Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ראש השנה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ראש השנה
ב ע"א01 אחד בניסן ר"ה למלכים מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עה
ב ע"א01 ארבעה ראשי שנים הם וכו' ברכות אבי דף קכו ע"ב
ב ע"א01 ארבעה ראשי שנים הם וכו'נר ישראל חלק ג דף קד
ב ע"א01 באחד בניסן ר"ה למלכי ישראל, באחד בתשרי ר"ה למלכי אוה"ע נר ישראל חלק ב דף כה
ב ע"א01 באחד בניסן ראש השנה לרגליםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 98
ב ע"א01 ניסן ראש השנה למלכיםבני יששכר ח"א דף מו ע"ג, מו ע"ד
ב ע"א01 ר"ה למלכים ולרגלים קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נד
ב ע"א02 באחד באלול ר"ה למעשר בהמה אור אלימלך עמ' יד
ב ע"א04 באחד בתשרי ר"ה לשנים ולשמיטין וליובלות ס' העיקרים (מישור) עמ' שלא, שסג
ב ע"א04 באחד בתשרי ר"ה לשניםדרשות אל עמי דרוש כג
ב ע"א04 באחד בתשרי ראש השנהבני יששכר ח"ב דף תשרי ב ע"ג
ב ע"א04 לשנות העולם מתשרי מנינןבני יששכר ח"א דף מח ע"א
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילן אמרי יוסף דברים דף ז ע"א-ע"ב
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נד
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילןבני יששכר ח"ב דף קכט ע"א
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילנותעולת חודש ח"ג מאמר תקצט
ב ע"א06 כדברי ב"שדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג, לה, לז
ב ע"א06 ר"ה לאילן אוהב ישראל דף קז ע"ב
ב ע"א07 ט"ו בשבט ר"ה לאילנותבני יששכר ח"א דף קנז ע"ד
ב ע"א08 אחד בניסן ר"ה למלכים - למאי הילכתא וכו' אוהב ישראל דף פא ע"ב
ב ע"ב ויום אחד בשנה חשוב שנהדרך חיים (תשלה) עמ' רלו
ג ע"א01 וישמע הכנעני וכו' שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד (תוס' ד"ה וישמע)יערות דבש ח"א עמ' רכז
ג ע"א01 מה שמועה שמע מיתתו של אהרןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 46
ג ע"א01 מה שמועה שמעו שמת אהרן ונסתלקו ענני כבודאלה הדברים (ברודנא) עמ' 37
ג ע"א02 וענני כבוד היו בשבילומשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
ג ע"א02 שמע שמת אהרןאור חדש על ציון דף קט ע"ב
ג ע"א04 ויראו כל העדה כי גוע אהרןתאיר נרי עמ' כה
ג ע"א05 אל תקרי ויראו אלא וייראובני יששכר ח"ב דף מד ע"ב
ג ע"א05 ואמר ר' אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראואלה הדברים (ברודנא) עמ' 42
ג ע"א08 הוא סיחון הוא ערד וכו'מכתב סופר דף סג ע"א
ג ע"א11 מלך ערד... דומה לערוד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנו ע"ב
ג ע"א ואימא בשני בשבת חדא דלא אשכחן שני בשבת דכתיב ועוד מקיש שני בתרא לשני קמאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסח {קושיה על תוס' לקמן יט ע"ב שכתבו "שני למילתיה"}
ג ע"א41 אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן וכו', ותוס' ד"ה שנתאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קי-קיב
ג ע"א41 לא שנו אלא למלכי ישראל אבל מלכי אוה"ע מתשרי מנינן מי מרום ח"ז עמ' (תשעו) יו"ד סי' קעט
ג ע"א רש"י - לשון 'כי' בד' לשונות משמש במקראשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 62ב
ג ע"א תוס' ד"ה אי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעז ע"א
ג ע"ב28 כורש מלך כשר היה והחמיץבני יששכר ח"א דף יט ע"ג, ח"ב דף לז ע"א
ג ע"ב28 כורש מלך כשר היההמאור שבתורה (לסין)
ג ע"ב33 הוא כורש הוא דריושמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכה
ג ע"ב33 תני הוא כורש רוח חיים (חיד"א) עמ' רכו
ג ע"ב35 כאן קודם שהחמיץאור הרעיון עמ' כ
ג ע"ב35 כורש החמיץמאמרי הראיה עמ' 309
ג ע"ב36 כורש החמיץ כו' והתניא כו' הרי זה צדיק גמור כאן בישראל כאן באומות העולםרב טוב דף קנא ע"ג
ד ע"א05 מנלן דאחמיץ, די להוון מצלין לחיי מלכא ובנוהי, ומאן דעביד הכי לאו מעליותא הואבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הר"ז צדיק גמוראודה ה' דף כב ע"ב
ד ע"א08 האומר סלע זה לצדקה ע"מ שיחיה בני וכו'מרפא לשון עמ' כ
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני כו' הרי זה צדיק גמורמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קלג
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי-ה בני וכו' הרי זה צדיק גמורבני יששכר ח"א דף יט ע"ג
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ה"ז צדיק גמור ובתוס', ובערוך לנרדרשות שבט הלוי עמ' קמו
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' מז
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורארצות החיים (פלג'י) דרוש א דף נב ע"א
ד ע"א08 האומר סלע לצדקה בשביל שיחי' בני הזצ"ג מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלב
ד ע"א08 סלע זה שיחיה בני רוח חיים (חיד"א) עמ' יב, קצה
ד ע"א08 סלע זו לצדקה בשביל שאזכהילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א10 ה"ז צדיק גמורילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א24 מה שגל כלבתא - מלכתא וצוה הכהן עמ' יז
ד ע"א32 בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעכום...קדושת לוי דף כח ע"ד, סו ע"ג
ד ע"א39 ורגלים בא' בניסן הוא בט"ו בניסן הוא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קעד
ד ע"א39 רגלים אחד בניסן ט"ו בניסן הוא, רגל שבו ר"ה לרגליםבני יששכר ח"א דף מו ע"ד
ד ע"א40 רגל שבו ר"ה לרגלים אוהב ישראל דף רעד ע"א
ד ע"א45 חיובי כו' צדקות כו' עובר בבל תאחרשערי תשובה שער ג אות עד
ד ע"א רש"י ד"ה כאן, ישראל אינו קורא תגר וכו'בני יששכר ח"ב דף מט ע"ג
ד ע"א רש"י ישראל אינו מתרעם אחר מדותיו של הקב"הבני יששכר ח"א דף יט ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה בשביל, והדתנן כו' על מנת לקבל פרס היינו "באו"ה" וכו', צ"ל "כאו"ה"רב טוב דף קנא ע"ג
ד ע"ב מנין לעצרת שיש לה תשלומין של שבעהמשך חכמה שמות פ' לד פס' כא
ד ע"ב שמיני רגל בפני עצמושפע חיים ח"ב עמ' רסא
ד ע"ב שמיני עצרת רגל בפני עצמוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 24
ד ע"ב תפסת מועט תפסתבינה לעתים (תשנד) דרוש מד עמ' רפב
ד ע"ב רש"י ישראל אינו קורא תגר אפילו וכו' משא"כ גוי קורא תגרבני יששכר ח"ב דף לז ע"א
ה ע"א מצוה למימני יומימכמני עוזיאל עמ' רפט-רצ
ה ע"ב צדקות ומעשרות ובכורמשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ה ע"ב עמך זו לקט דברי שמואל (תשנח) עמ' כח
ה ע"ב מעמך זה לקט שכחה ופאהמשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ה ע"ב לעולם למעוטי חילופי עולה ושלמיםמשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ה ע"ב סד"א קדשים דבני הרצאה נינהו אימא לא לירצומשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ו ע"א05 אלא "בך חטא" - ולא באשתך חטאמשך חכמה בראשית פ' לה פס' ח
ו ע"א05 בעון "בל תאחר" נמי אשתו מתהמשך חכמה בראשית פ' לא פס' יג,פ' מח פס' ז
ו ע"א06 אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ואין לומשך חכמה דברים פ' כד פס' י
ו ע"א10 מוצא שפתיך זו עשה ,"תשמור" - זו לא תעשהמשך חכמה דברים פ' כג פס' כד
ו ע"א12 ועשית אזהרה לב"ד רוח חיים (חיד"א) עמ' ט
ו ע"א12 ועשית זו אזהרה לבית דין שיעשוךמשך חכמה דברים פ' כג פס' כד
ו ע"א12 מוצא שפתיך תשמור - אזהרה לבי"ד שיעשוך וכו'איש צעיר דף ו ע"א
ו ע"א15 בפיך - זו צדקהמשך חכמה דברים פ' כג פס' כד
ו ע"א15 בפיך זו צדקה דברי שמואל (תשנח) עמ' קנה
ו ע"א19 יקריב אותו לרצונו מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אנירב טוב דף צא ע"ג
ו ע"א20 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ס' החיים (תשנג) עמ' קלו
ו ע"א20 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' מז
ו ע"א20 ת"ל "לרצונו" הא כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אנימשך חכמה ויקרא פ' כב פס' כו-לב
ו ע"א25 איזהו נדר... הרי עלי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסא ע"א
ו ע"א32 כיון שעבר עליו רגל א' עובר בעשה וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א
ו ע"א33 ולד שלמים שיקרב שלמים וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א, מהדו"ג ח"ב דף ש
ו ע"ב כיון שעברו עליהם שנה בלא רגלים, רגלים בלא שנה, עובר בבל תאחר משך חכמה דברים פ' טו פס' כ
ו ע"ב עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצו
ו ע"ב בעי ר' זירא אשה מה היא בבל תאחר שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411-410
ו ע"ב אשה מה היא בבל תאחרמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ד
ו ע"ב אשה מהי בבל תאחר רוח חיים (חיד"א) עמ' קסב
ו ע"ב ותיפוק ליה דהא איתא בשמחהמשך חכמה דברים פ' טז פס' ז-ח
ו ע"ב תם שעומד להקרבה מונים לו משעה שנרצה לקרבןמשך חכמה דברים פ' טו פס' יט-כ
ז ע"א באחד בניסן ראש השנה לחדשים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלב
ז ע"א בעינא רוב אסיף וליכא, מידי רוב אסיף כתיב?משך חכמה ויקרא פ' כג פס' לט
ז ע"א שהיו אומרים עד הפורים אמרי יוסף דברים דף סא ע"ג
ז ע"א חדש והבא קרבן מתרומה חדשה אוהב ישראל דף קמז ע"ב
ז ע"א יחיד שהתנדב משלו כשרין, בלבד שמסרם לצבורמשך חכמה שמות פ' לה פס' כט
ז ע"ב מוסרו לצבור יפה יפהס' ג' תמוז תשנד עמ' טו
ז ע"ב ימסרם לציבור יפה יפהמכמני עוזיאל עמ' רנ
ז ע"ב דלא טרח איניש למיגר ביתא לבציר מתלתין יומיןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פו ע"א
ח ע"א07 טעם המחלוקת לענין מעשר בהמה ברכות אבי דף קכו ע"ב
ח ע"א13 שבלים אומרות שירהרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' שמו
ח ע"א45 מונין לשנים ושנות אדם מתשרייערות דבש ח"א עמ' ז
ח ע"א46 בתשרי נברא העולםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 21, 97
ח ע"א47 לדין דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה, מראשית השנה נידון מה יהא בסופה ובתוס' מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, עז, שצה, תל
ח ע"א48 בראש השנה נידון מה יהיה בסופהפנים יפות על תהלים עמ' רלח
ח ע"א48 מראשית שנה נידון מה יהא בסופה קול ששון (גולדברג) אות יט
ח ע"א49 תקעו בחודש שופר זה ראש השנהפנים יפות על תהלים עמ' שא
ח ע"א49 תקעו בחדש שופר גו' איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רמה
ח ע"א50 בכסה - זה ר"ה אוהב ישראל דף קצ ע"א
ח ע"א50 איזה חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, עז
ח ע"א50 איזהו חג שהחדש מתכסה בואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 32
ח ע"א50 איזה חג שהחדש מתכסה בו, הוי אומר זה ר"ה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנז
ח ע"א50 איזה חג שהחודש מתכסה בו הוה אומר וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קע
ח ע"א תוס' ד"ה ד"ה לתקופותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' טז, לג, רעו
ח ע"ב03 כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קדשו בית דין של מטה את החודש כו', ישראל נכנסין תחילה לדין מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שכה, שצה, תלט, תצא
ח ע"ב06 כי חוק לישראל הוא אין לי אלא לישראל לאומות העולם מניןילקוט דברי חכמים בראשית סי' צד
ח ע"ב06 כי חק לישראל - אין לי אלא לישראל לעכו"ם מנייןאבן יהושע עמ' 2
ח ע"ב09 ישראל ואוה"ע - ישראל נכנסים תחלה מי מרום ח"ז עמ' קכט, קלא, קעה, ריח
ח ע"ב09 ישראל ואוה"ע וכו' ישראל נכנסין תחלהקדושת יו"ט ח"א דף פה ע"ד, ח"ב דף כח ע"א
ח ע"ב09 ישראל נכנסים תחילה לדיןשער ראובן עמ' רס
ח ע"ב09 ישראל נכנסים תחלהמכמני עוזיאל עמ' קסד
ח ע"ב09 ישראל נכנסין תחילה לדין מקמי דליפוש חרון אף גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפד ע"ב
ח ע"ב09 מלמד שישראל נכנסין תחילה לדיןיערות דבש ח"ב עמ' קסט
ח ע"ב10 מלך וצבור מלך נכנס תחלה אמרי יוסף דברים דף קה
ח ע"ב10 מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין - דלאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראידרך חיים (תשלה) עמ' תק
ח ע"ב10 מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדיןפנים יפות על תהלים עמ' יא, יג
ח ע"ב10 מלך וציבור מלך נכנס תחלהדרשות שבט הלוי עמ' רצא
ח ע"ב10 מלך וציבור נכנסין לדין מקמי דליפוש חרון אףאבן יהושע עמ' 66
ח ע"ב14 ולשמיטין וליובלותאוצר הכבוד
ח ע"ב28 לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהםמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' מא
ח ע"ב28 מר"ה ועד יוה"כ העבדים אוכלים שותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהםמערכי לב (בר שאול) עמ' 95
ח ע"ב28 מר"ה ועד יוה"כשבת הארץ ט
ח ע"ב28 מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרים וכו' ועטרותיהם בראשיהםדרך חיים (תשלה) עמ' שסח
ח ע"ב28 מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן... אלא אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהן שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 135 ,114-115 ,38
ח ע"ב28 מר"ה עד יוהכ"פ לא היו עבדים דעת שבת עמ' רע
ט ע"א04 ודמוסיפין מחול על קודש מנלן?משך חכמה שמות פ' לה פס' ג
ט ע"א04 מוסיפין מחול על הקודש ס' החיים (תשנג) עמ' קו
ט ע"א04 מוסיפין מן החול על הקודשבני יששכר ח"א דף ז ע"ב
ט ע"א11 יצא קציר העומר שהוא מצוהמשך חכמה שמות פ' לד פס' כא, דברים הדרן
ט ע"א12 מוסיפים מחול על קדש נפק"ל מדתניא ועיניתם את נפשותיכם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמב
ט ע"א26 וכי בתשעה מתעניןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ערה
ט ע"א26 וכי בתשעה מתעניןילקוט הגרשוני ח"א דף פט
ט ע"א27 כל האוכל בתשיעי וכו' דרשות הרא"ש דף טו ע"ב דרוש יג
ט ע"א27 כל האוכל ושותה בתשיעי מעה"כ וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כד ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קמה, קעו
ט ע"א27 כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ח
ט ע"א27 כל הקובע סעודה בערב יום הכפורים, כאלו נצטוה להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהםשערי תשובה שער ד אות ח
ט ע"א תוס' שבת מנין ת"ל תשבתו יו"ט מנין ת"ל שבתכםרב טוב דף קה ע"ב
ט ע"ב יובל אע"פ שלא שמטו אע"פ שלא תקעומשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ב-ג, פס' יא
ט ע"ב כמדייר בי דיירייד אהרן עמ' קנב
ט ע"ב בזמן שנוהג דרור בארץ נוהג הוא בחו"להיהדות הלאומית עמ' 186
ט ע"ב הערלה כל ג' שנים אסורה בשנה הרביעית עד חמישה עשר בשבט אסורהשערי תשובה אגה"ת אות לא
ט ע"ב תוס' ד"ה מרכיבאגודת אזוב (יעבץ) דף לו ע"א אות ז-יא
י ע"א ברש"ש כי קאמרבנין אפרים עמ' כג [הלכה]
י ע"ב29 ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולםאור חדש למטיפים עמ' 87
י ע"ב29 ר"א אומר בתשרי נברא העולם ר"י אומר בניסן כו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' צ
י ע"ב29 ר"א אומר בתשרי נברא העולם...ר"י אומר בניסן נברא העולםקדושת לוי דף סא ע"ב, צב ע"ב
י ע"ב29 ר"א אומר בתשרי נברא עולם אמרי יוסף דברים דף סב ע"ד, סג ע"א
י ע"ב29 ר"א ס"ל בתשרי נברא העולם אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
י ע"ב29 תניא רא"א בתשרי נברא העולם וכו' רי"א בניסן נברא העולםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סח ע"ב
י ע"ב29 תניא רא"א וכו' אמרי יוסף בראשית דף ג ע"א
י ע"ב30 בתשרי או בניסן נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ט
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שיג
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכו, אור תורה סי' יג
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' פה
י ע"ב30 בתשרי נברא העולםבינה לעתים (תשנד) דרוש ג עמ' כג
י ע"ב30 בתשרי נברא העולםמכמני עוזיאל עמ' קס
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' כה
י ע"ב30 חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולםנר ישראל חלק ג דף קד
י ע"ב30 חד אמר בתשרי נברא העולםיד אהרן עמ' ד
י ע"ב30 בר"ה נברא העולם משמיע שלום עמ' קסה
י ע"ב30 בתשרי נולדו אבות רוח חיים (חיד"א) עמ' ריג
י ע"ב30 בתשרי נולדו אבותמכמני עוזיאל עמ' קעח
י ע"ב30 מחלוקת ר' אלעזר ור' יהושע אימתי נברא העולם גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קמה ע"א-ע"ב, רכא ע"ב
י ע"ב30 פלוגתא דר"א ור"י אם בתשרי או ניסן נה"ע דרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
י ע"ב30 פלוגתא ר"א ור' יהושע אי בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולםנר ישראל חלק ב דף כה
י ע"ב30 פלוגתת ר"א ור"י בתשרי נכרא העולם או בניסןבני יששכר ח"א דף קב ע"א, קנז ע"ד, קסז ע"ג, ח"ב דף קו ע"ב
י ע"ב30 פלוגתא דר"א ור"י אימתי נברא העולם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריב ע"א, ריז ע"א
י ע"ב30 פלוגתא דר"י ור"א אימתי נברא העולם אוהב ישראל דף קז ע"ב
י ע"ב30 מתשרי נברא העולםמשך חכמה בראשית פ' א פס' ה
י ע"ב30 עולם נברא בר"היד אהרן עמ' ה
י ע"ב30 ר"ה יום הולדתו של העולםמאורות נריה אלול ותשרי 74
י ע"ב31 הקמת המשכן נדחתה לחודש הרחמים שבו נולד יצחקמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64, 173
י ע"ב31 ר"א סובר שבתשרי מתו האבותבני יששכר ח"ב דף נח ע"ג (הערה)
י ע"ב32 בר"ה נפקדה חנהאור המאיר (שפירא) סי' יד אות ז
י ע"ב32 בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה, בר"ה יצא יוסף מבית האסורין מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' עא, רסא
י ע"ב33 בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםבני יששכר ח"ב דף יא ע"ד (הג"ה), ו ע"ג (הערה)
יא ע"א01 בניסן נגאלו וכו' אמר קרא ליל שמורים וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קכח
יא ע"א01 בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 86
יא ע"א01 בר"ה בטלה עבודה מאבותינובני יששכר ח"א דף ס ע"א, קז ע"ב
יא ע"א01 בראש השנה בטלה ע"ז מאבותינו במצריםמשך חכמה שמות פ' יד פס' כד
יא ע"א01 בתשרי פסקה עבודה מאבותינו במצרייםאמרי השכל עמ' 11
יא ע"א01 לכו"ע בתשרי בטלה עבודה מאבותינו במצריםאור הצבי עמ' 283
יא ע"א01 לכו"ע בתשרי פסקה עבודה מאבותינו במצריםאור הצבי עמ' 14
יא ע"א02 בתשרי או בניסן עתידין להיגאלכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 84
יא ע"א02 בתשרי עתידים להגאל, בניסן עתידים להגאלאמרי השכל עמ' 156
יא ע"א02 בתשרי עתידין להיגאל... בניסן עתידין להיגאלדרשות אל עמי דרוש כז
יא ע"א02 בתשרי עתידין ליגאל ויש אומרים בתשרי וכו' דברי שמואל (תשיג) עמ' צז
יא ע"א02 בתשרי עתידין ליגאל ר"י אומר בניסן עתידין ליגאלקדושת לוי דף לח ע"א, סו ע"א
יא ע"א02 ר' יהושע אומר בניסן נולדו אבות וכו' אחרית לאיש שלום דף ט ע"א
יא ע"א02 ר"א - בתשרי עתידין להגאל, ר"י - בניסן עתידים להגאל מי מרום ח"ו עמ' לג
יא ע"א02 ר"י א' בניסן נברא העולםשפע חיים ח"ב עמ' קצג
יא ע"א02 רא"א בתשרי עתידין להגאל רי"א בניסןשפע חיים ח"ב עמ' פא, צד, קמד, קמח, קנ, קפד
יא ע"א02 רי"א בניסן עתידין להגאל רא"א בתשרישפע חיים ח"א עמ' קיא, קיג
יא ע"א03 בניסן נברא העולם (ובר"ן)ילקוט הגרשוני ח"א דף צ
יא ע"א03 בניסן נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לא-לג
יא ע"א03 בניסן נברא העולםיד אהרן עמ' קנ
יא ע"א03 בניסן נולדו אבות רוח חיים (חיד"א) עמ' א, סד, קנא, ריח
יא ע"א03 בניסן נולדו אבות בניסן מתוס' ג' תמוז תשנד עמ' רי
יא ע"א03 חד אמר בניסן נברא העולם חיים וחסד סי' תסז
יא ע"א03 חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפד
יא ע"א04 בפסח נולד יצחק חיים וחסד סי' תסח
יא ע"א04 בפסח נולד יצחקהמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א06 בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאלדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' עב ע"א, עג ע"א
יא ע"א06 בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריז ע"א, רלה ע"א
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קיג ע"א, ח"ב דף קפב ע"ב
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלאבן שוהם (פינסק) עמ' 53
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 98
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 49
יא ע"א06 בניסן נגאלודבש לפי מע' ל אות יב
יא ע"א06 בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאלבני יששכר ח"א דף מז ע"ד, ח"ב דף עו ע"ב (הג"ה)
יא ע"א07 בניסן עתידין להגאלאבן יהושע עמ' 58
יא ע"א07 בניסן עתידין להיגאל מכתב מאליהו ח"א עמ' 210
יא ע"א07 בניסן עתידין להיגאלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' נח
יא ע"א07 בניסן עתידין ליגאל וי"א בתשרי עתידין ליגאל דברי שמואל (תשנח) עמ' קט, קסג
יא ע"א23 בקומתן וכו' נבראואור חדש על ציון - דורש לציון דף ח ע"ב
יא ע"א23 בקומתן נבראו בצביונן נבראו וכו' תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קנה
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בצביונם נבראותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' נא
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו אמרי יוסף בראשית דף ח ע"ד
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראומי מרום ח"ד עמ' נ
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בקומתן נבראותאיר נרי עמ' ט
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו מי מרום ח"ח עמ' כז
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו מי מרום חי"ב עמ' רו
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו ס' העיקרים (מישור) עמ' ר
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיט
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו לצביונן נבראואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לה
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראומכתבי מרום עמ' נג
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונן נבראו נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לו ע"ג
יא ע"א23 כל מעשי בראשית לדעתן נבראו מי מרום חי"ג עמ' רלט
יא ע"א23 לדעתן נבראומבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
יא ע"א28 ירח האיתנים שבו נולדו האבותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64
יא ע"א32 קול דודי הנה זה באאוצר הכבוד
יא ע"א34 בזכות אבות מקפץ על הגבעותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רמג
יא ע"א38 חודש שנולדו בו זיותני עולםפנים יפות על תהלים עמ' רעח = פנים יפות במדבר פכ"ג פסוק י
יא ע"א39 ירח האיתנים דתקיף במצוותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 84
יא ע"א39 ירח האיתנים דתקיפי במצוות וברש"י שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קפה
יא ע"א39 ירח תשרי הוא איתן במצוותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 123
יא ע"א40 מאן דנפק ביומי ניסן והזי אילני דמלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר מעולמו כלוםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צא ע"ב
יא ע"א44 היום מלאו ימי וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קכט
יא ע"א45 הקב"ה יושב וממלא שנותיהן צדיקים מיום אל יוםבני יששכר ח"א דף קכג ע"ג
יא ע"א45 הקב"ה יושב וסופר שנותיהם של צדיקים ס' העיקרים (מישור) עמ' תקס
יא ע"א45 הקב"ה ממלא שנות צדיקיםמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
יא ע"א45 שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רז
יא ע"א46 את מספר ימיך אמלא מלמד שהקב"ה יושב וממלאאבן יהושע עמ' 43
יא ע"א49 אלא דקאי בחג וכו' אמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ב
יא ע"א52 יולדת לז' יולדת למקוטעיןבני יששכר ח"א דף קכד ע"א
יא ע"א תוס' ד"ה אלא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"ב
יא ע"ב01 עדות ביהוסף - שוחרר בר"ההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תסו (עמ' 549 במהד' תשסא) {רמזים למשיח בן יוסף}
יא ע"ב09 ליל המשומר ובא מששת ימי בראשיתבני יששכר ח"א דף סג ע"ד
יא ע"ב09 ליל שמורים הוא לה'אוצר הכבוד
יא ע"ב09 ליל שמורים הוא לה'גבורות ה' עמ' קמא
יא ע"ב09 ליל שמורים משומר לעתידשפע חיים ח"ו עמ' עט
יא ע"ב ערוך לנר על התוס' ד"ה לילהשפע חיים ח"ב עמ' קכט
יב ע"א ברותחין נדונו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפב, שסח
יב ע"א ברותחין נידונו משמיע שלום עמ' כז
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"א... אף למבול כר"יקדושת לוי דף סט ע"ג, קז ע"ד, קלו ע"ג, פרשת אמור, וליקוטים
יב ע"ב נחלה אין לה הפסקחבש פאר דרוש ב
יב ע"ב מאי משתצמח? משתצמח לזרעיםמשך חכמה שמות פ' כג פס' טו
יב ע"ב שנת השמיטה מאי עבידתיה בחג הסוכות וכו' כל תבואה שהביאה שליש בשביעית וכו' מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קצח
יג ע"א וחג האסיף בצאת השנה, מאי אסיף וכו'אלומת יוסף דף נג ע"א
יג ע"א בארבעים סאה טובל חסר קורטוב אינו טובל קול ששון (גולדברג) אות מז
יג ע"א בעו מיניה חברייא מר"כ, תוס' ד"ה ולא דרכי חושן עמ' רצא [הלכה]
יג ע"א מהיכן הקריבו עומראור חדש על ציון דף כח ע"א
יג ע"א עומר הקריבו ישראל בכניסתן לא"י אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלד ע"ב
יג ע"א ומי מצית אמרת דהאי אסיף קציר הואאהל יהושע (הלר) עמ' 37
יג ע"א וא"ר זירא מילתא הואי בידן ואתא ר' חנינא שדא ביה גירא משך חכמה שמות פ' כג פס' טז
יג ע"א ועשת את התבואה לשלש השניםתאיר נרי עמ' יג, כה
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מג ע"א
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו כו' הקשה ראב"עאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ערה
יג ע"ב והרי לשלש כתיבמבוא התלמוד פכ"ה עמ' שלא
יד ע"א מה טעם ב"ש שא' בשבט ר"הדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לד, לז
יד ע"א הואיל ויצאו רוב גשמי שנה וכו' ברכות אבי דף קכו ע"ב
יד ע"א הואיל שיצאו רוב גשמי שנה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' נא
יד ע"א רש"י בט"ו בשבט עולה השרף באילנותבני יששכר ח"ב דף קכט ע"ג
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נדוןמרפא לשון עמ' רפט
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נדון, בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מב ע"ד
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידון שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סד, סו, קיד
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידון וכו' כבני מרון מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לב, לח, רפז, שכו, שצח, תל
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידוןאור הצבי עמ' 302
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידוןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 49
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידוןמשך חכמה במדבר פ' כט פס' ז
טז ע"א01 בארבעה פרקים נדונים על התבואה והפירותמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כב
טז ע"א01 בארבעה פרקים נידון העולםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לז
טז ע"א01 בד' פרקים בשנה העולם נדון גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפד ע"ב
טז ע"א01 בד' פרקים בשנה העולם נידוןדרשות שבט הלוי עמ' א
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נדון בפסח על התבואה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות ח, קדושה פרק יב אות יד
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נידון בפסח אל ההבואת כו' כל הני הרפתקי דעדו עלן אימת איתדון כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סד ע"ב, עה ע"ב
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נידוןאוצר הכבוד
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נידוןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שמה-שמו
טז ע"א01 בפסח נידונים על התבואהבני יששכר ח"א דף קיב ע"ד, קיג ע"ד
טז ע"א01 בניסן נדונין על התבואה גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפב ע"ב
טז ע"א01 בפסח דנים על התבואה ברכות אבי דף קכט ע"א, קלא ע"א
טז ע"א01 בפסח נידון על התבואהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 220
טז ע"א01 בפסח נידונים על תבואהמשך חכמה דברים פ' טז פס' טו
טז ע"א01 בפסח על התבואה חיים וחסד סי' תעא
טז ע"א01 בפסח על התבואהויאמר יעקב (גרוס) עמ' ב
טז ע"א01 פסח ועצרת נידונים על התבואה ופירות האילןמשך חכמה דברים פ' טז פס' ב
טז ע"א02 בעצרת נדונין על פירות האילן אור יהושע דף עח ע"ב
טז ע"א02 עצרת שנידונים בפירות האילןמשך חכמה במדבר פ' כח פס' טו
טז ע"א02 בעצרת על פירות האילןקדושת לוי דף עג ע"א
טז ע"א02 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מי מרום ח"ב עמ' קפב
טז ע"א02 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון ס' החיים (תשנג) עמ' קכ*
טז ע"א02 ברה"ש כולם עוברין לפניו כבני מרוןלבני ישראל עמ' מ
טז ע"א03 וכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרוןאהבת דוד (וועגער) עמ' 38
טז ע"א03 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןאהל רחל עמ' 561
טז ע"א03 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןבני יששכר ח"ב דף ב ע"ג, ז ע"ד, ט ע"ג
טז ע"א03 כל באי עולם עוברין לפני כבני מרון שפתי חיים מועדים ח"א עמ' עא, צט
טז ע"א03 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאבן יהושע עמ' 7
טז ע"א03 לפני ה' כבני מרוןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 74, 97
טז ע"א03 עוברים כבני מרוןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 277, 285
טז ע"א03 עוברים כבני מרוןמכמני עוזיאל עמ' קס, קסד, קעד, קעח
טז ע"א05 ובחג נדונין על המים קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נה
טז ע"א05 ובחג נידונים על המים מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קמג
טז ע"א11 אדם שאירע בו קרי או אונסאגודת אזוב (מרגליות) דף ח ע"ב-ע"ג
טז ע"א17 הכל נידונים בר"ה וכו' נידון בכל יוםקדושת לוי דף צג ע"ב
טז ע"א17 הכל נידונין בר"ה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצד
טז ע"א17 הכל נידונין בראש השנהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 21
טז ע"א21 אדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביוה"כאור החיים (שיטץ) עמ' 57
טז ע"א21 האדם נדון בר"ה וגז"ד שלו נחתם ביוה"כשערי תשובה שער ב אות יד
טז ע"א21 האדם נידון בר"ה וגזר דין שלו נחתם ביוה"כאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסט
טז ע"א22 ר' יוסי אומר אדם נדון בכל יום דברי שמואל (תשנח) עמ' קכה
טז ע"א22 ר' יוסי אומר אדם נדון בכל יום... ר' נתן אומר בכל שעהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ג אות יט, פרק יא אות יז
טז ע"א23 אדם נדון בכל יום עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סה
טז ע"א23 אדם נידון בכל יום שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סד
טז ע"א23 אדם נידון בכל יום וכו'יערות דבש ח"ב עמ' א
טז ע"א23 אדם נידון בכל יוםאור הצבי עמ' 183
טז ע"א23 אדם נידון בכל יוםדרשות שבט הלוי עמ' צ
טז ע"א23 אדם נידון בכל יוםדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א ודרוש ו
טז ע"א23 אדם נידון כל יוםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 52, 53, 69, 71
טז ע"א24 אדם נדון בכל שעה דעת שבת עמ' לג
טז ע"א36 מלך וצבור - מלך נכנס לדין תחלה מי מרום ח"ז עמ' קעט
טז ע"א36 מלך וציבור, מלך נכנס תחילה וכו'מטה יששכר עמ' קב
טז ע"א36 מלך נידון תחלההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 71
טז ע"א36 מלך נכנס תחילה לדיןהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"א39 כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי עשרה למאה סי' ו
טז ע"א39 כמאן מצלינן האידנא אקצירי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכח
טז ע"א39 כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעיאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לח
טז ע"א39 מצלינן אקצירי ואמריעיילקוט הגרשוני ח"א דף צ
טז ע"א40 וכדר' יצחקאגודת אזוב (יעבץ) דף טו ע"א
טז ע"א40 יפה צעקה לאדם אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' סא
טז ע"א40 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דבני יששכר ח"א דף קמא ע"א, ח"ב דף קיד ע"א
טז ע"א40 כר' יוסי דאדם נידון בכל יוםמשך חכמה הפטרת וילך
טז ע"א42 הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותדרשות שבט הלוי עמ' רחצ
טז ע"א42 הביאו לפני עומר, שתי הלחם וכו'דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כה
טז ע"א42 הביאו עומר כדי שיברכו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכח ע"ב, שכ ע"ב
טז ע"א42 הביאו עומר לפני בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותאהל רחל עמ' 661
טז ע"א42 מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסחאוצר הכבוד
טז ע"א42 מפני מה אמרה תורההמאור שבתורה (לסין)
טז ע"א43 אמר הקב"ה הביאו לפני עומר ושתי הלחם וכו' כדי שיתברכו לכם וכו'רב טוב דף פה ע"ב, קלט ע"א, קנח ע"א
טז ע"א43 עומר כדי לברך את התבואהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"א
טז ע"א44 ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרתאוצר הכבוד
טז ע"א44 שתי הלחם כדי שיתברכו פירותכרם יהושע (ולרשטיין) דף כב ע"א
טז ע"א44 שתי הלחם בעצרת כדי שאברך לכם פרות האילן ברכות אבי דף מט ע"א, סא ע"ב, קז ע"ב, קיג ע"ב
טז ע"א44 שתי הלחם בשביל פירות האילןצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"ב-ע"ד
טז ע"א46 אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי השנה משך חכמה במדבר פ' כט פס' ז פ' כט פס' יח-יט
טז ע"א46 ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחגאוצר הכבוד
טז ע"א46 מפני מה אמרה תורה נסכורבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' רלד
טז ע"א47 אמר הקב"ה אמרו לפני וכו' דרשות הרא"ש דף ס ע"ב דרוש סב
טז ע"א47 אמרו לפני בר"ה מלכויות זכרונות ושופרותאבן יהושע עמ' 12
טז ע"א47 אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכם מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמ
טז ע"א47 אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות שופרות וכו' ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נט, סג, וגוף הספר עמ' רסו, רעח, שנח, תפו, תצא, תצד, תקיב, תקיט
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות מי מרום ח"ז עמ' עט
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות שפתי חיים מועדים ח"א עמ' נד, פב, קיז, שז, שיח
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם מי מרום ח"ז עמ' קיט, קל, קלז, קנד, קסא, קסד, רכה, ח"ח עמ' שה, חי"ג עמ' רמב
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' סב
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'אמרי חמד ח"א דף ט ע"א
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ע"זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני ע"ובמה בשופרמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 75 ע"76
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 153
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צד
טז ע"א47 אמרו לפני מלכיות וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
טז ע"א47 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם משמיע שלום עמ' קכ
טז ע"א47 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמרפא לשון עמ' רצה
טז ע"א47 אמרו לפני... זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 65
טז ע"א47 אמרי לפני מלכויותשער ראובן עמ' רנא, רנה, רסג
טז ע"א47 אמרי מלכויות כדי שתמליכונימכמני עוזיאל עמ' קעב, קפו
טז ע"א47 בחג מתברכין גשמי שנהדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פ ע"א
טז ע"א47 ואמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרותאוצר הכבוד
טז ע"א47 ואמרו לפני בר"ה מלכיות כדי שתמליכוני עליכםקדושת לוי דף צא ע"ב, צד ע"ג
טז ע"א47 ואמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם שמועה טובה דף מב ע"א
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל וכו' ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 69, 71, 72, 159
טז ע"א48 זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רסא
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קיח, קכח
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל אמר הקב"ה וכו'מרפא לשון עמ' רצד
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל וכו' כדי שאזכור לכם וכו'שפע חיים ח"א עמ' קד, קכט
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ה עמ' לו
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של אילאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 24
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של אילאוצר הכבוד
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של אילהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"א48 אר"א למה תוקעין וכו' דרשות הרא"ש דף לט ע"ב דרוש לח, דף מח ע"ב דרוש מז, דף ס ע"ב דרוש סב, דף עא ע"א דרוש עה, דף עח ע"ב דרוש פד
טז ע"א48 תמליכוני עליכםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 83
טז ע"א49 אמר הקב"ה תקעו לפני וכו' כאילו עקדתם עצמכם לפנירב טוב דף קסב ע"ג
טז ע"א49 זכר לאילו של יצחק ס' העיקרים (מישור) עמ' מח
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של אילפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מג
טז ע"א49 טעם לתקיעת שופר בר"ה כדי לזכור זכות העקדה עשרה למאה סי' מה
טז ע"א49 כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 7
טז ע"א49 לתקוע בשופר של איל, להזכיר זכות העקידהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"א49 תוקעים בשופר של איל כדי שאזכר לכם עקדתו של יצחק בן אברהםמי מרום ח"ז עמ' קכב
טז ע"א49 תקיעת שופר של איל להזכיר עקידת יצחקפנים יפות על תהלים עמ' רלח
טז ע"א49 תקעו בשופר של איל לזכור עקידת יצחקיערות דבש ח"א עמ' קיט
טז ע"א49 תקעו לפני בר"ה בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדהאור לפני הדורשין עמ' 62
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק מי מרום ח"ה עמ' סו (עמ' נה במהד' תשסה)
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איילמשך חכמה בראשית פ' כא פס' יז
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף ד ע"ג, יז ע"ב, כד ע"ב
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק ס' החיים (תשנג) עמ' קמג*
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםמאורות נריה אלול ותשרי 71
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 9
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 146
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכר לכם עקדת יצחק מי מרום ח"ח עמ' קד
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכר עקדת יצחק מן הבאר עמ' 255
טז ע"א49 תקעו לפני וכו' כדי שאזכור לכםדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ט
טז ע"א50 אמר ר' יצחק למה תוקעין בראש השנהאבן יהושע עמ' 14
טז ע"א50 אר"י למה תוקעין בר"ה וכו'שפע חיים ח"א עמ' קנג, קנה
טז ע"א50 אר"י למה תוקעין וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
טז ע"א50 למה - רחמנא אמר תקעוילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א50 למה תוקעין בר"ה וכו' כדי לערבב השטן, ובתוס' מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כו, פ, רסב, תקג
טז ע"א50 למה תוקעין בר"האוצר הכבוד
טז ע"א50 למה תוקעין רחמנא אמר תקעו ילקוט דברי חכמים שמות סי' קנה
טז ע"א50 מעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמכם לפני מי מרום חי"ג עמ' רמג
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעו אור אלימלך עמ' קסט
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעו ברכת משה דף עג ע"א
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 7
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעו, אלא למה תוקעין וחוזרין ותוקעיןאהבת דוד (וועגער) עמ' 40
טז ע"א51 אלא למה תוקעין...לערבב השטןקדושת לוי דף צו ע"א
טז ע"א51 למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים ומריעים כשעומדיםאלומת יוסף דף כד ע"ב
טז ע"א51 למה תוקעים ומריעים כשהן יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים וכו'אמונה ודעת דף פט ע"ב
טז ע"א51 למה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדיםאמרי חמד ח"א דף ח ע"א
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטן ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנט
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטןשפע חיים ח"א עמ' צט, קלד, קלט, קפ
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'מכתב סופר דף קח ע"א
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעיןעולת חודש ח"א מאמר קפא
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין... כדי לערבב את השטןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 8
טז ע"א51 למה תוקעין ומרעין כשהן יושבין שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכא, קכג
טז ע"א51 למה תוקעין כו' לערבב השטןדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ו
טז ע"א תוס' ד"ה בשופר, קיי"ל כר"י דתוקעין בשל אילין כפופיםשפע חיים ח"א עמ' קד
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כב ע"א
טז ע"א תוס' ד"ה כמאןאגודת אזוב (יעבץ) דף טו ע"א
טז ע"א מהרש"א אדם נידון בכל יום וכו'רב טוב דף סט ע"ד
טז ע"ב01 כדי לערבב השטן מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כ ע"א
טז ע"ב01 כדי לערבב השטןפנים יפות על תהלים עמ' צג, שא
טז ע"ב01 לערבב את השטןאוצרות הראיה 904
טז ע"ב01 לערבב את השטןילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב02 כל שנה שאין מריעין בתחילתה - מריעין לה בסופהמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול, ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעים בתחילתה מריעין לה בסופה מוצל מהאש (הלברשטם) דף נז ע"א
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מרעין לה בסופה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכח
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין וכו' דרשות הרא"ש דף ס ע"ב דרוש סב
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחילה וכו' ובתוס' דאתיילד אונסאשפע חיים ח"א עמ' יד, קלד, קעו
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' ל
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה כתונת פסים (תשמה) פרשת אמור כא ע"ב
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתהדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחילתההמאור שבתורה (לסין)
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחלה מתעשרת בסופה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' נה, עז
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהדרשות שבט הלוי עמ' צא, צב, רלב, רלד
טז ע"ב04 שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קכה - ליקוטי הש"ס כאן
טז ע"ב04 שנה שרשה מתחלתה וכו' דרשות הרא"ש דף ס ע"ב דרוש סב
טז ע"ב06 מרשית כתיבאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ג בפתיחה
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פז, קיא, קטו, רסה
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו באותה שעה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עח ע"א
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהבינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלד {ובן סורר ומורה נידון ע"ש סופו כי כבר התחיל לעשות מה שיעשה בסופו, ולכן דור הפלגה נידון ע"ש סופם}
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' מ
טז ע"ב07 אין האדם נדון אלא לפי מעשיו באותה שעה מי מרום ח"ז עמ' כז
טז ע"ב07 אין הקב"ה דן אל בשעת מעשה דכתיב "באשר הוא שם" משך חכמה בראשית פ' כא פס' יז, פ' מב פס' כב {לגבי יוסף, שדנוהו אחיו}, דברים פ' ל פס' כ {לגבי בני שמואל}
טז ע"ב09 באשר הוא שםילקוט הגרשוני ח"א {מה שפירש תורה תמימה פ' וירא נמצא בתפארת יהונתן על התורה}
טז ע"ב10 ג' דברים מזכירין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שלח
טז ע"ב10 ג' דברים מזכירין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' יז, יח
טז ע"ב10 דברים המזכירים עוונותיוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
טז ע"ב10 שלושה דברים מזכירין עונותין של אדםנתיבות עולם ח"א עמ' צג
טז ע"ב10 שלושה דברים... עיון תפילה, שסומך על תפילתו שתהא נשמעתדברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קו
טז ע"ב14 פטירת שרה לפני שמנהס' ג' תמוז תשנד עמ' רכא
טז ע"ב15 ג' דברים קורעין גזר דינו של אדםיד אהרן עמ' לז
טז ע"ב15 ד' דברים וכו' אמרי יוסף בראשית דף מה ע"ג
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעים גזר דינו של אדם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תכח
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות כב
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסב
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם... ושנוי מעשה מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנד, אור תורה סי' רסב
טז ע"ב17 צדקה קורעת גז"דמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמח
טז ע"ב17 שינוי השם הוא סגולה לרחמים גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' כג ע"ב
טז ע"ב17 שנוי השם וכו' מבטלין גזר דינו של אדם ס' העיקרים (מישור) עמ' תעב, תקמו
טז ע"ב25 יש אומרים אף שינוי מקוםהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ו
טז ע"ב26 זכותא דא"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצא, קצג (עמ' 228, 230, במהד' תשסא) {זכות מצוות ישיבת א"י, ראיה שמש"כ במכות ז ע"ב שנידון למוות שברח לא"י סותרים את דינו משום זכותא דא"י פירושו שיש לנידון זכות מצוות ישיבת א"י}
טז ע"ב26 כאן אי אתה זוכה לבנים (פרש"י) עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' י
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' נב
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ארץ החיים (ליברזון) סי' רמז
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ברכת משה דף מד ע"א
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל חיים וחסד סי' תע
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל חלקת יהושע עמ' לט הערה כז
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תמא
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל הקדמהבני יששכר ח"א דף מא ע"ד
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כו ע"ב
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עו
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגלרב טוב דף קנו ע"ד
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבודרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י
טז ע"ב27 חייב אדם לקבל פני רבו ברגל קדושת עינים (תשמו) סי' תרסט, תשט, תשלד, תשנח
טז ע"ב27 חייב אדם לקבל פני רבו ברגל וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכה
טז ע"ב27 חייב אדם לקבל פני רבו ברגלטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
טז ע"ב27 להקביל פני רבו ברגלילקוט הגרשוני ח"א דף צו
טז ע"ב29 אם ישראל הוזהרו על טומאה וחייבים להטהר ברגלשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 53
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר את עצמו ברגלמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז {וכך גם כה"ג כל השנה}
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר את עצמו ברגל שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 242
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר את עצמו ברגלבני יששכר ח"ב דף מ ע"ד
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' סא
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר עצמו ברגל ברכת משה עמ' עה {היינו לשמור על קדושתו}
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר עצמו ברגל מי השילוח (מישור) ח"א פרשת בהעלותך עמ' קמז {היינו עשיית מצוות בשמחה}
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר עצמו ברגלדרשות שבט הלוי עמ' קעג
טז ע"ב34 אמר ר' יוחנן ג' ספרים נכתבין בר"העדן גנים דרוש ד קול ג
טז ע"ב34 אמר ר' כרוספדאי אמר ר' יוחנן ג' ספרים נפתחין בראש השנה וכו', תניא בית שמאי אומרים ג' כיתות ליום דין וכו'בני יששכר ח"ב דף ה ע"ד
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחים בר"ה מי מרום ח"י עמ' קמד
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחים בר"ה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' עא, קלא, רמב
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים גמורים וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מג
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםילקוט הגרשוני ח"א דף צ
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםמאור החיים עמ' כה
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכו
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחין בר"האוצר הכבוד
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחין וכו' ובתוס' ד"ה ונחתמיןמטה יששכר עמ' מג, קלח
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאהל יהושע (הלר) עמ' 31
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסו
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאלומת יוסף דף כו ע"א
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים וכו'אוזן שמואל דף לה ע"א
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחין בר"ה שמועה טובה דף עג ע"א
טז ע"ב34 שלשה ספרים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 54, 67-72
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"ה חיים וחסד סי' תסט
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"ה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ס
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"הדרך חיים (תשלה) עמ' קצג
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"ה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים ברה"שדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף קט ע"ב
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחיםאגודת אזוב (יעבץ) דף ה ע"ב עד דף י ע"א (עומק יהושפט דרוש א-ב)
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחיםצמח מנחם דף סט ע"א
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחיםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שלט
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו' מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' נח, אור תורה סי' תיא, הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
טז ע"ב34 שלושה ספרין נפתחין בראש השנהאבן יהושע עמ' 8
טז ע"ב35 ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים (ע"ש רש"י)שערי תשובה שער ג אות קפט
טז ע"ב36 דכולי עלמא ברוב עבירות ליום הדין נדוןתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יח
טז ע"ב36 מי שעונותיו מרובין מזכיותיו נכתב ונחתם למיתהשערי תשובה שער ג אות קפט
טז ע"ב36 נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ב
טז ע"ב36 נכתבין בספר החייםילקוט ידיעת האמת ח"א פ' רנז; ס' המאמרים פ' כט
טז ע"ב36 נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה ובר"ן שםבינה לעתים (תשנד) דרוש ג עמ' כו
טז ע"ב36 נכתבין ונחתמין לחיים משמיע שלום עמ' פח
טז ע"ב36 צדיקים נחתמים לאלתר לחייםמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
טז ע"ב36 צדיקים נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםנר ישראל חלק ב דף טו
טז ע"ב36 רובו זכיות ומיעוט עונות נקרא צדיק ויוצא בדימוסבני יששכר ח"א דף קנח ע"ב, צד ע"ד
טז ע"ב36 רשעים גמורים [רובם עונות, (רש"י)] נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפט
טז ע"ב36 רשעים גמורים נכתביםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
טז ע"ב36 רשעים לאלתר כו' משמיע שלום עמ' סג
טז ע"ב37 בינונים תלויים ועומדיםיערות דבש ח"א עמ' קלא
טז ע"ב37 גמר דין לבינונים ביוכ"פ אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צו ע"א
טז ע"ב37 הבינוניים תלויין ועומדין אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' סה
טז ע"ב41 מחני נא זה ספרן של רשעים גמורים מספרך זה ספרן של צדיקיםאור הצבי עמ' 135
טז ע"ב41 מספרך... מספרו של צדיקים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצו ע"א
טז ע"ב42 בית שמאי אומרים שלוש כתות הן ליום הדיןאור הצבי עמ' 307
טז ע"ב42 ג' כיתות הן ליום הדין, אחת של צדיקים גמורין, ואחת של רשעים גמורים, ואחת של בינונים מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
טז ע"ב42 ג' כתות הן ליום הדיןדרך חיים (תשלה) עמ' תשמז
טז ע"ב42 מחלוקת ב"ש וב"ה בבינוניםדרך חיים (תשלה) עמ' רלו
טז ע"ב42 שלש כתות הן ליום הדין דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצב
טז ע"ב42 שלש כתות ליום הדין וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תרכח
טז ע"ב42 שלש כתות ליום הדיןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 57, 63, 73, 74
טז ע"ב42 שלש כתות ליום הדיןפירוש המכבי דברים עמ' תכו
טז ע"ב רש"י - אדם שעתיד להמית בניך בצמא אתה מעלה לו בארמטה יששכר עמ' כד
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמיןאגודת אזוב (יעבץ) דף ז ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי בירושלמיאגודת אזוב (יעבץ) דף יא ע"ג
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבב - בפעם ראשונה בהיל וכו' בפעם שניה אומר השתא ודאי אתי גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קמט ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבב השטן, כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכו'שפע חיים ח"א עמ' פג, צט, קלז, קנג, קעח
טז ע"ב תוס' ד"ה ועיון תפלהטוב ראיה
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבביערות דבש ח"ב עמ' יא
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי, בהיל ואמר השתא אתי משיחאשפע חיים ח"ו עמ' עט
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים - דאין שייך בל תוסיף בעשיית מצוה אחת ב' פעמיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 47
יז ע"א05 ב"ה אומרים מטה חסד כלפי חסד מי מרום ח"ז עמ' שנא
יז ע"א05 בית הלל אומרים "וב חסד" - מטה כלפי חסדמשך חכמה שמות פ' ג פס' טז-יז, דברים פ' ל פס' כ
יז ע"א05 ובית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדאוזן שמואל דף ב ע"א
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד דרשות הרא"ש דף עב ע"א דרוש עז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד ס' העיקרים (מישור) עמ' תרנז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'ידי משה (תשמה) איכה עמ' סט
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד כו' כובשו כו' נושא עון ועובר על פשע, וברש"י מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לט, מז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסדילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסדמרפא לשון עמ' רלה, שח
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסדמשך חכמה שמות פ' טז פס' יז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד...ר"א אומר כובשו...ריב"ח אומר נושאקדושת לוי דף צד ע"ב
יז ע"א05 ורב חסד מטהכתבי רבנו בחיי עמ' שעה
יז ע"א05 רב חסדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 74
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופםחבש פאר דרוש ז
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן מכתב מאליהו ח"א עמ' 298
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו' גופן כלה וכו'מכתב סופר דף קיח ע"ד
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו' יורדים לגהנם וכו' תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רה, רו
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו' יורדין לגיהנם וכו' לאחר י"ב חודש וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יז, שער שלישי מאמר יא
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלו-קלח
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופןידי משה (תשמו) קהלת עמ' קפח
יז ע"א10 יורדין לגיהינום ונידונים בה י"ב חודש, ואחר י"ב חודש רוח מפזרתןאור הצבי עמ' 251
יז ע"א10 לאחר י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת וכו' תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' מד
יז ע"א10 לאחר י"ב חודש הנשמה של פושעי ישראל נשרפתנתיבות עולם ח"ב עמ' קמו
יז ע"א10 לאחר י"ב חודשדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ש
יז ע"א10 לאחר יב"ח גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםאמרי השכל עמ' 111
יז ע"א10 לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ונעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקיםשערי תשובה שער ב אות יז, שער ג אות יא
יז ע"א11 גופן כלה ונשמתן נשרפת וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תרמב
יז ע"א11 גופן כלה ונשמתן נשרפתצמח מנחם דף עח ע"ד, עט ע"א
יז ע"א12 אפר תחת רגלי הצדיקיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 45
יז ע"א12 רשעים נעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקים שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קנט
יז ע"א14 אבל המינים והמסורות וכו' יורדין לגיהנם וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תרד, תרנה, תרסה
יז ע"א14 אבל המינין והמסורות והאפיקורסיםפירוש המכבי דברים עמ' תכו
יז ע"א14 אבל המינין וכו' שכפרו בתורה ושכפרו בתחה"מ וכו', יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורותדרשות שבט הלוי עמ' קלד
יז ע"א14 אבל המינין... והאפיקורסים שכפרו בתורה... יורדים לגיהנם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות יד, דרך ארץ פרק ג אות מד
יז ע"א14 המינים והאפיקורסיםנתיבות עולם ח"ב עמ' רלט
יז ע"א14 המינים והמסורות ומאפיקורסים אים להם חלק לעוה"בנפש החיים עמ' 156 ,111
יז ע"א14 המינים והמשומדים והאפיקורסים וכו' יורדים לגהנום ונדונין שם לדורי דורותשערי תשובה שער ג אות ח, קסא, קסב ואילך, סה"י אות פט, אגה"ת אות יז
יז ע"א14 המינין והאפיקורסין יורדין לגיהנם ונידונים בה לדורי דורות כו' נר ישראל חלק א דף רכא, חלק ג דף עט
יז ע"א14 המינין והאפיקורסין וכו' יורדין לגיהנם שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 342
יז ע"א14 המינין והמסורות נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נד
יז ע"א14 המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחה"מדרך חיים (תשלה) עמ' רו
יז ע"א14 המינין וכו' ושפירשו מדרכי ציבור וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ח, קסא, קסב
יז ע"א15 הפורשים מדרכי ציבור ס' העיקרים (מישור) עמ' פא
יז ע"א17 חוטאים ומחטיאים יורדים ונידונין בה לדורי דורות וכו' גהינם כלה והם אינם כליםפנים יפות על תהלים עמ' קעח, שיח, תלד
יז ע"א17 ירבעם החטיא את הרבים ונידון לדורות, ומהרש"אהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שיח {כולל אחאב, כדעה שלא עשה תשובה}
יז ע"א17 כגון ירבעם בן נבט וחבריו יורדים לגיהינום ונדונים בה לדורי דורותאור הצבי עמ' 43
יז ע"א17 כגון ירבעם בן נבטטוב ראיה
יז ע"א18 יורדים לגיהנם דורי דורותכרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"א
יז ע"א20 גיהנום כלה והם אינם כלים מי מרום ח"ט עמ' ח, ח"י עמ' עט
יז ע"א20 לעתיד גיהנום כלה והם אינם כלים מי מרום ח"ב עמ' מא, ריז
יז ע"א26 ופניהם דומין לשולי קדרהמכתב סופר תולדות המחבר דף סא
יז ע"א27 ואינהו משפירי בני מחוזאאור חדש על ציון דף ח ע"ב
יז ע"א28 בני מחוזאמאמרי הראיה 425
יז ע"א37 מ"ד אהבתי כי ישמע ה' אמרה...קדושת לוי לראש השנה דף צג ע"ב
יז ע"א38 אימתי אני אהובה לפניך וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש טו דף לו ע"א
יז ע"א38 אמרה כנס"י לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תיז
יז ע"א38 אמרה כנס"י לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך וכו'מרפא לשון עמ' קס
יז ע"א38 אמרה כנס"י לפני הקב"ה, אימתי אני אהובה לפניךאוזן שמואל דרוש ב דף ב ע"ד
יז ע"א40 אנשים שלא הניחו על ראשם תפילין מעולם הם פושעי ישראל בגופןשערי תשובה שער ג אות יא, קמג, אגה"ת אות ג
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפיליןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יא
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן מאי ניהו קרקפתא דלא מנח תפיליןאור הצבי עמ' 299
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן מאי ניהו? אמר רב קרקפתא דלא מנח תפליןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 264
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפילין חלקת יהושע עמ' קז הערה קסו, עמ' תא הערה שפו
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן... קרקפתא דלא מנח תפיליןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפיליןפירוש המכבי דברים עמ' תכו
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפלין שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 135 ,118
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפלין פושעי ישראל בגופן קול ששון (גולדברג) אות מא
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפיליןילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א41 ושנתנו חתיתם בארץ חיים וכו' זה פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קסב, קסז
יז ע"א42 פרנס המטיל אימהטוב ראיה
יז ע"א42 פרנס המתגאה על הצבור שלא לש"ש קול ששון (גולדברג) אות מ
יז ע"א42 פרנס המתגאה על הציבורמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב {חובת פרנס להתייחס טוב לציבור, מתוך אהבת ישראל}
יז ע"א43 א"ר יהודה אמר רב כל פרנס המטיל כו'מכמני אשר עמ' קא {יש שני סוגי פרנס המטיל אימה שלא לש"ש, החמור הולך לגיהנם כנ"ל והקל אינו רואה בן ת"ח}
יז ע"א43 כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לש"ש אינו רואה בן ת"חראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק נח
יז ע"א45 ורב חסד - היכי עבידילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א46 היכי עביד כובשו, נושא, מעביר ראשון ראשוןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מד
יז ע"א46 היכי עביד? ר"א אמר כובשומשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
יז ע"א46 יש אומרים נושא ויש אומרים כובש משמיע שלום עמ' קמ
יז ע"א46 נושא או כובשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 74-76
יז ע"א46 ר"א אומר כובש ריב"ח אומר נושא אוהב ישראל דף טז ע"ב
יז ע"א46 ר"א אומר כובשודרשות שבט הלוי עמ' קכ
יז ע"א47 וכך היא המידהילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א47 ומעביר ראשון ראשון... ועוון עצמו אינו נמחקאבן שוהם (פינסק) עמ' 71
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון מי מרום ח"ב עמ' קצד
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון ס' החיים (תשנג) ספר סליחה ומחילה פרק ו עמ' קלב {לא אמר "ראשון ושני" כי השני נחשב ראשון כי הראשון נמחל}
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון רוח חיים (חיד"א) עמ' סה
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה מי מרום חי"ג עמ' רנח ועמ' רס
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון ועון עצמו אינו נמחקפנים יפות על תהלים עמ' רצו = הפלאה על כתובות - פתחא זעירא אות לו
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 76-77
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןיערות דבש ח"ב עמ' ריב
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןכוזרי מאמר ב סי' מד
יז ע"א ועוון עצמו אינו נמחקדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ו דף מ ע"א {וכן לרבי שיוה"כ מכפר בלי תשובה מ"מ העוונות מצטרפים לעוונות לאחרי יוה"כ לרוב}
יז ע"א47 תדר"י מעביר ראשון ראשון וכן היא המדהקדושת לוי דף צה ע"ג, צה ע"ד
יז ע"א47 תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשוןאור הצבי עמ' 83 {לכן סוכות הוא הראשון לחשבון עוונות, כי עוונות שלושת הימים אחרי יוה"כ נמחלים}
יז ע"א47 תנא ר' ישמעאל אומר מעביר ראשון ראשון וכן הוא המדהבני יששכר ח"ב דף ו ע"א
יז ע"א47 תני דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ארץ החיים (ליברזון) סי' שכ {מביא את קדושת לוי, דברים, לראש השנה}
יז ע"א48 המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומרפא לשון עמ' רמג, רמו
יז ע"א48 המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושערי תשובה שער א אות כח, סה"י אות נח
יז ע"א48 המעביר על מדותיודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כו
יז ע"א48 ועון עצמו אינו נמחק פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' פב
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו רוח חיים (חיד"א) עמ' קטו
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיובינה לעתים (תשנד) דרוש ו עמ' מט
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, וברש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב, תוצ' חיים פרק כח
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין על כל פשעיו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' יח
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין על כל פשעיו וכו'רב טוב דף קיז ע"ד
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיונפש חיים (פלג'י) דף קמג ע"ב
יז ע"א48 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
יז ע"א48 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמג
יז ע"א48 כל המעביר על מידותיוהמאור שבתורה (לסין)
יז ע"א48 מעביר על מידותיוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
יז ע"א49 למי הוא נושא עוון למי שעובר על פשע מי מרום ח"ז עמ' קט
יז ע"א49 למי נושא עון? למי שעובר על פשעמסילת ישרים עמ' תקכט
יז ע"א49 למי נושא עון? למי שעובר על פשעמשך חכמה במדבר פ' יד פס' יח
יז ע"א51 צביתו ליה זוודתא ארץ החיים (ליברזון) עמוד ז סי' עו
יז ע"א52 הואיל ולא מוקים במילתיה לא תקומו בהדיה... למי נושא עון לעובר פשע, ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ה
יז ע"א52 נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתובני יששכר ח"א דף קעד ע"ד
יז ע"א53 יכול לכל ת"ל לשארית נחלתו - למי שמשים עצמו כשירייםאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 207
יז ע"א53 לשארית נחלתו - למי שמשים עצמו כשיריםמסילת ישרים עמ' תקצג
יז ע"א רש"י ח"א כובש עון כו' כובש כף מאזנים של זכותרב טוב דף קלג ע"ד
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתא, דהכא כשהמצוה בזויה עליו שמגונות עליו רצועות של תפילין שבראשוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתא: וכל הני דשמעתי' בשלא עשה תשובה אבל עשה תשובה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קעא
יז ע"ב01 למי שמשים עצמו כשיריים משמיע שלום עמ' פח
יז ע"ב01 למי שמשים עצמו כשירייםילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב01 למי שמשים עצמו כשיריםמרפא לשון עמ' רלב
יז ע"ב01 למי שעושה עצמו כשירייםסדורו של שבת דף קמא ע"ב
יז ע"ב01 מי שמשים עצמו כשירייםנתיבות עולם ח"ב עמ' ו
יז ע"ב01 עושה עצמו כשירייםערפלי טוהר צו
יז ע"ב02 כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב חסיד בכל מעשיו. בתחילה צדיק וכו'אור הצבי עמ' 199
יז ע"ב02 צדיק ה' בכל דרכיואוצר הכבוד
יז ע"ב03 ר"א רמי כתיב ולך ה' החסד כו'עדן גנים דרוש ח קול ג
יז ע"ב03 ר"א רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רעג
יז ע"ב04 ולך ד' חסדילקוט הגרשוני ח"א דף צ
יז ע"ב04 כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהובינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' א
יז ע"ב05 בתחילה כי אתה תשלם ולבסוף ולך ה' חסדאהל רחל עמ' 651
יז ע"ב05 בתחילה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסדאבן פינה עמ' 48
יז ע"ב05 כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף לך ה' החסד כתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"ב
יז ע"ב06 ולבסוף לך ה' החסדאגודת אזוב (יעבץ) דף יב ע"ג, יג ע"א
יז ע"ב07 אילפא רמי וכו' בתחלה אמת רוח חיים (חיד"א) עמ' מה
יז ע"ב07 אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף רא ע"א
יז ע"ב07 כתיב ורב חסד וכתיב ואמת אלא בתחילה אמת ואח"כ ורב חסדאהל רחל עמ' 649
יז ע"ב07 כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת וכו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' יח
יז ע"ב07 כתיב ורב חסד וכתיב ואמתאוצר הכבוד
יז ע"ב08 בתחילה אמת ואח"כ רב חסד וכו'מאמר אסתר דרוש ה
יז ע"ב08 בתחילה אמת ולבסוף ורב חסדסדורו של שבת דף קמב ע"ג
יז ע"ב08 בתחילה אמת ולבסוף רב חסדילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב08 בתחילה אמת ולבסוף רב חסדילקוט הגרשוני ח"א דף צ
יז ע"ב09 ויעבור ה' על פניו ויקראאוצר הכבוד
יז ע"ב10 אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו ס' העיקרים (מישור) עמ' רא
יז ע"ב10 אלמלא מקרא כתובהמאור שבתורה (לסין)
יז ע"ב10 אלמלי מקרא כתוב אי אפשר לאמרואבן יהושע עמ' 6
יז ע"ב11 ה' התעטף כשליח ציבור וכו' שם ה' לפני שיחטא ואחרי שיחטאירים (רמח"ל) פ' קצ; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קנד; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שלז
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה בטלית כשליח צבור ס' העיקרים (מישור) עמ' רצד
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' והראה לו למשה סדר תפלה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רעא
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה למשה סדר תפלה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קסה, קע
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ..ואני מוחל להםקדושת לוי דף נה ע"ד, ק ע"ב
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור ואומר אם יעשו בני כסדר הזה אני מוחל וכו'בני יששכר ח"ב דף קלד ע"ד, ח"א דף קעב ע"ב
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור ואמר למשה כשיבאו ישראל בצרהשבט מוסר עמ' רפד
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לואהל רחל עמ' 644, 663
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבורמרפא לשון עמ' רלח
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קעז
יז ע"ב11 נתעטף הקב"ה כשליח ציבור ואמר י"ג מידותאורות אלים דף יז ע"ב11
יז ע"ב11 שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ד
יז ע"ב11 שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראהו למשה ואמר לו כל זמן שישראל כו' יעשו לפני כסדר הזהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות יד
יז ע"ב11 שנתעטף הקב"הרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ק-קא; כתבי רבנו בחיי עמ' שמה
יז ע"ב12 כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםס' החיים (תשנג) עמ' קמד
יז ע"ב12 כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו' ברית כרותה לי"ג מדות וברש"י שאם יזכירום וכו'שפע חיים ח"א עמ' קפד
יז ע"ב13 אם יעשו בני כסדר הזה אני מוחל להם עונותיהםפנים יפות על תהלים עמ' עא
יז ע"ב13 אם יעשו לפני כסדר הזה אני מוחל להםטהרת יו"ט ח"ט עמ' ל
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזה אמרי יוסף בראשית דף רמא ע"ב
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' פב
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שצז ע"א, תג ע"א
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזהילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב14 אני ה' קודם שיחטא (רא"ש שם)יערות דבש ח"א עמ' קכה
יז ע"ב14 אני ה' קודם שיחטא האדם ולאחר שיחטא ויעשה תשובהפנים יפות על תהלים עמ' קכב
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא רוח חיים (חיד"א) עמ' ל
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא (ברא"ש)ילקוט הגרשוני ח"א דף פט
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא אני הוא אחר שחטאתורת חסד (סופר) עמ' נב
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שחטא ס' העיקרים (מישור) עמ' קנג
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נג ע"ד
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאאור החיים (שיטץ) עמ' 39
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם וכו' לאחר שיתטא וכו'מאמר אסתר דרוש יא
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם, אני הוא אחר שיחטא האדם ויעשה תשובהעטרת צבי (טאקסין) דף צד ע"א
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטאילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב14 ד' ד' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'נר ישראל חלק ג דף י
יז ע"ב14 ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא משך חכמה במדבר פ' יד פס' יח
יז ע"ב14 ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאאבן ישפה עמ' 8
יז ע"ב14 ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא, ואני הוא לאחר שיחטא ויעשה תשובהאור הצבי עמ' 97
יז ע"ב14 ה' ה' א-ל - אני הוא קודם שיחטא האדםאוצר הכבוד
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לה
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיב
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטא פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיח
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא וכו' וברא"ש שמהמטה יששכר עמ' כג
יז ע"ב14 ה' ה' קודם שיחטא ואחר שיחטאבני יששכר ח"א דף קעב ע"א
יז ע"ב14 כאן קודם שיחטארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' צ
יז ע"ב16 ברית כרותה לי"ג מדות אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' פב
יז ע"ב16 ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קיג, רנ, אור תורה סי' קמ, קנז
יז ע"ב16 ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקן עטרת צבי (טאקסין) דף צב ע"א
יז ע"ב16 ברית כרותה ליג' מדות שאינן חוזרות ריקם מצוה ולב ח"א עמ' 162
יז ע"ב16 הבטיח ה' בי"ג מכילין דרחמי שלא יחזרו ריקם גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' עד ע"ב
יז ע"ב18 אר"י גדולה תשובה שקורעת גזר דין של אדםקדושת יו"ט ח"ב דף לד ע"ג
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דין מי מרום ח"ז עמ' שפא {טעם ההבדל בן יחיד לציבור}
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםאבן ישפה דרוש ג עמ' 55 {לר' יצחק ישראל יחיד דינו כרבים, ורק גוי יחיד אינו גזר דינו נקרע}
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםאוצר הכבוד
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםנתיבות עולם ח"ב נתיב התשובה פ"ו עמ' קסג
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעתהמאור שבתורה (לסין) {טעם ההבדל בן יחיד לציבור}
יז ע"ב21 השב בינתים מוחלין לו וכו'מטה יששכר עמ' צט
יז ע"ב21 ורפא לו כתיבאגודת אזוב (יעבץ) דף יד ע"ג
יז ע"ב23 גזר דין דציבור מכתב מאליהו ח"א עמ' 243
יז ע"ב23 עיני ה' אלוקיך בה מכתב מאליהו ח"א עמ' 265
יז ע"ב23 עיני ה' אלקיך בה, עתים לטובה עתים לרעה כו' מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' פה, תל
יז ע"ב23 עיני ה' עתים לטובה עתים לרעהדרך חיים פ"ג מי"ד עמ' שמח
יז ע"ב23 צבור, תשובה מקרעת כל השנה אף אחר גמר דיןמשך חכמה הפטרת וילך
יז ע"ב23 תשובה אחרי גזר דין ביחיד ובצבורחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד-ה
יז ע"ב23 תשובה מועילה לצבור אף לאחר גזר הדיןמשך חכמה שמות הפטרת זכור
יז ע"ב24 הרי שהיו ישראל מחוייבים ח"ו בר"ה ופסק להם גשמים מועטים וכו'בני יששכר ח"א דף יט ע"ב
יז ע"ב24 עתים לטובה כיצד הרי שהיו ישראל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ג עמ' כד, דרוש סא עמ' שצט
יז ע"ב27 הרי שהיו ישראל צדיקים בר"ה ופסקו עליהם גשמים מרובים ולבסוף סרחואמרי בינה (שיפמאן) עמ' ס
יז ע"ב33 עשה להן סימניות כאכין ורקין שבתורהיערות דבש ח"ב דרוש י עמ' קע
יז ע"ב35 שאלה בלוריא הגיורת את ר"ג וכו'מרפא לשון עמ' שיא
יז ע"ב35 שאלה בלוריא הגיורתילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב35 שאלה בלוריות הגיורת כו', בהגהות הרצ"ה חיותמכמני אשר עמ' קב
יז ע"ב35 שאלה בלוריות הגיורתאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ד, יד ע"א
יז ע"ב36 ישא ה' פניו אליך וכו'יערות דבש ח"ב דרוש ד עמ' סח
יז ע"ב40 עד שבא ר"ע ולימדילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב רש"י חסיד לפנים משורת הדיןבני יששכר ח"א דף קנח ע"ד
יז ע"ב רש"י צדיק כפי התחייבות התורה חסיד לפנים משורת הדיןבני יששכר ח"א דף כו ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה בתחילהבינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ד
יז ע"ב תוס' ד"ה י"ג והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אניאבן פינה סעיף מג אות ד עמ' 161
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדות ס' החיים (תשנג) עמ' קמד*
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדותמטה יששכר עמ' מד
יז ע"ב תוס' ישנים - א-ל הוא מדת חוזק כי ביד חזקה הוא מכין מזון לכל הבריות כו' חנון הוא וכו', שבעל כח יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין כו', גם יש בלשון חנון מתנת חנם מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' סח, קמד
יח ע"א02 וגזר דין דיחוד תנאי הוא וכו'שפע חיים ח"א עמ' עו
יח ע"א03 ב' שעלו למטה וחוליין שוהילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א03 שנים שירדו למטה וכו' מפני מה זה ירד וכו' זה נענה וכו', כאן קודם גז"ד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נב
יח ע"א03 שנים שעלו למיטההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
יח ע"א07 זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענהקדושת לוי שיר השירים דף סה ע"ב
יח ע"א07 זה התפלל ונענה, זה התפלל ולא נענה, זה התפלל תפילה שלמה משך חכמה במדבר פ' כא פס' א {רק תפילה בכוונה נענית}
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דאבן ישפה עמ' 55
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תקמז, תקנח
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' עב
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעמשך חכמה במדבר פ' יד פס' לט
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכג ע"ב
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכו
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהמשך חכמה דברים פ' לב פס' ב
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בדברי תורהנפש החיים עמ' 167
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בתורה ואביי אמר בתורה ובגמ"חאמרי השכל עמ' 23
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בתורהדרשות שבט הלוי עמ' פא
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהשערי תשובה שער ד אות טז
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חבינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' ל, דרוש לה עמ' רל
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות ע
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה וגמ"חראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות כא, קדושה פרק יג אות יט, פרק יז אות נו
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר טז
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים וכו'אודה ה' דף מ ע"א
יח ע"א26 בזבח ומנחה איני מתכפר חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
יח ע"א26 בזבח... לא יתכפר אבל יתכפר בת"ת ובגמ"ח...פירוש המכבי שמואל עמ' יא
יח ע"א28 מתכפר בגמ"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמ
יח ע"א29 מדבית עלי קאתינא וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תקמו
יח ע"א29 רבא שעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי שעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניןראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מ
יח ע"א29 רבה דעסיק בתורה חיה ארבעין שניןמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ {לימוד תורה סגולה לאריכות שנים ולכן גם יצה"ר שלו דחף אותו ללמוד תורה}
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חי שישים שנהאודה ה' בהקדמה {מכאן רואים שגמ"ח יותר חשובה מתורה, וקשה על מש"כ "עץ חיים היא למחזיקים בה"}
יח ע"א36 גז"ד דצבור אעפ"י שנחתם מתקרעאהבת דוד (חיד"א) עמ' קח ע"א
יח ע"א36 גזר דין דצבור נקרעמשך חכמה דברים פ' ט פס' כ
יח ע"א36 גזר דין של צבור אינו נחתם מי מרום ח"ז עמ' שטו
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעדרשות שבט הלוי עמ' סט
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם מי מרום ח"ז עמ' שלח
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם!משך חכמה דברים פ' ג פס' כו
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' סא
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבוראוצר הכבוד
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בציבורראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות כו
יח ע"א39 אימתי הוא קרוב בעשרת ימים שבין ר"ה ליו"כאהל רחל עמ' 593
יח ע"א39 דרשו ה' בהימצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מד
יח ע"א39 דרשו ה' בהימצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 16
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פדרך חיים (תשלה) עמ' תצט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו - עשי"תמכמני עוזיאל עמ' קפה, קצז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו מכתב מאליהו ח"א עמ' 246
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו מכתב מאליהו ח"א עמ' 264
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 28
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהבני יששכר ח"ב דף קכח ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמטה יששכר עמ' מז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כ ע"ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ מי מרום ח"ז עמ' קי
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין רה"ש ליום הכפורים שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו', אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות שבט הלוי בהקדמה אות ג, ח, יט, פח, צט, רלג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואהבת דוד (חיד"א) עמ' קנה ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאוחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו... אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוהכ"פראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות כז
יח ע"א39 'דרשו ה' בהמצאו'... אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ד ע"ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 85
יח ע"א39 דרשו ה' בעשי"ת רוח חיים (חיד"א) עמ' לב
יח ע"א39 כאן בציבור (בכל קראינו אליו), כאן ביחיד וכו'נר ישראל חלק ב דף י
יח ע"א39 קראוהו בהיותו קרובאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 24
יח ע"א39 קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שצז
יח ע"א40 אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כ מי מרום ח"ז עמ' רמב, רמה, ח"י עמ' קלז
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאוזן שמואל דף א ע"א
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כח
יח ע"א40 אלו עשרת ימי תשובהפירוש המכבי שמואל עמ' קנג
יח ע"א40 אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל, דברים פ' כט פס' ג
יח ע"א40 בעשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפורים שאז ממציא הקב"ה עצמו לחוטאים ומתקרב אליהם ומתעוררים לחזור אליו בתשובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 35
יח ע"א40 מר"ה ועד יוה"כ ה' ממציא עצמו מי מרום ח"ז עמ' רו
יח ע"א40 מר"ה עד יוה"כ אז זה בהמצאו, בהיותו קרובמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 62 ע"96
יח ע"א40 י' ימים שבין ר"ה ליוה"כ מי מרום ח"ז עמ' לב
יח ע"א40 עשי"ת ליחידמכמני עוזיאל עמ' קפ
יח ע"א41 י' ימים מאי עבידתייהוילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם כו' מכמני אשר עמ' קב
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון טללי אורות עמ' פז = חותם תכנית מס' יסודי התורה שבע"פ פרק ו הערה ב
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מי מרום ח"ז עמ' קעט
יח ע"א43 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, מאי כבני מרוןאלומת יוסף דף כו ע"א
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' ברכות אבי דף פט ע"א
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון כחילות של בית דודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 80
יח ע"א43 כנגד עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמרפא לשון עמ' רנח
יח ע"א43 עוברין לפניו כבני מרוןמאור האגדה פרק יג
יח ע"א44 כבני אמרנאעין איה ח"א 122
יח ע"א44 כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאאבן יהושע עמ' 8
יח ע"א44 מאי "כבני מרון"? הכא תרגימו אמרנאמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
יח ע"א44 מאי כבני אימרנא שפתי חיים מועדים ח"א עמ' צט
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אימרנאדרשות אל עמי דרוש יב
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'אמרי חמד ח"א דף י ע"ב
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אימרנא, כמעלות בית חורון, כחיילות של בית דודאמרי בינה (שיפמאן) עמ' נה
יח ע"א44 מאי כבני מרוןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 21
יח ע"א44 מאי כבני מרוןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 82
יח ע"א44 מאי כבני מרוןהמאור שבתורה (לסין)
יח ע"א44 מאי כבני מרוןילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א44 מאי כבני מרוןעולת חודש ח"א מאמר ק, קה-קו
יח ע"א44 מאי כבני מרון, כבני אמרנא כו' כמעלות בית מרון כו' כחיילות של בית דוד כו' וכולן נסקרין בסקירה אחת מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לט, רפז
יח ע"א44 מאי כבני מרון? הכא תרגימו, כבני אמרנאמשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
יח ע"א45 במעלות בית חורוןכרם פתחיה גפן טו שריג ב, גפן טז ענף גבורה ה
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה א' מי מרום ח"ז עמ' קלא
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה א' מי מרום ח"ז עמ' קעה
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתאמונה ודעת דף לב ע"ב
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתבני יששכר ח"ב דף ט ע"ג
יח ע"א46 וכולן נסקרין בדקירה אחתמרפא לשון עמ' רפט
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תק
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת, אמר ר"נ בר יצחק: אף אנן נמי תנינא: היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לח, שצח
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחת גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קעז ע"א
יח ע"א49 שרואה יחד מחשבות לבםנפש החיים עמ' 37
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'ידי משה (תשמה) איכה פרק ה, טו, עמ' קפט {מביא את שו"ת מים עמוקים סי' טז}
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששוןידי משה (תשמו) קהלת פרק ז, יד, עמ' רל {הקושיה היא שהיה צ"ל "יום הרביעי יהיה" וכו' ולא "צום הרביעי"}
יח ע"ב05 קרי ליה צום וקרי לי' ששון ושמחה וכו'יערות דבש ח"ב דרוש יב עמ' קצג
יח ע"ב11 שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צא
יח ע"ב ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית ה'קול יעקב (שאול) דף עט ע"ב
יח ע"ב ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית ה'אבן יהושע דרוש כג דף נז ע"ד {טעם הדמיון}
יח ע"ב22 ומי הרגואגודת אזוב (יעבץ) דף פח ע"ג
יח ע"ב22 זה ג' תשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקםמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י {יישוב הסתירה למדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינואבן שוהם דרוש ו דף טז ע"א {מבאר את המדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת בהמ"קשפתי רננות (מיכלדורף) דף לא ע"ב, לב ע"א
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת הביתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו אור יהל ח"א עמ' קסב {יישוב הסתירה למדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 קשה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינואמונה ודעת דף עג ע"ב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים וכו' דרשות הרא"ש דף י ע"ב דרוש ט, דף כז ע"א דרוש כד
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותקונים חדשים, הקדמה ראשונה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודרשות שבט הלוי עמ' רמז
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינויערות דבש ח"א עמ' קצד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינואמרי חמד ח"ב דף לז ע"א-ע"ג {יישוב הסתירה למדרש האומר שמיתת צדיקים קשה יותר}
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוס' ג' תמוז תשנד עמ' קעא, רטז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינואהבת דוד (וועגער) עמ' 31
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםאגודת אזוב (יעבץ) דף פז ע"א, פח ע"ג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםעולת חודש ח"ג מאמר רטז, רכט, תנה, תסו
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת ב"אמכתב סופר דף עה ע"א
יח ע"ב24 צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רל
יח ע"ב35 בטלה מגילת תענית חוץ מחנוכה ופוריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רנז {מביא את צידה לדרך כלל ז עמ' קל}
יח ע"ב35 מחלוקת האם בטלה מגילת תעניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
יח ע"ב40 רצו לבטל את חנוכהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 170
יח ע"ב42 תבטל איהי ותבטל מצותהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
יח ע"ב רש"י ד"ה שאני חנוכה דמיפרסם ניסאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רמח, רנב
יח ע"ב44 עשו יו"ט כשבטלו אדכרתא משטרא מי מרום ח"ג עמ' מו = ח"ו עמ' קכה
יח ע"ב46 התקינו שיהיו מזכירין שם שמים בשטרותאבן ישפה דף לב ע"ג {לכן אומרים "ולך עשית שם גדול וקדוש"}
יח ע"ב46 שם שמים בשטרותמאמרי הראיה עמ' 259
יח ע"ב49 קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 158
יט ע"א נטלו עצה ממטרוניתא וכו'אור חדש על ציון דף צו ע"ב, קא ע"א-ע"ב, קב ע"א-ע"ב
יט ע"א צאו והפגינו בלילה, אב אחד לכולנו אור יהל ח"א עמ' קיז {חובה לגמול חסד כי ישראל הם אחינו ובני אב אחד}
יט ע"א צאו והפגינו בלילהשער ראובן עמ' טו {יש לנהוג כך מול סירוב ממשלת המנדט להתיר עליית יהודים - להתפלל לה'}, רנז {ממשלת המנדט אסרה אפילו להפגין}
יט ע"א הלכו והפגינו בלילה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) עמ' שח {צריך להפגין מול סירוב ממשלת המנדט להתיר עליית יהודים}
יט ע"א לא אחיכם אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולא בני אם אחת אנחנו? שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 261 {דומה למה שאמרו לאדום "כה אמר אחיך ישראל"}
יט ע"א אי ס"ד בטלה מגילת תענית - קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 174
יט ע"ב מחלוקת האם הימים במגילת תענית אסורים כשאין ביהמ"ק קייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 173
יט ע"ב מימות עזרא לא עשו אלול מעוברמכמני עוזיאל עמ' שח
יט ע"ב רש"י ד"ה וחכמיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תס
כ ע"א א"ר נחמן אף אנן נמי תניתא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפא
כ ע"א כזה ראה וקדש דרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
כ ע"א מאיימין על העדים על החודש שנראה בזמנומשך חכמה במדבר פ' ט פס' א-ב
כ ע"א קידוש החדש בראיה תליא מילתאבני יששכר ח"ב דף סה ע"ב
כ ע"ב צריך שיהא לילה ויום מן החדשכוזרי מאמר ב סי' כ
כ ע"ב נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמהכוזרי מאמר ב סי' כ
כא ע"א בסים תבשליא דבבלאימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
כא ע"א התקופה דוקא בניסןפירוש המכבי דברים עמ' סג
כא ע"א כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן, עברה לההיא שתא משך חכמה ויקרא פ' כג פס' מא, במדבר פ' כח פס' כג
כא ע"א כד חזית שמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן- עברה לההיא שתאכוזרי מאמר ד סי' כט
כא ע"א שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןמשך חכמה במדבר פ' ט פס' ז
כא ע"א כד חמיתו סיהרא וכו', בעירו חמיראבני יששכר ח"א דף קיב ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה לויאגרות הראיה ח"ד עז
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין את השבתאוצר הכבוד
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
כא ע"ב30 חד אמר חמשים שערי בינה... ביקש קהלתלבני ישראל (הישן) דרוש יב
כא ע"ב31 וכולן ניתנו למשה חסר אחד דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נב
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה כו' חסר אחדס' ג' תמוז תשנד עמ' קעה, קפא
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה, חסר אחדנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ג
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאוצר הכבוד
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 268
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נמסרו למשה חסר אחדפנים יפות על תהלים עמ' לא
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם מי השילוח (מישור) ח"א עמ' ק
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' קסד
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 307 {הרמב"ן פירש שהם כוללים את חכמות הטבע}
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהפירוש המכבי דברים עמ' תסב
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהפירוש המכבי שמות עמ' רמח-רמט
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 127
כא ע"ב31 מ"ט שערים נמסרו למשה חסר א' משמיע שלום עמ' יג, כא
כא ע"ב31 משה רבינו השיג נ' שערי בינה גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' צט ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה - כולם נתנו למשה חוץ מא' אור יהושע דף קו ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו דעת שבת עמ' רנא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם אוהב ישראל דף לד ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצד ע"א, שמז ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'דרשות שבט הלוי עמ' לה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'נשמת אדם עמ' כו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חסר אחד כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תד, הוספות לספרי הרה"מ סי' טו (וראה זח"ג רכג, א)
כא ע"ב31 נ' שערי בינהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנא
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' מ ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשההמאור שבתורה (לסין)
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשההר שפר, דרוש
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהילקוט הגרשוני ח"א דף צ
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהמשך חכמה הפטרת ויחי
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהפירוש המכבי דברים עמ' תסה
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשהנר ישראל חלק ג דף נה
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קע
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול וכו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה כו' מכמני אשר עמ' קג
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה לא קם נביא כמשהאמרי השכל עמ' 172
כא ע"ב34 וכתוב יושר דברי אמת דרשות הרא"ש דף כג ע"ב דרוש כא
כא ע"ב34 יצאת בת קול וכתוב יושר דברי אמתבני יששכר ח"א מאמרי חודש סיון, מאמר ד אות ג דף קלג ע"ד
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד בישראל כמשהפירוש המכבי דברים עמ' תסה
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד וגו' רב ושמואלתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סו, סז
כא ע"ב36 אבל במלכים קםמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
כא ע"ב36 אבל במלכים קם מי מרום ח"ט עמ' עא
כא ע"ב36 בנביאים לא קם, במלכים קםפירוש המכבי דברים עמ' תסג
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון דינים שבלב בלא עדים והתראה וכו'אמרי השכל עמ' 128
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון כו'דרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ב דף טו ע"א
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון שלא בעדים ושלא בהתראהפירוש המכבי דברים עמ' תסו
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינים שבלב מי מרום ח"ח עמ' פט
כב ע"א מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים הוא ובנו ועבדו משוחרראמרי השכל עמ' 192
כב ע"א עדות זו תהא כשרה בכם... תהא מסורה לכםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לו ע"ג
כב ע"א כל עדות שאין האשה כשרה להאהבת דוד (חיד"א) עמ' יז ע"א
כב ע"א אם אין מכירין אותו וכו' אור יהושע דף קח ע"א
כב ע"א אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו כתונת פסים (תשמה) פרשת לט ע"ב
כב ע"א משקלקלו הבייתוסיםטוב ראיה
כב ע"א משקלקלו המינין התקינו...קדושת לוי דף קכה ע"ב
כב ע"א התקינו שלא יהיו מקבלים עדות אלא מן המכירים מערכי לב (בר שאול) עמ' 92 {מביא את מהרש"א}
כב ע"ב כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשי לב המשפט ח"ב שיעור כב [הלכה]
כב ע"ב בראשונה היה משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחים יוצאים משמיע שלום עמ' רז {רמז לתפלה, שבתחילה היתה באש התלהבות ואח"כ הוצרכו להוציאו בפה}
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות חיים וחסד סי' תעב {רומז לאופנים שונים של תיקון המחשבה}
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות וכו' אור יהושע עמ' קח
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואותבני יששכר ח"א דף לז ע"ב, ח"ב דף ד ע"ד
כב ע"ב מאין משיאין משואות רוח חיים (חיד"א) עמ' רמב
כב ע"ב משקלקלו הכותים התקינו...קדושת לוי דף קכה ע"ב
כג ע"א12 ד' מיני ארזים הן וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סא
כג ע"א25 וצי אדיר וכו' אמר רב זו ברוני גדולה וכו' דברי שמואל (תשיג) עמ' ס
כג ע"א25 וצי אדיר לא יעברנו אמר רב זו בורני גדולה כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' עב
כג ע"א36 אמר רבי יוחנן: כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 16
כג ע"א40 הלומד ואינו מלמד - כהדס במדברהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 208
כג ע"א44 אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' יב
כג ע"א44 לגוים אין תקנהאור הרעיון עמ' קכא, שסא
כג ע"א46 תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןיערות דבש ח"א עמ' ריג
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו, מאי מביאין?נועם אלימלך פרשת בהר דף סו ע"ב
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחבריו מאי מביאיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 118
כג ע"א רש"י - לא אנקה מדמם של ישראלאור הרעיון עמ' קכא, שסא
כג ע"ב אסתתום דרכיכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 263 {מביא את עמק יהושע, חלק ב, דרוש טז שמפרש ע"פ זה את "ישרו בערבה מסילה"}
כג ע"ב כיצד בודקים את העדים אור יהושע עמ' קט-קי {רומז לעדים על חטאי ישראל בדין לפני ה'}
כג ע"ב המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו דעת שבת עמ' קסז בהערה
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימה של לבנהטהרת יו"ט ח"ט עמ' קח {מביא מחולת המחנים סי' ד, שבזמן ליקוי לבנה, החמה אינה רואה אותה כי הארץ ביניהן}
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט {כי הלבנה מתביישת בזה שהיא צריכה לקבל אור מהחמה}
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרך חיים (תשלה) עמ' קסט
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהפנים יפות על תהלים עמ' רסה = פנים יפות ויקרא פרק כד פסוק ג {מפני שהיא מתביישת}
כג ע"ב רש"י ד"ה ויעזקהואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קב
כד ע"א10 ראינוהו בעששית אין מעידין עליו לב המשפט ח"ב שיעור טו [הלכה]
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשקדושת לוי דף נז ע"ב, עו ע"ג, קג ע"ד, קז ע"א, קיב ע"ג
כד ע"א24 שלא בזמנו אין מקדשין ברכת שלמה חו"מ עמ' ז [הלכה]
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםנועם אלימלך פרשת אמור דף סד ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתםקדושת לוי דף קג ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתם שב שמעתתא הקדמה אות ס = ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב עמ' מא
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתם כתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי יז ע"ב
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתם תאיר נרי עמ' כה {טעם שהוציאו אותו מפשוטו}
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היו לו לר"ג וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצב {ר"ג קיבל את חכמת המולדות והתקופות במסורת ממשה רבינו}
כד ע"א43 דמות צורות לבנה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' כ
כד ע"א43 צורות לבנותרבנו בחיי עה"ת ח"ב שמות פרק יב פסוק ב עמ' פח
כד ע"א45 לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיאוצר הכבוד
כד ע"א46 לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותןמשך חכמה שמות פ' כ פס' כ {אין איסור לעשות מזבח בדוגמת המזבח של המקדש}
כד ע"ב דמות שמשי המשמשין לפני במרוםנפש החיים עמ' 98
כד ע"ב ומלאכי השרת שריאוצר הכבוד
כד ע"ב כל הפרצופות מותרים חוץ מפרצוף אדםנפש החיים עמ' 60
כד ע"ב כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדםאגרות הראיה ח"א אגרת קנח עמ' רו
כד ע"ב ועשייה גרידתא מי שריילקוט הגרשוני ח"א
כד ע"ב לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות כה
כד ע"ב מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו...קדושת לוי דף קכד ע"ד
כה ע"א02 ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו...קדושת לוי דף קכה ע"ב
כה ע"א05 האיך אתם מעידים על האשה שילדה ולמחר וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ס
כה ע"א07 רואה אני את דבריך כתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ד
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260 ,253
כה ע"א08 מחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא על יום הכיפוריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
כה ע"א08 שתבוא אלי וכו' ביוה"כ שחל להיות בחשבונך אור יהושע דף נח ע"א
כה ע"א11 אלה מועדי ד' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם - אתם קוראים אותםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 255 ,222 ,83
כה ע"א15 אם אתה בא לדון אחר בי"ד של ר"ג צריך אתה לדון אחר כל בי"דאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צח
כה ע"א18 כל ג' וג' שעמדו ב"ד על ישראל הרי הם כבית דינו של משהאבן פינה עמ' 156
כה ע"א21 בוא בשלוםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרטז, תריז, תריח
כה ע"א21 בוא בשלום רבי ותלמידי מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קפה
כה ע"א22 אמר להם רבן גמליאל לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבאמשך חכמה דברים פ' לא פס' ט
כה ע"א23 פעמים שהיא בארוכה ופעמים בקצרה אוהב ישראל שמות פרק יב דף פח ע"ב {רמז לדין ולרחמים}
כה ע"א24 מ"ט דבי רבי דכתיב עשה ירחקדושת לוי דף קכד ע"ד
כה ע"א27 א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה ושדר לי סימנאאור הצבי עמ' 234 {דוד מלך ישראל חי וקים בגימטריא ראש חודש{
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי... שמועה טובה דף עט ע"א
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד (חיד"א) עמ' כח ע"א
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה ושדר לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםאור הצבי עמ' 64
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלב
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיהאוצר הכבוד
כה ע"א27 זיל לעין טב וקשדא לי ירחא...קדושת לוי דף סג ע"ב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 361
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםאור הרעיון עמ' שצז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 154
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםעולת ראיה ח"א תל
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים מדבר קדש מועדים ח"א עמ' רמה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים מי מרום ח"י עמ' קיט
כה ע"א28 פעם אחת נתקשרו שמים בעבים וכו'כוזרי מאמר ב סי' סד {חז"ל ידעו מהנבואה את חשבון התקופות}
כה ע"א28 שלחו להו סימנא דוד מלך ישראל חי וקים וצוה הכהן עמ' קמא-קמב
כה ע"א38 אתם - אפ' שוגגים, אפ' מזידים מי מרום חי"ג עמ' קעד
כה ע"א38 אתם - אפילו שוגגיםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
כה ע"א38 אתם אפ' שוגגים אתם אפ' מזידים מי מרום ח"ב עמ' קעט
כה ע"א38 אתם אפ' שוגגין אפ' מזידין מי מרום חי"א עמ' קב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים אתם אפילו מוטעיםאות זכרון דף ב ע"א
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 204
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין רוח חיים (חיד"א) עמ' נ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 49
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו' ברכת משה דף כד ע"ב, סח ע"ב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעיןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 380 ,338
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 321 ,133
כה ע"א38 אתם ג"פ אתם אפי' שוגגין וכו'בני יששכר ח"א דף לט ע"א, ח"ב דף צו ע"א, קא ע"ד, ח"א דף לז ע"ד
כה ע"א39 אתם אפילו מוטעיןאבן יהושע עמ' 5
כה ע"א39 אתם אפילו מזידין מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צו, אור תורה סי' פו
כה ע"ב01 שמואל הנביא שקול כמשה ואהרוןמרפא לשון עמ' רנט
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 43
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260 ,259 ,253 ,252 ,251 ,232
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואור הרעיון עמ' קסה
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואורות אלים דף כ ע"ב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' רפ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופירוש המכבי דברים עמ' עו
כה ע"ב05 אפילו קל שבקלים שנתמנה פרנסעולת חודש ח"א מאמר קלו
כה ע"ב05 ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור, הרי הוא כאביר שבאבירים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 253
כה ע"ב06 פרנס נעשה כאביר שבאביריםמכמני עוזיאל עמ' שמב
כה ע"ב10 אין לך אלא כהן ושופט שבימיךמרפא לשון עמ' קד, קו
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךמכמני עוזיאל עמ' שכב
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךקדושת יו"ט ח"א דף יח ע"א
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות טו
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםדרשות שבט הלוי עמ' מד
כה ע"ב17 אשרי הדור שקטנים נשמעים לגדוליםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא {חשיבות יראת הכבוד, שמחמתה מצייתים לגדולים}
כה ע"ב17 אשרי שהגדולים יהיו נשמעים לקטניםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 190
כה ע"ב23 ראהו ב"דרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' פח
כה ע"ב23 ראהו בית דין ולא הספיקו לאמור "מקודש"משך חכמה במדבר פ' י פס' י
כה ע"ב23 ראוהו ב"ד מכתב מאליהו ח"א עמ' 274
כה ע"ב33 סד"א תהוי חקירת עדים כתחילת דין וכו', ובדברי הריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' כד [הלכה]
כה ע"ב36 'חק' הונח על דבר שנגמר דינו ו"משפט" הוא תחילת הדיןמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
כה ע"ב38 אשר לא תעשה השמיעה תעשה הראיהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 111
כה ע"ב39 כשראו בלילה אין נעשים דיניםדרך חיים (תשלה) עמ' תקב
כה ע"ב44 וקאמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרון בהדךמשך חכמה ויקרא פ' יג פס' ב
כה ע"ב רש"י אי אפשר לאחרונים להיות כראשוניםיד אהרן עמ' כז
כו ע"א03 אין עד נעשה דיין ס' החיים (תשנג) עמ' קכה
כו ע"א07 לא מצו חזו ליה זכותאאור חדש על ציון דף ס ע"א, קל ע"א
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תכט
כו ע"א דקאי גילדי גילדיאמרי השכל עמ' 66 דף לג ע"ד {לכן היוונים גזרו לכתוב על קרן השור "אין לי חלק" וכו' כי השיטה שלהם היתה להרחיק מהתורה בשלבים כמו גלדי קרן השור}
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' עה
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהאוצר הכבוד
כו ע"א09 אין תוקעים בקרן של פרה מי מרום ח"ז עמ' קסט, קעב, קפח
כו ע"א12 כל השופרות אקרי שופר ואקרי קרן מי מרום ח"ז עמ' תד
כו ע"א21 מפני מה אין כ"ג נכנס וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס ביוה"כאוצר הכבוד
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטיגור נעשה סניגור כתונת פסים (תשמה) פרשת חוקת מב ע"ב
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהבמשך חכמה שמות פ' מ פס' ה
כו ע"א23 אין קטיגור רוח חיים (חיד"א) עמ' לח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורבני יששכר ח"א דף מח ע"ד, קו ע"ג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 8
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורקדושת יו"ט ח"א דף עח ע"ג
כו ע"א29 כיון דלזיכרון אתי כמאן דאתי בפנים דמימשך חכמה בראשית פ' כא פס' יז, ויקרא פ' כג פס' כד, במדבר פ' כט פס' א
כו ע"א29 כיון דלזיכרון קאתי כלפנים דמימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 204
כו ע"א29 שופר דר"ה כיון דלזכרון כבפנים דמי, ובתוס' שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קיא, קכג
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון כבפניםשער ראובן עמ' רנח
כו ע"א29 שופר מבחוץ ונחשב כלפנים מי מרום ח"ז עמ' קיז
כו ע"א36 שופר אחד אמר רחמנא ולא שניים ושלושהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כו ע"א44 אמר רבי עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין לדכרא יובלא מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נד, סא
כו ע"א44 אר"ע כשהלכתי לערביא היו קורין לדיכרא יובלא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קד
כו ע"א44 מאי משמע דהאי יובל לישנא דדיכרא היאאוצר הכבוד
כו ע"א46 כשהלכתי לאפריקי היו קורין וכו' אמרי יוסף בראשית דף קעו ע"ד
כו ע"א48 כשהלכתי לקן נשריא היו קוראים לתרנגול שכוויאור הצבי דף לז ע"ד
כו ע"ב01 קבען פלניאפנים יפות על תהלים עמ' ב = הפלאה כתובות, פתחא זעירא אות לה {מפרש עפ"ז את "קבעת עתים לתורה"}
כו ע"ב01 קבען פלניאאבל מצרים ח"א דף יד ע"ב {מפרש עפ"ז את "קבעת עתים לתורה"}
כו ע"ב07 לא הוי ידעי רבנן מאי וכו' דרשות הרא"ש דף סו ע"ב דרוש סט
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך אמרי יוסף בראשית פ' מקץ דף קג ע"ג
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטמכתב סופר דף ס ע"ב
כו ע"ב28 שופר וחצוצרותאוצרות הראיה 904
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 223
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותמרפא לשון עמ' ש
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 45
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפיישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כו ע"ב44 מר סבר כמה דכייף איניש דעתיה וכו'היהדות הלאומית עמ' 216
כו ע"ב45 כמה דפשיט אינש טפי מעליאמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
כז ע"א01 ציפהו זהב וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כז ע"א01 ציפהו זהב פסולנפש חיים (פלג'י) דף קפז ע"ב
כז ע"א01 ציפהו זהבעולת חודש ח"ג מאמר פט
כז ע"א01 שופר שציפהו זהבאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סג
כז ע"א05 ותרי קלי מי משתמעיאוצר הכבוד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור א' מי מרום ח"ח עמ' קד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' צט, תפד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו משמיע שלום עמ' קה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ס' העיקרים (מישור) עמ' יח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק י
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומשך חכמה דברים פ' ח פס' יב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו ס' החיים (תשנג) עמ' סג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו שמועה טובה דף פג ע"ב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו מה שאין הפה יכול לדבראור חדש למטיפים עמ' 29
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרורב טוב דף קמט ע"ג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד אוהב ישראל דף רמח ע"א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 13
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לז ע"ד, נז ע"ב, עג ע"ד, ק ע"א, קד ע"ד
כז ע"א05 זכור ושמור וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' נג
כז ע"א05 שמור וזכור בדיבור אחד נאמרומכמני עוזיאל עמ' תמז
כז ע"א23 כיון דחביב יהיב דעתיהמרפא לשון עמ' רצה
כז ע"א26 כל כנופיא דכסףעולת חודש ח"ג מאמר רמא
כז ע"א28 אפילו הכי כבוד יו"ט עדיףאבן פינה עמ' 55
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיךמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 20
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סה
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פג (עמ' קיז במהד' תשנה)
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך ותוס' שפע חיים ח"א עמ' פז
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כמאן כר' אליעזר פרי הארץ (ויטבסק) פרשת נצבים עמ' קלא
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך כרבי אליעזר ובתוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, רעה
כז ע"א37 כמאן מצלינן זה היום תחלת מעשיך וגו' כמאן כר"אדברי מנחם - מנחם ציון פ' בשלח עמ' סה
כז ע"א37 כמאן מצלינן כו' כר"א דאמר בתשרי נברא העולםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לג, ערה
כז ע"א37 ר"א אומר בתשרי נברא העולם, רי"א בניסן נברא העולם וכו', ובתוס' ד"ה כמאן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלא
כז ע"א39 והא איכא זה היום תחלת מעשיךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תד
כז ע"א44 שופר שנסדק וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כז ע"א44 שופר שנסדק פסולישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כז ע"א תוס' - בתשרי נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - ומה שייסד ר"א הקליר וכו'יערות דבש ח"א עמ' ז, רעג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן אהלי יעקב (הוסיאטין) פרשת החודש תשא עמ' ריז
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאגודת אזוב (יעבץ) דף יב ע"א
כז ע"ב התוקע לתוך הבור וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כז ע"ב הניח שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קסט
כז ע"ב נתן שופר בתוך שופרעולת חודש ח"א מאמר כג
כז ע"ב הפכו ותקע בו לא יצא עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנח
כז ע"ב כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן כתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מא ע"ב
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא, בשופר של שלמים וכו'אמונה ודעת דף פז ע"ב
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקעדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות א
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע דעולה בת מעילה וכו' וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סב ע"ב
כח ע"א30 מצוות לאו להנות נתנו מי מרום ח"ז עמ' קנז
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנו ורש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"א, סד ע"א, מהדו"ג ח"א דף קעז
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנוראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ז אות ד
כח ע"א31 בשופר של ע"ז לא יתקע ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כח ע"א33 עיר הנדחת מכתת שיעוריהילקוט הגרשוני ח"א דף פט
כח ע"א35 מצוות לא להנות נתנו - (בנוגע למודר הנאה)דרך חיים (תשלה) עמ' תשנה
כח ע"א36 המודר הנאה מן השופרתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' כג
כח ע"א36 המודר הנאה משופר וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כח ע"א40 המודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים אבל לא בימות החמה לב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
כח ע"א40 הנודר מן המעיין מותר לטבול בו בימות הגשמיםאבן ישפה עמ' 77
כח ע"א40 נודר מן המעין, טובל בימות הגשמיםמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצא וכו' שכפאוהו פרסיים וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סד ע"ב
כח ע"א43 כפאו לאדם לאכול מצה - יצאאלומת יוסף דף מה ע"א
כח ע"א44 עתים חלים מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רו
כח ע"א47 כפאוהו פרסיים לאכולפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמא-רמב
כח ע"א48 התוקע לשיר יצא וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"ב
כח ע"א במלחמות ה' (ז ע"ב בדפי הרי"ף)בנין אפרים עמ' לב [הלכה]
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהאבן יהושע עמ' 75
כח ע"ב02 מצוות צריכות כוונהטוב ראיה
כח ע"ב02 מצוות צריכות כונה טבעות זהב ח"א דף א ע"ג [הלכה]
כח ע"ב18 אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 170
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה ילקה וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמב
כח ע"ב22 הואיל ונתנה רשות לברךילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב30 ומנא תימרא דתנן וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ערב
כח ע"ב39 אילו מתרמי ליה בוכרא אחרינא וכו' כוליה יומא זמניה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף של
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנא - דלא שייך בל תוסיף בעשיית המצוה שתי פעמיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 47
כט ע"א09 בתקיעת שופר צריך שיתכוין השומע לצאת ידי חובתו והתוקע להוציא אחרים ידי חובתןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ז אות ב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים וכו' דרשות הרא"ש דף יד ע"ב דרוש יג, דף מט ע"א דרוש מח, דף סא ע"א דרוש סג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלאוצר הכבוד
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו... שמועה טובה דף מג ע"א
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משהעולת חודש ח"א מאמר קלה
כט ע"א16 כאשר ירים משה ידו וכו' בזמן שישראל כו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים מתגברין וכו'רב טוב דף פב ע"ב, צו ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפד ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה משמיע שלום עמ' קכו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' וכי נחש ממית או נחש מחיה? שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 230 ,225
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש טז עמ' קכז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא כל זמן שישראל מסתכלים וכו'אור הצבי עמ' 246, 279
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ברכת משה דף פט ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ס' הזכרון לחתם סופר עמ' כט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שישראל משעבדים לבם וכו' ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'אור לפני הדורשין עמ' 69
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 16
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאורות אלים דף ט ע"א, כט ע"א17
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ק
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמכתב סופר דף צג ע"ג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהנפש החיים עמ' 71
כט ע"א17 וכי ידיו של משהאהבת עולם דף עח
כט ע"א17 וכי ידיו של משהדברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קיא
כט ע"א17 וכי ידיו של משההמאור שבתורה (לסין)
כט ע"א17 וכי ידיו של משהקול יעקב (שאול) דף מב ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משהשער ראובן עמ' נ
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, היו מתרפאין כתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"א, מצורע יג ע"ג, בהעלותך לז ע"א, קרח מ ע"א, בלק מג ע"א
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל משעבדין את לבם וכו' קדושת עינים (תשמו) סי' תשכה
כט ע"א19 כשהיו מסתכלין כלפי מעלהאור הרעיון עמ' רכח
כט ע"א19 כשישראל מסתכלים כלפי מעלהמכמני עוזיאל עמ' רנג
כט ע"א23 וכי נחש מחיה אלא בזמן שישראל וכו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים מתרפאיןרב טוב דף קלב ע"ד
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 61
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהנפש החיים עמ' 104
כט ע"א23 וכי נחש ממית ומחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קיא ע"ב
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ליהודים היתה אורה עמ' ב
כט ע"א בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבן לאביהם שבשמיםמי מרום ח"ט בשלח מאמר ל אות ג עמ' צח
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תעב
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 134
כט ע"א27 חש"ו אין מוציאים את הרבים ידי חובתם ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריח
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפט, תצ
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הכללקדושת יו"ט ח"ב דף כ ע"ב
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכה
כט ע"ב19 כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלהמכמני עוזיאל עמ' לג
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעין וכו'יערות דבש ח"ב עמ' יא
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68, 72
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדשאבן יהושע עמ' 4
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתשפע חיים ח"א עמ' פז, קיא, קיח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, מה"מ וכו', וברש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נד
כט ע"ב11 יו"ט של ר"העולת חודש ח"ג מאמר סו
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמד
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל בשבתשפע חיים ח"ד עמ' ל
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל היות בשבתמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ט
כט ע"ב12 בשבת נדחה השופרבני יששכר ח"א דף ב ע"ג, ל ע"ג
כט ע"ב13 משחרב בית המקדש התקין ריב"ז וכו' (סדר התקנות)שפע חיים ח"א עמ' קי
כט ע"ב14 תקיעת שופר בשבת רק בב"דרבי צדוק מלובלין, ליקוטי מאמרים, אות יג בסופו
כט ע"ב21 א"ר לב"ל כתוב אחד אומר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
כט ע"ב22 כתוב א' אומר זכרון תרועה וכו' וכתוב א' אומר יום תרועה וכו' כאן בשבת כאן בחולקדושת יו"ט ח"ב דף יז ע"א, יט ע"ד, כא ע"ב
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועהאלומת יוסף דף כה ע"א
כט ע"ב23 שבתון זכרון תרועהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ער
כט ע"ב30 רדיית הפת חכמה ואינה מלאכהעולת חודש ח"א מאמר קלב
כט ע"ב33 הכל חייבים בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פד
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנוטהרת יו"ט ח"י עמ' רפב
כט ע"ב36 יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68
כט ע"ב40 כבר נשמעה קרן ביבנהמכמני עוזיאל עמ' שנז
כט ע"ב רש"י בני בתירה גדולי הדור היובני יששכר ח"א דף קא ע"ג
ל ע"א16 שופר היובל כל יחיד ויחיד חייב לתקוע וכו'היהדות הלאומית עמ' 185
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה וכו' ושיהא יום הנף כולו אסור וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעז
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיה יום הנף כול אסורנר ישראל חלק ג דף קלא
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"זדרך חיים (תשלה) עמ' קסב
ל ע"א41 ומנלן דעבדינן זכר למקדששפע חיים ח"ב עמ' צח
ל ע"א42 מכלל דדרישה בעי אוהב ישראל דף רנב ע"א
ל ע"א42 ציון דורש אין לההסכמות הראיה 4; משפט כהן פתיחה טו-טז
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכ, קלו, רנד, אור תורה סי' קסד, רסב
ל ע"א43 מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
ל ע"א43 מ"ט מהרה יבנה המקדש וכו' דאבני בחמיסר מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ה ע"א
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 210
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשמכמני עוזיאל עמ' שכז
ל ע"א43 מהרה יבנה מקדשדרישת ציון (תשסב) עמ' 266
ל ע"א45 אימת תבניכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261-262
ל ע"א46 דאיבני בחמיסר וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 285, 286
ל ע"א רש"י בהמ"ק בידי שמיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכו
ל ע"א תוס' ד"ה וביבנהטוב ראיה
ל ע"ב התקינו שלא יהיו מקבלים אלא עד המנחהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ל ע"ב אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשבני יששכר ח"ב דף ב ע"ג
ל ע"ב משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיו מקבלין עדות החודש כל היוםשפע חיים ח"א עמ' קי
ל ע"ב מאי קלקלו קלקלו הלווים בשיראמרי השכל עמ' 35
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שיז
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלו מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צד ע"ב
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואהאוצר הכבוד
לא ע"א02 שיר של יוםהמאור שבתורה (לסין)
לא ע"א05 חילק מעשיו ומלך עליהם דעת שבת עמ' קנב
לא ע"א11 שברא הקב"ה עופות ודגים לשבח לשמואור הצבי דף צה ע"א
לא ע"א12 בשישי היו אומרים דעת שבת עמ' רלב
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבשדרך חיים (תשלה) עמ' תשמד
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים דעת שבת עמ' תלח
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים: מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רסח
לא ע"א14 ובשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום שהבת - ליום שכולו שבת וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פג
לא ע"א15 יום שכולו שבתרמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה', בתחלתו
לא ע"א15 ליום שכולו שבת דעת שבת עמ' שמז
לא ע"א24 וחד חרוב דעת שבת עמ' תכה
לא ע"א24 שית אלפי שני הוי עלמאדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא והדר חרוב מי מרום ח"ח עמ' נד, קלד, חי"ב עמ' נו, חי"ג עמ' סה
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 174
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאפנים יפות על תהלים עמ' שלו
לא ע"א24 שית אלפי שנין קאי עלמא דעת שבת עמ' לז בהערה, שפו
לא ע"א24 שית אלפי שניןאדיר במרום ח"ב פ' סא
לא ע"א24 שית אלפים שנים הוי עלמא וחד חרובאבן שוהם (פינסק) עמ' 40
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רפו
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סט
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 157-158
לא ע"א24 שיתא אלפי שנירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' נו-נז
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 264, 307
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תסט-תע
לא ע"א41 אמר ר"י עשר מסעות נסעה שכינהאבן יהושע דף ז ע"ג
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינהאוצר הכבוד
לא ע"א42 עשר מסעות גלתה סנהדריןמכמני עוזיאל עמ' שעז, תד
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינה אור פני משה דף ו ע"ב {ה' התרחק מאיתנו}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינהאהל יהושע (הלר) דרוש א סי' כה
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה אהלי יעקב (הוסיאטין) עמ' רי {דרגות בהשראת השכינה}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה עטרת צבי (טאקסין) דף עו ע"א {השכינה עזבה את הארץ בזמן החורבן}
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יח, מו, קסב, ריג, רפב
לא ע"ב וטבריא עמוקה מכולן וכו' ומשם עתידין ליגאלמרפא לשון עמוד המשפט בסופו עמ' קלה {נפתלי יבשר על הגאולה כי טבריה בחלקו{
לא ע"א43 מכפרת לכרובאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיג
לא ע"א52 ו' חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' יח
לא ע"ב גאולה מטבריהשער ראובן עמ' לא
לא ע"ב למקום הוועדטוב ראיה
לא ע"ב אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק י אות ג
לא ע"ב בראשונה היו קושרין לשון של זהוריתאוצר הכבוד
לא ע"ב ריב"ז עסק בפרקמטיא מ' שנה ושמש ת"ח מ' שנה ופרנס ישראל מ' שנהראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ד אות ז
לא ע"ב ריב"ז, מ' שנה עסק בפרקמטיא, מ' שנה למד, מ' שנה לימדדרשות שבט הלוי עמ' סח
לא ע"ב משחרב הבית התקין ריב"זדרך חיים (תשלה) עמ' קסב
לב ע"א02 גבורות, קדושותאור הרעיון עמ' שעב
לב ע"א07 וכולל מלכויות עם קדושת היום שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פב, רעז
לב ע"א09 רחמנא אמר אידכר, ת"ר ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות וכו' וברש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נה {מלכיות זכרונות ושופרות הם מהתורה, שנלמד מהפסוק "זכרון תרועה", וקשה מדוע בדף כט ע"ב לא תירצו בכך את הסתירה בין "יום תרועה" ל"זכרון תרועה"}
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו', גבורות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צד
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיותאוצר הכבוד
לב ע"א13 מנין שנאמרין מלכיות?משך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול {חיוב תקיעת שופר היא מגדר חיוב אדנות כי נאמר עליה "אני ה' אלקיכם"{, ויקרא פ' יט פס' ט {"אני ה' אלקיכם" משמעותו מלכות ה'}
לב ע"א14 שבתון זה קדושת היום, זיכרון זה זיכרונות, תרועה זה שופרותאלומת יוסף דף כה ע"א {"זכרון תרועה" נדרש על אמירת הפסוקים ו"יום תרועה" על עצם התקיעה, וא"כ מדוע לעיל טז ע"א הובא "זכרון תרועה"?}
לב ע"א34 אין פוחתין מי' מלכיותאוצר הכבוד
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכויותפירוש המכבי דברים עמ' שנד
לב ע"א34 עשרה מלכויותאור הרעיון עמ' ה
לב ע"א34 עשרה מלכויות, זכרונות ושופרותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 226 {רמז במספר עשר}
לב ע"א36 הני י' מלכויות כנגד מיילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו'מטה יששכר עמ' רכ
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם כו' ט' הוו בראשית נמי מאמר הואמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קלד, אור תורה סי' ג, קב, תלו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא מרפא לשון עמוד התורה עמ' עט {לא נאמר "ויאמר" בבריאת שמים וארץ כי "הארץ" רומז לרשעים}
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר דברי שמואל (תשנח) עמ' פט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר אוהב ישראל דף רצח ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף טו ע"ג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' טו, נה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא וכו'מכתב סופר דף קיט ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואיערות דבש ח"א עמ' קכו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר היאאדיר במרום ח"א פ' קסד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרבני יששכר ח"א דף לז ע"ב, ד ע"ג, ח"ב דף טו ע"א, צ ע"ג
לב ע"א49 כתובים לפני נביאיםאורות הקודש ח"א עמ' רע
לב ע"ב03 כל כי האי גוונא ריתחא לירתח עלן רחמנא וליפרקןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נה {הפורענות תביא אותנו לחזור בתשובה ועי"ז ניגאל}
לב ע"ב03 כל כי האי ריתחא לרתח קוב"ה עלן ולפרקןאבן פינה סעיף לו דף סד ע"א {זו תחבולה של ה' לאלץ את ישראל לחזור למוטב}
לב ע"ב03 כל כי האי רתחא לירתח רחמנא עלן וליפרקןאור החיים (שיטץ) דרוש ד עמ' 22
לב ע"ב12 מחלוקת ר"י ור' יוסי אם פקדונות כזכרונותלקוטי האור הקדמה עמ' 4
לב ע"ב15 כיון דאתי רבים מינה כרבים דמיאדרשות שבט הלוי עמ' שיב
לב ע"ב16 שאו שערים ראשיכם והנשאואוצר הכבוד
לב ע"ב32 אלא מלכיות תלת הוא דהויןמשך חכמה במדבר פ' כג פס' כא
לב ע"ב32 ותיקין היו משלימין אותה בתורה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 92
לב ע"ב32 ותיקין היו משלימין אותה בתורהאוצר הכבוד
לב ע"ב34 שמע ישראל - מלכותאור הרעיון עמ' ו
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכות שפתי חיים מועדים ח"א עמ' צז, שה
לב ע"ב34 שמע ישראל... - מלכותפירוש המכבי דברים עמ' שנד
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה השני מתקיעשפע חיים ח"א עמ' קיב, קיז, קכ
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ורא"ש בשם ירושלמי שמעה ה' צדקאגודת אזוב (יעבץ) דף י ע"ג
לב ע"ב40 א"ר יוחנן בשעת גזירת מלכות שנושפע חיים ח"א עמ' קיב, קיז
לב ע"ב40 בר"ה ליכא הלל וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' סג
לב ע"ב40 ובראש השנה לא אמרינן הללאוצר הכבוד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת למה אין ישראל אומרים שירה וכו' ספרי חיים וספרי מתים פתוחים וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסה, רסז, ח"ב עמ' יז
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין אומרים ישראל לפניך שירה בר"ה וביוה"כבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יא
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בראש השנה ויום הכפור וכו'בני יששכר ח"ב דף יא ע"ד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה...קדושת לוי דף צו ע"ב
לב ע"ב41 אמרו מלה"ש מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"האבן יהושע עמ' 1, 7, 9, 11
לב ע"ב41 א"א הלל בר"ה מפני ספרי חיים ומתיםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תס
לב ע"ב41 מ"ט אין אומרין הללהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בראש השנה וכו'אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 24
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה ויוה"כ מי מרום ח"ז עמ' קנח
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"האדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 105, 109
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כ מי מרום ח"ז עמ' ק, קד, קכד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה כו'דרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"האמרי בינה (שיפמאן) עמ' סא
לב ע"ב41 שאלו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"האמרי חמד ח"א דף ח ע"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמג ע"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספר החיים וכו'תורת חסד (סופר) עמ' ד, מג, נה
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דיןילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין... וישראל אומרים שירהאלומת יוסף דף כו ע"א
לב ע"ב42 אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל אומרים שירהמי מרום ח"ז עמ' תה
לב ע"ב42 בר"ה ויוה"כ ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניודרשות אל עמי דרוש ג
לב ע"ב43 שופר של ר"ה לא עולין באילןאהבת דוד (חיד"א) עמ' קכח ע"ב
לג ע"א אין מעכבין התינוקות מלתקוע אפילו בשבתיערות דבש ח"ב עמ' יב
לג ע"א תוס' ד"ה הא, הק' אי נשים אין הברכות האיך אמר רב יוסף מעיקרא, עבידנא יומא טבאשפע חיים ח"ו עמ' קיד
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלש ס' החיים (תשנג) עמ' קלג
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלשאוצר הכבוד
לג ע"ב10 סדר תקיעותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שסב
לג ע"ב27 גנוחי גנח וכו' ילולי יליל ס' החיים (תשנג) עמ' קכו, קכח
לג ע"ב27 פי' יבבאבני יששכר ח"ב דף טו ע"ד
לג ע"ב33 ומנין שפשוטה לפניה וכו' ומנין שפשוטה לאחריה ס' החיים (תשנג) עמ' קכז
לג ע"ב33 מנין לומדים דין תקיעה פשוטה לפני ואחרי תרועת השופר משך חכמה ויקרא פ' יט פס' ט-י
לג ע"ב34 כל תרועה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריהפנים יפות על תהלים עמ' שכד
לד ע"א אתקין ר' אבהו בקסרי תקיעה וג' שברים תרועה תקיעהבני יששכר ח"א דף נט ע"ד, ח"ב דף טו ע"א
לד ע"א אתקין רב אבהו בקסרי תקיעה שברים וכו'שפע חיים ח"א עמ' פג, קי
לד ע"א התקין רבי אבהוכתבי רבנו בחיי עמ' שעח-שעט
לד ע"א גנוחי גנוחי או ילוליעולת ראיה ח"ב שכח
לד ע"א ספק תרועה אם גניחי גנח או ילולי יליל או תרוויהובני יששכר ח"א דף ט ע"ג
לד ע"א שברים, גנוחי גנח, ותרועה יליל מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רפד
לד ע"א תרועה מורה על אימת הדין גנוחי גנח וילולי ילולבני יששכר ח"ב דף י ע"ד
לד ע"ב שמע ט' תקיעות יד יצחק עמ' קצב ס"ק ב [הלכה]
לד ע"ב אין מעכביןעולת חודש ח"ג מאמר סז
לד ע"ב אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות כדי שתמליכוני...קדושת לוי דף צא ע"ב, צד ע"ג
לד ע"ב אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם מי מרום ח"ט עמ' ס
לד ע"ב ואמרו לפני... מלכיות כדי שתמליכוני עליכם שמועה טובה דף מב ע"א
לד ע"ב ספק דאורייתא - ודאי דרבנן - ספק דאורייתא קודם דברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכז
לה ע"א לעולם יסדיר אדם תפלתו דרשות הרא"ש דף מז ע"ב דרוש מו
לה ע"א לעולם יסדר אדם תפלתו ואח"כ יתפלל וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ב
לה ע"א ר' יהודה דלא הוה מצלי רק מל' יום לל' יוםמשך חכמה דברים פ' יא פס' יג
לה ע"א תפלת ר' יהודהערפלי טוהר טז
לה ע"א ר"ג הוציא העם שבשדות מוצל מהאש (הלברשטם) דף ריז ע"א, רלט ע"א
לה ע"א אפילו עם שבשדותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לד, לז

מקורות לפני עריכה
ב א' שבט כדברי ב"שאשל חיים ח"א עמ' נה
ב בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש וב"ה אומרים בט"ו בושארית מנחם ח"ד עמ' שעו, שפז
ב באחד בניסן ר"ה למלכיםאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסה
ב באחד בניסן ר"ה למלכיםהחכמה מאין עמ' סד
ב יום אחד בשנה חשוב שנהלב אליהו (תשלב) עמ' רמד
ב יום אחד בשנה חשיב שנהשארית מנחם ח"ג עמ' קס
ב יום אחר בשנה קרוי שנהאוצר המאמרים (תשסג) עמ' סד
ב לעשות ט"ו בשבט ראש השנהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 130
ב ממאי דמעשה דאב קדיםמשכנות יעקב (נעים) דף קפד ע"א
ב ע"א א בניסן ר"ה לרגליםתושע יאודה דף סה ע"א
ב ע"א אחד בניסן ר"ה למלכיםתשואות חן (תשסח) עמ' קטו
ב ע"א ארבעה ר"ה הם בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגליםלקוטי שיחות ח"א עמ' 243, ח"ו עמ' 409, ח"ט עמ' 263, ח"י עמ' 225, ח"ו עמ' 299, 311, חכ"ז עמ' 311
ב ע"א ארבעה ר"ה הם כו' בחמשה עשר בוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קסט
ב ע"א ארבעה ראשי שניםברית עולם (תשסט) עמ' קסג
ב ע"א ארבעה ראשי שנים הםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תיד
ב ע"א ארבעה ראשי שנים הםמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 46, 55)
ב ע"א ארבעה ראשי שנים הם וכו'אש דת (אסאד) עמ' רטז-ריז
ב ע"א ארבעה ראשי שנים הם וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה א
ב ע"א ארבעה ראשי שנים הם וכו' בא' בתשרי וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 251
ב ע"א ארבעה ראשי שנים הםפרי צדיק ר"ח שבט אות ג, לט"ו בשבט אות ב, ג, ד
ב ע"א ב"ש אומרים באחד בשבט ר"ה לאילנות וב"ה בט"ו בושרגא המאיר על התורה עמ' תרד
ב ע"א בא' באלול ר"ה למעשר בהמהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שמז, שמט
ב ע"א בא' בניסן ר"הזכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות לג
ב ע"א בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגלים כו' בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 82
ב ע"א בא' בניסן ראש השנה למלכים ולרגליםתורת מנחם חי"א עמ' 177, חי"ד עמ' 4, חי"ח עמ' 209, ח"כ עמ' 16
ב ע"א בא' בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים (ורש"י - רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך כו' וקבעו חכמים אחד בניסן לתחילת שנתו וכו')תורת מנחם ח"ח עמ' 60
ב ע"א בא' בניסן, ראש השנה למלכיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קיג, רלב
ב ע"א בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש בה"א בט"ולקוטי שיחות חל"ד עמ' 185
ב ע"א בא' בשבט ראש השנה לאילן דברי ב"ש וב"ה אומרים בחמשה עשר בואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' ריז
ב ע"א באחד באלול ר"ה למעשר בהמהפניני יחזקאל עמ' יז
ב ע"א באחד באלול ר"ה למעשר בהמה ר"א ור"ש אומרים באחד בתשרישרגא המאיר על התורה עמ' תנח, תפב, תקיא, תקכט
ב ע"א באחד באלול ר"ה למעשר בהמהמנחת ישראל עמ' רצ
ב ע"א באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קה ע"ג
ב ע"א באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהמנות הלוי (תשסב) עמ' קפז
ב ע"א באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהקרן לדוד דברים עמ' קמו
ב ע"א באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהשמלת אליעזר ח"ב עמ' שיב
ב ע"א באחד בניסן ר"ה למלכיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קמט
ב ע"א באחד בניסן ר"ה למלכיםזאת ליעקב שמות עמ' קפב
ב ע"א באחד בניסן ר"ה למלכיםשער החצר (תשעב) סי' פז
ב ע"א באחד בניסן ר"ה למלכים ולרגליםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 208, 22
ב ע"א באחד בניסן ר"ה למלכים ולרגלים, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 231, 235, 334, 368, חמ"ז עמ' 33
ב ע"א באחד בניסן ר"ה למלכיםמנחת ישראל עמ' סו
ב ע"א באחד בניסן ראש השנה כו' רגל שבו ר"ה לרגליםתורת מנחם חמ"ט עמ' 245, 272, 309
ב ע"א באחד בניסן ראש השנה למלכיםאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קנד
ב ע"א באחד בניסן ראש השנה למלכיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ער, במדבר עמ' תרעג, דברים עמ' תקמו
ב ע"א באחד בניסן ראש השנה למלכיםעטרת יהושע שמות עמ' עא, רסה
ב ע"א באחד בשבט וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' פז
ב ע"א באחד בשבט ר"ה לאילן בדברי ב"שבנין שאול עמ' ז, יד
ב ע"א באחד בשבט ר"ה לאילן דברי ב"ש וב"ה אומרים בט"ו בועטרת יהושע שמות עמ' קג
ב ע"א באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי ב"ש ב"ה אומרים בחמשה עשר בולקוטי שיחות ח"א עמ' 146, ח"ו עמ' 70, חי"ז עמ' 229, חכ"ד עמ' 115, חכ"ו עמ' 421, 412
ב ע"א באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמג
ב ע"א באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים בט"ו בודברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רצב
ב ע"א באחד בתשרי ר"ה לשניםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ב
ב ע"א באחד בתשרי ר"ה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקותלבושי בדים סעיף ש
ב ע"א באחד בתשרי ראש השנה למלכיםדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' צד
ב ע"א באחד ניסן ראש השנה למלכיםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רי
ב ע"א באחר בניסן ראש השנה למלכים. ראש רומז על מלך במו שבתיב בשאול המלך ויאמר שמואל הלא אם קטן אתה בעיניך 'ראש' שבטי ישראל, שאז מונים מנין השנים למלכי ישראל למנין השנים למלכותםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קיג
ב ע"א באתר בשבט ר"ה לאילןמנחת ישראל עמ' שיד
ב ע"א בניסן ר"ה למלכיםעבודת עבודה (תשסד) עמ' לג
ב ע"א למלכים לשניםס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ה
ב ע"א מחלוקת ת"ק ור"א ור"ש בר"ה למעשר בהמהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמא
ב ע"א מלכי ישראל מניסן מנינןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קעד
ב ע"א מעשר בהמה ר"א ורש"א באחד בתשריברית שלום (תעח) דף פה ע"ג
ב ע"א מעשר בהמה ר"א ורש"א באחד בתשריברית שלום (תשסח) עמ' תקמז
ב ע"א עוברין לפניו כבני מרוןחכמת התורה בראשית עמ' תקיט
ב ע"א פלוגתת בית שמאי ובית הלל בראש השנה לאילנותתורת מנחם חי"ג עמ' 197, חט"ז עמ' 86, חי"ט עמ' 49
ב ע"א ר"ה לאילןלקוטי שיחות חל"א עמ' 235
ב ע"א ר"ה למעשר בהמהעיונים במשלי עמ' רנה, שסג
ב ע"א ראש השנה לאילןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' א
ב ע"א ראש השנה לאילןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 217
ב ע"א ראש השנה לאילןשופרא דישראל (תשסו) עמ' שעא
ב ע"א ראש השנה לאילנותאמרי אש (טאוב) עמ' תק
ב ע"א תוס' ד"ה ארבע ראשי שנים הן וכו' משוס דקאי אבתריהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ז
ב ע"ב בניסן ראש השנה למלכיםלקוטי מאמרים עמ' 124
ב ע"ב בניסן ראש השנה למלכיםפרי צדיק פ' החודש אות ו, ז, פסח אות יט
ב ע"ב ומהרש"א - הוא סיחון הוא ערד הוא כנעןמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ד
ב ע"ב ומלך בן מלך הוארנת יצחק מלכים עמ' קלא, קנג
ב ע"ב יום א' בשנה קרוי שנהמשיבת נפש עמ' צד
ב ע"ב יום אחד בשנה חשוב שנהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שמב, ח"ד עמ' רעט
ב ע"ב יום אחד בשנה חשוב שנהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רע, ויקרא-דברים עמ' שצט, תז, תטו
ב ע"ב יום אחד בשנה חשוב שנהתורת מנחם חלק לד עמ' 318
ב ע"ב יום אחד בשנה חשיב שנהכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קיט
ב ע"ב יום אחר בשנה חשוב שנהלחמי תודה דף פה ע"א
ב ע"ב לא צריכא דאימנו עליה מאדר ומלך בן מלך הוא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נז
ב ע"ב מלכי ישראל מניסן מנינןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ו עמ' 100
ב ע"ב מניסן מנינןברכת אברהם (תשנד) עמ' לו
ב ע"ב מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן ורש"ייחי המלך עמ' לו
ב ע"ב מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן מונין ראשונה לראשון ושניה לשני פשיטא לא צריכא דאימנו עליה מאדר ומלך בן מלך הוא מהו דתימא נימנו ליה תרתין שנין קא משמע לןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
ב ע"ב תוס' ד"ה אבלעולם אחד פרק צו
ב ע"ב תוס' ד"ה בחודש זיו משמע הכא דהיינו איירס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ה
ב רש"י - אחרי הכותו במשנה תורה נא'משכנות יעקב (נעים) דף קפד ע"ב
ב שבט ר"ה לאילנותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסג
ב. א' ניסן ראש השנה למלכיםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צד
ב. א' שבט ר"ה לאילנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
ב. אחר בשבט ר"ה לאילןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
ב. אמר רב חסדא שטרות המוקדמים פסולים והמאוחרים כשריםדברי יונה עמ' לא, קמא, רעח
ב. אר"ח וכו' שטרי חוב המוקדמין וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' צז
ב. ארבעה ר"ה הם וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 155,91, חלק לד עמ' 257
ב. ארבעה ר"ה הן בא' בשבט ר"ה לאילן וכו'תורת איש ח"א עמ' קכז, קלא, קלב
ב. ארבעה ראשי שנים הםאגרא דכלה ח"א עמ' ח
ב. ארבעה ראשי שנים הםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיב
ב. ארבעה ראשי שנים הםשם יחזקאל עמ' תלא
ב. ארבעה ראשי שנים הםתורת מנחם חמ"ו עמ' 418
ב. ארבעה ראשי שנים הםתורת מנחם חנ"ו עמ' 245
ב. ארבעה ראשי שנים הם וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ע, עד
ב. ארבעה ראשי שנים הןגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 79
ב. ארבעה ראשי שנים הן וכו'אהל אלימלך עמ' פג
ב. ארבעה ראשי שניםמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנא
ב. ב"ש אומרים ר"ה לאילן באחד בשבטצמח צדיק (תשסז) עמ' קנד, קפה, תק
ב. בא' באלול ר"ה למעשר בהמהאמרי נועם (מועדים) סי' ג לחודש אלול, סי' ח להושענא רבה
ב. בא' באלול ר"ה למעשר בהמה ר"א ור"ש אומרים בא' בתשריאהל אלימלך עמ' שמט
ב. בא' בניסן ד"ה למלכיםישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ז
ב. בא' בניסן הוא ר"ה למלכים ולרגלים וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' רסג, רסז, ח"ב עמ' שצט
ב. בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגליםתורת מנחם חל"ו עמ' 281
ב. בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגלים וכו' למלכים למאי הלכתא וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 487
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן דברי ב"ש וב"ה אומרים בט"ו בועטרת ישועה (תשסד) אות ח להו"ר בנוסח הושענות, אות ד לשובבי"ם, אות ד, ו לט"ו בשבט, אות ז לפורים
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש בה"א בט"ו בוישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כא
