Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מגילה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מגילה
דפים י-יג

לדפים ב-ט לחץ כאן לדפים יד-יז לחץ כאן לדפים יח-לב לחץ כאן

לשון הגמראמראה מקום הביאור
י ע"א01 אחרי בנית ביהמ"ק לא היה רשאי כל אחד לבנות במה לעצמותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפב הערה 49
י ע"א01 איסור הבמותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 479
י ע"א01 ירושלים אין אחריה היתריערי עם דבשי ח"ב עמ' נט
י ע"א01 ירושלים אין אחריה היתראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 435
י ע"א01 ירושלים אין אחריה היתרשמלת אליעזר ח"א עמ' תיט
י ע"א01 קדושת ירושלים אין אחריה היתרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1886
י ע"א01 קדושת ירושלים אין אחריה היתרנצח ישראל (הרטמן) עמ' ס הערה 13
י ע"א02 אמר רבי יצחק שמעתי שמקריבין וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלא
י ע"א02 אר"י המקריב בזמן הזה בבית חוניו, ותוס' ד"ה ומאי טעמאיערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
י ע"א02 אר"י שמעתי שמקריבין בבית חוניו, תוס' ד"ה ומאייערות דבש ח"א עמ' קפג
י ע"א02 מקריבין בבית חוניובנין אפרים עמ' רכז [הלכה]
י ע"א02 שמעתי שמקריבין בבית חוניוזכרון דברים (תשנט) עמ' ה
י ע"א02 שמעתי שמקריבין בבית חוניורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפח
י ע"א02 שמעתי שמקריבין בבית חוניורנת יצחק שמואל עמ' שמב, מלכים עמ' רע
י ע"א02 שמעתי שמקריביןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
י ע"א04 קדושה ראשונה כו' לא קדשה לעת"ללקוטי שיחות חל"ו עמ' 124
י ע"א04 קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבואאבן יהושע עמ' 122
י ע"א04 קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבואציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עז, קפא
י ע"א04 קדושה ראשונה לשעתה או לעת"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג
י ע"א04 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' קנט
י ע"א04 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקידשה לעת"ל או לא קידשה לעת"לחיי נפש ח"א עמ' רלב ע"א
י ע"א04 קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבאיורה חכימא (תשעא) עמ' רסו
י ע"א04 קדושה ראשונה אי קדשה לע"לאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
י ע"א04 קדושה ראשונה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעה
י ע"א04 קדושה ראשונה קידשה לשעתהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיד
י ע"א07 אל המנוחה זו שילה הנחלה זו ירושליםתורת מנחם חי"ד עמ' 62
י ע"א07 המנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושליםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רעט, רפג
י ע"א07 ירושלים נקראת נחלהתשואות חן (תשסח) עמ' נז
י ע"א07 כינוי מנוחה על משכן שילהתשואות חן (תשסח) עמ' נח
י ע"א07 מנוחה זה שילה נחלה זה ירושלים+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קטו
י ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםחכמת התורה פנחס עמ' רנד
י ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' צ
י ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קכד (עמ' קמב במהד' תשסב)
י ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צז
י ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 468
י ע"א07 מנוחה זו שילהאהבת חיים (דייטש) עמ' רנו
י ע"א07 מנוחה זו שילההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצד
י ע"א07 מנוחה זו שילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמ
י ע"א07 מנוחה זו שילהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שא
י ע"א07 מנוחה זו שילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קפא
י ע"א07 שילה מנוחה בניגוד לירושלים וכו' נחלה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
י ע"א10 אמר לי' אמרתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיב
י ע"א14 דכולי עלמא מודו דמשבאו לירושליםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' לא
י ע"א16 תנאי היא דתנן א"ר אליעזר שמעתימשך חכמה ויקרא הקדמה
י ע"א17 א"ר אליעזר שמעתי וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
י ע"א17 אר"א שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל וקלעים לעזרה וכו'זכור לדוד עמ' סד
י ע"א17 כשהיו בוניו בהיכל עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא שבהיכל בונין מבחוץ וקלעים מבפנים ובעזרה בונין מבפנים וקלעים מבחוץ וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קעה
י ע"א17 כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים וכו' לצניעותאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קמא
י ע"א20 אמר ר"י שמעתי שמקריבין אף על פי שאין ביתאמרי נועם (מועדים) סי' לד לפסח, סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
י ע"א20 אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסב
י ע"א20 ואמר רבי יהושע וכו' מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנז ד"ה אבל
י ע"א20 מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכה
י ע"א20 מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' קיט, רנו, רפה
י ע"א20 מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם שמות עמ' ר, רצו
י ע"א20 מקריבין אף על פי שאין ביתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רצב
י ע"א20 מקריבין אף על פי שאין ביתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' צג
י ע"א20 מקריבים אף שאין ביתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 25
י ע"א20 מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין בית בנויאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלו
י ע"א20 מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין בית בנויאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רז
י ע"א20 פלוגתא אי מקריבין קרבנות אע"פ שאין ביתיד דוד (אופנהיים) עמ' ריז
י ע"א20 שמעתי שמקריבים אף על פי שאין ביתכרם חמד (תשסו) עמ' קט
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית וכו' דקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעת"לפאר יעקב ח"ג עמ' שכג
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע, רפא
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - סידור התפילה עמ' צ
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם ויקרא עמ' צט, תד, תו
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קטו
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' א
י ע"א20 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתעטרת ישועה (תשסד) אות ס להגדה ש"פ
י ע"א20 שמקריבין אף על פי שאין ביתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 99
י ע"א23 גם לאחר החורבן נשאר קדושה במקום המקדשלקוטי שיחות ח"ו עמ' 167
י ע"א23 קדושה ראשון קדשה לעתיד לבואפרשת דרכים (תשסה) עמ' קיז
י ע"א23 קדושה ראשונה קדשה לעת"לנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' טו
י ע"א23 קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבאעטרת ישועה (תשסד) אות יב ליום ד דחוהמ"פ
י ע"א23 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנז
י ע"א23 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואמשך חכמה שמות ג פ' יג-יד
י ע"א23 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' לא
י ע"א23 קדושה ראשונה, ותוס' - קדושה שניהדולה ומשקה - חנוכה עמ' קלו
י ע"א23 קדשה לעתיד לבאקדושת השבת סי' ד (עמ' 24)
י ע"א23 קדשה לע"לברית מנוחה (תשנט) עמ' לז {ברית שלא לסלק את השכינה מהמקדש}
י ע"א23 קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 92
י ע"א23 שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבאלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42)
י ע"א26 רבי אליעזר ס"ל דקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
י ע"א29 קלעים למהיערי עם דבשי ח"ב עמ' כו
י ע"א30 פליגי אם קדושה ראשונה לשעתה וקידשה לעתיד לבאמשך חכמה דברים פ' א פס' ח
י ע"א31 כל אלה ערים בצורותישא מדברותיך - מגילה עמ' עב {משמע דקרא דפרזי קאי אבתי ערי חומה}
י ע"א32 מצאו אלו וקידשום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שטו ד"ה כתיב
י ע"א רש"י - הקריבו קרבנות משבאו בימי כורש, כ"ב שנה לפני בנין הביתאור אברהם - סידור התפילה עמ' תטז
י ע"א רש"י ד"ה קלעים להיכללקוטי שיחות חל"א עמ' 220
י ע"א רש"י ר"ה קלעים להיכלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
י ע"א תוס' - בהיות ירושלים לכו"ע לא בטלה ולהכי אסור להקריב בבמות אפי' בחורבן ירושליםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלט, תקלד, ח"ב עמ' נז
י ע"א תוס' ד"ה דכו"עויואל משה מאמר ב סי' לא עמ' רלא
י ע"א תוס' ד"ה דכולי - אפילו למ"ד לא קדשה לעת"ל אין היתר במות בזה"זרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קח, רסז-רסח
י ע"א תוס' ד"ה דכולי - משבאו לירושלים נאסרו הבמותרנת יצחק מלכים עמ' צג
י ע"א תוס' ד"ה ומ"ט הדר בי' וכו'כתנות אור (תשעג) פ' פקודי אות ב
י ע"א תוס' ד"ה ומ"טברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יז
י ע"א תוס' ד"ה ומאי - רק המשניות היו שגורות וידועות בפי כלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צ (נא) {השוואות}
י ע"א תוס' ד"ה ומאי וטו"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מז, מח
י ע"א תוס' ד"ה ומאי טעמאזכור לדוד עמ' סד
י ע"א תוס' ד"ה ומאימשנת חיים בראשית עמ' קנג, רנח
י ע"א תוס' ד"ה ומאימשנת חיים ויקרא עמ' תקיט
י ע"א תוס' ד"ה למהמשפט כהן רכא
י ע"ב05 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצא
י ע"ב05 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאלחמי תודה דף קפד ע"א
י ע"ב05 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צא
י ע"ב08 ואיבעית אימא הא ר"א בר' יוסיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיד
י ע"ב11 אף על פי שאין לו עכשו והיה לו קודם לכןפרשת דרכים (תשסה) עמ' קטז
י ע"ב11 ויהי בימי אחשורוש א"ר וי והי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יח
י ע"ב11 ויהי בימי אחשורוש כ"מ שנאמר ויהי וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' קנו
י ע"ב11 ויהי בימי אחשורוש, וי והישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פג, קפד
י ע"ב12 אמר ר' לויעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר א
י ע"ב12 אמר רבי לוי ג' דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
י ע"ב13 דבר זה מסורה בידינו מאנשי כה"ג כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפו
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו וכו' כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנז, קנח
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו' הא מתו נדב ואביהואתפארת צבי ויקרא עמ' קג
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כה"ג כל מקום שנא' ויהי וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רל
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנה"ג כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו אלא לשון צער וכו' 'ויהי בימי' אינו אלא לשון צערשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 402
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' ו, לט, תז, ח"ב עמ' קפו, ח"ג עמ' קלו
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' פ
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צרהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לה אות א, סי' קי אות ה
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו' ויהי איכא הכי ואיכא הכי, ויהי בימי אינו אלא לשון צערכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער כו'אור חדש פתיחה אות 2,1
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צער וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יא
י ע"ב13 דבר זה מסורת הוא בידינו מאבותינו מאנשי כנסת הגדולה שכל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נח
י ע"ב13 מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 72
י ע"ב14 ויהי לשון צערמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מו {א"כ למה נאמר "ויהי" אחרי העקידה והלא נולדה רבקה בת זוגו של יצחק? בכל זאת יש צער כי באותו זמן לקח אברהם את קטורה ונולדו בני הפילגשים הטמאים}
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצז
י ע"ב14 בכל מקום שכתיב "ויהי" הוא לשון וויאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 51-52
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערמטר השמים - עמודי העולם עמ' קנח
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כג
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צעראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' צח
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צעראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח א
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' פב, ריט
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערדבש השדה עמ' קסט
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תל
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערים שמחה עמ' קכה
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' לז
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קמג, תקה
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ק
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צער+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קנח
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערמנחת ישראל עמ' עא, רסה
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצח
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לה
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש סוכות ח"א עמ' שי, תא
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צערתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תטז
י ע"ב14 אין ויהי אלא לשון צרהדברי אש (כץ) עמ' קנז
י ע"ב14 אין ויהי אלא צרהמי מרום ח"י עמ' ל
י ע"ב14 אין ויהי לשון צערנפש יוסף (תשעד) עמ' כה, צב, רחצ
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערקריאה בקריה ח"ב עמ' ג
י ע"ב14 ויהי לשון צערמי מרום ח"ה עמ' כב (עמ' יז-יח במהד' תשסה)
י ע"ב14 ויהי לשון צערישמח חיים (תשסה) מע' ו אות א, מע' י אות יג
י ע"ב14 ויהי לשון צערקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צד, קיד
י ע"ב14 ויהי לשון צערברכת משה דף צ ע"א
י ע"ב14 ויהי לשון צערפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שמז
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יא ע"ב
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני ח ע"א, נשא ל ע"ב
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערבני יששכר (תשמג) ח"א דף ה ע"א, לה ע"א, ח"ב דף קסא ע"ד
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסא, שסז, מועדים עמ' קנה, קנז
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערלמחר אעתיר עמ' צח
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קב, קלה, רפג, שלח
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון של צערתורת השרף ממאגלניצא עמ' כא
י ע"ב14 ויהי הוא לשון צערכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קמד
י ע"ב14 ויהי הוא לשון צערמאור ושמש (תשסט) עמ' קפ, קפא
י ע"ב14 ויהי הוא לשון צערעירין קדישין השלם עמ' יב, סח, סט, קע
י ע"ב14 ויהי הוא צערתורי זהב (תשעג) עמ' שמח
י ע"ב14 ויהי המורה על טופסא דצעריתשואות חן (תשסח) עמ' נא
י ע"ב14 ויהי לשון צער וכו' הא שכיב נדב ואביהואדרשות מנחת יצחק עמ' קנג
י ע"ב14 ויהי לשון צער וכו' כאשר ראה יעקב וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקמז
י ע"ב14 ויהי לשון צערבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קג
י ע"ב14 ויהי לשון צערבך יברך ישראל (תשסח) עמ' מו, צב
י ע"ב14 ויהי לשון צערבת עין (תשסז) עמ' קמא
י ע"ב14 ויהי לשון צערדברי אמונה השלם בראשית עמ' קעג, קפ, קפד, רטו
י ע"ב14 ויהי לשון צערדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכא
י ע"ב14 ויהי לשון צערהכתב והקבלה שמות פ"ד פסוק כד
י ע"ב14 ויהי לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ד, רעג
י ע"ב14 ויהי לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רה
י ע"ב14 ויהי לשון צערויגד יעקב עמ' תקנג, תקנו
י ע"ב14 ויהי לשון צערחקל יצחק (תשסג) עמ' תמב
י ע"ב14 ויהי לשון צערלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קעג, רמד
י ע"ב14 ויהי לשון צערמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יט, פה, צב, קיח, קכג, קכו, קלח, קנז, קעז, קפב, רא, רכ, רלב, רמג, רנה, שכו, שכט, שנא, תלח, תנה, תעא
י ע"ב14 ויהי לשון צערמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 107, 371
י ע"ב14 ויהי לשון צערעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
י ע"ב14 ויהי לשון צערעמק תפלה (תשסו) עמ' נז
י ע"ב14 ויהי לשון צערפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' לו
י ע"ב14 ויהי לשון צערפניני יחזקאל עמ' צט, קכג, תרי, תריא, קלז
י ע"ב14 ויהי לשון צערפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תנח
י ע"ב14 ויהי לשון צערפרדס מרדכי עמ' תז, תקיח, תקמח
י ע"ב14 ויהי לשון צערצדקת יוסף עמ' סו
י ע"ב14 ויהי לשון צערצמח דוד (סקאליע) עמ' מד
י ע"ב14 ויהי לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ריח
י ע"ב14 ויהי לשון צערתורת חיים (קאסוב) עמ' עז
י ע"ב14 ויהי לשון צרה וכו' ויהי ביום השמיני הוא שמחהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רכא
י ע"ב14 ויהי לשון צרהמבוא התלמוד פכ"ג עמ' שכח-שכט
י ע"ב14 ויהי לשון צרהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ח ע"ב
י ע"ב14 ויהי מורה על לשון צעראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קמב
י ע"ב14 כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צערזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קסו, רסב
י ע"ב14 כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צערשדה יעקב עמ' צד
י ע"ב14 כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צרה וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"ב
י ע"ב14 כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צרה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ח, תלה
י ע"ב14 כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צערדברי יואל פ' בהעלותך דף רסט ע"ב {כ"מ שנא' והי' לשון שמחה}
י ע"ב14 כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנה
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 240
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רמו, רמז
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערגור אריה בראשית פכ"ה הערה 172
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדבר טוב (רוזנברג) עמ' ז
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדברי יואל פ' שמיני דף קעג ע"א
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרך חיים (תשלה) עמ' תעד
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערניבי זהב עמ' צב
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא צערייטב פנים ח"א דף רז, רמה
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא צרה וכו' והכתיב ויהי ביום השמיני וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ד
י ע"ב14 כ"מ שנאמר כו' ויהי בימי אינו אלא לשון צער כו' ויהי בימי אחשורושתורת מנחם חנ"ה עמ' 299
י ע"ב14 כל ויהי לשון צרהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ, מקראי קדש (תשנג) עמ' יג
י ע"ב14 כל מקום שנא' ויהי - צערכלי יקר (תשמח) עמ' ו
י ע"ב14 כל מקום שנא' ויהי אינו אלא לשון צערלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' צה, רי
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון וויי שצעקו וויי בימיולב אריה אסתר אות א
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי צרהשמן המור (אביוב) עמ' י
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערפרפרת התורה עמ' שסא
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ערה
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערילקוט דברי חכמים בראשית סי' צב, תרמג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קטו, אור תורה סי' ב, קפג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער ויהי בימי אחשורוש הוה המןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק א
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו'להורות נתן ויקרא עמ' פו
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' עד
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער כו' איכא הכי ואיכא הכי וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ערה, רצד {וביעקב רוב ימיו היו בצער }
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראגרת הפורים (לאער) עמ' קמז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראור ישרים (תשסב) עמ' קא
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראור לשמים (תשסג) עמ' ב, עב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראור תורה השלם (מזריטש) סי' ב, קפג, שמז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראיתן האזרחי עמ' רצ
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראמרות ה' השלם ח"א עמ' צט, שכו-שכז, שעד, תכח, ח"ב עמ' רח-רט, ריא, ריד, רלט, ח"ג עמ' ס, רלח, ח"ד עמ' סח, עב, ח"ה עמ' רעז, ח"ו עמ' קנב, ריט
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערבית יצחק (ויינברגר) עמ' ד, צד, שלז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערבית ישי (תשסד) דרשות עמ' ער
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ל
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערברכת טוב עמ' שז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערגבורת יצחק שבועות עמ' קכח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קסא ע"א
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לח ד"ה כתיב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערחיים תחלה (תשנג) עמ' עז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערילקוט דברי חכמים במדבר סי' כ
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערכתר שם טוב (תשסד) סי' רמז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערלחמי תודה דף קעא ע"ב, רכה ע"א
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמחיר יין (תשעט) עמ' ז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמנות הלוי (תשסב) עמ' מא
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לח ע"ד, מב ע"ד, ק ע"ב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערנועם אלימלך (תשסא) עמ' קנא
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערנועם אליעזר שמות דף קכו ע"ב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תעז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ח, קלד
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפט
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפאר יעקב ח"ב עמ' תעח, תעט
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפירוש המכבי שמואל עמ' קע
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפרי צדיק בשלח אות א, בהעלותך אות י, שמיני אות ב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשסח) עמ' לג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשעח) עמ' סב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשם אליעזר דף יא ע"א
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשם יחזקאל עמ' תעז, תפח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' נט, עה
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קד
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערתורת מנחם חכ"ז עמ' 318
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צרהאלשיך על חמש מגילות עמ' צז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נו
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צעררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' י, כב, מא-מב, עא-עב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער וכו' והכתיב ויהי ביום השמיני וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שיח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שעח, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ל
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערחכמת התורה בשלח עמ' תרלה
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קסז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערמשאת משה (אלשיך, שסא) דף ב ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף נז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף כא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רמח ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסו ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אחשורוש דף צב ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בפ' ויהי בימי
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צרהכתנות אור עמ' רצח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לישנא דצעראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכח, שיא
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צעריד אהרן עמ' כב, קלט
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צערעמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ו, ז {והיה הוא לשון שמחה }
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צרהקרן לדוד דברים עמ' קפא
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא צערכתונת פסים (תשעא) עמ' נח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוי צערחכמת התורה שמיני עמ' ג, כא, צד
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוי צערחכמת התורה תולדות עמ' תקעב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי היה צרהגנת אגוז (תשעב) אות שמח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' כח
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1654-1655
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי לישנא דצערא הואאגרא דכלה ח"א עמ' קמד, רכה, תט, תל, ח"ב עמ' נ, ריז, ח"ג עמ' יח, קב, קו
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי לשון צערדרשות מהר"ם חביב עמ' רסג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי משמש צרהבאר שרים פרשת ויצא דרוש ג אות ג, ויגש דרוש ד אות ה
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהיאמרי אש (טאוב) עמ' קיא, קנ, קנד, קעג
י ע"ב14 לשון 'ויהי' היא לשון צערדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1640-1641
י ע"ב14 לשון ויהיברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר י
י ע"ב15 הוה רעבמנחת אליהו (תשסא) עמ' שט {על בטול הדין רעב בא לעולם}
י ע"ב15 ויהי בימי שפוט השופטים הוה רעב וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ריח
י ע"ב16 ויהי בימי אמרפלתורת חכם (הכהן, תיד) דף כח ע"ג {מה צרה היתה}
י ע"ב16 ויהי בימי אמרפלדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
י ע"ב16 ויהי בימי אמרפלדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסד
י ע"ב17 ויהי ה' את יהושע וימעלו בני ישראלדברי טובה יהושע ח"א עמ' רכ
י ע"ב20 אותו היום היה שמחה להקב"השמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריב
י ע"ב20 אותו היום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץלהורות נתן ויקרא עמ' פו
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קנג
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכה
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים וארץרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיז
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים וארץתפארת צבי ויקרא עמ' צב, צח, צט, ק, קא, קג
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנברא שמים וארץגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יג ע"א, יז ע"א
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץתורה ודעת תשסח עמ' קלח
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו' הא שכיב נדב ואביהואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קל ד"ה ואמרו
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סח, ע, ח"ה עמ' יח
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמ, שמות עמ' תשפג, תשפו, תתריח, תתרכז
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץאור גדליהו מועדים דף לח ע"ג, שמות דף עח ע"ב, ויקרא-דברים דף כג ע"ב, מט ע"א
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ו
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קב, קלט
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף ש ע"א, שמחת תורה דף תקצד ע"א
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רפו ד"ה עוד, ח"ג עמ' תרנח ד"ה ובזה, ח"ה עמ' תסד ד"ה ויהי
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רלז
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צח, קצ, קצג
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קלו
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפד
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' מה
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצ
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלד
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץשם דרך ויקרא עמ' מז
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנ
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מ(קלד) {דדומין}
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"הפרפרת התורה עמ' רצג, שעג
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"השמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיג, קלז
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפני הקב"השמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפו
י ע"ב20 אותו היום היתה שמחה לפניושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פ, קפב
י ע"ב20 אותו היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנ
י ע"ב20 אותו יום היה שמחה להקב"ה כיום שנברא בו העולםבת עין (תשסז) עמ' רנח, רסא
י ע"ב20 אותו יום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץגור אריה שמות פ"ל הערה 228
י ע"ב20 אותו יום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו שמים וארץגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסב, שע
י ע"ב20 אותו יום היתה שמחה להקב"ה כיום שנבראו שמים וארץשארית מנחם ח"ב עמ' טז
י ע"ב20 אותו יום היתה שמחה לפני הקב"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמ
י ע"ב20 בהקמת המשכן היתה שמחה להקב"ה כיום שנבראו שמים וארץאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קיז
י ע"ב20 בו ביום היתה שמחה כיום בריאת העולםברכת דוד עמ' עה, קג, קכ
י ע"ב20 ביום השמיני אותו היום שמחה גדולהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלח {משום שנתמלא רצונו להשרות שכינתו במשכן, וכמדרש משל למלך וכו' קיטון א' עשה לי; מה עשו בזהב שהותיר; השראת השכינה בלבות בנ"י}
י ע"ב20 ביום השמיני וכו' שמחה לפני הקב"ה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרכו
י ע"ב20 ביום השמיני וכו' שמחה לפני הקב"ה וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק עה
י ע"ב20 ביום שהוקם המשכן היה שמחה כיום בריאת שמים וארץקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קיג, קכ, קכב
י ע"ב20 ביום שהוקם המשכן היה שמחה לקב"ה כיום בריאת שמים וארץמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמו, תפב
י ע"ב20 ביום שמיני למילואים היה שמחה לה' כבריאת שמים וארץיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רכד
י ע"ב20 במילואים היתה שמחה כיום הבריאהאור הרעיון עמ' קיד
י ע"ב20 הקמת המשכן כבריאת שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שא-שב (מא) {על כן היה בצלאל צריך לידע לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ}
י ע"ב20 הקמת המשכן כבריאת שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שג (מה)
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני אותו היום היתה שמחה כיום שנבראו בו שמים וארץשארית אהרן דף עט ע"א
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעצי חיים על התורה עמ' קע, קפז*, קפח
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץפתגמי אורייתא ח"א עמ' קצא
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני אותו יום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעבודת עבודה (תשסד) עמ' מח
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני היה אז שמחה כיום בריאת שמים וארץ הא מתו נדב ואביהואמשנה למלך (תשסח) עמ' קצד
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני וכו' אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץאור מאיר ח"ב עמ' מ
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני ותניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנברא בו שמים וארץברית אברם עמ' שנ
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני ותניא אותו היוםזאת ליעקב שמות עמ' רכט
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני מלמד שהיה שמחה אותו היום כיום שנברא בו שמים וארץקרן לדוד שמות עמ' רעה, ויקרא-במדבר עמ' ס
י ע"ב20 ויהי ביום השמיני תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים וארץתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מט, נ
י ע"ב20 חביב אותו יום כיום שנבראו בו שמים וארץתורת העולה (תשעה) עמ' תרכז
י ע"ב20 יום הקמת המשכן היה שמחה להקב"ה כיום שנבראו שמים וארץאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שטו
י ע"ב20 יום שהוקם המשכן הי' שמחה להקב"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
י ע"ב20 יום שהוקם המשכן היתה שמחה לפני הקב"הפנים מסבירות עמ' עא, קכז
י ע"ב20 שמחה כיום בריאת שמים וארץמשנה למלך (תשסח) עמ' קמ
י ע"ב20 שמחת חנוכת המשכןשיחות לספר ויקרא עמ' קכא
י ע"ב22 ויהי דבמעשה בראשית לשון שמחהנר ישראל חלק ג דף מו
י ע"ב22 ויהי ערב ויהי בקר - לשון שמחהעירין קדישין השלם עמ' קצד
י ע"ב23 ויהי איכא הכי ואיכא הכיברכת משה דף צ ע"א
י ע"ב23 ויהי איכא הכי ואיכא הכיאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קפב
י ע"ב23 ויהי בימי אינו אלא לשון צעראור אברהם - מגילת אסתר עמ' כא
י ע"ב23 ויהי בימי אינו אלא לשון צערצלח רכב עמ' תלד
י ע"ב23 ויהי בימי אינו אלא לשון צרהאמרי קדוש (תשסא) עמ' לא
י ע"ב23 ויהי בימי אינו אלא צרהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' א, קמח
י ע"ב23 ויהי משמש צרה ומשמש שמחהדברי יואל פ' מקץ דף שכה ע"א
י ע"ב23 ויהי לפעמים שמחה ולפעמים צערנפש יוסף (תשעד) עמ' רחצ
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי משמש צרה ושמחהלב אריה איכה אות כו
י ע"ב23 וימי בימי לשון צערפרפרת משה ח"א עמ' תקעה
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון צערמדבר קדמות (תשסח) עמ' מב
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשעח) עמ' פז
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשסח) עמ' נב
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכיצמח צדיק (תשסז) עמ' שלט
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכיקהלת משה (תשסב) עמ' ק
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכישרגא המאיר מועדים עמ' שמא
י ע"ב23 כל ויהי איכא הכי ואיכא הכישרגא המאיר על התורה עמ' קכא
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערדרשות אל עמי דרוש כד
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערנאות דשא (תשסח) עמ' קנו
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערפני יהושע (תשסא) עמ' סז
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי בימי לשון צעראור אברהם - מסכת מגילה עמ' עה
י ע"ב23 ויהי בימי לשון צערכתבי רבנו בחיי עמ' שלב
י ע"ב24 חמשה ויהי בימי הוואור חדש פתיחה אות 26-27
י ע"ב25 דבר זה מסורת בידנו מאבותינו אמוץישראל קדושים עמ' 61
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים הוובית יעקב (תשסא) עמ' רמד
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים הווכלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ב
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' א
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 339
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסח
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היונאות דשא (תשסח) עמ' קנו
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחין הוואגרא דכלה ח"א עמ' שיג, ח"ג עמ' קעו {ישעיה נביא בן נביא ומזרע המלוכה היה}
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחין הוובני יששכר (תשמג) ח"א דף יט ע"א, ח"ב דף קסח ע"ב (הג"ה) {ישעי' מזרע המלוכה}
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחין הוותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פב {ישעי' הנביא הי' מזרע מלוכה}
י ע"ב25 מסורת שאמוץ ואמציה אחים היו וכו' שמקום ארוןמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
י ע"ב26 כל כלה הצנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תצ
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים וגו'כבוד לאיש דף נז ע"ב
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאיםדברת שלמה (תשעא) עמ' קסו
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכיםמרפא לנפש בראשית עמ' קכו
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רצו
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים וכו', מלכים מדוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שלב
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםהר המוריה עמ' קמד
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםיד דוד (אופנהיים) עמ' קמא
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רל
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים מנלן מתמר וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' נו
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכיםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפח
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויתאק ממנה מלבים ונביאיםדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קצז
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה שיוצאין ממנה מלכיםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזווג דף נב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נג ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה יוצאים ממנה מלכיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יא דף נב
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה וכו' זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות י, רפט
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועה וכו' מלכים ונביאיםבישורון מלך ח"א עמ' קלו
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועהיקרא דשכבי (דוד) דרוש פב דף קסד ע"א
י ע"ב26 כל כלה שהיא צנועהכלי יקר (תשמח) עמ' נב
י ע"ב26 כל כלה שצנועה בבית חמיה יוצאים ממנה מלכים ונביאיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעח
י ע"ב26 כלה הצנועה בבית חמיה זוכה למלכים ונביאיםאור אברהם - רות עמ' קלג
י ע"ב26 כלה צנועה בבית חמיה יוצאות ממנה מלכיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפד
י ע"ב27 משום דכסתה פניה ויחשבה לזונהחכמת התורה וישב עמ' שלו
י ע"ב27 מתמר וכו' זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ב
י ע"ב28 בשביל צניעות של תמר וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ה
י ע"ב28 זכתה ויצאו ממנה מלכיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פג
י ע"ב28 משום דכסתה פניה בבית חמיה וכו' זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאיםפאר יעקב ח"א עמ' שמג
י ע"ב28 משום שכסתה פניה בבית חמיה לפיכך יצא ממנה מלכים ונביאיםנזר הקדש ח"ג עמ' של
י ע"ב28 תמר בשביל שהייתה צנועה יצאו ממנה מלכיםלקוטי מאמרים עמ' 180
י ע"ב28 תמר כסתה פניה בבית חמיהגור אריה בראשית פל"ח הערה 89
י ע"ב30 ארון אינו מהמדהבכורי אביב (ביק) תרומה אות ב {פליאה בגירסתנו דמייתי מכנפי הכרובים דממלאים כ' - והלא הארון תחתם עמד; המפרש בדבה"י ב' ג' הקשה קושיא והיא בגמ' ב"ב צט; פי' חדש בראית כ' ולפני הדביר כ' אמה אורך שאינו מחובר לראית הבריי' דיש לו י' לכל רוח כפרש"י; וישוב דברי חד מקמאי בכ"י הובא בהקדמת ס' דקדוקי סופרים}
י ע"ב30 ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 34
י ע"ב30 ארון אינו מן המדהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קצה
י ע"ב30 ארון בנס היה עומדלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפו
י ע"ב30 ארון שעשה משה וכו' בנס היה עומדמכתב מאליהו ח"א עמ' 323, ח"ד עמ' 261
י ע"ב30 דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' מו
י ע"ב30 דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' נג
י ע"ב30 דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה וכו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסה
י ע"ב30 דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא נמי הכי ארון שעשה משה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רפב
י ע"ב30 דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא נמי הכי וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' ק
י ע"ב30 מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 274 ,154 ,91 ,78
י ע"ב30 מסורת בידנו כו' ארון בנס היה עומדהמדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל דרוש א
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 396 ,331
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה וכו' בנס היה עומדבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' פז-ח
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה וכו' בנס היה עומדמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלט {הנס היה לסימן בארון הרומז לת"ח, שבכל הדורות יעזור ה' שיהיו הת"ח בבחי' מידות הארון}
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה וכו' בנס היה עומדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסב הערה 21
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה וכו'אפיקי ים עמ' קט, תקעב
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קיז
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה וכו'תורת העולה (תשנב) ח"א פרק כה
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהאור גדליהו מועדים דף א ע"ב, בראשית דף כא ע"א, שמות דף כז ע"ג
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהאור ישרים (תשסב) עמ' רסו
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסא, ח"ו עמ' נב
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהדברי יואל פ' פקודי דף תלט ע"ב
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהדרשות לחם שלמה עמ' רפה
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לה
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לה
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדההישר והטוב (תשסג) עמ' שעא
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהנאות דשא (תשסח) עמ' קנו
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהפרפרת התורה עמ' רצט
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רל, רלה
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קב
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 527
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לו
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מז, קפח
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהתורה אור (באנדי) עמ' רצד
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המידהליהודים היתה אורה עמ' מז
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המידההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקעח
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המידהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ע, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קל
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המידהשערי הישיבה ח"ב עמ' לד, מא
י ע"ב30 מקום הארון אינו מן המדהטיול בפרדס ח"ב עמ' רסז
י ע"ב30 מקום הארון אינו מן המדהמחשבה למעשה עמ' פה
י ע"ב30 מקום הארון אינו מן המדהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיב
י ע"ב30 מקום הארון אינו מן המדהשרגא המאיר על התורה עמ' שלד
י ע"ב32 ארון גופיה היכא הוה קאי בנס היה עומדברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 232
י ע"ב32 י"ג פתיחותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ל
י ע"ב32 פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכאפורים בציון עמ' פד {שצריך לדרוש לעם לפני פורים על מהות הנס כדי שידעו על מה השמחה}
י ע"ב32 פתח לה פתחא להאי פרשתא וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמב {כל הפתיחות עניינן להראות שצירוף המעשים שבמגילה היה בדרך נס, כגון הריגת ושתי}
י ע"ב32 פתח לה פתחא להאי פרשתא וכו'מבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג {התלמוד בדרך כלל לא מביא את הפתיחות לדרשות כי הן התאימו רק לשעתן, ורק במקומות בודדים כמו כאן הובאו הפתיחות לזכר שכך נהגו הדרשנים}
י ע"ב32 פתח לה פתחא להאי פרשתאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תצא {כדי לקבל את הקדושה של פורים צריך הכנה מראש, ע"י לימוד ענייני החג, ובזה פותח את השער להיכנס ולקבל את האור הגדול של פורים, ולכן האמוראים דרשו לפני פורים בעניינים אלו}
י ע"ב32 ר' יונתן פתח לה פיתחאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנח
י ע"ב32 רבי יונתן פתח לה פתחא וכו'תנופה חיים דף ש"ג ע"ג (פתיחתא למגילה אסתר אות א)
י ע"ב32 רבי יונתן פתח לה פתחאתנופה חיים דף שג ע"ג
י ע"ב33 אין לכשדים לא כתב ולא לשוןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2366
י ע"ב33 כשדים אין להם כתב ולשוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתו
י ע"ב33 אלו כשדים שאין להם כתב ולשוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תעח הערה 184
י ע"ב33 אלו כשדים שאין להם כתב ולשוןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רט, רט הערה 65, 67
י ע"ב33 הקב"ה הכרית מבבל את כתבםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסה הערה 126
י ע"ב33 והכרתי לבבל וגו' אלו כשדים שאין להםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מה
י ע"ב33 והכרתי לבבל וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קיז ע"ג
י ע"ב33 והכרתי לבבל זה הכתבנפש כל חי דף מ"ט ע"ב (מערכת ש' אות ע)
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם וכו' זה הכתב ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 319
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם ושאר וגו', שם זה הכתב שאר זה לשוןאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שג
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד וגו' שם זה הכתב שאר זה לשון נין זה מלכות ונכד זו ושתיאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תיג
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד, 'נכד' זה ושתיאור חדש פתיחה אות 84-85, 80-81, 70-71, 61-62
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד נאום ה' שם זה הכתב שאר זה לשון כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' רפט
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם ושאררנת יצחק ישעיה עמ' שכ
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם ושארשמן ראש סוכות ח"א עמ' כד
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם זה הכתבבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 662
י ע"ב33 והכרתי לבבל שם זה הכתבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרה הערה 84
י ע"ב33 וקמתי עליהם וגו' והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה'קריאה בקריה ח"ב עמ' שיג
י ע"ב33 וקמתי עליהם וכו' והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה'אור חדש פתיחה אות 56-59
י ע"ב33 וקמתי עליהםפרי צדיק פורים אות ח
י ע"ב33 נכרת מכשדים כתב ולשוןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמז
י ע"ב33 מאי דכתיב והכרתי לבבלשמן המור (אביוב) עמ' ט
י ע"ב33 שאר זה הלשוןגור אריה בראשית פמ"ה הערה 39
י ע"ב33 שאר זה לשון, ותוס'דולה ומשקה פסח עמ' כג
י ע"ב33 שם זה הכתב וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כב
י ע"ב33 שם זה הכתבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלג
י ע"ב33 שם זה הכתב שאר זה לשוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 241
י ע"ב33 שם ושארילקוט הגרשוני ח"א ישראל
י ע"ב33 שם זה הכתב ושאר זה הלשון ונין זה מלכותמנות הלוי (שמה) דף יב ע"א בהקדמה; כלי פז (תיז) ישעיהו פרק יד דף עא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לא ע"ג
י ע"ב33 שם זה הכתב ושאר זה הלשוןגור אריה שמות פל"ב הערה 78
י ע"ב33 שם זה הכתב ושאר זה הלשוןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמג
י ע"ב33 שם זה הכתב ושאר זה הלשוןפחד יצחק פסח מאמר ג
י ע"ב33 שם זה הכתב שאר זה לשון נין זה מטבע וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 301
י ע"ב33 שם זה הכתבדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 940, פ"ד הערה 35
י ע"ב33 שם זה הכתבנצח ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 10
י ע"ב33 שם זה הכתבשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תצג
י ע"ב33 שם זה הכתבשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יג
י ע"ב33 שם זה הכתבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכה {קריאת השם יורה על הקיום, וכן הכתב}
י ע"ב33 שם זה הכתבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' י הערה 56
י ע"ב33 שם זה כתב שאר זה לשוןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ג
י ע"ב34 ונכד זו ושתיבני יששכר (תשמג) ח"א דף סו ע"א
י ע"ב34 ונכד זו ושתיחומת אנך (תקסא) ח"ג דף יד ע"א
י ע"ב34 ושתי בת בנו של נבוכדנצראור חדש פתיחה אות 60-61, פ"א אות 914, 1119, 907
י ע"ב34 ושתי נכדת נ"נרוח חיים (חיד"א) עמ' קמה
י ע"ב34 ושתי נכדת נבוכדנצרגנא דפלפלי עמ' שעא
י ע"ב34 'נין' זה מלכותאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 217, פ"ב אות 438
י ע"ב34 נין זה מלכותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קכד
י ע"ב34 'נין' זה מלכות, 'ונכד' זה ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 873
י ע"ב34 רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כא
י ע"ב35 המן הרשע עשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 240, פ"ח אות 361-362, 368, 20, פ"א אות 815, פ"ד אות 81, פ"ה אות 319-320
י ע"ב35 המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרהרוח נכון עמ' כד
י ע"ב35 המן עשה עצמו כע"זעוז לו בך פורים מאמר י אות ב, ה
י ע"ב35 המן עשה עצמו ע"זליהודים היתה אורה עמ' כז
י ע"ב35 המן עשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 172-173 {בהמ"ק הפך המן}
י ע"ב35 המן עשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 51-52
י ע"ב35 המן עשה עצמו עבודה זרהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' צה, קא, קב, קעו, רעז
י ע"ב35 המן עשה עצמו עבודה זרהשיחות לספר ויקרא עמ' קיז
י ע"ב35 הנעצוץ המן, ברוש מרדכי, הסרפד ושתי, הדס אסתר, לשם מקרא מגילה, לאות עולם ימי הפוריםייטב פנים ח"ב דף לא, לו, נא
י ע"ב35 הנעצוץ זה המןאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כט {המן ועמלק נקראים קוצים}
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברוששמן המור (אביוב) עמ' רכה
י ע"ב35 תחת הנעצוץ כו' זה המן הרשעפעולת צדיק (בריש) דרוש ד
י ע"ב35 תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לבשמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכג, תכד
י ע"ב35 תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה מרדכיאורח לצדיק עמ' פח
י ע"ב35 תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 83, פ"ד אות 199, פ"ה אות 527, פ"ו אות 303
י ע"ב35 תחת המן יעלה ברוש זה מרדכיחכמת התורה תצוה עמ' י, רנז
י ע"ב35 תחת המן יעלה מרדכיציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' עח
י ע"ב35 תחת המן יעלה מרדכיקהלת יעקב חנוכה עמ' קכה, רלח
י ע"ב35 תחת המן שעשה עצמו ע"ז יבא מרדכי שנקרא ראש וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יד
י ע"ב35 תחת המן שעשה עצמו עבודה זרה יעלה ברוש זה מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' רכח, רנח, רעא, שיא, שטו, שמט, תכ, תקלו, תקנז
י ע"ב35 תחת הנעצוץ הוא המןדברת שלמה (תשעא) עמ' קנח
י ע"ב35 תחת הנעצוץ המןרוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ וכו' בכל הנעצוציםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קסו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ וכו' והיה לה וכו' ולאות עולםיערי עם דבשי ח"ג עמ' טז, ח"ד עמ' לד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ וכו' זה המן יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל בשמים וכוליארוחת תמיד עמ' קעט ע"ב ד"ה וכתב
י ע"ב35 תחת הנעצוץ וכו'פעולת צדיק (בריש) דרוש ד דף י ע"ג
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן הרשע וכו' 'יעלה ברוש' זה מרדכי וכו' 'תחת הסרפד' זה ושתי וכו' 'יעלה הדם' זו אסתר 'והיה לה' לשם' זה מקרא מגילה וכו' 'לאות עולם לא יכרת' אלו ימי הפוריםאור חדש פתיחה אות 95-97, פ"ג אות 325
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן הרשע וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ד ע"א ודף ו/ז ע"ב ודף יב ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כב ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יח לתענית פורים דף קיד ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יב ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצוה דף קפד ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת פקודי דף צו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קטו/ז ע"ד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן הרשענוה צדק דף נו ע"ב
י ע"ב35 'תחת הנעצוץ' זה המן וכו' 'והיה לה' לשם' זו מקרא מגילה, 'לאות עולם לא יכרת' אלו ימי פוריםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רי, רטז, רכ
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'ברית שלום (תעח) דף נו ע"א
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שנח
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו' יעלה הדס זה אסתר והיה לד' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם אלו ימי הפוריםאור גדליהו מועדים דף מג ע"ג
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנג
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדכי וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עט, צא
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדכי ראש לכל הבשמים ותחת הסרפד זה ושתי יעלה הדס זה אסתרשבילי פנחס עמ' שעו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו'שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יב {מפלת המן נזכרה לפני מפלת ושתי כי בעצם גזירת המן עלתה במחשבה קודם, אלא שהוצרך להקדים את מפלת ושתי בתור רפואה לפי המכה}
י ע"ב35 תחת הנעצוץ זה המן וכו' והיה לה' לשםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיג {שע"י קריאת המגילה מביאים למחיית עמלק, וכשנמחה זכר עמלק שם ה' שלם - תורת משה לפורים}, תצא-תצב {מפלת המן נזכרה לפני מפלת ושתי כי בעצם גזירת המן עלתה במחשבה קודם, אלא שהוצרך להקדים את מפלת ושתי בתור רפואה לפי המכה}
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כב-כג
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברוש וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברוש וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קנז
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברוש וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכא
י ע"ב35 'תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדם'אור חדש פתיחה אות 95-97
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנז, תסז
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברוש זה מרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלג, רמד
י ע"ב35 'תחת הנעצוץ יעלה ברוש' תחת המן יעלה מרדכי, 'ותחת הסרפד יעלה הדס' תחת ושתי תעלה אסתרעטרת ישועה (תשסד) אות יב לפורים, ליקוטים לפורים אות טז
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברושאוצר הכבוד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רע
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קטז ע"ד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע וכו', תחת הסרפד, תחת ושתי הרשעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צח
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע יעלה ברוש זה מרדכיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קצו, ר, תתה
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז דכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפח
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצה ד"ה וזהו, עמ' תקפח ד"ה ומתנות, עמ' תרד ד"ה כל, עמ' תריח ד"ה צו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' תחת ושתי יעלה הדס אסתר וכו'פניני יחזקאל עמ' תרה
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה וכו' יעלה ברוש - זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים וכו'מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קמ, קמג
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צה
י ע"ב35 'תחת הנעצוץ' תחת המן הרשעאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 174, פ"ה אות 320
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן וכו' יעלה ברוש זה מרדכימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמג
י ע"ב35 שעשה עצמו ע"זכתבי רבנו בחיי עמ' שלה {היו על בגדיו ועל מצנפתו צורת ע"ז}
י ע"ב36 ברוש זה מרדכי הצדיקשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לב
י ע"ב36 'ברוש' זה מרדכי וכו' ומתרגמינן מרי דכיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' דש
י ע"ב36 ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' מר דרורפרי צדיק לחנוכה אות יד, פורים אות ב, שושן פורים אות ב
י ע"ב36 זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעב
י ע"ב36 זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' צז
י ע"ב36 זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםחכמת התורה תרומה עמ' קו, קיח
י ע"ב36 יעלה ברוש זה מרדכיאמרי יוסף שמות דף קמג ע"ד
י ע"ב36 יעלה ברוש זה מרדכי הצדיק שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' בשמים ראש מתרגמינן מרי דכיאבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קפא
י ע"ב36 יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר וכו' מר דרור ומתרגמינן מרי דכידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מ ד"ה והנה, עמ' צו ד"ה דע, עמ' ער ד"ה ועל, עמ' תרז ד"ה ונ"ל
י ע"ב36 יעלה ברוש זה מרדכיאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 250
י ע"ב36 יעלה ברושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
י ע"ב36 מרדכי נקרא בשמים ראשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תח
י ע"ב36 מרדכי נקרא ראש לכל הבשמיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 259
י ע"ב36 מרדכי נקרא ראש לכל הבשמיםאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפר' שקלים
י ע"ב36 מרדכי ראש לכל הבשמיםשבילי פנחס (תשעז) עמ' ר
י ע"ב36 מרדכי שנקרא ראש לכל בשמיםהסתרים באסתר עמ' 369
י ע"ב36 מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםלמחר אעתיר עמ' כג
י ע"ב36 מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכה, שמות עמ' תתק, במדבר עמ' תקפח, תרסו
י ע"ב36 ראש לכל הבשמיםמה שהיה הוא שיהיה עמ' נ, עט, פח
י ע"ב36 ראש לכל הבשמיםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 109/169
י ע"ב36 שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' מר דרוררסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
י ע"ב37 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 303, 302
י ע"ב37 ומתרגמינן מרי דכיקהלת יעקב פורים עמ' נ
י ע"ב37 ותחת הסרפד יעלה הדסרסיסי לילה סי' נב (עמ' 132)
י ע"ב37 מר דרור ומתרגמינן מרי דכיהישר והטוב (תשסג) עמ' ריד
י ע"ב37 מר דרור ומתרגמינן מרי דכיפניני יחזקאל עמ' פח
י ע"ב37 מר דרור ומתרגמינן מרי דכיצלח רכב עמ' עט
י ע"ב37 מר דרור ומתרגמינן מרי דכיתורת איש ח"ב עמ' קמט
י ע"ב37 מר דרור כו'דרשות יעב"ץ עמ' רעו
י ע"ב37 מר דרור מרי דכיאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שג
י ע"ב37 מר דרור מתרגמינן מרי דכישם יחזקאל עמ' תצד
י ע"ב37 מרדכי - מר דרור ומתרגמינן מרי דכידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רה
י ע"ב37 מרדכי וכו' מרי דכיקהלת משה (תשסב) עמ' צט
י ע"ב37 מרדכי מר דרורמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רנד
י ע"ב37 מרדכי מרי דכיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיב
י ע"ב37 מרדכי- מרי דכיא אסתר זו הדסהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכ
י ע"ב37 מרדכי, מר דרור ומתרגמינן מרי דכימאורות הראי"ה פורים עמ' רמט; טוב ראי מגילה עמ' קצה {נקרא דרור כי בכל מקום שהוא, אפילו טינופת, ריחו שולט}
י ע"ב37 תחת הסרפד יעלה הדס זו אסתר וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' א, ט, לפורים, ליקוטים אות מח
י ע"ב37 תחת הסרפד יעלה הדס זו ושתי ואסתר וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנא
י ע"ב37 תחת הסרפד תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשעאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שלז
י ע"ב37 תחת הסרפד תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשעאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 41
י ע"ב37 תחת הסרפד תחת ושתי הרשעהקדושת לוי (תרצט) דף קיז ע"ג
י ע"ב37 תחת ושתי וכו' ששרף רפידתו של מקוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמח
י ע"ב38 נבוכדצר הרשע ששרף רפידת בית ה'אור חדש פתיחה אות 60
י ע"ב38 סרפד זו ושתי הדס זו אסתרמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קסט
י ע"ב39 הדס זו אסתר הצדקתתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעב
י ע"ב39 הדס זו אסתר הצדקתפרי צדיק לחנוכה אות יד
י ע"ב39 הדס זו אסתר הצדקתקדושת השבת סי' ה (עמ' 28)
י ע"ב39 יעלה הדס זו אסתר הצדקת שנקראת הדסהברית אברם עמ' תרה
י ע"ב40 והי' לה' לשם זה מקרא מגלה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפ
י ע"ב40 והי' לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםיגל יעקב (תשנג) תצוה אות קמד
י ע"ב40 והי' לה' לשם זו מקרא מגילהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טו
י ע"ב40 והי' לה' לשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסב
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהאור גדליהו מועדים דף מז ע"ג
י ע"ב40 והיה לה' לשם אלו ימי הפוריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצב, תקב
י ע"ב40 והיה לה' לשם זה מקרא מגילהרוח חיים (חיד"א) עמ' סב
י ע"ב40 והיה לה' לשם זה מקרא מגילהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שפח
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהאהבת דוד (תקנט) דף סז ע"ג
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהכסא דוד (תקנד) דף קה ע"ד
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהכסא דוד (תשנ) עמ' תמז
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה וכו'יד שלמה (עזרא) דף ל ע"ב-ע"ד
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רכט, רלו
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםדעת סופר עמ' קעא ע"ב
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםזרע שמשון (תשסג) מגילה אות מד
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמג ד"ה אבל, עמ' רלח ד"ה כתיב, עמ' שיז ד"ה והנה, עמ' שמו ד"ה ועיין, עמ' תח ד"ה והיה
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהאהבת דוד (חיד"א) עמ' קכו ע"א
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 389
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיט
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סז
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סז ד"ה ונ"ל, עמ' תסט ד"ה וזהו, עמ' תרד ד"ה והיה
