצא ע"ב
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתורת מנחם ח"י עמ' 123, חכ"א עמ' 54
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתורת מנחם חמ"ח עמ' 213, חמ"ט עמ' 215, חלק נ עמ' 365
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשצג הערה 51
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתפארת צבי בראשית עמ' עו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואתפארת צבי ויקרא עמ' צז, תט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא, ומהרש"אלקוטי שיחות ח"י עמ' 7
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר היאאדיר במרום ח"א פ' קסד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמראור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' לא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקפט-צ, מלכים עמ' פז
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרבני יששכר ח"א דף לז ע"ב, ד ע"ג, ח"ב דף טו ע"א, צ ע"ג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרדברי משה (שהם, תשמח) עמ' ל
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרעולם אחד פרק נב, פח
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרפרדס המלך (תשסט) אות יא
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרקומץ המנחה (צונץ) דרוש קא אות ה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרתורת חיים (קאסוב) עמ' ו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרתורת חיים (ר' דובער) שמות דף פא ע"ג
לב ע"א40 דבראשית תשעה הוו בראשית נמי מאמר הוא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רסח
לב ע"א40 המאמר הראשון של עשרה מאמרות הוא תיבת בראשיתדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 160
לב ע"א40 הני תשעה הוי בראשית נמי מאמר הוילב אביגדור עמ' פא
לב ע"א40 ויאמר דבראשית ט' הוולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' סג
לב ע"א40 ט' הוו בראשית נמי מאמר הואתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קטז הערה קפו
לב ע"א48 אין מזכירין [מלכות זכרונות ושופרות] של פורענותשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות יח
לב ע"א48 אין מזכירין וכו' של פורעניותשרגא המאיר מועדים עמ' שצב
לב ע"א48 אין מזכירין מלכויות של פורענות וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' רטו
לב ע"א48 אין מזכירין מלכיות זכרונות ושופרות של פורענותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצט
לב ע"א48 אין מזכירין מלכיות זכרונות ושופרות של פורענות, מאי ס"דימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלה
לב ע"א48 אין מזכירין של פורענותבית יצחק (ויינברגר) עמ' קב
לב ע"א49 כתובים לפני נביאיםאורות הקודש ח"א עמ' רע
לב ע"א49 מתחיל בתורה ומשלים בנביא, ר"ןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמד, קמט
לב ע"א49 מתחיל בתורה ומשלים בנביא, ר"ןאור אברהם דברים עמ' תמב
לב ע"א49 מתחיל בתורההכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק טז
לב ע"א49 משלים בתורהפחד יצחק - ראש השנה מאמר לב עמ' רו
לב ע"א רש"י - הואיל ואשתני מלכיות מזכרונות לענין תקיעה שאין תוקעין בהן כו'פרדס המלך (תשסט) אות יב, תכב
לב ע"א רש"י ד"ה בראשיתמכשירי מצוה עמ' קצא
לב ע"א רש"י ד"ה ירד - מצוה להתפלל בקול נמוךקרן פני משה ח"א עמ' ס
לב ע"א תוס' - מדוע במלכויות אומרים פסוקי כתובים לפני נביאיםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תלט
לב ע"א ר"ן ח ע"ב בנדפס ד"ה סדרברכת אברהם (תשנד) עמ' קלב, קמא
לב ע"א ריטב"א - השיבנו לירושלים עירך ולציון בית מקדשךאור אברהם - סידור התפילה עמ' שכח
לב ע"א ריטב"א - ולירושלים בית מקדשךאור אברהם - תשובה עמ' שצט
לב ע"א ריטב"א - נביאים וכתובים שוין בקדושתןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמט
לב ע"א מהרש"א ד"ה מאמרדרשות שמואל עמ' קנג
לב ע"ב02 אם לא וגו' חימה שפוכה אמלוך עליכם וכו' כל כי האי ריתחא לירתח בה וכו'ברית שלום (תעח) דף פג ע"ד, קא ע"ד
לב ע"ב02 אם לא וגו' חימה שפוכה אמלוך עליכם וכו' כל כי האי ריתחא לירתח בה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקלו, תרנא
לב ע"ב03 כל כהאי ריתחא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שדמ
לב ע"ב03 כל כהאי ריתחא לירתח קב"ה עלן וליפרקןדרשות הצל"ח השלם עמ' שיט
לב ע"ב03 כל כי האי גוונא ריתחא לירתח עלן רחמנא וליפרקןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נה {הפורענות תביא אותנו לחזור בתשובה ועי"ז ניגאל}
לב ע"ב03 כל כי האי ריתחא לירתח עלן רחמנאמגדנות אליעזר עמ' תיח
לב ע"ב03 כל כי האי ריתחא לירתח קוב"ה עלן ולפרוקינןפרדס המלך (תשסט) אות תרצב
לב ע"ב03 כל כי האי ריתחא לרתח עלן ולפרוקינןמחשבות חרוץ סי' כא (עמ' 192) {צריך הכנה לזה מצדנו}
לב ע"ב03 כל כי האי ריתחא לרתח קוב"ה עלן ולפרקןאבן פינה סעיף לו דף סד ע"א {זו תחבולה של ה' לאלץ את ישראל לחזור למוטב}
לב ע"ב03 כל כי האי רתחא לירתח רחמנא עלן וליפרקןאור החיים (שיטץ) דרוש ד עמ' 22
לב ע"ב04 כהאי ריתחא לרתח רחמנא עלן וליפרוקינןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתלז
לב ע"ב05 אדכורי ריתחא בדיש שתא לא מדכרינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסב ד"ה ועפי"ז
לב ע"ב05 אדכורי ריתחא בר"ה לא מדכירנןדרשות הצל"ח השלם עמ' קצא
לב ע"ב05 אדכורי ריתחא בריש שתא לא מדכרינןפנים מסבירות עמ' שכה
לב ע"ב05 אזכירו רתחא בראש השנה לא מהדרינןמנחת קנאות עמ' כא
לב ע"ב07 שופר וכו' של פורענות של נכריםרסיסי לילה סי' נא (עמ' 117) {כי פורענות לנכרים מביאה חיים לישראל}
לב ע"ב09 זכור ד' לבני אדוםנפש הרב עמ' רח
לב ע"ב11 אין מזכירין זכרון של יחידאור אברהם בראשית עמ' קיב
לב ע"ב12 מחלוקת ר"י ור' יוסי אם פקדונות כזכרונותלקוטי האור הקדמה עמ' 4
לב ע"ב12 פקדונות הרי הם כזכרונותכתנות אור עמ' סג
לב ע"ב12 פקדונות הרי הן כזכרונות וכו' כיון דאתו רבים מינה כרבים דמיאתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק כ הערה ה
לב ע"ב12 פקדונות הרי הן כזכרונות וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"א פסוק א
לב ע"ב12 פקדונות הרי הן כזכרונותכד הקמח (מישור) עמ' תנא
לב ע"ב12 פקדונות הרי הן כזכרונותפוקד עקרים סי' ב (עמ' 4)
לב ע"ב12 פקדונות כזכרונותטוב טעם ויקרא עמ' קכב
לב ע"ב13 וה' פקד את שרהקרן לדוד בראשית עמ' רסח
לב ע"ב14 ולר' יוסי נהי דפקדונות הרי הן כזכרונות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלב
לב ע"ב14 נהי דפקדונות הוי כזכרונות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' לז
לב ע"ב15 וה' פקד את שרה לא חשיב זכרון דיחיד כיון דאתו רבים מינה כרבים דמיארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קעד
לב ע"ב15 כיון דאתו רבים מינה כרבים דמיאאור אברהם - סידור התפילה עמ' מ {בדומה אומר ירושלמי תענית פ"ב ה"ד שאומרים "גאל ישראל" גם בברכה שעניינה יצחק כי בהצלת יצחק נגאל ישראל}
לב ע"ב15 כיון דאתו רבים מינה כרבים דמיארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ל
לב ע"ב15 כיון דאתו רבים מיניה כרבים דמיאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רסז
לב ע"ב15 כיון דאתי רבים מינה כרבים דמיאדרשות שבט הלוי עמ' שיב
לב ע"ב15 כיון דרבים אתיא מינה כרבים דמיאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רח
לב ע"ב15 שרה אמנו כיון דאתו מינה רבים כרבים דמיאעזר מיהודה עמ' רעא
לב ע"ב15 שרה כיון דרבים אתו מינה כרבים דמיעצי חיים על התורה עמ' שסו
לב ע"ב15 שרה כיון דרבים אתו מינה כרבים דמיקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ג
לב ע"ב16 ויבא מלך הכבודאור אברהם - סידור התפילה עמ' יב
לב ע"ב16 שאו שערים ראשיכם והנשאואוצר הכבוד
לב ע"ב20 זמרו למלכנו וכו' רי"א אחתהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלא
לב ע"ב25 מלכות שיש בו תרועהפנים מסבירות עמ' רכד
לב ע"ב25 מלכות שיש עמה תרועה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' סח
לב ע"ב25 מלכות שיש עמו תרועהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיט
לב ע"ב26 אומרה במלכיות ואומרה בשופרותמאורי שערים עמ' שמח
לב ע"ב26 אומרה במלכיות ובשופרותאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסג
לב ע"ב26 אומרה עם המלכיות ואומרה עם השופרותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצז ד"ה ואמנם
לב ע"ב27 תרועה שאין עמה לא כלום כגון יום תרועה יהיה לכם אומרה עם השופרותשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תעו
לב ע"ב29 ר' יוסי אומר אם השלים בתורה יצא כו' ה"ק כו' ואם השלים בנביא יצאעשרה מאמרות (תשס) עמ' ת-תא
לב ע"ב32 אלא מלכיות תלת הוא דהויין וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שמב
לב ע"ב32 אלא מלכיות תלת הוא דהויין וכו'טוב ירושלים דברים פל"ג פסוק ה
לב ע"ב32 אלא מלכיות תלת הוא דהויןמשך חכמה במדבר פ' כג פס' כא
לב ע"ב32 בשלמא זכרונות שופרות איכא טובא אלא מלכיות כו' אר"ה ת"ש וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תא(ג)
לב ע"ב32 ותיקין היו משלימין אותה בתורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 92
לב ע"ב32 ותיקין היו משלימין אותה בתורהאוצר הכבוד
לב ע"ב33 ויהי בישורון מלך מלכויותשם דרך דברים עמ' שלו
לב ע"ב33 ותרועת מלך בו זהו מלכות וכו' שמע ישראל ה"א ה' אחד אינה מלכותדעת תורה שמות עמ' שמו
לב ע"ב33 ותרועת מלך בו עולה למלכויות ולשופרותנפש הרב עמ' כא
לב ע"ב33 ותרועת מלך בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקיא-תקיב, תקטו {לא אומרים אותו בשופרות כי הוא של פורענות לפי פירוש אור החיים אבל אומרים אותו במלכויות כי הוא לשבחנו שאנחנו מוסרים נפש לה' המלך}
לב ע"ב33 פסוקי מלכיות - ויהי בישורון מלך וגו'אור אברהם דברים עמ' תסד
לב ע"ב34 נחלקו תנאים אם יוצאים ידי חובת וכו' באמירת הפסוק דשמע ישראלפחד יצחק - ראש השנה מאמר כד
לב ע"ב34 שמע הוי מלכיותאור אברהם - סידור התפילה עמ' קמז, קמט, קעג, רמו
לב ע"ב34 שמע וכו' ה' אחד מלכותתורת מנחם חמ"ד עמ' 216
לב ע"ב34 שמע ישראלגור אריה שמות פי"ז אות יג, במדבר פכ"ח אות יא, דברים פל"ג אות ה {זהו מלכות שלימה}
לב ע"ב34 שמע ישראלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1390 {קבלת מלכות שמים}
לב ע"ב34 שמע ישראלדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש מב עמ' פו {אין מלכות גדול ממנו}
לב ע"ב34 שמע ישראל אינה מלכותבית ישי - דרשות עמ' קסב
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שיד הערה 10, תקכה הערה 9 {הוא מלכות שלמה}
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד מלכותגנת אגוז (תשמט) עמ' ש
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד מלכותמצווה ועושה ח"א עמ' רנד
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלהינו וגו' זהו מלכותצמח צדקה עה"ת עמ' כו
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד מלכות ובו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 71
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחדאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 290, פ"ח אות 235 {זהו מלכות שלימה}
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1017 {זהו מלכות שלימה}
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחדנתיב התשובה עמ' קיז הערה 81 {זהו מלכות שלימה}
לב ע"ב34 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד מלכותאור אברהם - תשובה עמ' קנא
לב ע"ב34 שמע ישראל ה"א ה' אחד מלכותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תסב-ג, ויקרא עמ' תקנ, דברים עמ' קמח, תשעז
לב ע"ב34 שמע ישראל ה"א ה' אחד מלכיותחכמה ומוסר ח"ב עמ' לא
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' הוי פסוקי מלכיותאור אברהם ברכות עמ' מו, פ
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' היינו מלכותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רסב {כי עניינו קבלת עול מלכות שמים}
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' מלכותדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות צה
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' מלכותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 179
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' מלכות דברי ר' יוסי וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תי
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' מלכותאור אברהם על ספר המצוות עמ' שכא, תכט
לב ע"ב34 שמע ישראל וגו' מלכותימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלא
לב ע"ב34 שמע ישראל וכו' ה' אחד מלכות וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קכז, קנא, תמב
לב ע"ב34 שמע ישראל וכו' וידעת היום והשבות אל לבבך וגו' אתה הראת וגו' מלכות דר"י רי"א אינה מלכותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רע, רפב
לב ע"ב34 שמע ישראל וכו' מלכותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכז {וכן בברכה שאמר אלקינו ולא הזכיר מלכות}
לב ע"ב34 שמע ישראל וכו' מלכותכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' קלד {סוד מלכות}
לב ע"ב34 שמע ישראל וכו' מלכותפירוש המכבי דברים עמ' שנד
לב ע"ב34 שמע ישראל זו מלכותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכו
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותשפתי חיים מועדים ח"א עמ' צז, שה
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכות וכו'דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' ריג, רלט
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכות וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלט
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותאור הרעיון עמ' ו
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 133
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 254, באר ו הערה 446
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותלחם רב על סדור התפילה אות א' פד
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותמפניני הרב עמ' קסו
לב ע"ב34 שמע ישראל לר' יהודה אינו מלכותתורת מנחם חנ"ג עמ' 284 {בשם תורת שמואל תרל"ז ח"ב עמ' תקצה - כי ר' יהודה שמו רומז לענין הודאה שהוא ענין קבלת עול}
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מט {לכן אבודרהם דיני ק"ש אומר שאין ברכה על מצות קריאת שמע, כי ענין הברכה הוא קבלת עמ"ש, ובק"ש זה כבר נמצא}
לב ע"ב34 שמע ישראל נחלקו וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר לא
לב ע"ב34 שמע ישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קלז, קמב {קבלת עול מלכות שמים בק"ש}
לב ע"ב35 והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקיםאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מט {כי ענין התשובה הוא קבלת עול מלכות שמים}
לב ע"ב36 אתה הראית לדעת מלכותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלג
לב ע"ב36 מחלוקת אי הפסוק ה' הוא האלקים נחשב מלכותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלד-רלה
לב ע"ב37 בראש השנה תוקעים במוסף ולא בתפילת שחריתמבשרת ציון ח"ב עמ' רעה
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט ר"ה, השני מתקיעצדקת יוסף עמ' רטז
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה השני מתקיע ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההללקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צא
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה השני מתקיעשפע חיים ח"א עמ' קיב, קיז, קכ
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ד אות יא
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רצד, דש, שסד
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רסב
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביום טוב וכו'לב חיים חלק ב (סימן רט"ו) דף קמ"ח ע"ג (ד"ה ואבוא); משא חיים דף מ"ח ע"ב (דף ר ע"ב, תורת המנהגות אות יח ד"ה אמנם)
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ורש"י ורא"שאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' מט, ס
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה השני מתקיעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צא
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה וכו' בשעת גזירת מלכות שנויציב פתגם - ימים נוראים עמ' יח, כ, מג, מה
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה וכו' ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההללאור אברהם - סידור התפילה עמ' שפח
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה וכו' מאי שנא הלל דבראשון משום דזריזין מקדימין למצותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות ט
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה, ורא"ש בשם ירושלמי - שמעה ה' צדקאגודת אזוב (יעבץ) דף י ע"ג
לב ע"ב37 השני מתקיעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יג {עיקר מצות היום לתקוע בשעת ברכות מלכיות זכרונות ושופרות}
לב ע"ב37 הראשון מקרא את ההללאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רכא {הלל שייך לתפלה}
לב ע"ב37 הראשון קורא את ההללקהלת יעקב עשי"ת עמ' שצח
לב ע"ב37 השני מתקיע וכו' הראשון מקרא את ההלל וכו' בשעת גזירת המלכות שנולקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנה
לב ע"ב37 השני מתקיעגנת אגוז (תשעב) אות מ
לב ע"ב37 השני מתקיעשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מז, נא
לב ע"ב37 השני תוקע וכו' בשעת גזרת המלכות שנוכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' נא
לב ע"ב37 התקיעות במוסף, ריטב"א - הטעםאור אברהם ויקרא עמ' שלא
לב ע"ב37 ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההללאור אברהם ברכות עמ' שנט
לב ע"ב37 ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל, ופירוש הרמב"םישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' סד
לב ע"ב הראשון אומר הללדברי הרב עמ' קעה {הלל שייך לחזרת הש"ץ של שחרית, ולכן אין קדיש ביניהם, וסבר שביום העצמאות צריך לומר קדיש לפני הלל להראות שאינו חיוב}
לב ע"ב37 מ"ש שני מתקיע משום דברוב עם הדרת מלך וכו' וזריזין מקדימין וכו'מכשירי מצוה עמ' י
לב ע"ב37 מאי שנא בשעת ההלל דראשון מקרא את ההלל וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' פג
לב ע"ב37 עובר לפני התיבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתה
לב ע"ב37 תקיעות דר"ה בשעת תפלת מוסףאור אברהם במדבר עמ' רצ
לב ע"ב39 זריזין מקדימים למצוות וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 306
לב ע"ב39 זריזין מקדימין למצותמבשרת ציון ח"ב עמ' רעז-רעח {קודם לברוב עם}
לב ע"ב39 זריזין מקדימין למצותמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלה
לב ע"ב39 זריזין מקדימין למצותשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לז
לב ע"ב39 משום דזריזין מקדימין למצותראה חיים חלק א דף י"ג ע"ד (דף מ"ה ע"א ד"ה ולכאורה)
לב ע"ב39 משום דזריזין מקדמין למצותמשנת חיים במדבר עמ' תקטו
לב ע"ב40 א"ר יוחנן בשעת גזירת מלכות שנושפע חיים ח"א עמ' קיב, קיז
לב ע"ב40 בר"ה ליכא הלל וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' סג
לב ע"ב40 בר"ה ליכא הלל מ"ט ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תיב ע"ב, תכב ע"א, שמחת תורה דף תרכד ע"ב
לב ע"ב40 בראש השנה ליכא הללאז שמח עמ' קסא, רנו
לב ע"ב40 בשעת גזירת המלכות שנואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ב
לב ע"ב40 בשעת גזירת המלכות שנו+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסט
לב ע"ב40 בשעת גזירת המלכות שנועטרת ישועה (תשסד) אות רלח להגדה ש"פ
לב ע"ב40 בשעת גזירת המלכות שנושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מז, נב-נג
לב ע"ב40 בשעת גזירת מלכות שנודרשות הצל"ח השלם עמ' סט
לב ע"ב40 בשעת גזרת המלכות שנו ורש"י ותוס' ד"ה בשעתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שעא
לב ע"ב40 בשעת השמד שנו, רש"י - שאויבים היו שומרין עליהם שלא לתקועקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צא
לב ע"ב40 בשעת השמדתשבי (תשסה) עמ' ער שורש שמד
לב ע"ב40 גזרו שלא יתקעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
לב ע"ב40 ובראש השנה לא אמרינן הללאוצר הכבוד
לב ע"ב40 מדקאמר בשעת הלל מכלל דבראש השנה ליכא הללמחשבת מוסר ח"ג עמ' ס
לב ע"ב40 מכלל דבראש השנה ליכא הללשיחות עבודת לוי סי' פ אות א
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בר"ה מפני ספרי חיים ומתיםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תס
לב ע"ב41 אין אומרים בר"ה הלל משום שספרי חיים ומתים פתוחים לפניוקריאה בקריה ח"א עמ' ריג
לב ע"ב41 אין אומרים בר"ה הללקריאה בקריה ח"ג עמ' קכב
לב ע"ב41 אין אומרים בר"ה שירה כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניונחלה לישראל (תשעא) עמ' קעז
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בר"ה וביוהכ"פ מפני הדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' קז
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בר"ה כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםראב"ן שו"ת שבסוה"ס ד"ה הא דאמרינן {הרי לפי זה לר' יוסי שאדם נידון בכל יום לא נאמר הלל בשום יו"ט ור"ח}
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בר"ה שספרי חיים וספרי מתים פתוחיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שכג, שסט
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בראש השנה ויו"כתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקסד, תקסה, תקעג, תשמח, תתנא, תתרמא