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש בה"א בט"ו בופלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' עח, עט, פא, פב
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"שמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רסו
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש, ב"ה אומרים בט"ו בואמרי נועם (מועדים) סי' יט לפורים [מבן המחבר]
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש, ובה"א בט"ו בואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פב, פד, פו
ב. בא' בשבט ר"ה לאילן כדעת ב"ש בה"א בט"ו בוחמודי צבי מועדים עמ' קצב
ב. בא' בשבט ר"ה לאילנות כדברי ב"ש וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קנא-קנד
ב. בא' כשבט ר"ה לאילןנטעי אשל בראשית עמ' רסט
ב. באחד באלול ר"ה למעשר בהמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמד, רנה
ב. באחד באלול ר"ה למעשר בהמהעטרת ישועה (תשסד) אות ג לברכת חודש אלול, ליקוטים לסוכות אות ד
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה ג, ה, שופטים טז
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שסט
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קב
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקכג
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה ר"א ור"ש אומרים באחד בתשריערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' צח
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה ר"א ור"ש אומרים באחד בתשרישארית אהרן דף קמו ע"ב
ב. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות כי תצא יג
ב. באחד בניסן ד"ה לרגליםתורת מנחם חכ"ט עמ' 110
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רלה, רצד
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קלח
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםאמרי נועם (מועדים) סי' פד לפסח
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםבארות המים (תשסט) עמ' קנב
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכג, קלח
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםתפארת צבי שמות עמ' תקעח
ב. באחד בניסן ר"ה למלכים ולרגליםפתחי שערים ח"ב עמ' רג
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' ו
ב. באחד בניסן ר"ה למלכיםקהלת משה (תשסב) עמ' קא
ב. באחד בניסן ר"ה למלכים, לא שנו אלא למלכי ישראלדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צד ע"א, קלז ע"ב
ב. באחד בניסן ר"ה לרגליםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' צו, קיט
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכיםאילנא דחיי (תשסז) עמ' ל
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכיםבארות המים (תשסב) עמ' נא
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכיםגנת אגוז (תשעב) אות רלה
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט, שיא
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגליםאור השמש (תשסח) עמ' פט
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגליםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רלז, רלח
ב. באחד בניסן ראש השנה למלכיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' א
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן בדברי ב"ש בית הלל אומרין בט"ו בומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קכו, קל
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן בה"א בט"ו וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' לז, קסח
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן דברי ב"ש ובה"א בט"ו בואוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שלא
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ששמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שסד, שעה
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש וב"ה אומרים בחמשה עשר בושרגא המאיר מועדים עמ' פה
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש ובה"א בחמשה עשר בועקבי אבירים (תשעא) עמ' פח
ב. באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש, ב"ה אומרים בחמשה עשר בואוצר המאמרים (תשסא) עמ' קפ
ב. באחד בשבט ר"ה לאילנות וכו'תורת חיים (קאסוב) עמ' רעז
ב. באחד בשבט ר"ה לאילנות כדברי ב"ש ובה"א בט"ו בומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נב
ב. באחד בשבט ראש השנה לאילןבישורון מלך ח"ב עמ' צד
ב. באחד בשבט ראש השנה לאילןזרע קודש - מועדים עמ' רצב
ב. באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים בט"ו בודברי יואל מועדים ח"ה עמ' תנ
ב. באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאיאבני אש (אויש) מועדים עמ' יח, מח, עד, קפט
ב. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בוחיים שיש בהם מועדים עמ' רסא, רסב, רסו
ב. באחד בתשרי ר"ה למלכיםתורת חיים (קאסוב) עמ' ריב
ב. באחד בתשרי ר"ה לשניםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
ב. באחד בתשרי ראש השנה כו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיח
ב. באחד בתשרי ראש השנה למלכיםויגד יעקב עמ' קעא
ב. באחד בתשרי ראש השנה לשניםשער המלך (תשנז) עמ' קמט
ב. באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטץ ואוכלות לנטיעה ולירקותשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכז
ב. באחר בשבט ר"ה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בותורת מנחם חמ"ט עמ' 383
ב. באחר בשבט ראש השנה לאילן כדברי טת שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשרה בושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכז
ב. בחמשה עשר בשבט ר"ה לאילןעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ריח, רכב
ב. בחמשה עשר בשבט ר"ה לאילןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רא
ב. בחמשה עשר בשבט ר"ה לאילנותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רכח-רכט
ב. בחמשה עשר בשבט ראש השנה לאילןחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רמו
ב. בחמשה עשר ראש השנה לאילןדגל מחנה יהודה עמ' רפד
ב. בט"ו בשבט ר"ה לאילןבינת משה (תשסב) עמ' לה
ב. בט"ו בשבט ר"ה לאילנותלקחת מוסר ח"ב עמ' קז
ב. בט"ו בשבט ר"ה לאילנותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קו-קז
ב. בית שמאי אומרים באחד בשבט ראש השנה לאילן, ובית הלל אומרים בט"ו בואור השמש (תשסח) עמ' מה
ב. בניסן ראש השנה למלכיםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' יח
ב. בש"א בא' שבט ר"ה לאילנות ובה"א בט"ו בועירין קדישין השלם עמ' קה, קו
ב. ד' ראשי שנים הם וכו', באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש, ב"ה אומרים בט"ו בועקבי אבירים (תשסה) עמ' קיט, קכ
ב. ד' ראשי שנים הםחיי נפש ח"ד עמ' עא
ב. ד' ראשי שנים הן וכו' בחמשה עשר בשבט ר"ה לאילןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מז, צח, רכה
ב. דבני אדם אינן מבינין ונמשלו לבהמות ונמשלו לצאןשער המלך (תשנז) עמ' יב
ב. הוא ראש השנה למלכיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריז
ב. ואחד בתשרי ראש השנה לשניםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
ב. חג הפסח הוא רגל שבו ראש השנה לרגליםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא יז, תזריע ג
ב. חמשה עשר בשבט ר"ה לאילנותמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' יג
ב. חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילנותאורחות דוד עמ' נט
ב. חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילנותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסח
ב. חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילנותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נב
ב. ט"ו בשבט ר"ה לאילןחיי שלמה עמ' קיד
ב. ט"ו בשבט ר"ה לאילנותחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 527
ב. ט"ו בשבט ראש השנה לאילנותשבט מישראל (פרידמן) עמ' עה
ב. ט"ו בשבט רה"ש לאילנות לדברי ב"הדרש משה (קלנברג) ח"א דף סד
ב. ט'"ו בשבט רלה לאילנותישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עב, עג
ב. יום א' בשנה חשוב שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפה
ב. יום אחד בשנה חשוב שנהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1001, 1002
ב. יום אחד בשנה חשוב שנה וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' מב
ב. לדברי בית הלל, בחמשה עשר בשבט - ואש השנת לאילנותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תנג
ב. לנטיעה ולירקותצמח צדיק (תשסז) עמ' שיב
ב. ר"ה הוא באחד בתשריגור אריה בראשית פ"ז הערה 50, פ"ח אות כ
ב. ר"ה לאילןתורת מנחם חלק לג עמ' 77,71
ב. ר"ה לאילן, בא' בשבט, או בט"ו בותורת מנחם חמ"ו עמ' 81, 92
ב. ר"ה למלכיםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צה
ב. ר"ה למלכיםתורת מנחם חנ"ב עמ' 211
ב. ר"ה למלכיםתורת מנחם חנ"ד עמ' 141, חנ"ו עמ' 19
ב. ר"ה למעשר באחר באלולגור אריה שמות פי"ב אות י
ב. ראש השנה לאילןתורת מנחם חנ"ח עמ' 333
ב. ראש השנה לאילנותפרפרת התורה עמ' שפז
ב. ראש השנה לרגליםתורת מנחם חל"ט עמ' 376
ב. ראש השנה לשטרותפרפרת התורה עמ' תקיח
ב. ראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלכיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלג
ב. רש"י ד"ה למלכים - רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך, משנה שעמר בה המלךדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנו
ב. רש"י רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלךגור אריה במדבר פכ"ח הערה 58
ב. שטרי חוב המוקדמין פסוליןבארות המים (תשסט) עמ' רפז, שצד
ב. שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרוןבארות המים (תשסב) עמ' צב, קלב
ב. תוס' ד"ה ארבעה - איכא דוכתי במתניתין דתני "הן", כגון אצל ד' שומרים ואצל ד' ראשי שנים, ואיכא דוכתי דלא תני "הן", כגון אצל ארבעה אבות נזיקין ואצל מחוסרי כפרהשם יחזקאל עמ' תלא
ב. תוס' ד"ה ארבעה - למה אית דוכתא דתנא הן, כגון שומרין וראש השנה, ודוכתא דלא תנא הן, באבות נזיקין, ומחוסרי כפרהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעא
ב. תוס' ד"ה למלכים - מה שתקנו גבי גיטין לכתוב משום שלום מלכות היינו במלכי עכו"םדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנז
ב. תוס' ד"ה לשטרותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תמו
ב. תוס' ד"ה לשטרות בא"ד דאין לנו לפסול שום שטר מספקברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנב
ב. תוס' חגיגת י"ד נאכלת ליום ולילהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 114
ב: אם מלך מלך באדר כשמגיע ניסן הוא שנה ב'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' פב
ב: בארבעה פרקים העולם נידון וכו' בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתרח
ב: ויום אחד בשנה חשוב שנהפני יהושע (תשסא) עמ' פח
ב: ויום אחר בשנה חשוב שנהשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לג
ב: ויציאת מצרים גופה מנלן דמניסן מנינןפני יהושע (תשסא) עמ' פז
ב: וליציאת מצרים מנא לן דמניסן מנינן וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' קד
ב: יום א' בשנה חשוב שנהישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נו
ב: יום אחד בשנה חשוב שגהפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק טז
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 311
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהבית יצחק (ויינברגר) עמ' שסא
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קנב
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהערבי נחל (תשסד) עמ' רצט
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תצ
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפה
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' עו
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכד
ב: יום אחד בשנה חשוב שנהצפנת פענח (תשסו) עמ' שכא
ב: יום אחד בשנה חשיב שנהנצח ישראל (הרטמן) עמ' צד הערה 181
ב: יום אחד בשנה חשיב שנהקשוטי כלה ח"י אות רמט
ב: יום אחר בשנה חשוב שנהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קלז
ב: יום בשנה חשוב שנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנה
ב: מלך באדר ועמד אחר תחתיו בניסן וכו'להורות נתן בראשית עמ' תקא
ב: מנין למלכים שאין מונין להם אלא מניסןדגל מחנה יהודה עמ' קעא
ב: מת באדר ועמד אחר תחתיו באדר, מונין שנה לזה ולזהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1260-1258
ב: ראש השנה למלכיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' מא
ב: רש"י ד"ה שנת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שט
בא ע"א נ' שערי בינה נבראוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 228
בא ע"אישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 66
בא ע"ב למשה לא נמסרו רק נ' שערי בינה חסר א'ברית שלום (תעח) דף סב ע"א
בד' פרקי' העולם נדוןבינת יששכר דף לח ע"ב
בו ע"ב שופר של ר"ה פיו מצופה זהבאור אברהם ויקרא עמ' פו
בו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה לפי שאין קטיגור נעשה סניגור וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' כז
בז ע"א בתרי קולו מי משתמעי וכו'עטרת חן ח"ב עמ' מט
בז ע"א ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסולאור אברהם ויקרא עמ' פו
בז. זכור ושמור בדבור אחר נאמרותורת העולה ח"ג פרק לח
בזבח ומנחה אינו מתכפרעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טז ע"ד, יז ע"א
בח ע"א אילימא כפאו שד, והתניא עתים חלים עתים שוטה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קכא
בל תאחר בשלשה רגליםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69
בראש השנה יצא יוסף מבית האסורי'מגלה צפונות ח"ג פ' וילך
בראשונה הי' משיאין משואותהתורה והעולם ח"ב עמ' יט
בשעה שישראל מסתכלין כלפי מעלהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף יז ע"ב
ג אל תקרא ויראו אלא וייראואשל חיים ח"א עמ' קנו
ג בא' בניסן ר"ה למלכים, לא שנו אלא למלכי ישראל וכו'שארית מנחם ח"א עמ' קלב
ג האומר סלע זו לצדקהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ה ע"א
ג ויראו בל העדהכלי יקר (תשמח) עמ' תסד
ג וישמע הכנעני מה שמוע' שמע ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף קפג ע"ב
ג כי משמש בד' לשונותתורת חיים (קאסוב) עמ' כט
ג ללמדך ששקולה מיתתם ש"צ כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קעז ע"ג
ג ע"א א' בתשרי ר"ה למלכי אוה"עתורת מנחם חנ"ז עמ' 134
ג ע"א אל תקרי ויראו אלא וייראובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכב אות ו
ג ע"א אמר רב חסדא לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןתורת מהרש"ל עמ' נז
ג ע"א ואימא שני בחודש וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 121
ג ע"א וישמע הכנעני וכו' מאי שמועה שמע ובא שמע שמת אהרן וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"א פסוק א
ג ע"א וישמע הכנעני וכו' שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רכ, ח"ה עמ' רה-רח
ג ע"א וישמע הכנעני מלך ערד, מה שמועה שמע, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבודעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכז
ג ע"א וכסבור ניתנה רשות להלחם בישראל וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 81
ג ע"א ולכך הוי ניסן ראש השנה למלכי ישראלקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קיח
ג ע"א כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץפרי צדיק תולדות אות י, פ' שקלים אות טו
ג ע"א כי בא ישראל דרך האתרים, שמע מפטירת אהרןלקט אמרי קודש - דברים עמ' צח
ג ע"א כי משמש בארבע לשונותזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ב אות נו
ג ע"א כי משמש בארבע לשונותלקוטי מאמרים עמ' 233
ג ע"א כי משמש בארבע לשונות אי דילמא אלא דהאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קמ
ג ע"א כי משמש בארבע לשונותדבר טוב עמ' פא
ג ע"א כי משמש בד' לשונותלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רעג
ג ע"א כי משמש בד' לשונותפניני יחזקאל עמ' שצד, תסג
ג ע"א כי משמש בד' לשונותתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק א הערה א
ג ע"א כי משמש בד' לשונות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' תמז
ג ע"א כשמת אהרן נסתלקו ענני כבודחכמת התורה תצוה עמ' צה
ג ע"א לא אשכחן שני בשבתלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 427
ג ע"א לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןפרי צדיק פ' החודש אות ז
ג ע"א לא שנו אלא למלכי ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קמט
ג ע"א לא שנו אלא למלכי ישראל וכו'שעורי דעת ספר ב עמ' נא
ג ע"א לא שנו אלא מלכי ישראללקוטי שיחות חל"ב עמ' 22
ג ע"א למלכי אוה"ע מתשרי מנינןתורת מנחם חכ"ז עמ' 488
ג ע"א למלכי ישראלתורת מנחם חלק לג עמ' 155
ג ע"א מה שמועה וכו' שמת אהרון ונסתלקוישראל קדושים עמ' 14, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 122)
ג ע"א מה שמועה וכו' שמת אהרון ונסתלקופרי צדיק תצוה אות ב
ג ע"א מה שמועה שמעבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכד אות ו
ג ע"א מה שמועה שמע שמע שמת אהרןבי חייא ח"ב עמ' רלח
ג ע"א מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להלחםשם דרך במדבר עמ' רפח
ג ע"א מה שמועה שמע, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבודשם ישראל עמ' שכז
ג ע"א מי דמי התם כנען הכא סיחון תנא הוא סיחון הוא ערד הוא כנעןפרי צדיק דברים אות ב, ג
ג ע"א מלכי ישראל מונין לניסן וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' שעג
ג ע"א משמת אהרן נסתלקו הענניםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעה
ג ע"א ניסן ראש השנה למלכי ישראלקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קצח
ג ע"א סבירא לחו כשמת אהרן נסתלקו ענני הכבודטיול בפרדס ח"א עמ' שט
ג ע"א סיחון שדומה לסייח במדברלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עח
ג ע"א סיחון, שדומה לסייח במדבראמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שלח
ג ע"א ענני כבוד היו בזכות אהרןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רלה
ג ע"א ערד שדומה לערוד וכו' ותוס' ד"ה ערדלקוטי שיחות חל"ח עמ' 79
ג ע"א ר"ה למלכי ישראלתורת מנחם חנ"ג עמ' 375
ג ע"א ר"ןמורשה - שיחות למועדים עמ' מ, פט
ג ע"א רש"י ד"ה ככריש לקישלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 184
ג ע"א שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבודבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנז
ג ע"א שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבודציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' סח
ג ע"א תוס' - יסד הפייט בפזמון של פ' זכור כסות ולשון שינה היות כמלך ערדתורת מנחם חלק נ עמ' 276
ג ע"א תוס' ד"ה "שני בשבת"בעקבי יעקב עמ' סג
ג ע"א תוס' ד"ה אלא וייראועיוני רש"י במדבר עמ' שנג, שכד
ג ע"א תוס' ד"ה וישמע הכנענילקוטי שיחות ח"א עמ' 208
ג ע"א תוס' ד"ה וישמע הכנעני במדרש אמרינן דהיינו עמלק עמלק הוא היצר הרע אשר כסות ולשון שינהכתונת פסים (תשעא) עמ' רצה, שסו
ג ע"א תוס' ד"ה וישמע, כסות ולשון שינה להיות כמלך ערד ובו', ונראה דמההוא דמסעי קדרישעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכז
ג ע"א תנא הוא סיחון הוא ערד הוא כנעןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצה
ג ע"ב אמר ר' אבהו כורש מלך כשר היהבי חייא ח"ב עמ' שה
ג ע"ב אמרן נחמיה למלךכתר שם טוב (תשסד) סי' שסו
ג ע"ב אר"א כורש מלך כשר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צב ע"א
ג ע"ב דלמלכי אומות העולם מתשרי מנינן מארתחשסתא ותוס' ד"ה שנת עשריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריג
ג ע"ב הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתאאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סה
ג ע"ב הוא כורש הוא דריוש ותוס'תורת העולה (תשעה) עמ' ה
ג ע"ב הוא כרש הוא דריוש הוא ארתחששתאמנות הלוי (תשסב) עמ' מ
ג ע"ב כאן בישראלפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
ג ע"ב כאן לאחר שהחמיץעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 70
ג ע"ב כורש החמיץחכמת התורה ויגש עמ' תסח
ג ע"ב כורש וכו' לאחר שהחמיץאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשעח
ג ע"ב כורש מלך כשר היהזמנים לששון עמ' נ
ג ע"ב כורש מלך כשר היהמאיר נתיבות ח"ג עמ' עח
ג ע"ב כורש מלך כשר היהתורת אביגדור ח"ד עמ' כח
ג ע"ב כורש מלך כשר היה... כאן קודם שהחמיץ, כאן לאחר שהחמיץשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 152
ג ע"ב כורש קודם שהחמיץפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שי
ג ע"ב כורש קודם שהחמיץפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שכ
ג ע"ב כי משמש בד' לשונותעטרת יהושע בראשית עמ' קיז
ג ע"ב מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן מונין וכו' ל"צ דאימנו עליה מאדר ומלך בן מלך הוארנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמו
ג ע"ב סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בניחכמת התורה בהר עמ' קצה
ג ע"ב קאמר כורש החמיץחכמת התורה תצוה עמ' מח
ג ע"ב רש"י - דכורש נעשה רשעלקוטי שיחות ח"ט עמ' 67 {אין מזה ראיה שנשתנה שורש נפשו}
ג תוס' ד"ה אלא ויראומשכנות יעקב (נעים) דף קפג ע"ד
ג. אחד בניסן ראש השנה למלכי ישראלשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רסג
ג. אל תקרא ויראו אלא וייראועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רסג
ג. אל תקרא ויראו אלא וייראושער המלך (תשנז) עמ' תקל
ג. אמר רב חסרא לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שע
ג. אר"ח ל"ש אלא למלכי ישראל אבל למלכי אוה"ע מתשרי מנינן שנא' וגו'חמודי צבי מועדים עמ' של, שמג, שמו, שנג
ג. בא' בניסן ר"ה למלכי ישראל אבל למלכי או"ה מתשרי מניניןנחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה וזהו החודש
ג. בא' בניסן ר"ה למלכיםחמודי צבי מועדים עמ' שכז
ג. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרילישרים תהלה (תשסד) עמ' קג
ג. באחד בניסן ר"ה למלכים וכו' א"ר חסדא, לא שנו אלא למלכי ישראל כו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שלט
ג. באחד בניסן ראש השנה למלכיםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצד
ג. האומר סלע זו לצדקהשארית יעקב (אלגזי) דף ג ע"ג
ג. הוא סיחון הוא כנעןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט, כב
ג. הוא סיחון הוא ערד וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שכז
ג. הוא סיחון הוא ערד שדומה לסייח ולערד במדברשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכט
ג. ואימא ר"ה אייר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שט
ג. ויראו בל העדה וכו' אל תקרי ויראו אלא וייראו, שנסתלקו ענני כבודאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעג
ג. ויראו כל העדה כי גוע אהרן אמר רבי אבהו אל תיקרי ויראו אלא וייראוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שנז
ג. ויראו כל העדה, אל תקרי ויראו אלא וייראושמן ראש סוכות ח"א עמ' מז, קו
ג. וישמע הכנעני וגו' שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבודצפנת פענח (תשסו) עמ' שסג, שסד
ג. וישמע הכנעני כי בא ישראל, שמע שנסתלקו ענני הכבוד במיתתו של אהרןתפארת צבי בראשית עמ' ערה
ג. וישמע הכנעני מלך ערדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנא
ג. וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רמו
ג. וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע, שמת אהרן וכו'חיי נפש ח"ו עמ' צט
ג. וישמע הכנעני מלך ערד עניו הכנעני מלך ערדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תטז, א'קב
ג. וישמע הכנעני מלך ערד, מה שמועה שמע שמע שמת אהרן, ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה רשות להלחם בישראלשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות דש
ג. וישמע הכנעני שמע שנסתלקו ענני הכבוד במיתתו של אהרןתפארת צבי במדבר עמ' שצד
ג. וישמע הכנעני שמע שנסתלקו ענני הכבוד וקסבר שניתן רשות להלחםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכח, ריח
ג. וישמע הכנעני, מה שמועה שמע, שמע שמת אהרן וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קנט
ג. כדריש לקיש דאמר ר"ל כי משמש בד' לשונות, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק יח פסוק א
ג. כי לשון אלאבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' נה
ג. כי משמע בד' לשונותכתנות אור עמ' תקעח
ג. כי משמש בארבע לשונותתשבי (תשסה) עמ' קלה שורש כי
ג. כי משמש בד' לשונותאגרא דכלה ח"א עמ' קסט
ג. כי משמש בד' לשונותבארות המים (תשסט) עמ' תי
ג. כי משמש בד' לשונותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רצז
ג. כי משמש בד' לשונותחנן אלקים עמ' קמט, קסה, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ט, יט, קצד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפ, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קי, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סט, רסה
ג. כי משמש בד' לשונותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמח
ג. כי משמש בד' לשונותשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תיג
ג. כי משמש בד' לשונותתורת יחיאל בראשית עמ' לב
ג. כי משמש בד' לשונות אי דילמא אלא דהאים שמחה עמ' רלה
ג. כי משמש בד' לשונותנחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה וכך יאמר
ג. כי משמש בד' לשונותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' לח
ג. כי משמש בלשון אלאדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק יז
ג. כי משמש בלשון רהאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קדושים ו
ג. כי משמש בר' לשונותגור אריה בראשית פמ"ה הערה 109, במדבר פי"א אות ד
ג. כיון שמת אהרן נסתלקו ענני הכבודזכרון משלי עמ' קכא אות שעב
ג. כיון שמת אהרן נסתלקו ענני הכבודעירין קדישין השלם עמ' רלח
ג. כיון שמת אהרן נסתלקו ענני הכבודפרדס מנחם עמ' צא
ג. כסות ולשון שינה וכו'אהבת חיים (דייטש) עמ' ערב
ג. לא סלקא דעתך דכתיב אחרי הכותו את סיחוןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רל
ג. למלכי אוה"ע מונין מניסןפנים מסבירות עמ' קעה
ג. למלכי ישראל מונין מניסןלהורות נתן במדבר עמ' רלו
ג. לשון כי בד' לשונות משמשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלו
ג. מאי למלכים למלכי ישראלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' יח
ג. מה שהיה נחמיה מדבר עם המלך וכו'שמועות ישראל שמות עמ' קה
ג. מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רנב
ג. מונין למלכים מראש חורש ניסןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנו, שז, שע
ג. מחלוקת מנלן דלמלכים מונין מניסןאגרא דכלה ח"א עמ' עה, ח"ג עמ' עז
ג. מלך ערד - שדומה לערודאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פג
ג. מלכי אומות העולם מתשרי מנינןאגרא דכלה ח"ב עמ' מח
ג. מלכי אומות העולם מתשרי מנינןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכד
ג. מלכי ישראל מונים להם מניסן ומלכי האומות מתשרינזר הקדש ח"ג עמ' ק
ג. מלכי ישראל מונין מניסן וכו' אוה"ע מתשריהישר והטוב (תשסג) עמ' נ, שלה, שמט
ג. משמת אהרן הכהן נסתלקו ענני הכבודעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפה, שצט
ג. מת אהרן ונסתלקו ענני כבודטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ד, יח, כא
ג. ניסן ר"ה למלכי ישראלבארות המים (תשסב) עמ' נא
ג. נסתלקו ענני כבודפרפרת התורה עמ' תקיב
ג. סיחון, שדומה לסייח במדברמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנא, תצז
ג. סייח במדבראור השמש (תשסח) עמ' צט
ג. ענני הכבוד בזכות אהרןישא מדברותיך - מגילה עמ' פז, רלה
ג. ענני כבוד היו בזכות אהרן ואחר שנסתלק חזרו בזכות משהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעז
ג. ר"ה למלכי ישראלבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו, מד, צג
ג. רש"י - ישראל שלבו לשמים ואם מריעין לו בחייו אינו קורא לו תגר אלא תולה היסורין בעונו אבל עכו"ם אם אין מטיבין לו כגמולו קורא תגרתפארת צבי בראשית עמ' רג
ג. רש"י כי פירושו כאשרדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כג פסוק ד
ג. תוס' - והא דתנן אל תהיו כעבדיםשארית יעקב (אלגזי) דף סה ע"ג, סז ע"ב
ג. תוס' - וישמע הכנעני וגו' במדרש אמרינן דהיינו עמלק וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שסג
ג. תוס' - ממשכנין על החטאותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עא
ג. תוס' ד"ה וישמע הבנעני מלך ערד במדרש אמרינן דהיינו עמלק, כמו שיסד הפייט כסות ולשון שינה היות כמלך ערד, ומכל מקום דייק שפיר דסיחון קיים וכו' ונראה דמההוא דמסעי דריש, דאי מההוא דחוקת הא מפרש דשמע כי בא ישראל דרך האתרים, ורש"י לא דק בפירוש חומשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלג, תקנט, תקסא
ג. תוס' ד"ה וישמע וכן'פרפרת אליעזר פרשת חוקת פרק כא פסוק א
ג. תוס' ד"ה וישמע כסות ולשון שינהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
ג. תוס' ד"ה וישמעחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קפט
ג. תוס' ד"ה וישמע, מדרש ופייט שהכנעני היינו עמלק וכסות ולשון שינהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכו, תתסב, תתקכו, תתקפב, א'סז, א'קב
ג. תוס' ד"ה וקאי באייר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שט
ג: אהרן מת בראש חודש אבשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכא
ג: בתוס' ד"ה שנת וכו' ונגמר הבנין ולא בנו חומת העירחיי שלמה עמ' רמה
ג: דריווש הוא כורש וברש"יבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כ
ג: ההבדל בין גוי לישראל בנתינת צדקהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תלב
ג: הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נו
ג: הוא כורש הוא דריוש ובתוס'תורת העולה ח"א בהקדמה
ג: החמיץ וכו'בת עין (תשסז) עמ' רפג
ג: ואני הייתי בשושן הבירה ויבא חנני וכו' ויאמר המלך מרוע פניך רעים ואתה אינך חולה וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לו, לז
ג: כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץכד הקמח (מישור) עמ' שנט
ג: כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנא
ג: כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסד
ג: כורש החמיץ דכתיב ונדבך די אע חדת וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמ
ג: כורש היה מלך כשרדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
ג: כורש מלך כשר היהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' עח
ג: כורש מלך כשר היהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיט
ג: כורש מלך כשר היהפרפרת התורה עמ' קצט
ג: כורש מלך כשר היהפרפרת התורה עמ' תקיג
ג: כורש מלך כשר היה לפיכך מנו לו כמלכי ישראלדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנח, שע
ג: כורש מלך כשר היופרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק א פסוק א, פרשת דברים פרק ו פסוק טז
ג: כורש שהחמיץ וכו' ופריך האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' קעז
ג: לאחר שהחמיץ כורשישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכא
ג: למה נענשה שרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מח
ג: נחמי' היהמספר עם המלך ארתחשסתאצפנת פענח (תשסו) עמ' קכב
ג: תוס' ד"ה למנינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסב
ג: תוס' ד"ה שנתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנ
ג' ספרים נפתחים בראש השנהמחברת הקודש (תשסה) עמ' קג
גזר דין שיש עמו שבועהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טז ע"ד
גנוחי גנח וילולי יילילהתורה והעולם ח"ג עמ' קנט
ד אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןשארית מנחם ח"ב עמ' טז
ד והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בנישמועת יצחק - אדר ופורים ו*
ד ומצלין לחיי מלכא ובנוהי וכו' והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' כאן בישראל כאן בעו"כמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קיד
ד סלע זו לצדקהככר לאדן (תקסא) דף קפא ע"ב
ד סלע זו לצדקהככר לאדן (תקסא) דף קפא, רפב
ד סלע זו לצדקהככר לאדן (תשנ) עמ' קט
ד סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורשארית מנחם ח"ב עמ' פז
ד ע"א בפיך זו צדקהבנין שאול עמ' קסו
ד ע"א בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, רש"י ותוס'חכמת התורה תצוה עמ' נח, קצב
ד ע"א בשביל שיחיו בניאגרות הראיה כרך ג אגרת תתסט (קנג); טוב ראי ראש השנה עמ' ה
ד ע"א בשביל שיחיו בני, הרי זה צדיק גמורנשמה של שבת עמ' 60-61; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קז-קח {מה שהקשו התוספות וכו' נלע"ד דהוא דוקא בעושה למען מותרות שאין ראוי לאדם שלם להתאוות להם, שלא יאמר אדם "אקרא כדי שאקרא רב" [נדרים סב ע"א] והיינו רצון של גדולה וכבוד, עבור זה אינו ראוי לעבור, אבל דברים הנאותים לבקש כמו חיים לבניו וזכיה לעולם הבא, גם זה מכלל אהבת השי"ת החפץ בתיקון עולם, ועוד יש לומר דכל עמוד העבודה, דהיינו ההרגש שבלב שע"י נגררים כל פעולותיו, ודאי אין ראוי להיות כי אם אהבת האדון הטוב ב"ה, אבל מעשה פרטי מעניני העבודה אין בזה הפסד כשעושה בשביל איזה בקשה הגונה}
ד ע"א בשביל שיחיו בני, ובתוס'אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קכג, תטז, תשכא
ד ע"א ג' רגלים בסדרן וחג המצות תחילהגנת אגוז (תשמט) עמ' ריח
ד ע"א גבי כורש החמיץ וכו' רש"יחכמת התורה אמור עמ' ריט
ד ע"א גבי כורש שהחמיץחכמת התורה חיי שרה עמ' תקמח
ד ע"א דלהוין מצלין לחיי מלכא ובנוהיחכמת התורה ויצא עמ' קפ
ד ע"א דריוש נחשב כעכו"םאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סה
ד ע"א האו' סלע זו לצדקה כדי שיחיה בני הרז צדיק גמוררנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רז
ד ע"א האומר הרי סלע זו לצדקה וכו' בשביל שיחיו בני ה"ז צדיק גמורתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שעה
ד ע"א האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בנייחל ישראל אבות ח"א עמ' עג
ד ע"א האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני הדי זה צדיק גמורס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלז
ד ע"א האומר סלע זה לצדקה כדי שיחיה בני ה"ז צדיק גמור ובתוס'דבר טוב עמ' קכב
ד ע"א האומר סלע זה לצדקה ע"מ שיחיה בני ה"ז צדיק גמורכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שלו
ד ע"א האומר סלע זה לצדקה ע"מ שיחיה בני הר"ז צדיק גמורבי חייא ח"א עמ' קנו
ד ע"א האומר סלע זה לצדקה על מנת שיחי' בני וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רב
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל כו' ה"ז צד"ג (ורש"י ותוס' - בישראל דוקא שאינם תוהים על הראשונות, ובר"ח - צד"ג - "צדקה גמורה")תורת מנחם חכ"א עמ' 269
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצא, תנט, ח"ד עמ' רי, ריא
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני וכו' הרי זה צדיק גמור (ובפר"ח)תורת מנחם חלק נ עמ' 65
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני וכו' הרי זה צדיק גמוראור תורה השלם (מזריטש) סי' קלג
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני כו' ה"ז צד"ג (ורש"י - אם רגיל בכך)תורת מנחם חכ"ה עמ' 37
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בניחכמת התורה בא עמ' רז
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בניישראל קדושים עמ' 95, 105, דברי סופרים סי' כא (עמ' 17), לג (עמ' 29), תקנת השבין סי' ב (עמ' 8), ו (עמ' 38), י (עמ' 82), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 26), רסיסי לילה סי' יט (עמ' 21), לז (עמ' 63),מח (עמ' 105), נד (עמ' 142), לקוטי מאמרים עמ' 105, 166, 171, דובר צדק עמ' 119, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 28 (סי' יט)
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הר"ז צדיק גמורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קיב, שס
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קלב
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני וכו' הרי זה צדיק גמור וכו' כאן בישראל כאן בעובדי כוכביםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכב ע"א
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני וכו' כאן בישראל כאן בעובדי כוכביםפרי צדיק תולדות אות י, צו אות ח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בניארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' יד ד"ה ושתים
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבאלמדנות (תשנח) פ' תרומה אות נא
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני... הרי זה צדיק גמורברכת טוב עמ' רעד
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ו
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 153, ח"ה עמ' 248
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רמ
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה כדי שיחיה בני וכוי ורש"י ותוס'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעג, שעד
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחי' בני הר"ז צדיק גמורכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תצוה עמ' קכח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בניחכמת התורה יתרו עמ' תכ
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בניחכמת התורה תרומה עמ' צז, קעד, קעה, קצט
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בניקהלת יעקב - אלול עמ' מד, קד
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בניקהלת יעקב עשי"ת עמ' נח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בניקהלת יעקב ראש השנה עמ' רסח
ד ע"א האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמורפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רז
ד ע"א הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורשרגא המאיר על התורה עמ' תעז, תקכ
ד ע"א הנותן צדקה על מנת שיחיו בניו הרי זה חסיד גמורמלכי יהודה (תשע) עמ' לא
ד ע"א הנותן צדקה שיחיה בני הרי זה צדיק גמורמאכסניא של התורה סי' כד
ד ע"א השגל עומדת לימינו - כלבתאכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' עב, ח"ה סי' מב
ד ע"א ואיבעית אימא מנלן דאחמיץאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תמד
ד ע"א והשגת יושבת אצלו, חד אמר כלבתאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנח
ד ע"א ומי החמיץ והכתיב וכו' ומה חשתן ובני תורין וכו' א"ל ר"י רבי מטונךדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצט {מסביר עפ"ז פסוקים במשלי יא}
ד ע"א ומצלין לחיי מלכא, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שה
ד ע"א ילפינן מקרא דכורש החמיץקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפז
ד ע"א כאן באומות העולם שקורא תגרחכמת התורה וארא עמ' שסט
ד ע"א כורש החמיץחכמת התורה שמיני עמ' תמז
ד ע"א כורש החמיץ, רש"י ד"ה כאן בישראלחכמת התורה וישב עמ' קפב
ד ע"א כל היכא דאיתי' בי גזא דרחמנא איתי'בנין שאול עמ' קסו
ד ע"א כל מה שהעכו"ם עושין רק בכדי להתייהר ככורשפניני יחזקאל עמ' (פה)
ד ע"א לא קשיא הא בישראל הא בנכריתולדות שלמה - רות עמ' רסג
ד ע"א לא קשיא כאן בישראל כאן בנכריחכמת התורה אמור עמ' קנג, קנט
ד ע"א לרגלים כו' שבו ר"ה לרגליםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 82
ד ע"א מטמאים עצמם בכלבתאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' סב
ד ע"א מטמאים עצמם בכלבתאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' סד
ד ע"א מעיקרא נדב בלא קיצותא והשתא בקיצותאקרן לדוד דברים עמ' רד
ד ע"א מעלת הצדקה וכו'ארצות החיים (פלג'י) דרוש א' (דף יד ע"א ד"ה ושתים)
ד ע"א מעשרות עובר עליהן בבל תאחרלחמי תודה דף קפה ע"ב
ד ע"א נפקא מינה לנודר למיקם עלי' בבל תאחר (ורש"י)תורת מנחם ח"ח עמ' 60
ד ע"א סבר אי מרדו בי יהודאי איקלייה בנוראאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שצג
ד ע"א סדיה בסידאצמח צדקה עה"ת עמ' קלט
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני הרי זה צדיק גמורעטרת יהושע שמות עמ' קסז
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני וכו'מנחת ישראל עמ' רסד
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בניאז שמח עמ' כ
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בנידרשות מהר"ם חביב עמ' שלה
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בניהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמג
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני הר"ז צדיק גמור וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלה
ד ע"א סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני הרי זה צדיק גמור, וברש"י ובתוס'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רג, תקט, תקפז
ד ע"א סלע זו לצדקה וכו'פניני יחזקאל עמ' (פה)
ד ע"א סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בניתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקמח, תתקעו
ד ע"א עבודה ע"מ לקבל פרסדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכא
ד ע"א עברו שלש רגלים הרי זה בבל תאחרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמג
ד ע"א על מנת שיחיה בנייין לבנון (תשסג) עמ' 60, 61
ד ע"א צדקות ומעשרותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמד
ד ע"א ר"ה לרגליםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 117, 109
ד ע"א ר"ה לרגליםתורת מנחם חנ"ג עמ' 375
ד ע"א ראש לרגליםתורת מנחם חלק לג עמ' 288
ד ע"א רגל שבו (ורש"י - רגל שהוא בחודש הנכנס באחד בניסן)תורת מנחם חי"א עמ' 177
ד ע"א רגל שבו וכו' בל תאחר וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 110
ד ע"א רגל שבו ר"ה לרגליםשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' י
ד ע"א רגל שבו ר"ה לרגלים כו' נפק"מ לנודר למיקם עלי' בבל תאחר וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 487
ד ע"א רגל שבו ראש השנה לרגליםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 173, חי"ב עמ' 160
ד ע"א רגל שבו ראש השנה לרגליםתורת מנחם ח"ח עמ' 96, חי"ג עמ' 196, חי"ד עמ' 4, ח"כ עמ' 16
ד ע"א רגל שבו ראש השנה לרגליםתורת מנחם חל"ט עמ' 376
ד ע"א רגל שבו ראש השנה לרגליםפרי צדיק פ' החודש אות ו, פסח אות נד
ד ע"א רגלים בא' בניסן הוא כו' רגל שבו ר"ה לרגליםתורת מנחם חל"ו עמ' 281
ד ע"א רגלים וכו' בחמשה עשר בניסן הואלקוטי שיחות חי"ט עמ' 160
ד ע"א רש"י ד"ה רגל שבו ר"ה לרגליםלקוטי שיחות ח"א עמ' 243
ד ע"א שחביבה תורה לישראל כשגל לעכו"םמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 55)
ד ע"א שלא עשה כ"א להנאתומאיר נתיבות ח"ג עמ' עח
ד ע"א שלמה שקעי בבנינאלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 220 {שיקעו בגלל האיסור לבנות בעץ בבהמ"ק}
ד ע"א שלמה שקעי' בבנינא וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנב (עמ' קע במהד' תשסב)
ד ע"א שלשה רגלים עובר בבל תאחרהמאור הגדול (גר"א) עמ' צ
ד ע"א ת"ר חייבי הדמיןמשנת חיים בראשית עמ' ריז, תקמה
ד ע"א תוד"ה בשביל שיחיו בניאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קעג
ד ע"א תוס' ד"ה בשבילחכמת התורה אמור עמ' ש
ד ע"א תוס' ד"ה ואימכשירי מצוה עמ' קכ
ד ע"א תוס' ד"ה ומעשרות וכו', כתבו דהוא הדין תרומה וביכוריםלחמי תודה דף קפה ע"ב
ד ע"א תוס' ד"ה ומעשרותאחרית השנים עמ' לט, מז, צז
ד ע"א תוס' ד"ה צדקותמשנת חיים בראשית עמ' ריח
ד ע"א תוס' ד"ה בשביליחל ישראל אבות ח"א עמ' ס
ד ע"א תפסת מרובהתורת מנחם חלק לג עמ' 56
ד ע"א תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשתעבודת עבודה (תשסד) עמ' ח, כה
ד ע"ב אינו עובר בבל תאחר אלא בעברו ג' רגלים, וברגל אחד עובר בעשהלחמי תודה דף קפה ע"ב
ד ע"ב אשה בעלה משמחהטהרת יו"ט חי"ח עמ' מא
ד ע"ב הוקשו כל המועדים זה לזהדברי שאול ויקרא עמ' קמט
ד ע"ב היקש דחג הסוכות לחג המצותעיוני רש"י במדבר עמ' תקכד
ד ע"ב היקש פסח לסוכות גבי תשלומין לקרבנותגבורת יצחק סוכות עמ' קלו-קלז
ד ע"ב הנודר אינו חייב עד שיעברו עליו שלש רגלים וחג הסוכות בסוף. קריאת קהלת בסוכות הוא בשבת חול המועד, ואם חל בשבת קריאתו בשמיני עצרת, כי בקהלת נזכר תשלימי נדרים שאדם חייב לשלמו בטוף זמנו שהוא בחג הפוכותפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שנו
ד ע"ב והי' בך חטא ולא באשתךבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לו, וישב אות סו
ד ע"ב ורבנן הוא לעשהמשנת חיים דברים עמ' תנב
ד ע"ב חג השבועות יש לו תשלומין כל שבעהפרי צדיק פ' החודש אות ח
ד ע"ב טורי אבן ד"ה ורבנןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
ד ע"ב כיון שעברו עליהן שני רגלים עובר בבל תאחרתורת מנחם חנ"ה עמ' 106
ד ע"ב לקט שכחה ופאההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמה
ד ע"ב לר"ש הוי בל תאחר בג' רגלים כסדרןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קעא
ד ע"ב מיעוט מועדים שניםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בהר ב
ד ע"ב מנין לעצרת שי"ל תשלומין כל שבעה ת"ל נחג המצות וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלו
ד ע"ב עשה דוהבאתם שמהעיוני רש"י במדבר עמ' תקכו, תקכז
ד ע"ב פז"ר קש"במשנת חיים במדבר עמ' תקלח
ד ע"ב פז"ר קש"ב, שמיני רגל בפני עצמולחמי תודה דף רט ע"ב
ד ע"ב פזר קשבתורת אליהו עמ' תב
ד ע"ב ראב"י אומר כיון שעברו עליהן ב' רגלים עובר בבל תאחרלקוטי שיחות ח"ה עמ' 222
ד ע"ב רש"י - אומות העולם קורין תגר אם לא נעשה בקשתו ובו' ואינו תולה החסרון בעצמוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קיב
ד ע"ב רש"י ד"ה פז"רמשנת חיים בראשית עמ' תלג
ד ע"ב רש"י ותוס', שמ"ע רגל בפנ"עגבורת יצחק סוכות עמ' קלה
ד ע"ב שמיני עצרת רגל בפני עצמו, קרבן לעצמואור אברהם במדבר עמ' רצד, שב
ד ע"ב שמיני רגל בפ"ע וכו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"ג עמ' 182
ד ע"ב שמיני רגל בפני עצמו הואפרי צדיק קדושים אות א, אמור אות ו, לט"ו באב אות א, סוכות אות לג
ד ע"ב שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"בשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכז
ד ע"ב שמיני רגל בפני עצמושופרא דישראל (תשסו) עמ' קצז
ד ע"ב תוס' ד"ה לקטדבר טוב עמ' רצג
ד ע"ב תפסת מרובה וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 95
ד ע"ב תפסת מרובה לא תפסתאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיד
ד ע"ב תפשת מרובה לא תפשתבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תריא
ד ע"ב תפשת מרובה לא תפשתשם דרך בראשית ח"ב עמ' שד
ד ע"ב תפשת מרובה לא תפשתשם דרך דברים עמ' שכג
ד ע"ב תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשתחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ד עמ' לה
ד תוס' - בצדקה מתי יש בל תאחרמצווה ועושה ח"ב עמ' שעא
ד תוס' ד"ה לקט, כ"ז שיש עני אחד בעולם עובר בבל תאחר כו'המדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל דרוש ב
ד תפסת מרובה לא תפסתילקוט דברי חכמים במדבר סי' קל
ד. אחמיץ מדנתן בקיצותא, ומנו לו בעכו"םתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עד {ענין העכו"ם בשיעור וגבול}
ד. באן בעובדי כוכבים ותוס' ד"ה בשבילתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצה, שנג
ד. בל תאחר ג' רגליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלד
ד. בענין כורש שהחמיץ אח"כמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' פט
ד. בפיך זו צדקה, ותוס'ויגד יעקב עמ' קפא
ד. בשביל שיחיה בניברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' קכד
ד. גפקא מינה לנודר למיקם עליה בבל תאחרפנים מסבירות עמ' רלו
ד. האומד סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני ה"ז צדיק גמורעצי חיים על התורה עמ' טז, שנד
ד. האומר סלע זה לפלוני לצדקה בשביל שיחיה בני וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פ"ז דף כד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קפג ופרשת תצא דף רכד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סד ע"ב ופרשה ב דף יו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלד ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ס דף לט ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף כג ע"ד
ד. האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני ה"ז צ"געלי שור ח"א עמ' שכו
ד. האומר סלע זו .לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורמי השלוח (תשסז) ח"א דף קעח, ח"ב דף מז
ד. האומר סלע זו לצדקהאהבת חיים (דייטש) עמ' שכד
ד. האומר סלע זו לצדקהמראית העין (תשכ) דף מג ע"ב
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שאזכה לעוה"ב, הרי זה צדיק גמורדעת תורה דברים ח"א עמ' רנח-רנט
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני ה"ז צדיק גמריגל יעקב (תשנג) שמות אות ט, ואתחנן אות כה
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני הר"ז צדיק גמור, ופרש"י שםמטר השמים (תשנז) עמ' תסז
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני וכו' הר"ז צדיק גמורדברי יואל פ' ויחי דף תקכא ע"א, תקכד ע"ב
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בנישם משמעון (שפירא) עמ' עב
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורים שמחה עמ' שנד, תד
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורעצי חיים - מועדים עמ' צא, קפב, קצג, רצב, שב*
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמורשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצח, שי
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני ובשביל שאזכה לחיי העוה"ב הרי זה צדיק גמורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקכו
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני וכו' הרי זה צדיק גמורמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקכח
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני וכו' הרי זה צדיק גמורשער החצר (תשעב) סי' ר
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העוה"ב הרי זה צדיק גמורדרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות ג
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי"ז צדיק גמור וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שכא
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שלב ע"ב
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' ה"ז צדיק גמורדברי יואל פ' בלק דף קכז ע"ב
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' צ, קעב
ד. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורשרגא המאיר מועדים עמ' שב
ד. האומר סלע זו לצדקה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צא
ד. האומר סלע זו לצדקה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קכה ע"א
ד. האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בניאורחות דוד עמ' קט
ד. האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני וכווזרח השמש על התורה עמ' קלג
ד. האומר סלע זו לצדקה על מנת שאחיה ואזכה בה לחיי עולם הבא, הרי זה צדיק גמורשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק ב, פרק קיט פסוק קכב
ד. האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמורערבי נחל (תשסד) עמ' סב
ד. האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמורשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמא, קמד, קמז
ד. האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, ובתוסלהורות נתן במדבר עמ' רסב
ד. האומר סלע זו לצדקה שיחיה בני, שאזכה לחיי עולם הבא, הרי זה צדיק גמור וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנ
ד. האומר סלע זו לצדקהפרדס מרדכי עמ' שנו
ד. האומר סלע זו לצרקה בשביל שיחיה בני וכו' הרי זה צדיק גמורדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שעו, תיא
ד. הגיע הרגל ולא הביא ביטל מצות עשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תל
ד. החילוק בין גוי וישראל בצדקהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קסח
ד. היכא דקיימי עניים עובר בבל תאחר מידויגד יעקב עמ' קפ
ד. הנותן סלע לצדקה בשביל שיחי' בני הרי זה צדיק גמורפאר יעקב ח"ד עמ' קמה
ד. הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש כג, תזריע ב
ד. הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור ודוקא בישראלתפארת צבי בראשית עמ' רג
ד. הנותן סלע לצדקה ע"מ שיחיה בנו הרי זה צדיק גמורלהורות נתן בראשית עמ' רה, רכ
ד. הנותן סלע לצדקה ע"מ שיחיה בניישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עו
ד. הנותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני או שיהיה בן עולם הבא הרי זה צדיק גמורתורי זהב (תשעג) עמ' שנח
ד. הנותן צדקה על מנת שיתעשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מב
ד. הרגל שבחודש ניסן ר"ה לרגליםאמרי נועם (מועדים) סי' י לפר' החודש
ד. הרי זה צדיק גמורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
ד. והא איכא נמי תרי להדי כל חד וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' עז
ד. והתניא האומר סלע זו לצדקהגדולי מוסר עמ' קסג
ד. והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' ושם ברש"יאמרי צדיקים (תשסה) עמ' סז
ד. ור"ש אומר אינו צריך לומר בחג הסוכות, ובגי' הר"חתפארת ראובן עמ' קעח-קפא
ד. חביבה תורה לישראלדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' תכד
ד. חג הפטה ראש השנה לרגליםחיי שלמה עמ' קלו
ד. חייבי הדמין והערכין החרמין וכו' כיון שעברו עליהן שלש רגלים עובר בבל תאחרמצווה ועושה ח"ב עמ' שע
ד. חייבי ערכין וכו' ובאת שמה והבאתם שמה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' עו
ד. כורש החמיץ שאמר דמצלין לחיי מלכא ובנוהיעצי חיים על התורה עמ' קטז
ד. כורש מלך כשר היהבית שלום מרדכי עמ' קיז
ד. כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה - ורש"ימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קנג
ד. לרגלים בניסן הואברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלג
ד. מאי שגל, כלבתאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צ
ד. סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בניקשוטי כלה (תשסג) עמ' קנ
ד. סלע זו לצדקהנפש הרב עמ' קמג
ד. סלע לצדקה שיחי' בני, הרי"ז צדיק וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצא
ד. פסח ר"ה לרגליםעטרת ישועה (תשסד) אות יא להגדה ש"פ
ד. קרבנות ציבור משל יחידדולה ומשקה - חנוכה עמ' רעו
ד. רגל שבו ד"ה לרגליםנטעי אשל בראשית עמ' תכז
ד. רגל שבו ר"ה לרגליםאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שצט
ד. רגל שבו ר"ה לרגליםשבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' ב
ד. רש"י - בישראל אינו קורא תגר אם לא יגיע לו מה שחפץ, לכן הרי זה צדיק גמור, אבל הגוי קורא תגרשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק ב, פרק קיט פסוק קכב
ד. שגל וכו' כלבתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנ
ד. שגל מלכתארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפ
ד. שמיני עצרת רגל בפני עצמושיחות לספר דברים עמ' רטו
ד. שמיני רגל בפני עצמוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שכד
ד. תד"ה צדקות ומעשרות, בקו' הרשב"א על דבריהםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שסב
ד. תוס' - והא דתנן בפ"ק דאבות אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, היינו כאומות העולם שתוהין על הראשונותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנ
ד. תוס' ד"ה בשביליבין שמועה (לעוו) עמ' תרכא, תרסג
ד. תוס' ד"ה בשבילנזר הקדש ח"א עמ' קפב
ד. תוס' ד"ה בשבילערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קעח
ד. תוס' ד"ה בשבילפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ו
ד. תוס' ד"ה בשבילתורת איש ח"א עמ' קמו, שסה
ד. תוס' ד"ה בשביל אוה"ע תוהין על הראשונותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנח
ד. תוס' ד"ה בשביל, הא דתנן אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב עמלק"פ היינו בתוהא על הראשונותעצי חיים - מועדים עמ' עז, צא
ד. תוס' ד"ה בשביל, והא דתנן אל תהיו כעברים וכו' היינו כשתוהא על הראשונותעצי חיים על התורה עמ' טז, שנד
ד. תוס' ד"ה מהויגד יעקב עמ' רנ
ד. תוס' ד"ה מעשרותערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קפ
ד. תוס' ד"ה מעשרות וקצת תימה דלא חשיב הכא תרומה ובכוריםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלח
ד. תוס' ד"ה שלשה, פנ"י שםויגד יעקב עמ' רנב
ד. תוס' ושמא בכלל מעשר איתנהוגור אריה שמות פכ"ב הערה 233
ד: אינו עובר בבל תאחר עד שיעברו ג' רגליםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכ
ד: אינו עובר בבל תאחר עד שיעברו ג' רגליםצמח צדיק (תשסז) עמ' רלו
ד: בביאור מחלוקת תנאי אימתי עובר על בל תאחר בקרבןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שסב
ד: בג' רגלים עובר בבל תאחרחקל יצחק (תשסג) עמ' כח, תלד
ד: בחג הסוכות למה נאמר לומר שהוא אחרוןשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכג
ד: בלאו דלא תאחררמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קא
ד: ג' רגלים לבל תאחרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תיא, תקנו
ד: הנודר ולא שילם נדריו עובר בעשה אחר רגל ראשוןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו
ד: הנותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בניאבני אש (אויש) מועדים עמ' רמב
ד: חג השבועות יכול לחול בה ר או ד בחודשדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' פז
ד: חג השבועות יש לו תשלומין כל שבעהתפארת צבי במדבר עמ' שסח
ד: יו"ט יש לו תשלומין כל שבעהשבט מישראל (פרידמן) עמ' רכז
ד: יו"ט יש לו תשלומין כל שבעהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קפג-קפד
ד: ישראל אינו קורא תגראור יחזקאל - מכתבים עמ' קכב
ד: כולן מכפרין על טומאת מקדש וקדשיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנב
ד: כיון שעבר רגל אחת עובר על בל תאחרדרשות שמן רוקח עמ' קלו
ד: 'לא תאחר' תלוי בשלשה רגליםגור אריה דברים פכ"ג אות יח
ד: מה חג המצות טעון לינהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שה, תקמח, תקנ, תקנד, תקנה, תקסג
ד: מנין לעצרת שיש לה תשלומיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנ
ד: פז"ר קש"בלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמו
ד: ר"ש סובר עד שיעברו שלש רגלים כסדרןויגד יעקב עמ' תנ
ד: רגל אחד עובר בעשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מה
ד: ש"מ לבל תאחרגור אריה שמות פכ"ב הערה 231
ד: שמ"ע רגל בפני עצמו הואעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות כט
ד: שמו"ע תשלומין דראשון הואשפת אמת (רייז) סוכות עמ' כב, קעה, קצב
ד: שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו ותשלומין דראשוןמשנה למלך (תשסח) עמ' רנה
ד: שמיני עצרת רגל בפני עצמוברכת דוד עמ' פא, קמח, רה
ד: שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"בתורת איש ח"ב עמ' תנב
ד: שמיני רגל בפני עצמובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יד
ד: שמיני רגל בפני עצמוברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רלד
ד: שמיני רגל בפני עצמוהישר והטוב (תשסג) עמ' רכח
ד: שמיני רגל בפני עצמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תט, תטז
ד: שמיני רגל בפני עצמו הוא - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' רעג, ערה
ד: שמיני רנל בפני עצמואהל נפתלי עמ' קנג
ד: שמנ"ע רגל בפני עצמוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יט
ד: תוס' ד"ה ואין צ"ל ורבינו חננאל גריסברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלג
ד: תוס' ד"ה לקטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלט
ד: תוס' ד"ה תפשת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצה
ד: תוספות ד"ה על מנת ע"מ שיחיה בני ה"ז צדיק גמור, סותר לאל תהיו כעבדים וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' רמב
ד: תפסת מועט תפסתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קצה
ד: תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1284, פ"ו הערה 588
ד: תפשת מועט תפשתגור אריה דברים פ"ד הערה 87
ד: תפשת מועט תפשתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפד
ד: תפשת מרובה לא תפשתבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 710-709
ד: תפשת מרובה לא תפשתגור אריה בראשית פ"ז אות כו, פ"ח אות ט, במדבר פי"ט אות ח, דברים פ"ד הערה 87, פכ"ה אות ב
ה ות"ק ור"ש תשלומי' לעצרת מנ"ל ורש"ילשון ערומים לשונות הרמב"ם דף יג ע"ד
ה יקריב אותו לרצונו כופין אותו עד שיאמר רוצה אניכבוד לאיש דף ב ע"ב
ה ע"א אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תסא
ה ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בודרשות הצל"ח השלם עמ' קכד, קמב
ה ע"א במקום שיש דין למטה אין דין למעלהבעקבות מועדי ה' עמ' 96
ה ע"א בריטב"א בדין דטעון לינהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 183, 182
ה ע"א בתוס' ד"ה מה, דפסח טעון לינה כל ז' ימי החגלקט אמרי קודש - מועדים עמ' פט
ה ע"א האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העוה"ב הר"ז צדיק גמור ובתוס' ד"ה בשבילטל חיים (פרידלנדר) עמ' שכ, שנט
ה ע"א והאמר מר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועיתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נט
ה ע"א והשגל יושבת אצלו כלבתאציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' עו
ה ע"א חג המצות טעון לינה אף חג הסוכות טעון לינההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמו
ה ע"א חיוב בל תאחר רש"י תוס'דבר טוב עמ' רפח
ה ע"א מה חג המצות טעון לינה וכו'מגילת סמנים עמ' מה
ה ע"א מנה ימים וקדש חדשערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 280
ה ע"א מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועיפתח טוב עמ' קנב
ה ע"א מצוה למימני יומי מצוה למימני שבועיפרי צדיק בהר אות ח
ה ע"א פסח זימנא קביעאמשנת חיים בראשית עמ' ריט
ה ע"א צריך למימני יומי וצריך למימני שבועיעמק תפלה (תשסו) עמ' קכד
ה ע"א רש"י - ליל חוש"מלקוטי שיחות חל"ג עמ' 176
ה ע"א תוס' - חג המצות טעון לינהכרם טוביה עמ' שט
ה ע"א תוס' ד"ה מהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קא, ריג
ה ע"א תוס' ד"ה מהמגילת סמנים עמ' מה
ה ע"א תוס' ד"ה מה חגמנחת מרדכי עמ' שמט
ה ע"א תוס' ד"ה שהחודשדרשות הצל"ח השלם עמ' קמב
ה ע"א תנו רבנן מוצא שפתיך תשמור זו מצות עשהצדקה חיים דף מט ע"ב [קעד ע"א], נב ע"א [קפג ע"ב], נז ע"ג [רג ע"א], קד ע"ג [שעא ע"א]
ה ע"ב בכור לאו בר הרצאה נינהו, ורש"י אם לכפרה או לדורוןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמד
ה ע"ב בל תאחרשם דרך דברים עמ' קכ
ה ע"ב ד' אלקיך אלו צדקות ומעשרות ובכור רש"י ותוס'דבר טוב עמ' רפט
ה ע"ב ה' אלוקיך אלו צדקות ומעשרותמנחת ישראל עמ' קסד, קצה
ה ע"ב הערכין והחרמין וכו' עובר בבל תאחראור אברהם ויקרא עמ' תיב
ה ע"ב ולאבקרבנךחטאמשנת חיים דברים עמ' תמח
ה ע"ב כי דרש ידרשנו אלו חטאות ואשמותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קעא
ה ע"ב כי דרש ידרשנו אלו חטאות ואשמותלחמי תודה דף רכא ע"א
ה ע"ב מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה וכו'אחרית השנים עמ' צז
ה ע"ב מנהני מילי דת"רמשנת חיים בראשית עמ' ריז
ה ע"ב מר"ה ועד יוה"כ לא היו עבדים נפטרים לביתיהם, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' קלד
ה ע"ב מראש השנה חל יובלרנת יצחק ישעיה עמ' תכא
ה ע"ב עמך זו לקט+דברי שמואל (תשנח) עמ' כח
ה ע"ב רש"י ד"ה הרצאה וכו'לב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"א ע"ג (ד"ה אלא), ודף נ"א ע"א (סימן ל"ט ד"ה וכ"כ)
ה ע"ב רש"י ד"ה כפסולימשנת חיים דברים עמ' תנג
ה ע"ב רש"י ד"ה מה מעשראחרית השנים עמ' צז
ה ע"ב תוס' ד"ה אלו חטאות וכו', פי' מדכתיב לשון דרישה גבי חטאת דכתיב דרש דרש משהלחמי תודה דף רכא ע"א
ה ע"ב תוס' ד"ה ויפסלמשנת חיים דברים עמ' תנא
ה ע"ב תוס' ד"ה קדשים וכו'לב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"א ע"ג (ד"ה אלא), ודף נ"א ע"א (סימן ל"ט ד"ה וכ"כ)
ה תוס' ד"ה אמרה תורה כו'צוף דבש (לוין) מאמר ז
ה. אמר רבא אטו עצרת יומי מנינן, שבועי לא מנינן והאמר מר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועישל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות א, רס
ה. במאירי חמש חטאות מתות, וסימן לדבר "ותמנע"גור אריה ויקרא פ"ז הערה 4
ה. ופנית בבוקר והלכת לאוהליך מלמד שטעון לינהויגד יעקב עמ' תקנו
ה. ופסח בר מקריב ברגלים הואמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כד
ה. טעון לינה וברש"י ליל חוה"מעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכ
ה. כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תס
ה. ליראות בעזרה כדי להביא עולת ראיהגור אריה דברים פט"ז הערה 27
ה. למימני יומי ושבועיתורה בציון עמ' שפ
ה. מנה ימים וקדש חדש, מנה ימים וקדש עצרתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעט
ה. מצוה למימני יומיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בחקותי ד
ה. מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועיערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קלו
ה. מראשית השנה נידון מה יהא בסופהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תנד
ה. ספרית העומרפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק טז
ה. שמיני עצרת טעון לינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רו
ה. שפת אמת ד"ה והנחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
ה. תוס' ד"ה מהלהורות נתן ויקרא עמ' עד
ה. תוס' ד"ה מהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שסה
ה. תוס' ד"ה מה חג המצותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלט
ה. תוס' ד"ה מה חג המצותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכב
ה. תוס' ד"ה שהומםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסז
ה. תוס' שם למה צריך היקש ללינהחקל יצחק (תשסג) עמ' תלה
ה. תשלומין לעצרתחקל יצחק (תשסג) עמ' תלו, תמ
ה: אי מהתם הו"א ה"מ בכור דלאו בר הרצאהתפארת ראובן עמ' קפא-קפב
ה: אף אם אחרו לאחר שנתו לא נפסל להקרבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
ה: בל תאחר בערכין יליף מלה' אלקיךאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקי, תקצ
ה: כי תדור נדר אין לי אלא נדר נדבה מניןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח
ה: כי תדר נדר, אין לי אלא נדר, נדבה מנין וכו'דרשות יעב"ץ עמ' י
ה: כל הקרבנות שעברו ג' רגלים לא נפסלויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכב
ה: מאחר נדרו עובר בבל תאחרקשוטי כלה (תשסג) עמ' עו
ה: מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה אף בכוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעא
ה: מלך וציבור מלך נכנס לדין תחלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שסג
ה: רש"י ד"ה שעברה שנתו - מה מעשר אינו נפסלברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קמו
ה: תוס' ד"ה מה חג המצותתפארת ראובן עמ' קפא
ה: תוס' ד"ה שהומםמגדל עוז (תשעח) עמ' עז
האומר סלע זו לצדקה כו'קול שמואל (קונפורטי) דף יז ע"א
הכל חייבים בתקיעת שופר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כז ע"ג
ו בחג הסוכות למה נאמר, לומר שזה אחרוןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעט
ו האו' הרי עלי עולה על מנת שלא אתחייב באחריות וכו'איש אמונים דף צד ע"א
ו מלמד שכופין אותוגור אריה ויקרא פ"א אות כט
ו ע"א אותו - משמע בעל ברחוישמח חיים (תשסה) מע' א אות לט
ו ע"א אי זהו נדר האומר הרי עלי עולה ואי זו היא נדבה האומר הריפרי צדיק מטות אות ג
ו ע"א אין אשתו של אדם מתה אלא אם מבקשין ממנו ממון ואין לוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנב
ו ע"א אלא בך חטא ולא באשתך חטאמכשירי מצוה עמ' צא
ו ע"א אמר מר מוצא שפתיך זו מצות עשהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קנה
ו ע"א אמר רבא בצדקה חייבין עליו לאלתר בבל תאחר וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לא
ו ע"א אשר דברת בפיך - זו צדקה וכו'צדקה לחיים דף ה ע"ג (דף י"ט ע"א, אות ק"ה)
ו ע"א בפיך זו צדקהאור אברהם - רות עמ' קסט
ו ע"א בפיך זו צדקהאור אברהם במדבר עמ' שמט
ו ע"א בפיך זו צדקההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמא, קס
ו ע"א בפיך זו צדקהמצווה ועושה ח"א עמ' תקסא
ו ע"א בפיך זו צדקה+דברי שמואל (תשנח) עמ' קנה
ו ע"א בפיך זו צדקה, ובתוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתיד, במדבר עמ' תרנה, דברים עמ' תקעו-ז
ו ע"א בצדקה עובר מיד על בל תאחר משום דשכיחי ענייםלחמי תודה דף נ ע"א
ו ע"א בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםנחלי מים (מלאח) עמ' מה
ו ע"א דאמר ולא אפריש וחד דאפרישמשנת חיים ויקרא עמ' ט
ו ע"א הנודר להקדש כייפי ליה ב"ד לשלםאור אברהם שמות עמ' קסט
ו ע"א ואכלנו ולדה שלמים בחגפרי צדיק סוכות אות לג
ו ע"א והיה בך חטא ולא באשתך כו'סוכת דוד (שירירו) דף קלה ע"ב
ו ע"א ולא אפרישהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
ו ע"א ולא באשתך חטאמשנת חיים בראשית עמ' תקמג
ו ע"א ועשית אזהרה לב"ד שיעשוךמכשירי מצוה עמ' קלו
ו ע"א וצדקה מחייב עלה לאלתר [בבל תאחר] מ"ט דקיימי ענייםס' חסידים סי' תתרמח
ו ע"א וצדקה מיחייב עלהמשנת חיים בראשית עמ' ריח
ו ע"א זו צדקההכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
ו ע"א כאשר נדרת - נדבהבאר שרים פרשת כי תצא דרוש א אות א
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אנידורש טוב עמ' 169
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלב ד"ה ועד"ז
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 48
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתורת מנחם ח"ד עמ' 228, ח"ה עמ' 115, ח"ו עמ' 107
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתורת מנחם חלק ס עמ' 93
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתורת מנחם חמ"א עמ' 184
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתורת מנחם חמ"ו עמ' 82
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתורת מנחם חנ"ה עמ' 269
ו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ובתוס' ד"ה יקריבטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכה, רכג
ו ע"א למה לי מיקריב אותו נפקאמכשירי מצוה עמ' קלז
ו ע"א מוצא שפתיך וכו' תשמור זו מל"ת למה לי מלא תאחר לשלמו נפקאמכשירי מצוה עמ' נח
ו ע"א מוצא שפתיך זו מצות עשה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 296
ו ע"א מוצא שפתיך זו מצות עשה תשמור זו מצות לא תעשה וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' קנב
ו ע"א מוצא שפתיך זו מצות עשהפני חיים (פלג'י) דף קצד ע"ב
ו ע"א נדבה אשר דברת בפיך זו צדקהצדקה לחיים דף ה ע"ג [יט ע"א]
ו ע"א נדר האומר הרי עלי נדבה האומר הרי זועמק תפלה (תשסו) עמ' קמב
ו ע"א עד דעברי עליה ג' רגלים, ובר"ןרנת יצחק שופטים עמ' קמט
ו ע"א פיך זו צדקהמנחת ישראל עמ' קסז
ו ע"א צדקה מיחייב עלה לאלתרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמג
ו ע"א ת"ר ועשית אזהרה לב"ד כו'יד שלמה (עזרא) דף י ע"א
ו ע"א ת"ר מוצא שפתיך תשמוראברהם את ידו ח"א דף נא ע"ד
ו ע"א ת"ר מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת אלו קרשי ב"האברהם את ידו ח"ב דף קלו ע"ד
ו ע"א ת"ר מוצא שפתיך תשמור זו מצות עשה וכו'דבר טוב עמ' רצ
ו ע"א תוס' - במקום שכופין ממשכנין אותו נמי ובמקום שאין כופין אותו אין ממשכנין אותודברי מנחם (היימליך) עמ' רטז
ו ע"א תוס' - והא דאמרינן בשבת ר"ן אומר בעון נדרים אשתו של אדם מתה מיירי באינו משלםסוכת דוד (שירירו) דף קלז ע"א וע"ד
ו ע"א תוס' ד"ה אלא וכו'ברכת אבות עמ' רסח
ו ע"א תוס' ד"ה יקריב אותומכשירי מצוה עמ' קלו, קעח
ו ע"א תוס' ד"ה יקריב אותו וכו'לב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"א ע"ג (ד"ה אלא), ודף נ"א ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה יקריב אותו וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף טז ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה יקריב כו'שעת הכושר דף לז ע"ג, נה ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה סד"א יקריבתקנת השבין סי' יג (עמ' 12), טו (עמ' 157)
ו ע"א תוס ד"ה ע"מ שלא אתחייב באחריותהכבוד לאיש דף ז ע"ד
ו ע"א תוס' ד"ה תשמורמכשירי מצוה עמ' סז
ו ע"א תשמור - זו מצות עשה וכו'צדקה חיים דף מ"ט ע"ב (דף קעד ע"א ד"ה ובהא), ודף נב ע"א (דף קפ"ג ע"ב ד"ה אם), ודף נז ע"ג (דף ר"ג ע"א ד"ה וזאת), ודף קד ע"ג (דף שע"א ע"א ד"ה ואפשר)
ו ע"ב אין בין עצרת לעצרת וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 479
ו ע"ב אין בין עצרת לעצרת וכו' אלא ד' ימים בלבדאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
ו ע"ב אין בין ר"ה לר"ה ד' ימיםברית שלום (תעח) דף פב ע"ב
ו ע"ב אשה איתה בשמחהמנחת מרדכי עמ' שנג
ו ע"ב אשה בעלה משמחהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' נה
ו ע"ב אשה בעלה משמחההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמו
ו ע"ב אשה בעלה משמחהתורת מנחם חנ"א עמ' 82
ו ע"ב אשה בעלה משמחה (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חי"ז עמ' 237
ו ע"ב אשה בעלה משמחהברכת אבות עמ' יז
ו ע"ב אשה מה היא בבל תאחרנשמת חיים (ברלין) עמ' שנז
ו ע"ב בכור וא' כל הקדשיםמשנת חיים דברים עמ' תנב
ו ע"ב בכור מאימתי מונין לו שנהתורה אור (באנדי) עמ' שסח
ו ע"ב בעי רבי זירא אשה וכו' או דלמא הא איתה בשמחהזכור לדוד עמ' מ
ו ע"ב בעלה משמחההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
ו ע"ב והאמר אביי אשה בעלה משמחה וט'זכור לדוד עמ' יג
ו ע"ב כדתני ר"ש עצרת פעמים ה' כו'יד שלמה (עזרא) דף מח ע"ד
ו ע"ב כיון שעברו ג' רגלים עובר בבל תאחראור אברהם ויקרא עמ' קעח
ו ע"ב כל היכא דתני פסח תני עצרתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקל, ויקרא עמ' תנד
ו ע"ב מון שעבר עליהן רגל אחד עובר בבל תאחרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צ
ו ע"ב עצרת יכול להיות בו' או בה'נתיבות יצחק ח"ג עמ' שפח
ו ע"ב עצרת פעמים ה' [בסיון] פעמים ששה פעמים שבעהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מ
ו ע"ב עצרת פעמים ה' ופעמים ר ופעמים ז' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 289
ו ע"ב עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנ
ו ע"ב עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז' בסיוןאור אברהם במדבר עמ' לג
ו ע"ב עצרת פעמים ה' פעמים ששה וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 21, חכ"ב עמ' 146, חכ"ג עמ' 346
ו ע"ב עצרת פעמים חמשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שמט
ו ע"ב עצרת פעמים חמשה כו' שבעה כו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 35, 77
ו ע"ב עצרת פעמים חמשה פעמים ששה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צה
ו ע"ב עצרת פעמים חמשה פעמים ששה פעמים שבעהתורת מנחם ח"א עמ' 90, ח"ה עמ' 151, 240, חט"ז עמ' 287, ח"כ עמ' 16, חכ"ו עמ' 29
ו ע"ב עצרת פעמים חמשה פעמים ששה פעמים שבעה וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 11, 269
ו ע"ב פעמים חמשה וכו'דבר מלכות ויקרא עמ' 308
ו ע"ב שהיה חולה בעצרת, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' שכא
ו ע"ב שס"ה ימות החמהרמז הרומז (תשסח) עמ' סו
ו ע"ב תוס' ד"ה אשה - שהחיוב על בעלה ולא עלי' וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 368
ו על מנת שיחיהשם הגדולים (תקלד) ח"א דף צז ע"ב
ו צ"ל ועשית מיקריב אותו נפקא ליפריך מנופא דברייתא וקו' הרב תאוה לעינים וחי' מוהרש"פאיש אמונים דף קלה ע"א
ו. אא"כ מבקשים ממנו ממוןפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לה פסוק א
ו. אזהרה לב"ר שיעשוךגור אריה דברים פכ"ג אות יט
ו. אזהרה לב"ד שיעשוךנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ר
ו. אזהרה לבית דין שיעשוךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' טז
ו. איזהו נדר, האומר הרי עלי עולהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסב
ו. אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לומבשרת ציון ח"ד עמ' לא
ו. אמר מר מוצא שפתיך זו מצות עשה וכו' תשמור זו מצות לא תעשה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמז
ו. אמר רבא צדקה מחייב עלה לאלתר - יישוב הסוגיא לפי"ד תוס' ודשב"א (לעיל ד.)שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שסב
ו. במאירי בדין בל תאחר בקרבן לאחר ג' רגליםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמו
ו. בנרבה איכא בל תליןחקל יצחק (תשסג) עמ' כח
ו. בעון נדרים אשתו מתה עליוחקל יצחק (תשסג) עמ' עד
ו. בפיך זו צדקהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסח
ו. בפיך זו צדקהאור אברהם ברכות עמ' ק
ו. בפיך זו צדקהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תרט
ו. בפיך זו צדקהגנת אגוז (תשעב) אות רעט
ו. בפיך זו צדקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמט
ו. בפיך זו צדקהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רעא
ו. בפיך זו צדקה ובתוספותויגד יעקב עמ' תשנא
ו. בפיך זו צדקה ותוס'חיי נפש ח"ד עמ' קמה
ו. בפיך זו צדקהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלג, שפה
ו. בפיך זו צדקהפרדס המלך (תשסט) אות תקמ, תרסט
ו. בפיך זו צדקהצמח דוד (סקאליע) עמ' רפז, רפח, תקיד
ו. דאפרש ולא אקרבה [שעובר בעשה דלא תאחר]חיי נפש על ההגדה עמ' ט
ו. האומר הרי עלי ע"מ שלא אתחייב באחריותה הרי זה נדבהמרפא לנפש בראשית עמ' רס
ו. האומר הרי עלי עולה והפרישה ומתה חייב להביא עולה אחרתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
ו. הצדקה חייב עליה לאלתר דהא קיימי ענייםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קו פסוק ג
ו. הרי עלי הוא לשון נדרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 119
ו. הרי עלי שלמים הרי עלי עולהגור אריה במדבר פ"ל אות י
ו. ואשר דיברת בפיך זו צדקהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלז
ו. והי' בך חטא ולא באשתך חטאחמודי צבי בראשית עמ' תפא
ו. והיה בך חטא ולא באשתךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמ-תרמא
ו. והיה בך חטא ולא באשתך חטארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצו
ו. והיה בך חטא ולא באשתך חטאפנים מסבירות עמ' רלה
ו. ועשית וגו' אזהרה לבית דין שיעשוךדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קס
ו. וצדקה מיחייב עלה לאלתרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכח, תרל
ו. וצדקה מיחייב עלה לאלתר מ"ט דהא קיימי ענייםמצווה ועושה ח"ב עמ' שעג
ו. חד דנדר ולא אפריש וחד דאפריש ולא הקריב כופין אותםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ו. יום אחד בשנה חשוב שנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרצב
ו. יקריב אותו לרצונו מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אניערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' כג
ו. יקריב אותו מלמד שכופין אותו בעל כרחועצי חיים - מועדים עמ' צח, רפב, שסז
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני+ספר החיים (תשנג) עמ' קלו
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניבית יצחק (ויינברגר) עמ' עדר
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סז
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אנידברי יואל מועדים ח"ח עמ' קח
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניים שמחה עמ' רכג
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אנימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפד
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי במדבר עמ' כד
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי ויקרא עמ' כו
ו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי שמות עמ' שסז
ו. כופין אותו ער שיאמר רוצה אנישפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמו
ו. כיון שעבר עליו רגל אחד עובר בעשהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קעח
ו. כיון שעבר עליו רגל אחד עובר בעשהפנים מסבירות עמ' רלב
ו. כל היכא דאיתי' בי גזא דרחמנאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנט
ו. למה לי מובאת שמה והבאתם שמהשער המלך (תשנז) עמ' צג
ו. לרצונו - שלא יקריב בעל כורחושיחות לספר ויקרא עמ' כה
ו. מוצא שפתיך זו מ"ע וכו' ותוס' ד"ה יקריב אותואהבת עולם (תשס) עמ' לז
ו. מוצא שפתיך זו מ"ע תשמור זו מצות ל"תמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו, שע
ו. מוצא שפתיך זו מ"ע תשמור זו מצות ל"ת, ל"ל קרא תשמור הא כתיב לא תאחר לשלמו, חד דאמר ולא אפריש וחד דאפריש ולא אקריבמרפא לנפש בראשית עמ' רפ
ו. מוצא שפתיך זו מצות עשה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקטו
ו. מוצא שפתיך זו מצות עשה תשמור וו מצות לא תעשה וכו' חד דאמר ולא אפריש וחד אפריש ולא אקריב, ובתוד"ה תשמורדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' מח
ו. מוצא שפתיך זו מצות עשה תשמור זה לא תעשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח
ו. מוצא שפתיך תשמורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכט, תרל
ו. מוצא שפתיך תשמור ועשית. אזהרה לב"ד שיעשוךדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רמג ע"ב, רמח ע"ב
ו. מפין אותו עד שיאמר רוצה אנידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לב פסוק יט
ו. מפין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת משה עמ' קעו
ו. נדברות מתו או נגנבו אין חייב באחריותןגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 89
ו. נדר האומר הרי עלי, נדבה האומר הרי זותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכז
ו. נדרי צדקה עוברין על ב"ת לאלתרדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלג ע"א
ו. עדות זה מסורה לכםדברי יואל פ' בא דף שטז ע"ב
ו. עצרת פעמים חמישה בסיון פעמים ששה וכו'למחר אעתיר עמ' רח, רכד
ו. עצרת פעמים חמשה פעמים ששהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תלג
ו. עצרת פעמים חמשה, פעמים ששה פעם שנים עשרהגות לב עמ' 183
ו. פיך זו צדקהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' מא
ו. פעמים ה' פעמים ו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלו
ו. צדקה מחייב לאלתר מ"ט דקיימי ענייםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שטז
ו. תד"ה יקריב אותועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פד
ו. תוס' - הק' למ"ד השמר דעשה עשה א"כ מוצא שפתיך תשמור הוי עשה ואין כאן ל"תמרפא לנפש בראשית עמ' רפ
ו. תוס' "מוצא שפתיך תשמור" הוא ל"תגור אריה דברים פכ"ג אות יט
ו. תוס' ד"ה יקריבלהורות נתן בראשית עמ' צה
ו. תוס' ד"ה יקריב אותומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צה
ו. תוס' ד"ה יקריב אותו, וא"ת הא דתנן חייבי חטאות וכו'כתנות אור עמ' שמ
ו. תוס' ד"ה לקט, ובטורי אבן, ובערול"נויגד יעקב עמ' רנא
ו. תנו רבנן מוצא שפתיך זו מצות עשה... כאשר נדרת זה נדר... בפיך זו צדקהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות ז
ו. תשמור הוא מצות ל"תגור אריה דברים פכ"ג אות יט
ו. תשמור זו מצות לא תעשה לעשות זו מצות עשהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכג
ו: או דלמא הא איתא בשמחההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פג
ו: אחד האיש ואחד האשה בבל תאחרמקראי קדש (תשנג) עמ' שלט
ו: אם בשים חייבות בסצות שמחת יו"ם - בעל המאור - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' 18, קכא
ו: אשה בעלה משמחהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמא, שא, שי
ו: אשה בעלה משמחהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עד, מקראי קדש (תשנג) עמ' עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנא
ו: אשה בעלה משמחהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שסח
ו: אשה בעלה משמחהקשוטי כלה חי"א אות רסג
ו: אשה בעלה משמחהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קלא
ו: אשה מה היא בבל תאחראור אברהם על ספר המצוות עמ' תע
ו: אשה מהו בב"ת וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריח
ו: אשה מהו בבל תאחר וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תפא
ו: בכור מאימתי מונין לועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
ו: בכור תם מונין לו מים שמיני שראוי לקרבןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ע
ו: בכל יום אחר שלשה רגלים עובר בלא תאחריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט
ו: בכל יום ויום עובר בבל תאחרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רח(קטו) {למה לא בכל רגע ורגע}
ו: בכל יום רום עובר בבל תאחר - מאיריאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כז
ו: בעי ר' זירא אשה מהו בבל תאחר, ותוס' ד"ה הא ליתאכסף נבחר (מרגליות) עמ' ע
ו: בעי ר"ז אשה מהי בבל תאחרחנן אלקים עמ' קנא, ריא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפב
ו: הא בתם הא בבעל מוםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפה
ו: כופיץ אותו עד שיאמר רוצה אנימי השלוח (תשסז) ח"א דף רכא, ח"ב דף מז
ו: כיון שעבר רגל ראשון עובר בעשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תפט
ו: כיון שעברו עליו שלש רגלים בכל יום ויום עובר בבל תאחררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצו
ו: כשהיו מקדשין החדש על פי הראיה לא היה זמנו של חג השבועות בשוה בימי החודשאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכא
ו: עצרת פעמים בה' פעמים בו' ופעמים בז'בן מלך - שבת עמ' רל
ו: עצרת פעמים בו' פעמים בז'שירת דוד (תשסז) עמ' שיב
ו: עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכב
ו: עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רסח, ער
ו: עצרת פעמים ה' פעמים ששה פעמים שבעהאור אברהם ברכות עמ' שכט
ו: עצרת פעמים חמשה בסיון וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קא
ו: עצרת פעמים חמשה פעמים ששה פעמים שבעה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמד
ו: רש"י ד"ה ויפסלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תד
ו: רש"י שתהא יום הקודם לר"ה חשוב לשנה ראשונה של ערלהגור אריה שמות פ"ל הערה 149
ו: שנה תמימה רבי אומר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג
ו: שנה תמימה רבי אומר שסה ימים וחכ"א י"ב חודשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
ו: תוס' בענין שמחת יו"ט לנשיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכז
ו: תוס' ד"ה אשה בעלה משמחהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מא
ו: תוס' ד"ה הא ליתאחמודי צבי בראשית עמ' תפא
ו: תוס' ד"ה שהחודש מתכסה בו, אין לך חודש שהוא נכסה ויש בו חג וחגו ביומו אלא תשרי וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כז ע"א
ו: תוס' ד"ה שנהמגדל עוז (תשעח) עמ' עז
ו: תם מונין שנה משעה שנראה להרצאה וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
והיה כאשר ירים משה וכו'שנות ימין דף קסח ע"ב
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכי ידיו של משה עושות מלחמהצור יעקב (יעבץ) דרוש ב לזכור
והיה כאשר ירים משה ידו וכי וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת צ אות נז
ויגבה לבו בדרכי ה', רש"יצור יעקב (יעבץ) ס' ויחי
ויעבור ה' ע"פ מלמד שנתעטףבינת יששכר דף מה ע"ב
ז אחד בניסן ראש השנה לתרומת שקליםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 570
ז אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 570
ז גמרינן שנה שנה מניסןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 570
ז ט"ז בניסן ר"ה לעומר, חג שבועות ר"ה לשתי הלחםשארית מנחם ח"ד עמ' שעו
ז ע"א אין מעברין את השנה לפני ר"הימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכב
ז ע"א אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל וכו' אמר ר' יצחקבאר שרים פרשת נצבים דרוש ד
ז ע"א אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ריט ד"ה ואומר
ז ע"א אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשהעוז לו בך מאמר א אות ו
ז ע"א בא' בניסן ר"ה לחדשים כו' מנלן דכתיב כו' (וברשב"א - לא ידענא למאי הלכתא וכו')תורת מנחם ח"ח עמ' 60
ז ע"א באחד בניסן ר"ה לחדשיםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 185
ז ע"א בעל מוםהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
ז ע"א דנין שנה שיש עמה חדשים משנה שיש עמה חדשיםקהלת יעקב פורים עמ' פא
ז ע"א ואימא אדר וכו' דלמא מאי ראשון ראשון למילתיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריז ד"ה במסכת
ז ע"א ובלבד שימסרם לציבוררנת יצחק מלכים עמ' שטז
ז ע"א זה יהי' ראש לסדר מנין החדשיםויגד משה (גרין) מאמר ט ד"ה החודש עמ' סה
ז ע"א חדש והבא מתרומה חדשהימי דוד (תשסז) עמ' רח
ז ע"א חדש והבא קרבן מתרומה חדשהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלה
ז ע"א חדש והבא קרבן מתרומה חדשהעיוני רש"י במדבר עמ' תקג
ז ע"א חדש והבא קרבן מתרומה חדשהפורים בציון עמ' מג
ז ע"א חדש והבא קרבנותמאיר נתיבות ח"א עמ' עב
ז ע"א חדש שיש בו אביבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שא
ז ע"א יחיד שהתנדב משלו כשרין ובלבד שימסרם לצבוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלז
ז ע"א יחיד שהתנדב משלו כשריןמנחת מרדכי עמ' תג
ז ע"א מהרש"א (חי' הלכות) ד"ה מאי. ק"ק דא"כ מקרא דבחדש שלישי הוא סיון וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריז ד"ה במסכת
ז ע"א מוסרו לציבור יפה יפהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 51 {כמו שכל חלקי המשכן שייכים לציבור כך הלוחות שהונחו במשכן}
ז ע"א מוסרו לציבור יפה יפהתורת מנחם חמ"ט עמ' 154
ז ע"א מוסרו לציבור יפה יפהתורת מנחם חנ"ב עמ' 98
ז ע"א מוצא שפתיך זו עשה, תשמור זו לא תעשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לג
ז ע"א מצוה להביא מן החדשמשנת חיים ויקרא עמ' קלב
ז ע"א מצוה להביא מן החדש וכו' ויחיד שהתנדבגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריג
ז ע"א עולת חורשהכתב והקבלה במדבר פכ"ח פסוק יד
ז ע"א ק"צ צ"ל מוסרם יפה יפהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 110
ז ע"א ראש השנה לחדשיםעולם אחד פרק פו
ז ע"א שמא לא ימסור להציבור יפה יפהדברי שאול במדבר עמ' לג
ז ע"א תוס' ד"ה מדברי - שמות החדשים עלו בידם מבבל וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 214
ז ע"א תוס' ד"ה שמא, בשאר בנ"א לא חיישינןרנת יצחק שמואל עמ' שנח
ז ע"א תוס' ד"ה תשמור, הקשו לרבי עקיבא דהשמר רעשה עשה לאמר ולא אפריש ולאפריש ולא הקריבבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לג
ז ע"א תרומה חדשהתורת מנחם חל"ו עמ' 175
ז ע"ב בעי ר' זירא אשה מהו בבל תאחר כו' ורש"י ותוס' ד"ה אשהמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלב דף רעו ע"ד
ז ע"ב ותנא דידן כיון דקתני אם הביא יצא לא פסיקא ליהתשובה מיראה עמ' ל
ז ע"ב ימסרם לצבור יפה יפהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 218, חי"ח עמ' 114, חכ"ד עמ' 139, חכ"ו עמ' 281, 282
ז ע"ב ימסרם לציבור יפה יפההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' סח
ז ע"ב ימסרם לציבור יפה יפהתורת מנחם חנ"ח עמ' 192, חנ"ט עמ' 95
ז ע"ב רב נחמן בר יצחק אמר ארבעה חדשים ובהן כמה ראשי שניםהר המוריה עמ' רנא
ז ע"ב שמא לא ימסרם לצבור יפהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רטו
ז ע"ב שמא לא ימסרם לציבור יפה יפהבאר שרים פרשת תרומה דרוש ד אות א
ז ע"ב ששה עשר בניסן ראש השנה לעומר ששה בניסן ראש השנה לשתי הלחםפרי צדיק בחוקותי אות י, כי תבא אות יג
ז ע"ב תוס' ד"ה בתחלה הא כתיב תחלה חסד ואח"כ כמעשהו, ומשני דהכי קאמר, לך ה' החסד כשרואה שאין העולם מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ל
ז קרבנות צבור הבאין באחד בניסן, מצוה להביא מן החדשאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 570
ז שמור שיבוא באביבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמג
ז. אחד בניסן ר"ה לתרומת השקליםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רסג
ז. אחד בניסן ראש השנה לחדשיםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
ז. אין מעברין רק עד ימי פוריםפנים מסבירות עמ' שלז
ז. בא' בניסן ר"ה לעיבוריןתפארת ראובן עמ' רא
ז. באחד בניסן ר"ה לתרומת שקליםעטרת ישועה (תשסד) אות נ להגדה ש"פ
ז. באחד בניסן ראש השגה לתרומת שקליםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קעז
ז. באחד בניסן ראש השנה לחדשיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעג
ז. באחד בניסן ראש השנה לחדשים וכו' דכתיב החרש הזה לכם ראש חדשים ראשון הואדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רחצ
ז. בכור מאימתי מונין לו שנהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תג
ז. דבר זה מתורת משה לא למדנו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמד
ז. דנין שנה שיש עמה חדשים משנה שיש עמה חדשיםשער המלך (תשנז) עמ' ח
ז. הן העידו שמעברין השנה כל אדרמאור עינים (תשעט) עמ' שיח
ז. ולתרומת שקלים מנלן אמר רב יאשיה אמר קרא זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השנה אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה וגמדי שנה שנה מניסן וכו'של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות כח
ז. זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השבה. אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשהשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות לח
ז. חדש והבא מתרומה חדשהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמה
ז. חדש והבא קרבן מתרומה חדשהאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תסב
ז. חדש והבא קרבן מתרומה חדשהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' טו, כט, לב
ז. חדש והבא תרומה מתרומה חדשהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שפו, ויקרא-במדבר עמ' ת
ז. חרש והבא קרבן מתרומה חדשהגור אריה ויקרא פ"א הערה 211
ז. חרש והבא קרבנות מתרומה חרשהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכו
ז. כיון דרבים אתי מיניה כרבים דמיאהבת חיים (דייטש) עמ' טז
ז. ניסוך המיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסז
ז. ניסן ראש השנה לחדשים ולמלכיםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' א, ריג, ריד, רכג, רכו, רלג
ז. צריך לשמור מעות של שנה עוברת שמא לא יבוא חדש בזמנויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכ
ז. רש"י ד"ה אין מעברין אלא אדרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תו
ז. שואלין בהלכות הפסח - ריטב"אאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קנא
ז. שואלין ודורשין בהלכות הפסח וכו' - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' א
ז. שואלין ודורשין קודם הפסח ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצג
ז. שמור את חדש האביב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
ז. שנה שיש עמה חדשיםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רמ
ז. תוס' ד"ה בשניםתפארת ראובן עמ' קפ
ז. תוס' ד"ה מדבריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קס
ז. תוס' ד"ה מדברי [בשם הירושלמי] ירח בול שבו כל העולם נובלעטרת ישועה (תשסד) אות יח לליל ר"ה קודם קידוש, אות כז לליל ר"ה
ז. תוס' ד"ה מרבדי - ירח בול שבו כל העולם נובלאמרי נועם (מועדים) סי' ד לליל ר"ה [מבן המחבר]
ז: המשכיר בית לשנהפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק טז
ז: יום אחד בחודש חשיב חודששבות יעקב (אבולפיה) עמ' צז
ז: יחיד שהתנדב משלו כשרין בלבד שימסרם לציבור וכו' יפהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ב
ז: ימסרם לצבור יפה יפהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' כט
ז: שמור את חודש האביב וגו' צריכים לשמור החורש קודם בואו שיהיה ראוי לאביבדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רנ
ז: תוס' ד"ה מידי דתלי במעשהתפארת ראובן עמ' ר
ח איזה חג שהחדש מכוסהדרשות לחם שלמה עמ' יח, לט
ח איזהו חג שהחודש מתכסה בומי מרום ח"ז עמ' קטו
ח אין לי אלא לישראלעטרת תפארת דף יט ע"ד
ח יום ר"ה הוא יום הדין וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר טז
ח מלך וצבור מלך נכנס תחלהדבר המלוכה - הבה תמים עמ' עא
ח ע"א אחד בתשרי רה"ש לדיןציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' פד
ח ע"א איזה חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"העשרה מאמרות (תשס) עמ' תה
ח ע"א איזה חג שהחדש מתכסה בו זה ר"הס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שצ, תרלז
ח ע"א איזה חג שהחודש מתכסה בותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקצד, תתקלב, תתתקעו
ח ע"א איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שצ, ח"ב עמ' תרלז, תרמד
ח ע"א איזהו חג שהחדש מתכסה בוכתר שם טוב (תשסד) סי' שלו-א, הוספות סי' צח
ח ע"א איזהו חג שהחדש מתכסה בו, זה ראש השנהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נז
ח ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בותורת מנחם חמ"ה עמ' 15
ח ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"התורת מנחם חנ"ח עמ' 173
ח ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהגנת אגוז (תשמט) עמ' שט
ח ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בו וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 67
ח ע"א אימתי לבשו כרים הצאן בזמן שעמקיםרסיסי לילה סי' ט (עמ' 8), מט (עמ' 108), נח (עמ' 172), לקוטי מאמרים עמ' 157, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 12)
ח ע"א באחד בניסן ר"ה למלכים וכו' דאמר רב חסדא לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה א
ח ע"א באחד בתשרי ראש השנה לשנים למאי הלכתא לדיןימי דוד (תשסז) עמ' מא
ח ע"א בכסא ליום חגנו קאי על ר"האמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעא
ח ע"א בשני מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 67
ח ע"א בתשרי העולם נידון שנאמר תקעו בחדש שופר וגו'בי חייא ח"א עמ' קד
ח ע"א בתשרי נברא העולםמאור עינים (תשעה) עמ' תריט
ח ע"א בתשרי נברא העולםנחל חיים סי' מה
ח ע"א בתשרי נברא העולם ר"י בניסן נבראמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 61), לקוטי מאמרים עמ' 220, משיב טענה עמ' *212-213
ח ע"א בתשרי נברא העולם ר"י בניסן נבראפרי צדיק ראש השנה אות ז
ח ע"א בתשרי נברא העולםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סב
ח ע"א ד' ראשי שנים בד' ראשי חדשיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמג
ח ע"א הגיע יוהכ"פ תקעו בשופר חזרו שדות לבעליהן ועבדים נפטרין לבתיהםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רכט
ח ע"א ותוס' ד"ה לתקופת - תחילת היצירה בכ"ה באלול או בכ"ה בניסןמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות א,ה
ח ע"א חג שהחדש מתכסה בולקוטי שיחות ח"ט עמ' 186
ח ע"א חג שהחודש מתכסה בו וכו'תורת מנחם חט"ו עמ' 93
ח ע"א יובל מתקדשת מתחילתהציץ השדה ח"ד עמ' כג
ח ע"א לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קלח ד"ה בראשי"ת
ח ע"א מאי בכסה ביומא דסיהרא מתכסתביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רנו ע"א
ח ע"א מעשר דגן ומעשר בהמהמשיבת נפש עמ' עג
ח ע"א מתעברות באדר ויולדות באבלקוטי מאמרים עמ' 192
ח ע"א עשר תעשר בשני מעשרות הכתוב מדבראמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמא
ח ע"א עשר תעשר בשני מעשרות הכתוב מדבר א' מעשר בהמה וא' מעשר דגןצמח צדקה עה"ת עמ' עא
ח ע"א עשר תעשר כו' ר"מ סבר מקיש וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 124 {ס' כריתות ח"ה לשון לימודים שער א סי' ל מיישב סתירה מכאן לדברי "אחרים" בכריתות יא שדברה תורה כלשון בני אדם, שכאן היה לפני שנקרא "אחרים" וחזר בו}
ח ע"א ר' אליעזר דאמרמתשרי נברא העולםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 283
ח ע"א ר"ה הוא בכסהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עד
ח ע"א ר"ה וכו' לדין וכו' מראשית השנה ועד אחרית שנה מראשית השנה נידון מה יהא בסופה כו' דכתיב תקעו בחודש שופר כו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ב
ח ע"א ר"ה למלכים וכו' למלכי ישראללקוטי שיחות חל"ב עמ' 208
ח ע"א ר"ה לשנים וכו' לשטרות וכו' למלכי אומות העולםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסח
ח ע"א רש"י - בניסן כשיגיע זמן הקציר והתבואה בקשין שלה והרוח מנשבת והן נוקשים זו על זו נשמע הקול ונראות כמשוררותתורת מנחם חמ"ו עמ' 249
ח ע"א רש"י - שהזריעה צומחתתורת מנחם חמ"ו עמ' 250
ח ע"א תוס' ד"ה לתקופות - ואותה שנה של תהו שמונין וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 183, 182, חט"ו עמ' 100, חכ"ב עמ' 236
ח ע"א תוס' ד"ה לתקופותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכא
ח ע"א תוס' ד"ה לתקופותלקוטי שיחות חל"ז עמ' 164
ח ע"א תוס' ד"ה לתקופות כר"אברית שלום (תעח) דף עח ע"ד
ח ע"א תוס' ד"ה שהחודשמשנת חיים במדבר עמ' תקלד
ח ע"א תקעו בחדש שופר גו' איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"האור תורה השלם (מזריטש) סי' רמה
ח ע"ב איזהו חג שהחודש מתכסה בוקהלת יעקב ראש השנה עמ' קה
ח ע"ב איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהלחמי תודה דף יא ע"ב, עו ע"א, עו ע"ב
ח ע"ב אין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קידשו ב"ד של מטה את החדשבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שי
ח ע"ב אמר ר' חסדא מלך וציבור מלך נכנס תחילה לריןבעקבות מועדי ה' עמ' 41
ח ע"ב בכסה ליום חגנו, שהחדש מתכסה בופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפב
ח ע"ב בכסה שהורח מתכסה בושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקא
ח ע"ב החודש מתכסה בותורת מנחם חנ"ו עמ' 194
ח ע"ב ועטרותיהן בראשיהןציץ השדה ח"ד עמ' עב
ח ע"ב וקדשתםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק י
ח ע"ב וקדשתם את שנת החמשים שנה וכו' מלמד שמתקדשת והולכת מתחילתה וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רפג
ח ע"ב חדש שהלבנה מתכסית בופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכח
ח ע"ב יובל באחד בתשרי היאקרן פני משה ח"א עמ' קמו
ח ע"ב יובלות באחד בתשרי וכו' שמתקדשת מתחילתה וכו'דבר טוב עמ' קצו
ח ע"ב יובלות וכו' מר"ה עד יוה"ב לא היו עבדים נפטרים וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 387, חי"ט עמ' 299
ח ע"ב ישראל נכנסין לדין תחילהעטרת יהושע במדבר עמ' רב
ח ע"ב ישראל נכנסין תחילה לדיןלחמי תודה דף יא ע"א
ח ע"ב ישראל נכנסין תחילה לדין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' סג
ח ע"ב ישראל נכנסין תחלה לדיןקהלת יעקב ראש השנה עמ' תכ, שנח
ח ע"ב ישראל נכנסין תחלה לדיןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' סב, רכב
ח ע"ב ישראל נכנסין תחלה לדין מקמי דליפוש חרון אףקהלת יעקב - אלול עמ' רלח
ח ע"ב כדר"ח דאמר ר"ח מלך וציבורבית ישי - דרשות עמ' קסא
ח ע"ב 'כי חק לישראל הוא' - מלמד שישראל נכנסין תחילה לדיןצניף מלוכה (רייז) עמ' רלח
ח ע"ב כי חק לישראל הוא אין לי אלא לישראל וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' יב, טו, כ, עז
ח ע"ב כי חק לישראל הוא אין לי אלא לישראל לאו'ה מנין ת"ל משפט לאלוקי יעקבגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כז, שח
ח ע"ב כי חק לישראל הוא וכו' אין לי אלא לישראל לאוה"ע מנין וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סה
ח ע"ב כי חק לישראל מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין וכו'ברית שלום (תעח) דף נט ע"ב
ח ע"ב כי חק לישראל מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שעח
ח ע"ב כי חק לישראל קוא משפט לאלקי יעקב מלמד שאין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קידשו בי"ד של מטה את החדשלבושי בדים סעיף קצב
ח ע"ב כי חק לישראל, אין לי אלא לישראל, לאוה"ע מנין, ת"ל משפט לאלקי יעקב וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' מא, קא, קיב
ח ע"ב כי חק לישראל, מלמד שישראל נכנסים תחילה לדין וכו', מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקלט, במדבר עמ' קי
ח ע"ב לאומות העולם מנין וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קא
ח ע"ב לאומות העולם מנין וכו' משפט לאלקי יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ג
ח ע"ב מלך וצבור מלך נבנם תחלה מקמיה דליפוש חרון אףקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קפו
ח ע"ב מלך וצבור מלך נכנס תחילה לדיןלחם רב על סדור התפילה אות תתפז
ח ע"ב מלך וציבור מלד נבנם תחילה לדין, שנאמר 'משפט עברו ומשפט עמו'. מאי טעמא, אי בעית אימא לאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראי, ואיבעית אימא מקמי רליפוש הדון אףכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב מלך וציבור מלך נכנס תחילהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תו
ח ע"ב מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכ, ח"ג עמ' קז, קיד, ח"ד עמ' רעט, ח"ו עמ' קעה, רלט
ח ע"ב מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' כא
ח ע"ב מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו'נאוה תהלה עמ' שצא
ח ע"ב מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו'פניני יחזקאל עמ' תקנב, תקסב
ח ע"ב מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו' מקמי דליפוש חרון אףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיד ד"ה ולתרץ
ח ע"ב מלך וציבור, מלך נכנם תחילה לדיןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שס
ח ע"ב מלך נכנם תחילהתאומי צביה עמ' קנג
ח ע"ב מלך נכנם תחילה לדיןחכמת התורה שמיני עמ' קפה
ח ע"ב מלך נכנס לדין תחלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפח, רו, רכא, רעא
ח ע"ב מלך נכנס תחילה לדיןאמרי רבי שפטיה עמ' ח
ח ע"ב מלך נכנס תחילה לדיןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צג
ח ע"ב מלך נכנס תחלה לדיןחכמת התורה וישלח עמ' מד
ח ע"ב מלך נכנס תחלה לדיןקהלת יעקב - אלול עמ' צ
ח ע"ב מלמד שישראל נכנסין תחילה לדיןרסיסי לילה סי' נא (עמ' 112)
ח ע"ב מלמד שישראל נכנסין תחלה לדיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קמח ד"ה בראשית
ח ע"ב מלן נכנס תהילה לדיןרנת יצחק מלכים עמ' קא
ח ע"ב מקמי דליפוש חרון אףרנת יצחק תהלים עמ' נא
ח ע"ב מר"ה חל יובל ומר"ה ועד יוה"כ לא היו העבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכ
ח ע"ב מר"ה עד יוה"כ כו'משנת חיים שמות עמ' פג
ח ע"ב מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרים...קרן פני משה ח"א עמ' קמז
ח ע"ב מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטריןזאת ליעקב שמות עמ' קעו
ח ע"ב מר"ה עד יוהכ"פ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 17, חמ"ו עמ' 175
ח ע"ב מר"ה עד יוהכ"פ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהן כו' כיון שהגיע יוה"ב תקעו כו' נפטרו עברים לבתיהן (ובר"ן וטו"א - הסברת הענין)תורת מנחם חכ"ו עמ' 239, 242
ח ע"ב מראש השנה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסז
ח ע"ב משפט לאלקי יעקבאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' סח
ח ע"ב ע"פ תקעו איזה חג שהחודש מתכסה בוס' המאמרים (ריי"צ) תש"א עמ' 1, תש"ו עמ' 9, תש"ז עמ' 125, תשי"א עמ' 4
ח ע"ב עצרת פעמים בה' פעמים בו' פעמים בז'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עג
ח ע"ב רש"י ד"ה שניםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפא
ח ע"ב שאיו ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קדשו ב"ד של מטה את החדשעשרה מאמרות (תשס) עמ' תה-תו
ח ע"ב שאין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קדשו ב"ד של מטה את החדשתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ו
ח ע"ב שהחודש מתכסה בומחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 89)
ח ע"ב שמתקדשת והולכת מתחילתה, ובטורי אבןבית ישי - דרשות עמ' תנז
ח ע"ב תוד"ה שהחודשבית ישי - דרשות עמ' רז
ח ע"ב תוס' ד"ה לתקופות כו' מולד ניסן של תהו כו' ומולד תשרי של תהו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסו
ח ע"ב תוס' ד"ה שהחדש. והר"ר משולם מפרש שהחדש מתכסה בו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקס ד"ה ובזה
ח ע"ב תוס' ד"ה שהחודשדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב
ח ע"ב תניא כי חק לישראל אין לי אלא וכו' לאומות העולם מנין ת"ל וכו' כדרב חסדא מלך וצבור מלך נכנס תחילה וכו'זרע שמשון אמור אות ט
ח ע"ב תקעו וגו' איזה חג שהחודש מתכס' כו'נטע שורק פרשת פנחס
ח ת"ר כי חוק לישראלאות לישועה דף קכ ע"ד
ח תוס' ד"ה לתקופות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ו, טז, יח
ח. אחרית שנה כלולה היא בראשית השגה והיינו משום וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
ח. איזה חג שהחודש נכסה בותורי זהב (תשעג) עמ' תמה
ח. איזה חג שהחודש נתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהאבני אש (אויש) מועדים עמ' יט
ח. איזהו חג שהחדש מתכסה בוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקצח
ח. איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות עא
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו - ר"הגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' נו
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמ
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ג עמ' יא, דרוש מח עמ' קג, דרוש נג עמ' קטו
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנא
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיח
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו וכו' זה ר"הדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' יא, יז
ח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו, הוי אומר זהבן מלך - שבת עמ' תיז
ח. באחד בתשרי ראש השנה לשנים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנא
ח. בהמה רקה מתעברת באדר וכו'טוב טעם בראשית עמ' קצד
ח. בכ"ה באלול נברא העולםבת עין (תשסז) עמ' תח
ח. בכסא ליום חגנו חג שהחודש מתכסה בוויגד יעקב עמ' קסז
ח. בכסא ליום חגנו כי הלבנה מתכסית באותו זמןאגרא דכלה ח"א עמ' תפ, ח"ג עמ' קסו
ח. בכסה - בראש השנהויאמר מרדכי - דרשות עמ' כז-כח
ח. בכסה ליום חגנו חג שהחודש מכוסה בוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 60
ח. בניסן נברא העולםזרע קודש - מועדים עמ' קיב
ח. בר"ה נידון מה יהא בסופה שנאמר מגיר מראשית אחריתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קנ פסוק ג
ח. בראש השנה נידון מה יהא בסופהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעו
ח. בראשית השנה נידון מה יהיה בסופהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ח. בתשרי נברא העולםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ד, ט, כ, כו
ח. בתשרי נברא העולםזרע קודש - מועדים עמ' קיב
ח. בתשרי נברא העולםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יב
ח. בתשרי נברא העולםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' יב
ח. ד' ראשי השנים הם שהן בארבע ראשי חדשים וכו' באחד בשבט מחלוקת ב"ש וב"העקבי אבירים (תשסה) עמ' קכא
ח. והרי יובלות ר"י בנו של ריב"ב היא, ותוס'תפארת ראובן עמ' ר-רב
ח. ורבי אליעזר היא, דאמר בתשרי נברא העולםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות יט
ח. חג שהחודש מתכסה בואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא כג
ח. חג שהחודש מתכסה בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלה
ח. חדש תשרי שבו נברא עולםפחד יצחק סוכות מאמר א
ח. חודש שהלבנה מתכסה בואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפד
ח. חוקים היינו קידוש החודשדבר צבי - קדושת השבת עמ' קצח
ח. ישראל נידונין בר"ה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' סד
ח. כי חק לישראל הוא וגו', מלמד שאין ב"ד של מעלה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רצא
ח. לדין דכתיב מראשית השנהנחלה לישראל (תשעא) עמ' צ
ח. לדעת רבי אלעזר בתשרי נברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 987
ח. למלכי אוה"ע מונין מתשריחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפה
ח. לתקופות וכו' ובתיםפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק ב
ח. מטה כלפי חסרישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ו
ח. מךשית השנה ועד אחךית שנה מראשית השנה נידון מה יהא בסופהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נג
ח. מלך וצבור מלך נכנס תחלההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' עא
ח. מלך וציבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלו
ח. מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין מקמיה דניפוש חרון אףיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קל, רע, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצז
ח. מלך נכנס תחלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפז
ח. מצות ספירת השנים עד ליובלשיחות לספר ויקרא עמ' רנט
ח. מר"ה נדון מה יהא בסופהערבי נחל (תשסד) עמ' תשצב, תת
ח. מר"ה עד יוהכ"פ לא היו עבדים נפטרים לבתיהםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שצז
ח. מראשית השנה ועד אחרית שנה מראשית השנה נידון מה יהא בסופהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ז עמ' כ
ח. מראשית השנה ועד אחרית שנה מראשית, השנה נידון מה יהא בסופובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' צג, צח
ח. מראשית השנה נידון מה יהא בסופהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסג, רעג
ח. מראשית השנה נידון מה יהיה בסופהגור אריה דברים פי"א הערה 29
ח. מראשית השנה נידון מה שיהא בסופואמרי צדיקים (תשסה) עמ' סו
ח. עשר תעשר [בשני מעשרות הכתוב מדבר]חיי נפש ח"ד עמ' קסט
ח. עשר תעשר בב' מעשרות הכתוב מדבראגרא דכלה ח"ג עמ' שעא
ח. 'עשר תעשר', בשתי מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' כא לשמ"ע
ח. רש"י ד"ה עיני הד' בהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעא
ח. רש"י ד"ה רב אשי אמרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רא
ח. שבלים אומרות שירהטוב טעם בראשית עמ' מג, רנח
ח. שמא יבנה המקדשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מו
ח. תוס' ד"ה לתקופותחמודי צבי מועדים עמ' תרטז
ח. תוס' ד"ה לתקופות לר"א בכ"ה באלול נברא העולם ולר' יהושע בכ"ה באדר היינו דכשנברא אדם בששי הדש החורשעטרת ישועה (תשסד) אות יח לליל ר"ה
ח. תוס' ד"ה מהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסב
ח. תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה, מס' ראש השנה אות ס
ח. תקעו בחודש שופר בכסה וכו' איזהו חג שהחודש מתכסה בו וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' נב
ח: אבל אתה בוצר מן המופקריםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריח
ח: איזה הוא חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהגדולי מוסר עמ' קסא
ח: איזהו חג שהחדש מתכסה בוברכת דוד עמ' רה
ח: איזהו חג שהחודש מתכסה בוזכרון משלי עמ' קיא אות שכח
ח: איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הפנים מסבירות עמ' שכד
ח: איזהו חג שהחודש מתכסה בו, הוי אומר זה ראש השנהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנו, רסח, רעו
ח: אין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"ב קידשו ב"ד של מטה את החודשדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לד ע"א, קיד ע"ב
ח: אין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קידשו ב"ד של מסה וכו'אור אברהם ברכות עמ' רה
ח: אין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אלא א"כ קדשו ב"ד של מטה את החודשמדבר יהודה (תשסב) עמ' סד
ח: אין ב"ד שלמעלה נכנסים לדין עד וכו'עטרת תפארת דף יח ע"א
ח: אין בי"ד של מעלה נכנסין לדיןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' לד
ח: אין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קדשו בית דין של מטהויאמר מרדכי - דרשות עמ' כח
ח: אין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדששפתי מנחם - שבת תשובה עמ' רכט
ח: אין לי אלא לישראל וכו' מלך נכנס תחילה לדין כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' ט
ח: אל תהיו כעבדים ע"מ לפרסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
ח: אמר ר"י בנו של ריב"ב מר"ה עד יוה"ב לא היו עבדים וכו'כוונת הלב עמ' רז
ח: אמר רבי ישמעאל מראש השנה עד יום הכיפורים דשנת היובל. לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם, אלא אוכלין ושותין ושמחים ועטרותיהם בראשיהן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תמט
ח: 'בכסה' חג שהחודש מתכסה בואמרי נועם (מועדים) סי' ב לר"ח אדר
ח: 'בכסה ליום חגנו' איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"העטרת ישועה (תשסד) אות יא לליל ר"ה קודם קידוש, אות כ לסוכות
ח: בכסה שהירח מתכסה בוברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ד
ח: בכסה, איזהו חג שהחודש מתכסה בודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"ב, עו ע"ב, ראש השנה השמטות דף תמה ע"א
ח: דכתיב תעבירו שופר והדר וקראתם דרורדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1867
ח: ה' ה' א-ל רחום וחנון וכו', סדר ונוסח תפלהאור אברהם - סידור התפילה עמ' מז, שסג
ח: החודש הזה לכם תלוי בבי"ד של מטהאגרא דכלה ח"א עמ' קלד
ח: וקדשתם את שנת החמישיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רז
ח: וקדשתם את שנת החמשים שנהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריח
ח: וקדשתם וכו' מכאן א"ר ישמעאל וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' פ
ח: טו"א - יובל תלוי גת"ש ובשמ"קברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנג
ח: יובל מתחיל בר"הפרפרת הפרשה פרשת בהר פרק כה פסוק ט
ח: ישראל ואוה"ע ישראל וכו' נכנסין תחילהדברי יואל פ' אחרי מות דף צט ע"ב
ח: ישראל ואומות ישראל נכנסין תחילה לדין, מקמי דליפוש חרון אףשבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק א, פרק מז פסוק ד, פרק עה פסוק ג, פרק קמד פסוק ב
ח: ישראל נכנסין לדין תחילה וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רט
ח: ישראל נכנסין לדין תחילה מקמי דליפוש ריתחאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצג אות א
ח: ישראל נכנסין לדין תחלהדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרלב ע"א
ח: ישראל נכנסין תחילה לדין מקמי דליפוש חרון אףגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרכג
ח: כי חוק לישראל אין לי אלא ישראל לוה"ע מניין וכו'דברי פני אריה דף עא ע"א, עה ע"ב
ח: כי חוק לישראל אין לי אלא לישראל, לאומה"ע מנין ת"ל משפט לאלקי יעקבדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף נב ע"ב, קיג ע"ב, קלח ע"א
ח: כי חוק לישראל, יכול לישראל ולא לאומות ת"ל משפט לאלהי יעקבשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ג
ח: כי חק לישראל הוא, אין לי אלא לישראל, לאומות העולם מנין, תלמוד לומר משפט לאלקי יעקבדרשות יעב"ץ עמ' ב
ח: כי מי"ד ניסן עד א' תשרי הוא קס"א יוםדברי מנחם (היימליך) עמ' קלח
ח: כיון שהגיע יוהכ"פ תקעו ב"ד בשופר וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צו
ח: מוסיפין מחול על הקדשצור יעקב (יעבץ) דרוש ב למת"ת
ח: מלך וצבור מלך נכנם תחלהדרשות שמן רוקח עמ' קג
ח: מלך וציבור מלך נבנם תחילה לדין, מ"ט אב"א לאו אודה ארעא למיקם מלכא אבדאי, ואב"א מקמי דליפוש חרון אףמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ה
ח: מלך וציבור מלך נכנם תחילה לדין וכו' מ"ט וכו' ואיב"א מקמי דליפוש חרון אףאור ישראל (תרס) דף ע ע"א
ח: מלך וציבור מלך נכנם תחילה לדין מקמי רליפוש חרון אףשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמד פסוק ב
ח: מלך וציבור מלך נכנם תחלה לדין... מקמי דליפוש חרון אףשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קמב
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדיןארץ צבי (תשע) עמ' קעג, קצז, רצד
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדיןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 327
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין מקמיה דליפוש חרון אףגנת אגוז (תשעב) אות תב
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין שנא' וגו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' צה
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדיןפני יהושע (תשסא) עמ' קלט, קנה
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחילה לרין וכו' מקמי דליפוש חרון אףפאר יעקב ח"א עמ' ח, קמט, ח"ב עמ' תריט, ח"ד עמ' רסז, שלח
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלח
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנד, רצה
ח: מלך וציבור מלך נכנס תחלה לדיןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קט ע"א
ח: מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין וכו', מאי טעמא, אי בעית אימא לאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראי, ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אףדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שכ
ח: מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין וכו', מאי טעמא, אי בעית אימא לאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראי, ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אףדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שד, שמא
ח: מלך נכנם תחילה לדין וכו', מקמי דליפוש חרון אףמחשבת מוסר ח"א עמ' תקנ
ח: מלך נכנם תחילה לרין מקמי רליפוש חרון אףמחשבת מוסר ח"ב עמ' שעא
ח: מלך נכנם תחלה מקמי דניפוש חרון אףמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכט
ח: מלך נכנס לדין תחלה מקמי דליפוש חרון אףעטרת ישועה (תשסד) אות עו להגדה ש"פ
ח: מלך נכנס תחילה לדיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2050, 2065-2066
ח: מלך נכנס תחילה לדיןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפו
ח: מלך נכנס תחילה לדיןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקנט
ח: מלך נכנס תחילה לדין שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קמט
ח: מלך נכנס תחילה לרין וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' מג, מה, קפו
ח: מלך נכנס תחלה לדין מ"ט מקמי דליפוש חרון אףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קיג
ח: מלך נכנס תחלה לדין שנאמר לעשות משפט עבדו והד משפט עמוערבי נחל (תשסד) עמ' תתרעה, תתרפה
ח: מלמד שאין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קידשו ב"ד של מטה את החדשמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפו
ח: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה למשה סדר תפלהאור אברהם - סידור התפילה עמ' ה, קד
ח: מקמי דליפוש חרון אףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמג
ח: מר"ה ועד יוה"כ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
ח: מר"ה ועד יוה"כ לא היו העבדים נפטרים לבתיהם וכו' אלא אוכלין ושותין ועטרותיהן בראשיהןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1867-1866
ח: מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרים לבתיהםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלב
ח: מר"ה עד יוהכ"פ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צג-צד
ח: מראש השנה ועד יוה"כ לא היו עבדים משתעבדיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמב הערה 63
ח: מראש השנה עד יום הכפורים לא היו עבדים נפטרין לבתיהן, ולא משתעבדין לאדוניהם, אלא אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
ח: משפט כתיב בי'פחד יצחק פסח מאמר לו
ח: משפט לאלקי יעקב אלו האומותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצא אות ב, ג, דרוש קצג אות א, דרוש קצה
ח: עבדים נפטרים לבתיהם, ושדות ונחלות חוזרות לבעליהןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יא
ח: רש"י - שהחודש מתכסה, שהלבנה אינה נראית לרחוקיםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"ב, עו ע"ב
ח: רש"י - אם רצה לשום עטרה להראות שהוא חפשיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תמט
ח: שהחג מתכסה בוזרע קודש - מועדים עמ' קלא
ח: שהחודש מתכסה בוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' סה
ח: שהחודש מתכסה בועטרת תפארת דף יט ע"א
ח: שנים אתה מקדש ואי אתה מקדש חדשיםמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנב
ח: שנת החמשים מקודש ואין שנת אחת וחמשים מקודשתגור אריה ויקרא פכ"ה אות כ
ח: ת"ר כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקבפני יהושע (תשסא) עמ' קב
ח: תוד"ה שהחודשמפניני הרב עמ' ק,קו, תד
ח: תוס' ד"ה בעשרה בתשרי הואתפארת ראובן עמ' ר-רא
ח: תוס' ד"ה לתקופות - ח"א בתשרי נברא העולם וח"א בניסן, ואלו ואלו דברי אלקים חייםאמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ח ניסן
ח: תוס' ד"ה שהחודש מתכסה, שלא נזכר בתורה קרבן ר"חדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"ב, עו ע"ב
ח: תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו זה ראש השנהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעח
חד אמר בתשרי נברא העולם וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות פט
חי ע"א ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"א
ט בזמן שנוהג דרור בארץ נוהג בחוץ לארץדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 183
ט ע"א אי שנת יובל עולה לכאן ולכאןגנא דפלפלי עמ' שיד
ט ע"א אם נטע ל' יום קודם ר"המעשה רקם (בר) מועדים עמ' 217
ט ע"א אם שנת היובל עולה לכאן ולכאןחכמת התורה ויצא עמ' שלד
ט ע"א בחריש ובקציר תשבותשער החצר (תשעב) סי' ג
ט ע"א ברש"י ד"ה ר"יפרי צדיק ערב יוכ"פ אות ה, ח
ט ע"א דאין שיעור לתוספת שבתרנת יצחק תפלה לשבת עמ' פח
ט ע"א האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו כאילו התענה תשיעי ועשיריעין איה ברכות פ"א פסקא קג {ב' ענינים יש בתשובה, לפרוש מההנאות החומריות, ועוד להתרגל ללכת בדרך טובים ולא להמשך אחר תאותיו שלא כדרך השם, אופן ב' זה נשלם בהיותו עסוק בעניני עולם הזה}
ט ע"א האי ועניתם וכו' ותוס' ד"ה שהריתועפת ראם (גטיניו) דף נ ע"א
ט ע"א ודמוטיפין מחול על קדש מנלן וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נח
ט ע"א ודמוסיפין מחול על קדש מנלןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 106
ט ע"א ודמוסיפין מחול על קדש מנלן וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' נח
ט ע"א וכי בתשעה מתעניןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נד
ט ע"א וכי בתשעה מתענין והלא בעשירי מתענין אלא לומר לך כל האוכלפרי צדיק ערב יוכ"פ אות *א, *ד, ה, ח
ט ע"א וכי תשיעי הוא והלא עשירי הוא מלמד שמוסיפין מחול על קודשבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מג, מה, סז
ט ע"א ועניתם את נפשותיכם בתשעה וכו' כל מקום שיש בו שבות (ותוס' וריטב"א)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 231
ט ע"א ור' ישמעאל דמוסיפין מחול על הקודש מנא ליה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 185
ט ע"א ור' ישמעאל מוסיפין מחול על קודש מנ"ל, ובמצפה איתן+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סד
ט ע"א ור' ישמעאל מוסיפין מחול על קודש מנ"ל, ובמצפה איתןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סד
ט ע"א ור"י דמוקי בחריש וקציר לקציר העומר, מנ"ל דמוסיפין מחול על הקודש ובתוס' ד"ה וד, ישמעאל וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רה
ט ע"א חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרלז ד"ה בפייט
ט ע"א טבא ליהודאי דלא יעידון מן דאורייתאמנחת קנאות עמ' קלז
ט ע"א יצא קציר העומר שהוא מצוהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 105, 106
ט ע"א כל האוכל ושותה בט' מעלה עליו הכתוב כאילו התענה ט' וי' ורש"י ד"ה כל האוכלטל חיים (פרידלנדר) עמ' רנט
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשיריאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק א אות עב
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירימאורות הראי"ה ירח האיתנים דרוש ד' לשבת שובה עמ' קעד, דרוש ליום הכפורים עמ' ריח
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירימדבר שור דרוש י עמ' פז; פניני הראי"ה עמ' 249-250 {להבחן בתשובה שבפועל, לתקן את אשר העוינו בהיותנו עסוקים בעסקי העולם}
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשיריעולת ראיה ח"א עמ' תכב-תכג {מדוע יש נוהגים להתענות בערב ראש חודש, ובזה אכילה אחרי תענית, לעומת ערב יום כפור הסדר הוא הפוך, אכילה לפני הצום, וזה תלוי בתשובה מיראה או מאהבה}
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קסב
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירילחמי תודה דף מא ע"ב
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו התענה תשיעי ועשיריקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצג-קצו
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעיפניני שבח עמ' רסה
ט ע"א כל האוכל ושותה בתשיעי... כאילו התענה תשיעי ועשירי, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכו, ויקרא עמ' תסג-ה
ט ע"א כל הקובע סעודה בערב יום הכיפוריםהשיר והשבח ח"ב עמ' שכג
ט ע"א כל הקובע סעודה בערב יום הכיפורים כאילו נצטווה להתענות תשעי ועשרי והתענה בהםבעקבות מועדי ה' עמ' 187, 170
ט ע"א מוסיפין מחול על הקודששירת הפסח אות ה
ט ע"א מוסיפין מחול על הקודשציץ השדה ח"ד עמ' כב
ט ע"א מוספין מחול על קדשמשנת חיים בראשית עמ' יז
ט ע"א מחלוקת רבי יהודה ורבנן אם שנת החמשים עולה למנין השמיטה, דרבי יהודה סבר דעולה לכאן ולכאן ורבנן סברי דאינו עולה, ומה שפסק הרא"ש ז"לארוחת תמיד עמ' שעה ע"א ד"ה או
ט ע"א מלמד שמוסיפים מחול על הקודשלקט אמרי קודש - מועדים עמ' עא
ט ע"א רש"י - בערב יוה"ב - כל מה דמפיש באכילה ושתיה טפי עדיףקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצו
ט ע"א רש"י ד"ה ר"ישביתת שבת סי' א (עמ' 65)
ט ע"א שנת חמישים עולה לכאן ולכאןישמח חיים (תשסה) מע' ת אות ל
ט ע"א ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. ר' ישמעאל ור' עקיבא נחלקו בפסוק זה, לר' עקיבא הפסוק נחלק לשני חלקים, ששת ימים תעבוד, ואילו וביום השביעי תשבות מדובר בשביתת מלאכה בשבת, ואילו בחריש ובקציר מדובר על תופפת שביעית לשבות ממלאכה לפני שנת השביעית, ואילו לר' ישמעאל מדובר הכתוב בקצירת העומר שדוחה את השבת ומותר לקצור חיטים בשבת לקיים מצות עומר. ועל זה נחלוקו רש"י והרמב"ן בפרשת בהרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קעג
ט ע"א תוס' אין שיעור לתוספת מחול על הקודש ובכ"ש סגיגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כו
ט ע"א תוס' ד"ה ור' עקיבאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ס, סה
ט ע"א תוס' ד"ה ור' עקיבא+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ס, סה
ט ע"א תוס' ד"ה ור"י ור"ה ור"עלקוטי שיחות חי"ב עמ' 111
ט ע"א תוס' ד"ה ורביתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' קנג
ט ע"א תוספת שבת דאורייתאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תטז, תמח
ט ע"ב אחד הנוטע אחד המבריך וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 104
ט ע"ב אחד הנוטע ואחד המבריך וכו' בחידושי הר"ןאש דת (אסאד) עמ' רעג
ט ע"ב אין דרור אלא לשון חירותאור אברהם ויקרא עמ' שסו
ט ע"ב אין דרור אלא לשון חירותקרן פני משה ח"א עמ' קמו
ט ע"ב אם לא תקעו ב"ד בשופר או לא החזירו השדות או לא שלחו עבדים ה"ז מעכב היובלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכ
ט ע"ב אעפ"י שלא תקעו תלמוד לומר היאדברי שאול ויקרא עמ' קעא
ט ע"ב דרור, כמדייר בי דייראאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמח
ט ע"ב היובל מתקדש ע"י תקיעת שופר ושלוח עבדים והחזרת שדותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' תמג
ט ע"ב והכתיב יובל היא, רשב"א ד"ה לפי שא"אדברי שאול ויקרא עמ' קעא
ט ע"ב יובל היא אע"פ שלא שמטודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנה
ט ע"ב יובל תלוי בשלשה דבריםציץ השדה ח"ד עמ' רנא
ט ע"ב כמדייר בי דיירא ומוביל סחורה, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' צח, תז
ט ע"ב לא תקעו בשופר מעכב יובלרנת יצחק ישעיה עמ' תכא
ט ע"ב לשון דרור כמדייר בי דיירא ומוביל סחורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמו
ט ע"ב מה לשון דרורתורת אליהו עמ' רכ
ט ע"ב מה לשון דרור כמדייר בי דיירא ומוביל סחורה בכל מדינהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רנה
ט ע"ב מי שהוא ברשותו לגור בכל מקום שירצהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 295
ט ע"ב מפני מה אני אומר יובל, פני יהושע ד"ה ת"רדברי שאול ויקרא עמ' קעב
ט ע"ב מקרא נדרש לפניו ולפני לפניובנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עח
ט ע"ב תוס' ד"ה ולאפוקיחיי נפש ח"ב עמ' צט
ט ע"ב תוס' ד"ה כאילועוז לו בך סי' ד
ט ע"ב תוס' ד"ה כאילו התענה תשיעי ועשיריפרי צדיק ערב יוכ"פ אות ה, ח
ט ע"ב תוס' ד"ה מקרא נדרשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רא
ט ע"ב תנו רבנן אחד הנוטע אחד המבריך ואחד המרכיב ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה עלתה לו שנה ומותר וכו' פחות משלשים יום לפני ראש השנה לא עלתה לו שנה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שי
ט ע"ב תשבתו שבתכם מכאן שמוסיפין מחול אל הקודשחיי נפש ח"ב עמ' צח
ט תוס' ד"ה ור"ע וכו'ברכת אבות עמ' רעו
ט. בארבעה פרקים בשנה העולם נדוןתפארת צבי בראשית עמ' פה, תמ
ט. בחריש ובקציר תשבותפרפרת משה ח"ב עמ' קכז
ט. 'בחריש ובקציר תשבות' חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעיתבן מלך - שבת עמ' רה
ט. בחריש ובקציר תשבות חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעיתבן מלך - שבת עמ' קמז
ט. בחריש ובקציר תשבות ר"ע אומר אינו צריך לומר חריש וכו' אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית וכו'דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' נב
ט. דתניא בחריש ובקציר חשבותצוף דבש (לוין) מאמר ז בתחלתו
ט. דתניא בחריש ובקציר תשבות ר"ע אומר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריד
ט. האוכל והשותה בט' מעה"ב כאילו התענה ט' וי'חמודי צבי בראשית עמ' קה
ט. האוכל ושותה בט' כאלו התענהבני שלשים עמ' קסח
ט. האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשיריפנים מסבירות עמ' תטו
ט. השביתה צריכה להעשות בתוספת שבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסה הערה 24
ט. ודמוסיפין מחול אל הקודש מנלןנועם אליעזר בראשית עמ' כח ע"א
ט. ודמוסיפין מחול על הקודש מנלן וכו'דברי יואל פ' קדושים דף קסא ע"א
ט. וכי בתשיעי מתענין והלא בעשרה מתענין אלא וכו' כל האוכל ושותה בט' מעה"ב כאילו התענה תשיעי ועשיריחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכג
ט. וכי בתשיעי מתענין וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' סח-עב, עח
ט. וכי בתשעה מתעניןפרפרת התורה עמ' שצד
ט. וכי בתשעה מתענין וכו'שבח נעורים עמ' קצא
ט. וכי בתשעה מתענין, אלא כל האוכל ושותה בתשיעיויגד יעקב עמ' רנט
ט. וכי תשיעי הוא והלא עשירי הואדבר צבי - קדושת השבת עמ' קנט
ט. ולר' ישמעאל מוסיפין מחול על הקודש מנא ליה, ותוס' ד"ה ור' ישמעאלכסף נבחר (מרגליות) עמ' סב
ט. ועניתם את נפשותיכם בתשעה יכול בתשעה תלמוד לומר בערב אי בערב יכול משתחשך תלמוד לומר בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום מלמד שמוסיפין מחול על קדשדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כב, נב
ט. ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש וכו' וכי בתשעה מתענין וכו' אלא כל האוכל ושותה בט' מעלה עליו הב' כאילו התענה ט' וי'הישר והטוב (תשסג) עמ' קכו, קכז, קלד, קמה, קנ, קנב, קפו, תיח, תכא
ט. ועניתם את נפשותיכם וכו' שמוסיפין מחול אל הקודש ובתוס'חיי נפש על ההגדה עמ' שכח
ט. ועניתם וגו' מכאן שמוסיפין מחולמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפו
ט. ור' ישמעאל מוסיפין מחול אל הקודש מנ"ל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצה
ט. ותוד"ה ור"ע, אם תוספת שבת מן התורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לו(קכב)
ט. חריש של ששית שנכנס לשביעיתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא כא
ט. כל האוכל ושותה בתשיעיפרפרת משה ח"ב עמ' קכב
ט. כל האוכל ושותה בתשיעי וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רלט עמ' שלה
ט. כל האוכל ושותה בתשיעי וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קעג
ט. כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריעקבי אבירים (תשסה) עמ' ו, תלג
ט. כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשב הערה 85
ט. כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו התענה בט' וי'בארות המים (תשסב) עמ' צד
ט. כל מקום שיש בו שבות מוסיפין מחול על קודשבן מלך - שבת עמ' רט
ט. מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצוהבן מלך - שבת עמ' קמז
ט. מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצוהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שיח
ט. מה חריש רשות יצא קציר העומריוסף לקח כרך א ח"א עמ' שח
ט. מה"ת יש להוסיף מחול על הקודשגור אריה שמות פל"ד אות יב, ויקרא פכ"ג הערה 96
ט. מוסיפים מחול על הקודשלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ט. מוסיפין מחול על הקודש+ספר החיים (תשנג) עמ' קו
ט. מוסיפין מחול על הקודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמה
ט. מוסיפין מחול על הקודשמגדל עוז (תשעח) עמ' תפה
ט. מוסיפין מחול על הקודשפרפרת הפרשה פרשת ואתחנן פרק ה פסוק יב
ט. מוסיפין מחול על הקודשפרפרת משה ח"א עמ' לט
ט. מוסיפין מחול על הקודש בין מלפניו ובין מלאחריושם יחזקאל עמ' פב
ט. מוסיפין מחול על הקודש מנא ליה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רטו
ט. מחלוקת רבנן ור' יהודה בשנת היובל, אם שנת חמשים עולה לכאן ולכאן או לאיד דוד (אופנהיים) עמ' לח, פ
ט. מנלן דמוסיפים מחול על הקודשיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט, מקראי קדש (תשנג) עמ' רח
ט. מערב עד ערב תשבתו שבתכםדודי נתן בראשית עמ' לז
ט. מצוה לאכול ולהרבות בסעודה בערב יום כיפורכתר תורה (תשסז) עמ' שנד
ט. מר יליף מדמעטיה מעונשמקראי קדש (תשנג) עמ' רח
ט. פלוגתא אי תוספות שבת דאורייתאמרפא לנפש בראשית עמ' עד
ט. ר"ה ורבי עקיבא לר"ע דיליף תוספת מחול על הקודש מבחריש ובקציר תשבות, ילפינן תוספות לכל היכא דאיכא שביתה כגון שבת ויום טובערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סח, עח
ט. ר"ע אומר וכו' וברש"י וגלהש"ס שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלח, תלט
ט. ר"ע יליף תוספות מחול על הקודש מבחריש ובקציד תשבותערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סח, עח
ט. רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יוםתפארת צבי בראשית עמ' תמא
ט. רש"י - כל מה דמפשי באכילה טפי עדיףהישר והטוב (תשסג) עמ' קמו
ט. רש"י ד"ה כלערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קצג
ט. רש"י ד"ה כל האוכל כל דמפיש באכילה ושתי' טפי עדיףפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קכג
ט. רש"י כל דמפיש באכילה ושתיה טפי עדיףבארות המים (תשסט) עמ' רפט
ט. שביתות מנין (שמוסיפין מחול על הקודש) וכו'חיי נפש ח"ו עמ' קה
ט. שנת החמישים עולה לכאן ולכאןאגרא דכלה ח"ב עמ' קכג
ט. שנת חמשים דיובל עולה לכאן ולכאןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קמב
ט. תוד"ה ור"ענפש הרב עמ' לו
ט. תוס' ד"ה וקציר של שביעיתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סט
ט. תוס' ד"ה וקציר(א)תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
ט. תוס' ד"ה וקציר(ב)תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
ט. תוס' ד"ה ור' ישמעאל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצה
ט. תוס' ד"ה ור' עקיבא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצה
ט. תוס' ד"ה ור"עודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נו
ט. תוס' ד"ה ור"עיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכד
ט. תוס' ד"ה ור"ע, תום' שבת סגי בזמן מועט קודם בהש"ממרפא לנפש בראשית עמ' שיב
ט. תוס' ד"ה ר' ישמעאלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נג
ט. תוס' ד"ה שהריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
ט. תוספות שבת דאורייתא ובתוס' ד"ה ור"ע דאין לה שיעורלקחת מוסר ח"ב עמ' יב
ט. תוספות שבת ויום טובבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ב אות א
ט: אין דרור אלא חירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנז
ט: אין דרור אלא לשון חירותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 672
ט: בזמן שנוהג דרור בארץ נוהג בחו"לרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צד
ט: בתשרי נולדו אבותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלא
ט: דניץ שנה שאין עמה חדשים משנה שיש וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנב
ט: דרור כמדיירא בי דייראיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמ
ט: ועניתם את נפשותיכם בתשעה וכי בתשעה מתענין וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קלח
ט: זו מסורה לב"דזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עא
ט: יובל היא אע"פ שלא עזלחו וכו' זו מסורה לב"דדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
ט: מהו לשון דרור וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צד
ט: מצות אכילה בתשיעי הכנה לצום העשירי - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלד
ט: מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניוגור אריה דברים פ"ה הערה 34
ט: נטע ל' יום לפני ר"ה נחשב שנהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסג
ט: שלשה דברים מעכבין ביובל וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צו
ט: תוס' ד"ה מרכיבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מב
ט: תקיעת יובל ושילוח עבדיםפני מלך ויקרא עמ' רטו
טו אדם נדון בכל יום כו'המדרש והמעשה דברים פרשת עקב
טו אדם נידון בכל יוםעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יח
טו למה תוקעין בשופר של איל... ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנימערכות ישראל (גורדון) דרוש שמע ישראל עמ' 39-43
טו ע"א אזלינן בתר חנטה לשביעיתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמח
טו ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנז, קסז
טו ע"א אמרו לפני מלכיותמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 139
טו ע"א אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית פטורה מן המעשר וכו'ברית שלום (תעח) דף ד ע"א
טו ע"א אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית פטורה מן המעשר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כ
טו ע"א אתרוג קשי ליה ידאאמרות ה' השלם ח"א עמ' קא
טו ע"א אתרוג קשיא ליה יצא ורש"יברית שלום (תעח) דף ד ע"א
טו ע"א אתרוג קשיא ליה יצא ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' כ
טו ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןבעקבות מועדי ה' עמ' 135
טו ע"א הכל עוברין בר"ה כבני מרוןזכרון דברים (תשנט) עמ' עז
טו ע"א צדיקים גמורים נכתבים כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' ק
טו ע"א רש"י ד"ה א"ל אביי, ותוס' ד"ה יד הכלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיד
טו ע"ב אמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו הם צדקה צעקה שינוי השם שינוי מעשהבעקבות מועדי ה' עמ' 150
טו ע"ב אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית לעולם ששיתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמח
טו ע"ב בטורי אבןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצ
טו ע"ב ג' ספרים נפתחימדרש האיתמרי דרוש כ דף נה ע"ד, דרוש כד דף ע ע"ב
טו ע"ב ובנבלתם לא תגעו ברגל וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ח
טו ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
טו ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהבעקבות מועדי ה' עמ' 93, 82, 72, 47
טו ע"ב מעשר חרובין דרבנן וכו'סמיכה לחיים (סימן א) דף ט ע"ב (קטע ראשון)
טו. אדם נידון בכל שעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשלה
טו. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםטוב דעת עמ' ז, מא, מח, נה, פח, קפב, רכז, רלז, רפג, רפז, תג, תי
טו. בד' פרקים העולם נידוןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסב
טו. בחג הסוכות דנים על המיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תצ
טו. בחג נדונין על המיםכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' מד
טו. בניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאלשער המלך (תשנז) עמ' שמא
טו. בעצרת על פירות האילןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצא
טו. בפסח נדונין על התבואה, ובעצרת וכו'מאורי שערים עמ' קנח
טו. בר"ה כל באי עולם עוברין לפני כבני מרוןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לז ע"א
טו. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ה, סי' י להושענא רבה
טו. דשביעית פטר לה ממעשר ובטו"אפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נב
טו. זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה בשופראור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' יב
טו. כל באי עולם עוכרין לפניו כבני מרוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמד
טו. כמאן מצלינין האידנא אקצירי ומריעימאורי שערים עמ' קפא
טו. כמאן מצלינן אקצירי וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ט לשבועות, סי' כא לשבועות [מבן המחבר]
טו. למה תוקעין בשופר של אל וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' טו, כד
טו. למה תוקעין וכו', כדי לערבב את השטןאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כב
טו. מלכיות כדי שתמליכוני עליכםאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כב
טו. רש"י ד"ה א"ל אביי+אמרי נפתלי עמ' לא
טו. רש"י ד"ה א"ל אבייאמרי נפתלי ח"א עמ' לא
טו. רש"י ד"ה א"ל אביי בשלמא סיפא וכו' דהפקראפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לז
טו. רש"י ד"ה א"ל אביי ובטו"א שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצד-קצז
טו. שבט של חדשים או תקופהפרפרת אליעזר פרשת בא פרק יב פסוק מא
טו: איו הקדוש ברוך הוא דן את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר באשר הוא שםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכו
טו: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה. שנאמר כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קיח
טו: אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותפתחי שערים ח"א עמ' קפח, קצ
טו: בית שמאי אומרים ג' כתות ליום הדין וכו' בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולסוף ולך ה' החסדערבי נחל (תשסד) עמ' שי
טו: בתוס' למה נקרא בנות שוחדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
טו: ג' ספרים נפתחים וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תז
טו: ד דברים מקרעין גז"ד של אדםתפארת משה עמ' קפד
טו: ד"ח שנה שביעית מט"ו בשבטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעא
טו: האמינו עלי ואני פורעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקע
טו: המורה כר"נ בר שמתא הואחנן אלקים עמ' רעח
טו: חיסורי מחסרא והכי קתניגור אריה שמות פל"ה הערה 80
טו: כגון הדקלים והזתיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' נג
טו: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהדעת תורה דברים ח"ב עמ' פו, קטז
טו: מעשר חרובין דרבנןגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 77
טו: נהגו כר' נחמיה במעשר חרוביםמקראי קדש (תשנג) עמ' תעב, תפב
טו: שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקיח
טו: תוס' ד"ה ברי - תקיעת שופר כדי לערבב שטןשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק לא
טו: תוס' ד"ה וכי נהגומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צג, צד
טז "באשר הוא שם, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קסה
טז א"ר יוחנן ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו' והר"ף והרמב"ן ומהרש"א ובוקר לאברהםברית אברהם (בושערה) דף קח ע"א, קט ע"א-ע"ד, קי ע"א
טז א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחים בד"ה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' לח
טז אבל הצדוקים והמסורו' ומהרש"א ח"א ותוס' ד"ה כמאןשם שלמה דף ח ע"ג
טז אדם נידון בבל שנה ושנה שנא' לרגעים תבחננואוצר המאמרים (תשסג) עמ' סג
טז אדם נידון בכל יוםאור יחזקאל - אמונה עמ' רל
טז אדם נידון בכל יוםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תצב
טז אמר הקב"ה וכו' אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות שופרות..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 2
טז אמרו לפני מלכיות וכו' זכרונות וכו' ובמה בשופרבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רפט
טז אמרו לפני מלכיות וכו' זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרכוכבי אור (תשלד) עמ' קמו, קח, קטז, קיח
טז אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות וכו'ושב ורפא לו עמ' נז, סה
טז ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופהשארית מנחם ח"ג עמ' קכט
טז בארבעה פרקים בשנהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ב
טז באשר הוא שםפירות מפוזרין עמ' מ
טז בעצרת על פירות האילןבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
טז בפסח העולם נידון על התבואהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 13
טז בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' קמא
טז בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מאי כבני מרוןשארית מנחם ח"ד עמ' שו, שיח
טז בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"לב אליהו (תשלב) עמ' קפא
טז בש"א ג' כיתות ליום הדין ורש"י והתו' והרי"ףברית אברהם (בושערה) דף צג ע"ב