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהטוב לב עמ' א, צד
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהרנת יצחק ישעיה עמ' רטו
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפא
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תפב ד"ה האזינו
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תכ
י ע"ב40 והיה לה' לשם לאות עולם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קי"א ע"א (דף תי"ג ע"ב ד"ה ובזה)
י ע"ב40 והיה לה' לשם לאות עולםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קיא ע"א [תיג ע"ב ד"ה ובזה]
י ע"ב40 והיה לה' לשם, ומהרש"אתושע יאודה דף מז ע"ג
י ע"ב40 לא יכרת אלו ימי הפוריםאלשיך על חמש מגילות עמ' תג
י ע"ב40 לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםאור גדליהו מועדים דף מח ע"ג
י ע"ב40 לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםחכמת התורה ויגש עמ' תקו
י ע"ב40 לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםשרתי - קונטרס הנרות עמ' כט
י ע"ב40 לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כב
י ע"ב40 לאות עולם לא יכרת וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קיד
י ע"ב41 ריב"ל פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאדברי שאול ויקרא עמ' תיב
י ע"ב41 ריב"ל פתח ליה פיתחא להאי פרשתאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שסו
י ע"ב42 והי' כאשר ששימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרל
י ע"ב42 והיה כאשר שש וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כג-כד
י ע"ב42 והיה כאשר שש וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1727
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' וגו' הוא אינו שש אבל לאחרים משישאפסי ארץ (תשנט) עמ' עב
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' וכו' ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו' הוא אינו שש אבל אחרים משיש וכו' ולא כתיב ישוש שמע מינהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כג, בשלח אות ז, בלק אות ג
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' וכו' ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו' הוא אינו שש אבל אחרים משיש וכו' ולא כתיב ישוש שמע מינהכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' וכו' כן ישיש ה' וכו' וכי חדי קב"ה במפלתם של רשעים וכו'חן טוב (תשסה) שמות עמ' קפט
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' להיטיב אתכם וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפז, שפט
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' עליכם וגו' ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמא
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש ה' עליכם להאביד אתכםאור חדש פתיחה אות 115-116
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם כו' אבל אחרים משיש, ורש"ידרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל, רעא
י ע"ב42 והיה כאשר שש ה' עליכםברכת אברהם (תשנד) עמ' נח
י ע"ב42 והיה כאשר שש וכו' הוא אינו שש אבל אחרים משישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קיא ד"ה אמרו
י ע"ב42 והיה כאשר שש ורש"יישראל קדושים עמ' 89, תקנת השבין סי' י (עמ' 101)
י ע"ב42 והיה כאשר שש ורש"יפרי צדיק פורים אות ו, נצבים אות ו
י ע"ב42 והיה כאשר שששמן המור (אביוב) עמ' כ
י ע"ב42 וכי חדי קב"ה בתפלתן של רשעיםתפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר ג דף רא ע"א ודף מח ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף ע ע"ג, ופרשת זכור דף צו ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצא ר"ב דף ג ע"ד; של"ה (תט) תורה שבכתב שער יד ע"ב ודף שסב ע"א, ווי העמודים פ' כז דף מב ע"א; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יא ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רסא ע"א
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של הרשעיםדברי סופרים סי' לח (עמ' 37), צדקת הצדיק סי' מז, קעה, לקוטי מאמרים עמ' 152, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 98), כא (עמ' 195)
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של הרשעיםפרי צדיק לחנוכה אות טו, יט פורים אות ו, פ' פרה אות ו, נצבים אות ו
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים והכתיב וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' יז
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו' לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' שמו
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צח
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכח ד"ה אמרו, עמ' תקנג ד"ה ואפשר
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' עח
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמ
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנח
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםזמנים לששון עמ' עד
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםקהלת יעקב פורים עמ' שנא
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ס, דברים עמ' רכז
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםרנת יצחק תהלים עמ' יב
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריג
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלו ע"א
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ג אות ד
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעא
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפג
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםשער החצר (תרכב) סי' קיג
י ע"ב42 ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעים כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ה
י ע"ב42 ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעיםאורות אלים דף לא ע"ב
י ע"ב42 ומי חדי קוב"ה וכו' מעשי ידי טובעין ביםיציב פתגם - פסח עמ' כד, קנג, קסד
י ע"ב42 ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של רשעיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלז ע"ב
י ע"ב42 כאשר שש ה' להיטיב כן ישיש ה' וגו' הוא אינו שש, אבל אחרים משישמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתסב
י ע"ב42 כן ישיש ה' וכו' את אויביכם עליכםפירוש המכבי דברים עמ' קסח
י ע"ב42 כן ישיש להאבידהמאור שבתורה (לסין)
י ע"ב42 מי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קמט
י ע"ב42 מי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםשער החצר (תשעב) סי' קיג
י ע"ב42 מי חדי קוב"ה במפלתן של רשעים וכו' מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שסא
י ע"ב43 בצאת לפני החלוץ אומרים הודו לה' כל"ח ולא נאמר כי טוב מפני שהקב"ה אינו שמח במפלתן של רשעים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מא ע"ג
י ע"ב44 לא נאמר כי טוב באובדן רשעים כי אין ה' חפץ באבדן מעשי ידיואגרא דכלה ח"ב עמ' רטו
י ע"ב44 למה לא נאמר כי טוב בהודאה זו מפני שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מד פסוק ט, פרק נב פסוק יא, פרק צב פסוק ז, פרק קמ פסוק יג
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתם של רשעיםמשך חכמה דברים פ' יג פס' יט
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפח, תסח
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נט
י ע"ב44 מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו וכו' בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרין שירהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שנב
י ע"ב44 מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שט ד"ה והנה, עמ' שיב ד"ה הללו
י ע"ב44 מפני מה לא נאמר כי טובדרשות מהר"ם בנעט עמ' קטו
י ע"ב45 אין הקב"ה חדי במפלתן של רשעיםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קנו
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלת רשעיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלה
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתם של רשעיםקניני קדם ח"א עמ' 166
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה בלק עמ' תלד
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נד
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יג
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנח
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מג ע"א
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים כו' מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתורת מנחם חל"ח עמ' 113
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםאור הצבי עמ' 27
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםבן מלך - שבת עמ' תקה
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםגור אריה במדבר פי"ח אות ט
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדברי שאול שמות עמ' קעד, ויקרא עמ' רסא
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1724-1727
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה בראשית עמ' פד
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה יתרו עמ' רכא, רנא
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה כי תשא עמ' קסג
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה נח עמ' שעד
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםמאיר נתיבות ח"א עמ' רפז
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםמשיבת נפש עמ' רנד
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעא, רכב
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכג, רצט, תנ
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשירת הפסח אות קכח
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצה
י ע"ב45 אין שמחה במפלת רשעיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעח
י ע"ב45 באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' קנו
י ע"ב45 באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"הפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסח
י ע"ב45 ביקשו מלאה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשדה יעקב עמ' טו
י ע"ב45 ביקשו מלאכי השרת לומר שירה א"ל הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תיא, תטו
י ע"ב45 ביקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' פט
י ע"ב45 ביקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טבעו בים וכו'קרן לדוד שמות עמ' קח, פה
י ע"ב45 ביקשו מלאכי השרת לומר שירהמאיר נתיבות ח"א עמ' רפו
י ע"ב45 ביקשו מלאכי השרת לומר שירהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 53
י ע"ב45 בקשו מלאה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקעו
י ע"ב45 בקשו המלאכים לומר שירה לפני הקב"הויקהל משה (אלפלס) דף טו ע"א
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לו' שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם או' שירהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שיב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נו
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה א"ל הקב"ה מעש' ידי טבועי'ירך יעקב (פיתוסי) דף כח ע"ד
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה א"ל הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רמג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה א"ל מעשה ידי טובעין ביוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת בשלח
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לא, רמז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהזאת זכרון (תשנב) אות פ
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצג, שב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאגרת הטיול (תשעה) עמ' כח
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתפארת צבי במדבר עמ' רסב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהזמנים לששון עמ' עה
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתפארת צבי שמות עמ' קמח
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קלג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ז, מט
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קנב, קנג, קנח, קסא, קסו
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים וכו׳שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שמד, שנה
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם מבקשים לומר שירהקומץ המנחה (צונץ) דרוש מו אות ג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים וכו'כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קצז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמבשר טוב - חנוכה עמ' שיז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנא, שע, תכג, תכה
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמאור ושמש (תשסט) עמ' רמה, תצב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קיד {וכן לעת"ל כשיאבדו גוים לא יניחם הקב"ה לומר שירה}
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' מז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שנא
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהצניף מלוכה (רייז) עמ' רטז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם מעשי ידי טובעים בים וכו'נפש יוסף (תשעד) עמ' קיח, קלג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו' מעשי ידי טובעין בים וכו'שבח נעורים עמ' רטז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' ז {שנאמר וקרא זה אל זה}
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 45, 247
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'ויחי ויתן דף עא ע"ג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' רמא
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהבאר שרים פרשת נצבים דרוש ג אות ד
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהדרשות מהר"ם בנעט עמ' לח, קעז, רפב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהזכרון טוב (צורף) דף ד ע"ב
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהחכמת התורה אמור עמ' רנ
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהמהר"ם שיק ויקרא עמ' סג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' רמח
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהפרדס מרדכי עמ' שז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שלג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהרב שלום (אדלר) עמ' פ, פד
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קיז, ער, שכז, תשעד, תתשח, תתשיט, תתרצט, תתתמג
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירהתולעת שני דף נח ע"א
י ע"ב45 בקשו מלאכי שרת לאמר שירהיד יחזקאל עמ' ז
י ע"ב45 בקשו מלאכים לומר שירה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' רסט
י ע"ב45 הקב"ה אינו חדי במפלתן של רשעיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קיט, שכז
י ע"ב45 הקב"ה אינו שמח במפלתן של רשעיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רצה
י ע"ב45 הקב"ה אינו שש באבוד רשעים אבל אחרים משישמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' טו
י ע"ב45 הקב"ה מצטער אפי' באיבוד רשעיםלקחת מוסר ח"א עמ' שכח, לקחת מוסר ח"ב עמ' כה
י ע"ב45 הקב"ה מצטער על דמן של רשעיםחנן אלקים עמ' א
י ע"ב45 'ולא קרב זה אל זה' אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות טז
י ע"ב45 ולא קרב זה אל זה וכו' המלאכים בקשו לומר שירהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רל
י ע"ב45 ולא קרב זה אל זה כל הלילה וגו' אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שכג
י ע"ב45 ולא קרב זה אל זה כל הלילהפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יד פסוק כז
י ע"ב45 מאי דכתיב ולא קרב זא"ז כל הלילה ביקשו מלאכי השרת לומר שירהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קע
י ע"ב45 מאי דכתיב ולא קרב זא"ז כל הלילה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רכט
י ע"ב45 מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' מעשה ידי טובעין בים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפא
י ע"ב45 מאי דכתיב 'ולא קרב זה אל זה כל הלילה' בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב45 מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ג
י ע"ב45 מאי דכתיב ולא קרב זה וכו' בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו' מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' טו
י ע"ב45 שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה פנחס עמ' רלו
י ע"ב45 שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרך חיים (תשלה) עמ' תעח
י ע"ב45 שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםלפרקים (תשסב) עמ' תצו
י ע"ב45 שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםתהלה לדוד (והרמן) פרק כט פסוק י הערה ב
י ע"ב46 אין אומרים שירה על מפלת הרשעיםחכמת התורה קדושים עמ' סט
י ע"ב46 אין אומרים שירה על מפלתן של רשעיםחכמת התורה בשלח עמ' רג
י ע"ב46 אין הקב"ה מסכים לשמוע שירה בשעה שמעשה ידיו טובעים בים של מלחמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 81
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים ביםדברי שאול שמות עמ' קכו, קעה
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמה ומוסר ח"א עמ' ר
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 687
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות ז
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רו
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשה ידי כו' ואתם אומרים שידהפנינים על התורה ומועדים עמ' קעו
י ע"ב46 אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהעצי חיים על התורה עמ' קכח, רחצ
י ע"ב46 ואתם מבקשים לומר שירהדגלי יהודה דרוש א אות כו הגהה לא דף נז ע"ב
י ע"ב46 כשמעשי ידי טובעים בים אין לומר שירהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קעא ע"ב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמי מרום ח"ז עמ' רכט
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפניעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ב ודף צה ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שיד ע"ב, ווי העמודים פ' כז דף מב ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"ג
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פא, קעז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 208
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהגור אריה דברים פי"ד הערה 27
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 79-78, פ"א הערה 395, פ"ג הערה 1647, פ"ד הערה 657
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהחכמת התורה לך לך עמ' תרכ
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהנטריקן (תשעד) עמ' קל
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב פורים עמ' עו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' נג, צז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב שבועות עמ' סד
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סא
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתורת אביגדור ח"ב עמ' קנט
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים ביםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 195, פ"א אות 338
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים ביםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 599, פ"ד הערה 1730
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים ביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכג, רכה
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים ביםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שצג
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים ביםשיחות לספר שמות עמ' צד
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 221
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפנידעת תורה ויקרא עמ' עה
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעא
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור אברהם - סידור התפילה עמ' ריא
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאז שמח עמ' רכז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 102, באר ד הערה 465, באר ז הערה 6, 354
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיא, שמות עמ' שפח, תסח, תתצז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רלג, רמה, מועדים עמ' רפא
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהויאמר מרדכי - דרשות עמ' עג, קח
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקסז ע"א
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהדרשות מנחת יצחק עמ' קנז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירההמאור הגדול (גר"א) עמ' קמח
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמה ומוסר ח"ב עמ' קצד
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמת התורה וארא עמ' תפה
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחנן אלקים עמ' רלז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קח
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהיערות דבש ח"ב עמ' טו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהלחמי תודה דף פד ע"ב, קלז ע"ב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמצווה ועושה ח"א עמ' קנט
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהנאוה תהלה עמ' שסה
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' כד, קעד, קצה, רסא, רסו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קא
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות יג
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קטז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסג
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קעז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתורת מהרי"ם שמות עמ' פד
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתורת מנחם חמ"ג עמ' 232
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרין שירהחכמת התורה נח עמ' שלט, שעד
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שו ד"ה זכרנו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 64, חנ"ב עמ' 278
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםאור הרעיון עמ' נח, ס
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםחכמת התורה וישלח עמ' קלז
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 302
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ואתם אומרים שירהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפד
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלז, שי
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםחכמת התורה בלק עמ' שסח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמגדנות אליעזר עמ' תיח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמטר השמים - עמודי העולם עמ' שלא-שלב
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - אמונה עמ' רכא
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאש דת (תשמח) עמ' יד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדולה ומשקה פסח עמ' שמג
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדעת תפלה עמ' שעה
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' ע
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיא
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנט, תצא
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מז
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמהר"ם שיק שמות עמ' נג, נז, סז
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלא, שלב
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמנחת עני (תשעב) עמ' עו
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעטרת יהושע שמות עמ' מג
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעירין קדישין השלם עמ' תפ
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעצי חיים - מועדים עמ' נח, רטו*, שנה*, שנז*
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהפאר יעקב ח"א עמ' נו, ח"ג עמ' קכ, קלז, ח"ד עמ' תכה
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רלח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ריח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קלו, רו
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 137
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים ואתם אומריםניבי זהב עמ' שנב
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים וכו' שירהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים וכו'בגדי חמודות שמות פרק טו פסוק ב-ג, פרק יח פסוק ז-ח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ח אות ח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים בים וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קמז, קנ, ח"ב עמ' קנד, קעב
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםאבני שיש (שוורץ) עמ' מד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםאשל חיים ח"א עמ' פד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםבית שלום מרדכי עמ' קכד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שמא
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רכח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנט
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםכהיום תמצאון עמ' עד, שלה
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםמי באר (פסח) דף צ ע"ד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שמא
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יט פסוק יז
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסג הערה 34
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ואתם אומרים שירהתורת המצרף עמ' קלג
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תסד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק נג
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירדאור יחזקאל - מכתבים עמ' כג
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפניימי דוד (תשסז) עמ' שכ
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קל
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - מדות עמ' צא, קי, קמז
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבן מלך - שבת עמ' תקה
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהדברי יואל פ' לך לך דף שכה ע"א
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמת התורה בשלח עמ' רנו, שע, שצז, תכ, תכו, תכז, תלב, תפב, תקמח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהכרם טוביה עמ' קלא, רלא
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמדבר שור דרוש לח עמ' שנו {כיון שהמצרים נאבדו בטרם בוא עיתם, לכן עדיין נקראו "מעשי ידי"}
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קד, קה
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמערכות ישראל (גורדון) דרוש כשושנה בין החוחים עמ' 103-114
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא יד
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפרי צדיק לחנוכה אות טו, פורים אות ו, פ' פרה אות ו
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפרפרת משה ח"א עמ' תכג, תכז
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב סוכות עמ' רפב
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסט
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשירת הפסח אות ב, קכז, קכה, קלב, קסב, קצד, קצה
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תג
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין במים ואתם אומרים שירהאבן יהושע עמ' 1, 7
י ע"ב46 מעשי ידי טובעיןמשנת חיים שמות עמ' קיח
י ע"ב47 אבל אחרים משיששפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנח
י ע"ב47 אבל אחרים ששיםאור הרעיון עמ' ס
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישמי מרום ח"ז עמ' קצז
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משיש וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלא
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משיש כו' דכתיב כן ישיש כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סט
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישגור אריה דברים פכ"ח הערה 71
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רמד ד"ה והתועלת
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישחכמת התורה קדושים עמ' עא
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרעג
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רלו
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישעולת שבת בשבתו עמ' תכג
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישפרי צדיק לחנוכה אות יט פורים אות ו, נצבים אות ו
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משישתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קסט
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל לאחרים משישחכמת התורה וישב עמ' תצז
י ע"ב47 הוא אינו שש וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקכד
י ע"ב47 הוא אינו ששקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קלה
י ע"ב47 ישוש לא נאמר אלא ישישאבני שיש (שוורץ) עמ' מד
י ע"ב47 ישיש אויביכם עליכםאלשיך על חמש מגילות עמ' רכ
י ע"ב47 ישיש הוא אינו שש אבל אחרים משישיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא, מקראי קדש (תשנג) עמ' ה, מה, סט, קד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ה, שב
י ע"ב47 לאחרים משישדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריז
י ע"ב47 משיש אחריםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1743-1744
י ע"ב47 ראב"כ פתח לה וכו' את מרדכי על בית המןאלשיך על חמש מגילות עמ' תעח-תעט
י ע"ב47 רבי אבא בר כהנא פתח לה פיתחאנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שלא
י ע"ב47 רבי אבא וכו' לאדם שטוב לפניו וכו'עוז לו בך פורים מאמר יא אות א, מאמר יב אות ד
י ע"ב48 ולחוטא נתן כו' זה המןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' עב
י ע"ב48 ולחוטא נתן ענין וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמב {נתן בלב המן שיתעסק ויאסוף כסף ובסוף הכל עבר למרדכי שלא טרח בו אלא עסק בתורה}
י ע"ב48 ולחוטא נתן ענין זה המןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שפ
י ע"ב48 ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המןחכמת התורה מטות עמ' רנח
י ע"ב48 ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוסשערים מצוינים - מגילה עמ' קיז, קס
י ע"ב48 ולחוטא נתן ענין לאסוף זה המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עח
י ע"ב48 ולחוטא נתן ענין לאסף ולכנס זה המן וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' סו
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כד-כה
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניו זה מרדכיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 142, פ"ג אות 79, פ"ד אות 31, פ"ח אות 29, 48-49
י ע"ב48 'כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלקים גם זה הבל ורעות רוח'אור חדש פתיחה אות 130-131
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת שטוב לפניו זה מרדכימשאת משה (אלשיך, שסא) דף סו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקרא דף רנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצו
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניוחכמת התורה אמור עמ' רצד, שיא
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניוילקוט הגרשוני ח"א
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו וגו' זה מרדכי הצדיקפניני יחזקאל עמ' תריג
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו וגו' זה מרדכי ואסתר וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמה
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו וגו' זה מרדכי וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מד
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' צא
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו זה מרדכיפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ד
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי הצדיק וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' פא ד"ה וזה, עמ' תב ד"ה ועד"ז
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' סה
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי ולחוטא נתן ענין לאסוף וכו', ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמד
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה, זה מרדכי וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמב
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת זה מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' נג, סב, קיג, קסב, תקכג, תקכט, קל, תקלח
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמה זה מרדכיחכמת התורה תרומה עמ' קלב
י ע"ב48 לאדם שטוב לפניו נתן חכמהפרי צדיק פורים אות ב
י ע"ב48 לחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המןדברי שאול ויקרא עמ' תיג
י ע"ב49 לאסוף ולכנוסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפח
י ע"ב49 לתת לטוב לפני האלהים זה מרדכי ואסתרקהלת יעקב חנוכה עמ' רפה
י ע"ב49 לתת לטוב לפני האלקים זה מרדכירנת יצחק ה' מגילות עמ' תט
י ע"ב49 לתת לטוב לפני האלקים זה מרדכי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפב ד"ה והנה
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם והאבדתי מלכיםפרי צדיק פסח אות נא דברים אות יב, שופטים אות ט, סוכות אות ח
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם והאבדתי מלכיםרסיסי לילה סי' יט (עמ' 22), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181, 185)
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים נאום ה'אור חדש פתיחה אות 160-161
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם וכו'עוז לו בך פורים מאמר י הערה 1
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם זה המן וכו'ליהודים היתה אורה עמ' כז
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילםשמן המור (אביוב) עמ' יח
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כה-כח
י ע"ב50 עילםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ו עמ' 13
י ע"ב51 מלך זו ושתי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 117, 110
י ע"ב51 מלך זו ושתי ושרים המן ובניודברי שאול ויקרא עמ' תיג
י ע"ב51 מלך זו ושתי ושרים המן ובניומועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמא
י ע"ב51 מלך זו ושתי ושרים זה המן ועשר בניותפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף יד ע"ב, ודרוש ו דף כט ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ב
י ע"ב רש"י - אינו מן המדה - אינו אוחז למעט מדת קרקע לכל צדדיו כלוםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 275-274 ,91 ,78
י ע"ב רש"י - אינו מן המדה אינו אוחז למעט מדת קרקע לכל צדדיו כלוםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסה
י ע"ב רש"י - משמע טוב שיקלסו לפניו על זאתזמנים לששון עמ' עה
י ע"ב רש"י - ישעי' בן אמוץ נביא בן נביאדברים נחמדים (תשסה) עמ' ז
י ע"ב רש"י ד"ה כל המצות הללומועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' צה
י ע"ב רש"י כל המצוות הללו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' מה, עח
י ע"ב פני יהושע ד"ה ויהיאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שיט הערה ז
יא ע"א01 כי עבדים אנחנושמן המור (אביוב) עמ' קס
יא ע"א01 'כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלקינו ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס'אור חדש פתיחה אות 169-170
יא ע"א01 כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו וגו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נ
יא ע"א01 כי עבדים אנחנו ובעבדותנודברי סופרים סי' לב (עמ' 25), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 191)
יא ע"א01 כי עבדים אנחנואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קעג הערה נח
יא ע"א01 כי עבדים אנחנו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כח-כט
יא ע"א02 אימתי ויט עלינו חסד בימי מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' נג
יא ע"א02 ויט עלינו חסד אימתי בימי מרדכיקהלת יעקב פסח ח"א עמ' טו
יא ע"א02 ויט עלינו חסד בזמן המןמאיר נתיבות ח"א עמ' רלז
יא ע"א02 ויט עלינו חסד בימי מרדכי וכו'מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף טו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ב
יא ע"א02 ויט עלינו חסד בימי מרדכיפעולת צדיק (בריש) דרוש ד דף יב ע"ב
יא ע"א02 ויט עלינו חסד לפני מלכי פרסליהודים היתה אורה עמ' פא
יא ע"א03 רבי חנינא בר פפא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 140
יא ע"א03 רחב"פ פתח להדרכי איש דף טו/עו ע"ג
יא ע"א04 הרכבת אנוש וגו' ותוציאנו לרויה בימי המןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלו
יא ע"א04 הרכבת אנוש לראשנו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כט-לא
יא ע"א04 הרכבת אנוש לראשנוטיול בפרדס ח"א עמ' שפט {היינו מלך קשה כהמן}
יא ע"א04 הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים וכו' ותוציאנו לרויה בימי המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קס ד"ה אמרו
יא ע"א04 הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה כו'דרשות יעב"ץ עמ' שטז
יא ע"א04 'הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה'אור חדש פתיחה אות 182-183
יא ע"א04 הרכבת אנוש לראשנו באנו באששמן המור (אביוב) עמ' קנח
יא ע"א04 הרכבת אנושמצווה ועושה ח"א עמ' רלב
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנאצר ובמים בימי פרעה ותוציאנו לרויה בימי המןלב אריה שיר השירים אות ז
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנאצרדרשות לחם שלמה עמ' פח
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנצארדברים אחדים (תקמח) דף קיד ע"ב
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנצר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנצרדברים אחדים (תשמו) עמ' כח, תז
יא ע"א05 באנו באש ובמים באש בימי נבוכדנאצר ובמים בימי פרעהמשאת משה (אלשיך, שסא) דף עב ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יו ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קסה ע"ב
יא ע"א05 באנו באש ובמים באש בימי נבוכדנצר וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קכז
יא ע"א05 באנו באש ובמיםמקראי קדש (תשנג) עמ' ה
יא ע"א05 באנו באשחן וכבוד דף קלה
יא ע"א05 באש ובמיםאלשיך על חמש מגילות עמ' תפח {הצלת חנניה וכו' מכבשן האש והתינוקות המושלכים ביאור בימי פרעה}
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןרוח חיים (חיד"א) עמ' רטז
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנה ע"ג
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןחומת אנך תהלים פרק סו
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןיערות דבש ח"ב עמ' רכ
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןפאר יעקב ח"ב עמ' תתלז
יא ע"א06 ותוציאנו לרוי' בימי המןמרפא לנפש בראשית עמ' לג
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רסח {רומז לשכרות בפורים, כמו שנאמר "כוסי רויה" על כוס גדול של דוד - יומא עו ע"א}
יא ע"א07 לרויה בימי המןאלשיך על חמש מגילות עמ' תפז
יא ע"א07 לרויה בימי המןדבש לפי (תקסא) דף פה ע"ב
יא ע"א07 לרויה בימי המןדבש לפי מע' ש אות מג
יא ע"א07 ר"י פתח לה להאי פרשתא מהכאליהודים היתה אורה עמ' פט
יא ע"א07 רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף צח ע"ג
יא ע"א08 זכר חסדו בימי מרדכיכרם פתחיה גפן י שריג א
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתו וכו' אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרנזר הקדש ח"ג עמ' פח, קנ
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתו וכו'עוז לו בך פורים מאמר ה אות ט, מאמר ז אות יא
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתו כו' אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רג
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' פג
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינואור חדש פתיחה אות 218-219
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו אימתי ראו בימי מרדכי ואסתראור גדליהו מועדים דף מט ע"ג
יא ע"א08 זכר חסדו ואמונתושמן המור (אביוב) עמ' נט
יא ע"א08 זכר חסדו וגו' ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינועבודת חיים ח"א עמ' קסג
יא ע"א08 זכר חסדו כו'יד שלמה (עזרא) דף כב ע"ג
יא ע"א08 זכר חסדותהלות ישראל (קלוגר) עמ' לו, שנא, תתרנב
יא ע"א09 אימתי ראו וכו' בזמן מרדכי ואסתרעיונים במשלי עמ' סב
יא ע"א09 אימתי ראו וכו' בימי מרדכיאמרי מאיר (טננבוים) עמ' צט
יא ע"א09 אימתי ראו ישועת אלקינו בימי מרדכימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיד
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתראוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' פח
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתרמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קלו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתר+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנט
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתר, ורש"יקהלת יעקב פורים עמ' פד, רכח, הקו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתראמרי נועם (מועדים) סי' א לפר' פרה
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתראפיקי יהודה (תשנט) עמ' קצח
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקלט
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכה
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' לו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקמ ד"ה אם, עמ' תקנח ד"ה במדרש, עמ' תרה ד"ה הושיענו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרייטב פנים ח"ב דף נ
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרכתר תורה (תשסז) עמ' קצה
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרפחד יצחק פורים ענין י
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תל
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 80
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועתדברים אחדים (תקמח) דף י ע"ד
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ בימי מרדכיפרי צדיק לחנוכה אות יד, ר"ח אדר אות ה, פורים אות ד, ו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ בימי מרדכירסיסי לילה סי' נב (עמ' 132), נו (עמ' 159), נח (עמ' 176), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' רנו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ וגו' בימי מרדכי ואסתראמרות ה' השלם ח"ב עמ' סה
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו' בזמן מרדכי ואסתרימים אחדים דף קיא ע"א09, קיב ע"ד, קיג ע"א-ע"ד
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו' בימי מרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצז, רא, רח, רצד, שי, שסח
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו' ואסתראור התורה (צמח צדק) אסתר עמ' ב'שלו
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו'דברי פני אריה דף פא ע"ב
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ בימי מרדכי ואסתר וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ג דף כח ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יו ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת פקודי דף צו ע"ג
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי ארץ ישועת וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' לב
יא ע"א09 אימתי ראו כל אפסי הארץ וכו' בימי מרדכי ואסתרקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' תג
יא ע"א09 בימי מרדכי ואסתר ראו כולם את ישועת ה'דולה ומשקה פורים עמ' תלב
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לא-לב
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו אימתי בימי מרדכי ואסתרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיג
יא ע"א09 'ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו' בימי מרדכי ואסתרגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רד
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שי, מקראי קדש (תשנג) עמ' ו
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ וגו' בימי מרדכי ואסתרכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עט
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ וגו' בימי מרדכי ואסתרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמז, רסח
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ וכו' אימתי ראו וכו' בימי מרדכי ואסתרקדושת לוי (תרצט) דף נג ע"א, קיד ע"ד
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קי
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריב, רמז, רפג, תצ, תקלא
יא ע"א09 ראו כל אפסי הארץ בימי מרדכי ואסתרחכמת התורה בחוקותי עמ' מו
יא ע"א09 ראו כל וכו' בימי מרדכי ואסתרברכת אברהם (תשנד) עמ' קיז
יא ע"א10 'ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל'אור חדש פתיחה אות 230-231
יא ע"א10 ארי נוהם זה נבוכדנצרכרם פתחיה גפן יג שריג א, גפן טז ענף גבורה ז
יא ע"א10 ארי נוהם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לב-לג
יא ע"א10 את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנג
יא ע"א10 ריש לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רה
יא ע"א10 ריש לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכא
יא ע"א11 ארי נוהם ודב שוקקפרי צדיק שושן פורים אות א
יא ע"א11 ארי נוהם ודוב שוקק וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"א
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשע וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ד דף מז ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף יז ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ' א סי' קסה דף ב ע"ד
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יג
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שד
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר ודוב שוקק זה אחשורושאור חדש פתיחה אות 237-240
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר ודוב שוקק זה אחשורושקהלת יעקב פורים עמ' מה
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר וכו' דוב שוקק זה אחשורושבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפג
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצר וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנז
יא ע"א11 ארי נוהם זה נבוכדנצרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיא, מקראי קדש (תשנג) עמ' ז
יא ע"א11 ארי נוהםדרישה מחיים דף ע ע"א, עג ע"ג
יא ע"א11 מושל על עם דל זה המן וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' נו
יא ע"א11 מושל רשע על עם דל זה המן וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' נו
יא ע"א12 אוכלים ושותין כדוב ומסורבלים בשר כדובלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסט
יא ע"א12 אלו פרסיים וכו' בדוב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שלד
יא ע"א12 אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב וכו' ואין להם מנוחה כדובלילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא ע"א12 פרסיים אוכלים ושותים וכו'אפיקי ים עמ' צב
יא ע"א12 תני רב יוסף אילו פרסיים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 458
יא ע"א13 אלו ישראל שהם דלים מן המצותאגרות הראיה ח"ה עמ' צד
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה לישראלאבן יהושע עמ' 24
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה להם לישראל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מה
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלוף הבית בשביל עצלות וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסד
יא ע"א14 בעצלתים ימך וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לג
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסב
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרהמורשה - שיחות למועדים עמ' קמה
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרהמקראי קדש (תשנג) עמ' ח
יא ע"א14 בעצלתיים ימך וכו' בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' עב ד"ה בתחילה, עמ' קסד ד"ה והנה, עמ' קצב ד"ה והנה במאמר, עמ' תמה ד"ה והנה גם, ח"ד עמ' תעו ד"ה וי"ל, ח"ה עמ' קלב ד"ה להקדים
יא ע"א14 בעצלתים וכו' שלא עסקו בתורהרוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהי' בישראל שלא עסקו בתורה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ריט, רנה
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה בימי המןמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תיו דף קמד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ב דף ג ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אסתר דף צג ע"א
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךאור גדליהו מועדים דף מט ע"א
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה להםזאת ליעקב שמות עמ' שלה
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות תורה שהיה בהם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריא
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה וגו' בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנא-קנב
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה וכו' בשביל עצלות וכו' שלא עסקו בתורה נעשה וכו' מךמכתב סופר דף קט ע"א
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה וכו' בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקב"ה מךאור מאיר ח"ב עמ' קיא
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה וכו' בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך ואין מך אלא עני וכו' ואין מקרה אלא הקב"ה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' נא
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קב ע"ד [שפג ע"א ד"ה וזה]
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרההמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצו
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהויקח אברהם דף כט ע"ב
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהישא מדברותיך - מגילה עמ' כ
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ו
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהרב שלום (אדלר) עמ' קעג
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהשמן המור (אביוב) עמ' קג
יא ע"א14 בעצלתים ימך כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נה דף קכב ע"ג
יא ע"א14 בעצלתיםדרכי הים דף קלד ע"א
יא ע"א14 בעצלתלם ימך המקרה עצלות שהיה לישראל, שלא עסקו בתודהשירי משכיל כלל ב פרט ב
יא ע"א14 דלים מן המצוותאלשיך על חמש מגילות עמ' תב
יא ע"א14 עצלות שהיה לישראל שלא עסקו בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קט, קיח, קכא
יא ע"א14 ר' אלעזר פתח לה מהכאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שמ
יא ע"א14 ר' אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קלה, קלח, קע, רטו
יא ע"א14 ר"א פתח לה להאי פרשתא מהכאליהודים היתה אורה עמ' מד
יא ע"א14 ר"א פתח ליה פיתחא וכו'שנות ימין דף קנט ע"ד
יא ע"א14 רבי אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסא {ודרשו חז"ל ישנו מן המצות וכו'}
יא ע"א14 רבי אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתא מהכאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 490, 416, פתיחה אות 245-246
יא ע"א14 שנעשו דלים מן המצות וכו'עוז לו בך פורים מאמר ו אות יב, מאמר ז אות יא
יא ע"א15 בשביל עצלות וכו' נעשה שונאו וכו' מך, ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' צט
יא ע"א15 בשביל עצלות וכו' נעשה שונאו של הקב"ה מךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנה
יא ע"א15 בשביל עצלות וכו' שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תצ, ויקרא עמ' תרסז-תרסח, דברים עמ' תשמח, יהושע-שמואל עמ' קלב, מלכים עמ' צ
יא ע"א15 בשביל עצלות וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 306, פ"ח אות 259 {כל זמן שלא היו עוסקין בתורה היה המן שהוא מזרע עמלק גובר}
יא ע"א15 בשביל עצלות וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקיג {כח של עמלק הוא מרפיון ידים בתורה}
יא ע"א15 בשביל עצלות ידים שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקד, תמה
יא ע"א15 בשביל עצלות ידיםחכמת התורה וישלח עמ' לו
יא ע"א15 בשביל עצלות ידים שהיה בישראל שלא עסקו בתורהקהלת יעקב פורים עמ' שנח
יא ע"א15 בשביל עצלות שהי' להם שלא עסקו בתורה וכו'אפיקי ים עמ' קמא
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בישראל וכו' ימך המקרה נעשה שונאו של הקב"ה מךבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תרומה עמ' פב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בישראלאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"א
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפ
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' רז, ריא
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה וכו', ורש"י ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפא
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמ, שנב, שפ, שפא
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של ישראל מךגל עיני ח"א עמ' קנז, קסג
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה, ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רמה
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 684, פ"ו הערה 400
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסח הערה 153
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך ואין מך אלא עניישמרו דעת עמ' קצו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לד, לו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךים שמחה עמ' קעד, תעו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךמטר השמים - עמודי העולם עמ' לד, לו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךלילה כיום יאיר (באום) עמ' 369
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך, רש"י ומהרש"אעבודת חיים ח"א עמ' קסו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשו שונאו של הקב"התורת המצרף עמ' רלג
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלה
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראלנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שסג
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראלשערים מצוינים - מגילה עמ' קיא, שיא
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה להם לישראל, ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' שנג-שנה, תכט
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה לישראל בתורה נעשה שונאיהם של הקב"ה מךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלב, מקראי קדש (תשנג) עמ' לב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה בהם בישראל שלא עסקו בתורה בימי המן נעשה שונאו של מקום מךמי מרום ח"ט עמ' סט
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה בהם בישראל שלא עסקו בתורה וכו'אלומת יוסף דף לו ע"ב, מא ע"ב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה בישראל נעשה וכו׳שמן הטוב (תשסו) עמ' שפז
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה בישראלאהבת דוד (חיד"א) עמ' ז ע"א
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שעה, שפג
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של ה' מך ואין מך אלא ענימי מרום ח"ד עמ' מד
יא ע"א15 בשביל עצלות שלא עסקו בתורה נעשה מךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שדמ, שנג
יא ע"א15 בשביל עצלותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
יא ע"א15 בשביל שלא עסקו בתורה בימי המן נעשה שונאו של הקב"ה מךדרשות שמן רוקח עמ' שמג
יא ע"א15 בשביל שנתעצלו ישראל מלעסוק בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מלך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כב עמ' קס
יא ע"א15 ישראל נתעצלו מלימוד התורהגבורת יצחק שבועות עמ' פד
יא ע"א15 נעשה מךברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 255
יא ע"א15 נעשה שונאו של הקב"ה מךקהלת יעקב חנוכה עמ' עג, קכט
יא ע"א15 נתעצלו בלימוד תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קה
יא ע"א15 שלא עסקו בתורה בימי המןאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 19
יא ע"א15 שלא עסקו בתורה כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עט
יא ע"א15 שלא עסקו בתורה, ומהרש"אאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שג
יא ע"א16 ואין מקרה אלא הקב"ה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח ליה פיתחא וכו'שנות ימין דף קנג ע"א
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח לה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף צו ע"ב
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא וכו'עמודיה שבעה עמ' קח
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח ליה פתחאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קטז
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח וכו' לולא ד' שהי' לנוכרם פתחיה גפן ח שריג פרט הכרם א, גפן יג שריג ג
יא ע"א17 לולי ד' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלך, ורש"ימאמרי שלמה ח"ב עמ' ריא
יא ע"א17 לולי ה' וכו' בקום עלינו אדם אדם ולא מלךזרע שמשון (תשסג) מגילה אות א
יא ע"א17 לולי ה' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 301
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלך וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפורים (אחרי פ' תצוה)
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 535
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצד, רט, תתג, תתו
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמגלה עמוקות (תשסח) אופן מז
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמדבר קדמות (תשסח) עמ' קה
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךעת הזמיר הגיע עמ' צב
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 575-576
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךמקור ברוך (פייתוס) דף קיד ע"ג
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךפנים יפות על תהלים עמ' תיא
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךשבט מישור עמ' יג
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו וכו' אדם ולא מלךשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף נב ע"ב
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו וכו' אדם ולא מלךשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קע
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנומקראי קדש (תשנג) עמ' ח
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנוקהלת יעקב פורים עמ' תיב
יא ע"א17 לולי ה׳ שהיה לנושמן המור (אביוב) עמ' קטז
יא ע"א17 לולי וכו' אדם ולא מלךפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' נב
יא ע"א17 שיר המעלות לדוד וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רב
יא ע"א17 'שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם'אור חדש פתיחה אות 260-261, פ"ח אות 358
יא ע"א17 שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלך פירש רש"י אדם ולא מלך זה המןשבילי פנחס עמ' שכז
יא ע"א17 שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכו
יא ע"א17 שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלד
יא ע"א17 שיר המעלותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
יא ע"א18 אדם ולא מלךמנות הלוי (תשסב) עמ' לג-לה
יא ע"א18 אדם ולא מלךרוח חיים (חיד"א) עמ' רלה
יא ע"א18 אדם ולא מלך זה המןארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן בית ג
יא ע"א18 אדם ולא מלך זה המןארץ צבי (תשע) עמ' קפח
יא ע"א18 אדם ולא מלך זה המןכהיום תמצאון עמ' נא
יא ע"א18 אדם ולא מלך זה המןס' הבוטח ח"ב עמ' קעח
יא ע"א18 אדם ולא מלךאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יז
יא ע"א18 אדם ולא מלךאהבת דוד (חיד"א) עמ' ז ע"ב, יב ע"א
יא ע"א18 אדם ולא מלךאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"ב, ה ע"א
יא ע"א18 אדם ולא מלךאהבת דוד (תקנט) דף ה ע"א, כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ב
יא ע"א18 אדם ולא מלךאמרי מאיר (טננבוים) עמ' קל
יא ע"א18 אדם ולא מלךאמרי צדיקים (תשסה) עמ' לג-לד
יא ע"א18 אדם ולא מלךדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכז
יא ע"א18 אדם ולא מלךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יא ע"א18 אדם ולא מלךכסא דוד (תקנד) דף מב ע"ב
יא ע"א18 אדם ולא מלךכסא דוד (תשנ) עמ' קעז
יא ע"א18 אדם ולא מלךשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכד פסוק א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קט ע"א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלך וכו'דברי פני אריה דף עט ע"א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלך זה המןערבי נחל (תשסד) עמ' שג, תשמא
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךאבן שוהם (פינסק) עמ' 84
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךאמרי נועם (מועדים) סי' ה לפר' זכור, סי' א, ו, ז, לפורים
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסא ע"א
יא ע"א18 'בקום עלינו אדם' אדם ולא מלךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רד
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמה ד"ה ולברר, עמ' קנז ד"ה או, עמ' קעד ד"ה הנה, עמ' שצב ד"ה פרק, עמ' תו ד"ה ברמב"ם, עמ' תר ד"ה אשר
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךטוב לב עמ' פט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךייטב פנים ח"ב דף קמז, קסח
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור קב דף א ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכה/קסה ע"ד
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךנאוה תהלה עמ' תסג
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךצלח רכב עמ' תלו
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךראה חיים ח"א דף פא ע"א [רעו ע"ב ד"ה ועם]
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות כ
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלך, זה המןעטרת ישועה (תשסד) אות ב לויקרא זכור
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךליהודים היתה אורה עמ' כט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלך ורש"י זה המןברית שלום (תעח) דף נו ע"ב
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלך ורש"י זה המןברית שלום (תשסח) עמ' שנט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלך זה המןחכמת התורה בראשית עמ' רכה
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךאגרא דכלה ח"ג עמ' תג
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 209, 582, פ"ו אות 304, 399, פ"ח אות 22, 339, 358, פ"ה אות 195
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 514
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךדברים אחדים (תקמח) דף צג ע"ד
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךדברים אחדים (תשמו) עמ' שלג
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךדולה ומשקה פורים עמ' רכה
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךחכמת התורה ויגש עמ' שסח
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךחכמת התורה תולדות עמ' תרה, תרמג
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפח
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמג
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךפאר יעקב ח"ב עמ' תרט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךפורים בציון עמ' קמו, קעד
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךרנת יצחק תהלים עמ' עב
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמה
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךתורי זהב (תשעג) עמ' תסד
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכה
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךתורת חסד (סופר) עמ' קפב, קצז