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכיפוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיח
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכיפוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קנז
לב ע"ב41 אין אומרים הלל בראש השנה לפי שספרי חיים ומתים פתוחים לפניושבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ג
לב ע"ב41 אין וכו' אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כ וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229
לב ע"ב41 אין ישראל אומרים לפניך שירהרב שלום (אדלר) עמ' תמט
לב ע"ב41 אין ישראל אומרים שירה בר"החגוי הסלע (הורוביץ) עמ' ל
לב ע"ב41 אין ישראל אומרים שירהוזאת התורה עמ' שכג
לב ע"ב41 אין ישראל אומרים שירהס' הבוטח ח"ב עמ' שסח
לב ע"ב41 אין לומר הלל בראש השנה יען שספרי חיים וספרי מתים מונחים לפניו ית'דרשות באר יצחק עמ' ז, יד, יז
לב ע"ב41 אין קורין הלל בר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכב
לב ע"ב41 אמרו מה"ש מפני מה א"א ישראל שירהמדרש האיתמרי דרוש ט דף כב ע"ד
לב ע"ב41 אמרו מה"ש רבש"ע מ"מ אין ישראל אומרים שירה וכו' א"ל אפשר וכו' ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםברית אברהם (בושערה) דף קח ע"א-ע"ד
לב ע"ב41 אמרו מלאבי השרת וכו' אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"הקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נג
לב ע"ב41 אמרו מלאה"ש וכו' מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"ה וביו"כ אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ע
לב ע"ב41 אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין אומרים שירה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' יא, סח, עא
לב ע"ב41 אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרין שירה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קטז, קיט
לב ע"ב41 אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כ אמר להן וכו'פניני יחזקאל עמ' תקנג
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה וכו'ארוחת תמיד עמ' תרל ע"א ד"ה אמרו
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת וכו' מפני מה אין אומרין שירה בר"האסופת מערכות ימים נוראים עמ' קב
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת למה אין ישראל אומרים שירה וכו' ספרי חיים וספרי מתים פתוחים וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסה, רסז, ח"ב עמ' יז
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפגי הקב"ה מפני מה אין אומרים לפניך ישראל שירה בראש השנה וביום הכיפורים אמר להם אפשר וכו' וע"שזרע שמשון אמור אות לב
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו'קדושת לוי דף צו ע"ב
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אמר להן אפשר מלך יושב על כסא הדין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קצא ד"ה אמרו
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירהחשב סופר על התורה עמ' רכה
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהכתב סופר אגדות כאן
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין אומרים ישראל לפניך שירה בר"ה וביוה"כבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יא
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביו"כנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ער
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירהצוף דבש (לוין) מאמר ט
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכפוריםמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' פז-צ {כי ג' דרגות יש בעבודת ה' יראת העונש, אהבת ה', ויראת הרוממות, בעלי יראת הרוממות הם השרידים אוהבי ה' באמת, ואצלם ימי הדין הם ימי שמחה, לכן שאלו המלאכים, וענה ה' שאנשי ההמון עובדים מפני יראת העונש, אין אלו ימי שמחה, ובזה מובנת מחלוקת הקדמונים אם יש לצום ביום ראש השנה}
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בראש השנה ויום הכפור וכו'בני יששכר ח"ב דף יא ע"ד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין אומרים לפניך שירה בי"ההרי בשמים (בדרשי) דף יח ע"ד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנה ויוה"כמהר"ם שיק שמות עמ' קלד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרתאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' טו
לב ע"ב41 אמרו מלה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' נח
לב ע"ב41 אמרו מלה"ש מפני מה אין אומרים שירה בר"ה ויוה"כ וכו'דבר המלוכה - הבה תמים סי' דש
לב ע"ב41 אמרו מלה"ש מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"האבן יהושע עמ' 1, 7, 9, 11
לב ע"ב41 אמרו מלה"ש רבש"ע למה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"העצי חיים על התורה עמ' תע*
לב ע"ב41 בראש השנה אין אומרים הללדרשות מהר"ם חביב עמ' תעא
לב ע"ב41 לא קורין הלל בר"ה וביוה"כ, רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' ר, רז, ריג, ח"ג עמ' קכב
לב ע"ב41 למה אין ישראל אומרים הלל בראש השנהעצי חיים - מועדים עמ' נח
לב ע"ב41 מ"ט אין אומרין הללהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב41 מ"מ אין אומרים לפניך ישראל שירה בראש השנה וביום הכפורים וכו'בינה לעתים (תח) דרוש ד דף ח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעו שני ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פ' ב/כ דף כט ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקפד דף רעט ע"א
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בר"ה אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים וישראל אומרין שירהאורות ונתיבות ח"ה פרק ז אות ז
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בר"ה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ט, טז
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בר״ה ויוכ״פ אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים ומתים פתוחים ואומרים שירהיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' ו
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בראש השנה וביוהכ"פ מפני שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניולחמי תודה דף מ ע"ב, עו ע"ב, קט ע"ב, קמו ע"ב
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בראש השנה וכו'אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 24
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בראש השנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כ
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי החיים והמתים פתוחין לפני ויאמרו שירה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שח
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים ישראל שירה בר"הזקן אהרן (פריד) עמ' רטו
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים שירה בר"ה ויו"כמאורי שערים עמ' רסז
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים שירה בר"ה וכו' אפשר מלך יושב וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שי, שיג
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים שירה בר"האשיב אברהם עמ' קג
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כ וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קלח, רכז
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים שירהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' פח
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים הלל בר"הלקחת מוסר ח"ב עמ' מ, ס
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה וביוה"כ וכו'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמג
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה ויוה"כמי מרום ח"ז עמ' קנח
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"האדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 105, 109
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירהיערי עם דבשי ח"ד עמ' ד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה וביו"כ א"ל אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'חמודי צבי שמות עמ' רמו
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כמי מרום ח"ז עמ' ק, קד, קכד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה וכו' מלך יושב על כסא דיןלבית יעקב דרוש כג
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות ד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהחיים שיש בהם מועדים עמ' קז
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סב, פט, רכד, רמח
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קע
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קמו
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה כו'דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביה"כ וכו' אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' לו
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"כ וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רמג
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כ אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסב
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"כ וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לה, נג, קצד, רפה
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"כ וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שפב
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוהכ"פדרשות מהר"ם שיק עמ' קצו
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביום הכיפורים אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' פח
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויו"כ וכו' ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירהחמודי צבי מועדים עמ' ז
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"האמרי בינה (שיפמאן) עמ' סא
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"המנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסו
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים וישראל אומרים שירהמערכות ישראל (גורדון) דרוש כשושנה בין החוחים עמ' 103-114
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים וכו' וישראל אומרים שירהמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבדלו החיים מן המתים עמ' 77-83
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהפאר יעקב ח"ד עמ' שלו, שמא, שמב
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צא
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"ה וביוהכ"פ א"ל אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וכו'דעת סופר עמ' שיז ע"ב
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"ה ויו"כלוח ארז פרשת אמור דף ל
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"ה ויו"כלוח ארז פרשת נצבים דף קמג
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"ה ויו"כלוח ארז פרשת ראה דף קח
לב ע"ב41 מפני מה לא אומרים שירה בר"הבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 9
לב ע"ב41 שאלו מה"ש למה אין אומריםבני נפתלי דרוש יד דף לג ע"ג
לב ע"ב41 שאלו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"האמרי חמד ח"א דף ח ע"א
לב ע"ב41 שאלו מלאכי השרת וכו' מפני אין אומרים הלל בר"ה וביוה"ככתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' נב
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דיןזכרון טוב (צורף) דף ג ע"ד
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וישראל אומרים שירהדעת תפלה עמ' שעד
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמג ע"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירהאלומת יוסף דף כו ע"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' פ
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מד אות ט
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כד
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' מט, נ, קב
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וכו'תורת חסד (סופר) עמ' ד, מג, נה
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירהגנת אגוז (תשמט) עמ' שג
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ב, ט
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קה ע"א, קכה ע"א, מוצאי יו"כ דף שסא ע"ב
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כב, קעה
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהמצווה ועושה ח"א עמ' קס
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דיןהתורה והעולם ח"ג עמ' קפט
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דיןילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דיןעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יח-כא
לב ע"ב42 אפשר ספרי חיים וספרי מתים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קי, רסג
לב ע"ב42 אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל אומרים שירהמי מרום ח"ז עמ' תה
לב ע"ב42 בר"ה וביוה"כ וכו' וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניושיחות ר' ראובן עמ' צ
לב ע"ב42 בר"ה ויוה"כ ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניודרשות אל עמי דרוש ג
לב ע"ב42 בר"ה ספרי חיים ומתים פתוחים לפניואלשיך על חמש מגילות עמ' שסד
לב ע"ב42 בר"ה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שמב
לב ע"ב42 בראש השנה ספרי חיים וספרי מתים פתוחין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקצב
לב ע"ב42 וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמ
לב ע"ב42 יושב על כסא דיןאמרי נפתלי ח"א עמ' קיא
לב ע"ב42 מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירהדרשות מנחת יצחק עמ' קלז, קנז
לב ע"ב42 מלך יושב על כסא דין וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצד
לב ע"ב42 מלך יושב על כסא דין וכו'קדושת יצחק עמ' ל
לב ע"ב42 מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וס' מתים כו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
לב ע"ב42 מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניוגדולי מוסר עמ' קלט, קמג
לב ע"ב42 מלך יושב על כסא דין וספרי מתים פתוחים לפניושירת דוד (תשסז) עמ' שע, תקמח, תקסב
לב ע"ב42 מלך שספרי חיים וספרי מתים פתוחיםחכמת התורה נח עמ' תקעט
לב ע"ב42 ספרי חיים ומתים פתוחים ואתם אומרים שירהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' סו, רעז, ח"ב עמ' קלו
לב ע"ב42 ספרי חיים ומתים פתוחים וישראל אומרים שירהדולה ומשקה פסח עמ' שכז
לב ע"ב42 ספרי חיים ומתים פתוחין וישראל אומרים שירהקהלת יעקב - אלול עמ' לג, קא, קסד
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שידהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמט
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שכא, של
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עה, עח
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניואורחות דוד עמ' שכו
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניודרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות עא
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניומסילות בלבבם - מסילה יב אות פד
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמג
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניושמן ראש - ימים נוראים עמ' א, כו, שעה
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנה - ר"מ שרבאני
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםחיים שיש בהם מועדים עמ' נו
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםימי דוד (תשסז) עמ' סה
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קמב
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםפתחי שערים ח"ב עמ' רצד
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קכג, שיז
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כ, קלח
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קמ
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל יאמרו שירהקהלת יעקב סוכות עמ' יח, קעח, קפט
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניוהר יראה - חסד חיים מאמר א
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיןפרי צדיק חנוכה אות יג
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתים פתוחיןרסיסי לילה סי' לה (עמ' 57), לו (עמ' 58), נא (עמ' 112, 115)
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' סו
לב ע"ב42 ספרי חיים וספרי מתיםשומע תפלה ח"ב עמ' צא
לב ע"ב42 ספרי מתים וספרי חיים פתוחים לפניופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסה
לב ע"ב42 ספרי מתיםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקלו-תקלח
לב ע"ב43 אין מעבירין עליו התחוםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 52
לב ע"ב43 אין מפקחים עליו את הגלגבורת יצחק סוכות עמ' נג
לב ע"ב43 אין מפקחים עליו את הגל, רש"י - הוא מדרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמד
לב ע"ב43 אין עולין באילן לקחת שופרתיבת גמא (תשסז) עמ' מט
לב ע"ב43 ואין מפקחין עליו את הגלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיב
לב ע"ב43 שופר של ר"ה אין מעבירין עליו את התחום וכו', דשופר עשה ויו"ט עשה ול"תגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סז
לב ע"ב43 שופר של ר"ה אין מעבירין עליו את התחום מ"ט וכו'אור אברהם ברכות עמ' רעח
לב ע"ב43 שופר של ר"ה אין מעבירין עליו את התחוםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רס
לב ע"ב43 שופר של ר"ה אין מפקחין עליו את הגלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פב
לב ע"ב43 שופר של ר"ה וכו' אין מפקחין עליו את הגלספר החיים (תשנג) עמ' קכט
לב ע"ב43 שופר של ר"ה וכו' ואין מעבירין עליו את התחום וכו' דיו"ט עשה ול"ת ושופר עשה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' ה, תקסט
לב ע"ב43 שופר של ר"ה לא עולין באילןאהבת דוד (חיד"א) עמ' קכח ע"ב
לב ע"ב43 שופר של ר"ה לא עולין באילןאהבת דוד (תקנט) דף סט ע"א
לב ע"ב43 שופר של ר"הצפיחית בדבש סי' כח דף עה ע"ג
לב ע"ב43 שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום ואין מפקחין עליו את הגלגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מט
לב ע"ב43 שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום וכו' מאי טעמא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסא
לב ע"ב43 שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום וכו'אמרי אלימלך עמ' שח-שי
לב ע"ב43 שופר של ראש השנה וכו' לא עולין באילן וכו'הר המוריה עמ' קפה
לב ע"ב43 שופר של ראש השנה וכו' לא עולין באילןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנה
לב ע"ב44 אין חותכיםבית מועד (גטיניו) דף א ע"א
לב ע"ב45 אין מעכבין את התינוקות מלתקוע וכו' בנ"י סימכין ולא בנות ישראל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פה ע"ב
לב ע"ב45 אין מעכבין את התנוקותשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסא
לב ע"ב45 אין מעכבין את התנוקותשארית יעקב (אלגזי) דף פא ע"ג
לב ע"ב45 אין מעכבין את התנוקות מלתקועעולת חודש ח"ג מאמר סז דף יב ע"ב (במהד' מונקאטש)
לב ע"ב46 המתעסק לא יצאדרשות באר יצחק עמ' יב, יט
לב ע"ב46 מתעסק אצל מצות לכולי עלמא כלום הואפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ו
לב ע"ב46 מתעסק אצל מצות לכולי עלמא כלום הואפחד יצחק - ראש השנה מאמר ח
לב ע"ב46 תינוקות מתעסקין עמהם לתקוע ביום טוב כדי שילמדוכתר תורה (תשסז) עמ' רמו {משום דאיכא מצוה שיוכלו לתקוע}
לב ע"ב47 מ"ט שופר עשה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף נו ע"ב
לב ע"ב47 מ"ט שופר עשה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קצז
לב ע"ב47 שופר עשה הוא ויו"ט עשה ולא תעשהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קלד
לב ע"ב49 השתא דרבנן אמרת לא דאורייתא מיבעיאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כח
לב ע"ב49 השתא דרבנן אמרת לא דאורייתא מיבעיאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כח
לב ע"ב49 השתא משום שבות וכו' זו ואצ"ל זודברים אחדים (תקמח) דף קעה ע"א
לב ע"ב רש"י ד"ה בשעת - כל שש שעותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלה ד"ה והשתא א"ש
לב ע"ב ר"ח בשם ירושלמי - השופר תלוי בעולה שבמוסףפני מלך מועדים עמ' יב
לב ע"ב פיהמ"ש לרמב"ם - ימי הדין מברח ומנוס אליואגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קטז
לב ע"ב פירוש המשניות להרמב"ם - טעם שאין אומרים הלל בראש השנהמצווה ועושה ח"א עמ' קס
לב ע"ב רמב"ם - שלא היו קורין הלל לא בר"ה וביוה"כ - גרי"זקריאה בקריה ח"א עמ' ר, ח"ג עמ' קכב
לב ע"ב ריטב"א - יש עיקר לשבותין מה"תברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צא
לב ע"ב טו"א - הלל דמועדות כשל תורה דמישירת הפסח אות קסה
לג ע"א01 ואין חותכין אותו בין בדבר שהוא משום שבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רט
לג ע"א05 זו ואין צריך לומר זודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
לג ע"א09 אין מעכבין התינוקות מלתקוע הא נשים מעכביןכתנות אור עמ' שלד
לג ע"א09 אין מעכבין התינוקות מלתקוע, הא נשים מעכביןאמרי אלימלך עמ' שי
לג ע"א10 הא נשים וכו', ורש"יפרפרת התורה עמ' שצד