טז ג' כתות ליום הדיןשני אליהו דף כב ע"ב
טז ג' ספרים נכתבים בר"ה א' כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ט ע"א
טז ג' ספרים נפתחים בר"הדברים אחדים (תקמח) דף פב ע"ג
טז ג' ספרים נפתחים וגו'המדרש והמעשה דברים פרשת האזינו
טז ג' ספרים נפתחים וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קצב ע"ג
טז ג' ספרים נפתחין בר"ה א' של רשעים גמורין וא' של צדיקים גמורין וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רלו*
טז ג' ספרים נפתחין בראש השנה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ערה
טז גבי ישמעאל שקטרגו מה"ש לפני הקב"ה ואמרו רבש"ע מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רלא
טז ד' דברים מקרעיןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צט
טז ד' דברים מקרעין גז"דאפוד בד דף סט ע"ג
טז דאמר רבי אבין כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 186
טז הובא ברי"ף: ר"א בר"ש אומר לפי שהעולם נידון אתר רובו וכו' לפיכך צריך אדם שיראה עצמו באילו כל העולם תלוי עליו עשה מצוה אחת אשריו וכו'כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' יג, צו, צז, צח
טז המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלהגבעת שאול (בראך) עמ' ש
טז ואמר ר' יצחק למה תוקעין בר"ה. למה תוקעין רחמנא אמר תקעוצוף דבש (לוין) מאמר ט הג"ה אמרי נועם
טז וכולן נסקרין בסקירה אחתילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלט
טז ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רבי יוסי בר חנינא אמר כובשכד הקמח (תשנו) עמ' קעט
טז כאילו עקדתם עצמכם לפניגור אריה שמות פי"ט הערה 152
טז כד שמע קל שופרא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכו' (בתוס')שארית מנחם ח"ד עמ' שיד
טז כדי לערבב את השטןמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה עוד יש
טז כל המעביר על מידותיואות לישועה דף כו ע"ד
טז כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהמערכות ישראל (גורדון) דרוש ותרון לשון אלם עמ' 52-56
טז כל שנה שרשה בתחילת מתעשרת בסופהושב ורפא לו עמ' סה
טז למה תוקעי' בשופר של אילבני נפתלי דרוש יא דף כו ע"ג
טז למה תוקעין בר"האברהם את ידו ח"א דף יז ע"ד
טז למה תוקעין בשופר של אילדרשות לחם שלמה עמ' יט
טז למה תוקעין בשופר של אילצוף דבש (לוין) מאמר ט
טז למה תוקעין בשופר של איל? כדי לזכור עקדת יצחקשארית מנחם ח"ד עמ' שי
טז למה תוקעין ומריעין כדי לערבב השטןילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעא
טז למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהם עומדיםפניני יחזקאל עמ' תקנט
טז למה תוקעין כשהם יושבין וכשהן וכו'בני נפתלי דרוש יד דף לג
טז למה תוקעין רחמנא אמר תקעו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שיד
טז מ"מ אמרה תורה עומר בפסחכלי יקר (תשמח) עמ' שצג
טז מאירי, אין ההתעוררות לתשובה מצוי כ"כ כל השנה כמו בר"הרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצג
טז מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא וכו'שארית מנחם ח"א עמ' נב
טז מלך וצבור, מלך נכנם תחלה לדין וכו' מקמי דליפוש חרון אףלב אליהו (תשלב) עמ' מג
טז מלך כציבור דמיהמדרש והמעשה דברים פרשת תבא
טז מלכיות, זכרונות, שופרותכלי יקר (תשמח) עמ' תלא
טז מעביר ראשון ראשון וכו'ושב ורפא לו עמ' ריז
טז מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' רסג, רע
טז מפני מה אמרה תורהזכרון יהודה (מונק) דף סג ע"ד
טז נידון בר"ה וגז"ד ביוה"כעטרת תפארת דף נט ע"ב
טז ע"א א"ר אבהו למה תוקעין בשופר של אילימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שפו
טז ע"א א"ר אבהו למה תוקעין בשופר של אילקהלת יעקב ראש השנה עמ' ט
טז ע"א א"ר אבהו למה תוקעין בשופר של איל וכו' כאילו עקדתם עצמכםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרמה, תרנב
טז ע"א א"ר יצחק וכו' למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 223
טז ע"א א"ר יצחק למה תוקעין בראש השנה וכו' וא"ר יצחק וכימגילת סמנים עמ' ח-ט
טז ע"א א"ר יצחק למה תוקעין וכו' רחמנא אמר וכו' כל שנה שר שה בתחילתה מתעשרת בסופהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלד, שפג, תורת לוי יצחק עמ' סז
טז ע"א אדם נדון בבל יוםס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' ריב, קונטרס ומעיין עמ' 114; ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' שלד
טז ע"א אדם נדון בכל יוםחכמת התורה בא עמ' שמ
טז ע"א אדם נדון בכל יוםימי דוד (תשסז) עמ' מב
טז ע"א אדם נדון בכל יוםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קל, רלא, תט
טז ע"א אדם נדון בכל יום ר"ן ג ע"א מדפי הרי"ףקהלת יעקב סוכות עמ' ד
טז ע"א אדם נדון בכל יום, ובר"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נה, צב
טז ע"א אדם נידון בבל יוםס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ז עמ' צא
טז ע"א אדם נידון בכ"ידרך מצותיך (חב"ד) דף קיב ע"א
טז ע"א אדם נידון בכ"י (ותיווכו קצובים מר"ה)תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תיד ע"ד
טז ע"א אדם נידון בכל יוםבנין שאול עמ' קס
טז ע"א אדם נידון בכל יוםבעקבות מועדי ה' עמ' 40
טז ע"א אדם נידון בכל יוםדברי חנינא - מזלות עמ' קנג
טז ע"א אדם נידון בכל יוםדרשות הצל"ח השלם עמ' קא, קלב, קמ
טז ע"א אדם נידון בכל יוםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 376, 375, ח"י עמ' 224
טז ע"א אדם נידון בכל יוםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' תא
טז ע"א אדם נידון בכל יוםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרמח
טז ע"א אדם נידון בכל יוםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יב, קיד, קיח, קכה, רצז
טז ע"א אדם נידון בכל יוםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רצא
טז ע"א אדם נידון בכל יוםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' צ, קלג, קמד
טז ע"א אדם נידון בכל יוםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קיא, קמו
טז ע"א אדם נידון בכל יוםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' פב
טז ע"א אדם נידון בכל יוםרנת יצחק מלכים עמ' ק, קא, משלי עמ' קסג-קסה
טז ע"א אדם נידון בכל יוםתורת מהרי"ם בראשית עמ' רטו
טז ע"א אדם נידון בכל יוםתורת מנחם חלק לג עמ' 117
טז ע"א אדם נידון בכל יוםתורת מנחם חלק נ עמ' 386
טז ע"א אדם נידון בכל יום וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רעא
טז ע"א אדם נידון בכל יום וכו' בכל שעהתהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק לג הערה נד
טז ע"א אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקריםדרכי התשובה עמ' מז, קכה, קל
טז ע"א אדם נידון בכל יוםדרך מצותיך (חב"ד) עמ' קו
טז ע"א אדם נידון בכל רגעאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' ס
טז ע"א אדם נידון בכל שעהאמרות ה' השלם ח"א עמ' מו
טז ע"א אדם נידון בכל שעהרנת יצחק משלי עמ' קסה
טז ע"א אדם נידון בר"ה וגמר דין נחתם ביוה"כ וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 467
טז ע"א אדם שאירע בו קרי או אונס קודם יום כיפור נדון לשעברלבושי בדים סעיף קמג, קנה, שכא
טז ע"א אימרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרשמחת מרדכי (רוזנמן) ר"ה - מאמר אמרו לפני מלכיות
טז ע"א אלא למה מריעיןימי דוד (תשסז) עמ' מג
טז ע"א אם בעינן תרתי תורה וג"ח לקרוע גז"ר או סגי בחדברית אברהם (בושערה) דף קלא ע"א
טז ע"א אם לדעת ד' יוחנן מוכרח כל הד' דברים ששנינו ד' דברים קורעים וכו' לקרוע הגז"ר או סגי כחדא מינייהוברית אברהם (בושערה) דף קלב ע"ב
טז ע"א אם לדעת ר' יוחנן דאין לאחר גז"ר כלום אם תועיל הצעקה ליחיד לשנות הגזרה ממקום למקו'ברית אברהם (בושערה) דף קלד ע"ד
טז ע"א אם לדעת ר' יוחנן מהני תורה וג"ח לאמר גז"דברית אברהם (בושערה) דף קלא ע"ד
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני בר"האבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יט
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרותקהלת יעקב ראש השנה עמ' טו, קיט, קכו, קלז, קפ, רסח, שלג, שסג, שפא, שפג, שפה
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני מלביות וכו' - ריטב"אאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמו, שמט, שנז
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות וכו' - ריטב"אאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צו
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות וכו' - ריטב"אאור אברהם ויקרא עמ' קיד, שסג, שפה
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' חצר
טז ע"א אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרימי דוד (תשסז) עמ' ד, יט, לב, מ, מא, סד, עד
טז ע"א אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפ ד"ה והנה
טז ע"א אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רפט
טז ע"א אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רנה, ח"ב עמ' שג
טז ע"א אמר הקב"ה וכו' אמרו לפני בר"ה כו' ובמה בשופרתורת מנחם חלק לב עמ' 68, 106, 148, חלק לד עמ' 329, 332
טז ע"א אמר הקב"ה וכו' אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תקח
טז ע"א אמר הקב"ה כו' מלכיות שתמליכוני עליכם וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 21, 35, 67, חס"א עמ' 79, 176
טז ע"א אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שאברך לכם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כד
טז ע"א אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנהדרך ה' השלם עמ' שנג - מראה דרך
טז ע"א אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצא
טז ע"א אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' ג
טז ע"א אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' לו, נב, סג
טז ע"א אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כו'נטע שורק פרשת בא
טז ע"א אמר הקב"ה, תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תע, תצא, שמות עמ' פב, קסז, שכד, תקנב, ויקרא עמ' תנח, תקנב, דברים עמ' קסג
טז ע"א אמר ר"י יפה צעקה לאדם אף לאחר גז"דקומץ המנחה (צונץ) דרוש רא אות ב
טז ע"א אמר רב יוסף כמאן מצלינן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלב ד"ה ואיתא
טז ע"א אמר רבא שמע מינה בתרי דיני מתדנא, ורש"ישם דרך דברים עמ' נג
טז ע"א אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של אילנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קיח, רטו
טז ע"א אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לבם עקירת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקרתם עצמכם לפניכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א אמר רבי יצחק וכו' למה תוקעין ומריעין כשהן יושבים ותוקעין ומריעין כשהן עומרים כדי לערבב השטןכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א אמרה תורה הביאו לפני עומר בפסחחכמת התורה בחוקותי עמ' יא
טז ע"א אמרו לפנימורשה - שיחות למועדים עמ' לו, נט, סא
טז ע"א אמרו לפני בו"ה מלכיות כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופררנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קה, קז, קלו, קס
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכויות, כדי שתמליכוני עליכםאסופת מערכות דברים עמ' קעד, רכ, רצח
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' טו
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' בשופרלקוטי שיחות חל"ט עמ' 361, 344
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' ובמה בשופרלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רסא
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' זכרונות כו' ובמה בשופרתורת מנחם ח"ג עמ' 350, ח"ד עמ' 15, 48, חט"ו עמ' 105, חט"ז עמ' 60, חי"ז עמ' 192
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' רצט, שא, שי, שיב
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 180, 92
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רעו
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות כו' ובמה בשופרכתר שם טוב (תשסד) סי' של
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונת ושופרות וכו' תקעו לפני בשופר וכו' ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמיכם לפניתודת אהרן - אומר לציון עמ' רכח, רלא
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלא
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות כו' כדי שתמליכוני עליכםרנת יצחק תפלה עמ' יח
טז ע"א אמרו לפני בר"ה מלכיות כו'אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'יא, דברים עמ' א'דש, א'תג
טז ע"א אמרו לפני בראש השנה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שיח, שמו, שמט, שנ
טז ע"א אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' צד
טז ע"א אמרו לפני בראש השנה מלכיות כדי שתמליכוני עליכםתורת אביגדור ח"ג עמ' קצו
טז ע"א אמרו לפני בראש השנה מלמות כדי שתמליכוני עליכםשם דרך דברים עמ' רנה
טז ע"א אמרו לפני וכו' כדי שיעלה זכרונכם לפניתורת מנחם חכ"ט עמ' 184
טז ע"א אמרו לפני וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כא
טז ע"א אמרו לפני וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 15, 32, 102, 135, חל"ז עמ' 245
טז ע"א אמרו לפני וכו' תמליכוני עליכם כו' ובמה בשופרתורת מנחם חל"ח עמ' 26, חלק מ עמ' 350
טז ע"א אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרברכת אברהם (תשנד) עמ' קמ, קמא, קמד
טז ע"א אמרו לפני זכרונות, כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופראסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רמה, דברים עמ' קעד, רכ, רלו
טז ע"א אמרו לפני מלכויותבנתיבות האיש עמ' רא
טז ע"א אמרו לפני מלכויותלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' שיט, ויקרא-דברים עמ' שכט, שצא
טז ע"א אמרו לפני מלכויות בראש השנה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תעח
טז ע"א אמרו לפני מלכויות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מב אות ו, סי' מג אות ב, סי' מה אות ח, סי' מח אות א, סי' מט אות י
טז ע"א אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות וכו'בית ישי - דרשות עמ' קמד
טז ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכונינחלת צבי (פאליי) עמ' שצח
טז ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תסד, תכו
טז ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' עח, קיג
טז ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' ריב
טז ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קצא
טז ע"א אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםהר יראה מאמר מ
טז ע"א אמרו לפני מלכות כדי שתמלכוני עליכם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סו
טז ע"א אמרו לפני מלכיותבאר מחוקק (תשמט) עמ' רסה, רסז, רפ
טז ע"א אמרו לפני מלכיותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קכז
טז ע"א אמרו לפני מלכיותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ס, קמח, קצו, קצז
טז ע"א אמרו לפני מלכיות (הכתרה ע"י העם)+תורת חיים (ר' דובער) שמות דף צז ע"ב
טז ע"א אמרו לפני מלכיות (הכתרה ע"י העם)תורת חיים (ר' דובער) שמות דף צז ע"ב
טז ע"א אמרו לפני מלכיות במה בשופרתורת אביגדור ח"א עמ' כ
טז ע"א אמרו לפני מלכיות וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' שלז-שלט, ח"ה עמ' ד, ו, ח"ו עמ' ה
טז ע"א אמרו לפני מלכיות וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קמה
טז ע"א אמרו לפני מלכיות וכו' זכרונות וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקלז; תרעב עמ' תז, תרלז, תרצב, א'צד, א'קלו, א'קמ, א'שמא
טז ע"א אמרו לפני מלכיות וכו' שתמליכוני עליכםתורת מנחם חכ"ז עמ' 90, 304
טז ע"א אמרו לפני מלכיות זכרונות וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'זרע שמשון וילך אות טז
טז ע"א אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרותקהלת יעקב - אלול עמ' סב, קלח, קסו, רמט
טז ע"א אמרו לפני מלכיות זכרונות שופרותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רנד, תריז, תתקכט, תתתקעט, תתרנו
טז ע"א אמרו לפני מלכיות זכרונותחכמת התורה נח עמ' תפח
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםברכת אברהם (תשנד) עמ' קנ
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קכ
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםתורת מנחם חנ"ד עמ' 18, 34, 98, 112, 150, חנ"ו עמ' 251
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרטל חיים (פרידלנדר) עמ' מד, מח, רנו, רסט, שב, שכא
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופרלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ח, נא, נו, נט, סג, עט, פד, קב, תעח
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם ובמה בשופרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתיט, שמות עמ' פג, רפ, תתפז, ויקרא עמ' רמו, תנז, תקכט, תקנ, דברים עמ' קכט, תתקטו
טז ע"א אמרו לפני מלכיות כו' כדי שתמליכוני עליכםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 178
טז ע"א אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם זכרונות שיעלה זכרוניכם לטוב ובמה בשופרקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצא אות ג, דרוש קצד, דרוש קצו אות א
טז ע"א אמרו לפני מלכיותבאר מחוקק (תשעה) עמ' שלד, שלו, שנא
טז ע"א אמרו מלכיות זכרונות ושופרותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנד, רנז
טז ע"א אני ה' קודם שיחטא, רא"ש סי' הדברי שאול שמות עמ' עו, שמח
טז ע"א אר"י למה תוקעין בר"ה וכו' רחמנא אמר תקעו וכו' כדי לערבב השטןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נא, נה
טז ע"א אר"י למה תוקעין בר"ה רחמנא אמר תקעו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' נ, קנט
טז ע"א אר"י משום ר"ע וכו' ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת וכו' כדי שיתברכו לכם פירות האילןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נו
טז ע"א ארם נדון בכל יוםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' סו
טז ע"א ארם נידון בר"הדרשות ר"י מסלוצק עמ' לז
טז ע"א ארם נירון בראש השנהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' פב
טז ע"א באי עולםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 346, ח"ט עמ' 489, חכ"ח עמ' 104
טז ע"א באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןרסיסי לילה סי' לה (עמ' 57), *מ (עמ' 73), נא (עמ' 112)
טז ע"א באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןפרי צדיק אמור אות ו
טז ע"א בארבע פרקים העולם נידוןחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קצה
טז ע"א בארבע פרקים וכו'משנת חיים בראשית עמ' נו
טז ע"א בארבעה פרקים בשנה העולם נידון בפסח על התבואהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קו, פה
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נדוןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 279
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נדון וכו' בפסח וכו' בר"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שטז, ח"ד עמ' רד, רל, ח"ו עמ' קמח, רכג
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידוןדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רלח
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידוןדרך ה' השלם עמ' קלח
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידוןשיחות עבודת לוי סי' עו אות א
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון בפסחרסיסי לילה סי' נא (עמ' 115), תקנת השבין סי' ח (עמ' 72), צדקת הצדיק סי' סו, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 76), *טו (עמ' 112-111), כ (עמ' 189)
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון בפסח וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נה, סח
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון בפסח וכו' כעצרת וכו' בר"ה וכו' ובחגדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפא
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רט
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה וכו'אחרית השנים עמ' מא
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון בפסחפרי צדיק לט"ו בשבט אות א, בחוקותי אות י, כי תבא אות יג
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' ג
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון וכו'לחמי תודה דף צג ע"א
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 252
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' קנב
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון וכו' בעצרת על פירות האילןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקכב ד"ה ומשום הכי
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון וכו' ברה באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' נג
טז ע"א בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, ובראש השנה בל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד לבם כו'ארוחת תמיד עמ' תרכה ע"א ד"ה הנה
טז ע"א בבני מרוןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפ
טז ע"א בד' פרקים בשנה העולם נדון, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' עב, קצו, רו, רז
טז ע"א בד' פרקים העולם נדון וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עו, עח-עט, שנט
טז ע"א בד' פרקים העולם נדון וכו' בדה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' טו, קמא
טז ע"א בד' פרקים העולם נדוןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לו
טז ע"א בד' פרקים העולם נידוןגבורת יצחק סוכות עמ' פד, קעה
טז ע"א בד' פרקים העולם נידוןגבורת יצחק שבועות עמ' קכו
טז ע"א בד' פרקים העולם נידוןדרשות מהר"ם חביב עמ' תעא
טז ע"א בד' פרקים העולם נידוןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפא
טז ע"א בד' פרקים העולם נידון בפסח על התבואהסוכת דוד (שירירו) דף קכז ע"ד
טז ע"א בד' פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פימת האילן בר"הרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסב, ח"ב עמ' קלב
טז ע"א בד' פרקים כו' ור"ן(דף ג' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה מתני')עשרה מאמרות (תשס) עמ' עח
טז ע"א בחג נדונים על המיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' פז
טז ע"א בחג נדונין על המיםאסופת מערכות סוכות עמ' קסח (מהדו"ב עמ' רצד)
טז ע"א בחג נידונים על המיםאמרי רבי שפטיה עמ' סט
טז ע"א בחג נידונים על המיםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קלא
טז ע"א בחג נידונים על המיםחכמת התורה בחוקותי עמ' יג
טז ע"א בחג נידונין על המיםבנין שאול עמ' ז
טז ע"א בחג נידונין על המיםמנות הלוי (תשסב) עמ' יט
טז ע"א בחג נידונין על המיםתורת מנחם חט"ז עמ' 87
טז ע"א בחג נידונין על המיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנז, ער
טז ע"א בחידושי הי"ןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסה
טז ע"א בחינה עיוני בעלמא הואימי דוד (תשסז) עמ' נד
טז ע"א בימי הסוכות אומרים פסוק לעשות משפט עברו ומשפט עמו שלכאורה שייך לימי הדין, אלא שבימי הסוכות עושים בני ישראל תשובה מאהבה שוב הקב"ה דן את בני ישראל בתשובבתם מאהבה מתוך זכיות ושמחה במה שדן אותם בימי הדין כזדונות ושגגותפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שעב
טז ע"א במה בשופרמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלח, קמ, קס, קסא, רעח
טז ע"א בעצרת נדונין על פירות האילןחכמת התורה קדושים עמ' קעא
טז ע"א בעצרת נידונים על פירות האילןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמג, רמה
טז ע"א בעצרת נידונין על פיחת האילןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמט
טז ע"א בעצרת על פירות האילןבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א בסיום
טז ע"א בעצרת על פירות האילןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קס ע"ג
טז ע"א בעצרת על פירות האילןמשנת חיים ויקרא עמ' תקטו
טז ע"א בפסח החיטה נרוניתגנא דפלפלי עמ' קסב
טז ע"א בפסח נדונים על התבואהקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צא עמ' תעה
טז ע"א בפסח נדונין על התבואהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רט, רי
טז ע"א בפסח נידונים על התבואהמאור עינים (תשעה) עמ' שסה
טז ע"א בפסח נידונים על התבואהשער החצר (תשעב) סי' לב, פז
טז ע"א בפסח נידונין על התבואהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ס
טז ע"א בפסח נידונין על התבואהבנין שאול עמ' יט
טז ע"א בפסח נידונין על התבואה ובעצרת על הפירות ובסוכות על המיםלחמי תודה דף מ ע"ב
טז ע"א בפסח נידונין על התבואה, בעצרת וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות ט
טז ע"א בפסח נילונין על התבואה והאדם נילון בראש השנהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' עא
טז ע"א בפסח על התבואהדרך מצותיך (חב"ד) דף כז ע"א
טז ע"א בפסח על התבואהזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות צא, עשר עטרות פרק ב אות יא
טז ע"א בפסח על התבואה ובחג נידונין על המיםטיול בפרדס ח"א עמ' קיא, קנ, ח"ב עמ' רח
טז ע"א בפסח על התבואהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קצה
טז ע"א בר"ה בל באי עולם עוברין לפניו וכו' ובחג גידונין על המיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קמז פסוק ח הערה כו
טז ע"א בר"ה כל באי העולם וכו' ובר"ן (ג ע"א מדפי הרי"ף)שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שכה, שלה
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןדרך ה' השלם עמ' שמ - דרך לחיים
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קמט
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שלה
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין וכו' שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פ ד"ה והנה
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו בבני מרוןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' מ
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כג ע"א
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צו
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןפניני יחזקאל עמ' תנו
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןקהלת יעקב - אלול עמ' קמט
טז ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןתודת אהרן - אומר לציון עמ' קיט
טז ע"א בר"ה כל העם עוברין לפניו כבני מרוןברית שלום (תעח) דף פה ע"ג
טז ע"א בר"ה כל העס עוברין לפניו כבני מרוןברית שלום (תשסח) עמ' תקמז
טז ע"א בראש השנה כל באי העולם כו' (ובשינויי גירסאות)תורת מנחם חלק מ עמ' 228, 267
טז ע"א בראש השנה כל באי עוברין לפניו כבני מרוןבי חייא ח"ב עמ' פו, שלא
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עובריןאסופת מערכות ימים נוראים עמ' יז
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניוימי דוד (תשסז) עמ' מא, עה
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רצה
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןדרכי התשובה עמ' קל, קלב
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלז
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןלחם רב על סדור התפילה אות א' כו
טז ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קסב
טז ע"א בראש השנה כל בני אדם עוברים כבני מרוןשמלת אליעזר ח"ב עמ' שמג
טז ע"א ברשב"א בענין בל תוסיףמשיב צדק סי' 20
טז ע"א בשופר של איל שאזכור לכם עקידת יצחקמדבר שור דרוש ח עמ' סט {ביאור הקשר ביניהם}
טז ע"א בשופר של איל שאזכור עקידת יצחקחכמת התורה נח עמ' כד
טז ע"א גדולה תשובה שמקרעת גז"ר של אדם וכו' עד אמר רבה בר אבוה אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"ךברית אברהם (בושערה) דף קכח ע"ג, קכט ע"א
טז ע"א דא"ר יצחק יפה צעקה לאדם בין קודם מר דין בין לאחר נזר דיןמגילת סמנים עמ' מג
טז ע"א דאר"יץ יפה צעקה לאדם כו'מראה הגדול ח"א דף יח ע"א
טז ע"א דרש רבה מ"ד אהבתי כי ישמע ה' וכו' אימתי וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קלו ע"ד
טז ע"א דתנא דבי רבי ישמעאל בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונין על המים ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפוריםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ג, נוסח התפלה נספח מה
טז ע"א האדם נידון בכל יוםאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות טו
טז ע"א האדם נידון בכל יום, בכל שעהמדבר שור דרוש ט עמ' פ-פא {כשהיו בא"י היו נכללים באחדות, וגזר דין בראש השנה לטובה היתה מתקיימת, אבל כשהופרה האחדות ויצאו לגולה נמסר הדין למלאכים, השואלים בכל יום ויום אם לקיים את הגזירה, וזה התחיל בגלות בבל והיה דיון מחודש בכל יום, ובכל שעה נהערה: ברייתא של ר' יוסי ור' נתן נכתבה אחרי חורבן בית המקדש]}
טז ע"א האדם נירון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביוה"ככתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צז
טז ע"א הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברכו לכם תבואה שבשדות וכו' מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסח
טז ע"א הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברכו לכם תבואות שבשדהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכו
טז ע"א הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברךמחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 78)
טז ע"א הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך וכו' הביאו שתי הלחם בעצרתפרי צדיק ר"ח שבט אות ג, לט"ו בשבט אות א, ב, פסח אות לד, נ, בחוקותי אות י, כי תבא אות יג
טז ע"א הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות... שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמז, תרעו, דברים עמ' תקלח, מלכים עמ' כב
טז ע"א הביאו לפני עומר בפסח שתתברך לכם תבואה שבשדות וכו' ואמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני ובמה בשופרגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קכו, קכז, קכח, קמג, קנד, קסה
טז ע"א הביאו שתי הלחם בעצרתמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 220
טז ע"א הביאו שתי הלחם בעצרת וכו', וברש"י ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' רמח
טז ע"א הטעם שתוקעין במיושב ומעומד כדי לערבב השטן, תוס' בשם הירושלמי, הביאור בזהימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלג
טז ע"א הי תבואה כו' אמר רבא ש"מ תרי דינא מתדנאעשרה מאמרות (תשס) עמ' עט
טז ע"א היאך מצלינן ברכת השנים, ותוס'רנת יצחק תפלה עמ' קפה
טז ע"א היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מב ע"ד
טז ע"א הכל נידונים בר"ה וגז"ד שלהם ביו"כימי דוד (תשסז) עמ' נג, נו
טז ע"א הכל נידונים בר"ה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפוריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ה, כט, ערב, תפז
טז ע"א הכל נידונין בר"ה וגז"ד שלהן נחתם ביוה"כעשרה מאמרות (תשס) עמ' פג
טז ע"א הכל נידונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים וכו' כמאן כרבי יוסיצניף מלוכה (רייז) עמ' צא והלאה
טז ע"א המליכוני עליכם כדי שיעלה זכרוניכםחכמת התורה וישב עמ' קכז
טז ע"א המליכוני עליכם כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובהרנת יצחק תפלה עמ' רנו
טז ע"א העולם נידון בפסח על התבואהדברי חנינא - מזלות עמ' ח
טז ע"א העולם נידון וכו' ובחג נידונין על המיםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 71
טז ע"א הרואה עומר בפסח וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' צז
טז ע"א ו' יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים ר' נתן אומר בכל שעה שנאמר לבקרים תפקדנובעקבות מועדי ה' עמ' 89
טז ע"א וא"ר יצחק חייב אדם וכו' תניא נמי הכי וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלד, שפג
טז ע"א ואמר ר' חסדא מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, מאי טעמא איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא איבראי, ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אף. ומרומז דבר זה דאיתא בזוח"ק היום הוא ראש השנה, שבראש השנה הקב"ה מכנים לדין קודם ראש שבטי ישראל, לאחר מכן כל איש ישראל, אתם נצבים היום וגו' ראשיכם שבטיכם וגו' כל איש ישראלפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רמו
טז ע"א ואמר רבי יצחק ובו' אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושביןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' פט, קד, קכט
טז ע"א ואמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1146, ח"ט עמ' 189, 212, 220, 432, 446, 450, 489, חי"ד עמ' 164, חי"ט עמ' 164, 293, 300, 302, 350, 617, חכ"ט עמ' 188, 202, 203, 308, 517, 529, 531, 534
טז ע"א ואמרו לפני בר"ה מלכיות וכי'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצג, תי, תיד
טז ע"א ואמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נו, קסב, קעא, רח
טז ע"א ואמרו לפני בראש השנה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה בפרק, עמ' קצח ד"ה חדות, עמ' רפב ד"ה אמרו, עמ' רפה ד"ה קחו
טז ע"א ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוניפרי צדיק ר"ח אלול אות ה, נצבים אות ט, ראש השנה אות יז
טז ע"א ואמרו לפני בראש השנה מלמות זכרונות ושופרות, מלמות שתמליכוני עליכם זכרונות וכו' ובמה בשופרבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תז, תרכט, ח"ב עמ' תרלז, תרמד, תרצב, אלף צד, אלף קלו, אלף קמ, אלף קמה, ח"ג עמ' אלף שמא
טז ע"א ובזכות זה יבוא זכרתנו לפניו לטובהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קלה
טז ע"א ובחג נידונים על המיםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעג
טז ע"א ובחג נידונין על המיםבאר מחוקק (תשמט) עמ' רפ
טז ע"א ובחג נידונין על המיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקמו ד"ה אמרו
טז ע"א ובחג נידונין על המיםבאר מחוקק (תשעה) עמ' שנא
טז ע"א ובריטב"א אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של אילעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פח
טז ע"א והי' כאשר ירים משה ידויושב אהלים עמ' לה
טז ע"א והכל נסקרין בסקירה אחתדברי שאול בראשית עמ' קעג
טז ע"א וכולם עוברין כבני מרוןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ט
טז ע"א וכי קתני מתני' אתחלת דיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' עז
טז ע"א ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסט
טז ע"א ומפני מה אמרה תורה נסכו לפני מים בחג וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' ר
טז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביר ר"א כובש ריב"ח אמר נושאזרע שמשון תשא אות סב
טז ע"א וריטב"א בארבעה פרקים העולם נדוןבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ב אות ג
טז ע"א ורש"י הביאו שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו פירות האילן - כמ"ד עץ שאכל ממנו אדם, חטה היהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' עד
טז ע"א ורש"י כדי לערבב השטןעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פט, צז
טז ע"א ורש"ש, שדרך להקשות בטעם שאינו עיקרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמח
טז ע"א ושנוי מעשה וכתיב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שפג
טז ע"א זכרונות - כדי שיעלה זכרוניכםשעורי דעת ספר ב עמ' קצח
טז ע"א זכרונות - כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופרדרך ה' השלם עמ' שדמ - דרך לחיים
טז ע"א זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני-לטובה ובמה בשופראור תורה השלם (מזריטש) סי' רסא
טז ע"א חייב אדם לטהר עצמו, בחיוב קודם הרגלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסב
טז ע"א טעמיה דר' יוסי דאדם נרון בכל יוםקהלת יעקב - אלול עמ' קטו
טז ע"א טעמיה דר"י מהכא לעשות כו' ואר"ח מלך וצבור כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עו
טז ע"א טעמיה דרבי יוסי מהכא לעשות משפט עבדו וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' כד, כו
טז ע"א יפה צעקה וכו' בין לאחר גזר דיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפג
טז ע"א יפה צעקה לאדםחכמת התורה וישלח עמ' קעה
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין לאחר גזר דיןחכמת התורה ויצא עמ' תק
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין אחר גז"דרנת יצחק תפלה עמ' פז
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דדברי חנינא - מזלות עמ' קנד
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דיןחכמת התורה כי תשא עמ' רלא
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גז"דלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלו
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שצג
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןלחמי תודה דף מב ע"ב
טז ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין וכו'כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' פח
טז ע"א יפה צעקה לארם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סד
טז ע"א יפה צעקה לארם בין קולם גדל ובין לאחר גדלקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנז
טז ע"א יפוין צעקה לאדם בין קודם גזר דין וכו'דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קע
טז ע"א ישראל באים קודם לדיןשני המאורות (תשסח) עמ' קל
טז ע"א כאילו עקדתם עצמכםדברי שאול בראשית עמ' רב, רז
טז ע"א כאילו עקדתם עצמכםרנת יצחק תהלים עמ' תכד
טז ע"א כבני מרוןמאיר נתיבות ח"א עמ' פט
טז ע"א כדי לערבב את השטןמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קיז, קכו, קסו; מדבר שור דרוש יט עמ' קפו; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 169
טז ע"א כדי לערבב השטןדברי שאול דברים עמ' רסט
טז ע"א כדי לערבב השטןהמאור הגדול (גר"א) עמ' רנג
טז ע"א כדי שאזכור לבם עקידת יצחקגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מו, קיד
טז ע"א כדי שאזכור לכם עקידת יצחקאיתן האזרחי עמ' שסח
טז ע"א כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםשיחות עבודת לוי סי' עח אות ב
טז ע"א כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מ, סב, פט
טז ע"א כדי שתמליכוני עליכםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכה
טז ע"א כדי שתמליכוני עליכםאמרי רבי שפטיה עמ' לא, לט
טז ע"א כדי שתמליכוני עליכםיחי המלך מבוא
טז ע"א כל באי עולם עוברים כבני מרוןאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסה
טז ע"א כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' טז
טז ע"א כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות קו
טז ע"א כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' שצח
טז ע"א כל באי עולם עוברין וכו' שנא' היוצר יחד כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' פה
טז ע"א כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ט, סו, תעה
טז ע"א כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, ובפירושי הגמ'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תו
טז ע"א כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, ר"ןדרשות מהר"ם שיק עמ' שז
טז ע"א כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרוםנחלת צבי (פאליי) עמ' תכ
טז ע"א כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרוןדברי שאול בראשית עמ' קעב
טז ע"א כמאן כר"י דאמר אדם נידון בכל יום, ותוס'רנת יצחק תפלה עמ' קפג
טז ע"א כמאן מעלינן האידנא אקצירי ואמריעיזכר דוד על התורה עמ' ר
טז ע"א כמאן מצלינן אקצירי ומריעי כר"י או כר' יצחקקומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות ב, ו
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקציריאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קמה
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפח
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעיתקנת השבין סי' ח (עמ' 73), צדקת הצדיק סי' סו
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי ותוס' ד"ה כמאןימי דוד (תשסז) עמ' מב
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי ותוס' שם ד"ה תנןכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יז ע"א
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי, ובתודה כמאןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קסו
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי, כמאן כרבי יוסיאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קכד
טז ע"א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעיס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תלט
טז ע"א כמאן מצלינן וכו'רחמים לחיים דף ט ע"ב (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן מח)
טז ע"א כרי לערבב השטןאמרי אלימלך עמ' שה
טז ע"א כרי שתמליכוני עליכםאור אברהם - רות עמ' שלא
טז ע"א למה תוקעיז וכו' כדי לערבב את השטןאור אברהם במדבר עמ' רמג
טז ע"א למה תוקעים - רחמנא אמר תקעושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רצ, שיד, שצה
טז ע"א למה תוקעים בשופר של אילגבורת יצחק שבועות עמ' קפד
טז ע"א למה תוקעים בשופר של איל וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' מא
טז ע"א למה תוקעים כשהם יושבים ואח"כ תוקעים כשהם עומדים, כדי לערבב השטןדרשות באר יצחק עמ' טז
טז ע"א למה תוקעיןהכתב והקבלה דברים פ"ד פסוק ב
טז ע"א למה תוקעיןזכרון דברים (תשנט) עמ' פה
טז ע"א למה תוקעין בר"הבנין שאול עמ' רכ
טז ע"א למה תוקעין בר"ה בשל אילאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ב, ז, טו
טז ע"א למה תוקעין בראש השנה וכו' אלא למה תוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תקטז
טז ע"א למה תוקעין בראש השנה כדי לערבב השטןמאור עינים (תשעה) עמ' תרטז
טז ע"א למה תוקעין בראש השנהרב שלום (אדלר) עמ' תכב
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסד אות א
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילימי דוד (תשסז) עמ' א, כח, סו, ע
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איללפרקים (תשסב) עמ' תקי, תקיד
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' יג
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילנחלת צבי (פאליי) עמ' שפב
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילצבא אהרן - שבת תשובה עמ' נה
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' נה
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילשיחות עבודת לוי סי' פב אות ב
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קסא, קצד
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכר לכם עקידת יצחקגבורת יצחק ימים נוראים עמ' יז, קמב, קנה
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל וכו'אור אברהם - רות עמ' שסג
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל וכו'אור אברהם במדבר עמ' רצב
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל וכו'אור אברהם דברים עמ' של
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל וכו'אור אברהם ויקרא עמ' של, שסט
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל וכו'אור אברהם שמות עמ' לג
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל וכו' כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנידעת סופר עמ' שטז ע"ב
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל לזכור אילו של יצחק וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תעו
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 178
טז ע"א למה תוקעין בשופר של אילמנחת יואל עמ' סו
טז ע"א למה תוקעין בשופר של איל, ובר"ן, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יב
טז ע"א למה תוקעין וכו'לב חיים חלק ב (סימן רט"ו) דף קמ"ג ע"ג (ד"ה תשובה)
טז ע"א למה תוקעין וכו' וברשב"א (ד"ה למה) ובטורי אבן (ד"ה ותוקעין)שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפח
טז ע"א למה תוקעין ומריעיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ט
טז ע"א למה תוקעין ומריעיןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קנא, קס
טז ע"א למה תוקעין ומריעין וכו', כדי לערבב את השטןאור אברהם דברים עמ' שיד, שלד, שסו
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהם יושבין ותוקעין ומריעין כשהם' עומדים כדי לערבב השטןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' מט
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהם יושבין ותוקעין ומריעין כשהם עומדיןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קנו
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'אמרי אלימלך עמ' שד-שה
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קלז
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטןדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' נב
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כשהן עומדיןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסב אות א-ג
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכשהן עומדיןקהלת יעקב - אלול עמ' קנט, קעד-קעה, רא
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהם עומדים וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שיג
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדים כדי לערבב השטןחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' ריז
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה בפרק, עמ' רפג ד"ה למה, עמ' רצג ד"ה תוקעים, עמ' שיג ד"ה ראש, עמ' שלט ד"ה תוקעים
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןטל חיים (פרידלנדר) עמ' קט, רנז, שכח
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסא
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יט
טז ע"א למה תוקעין ומריעין כשיושבים ותוקעין ומריעין כשעומדין כו', ורש"י וברעק"אגבורת יצחק סוכות עמ' רי
טז ע"א למה תוקעין כשהן יושבין וכו', כדי לערבב את השטןאור אברהם שמות עמ' כו
טז ע"א למה תוקעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןמדבר שור דרשות ז, יט, עמ' נו, קעה, קפו; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 169; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קס
טז ע"א למה תוקעין רחמנא אמר תקעודרשות מהר"ם שיק עמ' קצב, קצג, רח, רט
טז ע"א למה תוקעין רחמנא אמר תקעוקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ח
טז ע"א למה תוקעין, רחמנא אמר תקעומנחת ישראל עמ' שמב
טז ע"א לעשות משפט עבדו וכו' ואמר ר"ח מלך וצבור וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 376
טז ע"א מ"ט אב"א לאו אורח ארעא למיתב מלכא אבראי ואבע"א מקמי דליפוש חרון אףלבושי בדים סעיף רכז
טז ע"א מ"ט איבע"א לאו אורח ארעא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ו
טז ע"א מ"מ אמרה תורה נסכו לפני מים בחג מפני שהחג גשמי שנהימי דוד (תשסז) עמ' קכה
טז ע"א מאירי, שהרי אמרו אדם נדון בכל יום והכל אמת למביניםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שיא
טז ע"א מי אל כמוךברכת מועדיך לחיים ח"א דף קד ע"ד [שעד ע"ב ד"ה והן]
טז ע"א מלך וצבור מלך נכנם תחלה לדין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שלז ד"ה הנה
טז ע"א מלך וצבור מלך נכנס תחלה לדיןחכמת התורה אמור עמ' שכד
טז ע"א מלך וצבור, מלך נכנס תחילה לדין וכו' מקמי דליפוש חרון אףצניף מלוכה (רייז) עמ' נב
טז ע"א מלך וציבור - מלך נכנם תחילה לדיןצניף מלוכה (רייז) עמ' מ
טז ע"א מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדיןלחמי תודה דף יא ע"ב, כח ע"ב
טז ע"א מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' ש
טז ע"א מלך וציבור מלך נכנס תחלה לדיןצמח צדקה עה"ת עמ' פא
טז ע"א מלך וציבור מלן נכנם תחילה וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רעד
טז ע"א מלך נכנס תחילה לדיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כה
טז ע"א מלך נכנס תחילה לדיןתורת אליהו עמ' רלד
טז ע"א מלכויות - כדי שתמליכוני עליכם זכרונות - כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופרבעקבות מועדי ה' עמ' 87, 118, 128
טז ע"א מלכויות כדי שתמליכוני עליכםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שלה
טז ע"א מלכויות שתמליכוני עליכםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' עו, עט, קלו
טז ע"א מלכיות זכרונות שופרותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' צב
טז ע"א מלכיות כדי שתמליכוני עליכםאור אברהם דברים עמ' תסה
טז ע"א מני מתני' לא ר"מ ולא ר"י ולא ר"י ולא ר"נ כו' האי תנא דבר"י כו' אר"ח כו' אלא אר"ח כו' א"ר יוסף כו' וכדר' יצחק וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עו(א), עז, עח
טז ע"א מפני מה אמדה תורה הביאו עומר בפסח וכו' כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותתורת מנחם חי"ד עמ' 138
טז ע"א מפני מה אמרה תורהמשנת חיים בראשית עמ' נד
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו לפני עומר בפסחימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שפב, תקע
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסחברכת אברהם (תשנד) עמ' קמ
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסחחכמת התורה אמור עמ' שצו
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסחנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסד
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סה, תסב
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, וניסוך המים בחגאסופת מערכות ימים נוראים עמ' קיט
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו עומר וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 252
טז ע"א מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרתאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קיג
טז ע"א מפני מה אמרה תורה וכו'אמרי יחזקאל עמ' סח, עה
טז ע"א מפני מה אמרה תורה וכו' רחמנא אמר תקעודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שח ד"ה אמר
טז ע"א מפני מה אמרה תורה נסכו מים בחגמנות הלוי (תשסב) עמ' יט
טז ע"א מפני מה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוורין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטןקהלת יעקב ראש השנה עמ' ריג, רנג, שכד, שלא, שצו, תד
טז ע"א מקמי דליפוש חרון אףחכמת התורה וישלח עמ' קצג
טז ע"א מקמי דליפוש חרון אףלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קלח, שמות עמ' רו
טז ע"א מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שנוי השם וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קמח
טז ע"א מתני' בארבעה פרקים העולם נידוןימי דוד (תשסז) עמ' ו, מ, נו
טז ע"א מתני' כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןדרשות הצל"ח השלם עמ' מג
טז ע"א נכתבין ונחתמין לאלתרלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שי
טז ע"א נסבו לפני מים בחג כדי שיתברכובנין שאול עמ' ריז
טז ע"א נסכו לפני מים בחג כדי וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' קס (מהדו"ב עמ' רפז), סוכות עמ' קסח (מהדו"ב עמ' רצד)
טז ע"א נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קא ד"ה שלח
טז ע"א נסכו מים בחג כדי שיתברכו גשמי שנהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מה
טז ע"א עוברין לפניו כבני מרוןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקלז
טז ע"א עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף כו ע"ב
טז ע"א פסח זמן תבואה הוא וכו'זכר דוד על התורה עמ' קס
טז ע"א קול השופר מעורר לתשובהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנו
טז ע"א ר' יוסי אומר אדם נדון בכל יום+דברי שמואל (תשנח) עמ' קכה
טז ע"א ר' יוסי אומר וכו', א"ר יוסף כמאן מצלינן וכו', ובתוד"ה כמאןדברי ברוך ח"ב סי' נא אות ב
טז ע"א ר' נתן אומר אדם נידון בבל שעהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' כח, קעה
טז ע"א ר"ה לאילנותס' הגירושין (תשסו) עמ' 30
טז ע"א ר"י אומר אדם נידון בכל יוםדרך ה' השלם עמ' קמח - מראה דרך
טז ע"א ר"י אומר אדם נידון בכל יום וכו' ר' נתן אומר וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ה(כ), שנט
טז ע"א ר"י אומר אדם נידון בכל יום כו' פקידה נמי עיוני כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עו
טז ע"א ר"נ אומר אדם נידון בכל שעה וכו' בחינה עיוני בעלמא הוא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עו
טז ע"א ר"ן ד"ה בראש השנה וכו' ויש לשאול וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מג אות ו, סי' מד אות יא
טז ע"א ר"ן, כל באי עולם עוברין לפניוקהלת יעקב ראש השנה עמ' קפג
טז ע"א ר"ן ג ע"א בנדפס ד"ה בר"הברכת אברהם (תשנד) עמ' קמו
טז ע"א רבי יוסי אומר אדם נדון בכל יום שנא' ותפקדנו לבקרים, ובטו"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' טו, כא, כג, כה, כו
טז ע"א רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יוםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמח
טז ע"א רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקריםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח כו
טז ע"א רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים וכו', אמר רב יוסף כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי כמאן כרבי יוסידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע, מהד' ו סי' עב
טז ע"א רבי נתן אומר אדם נדון בכל שעה שנא' לרגעים תבחננוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כג
טז ע"א רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה שנאמר לרגעים תבחננודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פ ד"ה והנה
טז ע"א רחמנא אמר תקעודברי ברוך ח"ב סי' מט אות א
טז ע"א רחמנא אמר תקעודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קו
טז ע"א רחמנא אמר תקעו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' פג
טז ע"א רי"ף דף ג עמוד א בר"ן - אבל אדם למה נידון בר"ה יותר משאר ימיםדורש טוב עמ' 240
טז ע"א ריטב"א - בנוגע מצוות דרבנןבאר מחוקק (תשמט) עמ' קסב
טז ע"א ריטב"א - שמחזקים בדרכי אברהםמאיר נתיבות ח"א עמ' קו
טז ע"א ריטב"א במה בשופר, קאי על מלכויות וזכרונות כאחדאסופת מערכות דברים עמ' רכ
טז ע"א ריטב"א בנוגע לאסמכתאלקוטי שיחות ח"ו עמ' 324, חכ"ז עמ' 40
טז ע"א ריטב"א ד"ה תניאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסז
טז ע"א ריטב"א, ענין אסמכתות בתורהשירת הפסח אות כד
טז ע"א רש"י - בעצרת על פירות האילןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שו
טז ע"א רש"י - כשישמע שמחבבין את המצוותמאיר נתיבות ח"א עמ' קו
טז ע"א רש"י ד"ה אקצירי ואמריעי וד"ה כר' יוסיתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמח
טז ע"א רש"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רח
טז ע"א רשב"א ד"ה למה. אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך אין כאן בל תוסיף דכבר אמרה תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה בפרק
טז ע"א שאזכור לכם עקידת יצחקמאיר נתיבות ח"א עמ' קו
טז ע"א שהפסח זמן תבואהימי דוד (תשסז) עמ' מג
טז ע"א שופר זכרון עקירת יצחקטיול בפרדס ח"א עמ' קלב, שיח
טז ע"א שיעלה זכרוניכם לפני לטובה בשופררסיסי לילה סי' לה (עמ' 55), מ (עמ' 73), מו (עמ' 94), נ (עמ' 109), נא (עמ' 112), לקוטי מאמרים עמ' 141, 145
טז ע"א שיעלה זכרוניכם לפני לטובה בשופרפרי צדיק ויצא אות ג, ראש השנה אות יב
טז ע"א שלשה מזכירים עוונותיו של אדםדרך ה' השלם עמ' קלח
טז ע"א שתי הלחם בעצרת כרי שיתברכו לכם פירות האילןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' ע
טז ע"א שתמליכוני עליכםתורת מנחם חי"ב עמ' 218, חי"ג עמ' 13, 26, חי"ד עמ' 315
טז ע"א שתמליכוני עליכם וכו' בשופרתורת מנחם חמ"א עמ' 124, 207
טז ע"א שתמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצז ד"ה ואמנם
טז ע"א שתמליכוני עליכם וכו' שיעלה זכרוניכם לפני לטובהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שב ד"ה בפרשת
טז ע"א תבואה שאירע בה קרי או אונס קודם יום הכפורים נידון לשעבר ורש"י ובהגהות הב"חצניף מלוכה (רייז) עמ' רעו
טז ע"א תוד"ה כמאןבית ישי - דרשות עמ' קלד
טז ע"א תוד"ה כמאןמסילות הנביאים יהושע עמ' קנד
טז ע"א תוס' - שמא מטא זימנא ליתבלעמאיר נתיבות ח"א עמ' קט
טז ע"א תוס' ד"ה בפסחימי דוד (תשסז) עמ' מא
טז ע"א תוס' ד"ה בפסחמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קיט, קכה
טז ע"א תוס' ד"ה בפסח. שמא בשמים בר"ה היו מזכירים דין הנגזר בפסח א"נ וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רט
טז ע"א תוס' ד"ה בשופר מהרש"א וערוך לנרשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מ
טז ע"א תוס' ד"ה כדי לערב, בשם הירושלמי בזימנא קמא בהיל ולא בהיל וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ח, דרוש קצג אות ג, דרוש קצד אות א
טז ע"א תוס' ד"ה כמאןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצד, רנח
טז ע"א תוס' ד"ה כמאןימי דוד (תשסז) עמ' מג
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן מצלינןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
טז ע"א תוס' ד"ה כמאןמורשה - שיחות למועדים עמ' רמה
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן, גם אליבא דרבנן וכו' מצלינן אקצירי ואמריעי שיתרפאומצווה ועושה ח"א עמ' רמו
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן, דחוה מצלי בהדיה על כל חוליםרנת יצחק ישעיה עמ' רכג, ה' מגילות עמ' עג
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן, והשתא מצלינן אקצירי שיתרפאו ואמריעי היינו רבנן שלא יחלודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן, מתי יתרפא לא נגזררנת יצחק ה' מגילות עמ' עג
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן, שיורידם המקום בזמנםרנת יצחק ישעיה עמ' רפג, שלב
טז ע"א תוס', דהמתפלל על רבים דמיא לרביםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' כז
טז ע"א תוס', מתפללין ברכת השנים שאם פסקו גשמים מועטים שיורידם המקום בזמנםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסו
טז ע"א תוקעין בשופר של אילס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שפז
טז ע"א תוקעין ומריעין בעמידה ובישיבה כדי לערבב השטןלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ד
טז ע"א תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמח
טז ע"א תי' י"ג מדות כהגהברית אברהם (בושערה) דף קלז ע"ב
טז ע"א תמליכוני עליכםתורת מנחם חנ"א עמ' 30, 179, 209, חנ"ג עמ' 478
טז ע"א תמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרתורת מנחם חכ"ט עמ' 70
טז ע"א תמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרתורת מנחם חמ"ח עמ' 202, 238,207, חלק נ עמ' 310
טז ע"א תניא אמר ר"י מפני מה אמרה תורה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קצה
טז ע"א תפלה קודם גזר דיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' כה
טז ע"א תקעו בשופר של אילדרשות מהר"ם בנעט עמ' רז, רנז, רנח
טז ע"א תקעו בשופר של איל. כאילו עקדתם עצמכםבמי התורה עמ' קכח
טז ע"א תקעו לפני בשופר כדי שאזכור לכם אילו של יצחקשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' פה
טז ע"א תקעו לפני בשופר של אילבנין שאול עמ' טז
טז ע"א תקעו לפני בשופר של אילדרשות מהר"ם שיק עמ' קצא, רי, ריג, ריז, רכא
טז ע"א תקעו לפני בשופר של אילקהלת יעקב עשי"ת עמ' צו
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל ואזכור לכם עקידת יצחקכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עא, עג, עז, קע
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכה
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל ומעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמיכםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' מה, עז
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקמדבר שור דרוש ח עמ' סט; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' צט {להזכיר שתעמוד לנו זכות קדושה בכה [היכולת] שיש בנו, אע"פ שאינה בפועל}
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקס' חסידים סי' תרה
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקקהלת יעקב ראש השנה עמ' ט, רמא, רעא
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקשם ישראל עמ' שכט
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקתורת מהרי"ם בראשית עמ' קו
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כז ד"ה ואמר, עמ' לד ד"ה ומאז
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסט
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נב
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק וכו' ומעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמכם לפניקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' מב, סג, סז
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק ומעלה אני עליכם כאילו עקרתם עצמכם לפנילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' נט, פד
טז ע"א תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור עקידת יצחק בן אברהםבי חייא ח"ב עמ' צג
טז ע"א תקעו לפני בשופר של אילרב שלום (אדלר) עמ' כז, תלא, תס
טז ע"א תקעו לפני בשור של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק ומעלה אני כאילו עקדתם עצמיכם לפניקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ב, דרוש קצה
טז ע"א תקעו לפני שופר של איל ואזכור לכם עקידת יצחקכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - ר"ה עמ' שט
טז ע"ב א"ר יצחק כל שנה שרשה בתחילתה מתעשר בסופהאהבת ציון (תשסד) עמ' קסב
טז ע"ב אדם נידון בכל יוםלחם רב על סדור התפילה אות תשכד
טז ע"ב אדם נידון בכל יום, ובשפ"אבית ישי - דרשות עמ' קמז, שיט
טז ע"ב אין אדם נידון אלא לפי מעשיו באותה שעהאסופת מערכות ימים נוראים עמ' יח
טז ע"ב אין אדם נידון ע"ש סופושני המאורות (תשסח) עמ' יח
טז ע"ב אין בל תוסיף בעשיית אותה מצוה פעמים - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' ריג
טז ע"ב אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רצב
טז ע"ב אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שלח
טז ע"ב אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רסא
טז ע"ב אין דנים את האדם בר"ה אלא לפי מעשיו של אותה שעהדברי חנינא - מזלות עמ' קס
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא באשר הוא שםדברי שאול בראשית עמ' קצ, ויקרא עמ' עט
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיובנין שאול עמ' קעו
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיותורת מנחם חלק מ עמ' 200
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתלט, שמות עמ' רפב
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מו
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהברכת אברהם (תשנד) עמ' ד
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהמנות הלוי (תשסב) עמ' רצח
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהנאוה תהלה עמ' עז
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 99, ח"ג עמ' 467
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהתורת מנחם ח"ב עמ' 244, ח"ה עמ' 205, ח"ז עמ' 14, חי"ג עמ' 14, ח"כ עמ' 59, חכ"ג עמ' 69
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהתורת מנחם חמ"ז עמ' 188
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר וכו' באשר הוא שםאמרות חיים עמ' לט
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיומנחת מרדכי עמ' שסג
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צא
טז ע"ב אין דנין את האדם אלא לפי מעשיורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עג
טז ע"ב אין הקב"ה דן את האדם אלא כפי שעתוחכמת התורה שמות עמ' תלב
טז ע"ב אין הקב"ה דן את האדם אלא לפי שעתוחכמת התורה תצוה עמ' רלו-רלז
טז ע"ב אין מין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהעבודת חיים ח"א עמ' רג
טז ע"ב אלא לפי מעשיו של אותה שעה ובמהרש"אשיחות עבודת לוי סי' טז אות א
טז ע"ב אמר ר' יוסי אדם נידון בכל יוםבנתיבות האיש עמ' קעא
טז ע"ב אמר ר' כרוספדאי אר"י ג' ספרים נפתחים בראש השנה אחד של צדיקים גמורים וכו'כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' סא, סב, עט
טז ע"ב אמר ר' כרוספדאי אר"י ג' ספרין נפתחין בר"ה א' של רשעים גמודין וא' של צ"ג וא' של בינוניים צ"ג נכתבין כו' רשעים גמורין נכתבין וכו' בינוניים וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' פג-פו, קה, קח, קיב-קיד, קמח, קסא
טז ע"ב אמר ר"י ד' דבריםמורשה - שיחות למועדים עמ' מח
טז ע"ב אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין וכו', ותוס' ד"ה ונחתמין, פעמים הצדיקים נחתמין למיתה ורשעים גמורים לחיים וכו' וכל זה דקרי הכא גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי העולם הבאדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פט
טז ע"ב אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו' צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר וכו' בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח מה
טז ע"ב אמר רבי יצחק ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם צדקה צעקה שינו השם ושינוי מעשה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רפה, רצב
טז ע"ב אמר רבי יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבתדש ושבת איבעי לה למיזלדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו, מהד' ה סי' יג
טז ע"ב אמר רבי יצחק חייב אדם לטהר את עצמו ברגלאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קכט
טז ע"ב אמר רבי יצחק יפה צעקה לעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' סא
טז ע"ב אמר רבי יצחק כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קפז
טז ע"ב אמר רבי יצחק, למה תוקעין ומריעין כשהן יושביו, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין ובדברי הר"ן שםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר יד
טז ע"ב אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן, שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים כו'ארוחת תמיד עמ' תרכה ע"א ד"ה מסכת
טז ע"ב אמר רבי כרוספדאי אר"י שלושה ספרים נפתחין בראש השנה וכו', ובתוס' ד"ה ונחתמיןעטרת חן ח"ב עמ' קסב
טז ע"ב אפילו קיים חוק אחד אינו נופל לגהינםתורת משה (אלמושנינו) עמ' טז
טז ע"ב אר"י כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' פז
טז ע"ב אר"כ אר"י ג' ספרים וכו' צדיקים גמורין נכתבין וכו' רשעים גמורין נכתבין וכו' בינוניים תלויים כר(גי' הרי"ף דף גי ע"ב מדפי הרי"ף של צדיקים גמורין נכתבין וכו' של רשעים כו' של בינוניים כו')עשרה מאמרות (תשס) עמ' פג, קה-קיא
טז ע"ב ארבע דברים מקרעין גזר דינו של אדםימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלח, קמא, קמד
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעים גז"ד של אדם וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 200, 62
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גז"ד של אדםאמרי רבי שפטיה עמ' כג, לב
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גז"ד של אדםחכמת התורה לך לך עמ' כה
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גז"ד של אדםרנת יצחק ישעיה עמ' שכו, תהלים עמ' רט, דברי הימים עמ' יח
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו וכו'רפואה וחיים דף ה ע"ב (פרק א' אות י"ט)
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נח
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפג
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדםבנין שאול עמ' קט
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדםימי דוד (תשסז) עמ' מד, עא
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שינוי השם ושינוי מעשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תר ד"ה אל
טז ע"ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו', ויש אומרים אף שינוי מקוםדרכי התשובה עמ' קטו
טז ע"ב ארבעה דברים קורעין גזר דינו של אדם וכו'דרך ישרה עמ' שעא
טז ע"ב ארבעה רברים מקרעין גזר דינו וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' סד, תלו
טז ע"ב ב"ש אומרים ג' כתות הן ליום הדין ב"ה אומרים ורב חסד וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלו
טז ע"ב ב"ש אומרים וכו' צדיקים בינונים ורשעים וכו' ובה"א ורב חסד וכו' פושעי ישראל וכו' אבל המינים וכו'ס' חסידים סי' תרו
טז ע"ב באשר הוא שםשיחות מוסר (תשסב) עמ' רצה, תמ
טז ע"ב באשר הוא שם לפי מעשיו של אותה שעהחכמת התורה בראשית עמ' תקיד
טז ע"ב באשר הוא שםדבר טוב עמ' כד
טז ע"ב בחדש ושבת איבעי לה למיזל [לרבו]אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעא, רסה, שיג
טז ע"ב בטורי אבןמשיב צדק סי' נה (עמ' 34)
טז ע"ב בינוניים בר לא זכו נכתבין למיתהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קיג
טז ע"ב בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה, תוס' ובר"ח וברי"ץ גאות ור"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קלז, שיד
טז ע"ב בינונים יורדים לגהינוםעת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
טז ע"ב בינונים עד יוהכ"פ, וברש"י, ור"חאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צב
טז ע"ב בינונים תלויים ועומדיםימי דוד (תשסז) עמ' מט
טז ע"ב בינונים תלויים ועומדיםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' פב, רלא
טז ע"ב בינונים תלויים ועומדים ופנ"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' תלח-תלט
טז ע"ב בינונים תלויים ועומדים מר"ה ועד יוהכ"פלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעח
טז ע"ב בינונים תלויין ובריטב"אמורשה - שיחות למועדים עמ' סג
טז ע"ב בינונים תלויין ועומדיןברכת אברהם (תשנד) עמ' קפה
טז ע"ב בינונים תלויין ועומדיןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' פט
טז ע"ב בינונים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוהכ"פתורת מנחם חכ"ו עמ' 240
טז ע"ב בינונים תלויין ועומדין עד יוה"כקהלת יעקב עשי"ת עמ' ערה
טז ע"ב בינונים תלוים ועומדיםדברי שאול ויקרא עמ' צד
טז ע"ב בינונים תלוים ועומדיםעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ק
טז ע"ב בינונים תלוים ועומדים מר"ה עד יוה"בס' חסידים סי' רנח, תרז, תרח
טז ע"ב בינונים תלוים ועומדים מראש השנה ועד יום הכפוריםדרשות באר יצחק עמ' עט
טז ע"ב בינונים תלוים ועומדים עד יוה"כס' חסידים סי' רנח
טז ע"ב בינונים תלוים ועומדים עד עשרהפניני יחזקאל עמ' תר-תרא
טז ע"ב בינונים תלוין ועומדים עד יוה"כתשואות חן (תשסח) עמ' קנב
טז ע"ב בינונים תלוין ועומדין עד יו"כחכמת התורה בראשית עמ' רנג
טז ע"ב בינונים תלוין ועומדין עד יוכ"פדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קנט, ריד
טז ע"ב בינונים תלוין עד יוה"כחכמת התורה נח עמ' רפ
טז ע"ב בינונים, בפי' רבינו חננאלנחלת צבי (פאליי) עמ' רלז
טז ע"ב בלע המות לנצח בתוס'פרי צדיק וילך אות יא
טז ע"ב במאירי - המתבשל בזמן הרי מרתשובהמאיר נתיבות ח"א עמ' קטז
טז ע"ב בקשו מלא"ה לקטרגו אמרו לפניו רבון העולמים אדם שעתיד להמית את בניך בצמא את מעלה לו את הבאה וכו' איני דן את האדם אלא לפי מעשיופניני יחזקאל עמ' תקנג, סו
טז ע"ב בר"ה צדיקים נכתבין לאלתרנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' כה
טז ע"ב ברטב"א ד"ה כדי לערבב את השטןמשיב צדק סי' לד (עמ' 20), נג (עמ' 33)
טז ע"ב בריטב"א ד"ה א"ר יצחקתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' צא, שעז
טז ע"ב בריטב"א דג' דינים הןרנת יצחק תענית עמ' פו
טז ע"ב בש"א ג' כיתות הן ליום הדין וכו'(עד) ושנתנו חיתיתם בארץ חייםעשרה מאמרות (תשס) עמ' ש-שב
טז ע"ב בשינוי מקום ושינוי מעשה ושינוי השם מכפרים עוונותיו של אדםעמודיה שבעה עמ' קפט
טז ע"ב בתוז"ה כדי וכו' בקדמייתא בהילהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפג
טז ע"ב בתוס' ד"ה ונחתמין לאלתר לחיים, ...וכל זה דקרי הכא גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי העולם הבאחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות נח
טז ע"ב בתוס' כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' צו
טז ע"ב ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדםדברי חנינא - מזלות עמ' קסג
טז ע"ב ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדםסוכת דוד (שירירו) דף לא ע"ב
טז ע"ב ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם וכו' ועיון תפלה וכו', רש"י - סומך על תפלתו שתהא נשמעת ומתאמץ לכוין לבואמרות חיים עמ' רסז
טז ע"ב ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם, אלו הן וכו' ועיון תפלה וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רטו
טז ע"ב ג' דברים קורעין גזר דינו של אדם שינוי שם ושינוי מקום ושינוי מעשהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קפו
טז ע"ב ג' כתות הן ליום הדיןמאורי אור (אתרוג) פ"מא ה"טו
טז ע"ב ג' כתות הן ליום הדין, ורש"י תוס' ורמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכג
טז ע"ב ג' כתות הן ליום הדין, ותוס'רנת יצחק - פרק חלק עמ' יח, תנד
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צב
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכב, רז, רטז, רלג, רמו
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' מט, נב, נז, עא, קלג, ריג
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיםמורשה - שיחות למועדים עמ' רי, ריד
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיםפרי חיים (קנולר) פרשת קרח
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים ביום הדין אחד של צדיקים גמורים וכו'בי חייא ח"ב עמ' פה, פז, שמז
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"הלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' ע, שמות עמ' רפ
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו' צדיקים נכתבים לאלתר לחיים ורשעים נכתבים לאלתר למיתהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עט
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו', ובתוס' ד"ה ונחתמין, ובר"ן שםדברי ברוך ח"ב סי' מה אות ה, סי' מו אות ד, סי' מט אות ז
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"ה צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' עא
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"האפיקי ים עמ' קפז
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בראש השנהדרשות מהר"ם חביב עמ' תסט
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בראש השנהדרשות שמואל עמ' מב, עא
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בראש השנהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלו
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בראש השנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' קלה
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בראש השנהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלט
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים וכו' תוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלה
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים כר"האמרות חיים עמ' קמב
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיםחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 133
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים, ותוס' ורמב"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' טו
טז ע"ב ג' ספרים נפתחיןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקכ
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בורנת יצחק ישעיה עמ' שסט
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קכג
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שא-ד
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו', מאי קרא וכו', ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' רד
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בר"ה, ובמהר"ם שיף ובפנ"יבית ישי - דרשות עמ' קמז
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בר"ה, צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםתודת אהרן - אומר לציון עמ' רכא
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בר"ה, רמב"ן בשער הגמולימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצה, תב, תמט
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בראש השנהרנת יצחק תפלה עמ' רנח
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינונייםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כא
טז ע"ב ג' ספרים נפתחין וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' רלג, רמג
טז ע"ב ג"ס נפתחים בר"ה של צדיקי' כו'נטע שורק פרשת נצבים דרוש א
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"הויבא יוסף עמ' קמו
טז ע"ב ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכו'תשובת השנה עמ' עט, פ
טז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםמנחת ישראל עמ' קסה, רלג, רנא, ערב
טז ע"ב גזר דינו של אדם נכתב בר"המעשה רקם (בר) מועדים עמ' 37
טז ע"ב ד' דברים מקרעים גזר דינו וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קיט
טז ע"ב ד' דברים מקרעים דינו של אדםרנת יצחק תפלה עמ' רפו
טז ע"ב ד' דברים מקרעים ושינוי מקום אינו בכללבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות א
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גז"ד של אדםאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רעו
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפה, רצ
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם וכו' מנלן מאברהםשני המאורות (תשסח) עמ' יא
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם כו' (ובר"ן - שדברים אלה מועילים אפי' על גז"ד שבא ע"י חטא ועוץ)תורת מנחם ח"ב עמ' 80
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה, ורש"י רי"ף ריטב"א רא"ש ומהרש"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפ, רפא, רפה, שכ
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינולקוטי שיחות ח"ב עמ' 471, חכ"ד עמ' 40
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קיח, קכ
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קד
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ו עמ' צ, תרצ"ט עמ' 248
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 120
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ז, רנח
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, וי"א אף שינוי מקום וברא"שאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שמט
טז ע"ב ד' דברים מקרעין וכו' שינוי השם ושינוי מעשה וכו' אף שינוי מקוםעשרה מאמרות (תשס) עמ' קז
טז ע"ב ד' דברים קורעים גזר דינו של אדםיסוד ושורש העבודה שער המים פ"ד
טז ע"ב ד' דברים קורעים גזר דינו של אדם, שינוי השם וכו'בית אלהים שער ב עמ' שכג
טז ע"ב דאמר הקב"ה מהו עכשיו רשע או צדיקמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קפח
טז ע"ב דברים שמקרעין גזר דינו של אדם שינוי השם וכו'שם ישראל עמ' סו
טז ע"ב דכתיב ויצעקו אל ה'רנת יצחק תהלים עמ' תצד
טז ע"ב דנין את האדם כו' לפי כו' אותה שעה וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
טז ע"ב דנין לפי מעשיו באותו שעהדברי שאול שמות עמ' יג
טז ע"ב הבינוניים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"באמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קסח
טז ע"ב היה ישמעאל נידון בב"ד של מעלהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פ
טז ע"ב המוסר דיןהכתב והקבלה בראשית פט"ז פסוק ה
טז ע"ב המוסר דין לשמים הוא נענש תחלה, רש"יחכמת התורה חיי שרה עמ' סב, פז, קצ, רה, רמב, רנו, רעא
טז ע"ב המוסר דין על חבירואדרת אליהו (הצרפתי) עמ' כב, כז
טז ע"ב הקב"ה דן את האדם באשר הוא שםחכמת התורה ויצא עמ' קטו, תקיג, תרנז
טז ע"ב הקב"ה דן את האדם באשר הוא שםחכמת התורה תולדות עמ' לה, תא
טז ע"ב הקב"ה דן את האדם באשר הוא שםחכמת התורה נח עמ' קמא, רה, תכד
טז ע"ב וא"ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לג
טז ע"ב וא"ר יצחק כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תיב
טז ע"ב ואמר ר"י אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קסה
טז ע"ב ואמר ר"י למה תוקעין בר"ה למה תוקעין רחמנא אמר תקעו - תוד"ה שאין תוקעין בתחילהאיתן האזרחי עמ' תלא
טז ע"ב ואמר רבי יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגלמדבר קדמות (תשסח) עמ' קמו
טז ע"ב ואמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחילתהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' לד, מא, קלד, קלו, קמט, קעא, קצ, שפה, תכב
טז ע"ב ואר"י ד' דברים מקרעים גזר דינו וכו' ושינוי מעשהבית אלהים שער ב עמ' פד
טז ע"ב ובנבלתם לא תגעו וכו' ומה טומאה חמורה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 292
טז ע"ב ובתוס' ג' כתות ליום הדיןדרשות ר"י מסלוצק עמ' מא
טז ע"ב וחייב אדם להקביל פני רבו ברגלטהרת יו"ט חי"ט עמ' עט-צז
טז ע"ב וי"א אף שינוי מקום וכו' והדר ואעשך לגוי גדוללקוטי שיחות ח"כ עמ' 122
טז ע"ב ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך והדר ואעשך לגוי גדולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפב ד"ה והנה
טז ע"ב ויש אומרים אף שינוי השםבאר שרים פרשת שמות דרוש ב אות ד
טז ע"ב ויש אומרים אף שינוי מקוםקהלת יעקב סוכות עמ' ריג
טז ע"ב וריטב"א אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של אילאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קנב
טז ע"ב וריטב"א למה תוקעין בשופר של איילאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קה
טז ע"ב וריטב"א למה תוקעין בשופר של אילאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' פא
טז ע"ב ורש"י ור"ח לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר באשר הוא שםעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' סב, צג
טז ע"ב ורש"י ותוס' כל שגה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פט
טז ע"ב ורש"י למה תוקעין וכו' ותוקעין ומריעין כשהן עומדיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רכה
טז ע"ב ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבניםשם דרך בראשית ח"א עמ' נו
טז ע"ב זכותא דא"י הוא דאהניא להוימי דוד (תשסז) עמ' מה
טז ע"ב זמני התשובהתשובת השנה עמ' פא, פב
טז ע"ב חדא"ג מהרש"א בהדברים שמעבירין את רוע הגזירהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 63
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו [ברגל]אור תורה השלם (מזריטש) סי' תמא
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכב
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם במדבר עמ' לח
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם בראשית עמ' קכב
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם ויקרא עמ' קיז, שעו
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קו
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רפה, שכד
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קי
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלדברי חנינא - ת"ת עמ' סט
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמט
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגללקוטי שיחות חכ"ט עמ' 503
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגללקוטי שיחות חל"ב עמ' 62
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סח, רכה
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלתורת אביגדור ח"ב עמ' צג
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלתורת מנחם ח"ז עמ' 356
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' לטהר את עצמו ברגלעשרה מאמרות (תשס) עמ' שנט
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' מכלל דבחדש ושבת וכו'זרע שמשון וירא אות עה
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנא' מדוע את הולכת אליו לא חודש ולא שבת מכלל כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צז, צט
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנא' מדוע את הולכת אליו לא שבת היום ולא חודש היום כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נה
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבתזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' קכו
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתפ
טז ע"ב חייב אדם להקביל פני רבו ברגלפרי צדיק פ' החודש אות ח, שלח אות יד, שופטים אות ב, שלח אות יד
טז ע"ב חייב אדם לטהר א"ע ברגללקוטי שיחות חל"ו עמ' 208
טז ע"ב חייב אדם לטהר א"ע ברגלקב הישר (תשנט) ח"ב פרק פח עמ' תנט, פרק צ עמ' תסו
טז ע"ב חייב אדם לטהר א"ע ברגל וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 61
טז ע"ב חייב אדם לטהר את עצמו ברגלאור אברהם ויקרא עמ' קנו
טז ע"ב חייב אדם לטהר את עצמו ברגלאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רפג
טז ע"ב חייב אדם לטהר את עצמו ברגלטהרת יו"ט חי"ח עמ' קע
טז ע"ב חייב אדם לטהר עצמו ברגלאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שטז
טז ע"ב חייב אדם לטהר עצמו ברגלהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנא
טז ע"ב חייב אדם לטהר עצמו ברגלטהרת יו"ט חי"ט עמ' קסב, קצג, שח
טז ע"ב חייב אדם לטהר עצמו ברגלמנחת ישראל עמ' שיב
טז ע"ב חייב אדם לטהר עצמו ברגלעמק תפלה (תשסו) עמ' צז
טז ע"ב חייב אדם לטהרישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 108
טז ע"ב חייב אדם לקבל פני רבו ברגלקרן לדוד בראשית עמ' קנח
טז ע"ב חייב אדם לקבל פני רבו ברגלרנת יצחק מלכים עמ' רס
טז ע"ב חייב ארם לטהר עצמו ברגלכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' צה
טז ע"ב חייב כל אדם להקביל פני רבו ברגלשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תמה
טז ע"ב חיים אדם לטהר עצמו ברגלמשנת חיים ויקרא עמ' רמו
טז ע"ב חיים זה ספרן של צדיקיםקהלת יעקב ראש השנה עמ' רה
טז ע"ב טורי אבן, ד"ה צדיקים גמוריםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שטז
טז ע"ב יורדין לגהינם ומצפצפין ועוליןדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שעח, תקסב
טז ע"ב יכול יהו ישראל מוזהרין על מגע נבילה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 58
טז ע"ב ימחו מספר אלו ספרן של רשעיםחכמת התורה משפטים עמ' שעח
טז ע"ב ימחו מספר וכו' זה ספר של צדיקים כו' מספרך זה ספרן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קיא, קיד
טז ע"ב ימחו מספר זה ספרן' של רשעיםימי דוד (תשסז) עמ' נו
טז ע"ב ימחו מספר זה ספרן של רשעיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתד, תתט, תתיא, תתיב
טז ע"ב ימחו מספר זה ספרן של רשעים גמוריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ג
טז ע"ב ימחו מספר זה ספרן של רשעים גמורין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רא ד"ה ונ"ל, עמ' שלד ד"ה פסוק
טז ע"ב יפה צעקה לעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' לח
טז ע"ב ישראל בטוחין שיהיו נכתבין לחייםחכמת התורה אמור עמ' שסו
טז ע"ב כאן אי אתה זוכה לבניםפני חיים (פלג'י) דף יח ע"ב
טז ע"ב כדי לערבב את השטן וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קמט
טז ע"ב כדי לערבב את השטן ובתוס' בשם הערוךשיחות מוסר (תשסב) עמ' תט
טז ע"ב כדי לערבב את השטן, ובתוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשיז, ויקרא עמ' תקכט-ל, תקלז-ח, במדבר עמ' תרעט
טז ע"ב כדי לערבב את השטן, תוס' ד"ה כדיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' כז, תרנב
טז ע"ב כדי לערבב את השטן, תוס' ד"ה כרי בשם הירושלמיקהלת יעקב יוה"כ עמ' רלט
טז ע"ב כדי לערבב השטןדרך ה' השלם עמ' שמב - דרך לחיים
טז ע"ב כדי לערבב השטןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעא ד"ה אמר, עמ' רפה ד"ה ובמה, עמ' רפז ד"ה למה
טז ע"ב כדי לערבב השטןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' פג, קמ, קסה
טז ע"ב כדי לערבב השטןשרגא המאיר על התורה עמ' קעא
טז ע"ב כדי לערבב השטן ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כג, לז, מט, סו, סט, ע, פב, תג
טז ע"ב כל המוסר דין וכו' ויבא אברהם לספוד לשרה וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 102
טז ע"ב כל המוסר דין לשמים כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קנב
טז ע"ב כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילהזכר דוד על התורה עמ' כז
טז ע"ב כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה וכו' וכתיב ויבא אברהם וגו' ופרש"י הוא קבר אותהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' לז
טז ע"ב כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה פרש"י וכו'זרע שמשון לך לך אות עו
טז ע"ב כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה, שנאמר ותאמר שרי אל אברהם חמסי עליך, וכתיב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קס
טז ע"ב כל המוסר דין על חברועין איה ברכות פ"ט לקראת סוף פסקא כג
טז ע"ב כל שנה שאין מריעין בתחילתה מריעין לה בסופהטיול בפרדס ח"א עמ' קלב
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בה בתחלתה מריעין לה בסופהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סו, ע
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בה בתחלתואיתן האזרחי עמ' שסח
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בתחילתהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רה, רו
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין לה בסופהלחמי תודה דף יא ע"ב, כב ע"ב
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין לה בסופה מ"ט דלא איערבב שטןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' נח, סז
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בתחילתהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ד
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בתחילתה, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ז, י
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין בתחילתה, תוס' ד"ה שאיןדברי שאול בראשית עמ' סו
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין וכו' שרשה בתחלתה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' סו
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה, ובתוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשיז
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה וכו', וריטב"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' יח
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופהימי דוד (תשסז) עמ' לא, מג
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופהקהלת יעקב ראש השנה עמ' רלב, רלג, שנד
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפט
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתתלתה כו' מ"ט דלא איערבב שטןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תו
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קנא
טז ע"ב כל שנה שהיא רשה מתחלתה מתעשרת בסופהתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' שצח
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילהתאומי צביה עמ' קמט
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מה
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתהמדבר שור דרוש ט עמ' עב, עז, פג-פד; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קב
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיד
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהלחמי תודה דף קמז ע"א
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 234 (באידיש), ח"כ עמ' 555 (באידיש)
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהנתיבות יצחק ח"ג עמ' קט, תסד
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהקרן לדוד דברים עמ' קכא
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' לט
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה וכו' ורש"י ותוס'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' לו, לט, מג, מח, נה, סד, סז
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שלז
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לז
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. ואר"י אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו וכו' ואר"י ג' דברים מזכירין עונותיו של אדםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' לט
טז ע"ב כל שנה' שרשה בתחילתה" מתעשרת בסופהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלב
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלה מתעשרת בסופהברכת אברהם (תשנד) עמ' קמח
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתהדרשות מהר"ם שיק עמ' תרסו
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' קנט
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' ו
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה כו' מתעשרת בסופה כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ה עמ' 38,16, חמ"ז עמ' 280
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שא
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מ ד"ה השקיפה, עמ' קנז ד"ה וגם
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהימי דוד (תשסז) עמ' כא, לה
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהקהלת יעקב ראש השנה עמ' שפג
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהתורת מנחם חלק לד עמ' 304, 332
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה (וכרש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 12
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה כו' ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 25, חלק מ עמ' 356
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהלבושי בדים סעיף קנה
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהפרי צדיק ראש השנה אות כה
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 35
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת מרשית בתיבס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קג, קלג
טז ע"ב כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת מרשית כתיבבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קג, קלג
טז ע"ב כל שנה שרשה היא מתחלה מתעשרת היא בסופהתשואות חן (תשסח) עמ' קנו
טז ע"ב כל שנה שרשה מתחילתה וכו' ועד אחרית מכלל דאית לה אחרית וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמד
טז ע"ב כל שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופה וכו'כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צג
טז ע"ב כל שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופה, רש"י - שישראל עושין עצמן רשין בר"ה וכו'אמרות חיים עמ' רנז
טז ע"ב להקביל פני רבו ברגלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' יא
טז ע"ב לטהר עצמוהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
טז ע"ב למה תוקעין בשופרו של אילאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכב
טז ע"ב למה תוקעין וכו' כדי לערבב את השטןלפרקים (תשסב) עמ' תקיד
טז ע"ב למה תוקעין ומויעין שהן יושבין ותוקעין וכו'רנת יצחק על נפש החיים עמ' תלה
טז ע"ב למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ובו' לערבב השטןשים שלום עמ' רנה
טז ע"ב למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' מב
טז ע"ב למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן, ורש"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פד
טז ע"ב למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןבי חייא ח"ב עמ' רמז
טז ע"ב למה תוקעין כשהן יושבין וכשהן עומדין, תוס' ד"ה כדי לערבבדרשות שמואל עמ' כז
טז ע"ב למה תוקעיץ ומריעיץ כדי לערבב השטןדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רנד
טז ע"ב לערבב את השטןס' חסידים סי' תרה
טז ע"ב לערבב את השטןחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 178
טז ע"ב לערבב את השטן, ובתוס'מסילות הנביאים שופטים עמ' קס
טז ע"ב לערבב השטןעמק המלך (תשסג) עמ' 292
טז ע"ב מדוע את הולכת איליו וכו' מכלל דחודש ושבת וכו', וריטב"אגבורת יצחק שבועות עמ' שנא, שנב, שנד, שנה
טז ע"ב מהרש"א, דהא דכתיב כי אין אדם צדיק בארץ וכו' היינו בשוגגגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שז
טז ע"ב מחני גא מספרך וגו' מחני נא זה ספרן של רשעים מספרך זה ספרן של צדיקים וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רצו
טז ע"ב מחני נא מספרך זה ספרן של רשעיםטהרת יו"ט חי"ט עמ' עז
טז ע"ב מחני נא, זה ספרן של רשעים, מספרך, זה ספרן של צדיקים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכא, תתקסז, תתרלו
טז ע"ב מי שעובר תחת קיר נטוי וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' ג
טז ע"ב מי שעונותיו מרובין מזכויותיו נכתב ונחתם למיתהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ריד
טז ע"ב מים את האדם לפי מעשיו, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' שפט
טז ע"ב מכלל דבחודש ושבת איבעי לי' למיזלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכ
טז ע"ב מכלל דבחודש ושבת איבעי ליה למיזלרנת יצחק מלכים עמ' רנח
טז ע"ב מספרך זה ספרן של צדיקים גמוריםחכמת התורה כי תשא עמ' שיד
טז ע"ב מצלינן אקצירי ואמריעיזכרון דברים (תשנט) עמ' עז
טז ע"ב משנה מקוםדברי חנינא - מזלות עמ' נח, נט
טז ע"ב משנה מקום משנה מזל (כעי"ז)עת לעשות חלק א כלל ט שאלה פח
טז ע"ב משנה מקום שנה מזלדרך ה' השלם עמ' ק - דרך לחיים
טז ע"ב מתעשרת בסופהתורת מנחם חל"ה עמ' 17
טז ע"ב נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםמנחת קנאות עמ' רמג
טז ע"ב נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 129
טז ע"ב נכתבין ונחתמין לחייםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' פח
טז ע"ב סגולת תקיעת שופר לערבב השטןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ע, ריג
טז ע"ב פנ"י ד"ה א"ר כרוספדאימורשה - שיחות למועדים עמ' פד, קצד
טז ע"ב פנ"י ד"ה והנה בינונים לא אמר ונחתמיןחכמת התורה לך לך עמ' שג
טז ע"ב פנ"י, אי נשים חייבות בקבלת פני הרבגבורת יצחק שבועות עמ' שנג, שנד
טז ע"ב פנ"י, מפני מה נפתח ספרן של בינונים הא אין נידונין אלא ביוה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שטו, שיח
טז ע"ב פני יהושע ד"ה א"ד כרוספדאי. ונראה לי לפרש דבתחלה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ש ד"ה ועד"ז
טז ע"ב פני יהושע ד"ה א"ר כרוספדאי בא"ד והנהחכמת התורה נח עמ' רפ
טז ע"ב פני יהושע ד"ה והנה במאמרשיחות עבודת לוי סי' עג אות יג
טז ע"ב פני יהושע, צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין, פני יהושעחכמת התורה לך לך עמ' רעא
טז ע"ב צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתרלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רפח
טז ע"ב צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחייםאהבת ציון (תשסד) עמ' סד
טז ע"ב צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר כו' רשעים כו' לאלתרעשרה מאמרות (תשס) עמ' קז
טז ע"ב צדיקים גמורים נכתבין לאלתר לחייםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תלו, תרג, תרטז, תרפז
טז ע"ב צדיקים גמורין נכתבין ונהתמין לאלתר לחייםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' יב
טז ע"ב צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתרלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 576
טז ע"ב צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, וריטב"א בשם רבינו יונהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שיח
טז ע"ב צדיקים נחתמים לחיים וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פט
טז ע"ב צדיקים נכתבים לחיים וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יא, סט, קעז
טז ע"ב צדיקים נכתבין ונחתמים לאלתר לחיים, פני יהושע ד"ה והנהקהלת יעקב - אלול עמ' רס
טז ע"ב צדיקין גמורין נכתביןאהבת ציון דרוש ה
טז ע"ב צדקה קורעת גזר דיןרנת יצחק משלי עמ' מז
טז ע"ב צדקה קורעת גזר דינו של אדםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סב
טז ע"ב קרי לתשובה שינוי מעשהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כג
טז ע"ב ר' דברים מקרעין גור ריבו של אדם וכו' ושנוי מעשהאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסב
טז ע"ב ריטב"א ג' דינים באדםרנת יצחק ישעיה עמ' פט
טז ע"ב ריטב"א ופנ"י, אמאי ליכא לגבי בינונים ההנהגה דמטה כלפי חסדגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שטו, שיח
טז ע"ב ריטב"א, חייב אדם לקבל פני רבו בכל יום ויום היכא דאיתא במתארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צח, צט
טז ע"ב רש"י - לערבב השטן - כשיראה את ישראל מחבבין המצות לא יקטרגקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נא
טז ע"ב רש"י - שרשה בתחלתה - שישראל עושין עצמן רשין בראש השנה לדבר תחנונים ותפילה, כעניו שנאמר תחנונים ידבר רשכתונת פסים (תשעא) עמ' קמד
טז ע"ב רש"י ד"ה כדימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסו
טז ע"ב רש"י ד"ה כדי. כשישמע ישראל מחבבין את המצוותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעא ד"ה אמר, עמ' רפז ד"ה למה
טז ע"ב רש"י ד"ה ליום הדין. כשיחיו המתיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקכב
טז ע"ב רש"י ד"ה קיר נטויברכת אבות עמ' נה
טז ע"ב רש"י ד"ה רשעים ותוס' ד"ה ונחתמיןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 111
טז ע"ב רש"י ד"ה שרשה. שישראל עושין עצמן רשין בראש השנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קנז ד"ה וגם
טז ע"ב רש"י ותוס' בל שנה שרשה בתחילתה - מתעשרת בסופהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קס
טז ע"ב רש"י ותוס' כדי לערבב השטןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלט
טז ע"ב רש"י ותוס' כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' סט
טז ע"ב רש"י ותוס' כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' רג
טז ע"ב רש"י ר"ה ועיון תפלה, [בגמ' שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם וכו' ועיון תפילה וכו'] סומך על תפילתו שתהא נשמעת ומתאמץ לכוין לבוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מז
טז ע"ב רש"ימורשה - שיחות למועדים עמ' קסה
טז ע"ב רשב"א ובתרי, אם אינו מקיים מצוה עובר בלא תגרע וטו"אגבורת יצחק סוכות עמ' קמא, קמג
טז ע"ב רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' נג, נח
טז ע"ב רשעים לאלתר כו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סג
טז ע"ב רשעים נכתבין לאלתר למיתהחכמת התורה נח עמ' צז
טז ע"ב שאין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהפרי צדיק תולדות אות א
טז ע"ב שופר לערבב השטןתורת העולה (תשעה) עמ' תעו
טז ע"ב שינוי השםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תר
טז ע"ב שינוי השם ושינוי מעשה מבטל הגזרהחכמת התורה מקץ עמ' קנא
טז ע"ב שינוי השם ושינוי מקוםס' חסידים סי' שכא
טז ע"ב שינוי השם מבטל גזר דין של אדםחכמת התורה לך לך עמ' תמא, תעד
טז ע"ב שינוי מעשהאמרי רבי שפטיה עמ' מז
טז ע"ב שינוי מעשה מקרע גז"ד של אדםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' י
טז ע"ב שינוי מעשה, שינוי שםחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קנז
טז ע"ב שינוי מקום מבטל הגזרהחכמת התורה ויגש עמ' תכב
טז ע"ב שינוי מקום קורע גזר דינו של אדםבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות א
טז ע"ב שלוש כתות ליום הדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נט
טז ע"ב שלושה דברים מזכירין עוונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו לשמיםלחם רב על סדור התפילה אות שפט
טז ע"ב שלושה ספרים נפתחיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפו
טז ע"ב שלושה ספרים נפתחים בר"ה וכו' צדיקים גמורים נכתבים ונחתמין לאלתר לחיים וכו'לבושי בדים סעיף קמג, רצו, שנח
טז ע"ב שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפא
טז ע"ב שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעיםמאור עינים (תשעה) עמ' צא
טז ע"ב שלושה ספרים נפתחין בר"ה וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' קפ
טז ע"ב שלכן תוקעין וכר, בכדי לערבב השטןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קיד
טז ע"ב שלש כתות הן ליום הדיןבנין שאול עמ' רכב
טז ע"ב שלש כתות הן ליום הדין וכו' בינוניים יורדין לגיהנם וכו' ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדשדרכי התשובה עמ' קנא
טז ע"ב שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדםבנין שאול עמ' קמט
טז ע"ב שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדםחכמת התורה תולדות עמ' תא
טז ע"ב שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' כו
טז ע"ב שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם וכו' ועיון תפלה ובתוס'אש דת (אסאד) עמ' רצ
טז ע"ב שלשה דברים קורעין גזר דינו של אדםמחיר יין (תשעט) עמ' מא
טז ע"ב שלשה ספרים נכתבין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 98
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחיםדברי שאול בראשית עמ' קעב, תקה, ויקרא עמ' שכח, דברים עמ' רצ
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחיםמחיר יין (תשעט) עמ' לא
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קעד
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחיםנחלת צבי (פאליי) עמ' רכד, תו
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בר"השארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' צג
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בר"ה וכו' ג' כתות ליום הדין וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' מא
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בר"האור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תקצג, דברים עמ' א'תתקטז; קונטרס מאמרים על מס' בבא מציעא ובבא בתרא לאדמו"ר הצמח צדק ד"ה להבין המשנה סוף ב"מ
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בר"האור התורה (צמח צדק) על מאמרי רז"ל וענינים עמ' לו
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בר"הברכת אברהם (תשנד) עמ' קלא
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בראש השנההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' א
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים בראש השנה אחד של צדיקים גמורים וכו'זרע שמשון האזינו אות ה, וילך אות לא
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחים וכו' בינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים זכו נכתבים לחיים לא זכו וכו'מתוק לנפש (פרחי) עמ' קנט
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחיםדעת חיים עמ' קצח
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחיןדורש טוב עמ' 176
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בד"ה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תיח
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"הבנין שאול עמ' ריט, רכא, רכה
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה א' של רשעים גמורים וא' של צדיקים גמורים וא' של בינוניםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ב
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ו, יא, כט, סה, עד, עו
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ד
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו', ורש"יהר יראה - חסד חיים מאמר א
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה ותוס' וריטב"אשיחות עבודת לוי סי' עד אות א
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה כו' צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםתורת מנחם חכ"ז עמ' 191
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה של צדיקים וכו'פניני יחזקאל עמ' תלו
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה, פני יהושע ד"ה והנהקהלת יעקב יוה"כ עמ' ריח
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בר"ה, פני יהושע ד"ה והנהקהלת יעקב ראש השנה עמ' צה, רה, שמה
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה (תוס' ריטב"א ור"ן)לדור ולדורות ח"א עמ' מח-נ
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' ריא
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקכב
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רצז
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קפ ד"ה והנה, עמ' רלו ד"ה ואל
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו'לחמי תודה דף נו ע"ב, עה ע"ב, קה ע"א, קמ ע"ב, ריא ע"א
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו'צלח רכב עמ' תמה
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו' זכו נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתהכתב סופר אגדות כאן
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין של צדיקיםתקנת השבין סי' ח (עמ' 72), לקוטי מאמרים עמ' 191, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 83, 86)
טז ע"ב שלשה ספרים נפתחין של צדיקים בינוניםפרי צדיק תרומה אות ה, תצוה אות ד, ראש השנה אות י, יט, וילך אות יד, ערב יוכ"פ אות א
טז ע"ב שם אי אח זוכה לבניםמעדני אשר נישואין עמ' עג
טז ע"ב שם אתה זוכה לבנים וכו'אפיקי ים עמ' תס
טז ע"ב שנה שהיא רשה בתחילתהמאיר בת עין (תשסו) עמ' 667
טז ע"ב שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' פב
טז ע"ב שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסד
טז ע"ב שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהתורת מנחם חכ"ג עמ' 275
טז ע"ב שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהקהלת יעקב - אלול עמ' נט
טז ע"ב שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרנא
טז ע"ב שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופה וברש"י כשעושין עצמן רשיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תכו
טז ע"ב שנוי שםהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק יז
טז ע"ב שרה שמסרה דין לשמים חייתה רק קכ"זשם ישראל עמ' שנא
טז ע"ב תבואות שור, שלשה ספרים נפתחיםדברי שאול ויקרא עמ' כ
טז ע"ב תו"ס ד"ה ועיון תפילהפרי צדיק וישב אות ג, לחנוכה אות *ט
טז ע"ב תו"ס ד"ה תוקעין כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהילפרי צדיק ראש השנה אות ו, יג, וילך אות יא
טז ע"ב תוד"ה כדיאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצו, רד
טז ע"ב תוד"ה ליוםנחלת צבי (פאליי) עמ' רכה
טז ע"ב תוס' - צדיק גמור מי שמרובה בזכויותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רעא
טז ע"ב תוס' ד"ה בדיאהבת ציון (תשסד) עמ' כו
טז ע"ב תוס' ד"ה ואמר השתא ודאי אתירסיסי לילה סי' לו (עמ' 60)
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמיןימי דוד (תשסז) עמ' ז, מה, נט, סה, עו, קה
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמיןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קיד, קיז, קיט, קעה
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' קח, קמח, קנה
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמיןקהלת יעקב ראש השנה עמ' יח
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמין לאלתר לחיים, פי' לחיי עולם הבאלחמי תודה דף עו ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה ונתח מים לחייםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קכא ע"ב
טז ע"ב תוס' ד"ה ועיון - מעיין בתפלתו המכוון שבוטח בזכותומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תב
טז ע"ב תוס' ד"ה ועיון תפלהצל הכסף (פריד תשסג) עמ' נה
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים - הא קעבר משום בל תוסיףימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסא
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רח
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים ומריעים וכו', גבי מתנות בכור אם נותן בקרן אחד שני פעמים אין זה בל תוסיףלחמי תודה דף כג ע"ב
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעיםאחרית השנים עמ' סו*
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים, וברשב"אצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצו, רד
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים, וברשב"א+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קצו, רד
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים, ליכא בל תוסיף בעושה מצות ב"פרנת יצחק מלכים עמ' קלו
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים. תימה הא קעבר משום בל תוסיףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה בפרק
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעיןמשנת חיים דברים עמ' פג, שג, תע
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעין ומריעיןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפא
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעיןבית אלהים שער א עמ' רחצ
טז ע"ב תוס' ד"ה כדידברי שאול שמות עמ' שמח
טז ע"ב תוס' ד"ה כדיטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסט
טז ע"ב תוס' ד"ה כדימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' תרמא
טז ע"ב תוס' ד"ה כדיקהלת יעקב - אלול עמ' קעה, רא
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי בשם הירושלמיבנין שאול עמ' ריז, רכ
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבבדרשות הצל"ח השלם עמ' קצב, קצז
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבבדרשות מהר"ם שיק עמ' רח, רכה
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבב את השטן, כתבו בשם הירושלמי רכתיב בלע המות לנצח וכו', וכו' שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכו'לחמי תודה דף יא ע"ב, כד ע"א, מ ע"א, צג ע"א, קי ע"א, קמו ע"ב
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבב השטןאהבת ציון דרוש ב
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי, בשם הירושלמי, דבפעם אחת בהיל ולא בהיל, ובפעם השניה בהיל אמר השתא וראי אתי משיחאקהלת יעקב ראש השנה עמ' קכו, ריג, שצו, תיב
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי, הביא הירושלמי כד שמע קל שיפורא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קצז
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי. כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהילדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה בפרק, עמ' רפז ד"ה למה, עמ' שט ד"ה ולהבין
טז ע"ב תוס' ד"ה ליום הדיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' פד, מלכים עמ' שפ
טז ע"ב תוס' ד"ה ליום הדין, ורי"ף ור"ן ומהרש"אדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמו
טז ע"ב תוס' ד"ה שאין תוקעיןימי דוד (תשסז) עמ' מה
טז ע"ב תוס' ד"ה שרשה מתחלתה שמתוך שישראלים רשים לבם נשבר ומרחמים עליהם מן השמיםכתונת פסים (תשעא) עמ' קמד
טז ע"ב תוס' ד"ה תוקעיןמשיב צדק סי' לד (עמ' 20), לט (עמ' 23), נג (עמ' 33)
טז ע"ב תוס' ד"ה תוקעיןפרי צדיק ר"ח אדר שני אות א, ראש השנה אות יג
טז ע"ב תוס' דן ורמב"ן, אי דין דג' ספרים קאי על עוה"ב או על עוה"זגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שטו-שיח
טז ע"ב תוס' ר"ה ותוקעיםדברי שאול דברים עמ' רסט
טז ע"ב תוס', עשה מצוה ב"פ אם עובר בב"תגבורת יצחק סוכות עמ' נ
טז ע"ב תוס', עשה מצוה שתי פעמים אם עובר בבל תוסיףגבורת יצחק סוכות עמ' נ
טז ע"ב תוספות ד"ה כדי - כד שמע שטן תקיעת שופר וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תצז
טז ע"ב תוקעים וחוזרים ותוקעים כדי לבלבל את השטןברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר לב
טז ע"ב תוקעין ומריעים כשיושביםרסיסי לילה סי' לו (עמ' 59)
טז ע"ב תוקעין ומריעין כשהן יושבים ותוקעין ומריעין כשהן עומדים, ובתוס' שם בענין בל תוסיף, ובדברי הרשב"א והפנ"י בענין זהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קפז-קפח
טז ע"ב תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןלחמי תודה דף כא ע"ב, צג ע"א, קי ע"א, קמו ע"ב
טז ע"ב תוקעין ומריעין עומדין לערבב השטןרסיסי לילה סי' לה (עמ' 56-55), נא (עמ' 112)
טז ע"ב תניא בש"א ג' כיתות הן ליום הדין וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ו, ט, כד(ב), שכה
טז ע"ב תקיעה כדי לערבב את השטןחפץ יהונתן במדבר פ"י פסוק י
טז ע"ב תקיעות מיושב ומעומד, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' רז, רנו
טז ע"ב תשובה עם צעקה מקרעת כל גזירות קשות ורעותמנות הלוי (תשסב) עמ' ה
טז ע"א בראש השנה - כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםאור מאיר ח"א עמ' רעב
טז ע"ב שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדםאור מאיר ח"א עמ' רפג
טז ע"ב ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שו
טז ע"ב כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שז
טז עוברין לפניו כבני מרוןדרשות לחם שלמה עמ' כט
טז קרקפתא דלא מניח תפילין מעולם פושעי ישראל בגופןכד הקמח (תשנו) עמ' ריד
טז ר"ן על הרי"ף דהיינו יום בריאת אדם וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יט
טז ריטב"א - השעה שהכריזו וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
טז שופר לערבב השטןכלי יקר (תשמח) עמ' נט
טז שינוי מקום שינוי מעשה ושינוי השם מכפרים עונותיו של אדםמנחת אליהו (תשנט) עמ' נב
טז שלשה ספרים נפתחיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קכא ע"ב
טז שלשה ספרים נפתחים בר"השרגי טובא דרוש יב בנהור שרגא
טז שלשה ספרים נפתחים וכו' בינונים תלויין זכו נכתבין לחיים. לא זכו נכתבין למיתהמערכות ישראל (גורדון) דרוש אמאי לא אתי משיח עמ' 92-94
טז שלשה ספרים נפתחין בר"השארית מנחם ח"ד עמ' שלג
טז שלשה ספריםעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יח, כ
טז תוס' - מימי לא כיוונתיכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כב
טז תוס' ד"ה כדי בשם הירושלמי, כד שמע קל שיפורא זמנא חדא בהיל וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' טז, כג
טז תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק וכו' ומעלה אני עליכם וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' שמ, שנב, שנז
טז ג' ספרים נפתחים ותוס' והרשב"אשני אליהו דף פה ע"ד, צ ע"א
טז, למה תוקעין רחמנא אמר תקעותפארת צבי בראשית עמ' תשנט
טז. א"ח יצחק ד' דברים מקרעין גור דינו של אדם צדקה וכו'ים שמחה עמ' קעה
טז. א"ר אבהו למה תוקעין אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כרי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםעשרה למאה (תשסג) עמ' מו
טז. א"ר אבהו למה תוקעין בשופר של איל וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמא
טז. א"ר חסדא מלך וצבור מלך נכנס לדין תחלה וכו' מקמי דליפוש חרק אףדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קעו ע"ב
טז. א"ר יצחק למה תוקעין ברה"ש למה תוקעין וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף יז
טז. א"ר יצחק למה תוקעין, למה תוקעין רחמנא אמר תקעודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף ס ע"א, צב ע"א, קמט ע"א
טז. אדם הראשון נקרא תחילת מעשיך - ר"ןקריאה בקריה ח"א עמ' קצב
טז. אדם נדון בכל יוםשער המלך (תשנז) עמ' שמא
טז. אדם נדון בכל יום וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק א דף כט ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק א סימן יח דף ק ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מא חלק א דף יד ע"ב
טז. אדם נדון בכל שעהדעת תפלה עמ' לו-לז
טז. אדם נדון בר"ה וגז"ד ביוה"כשירת דוד (תשסז) עמ' שסג
טז. אדם נידון בבל יוםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שמז, שעה
טז. אדם נידון בכל יוםאור ישרים (תשסב) עמ' עב
טז. אדם נידון בכל יוםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קס
טז. אדם נידון בכל יוםדרשות יעב"ץ עמ' לה
טז. אדם נידון בכל יוםיורה חכימא (תשעא) עמ' קי
טז. אדם נידון בכל יוםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 53
טז. אדם נידון בכל יוםמגדל עוז (תשעח) עמ' תקלא
טז. אדם נידון בכל יוםנועם המוסר עמ' רכג
טז. אדם נידון בכל יוםצדקת יוסף עמ' רח
טז. אדם נידון בכל יוםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תעה
טז. אדם נידון בכל יוםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צג
טז. אדם נידון בכל יוםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנט
טז. אדם נידון בכל יוםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קנה
טז. אדם נידון בכל יוםשמע יעקב (זיידא) עמ' צא
טז. אדם נידון בכל יום או בראש השנהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק ט
טז. אדם נידון בכל יום ובבל רגע שנא' ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שס
טז. אדם נידון בכל יום וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תעד
טז. אדם נידון בכל יום שנאמר והפקרנו לבקרים וכו'בינת ישראל (תשסו) דף מח ע"ב
טז. אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקריםמטר השמים (תשנז) עמ' רג
טז. אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים, ואידך קאמר אדם נידון בכל רגע שנאמר ולרגעים תבחננוערבי נחל (תשסד) עמ' תתרח
טז. אדם נידון בכל יוםברית אברם עמ' תרז
טז. אדם נידון בכל יוםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' כד
טז. אדם נידון בכל יוםקהלת משה (תשסב) עמ' רמז
טז. אדם נידון בכל יום, בכל שעהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שכח
טז. אדם נידון בכל שעהבאר ראי (רוזן) תורה סי' יז אות ב
טז. אדם נידון בכל שעה ובכל רגעגנת אגוז (תשעב) אות סט
טז. אדם נידון בכל שעה שנאמר לרגעים תבחננואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קעג, שלג
טז. אדם נידון בכל שעה, שנא'(איוב ז, יח) לרגעים תבחננודעת תורה בראשית עמ' צט
טז. אדם נידון בר"ה וגז"ד שלו נחתם ביוהכ"פשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קב
טז. אדם נידון בר"ה וגזר דינו נחתם ביו"כמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
טז. אדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפוריםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קכב
טז. אדם נידון בראש השנה, אדם נידון בכל יוםחיים שיש בהם מועדים עמ' נה
טז. אדם נידון לפי שעה וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' לא, רנ, רסז, רפד, שח
טז. אין העולם נירון רק בר"ה ויוהכ"פ וכו' אדם נידון בכל יוםצפנת פענח (תשסו) עמ' רט
טז. אלא באשר הוא שםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעט
טז. אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות שופרותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תטו הערה 70
טז. אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיט {אף דהוי רק מדרבנן}
טז. אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות וכו' - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' רנד, רפו
טז. אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות וכו' ובמה בשופרערבי נחל (תשסד) עמ' תקפא, ח"ג עמ' לג
טז. אמר הקב"ה אמרו, לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' ה, יג, לג
טז. אמר הקב"ה הביאו לפני עומד בפסח כדי שתתברך לכם תבואהעצי חיים על התורה עמ' נא
טז. אמר הקב"ה הביאו לפני עומד בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותדברי יואל פ' ויגש דף תכ ע"ב
טז. אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותיגל יעקב (תשנג) בהר אות פא
טז. אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותמרפא לנפש בראשית עמ' צ, קו, תנו
טז. אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות וכו', מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת כו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנב
טז. אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות ור"ן שםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף צד ע"ב, רכה ע"א
טז. אמר הקב"ה לישראל הביאו לפני עומר בפסחדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קס
טז. אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנהשרגא המאיר מועדים עמ' לח
טז. אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג שיתברכו לכם גשמי שנהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' מא, עה, פה, קלב, קסו, רא, רכג, רכה
טז. אמר הקב"ה תקעו בשופר של איל כרי שאזכור לכם עקידת יצחקשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות כא
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שיד
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' נו
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנישרתי ח"א עמ' קיא
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנידברי אש (כץ) עמ' ר, רצג, רצז
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תעז
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםישמרו דעת עמ' מז
טז. אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקרת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמכםדעת תורה דברים ח"א עמ' קטז
טז. אמר הקב"ה... אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' נט
טז. אמר הקב"ה: נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קט
טז. אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםחיים שיש בהם מועדים עמ' נג
טז. אמר הקרוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קנו
טז. אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנישל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קג, קס
טז. אמר רבי יצחק יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פג
טז. אמרה תורה הביאו לפני שתי לחם בעצרת וכו' וברש"י ד"ה שתיערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קפו
טז. אמרו לפגי מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כרי שיעלה זכרוניכם לפני לטובהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רמ, רמד, רמט, רנד, רסד, רע, רעג, רפ, רפב, רצח
טז. אמרו לפגי מלכיותפחד יצחק - ראש השנה מאמר יא
טז. אמרו לפני בר"ה וכו' בשופר של איל וכו'תורת העולה ח"ג פרק נו
טז. אמרו לפני בר"ה וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות שיעלה זכרוניבם לפני לטובה, ובמה בשופרדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' טז, כא
טז. אמרו לפני בר"ה מלכויות זכרונות ושופרות וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תכג
טז. אמרו לפני בר"ה מלכויות זכרונות ושופרות וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קצד
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמה
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנא, שנה
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיות זברונות ושופרות וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קצא
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' רלט
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות וכו' ובמה, בשופר, וריטב"אמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קס
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ו עמ' יט, דרוש יג עמ' לד, דרוש מד עמ' צב, דרוש מז עמ' קא
טז. אמרו לפני בר"ה מלכיות, זכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרמאמרי שלמה ח"א עמ' רנה
טז. אמרו לפני בראש השנה וכו' ובמה בשופרגדולי מוסר עמ' קע
טז. אמרו לפני בראש השנה מלכיות וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 72, ח"ג עמ' 337
טז. אמרו לפני בראש השנה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' ריג
טז. אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות שופרות וכו' כדי שיעלה זכרונכם וכו' ובמה בשופרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצב
טז. אמרו לפני בראש השנה מלכיות, זכרונות ושופרותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנח
טז. אמרו לפני וכו' זכרונות כדי שיעלה זכרוניבם לפני לטובהנועם אליעזר שמות דף רסט ע"א
טז. אמרו לפני וכו' כדי שיעלה זכרונכם לפני ובמה בשופרמנחת עני (תשעב) עמ' רמו
טז. אמרו לפני וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכםחכמה ומוסר ח"א עמ' צט, ריב, ריג
טז. אמרו לפני וכו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשיחות ר' ראובן עמ' צד, צט, קא, קצג
טז. אמרו לפני זכרונותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנד
טז. אמרו לפני זכרונות בכדי שיעלה וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
טז. אמרו לפני זכרונות בכדי שיעלה זכרונכם לטובה וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
טז. אמרו לפני זכרונות וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' נו
טז. אמרו לפני זכרונות כדי שיבוא זכרוניכם לפני לטובהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פט
טז. אמרו לפני כר"ה מלכיות זכרונות ושופרותדעת תורה דברים ח"א עמ' צח, רכט, דברים ח"ב עמ' כד
טז. אמרו לפני מלכויות וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' שנט, שסח
טז. אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרותדברי פני אריה דף יז ע"א
טז. אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות וכו'להורות נתן דברים עמ' רצו
טז. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםדרך אמונה ובטחון עמ' רו
טז. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםלהורות נתן במדבר עמ' קו
טז. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםעלי שור ח"ב עמ' תכה
טז. אמרו לפני מלכויות כרי שתמליכוני עליכםהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' מח, סט
טז. אמרו לפני מלכיותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ה אות ג
טז. אמרו לפני מלכיותדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 154
טז. אמרו לפני מלכיותנפש הרב עמ' רג
טז. אמרו לפני מלכיותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שי, של
טז. אמרו לפני מלכיותשפת אמת (רייז) סוכות עמ' פז
טז. אמרו לפני מלכיות בכדי שתמליכוני עליכם, שיעלה זכרונכם לפניפחד יצחק - ראש השנה מאמר יא
טז. אמרו לפני מלכיות בר"המשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' טו, יז
טז. אמרו לפני מלכיות הרי שתמליכוני עליכם זכרונות וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' עה, קנח
טז. אמרו לפני מלכיות וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קמז, שמג, שפו, שצח
טז. אמרו לפני מלכיות וכו' בשופר של איל וכו' כאילו עקדתם עצמכם וכו' לערבב השטןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסג {הקב"ה חפץ שגם בנ"א ימליכוהו. שתמליכוני "עליכם" ר"ל על כל אברינו וחושינו; כונת תק"ש; כל א' מישראל מוכן למסו"נ. בזה מתערבב השטן}
טז. אמרו לפני מלכיות וכו' זכרונות כדי שיעלה זברוניכם לפני לטובה ובמה בשופרנחלה לישראל (תשעא) עמ' קפט
טז. אמרו לפני מלכיות וכו' כדי שתמלכוני עליכםהישר והטוב (תשסג) עמ' סו, צ
טז. אמרו לפני מלכיות וכו'אור האורות עמ' רלו
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרותשמן ראש - ימים נוראים עמ' לו, קיד
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות (מהרש"א)פאר יעקב ח"ג עמ' תח, ח"ד עמ' שלג
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות בדי שתמליכוני עליכם ויעלה זברוניכם לפני לטובהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' יב, טו, פניני חסידות אמור טו
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות בראש השנה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פה ע"ב
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נא, נג, מאורן של ישראל ח"ב עמ' לט
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרותפרדס מרדכי עמ' תצא
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כרי שתמליכוני עליכם, אמרו לפני זכרונות וכו' ובמה בשופרדעת תורה שמות עמ' צב, שדמ, במדבר עמ' עח
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליהםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שצד
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליהםאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' מ, מג, נב, פב, קח, קנח, רלה, רנה
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמחשבת מוסר ח"ג עמ' שס
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רכז
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלו, שמז
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשמן ראש - ימים נוראים עמ' ג, י, מו, נב, ס, פא, קסט
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רע
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשמע יעקב (זיידא) עמ' קכח
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםתפארת צבי בראשית עמ' ריט
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם אמרו לפני זכרונות וכו'בינת ישראל (תשסו) דף מט ע"א
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו' שיעלה זכרונכם לפני לטובהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסב {משל לשר שפשע ונאסר, ושמח בשמחת המלך. כן אנו פשענו, אבל שמחים במלכותו ית', ולכן ע"י מלכיות יעלה זכרוננו לטובה}
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצד, ח"ג דף רסח
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' נז, סו, עג, קטז, קכא-ב, קלה, קמב, קסה, קעא, קעד, תלה, תמז, תנח, תע, תקג
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלו זכרוניכם לפני לטובהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רלב, רסח
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם כו'פרדס המלך (תשסט) אות תכ
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כד
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםצוף דבש (לוין) מאמר ט
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שז, שיג, שכה
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ו
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות שתעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה בשופרשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ג
טז. אמרו לפני מלכיות כדי שתמלכוני עליכםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רה
טז. אמרו לפני מלכיות כרי שתמליכוני עליכםתפארת צבי בראשית עמ' תתא
טז. אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכםויגד יעקב עמ' קעו
טז. אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכםפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קז
טז. אמרו לפני מלכיותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ש, שי
טז. אמרו לפניו זכרונות כרי שיבוא זכרוניכם לפני לטובהגור אריה ויקרא פכ"ג אות כה
טז. אסמכתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכט
טז. אר"א למה תוקעין בשופר של איל וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קטו
טז. אר"י למה תוקעין בר"ה, למה תוקעין רחמנא אמר תקעוכתנות אור עמ' תטז
טז. ארבע פרקים העולם נידוןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יב
טז. ארבעה דברים קורעין גזר דינו של האדם, שינוי השם וכו' אף שינוי מקוםדעת תורה ויקרא עמ' קמח, במדבר עמ' קלד, קלו
טז. ארוממך ד' כי דיליתני אפילו כשאני דל מן המצוותפרי נפש חיה ח"ב עמ' סח
טז. ארם שמת בין ר"ה ליו"כ אימתי נידוןשירת דוד (תשסז) עמ' שסו
טז. בארבע פרקים העולם נידוןפרפרת התורה עמ' כ, רמט
טז. בארבע פרקים העולם נידון הפסח על התבואה וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
טז. בארבעה פרקים בשנה העולם נדוןשער המלך (תשנז) עמ' שלו, תנא
טז. בארבעה פרקים בשנה העולם נידוןשם משמעון (שפירא) עמ' לו, מ
טז. בארבעה פרקים בשנה העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן ובחג על המיםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רעב, רפ, ש, שב
טז. בארבעה פרקים בשנה העולם נידוןאבני אש (אויש) מועדים עמ' ה, יח
טז. בארבעה פרקים בשנה העולם נידוןמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנג
טז. בארבעה פרקים העולם נדוןדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות לט
טז. בארבעה פרקים העולם נדוןפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק טז פסוק יד-טו
טז. בארבעה פרקים העולם נדון בפסח על התבואהמאור עינים (תשעט) עמ' שסג
טז. בארבעה פרקים העולם נדון בפסח על התבואה וכו'ים שמחה עמ' תסח
טז. בארבעה פרקים העולם נדון וכו' ובעצרת על פירות האילן וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקלג, תקמג
טז. בארבעה פרקים העולם נדון וכו'בן שמואל (שפב) דרוש יו/יז דף סה ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב' פ"ט דף עה ע"א, ופרק י דף עט ע"א, ופרק יג דף פז ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנח ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף ריז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצב ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק א דף כט ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק א סימן יח דף קעא; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קסה ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף סו ע"ג, ודף סז ע"ב; זהר פרשת ויחי דף רכו ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסב דף כב ע"א
טז. בארבעה פרקים העולם נדון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונין על המים, בר"ה כל העולם עוברים לפניו כבני מרון, ר' יוסי אומר אדם נדין בכל יוםעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ב, ג, טו
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןגדולי מוסר עמ' קלו
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רנא, ח, שיד, שע
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 151
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןויגד יעקב עמ' תקעד, תרפה
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןמחשבת מוסר ח"ב עמ' קמו, תעט, תפו
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןפרפרת התורה עמ' תיב
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רצ
טז. בארבעה פרקים העולם נידון בפסח וכו' ועיין בר"ןדעת תורה שמות עמ' סג
טז. בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילןמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שה
טז. בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות ו
טז. בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רכה ע"א
טז. בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה וכו' בחג נידונין על המיםבת עין (תשסז) עמ' תעב
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שעו, שפא
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' רלה
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' רכה
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' לא
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו'תורה בציון עמ' שעב, שעט, שפב, שפג
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו' בעצרת על פירות האילןשרגא המאיר מועדים עמ' קל
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו' בעצרת על פירות האילןנועם אלימלך (תשסא) עמ' קסט
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו' בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קכב
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו' ובחג נידונין על המיםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות יט, מס' ראש השנה אות נח, מס' סוכה אות לט
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו' וגזר דין שלו נחתם ביום הבפוריםמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נג, פניני חסידות במדבר יב, יט, אבות נט
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו' מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה הואדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצח
טז. בארבעה פרקים העולם נידון וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
טז. בארבעה פרקים העולם נידוןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרכג, תרכז
טז. בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון... ובחג נידונין על המיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרמב
טז. בארבעה פרקים העולם נירון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' ובחג נידונין על המיםשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות לה
טז. בארבעה פרקים העולם נירון וכו' היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קסו
טז. בארבעה פרקים העולם נירון כפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל כאי עולם עוברין לפניו כמי מרון וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק יט
טז. באשר הוא שםפרפרת התורה עמ' שעה
טז. בד' פרקים בשנה העולם נידוןמנחם ציון (תשסד) עמ' סח, קטז, קכו
טז. בד' פרקים העולם נדון וכו' בפסח על התבואהברכת דוד עמ' צ, צד
טז. בד' פרקים העולם נדוןמאורי שערים עמ' רא
טז. בד' פרקים העולם נידוןבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שיח
טז. בד' פרקים העולם נידוןדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' קצה
טז. בד' פרקים העולם נידוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנו
טז. בד' פרקים העולם נידוןמכתב מאליהו ח"ב עמ' 68
טז. בד' פרקים העולם נידוןתורי זהב (תשעג) עמ' תיז
טז. בד' פרקים העולם נידון וכו' בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד לבם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלג, א'פ, א'פג, א'צא, א'קד
טז. בד פרקים העולם נידון וכו' ובחג נידונין על המיםחיי נפש ח"ד עמ' עח, פא
טז. בד' פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רמד
טז. בחג השבועות נידונין על פירות האילןמבשרת ציון ח"ג עמ' קל
טז. בחג מין על המיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תטו, תכח
טז. בחג נדונין על המיםדברי מנחם (היימליך) עמ' שעד
טז. בחג נידונין על המיםאגרא דכלה ח"א עמ' רלד
טז. בחג נידונין על המיםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רעד
טז. בחג נידונין על המיםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שפב
טז. בחג נידונין על המיםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לה, עח
טז. בחג נירונין על המיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בראשית ח, חקת ט
טז. ביאור הענין דאסמכתא - ריטב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פה, רצא
טז. בינונים יורדין לגיהנם ומצפצפין ועוליןתורת חיים עה"ת עמ' לו {משמע שאף בגיהנם מועילה תשובה}
טז. בל העולם עוברין לפניו כבני מרוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא ז, דברים יד, שופטים יט
טז. בעניין הטעם שמקריבים שתי הלחם בעצרתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 603
טז. בעצות ניתנים על הפרותישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עב-עג
טז. בעצרת מקריבים שתי הלחםנתיב התשובה עמ' ב הערה 2
טז. בעצרת נדון על פרות האילןשער המלך (תשנז) עמ' תנא
טז. בעצרת נדונין על פירות האילןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עד, עה, עו
טז. בעצרת נידון על פירות האילןמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קו, רי, רח
טז. בעצרת נידונים על פירות האילןצמח צדיק (תשסז) עמ' תסב
טז. בעצרת נידונין על פירות האילןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שה
טז. בעצרת נידונין על פירות האילןתורה בציון עמ' שפד
טז. בעצרת נידונין על פירות האילןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רא
טז. בעצרת נידונין על פירות האילןנועם הברכה עמ' קצ
טז. בעצרת נידונין על פירות האילןעטרת ישועה (תשסד) אות ד, קיט לשבועות, ליקוטים לשבועות אות יט
טז. בעצרת נידונין על פירות האילןפרדס מרדכי עמ' תפח
טז. בעצרת נידוניץ על פירות האילןשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רסו
טז. בעצרת על פירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה
טז. בעצרת על פירות האילןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצז, שסח
טז. בעצרת על פירות האילןגנת אגוז (תשעב) אות תנט
טז. בעצרת על פירות האילןלקחת מוסר ח"ב עמ' קעט
טז. בעצרת על פירות האילןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קמה
טז. בעצרת על פירות האילןפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' עט, פא, ח"ב עמ' כ
טז. בעצרת על פירות האילןקשוטי כלה ח"ט אות ק
טז. בעצרת על פירות האילן וכו' הביאו לפני שתי הלחם כדי שיתברכו וכו' ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' יא
טז. בעצרת על פירות האילןנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ובסמוך יובנו, ויצא ד"ה ויחלום, האזינו ד"ה כי חלק ה'
טז. בפסח גידונין על התבואה ובעצרת על פירות האילן וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום א דפסח, סי' ה ליום ב דפסח, סי' ג ליו"ט שחל במוש"ק, סי' ה לשבועות [מבן המחבר], סי' א ליוט ד דסוכות, סי' ד, ה, ז, לט"ו בשבט
טז. בפסח העולם נירון על התבואה, ובעצרת על פירות האילןתורה בציון עמ' קט
טז. בפסח נידונים על התבואהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ז, טז, לא, מאורן של ישראל ח"ב עמ' ה
טז. בפסח נידונים על התבואהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צז, קב
טז. בפסח נידונין על התבואהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעד
טז. בפסח נידונין על התבואהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' קל
טז. בפסח נידונין על התבואהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרצא
טז. בפסח נידונין על התבואהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תעה, תקז
טז. בפסח נידונין על התבואהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצו
טז. בפסח נידונין על התבואה ובעצרת על פירות האילןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור יח, בחקותי א, ו
טז. בפסח נידונין על התבואהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רסו, רפו
טז. בפסח נידונין על התבואהעטרת ישועה (תשסד) אות ג לשבת הגדול צו, אות י, קיח, רנג, רנה להגדה ש"פ, ליקוטים לפסח אות כא, כב, מט, אות סז, עד, פח לשבועות, אות ו לפרשת החודש
טז. בפסח על התבואהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסז
טז. בפסח על התבואהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכד, קנב
טז. בפסח על התבואה וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יב
טז. בפסח על התבואה וכו' ובחג נידונין על המיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעו, א'צח
טז. בר"ה בל באי עולם עוברין לפני הקב"ה כבני מרוןדרשות דבר צבי עמ' עה
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנא, שנה
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןברית כהונת עולם (תשעד) עמ' א, כה, נג, פה, קנא
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2063
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןנזר הקדש ח"ב עמ' קכב, רצט
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנב, דברים עמ' קכד
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןקריאה בקריה ח"א עמ' קצב, רד, ח"ג עמ' קיט
טז. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכולם נסקרים בסקירה אחתלהורות נתן דברים עמ' קה, רכ
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפני כבני מרון, שנא' היוצר יחד לבם וגו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' יח, רמח, רנא, ש, שיא
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו בבני מרוןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפו, מועדים (תשנט) עמ' יח
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןבינת ישראל (תשסו) דף מח ע"ב
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 408
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןויגד יעקב עמ' קמח
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרעח, תרפב, תרצט
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעג, שכז
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' צה, צז, קב, קסה, תה
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןתפארת משה עמ' קמג
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןכד הקמח (מישור) עמ' תמג, תנא, תפה
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון+ספר החיים (תשנג) עמ' קכ*
טז. בר"ה כל העולם עוברים לפניו כבני מרוןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש מז עמ' קא
טז. בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןמחשבת מוסר ח"ג עמ' קפד, ערב, שכח
טז. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעג
טז. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קסג, רז
טז. בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןדעת תורה שמות עמ' צב
טז. בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשם דרך בראשית ח"א עמ' סז
טז. בר"ה בל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רלב, רפב
טז. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנב, רלח
טז. בשבועות נידונין על פירות האילןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכה
טז. בתשרי נברא העולםברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצז
טז. ג' דברים קורעין גז"ד של אדםתורת יחיאל בראשית עמ' סב, קנ
טז. ג' כתות הן ליום הדיןתורת חיים עה"ת עמ' קצב {ותוס' היינו כשיחיו המתים אחר ג"ע או גיהנם, מוכח דעוה"ב בכל דוכתא היינו תחה"מ ולא עולם הנשמות שאחר המיתה}
טז. ג' ספרים נפתחים של צדיקים גמורים של רשעים ושל בינוניםשמע יעקב (זיידא) עמ' קכב, קמט
טז. ג, כתות הן ליום הדיןתורת חיים עה"ת עמ' קצב {והיינו כשיחיו המתים, וקשה ע"ד ר"י (סנהדרין צ:) וכי שלשה עולמים יש}
טז. ג' כתות ליום הריןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 161
טז. ד' דברים מקרעיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלג
טז. דאמר רבי יצחק יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות צד