יא ע"א18 בקום עלינו אדם זה אדוםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תכט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם זה המן ואדוםנפש יוסף (תשעד) עמ' עדר
יא ע"א18 בקום עלינו אדםמה שהיה הוא שיהיה עמ' לט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלךראה חיים חלק א דף פ"א ע"א (דף רע"ו ע"ב ד"ה ועם)
יא ע"א18 בקום עלינו אדם אדם ולא מלך, ורש"ימדבר שור דרוש טו עמ' קלז; מאורות הראי"ה פורים עמ' קמד-קמה; טוב ראי עמ' קצט-רא
יא ע"א18 'ברבות הצדיקים ישמח העם ובמשול רשע יאנח עם'אור חדש פתיחה אות 291-292
יא ע"א18 ברבות צדיקים זה מרדכיביאור הגר"א על משלי פרק כט פסוק ב
יא ע"א18 ברבות צדיקים וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קג
יא ע"א18 ברבות צדיקים זה מרדכי ואסתר ישמח העם כדכתיב ומרדכי יצא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כב עמ' קנט
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העםמקראי קדש (תשנג) עמ' ט
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם וכו' ובמשול רשע יאנח עם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריב, רל, שנג
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם וכו'ימים אחדים דף קי ע"ג
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו' ובמשול רשע יאנח עם, זה המןאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שפה
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו' ובמשל רשע יאנח עם זה המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנט ד"ה עוד
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו' ובמשל רשע יאנח עם זה המןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רמב
יא ע"א18 'ברבות צדיקים ישמח העם' זה מרדכי ואסתר, דכתיב 'והעיר שושן צהלה ושמחה', 'ובמשול רשע יאנח עם' זה המן דכתיב 'והעיר שושן נבוכה'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכיצור יעקב (יעבץ) דרוש ב לזכור
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח עם וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפ
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ט
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמא
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העםעוז לו בך פורים מאמר ו אות יב
יא ע"א18 ברבות צדיקים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לה-לו
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רלא
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח עם ברבות צדיקים זה מרדכי ואסתרתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ה דף מט ע"א; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרש' משפטים דף מז ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יח ע"א; בינה לעתים (תח) דרש כד דף סז ע"א
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח עם זה מרדכיאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 42
יא ע"א18 ברבות צדיקים ישמח עם זה מרדכי ואסתר וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רלא
יא ע"א18 נקרא המן אדםאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 171
יא ע"א18 רבא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רב
יא ע"א18 רבא פתח להא פרשתא מהכאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רלד
יא ע"א19 ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו'דעת סופר עמ' קעב ע"א
יא ע"א20 'מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו'אור חדש פתיחה אות 306-307
יא ע"א20 אר"מ מהכא אשר לו אלקים קרובים אליואור גדליהו מועדים דף מט ע"א
יא ע"א20 ובמשול רשע יאנח עם זה המןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמא
יא ע"א20 ומי גוי גדולדרישה מחיים דף נה ע"ב, רג ע"א
יא ע"א20 ומי גוי גדולמקראי קדש (תשנג) עמ' י
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר וכו'מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יח ע"ב
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר לו אלהים וגו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' נג
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליותורת אביגדור ח"ד עמ' רכא
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים וגראוצר המאמרים (תשס) עמ' קצה
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רב
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליועבודת חיים ח"א עמ' קסג
יא ע"א20 כי מי גוי גדול אשר לו אלקיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצה
יא ע"א20 כי מי גוי גדול וגו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמו
יא ע"א20 כי מי גוי גדול וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' כה, תקלו
יא ע"א20 כי מי גוי גדולמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קא
יא ע"א20 כי מי גוי גדולמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיח {גודל כוח תפילת מרדכי להציל}
יא ע"א20 מי גוי גדולשמן המור (אביוב) עמ' קס {לומר שהנס נעשה בזכות התפילה, כפי שדורשים בר"ה יח ע"א מ"בכל קראנו אליו" שגזר דין של ציבור נקרע}
יא ע"א20 כי מי גוי גדולמנות הלוי (תשסב) עמ' לו-לז
יא ע"א20 כי מי גוי גדולרנת יצחק ה' מגילות עמ' שפז
יא ע"א20 כי מי גוי גדול, ובמהרש"אפניני שבח עמ' קצז
יא ע"א20 מי גוי גדול אשר לוזאת ליעקב דברים עמ' עז
יא ע"א20 נבוכהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תטז, תנב {לשון יגון ואנחה}
יא ע"א20 רב מתנא אמר מהכאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שלד
יא ע"א20 רב מתנה אמרמורשה - שיחות למועדים עמ' קכב, קמז
יא ע"א21 או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גויאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכט
יא ע"א21 או הנסה אלוקים וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלב
יא ע"א21 או הנסה אלקים וגו'אור גדליהו מועדים דף מט ע"א
יא ע"א21 או הנסה אלקים וגו'נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנח
יא ע"א21 או הנסה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לז
יא ע"א21 או הנסה אלקים וכו'מנות הלוי (שמה) דף יט ע"ב
יא ע"א21 'או הנסה אלקים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי'אור חדש פתיחה אות 313-314
יא ע"א21 או הנסה כו' במהרש"אאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תכח
יא ע"א21 ווי והי נתקיים מה שכתוב בתורה והתמכרתם שם לאויביךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 52
יא ע"א21 ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה, עמ' לז ד"ה ועד"ז
יא ע"א21 ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והיאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' ו
יא ע"א21 ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והיאור חדש פתיחה אות 339-340
יא ע"א21 ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והיאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכב
יא ע"א21 ויהי בימי ויי והייקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמב ע"ב
יא ע"א21 ויי והי הדא דכתיב והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות וגו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמט ד"ה ואיתא, עמ' רפא ד"ה אשר
יא ע"א21 ויי והי וכו' אחיו של ראש וכו' ברשעו מתחילתו ועד סופו וכו' בתחילה מלך על שבע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעג ד"ה ויהי
יא ע"א21 רב אשי פתח לה פתחא להא פרשתאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיט
יא ע"א22 אמר שמואל לא מאסתים בימי יוונים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 302
יא ע"א22 אחשורוש נתקיים בימיו והתמכרתם וכו' ואין קונהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק ד
יא ע"א22 והתמכרתםכתבי רבנו בחיי עמ' שלב
יא ע"א22 והתמכרתם שם ואין קונה, ורש"י - גזר המן שלא יהא אדם רשאי לקנות מהן לעבדמנות הלוי (תשסב) עמ' ל
יא ע"א22 והתמכרתם שם לאויביך וגו' ושמואל אמר לא מאסתים ולא געלתים לכלותםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסח ד"ה ועד"ז, עמ' רעד ד"ה וי"ל, עמ' רצד ד"ה עוד, עמ' שעא ד"ה בפרק
יא ע"א22 והתמכרתם שם לאויביך לעבדיםחכמת התורה משפטים עמ' קלב
יא ע"א22 והתמכרתם שם לעבדיםחכמת התורה בהר עמ' רכה
יא ע"א22 ולא מאסתים וכו' לכלותם בימי המןרנת יעקב עמ' רלט
יא ע"א22 ושמואל אמר לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר לכלותם בימי המן להפר בריתי אתם בימי פרסיים כי אני ה׳ אלהיהם בימי גוג ומגוגזמנים לששון עמ' נ
יא ע"א22 ושמואל אמר לא מאסתים ולא געלתים וכו' בימי וכו' ובימי וכו'דעת חיים עמ' צה
יא ע"א22 לא מאסתיםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנט ע"ב {חמשה לשונות בפסוק ואף גם זאת כנגד ד' גליות ומלחמת גוג ומגוג}
יא ע"א22 והתמכרתםבני יששכר (תשמג) ח"א דף סה ע"ב {ישראל היו מבקשים מן הגוים לקנותם לעבדים}
יא ע"א22 לא מאסתיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"ד {זה ס"ת}
יא ע"א22 לא מאסתים וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף עג ע"ב
יא ע"א22 לא מאסתים וכו' בימי המןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקיד
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתים וגו' שהעמיד להם וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ר
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתים וכו'אמרי יחזקאל עמ' ר
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתים וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' צו
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתים וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' ט, נז, קצז, רמ
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתים לכלותם ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' רסז, דש, ה' מגילות עמ' רח, ריד
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתים לכלותםאור מאיר ח"א עמ' שמה
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתיםדולה ומשקה פורים עמ' קצא
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתיםזאת זכרון (תשנב) אות קסב
יא ע"א22 לא מאסתיםהתורה והעולם ח"ג עמ' רלא
יא ע"א22 לא מאסתים כו' לכלותםאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' יא, יב
יא ע"א22 לא מאסתים וכו'מעינות האמונה (תשסב) עמ' תכד
יא ע"א22 לא מאסתים וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' קכח-קכט
יא ע"א22 לא מאסתים ולא געלתיםילקוט הגרשוני ח"א
יא ע"א22 שמואל אמר לא מאסתים בימי היונים ולא געלתים בימי נבוכדנאצר לכלותם בימי המן וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' לז
יא ע"א22 נתקיים מה שאמר משה והתמכרתם ואין קונהמקראי קדש (תשנג) עמ' ה
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים וכו' כי אני ה' אלקיהם לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםמבשר טוב - ספר החיים עמ' פג
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים וכו' אני ה' בימי גוג ומגוגדברי יואל פ' וישב דף רצא ע"ב, פ' מקץ דף שמו ע"ב
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים וכו' כי אני ה' אלקיהם לעת"ל כו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' רעא
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים וכו' כי אני ה"א בימי גומ"גבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קא-ב, קד, תתריט
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסח
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים וכו'דברי אמונה השלם בראשית עמ' קפב
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי אספיינוס וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קכז ע"ב
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנאצרדברי יואל פ' בחוקותי דף תלג ע"א
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר לכלותם בימי המן וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמו
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן כו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קלא, פורים עמ' תצז
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יווניםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנט
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יווניםמורשה - שיחות למועדים עמ' קו
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יווניםמכמני עוזיאל עמ' רמא
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר וכו' לכלותם בימי המן וכו'ייטב פנים ח"ב דף מד
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יונים ולא געלתים בימי נבונדנצר לכלותם בימי המן וכו' כי אני ה' א' בימי גוג ומגוגרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעח
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יונים, ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' ריט, רכח, רל
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יונים, מהרש"אדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכא, שסח
יא ע"א23 לא מאסתים וכו' בימי המן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמז
יא ע"א23 להפר בריתי בימי גלות פרס וכו'פחד יצחק פורים ענין ג
יא ע"א23 'לכלותם' בימי המןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 106, פ"ח אות 130
יא ע"א23 לכלותם בימי המןהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' צא
יא ע"א24 במתניתא תנא לא מאסתים בימי כשדים וכו' ולא געלתים בימי יוונים וכו' וכו'אור חדש פתיחה אות 357-358
יא ע"א24 במתניתא תנא לא מאסתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נו
יא ע"א24 במתניתא תנא לא מאסתים כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
יא ע"א24 במתניתא תנא לא מאסתיםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' יט
יא ע"א24 כי אני ה' אלקיהם, בימי גוג ומגוגשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנט
יא ע"א24 כי אני ה'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רמב
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' שהעמדתי רבי וחכמיבמסילה נעלה עמ' הדורות
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדיםטללי אורות עמ' קלא
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי יוונים לכלותם בימי המןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 481
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ס
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו' בימי הפרסים שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורותמבשר טוב - חנוכה עמ' רג
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו' בימי הפרסים שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות, כו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קלב, רפח
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו' לעתיד לבואקניני קדם ח"א עמ' 93
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 94
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קצה
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'גיא חזיון ח"ב דף יא ע"א24
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרפה
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלה
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי המן וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יט עמ' קמד
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי יווניםשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 9
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי יוניםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שפד
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי יוניםויגד יעקב עמ' ה
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים כו' ולא געלתים בימי יונים שהעמדתי להם וכו', ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלה, קלו, קצט, שמה
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל וכו' של בית רבי וחכמי הדורות כי אני ה' אלקיהם לעתיד לבואמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תעז, תעח
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה ולא געלתים וכו'דעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רפד
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה 'ולא געלתים' בימי המן וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' ע
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה לא געלתים בימי יונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יג
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתים להם וכו' ומהרש"אדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כה עמ' קעג, קפא
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתים להם וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מד עמ' צט
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שנתתי להם חנניה מישאל ועזריה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 37
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדיםבינה לעתים (תח) דרש כא דף ה/ס ע"ד; נצח ישראל (שנט) פ"י דף יח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף רלד ע"ד, ופרשת ואתחנן דף רפד ע"ב
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדיםדרשות מהר"ם שיק עמ' שנט
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדיםזאת ליעקב שמות עמ' קל
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדיםניבי זהב עמ' שכח
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדיםפעולת צדיק (בריש) דרוש ד
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים, ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלט, קמ
יא ע"א24 לא מאסתים וגו' כי אני ה' אלקיהם לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלה
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' חכמי הדורותמי באר (פסח) - הקדמה
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' כי אני ה' אלוקיהם לעתיד לבואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קעט ד"ה כתיב
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' להפר בריתי בימי פרסיים שהעמדתי להם בית רבי וחכמי דורותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעז
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' לכלותם בימי המן וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קג
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכז ד"ה ואפילו, ח"ה עמ' פו ד"ה והנה
יא ע"א24 לא מאסתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כא
יא ע"א24 לא מאסתים ולא געלתים בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' רלח
יא ע"א24 לא מאסתים ולא געלתים בימי המןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עג
יא ע"א24 לא מאסתים ולא געלתים בימי המןמנות הלוי (תשסב) עמ' מט
יא ע"א24 לא מאסתים ולא געלתים בימי יוונים וכו' לכלותם בימי המן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עד, עט, פב, שמות עמ' מו
יא ע"א24 לא מאסתים ולא געלתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קכח
יא ע"א24 לא מאסתים ולא געלתים לא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדולמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חנוכה יב
יא ע"א24 לימות גוג ומגוגהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנג
יא ע"א24 שהעמדתי להם דניאל חמו"עחלק יעקב (קנטור) דרוש יח, יט
יא ע"א25 וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדולגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלז
יא ע"א25 ומתתיהו כ"גרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לט
יא ע"א25 ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תסג
יא ע"א25 ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיקתורה אור (באנדי) עמ' תכא
יא ע"א25 ולא געלתים בימי יונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נז
יא ע"א25 ולא געלתים וכו' בימי אסתרפעולת צדיק (בריש) דרוש ד דף י ע"ג, יא ע"ג, יב ע"ב
יא ע"א25 לא געלתים בימי המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נז, ע, פח
יא ע"א25 לא געלתים בימי יוניםציץ השדה חנוכה עמ' לא, לז, פו
יא ע"א25 לא געלתים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' פח
יא ע"א25 שהעמדתי חשמונאי ובניומקוה המים (שטעגר) עמ' קו {מדוע השמיט בני מתתיהו}
יא ע"א25 שמעון הצדיקדולה ומשקה - חנוכה עמ' סט {שייך לגלות יון}
יא ע"א25 שמעון הצדיק וחכמי הדורותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 306-307
יא ע"א26 העמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות בגלותםנפש יוסף (תשעד) עמ' שי
יא ע"א26 העמדתי להם בית רביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסט
יא ע"א26 להפר בריתי איתם וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורותאוצר המאמרים (תשס) עמ' קטז
יא ע"א26 להפר בריתי אתם בימי רומיים שהעמדת להם את רבי ואת כל חכמי הדורותדברי יואל מועדים ח"ד דף תיג ע"א
יא ע"א26 להפר בריתי אתם בימי רומיים שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורותאור גדליהו מועדים דף צד ע"א, בראשית דף עד ע"ד, ויקרא-דברים דף צ ע"ב
יא ע"א26 שהעמדתי להם מרדכי ואסתרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שלג
יא ע"א26 שהעמדתי להם מרדכי ואסתרנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תפא
יא ע"א26 שהעמדתי להם מרדכי ואסתררנת יצחק ה' מגילות עמ' שפ
יא ע"א26 שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותאשכבתיה דרבי ח"א עמ' כו, קלג, קנה, ח"ב עמ' עג, צד
יא ע"א26 שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קע
יא ע"א26 שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורותדברי חנינא - ת"ת עמ' שלז
יא ע"א26 שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורותמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ה
יא ע"א26 שהעמיד לנו בית רבי וחכמי דורותדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ריט
יא ע"א27 אין כל אומה ולשון יכול לשלוט בהםפני מלך בראשית עמ' קע
יא ע"א27 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםתפארת צבי שמות עמ' קנא {בזמן שהשכינה בישראל}
יא ע"א27 אני ה' אלוקיכם לע"ל דאין כל אומה ולשון יכול לשלוט בהםחיי נפש ח"ב עמ' שטז
יא ע"א27 אני ה' אלקיהם לעתיד לבא שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכח, שמות עמ' קד, קעה, תתריט
יא ע"א27 כי אני ה"א לעת"לימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לה
יא ע"א27 לעתיד לבוא אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בישראלשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רא
יא ע"א27 לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםבמי התורה עמ' סח
יא ע"א27 ר' לוי אמר וכו' ר' חייא אמר וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שיט
יא ע"א28 ואם לא תורישו את יושבי הארץ ר' חייא אמר מהכא והי' כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם כךדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל, רפה
יא ע"א28 ואם לא תורישו את יושבי הארץ רבי חייא אמר מהכא והיה כאשר דמיתי לעשות להםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 358
יא ע"א28 'ואם לא תורישו וגו'אור חדש פתיחה אות 399-402
יא ע"א28 ואם לא תורישו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ד
יא ע"א28 ואם לא תורישודרישה מחיים דף פה ע"ב
יא ע"א28 ואם לא תורישוהמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א28 ואם לא תורישומקראי קדש (תשנג) עמ' יא
יא ע"א28 'והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם'אור חדש פתיחה אות 409-410
יא ע"א והיה כאשר דמיתי וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 355-356 עמ' תתטז
יא ע"א28 'ואם לא תורישו'אור הרעיון עמ' לא, סה
יא ע"א29 אחיו של ראשכתבי רבנו בחיי עמ' שלח {רמז לשבתאי שהוא ראש הכוכבים}
יא ע"א29 אחיו של ראש ובן גילו של ראש וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפה, שצג
יא ע"א29 אחיו של ראש ובן גילו של ראשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לח ד"ה כתיב
יא ע"א29 אחיו של ראש ובן גילו של ראשתורת חכם (הכהן, תיד) דף קצח ע"ד
יא ע"א29 אחיו של ראשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 15-16, 23-24
יא ע"א29 אחיו של ראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יא ע"א29 אחשוורוש אחיו של ראש ובן גילוישראל קדושים עמ' 90, פוקד עקרים סי' ו (עמ' 48), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 176), רסיסי לילה סי' כא (עמ' 27), כב (עמ' 28), נב (עמ' 123)
יא ע"א29 אחשוורוש אחיו של ראש ובן גילופרי צדיק פ' החודש אות ב, ר"ח ניסן אות א
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של נבוכדנצר הרשע וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' כה
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראש [נבוכדנצר], ושהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קעח
יא ע"א29 'אחשורוש' אחיו של ראש ובן גילו של ראשתורת אביגדור ח"ד עמ' רלד
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של ראשדרשות לחם שלמה עמ' קעו
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של ראשהסתרים באסתר עמ' 261
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של ראשחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 434, 436
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של ראשמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' פב
יא ע"א29 אחשורוש אחיו של ראשמחיר יין (תשעט) עמ' ז
יא ע"א29 אחשורוש אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1-2
יא ע"א29 אחשורוש אמר רב אחיו של ראש וכו' הוא החריב הוא ביקש להחריב וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצט
יא ע"א29 אחשורוש אמר רב אחיו של ראש וכו' של נבובדנצר הרשע וכו, הוא הרג הוא ביקש להרוג, הוא החריב הוא ביקש להחריבאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפא
יא ע"א29 אחשורוש ונבוכדנצרציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסה
יא ע"א29 ויהי בימי אחשורוש א"ר לוי אחיו של ראש ובן גילו של ראשלב אריה אסתר אות יא
יא ע"א29 ויהי בימי אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראשדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קפד ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תשא דף קצח ע"ד
יא ע"א29 ויהי בימי אחשורוש אחיו של ראשלב אריה פרשת בא אות ח
יא ע"א29 ויהי בימי אחשורוש אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראשמקור חיים (ויטאל) פרשת פקודי דרוש א דף עא, עד ע"ג
יא ע"א29 למה נקרא שמו אחשורוששמן המור (אביוב) עמ' יד
יא ע"א29 פירוש המלה אחשורושאור חדש (הרטמן) פ"א אות 18
יא ע"א30 בן גילורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שנט
יא ע"א30 הוא אחשורוש ביקש להחריבתורת אליהו עמ' סא
יא ע"א30 הוא ביקש להחריב ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שא, ה' מגילות עמ' שיט
יא ע"א30 הוא בקש להחריב שנא', ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש קטז דף רג ע"ב
יא ע"א30 הוא הרג הוא ביקש להרוגשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו
יא ע"א30 זה החריב וזה היה מבקש להחריבאור חדש (הרטמן) פ"א אות 16-17
יא ע"א32 אחשורוש אח לראשוגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 60
יא ע"א32 אחשורוש וכו' ורבי חנינאנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יג
יא ע"א32 אחשורוש וכו' כל שזוכרו אמר אח לראשואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפא
יא ע"א32 אחשורוש כל הזוכרו אומר אח לראשואור חדש (הרטמן) פ"א אות 994, 993
יא ע"א32 אחשורוש כל שזוכרו אמר אח לראשוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמה
יא ע"א32 אחשורוש כל שזוכרו אמר אח לראשושבילי פנחס עמ' תג
יא ע"א32 אחשורוש שהושחרו פניהם של ישראל וכו' שהכל נעשו רשין וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קב
יא ע"א32 הושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 25, 5-6, 27-28, 37-38
יא ע"א32 הושחרו פניהם של ישראל כו' כשולי קדירהפנינים על התורה ומועדים עמ' קי
יא ע"א32 הושחרו פניהם של ישראלדרשות מהר"ם בנעט עמ' י
יא ע"א32 ויהי בימי אחשורוש שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפז
יא ע"א32 כל הזוכרו אומר אח לראשושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קעז
יא ע"א32 כל שזוכרו אומר אח לראשונפש יוסף (תשעד) עמ' רחצ
יא ע"א32 כל שזוכרו אמר אח לראשותורת המצרף עמ' לג
יא ע"א32 שהושחרו וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קצג
יא ע"א32 שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהתורת מנחם חמ"ט עמ' 246
יא ע"א32 שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 275
יא ע"א32 שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרהתורת מנחם חמ"ג עמ' 72
יא ע"א32 שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרהתורת מנחם חנ"ה עמ' 325
יא ע"א32 שהושחרו פניהם של ישראל בימיוגור אריה בראשית פל"ח הערה 32
יא ע"א33 אחשוורוש שהכל נעשו רשין בימיודברי סופרים סי' לא (עמ' 25), צדקת הצדיק סי' קעה
יא ע"א33 אחשורוש וכו' שהכל נעשו רשין בימיואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפב
יא ע"א33 אחשורוש על שם שכולם נעשו רשים בימיולילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא ע"א33 אחשורוש רשע מתחילתו ועד סופועוז לו בך פורים מאמר ב אות א
יא ע"א33 אחשורוש שהכל נעשו רשים בימיואבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף לב ע"א
יא ע"א33 אחשורוש שהכל נעשו רשין בימיואור חדש (הרטמן) פ"א אות 35, 40-41
יא ע"א33 אחשורוש שהכל נעשו רשין בימיונפש יוסף (תשעד) עמ' פח
יא ע"א33 ברשעו מתחילתו ועד סופושערים מצוינים - מגילה עמ' קט, קמט
יא ע"א33 הוא אחשורוש ברשעו מתחלתו ועד סופוקהלת יעקב פורים עמ' תקמט
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ג
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכה
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעז
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופוישמרו דעת עמ' שלז
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ל
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופושבילי פנחס עמ' קח
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור אברהם - מגילת אסתר עמ' כב, קצו, ריב
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור אברהם - מסכת מגילה עמ' כח, עו
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קפג
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופותפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ו דף עב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לז סי' ד דף רכז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ד
יא ע"א33 הוא אחשורוש הוא ברשעותו מתחלתו ועד סופואור חדש פתיחה אות 305, פ"ד אות 95, פ"א אות 56-57
יא ע"א33 הוא אחשורוש מתחילתו ועד סופוקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלח
יא ע"א33 'הוא אחשורש' הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 70, 71
יא ע"א33 הוא אחשורש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 60
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחלתו ועד סופוחכמת התורה פנחס עמ' רמ
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחילתו ועד סופוגור אריה בראשית פל"ו הערה 51, פל"ז הערה 63
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחילתו ועד סופולחמי תודה דף צה ע"א, קעא ע"ב
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחילתו ועד סופורנת יצחק ה' מגילות עמ' שכ
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחילתו עד סופוזמנים לששון עמ' נ
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יא ע"א33 הוא ברשעו מתחלתו ועד סופושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעט
יא ע"א33 הוא ברשעתו מתחילתו עד סופוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רג
יא ע"א33 הוא ברשעתו מתחלתו ועד סופוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצג
יא ע"א33 הוא וכו' ברשעתו מתחילתו וסופוחנן אלקים עמ' ז, יב
יא ע"א33 הוא מתחילתו ועד סופוברית שלום (תעח) דף סא ע"ג
יא ע"א33 הוא מתחילתו ועד סופוברית שלום (תשסח) עמ' שצב
יא ע"א33 נעשו הכל רשים בימיואור חדש (הרטמן) פ"י אות 1-2
יא ע"א33 שהכל נעשו רשים בימיולב אריה אסתר אות כט
יא ע"א33 שהכל נעשו רשין בימיו שנאמר וישם המלך אחשורוש מסדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קנד ד"ה ובזה נ"ל, עמ' רא ד"ה אמרו, עמ' רפח ד"ה וישם
יא ע"א33 שהכל נעשו רשין בימיו, שנאמר 'וישם המלד אחשורוש מס'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"א33 שנעשו הכל רשים בימיוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קסט
יא ע"א34 דתן ואבירם ברשעתם מתחילתם ועד סופםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכח
יא ע"א34 דתן ואבירם רשעים מתחלתן ועד סופןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שיד
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הם ברשעם מתחילתם ועד סופםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצג, קצד
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הם ברשעם מתחילתם ועד סופםשם דרך במדבר עמ' פא, רנג
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתם ועד סופןמאמר אסתר (תשסב) עמ' קעח
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתן ועד סופןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שע, ויקרא עמ' תרמה
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתן ועד סופןטיול בפרדס ח"ב עמ' לב
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתן ועד סופןשם דרך שמות עמ' יא
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחלתן ועד סופןדברי יואל פ' פנחס דף קלז ע"ב
יא ע"א34 הוא דתן ואבירם הן ברשעתן מתחילתן ועד סופןלהורות נתן ויקרא עמ' קמז
יא ע"א34 הוא עשו אבי אדום הוא ברשעו מתחילתו ועד סופובנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות א
יא ע"א34 הוא עשו אבי אדוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכט
יא ע"א34 הוא עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צג
יא ע"א34 הוא עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' עד
יא ע"א34 הוא עשו הוא ברשעתוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' לג, רסג
יא ע"א34 הוא עשיואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שנט {עשיו עמד במרדו}
יא ע"א34 הם ברשעתם מתחלתם ועד סופםקניני קדם ח"ב עמ' 93
יא ע"א35 אברם הוא אברהםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקצט
יא ע"א35 הוא אברהם בהויתו מתחלתו עד סופובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסב
יא ע"א35 הוא אברהם בצדקו מתחילתו ועד סופומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמה
יא ע"א35 הוא אברהם בצדקו מתחילתו ועד סופו, דוד הוא הקטן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ח, י, קלח
יא ע"א35 הוא אברהם הוא בצדקו מתחילה ועד סוף וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' ח, קמא
יא ע"א35 הוא אהרן ומשה הן בצדקן מתחילתן ועד סופןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 62
יא ע"א35 הוא אהרן ומשה הן בצדקן מתחילתן ועד סופןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רצא
יא ע"א35 הוא בצדקו מתחילתו ועד סופואמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
יא ע"א35 הוא בצדקו מתחלתו ועד סופוברכת אברהם (תשנד) עמ' ו {כל מי שנאמר בו הוא מתחלתו ועד סופו הוא צדיק}
יא ע"א35 הוא משה ואהרן הן בצדקתם מתחלתן ועד סופןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' נה
יא ע"א35 הוא משה ואהרןאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט {מלמד ששקולין היו}
יא ע"א35 משה ואהרן בצדקתם מתחילה ועד סוףאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכח
יא ע"א36 בקטנותו מתחילתו ועד סופומה שהיה הוא שיהיה עמ' נה
יא ע"א36 דוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעט
יא ע"א36 דוד הוא הקטן מתחילתו ועד סופושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמח
יא ע"א36 דוד הוא הקטן שהקטין עצמושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תעח
יא ע"א36 דוד הוא הקטן מתחלתו ועד סופושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצ
יא ע"א36 הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצא, תיב
יא ע"א36 הם בצדקתם מתחלתם ועד סופםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמג
יא ע"א36 הן בצדקן מתחילתן ועד סופןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 68
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לח
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שפג, דברים עמ' תרי-תריא, יהושע-שמואל עמ' שסה, שעח, תצח
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו עד סופודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מח ד"ה ולפי, עמ' שפז ד"ה ובזה, עמ' תג ד"ה אבל
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופו, כשם שבקטנותו הקטין אצל מי שגדול ממנו בחכמה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקכב
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן כשם שבקטנותו הקטין עצמו כך במלכותויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצא
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן מתחילתו ועד סופו וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' כד
יא ע"א36 ודוד הוא הקטןישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ו
יא ע"א36 ודוד הוא הקטןלבני ישראל עמ' ו
יא ע"א36 ודוד הוא הקטן הוא בצדקתו מתחלתו ועד סופואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפג
יא ע"א36 ודוד הנה הקטן וכו' כשם שהקטין עצמו בילדותו וכו'המדרש והמעשה פ' שמיני
יא ע"א36 ודור הוא הקטן בקטנותו וכו' הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה ובחכמהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמ {לימוד גדול להקטין עצמו אצל מי שאתו בביהמ"ד לפני ת"ח, ובמלוכה לפני שריו ויועציו}
יא ע"א36 כשם שבקטנותו הקטין דוד וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק כט, פרק לא פסוק כה
יא ע"א36 כשם שבקטנותו הקטין עצמו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' יט
יא ע"א36 כשם שבקטנותו הקטין עצמוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כ פסוק כט, פרק לא פסוק כה
יא ע"א36 כשם שהקטין את עצמו בתחילתו בפני מי שגדול ממנו בתורההמדרש והמעשה פ' קדושים
יא ע"א37 היה מקטין עצמו אף במלכותוחיים לגופא (תשסה) עמ' לז
יא ע"א37 הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' דש {לקבל ממנו תורה}
יא ע"א37 הקטין עצמוצפנת פענח (תשסו) עמ' צו {קטן נקרא מי שמקטין עצמו נגד חבירו}
יא ע"א38 אחשוורוש מלך בעצמומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לב, לו
יא ע"א38 אחשורוש מלך מעצמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעה
יא ע"א38 המולך אמר רב מולך מעצמו אמרי ליה לשבח וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' ח
יא ע"א38 המולך אמר רב שמלך מעצמו אמרי לה לשבח וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה, עמ' תרה ד"ה המולך
יא ע"א38 המולך אמר רב שמלך מעצמו וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נד
יא ע"א38 המולך אמר רב שמלך מעצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכב
יא ע"א38 המולך אמר רב שמלך מעצמוייטב פנים ח"ב דף מב
יא ע"א38 המולך אמר רב שמלך מעצמומקראי קדש (תשנג) עמ' יג
יא ע"א38 המולך אמר רב שמלך מעצמו אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לט, מ, מז, נ
יא ע"א38 המולך המולך מעצמואור חדש (הרטמן) פ"א אות 92
יא ע"א38 המולך וכו' אמרי לה לשבחשערים מצוינים - מגילה עמ' רצ
יא ע"א38 המולך וכו' שמלך מעצמושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיב
יא ע"א38 המולך כו' שמלך מעצמו כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מד דף צה ע"ד
יא ע"א38 המולך מעצמו שלא היה מזרע המלוכהמחיר יין (תשעט) עמ' ח
יא ע"א38 המולך שמלך מעצמו וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנא
יא ע"א38 המולך שמלך מעצמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 479, פ"א אות 915
יא ע"א38 חד אמר לשבח שלא היה שום אחד חשוב וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שג
יא ע"א38 לא הוי אינש דהוי חשיב למלכותא כותיה וכו' דיהיב ממונא יתירהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 111-112
יא ע"א38 מולך שמלך מעצמומנות הלוי (שמה) דף ב/כ ע"א
יא ע"א38 שמלך מעצמו ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכ
יא ע"א38 שמלך מעצמו שלא היה מזרע המלוכהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1032
יא ע"א38 שמעצמו מלך אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 110-111
יא ע"א39 דמי יתירי יהיבמקראי קדש (תשנג) עמ' יד
יא ע"א39 וממונא יתירה הוא דיהב וקםתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כב
יא ע"א39 מהודו ועד כוש וכו' גבי הדדי הוו קיימי וכו' מלך מסוף העולם ועד סופואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפב
יא ע"א39 מהודו ועד כוש וכו' חד אמר שמלך מסוף העולם ועד סופו וכו'ייטב פנים ח"ב דף מ
יא ע"א39 מהודו ועד כוש וכו' מסוף העולם ועד סופוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תט
יא ע"א39 מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכו'לחמי תודה דף קעא ע"ב
יא ע"א39 מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' עו, עט
יא ע"א39 מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' מז, מח
יא ע"א39 מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר וכו'אמרי טל מאמר סה
יא ע"א40 הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 127, 129, 230-231
יא ע"א40 הודו בתחלת העולם וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עג ע"ב; ידי משה (שנז) בהקדמה לאסתר דף רנו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף כד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"א
יא ע"א40 הודו וכוש גבי הדדי קיימיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 127, 129, 235, 231-232
יא ע"א40 הודו וכוש גבי הדרי קיימיחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 437
יא ע"א40 הודו וכוש ותפסח ועזהילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' רמג {אינם מחולקין}
יא ע"א40 הודו וכוש חד אמר שהיו קרובים זה לזה, וחד אמר שהיו רחוקים וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' רכז
יא ע"א40 ח"א הודו בסוף העולם וכו'דבש השדה עמ' נו
יא ע"א40 ח"א הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וח"א הודו וכוש בהדי הדדי קיימילקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפח
יא ע"א40 חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וחד אמר גבי הדדי הוו קיימיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 307
יא ע"א40 חד אמר סמוכות זו לזו וכמו שמלך בהן מלך בכל העולםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רסט
יא ע"א40 כשם שמלך באלו כך מלך על כל העולם כולותורת משה (אלמושנינו) עמ' קפח
יא ע"א40 כשם שמלך מהודו ועד כוש כך מלך על קכ"ז מדינותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' א
יא ע"א40 כשם שמלך מהודו ועד כוש כן מלך על שבע ועשרים מדינהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קנו
יא ע"א40 כשם שמלך מהודו ועד כושדברי שאול ויקרא עמ' שמג
יא ע"א40 כשם שמלך על הודו וכוש וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' ערב
יא ע"א40 כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה
יא ע"א40 כשם שמלך על הודו וכוששערים מצוינים - מגילה עמ' שיט
יא ע"א40 כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 218
יא ע"א40 מלך מסוף העולם ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 478
יא ע"א40 רב ושמואל וכו' הודו בסוף העולם וכו' מתפסח ועד עזה רב ושמואל וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 3
יא ע"א40 רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסופו וחד אמר וכו' כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך על כל העולם כלומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' סט
יא ע"א40 רב ושמואל חד אמר הודו בתחלת העולם וכוש בסופו וכו' בתחלה מלך על שבע ולבסוף מלך על עשרים ולבסוף מלך על מאהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא ע"א40 רב ושמואל חד אמר הודו וכוש בסוף העולם וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' ט
יא ע"א40 רב ושמואל ח"א הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וח"א הודו וכוש גבי הדדי וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' תלו
יא ע"א42 ח"א תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רעג
יא ע"א42 מחלוקת תפסח ועזהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' סט
יא ע"א42 רב ושמואל חד אמר תפסח בסוף העולם וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' י
יא ע"א42 תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו ע"ב
יא ע"א42 תפסח ועזה בהדי הדדי הוו קיימיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ריח
יא ע"א43 שבע ועשרים ומאה מדינה בתחילה מלך על שבע וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' מח
יא ע"א44 בתחילה מלך על שבע ולבסוף על עשרים ולבסוף על מאהמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' עז
יא ע"א44 בתחילה מלך על שבע ולבסוף מלך על עשרים, ולבסוף מלך על מאהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 127, 137, 144, 197-198
יא ע"א44 בתחלה מלך על ז'יקרא דשכבי (דוד) דרוש כח דף סו ע"ג-ע"ד
יא ע"א44 מתחלה מלך על ז' מדינותאהבת חיים (דייטש) עמ' נב
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר, אחשרורוש הא דאמרןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפה וכו' והאיכא שלמהתורת יחיאל דברים עמ' עג
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהאוצר הכבוד
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהכור לזהב ח"ב
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכה
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהתורת יחיאל בראשית עמ' תלא
יא ע"א46 ג' מלכים מלכו בכיפה וגו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
יא ע"א46 ג' מלכים מלכו בכיפה וגו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצט
יא ע"א46 מושל בכיפהתורת מנחם חמ"ג עמ' 49
יא ע"א46 מלכו בכיפהישועות משיחו (תשעח) עמ' 171
יא ע"א46 מלכו בכיפהתורת משה (אלמושנינו) עמ' קפט
יא ע"א46 מלכות כמו אחשורוש שהוא היה מולך בכיפהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 6
יא ע"א46 שלושה משלו בכיפה וכו' שאני שלמה שמלך על עליונים ועל התחתוניםאהל רחל עמ' 672
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה אחאב אחשורוש ונבוכדנצרראשון לציון (תשסח) עמ' לג
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה אחאב אחשורוש ונבוכדנצרראשון לציון (תשעח) עמ' סג, עו
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבובדנצראוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רנח, רפא
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נד ע"ד
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצראוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' ריב
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צח
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לט ד"ה רביעית
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרמנות הלוי (תשסב) עמ' מח
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה ואלו הן וכו' והא איכא שלמה לא סליק מלכותיה וכו' מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתוניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכח
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה וכו' אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצז, תש
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה וכו' ונבוכדנצרשיחות ר' ראובן עמ' ב, צה, קי, קכב
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה וכו' סימן שסד"ך ותו ליכא והא איכא שלמה וכו'מגילת סמנים עמ' נד
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 162
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קפז
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה וכו', חי' אגדות לרשב"א ומהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמז
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קנו
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 218, 478, פ"א אות 37, 150, 191, 246, 281, 282, 299, 304, 499, הקדמה אות 446, פתיחה אות 220-221, פ"ח אות 359
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלה
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תנב הערה 76
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהרנת יצחק ישעיה עמ' שפא
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעה
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסב
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רעא
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' סד
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רצט
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהשנות ימין דף קנד ע"ב
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהתורת העולה (תשעה) עמ' טו
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפהמנות הלוי (שמה) דף כד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסב ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת שמות דף מג ע"א
יא ע"א46 שלשה שלטו בכיפה, ותוס' ד"ה שלשהכתנות אור עמ' רעג
יא ע"א46 שלשה שמלכו בכיפהמקראי קדש (תשנג) עמ' יג
יא ע"א47 אחאב מושל בכיפהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שמא
יא ע"א47 אחאב מלך בכיפהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שכג
יא ע"א47 אחשורוש היה מולך בכיפהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסב ע"א
יא ע"א47 אחשורוש מלך על כל העולםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלו {מקודם מלך על כל העולם כולו ואח"כ רק על קכ"ז מדינות כעונש על ביטול בנין בהמ"ק}
יא ע"א47 אחשורוש היה מולך מסוף העולם עד סופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 302-303, 1062, 1061
יא ע"א47 אחשורוש מלך בכיפהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא ע"א47 אחשורוש מלך בכיפהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 530-531
יא ע"א47 אחשורוש מלך בכיפהאמרי טל מאמר סה
יא ע"א47 אחשורוש מלך בכיפהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלז {סותר לפרקי דר"א פרק יא שמלך רק על חצי העולם}
יא ע"א47 אחשורוש מלך בכיפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכ
יא ע"א47 אחשורוש מלך על כל העולם כולולחמי תודה דף קעב ע"ב
יא ע"א47 אחשורוש מלך בכיפהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ד
יא ע"א49 נבוכדנאצר שלט בכיפה וכו' שלמהשיחות לספר במדבר עמ' נה, שיחות לספר דברים עמ' יז
יא ע"א49 נבוכדנצר דכתיב והיה הגוי והממלכהרנת יצחק ישעיה עמ' תיג
יא ע"א49 נבוכדנצר מלך בכיפהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא ע"א49 נבוכדנצר מלך בכיפהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שצא
יא ע"א49 נבוכדנצר מלך בכיפהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכה, תקכו
יא ע"א רש"י - הא דאמרן, מהודו ועד כושמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא ע"א רש"י - נענשו על שחמל שאול על עמלקאור הרעיון עמ' לא, סה
יא ע"א מהרש"אחכמת התורה שלח עמ' תכח
יא ע"א מהרש"א - עמלק בא משום ביטול תורהדולה ומשקה פורים עמ' שיד
יא ע"א מהרש"א ד"ה לולי ה' שהיה לנוחכמת התורה תולדות עמ' רכב
יא ע"א מהרש"א ד"ה לולישם ישראל עמ' סה
יא ע"ב01 שלמה המלךבעקבי יעקב עמ' קח
יא ע"ב01 שלמה וכו' מלך והדיוט ומלךעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלו
יא ע"ב01 שלמה מלך בכיפהאור הישר בראשית דף עד ע"ב
יא ע"ב01 שלמה מלך על כל העולםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תעה
יא ע"ב02 שלמה לא סליק מלכותיה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' פב
יא ע"ב03 מלך והדיוט ומלךתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מט דף מה ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א
יא ע"ב04 שלמה וכו' שמלך על העליונים והתחתוניםתקנת השבין סי' ב (עמ' 7)
יא ע"ב04 שלמה וכו' שמלך על העליונים ועל התחתוניםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' י
יא ע"ב04 שלמה מילתא אחריתי הוה ביה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנד ד"ה ועד"ז
יא ע"ב04 שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר וישב שלמה על כסא ה'רחמי הרב עמ' סב
יא ע"ב04 שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתוניםדרכי התשובה עמ' סז
יא ע"ב04 שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתוניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 299, 304, 426-427
יא ע"ב04 שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר וישב שלמה על כסא ר'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות פז
יא ע"ב05 מלך בעליונים ובתחתוניםמנחת קנאות עמ' רח
יא ע"ב05 מלך על העליונים ועל התחתונים בענין מלכותנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פו
יא ע"ב05 מלך על העליונים ועל התחתוניםנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קמו
יא ע"ב05 נתן ה' לשלמה מכבודו למשול בעליונים ותחתונים ועודצמח צדקה עה"ת עמ' קד
יא ע"ב05 שלמה המלך בעליונים ובתחתוניםתורת חסד (סופר) עמ' רפט, שלג
יא ע"ב05 שלמה המלך זכה למלוך על התחתונים ועל העליוניםנפש יוסף (תשעד) עמ' רחצ
יא ע"ב05 שלמה מלך בעליונים וגו'עירין קדישין השלם עמ' תפב
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים והתחתוניםכד הקמח (מישור) עמ' כד
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים והתחתוניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעא הערה 30
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםאורחות צדיקים שער הקדמה עמ' א
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תל הערה יח
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קנא
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנט
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רח
יא ע"ב05 שלמה מלך על העליונים, ורש"י - שדיםרנת יצחק מלכים עמ' כה
יא ע"ב05 שמלך על העליונים ועל התחתונים שנא' וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמו
יא ע"ב05 שמלך על העליונים ועל התחתוניםטוב טעם בראשית עמ' ה
יא ע"ב05 שמלך על העליונים ועל התחתוניםשיחות ר' ראובן עמ' קי
יא ע"ב08 הא איכא ירושלים דלא כבשהרנת יצחק מלכים עמ' קסג
יא ע"ב09 והא איכא דריוש וכו' הא איכא שבע דלא קא מלך עלייתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עב
יא ע"ב09 והא איכא דריושמנות הלוי (תשסב) עמ' מח
יא ע"ב12 דריוש דבציר לה שבע וידעינן דלא מלך ככיפהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא ע"ב17 בימים ההם כשבת המלך וכו' אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא וכו' איהו נמי מיטעא טעי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' צג
יא ע"ב17 כשבת המלך וכו' בשנת שלוש למלכוהסתרים באסתר עמ' 162
יא ע"ב17 כשבת המלך אחשורוש מאי בשבת וכו'איש אמונים דף צ ע"ד
יא ע"ב18 מאי כשבת המלך לאחר שנתיישבה דעתומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לד
יא ע"ב18 מאי כשבת כו' שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא כו' הא שבעים אפיק מנא מקדשא וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעא, קצח
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' רנה
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רסט, שכ
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעו
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' סג
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסב ד"ה בימים
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'לחמי תודה דף סא ע"א
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו שכבר עבר שבעים שנה ולא נגאלונפש יוסף (תשעד) עמ' צז
יא ע"ב18 מאי 'כשבת' לאחר שנתיישבה דעתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 475, פ"א אות 880
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 140, 141
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כג ע"ב
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו, אמר בלשצאר מנה וטעה אנא מנינא ולא טעינאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עו, עז, תז, ח"ב עמ' יב, שלה
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתישבה דעתו וכו' אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא וכו' אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסא, קסו, קסז
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתישבה דעתומחיר יין (תשעט) עמ' יב
יא ע"ב18 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'חמודי צבי שמות עמ' רכג
יא ע"ב19 מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רכט
יא ע"ב19 כשבת המלך אחשורוש לאחר שנתישבה דעתועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלח
יא ע"ב19 'כשבת המלך אחשורוש' אחר שנתיישב דעתו בעצמו שהוא מלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 954
יא ע"ב19 כשבת המלך אחשורש אחר שנתיישב דעתו בעצמו שהוא מלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 277-278
יא ע"ב19 כשבת המלך ביישוב הדעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקכא
יא ע"ב19 כשבת המלך וגו' לאחר שנתישבה דעתו וכו' אנא חשבנא ולא טעינא וכו' השתא ודאי תו לא מיפרקידברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעט, ח"ז החודש עמ' רצ
יא ע"ב19 כשבת המלך וכו' אמר בלשצר חשב וטעה וכו' בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפז
יא ע"ב19 כשבת המלך כשנתיישבה דעתומנות הלוי (תשסב) עמ' נא, רח
יא ע"ב19 כשבת המלך לאחר שנתיישבה דעתועל הגאולה ועל התמורה סי' קא עמ' קנו
יא ע"ב19 כשבת המלך שנתיישבה דעתו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפא
יא ע"ב19 כשנתיישבה מלכותו כו' כיון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק אמר השתא תו לא מיפרקי ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 355
יא ע"ב19 לאחר שנתישבה מלכותו עשה משתהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' א, רצט
יא ע"ב19 שנתיישבה דעתואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ח
יא ע"ב21 כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסד
יא ע"ב21 כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכםאגרת הפורים (לאער) עמ' לה, קסד
יא ע"ב21 לפי מלאת לבבל ע' שנה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' כ
יא ע"ב21 נבואות שבעים שנה לבבלאור חדש (הרטמן) פ"א אות 286
יא ע"ב23 חשבון השנים וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 214
יא ע"ב23 חשבון השנים של אחשורוש ובלשצרדולה ומשקה פורים עמ' צז, קנו
יא ע"ב23 חשבון שבעים שנה וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות יח
יא ע"ב27 גלו בשבע גלו בשמונה גלו בי"ח גלו בי"טישרש יעקב (אבולפיה) עמ' של
יא ע"ב27 נבוכדנצאר מלך ארבעים וחמש שנהבית שלום מרדכי עמ' קכג
יא ע"ב33 כיבש נינוהס' העיקרים (מישור) עמ' תרפט
יא ע"ב33 נבוכדנצר כובש את נינוהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שעט
יא ע"ב41 בלשאצר חשיב שבעין שנין אמר השתא ודאי תו לא מפרקי אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהוןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפח
יא ע"ב41 בלשצר ואחשורוש חשבו זמן הקץ של גלות בבל שבעים שנהכתר תורה (תשסז) עמ' קע
יא ע"ב41 חשבו בכמה אופנים האיך היתה החשבון של שבעים שנהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תמח
יא ע"ב42 אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפז ד"ה וידוע
יא ע"ב42 אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי כו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 171
יא ע"ב42 אמרי השתא ודאי לא מפרקימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 233
יא ע"ב42 אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהושערים מצוינים - מגילה עמ' ב
יא ע"ב42 אפיק מאני דבי מקדשאהסתרים באסתר עמ' 163
יא ע"ב42 אפיק מאני דבי מקדשארנת יצחק ישעיה עמ' שפב, ה' מגילות עמ' שכג
יא ע"ב42 אפיק מאניה דבי מקדשאתושע יאודה דף מט ע"ד
יא ע"ב42 בלשצר עשה משתה במלאת ע' שנה לחשבונומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמה
יא ע"ב42 הוציא מאני דבית מקדשאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנ
יא ע"ב42 השתא תו לא מיפרקי ואפיק כלי בית מקדשאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמה, שסח
יא ע"ב42 ודאי תו לא מיפרקישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריד, רסא
יא ע"ב43 היינו דקא"ל דניאל ועל מרי שמיא וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רטז
יא ע"ב44 ולמאניא די ביתה וכו' קטיל בלשאצרהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סז
יא ע"ב48 אחשוורוש חישב זמן הגלות וחשב שכבר עבר הזמן ולא ייגאלויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רכב
יא ע"ב48 אחשורוש אמר בלשצר חשב וטעה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמח
יא ע"ב48 אחשורוש טעה בחשבון שבעים שנהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנ
יא ע"ב48 אמר איהו מיטעא טעי אנא חשבינא ולא טעינא וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסז {שמחד גיסא בכו והצטערו וכו'}
יא ע"ב48 אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמ
יא ע"ב48 אמר בלשצר חשב וטעהרנת יצחק תהלים עמ' לט
יא ע"ב48 אנא חשיבנא ולא טעינא וכו' אפיק מאני דבי מקדשא וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפד
יא ע"ב48 אנא חשיבנא ולא טעינא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רי, רעג
יא ע"ב48 אנא חשיבנא ולא טעינאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' צט
יא ע"ב48 אנא חשיבנא ולא טעינאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו, רסו, רפז
יא ע"ב48 בלשאצר ואחשורוש טעו בחשבון שבעים שנות הגלותתפארת צבי במדבר עמ' קעד
יא ע"ב48 בלשאצר מנה וטעה אנא מנינא ולא טעינאמנות הלוי (שמה) דף כו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קד ע"א
יא ע"ב48 בלשאצר מנה וטעה אנא מנינאידו בכל סי' קעג
יא ע"ב48 בלשאצר מנה וטעה ואחשורוש מנה וטעה ואף דניאל מנה וטעהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריב
יא ע"ב48 בלשאצר מנה וטעה ואחשורוש מנה וטעהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קטז
יא ע"ב48 בלשצר חשב וטעה אנא חשבינא ולא טעינאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בשלח
יא ע"ב48 בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רלט ד"ה דהנה, עמ' תקעג ד"ה כשבת
יא ע"ב48 בלשצר חשב וטעה וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קסט
יא ע"ב48 חשבונו של אחשוורוש בזמן הגלותמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לט, מב
יא ע"ב50 שבעים שנות הגלות לדעת אחשורושציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' עט
יא ע"ב51 כיון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלא
יא ע"ב51 כיון דחזי דמלו שבעין ולא אפרוק, אמר השתא ודאי תו לא מיפרקימאורות הראי"ה פורים עמ' קצה; טוב ראי עמ' קצה-קצו {כי עיקר המצוות הם להתקיים בארץ ישראל, וגם כשגלו משם ידעו ישראל שישובו לשם, אבל כשעברו ע' שנה ולא חזרו וכאילו בטלה קדושת הארץ היה עולה על הדעת שנותק הקשר; אלא באמת קדושת המקדש לא בטלה, ומזה נמשכת קדושה לכל ישראל בגלותם ושיעבודם לתורה}
יא ע"ב51 כיון דמלו שבעין ולא איפרוק אמרישראל קדושים עמ' 90, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 159, 171)
יא ע"ב51 כיון דמלו שבעין ולא איפרוק אמרפרי צדיק פורים אות ח
יא ע"ב51 כיון שלא נגאלו שוב אינם נגאליםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמח
יא ע"ב52 אחשורוש השתמש בכלי המקדש בסעודתו, ובא השטן וריקד ביניהם, והרג את ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 762, 953
יא ע"ב52 אחשורוש מנה שבעים אמר תו לא מיפרקיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיא
יא ע"ב52 אחשורוש עשה חשבון שבני ישראל לא יגאלו ולכן הוציא כלי המקדש וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' ריח
יא ע"ב52 אנא חשיבנא ולא טעינאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפ, תקכג
יא ע"ב52 אחשורוש עשה חשבון של ע' שנהקריאה בקריה ח"א עמ' פא