לג ע"א10 הא נשים מעכבין כו' הא ר' יהודה הא ר"י ור"ש וכו' נשים סומכות רשותעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכב
לג ע"א10 הא נשים מעכביןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמד
לג ע"א10 הא נשים מעכבין, ורא"ש סי' ז - אשה תוקעת לעצמהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה לד
לג ע"א10 הא נשים מעכבין, ורש"י ותוס' וטורי אבןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ר
לג ע"א12 בני ישראל סומכין ולא בנות ישראלחכמת התורה תצוה עמ' סב
לג ע"א12 דבר אל בנ"י בנ"י סומכין ואין בנות ישראל סומכותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מח
לג ע"א16 אין מעכבין התינוקות מלתקוע אפילו בשבתיערות דבש ח"ב עמ' יב
לג ע"א רש"י - הא נשים מעכבין דפטורות לגמרי דמעשהז"ג הוא וכי תקעו איכא בל תוסיףגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שפה
לג ע"א רש"י ד"ה האדברי שאול דברים עמ' קסט
לג ע"א רש"י ד"ה האמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
לג ע"א רש"י ד"ה האפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סו
לג ע"א רש"י ד"ה הא נשיםמשנת חיים דברים עמ' רצו
לג ע"א רש"י ד"ה נשים מעכביםעינות מים דף קט ע"א
לג ע"א רש"י ומהרש"א - נשים תוקעותקרן פני משה ח"א עמ' קצח
לג ע"א תוס' - איסור ברכה לבטלה הוי מדרבנןדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ה
לג ע"א תוס' - הלכה כר' יוסי ונשים מברכות במ"ע שהז"גשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסא
לג ע"א תוס' - הלכה כר' יוסי ונשים מברכות במ"ע שהז"גשארית יעקב (אלגזי) דף פא ע"ב
לג ע"א תוס' - נשים מברכות על מ"ע שהז"גמשיב צדק סי' יח (עמ' 12)
לג ע"א תוס' - נשים מברכות על מ"ע שהזמ"גאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמו
לג ע"א תוס' - קריה"ת מ"ע שהז"גישא מדברותיך - מגילה עמ' רלד
לג ע"א תוס' ד"ה הא - אם נשים אין הברכות האיך אמר רב יוסף מעיקרא עבידנא יומא טבאשפע חיים ח"ו עמ' קיד
לג ע"א תוס' ד"ה הא - אשה רשאית לברך על מצות עשה שהזמן גרמאגנת אגוז (תשעב) אות תכב
לג ע"א תוס' ד"ה הא - נשים מברכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
לג ע"א תוס' ד"ה הא - נתהפך רצועה הוא מדרבנןמצווה ועושה ח"א עמ' שמה
לג ע"א תוס' ד"ה הא - על ברכת המצות דנשיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 219
לג ע"א תוס' ד"ה האאהל ישרים דף לא ע"ב
לג ע"א תוס' ד"ה האאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יז עמ' 299
לג ע"א תוס' ד"ה האארשות החיים עמ' תקד
לג ע"א תוס' ד"ה האבנין שאול עמ' קעז
לג ע"א תוס' ד"ה האברכת אבות עמ' טז, כ
לג ע"א תוס' ד"ה הא ור"ן - נשים אי מברכות על מ"ע שהז"גגבורת יצחק שבועות עמ' רמו
לג ע"א תוס' ד"ה האמנחת מרדכי עמ' שצג
לג ע"א תוס' ד"ה האתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצו
לג ע"א תוס' ד"ה האודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצט
לג ע"א תוס' ד"ה האויואל משה מאמר ג סי' מד עמ' תמח, סי' מז עמ' תנא
לג ע"א תוס' ד"ה האישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסה, שטו, שטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סט
לג ע"א תוס' ד"ה האלהורות נתן בראשית עמ' שיג
לג ע"א תוס' ד"ה האלהורות נתן דברים עמ' פז
לג ע"א תוס' ד"ה האנפש הרב עמ' קלו
לג ע"א תוס' ד"ה האפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סד, ח"ג עמ' תרסב
לג ע"א תוס' ד"ה האתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מ, מד, ח"ב עמ' קו, קז, קמה, קעט
לג ע"א תוס' ד"ה תניא - ברכה שא"צ אסור מדרבנןרנת יצחק שמואל עמ' יז
לג ע"א תוס' ד"ה האמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעז
לג ע"א בעל המאורברכת אבות עמ' יח
לג ע"א ר"ן (ט: בדפי הרי"ף) - כולן נוטלות שכרגור אריה בראשית פמ"ו הערה 96
לג ע"א שלטי גבורים - אשה המנחת תפילין עוברת בב"תפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה לח
לג ע"א שלטי הגבורים ט ע"ב (בדפי הרי"ף) ד"ה אין מעכבין - אסור לנשים להניח תפילין מפני שנראה כדרך החיצונים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב
לג ע"ב02 והמתעסק לא יצאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיב
לג ע"ב03 לימא מסייע לרבא וכו'משוש הארץ עמ' כה
לג ע"ב04 התוקע לשירשער המלך (תשנז) עמ' קנג
לג ע"ב04 התוקע לשירתורת איש ח"ב עמ' שנ
לג ע"ב04 התוקע לשיר יצאכתונת פסים (תשעא) עמ' קכב {דמצות אין צריך כוונה}
לג ע"ב04 תוקע לשיר יצאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכה
לג ע"ב08 דאמר לעבדיה איכוין ותקע ליתורי זהב (תשעג) עמ' תיא {כי צריך התוקע לכוין להוציא רבים ידי חובתן}
לג ע"ב08 ר' זירא אמר לשמעיה איכוין ותקע לי וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ו אות א
לג ע"ב10 סדר תקיעות וכו'זכור לדוד עמ' פג
לג ע"ב10 סדר תקיעות וכו'תאומי צביה עמ' קעז
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלשס' החיים (תשנג) עמ' קלג
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלשאוצר הכבוד
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלשאור אברהם - תשובה עמ' שיח, שכז, שלו, שצח
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלששל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות פב
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלש, ורש"י - תר"ת לכל אחת ואחתשיחות חכמה ומוסר מאמר יז אות א
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלש, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' צא
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלשצוף דבש (לוין) מאמר ט הג"ה אמרי נועם
לג ע"ב10 סדר תקיעותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שסב
לג ע"ב10 סדר תקיעותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פו
לג ע"ב11 שיעור תקיעה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' סט
לג ע"ב11 שיעור תקיעה כשלש תרועות וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שכו, שלב
לג ע"ב11 שיעור תקיעה כשלש תרועותמקראי קדש (תשנג) עמ' רו
לג ע"ב11 שיעורי התקיעות שחייבין לתקוע בר"האור אברהם - הגדה של פסח עמ' ריד
לג ע"ב11 שלוש של ג' ג'טוב טעם שמות עמ' רעז, במדבר עמ' קפא, קפב ובטוב טעם
לג ע"ב11 שעור תקיעה, וריטב"אשיח דוד (תשסד) עמ' סז
לג ע"ב11 שעור תקיעה, וריטב"אשיח דוד (תשסח) עמ' עו
לג ע"ב11 תקיעה תרועה תקיעה ג' פעמיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שלא
לג ע"ב11 תקיעה ותרועהשמן ראש - ימים נוראים עמ' נג {מדוע בפסוק "אשרי העם יודעי תרועה" נזכרה רק תרועה ולא תקיעה}
לג ע"ב12 התרועה כשיעור ג' יבבותברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ע, צו
לג ע"ב12 תרועה הוא קולות בכי ויבבהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' כא
לג ע"ב14 מי שבירך וכו'לב חיים חלק ב (סימן רט"ו) דף קמ"ה ע"ד (ד"ה כשאני)
לג ע"ב15 כשם שש"צ חייב כך כל יחיד ויחיד וכו'זכר דוד על התורה עמ' קפ
לג ע"ב15 כשם שש"ץ חייב כך כל יחיד ויחיד ר"ג אומר ש"ץ מוציא את הרבים י"חחיי נפש ח"ד עמ' עד, פ, פא
לג ע"ב15 כשם ששליח צבור חייב כך וכו' רבן גמליאל אומר שליח צבור מוציא וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 95
לג ע"ב15 כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקמה, תקס
לג ע"ב16 רבן גמליאל אומר ש"צ מוציא את הרבים יד"ח וכו'תורת מנחם ח"ו עמ' 110
לג ע"ב17 היחיד מוציא את הרביםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנו
לג ע"ב17 ש"צ מוציא את אחרים ידי חובתןמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רמ
לג ע"ב17 שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתםמערכות ישראל (גורדון) דרוש עם שבשדות עמ' 48-51
לג ע"ב17 שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכד
לג ע"ב18 שיעור תקיעה כתרועה ושיעור תרועה כג' יבבותהישר והטוב (תשסג) עמ' יב
לג ע"ב18 שיעור תקיעה כתרועהשיחות לספר דברים עמ' קפח
לג ע"ב22 והתניא שיעור תרועה כשלשה שברים וכו' דכתיב יום תרועה יהיה לכם ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון וכו' בעד החלון נשקפה ותיבבשבילי פנחס (תשעג) עמ' תל
לג ע"ב24 יום תרועה הוא יום יבבא וכתיב גבי אם סיסרא ותיבב אם סיסראשמחת מרדכי (רוזנמן) ר"ה - מאמר אמרו לפני מלכיות
לג ע"ב24 יום תרועה וכו' ומר סבר ילולי ילילשדה יעקב עמ' מז
לג ע"ב24 יום תרועה וכו' מר סבר ילולי לילאוצר המאמרים (תשס) עמ' קכח
לג ע"ב24 יום תרועה ומתרגמינן יום יבבאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' עא
לג ע"ב24 יום תרועה יהיה לכם וכו' מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' , שי
לג ע"ב24 יום תרועה יהיה לכם ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון וכתיב באימי' דסיסרא בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסראבית אולפנא ח"ו עמ' קיג
לג ע"ב24 יום תרועה יהיה לכם ומתרגמינן יום יבבאאסופת מערכות ימים נוראים עמ' עו
לג ע"ב24 יום תרועה יהיה לכםעטרת ישועה (תשסד) אות א לליל ר"ה קודם תק"ש {משם נלמד תשר"ת}
לג ע"ב24 יום תרועה יהיה לכם ומתרגמינן יום יבבאאור אברהם דברים עמ' שכב, שלג
לג ע"ב24 יום תרועה יהיה לכם וכו' יום יבבאאור אברהם במדבר עמ' רמג
לג ע"ב24 יום תרועה וכו' יום יבבא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תטו
לג ע"ב24 כתיב יום תרועה וכו' יום יבבא יהא לכון וכו' ותיבב אם סיסרא, ותוס' ד"ה שיעור תרועהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקלג-ד, יהושע-שמואל עמ' קפב
לג ע"ב25 וכתיב באימיה דסיסרא וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' נו, קנד
לג ע"ב25 ומתרגמינן יום יבבא יהא לבון וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נה
לג ע"ב25 ומתרגמינן יום יבבא יהא לבוןשיחות עבודת לוי סי' כט אות ב, סי' פב אות ג
לג ע"ב25 יום יבבא יהא לכון וכו' גנוחי גנח וכו' ילולי ילילאסופת מערכות דברים עמ' ריח
לג ע"ב25 יום יבבא יהא לכון, ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' מא
לג ע"ב25 יום יבבא, תוס' ד"ה שיעורמפניני הרב עמ' קנח
לג ע"ב26 ותיבב אם סיסרא מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קא
לג ע"ב26 יבבא הוא גנוחי גניחלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מג ע"ב
לג ע"ב26 יבבה ויללהמצת שימורים (תשסא) עמ' רצה
לג ע"ב26 מאי יבבא גנוחי גנח וילולי ילילבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ה
לג ע"ב27 גנוחי גנח או ילולי ילילאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא כב
לג ע"ב27 גנוחי גנח וילולי יילילהתורה והעולם ח"ג עמ' קנט
לג ע"ב27 גנוחי גנח וילולי ילילמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' יב
לג ע"ב27 גנוחי גנח וילולי יללתפארת צבי במדבר עמ' קכב
לג ע"ב27 גנוחי גנח וכו' יילולי יילילאגרא דכלה ח"א עמ' תקמב
לג ע"ב27 גנוחי גנח וכו' ילולי ילילס' החיים (תשנג) עמ' קכו, קכח
לג ע"ב27 גנוחי גנח וכו' ילולי יליל וכו' אתקין רבי אבהו בקיסרי תשר"ת תשיית תר"תשבילי פנחס (תשעג) עמ' תל, תלא
לג ע"ב27 גנוחי גנח וכו', ורש"י ד"ה גנוחי - כאדם הגונח מלבואמרי נועם (מועדים) סי' ג לר"ה, סי' א לפורים [מבן המחבר]
לג ע"ב27 גנוחי גנח ומר סבר ילולי יללרסיסי לילה סי' לו (עמ' 59), מו (עמ' 93)
לג ע"ב27 גנוחי גנח ילולי יליליערי עם דבשי ח"ג עמ' ו
לג ע"ב27 גנוחי גנח ילולי ילילס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' לה, ריח
לג ע"ב27 גנוחי גנח ילולי יללבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רו
לג ע"ב27 גנוחי גנחכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסד {תרועה הוא שברים}
לג ע"ב27 גנוחי גנחגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 71
לג ע"ב27 גנוחי גנחדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קמז ע"ב {הוא שברים}
לג ע"ב27 גנוחי גנחישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נא
לג ע"ב27 גנוחי גנחנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קכח, רפו
לג ע"ב27 גנוחי גנחקשוטי כלה (תשסג) עמ' סו
לג ע"ב27 גנוחי גנחשמן ראש - ימים נוראים עמ' רצז, שס {הוא שברים}
לג ע"ב27 גנוחי גנח, ילולי יילילעטרת תפארת דף נז ע"ג
לג ע"ב27 גנוחי גניח או ילולי יליללקחת מוסר ח"ב עמ' מ
לג ע"ב27 גנוחי גניח, ילולי יליליציב פתגם - ימים נוראים עמ' י
לג ע"ב27 גנוחי וילולימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלח, קסח
לג ע"ב27 גניחא גנח וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' פב
לג ע"ב27 גנוחי גנח או ילולי ילילדברי טובה שופטים ח"א עמ' שלד, שלה {אם סיסרא לא היתה בטוחה אם בנה מת, שלזה מתאים בכיות קצרות, או הוא רק נחלש, שלזה מתאים גניחות ארוכות}
לג ע"ב27 ילולי יליל גנוח גנחאור לשמים (תשסג) עמ' שלז
לג ע"ב27 ילולי יליל גנוחי גנח, ורש"י - כאדם הגונח מלבועטרת ישועה (תשסד) אות לז לסליחות לער"ה, אות יט לר"ה קודם תק"ש, אות א בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ת, אות מט לפורים
לג ע"ב27 מ"ס גנוחי גנח ומ"ס ילולי ילילדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' יח, כז
לג ע"ב27 מ"ס גנוחי גנח ומ"ס ילולי ילילנועם אליעזר שמות דף קצד ע"ב
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קיט
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומ"ס ילולי ילילשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכז
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומ"ס ילולי יליל, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' עא, פט, צ
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צז, קח
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסו
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילעולת ראיה ח"ב עמ' שכח-שכט; מאורות ראי"ה איתנים עמ' רמג-רמד
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילרישומי דברים עמ' כד
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילילשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות נה
לג ע"ב27 מר סבר גנוחי גנח ומר סגר ילולי ילילכתב סופר אגדות כאן
לג ע"ב27 פי' יבבאבני יששכר ח"ב דף טו ע"ד
לג ע"ב27 שברים גנוחי גניה תרועה ילולי ילילשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' שיא
לג ע"ב27 שברים תרועה גנוחי גנח וילולי יליללחמי תודה דף קסט ע"ב
לג ע"ב27 תרועה גנוחי גנח ילולי ילילטיול בפרדס ח"א עמ' קלב, תיח
לג ע"ב28 והעברת שופר תרועההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנט
לג ע"ב28 מנין שבשופר וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' נב
לג ע"ב28 מנין שבשופר ת"ל והעברת שופר תרועה אין לי אלא ביובל בר"ה מנין ת"ל בחדש השביעישרתי - קונטרס הנרות עמ' נט
לג ע"ב28 מנין שבשופר ת"ל והעברת שופר תרועה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכז, במדבר עמ' תרעח
לג ע"ב28 מנין שבשופר ת"ל והעברת שופר תרועה וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תעז
לג ע"ב28 מנין שבשופר ת"ל והעברת שופר תרועהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שה
לג ע"ב28 מנין שבשופר ת"ל והעברת שופר תרועהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרט
לג ע"ב28 מנין שבשופרפני מלך מועדים עמ' יא
לג ע"ב29 אין לי אלא ביובל בראש השנה מניןברכת השיר (צינץ) עמ' שטו
לג ע"ב31 ומה תלמוד לומר בחדש השביעי שיהיו כל תרועות של חדש שביעי זה כזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה ואמרתי
לג ע"ב32 ילפינן שופר בר"ה מיובלנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנא
לג ע"ב32 ילפינן שופר של ר"ה מיובל וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' י
לג ע"ב32 ילפינן תקיעת שופר בר"ה מיובלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לו
לג ע"ב32 כל התרועות של שביעי כזהפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ה פסוק יט
לג ע"ב32 שיהו כל תרועות החדש השביעי זה כזהדורש טוב עמ' 161
לג ע"ב33 ומנין שפשוטה לפניה וכו' ומנין שפשוטה לאחריהס' החיים (תשנג) עמ' קכז
לג ע"ב33 ומנין שפשוטה לפניה וכו' ומנין שפשוטה לאחריהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקלד, תקלח
לג ע"ב33 ומנין שפשוטה לפניה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"י פסוק ו
לג ע"ב33 ומנין שפשוטה לפניה ת"ל והעברת שופר תרועהאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תרז
לג ע"ב33 מנין לומדים דין תקיעה פשוטה לפני ואחרי תרועת השופרמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ט-י
לג ע"ב33 מנין שפשוטה לפני' וכו'חתן סופר (שו"ת) - מענה שמחה עמ' כז
לג ע"ב34 פשוטה לפניה ולאחריהשיחות לספר דברים עמ' קפג {שבתחילת הבריאה ולעתיד ה' ימלוך בלי מפריעים, ורק באמצע יש משברים של חטאים, גניחות ויללות}
לג ע"ב34 כל תרועה יש תקיעה פשוטה לפני׳יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' כו, כט, לו
לג ע"ב34 כל תרועה צריך פשוטה לפניה ולאחריהאור אברהם דברים עמ' שכד
לג ע"ב34 כל תרועה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריהפנים יפות על תהלים עמ' שכד
לג ע"ב34 פשוטהגור אריה במדבר פ"י הערה 36 {היא תקיעה}
לג ע"ב34 פשוטה לפני' ופשוטה לאחרי' ותרועה באמצעפרדס המלך (תשסט) אות תכה
לג ע"ב34 פשוטה לפניה וכו' פשוטה לאחריהישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' יד
לג ע"ב תוס' - טעם למה תוקעין מאה קולות בר"האור אברהם - הגדה של פסח עמ' ריג
לג ע"ב תוס' - לאחר כל התקיעות מריע תרועה אחת בלא תקיעהאור אברהם דברים עמ' שכה
לג ע"ב תוס' - מאה פעיות דאימיה דסיסראפרי צדיק ראש השנה אות יג
לג ע"ב תוס' - מאה פעיות דאימיה דסיסרארסיסי לילה סי' מו (עמ' 95)
לג ע"ב תוס' - מאה פעיות דפעיא אמיה דסיסראנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' לט, רז
לג ע"ב תוס' - מאה קולות כנגד מאה פעיות דאימי דסיסראלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סא, עא
לג ע"ב תוס' - רמז למאה קולות שתוקעין בראש השנהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קלג
לג ע"ב תוס' - שברים הם ג' כוחותצמח צדיק (תשסז) עמ' תסו
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעור - מה שאנו תוקעין מאה קולות כנגד מאה פעיות וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קעז
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעור - פי' תקיעות וברכות מעכבות זא"ז וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 180
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעור - שלא להאריך בשבר יותר מדי וכו', וברמב"ןעטרת חן ח"ב עמ' מז
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תלח
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורלפרקים (תשסב) עמ' תקיב
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלד
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורשבילי פנחס (תשעג) עמ' תכט, תלו
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורשבילי פנחס (תשעח) עמ' תנ
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמא
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורבית ישי - דרשות עמ' קלה
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורימי דוד (תשסז) עמ' מב
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורנפש הרב עמ' כא,רו; מפניני הרב עמ' קנט, קסא
לג ע"ב תוס' ד"ה שיעורשיחות עבודת לוי סי' כט אות ב
לג ע"ב תוס' - תקיעה אחת בסוף הברכותדרשות לחם שלמה עמ' יט
לג ע"ב תוס' - מאה פעיות של אם סיסראדברי טובה שופטים ח"א עמ' שלה-שלו {יש מאה אותיות בפסוקים שם, ובשם שיחת חיים ח"א עמ' קכו, ולקט שיחות מוסר}
לג ע"ב תוס' סוף ד"ה שעוריקרא דשכבי (דוד) דרוש כג דף נד ע"ב-ע"ג
לג ע"ב ר"ן ט ע"ב (בדפי הרי"ף) ד"ה והשומע מן המתעסקחכמת התורה שמיני עמ' קצא
לג ע"ב ר"ן על הרי"ף יא ע"ב (בדפי הרי"ף) ד"ה ותמהני - אבל מי שמכוין תקיעתו למצוה אחת וכו' אין תקיעתו עולה לו למצוה אחרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה והנה
לד ע"א04 ג' פעמים 'תרועה' נאמר בקראאמרי נועם (מועדים) סי' יט, כו, לא, לה, לר"ה
לד ע"א06 גזירה שוה מיובל שצריך תקיעה לפניה ותקיעה לאחריהבת עין (תשסז) עמ' תנז
לד ע"א06 ילפינן שופר ר"ה מיובלדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב
לד ע"א06 שביעי שביעי לגזירה שוהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעח
לד ע"א06 תקיעת שופר ילפינן גז"ש מיובל וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעו
לד ע"א07 שלש של שלש שלש דבראש השנה נאמר ב' תרועות וא' ביה"כ של יובל ויליף בגזירה שוה שביעי שביעי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רצב
לד ע"א07 שלש של שלש שלש תקיעותלהורות נתן במדבר עמ' רפה {מהתורה}
לד ע"א14 ותקעתם תרועה תקיעה בפ"ע ותרועה בפ"עגור אריה במדבר פ"י הערה 25
לד ע"א14 תקיעה בפ"ע, ורש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלח עמ' שסד
לד ע"א15 תרועה בפ"ע פשוטה לפניה וכו' ופשוטה לאחריהדעת סופר עמ' שיז ע"א
לד ע"א20 אין תרועה שלא תהיה תקיעה לפניהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא כב
לד ע"א20 אין תרועה שלא תהיה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריהאמרי נועם (מועדים) סי' ד לפר' שקלים
לד ע"א20 כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ע
לד ע"א20 מנין שפשוטה לפניה וכו' ומנין שפשוטה לאחריה וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נה עמ' קכ, ח"ב דרוש קצד עמ' קס
לד ע"א20 פשוטה לפניה וכו' פשוטה לאחריה וכו' ג' תרועות ושש תקיעות נאמרו בר"הדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ו
לד ע"א20 פשוטה לפניה ולאחריהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמג
לד ע"א20 פשוטה לפניה ופשוטה לאחריהברכת אברהם (תשנד) עמ' קנה
לד ע"א20 פשוטה לפניה ופשוטה לאחריהגור אריה במדבר פ"י אות ד
לד ע"א20 צריכה תקיעה בתחלתה ותקיעה בסופהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנא
לד ע"א20 תרועה הוי פשוטה לפניהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקלה, תתקלו
לד ע"א22 ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכ
לד ע"א27 בר"ה ילפינן מגז"ש תרועה תרועהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות ז
לד ע"א27 גזרה שוה מן "והעברת שופר תרועה"מדבר יהודה (תשסב) עמ' סח
לד ע"א36 אחת מד"'ת ושתים מד"סדברי ברוך ח"ב סי' מט אות י
לד ע"א43 אי מה להלן חצוצרותתפארת ראובן עמ' קצט
לד ע"א44 איזהו חג שהלבנה מתכסה בו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קצג אות ד
לד ע"א44 איזהו חג שהחודש מתכסהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ט
לד ע"א44 איזהו חג שהחודש מתכסה, ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' א
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקיסרינפש יוסף עמ' נב
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקיסרי לתקוע תשר"תעטרת ישועה (תשסד) אות כא ליום ר"ה
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקיסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה כו' מתקיף לה רב עוירא כו' מתקיף לה רבינא כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ה
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרי וכו' סתמא דמילתא כי מתרע איניש ברישא גנוחי גנח והדר ילולי ילילבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אחרי עמ' קכט
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרי שיהיו תוקעין תשר"תאמרי נועם (מועדים) סי' כד לר"ה
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרי תקיעה וג' שברים תרועה תקיעהבני יששכר ח"א דף נט ע"ד, ח"ב דף טו ע"א
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה כו' דילמא גנח וילילתורת מנחם חט"ו עמ' 104
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים, תרועה, תקיעה וכו'אמרי אלימלך עמ' שי-שיא
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרי תשר"תשארית מנחם ח"ד עמ' שי
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרין וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' פז
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרין וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נד, נו
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו בקסרין תשר"ת וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסז
לד ע"א45 אתקין ר' אבהו תשר"תאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב כב
לד ע"א45 אתקין ר' אנהו בקסרי וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כא
לד ע"א45 אתקין ר"א בקיסרי תשר"ת וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' סא, סח
לד ע"א45 אתקין ר"א בקיסרי תשר"ת תש"ת תר"ת וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סג, עא
לד ע"א45 אתקין ר"א בקסרי תקיעה שלש וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' צא
לד ע"א45 אתקין רב אבהו בקסרי תקיעה שברים וכו'שפע חיים ח"א עמ' פג, קי
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקיסרי תקיעה ג' שברים תרועה תקיעה וכו'פניני יחזקאל עמ' תקנח
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ל
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי וכו', ורא"ש סי' יבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קמ, ח"א שאלה לא
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שברים תרועה ותקיעהפרי צדיק ראש השנה אות יח
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שברים תרועהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף ק ע"א, קמח ע"א
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שיח
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה וכו' מספקא ליה אי גנוחי גניה אי ילולי ילילשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תקו, תקטז
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה וכו' מספקא ליה אי מוחי גנח אי ילולי יליל וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צה
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' עה
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פח ד"ה אתקין, עמ' דש ד"ה אתקין, עמ' שט ד"ה ולהבין, עמ' שיג ד"ה ראש, עמ' שלט ד"ה ובא
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו תקיעה שברים תרועה תקיעהנחלת יעקב (תשעג) עמ' קצד
לד ע"א45 אתקן ר' אבהו בקסרי תקיעה וגו'משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' יג
לד ע"א45 אתקן רבי אבהו בקיסרילקוטי שיחות חל"א עמ' 279
לד ע"א45 אתקין רבי אבהו וכו'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רצ
לד ע"א45 אתקן רבי אבהו בקיסרי, ריטב"אאור אברהם - תשובה עמ' שלג
לד ע"א45 התקין ר' אבהו בקסרי לתקוע תשר"תתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקח, תתרד
לד ע"א45 התקין ר' אבהו תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעהעולת ראיה ח"ב עמ' שכו-שכז; טוב ראיה; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תפא-תפג
לד ע"א45 התקין רבי אבהו לעשות תרועה בשלשה אופניםשיחות חכמה ומוסר מאמר יז אות א
לד ע"א45 התקין רבי אבהוכתבי רבנו בחיי עמ' שעח-שעט
לד ע"א45 התקין רבי אבהוכתנות אור עמ' תטז {נשאל לרב האי גאון עד שבא ר"א לא היו ישראל וכו'}
לד ע"א45 התקין רבי אבהועם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' צא
לד ע"א45 תוקעין בראש השנה תשר"תשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רמח
לד ע"א45 תקיעה ותרועה ושלשה שברי'הנפש החכמה סי' עב
לד ע"א45 תקיעות התקין ר"א בשופרישא מדברותיך - מגילה עמ' קי
לד ע"א46 גנוחי גנח וילולי ילולבני יששכר ח"ב דף י ע"ד {תרועה מורה על אימת הדין}
לד ע"א46 ילולי ילילפרי חיים (קלוגר) עמ' קמג
לד ע"א46 שברים גנוחי גנח ותרועה ילילמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רפד
לד ע"א48 אי גנוחי גנח אי ילולי ילילקריאה בקריה ח"ב עמ' קנג, קסב
לד ע"א48 אי גנוחי גנח אי ילולי ילילבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שח, ויקרא עמ' תקכז, תקלד, במדבר עמ' קפה, תרעח, יהושע-שמואל עמ' קפב
לד ע"א48 אי גנוחי גניח אי ילולי ילילבנין שאול עמ' רכ
לד ע"א48 אי גנוחיפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
לד ע"א48 גנוחי גנוחי או ילוליעולת ראיה ח"ב שכח
לד ע"א48 התרועה שברים או תרועהתורת העולה (תשעה) עמ' תסד
לד ע"א48 התרועה שברים או תרועהתורת העולה ח"ג פרק נג
לד ע"א48 מספק מהו תרועה צריכין לתקוע ג' פעמים תר"ת תש"ת תשר"תמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שלא
לד ע"א48 מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי ילילישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' יד
לד ע"א48 מספקא ליה לר"א אי גנוחי גניח אי ילולי ילילברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ע, קצה
לד ע"א48 מפני הספק הוספנו על מספר התקיעותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שפד
לד ע"א48 ספק תרועה אם גנוחי גנח או ילולי יליל או תרוויהובני יששכר ח"א דף ט ע"ג
לד ע"א48 שברים ותרועה דמספקא לןשני המאורות (תשסח) עמ' קלא
לד ע"א48 שברים מחמת ספק אי גנוחי גנח אי לולי ילילאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא ז
לד ע"א48 תרועה ילולי הוא או גנוחי וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תמט
לד ע"א50 אלא רבי אבהו מאי אתקין וכו' סתמא דמילתא כי מתרע באיניש מילתא ברישא גנח והדר ילילמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רלב
לד ע"א53 ברישא גנח והדר ילילמערכות ישראל (גורדון) דרוש ותרון לשון אלם עמ' 52-56
לד ע"א53 גנוחי גנח ילולי ילילגדולי מוסר עמ' קמה
לד ע"א53 גנוחי גניח וילולי ילילתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תנח
לד ע"א53 גנוחי גניח ילולי ילילשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקיג
לד ע"א רש"י - דלא תימא חד היאגור אריה במדבר פ"י אות ד
לד ע"א רש"י - תקיעה ראשונה קול משוך וארוך ופשוטפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שלב
לד ע"א ר"ן על הרי"ף י ע"א (בדפי הרי"ף) ד"ה אתקין - אל תחשבו בלבבכם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' דש ד"ה אתקין
לד ע"א רא"ש פ"ד סוס"י דעת ר"ת שמברכים על תקיעת שופרעטרת חן ח"ב עמ' נג
לד ע"א רא"ש פ"ד סי' י"א בתשר"ת - תקע שני שברים והתחיל להריעעטרת חן ח"ב עמ' מד
לד ע"א ריטב"א - טעם בנוסח ברכות שופראור אברהם - תשובה עמ' מב, קמז, שיד
לד ע"ב02 שמע ט' תקיעותיד יצחק עמ' קצב ס"ק ב [הלכה]
לד ע"ב02 שמע ט' תקיעות בט' שעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטז
לד ע"ב02 שמע ט' תקיעות וכו' מט' בני אדם באחד לא יצאמקראי קדש (תשנג) עמ' רז
לד ע"ב02 שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצאאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפח
לד ע"ב02 שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצאאור אברהם - תשובה עמ' שלוד
לד ע"ב16 ברכות אין מעכבות זו את זוימי דוד (תשסז) עמ' מב
לד ע"ב16 תקיעות וברכות דתעניות אין מעכבין, רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלז
לד ע"ב17 תקיעות וברכות דר"ה מעכבות זו את זואור אברהם ויקרא עמ' שכט
לד ע"ב17 תקיעות וברכות מעכבות זו את זו, תוס'אור אברהם ויקרא עמ' שכט
לד ע"ב17 תקיעות וברכות של ר"ה כו' מעכבות פו' אמרו לפני בר"ה מלכיות כו' ובמה בשופר (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"ד עמ' 180
לד ע"ב17 תקיעות מעכבותמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסח
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה וכו'יסוד ושורש העבודה שער האיתון פ"ד
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' זכרונות כדי שיעלה לפני זכרונכם לטובה וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' מט
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכםכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' ח, ט, סז, פ, צ
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות כדי שתמליכוני וכו'קדושת לוי דף צא ע"ב, צד ע"ג
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני בר"האבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יט
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכונו עליכםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מ {הקב"ה נתן כח ביד ישראל לקבוע מתי להמליכו עליהם בראש השנה}
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני זכרונות כו'יסודי הדעת (תשסב) עמ' קמה, קנ
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תמ
לד ע"ב18 אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות וכו' ובמה בשופרערבי נחל (תשסד) עמ' תקפא, ח"ג עמ' לג
לד ע"ב19 אמרו לפני בר"ה מלכויות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מח אות א
לד ע"ב19 אמרו לפני בר"ה מלכויות וכו'מאורי שערים עמ' קנב, קנד
לד ע"ב19 אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות, שתמליכוני עליכם וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' מה, ס
לד ע"ב19 אמרו לפני בראש השנה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכם וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שיח, שמו, שמט
לד ע"ב19 אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות וכו' ובמה בשופרישמרו דעת עמ' כג, שכא, שכג
לד ע"ב19 אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' ל
לד ע"ב19 אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרותנחל חיים סי' מו
לד ע"ב19 אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות שופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'עצי חיים - מועדים עמ' כב*
לד ע"ב19 אמרו לפני וכו' מלכיות וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 361, 344
לד ע"ב19 אמרו לפני וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשמועה טובה דף מב ע"א
לד ע"ב19 אמרו לפני וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כא
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות כדי שתמליכוני עליכםמנחת ישראל עמ' קעח, קעט, רפט, רצא
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםאמרי טל ליקוט סז
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםמי מרום ח"ט עמ' ס
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםשבילי פנחס (תשעה) עמ' תקלא
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'לבית יעקב דרוש טז
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנז, קסז
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקטו
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכונילקוטי מאמרים עמ' 143
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוניפרי צדיק ראש השנה אות יז
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכויותלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפג
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות וכו' כדי שיבא לפני זכרונכם לטובה ובמה בשופראור גדליהו מועדים דף ה ע"ג, ו ע"ג
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכםכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' ס
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' ה, יג, לג
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרותקונטרסים (ריי"צ) עמ' קנז
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםאור גדליהו מועדים דף א ע"ג
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלח
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםחכמה ומוסר ח"ב עמ' קטז, קכו
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שכד, שכז, שמד, שמה
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רמז {האמירה בפה המלך כראש השנה מגדיל שמו יתברך ונתקיימה מטרת הבריאה}
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכםבת עין (תשסז) עמ' תמב
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכםיד יחזקאל עמ' ריט
לד ע"ב19 אמרו לפני מלכיותנועם אליעזר בראשית עמ' רנא ע"ב
לד ע"ב19 מלכויותפני מלך מועדים עמ' י
לד ע"ב20 כדי שתמלכוני עליכםמאיר נתיבות ח"א עמ' קב, קה
לד ע"ב20 מלכיות כדי שתמליכוני עליכםדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קו, קצד, ריב, עדר
לד ע"ב20 מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות וכו' ובמה בשופרקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' עה, עז
לד ע"ב20 תמליכוני עליכם וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 180, 92
לד ע"ב21 כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלא
לד ע"ב21 כדי שיעלה זכרוניכם וכו' ובמה בשופרפוקד עקרים סי' ב (עמ' 4)
לד ע"ב22 ובמה בשופרכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' י
לד ע"ב22 ובמה בשופרמכתב מאליהו ח"ה עמ' 235
לד ע"ב26 רב פפא וכו' [קם לצלויי]לב חיים חלק ב (סימן רט"ו) דף קנב ע"א (ד"ה ואען)
לד ע"ב33 ב' עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' מח, מט
לד ע"ב33 מצוה בתוקעים יותר מן המברכיםפרפרת התורה עמ' תח
לד ע"ב33 מצוה בתוקעין יותר מהמברכין וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שצג
לד ע"ב33 מצוה בתוקעין יותר מן המברכין וכו' הולכין למקום שתוקעין וכו' הא דאורייתא והא דרבנןשיחות חכמה ומוסר מאמר טו אות א
לד ע"ב33 מצוה בתוקעין יותר מן המברכיןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קמה ע"ב
לד ע"ב33 שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין כו'אמרי טל ליקוט נו
לד ע"ב33 שתי עיירות וכו' הולך למקום שתוקעיןויואל משה מאמר ב סי' קיח עמ' שכה
לד ע"ב33 שתי עיירות וכו' הולכין למקום שתוקעין ואין הולכין למקום שמברכין, פשיטא הא דאורייתא הא דרבנן וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נה
לד ע"ב34 הולכין למקום שתוקעין וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נ
לד ע"ב34 הולכין למקום שתוקעין וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כד
לד ע"ב35 אע"ג דהאי ספק וכו'דברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכז {ספק דאורייתא - ודאי דרבנן - ספק דאורייתא קודם}
לד ע"ב35 פשיטא הא דאורייתא והא דרבנןגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 87
לד ע"ב35 פשיטא הא דאורייתא והא דרבנןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' טו-יט, כא
לד ע"ב36 כך כל יחיד וכו'אור אברהם ברכות עמ' קפז {אין הש"ץ מוציא את הבקי בתפלתו}
לד ע"ב36 כך כל יחיד וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' קנו {הש"ץ מוציא רק את מי שאינו בקי}
לד ע"ב37 אמרו לו לר"ג לדבריך למה צבור מתפללין וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 95
לד ע"ב37 למה ציבור מתפללין וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קעד, שמ
לד ע"ב37 מחלוקת ר"ג ורבנן לגבי שליח ציבוראור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמא
לד ע"ב39 חזרת הש"ץ נתקנה כדי להוציא את מי שאינו יודע להתפללבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 313
לד ע"ב39 להוציא את מי שאינו בקימאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רמ
לד ע"ב39 מוציא את הרביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכד
לד ע"ב40 כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את הבקיאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכד
לד ע"ב תוס' ד"ה לדידי - דקיימא לן כרבי יוחנן לגבי רב ושמואלגלגולי נשמות (תשסא) לקוטים ס"ק ב
לד ע"ב ר"ן סוף המסכת - מה שאומרין בתפלה ודברך אמת וקיים לעד ה"פ וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קע
לד ע"ב רא"ש סוף המסכת בשם רב נטרונאי - מותר לישב בתענית בר"ה ובשבת שובהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכב
לד ע"ב רא"ש סי' ד - אמאי מסיימין בברכת שופרות בפסוק והרעותם בחצוצרותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמה
לה ע"א01 מודים חכמים לר"ג בברכות של ר"ה ויוה"כלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 97
לה ע"א02 ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים וכו' כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח מא
לה ע"א08 היחיד מוציא את הרביםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנו
לה ע"א11 אילימא משום דנפישי קראי והאמר רב חננאל אמר רב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 125, ח"ג עמ' 465
לה ע"א12 כיון שאמר ובתורתך כתוב יצאברית כהונת עולם (תשעד) עמ' לב {גם אם לא אמר פסוקים כלל}
לה ע"א12 כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך וכו'הר המוריה עמ' קפג
לה ע"א12 כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריךאור אברהם - תשובה עמ' תיב
לה ע"א12 כיון שאמר ובתורתך שוב אין צריךמקראי קדש (תשנג) עמ' רז
לה ע"א18 אחד יחיד אחד צבור כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריךתפלת דוד (אדר"ת) עמ' יד
לה ע"א19 לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפללשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תיט
לה ע"א19 לעולם יסדיר אדם תפלתודרשות הרא"ש דף מז ע"ב דרוש מו
לה ע"א19 לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל וכו' מסתברא מילתיה דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקיםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות כו
לה ע"א19 לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפללאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' רפד
לה ע"א19 לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפללשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכו
לה ע"א19 לעולם יסדר אדם תפלתו ואח"כ יתפלל וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ב
לה ע"א19 לעולם יסדר אדם תפלתו ואח"כ יתפללנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות יז עמ' רסה
לה ע"א19 קודם התפלה צריך לסדר תפילתומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קע
לה ע"א22 דמתלתין וכו' הוה מצלי ורש"י שהיה מחזר תלמודוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמז
לה ע"א22 הוה מצלי מתלתין יומין לתלתין יומיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכו
לה ע"א22 כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי בפרקים דמיזכור לדוד עמ' מג
לה ע"א22 מתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצליתורת מנחם חנ"ב עמ' 42
לה ע"א22 ר' יהודה דלא הוה מצלי רק מל' יום לל' יוםמשך חכמה דברים פ' יא פס' יג
לה ע"א22 ר' יהודה הוה מתפלל פעם בשלושיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כא
לה ע"א22 ר"י מצלי מתלתין יום וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קג ע"א
לה ע"א22 רב יהודה הוי מצלי מתלתין יומין לתלתין יומיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צא (נה) {בחינת המלכות נקראת תפלה, וקבלת פני השכינה פעם אחת בחודש, וע"כ התפלל בראש חודש}
לה ע"א22 רב יהודה היה מתפלל פעם אחת בשלושים יוםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשטז
לה ע"א22 שאני רב יהודה כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצליפרי צדיק שמיני אות ז, נשא אות א