טז. דבחד נידונים על המיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' כז
טז. דין האדם על כל מאורעות השנה הוא בר"התפארת משה עמ' קמג
טז. ה' דברים מקרעין גז"ד של אדם צעקה שינוי שם שינוי מקוםיגל יעקב (תשנג) לך לך אות לז
טז. האדם נידון בר"ה ובר"ןשירת דוד (תשסז) עמ' שנח
טז. הביאו לי שתי לחם בעצרת כדי שאברך לכם כו' הביאו לי ביכורים כדי שאברך לכם פרי האילןתורי זהב (תשעג) עמ' שנ
טז. הביאו לפני עוטר בפסח כדי שתתברךשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכח
טז. הביאו לפני עומר בפסחהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קפב
טז. הביאו לפני עומר בפסח וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעז
טז. הביאו לפני עומר בפסח וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צא
טז. הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברכו תבואה שבשדותדברי יואל פ' פנחס דף קסח ע"ב
טז. הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רלא
טז. הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותדברי יואל מועדים ח"ד דף נו ע"ב
טז. הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותתפארת צבי ויקרא עמ' רכט, רעט, רפב
טז. הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותתפארת צבי שמות עמ' שעא
טז. הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות וכו' הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כרי שיתברכו לכם פירות האילן וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רסד, ערב-רעד, ח"ד עמ' שמ
טז. הביאו לפני עומר וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 33
טז. הביאו לפני עומר כדי שיתברכו לכםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצט
טז. הביאו לפני עומר כדי שתתברך לכם תבואהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' צב
טז. הביאו לפני עומר כדי שתתברך לכם תבואהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפד
טז. הביאו לפני עומר כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קיד
טז. הביאו לפני עומרטוב טעם בראשית עמ' קע
טז. הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שאברך לכם תבואה שבשדותיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תלא, תקנא, ח"ב עמ' תפה-תפו
טז. הביאו לפני שתי לחם בעצרת ברי שאברך לבם פירות האילןאור לשמים (תשסג) עמ' קצח, ריא, רכד
טז. הביאו לפני שתי לחם בעצרת כדי שאברך לכם תבואה שבשדותיגל יעקב (תשנג) תצוה אות קלט, נשא אות כג
טז. הביאו לפני שתי לחם כדי שאברך לכם פירות האילןדברי משה (שהם, תשעג) עמ' רלה
טז. הביאו לפני שתי לחם כדי שאברך לכם פירות האילןדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רכה
טז. הביאו עומר בפסח שתתברך לכם תבואה שבשדותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קג ע"א
טז. הכל נדון בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים וכו', כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרוןשער המלך (תשנז) עמ' קפג
טז. הכל נדונים בראש השנה וכו', ר' יוסי אומר אדם נדון בכל יוםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנג, רצח
טז. הכל נדונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה ליום א של ראש השנה דף סד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנח ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת האזינו דף קעד ע"א-ע"ב
טז. הכל נידונים בר"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רצז
טז. הכל נידונים בר"ה וגזר דין שלהם נחתם ביוה"כאור אברהם - תשובה עמ' שפט
טז. הכל נידונים בר"ה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קנז, תפג
טז. הכל נידונים בר"ה וכו' כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעי כמאן כר' יוסי ואיב"א וכו', ורש"ידברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעג ע"א
טז. הכל נידונין בראש השנהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסז
טז. הכל נידונין בראש השנה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות יח
טז. הכל נידונין בראש השנהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצד
טז. הכל קצוב מן ראש השנהשער המלך (תשנז) עמ' תי
טז. המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סח
טז. המועדים הם לפי סדר השפעת התבואה ובהם נידונים על השפעת המזוןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תפז
טז. העולם נידון בראש השנהאגרא דכלה ח"א עמ' ח
טז. הקרבת שתי הלחם בעצרתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1928
טז. הקריבו לפני עומר בפסחשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסו
טז. הקריבו לפני עומר בפסחשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קנו
טז. הקריבו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותדברי יואל פ' שמות דף קכו ע"א
טז. הקריבו לפני עומר כדי שאברך לכם תבואהויגד יעקב עמ' שלב
טז. השופר הוא אילו של יצחקצמח צדיק (תשסז) עמ' רו
טז. התקיעה בשופר של איל מעוררת את זכות העקידהפחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
טז. ואמרו לפני בר"ה מלכיותקריאה בקריה ח"ג עמ' קיט
טז. ואמרו לפני בראש השנה וכו' זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נב
טז. ואמרו לפני בראש השנה וכו' מלכויות כדי שתמליכוני עליכםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות עא
טז. ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כרי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרישמרו דעת עמ' כג, שכא, שכג
טז. ואמרו לפני וכו' מלכיות כרי שתמליכוני עליכם, זכרונות כרי שיעלה זכרוניכם לפנישדה יעקב עמ' סב
טז. ואמרו לפני מלכיות - זכרונותשעורי דעת ספר א עמ' רג
טז. ואמרו לפני מלכיות זכרונות שופרות וכו' ובמה בשופרברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' סה
טז. ובחג נדונין על המיםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קט, קיא, קכד, קמב, קמה, קעט, קפב, רג, רכד, רל, רנו, רסד
טז. ובחג נידוגין על המיםשדה יעקב עמ' עג
טז. ובחג נידונין על המיםהישר והטוב (תשסג) עמ' שפד
טז. ובחג נידונין על המיםשרגא המאיר מועדים עמ' מב
טז. ובחג נידונין על המיםברית אברם עמ' תקצט
טז. ובמה - בשופרקריאה בקריה ח"א עמ' רג
טז. ובמה בשופר - ריטב"אקריאה בקריה ח"א עמ' רג
טז. ובמה בשופראהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסג
טז. ובמה בשופרדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנג
טז. ובמה בשופרדרכי החיים ח"ב עמ' שעח
טז. ובמה בשופרלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קסט
טז. ובמה בשופרמאור עינים (תשעט) עמ' תשל
טז. ובמה בשופרשמן ראש - ימים נוראים עמ' ג
טז. ובמה בשופרקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שיג
טז. ובעצרת נידונים על פירות האילןתפארת צבי ויקרא עמ' שצג
טז. ובפסח על התבואהכוונת הלב עמ' רמג
טז. ויזכור אלהם בשופרתורת חיים (קאסוב) עמ' רנז
טז. וכולם נסקרים בסקירה אחת וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קעז
טז. וכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןמרפא לנפש בראשית עמ' קמח
טז. וכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות טז
טז. וכל העולם עוברין לפניו בבני מרון וכו'יסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות מה, קונטרסים לחכמת אמת אות טז, עא
טז. וכלם עוברים כבני מרוןפרדס המלך (תשסט) אות שיא, תש
טז. וכמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעיתורי זהב (תשעג) עמ' תלג, תנג
טז. וכמה בשופרקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' עז
טז. ולמה תוקעין ומריען כשהן יושבין ותוקעין ומריען כשהן עומדין כדי לערבב השטןשרגא המאיר מועדים עמ' ח
טז. ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת וכו' כדי שיתברכו פירות האילןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פד
טז. ורש"י למה תוקעין בר"ה וכו' כדי לערבב את השטןמצור דבש עמ' רסא
טז. זכרון תרועה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקתורי זהב (תשעג) עמ' תיז, תל
טז. זכרונות - כדי שיעלה זכרוניכםשעורי דעת ספר א עמ' קסז, רמו
טז. זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם כו'פרדס המלך (תשסט) אות תכג, תכה
טז. זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפגי וכו' בשופרדעת תפלה עמ' רצד
טז. חייב אדם להקביל פני רבואהבת חיים (דייטש) עמ' ק
טז. יד הכל ממשמין בהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1774
טז. יחיד אם עשה תשובה נענה קודם גזר דין ובציבור אף לאחר גזר דיןמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יב
טז. יפה צעקה לאדםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שד, שסה
טז. יפה צעקה לאדם בין קדם מר דין בין אחר מר דיןשער המלך (תשנז) עמ' תצט
טז. יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דערבי נחל (תשסד) עמ' שלה, תקנ
טז. יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דשירת דוד (תשסז) עמ' שצו
טז. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רצא
טז. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנו
טז. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןתורי זהב (תשעג) עמ' תיג
טז. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דיןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצח
טז. יפה צעקה לאדם וכו' ד' דברים מקרעין גזר דינו שלאדםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קפ
טז. יפה צעקה לאדם וכו'נועם אליעזר שמות דף ל ע"ב
טז. יפה צעקה לאדם קודם גזר דיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסא
טז. כבני מרוןדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות סג
טז. כדי לערבב השטןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קח
טז. כדי שאזכור לכם עקידת יצחקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רפה
טז. כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרשרגא המאיר מועדים עמ' מג
טז. כדי שיתברכו לכם גשמי שנהשיחות לספר ויקרא עמ' כו
טז. כדי שתמליכוני עליכםאור אברהם ברכות עמ' ז, נב
טז. כדי שתמליכוני עליכםגדולי מוסר עמ' קלה, קעא
טז. כדי שתמליכוני עליכםנועם המוסר עמ' רכו
טז. כדי שתמליכוני עליכם וכו' ובמה בשופרקריאה בקריה ח"ב עמ' קנ, קסב
טז. כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 200, ח"ב עמ' 250
טז. כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא ליקדים וליזרע חרפאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות כו
טז. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, וכולם נסקרין בסקירה אחת - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' רד
טז. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןואני תמיד עמך עמ' קנ
טז. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןלהורות נתן ויקרא עמ' קצב, רט
טז. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלט
טז. כל באי עולם עוברין כבני מרוןמאורי שערים עמ' קסח, קצא
טז. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שכב, שכו, שלא
טז. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןפאר יעקב ח"ד עמ' שמו
טז. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשמן ראש - ימים נוראים עמ' לא, מה, רס
טז. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רמד
טז. כל ברואי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשפת אמת (רייז) סוכות עמ' צז, קעה, רי
טז. כל העולם עוברים לפניו כבני מרוןהישר והטוב (תשסג) עמ' ח, י, יג, כה
טז. כל העולם עוברין לפניו כבני מרון, דהיינו אחד אחדפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
טז. כל זמן שמזכירין עקדתו של יצחק נחשב כאילו אותו היום נעקדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, מ
טז. כל שאין תוקעין בתחלתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' י
טז. כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מרעין לה בסופהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קעה, קפב
טז. כל שרשה בתחילתהקשוטי כלה (תשסג) עמ' עד
טז. כמאן מצלינן - כר' יוסימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ערה
טז. כמאן מצלינן אקצירישבות יעקב (אבולפיה) עמ' נב
טז. כמאן מצלינן אקצירי ומריעי כרבי יוחנןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שמ
טז. כמאן מצלינן אקצירי ומרעיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור טו
טז. כמאן מצלינן האדינא אקצירי ומריעידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קמז
טז. כמאן מצלינן האידנא אמריעי ואקצרי כמאן כר"ישפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רסז
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' קעד
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) מ"ב פ"ט דף עח ע"א, ופרק יב דף פב ע"ב; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק א סימן סז דף רכ ע"ג
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי כמאן כר' יוסייגל יעקב (תשנג) תצוה אות קלו
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי כרבי יוסי דאדם נידון בכל יוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמג, א'שיא, א'שנט
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעיעטרת ישועה (תשסד) אות יב לשביעי ש"פ, אות כז לשבועות
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעיעשרה למאה (תשסג) עמ' ח
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעיטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
טז. כמאן מצלינן האידנא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רו
טז. כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון כמאן כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לב
טז. כמאן מצלינן האימא אקצירי ואמריעיקשוטי כלה (תשסג) עמ' קסה
טז. להעלות זכרוניהם של ישראלשמן ראש - ימים נוראים עמ' רפא
טז. להקביל פני רבו ברגלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמג
טז. למה אמרה תורה נסכו מים בחג אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג וכו'ים שמחה עמ' תנב, תנה
טז. למה תוקע בשופר של איל וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שסו, שעט, שפד, שצז
טז. למה תוקעים וחוזרים ותוקעים וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' רמד
טז. למה תוקעין - רחמנא אמר תקעונועם הברכה עמ' כ
טז. למה תוקעין בר"ה - רחמנא אמר תקעודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' טז
טז. למה תוקעין בר"הספרי המגיד מקאזניץ עמ' רי
טז. למה תוקעין בר"ה וכו' כרי לערבב השטןלקחת מוסר ח"ב עמ' נד, נח, סא
טז. למה תוקעין בר"ה כדי לערבב השטןערבי נחל (תשסד) עמ' תקעב, תתרצ
טז. למה תוקעין בר"ה, למה תוקעין, רחמנא אמר תקעו אלא למה מריעין, רחמנא אמר זכרון תרועה וכו'ישרש יעקב (טננבוים) ר"ה אות ז
טז. למה תוקעין בראש השנה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קמו, שפ
טז. למה תוקעין בראש השנה וכו' כדי לערבב השטןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תסג
טז. למה תוקעין בראש השנה, למה, רחמנא אמר תקעופרדס מרדכי עמ' שיט, תקמ
טז. למה תוקעין בשופר של אילאור אברהם על ספר המצוות עמ' רסג
טז. למה תוקעין בשופר של אילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מב
טז. למה תוקעין בשופר של אילישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מה, מקראי קדש (תשנג) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח
טז. למה תוקעין בשופר של אילמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רד
טז. למה תוקעין בשופר של אילפרפרת הפרשה פרשת וירא פרק כב פסוק יג
טז. למה תוקעין בשופר של אילשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תע, תשע
טז. למה תוקעין בשופר של אילשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסג
טז. למה תוקעין בשופר של איל וכו' כדי שאזכור לכם עקידת יצחק, ובריטב"אשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קעב-קעג, קפב
טז. למה תוקעין בשופר של איל וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק לא, פרק פא פסוק ג
טז. למה תוקעין בשופר של איל וכו' כאילו עקדתם עצמכם לפנידרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ג עמ' ט, דרוש ד עמ' יג, דרוש ח עמ' כג, דרוש י עמ' כז, דרוש טז עמ' מב, דרוש מ עמ' פג, דרוש מא עמ' פד-פה, דרוש מג עמ' פח, דרוש מה עמ' צד, דרוש מו עמ' צז, דרוש מט עמ' קו, דרוש נ עמ' קז, דרוש נא עמ' קט, דרוש נג עמ' קטז
טז. למה תוקעין בשופר של איל כדי שאזכור עקירת יצחק וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ט, יא, יד
טז. למה תוקעין בשופר של איל כדי שיזכר לכם עקידת יצחק בן אברהםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנ, תנב
טז. למה תוקעין בשופר של אילאבני אש (אויש) מועדים עמ' י, יט
טז. למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל וכו' כאילו עקדתם עצמכםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רלב
טז. למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' ריד
טז. למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני... ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רד
טז. למה תוקעין וטריעין כשהן יושביןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנט
טז. למה תוקעין וכו' ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטןחמודי צבי בראשית עמ' קצה
טז. למה תוקעין וכו' כדי לערבב השטןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' שלז, שנו
טז. למה תוקעין וכו' כשהן יושבין כדי לערבב השטןבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' פט
טז. למה תוקעין וכו' רחמנא אמר תקעו, למה מריעין וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסו {בתק"ש ישנה עצם דקדוק המצוה, הכמה להתעורר, וכמות האר"י ז"ל, וכונה לעורר כביכול את ה', עורה, למה פניך תסתיר; רעיון נשגב שהקב"ה מתחרט כביכול על בריאת יצה"ר משל לאב שנתן סכין לבנו}
טז. למה תוקעין וכו' תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לפט עקירת יצחקקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ח
טז. למה תוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטןפאר יעקב ח"ד עמ' שלד, שמא
טז. למה תוקעין ומריעין וכו' רחמנא אמר וכו' כדי לערבב השטןהישר והטוב (תשסג) עמ' ה, לב, ס, עז, צ, צז
טז. למה תוקעין ומריעין כדי לערבב השטןדברי יונה עמ' קמד, רנב, רצו, שב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבים, לערבב השטןדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תיח, ח"ז החודש עמ' שלה
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושביןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ט
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושביןשמן ראש - ימים נוראים עמ' לד, מב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין וכו' כשהן עומדין כרי לערבב השטןמאור עינים (תשעט) עמ' תרד
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ומריעין כשהן עומדין - כדי לערבב את השטן, ותוס' בשם בירושלמי: בלע המות לנצח וכו' ולית ליה פנאי למיעבד קטיגוריאדעת תורה דברים ח"א עמ' ריח
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לא ע"א, לו ע"א, מח ע"ב, צז ע"א, ק ע"א, קב ע"א, קג ע"ב, קט ע"ב, קלא ע"א, קלח ע"א, קמג ע"ב, קסז ע"א, קצג ע"ב, מוצאי יו"כ דף שסו ע"ב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' נא
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמט
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןתפארת צבי בראשית עמ' שה
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כא, ל
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נז
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן [שלא ישטין, כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו, רש"י]שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצז
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קכב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטן, ורש"י, ותוס' בשם הערוךעקבי אבירים (תשסה) עמ' שע
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטןשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רטו, ריח, רכז
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין לערבב השטןדברי יואל פ' צו דף קמז ע"ב, פ' אחרי מות דף סח ע"ב
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות סט
טז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטןשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' מג, קכט, קנה, קסו, קצ, רמט
טז. למה תוקעין ומריעין כשיושבין וכשעומדין לערבב השטןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסד {הסבר התוס' מירוש' "בהיל ולא בהיל", משל נורא מבן מלך שמעורר רחמי האב}
טז. למה תוקעין ומרעין כשהן יושבין ותוקעין ומרעין כשהן עומדין וכו' ורש"י ותוס'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קעה, קעז, תי
טז. למה תוקעין כדי לערבב השטן ותוס'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנ
טז. למה תוקעין כשהם יושבים וחוזרין ותוקעים כשהן עומדיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שג
טז. למה תוקעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטן וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ג
טז. למה תוקעין כשהן עומדיםבני שלשים עמ' קעו, קפג
טז. למה תוקעין כשהן עומדין ויושבין וכו' ותוס'לוח ארז פרשת האזינו דף קמח
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפ
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעואור ישרים (תשסב) עמ' סב
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעואילנא דחיי (תשסז) עמ' קלג, קמט
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעובארות המים (תשסב) עמ' קנג
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעובארות המים (תשסט) עמ' תלז-תלט
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעובוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קפב
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' צא
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעודגל מחנה יהודה עמ' פט, רלא
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ב עמ' ט, דרוש ו עמ' יט, דרוש ז עמ' כ
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעוישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ח, יב, יג
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רעט
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעומראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' נא
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעותפארת צבי בראשית עמ' תסו
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעותפארת צבי שמות עמ' קכד
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעואהל אלימלך עמ' צג
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעודרשות דבר צבי עמ' כז
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה יא
טז. למה תוקעין רחמנא אמר תקעותורת הרבי רבי זושא סי' קיז
טז. למה תוקעין, למה תוקעין, רחמנא אמר תקעופרדס המלך (תשסט) אות תקנה
טז. למה תוקעין, רחמנא אמר תקעואמרי נועם (מועדים) סי' לה לר"ה
טז. למה תוקעין, רחמנא אמר תקעומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' טז
טז. למה תוקעין, רחמנא אמר 'תקעו'עטרת ישועה (תשסד) אות א לר"ה קודם תק"ש, אות לו לעיו"כ, ליקוטים סוף הספר אות ז
טז. לרבנן אין העולם נידון רק בראש השנה ויום הכפורים, משא"כ לרבי יוסי סבירא ליה דאדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים, וכתיב לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, וקיימא לן כוותיה כדאיתא שם כמאן מתפללין אקצירי ואמריעי כרבי יוסי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיא
טז. מ"מ אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש קד בעומר דף קלא ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עב ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסב ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לחג שבועות דף כז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצב ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת הברכה דף קכא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קעח דף נז ע"ד
טז. מ"מ אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת וכו'תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נז ע"ב
טז. מ"מ אמרה תורה נסכו עלי מים בחג וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף קצד ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף י ע"ב
טז. מהרש"א ד"ה הביאוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנז
טז. מחלוקת התנאים אימתי אדם נדוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2072
טז. מלך וצבור מלך נכנס תחילהיפה מראה (שנ) פרק א דף קנח ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב דף י ע"ב
טז. מלך וצבור מלך נכנס תחלה לדין וכו' ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אףשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תנט
טז. מלך וצבור מלך נכנס תחלה מקמי דליפוש חרון אףמאמרי שלמה ח"א עמ' רמח
טז. מלך וצבור תלך נכנס תחילה לדין וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כט
טז. מלך וציבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלו
טז. מלך וציבור וכו' מקמי דליפוש חרון אףשירת דוד (תשסז) עמ' שע
טז. מלך וציבור מלך נכנם תחילה לדיןדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות מ
טז. מלך וציבור מלך נכנס תחל מקמי דליפוש חרון אףעצי חיים - מועדים עמ' א
טז. מלך נכנם תחילה לרין מקמי דליפוש חרון אףמחשבת מוסר ח"ב עמ' שעא
טז. מלך נכנס תחילה לדין וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' מג, מה, קפו
טז. מלך נכנס תחלה לדין, מקמי דליפוש חרון אףפרדס המלך (תשסט) אות תרנב
טז. מלך עייל ברישא מקמי דליפוש חרון אףרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קטו
טז. מלך עייל ברישא מקמי דליפוש חרון אףרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קטו
טז. מלכויות זכרונות ושופרותפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ה פסוק יט
טז. מלכיות זכרונות ושופרות וכו' עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נ, נד, צא, קסט
טז. מלכיות כדי שתמליכוני עליכםדעת תורה דברים ח"א עמ' רל
טז. מלכיות כדי שתמליכוני עליכםחכמה ומוסר ח"ב עמ' קטז
טז. מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכא, שנא, תקח
טז. מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'מכתב מאליהו ח"ה עמ' 493
טז. מלכיות, כדי שתמליכוני עליכםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שע
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו לפני עומר בפסחאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קז, קנג
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסחמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' יג, שז
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו'תורה בציון עמ' מח, שעז
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו' כדי שתתברך לכם וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ס
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קטז, ח"ג עמ' ל
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שבפסחדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 91
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא, אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כרי שתתברך לכם תבואה שבשדות וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ס, סז, עח, פ, צב, קב, קז, קח
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עד
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 945
טז. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא, אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קח
טז. מפני מה אמרה תורה נסכו מיםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' ע
טז. מפני מה מביאים שתי לחם בעצרת כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק י
טז. מפני מה תוקעין ומריעין כשהם יושבין ותוקעין וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נט
טז. מפני מה תוקעיץ רחמנא אמר תקעוכוונת הלב עמ' קנז
טז. מצות שופר שתוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןבת עין (תשסז) עמ' תמז
טז. מצלינן אקצירי ואמריעיזרע קודש - מועדים עמ' ב, מד, קעד
טז. מקמי דליפוש חרון אףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיז
טז. מקמי דליפוש חרון אףשמן ראש - ימים נוראים עמ' תלב
טז. מקמי דליפוש חרון אףשער המלך (תשנז) עמ' קמב
טז. מקריבים שתי הלחם בעצרתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1235
טז. מקריבים שתי הלחם בעצרתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יט הערה 103, תסה הערה 19
טז. נידון בכל שעהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תמה
טז. ניסוך המים כדי שיתברכו הגשמיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק ד
טז. נסכו לפני מים בחגשמן ראש סוכות ח"ב עמ' נג, קד
טז. נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו גשמי שנהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ב
טז. נסכו לפני מים בחג, כדי שאברך לכם גשמי שנהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלה
טז. נסכו מים לפני כדי שאברך לכם גשמי שנהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרלא, תרלב
טז. עוברים לפניו כבני מרוןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 230, 259, ח"ד עמ' 252
טז. עוברים לפניו כבני מרוןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 491
טז. עוברין לפניו כבני מרוןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמז
טז. עוברין לפניו כבני מרוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנה
טז. עוברין לפניך כבני מרוןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנט
טז. עיקר הזכות שאנו מעוררים על ידי השופר הוא זכות העקידהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות ע
טז. על פירות האילןחקל יצחק (תשסג) עמ' תמט
טז. פסוקי שופרות לזכור לכם עקידת יצחק שקרב תחתיו אילמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שכד
טז. פקידה נמי עיוני בעלמא היאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסה
טז. קיר נטוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלד
טז. ר' יהודה אומר משום ר' עקיבא מפני מה אמרה תורה נסכו מים בחגמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' כז
טז. ר' יוסי אומר אדם נידון בכל יום, ותוס' ד"ה כמאן מצלינןנחלת יעקב (תשעג) עמ' רעא
טז. ר' עקיבא ס"ל דעץ הדעת חטה היהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פא
טז. ר"י אומר אדם נידון בכל יום וכו' אדם נידון בכל שעהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' צה, קלח
טז. ר"ן ד"ה בראש השנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד*
טז. ר"ן על הרי"ף - יום בריאת אדם וכו' תחלת מעשיך של המאמר נעשה אדםפחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
טז. ראש השנה אדם נידון בכל יוםשעורי דעת ספר א עמ' רג
טז. ראש השנה הוא יום הדיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תטו
טז. ראש השנה לתפלה ולהזכיר עקידת יצחק באנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ריז
טז. רב חסד מטה כלפי חסד היכי מביר ר"א אומר כובשצוף דבש (לוין) מאמר א דף ה ע"ד
טז. רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום וכו' לרגעים תבחננומבשר טוב - ספר החיים עמ' רנז
טז. רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום, שנאמר ותפקדנו לבקריםשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קי
טז. רחמנא אמר תקעואגרא דכלה ח"א עמ' שעג, ח"ג עמ' שמז
טז. רחמנא אמר תקעואסף המזכיר (מאזוז) מע' ר - רחמנא אמר
טז. רחמנא אמר תקעוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' סג
טז. רחמנא אמר תקעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעח
טז. רחמנא אמר תקעוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצה, תט
טז. רחמנא אמר תקעומטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפז
טז. רחמנא אמר תקעושמן ראש - ימים נוראים עמ' ע
טז. רחמנא אמר תקעו וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תלז
טז. רחמנא אמר תקעואמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
טז. רחמנא אמר תקעוחיי נפש ח"א עמ' עה ע"ב
טז. רי"ף - ויצא בדימוסקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכט
טז. ריטב"א - ביאורי אסמכתות דתורהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שנד, ח"ב עמ' קל
טז. ריטב"א - הטעם לתקיעת שופר של ר"הדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' רסה
טז. ריטב"א - תקיעת שופר היא ההמלכהפחד יצחק - ראש השנה מאמר יא
טז. ריטב"א אסמכתא דאורייתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסט
טז. ריטב"א - ע"י תקיעת שופר ממליכים את הקב"השפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קכא, קעא, תנח
טז. רש"י - לערבב השטן, שישראל מחבבין המצות מסתתמין דבריודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלח ע"א, קצג ע"ב
טז. רש"י - אתיא כמ"ד עץ הדעת חטה היתה ואם כן החיטה פרי עץ היאשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק י
טז. רש"י - כדי לערבב השטן, שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצות מסתתמין דבריועצי חיים - מועדים עמ' נה*
טז. רש"י - שתי הלחם ירצו על פירות האילן, שהן מתירין להביא בכורים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קח
טז. רש"י ד"ה כדינחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קח
טז. שאזכור לכם עקידת יצחקדעת תפלה עמ' קז בהערה
טז. שאזכור לכם עקידת יצחקיציב פתגם - ימים נוראים עמ' כא, כב
טז. שופר מזכיר למעלה את עקידת יצחקגור אריה שמות פי"ט הערה 142, פכ"ט הערה 38
טז. שופר של איל וכו' כדי שאזכור לכם עקידת יצחקמדבר יהודה (תשסב) עמ' סט
טז. שופר של איל לזכור עקידת יצחקעטרת תפארת דף ל ע-ע"ד
טז. שופר של איל לזכר עקידת יצחקברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפב
טז. שופר של איל מצוה מן המובחרכד הקמח (מישור) עמ' תנא
טז. שיעלה זכרונכם לפני לטובהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' נ
טז. שלשה ספרים נפתחים בר"ה וכו' רשעים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, ור"ן: רשעים בדין זהאור ישראל סי' ל חלק ה
טז. שלשת השיטות מתי נדון האדם (כולל שיטת התוספות)ויאמר מרדכי - דרשות עמ' רלו-רלח
טז. שמע מינה תרי דיני מתדנא שתא וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יא דף פג ע"ב (סא ע"א במהד' תרמ"ד)
טז. שתי הלחם בעצרתבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 105, באר ה הערה 353
טז. שתי הלחם בעצרתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 490, פ"ג הערה 1397
טז. שתמליכוני עליכםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכב, קעו, קעז, קפה, קפו, קצו
טז. שתמליכוני עליכםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קו, קפד, קצב, רלא, רמא
טז. שתמליכוני עליכם ובמה - בשופרטוב דעת עמ' קסו, קפב
טז. תוס' - כד שמע קל שיפורא זימנא חדא וכו'שמן ראש - ימים נוראים עמ' לד
טז. תוס'תורת יחיאל בראשית עמ' קסג
טז. תוס' ד"ה בפסח על התבואה, בפ' מי שמתו, גבי חסיד שהקניטתו אשתו ערב ר"ה, משמע דבר"ה שמע שתי רוחות שמספריו זו את זו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסד
טז. תוס' ד"ה ונחתמין לאלתר לחיים, מדקחשיב בינונים, משמע דצדיקים גמורים קרי למי שזכיותיו מרובים ורשעים גמורים למי שעוונותיו מרובים, ולפעמים הצדיקים נחתמים למיתה ורשעים לחיים דכתיב ומשלם לשונאיו וגו', וכל זה דקרי הכי גבי רשעים גמורים מיתה ולצדיקים גמורים חיים, היינו חיי עולם הבאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פג
טז. תוס' ד"ה ותוקעין, תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין כשהן עומדים הא קעבר משום בל תוסיףעצי חיים - מועדים עמ' כט*, סח, שפט
טז. תוס' ד"ה כדילקחת מוסר ח"ב עמ' מז
טז. תוס' ד"ה כדי לערבב את השטן, וכו' שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדולדברי יואל פ' מטות דף ר ע"ב
טז. תוס' ד"ה כדי לערבב השטן שמא הוא שופר של משיחדברי יונה עמ' קמד, רנב, רצז, שב
טז. תוס' ד"ה כדינאות דשא (תשסח) עמ' רא
טז. תוס' ד"ה כדי, בשם הירושלמי כד שמע קול שופר זימנא חדא בהיל וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטי זימניה למתבלע ומתערבבעצי חיים - מועדים עמ' כט*, ל*, לח*, מה, מו*, מח*, נה*, סז*
טז. תוס' ד"ה כמאןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לב
טז. תוס' ד"ה כמאן, וא"ת לרבנן נמי הא מתפלליו כל יום רפאינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שיא, א'שנט
טז. תוס' ד"ה כמאן, שלא יחלו מצלינן רק אליבא דרבי יוחנן אבל שיתרפא מצלינן אליבא דכולי עלמאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שמ
טז. תוס' ד"ה כרי - כד שמע קול שופר זמנא חדא בהיל ולא בהיל, וכר ישמע' ועיין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ומתערבבדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תיח, ח"ז החודש עמ' שלה
טז. תוס' ד"ה עיון תפלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלה
טז. תוס' ד"ה כמאןקרבן מנחה (תשעד) עמ' ס
טז. תוקעיו ומריעין בשופר כשהן יושביו וחוזרין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שלח
טז. תוקעין ומריעין ותוקעיןפרפרת משה ח"ב עמ' שלח
טז. תוקעין ומריעין כשהן יושבים וכשהן עומדיםלהורות נתן דברים עמ' מו
טז. תוקעין כשהן יושבין לערבב השטןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רב, רפג
טז. תניא אמר ר"י מפני מה אמרה תורה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' קכה-קכו
טז. תניא ר' יהודה אומר הכל נידונין בראש השנה וכו' ר' יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקריםמסילות בלבבם - מסילה כב אות קנט
טז. תקיעה מעומד ומיושב לערבב השטןמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' סא
טז. תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומדאור אברהם ברכות עמ' נב
טז. תקיעת שופר בר"ה לזכור זכות העקידהדרשות שמן רוקח עמ' תקס
טז. תקעו בשופר של איל וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפ
טז. תקעו בשופר של איל כדי שיזכר עקידת יצחקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רה
טז. תקעו לפני בשופר ומעלה אני עליכם וכו'טוב לב עמ' קנו
טז. תקעו לפני בשופר של אילחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' לא
טז. תקעו לפני בשופר של אילמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' יד, יח
טז. תקעו לפני בשופר של אילשמן ראש - ימים נוראים עמ' ו, כה, עז
טז. תקעו לפני בשופר של איל וכו'לוח ארז פרשת וירא דף כז
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחקויגד יעקב עמ' קנט
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק+ספר החיים (תשנג) עמ' קמג*
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקאור אברהם - סידור התפילה עמ' רפה
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף נד ע"ב, נז ע"א, נט ע"ב, עו ע"א, פב ע"א, פו ע"ב, קמא ע"א, קנה ע"ב
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקזקן אהרן (פריד) עמ' רכח, רנב
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קצב
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק ב"איגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קל
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רכ
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמיכם לפניעצי חיים - מועדים עמ' ה*, יח, כז, כט*, לד, לו*, מב, מג, מד*, נב*, נד*, סא*, סב*
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםאבני אש (אויש) מועדים עמ' כב
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' לו, מ, סו
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק וכו' ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנז
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקברית אברם עמ' שעד, תסב, תקכט, תרטו
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקדרשות דבר צבי עמ' ז, י
טז. תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקירת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנג
טז.תקעו לפגי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קב
טז: א"ר אבין כל המוסר דין על חבירו וכו' וברש"י ד"ה ויבא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נ
טז: א"ר אבין מ"ר ימחו מספר חיים וגו'דברי יואל פ' כי תשא דף רצה ע"ב
טז: א"ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לט, עב
טז: א"ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לט, צד, צז, קמט, קנז
טז: א"ר יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של האדם, ואלו הן, צעקה, צדקה, שנוי השם, שנוי המעשה, וי"א אף שנוי המקוםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' כז
טז: א"ר יצחק ד' דברים מקרעין גז"ד של ארם צדקה צעקה שינוי השם וכו'עצי חיים על התורה עמ' תסה
טז: א"ר יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה
טז: א"ר יצחק כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רמב
טז: א"ר יצחק כל שנה שרשה מתחילתה וכו' ואמר ר' יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו וכו' וא"ר יצחק ג' דברים מזכירין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נג
טז: א"ר כרוטפדאי אר"י ג' ספרים נפתחים בר"ה, אחד של רשעים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' כח
טז: א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' ה
טז: א"ר כרוספראי אר"י ג' ספרים נפתחים בר"השם משמעון (שפירא) עמ' קנב
טז: אדם נידון באשר הוא שםלב אביגדור עמ' קעט
טז: אדם נירון בכל יוםתורה בציון עמ' שסט
טז: אחד מדרכי התשובה הוא שינוי מעשהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שג
טז: אחת של צדיקים גמורין, ואחת של רשעים גמורין, ואחת של בינוניםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1769
טז: אין אדם נידון אלא באשר הוא שםוזרח השמש על התורה עמ' שיט
טז: אין בל תוסיף בעשיית המצוה ב' פעמים - תוס', ריטב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנז
טז: אין בל תוסיף בעשיית מצוה ב' פעמים, תוס', ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' נו
טז: אין דנים את האדם אלא לפי מעשיובני שלשים עמ' קטז
טז: אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קכא, קסה, קסט, תד
טז: אין דנין את האדםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיז
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיודברי יואל פ' משפטים דף קטז ע"ב
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיופרי נפש חיה ח"ב עמ' נו
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו באותה שעהברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תסט
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תעו
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה - באשר הוא שםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שנ-שנא, שעט, שפא, תקמב
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רעו
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעו
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהדברי יואל פ' כי תצא דף קכב ע"א, קכח ע"א
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהדברי יואל פ' לך לך דף רפט ע"א, פ' וירא דף שצג ע"ב, פ' וישב דף רכה ע"ב
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנט, תקסא
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהעלי שור ח"א עמ' מד
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קצא, רד
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהשעורי דעת ספר א עמ' רו
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה וכו' פאשר הוא שםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נא
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה וכו'מנות הלוי (שמה) דף קנז ע"ב פרק ו פסוק א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף לא ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וירא דף כב ע"א (?)
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנא' וכו' באשר הוא שםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפ
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמ
טז: אין דנין את האדם אלא לפני מעשיו של אותה שעהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קפ, קצ
טז: אין דנין את האדםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפג-קפד
טז: אין דנין לאדםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' כ
טז: אין ה' דן את האדם ע"ש סופו כדבישמעאלערבי נחל (תשסד) עמ' תתנב
טז: אין האדם נידון אלא לפי מעשיו של אותה שעהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 147
טז: אין האדם נידון אלא לפי מעשיו של אותה שעהגור אריה בראשית פכ"א אות כ, במדבר פט"ז הערה 145, דברים פכ"א אות יז
טז: אין האדם נידון אלא לפי מעשיו של אותה שעהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 999
טז: אין הקב"ה דן אלא לפי מעשיו של אותה שעהשירת דוד (תשסז) עמ' רמז
טז: אין הקב"ה דן את האדם ע"ש סופו אלא באשר הוא שםצור יעקב (יעבץ) נשא
טז: אין הקב"ה דן את האדם על העתידעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
טז: אין ינץ את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעד שנאמר ט שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ש
טז: אינו רן את האדם אלא באשר הוא שםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קיט
טז: אלו עשרת ימי תשובהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ז אות א
טז: אמר ר' יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנא' "כי שמע אלקים גו' באשר הוא שם"נועם המוסר עמ' רכא
טז: אמר ר' כרוספדאי אר"י ג' ספרים נפתחים בר"הכתנות אור עמ' תיח
טז: אמר ר' כרוספדאי ג' ספרים נפתחים וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שסח
טז: אמר רבי הנין כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה שנאמר ותאמר שרה חמסי עליך וכתיב ויבא אברהם לספוד וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רג
טז: אמר רבי יוחנן כל המוסר דין על חבית הוא נענש תחילה, שנאמר ותאמר שרי אל אברהם חמסי עליך וכתיב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. וברש"י ויבא אברהם הוא קבר אותהברית אברם עמ' עג
טז: אמר רבי יצחק וכו' למה תוקעין וכו' כדי לערבב השטןדרשות יעב"ץ עמ' ב
טז: אמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהמאיר בת עין (ביקיאם) דף צד ע"א
טז: אמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה למה תוקעין רחמנא אמר תקעו למה תוקעין ומריעין כשהן יושביו, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מה, תרצא, א'שמד, א'שמה
טז: אמר רבי יצחק, חייב אדם לטהר עצמו ברגלתורה בציון עמ' שסד
טז: אמר רבי כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנהדרשות דבר צבי עמ' עו
טז: אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות צ
טז: אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רכא
טז: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קצז
טז: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדםחנן אלקים עמ' יב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמט
טז: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדםמצווה ועושה ח"ב עמ' רעז
טז: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שינוי השםתפארת צבי בראשית עמ' תתקיא
טז: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו'בית מועד (רבא, שסה) מ' פרקים לתשובה פרק כב דף לט ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רסב ע"ד; יפה מראה (שנ) תעניות פרק ב דף קעד ע"א-ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה דף ג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שז ע"ג; פי' ר"י כהן על איוב (שה) דף מו וחלק יג דף מ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר לב דף כג ע"ב, ומאמר מד דף כה ע"ד
טז: ארבעה דברים מקרעין מר דינו של אדם ואלו הן, צדקה וצעקהשער המלך (תשנז) עמ' ש, תקפב
טז: ארבעה דברים מקרעיץ גז"ד של אדם וכו' שינוי מעשהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' סא
טז: ארבעה דברים נקרע גז"דויחי יעקב דף ל ע"ג
טז: ארבעה דברים קורעין גזר דינו של אדם, שינוי מעשה שינוי מקום ושינוי השםברית אברם עמ' נה, קמז, רפב, שט
טז: באשר הוא שםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כה
טז: באשר הוא שםפני מלך מועדים עמ' מו
טז: באשר הוא שםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שצה
טז: באשר הוא שם, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשותצמח דוד (סקאליע) עמ' צב, תקמט
טז: בטורי אבן בענין בל תגרעעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיא
טז: בינוניים תלויים ועומדיןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
טז: בינונים זכו נכתבין לחייםצפנת פענח (תשסו) עמ' קסד, שיח
טז: בינונים יורדים לגיהנם ומצפצפין ועוליןשער המלך (תשנז) עמ' לא
טז: בינונים יוררין לגיהנם ומצפצפים וכו' אבל פושעי ישראל בגופם כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנ
טז: בינונים תלויים ועומדיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמב-תקמג
טז: בינונים תלויים ועומדים מר"ה עד יום הכפורים, זכו - נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתהאור ישראל סי' ו
טז: בינונים תלויים ועומדים עד יום הכפוריםדרשות יעב"ץ עמ' רצ
טז: בינונים תלויים ועומדין מראש השנה עד יום הכיפוריםמחשבת מוסר ח"ג עמ' פא, קצז
טז: בינונים תלוים ועומדים עד יוה"כאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכח
טז: בינונים תלוים ועומדים עד יום הכיפוריםמאמרי שלמה ח"א עמ' רנז
טז: בית שמאי אומרים שלש כתות הן ליום הדין וכו' ונידונין בה שנים עשר חדששל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קטו, מס' יומא אות קכב
טז: בכל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין בסופהדרשות שמן רוקח עמ' קמ
טז: בני אהרן מוזהרין ישראלים אינם מההריםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 4
טז: בסוגיא דג' ספרים נפתחיןמאורי שערים עמ' קנב-קנד, קעו, קסז, קפ, קצ-קצב, רג
טז: בעצרת על פירות האילןילקוט אוהב ישראל עמ' לז
טז: בראש השנה יכתבוןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפז
טז: בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנא
טז: ברשב"אפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכו-קכז
טז: בש"א ג' כיתות ליום הדין, ובה"א בינונים מטה כלפי חסדשבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ו, פרק עט פסוק ח, פרק קטז פסוק ו, פרק קל פסוק ג
טז: בשבת, זכרון תרועהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיב
טז: בתוס' ד"ה לערבב השטן, כד שמע שיפורא זימנא חדא בהיל וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כו
טז: בתוס' מהירושלמי דבהיל דאתי משיחאיציב פתגם - ימים נוראים עמ' נז
טז: ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' טז
טז: ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תנב
טז: ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדםזקן אהרן (פריד) עמ' רכו
טז: ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדם וכו' ועיון תפילה, ותוס'מנחת עני (תשעב) עמ' תפב
טז: ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדם קיר נטוי ועיון תפילהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קיא
טז: ג' דברים מזכירין עונותיונפש הרב עמ' קמג
טז: ג' דברים מזכירין עונותיו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעו
טז: ג' דברים מזכירין עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רלג
טז: ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף פז-פח
טז: ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם וא' מהם עיון תפלהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תב
טז: ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם וכו' קיר נטוי, רש"י קיר נטוי - ועובר תחתיו, מזכיר עונותיו שאומר כלום ראוי זה ליעשות לו נס ומתוך כך הוא נבדקשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנג
טז: ג' טפרים נפתחים בר"ה, של צד"קים ושל רשעים ושל בינוניםעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה מד
טז: ג' כתות הן ליום הדיןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1965,1964, סוף פ"ו הערה 18-19
טז: ג' כתות הן ליום הדיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' יז
טז: ג' כתות ליום הדין וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שו
טז: ג' כתות ליום הרין וכד'אור יחזקאל - מכתבים עמ' סד
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכו' זכו נכתבים לחיים כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תרסז, תתרט, תתרי, תתרסח, תתתיב, תתתטז
טז: ג' ספרים נפתחיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ה אות א
טז: ג' ספרים נפתחיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא א
טז: ג' ספרים נפתחים בר" ה וכו' נידונים בה לדורי דורות וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שטו
טז: ג' ספרים נפתחים בר"האהבת חיים (דייטש) עמ' קפב
טז: ג' ספרים נפתחים בר"השעורי דעת ספר א עמ' ריב
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפא, ח"ב עמ' שכא, שכב
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' שג
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו' בינונים תלויים ועומדיםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' כב
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו' צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' פט
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו' צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינונים תלויין ועומדין מר"ה ער יוה"כ זכו נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתה.דעת תורה דברים ח"א עמ' קסז, קצג, דברים ח"ב עמ' קנז
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו' של צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר וכו', וב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדעצי חיים על התורה עמ' יט, כז, קעה, תסד*
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסב, שצ
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות לה ליום ר"ה
טז: ג' ספרים נפתחים בר"ה של צדיקים גמורים של בינונים של רשעים וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שכב, שמ, שעד
טז: ג' ספרים נפתחים בר"המנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רמח
טז: ג' ספרים נפתחים בר"הפני יהושע (תשסא) עמ' קלא, קעא
טז: ג' ספרים נפתחים בר"הקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ב
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנהגור אריה שמות פל"ג אות כח
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 192, פ"ג הערה 763, 788, 1823
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנהדרשות שמן רוקח עמ' שעז
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכו'דרשות יעב"ץ עמ' ד
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכו' אמרו, בינונים זכו נכתבין לחיים וכו' רוב עונות למיתה אזיל וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמג, שלד, תעח, תלג, תפג
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכו' זכו נכתבו לחיים לא זכו וכו' תניא בית שמאי אומרים ג' כיתות ליום הדין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עה, עז, קלט, שמו, תכד, תרו, תרמא, תרמז, תש, תתקלג, א'פ, א'פג, א'צא, א'קד, א'קסו, א'רפג
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכו' מאי קרא ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפג אות ב, דרוש קצ אות ב, דרוש קצב אות א, טו, דרוש ר אות יג, דרוש רא אות א
טז: ג' ספרים נפתחים בראש השנה וכר רשעים גמורים נחתמים לאלתר למיתהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' פב, קנח, קעב
טז: ג' ספרים נפתחים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפד
טז: ג' ספרים נפתחים ליום הדין צדיקים גמורים נכתבין לאלתר לחיים וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' רצג, שט
טז: ג' ספרים נפתחים ליום הדין צדיקים נכתבים לאלתר לחייםתורי זהב (תשעג) עמ' תלה
טז: ג' ספרים נפתחין בר"הויגד יעקב עמ' רסו
טז: ג' ספרים נפתחין בר"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שכא
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה אחד של רש"ג ואחד של צ"ג ואחד של בינוניים וכו' בינוניים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"כ זכו בכתבין לחיים וכו', ובפי' הר"ח זכו ועשו תשובה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנז, קע
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו' צדיקים גמורים וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קב-ג, רמג, שפב
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו'+ספר החיים (תשנג) עמ' קכו
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קנט
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף יב ע"א
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' ע
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו' צדיקים נכתבין ונחתמים לאלתר לחיים וכו' בינונים תלוים ועומדים וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' שלח, שמג
טז: ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו', צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"כ זכו נכתבין לחיים לא זכו וכר. ובפירושי הראשוניםאור ישראל (תרס) דף מז ע"ב, עא ע"א, עג ע"א
טז: ג' ספרים נפתחין בר"הקהלת משה (תשסב) עמ' רמט
טז: ג' ספרים נפתחין בראש השנה וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קו ע"א, קז ע"א, שבת שובה דף רעג ע"א
טז: ג' ספרים נפתחין נר"ה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' טו
טז: ג' ספרים נפתחיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רעט
טז: ג' ספרים נפתחיץ בר"ה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קלב
טז: ג, ספרים נפתחים בראש השנהשם יחזקאל עמ' רעה, שיח, תכז
טז: ג, ספרים נפתחין בר"ה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' פא, קעא, ריב
טז: ג' כתות ליום הדין וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כח, רל
טז: ג' ספרים נפתחין בר"הבני שלשים עמ' קלג, קסה, ר
טז: ד' דברים מקרעים גז"ד של אדם וכו' צעקהדעת תפלה עמ' רסז
טז: ד' דברים מקרעים גזר דינו של אדם וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רפח
טז: ד' דברים מקרעין גז"דהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רב
טז: ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם וא' מהן שינוי שם לטובהמרפא לנפש בראשית עמ' רפג
טז: ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם וכו' שינוי השםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' לח
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו ש"א - ובר"ןשעורי דעת ספר א עמ' צט
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםבית שלום מרדכי עמ' קנד
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםזקן אהרן (פריד) עמ' רכו
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו הן צדקה, צעקה, וכו'כתנות אור עמ' נא
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' עב, שצא
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שינוי השםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קעא, ער
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שינוי השם וכו' וי"א אף שינוי מקוםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עד, קמז
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו' שינוי השם ושינוי מעשה כו' וי"א אף שינוי מקוםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כא
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם שינוי מעשהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלד
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, צדקה צעקה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 205
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, צדקה, צעקה, שנוי השם ושינוי המעשהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 149, 1292
טז: ד' דברים מקרעיןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנו
טז: ד' דברים קורעין גז"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיא
טז: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםבני שלשים עמ' קי
טז: דבתיב לא חדש ולא שבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריג
טז: דוד התפלל על דואג ואחיתופל ימוחו מס' זה ספרן כל רשעי' מספר זו ספרן של בינוני' ועם צדיקים אל יכתבו זה ספרן של צדיקי' כו'ברכת שמואל ח"ב דף טז ע"א
טז: דנין לאדם לפי מעשיו של אותו שעהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ב
טז: דקאמר בינונים תלויים ועומדים עד יום הכפוריםשער המלך (תשנז) עמ' קצט
טז: הביאו לפני עומר בפסח וכלויאמר מרדכי - דרשות עמ' מט
טז: המוסר דין לשמיםחקל יצחק (תשסג) עמ' עד
טז: המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילהתפארת ראובן עמ' טז, יט
טז: המוסר דין על חבירו נענש תחילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה
טז: המתפלל יחידי מזכירין עונותיומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יז
טז: הצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר דיקאשער המלך (תשנז) עמ' קצו
טז: הקב"ה דן את האדם באשר הוא שםאגרא דכלה ח"ג עמ' עט
טז: הקב"ה דן האדם באשר הוא שםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצד
טז: הקבלת פני רבו ברגלפני מלך מועדים עמ' קל
טז: הקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שםארץ צבי (תשע) עמ' קעב
טז: הרשעים נדונין לאלתרכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסב, קצא, רמט
טז: הרשעים נכתבים לאלתר למיתהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שו
טז: השופר בא כדי לערבב את השטןמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' טז
טז: השטן בהיל וסבר השתא אתי משיחמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שמג
טז: השטן בר"ה בהיל ולא בהילעטרת ישועה (תשסד) אות מט לליל ר"ה
טז: השטן מתערבב בתק"שמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שנה
טז: השניםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קמז
טז: וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קל
טז: וא"ר יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קיח
טז: וא"ר יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מרוע אתי הלכתי אליו היום לא חרש ולא שכת מכלל דכחדש ושבת איבעי ליה למיזלשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כח
טז: וא"ר יצחק חייב אדם לטהר את עצמו ברגלשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תמב
טז: ואם אין מחני נא וכו' מספרך זו ספרן של צדיקיםנחמד ונעים (תשסח) נח ד"ה ויאמר ה' לנח
טז: ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת מחני נא זה ספרן של רשעים וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות א
טז: ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות פד
טז: ואמר רבי יצחק חייב אדם לטהר את עצמו ברגל, שנאמר ובנבלתם לא תגעושל"ה (תשנז) - מס' שבת אות פח, מס' שבועות אות ב, מס' ראש השנה אות ח, מס' סוכה אות מב
טז: ואמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, שנאמר עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, מרשית כתיב, ועד אחרית, סופה שיש לה אחריתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצה, תקפא, תתצח, א'רכג
טז: ויש אומרים אף שינוי מקום וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' יד
טז: וכי אומות העולם אין יודעין לתקועאבני אש (אויש) מועדים עמ' טז
טז: ועם צדיקים לא יכתבו זה ספרן של בינוניםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' טז(מו)
טז: ורש"י אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסט
טז: ותוס' ג' כתות ליום הדיןמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרלה
טז: ותוקעין ומריעין וכו' ברי לערבב השטןשל"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ג
טז: ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כרי לערבב השטןבינת ישראל (תשסו) דף מט ע"א, נ ע"א
טז: זכו נכתבין לחיים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2117
טז: זכותא דארץ ישראל הוא דאהני ליהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפח {אף קודם מתן תורה}
טז: חייב אדם להקבילתורת חיים (קאסוב) עמ' קיט
טז: חייב אדם להקביל פגי רבו ברגלחיי נפש ח"ו עמ' פד
טז: חייב אדם להקביל פגי רבו ברגלקהלת משה (תשסב) עמ' רנז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו בדגלמבשרת ציון ח"ב עמ' רנה
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסט
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קעח, קפד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' מז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור חדש פתיחה אות 330
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור לשמים (תשסג) עמ' רכט, רצג
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 7
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רפט ע"ב
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תטז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלילקוט עטרת צבי עמ' קד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' נא, ויקרא עמ' נט, עה, דברים עמ' פח
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכו, קכט
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגללקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כ
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות י
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלקדושת עינים (תשעא) פרק א אות נג, קא, פרק ד אות קעז, פרק י אות ח, טו, כה, לב, לד, נה, פ, צד, צו, קנב-קנה, פרק יא אות כ
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלג
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יב
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלשמן ראש סוכות ח"א עמ' שו, שכו
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' בחדש ושבתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ד, וסוכה פרק ב דף קכז ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יז ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב דף תקא ע"א
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לא
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנא' מדוע את הולכתבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ה דף טז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר וכו', מכלל דבחודש ושבת בעי למיזלמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויקהל עמ' רנו
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' עח, רצט
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים ז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלנועם אליעזר בראשית עמ' רפא בהג"ה
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגלעירין קדישין השלם עמ' לח, תכד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו וכו' לא חודש היום וכו'אורחות דוד עמ' רטז
טז: חייב אדם להקביל פני רבו וכו' מכלל דבחדש ושבת איבעי לה למיזלנועם אליעזר שמות דף רד ע"א
טז: חייב אדם להקביל פני רבוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קז
טז: חייב אדם לטהר את עצמו ברגלאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקסא
טז: חייב אדם לטהר את עצמו ברגלישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ה
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלגור אריה ויקרא פי"א הערה 86
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קל
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפט
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלויגד יעקב עמ' תשנג
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלמקראי קדש (תשנג) עמ' פד
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלמרפא לנפש בראשית עמ' שו
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמב-תשמג, ח"ג עמ' יב, רנא
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגל וכו'דברי יואל פ' אמור דף רכ ע"א
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלהתורה והעולם ח"א עמ' ז
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלמי השלוח (תשסז) ח"א דף קמז
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קי
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלפעולת גבר עמ' קמח ד"ה מבשרם
טז: חייב אדם לטהר עצמו ברגלפרדס מרדכי עמ' תכא
טז: חייב אדם ליטהר עצמו ברגלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנד
טז: חייב אדם לקבל פני רבו ברגלואני תמיד עמך עמ' תנא
טז: חייב ארם להקביל פני רבו ברגליורה חכימא (תשעא) עמ' פח
טז: חייב ארם לטהר את עצמו ברגלשדה יעקב עמ' קד
טז: חייב לטהר א"ע ברגלמטר השמים (תשנז) עמ' תקכה
טז: חייב לטהר עצמו ברגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצג
טז: חייב לקבל פני רבו ברגל וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' סא
טז: חמשה דברים מקרעין גז"ד של אדם ואלו הן צדקה, צעקה, שינוי שם, שינוי מעשהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' נ
טז: י"א אף שינוי מקום וכו' ההוא זכותא דא"יפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רח
טז: יום הדין לעת"לשירת דוד (תשסז) עמ' תקסב
טז: יום הדין של ראש השנה מידי שנה בשנה, ויום הדין הגדול והנורא שיהא לעתידגנת אגוז (תשעב) אות קסז, תסד
טז: יורדין לגיהנם ומצפצפין ועוליןכד הקמח (מישור) עמ' תנג
טז: יכול יהיו ישראל מוזהרין על מגע נבילה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' מב
טז: ימחו מספר זה ספרן של רשעים גמורים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק טו דף עח ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש טו דף סב ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנט ע"ד
טז: ימחו מספר חיים כו', ימחו מספרן של רשעיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשפא
טז: ימתו מספר חיים וגו'אור אברהם - תשובה עמ' קכט
טז: ימתו תספר זה ספרן של רשעים גמוריםדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כח
טז: יש היורדים לגיהינום ומבצבצין ועולין וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקלח
טז: כאן אי אתה זוכה לבניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קטו, קיז, קנו
טז: כאן אי אתה זוכה לבניםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלו
טז: כאן אי אתה זוכה לבניםקשוטי כלה (תשסג) עמ' מא
טז: כדי לערבב את השטןאור האורות עמ' פב
טז: כדי לערבב את השטןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסט
טז: כדי לערבב השטןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיז
טז: כדי לערבב השטןתשבי (תשסה) עמ' רד שורש ערבב
טז: כדי לערבב השטןפרדס מנחם עמ' קלז
טז: כדי לערבב וברש"י כשישמע ישראל מחבבין וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קצט
טז: כי האדם סתם נחשב לבינוני - מהרש"אאור אברהם - תשובה עמ' שפט
טז: כי שמע אלקים את קול הנער באשר הוא שם - לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדוןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות עשי"ת ח
טז: כי שרה שמהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רעא
טז: כל המוסר דין וכו' הוא נענש תחילהחיי נפש ח"ג עמ' קפא
טז: כל המוסר דין וכו' הוא נענשמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעב
טז: כל המוסר דין על־ חבירו הוא נענש תחילהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רט, ריא, ריד
טז: כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילהשירת דוד (תשסז) עמ' יב
טז: כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קמה
טז: כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שנו
טז: כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריד
טז: כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה וכו'אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ב לשבועות דף פג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מה דף רסט ע"א; הרי"ף דף קמא פ ח [דבבא קמא פ"ח] דף רטו ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שז ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף יו ע"א; של"ה (תט) שער האותיות דף עא ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף נב
טז: כל המוסר דין על חברו הוא נענש תחילהמגלה צפונות ח"ג פ' נצבים
טז: כל המוסר דין על חברו הוא נענש תחלה וכו' וברש"י הוא קבר אותהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מו
טז: כל המוסר רין לשמים הוא נענש החלהעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה ד
טז: כל כמה דכייף אינש טפי מעליאור יחזקאל - מכתבים עמ' סד
טז: כל שנה שאין וכו' ובתוס' שםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' מח
טז: כל שנה שאין חוקעין בתחילתה מריעין לה בסופהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא כב, תבא יג
טז: כל שנה שאין מריעין לה בתחילתהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רצו
טז: כל שנה שאין מריעין לה מתחלה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רסג
טז: כל שנה שאין תוקעין בו בתחילתה מריעין לה בסופהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' לה, רב
טז: כל שנה שאין תוקעין בתחילתה וכו', ותוס'מנחת עני (תשעב) עמ' תפז, תפח
טז: כל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין לה בסופהוזרח השמש על התורה עמ' שסד
טז: כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין בסופה ח"ו משום דלא מיערבוב שטנאערבי נחל (תשסד) עמ' תקעב, תתרפד
טז: כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין להשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לא
טז: כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין לה בסופה מאי טעמא דלא איערבב שטןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפא, א'רכה, א'רכח, א'שמו
טז: כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין לה בסופהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שעד, שצד, תצא
טז: כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסב
טז: כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' יז
טז: כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רכט
טז: כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופה מ"ט דלא איערבב שטן, ותוס' ד"ה שאיןאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנח
טז: כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה, מריעין לה בסופהדרשות דבר צבי עמ' כח, לה
טז: כל שנה שאין תוקעין לה מתחילה מריעין לה בסופהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ו עמ' יט, דרוש ט עמ' כה, דרוש יג עמ' לו, דרוש נד עמ' קיז
טז: כל שנה שאין תוקעין לה מתחילתה מריעין לה בסופהזקן אהרן (פריד) עמ' רכט
טז: כל שנה שרשה בתחילתהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנו
טז: כל שנה שרשה בתחילתהקריאה בקריה ח"א עמ' ריג, ח"ב עמ' קסה
טז: כל שנה שרשה בתחילתה וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קצה
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהאור ישראל סי' ז
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רעט
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ו עמ' יט
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ז
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהעלי שור ח"ב עמ' תלג
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רכט
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קצז, רז
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהשבט מישראל (קרמניץ) פרק עא פסוק א, פרק קנ פסוק ג
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תר
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהתפארת צבי במדבר עמ' רלז
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר א
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, ורש"יויגד יעקב עמ' קמד, שכה
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, ורש"י שישראל עושין עצמן רשיןשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' סז, קו, רסג
טז: כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, ותוס'רנת יעקב עמ' מקג
טז: כל שנה שרשה בתחילתהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קא
טז: כל שנה שרשה בתחלתהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 235
טז: כל שנה שרשה בתחלתהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' יז
טז: כל שנה שרשה בתחלתה [שישראל עושין עצמן רשין בר"ה לדבר תחנונים ותפילה כעניץ שנאמר תחנונים ידבר רש, רש"י] מתעשרת בסופהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסח
טז: כל שנה שרשה בתחלתה וכו'אור ישראל (תרס) דף כז ע"א
טז: כל שנה שרשה בתחלתה וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) נצבים קכב
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרתשמן ראש - ימים נוראים עמ' כא, לה, סה, סז
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהגדולי מוסר עמ' קנב
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפב, רנט
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שכו
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' סח, פג, קטו, רכא
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) יום ב של ראש השנה דף קס ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת עקב דף רעח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בנתים דף ריט ע"ג = מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קעו ע"א {דרשות אחרות על "מראשית שנה"}; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצוה דף עה ע"א
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שעד, שצד, תצא, תקיט
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה שנאמר מראשית השנה מרשית כתיב ועד אחרית סופה שיש לה אחריתקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נב, סב, צב, קז, קי, קסב
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה שנאמר מראשית השנה מרשית כתיב ועד אחרית סופה שיש לה אחריתנחלת שמעון (תשסו) עמ' קיח
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, ורש"יחכמה ומוסר ח"א עמ' לה
טז: כל שנה שרשה וכו' מתעשרת בסופהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' לא, רנ, רנג, רסז, רפד, שח
טז: כל שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופה שנאמר מראשית השנה רשית כתיב ורש"ימאמרי שלמה ח"א עמ' רמו, רנו
טז: כל שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשמה
טז: כל שנה שרשה מתחלתה מתעשרת בסופהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ז-ח
טז: כל שנה שרשין בתחלתה וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שפב
טז: לא חודש ולא שבתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לט(קל) {שבת ויום טוב חד הוא}
טז: לא יעמוד אדם במקום סכנה וכו' דמזכירין עונותיואגרא דכלה ח"א עמ' תקסב
טז: להקביל פני רבו וכו' לא חורש ולא שבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמא-תשמג
טז: למה תוקעים בר"ה וכו' כדי לערבב השטןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשצט, תתלח
טז: למה תוקעים בשופר של אילקדושת עינים (תשעא) פרק ח אות סב
טז: למה תוקעין וחוזרין ותוקעין כדי לערבב השטןמצווה ועושה ח"ב עמ' רפה
טז: למה תוקעין וכו' כדי לערבב השטן ובתוד"ה כדי, בירושל' וכו' כד שמע קל שיפורא זמנא חדא בהיל ולא בהיל וכו'שמועת יצחק - ר"ה אות ו
טז: למה תוקעין וכו' כדי לערבב השטןמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקיז
טז: למה תוקעין וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תצג, תקלה
טז: למה תוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ו, מו
טז: למה תוקעין ומריעין וכו' כרי לערבב השטןאור ישרים (תשסב) עמ' רכח
טז: למה תוקעין ומריעין ותוקעין כדי לערבב השטןכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' כ
טז: למה תוקעין ומריעין כדי לערבב השטןפנים מסבירות עמ' רכד
טז: למה תוקעין ומריעין כשהן יושבים, וכשהן עומרין לערבב השטןתורת יחיאל דברים עמ' שנא
טז: למה תוקעין ומריעין כשהן יושביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
טז: למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן, ותוס' בשם הירושלמיויגד יעקב עמ' קס
טז: למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש יא עמ' ל, דרוש כד עמ' נה, דרוש מא עמ' פה, דרוש מד עמ' צג, דרוש מז עמ' ק, דרוש מח עמ' קד, דרוש נא עמ' קיא, דרוש נה עמ' קיט
טז: למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטןעצי חיים - מועדים עמ' כב, כט*, ל*, לח*, נה*, סז*, שפט
טז: למה תוקעין ומריעין כשהן עומדין לערבב השטןלהורות נתן במדבר עמ' רפד
טז: למה תוקעין ומריעין, כדי לערבב השטןוזרח השמש על התורה עמ' שסג
טז: למה תוקעין כשהן יושביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפג
טז: למה תוקעין כשהן. יושבין ותוקעין כשהן עומדים כדי לחבב המצותאבני אש (אויש) מועדים עמ' יז
טז: לערבב את השטןמאורי שערים עמ' רא
טז: לערבב השטןשמן ראש - ימים נוראים עמ' מד, סב, עב
טז: לערבב השטןשרגא המאיר מועדים עמ' ל
טז: לערבב השטןתורת העולה ח"ג פרק נו
טז: לערבב השטן וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 72
טז: לפי מעשיו של אותו שעהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שז, שטז, שכד
טז: לרעה אין הקב"ה דן על העתיד, שנאמר באשר הוא שםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תצ
טז: מדוע את הולכת אליו, לא חודש ולא שבת היום, מכלל דבחודש ושבת איבעי ליה למיזלחיים שיש בהם אבות עמ' תצ
טז: מדות את הולכת וגו' מכלל דבחודש ושבת איבעי ליה למיזלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפו
טז: מהרש"א ח"א ד"ה אלאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסט
טז: מחני נא זה ספרן של רשעיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 441
טז: מחני נא מג' הספריםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצב אות א
טז: מי שרובו עוונות הוא רשעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתא
טז: מישני אדמת עפרמכתב מאליהו ח"ד עמ' 198
טז: מכלל דבחדש ושבת איבעי למיזלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' מד
טז: מכלל דבחודש ושבח וכו'טוב טעם שמות עמ' קמט
טז: מכלל דבחודש ושבת איבעי לי' למיזלקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' יתרו
טז: מספרך, זה ספרן של צדיקים וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שיב
טז: מראשית השנה - כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהקריאה בקריה ח"ב עמ' קנז, קעב, ח"ג עמ' קכג
טז: מראשית השנה ועד אחרית שנה כל שהיא רשה בתחילתה סופה שיש לה אחריתשפת אמת (רייז) סוכות עמ' נד
טז: מרשית השנה ועד אחרית שנה, מי שהוא רש בראש השנה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תכ, תרכ
טז: מרשית כתיב אם ישראל הם רשים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות א, תקמג
טז: משנה מקום משנה מזלדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כא
טז: נ' ספרים וכו' אחד של צדיקים גמוריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמב
טז: נידון לפי מעשיו של אותה שעהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רעט
טז: נכתבים ונחתמים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמב
טז: נתעטף הקב"ה כשליח ציבור, כל זמן שיעשו בני כסדר הזהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קעב
טז: ספרן של צדיקיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנה
טז: עיון תפילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלג*
טז: עיון תפילה, ורש"י מי שסומך על תפילתו ובטוח שתהא נשמעת וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' תמה
טז: עיון תפלה מזכיר עונותיו של אדםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב פרק לא פסוק טו עמ' קיא {בשם בית שמואל אחרון פרשת וארא, שגם בטחון בה' לפעמים מזכיר עוונותיו}
טז: צדיקים גמורים נחתמין בראש השנה, בינונים תלוים ועומדיםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נא, שיג
טז: צדיקים גמורים נכתבים לחיי העוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פו, פו הערה 4
טז: צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' ט, לג, לו
טז: צדיקים גמורים נכתבין לאלתר לחיים וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תסד
טז: צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינונים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"כישמרו דעת עמ' שיז
טז: צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים וכו' לאלתר למיתה, ותוס' ד"ה ונחתמיןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמט
טז: צדיקים ורשעים גמורים וכו' בינונים וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יד
טז: צדיקים נחתמים לאלתרשמן ראש - ימים נוראים עמ' צב
טז: צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחייםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קי
טז: צדיקים נכתבים לאלתר וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קג
טז: צדיקים נכתבים לאלתר לחייםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלה, קמה
טז: צדיקים נכתבים לאלתר לחייםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ו
טז: צדיקים נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםגנת אגוז (תשעב) אות שפה
טז: צדקה מבטלת גזר דיןדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ב
טז: קרקפתא דלא מנח תפילין ובאלפס, ובאשרי, ובקרבן נתנאללקוטי משלי פרק יג פסוק יג
טז: ר' דברים מקרעין גז"ד של אדםגור אריה בראשית פט"ו אות ה, פמ"ז הערה 24, שמות פ"ד הערה 48, ויקרא פט"ז הערה 29, במדבר פ"כ הערה 64
טז: ר' דברים קורעים גז"רכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 46
טז: רב חסד מטה בלפי חסדקומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ב
טז: רב חסד מטה כלפי חסד - ריטב"אאור אברהם - תשובה עמ' קלח
טז: רבים יקומו בתחיית המתים לחרפות ואחר כך ימותושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיח פסוק יז
טז: רבינו חננאלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' ער
טז: רוב מצות צדיק רוב עבירות רשעמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נז
טז: רובו עוונות למיתה אזילצפנת פענח (תשסו) עמ' רפו
טז: ריטב"א ד"ה וא"ר יצחק, הא דאין נענשין אעשה רק בעידן ריתחא, על איזה עשה קאיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ה(טו)
טז: רש"י - בינונים, מחצה על מחצהעצי חיים על התורה עמ' תסד
טז: רש"י - ג' כיתות ליום הדיו היינו ליום התחיהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פ
טז: רש"י - ג' כתות ליום הדין - קאי ליום הדין כשיחיו המתיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריא
טז: רש"י - כדי לערבב, שלא ישטין, כשישמע ישראל מחבבין מצות מסתתמין דבריותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצא
טז: רש"י - כובש, מטמין, נושא, מגביה כף עבירות והזכיות מכריעותשבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ו
טז: רש"י - כל המוסר דין - כמו ישפוט ה' ביני וביניך אומרים כלום ראוי הוא שיענש חבירו על ידו ויבא אברהם וגו' הוא קבר אותהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רא, רד
טז: רש"י - כל שנה שרשה בתחלתה שישראל עושין עצמן רשין בראש השנה לדבר תחנונים ותפילה, כענין שנאמר, תחנונים ידבר רשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפא, א'רכג
טז: רש"י - כשרואה שישראל מחבבין המצות הוא מתערבבהישר והטוב (תשסג) עמ' ה, צ
טז: רש"י - ליום הדין, כשיחיו המתיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עט פסוק ח
טז: רש"י - מרשית השנה - שרשה בתחלתה שישראל עושין עצמן רשים בראש השנה לדבר תחנוניםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמא, תרכד
טז: רש"י - שלשה ספרים, ספרי זכרון של מעשה הבריות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'צב
טז: רש"י - שרשה בתחילתה, שישראל רשים ולבם נשבר בקרבם ומרחמים עליהםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עא פסוק א
טז: רש"י ד"ה כדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמו
טז: רש"י ד"ה כדי, שלא ישטין כשישמע ישראל וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעב
טז: רש"י ד"ה שינויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנא
טז: רש"י ד"ה שרשה בתחילתהקריאה בקריה ח"ב עמ' קנז, קסח
טז: רשע - רובו עוונותדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 11
טז: רשע הוא מי שרובו עוונותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקכז הערה 36
טז: רשעים אחר שמקבלים עונשם מצפצפין ועולין ומקבלין שכר טובאגרא דכלה ח"ג עמ' עדר
טז: רשעים גמורים נחתמים למיתהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רה
טז: רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתהגדולי מוסר עמ' קמב, קנד
טז: רשעים נכתבים לאלתר למיתהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמה
טז: רשעים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תע
טז: שב בעתים מוחלים לוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רד
טז: שבראש השנה תוקעין בשופר לערבב השטןשער המלך (תשנז) עמ' כו
טז: שינוי השםדעת תורה בראשית עמ' צח
טז: שינוי השםמבשרת ציון ח"ג עמ' תפב
טז: שינוי השם מקרע גזר דין של אדםחנן אלקים עמ' טו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נד
טז: שינוי השם קורע גזר דינו של האדםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' עא
טז: שינוי מעשה מקרע גזר דינו של אדםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק לב מס' 2
טז: שינוי מקום מכפר עוןפנים מסבירות עמ' רפ
טז: שינוי מקום מקרע גזר דינו של אדםלהורות נתן דברים עמ' רלח
טז: שינוי מקום מקרע גזר דינו של אדםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ח פסוק יח
טז: שינוי מקום קורע גזר דיןשיחות לספר בראשית עמ' נה
טז: שינוי שם שינוי מקום ושינוי מעשה מקרעין גזר דינו של אדםעטרת ישועה (תשסד) אות יא ליום הו"ר
טז: שלוש כיתות הן ליום הדין וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שסה, ת
טז: שלוש כתות ליום הדין וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' נ, נט, עד
טז: שלושה ספרים נפתחים ביום הדיןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 4 עמ' ג
טז: שלושה ספרים נפתחים בר"ה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' לה, נג, עז, פז
טז: שלושה ספרים נפתחים בר"הנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שסב
טז: שלושה ספרים נפתחים, ופנ"ידולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שיא, שע
טז: שלש כיתות הן ליום הדיןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 440
טז: שלש כיתות ליום הדיןמכתב מאליהו ח"ד עמ' 199
טז: שלש כתות הן ליום הדין אחת של צדיקים גמותם ואחת של רשעים גמורין ואחת של בינוניםברית אברם עמ' תריז
טז: שלש כתות הן ליום הדין וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מז דף ריב ע"ג ודף ריג ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ב דף יג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ג דף י ע"ב, וחלק ה פרק א דף פב ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף סו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלז ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שח ע"ב
טז: שלש כתות ליום הדיןשער המלך (תשנז) עמ' נה
טז: שלש ספרים נפתחים בר"האוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' יז
טז: שלש ספרים נפתחים בראש השנהגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מח דף פא ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק א דף עח ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מא דף קצג ע"א-ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עה ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מצורע דף קלא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נב דף כו/ז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנט ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף סב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו/ז ע"א; מתוק לנפש (שסז) חלק א דף יט ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף עא ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצה ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כג דף עט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בראשית דף כא ע"ג; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ב דף כט ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עא ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ד דף ל ע"ב, ופרק יא דף לו ע"ב, ופרק יב דף לז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף סו ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת האזינו דף קעד ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף סו ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יב דף נה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף סג ע"ג; ס' החסידים סימן תרז-תרח; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תפ דף צה ע"ד; ר"ן סביב הרי"ף פי"א דף שז ע"ג; סדר היום (שנט) לראש השנה דף פו/ז ע"ב; זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תריו דף שיא ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כה
טז: שלשה דברים אין אדם ניצול בכל יום עיון תפילה וכו'מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז
טז: שלשה דברים טזכירין עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כג
טז: שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכז
טז: שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב
טז: שלשה טפרים נפתחים בראש השנה של צדיקים ושל רשעים ושל בינוניםשער המלך (תשנז) עמ' לח
טז: שלשה כתות ליום הדיןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 94
טז: שלשה מפרים נפתחיםנטריקן (תשעד) עמ' סו
טז: שלשה ספדיס נפתחים בר"המשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צט
טז: שלשה ספרים בפתחיםפחד יצחק - ראש השנה מאמר יז
טז: שלשה ספרים וכו' זכו נכתבין לחיים וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לט, קנד, קסט, קעו
טז: שלשה ספרים נפתחיםויגד יעקב עמ' קלא
טז: שלשה ספרים נפתחיםפרפרת הפרשה פרשת פנחס פרק כט פסוק ב
טז: שלשה ספרים נפתחיםפרפרת התורה עמ' שה
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"הבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 87
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"ה'יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קב, רמג
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"הרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצ
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"ה אחד של צדיקים גמורים וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' פז
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"ה וכו'קב חיים עמ' צד
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"ה וכו' נושא או כובש וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' רט
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"ה של צדיקים גמורים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ח, לב
טז: שלשה ספרים נפתחים בר"ה של צדיקים של בינונים ושל רשעים וכו'דברי יואל פ' נשא דף קצח ע"א
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השגהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 63
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רב
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תכט
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלא הערה 41
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה וכו' ובינוגים תלויים ועומדים וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יד
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה וכו' צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים רשעים כו'מאור עינים (תשעט) עמ' צב
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה וכו' רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה וכו'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תקו
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' סז
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים, רשעים גמורים נידונים למיתה וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שכא
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים רשעים ובינוניםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמד
טז: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים גמוריםשער המלך (תשנז) עמ' קכח
טז: שלשה ספרים נפתחים וכו'בינת ישראל (תשסו) דף ה ע"א, כ ע"ב, מו ע"ב, מח ע"ב
טז: שלשה ספרים נפתחים וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קפו
טז: שלשה ספרים נפתחים וכו' בינוניים תולין ועומדין וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רמט
טז: שלשה ספרים נפתחיםפחד יצחק - ראש השנה מאמר יח
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"הישמרו דעת עמ' שו
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"המכתב מאליהו ח"ה עמ' 240
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"הנחלת יעקב (תשעג) עמ' קנח, קסו
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"ה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסט, תקטו
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קכו, קמד, רח, שפח
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'חיי שלמה עמ' רב
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו' זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתהנועם המוסר עמ' ריז
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קה, קכו
טז: שלשה ספרים נפתחין בר"ה צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים בינונים תלויין ועומרין מר"ה ועד יוה"כ וכרתפארת צבי בראשית עמ' תתו, תתיח, תתכד
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנהגדולי מוסר עמ' קסא
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקלה
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינונ"ם וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' סז
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סד, רמז
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו' ועם צדיקים אל יכתבו - זה ספרן של בינונייםמבשר טוב - ספר החיים עמ' יא
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה וכו' רשעים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסד
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ו, פרק סט פסוק כח, פרק עט פסוק ח, פרק קל פסוק ג
טז: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, צדיקים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים נכתבים לאלתר למיתה וכו'בת עין (תשסז) עמ' תמא
טז: שלשה ספרים נפתחין ברה"ש של רשעים, צדיקים, ושל בינוניםדרש משה (קלנברג) ח"א דף לב
טז: שלשה ספרים נפתחין וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תקכב
טז: שלשה ספרים נפתחין וכו'טוב טעם שמות עמ' רנח, דברים עמ' רז
טז: שלשה ספרים נפתחין, ותוס'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קעא, ריח
טז: שלשה ספרים נפתחין, ותוס'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קעג, רכא
טז: שלשה ספרים צדיקים רשעים בינונין נכתביןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שז, שמט
טז: שלשה ספריס נפתחין בראש השנה... של צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין... לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומרין מראש השנה ער יום הכיפורים וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות א
טז: שלשה ספתם נפתחים בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניםברית אברם עמ' תרטז
טז: שם אעשך לגוי גדול, כאן אי אתה זוכה לבניםערבי נחל (תשסד) עמ' קיא, קלד
טז: שם, בתוס' ד"ה ונחתמיןוזרח השמש על התורה עמ' שע
טז: שנה שאין תוקעין בה בתחלתהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קל ע"א, קנו ע"ב
טז: שנה שאין תוקעין בה בתחלתה מריעין לה בסופהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קסה ע"א
טז: שנה שאין תוקעין בתחילתהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעז
טז: שנה שאין תוקעין בתחילתהפני מלך מועדים עמ' קה
טז: שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין לה בסופהויגד יעקב עמ' צ, קנב, קעד
טז: שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין לה בסופהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנו
טז: שנה שמריעין לה בתחלתה מטיבין לה בסופהצמח צדיק (תשסז) עמ' תטז
טז: שנה שרשה בתחילה מטיבין לה בסופהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רצו
טז: שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא כג, תבא ב
טז: שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהעטרת ישועה (תשסד) אות נח לליל ר"ה, אות יג בנוסח הושענות
טז: שנה שרשה בתחילתה עשירה בסופהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה
טז: שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצא
טז: שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פט, רצט
טז: שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד, ח"ב דף קכה
טז: שנה שרשה בתחלתהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' דש, שט
טז: שנה שרשה מתחילתהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצא
טז: שנה שרשה מתחילתה מתעשרת בסופהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרא
טז: שנוי מקום מקרע גזר דינו של אדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קכג הערה 69
טז: שצריך להקביל פני רבו ברגלשער המלך (תשנז) עמ' נ
טז: שרה מתה קודם זמנה על שמסרה דין לשמיםנזר הקדש ח"ב עמ' תרג
טז: תד"ה כדי בשם ירושלמי זימנא חרא בהיל ולא בהילמכתב מאליהו ח"ה עמ' 232
טז: תוד"ה כדיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצו
טז: תוס' - כד שמע קל שיפורא בהיל ולא בהילשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רמח
טז: תוס' - לבם נשבר ומרחמים עליהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שט
טז: תוס' - מתוך שישראלים רשיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קב, שטז, שכד
טז: תוס' - תוקעין וחוזרין ותוקעין כדי לערבב השטן וכו', בירושלמי כד שמע קל שיפורתא זימנא חרא בהיל ולא בהיל וכו' שמע תניין וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' פד, צט
טז: תוס' ד"ה בדי לערבב תוקעין וחוזרין ותוקעין כדי לערבב השטן, כי על ידי תקיעה ראשונה שאז הוא בהיל ולא בהיל. מתערבב בשני" והכי איתא בירושלמי, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, כד שמע קול שופר זמנא חדא בהיל ולא בהיל, כד שמע תנינית וכו' אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטגוריאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קח, קלה
טז: תוס' ד"ה ונחתמין - כל זה דקרי גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי העולם הבאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסד
טז: תוס' ד"ה ונחתמין - לאלתר לחיים, היינו לעולם הבאשבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ו
טז: תוס' ד"ה ונחתמין חיים ומות האמור כאן היינו לחיי עוה"בבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכ, תריא
טז: תוס' ד"ה ונחתמין לאלתר לחייםפני מלך ויקרא עמ' קעב
טז: תוס' ד"ה ונחתמין, ג' ספרים נפתחין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עד
טז: תוס' ד"ה ועיוןברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' מא
טז: תוס' ד"ה ועיוןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכד
טז: תוס' ד"ה ועיון, וקא חשיב עיון תפלה - כלומר שאין מכוין לבו בתפלתו וכו' ובוטח שתהא תפלתו נשמעת כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קפא, א'שעו
טז: תוס' ד"ה ותוקעים ומריעין כשהן עומדיןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכד, ח"ד שאלה קעה
טז: תוס' ד"ה ותוקעים תימא דקעבר משום בל תוסיף וכי תימא דכיון דכבר יצא הוי שלא בזמנו דלא עבר הא אמרינן אלו מתרמי לי' וכו' ויש לומר דאין שייך בל תוסיף בעשית מצוה א' ב' פעמים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכו
טז: תוס' ד"ה ותוקעים, הא עבר על בל תוסיףגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רצה
טז: תוס' ד"ה ותוקעים. בברכה אינו עובר משום לא תשאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמג
טז: תוס' ד"ה ותוקעיןלהורות נתן דברים עמ' מז, מח
טז: תוס' ד"ה ותוקעין ומריעין - תימא הא קעבר על בל תוסיף וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפו
טז: תוס' ד"ה כדי - (בשם הירושלמי) כששמע (השטן) קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהילאמרי נועם (מועדים) סי' ב, ג, לר"ה, סי' ד לפר' שקלים
טז: תוס' ד"ה כדיויואל משה הקדמה עמ' ט
טז: תוס' ד"ה כדי [בשם הירושלמי] כר שמע השטן הל שיפורא זימנא חרא בהיל ולא בר,יל וכו' שמע תניין אמר וראי זהו שיפורא דיתהע בשופר גרול ומטא זימניה למתבלע ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטגוריאעטרת ישועה (תשסד) אות לו ליום ר"ה
טז: תוס' ד"ה כדי בהיל ולא בהילברית אברם עמ' רטז, תקיד, תרכז
טז: תוס' ד"ה כדי ירושלמי: כד שמע קול שופר חדא בהיל ולא בהיל, כד שמע תנינות בהיל אמר השתא ודאי אתי משיחאערבי נחל (תשסד) עמ' תקעב
טז: תוס' ד"ה כדי כדי לערבב את השטן פירש בערוך כדאיתא בירושלמי בלע המות לנצח וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטגוריאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכו, תרלז, תרמג
טז: תוס' ד"ה כדי לערבב - פעם א' בהול ולא בהול פעם ב' מעורבב ואמר השתא וודאי אתי משיחאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקיז
טז: תוס' ד"ה כדי לערבב את השטן - זימנא חדא בהיל ולא בהילגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ריב, מועדים עמ' א, טו, יז
טז: תוס' ד"ה כדי לערבב את השטןנחלת יעקב (תשעג) עמ' קצד
טז: תוס' ד"ה כדי לערבב את השטן, כדאיתא בירושל' כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל, וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול, ומטא זימניה למתבלע, ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטגוריאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצא, א'רצב
טז: תוס' ד"ה כדי, בשם ירושלמי דהשטן בהיל דאתי משיחאעצי חיים על התורה עמ' שלו
טז: תוס' ד"ה כדי, כד שמע קל שיפורא חדא וכו'דברי יואל פ' צו דף קמז ע"ב, פ' אחרי מות דף סח ע"ב
טז: תוס' ד"ה כדי, כד שמע קל שיפורא חדא זימנא וכו' אמר וודאי זה שיפורא דיתקע בשופר גדול וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לא ע"א, מח ע"ב, פא ע"ב, צז ע"א, ק ע"א, קב ע"א, קג ע"ב, קט ע"ב, קלא ע"א, קלח ע"א, קמג ע"ב, קסז ע"א, מוצאי יו"כ דף שסו ע"ב
טז: תוס' ד"ה כדי, כד שמע קל שיפורא חדא זימנא וכו' ולית לי' פנאי למיעבד קטוגריאדברי יואל פ' תולדות דף תרלז ע"ב, פ' מקץ דף תז ע"ב
טז: תוס' ד"ה ליוםנזר הקדש ח"א עמ' תקלח
טז: תוס' ד"ה ליום הדין ג' כיתות וכו' קאי ליום הדין כשיחיו המתיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריא
טז: תוס' ד"ה ליום הדין, אע"פ שכבר נידון לאחר מיתה לגהינם או לגן עדן, עדין יהיה להם דין אחר אם יזכו לעוה"ב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פ
טז: תוס' ד"ה שאין, כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מריעין בסופה, כתב בה"ג לא דמיקלע בשבת אלא דאתילד אונסא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפב, א'רכה, א'רכח
טז: תוס' ד"ה שרשה בתחילתהקריאה בקריה ח"ב עמ' קנז
טז: תוס' ד"ה שרשה בתחלתה, שמתוך שישראלים רשים לבם נשבר ומרחמים עליהם מן השמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפא, תתצח, א'רכג
טז: תוס' ד"ה שרשה מתחלתה שמתוך שישראל רשים לבם נשבר ומרחמים עליהם מן השמיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמא, תרכד
טז: תוס' ד"ה כדי. בשם הירושלמי, זימנא חדא בהיל ולא בהיל, וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדולמאור עינים (תשעט) עמ' תרד
טז: תוס' ד"ה כדי. בשם הירושלמי, זימנא חדא בהיל ולא בהיל, וכד שמע תניץ אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדולמאור עינים (תשנח) עמ' שסז
טז: תוקעים וכו' כדי לערבב השטןברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רכח
טז: תוקעין וכו' כדי לערבב את השטןפחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
טז: תוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטןדברי יואל פ' בא דף רפה ע"ב
טז: תוקעין ומריעין יושבין ועומדים לערבב השטןעלי שור ח"ב עמ' תלג
טז: תוקעין מיושב ומעומד כדי לערבב השטן פירש"י מסתתמין דבריו ופי' ההפלאה ז"לדרש משה (קלנברג) ח"א דף כב
טז: תור"ה כדי לערבב את השטן. כד שמע קול שיפורא זמנא חדא בהיל ולא בהילאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא ג, יא
טז: תניא ב"ש אומרים ג' כתות הן אום המן אחת של צמקיס גמומן ואחת של רשעים גמורץ וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלז
טז: תפלה קורעת גזר דינו של אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שנא
טז: תשובה ותפילה וצדקהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכא
טז: תשובה ותפילה מקרעין גז"ד של אדםתפארת משה עמ' רלח
טז: תשובה לשנות מעשיומטר השמים (תשנז) עמ' תקכט
י בניסן או בתשרי נברא העולםמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה ועפ"ז
י בניסן נגאלו בניסן עתידין להיגאלכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ו, ח
י בראש השנה יצא יוסף מבית אסורי'ברכת שמואל ח"א דף כד ע"ג
י בתשרי נברא העולםברכת דוד עמ' רג
י בתשרי נברא העולםכלי יקר (תשמח) עמ' קצח
י בתשרי נולדו אבותדברים אחדים (תקמח) דף פג ע"ב
י ג' כתות הן ליום הדין א' של צום ורש"יידו בכל סי' אלף קפב
י ע"א בניסן נברא העולם או בתשרישני המאורות (תשסח) עמ' נ
י ע"א בפיך זו צדקהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפא
י ע"א בתוס' ד"ה שנים, [האריכו בענין שיטת ר' יוסי בזבה]חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי, א
י ע"א יום אחד בשנה חשוב שנהחכמת התורה לך לך עמ' תקסח
י ע"א כל מקום שנאמר עגל בתורה סתםתורת אליהו עמ' קעד
י ע"א מה נדה שאין תחלת היום, תוס' ד"ה שניםקהלת יעקב שבועות עמ' שלג
י ע"א ר"א סבר בתשרי נברא העולם ור"י סבר בניסן נברא העולםעבודת עבודה (תשסד) עמ' לג
י ע"א תוס' ד"ה ופירותלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 421
י ע"א תוס' ד"ה ופירותתשובה מיראה עמ' ט, עא
י ע"ב אדם הראשון בראש השנה נבראחכמת התורה בראשית עמ' רנג
י ע"ב באיזה חודש נולדו האבותמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות א, לך לך אות א, תולדות אות ב,ג, ויחי אות א
י ע"ב בניסן נברא העולםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פו, קיד
י ע"ב בניסן נברא העולם או בתשרי נבראימי דוד (תשסז) עמ' ב
י ע"ב בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלח
י ע"ב בפסח נולד יצחקבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות א
י ע"ב בפסח נולד יצחקדברי סופרים סי' לח (עמ' 43), לקוטי מאמרים עמ' 193, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88)
י ע"ב בפסח נולד יצחקהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסח, תעג
י ע"ב בפסח נולד יצחקפרי צדיק וירא אות ד, ר"ח אייר אות ד
י ע"ב בר"ה בטלה עבורה מאבותינו במצריםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' כ
י ע"ב בר"ה יצא יוסףחכמת התורה ויגש עמ' רלב
י ע"ב בר"ה יצא יוסףמשנת חיים בראשית עמ' תפז
י ע"ב בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שטז-שיז, ח"ב עמ' רג, רכב, רכד, שלה
י ע"ב בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 178
י ע"ב בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםמחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 18)
י ע"ב בר"ה יצא יוסף מבית האסוריןשער החצר (תשעב) סי' פז
י ע"ב בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהקהלת יעקב - אלול עמ' קע
י ע"ב בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהחכמת התורה בראשית עמ' תקטו
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תפג
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קיב
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קמח, קמט
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קטו, רג
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצו, רנב
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןאור אברהם בראשית עמ' רסו
י ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןקהלת יעקב ראש השנה עמ' שנד
י ע"ב בראש השנה נפקדה שרהמחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88)
י ע"ב בראש השנה נפקדה שרהפרי צדיק ראש השנה אות י
י ע"ב בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנהמאור עינים (תשעה) עמ' תשנא
י ע"ב בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' צב, קצא
י ע"ב בתשרי או בניסן נבה"עס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קצג
י ע"ב בתשרי כו' בניסןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסח
י ע"ב בתשרי נבה"ע וכו' בניסן נבה"ע וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 483, 100, חכ"ב עמ' 236
י ע"ב בתשרי נברא העולםאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצג
י ע"ב בתשרי נברא העולםאור תורה השלם (מזריטש) סי' יג
י ע"ב בתשרי נברא העולםבעקבי יעקב עמ' כ
י ע"ב בתשרי נברא העולםדברי שאול דברים עמ' פז
י ע"ב בתשרי נברא העולםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסט
י ע"ב בתשרי נברא העולםהשיר והשבח ח"א עמ' ה
י ע"ב בתשרי נברא העולםכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פז
י ע"ב בתשרי נברא העולםמאור עינים (תשעה) עמ' תשמח, תשנא
י ע"ב בתשרי נברא העולםמאיר בת עין (תשסו) עמ' 666
י ע"ב בתשרי נברא העולםפרי חיים (קנולר) פרשת תשא
י ע"ב בתשרי נברא העולם או בניסןבנין שאול עמ' טז, רכ
י ע"ב בתשרי נברא העולם ובתשרי עתידין ליגאללבושי בדים סעיף עו
י ע"ב בתשרי נברא העולם וכו' בפסח נולד יצחק וכו' ובתוס' הקשו דהנהו דאמרי בתשרי היכי מקיים למועד הזה בשנה האחרת. קושית מהרש"א ע"ז, ומוסיף להקשותצמח צדקה עה"ת עמ' פא
י ע"ב בתשרי נברא העולם ר"י בניסן נבראמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 61), לקוטי מאמרים עמ' 220, משיב טענה עמ' *213-212
י ע"ב בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולםמדבר שור דרוש א עמ' טז-יז; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קלא {בתשרי נברא בבחינה פרטית, ובניסן נברא בהכנה להנהגה הכללית}
י ע"ב בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קיב
י ע"ב בתשרי נברא וכו' בניסן נברא וכו' מנין שבתשרי כו' מנין שבניסן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסה-תסח
י ע"ב בתשרי נולדו אבותמאור עינים (תשעה) עמ' תשנא
י ע"ב בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבותאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' לב, לג
י ע"ב בתשרי נולדו אבות, בניסן נגאלוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רצג
י ע"ב בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שיז, שכח
י ע"ב הפלוגתא אם בתשרי נבה"ע או בניסן וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 186
י ע"ב ושניהם מקרא אחד דרשו ויהי באחת ושש מאות שנה וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 26
י ע"ב זמן השרשה היא לכה"פ שלושה ימיםבשבילי התלמוד ח"א עמ' מד-מו
י ע"ב חד אמר בניסן נברא העולם וח"א בתשריטל חיים (פרידלנדר) עמ' שי
י ע"ב חד אמר בניסן נברא העולם וח"א בתשרישיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תז
י ע"ב חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרילקט אמרי קודש - דברים עמ' ע
י ע"ב חד אמר בניסן נולדו אבות העולם וחד אמר בתשרילקט אמרי קודש - מועדים עמ' ט, קכד, רלב
י ע"ב טורי אבן ד"ה מדאכתימהר"ם שיק בראשית עמ' פ
י ע"ב יום אחד בחדש חשוב חדש וכו' שלשים יום בשנה חשובין שנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכז ד"ה והנה יש
י ע"ב יום אחר בחודש נקרא חודשמשיבת נפש עמ' א, צד
י ע"ב יוסף יצא בר"ה מבית האסוריםחכמת התורה מקץ עמ' כ
י ע"ב יוסף יצא מבית אסורין בר"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקמ, תתקמד
י ע"ב יוסף יצא מבית האסורין בראש השנהמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות א, מקץ אות א
י ע"ב מעשה יוסף במצרים היה בר"הדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב
י ע"ב פלוגתא דר"א ור"י אי בתשרי נברא העולם או בניסןתורת מהרי"ם בראשית עמ' קכז
י ע"ב פלוגתא מתי נברא העולםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפו
י ע"ב ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולם ובתשרי עתירין להגאללחמי תודה דף פט ע"ב, קט ע"ב, קפד ע"א
י ע"ב ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ר' יהושע אומר בניסן נברא העולםדרשות מעבר יבק עמ' קכה
י ע"ב ר' אליעזר אומר כו' בתשרי עתידין להגאל ר' יהושע כו' בניסן עתירין להגאלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט, לט, מא, מג, מד
י ע"ב ר"א אומר בתשרי נברא העולםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לח ע"ב
י ע"ב ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו' ור"י אומר בניסן נברא העולםבית יעקב (תשסא) עמ' קב
י ע"ב ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו' ר"י אומר בניסן נברא העולם וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' רעג
י ע"ב ר"א אומר בתשרי נברא העולםחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
י ע"ב רא"א בתשרי נברא העולםברית שלום (תעח) דף א ע"ד
י ע"ב רא"א בתשרי נברא העולםברית שלום (תשסח) עמ' ה, יט, תקג
י ע"ב רא"א בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו האבות וכו' רי"א בניסן נברא העולם וכו' בפסח נולד יצחק וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שכג
י ע"ב רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבותפרי צדיק בראשית אות ה, לט"ו בשבט אות ב, ויקרא אות ז, פסח אות י, ר"ח אייר אות א, חג השבועות אות ז, ר"ח אלול אות א, ראש השנה אות ז, סוכות אות לג
י ע"ב רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות וכו'. רבי יהושע אומר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' מז
י ע"ב רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם וכו' רבי יהושע אומר בניסן נברא העולםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג
י ע"ב ריטב"א ד"ה גרסינן מכללמהר"ם שיק בראשית עמ' לט
י ע"ב תוס' ד"ה יום כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סט דף קנו ע"ב
י ע"ב תניא וכו', בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאל וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קלט
י ע"ב תניא רא"א בתשרי נברא העולם כו' רי"א בניסן כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' יא
י פלוגתא ר"א ור"י אי בתשרי או בניסן נברא העולם וכן כגאולה לעתיד מתי יהיה בניסן וכו'ברכת שמואל ח"א דף ל"ח ע"ב
י רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנב
י תניא רבי אלעזר אומר בתשרי נברא העולם וכו' ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם וכו'מאיר בת עין (ביקיאם) דף צה ע"ג
י"א ע"א תניא ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו'. ר"י אומר בניסן נברא העולם וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' כט
י"ב תוס' ד"ה איידי דחביב ובפ"ק דפאה תנן לעניין פאה האוג והחרוביןסוכת דוד (שירירו) דף צה ע"ד
י"ג מידותהנפש החכמה סימן סב
י. אם אלקיכם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסןתפארת משה עמ' קפד
י. בד' פרקים העולם נידון וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצז
י. בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאלדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 138
י. בקומתן נבראופרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
י. בקר בן שנתיים ופר בן שלשדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1670
י. בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהפני מלך ויקרא עמ' קעב
י. בתשרי נברא העולםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רעו
י. בתשרי נברא העולם, נולדו האבות וכו'הגות לב עמ' 153
י. בתשרי נולדו אבותדברים אחדים (תשמו) עמ' רצד
י. האבות היו איתני עולםרנת יעקב עמ' צג
י. טו בשבט ר"ה לאילנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
י. כל מעשה בראשית בקומתן נבראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קיג
י. כל מקום שנאמר בתורה עגל וכו'טוב טעם ויקרא עמ' ז
י. כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כט
י. סתם עגל הוא בן שנהגור אריה ויקרא פ"ט אות י
י. פלוגתא דר"א ור"ימשמרת איתמר (תשסז) עמ' ט
י. פעמים שברביעית ואסור משום עולה פעמים שבחמישית ואסור משום רבעיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
י. פר בן ג' שנים ועגל בן שנהגור אריה שמות פכ"ט אות ב
י. פר בן ג' שנים ועגל בן שנהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 180-179
י. פר האמור בתורה סתם בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ד
י. פר הוא בן ג' שנים, ועגל הוא בן שנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעז הערה 87
י. צדקה מחייב לאלתרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לח
י. ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולם וכו' בירח האיתנים התם דתקיפי במצוותמסילות בלבבם - מסילה יא אות פ
י. רש"י "עגל בן בקר" הוא בן שנתייםגור אריה ויקרא פ"ט הערה 46, 108
י. שור בן יומו פר בן שלש שניםבת עין (תשסז) עמ' פ
י. תוס' ד"ה אתקין נשאל לרב האי גאון עד שבא ר"א לא היו ישראל וכו'כתנות אור עמ' תטז
י. תוס' ד"ה ופירות - בט"ו בשבט כבר יצאו רוב גשמי שנהאמרי נועם (מועדים) סי' ט, י, לט"ו בשבט
י. תוס' ד"ה שניםחיי נפש ח"א עמ' שנב ע"ב
י: אדה"ר נברא בער"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצו
י: אימתי נברא העולםמנחם ציון (תשסד) עמ' ע
י: אין מטעין מ"ד יום לפני ר"היוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
י: אם בניסן נברא העולם או בתשרייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ה, ח"ב עמ' תלג
י: ביקור המלאכים אצל אברהם היה בחג הפסחאגרא דכלה ח"א עמ' שנה, שסג
י: בניסן נברא העולם וכו'בארות המים (תשסט) עמ' תמא
י: בניסן עלה במחשבה לברוא העולםדברי מנחם (היימליך) עמ' קלח
י: בפסח נולד יצחקגנת אגוז (תשעב) אות תמד
י: בפסח נולד יצחקתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ז
י: בפסח נולד יצחקנחמד ונעים (תשסח) תולדות ד"ה ונ"ל פשוט
י: בפסח נולד יצחקקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכד, קמ
י: בפסח נולד יצחקתורת הרבי רבי זושא סי' קמב
י: בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נז
י: בר"ה יצא יוסףתורת חיים (קאסוב) עמ' קפט
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםאגרא דכלה ח"א עמ' יג, תקכו, תקמב
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קלח
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מ פסוק א
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ק
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםלהורות נתן בראשית עמ' תמט
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםנטעי אשל בראשית עמ' שכב-שכג
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמד
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםשם יחזקאל עמ' רח, רעה, רעו, שיח, שסו
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםתורי זהב (תשעג) עמ' סה
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםעטרת ישועה (תשסד) אות ב לליל ר"ה קודם קידוש
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמח, תשנ
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלה
י: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריןקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קל, קסג
י: בר"ה יצא מבית האסורין בטלה עבודה מאבותינוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלג
י: בר"ה נולד יצחקבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שטז, שמה
י: בר"ה נפקדה חנהרנת יצחק שמואל עמ' י
י: בר"ה נפקדה שרהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שיז
י: בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שטז-שיז
י: בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ט
י: בר"ה נפקדה שרה רחל וחנההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קכד, קכה
י: בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
י: בר"ה נפקדו האמהותמנחם ציון (תשסד) עמ' רכז
י: בראש השגה יצא יוסף מבית האסוריןשם משמעון (שפירא) עמ' לו
י: בראש השנה יצא יוסף מבית אסוריןשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ו
י: בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםגנת אגוז (תשעב) אות קפה
י: בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים שנאמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים וגו' בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מא, א'ע
י: בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםנאות דשא (תשסח) עמ' כח
י: בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רנג
י: בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות עא
י: בראש השנה נברא העולםדברים נחמדים (תשסה) עמ' רה
י: בראש השנה נפקדה שדהאגרא דכלה ח"א עמ' רסט
י: בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א דף קמד ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) ח"ב סימן לא דף קיא ע"ב, וסימן לב דף קטו ע"א
י: בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נולדו אבותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמח
י: בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפג
י: בריאת העולם, פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע אי בניסן נברא העולם או בתשריתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסה, תשב, תשכח, תתקסה
י: בתשרי מתו אבות, בניסן מתו אבותנטעי אשל בראשית עמ' תפו
י: בתשרי נברא העולםאור לשמים (תשסג) עמ' שכד
י: בתשרי נברא העולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צח
י: בתשרי נברא העולםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרמה, תרנט
י: בתשרי נברא העולםפרפרת אליעזר פרשת ויגש פרק מה פסוק ט
י: בתשרי נברא העולםפרפרת התורה עמ' ריט
י: בתשרי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכה
י: בתשרי נברא העולםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לג
י: בתשרי נברא העולםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצד
י: בתשרי נברא העולםתורה בציון עמ' שעב, שפג
י: בתשרי נברא העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעד הערה 17
י: בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות וכו' בפסח נולד יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהמאור עינים (תשעט) עמ' שסג, תשמד, תשמז
י: בתשרי נברא העולם וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה ליום א של ראש השנה דף כט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לח ע"ד, ופרשת כב דף קנ ע"ג; יפה מראה (שנ) כלאים פרק א דף עא ע"ג; של"ה (תט) מ' פסחים דף קמז ע"א, ודף קמח ע"א בהגהה, ודף קעא ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רנא ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת עקב דף נו/ז ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פ"א דף טו ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) סוף פרשת לך לך; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ג ע"ד
י: בתשרי נברא העולם וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנג, ח"ב דף פה
י: בתשרי נברא העולםטוב טעם בראשית עמ' יב, יט
י: בתשרי נברא העולםמדבר יהודה (תשסב) עמ' קז
י: בתשרי נברא העולםנטריקן (תשעד) עמ' יח
י: בתשרי נברא העולםפני יהושע (תשסא) עמ' סג
י: בתשרי נברא העולםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יב, קד
י: בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולםפרדס המלך (תשסט) אות ח, תכ
י: בתשרי נברא עולםגנת אגוז (תשעב) אות א
י: בתשרי נולדו אבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
י: בתשרי נולדו אבותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שט
י: בתשרי נולדו אבותקשוטי כלה ח"ט אות קצד
י: בתשרי נולדו אבותכתנות אור עמ' תרמב
י: בתשרי נולדו האבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שע
י: בתשרי נולדו האבותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה
י: בתשרי נולדו האבותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמב
י: בתשרי נולדו האבותתורת חיים (קאסוב) עמ' רה
י: בתשרי נולדו האבות ובפסח נולד יצחקגור אריה בראשית פי"ז אות כה
י: בתשרי ניברא והעולםחיי נפש ח"א עמ' סא ע"ב, רלג ע"א
י: ד' אליעזר אומר בתשרי נברא העולם ור' יושע אומר בניסןעצי חיים על התורה עמ' קעה
י: ההריון של שרה היה בתשריערבי נחל (תשסד) עמ' קמג
י: העולם נברא באחר בתשריגור אריה בראשית פ"ז אות יא, פ"ח אות כ, שמות פל"א הערה 42
י: ובתשרי נברא העולם ובו נולדו האבותשער המלך (תשנז) עמ' קכ, רסח
י: ויהי באחת ושש מאות שנה, טורי אבןפני מלך בראשית עמ' כט
י: חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולם, בניסן נגאלו בניסן עתידים ליגאלבת עין (תשסז) עמ' רי
י: חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרימשנה למלך (תשסח) עמ' קמ
י: חד אמר בתשרי נברא העולם וחד אמר בניסןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כא
י: חד אמר בתשרי נברא העולם וחד אמר בניסן נברא העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קפו הערה 221
י: חדש אחד בשנה חשוב שנהס' קרניים (תשסו) עמ' מג
י: חודש בשנה חשוב שנהיד דוד (אופנהיים) עמ' קכא
י: יום אחד בחודש חשוב חודשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעח הערה 44
י: יום אחד בשנה חשוב שנהגור אריה שמות פ"ל אות יד, דברים פכ"ו הערה 50
י: יום אחד בשנה חשוב שנהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פ
י: יעקב אבינו נולד בתשרי ומת בתשרישם יחזקאל עמ' שסו
י: יצחק נולד בניסן יעקב בתשריגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קלג
י: כל מעשה בראשית לדעתם נבראושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעא
י: לד' אליעזר בתשרי נברא העולםתפארת צבי בראשית עמ' קלב
י: לכולי עלמא ביאת המלאכים הי' בפסח, א' לבשר לאברהם וא' להפך סדום וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פז
י: לר' אליעזר בתשרי נברא העולםתפארת צבי ויקרא עמ' קנח
י: לר' יהושע בניסן.נברא העולםתפארת צבי ויקרא עמ' קמו, קנח
י: מדאכתי יום אחד הוא דעייל בשנה וכו' שמע מינה יום אחד בשנה חשובדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1001
י: מחלוקת מתי נברא העולםהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' פב
י: מחלוקת ר"א ור"י אימתי נברא העולםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ח-י
י: מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע אם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלט
י: מקצת השנה כמו כל השנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעח הערה 45
י: נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע אם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שעב
י: פלוגתא דר"א ור"י אי בניסן או בתשרי נברא העולםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קו
י: פלוגתא דתנאי אם בתשרי נברא העולם או בניסןנטע שעשועים (תשסה) עמ' פב
י: ר' אליעזר אומר בתשרי עתירין ליגאליציב פתגם - ימים נוראים עמ' נה, נו, נז
י: ר' אליעזר סבר בתשרי נברא העולם, ור' יהושע סבר בניסן נברא העולםשם יחזקאל עמ' נא, פא
י: ר' אליעזר סבר בתשרי נולדו אבות ובתשרי מתו אבות, ור' יהושע סבר בניסן נולדו אבות ובניסן מתו אבותשם יחזקאל עמ' קסב, קפב
י: ר' אלעזר אומר בתשרי נברא העולם וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קנא, קנג
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולםגור אריה בראשית פ"ז הערה 92
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף עו ע"א
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו'יציב פתגם - פסח עמ' יא, רז, רח
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו' ור"י אומר בניסן נברא העולםחיי נפש ח"ד עמ' עא, פא
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו' ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ל
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם וכו' ר' יהושע אומר בניסן נברא העולםחיי נפש ח"ג עמ' רלג
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם ור"י אומר בניסן נברא העולםהישר והטוב (תשסג) עמ' טו, כו, רד, שמט
י: ר"א אומר בתשרי נברא העולם, ר"י אומר בניסן נברא העולםנטעי אשל בראשית עמ' ד
י: ר"א אומר בתשרי נגאלו ובתשרי עתידין ליגאל, ור"י אומר בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלאמרי נועם (מועדים) סי' ב לר"ח שבט
י: ר"א ור"י חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשריקדושת עינים (תשעא) פרק ז אות סז
י: ר"א ס"ל בתשרי וכו' ור"י ס"ל בניסן נברא העולםחיי נפש על ההגדה עמ' קנו, רמז, רצג
י: ר"א ס"ל בתשרי נברא העולם ור"י ס"ל בניסן נברא העולםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לו ע"ב, פט ע"א
י: ר"י אומר בניסן נברא העולם ור"א אומר בתשרי נברא העולםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פב, רב, רכה, שמט
י: רא"א בתשרי נברא העולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יד, טז
י: רא"א בתשרי נברא העולם וכו' רי"א בניסן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ז
י: רא"א בתשרי נברא העולם וכו' רי"א בניסן נברא העולםחמודי צבי מועדים עמ' שכז, שכט, שמג, שנד, תקנז, תקעג, תרטז
י: רא"א בתשרי נברא העולם, רי"א בניסן נברא העולםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רח, שלט, מועדים עמ' כג, רע
י: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפב
י: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם וכו' בתשרי עתידין ליגאל וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קז, קי בהגה"ה, תטו, מס' ראש השנה אות יב בהגה"ה
י: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם רבי יהושע אומר בניטן נברא העולםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שטז, שסז
י: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם... בפסח נולד יצחק... רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' לז
י: רבי אליעזר אמר בתשרי נברא העולם ורבי יהושע בניסן נברא העולםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סח, צג, צט, קעה
י: שלשה ימים לקליטת הזרעאמרי נועם (מועדים) סי' ד לשמח"ת
י: שרה נפקדה בר"התורת יחיאל בראשית עמ' קפד
י: תוס' ד"ה אשה. חייב להעלות האשה לירושליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריז
י: תוס' ד"ה מכלליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פ
י: תוס' ד"ה מכלל ונראה דגרס ינן ליהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נט
י: תניא ר"א אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסו
י: תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולםשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות מח בהגה"ה, נשא אות יג
יא אברהם אבינו מל עצמו ביום ט"ו בניסןנתיבות יצחק ח"ג עמ' קנ, רכה
יא אותו הפרק זמן רביעה שניה היתהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 11-12
יא אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהכד הקמח (תשנו) עמ' רה
יא בן מאה ועשרים שנה אנכי היום - היום מלאו ימי ושנותיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 307-308
יא בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וכו' היום מלאו ימי ושנותימנחת אליהו (תשנט) עמ' מז
יא בניסן נברא העולם, בתשרי נבראברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 128, 130
יא בניסן נגאלוככר לאדן (תקסא) דף קפא ע"א
יא בניסן נגאלוככר לאדן (תקסא) דף קפא ע"א, דבש לפי (תקסא) דף לח ע"ב
יא בניסן נגאלוככר לאדן (תשנ) עמ' קט
יא בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאלנתיבות יצחק ח"ג עמ' לח
יא בניסן נגאלו וכו'חומת אנך בא אות ב
יא בניסן נגאלואמרי מאיר (טננבוים) עמ' סד
יא בניסן עתידין ישראל ליגאלאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 552
יא בניסן עתידין להיגאלדובר שלום (תשסג) אות פב
יא בניסן עתידין ליגאלתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סג
יא בר"ה בטלה עבודהשארית יעקב (אלגזי) דף יב ע"ב
יא בר"ה בטלה עבודה מאבותינואשל חיים ח"א עמ' קכג
יא בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה (וברש"י)שארית מנחם ח"ד עמ' שיז
יא בתשרי נברא העולםדרשות לחם שלמה עמ' רע
יא ד' דברים מקרעין גז"ד של אדםקידש ידיד דף סא/פא ע"ד, סב, קמח
יא הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםחומת אנך קהלת אות יא
יא הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחודשאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 318
יא ואותו הפרק זמן בהמה חיה ועוף שמזדווגין זה אצל זהגור אריה בראשית פי"ח הערה 102
יא יולדת לשבעה יולדת למקוטעיןעצי חיים על התורה עמ' קעה
יא יוסף יצא מבית האסורים בר"האור עולם (בלומנפלד) דף מ ע"א-ע"ב
יא יצחק נולד בפסחיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קנ
יא ירח האיתנים ירח שנולדו בו איתני עולם כר איתן לישנא דתקיפי הואבן מלך - חכמה ומוסר עמ' רעט
יא ירח שנולדו איתני העולםדברים אחדים (תקמח) דף פג ע"ב
יא ירח שנולדו איתני עולםדברים אחדים (תשמו) עמ' רצד
יא מונין למבול כר' אלעזרקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעו
יא מספר ימיך אמלאפרי אהרן (פסין) עמ' 80
יא ע"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלו
יא ע"א אבות נקראו איתני עולםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קב, קמח, תיא
יא ע"א אחר שפסקה השיעבוד, שהוא מראש השנהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכב ע"ד
יא ע"א אייר נק' זיולקוטי שיחות חל"ב עמ' 76
יא ע"א איתני עולםעבודת חיים ח"א עמ' סא
יא ע"א אל תקרי צבאם אלא צביונםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עד, פ"ד מ"כב עמ' צה
יא ע"א אל תקרי צבאם אלא צביונםסימנא דחיי (תשסה) עמ' א
יא ע"א אלא דקאי בחג וכו'משנת חיים בראשית עמ' רכו, רכט
יא ע"א באחד בניסן ר"ה לחדשיםס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יא
יא ע"א בדעת ר"י שבניסן נבה"עלקוטי שיחות חל"ז עמ' 164
יא ע"א בזכות אבות וכו' בזכות אמהותתורת אליהו עמ' שי
יא ע"א בזכות זה נגאלו בזכות אבותינו שנקראו הרים ואמהות נקראו גבעותמהר"ם שיק שמות עמ' מה
יא ע"א בחודש זיו וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 302
יא ע"א בטלה עבודה מאבותינותורת מנחם חנ"ה עמ' 140, חנ"ו עמ' 14
יא ע"א ביום שנולד משה מלאו ימיואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שו
יא ע"א בירח האיתנים בחג וכו', בירח האיתנים התם דתקיפי במצותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
יא ע"א בירח האיתנים בחג ירח שנולדו בו איתני עולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכא
יא ע"א בירח האיתנים וכו' דתקיפי במצות ורש"י שםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קו, דברים עמ' פט, מועדים עמ' ט, יג, טו
יא ע"א בירח שנולדו זיותני עולםתורת מנחם ח"כ עמ' 18
יא ע"א בל'ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קכב
יא ע"א בן מאה ועשרים שנה אנכי היום שאין תלמוד לומר היום וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' פ
יא ע"א בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, היום מלאו ימי ושנותיעמודיה שבעה עמ' *קעט
יא ע"א בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, היום מלאו ימי ושנותיחולת אהבה עמ' קיב
יא ע"א בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, היום מלאו ימי ושנותיצמח צדקה עה"ת עמ' פא
יא ע"א בניסן או בתשרי עתידין להגאלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנא, רלו
יא ע"א בניסן או בתשרי עתידין ליגאלחכמת התורה בא עמ' שכח
יא ע"א בניסן גגאלו בניסן עתידין להגאלאור הישר בראשית דף עג ע"א
יא ע"א בניסן מתו אבות העולםס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ו
יא ע"א בניסן נברא העולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ט, וישלח אות סה, וישב אות ז
יא ע"א בניסן נברא העולםגנת אגוז (תשמט) עמ' רלח
יא ע"א בניסן נברא העולםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קטז
יא ע"א בניסן נברא העולםעמק תפלה (תשסו) עמ' קו
יא ע"א בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קלא, רצט
יא ע"א בניסן נברא העולם, בתשרי נברא העולםעטרת יהושע שמות עמ' קג
יא ע"א בניסן נברא העולם, בתשרי נברא העולםתורת מנחם חמ"ו עמ' 245, 249
יא ע"א בניסן נגאלונשמת חיים (ברלין) עמ' ז
יא ע"א בניסן נגאלוס' הגירושין (תשסו) עמ' 27
יא ע"א בניסן נגאלושירת הפסח אות צב
יא ע"א בניסן נגאלו בני ישראל ממצריםניבי זהב עמ' קנט
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין לגאולחכמת התורה נח עמ' ש
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאלחכמת התורה לך לך עמ' תקצו
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאלחכמת התורה תולדות עמ' קלא, תסד, תרכג
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאללקוטי שיחות חל"ז עמ' 113, 90
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ער, במדבר עמ' תרמ, תרעג-ד
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רלב ע"ד
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' כא, סז
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמו
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלחכמת התורה בשלח עמ' תרפח
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לד
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רצג
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאללב דוד (תשסט) עמ' קז
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאללדור ולדורות ח"א עמ' פא
יא ע"א בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ע, רצו
יא ע"א בניסן נגאלו בתשרי עתידין וכו' בניסן עתידיןאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' רס, רעא-רעב, נ"ך עמ' סא
יא ע"א בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאלאמרי אש (טאוב) עמ' ריז, תקח
יא ע"א בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קטז
יא ע"א בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל וכו' בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שפד-שפה, שפז-שפט
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאלשמלת אליעזר ח"א עמ' תפא
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' שצ
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאלרסיסי לילה סי' *לט (עמ' 70-69), נא (עמ' 112), לקוטי מאמרים עמ' 124, 153, 220, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 13), *ז (עמ' 45-44)
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלדברי שאול בראשית עמ' תקב, שמות עמ' לג, רחצ, ויקרא עמ' שמא, במדבר עמ' ריד, דברים עמ' שכז
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלויגד משה (גרין) מאמר ט ד"ה ובאוהחה"ק
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלטל חיים (פרידלנדר) עמ' שיא, שסב
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאללחם רב על סדור התפילה אות א' קל
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאללקט אמרי קודש - שמות עמ' מז
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנט
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשים שלום עמ' עט
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתורת מנחם ח"ח עמ' 95, חי"א עמ' 209, חט"ז עמ' 188, חי"ט עמ' 198, 217, 329
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתורת מנחם חל"ו עמ' 249, 317
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתורת מנחם חל"ט עמ' 211, 224, 301, 376
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתורת מנחם חלק ס עמ' 13, 60
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתורת מנחם חמ"ו עמ' 252, 284, 311, 368
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתורת מנחם חנ"ה עמ' 329, חנ"ו עמ' 33,11
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, או בתשרי וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 170, 189, 191, 231, 305, 337
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלמאור עינים (תשעה) עמ' שסד
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קסה
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלעמק תפלה (תשסו) עמ' קד
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלבית יעקב (תשסא) עמ' ק
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלזכות ישראל - עשר עטרות פרק ט אות לד
יא ע"א בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלמאמץ כח (תשעה) עמ' שפב
יא ע"א בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להגאלאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רד
יא ע"א בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאלזמנים לששון עמ' מז
יא ע"א בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להגאלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רעא
יא ע"א בניסן נולדו אבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ל
יא ע"א בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבותחכמת התורה מקץ עמ' רלה
יא ע"א בניסן נולדו האבות ובניסן מתולחמי תודה דף מט ע"א
יא ע"א בניסן עאלו בניסן עתידין ליגאלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קצא, תקלט
יא ע"א בניסן עאלו בתשרי עתידין ליגאלאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קנג
יא ע"א בניסן עתידים להגאלדרשות ר"י מסלוצק עמ' פח
יא ע"א בניסן עתידים להיגאל, וברש"י וטו"א ושפ"אשירת הפסח אות נז, קיד, קעב, קצג
יא ע"א בניסן עתידין להגאלאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ט אות סד
יא ע"א בניסן עתידין להגאלתאומי צביה עמ' צ
יא ע"א בניסן עתידין להגאלתורת מנחם חכ"ז עמ' 493, חכ"ח עמ' 39
יא ע"א בניסן עתידין להגאל ר' אליעזר אומר בתשריקומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ג
יא ע"א בניסן עתידין להגאלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנב, קסב, קצז, רא, רב
יא ע"א בניסן עתידין ליגאלבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קמ אות ג
יא ע"א בניסן עתידין ליגאלברכת אברהם (תשנד) עמ' קעב
יא ע"א בניסן עתידין ליגאלדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' ק, קג
יא ע"א בניסן עתידין ליגאללקוטי שיחות חל"ב עמ' 184
יא ע"א בניסן עתידין ליגאלס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ה
יא ע"א בניסן עתידין ליגאלרנת יצחק יחזקאל עמ' קכט
יא ע"א בניסן עתידין ליגאל או בתשריקהלת יעקב סוכות עמ' תב
יא ע"א בניסן עתידין ליגאל או בתשריקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' נה, שכז
יא ע"א בניסן עתידין ליגאל וי"א בתשרי עתידין ליגאל+דברי שמואל (תשנח) עמ' קט, קסג
יא ע"א בניסן עתידין ליגאלישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 127
יא ע"א בניסן, בתשרי, נברא העולםזכרון דברים (תשנט) עמ' קט
יא ע"א בסוכות באו המלאכים לאברהםגנא דפלפלי עמ' עו, עח
יא ע"א בפסח נולד יצחקאמרות ה' השלם ח"א עמ' רעג-רעד
יא ע"א בפסח נולד יצחקברית שלום (תעח) דף י ע"ג
יא ע"א בפסח נולד יצחקחכמת התורה וירא עמ' קד, רכה, רכו
יא ע"א בפסח נולד יצחקלקוטי שיחות חלק ל עמ' 103
יא ע"א בפסח נולד יצחקמאור עינים (תשעה) עמ' שסה
יא ע"א בפסח נולד יצחקערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 205
יא ע"א בפסח נולד יצחקציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' י
יא ע"א בפסח נולד יצחקתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רלא
יא ע"א בפסח נולד יצחק מנלן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
יא ע"א בפסח נולד יצחקמשיבת נפש עמ' מה
יא ע"א בפסח נולד יצחק, ובמהרש"א, לכך נקבע ר"ה בא' בתשרי וכו'לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קכד