יא ע"ב52 אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלט ד"ה וי"ל
יא ע"ב52 אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 280, 328, 344, 712, 1307, 1293, פ"ב אות 532, פ"ט אות 364, 365
יא ע"ב52 השתא תו לא איפרקו אפיק מנא מקדשא וכו' לבש בגדי כהונהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמו
יא ע"ב52 משתה אחשורוש בשנה השלישית על שלא נבנה בית המקדשהסתרים באסתר עמ' 153
יא ע"ב52 שמח אחשורוש ואפיק כלי מקדשאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיב
יא ע"ב52 הוציא אחשורוש כלים של בית המקדשעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קמא
יא ע"ב52 הוציא כלי בית המקדששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפ
יא ע"ב53 אחשורוש טעה בחשבון ע' שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
יא ע"ב53 אחשורוש טעה בחשבון שבעים שנות הגלותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' 11, רח, רכז
יא ע"ב53 אחשורוש מנה וטעה ולא נשלמו הע' שניםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קמח ע"ד
יא ע"ב53 אחשורוש מנה וטעה כו'תולעת שני דף קמז ע"ג, קפב ע"ב
יא ע"ב53 איהו נמי מיטעא טעי דאיבעי ליה למימני מחרבות ירושליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפה ד"ה אבל
יא ע"ב53 איהו נמי מיטעי טעי דאיבעי ליה למימני מחרבות ירושלםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסב
יא ע"ב53 אינהו נמי מיטעא טעי וכו' שנים מקוטעות הוובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1263-1262
יא ע"ב53 בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתישערים מצוינים - מגילה עמ' ג
יא ע"ב53 בא שטן וריקד ביניהןאגרת הפורים (לאער) עמ' קכב
יא ע"ב54 כמה מלך ארביסרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצא, ריב
יא ע"ב55 שנים מקוטעות הוו (שנות הגלות)אמרי נועם (מועדים) סי' ג לפורים
יא ע"ב רש"י - אחשורוש נתקצרו ימיואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מא
יא ע"ב רש"י - כשבת המלך, משמע בתחלת מלכותו והא כתיב בשנת שלשמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תז
יא ע"ב רש"י ד"ה לפי - ע' שנה ממלכות בבלרנת יצחק ישעיה עמ' שפח
יא ע"ב רש"י ד"ה שניה כיבש יהויקיםרנת יצחק ישעיה עמ' שעג
יא ע"ב בן יהוידע - ושתי נהרגה ולא אחשורוש כי אביה השתמש בכלי המקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצה
יב ע"א02 אף דניאל טעה בהאי חושבנאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפג
יב ע"א02 אף דניאל חישב וטעה במנין מאימתי מתחיל מנין השבעים שנהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סז
יב ע"א02 אף דניאל טעה בהאי חושבנא וכו' מדקאמר בינותי מכלל דטעה כו'אמרי טל מאמר צו
יב ע"א02 אף דניאל טעה בהאי חושבנאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 229
יב ע"א02 אף דניאל טעה בהאי חושבנאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנב, רסו
יב ע"א02 ואף דניאל טעהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קיט
יב ע"א04 מדקאמר בינותי מכלל דטעהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 97
יב ע"א04 מדקאמר בינותי מכלל דטעהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 30
יב ע"א05 בינותי מכלל דטעהדעת תפלה עמ' שצה, תלג
יב ע"א05 מ"מ קשיא קראי אהדדי כתיב לפי מלאת לבבל וכו'ברית שלום (תעח) דף קלו ע"ב
יב ע"א05 מ"מ קשיא קראי אהדדי כתיב לפי מלאת לבבל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתסז
יב ע"א07 האי לפקידה בעלמאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ב, יט
יב ע"א07 ההיא לפקידה בעלמאלקוטי האור הקדמה עמ' ה
יב ע"א11 וכי כורש משיח הוא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ט פסוק כט
יב ע"א11 וכי כורש משיח היה אלא אמר לו הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' פא
יב ע"א11 וכי כורש משיח היה, ורש"ייחי המלך עמ' מז
יב ע"א11 למשיחו לכורש וכי כורש משיח הואכלי פז (תיז) ישעיהו מה דף קעו ע"א
יב ע"א12 א"ל הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו', ומפרשי הע"יתורת מנחם חלק לג עמ' 215
יב ע"א12 א"ל הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורשברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 88
יב ע"א12 א"ל הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורשרנת יצחק ישעיה עמ' קסד
יב ע"א12 אמר הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
יב ע"א12 אמר לו הקב"ה למשיח קובל אני עליך על כורשקניני קדם ח"א עמ' 41
יב ע"א12 אני אמרתי הוא יבנה ביתיתורת יחיאל בראשית עמ' ו
יב ע"א12 קובל אניתשבי (תשסה) עמ' רלד שורש קבל
יב ע"א13 והוא אומר מי בכם מכל עמו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' רצא
יב ע"א13 חיל פרס ומדי הפרתמים, וכתיב למלכי מדי ופרס וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' מ
יב ע"א13 חיל פרס ומדי וכו' אתנויי אתנו בהדדי אי מינן מלכי מנייהו איפרכא ואי מנייכו מלכי מינן איפרכאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' מה
יב ע"א13 כתיב "למלכי מדי ופרס" וכתיב שבעת שרי פרס ומדיאור חדש (הרטמן) פ"י אות 10-11
יב ע"א13 כתיב חיל פרס ומדי הפרתמים וכתיב למלכי מדי ופרס אמר רב חסדא וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נו
יב ע"א13 מי בכם וכו' ויעל, ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסד ע"א, רכד ע"ב
יב ע"א14 אתנויי אתנו בהדדי אי מינן מלכי מינייכו איפרכי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרה ד"ה המולך
יב ע"א14 אתנויי אתנו בהדדיגור אריה בראשית פ"י הערה 2
יב ע"א14 שרי פרס ומדימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסד {ראוי שיוקדמו אחרי שהמלכות הזה משותף להם}
יב ע"א15 אי מינייכו מלכי מינן אפרכידרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמב דף מו ע"ג
יב ע"א15 אי מינייכו מלכי מינן אפרכינועם אליעזר בראשית עמ' רנו ע"א
יב ע"א15 אי מינן מלכי מינייכו איפרכי ואי מינייכו מלכי מינן איפרכידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
יב ע"א15 אי מינן מלכי מינייכו איפרכירנת יצחק ישעיה עמ' תסה
יב ע"א15 אי מנייכו מלכי מינן אפרכיתורת אליהו עמ' תנד
יב ע"א15 את עושר כבוד מלכותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצ
יב ע"א15 בהראותו את עושר כבוד מלכותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכג
יב ע"א15 בהראותו את עושר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפח
יב ע"א15 בהראותו את עושר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 397-398
יב ע"א15 בהראותו וגו' מלמד שלבש בגדי כהונה וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנו
יב ע"א15 מינייהו מלכי ומינייהו איפרכיבני יששכר (תשמג) ח"ב דף סב ע"ב, פט ע"ב
יב ע"א16 אחשורוש לבש בגדי כהונה גדולהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1076
יב ע"א16 אחשורוש לבש בגדי כהונהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לג, קצג
יב ע"א16 אחשורוש לבש בגדי כהונהכלי יקר (תשמח) עמ' רצא
יב ע"א16 כתיב הכא את יקר תפארת גדולתו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 303
יב ע"א16 לבש אחשורוש בגדי כה"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
יב ע"א16 לבש בגדי כהונהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמו
יב ע"א16 לבש בגדי כהונה גדולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רג
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיח, תמב
יב ע"א16 שלבש בגדי כהונהראשון לציון (תשעח) עמ' סה
יב ע"א16 מלכי ואיפרכיאלשיך על חמש מגילות עמ' שעח
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעא, קעו
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונה ונתעטף ועמדמנות הלוי (תשסב) עמ' נו, נח
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונה ונתעטף ועמד כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכתיב התם לכבוד ולתפארתבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסא, קסז
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונה ונתעטףשמן המור (אביוב) עמ' כד
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכב
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונה כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפ ד"ה הלא
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהאגרת הפורים (לאער) עמ' סד, קמג
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 401, 428, 414-415, 420-421, 467-468
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהבריכות המעיין עמ' רא
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהדברי שאול ויקרא עמ' שמג
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יז
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונההסתרים באסתר עמ' 162
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונההר יראה מאמר ד
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצג
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שיא
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 440
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהטוב לב עמ' קמג
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהכור לזהב ח"ב
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נז
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קנו
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צא
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהמנות הלוי (שמה) דף כח ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמד דף מו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עו ע"ב
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהמנחת מרדכי עמ' קנג
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 234
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהפחד יצחק פורים קונטרס רשימות טו
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהשיעור ליום השבת עמ' קסג
יב ע"א16 שלבש בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסו
יב ע"א16 שלבש בגדי כהונהפני מלך שמות עמ' קפב
יב ע"א16 שלבש בגדי כהונהראשון לציון (תשסח) עמ' לו
יב ע"א16 שלבש בגדי כהונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריג, רנ
יב ע"א16 שלבש בגדי כהונהשערים מצוינים - מגילה עמ' א, שח, שטז
יב ע"א17 ואת יקר תפארת גדולתו שלבש בגדי כהונהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פח
יב ע"א17 'ובמלאות הימים האלה' וגו' רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היהכתב סופר אגדות כאן
יב ע"א18 אחשורוש חד אמר מלך פיקח היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 521-522
יב ע"א18 אחשורוש מלך חכם היה או טיפששם דרך בראשית ח"א עמ' קעח
יב ע"א18 אחשורוש מלך חכם היה או טיפששם דרך שמות עמ' תיד
יב ע"א18 ח"א מלך פיקח היה וח"א מלך טיפש היה וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לד, לה
יב ע"א18 חד אמר אחשורש מלך חכם היה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שג
יב ע"א18 חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טפש היהמנות הלוי (תשסב) עמ' נד
יב ע"א18 חד אמר מלך פקח היה וחד אמר טפש היהמנות הלוי (שמה) דף כז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמד דף מו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צא ע"ב
יב ע"א18 מחלוקת רב ושמואל אי אחשורוש פקח או טיפש היהאלשיך על חמש מגילות עמ' שעט {לד"ה שתי משתאות היו}
יב ע"א18 פלוגתא אי אחשוורש מלך חכם היה או טיפשמאמרי שלמה ח"ב עמ' רכו
יב ע"א18 פליגי רב ושמואל אי אחשורוש מלך טפש או פקחכוונת הלב עמ' רלח
יב ע"א18 רב ושמואל ח"א מלך פיקח היה וח"א מלך טיפש היהפאר יעקב ח"ב עמ' תתמב
יב ע"א18 רב ושמואל ח"א מלך פקח היה וח"א מלך טיפש היהאבן פינה עמ' 162
יב ע"א18 רב ושמואל חד אמר וכו' דקריב רחיקי ברישא וכו' בני מאתיה איבעי ליה ברישא לקרובי דאי מרדו הנך קיימי הני והוו בהדיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פב
יב ע"א18 רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 523, 628, 553-554, 562-563
יב ע"א18 רב ושמואל חד אמר מלך פקח היה וחד אמר טפשמקראי קדש (תשנג) עמ' יג, יד
יב ע"א18 רב ושמואל חד אמר מלך פקח היה וחד אמר מלך טיפש היהאמרי קדוש (תשסא) עמ' לא
יב ע"א19 אחשורוש חד אמר פקח היהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יב ע"א19 מאן דאמר מלך פיקח היה שפיר עבד דקריב רחיקא ברישא דבני מאתיה כל אימת דבעי מפייס להואור חדש (הרטמן) פ"א אות 555
יב ע"א19 מלך פיקח היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שב
יב ע"א19 מלך פיקח וכו' טיפש וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 139
יב ע"א19 מלך פקח היה מלך טפש היהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 528
יב ע"א19 שפיר עבד דקריב רחיקא ברישאתורת מנחם ח"ד עמ' 57, ח"ה עמ' 55
יב ע"א19 שפיר עבר דקריב רחיקא ברישאקהלת יעקב פורים עמ' תקל
יב ע"א20 אחשורוש מלך שוטה היהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלב
יב ע"א20 אחשורוש מלך טיפשקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב ע"א20 אחשורוש מלך טיפש היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפו
יב ע"א20 אחשורוש מלך טפש היהבני יששכר (תשמג) ח"א דף סה ע"א
יב ע"א20 אחשורוש מלך טפש היהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שטז
יב ע"א20 מלך טיפש הי'תורת מנחם חמ"ג עמ' 42
יב ע"א20 מלך טיפש הי'תורת מנחם חנ"ב עמ' 121
יב ע"א20 מלך טיפש הי'תורת מנחם חנ"ה עמ' 325
יב ע"א20 מלך טיפשתורת מנחם חנ"ט עמ' 435
יב ע"א21 אמרו תלמידיו של רשב"י מדוע נתחייבובית שלום מרדכי עמ' קכו
יב ע"א21 דאי מרדו הנך קיימי הנךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 566-567
יב ע"א21 שאלו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'גיא חזיון ח"ב דף נח ע"א
יב ע"א21 שאלו וכו' נהנו כו' השתחוו וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ו עמ' 17
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאיקול ששון (גולדברג) אות יח
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלם וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' קלא
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי וכו' אף הוא לא עשה עמהם אלא לפניםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסח
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' עד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' קסו
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםכתב סופר אגדות כאן
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאיאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 200, הקדמה אות 525-527, 586
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לד, תצוה אות יט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י וכו' שנהנו מסעודתו וכו' שהשתחוו לצלם וכו' לא עשה עמהם אלא לפניםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצז-קצח, רכט, רסט, עדר
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפב, תב, תג, שלד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י כו'מראה הגדול ח"א דף פד ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו וכו' א"ל אמרו אתם אמרו מפני שנהנו וכו' אמר להם לא עשו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שעה, שעט, שפד, שצה, תא-תג, תצד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו וכו'אחי וראש דרושים דף ד ע"א, כ ע"א
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו וכו'תפארת ראובן עמ' רעג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה כו'הרי בשמים (בדרשי) דף ע ע"ג-ע"ד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהצור יעקב (יעבץ) דרוש ד לזכור
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהן של כל ישראל וכו'שנות ימין דף קנ ע"ד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבואות לישועה דף קכד ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבואיש מבין ח"ב דף נ/צ ע"א
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 306
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'נועם אליעזר שמות דף רלב ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' והיינו דכתיב כי לא עינה וכו' ותוס'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמסילות בלבבם (קוט) - מסילה יח אות קלא
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסו
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ד, יא
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 314
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל כלי'גנא דפלפלי עמ' תנט, תסז
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל כליהאורות אלים דף ג ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהלב אריה אסתר אות ה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדוראור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו כו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע כו' מפני שהשתחוו לצלםתורת מנחם חלק לג עמ' 159, 161, 226, חלק לד עמ' 155
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו כליהחנן אלקים עמ' רטו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב, מקראי קדש (תשנג) עמ' יא, לב, מו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סז
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של וכו'גיא חזיון ח"א דף סז ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'אש דת (תשמח) עמ' ז
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנו, תז, תט, תי, תכו, תלד, תנב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנב, רכא
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםכבוד לאיש דף לח ע"א
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמי מרום חי"ג עמ' רסט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'בריכות המעיין עמ' ריד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור וכו'חן טוב (תשסה) שמות עמ' ער
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' שהשתחוו לצלם של נבוכדנצרמנחת אליהו (תשנט) עמ' רחצ
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהכתנות אור עמ' שב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו' א"ל מפני שהשתחוו לצלםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמ {ע"ד חידוד, שהמן עשה לו צלם בבגדו, ולא היתה ע"ז, כי היה עבד למרדכי, ומה שקנה עבד קנה רבו, ועי"ז לא עבדו ישראל ע"ז, ואם מרדכי היה משתחוה להמן היה משחררו בהשתחויתו, והיו ישראל עע"ז ח"ו}
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהשבילי פנחס עמ' קפג, רלב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צב ד"ה ובזה, עמ' קכד ד"ה איתא, עמ' קעב ד"ה איתא, עמ' קצא ד"ה אמרו, עמ' רט ד"ה נקדים, עמ' רלא ד"ה איתא, עמ' רסב ד"ה בפרק, עמ' רפד ד"ה שאלן, עמ' רצז ד"ה בפרק, עמ' שעח ד"ה בפרק, עמ' שצב ד"ה פרק, עמ' תמב ד"ה איתא, עמ' תקמט ד"ה דרש, עמ' תקנא ד"ה ובזה, עמ' תקסה ד"ה שאלו, עמ' תקפו ד"ה שאלו, עמ' תרח ד"ה איתא
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 65
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבוארץ צבי (תשע) עמ' רפז, רפט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"יאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף נ ע"א, עא ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"ידרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קג ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"יזאת ליעקב שמות עמ' שלה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"יפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ז פסוק יב-יג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י, ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קיב ע"ד
יב ע"א21 שאלו תלמידיו וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלם וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קל, קלב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' עג, פה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו וכו' מפני שנהנו מסעודתו וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלםדרכי התשובה עמ' קמה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו וכו' מפני שנהנו מסעודתו וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים וכו' כי לא ענה מלבובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קו
יב ע"א21 שאלו תלמידיו וכו' מפני שנהנו מסעודתו וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים וכו' כי לא ענה מלבובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלג, שלט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייב שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ט אות יב, סי' כז אות ד, סי' ל אות כג, סי' לא אות ב, סי' נה אות ד, סי' פב אות ט, סי' קי אות יז
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מה דף ק ע"ג, דרוש נה דף קכב ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י מ"מ נתחייבו ישראל שבאותו הדורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ד, שפה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראלבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כה ע"א-ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י מ"מ נתחייבודרכי הים דף קטו ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י מפני מה נתחייבוקול יעקב (שאול) דף מג ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"ישמן המור (אביוב) עמ' יב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו מ"מ נתחייבוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 442
יב ע"א21 שאלו תלמידיו של רשב"י וכו'פניני יחזקאל עמ' קמא (קסא), ערה, שסב, תרד, תריז, תה, תכה
יב ע"א21 שאלו תלמידיו של רשב"ילב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנ, שמות עמ' ריט
יב ע"א21 שאלו תלמידיואפוד בד דף יט ע"ד
יב ע"א21 שאלו תלמידיומורשה - שיחות למועדים עמ' קכו, רסד
יב ע"א21 שאלת תלמידים לרשב"י ותשובתובכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש אסתר אות ד {סתירת מדרש חזית שאמרו איפכא, דר"ש אמר על שנהנו מסעודתו ורבנן אמרו מע"ז דנבוכדנצר; באור החלום שספרו במדרש אסתר שחלם מרדכי ממעין שהפריד בין התנינים, מי זה המעין; חקירה אי בעידן ריתחא יש עונש מיתה בעשה; בס' כבוד הבית כתב דעל ע"ז באונס יש מיתה בידי שמים ולא בידי אדם, ונעלמו ממנו דברי רמ"ך שבכ"מ פ"ה מהל' יסוה"ת דמב"ד מסתבר טפי לחייב; חקירה דלא נתערבו ישראל על ד"ס להרמב"ם דס"ל אין ערבות בדבר שאינו קצוב; ופלפול רב בשיטתו ושי' רמב"ן שחולק ובחילוקי האחרונים בדין זה}
יב ע"א22 ישראל שבאותו דור חייבין היו כליהדרכי אמונה דרך כו
יב ע"א22 ישראל שבאותו דור נתחייבו כליהנפש יוסף (תשעד) עמ' צז
יב ע"א22 למה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שז
יב ע"א22 למה נתחיבו שונאיהם של ישראל כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רא
יב ע"א22 למה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' מ
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כלי' שנהנו מסעודתו של אותו רשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק י
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה מפני שהשתחוו לצלםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' טז
יב ע"א22 מפני מה התחייבו ישראל שבאותו דור כליה וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםדברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעב
יב ע"א22 מפני מה נתחיבו וכו' מפני שהשתחוו לצלםלחם רב על סדור התפילה אות קמט
יב ע"א22 מפני מה נתחייב דורו של מרדכי כליה, ומהרש"אדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' צא
יב ע"א22 מפני מה נתחייב שונאיהם של ישראל וכו' א"ל שהשתחוו לצלם א"ל וכי משא פנים יש בדברקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות י, דרוש נו אות יח, דרוש קפד אות ו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו אותו הדור כליה מפני שנהנו מסעודתו של אוחו רשעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שמ
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו באותו הדור כלייה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעחיים שיש בהם מועדים עמ' ער
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' אלא לפניםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלםחיי נפש ח"ד עמ' נד, שעד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעויאמר מרדכי - דרשות עמ' פו, צז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'דעת סופר עמ' קעב ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קעד, קעו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שהשתחוו לצלםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא טו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' רנו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' שהשתחוו לצלםיד יחזקאל עמ' קנח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לג, מב, מד-מז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קיד, קיז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל וכו' מפני שנהגו וכו'דברי פני אריה דף עט ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כו'מרגניתא דבי רבנן עמ' קיט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כלי'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ריח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליהליהודים היתה אורה עמ' נא, נד, נה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליה באותו הדור וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' מ, מב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליה וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשעבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסב, קעג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליה שנהנו מסעודת אחשורושדברי אברהם דף לה ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליהדובר צדק (זילבר) עמ' רנג, רסב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו דור כליהפרשת דרכים (תשסה) עמ' לא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו דור כליהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ז פסוק א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיב, תטו, תכא, תכב, תלא, תלד, תלה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה מפני שנהנו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תב, תו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהאבן ישפה עמ' 7
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהדברי שאול בראשית עמ' מא, שמות עמ' רז, ויקרא עמ' רלז, תיד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 66
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהמרפא לשון עמ' צג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהשם ישראל עמ' ריא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעלחמי תודה דף צה ע"א, קלב ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו' עשו רק לפניםמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמג, קמד, קנב, קפט, קצט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו'עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדורדברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדורדברים אחדים (תשמו) עמ' כז, תקיז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל של אותו דור כליהפני יהושע (תשסא) עמ' סז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כו' שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רטז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כלי' וכו' שנהנהו מסעודתו של אותו רשע וכו' שהשתחוו לצלם וכו'דברי יונה ח"א עמ' צ, קג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' מה, צ-קי, קמו, קנד, שה, תקיט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליה מפני שנהנו מסעודתו כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהאמרי יעקב (הופמן) דף כג ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהדולה ומשקה פורים עמ' צו, קמא, קנה, שטו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהדרשות מהר"ם בנעט עמ' ה, רפט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רטו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהמאיר נתיבות ח"א עמ' רכז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהרנת יצחק ה' מגילות עמ' שנד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאי ישראל כליהשני אליהו דף נ ע"ג-ע"ד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' תנב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליהאלומת יוסף דף לו ע"ב, מא ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשענחלה לישראל (תשעא) עמ' לה, עא, עג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכ, רפח, ח"ב עמ' ק, ח"ג עמ' שמז, שצו, שצט, תיב, תמ, תמא, תס, ח"ו עמ' קכו, רלו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' וכו'חיי נפש ח"ג עמ' ריד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ורש"יעל הגאולה ועל התמורה סי' יא עמ' מ, סי' קא עמ' קנו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ורש"ידברי יואל פ' בהעלותך דף רלח ע"ב, שה ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמי מרום חי"ב עמ' רסה-רסו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםשבילי פנחס (תשעא) עמ' תפז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קצז, קצח, רלח, רסז, רעד, רפד, שכ, תריט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נג, קצב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשרגא המאיר על התורה עמ' רז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רכט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרסח, ח"ב עמ' קטז, קכד, קכה, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ט, לז, לח, מא, נד, עא, פא, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'מנחת ישראל עמ' שכ, שלג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' נו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעטרת ישועה (תשסד) אות נב לפורים
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעקרן לדוד שמות עמ' רכה, ויקרא-במדבר עמ' קנ, דברים עמ' רכז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליההסתרים באסתר עמ' 69, 163, 172, 178, 194, 354, 370
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמהר"ם שיק שמות עמ' קכז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהתורת איש ח"א עמ' קנט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ח' אות ג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשעשרגא המאיר מועדים עמ' צב, רמה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'יערות דבש ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' ריז, רלו, רסז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' כו'נטע שורק פרשת תרומה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי'ויגד יעקב עמ' תיא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכה, זכור עמ' שעג, פורים עמ' תס, תעד, תקנח, פורים דמוקפין עמ' תקעז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' עט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רנד*
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'אמרי יחזקאל עמ' קצד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'חמודי צבי שמות עמ' רכב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'להורות נתן בראשית עמ' נח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פז, צה, קיד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליהתפארת ישראל (דוראן, שנא) פרק א דף פא ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף י ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה ב ב דף ו ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ב דף כח ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש ו דף כז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף קיא ע"ד, ופרשת משפטים דף רי ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף ק ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קפד ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייהכתר תורה (תשסז) עמ' שנו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראלגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל באותו דור כליה וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלםשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל באותו הדור כליהשיח דוד (תשסד) עמ' קטז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל באותו הדור כליהשיח דוד (תשסח) עמ' קלו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אחשורוש וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קעד, קעט, רי, רמב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כלי' וכו' הם לא עשו אלא לפניםדרכי צדק עמ' שלח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו' א"ל מפני שהשתחוו לצלםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמג, שנו, שעט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבינת ישראל (תשסו) דף סט ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שג, מועדים עמ' רמד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' לה, מב, קכו, קמו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו'זך ונקי עמ' רלב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שעה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אחשורושאור גדליהו מועדים דף מו ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קפז, רלט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהקהלת יעקב פורים עמ' תכז, תקלא, תקלב, תקלה, תקלו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' סא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו דור כלייההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קל
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תה ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 196, חלק נ עמ' 266
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' כו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חנ"ב עמ' 145, 170
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכה, רמב, רנד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' א"ל מפני שהשתחוו לצלםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלט
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נא, קטז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רלה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםפאר יעקב ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' תתלו, תתלח-תתמא, תתנא, ח"ג עמ' רסו, ח"ד עמ' רפז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' מד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמג-קמד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםכשלג ילבינו - מאמר ונהפוך הוא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה כו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםתפארת צבי שמות עמ' תלה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' טו, יח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 425, פ"א אות 582, 1387, הקדמה אות 585-586, פ"ג אות 70, 421, 692-693, הקדמה אות 573
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' פ, פא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קח, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהבי חייא ח"ב עמ' רלא
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנז, קנח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהנאוה תהלה עמ' כה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלייה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור, מהרש"אמהר"ם שיק דברים עמ' רח
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שוניאהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםאור חדש פתיחה אות 376
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שינאיהם של ישראל שבאותו דור כלי' וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קפג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבואור חדש על ציון דף עא ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבודברי הרב עמ' קפה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבודרשות מהר"ם שיק עמ' תיד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבוויקח אברהם דף כט ע"ד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבוחכמת התורה כי תשא עמ' ד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבועולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר רצב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבופרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
יב ע"א22 מפני מה נתחייבורב שלום (אדלר) עמ' קעא, רכג
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו וכו' מפני שהשתחוו לצלםייטב פנים ח"ב דף יט, נא
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליההון רב דף קפה ע"ד
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו ישראלדרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"א
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו ישראליקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלב ע"ד ודף קלג ע"ג ודף קלה ע"ד
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו שונאיה כליהבינת יששכר דף נז ע"א
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קצב, תפה
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'דברי יואל פ' צו דף קנא ע"א, פ' שמיני דף רכג ע"ב
יב ע"א22 מ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדורעינות מים דף כג ע"ד
יב ע"א22 נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהויגד יעקב עמ' תלה
יב ע"א22 נתחייבו אותו הדור כליהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיג, שטז
יב ע"א22 נתחייבו וכו' שבאותו הדור כליהדברי יואל פ' ויצא דף פא ע"א
יב ע"א22 נתחייבו שונאיהם של ישראלהמאור שבתורה (לסין)
יב ע"א22 נתחייבו שונאיהן של ישראלילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"א22 רשב"י ותלמידיו על מה נתחייבו ישראלציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסג, קסו
יב ע"א23 א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע א"כ שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגויגל יעקב (תשנג) אמור אות עב
יב ע"א23 אמר להם אמרו אתםפרפרת משה ח"א עמ' תטו
יב ע"א23 אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמאמץ כח (תשעה) עמ' שעה
יב ע"א23 בשביל שנהנו מסעודתו של אותו רשע ושהשתחוו לצלםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' נה, תלד, תמד
יב ע"א23 בשביל שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כג, רכ
יב ע"א23 ישראל נתחייבו כליה כי נהנו מסעודת הרשעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קנו
יב ע"א23 ישראל נתחייבו כליה מפני שנהנו מסעודתו של אחשורושקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צח עמ' תקטו
יב ע"א23 כי נהנו מסעודתו של אחשוורושמעינות האמונה (תשסב) עמ' תסה/תסח
יב ע"א23 לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קפ
יב ע"א23 לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשעשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ד
יב ע"א23 נתחייבו כליה כי נהנו מסעודתודרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 70 {כי זה לימד שאיבדו את הרגש הלאומי, שזאת היתה מטרת אחשורוש, לראות אם עדיין מקווים לשוב לא"י}
יב ע"א23 נתחייבו כליה מפני שנהנו בסעודתופרפרת התורה עמ' שז {החטא היה שהסעודה היתה בהפקרות בלי גבולות, "כרצון איש ואיש", והתיקון היה בסעודה למחרת הנצחון, סעודה עם גבולות, ולכן נקבע יו"ט דוקא ביום שאחרי הנצחון}
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקכז
יב ע"א23 מפני שנהנו מאותה סעודהמאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' קצה {לפי חשבונם, שהיה בטעות אחשורוש (לעיל יא ע"ב) שכבר עברו זמן ע' שנה, חשבו שגרמו בעונותיהם לגדוע מהם גאולה זו, וכיון שבטלה קדושת הארץ, והם לא יחזרו לה, שוב נפקע מהם ח"ו חובת התורה הקדשה [כי חיוב התורה בחו"ל הוא מצד שיש לנו אחיזה בא"י], אבל באמת אף שבטלה קדושת הארץ, מכל מקום קדושת המקדש לא בטלה, ומזה נמשך קדושה לכל ישראל בגלותם ושיעבודם לתורה}
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודת אחשורושאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 9
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודת אחשורושצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכה-קכו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו כו' מפני שהשתחוו לצלםלקוטי שיחות חל"א עמ' 170
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסז, קעב, קפא, קצו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' השתחוו לצלםתורת אברהם עמ' 242
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםעוז לו בך פורים מאמר יג אות יב, מאמר יד אות ט
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמב ד"ה בפרק, עמ' שצט ד"ה אי, עמ' תצד ד"ה איתא, עמ' תקמ ד"ה והנה דעת
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 164, חכ"ה עמ' 127
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע כו' שהשתחוו לצלםתורת מנחם חמ"ט עמ' 198, 228
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכב
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבינה לעתים (תשנד) דרוש כא עמ' קנז
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יואל פ' שמות דף סו ע"ב
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רל
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעויגד משה (גרין) מאמר טז ד"ה ובד' חכמז"ל
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעטובך יביעו ח"א עמ' קעו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעים שמחה עמ' תטז, תעט
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תסו, תרלב
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעישראל קדושים עמ' 96, 115, דברי סופרים סי' לג (עמ' 28), דובר צדק עמ' 28, רסיסי לילה סי' כג (עמ' 30), *לב (עמ' 46, 48), לח (עמ' 68), צדקת הצדיק סי' רכח, רנה, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 157, 172, 181)
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קפג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קפו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלד, קמ-קמב
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעקבי אבירים (תשעא) עמ' קיב
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעפרי צדיק שושן פורים אות א, קדושים אות ד, וילך אות כא
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשערנת יצחק ה' מגילות עמ' שלג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעתורת אביגדור ח"ד עמ' ריז
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אחשורוש וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יז
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אחשורושהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצז
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתוהמאור שבתורה (לסין) (לסין) מגילה יא ע"א עמ' שצג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שיד, חנוכה-פורים עמ' לב, מג, קא
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכא
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קלט
יב ע"א23 נהנו מסעודת אחשורושכתונת פסים (תשעא) עמ' לג
יב ע"א23 נהנו מסעודת אחשורושפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנא
יב ע"א23 נהנו מסעודת אחשורושפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ז {זה עיקר החטא}
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשע כו' שהשתחוו לצלםתורת מנחם חמ"ו עמ' 148, 156, 212
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רכז, רלב, רלו, תיד
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעישא מדברותיך - מגילה עמ' א
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיח
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעעל ישראל גאותו עמ' קצז
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעפחד יצחק פורים קונטרס רשימות יח
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' רכא
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעפרפרת משה ח"א עמ' תסה
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' סח, עא
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמד, תתשכג
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חל"ה עמ' 114
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חל"ט עמ' 144
יב ע"א23 נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חנ"ט עמ' 361, 431, חס"א עמ' 63
יב ע"א23 נתחייבו בני ישראל מיתה בעבור שאכלו בשלחן המלך פת בגו ושתו יין משתיומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שב
יב ע"א23 נתחייבו ישראל כליה שנהנו מסעודת אחשורושפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' רכה, ח"ג עמ' רמד
יב ע"א23 נתחייבו כליה שנהנו מסעודתו או שהשתחו לצלםקהלת יעקב פורים עמ' טז, ערה, רפב, תפו, תצח, תקנד
יב ע"א23 נתחייבו כליה שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יונה ח"ב עמ' עב
יב ע"א23 נתחייבו מפני שנהנו מסעודת אחשורושתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנט
יב ע"א23 על שנהנו מסעודתו של אותו רשע ושהשתחוו לצלםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קסא
יב ע"א23 שנהנו מסעודת אותו רשע וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קצא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו או שהשתחוו לצלםדברי שאול בראשית עמ' מב, דברים עמ' רסה
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו וכו' שהשתחוו לעלםזכר דוד על התורה עמ' פ
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו הרשעאבני אש (אויש) מועדים עמ' ס
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעליהודים היתה אורה עמ' סז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' הם לא עשו אלא לפניםהישר והטוב (תשסג) עמ' מא, רעא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' שהשתחוו לצלםאבני אש (אויש) מועדים עמ' סט
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' שהשתחוו לצלםחכמת התורה תצוה עמ' רמז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 118, פ"ז אות 50, פ"א אות 19, 188
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 58
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שיט הערה ז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעבני יששכר (תשמג) ח"ב דף פה ע"ד
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שסז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיז, שיח
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעחכמת התורה ויגש עמ' רפא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעילקוט אוהב ישראל עמ' לו
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעלקוטי שיחות ח"א עמ' 214
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רפא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמה, שנא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פד, פו
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעשיחות לספר שמות עמ' שמח, שעח
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצג, ריג, ריז, ריט, רלח, רלט, רנ, רנג
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעשערים מצוינים - מגילה עמ' יא, כא, קיא, קנז, רלט, רפה, רצו, שי, שטז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיח, שסב, שצא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעתורת יחיאל בראשית עמ' תב
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אחשוורוששערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפח
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אחשורוש והשתחוו לצלםמשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אחשורושמדבר יהודה (תשסב) עמ' קלז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסג
יב ע"א23 שנהנו מסעודתומשנת חיים בראשית עמ' תעא
יב ע"א23 שנהנו מסעודתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסא, רמ, שב, שד, שלט, שנג, שסט, שפג, תח, תיח, תמא, תצו, תקכ
יב ע"א23 שנהנו מסעודתותפארת ישראל (שינקמן) עמ' עג
יב ע"א24 א"כ שבשושן יהרגו כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית יג
יב ע"א24 א"כ שבשושן יהרגו שבכל העולםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לא, לג, פ
יב ע"א24 א"כ שבשושן יהרגו, של כל העולם כולו לאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלט
יב ע"א24 אם כן שבשושן יהרגוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קב
יב ע"א24 אם כן של שושן יהרגואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 586
יב ע"א24 שבשאר מקומות אל יהרגוחכמת התורה כי תשא עמ' טו
יב ע"א24 שבשושן יהרוגו שבשאר מקומות אל יהרוגוקהלת יעקב פורים עמ' קב
יב ע"א25 א"ל מפני שהשתחוו לצלם א"ל וכי משא פנים יש בדבר וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' נו
יב ע"א25 אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מב
יב ע"א25 בשביל שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פד
יב ע"א25 הגזירה הוי בשביל שהשתחוו לצלםחכמת התורה משפטים עמ' קלג
יב ע"א25 הגזירה הי' מפני שהשתחוו לצלםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' צא
יב ע"א25 השתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכה
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כב ע"ב
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבר וכו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לג, צפחת השמן אות ט
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרטו ד"ה בגמרא
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבר כו' הם לא עשו אלא לפנים כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 218,180
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 554-555
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבראור יחזקאל - מכתבים עמ' קעב
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצג
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברדברי שאול ויקרא עמ' שעו
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברדרכי התשובה עמ' קמה, קסא
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שיג ד"ה שאלו
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברכוכבי אור (תשלד) עמ' ד
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' פז
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדברקהלת יעקב פורים עמ' רז, תסז
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבררב שלום (אדלר) עמ' צו
יב ע"א25 וכי משוא פנים ישתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נ
יב ע"א25 ישראל השתחוו לצלם וניצלו שלא עשו אלא לפניםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמח
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלב
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לה
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםישא מדברותיך - מגילה עמ' כ
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלם של אותו רשע וכי משוא פנים יש בדבר וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תיב
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלם של אותו רשע וכי משוא פנים יש בדבר וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תיב
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לו ד"ה אבל, עמ' תיד ד"ה ובגמרא
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רכב
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סז, צא
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרט
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםלחמי תודה דף ג ע"ב, מב ע"א, מב ע"ב, סא ע"ב, קלב ע"א
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםמכתב מאליהו ח"א עמ' 76
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 229
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםרנת יצחק יחזקאל עמ' שיא, ה' מגילות עמ' שלט
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנח, שנ, שסו, תכב, תלב, תלז
יב ע"א25 מפני שהשתחוו לצלם, רש"י ומהרש"אדברי שאול ויקרא עמ' תה, במדבר עמ' קיג
יב ע"א25 נתחייבו כליה כי השתחוו לצלםשמן המור (אביוב) עמ' צא
יב ע"א25 נתחייבו כליה מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעז
יב ע"א25 נתחייבו כליה מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפז
יב ע"א25 על שהשתחוו לצלםעולת ראיה א תמא
יב ע"א25 שהשתחוו לצלם ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קצב, קצד
יב ע"א25 שהשתחוו לצלםאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קיט, שיא
יב ע"א25 שהשתחוו לצלםלקוטי שיחות ח"ב עמ' 928
יב ע"א25 שהשתחוו לצלםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכה
יב ע"א25 שהשתחוו לצלםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תכ
יב ע"א25 שהשתחוו לצלםתורת מנחם חכ"ה עמ' 127
יב ע"א26 אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםבמי התורה עמ' קמ
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רלג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלג, רעא
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםרנת יצחק ה' מגילות עמ' קצב, שנג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה וכו'ייטב פנים ח"א דף קמח
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה וכו'עוז לו בך פורים מאמר ה אות ח, מאמר יג אות יב
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה כןאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' ש
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קעג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםמנות הלוי (תשסב) עמ' שטו
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםפרדס המלך (תשסט) אות תשח
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות ה
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 627
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםחכמה ומוסר ח"א עמ' קפ
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםלקוטי משלי פרק כא פסוק טז
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםתפארת צבי ויקרא עמ' לב
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמט
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים וכו'קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' ע
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפה, קצח
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רצג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםאשל חיים ח"א עמ' צג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנט, במדבר עמ' תנד
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםבינת ישראל (תשסו) דף סט ע"ב, ע ע"א
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' מז
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסז ע"א, קנג ע"ד, קנז ע"א, ז ע"ב, קלד ע"ג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ריד
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קצח
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קנג ע"א
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפח, שג, שיג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםדברי סופרים סי' לג (עמ' 28), רסיסי לילה סי' נב (עמ' 123), נג (עמ' 136), אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 10), לקוטי מאמרים עמ' 103, 168, 182, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 67 (סי' עה), צדקת הצדיק סי' רנז, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 147), יט (עמ' 172), כ (עמ' 181)
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםדברי שאול דברים עמ' רסה
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' מז, סב
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תלג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםחכמת התורה שמות עמ' ריז
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםטוב לב עמ' קלו
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קכ, קלט, קמב
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםמקראי קדש (תשנג) עמ' לה
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםפרי צדיק פקודי אות ד
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםקהלת יעקב פורים עמ' קיט, רנא
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שעח
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםשערים מצוינים - מגילה עמ' פט, רמ
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קעח
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםתורת אברהם עמ' נח
יב ע"א26 הם לא עשו וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריא ד"ה והנה
יב ע"א26 הם עשו לפנים וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מג
יב ע"א26 הם עשו לפנים, ורש"י - מיראה של נבוכדנצרמוצל מהאש (הלברשטם) דף יב, ק ע"ב
יב ע"א26 ישראל השתחוו לצלם רק לפניםמקראי קדש (תשנג) עמ' ח
יב ע"א26 לא עשו אלא לפניםתורת מנחם חנ"ט עמ' 431
יב ע"א27 בחצר גינת ביתן המלך הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינהלב אריה אסתר אות טו
יב ע"א27 בחצר גנת ביתן המלך וכו' הראוי לחצר לחצר וכו' הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפג
יב ע"א27 חד אמר הראוי לחצר לחצר וכו' וחד אמר הושיבן בחצר ולא החזיקתןדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמה דף מו ע"ג
יב ע"א27 רב ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר וכו' הושיבן בחצר ולא החזיקתן וכו' הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 579-580
יב ע"א27 רב ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר וכו' הושיבן בחצר ולא החזיקתן וכו' הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קא
יב ע"א28 הראוי לגנה לגנה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב ע"א28 הראוי לחצר וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 260
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 631, 734, 585-586, 653-654
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתןפאר יעקב ח"ב עמ' תתמב
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תסט
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' נה, סב
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 277
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר הראוי לגינהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 446
יב ע"א28 הראוי לחצר לחצר וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 460
יב ע"א29 הושיבן בחצר ולא החזיקתן בגינה ולא החזיקתן עד שהכניסן לביתן והחזיקתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 597, 602-603, 616-617
יב ע"א30 הושיב אותם בחצר, ופתח שני פתחים, אחד לגינה ואחד לביתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 619-620
יב ע"א30 חור חרי חרישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנג
יב ע"א30 חור כרפס ותכלת מאי חור רב אמר חרי חרי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ס
יב ע"א30 חור כרפס ותכלת מאי חור רב אמר חרי חרי, ושמואל אמר מילת לבנה הציע להם כרפס אמר רבי יוסי בר חנינא כרים של פסיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפד
יב ע"א30 חור כרפס ותכלת מאי חור רב ושמואל חד אמר חורי חורי וחד אמר מילת לבנה הציע להםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צד, צו
יב ע"א30 חור כרפס חורי חורי וכו'חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 447
יב ע"א31 מאי חור וכו' מילת לבנה הציע להםישראל קדושים עמ' 116
יב ע"א31 מאי חור וכו' מילת לבנה הציע להםפרי צדיק ויגש אות ז
יב ע"א31 מאי חור רב אמר וכו' ושמואל אמר וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תמט
יב ע"א31 מאי 'חור' רב אמר חרי חרי ושמואל אמר מילת לבנה הציע להםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 772
יב ע"א31 מאי חור רב אמר חרי חרי ושמואל אמר מילת לבנה הציע להםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 642-643
יב ע"א32 כרפס אמר ר' יוסי בר חנינא כרים של פסים על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 643-644
יב ע"א32 כרפס אמר רבי יוסי בר חנינא כרים של פסיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 772
יב ע"א32 כרפס כרים של פסיםטיול בפרדס ח"א עמ' ריח
יב ע"א32 כרפס כרים של פסים, מטות זהב וכסף, הראוי לכסף לכסף לזהב לזהבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צו
יב ע"א32 פסיםנפש יוסף (תשעד) עמ' קה {כתונת פסים שעשה יעקב ליוסף}
יב ע"א33 הראוי לכסף וכו', ורש"יוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנג
יב ע"א33 הראוי לכסף כסף הראוי לזהב זהבדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכג
יב ע"א33 הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב אמר לו רבי נחמיה אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 587, 734
יב ע"א33 הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהבישע אלקים (צהלון, שנה) דף ט ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/קסז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמו דף מו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קטו דף נד ע"ב
יב ע"א33 הראוי לכסף לכסף וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב ע"א33 הראוי לכסףחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 448
יב ע"א33 מטות זהב וכסף רי"א הראוי לכסף כסף וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב, מקראי קדש (תשנג) עמ' טו
יב ע"א33 מטות זהב וכסף תניא רי"א הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב א"ל רבי נחמיה אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהפאר יעקב ח"ב עמ' תתמב
יב ע"א33 ר' יהודה אומר הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב. אמר לו ר' נחמיה א"כ אתה מטיל קנאה בסעודה אלא הם של כסף ורגליהן של זהבאור חדש (הרטמן) פ"א אות 645-646
יב ע"א33 רבי יהודה אומר הראוי לכסף לכסף והראוי לזהב לזהב וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפז
יב ע"א34 א"כ אתה מטיל קנאה בסעודהשערים מצוינים - מגילה עמ' עב, רצב
יב ע"א34 אמר לו רבי נחמיה, אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 591
יב ע"א34 הן של כסף ורגליהם של זהבמשאת משה (אלשיך, שסא) דף ח ע"ב
יב ע"א34 מיטות של כסף ורגליהם של זהבאלשיך על חמש מגילות עמ' שפא
יב ע"א35 אבנים שמתחוטטות על בעליהןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 680, 675-676
יב ע"א35 בהט א"ר אסי אבנים שמתחוטטות על בעליהןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 647-648
יב ע"א36 דר וסוחרת, רב ושמואלחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 450
יב ע"א36 ודר וסוחרתכור לזהב ח"ב
יב ע"א37 אבן גדולה יש בכרכי הים ודרה שמה והניחה להם בסעודה והאירה להם לכל בעלי סעודהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קד
יב ע"א37 אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' סב
יב ע"א37 אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמהמנות הלוי (שמה) דף לב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלח דף ריג ע"ג
יב ע"א38 ודר וסוחרת דבי רבי ישמעאל תנא שקרא דרור לכל בעלי סחורהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 684-685, 650-651, 682-683
יב ע"א38 שקרא דרור לכל בעלי סחורהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכב
יב ע"א38 שקרא דרור לכל בעלי סחורהכד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב ע"א39 והשקות בכלים שונים, כלי בית המקדשאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מב, קצד
יב ע"א39 'וכלים מכלים שונים'עטרת ישועה (תשסד) אות י לפורים {אחשורוש השתמש בסעודתו בכלי המקדש}
יב ע"א39 וכלים מכלים שונים וכו' יצתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלח
יב ע"א39 וכלים מכלים שונים וכו' ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסו
יב ע"א39 וכלים מכלים שונים וכו' ראשונים כלו מפני כלים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' סז