לה ע"א22 תפלת ר' יהודהערפלי טוהר טז
לה ע"א23 פוטר הי' ר"ג אפילו עם שבשדות וכו' אדרבה וכו' עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכהלקוטי שיחות ח"י עמ' 39
לה ע"א23 פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדותלקט אמרי קודש - דברים עמ' פט, ליקוטים עמ' נג
לה ע"א24 אפילו עם שבשדותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לד, לז
לה ע"א24 עם שבשדות אניסיתורת מנחם חמ"א עמ' 96
לה ע"א24 עם שבשדות דאניסי וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 55
לה ע"א24 עם שבשדות וכו' משום דאניסיתורת מנחם חכ"ז עמ' 196
לה ע"א25 עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפ
לה ע"א25 עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רכא, רכב
לה ע"א26 לא פטר ר"ג אלא עם שבשדותזכר דוד על התורה עמ' קפא
לה ע"א26 לא פטר רבי גמליאל אלא עם שבשדות מאי טעמא? משום דאניסי במלאכה. אבל בעיר לאמערכות ישראל (גורדון) דרוש עם שבשדות עמ' 48-51
לה ע"א26 ר"ג הוציא העם שבשדותמוצל מהאש (הלברשטם) דף ריז ע"א, רלט ע"א
לה ע"א26 ש"ץ פוטר את העם שבשדותויגד יעקב עמ' קעא
לה ע"א26 שליח צבור מוציא בתפלתו לעם שבשדותאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסב
לה ע"א28 הדרן עלך יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנהאש דת (אסאד) עמ' ריז
לה ע"א רש"י ד"ה אינן בכלל ברכהמכשירי מצוה עמ' יט
לה ע"א רש"י ד"ה כיון שאמר ובתורתך כתוב וכו' אין צריך לומר מקראות המוספיןחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח מא
לה ע"א תוס' - אין מזכירין פסוקי ר"ח בר"הקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לו
לה ע"א תוס' ד"ה אילימא - ור"ת פירש דאפסוקי דמלכיות זכרונות ושופרות קאי וכו' אבל מקראות של מוסף צריך להזכיר לעולם שהם במקום הקרבנות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח מא
לה ע"א בעה"מ (יב.) ומלחמות (יא.)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסז
לה ע"א ר"ן על הרי"ף יב ע"ב (בדפי הרי"ף) ד"ה זה - לעולם ה' דברך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצא ד"ה למען
לה ע"א רא"ש - תוקעין שופר בר"ח אלול וכו' לערבב את השטן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 223
לה ע"א רא"ש סי' ידדרשות מהר"ם חביב עמ' תנט

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
יח דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימיםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נו ע"ג
יח דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאברהם אנכי ח"ב דף מג ע"א
יח כבני מרון אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רנח
יח ע"א אביי דעסק בתורה ובגמ"ח בתורתו יהגה ח"ב עמ' קפט, קצד, תלב
יח ע"א אביי ורבה שניהם באו מזרעו של עלי וכו'בצור ירום ח"ט עמ' רה
יח ע"א אלו עשרה ימים בין ר"ה ליוהכ"פמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קעב, ריט, רכ
יח ע"א אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כעיוני הפטרה ח"ב עמ' 423
יח ע"א אם יכופר עוון בית עלי וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קסה
יח ע"א אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה, אביי אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה וגמילות חסדיםבצור ירום ח"ב עמ' קמב, קסט
יח ע"א בזבח ומנחה אין מתכפר אבל בתורה מתכפראוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' פד
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה בתורתו יהגה ח"א עמ' רנז
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשלב
יח ע"א בר"ה כל באי עולם וכו' נסקרין בסקירה אחת וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תריז, תרלז, תרמ
יח ע"א גזר דין בציבוררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלב
יח ע"א גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ריב
יח ע"א גזר דין של ציבור נקרעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ריב
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כ אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רלה, שמו, שסה
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהעטרת יהושע דברים עמ' קמח
יח ע"א היוצר רואה יחד לבם ומבין וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצ
יח ע"א התם ביחיד הכא בציבוררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלג
יח ע"א ויהי כעשרת הימים וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיט
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' א הערה א
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרמד
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחת, שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםבצור ירום ח"ג עמ' סא
יח ע"א יחיד כציבור בעשי"תשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ערב
יח ע"א כל באי עולם עוברין לפניושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנה
יח ע"א לכו ועסקו בתורה וחיו באר בשדה עמ' קסו
יח ע"א מאי כבני מרון וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שי
יח ע"א מגילת תענית לא בטלה גבי פוריםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמו
יח ע"א מנין לגז"ד של ציבוראמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רנה הערה ז
יח ע"א מפני מה זה נענה וזה לא נענהדברי חנינא - הספדים עמ' קלה
יח ע"א רש"י, וכחילות של בית דוד וכו' היו מונים אותםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכד
יח ע"א שנים שעלו למטה וחוליין שוהשרי המאה ח"ב עמ' 206
יח ע"א שנים שעלו למטה זה נענה וזה לא נענהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יא
יח ע"ב בזמן שיש שלום אין צוםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרסח
יח ע"ב במה' ר"ע ור"ש בענין צום העשיריגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכה
יח ע"ב בתלתא בתשרי עשוהו יו"ט וכו' הב"ע בזמן שבית המקדש קייםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכד
יח ע"ב ג' בתשרי שבו נהרג גדליה באר בשדה עמ' רו
יח ע"ב סילוקן ש"ץדרכי הים דף קנט ע"ד
יח ע"ב קשה סילוקן של צדיקיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' שא
יח ע"ב רב ור"ח אמרי בטלה מגילת תענית וכו', ותוס' ד"ה וירד ר"א ורשב"א וריטב"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' סד, עד, פ, פד
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינובית אברהם (שטיינר) עמ' קלא
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודברי חנינא - הספדים עמ' פב
יח שקולה מיתתם של צדיקים כחורבן בית המקדש אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רצח
יח. אי מועיל תשובה אחר גזר דין דיחידשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' י
יח. אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כמועדי ה' ר"ה עמ' כא
יח. אלו עשרת ימים שמראש השנה ועד יוהכ"פשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקצז, תרה
יח. אצל בני עלי בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וכו' בינת יששכר (תשמח) עמ' תב
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"ח בינת יששכר (תשמח) עמ' רד
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קי אות כו
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלד (קמד) {בירושלמי 'מתכפר בתפלה'}
יח. ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםייטב פנים ח"א דף קנב, קס, קסב
יח. בעשי"ת תפילת יחיד נחשב כתפילת ציבור אוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רעט
יח. בעשרת ימי תשובה ימינו פשוטה בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רסה
יח. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכו' בסקירה אחת בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רכו, רמו, ח"ג עמ' רטז
יח. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' נסקרים בסקירה אייטב פנים ח"א דף מב, סא, עה
יח. גזר דין בשבועה לבית עלי ותיקונופרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נט, עח
יח. דרשו ה' בהמצאו - עשי"ת בית אולפנא ח"ב עמ' יא
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תשרגי נפישי דרוש א (שבתחילת הספר) דף ב ע"א
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקא
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ויום הכיפוריםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ס
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קס
יח. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קמ
יח. ויהי כעשרת ימים ויגוף ה' את נבל אלו עשי"ת אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קז
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחת בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכט
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתמועדי ה' ר"ה עמ' כג
יח. חילוק בין גז"ד דיחיד לציבורנחלת אבות (הכהן) בית גליא סימן ג דף עד ע"ד
יח. חילוק גז"ד דיחיד לציבורנחלת אבות (הכהן) סימן יב דף טו ע"ג
יח. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר הדין בין לאחר גזר דין בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' סה
יח. כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתמאור ושמש (תשסט) עמ' תתכ, תתמד, תתמה
יח. כנגד י' לגימות, ומהרש"אמועדי ה' ר"ה עמ' כא
יח. לכן נשבעתי לבית עלי וכו' בזבח ומנחה וכו' אבל מתכפר הוא בתורהייטב פנים ח"א דף סח, צה, קלז, קמ, קנח, ח"ב עמ' ד, ה, רט/רע
יח. מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכה
יח. מאי כבני מרוןמועדי ה' ר"ה עמ' יב, יד, כב, רג
יח: ד' דברים היה ר"ע דורששם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' פח
יח: חשובה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלהינושער המלך (תשנז) עמ' תקצז
יח: צום הרביעי גו' לששון ולשמחה וגו' קרי להו צום וקרי להו שמחהייטב פנים ח"א דף קסו
יח: קרי להו צום וקרו להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום שמחהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מ אות ח
יח: קשה סילוקן ש"ץ לפני הקב"ה אשר חנן עמ' קסא
יח: קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בהמ"ק אשר חנן עמ' שז
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בהמ"קדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סה ע"ג
יח: שקולה מיתת תלמידי חכמים כחורבן בית המקדשדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיד אות יח
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אייטב פנים ח"ב דף רטז
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תנא
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמו (קעח) {אדם צדיק נחשב בית המקדש}
יט ע"א בעשרים ותמניא ביה כו' דלא יעידון מאורייתא וכו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קמא
יט. דברי קבלה כדברי תורה דמותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצט (קכט)
יט. ותיפו"ל דהו"ל יום שאחר ר"חמועדי ה' ר"ה עמ' מב, קלא
יט. ותיפו"ל דהוי ליה יום שנהרגמועדי ה' ר"ה עמ' קמא
כ ע"ב כ"ד שעי מיכסי סיהרא (הלבנה)מאור ושמש (תשנב) עמ' קעו
כ ע"ב סוד העיבורשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 74
כ תוס' ד"ה ואם היתה שנה מעוברתבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קי ע"ב
כ. החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדש בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' טז
כ. החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדששיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קכב, קכז
כ. הראהו הקב"ה באצבע ואמר לו כזה ראה וקדשמאור ושמש (תשסט) עמ' ער
כ. מאיימין על העדים אע"פ שלא ראוהו יאמרו ראינו אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ריב, ריז
כ. מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנז (תקל) {אם הותרה בזה לאו דלא תענה 'ברעך' עד שקר}
כ. עברוה לאלולמועדי ה' ר"ה עמ' קלה, קלו
כ. שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני ממאי אמר רמי בר חמא השטן בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטוני ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תצב
כ: כ"ד שעה מיכסי סיהראמאור ושמש (תשסט) עמ' ער, תתטז
כא בקש קהלת להיות כמשהאברהם אנכי ח"א דף א ע"ד
כא לוי איקלע לבבל ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ה ע"ג-ע"ד, ז-ח
כא ע"ב בקש שלמה להיות כמשה אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' פז
כא ע"ב הראה הקב"ה למשה על כל דבר מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' יח
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדבצור ירום ח"ט עמ' ריז הערה 81
כא ע"ב כולן ניתנו למשה חסר א'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת י עמ' 40
כא ע"ב מ"ט שערי בינה נבראים בעולםהסתרים באסתר עמ' 175
כא ע"ב מזוקק שבעתיים בתורתו יהגה ח"א עמ' צט
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו מעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' יח, לב
כא ע"ב נון שערים וכולן נתגלו למשה חוץ מא'מאור ושמש (תשנב) עמ' תנ
כא. א"ל ר"נ לנחותי ימא כד חמיתו סיהרא וכו' בעירו חמרא בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תיג
כא. אמר להו רב נחמן להנהו נחותי ימא אתון דלא ידעיתו בקביעא דירחא כי חזיתו סיהרא דמשלים ליומא בעירו חמירא בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רסד
כא. כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' צו
כא. כד משכא תקופת טבת בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קסו
כא. לוי איק' לבבל בחדסרי בתשרי א' בסי' תבשי' דבבלאי ביומא רבייטב פנים ח"ב דף קצו
כא: בקש קהלת להיות כמשה בינת יששכר (תשמח) עמ' קח
כא: בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שטז
כא: ותחסרהו מעט מאלקים שלא ניתן למרע"ה שער הנו"ן אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קפג
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחדתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רעח
כא: יצאת בת קול וכתוב יושר דברי אמת בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' לט
כא: 'מזוקק שבעתים' המשים שערי בינהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לג (קיח), נד (קפו, קפח) {'שבעתים' היינו שבעה פעמים שבעה בבחינת התכללות היוצאים מבינה}
כא: מעברין השנה שיחול חג הפסח בתקופת ניסן אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ריב
כא: מעשה שעברו יותר מארבעים זוג ועיכבן רבי עקיבא בלוד וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קצה
כא: משה לעת זקנותו השיג שער הנ'שם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קפ
כא: משה רבינו השיג מ"ט שערי בינהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לד, דש (מז)
כא: נ' שערי בינה וכו' ניתנו למשה חסר א' שנא' ותחסרהו מעט מאייטב פנים ח"ב דף קמו, קצג
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחד בינת יששכר (תשמח) עמ' קז
כא: נגלו לו למשה מ"ט שערי בינהמאור ושמש (תשסט) עמ' רכב, רפו, שפז, תתקיז
כא: שער החמשים לא נתגלה למשה רבינו ע"הדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כה אות ז
כא: תבן הוא בינה נ' שערי בינהמאור ושמש (תשסט) עמ' קכב
כב ע"א בראשונה היו מקבלין עדות החודש מכל אדם וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' קעה
כב ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קפח
כב ע"ב טעמא דעד אחד מהימן משום דהוי מילתא דעבידא לגלוייבית אברהם (חנניה) עמ' קעה, קפ
כב ע"ב משיאין משואות אמרי מרדכי עמ' קכב, רנז
כב ע"ב משיאין משואות וכו' מנעורת של פשתןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכד ס"ב
כב: בראשונה היו משיאין משואות בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' רג
כב: בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פח, תיח
כב: משיאין משואותמאור ושמש (תשסט) עמ' תסד, תתיט
כב: משיאין משואותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' עה
כג אם נראה שלא בזמנו, רמב"ם בפיה"מבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ד"ה ע"ד
כג מי שראה את החדש וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ה ע"ב
כג ע"ב אף חכמה הבאה ליילדשרי המאה ח"ב עמ' 117
כג ע"ב כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדיץ לבם לאביהם שבשמים מתרפאיןמאור ושמש (תשנב) עמ' מט
כג. אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קיב
כג. אלמוגין כסיתאמועדי ה' ר"ה עמ' שיז
כג. תחת הנחשת אביא זהב תחת ר"ע וחביריו וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רסד
כג: תוס' - בענין א"י היא ת' פרסה על ת' פרסה אמירה נעימה (בלוך) עמ' נא
כד ע"א אשר תקראו אותם אל תקרי אותם אלא אתם אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קלד
כד ע"א וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקצה
כד ע"א זה יום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשוןעטרת יהושע דברים עמ' קנח
כד ע"א עבודת מתנה ולא עבודת סילוקמועדי ה' חנוכה-פורים עמ' עה
כד ע"ב לא תעשון כדמות שימושי במרוםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תכח
כד ע"ב מלכות בית חשמונאי עשו המנורה משפודים של ברזל, וחפום בבעץ, העשירו עשאום של כסף, חזרו והעשירו עשאום של זהברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 20
כד. בין שנראה בזמנו, בין שלא נראה בזמנו, מקדשין אותותורה ודעת תשע-תשעא עמ' שמו
כד. דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תמו
כד. מועדי ה' אשר תקראו אותם - אל תקראו אתם אלא אותםאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' רא
כד. ראש בית דין אומר 'מקודש' וכל העם עונין אחריו 'מקודש מקודש' בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צב
כד: רש"י ד"ה אחרים, נכריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קח (שעד) {נקראים 'אחרים' מפני שנשתנו ע"י עבודת עבודה זרה}
כה ע"א אתם - אפילו שוגגין, אתם - אפילו מזידין, אתם - אפילו מוטעיןבצור ירום ח"ג עמ' קמט, רסז
כה ע"א אתם אפי' שוגגין כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' א
כה ע"א אתם אפילו מוטעיןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תלז
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםבצור ירום ח"ד עמ' סה
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 213 ,235 ,323 ,366
כה ע"א ולמה נקרא שמו ירובעל כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ד סי' ג ד"ה ירובעל {קשה אמאי לא קאמר טעמא דקרא}
כה ע"א ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 716, 648
כה ע"א מעשה דר"ג ור"ימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לד
כה ע"א שלושה קלי עולם וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ב, צט, קע
כה ע"א שלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםהסתרים באסתר עמ' 324
כה ע"א שלח ליה רבי לר' חייא דל לעין עיטם ויכנפו ויקדשו הלבנה, ושלח ליה הסימן דוד מלך ישראל חי וקייםאפסי ארץ (תשנט) עמ' שכח
כה ע"ב אין דומה שמיעה לראיהמשען המים דף א ע"ב וע"ד
כה ע"ב אשר תקראו אתם, אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מוטעיםמאור ושמש (תשנב) עמ' תשנ
כה ע"ב אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קנו
כה ע"ב ואומר ובאת אל הכהנים כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ד סי' ג ד"ה שנאמר ובאת {מאי ואומר}
כה ע"ב טו"א, הטעם דאין דיין נעשה עדגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שה
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורועטרת יהושע דברים עמ' קלג
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורועיוני הפטרה ח"ב עמ' 400
כה ע"ב שופט שבימיךפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ג
כה ע"ב שקל הכתוב שלשה קלי עולם גדעון, שמשון ויפתחעיוני הפטרה ח"ב עמ' 399
כה. אחר זה ואחד זה יצאמועדי ה' ר"ה עמ' סה, עט, פא
כה. אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה ושבעים ושלשה חלקים בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צא
כה. אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם כו' אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מוטעים אתם אפילו מזידיןמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקעז
כה. אשר תקראו אותם קרי ביה אתם דרושי מהר"ם בריסק עמ' ריב
כה. אשר תקראו אותםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תלח, תמא
כה. אתם - אפילו שוגגין אתם - אפילו מזידין, אתם - אפילו מוטעיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רה, שמו, ח"ד עמ' קכד
כה. אתם אפי' מזידין אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ריב
כה. אתם אפי' שוגגים מוטעים מזידים בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קלה, קמב, קנא, ח"ג עמ' קנ, קע
כה. 'אתם' אפילו שוגגין ומזידיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנז
כה. אתם אפילו שוגגיןמועדי ה' ר"ה עמ' ז, ח
כה. אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו אתם מזידין, אתם אפילו מוטעיןייטב פנים ח"ב דף מב, סב, סג, קנה
כה. בני ישראל נמשלו לירחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' נד
כה. דוד מלך ישראל חי וקיים אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קנד
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיד
כה. הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פט, צג, צח, ח"ב עמ' פה, צח
כה. כתיב אשר תקראו אתם ג' פעמים, אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןדברי יונה ח"ב עמ' נא
כה. מעשה שבאו שניים ואמרו ראינוהושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נה
כה. מצות לאו להנות ניתנו בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רא
כה. שמור אביב של תקופה שיהיה בחודש ניסןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' דש
כה. תשצ"ג חלקי המולד בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קלח
כה: אין שמיעה גדולה מראיה בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רלד
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים אשר חנן עמ' קנו
כה: ג' קלי עולם וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצה
כה: דוד מלך ישראל חי וקייםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קכב
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' סב, קצט
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קנא
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קסט
כה: כי חוק לישראל הוא משפט כו' בגמר דין כו' מה משפט ביום וכו'ייטב פנים ח"א דף לה
כה: למימרא דעד נעשה דייןייטב פנים ח"א דף פה
כה: משפט לאלקי יעקבשרגי נפישי דרוש א (שבתחילת הספר) דף א ע"א
כו אין קטיגור נעשה סניגורמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף כו ע"ג, צ ע"ג
כו בר"ה תוקעין בשל זכרים כפופין וביוהכ"פ בשל יעלים פשוטיםהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
כו לא ידעו רבנן מהו השלך על ה' יהבך אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' רל
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורהסתרים באסתר עמ' 358
כו ע"א אלא מאי שור פר משופרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רסב
כו ע"א מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפניםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רטו
כו ע"א שאני שופר כיון שלזכרון קאתי כלפנים דמימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכד, קפט, קצא, ר, רג, רלה
כו ע"א של פרה אין תוקעין בו דאין קטיגור נעשה סניגור אמר יצחק דף לג ע"ד
כו ע"ב ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכד
כו ע"ב כל כמה דכייף טפי מעלימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצב
כו ע"ב כמה דכייף איניש דעתיה באר בשדה עמ' שיב
כו ע"ב מצות היום בשופרבצור ירום ח"ב עמ' קעח
כו ע"ב עד מתי אתה מסלסל בשערךשרי המאה ח"ב עמ' 226
כו ע"ב שופר מאריך וחצוצרות אמר יצחק דף לו ע"א
כו ע"ב שופר מקצר וחצוצרות מאריכותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכד
כו ע"ב של יעל פשוט באר בשדה עמ' שכא
כו. אין קטיגור נעשה סניגורמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' כח
כו. אין קטיגור נעשה סניגור, כן מצאנו גם אין סניגור נעשה קטיגורהדרש והעיון ויקרא מאמר קנט אות ג
כו. אין תוקעין בשופר של פרה דאין קטיגור נעשה סניגור בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קעח
כו. היכא דנשתנה לא שייך אין קטיגור נעשה סניגורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנ (רנז)
כו. הכלה נקראת נינפיילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' פב
כו. חוטא בל יתנאה קא אמרינןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קי אות ב
כו. מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגור בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קטז, רנא
כו. משום דמיתחזי כשנים ושלשה שופרותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסו {והוא דין דאורייתא}
כו. קרן פרה פסולמועדי ה' ר"ה עמ' רסא
כו. רש"י ד"ה ררחטנ' תימה (דבמם' מכות) נפקא לן [דאין עד נעשה דיין] מעד עמדוייטב פנים ח"א דף פה
כו. שופר אחד אמר רחמנאמועדי ה' ר"ה עמ' רס
כו. שופר כיון דלזכרון קאתי כפנים דמיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלא (קלח) {וחשיב מצוה דמקדש, וקדושה}
כו. שופר לזכרון הואתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכא
כו. תוס' ד"ה ולאמועדי ה' ר"ה עמ' רס
כו. תוס' ד"ה כיון - חשן כבפנים דמי ולמה יוכשר בהם זהבקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ב עמ' פו
כו: חצוצרות ושופרפני מלך במדבר עמ' פז
כו: רש"י ד"ה בפה [דפשיט טפי עדי'] משום נשא לבבנו אל כפיםייטב פנים ח"ב דף כז
כו: שופר מאריךמועדי ה' ר"ה עמ' קיד
כו: שופר מצותו בכפוף דכמה דכייף טפי מעלי אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רנד
כו: שופר של ר"ה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושני חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתעה
כו: שופר של ראש השנה של יעל פשוטתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכה
כו: של ר"ה כו' כפופין וכו' דכייף אינש דעתיה טפי מעליייטב פנים ח"ב דף כז
כז ע"א בשופר של זכרים כפופין באר בשדה עמ' שיד
כז ע"א בתשרי נברא העולם באר בשדה עמ' קטו
כז ע"א ותרי קלי מי משתמעירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכד
כז ע"א זה היום תחילת מעשיך וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצג
כז ע"א זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואפסי ארץ (תשנט) עמ' תקלב, תשנא, תשפא
כז ע"א תוס' - המחשבה לברא בתשרי והמעשה בניסןמחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88)
כז ע"א תוס' - המחשבה לברא בתשרי והמעשה בניסןפרי צדיק ויקרא אות ז, חג השבועות אות ז
כז ע"א תוס' המחשבה דבריאת העולם הי' בתשרי והמעשה הי' בניסן אמרי מרדכי עמ' עד, רפה, שכט, שמח
כז ע"ב אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצאהדרש והעיון ויקרא מאמר רג אות יד
כז ע"ב ה' אחד וכו' מלכותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' בהקדמה, ועמ' רסד
כז ע"ב וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קלו
כז ע"ב כוונת משמיע להוציא את השומעשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמז
כז ע"ב ציפהו זהב במקום הנחת פה פסולמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מט ע"ג
כז ריטב"א ותוס' רי"ד, בי' הגמ' כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלב
כז. בד"א במקדש אבל בגבוליןמועדי ה' ר"ה עמ' כד
כז. בחצוצרות כו' [במקדש] הוא דבעינן חצוצרות וכו' אבל בעלמא לאייטב פנים ח"א דף קנו
כז. זה היום תחילת מעשיך בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קלא
כז. זה היום תחלת מעשיךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שא
כז. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכולה לדבר וכו'ייטב פנים ח"א דף סח, קיא, רכז
כז. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומאור ושמש (תשסט) עמ' שלז
כז. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קד
כז. כמאן מצלינן האידגא זה היום תחלת כו' כר"א דא' בתשרי וכו'ייטב פנים ח"א דף יט, נד
כז. כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשוןתורה ודעת תשסח עמ' שג
כז. כמאן מצלינן, ותוס'מועדי ה' ר"ה עמ' כד
כז. למימרא דכי שמע סוף תקיעהמועדי ה' ר"ה עמ' סז, קג, קו, רפב
כז. פסוקי תקיעתאמועדי ה' ר"ה עמ' ק
כז. ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסול דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' נב, רלח
כז. קי"ל בתשרי נברא העולם אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רנו
כז. רש"י ד"ה וממילאמועדי ה' ר"ה עמ' ק, קז
כז. תוס' ד"ה כמאן דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קנב
כז. תוס' ד"ה כמאן אלו ואלו [ניסן ותשרי] דברי אלקים חייםייטב פנים ח"א דף ה, ח"ב עמ' ריח
כז. תוס' ד"ה כמאן מצלינן וכו' ומה שיסד ר"א הקליר בגשם דשמיני עצרת וכו' בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קפז (הערה)
כז. תרי קלא וכו' בהלל ובמגילה וכו' כיון דחביב יהיב דעתיה ושמעייטב פנים ח"ב דף יג, לט
כז. תרי קלא לא משתמעעצי חיים על התורה עמ' עא, רטז
כז: היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר וכו' דרושי מהר"ם בריסק עמ' יט
כז: ציפהו זהב במקום הנחת פהמועדי ה' ר"ה עמ' רס
כח ולא הספיקו לומר מקודש ער שחשיכה אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שנד
כח ע"א התוקע בשופר של עולה באר בשדה עמ' תקי
כח ע"א כפאו ואכל מצה יצאשרי המאה ח"ב עמ' 306
כח ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנובית אברהם (שטיינר) עמ' קעד
כח ע"א סימן רע לשולחיומועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קלא
כח ע"ב מצוות צריכות כוונהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ז
כח. המורר הנאה מחביתמועדי ה' ר"ה עמ' עו
כח. התוקע לשיר, ורש"ימועדי ה' ר"ה עמ' צה
כח. כי קאמר רבה בתוקע ועולהמועדי ה' ר"ה עמ' רס
כח. כפאו ואכל מצה יצאייטב פנים ח"א דף קג
כח. מעילה מוציאה קדשי קדשים לחולין ולא קדשים קליםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמד, שט (ס) {השוואות}
כח. מצוות לאו ליהנות ניתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צו (שלז) {רק במצוה חיובית}
כח. מצוות לאו ליהנות ניתנו, רש"י, לעול על צואריהם ניתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו-רטז {משא"כ מצות עונה}
כח. מצוות לאו ליהנות נתנומועדי ה' ר"ה עמ' פא
כח. מצות לאו ליהנות ניתנו - אלא לעול על צואריהןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שעג
כח. מצות לאו ליהנות ניתנו בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קיז
כח. רש"י ד"ה אם קול הברהמועדי ה' ר"ה עמ' קה
כח. רש"י ד"ה לאו ליהנותמועדי ה' ר"ה עמ' סח, עח, פ, פא, פב
כח. שופר של עולה לא יתקעמועדי ה' ר"ה עמ' רסד, רפא
כח. שכפאוהו פרסייםמועדי ה' ר"ה עמ' צה, קיב
כח. שלחו ליה וכו' כפאו ואכל מצה יצא, כפאו מאן אילימא שד והתניא וכו', אמר רב אשי שכפאוהו פרסייםדברי יונה ח"ב עמ' פז
כח. שלחו לנח לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצאעמק החכמה עמ' קכה
כח. שמע מקצת תקיעהמועדי ה' ר"ה עמ' סז
כח. תוס' ד"ה אמר [רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא] דמצות אין צריכות כונהייטב פנים ח"ב דף קטו
כח. תוס' ד"ה אמר ר"ימועדי ה' ר"ה עמ' פא
כח. תוס' ד"ה אמר רבאמועדי ה' ר"ה עמ' צז
כח. תוס' ד"ה המודרמועדי ה' ר"ה עמ' עו, פג
כח: היה קורא בתורהמועדי ה' ר"ה עמ' צה
כח: נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע וכו' דרושי מהר"ם בריסק עמ' יט
כח: תוס' ד"ה ומנאמועדי ה' ר"ה עמ' קכ
כט והיה כאשר ירים משה וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ח ע"ד, ט ע"ג
כט וכי ידיו של משה עושות מלחמההסתרים באסתר עמ' 271, 330
כט וכי נחש ממית או נחש מחיהעיוני פרשה במדבר עמ' 178
כט כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדם את לבם כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שסה
כט כתוב אחר אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחר אומר יום תרועה וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רסז
כט ע"א אע"פ שיצא מוציא באר בשדה עמ' ריא
כט ע"א בזמן שישראל משעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו נוצחיןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קעח
כט ע"א הרהורי עבירה קשים מעבירהמועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קד
כט ע"א והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' וסמיך ליה המשנה חרש שוטה וקטן אין מוציאין הרבים ידי חובתןאפסי ארץ (תשנט) עמ' שצז
כט ע"א והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו', אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים - היו מתגבריןבצור ירום ח"ד עמ' לט הערה 12
כט ע"א וכי ידיו של משה וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' רפו
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא כ"ז שהיו משעבדין לבם וכו' היו נוצחיןמאור ושמש (תשנב) עמ' רג, רי, רסג
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רכו
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קנ, קס
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רצח
כט ע"א וכי נחש ממית או נחש מחי' אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאיםמאור ושמש (תשנב) עמ' תנט
כט ע"א וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו' ומשעבדין את לבםאגרת על הבטחון (תשע) עמ' טז
כט ע"א ומשעבדין לבםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עט
כט ע"א כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים - היו מתגברים, ואם לאו - היו נופליםבצור ירום ח"ה עמ' קכד
כט ע"א כל ישראל ערבין זב"ז ורש"ירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכב ס"ז
כט ע"ב אין תוקעין בר"ה שחל בשבת גזירה שמא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ד
כט ע"ב יו"ט של ר"ה שחל בשבתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ס עמ' 8
כט ע"ב יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו' שמח יעבירנו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לז ע"ב
כט ע"ב כאן ביו"ט שחל להיות בשבת, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנא
כט ע"ב כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר זכרון תרועה וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' עא
כט ע"ב מנה"מ א"ר לוי וכו' כתוב א' אומר שבתון זכרון תרועה בית אולפנא ח"ב עמ' נא
כט ע"ב תוס' ד"ה אבלרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ס עמ' 10
כט. איכוון ותקע ליהמועדי ה' ר"ה עמ' צז
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שג, שעז
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קס
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קט
כט. וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשתעבדין את לבם לאביהם שבשנים היו מתרפאים וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שיא, תרכא
כט. וכי נחש ממית או מחיהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קסו, תיח
כט. וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כב
כט. וקתני לא יצאמועדי ה' ר"ה עמ' צז
כט. כאשר ירים משה כו' וכי ידיו של משה כו' שישראל מסתכלין וכו'ייטב פנים ח"ב דף לה, לז, קצד
כט. כל זמן שהיו ישראל משעבדים את לבם וכו' מיד היו מתרפאיןמאור ושמש (תשסט) עמ' צו
כט. כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' לז
כט. כשהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתגברין נגד עמלקדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צו אות ג
כט. כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר זכרון תרועה כאן בר"ה שחל בחול כאן בר"ה שחל בשבתדבר המלוכה סי' קכה, רד
כט. קתני משמיע דומיא דשומע וכו' דרושי מהר"ם בריסק עמ' יט
כט. תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכהדבר המלוכה סי' רא
כט: ברכת הלחם של מצהמועדי ה' ר"ה עמ' קיז
כט: גזירה שמא יטלגו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"רייטב פנים ח"א דף נז, נח
כט: היינו טעמא דשופר וכו' דלולב וכו' דמגילהייטב פנים ח"ב דף נא
כט: היינו טעמא דשופר ולולב ומגילה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קה
כט: התקינו שלא לתקוע אם חל ראש השנה להיות בשבת שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםמאור ושמש (תשסט) עמ' תתע
כט: וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהתורה ודעת תשסח עמ' עה
כט: זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןתורה ודעת תשסח עמ' קכד
כט: זכרון תרועה וכו' יום תרועה, כאן בי"ט שחל להיות בשבת, כאן כו' בחולייטב פנים ח"א דף סג, סט, עג
כט: חל להיות בשבת במקדש היו תוקעין וכו' התקין ריב"ז וכו' בב"מ שיש בו ב"דייטב פנים ח"א דף נח, נט, סג, סו
כט: יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קסג עמ' 30
כט: יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכד
כט: יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקנו
כט: יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה וכו' אמר רבא מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ביה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ב-ג, ע
כט: כאן ביו"ט שחל בשבתמועדי ה' ר"ה עמ' שכא
כט: כל מלאכה לא תעשו יצאה תקיעות שופר וכו' בינת יששכר (תשמח) עמ' קטז
כט: כתוב א' אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב א' אומר יום תרועה וכו' דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' מז
כט: לר' לוי בשבת זכרון תרועה ובחול יום תרועה אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קיב
כט: מנה"ממועדי ה' ר"ה עמ' פו, קיג
כט: נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע וכו' בינת יששכר (תשמח) עמ' כו
כט: רש"י ד"ה גדרה ובמקדש לא גזור דאק איסור שבות דרבנן במקדשייטב פנים ח"א דף סה
כט: תוס' ד"ה אבלמועדי ה' ר"ה עמ' צז, קלג
כט: תוס' ד"ה האמועדי ה' ר"ה עמ' פז, קכו
כט: תוס' ד"ה ורדיית, ומהרש"אמועדי ה' ר"ה עמ' קכה, קכט
כט: תוס' ד"ה שמא לא נקט שמא יוצי' מרה"י לרה"ר וכו' אית ליה הכירא וליכא למיגזרייטב פנים ח"א דף סג
כט: תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה ואינה מלאכה דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' ריח
כט: תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה דרושי מהר"ם בריסק עמ' רנה
כט: תרעי בקביעא דירחא, וריטב"אמועדי ה' ר"ה עמ' פט
ל ע"א דורש אין לה מכלל דבעי דרישהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מח, נ
ל ע"א מנלן דעבדיגן זכר למקדש וכו' בעיא דרישה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות יז
ל ע"א ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה ברכת שלום מכתבים מאמר נח
ל ע"ב נתקלקלו הלויים בשיר באר בשדה עמ' ר
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ק
ל רש"י ד"ה אלא הגדולבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ו ע"א
ל. בראש' היה הלולב ניטל במקדש ז' כו' התקין ריב"ז במדינה ז' זכר למקדשייטב פנים ח"א דף יב
ל. ציון אין דורש לה מכלל דבעי דרישהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' צו
ל. ציון דורש אין לה - מכלל דבעי דרישהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תפו
ל. ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישהילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' מט
ל. רש"י - בדעתו שבית המקדש לעתיד לבוא לא יבנה בידי בן אדםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קסב
ל. רש"י ד"ה א"נ דאיבני, בלילה בנין העת"ל בידי שמים הוא אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' צ
ל. רש"י ד"ה ל"צ בנין העתיד לבא, בידי שמים הואייטב פנים ח"א דף יד
ל: התקינו שיהיו נוהגין אותו היום קודש וכו' בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קצו
ל: ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תיג
ל: נתקלקלו הלויים בשיר - ב' ימים ר"ה - יומא אריכתא אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קיח
ל: תוס' ד"ה ונתקלקלומועדי ה' ר"ה עמ' קלט
לא ע"א י' מסעות נסעה השכינה וכנגדן נסעו הסנהדריןמאור ושמש (תשנב) עמ' רלד
לא ע"א עשר גליות גלתה השכינה וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רס
לא ע"א עשר מסעות נסעה שכינה מקראי וכנגדן גלתה סנהדרין מגמראשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 344 ,406
לא ע"א שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרובמגולה לגאולה עמ' 14, 109
לא ע"א שתא אלפי שנין הוי עלמאיפה ענף על מדרש קהלת פרק ד פסוק ח סי' א ד"ה לכל מה שעשה וא"ת {והאמרינן "ויעמידם לעד לעולם"}
לא ע"ב מ׳ שנה למר ומ׳ שנה לימד בתורתו יהגה ח"ב עמ' קצד
לא עשר מסעות נסעה שכינה וכו'נחלת אבות (הכהן) סימן ט דף יא ע"ב
לא. אי חד חרובשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כג ע"ב
לא. בז' מהו אומר, מזמור שיר ליום השבתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שיא
לא. בחמישי היו אומרים הרנינו לאלוקים עוזנותורה ודעת תשסח עמ' ד
לא. ביום השישי ה' מלך גאות לבש שגמר מלאכתו ומלך עליהםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' סח
לא. בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש, על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהןתורה ודעת תשסח עמ' יב, קמח
לא. יום שכולו שבת בנאות דשא (לייפר) עמ' עד
לא. יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים ברכת שלום "שמעתי" מאמר קצב
לא. ני כולהו בחד שבתא אמרי להותורה ודעת תשע-תשעא עמ' כח
לא. עשר מסעות נסעה השכינה וכנגדן נסעו סנהדרין מעיר לעירמאור ושמש (תשסט) עמ' שמא
לא. עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות לא
לא. שית אלפי שני העולם עומדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תעו
לא. שיתא אלפי שנין הוו עלמאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קנ
לא: אין הכהנים רשאין לעלות לדוכן בסנדליהןילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קסד
לא: ארבעים שנה למד ארבעים שנה לימד וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רמ
לא: וטבריא עמוקה מכולןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רעז
לא: כל שנותיו של ריב"ז מאה ועשרים שנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' טו
לא: מטבריה עתידין ליגאל אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נב
לב ע"א אני ה' אלקיכם זו מלכותמאור ושמש (תשנב) עמ' תרלח, תרמא