יא ע"א בצביונן נבראו בתקונן נבראוחכמת התורה בראשית עמ' עו, קיח
יא ע"א בקומתן ובצביונן נבראומהר"ם שיק בראשית עמ' קסז
יא ע"א בקומתן ולדעתןבעקבי יעקב עמ' קב, קמ-קמא, קפו
יא ע"א בר"ה בטלה העבודה במצרים, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' שפח
יא ע"א בר"ה בטלה העבודה מאבותינו ממצריםכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לב ע"ב
יא ע"א בר"ה בטלה העבודה, ובתוס'משנת חיים שמות עמ' לה
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שא
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםגאולת ישראל עמ' י
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 233, חי"ב עמ' 32, חט"ז עמ' 34
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 10
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםמאכסניא של התורה סי' מא
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםתורת אליהו עמ' קה
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםתורת מנחם חל"ט עמ' 340
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםתורת מנחם חמ"ג עמ' 372
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםתורת מנחם חנ"ב עמ' 210, 246, 287
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' סב
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רכח
יא ע"א בר"ה בטלה עבודה, ובתוס'בית ישי - דרשות עמ' טו, קנג
יא ע"א בר"ה בטלה עבודת אבותינו במצריםחכמת התורה וארא עמ' קכד, שלה
יא ע"א בר"ה בטלה עבודת אבותינו במצריםחכמת התורה ויקרא עמ' קפה
יא ע"א בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםשרגא המאיר על התורה עמ' קכא
יא ע"א בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםמנחת מרדכי עמ' עד
יא ע"א בר"ה יצא יוסף מבית האסורין וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 258
יא ע"א בר"ה נברא העולםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קסה
יא ע"א בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמח
יא ע"א בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה(ולא הוזכרו רבקה והשונמית)עשרה מאמרות (תשס) עמ' תיח-תכ
יא ע"א בר"ה נפקדו שרה רחל וחנהמאכסניא של התורה סי' כח
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינוהדרת אליהו דרוש י סי' א ד"ה והנה חוץ
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצריםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רצה
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצו ד"ה ובזה, עמ' רחצ ד"ה והנה
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצריםלחמי תודה דף מח ע"ב, קיט ע"א, קנז ע"ב
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצריםשיחות עבודת לוי סי' צט אות ב
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רח
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שא
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודה מאבותנותורת מנחם חנ"ח עמ' 329
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודת אבותינו במצריםחכמת התורה בא עמ' שסג, שפה
יא ע"א בראש השנה בטלה עבודת אבותינו ממצריםרנת יצחק תפלה עמ' קס, שד
יא ע"א בראש השנה בטלה עבורה מאבותינו ממצריםתורת מנחם חלק ס עמ' 84
יא ע"א בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' עא
יא ע"א בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשעז
יא ע"א בראש השנה נפקדה חנהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רכ
יא ע"א בראש השנה נפקדה רחל שרה וחנהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' צד
יא ע"א בראש השנה נפקדה שרהנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכט
יא ע"א בראש השנה נפקדה שרהתורת מנחם חנ"ח עמ' 36
יא ע"א בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' מה
יא ע"א בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהברכת טוב עמ' קלג
יא ע"א בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםעבודת חיים ח"א עמ' קצז, רב
יא ע"א בראש השנה נפקדה שרה, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שלד
יא ע"א בראש חדש תשרי בטלה עבודה מאבותינו בארץ מצריםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף צז ע"א [שנט ע"א ד"ה ובזה]
יא ע"א בראש חודש תשרי בטלה עבודה מאבותינו בארץ מצריםברכת מועדיך לחיים חלק ב דף צ"ז ע"א (דף שנ"ט ע"א ד"ה ובזה)
יא ע"א ברש"י ד"ה שנולדו בו זיוותני עולםפרי צדיק ר"ח אייר אות ד
יא ע"א בשיתא ירחי מי קא ילדההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רעא
יא ע"א בתוס' ד"ה אלא דקאי, [הביאו מדרשים חלוקים אם אברהם אבינו נימול בניסן או בתשרי]חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
יא ע"א בתוס' ד"ה אלא, ביאת המלאכים לאברהם אבינו היה בסוכותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' פו
יא ע"א בתשרי או בניסן עתידין ליגאלס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קצד
יא ע"א בתשרי או בניסן עתידין ליגאלקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' ערב
יא ע"א בתשרי נברא העולםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קכט
יא ע"א בתשרי נברא העולםחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו
יא ע"א בתשרי נברא העולםכרם טוביה עמ' שיט
יא ע"א בתשרי נברא עולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ט
יא ע"א בתשרי נולדו אבות וכו'בית ישי - דרשות עמ' רז
יא ע"א בתשרי עתידים להגאלניבי זהב עמ' קסו
יא ע"א בתשרי עתידים להיגאלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תקיג
יא ע"א בתשרי עתידין להגאלישועות משיחו (תשעח) עמ' 25
יא ע"א בתשרי עתידין להגיאל וכו' בניסן עתידין להגאלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלד
יא ע"א בתשרי עתידין להיגאל וכו' בניסן עתידין להיגאללקוטי שיחות ח"א עמ' 235, ח"ד עמ' 1293, 1292, חי"א עמ' 308, חי"ב עמ' 143, 144, חט"ז עמ' 34, חי"ח עמ' 308
יא ע"א בתשרי עתידין ליגאללחם רב על סדור התפילה אות תתלז
יא ע"א בתשרי עתידין ליגאלרנת יצחק ישעיה עמ' עז
יא ע"א בתשרי עתידין ליגאל או בניסן עתידין ליגאלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקע, תקעה, רפח
יא ע"א בתשרי עתידין ליגאל ר' יהושע אומר בניסן עתידין ליגאלבי חייא ח"ב עמ' עז
יא ע"א בתשרי עתידין ליגאלשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רעו
יא ע"א דאמר ר' יהושע בן לוי כל מעשה בראשית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 240, ח"ג עמ' 110
יא ע"א האבות שהם זיותני עולםס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 149
יא ע"א האדנא מצלינן כרבי אליעזרפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפד
יא ע"א האי מאן דנפק ביומי ניסן וחזי אילני דמלבלבי אומר ברוך שלא חיסרפרי צדיק ר"ח אייר אות א
יא ע"א ההרים אלו האבות הגבעות אלו האמהותאלשיך על חמש מגילות עמ' לב
יא ע"א היולדת לשבעה יולדת למקוטעיןחכמת התורה נח עמ' רנח
יא ע"א היום מלאו ימי ושנותיברית שלום (תעח) דף קכב ע"א
יא ע"א היום מלאו ימי ושנותיברית שלום (תשסח) עמ' תשפ
יא ע"א היום מלאו ימי ושנותידברי שאול ויקרא עמ' מב
יא ע"א היום מלאו ימי ושנותיחכמת התורה וארא עמ' לד
יא ע"א היום מלאו ימי ושנותידרשות באר יצחק עמ' קיט
יא ע"א היום מלאו ימי ושנותישארית אהרן דף קנ ע"א
יא ע"א הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםאור אברהם - רות עמ' רצ
יא ע"א הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנב
יא ע"א הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםלקוטי מאמרים עמ' 158, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 138), ישראל קדושים עמ' 35
יא ע"א הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יוםשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיג
יא ע"א הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםחכמת התורה בראשית עמ' קנח, קפה
יא ע"א הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםפרי צדיק ל"ג בעומר אות א
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקפז
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםחכמת התורה חיי שרה עמ' נד
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםחכמת התורה שמיני עמ' תא
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםלחמי תודה דף נד ע"א, פה ע"א
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםפתגמי אורייתא ח"א עמ' צה
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםתורת מנחם חט"ז עמ' 334, חכ"ג עמ' 40
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קצג
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםחכמת התורה נח עמ' רמג
יא ע"א הקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תמז, ח"ב עמ' רפט
יא ע"א ואותו הפרק זמן רביעה היתה שנאמר ואד יעלהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף י ע"ד
יא ע"א והוא יושב פתח האהל סוכות היהגבורת יצחק סוכות עמ' יח
יא ע"א והכתיב בירח האתנים התם דתקיפי במצותפרי צדיק ר"ח אייר אות ו
יא ע"א והתניא האומר סלע זו לצרקה בשביל שיחיו בני, ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמורכתב סופר אגדות כאן
יא ע"א וכל צבאם לדעתם ולצביונם נבראס' חסידים סי' תקל
יא ע"א ורש"י דתקיפי במצוותעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קטו
יא ע"א ותוס' ומהרש"א ופני יהושע הזמן שהמלאכים באו אל אברהםמים רבים (פרנקל) פרשת וירא אות א,ב,ג,ד
יא ע"א חודש אייר נק' זיוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רסו
יא ע"א חודש תשרי רתקיפי במצותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מב
יא ע"א יולדת לשבעהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קיח
יא ע"א יולדת לשבעה יולדת למקוטעיןס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קמה
יא ע"א יושב וממלא שנותיהן של צדיקיםשיחות עבודת לוי סי' קג אות א
יא ע"א יצחק אבינו נולד בניסןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' רמה
יא ע"א יצחק אבינו נולד לשבעה חדשיםקרן לדוד בראשית עמ' ריח
יא ע"א ירח האיתנים וכו' דתקיפי במצותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
יא ע"א ירח האיתנים תקיף במצותפניני יחזקאל עמ' תקנ
יא ע"א ירח שנולדו בו איתני עולםלקוטי מאמרים עמ' *117, 125 ,119, צדקת הצדיק סי' רמח, דובר צדק עמ' 87
יא ע"א ירח שנולדו בו איתני עולםפרי צדיק ר"ח אייר אות ג, ד
יא ע"א כבני מרון, כבני אמרנא, כמעלות בית מרוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעה
יא ע"א כל מה שברא הקב"ה בצביונו ובקומתו נבראמחיר יין (תשעט) עמ' לו
יא ע"א כל מעשה בראשית בקומתן וכו' בצביונן נבראותורת העולה (תשעה) עמ' קנז, קעט, קפז, שלז, תקח
יא ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראואור תורה השלם (מזריטש) סי' צט, תפד
יא ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עח
יא ע"א כל מעשה בראשית כו' לצביונן נבראו שנא' ויכולו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תעג
יא ע"א כל מעשה בראשית לדעתם נבראו לצביונם נבראושם דרך בראשית ח"א עמ' לט, קפג
יא ע"א כל מעשה בראשית לדעתןדרשות ר"י מסלוצק עמ' סז
יא ע"א כל מעשה בראשית לדעתן נבראודברי חנינא - מזלות עמ' מה, קלא
יא ע"א כל מעשה בראשית לדעתן נבראודרך ה' השלם עמ' קל
יא ע"א כל מעשה בראשית לדעתן נבראו וכו'שמלת אליעזר ח"ב עמ' רמז
יא ע"א כל מעשה בראשית לקומתם נבראו לדעתם נבראו לצביונם נבראושם דרך - הישר והטוב עמ' ח
יא ע"א כל מעשה בראשית לקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צט
יא ע"א כל מעשי בראשית וכו' לצביונם נבראוכתר שם טוב (תשסד) סי' קפו
יא ע"א כפסח נולד יצחקברית שלום (תשסח) עמ' סג, סז
יא ע"א לדעתם ולצביונם נבראו שנא' וכל צבאםס' חסידים סי' תקל
יא ע"א לדעתם נבראו לצביונם נבראודברי שאול בראשית עמ' יז
יא ע"א לושי ועשי עוגות, פסח היה - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רמו
יא ע"א לכמה חודשי עיבור יוכל הולד להתקייםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמד
יא ע"א ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר כד אות א
יא ע"א לצביונם נבראותורת מנחם חכ"ז עמ' 367
יא ע"א לצביונן נבראותורת מנחם חלק לג עמ' 89
יא ע"א לרבי יהושע י"ז באייר היה המבולפרי צדיק לר"ח מר חשון אות
יא ע"א מאן דאמר בתשרי נולדו בתשרי מתו. שנאמר 'ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשיא
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קעה, רס, שכה
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבות וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 47, חכ"ח עמ' 166
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבות וכו'אפיקי ים עמ' שסד
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבות מקפץ על הגבעות בוכות אמהותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נו-נז
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבות מקפץ על הגבעות בזכות אמהותהר יראה מאמר מד
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהותאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' צט
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרא-ב, תתכא, שמות עמ' נח, קסח, קפא, רי, רסא-ב, תקמו, ויקרא עמ' תרלה, במדבר עמ' פט, תרלט, תרצט, מלכים עמ' קפא
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות אמרת מקפץ על הגבעות בזכות אמהותתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק י הערה ב
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות האבותבית ישי - דרשות עמ' שכה
יא ע"א מדלג על ההרים בזכות האבותטיול בפרדס ח"ב עמ' סה
יא ע"א מדלג על ההרים, בזכות אבותשים שלום עמ' קכ
יא ע"א מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה יולדת. ועוד דהא בברייתא תנא דשנה מעוברת היתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לז ד"ה והנה לפי
יא ע"א מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה ע"ש. והנכון נראה וכו' וא"כ ע"כ בתשרי הוה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לז ד"ה והנה מהרש"א
יא ע"א מהרש"א ד"ה בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'דש
יא ע"א מחלוקת ר"א ור"י מתי נברא העולםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפד
יא ע"א מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) וילך מג ע"ג
יא ע"א מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעט
יא ע"א ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםדברי שאול ויקרא עמ' שעה, דברים עמ' רמח
יא ע"א מנין שבניסן נולדו אבות, שנאמר וכו' בשנה הרביעית בחודש זיו וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שכז
יא ע"א מנין שבתשרי נברא העולם וכו'רב שלום (אדלר) עמ' תס
יא ע"א מנין שבתשרי נברא העולם וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רלז
יא ע"א מנין שבתשרי נולדו אבות וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' מח, נ
יא ע"א מנין שבתשרי נולדו האבותלקט אמרי קודש - דברים עמ' נב
יא ע"א משמע ניסן הוא זיוס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ה
יא ע"א נסתכמו עם בהמה זו לשחיטהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמז
יא ע"א פלוגתת ר' יהושע ור' אלעזר אם בניסן עתידין להיגאל או בתשרי עתידין להיגאלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ה, ט
יא ע"א פלוגתת ר"י ור"א באיזה חודש עתידין להגאלתורת מנחם ח"ח עמ' 95, חי"א עמ' 209
יא ע"א פלוגתת רבי אליעזר ורבי יהושע אם בתשרי עתידין ליגאל או בניסן עתידין ליגאלתורת מנחם חלק לג עמ' 379
יא ע"א צדיקים הקב"ה ממלא שנותם מיום ליוםקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' צט
יא ע"א ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם ובניסן עתידין להגאללחמי תודה דף קפד ע"א
יא ע"א ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות כ
יא ע"א ר' יהושע סבר ניסןמהר"ם שיק בראשית עמ' לח
יא ע"א ר"א או' בתשרי נברא העולם ור' יהושע או' בניסן נברא העולםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצט
יא ע"א ר"א או' בתשרי עתידין ליגאל ר' יהושע או' בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפז
יא ע"א ר"א אומר בתשרי נברא העולם ור"י אומר בניסן נברא העולםימי דוד (תשסז) עמ' לח
יא ע"א ר"א אומר בתשרי עהידין ליגאל וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' ל, לג
יא ע"א ר"י אומר בניסן נברא העולם וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' ל, לג, קכג, קלב
יא ע"א רא"א בתשרי עתידין להגאלתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' מו
יא ע"א רא"א בתשרי עתידין להגאל ורי"א בניסן עתידין להגאלס' המאמרים (רש"ב) תרפ עמ' פא
יא ע"א רא"א בתשרי עתידין ליגאל רי"א וכו' בניסן עתידין ליגאלס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלה, קלז
יא ע"א רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם רבי יהושע אומר בניסן נברא העולםקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צב עמ' תפב
יא ע"א רבי אליעזר סבר בתשרי נברא העולם ורבי יהושע סבר בניסןבי חייא ח"א עמ' רצד
יא ע"א רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות וכו' בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאלפרי צדיק בראשית אות ה, לחנוכה אות יד, ר"ח שבט אות ב, לט"ו בשבט אות א, ב, בשלח אות ו, ר"ח אדר אות ג, י, פ' החודש אות ג, ויקרא אות י, שבת הגדול אות ח, פסח אות יג, יד, נג, ר"ח אייר אות א, בחוקותי אות י, פנחס אות ז, ר"ח אלול אות א, ה, ראש השנה אות יא
יא ע"א רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קמה ד"ה אמרו
יא ע"א רבי יהושע אומר בניסן נברא העולםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נט, שלד, תקמז
יא ע"א שאין תלמוד לומר היום, ומה תלמוד לומר היום, היום מלאו ימי ושנותי, ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום מחדש לחרש, שנאמר 'את מספר ינייד אמלא'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"א שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמח
יא ע"א שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום וכו' את מספר ימיך אמלאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכז ד"ה והנה יש, עמ' שפח ד"ה כתב, ח"ג עמ' נ ד"ה ועבדתם, עמ' רמה ד"ה בפרק, עמ' תלח ד"ה וזה
יא ע"א שנולדו בו איתני העולםרנת יצחק תהלים עמ' תיח
יא ע"א שנולדו בו איתני עולםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעו
יא ע"א שנולדו בו איתני עולםחכמת התורה פקודי עמ' רמז
יא ע"א שנולדו בו זיותני עולם, ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 408
יא ע"א שרה ילדה למקוטעיןחכמת התורה לך לך עמ' תקפה
יא ע"א תוס' - זמן מילת אברהםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' פד
יא ע"א תוס' ד"ה אלא - ביום שנימול אברהםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 126, חכ"ח עמ' 86
יא ע"א תוס' ד"ה אלאמהר"ם שיק בראשית עמ' פ
יא ע"א תוס' ד"ה אלא בהגייה, שרה פרסה נדה בפסח קודם סעודת המלאכים באקראי ופסקה, ולמועד הבא בסוכות חזרה להיות לה וסת קבועבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ד
יא ע"א תוס' ד"ה אלא דקאי בחגבנין שאול עמ' קמא
יא ע"א תוס' ד"ה אלא דקאי בחג וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ד ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה אלא וכו'ברכת אבות עמ' קמב
יא ע"א תוס' ד"ה אלא כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיג דף רלט ע"ג
יא ע"א תוס' ד"ה אלא מתי נימול אברהםגנא דפלפלי עמ' ס, עח
יא ע"א תוס' ד"ה אלא, בט"ו בניסן נולד יצחקאור אברהם בראשית עמ' צג
יא ע"א תוס' ד"ה אלא. ואמרי' בבראשית רבה לושי ועשי עוגות הדא אמרת שפסח היהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לז ד"ה והנה לפי
יא ע"א תוס' ד"ה בראשימי דוד (תשסז) עמ' ג, נז
יא ע"א תוס' מפדר"א דמילת אברהם היתה ביוהכ"פלקוטי שיחות חל"ה עמ' 59
יא ע"א תוס' שם - ומצות אפה וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 215
יא ע"א תוס', ביאת המלאכים לאברהם בסוכות או בפסחשירת הפסח אות קנא
יא ע"אישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 298
יא ע"ב אם המבול התחיל באייר או בחשוןמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ה
יא ע"ב ביום ר"ה יצא יוסף מבית האסורים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קח ע"ד
יא ע"ב בניסן נגאלונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קכט
יא ע"ב בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל וכו' לילה המשומר ובא מן המזיקיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קצ
יא ע"ב בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלכרם טוביה עמ' רכ
יא ע"ב בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלעבודת עבודה (תשסד) עמ' יא, לו
יא ע"ב בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלאמרי רבי שפטיה עמ' קיח, קלה, קמה
יא ע"ב בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל וכו' לילה המשומר לעתיד לבאימי דוד (תשסז) עמ' רכו, רלה, רמו, רסט, רצט, שח
יא ע"ב בניסן עתידין להיגאלישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 407, 43
יא ע"ב בניסן עתידין ליגאלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קלד
יא ע"ב בניסן עתירין להגאלאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשז, תשי, תשיג, תשכח
יא ע"ב בר"ה בטלה עבודה מאבותינוס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 19
יא ע"ב בר"ה בטלה עבודה מאבותינושירת הפסח אות קיא
יא ע"ב בר"ה בטלה עבודה מאבותינו ממצרים וגו'ברית שלום (תשסח) עמ' ריד
יא ע"ב בר"ה בטלה עבודה מאבותינו ממצרים וכו'ברית שלום (תעח) דף לד ע"א
יא ע"ב בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ב אות ג
יא ע"ב בראש השנה נפקדה שרה ובר"ה יצא יוסף מבית האסוריןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רלג
יא ע"ב בשנת שש מאות וכו' רי"א אותו היום י"ז באייר הי' וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) נח ד ע"ב
יא ע"ב בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש וכו' ר' אליעזר אומר אותו היום י"ז במרחשון היהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לח ע"ב
יא ע"ב בתוס' שהמלאכים באו לאברהם אבינו בפסחצמח צדקה עה"ת עמ' ו
יא ע"ב בתשרי עתידין ליגאל, אתיא שופר שופר וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קמח
יא ע"ב דאיכא מ"ד שבתשרי עתידין ליגאלנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצא, רל
יא ע"ב העלה מזל כימה ביוםחכמת התורה נח עמ' שלג
יא ע"ב והג"ה בתוס' ומהרש"א שרה נתבשרה שתי פעמיםמים רבים (פרנקל) פרשת וירא אות ג
יא ע"ב ח"א בניסן נברא העולם וח"א בתשריעמק תפלה (תשסו) עמ' צ, קא, עג
יא ע"ב כולם בצביונם נבראודרשות ר"י מסלוצק עמ' קיא
יא ע"ב ליל שמורים ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ל {ביאור פסוק "אמר שומר" וכו' ע"פ זה}
יא ע"ב ליל שמורים ליל המשומר ובא מששת ימי בראשיתפרי צדיק לחג השבועות אות ד
יא ע"ב ליל שמורים שהוא שמור מששת ימי בראשיתחכמת התורה בא עמ' תקעה
יא ע"ב ליל שמורים שמשומר ובא מששת ימי בראשיתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת פסח עמ' קפה
יא ע"ב ליל שמוריםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפא, תג
יא ע"ב לילה המשומר ובא מששת ימי בראשיתפניני יחזקאל עמ' סג
יא ע"ב לילה המשומר ובא מששת ימי בראשיתקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קא, קלה
יא ע"ב לילה המשומר מששת ימי בראשית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 380, 369
יא ע"ב למ"ד בתשרי עתידין ליגאל אתיא שופר שופר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' ה
יא ע"ב מהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קס
יא ע"ב מזל כימהמשיבת נפש עמ' צו
יא ע"ב מח' ר"א ר"י בניסן או בתשרי נברא העולםחפץ יהונתן בראשית פ"ז פסוק יא
יא ע"ב נטל ב' כוכבים מכימהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
יא ע"ב ר"א אומר אותו היום י"ז במרחשון הי'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 290 (אידיש)
יא ע"ב ר"א יליף שופר משופר דר"ה תקעו בחדש שופר ור"י יליף מליל שימורים ליל המשומר ובא מששת ימי בראשיתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט, לט
יא ע"ב רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולםמנחת ישראל עמ' רז
יא ע"ב רבי יהושע אומר בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלא
יא ע"ב רבי יהושע אומר בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל מנלן אמר קרא ליל שמורים ליל המשומר ובא מששת ימי בראשיתדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כח
יא ע"ב רבי יהושע אומר בניסן נגאלו, בניטן עתירין ליגאל. מגלן, אמר קרא 'ליל שמורים' ליל המשומר ובא מששת ימי בראשיתכתב סופר אגדות כאן
יא ע"ב רש"י - שנים עשר מזלות וכו' תאומים שלישיתלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 262
יא ע"ב רש"י ד"ה ואזדי וכו'ברית שלום (תעח) דף קז ע"ג
יא ע"ב שהיה משומר ובא מו' ימי בראשיתהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יח ע"ב
יא ע"ב שינה הקב"ה עליהם מע"בס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קעא
יא ע"ב תוס' ד"ה אלא כתבו בשם פרקי ר"א דאברהם נימול ביו"כלבושי בדים סעיף שעב
יא ע"ב תוס' ד"ה לילה ובערוך לנרשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפא
יא ע"ב תוס' ר"ה לילהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קטז
יא פלוגתת ר"א ור"י בתשרי או בניסן נברא העולםיגל יעקב (תשנג) בראשית אות ג
יא שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף קצב ע"ד
יא תוס' - א"א נימול ביו"ככלי יקר (תשמח) עמ' מח
יא. אבות נולדו בניסןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
יא. אבות נקראים הריםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנה
יא. אבות נקראים הרים וגבעותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שסא
יא. אותה שנה מעוברת היתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לג, סא
יא. אותו היום פסח היהקשוטי כלה (תשסג) עמ' עג
יא. איזהו חודש שהארץ מלאה דשאים הוי אומר זה תשרידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לז ע"ב
יא. איתני עולםגור אריה בראשית פכ"ד הערה 96
יא. איתני עולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קסט
יא. איתני עולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנט
יא. אלא דקאי בחגחקל יצחק (תשסג) עמ' סד
יא. אלא דקאי בחגשמן ראש סוכות ח"א עמ' קפ
יא. אם בתשרי נברא העולם או בניסןלהורות נתן בראשית עמ' יד, סג
יא. אם בתשרי נברא העולם או בניסן וכו' בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאללקחת מוסר ח"ב עמ' ס, קלד, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נח, נט
יא. אמר ר' יהושע בן לוי, כל מעשה בואשית - בקומתן נבואו, לדעתן נבואו, לצביונן נביאוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' נ
יא. את מספר ימיך אמלא מלמד שהקב"ה ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נה, קסז
יא. אתיא זכירה זכירה אתיא פקידה פקידהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קיח
יא. אתיא פקידה פקידהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא א, פקודי ב
יא. בביאור הפסוק "למועד אשוב אליך"גור אריה בראשית פי"ז אות כה
יא. בבריאת העולם האילנות הוציא פירות מידפרפרת אליעזר פרשת תרומה פרק כו פסוק טו
יא. בטלה מהם עבודה קשה מר"הנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנט
יא. בי"ב החדשים האחרונים, מאז שהתחילו המכות, לא השתעבדו עוד המצריים בישראלדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנב
יא. ביוה"ב גימל אברהם אבינו - תוס'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ו
יא. בין לר' אליעזר ובין לר' יהושע בר"ה בטלה העבודה במצריםשם משמעון (שפירא) עמ' נב, נו
יא. בירח איתנים זהו תשרי שנולדו בו איתני עולםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ח
יא. בירח האיתנים - דתקיפי במצותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1613
יא. בל מעשה בראשית לדעתן נבראועמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה יד
יא. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום היום מלאו ימי ושנותימנחת אליהו (תשסא) עמ' סא
יא. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וכו' ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדשמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שעט
יא. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום מה ת"ל היום מלאו ימי ושנותידרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמח עמ' תקא
יא. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יב ע"א, עג ע"ב
יא. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, היום מלאו ימי ושנותישם יחזקאל עמ' י
יא. בניסין עתידין להיגאלעטרת מנחם (תשסג) עמ' ריט
יא. בניסן נברא הלולםמזקנים אתבונן עמ' עד
יא. בניסן נברא העולםאור לשמים (תשסג) עמ' קמה, שב
יא. בניסן נברא העולםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תזריע ד
יא. בניסן נברא העולםבני שלשים עמ' קפב, קפח
יא. בניסן נברא העולםבת עין (תשסז) עמ' רכא
יא. בניסן נברא העולםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ג עמ' י
יא. בניסן נברא העולםמבשרת ציון ח"ג עמ' נה
יא. בניסן נברא העולםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פה, שנב
יא. בניסן נברא העולםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצד
יא. בניסן נברא העולם או בתשריברית כהונת עולם (תשעד) עמ' לז
יא. בניסן נברא העולם, בתשרי נברא העולםעטרת ישועה (תשסד) אות ב לליל ר"ה קודם קידוש, אות יח לליל ר"ה, אות ה להקפות לשמ"ע ושמח"ת
יא. בניסן נברא עולםתורה בציון עמ' קפה
יא. בניסן נגאלוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' צג
יא. בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידין להגאלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רפו, רפח
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידים ליגאלפתחי שערים ח"ב עמ' רח
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאלחנן אלקים עמ' קמ, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריט, מקראי קדש (תשנג) עמ' סו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כג, רמה
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאלמשנה למלך (תשסח) עמ' קמ
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלמאור עינים (תשעט) עמ' שסב, שסג
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלנועם המוסר עמ' קלה
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלשבח נעורים עמ' קצג, ריא, רנג
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלשדה יעקב עמ' עז
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלשל"ה (תשנז) פרשת בא אות ד
יא. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קטז, רמג
יא. בניסן נגאלו בתשרי עתידין להגאלדברי יואל פ' בהעלותך דף רנא ע"א
יא. בניסן נגאלו בתשרי עתידין להגאלדברי יואל פ' וירא דף שפט ע"א
יא. בניסן נגאלו בתשרי עתידין להגאלדברי יואל פ' תזריע דף רצח ע"ב, פ' אמור דף ר ע"ב
יא. בניסן נגאלו ובנים עתידים ליגאלכנסת מרדכי בראשית עמ' קמז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאלבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' מט-נ
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאללהורות נתן ויקרא עמ' פג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאולבת עין (תשסז) עמ' תעד
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאלשער המלך (תשנז) עמ' שפה
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נח
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלדברי יואל מועדים ח"ד דף רל ע"ב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רט, רלד, זכור עמ' שסא, ח"ז פרה עמ' כג, לד, מג, מח, פט, קח, קלג, קמה, קמט, קנט, קצא, רג, רלב, החודש עמ' רמד, רנב, רנט, רסו, רסח, רפד, שטו, שיח, שכ, שכז, שכח, שמ, שמד, שנג, שנג, שסד, שסח, שסט, שפ
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' טו, לט, סג, צו, קל, קלו, קפז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלחיי נפש על ההגדה עמ' קעג, רצ
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלים שמחה עמ' תה, תצה
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיח
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קטז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פג, צו, קא, קמג, קסא, קסו, קעד
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קה, תצט
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלעלי שור ח"ב עמ' שצא
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלעצי חיים - מועדים עמ' רסה
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מה
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רעא
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' יא, פו, קלט, ריא, רכב, רלא, רסט, תסג, תצב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כג, רה, רצ
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שסו
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' צד, קו
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלעירין קדישין השלם עמ' קג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכד, קלט, קנב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגגזכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מא ע"ד
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רכ, רעח, רפט, שלו, שלט, שמב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רכה
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאלדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלאור לשמים (תשסג) עמ' צג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלנחלה לישראל (תשעא) עמ' צא, צג, צה
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' טו, טז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שסב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלתפארת צבי ויקרא עמ' קז, קח, קלב, קנה, קסט, של
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלתפארת צבי שמות עמ' תקעב, תקעז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קנז, תרכז, מועדים עמ' קנו, רעג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלדרשות הר"ן (שנו) דרוש כג דף ב ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בא דף קיו ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת בא דף עב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלעטרת ישועה (תשסד) אות ט לשבת הגדול, אות נו לשביעי ש"פ
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלפרדס מרדכי עמ' שצז
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלצמח צדיק (תשסז) עמ' רס, רעו, תמג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאלשבילי פנחס עמ' ריב
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתירין להגאלדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ט, לא, קעו, תלו
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתירין להגאלפרדס מנחם עמ' קמג, קמו
יא. בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להגאלשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעט
יא. בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאלנחלה לישראל (תשעא) עמ' צד
יא. בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאלדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמות דף כז ע"ג
יא. בניסן נגאלו וכו' ובניסן עתידין להגאלמכתב מאליהו ח"ה עמ' 473
יא. בניסן נגאלוקהלת משה (תשסב) עמ' קיז
יא. בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאלעקבי אבירים (תשסה) עמ' רה
יא. בניסן נגאלו, בניסן עתירין ליגאלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' לו, נו, נז
יא. בניסן נגאלו, עתידין ליגאלחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 78
יא. בניסן נולדו אבותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קסג
יא. בניסן נולדו אבות או בתשרי וכו' וברש"י ד"ה שנולדוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' צז, קג, קלה, קנ
יא. בניסן נולדו אבותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קצח
יא. בניסן עתידים ליגאלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' ריג
יא. בניסן עתידין להגאלדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לח ע"א, פט ע"א, קב ע"א
יא. בניסן עתידין להגאלויגד יעקב עמ' תנא
יא. בניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קעז
יא. בניסן עתידין להגאלפרדס המלך (תשסט) אות שיג
יא. בניסן עתידין להיגאלחקל יצחק (תשסג) עמ' רז
יא. בניסן עתידין להיגאלמנחם ציון (תשסד) עמ' קה, קי
יא. בניסן עתידין ליגאלגנת אגוז (תשעב) אות רכד
יא. בניסן עתידין ליגאלבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' יח
יא. בניסן עתידין ליגאלמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפו
יא. בניסן עתידין ליגאלנועם אליעזר שמות דף פח ע"א
יא. בסוכות נאמר לא"א למועד הזה אשוב אליךדברי אברהם דף ח ע"ב
יא. בעם היום הזה. תוס'פרפרת משה ח"ב עמ' תק
יא. בפלוגתא דר"א ור"י אי בניסן עתידין ליגאל או בתשרינחלה לישראל (תשעא) עמ' צד
יא. בפלוגתא מתי נתבשרה שרהפרפרת התורה עמ' עג
יא. בפסח נולד יצחקאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' כז
יא. בפסח נולד יצחקאור אברהם ברכות עמ' שלה
יא. בפסח נולד יצחקברכת דוד עמ' צא
יא. בפסח נולד יצחקמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קיח, קלד, קלו, קעח
יא. בפסח נולד יצחק אבינואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנט
יא. בפסח נולד יצחק ובתשרי נולדו אבותשער המלך (תשנז) עמ' ת
יא. בפסח נולד יצחק וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שנז, תקו
יא. בפסח נולד יצחק וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כד ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ד
יא. בפסח נולד יצחק וכו', ויולדת לשבעה יולדת למקוטעיןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לז
יא. בפסח נולד יצחק מנלן כדכתיב למועד אשוב אליך כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קמד
יא. בפסח נולד יצחקאבני אש (אויש) מועדים עמ' רעז
יא. בפסח נולד יצחקנועם אליעזר בראשית עמ' צח ע"א
יא. בפסח נולד יצחק, ותוס' ד"ה אלאפרדס מנחם עמ' לה-לו
יא. בצביונם נבראונאות דשא (תשסח) עמ' קעב
יא. בצביונן ובקומתן נבראונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנג
יא. בקומתן נבראותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צג {נבראו בגמר גדלותם, והיה להם מיד טבע של גדול}
יא. בר"ה בטלה עבודה וכו'נועם אליעזר שמות דף קד ע"א, קנז ע"א, קעג ע"א
יא. בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריח
יא. בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רפח, שמא, תטז, תסו
יא. בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים וכו'בגדי חמודות שמות פרק ג פסוק ז-ט, יט, פרק ו פסוק ז, פרק י פסוק כז
יא. בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלח
יא. בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםתפארת ראובן עמ' לד
יא. בר"ה בטלה עבורה מאבותינו במצריםחמודי צבי שמות עמ' קכג, קסט
יא. בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לח ע"ב
יא. בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםשבט מישראל (פרידמן) עמ' שטו
יא. בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםתפארת משה עמ' מט
יא. בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםרגל ישרה עמ' קסב
יא. בר"ה יצא יוסף מבית האסוריןמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנו, קצד, רצ
יא. בר"ה נפקדה שדה רחל וחנהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תיח, תכד, ח"ג עמ' פט
יא. בר"ה נפקדה שרהדברי יואל מועדים ח"ד דף קב ע"ב
יא. בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף רנ ע"ב
יא. בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ג
יא. בר"ה נפקדה שרה רחל וחנהטוב דעת עמ' רמד
יא. בר"ה נפקדו שרה רחל וחנהס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יא
יא. בר"ה נפקדו שרה רחל וחנההגות לב עמ' 156
יא. בר"ה נתבטלה העבודה מאבותינו במצריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' פב
יא. בר"ה פסקה העבודה מאבותינו במצריםיבין שמועה (לעוו) עמ' קפג
יא. בראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצריםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רצא
יא. בראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצריםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שסה, תמט
יא. בראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצריםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 10
יא. בראש השנה בטלה עבודהויאמר מרדכי - דרשות עמ' לא, קיח
יא. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ו
יא. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצריםשם יחזקאל עמ' פ, שסו, תכג, תכד, תכו, תנו, תקכב
יא. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלושיח דוד (תשסח) עמ' קנה
יא. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלושיח דוד (תשסד) עמ' קלה
יא. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו ממצריםקב חיים עמ' סג
יא. בראש השנה בטלה עבודת אבותינו במצריםעצי חיים - מועדים עמ' טז
יא. בראש השנה בטלה עבודת אבותינו ממצריםשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ז
יא. בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםלקחת מוסר ח"ב עמ' סג
יא. בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
יא. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין וכו' בטלה עבודה מאבותינו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' מד, עא
יא. בראש השנה יצא יוסף מבית"האסורין, שנאמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת וגו" בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מ, פו
יא. בראש השנה נפקדה רחלשם יחזקאל עמ' רז
יא. בראש השנה נפקדה שרהשער המלך (תשנז) עמ' קה
יא. בראש השנה נפקדה שרה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמח ע"ב
יא. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא א
יא. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהקשוטי כלה ח"ט אות שפז
יא. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה וכו' עדות ביהוסף שמו בצאתו וגו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמט
יא. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצד
יא. ברה"ר נפקדה שרהגור אריה בראשית פכ"א הערה 1
יא. בריאת העולם אי בתשרי או בניסןדרשות מנחת יצחק עמ' פד
יא. בשורת הולדת יצחק בחגפני מלך מועדים עמ' קז
יא. בשורת שרה אימת הי', אלא דקאי בחג וקאמר למועד היינו פסח אכתי בשיתא ירחי מי קילדהמרפא לנפש בראשית עמ' סח
יא. בתשרי או בניסן נברא העולםפרפרת אליעזר פרשת נח פרק ז פסוק יב
יא. בתשרי בישרו המלאכים את שרהדברי יואל פ' וירא דף שפח ע"ב
יא. בתשרי נברא העולםאור אברהם - תשובה עמ' רצב
יא. בתשרי נברא העולםבת עין (תשסז) עמ' תלו
יא. בתשרי נברא העולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מט
יא. בתשרי נברא העולםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריב
יא. בתשרי נברא העולם או בניסןפרפרת משה ח"א עמ' קא, פרפרת משה ח"א עמ' כו
יא. בתשרי נברא העולם או בניסן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' פב, קכ, רכד, תקכד
יא. בתשרי נברא העולםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רג
יא. בתשרי נברא העולם, בניסן וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יא, רמח
יא. בתשרי נגאלו ובתשרי עתירין ליגאלעטרת ישועה (תשסד) אות כג להגדה ש"פ, אות א לסוכות שחל בשבת
יא. בתשרי נולדו אבותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סט
יא. בתשרי נולדו האבות ובתשרי מתו האבותבת עין (תשסז) עמ' תיג
יא. בתשרי עתידין להגאלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קפב
יא. בתשרי פסק השעבודמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלד
יא. בתשרי פסקה עבודה מאבותינו במצרים ובניסן נגאלונזר הקדש ח"ב עמ' שו
יא. ג' עקרות נפקדו בר"המטר השמים (תשנ) דברים עמ' של
יא. גבעות אלו אמהותאמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום ה דסוכות
יא. גבעות אלו אמהותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק א
יא. דאית ביה זיווא לאילנימי השלוח (תשסז) ח"ג דף רנא
יא. דחודש זה תקיף הוא במצוותפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כא
יא. האבות הם איתניםחקל יצחק (תשסג) עמ' ריג
יא. האבות מכונים הרים והאמהות גבעותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיד פסוק א
יא. האבות נקראו איתני עולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' לא
יא. האי מאן דנפיק ביומי דניסן וחזי אלני דמלבלבי וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ח של פסח דף מו/ז ע"ב
יא. האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזא אילני דמלבלבי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנג
יא. האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דמלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' מט
יא. הגאולה בניסן או בתשרישיחות לספר שמות עמ' שצט, שיחות לספר דברים עמ' קפא
יא. ההרים - אלו האבותעירין קדישין השלם עמ' שצב
יא. ההרים אלו האבותאור השמש (תשסח) עמ' קלא
יא. ההרים אלו האבותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' סא
יא. היוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרצ
יא. היום מלאו ימי וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קכט
יא. היום מלאו ימי ושנותיגור אריה במדבר פכ"ז אות יג
יא. היום מלאו ימי ושנותידרשות שמן רוקח עמ' שלה
יא. היום מלאו ימי ושנותיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמד
יא. היום מלאו ימי ושנותיויברך דוד עמ' יח
יא. היום מלאו ימי ושנותינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כד אות א
יא. היום מלאו ימי ושנותיעצי חיים על התורה עמ' שלו, שלט, תסו
יא. היום מלאו ימי ושנותיפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק ב
יא. היום מלאו ימי ושנותישבט מישראל (קרמניץ) פרק צ פסוק יב
יא. היום מלאו ימי ושנותישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ל
יא. היום מלאו ימי ושנותיכתנות אור עמ' תרמ
יא. היום מלאו שנותידברי יואל פ' האזינו דף קצב ע"ב
יא. המלאכים באו אל אברהם בתשרי(בחג הסוכות)שם יחזקאל עמ' קג, קכה
יא. הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1513
יא. הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שא, שו
יא. הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום מחדש לחדשדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמח עמ' תקא
יא. הקב"ה יושב וממלא שנותיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלט
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםפרפרת אליעזר פרשת לך-לך פרק יז פסוק יד, פרשת בא פרק יב פסוק מא, פרשת משפטים פרק כג פסוק כו, פרשת וילך פרק לא פסוק ב
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' פט, קס
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שצו
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםתורת יחיאל דברים עמ' שכד
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יוםאגרא דכלה ח"א עמ' יא, קצח
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיג
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודשתורה בציון עמ' תנו
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםנחמד ונעים (תשסח) תולדות ד"ה ונ"ל פשוט
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםעירין קדישין השלם עמ' רז
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםעטרת ישועה (תשסד) אות יח לאחרון ש"פ, אות נ, סג לשבועות
יא. הקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליוםאמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
יא. הקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רעג, תעז
יא. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםבת עין (תשסז) עמ' פ
יא. הרים אלו האבותתורי זהב (תשעג) עמ' טז
יא. הרים וגבעות היינו אבות ואמהותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכה
יא. התנא ר' יהושע דפליג עם ר' אליעזר אם מתחילין השנים מתשרי או מניסןדברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יא. ואותו הפרק זמן בהמה חיה ועוף מזדוגין זה עם זה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צא ע"ד
יא. וההרים אלו האבותזרע קודש - מועדים עמ' קל
יא. ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וכו' ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום מחורש לחודששבילי פנחס עמ' רי
יא. ויעש אלקים וגו' כל מעשה בריאת עולם לצביונן נבראוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמא
יא. ח"א בניסן יגאלו וח"א בתשריעירין קדישין השלם עמ' קצב
יא. ח"א בניסן נולדו האבות ובניסן מתו, וח"א בתשרי וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יד, טז, [מבן המחבר]
יא. ח"א בתשרי נברא העולם, וח"א בניסןאמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ח ניסן, סי' ג לשבת הגדול, סי' ב לר"ח שבט
יא. ח"א השמים נברא תחילה ואח"כ הארץ וח"א הארץ נבראת תחילהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קעה
יא. חג שבועות נקרא עצרתפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כח פסוק כו
יא. חד אמר בניסן וחד אמר בתשרי עתידין להגאלעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעב
יא. חד אמר בניסן נברא העולם וח"א בתשרי נברא העולםאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שלא
יא. חד אמר בניסן עחידין ליגאל וחד אמר בתשריאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פקודי י, דברים יג
יא. חודש אייר נקרא זיומראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קעו
יא. חודש האיתנים דתקיפי במצותויגד יעקב עמ' שלו
יא. חודש תשרי הוא ירח האיתניםערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיח
יא. חורש אייר נקרא חורש זיומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור כט
יא. יו"ט ראשון של פסח היהחנן אלקים עמ' רכו
יא. יולדת לד יולדת למקוטעיןגור אריה בראשית פל"ג הערה 36
יא. יולדת לשבעה יולדת למקוטעיןשם יחזקאל עמ' רח
יא. יולדת לשבעה יולדת למקוטעיןתורי זהב (תשעג) עמ' סה
יא. יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעיןמבשרת ציון ח"ג עמ' סט
יא. יוסף יצא מהבור בראש השנהשיחות לספר בראשית עמ' רפז
יא. ילפינן זכירה זכירה מר"הכתנות אור עמ' סד
יא. יצחק נולד ביום ראשון של פסחחנן אלקים עמ' רכז, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סח
יא. יצחק נולד בפסחשם יחזקאל עמ' תקמו
יא. יצחק נולד בפסחיד דוד (אופנהיים) עמ' מז
יא. יציאת מצרים וכו' הנהגת "הדילוגפחד יצחק פסח מאמר ע
יא. ירח האיתנים - חג ירח שנולדו בו איתני עולםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רצ
יא. ירח האיתניםשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' ריא
יא. ירח האיתנים דתקיפו במצוותשפת אמת (רייז) סוכות עמ' מו, פז
יא. ירח האיתנים דתקיפו במצוות וברש"י שופר יום הכיפורים סוכה לולב ערבה ניסוך המיםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנח
יא. ירח האיתנים משום דתקפי במצוות, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שכד
יא. ירח האיתנים, דתקיפי במצותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכח, רעח
יא. ירח האיתנים, דתקיפי במצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תצד
יא. ירח האיתנים, שתקיפה במצותשמן ראש סוכות ח"א עמ' שו
יא. ירח האיתנים, שתקיפי במצותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלב
יא. ירח האתנים, דתקיפי במצותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רנג
יא. ירח שנולדו בו איתני עולםמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסח
יא. יש אומרים שבניסן נברא העולםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קו
יא. ישאו הרים אלו האבות, גבעות אלו האמהותספרי המגיד מקאזניץ עמ' רט
יא. ישראל נגאלו בזכות אבותינוצדקת יוסף עמ' קכט
יא. כל הברואים לדעתן נבראומים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
יא. כל מע"ב בקומתן נבראו לדעתן נבראודברי יואל פ' בראשית דף עו ע"א
יא. כל מעשה בראשית בצביונם ובקומתן נבראואגרא דכלה ח"א עמ' צ
יא. כל מעשה בראשית בצביונם נבראו בדעתם נבראונצח ישראל (הרטמן) עמ' לג הערה 85
יא. כל מעשה בראשית בצביונם נבראו בדעתם נבראותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלט
יא. כל מעשה בראשית בצביונן ובקומתן נבראויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כג, פו, קסח, קעה, רל, רס, ערה, שמח, ח"ב עמ' פט
יא. כל מעשה בראשית בקומתם נבראו... לצביונם נבראו שנאמר ויכלו השמים והארץ וכל צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' קנד
יא. כל מעשה בראשית בקומתן וכו' בצביונן נבראותורת העולה ח"ב פרק ו, יג, יז, ח"ג פרק טז, ס
יא. כל מעשה בראשית בקומתן לדעתן ולצביונן נבראוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרע
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מד, נה, ר
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו ורש"י גדולים ומלאיםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' יא
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראועל ישראל גאותו עמ' רלא
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו לצטונן נבראושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שמא
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראומבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת חיי שרה דף א ע"ב, ופרשת ויחי דף קיג ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פ' כו דף טו ע"א, וחלק ג פרק ל דף כח ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קי ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ו פרק ג דף קכב ע"ב; בית אלהים (שלו) שער ג פ' לט דף פב ע"ב, ושער ג פרק ג דף לו ע"ג-ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א ש"ג ופרשה ד סי' א דף כח ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת בראשית דף י ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ז דף טו ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף כח/נח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חולין פרק ג דף קט ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כב דף סו/ז ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק יו; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכא דף צז ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עא דף מא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ה ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת בראשית דף ה ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בראשית דף ג ע"א
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לרעתן נבראו לצביונן נבראושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראוכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכז
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראומאורי שערים עמ' סו
יא. כל מעשה בראשית וכו' לדעתן נבראו לצביונן נבראודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סד, קמח, קס, רד, רנט, רעח, רצג, מועדים (תשנט) עמ' כג, ריא, רכד
יא. כל מעשה בראשית וכו' לצביונן נבראו שנא' ויכולו וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קצ
יא. כל מעשה בראשית וכו' לצביונן נבראונתיב מצותיך (תשסח) עמ' עז
יא. כל מעשה בראשית לדעתם נבראוואני תמיד עמך עמ' תקפז, תקפח
יא. כל מעשה בראשית לדעתן נבראויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות מב
יא. כל מעשה בראשית לדעתן נבראושפת אמת (רייז) סוכות עמ' פד
יא. כל מעשה בראשית לדעתן נבראונחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קמט, קונטרס אחרון אות עב
יא. כל מעשה בראשית לצביונן נבראוצפנת פענח (תשסו) עמ' רכח
יא. כל מעשה בראשית לקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונן נבראונועם אלימלך (תשסא) עמ' קמב
יא. כל מעשה בראשית נבראו לדעתן נבראו לצביונןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כו אות ה
יא. כל מעשה בראשית עמ' בקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונן נבראו, ורש"י: שאלם אם חפצין להבראות ואמרו הןדעת תורה שמות עמ' פז, ויקרא עמ' רעג, דברים ח"ב עמ' קה, קעו
יא. כל מעשי בראשית בקומתן נבראואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שעה
יא. כל מעשי בראשית בקומתן נבראוערבי נחל (תשסד) עמ' כח
יא. כל מעשי בראשית בקומתן נבראושיחות לספר בראשית עמ' יז, שיחות לספר שמות עמ' קצג
יא. כל מעשי בראשית בקומתן נבראו בדעתן נבראו בצביונן נבראו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' עז, שנד
יא. כל מעשי בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראועקבי אבירים (תשעא) עמ' פט
יא. כל מעשי בראשית לדעתן נבראומכתב מאליהו ח"ה עמ' 96
יא. כל מעשת בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראותפארת צבי בראשית עמ' שמג
יא. לדעתן נבראו בצביונם נבראו בקומתן נבראואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים י
יא. לדעתן נבראו ובקומתן ובצמיונםהישר והטוב (תשסג) עמ' שכה
יא. לדעתן נבראו לצביונן נבראודבש השדה עמ' פא
יא. לידת האבות בניסןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רסח
יא. ללמדך שהקב"ה יושב וממלא את שנותיהם של צדיקים מיום ליום וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעא
יא. ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים וכו'מנות הלוי (שמה) דף קא ע"א; זרע ברך (תו) פרשת חיי שרה דף ל ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת חיי שרה דף יט ע"א, ופרשת משפטים דף סה ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וילך דף קיב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נח דף מג ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף מה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש כד דף קצב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלח דף קמג ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת משפטים דף כה ע"א; הרדב"ז מב סימן רנו/ז
יא. ללמדך שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 49
יא. למועד אשוב אליך, אימת קאי, אילימא בפסח וכו', בחמשין יומין מי קא ילדה וכו', אלא דקאי בחג וקאמר לה בניסן, אכתי בשיתא ירחי מי קא ילדה, תנא אווזה שנה מעוברת היתה וכו', ויולדת לשבעה יולדת למקוטעיןשם יחזקאל עמ' שעח
יא. לצביונם נבראועירין קדישין השלם עמ' צח
יא. לר"י נברא העולם בכ"ה אדר וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקעה
יא. מאן דנפיק ביומי רניסן וחזי אילני דמלבבי אומר וכו' שלא חיסר בעולמו כלום וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקפ
יא. מדלג על ההרים אלו האבות וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויצא דף סט ע"א
יא. מדלג על ההרים בזכות אבותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסה
יא. מדלג על ההרים בזכות אבות וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' סט
יא. מדלג על ההרים בזכות אבות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נח
יא. מדלג על ההרים בזכות אבותברכת חיים ח"א עמ' 117
יא. מדלג על ההרים בזכות אבותנועם אלימלך (תשסא) עמ' כב, שנח
יא. מדלג על ההרים בזכות אבותנחמד ונעים (תשסח) לקוטי קהלת ד"ה ואמנם
יא. מדלג על ההרים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהותפאר יעקב ח"ג עמ' שלה
יא. מדלג על ההרים בזכות האבות ומקפץ על הגבעות בזכות האמהותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קמא
יא. מדלג על ההרים היינו האבותצדקת יוסף עמ' קכג
יא. מדלג על ההרים, בזכות אבות, מקפץ על הגבעות - בזכות אמהותמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קטז
יא. מדרש בן מאה ועשרים שנה אנכי היום מלמד שהקב"ה משלים שנותיהם של צדיקיםלב אריה פרשת חיי שרה אות א
יא. מח' אי נברא העולם בתשרי או בניסןאגרא דכלה ח"ב עמ' קסג
יא. מחלוקת אי בתשרי נברא העולם או בניסןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' צד
יא. מיעוט ימים שניםכתר תורה (תשסז) עמ' לט
יא. מיעוט רבים שניםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תלו
יא. מיעוט תקופות שנים, מיעוט ימים שניםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות יז
יא. מלאכים באו אל אברהם בחג הסוכותיד דוד (אופנהיים) עמ' טז
יא. מנין שבניסן נולדו אבות וכו' בחדש זיו בירח שנולדו בו זיותני עולםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקצ ע"א
יא. מנין שבתשרי נברא העולם וכו'דברי יואל פ' בהעלותך דף רנא ע"א
יא. מנין שבתשרי נברא העולם וכו'דברי יואל פ' בראשית דף פה ע"ב
יא. מנין שבתשרי נולדו אבות ולו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ה
יא. מנין שבתשרי נולדו אבותמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ו דף סג ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף עח ע"א; באר הגולה (שנח) דף לו ע"ב
יא. מנין שבתשרי נולדו אבותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' מא
יא. מנין שבתשרי נולדו האבות וכו' בירח האיתנים, ירח שנולדו בו איתני עולםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 620-619
יא. מעשה בראשית בקומתן וצביונן נבראונזר הקדש ח"א עמ' רפד
יא. מעשה בראשית לדעתם נבראומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קצא
יא. מעשה בראשית לדעתן נבראומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ה
יא. על הפסוק מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות על זמן הקץזרע קודש - מועדים עמ' לו
יא. פלוגתא בין רבי אליעזר לרבי יהושע, אי בניסן נברא עולם או בתשרי נברא העולםדרשות יעב"ץ עמ' ח
יא. פלוגתא רר"י ור"א אם בניסן או בתשרי עתידין להגאלבינת ישראל (תשסו) דף לד ע"א
יא. פלוגתת ר"א ור"י בניסן או בתשרי נברא העולםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו, מד, מט, צג
יא. קאי בחג ואמר לו למועד בפסחשבות יעקב (אבולפיה) עמ' חצר
יא. קאי בחג וקאמר לה בניסןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' נט, קל
יא. קול דודי הנה זה באודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנח
יא. ר' אליעזר אומר מנין שבתשרי נולדו אבות וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' *ד
יא. ר' יהושע אומר וכו' בפסח נולד יצחק וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' *ד
יא. ר"א אומר בתשרי נברא העולם ורי"א בניסןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נט-ס
יא. ר"א אומר מנין שבתשרי נולדו אבותזאת זכרון (תשנב) אות קצט
יא. ר"א אומר, בתשרי עתידין להגאל, ר"י אומר, בניסן עתידין להגאלדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ו, לב
יא. ר"א סובר בתשרי נברא העולם ור"י סובר בניסן נברא העולםנזר הקדש ח"א עמ' קטז
יא. ר"י אומר בניסן נברא העולםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 36
יא. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ור' יהושע אומר בניסן נברא העולםויברך דוד עמ' עא
יא. רבי אליעזר אומר מנין שבתשרי נברא העולם וכו' ואילן מלא פירות הוי אומר זה תשרישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה
יא. רבי אליעזר סובר שבניסן עתידין ליגאל ורבי יהושע סובר שבתשרידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פד, החודש עמ' שלו
יא. ריב"ל כל מעשה בראשית בקומתם לדעתם ולצביונם נבראוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פד
יא. רש"י - שאלם אם חפצם להבראות ואמרו הןתפארת צבי בראשית עמ' שמג
יא. רש"י ד"ה נולדו - בתשרי נולדו אברהם ויעקבאמרי נועם (מועדים) תשובה טז [מבן המחבר]
יא. רש"י ותוס' ד"ה שנולדוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קלה, קנ
יא. שבניסן עתידין להיגאלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריח
יא. שהחודש זה נקרא זיומראה יחזקאל (תשסד) עמ' רכג
יא. שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםפני יהושע (תשסא) עמ' קלח
יא. שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםתורי זהב (תשעג) עמ' קנב, שסג
יא. שמעו הרים וכו' קאי על האבותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפ
יא. שנא' ויאמר אלהם בן מאה ועשרים וכו'למחר אעתיר עמ' כז
יא. שעבוד מצרים נגמר ו' חדשים לפני היציאהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קפ
יא. שעבוד מצרים תם בר"השיחות לספר ויקרא עמ' סב, קכב, שיחות לספר ויקרא עמ' קנז
יא. שרה ילדה בשנה מקוטעתאגרא דכלה ח"א עמ' שפ
יא. ששה חדשים לפני גאולתם כבר נפסק השעבודודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכח
יא. תוד"ה אלא ופנ"י שם, מעשה ד"והשענו תחת העץ" היה בסוכותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריג(ד)
יא. תוס' - אברהם אבינו אבל מצותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שלב, שעו
יא. תוס' - אברהם אבינו אכל מצותשמן ראש סוכות ח"א עמ' מג
יא. תוס' - אברהם אבינו אכל מצותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' מד
יא. תוס' - ביום הכיפורים היה עקידת יצחקשמן ראש - ימים נוראים עמ' תנג
יא. תוס' - ואומר ר"ת דהני דאמרי בתשרי סבירא להו כרבי יהושע דאמר בניסן נברא העולם ולהכי הדר לפסח שנה אחרת למועד הזה היינו למועד אחר דביום הכפורים אמר לו וקרוב לסוכות כלומר למועד הזה ראשון של שנה אחרתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנט
יא. תוס' - מילת יצחק היתה בשביעי של פסחשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכג
יא. תוס' - עקידה ביום הכיפוריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רט
יא. תוס' ד"ה אלא - "לושי ועשי עוגות" הדא אמרת שפסח היהאמרי נועם (מועדים) סי' ח לפר' החודש
יא. תוס' ד"ה אלא - אברהם מל את עצמו ביום כיפורגנת אגוז (תשעב) אות קו
יא. תוס' ד"ה אלא - ביאת המלאכים אל אברהם היה ב' ימים לפני חג הסוכותשם יחזקאל עמ' קכו
יא. תוס' ד"ה אלא - חשבון הגלות של ח"ל שנים מתחיל מברית בין הבתריםאמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
יא. תוס' ד"ה אלאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שיא, שיב, של, שלא
יא. תוס' ד"ה אלאלקחת מוסר ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' פו
יא. תוס' ד"ה אלאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' צה
יא. תוס' ד"ה אלאנזר הקדש ח"ב עמ' שנז, שפח
יא. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעה, רעט, רצא, שנג, תט, תלב, ח"ב עמ' פח, תשטו
יא. תוס' ד"ה אלא דקאי בחג וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסז
יא. תוס' ד"ה אלא דקאי בחג וקאמר לה בניסן וכו' ואומר ר"ת דהני דאמרי בתשרי ס"ל כר' יהושע דאמר בניסן נברא העולם וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמט ע"א
יא. תוס' ד"ה אלא לפי הסוגיא דשמעתא מוכח דביאת המלאכים היה אצל אברהם בפסח ומטעם זה עשו עוגות ורבי מאיר שליח צבור יסד במעריב של פסח ומצות אפה ויאכלו בלילי חג פסח ואמרי' בבראשית רבה לושי ועשי עוגות הדא אמרת שפסח היה ואברהם לא נימול עד יום הכפורים כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר וקשה איך יתכן לומר שנצטוה בפסח ולא נימל עד תשרי והלא זריזין מקדימין למצות ועוד דהכא כ' בעצם היום נימול וגו' בו ביום שנצטוה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנט
יא. תוס' ד"ה אלא מילת אאע"ה היה ביוה"כעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום א דסוכות
יא. תוס' ד"ה אלאקשוטי כלה (תשסג) עמ' עד
יא. תוס' ד"ה אלא, כשבאו המלאכים אצל אברהם פדום הפסח היהכסף נבחר (מרגליות) עמ' לג
יא. תוס' ד"ה אלא, נענה תחלה הועיל שילדה בריוחדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קנ ע"ב
יא. תוס' ד"ה אלא, סתירת חז"ל בזמן שנימול אאע"הדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמח ע"ב
יא. תוס' ד"ה אלא, סתירת חז"ל בזמן שנימול אאע"הדברי יואל פ' וירא דף שנו ע"א
יא. תוס' ד"ה אלא. ביוה"כ נמול אברהם בפסח נולד יצחקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצט
יא. תוס' ד"ה בראש השנה - אעפ"י שהתחילו המכות מניסן, מ"מ לא פסקה העבודה עד תשרישם יחזקאל עמ' תכד
יא. תקיף במצותכד הקמח (מישור) עמ' תנב
יא: אותו הזמן של ט"ו ניסן של שנה זו, הי' משומר ובא מששת ימי בראשית להיות זמן המיועד לגאולת ישראלדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמו
יא: אותו היום י"ז באייר היה וכו' י"ז במרחשון היה וכו' והעלה מזל כימה ביום ונטל ב' כוכבים והביא מבול לעולםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסז
יא: אלא דקאי בחגאבני אש (אויש) מועדים עמ' נב
יא: אלמלא חמתה של כסיל לא מתקיים עלמא מפני צינתה של כימהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלג
יא: אתיא שופר שופר וכו'יציב פתגם - פסח עמ' רז, רח
יא: בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש וכו' אותו היום י"ז במרחשון הי' וכו' אלא לר"א מאי שני שני לדיןדברי יואל פ' נח דף קמג ע"א
יא: בחודש השני ר"א אומר הוא מרחשווןאגרא דכלה ח"א עמ' רכה
יא: בניסן נגאלו בניסן עתירין ליגאל וכו' ליל המשומר ובא וכו' ואידך לילה המשומר ובא מן המזיקיןשדה יעקב עמ' נו
יא: בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאלשירת דוד (תשסז) עמ' תלט, רפה
יא: בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאלנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' לז, תלג
יא: בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כא
יא: בניסן נגאלו ובניסן עתירין להגאלבינת ישראל (תשסו) דף לד ע"א
יא: בניסן עתידין להגאלפאר יעקב ח"ג עמ' ה, קג
יא: בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםפנים מסבירות עמ' מד
יא: בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםשמועת יצחק - מקץ ג
יא: בראש השנה בטלה העבודה מאבותינושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפז
יא: בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים וכו' הסירותי מסבל שכמומבשר טוב - ספר החיים עמ' סא
יא: בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצריםדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' פב
יא: בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריןויאמר מרדכי - דרשות עמ' כט
יא: בשנת שש מאות שנה לחיי נח וכו'י"ז באיירצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לא ע"א-ע"ג
יא: בשנת ת"ר שנה לחיי נח בחודש השני וכו' אם היה י"ז אייר או י"ז חשוןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' עג-עד
יא: ואזדא לטעמייהוגור אריה בראשית פ"ז אות יא
יא: ואידך לילה המשומר ובא מן המזיקיןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קיח
יא: י"ב מזלות לעולם ו' למטה וו' למעלהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמז
יא: יום שמזל כימה שוקע ביוםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 202
יא: ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית ואידך לילה המשומר ובא מן המזיקיןפאר יעקב ח"ב עמ' תקפט, ח"ג עמ' מה
יא: ליל שימורים הוא וגו' שאותו הזמן של ט"ו ניסן של שנה זו, היה משומר ובא מששת ימי בראשית להיות זמן המיועד לגאולת ישראלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
יא: ליל שימורים לה' משומר ובא וכו' ובמהרש"איציב פתגם - פסח עמ' רג
יא: ליל שימורים ליל המשומר וכו' ובתוס' ד"ה לילהיציב פתגם - פסח עמ' קסא
יא: ליל שימורים לילה המשומר מששת ימי בראשיתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמה
יא: ליל שימורים, לילה המשומר ובא מן המזיקיןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 868
יא: ליל שימורים, מן המזיקיןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קנח
יא: ליל שימורים, משומר ובא מששת ימי בראשיתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כד
יא: ליל שימורים, משומר מן המזיקיןשמן ראש סוכות ח"א עמ' נז
יא: ליל שמורים וגו', שהוא ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית שהיתה מיועדת מאז לזמן הגאולהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קצא
יא: ליל שמורים, משומר מששת ימי בראשיתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמ
יא: לילה המשומר ובא מן המזיקיםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בא דף פא ע"ד
יא: לר"א בתשרי עתידין להגאל, לר' יהושע בניסןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסב {קו' טו"א (מעירובין מג:) שנזיר מותר לשתות יין בשבת וי"ט, א"כ יהא מותר כל השנה חוץ מניסן או תשרי; קץ בעתה, וקץ אחישנה; יום שבן דוד בא עדיין איננה הגאולה}
יא: לר"א בתשרי עתידין ליגאל כו' ובמהרש"א שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קנד
יא: לר"א התחיל המבול במרחשון ולר"י באייראמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעח
יא: מדלג על ההרים, בזכות אבותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' פו
יא: מהרש"א דהשופר וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
יא: מחלוקת ר"א ור"י אימתי נברא העולםילקוט אוהב ישראל עמ' לז
יא: מחלוקת ר"א ור"י אם בניסן נברא העולם או בתשרימשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קכו
יא: משומר ובא מששת ימי בראשיתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תלז
יא: משומר ובא מששת ימי בראשיתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רעד, שט, שלה
יא: משומר ובא מששת ימי בראשיתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תנח
יא: משומר ובא מששת ימי בראשיתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצב
יא: נחלקו אם התחיל המבול בחודש חשון או בחורש איירדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
יא: נטל ב' כוכבים מכימה והביא מבול וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קכא
יא: נטל שני כוכבים מכימה ועשה המבוליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ט, ח"ב עמ' קמט
יא: נטל שני כוכבים מכימהקסת הסופר (תשעו) עמ' מ, רכה, רמו
יא: פלוגתא אם התחיל המבול בחודש חשון או בחודש איירדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עח
יא: ר' אליעזר אומר בא' בתשרי נבראוזרח השמש על התורה עמ' שסה
יא: ר"א אומר בתשרי נברא העולם ור"י אומר בניסן נברא העולםדרכי צדק עמ' ז, כו
יא: רבי יהושע אומר בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאלשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שצח
יא: רש"י - מה שכתוב בלוט ומצות אפה ויאכלו, שפסח היהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
יא: רש"י ד"ה ואזדו וכו', ושנים עשר מזלות קבועין בו וכו', ששה מהן שקועין למטה וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מגלגל זה עולה מצד זה והראשון שבצד האחר שוקע וכן לעולם, ושתי שעות שוהה המזל בעלייתו וכן שכנגדו בשיקועו, שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יוםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קסא
יא: רש"י ד"ה יום שמזל כימה שוקע ביום, בניסן שולט מזל טלה והוא ראש למזלותכסף נבחר (מרגליות) עמ' י
יא: רש"י המבול בא מפני גזירת ר"הגור אריה בראשית פ"ח אות כ
יא: רש"י חודש ניסן במזל טלהגור אריה בראשית פי"ח הערה 102
יא: שומע כעונהמפניני הרב עמ' ע
יא: שנה שאין בה אלא מעשר אחדעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שע
יא: שש מזלות למעלה מן הארץ ושש למטהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלה
יא: תוס' בהגההודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מא
יא: תוס' הג"ה ד"ה שמעתי, אינה מתעברת בוסת אקראיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכב(לה)
יא: תוספות "שני" לדין ולא לבריאהגור אריה בראשית פ"ח אות כ
יב אמר רב חסדא ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קס
יב כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכהאוצר המאמרים (תשסג) עמ' ש
יב ע"א אותו היום י"ז באייר היהמהר"ם שיק בראשית עמ' לט
יב ע"א איידי דחביבה לה אקדמהבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות ה
יב ע"א אלא לר"א מאי שני' וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ג עמ' פב
יב ע"א ברותחין נידונוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כז
יב ע"א ברותחין קלקלופרי חיים (קנולר) פרשת נח
יב ע"א ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונוצדקת הצדיק סי' קז, תקנת השבין סי' טו (עמ' 144)
יב ע"א ברותחין קלקלו וברותחין נדונוחכמת התורה נח עמ' ער
יב ע"א בשלמא לר' יהושע היינו דשינההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמז
יב ע"א דור המבול - ברותחין קלקלו וברותחין נדונוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכא
יב ע"א דור המבול ברותחין חטאו וברותחין נידונואמרות ה' השלם ח"ה עמ' שז
יב ע"א הרע"א בגליון הש"םחפץ יהונתן בראשית פ"ז פסוק יא
יב ע"א ולתקופה כר' יהושעדורש טוב עמ' 161
יב ע"א ורש"י ותוס' - חכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזרמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות א, וירא אות ב
יב ע"א חכמי ישראל מוניןפרי חיים (קנולר) פרשת נח, תשא, בלק
יב ע"א חכמי ישראל מונין כו' ולתקופה כר' יהושע, ורש"י ותוס'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסו(יד)
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול בר' אליעזר ולתקופה כר' יהושעערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 283
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר ולתקופה כר' יהושעדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיז, קל
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"ארסיסי לילה סי' נא (עמ' 116)
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"א ולתקופה כר"ע חכמי אוה"ע מונץ אף למבול כר"יטל חיים (פרידלנדר) עמ' שסא
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"אפרי צדיק ר"ח מרחשון אות
יב ע"א ר' אליעזר אמר בתשרי נברא העולם ור' יהושע אמר בניסן נברא העולםדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' צה
יב ע"א רש"י - במנין שנים מתשרימשיב טענה עמ' 207, 211
יב ע"א רש"י, ותוס' ד"ה למבול כו"א - דמדמונין לתקופות כר"י הרי דכר"י ס"ל כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט
יב ע"א תוס' ד"ה אלאמהר"ם שיק בראשית עמ' לט
יב ע"ב בנדרים הלך אחר לשון בנ"אתורת מנחם חנ"ה עמ' 222
יב ע"ב בנדרים הלך אחר לשון בני אדםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמג
יב ע"ב לגר ליתום ולאלמנה זה מעשר ענישרגא המאיר על התורה עמ' תקכ
יב ע"ב מה נחלה אין לה הפסקאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצא
יב ע"ב מה נחלה אין לה הפסקמצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
יב ע"ב מה נחלה אין לה הפסק אף מעשררסיסי לילה סי' יט (עמ' 22), לקוטי מאמרים עמ' 116, צדקת הצדיק סי' קלט
יב ע"ב מה נחלה אין לה הפסק אף מעשר ראשוןפרי צדיק מקץ אות יב, ראה אות ו, האזינו אות י, ראה אות ו, סוכות אות ל
יב ע"ב מעשר עני בשנה השלישיתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפב
יב ע"ב מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
יב ע"ב נחלה אין לה הפסקבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' של, תקמז, תתה, ויקרא עמ' שלט, במדבר עמ' רעד, דברים עמ' תרנז, תתיב
יב ע"ב נחלה אין לה הפסקמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 371
יב ע"ב נחלה אין לה הפסקאור הישר בראשית דף מח ע"ב
יב ע"ב ר"איבן יעקב אומר א"צ וכו' הקישו הכתוב לנחלה וכו'זכור לדוד עמ' קכ
יב ע"ב שנה שאין בה אלא מעשר אחדאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכא
יב ע"ב שניה מעשר ראשון ומעשר שני שלישית מעשר וכו'טוב ירושלים דברים פי"ד פסוק כב
יב ע"ב שנת המעשר וכו' או אינו אלא אף מעשר ראשון נמי יבטל וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנט
יב ע"ב תוס' ד"ה מנהגצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סג
יב ע"ב תוס' ד"ה מנהג+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סג
יב ע"ב תוס' ד"ה מנהג ז'תועפת ראם (גטיניו) דף נ ע"א-ע"ב
יב תוס' ד"ה י"ג מידותתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף קיח ע"ב
יב. איידי דחביבא לי' אקדמהנועם אליעזר שמות דף רנ ע"ב
יב. אלא לר' אליעזר מאי שניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסג
יב. ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונושל"ה (תשנז) פרשת נח אות ה בהגה"ה
יב. ברותחין קלקלו ברותחין נדונופרדס המלך (תשסט) אות נ, שנג
יב. ברותחין קלקלו וברותחין נדונוגור אריה בראשית פ"ו הערה 154
יב. ברותחין קלקלו וברותחין נדונורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' מט
יב. ברותחין קלקלוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לא ע"ד
יב. בשלמא לר' יהושע דאמר החודש השני זה איירצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לח ע"ג
יב. בשלמא לר"י היינו דכתיב "שני"גור אריה בראשית פ"ז הערה 43
יב. בתשרי נברא העולםנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעא
יב. דור המבול ברותחים קלקלו וברותחים נדונוכתנות אור עמ' תק
יב. ולתקופה כר' יהושעשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קיז, ח"ב עמ' רסו
יב. ותנא דידן תנא דרבנן וכל שכן דאורייתאשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכז
יב. חודש חשון הוא שני לדיןגור אריה בראשית פ"ח הערה 23
יב. חכמי אומה"ע מונין אף למבול בר"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יח
יב. חכמי ישראל מונין למבולאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפ
יב. חכמי ישראל מונין למבול כר"אאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעח
יב. חכמי ישראל מונין למבול כר"אגור אריה בראשית פ"ז הערה 46, פי"ז הערה 92
יב. חכמי ישראל מונין למבול כריא ולתקופה כרייפרפרת התורה עמ' רמ
יב. מאי שני שני לדיןפרפרת התורה עמ' רלח
יב. מונין השנים לחודש תשריגור אריה שמות פי"ח הערה 237
יב. מונין למבול ברבי אליעזראגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעג
יב. מונין למבול כר"א ולתקופה כר"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ו
יב. משום דחביבא ליה אקדימיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנב
יב. נטל הקדוש ברוך הוא שני ככבים מכימהמלבי"ם יחזקאל פרק א פסוק יט
יב. סוגייא דגמרא כרבי יהושענפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנב
יב. פסולת גורן ויקבאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תטז
יב. קודם שנגאלו ממצרים פסקה עבורה מאבותינו ו' חדשיםמבשר טוב - ספר החיים עמ' עג
יב. תוס' ד"ה למבולברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' ס
יב. תוס' ד"ה למבול וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' טו
יב. תוספות מעשר מה"ת הוא רק ברגן תירוש ויצהרגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 77
יב: אין מעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדשגור אריה דברים פי"ד אות יא
יב: אין תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסג
יב: בשנה א' וב' של שמיטה מוציא בכל אחת מעשר ראשון ומע"שגור אריה דברים פי"ד הערה 114
יב: משיביאו שליש מנה"מ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
יב: נחלה אין לה הפסקטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז, כו
יב: נחלה אין לה הפסקשפת אמת (רייז) סוכות עמ' נט, קיג
יב: נחלה אין להם הפסקכתנות אור עמ' תרכד
יב: נחלה שאין לה הפסקפחד יצחק חנוכה מאמר י
יב: פנ"י ד"ה אמר רבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעב
יב: רש"י - האילן גדל על מי שנה שחנט בהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעה
יב: רש"י ד"ה ואזדו דלר"א בתשרי נברא העולם וכו' לפיכך מבול על כרחך במרחשוןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' ס
יב: שנת המעשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכ
יב: שנת השמיטה מאי עבידתה בחג הסוכות וכו'למחר אעתיר עמ' שא
יב: שנת השמיטה מאי עבידתיה בחג הסוכות וכו' כל תבואה שהביאה שליש בשביעית וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצח
יב: תבואה חייבת במעשרות משהביאה שלישפרפרת התורה עמ' תכו
יב: תוד"ה התבואהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכט
יב: תוס' ד"ה איידי דמה"ת א"ח בפאה אלא זיתים וענבים בלבדעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרס
יב: תוס' ל"ל קרא "בחריש ובקציר תשבות"גור אריה שמות פל"ד הערה 47
יג נקצרה בחג בידוע שהביאה שלישולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקא
יג ע"א א"ל ר' ירמיה לר' זירא וברש"י ד"ה לא תפיקדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריג
יג ע"א אל תקרא לשלש אלא לשלישתורת אליהו עמ' רכ
יג ע"א אל תקרי לשלשהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק כא
יג ע"א אל תקרי לשלש אלא לשלישהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמז
יג ע"א אלא מאי אית לך למימר ארץ צבי כתיב בה הכא נמי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צז ד"ה ובזה נבוא
יג ע"א ארץ צבי מורה על מעלת ארץ הקדושה שממהרת לבשל פירותיהדרשות באר יצחק עמ' רמה
יג ע"א בגלגל קרבה מנחת העומררנת יצחק יהושע עמ' קפו
יג ע"א דבעו מיניה חברייא מרב כהנא וכו' הכא נמי ארץ צבי כתיב בהכתב סופר אגדות כאן
יג ע"א הא מעיקרא לא אכולקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' פד, תט
יג ע"א ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכיל דאקריב עומר והדר אכלו (ובתוס' ד"ה דאקריבו)חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קעז
יג ע"א ולא קציר נכריחכמת התורה אמור עמ' שב, שג, שנו
יג ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"אלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לח ע"ב
יג ע"א כביצה מטמא טומאת אוכלין, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיח
יג ע"א לרבי אליעזר מאי שינההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמז
יג ע"א מה צבי קל ברגליו מכל החיות אף ארץ ישראל קלה לבשל פירותיה מכל הארצותטיול בפרדס ח"א עמ' שסא
יג ע"א ממחרת הפסחהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק יח
יג ע"א סוכה עשויה מפסולת גורן ויקבפניני יחזקאל עמ' תקע, תקעג, תקעה, תקפא
יג ע"א עומר שהקריבו ישראל בכניסתן וכו' קצירכם ולא קציר נכרי ובתוס'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כט
יג ע"א עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבהו וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 36
יג ע"א עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיא ד"ה דע
יג ע"א עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהו וכו' אלא מאי אית לך למימר ארץ צבי כתיב בה הכא נמי ארץ צבי כתיב בהגאולת ישראל עמ' נח
יג ע"א עומר שהקריבו ישראלברכת אבות עמ' ריד
יג ע"א עייל ולא קיםהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק כ
יג ע"א רש"י - ארץ צבי - מה צבי קל ברגליו מכל החיות אף ארץ ישראל קלה לבשל פירותיה מכל הארצות, הכי מפרש לה במסכת כתובותדרשות באר יצחק עמ' רמה
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבוטיול בפרדס ח"א עמ' יג
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו עומר וכו'ברית שלום (תעח) דף עז ע"ד
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו עומר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תצז
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבובריכות המעיין עמ' רכז
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבודברי טובה יהושע ח"א עמ' קעא, קעה
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו, מוזכר בו רבינו האבן עזרא ז"למצווה ועושה ח"א עמ' תקנט
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו. א"ר יונה מאן דנפקית תהית דלא א"ל שנייה היא שמצות עשה דוחה ל"תדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צט ד"ה באופן
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו. וא"ת ואמאי איצטריך למכתב וכו' הא פשיטא דמצות אכלו בלילה הראשונהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צט ד"ה באופן
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו. וכרבי ישמעאל דא"ר ישמעאל כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר י"ד נאמרודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קה ד"ה מה
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו. ממה שהיו תגרי נכרים מוכרין להם וכרבי ישמעאל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צו ד"ה ובזה יתיישב
יג ע"א תוס' ד"ה ולאדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנג
יג ע"א תוס' ד"ה ולאחכמת התורה לך לך עמ' קיג
יג ע"א תוס' ד"ה ולאחכמת התורה קדושים עמ' קצא
יג ע"א תוס' ד"ה ולא קציר. ואף על גב דירושה היא להם מאבותיהם כראיתא בע"ז וכו' מכל מקום יש לו במה שזרעכתב סופר אגדות כאן
יג ע"א תוס' ד"ה ולאלקוטי שיחות חל"ח עמ' 223
יג ע"א תוס' ד"ה ולא, עכו"ם שזרעו בא"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סה
יג ע"א תוס' ד"ה ומהיכן [היתר האיר מזרח בזמן ביהמ"ק]ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עג
יג ע"א תוס' ד"ה ומהיכן. משמע דאי לא הקריבו היו אסורין כל היום ודלא כמ"ד במנחות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קא ד"ה וי"ל דכתיב
יג ע"א תוס' ד"ה לאקריבותורה אור (באנדי) עמ' שפח
יג ע"א תוס' שט א"י ירושה מאבותינוגנא דפלפלי עמ' שפ
יג ע"א תוס', אע"ג דא"י ירושה לנו מאבותינו מ"מ יש לעו"כ זכות במה שזרעו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קז, קעג
יג ע"א תוס', מה שזרעו הגוים היה שלהםשירת הפסח אות קו
יג. אם לא הביאה התבואה שליש קודם השביעית חל עליה קדושת שביעיתגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 33
יג. ארץ הצבי כתיב, בזמן שיושבין עליה רווחאכסף נבחר (מרגליות) עמ' כט
יג. ארץ צבי כתיב בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה כד
יג. דאקרוב עומר והדר אכולאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור יא
יג. דאקריב עומר ברישא והדר אכיליגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלט
יג. דאקריב עומר והדר אכילערבי נחל (תשסד) עמ' תקה
יג. דלא עייל שליש ביד נכריחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלח
יג. דלא עייל שליש ביד עובדי כוכביםערבי נחל (תשסד) עמ' תקה
יג. ויאכלו ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול דאקריבו עומר והדר אכלויגל יעקב (תשנג) אמור אות עב
יג. ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, מעיקרא לא אכולפרי נפש חיה ח"ב עמ' ר
יג. ירבעם בן נבט וחביריושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' תב
יג. כל תבואה שנקצרה בחג בידוע שהביאה שליש לפני ר"הגור אריה שמות פל"ד הערה 52
יג. מאי אסיף קציר וכו'תורת איש ח"א עמ' שכד
יג. מאי אסיף קציר וקרי ליה בצאת השנהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' פו
יג. מדות חכמים כן הוא, במ' סאה הוא טובל, במ' סאה חסר קורטוב אינו יכול לטבול בהןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סח
יג. מסככין הסוכה בפסולת גורן ויקבאבני אש (אויש) מועדים עמ' מז
יג. מעיקרא לא אבלו, עד דאקריבו עומרבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' נ
יג. מעיקרא לא אכל דאקריב עומר והדר אכיל, ובתוס' שםאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלב
יג. עומר ראשון מהיכן הקריבו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצה, קצח
יג. עומר שהקריבו בכניסתן לארץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
יג. עומר שהקריבו ישראל בכניסתןזבחי צדק (דיסקין) עמ' מג
יג. עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוצור יעקב (יעבץ) תרומה
יג. עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהו וכו' כל שלא הביא שליש ביד נכרידרכי צדק עמ' שמח, שנב
יג. עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשצו
יג. קים להו לרבנן בין שליש לפחות משליש וכו'תפארת ראובן עמ' קעב
יג. קצירך ולא קציר נכרי ובתוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
יג. קצירכם אמר רחמנא ולא קציר נכריפנים מסבירות עמ' ריג
יג. קצירכם ולא קציר נכרישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות כד
יג. ר"ן ד"ה מהיכןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שעג
יג. רכל תבואה שנקצרה בחג וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
יג. שהביאה שליש לפני ר"ה כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
יג. שלא אכלו מעבור הארץ עד למחרת וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רצה
יג. תבואה הנקצרת בחג בידוע שהביאה שליש לפני ראש השנהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קלט
יג. תד"ה ולא, קציר נכריברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עה
יג. תוס' - קורטוב שהוא אחד מס"ד בלוג הוא שמיני שבשמיניתדבר צבי - קדושת השבת עמ' ה
יג. תוס' ד"ה אלאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' עה
יג. תוס' ד"ה דאקריבוחמודי צבי מועדים עמ' תעו
יג. תוס' ד"ה דאקריבו לחם שהיו ישראל אוכלים במדבר ממה שהיו תגרי אומות העולם מביאים להםערבי נחל (תשסד) עמ' תרפה
יג. תוס' ד"ה ולאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכב
יג. תוס' ד"ה ולא קציר נכריוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' פה*
יג. תוס' ד"ה ולא קציר נכריפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יב, יד
יג. תוס' ד"ה ומהיכןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלד
יג. תוס' ממחרת הפסחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיא
יג. תוספות מביא קושית האבן עזראגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 52
יג: אילן בתר חנטה אזלינןאמרי נועם (מועדים) סי' ט לט"ו בשבט
יג: אישתמיטתיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' 4
יג: אתרוג בתר לקיטה אזלינן כירקמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסט
יג: באילן אזלינן בתר חנטהזרע קודש - מועדים עמ' רצה
יג: בנדרים הלך אחר לשון בני ארםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יב אות ה
יג: גורן ויקב מתעשרין בתר הבאת שלישמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסט
יג: צובר גרנו לתוכו ונמצא תורם מן החדש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתלה*
יד גדלים על כל מיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסו
יד הואיל ויצאו רוב גשמי השנהדרש משה (קלנברג) ח"א דף סד
יד ע"א בשבט יצאו רוב גשמי שנהמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 55)
יד ע"א בשבט יצאו רוב גשמי שנהפרי צדיק לט"ו בשבט אות ב, ג
יד ע"א הואיל ויצאו רוב גשמי שנה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תעו
יד ע"א הכל הולך אחר גמר פרידורש טוב עמ' 87
יד ע"א ועלה השרף באילנות(רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רו
יד ע"א טורי אבן ד"ה ונהג בו ב'. דברי תימה הן דוודאי במקום הנחתו הוי ליה קבוע אבל אם פירש משםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפח ד"ה ודברי
יד ע"א יצאו רוב גשמי שנה (ורש"י - ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה)תורת מנחם חי"ט עמ' 51
יד ע"א מטה כלפי חסד ר"א אומר כובשואהבת ציון דרוש ד
יד ע"א רש"י אפיקורסין המבזין ת"חבית יעקב (תשסא) עמ' קפט, רכט, רה
יד ע"א רש"י ד"ה באחד בשבט ר"ה לאילן. ואין תורמין מפירות אילן שחנטופרי צדיק לט"ו בשבט אות ד
יד ע"א תוס' ד"ה באחד בשבט מ"טבנין שאול עמ' ז
יד ע"א תוס' ד"ה באחרלקוטי שיחות ח"ו עמ' 71
יד ע"ב אתרוג אחר לקיטה כירק וכו'ברית שלום (תעח) דף ג ע"ד
יד ע"ב אתרוג אחר לקיטה כירק וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כ
יד ע"ב אתרוג וכו' שבשעת לקיטתו עישורואחרית השנים עמ' לה
יד ע"ב העושה ב' דברים דסתרי אהדדי עליו נאמר והכסיל בחושך הולךלחמי תודה פתיחה דף ו ע"א, גוף הספר דף עח ע"א
יד ע"ב כקולי בית שמאי וכקולי בית הללביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק א
יד ע"ב כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניוחכמת התורה לך לך עמ' תריט
יד ע"ב מנין לרבות שאר פירותזאת ליעקב דברים עמ' רפב
יד ע"ב רש"י ד"ה מקולי ב"ש כו'שעת הכושר דף פג ע"ד
יד ע"ב תוס' ד"ה ולשביעיתאחרית השנים עמ' לה
יד ר"ע עישר ב' מעשרות באתרוגשארית מנחם ח"ד עמ' שעח
יד שכבר יצאו רוב גשמי שנהשארית מנחם ח"ד עמ' שעז
יד, ורש"י, בחודש שבט עולה השרף באילנותעקבי אבירים (תשסה) עמ' קכב
יד. בא' בשבט ר"ה לאילן, מ"ט וכו' הואיל ויצאו רוב גשמי שנה וברש"יחמודי צבי מועדים עמ' קצג, קצה
יד. באחד בשבט ר"ה לאילנותבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ז אות א
יד. בט"ו בשבט יצאו רוב גשמי שנהאמרי נועם (מועדים) סי' ט לט"ו בשבט
יד. הואיל ויצאו רוב גשמי שגה - רש"ימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נב, נד
יד. הואיל ויצאו רוב גשמי שגה ועדיין רוב תקופה מבחוץאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פב, פה, פו
יד. הואיל ויצאו רוב גשמי שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעב
יד. הואיל ויצאו רוב גשמי שנהחיי שלמה עמ' קיד
יד. יצאו רוב גשמי שנהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריג
יד. יצאו רוב גשמי שנה, ורש"י ונמצאו הפירות חונטיןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רב
יד. לכך בט"ו בשבט ר"ה לאילן כיון שאז עברו רוב גשמי שנהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ריח, רכב
יד. לפי שכבר יצאו רוב גשמי השנה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסח
יד. מאי טעמא א"ר אליעזר א"ר אושעיא הואיל ויצאו רוב גשמי שנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קפ
יד. מעשה בר"ע שליקט אתרוג בא' בשבט ונהג בו ב' עישוריןחמודי צבי מועדים עמ' קצד
יד. מעשה ברע"ק שליקט אתרוג בא' בשבט ונהג בו ב' עישוריןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פג, פה, פז
יד. ר"ה לאילנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רטו
יד. ר"ע הפריש על ספיקו שני עישוריןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נח
יד. ר"ע ליקט אתרוגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
יד. ראש השנה לאילנותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות א
יד. רש"י ד"ה הואיל - בט"ו בשבט בא שרף לאילנותאמרי נועם (מועדים) סי' ד לט"ו בשבט
יד. רש"י ד"ה הואיל בט"ו בשבט בא שרף לאילנותעטרת ישועה (תשסד) אות ד לט"ו בשבט
יד. רש"י, שהשרף נכנם לאילנות בט"ו בשבטאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תמו, תקפז, תרנז
יד: אתרוג שוה לאילן וכו' ולירקבינת משה (תשסב) עמ' לה
יד: ההולך בתרי קולי רשע הואשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק ו
יד: העושה כקולי ב"ש וכקולי ב"הביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק א
יד: ולירק בדרך אחד שבשעת לקיטתו עישורואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פה
יד: י"ג אתרוג גדל על כל מיםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסט
יד: לעולם הלכה כבית הלל והרוצה לעשות כב"ש עושה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' פב
יד: נושא עון וכר למי נושא עון למי שעובר על פשעקב חיים עמ' פא
יד: תד"ה ולשביעיתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצה
יה ע"א אבל מתכפר הוא בגמ"ח ותורהדרשות מהר"ם חביב עמ' תמט
יה ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גז"דרנת יצחק שמואל עמ' שצד, ישעיה עמ' רפג
יה ע"א כולן נסקרין בסקירה אחתאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תמב
יה ע"א נאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבורמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעו
יה ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שצז
יה. אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תי
יה: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמו
יה: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות מנחת יצחק עמ' קנ, קסו, קנד, קצ
יו"ט של ר"ה שח"ל במקדש כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כז ע"ב
יו. "ורב חסד" מטה כלפי חסדאמרי נועם (מועדים) סי' ג לל"ג בעומר, סי' א לר"ה [מבן המחבר], סי' א ליום ר"ה [מבן המחבר], סי' ד לט"ו בשבט, סי' ג, ד, לפר' שקלים, סי' כח, לד, נ, לפורים
יו. למי נושא עון למי שעובר על פשעאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלה
יו. רש"י - מעביר ראשון וכו' כי עון ראשון שומטו וכו' למנות עם רשעים גמורים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'צד
יו: נתעטף כשליח צבור וקרא שלש עשרה מידותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 166, 1022-1020, 1038-1037
יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבתשארית יעקב (אלגזי) דף ה ע"ב
יז אמתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוני וכו'ימים אחדים דף מא ע"ג
יז אני ה' קודם שיחטא וכו' ומ"ש הרא"ששני אליהו דף יד ע"ג-ע"ד
יז אני ה' קודם שיחטא ולאחר שיחטאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף שם ע"ד
יז אני הוא קודם שיחטא וכו' ורא"ש ובית יהודה א"ח סי' נ"ו ופרי האדמה בס' עטור בכורים שתמה על תירוץ ב' דהרא"ש מההיא דקידושין הרי שאמר לו אביו עלה לבירה וכו'ימים אחדים דף מה ע"ב
יז אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ד' פניול ובתוס'שארית מנחם ח"ב עמ' קכו
יז בארבעה פרקים העולם נידוןאור מאיר ח"ב עמ' רעט
יז בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר כו'קידש ידיד דף נא ע"ג, ע, קמח
יז ברית כרותה לי"ג מדות שאינם חוזרות ריקם וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לד
יז ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםכד הקמח (תשנו) עמ' ק
יז ג' ספרים נפתחי' בר"ה א' של צדיקי' גמורים וא' של בינונים וכו'ברכת שמואל ח"א דף י' ע"ג
יז ג' ספרים נפתחים בר"הגבעת שאול (בראך) עמ' רסב
יז גדולה תשובה שמקרעת גז"ררני ושמחי דף יט ע"ד
יז גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםמשכנות יעקב (נעים) דף רט ע"ד
יז גהינם כלה והם אינם כליםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' לג
יז גזר דין דיחיד לא מיקרעשני אליהו דף נז ע"ג
יז גיהנום כלה והם אינם כליםכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ט
יז גיהנם כלה והם אינם כלים כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
יז דלה מן המצוות, לי נאה להושיעכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ו
יז ה' ה' אני ה' קודם שיחטא - רא"ששמן ראש (שאקי) דף כא ע"ג, לב ע"א
יז ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני אחר שיחטאמגלה צפונות ח"ג פ' נצבים
יז ה' ה' אני הוא קודם שיחטא כו'קידש ידיד דף קא ע"ג
יז המעביר על מדותיו מוחלין לו כל פשעיושרגי טובא דרוש ז
יז המעביר על מדותיו מעבירי' לו וכו'חומת אנך (תקסא) ח"א דף סו ע"ב
יז המעביר על מדותיו מעבירין לו וכו'חומת אנך וארא אות א
יז השב בנתים מוחלין לו כו'המדרש והמעשה דברים פרשת תצא ח"א
יז השם הראשון הוא לפני שיחטא האדם וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר א
יז השם הראשון הוא לפני שיחטא. האדם וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר לג
יז ויעבור ה' על פניו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' קסד
יז ויעבור ה' על פניו כו' ואני מוחל להםמחושקים כסף דף לו ע"א
יז ומטה חסד כלפי חסד היכי עביד ר"א כובש וכו'ברכת שמואל ח"ב דף נג ע"ד
יז ועון עצמו אינו נמחקארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר ההפוכה בית א
יז טורי אבן, מלך כפרתו כצבור ולכך אף אחר גזר דין דינו חוזררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקס
יז יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וירא
יז כובש או נושאדברים אחדים (תקמח) דרוש לא דף קסא ע"א-ע"ב
יז כובש או נושאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
יז כי לך ה' החסדעטרת תפארת דף כח ע"ד
יז כל באי עולם וכו' מאי כבני מרון הבא תרגימו וכו' ומהרש"אברית אברהם (בושערה) דף קה ע"ב-ע"ג
יז כל המעביר על מדותיו וכו' אליה וקוץ בה וכו'ימים אחדים דף עח ע"ג, פ ע"ג, פא ע"א-ע"ב
יז כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוכוכבי אור (תשלד) עמ' נו
יז כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק ה, טז
יז כל המעביר על מדותיו מעבירין לושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פא
יז כל המעביר על ממתיו..אור חדש (הרטמן) פ"ח אות 124
יז כל שנה שאין תוקעים בתחילתושערי תודה ח"ב דף ע ע"ג
יז כמאן מצלינןשומע תפלה ח"א עמ' קצא
יז כנסת ישראל אמרה לפני הקב"ה וכו' אע"פ שדלה אני מן המצות, לי נאה להושיעאור חדש פתיחה אות 244
יז כתיב אשר לא ישא פנים וכתוב ישא ה' פניו אליךמגלה צפונות ח"ג פ' נשא
יז כתיב ישא ה' - לא ישא פניםכלי יקר (תשמח) עמ' תכז
יז כתיב לך ד' החסד כו' מתחילה כו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
יז כתיב לך ה' חסד וכתיב תשלם לאיש כמעשהוגבעת שאול (בראך) עמ' תצח, תק
יז למי נושא עון לעובר על פשע לשארית נחלתו אמר רבי אחא בר חנינא אליה וקוץ בה לשארית נחלתו ולא כל נחלתו למי שמשים עצמו כשיריםמאור עינים (תשעט) עמ' *פה
יז מדת רב חסד ליכא בפושעי ישראל בגופןדברי פני אריה דף עד ע"א
יז מנין לגז"ד של צבור שמתקרעתורת חכם (הכהן, תיד) דף תנד ע"א
יז מעביר על מדותיוככר לאדן (תקסא) דף קיח ע"א
יז מעביר על מדותיוככר לאדן (תקסא) דף קיח ע"א, חומת אנך (תקסא) ח"א דף סו ע"ב
יז מעביר ראשון ראשוןדרשות לחם שלמה עמ' ע
יז מעביר ראשון ראשון וכך הוא חמדהדבר המלוכה - הבה תמים עמ' קעד
יז נושא עון או כובש עוןדרשות לחם שלמה עמ' מח
יז ע"א - פושעי ישראל בגופן, קרקפתא דלא מנח תפיליןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמז-קמח; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' נט {השפעת אור עליון דרך עור האדם}
יז ע"א (בפרש"י) רב חסד מטה כלפי חסד וכו' כובשו כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שיט, אלף שכ
יז ע"א א"ר כל המעביר כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סח דף קנה ע"א
יז ע"א אבל המינין והמסורות והאפיקורסים וכו' גיהנם כלה והן אינן כלין וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רלד, רלט-רמ, רמב
יז ע"א אבל המינין וכו' ונידונין בה לדורי דורות שנא' וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שט
יז ע"א אבל המינין וכו' שכפרו בתורה וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותלב דוד (תשסט) עמ' כב, כט
יז ע"א אהבתי כי ישמע ה' קולידרשות מהר"ם בנעט עמ' רכג, רנה
יז ע"א איו הקב"ה מוחל עוונות אלא למי שמשים עצמו כשיריםזכרון דברים (תשנט) עמ' עט
יז ע"א אילפא רמי כתיב רב חסד וכתיב ואמתסוכת דוד (שירירו) דף צו ע"ב
יז ע"א אימתי אני אהובה לפניךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשפד, תתתכח, תתתקיג
יז ע"א אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע את תחנונידרשות שמואל עמ' קס
יז ע"א אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוני וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנט ד"ה והאמנם
יז ע"א אליה וקוץ בהחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה והאחרון
יז ע"א אליה וקוץ בה לשארית נחלתו וכו' שמשים עצמו כשיריםאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'רפג, א'שצו, נ"ך עמ' תצ
יז ע"א אליה וקוץ בה, לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו, למי שמשים עצמו כשיריםרוח נכון עמ' קכו
יז ע"א אמר רבא ועון עצמו אינו נמחקדרשות הצל"ח השלם עמ' שי
יז ע"א אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק (וברש"י)לחמי תודה דף נו ע"ב
יז ע"א אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק וברי"ף ובמהרש"א יומא פו ע"בלבושי בדים סעיף ריז-ריח
יז ע"א אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו' ובמהרש"אלבושי בדים סעיף פ, שלג-שלד
יז ע"א אמר רבי אחא בר חנינא אליה וקוץ בהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלא ד"ה ונ"ל
יז ע"א אמר רבי יצחק בר אבין ופניהם [של יורדי גיהנם] דומין לשולי קדירה ואמר רבא ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כז
יז ע"א אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנונילחמי תודה דף קמז ע"א
יז ע"א אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבש"ע אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קלח
יז ע"א אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק א הערה א
יז ע"א אע"פ שדלה אני מן המצות לי נאה להושיעימי דוד (תשסז) עמ' נ
יז ע"א אף על פי שדלה אני מן המצות לי נאה להושיעאגרות הראיה ח"ה עמ' צד
יז ע"א אף על פי שדלה אני מן המצות לי נאה להושיעאוצרות חיים - מצוות עמ' צט
יז ע"א אפיקורסים גיהנם כלה והם אינם כליםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעד
יז ע"א ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד ר' אליעזר אומר כובשולקט אמרי קודש - שמות עמ' קכז, מועדים עמ' יא
יז ע"א ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רא"א כובשו ריב"ח אומר נושאטל חיים (פרידלנדר) עמ' ערה
יז ע"א ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'מגילת סמנים עמ' צ
יז ע"א ב"ה אומרים ורב תטד מטה כלפי חסדתהלה לדוד (והרמן) פרק עט פסוק יא הערה ז
יז ע"א בבינונים הקב"ה מטה לצד זכותדברי חנינא - מזלות עמ' יז
יז ע"א בה"א ורב חסדדרשות ר"י מסלוצק עמ' כא
יז ע"א בה"א ורב חסד מטה כלפי חסדס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שמו
יז ע"א בה"א ורב חסד מטה כלפי חסד ועליהם א' דוד אהבתי כי ישמע ה' את קולי כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כט
יז ע"א בה"א ורב כו' רא"א כובשו כו' ריב"ח אמר נושא כו' ורש"יעשרה מאמרות (תשס) עמ' ט, יב
יז ע"א בינונים הוי רב חסד מטה כלפי חסדחכמת התורה בראשית עמ' שו
יז ע"א בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסד
יז ע"א בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד ר"א אומר כובשולבושי בדים סעיף נא
יז ע"א בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'לחמי תודה דף קו ע"ב, רנ ע"א
יז ע"א בית הלל אומרים ורב חסד, מטה כלפי חסד. היכי עביד, רבי אליעזר אומר: כובשו, שנאמר ישוב ירחמנו יכבוש עוונתינו. רבי יוסי בר חנינא אמר, נושא, שנאמר נושא עון ועובר על פשע. תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון, וכן היא המדה. אמר רבא: ועון עצמו אינו נמחק, דאי איכא רובא עונות מחשיב בהדייהו. ורש"י כובש - את כף המאזנים של זכות, ומכריעין את העונות. יכבוש עונותינו - יכרעו בו. נושא - מגביה כף מאזנים של עון. מעביר ראשון ראשון - עון שבראשונים הבאים לתתם לכף מעבירו ושומטו, שאם היו מחצה על מחצה, כיון שחסר אחד מהן יכרעו הזכיות, וכך היא המדהדרכי התשובה עמ' צא, קו, קכג, קנ-קנא, קס-קסא, קעב
יז ע"א בית הלל אומרים ורב חסר, מטה כלפי חסר. היכי עביר, רבי אליעזר אומד כובשו, שנאמר יישוב ירחמנו יכבש עונתינו', רבי יוסי בר חנינא אמר נושא, שנאמר 'נשא עון ועבר על פשעיכתב סופר אגדות כאן
יז ע"א במחצה על מחצה הוי רב חסד מטה כלפי חסדחכמת התורה תצוה עמ' קעג
יז ע"א בני מחוזא ומקריין בני גיהנםקרן לדוד דברים עמ' ריד
יז ע"א בניסן נגאלו, ובניסן עתידין להגאלאסופת מערכות דברים עמ' שיד
יז ע"א בפלוגתא דתנאי כובש או נושא עוןמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' קעז
יז ע"א בריטב"א שיש ב' תחה"מרנת יצחק תענית עמ' לה, רעא
יז ע"א בתוס' ד"ה אהבתי א"נ מלשון דלה דלה לנולבושי בדים סעיף קיד
יז ע"א בתוס' כל העוסק בתורה פטור מתפיליןפרי צדיק ר"ח אלול אות א, כי תבא אות טו
יז ע"א גדולה תשובה שמקרעת גזר דיןעטרת יהושע במדבר עמ' קמה
יז ע"א גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםתורת משה (אלמושנינו) עמ' קצח
יז ע"א גהינם כלה והן אינם כלים, ונדונין בה לדורי דורותקרן לדוד שמות עמ' קסו
יז ע"א גהינם כלה והן אינן כליןתקנת השבין סי' טו (עמ' 150), דובר צדק עמ' 75
יז ע"א גהינם כלה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רטו
יז ע"א גופן כלה ונשמתן נשרפתרנת יצחק - פרק חלק עמ' כה
יז ע"א גופן כלח ונשמתן נשרפתרנת יצחק תהלים עמ' רי
יז ע"א גיהגם כלה והם אינם כליםאור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' קא
יז ע"א גיהנם כלהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' סט
יז ע"א גיהנם כלה והוא אינו כלהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רעד
יז ע"א גיהנם כלה והם אינם כליםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עז ע"א, פא ע"א
יז ע"א גיהנם כלה והם אינם כליםמאורי אור (אתרוג) עמ' רכג ד"ה ומה הוא
יז ע"א גיהנם כלה והם אינן כליןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מז
יז ע"א גיהנם כלה והן אינן כליןאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'תקעב
יז ע"א גיהנם כלה והן אינן כליןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רח
יז ע"א ד"י מעביר אחד אחד כו' ורש"ישעת הכושר דף קב ע"א
יז ע"א דאי איכא רובא עונות מחשיב בהדייהוקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמו
יז ע"א דהקב"ה מטה רב חסדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צב
יז ע"א דלותי ולי יהושיעדרשות מהר"ם בנעט עמ' טז, רנ
יז ע"א דלותי ולי יהושיע אע"פ שרלה אני במצות לי נאה להושיעאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ז אות כב
יז ע"א דלתי ולי יהושיע אף על פי שדלה אני מן המצות לי נאה להושיעטל חיים (פרידלנדר) עמ' שמה
יז ע"א דרש רבא אהבתי וכו' אמרה כנסת ישראל אימתי אני אהובה לפניך, בזמן שאתה שומע וכו'ארוחת תמיד עמ' תסד ע"א ד"ה ובזה
יז ע"א דרש רבא וכו' אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קולי וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' פג
יז ע"א דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה וכו'דרך ישרה עמ' קעט
יז ע"א דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אלו עשרת הימים שבין ר"ה ליוה"כבאר שרים פרשת האזינו דרוש א אות ב
יז ע"א ה' מעביר ראשון ראשוןתורת משה (אלמושנינו) עמ' קצו
יז ע"א האפיקורסים יורדין לגיהנום ונידונין בה לדורי דורותראשון לציון (תשעח) עמ' רכז
יז ע"א האפיקורסים יורדין לגיהנום ונידונין בה לדורי דורותראשון לציון (תשסח) עמ' קלו
יז ע"א האפיקורסין שכפרו בתורהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' סג, עב, צב
יז ע"א הוי' הוי' אני הוא קודם וכו' לאחר שיחטאאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'ס
יז ע"א היכי עביד וכו'עולם ברור פרק צט
יז ע"א היכי עביד רבי אליעזר אומר כובשו וכו' רבי יוסי בר חנינא אמר נושא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תנא ד"ה במסכת
יז ע"א היכי עביד, ואמר ר' יוסי בר חנינא, נושאדרשות באר יצחק עמ' עט
יז ע"א היכי עביד, רבי אליעזר אומר כובשו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנב ד"ה את
יז ע"א היכי עביר ר"א אומר כובשוימי דוד (תשסז) עמ' נה
יז ע"א הכא מחצה עוונות ומחצה זכויותמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' פ
יז ע"א הכופר בתחיית המתיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריד
יז ע"א המינים והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי ציבור, ושנתנו חיתיתם בארץ חיים - זה פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור כו' גיהנם כלה והם אינם בליםס' חסידים סי' קמה
יז ע"א המינין והאפיקוסין שכפרו בתורה ובתחה"מ וכו'מנחת יואל עמ' שפה
יז ע"א המינין והאפיקורסים שכפרו בתורה וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותרוח נכון עמ' מא
יז ע"א המינין והמסורות והאפיקורסים וכו' גיהנם כלה והן אינן כליןתורת אביגדור ח"ג עמ' קכח
יז ע"א המינין והמסורות והאפיקורסים יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסח-תרסט
יז ע"א המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה וכו' יורדין לגיהנם וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רפה
יז ע"א המינין והמסורות וכו' יורדין לגיהנםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנב
יז ע"א המינין וכו' יורדין לגיהנם ונידונים לדורי דורותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכא
יז ע"א המינין וכו' שכפרו בתורה יורדין לגהנום ונידונין לדורי דורות, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים עמ' עו
יז ע"א המכילתא המובא תוס' ד"ה קרקפתאאור שרגא עמ' שב
יז ע"א המעביר על מדותיומאיר בת עין (תשסו) עמ' 668
יז ע"א המעביר על מדותיומאיר נתיבות ח"א עמ' קיא, ח"ג עמ' מא
יז ע"א המעביר על מדותיועמק המלך (תשסג) עמ' 78
יז ע"א המעביר על מדותיו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שצז, שמו
יז ע"א המעביר על מדותיו מעבירים לו על בל פשעיוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' מ
יז ע"א המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודרשות הצל"ח השלם עמ' מח, פד
יז ע"א המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיופתגמי אורייתא ח"ב עמ' קכה
יז ע"א המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כב, כד
יז ע"א המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רסד
יז ע"א המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיוקומץ המנחה (צונץ) דרוש יז אות ג, דרוש צ אות ב
יז ע"א המעביר על מידותיו וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קג
יז ע"א המעביר על מידותיו מעבירין כל פשעיובית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ב עמ' 51
יז ע"א המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיושם דרך - הישר והטוב עמ' קלז
יז ע"א המעביר על מידותיו מעבירין על כל פשעיומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צח, קסח
יז ע"א המעביר על ממתיורנת יצחק שמואל עמ' רכג, תהלים עמ' תסו, ה' מגילות עמ' קצב, רפג
יז ע"א המעמיד על מדותיו, ורש"ירוח נכון עמ' קלא
יז ע"א הפורשים מדרכי הציבוריחל ישראל אבות ח"ב עמ' עד
יז ע"א הקב"ה מעביר ראשון ראשוןחכמת התורה בראשית עמ' קצב, רעא, רצט, שיד, של, שלז, תקפח
יז ע"א השי"ת מוותר על חטא הראשוןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות כח
יז ע"א ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנםדרכי התשובה עמ' קנ
יז ע"א וב"ה אומרים ורב חסדרנת יצחק תהלים עמ' שח, תקכג
יז ע"א וב"ה אומרים ררב חסד מטה כלפי חסדאיתן האזרחי עמ' שנג
יז ע"א ובה"א ורב חסד מטה כלפי חסד כו' דלותי ולי יהושע כו', ורש"ירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסח
יז ע"א ובית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדברכת טוב עמ' ח, ריט, רנה, רסט, ערב, ערה
יז ע"א ובמהרש"א פרנס המטיל אימה יתירה - שלא לשם שמיםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קלט
יז ע"א וכל כך למה לפי שפשטו ידיהם בזבולימי דוד (תשסז) עמ' נ
יז ע"א ומצפצפין ועולין וכו' ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 123
יז ע"א ונדונין בה לדורי דורות וכו' גהינם כלה והן אינן כליןפרי צדיק ר"ח תמוז אות ד
יז ע"א ונידונין בה לדורי דורותעשרה מאמרות (תשס) עמ' רכג
יז ע"א ונעשין אפר תחת כפות הצדיקיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' תקסט, תקעא
יז ע"א ועובר על פשע לשארית נחלתו, למי שמשים עצמו כשירייםאז תתחזק עמ' רמו
יז ע"א ועוון עצמו אינו נמחקדרשות באר יצחק עמ' עז
יז ע"א ועון עצמו אינו נמחקברכת אברהם (תשנד) עמ' קנה
יז ע"א ועון עצמו אינו נמחקס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רמז
יז ע"א ועון עצמו אינו נמחקתהלות ישראל (מג'לד) עמ' נג
יז ע"א ועון עצמו אינו נמחק, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' נא, רמז
יז ע"א ועוץ עצמו אינו נמחק וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' כו
יז ע"א ועליהם אמרה חנהרנת יצחק שמואל עמ' לד
יז ע"א וצרפתים כצרף את הכסףעיונים במשלי עמ' שצו
יז ע"א ורב חסד וכו' כובשו וכו' נושא וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 391
יז ע"א ורב חסד כלפי חסד היכי עביד ר"א אומר כובשו וכו' ריב"ח אומר נושא וכו', רש"יאמרות חיים עמ' קכו
יז ע"א ורב חסד מטה בלפי חסדאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קיב
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חמדהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כ ע"א
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רכד
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדברכת אברהם (תשנד) עמ' סא
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדגנת אגוז (תשמט) עמ' שכג
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות קח
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדטל חיים (פרידלנדר) עמ' שמו
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכח
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדס' חסידים סי' תרז, תרח
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדעשרה מאמרות (תשס) עמ' קיג
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קיט
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד ר"א אומר כובשו וכו' נושאפניני יחזקאל עמ' תעז-תעח
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד ר"א אומר כובשו וכו' ריב"ח אמר נושא וכו' וברש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כז, תנד
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רבי אליעזר אומר כובשו וכו' רבי יוסי בן חנינא אמר נושאאוצרות חיים שבת עמ' קכה
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביר רבי אליעזר אומר כובשובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכז אות ו
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' כד
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף נט ע"ג
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שפ
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' כובש וכו' נושאמדבר שור דרוש יט עמ' קעה, קפה-קפו; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' ז, קיז, קכה
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסד ורש"י וטו"א טז ע"בשיחות מוסר (תשסב) עמ' תלח-תלט
יז ע"א ורב חסד מטה כלפי חסדאהבת ציון (תשסד) עמ' מג, סב
יז ע"א ורב חסדא מטה כלפי חסד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 103, 97, 96, ח"ג עמ' 555
יז ע"א ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםלקוטי מאמרים עמ' 194, דובר צדק עמ' 30
יז ע"א ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםפרי צדיק פ' פרה אות ו
יז ע"א ושפירשו מדרכי צבור וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות, ורש"י, מדרכי ישראלבאמונה שלמה עמ' תקכז
יז ע"א ושפירשו מדרכי ציבוראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קלד
יז ע"א ח"א כובש, וח"א נושאקהלת יעקב פורים עמ' תקנז
יז ע"א ח"א כובש וח"א נושאברכת אברהם (תשנד) עמ' קח, קלא
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאנטע שורק פרשת אחרי דרוש ב
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' פ
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאקהלת יעקב חנוכה עמ' יג
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאקהלת יעקב יוה"כ עמ' רלב
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאקהלת יעקב ראש השנה עמ' ו, כב
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' פח, תשלה
יז ע"א חד אמר כובש וחד אמר נושאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סט
יז ע"א יורדין לגהינם ונידונין שם שנים עשר חודשדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שעח, תקסב
יז ע"א יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסב
יז ע"א יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפא ד"ה מכאן
יז ע"א יז ע"א חטא חלול ה' אין לו כפרה עולמיתתורת משה (אלמושנינו) עמ' יז
יז ע"א יש אומרים נושא ויש אומרים כובשחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמ
יז ע"א יש עתים מזומנין לטובהחכמת התורה ויצא עמ' ס
יז ע"א כובש חטא הראשון, וכך היא חמדהחכמת התורה משפטים עמ' שכט
יז ע"א כולן נסקרין בסקירה אחתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכט
יז ע"א כל המעבירמורשה - שיחות למועדים עמ' עו, פא
יז ע"א כל המעביר על מדותיואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קט
יז ע"א כל המעביר על מדותיונפש חיים (פאלאג'י) דף קעג ע"ב [רסב ע"ב אות נה]
יז ע"א כל המעביר על מדותיו וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצג, תמט, תנה
יז ע"א כל המעביר על מדותיו וכו' על כל פשעיואור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תפט
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מוחלין לו על כל עוונותיושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקסא
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ש
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודברי משה (שהם, תשמח) עמ' רסב
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודורש טוב עמ' 62
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודרכי התשובה עמ' קנא
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מג ד"ה אך
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנג
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיולב דוד (תשסט) עמ' צ
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיולדור ולדורות ח"א עמ' עה
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומדבר קדמות (תשסח) עמ' קלז
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שד
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוצלח רכב עמ' ל
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיורוח נכון עמ' עו, קכא, קנא
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושבט מישור עמ' לה
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושם דרך בראשית ח"ב עמ' שס
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיותהלה לדוד (והרמן) פרק קיד פסוק ז הערה טו
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיותודת אהרן - אומר לציון עמ' קצט
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'מתוק לנפש (פרחי) עמ' לד
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על פשעיו למי נושא עון וכו'זרע שמשון בראשית אות לא
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ד
יז ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין על כל פשעיוחדרי בטן פרשת האזינו ד"ה ואפשר לבאר
יז ע"א כל המעביר על מידותיואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קמז
יז ע"א כל המעביר על מידותיואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קסח
יז ע"א כל המעביר על מידותיויחל ישראל אבות ח"ה עמ' קעז
יז ע"א כל המעביר על מידותיו וכו'נפש חיים דף קע"ג ע"ב (דף רסב ע"ב, מערכת ע' אות נ"ה)
יז ע"א כל המעביר על מידותיו וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' רכח, תכב, תל
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מוחלין לו כל פשעיומאור עינים (תשעה) עמ' תריח, תרכג
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיודרך ה' השלם עמ' שמג
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' לא, רכט
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיוס' חסידים סי' נה, תרז
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיורנת יצחק - פרק חלק עמ' תכה
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קסז
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיופני חיים (פלג'י) דף שה ע"ב
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' נד
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל שפשעיושם דרך בראשית ח"א עמ' קיב
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירין על כל פשעיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רטו, ריח
יז ע"א כל המעביר על מידותיולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סא
יז ע"א כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תמג
יז ע"א כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לש"שבי חייא ח"א עמ' שז
יז ע"א כל פרנס שמטיל אימה יתירהרנת יצחק משלי עמ' רלט
יז ע"א כל פרנס שמטיל אימה על הציבור אין רואה בן ת"חאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכה
יז ע"א לאחר י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפתרנת יצחק תפלה עמ' רפז
יז ע"א לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפתדרכי התשובה עמ' צא
יז ע"א למה אמר תחילה חסד ואח"כ אמתחכמת התורה ויצא עמ' תפג
יז ע"א למי נושא עוון - למי שעובר על פשעשער החצר (תשעב) סי' קלא, קלז
יז ע"א למי נושא עוון וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קח, קטז
יז ע"א למי נושא עוון למי שעובר על פשעמאור עינים (תשעה) עמ' תתצו
יז ע"א למי נושא עון - לעובר פשע. לשארית נחלתו - ולא לכל נחלתו, למי שמשים עצמו כשירייםבצור ירום (תשסז) עמ' נב, רטו
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק א אות נח
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעבנתיבות האיש עמ' קעט
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלא ד"ה ולפע"ד, עמ' קלב ד"ה אבל, עמ' תקנב ד"ה את
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעדרשות שמואל עמ' סא
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעימי דוד (תשסז) עמ' נז
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפ
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעקהלת יעקב יוה"כ עמ' קי, רנ
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעלבושי בדים סעיף נ
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעפרי צדיק קדושים אות יא, נשא אות ח
יז ע"א למי נושא עון למי שעובר על פשעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קיד, רנג, שמט
יז ע"א למי נושא עוץ למי שעובר על פשעדרשות מהר"ם שיק עמ' שיא
יז ע"א למי עובר על פשע לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רטו
יז ע"א למי שמשים עצמו כשירייםחכמת התורה בשלח עמ' תשלג
יז ע"א למי שמשים עצמו כשירייםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' מד
יז ע"א למי שמשים עצמו כשירייםחיים תחלה (תשנג) עמ' כג
יז ע"א למי שמשים עצמו כשיריםשיחות מוסר (תשסב) עמ' תכב
יז ע"א למי שנושא עון כו' למי שמשים עצמו כשירייםתורת מנחם חלק ס עמ' 459
יז ע"א לשארית נחלתו - למי שמשים עצמו כשירייםאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' סג, סד, שער אמת ואמונה סי' לג, ליקוטים - שער הענוה סי' טז
יז ע"א לשארית נחלתו וגו' למי שמשים עצמו כשירייםלחמי תודה דף קמז ע"א
יז ע"א לשארית נחלתו ולא לבל נחלתוקונטרסים (ריי"צ) עמ' תכז
יז ע"א לשארית נחלתו ולא לכל נחלתואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשכג
יז ע"א לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשאריתקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות י
יז ע"א מהרש"א - על הגמ' וכן הוא המדה, דנושא עון ועובר על פשע הוא אחד מי"ג מדותלחמי תודה דף נג ע"ב, נו ע"ב
יז ע"א מטה אותו כלפי חסדעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פב
יז ע"א מטה כלפי חסדדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצב, קצד, רלד, רמז
יז ע"א מטה כלפי חסדמסילות הנביאים שופטים עמ' קצא
יז ע"א מטה כלפי חסדס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
יז ע"א מטה כלפי חסד וכו' רא"א כובשו וכו' ריבח"א נושאו וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שיד
יז ע"א מטה כלפי חסד נושא עוון למי שעובר על פשעשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' עה, שצד
יז ע"א מטה כלפי חסד, ר"א אומר כובשו, ריב"ח אומר נושאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתעג
יז ע"א מי אל כמוך וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף קד ע"ד (דף שעד ע"ב ד"ה והן)
יז ע"א מי שמשים עצמו כשיריים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסה
יז ע"א מעביר עון הראשון ועון עצמו אינו נמחק דברוב עונות מצטרפין בהדיהוקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות י, דרוש קעא אות ה, דרוש קפג אות ב, דרוש קצז אות ב, דרוש קצח אות ט
יז ע"א מעביר על מדותיודרשות מהר"ם בנעט עמ' קעא, רג, רמח
יז ע"א מעביר ראשון וכו' ופירוש הר"ן(בדף ד ע"א מדפי הרי"ף)עשרה מאמרות (תשס) עמ' יג(ח), טז(ח)
יז ע"א מעביר ראשון וכו' ופירוש הרי"ף והגאון(בדף ד ע"א מדפי הרי"ף)עשרה מאמרות (תשס) עמ' יג, טז, כ-ב(ח)
יז ע"א מעביר ראשון וכו', אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שנג
יז ע"א מעביר ראשון וכך היא המידההדרת אליהו דרוש ט סי' ב ד"ה ובאופן אחר
יז ע"א מעביר ראשון כו' ופירוש הרא"ש(סי' ה)עשרה מאמרות (תשס) עמ' יד
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןדרשות הצל"ח השלם עמ' ט
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצב, רמד
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןזמנים לששון עמ' כד
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןימי דוד (תשסז) עמ' קפח
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןעיני שמואל (ראבין) עמ' כד
יז ע"א מעביר ראשון ראשון וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' מב
יז ע"א מעביר ראשון ראשון וכו'לחמי תודה דף נג ע"ב, עה ע"ב, קע ע"א
יז ע"א מעביר ראשון ראשון וכו' ועון עצמו אינו נמחקלחם רב על סדור התפילה אות א'נט
יז ע"א מעביר ראשון ראשון וכך הוא המדהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקלד
יז ע"א מעביר ראשון ראשון וכן היא המרהטיול בפרדס ח"ב עמ' תיז
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןדרשות באר יצחק עמ' פד
יז ע"א מעביר ראשון ראשוןשופרא דישראל (תשסו) עמ' קפה
יז ע"א מעביר ראשון ראשון, דא"ר ועוון עצמו אינו נמחקפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שמ
יז ע"א מעביר ראשון ראשון, וכן היא המרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנד ד"ה שלהי, עמ' תקנה ד"ה והנלע"ד
יז ע"א מעבירין לו על כל פשעיואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעו
יז ע"א מפני שפשטו ידיהם בזבולתקנת השבין סי' י (עמ' 93)
יז ע"א נושא או כובש עון, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנ
יז ע"א נושא וכו' ועון עצמו אינו נמחקהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נא
יז ע"א נושא ועל ידי זה מטה כלפי חסדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' עא
יז ע"א נושא עון ועובר על פשע גו' מעביר ראשון ראשון וכו'תורת מנחם ח"כ עמ' 124
יז ע"א נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון וכו' למי שמשים עצמו כשיריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריח
יז ע"א נושא עון למי שמשים עצמו כשירייםקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמו, קמז, תכא, תכב, תנה
יז ע"א נושא עון ראשון או כובשחכמת התורה נח עמ' תעח
יז ע"א נושא, שנאמר נשא עון ועבר על פשעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנד ד"ה שלהי, עמ' תקנה ד"ה ונראה
יז ע"א נשמתן נשרפת ויורדין תחת כפות רגלי הצדיקיםלחמי תודה דף ריב ע"ב
יז ע"א עון הראשון אין הקב"ה מעניש עבורוקהלת יעקב - אלול עמ' קכ
יז ע"א עין יעקב - תניא בית שמאי אומרים ג' כתות הן ליום הדין וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קצא
יז ע"א עתים לטובה ועתים לרעהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
יז ע"א פושעי אומה"ע בגופן א"ר בעבירהדובר צדק עמ' 111
יז ע"א פושעי אומות העולם בגופן יורדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק כט
יז ע"א פושעי ישראל בגופועשרה מאמרות (תשס) עמ' שח
יז ע"א פושעי ישראל בגופועת לעשות חלק א כלל י שאלה צב(תפילין)
יז ע"א פושעי ישראל בגופןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנו
יז ע"א פושעי ישראל בגופןחכמת התורה משפטים עמ' שלה
יז ע"א פושעי ישראל בגופןישמח חיים (תשסה) מע' ג אות כד
יז ע"א פושעי ישראל בגופןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' לב, 68
יז ע"א פושעי ישראל בגופןנחלת צבי (פאליי) עמ' עז
יז ע"א פושעי ישראל בגופן א"ר קרקפתאישראל קדושים עמ' 19, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), תקנת השבין סי' י (עמ' 80), טו (עמ' 151), צדקת הצדיק סי' ט, דובר צדק עמ' 74, 111
יז ע"א פושעי ישראל בגופן הם קרקפתא דלא מנח תפיליןלחמי תודה דף כז ע"ב
יז ע"א פושעי ישראל בגופן וכו' א"ר קרקפתא וכו' פושעי או"ה בגופן א"ר בעבירהעשרה מאמרות (תשס) עמ' דש-שז
יז ע"א פושעי ישראל בגופן וכו' ונשמתן נשרפת וכו' שנא' ועסותם וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שטו
יז ע"א פושעי ישראל בגופן וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חודש וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כב, כו
יז ע"א פושעי ישראל בגופן וכו' יוררין לגיהנם וכו' לאחר י"ב חרש גופן כלה ונשמתן נשרפת וכו' המינין וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותתהלה לדוד (והרמן) פרק פו פסוק יז הערה ט
יז ע"א פושעי ישראל בגופן וכו' כי לית להו תקנתא ברוב עונותס' חסידים סי' תרו
יז ע"א פושעי ישראל בגופן וכו' קרקפתא דלא מנח תפיליןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תיז
יז ע"א פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רמא
יז ע"א פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים, ורי"ף ור"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכג, שכד
יז ע"א פושעי ישראל בגופן יורדין לגיהנם ונדונים בו י"ב חודש וכו'לחמי תודה דף לג ע"א, קב ע"א
יז ע"א פושעי ישראל בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חודשאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסט
יז ע"א פושעי ישראל בגופן מאי הואימי דוד (תשסז) עמ' נא
יז ע"א פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפילין, ותוס' ד"ה קרקפתא, אבל עשה תשובה תשובה תולה ומיתה ממרקת, ובפסקי תוס'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רסח, שלג
יז ע"א פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלאי מנח תפליןמצווה ועושה ח"א עמ' שלח
יז ע"א פושעי ישראל בגופן מאי ניהו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תיא
יז ע"א פושעי ישראל בגופן מאי ניהו וכו' קרקפתא דלא מנח תפיליןדרך מצותיך (חב"ד) עמ' קסד
יז ע"א פושעי ישראל בגופן מאי ניהו, אמר רב קרקפתא דלא מנח תפיליןאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קפח
יז ע"א פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנתי תפיליןדרשות הצל"ח השלם עמ' נ
יז ע"א פושעי ישראל בגופןיין לבנון (תשסג) עמ' 307
יז ע"א פושעי ישראל בגופן, קדקפתא דלא מנח תפיליןביאורי הראי"ה על אבות עמ' רעו {שלא השכילו לדעת כי גופם בגוי באופן אחר משאר אומות העולם, ומוח התפילין הוא מוחינו}
יז ע"א פושעי ישראל בגופן, רי"ף ר"ןימלא פי תהלתך ח"ב עמ' צט
יז ע"א פושעי ישראל וכו' [ונעשים אפר] תחת כפות רגלי צדיקיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עב ע"ג
יז ע"א פושעי ישראל וכו' ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רלח
יז ע"א פרנס המטיל אימה יתירה על הציבוריחל ישראל אבות ח"ב עמ' מ
יז ע"א פרנס שמטיל אימה יתירה אין רואה בן ת"חשני המאורות (תשסח) פ' קורח עמ' עט {קורח טען שמשה רבינו מטיל אימה שלא לש"ש שהרי יצא ממנו יהונתן}
יז ע"א פרנס שמטיל אימתו על הציבור וכו'תורת מנחם חכ"א עמ' 243
יז ע"א פשטו ידיהם בזבולרנת יצחק תפלה עמ' רפח
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפיליןלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1041
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפיליןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמז
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפיליןתורת מנחם חלק לא עמ' 166
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפיליןתורת מנחם חלק לג עמ' 102
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפילין (ובר"ח רי"ף ורא"ש)תורת מנחם חנ"א עמ' 224, חנ"ג עמ' 393
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפילין אשר את פושעים נמנהאז תתחזק עמ' עח
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפילין ותוס'שיחות עבודת לוי סי' עט אות ח
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפיליןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' סד
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפיליןבית האוצר מערכת ב כלל יא דף כה ע"ב ד"ה ונראה
יז ע"א קרקפתא דלא מנח תפלין, ובקרבן נתנאל אות י'כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' פז
יז ע"א ר"א אומר כובש ר"י אמר נושא ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קפג
יז ע"א ר"א כובש וכו' ר"י בר חנינא אמר נושא וכו' אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק כו' (וברא"ש)ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' א-ב
יז ע"א ר"א כובשו כו' ריבח"א כו'שעת הכושר דף קב ע"א
יז ע"א ר"ה בריה דר"י חלישמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קטז
יז ע"א רא"א כובשו וכו' ריב"ח אמר נושא וכו' אמר רבא ועון עצמו אינו נמחקכתר שם טוב (תשסד) סי' קנב-א
יז ע"א רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי ביה חזייה דחליש ליה עלמא אמר להו צביתו ליה זוודתא לסוף איתפח הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה אמרו ליה מאי חזית אמר(ליה) [להו] אין הכי הוה ואמר להו הקדוש ברוך הוא הואיל ולא מוקים במיליה לא תקומו בהדיה שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון לעובר פשעדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כח
יז ע"א רב חסד מטה בלפי חסד וכו' בובשו וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שיט, א'שכ
יז ע"א רב חסד מטה כלפי חסדבי חייא ח"ב עמ' נג
יז ע"א רב חסד מטה כלפי חסדימי דוד (תשסז) עמ' עה, קסו
יז ע"א רב חסד מטה כלפי חסדקהלת יעקב פורים עמ' רעו
יז ע"א רב חסד מטה כלפי חסדחכמת התורה נח עמ' רפ
יז ע"א רבה שעסק בתורה חי ארבעים שנה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' כה
יז ע"א רובו זכויות נכתב לחייםקהלת יעקב - אלול עמ' מד
יז ע"א רי"ף ד ע"א מדפי הרי"ףדברי שאול ויקרא עמ' קנד
יז ע"א רי"ף ד ע"א בנדפס וכן היא המרה קאי אברייתאברכת אברהם (תשנד) עמ' סב
יז ע"א ריטב"א, מדת רב חסד מטה כלפי חסד הוא רק בדין עוה"ברנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסט
יז ע"א רש"י - אין מדת הדין מדקדקתמאיר נתיבות ח"א עמ' קיא
יז ע"א רש"י - ע"י שתי הלחם מתברכים פרותמחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 118)
יז ע"א רש"י - עון שבראשונים הבאים לחתם לכף מעבירו ושומטוזמנים לששון עמ' כד
יז ע"א רש"י ד"ה גני מחוזא, מעונגים ושמינים היו. וד"ה ומקריין, כך יקראו להםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כז
יז ע"א רש"י ד"ה כובשמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכט
יז ע"א רש"י ד"ה כובש כף מאזניםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קכא ע"ב
יז ע"א רש"י ד"ה כובש. כובש את כף המאזנים של זכות, ומכריעין את העונותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תנא ד"ה במסכת
יז ע"א רש"י ד"ה מעביר ראשוןעשרה מאמרות (תשס) עמ' יב, יד, יז
יז ע"א רש"י ד"ה נושאעשרה מאמרות (תשס) עמ' לא
יז ע"א רש"י ד"ה צביתו, הכינו לו צדה לדרך, מהו צידת המתים תכריכין. וד"ה איתפח, נתרפא. וד"ה הפי הוה, מיתה נקנסה עלי. וד"ה לא מוקים במיליה, אינו מעמיד על מדותיו. וד"ה לא תקומו בהדיה, לא תדקדקו אחריודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כח
יז ע"א רש"י ותוס' ד"ה כובשדרשות שמואל עמ' מד, עה
יז ע"א רשעים שעונותיהם מרובין מזכויותיהם נדונים שנים עשר חדש בגיהנםמאמץ כח (תשעה) עמ' מא
יז ע"א שנים מוחלין לו ולא שלשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' נ
יז ע"א שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנם וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"ג
יז ע"א שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרכד
יז ע"א שפשטו ידיהם בזבולרנת יצחק ישעיה עמ' רסט, תהלים עמ' רי
יז ע"א שרשעים נידונים בגיהנם לדודי דורותברית שלום (תשסח) עמ' רכג
יז ע"א שרשעים נידונים בגיהנם לדורי דורותברית שלום (תעח) דף לה ע"ב
יז ע"א תוס' - כל העוסק בתורה פטור מתפיליןמשיב צדק סי' א (עמ' 58)
יז ע"א תוס' בשם ר"ת רמתי יתרפא לא נגזרשומע תפלה ח"ב עמ' רכב
יז ע"א תוס' ד"ה ועליהםימי דוד (תשסז) עמ' נא
יז ע"א תוס' ד"ה ועליהם. כשהוא דל במצות רב חסד מטה ומושיעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנט ד"ה והאמנם
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתאהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לא
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתא כו' ור"ת מפרש דהכא כשהמצוה בזויה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' דש, שח
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתא, פושעי ישראל בגופם זה בלי עשת תשובהמצווה ועושה ח"א עמ' שנב
יז ע"א תחת כפות רגלי צדיקיםתורת מנחם חכ"ח עמ' 46
יז ע"א תנא דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קט
יז ע"א תנא דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה אמר רבא ועון עצמו אינו נמחקלבושי בדים סעיף שנז, רעד
יז ע"א תנא דבי ר"י מעביר ראשון כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' יב-כב
יז ע"א תנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשוןאהבת ציון דרוש ה
יז ע"א תנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון וכן היא המידהבית אלהים שער ב עמ' קנח
יז ע"א תנא דבי ר, ישמעאל אומר הקב"ה מעביר ראשון ראשון וכך היא המדהאיתן האזרחי עמ' רלא
יז ע"א תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשוןמדבר קדמות (תשסח) עמ' קיב
יז ע"א תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה אמר רבא ועוץ עצמו אינו נמחקטל חיים (פרידלנדר) עמ' רפה
יז ע"א תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המרהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנז
יז ע"א תנא רבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 99
יז ע"ב אדם נידון בכל יוםזכרון דברים (תשנט) עמ' עו
יז ע"ב אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטא, רא"שקהלת יעקב עשי"ת עמ' ו
יז ע"ב אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטא, רא"ש פ"א סימן החכמת התורה אחרי מות עמ' קמח
יז ע"ב אי אפשר שכבר נגזרה גזירה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכג
יז ע"ב אילפא רמי וכו' אלא מתחילה אמת ולבסוף רב חסדקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כא, לב
יז ע"ב אילפא רמי וכו' בתחילה אמת ולבסוף רב חסדימי דוד (תשסז) עמ' י, יג, לב, נ
יז ע"ב אילפא רמי כתיב ורב הסד ואמת מתחלה הסד וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תקכד
יז ע"ב אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רעא
יז ע"ב אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמט
יז ע"ב אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' כה
יז ע"ב אילפא רמי כתיב רב חסד וכתיב ואמתאהבת ציון (תשסד) עמ' מז
יז ע"ב אילפי ואמרי לה אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו'הר המוריה עמ' רלא
יז ע"ב אילפי, ואמרי לה אילפא, רמי כתיב 'ורב חסרי, וכתיב 'ואמת'. בתחלה ואמת, ולבסוף ורב חסרכתב סופר אגדות כאן
יז ע"ב אלא בתחלה אמת ובסוף ורב חסדחכמת התורה תצוה עמ' קמט
יז ע"ב אלא בתחלה ואמת ואח"כ ורב חסדחכמת התורה שמות עמ' עתר
יז ע"ב אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד, שנתעטף הקב"ה כשליה צבור והראה לו למשה סדר תפלה וכו' אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קט
יז ע"ב אם אתם עושים כסדר הזה (י"ג מדות) הקב"ה מוחל עוונותיהם של ישראלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קסה
יז ע"ב אם היו ישראל רשעים כר"הדברי חנינא - מזלות עמ' ו, ט
יז ע"ב אם יעשו בני כסדר הזה אני מרחם עליהםשבט מישור עמ' צה
יז ע"ב אם יעשו בני כסדר הזה וכו'תשואות חן (תשסח) עמ' כט, קנ
יז ע"ב אם כן גדולה תשובה כו' אמר ליה רב פפא לאביי ודילמא לפני גזר דין, אמר ליה ושב ורפא לו כתיב וכו', לא קשיא הא ביחיד הא בצבור וכו' מתיבי, עיני ה' וכו'ארוחת תמיד עמ' תרמ ע"א ד"ה דיש
יז ע"ב אמר הקב"ה למשהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כח
יז ע"ב אמר ר"י גדולהמורשה - שיחות למועדים עמ' מח, נב, נה, קצט
יז ע"ב אמת הנאמר בהקב"ה הוא כשיבוא לדקדק עם האדם ואינו מוותר לותפלה למשה (בנימין) עמ' קסב
יז ע"ב אני ד' קודם שיחטא האדם ואני ד' לאחר שיחטא האדםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות ח
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטאאיש מבין ח"א דף ח ע"ד
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא אני ה' לאחר שיחטאחכמת התורה וארא עמ' ק
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא האדםדרשות הצל"ח השלם עמ' יז, כ, פט
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא האדם ואני ה' לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהטל חיים (פרידלנדר) עמ' כו, פב, רלה, ערב, רפה, רפח, שלג
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא האדם, רא"ש סי' הדברי שאול בראשית עמ' קכז, שמות עמ' לא, קכב, ויקרא עמ' כד, קכח
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא ואני הוא אחר שיחטאלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קיא
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא ולאחר שיחטאקהלת יעקב פורים עמ' קכה
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא ולאחר שיחטא, רא"ש סימן החכמת התורה בראשית עמ' שנא, תכה
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא, רא"ש סי' הקהלת יעקב סוכות עמ' עט
יז ע"ב אני ה' קודם שיחטא, רא"ש סי' התהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתיד
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטאדרשות ר"י מסלוצק עמ' ז, מח
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטאמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' תסח
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטאעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' עט
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטאשיחות עבודת לוי סי' פה אות ג
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא אדם אני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובהלחם רב על סדור התפילה אות תקמח, ב' קכ
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא אדם וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות סה
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסב ד"ה אלא
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדםישראל קדושים עמ' 111, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 25), רסיסי לילה סי' נד (עמ' 148), תקנת השבין סי' ג (עמ' 12), קדושת השבת סי' ז (עמ' 45)
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאבית אלהים שער ב עמ' יב, קצו
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם. וברא"ש שמה דלמה צריך למדת הרחמים קודם שיחטא. ותירץ דקודם שיחטא בע"ז דמחשבה כמעשה, מ"מ מתנהג עמו במדת הרחמים קודם שיחטאחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קמט
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 323,293
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדם והרא"שעולם אחד פרק ה, ט, י
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ריט, שמות עמ' קסט, תטז, תתסב
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ריז ד"ה ועל
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא האדםרב שלום (אדלר) עמ' תעז
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רצא, שכה
יז ע"ב אני הוא קודם שיחטא כו'שעת הכושר דף צד ע"ב
יז ע"ב אני הוא קורם שיחטא האדם וכו' וברא"ששופרא דישראל (תשסו) עמ' קיז, קעא
יז ע"ב אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לוקהלת יעקב עשי"ת עמ' לא
יז ע"ב אר"י גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
יז ע"ב ארך אפים לצדיקים ולרשעיםדברי שאול שמות עמ' שמח
יז ע"ב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 73 (אידיש)
יז ע"ב בזמן שישראל עושים לפני כסדר הזהמאור עינים (תשעה) עמ' קיד, תצב, תתצז
יז ע"ב בכל שעה שיעשו לפני כסדר הזה אני מושיעםחכמת התורה שמות עמ' תעה
יז ע"ב בפי' הב' "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" (ובפי' הרי"ף לע"י)תורת מנחם חל"ו עמ' 320
יז ע"ב בר"ה העולם נידון אף על הגשמיםס' חסידים סי' רנח
יז ע"ב בראש השנה נגזר כמה גשמים ירדו ומתי ירדו ובאיזה מקום ומדינהדרשות באר יצחק עמ' קנו
יז ע"ב ברית כרותה וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות מג
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדותאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כז
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדותדרשות מהר"ם חביב עמ' תס
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' פו, ישעיה עמ' רכז, רנד, שפט, ה' מגילות עמ' שפז
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינם חוזרות ריקםשם ישראל עמ' קמב, שיז
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ, קנז
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםטל חיים (פרידלנדר) עמ' קמא
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםלחמי תודה דף קכד ע"א, קמב ע"א
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1349
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רד, רפו
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ע, שיז
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנט
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תז, שמות עמ' תתקפב, תתקפד, מלכים עמ' רמט
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מידות שאין חוזרות ריקם, ורש"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' ה, ו
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קנה, תקנ
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם ורש"ירנת יצחק תענית עמ' קג, קצא, רז
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם, ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' פב, רפה, רפו
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קעג
יז ע"ב ברית כרותה לי"ג מידות, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שלד, שלה
יז ע"ב ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רסה
יז ע"ב ברית כרותה שאם אתם עושים כסדר הזה וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' שלא
יז ע"ב בתוס' ד"ה שלש עשרה מדותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ה
יז ע"ב בתוס' ד"ה שלש, חנון בעת צרה ורחום על כל צרה שלא תבואלקט אמרי קודש - שמות עמ' כב, קמ, ליקוטים עמ' לג
יז ע"ב בתוס' ד"ה שלש, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה הם ד' מידותלקט אמרי קודש - במדבר עמ' מד
יז ע"ב בתחילה אמת ולבסוף ורב חסר וכו' (וברש"י)לחמי תודה דף קלד ע"ב
יז ע"ב בתחילה אמת ולבסוף רב חסדערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 103
יז ע"ב בתחילה אמת ולבסוף רב חסד, ובפנ"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמח
יז ע"ב בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קפ, תתסג-ד
יז ע"ב בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדלקט אמרי קודש - בראשית עמ' ט, עב, שמות עמ' כג
יז ע"ב בתחילה ואמת ולבסוף רב חסדרנת יצחק תהלים עמ' נא, פב, משלי עמ' רב
יז ע"ב בתחילה כי אתה תשלם לאיש כמעשהודרשות מהר"ם שיק עמ' רל
יז ע"ב בתחילה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף לך ה' חסדכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שמט, שס
יז ע"ב בתחילה צדיק ובסוף חסידבמי התורה עמ' שכח
יז ע"ב בתחילה צדיק ולבסוף חסידתורת אליהו עמ' תכח
יז ע"ב בתחילה צדיק ולבסוף חסיד, ובפנ"יבית ישי - דרשות עמ' קנח
יז ע"ב בתחילה צדיק ולבסוף חסיד, ומהרש"אהשיר והשבח ח"א עמ' ח
יז ע"ב בתחלה אמת ולבסוף ורב חסדקהלת יעקב - אלול עמ' צה
יז ע"ב בתחלה אמת ולבסוף רב חסד ואמתמנחת ישראל עמ' קנא, רסו
יז ע"ב בתחלה ואמתעולם אחד פרק עז
יז ע"ב בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדדברי שאול בראשית עמ' תקטז, שמות עמ' שמט
יז ע"ב בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדחכמת התורה אחרי מות עמ' מט
יז ע"ב בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדנחלי מים (מלאח) עמ' יד
יז ע"ב בתחלה כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסדטל חיים (פרידלנדר) עמ' מג
יז ע"ב בתחלה כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסד, ורש"י ותוס'נאוה תהלה עמ' רט
יז ע"ב בתת כרותה לי"ג מדות שאינם חוזרות ריקם וכו'אפיקי ים עמ' פד
יז ע"ב ג' ספרים נפתחים בר"הזכרון דברים (תשנט) עמ' עד
יז ע"ב גדו' תשו' שמקרעת גז"ד כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכד דף רנז ע"א
יז ע"ב גדולה תשובה וכו'תושע יאודה דף יד ע"ב
יז ע"ב גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רא
יז ע"ב גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולםבנין שאול עמ' רלב
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גז"דאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצג
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גז"ד של אדםדרשות הצל"ח השלם עמ' קט
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גז"ד של אדםרנת יצחק ישעיה עמ' קיט
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גז"ד של אדם שנא' וכו' ושב ורפא לוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כה, רפו
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גז"דקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לו
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גז"ד, הא ביחיד הא בציבוררנת יצחק תענית עמ' נב, נז, סו
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו ש"אתקנת השבין סי' ח (עמ' 72)
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו ש"אפרי צדיק בראשית אות ח, וילך אות יד
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' יב
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רח
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנג
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ה
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' צא
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' סז
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםימי דוד (תשסז) עמ' עב
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם וכו'לחמי תודה דף רכא ע"ב
יז ע"ב גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם וכו', עד שבא רבי עקיבא ולימד כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין, הכא נמי ביחידדרכי התשובה עמ' קכט
יז ע"ב גדולה תשובה שקורעת גזר דינוקהלת יעקב עשי"ת עמ' דש
יז ע"ב גזר דין של יחיד לא נקרעלקוטי מאמרים אות יא עמ' 127 (עמ' 73-74 במהד' הר ברכה)
יז ע"ב גשמים מועטים בזמנםדרשות מהר"ם בנעט עמ' סו
יז ע"ב ד' ד' אני הוא קודם וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלה
יז ע"ב ד' ד' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה וברא"שלבושי בדים סעיף רטו
יז ע"ב ה' ה' אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטאדעת סופר עמ' שנו ע"א
יז ע"ב ה' ה' אל רחום וכו' אני הוא קודם שיחטא וכו' אני הוא וכו'זרע שמשון אחרי מות אות ח
יז ע"ב 'ה' ה" אני ה' קודם שיחטא האדם ואני ה' לאחד שיחטא האדם ויעשה תשובהתורת אביגדור ח"ד עמ' מג
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפ
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסז
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםרישומי דברים עמ' ד
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שמיני
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהמאמר אסתר (תשסב) עמ' קכז
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהשארית מנחם - מאמרים עמ' קטז
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם, ורש"י וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רמ, רמב
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנא-רנב, ח"ד עמ' רעח
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שצ
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהאז תתחזק עמ' רפה
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רסה
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני הוא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 101, ח"ג עמ' 514, 294
יז ע"ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 282
יז ע"ב 'ה' ה", אני הוא קורם שיחטא האדם, ואני הוא לאחד שיחטא האדם ויעשה תשובהכתב סופר אגדות כאן
יז ע"ב ה' ה', אני ה' קודם שיחטא, אני ה' לאחר שיחטאלחמי תודה דף מב ע"ב
יז ע"ב ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאתורת מהרי"ם במדבר עמ' קסג
יז ע"ב ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאתורת מהרי"ם שמות עמ' רח-ריג
יז ע"ב ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם, אני ה' אחר שיחטא האדםדרכי אמונה דרך נז
יז ע"ב ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם, אני הוא לאחר שיחטא וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שכד
יז ע"ב ה' ה; אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קפז
יז ע"ב ה' קודם שיחטאימי דוד (תשסז) עמ' נא
יז ע"ב ה' קודם שיחטא ה' אחר שיחטאנחלת צבי (פאליי) עמ' שכב
יז ע"ב ה' קודם שיחטא ה' לאחר שיחטאחכמת התורה וארא עמ' סו, תקנז
יז ע"ב ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם ואחר שחטאיבמי התורה עמ' שו
יז ע"ב ה' קודם שיחטא האדם וכו'אמרי יחזקאל עמ' רח
יז ע"ב הא ביחיד הא בציבוראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפז, ריח
יז ע"ב הא ביחיד הא בציבורמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' שעה
יז ע"ב הא ביחיד הא בציבוררנת יצחק שמואל עמ' קנג, רכג, מלכים עמ' רכח, שפד, ישעיה עמ' קל, תהלים עמ' פג, תקמד, דברי הימים עמ' רה
יז ע"ב הא ביחיד הא בציבורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לז
יז ע"ב הא ביחיד וכו' [גזר דין של יחיד אינו נקרע]לקוטי שיחות ח"ט עמ' 375
יז ע"ב היו ישראל רשעים ופסקו להם גשמים מועטיםרנת יצחק משלי עמ' רלח
יז ע"ב הני נמי כיחידין דמובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכז
יז ע"ב הני נמי כיחידין דמומסילות הנביאים יהושע עמ' קנד
יז ע"ב הני נמי כיחידין דמושערי הישיבה ח"א עמ' שכב
יז ע"ב הקב"ה מורידן על הארץ בזמןקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' סז, קלא
יז ע"ב הקב"ה מורידן על הארץ הצריכה להןחכמת התורה ויגש עמ' רצב
יז ע"ב הרי שהיו ישראלדרשות ר"י מסלוצק עמ' רא
יז ע"ב הרי שהיו ישראל טובים בראש השנה ונגזרו עליהם גשמים רבים ואחר כך נעשו רעים וחטאו לבטל הגזירה אי אפשר וכו'מלכי יהודה (תשע) עמ' קט
יז ע"ב הרי שהיו ישראל צדיקים בר"ה ופסקו להם גשמים וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' מד, נה
יז ע"ב הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בר"ה ופסקו עליהם גשמים מרובים וכו'ס' חסידים סי' רנח
יז ע"ב הרי שהיו ישראל רשעים גמוהם בר"ה ופסקו להם גשמים מועטים וכו'חולת אהבה עמ' ריט
יז ע"ב הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן א"א שכבר נגזרה גזרה אלא הקב"ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להןדרכי התשובה עמ' קו-קז
יז ע"ב הרי שפסקו עליהם גשמיםחכמת התורה תצוה עמ' רג
יז ע"ב השב בינתיים מוחלין לו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
יז ע"ב השב בינתים מוחלים לוימי דוד (תשסז) עמ' נג
יז ע"ב השב בינתים מוחלין לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ט
יז ע"ב השב בעתים טוחלין לו לא שב במתים כו' אין מוחלין לו, ל"ק הא ביחיד הא בצבוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקס
יז ע"ב השם, השם, בי"ג מידותבנתיבות האיש עמ' קעג
יז ע"ב ואני ה' הוא לאחר שיחטאהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסג
יז ע"ב ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסג ד"ה וכן
יז ע"ב ודלמא לפני גזר דיןרנת יצחק על נפש החיים עמ' קטז
יז ע"ב ויעבור ה' על פניו ויקרא וכו' כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו'לחמי תודה דף יב ע"ב, נג ע"ב, קט ע"ב, קו ע"ב, קכד ע"ב, קלד ע"ב, קעד ע"א
יז ע"ב ויעבור ה' על פניו וכו' כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזהאהבת ציון (תשסד) עמ' קסג
יז ע"ב ויעבר ה'מורשה - שיחות למועדים עמ' כא, פח
יז ע"ב ולך ה' חסד וכתיב תשלם כמעשהותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקלד, תשלד
יז ע"ב ופסקו עליהם גשמים ונעשו רשעיםחכמת התורה מקץ עמ' לז
יז ע"ב ורב חסד ואמת בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדאמרי רבי שפטיה עמ' רעז
יז ע"ב ורב חסד ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק י הערה ו, פרק סב פסוק יא הערה יד
יז ע"ב ורב חסד ואמת וכו' בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדטיול בפרדס ח"ב עמ' טז, יח, תמה
יז ע"ב ורב חסד ואמת, תחילה אמת ולבסוף ורב חסדמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קלו, קסד, קפב; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 152; טוב ראי ראש השנה עמ' נו
יז ע"ב ורב חסר וכתיב ואמתקהלת יעקב עשי"ת עמ' רכא
יז ע"ב ורש"י השב בינתיים מוחלין לואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפב, קפה
יז ע"ב ושב ורפא לו כתיב, איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' פח-ט, ויקרא עמ' שכ, במדבר עמ' רח
יז ע"ב ח"ש שאלה בלורית הגיורת את ר"ג כתיב בתורתכםניבי זהב עמ' שמו
יז ע"ב טו"א - ביאור ענין יפה צעקה בין קודם גז"ד בין אחר גז"דרנת יצחק תפלה עמ' פז
יז ע"ב טליתבעקבי יעקב עמ' קלח
יז ע"ב יג' מידות ברית כרותה שאינם חוזרים ריקןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש י עמ' 159
יז ע"ב יעשו לפני בסדר הזה ואני מוחל להםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעו
יז ע"ב יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קסח
יז ע"ב יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שלט
יז ע"ב יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שלט
יז ע"ב יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלח
יז ע"ב יעשו לפני כסדר הזהחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 307 , 279 , 75
יז ע"ב כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירולבושי בדים סעיף שמג
יז ע"ב כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סד
יז ע"ב כאן קודם שיחטא כאן לאחר שיחטאשרגא המאיר על התורה עמ' רלז
יז ע"ב כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסדקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמו, תלח
יז ע"ב כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסדקהלת יעקב ראש השנה עמ' ר
יז ע"ב כל אכין ורקין מיעוטיןפניני יחזקאל עמ' ער
יז ע"ב כל זמן שהם עושים כסדר הזהדברי שאול שמות עמ' רפ, רפג, שמב
יז ע"ב כל זמן שיעשו לפני כסדר הזה לומר הי"ג מדות אני מוחל להםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות נג
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםטל חיים (פרידלנדר) עמ' עה, קעו, קפט, שיד, שכב, שמו
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' לב, במדבר עמ' מג, מועדים עמ' קיט
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםעטרת יהושע במדבר עמ' קי
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רצז
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםתורת אביגדור ח"ג עמ' צד
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם וכו' אמר ר"י ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםלבושי בדים סעיף שסג-שסד
יז ע"ב כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להןאמרי רבי שפטיה עמ' ד
יז ע"ב כשישראל חוטאין יעשועם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' עח
יז ע"ב כת' צדיק ה' בבל דרכיו וכת' חסיד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 224
יז ע"ב כתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים וכתוב וכו' ישא ה' פניו אליך כאן בעבירות שבין אדם למקום וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד
יז ע"ב כתיב וכו' אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך וכו', כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירואוצרות חיים - יושר המידות עמ' שסט
יז ע"ב כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו בתחלה כי אתה תשלם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפט
יז ע"ב כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'אש דת (אסאד) עמ' רנ
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכו' אר"י אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרו ומספר י"ג מידות ובתוס' ד"ה י"ג מידותאהבת ציון דרוש ג-ד
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמתחכמת התורה וישלח עמ' קמח, קסז, קסט, שמד
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמתעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פב
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשכט, תתקמא
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת ובסוף ורב חסדטל חיים (פרידלנדר) עמ' מא, מג, עה, קעו, קפט
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדתפלת דוד (אדר"ת) עמ' סא, קג, קכב
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' נד
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמתחדרי בטן פרשת ויצא שני אות כג-כז
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחילה אמת ולבסוף רב חסדרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמו
יז ע"ב כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדמאמר אסתר (תשסב) עמ' סז
יז ע"ב כתיב לך ה' חסד כי אתה תשלם וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"טז עמ' מח
יז ע"ב כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו בתחילה צדיק ולבסוףפרי צדיק כי תבא אות יד
יז ע"ב כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו, בתחילה צדיק ולבסוף חסיד כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ח
יז ע"ב כתיב צדק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסיד, ופנ"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קסא
יז ע"ב ל"ק הא ביחיד הא בצבור, ובדה ומהרש"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפו, רפז
יז ע"ב לא שב בינתים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לומגילת סמנים עמ' צ, צא
יז ע"ב לך ה' חסד וגו'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רלד
יז ע"ב למי נושא עון למי שמשים עצמו כשיריםחכמת התורה צו עמ' רמא
יז ע"ב למי שמשים את עצמו כשירייםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' רכח
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'דש, א'שלז
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםאמרי רבי שפטיה עמ' טו
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף דש, אלף שלז
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' פח
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםמהר"ם שיק בראשית עמ' קמג
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 415
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםתורת מנחם חמ"ה עמ' 37
יז ע"ב למי שמשים עצמו כשיריםחכמת התורה בשלח עמ' שלג
יז ע"ב למשים עצמו כשירייםאור ישע (ראפשיץ) עמ' רנד
יז ע"ב לשארית נחלתו למי שמשים עצמו בשיריםמנחת ישראל עמ' רמח
יז ע"ב לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשירייםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכח
יז ע"ב לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריםקהלת יעקב יוה"כ עמ' קי
יז ע"ב לשארית נחלתו, למי שמשים עצמו כשירייםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפג
יז ע"ב מדת רחמים היא אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטארנת יצחק תפלה עמ' רז
יז ע"ב מהרש"א - על הגמ' עשה להם סמניות כאכין ורקין, פי' נוני"ן הפוכין כעין אך ורק שהוא למעטלחמי תודה דף רכא ע"ב
יז ע"ב מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה אלמלא. כסדר הזה עשה הקב"ה להורות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקס ד"ה פרק
יז ע"ב מיתבי עיני ד' אלקיך בה עתים לטובה וכו'טוב ירושלים דברים פי"א פסוק י
יז ע"ב מלמד שנתעטף הק' בטליתו בשליח ציבור ועמד לפני משה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 198, ח"ג עמ' 315, 546, 570, 580
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"המערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' פו
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה בש"ץ והראה למשה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תקכו
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה בשליח צבוראש דת (אסאד) עמ' קס
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' והראה לו למשה סדר תפילה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כט
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' כ"ז שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תלו, תלז, תסה
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' סדר תפלהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'סו
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץבית אלהים שער ב עמ' קצב
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץזאת ליעקב דברים עמ' עט, קעח
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץתורת מנחם חי"ד עמ' 277
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ והראה לו למשה סדר תפלהלבושי בדים סעיף רטו
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה למשה סדר תפלהאור אברהם במדבר עמ' פו, קס
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ וכו' א"ל כל זמן שישראל חוטאין וכו'נאוה תהלה עמ' רח, רעג
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ וכו' אמר לו וכו' יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לד
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקס ד"ה פרק
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבורנחלת צבי (פאליי) עמ' קעו, רלו, רמג
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור וכו'אור אברהם - רות עמ' שיז
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור וכו'אור אברהם דברים עמ' לז
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבורטיול בפרדס ח"ב עמ' עג, תמו
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבורעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' עה
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה וכו' ואמר לו בעת שיעשו לפני כסדר הזה אמחול להםפניני יחזקאל עמ' תקמ, שלז
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה, אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזההדרש והעיון שמות מאמר רעא
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו'אור אברהם שמות עמ' רפד, שטו
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו'ואותו תעבוד עמ' פא
יז ע"ב מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלהזמנים לששון עמ' כה
יז ע"ב מלמד שנתעטף כש"ץ והראה לו למשה סדר תפילהבית אלהים שער ב עמ' רסה
יז ע"ב נטפל לה רב יוסי הכהן אמר לה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רצג
יז ע"ב נתיב צדיק ה' וגו' וכתיב וחסיד בכל מעשיו, בתחילה צדיק ולבסוף חסידרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלה
יז ע"ב נתעטף הקב"ה כש"צ והראה לו למשה סדר תפלה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רפה, רפט, שעא
יז ע"ב נתעטף הקב"ה כש"ץ וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רלז
יז ע"ב נתעטף הקב"ה כשליח ציבורתורת העולה (תשעה) עמ' סה
יז ע"ב ע"פ ויעבור ה' וכו' אני ה' וכו'תושע יאודה דף טו ע"ב-ע"ג
יז ע"ב עיני ה' אלקיך בה עתים לטובה עיתים לרעה'ימי דוד (תשסז) עמ' פ
יז ע"ב עיני ה' בה עתים לטובה עתים לרעהצדקת הצדיק סי' קכח {גם בעונש שמגיע למי שעבר עבירה לשם שמים - הוא בא באופן שאינו קשה כל כך}
יז ע"ב עיתים לטובה ועיתים לרעה וכו'תשובת השנה עמ' קיח
יז ע"ב עשה להן סימניותרנת יצחק תהלים עמ' תצד, תצו
יז ע"ב עשה להן סמניות כאכין ורקין שבתורה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כז
יז ע"ב עתים לטובה ועתים לרעהדרשות ר"י מסלוצק עמ' לז
יז ע"ב עתים לטובה כיצד וכו' להוסיף עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזירהבאר שרים פרשת כי תבא דרוש א אות א
יז ע"ב עתים לטובה עתים לרעההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסג
יז ע"ב פסקו להם גשמים מועטים ואח"כ הטיבו מעשיהם מורידן בזמן ובמקום הזרועדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תעט
יז ע"ב פסקו להם גשמים מועטיןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תט, תקצב
יז ע"ב פרשה זו עשה לה סימניות בתורהחכמת התורה וישלח עמ' קעו
יז ע"ב צדיק ה' בתחלה צדיק ולבסוף חסידאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רצו
יז ע"ב צעקו לפני גזר דין וכו' בנך כיחידים דמיצמח צדקה עה"ת עמ' מד
יז ע"ב צעקו קודם גזר דין נענוחכמת התורה מצורע עמ' סו
יז ע"ב קודם גזר הדין מהני צעקהחכמת התורה בחוקותי עמ' שלט
יז ע"ב קודם שיחטאעמק המלך (תשסג) עמ' 90
יז ע"ב ר' אליעזר רמי כתיב ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בהר עמ' קצט
יז ע"ב ר' אלעזר רמי וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קצ אות א
יז ע"ב ר' אלעזר רמי כתיב ולך ד' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'לבושי בדים סעיף שעח
יז ע"ב ר"א רמי ב' ולך ה' חסד וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' לב
יז ע"ב ר"א רמי כ' ולך ה' חסד וכו' בתחלה בי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו' אילפא רמי כתיב ורב חסד וכו' בתחילה ואמת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ה, ח"ב עמ' תלז, תמד, תמז, תסט
יז ע"ב ר"א רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רלה
יז ע"ב ר"א רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו כו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רעג
יז ע"ב ר"א רמי כתיב לך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קצא
יז ע"ב ר"א רמי, כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהותורת מהרי"ם בראשית עמ' ח
יז ע"ב ר"ה רמי כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"א עמ' צז
יז ע"ב רבי אלעזר רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהושארית מנחם - מאמרים עמ' סד, קיח
יז ע"ב רבי אלעזר רמי כתיג 'ולד ה' חסרי, וכתיב 'כי אתה תשלם לאיש כמעשהו', בתחילה כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף 'ולד ה' חסר'כתב סופר אגדות כאן
יז ע"ב רבי אלעזר רמי, כתיב ולך ה' החסד וכו', וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף לך ה' החסדכתונת פסים (תשעא) עמ' ל, קסב
יז ע"ב רחום קודם תשובה ואחר תשובהישמח חיים (תשסה) מע' ר אות לג
יז ע"ב רש"י ד"ה חסיד, נכנס לפנים מן השורהדרכי התשובה עמ' מה
יז ע"ב רשעים גמורים ופסקו להם וכו' לסוף חזרו בהםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יב, קיט, קכא, קכה, רמה
יז ע"ב שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סב
יז ע"ב שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאללדור ולדורות ח"א עמ' עב
יז ע"ב שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל וכו', נטפל לה רבי יוסי הכהן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תצז
יז ע"ב שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאלציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עג
יז ע"ב שב בינתיים טוחלין לורנת יצחק ישעיה עמ' רצו
יז ע"ב שב בינתין מוחלין לו לא שב אפילו הביא וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' מג, ק, רטו, שיא
יז ע"ב שלש עשרה מדותדרשות מהר"ם בנעט עמ' ז, סב, קיב, קמו, ריט, רמב, רמג, רמד, רמח
יז ע"ב שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהפניני יחזקאל עמ' יח
יז ע"ב שנתעטף הקב"ה כשליח צבורלקוטי שיחות חכ"א עמ' 233, 237
יז ע"ב שנתעטף הקב"ה כשליח צבורס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצה
יז ע"ב ששאלה בלוריא הגיורת את ר' גמליאל כתוב בתורתכם אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך וכו', והשיב לה כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר סב
יז ע"ב תוד"ה י"ג מדות בהג"ה, ומכל מקום קשיא, כיון דשניהם של רחמים אין כאן שתי מדות, לכך נראה שהן מדה אחת... אבל חנון הוא שחונן בעת הדחק לגאול הצועק... ומדה זו כביכול שבעל כח יש לו לחון על הצועק אף שלא בדין... ושמעתי כי חנון אני, כלומר אף על פי שבדין בא העבוט לידך... כי אם יצעק אלי המדה היא כך שאשמע צעקתו לפי שחנון אנידרכי אמונה דרך סט
יז ע"ב תוס' - ב' פי' במ"ש "ה' ה"'תורת מנחם חנ"א עמ' 454
יז ע"ב תוס' - חנון הוא שחונן בשעת הדחק לגמול להצועקישמח חיים (תשסה) מע' ח אות עד
יז ע"ב תוס' - מידת רחום לרחם שלא בעת צרה, וחנון בעת צרהישמח חיים (תשסה) מע' ר אות לב
יז ע"ב תוס' בהג"המהר"ם שיק שמות עמ' ז
יז ע"ב תוס' ד"ה אשר לא י"פ וכו'שעת הכושר דף סא ע"ב
יז ע"ב תוס' ד"ה בתחלה בתחלה תשלם לאיש וכו' והכי קאמר קרא, ולך ה' החסד ליכנס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהוכתונת פסים (תשעא) עמ' קסב
יז ע"ב תוס' ד"ה ושב ורפא לו, סליחת העון קרא רפואהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיג, תתקעט, במדבר עמ' רח
יז ע"ב תוס' ד"ה י"ג מידותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קי ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה י"ג מידות וכו'לב חיים חלק א (סימן ע) דף פ"ט ע"א (ד"ה נתתי); תוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר האזינו) דף קי"ח ע"ב (ד"ה עוד)
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרהברית עולם (תשסט) עמ' קנו
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרהימי דוד (תשסז) עמ' נא
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיב, קמו, רא, ריט, רמב, רמג, רמה, רמח
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדותלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1384, ח"ט עמ' 172
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדות (בהגה"ה)באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקעה, תתקפד, תתרכא, דברים עמ' רטו, שצג
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדות, וברא"שגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנה
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מידותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צג
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה. אומר רבינו תם דשני שמות הראשונים הם שני מדות וגו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסב ד"ה וי"ל
יז ע"ב תוס' ישנים, רחום היינו קודם שתבא הצרה וחנון הוא בעת צרהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' לח, רו, רח, רט, ריא, ריד, מועדים עמ' קמו
יז ע"ב תוספות - מדת הרחמים היא הפתח והשער לכל י"ג מדותעבודת עבודה (תשסד) עמ' כו
יז ע"ב תחלה אמת ובסוף ורב חסדחכמת התורה וארא עמ' רכו
יז ע"ב תחלה ואמת ובסוף ורב חסדחכמת התורה ויחי עמ' רסה
יז ע"ב תמיד עיני ה' אלהיך בה עתים לטובה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 191
יז ע"ב תשובה מגעת עד כסא הכבודאמרי אש (טאוב) עמ' רנג
יז ע"ב תשובה שמקרעת גזר דינו וכו' ודלמא לפני גזר דין וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 33
יז ע"בבריכות המעיין עמ' קכט
יז ע"כ צעקו קודם גזר דין נענין וכו' צעקו לאחר גמר דין אין נעניןימי דוד (תשסז) עמ' מד, נד
יז ע"פ ה' ה' אל רחוםאפוד בד דף לב ע"א
יז ע"פ ויעבר ה'אפוד בד דף סט ע"א
יז ע"א אמר רבא כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיואור מאיר ח"א עמ' רפד
יז ע"א כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיואור מאיר ח"א עמ' רצה
יז עד שבא ר' עקיבא וכו' קודם גזר דיןדברים אחדים (תקמח) דף ה ע"א
יז על הנותנים חתיתם בארץ החיים שנידונים בגיהנום לדורי דורותלקוטי משלי פרק טו פסוק כח
יז עתים לטובהאיש מבין ח"א דף צג ע"ג
יז פושעי ישראל בגופם יורדים לגהינם ונדונים יב"חשרגי טובא דרוש ה
יז קריאת שלש עשרה מדות, קרויה היא סדר תפלהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לד
יז ר"א אמר כובש וריב"ח נושא ורש"ידברים אחדים (תקמח) דף נו ע"א
יז ר"א רמי כתיב ולך ה' חסד וכו'ימים אחדים דף מה ע"א, מח ע"ב-ע"ג, פד ע"ג
יז ר"א רמי כתיב לך ה' הצדקה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' לד
יז ר"א רמי, כתיב ולך ד' חסד, וכתיב תשלם לאיש כמעשהו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' פג
יז רא"ש עמ"ש אל רחוםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קעו ע"ג
יז רב חסד היכי עביד כובשצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קה ע"א
יז רש"י בשם המדרש עכשיו הוא צדיק ואיני דן על העתידאבני אש (אויש) מועדים עמ' יג
יז רשעים נדונים בגיהנם יב חודשכלי יקר (תשמח) עמ' עא
יז שלש כתות ליום הדיןעטרת תפארת דף נז ע"ב
יז שלשה ספרים נפתחים בראש השנהדברים אחדים (תשמו) עמ' עה
יז שלשה ספרים נפתחיםעטרת תפארת דף נט ע"ב
יז שלשה ספריםעטרת תפארת דף יח ע"ג
יז שם הוי' השני משמש מקור לכחה של תשובהפחד יצחק סוכות מאמר ז, ט
יז שנה שרשה מתחילתהשומע תפלה ח"א עמ' קיא
יז תוספות ד"ה י"ג מידותתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' רסג
יז תפלה זו של י"ג מדות נכרתה עלי' בריתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יג
יז תשובה מבטלת כל הגזירותמנחת אליהו (תשנט) עמ' ש
יז תשובה קורעת גזר דין וכו'אבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לח ע"ד, לט ע"ג
יז, ע"א למי נושא עון... לשארית נחלתו... למי שמשים עצמו כשירייםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפג, שמות עמ' תרכד, ויקרא עמ' נ, במדבר עמ' רמג, מלכים עמ' קלח
יז. אבל המינין והמסורות והאפיקורסים וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנא, רלה
יז. אבל המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורד ושכפרו כתחיית המתים וכו' יוררץ לגיהנם ונידונץ בה לדורי דורות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלז
יז. אבל המינין, והמסורות, והמשומדים והאפיקורסים, שכפרו בתורה, ושכפרו בתחיית המתים, וכו' גיהנם כלה והן אינן כליןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכח
יז. אדם נידון לפי רובושמן ראש - ימים נוראים עמ' א
יז. אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני כי הטה אזנו לי וגו' דלותישער המלך (תשנז) עמ' ו
יז. אחר גזר דין אפילו יביא כל אילי נביות אין מועיל לו כי אם בצעקה גדולה ותפילת רביםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תנא, תנז
יז. אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדעקבי אבירים (תשעא) עמ' ריג
יז. אימתי אני אהובה בשעה שאתהתורת חכם (הכהן, תיד) דף שג ע"ד
יז. אימתי אני אהובה לפניךמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' א
יז. אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' עג, רמא
יז. אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניתפארת משה עמ' קצו
יז. אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוני וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמ
יז. אימתי אני אהובה לפניך בשעה שאתה שומע קול תחנוני וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלז ע"ד, ופסחים פ' י דף קג ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) פרק ה לנעילה דף פו ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ד להוראה דף צד ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקתי דף שג ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דרוש ה דף קכז ע"א, ותהלים דף קיו ע"ג
יז. אימתי אני אהובה לפניךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף א ע"ד, ג ע"ב-ע"ג
יז. אכין ורקין מיעוטין הן וגםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסז, תמט, תסט, תקמג
יז. אליה וקוץ בה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב
יז. אליה וקוץ בה לשארית נחלתו למי שמשים את עצמו כשיריםערבי נחל (תשסד) עמ' תשמ
יז. אליה וקוץ בהפחד יצחק חנוכה מאמר ח
יז. אליה וקוץ להאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 2
יז. אמ' רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומאיר בת עין (ביקיאם) דף צד ע"ג
יז. אמר הש"י הואיל ולא מוקים במליה לא תקמוה בהדי'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק יא
יז. אמר רב יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכם שנאמר לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לבשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות כז
יז. אמר רב יהודה ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 73
יז. אמר רבא ועון עצמו אינו נמחקארץ צבי (תשע) עמ' סב
יז. אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיותורי זהב (תשעג) עמ' שנג
יז. אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עוץ וכו' א"ר אחא בר חנינא אליה וקוץ בה, למי שמשים עצמו כשירים, שנאמר לשארית נחלתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכד, קסז
יז. אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו,שנאמר נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון למי שעובר על פשעשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות סח
יז. אמרה כנ"י לפני הקב"ה רבש"ע אימתי אני אהובה לפניךצוף דבש (לוין) מאמר ב דף י ע"ב
יז. אמרה כנס"י אימתי אני אהובה לפני הקב"השמן הטוב (תשסו) עמ' תקלה
יז. אמרה כנסת ישראל אימתי אני אהובה בזמן שאתה שומע קול תחנוניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריז
יז. אמרו לפני מלכיותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנא
יז. אני ה' קודם שיחטא ואני ה' לאחר שיחטאאורחות דוד עמ' עו
יז. אע"פ שדלה אני מן המצות, לך אני, ולי נאה להושיעדברי דוד (טשורטקוב) עמ' טז
יז. אף על פי שאני דלה לי נאה להושיעשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קצא, רא
יז. אף על פי שאני דלה מן המצוות לי גאה להושיעדרשות שמן רוקח עמ' תנג
יז. אפיקורס אין לו תקנהתורת יחיאל במדבר עמ' קמז
יז. אשר נתנו חתיתם וגו' - זה פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1001
יז. ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' קרקפתא רלא מנח תפיליןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק כה, אות ק ס"ק קצב
יז. ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדפני יהושע (תשסא) עמ' קלד
יז. ב"ז אומרים וכו' בינונים יורדין לגיהנם ומצפצפיץ ועולים וב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1013-1012
יז. בה"א ורב חסדדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ו
יז. בה"א ורב חסדדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' יב
יז. בינונים - ורב חסד, מטה ידו כלפי חסדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתב הערה 17
יז. בינונים וכו' ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדדברי יואל פ' משפטים דף קלג ע"ב
יז. בינונים תלויין ועומדיםויגד יעקב עמ' תשלט
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסט
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רבי אליעזר אומר כובש וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) דרוש כד פרק ו דף ע ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום א של ראש השנה דף רעו ע"ג; של"ה (תט) מ' יומא דף רלז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ג דף א ע"ב, וחלק ב פרק יב דף לז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פ'א דף שח ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מז דף ריב ע"ב
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, היכי עביד וכו'דרשות שמן רוקח עמ' תסח
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, היכי עביד, רבי אליעזר אומר כובשו וכו', רבי יוסי בר חנינא אמר נושא וכו', תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' עו, ר
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, היכי עביד, רבי אלעזר אומר כובש, שנאמר יכבוש עוונותינו. רבי יוסי ברבי חנינא אומר נושא, שנאמר נושא עון. תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכך הוא המדה. אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק, דאי איכא רובא עוונות מיחשב בהדייהותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכג, תרט, תרי, תשמד, תתקלג, א'פ, א'פג, א'צא, א'צג, א'צד, א'קא, א'קד, א'שסו
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, ועליהם אמר דוד אהבתי כי ישמע ה' את קולישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תסא, מס' יומא אות קנח
יז. בית הלל אומרים ורב חסר מטה כלפי חסד ועליהם אמר דוד אהבתי כי ישמע ה' את קולי וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות א
יז. בל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קלח, קצו
יז. בעניין חומרת פורש מדרכי ציבורדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 930
יז. בעצרת נדונין על פירות האילןאורחות דוד עמ' קסד
יז. ברית שלש עשרהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לג
יז. ג' כתות ליום הדין וכו' פושעים נידונים י"ב חודש בגיהינום ואח"כ נשמתם נשרפתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרנב, ח"ב עמ' שכא
יז. ג' ספרים נפתחים בר"המתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קצד
יז. גדולה תשובה שמקרעת גז"דמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מח
יז. גהינם כלה והם אינם כלים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעב ע"ב
יז. גז"ד דיחיד אינו נקרערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמג
יז. גיהנם כלה והם אינם כליםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רה
יז. גיהנם כלה והם אינם כליםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריז
יז. גיהנם כלה והם אינם כליםטוב טעם ויקרא עמ' כה
יז. גיהנם כלה והם אינן כלין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יט
יז. גיהנם כלה והן אינן כליןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמ
יז. גיהנם כלה והן אינן כלין וכו' וכל כך למה מפני שפשטו ידיהם בזבולדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שז
יז. גיהנם כלה וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל-לא
יז. דינם של רשעים י"ב חודש וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קעז
יז. דריש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני, אמרה כנסת ישראל, אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע את קול תחנונישבט מישראל (קרמניץ) פרק קטז פסוק א
יז. דרש רבא אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע את קולי תחנונידרשות שמן רוקח עמ' כה, תג, תמז
יז. דרש רבא מ"ד אהבתי כי ישמע ה' וכו' אמרה כ"י לפני הקב"ה וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת פקודי דרוש ג דף עו ע"א
יז. דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' וכו' אימתי אני אהובה לפניך, בזמן שאתה שומע קול תחנונימראה יחזקאל (תשסד) עמ' תל, תעה
יז. דרשו ה' בהמצאובאר ראי (רוזן) תורה סי' ד אות ג
יז. דרשו ה' בהמצאו, מר"ה עד יוה"בקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ג, ה
יז. ה' ה' אחת קודם שיחטא וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' שנו
יז. ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם אני הוא לאחר שיחטא האדםמצווה ועושה ח"ב עמ' רצג
יז. ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהילקוט עטרת צבי עמ' סד, קה
יז. ה' ה' לפני החטא ואחרי החטאבין המשפתים בראשית עמ' יח
יז. הואיל ולא מוקים במיליה לא תוקמו בהדיהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצט
יז. הויה מרת הרחמיםצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
יז. היבי עביד רבי אליעזר אומר כובשו רבי יוסי וכו' חנינא אמר נושאצמח דוד (סקאליע) עמ' מה, תקלו, תקעט
יז. היכא עביד, חד אמר כובש שנאמר יכבוש עונותינו, וחר אמר נושא שנאמר נושא עוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קל פסוק ג
יז. היכי עביד רבי אליעזר אומר כובשו שנאמר ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו רבי יוסי בר חנינא אמר נושא שנאמר נושא עון ועובר על פשעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקא
יז. הכא מחצה עונות ומחצה זכיותדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלה ע"א
יז. המטיל אימה יתירה על הציבורמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' עא
יז. המינים והמשומדיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 29
יז. המינים... ושחטאו והחטיאו את הרבים... יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות וכו'שרתי ח"א עמ' ו
יז. המינין והאפיקורסין וכו' יורדין לגיהגם וכו' מפני שפשטו ידיהם בזבולדברי יואל פ' בהר דף שכט ע"ב
יז. המינין והאפיקורסין וכו' יורדין לגיהנם וכו'ויואל משה הקדמה עמ' ט
יז. המינין והאפיקורסין יורדין לגיהנם וכו' ונידונין לדורי דורות וכו' וכל כך למה מפני שפשטו ידיהם בזבולדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיח ע"ב, הושענא רבה דף תכה ע"ב, תקטו ע"ב
יז. המינין והאפיקורסין שכפרו בתורה ובתחיית המתים וכו' יורדים לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות, גיהנם כלה והם אינם כליםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכט, קלט, קמט
יז. המינין והאפיקורסין שכפרו בתורה ובתחיית המתים וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות, גיהנם כלה והם אינם כליםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שע, תטז, פורים עמ' תקא
יז. המינין והמטרות והאפיקורסים וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קסט
יז. המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתג הערה 20
יז. המינין והמסורות והאפיקורסין וכו' יורדין לגיהנום גיהנום כלה והן אינן כליןקריאה בקריה ח"ב עמ' שמט
יז. המינין והמסורות והאפיקורסין וכו' יורדין לגיהנום גיהנום כלה והן אינן כליןקריאה בקריה ח"ב עמ' שמט
יז. המינין והמסורות וכו' יורדין ליגהנם ונידונין בה לדורי דורותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 425-424, 375, 427, פ"ג הערה 1011, פ"ד הערה 1011
יז. המינין והמסורת וכו' יורדין לגיהנום ונידונין בה לדורי דורותלב אביגדור עמ' קפד
יז. המינין וכו' והאפיקורסים וכו' יורדין לגיהנוםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 314
יז. המינין יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וברש"י אלו תלמידי יש"ו הנוצריאגרא דכלה ח"א עמ' רלז
יז. המינין שחטאו והחטיאו את הרבים יורדים לגיהנם ונידונין בה לרומי רורותצוף דבש (לוין) מאמר א דף ה ע"א
יז. המסורות יורדין לגיהנםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עג, צז
יז. המסורות יורדין לניהנם ונידונין בהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מב
יז. המעביר על מדותיודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' י
יז. המעביר על מדותיומכתב מאליהו ח"ה עמ' 70, 236
יז. המעביר על מדותיו מעבירים ממנו כל פשעיוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ריא, דברים עמ' רמב
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרכא
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' לו
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעא
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' פה
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעח
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כא
יז. המעביר על מדותיו מעבירין לו על פשעיומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קפח, רטו
יז. המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפג, שפט
יז. המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שכג
יז. המעביר על מדותיודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' יח
יז. המעביר על מידותיו מעביר לו על כל פשעיושבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק יח, פרק קלב פסוק א
יז. המעביר על מידותיו מעבירין לו על בל פשעיומפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' כה, פניני חסידות שבועות ט
יז. המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 36
יז. המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיונטעי אשל בראשית עמ' רכה
יז. המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ורש"ידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תנב
יז. המעביר על מידותיו מעבירין ממנו כל פשעיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכח
יז. המעין והאפיקורסיןתשבי (תשסה) עמ' כח שורש אפיקורוס
יז. המעין והמוסרותתשבי (תשסה) עמ' קסג שורש מסר, עמ' רפא שורש תינוק
יז. הנהו שפירי דמחוזאקשוטי כלה (תשסג) עמ' פה
יז. הנותן חתיתו בארץ חיים זה פרנס המטיל אימה יתירה על הציבורערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שמד
יז. הפורש מן הציבור אין לו חלק לעולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 852
יז. הפורש מן הציבור נחשב כמיןנתיב התשובה עמ' קכד הערה 31
יז. הפורש עצמו מן הציבורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קעז
יז. הפושעים יורדים לגיהינום לדורי דורותואני תמיד עמך עמ' שכה
יז. הקב"ה מעביר ראשון ראשוןדברי אברהם דף מו ע"ב
יז. הקב"ה מעביר ראשון ראשוןשער המלך (תשנז) עמ' תרסז
יז. הקב"ה מעביר ראשון ראשון וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קפ
יז. הרשעים נעשים אפר וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תלט
יז. הרשעים נעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקיםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רצט
יז. השי"ת מעביר ראשון ראשון וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' נז, קמא, תקט, תקי
יז. ואינהו משפירי שפירי בני מחוזאהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קמד
יז. ובית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לראש השנה דף כ ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סא דף מ ע"א
יז. וכ"כ למה מפני שפשטו ידיהן בזבולדברי יואל פ' בא דף רפד ע"ב
יז. ומקריין בני גיהנםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תכא
יז. ונירונין בה לדורי דורותטוב טעם ויקרא עמ' צה
יז. ועון עצמו אינו נמחקדברי מנחם (היימליך) עמ' שעג
יז. ועון עצמו אינו נמחקדרשות שמן רוקח עמ' תעא
יז. ועון עצמו אינו נמחקמדבר יהודה (תשסב) עמ' פו
יז. ורב חסד - מטה בלפי חסדבארות המים (תשסב) עמ' קלב
יז. ורב חסד - מטה כלפי חסדמכתב מאליהו ח"ב עמ' 102, ח"ג עמ' 227
יז. ורב חסד - מטה כלפי חסדבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נז
יז. ורב חסד וכו' ר"א אומר כובש וכו'דברי פני אריה דף סה ע"א
יז. ורב חסד מטה בלפי חסדשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות כג, שופטים אות ח
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדאור אברהם - תשובה עמ' קכו, קלז
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך יד, יתרו ו, ואתחנן ב
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדאמרי קדוש (תשסא) עמ' עז
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדבארות המים (תשסט) עמ' שצד
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדברית כהונת עולם (תשעד) עמ' יט, כד
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדגנת אגוז (תשעב) אות קכב
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדחנן אלקים עמ' כד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפ
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדילקוט עטרת צבי עמ' ל
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שלא
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפג
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק כט
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שפא
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' מג
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שמט
יז. ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביר וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' סה
יז. ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'ואני תמיד עמך עמ' תה
יז. ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' כובש (הזכות) וכו' נושא (העון)משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסח {ב' אופני לימוד זכות, על המצוות שאינם בשלימות, ועל העבירות שהיצה"ר הסיתו}
יז. ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' נושא עון או כובש עוןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלא, ח"ב עמ' נג, שכב
יז. ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סו עמ' קצג, דרוש ע עמ' רט, דרוש עו עמ' רמג
יז. ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רמג, תמה
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' נט
יז. 'ורב חסד' מטה כלפי חסדעטרת ישועה (תשסד) אות כד לליל ר"ה, אות א ליום ר"ה, אות כו לסוכות
יז. ורב חסד מטה כלפי חסדקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלה
יז. ורב חסד, מטה כלפי חסדכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' לה
יז. ורב חסד, מטה כלפי חסדשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיח
יז. ורב חסד, מטה כלפי חסדפרדס המלך (תשסט) אות צה
יז. ורב חסר מטה כלפי חסדבני שלשים עמ' קס
יז. ורב חסר מטה כלפי חסד וכו' ריב"ח אומר נושא עון וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפא ע"א
יז. ורב חסר מטה כלפי חסד, היכי עביד, ר' אליעזר אומר כובשו ור' יוסי בר חנינא אומר נושאקדושת יצחק עמ' קכ
יז. ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות כו' גיהנם כלה והן אינן כליןישמרו דעת עמ' שיג
יז. ח"א נושא עון וח"א כובש עוןאהבת חיים (דייטש) עמ' רעז
יז. חד אמר כובש וחד אמר נושאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנד
יז. חד אמר כובש וחד אמר נושאשער המלך (תשנז) עמ' קכו
יז. חד אמר נושא וחד אמר כובש וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' כה
יז. חד אמר נושא כו' וחד אמר כובש כו'פרדס המלך (תשסט) אות תפח
יז. חד אמר נושא עון וח"א כובשאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרצב
יז. טת הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קטז, שער האותיות אות א ס"ק לח
יז. יורדי גיהנם יש להם זמן מוגבל כגון י"ב חדשערבי נחל (תשסד) עמ' דש
יז. יורדים לגיהנום ונדונים ועולים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' נא
יז. יורדין לגהנום ומצפצפין ועוליןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רה
יז. יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש - ימים נוראים עמ' ח
יז. ירבעם בן נבט וחבריו יורדין לגיהנםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כג
יז. יש רשעים שנדונים לדורי דורותעצי חיים על התורה עמ' קסב
יז. כאן קודם גזר דין כאן לאחר גז"דדברי יואל פ' נשא דף רכ ע"א
יז. כי לית להו תקנה, ברובו עונותדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 30-31
יז. כל המעביד על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פו, צט
יז. כל המעביד על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיונתיב התשובה עמ' קי
יז. כל המעביר על מדוהיו מעביריז לו על כל פשעיו, שנאמר(מיכה ז, יח): נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עון למי שעובר על פשעעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה ד, ח
יז. כל המעביר על מדותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצא
יז. כל המעביר על מדותיועלי שור ח"א עמ' מז
יז. כל המעביר על מדותיו וכו' בפירוש רבינו חננאלדרך אמונה ובטחון עמ' רה
יז. כל המעביר על מדותיו וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף קסו
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירים כל פשעיושפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קנב
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין וכו' כל פשעיומכתב מאליהו ח"ד עמ' 243
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו כו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנג
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיואור ישראל (תרס) דף לח ע"א
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קיב, קיד, תנ
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכה
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 295
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ח
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומאור עינים (תשעט) עמ' תרה
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומטר השמים (תשנז) עמ' שפט
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קנז, רפב
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות צ
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' רל, רלג
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושם יחזקאל עמ' רכד
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושם עולם (תשסו) עמ' נב
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רטו
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שנו
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו' אליה וקוץ בה כו' למי נושא עון למי שמשים עצמו כשירייםברית אברם עמ' ה, תקיא, תקנו, תקנח
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שכד, שמב, שסט
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו ורש"ידעת תורה דברים ח"ב עמ' קסז
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עז*
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוברית אברם עמ' ז, שנה
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיובית יצחק (ויינברגר) עמ' רנה
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיודרשות שמן רוקח עמ' סז, פג, תקסז
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיויבין שמועה (לעוו) עמ' רכח, שלו, תעו
יז. כל המעביר על מדותיו מעבירין מעבירין על פשעיודברי יונה עמ' רחצ
יז. כל המעביר על מדותיו מעברין לו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמט - ר"י מועלם
יז. כל המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 45
יז. כל המעביר על מידותיו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' רד
יז. כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיומחשבת מוסר ח"ג עמ' קיב, רסב
יז. כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיוקריאה בקריה ח"ב עמ' קעז
יז. כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קיא, רטו, שפג, שצא, ח"ג עמ' שכד
יז. כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרנא
יז. כל המעפיל על מידותיו מעבירין לושיחות לספר דברים עמ' סט
יז. כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצב
יז. כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים, אינו רואה בן ת"חדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1033
יז. כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לש"ש אינו רואה בן ת"חגור אריה שמות פכ"א הערה 126
יז. כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קמו
יז. כשהאדם מחצה על מחצה חד אמר כובש וחד אמר נושאערבי נחל (תשסד) עמ' נט, תתשלו
יז. כשיריים - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' רכג
יז. כתי' מי כמוך נשא עון, חד אמר נשא עון וחד אמר כובש עוןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שיב
יז. כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחלה אמת ולבסוף רב חסדנזר הקדש ח"א עמ' רנד, תמד
יז. כתיב חסד וכתיב אמת בתחילה אמת ולבסוף ורב חסדיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תיג
יז. לאחר י"ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 294
יז. לאחר י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת וכו'תורת חיים עה"ת עמ' לו {מכיון שאינם חוזרים בתשובה אף בגיהנם, אין קרבנם שם מתרצה ומכפר עליהם}
יז. לאחר י"ב חרש גופן כלה ונשמתן נשרפת ונעשין אפר וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריא
יז. למי נושא עוון וכו' למי שמשים עצמו כשיריםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פב, צב
יז. למי נושא עוון למי שעובר על פשעשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלז
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ה אות ט
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעבית יצחק (ויינברגר) עמ' רנה
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעמצווה ועושה ח"ב עמ' תפ, תצו
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעמרפא לנפש בראשית עמ' ריד
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעשבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ז
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכב
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעתפארת צבי ויקרא עמ' שיא
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תטז
יז. למי נושא עון למי שעובר על פשעיוצמח דוד (סקאליע) עמ' כט, תקצט
יז. למי נושא עון לעובר על פשעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכא
יז. למי נושא עון לעובר על פשעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצט
יז. למי נושא עון, למי שעובר על פשעמחשבת מוסר ח"ג עמ' רס
יז. למי נושא עוץ למי שעובר על פשעמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ערה
יז. למי שמחזיק עצמו כשירייםגנת אגוז (תשעב) אות פז, תפט
יז. למי שמשים עצמו כשירייםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסט
יז. למי שעובר על פשעדרכי החיים ח"ב עמ' שז
יז. למי שעושה עצמו כשירייםחקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
יז. לעת מצוא הם עשרת ימי תשובהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעט
יז. לשארית נחלתו - ולא לכל נחלתו - רבינו חננאלקריאה בקריה ח"ב עמ' קסז
יז. לשארית נחלתו - ולא לכל נחלתוקריאה בקריה ח"ב עמ' קסז
יז. לשארית נחלתואחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יב אות א
יז. לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו למי שמשים עצמו כשירייםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רטז
יז. לשארית נחלתו ולא לכל נחלתומשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקלג
יז. לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשירייםתורת איש ח"ב עמ' קעד, קפז
יז. לשארית נחלתו, למי שמחזיק עצמו לשיריםצמח דוד (סקאליע) עמ' תקמד
יז. לשארית נחלתו, למי שמשים עצמו כשירייםשם יחזקאל עמ' תקכא
יז. מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה'עץ הדעת טוב (תשסח) סי' עט
יז. מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני, אמרה כנס"י לפני הקב"ה רבש"ע אימתי אני אהובה לפניך, בזמן שאתה שומע קול תחנונישם יחזקאל עמ' תעה
יז. מחטיאי הרבים יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותשיח דוד (תשסח) עמ' צד
יז. מחטיאי הרבים יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורותשיח דוד (תשסד) עמ' פב
יז. מחצה על מחצה בינוניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכז
יז. מחצה על מחצה הקב"ה רב חסד מטה כלפי חסדתפארת צבי בראשית עמ' קד, תלה
יז. מחצה על מחצה רב חסד מטהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף סח ע"א
יז. מטה כלפי חסדאגרא דכלה ח"א עמ' קמה, קפח
יז. מטה כלפי חסדדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנב
יז. מטה כלפי חסדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקל
יז. מטה כלפי חסדחקל יצחק (תשסג) עמ' יט, לג, לה
יז. מטה כלפי חסדמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תמד, תקלב, תקצח, תקצט, תרה, תרמב
יז. מטה כלפי חסדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יג
יז. מטה כלפי חסדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיג, שלט
יז. מטה כלפי חסדפרפרת משה ח"א עמ' רצב, תעט, תקעט, תקפג
יז. מטה כלפי חסד וכו' כובשו וכו' נושאונחלת יעקב (תשעג) עמ' קסד
יז. מטה כלפי חסד וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכט
יז. מטה כלפי חסדטוב טעם שמות עמ' פא
יז. מטה כלפי חסדקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רלו, קמז
יז. מטה כלפי חסדקשוטי כלה (תשסג) עמ' קח
יז. מטה לבינוניים כלפי חסדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שסד
יז. מינים ואפיקורסים גיהנם כלה והם אינם כליםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רלח
יז. מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבורנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רכז
יז. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שעח
יז. מעביר אחד אחד, וכך היא חמדהדרשות שמן רוקח עמ' תעג
יז. מעביר החטאים ראשון ראשוןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קעב
יז. מעביר עונות ראשונותחקל יצחק (תשסג) עמ' עז
יז. מעביר ראשון וכו' ועון עצמו אינו נמחקתורת יחיאל דברים עמ' ה
יז. מעביר ראשון לחטאיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנג
יז. מעביר ראשון ראשון+ספר החיים (תשנג) עמ' קלב
יז. מעביר ראשון ראשוןאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקס
יז. מעביר ראשון ראשוןבינת יששכר דף מה ע"ג
יז. מעביר ראשון ראשוןדגל מחנה יהודה עמ' רמג
יז. מעביר ראשון ראשוןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסט
יז. מעביר ראשון ראשוןנטע שעשועים (תשסה) עמ' מ
יז. מעביר ראשון ראשוןקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות קנ
יז. מעביר ראשון ראשוןשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמז
יז. מעביר ראשון ראשוןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמב
יז. מעביר ראשון ראשון ג' עבירות הראשונים אין נענשים עליהםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' לא-ב
יז. מעביר ראשון ראשון וכך היא המדהערבי נחל (תשסד) עמ' נט
יז. מעביר ראשון ראשון וכך היא המדהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רעג, תעג
יז. מעביר ראשון ראשון וכך המדהצפנת פענח (תשסו) עמ' רפו
יז. מעביר ראשון ראשון וכן היא המדהדרשות יעב"ץ עמ' עט
יז. מעביר ראשון ראשון וכן היא המדהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 227
יז. מעביר ראשון ראשון וכן היא המידהחיי נפש ח"ד עמ' קפא
יז. מעביר ראשון ראשון ועוון עצמו אינו נמחקקשוטי כלה ח"ח אות נה
יז. מעביר ראשון ראשון תדברי' וכן הוא המדהעצי חיים על התורה עמ' שסד
יז. מעביר ראשון ראשוןברכת חיים ח"א עמ' 124
יז. מעביר ראשון ראשוןעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ד דף יב ע"א, ופרק ט דף יד ע"א; שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד) סימן לח
יז. מעביר ראשון ראשוןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנב, תתכד
יז. מעביר ראשון ראשוןקהלת משה (תשסב) עמ' רמט
יז. מעביר ראשון ראשון, היינו שמקודם מעביר מזדונות לשגגות ואח"כ משגגות לזכיותכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רמ
יז. מצפצפים ועוליםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' כה
יז. משפט רשעים בגיהנם י"ב חודששערי אורה (מילר) ח"א עמ' קפב
יז. מתני רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכך המדהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלג
יז. נושא עון וכובש עוןמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סז
יז. נושא עון ועובר על פשע - למי נושא עון למי שעובר על פשע - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קסא
יז. נושא עון ועובר על פשעקריאה בקריה ח"א עמ' קסא, רכב
יז. נושא עון ועובר על פשע תדבר"י מעביר ראשון ראשוןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנב
יז. נושא עון כובש או מעבירתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רטו, שיג, שפט
יז. נושא עון, וכובש עוןבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' צו
יז. נעשין אפר תחת בפות רגלי הצדיקיםמכתב מאליהו ח"א עמ' 298, ח"ג עמ' 234
יז. נפש הרשעים יורדת לשאון תחתית, ונדונים שםדרשות שמן רוקח עמ' שכ
יז. נתעטף הקב"ה וכו' וא"ל כל זמן שישראל חוטאין יעשו כסדר הזה ואני מוחל להםלקט אמרים (שכטר) עמ' קא
יז. עד שבא ר' עקיבא וכו' קודם גזר דיןדברים אחדים (תשמו) עמ' יא
יז. עומר שהקריבו ישראל בכניסתןבני שלשים עמ' מז
יז. עון עצמו אינו נמחקמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תפג
יז. עיתים מזומנים לטובה עתים לרעהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רפד
יז. עם מ"ש ביומא דף פ"ה בענין עברות שבין אדם לחבירומראית העין (תשכ) דף לא ע"ב
יז. עתים לטובה וכו' מורידן בזמנןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כה
יז. עתים מזומנים לטובה עתים לרעהערבי נחל (תשסד) עמ' תקטו
יז. פושע ישראל בגופןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
יז. פושעי ישראל בגופםעבודת יצחק בראשית עמ' רמז
יז. פושעי ישראל בגופן גיהנם כלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלה
יז. פושעי ישראל בגופן וכו' יורדין בגהינם ונדונין בה שנים עשר חדש וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פי"א דף שז ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת ויקרא דף סט ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק א דף פב ע"ב, ופרק ג דף פג ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' לד דף קלב ע"ב, ופ' לו דף קלד ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף מו ע"ג
יז. פושעי ישראל בגופן וכו' יורדין לגיהנם ונדונין בה י"ב חודשמכתב מאליהו ח"א עמ' 298
יז. פושעי ישראל בגופן וכו' לאחר י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רמה
יז. פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם וניח-נץ בה י"כ חורש וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ג, שער האותיות אות ק ס"ק שלז
יז. פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן נידונין לדורי דורות, גיהנם כלה והם אינם כליןשבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק י, פרק לז פסוק כ
יז. פושעי ישראל בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חדש וכו'רחמי הרב עמ' פט
יז. פושעי ישראל בגופן מאי ניגהו קרקפתא דלא מנח תפילין וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בראשית דף ה ע"ד ודף ו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער צח דף רעד ע"ב; של"ה (תט) שער האותיות דף פג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלז ע"ד; שלטי הגבורים סביב הרי"ף פרק א דף שמ ע"א
יז. פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפיליןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנא
יז. פושעי ישראל בגופן, ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם וכו' פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפיליןשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעג
יז. פושעי ישראל בגופן... גופן כלה ונשמתן נשרפתשרתי - קונטרס הנרות עמ' לא, קונטרס הנרות עמ' לד
יז. פושעי ישראל בנופן מאי ניהו, קרקפתא דלא מנח תפיליןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רח
יז. פושעי ישראל גהנם כלה והם אינם כליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
יז. פושעי ישראל המטילים אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שעה
יז. פושעי ישראל וכו' נעשין אפרמכתב מאליהו ח"ה עמ' 414
יז. פרנס המטיל אימה ותירה של הציבורמכתב מאליהו ח"ד עמ' 271
יז. פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים, אינו רואה בן ת"חדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 325
יז. פרנס המטיל אימה יתירה על הציבורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצד
יז. פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפז
יז. פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' סו
יז. פרנס המטיל אימה על הציבור שלא לש"ש אינו רואה בן ת"חתפארת ראובן עמ' קנז
יז. פרנס המתגאה על הציבורעלי שור ח"ב עמ' תנג
יז. פרנס המתגאה על הציבור אינו זוכה לבן ת"חדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' שכט
יז. פרנסים הנותנים חתיתם בארץ חיים שלא לש"שעלי שור ח"א עמ' רס
יז. צביתו ליה זווגיןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמג
יז. קרקפתא דלא מנח תפיליןגדולי מוסר עמ' ריב
יז. קרקפתא דלא מנח תפיליןגנת אגוז (תשעב) אות פא
יז. קרקפתא דלא מנח תפיליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רד
יז. קרקפתא דלא מנח תפיליןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 4
יז. קרקפתא דלא מנח תפיליןנצח ישראל (הרטמן) עמ' קפו הערה 218
יז. קרקפתא דלא מנח תפיליןהתורה והעולם ח"ג עמ' ח
יז. קרקפתא דלא מנח תפליןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קנה
יז. קרקפתא דלא מנח תפליןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 294
יז. קרקפתא דלא מנח תפלין יורדין לגיהנםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפה
יז. קרקפתא דלא מנח תפלין מעולם - פושעי ישראל בגופן וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקכט
יז. קרקפתא דלא מנח תפלין. וברא"ש: פר"ת הנמנע מתפילין בשביל שהמצוה בזוי, עליו וכו', ובקרבן נתנאל: וה"ה מי שמבזה אחת משאר מצותחכמה ומוסר ח"א עמ' ריב
יז. ר' אליעזר אומר נושא עון וכו' וריב"ח אמר כובש וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקנ
יז. ר"א אומר כובשו שנאבד יכבוש עונותינו ריב"ח אומר נושא שנאמר נושא, מה נ"מ ביניהם וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף כא
יז. ר"א אמר כובש וריב"ח נושא ופירש"ידברים אחדים (תשמו) עמ' קצז, תקעה
יז. ר"ה ברדר"י חלשה על ר"ה לשיולי ביה חזייה דחליש ליה עלמא וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רטו
יז. ר"ה בריה דר"י חלש על ר' פפא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנד - ר"מ שרבאני
יז. רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי ביה חזא דתקיף ליה עלמא אמר להו עבידו ליה זוודתא לסוף איתפח הוי קא מיכסף רב פפא למחזיהתורי זהב (תשעג) עמ' שנג
יז. רב חסד - מטה ידו כלפי חסדבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 127
יז. רב חסד מטה ידו כלפי חסרנתיב התשובה עמ' ק
יז. רב חסד מטה כלפי חסדאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ז אות א, ד
יז. רב חסד מטה כלפי חסדדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שעא
יז. רב חסד מטה כלפי חסדזכרון משלי עמ' קמ אות תסז
יז. רב חסד מטה כלפי חסדכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 29
יז. רב חסד מטה כלפי חסדשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכב
יז. רב חסד מטה כלפי חסד כשהן שקוליםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנח
יז. רב חסד מטה כלפי חסדצפנת פענח (תשסו) עמ' קיג
יז. רב חסד מטי כלפי חסדברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עז
יז. רב חסד מסה כלפי חסדלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלג
יז. רב חסד שמטה כלפי חסדדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שיא, שנח
יז. רבי אליעזר אומרו כובשוגבורות אליהו סי' קכא
יז. רבי אלעזר אומר כובשו וכו' ריב"ח אמר נושא וכו'שמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קז
יז. רובו זכיות צדיקאגרא דפרקא (תשסה) עמ' מט
יז. רוח מפזרתן וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 121
יז. רש"י - אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק, דאי איכא רובא עונות נחשב בהדיה. דאיכא רובא עונות, היינו שאם בלא ערן הראשון יהיה מחצה על מחצה, נמצא דבהדי עון הראשון יהיה רובא עונות, אז מיחשב גם עון הראשוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעו
יז. רש"י - בני מחוזאי - מעונגים ושמנים היו קריין להם בני גיהנםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסט
יז. רש"י - ד"ה ועון דאי איכא רובא בהדי עון ראשון מחשיב בהדייהו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריב
יז. רש"י - הואיל והוא לא חושש לדברי שונאיו לא תרקרקו אחריושבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק יא
יז. רש"י - היורדין לגיהנם הם המיאניןמגלה צפונות ח"ג פ' נצבים
יז. רש"י - כובש - את כף המאזנים של זכות, ומכריעין את העונות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פד, א'קא
יז. רש"י - כובש את כף מאזנים של זכות ומכריעין את העוונותקדושת יצחק עמ' קכ
יז. רש"י - כובש את כף מאזנים של זכות ומכריעין העונותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שפט
יז. רש"י - מעביר ראשון ראשון - עון שבראשונים הבאים לתתם לכף מעבירו ושומטו שאם היו מחצה על מחצה כיון שחסר אחד מהן יכרעו הזכיות וכך היא המדהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריג
יז. רש"י - נושא עון, מגביה כף מאזנים של עוןעצי חיים על התורה עמ' שסד
יז. רש"י - פשטו ידיהם בזבול, היינו שהחריבו בית המקדש בעוונםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכט
יז. רש"י - פשטו ידיהם מבול, שהחריבו בית המקדש בעוונםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תטז, שע, פורים עמ' תקא
יז. רש"י - רבי אלעזר אומר כובש שנאמר ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו. כובש מטמין מן העונות תחת כסא הכבוד כדי שיכריעו הזכיות מלשון בהדי כבשי דרחמנאערבי נחל (תשסד) עמ' נט, תתשעו
יז. רש"י - שפשטו ידיהם בזבול, שהחריבו ביהמ"ק בעוונםדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיח ע"ב, הושענא רבה דף תקטו ע"ב
יז. רש"י - שפשטו ידיהם בזבול, שהחריבו ביהמ"ק בעוונםויואל משה הקדמה עמ' ט
יז. רש"י ד"ה אליהקריאה בקריה ח"א עמ' רכב
יז. רש"י ד"ה כובשפרדס מנחם עמ' קכב
יז. רש"י ד"ה כל המעביר על מידותיוקריאה בקריה ח"ב עמ' קעז
יז. רש"י מעבירין - אין מדקדקין עמו בדעשיחות לספר במדבר עמ' קיז
יז. רשעים גמורים יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורותבית יצחק (ויינברגר) עמ' פט
יז. רשעים נידונים בגיהינום ואינם עולים, גיהינום כלה והם אינם כליםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רסח
יז. שהקב"ה כובש את הכף של זכיות שיכריעושער המלך (תשנז) עמ' קצח
יז. שוקלין עוונותיו של אדם כנגד זכויותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלג
יז. שינוי מקוםשומע תפלה ח"א עמ' רכ
יז. שנתנו חיתיתם בארץ החייםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלב
יז. שפירי בני מחוזא בני גיהנוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1967
יז. שפשטו ידיהם בזבולשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' עו
יז. תום' ד"ה קרקפתאואני תמיד עמך עמ' שסז
יז. תוס' בהגההמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצא
יז. תוס' ד"ה אמר סתם עבירה היינו עריותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס לב
יז. תוס' ד"ה כייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שכא
יז. תוס' ד"ה כינזר הקדש ח"ב עמ' שעה
יז. תוס' ד"ה קרקפתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצ
יז. תוס' ד"ה קרקפתאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שכג
יז. תוס' ד"ה קרקפתא דלא מנח תפיליןחיי נפש ח"ו עמ' רמה
יז. תוס' ד"ה שלש, מדת אל הוא לשון תוקף וגבורה שכובש כעסו בחזקהעצי חיים - מועדים עמ' שסג
יז. תוס' הגה"המשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עג
יז. תוס' קרקפת' דלא מנח תפיליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לז, רה
יז. תנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון וכך הוא המדהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' מא-מב
יז. תנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון וכן הוא המידהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עב עמ' רכה
יז. תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשוןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תסד
יז. תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכו' דאי איכא רובא עונות מחשבי בהדייהואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפו
יז. תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכץ היא המדה אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק דאי איכא רובא עונות מחשיב בהדייהושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שו
יז. תני דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פ
יז.: והנותרת ממנה יאבלו אהרן ובניו וכו' נ"ל דהנה איתא בגמרא על פסוק נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו, למי נושא עון ועובר על פשע למי שמשים עצמו כשירייםאור לשמים (תשסג) עמ' קסח
יז: א"ר יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבורזכרון אליעזר עמ' קסג
יז: א"ר יוחנן אלמלא מקרא כתיב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםתורי זהב (תשעג) עמ' תטו
יז: אחד קודם שיחטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קכו
יז: אחר גזר דין לא מועיל תשובהנזר הקדש ח"א עמ' תנ
יז: אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטאאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ח ע"א
יז: אילפא רמי כתיב ורב חסדפרפרת משה ח"א עמ' רעט
יז: אילפא רמי כתיב ורב חסד, וכתיב ואמת בתחילהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפו
יז: אילפא רמי כתיב ורב חסד, וכתיב ואמתאבני אש (אויש) מועדים עמ' קפד
יז: אילפא רמי כתיב ורב חסר וכתיב ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדאגרת הטיול (תשעה) עמ' לב
יז: אילפא רמי כתיב ורב חסר וכתיב ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסרשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות כ, כב
יז: אילפא רמי כתיב רב חסד, וכתיב אמתארץ צבי (תשע) עמ' סג
יז: אילפא רמי, כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצו
יז: אילפי וכו' בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדנועם אליעזר שמות דף רעא ע"ב
יז: אך מיעוט היאתפארת צבי שמות עמ' תפג
יז: אכין ורקין מיעוטיןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שכט
יז: אכין ורקין מעוטין הןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רכב
יז: א-ל רחום וחנון, אמר רב יהודה ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרותמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שעד
יז: אלמלא מקרא כחוב אי אפשר לאומרו, מלמד, שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה, אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נג
יז: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו' מלמד, שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה וכו' אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מט, נו, נז,, רלו
יז: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמ
יז: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תה
יז: אלמלא מקרא כתוב וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח, קכ
יז: אלמלא מקרא כתוב וכו' יעשו לפני כסרר הזה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעא, עשרה מאמרות אות קצג
יז: אלמלא מקרא שכ' ויעבור ה' על פניו ויקרא א"א לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו למשה וכו' ברית כרותה לי"ג מדות שאינם חוזרותצור יעקב (יעבץ) האזינו
יז: אלמלי מקרא כתוב לא ניתן לאמרוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קנ
יז: אם יעשו כסדר הזהאשל חיים ח"א עמ' טז
יז: אם יעשו לפני ישראל כסדר הזה, הרי אני מוחל להםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 472, 1028
יז: אם יעשו לפני כסדר הזהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ריד
יז: אם יעשו לפני כסדר הזהמרפא לנפש בראשית עמ' רעה
יז: אם יעשו לפני כסדר הזה, אני מוחל להםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רסה
יז: אמירת י"ג מדות של רחמיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ג אות ד
יז: אני ה' קודם שיחטא אני ה' לאחר שיחטאבת עין (תשסז) עמ' קכג, רכא, רלט, תלג
יז: אני ה' קודם שיחטא אני הוא אחר שיחטאויגד יעקב עמ' קטז
יז: אני ה' קודם שיחטא האדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' תשנג
יז: אני ה' קודם שיחטא האדםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רו, שנב, תעג
יז: אני ה' קודם שיחטא האדםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמ, תרה
יז: אני ה' קודם שיחטא האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסה
יז: אני ה' קודם שיחטא האדםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קנה, שכה
יז: אני ה' קודם שיחטא האדם ואני ה' אחר שיחטאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקיג
יז: אני ה' קודם שיחטא האדם ואני ה' לאחר שיחטא האדםכתר תורה (תשסז) עמ' קצא
יז: אני ה' קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שפח
יז: אני ה' קודם שיחטא האדםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קע
יז: אני ה' קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' פב
יז: אני ה' קודם שיחטא ואני ה' אחר שחטאואני תמיד עמך עמ' תסא
יז: אני ה' קודם שיחטא ואני ה' אחר שיחטאלב אריה פרשת אמור אות יט
יז: אני ה' קודם שיחטא ואני ה' לאחר שיחטאפאר יעקב ח"ד עמ' נ
יז: אני ה', אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא אחר שיחטא האדםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיא
יז: אני ה, קודם שיחטא האדם - וברא"ש שםדרשות שמן רוקח עמ' שע
יז: אני הוא לאחר שיחטא האדם וכו'פלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' נג
יז: אני הוא קודם שחטא האדםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' מז, שצ
יז: אני הוא קודם שיחטאזכרון טוב (צורף) דף טז ע"ב
יז: אני הוא קודם שיחטא אדםמנות הלוי (שמה) דף קעא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת האזינו דף רלב ע"ג; בית אלהים (שלו) שער ב פרק א דף כג ע"ד, ושער ג פרק כט דף סז ע"א; שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ"א דף שח ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תשא דף קכא ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק ח דף מח ע"ב
יז: אני הוא קודם שיחטא האדםשיחות לספר שמות עמ' שעו
יז: אני הוא קודם שיחטא האדםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעט
יז: אני הוא קודם שיחטא האדםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' טו
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שחטאעלי שור ח"ב עמ' תקסה
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםדברי יואל פ' ויקרא דף פט ע"א
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםדגל מחנה יהודה עמ' רמג
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' מז
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהתפארת צבי שמות עמ' רפא, שיג
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 85
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא וישובשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' יז
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני לאחר שיחטאתורת איש ח"ב עמ' שפג
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם ואני לאחר שיחטא וכו'צדקת יוסף עמ' קנו, קנח
יז: אני הוא קודם שיחטא האדםצוף דבש (לוין) מאמר ח
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם, אני הוא לאחר שיחטא וישובנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תג
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' כז
יז: אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רנט
יז: אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאהישר והטוב (תשסג) עמ' תפה
יז: אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאתורת יחיאל במדבר עמ' קלה
יז: אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטא וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קלט
יז: אני הוא קודם שיחטא וכו'תורת העולה ח"ג פרק ד, יג
יז: אני הוא קורם שיחטא האדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ש
יז: אני הוא קורם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםנתיב התשובה עמ' קב הערה 63
יז: אני השם קודם החטא ואני השם לאחר החטאגנת אגוז (תשעב) אות רכה
יז: אני ר' לפני שיחטא ואני ד' לאחר שיחטאטוב דעת עמ' קפד, רצט
יז: אר"י אלמלא מקרא כתוב וכו' כביכול וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקכח
יז: בזמן שישראל עושים לפני כסדר הזה וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמד
יז: בזמן שישראל עושין לפני כסדר הזה וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' שכ, תקסו
יז: בר"ה נגזר גשמים על כל השנהמשנה למלך (תשסח) עמ' קע
יז: ברא"ש (קודם שיחטא) ובק"נ שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכו, תכז
יז: ברא"ש אני ה' קודם שיחטא וכו'יציב פתגם על התורה עמ' רכג
יז: ברבים מועיל התפלה לבטל אף לאחר גזר דיןעצי חיים - מועדים עמ' לב, לז, מח*
יז: בריכת כרותה לי"ג מדותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנה
יז: ברית כרותה לי"ג מדות וכו' כל זמן שישראל עושין לפני כסדר הזה אני עונה אותןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסג אות ד, דרוש קפט אות ב
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינם חוזרים ריקםכתנות אור עמ' תרסח
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרותהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' ט
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קנז
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםויגד יעקב עמ' רטז, שכב
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםמגלה עמוקות (תשסח) אופן ז
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תט, תסט
יז: ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםטוב דעת עמ' שיג
יז: ברית כרותה לי"ג מידותשיחות לספר במדבר עמ' קטו, שיחות לספר דברים עמ' סח
יז: ברית כרותה לי"ג מידות וכו' אם עושין בני לפני כסדר הזה וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' סג, תקכ, תקעט
יז: ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רו
יז: ברית כרותה לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תב
יז: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקםפאר יעקב ח"ב עמ' תתכח, תתכט, ח"ד עמ' נ
יז: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקםתפארת צבי במדבר עמ' קסד
יז: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקםתפארת צבי שמות עמ' שיג
יז: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ז דף לג ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף לז ע"א
יז: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקםכד הקמח (מישור) עמ' רמב
יז: בתוס' ד"ה י"ג מדות בהגה"ה - מדת רחמים הוא שלא בעת צרה, כי בטרם תגיע הצרה הוא מרחם שלא תבא, אבל חנון הוא שחונן בעת הדחק לגאול הצועקתורי זהב (תשעג) עמ' תיח
יז: בתוס' שמדה"ר הוא שבטרם שתגיע הצ'רה הוא מרחם שלא תבוא, וחנון הוא שחונן בשעת הדחקדרשות שמן רוקח עמ' תמה
יז: בתוספות ד"ה שלש עשרה מדות, אומר רבינו תם דשני שמות הראשונים הם שתי מדות וכו'דרשות יעב"ץ עמ' כב
יז: בתחילה אמת ולבסוף ורב חסדעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכט
יז: בתחילה אמת ולבסוף ורב חסדשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצא
יז: בתחילה אמת ולבסוף חסדקשוטי כלה (תשסג) עמ' מח
יז: בתחילה אמת ולבסוף רב חסדקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפז אות א, דרוש קצז אות ב
יז: בתחילה אתה תשלם לאיש כמעשהו, ולבסוף - ולך ה' חסדשער החצר (תשעב) סי' קעב
יז: בתחילה ואמת ואחר כך ורב חסדגנת אגוז (תשעב) אות כד, קי
יז: בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדתפארת צבי ויקרא עמ' שכה
יז: בתחילה כי אתה תשלם לאיש כמעשהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנב
יז: בתחילה צדיק ולבסוף חסידמחשבת מוסר ח"ג עמ' קלא
יז: בתחילה צדיק ולבסוף חסידמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ה
יז: בתחילה צדיק ולבסוף חסידמאורי שערים עמ' קפט, קצו
יז: בתחילה צדיק ולבסוף חסידפנים מסבירות עמ' שמג
יז: בתחלה אמת ולבסוף ורב חסדשמן ראש סוכות ח"א עמ' קנד
יז: בתחלה ואמת ואח"כ ורב חמדמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קטו
יז: בתחלה ואמת ובסוף ורב חסדשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרי
יז: בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדנחלת יעקב (תשעג) עמ' פה, קסז, רעו
יז: בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדנתיב התשובה עמ' קא
יז: בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדעצי חיים - מועדים עמ' קעא, שמו
יז: בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדנועם אליעזר בראשית עמ' שמז ע"א
יז: בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהושער המלך (תשנז) עמ' מד
יז: בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף ולף ה' חסדדרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות יא
יז: בתחלה צדיק ולבסוף חסיד ורש"י נכנס לפנים מן השורההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' מח, רצט
יז: בתחלה צדיק ולבסוף חסיד, ורש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכח
יז: בתחלת אמת ולבסוף ורב חסד וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב
יז: גבי שלשה כתות ליום הדין קאמר בינונים מצפצפים ועוליןשער המלך (תשנז) עמ' לח
יז: גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלז
יז: גדולה תשובה שמגעתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קיב, רפט
יז: גדולה תשובה שמקרעת גז"דהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רב
יז: גדולה תשובה שמקרעת גז"ד של אדםעצי חיים על התורה עמ' צז
יז: גדולה תשובה שמקרעת גז"דמאורי שערים עמ' רו
יז: גדולה תשובה שמקרעת גז"ר של אדםנתיב התשובה עמ' צו
יז: גדולה תשובה שמקרעת גז"ר של אדם שנא' וכו' ודילמא לפני גז"ד א"ל ורפא לו כ' איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גז"דחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםחנן אלקים עמ' קפח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנט
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםעמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה א, כ
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםשבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק י
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' צט
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם וכו'בית מועד (רבא, שסה) מ' פרקים לתשובה פרק כז דף מה ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ג ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כז ע"א ודף מב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו שער ו דף מא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ב ע"ב
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםנועם אליעזר בראשית עמ' סג ע"ב
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של ארם, וכו' אמר ליה רב פפא לאביי ודלמא לפני גזר דין אמר ליה ושב ורפא לו כתיב, איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דיןשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות צד
יז: גודל השכר של תשובהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יא(לב)
יז: גזירת גשמים בסוכותדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יא פסוק יד
יז: גזר דין דציבור נקרעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריב
יז: גזר דין של ציבור נקרע כשעושין תשובהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסג
יז: גזר רין דציבור נקרע מיתיבי עתים לטובה עתים לרעה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק ט, פרק סח פסוק יד, פרק עא פסוק א, פרק צט פסוק ו, פרק קיט פסוק מא
יז: גילוי י"ג מידות של רחמים בציור של מתעטף בטלית כמו שליח ציבורדרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
יז: גם אם נגזר מיתה, השב ומתודה נקרע גזר דינושבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק ג
יז: ד' ד' אל רחום, ד' קודם שיחטא האדם, ד' לאחר שיחטאפרדס המלך (תשסט) אות קג
יז: ד' קודם שיחטאפני מלך מועדים עמ' מ
יז: ד' ד', אני ד' קודם שיחטא האדם, ואני ד' אחר שיחטא האדם ויעשה תשובהקדושת יצחק עמ' פה, קכח
יז: ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהאוצר המאמרים (תשס) עמ' ט
יז: ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קיב, קעא
יז: ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיד
יז: ה' ה' - קודם שיחטא ולאחר שיחטאתפארת ראובן עמ' רכה
יז: ה' ה'דברי הרב עמ' ש
יז: ה' ה' אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטא ויעשה תשובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסו אות ה
יז: ה' ה' א-ל רחום וחנון וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיח
יז: ה' ה' אני הוא במדת הרחמים קודם שיחטא ולאחר שיחטאערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמ
יז: ה' ה' אני הוא קודם שחטא האדם, אני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קצב
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלח ע"ב
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפט, רצה
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכו
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם, וברבינו אשרכרם חמד (תשסו) עמ' עח
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף של ע"ב
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רי
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'למחר אעתיר עמ' רנב
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני אחר שיחטאנאות דשא (תשסח) עמ' נט, קיט
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאעצי חיים - מועדים עמ' סו
יז: ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאנועם אלימלך (תשסא) עמ' רטז
יז: ה' ה' אני הוא קורם שיחטא האדם ואני הוא לאחר וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלו ע"א
יז: ה' ה' אני קודם שיחטא אני לאחר שיחטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פו, שנב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמח, קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
יז: ה' ה' אני קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאלהורות נתן במדבר עמ' קלז
יז: ה' ה' וגו' אני הוא קודם שיחטא וכו' ובתוספות שם ד"ה שלשאהל אברהם (תשסג) בהקדמה
יז: ה' ה' קודם שיחטא ואחר שיחטאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' טז, לז
יז: ה' ה" אני הוא קודם שיחטא אני הוא אחר שיחטא, ותוס' ורא"שכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז, קיט, קצח, רנז, ערה
יז: ה' ה', - אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. ובתוס'דעת תורה שמות עמ' רצד, דברים ח"ב עמ' קסו
יז: ה' ה', אני ה' קורם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצז
יז: ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריז
יז: ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסה
יז: ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' סה
יז: ה' ה', אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאעצי חיים על התורה עמ' רמ
יז: ה' קודם החטא וה' לאחר החטאשערי אורה (מילר) ח"א עמ' יד
יז: ה' קודם החטא, ה' לאחר החטאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' א, קצד
יז: ה' קודם שיחטאפחד יצחק סוכות מאמר ז, ט
יז: ה' קודם שיחטא, ה' לאחר שיחטא ויעשה תשובהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמז הערה 27
יז: הא ביחיד הא בציבורהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכח
יז: ההבדל בין מדת רחום למדת חנוןדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' ט
יז: הי"ג מידות במהרש"אדרך אמונה ובטחון עמ' רג
יז: היו צדיקים בר"ה ונגזר גשמים והרשיעו מורידן בהריםמקראי קדש (תשנג) עמ' קעג
יז: המעביר על מירותיו מעבירין לו על כל פשעיוחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רלט
יז: הקב"ה מורידן בזמנןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסז
יז: הראה למשה סדר תפילהפני מלך מועדים עמ' מ
יז: הרי שהיו ישראל זכאין בר"הקשוטי כלה (תשסג) עמ' מז
יז: הרי שהיו ישראל חייבין ופסקו להם גשמים וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' סג
יז: הרי שהיו ישראל צדיקים בר"ה ופסקו להם גשמיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תט, תמו
יז: הרי שהיו ישראל צדיקים בראש השגה ופסקו להם גשמים מרובים שלא להורידם אי אפשר שכבר פסקו להם מה עושה הקב"ה מורידם שלא בעונתם ושלא במקומם וכו'נחמד ונעים (תשסח) בחקותי ד"ה ונראה לי
יז: הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בר"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסג
יז: הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בר"ה ופסקו עליהם גשמים וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שנט
יז: הרי שהיו ישראל צדיקים גמוריםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רפא, רצז
יז: הרי שהיו ישראל צדיקים וגזרו להם גשמיםמאורי שערים עמ' קפא
יז: הרי שהיו ישראל רשעים בר"ה ופסקו עליהםגשמים מועטים וכו'נזר הקדש ח"א עמ' כז
יז: הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטיםמכתב מאליהו ח"ב עמ' 68
יז: הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בר"ה ופסקו להם גשמים מוטעים וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' צה
יז: הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בר"ה ופסקו להם גשמים מועטין, לסוף חזרו בהן וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' פ
יז: הרי שהיו ישראל רשעים וכו' בר"ה וכו' להוסיף עליהן א"א שכבר נגזרה גזירהדברי יואל פ' נח דף קעט ע"א, פ' וישלח דף קפא ע"ב
יז: השב בינתיט מוחלים לו לא שב בינתים וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קנז
יז: השב בנתיים מוחלין לו לא שב בנתיים אפי' הביא וכו' אין מוחלין לו וכו' כאן ביחיד וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קסג
יז: השם הראשון הוא קורם לחטא והשני לאחריוגור אריה שמות פל"ד הערה 8
יז: השם השם, השם קודם שיחטא וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ו
יז: השם קודם שיחטא והשם לאחר שיחטאפחד יצחק - ראש השנה מאמר טז
יז: השפעת החטא על הגשמיםשיחות לספר דברים עמ' עה
יז: התעטף הקב"ה בש"ץ והראה לו סדר תפלהפחד יצחק - ראש השנה מאמר לג
יז: התעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו סדר תפלהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ח
יז: התעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו סדר תפלהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר א
יז: התעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו סדר תפלהפחד יצחק סוכות מאמר ז, ט
יז: התעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו סדר תפלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמח הערה 27
יז: ויעבור ה' וגו' מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ וכו' אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קיג, תצ, *פה
יז: ויעבור ה' וכו' מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' יח, סט
יז: ויעבור ה' על פניו - הרב עמרם גאון - הבטחה זו מתקיימת רק אם יעשו לפני כסדר הזה - יתנהגו על פי י"ג מידות אלוקריאה בקריה ח"א עמ' קצה
יז: ויעבור ה' על פניו - מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפילהקריאה בקריה ח"א עמ' קצה
יז: ויעבור ה' על פניו ויקרא - למדו סדר התפלהבת עין (תשסז) עמ' תסד
יז: ויעבור ה' על פניו ויקרא א"ר יוחנן וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' רג
יז: ויעבור ה' על פניו ויקרא וגו', מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור וכו'בת עין (תשסז) עמ' עדר
יז: ויעבור ה' על פניו ויקרא מלמד שאמר הקב"ה כל זמן שיעשו לפני כסדר הזה אני מוחל להםעצי חיים - מועדים עמ' קצב
יז: ויעבור ה' על פניו ויקרא מלמד שהתעטף הקב"ה כש"ץ וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קכה
יז: ויעבור ה' על פניו ויקרא, א"ר יוחנן אילמלי מקרא כתוב א"א לאומרועצי חיים על התורה עמ' ב
יז: ויעבור ה' על פניו וכו', מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ ואמר אם יעשו בני לפני בסדר הזה אני מוחל להם וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' לה, רל, תלד, תקפח
יז: ויעבור ה' על פניו מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ והראה למשה סדר תפלהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצה, ויקרא-במדבר עמ' שכה
יז: ויעבר ה' על פניו ויקרא וכו' כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להםשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות קי
יז: ויעבר ה' על פניו וכו' אלמלא מקרא כתובמכתב מאליהו ח"ה עמ' 231
יז: ולך ה' החסד לבסוף, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו בתחילהבהיֹת הבֹקר עמ' תקפד
יז: ופסקו להם נשמים מועטים לסוף חזרו בהן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמז
יז: ורב חסד ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קפז, שמות עמ' שכז
יז: ורב חסד ואמת מעיקרא אמת ולבסוף רב חסדמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיט
יז: ורב חסד ואמתביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ג
יז: ורב חסד ואמת, בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדעצי חיים על התורה עמ' רמא
יז: ורב חסד מטה כלפי חסד וכו' היכי עביד רא"א כובשו וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קכג, קכט, קמט
יז: י"ג מדותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יט
יז: י"ג מדות בריח כרותה שאין חוזרות ריקםנחמד ונעים (תשסח) כי תשא ד"ה ונראה לי
יז: י"ג מדות שאינם חוזרים ריקםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ר
יז: י"ג מדות של רחמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעה
יז: י"ג מדות של רחמים (מהיכן מתחילין)ערבי נחל (תשסד) עמ' ריח
יז: י"ג מדות של רחמים אינן חוזרות ריקםאור לשמים (תשסג) עמ' רפב
יז: י"ג מדות מכפריןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 112
יז: י"ג מידות אינן חוזרות ריקםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שלח
יז: י"ג מידות אינן חוזרות ריקןדולה ומשקה - חנוכה עמ' סה
יז: י"ג מידות של רחמים ככפרת עוונתמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רו
יז: ילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדפאר יעקב ח"ב עמ' תתל, ח"ד עמ' שמה
יז: יעשה עצמו בשייריםתורת חיים (קאסוב) עמ' קעא
יז: יעשו לפני כסדר הזהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכד
יז: יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפז
יז: יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקכג
יז: יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רלה
יז: יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנה
יז: יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנט
יז: יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיז
יז: יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםשיחות לספר שמות עמ' שסט, שיחות לספר במדבר עמ' קיז, שיחות לספר דברים עמ' סט, ע
יז: יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רס
יז: יעשו לפני כסדר הזה וכו' ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקןדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצה ע"ב, שמחת תורה דף תקצה ע"ב
יז: יעשו לפני כסדר הזהנחמד ונעים (תשסח) כי תשא ד"ה והנה לכאורה
יז: יעשו לפני כסדר הזהפרדס המלך (תשסט) אות קג, תקמ
יז: כ' בתורתכם אשר לא ישא פנים וב' ישא ה' פניו אליך וכו' עד שבא ר"ע ולימד כאן קודם גז"ד וכאן לאחר גז"רחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
יז: כ"ז שחוטאין יעשו כסדר הזהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מט, קה-קו
יז: כ"ז שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםדברי יואל פ' ויגש דף תמה ע"ב
יז: כאן קודם גז"ד כאן לאחר גז"דרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שמא
יז: כאן קורם שיחטא כאן וכו'טוב טעם במדבר עמ' עב
יז: כאשר יעשו לפני כסדר הזה של י"ג מדות, אין תפלתן חוזרות ריקםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ריא
יז: כיחידין רמופני מלך מועדים עמ' מה
יז: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיועלי שור ח"ב עמ' רלח, תל
יז: כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ו
יז: כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ח
יז: כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזהכד הקמח (מישור) עמ' רמב
יז: כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נח
יז: כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם+ספר החיים (תשנג) עמ' קמד
יז: כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות כב, שלח אות יט, כי תבוא אות ב
יז: כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםתפארת צבי שמות עמ' רפא, תלח
יז: כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו'דברי יואל פ' מצורע דף תנב ע"ב
יז: כל זמן שישראל עושים כסדר הזה אני מוחל עוונותיהםשער החצר (תשעב) סי' רעא
יז: כשהיו ישראל עושין רצונו של מקום וגזר עליהם גשמים מרובים ונתקלקלותורי זהב (תשעג) עמ' קצב
יז: כת' צדיק ה' בכל דרכיו וכו' בתחילה צדיק ולבסוף חסיד, כת' ולך ה' חסד וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפב
יז: כתוב אשר לא ישא פנים וכתוב ישא ה' פניו אליךמצווה ועושה ח"ב עמ' שו
יז: כתוב בתורתך אשר לא ישא פניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רעד
יז: כתיב 'אשר לא ישא פנים' וכתיב 'ישא ה' פניו'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' י
יז: כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רנב ע"ב
יז: כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהוראשית דעת (אלבלדה, שמג) שער כד פ"ב דף סא ע"ב; בינה לעתים (תח) דף ג ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צט
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שצ
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמתצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קיח ע"א, קנח ע"א
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסד, ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' עג, שעח
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחלה ואמת ואחר כך ורב חסדפרדס המלך (תשסט) אות תפה, תקמח
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדתפארת צבי במדבר עמ' קסו
יז: כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסדברית אברם עמ' ו
יז: כתיב ורב חסד שהוא לפנים משורת הדין שהוא חסד וכתיב ואמת שמשמעו דיןתורי זהב (תשעג) עמ' תכו, תנב
יז: כתיב ורב חסר וכתיב ואמתבני שלשים עמ' קפז
יז: כתיב לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שסח-שסט
יז: כתיב לך ה' החסד וכתיב כמעשהו אלא בתחילה כמעשהו ולבסוף לך ה' החסדקומץ המנחה (צונץ) דרוש יז אות ב
יז: כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו בתחילה צדיק ולבסוף חסידיגל יעקב (תשנג) חקת אות עה, האזינו אות צח, וזאת הברכה אות קלד, קמ
יז: כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסידדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלד עמ' תכח, דרוש קנו עמ' תקכה, ח"ב דרוש קסו עמ' יג, דרוש רסא עמ' תטו
יז: כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו, בתחלה צדיק ולבסוף חסיד, ורש"יחכמה ומוסר ח"א עמ' ש
יז: כתיב צדיק ה' בכל דרכיו, וכתיב וחסיד בכל מעשיו, בתחלה צדיק והדר חסידמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תכה
יז: כתיב צדיק וכתיב חסידתפארת צבי בראשית עמ' רכב
יז: כתיב צדיק וכתיב חסידתפארת צבי שמות עמ' תקי
יז: לא מהני תשובה ביחיד אחר גז"דמרפא לנפש בראשית עמ' קמה
יז: לא שב בנתים אפילו הביא כל אילי נביות אין מוחלין לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש רא אות א
יז: לאחר שיחטא האדםדברי הרב עמ' קיט
יז: לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניוקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' פב
יז: לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו (חהלים סב, מ), אם כמעשהו' אינו חסד אלא דיןעמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה ו
יז: לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשלט, תעה
יז: למי נושא עון למי שעובר על פשע, למי שמשים עצמו כשיריםערבי נחל (תשסד) עמ' תשמ, תתקטז, תתרכח, תתשעז
יז: למי שמשים עצמו כשירייםאהבת חיים (דייטש) עמ' פב
יז: למי שמשים עצמו כשירייםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צא
יז: למי שמשים עצמו כשירייםפרדס המלך (תשסט) אות פא
יז: למי שמשים עצמו כשיריםילקוט עטרת צבי עמ' נ
יז: לענין גשמים, הרי שהיו ישראל רשעים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פב
יז: לשארית נחלתו וכו' למי שמשים עצמו כשירייםדברי יואל פ' ויגש דף תמז ע"ב, תסד ע"א
יז: לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשירייםשבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק ב, פרק סט פסוק כט
יז: לשארית נחלתו למי שעושה עצמו כשירייםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' סא
יז: לשארית נחלתו מי שמשים עצמו כשירייםקשוטי כלה (תשסג) עמ' מה, פד, קמד, קסד
יז: 'לשארית נחלתו', למי שמשים עצמו בשרייםעטרת ישועה (תשסד) אות ז לשבועות
יז: מוריד גשמים מועטין במקום ובזמן שצריכים להםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 76
יז: מחני נא זה ספרן של רשעיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ר ע"א
יז: מי כה' וגר בתפילת ציבוררמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כג, קל
יז: מי שמשים את עצמו כשיריםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לו
יז: מיתיבי עיני ה' אלהיך בה עתים לטובה עתים לרעהאבני אש (אויש) מועדים עמ' עה
יז: מלמד שהקב"ה נתעטף כש"ץ ואמר למשה בשעה שישראל עושין לפני כסדר הזה מיד הם נעניןבת עין (תשסז) עמ' צז
יז: מלמד שהתעטף הקב"ה כש"ץ וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יג
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה בטלית וכו' אם אתם 'עושין' לפני כסדר הזה אין התפלה חוזרת ריקםפאר יעקב ח"ג עמ' תמט, תנא, תנה
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה בטלית כש"ץ וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תסו, ח"ב עמ' ג, רלח, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כה
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו'אשיב אברהם עמ' קד
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו'של"ה (תשנז) פרשת חוקת אות ה
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' אם יעשו לפני כסדר הזהתפארת ראובן עמ' רכה
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' ואמר למשה אם יעשו בני לפני בסדר הזה אני מוחל את כל עונותיהםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסב, שסו
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' והראה לו למשה סדר תפלהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעא
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' יעשו לפני כפרד הזה וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רסג
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' קלה, רס
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רב
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קע, קעו
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעד
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ ואמר למשה אם תעשו לפני כסדר הזהבת עין (תשסז) עמ' תסא
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו למשה סדר תפילה וכו' ובמהרש"אשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קצז, רב
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו למשה סדר תפלהנתיב התשובה עמ' צו
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ והראה לו למשה סדר תפלה א"ל כל זמן שישראל חוטאין וכו'דברי אש (כץ) עמ' רנ, רפא
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' עג, שטז, תכג
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ וכו' כ"ז שיעשו לפני כסדר הזה אני מוחל להםהישר והטוב (תשסג) עמ' לה, קיב, רא, רפ, תעג, תפה
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רכח
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה א"ל כ"ז שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצט
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה א"ל כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסב, תקז
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה למשה סדר תפלהאור אברהם ברכות עמ' קט
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה למשה סדר תפלה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה ליום הכפורים פרק ב דף עט ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פ' ב דף סב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנג ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק א דף שכג ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכח ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נשא דף קסח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסט ע"א; כסף מזוקק (שפח) דרוש ד לעצירת מטר דף רכה ע"א; של"ה (תט) עשרה מאמרות מאמר א דף נד ע"ב; ארזי לבנון (שסא) פ' כג דף כט ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף פז ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תשא דף צט ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שלח דף רח ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות צ דף סג ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סב דף מ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כז דף קכו ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תשא דף מז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה סג סימן א; בית אלהים (שלו) שער א פי"א דף יא ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פ' כב דף סז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ז דף כב ע"ב
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור וכו'אור אברהם - תשובה עמ' יד, פז, רמד
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' יג, לח
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבוראור אברהם - תלמוד תורה עמ' רעא
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קלח
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תכב ע"ב
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קסד
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו' אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרלח ע"א
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו' כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזהדברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שכא ע"ב, מוצאי יו"כ דף תכג ע"א
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' תט
יז: מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלהויברך דוד עמ' קלט, קנח, רא
יז: מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וכו' כל זמן שישראל חוטאים יעסו לפני כסדר הזה, ואני מוחל לחםחיים שיש בהם מועדים עמ' קח
יז: מלמד שנתעטף,הקב"ה כשליח ציבורמבשרת ציון ח"א עמ' קטז
יז: מעיקרא תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף לך ה' החסדשפת אמת (רייז) סוכות עמ' נב
יז: מקשה הא כתיב אשר לא ישא פניםשער המלך (תשנז) עמ' פד
יז: מתחילה ואמת ולבסוף ורב חסדשבט מישראל (קרמניץ) פרק כו פסוק ג, פרק לו פסוק ו, פרק פה פסוק יא, פרק פו פסוק יד, פרק קיט פסוק קלז
יז: נגזר לרדת גשמים וקלקלו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' צד, שיז
יז: נושא עון לעובר על פשע, לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשירייםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שפד, תכב, תכה, תכט
יז: נושא עון לשארית נחלתו, למי שמשים עצמו כשירייםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רסט, שכח
יז: נכרתה ברית שאין תפלה זו חוזרת ריקםפחד יצחק - ראש השנה מאמר טז
יז: נתעטף ה' וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנא
יז: נתעטף ה' כשליח ציבורמצת שימורים (תשסא) עמ' ע
יז: נתעטף הקב"ה בש"ץ והראה לו למשה סדר תפלה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שטו, תלז, תסא
יז: נתעטף הקב"ה כש"ץ וא"ל כל זמן שיעשו ישראל כסדר הזה וכו' אינן חוזרות ריקםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט, קנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריז
יז: נתעטף הקב"ה כש"צ והראה לו למשה סדר תפלהדבר צבי - קדושת השבת עמ' נה
יז: נתעטף הקב"ה כש"צ והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםתפארת צבי במדבר עמ' קסד
יז: נתעטף הקב"ה כש"צ והראה למשה סדר תפילהטוב דעת עמ' רט, שיג
יז: נתעטף הקב"ה כשליח צבורעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קטז
יז: נתעטף הקב"ה כשליח ציבורתורת העולה ח"א פרק יד
יז: נתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רב, ח"ב עמ' תקכ
יז: נתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפד
יז: נתעטף הקב"ה כשליח ציבורטוב טעם במדבר עמ' פ
יז: נתעטף כש"ץ וקרא לפניו י"ג דרכיושבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק ח, פרק קמג פסוק ד
יז: נתעטף כשליח ציבור וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רד
יז: ע"י - אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת וכו' בתחלה כמעשהו ואחר כך ולך ה' החסדערבי נחל (תשסד) עמ' תתרעה
יז: עה"כ לשארית נחלתו, [לא כל שארית ולא כל נחלתו]משמרת איתמר (תשסז) עמ' א, כה, כו, צ, צד, קיד, קמו, קעו, רכז, רסב, רעז, שי, שנח, תא, תריח, תרלה
יז: עובר על פשע לשארית נחלתו וכו' למי שמשים עצמו כשירייםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיח, שפט
יז: עיני ד' אלקיך בה עתים לטובה עתים לרעהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רמח
יז: עיני ה' אלהיך בה, עתים לטובה עתים לרעה, עתים לטובה וכו'כתנות אור עמ' תמג
יז: עיני ה' אלהיך בה, עתים לטובה, כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בר"הכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שכד
יז: עיני ה' אלקיך - לשון רבים, עתים לטובה ועתים לרעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 172, פ"ג הערה 1427-1426
יז: עיני ה' אלקיך בה עתים לטובה עתים לרעהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קעט
יז: עיני ה' אלקיך בה עתים לרעה ועתים לטובהגור אריה דברים פי"א אות ז-ח
יז: עיני ה' אלקיך בה, עיתים לטובה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 265
יז: עיני ה' אלקיך בה, עתים לטובה עתים לרעה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' פב, שעב, שעה, שצד, תצא, תקיט
יז: עיני ה, אלקיך - בלשון רבים, עתים לטובה ועתים לרעהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 657, באר ו הערה 602
יז: עץ יוסף - יעשו ולא יאמרושיחות לספר שמות עמ' שסט, שיחות לספר במדבר עמ' קיז
יז: עשה להן סימניות כאכין ורקין שבתורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1269
יז: עתים לטובהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכו
יז: עתים לטובה ועתים לרעה וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רטז
יז: עתים לטובה כיצד וכו' עתים לרעה כיצד ובו'דרשות שמן רוקח עמ' שעב
יז: עתים לטובה עתים לרעהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יג אות ו
יז: עתים לטובה עתים לרעה וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' סח
יז: עתים לטובה עתים לרעה וכו' הקב"ה מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להןמבשר טוב - חנוכה עמ' שלד
יז: עתים לטובה עתים לרעה וכו' הקב"ה מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' צח
יז: עתים לטובה עתים לרעהצפנת פענח (מהרי"ט, תח) דרוש לשבת בראשית דף רלא ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סא דף קנד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צב ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת עקב דף נז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת עקב דף רמג ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רצד ע"ד
יז: פ"א בהרא"ש ס"ה צורך האדם למידת הרחמים קודם שיחטאגור אריה שמות פל"ד הערה 4
יז: פסקו להם גשמים מועטים ואחר כך היטיבו מעשיהם מורידן בזמנןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קצב
יז: צדיק ד' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיומראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שכה
יז: צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו בתחילה צדיק ואח"כ חסידערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 19, ז, קפח, שמות עמ' רכד, ויקרא-במדבר עמ' תקלח
יז: צורת יציאת הדין מן הכח אל הפועלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רמד
יז: צעקו לאחר גזר דין אינן נעניןנחלת יעקב (תשעג) עמ' ערה
יז: קבע לו זמןתשבי (תשסה) עמ' רלד שורש קבע
יז: ר' אלעזר רמי כתיב ולך ה' החסד וכתוב כי אתה תשלם לאיש וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד
יז: ר" ה רמי כתיב צדיק וגו' בתחלה צדיק ולבסוף חסיד וכו' אר"י הקב"ה נתעטף כש"צצפנת פענח (תשסו) עמ' צד, רמח, שיג
יז: ר"א רמי כתיב ולך ה' החסד וכו' בתחלהי כי אתה תשלם וגו' ולבסוף לך ה' החסדכתב סופר דרשות (תשל) עמ' יח, קמא
יז: ר"א רמי כתיב ולך ה' החסד וכתיב תשלם וכו'כתנות אור עמ' תיח
יז: ר"א רמי כתיב ולך ה' הסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'נועם אליעזר שמות דף יט ע"ב
יז: ר"א רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעד, שמות עמ' שכז, ויקרא-במדבר עמ' ק
יז: ר"א רמי כתיב ולך ה' חסדאמרי מאיר (מאירי) תהלים פס"ב פסוק יג
יז: רב הונא רמי כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו - בתחלה צדיק ולבסוף חסיד וכו', כתיב ולך ה' חסד, וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו - בתחלה כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה' החסד וכו', כתיב ורב חסד, וכתיב ואמת - בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד. ורש"י: בתחלה צדיק - במשפט אמת, ולבסוף - כשרואה שאין העולם מתקיים בדיןדעת תורה שמות עמ' רכט
יז: רב הונא רמי כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שי, א'שנט
יז: רב הונא רמי כתיב צדיק ה' בכל דרכיו, וכתיב וחסיד בכל מעשיו, בתחלה צדיק ולבסוף חסידברית אברם עמ' מו
יז: רב הונא רמי מה דכתיב צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פא, רסז, שכ, שכח
יז: רב הונא רמי, כתיב צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, בתחלה צדיק ולבסוף חסיד. רבי אליעזר רמי, כתיב לך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, ולבסוף ולך ה' החסד. אילפי ואמרי לה אילפא תמה, כתיב רב חסד, וכתיב ואמת, בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד. ויעבור ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה, אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. ה' ה" אני הוא קודם שיחטא, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. אל רחום וחנון, אמר רב יהודא ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכה, שעד, תעה
יז: רב חסד, מטה כלפי חסדתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קצו
יז: רבי אליעזר רמימאורי שערים עמ' קצז
יז: רבי אלעזר רמי כתיב ולך ה' החסדשער המלך (תשנז) עמ' קכט
יז: רבי אלעזר רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, בתחלה כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכט, ריב, שמו, תקיא, תרלא, א'שי, א'שנט
יז: רבי אלעזר רמי כתיב ולך ה' חסד, וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהותפארת צבי במדבר עמ' שיח
יז: רחמי אינם כליםתפארת צבי שמות עמ' תצד
יז: רמי אילפא כתיב ורב חטד וכתיב ואמת וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קצ
יז: רמי קראי אהדדי כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמד
יז: רש"י - ברית כרותה לי"ג מדות הללו שאם יזכירום ישראל בתפלת תעניתם וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תכג ע"א, תצה ע"ב
יז: רש"י - ה' ה' מדת רחמים, הרי אני הוא מרחם קודם שיחטא ואני הוא מרחם לאחר שיחטא אם ישובמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קצב
יז: רש"י - ולבסוף כשרואה שאין העולם מתקיים בדין לך ה' החסדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שס
יז: רש"י - חסיד הוא לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' שכב
יז: רש"י - חסיד הוא לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תצא
יז: רש"י - צדיק - במשפט אמת. רש"י - וכתיב וחסיד בכל מעשיו - שנכנס לפנים מהשורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנט
יז: רש"י ד"ה ברית כרותה, שאם יזכירום ישראל בתפלת תעניתם אינן חוזרות ריקםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תכג ע"א
יז: רש"י הנה - הברית - על י"ג מידותשיחות לספר שמות עמ' שסט
יז: שאלה בלוליה את ר"ג כתיב בתורה אשר לא ישא פניםהון רב דף קו ע"ג
יז: שאלה בלוריא את רבן גמליאל וכו' כאן בעבירות שבין אדם לחבירו וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז
יז: שאלה בלוריא הגיורת את ר"ג, כתיב בתורתכם אשר לא ישא פנים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' ריב
יז: שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל וכו' וכאן בעבירות שבין אדם לחבירואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנב
יז: שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל כתוב בתורתכם אשר לא ישא פנים ולא יקח וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלח דף קנא ע"א {על תוס' נדה דף ע}; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נשא דף קח ע"ג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף ח
יז: שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל כתיב בתורתכם וכו'הדרש והעיון דברים מאמר פא
יז: שאלה בלוריא הגיורת וכו' ותוס' ד"ה אשר לאאהבת עולם (תשס) עמ' כח
יז: שאלה בלוריא הגיורת וכו' כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירופאר יעקב ח"ג עמ' שפו
יז: שאלה מטרוניתא, כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ד' וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תפח, תפט
יז: שב בינתיים תלוי בתשובהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שמ
יז: שהתעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו סדר תפלהפחד יצחק - ראש השנה מאמר י
יז: שינוי מעשהשומע תפלה ח"א עמ' קפט
יז: שלש עשרה מדות אינן חוזרות ריקםפרדס המלך (תשסט) אות תקמט
יז: שם בהג"ה (ארך אפים - ב' מידות)עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכט
יז: שנתעטף הקב"ה בש"ץ וכו'בינת משה (תשסב) עמ' ג
יז: שנתעטף הקב"ה כש"ץנפש הרב עמ' סח; מפניני הרב עמ' קנג
יז: שנתעטף הקב"ה כשליח צבורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנא
יז: שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה למשה ואמר כל זמן שבני חוטאים יעשו כסדר הזה ואני מוחל להם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' עדר
יז: שנתעטף השי"ת כשליח ציבור ולמד למשה הי"ג מדות הרחמים ואמר אם אתם עושים לפני כסדר הזה וכו'זרע קודש - מועדים עמ' קכא, רא, שיב
יז: שע"י י"ג מדות מבטלין הגזירותתורת חיים (קאסוב) עמ' קפא
יז: שראה לו למשה סדר תפלה וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ו, יג
יז: ת"ש יורדי הים וכו' כיחידין דמוהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכד
יז: ת"ש יורדי הים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב
יז: תד"ה י"ג מדותעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכה, תכו
יז: תוד"ה שלוש עשרהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' מ
יז: תוס' - איך מונים הי"ג מדות של רחמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפב
יז: תוס' - במדת חנון ורחוםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רה
יז: תוס' - ה' ה' הוא מהי"ג מדותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנח
יז: תוס' - ולך ה' החסד לכנוס לפנים משוה"ד כשאתה רואה שאין העולם וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שיד, שכב
יז: תוס' - חנון לשון מתנת חנםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעד
יז: תוס' ד"ה בתחילה, מביא חילוק בין רחום לחנון כי מדת רחום הוא קודם בא הגזירה מרחם עליו שלא יבא הגזירה ומדת חנון הוא אף שבא הגזירהתורי זהב (תשעג) עמ' תב
יז: תוס' ד"ה בתחלה בי אתה תשלם וה"ק קרא, ולך ה' החסד לכנוס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם מתקיים כשאתה תשלם לאיש כמעשהוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעה
יז: תוס' ד"ה בתחלה והכי קאמר קרא ולך ה' החסד ליכנס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהובן פורת יוסף (תשעא) עמ' כה, צז, שעד, תריב
יז: תוס' ד"ה בתחלה, והכי קאמר קרא ולך ה' החסד ליכנס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ריב, תקיא, א'שי, א'שס
יז: תוס' ד"ה שלש - י"ג מדות ש"ר מתחילות מתיבת 'אל' עד 'נוצר חסד'אמרי נועם (מועדים) סי' ג לז' של פסח [מבן המחבר]
יז: תוס' ד"ה שלשנתיב התשובה עמ' קה
יז: תוס' ד"ה שלש בהג"ה, רחום לחוטא ושב מיד, חנון לחוטא ואינו שב מידתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קצו
יז: תוס' ד"ה שלש הי"ג מדות מתחילין מאל רחום כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ריח
יז: תוס' ד"ה שלש י"ג מרות של רחמים מתחילים מתיבת 'אל' עד 'נצר חסד'עטרת ישועה (תשסד) אות ג לשביעי ש"פ
יז: תוס' ד"ה שלש עשרהמבשר טוב - חנוכה עמ' נה
יז: תוס' ד"ה שלש עשרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנב
יז: תוס' ד"ה שלש עשרה בהגהה - שם אל שהוא הראשון במדות רומז על חוזק הגבורות, בלק יט, ואתחנן ליקוטים אות א
יז: תוס' ד"ה שלש עשרה מדות - פליגי ר"ת ורבינו נסים אי ב' שמות הראשונים ה' ה' הם ב' מדות או לא, דר"ת ס"ל דהם ב' מדות, ורבינו נסים ס"ל דשם הראשון אינו מרה דיש פסיק בין השמות, אלא ה' הראשון דבק עם ויקראשם יחזקאל עמ' תקפג
יז: תוס' ד"ה שלש עשרה מדות+ספר החיים (תשנג) עמ' קמד*
יז: תוס' ד"ה שלשברית אברם עמ' ח
יז: תוס' ד"ה שלשחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצז
יז: תוס' ד"ה שלש, שם א"ל הוא מדה"דעצי חיים על התורה עמ' פא
יז: תוס' ישנים - חנוןמבשר טוב - ספר החיים עמ' ריג
יז: תחילה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף לך ה' חסדצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שלג
יח אביי ורבא מבני עליס' חסידים סי' קסד
יח אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשארית מנחם ח"ג עמ' קכד
יח אמ"ר שמואל בר אוניא מניין לגז"ד שאפילו שנחתם נקרע וכו'איש אמונים דף קד ע"ב
יח אמר רבי שמעון ד' דברים כו'מחושקים כסף דף עו ע"ד
יח אני ה' קודם שיחטא האדםשארית יעקב (אלגזי) דף קכא ע"ג
יח אר"י גדולה תשו' שמקרעת גז"ד ש"א כו'קידש ידיד דף עד רי"א
יח בזמן שיש שלום אין צוםשארית מנחם ח"ד עמ' תלג
יח במ"ש רע"ק וז"ל צוםחן וכבוד דף קיח ע"א
יח בתלתא בתשרי עשוהו יו"טגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעד
יח גז"ד דציבור אע"פ שנחתם מתקרעאהבת דוד (תקנט) דף נז ע"ד
יח גז"ד דציבור אעפ"י שנחתם מתקרעאהבת דוד (תקנט) דף נז ע"ד
יח דרשו ד' בהמצאו וגר - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםלב אליהו (תשלב) עמ' רלט
יח דרשו ה' בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כאוצר המאמרים (תשסג) עמ' כד
יח דרשו ה' בהמצאואהבת דוד (תקנט) דף פד ע"א
יח דרשו ה' בהמצאואהבת דוד (תקנט) דף פד ע"א
יח דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובה שבין ר"ה ליוה"בכד הקמח (תשנו) עמ' קעח
יח ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשוכהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קצז, שער האותיות אות א ס"ק לב, לג
יח וכולן נסקרין בסקירה אחתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קיז
יח חולה מתפלל ונענה וכו'שומע תפלה ח"א עמ' קטז
יח יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין אחר גזר דיןשער המלך (תשנז) עמ' ריא
יח יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןכד הקמח (תשנו) עמ' רח
יח יפה צעקה לאדם כו'קידש ידיד דף קמז-קמח
יח כבני מרון כבני אמרנאדרשות לחם שלמה עמ' כט
יח כבני מרון כבני אמרנא כו'כוכבי אור (תשלד) עמ' פט, צד, קב, ב
יח כבני מרון כחיילות של בית דודהמדרש והמעשה דברים הגיונות מוסריים
יח לכן נשבעתי לבית עליאפוד בד דף מב ע"ג
יח ללמדך שששקולה מיתתן של צדיקיםאברהם את ידו ח"ב דף נ ע"ג
יח מאי כבני מרון במעלת בית חורוןלבית יעקב דרוש ט, יב
יח מאי כבני מרון וכו' וכולן נסקרין וכו'לבית יעקב דרוש ג
יח מאי כבני מרוןעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט-כ
יח מגילת תענית בטילהדרך ה' השלם עמ' שלא - מראה דרך
יח מטה כלפי חסד, חד אמר כובש וחד אמר נושאלחם רב על סדור התפילה אות תרב
יח מנין לגז"ד של צבור וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כלב אליהו (תשלב) עמ' ריט
יח מנין לגז"ד של צבור שאע"פ שנחתם נקרעשרגי טובא דרוש י בנהור שרגא
יח נסקרים בסקירה אחתשמועת יצחק - ר"ה אות ב
יח ע"א (דבא) [רבה] ואביי מדבית עלי קאתו וכו' אביי דעסק בתורה וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' כח
יח ע"א [ולכן] נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי וכו' הלכו ועסקו בתורה וחיו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב, כריתות א
יח ע"א אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חי שתין שניןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' יח, ח"ו עמ' רמ
יח ע"א אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שיתין שנישערי הישיבה ח"ב עמ' שיג
יח ע"א אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסו
יח ע"א אביי דעסק בתורה וגמ"חמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שנה
יח ע"א אביי דעסק בתורה וגמ"ח חיה שיתין שניןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלט
יח ע"א אביי וכו' חיה שיתין שניןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכג
יח ע"א אביי ורבא שניהם מרבית עלי קאתורב שלום (אדלר) עמ' תל
יח ע"א אביי עסק בגמ"חפרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא
יח ע"א אבל מתכפר בתורהמנחת יואל עמ' רמה
יח ע"א אבל מתכפר הוא בתורה ובגמ"חרנת יצחק שמואל עמ' נ, נז, נח, תהלים עמ' קנז, משלי עמ' ע
יח ע"א אחר גזר דין לא מהני עוד תשובהחכמת התורה בראשית עמ' שא
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ויוה"בבנין שאול עמ' קס
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלח-תמא
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליה"בס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכב
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' תא
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיד, קכ
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"ב+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיד, קכ
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור אברהם דברים עמ' שמ
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפ, קצא
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ט
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כיסוד ושורש העבודה שער האיתון פ"ה
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חל"ה עמ' 14, חל"ז עמ' 245
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה"בקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' מב
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה"בשיחות עבודת לוי סי' פו אות א
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה"כבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רמא-ג, יהושע-שמואל עמ' ת
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדרשות מהר"ם שיק עמ' שג
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםבית אלהים (שלו) שער ב פט"ו דף לג ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רכו דף עב ע"ב
יח ע"א אם יכופר עוץ בית עלי וכו' אלא בדברי תורהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מב
יח ע"א אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהאורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ה אות כט
יח ע"א אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה, אמר רבה בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורהבצור ירום (תשסז) עמ' ס
יח ע"א אם יתכפר עון בית עלי בזבח וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמ"חעשרה מאמרות (תשס) עמ' ס, סג
יח ע"א אמר ר' יוחנן וכולן נסקרין בסקירה אחתקהלת יעקב יוה"כ עמ' קלג, רלג
יח ע"א אמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע, שנאמר [ו]לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחהדרכי התשובה עמ' קז
יח ע"א אמר רב שמואל משמיה דרב, מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם וכו', אלא מנין שאף על פי שנחתם מתקרע וכו' ויחיד אימת, אלו עשרת ימי תשובה ויהי בעשרת הימים וכו'ארוחת תמיד עמ' תרלד ע"א ד"ה הנה
יח ע"א אמר רבא בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהמנחת ישראל עמ' קי, קלא
יח ע"א אפילו גזר דין דציבור כשיש עמו שבועה אינו מתקרע ע"י תשובהלחמי תודה דף קפא ע"ב
יח ע"א אר"י וכולו נסקרין בסקירה אחתעשרה מאמרות (תשס) עמ' פה
יח ע"א ארשב"א משמיה דרב מנין לב"ד כו'יד שלמה (עזרא) דף א סוף ע"ג
יח ע"א ארשב"ן אר"י מנין לגז"ר שיש עמו וכו'דרכי איש דף לד ע"ד
יח ע"א באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןרסיסי לילה סי' לה (עמ' 57), *מ (עמ' 73), נא (עמ' 112)
יח ע"א באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןפרי צדיק כי תבא אות יד
יח ע"א בגזר דין שיש עמו שבועה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 33
יח ע"א בהמצאו אימתי בימים שבין ר"ה ליו"כקהלת יעקב סוכות עמ' לג
יח ע"א בהמצאו בימים שבין ר"ה ליו"כתהלות ישראל (קלוגר) עמ' סא, תמד, תתתכח, תתתקעו, תתתקעז
יח ע"א בהמצאו גר בהיותו קרובתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שמז ע"ג
יח ע"א בזבח אין מתכפר, ומתכפר בתורה וגמ"חמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' כז
יח ע"א בזבח אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהרסיסי לילה סי' כד (עמ' 32), צדקת הצדיק סי' צז
יח ע"א בזבח אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובג"חחכמת התורה לך לך עמ' שכג
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קעג אות ב
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנאוה תהלה עמ' שנט
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' שמד-שמה
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מו
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חאמרי רבי שפטיה עמ' כג
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חחכמת התורה קדושים עמ' קמג
יח ע"א בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמט-רנ, רצד, ח"ה עמ' קפה
יח ע"א בזבח ומנחה אין מתכפר לבני עלי אבל מתכפר בתורהרנת יצחק על נפש החיים עמ' תלג
יח ע"א בזבח ומנחה אין מתכפריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' ריא
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מכפר, אבל מכפר בדברי תורהישמח חיים (תשסה) מע' מ אות לד
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר - אבל הוא מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשער החצר (תשעב) סי' שצט
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מח, קמח
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שכב
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שכב
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' לח, מג, סב
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קלט
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חאלשיך על חמש מגילות עמ' שא
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חנחלי מים (מלאח) עמ' כד
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ח
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בד"תדרך ישרה עמ' מ, קלה
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות טז
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קפב
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר וכו'ראה חיים חלק ב דף ל"א ע"ב (דף ק"ז ע"ג ד"ה ובזה)
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר כו'מראה הגדול ח"א דף טז ע"ד
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפרראה חיים ח"ב דף לא ע"ג [קז ע"ב ד"ה ובזה]
יח ע"א בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורהפני חיים (פלג'י) דף מד ע"ב
יח ע"א בזבח וקרבן אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה וכו' בגמילות חסדיםעבודת חיים ח"א עמ' עז
יח ע"א בזמן שהיו מקדשים עפ"י הראי' היו שלוחין יוצאין על חנוכהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלא
יח ע"א ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"בנאוה תהלה עמ' רכח
יח ע"א ביחיד אימת בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות הצל"ח השלם עמ' צא, ק
יח ע"א ביחיד אימת וכו' בעשרה ימים דבין ר"ה ליוהכ"פימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקטו
יח ע"א ביחיד הוא בעשרת ימי תשובהדברי שאול דברים עמ' רכד
יח ע"א בכל קראנו אליו וכו' כאן ביחידאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' קו
יח ע"א בכל קראנו וכו' בהמצאו וכו' בצבורלקוטי שיחות חל"ז עמ' 89
יח ע"א בני אדם עוברים כבני מרוןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כ פסוק ח
יח ע"א בני עלי שעסקו בתורה וגמ"ח האריכו ימיםימי דוד (תשסז) עמ' קעא
יח ע"א בר"ה כל באי העולם עוברין לפני כבני מרוןבנין שאול עמ' רכא
יח ע"א בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' מ
יח ע"א בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתאמרות חיים עמ' רסה
יח ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון - כחיילות של בית דודכתר שם טוב (תשסד) סי' שכו, שמא-א, תטז
יח ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' לח
יח ע"א בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, כבני אמרנא, וכולן נסקרין בסקירה אחתתודת אהרן - אומר לציון עמ' קיט
יח ע"א בר"ה עוברין כולם כבני מרוןקהלת יעקב עשי"ת עמ' שעד
יח ע"א בראש השנה כל באי העולם עוביין לפניו כבני מרון. מאי כבני מרון הכא תדגימו בבני אמרנא. ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון. רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דור. אמר רבה בר בר חגה אמר רבי יוחנן וכולן נסקדין בסקירה אחתכתב סופר אגדות כאן