יב ע"א39 וכלים מכלים שונים יצתה ב"ק ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהם וכו'לחמי תודה דף סא ע"ב
יב ע"א39 וכלים מכלים שונים משונים מבעי ליה אמר רבה יצאתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קיא
יב ע"א39 וכלים מכלים שונים 'משונים' מיבעי ליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 697, 705-706
יב ע"א39 וכלים מכלים שוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצב
יב ע"א39 שונים משונים מיבעי' ליה אלא יצתה בת קול וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 303
יב ע"א40 אחשורוש השתמש בכלי בית המקדשדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' כ
יב ע"א40 אחשורוש נענש על שהשתמש בכלי המקדשאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפד
יב ע"א40 יצתה בת קול ואמרה להם, ראשונים כלים מפני כלים ואתם שונים בהםבריכות המעיין עמ' רא
יב ע"א40 יצתה בת קול, הראשונים כלוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 452
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כלי בהמ"ק ואתם שונים בהםכד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כלי ואתם שונים ושותים בהםמנות הלוי (שמה) דף לד ע"א
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כלי ואתם שוניםמקראי קדש (תשנג) עמ' יד
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כליםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיט
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםשערים מצוינים - מגילה עמ' רסח
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים ושותים בהםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכג
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כליםרנת יצחק ה' מגילות עמ' שכג
יב ע"א40 ראשונים כלו מפני כליםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריד, רנ, רפח
יב ע"א41 אחשורוש נתן לכל אחד ואחד יין גדול ממנו בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 766
יב ע"א41 השקה אותם כ"א יין שזקן ממנו בשניםגנא דפלפלי עמ' תנה, תנז
יב ע"א41 ויין מלכות רב אמר רב מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשניםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיב
יב ע"א41 ויין מלכות רב אמר רב מלמד שכל אחד וכו'כוונת הלב עמ' רלח
יב ע"א41 ויין מלכות רב אמר רבא מלמד שלכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול ממנו בשניםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קח
יב ע"א41 ויין מלכות רב וכו' כל אחד השקהוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 451
יב ע"א41 ויין מלכות רב וכו' מלמד שכאו"א השקהו יין שגדל ממנו בשניםחמודי צבי מועדים עמ' רעב
יב ע"א41 ויין מלכות רב מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין גדול ממנו בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 734, 721-722
יב ע"א41 ויין מלכות רב מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול הימנו בשניםלחמי תודה דף רכה ע"א
יב ע"א41 ויין מלכות רב שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשניםמנות הלוי (תשסב) עמ' סו
יב ע"א41 לכל אחד נתנו יין גדול בשנים ממנואלשיך על חמש מגילות עמ' שפב
יב ע"א41 מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין גדול ממנו בשניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1810
יב ע"א41 מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 773
יב ע"א41 אחשורוש השקה כל אחד יין אשר הוא יותר [ממנו] בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 781-780
יב ע"א41 מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול ממנו בשניםתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף עט ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ט ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף לג ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף יו/יז ע"א
יב ע"א41 מלמד שלכל אחד השקהו יין שגדול ממנו בשניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יב ע"א42 והשתי' כדת וכו' כדת של תורה וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שט
יב ע"א42 והשתיה כדת וכו' כדת של תורה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצח
יב ע"א42 והשתיה כדת כדת של תורהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שצב
יב ע"א42 והשתי' כדת כדת של תורה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רעב
יב ע"א42 והשתי' כדת של תורהדברי יונה ח"א עמ' קפב
יב ע"א42 והשתיה כדת אין אונס אר"ע משום ר"מ כדת של תורה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שצה
יב ע"א42 והשתיה כדת וכו' כדת של תורה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
יב ע"א42 'והשתיה כדת' כדת מרדכיגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ריד
יב ע"א42 והשתיה כדת כדת של תורה וכו'לחמי תודה דף סא ע"ב, רכה ע"א
יב ע"א42 והשתיה כדת כדת של תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב ע"א42 והשתיה כדת כדת של תורהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 453
יב ע"א42 והשתיה כדת כדת של תורהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לט
יב ע"א42 והשתיה כדת כדת של תורהמנות הלוי (תשסב) עמ' סז
יב ע"א42 'והשתיה כדת' כדת של תורהעטרת ישועה (תשסד) אות נט לפורים
יב ע"א42 והשתיה כדת מאי כדת אמר רבי חנן משום רבי מאיר כדת של תורה וכו'עירין קדישין השלם עמ' קלו
יב ע"א42 והשתיה כדת של תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שעט-שפ
יב ע"א42 והשתיה כדת של תורהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שסז
יב ע"א42 והשתיה כדת של תורהדרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"ב
יב ע"א42 והשתיה כדת של תורהישע אלקים (צהלון, שנה) דף י ע"א; מנות הלוי (שמה) דף לד ע"א
יב ע"א42 כדת של תורה אכילה מרובה משתיהבי חייא ח"ב עמ' קפט
יב ע"א42 כדת של תורה וכו' אכילה מרובה משתיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרט ד"ה חייב ובהערה
יב ע"א42 כדת של תורה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכב
יב ע"א42 כדת של תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תמ
יב ע"א42 כדת של תורה מה תורה אכילה מרובה משתי' אף כאןגנא דפלפלי עמ' תס
יב ע"א42 כדת של תורהדברי שאול ויקרא עמ' שמו
יב ע"א42 כדת של תורהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפד
יב ע"א42 כדת של תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצט
יב ע"א42 כדת של תורהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' שמד
יב ע"א42 כדת של תורהשערים מצוינים - מגילה עמ' ד
יב ע"א42 כדת של תורהתורת אליהו עמ' מג
יב ע"א42 כדת תורה אכילה מרובה משתייהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפח
יב ע"א42 מאי כדת וכו' כדת של תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה,'אף סעודתו של אותו רשע אכילתו מרובה משתיהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 745-744
יב ע"א42 מאי כדת וכו' של תורהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קנח
יב ע"א42 מאי כדת כדת של תורהעוז לו בך פורים מאמר יד אות ה
יב ע"א42 מאי כדת כדת של תורהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רלב
יב ע"א42 מאי כדת כדת של תורה, ורש"ישרי המאה ח"ב עמ' 70
יב ע"א43 אכילה מרובה משתיה, ורש"ירנת יעקב עמ' קי
יב ע"א43 אכילה של תורה מרובה משתיהדברי שאול בראשית עמ' קפט
יב ע"א43 אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 70
יב ע"א43 דת של תורה אכילה מרובה משתיהגור אריה ויקרא פ"ב הערה 117
יב ע"א43 דת של תורה אכילה מרובה משתיהדובר צדק עמ' 33
יב ע"א43 דת של תורה אכילה מרובה משתיהתורת אליהו עמ' תמז
יב ע"א43 דת של תורה אכילה מרובה משתיהתורת לוי יצחק עמ' רנב
יב ע"א43 דת של תורה אכילה מרובה משתיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסט-שע {הכוונה אליל שבת, דשיעור אכילת הסעודה מרובה משיעור שתיית הקידוש}
יב ע"א43 האכילה בסעודתו של אחשורוש הייתה מרובה מן השתייהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 771-770
יב ע"א43 מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפר' שקלים, סי' מח לפורים
יב ע"א43 מה דת של תורה אכילה מרובה משתיהאבן פינה עמ' 148
יב ע"א43 שתיה כדת של תורה, ומהרש"א והרי"ףמקור ברוך (פייתוס) דף יג ע"ב
יב ע"א43 סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 823
יב ע"א44 אין אונס אמר רבא מלמד שהשקה את כל אחד מיין מדינתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 747-745
יב ע"א44 אין אונס אמר רבא מלמד שלכל אחד ואחד השקהו יין ממדינתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב ע"א44 אין אונס וכו' מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעז
יב ע"א44 אין אונס מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתויערות דבש ח"ב עמ' רלז
יב ע"א44 הביא לכל אחד יין ממדינתואלשיך על חמש מגילות עמ' שפא
יב ע"א44 כל אחד השקהו מיין מדינתו, רש"י - יין הרגיל בו, ולא ישכרהואור חדש (הרטמן) פ"א אות 799
יב ע"א44 מלמד שכל אחד השקהו יין מדינתומקור ברוך (פייתוס) דף יג ע"ב
יב ע"א44 מלמד שכל אחד השקהו יין של מדינתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יב ע"א44 מלמד שכל אחד השקהו מיין מדינתואור חדש פתיחה אות 16, פ"א אות 800
יב ע"א44 מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין של מדינתומנות הלוי (שמה) דף כו/כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/ז ע"ד
יב ע"א44 מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתומנות הלוי (תשסב) עמ' נג, סז
יב ע"א44 מלמד שנתן לכל אחד יין מן עירועץ הדעת טוב (תשסח) סי' צה
יב ע"א44 שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 215
יב ע"א45 איש ואיש - מרדכי והמןתורת מנחם חלק ל עמ' 158
יב ע"א45 איש ואיש - מרדכי והמןתורת מנחם חמ"ט עמ' 225
יב ע"א45 כרצון איש ואיש מרדכי והמןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנג
יב ע"א45 כרצון איש ואיש א"ר לעשות כרצון מרדכי והמןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלא
יב ע"א45 כרצון איש ואיש איש זה מרדכי וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסו
יב ע"א45 כרצון איש ואיש המן ומרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שנג, שע, תיח
יב ע"א45 כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןלקוטי שיחות חל"א עמ' 170
יב ע"א45 כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 164
יב ע"א45 כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קלט, קנח
יב ע"א45 כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלה
יב ע"א45 כרצון איש ואיש וכו' מרדכי והמןדברי יואל פ' נח דף רה ע"ב
יב ע"א45 כרצון איש ואיש זה המן ומרדכיקהלת יעקב פורים עמ' רסב
יב ע"א45 כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 847-846
יב ע"א45 כרצון איש ואיש כרצון המן ומרדכיעטרת ישועה (תשסד) אות קב לשבועות, אות לה, נ לפורים
יב ע"א45 כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןאמרי נועם (מועדים) סי' ב לפורים [מבן המחבר]
יב ע"א45 כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפג
יב ע"א45 כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןפניני יחזקאל עמ' תרג, תריב
יב ע"א45 כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיח
יב ע"א45 כרצון איש ואיש מרדכי והמןאש דת (תשמח) עמ' ריא
יב ע"א45 כרצון איש ואיש מרדכי והמןדברי שאול ויקרא עמ' שמז
יב ע"א45 כרצון איש ואיש מרדכי והמןפרפרת משה ח"א עמ' תסז
יב ע"א45 כרצון איש ואישלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנא
יב ע"א45 כרצון איש וכו' כרצון מרדכיתורת מנחם חנ"ה עמ' 300
יב ע"א45 כרצון איש זה מרדכימשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
יב ע"א45 כרצון מרדכי איש יהודי והמן איש צר ואויבאלשיך על חמש מגילות עמ' שעו, שפג, תסג
יב ע"א45 כרצון מרדכי ואסתרתורת מנחם חנ"ב עמ' 146
יב ע"א45 כרצון מרדכי והמןשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קה
יב ע"א45 כרצון מרדכי והמן וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 144
יב ע"א45 כרצון מרדכי והמן שנקראו אישדברי שאול ויקרא עמ' שמה
יב ע"א45 כרצון מרדכי והמןעיני שמואל (ראבין) עמ' מ
יב ע"א45 כרצון מרדכי והמןתורת מנחם חמ"ו עמ' 155
יב ע"א45 כרצון מרדכי וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 438
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כרצון המן ומרדכיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעה
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כרצון מרדכי והמןשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות כג
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכיבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתפד
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש וכו' לעשות כרצון מרדכי והמןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' מו
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש זה המן ומרדכישערים מצוינים - מגילה עמ' רמז
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקמא, תקנח
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןהישר והטוב (תשסג) עמ' רסה
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןחכמת התורה כי תשא עמ' כח
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעה
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פד
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון המן ומרדכיצפנת פענח (תשסו) עמ' רמח
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי ואסתרנפש יוסף (תשעד) עמ' פב
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמן וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסד
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמן וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יב
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 808-807, 844
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קז
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' לד
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןדברי יואל פ' בהעלותך דף רלח ע"ב
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןדברי יונה ח"ב עמ' עב
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןלחמי תודה דף ד ע"א
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפב, קפח
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות י
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמן, ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ז
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רי, רמב
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמןכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"ב
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צו, רא
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמןתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עט ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסז ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"ד
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמן, מרדכי דכתיב איש יהודי ושטו מרדכי, המן דכתיב איש צר ואויבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קטז, רכו
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש מלמד שלכל אחד ואחד השקהו יין של מדינתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פא, קי
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןישראל קדושים עמ' 97, 115, רסיסי לילה סי' כג (עמ' 30), דברי סופרים סי' לג (עמ' 28), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 136), יט (עמ' 171), כ (עמ' 181), צדקת הצדיק סי' רנה
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לד
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןמנות הלוי (תשסב) עמ' סט, קיט
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןפרי צדיק שושן פורים אות א
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןשמן המור (אביוב) עמ' ל
יב ע"א45 לעשות כרצון איש זה מרדכי וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רכד ע"א
יב ע"א45 לעשות כרצון איש כרצון מרדכי והמןדברי יונה ח"א עמ' קג
יב ע"א45 לעשות כרצון המן ומרדכי, מהרש"א - שלא היו מאכלות אסורותבאר שרים פרשת תצוה דרוש ו אות ס
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמן ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכג
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןאגרת הפורים (לאער) עמ' כד
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןדבש השדה עמ' נז
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןהסתרים באסתר עמ' 163
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןמקוה המים (שטעגר) עמ' קכד-קכה
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןצלח רכב עמ' תלה
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןתורת חסד (סופר) עמ' קעו
יב ע"א46 גם ושתי המלכה איהו בי קרי וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קיג ע"א
יב ע"א46 גם ושתי המלכה וכו' אמר רבא שניהן לדבר עבירה נתכוונושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלו
יב ע"א46 גם ושתי המלכה וכו' בית המלכות, בית הנשים מיבעי לי' וכו' שניהן לדבר עבירה נתכוונו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' [מ], עב, רצב
יב ע"א46 גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות בית הנשים מיבעי ליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 853
יב ע"א46 זה מרדכי והמןפרי חיים (קנולר) פרשת וילך
יב ע"א46 מרדכי איש יהודי המן איש צר ואוייבמקראי קדש (תשנג) עמ' יג
יב ע"א46 מרדכי והמן וכו' ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 357
יב ע"א47 בית המלך בית הנשים מבעי ליה, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו, היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואיהי בבוצינימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכ, ח"ב עמ' קכז
יב ע"א47 בית הנשים מבעי ליה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שפו
יב ע"א47 בית הנשים מבעיא ליהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יב
יב ע"א48 איהו בקרי איתתיה בבוצינימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמ
יב ע"א48 איהו בקרי ואתתיה בבוצינאתקנת השבין סי' ו (עמ' 64), לקוטי מאמרים עמ' 233
יב ע"א48 איהו בקרי ואתתיה בבוצינייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקנח
יב ע"א48 איהו בקרי ואתתיה בבוציניקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רלד
יב ע"א48 איהו בקרי ואיתתא בבוציניאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' נא
יב ע"א48 איהו בקרי איהי בבוצינימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמ {וכן סוטה נגרמת ע"י שהבעל פוגם בצניעות}
יב ע"א48 גם היא לעבירה נתכונהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסח
יב ע"א48 הוא בקרי והיא בבוציני וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסז
יב ע"א48 היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואתתיה בבוצינייגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות פו
יב ע"א48 היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואתתיה בבוצינימגילת סמנים עמ' קד
יב ע"א48 ושתי התכוונה להחטיא את הנשיםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קי
יב ע"א48 מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונומנות הלוי (שמה) דף לו/לז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמז דף מו/מז ע"ג, ומאמר קמח מו דף ג/נ ע"ד
יב ע"א48 מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכונו היינו דאמרי אינשי איהו בקרא ואיהי בבוצינאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 861-859
יב ע"א48 מלמד ששניהם לדבר עבירהשמן המור (אביוב) עמ' לב
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונו איהו בקרי ואיהי בבוצינישבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלז
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 456
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכא {נתכוונה לפריצות כדי שיסתכלו ביופיה, ולכן לא עשתה המשתה בבית הנשים רק בבית המלכות}
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונומשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"א
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונומשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"ב
יב ע"א48 שניהם לדבר עבירה נתכוונועוז לו בך פורים מאמר י אות א
יב ע"א48 שניהן לדבר עבירה נתכונודברי סופרים סי' לג (עמ' 28)
יב ע"א רש"י - דת של תורה, אכילת מזבח מרובה משתיתו, פר שלשה עשרונים סולת לאכילת המזבח ונסך חצי ההין ייןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב ע"א רש"י - היין היה גדול מן השותה בשנים שהוא יין ישן הרבהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קח
יב ע"א רש"י ד"ה חרימאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קי
יב ע"א רש"י - הם לא עשו אלא לפנים כלומר רק למראית העיןתפארת צבי ויקרא עמ' לב
יב ע"א רש"י - וכי משוא פנים בדבר, פי' ומפני מה זכו לנסשבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק י
יב ע"א רש"י - וכן הוא אומר - שהמקרא משבח אבנים יקרות ואומר שעל ידי נסיונות הרבה הן באין כי אבני נזר מתנוססותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צו
יב ע"א רש"י - חרי חרי - מלאכת המצעות היתה עשויה נקבים נקבים, מילת לבנה, חור לשון חוורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צו
יב ע"א רש"י - ממדינתו, יין שרגיל בו ולא ישכרהו ולא ישתהו אלא לפי רצונו מרובה משתיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב ע"א רש"י - קרי דלועים גדולות, בוציני קטנות וכו' הוא אמר להראות את יופיה וגם היא לכך נתכוונה שיסתכלו ביופיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכ
יב ע"א רש"י - ראשונים בלשצאר וחבורתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קיא
יב ע"א רש"י ד"ה בגדי כהונהלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 90
יב ע"א רש"י ד"ה בגדיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנד
יב ע"א רש"י ד"ה הראוי לכסף כו'עינות מים דף צט ע"ג
יב ע"א רש"י ד"ה וכישערים מצוינים - מגילה עמ' רעט
יב ע"א רש"י ד"ה כדתפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' שמד
יב ע"א רש"י ד"ה כרצון - המן הי' שר המשקיןפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קח
יב ע"א רש"י ד"ה כרצוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנז
יב ע"א תוס' - כיון שלא היו רואים זה את זה ליכא קנאהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צז
יב ע"א תוס' ד"ה אתה - דליכא קנאהמקראי קדש (תשנג) עמ' טו
יב ע"א תוס' ד"ה אתה - לעיל גבי הראוי לחצר לחצר הי"ל לומר אתה מטיל קנאהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפח
יב ע"א מהרש"א - מרדכי דאג לכשרות מאכלי המשתהדולה ומשקה פורים עמ' צז, קמב, של, תקא
יב ע"א מהרש"א - על מה שפירש"י שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, למה לא פי' שהשתחוו להמן שעשה עצמו אלוהלחמי תודה דף מב ע"ב, קלב ע"ב
יב ע"ב01 ביום השביעי אטו עד השתא וכו' יום השביעי שבת הי' וכו' אבל אומות העולם וכו' כשם שעשתה כך נגזר עליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פה, קכג, קכט, קלו
יב ע"ב01 ביום השביעי בטוב לב המלך ביין וכו' יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
יב ע"ב01 ביום השביעי וגו' אטו עד השתא וכו' יום השביעי שבת היה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קסז
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב כו' יום הז' שבת היהייטב פנים ח"ב דף מא
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אותו היום שבת הי'ויגד יעקב עמ' תל
יב ע"ב01 'ביום השביעי כטוב לב המלך ביין' אטו עד השתא וכו' ועושה בהן מלאכה בשבתכתב סופר אגדות כאן
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לא סב לביה בחמרא אמר רבא שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחותשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' אמר רבא יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' מד
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' יום השביעי שבת היהשבילי פנחס עמ' קכז, קלב, תמא
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' שבת היה שישראל אוכלין ושותין ומתחילין בד"ת ובדברי תשבחות וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב יח
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אותו יום שבת היה וכו'לחמי תודה דף צז ע"א
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אטו ער השתא לא טב לביה בחמרא, אמר רבא יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות, אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פז, צט
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין זו שבת וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' טז
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין יום השביעי שבת היהכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"א
יב ע"ב01 'ביום השביעי כטוב לב המלך' יום השביעי שבת היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 933
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך שבת היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 634, 527-528, 633-634
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך שבת היהתורת איש ח"א עמ' קנט
יב ע"ב01 ויהי ביום השביעי כטוב לב המלך שבת היהעטרת ישועה (תשסד) אות קב לשבועות, אות א, לו לפורים
יב ע"ב01 כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לאו טב לביה בחמרא אמר רבא יום השביעי שבת היה וכו'דברי אש (כץ) עמ' קנו
יב ע"ב01 כטוב לב המלך ביין אטודרישה מחיים דף סז ע"א
יב ע"ב01 כטוב לב המלך ביין אמר רבא יום השביעי שבת היהלב אריה אסתר אות טז
יב ע"ב01 כטוב לב המלך ביין וגו' שבת היתה וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שנז
יב ע"ב01 כטוב לב המלך ביין וכו' בשבת היהמחיר יין (תשעט) עמ' כה
יב ע"ב01 כטוב לב המלך וכו' שבת הי'בכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש אסתר אות א {ביאור "כטוב לב המלך" על ה', שטוב לבו בד"ת של ישראל בעת שתייתם, וסעד ממדרש אסתר}
יב ע"ב02 אטו עד השתא לא טב לבי' בחמרא כו' מביאה בנות ישראל וכו' ועושה בהם מלאכה בשבת (ובחא"ג מהרש"א ובעץ יוסף לע"י)תורת מנחם חנ"ט עמ' 354
יב ע"ב02 אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קלט, רכא
יב ע"ב02 אטו עד השתא לא טב לביה בחמראדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעג ד"ה כטוב
יב ע"ב02 אטו עד השתא לא טב לביה בחמראשערים מצוינים - מגילה עמ' מ
יב ע"ב02 אטו עד יום השביעי לא טב לביה בחמראמנות הלוי (תשסב) עמ' נה, עו
יב ע"ב02 וכי עד יום ז' לא טב ליביהשמן המור (אביוב) עמ' לב
יב ע"ב02 עד השתא לא טב לביה בחמראאגרת הפורים (לאער) עמ' כז
יב ע"ב03 ישראל אוכלים ומשבחים לה' ועכו"ם מדברים תיפלותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מה
יב ע"ב03 ישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תעוז לו בך פורים מאמר יד אות ז
יב ע"ב03 ישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 465
יב ע"ב03 ביום השביעי אותו היום שבת היהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסו
יב ע"ב03 ביום השביעי וכו' שבת היהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מא, מה
יב ע"ב03 ביום השביעי יום השבת היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלח, תלט
יב ע"ב03 'ביום השביעי' שבת היהגור אריה בראשית פ"ב הערה 13
יב ע"ב03 ביום השביעי שבת היהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ו
יב ע"ב03 בני ישראל אוכלים ושותים ופותחים בדברי תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' ו
יב ע"ב03 בשבת ישראל אוכלים ושותין ומתחילין בד"תדעת שבת עמ' תנח
יב ע"ב03 ויהי ביום השביעי וכו' שבת היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1213, 1212
יב ע"ב03 יום השביעי היה שישראל וכו' מתחילין בדברי תורה וכו' אבל עובדי כוכבים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קע
יב ע"ב03 יום השביעי שבת הי' וכו'נועם אליעזר שמות דף קנט ע"א
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה וכו' מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות שמהללים בשירות ותשבחותיערות דבש ח"ב עמ' לב
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה וכו'טוב לב עמ' ט, קמד
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה וכו'עוז לו בך פורים מאמר יד אות ז
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות אבל וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שצד
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחותאבני אש (אויש) מועדים עמ' פא, צד
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה שישראל אוכליןפרי צדיק תולדות אות ח, פורים אות א, ג, ו, פקודי אות ו, צו אות ז, פסח אות טו, שמיני אות ח, קדושים אות ב, ד, אמור אות יג, קרח אות יג
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה שישראל וכו' אבל אומות העולם וכו'רנת יעקב עמ' נב, סט, שיא, שיד
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היהאמרי נועם (מועדים) סי' יב לפורים [מבן המחבר]
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היהקהלת יעקב פורים עמ' תנד
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יב, קצא, תפח
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ר
יב ע"ב03 יום ז' שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עד ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יב ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף כח ע"א, דף לט ע"א
יב ע"ב03 יום ז' שבת היה שישראל אוכלין ושותיןמשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"א
יב ע"ב03 יום שביעי שבת היה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב ע"ב03 כשישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ודברי תשבחותדברי שלום (הלברשטם) עמ' רלב
יב ע"ב03 כשישראל אוכלין מתחילין בד"תאור הרעיון עמ' שכה
יב ע"ב03 שבת היהפני חיים (פלג'י) עמ' קמ ע"ב {וגזר עליהם לחללו}
יב ע"ב03 שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת ובדברי תשבחותס' חסידים סי' תט
יב ע"ב03 שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קטו, תרצב, תתקלד, ויקרא עמ' שעז, מלכים עמ' סד
יב ע"ב03 שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפו ד"ה פרק
יב ע"ב03 שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' לח
יב ע"ב03 שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תרסיסי לילה סי' ל (עמ' 42), דובר צדק עמ' 84, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
יב ע"ב03 שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תשערים מצוינים - מגילה עמ' שדמ
יב ע"ב03 שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קסא
יב ע"ב03 שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהפרי צדיק תולדות אות ח, לחנוכה אות יד, ר"ח אדר אות ד, פקודי אות ו, קדושים אות ב
יב ע"ב04 אבל עובדי כוכבים אוכלין ושותין, אין מתחילין אלא בדברי תיפלותאבני אש (אויש) מועדים עמ' צו
יב ע"ב04 כשאוה"ע אוכלים ושותים אומרים מדיות נאות וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' שא
יב ע"ב04 כשאומות העולם אוכלים ושותים אומרים מדיות נאות מתעסקות בזנות, אבל ישראל כששותים מתעסקים בתורהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רפד
יב ע"ב04 מתחילין בד"ת ובדברי תשבחותנטריקן (תשעד) עמ' סה
יב ע"ב04 מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחותרנת יעקב עמ' נה, סט, שיא, שיד
יב ע"ב05 אוכלים ושותים ועוסקים בדברי תיפלותרנת יצחק יהושע עמ' שעח
יב ע"ב05 גוים שאוכלים ושותים אינם מתחילים אלא בדברי תפלותאלומת יוסף דף מב ע"ב
יב ע"ב05 גוים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלותרנת יצחק שופטים עמ' קצז
יב ע"ב06 בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים וכו' ובלבד שתהיה ערומה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצו
יב ע"ב06 בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1037, 935, 934
יב ע"ב06 בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים מדיות נאות וכו' כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי אלא כשדיי וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסו
יב ע"ב07 אלו אומרים מדיות נאות ואלו אומרים פרסיות נאות וכו'אמרי חמד ח"א דף כא ע"ב
יב ע"ב07 הללו אומרים מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאותאמרי נועם (מועדים) סי' מה לפורים
יב ע"ב07 הללו אומרים מדיות נאותמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 158, 172)
יב ע"ב07 הללו אומרים מדיות נאותפורים בציון עמ' סה
יב ע"ב07 הללו אומרים מדיות נאותפרי צדיק פסח אות כד, קדושים אות ה
יב ע"ב07 הללו אמרו מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאות וכו'זרע קודש - מועדים עמ' רנט
יב ע"ב09 כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי, אלא כשדיי, רצונכם לראותהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1280
יב ע"ב09 כלי שאני משתמש בושערים מצוינים - מגילה עמ' קי, שדמ
יב ע"ב10 להביא את ושתי המלכה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שסט
יב ע"ב11 אחשורוש ביקש להביא את ושתי ערומהפניני יחזקאל עמ' תריג
יב ע"ב11 אחשורוש ציוה שתבוא ושתי ערומהאלשיך על חמש מגילות עמ' שעו, שפו-שפח, שצב, שצט
יב ע"ב11 בדרך שאדם מודד מודדין לומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה וכו' מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תע, תצ
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 125
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדים לואהל רחל עמ' 659
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ב
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקסג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לומשמרת איתמר (תשסז) עמ' מא, סא, קכב, רב, רכז, רמה, תרסג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לועטרת יהושע דברים עמ' נו
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לורנת יצחק ה' מגילות עמ' שכה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לושבילי פנחס (תשעז) עמ' קכ
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שנא
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לושמחת הנפש עמ' קסא
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם חנ"ז עמ' 362
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לותפלה למשה (בנימין) עמ' רפא
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קמ ע"ב, קס ע"א
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לומגדנות אליעזר עמ' תכז
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לו וכו' ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת וכו' כשם שעשתה כך נגזר עליהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסח
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לואור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' צג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לואורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות יב
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לואורות ונתיבות ח"ה פרק יט אות ה, יב
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לודברי אש (כץ) עמ' רד, שטז
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קעב
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לויד אהרן עמ' לה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כד
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לומטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח, תטו, תנז
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תכז
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קה, ריד
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לועיוני הפטרה ח"א עמ' 53
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לועצי חיים - מועדים עמ' כד, נז
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לועצי חיים על התורה עמ' כ, לה, צט, קכה, שפט
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לוקדושת יו"ט ח"א דף יג ע"ג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש - ימים נוראים עמ' תסח, שעט
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רצח
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמא
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש סוכות ח"א עמ' רלה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לותורת יחיאל בראשית עמ' רעח
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לותפארת צבי שמות עמ' תמה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לותקונים חדשים פ' ע (עמ' קע)
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודרין לוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קע
יב ע"ב11 במדה שארם מודד בה מודדין לודעת תורה דברים ח"ב עמ' ס
יב ע"ב11 במדה שארם מודד מודדין לותפארת צבי ויקרא עמ' טו, לד
יב ע"ב11 במידה שאדם מודד בה מודדים לושם דרך בראשית ח"ב עמ' שנט
יב ע"ב11 במידה שאדם מודד בה מודדין לושבילי פנחס (תשעה) עמ' שה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדין לולישרים תהלה (תשסד) עמ' קנח
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לואור השמש (תשסח) עמ' צו
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לונזר הקדש ח"א עמ' קפז
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לושל"ה (תשנז) פרשת אמור אות ג, שופטים אות ט
יב ע"ב11 גזר להביאה ערומהפני חיים (פלג'י) עמ' שנז ע"א
יב ע"ב11 ובלבד שתבוא ערומהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכג
יב ע"ב11 להביא את ושתי המלכה לפניו שצוה להביאה ערומהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסח
יב ע"ב11 מידה כנגד מידהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נח
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תפה, ח"ב עמ' תשסב
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סב
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות יב
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תפה, תשסב
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לותהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רג, פרק קלה פסוק ו הערה ד, פרק קמג פסוק ב הערה א
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לותורת הרבי רבי זושא סי' קכח
יב ע"ב11 שבמדה שאדם מודד מודדין לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעג
יב ע"ב12 מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה את בנות ישראל ומפשיטתן ערומותישע אלקים (צהלון, שנה) דף יו/יז ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יז ע"ג
יב ע"ב12 מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בבות ישראל ומפשיטן ערומות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מה ד"ה ועד"ז, עמ' קלב ד"ה ואמרו, עמ' קפו ד"ה פרק, עמ' תפט ד"ה ועד"ז, עמ' תרד ד"ה אשר
יב ע"ב12 מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל בשבת ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 394
יב ע"ב12 מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתשבילי פנחס עמ' קלה
יב ע"ב12 מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת וכו' כשם שעשתה כך נגזר עליהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלז
יב ע"ב12 שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל וכו' ועושה בהן מלאכה בשבתגלגולי נשמות (תשסא) סי' ו ס"ק ב
יב ע"ב12 שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראלשערים מצוינים - מגילה עמ' מא
יב ע"ב13 ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סה, קד
יב ע"ב13 ושתי היתה מפשטת בנות ישראל ועובדת בהם בשבתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפא
יב ע"ב13 ושתי היתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1059, 1058
יב ע"ב13 ושתי הרשעה היתה מפשטת בנות ישראל ערומות, והיתה עושה בהן מלאכה בשבתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 961, 960
יב ע"ב13 ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטתן ערומותפורים בציון עמ' צב
יב ע"ב14 ושתי היתה עושה בהן מלאכה בשבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' רכה
יב ע"ב14 ושתי היתה עושה מלאכה בבנות ישראל בשבתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מה
יב ע"ב14 ושתי העבידה יהודיות בשבת, ועונשהשיחות לספר ויקרא עמ' נח
יב ע"ב14 ושתי נענשה על שעבדה בשבת בבנות ישראלאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' שכח, שמד
יב ע"ב17 כאשר עשתה לבנות ישראל כן נגזר עליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1081
יב ע"ב17 כשם שעשתה כך נגזר עליהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 10
יב ע"ב17 כשם שעשתה כך נגזר עליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלט ד"ה כתיב
יב ע"ב17 כשם שעשתה מלאכה עם בנות ישראל בשבת וכפי שעשתה כך נגזר עליהשבילי פנחס (תשעא) עמ' רמט
יב ע"ב17 לפיכך נשחטה ערומה בשבתמנות הלוי (תשסב) עמ' קד
יב ע"ב17 שנשחטה ערומה בשבתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצ
יב ע"ב18 ותמאן המלכה ושתי וכו' בא גבריאל ועשה לה זנבאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קכו
יב ע"ב18 ותמאן המלכה מכדי פריצתא הואי וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' כז
יב ע"ב18 ותמאן המלכה מכדי פריצתא הואי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' עב, פא
יב ע"ב18 ותמאן המלכה מכדי פריצתא הויא דאמר מר שניהם לדבר עבירה נתכוונו אמאי לא אתיא נעשה לה זנב וכו' או שהצרעת פרחהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכב
יב ע"ב18 מכדי פריצתא הואי וכו' מלמד שפרחה בה צרעת במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קמה
יב ע"ב18 מכדי פריצתא הואיאגרת הפורים (לאער) עמ' קמח
יב ע"ב18 מכדי פריצתא הואיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 421, פ"א אות 1109
יב ע"ב18 מכדי פריצתא הואימשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"ב
יב ע"ב20 ושתי מיאנה לבא משום שפרחה בה צרעת או משום שגבריאל עשה לה זנבאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 89
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעתאמרי נועם (מועדים) סי' ג לפר' פרה
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעת וכו' ועשה לה זנבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תש
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעת וכו'הר המוריה עמ' רנ
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעת וכו'טוב לב עמ' כא, קמה
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1122
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעתמנות הלוי (שמה) דף מא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף טו ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"ג
יב ע"ב20 מלמד שפרחה בה צרעתשמן המור (אביוב) עמ' לו
יב ע"ב20 פרחה בה צרעת במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנבפניני יחזקאל עמ' קסט
יב ע"ב20 פרחה צרעת בושתימאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נב
יב ע"ב21 אמאי דלקה בו כולי האידברי שאול ויקרא עמ' שמח
יב ע"ב21 אמאי דלקה ביה כולי האיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1310, 1089, 908
יב ע"ב21 אמאי דלקה ביה כולי האישערים מצוינים - מגילה עמ' מ
יב ע"ב21 אמאי דלקה ביה כולי האיתורת אליהו עמ' תמח
יב ע"ב21 גבריאל עשה בה זנבכתבי רבנו בחיי עמ' שלג {יתרת בשר}
יב ע"ב21 מלאך ועשה לה זנבילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קד
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1094, 1093, 1084, 1081
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבים שמחה עמ' תעה
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנביערות דבש ח"ב עמ' מ
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבמנות הלוי (תשסב) עמ' פא, שב
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבמשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"ב
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' עו*
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלו
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רסג, שפה, תכד
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנבתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף פד ע"ב
יב ע"ב21 בא המלאך ועשה לה זנבילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' נב
יב ע"ב21 גבריאל עשה זנב לושתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפב
יב ע"ב21 'ויקצף המלך מאד' וכון' שלחה ליה בר אהורייריה דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי בחמריה מיד 'וחמתו בערה בו' וכו'כתב סופר אגדות כאן
יב ע"ב21 ויקצף המלך מאד אמאי דלקא ביה כולי האימנות הלוי (תשסב) עמ' לט, מ, נה, סו, פג
יב ע"ב22 אבא וכו'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 892 {בלשצר שהיה אביה של ושתי}
יב ע"ב22 אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אישתי וכו'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1055, 1271
יב ע"ב22 אהוריירי' דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רויישע אלקים (צהלון, שנה) דף יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף לג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קג ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פקודי דף קעט ע"ב
יב ע"ב22 בר אהוריירי', ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 296
יב ע"ב22 בר אהורייריה דאבאאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 510, 41, פ"א אות 1350
יב ע"ב22 לקבל אלפא חמרא שתידרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קצ, רטז
יב ע"ב22 ושתי אמרה לאחשורוש שהוא היה לשעבר שומר הסוסים של בלשצראור חדש (הרטמן) פ"א אות 915
יב ע"ב22 ושתי בת מלכים היתה ואחשורוש אהורייריה דאבוהאלשיך על חמש מגילות עמ' שפו-שפז
יב ע"ב22 ושתי בתו של בלשצראור חדש (הרטמן) פ"א אות 914
יב ע"ב22 ושתי היתה בת מלכיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' רעו
יב ע"ב22 ושתי המלכה הפריזה בדברים נגדושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ר
יב ע"ב22 ושתי הפריזה בדברים נגדושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
יב ע"ב22 לפניה לא היה חשיב מלך כיון שבבית אביה היה עבד ביד הסריסיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' שה
יב ע"ב22 לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוימחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 159)
יב ע"ב22 שלחה ליה וכו' אהורייריה דאבא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפח
יב ע"ב22 שלחה ליה בר אהורייריה דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי בחמריהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלו
יב ע"ב22 שלחה ליה בר אהורייריה וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
יב ע"ב22 שלחה ליה בר אהוריריה דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי ליה מחמרא מיד וחמתו בערה בומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קח, פה
יב ע"ב22 שלחה ליה בר אהוריריה דאבא וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמה
יב ע"ב22 שלחה ליה ושתי וכו' לקבל אלפא חמרא שתימקוה מים (עזריאל) ח"א דף ז ע"ד
יב ע"ב22 ושתי היתה בת מלךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קפח {בגלל זה היא התנשאה עליו, ולכן נאמר "מלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה" - למי שטובה מצד עצמה ולא מצד אבותיה, והיא לא תתנשא}
יב ע"ב23 אחשורוש היה שיכור כשהרג את ושתיאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רלה
יב ע"ב23 ההוא גברא אשתטי בחמריההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשא
יב ע"ב23 ההוא גברא אשתטי בחמריהלחמי תודה דף סא ע"ב
יב ע"ב23 וההוא גברי אשתטי בחמריהשערים מצוינים - מגילה עמ' מד
יב ע"ב23 שלחה לו אתה משתטה ביינךהסתרים באסתר עמ' 25
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים וכו' דיינוה ליה אמרו היכי נעביד וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 197
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים וכו' יודעי העתים, שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קכה
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים וכו' מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעא
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים וכו' שיודעים למעבר שנים ולקבוע חדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1141, 1140
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים מאן חכמים רבנן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לחשוב העיבור שנים ועיבור חדשיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רכא
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים כו' ורש"ישם שלמה דף ט ע"ב
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים כו' מאן חכמים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מג דף צג ע"ד
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים מאי חכמים רבנןאות לישועה דף ק ע"א
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן אמר להו דנוה ניהלה אמרו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפורים (אחרי פ' תצוה)
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן וכו' אמר להו דיינוה לי וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפט
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעים לעבר שניםישע אלקים (צהלון, שנה) דף יג ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסה ע"ג, ופרשת ויצא דף מב ע"ד
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העתים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' פט
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנןהסתרים באסתר עמ' 26
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמיםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קז ע"ג [תא ע"א ד"ה בי]
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמיםברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק"ז ע"ג (דף תא ע"א ד"ה כי)
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמיםנפש יוסף (תשעד) עמ' צ {אין כבוד למלך לשאול פי יודעי דת ודין}
יב ע"ב24 ויאמר המלך לחכמים, מאן חכמים רבנן וכו' וריחו לא נמר, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נב, גוף הספר עמ' קג
יב ע"ב24 יודעי העיתים שיודעים לעבר שנה ולקבוע חדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1183, 1182
יב ע"ב24 יודעי העיתים שיודעים לעבר שניםמחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 136)
יב ע"ב24 יודעי העיתים שיודעים לעבר שניםפרי צדיק מקץ - הבדלה, שושן פורים אות א, ר"ח אייר אות ב, קרח אות ח
יב ע"ב24 יודעי העיתים שיודעין לעבר שנים וכו'ייטב פנים ח"ב דף מב
יב ע"ב24 יודעי העתים מאן יודעי העתים רבנןחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף יט ע"א
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשיםמקראי קדש (תשנג) עמ' טז
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לעבר שניםדברים אחדים (תקמח) דף לט ע"ב
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לעבר שניםדברים אחדים (תשמו) עמ' קלה
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לעבר שניםמנחת מרדכי עמ' שלג
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לעבר שניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכד
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לעבר שניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנה
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעים לקבוע חדשים ולעבר שניםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קצ
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1167
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שלד ד"ה וי"ל, עמ' שמה ד"ה וי"ל, עמ' תלט ד"ה כתיב
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ט
יב ע"ב24 יודעי העתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
יב ע"ב24 לחכמים יודעי העיתים מאן חכמים רבנןאיש אמונים דף צא ע"ב
יב ע"ב24 לחכמים יודעי העתים וגו' אלו הסנהדרין וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקב
יב ע"ב24 מאן חכמים יודעי העתים שיודעין לעבר שנים וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' מח, קסח
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן וכו' שיודעים לעבר שנים וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף ה ע"ב
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן יודעי עתים וכו' אמרו היכא נעביד וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מב, מג
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעין לעבר שנים וכו'יערות דבש ח"א עמ' קסה, שיח, ח"ב עמ' כח, רכא
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ו
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמח
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רעט
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קח, קיג, קטז
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנןפנים מסבירות עמ' רנה
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנןרב שלום (אדלר) עמ' ריז
יב ע"ב24 מאן יודעי העתים וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קנט, קס {אלו בני יששכר כמה דאת אמרת ומבני יששכר וגו', אמרין ליה אדוננו המלך כשהיינו בארצנו היינו שואלים באורים ותומים ועכשיו מטולטלים אנו וכו'}
יב ע"ב24 מאן יודעי העתים רבנןשמן המור (אביוב) עמ' לח
יב ע"ב24 מאן נינהו יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשיםאור הצבי עמ' 120
יב ע"ב24 שיודעים לעבר שניםיערי עם דבשי ח"א עמ' פז
יב ע"ב24 שיודעין לעבר השנים וכו'יערות דבש ח"א עמ' סט
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעין לעבר השנהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנה ע"ד (הג"ה)
יב ע"ב25 אמר להו דיינוה אמרו היכי נעביד וכו' אמרו לו מיום שחרב ב"מ וגלינו מארצינו ניטלה עצה ממנו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעה
יב ע"ב25 אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלא, למחר פסיק ליה חמרא ודכיר ליה ובעי לה מינןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1262, 1261, פ"א אות 1378
יב ע"ב25 אמרו היכי נעבידאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 595 {בית דין של ישראל לא רצו לתת עצה להרוג את ושתי שהיו יראים שאולי יחזור בו}
יב ע"ב25 היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר וכו'הגות לב עמ' 119
יב ע"ב25 היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר פסיק חמרא ובעי לה מינןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפט
יב ע"ב25 למחר מפיג יינו ושואלה מאתנופני חיים (פלג'י) עמ' שנח ע"א
יב ע"ב25 למחר פסיק ליה חמריהשערים מצוינים - מגילה עמ' רצט
יב ע"ב25 נימא לי' קטלהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצח
יב ע"ב27 א"ל מיום שחרב ביהמ"ק נטלה עצה וכו' זיל לגבי עמון ומואבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג, מקראי קדש (תשנג) עמ' יט
יב ע"ב27 אמרו לו מיום שגלינו מארצנו ניטלה עצה הימנו ואין אנו יכולים לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסז
יב ע"ב27 אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וכו' שינו מפני אימת מלכותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלב
יב ע"ב27 מיום שגלינו מארצנו ניטלה עצה וכו' זיל גבי עמון ומואב וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף עד ע"ב
יב ע"ב27 מיום שגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 84
יב ע"ב27 מיום שגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תצה
יב ע"ב27 מיום שגלינו וכו'כתבי רבנו בחיי עמ' שלג
יב ע"ב27 מיום שגלינו נטלה עצה ממנויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלב
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קסד
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצנו כו' ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 10
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות כו', ורש"יגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכז
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנולחם רב על סדור התפילה אות תשלג
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק וכו' ניטלה עצה ממנו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנ
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק נטלה עצה ממנוגבורת יצחק שבועות עמ' קיז
יב ע"ב27 מיום שחרב ביהמ"ק ניטלה ממנו עצהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' צ
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשותמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' תלה
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנושם דרך במדבר עמ' לא, קה
יב ע"ב28 זיל גבי עמון ומואבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כא
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהו וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מב ע"ד
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסח
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת בלק
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' צ
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לה
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב דיתיבי אדוכתייהוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קט, קלד
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואבדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מ
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואבהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסח
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואבשער החצר (תרכב) סי' תקלה
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואב, מהרש"אברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קז ע"ד [תא ע"ב ד"ה ועוד (השני)]
יב ע"ב28 זיל לעמון ומואבראש דוד (תקלו) דף לד ע"א
יב ע"ב28 זיל לעמון ומואבראש דוד (תשמו) עמ' קמא ע"א
יב ע"ב28 כחמרא דיתיב על דורדיאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצה
יב ע"ב28 כחמרא דיתיב על דורדיאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכו, שעא
יב ע"ב28 כחמרא דיתיב על דורדייהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כה
יב ע"ב29 שאנן מואב מנעוריו שוקט הוא אל שמריוצדקת הצדיק סי' קפח, דובר צדק עמ' 82
יב ע"ב29 שאנן מואב מנעוריורנת יצחק ישעיה עמ' תנה
יב ע"ב31 והקרוב אליו וכו' אמרו מלאכי שרתדברי סופרים סי' לג (עמ' 29), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 172)
יב ע"ב31 והקרוב אליו וכו' אמרו מלאכי שרתפרי צדיק פורים אות ח
יב ע"ב31 והקרוב אליו כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרמנות הלוי (תשסב) עמ' צב
יב ע"ב31 והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא וגו' וכו' פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 194, פ"ג אות 545, 515
יב ע"ב31 והקרוב אליו כרשנא שתר כו'עין ימין (אלגזי) דף ח ע"א
יב ע"ב31 והקרוב אליו כרשנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יב ע"ב31 והקרוב אליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלג
יב ע"ב31 והקרוב וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיב, ח"ד עמ' רלב {חשב ז' שרים וממוכן זה המן לבסוף}
יב ע"ב31 כרשנאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1190,1191 {לשון צאן הוא}
יב ע"ב31 כרשנא וכו' כל הפסוק הזה על שם הקרבנות אמרו מלאכים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שפט, שצד, תא
יב ע"ב31 כרשנא כלום החריבו לפניר כרים בני שנה 'שתר' כלום הקריבו לפניר שתי תורים וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות י לפורים
יב ע"ב31 כרשנא כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1193
יב ע"ב31 'כרשנא שתר אדמתא וגו' אמר רבי לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמראור חדש (הרטמן) פ"א אות 1000
יב ע"ב31 כרשנא שתר אדמתא תרשישילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב31 כרשנא שתר וגו' כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רלה
יב ע"ב31 כרשנא שתר וכו' אמר ר' לוי כל הפסוק הזה על שם קרבנות וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנט
יב ע"ב31 כרשנא שתר וכו' כל הפסוק ע"ש קרבנות נאמר וכו' כרשנא אמרו מלאה"ש רבש"ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסב
יב ע"ב31 כרשנא שתר כולו ע"ש קרבנות נאמר כלום הקריבו לפניך וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' ריא, רכו
יב ע"ב32 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' כט
יב ע"ב32 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע, כלום הקריבו לפניך וכו' אדמתא כלום בנו מזבח אדמהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסה
יב ע"ב32 כולו על שום קרבנות נאמרשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנג
יב ע"ב32 כולו על שם קרבנות נאמרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצ
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צד ד"ה אקרא
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסט ד"ה הנה, עמ' קצט ד"ה וזה
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךשבילי פנחס עמ' שצה
יב ע"ב32 כל הפסוק הזה על שום קרבנות נאמר וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מה
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרטוב לב עמ' יט
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרמשך חכמה שמות פ' כח פס' כ
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סד
יב ע"ב32 על שום קרבנותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' פה {בזכות הקרבנות ניצלו ישראל מכליה}
יב ע"ב32 פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמר וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ב דף ב/כ ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף סה ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פה ע"א ודף קח ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש כא דף סב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קא ע"ג
יב ע"ב32 פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמר כרשנא אמרו מלאכי השרתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1147, 1146
יב ע"ב32 פסוק זה על שם קרבנות נאמרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יב ע"ב33 כלום הקריבו לפניך וכו' תרשישמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכה, קכו
יב ע"ב33 כלום הקריבו קרבנות וכו'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1000, 999 עמ' תיד-תטו {השבעה והיו מלמדים זכות על ישראל וחובה על אומות העולם}
יב ע"ב33 כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהחכמת התורה נח עמ' של
יב ע"ב33 כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפג, תכא
יב ע"ב33 כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצג, ריז
יב ע"ב33 כלום מקריבים לפניך כריםדבר יום ביומו - א אדר
יב ע"ב34 כלום הקריבו לפניך שתי תוריםמשנת חיים במדבר עמ' צח
יב ע"ב34 כלום הקריבו תוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שי
יב ע"ב35 תרשיש כלום שימשו לפניך בבגדי כהונהדרשות מנחת יצחק עמ' רצג
יב ע"ב36 כלום הכינו שלחן לפניך וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שה
יב ע"ב36 כלום הכינו שלחן לפניךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכ
יב ע"ב36 כלום מרסו במנחותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכג
יב ע"ב36 ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךבי חייא ח"א עמ' קטז
יב ע"ב36 ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רכז ד"ה כתב
יב ע"ב36 ממוכן כלום הכינו שלחןמהר"ם שיק בראשית עמ' לב
יב ע"ב36 מרס כלום מירסו לפניך בדםמשנת חיים במדבר עמ' תכז
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן וכו' זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותמהר"ם שיק שמות עמ' קכה
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' צג