לב ע"א אני ה' כו', ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסא, רכב
לב ע"א בראשית נמי מאמר הוא וזה נקרא מאמר סתום אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' נג
לב ע"א הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו' א"ר או ר"ל כנגד עשרה הילולים וכו' רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות ר' יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלג ס"ב
לב ע"א כראשית נמי מאמר הוא אמרי מרדכי עמ' קיב
לב ע"א מלכויות של פורענותנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תמד
לב ע"א מלכיות זכרונות ושופרותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצא
לב ע"א מלכיות נלמד מסמיכות אני ה' ל-ובחדש השביעימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצג
לב ע"א סדר ברכות, אומר אבות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצז
לב ע"ב זריזין מקדימין למצוות באר בשדה עמ' שיח
לב ע"ב זריזין מקרימין בתורתו יהגה ח"ב עמ' תמז
לב ע"ב כל כהאי ריתחאבית יעקב (תשסא) עמ' כה
לב ע"ב ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנב
לב ע"ב ספרי מתים פתוחים בתורתו יהגה ח"ב עמ' 78
לב ע"ב שופר של ר"ה אין מפקחין עליו את הגל וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לח ע"ג
לב. אומר אבות וגבורות וקדושת ה' וכולל מלכויות עם קדושת היוםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 548
לב. אין פוחתין מעשרה מלהיותמועדי ה' ר"ה עמ' כד
לב. אני ה' אלהיכם זהו מלכיותמאור ושמש (תשסט) עמ' רמד, תתמה, תתמו, תתנ
לב. אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל אומרים שירהדבר המלוכה סי' ערא-ערד, קלז
לב. במוספי דשבתא מה היו אומרים אמר רב עגן בר רבא אמר רב הזי"ו ל"ךתורה ודעת תשסח עמ' רפו
לב. בראשית - מאמר ה' כדכתיב בדבר ה' שמים נעשותורה ודעת תשסח עמ' א
לב. בראשית נמי מאמר הוא אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קצז
לב. בראשית נמי מאמר הוא בנאות דשא (לייפר) עמ' כג
לב. בראשית נמי מאמר הוא בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רג, רמו, ח"ג עמ' קלא
לב. בראשית נמי מאמר הוא בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פח, תיז, תמא, ח"ב עמ' עג, עד
לב. בראשית נמי מאמר הואייטב פנים ח"א דף מ, רכג
לב. בראשית נמי מאמר היאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קד אות ט
לב. הני עשרה מלכיות כנגד מיתורה ודעת תשע-תשעא עמ' א
לב. י' מאמרות שבהם נבראבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ל
לב. מנין שאומרים מלכיות זכרונות שופרות וכו'ייטב פנים ח"א דף ח
לב. מנין שאומרים מלכיותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכד
לב: אדכורי ריתחא בריש שתא לא מדכרינןתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכב
לב: אין אומתן הלל בר"ה ויו"במועדי ה' ר"ה עמ' כה
לב: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחיך לפניו וישראל אומרים שירה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תלד
לב: אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רעו
לב: ואין מפקחיןמועדי ה' ר"ה עמ' פג
לב: והשני מתקיעמועדי ה' ר"ה עמ' קכא
לב: פקדונות הרי הן כזכרונות וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריח
לב: שופר של ר"ה אין מעבי' עליו את התחו' ואין מפק' עליו את הגלייטב פנים ח"א דף קיח
לב: שמע ישראל וגו', מלכותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ב (ז) {אם ה"ה כשאמר ברוך אתה ד' אלקינו, ולא הזכיר מלכות}
לב: שרה כיון דרבים אתו מינה כרבים דמידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ג אות ה
לב: תוס' ד"ה בשעתמועדי ה' ר"ה עמ' קיא
לג ע"ב יבבת אם סיסראפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' צא
לג ע"ב סדר תקיעות שלש של שלש שלשמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לה ע"ג
לג תוס' ד"ה האאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכה
לג. אין מעכבין לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביו"טייטב פנים ח"א דף קכח
לג. הא נשים מעכביןמועדי ה' ר"ה עמ' קכט
לג. רש"י ד"ה הא [נשים מעכבין] דפטורוח לגמרי דמצוח עשה שהזמן גרמא הואייטב פנים ח"א דף קכח
לג. תוס' ד"ה תניאמועדי ה' ר"ה עמ' קכט
לג: יום תרועה יהיה וכו', מר סבר גנוחי גנח, ומר סבר ילולי ילי-לייטב פנים ח"א דף לד
לג: ילפינן יבבא מדרכתיב ותייבב אם סיסרא בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רמט
לג: מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה וביוהכ"פ וכו' בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רלו
לג: רש"י ד"ה מ"ד שברים וכו' כאדם הגונח מלבו וכו' וילולי יליל וכו' בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לג, ריז, ח"ב עמ' רנו
לג: רש'"י ד"ה מתעסקמועדי ה' ר"ה עמ' צה
לג: תוס' ד"ה שיעורמועדי ה' ר"ה עמ' קט, קטז, רפב
לג: תרועה יבבא - כמ"ש בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמג
לד מספקא לן תרועה אי גנוחי אי ילולימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לט ע"א
לד ע"א כל תקיעות של ר"ה ויוה"כ שוים מנ"ש דשביעי שביעי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לז ע"ג
לד ע"ב ואין הולכין למקום שמברכיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנא
לד ע"ב רש"י, בי' הגמ' כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלב
לד ע"ב שמע ט' תקיעות בט' שעות ביום יצאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכא
לד ע"ב שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין, הולכין למקום שמברכין אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות ד
לד. אתקין ר' אבהו בקסרי תקיעה וג' שברים ותרועה ותקיעה וכו' בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רמז
לד. אתקין ר' אבהומועדי ה' ר"ה עמ' צח
לד. אתקין ר"א בקסרי תקיעה ג' שר"ת כו' מספקא ליה אי גנוחי וכו'ייטב פנים ח"א דף כו, ל, נט, סז, סט, קסז
לד. אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה מה נפשך אי ילולי יליל לעביד תקיעה תרועה ותקיעה ואי גנוחי גנח לעביד תקיעה שלשה שברים ותקיעה מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל וכו' בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יט, קמא, תמב
לד. ומנין לשלש של שלש שלשתורה ודעת תשסח עמ' סט
לד. טעמא דלא הוי ליה שופרמועדי ה' ר"ה עמ' קטו
לד. סתמא דמילתא כי מתרע באיניש מילתא ברישא גנח והדר יליל בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תמז
לד: אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסה (שיב)
לד: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתמא
לד: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםתורה ודעת תשסח עמ' רעז
לד: ברכות של ראש השנה מעכבות זה את זהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכד
לד: ומצוה בתוקעיןמועדי ה' ר"ה עמ' קטז
לד: כי נחירנא לך תקע לימועדי ה' ר"ה עמ' קיד
לד: רש'"י ר"ה אלא בחבר עירמועדי ה' ר"ה עמ' קטז
לה ע"א דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי בתורתו יהגה ח"ב עמ' פו, תיד
לה ע"א שאני רב יהודה, כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי וכו'בצור ירום ח"ח עמ' לב
לה. פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רמג
לה. רש"י ד"ה אלא משום דאוושימועדי ה' ר"ה עמ' קיא
יח ע"א יום שהתבטל הזכרת השם בשטרות נקבע ליו"טדורות ראשונים תקופת המקרא עמ' 267
יח ע"א לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 109
יח ע"א על ששה חדשים השלוחין יוצאין וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 62, כרך ג עמ' 91
יח ע"א רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חי ארבעין שנין וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 306, 435, 437, 475
יח ע"א תנו רבנן משפחה אחת היתה בירושלים וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 437
יח ע"ב מעשה שגזרו תענית בחנוכה בלוד וירד ר"א ורחץ וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 356
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רנו
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אימתי אלו עשרה ימים שבין ד"ה ליוה"כדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לד, מה, סג, ע, ק
יח. לכן נשבעתי לבית עלי וכו' בזבח ומנחה אינו מתכפר אכל מתכפר בתורה וכו' בתורה ובגמ"חדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יז, מג
יח. מניין לגזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתם נקרע שנא, כה, א' בכל קראנו אליודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לה, צז
יח. רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שיתין שניןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמב
יט ע"א מתיב רב טובי בר מתנה בעשרים ותמניא וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 809, 810, 812, 816, כרך ה עמ' 14
יט ע"ב העיד ר' סימאי משום חגי זכריה ומלאכי על שני אדרים וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 138
יט ע"ב העיד ריב"ל משום קהלא קדישא וכו' שלחו ליה למר עוקבא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 251
יט. דברי סופרים צריכים חיזוקהאיר ממזרח - אבות עמ' קג
כ ע"א איני והא שלח ר' יהודה נשיאה וכו' שכל ימיו של ר' יוחנן וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 346, 352
כא ע"א אמר להו ר" נ להנהו נחותי ימא אתון דלא ידעיתו וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 209
כא ע"א אתון נחותי ימא דמגלו להו עלמאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצט
כא ע"א מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רסב ד"ה אחדשה"ט
כא ע"ב ביקש שלמה לדון בלא עדים ובלא התראההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיד, תא
כא ע"ב ביקש שלמה לדון דין שלא בעדים והתראההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכח
כא ע"ב על שני חדשים מחללין את השבת וכו' ת"ר בראשונה היו מחללין וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 125
כא: יצתה בת קולהאיר ממזרח - אבות עמ' יד
כב ע"א בראשונה היו מקבלין עדות החודש וכו' משקלקלו הבייתוסים וכו'דורות ראשונים כרך ב עמ' 420
כב ע"א מעשה שעבדו יותר מארבעים שנה וכו' תניא אמר ר' יהודה חס ושלום וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 46
כב ע"א עץ ארז ועץ שמן וכורך במשיחההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמט
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 62, 107, ספר זכרון עמ' 133
כב ע"ב ומאין היו משיאין וכו' עד שהוא רואה כל הגולה וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 138, כרך ד עמ' 692
כב. מעלה אדומיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רלג
כג ע"א י' מיני ארזיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמח
כג ע"א קתרוס אמר רב אדרא דבי שילא אמרי מבליגא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 224
כג ע"ב בראשונה לא היו זזין משם וכו' התקין ר"ג הזקןדורות ראשונים ספר זכרון עמ' 139
כג ע"ב חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק היתה וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 62, ספר זכרון עמ' 136
כג ע"ב מאי גולה אמר רב יוסף זו פומבדיתאדורות ראשונים כרך א עמ' 138, כרך ד עמ' 692
כג. תורה חסה על ממונם של ישראלהאיר ממזרח משלי עמ' שה
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קעו
כד ע"א דמות צורות לבנות היו לו לר"ג וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 304, 306, כרך ד עמ' 447
כד ע"א לא יעשה אדם בית תבנית היכלבתורתו יהגה (תשעב) עמ' תס
כד ע"א ראש בי"ד אומר מקודשדורות ראשונים כרך ג עמ' 306
כד ע"ב העשירו עשאום של זהבהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמו
כד ע"ב מעשה שבאו שנים וכו' וקבלן ר"ג אמר ר' דוסא בן הורכינס וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 341, כרך ד עמ' 462
כד. אשר תקראו אותם קרי ביה אתםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תצב
כד. תוס' ד"ה גירי אין קשת אלא ביוםהאיר ממזרח - אבות עמ' רה
כד: בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ורש"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קטז
כה ע"א א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה וכו' ושלח לי סימנא ורש"י ד"ה זיל לעין וכו' ותוס' ד"ה זיל לעין וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 66, 67 הערה לד
כה ע"א אמר להם ר"ג לחכמים כן מקובלני מבית אבי אבא וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 59, 328, כרך ה עמ' 70 הערה לו, כרך ב עמ' 709
כה ע"א פעם אחת נתקשרו השמים בעבים וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 59
כה. וקיבלן רבן גמליאלהאיר ממזרח משלי עמ' קכב
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוהאיר ממזרח - רות עמ' קמז
כו ע"א א"ו עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 625
כו ע"א אמר רבי כשהלכתי לכרכי הים וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 815
כו. אין קטיגור נעשה סניגורהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנד
כו. שופר בקרן של אילדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' עד
כו: גזלן אמר לןהאיר ממזרח - אבות עמ' ריז
כו: לא ידעי רבנן מא השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך וכו' שקול יהבך ושדי אגמלאידרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נח
כו: סלסלה ותרוממךהאיר ממזרח משלי עמ' נה
כו: קבען פלניאהאיר ממזרח משלי עמ' שמב
כז ע"א זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' שיז ד"ה ובזה יש
כז ע"א תוד"ה גירי אין קשת אלא ביוםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תז
כז. אין קטיגור נעשה סניגורהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קכד
כז. זכור ושמור בדיבור אחדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נו
כז: היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רכה
כח ע"א המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רסג ד"ה אחדשהד"ג
כח ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנובתורתו יהגה (תשעב) עמ' צט, קב
כח ע"א שופר של עולהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שפח ד"ה (א) הרמב"ם
כח ע"א שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 227
כח. התוקע לשיר יצאהאיר ממזרח - אבות עמ' קלט
כח: יפתח בדורוהאיר ממזרח - אבות עמ' עה
כח: נתכוין שומע ולא נתכוין משמיע וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רכז
כט ע"א והיה כאשד ירים משה ידו וגבר ישראל וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' לה ד"ה ובזה יש
כט ע"א שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' לד
כט ע"ב דאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 547
כט ע"ב יו"ט של רה"ש שחל להיות בשבת וכו' התקין ויב"ז וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 119, 121, 126
כט ע"ב יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהדברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' יח ד"ה (א) במסכת, עמ' ל ד"ה במג"א, עמ' לו ד"ה ובזה אמרתי, עמ' מ ד"ה ובזה אמרתי
כט ע"ב כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה, וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות בחולדברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' טז ד"ה בגמרא
כט ע"ב פעם אחת חל רה"ש להיות בשבת וכו' א"ל ריב"ז וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 89, כרך ג עמ' 45, 70, 190
כט ע"ב שמא יעבירנודברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שצא ד"ה (א) בגמרא, עמ' שצד ד"ה (א) במשנה
כט. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכי ידיו וכו' אלא כ"ז שמסתכלים כלפי מעלה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נו
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תק
כט: יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צו
כט: מהנ"מ וכו' אמר רבא אי דאורייתא הוא במקדש היכי תקעינן ועוד הא לאו מלאכה היא דאיצטריך קרא למעוטידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צח, קסא
כט: תוס' ד"ה האדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קסא
ל ע"ב בראשונה היו מקבלין עדות החדש וכו' התקין ריב"ז וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 125
ל ע"ב מאי קלקול קלקלו הלוים וכו' א"ל ר' זירא לאהבה בריה וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 483
ל. דאבני בחמיסר וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכד
לא ע"א אמר ר' יוחנן עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן וכו' מלשכת הגזית וכו' ומיבנה לאושא וכו' ומצפורי וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 63, כרך ג עמ' 64, 351, כרך ד עמ' 433, 744, כרך ה עמ' 70, 74
לא ע"ב אמר ר' יהושע בן קרחה ועוד זאת התקין ריב"ז וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 67, 126
לא ע"ב ההיא איתתא דאזמניה לדינא קמיה דאמימר בנהרדעא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 416 הערה צ, עמ' 516
לא ע"ב ואידך גר שנתגייר וכו' אמר רשב"א כבר נמנה עלה ריב"ז ובטלה וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 70, 127
לא ע"ב ואידך פלוגתא דרב פפא ורנב"י ר'פ אמר כרם רבעי וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 69
לא ע"ב טבריה עמוקה מכולןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמט
לא ע"ב שנותיו של ריב"ז ק"כ וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיח
לא. בשלישי אלהים ניצב בעדת אלהאיר ממזרח - אבות עמ' קכו
לא. הזי"ו ל"ךדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יד
לא. משם עתידין ליגאלהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנד
לא. עשר מסעות נסעה שכינה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שטו
לא. עשר מסעות נסעה שכינה מכפורת לכרוב וכו' וממדבר עלתה וישבה במקומה דכתיב אלך אשובהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מה, נ, סב, קה, שטז
לא. ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מה, סב
לא: ריב"ז ארבעים שנה לימדהאיר ממזרח - אבות עמ' צה
לב ע"א וכשקדשו ב"ד את השנה באושא וכו' אמר ושב"ג כך היו נוהגין בבבל וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 446, 449, כרך ה עמ' 8
לב ע"א סדר ברכות אומר אבות וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 448
לב ע"ב העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה השני וכו' א"ר יוחנן בשעת גזירת המלכות וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 345
לב ע"ב ריתחא בריש שתא לא מדכרינןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שי
לב ע"ב שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רנג ד"ה אחדשה"ט
לב. כל מקום שנאמר זכרונות יהא מלכות עמהםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רב
לב. תורה כתובים ונביא ותוס'האיר ממזרח - יהושע עמ' לז
לב: מלך יושב על כסא דיןהאיר ממזרח משלי עמ' רצה
לב: שופר של ר"ה אין מפקחין עליו את הגל וכו' משום דיו"ט הו"ל עשה ולא תעשהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צח, קס, קסא, ריט
לג ע"ב ילולי ילילפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קסה
לג ע"ב כשם ששליח ציבור חייב וכו' ר"ג אומר וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 168
לג ע"ב תנו רבנן מניין שבשופר וכו' ולהלן והאי תנא מייתי לה בג"ש וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 159
לג. תוס' ד"ה תניאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפג
לג: מנין שבשופר ת"ל והעברת שופר תרועה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' עה
לד ע"א שלש תרועות ושש תקיעות נאמרו בר"ה שתים מדברי סופרים וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 174
לד ע"ב אמרו לו לר"ג לדבריך למה הציבור מתפללין וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 168
לד: אמר לשמעיההאיר ממזרח משלי עמ' קנט
יח ע"א אבל מתכפרין בתורה וגמלות חסדיםחכמת התורה ראה עמ' קצח
יח ע"א אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליו"כחכמת התורה שופטים עמ' ו
יח ע"א אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' יח
יח ע"א ר' יצחק אמר יפה צעקההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"לד פסוק י
יח ע"ב רש"י ד"ה דמפרסםזאת ליעקב במדבר עמ' נח
יח. אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרכא
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהמקור ברוך (הגר) עמ' קה, קיג, קסג, קצא
יח. בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניוולאשר אמר - תהלים עמ' שצד
יח. דרשו ה' בהמצאו, אלו עשרת ימי תשובהולאשר אמר - תהלים עמ' שע
יח. ויהי כעשרת הימים וכו' זה עשרה ימים בין ר"ה ליו"כלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רלח
יח. מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שכג
יח: דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים בין ר"ה ליוהכ"פלקוטי אהבת ישראל עמ' רמ
יח: מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוולאשר אמר - תהלים עמ' תרנב
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוכתבי מא"ה עמ' לב, קיד
כ. אמר הקב"ה למשה כזה ראה וקדשלקוטי אהבת ישראל עמ' רצט
כ: אין מקדשין הלבנה אם נראית הישנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קי