יח ע"א בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ב אות ד
יח ע"א בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנא
יח ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפ
יח ע"א בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחת ורש"יצניף מלוכה (רייז) עמ' נב
יח ע"א בראש השנה עוברין לפניו כבני מרון וכו' מאי כו' כבני אמרנא כמעלות בית חותן וכו' כחיילות של בית דודזרע שמשון אמור אות יג
יח ע"א בתוס' סומכים שאלול אינו מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
יח ע"א גז"ד דצבור אע"פ שנחתם נקרעחכמת התורה נח עמ' שסא, תקמט
יח ע"א גז"ד דציבור נקרע ע"י תשובהרנת יצחק ישעיה עמ' לג, רצה, שי, שלד
יח ע"א גז"ד של ציבור אפילו שנחתם, נקרעלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשיא
יח ע"א גזירה שלא נחתמה קלה להיבטלאלשיך על חמש מגילות עמ' תלג
יח ע"א גזר דין דציבור אע"פ שנחתם נקרעחכמת התורה כי תשא עמ' ד
יח ע"א גזר דין דציבור אף שנחתם נקרעחכמת התורה ויצא עמ' קסה, תקא, תרמח
יח ע"א גזר דין הצבורדרשות ר"י מסלוצק עמ' מט
יח ע"א גזר דין שיש בו שבועה אינו נקרעדברי שאול במדבר עמ' קד
יח ע"א גזר דין שיש עמו שבועהעיוני רש"י במדבר עמ' רטו
יח ע"א גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעאמרות ה' השלם ח"ו עמ' סב
יח ע"א גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרע וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רכג-ד, יהושע-שמואל עמ' רפח-ט, מלכים עמ' סג
יח ע"א גזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סה, סו
יח ע"א גזר דין של ציבור אע"פ שנחתם נקרעגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יא
יח ע"א גזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ז, ט, י
יח ע"א גזר רין דציבור אף שנחתם נקרעקהלת יעקב עשי"ת עמ' תטו
יח ע"א דצבור בכל השנה הוא כמו יחיד בעשי"תס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רכו
יח ע"א דרשו את ה' בהמצאו, אלו עשרת ימי תשובהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' נח
יח ע"א דרשו גו' - התם ביחיד הבא בציבורלקוטי שיחות חל"ט עמ' 381
יח ע"א דרשו גו' אלו עשרה ימים וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 367
יח ע"א דרשו ד' בהמצאו אימת בר"ה ויה"בכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' מח, קכט, קלג, קעד, ריא
יח ע"א דרשו ד' בהמצאו וכו' אימתי אלו י' ימים שבין ר"ה ליו"בלבושי בדים סעיף כג
יח ע"א דרשו ד' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כהר יראה - חסד חיים מאמר ג
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו - אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"בקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כה, מג, קכח, קנו, קנט
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"ככתר שם טוב (תשסד) סי' שיב
יח ע"א דרשו ה' בהמצאואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רא
יח ע"א דרשו ה' בהמצאוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קה ע"א [שעה ע"ב ד"ה והגם]
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אימתי בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כקהלת יעקב ראש השנה עמ' קה, קז, קכא
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אימתי הוא מצוי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 429
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כבית אלהים שער ב עמ' קצד
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצד, קצז, רז, ריז, רכב, רכג, רלז
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תרנת יצחק שמואל עמ' מז, ישעיה עמ' ריג, רצו
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעא
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' צג
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' צט
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כקהלת יעקב עשי"ת עמ' יג, רלד, תיג
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהלחמי תודה דף לו ע"ב, נו ע"ב, נו ע"א, ע ע"ב, עו ע"ב, צג ע"א, צג ע"ב, קי ע"א, קכד ע"א, קכט ע"א, קסה ע"א, קע ע"א
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סו, קא
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימיםמאור עינים (תשעה) עמ' תריח
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כחכמת התורה וירא עמ' תקסה
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תנ
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו בעשרת ימי תשובהקהלת יעקב - אלול עמ' יד
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו גו' התם ביחיד כאן בצבורס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שמח
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו התם ביחידרסיסי לילה סי' נ (עמ' 108), תקנת השבין סי' ח (עמ' 73), יב (עמ' 115)
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הבא בצבורתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק כ הערה ז
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור ביחיד וכו' אלו עשרה ימיםפרי צדיק ר"ח תמוז אות ב, ראש השנה אות *כז, וילך אות ז, כא
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בעבודת עבודה (תשסד) עמ' שכ
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםלדור ולדורות ח"א עמ' עא-עב
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שסא
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרות חיים עמ' קפה
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תסב
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פלקוטי שיחות חל"ד עמ' 200
יח ע"א 'דרשו ה' בהמצאו' וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםצניף מלוכה (רייז) עמ' צג
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' עט
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו וכו' עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כלקוטי שיחות ח"ב עמ' 637, ח"ד עמ' 1150, 1144, ח"ט עמ' 206, חי"ט עמ' 353, חכ"ט עמ' 203
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו כו' התם ביחיד כו' עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חמ"ח עמ' 31, 34, 46
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםפתגמי אורייתא ח"א עמ' שלה
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו, ימים שבין ר"ה ליוה"כמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' יז
יח ע"א דרשו ה' בהמצאו. אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שכט
יח ע"א האם ע"י תשובה ותפילה אפשר לקרוע גז"דדברי חנינא - מזלות עמ' ט
יח ע"א הי' ר"מ אומר שנים שעלו למטה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' כז
יח ע"א היה ר"מ אומר שתים שעלו למטה וחוליין שוהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
יח ע"א היה רבי מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכו' רבי אלעזר אומר כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסג
יח ע"א היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שיח
יח ע"א הכי קאמר היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםבית יעקב (תשסא) עמ' רז, רב, ריג, רכח, רה
יח ע"א הכי קאמר היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםשארית מנחם - מאמרים עמ' קנו
יח ע"א הקב"ה רואה ודן את כל העולם בסקירה אחתשם דרך בראשית ח"א עמ' סז
יח ע"א התם (דרשו ה' בהמצאו) ביחיד, הכא (בכל קראנו אליו) בציבור, ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ (ורש"י)תורת מנחם ח"ד עמ' 13, ח"ו עמ' 168, ח"י עמ' 11, חי"ד עמ' 251, חט"ו עמ' 102
יח ע"א התם ביחיד הכא בצבורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נא
יח ע"א התם ביחיד הכא בצבורלקוטי שיחות ח"ט עמ' 84, חי"ד עמ' 145, 140, חכ"ט עמ' 331
יח ע"א התם ביחיד הכא בצבור וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 59
יח ע"א התם ביחיד הכא בצבור, ויחיד אימת, בי' ימים שבין ר"ה ליוה"ברנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שפה, שפו
יח ע"א התם ביחיד הכא בציבורמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמו
יח ע"א ובתוס' רבה ואביי מרבית עלידרשות ר"י מסלוצק עמ' קנא
יח ע"א וגזר דיןמורשה - שיחות למועדים עמ' נה, סח
יח ע"א וגזר דין דיחיד גופא וכו'תשובת השנה עמ' קטז
יח ע"א וגזר דין דיחיד תנאי היאאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רעו
יח ע"א וגזר דין דיחיד תנאי היאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סה
יח ע"א וגזר דין דצבור מי מיקרע וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ל
יח ע"א וגזר דין דציבור מי מיקרע וכו' כאן בגז"ד שיש עמו שבועה וכו'טוב ירושלים דברים פ"א פסוק מה
יח ע"א והכתיב דרשו ד' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מג אות ה
יח ע"א והכתיב דרשו ה' בהמצאוימי דוד (תשסז) עמ' נג, סז
יח ע"א והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפד-רפז, שח
יח ע"א והכתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלה
יח ע"א והכתיב דרשו ה' בהמצאו כאן ביחיד כאן בציבורדרשות הצל"ח השלם עמ' צא, רכט, רמב, רצז
יח ע"א והכתיב 'דרשו ה' בהמצאו', התם ביחיד, הבא בצבור. ביחיד אימת אמר רבה בד אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםכתב סופר אגדות כאן
יח ע"א והכתיב ידרשו ה' בהמצאו' התם ביחיד הכא בצבור, ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדרכי התשובה עמ' קכח, קעז
יח ע"א והכתיב נכתם עוונךמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שעג
יח ע"א ויהי בעשרת הימים ויגוף ה' את נבל וכו' אלו י' ימיםימי דוד (תשסז) עמ' נג
יח ע"א ויהי כעשרת הימיםמורשה - שיחות למועדים עמ' פב
יח ע"א ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל, עשרה ימים מאי עבידתייהובצור ירום (תשסז) עמ' צד
יח ע"א ויהי כעשרת הימים וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכב ד"ה וזה
יח ע"א ויהי כעשרת הימים וכו' כנגד עשר לגימות שנתן נבל וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רכה
יח ע"א ויהי כעשרת הימים ועף ה' את נבל וברש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריד
יח ע"א וכולם נסקדין בסקירה אחתמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפ, קפב, קפג
יח ע"א וכולם נסקרין בסקירא אחתמאור עינים (תשעה) עמ' תתמט
יח ע"א וכולן גסקרין בסקירה אחת .כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צז
יח ע"א וכולן נסקריןפרי חיים (קנולר) פרשת בלק
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' ר, ריג; תרעב עמ' א'קעב
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתאמרי אש (טאוב) עמ' תמא
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתאסופת מערכות ימים נוראים עמ' ג, יז
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' מ
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתבי חייא ח"ב עמ' של
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קעב
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפא
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתלחם רב על סדור התפילה אות א' כו
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתפרי חיים (קלוגר) עמ' קלה, קנב
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתתורת מנחם חנ"ד עמ' 187
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחת אמר רנב"י וכו' הייצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהםבאמונה שלמה עמ' תלח
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסז ד"ה ובזה
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו' היוצר רואה יתד לבםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' נג
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתטיול בפרדס ח"א עמ' שמב
יח ע"א וכולן נסקרין בסקירה אחתלבושי בדים סעיף רצה
יח ע"א וכולן נפקרין בסקירה אחתשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סו
יח ע"א וכלם נסקרים בסקירה אחתיסוד ושורש העבודה שער העליון פ"ז
יח ע"א ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עדןמאכסניא של התורה - הקדמה
יח ע"א ורש"י התפלל תפלה שלימהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קנד
יח ע"א ורש"י מאי כבני מרוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כה
יח ע"א ורש"י מנין לגזר דין של ציבור אע"ג שנחתם נקרעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפא
יח ע"א זה התפלל בבונה ונענה וזה התפלל שלא בבונה ולא נענהתפלה למשה (בנימין) עמ' קיא
יח ע"א זה התפלל ונענה זה התפלל ולא נענהבי חייא ח"ב עמ' שכא
יח ע"א זה התפלל תפילה שלימהשיחות עבודת לוי סי' פד אות ב
יח ע"א זה התפלל תפלה שלימהאמרי רבי שפטיה עמ' יא
יח ע"א זה התפלל תפלה שלימה נענה וכו'זכור לדוד עמ' נט, אחרית השנים עמ' פ
יח ע"א זה התפלל תפלה שלמהס' הבוטח ח"ב עמ' קצז
יח ע"א זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל תפלה שלימה נענה וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' עח, רפד
יח ע"א זה תפלת צבור, שאינה חוזרות לעולם, וכביר לא ימאסקרן לדוד שמות עמ' רד
יח ע"א חנוכה נזכר במשנהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שו
יח ע"א טו"אמורשה - שיחות למועדים עמ' קלג רעק"א
יח ע"א יחיד אימתימי דוד (תשסז) עמ' עז
יח ע"א יחיד אימתי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
יח ע"א יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גזדרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסו
יח ע"א יפה צעקה לאדם וכו' בין לאחר גז"דגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יא, יב
יח ע"א יפה צעקה לאדם וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' יז
יח ע"א כאן בגז"ד שיש עמו שבועהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רפז
יח ע"א כאן בגז"ד שיש עמו שבועהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קנח
יח ע"א כאן בגז"ד שיש עמו שבועה כאן בגז"ד שאין עמו שבועהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסו
יח ע"א כאן בגזר דין שיש עטו שבועהרנת יצחק שמואל עמ' נו, ישעיה עמ' מט, רפב, שסג
יח ע"א כאן בגזר דין שיש עמו שבועהפרי צדיק שלח אות יג
יח ע"א כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, ובר"ן ובריטב"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יג
יח ע"א כאן ביחידתורת מנחם חמ"ה עמ' 76, 304
יח ע"א כאן ביחידתורת מנחם חנ"ח עמ' 100, 216
יח ע"א כאן ביחיד כאן בצבורהדרת אליהו דרוש ז סי' ב ד"ה ובדרך הזה
יח ע"א כאן ביחיד כאן בציבורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצז, רח
יח ע"א כאן ביחיד כאן בציבורקהלת יעקב עשי"ת עמ' קיג, קסד
יח ע"א כאן ליחידתורת מנחם חלק מ עמ' 352
יח ע"א כאן ליחיד כאן לצבורס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' נו, נט
יח ע"א כבני מרון, כבני אמרנאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתנח
יח ע"א 'כד' אלהינו בכל קראנו אליו'... 'דרשו ד' בהמצאו'... אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 328
יח ע"א כה' אלוקינו בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' כאן ביחיד וכאן בציבור, וביחיד אימת א"ר בר אבוה אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"בס' חסידים סי' כא
יח ע"א כולם נסקרים בסקירה אחתמנחת קנאות עמ' י
יח ע"א כולם נסקרים בסקירה אחתאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשב
יח ע"א כולן נסקרין בסקירה אחתקהלת יעקב עשי"ת עמ' שעה
יח ע"א כולן נסקרין בסקירה אחתחכמת התורה נח עמ' רפ
יח ע"א כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפג, ויקרא-דברים עמ' שנח, שעא
יח ע"א כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןלחם רב על סדור התפילה אות א' כו
יח ע"א כל העולם עובתם לפניו כבני מרון וכו'אפיקי ים עמ' תקכג
יח ע"א כתוב אחד, כאן ביחיד כאן בצבורקרן לדוד בראשית עמ' קמג, ויקרא-במדבר עמ' רצז
יח ע"א כתי' מי כה' וכו' בכל קראינו וכו' דרשו וכו' בהמצאו וכו' כאן בציבור כאן ביחיד בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רכו, תה, תיב, ח"ב עמ' תשעה
יח ע"א כתי' מי כה' וכו' בכל קראינו וכו' דרשו וכו' כאן בציבור כאן ביחיד כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תה
יח ע"א כתיב אם תכבסי בנתר וכתיב כבסי מרעה לבךחכמת התורה תולדות עמ' רצב
יח ע"א כתיב כבסי מרעה לבך וכתיב כי אם תכבסיקהלת יעקב ראש השנה עמ' שלו
יח ע"א כתיב כה' אלקינו כו' התם ביחיד הכא בצבור, ויחיד אימת בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' סג, רפג-רפה
יח ע"א כתיב מי כה' אלקינו בכל קראנו אליורנת יצחק ישעיה עמ' ריב
יח ע"א לאחרי גז"ד צריך תפלה גדולה יותר וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 124
יח ע"א לבני עלי היה גזר דין שהיה בו שבועהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלה
יח ע"א לגזר דין של צבור, שאינו נחתםדורש טוב עמ' 177
יח ע"א ליחיד אימת בעשרת ימי תשובהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' ז
יח ע"א למי שמשים עצמו כשיריםחכמת התורה נח עמ' רסד
יח ע"א מאי כבני מרוןמורשה - שיחות למועדים עמ' רלג
יח ע"א מאי כבני מרוןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפ
יח ע"א מאי כבני מרוןקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רסג
יח ע"א מאי כבני מרוןשיחות עבודת לוי סי' עו אות ב
יח ע"א מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אימרנאעשרה מאמרות (תשס) עמ' פה
יח ע"א מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא וכו' ורש"יכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסח
יח ע"א מאי כבני מרון הכא תרגמהו כבני אמרנאבעקבות מועדי ה' עמ' 135
יח ע"א מאי כבני מרון וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסה
יח ע"א מאי כבני מרון וכו' כבני אימרנא, כמעלות בית מרון, כחיילות של בית דוד, ובדרשת מהר"ח על זהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רפט
יח ע"א מאי כבני מרון כבני אמרנא, ר"ל אמר כמעלות בני מרוןחדרי בטן פרשת נצבים שני אות נ ואות ס
יח ע"א מאי כבני מרון, הכא תרגימו כבני אימרנא, ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון, ורב יאודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד וכו'ארוחת תמיד עמ' תרכה ע"א ד"ה ואיתא
יח ע"א מביט עד סוף כל הדורותדרך מצותיך (חב"ד) דף פב ע"א
יח ע"א מניין לגז"ד של צבור וכו' אע"ג שנחתם נקרע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמד
יח ע"א מניין לגזר דין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
יח ע"א מניין לגזר דין של צבור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רל ד"ה תוס'
יח ע"א מניין לגזר דין של צבור וכו' אף על גב שנחתם נקרע שנא' כה' אלהינו בכל קראנו אליוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפו
יח ע"א מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם אינו נחתם והכתיב נכתם עונך לפני אלא אף על גב שנחתם נקרעדרכי התשובה עמ' קז, קעג, קעז
יח ע"א מנין לגז"דדרכי איש דף לד ע"ד
יח ע"א מנין לגז"ד שיש עמו שבועה שאינו נקרעמנחת ישראל עמ' כב
יח ע"א מנין לגז"ד של צבור כו'שם שלמה דף ח ע"ד
יח ע"א מנין לגז"ד של ציבור שאינו נחתם כו'נטע שורק פרשת אחרי דרוש א
יח ע"א מנין לגזר דין צבור שאע"פ שנחתם מתק רעימי דוד (תשסז) עמ' ז
יח ע"א מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עא
יח ע"א מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעשיחות עבודת לוי סי' עה אות א
יח ע"א מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפ
יח ע"א מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסח
יח ע"א מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שמח
יח ע"א מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם וכו'זך ונקי עמ' קנט
יח ע"א מנין לגזר דין של ציבוראמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' סא
יח ע"א מנין לגזר דין של ציבור שאינו נחתםמנות הלוי (תשסב) עמ' לז
יח ע"א מנין לגמר דין שיש עמו שבועה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רעד
יח ע"א מפני מה זה התפלל ונענה וברש"ירסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
יח ע"א מפני מה זה נענה וזה לא נענה וט'מגילת סמנים עמ' ט
יח ע"א משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני י"ח וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שסא
יח ע"א משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני י"ח שנה באו והודיעו את ריב"ז וכו' אמר להם לכו ועסקו בתורה וחיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רנח
יח ע"א משפחה אחת היתה בירושליםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
יח ע"א מתכפר בדברי תורהחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 323
יח ע"א מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיג
יח ע"א מתכפר בתורה וגמ"חלקוטי שיחות חל"ט עמ' 113
יח ע"א מתכפר הוא בדברי תורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיג, רכו, תיג
יח ע"א מתני' על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח על אב מפני התענית על אלול מפני ראש השנה על תשרי מפני תקנת המועדות על כסליו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפוריםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת מקץ ג
יח ע"א נבל חטא בראש השנהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שעא
יח ע"א נכתם עוונך גז"ד של צבור אע"פ שנחתםתקנת השבין סי' ח (עמ' 72)
יח ע"א נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה אמר רבא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה אביי אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ד סי' פא
יח ע"א נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט
יח ע"א עד שבא רבי עקיבא ולימד כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תטו
יח ע"א עוברין לפניו כבני מרוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רט
יח ע"א עוברין לפניו כבני מרון וברש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קמח
יח ע"א עון בית עלי וכו' בזבח אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהפרי צדיק נח אות ו, חיי שרה אות ה, וישלח - הבדלה, וארא - הבדלה, בשלח אות ז, מצורע אות ה, בחוקותי אות יג, כי תבא אות יב, וילך אות יח
יח ע"א עון בית עלי מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםזך ונקי עמ' פ
יח ע"א על פסוק דרשו ה' בהמצאו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ה ע"א (דף שע"ה ע"ב ד"ה והגם)
יח ע"א על ששה חדשים השלוחים יוצאיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמד
יח ע"א על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ד
יח ע"א על ששה חדשים השלוחין יוצאין, וליפקו נמי אתמוז וטבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשב
יח ע"א עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כחכמת התורה בראשית עמ' תמז
יח ע"א עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חכ"ז עמ' 90
יח ע"א עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חנ"א עמ' 28
יח ע"א עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתורת מנחם חנ"ד עמ' 29
יח ע"א עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפוריםתורת אליהו עמ' תא
יח ע"א עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםהשיר והשבח ח"ב עמ' עט
יח ע"א עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםתורת מנחם חנ"ח עמ' 67
יח ע"א צבור אם חזרו בתשובה גז"ד נקרעתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשלב
יח ע"א צעקה לאחר גזר דיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפט
יח ע"א קראוהו בהיותו קרוב אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כפניני יחזקאל עמ' תקסה
יח ע"א קראוהו בהיותו קרוב אלו עשרת הימים שבין ר"ה ליוה"כעבודת חיים ח"א עמ' קצז
יח ע"א ר' מאיר וכו' ר' יצחק אמר יפה צעקה וכו' לאחר גזר דיןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 377
יח ע"א ר"א אמר כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןלב דוד (תשסט) עמ' כט
יח ע"א רא"ש, ואימתי מצוי לישראל בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעז
יח ע"א רבא ואביי מדבית עלי קאתותורת לוי יצחק עמ' קלט
יח ע"א רבא עסק בתורה יותר מגמילות חסדים, ואביי עסק יותר בגמילות חסדיםדרשות באר יצחק עמ' ב
יח ע"א רבה דאיעסק בתורה הוסיפו לו כ' שנה ואביי דאיעסק בתורה ובגמ"ח מ' שנהאלשיך על חמש מגילות עמ' שכה
יח ע"א רבה דעסיק בתורה חי מ' שניןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקצב
יח ע"א רבה דעסק בתורה חי' מ' שנין אביי וכו' וגמ"ח חי' ס' שניןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקל
יח ע"א רבה דעסק בתורה חי' מ' שנין אביי וכו' וגמ"ח חי' ס' שניןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א אות רסב עמ' תקל {מפני שגמ"ח משלים את התורה}
יח ע"א רבה דעסק בתורה חיה ארבעיןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' צד
יח ע"א רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שניךאז שמח עמ' שצד
יח ע"א רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' סו, סז
יח ע"א רבה היה כהן מזרע עלי הכהןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלט
יח ע"א רבה ואביי מדבית עלי קאתידובר צדק עמ' 160
יח ע"א רבה ואביי מדבית עלי קאתי אביי דעסק בתורה ובגמ"חפרי צדיק לחנוכה אות ה
יח ע"א רבה ואביי מדבית עלי קאתי, רבה דלמד תורה חיי ארפעין שנין וכו'מנחת ישראל עמ' רכג
יח ע"א רבה ואביי מרבית עלי קאתו וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
יח ע"א רבה ואביי מרבית עלי קאתו וכו' דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניןתהלה לדוד (והרמן) פרק קטו פסוק יב הערה ט
יח ע"א רבה ואביי מרבית עלי קאתו וכו'זכור לדוד עמ' ק, קב
יח ע"א רבה וכו' מדבית עלי וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 270 {כיון שהיה כהן, שמדתו חסד, לא ייתכן שמה ששחט את רב זירא (מגילה ז ע"ב) היה כפשוטו}
יח ע"א רבי יצחק אמר יפה צעקה לאדם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלא ד"ה וי"ל
יח ע"א רש"י - סומכים שאלול אינו מעוברמשיב טענה עמ' 175
יח ע"א רש"י ד"ה אביי ורבא, ושמא אמו מבית עלירנת יצחק שמואל עמ' מט
יח ע"א רש"י ד"ה ר"ן אמר כו' והרא"םיד שלמה (עזרא) דף ה ע"א
יח ע"א רש"י ותוס' ד"ה ועל אלוללקוטי שיחות חל"ט עמ' 339
יח ע"א רש"י ותוס' ד"ה על אלוללקוטי שיחות ח"ט עמ' 370, ח"י עמ' 276
יח ע"א שמא ממשפחת עלי אתםאיתן האזרחי עמ' שיא
יח ע"א שמא ממשפחת עלי אתםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קמו
יח ע"א שמא ממשפחת עלי וכו' לכו ועסקו בתורה וחיוצלח רכב עמ' שכו
יח ע"א שנא' ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנג
יח ע"א שנים נכנסו להתפלל זה נענה וזה לאהמאור הגדול (גר"א) עמ' שלא
יח ע"א שנים שעלו וכו' זה התפלל תפלה שלימה נענה חה לא התפלל תפלה שלימה לא נענהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מט
יח ע"א שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכו' מ"מ זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה, זה התפלל תפלה שלמה נענה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לו
יח ע"א שנים שעלו למטה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' מח
יח ע"א תוס' ד"ה ועל אלולמנחה חדשה (חן טוב) פ' פנחס
יח ע"א תוס' ד"ה רבה, ל"ג רבא דל"ה כהןרנת יצחק שמואל עמ' עב
יח ע"א תפלת רבים כמו תפלת עשי"תס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שי
יח ע"ב א"ל אביי ותיבטיל איהי ותיבטיל מצותה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' שטו
יח ע"ב אי בטלה מגילת תעניתפורים בציון עמ' קכו
יח ע"ב אין גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין לא רצו אין מתעניןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנח
יח ע"ב אין שמד ואין שלום. רצו מתענין רצו אין מתעניןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שמח ד"ה ויחי
יח ע"ב אמר ר' שמעון ארבעה דברים היה ר' עקיבא דורש ואני אין דורש כמותו וכו'לחמי תודה דף רכא ע"ב
יח ע"ב אמר ר"ש ארבעה דברים היה ר"ע דורש וכו' לסדר פורעניותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שסז ד"ה בפרק, עמ' שצז ד"ה צום, עמ' תד ד"ה ובפרק, עמ' תי ד"ה ועד"ז
יח ע"ב אסור להתענות בחנוכה ופוריםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפו
יח ע"ב אר"ש ד' דברים הי' ר"ע דורש ואני אין דורש כמותו וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 555 (אידיש) {המחלוקת מהו צום העשירי}
יח ע"ב בדי להסדיר חדשים כתקנןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 213
יח ע"ב בזמן שיש שלום וכו' לששון ולשמחהאור אברהם במדבר עמ' רסו
יח ע"ב בזמן שיש שלום וכו', אין גזרת המלכות ואין שלום וכו', ובר"ן (ד"ה ודאמרי')דברי ברוך ח"ב סי' לה אות ג, ז
יח ע"ב בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחהאמרי אש (טאוב) עמ' קנז
יח ע"ב בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מו
יח ע"ב בזמן שיש שלום יהיו לששוןדובר צדק עמ' 159 {טעם שי"ז בתמוז יהיה יו"ט}
יח ע"ב בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרי, מלכים עמ' שסז
יח ע"ב בזמן שלום יהיו לששון ולשמחהרנת יצחק שמואל עמ' רמד, יחזקאל עמ' שנט
יח ע"ב בט' באב חרב הביתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 326
יח ע"ב בטורי אבן, מתי נהרג גדליה בן אחיקםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קס
יח ע"ב בטלה מגילת תעניתתורת מנחם חנ"ב עמ' 168
יח ע"ב בטלה מגילת תענית לכל מילי לבד מחנוכה ופוריםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמב
יח ע"ב בטלה מגילת תעניתחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ג, ט
יח ע"ב במח' מהו צום העשיריגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעה
יח ע"ב בשריפת בית אלוהינואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצג
יח ע"ב בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטריא, וברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצ
יח ע"ב בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' לה
יח ע"ב בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' ריא
יח ע"ב ג' בתשרי שבו נהרג גדליה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' תלט, ישעיה עמ' תלט, תמ
יח ע"ב גדולה סילוקן של צדיקים כחורבן ביהמ"קאהבת ציון (תשסד) עמ' פא
יח ע"ב גדלי' בן אחיקם לא קיבל לה"ר על ישמעאל בן נתני' עד שקם עליו והרגולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רפד
יח ע"ב דאמר רב חמא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מאי דכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 308
יח ע"ב דטלה מגילת תעניתמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסו
יח ע"ב דרשו ה' בהמצאו וכו' כאן ביחיד וכאן בציבורס' חסידים סי' כא
יח ע"ב הא ביחיד הא בצבורגבורת יצחק אבות עמ' פ
יח ע"ב הב"ע בזמן שביהמ"ק קייםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלב
יח ע"ב הואיל והוכפלו בו צרות (ותוס' ד"ה הואיל)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 346 (אידיש)
יח ע"ב הוכפלו צרותתורת מנחם חל"ז עמ' 236
יח ע"ב היוצר רואה יחד לבםמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 29)
יח ע"ב היוצר רואה יחד לבםפרי צדיק שמות אות ג, משפטים אות ז, חג השבועות אות ח
יח ע"ב השלוחין יוצאיןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 49) {לפי משנתנו התקנה נהגה כבר בזמן שבית המקדש קיים ולפי הירושלמי זו תקנת רבי}
יח ע"ב ואילך בטלה מגילת תענית וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 191
יח ע"ב ואני איני אומר כן אלא צום העשירי זה חמשה בטבת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תיט ד"ה כתיב
יח ע"ב ותיבטיל איהי ותיבטל מצותהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עד
יח ע"ב זו ג' בתשרי שבו נהרג כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קפא ע"א-ע"ב
יח ע"ב חדא"ג מהרש"א ד"ה קרי לי'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 209
יח ע"ב חוץ מת"ב הואיל והוכפלו בו צרותרנת יצחק - פרק חלק עמ' רפט
יח ע"ב יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דלבושי בדים סעיף קיב-קיג
יח ע"ב כחורבן בית המקדשדברי שאול במדבר עמ' רפח
יח ע"ב כל התעניות רצו מתענים חוץ מט' באבגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסב, קסז
יח ע"ב כשריפת בית אלקינושיחות עבודת לוי סי' קי אות ג, סי' קיג אות ג, סי' קטו אות ב
יח ע"ב לדעת רשב"י צום העשירי הוא ה' טבתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויגש עמ' עב
יח ע"ב ללמדך ששקול מיתתן של צדיקים וכו'לחיים בירושלים דף לה ע"א (דף קל"ז ע"ב ד"ה כי)
יח ע"ב ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינומשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קו
יח ע"ב ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינועטרת חן ח"ב עמ' רסג, רעב
יח ע"ב ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוהר יראה מאמר ט
יח ע"ב למחר נמצא מוטל באשפהנשמת חיים (ברלין) עמ' קסט
יח ע"ב מאי דכתיב כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וכו' רצו מתענין, רצו אין מתעניןכתב סופר אגדות כאן
יח ע"ב מאי דכתיב כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וכו' צום החמישי זה תשעה באבחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת מקץ ג
יח ע"ב מגילת תענית בטלה וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 383
יח ע"ב מותיב רב אחא בר הונא בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא שגזרה מלכות יון גזרה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים וכו'דרכי אמונה דרך פד
יח ע"ב מיתת צדיקים כשריפת ביהמ"קמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמ
יח ע"ב מיתת צדיקים שקולה כנגד שריפת המקדשהמאור הגדול (גר"א) עמ' שפד
יח ע"ב משחרב המקדש בטלה מגילת תעניתרסיסי לילה סי' נו (עמ' 164)
יח ע"ב משחרב המקדש בטלה מגילת תעניתפרי צדיק לחנוכה אות יא
יח ע"ב סמך מלך בבלמאיר נתיבות ח"א עמ' קצא
יח ע"ב סמך מלך בבל וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 527, 521, 518 (אידיש)
יח ע"ב על פסוק צום הרביעי, מלמד ששקולה מיתת צדיקים וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ל ע"א (דף תס"ה ע"ב ד"ה ורב)
יח ע"ב על ששה חודשים וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב
יח ע"ב פטירת הצדיקים וחורבן בית המקדשאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצו
יח ע"ב צום החמישי זה תשעה באב וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצה
יח ע"ב צום העשירי זה חמשה בטבת וכו' ונראין דברי מדבריודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכה ד"ה והנה
יח ע"ב צום העשירי זה חמשה בטבת שבו באת שמועה לגולה שהוכתה העירדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שלג ד"ה וזה, עמ' שמב ד"ה והנה אומה
יח ע"ב צום העשירי זה עשרה בטבתיסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ב
יח ע"ב צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכח ד"ה ובדברנו
יח ע"ב צום הרביעי וצום החמישי וגו'אור אברהם במדבר עמ' רסא, רסד, רעג
יח ע"ב צום הרביעי וצום החמישי וגו'אור אברהם דברים עמ' פא, שלז
יח ע"ב צום הרביעי זה וכו' בתמוזלקוטי שיחות חי"ח עמ' 308 {ט' בתמוז או י"ז בתמוז}
יח ע"ב צום הרביעי זה ט' בתמוז שבו הובקעה העיר צום החמישי זה ט' באבדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעט
יח ע"ב צום הרביעי, מלמד ששקולה מיתת צדיקים וכו'ברכת מועדיך לחיים ח"א דף קל ע"א [תסה ע"ב ד"ה ורב]
יח ע"ב צום השביעי זה ג' תשרי שבו נהרג גדלי' בן אחיקםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פז
יח ע"ב צום השביעי זה צום גדליהיסוד ושורש העבודה שער האיתון פ"ה
יח ע"ב צום השביעי זה שלשה בתשרי וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שי ד"ה וזה, עמ' שכה ד"ה ולכאורה, עמ' שלג ד"ה תו, ח"ה עמ' רסד ד"ה אמרו
יח ע"ב 'צום השביעי' זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוכתב סופר אגדות כאן
יח ע"ב צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' לו
יח ע"ב קרא להו צום וקרא להו ששון ושמחהקהלת יעקב עשי"ת עמ' שפז
יח ע"ב קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 159
יח ע"ב קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכד ד"ה וראיתי, עמ' שסד ד"ה ואמר, עמ' שעא ד"ה ולבוא, עמ' שפג ד"ה בפרק, עמ' שצט ד"ה ויש, ח"ה עמ' ריד ד"ה צום
יח ע"ב קרי להו צום וקרי להו ששוןפני חיים (פלג'י) דף רכה ע"א
יח ע"ב קרי ליה צום וקרי ליה ששוןדברי שאול במדבר עמ' רפח
יח ע"ב קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינורנת יצחק ישעיה עמ' תמג
יח ע"ב קשה מיתת צדיקים לפני הקב"ה כשריפת בית אלהיגובית יעקב (תשסא) עמ' קעז
יח ע"ב קשה סילוקו של צדיקים יותר משריפת בית אלקינואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרפב
יח ע"ב רבה ואביי מרבית עלי קאתי - ומתו בלא זמנםס' חסידים סי' קסד, רסד
יח ע"ב ריטב"אמורשה - שיחות למועדים עמ' קלג
יח ע"ב ריטב"א, לדעת הבבלי נבקעה העיר בט' תמוז ולא נחרבה עד ט' אברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' קנח, קסח
יח ע"ב רע"א צום העשירי זה י' בטבתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלג
יח ע"ב רצו מתענין רצו אין מתענין חוץ מת"ב ותוס'רנת יצחק תענית עמ' רטז
יח ע"ב רצו מתענין רצו לא מתעניןתורת מנחם ח"ו עמ' 128
יח ע"ב רש"י ד"ה בטלה מגילת תענית וכו' ואסרום בתענית ויש מהן אף בהספדחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ג
יח ע"ב רש"י ד"ה דמפרסםמורשה - שיחות למועדים עמ' קטז
יח ע"ב רש"י ד"ה על ששה חודשים וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב
יח ע"ב רש"י ד"ה פרסומא ניסא - חנוכה כדברי תורה דמיחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות קפ
יח ע"ב שאני חנוכהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסו
יח ע"ב שאני חנוכה דמיפרסם ניסאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צב
יח ע"ב שאני חנוכה דמיפרסם ניסאפורים בציון עמ' לד
יח ע"ב שאני חנוכה דמפרסם ניסאפרי צדיק לחנוכה אות יא
יח ע"ב שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרותאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שסא
יח ע"ב שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרותזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' שכג
יח ע"ב שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצד ד"ה ונלע"ד
יח ע"ב שיש שלום יהיו לששוןלקוטי שיחות חט"ו עמ' 414 (אידיש)
יח ע"ב שקולה מיתות צדיקים כשריפת בית אלקינוטיול בפרדס ח"א עמ' רמט
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקיםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קמג
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקיםמהר"ם שיק בראשית עמ' נב
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקיםנשמת חיים (ברלין) עמ' יד, מח
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים בשריפת בית אלוקיגוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפ
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים בשריפת בית אלקינוס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 204
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים בשריפת בית אלקינועטרת יהושע שמות עמ' רח
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוחכמת התורה חיי שרה עמ' נו
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוחכמת התורה שמיני עמ' שד
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינולחמי תודה דף נט ע"ב, רכא ע"ב
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוקהלת יעקב יוה"כ עמ' לז
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוקהלת יעקב עשי"ת עמ' שעג
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצד, תתקצה
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת נצבים עמ' רצא
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסא
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שעח, שפו
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודברי שאול בראשית עמ' פח, ויקרא עמ' ערב, רעג, במדבר עמ' רפט, דברים עמ' ריב
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מט, פט, קנב, רלג, שי
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמת התורה מקץ עמ' קע
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמת התורה תצוה עמ' שמב
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות באר יצחק עמ' רלז, קמד
יח ע"ב שקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אליקינושירי משכיל כלל ה פרט ב
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלוהינואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפט
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלוקינומעשה רקם (בר) מועדים עמ' 209
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוהכנה דרבה (תשסט) עמ' ב
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינומדבר שור דרוש לו עמ' שכה, שכז; עין איה ברכות פ"ט פסקא רסב {"לפעמים רק אז יתרפאו מאיולתם בהדגישם חשכת ההעדד בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר מעשים שבדור"}
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואמרות ה' השלם ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' לב, קמה, ח"ד עמ' רסד
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינואפיקי יהודה (תשנט) עמ' קכ, תקיג, תקיט-תקכ
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' קג
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינונחלת צבי (פאליי) עמ' שו, שיב
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינופתגמי אורייתא ח"א עמ' פו
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותורת מנחם חמ"ט עמ' 267
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוקדושה ומלכות (גורדון) הספד כוס היגון
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כג, קנג, קעב
יח ע"ב שקולה מיתתן של צדיקין כשריפת בית אלקינותאומי צביה עמ' קמה
יח ע"ב ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית ה'דובר צדק עמ' 52
יח ע"ב ששקולה מיתתן של צדיקיםס' הבוטח ח"ב עמ' קצג
יח ע"ב ששקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלקינו+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיג
יח ע"ב ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינודרשות מהר"ם שיק עמ' תרח, תרטז, תרכא
יח ע"ב ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שסז ד"ה בפרק, עמ' שצד ד"ה כתיב
יח ע"ב ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיג
יח ע"ב ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינורב שלום (אדלר) עמ' קמח, קצא, רז
יח ע"ב תוס' - על סיון מפני עצרת לא צריך וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 58
יח ע"ב תוס' ד"ה הואיל. ועוד לא דמי לט' באב דצרה אחת הוכפלה בודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצד ד"ה ונלע"ד
יח ע"ב תוס' ד"ה וירדבי חייא ח"ב עמ' קנה
יח ע"ב תוס' ד"ה וירד ר"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עד, פט
יח ע"ב תוס' ד"ה זה ט'צפיחית בדבש סי' לא דף כב ע"ד
יח ע"ב תוס' ד"ה זה, נבקעה העיר בט' תמוז, ובריטב"ארנת יצחק ישעיה עמ' רעח, תלה
יח ע"ב תוס' ד"ה רבהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפא
יח ע"ב תוספות ד"ה הואילדרשות מהר"ם שיק עמ' תרד
יח ע"א מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאאור מאיר ח"א עמ' רעב
יח עוברים לפניו כבני מרון שנא' המבין אל כל מעשיהםלבית יעקב דרוש טו
יח צום הז' ומי הרגו כו'קידש ידיד דף נ ע"ד
יח צעקו קודם גזר דיןעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
יח קשה סילוקן של צדיקים וכו' לפני הקב"ה, ועוד מאמר שאומר יותר מחרבן בית המקדשהגיד מרדכי דרושים א, ב, ד, יח, כח
יח רבה דעסיק בתורה חי מ' שניםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעח ע"ד
יח רש"י - נפקדה שרהתועפת ראם (גטיניו) דף יא ע"ג
יח שחשובה מיתתן של תלמידי חכמים כשרפת התורהשער המלך (תשנז) עמ' תקצז
יח שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודבר המלוכה - הבה תמים עמ' קצה
יח תוס' - ט' בתמוז כו'מחושקים כסף דף עו ע"ד
יח. א"ר יונתן מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז
יח. אבי' אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חחמודי צבי בראשית עמ' תצא
יח. אביי דעסיק בתורה ובגמילות חסדיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסג
יח. אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' יד
יח. אביי ורבא מבית עלי קאתומקראי קדש (תשנג) עמ' קסב
יח. אביי ורבא מדבית עלי קאתו וכו'הגיד מרדכי דרוש כז
יח. אביי ורבה, דאתו מדבית עלי, ועל ידי שעסקו בתורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ח
יח. אביי חי יותר מרבה משום שעסק גם בגמ"חמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריט
יח. אביי כהן הוימצווה ועושה ח"ב עמ' קכו, תלו
יח. אביי עסק בגמ"חפרי חיים (קנולר) אבות פרק א
יח. אבל מתכפר בתורהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכד
יח. אחד גז"ר שיש עמו שבועה אין מועיל תפילה וצעקהגור אריה בראשית פל"ז הערה 258, במדבר פ"כ אות ח
יח. אחמתי הוא מצוי וקרוב אלו עשרת ימי תשובהתורי זהב (תשעג) עמ' תמב
יח. אחר גז"ר שיש עמו שבועה אין מועיל תפילה וצעקהנתיב התשובה עמ' פט הערה 94
יח. אחר שנגמר הרין אין הקב"ה חוזר בהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנד
יח. אי שמים לא אחים אנחנויריעות שלמה (אוזאן) פ' תזריע
יח. אימתי הוא נמצא באלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלה, שכג, תמח
יח. אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"בפני יהושע (תשסא) עמ' קסה
יח. אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כשעורי דעת ספר א עמ' רו, רט
יח. אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ז
יח. אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרי נועם (מועדים) סי' ה לחודש אלול
יח. אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמחשבת מוסר ח"ב עמ' תנט
יח. אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמסילות בלבבם - מסילה יב אות פט
יח. אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםגדולי מוסר עמ' צ, קעט
יח. אלו עשרת ימי תשובה+אמרי נפתלי עמ' קכא
יח. אלו עשרת ימי תשובהאמרי נפתלי ח"א עמ' קכא
יח. אלי' וקוץ בהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצ
יח. אם יכופר עון בית עלי בזבחמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנה
יח. אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה אמר רבא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר כתורהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריד, שלח
יח. אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קג
יח. אם יתכפר עון בית עלי וגו' בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וכו' מתכפר בתורה ובגמ"חחמודי צבי ויקרא עמ' פד
יח. אמר רב שמואל בר איויא משמיה דרב מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נב
יח. אמר רבב"ח וכולן נסקרין בסקירה אחתפקודת אלעזר (תשסד) עמ' רו
יח. אמרו שגזר דין של צבור אף שנחתם נקרעמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קצד
יח. אצל רבים נאמר לואין שום דבר מעכב התשובהבת עין (תשסז) עמ' תס
יח. בגזר דין שיש עמו שבועהפני יהושע (תשסא) עמ' קנו
יח. בהיותו קרוב אלו עשרת ימי תשובהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעה
יח. בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמחשבת מוסר ח"ג עמ' ע, קיד, קסא, רצה, שו, שמח
יח. בהמצאו - ביחיד, בכל קראינו אליו - בציבורמחשבת מוסר ח"א עמ' קלג, שכח
יח. בהמצאו אימת אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פב
יח. בהמצאו, אלו עשרת ימי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פד
יח. בהמצאו, אלו עשרת ימים שמר"ה עד יוהכ"פשמן ראש - ימים נוראים עמ' טז, צח, קכג, קל, קנח, קעו, רכ, רלא, רמג, רס, רעא, רפד, שח, שכח, שסב, תב
יח. בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפו
יח. בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בתורהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' מה
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל וכו' בתורה ובגמילות חסדיםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ב
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בדברי תורה ובגמילות חסדיםנזר הקדש ח"ב עמ' תריב
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה אביי אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים, רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמג, תסה
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חאור אברהם - תשובה עמ' עה, ריז
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מה
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהברית אברם עמ' תקלא
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכד
יח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהנחלת שמעון (אשכנזי) שלח עח
יח. בזבח ובמנחח אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' יח
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בד"תפנים מסבירות עמ' שלא
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהזכרון אליעזר עמ' קלד, קלח
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמ"חחמודי צבי שמות עמ' רמג
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וגמילות חסדיםקדושת עינים (תשעא) פרק ח אות ו
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בד"ת וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נו/נז דף קסא ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ט דף טו ע"ד ודף יו ע"א; זהר פרשת קדושים דף פ ע"ב
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלב
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורהכד הקמח (מישור) עמ' תקו
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נט דף ג ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמח ע"א
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפרמגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר טז
יח. ביחיד אימת [גדולה תשובה] א"ר בר אבוהו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
יח. ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלו
יח. ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קעה, מס' סוכה אות ע
יח. ביחיד אימת ארב"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעג ע"א
יח. ביחיד אימת וכו' עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםערבי נחל (תשסד) עמ' תמ, תקעג, תתקלג, תתרסח, תתתטז, ח"ג עמ' לט
יח. ביחיד אימת, בעשרת ימי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סה, שיג
יח. בית עלי מתכפר להם וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תג
יח. בכל קראינו בתפלת ציבורשומע תפלה ח"א עמ' צח
יח. בכל קראנו אליו, בתפלת צבורשמן ראש סוכות ח"א עמ' שנו
יח. בני אדם עוברים כבני מרוןביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק ח
יח. בסקירה אחתדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות סג
יח. בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' וכולן נסקרין בסקירה אחתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכח, תקכח
יח. בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון: מאי כבני מרון, הכא תרגימו כבני אמרנא, ר"ל אמר כמעלות בית מרון, ר"י אמר שמואל כחיילות של בית דוד. ורש"יאור ישראל (תרס) דף ע ע"א
יח. בר"ה כל באי עולם עוברים כבני מרון וכו' וכולן נטקרין בסקירה אחתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסג, רפה
יח. בר"ה כל באי עולם עוברים לפני כבני מרון וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שט
יח. בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכו' וכולם נסקרים בסקירה אחתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רו
יח. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןעלי שור ח"ב עמ' תיג
יח. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שסט
יח. בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכולם נסקרין בסקירה אחתעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה ח
יח. בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו בבני מרוןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיא
יח. בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קצה
יח. בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כחיילות של בית דודבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 79
יח. בתוס' - אם אינו מניח תפילין מחמת הגוף שאינו נקי לא נקרא קרקפתא דלא מנח תפיליןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שנד
יח. גדולה גמילות חסדים וכו' אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניםמגדל עוז (תשעח) עמ' שכ, שלג
יח. גדולה תשובה שמקרעתחקל יצחק (תשסג) עמ' מג
יח. גז"ד אפי' נחתם נקרע בעשי"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כא
יח. גז"ד שיש עמו שבועה אינו נקרעמגלה עמוקות (תשסח) אופן קב
יח. גז"ד שיש עמו שבועה אינו נקרעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לא
יח. גז"ד שיש עמו שבועה אינו נקרערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמג, שמג
יח. גז"ד שיש עמו שבועה ובתורה מתכפרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ע
יח. גז"ד של צבור אע"ג שנחתם נקרעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ל
יח. גזר דין אע"פ שנחתם מתקרעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רצ
יח. גזר דין אף שנחתם נקרעמכתב מאליהו ח"א עמ' 243
יח. גזר דין בציבור נקרע אפילו נחתםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנד
יח. גזר דין דציבור אינו נחתםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כג
יח. גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמח
יח. גזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1889
יח. גזר דין של ציבור נקרעפרדס מרדכי עמ' תריג
יח. גזר דין של ציבור נקרע, ושל יחיד אינו נקרעשם יחזקאל עמ' תקא
יח. גיהנום כלה והן אינן כליןעלי שור ח"ב עמ' דש
יח. דבא אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בדברי תורה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקנח
יח. דרשו את ה' בהמצאו, אלו עשי"תמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסח {הקב"ה כביכול מתמצא לנו כעובדא (דיומא פז.) וכמה חובה להתעורר מזה}
יח. דרשו את ה' בהמצאו, אלו עשי"תמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסט {אפשר להמליך עת רצון של עשי"ת תמיר ע"י תורה ותפלה כמ"ש היכן ה' "מצוי" בבכ"ג ובמד"ר}
יח. דרשו ד' בהמצאו קאי על עשי"תדברי מנחם (היימליך) עמ' קח
יח. דרשו ד' בהמצאו אלו עשי"תאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קכ
יח. דרשו ה' - אלו עשרה ימיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפה, רצו
יח. דרשו ה' בהמעאו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פאוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
יח. דרשו ה' בהמצאו - עשי"תבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז(בסופו)
יח. דרשו ה' בהמצאורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כה, קעד, רלד
יח. דרשו ה' בהמצאו אימת הוא מצוי בעשרת ימי תשובהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצח
יח. דרשו ה' בהמצאו אימתי, בעשרת ימי תשובהאור לשמים (תשסג) עמ' שכה
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליו"כפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' ק
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שמא
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתפארת צבי ויקרא עמ' תטו
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתפארת צבי שמות עמ' קה
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ראש השנה ליום כיפורים שהוא מצוי אצלינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרפד, תשלז
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו ימים וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קא, קכא
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשי"תמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רטו, ריח
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כעצי חיים - מועדים עמ' לה*, עו
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רי
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בויגד יעקב עמ' קלא, קלט, קפז, רטו, רכד, רמב
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנח
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריב
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פתפארת צבי במדבר עמ' שמב
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעג
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פא, דברים עמ' כח, קב, קפב, קצז, רכא
יח. דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהצפנת פענח (תשסו) עמ' שסו
יח. דרשו ה' בהמצאו וגו' - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםדעת תורה דברים ח"א עמ' קסח, דברים ח"ב עמ' קנז
יח. דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כ תשובהמאור עינים (תשעט) עמ' תרה
יח. דרשו ה' בהמצאו וגו' קאי על עשרת ימי תשובהדובר שלום (תשסג) אות רעה
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"בשדה יעקב עמ' סח
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2063-2064
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' יט
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםדרשות יעב"ץ עמ' כב
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשיחות ר' ראובן עמ' פט, קד
יח. דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"בנועם אלימלך (תשסא) עמ' יג
יח. דרשו ה' בהמצאו מנין לגז"ר של צבור שאע"פ שנגזר נקרע שנא' ומי כה' אלהינו וגו'ויחי עוד דף צח ע"ב
יח. דרשו ה' בהמצאו עשרה ימים שמר"ה ליוה"כשירת דוד (תשסז) עמ' שצב
יח. דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתפא
יח. דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשי"ת שבהם הקב"ה מצוי אפי' ליחידמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שח, שיג, שכב
יח. דרשו ה' בהמצאו, אימת בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שלז, שנו, שסד, שעא
יח. דרשו ה' בהמצאו, אלו ימים שבין ר"ה ליה"כדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסה ע"א, שעה ע"א, שפב ע"א, תו ע"ב, תפא ע"א
יח. דרשו ה' בהמצאו, אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"ככד הקמח (מישור) עמ' תמג, תקכא
יח. דרשו ה" בהמצאו אלו י' ימי תשובהברכת דוד עמ' קצה
יח. דרשו הי בהמצאו, אלו עשי"תשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכב
יח. הא ביחיד הא בצבורמכתב מאליהו ח"א עמ' 246
יח. הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כשרגא המאיר מועדים עמ' טז
יח. הא ביחיד הא בציבורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רלב
יח. היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שעו
יח. היוצר יחד לבםמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד
יח. היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהםשבט מישראל (פרידמן) עמ' יז
יח. הכא בציבורהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קצט
יח. הכא תרגימו כבני אימרנא, וח"א כמעלות בית מרון וכו' כחיילות של בית דודהישר והטוב (תשסג) עמ' ח, י, צה
יח. הכל נסקרין בסקירה אחתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנו, קסו, קעה, קפו
יח. השלוחין יוצאין על אבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמט
יח. התשובה והזעקה יפים ביותר בעשי"תשירת דוד (תשסז) עמ' שצד
יח. ואביי דמבית עלי קאתוגלגולי נשמות (תשסא) [סי' א ס"ק קכא]
יח. ואכנס להם לפנים משורת הדיןשמן ראש סוכות ח"א עמ' שנו
יח. ואעפ"ב בולן נסקרין בסקירה אחתעלי שור ח"ב עמ' תיט
יח. וגז"ד דיחיד תנאי כו' ב' שעלו למטההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קמג, קמו
יח. וגזר דין דצבור מי מקרע וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב
יח. והכתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"בדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עד עמ' רלה, דרוש צג עמ' שז
יח. ויהי בעשרת הימים ויגוף ה' את נבל וימות עשרה ימים מאי עבידתייהו כנגד עשרה לגימות שנתן נבל לעבדי דוד וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כח דף רמה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעז ע"ג
יח. ויהי בעשרת הימים ויגוף ה' את נבל י' ימים מאי עבידתיהו וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק ד
יח. ויהי לאבל הול"ל ויהפוך לאבלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טו
יח. וכולו גסקרין בסקירה אחתדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 151
יח. וכולם נסקרים בסקירה אחתלהורות נתן ויקרא עמ' קצב
יח. וכולם נסקרים בסקירה אחתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שעד
יח. וכולם נסקרים בסקירה אחתמכתב מאליהו ח"ג עמ' 230
יח. וכולם נסקרין בסקירה אחתאמרי נועם (מועדים) סי' ו לר"ה
יח. וכולם נסקרין בסקירה אחתקריאה בקריה ח"א עמ' רד
יח. וכולם נסקרין בסקירה אחת, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' רד
יח. וכולם נסקרין לפניו בסקירה אחתנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות נח, לקוטי ש"ס אות טז, לקוטי אמרים אות א
יח. וכולן נסקרים בסקירה אחתמחשבת מוסר ח"ב עמ' תקב
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש - ימים נוראים עמ' כב, כז
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתאור האורות עמ' י
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתאילנא דחיי (תשסז) עמ' קלח
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתגדולי מוסר עמ' קסה
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קה ע"ב
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתהישר והטוב (תשסג) עמ' יג, כא, כד
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתכתר תורה (תשסז) עמ' קסד
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתמחשבת מוסר ח"ג עמ' קפד
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 491
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסה, קסח, רצ, רצד
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רסז
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנד
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסו {מרומז בפסוק דן ידין עמו כאחד}
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחת וכו' שנאמר היוצר גו'פרדס המלך (תשסט) אות תצג, תש, תשא, תשיג
יח. וכולן נסקרין בסקירה אחתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תריט
יח. ולא יתכפר רק בגמ"חמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קנ
יח. ולפקו נמי אתמוז ואטבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז
יח. ועל כסלו מפני החנוכהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רו
יח. זה התפלל ונענהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לט
יח. זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענהגדולי מוסר עמ' צט
יח. זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה וכו'חיים שיש בהם מועדים עמ' קיא
יח. זה התפלל תפילה שלמה נענה, וזה לא התפלל תפילה שלמה לא נענה - ורש"ימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' שמט
יח. זה התפלל תפלה שלימה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נז
יח. זה התפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שכ
יח. זה שהתפלל תפלה שליטה נענהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצד
יח. זה שהתפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תיא, תכח
יח. זה שהתפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכב, קצט
יח. זה שהתפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רנז
יח. זה שהתפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תכ
יח. זה שמתפלל תפלה שלימה נענהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכה, תלב
יח. זכות לימוד התורה עולה לו לאדם לכפר על כל עוונותיושם עולם (תשסו) עמ' קל[י]
יח. י בולם נסקרין לפניו בסקירה אחתיסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות מה, קונטרסים לחכמת אמת אות טז, עא, עד
יח. י' ימים שבין ר"ה ליו"כבני שלשים עמ' קסד, קצה
יח. יחיד בעשי"ת כמו ציבור בשאר שנהשירת דוד (תשסז) עמ' שצט
יח. יעברון לפניך כבני מרון היינו חיילי בית דודכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' יח
יח. יפה צעקה לאדםשומע תפלה ח"א עמ' מד, מה, מז
יח. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצז ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מה דף ריז ע"ב
יח. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דיןכד הקמח (מישור) עמ' תקיז
יח. יפה צעקה לאדם בין קודם ואחר גז"דדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ד פסוק טז
יח. יש עתים שהוא קרוב ויש עתים שהוא רחוקשער המלך (תשנז) עמ' רב
יח. יש שמד ואין שלום חייב להתענותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפב
יח. כאן ביחיד כאן בציבור, ביחיד אימת בין ר"ה ליו"ככנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רעט, רפ, שד
יח. כאן ברבים כאן ביחידחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' נב
יח. כאן לאחר נזר דיןשיחות ר' ראובן עמ' עז
יח. כבני אמרנא כמעלות בית מרוןגדולי מוסר עמ' צ
יח. כבני אמרנא. כמעלות בית מרון וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלט
יח. כבני מרוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסד
יח. כבני מרון וכו' כבני אמרנאישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' ס
יח. כבני מרון, כבני אימרנא וכמעלות בית חותן וכחיילות של בית דודפרדס המלך (תשסט) אות תב
יח. כולם נסקרים בסקירה אחת לפניו ית"שדברי יואל מועדים ח"ט עמ' דש
יח. כולם נסקרין בסקירה אחתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסד
יח. כולן נסקרין בסקירה אחתמבשרת ציון ח"ד עמ' ז
יח. כולן נסקרין בסקירה אחתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צה
יח. כולן נסקרין בסקירה אחתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
יח. ככני אימדנאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יט, נצבים ו
יח. כל באי העולם עוברין לפניו בבני מרון, כחיילות של בית דודגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' כד
יח. כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןמחשבת מוסר ח"ג עמ' צד, צה
יח. כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' כמעלות בני מרוןמחשבת מוסר ח"א עמ' קסב, תקנו, תקע
יח. כל באי עולם עוברים לפניושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שסד
יח. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרום וכו' וכולם נסקרין בסקירה אחתמאור עינים (תשעט) עמ' תשכט
יח. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ה אות ט
יח. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קסט {ג' לשונות הן לצדיקים, בינונים, ורשעים}
יח. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןשער המלך (תשנז) עמ' קכח
יח. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
יח. כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, חד אמר כבני אמרנאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנג, שז
יח. כל המעביר על מדותיו וכו' ורש"ידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלח
יח. כל העולם עוברין לפניו כבני מרון, דהיינו אחד אחדפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
יח. כתוב אחד אומר כבסי מרעה לבך כו' כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשה
יח. כתיב דרשו ה' בהמצאו וכו' בעשרה ימים מראש השנה עד יום הכפוריםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלג, תתרסח
יח. כתיב ישא ה' פניו וכו' עד שבא ר"ע ולימד כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קמ
יח. לבני עלי היתה קללהפרפרת משה ח"א עמ' רנא
יח. לבני עלי מתכפר בתורה וגמ"חבין המשפתים בראשית עמ' צ
יח. לכן נשבעתי לבית עליהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לז
יח. לכן נשבעתי לבית עליהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לח
יח. לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 149
יח. למה תוקעין רחמנא אמר תקעולישרים תהלה (תשסד) עמ' קא
יח. מאי בבני מרון וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלב
יח. מאי בני מרון, הכא תרגימו כבני מתא וכו' ומבין אל כל מעשיהםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קסו
יח. מאי כבני מרוןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' לו, לח, לט
יח. מאי כבני מרון הכי תרגומו כבני אמרנאשם משמעון (שפירא) עמ' מ
יח. מאי כבני מרון וכו' כבני אמרנא וכו' כמעלות בית מרון וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנג
יח. מאי כבני מרון וכו' כחיילות של בית דודנחלת יעקב (תשעג) עמ' רעג
יח. מאי כבני מרון וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' א
יח. מאי כבני מרון וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' לח
יח. מאי כבני מרון וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכד
יח. מאי כבני מרון וכו'אוהב משפט (שמט) פרק ה דף י ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ה דף לא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תבא דף קו ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לתשובה דרוש לט דף לד ע"א
יח. מאי כבני מרון כו' כבני אמרנא וכו' כמעלות בני מרון כו' כחיילות של בית דודאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנג
יח. מאי 'כבני מרון', כבני אמרנאעטרת ישועה (תשסד) אות מב להגדה ש"פ, אות נח לליל ר"ה
יח. מבני עלי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שיב
יח. ממשפחת עלי היו מתים בני י"ח שנה, כדכתיב 'ימותו אנשים'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צה {מבן י"ח מיקרי איש}
יח. מניין לגזר דין של צבור אע"ג שנחתם נקרעאור אברהם - תשובה עמ' פד, שפז, תעא
יח. מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםמבשר טוב - ספר החיים עמ' לח
יח. מניין לגזר רץ שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה אמר רבא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה אביי... אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב, ווי העמודים פרק ט אות כא
יח. מנין לגז"ד שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר וכו' אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה, בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בד"ת וגמ"חמרפא לנפש בראשית עמ' יא, סה, קכג, קמד-קמה, שסב, תב
יח. מנין לגז"ד שיש עמו שבועה, ובריטב"אהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכו
יח. מנין לגז"ד של ציבור שאע"ג שנחתם נקרע וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רסה, רעג, ח"ג עמ' שכה
יח. מנין לגז"ר של ציבור אע"פ שנחתם נקרעשירת דוד (תשסז) עמ' שצו
יח. מנין לגזר דין וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
יח. מנין לגזר דין שאע"פ שנחתם נקרעמקראי קדש (תשנג) עמ' י
יח. מנין לגזר דין שיש י עמו שבועה שאינו נקרע ? וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שכ
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינה מתקרעת וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ג דף קנה ע"א ודף קנח ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ג דף כג ע"ב
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 11
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעויברך דוד עמ' צג
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדיםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות צד, קטז
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יט
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע וכו' בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צא, קכג
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר וכו'עירין קדישין השלם עמ' שצה
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נתקרעצוף דבש (לוין) מאמר ג
יח. מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"ד דף כט ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עח ע"ב, ופרק יב דף פז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף רכ ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת האזינו דף תנד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קטו/קטז ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לתשובה דרוש לח דף לג ע"א
יח. מנין לגזר דין של ציבור דאע"ג שנחתם נקרע וכו'ים שמחה עמ' רז
יח. מנין לגזר דין של ציבור וכו' אע"ג שנחתםמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קא
יח. מנין לגזר דין של ציבור וכו' שאע"ג שנחתם נקרע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לה
יח. מפני מה זה נענה וזה לא נענהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ז
יח. מפני מה זה נענה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכ
יח. משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני שמונה עשרה שנהויברך דוד עמ' צג
יח. מתכפר הוא בתורה ובגמילת חסדיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיז
יח. נאמר כה"א בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור, ביחיד אימת וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"באור ישראל (תרס) דף סא ע"א, עד ע"א
יח. נבל הכרמליפני מלך מועדים עמ' טז
יח. נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עוןשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פא
יח. נסקרים בסקירה אחתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סה
יח. סזבח ומנחה אינו מתכפרכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 111, 46
יח. עוברים לפניו כבני מרוןגדולי מוסר עמ' קיא
יח. עוברים לפניו כבני מרוןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמג
יח. עוברים לפניו כבני מרון וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
יח. עוברין לפניו כבני מרון כבני אמרנא, כמעלות בית מרון, כחיילות של בית דודיגל יעקב (תשנג) נצבים אות פח, קכה
יח. על ו' חדשים שלוחים יוצאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צט
יח. על ששה חדשים השלוחים יוצאיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נו, קטז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלח
יח. על ששה חדשים השלוחין יוצאין והשיב על אלול מפני ראש השנהשער המלך (תשנז) עמ' א
יח. ערוך לנר - מעלת עשרת ימי תשובהפחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
יח. עשרה ימים שבין ראש השנה ליום כפוריםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עד
יח. עשרת ימי תשובהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלא
יח. עשרת ימי תשובה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' סט
יח. צאצאי עלי מתים צעיריםשיחות לספר ויקרא עמ' מד
יח. צעקה עם תשובה מקרעת כל גזירות קשותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ה
יח. קראוהו בהיותו קרובקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שמ
יח. קראוהו בהיותו קרוב בעשרת ימי תשובהזקן אהרן (פריד) עמ' סב, רנב
יח. קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרת ימי תשובהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנו
יח. קראוהו בהיותו קרוב, בין ר"ה ליוה"כולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקז
יח. רבה דעסיק בתורה חיי ארבעין שניןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסב
יח. רבה דעסק בתורה חי ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חי שיתין שניןחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שצ
יח. רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אבי דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שיתין שניןדרכי צדק עמ' תמב
יח. רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שניןתפארת צבי במדבר עמ' נו
יח. רבה ואביי מדבית עלי וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רכב
יח. רבה ואביי מדבית עלי קאתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפז
יח. רבה ואביי מדבית עלי קאתי (שלא האריכו ימים)חיי נפש ח"ו עמ' סו
יח. רבה ואביי מרבית עלי קאתומבשרת ציון ח"ד עמ' רלד
יח. רבה עסק בתורה ולא בגמילות חסדיםמרפא לנפש בראשית עמ' רמ
יח. ררשו ה' במצאו קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' לה, פה, קיד, קצו, רמח
יח. רש"י - אף על פי שכולם עוברים אחד אחד, מכל מקום נסקרים בסקירה אחתפרדס המלך (תשסט) אות תש
יח. רש"י שסמכו על הרוביציב פתגם - ימים נוראים עמ' יז
יח. שנאמר כה' אלקינו בכל קראנו אליודמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 140
יח. שנים ירדו למטה אחת זה ירד וזה לא ירד וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רכא {מביא את קדושת לוי שיר השירים}
יח. שנים שעולין למטה וחוליין שוה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עח ע"ב
יח. שנים שעלו למטה וחוליין שוהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ל
יח. שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכן שנים שעלו לגרדוםשבט מישראל (פרידמן) עמ' שמו
יח. שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכה
יח. תוס' - רבא חבירו של אביי לא הוי כהן וכו'דרכי צדק עמ' תמב
יח. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שה
יח. תוס' ד"ה כאןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
יח. תוס' ד"ה על ניסןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לא, שפד
יח. תנא כולן נסקרין בסקירה אחת שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכח, תתקסד
יח. תפילה שלימה וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' שכד
יח. תשובת יחיד מהני רק קודם גז"ד ותשובת רבים מהני גם אחר גז"דמרפא לנפש בראשית עמ' קמה
יח: אין צרה ואין שלום רצו מתעניןישא מדברותיך - מגילה עמ' קיג
יח: אמר ר"ש ד' דברים היה ר"ע דורש ואני אין דורש כמותו וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
יח: ארבעה דברים היה רבי עקיבה דורשבית מועד (רבא, שסה) דרוש טו לעשרה בטבת דף קז ע"א, קט ע"א-ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ח דף טו/טז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לשבת י"ז בתמוז דף ט/נו ע"ג
יח: בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורהדברי יואל פ' חוקת דף פח ע"ב
יח: בזבח ומנתה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמ"חמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קצו
יח: בזמן שאין שלום צוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצב
יח: בזמן שיש שלום והיו לששון ולשמחה אין שלום צוםים שמחה עמ' תטו
יח: בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה. אין שלום, צוםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 314
יח: בטלה מגילת תעניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעד
יח: בטלה מגילת תעניתמקראי קדש (תשנג) עמ' שע, תעג
יח: בטלה מגילת תעניתפנים מסבירות עמ' שסב
יח: בטלו אדברתא משטראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קה
יח: ביום שהכפלו בו הצרותדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רכט
יח: בענין הפסוק צום הרביעי וכו' שאינו לפי הסדרמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שנד
יח: בעת שלא הי' יורד גשמים, ירד ר"א ולא נענהדברי מנחם (היימליך) עמ' צב
יח: בשטרות הזכירו שם שמיםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מ
יח: בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קצ, קצב
יח: בתלתא בתשרי בטילת וכו'כוונת הלב עמ' כז
יח: ג' תעניתים י' בטבת י"ז בתמוז וט' באב הוקבעו על חורבן ביהמ"ק וגלות ישראלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקמז
יח: גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית א'תפארת ראובן עמ' רעא
יח: גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוויגד יעקב עמ' תקפו, תרצ
יח: גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ריח
יח: גדולה מיתת צדיקים משריפת בית אלקינודרשות שמן רוקח עמ' סט, קנד, קנו, קנח
יח: גזירת מלכותנפש הרב עמ' קצז
יח: גזרה מלכות יוון שמד שלא להזכיר שם שמים על פיהםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תסא, תסה
יח: גזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהםאוצר המאמרים (תשס) עמ' קא
יח: ד' דברים היה ר"ע דורש ואין אני דורש כמותונצח ישראל (הרטמן) עמ' רטז
יח: ד' דברים מקרעין גז"ר של אדםנתיב התשובה עמ' פח
יח: דברי קבלה כדברי תורהישא מדברותיך - מגילה עמ' נה, רל
יח: דרשו ה' אימתי, ר"ה ליו"כדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף טז ע"א, מו ע"ב, נ ע"א, נו ע"ב, ליל יו"כ דף שכד ע"ב, שמו ע"א
יח: ה"ק בזמן שיש שלום וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רעד
יח: היו כותבין בשטרות ביום פלוני וכו' לכהן גדול לקל עליון וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' יב
יח: הימים הכתובים במג"ת ה"א בזמן שביהמ"ק קיים אסורין ששמחה היא להם, אין ביהמ"ק קיים מותרין שאבל היא להםדברי יואל מועדים ח"ד דף תנה ע"ב
יח: הלכתא בטלה מג"ת והלכתא לא בטלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' סז
יח: הלכתא בטלה מג"ת, וחנוכה ופורים לא בטלודברי יואל מועדים ח"ד דף תנה ע"ב
יח: הסיבה לביטול מגילת תענית היא חורבן בית המקדשדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות סט
יח: וברש"י ביטול מגילת תעניתדולה ומשקה - חנוכה עמ' ו, רעג
יח: ויהי בעשרת הימים, אלו י' ימים שבין ר"ה ויוהכ"פשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות יז
יח: וכולם נסקרים בסקירה אחתברכת חיים ח"ב עמ' 159
יח: וכולם נסקרין בסקירה אחתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרעח
יח: וכולן נסקרין בסקירה אחתבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' מב
יח: וליפקו נמי אתמוזודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צט
יח: ועוד שאני מונה לסדר פורעניות ולסדר חדשיםמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמ ע"ב
יח: זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקםפני יהושע (תשסא) עמ' קלז
יח: חנוכה ופורים לא ב'טלה מגילת תעניתמקראי קדש (תשנג) עמ' שנח
יח: יוחנן כהן גדולרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לט
יח: יש גזירת מלכות צום וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ע
יח: כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
יח: כל בני עולם עוברין לפניו כבני מרוןעלי שור ח"א עמ' מד
יח: כל תעניות רצה מתענה רצה אינו מתענה חוץ מתשעה באבמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קג
יח: כמעלות בית מרוןגדולי מוסר עמ' קלו
יח: כתו' בתורתך אשר לא ישא פניםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נז ע"ב
יח: ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוהינומערכות ישראל (גורדון) דרוש גזבר נאמן עמ' 141-143
יח: ללמדך ששקולה מיתתן ש"ץ כשריפת בית אלהינואמרי אמת (אמדו) דף טז ע"ג
יח: ללמדך ששקולה מיתתן ש"ץ כשריפת בית אלוהינואמרי אמת (אמדו) דף טז ע"ג
יח: ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלקינוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסח/קפח ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפז ע"ב
יח: ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקין כשרפת ב"א וכו' ובמד' ששקולה יותר וכו'דברי פני אריה דף נז
יח: מאי דכתיב כה אמר ה' וכו' צום השביעי זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קלד, קמ, קנה
יח: מגילת תענית בטלהצור יעקב (יעבץ) דרוש א לזכור
יח: מגילת תענית לא בטלהמפניני הרב עמ' קפח
יח: מח' ר"ע ור"ש צום העשירי, מתי הואישא מדברותיך - מגילה עמ' קי
יח: מחלוקת מתי חל צום העשיריויאמר מרדכי - דרשות עמ' קעט-קפ
יח: מי שעושה עצמו כשירייםגור אריה במדבר פ"ח הערה 26
יח: מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ה, קא, קמד
יח: מיתת צדיקים כשריפת המקדשפני מלך מועדים עמ' יד
יח: מיתתן של צדיקים כחורבן בהמ"קשמן ראש (שאקי) דף כ ע"ד
יח: מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לח, קט
יח: מלכות יון גזרו שלא להזכיר שם שמיםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' לב
יח: מפני מה חמור תשעה באב משארי ג' תעניתים משום דהובפלו בו צרותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קד
יח: עשו יו"ט כאשר בטלו להזכיר השם בשטרותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעד
יח: פלוגתא אי בטלה מגילת תענית וכו' א"ר יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה, ותיבטל איהי ותיבטל מצותה, שאני חנוכה דמיפרסם ניסאדברי יואל מועדים ח"ד דף שכב ע"א, תנה ע"ב, תסא ע"א
יח: צום גדליה מורה על המנעות מאכילה ושתיה מחמת הריגתו של גדליה בן אחיקםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 504
יח: צום הד' תוד"ה זה ט' (ב)נפש הרב עמ' שיא
יח: צום החמישי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדלי' בן אחיקםשם משמעון (שפירא) עמ' קסה
יח: צום העשירי זה עשרה בטבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תטז
יח: צום הרביעי וצום החמישימפניני הרב עמ' תטו
יח: צום הרביעי זה תשעה בתמוזדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
יח: צום השביעי וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלקינומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נח
יח: צום השביעי וכו' ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומבשר טוב - ספר החיים עמ' פב
יח: צום השביעי זה ג' בתשרי וכו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושרגא המאיר מועדים עמ' שיג
יח: צום השביעי זה שלשה בתשריאמרי מאיר (מאירי) איכה פ"א פסוק ח
יח: צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה וכו' ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריב
יח: צומות מהתורה ומדרבנןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 12 עמ' קב
יח: קרי להו צום וקרי להו ששוןחנן אלקים עמ' ריח
יח: קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רל
יח: קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צוםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות ק
יח: קרי לחו צום וקרי להו שמחהשירת דוד (תשסז) עמ' תמ
יח: קרי לי' צום וקרי לי' לששון ושמחה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' פב
יח: קרי ליה צום וקרי ליה ששוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתנח
יח: קרי ליה צום וקרי ליה ששוןויקהל משה (אלפלס) דרוש יט דף רמג ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף כו ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ג דף נז ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצח ע"ב; שו"ת ר"א מזרחי (שכא) סי' יו דף יד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמ ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סימן תקן דף שנז ע"ג; כנסת הגדולה (תיח) הלכות ט"ב דף עה ע"ב
יח: קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומטר השמים (תשנז) עמ' תר
יח: קשה מיתת צדיקים לפני הקב"ה כשריפת בית אלקינומשנה למלך (תשסח) עמ' קצה
יח: קשה מיתתן ש"צ בשריפת ב"אשומע תפלה ח"ב עמ' שי
יח: קשה מיתתן של צדיקיםלקחת מוסר ח"א עמ' תקלו, ח"ב עמ' רכה
יח: קשה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינודברי אש (כץ) עמ' שיג
יח: קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלקינותשובות ר' איסר יהודה - הקדמת המחבר - עמוד אחרון
יח: קשה סילוקן של צדיקים בחורבן בית המקדשעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנז
יח: קשה סילוקן של צדיקים לפני הקב"ה כשריפת בית אלקינולחם רב על סדור התפילה אות תתסה
יח: רבה דעסק בתורה חי מ' שנים, אביי דעסק בתורה וגמ"ח חי ס' שניןמטר השמים (תשנז) עמ' תעח
יח: ריטב"א - צום י"ז בתמוזברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנב
יח: רצו מתענין רצו אין מתעניןישא מדברותיך - מגילה עמ' קיא
יח: רש"י - בטלה מג"ת, י"ט שקבעו חכמים על נסים שאירעו בהם וכו' עכשיו שחרב הבית בטלו ומותרים וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תנה ע"ב
יח: רש"י - צאו והתענו וכו' כלומר עשו תשובהדברי יואל מועדים ח"ד דף תסא ע"א
יח: רש"י בטלה מגילת תעניתישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
יח: שאני חנוכה וכו' ותבטיל וכו' שאני חנוכה וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' סז
יח: שאני חנוכה ממגילת תענית דמיפרסם ניסא ועל כן לא בטלה מצותהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 552
יח: שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קסה
יח: שבו נהרג גדליה בן אחיקםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שמו
יח: שגזרה מלכות יון שמד שלא להזכיר שם שמים על פיהםפאר יעקב ח"א עמ' שפט
יח: שום הד' וצום הה' וכו' קרי להו מם וקריו לה ששון אלא ה"ק הזמן שיש שלום ששוןויקהל משה (אלפלס) דף קנג ע"א
יח: שטר מוטל באשפהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קה
יח: שלוחי בי"ד יוצאים על אלול מפני ר"החמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסא
יח: שקול מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינוויגד יעקב עמ' תכב
יח: שקולה מיתת צדיקים וכו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' עב
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפה בית אלקינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסו
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית , אלוקינוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קמג
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינושרגי נפישי דרוש ו
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינואורחות דוד עמ' שלה, שמו-שמז
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2155
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמח
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינויציב פתגם על התורה עמ' רי
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינומאורי שערים עמ' רלו-רלז, רמח, רסג, רסז, רסט
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינואמרי צדיקים (תשסה) עמ' ס
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שנג
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוהישר והטוב (תשסג) עמ' תנב, תע
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינויגל יעקב (תשנג) מקץ אות ר
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינויורה חכימא (תשעא) עמ' קעו
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוים שמחה עמ' רמג, שלט
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומטר השמים (תשנ) דברים עמ' כה, קט
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינונצח ישראל (הרטמן) עמ' רכ
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קטז, שסג, שפט, ויקרא-במדבר עמ' תלה
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינופתחי שערים ח"א עמ' שנא
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קה
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינוגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' צח, צט
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקנב
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רלו
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו, ובפתיחתא דאיכה רבתי א, לז - קשה סילוקן של צדיק יותר מחורבן ביהמ"קדרשות יעב"ץ עמ' סא, פז, ק, קצו, רז, ריז, רכו, רלד, רמז, רנו, רסב, ער, רעח, רפו
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית המקדשכד הקמח (מישור) עמ' לו
יח: שקולה מיתת צדיקים כשריפת וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יג, קכט
יח: שקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אלקינודברי אברהם דף לו ע"ב
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת ב"אמגלה עמוקות (תשסח) אופן רכד
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פא
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיז
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסז עמ' תמ, דרוש רע עמ' תסא, דרוש רעג עמ' תעד
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעט
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנג
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קכא
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ח
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מט
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינושרגא המאיר מועדים עמ' שנב
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קט - ר"י עדס
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיב - רח"פ שיינברג
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכד - ר"י מועלם
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכז - ר"ש כהן
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמו - ר' יוסף כהן
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצג - ר"א אבא שאול
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רכה - ר"ר אלבז
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעב - ר"י הלל
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפט - ר"ג טולדנו
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכ - ר' יצחק כהן
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלא - ר"פ מוסבי
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תב - ר"א פילץ
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכז - רש"ה קוק
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תע - ר"ב שרגא
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינויד דוד (אופנהיים) עמ' רו, רסא
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוצפנת פענח (תשסו) עמ' קמג
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלו הינוויאמר מרדכי - דרשות עמ' רע
יח: שקולה מיתתן של צדיקים כשתפת בית אלקינוברית אברם עמ' שעח, תקפז
יח: שקולה מיתתן של צדיקיםאמרי מאיר (מאירי) איכה פ"א פסוק ט
יח: ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינוחמודי צבי ויקרא עמ' קז
יח: ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעז
יח: ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינותורת חיים עה"ת עמ' קנ {ולכן נאמר (עמוס ט, יא) "סוכת דוד הנופלת" - בלשון הווה}
יח: תוס' - ט' בתמוז שבו הובקעה העיר בראשונה, אבל בשניה הובקעה בי"ז ומשום הכי עבדינן בי"ז תעניתתפארת צבי במדבר עמ' קעו
יח: תוס' - מתוך טרדתם טעו בחשבונםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תעו
יח: תוס' ד"ה וירד ר"א ורחץפני מלך מועדים עמ' קפח
יח: תוס' ד"ה זהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמח
יח: תניא אמר רשב"י ד' דברים היה דורש רבי עקיבא ואין אני דורש כמותו את צום החמישי זו ט' באב שבו נשרף בית אלהינו, צום השביעי זו צום גדליה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלו, תתלט
יח: תניא רשב"י אומר כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וגו' ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רו
יט באו והפגינו בלילה, או שמים לא אחים אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולמה נשתנינו מכל אומה ולשוןהגיונות אל עמי ח"א דרוש נד
יט בג' תשרי נהרג גדליה בן אחיקםכבוד לאיש דף סו ע"ד
יט ובאו לבטל אלו ג' מצותנתיבות יצחק ח"ג עמ' רנג
יט ע"א בעשרים ותמניא ביה [באדר] אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון מאורייתא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שצד
יט ע"א גזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתותאז שמח עמ' תמא
יט ע"א דברי קבלה כדברי תורה דמודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' יג
יט ע"א דברי קבלה כדברי תורהצמח צדקה עה"ת עמ' קכב
יט ע"א דברי תורה אינן צריכין חיזוקפני חיים (פלג'י) דף רנב ע"ב
יט ע"א הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק הללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוקדברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא ד
יט ע"א הצומות דברי קבלהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעח
יט ע"א ותיפוק ליה דהוה ליה [ג' תשרי] יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם [והוי יו"ט אי ביהמ"ק הוה קיים ואסור בתענית], אמר רב לא נצרכה אלא לאסור את שלפניו, שלפניו נמי תיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחר ראש חדש, ראש חדש דאורייתא ודאורייתא לא בעי חיזוק, ורש"י ד"ה ראש חודש, מועד דאורייתאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו
יט ע"א ימים אלו אסורים בתענית לפניהם ולאחריהםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמט
יט ע"א מבריז רב אלכסנדרי, מאן בעי חיי, מאן בעי חיילדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כו
יט ע"א עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
יט ע"א רש"י ד"ה ואש חדש, מועד דאורייתאחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
יט ע"א רש"י שלא יצטרכו לנתק עצמן מן התורהרנת יצחק תענית עמ' קל
יט ע"א שבתות וימים טובים הם אסורים לפניהם ולאחריהם מותריםפורים בציון עמ' קכט
יט ע"א שגזרה מלכות שלא יעסקו בתורהישראל קדושים עמ' 93 {גזרו על שלוש מצוות שמיוחדות לישראל}
יט ע"ב אדר הסמוך לניסן לעולם חסרדבר טוב עמ' סג
יט ע"ב אדר הסמוך לניסן רצו עשוהו מלאקרן פני משה ח"א עמ' קט
יט ע"ב אדר ראשון ואדר שניימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רל
יט ע"ב דכו"ע מצוות הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון וכו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ו עמ' 358
יט ע"ב העיד ר' סימאי משום חגי זכריהמשיב טענה עמ' 212
יט ע"ב והלכתא בטלי והלכתא לא בטלידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריד
יט ע"ב כיון דנפקי להו וכו' תיקלקל ר"ה וכו' זימנין מלא וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 189
יט ע"ב כמה עיבור השנה כו' ורש"י ותוס'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רטז, רנ
יט ע"ב לא מצינו אלול מעוברדורש טוב עמ' 85
יט ע"ב לגבי חנוכה ופורים לא בטלה מגילת תעניתאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' עה
יט ע"ב מוטב תיקלקל ר"ה ולא יתקלקלו המועדותס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 59)
יט ע"ב מימות עזרא ואילך וכו'בני ישחק דף קלב ע"ג
יט ע"ב מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעוברפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שמט
יט ע"ב מימות עזרא ואילך לא מצעו אלול מעוברלבושי בדים סעיף רפב
יט ע"ב מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
יט ע"ב מימות עזרא לא מצעו אלול מעוברמשיב טענה עמ' 169, 173, משיב צדק סי' ה (עמ' 5)
יט ע"ב עיבור רצו כ"ט רצו למ"דתורת מנחם ח"ג עמ' 290
יט ע"ב צום השביעי וכו' שבו נהרג גדלי' בן אחיקםברית שלום (תעח) דף עו ע"ב
יט ע"ב צום השביעי וכו' שבו נהרג גדלי' בן אחיקםברית שלום (תשסח) עמ' תפז
יט ע"ב רש"י ד"ה הא איצטרךס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 52)
יט ע"ב שני אדרים שאם רצו לעשותן מלאיםס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 66)
יט ע"ב תוס' ד"ה מימות עזרארנת יצחק משלי עמ' שמז
יט. אי שמים לא אחיכם אנחנו, לא בני אב אחד וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 127
יט. אמרה להם בואו והפגינו בלילהגדולי מוסר עמ' עד
יט. אמרו אי שמים לא אחיכם אנחנו וכו' מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1707
יט. בואו והפגינו בלילה - מהרש"אודע מה שתשיב סי' כג
יט. בטלה מגילת תענית חנוכה לא בטלהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 80
יט. בעשרים ותמניא ביה [באדר] אחת בשורתא טבתא ליהוראי, דלא יעידון מאורייתא. שגזרה המלכות גזרה, שלא יעסקו בתורה וכו' וביטלום. ואותו היום עשאוהו יום טובבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנו
יט. דברי חכמים צריכים חיזוקפרדס המלך (תשסט) אות תרכז
יט. דברי חכמים צריכין חיזוק יותר משל תורהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסו
יט. דברי סופרים כדברי תורה דמיערבי נחל (תשסד) עמ' תרמט
יט. דקאמר איום ב' בתשרי ותיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחריופחד יצחק - ראש השנה מאמר כב
יט. לא אחיכם אנחנו וכו' מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזרות קשותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 268
יט. לא אחיכם אנחנו וכו' מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 613
יט. מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשותדעת תורה בראשית עמ' קסד
יט. פעם אחת גזרה מלכות גזירה על ישראל וכו' הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא וכו' אמרה להם בואו והפגינו בלילה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *פח
יט. רברי קבלה המה כדברי תורהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצא
יט. שאלה מטרונא אחת את ר"נצוף דבש (לוין) מאמר ח
יט. תענית גדליה הוי דברי קבלהמקראי קדש (תשנג) עמ' שנח
יט: אדר הסמוך לניסן לעולם חסראור חדש (הרטמן) פ"ג אות 240, פ"ד אות 237
יט: אדר הסמוך לניסן לעולם חסרחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמז, שצו
יט: אין מעברין את אלולאגרא דכלה ח"א עמ' תנח
יט: בטלה מגלת תעניתאסף המזכיר (מאזוז) מע' מ - מגלת תענית
יט: כל מגילת תענית בטלה חוץ מחנוכה ופוריםעקבי אבירים (תשסה) עמ' עד, ריח
יט: כמה ימים חודש העיבוראחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ו
יט: מגילת תענית בטלה אבל חנוכה ופורים לא בטלהנחלה לישראל (תשעא) עמ' כו
יט: מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעברשער המלך (תשנז) עמ' לב
יט: מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברחנן אלקים עמ' קצח, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטו, קכו
יט: משיאין משואותאור ישרים (תשסב) עמ' קעב, רכו
יט: רש"י ד"ה וחכמים וחכמים מטהרים מטומאת כלי מתכותבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
יט: תד"ה אדרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנט
יפתח בדורו כשמואל בדורוהתורה והעולם ח"א עמ' קעח
יפתח בדורו כשמואל בדורושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קג
יצא תקיעת שופר ורדיית הפתבינת יששכר דף כא ע"ב
יצאה תקיעות שופרבינת יששכר דף כב ע"ד
ישראל נכנסין תחילה לדיןזכרון טוב (צורף) דף ו ע"ג
כ ישראל אפי' לאחר גז"ד הם נעניםמטר השמים (תשנז) עמ' רכז
כ ע"א אין מעברין את החודש לצורךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלב
כ ע"א איני והתני רבה בר שמואלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 57)
כ ע"א דמצוה לקדש על הראייהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 38, 44)
כ ע"א החדש הזה כזה ראה וקדשמהר"ם שיק שמות עמ' לה
כ ע"א החודש הזה וכו' כזה ראה וקדש ובפירשי'ייחי המלך עמ' ד
כ ע"א החודש הזה וכו' כזה ראה וקדשפרי צדיק מקץ אות יב, פרשת החודש אות א, ר"ח סיון אות ה, ר"ח אב אות ב
כ ע"א החודש הזה לכם, כזה ראה וקרשלחמי תודה דף צד ע"ב
כ ע"א הראהו לבנה בחידושה וא"ל כזה ראה וקדשתורת מנחם חי"ג עמ' 201, חי"ט עמ' 330, חכ"ג עמ' 203
כ ע"א ואע"פ שלא ראוהו יאמרו ראינותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נח
כ ע"א ידעין חברין בבלאי מאי טיבותא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 276, 274
כ ע"א כזה ראה וקדשאמרי אש (טאוב) עמ' שפט, תלג
כ ע"א כזה ראה וקדשבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פב אות ג
כ ע"א כזה ראה וקדשדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קסח
כ ע"א כזה ראה וקדשמנחת קנאות עמ' יב
כ ע"א כזה ראה וקדשמנחת קנאות עמ' צה
כ ע"א כזה ראה וקדשתורת מנחם חמ"ט עמ' 83
כ ע"א כזה ראה וקדשתורת מנחם חנ"ו עמ' 194
כ ע"א כזה ראה וקדשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכה
כ ע"א כזה ראה וקדשצמח צדקה עה"ת עמ' כג
כ ע"א כזה ראה וקרשתורת מנחם חלק ס עמ' 183
כ ע"א כי אתא עולאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלג
כ ע"א לדידן חביל לן עלמאמשיב צדק סי' יב (עמ' 9), משיב טענה עמ' 178
כ ע"א מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנופרי צדיק פ' החודש אות ו, ר"ח אייר אות ב, אמור אות ג
כ ע"א מאיימין על העדים על החודש כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט, רעה
כ ע"א מאיימין על עדי החודש וכו' לעברו, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנא
כ ע"א מאן דאמר משום ירקיא מעברינןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
כ ע"א משום מתיאהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ח
כ ע"א עברוה לאלול ת"ל החודש הזהמשיב טענה עמ' 168, 203
כ ע"א ר' אחא בר חנינא אמר משום מתיאערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 272
כ ע"א רז"ה ה ע"א בדפי הרי"ףדברי שאול שמות עמ' קמג
כ ע"א שלא יהיו שבת ויוה"ב סמוכיםיחי המלך עמ' ד
כ ע"ב אביי אמר משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנא
כ ע"ב אמר ר"ז אמר ר"נ כ"ד שעי וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 285
כ ע"ב אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולא גולהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קה ע"ב וע"ד
כ ע"ב אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולה גולהמשיב צדק סי' ה (עמ' 5)
כ ע"ב בר"ח, מצה כל שבעהשירת הפסח אות קצו
כ ע"ב הא מילתא דתניא בסוד העבורס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, ג (עמ' 95)
כ ע"ב החודש הזה לכם, ותוס' ד"ה חצותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמח
כ ע"ב הירח אינו מאיר קודם המולדמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' נח
כ ע"ב וכבר אמר אנא השם וכו'זכות ישראל - עשר צחצחות פרק א אות עז
כ ע"ב חצות לילה איבא בינייהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסו
כ ע"ב כ"ד שעות מיכסא סיהראדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמט
כ ע"ב כ"ד שעי מכסי סיקראמנחת קנאות עמ' נו
כ ע"ב כ"ד שעי מתכסי סיהראימי דוד (תשסז) עמ' קצד
כ ע"ב לדידן וכו' לדידהולקוטי שיחות חל"ז עמ' 185
כ ע"ב מהרש"א - הקשה איך מוכח מפסוק על פי שנים עדים שלא לדון בלי התראהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ד
כ ע"ב מכסי סיהראס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עד
כ ע"ב נולד קודם חצותדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' עא
כ ע"ב נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כג, קצח
כ ע"ב נולד קודם חצותפרי צדיק וישב אות ט
כ ע"ב עשרים וארבע שעי מיכסי סיהרארסיסי לילה סי' נג (עמ' 139), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37), משיב טענה עמ' 171
כ ע"ב עשרים וארבע שעי מיכסי סיהראפרי צדיק לחנוכה אות א, ר"ח תמוז אות ג
כ ע"ב צריך שיהא הלילה והיום מן החדש ורש"ייחי המלך עמ' ד
כ ע"ב רש"י ד"ה חצות לילה - דאכילת קרבן פסח בלילה נמשך עם הפסח הנשחט בארבעה עשרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמ
כ"ו ע"א ר"ע ס"ל אין עד נעשה דייןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיא
כ. אין מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו, מאי טעמא, מיחזי כשיקראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 568
כ. ארבעה ראשי שנים הם וכו' ראש השנה לאילןמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שו
כ. ב"ד מאיימין על עדות החודשדברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
כ. באחד בניסן ר"ה למלכיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שלד
כ. בזה ראה וקדשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כ. בי"ר מאיימין על עדות החודש שיאמרו ראינוהו אף על פי שלא ראו אותודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמה
כ. בית דין מאיימין על עדות החודש שיאמרו ראינוהו אף על פי שלא ראו אותו ובלבד שלא יהיה מחזי כשיקראדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כ. החדש הזה לכם ראש חדשים - כזה ראה וקדשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכ
כ. החודש הזה לכם כזה ראה וקדשדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קנח
כ. החודש הזה לכם כזה ראה וקדשדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קנד
כ. החודש הזה לכם כזה ראה וקדשדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצא עמ' קמט, דרוש רה עמ' רד, דרוש רס עמ' תד
כ. החודש הזה לכם ראש חדשים, כזה ראה וקדשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רב
כ. הטעם משום ירקיא או מתיאאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
כ. ידעי חברין בבלאי מאי טיבותא עבדינן' בהדייהו דמעברינן שלא יחול ראש השנה באד"ו משום ירקא ומשום מתיאכתר תורה (תשסז) עמ' שיא
כ. ידעין חברין בבלאי האי טיבותא עבדינן בהדייהוהישר והטוב (תשסג) עמ' תצו
כ. יוה"כ נדחה מפני ירקא ומפני מתיאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכז הערה 105
כ. כזה ראה וקדשאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' סב, סה
כ. כזה ראה וקדשבישורון מלך ח"א עמ' רמ
כ. כזה ראה וקדשדגל מחנה יהודה עמ' צז
כ. כזה ראה וקדשדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120, 2124
כ. כזה ראה וקדשצפנת פענח (תשסו) עמ' קמא
כ. כי אתא עולא אמר עברונהו לאלולכתנות אור עמ' תטו
כ. מאיימין על העדיםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ב
כ. מאיימין על העדים להעידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלד
כ. מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו, אע"פ שלא ראוהו וכו' לא מיחזי כשיקראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 544
כ. מאיימין על העדים על החודש שנראה ממנואמרי נועם (מועדים) סי' י לחנוכה [מבן המחבר]
כ. מאימיץ על העדים על החודשמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסב
כ. מת ביו"ט של ר"המשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שט
כ. סהדי שקרי נינהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
כ. על החודש שנראה בזמנו לעברועטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
כ. רש"י ד"ה במה דפשיט - דהך דאמרינן וכו' היינו על שם הכתוב וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
כ. שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצא
כ. תרי שבי אהדדידמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק ה
כ: אם נולד הלבנה קודם חצות היום, בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רעב
כ: דתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות וכו'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1171, 1168
כ: ח"א ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת ולא קם עוד כמשה, וח"א בנביאים לא קם במלכים קם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ג
כ: חורש אייר נקרא זיורגל ישרה עמ' כח, עז, קסה
כ: י"ח שעה מיכסי סיהרא אחר המולדערבי נחל (תשסד) עמ' תשצט
כ: כ"ד שעות מיכסי סיהראאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ג
כ: כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"ב
כ: כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כ: כ"ד שעות מיכסי סיהראדברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
כ: כ"ד שעי מכסי סיהראאורחות דוד עמ' מג
כ: כ"דשעותדברי הרב עמ' קכז
כ: כ"ר שעות מיכסי סיהראדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
כ: כל ספיקא לקמי' שדינןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לא
כ: לאכחושי סהדי וברש"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט, ל
כ: משמעות דורשין איכא בינייהואור חדש (הרטמן) פ"א אות 264
כ: נולד קודם חצות בידוע שנראה קודם לשקיעת החמהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קע
כ: נולד קודם חצות, בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 504-502
כ: צריך להיות בראש חודש לילה ויומו עמודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רעג, רעד
כ: צריך שיהא לילה ויום מן החדששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לו
כ: רש"י - אין הלבנה מתכסה וכו' אלא שש שעות אחד חרושה מתוך קוטנהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' ערב
כ: רש"י ד"ה כ"ד שעיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כ: תניא, בסוד העיבור, נולד קודם וכו'דברי דוד (טשורטקוב) עמ' לג
כא : ביקש שלמה לדון דינין שבלב וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנו
כא ביקש קהלת להיות כמשהאברהם את ידו ח"ב דף קב ע"ב, קט ע"ב
כא בקש קהלת כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כח דף נח ע"ד, דרוש נה דף קכג ע"ב
כא בקש קהלת להיות כמשההמדרש והמעשה דברים פרשת וזאת הברכה ח"ב
כא בקש קהלת להיות כמשהאשל חיים ח"א עמ' קעג
כא בקש שהע"ה לדון בלא עדים יצאת ב"ק וכו'ידו בכל סי' תתע
כא חילול שבת הותר רק לעדים ולא לשלוחיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
כא לא תעשון כדמות שמשי במרוםאבני השוהם (הורוויץ) דף יג ע"ב
כא מ"ט שערי בינה נתגלו למשהתשובות ר' איסר יהודה עמ' מו
כא נ' שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדאגרת חמודות עמ' 22
כא ע"א אחון דלא ידעיתו בקביעא דירחא כי חזיתו סיהרא דמשלים ליומא בעירו חמיראלחם רב על סדור התפילה אות כח
כא ע"א אל דם תהא אחריתואור זרוע לצדיק עמ' 32
כא ע"א אתון דלא ידעתון בקביעא דירחא וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' עז-עח
כא ע"א ביקש קהלת להיות כמשהבית אלהים שער ב עמ' קסה
כא ע"א במעשה דלוי איקלע לבבל וראשו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
כא ע"א בסים תבשילא דבבלאימנחת מרדכי עמ' לד
כא ע"א גזירה ניסן אטו תשרימשיב צדק סי' לא (עמ' 19)
כא ע"א דברי חפץ - הם חמישים שערי בינהישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פד
כא ע"א היכי דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
כא ע"א וש"י ד"ה ולא תחושס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ה
כא ע"א חמישים שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שלג
כא ע"א כד חזית דמשכה תקופת טבת עברה לשתאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
כא ע"א כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתאלקוטי שיחות חט"ז עמ' 97, חכ"ב עמ' 232
כא ע"א לוי איקלע ותוס' ד"ה לויאיש מבין ח"א דף כח ע"ג
כא ע"א לוי איקלע לבבל בחד סרי בתשרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 178
כא ע"א לוי איקלע לבבל בחדסר בתשריאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנד
כא ע"א לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי אמר בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קלד
כא ע"א מדשמעי אנא ואילפא לא שמע שמע מינה לדידי קיימא לי שעתאפרי צדיק אמור אות ג, ואתחנן אות ח
כא ע"א שלח ליה רב הונא בר אבין לרבאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
כא ע"א שלח ליה רב חונא בר אבין לרב כי חזית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 279, 281
כא ע"א שמור אביב של תקופה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק לט
כא ע"א שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 94
כא ע"א שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמד
כא ע"א תוס' ד"ה כיס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
כא ע"א תוס' ד"ה לוי אקלע לבבלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 39, 55, 67)
כא ע"א תוס' ד"ה לויאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמא, רנד
כא ע"א תרי ירחי חסירי קלא אית להוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 50)
כא ע"ב אבל באומות העולם קםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רעג
כא ע"ב אחר שנתמעט יצתה בת קול ומיחה בולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"א
כא ע"ב אשר תקראו אתם - אתם אפילו מזידיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסו
כא ע"ב בין שנראה בעליל ובין שלא נראה בעליל, מאי משמע דהאי בעליל לישנא דמיגלי הוא, אמר ר' אבהו אמר קרא אמרות ה' אמרות טהור כפף צריף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. הקב"ה ברא את העולם זכה ובהירה, אך מכיון שהאדם חטא הגזרא מיתה בעולם ונתערב העולם טוב ורע ביחדפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קסט
כא ע"ב ביקש לדון בלא עדים ובלא התראה, ויצתה בת קול ולא הניחוהולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"א
כא ע"ב ביקש לדון וכו' שלא בעדים וכו' יצתה ב"ק וא"ל וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 108
כא ע"ב ביקש קהלתהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ו
כא ע"ב ביקש קהלת לדון בלא עדים והתראהצדקת הצדיק סי' קצח, רכט, דובר צדק עמ' 115, 151
כא ע"ב ביקש קהלת לדון שלא בעדים ובהתראהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 205
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשהבית ישי - דרשות עמ' לח, רסג
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמז-רמח
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכה, דברים עמ' תתרה
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה וכו' וכתוב יושר דברי אמתשני המאורות (תשסח) עמ' ד
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה וכו'אפיקי ים עמ' רסה
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ולא קם עוד נביא וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות נו
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק וא"ל וכתוב יושר דברי אמת וכו'דעת סופר עמ' שמא ע"א
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק וא"ל וכתוב יושר דברי אמתחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רלב
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתלחמי תודה דף ג ע"ב, עח ע"ב, קיג ע"א, רג ע"ב
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשהעיונים במשלי עמ' לח
כא ע"ב ביקש קהלת להיות כמשה, יצאה בת קול ואמרה וכתב יושר דברי אמתחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמ
כא ע"ב 'ביקש קהלת למצא דברי חפץ', ביקש קהלת להיות במשה, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת 'ולא קם נביא עור בישראל כמשה'כתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, בקש קהלת להיות כמשה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סא
כא ע"ב ביקש שלמה להיות כמשה יצתה בת קול וכתוב יושר דברי אמתאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ז אות כא
כא ע"ב במלכים לא קםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סד, עב, קעו
כא ע"ב במלכים קם [כמשה]לקוטי שיחות ח"ו עמ' 254-255
כא ע"ב בנביאים הוא דלא קם אבל וכו'דרכי חיים דף ה ע"א (קטע ראשון, פתיחת רבנו המאירי למסכת אבות)
כא ע"ב בנביאים לא קם (כמשה) אבל במלכים קם ומנו שלמהאור התורה (צמח צדק) דברים ח"ה עמ' ב'ב
כא ע"ב בנביאים לא קם אבל במלכים קםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ז
כא ע"ב בנביאים לא קם אבל במלכים קםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קפ
כא ע"ב בנביאים לא קם במלכים קםתקנת השבין סי' ב (עמ' 8), טו (עמ' 161), מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), לקוטי מאמרים עמ' 79, דובר צדק עמ' 151
כא ע"ב בנביאים לא קם במלכים קםאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תתפז
כא ע"ב בנביאים לא קם במלכים קםפרי צדיק נח אות ט, בא אות א, פ' פרה אות ב, דברים אות ז
כא ע"ב בנביאים לא קם במלכים קםציץ השדה ח"ד עמ' קעג
כא ע"ב בעליל לישנא דגלויי דכתיב בעליל לארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עד {הפסוק מדבר על תורה שבכתב שהוא גלוי}
כא ע"ב בקש קהלת לדוןרנת יצחק דברי הימים עמ' קכד, ה' מגילות עמ' שטז
כא ע"ב בקש קהלת לדון דינין שבלב בלא עדיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכד
כא ע"ב בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ולא בהתראה יצתה בת קול וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסה
כא ע"ב בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רמב
כא ע"ב בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעא
כא ע"ב בקש קהלת לדון וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 167
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' יג, רעא, רפא, תכד
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשהדברי שאול בראשית עמ' א, שמות עמ' רסד, ויקרא עמ' שי, שלו, במדבר עמ' קנו, רמו, דברים עמ' שיג
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשהדרשות מהר"ם שיק עמ' יא, קמא, רסג
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשהשם ישראל עמ' קב
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צב ד"ה בקש, עמ' צג ד"ה בקש, עמ' צד ד"ה בקש (א), ד"ה בקש (ב), עמ' צה ד"ה בקש (א), עמ' צו ד"ה בקש (א), ד"ה בקש (ב), עמ' קיא ד"ה ועפי"ז, עמ' קמה ד"ה ועד"ז, ח"ג עמ' תרמג ד"ה והנה, ח"ד עמ' תעה ד"ה ועל פי זה אפשר
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' מח
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה וכו' בנביאים לא קם במלכים קםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קנז ד"ה הנה, עמ' רצג ד"ה ועד"ז
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה וכו' בקש קהלת לידע מתן שכרן של מצות יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמתזרע שמשון קהלת אות נד
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה יצאה ב"ק ואמרה לו וכו'ניבי זהב עמ' תקכח
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קולפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רנח
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנב
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשהרב שלום (אדלר) עמ' שיד
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו וכו'אש דת (אסאד) עמ' קב
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קנד אות ד
כא ע"ב בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' כד
כא ע"ב בקש קהלת למצוא דברי חפץברכת מועדיך לחיים ח"א דף סב ע"ב [רכב ע"א ד"ה כי]
כא ע"ב בקש קוהלת למצוא דברי חפץדרשות ר"י מסלוצק עמ' טז
כא ע"ב בקש שלמה לדון בלא עדים יצתה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת על פי שנים עדיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' פ
כא ע"ב בקש שלמה להיות כמשה יצאה ב"ק ואמרה ולא קם נביא בישראל עוד כמשהראשון לציון (תשעח) עמ' פז
כא ע"ב בקש שלמה להיות כמשה יצאה ב"ק ואמרה ולא קם נביא בישראל עוד כמשהראשון לציון (תשסח) עמ' נב
כא ע"ב בקש שלמה להיות כמשה יצאתה בת קול וא"ל ולא קםבי חייא ח"ב עמ' שסט
כא ע"ב בשבת אין תוקעין דכתיב וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' פה
כא ע"ב דאע"ג תגלה לו מ"ט פנים שער נו"ן לא נגלה לומהר"ם שיק שמות עמ' קסט
כא ע"ב המשים שערי בינה נבראו בעולםברכת טוב עמ' קעא, רלג, רנג, שסה, שפב, תלז
כא ע"ב המשים שערי בינה נבראו בעולם ובלם נמסרו למשה חוץ מאחרמפעלות אלקים (תשנג) עמ' קצו
כא ע"ב המשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדלדור ולדורות ח"א עמ' שצה
כא ע"ב וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קכו ד"ה ולא
כא ע"ב וכולם ניתנו למשה חסר אחדדרך ה' השלם עמ' רכב - מראה דרך
כא ע"ב וכולן ניתנו למשה חסר אחדברכת טוב עמ' תלז
כא ע"ב וכולן ניתנו למשה חסר אחתרב שלום (אדלר) עמ' שי
כא ע"ב ותחסרהו וכו' מזוקק שבעתיים וכו'אפיקי ים עמ' תקנ
כא ע"ב ותחסרהו מעט מאלוהיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קעז
כא ע"ב ותחסרהו מעט מאלקיםנחלת צבי (פאליי) עמ' עא, עג
כא ע"ב ותחסרהו מעט מאלקים, דמרע"הרמז הרומז (תשסח) עמ' כב
כא ע"ב ותחסרהו על משה רבינוחכמת התורה בחוקותי עמ' שמח
כא ע"ב חד אמר נ' שערי בינה נבראו וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ב
כא ע"ב חמישים שע"ב נבראו בעולםס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 83
כא ע"ב חמישים שע"ב נבראו בעולםתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קמד
כא ע"ב חמישים שע"ב נבראו בעולם וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 307
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראומחיר יין (תשעט) עמ' פז
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולםהשיר והשבח ח"ב עמ' קפה
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולםתורת מנחם חי"ד עמ' 88, חט"ז עמ' 279
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יז
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדדרשות באר יצחק עמ' קיט, קנג, קסד, קעא, רנ
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתורת מהרי"ם ויקרא עמ' ג
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתורת מנחם חכ"ז עמ' 277
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחת כו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 115,110
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחד וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ז, קנד
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולםתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד, שפט, תסט
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת ותחסרהו מעט מאלקיםקרן לדוד דברים עמ' רמ
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו העולם וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 206
כא ע"ב חמישים שערי בינה נבראו וכולן ניתנו למשה חסר אחדפניני שבח עמ' קפא
כא ע"ב חמשים שערי בינה כו' חסר אחתתורת מנחם חמ"ו עמ' 379
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפג
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדלחם רב על סדור התפילה אות תלה
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסד אחדדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קט
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ל, פ, קנד, קסד, רמד, שח
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שה ד"ה אי
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדתהלה לדוד (והרמן) פרק ח פסוק ה הערה ה, פרק סג פסוק יא הערה מא, פרק קכא פסוק א הערה ב, י"ג עיקרים אות לו
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכלם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר "ותחסרהו מעט מאלקים"שירי משכיל כלל א פרט ט
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק ד, פרק ל פסוק ה
כא ע"ב חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"א, קמ ע"ג
כא ע"ב חמשים שערי בינה נמסרו למשה דבינו ע"האיתן האזרחי עמ' שכט
כא ע"ב כתיב אמרות ה' אמרות וכו'חוט של חסד (תרכה) דף עג ע"ב
כא ע"ב לא קם נביא וכו' בנביאים לא קם אבל במלכים קםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"א
כא ע"ב למשה לא נמסרו רק נ' שערי בינה חסד א'ברית שלום (תשסח) עמ' שצה
כא ע"ב מ"ט שערי בינה הןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק ג
כא ע"ב מ"ט שערים נמסרו למשה חסר א'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' יג, כא
כא ע"ב מ"ט שעת בינה נבראו בעולם וכו'אפיקי ים עמ' רסז
כא ע"ב מהרש"א - על הגמ' ביקש קהלת להיות כמשה וכו'לחמי תודה דף עח ע"ב
כא ע"ב מחללין שבת לעדות החודשציץ השדה - שדי יער עמ' א
כא ע"ב מחללין שבת לקביעת המועדותציץ השדה ח"ד עמ' רמט
כא ע"ב מכשילן לעתיד לבאדברי חנינא - רפואה עמ' קנח
כא ע"ב משה רבינו הפיג רק מט שערי בינה ואילו ר' עקיבא זכה לשער הנ' כי הוא נהרג על קידוש ה'פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שכד
כא ע"ב משה רבינו זכה למ"ט שערי בינהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלט
כא ע"ב משה רבינו לא השיג השער החמשיםדברי שאול שמות עמ' כ, קצה
כא ע"ב משחרב בית המקדש התקינו שלא יהיו מחלליןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 44)
כא ע"ב נ' שעדי בינה נבראו בעולם וכו'טוב ירושלים בהקדמה
כא ע"ב נ' שערי בינה וכו' ניתנו למשה חסר אחדכתר שם טוב (תשסד) סי' קפז
כא ע"ב נ' שערי בינה וכו' נתנו למשה חסר אחתרסיסי לילה סי' טז (עמ' 19), נב (עמ' 129), תקנת השבין סי' טו (עמ' 161), לקוטי מאמרים עמ' 105, 168
כא ע"ב נ' שערי בינה וכו' נתנו למשה חסר אחתפרי צדיק תולדות אות א, ויחי אות ד, יתרו אות ו, פ' שקלים אות ד, בהר אות ז, ל"ג בעומר אות ח, שלח אות יב, דברים אות י, ואתחנן אות ג, כי תצא אות טז, וילך אות י, יד, הבדלה, חג סוכות אות ב
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולםאמרי אש (טאוב) עמ' נח, קלו
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולםדורש טוב עמ' 66
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולםדרך ה' השלם עמ' כא - עיונים
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולםס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תנח
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קטו
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות טו-יט
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתלחמי תודה דף פה ע"ב, קא ע"ב, קנא ע"א
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חוץ מאחדמאור עינים (תשעה) עמ' שצב, תתז
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מו
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלקוטי שיחות ח"א עמ' 286, חי"ט עמ' 374
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חסר אחד וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רל, תד
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם ומלן נתנו למשה רבינו, והר"חרנת יצחק על נפש החיים עמ' סה
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחדבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נח, קלט
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו ולא נמסרו למשה אלא נ' חסר א' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 53
כא ע"ב נ' שערי בינה ניתנו למשה חוץ מאחדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות יד
כא ע"ב נ' שערי בינה ניתנו למשה חוץ מאחדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יב אות כח
כא ע"ב נ' שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדעמק תפלה (תשסו) עמ' קכב
כא ע"ב נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים. דבר זה מרומז בפרשת מטות ושם כתוב ויקרב משה את משפטן האות נ' הוא רבתי לרמז שנתעלמה ממנו שערי נ'פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכז
כא ע"ב נמצאת מכשילן לעת"לדברי חנינא - ת"ת עמ' קה
כא ע"ב על הפסוק: "ביקש קהלת למצוא דברי חפץ", ביקש שלמה להיות כמשהלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שעא
כא ע"ב על פסוק בקש קהלת למצוא וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף סב ע"ב (דף רכב ע"א ד"ה כי)
כא ע"ב על שני חדשים ותו לא והתנן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
כא ע"ב על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
כא ע"ב עליל לשנא דמגלי הואמחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 79)
כא ע"ב ר שערי בינה נמסרו למשהזכרון דברים (תשנט) עמ' כח
כא ע"ב רב ושמואל - חד אמר: המשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר: ותחסרהו מעט מאלקים. פקש קהלת למצא רפרי חפץ - בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו: וכתוב ישר דברי אמת: ולא קט נכיא עור כישראל כמשהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמח, קנו
כא ע"ב רב ושמואל חד אמר נ' שערי בינה נבראו בעולם כו' ביקש קהלת להיות כמשה כו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סז
כא ע"ב רש"י ד"ה ארבעיםס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 45)
כא ע"ב רש"י ד"ה על ניסןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 63)
כא ע"ב רש"י ד"ה שלוחיןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 54)
כא ע"ב רש"י ותוס' ד"ה עלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 63)
כא ע"ב שמור אביב של תקופהמאיר נתיבות ח"א עמ' רעה
כא. אילימא כפאו שדמכתב מאליהו ח"ה עמ' 346
כא. ארבעים ותשעה שערים ניגלו לו למשה רבנו ע"ה בסיניתורה בציון עמ' שנח
כא. בין שנראה בעלילנטריקן (תשעד) עמ' צו
כא. בסים תבישלאי דבבלאי ביומא דצומא רבה במערבאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רס
כא. בענין עיבור השנהפרפרת התורה עמ' תקסה
כא. גזרינן ניסן אטו תשריחנן אלקים עמ' קצח
כא. דכתיב שמור את חודש האביבברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כ
כא. דם תהא אחריתוהישר והטוב (תשסג) עמ' שפא
כא. דמשכה תקופת טבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רא
כא. כד חזית דמשכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברוה להאי שתאדברי יואל מועדים ח"ד דף רמא ע"א
כא. כד חמיתו סיהרא דמישלם ליומא בעירו חמראאגרא דכלה ח"ב עמ' קצד
כא. כמה בסים תבשילא דבבל בצומא רבאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסד
כא. כשמחדש מקצרה לארוכהספרי המגיד מקאזניץ עמ' רטז
כא. לוי איקלע לבבל ביוה"כ שלהםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיד
כא. לוי איקלע לבבל וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' עח
כא. לוי לא העיד שלא שמע מקודשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נח
כא. מ"ט שערים נמסרו למשהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' ריב
כא. מדוע מעברים את השנהפרפרת התורה עמ' שפח
כא. מכריז ר' ינאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנ
כא. קלים היו רודפינו ששמע מפי בי"ד מקודשחנן אלקים עמ' קה
כא. ר"ג הוה יתיב בתעניתא אתא ההוא גברא א"ל למחריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטז
כא. רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי זימנא חדא אשתכח כוותיהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכב
כא. רבא וכו' יתיב בתעגיתא תרי יומאתורת יחיאל בראשית עמ' יט
כא. רש"י - כד חזית דמשכה תקופות טבת תקופת ניסן עד שיתסר בניסן - ומתחיל תקופות ניסן בי"ו בניסןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכא
כא. שלח ליה רב הונא בר אבין לרבא כד חזית דמשכה תקופות טבת תקופת ניסן עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא, שנאמר שמור את חודש האביב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכא
כא. שמור אביב וכו' שיהא בחדש ניסןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכא
כא. שמור אביב של תקופהחיי נפש על ההגדה עמ' רי
כא. שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכ
כא. שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תח
כא. שמור אביב של תקופה שיהיה בחדש ניסןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנב, תלו, תמ, תמד, תנד, תצז
כא. שמור אביב של תקופה שיהיה בחודש ניסןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פא
כא. שמור את חדש האביב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
כא. שמור את חדש האביב, שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסןויגד יעקב עמ' תקמז, תקמט
כא. שמור את חודש האביבאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות א, סדרות סי' טז אות ד
כא. שמור את תקופת ניסן שיהיה בחודש האביבערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קלו
כא. תוס' ד"ה לוי - מעשה בחזקיה שעיבר את השנה מפני הטומאה וביקש רחמים על עצמו וקשה מפני מה בקש רחמים על עצמו, שאין מעברין אלא אדר והוא עיבר ניסן בניסןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שיח
כא. תוס' ד"ה לוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכא
כא. תוס' ד"ה לויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלב
כא. תוס' ד"ה לוי איקלעמבשר טוב - חנוכה עמ' שא
כא. תוס' ד"ה לוי איקלעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכא
כא: אמרות ה' וכו' נ' שערי בינה נבראו וכו' יצתה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמתמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקלו
כא: אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפד
כא: בין שנראה בעלילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיב
כא: בין שנראה בעליל ובין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צו
כא: בין שנראה בעליל, בין שלא נראה בעליל מחללין וכו' וכולן ניתנו למשה חסר אחדשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קיב, מס' פסחים אות קח, קל, רפג, מס' שבועות אות קט, קנה בהגה"ה, ריז בהגה"ה ב', רכד, מס' תענית אות קא
כא: ביקש קהלת לדון בלי עדים והתראהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצד
כא: ביקש קהלת לדון ברוה"ק בלא עדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סז
כא: ביקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סא
כא: ביקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראהצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריח ע"ב
כא: ביקש קהלת להיות כמשהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קע {א) רצה לדבר בפשוטי התורה בלי משל; ב) שלא יחרב ביהמ"ק שבנה; ג) ביקש לספר סיפורים כבתורה שרמוזים בהם סודות; ד) ביקש ע"י נשיו להוציא ניצו"ק שיהי' התיקון השלם}
כא: ביקש קהלת להיות כמשהשבח נעורים עמ' קעז
כא: ביקש קהלת להיות כמשהתורת יחיאל במדבר עמ' רז
כא: ביקש קהלת להיות כמשה וכו'מקוה המים עמ' קכז-קכח
כא: ביקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול כתב יושר דברי אמתפתחי שערים ח"א עמ' מח
כא: ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף נ ע"ב
כא: ביקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו ולא קם נביא עוד בישראל כמשהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלב עמ' תיט, דרוש קמב עמ' תעה, ח"ב דרוש קסט עמ' לט, דרוש ער עמ' תנח, דרוש רפא עמ' תקטז
כא: ביקש קהלת להיות כמשה כו' יצאה ב"ק וכתוב יושר דברי אמתנטע שעשועים (תשסה) עמ' יז
כא: ביקש קהלת להיות כמשה עצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלא
כא: ביקש קהלת להיות כמשהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תד, מועדים עמ' קז
כא: ביקש קהלת להיות כמשהפי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) יב דף קמ ע"ב ודף קמא ע"א
כא: ביקש קהלת להיות כמשהצפנת פענח (תשסו) עמ' קח
כא: ביקש קהלת להיות כמשה, יצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנ
כא: ביקש קהלת למצוא דברי חפץיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלב
כא: ביקש שלמה וכו'פחד יצחק פסח מאמר סח
כא: ביקש שלמה להיות כמשה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תעד
כא: ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול וכו'גבורות שמונים (תשסג) עמ' ס
כא: ביקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרא
כא: בנביאים לא קם אבל במלכים וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קז
כא: בנביאים לא קם אבל במלכים קםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1381, 192
כא: בנביאים לא קם אבל במלכים קםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכ, שכ הערה 54
כא: בנביאים לא קם אבל במלכים קם וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' כא דף כ ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכט דף עד ע"ג
כא: בקש קהלת לדון דינים שבלב וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קס, שמה
כא: בקש קהלת לדון דינים שבלב וכו' יושר דברי אמת על פי שנים עריםפאר יעקב ח"ד עמ' קעג
כא: בקש קהלת להיות כמשהדרשות שמן רוקח עמ' קעח, רסב
כא: בקש קהלת להיות כמשהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמו, שטז
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשיח
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו'שמחת הנפש עמ' צג
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו' יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם וגו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף רצז ע"ב, שנז ע"א, שס ע"א
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמו
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"א
כא: בקש קהלת להיות כמשה וכו'כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' מח
כא: בקש קהלת להיות כמשה יצאה ב"ק וכתוב דברי אמתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' יח
כא: בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכו'הדרש והעיון דברים מאמר רכב
כא: בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב ישר דברי אמתפאר יעקב ח"א עמ' רעג, ח"ד עמ' שכז
כא: בקש קהלת להיות כמשהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קע
כא: בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפב
כא: בקש קהלת למצוא וכו' רב ושמואל חולקים וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קכו
כא: בקש שלמה להיות במשה יצתה בת קול ולא קם נביא עוד כמשה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלח
כא: בקש שלמה להיות כמשהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעז, תכה
כא: ג' שערי בינהביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק ד, פרק ל פסוק ה
כא: גו"ן שערי בינה נבראו, וכולם ניתנו למשה חוץ מאחדלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עג, פג
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכא
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לז
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ב, רסב
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלו, שטז
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות יט, ויחי אות י, במדבר אות יט, חוקת אות ז, ואתחנן אות יב
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחדתפארת צבי בראשית עמ' תשנב
כא: המשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחדעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קכז
כא: השלוחין יוצאין מבערב על ניסן ועל תשרי עד שישמעו מפי בית דין 'מקודש'אמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
כא: התקינו שלא יהיו מחללין אלא על ניסן ותשריגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צו
כא: וחד אמר בנביאים לא קם, במלכים קםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכג
כא: וכולם ניתנו למשה חסר אחתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רח
כא: וכולן ניתנו למשה חסר אחד (משרע"ה לא השיג רק מ"ט)שם משמעון (שפירא) עמ' נו
כא: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה בנביאים לא קם אבל במלכים קם ומנו שלמהברכת דוד עמ' עד
כא: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות פז
כא: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וכו' במלכים קםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קכט
כא: ולא קם נביא עוד וגו' - בנביאים לא קם, אבל במלכים קםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 411
כא: ותחסרהו מעט מאלוקיםבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ד
כא: ותחסרהו מעט מאלקים - משהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 913
כא: ותחסרהו מעט מאלקים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצד
כא: ותחסרהו מעט מאלקיםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
כא: ותחסרו מעט מאלקים - משהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 995
כא: חד אמר חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחדתורה בציון עמ' רנז
כא: חוץ מאחדטוב טעם ויקרא עמ' קלה
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולםדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' י
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פח, רלז
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קטו, ריב, תקמד, תקמט
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם השיג משה וגו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קפט
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' לה, רלא
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא, תתכז הערה 91
כא: חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשבילי פנחס עמ' ש
כא: חמשים שע"ב נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ משער החמשיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סו
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולםזכרון אליעזר עמ' ג
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסז, רסד
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמח
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יח
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולםתורת העולה ח"א פרק ו, ז, ח"ג פרק לג, נד
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם ובולם נתנו למשה חוץ מאחדקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ק
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כה, עג
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה וכו'מצור דבש עמ' פא
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חוץ מאחדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסא ע"א
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכו
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רכב
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדעטרת ישועה (תשסד) אות סד לשבועות
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמ
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחדתפארת צבי בראשית עמ' שצא
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם ומשה זכה לכולםאמרי קדוש (תשסא) עמ' כ
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולםמי השלוח (תשסז) ח"א דף ק
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נמסרו למשה חסר אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קנב
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 118,117
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחדאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 528, 531, 577-578, פ"א אות 618, פ"ו אות 304, פ"ז אות 171
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קמב
כא: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כ
כא: חמשים שערי בינה נבראו וכולם נתנו למשה חסר אחדבת עין (תשסז) עמ' קכח, קפו, רא, רט
כא: חמשים שערי בינה נבראו וכולן נתנו למשה חסר אחתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצח
כא: יצתה ב"ק וא' לו וכתוב יושר ד"א ולא קם וכו'דברי יואל פ' במדבר דף סה ע"א
כא: יצתה ב"ק וא' לו וכתוב יושר ד"א ולא קם וכו'דברי יואל פ' בראשית דף מט ע"ב, נ ע"ב, נג ע"ב, נט ע"א, סב ע"א
כא: כולם ניתנו למשה חסר אחתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצד
כא: כולם ניתנו למשה חסר אחתעירין קדישין השלם עמ' קנ
כא: כל החכמות רמוזות בתורהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' רו
כא: לא ניתן למשה רבינו רק מ"ט שערים ולא שער הנ'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רנ, רנח, ת, תמט
כא: לא קם כמשה בנביאים אבל במלכים קםעירין קדישין השלם עמ' תפב
כא: למשה נמסרו מ"ט שערי בינהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצא הערה 78
כא: מ"ט שערי בינהלב אביגדור עמ' קלז
כא: מ"ט שערי בינה ניתן למשהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כז פסוק ב (1)-(2)
כא: מ"ט שערי בינה ניתנו למשהברכת דוד עמ' סז
כא: מ"ט שערי בינה נמסרו למשהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קב, קמז
כא: מ"ס שערי בינה נמסרו למשה ושער הנו"ן לא נמסר לואור לשמים (תשסג) עמ' סו, קצו
כא: מ"ט שערי בינה נתגלו למשה רבינוזכרון משלי עמ' קל אות תיח
כא: מאי משמע דהאי עליל לישנא דמיגלי הוא וכו' אמר קרא אמרות ה' וכו' כסף צרוף בעליל לארץ וגו'.באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 525-524
כא: מחללין את השבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כח
כא: מנין שאפילו שיחת חולי"ן של תלמידי חכמים צריכה לימודדברים נחמדים (תשסה) עמ' נה
כא: משה - ותחסרהו מעט מאלקיםשיחות לספר דברים עמ' ריא
כא: משה זכה רק לנ' שערים חסר א'תורת יחיאל במדבר עמ' שפג
כא: משכה תקופת ניסן עד ט"ז בניסן עבריה לההיא שתאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עא
כא: נ' שע"ב נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חוץ מא'תפארת ראובן עמ' קכב-קכג
כא: נ' שערי בינהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' פז
כא: נ' שערי בינה וכו' וכולן נתנו למשה חסר א'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רפח, רצ, שא
כא: נ' שערי בינה חסר א' נמסרו למשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכג
כא: נ' שערי בינה ירדו לעולם וכו'דרשות שמן רוקח עמ' תז