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן וכו' מכאן שההדיוט קופץ בראשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצט ד"ה וזה
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן זה המן, ותוס'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנב
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן מכאן שהדיוט קופץ בראשמנחת יהודה (פתיה) עמ' 213
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן שהדיוט קופץ בראשמקראי קדש (תשנג) עמ' לח
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן תנא ממוכן זה המן וכו' מכאן שההדיוט קופץ בראשאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צז
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן תנא ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו 'ממוכן', שמוכן לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1221
יב ע"ב37 ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראשפאר יעקב ח"ב עמ' תתמז
יב ע"ב37 למה נקרא ממוכן שמוכן לפורעניותקהלת יעקב פורים עמ' תל
יב ע"ב37 למה נקרא שמו ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשיערות דבש ח"ב עמ' לב
יב ע"ב37 למה נקרא שמו ממוכן שהי' ממוכן לפורעניותקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות יב
יב ע"ב37 למה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיח
יב ע"ב37 ממוכן הוא המןרוח חיים (חיד"א) עמ' פו
יב ע"ב37 ממוכן הוא המןאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 30
יב ע"ב37 ממוכן הוא המןאלשיך על חמש מגילות עמ' תקד
יב ע"ב37 ממוכן הוא המןמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכו
יב ע"ב37 ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשדובר שלום (תשסג) אות רפג
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן וכו'מנות הלוי (שמה) דף מט ע"ב
יב ע"ב37 ממוכן זה המןתורת מנחם חנ"ב עמ' 119
יב ע"ב37 ממוכן שמוכן לפורעניותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצו
יב ע"ב37 ויאמר ממוכן שמוכן לפורענות וכו' הדיוט קופץ בראשמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מז
יב ע"ב37 ממוכן זה המןמי מרום חי"ב עמ' רנז
יב ע"ב37 ממוכן זה המן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשעטרת ישועה (תשסד) אות פו להגדה ש"פ
יב ע"ב37 ממוכן זה המן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראששני המאורות (תשסח) עמ' קטז
יב ע"ב37 ממוכן זה המן וכו' שההדיוט קופץ בראשבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רטז
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא וכו'שער התפלה (תשמט) שער פילול פ"א
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שהיה מוכן לפורעניות וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שנח
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שהיה מוכן לפורעניותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1206, 1205, 1001, 1000
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות א"ר כהנא מכאן להדיוט שקופץ בראשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכו
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות וכו', מכאן שההדיוט קופץ בראשלחמי תודה דף ד ע"ב, סא ע"ב, קיב ע"א
יב ע"ב37 'ממוכן' זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 30
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1257, 1151, 1150
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסט ד"ה אמרו, עמ' רמז ד"ה ויאמר
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קע
יב ע"ב37 ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סא
יב ע"ב37 ממוכן' זה המן שמוכן לפורענותאור חדש פתיחה אות 181, פ"א אות 1211,1212, פ"ד אות 228, פ"ג אות 117, הקדמה אות 262
יב ע"ב37 ממוכן זה המןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רלו
יב ע"ב37 ממוכן זה המןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יב ע"ב37 ממוכן זה המןארץ צבי (תשע) עמ' קצ, קצג
יב ע"ב37 ממוכן זה המןבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנח ע"א
יב ע"ב37 ממוכן זה המןברית אברם עמ' תרד
יב ע"ב37 ממוכן זה המןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיא
יב ע"ב37 ממוכן זה המןהסתרים באסתר עמ' 54, 100
יב ע"ב37 ממוכן זה המןזמנים לששון עמ' פ
יב ע"ב37 ממוכן זה המןישראל קדושים עמ' 115, דברי סופרים סי' לג (עמ' 28)
יב ע"ב37 ממוכן זה המןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עט, פג
יב ע"ב37 ממוכן זה המןכתנות אור עמ' שא {והוא נתן עצה להרוג את ושתי}
יב ע"ב37 ממוכן זה המןמאכסניא של התורה סי' לד
יב ע"ב37 ממוכן זה המןמנות הלוי (תשסב) עמ' צה, קעג
יב ע"ב37 ממוכן זה המןמנחת יהודה (הירשפלד) עמ' ח
יב ע"ב37 ממוכן זה המןמערכי לב (חזן) ח"א דרוש מה דף צט ע"א
יב ע"ב37 ממוכן זה המןמקוה מים (עזריאל) ח"א דף ח ע"ג
יב ע"ב37 ממוכן זה המןפעולת צדיק (בריש) דרוש ז
יב ע"ב37 ממוכן זה המןרב שלום (אדלר) עמ' ריט, רכ
יב ע"ב37 ממוכן זה המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפט
יב ע"ב37 ממוכן זה המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעא, שלג
יב ע"ב37 ממוכן זה המןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסז
יב ע"ב37 ממוכן זה המןשרגא המאיר מועדים עמ' צד
יב ע"ב37 ממוכן זה המןתורת אליהו עמ' טו
יב ע"ב37 ממוכן זה המןתורת מנחם חלק ל עמ' 156
יב ע"ב37 ממוכן זה המן, ותוס' - יש מדרש שהי' דניאל כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קל, קעב, רט, רכו
יב ע"ב37 ממוכן זה המן, ותוס' ד"ה ממוכןיערות דבש ח"ב עמ' קלט
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כח
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח יז, משפטים יז
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן בית ד
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשדברי שאול ויקרא עמ' שנ
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשהדרש והעיון דברים מאמר קצה
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשצדקת יוסף עמ' קמה
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקה
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשתורת מנחם חלק ס עמ' 194
יב ע"ב38 ההדיוט קופץ בראשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 845
יב ע"ב38 ההדיוט קופץ בראשכתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
יב ע"ב38 ההדיוט קופץ בראשמסילות הנביאים שופטים עמ' רפ
יב ע"ב38 המן הדיוט קופץ בראשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצז
יב ע"ב38 מוכן לפורענות, רש"י - עומד להיות תלויאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1218
יב ע"ב38 מכאן שהדיוט קופץ בראשהסתרים באסתר עמ' 29
יב ע"ב38 מכאן שהדיוט קופץ בראשכד הקמח (מישור) עמ' שפז
יב ע"ב38 מכאן שהדיוט קופץ בראשמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קס, קסד
יב ע"ב38 מכאן שהדיוט קופץ בראשמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קע
יב ע"ב38 מכאן שהדיוט קופץ בראשצדקת יוסף עמ' שח
יב ע"ב38 מכאן שהדיוט קופץ בראשישע אלקים (צהלון, שנה) דף יד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף מט
יב ע"ב38 מכאן שההדיוט קופץ בראשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1226
יב ע"ב38 מכאן שההדיוט קופץ בראשמנות הלוי (תשסב) עמ' צו
יב ע"ב38 מכאן שההדיוט קופץ בראשפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תי*
יב ע"ב38 מכאן שההדיוט קופץ בראשתורת אליהו עמ' תמח
יב ע"ב38 ממוכן שמוכן לפרענויותקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב ע"ב38 ממוכן שמוכן לפורענותדברים אחדים (תקמח) דף לד ע"ב
יב ע"ב38 ממוכן שמוכן לפורענותדברים אחדים (תשמו) עמ' קיז
יב ע"ב38 קופץ בראשתורת מנחם חמ"ט עמ' 205
יב ע"ב38 קופץ בראשתורת מנחם חנ"ה עמ' 299, חנ"ז עמ' 206
יב ע"ב38 שההדיוט קופץ בראשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונותרוח חיים (חיד"א) עמ' פא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צה
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות וכו'טוב לב עמ' מח
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעט
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנ
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קיא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רו, ריג, רפו, רצו
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטמנות הלוי (תשסב) עמ' צז, קז, קח
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' קסב
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 350, פ"א אות 1420, 1417
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפו ד"ה פרק, עמ' רד ד"ה על, עמ' שנז ד"ה ואמרו, עמ' תד ד"ה על
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רפב, שיח
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטהישר והטוב (תשסג) עמ' ריג
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטזמנים לששון עמ' פו
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטמאכסניא של התורה סי' לד
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונותבעקבות משה שמות עמ' שמא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקיד
יב ע"ב39 אלמלא אגרות מראשונות וכו', רש"ייערות דבש ח"ב עמ' קנח, ריח
יב ע"ב39 אלמלא אגרות ראשונות לא נשתייר וכו' פשיטא דאפילו קרחה בביתי' פרשדכא להויצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תריא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות ראשונות לא נשתייר וכו' פשיטא דאפילו קרחה בביתיה פרדשכא להוימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצט
יב ע"ב39 אלמלא אגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט אמרי מאי האי דשדר לן אפילו קרחה בביתי' כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצה, רט, רפו
יב ע"ב39 אלמלא אגרות ראשונותאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 146-147
יב ע"ב39 אלמלא איגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטצפנת פענח (תשסו) עמ' שצב
יב ע"ב39 אלמלא איגרות ראשונות נתקיימו אחרונות וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יב, סא
יב ע"ב39 אלמלי אגרות הראשונות לא נתקיימו האחרונותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלח
יב ע"ב39 אלמלי אגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטהסתרים באסתר עמ' 34
יב ע"ב39 'להיות כל איש שורר בביתו' אמר רבא אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטכתב סופר אגדות כאן
יב ע"ב39 לולא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטמנות הלוי (שמה) דף נו ע"א
יב ע"ב39 לולי אגרות ראשונות לא נתקיימו אחרונותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קעב, ח"ב עמ' רנא, רנד
יב ע"ב41 אפי' קרחה בביתיה פרדשכא ליהוידרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנא
יב ע"ב41 אפילו קרחה בביתו פרדשכא ליהויהסתרים באסתר עמ' 33
יב ע"ב41 אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנב, שג
יב ע"ב41 גרדינא בביתיה פרדשכא להויאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרנט
יב ע"ב41 כל איש שורר בביתו אפי' קרחה בביתי' פרדשכי ליהוייגל יעקב (תשנג) נצבים אות פח, וזאת הברכה אות קכב
יב ע"ב41 כל איש שורר בביתו פשיטא אפילו קרחה בביתיה פרשדכא ליהוימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלד
יב ע"ב41 קרחא בביתא פרדשכא ליהויאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ה
יב ע"ב41 קרחא בביתיה פרדשכא הויאלשיך על חמש מגילות עמ' שצו
יב ע"ב41 קרחא בביתיה פרדשכא ליהויאור אברהם - מגילת אסתר עמ' נב
יב ע"ב41 קרחה בביתא פרדשכא ליהוימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלג
יב ע"ב41 אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוימאמץ כח (תשעה) עמ' רסז
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דוד המלך וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יג
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דוד וכו' וכסיל יפרש אולת זה אחשורושדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רד ד"ה על
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמב
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דוד וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קלא
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דוד מלך ישראלתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צא ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסו/ז ע"ד; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ג דף כ ע"ב
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דודאבן פינה עמ' 119
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעתשמן המור (אביוב) עמ' נו
יב ע"ב42 מאי דכתיב כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולתאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 27-28
יב ע"ב42 מאי דכתיב כל ערום יעשה בדעת, זה דוד מלך ישראל וכו' וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש וכו' דמאן דהוה ליה ברתא אטמראמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמז
יב ע"ב43 וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקצ
יב ע"ב43 וכסיל יפרוש אולת זה אחשורושס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
יב ע"ב43 וכסיל יפרוש איוולת זה אחשורושהסתרים באסתר עמ' 37
יב ע"ב43 וכסיל יפרוש איולת זה אחשורושרנת יצחק ה' מגילות עמ' שכט
יב ע"ב43 כסיל יפרוש אולת זה אחשורושהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמ
יב ע"ב43 מאן דה"ל ברתאפרי חיים (קנולר) פרשת במדבר
יב ע"ב44 איש יהודי היה בשושן הבירה וכו' בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו' קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תסב, תרח
יב ע"ב44 איש יהודי היה בשושן הבירה וכו' מה נפשך אי ליחוסיה קא אתא ליחוסיה וליזיל עד בנימין בן יעקבתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף צה ע"א ודף נה ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יז ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כג ע"ב; ידי משה (שנז) אסתר דף רסו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף נט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ב
יב ע"ב44 איש יהודי היה בשושןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמא
יב ע"ב44 איש יהודי היה בשושןשיחות לספר שמות עמ' רפז
יב ע"ב44 איש יהודי וגו'ליהודים היתה אורה עמ' סד
יב ע"ב44 איש יהודי וגו' אי ליחוסי קאתי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסז
יב ע"ב44 איש יהודי וכו' בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו' בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רסה
יב ע"ב44 איש יהודי וכו' לעולם מבנימין וכו' ותוס'ידו בכל סי' אלף רמז
יב ע"ב44 איש יהודי וכו' קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רעז
יב ע"ב44 איש יהודי וכו' שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתודרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' פו
יב ע"ב44 איש יהודי כו' בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו'ייטב פנים ח"א דף רל, ח"ב עמ' מב, מט, ר
יב ע"ב44 איש יהודיבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רסב
יב ע"ב44 איש יהודינפש חיים (פאלאג'י) דף קעב ע"א [רס ע"ב ד"ה ואל]
יב ע"ב44 איש יהודינפש חיים (פלג'י) דף קמב ע"א
יב ע"ב44 כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 20
יב ע"ב44 כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצז ד"ה לדעת
יב ע"ב44 כל מאן דהוי ליה ברתא הוי מיטמרא מיניהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז
יב ע"ב45 אי ליחוסא קאתי ליחסיה וליזיל עד בנימין וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קטו
יב ע"ב45 אי ליחוסה קא אתי ליחסה וליזיל עד בנימין וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שה, שצא
יב ע"ב45 אי ליחוסי קא אתא וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ט ע"ב
יב ע"ב45 אי ליחוסי קא אתא ליחסייה וליזיל עד בנימין וכו' כלם על שמו נקראו וכו' קרי ליה יהודה וקרי ליה ימיני וכו' שכל הכופר בע"א נקרא יהודימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ריט
יב ע"ב45 אי ליחוסיה קא אתי ליחסיה וליזל עד בנימין בר יעקבאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 72-83
יב ע"ב45 אי לייחוסי אתי לייחסיה עד בנימיןמקראי קדש (תשנג) עמ' כ
יב ע"ב45 אי לייחוסיה קאזיל ליזיל עד בנימין בן יעקבעץ הדעת טוב (תשסח) סי' לא
יב ע"ב45 איש ימיני מאי קאמר אי ליחוסא קאתי ליחסיה וליזיל עד בנימין וכו'לחמי תודה דף רכה ע"א
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 391, הקדמה אות 289
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתופרי צדיק לחנוכה אות כה
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי וכו' בן קיש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנח ד"ה אמרו, עמ' שפט ד"ה פרק
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רל
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתונאוה תהלה עמ' פד
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע אל תפלתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקיח
יב ע"ב46 בן יאיר בן שהאירמורשה - שיחות למועדים עמ' קמב
יב ע"ב46 בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני כולן על שמו נקראוהישר והטוב (תשסג) עמ' רסו
יב ע"ב46 בן יאיר בן שמעי וכו' תנא, כלן על שמו נקראומחיר יין (תשעט) עמ' מו
יב ע"ב46 בן יאיר וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רפה {שבראו הקב"ה והאיר בשבילו חכמה נפלאה עד שקרא שמות לכל}
יב ע"ב46 בן יאיר על שם שהאיר עיניהן של ישראל בתורהמאמץ כח (תשעה) עמ' שעג
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עינירוח חיים (חיד"א) עמ' פא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפלתו, בן שמעי ששמע וכו' בן קיש שהקיש על דלתי רחמיבוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תטז, תכד
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהםליהודים היתה אורה עמ' סד, סז
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם בתפלתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ח, ט
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו וכו' ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרהמנות הלוי (תשסב) עמ' קטו, שנא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלה
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסג
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי ששמע א-ל תפלתו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנז, תנט, תס
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו'עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רסג, רעד
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתורנת יצחק תפלה לשבת עמ' ז
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלטהרת יו"ט ח"י עמ' תא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' יא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיח, תמז, תעב
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצד, רלג, שו, תיא, תלח
יב ע"ב46 בן יאיר שהאירשמן המור (אביוב) עמ' נז
יב ע"ב46 בן יאירנפש חיים (פאלאג'י) דף רל ע"ב (דף שמט ע"ב, מערכת ת אות מ"ב)
יב ע"ב46 בן שהאיר עיני ישראל בתפלתודברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ד
יב ע"ב46 בן שהאיר עיני ישראל בתפלתודברים אחדים (תשמו) עמ' כז, תקיז
יב ע"ב46 בן שהאיר עיניהם וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' נג
יב ע"ב46 בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי ששמע קל תפילתו בן קיש שהקיש על שערי רחמיםפניני יחזקאל עמ' תריד, תקט
יב ע"ב46 בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קנ ד"ה אך
יב ע"ב46 בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ע
יב ע"ב46 בן שמעי בן ששמע א-ל תפלתו בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכג
יב ע"ב46 בן שמעי ששמע א-ל בתפלתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תמח, תק
יב ע"ב46 בן שמעי ששמע א-ל תפלתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפז
יב ע"ב46 האיר עיניהם של ישראלציץ השדה ח"ד עמ' צג
יב ע"ב46 יאיר שהאיר עיניהן של ישראל בתפלתו, שמעי שהא-ל שמע תפלתו, קיש שנקש על דלתי רחמים ונפתחו לומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' רנד
יב ע"ב46 כולו ע"ש נקראו וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רפ-רפה
יב ע"ב46 כולם על שמו נקראוטוב לב עמ' לא, סג
יב ע"ב46 כולן על שמו נקראו בן יאיר בן שהאיר עיניהם וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רס
יב ע"ב46 כולן על שמו נקראונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות כט
יב ע"ב46 מרדכי בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתוויגד יעקב עמ' תל, תלג
יב ע"ב46 מרדכי בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתותורת איש ח"ב עמ' קנ, קנט
יב ע"ב46 שהאיר עיניהם של ישראלהסתרים באסתר עמ' 181
יב ע"ב46 שמע א-ל תפלתותורת מנחם חנ"ה עמ' 309
יב ע"ב47 איש יהודי וכו' איש ימינימחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קסב (בהערה) {ארבע דעות}
יב ע"ב47 איש ימיני מבנימין קאתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שצה
יב ע"ב47 בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לוחדרי בטן לקוטים אות ד
יב ע"ב47 בן קיש שהקיש על שערי רחמיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיח
יב ע"ב47 בן קיש שנקש על דלת רחמים ונפתחו לוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 304, 361
יב ע"ב47 הקיש על שערי רחמים ונפתחושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמ
יב ע"ב47 וכי יהודי היה והלא מבנימיןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 61
יב ע"ב47 וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכג ד"ה ואמרו
יב ע"ב47 יהודי על שם יהודהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרסא
יב ע"ב47 ימיני כי מרדכי הוא משבט בנימיןאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 346
יב ע"ב47 מרדכי משבט יהודהליהודים היתה אורה עמ' מב
יב ע"ב47 מרדכי נקרא יהודי וימיני וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסד ע"א, קסד ע"ב
יב ע"ב47 מרדכי נקרא יהודי וימיניאגרא דכלה ח"ג עמ' קצו
יב ע"ב47 מרדכי שמבנימין אתישירת דוד (תשסז) עמ' תנג, תנט {זכה והציל}
יב ע"ב47 קרי ביה איש יהודיברית יצחק דף כ ע"ד
יב ע"ב47 קרי יהודי אלמא מיהודהטירת כסף דף קל/קנ ע"א
יב ע"ב47 קרי לי' יהודי אלמא מיהודה קאתי, וקרי לי' ימיני אלמא מבנימין קאתייד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רמה
יב ע"ב47 קרי לי' יהודי וכו' וקרי לי' ימיני וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 22
יב ע"ב47 קרי לי יהודי וכו' וקרי ליה ימיניבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנב אות ה
יב ע"ב47 קרי לי' יהודי וקרי לי' ימיניפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' טז
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימינישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו
יב ע"ב47 קרי ליה איש יהודי אלמא מיהודה קאתיפני יהושע (תשסא) עמ' קס
יב ע"ב47 קרי ליה יהודירני ושמחי דף סד ע"א
יב ע"ב47 אמאי קרי ליה 'יהודי'אור חדש (הרטמן) פ"י אות 14, פ"ט אות 373, 374
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתידברי שאול ויקרא עמ' שסב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפ
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שצח ד"ה איש
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי וכו' אמר רבי יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודהשבילי פנחס עמ' קמד, קנח
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עה, שעג
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 46
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמלא מבנימין קאתי וכו'פניני יחזקאל עמ' קנג-קנד, קלט, (רל), תרז, תריג
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קה, קיג, קטז
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיפרשת דרכים (תשסה) עמ' קסו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטז, רכא
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיתורת אליהו עמ' תמט
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו' וקרי ליה ימיני אביו מבנימין אמו מיהודהייטב פנים ח"ב דף מב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו' וקרי ליה ימיני וכו' אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכו ד"ה בפרק, עמ' קלד ד"ה אמרו, עמ' קסא ד"ה ולבאר, עמ' ריח ד"ה ואיידי, עמ' רלז ד"ה אמרו, עמ' רפא ד"ה וי"ל, עמ' שעו ד"ה ואומרו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו' וקרי ליה ימיניעיוני הפטרה ח"ב עמ' 628
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו' ורבנן אמרי משפחות מתגרות זו בזו וכו'נאוה תהלה עמ' שלה
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' לח ע"א, לט ע"א, מו ע"א
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו'אהבת דוד (תקנט) דף יט ע"ד, כג ע"ד
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניליהודים היתה אורה עמ' עב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנו/ז ע"ג; שלום אסתר (גרשון, שמה) דף יא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף כד ע"א
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' תלט
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני כו' מרדכי מוכתר בנימוסו היהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רנט
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניאלשיך על חמש מגילות עמ' תו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניהשיר והשבח ח"ב עמ' ג
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימינייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג, מקראי קדש (תשנג) עמ' יא, כט
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימינימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קמד
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 81
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניקהלת יעקב פורים עמ' קעו
יב ע"ב47 קרי ליה יהודידרישה מחיים דף פז ע"ג
יב ע"ב47 קרי ליה יהודיהמאור שבתורה (לסין)
יב ע"ב47 קרי ליה ימיני כו' משפחות מתגרותכסא שלמה (חכים) דף נז ע"ג, סב ע"ב-ע"ג
יב ע"ב47 קרי ליה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נב דף קטו ע"א, דרוש נו דף קכה ע"ד
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' נה, נט, עג
יב ע"ב48 איש יהודי וכו' אמר רב נחמן מוכתר בנימוסו היה, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' קפח
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היה וכו' ובהגהה בגליון בשם הערוךנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסז-רסח {ומבואר במדרש שבני דורו התווכחו עמו וכו'}
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היהילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היהפירוש המכבי שמות עמ' קיט
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו כיהודיתורת יחיאל בראשית עמ' תכה
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנז ד"ה מרדכי
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשב
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהטוב לב עמ' כה
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהיערות דבש ח"ב עמ' כב, רלה
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קסז
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהמנות הלוי (שמה) דף סא ע"א
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רמ
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסומה שהיה הוא שיהיה עמ' לז
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסין היהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 126
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנמוסו היהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקיד
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפ ע"א
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהדבר יום ביומו - ר"ח סיון, ר"ח אדר שני
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נט ד"ה ובזה, עמ' תקפ ד"ה אם
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהטוב לב עמ' כד, נח
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהיערות דבש ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' כג, כה, רסב
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהרנת יצחק ה' מגילות עמ' של
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהתורת אליהו עמ' צז
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהכד הקמח (מישור) עמ' שפז
יב ע"ב49 איש ימיני משפחות מתגרות זו בזוהסתרים באסתר עמ' 333, 394, 395
יב ע"ב49 אנא גרים דמתיליד מרדכי דלא קטלי' דוד לשמעי בן גראמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קכג
יב ע"ב49 אנא גרים דמתיליד מרדכי וכו'טוב לב עמ' כג, כט, נא, צח
יב ע"ב49 אנא גרים דמתיליד מרדכימה שהיה הוא שיהיה עמ' לה
יב ע"ב49 מרדכי אביו מבנימין ואמו מיהודהאמרי נועם (מועדים) סי' יט לפר' שקלים, סי' י לפר' זכור
יב ע"ב49 מרדכי היה אביו מבנימין ואמו מיהודהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתלב הערה 22
יב ע"ב49 מרדכי היהודי אמו מיהודהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפט, מקראי קדש (תשנג) עמ' כו
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודה וכו'נפש חיים דף קע"ב ע"א (דף ר"ס ע"ב, מערכת ע' אות מ"ו ד"ה ואל) {יהודה - מלכות, בנימין - יסוד, ולכן המן נפל לפניו}
יב ע"ב49 איש יהודי היה בשושן הבירה וגו', שהיה אביו מבנימין ואמו מיהודהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקמט
יב ע"ב49 מרדכי הצדיק אמו משבט יהודהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ו
יב ע"ב49 מרדכי וכו' אביו מבנימין ואמו מיהודהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תריא
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זו בזוכתנות אור עמ' שה
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זב"ז, ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפז ע"ב
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זו בזו וכו' כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שסב ד"ה כי
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זו בזו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק ג
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זו בזואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 103
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זו בזומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רנא, רנב
יב ע"ב49 משפחת יהודה אומרת אנא גרים דמתיליד מרדכי וכו' ומשפחת בנימין אמרה מינאי קאתיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 119
יב ע"ב49 משפחת יהודה גרמה דמתיליד מרדכיציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' סב, עא
יב ע"ב50 במה דלא קטליה דוד לשמעי נפיק מיניה מרדכיאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קא
יב ע"ב50 דלא קטליה דוד לשמעי בן גראדורש טוב (פודור) עמ' 25, 27
יב ע"ב50 דלא קטליה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תסו {מרדכי נקרא יהודי שעל ידי דוד שבא מיהודה בא מרדכי לעולם שהאריך לשמעי וכו'}
יב ע"ב50 לא קטליה דוד לשמעיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמה
יב ע"ב50 מרדכי ואסתר יצאו משמעיכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עז, פה
יב ע"ב51 אמרה כנסת ישראלמעינות האמונה (תשסב) עמ' תעט
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה וכו' ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינינתיבות יצחק ח"ג עמ' פז
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה וכו' ראו מה עשה לי יהודינתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' מ
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסג
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא וכו' ראו מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיניאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 104, 119
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא כו' דאתיליר מיני' המן דמצער לישראל, ורש"יתורת מנחם חי"ג עמ' 311
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודי וכו' דלא קטליה דוד לשמעי דאיתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המןנחלה לישראל (תשעא) עמ' עא
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודי, ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 42
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה לאידך גיסאשערים מצוינים - מגילה עמ' ז
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה ראו מה עשה לי יהודיזאת ליעקב שמות עמ' שלד
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרה ראו מה עשה לי יהודיפורים בציון עמ' צה, קצא
יב ע"ב51 כנסת ישראל אמרהזכר דוד על התורה עמ' פ
יב ע"ב51 כנסת ישראל וכו'דולה ומשקה פורים עמ' תלה, תסח, תקג
יב ע"ב51 כתיב ימיני וקרי לי' יהודי אמרה כנס"י ראו מה עשה לי יהודי כו' דאתייליד מיני' מרדכי דאיקני בי' המן כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
יב ע"ב51 איש יהודי וכו' ראו מה גרם וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קטז, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קמב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מו
יב ע"ב51 לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קפב
יב ע"ב51 מה עשה לי וכו' דאיתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעח ד"ה ומרדכי
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי דלא קטלי' דוד לשמעי דאתיילד מיניה מרדכימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כג, נה
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכי דמקני ביה המןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצג, רמג
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעיאבן פינה עמ' 95
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה עשה לי ימינימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קמ
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 130
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינימהר"ם שיק במדבר עמ' לא
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 227
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיניפרי צדיק פורים אות ב
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינירסיסי לילה סי' לח (עמ' 67), נב (עמ' 124), לקוטי מאמרים עמ' *176-174, 185
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, ורש"י ומהרש"אדברי יואל פ' בהעלותך דף שא ע"א, פ' שלח דף שמה ע"א
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, ורש"י ומהרש"אעל הגאולה ועל התמורה סי' לח עמ' עו
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי ומה שלם לי ימינילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נד
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנט
יב ע"ב51 מה עשה לי ימינימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמו
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי וכו' דלא קטליה דור לשמעי דאתי מיניה מרדכי דאיקני ביה המןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעח
יב ע"ב51 מה עשה לי ימיני להחיות את אגגמקראי קדש (תשנג) עמ' לב
יב ע"ב51 מה עשה לימורשה - שיחות למועדים עמ' רנח
יב ע"ב51 ראו מה עשה יהודי דלא קטלי' דוד לשמעי וכו' ומה שילם לי ימיני וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ט
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודיליהודים היתה אורה עמ' יט
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי דלא קטליה דור לשמעיקהלת יעקב פורים עמ' תכו, תצט, תקכב
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רי
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנג
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי ומה שלם לי ימיניאור מאיר ח"א עמ' שלג
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודיפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רעב
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיניאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 357, פ"ח אות 106, פתיחה אות 406
יב ע"ב51 ראו מה שילם לי ימיניערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנה
יב ע"ב רש"י - אלמלא אגרות ראשונות וכו' שהיו ממהרים להרגם בדבר המלך באגרות האמצעיות ולא היו ממתינים ליום המועדמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצט
יב ע"ב רש"י - דוד לא ביקש אלא אחת לפיכך כל אדם הראה לשלוחיו וכו' ואחשורוש היה כסיל וכו' מאן דהוה ליה ברתא אטמראמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמז
יב ע"ב רש"י - על הקרבנות נאמר וכו' מלאכי השרת הזכירו לפני הקב"ה קרבנות שישראל מקריבים לפניו לעשות להם נקמה בושתימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסה
יב ע"ב רש"י - שמעי בן גרא חייב מיתהיחי המלך עמ' כז
יב ע"ב רש"י ד"ה אלמלא אגרותקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב ע"ב רש"י ד"ה טעמאמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מג
יב ע"ב תוס' - ממוכן הוא דניאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעד
יב ע"ב תוס' - ממוכן זה דניאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפו, רצה
יב ע"ב תוס' ד"ה זילויואל משה מאמר ב סי' כו עמ' רכד
יב ע"ב תוס' ד"ה ממוכן - ממוכן יש מדרש שהיה דניאל ולפי שהיה נשוי לשרית שהיתה גדולה ממנו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנו ד"ה ונ"ל, עמ' תה ד"ה והנה לכאורה
יב ע"ב תוס' ד"ה ממוכן בשם המדרשמחיר יין (תשעט) עמ' ל
יב ע"ב תוס' ד"ה שפרחהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נב
יב ע"ב תוס' ד"ה שפרחה - דילפינן נגזר דכתיב גבי ושתי מבגזר דכתיב גבי עוזיה כשנצטרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפט ד"ה ועד"ז
יב ע"ב תוס' ד"ה שפרחה - נגזר ואמר בעוזיהו כשנצטרע כי נגזר מבית ה'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמב
יב ע"ב תוס' ד"ה שפרחהמנות הלוי (תשסב) עמ' פא
יג ע"א01 אילו קטליה יואב לשמעי בן גרא לא איקני המן במרדכילחמי תודה דף מד ע"א
יג ע"א01 דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכיעיוני הפטרה ח"א עמ' 128
יג ע"א01 דלא קטליה לשמעיבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 633 {שמעי היה חייב מיתה מחמת מורד במלכות}
יג ע"א01 לא קטליה דוד לשמעייסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות פד {בזכות מרדכי העתיד לצאת ממנו ניצול}
יג ע"א02 דמקני ביה המן וגרם ליה צערא לישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מא, תמח
יג ע"א02 דמתקנא ביה המןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנג
יג ע"א02 ומה שילם לי ימיני דלא קטליה לאגג דאתילד מיניה המןאבן פינה עמ' 26
יג ע"א02 ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאיתיליד מיניה המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעא ד"ה וזהו
יג ע"א02 ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגגהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פג
יג ע"א02 ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגגהסתרים באסתר עמ' 54
יג ע"א02 ומה שילם לי ימינימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיז
יג ע"א03 בחמלת שאול על אגג נולד המןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עו
יג ע"א03 וכן תמצא בשאול המלך בשביל שריחם על אגג יצא ממנו המן שהיה מיצר לישראלאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נד
יג ע"א03 עון שאול שלא הרג את אגגאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 345 {לכן כתוב "בית אביה"}
יג ע"א03 שאול החיה את אגג ולא נמחה זרע עמלקאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ח
יג ע"א03 שאול החיה את אגגאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 152
יג ע"א03 דלא קטליה שאול לאגג דאיתיליד מיניה המןרנת יצחק שמואל עמ' קס
יג ע"א03 דלא קטליה שאול לאגג דאיתיליד מיניה המןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסז
יג ע"א03 דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראלעירין קדישין השלם עמ' קכח
יג ע"א03 דלא קטליה שאול לאגג דמתילד מיניה המןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 83
יג ע"א05 נקרא יהודי כי כפר בע"זנפש חיים דף קע"ב ע"א (דף ר"ס ע"ב, מערכת ע' אות מ"ו ד"ה ואל) {בזה תיקן את מה שיעקב השתחוה לעשו}
יג ע"א05 אמאי קרו ליה יהודי שכפר בע"זליהודים היתה אורה עמ' נה, ע
יג ע"א05 אמאי קרו ליה יהודימאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ב
יג ע"א05 אמאי קרי לי' יהודי וכו' כופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חנ"ד עמ' 241, חנ"ה עמ' 306
יג ע"א05 אמאי קרי לי' יהודי וכו' שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חכ"ז עמ' 446
יג ע"א05 אמאי קרי לי' יהודי ע"ש שכפר בע"ז שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם ח"ה עמ' 22, ח"ח עמ' 33, חי"ג עמ' 315, חי"ט עמ' 166, חכ"ב עמ' 137, חכ"ה עמ' 115
יג ע"א05 אמאי קרי ליה יהודי בשביל שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בע"ז נקרא יהודידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תסא, תקה, תקז, תקסב
יג ע"א05 אמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמב
יג ע"א05 אמאי קרי ליה יהודי שכפר בעבודה זרהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קב, קה
יג ע"א05 ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בע"ז שכל הכופר בע"ז נקרא יהודיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמה
יג ע"א05 ואמאי קרי ליה יהודי על שם שכפר בעבודה זרה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפז
יג ע"א05 ואמאי קרי ליה יהודיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 138-139, 62, 51-52, פ"ו אות 443
יג ע"א05 למה נקרא שמו יהודי שכפר בע"זזרע שמשון (תשסג) מגילה אות ז
יג ע"א05 לעולם מבנימין קאתי ואמאי קרי לי יהודי ע"ש שכפר בע"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעב
יג ע"א05 לעולם מבנימין קאתי וקרי ליה יהודי על שם שכפר בעבודה זרהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יג ע"א05 לעולם מבנימין קאתי ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 52
יג ע"א05 מרדכי היהודי דקרי ליה יהודי ע׳׳ש שכפר בע׳׳זזכרון משלי עמ' עז אות ריג
יג ע"א05 מרדכי היהודי נקרא יהודי כי כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' י, מ, נד
יג ע"א05 נקרא יהודי לפי שכפר בעבודת אליליםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רנד
יג ע"א05 נקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 203
יג ע"א05 נקרא 'יהודי' על שם שכפר בעבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"י אות 53
יג ע"א05 נקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרהנאות דשא (תשסח) עמ' קנט
יג ע"א05 נקרא יהודיתורת אביגדור ח"ד עמ' ריח {שלשה נקראו "יהודי"}
יג ע"א06 הכופר בע"ז נקרא יהודיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"א
יג ע"א06 הכופר בע"ז נקרא יהודידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נז
יג ע"א06 הכופר בע"ז נקרא יהודימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' פה
יג ע"א06 הכופר בע"ז נקרא יהודישירת הפסח אות קסח
יג ע"א06 הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי ותוס' ד"ה שלאחנן אלקים עמ' רטו, מקראי קדש (תשנג) עמ' כו
יג ע"א06 הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שכו
יג ע"א06 יהודי על שום שכפר בעבורה זרהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 249
יג ע"א06 יהודי על שם שכפר בע"זטוב לב עמ' כד
יג ע"א06 יהודי שהיה כופר בעבודה זרהראה חיים ח"א דף לח ע"ב [קכט ע"א ד"ה עול]
יג ע"א06 יהודי שהיה כופר בעבודה זרהראה חיים חלק א דף ל"ח ע"ב (דף קכ"ט ע"א ד"ה עוד)
יג ע"א06 כופר בע"זתורת מנחם חמ"ו עמ' 170
יג ע"א06 כל הכופר בע"זמעינות האמונה (תשסב) עמ' של
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חל"ט עמ' 140
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חנ"ב עמ' 131
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חנ"ט עמ' 397, חלק ס עמ' 159, 241
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודידעת שבת עמ' קכד בהערה
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיחלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודימטר השמים - עמודי העולם עמ' שעה
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרס
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף מב
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנה, רעא, תיא
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי שנא' איתי גוברין יהודאין, ורש"י ותוס' ומהרש"א ומהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' עב
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קו
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 52, פ"ט אות 52, פ"ד אות 196-198
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קצ, רו
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיבמסילה נעלה עמ' תנט
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיבן מלך - שבת עמ' טו
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיגור אריה שמות פי"ח הערה 161, דברים פ"כ הערה 21
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודידרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמט, רנב
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיהסתרים באסתר עמ' 189
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודילקוטי שיחות חל"ח עמ' 174
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכב, תקכה
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודימטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסג
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעה
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודינועם אלימלך (תשסא) עמ' רג
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיעל ישראל גאותו עמ' קצז
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיפוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), ה (עמ' 40), צדקת הצדיק סי' קצח, תקנת השבין סי' ו (עמ' 27, 59), ט (עמ' 88), יא (עמ' 105), טו (עמ' 157), לקוטי מאמרים עמ' 79, 158, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 45 (סי' מח)
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיפירוש המכבי שמות עמ' קיח
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיצפנת פענח (תשסו) עמ' ריח, רכא
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיקהלת יעקב פורים עמ' שמח, תקנא
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודירנת יצחק יהושע עמ' שפה, ישעיה עמ' תמז, משלי עמ' רסא, רסב, ה' מגילות עמ' של, שמ, שמח-שנ, תיד, דברי הימים עמ' יד
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודירנת יצחק שופטים עמ' רד
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודישיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רו
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודישערים מצוינים - מגילה עמ' ע, שכב
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודישפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק יז
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מד
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חלק ל עמ' 159
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חמ"ט עמ' 212, חלק נ עמ' 159
יג ע"א06 כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודילילה כיום יאיר (באום) עמ' 280
יג ע"א06 כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודידברי יואל מועדים ח"ח עמ' שיג
יג ע"א06 כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודידברי יואל מועדים ח"ט עמ' תכח
יג ע"א06 כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיכדת נפש משיבת עמ' סא
יג ע"א06 כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודילישרים תהלה (תשסד) עמ' לב
יג ע"א06 כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיתורת אליהו עמ' רטז
יג ע"א06 כל הכופר בעבודת אלילים נקרא יהודישבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק כג
יג ע"א06 כל הכופר בעבודת אלילים נקרא יהודישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמד
יג ע"א06 מי שאינו מודה בעבודה זרה נקרא יהודיאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 210
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חמ"ג עמ' 27
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נקרא יהודילקוטי שיחות ח"ג עמ' 915
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נקרא יהודינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נא ע"א
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נקרא יהודינטעי אשל בראשית עמ' מח
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נקרא יהודישמונה קבצים קובץ ה פסקא נו {ע"ז אין די לשנוא אותה לשקצה ולתעבה, לדרוש כליונה איבודה והכחדתה, אלא צריכים לכפור בה}
יג ע"א06 שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"א, צו ה ע"ג
יג ע"א06 שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ל, תרנ, במדבר עמ' רנג
יג ע"א08 כי הוה פתח בדברי הימיםמאמרי הראיה 311
יג ע"א08 פתח ר"ש בן פזימבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
יג ע"א08 רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי כל דבריך אחד הם כו' לא נתנו דברי הימים אלא להידרשישראל באדם פרק י
יג ע"א09 כל דבריך אחד הם ואנו יודעים לדורשםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ד
יג ע"א09 כל דבריך אחד הם וכו'פחד יצחק שבת מאמר יג
יג ע"א09 כל דבריך אחד הםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 438
יג ע"א09 כל דבריך אחד הםמכמני עוזיאל עמ' צט
יג ע"א09 כל דבריך אנו יודעים לדורשםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"א
יג ע"א09 כל דבריך חד הםמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
יג ע"א10 ואשתו היהודי' ילדה את ירד אבי גדור וכו'כרם טוביה עמ' קצא
יג ע"א11 אלה בני בתיה ירד וגו' ירד זה משהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 283
יג ע"א11 ואלה בני בתיה אשר לקח מרד וכו' וכי מרד שמו וכו' יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בתיה בת פרעה שמרדה בגילולי אביהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' רב
יג ע"א11 ואלה בני בתיה בת פרעה וגו' ירד זה משה וכו' והא רבויי רביתיה אלא לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם יחזקאל עמ' שצו
יג ע"א11 ואלה בני בתיה וכו' אר"י מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהפרי נפש חיה ח"א עמ' קפז
יג ע"א11 ואלה בני בתיהמשיבת נפש עמ' קו
יג ע"א11 ואלה בני וכו' והלא כלב שמוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קסט, ויקרא עמ' לב
יג ע"א12 בתיה שמה וקרי לה יהודיה ע"ש שכפרה בע"ז וכו' שיתה לרחוץ, ורש"י לטבול לשם גירותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעו
יג ע"א12 והלא בתיה שמהכור לזהב ח"ב
יג ע"א12 ולמה נקרא שמה יהודית על שכפרה בעבודה זרהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צג ע"א
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ ואר"י שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהכרם טוביה עמ' קפט
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' שרחצה מגלולי בית אביהדברת שלמה (תשעא) עמ' רטז, ריט
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ מגלולי בית אביהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' ריג, ח"ד עמ' יט, כ
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור וגו' שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שט
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קט, דברי הימים עמ' יב
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קיז, קכ
יג ע"א12 ותרד בת פרעה לרחוץ שרחצה מגילולי בית אביהלקחת מוסר ח"א עמ' רנט
יג ע"א12 ותרד בת פרעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנג
יג ע"א13 בת פרעה ירדה לרחוץ מגילולי בית אביהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נב
יג ע"א13 בתיה בת פרעה ירדה לרחוץ עצמה מגילולי בית אביהשבילי פנחס (תשעח) עמ' תנב, תנה
יג ע"א13 בתיה ירדה לרחוץ מגילולי אביהאגרא דכלה ח"א עמ' ע {והמים עשו פעולתם ונטהרה}
יג ע"א13 ירדה לרחוץ מגילולי בית אביהחכמת התורה שמות עמ' רסט
יג ע"א13 ירדה לרחוץ מגלולי בית אביהפרפרת משה ח"א עמ' שו
יג ע"א13 בתיה טובלתישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 250
יג ע"א13 לרחוץ מגלולי בית אביהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריד
יג ע"א13 מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שמות דף יח ע"ב
יג ע"א13 שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכד
יג ע"א13 שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנו
יג ע"א13 שירדה לרחוץ מגילולי בית אביההשיר והשבח ח"א עמ' קיח
יג ע"א13 שירדה לרחוץ מגלולי אביהאור אברהם - רות עמ' קעב
יג ע"א13 שירדה לרחוץ מגלולי בית אביהחכמת התורה וארא עמ' קנט
יג ע"א14 בתיה גידלה את משה ונחשב בנהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' מג, ח"ג סי' קח
יג ע"א14 המגדל בן חבירו כאילו ילדונזר הקדש ח"ג עמ' עז
יג ע"א14 המגדל יתום בתוך ביתואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 236-237
יג ע"א14 המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 283
יג ע"א14 המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדוגור אריה שמות פ"א אות כח
יג ע"א14 המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' לט
יג ע"א14 המגדל יתום בתוך ביתו כאלו ילדודמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(3), אבל כבד, במדבר פרק ג פסוק א
יג ע"א14 המגדל יתום בתוך ביתוחכמת התורה ויגש עמ' ר
יג ע"א14 המגדל יתום ויתומה בביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולהורות נתן במדבר עמ' רעא
יג ע"א14 המגדל יתום כאילו ילדוחכמת התורה שמות עמ' רפד
יג ע"א14 כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו' כאילו ילדוטיול בפרדס ח"א עמ' קמו
יג ע"א14 כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדופניני שבח עמ' סה
יג ע"א14 כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלהשארית יעקב (אלגזי) דף נה ע"ב
יג ע"א14 כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוהסתרים באסתר עמ' 38
יג ע"א14 כל המגדל יתום בתוך ביתוחכמה מאין דף פב ע"ג
יג ע"א14 כל המגדל יתום בתוך ביתוחכמת התורה מקץ עמ' רכב
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו וכו' כאילו ילדודברי יואל פ' שמות דף סח ע"א
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הבתוב באילו ילדומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות במדבר כא
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם עולם (תשסו) עמ' סו, קלה
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתומצווה ועושה ח"ב עמ' תשסח
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתופרי צדיק שמות אות י, ויקהל אות ד, פסח אות כג
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 15)
יג ע"א14 כל המגדל יתום ויתומהפרפרת אליעזר פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק נב
יג ע"א14 כל המגדל יתום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב, צג
יג ע"א14 כל המגדל יתום מעלה עליו כאילו ילדושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמה פסוק י
יג ע"א14 שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכו ד"ה וי"ל
יג ע"א15 'ירד' זה משה וכו' 'גדור' וכו' 'חבר' וכו' 'סוכו' וכו' אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותכתב סופר אגדות כאן
יג ע"א15 ירד זה משה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רלח
יג ע"א15 ירד זה משה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' מא
יג ע"א15 ירד זה משהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' פד
יג ע"א15 ירד זה משהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תע ד"ה והנה
יג ע"א15 ירד שירד מן בימיו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 174, ח"ג עמ' 299
יג ע"א15 למה נקרא שמו ירד שירד המן כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות
יג ע"א15 מעלה עליה הכתוב כאילו ילדתוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' לה
יג ע"א15 משה - שבעה שמות נקראו לוישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נט
יג ע"א15 משה נקרא ירד שהוריד תורה לישראלכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסד
יג ע"א15 משה רבינו היה לו כמה שמותלחמי תודה דף עט ע"א
יג ע"א15 משה רבינו נקרא ירד אביגדור יקותיאלברית אברם עמ' תרד
יג ע"א15 שבע שמות נקראו לו טוב יקתיאל וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רעט
יג ע"א15 שמות שנקרא משהמגלה צפונות ח"א פרשת וישב {טעם שנקרא משה בשם זה יותר מז' שמות שקראוהו}
יג ע"א16 גדורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רפט {גדור בעריות הוה}
יג ע"א16 גדור שגדר פרצותיהן של ישראל וכו' אב בנביאותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצז ד"ה ובזה
יג ע"א16 גדור שגדר פרצותיהן של ישראלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קל
יג ע"א17 חבר זה משה שחיבר את ישראל לאביהן שבשמיםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קז
יג ע"א17 חבר על משה שחיבר וכו'אמרי יוסף בראשית דף רלד ע"ג
יג ע"א17 חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קסו
יג ע"א18 יקותיאל שקוו ישראל בימיו לאביהם שבשמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' פא
יג ע"א18 יקותיאלמנחת אליהו (תשסא) עמ' רסד {ישראל קראו לו יקותיאל, אמו קראה לו טוב}
יג ע"א19 אב בחכמהאור לשמים (תשסג) עמ' קב
יג ע"א19 אב בחכמהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רו, ערב, תקכה, דברים עמ' שסט, תרלז, מלכים עמ' רצז
יג ע"א19 אב בחכמהדברת שלמה (תשעא) עמ' לב
יג ע"א19 אב בחכמהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מב, רא
יג ע"א19 אב בנביאותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תק, שמות עמ' קעט, ויקרא עמ' כ, במדבר עמ' רצא
יג ע"א19 אב בתורה אב בחכמה אב בנבואהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קצד
יג ע"א19 אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכז ד"ה כתיב
יג ע"א19 אב בתורה אב בחכמהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סו
יג ע"א19 אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סה
יג ע"א19 אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שלב
יג ע"א19 אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמהישראל קדושים עמ' 57, לקוטי מאמרים עמ' 77, צדקת הצדיק סי' סב, דובר צדק עמ' 35
יג ע"א19 אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותס' החיים (תשנג) עמ' יח*
יג ע"א20 אמר הקב"ה יבא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא בת פרעהתורת אביגדור ח"ג עמ' קד
יג ע"א20 בתיה נשאת לכלב בן יפונהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיג, ח"ג עמ' קמה
יג ע"א20 וכי מרד שמוכור לזהב ח"ב
יג ע"א20 יבוא כלב שמרד בעצת מרגליםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ד
יג ע"א20 כלב ובתיהפני מלך במדבר עמ' קיט
יג ע"א20 מרד זה כלבגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' עט
יג ע"א21 אשר הגלה אמר רבא שגלה מעצמומתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קכג
יג ע"א21 אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקטו
יג ע"א21 אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 143
יג ע"א21 אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נט ד"ה ובזה
יג ע"א21 אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמומנות הלוי (תשסב) עמ' קכד
יג ע"א21 אשר הגלה מירושלים שגלה מעצמוהסתרים באסתר עמ' 184
יג ע"א21 אשר הגלה מירושלם שגלה מעצמותפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ג/צ ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קסח ע"ב
יג ע"א21 אשר הגלה מעצמושמן המור (אביוב) עמ' סב
יג ע"א21 אשר הגלה עם הגולה אמר רבא שגלה מעצמודרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסז
יג ע"א21 אשר הגלה שגלה מעצמוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג, מקראי קדש (תשנג) עמ' כ
יג ע"א21 אשר הגלה שגלה מעצמונאות דשא (תשסח) עמ' קנט
יג ע"א21 אשר הגלה שגלה מעצמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שעד
יג ע"א21 אשר הגלה שהגלה מעצמושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קמו
יג ע"א21 אשר הגלההכתב והקבלה שמות פ"מ פסוק יז = ויקרא פט"ז פסוק י
יג ע"א22 הדסה היא אסתרבית יצחק (ויינברגר) עמ' כ
יג ע"א22 ויהי אומן את הדסה כו'מחושקים כסף דף נ ע"ג
יג ע"א22 ויהי אומן את הדסהאוצר הכבוד
יג ע"א22 ויהי אמן את הדסה רבי נחמיה אומר הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אוה"ע קורין אותו על שום אסתהרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצ
יג ע"א22 מרדכי גלה מירושלים מעצמוציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסב
יג ע"א22 מרדכי גלה מעצמומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טו
יג ע"א22 מרדכי יצא בראש הגוליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
יג ע"א22 קרי לה "אסתר", וקרי לה "הדסה"אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 150-158, פ"א אות 816, פ"ג אות 87
יג ע"א22 קרי לה הדסה וקרי לה אסתר וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קכה
יג ע"א22 קרי לה הדסה וקרי לה אסתרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריב, שלב, תקכא
יג ע"א22 קרי לה הדסה וקרי לה אסתרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמז
יג ע"א22 שגלה מעצמו ורש"י כמו שעשה ירמי'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' עו
יג ע"א22 שגלה מעצמומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלה
יג ע"א23 אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סה ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמט דף מו/ז ע"ד
יג ע"א23 אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה על שם צדקותיה בין הצדיקיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלו
יג ע"א23 אסתר שמה ולמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
יג ע"א23 אסתר שמה למה נקראת הדסה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
יג ע"א23 אסתר שמה למה נקראת הדסה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצח
יג ע"א23 אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה וכו'דרכי צדק עמ' שכ
יג ע"א23 הדסה ע"ש הצדיקיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
יג ע"א23 הדסה על שם הצדיקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנא, שעז
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה 'הדסה'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סד
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקים שנקראו הדסיםתהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה כב
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסיםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעד
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסיםמגילת סמנים עמ' סד
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסיםפרי צדיק לך לך אות ג, לחנוכה אות יג, פורים אות ב, ואתחנן אות ח
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה 'הדסה', על שם הצדיקים שנקראו הדסיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 168, 179
יג ע"א23 י"א שמה אסתר ונקראת הדסה וי"א שמה הדסה ונקראת אסתרשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר מגילת אסתר - לגלות ההסתר
יג ע"א23 למה נקרא הדסהדרישה מחיים דף נב ע"ד
יג ע"א23 למה נקרא שמה הדסה וכו' למה נקרא שמה אסתר וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קיד, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נד, נה
יג ע"א23 למה נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקים וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 56
יג ע"א23 למה נקרא שמה הדסהשמן המור (אביוב) עמ' סג
יג ע"א23 למה נקרא שמה הדסהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' פז, קלג