כא ע"ב וכולן ניתנו למשה חסר אחדהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יב פסוק ז
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו וכו'חזון ברוך עמ' קסב
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' קפט
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולםזאת ליעקב במדבר עמ' קפג
כא ע"ב שער החמישים שלא נמסר למשה רבינוחכמת התורה ואתחנן עמ' קצח
כא: כולם ניתנו למשה חסר אחתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' יד
כב ע"א התינוקות, ר"ן ג ע"א בנדפס במשנהחכמת התורה עקב עמ' יא
כב. החודש הזה לכם, עדות זו וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תיא
כב: מילתא דעבידא ליגלוייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכד
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהכתבי מא"ה עמ' קצג
כג: מעולם לא ראתה חמה פנימתה של לבנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שפג
כד ע"א שנים אתה מקדש ואי אתה מקדש חדשיםזאת ליעקב ויקרא עמ' קפט
כד. כיביתא דעיבא בעלמא חזוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תסה
כה ע"ב אין לך אלא שופט שבימיךחכמת התורה שופטים עמ' קסב
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורוחכמת התורה דברים עמ' תלג
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורוחכמת התורה שופטים עמ' רנה
כה. אתם, אפילו שונגיןולאשר אמר - תהלים עמ' רכט
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםולאשר אמר - תהלים עמ' שמז
כה: ב"ד לקידוש החודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפב
כו ע"א רש"י ד"ה מקצתןהעמק דבר דברים פ"יז פסוק ו
כו ע"ב רמב"ן במלחמותמטה אהרן (קרייזר) עמ' קמא
כו. אין קטיגור נעשה סניגורולאשר אמר - תהלים עמ' תתעג
כו. אין קטיגור נעשה סניגורולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שפז
כו. שאין קטיגור נעשה סניגורכתבי מא"ה עמ' ז
כז זכור ושמור נאמרו בדבור אחדמדרש שמעוני עמ' קנא
כז ע"א אבל בגבולין מקום שיש שופרהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"י פסוק ט
כז ע"א במקום שאין חצוצרות תוקעין בשופרהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יד פסוק טו
כז ע"א בתשרי נברא העולם וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' רג
כז ע"א הריעו לפני המלך ה'העמק דבר שמות פ"טו פסוק יז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן מצלינןחזון ברוך עמ' קכ
כז. בחצוצרות וקול שופרולאשר אמר - תהלים עמ' תרצ
כז. התורה חסהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנב
כז. זכור ושמור בדיבור אחדולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצח, תקל, תרמח
כז. תוס' ד"ה כמאןלקוטי אהבת ישראל עמ' א
כז: צפהו זהבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכז
כז: תוד"ה שופרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכז
כח ע"א אבל הכא זכרון תרועההעמק דבר ויקרא פ"כג פסוק כד
כח ע"א רש"י ד"ה לא ליהנותחכמת התורה ראה עמ' רצג, תטז
כח ע"ב הישן בסוכה בשמיני ילקההעמק דבר דברים פ"ד פסוק ב
כח. המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעת מצוה והמודר הנאה מן הטעין מותר לטבול בו טבילה של מצוהמקור ברוך (הגר) עמ' ריח
כח. מדות לאו ליהנות נתנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלח
כח. מצוה לאו ליהנות ניתנוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קצז
כח. מצות לאו ליהנות ניתנוולאשר אמר - תהלים עמ' תתצה
כח: אי מצות צריכות כונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכ
כח: הדר תקעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיח
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהזאת ליעקב במדבר עמ' ריד
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יז פסוק י
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שמסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים לבם וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' צז, קא, קמ, שח, תעא
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תעו, תקז
כט. כ"ז שמסתכלין כלפי מעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרח
כט: היינו טעמא דשופר היינו טעמא דמגילהלקוטי אהבת ישראל עמ' רנ, שנא
כט: כאן ביו"ט שחל בשבת כאן ביו"ט שחל בחולמדרש שמעוני עמ' רנו
כט: כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה, וכתוב אחד אומר יום תרועה, כאן ביו"ט שחל להיות בשבת וכו'כתבי מא"ה עמ' עג, קסה
כט: משחרב בהמ"ק התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בי"דמקור ברוך (הגר) עמ' קפג
כט: ר"ה שחל בשבת אין תוקעים בשופר שמא יעבירנו וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רנז, רנח
כט: תקיעת שופר חכמה היא ואינה מלאכהמקור ברוך (הגר) עמ' קעא
ל ע"א ובר"ה לא היו תוקעים אלא בב"דהעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק כט
ל ע"א רש"י ד"ה לאזאת ליעקב ויקרא עמ' רלט
לא ע"ב שחילק מעשיו ומלך עליהםזאת ליעקב בראשית עמ' שיד
לא. שית אלפי שני הוי עלמאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכב
לא. שית אלפין שנין הוו עלפנא וחד חרובולאשר אמר - תהלים עמ' שלו
לא: לשון של זהוריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצא
לב ע"ב השני מתקיעהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
לב ע"ב ויו"ט עשה ול"תהעמק דבר ויקרא פ"כג פסוק כד
לב ע"ב שמע ישראל יש בו מלכותהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"ו פסוק ד
לב. אין מזכירין מלכויות זכרונות ושופרות של פורענותלקוטי אהבת ישראל עמ' שכב, שנא
לב. בראשית נמי מאמר הוינהרי אש מכתבים כד
לב. הבו לה' בני אלים, מכאן שאומרים אבותולאשר אמר - תהלים עמ' שכח
לב: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירהמקור ברוך (הגר) עמ' קפז
לג. רש"י ד"ה ואיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תפט
לג: גנוחי גנח וילולי יללמקור ברוך (הגר) עמ' קפה
לג: גנוחי גנח ילולי ילילולאשר אמר - תהלים עמ' שפג, תרנח, תרפט
יח למי נושא עוון למי שעובר על פשעאהבת אמת דף ה ע"ג-ע"ד
יח ע"א אביי ורבה מדבית עלי קאתוניצוצי אהרן עמ' רלא
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםפני מנחם שבת תשובה עמ' ריא, רכב
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהפני מנחם שמות עמ' ט
יח ע"א בין לאחר גזר דיןפני מנחם חנוכה עמ' שח, שיא, ראה עמ' עט
יח ע"א דברנהו לכולי עלמא ומייחד לבייהו כהדדיפני מנחם שבועות עמ' מב, ר"ה עמ' קעט
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שסב ע"א
יח ע"א מאי כבני מרוןפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיט
יח ע"ב בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטריאפני מנחם חנוכה עמ' רצא, רצט
יח ע"ב ד' דברים היה ר' עקיבא דורש ואני אין דורש כמותו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף צב ע"ב
יח ע"ב צום השביעי זה ג' תשרי וכו' ללמדך ששקולה מיתת צדיקים וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שלח ע"ג
יח ע"ב קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה בזמן שיש וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף של ע"ב
יח ע"ב קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה בזמן שיש שלום וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף פה ע"ב
יח ע"ב רש"י ד"ה בתלתא בתשרי - ובקושי יכלו לבטל שכבר נהגו העםפני מנחם חנוכה עמ' רצא, רצט
יח ע"ב שפת אמת ד"ה צום השביעי זה ג' בתשרי - ולכן כשנבנה הבית ונתחדש אור השכינה בעולם אין להתענות עוד על מניעת אור במיתת הצדיקפני מנחם חנוכה עמ' רצא, רצט
יח צום השביעי זה ג' בתשרי כו'בנין שלמה (בן אברהם) פרשה וילך
יח. אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה וכו' אבל מתכפר הוא בתפלהזרע שמשון (תקלח) ויקרא
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםנפש יוסף (תשפא) עמ' לח
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשנות חיים (חזן) דף נב ע"א
יח. בר"ה עוברין לפניו כבני מרון וכו' מאי וכו' כבני אמרנא במעלות בית חורון וכו' כחיילות של בית דודזרע שמשון (תקלח) אמור
יח. הני עשרה ימים מאי עבדתייהויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעז ע"ג
יח. וגזר דין דיחיד נמי תנאי היאשנות חיים (חזן) דף קח ע"א
יח. יפה צעקה לאדם בין קודם גז"דפרשת דרכים (תשנב) עמ' קמא
יח. מנין לגזר דין של צבור וכו'פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמ
יח: קשה סילוקן של צדיקיםישמח משה (נאס) דף ט ע"א
יח: קשה סלוקן של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר ג דף פב ע"ב
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינונפש יוסף (תשפא) עמ' תרלב, תרלו
יט ע"א אמרה להם בואו והפגינו בלילהפני מנחם וירא עמ' ק
יט ע"א ותיפוק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה בן אחיקםפני מנחם חנוכה עמ' רצא
יט ע"א רש"י ד"ה ותיפוק ליה - בלאו הכי הוי יום טוב דהיינו צום גדליהפני מנחם חנוכה עמ' רצא
יט. אמרה להם בואו והפגינו כלילהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 101
יט. כל המועדים יהיו בטלים חוץנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 215
יט: אם כל המועדים יהיו בטליםנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 184
יט: גזרו שלא יעסקו בתורהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 215
כ: עשרים וארבע מכסי סיהראנחל עדה עמ' תסא
כא ע"א לדידהו דמגלו להו עלמאפני מנחם האזינו עמ' רכד, רלא
כא ע"א לוי איקלע לבבלהדרום כרך ד עמ' 20
כא ע"א שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןפני מנחם בראשית עמ' כז, חיי שרה עמ' קיז
כא ע"א תוס' ד"ה לוי - בין בזמנן בין שלא ממנןפני מנחם פסח עמ' מז, נב
כא: אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים רב ושמואל ח"א נ' שערי בינה נבראו בעולםאהל יעקב (שפירא) דף סז ע"ג-ע"ד
כא: בין שנראה בעליל וכו' מחללין עליו את השבתנחל עדה עמ' תסא
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו' בקש קהלת לידע מתן שכרן של מצות יצתה ב"ק ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתזרע שמשון (תקלח) קהלת
כב ע"א אב ובנו שראו את החודשאבני יעקב עמ' כד
כב ע"א החדש הזה לכם עדות זו תהא מסורה לכםדרשות אל עמי ח"ג דרוש כא
כב ע"א עדות זו תהא כשרה בכםפני מנחם החודש עמ' רנ, רנה
כב ע"ב אזניו דומין לגדי קרניו דומות לצבי וזנבו מונחת לו בין ירכותיופני מנחם אמור עמ' קנו
כב ע"ב בקש קהלת להיות כמשה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קנא ע"ד, מה ע"ג-נט ע"ב
כג ע"א הלומד תורה ואינו מלמדה לאחרים דומה להדס במדבר שית אלפי שנה הוי עלמאניצוצי אהרן עמ' עט, קיב
כג ע"א תחת הנחשת וכו' תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצא ע"ב
כג ע"ב אסתתומי אסתתום להו דרכיפני מנחם שלח עמ' פט, פינחס עמ' קסד
כד ע"א דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאלפני מנחם חנוכה עמ' רעח
כד. קורין מקודש, מקודשנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 48
כה גוזרני עליך שתבוא וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף א ע"א
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןפני מנחם חנוכה עמ' רפ, נישואין ושבע ברכות עמ' קסא
כה ע"א בדן זה שמשוןפני מנחם ויחי עמ' שפט, שצג, כי תצא עמ' קכא
כה ע"א רואה אני את דבריךפני מנחם תולדות עמ' קנב
כה. אתם אפילו מזידין, מוטעיןנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 239
כה. ביוה"כ שחל להיות בחשבונךנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 150
כה. בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלונאות דשא (שניאור) שמות עמ' 51
כה. בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדים אלא אלועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 17
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםתהלה לדוד (מוספיה) דף קסט ע"א
כה. וע' איש מזקני ישראל למה לא נתפרשו שמותם של זקנים וכו' שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולם לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדן כאהרן יפתח כשמואל וכו'זרע שמשון (תקלח) קרח
כה. מהרש"א - ר' יהושע אב"ד, רבן גמליאל נשיאנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 150
כה: דיני ממונות בשלשה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף ס ע"א
כה: שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חומרי עולםנחל עדה עמ' קנא
כו אין קטיגור נעשה סניגורדברים אחדים (תקמח) דף מה ע"א
כו ע"א אם שור למה פר ואם פר למה שורפני מנחם נצבים עמ' קסא
כו ע"א כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיפני מנחם ראה עמ' עט, פ, צו
כו ע"א כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןפני מנחם מקץ עמ' שלה, שנד, ראה עמ' צו
כו ע"א שאין קטיגור נעשה סניגורפני מנחם כי תשא עמ' רה, ראה עמ' צו
כו ע"א תוס' ד"ה כיון דלזכרון קאתי - דהשבטים זכרון הםפני מנחם ראה עמ' צו
כו ע"ב אין קטיגור נעשה סניגורעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 230
כו ע"ב כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליפני מנחם נצבים עמ' קסז, קעח
כו ע"ב מצוה של ר"ה וכו' בכפופיןהדרום כרך י עמ' 71
כו ע"ב שופר של ראש השנה של יעל פשוטפני מנחם נצבים עמ' קסז
כו. אין קטיגור נעשה סניגורפרשת דרכים (תשנב) עמ' קנג
כו. כל השופרות כשרות חוץ משל פרהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קלה
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 230
כו. כל השופרות כשרין חוץ משל פרה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ט ע"א
כו: כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסד
כו: לא ידעי רבנן מאי סירוגיןאבן תושיה עמ' 54
כז ע"א זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמט
כז ע"א כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך כמאן כר"א דאמר בתשרי נברא העולםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנה ע"ג
כז ע"א כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיךפני מנחם ראה עמ' צה, כי תצא עמ' קכג, נצבים עמ' קסח, קעז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן מצלינן זה היום תחילת מעשיך - דבתשרי עלה במחשבה לבראותפני מנחם בראשית עמ' יג, ראה עמ' עט
כז ע"ב אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצאפני מנחם נצבים עמ' קסז, ר"ה עמ' קצב
כז ע"ב הפכו ותקע בו לא יצא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ה ע"ד
כז. זכור ושמור בדבור אחד נאמרוחן טוב (הלוי, שסה) דף קכז ע"ג
כז. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונפש יוסף (תשפא) עמ' ער
כח ע"א כפאו ואכל מצה יצאפני מנחם מקץ עמ' שלב, שנג
כח ע"א מצות לאו ליהנות ניתנופני מנחם בר מצוה עמ' נד
כח ע"א רש"י ד"ה לאו ליהנות ניתנו - אלא לעול על צואריהם ניתנופני מנחם עליה לתורה עמ' עב, נישואין ושבע ברכות עמ' קיג
כח ע"א שופר של עולהאות היא לעולם ח"א דף לט ע"א
כח ע"ב סבור חמור בעלמא הואפני מנחם ראה עמ' צג
כח ר' חייא חזיא לסיהרא ישנה דהוי קאי בצפראאבני יעקב עמ' פ
כח ראוהו ב"דאות היא לעולם ח"ב דף כד ע"ג
כח תוס' ד"ה בשופראות היא לעולם ח"ב דף כד ע"ג
כח. בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע לא יצאנחל עדה עמ' תכא
כח. בשופר של עולה לא יתקע וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקנט
כח. וכשהוא שוטה הרי היא כשוטה וכו'עטרת חן ח"א עמ' מה
כח. כפאו ואכל מצה יצא וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקנ
כח. תוס' ד"ה רב יהודהנפש יוסף (תשפא) עמ' תקסא
כט והיה כאשר ירים משה ידו כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף כג ע"ג
כט ע"א איכוון ותקע ליפני מנחם ראה עמ' צג
כט ע"א והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שג ע"ב
כט ע"א והיה כאשר ירים משה ידו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קמט ע"ב
כט ע"א וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמהפני מנחם שמות עמ' כו, וארא עמ' לד, לה, מא, מז, בשלח עמ' פח, צ, תצוה עמ' קסו, זכור עמ' קעג, שביעי של פסח עמ' פח, חוקת עמ' קכט, דברים עמ' יח, ואתחנן עמ' כח, מב, ר"ה עמ' קפח
כט ע"ב גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרביםפני מנחם נצבים עמ' קסה
כט ע"ב יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהפני מנחם נצבים עמ' קע
כט ע"ב כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ז ע"ד, ח ע"ב
כט ע"ב כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכםפני מנחם נצבים עמ' קע
כט ע"ב מנה"מ וכו' מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנט ע"א, שסא ע"ג
כט ע"ב תקיעת שופר וכו' חכמה ואינה מלאכההדרום כרך לו עמ' 5
כט. בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 186
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמהפרשת דרכים (תשנב) עמ' רמז
כט. וכי נחש ממיתנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 201
כט. זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר וכו'עטרת חן ח"א עמ' סג
כט. כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא וכו' ורש"יעטרת חן ח"א עמ' סג, קי
כט: ברכת הלחם של מצה וכו'עטרת חן ח"א עמ' קיג
כט: והיה כאשר ירים משה ידו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף כז ע"ב, קפג ע"ג
כט: וכי ידיו של משה עושות וכו'דברים אחדים (תקמח) דף לח ע"ג
כט: וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' וכי נחש ממית או נחש מחיהאבן תושיה עמ' 29
כט: כתוב אחד אומר יום תרועהאהבת אמת דף א ע"ג
ל ונתקלקלו הלויים ותוס'אות היא לעולם ח"ב דף סז ע"ד
ל ע"א רש"י ד"ה לא צריכא - הני מילי בנין בידי אדם, אבל בנין העתיד לבא בידי שמיםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעב
ל. דורש אין לה מכלל דבעיא דרישהנחל עדה עמ' סח
לא בחמישי היו אומרים הרנינו וכו' ע"ש שברא עופות ודגים וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' 20
לא ע"א במוספי דשבתא מה היו אומריםפני מנחם חוקת עמ' קכח, קלט, האזינו עמ' רכה
לא ע"א בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואה על שם שקנה והקנה ושליט בעולמופני מנחם לך לך עמ' נח, חיי שרה עמ' קכא, קל, חנוכה עמ' רעו, בשלח עמ' פז, נצבים עמ' קע, בר מצוה עמ' נו
לא ע"א מהרש"א ד"ה במוספי דשבת - ובימי חול קבעו שירות של דוד שאין בהן קדושה כל כךפני מנחם בשלח עמ' פז, חוקת עמ' קכח, קלט
לא ע"א עשר מסעות נסעה שכינהפני מנחם דברים עמ' ט
לא ע"א שית אלפי שנה הוי עלמאניצוצי אהרן עמ' מט
לא ע"א שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרובעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 304, 262
לא ע"ב היו קושרין לשון של זהוריתהדרום כרך י עמ' 66
לא ע"ב שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועדפני מנחם שמיני עמ' קא
לא שית אלפין הוי עלמא וחד חריבאהבת אמת דף כא ע"ג-ע"ד
לב אמר ר' אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירהאבני יעקב עמ' כב
לב מ"ט שופר עשה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף נו ע"ב
לב ע"א אין מזכירין מלכות זכרונות ושופרות של פורענות וכו' מלכיות כגון חי אני וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שסא ע"א
לב ע"א בראשית נמי מאמר הואפני מנחם שבועות עמ' מג
לב ע"ב אדכורי ריתחא בריש שתא לא מדכרינןפני מנחם חוקת עמ' קלא
לב ע"ב אמרו מה"ש מפני מה א"א ישראל שירהמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ט דף מג ע"א
לב ע"ב השני מתקיע ובשעת הלל הראשון מקרא את ההללפני מנחם ר"ה עמ' קפא, קפט
לב ע"ב וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניופני מנחם נצבים עמ' קסג
לב ע"ב כיון דאתו רבים מינה כרבים דמיאפני מנחם נצבים עמ' קעה
לב ע"ב מלכות שיש עמו תרועה כגון ה' אלקיו עמו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ח ע"ג
לב ע"ב פקדונות הרי הן מכהנותפני מנחם ויקרא עמ' כב
לב ע"ב שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד מלכותפני מנחם וישלח עמ' רו, ריז, ר"ה עמ' קפב
לב. בראשית נמי מאמר הואנפש יוסף (תשפא) עמ' יג
לב. מלכות שיש עמו תרועהנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 112
לב: אין פוחתין מי' מלכיות וכו' כנגד י' מאמרות שבהם נברא העולם א' ניסן אילימא וכו'זרע שמשון (תקלח) וילך
לב: אמרו מ"ה לפני הקב"ה מפני מה אין אומרין הלל בר"ה וי"היד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעו ע"ב
לב: אמרו מה"ש לפני הקב"ה מ"מ אין אומרים לפניך ישראל שירה בר"ה וביוה"כ א"ל אפשר וכו'זרע שמשון (תקלח) אמור
לג השתא משום סכות וכו' זו ואצ"ל זודברים אחדים (תקמח) דף קעא ע"א
לג ע"ב ומנין שפשוטה לפניה תלמוד לומר והעברת שופר תרועהפני מנחם נצבים עמ' קסו, קעח
לג: תרועה נלמד מיובלנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קלד
לד ע"א איתקן ר' אבהו בקסרי תקיעה שלש שברים תרועה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנ ע"ד, שסז ע"ב
לד ע"א אמר רבי יוחנן שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצאפני מנחם ר"ה עמ' קפט
לד ע"א כי מתרע באיניש מילתא ברישא גנח והדר ילילפני מנחם פינחס עמ' קפ
לד: אמרו לפני מלכויות זכרונות וכו'עטרת חן ח"א עמ' רה
לד: אמרו לפני מלכיותנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 184
פ"א מ"בהדרום כרך י עמ' 70
פ"ב מ"בהדרום כרך ל עמ' 23
?א ע"א תוס' ד"ה בשביל אמר יצחק דף יד ע"א
?פיהמ"ש, ימי הדין מברח ומנוס אליואגרת על הבטחון (תשע) עמ' קכד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US