כא: נ' שערי בינה כו' וכולם נתנו למשההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' פח, דברים עמ' קמה
כא: נ' שערי בינה נבראוחקל יצחק (תשסג) עמ' תמח
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלד, שב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמז
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנד, תסב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' ע
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חוץ מאחדאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' פח
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםערבי נחל (תשסד) עמ' פג, קא, תקמג, תרי
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למרע"ה חסר אחתשמע יעקב (זיידא) עמ' קסא
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'פלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' טו
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדמאור עינים (תשעט) עמ' שצא, תקצג, תתיב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחדתורה בציון עמ' ה
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'שיחות ר' ראובן עמ' צה
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכב, מועדים (תשנט) עמ' קפח
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדילקוט עטרת צבי עמ' קעז
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלהורות נתן ויקרא עמ' פב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלהורות נתן דברים עמ' קצב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמה
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדנזר הקדש ח"א עמ' לז
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעד
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשם יחזקאל עמ' כז, ת, תנב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדשרתי - קונטרס הנרות עמ' נג
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח, סי' כה לשבועות, סי' א ליום א דסוכות, סי' ו ליום ג דסוכות
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד וכו'עירין קדישין השלם עמ' תכה
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצו, תקא, תקיט, תרעח, תרפח
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קכח
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדצפנת פענח (תשסו) עמ' קעד
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחרשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תט
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחר, שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםדעת תורה שמות עמ' שנח
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחתנתיב התשובה עמ' נא הערה 32
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר א', שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעד
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחדתפארת צבי שמות עמ' רפ, תצא
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחרתפארת צבי במדבר עמ' טו, קמו, רלג
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכלם ניתנו למשה בסיני חסר אחת וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פ"ז דף נו ע"ג; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בשלח דף לט ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לח דף צא ע"א; ארזי לבנון (שסא) דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בהר דף עג ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פ' ב דף קכה ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) דף א ע"ד
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם ונתנו למשה חסר אחתתורי זהב (תשעג) עמ' קלד, רפד
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם, וניתן למשה מ"טדגל מחנה יהודה עמ' רצ
כא: נ' שערי בינה נבראו וכו' וכולם ניתנו למשה לבר מאחדאור השמש (תשסח) עמ' נד
כא: נ' שערי בינה ניתנו למשה חסר א'ילקוט אוהב ישראל עמ' מה
כא: נ' שערי בינה נמסרו בתורהאגרא דכלה ח"א עמ' כא
כא: נ' שערי בינה נמסרו למשה חסר אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' סא, תכה
כא: נ' שערי בינהקשוטי כלה (תשסג) עמ' כט, לא, לב, לה, נ
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כז
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפה, ריג
כא: נו"ן שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חסר א'זרע קודש - מועדים עמ' צא
כא: נו"ן שערי בינה נבראו וכולן ניתנו למשה חוץ מאחדקומץ המנחה (צונץ) דרוש מח אות יא, דרוש נ אות א, דרוש קי אות ב
כא: נולד קודם חצות בידוע שהוא נראה היום סמוך לשקיעת חמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכב
כא: נון שערי בינהתורת חיים (קאסוב) עמ' פד, קעב
כא: נראה בעלילאגרא דכלה ח"ב עמ' לא
כא: עיכב ר"ע ארבעים זוגות עדים בלודודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסב
כא: על שני חדשים מחללין את השבתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צה
כא: על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרידברי יואל מועדים ח"ד דף שנד ע"א
כא: רב ושמואל - חד אמר: המשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחר, שנאמר: ותחסרהו מעט מאלקיט. בקש קהלת למצא דברי חפץ - בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו: ופתוב ישר רפרי אמת: ולא קט נביא עור בישראל במשהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפה
כא: רב ושמואל אמרי המשים שערי בינה נבראו בעולם ובולם ניתנו למשה חסר אחתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות א
כא: רש"י ד"ה חמישיםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעד
כא: שלמה הגיע כמעט למעלת משה רבינודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכ
כא: שער החמישים לא נגלה לאדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשצב הערה 45, תתנח הערה 39
כא: שער הנ' לא נגלה לשום אדםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלא
כא: שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחר שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות מד בהגה"ה, רפד, שס, עשרה מאמרות אות קס
כא: תוס' ד"ה על - רק לעדים על מולד הלבנה הותר חילול שבת ולא לשלוחיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
כב כל עדות שאין האשה כשרה להאהבת דוד (תקנט) דף ז ע"ד {מה שקשה ממו"ק דף יד וזבחים קב}
כב כל עדות שאין האשה כשרה להאהבת דוד (תקנט) דף ז ע"ד {קושיה ממו"ק דף יד וזבחים קכב}
כב מאין משיאין משואות וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' תקב
כב מאין משיאין תשואות וכו'כסא דוד (תקנד) דף קכה ע"ד
כב ע"א אב ובנו שראו את החודשבנין שאול עמ' קס
כב ע"א אב ובנו שראו כו' ר"ש אומר וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפח
כב ע"א אלו הן הפסולין וכו'דרך ישרה עמ' תנה
כב ע"א אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר - ובתוד"ה חד מין מהימןאיתן האזרחי עמ' תכז
כב ע"א בקלקול שקלקלו בייתוסיןפרי חיים (קנולר) פרשת בא
כב ע"א האב ובנו מעידין עדות החודשתורת מנחם חכ"ב עמ' 158
כב ע"א החדש הזה לכם וכו' עדות זו תהא מסורה לכםהר המוריה עמ' קצח
כב ע"א החודש הזה לכם, עדות זו תהא כשירה בכםצמח צדקה עה"ת עמ' כד
כב ע"א הפסולין וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף עח ע"ד (דף רפט ע"א ד"ה ואפשר)
כב ע"א וכל הקרובים כשרים לעדות החודשהשיר והשבח ח"א עמ' שעא
כב ע"א עדות זו [של קידוש החודש] תהא מסורה לכםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 57
כב ע"א עדות זו מסורה לכםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 271
כב ע"א עדות זו תהא מסורה לכםדורש טוב עמ' 84
כב ע"א עדות זו תהא מסורהלכם, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסא
כב ע"א עדות זו תהיה מסורה לכםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיח
כב ע"א קלקלו הבייסותיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסו
כב ע"א ר"ש אומר וכו' הקרובין כשרין לעדות החודש וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 62
כב ע"א רש"י, אהרן ומשה היו חשובי הדורגבורת יצחק שבועות עמ' שמא
כב ע"א שעל מהלך יום ולילה מחללין את השבתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' מו
כב ע"א שעל מהלך יום ולילה מחללין את השבת+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מו
כב ע"א שראו את החודשבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכח
כב ע"ב בקשו בייתוסין להטעות את חכמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנד
כב ע"ב בראשונה היה משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחים יוצאיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' רז
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 339 (אידיש)
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלז
כב ע"ב דר' נהוראי סהדי אחריני הוי בהדיהחכמת התורה ויגש עמ' רכב
כב ע"ב ואלו הן הפסולין וכו'ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף עח ע"ד [רפט ע"א ד"ה ואפשר]
כב ע"ב טורי אבן ד"ה כי אתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכא
כב ע"ב כיצד היו משיאין משואות, מביאין כלונסאות של ארז ארוכין וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ו
כב ע"ב לבנה רבוצה בין ב' סלעיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסח
כב ע"ב מאי אחר זוג אחר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 268
כב ע"ב מילתא דעבידא לאגלוי'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 112
כב ע"ב מילתא דעבידא לאגלויילקוטי שיחות ח"כ עמ' 104
כב ע"ב מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשימנות הלוי (תשסב) עמ' [קפג]
כב ע"ב משום כבודו דר' נהוראיחכמת התורה נח עמ' רפב, רצא
כב ע"ב משיאין משואותזכות ישראל - עשר קדושות פרק ד אות טו
כב ע"ב משיאין משואותזכרון דברים (תשנט) עמ' מא
כב ע"ב פ"א ביקשו בייתוסין לטעות את החכמים שכרו שני בנ"א וכו' ובתוס' שם ד"ה להטעותבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לב, ח"ג עמ' רלה
כב ע"ב רש"י ד"ה לאורס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 38)
כב ע"ב רש"י ד"ה להטעותלקוטי שיחות חי"ט עמ' 4
כב תחת רבי עקיבא וחבריו מאי מביאיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצח
כב. אב ובנו וכל הקרובין כשרים לעדות החודשחמודי צבי שמות עמ' ק
כב. אב ובנו שראו את החדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלג
כב. אב ובנו שראו את החודש ילכו וכו' מעשה בר' טובי' הרופא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שלב
כב. אב ובנו שראו את החורשגור אריה שמות פי"ב הערה 23
כב. אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' לח עמ' תמא
כב. אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' צז
כב. אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו וכו' משקלקלו הבייתוסים, ובתוס'חכמה ומוסר ח"א עמ' תלז
כב. אר"י יצרו של אדםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פז
כב. אר"י יצרו של אדםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלז
כב. בראשונה היו מקבלין עדות החודש מכל אדםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קס
כב. בתוס' ד"ה ופסלוחמודי צבי מועדים עמ' שלב
כב. החודש הזה לכם מסורה בידכםמקראי קדש (תשנג) עמ' קטז
כב. החודש הזה לכם עדות זו תהא כשירה בכםדובר צדק (זילבר) עמ' רעט
כב. החודש הזה לכם פירושו הרי היא מסורה בידכםפחד יצחק - ראש השנה מאמר יט
כב. החודש הזה לכם, עדות זו תהא כשרה בכם דבר מסורה לכם וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קלד
כב. החרש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכם וברש"יחמודי צבי מועדים עמ' שלב, שלג
כב. המשחק בקוביאתשבי (תשסה) עמ' רלג שורש קביא
כב. ואם צודה להם לוקחין בידן מקלותדברי יואל מועדים ח"ד דף שנה ע"א
כב. מ"ט דר"ש וכו' החודש הזה לכם, עדות זו תהא כשרה בכם, ורבנן, עדות זו תהא מסורה לכםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קמב
כב. מוליכין אותו על החמורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטו
כב. מחללים את השבת להעיד על החודשיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכד
כב. מי שראה את החודש ואינו יכול להלך מוליכין אותו על החמור אפילו במטהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צז
כב. מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים אותו ואת עבדו קבלו ואת בנו פסלופתחי שערים ח"ב עמ' רנ
כב. סהדא אחרינא הוה בהדיהשארית יעקב (אלגזי) דף ו ע"א
כב. עדות זו מסורה לכםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות א, ב
כב. עיכבן ר"ע בלודודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיג
כב. ר"ש אומר אב ובנו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח
כב. רש"י - ואם צודה להם, הבייתוסים והכותים הם היו אורבים להם לעכבם כדי להטעות את חכמיםדברי יואל מועדים ח"ד דף שנה ע"א
כב: אין משיאין משואותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קנח, תעב, תקלג
כב: אין משיאין משואותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מצורע ה
כב: איסור עשיית צורותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכה
כב: אם אין מכירים אותו משלחין אחר להעידויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קב
כב: ביקשו בייתוסין להטעותפני מלך ויקרא עמ' קס
כב: בקש שלמה להיות כמשה+אמרי נפתלי עמ' צא
כב: בקש שלמה להיות כמשהאמרי נפתלי ח"א עמ' צא
כב: בראשונה היו משיאין משואותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצו
כב: בראשונה היו משיאין משואות וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' פו
כב: בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הביתוסים התקינו שיהיו השלוחים יוצאיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלו
כב: בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכח
כב: בראשונה היו משיאין משואות, משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאיןגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פא
כב: היו מדליקים משואות מהר אחד לחברו כדי שידעו בגולה קביעות החודשעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב
כב: השוכרך יומתח על העמודפנים מסבירות עמ' שפח
כב: חמישים שערי בינה נבראו בעולםשם משמעון (שפירא) עמ' מט, קט
כב: יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קצב
כב: כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עח
כב: מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהי' רואה כל הגולה לפניו כמדורת אשדברי יואל מועדים ח"ד דף שנה ע"א
כב: מילתא דעבידא לגלויי לא משקר אינישמבשרת ציון ח"ד עמ' קמא
כב: משום כבודם לא חשבינהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפב
כב: משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחין יוצאיןדברי יואל מועדים ח"ד דף שיח ע"ב
כב: ע"א נאמן במילתא דעבידא לגלוייחנן אלקים עמ' רמט
כב: עדות זו תהא מסורה לכםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו
כב: עולה הייתי במעלהדברי הרב עמ' לד-לה
כב: עולה הייתי במעלה אדומים וכו'גיא חזיון (וכסמן) דרוש יג; דברות צבי חלק יד עמ' רפו
כב: עולה הייתי במעלה אדומיםכפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ' ב דף סט ע"ב
כב: פ"א בקשו בייתוסין להטעות את חכמים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תעח
כב: קלקלו הבייתוסיםדברי הרב עמ' לד
כב: ר' נהוראי וריב"ב אחריני הוו בהדיהחנן אלקים עמ' קנה
כב: ר' נהוראי סהדי אחריני הוו בהדי', והא דלא חשיב להו משום כבודו של ר' נהוראיפרדס המלך (תשסט) אות קע
כב: רבי נהוראי סהדי אחרינא הוי בהדיה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות קמג
כב: רש"י - משקלקלו הכותים, והשיאו גם הם משואות שלא בזמן החודשדברי יואל מועדים ח"ד דף שיח ע"ב
כב: שלוחי ב"ד בקה"חנפש הרב עמ' מז
כב: תוס' ד"ה להטעות את חכמים, ובייתוסין מתאוין שיהא יום א' של פסח בשבת וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שיח ע"ב
כג אמר לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד (תקנט) דף יג ע"ד
כג מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קנו
כג ע"א א"ר יוחנן אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמב
כג ע"א א"ר יוחנן כל שיטה ושיטה שלקחו גוים מירושלים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 97
כג ע"א אוי להם לגוים שאין להם תקנה שנא' תחת הנחושת אביא זהב כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצג
כג ע"א אוי להם לעכו"םכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קיט
כג ע"א אוי להם לעכו"ם שאין להם תקנהרנת יצחק ישעיה עמ' רלט
כג ע"א אוי להם לעכו"ם שאין להם תקנה וכו' תחת ר"ע וחבריו מאי מביאיןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שנג
כג ע"א אמר רבי יוחנן כל הלומד תורה וכו'תורה וחיים (פלאג'י) אות ל"א (ד"ה הרי)
כג ע"א בעין יעקב - תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין, ועליהם נאמר ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שובן בציוןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קיט
כג ע"א בראשית כל ינקום ה' מאנשי תבל שהיו מצירים לישראלתפלה למשה (בנימין) עמ' קסב
כג ע"א ד' מיני ארזים כו', ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' שעו
כג ע"א דבי פרסאי דבי ארמאי מסקן כסיתא דבי פרסאי מסקן מרגנייתאפרי צדיק ראה אות י
כג ע"א דומה להדס במדבריחל ישראל אבות ח"ד עמ' צו
כג ע"א וסעודות גדולות היו עושין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עז
כג ע"א ועליהם הוא אומר ונקיתי דמם לא נקיתי, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקעד
כג ע"א וצי אדיר לא יעברנו אמר רב זו בורני גדולה וכו'+דברי שמואל (תשנח) עמ' עב
כג ע"א וצי אדיר לא יעברנו, אמר רב זו בורני גדולהאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' דש
כג ע"א כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמיד חכם דומה להדם במדבר דחביבאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רצז
כג ע"א כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שלג
כג ע"א עכו"ם אין להם תקנה... תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין... וניקתי דמם לא ניקיתיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קיח
כג ע"א עץ שמן אפרסמא וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ב
כג ע"א עץ שמן אפרסמא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמט
כג ע"א ערמונים דולביקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 69 (סי' עז) {ערמון מידת יצחק}
כג ע"א רש"י ד"ה אמר אבייס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 52, 55)
כג ע"א רש"י ד"ה וליעביד ותוס'ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 49)
כג ע"א תוס' ד"ה משום בטולצבא אהרן - שבת תשובה עמ' עז
כג ע"א תוס' ד"ה משום בטול+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' עז
כג ע"א תחת הנחושת וכו'ראה חיים חלק א דף קי"ח ע"א (דף תב ע"א ד"ה ונראה)
כג ע"א תחת הנחושת וכו'ראה חיים ח"א דף קיח ע"א [תב ע"א ד"ה ונראה]
כג ע"א תחת הנחשת אביא זהב וכו' תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפ ד"ה ואם, ח"ד עמ' תד ד"ה האלף, ח"ה עמ' תא ד"ה כתיב
כג ע"א תחת ר' עקיבא וחביריו מאי מביאין וכו'לחמי תודה דף קסג ע"א
כג ע"א תחת ר' עקיבא וחבריו מה הם מביאיןחכמת התורה תולדות עמ' סט
כג ע"א תחת ר"ע וחביריו מהם הם מביאיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשפו
כג ע"ב וסעודות גדולות עושין להםפרי צדיק ר"ח כסלו אות א
כג ע"ב חצר גדולה הייתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת ולשם כל העדים מתכנסין ובית דין בודקין אותם שם וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהו רגילין לבאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' יג, מהד' ג סי' מב
כג ע"ב כיצד בודקין את העדיםזאת ליעקב דברים עמ' שי
כג ע"ב כמה רכייף איניש דעתיהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נח, קיז, קלד, קמח, קעג, קצ
כג ע"ב לא ראתה חמה פגימתה של לבנהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כו
כג ע"ב לא ראתה חמה פגםעמק המלך (תשסג) עמ' 759
כג ע"ב להך גיסא דאי הוו קיימאפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
כג ע"ב מ"ד עושה שלום במרומיואוצר הכבוד
כג ע"ב מילדת נקראת חכמהדברי שאול שמות עמ' ט
כג ע"ב מימיה לא ראתה חמה פגימתה של לבנהעמודיה שבעה עמ' רמד
כג ע"ב מעולם לא ראתה חטה פגימתה של לבנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סח
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימת הלבנהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכב
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאש דת (אסאד) עמ' קפז, קצו
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' של ד"ה במדרש
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' כג, נט
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנההדרש והעיון בראשית מאמר י
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהחכמת התורה קדושים עמ' לה
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהיחי המלך עמ' ג
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלחמי תודה דף קפב ע"א
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' ק, קז, ויקרא עמ' פג, במדבר עמ' לד, קח, דברים עמ' קיז, מועדים עמ' עט, קמו, ליקוטים עמ' נג
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שנג(ה), שנד, תעג [יא]
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהפניני יחזקאל עמ' רכ, רכה, שסא, שצו, שצז, תלג, תנז
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. אומות העולם אין יכולים לטעון שהם מושלים על בני ישראל, מכיון שהחמה מאיר ללבנה כל מאורהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מ
כג ע"ב מתקנת רבן גמליאל הזקן שהיו מהלכין אלפים אמה לכל רוחבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קעב ד"ה כמו
כג ע"ב עושה שלום במרומיו, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רלג, ח"ו עמ' מה
כג ע"ב עשה שלום במרומיובעקבי יעקב עמ' סב
כג ע"ב פגימתה של לבנהמשיבת נפש עמ' ט
כג ע"ב רש"י ד"ה ויעזקהו - סייגו בגדר אבנים סביב סביב כו'אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קנד
כג ע"ב רש"י ד"ה כיצדס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37)
כג ע"ב תוס' ד"ה כמהמשיב צדק סי' לא (עמ' 19)
כג שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חומרי עולםחומת אנך (תקסא) ח"ב דף סב ע"א
כג תוספות ד"ה בהטעותדרכי שלום (מרגונאטו) דף מט ע"א
כג תחת הנחושת וכו'ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
כג תחת הנחשת אכיא זהב תחת רע"ק וחבריואברהם את ידו ח"ב דף נב ע"ב
כג תחת הנחשת וכו'ככר לאדן (תקסא) דף קפב ע"ב
כג תחת הנחשת וכו'ככר לאדן (תשנ) עמ' קט
כג תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאיןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צד ע"א-ע"ב
כג. אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכח ע"ד {לפי זה פירוש הפסוק הוא שה' יכריח את הגוים להביא זהב במקום הנחושת וכו'}
כג. אוי להם לאומות העולם, שאין להם תקנהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תטז
כג. אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קט
כג. אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה וכו' ונקיתי דמם לא נקיתימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יג
כג. אוי להם לעוברי כוכבים שאין להם תקנהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שז, שכו
כג. אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעירודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רסט
כג. ד' מיני ארזים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסב, שסג
כג. החדש הזה לבם וכו' עדות זו תהא מסורה לכםשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כד
כג. הלומד תורה ואינו מלמדהאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
כג. כל הלומד תורה ואינה מלמדה דומה להדס וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו מא דף קנח ע"א
כג. כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדברתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפג הערה 9
כג. כל הלומד תורה ואינו מלמדה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צו
כג. כל שיטה ושיטה שנטלו עכו"ם מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להנזר הקדש ח"א עמ' רצה
כג. כתיב וצי אדיר לא יעברנוחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סה ע"ב {נקרא "אדיר" בגלל כוח התחבולה לגרום לספינה לצוף}
כג. להכשיר קרובים לערות החודש, דכתיב ויאמר ה' אל משה ואל אהרן וגו' החדש הזה לכם וגו' עדות זו תהא כשרה בכםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלה
כג. מעשה של טבי הרופאאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ב
כג. עיבור החודש הוא מסורה לבי"דדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רס
כג. קביעת המועדים תלויה ביד ב"ר הגדולגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 1
כג. רש"י - אם אין בי"ד מכירין את העד אם נאמן וכשר הוא, משלחין בי"ד שבעירו אחר עמו להעיד עליו לפני בי"ד הגדול שמקדשין את החדשדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רסט
כג. תוס' ד"ה ארבעהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסב
כג. תחת הנחושת אביא זהב, תחת ר"ע וחבריו מי אביאחנן אלקים עמ' רנג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנא
כג. תחת הנחושת וכו' אביא כסף וכו' תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רסח
כג. תחת הנחושת ישלמו זהב אבל תחת ר' עקיבא וחבריו מה ישלמושבט מישראל (קרמניץ) פרק מד פסוק יא, פרק עט פסוק י, פרק קלז פסוק ח, פרק קמט פסוק ז
כג. תחת ר' עקיבא וחבריו מאי מביאין?ויאמר מרדכי - דרשות עמ' שיא-שיב
כג. תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןשביב אור עמ' רעט
כג. תחת ר"ע וחביריו מאי מביאין וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות לב
כג. תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאיןנחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה ברכות שמים
כג. תחת רבי עקיבא וחביריו מה מביאין וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קמט
כג: א"י איסתתום דרכי'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלד אות ב
כג: אם אמרו לפני החמה לא אמרו כלום, דאמר רבי יוחנן מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה, למה כן, מפני דרכי שלום, שנאמר המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכג, קכו
כג: בית יעזק - לשון גדרנטריקן (תשעד) עמ' קלח
כג: גבי עדות החודש דכדי שלא יהיו העדים נמנעים לבוא וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קעט
כג: היו צריכים הן לעדות הראיה והן להחשבון שבידםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רסט
כג: המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיורחמי הרב עמ' עא
כג: וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהיו רגילין לבואשם עולם (תשסו) עמ' נ
כג: וסעודות גדולות עושין להם לעידי ראיה שיהיו רגילין לבואתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רטו
כג: חכמה הבאה ליילדצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קס
כג: חכמה הבאה לילדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסג
כג: חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שפו
כג: חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק שמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכג
כג: כיצד בודקין את העדיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעא
כג: כיצד ראית את הלבנהדברי הרב עמ' לד
כג: לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאגרא דכלה ח"ב עמ' קפז
כג: לא ראתה חמה פגימתה של לבנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יב
כג: מעולם לא ראה חמה פגימתה של הלבנהלב אריה פרשת שלח אות ה
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימותה של לבנהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רטז
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימת קשתתורת יחיאל בראשית עמ' קא
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעט
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1553-1552
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף סא ע"א
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהמאמר הנפש השלם עמ' קצא
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נט
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קלד
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהתורת איש ח"ב עמ' קסז
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאבני השוהם (הורוויץ) דף יא ע"ב
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהחמודי צבי ויקרא עמ' מח
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' עדר
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות לג
כג: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהצפנת פענח (תשסו) עמ' צב, צד
כג: מעולם לא ראתה חמה פני קשתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רעג
כג: מעולם לאי ראתה חמה פגימתה של לבנהחמודי צבי מועדים עמ' תקמט
כג: נמצאו עדותן מכוונים עדותן קיימתהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' קב
כג: סעודות גדולות היו עושים להם שם כדי שיהו רגילים לבואאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עו
כג: פגימתה של לבנהתשבי (תשסה) עמ' רח שורש פגם
כג: רש"י ד"ה ביצר בודקין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
כג: שלא יצאו בפחי נפשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלה
כג: שמואל היה שקול במשה ואהרןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כ, ויגש ט
כג: תוס' ד"ה כמה קשה שירושלים אינה באמצע א"ישפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שסו
כד אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוניעטרת תפארת דף יח ע"ב, יט ע"ד, מט ע"א
כד לא תעשון אתי, לא תעשון כדמות שמשי לפני במרוםמרפא לנפש בראשית עמ' קו
כד ע"א אלה הם סועדי הם יאמרו מועדי מסודש מקודש תרי זימניניבי זהב עמ' קסה
כד ע"א אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קדשוהו שמיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכו
כד ע"א אשר תקראו אותם אשר תקראו אתם במועדםשם דרך בראשית ח"ב עמ' רכז
כד ע"א אשר תקראו אותם אתםקהלת יעקב סוכות עמ' שע
כד ע"א אשר תקראו אותם קרי ביה אתםנאוה תהלה עמ' רנח, ש
כד ע"א אשר תקראו אותם קרי ביה אתםניבי זהב עמ' קסא
כד ע"א אשר תקראו אתם קרי ביה אתםשארית מנחם - מאמרים עמ' ריח
כד ע"א אתם אפילו שוגגיןפניני שבח עמ' קכ, רנא
כד ע"א אתם, אפילו מזידיןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' כז
כד ע"א בית תבנית היכלמשנת חיים שמות עמ' רכז, שלב, שנב, שסא
כד ע"א דמות צורות לבנהלב חיים חלק ג (סימן צד) דף פ"ז ע"א (ד"ה תשובה)
כד ע"א האיסור לעשות כתבנית המשכןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' סא
כד ע"א והכתיב לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשייהר המוריה עמ' קו
כד ע"א וידבר משה את מועדי ה' כו' ראש בי"ד אומר מקודשגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מה
כד ע"א וכל העם עונין אחריו מקודש מקודששיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 565
כד ע"א ולמדתם אותם א"ת אותם אלא אתםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסא
כד ע"א כיון שנראה בזמנו וכו'בית אהרן (קריספין) דף כב ע"ג
כד ע"א לא יעשה אדם בית תבנית היכלאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קעז
כד ע"א לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם וכו'ס' חסידים סי' תתקלו
כד ע"א לא יעשה אדם בית תבנית היכל וכו' חצר כנגד עזרהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 305, חכ"ו עמ' 176
כד ע"א לא יעשה אדם וכו'משנת חיים בראשית עמ' קמט
כד ע"א לא יעשה ארם בית תבנית היכל תבנית אולם וכו'ס' חסידים סי' תתקלו
כד ע"א לא שמעתי מפי ב"ד מקידשבני ישחק דף קלב ע"ב
כד ע"א לא תעשון אתי אבל אחרים עושין לוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' טו
כד ע"א מכאן שצריך הראש בי"ד לומר מקודש החודשברית שלום (תשסח) עמ' סו
כד ע"א מכאן שראש בית דין אומר מקודשדרשות מהר"ם שיק עמ' תקט
כד ע"א מקודש מקודשאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קכב
כד ע"א מקודש מקודשתורת מנחם חנ"ז עמ' 337
כד ע"א מקודש מקודש כו' דמות צורות לבנה היו לו לר"ג כו' שבהן מראה את ההדיוטות ואמר הכזה ראית או כזהתורת מנחם חמ"ט עמ' 155
כד ע"א נלך אצל בית דין של מטההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנד
כד ע"א קידשוהו שמיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 100
כד ע"א ר"א בר צדוק כו' תניא פלימו אומר כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסז, רעז
כד ע"א ר"ג היכי עביר צורות לבנהחפץ יהונתן שמות פ"כ פסוק כ
כד ע"א ראוהו ב"ד וכל ישראלס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' 219
כד ע"א ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשפרי צדיק ר"ח כסלו אות א, מקץ אות יב, בא אות ט, פ' החודש אות א, ו, ר"ח ניסן אות א, שבת הגדול אות י, פסח אות יט, ר"ח סיון אות ב, ר"ח מנחם אב אות א, ב, לט"ו באב אות ו, ראה אות יב
כד ע"א ראש בי"ד אומר מקודש וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלד
כד ע"א ראש בית דין אומר מקודשדרשות מהר"ם שיק עמ' תרנז
כד ע"א ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ה
כד ע"א ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשגאולת ישראל עמ' יח
כד ע"א ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נה
כד ע"א ראש בית דין אומר מקודשאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעח
כד ע"א רמות מצורות לבנה היה לרבן גמליאלמנחת קנאות עמ' צה
כד ע"ב אבל אתה לומד להבין ולהורותברכת אברהם (תשנד) ויקרא פ"א פסוק א עמ' עט
כד ע"ב אמר רשב"ג לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב וכיו"בשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רפג
כד ע"ב אשר במים מתחת לרבות שלשול קטןמנחת קנאות עמ' כה
כד ע"ב אשר בשמים לרבות חמה ולבנה וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ג
כד ע"ב בית חשמונאי עשו מנורה חדשה של עץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמט
כד ע"ב בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלישארית מנחם - מאמרים עמ' רסב
כד ע"ב בשמים ממעל, לרבות מלאכי השרתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרלו, דברים עמ' תתריא
כד ע"ב דמות שמשי המשמשין לפני במרוםמנחת קנאות עמ' טז
כד ע"ב העשירו עשאום של זהבלקוטי מאמרים עמ' 171 (עמ' 27 במהד' הר ברכה) {העשירו בזכות שנתנו מחצית השקל בימי עוניים}
כד ע"ב והאיכא משום חשדא, שאני ר"ג דרבים שכיחי גבוהצמח צדקה עה"ת עמ' ה
כד ע"ב ושל שבעה לא יעשהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מז
כד ע"ב כדרך שעשו [המנורות] בית חשמונאי וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 170
כד ע"ב כל הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף אדםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פב
כד ע"ב לא תעשו כדמות שמשיי וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 98
כד ע"ב לרבות מלאכי השרתדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קנח, תקנב
כד ע"ב מתחת - לרבות שלשול קטןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קה-קו
כד ע"ב עשו המנורה משפודיםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' צו
כד ע"ב תוס' ד"ה חוץ מפרצוף אדם, דפרצוף אדם שריצמח צדקה עה"ת עמ' ס
כד ע"ב תוס' ד"ה ראינוהוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37, 44)
כד ע"ב תוס' הרא"שלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 177
כד ע"בבריכות המעיין עמ' לד
כד. "תקראו אתם" אפילו שוגגים, ואפילו מזידים, ואפילו מוטעיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתריז הערה 51
כד. אבל מצטרפין לעדות אחרתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנה
כד. אין מעידין עליודברי הרב עמ' לד
כד. אל תיקרי אותם אלא אתםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' מ, צב
כד. אל תקרי אותם אלא אתםכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' יז
כד. אל תקרי אותם אלא אתםלקוטי שושנים (תשמו) עמ' מג
כד. אם לא נראה בזמנו, אין מקדשין אותו, שכבר קידשוהו שמיםבן מלך - שבת עמ' רלד
כד. אם לא נראה החודש בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קדשוהו שמיםדברי יואל מועדים ח"ד דף שנז ע"א
כד. אמר אביי אף אנן נמי תנינא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כד. אסור לעשות כדמות השמש והירחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכד
כד. אשר תקראו אותם במועדם, קרי ביה אתםאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
כד. אשר תקראו אותם קרי ביה אתםנועם אלימלך (תשסא) עמ' רס
כד. בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
כד. בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשין אותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלז
כד. דוד מלך ישראל חי וקיםשם יחזקאל עמ' רמו, תעד
כד. דמות יעקב חקוק בכסאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קטז
כד. דמות צורות לבנהדברי הרב עמ' מ
כד. דמות צורות לבנהמבשרת ציון ח"ג עמ' רמד
כד. דמות צורות לבנה היה לו לר"ג בטבלא ובכותלגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קמז
כד. דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל כעלייתו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כח
כד. דמות צורות לבנות היה לרבן גמליאלאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קעא
כד. דמות צורות לבנות עשה רבן גמליאליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נב
כד. דמות צורת הלבנה היה לו לרבן גמליאלאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יח אות א
כד. לא יעשה אדם בית תבנית היכלחנן אלקים עמ' ר
כד. לא תעשון אתי מאי אתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמה
כד. לקידוש היום צריך ב עדיםתפארת משה עמ' עו
כד. מעובר אין מקודש לאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כד. מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב כו'דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
כד. מקודשדברי הרב עמ' מג
כד. עפ"י ב"ד יקבעו את המועדותישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' נט
כד. קשת וכו' ששד' ביה גיראתורת יחיאל בראשית עמ' צט
כד. ראב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשהישר והטוב (תשסג) עמ' מד
כד. ראש ב"ד אומר מקודש וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קכח
כד. ראש ב"ד אומר מקודש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ל
כד. ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשאמרי צדיקים (תשסה) עמ' לח
כד. ראש ב"ד אומר מקודש שנא' וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסט
כד. ראש ב"ד אומר מקודשגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קמו
כד. ראש בית דין אומר מקודש וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' עג
כד. ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשתפארת צבי במדבר עמ' שנז
כד. ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש, מנא הני מילי וכו' אמר קרא וידבר משה את מועדי ה' וכו' אמר קרא אשר תקראו אותם קרי ביה אתם וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכה
כד. רמות צורות לבנהטוב טעם שמות עמ' סז
כד. רש"י - מקראי קדש תרי זימני משמעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכה
כד. רש"י ד"ה אבל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנה, קנח
כד. שבקידוש החודש ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשזרע קודש - מועדים עמ' רעו
כד. שכבר קדשוהו שמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' שכא
כד. שלא בזמנו אין מקדשין אותומאורי שערים עמ' קלט
כד. שנים אתה מקדשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכב
כד. תוד"ה אכסדרה, העולם פרוץ בצד אחדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מא
כד. תוס' ד"ה אבלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח
כד. תוס' ד"ה אכסדרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלח
כד. תוס' ד"ה גירי - אין הקשת נראה בלילהשם יחזקאל עמ' מח
כד. תוס' ד"ה גירימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
כד. תוס' ד"ה והא ר"גברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמד
כד: אסור עשית צורות לנוי פן יחשבו שזה ע"זתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעא הערה 46
כד: אף של עץ לא יעשה וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עט
כד: בכפופין וכו' כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימדבר יהודה (תשסב) עמ' סט
כד: גדעון בדורו כמשה בדורושם יחזקאל עמ' תקמד
כד: החשמונאים עשו מנורה חדשהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קלט
כד: הלבנה פעמים באה בארוכה פעמים באה בקצרהבת עין (תשסז) עמ' שפא
כד: התם חותמו בולט הוה ומשום חשדאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמו
כד: חותמה שוקע מותר להניחההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יג
כד: חייב אדם לטהר א"ע ברגל שנאמר ובנבלתם לא תגעופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עא
כד: יכניה מלך יהודה שף ויתיב בנהרדעאמבשרת ציון ח"ג עמ' רעג
כד: כל הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף ארםעל ישראל גאותו עמ' רפב
כד: לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותקומץ המנחה (צונץ) דרוש מח אות ז
כד: לא תעשו כדמות שמשי המשמשים במרוםנטריקן (תשעד) עמ' רג
כד: לא תעשון איתי וכו', אפי' ברמות שמשיוזרח השמש על התורה עמ' קפט
כד: לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרוםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריא, ש
כד: לא תעשון כדמות שמשי וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמה
כד: לא תעשון כדמות שמשייזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קד
כד: מעשה שבאודברי הרב עמ' לו
כד: מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רסד ע"ב {מבאר ברמז את המשל לאשה מעוברת}; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קע ע"ב
כד: מתחת - לרבות שלשול קטובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלב
כד: עיבור השנה נקרא משפטדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קטו
כד: פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרהדברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
כד: פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפח
כד: 'פרצוף' היינו פניםדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות כב
כד: ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערבאמונת חכמים (תשעו) עמ' מ
כד: רב ששת הוי יתיב בבי כנישתא רשף ויתיב בנהרדעא אתיא שכינה ולא נפק אתי מלה"ש וקא מבעתו לי' וכו' וברש"י שםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' יט
כד: שלח לו ר"ג לר"י, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלךדברי דוד (טשורטקוב) עמ' לג
כד: שפודין של ברזל היו וחיפום בבעץדברי יואל מועדים ח"ד דף רי ע"א
כד: תוס' ד"ה ראינוהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כד: תוס' ד"ה שאניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תיא
כד: תוס' ד"ה שאני, במקום מצוה לא גזרו שבותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קמט
כד: תוס' ד"ה שאני, הא הוי שבות דאמירה לנכרי שבות בכל איסורים שבתורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קמח
כד: תוס' ד"ה שפודים של ברזל, הא דקרי לי' שפודים משום שלא היו גביעים כפתורים ופרחיםדברי יואל מועדים ח"ד דף רי ע"א
כה א"ל רבי לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד (תקנט) דף יג ע"ד
כה אין חדושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה, ושני שלישי שעה, ושבעים ושלשה חלקיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1169
כה אל השופט אשר יהיה בימים ההם ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניוגור אריה דברים פי"ז אות ח
כה אמר הקב"ה בואו ונשאל לבי"ד של מטה כו'המדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל
כה אשרי הדור שגדולים נשמעים לקטניםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ב ע"ד
כה אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סג
כה אתם אפילו שוגגין מוטעין ומזידיןשארית מנחם ח"ב עמ' עה, צב
כה ה' ה' גבי י"ג מידותאות לישועה דף נז ע"א
כה חוסא בל יתנאה קא אמרינן - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' שנט
כה מקודש מקודשברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 14
כה ע"א "אתם" אפילו שוגגין וכו' אפילו מזידין וכו' אפילו מוטעיןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 147, 58
כה ע"א א"ל ר' לי' חייא זיל לעין טב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 163
כה ע"א א"ר המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו אלמא קסבר רבא מצ"כ וכו'מכשירי מצוה עמ' ז
כה ע"א אותם אפילו מזידין, אפילו מוטעין, אפילו אנוסיםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלז
כה ע"א אותם אתם, אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין ואפילו מוטעיןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רצד
כה ע"א אותם דאין לי מועדות אלא אלוחכמת התורה אמור עמ' שפ
כה ע"א אין חדשה של לבנה פחות מכ"ט יום וחצי שעה וכו'מנחת קנאות עמ' נו
כה ע"א אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנד
כה ע"א אל תקרי אותם אלא אתםמנחת ישראל עמ' קכד
כה ע"א אלא ללמד שכל שלשה ושלשה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' שכו
כה ע"א אלה מועדי ה' אשר תקראוזאת ליעקב שמות עמ' קטז
כה ע"א אמר לו בוא בשלום וכו' רבי בחכמהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שסח
כה ע"א אמר ליה רבי לרבי חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקים, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' קיא
כה ע"א אמר רב יהודה בשופר של עולה לא יתקע וכו'אמרי אלימלך עמ' שה-שו
כה ע"א אפילו אתם מוטעיןמאיר נתיבות ח"א עמ' רעה
כה ע"א אפילו מוטעיןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפ
כה ע"א אפשר דמתילדת בשעתא דמזוניפרי צדיק אמור אות ג
כה ע"א אשר תקראו אתם (בקריאת בי"ד תלאו הכתוב - רש"י)אור תורה השלם (מזריטש) סי' פו, קנ
כה ע"א אשר תקראו אתם בין בזמנן ובין שלא בזמנן וכו' אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ו
כה ע"א את בדן זה שמשוןמסילות הנביאים שופטים עמ' תכו, תעה
כה ע"א אתם - אפילו מזידיןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ו
כה ע"א אתם אפי' שוגגים אפי' מוטעים אפי' מזידיןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלג, קנב
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 167
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו' אפי' מוטעיןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רלד ע"א
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו' מזידיןתורת מנחם חנ"ו עמ' 264, חנ"ז עמ' 229, 339
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו' מזידין וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 258, חמ"ט עמ' 43
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו' מזידין וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 173, 216
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו' מזידין וכו' מוטעיןלקוטי שיחות ח"ה עמ' 127, ח"ט עמ' 475, חי"ג עמ' 42, חט"ז עמ' 98, חכ"ב עמ' 233, חכ"ד עמ' 552, חכ"ו עמ' 312
כה ע"א אתם אפי' שוגגין וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט, רנד, שא
כה ע"א אתם אפי' שוגגין כו' מוטעיןתורת מנחם חמ"ו עמ' 230
כה ע"א אתם אפילו מוטעיןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' פח, א'קצה
כה ע"א אתם אפילו מזידיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלד
כה ע"א אתם אפילו מזידיןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכ
כה ע"א אתם אפילו מזידיןקרן לדוד בראשית עמ' לט
כה ע"א אתם אפילו שוגגיםימי דוד (תשסז) עמ' כה, סב
כה ע"א אתם אפילו שוגגים אפילו מוטעיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתעה
כה ע"א אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיןבית יעקב (תשסא) עמ' קד
כה ע"א אתם אפילו שוגגיןחכמת התורה אמור עמ' רלח, ער
כה ע"א אתם אפילו שוגגיןחכמת התורה בשלח עמ' תרסא
כה ע"א אתם אפילו שוגגיןעטרת חן ח"ב עמ' רג
כה ע"א אתם אפילו שוגגיןקהלת יעקב ראש השנה עמ' שנח
כה ע"א אתם אפילו שוגגיןשם ישראל עמ' קנד
כה ע"א אתם אפילו שוגגיןשמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 42
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןקהלת יעקב חנוכה עמ' קכח
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעיןטיול בפרדס ח"א עמ' קמד, שסד
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מוטעיןפרי צדיק מקץ אות *הבדלה, פ' החודש אות ו, ר"ח אייר אות ב, אמור אות ג, חג השבועות אות יא
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שמה ד"ה ולפי
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןזאת ליעקב שמות עמ' סט
כה ע"א 'אתם' אפילו שוגגין 'אתם' אפילו מזידיןחכמת התורה בא עמ' שפב
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קמד, ח"ג עמ' קיט
כה ע"א אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מו ד"ה ונ"ל
כה ע"א אתם אפילו שוגגין וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 141
כה ע"א אתם אפילו שוגגין וכו' אפילו מוטעין וכו' אפילו מזידין וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 344, ח"ה עמ' 152, ח"ח עמ' 61, חי"ג עמ' 65
כה ע"א אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידיןאמרי אש (טאוב) עמ' קו, שנד, שפח
כה ע"א אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידיןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קצה
כה ע"א אתם אפילו שידיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תו
כה ע"א אתם אתם אתם ג' פעמיםדורש טוב עמ' 86
כה ע"א אתם אתם אתם ג' פעמים אתם אפילו שוגגיןניבי זהב עמ' קסה
כה ע"א אתם אתם אתם ג' פעמים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
כה ע"א אתם ג' פעמים אתם אפי' שוגגין וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שנד
כה ע"א אתם כתיבברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כב
כה ע"א אתם, אפילו שוגגים כו'אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רלג, במדבר עמ' צו, קי, קיז
כה ע"א בדן זה שמשון, ולמה נקרא שמו בדן דאתי מדןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שעא
כה ע"א בה לו אצל ר' דוסא בן הרכינסראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ב
כה ע"א בעובדא דרבי יהודה הנשיא שגזר עליו רבן גמליאלחיי וחמרא דף ז ע"א (דף כ"ו ע"ב ד"ה ואפילו)
כה ע"א בשופר של ע"ז יצאמנחת מרדכי עמ' שלט
כה ע"א גוזרני עליך שיתבא אצלי במקלךשעורי דעת ספר ב עמ' עז
כה ע"א גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיךאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רנב
כה ע"א גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"ב שחל להיות בחשבונךימי דוד (תשסז) עמ' סג
כה ע"א גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שמג, רס
כה ע"א גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שט
כה ע"א גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 113
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיטעמק תפלה (תשסו) עמ' קיב
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שצג, תרצג, א'שו
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםזך ונקי עמ' ב
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםזכות ישראל - עשר קדושות פרק ג אות כב
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםיחי המלך עמ' ב, ד
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 6
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף י ע"א
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 5, 6, 57, 77, 193, 194
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםעולת ראיה ח"א עמ' תל-תלב
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נא, רמט
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות עבודת לוי סי' קח אות ד
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתאומי צביה עמ' שטז
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף תנז ע"ג
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חט"ז עמ' 335, חי"ט עמ' 24, ח"כ עמ' 65
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חלק מ עמ' 97
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חמ"ג עמ' 396
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חמ"ה עמ' 131
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חמ"ח עמ' 64, חלק נ עמ' 33
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חנ"ג עמ' 42
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חנ"ו עמ' 19, חנ"ז עמ' 259
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםתורת מנחם חנ"ח עמ' 129, 362
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 576
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםאש דת (אסאד) עמ' פה
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תריט, תתלה, תתמז, שמות עמ' שכט, ויקרא עמ' תקמד, דברים עמ' תריב, תריח, תרכא, תרנז, תתפז, יהושע-שמואל עמ' תנז-ח, מלכים עמ' יג, שנא
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' תרצג, ח"ג עמ' אלף שו
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קכא
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קנא
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםעולם הפוך פרק י
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקים וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ב
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכב, שי
כה ע"א דוד מלך ישראל חי וקיםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' מד
כה ע"א דוד מלן ישראלמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שמא
כה ע"א הלך ומצאו [ר"ע לר"י] מיצר, א"ל יש לי ללמוד מכל מה שעשה ר"ג עשוי וכו' אשר תקראו אותם בין בזמנן בין שלא בזמנם אין לי מועדות אלא אלובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיט
כה ע"א הלך ר"ע ומצאו לי"ידברי חנינא - ת"ת עמ' מט
כה ע"א המודר הנאה משופר מותר לתקועמנחת מרדכי עמ' שיג
כה ע"א הנודר הנאה מן המעיין וכו'מעדני אשר נישואין עמ' קנב
כה ע"א הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת מקץ ג
כה ע"א הרי הוא אומר אתם, אתם, אתם שלש פעמים, אתם - אפילו שוגגין, אתם - אפילו מזידין, אתם - אפילו מוטעיןבצור ירום (תשסז) עמ' רטז
כה ע"א התוקע לשיר וכו' יצאחיי נפש ח"ב עמ' שיג
כה ע"א ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים' וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכ, ח"ו עמ' צו, קנ
כה ע"א ולמה נקרא ירובעל שעשה מריבה עם הבעלאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעט
כה ע"א ולמחר כריסה בין שיניהפרי צדיק וישב אות ט, פ' החודש אות א
כה ע"א ושבעים איש מזקני ישראל למה לא נתפרשו שמותם של זקנים וכו' שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן כאהרן, יפתח כשמואל וכו'זרע שמשון קרח אות כב
כה ע"א ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסה
כה ע"א ושלח ליה סימנא רור מלך ישראל חי וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק כט
כה ע"א ותלמידי שקבלת את דברידברי חנינא - ת"ת עמ' ל, סב
כה ע"א זאת אומרת התוקע לשיר יצאאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שה
כה ע"א זיל לעין טב וכו' ושלח לי סימנא דוד וכו', ורש"י ד"ה דודאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנא, רעט
כה ע"א זיל לעין טב וקדשהחכמת התורה בראשית עמ' תיא
כה ע"א זיל לעין טב וקדשיה ליוחא וכו' ותוס' שהיה ב"ד קבוע כמו ביבנהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
כה ע"א זיל לעין טב וקדשיה לירחאמנחת ישראל עמ' קעט, רצג
כה ע"א יפתח בדורו כשמואל בדורואור אברהם במדבר עמ' רלא
כה ע"א יפתח בדורו כשמואל בדורו, ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאבירים וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תיג-תיד
כה ע"א כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רמ ד"ה והרמז
כה ע"א כך מקובלני מבית אבי אבא שפעמים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
כה ע"א כל שלשה ושלשה שעמדו ב"ד על ישראלדברי סופרים סי' י (עמ' 8)
כה ע"א כשבאו ליבנה קיבלן ר"ג וכו' גוזרני עליך וכו'טוב ירושלים דברים פי"ז פסוק יא
כה ע"א לא נתפרשו שמותיהם וכו' יפתח בדורו וכו' שופט שבימיו וכו' ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ס, קסט
כה ע"א לא נתפרשו שמותן של הזקניםדברי שאול במדבר עמ' רנב-רנד
כה ע"א למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפא
כה ע"א למה לא נתפרשו שמותם של זקנים וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תרנה
כה ע"א למה לא נתפרשו שמותן של זקנים הללו וכו' ללמדך שאפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאביריםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיט
כה ע"א לפעמים יש לבי"ד לעבר ולחסר אפי' מה שכנגד המאורותאמרות ה' השלם ח"א עמ' עח
כה ע"א מהו דתימא התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל וכו'הר המוריה עמ' קלג
כה ע"א מועדי ד' אשר תקראו אותם וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפא
כה ע"א מלכות בית דוד נדמה לירח ורש"י ומהר"ץ חיותיחי המלך עמ' ג
כה ע"א מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' לה
כה ע"א מפני מה לא נתפרשו שמותיהם של זקנים הללוכרם טוביה עמ' שמו
כה ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנולקט אמרי קודש - בראשית עמ' רמ
כה ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנועיונים במשלי עמ' קי
כה ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קכח
כה ע"א מצות לאו ליהנות ניתנולחמי תודה דף רג ע"א, ריח ע"ב
כה ע"א מצות צריכות כונהמנחת מרדכי עמ' קה
כה ע"א נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל ר"ג ביום שחל יוהכ"פ להיות בחשבונו וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 213
כה ע"א עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו, שמש הוא דידע מבואו, ירח לא ידע מבואוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רס
כה ע"א פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרהמנחת קנאות עמ' נו
כה ע"א פעמים בא בארוכה פעמים בא בקצרהדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' עא
כה ע"א פעמים שבא בארוכה פעמים שבא בקצרהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שפב
כה ע"א קדשיה לירחא כו' סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםכתר שם טוב (תשסד) סי' קפח
כה ע"א ר' חייא חזיא לסיהרא ורש"ייחי המלך עמ' ב, ד
כה ע"א ר' יהושע הלך לרבן גמליאל ביוה"כ שחל בחשבון שלוברכת אברהם (תשנד) עמ' קמז
כה ע"א ר"ח חזייא לסיהרא דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה, שקל קלא פתק ביה, אמר לאורתא בעינן לקדושי בך, ואת קיימת הכא, זיל איכסיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רס, שמג
כה ע"א ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראהיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רסא
כה ע"א רבי בחכמה ותלמידי שקבלת דבריתקנת השבין סי' ו (עמ' 55)
כה ע"א רואה אני את דבריךכתונת פסים (תשעא) עמ' שב
כה ע"א רש"י ד"ה לא ליהנות ניתנוגבורת יצחק אבות עמ' רצב
כה ע"א רש"י ד"ה עידי שקרס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 37)
כה ע"א רשי ד"ה למה לא וכו' שאם בא אדם וכו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קא דף ריט ע"א
כה ע"א שופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצאברכת אברהם (תשנד) עמ' קמה
כה ע"א שופר של עולה לא יתקע בו לכתחילהמנחת מרדכי עמ' קפח
כה ע"א שופר של עולה לא יתקע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' עט
כה ע"א שכל מה שעשה ר"ג עשוידורש טוב עמ' 370
כה ע"א שכל שלשה ושלשה... הרי הוא כבית דינו של משהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכד
כה ע"א שכפוהו פרסיים וכו'חקקי לב חלק א (סימן י"ט) דף כ"ג ע"ג (ד"ה ומ"ש)
כה ע"א שלח לו ר"ג גוזרני עליך וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיח, תלד, תסח
כה ע"א שלח לו ר"ג גוזרני עליך כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכה
כה ע"א שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות בחשבונך וכו'לבושי בדים סעיף רמח
כה ע"א שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביוהכ"פ שחל להיות בחשבונך כו' תניא הלך רבי עקיבא ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר כו' בלשון הזה א"ל עקיבא נחמתני נחמתניתורת מנחם חמ"ב עמ' 187, 224
כה ע"א שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חיתקנת השבין סי' *י (עמ' 92-91), טו (עמ' 147), לקוטי מאמרים עמ' 92, 133, 175, 224, רסיסי לילה סי' ח (עמ' 7), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 41), יב (עמ' 97),כ (עמ' 176, *185-186), רסיסי לילה סי' ז (עמ' 41), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 27 (סי' יז), *56-55 (סי' ס), דובר צדק עמ' 11, 81, קדושת השבת סי' ז (עמ' 58)
כה ע"א שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםפרי צדיק וירא אות ד, חיי שרה אות ח, וישב אות ט, מקץ אות י, ויגש אות ה, יתרו אות יג, צו אות י, לחג השבועות אות כב, בהעלותך אות ח, בלק אות יג, וילך אות יז, לחג סוכות אות לט
כה ע"א שלח ליה סיטנא דוד מלך ישראל חי וקיםניבי זהב עמ' קז
כה ע"א שלח ליה ר"ג גוזרני עליך שתבוא אלי במקלךניבי זהב עמ' קסח, רנד
כה ע"א שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא וכו'לחמי תודה דף כב ע"ב
כה ע"א שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפא
כה ע"א שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולםאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שיא
כה ע"א שקל קלא פתק בהדרשות מהר"ם שיק עמ' קלג
כה ע"א תייר למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כא
כה ע"ב אין לך אלא בי"ד שבימיךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעו
כה ע"ב אין לך אלא שופט שבימיךהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפ
כה ע"ב אין לך אלא שופט שבימיךחכמת התורה בחוקותי עמ' רצב
כה ע"ב אין לך אלא שופט שבימיךעטרת יהושע בראשית עמ' קמא
כה ע"ב אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קס
כה ע"ב אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו ואומר אל תאמר וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כא, כב, שיט
כה ע"ב אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיוניבי זהב עמ' קסה
כה ע"ב אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנה
כה ע"ב אין לך מומחה בישראל גדול ממשהטוב ירושלים שמות פי"ב פסוק ב
כה ע"ב אשר תקראו אתםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 349, 298, 181, 19, 1
כה ע"ב אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריא
כה ע"ב אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםאהבת ציון (תשסד) עמ' קסו
כה ע"ב אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' עב
כה ע"ב אשרי הדור שהגדולים נשמעין לקטניםלדור ולדורות ח"א עמ' רטז
כה ע"ב אתם אפילו שוגגים אפילו מוטעיןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
כה ע"ב אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיםפניני יחזקאל עמ' שז
כה ע"ב אתם אפילו שוגגים ואפילו מוטעיםדברי שאול ויקרא עמ' קמג, קמה
כה ע"ב אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכא
כה ע"ב אתם אפילו שוגגין וכו' אפילו מזדין וכו' אפילו מוטעיןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 271, 210
כה ע"ב בדן בדורו כאהרן בדורוישראל קדושים עמ' 18, לקוטי מאמרים עמ' 211
כה ע"ב בל תוסיףקרן פני משה ח"א עמ' קפו,קצז
כה ע"ב בענין עד נעשה דייןברית שלום (תעח) דף קיא ע"א
כה ע"ב בענין עד נעשה דייןברית שלום (תשסח) עמ' תשי
כה ע"ב בראש פ"ד סי"ג את יכול למיכלישראל קדושים עמ' 106
כה ע"ב ג' קלי עולם כג' חמורי עולם וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 265
כה ע"ב גדעון בדורו כמשה בדורואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעט
כה ע"ב גדעון מקלי עולם היהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכו
כה ע"ב ואין לך אלא שופט שבימיךדרשות הצל"ח השלם עמ' יג
כה ע"ב ואמאי לא תהא שמיעה גדולה מראייה וכו' שראוהו בלילהתהלה לדוד (והרמן) פרק קמו פסוק ו הערה א
כה ע"ב ובאת אל השופט וכו' יפתח בדורו כשמואל בדורולקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצו
כה ע"ב ויאמרו מקודש מקודש וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 187
כה ע"ב זכרון תרועה כתיבמורשה - שיחות למועדים עמ' רלה
כה ע"ב חק לישראלבעקבי יעקב עמ' פה
כה ע"ב יפתח בדורו בשמואל בדורודברי חנינא - ת"ת עמ' עז, שכג
כה ע"ב יפתח בדורו וכו'חיי וחמרא דף ז ע"א (דף כ"ו ע"ב קטע ראשון); חיים ביד (סימן ס"ט) דף פ"ט ע"ד (קטע ראשון)
כה ע"ב יפתח בדורו וכו' וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו וכו' ואומר אל תאמר וכו' ובתוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכח
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורובית יעקב (תשסא) עמ' טו
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורוזאת ליעקב דברים עמ' שמו
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורומחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 44)
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורומשיבת נפש עמ' עו, רלג
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 281, 279, 277
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורועם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רמז
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורושם דרך במדבר עמ' כז
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורושעורי דעת ספר ב עמ' קעא
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתכ
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורותורת מנחם ח"א עמ' 111, ח"ד עמ' 281, חי"ג עמ' 28, חכ"ו עמ' 218
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורותורת מנחם חל"ו עמ' 319
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורותורת מנחם חנ"א עמ' 98
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 463, חכ"ח עמ' 256
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו' אין לך אלא שופט שבימיךתורת מנחם חלק לב עמ' 53
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורודרשות באר יצחק עמ' קפ
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורוניבי זהב עמ' רכח
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורופרי צדיק ר"ח אדר אות י, כי תבא אות א
כה ע"ב יפתח בדורו כשמואל בדורושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקט
כה ע"ב ירובעל בדורו כמשה בדורובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסב, שמות עמ' תקכה, יהושע-שמואל עמ' קצג, שיז, מלכים עמ' רסא
כה ע"ב כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבורחכמת התורה יתרו עמ' שטז
כה ע"ב כיון שראה אותו [ר"ג לר"י] עמד מכסאו ונשקו על ראשו וכו' אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעג
כה ע"ב כיון שראה אותו עמד מכסאו ונשקו על ראשואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רנג
כה ע"ב כיון שראה אותו עמד מכסאו ונשקו על ראשו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כ
כה ע"ב כמשה בדורו וכו' כאהרן בדורו וכו'תורת מנחם ח"ד עמ' 281
כה ע"ב כשראו הלבנה מקודש מקודשדרכי אמונה דרך לט
כה ע"ב לא תהא שמיעה גדולה מראיהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נב
כה ע"ב לא תהא שמיעה גדולה מראיהחכמת התורה תולדות עמ' קב
כה ע"ב לא תהא שמיעה גדולה מראיהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 342
כה ע"ב לא תהא שמיעה גדולה מראייהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' פט
כה ע"ב לא תהא שמיעה גדולה מראייהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 236
כה ע"ב לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רכו
כה ע"ב ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאביריםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפח
כה ע"ב מה משפט ביום אף הכא נמי [קידוש החודש] ביוםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיז
כה ע"ב מה משפט ביום אף הכא נמי(קידוש החודש) ביוםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שי
כה ע"ב מה משפט ביום אף קדוה"ח ביוםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכו
כה ע"ב מנין לכהן שעולה לדוכן של"י הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך וכו'מכשירי מצוה עמ' קצה
כה ע"ב מקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דייניןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפב
כה ע"ב נשיאת כפים בולה יומא זמניהמנחת מרדכי עמ' רסח
כה ע"ב סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש וכו' רבי עקיבא אומר כולן נעשין עדים ואין עד נעשה דיין וכו' עד כאן לא קאמר רבי עקיבא התם אלא בדיני נפשות דרחמנא אמר ושפטו העדה והצילו העדה וכיון דחזיוהו דקטל נפשא לא מצו חזו ליה זכותא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עב
כה ע"ב סנהדרין שראו אחד שהרג וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 115
כה ע"ב עד דאיכא אהרן בהדךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעא
כה ע"ב עד דאיכא אהרן בהדך וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ע ע"ד
כה ע"ב עיבור החודש בשלשה, ובתוס'קרן פני משה ח"א עמ' קיט
כה ע"ב ראוהו שלשה והן בי"ד וכו'שירת הפסח אות נד
כה ע"ב רץ, (ז: ד"ה לפיכך)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכד
כה ע"ב רש"י - שמואל היה שקול כמשה ואהרןדרשות באר יצחק עמ' קמו
כה ע"ב רש"י ד"ה אל תאמר, שאי אפשר שיהיו אחרונים כראשוניםמצווה ועושה ח"א עמ' קד, קי
כה ע"ב שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאביריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלח
כה ע"ב שמואל שקול כמשה ואהרןבית יעקב (תשסא) עמ' קנח
כה ע"ב שמואל שקול כנגד משה ואהרןתורת מנחם חל"ו עמ' 62
כה ע"ב שמואל שקול כנגד משה ואהרןתורת העולה (תשעה) עמ' תרנח
כה ע"ב שעולה לדוכן וכו'חקקי לב חלק א (סימן ד) דף ב ע"ג (קטע ראשון)
כה ע"ב שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם, לומר לך ירובעל בדורו - כמשה בדורו, בדן בדורו - כאהרן בדורו, יפתח בדורו - כשמואל בדורובצור ירום (תשסז) עמ' ריד הערה 29
כה ע"ב שקל הכתוב שלשה קלי עולם וכו' יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' של, ח"ה עמ' קעו-קעז
כה ע"ב תוס' ד"ה ומנא תימרא וכו'לב חיים חלק א (סימן פ"ב) דף קח ע"א (ד"ה ומן)
כה קבלת עדות פסולה בלילהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2127
כה ראש בית דין היה אומר מקודש והם עונים מקודשבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יד דף קיב
כה שקל הכתוב ג' קלי עולם וכו'חומת אנך שמואל א פרק יב
כה שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולםחומת אנך (תקסא) ח"ב דף סב ע"א
כה תניא אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כה. א"ל בא בשלום רבי ותלמידי וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף קסא ע"א
כה. א"ל ר' יהושע רואה אני את דבריך שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אצלי כו' ביוה"כ שחל להיות בחשבונך וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קמא
כה. א"ל רבי לר'חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יב
כה. אותם אפילו שוגגין, אפילו מזידין, אפילו מוטעיןחיים שיש בהם מועדים עמ' קלה, זמירות עמ' שעב
כה. אין לך אלא בית דין שבימיך דיקאשער המלך (תשנז) עמ' תרכו
כה. אין לך אלא שופט שבימיךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
כה. אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש - טורי אבןאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכט
כה. אל תקרי אותם אלא אתםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קכ
כה. אל תקרי אותם אלא אתם וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שלה
כה. אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם אפילו שוגגין ואפילו מוטעיםנחלה לישראל (תשעא) עמ' צ
כה. אם באנו לדון אחר ב"ד של ר"ג צריכים אנו לדון אחר כל ב"ד וב"ד מימות משהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקיד
כה. אם באנו לדון אחר ב"ד של ר"ג צריכים אנו לדון וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כט
כה. אפילו מוטעיןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכא
כה. אר"י בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא בשופר של שלמה לא יתקע ואם תקע יצאעצי חיים - מועדים עמ' צב*
כה. אשר תקראו אותם - אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כח
כה. אשר תקראו אתם - אתם - ורש"ישיחות לספר ויקרא עמ' רפה
כה. אשר תקראו אתם אפילו שוגגים אפילו מזידים וכו'למחר אעתיר עמ' רב
כה. אשר תקראו אתם אפילו שוגגיןצמח צדיק (תשסז) עמ' שי
כה. אשר תקראו אתם במועדם אל תקראו אותם אלא אתםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קכט
כה. אשר תקראו אתם, אפילו שוגגין אפילו מזידיןערבי נחל (תשסד) עמ' תקפח
כה. אתם אפי' שוגגים אתם אפי' מזידיןדברי יונה עמ' קלה, שטז
כה. אתם אפי' שוגגים מוטעים מזידיםאגרא דכלה ח"ב עמ' קפה
כה. אתם אפי' שוגגין אתם אפי' מזידין אתם אפי' מוטעיןמאמר הנפש השלם עמ' קעט
כה. אתם אפילו מוטעיםנפש הרב עמ' רצז
כה. אתם אפילו מועטיםפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק ב
כה. אתם אפילו מזידיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"א
כה. אתם אפילו מזידיןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ר
כה. אתם אפילו מזידין, אפילו שוגגים, אפילו מוטעיןפרדס המלך (תשסט) אות ש
כה. אתם אפילו שוגגיםפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק טז
כה. אתם אפילו שוגגיםתפארת צבי במדבר עמ' שנז
כה. אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פב, במדבר עמ' יח
כה. אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידיןחנן אלקים עמ' קעא, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
כה. אתם אפילו שוגגים מזידים מוטעיםאמונת חכמים (תשעו) עמ' רכ
כה. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידיםפחד יצחק פסח מאמר לא
כה. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידיןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 544
כה. אתם אפילו שוגגיןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' מט
כה. אתם אפילו שוגגיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכ
כה. אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןפרי נפש חיה ח"ב עמ' קד
כה. אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רצה
כה. אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעיןדברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"ב
כה. אתם אפילו שוגגין אפילו מזידיןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קכב
כה. אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדברי יואל פ' קרח דף נח ע"א
כה. אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידיןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעח עמ' פז
כה. אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןילקוט עטרת צבי עמ' נג
כה. אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין ואפילו מוטעיןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מג, ח"ז החודש עמ' רנ, רנב, רעט, רחצ, שיח, שכא, שלא, שמח
כה. אתם אפילו שוגגין וכו'דברי יואל פ' בהר דף שכד ע"א
כה. אתם אפילו שוגגין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ריט
כה. אתם אפילו שוגגין וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
כה. אתם אפילו שוגגין וכו' אתם אפילו מזיריןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' נח
כה. אתם אפילו שוגגין, אפילו מזידין, אפילו מוטעיןדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קט, קלט
כה. אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידיןמצווה ועושה ח"ב עמ' רלד
כה. אתם אפילו שוננים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלב
כה. אתם אתם אפילו בשוגגפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק ל פסוק א
כה. אתם ג' פעמים, אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזירין אתם אפילו מוטעין וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' פ
כה. אתם, אפילו שוגגיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שפ
כה. באו שנים ואמרו ראינו בזמנו ובליל עיבורו לא ראינוכתנות אור עמ' תטו
כה. בדן זה שמשוןנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות מז
כה. בוא בשלום רבי ותלמידימי השלוח (תשסז) ח"א דף קפח
כה. במעשה דר"ג ור' יהושעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסג
כה. בני ישראל נמשלו לירחמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי יז
כה. בקידוש החודש ששלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שפח
כה. בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצאחמודי צבי שמות עמ' קג
כה. גוזרני עליך שתבוא במקלךפרפרת התורה עמ' שצג
כה. גוזרני שתבא אצלי במקלךדרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ז דף ע
כה. דוד המלך חי וקייםגנת אגוז (תשעב) אות נא
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםאגרא דכלה ח"א עמ' מב
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרה, תריד
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ג, עא, עז, צב, קיא, קעח
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפה, מועדים (תשנט) עמ' קפב
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' פג
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפה
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתיז
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםס' קרניים (תשסו) עמ' יג
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צא
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםשיחות לספר דברים עמ' סג*
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קע
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תח
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמב
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יד
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תמט
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםתורת חיים עה"ת עמ' קלו {ולכן כתרו עגול, רמז למלכותו שאין לה קץ}
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםתורת חיים עה"ת עמ' שנ {ולכן המסתכל בפניו זוכר תלמודו, היפך מהמסתכל בפני רשע הדומה למת}
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםתפארת משה עמ' לט, קעא
כה. דוד מלך ישראל חי וקיים לעולם ועדמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שסח
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לט
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 74
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמט, רנט, שמב
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ו
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםפחד יצחק - ראש השנה מאמר ח
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםפרדס מנחם עמ' קטז
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםצמח דוד (סקאליע) עמ' תצא
כה. דוד מלך ישראל חי וקייםצפנת פענח (תשסו) עמ' שסו
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קמ
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ד
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםבינת ישראל (תשסו) דף כד ע"א, מו ע"א
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קז
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםילקוט עטרת צבי עמ' לג
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםלקט אמרים (שכטר) עמ' יג
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםמפניני הרב עמ' צח
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כב
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נט
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמה
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שמב
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רצה
כה. דוד מלך ישראל חי וקיםנאות דשא (תשסח) עמ' רי, ריד
כה. דור מלך ישראל חי וקייםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ה
כה. האיסור להספיד בראש חודששיחות לספר ויקרא עמ' שסה
כה. הוא נחשב כסמוך מפי הגבורהפחד יצחק - ראש השנה מאמר לא
כה. החודש הזה לכם, אפילו שוגגיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שעז
כה. הילוך הלבנה פעמים בארוכה וכו'תורת חיים (קאסוב) עמ' רנב
כה. הירח - פעמים בארוכה פעמים בקצרהשיחות לספר ויקרא עמ' רפו
כה. הישן בשמיני בסוכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלג
כה. הלך ר"ע ומצאו לר"ע כשהיא מיצר וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
כה. הספיד ר"ג הספד גדולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
כה. הספידו של ר"ג לפרסם שאינו ר"חדברים נחמדים (תשסה) עמ' מב
כה. הרי הוא אומר אתם אתם אתם ג' פעמים, אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעיןמבשר טוב - ספר החיים עמ' קפט
כה. הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכב
כה. ולמה נקרא שמו בדן דאתי מדןגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ג
כה. ולמחר כריסהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
כה. ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו ופו' וקבלן ר"גשם משמעון (שפירא) עמ' צח
כה. וקיבלן ר"גטוב טעם שמות עמ' סז
כה. ושלח לי סימנאמה שהיה הוא שיהיה עמ' סא
כה. ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםהישר והטוב (תשסג) עמ' רל
כה. ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' א-ב
כה. ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםדעת תפלה עמ' שנד
כה. ושלח ליה סימנא דור מלך ישראל וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלח
כה. זיל לעיין טב וקדשי' לירחא ושלח לי' ממניה דוד מלך ישראליגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצו
כה. זיל לעין טב וקדשיה לירחאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רלא
כה. זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנד
כה. חזיא לסיהרא דהוה קאי בצפראגור אריה בראשית פי"ט הערה 52
כה. חזייא לסיהרא וכו' אמר לאורתא מקדשינא לךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעד
כה. ירח לא ידע מבואואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעה, תח
כה. ירח לא ידע מבואותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמ, שיא
כה. כב"ד של משהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פ
כה. כבית דינו של משהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמו
כה. כך מקובלנידברי הרב עמ' מא
כה. כך מקובלני מבית אבי אבאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכב
כה. כל השופרו' כשרו' חוץ משל פרה וכו' ותנינן תמן וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ריד
כה. כפאו ואכל מצה יצאזכרון אליעזר עמ' קפד
כה. כפאוהו פרסייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסד
כה. לבנה פעמים בא בארוכה פעמים בקצרהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ד
כה. למה לא נתפרש שמותן של זקנים שלא יאמר אדם לחבירו פלוני כמשה ואהרן וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תי) דף ב ע"א
כה. למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו שלא יאמר אדם פלוני כמשה ואהרן פלוני כנדב ואביהואתפארת צבי במדבר עמ' שסב
כה. למה לא נתפרשו שמותן של זקנים אלא ללמדך שכל ג' וג' שנתמנו בית דין על ישראלאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לנהוג כבוד בפרנס צבור דף צו ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יב דף קפה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קמ ע"א
כה. מועדי ה' אשר תקראו אתם, ואפילו שוגגיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ע
כה. מעשה בר' יהושע ור' גמליאלבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ב
כה. מעשה דר"ג ור"י בקידוש החודשמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לז
כה. מעשה שבאו עדים ואמרו ראינוהו בזמנו וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלח
כה. מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו וכו' קיבלן רבן גמליאל וכו' כך מקובלני פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרהדברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"ב
כה. מפני מה לא נתפרסם שמם של זקניםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"א
כה. מצוות לאו ליהנות ניתנולהורות נתן דברים עמ' קנח
כה. מצות לאו ליהנות ניתנודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לב, קמד
כה. מצות לאו ליהנות ניתנו אלא לעול על צואריחןמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קמג, רנב
כה. מצות לאו ליהנות נתנותורת יחיאל בראשית עמ' ערב
כה. מצות לאו ליהנות נתנו וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שלא, שפז
כה. נחשב כסמוך מפי הגבורהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לו
כה. נטל מקלו ומעותיו בידופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסד
כה. נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
כה. סימן לחידוש הלבנהאמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ב פסוק ב
כה. עדי שקר הןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צו
כה. עדים שטעו בראיות המולדבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 529
כה. עובדא דרבי יהושעחנן אלקים עמ' קעח
כה. עקיבא ניחמתני ניחמתניאור האורות עמ' פב
כה. עתים חליםעטרת ישועה (תשסד) אות ו ליום א דחנוכה
כה. פעם בא בארוכה ופעם בא בקצרהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רפא, שלא
כה. פעמים בא בארוכה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כה. פעמים בא בארוכה וכו' בקצרהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמ
כה. פעמים מהלכת בארוכה וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' יב
כה. פעמים מהלכת בארוכה פעמים בקצרהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רנו
כה. פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קצו
כה. פעמים שבא בארוכהמי השלוח (תשסז) ח"א דף רכב
כה. פעמים שבאה בארוכה ופעמים בקצרהילקוט אוהב ישראל עמ' קסב
כה. קידוש החודשפרפרת משה ח"ב עמ' שפג
כה. ר' חייא חזייא לסיהרה דהוה קאי בצפרא וכו' אמר לאורתא בעינן לקדושי בך ואת קיימת הכא זיל איכסידברי יואל מועדים ח"ד דף רלד ע"א
כה. ר"ג ביקש מרבי יהושע לבוא אליו ביוה"כדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שעד
כה. ר"ג שלח לרבי יהושע גוזרני עליך שתבא אצלי ביוה"כ שחל בשבת לחשבונך וכשבא נשקו על ראשו ואמר רבי ותלמידימאמרי שלמה ח"ב עמ' קפה
כה. ר"ח הו' קאי חזי לסיהרא בכ"ט לחודש וכו' זיל איכסידברי יואל פ' בראשית דף קיג ע"ב
כה. ראוהו בית דיןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנ
כה. רבי חייא חזייא לסיהרא דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה, שקל קלא פתק ביה, אמר לאורתא בעינן לקדושי בך, ואת קיימת הכא, זיל איכסידברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שלא, שצז
כה. רבי שלח לרבי חייא לקדש החודש, ופירש רש"י ז"ל בד"ה זיל שלא היה יכול רבי לקדש במקומו כי המלכות גזרו על זהעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום א דחנוכה
כה. רואה אני את דבריותורי זהב (תשעג) עמ' עו
כה. רואה אני את דבריךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קט, קיג, קטז, קפו, תפג, תקסב, תקפג, תרלב
כה. רואה אני דבריךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 78
כה. רש"י - אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה - מאחר דאין צריך כוונה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכו
כה. רש"י ד"ה דודערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שפח
כה. רש"י ד"ה ועודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ל
כה. רש"י ד"ה זיל - המלכות גזרו נזרה במקומו שלא יקדשו את החדשאמרי נועם (מועדים) סי' ב לחנוכה [מבן המחבר]
כה. רש"י ד"ה מותר לתקוע לואמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
כה. שופר של ע"ז כתותי מיכתת שיעוריהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יח
כה. שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי וכו' בין בזמנן בין שלא בזמנןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 756
כה. שלח לו ר"ג גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך וכו' ביוהכ"פ וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' נה, קמח
כה. שלח לו ר"ג לר"י גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"ב שחל להיות בחשבונךעירין קדישין השלם עמ' תכה
כה. שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"ב שחל להיות בחשבונך וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכב
כה. שלח לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבוא אעלימזקנים אתבונן עמ' קס
כה. שלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיםאור האורות עמ' א
כה. שמש ידע מבואה, והירח לא ידע מבואה, שפעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרהזרע קודש - מועדים עמ' רעו
כה. שמש ידע מבואו אבל הירח לא ידעערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קו, קלא
כה. שמש ידע מבואו ולא הירחשבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק יט
כה. שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכב
כה. שקל קלא פתק בהזרע קודש - מועדים עמ' רעו, שכא
כה. ת"ר למה לא נתפרשו שמותם של זקניםנחלת יעקב (תשעג) עמ' רט
כה. תקע בשופר של עולה יצא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שצ-שצא
כה. תקע בשופר של שלמים לא יצאגנת אגוז (תשעב) אות קפב
כה: אימת הוי חק בגמר דיןלבושי בדים סעיף קמב
כה: אין לך אלא שופט שבימיךאגרא דכלה ח"ג עמ' קכג
כה: אין לך אלא שופט שבימיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קי
כה: אין לך אלא שופט שבימיך יפתח בדורו כשמואל בדורונחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות עו
כה: אין לך אלא שופט שבימיךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכא
כה: אין לך אלא שופט שהיה בימיומאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קמא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סז דף מב ע"ב
כה: אין מקבלין עדות בלילהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 171
כה: אין מקדשין את החודש ביחיד אפי' היה מומחה לרביםשיח דוד (תשסד) עמ' מו
כה: אין מקדשין את החודש ביחיד אפי' היה מומחה לרביםשיח דוד (תשסח) עמ' נא
כה: אין מקדשין החודש בלילהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 543
כה: אין מקדשין החודש בלילהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רעג, שצו
כה: אין מקדשין החודש בלילהמקור חיים (תשסו) עמ' קפג בהערה
כה: אין עד נעשה דייןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120-2111
כה: אינה דומה שמיעה לראיהמחשבת זקנים עמ' קנ
כה: אינו דומה שמיעה לראייהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מו(קנז) {אבל יש צד חמור גם בשמיעה}
כה: אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תריח
כה: אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה ולבך יש לשמוע לשופט שבאותו הדורגור אריה דברים פכ"ו הערה 39
כה: אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שעה
כה: אפי' קל שבקלים כיון שנתמנה הרי הוא כשר כאביר שבאביריםמגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
כה: אפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פח
כה: אפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאביריםזכרון משלי עמ' קל אות תכא
כה: אפילו קל שבקלים שנתמנה פרנס על הציבור ה"ה כאביר שבאביריםכתנות אור עמ' רכט
כה: אשדי הדור שהגדולים נשמעין לקטניםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלח
כה: אשר יהיה בימים ההםבית שלום מרדכי עמ' רנז
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםדעת תורה שמות עמ' קעד
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רכד
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםמגדל עוז (תשעח) עמ' שנ
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםפאר יעקב ח"ב עמ' תשסח
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יד
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדולים וכו' אלא שמתוך שהגדולים נשמעים וכו'שדה יעקב עמ' לח
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטניםברית אברם עמ' שסז, שסט, תרכח
כה: אשרי הדור שהגדולים נשמעין לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםיגל יעקב (תשנג) אמור אות עא
כה: אשרי לדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יד
כה: אתם אפי' שוגגים אתם אפי' מועטים אתם אפי' מזידיםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רל
כה: אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידיןמזקנים אתבונן עמ' קס
כה: בל תוסיףזכרון אליעזר עמ' קצ
כה: דוד מלך ישראל חי וקיםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ריח
כה: האיך מעידין על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קי
כה: ואומר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו,שקל הכתוב וכו'של"ה (תשנז) פרשת ראה אות יג
כה: ובאת אל הבהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שארם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו ואומר אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלהשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ז
כה: ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
כה: חמישים שערי בינה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1436
כה: יפתה בדורו בשמואל בדורוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תל
כה: יפתח בדורו - כשמואל בדורושיחות לספר ויקרא עמ' שנב
כה: יפתח בדורו בשמואל בדורודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכ
כה: יפתח בדורו בשמואל בדורושל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ג, ז
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רמח
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוזכרון משלי עמ' נו אות קמד
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלט
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקח
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוישמרו דעת עמ' קע
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קעא
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצח
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשז
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורומכתב מאליהו ח"ה עמ' 287
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכח
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלב
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורופאר יעקב ח"ב עמ' תצג, ח"ג עמ' ריד
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורושיחות ר' ראובן עמ' קג
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' סד, קנ, קע
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כ, עב
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שח, שצא, תד
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ו, קמה
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורותורת חיים (קאסוב) עמ' קע
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'חיי שלמה עמ' רמו
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו'שמע יעקב (זיידא) עמ' מא
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורו וכו' ואל השופט אשר יהיה בימים ההםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ד
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורוהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' קג
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורומי השלוח (תשסז) ח"א דף קצד
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רה, תקלג
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורופחד יצחק פסח מאמר לא
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורו, אין לך ללכת אלא אצל שופט שבימיךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפב הערה 23
כה: יפתח בדורו כשמואל בדורו, ורש"י ותוס'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' עז, ח"ג עמ' קמה
כה: ירובעל בדורו כמשה בדורויפה מראה (שנ) פרק א דף קסה ע"ג-ע"ד
כה: לא יהיה שמיעה גדולה מראיהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רלב
כה: לא תהא שמועה גדולה מראיהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ו
כה: לא תהא שמיעה גדולה מראיהגור אריה שמות פט"ז הערה 158
כה: לא תהא שמיעה גדולה מראיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פד, מועדים (תשנט) עמ' רעח
כה: לא תהא שמיעה גדולה מראיהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' צד
כה: לא תהא שמיעה גדולה מראיהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2118-2119
כה: לא תהא שמיעה גדולה מראייהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תז
כה: לא תהא שמיעה גדולה מראייהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנז
כה: ללמדך שאפילו קל שבקלים שנתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאבירים וכו' הא איו לך אלא שופט שבימיך, ואומר אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נג, א'רלב
כה: לעבור בעי כונהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נב
כה: מאימתי נקרא חק בגמר דיןמי השלוח (תשסז) ח"א דף רטז
כה: מצות צריכות כוונההישר והטוב (תשסג) עמ' של
כה: מצות קידוש החודש נאמרה רק למשה ולאהרןגור אריה ויקרא פ"ח הערה 117
כה: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחרמכתב מאליהו ח"ד עמ' 53
כה: נשמעים לקטניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלא
כה: סד"א תהוי חקירת עדים כתחילת דין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כה: סנהדרין שראו בא' שהרג את הנפש כולם נעשין עדים ואין עד נעשה דייןפאר יעקב ח"ג עמ' תרעד
כה: סנהדרין שראו באחד שהרגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תע
כה: עיבור השנה איקרי משפטשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכא
כה: על ידי שהצטרף השי"ת עם משה ואהרן נעשו בית דין של שלשהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יד
כה: קידוש החודש הוא ביוםכתנות אור עמ' רה
כה: קידוש החודש צריך בית דין של שלשהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלה, רעד, רפא, שט, שיב, שכא, שמב, שצד
כה: קידוש החורש צריך בית דין של שלשהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יד
כה: ראוהו ב"ד בלבד, יעמדו שנים וכו'כתנות אור עמ' רד
כה: ראוהו ב"ד וכל ישראל וב' עד שחשכה ה"ז מקודש ובראשוניםמאורי שערים עמ' קלח-קלט
כה: ראוהו ב"ר וכל ישראלטוב טעם שמות עמ' סז
כה: ראוהו בית דין וכל ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רח, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קב
כה: ראוהו בית דין וכל ישראל וכו' ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה, הרי זה מעוברבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 572-571
כה: ראוהו בית דין יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם ויאמרו מקודשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יד
כה: ראוהו שלשה והם בית דין וכו' ותוס' ד"ה עדכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז, רעז
כה: ראוהו שלשה והם בית דין וכו', ואמאי לא תהא שמיעה גדולה מראיהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120
כה: רש"י ד"ה אלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' מא
כה: רש"י ד"ה ראוהו ב"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
כה: רש"י ד"ה שראוהו בלילהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
כה: שמואל שקול כנגד משה ואהרןתורת העולה ח"ג פרק פ
כה: שקול שמואל כמשה ואהרןמחשבת מוסר ח"ג עמ' רלא
כה: שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לה
כה: שקל הכתוב ג' קלי עולם כג' חמורי עולם וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' צב
כה: שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם וכו' הרי הוא כאביר שבאביריםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רס
כה: שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם... ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאביריםשרתי ח"א עמ' ריז
כה: תוס' ד"ה כגוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כח
כה: תוס' ד"ה ראוהו ב"מתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כו א"ר חסדא מ"מ אין כ"ג נכנס בבגדי זהברוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קסז ע"א
כו אין הכהן רשאי להכנס לפני ולפנים ביוה"כ רק בבגדי לבן ולא בבגדי זהבאור חדש פתיחה אות 155
כו אין קטגור נעשה סנגור מבפנים קאמרינןהמדרש והמעשה דברים פרשת ראה
כו אין קטיגור נעשה סניגוראוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמ
כו אין קטיגור נעשה סניגורדברים אחדים (תקמח) דף מה ע"א
כו אין קטיגור נעשה סניגורדברים אחדים (תשמו) עמ' קנו
כו באפיריקי קורין למעה קשיאטה ומהר"א נחוםכסא רחמים (תקסג) דף טז ע"א
כו באפריקי קורין למעה קשיטה ומהר"א נחוםכסא רחמים (תקסג) דף טז ע"א
כו היכי קבעך ובמה קבעךצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלח ע"ד
כו התרנגול נקרא שכויחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קכו ע"א
כו התרנגול נקרא שכויחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קכו/קכז ע"א
כו התרנגול נקרא שכויחומת אנך איוב פרק לח
כו חצוצרות כנופיא דכל ישראלאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"א
כו יפתח בדורו כשמואל בדורוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פא ע"ג
כו כל השופרות כשריםרני ושמחי דף טו ע"ב
כו כל השופרות כשרין וכו'אם הבנים ח"א דף יב ע"א
כו לא הוו ידעי מאי סלסלה ותרוממךתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז-קצח
כו לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' וגו' אמר רבב"ח יומא חד וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' פ
כו לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלאעמודי חיים דף קיח ע"א
כו לכך אין תוקעין בשופר של פרה וכו' משום אין קטיגור נעשה סניגורכוכבי אור (תשלד) עמ' קיח
כו מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב, אמר רבי יוחנן בן נורי עדי שקר הם, כשבאו ליבנה קיבלן רבן גמליאל וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלח
כו מפני מה אין כ"ג נכנס וכו'כסא דוד (תקנד) דף עד ע"ב
כו מפני מה אין כ"ג נכנס וכו'כסא דוד (תקנד) דף עד ע"ב
כו מפני מה אין כ"ג נכנס וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' שיד
כו סוגיא דאין עד נעשה דייןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קי
כו ע"א א"ר עקיבא כשהלכתי לאפריקי וכו' כשהלכתי לגליאיחי המלך עמ' מו
כו ע"א א"ר עקיבא כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 310
כו ע"א איו קטיגור נעשה סניגורדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ריז
כו ע"א אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפניםכרם טוביה עמ' שג
כו ע"א אין כהן גדול נכנס לפנים בבגדי זהב רק לבנים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שיט
כו ע"א אין עד נעשה דייןלחמי תודה דף עד ע"א, עו ע"א
כו ע"א אין עד נעשה דייןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 10
כו ע"א אין עד נעשה דיין וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 298
כו ע"א אין עד נעשה דיין וכו' לא מצו חזו לי' זכותאתורת מנחם ח"כ עמ' 156, 228
כו ע"א אין עד נעשה דיין וכו' לא מצו חזו לי' זכותאתורת מנחם חכ"ח עמ' 260
כו ע"א אין עד נעשה רייןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קלב
כו ע"א אין קטגור נעשה סניגורדרשות הצל"ח השלם עמ' כז
כו ע"א אין קטגור נעשה סניגורמסילות הנביאים יהושע עמ' לב
כו ע"א אין קטיגור געשה סניגורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצח
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורבנין שאול עמ' קסו
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורואותו תעבוד עמ' שמז
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורחכמת התורה אחרי מות עמ' קנ
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורחכמת התורה אמור עמ' ריט
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורטל חיים (פרידלנדר) עמ' רל
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורלקט אמרי קודש - שמות עמ' קמד
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רה
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורעטרת יהושע ויקרא עמ' נב
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 173, 121
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורעיוני רש"י במדבר עמ' שלג
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורקהלת יעקב עשי"ת עמ' רלא
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצד
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגור וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יז ע"ג
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגור וכו' בפנים קאמרינןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסב
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורמנחת ישראל עמ' שכב
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורמנחת מרדכי עמ' קנה
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורצמח צדקה עה"ת עמ' קיב
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגורתורת הרא"ם עמ' עד
כו ע"א אין קטיגור נעשה סניגור, רש"י תוס' ד"ה כיוןדרשות מהר"ם חביב עמ' רכח
כו ע"א אין תוקעין בקרן פרהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תכט
כו ע"א אין תוקעין בשופר של פרהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מ
כו ע"א אין תוקעין בשופר של פרהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מ, קע, רג
כו ע"א אל תקרי משור פר אלא משופרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקכז, תתי, תתיג
כו ע"א אלא מאי שור פר משופרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מט ד"ה וזהו
כו ע"א אלא מאי שור פר משופרדרשות מהר"ם שיק עמ' תשיז
כו ע"א אם שור למה פר ואם פר למה שור, אלא מאי משור פר משופר, ורש"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמד
כו ע"א אמר ר"ע כשהלכתי וכו' מאה קשיטהלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 177, 179 (אידיש)
כו ע"א אמר רשב"ל כשהלכתי לתחום קן נשריא וכו' מאי קרא יפה נוף וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שיב
כו ע"א בגליא קורין לנדה גלמודהדבר טוב עמ' תטו
כו ע"א בערביא קורין לדכרא יובלאברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כד
כו ע"א דאר"ח מ"מ אין כ"ג נכנסדרכי איש דף פ ע"ג
כו ע"א דיובל הוא דוכראדברי שאול ויקרא עמ' קעא
כו ע"א דכל שופרותמורשה - שיחות למועדים עמ' רלג, רלד
כו ע"א דם פר שאני כיון דאישתניחכמת התורה אמור עמ' מז
כו ע"א דקא אמרת אין קטיגור נעשה סניגור הני מילי מבפניםלב דוד (תשסט) עמ' ע
כו ע"א דקטל נפשאהכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
כו ע"א ה"ט דרבנן וכו' מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו'ברית שלום (תעח) דף עח ע"ג
כו ע"א ה"ט דרבנן וכו' מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקג
כו ע"א הטעם דאין קטיגור נעשה סניגורחכמת התורה אחרי מות עמ' קנג
כו ע"א היו קורין לנדה גלמודא וכו' גמולה דא מבעלהברית שלום (תעח) דף י ע"א, ע ע"ד
כו ע"א היו קורין לנדה גלמודא וכו' גמולה דא מבעלהברית שלום (תשסח) עמ' תנא
כו ע"א המשך שלשת מאמרי ר' עקיבאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מ
כו ע"א התוקע לשד יצאמנחת קנאות עמ' כז
כו ע"א ואין עד נעשה דיין וכו' וכיון דחזיוהו כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 121, ח"ט עמ' 82, חכ"ה עמ' 424, חכ"ו עמ' 314, 388
כו ע"א והא איכא דם פר הואיל ואשתני אשתנידברי שאול ויקרא עמ' צב
כו ע"א והאיכא דם, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ו
כו ע"א ורבי יוסי אמר לך דקא אמרת אין קטיגור נעשה סניגור וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קד
כו ע"א ותיטב לה' משור פר וכו' משופר וברש"יבית אלהים שער א עמ' ערב
כו ע"א ותיטב לה' משור פר משופר, רש"י ד"ה ותיטבקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסג
כו ע"א זה תרנגולבית ישי - דרשות עמ' תמח
כו ע"א זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושפע טוב (טייטלבוים) עמ' כו
כו ע"א זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמועפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קעג, קפב
כו ע"א חדא דאין קטיגור נעשה סניגור ועוד מפני שהוא קרןפרי צדיק ראש השנה אות כג
כו ע"א חוץ משל פרה מפני שהוא קרןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ש ד"ה כל
כו ע"א יובלא לישנא דריכרא הוא וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק י
כו ע"א כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור אברהם דברים עמ' קד, שכד
כו ע"א כיון דלזכרון הוא כבפנים דמילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פד, קכ
כו ע"א כיון דלזכרון הוא כבפנים דמישם דרך במדבר עמ' עא
כו ע"א כל השופרות וכו'תושע יאודה דף ו ע"ג
כו ע"א כל השופרות כשרים חוץ משל פרה דאיקרי קרןתשואות חן (תשסח) עמ' קכב
כו ע"א כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןשארית מנחם - מאמרים עמ' שלד
כו ע"א כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן... דאין קטיגור נעשה סניגורבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רלה, דברים עמ' כד
כו ע"א כל השופרות כשרים חוץ משל פרהבאר שרים פרשת נצבים דרוש ד אות ה
כו ע"א כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, ורש"י וברמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כט
כו ע"א כל השופרות כשרין חוץ משל פרהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
כו ע"א כל השופרות כשרין חוץ משל פרה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סב, קפה
כו ע"א כל השופרות נקראו קרןדברי שאול ויקרא עמ' קעא
כו ע"א כשהלכתי לגליא היו קוריו לנדה גלמודה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפב
כו ע"א כשהלכתי לכרכי הים היו קוראים למעה קשיטהדורש לציון (בריל) עמ' 3
כו ע"א כשהלכתי לערביא היו קורין לדיכרא יובלאעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 293
כו ע"א כשהלכתי לתחום קן נשרייא וכו' ולתרנגול שכויאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תיא; יהל אור עמ' קפד
כו ע"א לא היה משמש עם שמונה בגדים לפני ולפניםטיול בפרדס ח"ב עמ' רכד
כו ע"א לא ילבש ביום הכיפורים בגדי זהבחכמת התורה תולדות עמ' קכו
כו ע"א לפי שאין קטיגור נעשה סניגורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפא
כו ע"א לפי שאין קטיגור נעשה סניגורשיחות עבודת לוי סי' פד אות א
כו ע"א לשכוי בינהבעקבי יעקב עמ' קא
כו ע"א מאי משור פר - משופרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צ
כו ע"א מאי שור פר, משופר, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' שט
כו ע"א מבפנים קאמריניןפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
כו ע"א מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו' שאין קטיגור וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסט
כו ע"א מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב וכו' שאין קטיגור נעשה סניגורלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 89, 93, חכ"ז עמ' 128
כו ע"א מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב, ובריטב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמה, תנח
כו ע"א מפני מה אין כה"ג נכנס וכו' שאין קטיגור נעשה סניגור, ולא והא איכא דם הפר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קו, ח"ג עמ' שמז, ח"ד עמ' קנז, ח"ה עמ' סב, קפה, ח"ו עמ' רפח
כו ע"א מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קס"ז ע"א (יו"ד סי' רעח אות ז)
כו ע"א מפני מה שופר של פרה פסולאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ה, ז, יד
כו ע"א ספר המאורות, דלהרמב"ם בעינן שיהא השופר כפוף בטבעו וזה יש רק בכבשיםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לב
כו ע"א קורין למכירה כירה וכו' לפרושי אשר כריתי לילקוטי שיחות חט"ו עמ' 459
כו ע"א קרן דפרההכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כח
כו ע"א קרן פרה פסולה למצות שופרשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רנו
כו ע"א קשיטה זו מעהגנא דפלפלי עמ' קלב
כו ע"א ר"ן, מ"ט ס"ל להרמב"ם דבעינן דוקא שופר של כבשגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לב
כו ע"א ריטב"א ורמב"ן, בטעם הפסול דשופר של פרהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ל
כו ע"א רש"י - ותיטב לה' - תפילתיישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נד
כו ע"א רש"י ד"ה כיון דלזיכרון כו'מראה הגדול ח"א דף י ע"א
כו ע"א רשב"א, דהשופר בא לרצות פני אדוניוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' יז
כו ע"א שאין קטגור נעשה סנגורנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסח
כו ע"א שאין קטגור נעשה סניגורדברי שאול ויקרא עמ' לג, צג
כו ע"א שאין קטיגור נעשה סניגורטהרת יו"ט חי"ח עמ' קנז
כו ע"א שופר וכו' כיון דלזכרון הואאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסא
כו ע"א שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרותבי חייא ח"ב עמ' צב
כו ע"א שופר בראש השנה כיון דלזכרון הוא כבפנים ומי וכו'בעקבות מועדי ה' עמ' 101
כו ע"א שופר כיון דלזכרון כבפנים דמימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסב
כו ע"א שופר כיון דלזכרון כלפנים דמיקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' צח
כו ע"א שופר כלפני ולפניםציץ השדה - שדי יער עמ' שעג
כו ע"א שופר נמי מבחוץ הוא כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיפרי צדיק אמור אות ה
כו ע"א שופר של פרהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קמ
כו ע"א שופר של פרה פסול משום דאין קטיגור נעשה סניגור, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פד, קכ
כו ע"א תוס' ד"ה דרחמנאמנחת מרדכי עמ' שכ
כו ע"א תוס' ד"ה חוטאמנחת מרדכי עמ' שמ
כו ע"א תוס' ד"ה חוטא. וגבי שופר מתנאה נמי בקול תקיעתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה אלא
כו ע"א תוס' ד"ה חוץ וכו'בית אהרן (קריספין) דף נח ע"ג
כו ע"א תרי קלא לא משתמעי במילתא דחביבא נשמע גם בתרי קלאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נ, שיג
כו ע"א תרי קלי לא משתמעילחם רב על סדור התפילה אות תשצב
כו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
כו ע"ב אין קטיגור נעשה סניגורס' חסידים סי' רמט
כו ע"ב אם שופר כפוף עדיף או פשוט עדיףקונטרסים (ריי"צ) עמ' קט, ס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 1
כו ע"ב אמר רבי לוי מצוה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטיןכתב סופר אגדות כאן
כו ע"ב אמתא דבי רביתורת מנחם חל"ה עמ' 88
כו ע"ב אמתא רבי רבי הוות אמרח לההוא גברא דהו הקא מהפך בשעריהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קלח-קלט {רמז לעוסק בעניני הפלפולים, ומזניח עיקרה של תורה}
כו ע"ב ב' חצוצרות באמצע או בצדדיםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ב
כו ע"ב במקדש היו תוקעין בשופר שפיו מעופה זהב ושתי חצוצרות וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' נג
כו ע"ב במקדש היו תוקעין בשופר שפיו מצופה זהב ושתי חצוצרות וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נג
כו ע"ב במקדש היו תוקעין גם בחצוצרותאור אברהם במדבר עמ' קיט
כו ע"ב בענין שופר כפוףבנתיבות האיש עמ' רד
כו ע"ב בפלוגתא אם צריך שופר פשוט או כפוף, ובפרש"י ובתוס'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלט
כו ע"ב בר"ה היו תוקעין בשל זכריםברית שלום (תעח) דף עח ע"ג
כו ע"ב בר"ה היו תוקעין בשל זכריםברית שלום (תשסח) עמ' רי
כו ע"ב בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כז, תלב, תמב, תנח
כו ע"ב בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכח
כו ע"ב בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליואותו תעבוד עמ' שמח
כו ע"ב בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, וביו"כ כמה דפשיטלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מה, צ
כו ע"ב בר"ה תוקעין בשל זכרים כפופים, ובר"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יב
כו ע"ב בר"יה שתי חצוצרות מן הצדדיןתורת אליהו עמ' רלד
כו ע"ב בראש השנה תוקעין בשל זכריםשמלת אליעזר ח"ב עמ' שמג
כו ע"ב דבר"ה בעינן שופר כפוףנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסד
כו ע"ב השלך על ה' יהבךשיחות עבודת לוי סי' יג אות ב
כו ע"ב השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנה
כו ע"ב וביובלות בשל יעלים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק י
כו ע"ב ובריטב"א אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרותעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פז
כו ע"ב ובתעניות בשל זכרים כפופין, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' נד
כו ע"ב ורש"י דכייף איניש דעתיה טפי מעליעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' פו
כו ע"ב ורש"י לכנופיא בעלמאבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ד
כו ע"ב כל דכייף וכל דפשיטמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלא
כו ע"ב כל מה דכייף אינישזכור לאברהם (וייס) פ' שלח
כו ע"ב כל מה דכייף לבו טפימערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' פא
כו ע"ב כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעלי וברש"יבית אלהים שער א עמ' ערב
כו ע"ב כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליאסופת מערכות ימים נוראים עמ' עו
כו ע"ב כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלישיחות עבודת לוי סי' קיג אות ד
כו ע"ב כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלישמחת מרדכי (רוזנמן) ר"ה - מאמר אמרו לפני מלכיות
כו ע"ב כמה דכייף אינש דעתי' טפי מעליבנין שאול עמ' רכ, רכב
כו ע"ב כמה דכייף אינש דעתי' טפי עדיף או במה דפשיט דעתי' וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות כ
כו ע"ב כמה דכייף אינש דעתיה בריש שתאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקלח
כו ע"ב כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעליצבא אהרן - שבת תשובה עמ' נה
כו ע"ב כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' נה
כו ע"ב כמה דפשיט איניש דעתי' טפי מעליאפיקי ים עמ' תצב
כו ע"ב כמה דפשיט טפי מעלי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 20
כו ע"ב כמה דפשיט כו' טפי מעליתורת מנחם חלק לב עמ' 121
כו ע"ב כמה וכייף איניש דעתיה טפי מעליבעקבות מועדי ה' עמ' 101
כו ע"ב ל"ה ידעו רבנן מה סלסלה ותרוממך כו'נטע שורק פרשת וישב
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי השלך וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות מא
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלותהלות ישראל (מג'לד) עמ' קטז
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפד, ח"ד עמ' רו
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' אמר רבב"ח יומא חד הוה אזלינן בהדי ההוא ' טייעא וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות ה
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' אמר רבב"ח יומא חד הוה אזלינן בהדי ההוא טייעא וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות לג
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךראשית דעת (אטון) עמ' פב
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ק
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תט, תטז
כו ע"ב לא הוו ידעי רבנןעיונים במשלי עמ' שדמ
כו ע"ב לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 119
כו ע"ב לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך כו'אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ריט
כו ע"ב לא ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממךאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ערב
כו ע"ב לא ידעי רבנן מאי סלסלהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רלד
כו ע"ב מ"ס בר"ה כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעלי ומ"ם כמה דפשיט אינישבי חייא ח"א עמ' קנא, ח"ב עמ' צא, צג
כו ע"ב מאי השלך על ה' יהבךזכור לאברהם (וייס) פ' מקץ
כו ע"ב מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךצדקת הצדיק סי' קלז, דובר צדק עמ' 85
כו ע"ב מהו מטאטאמשנת חיים דברים עמ' קט
כו ע"ב מפני מה אין ישראל אומרים שירה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קמו
כו ע"ב מצוה בשופר של ר"ה שיהא כפוץ ולא פשוטשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רנז
כו ע"ב מצות היוםתורת מנחם חנ"ח עמ' 67
כו ע"ב מצות היום בשופרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 182
כו ע"ב מצות היום בשופרלקוטי שיחות חל"ט עמ' 47
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חט"ו עמ' 11, חי"ח עמ' 82, חכ"ג עמ' 275
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חכ"ט עמ' 12
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חלק לב עמ' 68, 148, חלק לד עמ' 321
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חמ"ב עמ' 17
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חמ"ח עמ' 152, חלק נ עמ' 299
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חנ"א עמ' 124
כו ע"ב מצות היום בשופרתורת מנחם חנ"ד עמ' 150
כו ע"ב מצות השופר בכפוףזכור לאברהם (וייס) פ' שלח
כו ע"ב מר סבר בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלינתיבות יצחק ח"ג עמ' קט
כו ע"ב מר סבר כמה דכייף איניש וכו', ובפרש"יימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שפז, תטז
כו ע"ב עד מתי אתה מסלסל בשערךאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רע
כו ע"ב עד מתי אתה מסלסל בשערךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כו
כו ע"ב על אף שבעבודת חוץ עובד הכה"ג בבגדי זהבנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קמ
כו ע"ב צריך אדם לפשוטיה דעתיה כמה דאפשרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצז
כו ע"ב קבען פלניאמצווה ועושה ח"א עמ' פח, תמח
כו ע"ב קרן השור פסול לתקיעת שופרשמלת אליעזר ח"א עמ' קנא
כו ע"ב רש"י - שופר של פרה נטי קטיגור של עגל הואעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 121
כו ע"ב רש"י חפוש והפך במטמונים של תורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריח
כו ע"ב רש"י, שופר של ר"ה צריך להיות כפוך דכמה דכייף אינש בתפלתו טפי עדיףרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמד
כו ע"ב שוה יובל לר"ה לתקיעה וברכותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסח
כו ע"ב שופר כו' ושתי חצוצרות וכו'משנת חיים במדבר עמ' רכז
כו ע"ב שופר מאריךמורשה - שיחות למועדים עמ' רלב, רלה
כו ע"ב שופר מאריך וחצוצרות מקצרותברכת אברהם (תשנד) עמ' קפה
כו ע"ב שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר בד"א במקדש וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שיא
כו ע"ב שופר מארין וחצוצרות מקצרותרנת יצחק תהלים עמ' תנג
כו ע"ב שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרותפרי צדיק מטות אות ז
כו ע"ב שופר של יעל פשוט או בשל זכריםקונטרסים (ריי"צ) עמ' 856, ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' צ
כו ע"ב שופר של יעל פשוטימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב
כו ע"ב שופר של ר"ה אי הוי כפוף או פשוט כעומד בתפלהאור אברהם דברים עמ' קד, שכג
כו ע"ב שופר של ר"ה בכפופין או בפשוטיןקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסה, תלה, תלח
כו ע"ב שופר של ר"ה וחצוצרותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנו, רנח, רצ
כו ע"ב שופר של ר"ה וכו' ושתי חצוצרות מן הצדדים שופר מאריך וכו'ברית שלום (תעח) דף עג ע"ב
כו ע"ב שופר של ר"ה וכו' ושתי חצוצרות מן הצדדים שופר מאריך וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רט, תקב
כו ע"ב שופר של ר"ה וכו' שופר מאריך וחצוצרות מקצרות וכו', ורש"י ובתו"ה ושתי חצוצרותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' כד
כו ע"ב שופר של ר"ה כו' וב' חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפא
כו ע"ב שופר של ר"ה כו' שופר מאריך כו' שמצות היום בשופרכתר שם טוב (תשסד) סי' קל
כו ע"ב שופר של ר"ה כפוף דכמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלירנת יצחק יהושע עמ' נד, תהלים עמ' רעט, שט
כו ע"ב שופר של ר"ה פיו מצופה זהבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קפו
כו ע"ב שופר של ר"ה פיו מצופה זהבאור אברהם שמות עמ' קו
כו ע"ב שופר של ר"ה פיו מצופה זהב וכו'אור אברהם במדבר עמ' ריג
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שכ ד"ה אך
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעל פשוטתורת מנחם חמ"ח עמ' 114
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעל פשוט ובתענית של זכרים כפופיםרביד יוסף (תשסא) עמ' 95
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב וכו'קול שחל (אשקוטי) דף כב ע"ב
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב וכו', ובפיהמ"ש להרמב"םעטרת חן ח"ב עמ' מח, מט
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעל פשוטאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'ריא, א'שפט
כו ע"ב שופר של ר"ה של יעל פשוט, ורמב"ןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לא, לב
כו ע"ב שופר של ראש השנה וכו' פיו מצופה זהבתורת מנחם חט"ו עמ' 103
כו ע"ב שופר של ראש השנה של יעל פשוט וכו' רבי יהודה אומר בראש השנה היו תוקעין בשל זכרים כפופין וכו' במאי קמיפלגי מר סבר בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי וכו' ומר סבר בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ
כו ע"ב שופר של רה כפוף, דכמה דכייף איניש דעתיה, טפי מעליאסופת מערכות דברים עמ' ריח
כו ע"ב של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מט ד"ה וזהו
כו ע"ב שמצות היום בשופרלקוטי שיחות חי"ד עמ' 124, ח"כ עמ' 256, חכ"ט עמ' 188
כו ע"ב שמצות היום בשופרתורת מנחם חל"ה עמ' 70
כו ע"ב שקול יהביך ושדי אגמלאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיט
כו ע"ב שקול יהביך ושדי אגמלאיתורת אליהו עמ' תט
כו ע"ב שקול יהבך ושדי אגמלאילחם רב על סדור התפילה אות תתסא
כו ע"ב שתי חצוצרות מן הצדדיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפד
כו ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודה, דר"י אית ליה גז"ש דשוה יובל לר"הגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לג
כו ע"ב תוס' ד"ה של יעל, דטעמא דכפוף שייך רק בר"ה ולא ביובלגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לג
כו ע"ב תוס' ש"ה של יעל וכו' ומיהו נראה וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ד ע"א-ע"ב
כו ע"כ בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליימי דוד (תשסז) עמ' כ
כו. א"ר עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' כג
כו. אוכלים אכילת עראי חוץ לסוכה וכמה אכילת עראי וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' נה
כו. אין כ"ג נכנם לפני ולפנים בבגדי זהבנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמא
כו. אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפי שאין קטגור נעשה סניגורדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1750
כו. אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים וכו' שאין קטיגור נעשה סניגורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מט
כו. אין כהן גדול נכנס לפנים בבגדי זהב רק לבנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף
כו. אין עד הרואה נעשה דיין, דכיון דחזא דקטל נפשא תו לא מצי חזי ליה זכותאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רג
כו. אין עד נעשה דיין+ספר החיים (תשנג) עמ' קכה
כו. אין עד נעשה דייןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2116-2117
כו. אין עד נעשה דייןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סט
כו. אין עד נעשה דייןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לב
כו. אין עד נעשה רייןברכת חיים ח"ב עמ' 311
כו. אין ער נעשה דייןצפנת פענח (תשסו) עמ' סב
כו. אין קטגור נעשה סנגורצדקת יוסף עמ' רא
כו. אין קטגור נעשה סנגורצמח צבי אגרת סה
כו. אין קטגור נעשה סניגוראור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' יב
כו. אין קטגור נעשה סניגורשירת דוד (תשסז) עמ' קכג
כו. אין קטיגורנפש הרב עמ' שטו
כו. אין קטיגור נעשה סניגורגור אריה שמות פכ"ט אות ב, ויקרא פ"ט אות ז, פט"ז אות ח, במדבר פי"ט אות כח
כו. אין קטיגור נעשה סניגורדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לא
כו. אין קטיגור נעשה סניגורדברי יואל פ' חוקת דף עז ע"ב, צה ע"א
כו. אין קטיגור נעשה סניגורדרכי החיים ח"ב עמ' שעח
כו. אין קטיגור נעשה סניגורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקד
כו. אין קטיגור נעשה סניגורלהורות נתן ויקרא עמ' פט
כו. אין קטיגור נעשה סניגורמכתב מאליהו ח"ב עמ' 72, ח"ד עמ' 282
כו. אין קטיגור נעשה סניגורמצווה ועושה ח"ב עמ' רצ
כו. אין קטיגור נעשה סניגורמקראי קדש (תשנג) עמ' שטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכט
כו. אין קטיגור נעשה סניגורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רטז
כו. אין קטיגור נעשה סניגורפאר יעקב ח"ב עמ' תשצז, תרד, ח"ג עמ' קמה
כו. אין קטיגור נעשה סניגורשם יחזקאל עמ' שלא, תקנג
כו. אין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמג
כו. אין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מט
כו. אין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמד
כו. אין קטיגור נעשה סניגורתשבי (תשסה) עמ' רלה שורש קטגר
כו. אין קטיגור נעשה סניגור בעבודת פניםתורת יחיאל במדבר עמ' קצד
כו. אין קטיגור נעשה סניגור וכו' כלפנים דמיפחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
כו. אין קטיגור נעשה סניגורמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' כב, פניני חסידות שמיני א
כו. אין קטיגור נעשה סנינורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רב-רג
כו. אינו לובש בגד של זהב אין קטיגור נעשה סניגורפרדס מרדכי עמ' תלח
כו. איקרי קרן ואיקרי שופרעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לר"ה אות יג, אות א לענין חבטת ערבה, ליקוטים סוף הספר אות ז
כו. אל תקרי משור פר אלא משופרשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק לב
כו. אלא בדיני נפשות דרחמנא אמר ושפטו העדה והצילו העדה וכו'של"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
כו. אמר ר"ע כשהלכתי לערביא וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
כו. אמר רב חסדא דכהן גדול אינו נכנס וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כא
כו. אמר רשב"ל כשהלכתי לתחום קן נשריאארז ישעיהו דף נ
כו. אסור לתקוע בשופר של שור דאין קטיגור נעשה סניגורשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות יג
כו. אשר כריתי כמו אשר קניתי אר"ע כשהלכתי וכו'כתנות אור עמ' קעג
כו. בית דלזכרוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכה
כו. בכרכי הים קורין לכלה ננפיתשבי (תשסה) עמ' קסח שורש ננף
כו. במדינת הים קורין למכירה כירהאגרא דכלה ח"ג עמ' קצט
כו. בעבורה הנעשה בחוץ לא אמרו דאין קטיגור נעשה סניגורדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רטו
כו. בערביא היו קורין לדלכרא יובלאשיחות לספר ויקרא עמ' רסא
כו. בפנים קאמריעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכב
כו. בשופר מתנאה בקול תקיעתו - תוס'אור אברהם - סידור התפילה עמ' קל
כו. גמולה דא מבעלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמד
כו. גרשה אחיו ספק גירושין וכו' חולצת ולא מתייבמתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צב
כו. דפרה קרן איקרי שופר לא איקריישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' א
כו. החצוצרות במקדש דינם התקיעה בלבד ולא השמיעה - ריטב"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קל
כו. היו קורין למכירה כירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עב
כו. היו קורין למכירה כירהפרפרת הפרשה פרשת דברים פרק ב פסוק ו
כו. השופר הוא לזכרוןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נב
כו. השופר לזכרון קאתיפחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
כו. התורה חסה על ממונם של ישראל - טו"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קכט
כו. ואין עד נעשה דייןשל"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
כו. והא איכא בגדי זהב מבחוץ וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קצג
כו. והא איכא דם פרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמו
כו. והאיכא ארון וכפורתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מו
כו. והלא בל השופרות איקרי קרןשמן ראש - ימים נוראים עמ' קנה
כו. והלא כל השופרות נקראו קרן שנא' במשך בקרן היובלנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפד
כו. וטאטתיה במטאטא השמדמי השלוח (תשסז) ח"א דף רס
כו. 'ותיטב לד' משור פר' מאי 'משור פר' משופרעטרת ישועה (תשסד) אות ד לר"ה בנוסח התפלה
כו. ותיטב לה' משור פראהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסג
כו. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רעט
כו. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יב
כו. חוטא בל יקריבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצג
כו. חוטא בל יתנאההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריב
כו. חי' הרמב"ן, פסלות שאר קרני חיותפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יד
כו. כה"ג לא נכנס לפני ולפנים בבגדי זהבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיז הערה 63
כו. כהן גדול לא נכנסבית שלום מרדכי עמ' קנו
כו. כיון דאישתני אישתניגור אריה במדבר פי"ט אות כח
כו. כיון דלזכרוין הוא כבפנים דמי - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' קצה
כו. כיון דלזכרון אתיא כבפנים דמיגנת אגוז (תשעב) אות שפט
כו. כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמה
כו. כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' כה
כו. כל השופרות איקרו קרן ואיקרו שופראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים א, ח
כו. כל השופרות כשירין חוץ משל פרהגנת אגוז (תשעב) אות שפז
כו. כל השופרות כשריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמה
כו. כל השופרות כשרים וכו' דאיקרו שופר ואקרו קרן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סח, עא, דברים עמ' ס
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרהאור אברהם - תשובה עמ' שיד, שפג
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה דאקרי קרןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תקח
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכ
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' לפי שאין קטיגור נעשה סניגורעצי חיים - מועדים עמ' עח
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןמאמרי שלמה ח"ב עמ' קפז
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרןמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תסז
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה שנקרא קרן ומפרש עולא טעמא דרבנן אין קטיגור נעשה סניגור, והא איכא כף ומחתה, חוטא בל יתנאה קא אמרינן, והא איכא בגדי זהב בחוץ, בפנים קא אמרינן. שופר נמי מבחוץ הוא, כיון דלזכרון קאתי כלפנים דמי. והא תנא מפני שהוא קרן קאמר, חדא ועור וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רמח
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, אין קטיגור וכו' - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' כב, שלב
כו. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, שנקרא קרן. אמר רבי יוסי והלא כל השופרות איקרי קרן. ומסיק טעמא דחכמים, כל השופרות איקרי קרן ואיקרי שופר, דפרה קרן איקרי שופר לא איקריתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תלו, א'קח
כו. כל השופרות כשריםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלז
כו. כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה מפני שהוא קרןשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסא, קסב
כו. כל השופרות כשרין חוץ משל פרה, דאין קטיגור נעשה סניגורתורי זהב (תשעג) עמ' תל
כו. כל השופרות כשריןטוב טעם בראשית עמ' קמג
כו. כל השופרות כשריןכד הקמח (מישור) עמ' תנא
כו. כל השופרות כשרן חוץ משל פרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יט
כו. כל השופרות נקראו קרן וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
כו. כשהלכתי לכרכי היםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ט - טט בכתפי
כו. כשהלכתי לערביא קורין לדכרא יובלאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלא
כו. כשהלכתי לערביא, היו קורין לדיכרא יובלאתורה בציון עמ' תצ
כו. כשהלכתי לתחום בן נסוייא היו קורין לכלה נינפי ולתרנגול שכוינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שט
כו. לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךאמר רבה בר בר חנה יומא חד הוה אזילנא בהדי ההוא טייעא, הוה דרינא טונא, ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תמט
כו. לא חזי לי' זכותאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עג, קג
כו. לזכרון כבפנים דמיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רע, רפו
כו. מאי משמע דהאי יובלא לישנא דדוכרא וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנה
כו. מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפא
כו. מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רפו
כו. מה שאמר רשב"ל כשהלכתיתורת חיים (קאסוב) עמ' רמח
כו. מלת יובלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפג
כו. מפני מה אין בהן גדול נבנם בבגדי זהב וכו' שאין קטיגור נעשה סניגורשלשלת הקודש עמ' קעו
כו. מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים וכו' לפי שאין קטיגור נעשה סניגורקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכד
כו. מפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגורנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה מ
כו. מפני מה אין כה"ג נכנס לקודש הקדשים בבגדי זהבחנן אלקים עמ' קא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלא, קנא
כו. מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שטז, מס' ראש השנה אות כג
כו. מפני מה אין כהן גרול נכנם בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטיגור נעשה סניגור, ופריך והא איכא בגדי זהב מבחוץ, ומשני מבפנים קא אמרינן וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ע, קצז
כו. ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסולבישורון מלך ח"ב עמ' עא
כו. קורץ למכירה כירהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיא
כו. קיום שבלב בתקיעת שופרמפניני הרב עמ' קסג
כו. קרו לדיכרא יובלאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמ, מקראי קדש (תשנג) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רל, רלב
כו. קרן של פרה פסול לשופר וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפח
כו. ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשבינת ישראל (תשסו) דף מט ע"א
כו. רמב"ן - בטעם פסלות שאר קרני החיותפחד יצחק - ראש השנה מאמר כח
כו. רש"י - גילדי, שבבל שנה נתוסף גלד אחדגנת אגוז (תשעב) אות שפח
כו. רש"י - כיון דלזכרון וכו' - שופר נמי אע"ג דלית ביה משום חוטא בל יקריב וחוטא בל יתנאה, כיון דלזכרון קאתי כלפנים דמיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו. רש"י - כל השופרות כשרים בין איל ובין של יעל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא, א'שד
כו. רש"י - קטיגור זהב העגל, ושופר של פרה נמי קטיגור דעגל הואתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו. שאין קטיגור נעשה סניגוראמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תעד
כו. שאין קטיגור נעשה סניגורשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רעג
כו. שופר - יובלאאור לשמים (תשסג) עמ' קעא
כו. שופר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' שופרותשם יחזקאל עמ' תקל
כו. שופר אינו נעשה מדבר שהוא קרןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א' תקפב
כו. שופר בר"ה כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קסז, קעז
כו. שופר בר"ה, כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור ישראל סי' ז
כו. שופר בראש השנה כיון דלזכרון הוא בבפנים דמימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר א
כו. שופר וכו' כיון דלזכרון הוא כבפנים דמיאור ישראל (תרס) דף כז ע"א
כו. שופר כבפנים דמיפני מלך מועדים עמ' יב
כו. שופר כיון דאתיא לזכרון כבפנים דמישמן ראש סוכות ח"א עמ' סח
כו. שופר כיון דלזכרון כבפניםדעת תפלה עמ' רצד
כו. שופר כלפני ולפנים דמיטוב לב עמ' קנו
כו. שופר לזכרון קאתיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב א
כו. שופר של פרה פסול בר"ה מטעם אין קטיגור נעשה סניגור, דכיון דלזכרון הוא כבפנים דמידעת תורה שמות עמ' צב
כו. שופר של פרה פסול מ"ט משום דאין קטיגור נעשה סניגורדברי אש (כץ) עמ' רצז
כו. שופר של פרה פסול משום דאין קטיגור נעשה סניגוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה לא
כו. שופר של פרה פסול שנקרא קרןדרשות יעב"ץ עמ' ד
כו. שכן בכרכי הים קורין לכלה נינפיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעא
כו. שמור וזכור בדבור אחד נאמרונחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות כה
כו. תו לא חזי ליה זכותאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכב
כו. תוס' ד"ה חוטא בל יתנאה, וגבי שופר מתנאה נמי בקול תקיעתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כו. תוס' ד"ה חוץ - כל השופרות בשירין חוץ משל פרה, אמאי לא תני נמי ראםגנת אגוז (תשעב) אות שפז
כו. תוס' ד"ה חוץ, מ"ט לא נקיט חוץ משל ראם רכתיב ביה ג"כ קרןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תנט
כו. תוס' ד"ה כיון - כיון רלזכרון אתיא בבפנים רמי, תימה אפוד וחושן נמי לזכרון קאתו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שפט
כו. תוס' ד"ה לא תעשון אתיפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סו, ח"ד שאלה מ
כו. תקיעת שופר יש לה דין של לפני ולפניםקריאה בקריה ח"א עמ' עו, ריד, ח"ב עמ' קנ, קסה, ח"ג עמ' קיט
כו: אם שופר מצותו בכפופים או בפשוטים וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' סב, קלח, קנא
כו: אמר רבי לוי מצוה של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכפופיןשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות כא
כו: בגלות בבל שכחו בני ישראל לשון הקודשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלד
כו: ביוה"ב כמה רפשיט איניש דעתיה טפי מעלידעת תורה דברים ח"ב עמ' קסו, רטו, ריח
כו: בל השופרות בולן בשרין חוץ משל פרה - ולמה חוץ משל פרה אלא מפני שהוא קרן של עגלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני ח
כו: במקדש היו שופר וחצוצרותדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כט פסוק א
כו: בר"ה כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעליאור ישראל (תרס) דף כז ע"א
כו: בר"ה כמה דכייף איניש דעתי טפי מעליאור ישראל סי' ז
כו: בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלא
כו: בר"ה כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלוי וביוהכ"פ כמה דפשיט וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רסג
כו: בר"ה כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלידעת תורה דברים ח"ב עמ' צג
כו: בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליקריאה בקריה ח"א עמ' רז, רטו, ח"ב עמ' קסה
כו: בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר א
כו: בראש השנה כמה דכייף איניש רעתיה טפי מעליגדולי מוסר עמ' קנב
כו: בראש השנה מצוה לתקוע בשופר כפוף - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' רז
כו: המשא שלך השלך על ה'רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצה
כו: השלך על ה' יהבךמי השלוח (תשסז) ח"א דף רס, ח"ב דף קצד
כו: ופיו מצפה זהבשער המלך (תשנז) עמ' קעו
כו: כיון דלזכרון הוא כבפנים דמישבט מישראל (פרידמן) עמ' שיג
כו: כל הקולות כשרים בשופראור אברהם - סידור התפילה עמ' קל
כו: כל כמה דכייף אינש טפי מעליאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כח, מב, קד, קכד, קלא, רטז, רסז, רלב, רלא
כו: כל כמה דכפיף דעתיה עדיף טפידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' קנה
כו: כל מאי דכייף איניש דעתיה מעלי טפיעטרת ישועה (תשסד) אות ס לסליחות לער"ה, אות מב לליל ר"ה, אות יג לר"ה קודם תק"ש
כו: כל מה דכייף אינש מעלי טפיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא י
כו: כמה דכייף איניש בתפלתו עדיף - רש"יאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' יב, כג
כו: כמה דכייף איניש דעתי' טפי מעלי וכו' כמה דפשיט איניש דעתי' טפי מעליהישר והטוב (תשסג) עמ' כז, סג, קיז
כו: כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי - משום והיו עיני ולבי שםעלי שור ח"ב עמ' שעג
כו: כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעליתורת אביגדור ח"א עמ' ל
כו: כמה דכייף איניש דעתיה מעלי טפימתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קנד
כו: כמה דכייף איניש ובטו"אהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קפו
כו: כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
כו: כמה דכייף דעתיה טפי מעליעלי שור ח"א עמ' שיח
כו: כמה דפשיט איניש דעתיה עדיף טפישירת דוד (תשסז) עמ' שנח
כו: כמה דפשיט אינש דעתי' טפי עדיףדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצז
כו: כפוף או פשוטאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסד
כו: לא הוו ידעי רבנן וכו'ויואל משה מאמר ג סי' יד עמ' תיח
כו: לא הוו ידעי רבנן וכו' שמעוה לאמתא דבי רבי וכו'מאמר הנפש השלם עמ' עו
כו: לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ד' יהבך והוא יכלכלך וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' סא
כו: לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ד' יהבך וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קה*
כו: לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך, יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא טייעא הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאיתפארת צבי שמות עמ' רז
כו: לא הוי ידעו רבנן מאיתורת חיים (קאסוב) עמ' ריט
כו: לא הוי ידעי רבנן מאי השלך וכו'אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ט אות ב
כו: לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לח עמ' עז, דרוש סד עמ' קפו, דרוש עב עמ' רכח, דרוש קכב עמ' שעא, ח"ב דרוש קעה עמ' עד, דרוש רפא עמ' תקכב
כו: לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' יב, צה
כו: לא הון ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שי
כו: לא ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ב
כו: לוי מצוה של ר"ה ושל יוה"כ בכפופין ושל כל השנה בפשוטין וכו' כמה רכייף איניש רעתיה טפי מעליקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קיב
כו: מצוה בכפופיםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קכה
כו: מצוה של ר"ה בכפופיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' דש, שי
כו: מצוה של ר"ה בכפופיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ז
כו: מצוה של ר"ה ושל יו