יג ע"א23 נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נח
יג ע"א23 נקראת הדסה על שהיתה צדקתאלשיך על חמש מגילות עמ' תח
יג ע"א23 ע"ש הצדיקים שנקראו הדסיםדברי יואל פ' חיי שרה דף תקו ע"א
יג ע"א23 על שום הצדיקיםשערים מצוינים - מגילה עמ' קנב
יג ע"א23 על שם הצדיקים שנקראו הדסיםרנת יעקב עמ' סח
יג ע"א24 הצדיקים שנקראו הדסיםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנח ע"ג
יג ע"א24 הצדיקים שנקראו הדסיםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שס
יג ע"א24 צדיקי ישראל נמשלו בהדסבישורון מלך ח"א עמ' שכא
יג ע"א24 צדיקים נמשלו להדסה רב' והיא עמד בין ההדסים וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' שג
יג ע"א25 אסתר ע"ש שהיתה מסתרת וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 190
יג ע"א25 אסתר שהיתה מסתרת עצמהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 66 {מתוך צניעות}
יג ע"א25 הדסה שמה ולמה נקרא שמה אסתר וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קסח
יג ע"א25 הדסה שמה ולמה נקרא שמה אסתרדברי שאול ויקרא עמ' שסג
יג ע"א25 הדסה שמה ולמה נקראת אסתר וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רכג
יג ע"א25 הדסה שמה ולמה נקראת אסתראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 636
יג ע"א25 הדסה שמהנשמת חיים (ברלין) עמ' פד
יג ע"א25 הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר ע"ש שהיתה מסתרת דבריהברית אברם עמ' תרה
יג ע"א25 ולמה נקראת שמה 'אסתר' על שם שהיתה מסתרת דבריהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 175, 199
יג ע"א25 למה נקרא שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סה
יג ע"א25 למה נקרא שמה אסתר שמסתרת את דבריההסתרים באסתר עמ' 369
יג ע"א25 למה נקראת שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריה וכו'ייטב פנים ח"ב דף נ
יג ע"א25 נקרא שמה אסתר שמסתרת דבריהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רו
יג ע"א25 שהיתה מסתרת דבריהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 180-181
יג ע"א26 הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורים אותה על שום אסתהראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פד
יג ע"א27 אומות העולם היו קורין אותה על שום אסתהריערות דבש ח"ב עמ' רלז
יג ע"א27 אסתהראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהעלותך ו {דדמיא לסיהרא}
יג ע"א27 אסתהר, רש"ירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ו עמ' 10
יג ע"א27 אסתר על שם אסתהרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנז
יג ע"א27 אסתר על שם אסתהרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תסז
יג ע"א27 אסתר שהיו אוה"ע קורין אותה אסתהרדובר צדק עמ' 165
יג ע"א27 ולמה נקרא שמה אסתר על שום אסתהר, ורש"י - ירחעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נג
יג ע"א27 ולמה נקראת אסתר שהיו או"ה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף מג ע"ב
יג ע"א27 ולמה נקראת 'אסתר' שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהראור חדש (הרטמן) פ"ה אות 32
יג ע"א27 ולמה נקראת 'אסתר' שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 199-200
יג ע"א27 ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורין אותה על שם אסתהרשבילי פנחס עמ' קכד, רצה
יג ע"א27 למה נק' אסתר שהיו אוה"ע קורין אותה ע"ש אסתהר ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 180
יג ע"א27 למה נקרא שמה אסתר על שום אסתהרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פז (מז) {אסתר ענינה בספירת מלכות, והיא בחינת הלבנה}
יג ע"א27 למה נקרא שמה אסתר שהיו קורין אה"עתולעת שני דף קמז ע"ג
יג ע"א27 למה נקרא שמה אסתר, ורש"י ד"ה אסתהר - ירח יפה כלבנהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סה
יג ע"א27 למה נקראת אסתר וכו' על שום אסתהר, ורש"י - יפה כלבנהאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפר' שקלים
יג ע"א27 נקראת אסתר על שם אסתהראלשיך על חמש מגילות עמ' תח
יג ע"א27 על שום אסתהרמה שהיה הוא שיהיה עמ' נט
יג ע"א27 על שום אסתהרשערים מצוינים - מגילה עמ' מו
יג ע"א27 שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר וכו' אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהתורת חיים עה"ת עמ' סח {נוסף לה ה' כשרה, והיא כלפיה כלבנה לגבי חמה ומושפעת ממנה}
יג ע"א27 שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנו ד"ה וזה
יג ע"א28 אלא בינונית כהדסהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 209, 441-442
יג ע"א28 אסתר בינונית כהדסה וכו' אסתר ירקרוקת היתהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 488
יג ע"א28 אסתר לא ארוכה ולא קצרה אלא בינוניתמקראי קדש (תשנג) עמ' רב
יג ע"א28 אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכג
יג ע"א28 אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 350
יג ע"א29 אסתר חוט של חסד משוך עליהזך ונקי עמ' קצה
יג ע"א29 אסתר חוט של חסד משוך עליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב (תקי) {וכן בלימוד תורה שבעל פה בלילה מדת המלכות}
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות קפח
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסג
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוךישראל קדושים עמ' 52, לקוטי מאמרים עמ' 94, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 132)
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היחה וחוט של חסד משוך עליהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפה, שער האותיות אות ק ס"ק שצו
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חן משוך עליומקראי קדש (תשנג) עמ' כב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליההמאור הגדול (גר"א) עמ' מ, תקיג
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהמאור עינים (תשעה) עמ' ו
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהנזר הקדש ח"ב עמ' תקצ
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לג
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהצמח צדיק (תשסז) עמ' תקג
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קעז
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"ד
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצה, תתצח
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פד
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהאמרי נועם (מועדים) סי' מד לפורים
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמה
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמאור עינים (תשנח) עמ' ד
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמאור עינים (תשעט) עמ' ז
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהס' הכוונות (שפ) דף מג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהשביב אור עמ' קיב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה, ורש"יתורת מנחם חכ"ה עמ' 135, חכ"ו עמ' 158
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעא
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתה וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קסח, קע
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 61
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 31, 215-216, פתיחה אות 175-176, פ"א אות 195
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהבנין שאול עמ' יד
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלט
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהדברי שאול ויקרא עמ' שסו
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקכד ד"ה ונוהגים
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהויגד יעקב עמ' שכ
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהזרע קודש - מועדים עמ' רנט, רחצ
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהחכמת התורה נח עמ' נח, פא
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהכד הקמח (מישור) עמ' שצג
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קנט
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהמחיר יין (תשעט) עמ' מב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהמשיבת נפש עמ' רכא
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהפורים בציון עמ' קלג
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכה, רכה
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפו
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רעז
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהתורת העולה (תשעה) עמ' תקנד
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא כח
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהעירין קדישין השלם עמ' ל
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוך וכו'למחר אעתיר עמ' סה
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוךישראל קדושים עמ' 52, לקוטי מאמרים עמ' 94, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 132)
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוךפרי צדיק ויצא אות ב, לחנוכה אות יד, שמות אות י, שלח אות ה
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ז
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהכתבי רבנו בחיי עמ' שלט
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהמגדל דוד (תשסז) עמ' ש
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשמא
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהמחברת הקודש (תשסה) עמ' קמב
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכד
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהשם ישראל עמ' מט
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תז
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סז
יג ע"א29 וחוט של חסד משוך עליהחכמת התורה ויצא עמ' שכו
יג ע"א29 וחוט של חסד משוך עליהשל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות י
יג ע"א29 וחוט של חסד משוך עליה, ורש"י - לכך נראית יפה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנג, שסא
יג ע"א29 וחוט של חסד משוך עליה, ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קעד
יג ע"א29 חוט של חסד היה משוך עליהעיני שמואל (ראבין) עמ' לג
יג ע"א29 חוט של חסד לאסתרמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה ודע
יג ע"א29 חוט של חסד משוך על פני אסתראלשיך על חמש מגילות עמ' תטו
יג ע"א29 חוט של חסד משוך עליהאבן פינה עמ' 95
יג ע"א29 חוט של חסד משוך עליהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכז
יג ע"א29 חוט של חסד משוך עליהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקכב
יג ע"א29 חוט של חסד משוך עליהתורת אליהו עמ' תנ
יג ע"א29 חוט של חסדעמק המלך (תשסג) עמ' 351
יג ע"א29 ירקרוקת היתה וחוט של חסך משוךתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נב
יג ע"א29 ירקרוקת היתה וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נז, צ, צו {וח"א אסתר יפת תואר היתה}
יג ע"א29 ירקרוקת היתהכתבי רבנו בחיי עמ' שלט {רמז לכוכב צדק}
יג ע"א29 למה נקרא שמה הדסה שהיתה ירוקה כהדסהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תטז
יג ע"א30 אסתר המלכה היתה יתומהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכד
יג ע"א30 אסתר כשעיברתה אמה מת אביה ילדתה מתה אמהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סב
יג ע"א30 ובמות אביה ואמה וכו' עברתה מת אביה ילדתה מתה אמה, ורש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
יג ע"א30 ובמות אביה ואמה עיברתה מת אביה, ילדתה מת אמהכתנות אור עמ' שד
יג ע"א30 ובמות אביה וכו'ברכת אבות עמ' רלא
יג ע"א30 אין לה אב ואם נתעברה מת אביה ילדתה, מתה אמהגנא דפלפלי עמ' תסא, תעא
יג ע"א30 כי אין לה אב ואם אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמה ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' עה
יג ע"א30 כי אין לה אב ואם וכו' עברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמ
יג ע"א30 כי אין לה אב ואם וכו' עיברתה מת אביה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קכז
יג ע"א30 כי אין לה אב ואם ורש"י ד"ה וכשילדתה ורש"י ד"ה בשעה שנתעברהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לז, רלה
יג ע"א30 כי אין לה אב ואםדברי חנינא - רפואה עמ' עט
יג ע"א30 כי אין לה אב ואםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ה, סי' יט אות י
יג ע"א30 כי אין לה אב ואםשמן המור (אביוב) עמ' סג
יג ע"א30 כשנולדה אסתר כבר מת אביה ואמהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמב
יג ע"א30 כשנולדה אסתר כבר מת אביהקהלת יעקב פורים עמ' תצו
יג ע"א30 ללמדך שאפי' יום א' לא היה לה אב ואםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רסט
יג ע"א30 נתעברה מת אביה ילדה מתה אמהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסח
יג ע"א30 עיברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמה וכו' לו לבת א"ת לבת אלא לביתאש דת (תשמח) עמ' רמה
יג ע"א30 עיברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צט ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף סו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"א
יג ע"א30 עיברתה מת אביה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' נח, פז
יג ע"א30 עיברתה מת אביה וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' צג
יג ע"א30 עיברתה מת אביה ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לט
יג ע"א30 עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהטוב לב עמ' לו, נב
יג ע"א30 עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ז, יט, נו
יג ע"א30 עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהפורים בציון עמ' קמו
יג ע"א30 עיברתה מת אביה, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' רמב, ישעיה עמ' שלט, שנו
יג ע"א31 בלידת אסתר מתה אמהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז
יג ע"א31 ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת אל תיקרי לבת אלא לבית זו אשהנזר הקדש ח"א עמ' ג, ח"ב עמ' תקצ
יג ע"א31 ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת וכו' אל תקרי לבת אלא לביתאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 317-318
יג ע"א31 ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת תנא משום ר"מ א"ת לבת אלא לביתדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שנח
יג ע"א31 ילדתה מתה אמהגור אריה בראשית פמ"ג הערה 79
יג ע"א31 לבת - לביתגנא דפלפלי עמ' פה {אסתר אשתו של מרדכי}
יג ע"א31 לו לבת א"ת לבת אלא לביתוישב אברהם - שמו יצחק דף סט ע"א
יג ע"א31 לו לבת לביתפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קפ
יג ע"א31 לו לבת לביתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שב
יג ע"א31 לו לבת לביתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שיב
יג ע"א31 לקח לו לבת לאשהמעדני אשר נישואין עמ' קח
יג ע"א31 לקחה לבתבעקבי יעקב עמ' רכא
יג ע"א31 לקחה לו לבת לאשהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קפג
יג ע"א31 לקחה לו לבת תנא משום ר"מ אל תקרי לבת אלא לבית וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסד
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לביתטוב לב עמ' לה
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לביתתאיר נרי עמ' כו
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' נט
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתהשיר והשבח ח"ב עמ' ד, רסח
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתחכמת התורה חיי שרה עמ' רצ
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתכתנות אור עמ' רצט, שו
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתלחמי תודה דף עח ע"א
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתמנות הלוי (שמה) דף עא ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ד
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתמנות הלוי (תשסב) עמ' קכט, קמט, קנא
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתשם ישראל עמ' ריב
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת לביתאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 287, 288
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת וכו' אל תקרי לבת אלא לבית וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' ע
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת תנא משום ר"מ אל תקרי לבת אלא לביתנועם אליעזר שמות דף ל ע"א
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת, לביתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קע, שפה
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת, לביתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלו
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לבת, ר"ל לביתכתונת פסים (תשעא) עמ' רמט
יג ע"א31 מרדכי לקח אסתר לביתגנא דפלפלי עמ' תסא
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתהסתרים באסתר עמ' 38
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמג, רנה, רפז, רצא
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסג
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 405
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נז
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צד {אשתו חשובה כתולדתו}
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פד (מא) {'לבת' גם כן אמת כי הנוקבא נחשב תולדת הדכר}
יג ע"א32 אל תיקרי לבת אלא לביתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעט (שמט)
יג ע"א32 אל תקרי וכו' לביתאור התורה (צמח צדק) אסתר עמ' ב'שלה
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתחכמת התורה שלח עמ' תמז
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לבית וכן הוא אומר ולרש אין כל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תנ ד"ה או, עמ' תקצז ד"ה לדעת
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לבית זה אשהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רצ
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ס
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 163-164
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 254-255, 500, 220-221
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתאלשיך על חמש מגילות עמ' תיז
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתבישורון מלך ח"ב עמ' צח
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצא
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פח
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' א
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נו
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טז
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתמנחת אליהו (תשנט) עמ' שג
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתמקראי קדש (תשנג) עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמ
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתרנת יצחק ה' מגילות עמ' שלב
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתשמן המור (אביוב) עמ' סד
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא, שיג
יג ע"א34 ותהי לו כבת וכו' אלא לביתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צד
יג ע"א34 ותהי לו לבת - לביתכתונת פסים (תשעא) עמ' קמא
יג ע"א34 ותהי לו לבת לביתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שלד, א'שסג
יג ע"א34 ותהי לו לבתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסג
יג ע"א34 משום דבחיקו תשכב הוות ליה כבת, אלא כבית, הכי נמי לביתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פא
יג ע"א35 ואת שבע הנערות א"ר שהיתה מונה בהן ימי שבתיערות דבש ח"ב עמ' לד
יג ע"א35 ואת שבע הנערות וגו' אמר רבא שהיתה מונה בהם ימי שבת, ורש"ימתנת חיים שבת ור"ח עמ' קסט
יג ע"א35 ואת שבע הנערות וגו' אמר רבא שהיתה מונה בהן ימי שבת, ורש"ילחמי תודה דף עח ע"א
יג ע"א35 ואת שבע הנערות וגו' מלמד שהיתה מונה בהן ו' ימי שבת וכו', מהרש"א - מדכתיב הראויות לה דריש כן, דהיינו שהיו ראויות לה לידע ימי השבועלחמי תודה דף עח
יג ע"א35 ואת שבע הנערות וגו' שהיתה מונה בהם ימי שבתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קל
יג ע"א35 ואת שבע הנערות וכו' שהיתה מונה בהן ימי שבתאוצרות חיים שבת עמ' קסא
יג ע"א35 ואת שבע הנערות וכו', שהיתה מונה בהן ימי שבתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פו
יג ע"א35 ואת שבע הנערות מלמדשמן המור (אביוב) עמ' סז
יג ע"א35 ואת שבע הנערות שהיתה מונה בהן ימי שבתמנות הלוי (תשסב) עמ' קלז
יג ע"א36 וישנה אמר רבה שהאכילה מאכל יהודישמן המור (אביוב) עמ' עא
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה אמר רב שהאכילה מאכל יהודיםלב אריה אסתר אות כב
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה וגו' אמר רב שהאכילה מאכל יהודי וכו' ורבי יוחנן אמר זרעונים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' עה
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה וגו' אמר רב שהאכילה מאכל יהודי, ושמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי ורבי יוחנן אמר זרעונים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכא
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה וכו' שהאכילה מאכל יהודיחכמה מאין דף קיד ע"א
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה לטוב מאי לטוב אמר רב שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר קדלי דחזירי ור' יוחנן אמר שהאכילה זרעוניןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נ, רסד
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה לטוב שהאכילה מאכל יהודיזרע שמשון (תשסג) מגילה אות ל
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה שהאכילה מאכל יהודימנות הלוי (תשסב) עמ' לה
יג ע"א36 וישנה ואת נערותיה לטוב שהאכילה מאכל יהודיתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ק ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כו/ז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף עב ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכד ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג ע"א36 מלמד שהיה מונה בה שבעה ימי שבתמנות הלוי (שמה) דף עא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג ע"א36 מלמד שהיתה מונה בהן שבעת ימי שבתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רנט
יג ע"א36 מלמד שהיתה מונה בהם ימי שבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יג ע"א36 ע"י ז' נערותיה היתה מונה ימי השבתאלשיך על חמש מגילות עמ' תי
יג ע"א36 רב אמר שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר קדלי דחזירי ור' יוחנן אמר זרעוניםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסד ע"ג
יג ע"א36 רב אמר שהאכילה מאכל יהודים ושמואל אמר שהאכילה קלדי דחזירירביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 39
יג ע"א36 שהיתה מונה בהם ימי השבתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רד
יג ע"א36 שהיתה מונה בהן ימי שבתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קג ד"ה ואולי
יג ע"א36 שהיתה מונה בהן ימי שבתהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קד
יג ע"א36 שהיתה מונה בהן ימי שבת, ורש"יתורת מנחם חי"ט עמ' 195
יג ע"א37 אחשורוש האכיל לאסתר מאכל יהודיתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפד
יג ע"א37 האכילה קדלי דחזירי ותוס' ד"ה קדלייערי עם דבשי ח"ד עמ' מה
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודידבר יום ביומו - יד אדר
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודי או קדלי דחזיריאור חדש על ציון דף לח ע"א
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פז
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודים וכו' קדלי דחזירי וכו' זרעוניםאלשיך על חמש מגילות עמ' תיא
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודיתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד
יג ע"א37 שהאכילה קדלי דחזירי רש"י ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' שלג
יג ע"א37 שהאכילה קדלי דחזיריאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פז
יג ע"א37 שהאכילה קדלי דחזיריפניני יחזקאל עמ' רעה
יג ע"א37 שהאכילה קדלי דחזירישערים מצוינים - מגילה עמ' קיד, שה
יג ע"א37 שהאכילה קדלי דחזירי, תוס' ר"ה קדלידברי שאול דברים עמ' נא
יג ע"א37 שמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי ותוס'יערות דבש ח"ב עמ' ריט, רלח
יג ע"א38 זרעונים וכן הוא אומר וכו', ורש"י - שהזרעונים טובים לצדיקים כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכו
יג ע"א38 זרעוניםמנות הלוי (תשסב) עמ' קלט
יג ע"א38 שהאכילה זרעוניםפורים בציון עמ' שפח, שפט
יג ע"א39 מאי שמן המור וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קפז
יג ע"א39 מאי שמן המור סטכתתורת אליהו עמ' שכג
יג ע"א39 מאי שמן המוררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצג
יג ע"א39 שמן המור וכו' המשיר השער ומצחצח הבשרמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רעט
יג ע"א39 שמן המור וכו' שמשיר את השער ומעדן את הבשרמנות הלוי (תשסב) עמ' קמו
יג ע"א39 ששה חדשים בשמן המור וכו' המשיר את השער ומעדן את הבשרמנות הלוי (שמה) דף עו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קלב ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/ז ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף עז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמה דף מו/ז ע"ג; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף י ע"א
יג ע"א40 שמן זית שלא הביא שליש וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק כג
יג ע"א42 בערב היא באה ובבקר היא שבה אמר רבי יוחנן מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו, שלא היה משמש מטתו ביוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפט, רצ
יג ע"א42 בערב היא באה ובבקר היא שבה ולמדו משם צניעותומנחת אליהו (תשנט) עמ' רס
יג ע"א42 בערב היא באה ובבקר היא שבה שלא שמש מטתו ביוםמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמז
יג ע"א42 מעדן את הבשרשלטי הגבורים (תשע) עמ' שנה
יג ע"א43 אסתר נשאה חן גם בעיני כל האומותמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ל
יג ע"א43 ותהי אסתר נושאת חן אמר רבי אלעזר מלמד שלכל אחר ואחר נדמתה לו כאומתומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
יג ע"א43 לא שימש מיטתו אלא בלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שלא
יג ע"א43 מגנותו של אותו הרשע למדנו צניעותואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 406-408, 415-416, 541, פ"ג אות 70, פ"א אות 1061, 1065
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע אתה למד שבחו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ריט
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו צניעותוישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"א
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביוםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 411-412
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביוםמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סא
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביוםמנות הלוי (תשסב) עמ' עב
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו שבחוישראל קדושים עמ' 111, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 131), צדקת הצדיק סי' רנו, לקוטי מאמרים עמ' 161, 179
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו שבחופרי צדיק וישלח אות יא, לחנוכה אות יד, שמיני אות ח
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע למדנו שבחושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רה
יג ע"א43 נושאת חן בעיני כל רואיהילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א43 שלא היה משמש מטתו ביוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפו ד"ה פרק
יג ע"א43 שלא היה משמש מיטתו ביוםטוב לב עמ' קפא
יג ע"א44 כל אחד ואחד נדמתה לו כאומתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלב
יג ע"א44 כל אחד נדמה לו מאומתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצג
יג ע"א44 כל אחד נדמתה לו כאומתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמא
יג ע"א44 לכל אומה נדמתה לו כאומתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רא - ר"א אבא שאול
יג ע"א44 לכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 364
יג ע"א44 לכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתוחכמת התורה בא עמ' רנ
יג ע"א44 לכל אחד נדמית כבני אומתומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' סב
יג ע"א44 לכל אחד נדמתה לו כאומתושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רט
יג ע"א44 מלמד שכל אחד ואחד מרואיה נדמתה לו מאומתותפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קג ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פ' א דף קסט ע"ב
יג ע"א44 מלמד שכל אחד נדמה לו כאומתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 436-437
יג ע"א44 מלמד שכל אחד נדמתה לו כאומתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יג ע"א44 מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פה
יג ע"א44 מלמד שלכל אחד ואחדשיעור ליום השבת עמ' רכ
יג ע"א44 מלמד שלכל אחד נדמתה לו כאומתוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תה
יג ע"א44 נדמה לכל אחד שהיא מאומתופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנג
יג ע"א44 נדמתה לו כאומתורנת יצחק ה' מגילות עמ' שלו
יג ע"א44 שכל א' נדמה לו כאומתואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קסח
יג ע"א44 שכל אחת נדמית לו כאומתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 212-213, 443
יג ע"א44 שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתושערים מצוינים - מגילה עמ' נ, קיג, רפד, שכח, שדמ
יג ע"א45 אסתר נלקחה לבית אחשורוש בחודש טבתגור אריה במדבר פכ"ח הערה 118
יג ע"א45 בחדש העשירי עת צנה שהגוף נהנה מן הגוףאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ע
יג ע"א45 'בחודש טבת' ירח שהגוף נהנה מן הגוףאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 464-466
יג ע"א45 הוא חדש טבת ירח שהגוף נהנה מן הגוףישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב
יג ע"א45 חדש טבת ירח שנהנה גוף מן הגוףלקוטי שיחות ח"ו עמ' 257, חי"א עמ' 326, חט"ו עמ' 382, חכ"ה עמ' 445
יג ע"א45 חודש שנהנה גוף מן הגוףאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יג ע"א45 חודש שנהנה הגוף מן הגוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 326
יג ע"א45 חודש שהגוף נהנה מהגוףכתבי רבנו בחיי עמ' שלד {סיבות שה' סיבב}
יג ע"א45 טבת ירח שהגוף נהנה מן הגוףלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנא
יג ע"א45 ירח שהגוף נהנה מן הגוףכד הקמח (מישור) עמ' שפח
יג ע"א45 ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם ח"ב עמ' 140, חי"ג עמ' 186, חכ"ב עמ' 152, חכ"ד עמ' 306
יג ע"א45 ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם חל"ח עמ' 337
יג ע"א45 ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם חלק לב עמ' 332
יג ע"א45 ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם חמ"ה עמ' 309
יג ע"א46 ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 88 {אסתר קרי לה אשה וקרי לה בתולה}
יג ע"א46 ויאהב המלך את אסתר ביקש לטעום טעם בתולה טעםכתנות אור עמ' ש
יג ע"א46 ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות אמר רב ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעםכתב סופר אגדות כאן
יג ע"א46 ויאהב המלך וכו' ביקש לטעום טעם בתולה טעם טעם בעולה טעםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רצא
יג ע"א46 שהגוף נהנה מן הגוף, רש"י - מפני הצינהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 468
יג ע"א46 שנהנה גוף מהגוףרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לה עמ' 5
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולה טעם וכו' ורש"יבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק כט
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולה טעם וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סד
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולה טעם טעם בעולה טעםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תד
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולה טעםחכמת התורה לך לך עמ' קא
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולה טעםמקראי קדש (תשנג) עמ' מג
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 360
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולהשמן המור (אביוב) עמ' עו
יג ע"א47 ביקש לטעום טעם בתולהשערים מצוינים - מגילה עמ' קיג
יג ע"א47 בקש לטעום טעם בתולה טועם בעולה טועםישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סז ע"ב, ודף עח ע"ב
יג ע"א47 בקש לטעום טעם בתולה טועם טעם בעולה טועםמנות הלוי (תשסב) עמ' קל, קנא, רפח
יג ע"א47 בקש לטעום טעם בתולה טועם טעם נשואה טועםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמה, ח"ב עמ' קטז
יג ע"א47 בקש לטעום טעם בתולה טעםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 490, 494-496
יג ע"א47 היה רוצה לטעום טעם בתולה טועם וכו'עמודיה שבעה עמ' *מו
יג ע"א47 טעם בתולה טעםספרי המגיד מקאזניץ עמ' קכז
יג ע"א48 דלי כרגאמנות הלוי (תשסב) עמ' קנב {שויתר להם מנדה בלו והלך}
יג ע"א48 דלי כרגא ולא גליא ליהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 519
יג ע"א48 דלי כרגאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רצד {ויתר להם מנדה בלו והלך}
יג ע"א48 ויעש המלך משתה גדול עבד משתיא וכו' אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתה, ואפילו הכי אין אסתר מגדתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רצו
יג ע"א48 ויעש המלך משתה גדול עבד משתיא ולא גליא ליה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קנג
יג ע"א48 ויעש המלך משתה גדול עבד משתיא ולא גליא ליהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סו
יג ע"א48 עבד משתיא ולא גליא ליה וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב
יג ע"א48 עבד משתיא ולא גליא ליהטוב לב עמ' מב
יג ע"א48 עבד משתיא ולא גליא ליהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
יג ע"א48 עביד משתיא ולא גליא ליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צד
יג ע"א49 אזיל שקיל עצה ממרדכי וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 438
יג ע"א49 אזיל שקיל עצה ממרדכיראשון לציון (תשסח) עמ' מג
יג ע"א49 אזיל שקיל עצה ממרדכיראשון לציון (תשעח) עמ' עג
יג ע"א49 אזיל שקל עצה ממרדכי אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תיג, תקכד
יג ע"א49 אזיל שקל עצה ממרדכיזכר דוד על התורה עמ' כז
יג ע"א49 אזל שקל עצה ממרדכי אמר אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קעא
יג ע"א49 אזל שקל עצה ממרדכיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 544-547
יג ע"א49 אזל שקל עצה ממרדכישמן המור (אביוב) עמ' עט
יג ע"א49 ובהקבץ בתולות שניתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רסד {אולי תתפתה ותגיד עמה ומולדתה מפני היראה}
יג ע"א49 ובהקבץ בתולות שניתמנות הלוי (תשסב) עמ' קלט {אולי תתפתה ותגיד מולדתה}
יג ע"א49 ובהקבץ בתולות שנית אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתהכתנות אור עמ' שח
יג ע"א49 ובהקבץ בתולות שנית וכו' אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהמאור ושמש (תשסט) עמ' שמח
יג ע"א49 נטל עצה ממרדכיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנז
יג ע"א49 שקל עצה ממרדכי וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סו
יג ע"א50 אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 542-543, 551, 393-394
יג ע"א50 אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קסג
יג ע"א50 אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתהשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יז
יג ע"א50 אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתההסתרים באסתר עמ' 42
יג ע"א50 אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' לט, קנג
יג ע"א50 אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסה, שסז
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתה ואפ"ה לא גליא ליהתורת אביגדור ח"ד עמ' רלד
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צה
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהמנות הלוי (שמה) דף פ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהשמן ראש סוכות ח"א עמ' ו
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהתורי זהב (תשעג) עמ' תסה {ואולי תגיד לו את עמה}
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כא פסוק טו, פסוק טו(2)
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהדרשות שמן רוקח עמ' קנג
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו, קפה
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכו
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהישמח חיים (תשסה) מע' י אות נב
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פה
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהקהלת יעקב פורים עמ' תקכא
יג ע"א50 אין אשה מתקנאת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קמו, רצג
יג ע"א50 אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהדברי שאול ויקרא עמ' שסז
יג ע"א רש"י - אב משעת העיבור ושם אם משעת הלידהגור אריה בראשית פכ"ה הערה 27
יג ע"א רש"י - בין ההדסים - בין הצדיקים שגלו לבבל, אסתהר - ירח יפה כלבנה, ירקרוקת היתה - כהדס וכו' נראית יפה לאומות העולם ולאחשורושמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלז
יג ע"א רש"י - ובמות אביה ואמה - שלא היה לה אב משעה שנראה לקרותו אב, וכשילדתו אמו מתה ולא נראת לקראתה אםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמ
יג ע"א רש"י - לרחוץ היינו לטבול לשם גירותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שט
יג ע"א רש"י - מדלא כתיב אשר היה מן הגולה משמע שלא היה מהם, ששאר הגולים גלו על כרחם והוא גלה מעצמומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלה
יג ע"א רש"י - עבד משתיא, חזר בכמה עניינים לפייסה שתגלה מולדתה ולא הועילמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רצו
יג ע"א רש"י - קדלי דחזירי - ומתוך אונסה לא נענשה וכו' שהזרעונין טובים לצדיקים וכו' למקצת ימים עשרה נראה מראיהן טוב ובריאי בשר וגו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רסה
יג ע"א רש"י ד"ה איתו גובריןרנת יצחק משלי עמ' רסא
יג ע"א רש"י ד"ה אלא חוטשערים מצוינים - מגילה עמ' קיב
יג ע"א רש"י ד"ה אסתהר - היינו לבנהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נג
יג ע"א רש"י ד"ה בשעה שנתעברה - אב של עובר שמיה אב, משא"כ אמותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס
יג ע"א רש"י ד"ה וכשילדתהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרמו
יג ע"א רש"י ד"ה כתליפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשיג
יג ע"א רש"י ד"ה עבדשערים מצוינים - מגילה עמ' נב
יג ע"א תוס' - קדלי דחזירי, וח"ו היא לא היתה אוכלתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רסה
יג ע"א תוס' ד"ה כליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלו
יג ע"א תוס' ד"ה קדלי - וח"ו היא לא היתה אוכלתרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 40
יג ע"א תוס' ד"ה קדליפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשיג
יג ע"א טורי אבן - גר צריך טבילה כדי לכנוס לקדושת ישראלגבורת יצחק שבועות עמ' יח
יג ע"א טורי אבן - טבילת גירות קודם מתן תורהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעא
יג ע"א טורי אבן - לכאו' משמע שטבלה לשם גירות דקיי"ל גר צריך טבילה והא ליתא וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעו
יג ע"ב01 בזכות צניעות שהיתה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרנז
יג ע"ב01 בשכר צניעות וכו' ואסתר מאי היא דכתיב וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פ
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיה בה ברחלדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיה ברחלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פג
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיה ברחלנתיבות עולם ח"ב עמ' קה
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל וכו' ובשכר צניעות שהיה בו בשאול וכו' ומה צניעות היתה בה ברחל וכו' שמסרה הסימנים ללאהנועם המוסר עמ' מב, רב, רמד
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עט
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאוללב שלום בראשית עמ' רעא
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאוללילה כיום יאיר (באום) עמ' 275
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רל
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתרמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו' בשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצא ממנו אסתרשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תב
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולבני יששכר (תשמג) ח"ב דף כו ע"א
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 188, 124
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולשביב אור עמ' רצד
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, רש"י ומהרש"אשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכז
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמא
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחלברך את אברהם דף רכג ע"ג
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחלטוב לב עמ' נ, סט
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחלנתיבות מוסר עמ' סג
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלד
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחלשערים מצוינים - מגילה עמ' קטו
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה כו' ובשכר צניעות שהי' בו וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 67
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בההמאור שבתורה (לסין)
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו' בשאולפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קע
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו' בשכר צניעות שהיה בשאול וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצב
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו' ובשכר צניעות שהי' בו בשאול וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קסד, ח"ה עמ' רפ
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' ל
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו' ובכ"חמאמרי שלמה ח"ב עמ' רל
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קה, קלג
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 844
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולפורים בציון עמ' קב
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולשם יחזקאל עמ' שנז
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צט ע"ד
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 186, פ"ד אות 347
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1303
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולגור אריה בראשית פכ"ה הערה 106, דברים פ"ב אות ח
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאוליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' עד
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולעיוני הפטרה ח"ב עמ' 633
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה שיצא ממנה שאולפאר יעקב ח"א עמ' שיב
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאול וכו' יצאה ממנו אסתרעלי שור ח"ב עמ' תסט
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאול וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' סז, פ
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאול וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קנח
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאולנזר הקדש ח"ג עמ' עד, פח, רסב
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא שאולמקראי קדש (תשנג) עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פט
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (תשסא) דרוש ז עמ' ס ד"ה ואני
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה ברחלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריט
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחל וכו' זכה ויצאת ממנו אסתרהר המוריה עמ' קמד
יג ע"ב01 בשכר צניעותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קטו
יג ע"ב01 לא יגרע מצדיק עינו בשכר צניעות שהיה ברחל וכו' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף לט ע"ב
יג ע"ב01 לא יגרע מצדיק עינוברך את אברהם דף קיג ע"ד
יג ע"ב01 לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מב
יג ע"ב01 לא יגרע מצדיק, ורש"ימורשה - שיחות למועדים עמ' קנב
יג ע"ב01 לא יגרע וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' שכד {זכות האב עוברת לבנים}
יג ע"ב01 מפני צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולמנחת יואל עמ' קסג
יג ע"ב01 מתוך צניעותא דרחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
יג ע"ב01 צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (פלג'י) דרוש ו
יג ע"ב01 צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (פלג'י) דרוש ז (דף ס ע"א ד"ה ואני)
יג ע"ב02 בזכות צניעות שהיתה בשאול וכו' זכה לצאת ממנו אסתר וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תיא
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיתה בשאולצדקת הצדיק סי' רנו
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהי' בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פז
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרתורת אביגדור ח"ד עמ' רכט
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיה בו בשאול יצאת ממנו אסתרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמז
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 277, פ"ב אות 180
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רסח
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהייתה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתרהסתרים באסתר עמ' 314, 326
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיתה בו בשאולעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 35
יג ע"ב02 בשכר צניעות שהיתה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתרקהלת יעקב פורים עמ' תקמ
יג ע"ב02 בשכר צניעות של שאול יצאה אסתראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 186, 417-418, 460, 36
יג ע"ב02 ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאה ממנו אסתרבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שי
יג ע"ב02 ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר וכו' דכתיב ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואלאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קצה
יג ע"ב03 אסתר וכו' יצתה משאולאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפ ע"א
יג ע"ב03 זכה ויצאת ממנו אסתראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 375
יג ע"ב03 זכה ויצאת ממנו אסתרמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' צו {מרדכי מזרעיה דשאול הוה}
יג ע"ב03 צניעות היה בשאולחדרי בטן לקוטים אות ג
יג ע"ב03 צניעות היתה בשאולשערי תשובה שער ג אות רכה
יג ע"ב04 ומאי צניעות היתה בה ברחל דכתיב ויגד יעקב לרחל וכו' מטר לה סימניםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קפה, קפו
יג ע"ב05 כי אחי אביה הוא וכו' אמר אחיו אני ברמאות, ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמיותא וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנב
יג ע"ב05 אחי אביה היא וכו' רמאי הואיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' נו
יג ע"ב05 ויגד יעקב לרחל וכו' עם נבר תתבר ועם עקש תתפלישמרו דעת עמ' פט
יג ע"ב05 ויגד יעקב לרחל וכו'שפתי רננות דף כד ע"ג
יג ע"ב05 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי אחי אביה הוא וכו' אמר לה ומאי רמיותאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' עדר, ערה
יג ע"ב05 וכי אחי אבי' הוא והלא בן אחי אבי' הוא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר רטז
יג ע"ב05 וכי אחי אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא וכו' אחיו אני ברמאותחיים שיש בהם מועדים עמ' שמב, על התורה תנינא עמ' קיא
יג ע"ב05 וכי אחי אביה הוא והלא בן אחי אביה הוא וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' עא
יג ע"ב05 וכי אחי אביה הוא וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקמז
יג ע"ב05 וכי אחי אביה הואגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסג
יג ע"ב05 כי אחי אביה הוא וכו' אחיו אני ברמאותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכה
יג ע"ב06 והלא בן אחי אביה הואפרפרת משה ח"א עמ' קעד
יג ע"ב07 א"ל יעקב לרחל מינסבא ליאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מא ע"א
יג ע"ב07 אבא רמאה הוא ולא יכלת ליהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מד
יג ע"ב07 אבא רמאה הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מח
יג ע"ב07 אינסבית לי אמרה ליה איןחנן אלקים עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז, פח
יג ע"ב07 אמר לה מינסבא לי וכו' מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא וכו'כתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב07 אמר לה מנסבת לי אמרה לו אין מנסיבנא לךצוף דבש (לוין) מאמר ט
יג ע"ב07 אמרה ליה אין מיהו אבא רמאה הוא וכו' מסרה סימניםלב שלום בראשית עמ' רסג, רנא, רסו, רעא
יג ע"ב07 אמרה רחל ליעקב אבא רמאי הוא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צ
יג ע"ב07 מיהו אבא רמאה הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צז
יג ע"ב07 מנסבית ליהכתב והקבלה בראשית פכ"ט פסוק יא
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2208
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכז
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותחכמה ומוסר ח"א עמ' רעו
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותחכמת התורה ויצא עמ' שח, שיא, שיח, שמה
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותחכמת התורה וישלח עמ' י
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כה, מג
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צא
יג ע"ב08 אחיו אנא ברמאותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צב
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאות וכו' עם עקש תתפתלתורת יחיאל בראשית עמ' רלח, שכא, שכז
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותאמרות ה' השלם ח"א עמ' תלב
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותבין המשפתים בראשית עמ' קלו, קלח
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותדברי חלומות סי' ח (עמ' 184), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 61 (סי' סז)
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כה
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פח
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שמד
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותטיול בפרדס ח"א עמ' רסח
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קז
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותמאור עינים (תשנח) עמ' תצח
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותמאור עינים (תשעט) עמ' תתכג
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותמאיר נתיבות ח"ג עמ' פח
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קעז
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' סג
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותפרי צדיק תולדות אות ו, פ' החודש אות ט
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותרנת יצחק תהלים עמ' נז
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סא
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותשיחות לספר בראשית עמ' רטו
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תיד
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לב
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותתפארת משה עמ' כז
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
יג ע"ב08 אחיו אני ברמאותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמד
יג ע"ב08 אחיו ברמאותזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות פז
יג ע"ב08 אי רמאי הוא אחיו אנא ברמאות וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכח-רכט
יג ע"ב08 אי רמאי הוא אחיו אנא ברמאותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קע
יג ע"ב08 אי רמאי הוא אחיו אנא ברמאותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קא-קב
יג ע"ב08 אי רמאי הוא אחיו אני ברמאותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קלב
יג ע"ב08 אמר לה אחיו אנא ברמאותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כז
יג ע"ב08 אמר לה אחיו אני ברמאות וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות מח
יג ע"ב08 יעקב אמר אחיו אני ברמאות וכו' א"ל כתיב עם נבר תתברמאמרי שלמה ח"ב עמ' נח
יג ע"ב09 אמרה ליה ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא אמר לה אין עם נבר תתבר ועם עקש תתפלאור מאיר ח"א עמ' קכז
יג ע"ב09 וכי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאחכמת התורה תולדות עמ' תקנד, תקעז, תקפא
יג ע"ב09 ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יז
יג ע"ב09 ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא א"ל אין דכתיב עם עקב תפתלבהיֹת הבֹקר עמ' רכב
יג ע"ב09 ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא וכו'דברי יואל פ' נח קצג ע"ב, פ' תולדות דף תרכו ע"א, תרנד ע"ב, פ' ויצא דף כב ע"א, פ' וישלח דף קעד ע"א
יג ע"ב09 ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קיא
יג ע"ב09 ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא אין עם נבר תתברר ועם עקש תתפתלארץ צבי (תשע) עמ' קכ
יג ע"ב09 מי שרי לצדיק לסגויי ברמאותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מח
יג ע"ב09 מי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאתאומי צביה עמ' קפ
יג ע"ב10 עם עקש תתפתלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכט
יג ע"ב11 אמר לה ומאי רמיותא אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסיב לי מקמה מסר לה סימניםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפג
יג ע"ב11 אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מנאיתורת המצרף עמ' סד
יג ע"ב13 יעקב מסר לה סימניםס' החיים (תשנג) עמ' כה
יג ע"ב13 שמסר יעקב סימנים לרחל וכו' ומסרה לה אותן סימנים וכו' ויהי בבקר אבל בלילה לא היתה לאההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קלג
יג ע"ב13 מסר לה סימנים וכו' מסרתינהו ניהלהגלגולי נשמות (תשסא) סי' נ ס"ק ה
יג ע"ב13 מסר לה סימניםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעח
יג ע"ב13 מסר לה סימניםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קח
יג ע"ב13 סימנים שמסר יעקב לרחל מסרתם ללאה שלא תיכלםהסתרים באסתר עמ' 343, 344
יג ע"ב13 סימנים שמסר יעקב לרחל מסרתם ללאהעיוני הפטרה ח"א עמ' 114
יג ע"ב13 סימנים שמסר יעקב לרחל מסרתם ללאהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 122
יג ע"ב13 סימנים שמסר יעקב לרחל מסרתן ללאהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטו
יג ע"ב14 אמרה השתא מיכספא אחתי מסרתינהו ניהלה הסימניםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' וישלח
יג ע"ב15 ויהי בבוקר והנה היא לאה מכלל דעד השתא לאו לאה היא אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוי ידע עד השתאדודי נתן בראשית עמ' רלא
יג ע"ב15 ויהי בבקר והנה היא לאהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לד
יג ע"ב15 מסרה רחל את הסימניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
יג ע"ב15 עמדה ומסרה לה אותן סימניםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רלח
יג ע"ב15 סימנין שמסרה רחל ללאהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
יג ע"ב15 רחל אמנו מסרה הסמנים ללאה אחותה כדי שלא תתביישאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רטז
יג ע"ב15 רחל הגידה ללאה אחותה הסימנים שמסר לה יעקבבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מ
יג ע"ב15 רחל מסרה את הסימניםפרפרת אליעזר פרשת מסעי פרק לו פסוק יא
יג ע"ב15 רחל מסרה הסימנים ללאהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף ה ע"א
יג ע"ב15 רחל מסרה הסימנים ללאהגנת אגוז (תשעב) אות קנח
יג ע"ב15 רחל מסרה הסימנים ללאהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעד
יג ע"ב15 רחל מסרה הסימניםגנא דפלפלי עמ' רפט
יג ע"ב15 רחל מסרה סימניה ללאהאמונת עתיך גל' 128 עמ' 9-10
יג ע"ב15 רחל מסרה סימנים ללאהפרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק כג-כה
יג ע"ב15 רחל מסרה סימנים ללאהפרפרת משה ח"א עמ' קפב
יג ע"ב15 רחל עמדה ומסרה ללאה סימניםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קסג
יג ע"ב16 והנה היא לאהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קכז
יג ע"ב16 וכי עד השתא לאו לאה היא וכו'טוב טעם בראשית עמ' קפח
יג ע"ב17 אלא מתוך סימנים וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עט
יג ע"ב17 אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוי ידעעיוני הפטרה ח"ב עמ' 556
יג ע"ב17 מתוך סימנים שמסר יעקב לרחל ומסרתן ללאהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 543
יג ע"ב17 מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע [יעקב] עד השתאשרתי ח"א עמ' מט
יג ע"ב19 ומה צניעות היתה בשאול ורש"אהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קלז
יג ע"ב19 ומה צניעות היתה בשאולאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 376
יג ע"ב22 הקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו וכו'שביב אור עמ' רצד, רחצ
יג ע"ב22 כל הפוסקין לו גדולה הוא לו ולזרעו ולדורותיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסט
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה וכו'חומת אנך איוב פרק לו
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה וכו'נפש חיים דף ל"ח ע"א (דף נ"ח ע"א, מערכה ג' אות כד)
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמב
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותתורת אביגדור ח"ד עמ' כד
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות וכו' ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קז, תקי
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קלט, קמו
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותס' חסידים סי' שעד
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותשרגא המאיר מועדים עמ' רצד
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילוהכנה דרבה (תשסט) עמ' נא
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותאז שמח עמ' לז
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותדברי יואל פ' קרח דף ח ע"ב
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכו
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולדורותיו וכו'זרע שמשון (תשסג) קהלת אות ה
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריו וכו'לחמי תודה דף רנד ע"א
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריוהישר והטוב (תשסג) עמ' רנה
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה פוסק לדורות עולםחכמת התורה בהעלותך עמ' קיב
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולה, פוסק לבניו ולבני בניו וכו'ואותו תעבוד עמ' צ
יג ע"ב22 כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לבניו ולב"בפנים מסבירות עמ' רכו
יג ע"ב22 כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לו ולבניו עד סוף כל הדורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעא
יג ע"ב22 כשפוסקין לו לאדם גדולה פוסקין לו לזרעו אחריו עד סוף כל הדורותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצח
יג ע"ב22 כשפוסקין לו לאדם גדולה פוסקין לו לעולם וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קכד ע"ב
יג ע"ב22 נותן הגדולה לו ולזרעו אחריו לדורות עולםחכמת התורה שמיני עמ' לו
יג ע"ב23 המגיס דעתו נענש להיות אסור בזיקים, ורש"ינפש חיים (פאלאג'י) דף לד ע"ב [נב ע"ב אות ה]
יג ע"ב23 ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמא
יג ע"ב24 אסתר היתה מראה דם נדה לחכמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סב, קמב
יג ע"ב24 ואם אסורים בזיקים, ורש"ינפש חיים דף לד ע"ב (דף נ"ב ע"ב, מערכה ג' אות ה)
יג ע"ב24 ואת מאמר מרדכי אסתר עושה א"ר ירמיה שהיתה מראה דם לחכמיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' סו
יג ע"ב24 ואת מאמר מרדכי אסתר עושה אמר רבי ירמיה שהיתה מראה דם נדה לחכמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' עה
יג ע"ב24 ואת מאמר מרדכי אסתר עושה וכו' שהיתה מראה דם לחכמים וכו' שהיתה עומדת וכו' וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמג, שז
יג ע"ב24 ואת מאמר מרדכי אסתר עושה וכו' שהיתה מראה דם נדה לחכמים וכו' עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב24 ואת מאמר מרדכי אסתר עושה שהיתה מראה דם נדה לחכמיםמנות הלוי (תשסב) עמ' קנח, רסג
יג ע"ב24 ואת מאמר מרדכי אסתר עושהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רד
יג ע"ב24 מלמד שהיתה מראה דם לחכמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד
יג ע"ב24 מלמד שהיתה מראה דם לחכמיםשמן המור (אביוב) עמ' פא
יג ע"ב24 מלמד שהיתה מראה דם לחכמיםתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קו ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכט ע"ד
יג ע"ב24 מלמד שהיתה מראה דם נדה לחכמיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפג, שעא
יג ע"ב24 מראה דם נדה לחכמיםאגרת הפורים (לאער) עמ' קד, קנ
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם לחכמיםרוח חיים (חיד"א) עמ' רכו
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם לחכמיםאהבת דוד (תקנט) דף לו ע"ד
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם לחכמיםדברים אחדים (תשמו) עמ' קכו
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם נדה לחכמיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פג, צב
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם נדה לחכמיםדברי שאול ויקרא עמ' שסח, שסט
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם נדה לחכמיםהשיר והשבח ח"ב עמ' ט
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם נדה לחכמיםמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קעא
יג ע"ב25 באמנה מחיקו של אחשורושרוח חיים (חיד"א) עמ' פו
יג ע"ב25 היתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 88, פ"ב אות 503
יג ע"ב25 כאשר היתה באמנה איתואוצר הכבוד
יג ע"ב25 כאשר היתה באמנה אתו כו' שהיתה עומדת מחיקו של אחשורש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכידרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעד
יג ע"ב25 כאשר היתה כו' א"ר שהיתה עו' כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מה דף צט ע"ג
יג ע"ב25 עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קד
יג ע"ב25 עומדת מחיקו של אחשורוש ויושבת בחיקושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' של
יג ע"ב25 עומדת מחיקו של אחשורוששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
יג ע"ב25 שהיתה עומדת בחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיישע אלקים (צהלון, שנה) דף יט ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ל ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פג, פח
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקנא
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאלשיך על חמש מגילות עמ' תח, תט, תטז
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צב, צג
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכימאמר הנפש השלם עמ' כא
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכימנות הלוי (תשסב) עמ' קכט, קנח
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיפאר יעקב ח"ב עמ' תתמד
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלז
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלתאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 554-555, 424-425
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורושיערות דבש ח"ב עמ' קנז, ריט
יג ע"ב26 אסתר היתה טובלת ויושבת בחיקו של מרדכיחומת אנך אסתר אות י
יג ע"ב26 אסתר היתה טובלתגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' צו
יג ע"ב26 אסתר המלכה טבלה וישבה בחיקו של מרדכיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ל
יג ע"ב26 היתה טובלת ויושבת בחיקו של מרדכימקראי קדש (תשנג) עמ' כג
יג ע"ב26 וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיטוב לב עמ' קפ
יג ע"ב26 ויושבת בחיקו של מרדכי ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' שלו
יג ע"ב26 טובלת ויושבת בחיקו של מדרכימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קעב
יג ע"ב26 טובלת, תוס' - ומשמשת במוךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכב
יג ע"ב28 הקציף אדון על עבדיו לעשות רצון יוסף וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמז
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שסה
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קס
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קט ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף פג ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף סז ע"א
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קיא
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רסז, תקע
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף ועבדים על אדוניהן לעשות נס לצדיק ומנו מרדכיתורת אביגדור ח"ד עמ' רלח
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסףבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשס
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסףבני יששכר (תשמג) ח"ב דף פא ע"ד, קנח ע"ד, קנט ע"ד
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קו
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקדברי יואל פ' מקץ דף שמה ע"ב
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקמאכסניא של התורה סי' לד
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיודברי שאול בראשית עמ' תמב
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיוחכמת התורה וישב עמ' תקס
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיוחכמת התורה מקץ עמ' יג, לז, נב, נח, סז, קכא
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיומשך חכמה בראשית פ' מ פס' ב
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדים לעשות רצון צדיק, ועבדים על אדוניהם וכו'זרע שמשון (תשסג) מגילה אות ב
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 570-571
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה וכו' עבדים על אדוניהםהסתרים באסתר עמ' 48
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה מלך על עבדיו לעשות רצון צדיק, עבדים על אדוניהם לעשות רצון צדיק, מלך על עבדיומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שיא
יג ע"ב28 לעשות רצון צדיק ומנו יוסףגור אריה בראשית פ"נ הערה 14
יג ע"ב28 הקציף הקב"הפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ
יג ע"ב29 הקציף הקב"ה עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' תקמא
יג ע"ב29 הקציף הקב"ה עבדים על אדוניהםשמן המור (אביוב) עמ' פג
יג ע"ב29 הקציף הקב"ה עבדים על אדוניהם כדי לעשות נס למרדכיכתנות אור עמ' שז
יג ע"ב30 בגתן ותרש ב' טרסיים הוולקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפט
יג ע"ב30 בגתן ותרש היו מספרים בלשון טרסי ולא ידעו כי מרדכי וכו'דובר שלום (תשסג) אות רפז
יג ע"ב30 בגתן ותרש היו מספרים בלשון טרסימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כ
יג ע"ב30 בגתן ותרש טרסיים הוו והיו מספרים לשון טרסי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ד
יג ע"ב30 בגתן ותרש טרסיים היו והיו מספרים לשון טרסיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 579-582, פ"ו אות 13
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי וכו' והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה והיה יודע בשבעים לשוןחיים שיש בהם מועדים עמ' רעח
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי כו', ורש"י - לשון טורסי, שם מקוםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פו, קעד
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים היו וכו'לחמי תודה דף סא ע"ב
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים היו וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' צט
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים היואבן יהושע עמ' 51
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים היוהסתרים באסתר עמ' 47
יג ע"ב30 בגתן ותרשדברי טובה שופטים ח"א עמ' תכ
יג ע"ב31 והיו מספרים בלשון טרסישרי המאה ח"ד עמ' 16
יג ע"ב31 לשון טורסימגדל עוז (תשעח) עמ' תרו
יג ע"ב31 מיום שבאה זו לא ראינו שינה בעינינושערים מצוינים - מגילה עמ' קמ, שדמ
יג ע"ב31 מיום שבאת זאת לא ראינו שינהמקראי קדש (תשנג) עמ' כה
יג ע"ב31 מיום שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו וכו' אין משמרתי ומשמרתך שוים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תיח
יג ע"ב32 והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית והיה יודע בשבעים לשוןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקיט
יג ע"ב32 מרדכי הי' בקי בע' לשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצב
יג ע"ב32 מרדכי היה בקי בשבעים לשוןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שלח {לכן נקרא בלשן}
יג ע"ב32 מרדכי היה מיושבי לשכת הגזית והבין בע' לשוןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פה, צא
יג ע"ב32 מרדכי הצדיק היה מיושבי לשכת הגזיתבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קס ע"א
יג ע"ב32 מרדכי מיושבי לשכת הגזית היהאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 136, פ"ט אות 465, פ"ג אות 201
יג ע"ב32 מרדכי מיושבי לשכת הגזית היההסתרים באסתר עמ' 48
יג ע"ב32 מרדכי מיושבי לשכת הגזיתאגרת הפורים (לאער) עמ' לה
יג ע"ב32 שמע מה שאמרו בגתן ותרשעולה ליפה סי' מב
יג ע"ב33 א"ל אין משמרתי ומשמרתך שווין וכו', ורש"ימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כא, כז, מט
יג ע"ב33 אמר לו והלא אין משמרתי ומשמרתך שוהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קה
יג ע"ב33 אמר לו והלא אין משמרתי ומשמרתך שוהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 582
יג ע"ב33 והלא אין משמרתי ומשמרתך שוהחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה אחר מאיפעולת צדיק (בריש) דרוש ו
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' צט
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה אחר שברא הקב"ה רפואה למכהמנות הלוי (תשסב) עמ' צד, קעא
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה אחר שברא הקב"ה רפואה למכהעטרת ישועה (תשסד) אות קלט להגדה ש"פ
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה אחר שברא רפואה למכהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רח ע"ב
יג ע"ב34 'אחר הדברים האלה' אחר שברא רפואה למכהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה והקדים רפואה להמכה, מהרש"א - קשה למאן ראמר אחר מופלגלחמי תודה דף קג ע"א
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה והקדים רפואה למכהבינה לעתים (תח) דרש י דף כז ע"ג; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף סב ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת פקודי דרש י דף קג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תרומה דף קעב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרפה דף תכו/ז ע"ג
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכז
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה רפואה למכהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קכח, רי, שפב
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה וכו' אלא א"כ בורא להם רפואה תחלהדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' נד
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה שברא ה' רפואה למכהיערות דבש ח"ב עמ' רנח
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה מאי אחר אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'לחמי תודה דף קנ ע"א, רלט ע"א
יג ע"ב34 אחרי שברא רפואהכתבי רבנו בחיי עמ' שלה {הרפואה היא לקיחת אסתר לבית המלך}
יג ע"ב34 אחר שברא ה' תרופה למכההסתרים באסתר עמ' 55, 373
יג ע"ב34 אחר שברא הקב"ה רפואה למכה דאמר ריש לקיש אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה בתחלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שלג
יג ע"ב34 אחר שברא הקב"ה רפואה למכהטוב לב עמ' מח
יג ע"ב34 אחר שברא הקב"ה רפואה למכהצדקת הצדיק סי' עא, רנה, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181)
יג ע"ב34 אחר שברא הקב"ה רפואה למכהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רח, רעא, שי
יג ע"ב34 אחר שברא הקב"ה רפואה למכהשערים מצוינים - מגילה עמ' קנו, רלט
יג ע"ב34 אחר שברא הקב"ה רפואה למכהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקיד
יג ע"ב34 אחר שברא רפואה למכהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז, רעג, שמ, תצב, תק
יג ע"ב34 אחר שהקדים הקב"ה רפואה למכהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצה
יג ע"ב34 אחר שהקדים הקב"ה רפואהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קעח ע"ג
יג ע"ב34 אחר שהקדים רפואה למכהדברי שאול ויקרא עמ' שנה
יג ע"ב34 אחר שהקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יב
יג ע"ב34 אחר שהקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
יג ע"ב34 ברא להם רפואה תחלהס' הבוטח ח"ב עמ' רנה, שמא, שפז
יג ע"ב34 הקב"ה הקדים רפואה למכהפניני יחזקאל עמ' תיח, קנג {שתהרג ושתי ותבוא אסתר במקומה}
יג ע"ב34 הקדים הקב"ה רפואה למכהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכד ע"א, קפ ע"א
יג ע"ב34 הקדים הקב"ה רפואה למכהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לחנוכה [מבן המחבר]
יג ע"ב34 ויבקש הדבר וימצא שלא נמצאו במשמרתןפאר יעקב ח"ב עמ' תתמו
יג ע"ב34 מאי אחר אחר שברא הקב"ה רפואה למכהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 615, פ"ג אות 44-45
יג ע"ב34 מאי אחר וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסח
יג ע"ב34 ראו שאינו על משמרתומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קמא
יג ע"ב34 מה אחר הדברים האלה שהקדים רפואה למכהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קסג
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה אא"כ בורא להם רפואה תחלהכהיום תמצאון עמ' כח, פח
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה אא"כ בורא רפואהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעז, שלד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה אא"כ מקדים הרפואהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' טז
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה אא"כ מקדים רפואהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה וכו' אבל אוה"ע וכו' נגוף ורפואתורת מהרי"ם בראשית עמ' ה
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא רפואה תחלהשים שלום עמ' קג
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קצג
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רמב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רפד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהייטב פנים ח"א דף רמא, רמד, ח"ב עמ' קסז
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 280, חכ"ה עמ' 267
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהמאור עינים (תשנח) עמ' סג
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהמאור עינים (תשעט) עמ' קב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצ
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהנועם אליעזר שמות דף ז ע"א, ערה ע"א
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנג, תז
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' נ, תמו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהתאומי צביה עמ' קו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילה, שנא' כרפאי לישראל ונגלה עון אפריםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלה כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רלד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלהקדושת יו"ט ח"א דף לו ע"ד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פח, קח
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלהשרגא המאיר על התורה עמ' קמח, קסה
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא רפואה תחלהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' פג
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ הקדים רפואה למכהאש דת (תשמח) עמ' רצד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה וכו' אבל אומות העולם אינו כןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קלח ד"ה ולפע"ד, עמ' תקעא ד"ה דעו, ח"ד עמ' תרכו ד"ה אי
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילה וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקח
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילהעזר מיהודה (תשנט) עמ' י, לט
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ מקדים רפואה כו'נטע שורק פרשת תרומה
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא הרפואה תחילהסדורו של שבת דף קכט ע"ב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קכט
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו' אבל אומות העולם אינו כן וכו' נגוף ורפואישרש יעקב (טננבוים) בשלח אות ז
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צג, שנו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' פה, תטז, תתסב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קפז
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1386
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קע
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלו עמ' תמג
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמא
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות כב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהתורת מהרי"ם שמות עמ' כו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן ברא להם רפואה תחלהעצי חיים על התורה עמ' קמז
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן הוא בורא להם רפואה תחלהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 135
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא להם רפואה בתחילהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' יד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא להם רפואה תחילהזרע שמשון (תשסג) מגילה אות מז, בשלח אות לח
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא רפואה למכהישע אלקים (צהלון, שנה) דף סא ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יט דף פג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לו/לז ע"ב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא וכו'איש אמונים דף נו ע"ד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראלאמרי אש (טאוב) עמ' רצט, תקו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה וכו'עולם הפוך פרק נו
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה ישראל אא"כ מקדים רפואהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כה, קב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ח עמ' ס
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא להם רפואהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רלא, שעב, ח"ב עמ' שכא
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא רפואה תחלה שנאמר ורפוא ונגוףתשואות חן (תשסח) עמ' לו, קד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא רפואהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קיא, קנד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כיקרא דשכבי (דוד) דרוש קטז דף רב ע"ד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אלא אם כן בורא הרפואה תחלהדובר צדק (זילבר) עמ' קסט
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל עד שבורא להם רפואה תחילהיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קפא, וזאת הברכה אות קלד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה עד שבורא רפואהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קטו, ריט
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה עד שיברא רפואהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"א
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה עד שמקדים הרפואהספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריז
יג ע"ב35 אצל ישראל הקב"ה מקדים הרפואה להמכהשם יחזקאל עמ' קעג, רפה
יג ע"ב35 אצל ישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצה, ח"ה עמ' רמג, ח"ו עמ' רלג, רמו-רמז
יג ע"ב35 אצל ישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פז, ג
יג ע"ב35 בורא להם רפואה תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרכו
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מכין רפואה קודם למכהמהר"ם שיק שמות עמ' ח
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהחכמת התורה בלק עמ' קעה, שכה
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהחכמת התורה וירא עמ' קב
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהחכמת התורה תרומה עמ' קנג, שפח
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תלח
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהנזר הקדש ח"ג עמ' שיז
יג ע"ב35 בישראל הקב"ה מקרים רפואה למכהקהלת יעקב - אלול עמ' צו
יג ע"ב35 בישראל מקדים הקב"ה רפואה למכהחכמת התורה ויצא עמ' תצב
יג ע"ב35 בישראל מקדים רפואה למכהחכמת התורה חוקת עמ' רלג
יג ע"ב35 בישראל מקדים רפואה למכהחכמת התורה פנחס עמ' רס, תסט
יג ע"ב35 בישראל מקדים רפואה למכהחכמת התורה וארא עמ' רכו
יג ע"ב35 דרך ה' להקדים רפואה למכהחכמת התורה וארא עמ' מא
יג ע"ב35 ה' בורא רפואה קודם המכהטיול בפרדס ח"ב עמ' ר
יג ע"ב35 ה' מקדים הרפואה להמכהתפארת צבי במדבר עמ' שכו
יג ע"ב35 ה' מקדים הרפואה להמכהתפארת צבי בראשית עמ' תתקה
יג ע"ב35 ה' מקדים הרפואה להמכהתפארת צבי שמות עמ' טז
יג ע"ב35 ה' מקדים רפואה למכהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלה
יג ע"ב35 הקב"ה בורא הרפואה קודם המכהויברך דוד עמ' פג
יג ע"ב35 הקב"ה בורא הרפואה קודם המכהצמח דוד (סקאליע) עמ' ריט
יג ע"ב35 הקב"ה בורא להם רפואה תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סב
יג ע"ב35 הקב"ה בורא לישראל רפואה קודם למכהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיח
יג ע"ב35 הקב"ה בורא רפואה למכהתפארת משה עמ' פג
יג ע"ב35 הקב"ה בורא רפואה קודם למכהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 584
יג ע"ב35 הקב"ה בורא רפואה קודם למכהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' מ
יג ע"ב35 הקב"ה בורא רפואה תחלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ש
יג ע"ב35 הקב"ה ברא רפואה למכהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' צג
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים לישראל רפואה למכהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לה
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כ
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהלהורות נתן ויקרא עמ' ה
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 128
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהפאר יעקב ח"ב עמ' תשלט, תשנד
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קיט
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהשמן ראש - ימים נוראים עמ' שנב
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כ
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למכהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצט (לה)
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה למנהדולה ומשקה פורים עמ' רצט, תק
יג ע"ב35 הקב"ה מקדים רפואה קודם למכהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמז
יג ע"ב35 הקדמת רפואה למכהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 73
יג ע"ב35 כשהקב"ה מכה את ישראל מקדים רפואה למכהמרפא לשון עמ' כז
יג ע"ב35 כשהקב"ה מכה ישראל מקדים רפואה למכהפנים יפות על תהלים עמ' טז
יג ע"ב35 מנין שהקב"ה בורא רפואה קודם למכהעיני שמואל (ראבין) עמ' כ
יג ע"ב35 מנין שהקב"ה מקדים הרפואה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' מט
יג ע"ב35 מקדים רפואה למכהחכמת התורה ויגש עמ' תלז
יג ע"ב35 מקדים רפואה למכהטוב טעם שמות עמ' קצט
יג ע"ב35 מקדים רפואה למכהקהלת יעקב ראש השנה עמ' תמ
יג ע"ב35 מקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצח
יג ע"ב35 מקדים רפואה למכה, ובית יצחק (מונקאטש)באר שרים פרשת בראשית דרוש א אות ג
יג ע"ב35 מקדים רפואהתורת מנחם ח"כ עמ' 195
יג ע"ב35 רפואה קודם המכהחקל יצחק (תשסג) עמ' קסח
יג ע"ב35 רפואה קודם המכהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נח
יג ע"ב35 רפואה קודם למכהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יד
יג ע"ב35 רפואה קודם למכהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ריא
יג ע"ב36 אומות העולם הקב"ה מכה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' פג
יג ע"ב36 אומות העולם הקב"ה מכה אותםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיא
יג ע"ב36 אצל אומות העולם המכה באה קודם להרפואהשם יחזקאל עמ' רפה
יג ע"ב36 מכה אותן ואחר כך בורא להם רפואהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שפב
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי ואח"כ בעם וכו'אהבת דוד (תקנט) דף לז ע"ד
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי ואח"כ בעם וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קל
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי ומנו רבנןאגרת הפורים (לאער) עמ' קא
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי ומנו רבנןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פט
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכיאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שמו
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכיהסתרים באסתר עמ' 167
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכיהסתרים באסתר עמ' 61
יג ע"ב37 בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף וכו' רבנן וכו', מהרש"א - דלא הו"ל למיכתב רק כי הגידו לו כי הוא יהודי, ועל כן דרשו עם מרדכי דקאי על רבנןלחמי תודה דף קנ ע"ב
יג ע"ב37 בתחילה מרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעט ד"ה והנראה
יג ע"ב37 בתחלה במרדכי ואחר כך בעם מרדכי וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כב ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת פקודי דף צג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קע ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף צו/צז ע"א
יג ע"ב37 בתחלה במרדכי לבדו ואחר כך בעם מרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנח
יג ע"ב37 בתחלה במרדכי לבדושמן המור (אביוב) עמ' צט
יג ע"ב37 ויבז בעיניו וכו' בתחילה במרדכי ואח"כ בעם מרדכי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קפה
יג ע"ב37 ויבז בעיניו וכו' בתחלה במרדכי ואח"כ בעם מרדכי ומאי נינהו רבנן ולבסוף להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שסה
יג ע"ב37 ויבז בעיניו לשלוח יד במדרכי לבדו בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכילחמי תודה דף קנ ע"ב, רלט ע"א
יג ע"ב37 ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו א"ל הקב"הבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ב דף ו
יג ע"ב37 ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו אמר רבא בתחילה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסח-רסט
יג ע"ב37 ויבז בעיניו לשלוח יד וכו' בתחילה במרדכי ולבסוף בעם מרדכיתורת איש ח"ב עמ' קנג
יג ע"ב37 ויבז לשלוח יד במרדכי לבדו בתחלה במרדכי ואחר כך בעם מרדכיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 195-196
יג ע"ב37 'ויבז לשלוח יד במרדכי לבדו' וכו' בתחילה במרדכי אח"כ בעם מרדכי מאן נינהו רבנן אח"כ להשמיד וגו' את כל היהודיםאור חדש פתיחה אות 243
יג ע"ב37 נגוף וכו' ורפואישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 315
יג ע"ב38 בעם מרדכי ומנוי רבנןמאיר נתיבות ח"ג עמ' ריא
יג ע"ב38 בשעה שנפל הפור הגורל בחודש אדר שמח המןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רס
יג ע"ב38 הגידו לו את עם מרדכי, ומנו רבנןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמ, תלז
יג ע"ב38 המן הפיל גורל ונפל לחדש אדר שמח וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רצד
יג ע"ב38 המן הפיל פור הוא הגורל וכיון שנפל פור בחורש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכג
יג ע"ב38 הפיל המן פור על חודש אדר שבחודש אדר מת משה, והוא לא ידע שבז' וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שסא
יג ע"ב38 הפיל פור בחודש אדר שבו מת משהמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קט
יג ע"ב38 הפיל פור הוא הגורל וכו' שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כז
יג ע"ב38 הפיל פור הוא הגורל וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכו, רסד
יג ע"ב38 הפיל פור הוא הגורל וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעג
יג ע"ב38 הפיל פור הוא הגורל תנא כיון דנפל פור בחודש שמת בו משה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רסז
יג ע"ב38 הפיל פור הוא הגורלאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ג, י
יג ע"ב38 הפיל פור הוא הגורלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יד
יג ע"ב38 הפיל פור וכו' ולא ידע שבשבעה באדר נולדס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ח
יג ע"ב38 הפיל פור ולא היה יודע שמה מת בז' אדר ובו נולדדרשות הצל"ח השלם עמ' תק
יג ע"ב38 הפיל פורכלי יקר (תשמח) עמ' רכה
יג ע"ב38 הפיל פורעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר קעב
יג ע"ב38 הפיל פור, רש"ילקוטי שיחות חי"א עמ' 335
יג ע"ב38 ולבסוף בכל היהודיםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פח
יג ע"ב38 כי הגידו לו את עם מרדכי היינו רבנןחכמת התורה שמות עמ' תמ
יג ע"ב38 כיוון שנפל הגורל בחודש אדר שמח שמחה גדולהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פ, קפ
יג ע"ב38 כיון דנפל הגורל על אדר שמחערבי נחל (תשסד) עמ' תקנד
יג ע"ב38 כיון דנפל פול בחדש אדר שמח וכו' ולא ידע שבז' באדר וכו' ובז' באדר נולד וכו', ורש"י - כדאי יום הלידה שיכפר על המיתהזרע שמשון (תשסג) מגילה אות יב
יג ע"ב38 כיון שהפיל פור בחודש אדר שמח וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' מג, קע
יג ע"ב38 כיון שנפל בחדש אדר שמחדרישה מחיים דף עד ע"ד, צד ע"ד
יג ע"ב38 כיון שנפל הגורל באדר שמח שמחה גדולהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כז
יג ע"ב38 כיון שנפל הגורל בחדש אדר שמחאהבת ציון (תשסד) עמ' פב
יג ע"ב38 כיון שנפל הגורל בחודש אדר שמחאהבת ציון דרוש ו
יג ע"ב38 כיון שנפל הגורל להמן בירח אדרנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמ, רנד
יג ע"ב38 כיון שנפל הגורל על אדר שמח וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' עו
יג ע"ב38 כיון שנפל הפור בחדש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבז' באדר נולדעוז לו בך פורים מאמר א אות ג, ד, ה, מאמר ו אות ח
יג ע"ב38 כיון שנפל הפור בחודש אדר שמח כו' ולא הי' יודע כו', ורש"י - כדאי הלידה כו'פנינים על התורה ומועדים עמ' ריב-ריג
יג ע"ב38 כיון שנפל הפור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שח
יג ע"ב38 כיון שנפל הפור בחודש אדרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסב
יג ע"ב38 כיון שנפל הפור על אדר שמח שמחה גדולה וכו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ב
יג ע"ב38 כיון שנפל להמן הגורל באדר שמח באשר הוא ירח שמת בו משה ולא ידע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולד משהאפסי ארץ (תשנט) עמ' שצ
יג ע"ב38 כיון שנפל על חודש אדר שמח וכו' ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדהישר והטוב (תשסג) עמ' רנה, רעב, רעג, תמט, תפד
יג ע"ב38 כיון שנפל פור באדר כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן מבוא העיר
יג ע"ב38 כיון שנפל פור באדר שמחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצט ע"ב, ש ע"ב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור באדר שמח המן וכו'בני נפתלי דרוש ד דף י ע"ב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור באדר שמח שמחה גדולה אמר וכו'מנחת יואל עמ' סה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח המן וכו'למחר אעתיר עמ' כז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנג ד"ה ועתה, ח"ג עמ' פח ד"ה ובזה, עמ' קט ד"ה ועד"ז, עמ' קכא ד"ה ועל, עמ' קלא ד"ה ובזה, עמ' קלח ד"ה וי"ל, עמ' קסז ד"ה עוד, עמ' קעא ד"ה אבל, עמ' קפג ד"ה איתא, עמ' קצו ד"ה ועד"ז, עמ' רמה ד"ה בפרק, עמ' רעו ד"ה וי"ל, עמ' שי ד"ה ועד"ז, עמ' של ד"ה ואמרו, עמ' שמא ד"ה במדרש, עמ' שנב ד"ה ואמרו, עמ' שע ד"ה איתא, עמ' שפו ד"ה במדרש, עמ' שצה ד"ה ובמדרש, עמ' תג ד"ה במדרש, עמ' תכב ד"ה ואומר, עמ' תכה ד"ה ובזה, עמ' תלא ד"ה והענין, עמ' תלח ד"ה במדרש, עמ' תעח ד"ה אמרו, עמ' תקב ד"ה ובזה, עמ' תקכה ד"ה והנה, עמ' תקלט ד"ה על כן, עמ' תקמז ד"ה ונהפוך, ח"ד עמ' שעח ד"ה וישבות, ח"ה עמ' קטו ד"ה אי
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כט, לט, מז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח כו' ולא היה יודע שבז' באדר וכו'ייטב פנים ח"ב דף כח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסו עמ' תלה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסד
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדפאר יעקב ח"ב עמ' תתמ, ח"ד עמ' מז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהבאר שרים פרשת תצוה דרוש א אות א
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קיג
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהחומת אנך (תקסא) ח"א דף רלא ע"א
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהמהר"ם שיק שמות עמ' קכט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהפורים בציון עמ' קד-קה, קטו
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדר שמחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפד
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחדש אדרחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר כו' ובשבעה באדר נולדתורת מנחם חל"ו עמ' 236
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח המן שמחה גדולה ולא היה יודע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולד, ורש"י - כדאי היא הלידה שתכפר על המיתהשם יחזקאל עמ' שמה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח המן שמחה גדולהמנחת ישראל עמ' רא
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בירח שמת בו משהחיי נפש ח"ג עמ' ריד, רכו
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בירח שמת בו משהחיי נפש ח"ד עמ' צט, שלה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בירח שמת משה וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא הי' יודע וכו' ובשבעה באדר נולד, ורש"ילקוטי שיחות ח"ו עמ' 375, 362, חט"ז עמ' 342, חכ"ד עמ' 178, חכ"ו עמ' 1
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שלט, ויקרא-במדבר עמ' תקלג
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא ידע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולדיערות דבש ח"א עמ' עג, קסא, שיח, ח"ב עמ' כט, רטו, רנט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' שמת בו משהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיג
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו'תורת המצרף עמ' שט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח כו' ולא הי' יודע כו', ורש"יתורת מנחם חלק לג עמ' 157
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדתפארת צבי שמות עמ' שפא, תלב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' פג
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' אדר מת ובז' אדר נולדשבילי פנחס (תשעא) עמ' רמה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבזי אדר מת ובז' אדר נולדשבילי פנחס (תשעב) עמ' קצב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולד, ורש"י - כדאי הוא יום הלידה שתכפר על יום המיתהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסח, קעו, קצג, ריז, רמז, רנט, רס, ער, רעא, ערב, רצז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה וכו'לחמי תודה דף יב ע"א, עז ע"ב, קנ ע"א, קעג ע"א
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רכג
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדשארית אהרן דף סה ע"א
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' אדר נולדבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא הי' יודע שבז' באדר וכו' נולדחמודי צבי מועדים עמ' קצו
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא הי' יודע כו' ובשבעה באדר נולדתורת מנחם חנ"ט עמ' 294, 306
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדשבילי פנחס (תשעה) עמ' רט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדמסילות בלבבם (קוט) - מסילה יח אות קלא
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדשבילי פנחס עמ' סג, רכ, קצא, רו, תמח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' ח, קטו
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שפו
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמב, רלב, רעט, שיז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'משאת משה (אלשיך, שסא) דף לד ע"ב, ודף לג ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפרשת בלק דף קיו ע"ב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 123
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 127
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו', ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' תנב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו', מהרש"א - דהו"ל למיכתב הפיל פור לחודא, אלא וכו' להודיע דכשהפיל פור שמח בדעתו על גורל זהלחמי תודה דף קנ ע"א
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהאבן יהושע עמ' 39
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 271, 325, הקדמה אות 238
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהבית יעקב (תשסא) עמ' קמה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהדובר צדק (זילבר) עמ' רנז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהדרשות מהר"ם שיק עמ' שעה, שפו, שצא, שצה, ת
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהויגד יעקב עמ' תיט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהצדקת יוסף עמ' שו
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהשם ישראל עמ' רי
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמחאסופת מערכות פורים עמ' ה, כז, נה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמחולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' י
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמחחומת אנך קהלת אות יא
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמחנחלת יעקב (תשעג) עמ' רל
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמחשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' א, תנה
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדראמרי מאיר (מאירי) אסתר פ"ג פסוק ז
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדרטוב לב עמ' סח, עב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדרילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בירח שמת משה שמחבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 377
יג ע"ב38 כיון שנפל פור וכו' ולא הי' יודע שבז' באדר מת וכו'נועם אליעזר שמות דף רלא ע"ב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור לירח אדר שמח שמחה גדולה וכו' בירח שמת בו רבן ולא ידע וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעז, שעח, שפג
יג ע"ב38 כיון שנפל פור שמח שמחה גדולהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף רלא ע"א
יג ע"ב38 כיון שנפל פוראמרי מאיר (טננבוים) עמ' קג
יג ע"ב38 כיון שראה המן שנפל הגורל בחודש אדר שמח שמחה גדולהמהר"ם שיק שמות עמ' קכז
יג ע"ב38 כיון שראה שנפל הגורל באדר שמח שמחה גדולהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' צח
יג ע"ב38 כיון שראה שנפל הפור באדר שמחמנוחת משה דף קכ ע"ב
יג ע"ב38 כשנפל הפור בחודש אדר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יג ע"ב38 כשנפל הפור על חודש אדר שמח המןמהר"ם שיק דברים עמ' רעג
יג ע"ב38 כשראה המן שנפל פור באחר באדר שמח ואמר נפל פור בירח שמת משה ולא ירע כי בז' באדר מת משה ובז' אדר נולד משהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עג, עז, קכד
יג ע"ב38 כשראה שנפל פור באדר שמח ולו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קד
יג ע"ב38 לבסוף בעם מרדכיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנז
יג ע"ב38 מאן נינהו עם מרדכי רבנןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כד
יג ע"ב38 עם מרדכי ומנו רבנןאמרי רבי שפטיה עמ' קיב
יג ע"ב38 עם מרדכי ומנו רבנןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיג
יג ע"ב38 עם מרדכי מאן נינהו רבנן וכו' דלא יהבי כרגא למלכאצמח צדקה עה"ת עמ' סח, קפד
יג ע"ב39 אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 272
יג ע"ב39 בז' אדר מת ובז' אדר נולדמי מרום חי"ב עמ' רנב
יג ע"ב39 בז' באדר מת וכו' נולדדבר יום ביומו - ר"ח אדר, ר"ח אדר שני
יג ע"ב39 בז' באדר מת וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות כג
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולד משהדרשות באר יצחק עמ' קמב
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קכו, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' יד, קכז, קכח
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדדברי אברהם דף י ע"ב
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדדברי שאול בראשית עמ' רכו
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1501
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנב
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדעיני שמואל (ראבין) עמ' מה
יג ע"ב39 בז' באדר מת משה ובשבעה באדר נולדעולה ליפה סי' כט
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנח
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהמאור עינים (תשעה) עמ' שכד
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקעח
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהמנחם ציון (תשסד) עמ' קכו
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהמשיבת נפש עמ' נ,קיד,רסח
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קא
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריב
יג ע"ב39 בז' באדר מתגנא דפלפלי עמ' תנ {יום שמת משה בטל המן}
יג ע"ב39 בחודש אדראור חדש (הרטמן) פ"ט אות 1, 15-16 {חודש אדר מסוגל לפור המן כי הוא החודש האחרון לחודשי השנה}
יג ע"ב39 בחר המן בחדש אדר כי בו נפטר משהאלשיך על חמש מגילות עמ' תכד, תכו
יג ע"ב39 בירח שמת בו משה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תסט-תעו
יג ע"ב39 בירח שמת בו משהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלו
יג ע"ב39 בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולדארץ צבי (תשע) עמ' קפו
יג ע"ב39 בשבעה באדר מת משה רבינו ובשבעה באדר נולדעירין קדישין השלם עמ' קיט
יג ע"ב39 המן בחר באדר חדש שמת בו משהאור גדליהו שמות דף נז ע"ד
יג ע"ב39 המן שמח כשנפל הפור בירח שמת בו משהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ב
יג ע"ב39 המן שמח כשנפל לו הפור באדר ירח שמת בו משהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נד אות ג
יג ע"ב39 המן שמח מפני שנפל לו פור בירח שמת בו משהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קי, קטז, רצט
יג ע"ב39 המן שמח שהפור נפל באדרשיחות לספר בראשית עמ' סט, שיחות לספר ויקרא עמ' מז, נח
יג ע"ב39 המן שמח שנפל הגורל בחודש אדר שמת בו משהתורת השרף ממאגלניצא עמ' לה
יג ע"ב39 המן שמח שנפל הגורל בירח שמת בו משהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' מד
יג ע"ב39 המן שמח שנפל הפור בחודש שמת משה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רכח
יג ע"ב39 ואינו יודע שבז' באדר נולד משהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק יט
יג ע"ב39 והוא לא ידע דבז' באדר נולד משה וכו'קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רמח, רפג
יג ע"ב39 והוא לא ידע שבז' אדר מת משה רבינושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' א, נח, פא, קפג, רעג, רעה
יג ע"ב39 והוא לא ידע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדדברי שאול ויקרא עמ' שעה, תיב, דברים עמ' רמח
יג ע"ב39 ולא הי' יודע וכו' בז' באדר נולדרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 81, חוברת לב עמ' 9
יג ע"ב39 ולא הי' יודע שבז' אדר מת ובז' באדר נולדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות י, יא
יג ע"ב39 ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד, ורש"י - כדאי היא הלידה שתכפר על המיתהתורת מנחם חכ"ה עמ' 125
יג ע"ב39 ולא היה ידע שבשבעה באדר נולד משהמשך חכמה מגילת אסתר ט פס' לא
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבז' אדר נולדאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"ב
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולדפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' 10
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאהבת דוד (תקנט) דף קי ע"א
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאור האורות עמ' רג
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עט
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדברים אחדים (תשמו) עמ' כז, שצב
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קצט
יג ע"ב39 ולא היה יודעעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר רפט
יג ע"ב39 ולא ידע המן כי משה נולד ג"כ בז' אדררב טוב דף כז ע"ג
יג ע"ב39 ולא ידע כי בז' אדר וכו'דרשות הרא"ש דף יא ע"א דרוש ט
יג ע"ב39 ולא ידע כי בז' באדר נולד גם כןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 304-305
יג ע"ב39 ולא ידע כי בז' באדר נולד משהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיג
יג ע"ב39 ולא ידע כי בשבעה באדר מת משה ובו נולדנפש יוסף (תשעד) עמ' קסג
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' אדר מת משה ובז' אדר נולדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות מב, מד
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' אדר מת משה ובז' אדר נולדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יב אות י, כא
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' אדר מת משה וכו'פעולת צדיק (בריש) דרוש ה
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' באדר מת משה רבינו ובז' באדר נולדישרש יעקב (טננבוים) פורים ד-ה
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' באדר מת משהפעולת צדיק (בריש) דרוש ז
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' באדר נולד משהכד הקמח (מישור) עמ' שפג
יג ע"ב39 ולא ידע שבז' נולד ובז' מתמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קמח, קנה, קעה
יג ע"ב39 לא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולדאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 273
יג ע"ב39 לא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סג
יג ע"ב39 לא ידע שבז' באדר נולדישורון ח"כ עמ' רנה
יג ע"ב39 לא ידע שבשבעה באדר נולד משה, רש"יקהלת יעקב חנוכה עמ' קכג
יג ע"ב39 משה רבינו ביום שמת באותו יום נולדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפד
יג ע"ב39 משה רבינו נפטר בז' אדר ונולד בז' אדרחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' פח
יג ע"ב39 משה רבנו נפטר ביום שנולדפתגמי אורייתא ח"א עמ' צה
יג ע"ב39 נפל לי פור בירח שמת בו משה רבןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מד
יג ע"ב39 נפל לי פור בירח שמת בו משהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צה
יג ע"ב39 נפל לי פור בירח שמת משהרנת יצחק ה' מגילות עמ' שמג, תל
יג ע"ב39 נפל פור בחדש אדר שמחאור הישר בראשית דף עג ע"א
יג ע"ב39 שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' קמג
יג ע"ב39 שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדרשות מהר"ם שיק עמ' שפא
יג ע"ב39 שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדשערים מצוינים - מגילה עמ' שח, שלה
יג ע"ב39 שמח בנפול גורלו בחדש שמת משהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תיז
יג ע"ב39 שמח המן כו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קפט
יג ע"ב39 שמח ואמר נפל הפור באדרמאיר נתיבות ח"ג עמ' ריא
יג ע"ב39 שמח וכו' נפל לי פור בירח שמת בו משהויאמר מרדכי - דרשות עמ' פה
יג ע"ב39 שמח כו' אמר נפל לי פור בירח וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 59
יג ע"ב39 שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קעב
יג ע"ב39 שמח שמחה גדולה ואמר נפל הגורל בחודש שמת בו רבןדרשות שמן רוקח עמ' רמו, תצא
יג ע"ב39 שמח שמחה גדולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלז, שסד
יג ע"ב39 שמח שנפל הפור על ז' אדרארז ישעיהו דף עט
יג ע"ב39 שמח שנפל פור בירח שמת משה ולא היה יודע שבשבעה באדר נולדדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפג
יג ע"ב39 שמת בו משהילקוט הגרשוני ח"א דף צח
יג ע"ב39 שמת בז' אדררוח חיים (חיד"א) עמ' נא
יג ע"ב39 שנפל פור בחדש אדר שמחרב שלום (אדלר) עמ' קכג, קל, שסד
יג ע"ב39 שנפל פור בחודש אדר שמת בו משהלקוטי מאמרים עמ' 157, 185, צדקת הצדיק סי' רנט
יג ע"ב39 שנפל פור בחודש אדר שמת בו משהפרי צדיק ר"ח אדר אות ב, ה, שושן פורים אות ב, סוכות אות כט
יג ע"ב40 א"ל המן לאחשורוש תא ניכלינהו א"ל מסתפינא מאלקיו דלא ליעבד לי כדעביד בקמאיבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קעא, קעט
יג ע"ב40 אמר המן לאחשורוש תא נכלינהו לישראל א"ל מיסתפינא מאלקיו וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תסו
יג ע"ב40 אמר ליה המן לאחשורוש תא ניכלינהואור חדש (הרטמן) פ"ד אות 316
יג ע"ב40 באדר זמן לידתו של משהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קמ ע"ב, קנב ע"ד
יג ע"ב40 באדר נולד משהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ג
יג ע"ב40 באותו היום נולד ובאותו היום מתגור אריה ויקרא פי"א הערה 38
יג ע"ב40 בז' אדר נולד משהעצי חיים על התורה עמ' ק
יג ע"ב40 בז' אדר נולד משהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צג, קיא
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משהאגרא דכלה ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' עו
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משהילקוט דברי חכמים שמות סי' יד
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משהמאור עינים (תשעה) עמ' שיז
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רז
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משה, ורש"יחכמת התורה פקודי עמ' קמה
יג ע"ב40 בשבעה באדר נולד משהפורים בציון עמ' ח
יג ע"ב40 דברי המן לאחשורוש להשמיד את היהודיםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 440-441
יג ע"ב40 דו שיח המן ואחשורושמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח-שלט
יג ע"ב40 המן ידע לומר לשון הרעדולה ומשקה פורים עמ' פב
יג ע"ב40 הפור נפל בחודש לידת משה ומיתתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 123
יג ע"ב40 ויאמר המן ישנו עם אחדכסף נבחר (תשסג) עמ' שלו {אותו שכתב בו ה' אחד}
יג ע"ב40 ז' אדר נולד משהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כט, נט, עה, פט, קח, קכב, קלט, קפא, רצד, שכא
יג ע"ב40 ישנו עם א' ליכא דידעדרישה מחיים דף עז ע"ב
יג ע"ב40 ישנו עם אחדאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רד {כלומר אותו שנא' בו ה' אחד ישן לו מעמו}
יג ע"ב40 ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ישנו מן המצוותשבילי פנחס עמ' רכו
יג ע"ב40 ישנו עם אחד א"ל תא ואגרי בהו וכו' א"ל ישן הוא מן המצותזרע שמשון (תשסג) מגילה אות יג
יג ע"ב40 ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהוכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב40 ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פט, קפז
יג ע"ב40 ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידענתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ריד-רטו
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' ישנו מן המצוותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קיב {וראה אס"ר ז, יב}
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' ישנו מן המצוותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קיב
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' ישנו מן המצוותלנבוכי הדור עמ' 217 (מה) {בעבור זמן רב אחרי מתן תורה בסיני, רושם שישראל קבלו נחלש, ולכן הזהירות במצוות פחותה יותר}
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' ישנו מן המצותישמרו דעת עמ' רלח
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' ליכא דידע לישנא בישא כהמןהסתרים באסתר עמ' 173
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' ליכא דידע לישנא בישאאות לישועה דף צ ע"ד
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' מפוזר ומפורד דלא אכלן בהדן ולא שתו בהדןלב אריה אסתר אות כא
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' שהם ישנים מן המצות וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' מא, רנב
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצוותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיג
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצותאור גדליהו מועדים דף נ ע"ג
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 464-465
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צג ע"ב
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצותדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעא, רנח
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצותדרשות מהר"ם שיק עמ' שצג
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנו מן המצותלחמי תודה דף סד ע"א, קנ ע"ב
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנים הם מן המצותעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רסט
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנים מן המצוותבאר שרים פרשת בא דרוש ב אות ה, כי תשא דרוש א אות ס
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנים מן המצוותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קע
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנים מן המצותדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קלא
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנים מן המצותחדרי בטן פרשת תצוה ד"ה ובהכי
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנים מן המצותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפט
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנין מן המצותלקוטי מאמרים עמ' 102, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 18), ו (עמ' 24), יט (עמ' 173)
יג ע"ב40 ישנו עם אחד ישנין מן המצותפרי צדיק בא אות יב, פ' שקלים אות טו, ר"ח אדר אות ח, ר"ח אדר שני אות א, פ' זכור אות ח, יג, פורים אות ז, שושן פורים אות א, אמור אות ג
יג ע"ב40 ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים שמא תאמר אית לי חדא מדינתא מנייהו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק יג
יג ע"ב40 ישנו עם אחד מפוזר ומפורדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מד
יג ע"ב40 ישנו עם אחד וכו' שישנים מן המצוותפאר יעקב ח"ד עמ' תלז
יג ע"ב40 ישנו עם אחדדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצד
יג ע"ב40 ישנו עם אחדשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שה
יג ע"ב40 לידת משה באדרס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רסו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קע
יג ע"ב40 לית מאן דידע לישנא בישא כהמןשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' מז
יג ע"ב40 ליכא איניש דידע לאשתעויי לשון הרע כהמן וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפח
יג ע"ב40 ליכא איניש דידע לאשתעויי לישנא בישא כהמןמדבר יהודה (תשסב) עמ' קמא
יג ע"ב40 ליכא אינש דידע לאישתעויי וכו'פחד יצחק פורים ענין כט
יג ע"ב40 ליכא דידע בישא כו'יד שלמה (עזרא) דף לב ראש ע"ג
יג ע"ב40 ליכא דידע וכו' א"ל מסתפינא וכו' א"ל ישנו מן המצות א"ל אית בהו רבנן וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלג, תיג, תכו, תכז
יג ע"ב40 ליכא דידע לאשתעויי לישנא בישא כהמן וכו' מסתפינא מאלההון דילמא עביד בההוא גברא כדעבד בקדמאי וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תא
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןליהודים היתה אורה עמ' ג
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןרוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן א"ל תא ניכלינהו א"ל מסתפינא מאלהיו וכו', א"ל ישנו מן המצותיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רלח
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן אמר ליה תא נכלינהו וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רה
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' דמפקי לשתא בשה"י פה"ימקוה מים (עזריאל) ח"א דף ח ע"ג
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' א"ל אית בהו רבנן א"ל עם א' הן, ומהרש"אישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כט, לב, מא, מג, מד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנא
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ואת דתי המלך אינם עשים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפג
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ישנו מן המצותשרתי - קונטרס הנרות עמ' ל
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ישנו עם אחד ישנו מן המצוות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שלו, תסד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי א"ל ישנו מן המצות א"ל אית בהו רבנן א"ל עם אחד הןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלח, רלט
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' מסתפינא מאלקיו וכו' אמר ליה ישנו מן המצות וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפז, פורים עמ' תפט, תקיב, תקמט, תקס
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעח, תתעח, במדבר עמ' תנג, דברים עמ' כב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'דברי יונה ח"ב עמ' עב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצה, שפז
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריז
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן שאמר ישנו עם אחד וגו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שפה
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ג, ז, יא, כב, לה
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןאגרת הפורים (לאער) עמ' מג, קמד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןאור חדש (הרטמן) פ"י אות 28
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןדברי יונה ח"א עמ' סג, קד
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכג, רלט
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןויאמר מרדכי - דרשות עמ' צה-צו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןטוב לב עמ' עט, פא, פה, קכא
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןישא מדברותיך - מגילה עמ' קפב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןישע אלקים (צהלון, שנה) דף כד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קז ע"א, ודף קיד ע"א
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעה-שעו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןמאכסניא של התורה סי' לב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רצא
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"א
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קו
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןשכר שכיר דברים שיחה לא אות א
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לה, תצוה אות כט
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןשם ישראל עמ' ריב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצח
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןתורת איש ח"ב עמ' קסב
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמןתורת מנחם חמ"ו עמ' 139
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רעא
יג ע"ב40 ליכא דידע לשנא בישא כהמןישראל קדושים עמ' 96, 100, 131, רסיסי לילה סי' כ (עמ' 24), ל (עמ' 43), לב (עמ' 46), נב (עמ' 120, 123), נג (עמ' 137), דברי סופרים סי' לג (עמ' 29), לח (עמ' 39), צדקת הצדיק סי' רנ, מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 24), *ז (עמ' 34-33), יד (עמ' 109)
יג ע"ב40 ליכא דידע לשנא בישא כהמןפרי צדיק וארא אות יד, בא אות יב, משפטים אות ט, פ' שקלים אות טו, ר"ח אדר אות ח, ר"ח אדר שני אות א, פ' שקלים אות טו, תצוה אות ב, פ' זכור אות ח, פורים אות ז, נשא אות טז
יג ע"ב40 ליכא מאן דידע לישנא בישא בהמןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צח
יג ע"ב40 ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמןדובר צדק (זילבר) עמ' רסד, רסט
יג ע"ב40 ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמןשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
יג ע"ב40 לישנא בישא כהמןציץ השדה ח"ד עמ' צא
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישאיערי עם דבשי ח"א עמ' קה
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמן וכו' ישנו מן המצוות וכו' ודתיהם שונות וכו' דמפקי לכולהו שתא וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעב-קעג, קצד
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמן וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קז, ח"ו עמ' רנה
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמן ישנו עם אחד ישן הוא מן המצוות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעח
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמןאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום ב דפסח, סי' ח לפר' זכור, סי' יב לפורים
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמןטיול בפרדס ח"א עמ' שו
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלז
יג ע"ב40 לית דידע לישנא בישא כהמןרביד יוסף (תשסא) עמ' 102
יג ע"ב40 לית מאן דידע בלישנא בישא כהמןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צה, צח
יג ע"ב40 לית מאן דידע לישנא בישא כהמןאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 269
יג ע"ב40 משה נולד באדרלקט אמרי קודש - שמות עמ' יב
יג ע"ב41 א"ל ישנו מן המצוותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמב
יג ע"ב41 א"ל מסתפינא מאלהיהם דלא ליעבד בי כדעבד בקמאירנת יעקב עמ' רמ
יג ע"ב41 אמר אחשורוש מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאיאור חדש פתיחה אות 267, 355
יג ע"ב41 אמר המן ישנו מן המצוותשער החצר (תשעב) סי' רעא
יג ע"ב41 אמר ליה אחשורוש מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 418
יג ע"ב41 אמר ליה ישנו מן המצוות א"ל אית בהו רבנן, א"ל עם אחד הןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתפד, במדבר עמ' תנג-תנד
יג ע"ב41 אמר ליה ישנו מן המצות אמר ליה אית רבנן בגווייהו דמיבעי עלייהו רחמי, אמר ליה עם אחד הואדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שפד
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קסח
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותדולה ומשקה פורים עמ' קל
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותמקראי קדש (תשנג) עמ' לט {ישן הוא מעוונותיהם של ישראל}
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנ
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותרנת יצחק ה' מגילות עמ' שמה, תיז
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותשיחות לספר ויקרא עמ' נח
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותתורת מנחם חט"ז עמ' 140 {אלקיהם ישן הוא}
יג ע"ב41 ישנו מן המצוותתורת מנחם חלק ל עמ' 147, 171
יג ע"ב41 ישנו מן המצוות, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכב
יג ע"ב41 ישנו מן המצוות, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מג
יג ע"ב41 ישנו מן המצות וכו' עם אחד הןויואל משה מאמר א סי' קמ עמ' קמד
יג ע"ב41 ישנו מן המצות וכו', מהרש"א - דהו"ל למיכתב יש עם אחד, ומדקאמר ישנו דריש ישנו מן המצות מלשון שינוי וכו' אי נמי מלשון שינה שישנים מן המצותלחמי תודה דף קנ ע"ב
יג ע"ב41 ישנו מן המצותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלז
יג ע"ב41 ישנו מן המצותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ז ד"ה ובזה, עמ' קפח ד"ה פרק, עמ' תפז ד"ה ועל, ח"ה עמ' תקיח ד"ה ויהיו
יג ע"ב41 ישנו מן המצותהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' צב
יג ע"ב41 ישנו מן המצותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תלט
יג ע"ב41 ישנו מן המצותמנות הלוי (תשסב) עמ' רכד
יג ע"ב41 ישנו מן המצותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקכב
יג ע"ב41 ישנו מן המצותשערים מצוינים - מגילה עמ' קנח, רסח, שח
יג ע"ב41 ישנים הם מן המצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קב
יג ע"ב41 ישנים מהמצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכד
יג ע"ב41 ישנים מן המצוותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסה
יג ע"ב41 ישנים מן המצוותאהבת חיים (דייטש) עמ' סד
יג ע"ב41 ישנים מן המצוותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רס
יג ע"ב41 ישנים מן המצוותחנן אלקים עמ' רטו
יג ע"ב41 ישנים מן המצותקרן לדוד דברים עמ' רמה
יג ע"ב41 מסתפינא מאלהיו א"ל ישנו מן המצותקהלת יעקב פורים עמ' קפ
יג ע"ב41 מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסד ד"ה ויאמר
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא יעביד בי מה דעביד בקדמאיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 17
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא ליעבד בו כדעבד בקמאיקדושת לוי (תרצט) דף נא ע"ג
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאידברי אמונה שמות עמ' רנח
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפז, רצז
יג ע"ב41 אחשורוש נתיירא מהקב"הזך ונקי עמ' רלג {א"כ למה לא התיירא מלהשתמש בכלי המקדש? כי חשב שמותר לו כי הוא מלך}
יג ע"ב41 אמר מסתפינא מאלקיהם וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קיא, קיז
יג ע"ב41 תא ואיגרי בהו א"ל מתירא אני שכל המתגרה בהן אלקיהם עושה דין עמו וכו' (לפי הגי' בע"י)בינה לעתים (תשנד) דרוש יט עמ' קמז
יג ע"ב42 אין היהודים מכונסים במדינה אחתאלשיך על חמש מגילות עמ' תכד
יג ע"ב42 אית בהו רבנן א"ל עם אחד הואשירת דוד (תשסז) עמ' תמט
יג ע"ב42 אית בהו רבנן א"ל עם אחד הםדברי יואל פ' ויגש דף תמט ע"א
יג ע"ב42 אית בהו רבנן א"ל עם אחד הןעל הגאולה ועל התמורה סי' ע עמ' קיט
יג ע"ב42 אמר ליה אית בהו רבנן אמר ליה עם אחד הןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנב ד"ה אמרו
יג ע"ב42 ושמא תאמר אעשה קרחה במלכות וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קד ע"א
יג ע"ב42 מפוזרין הם בין העמים וכו׳ מפורד כפרידה זו שאינה עושה פירותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צח
יג ע"ב42 עם אחד הן וכו' מפוזרין הן בין העמיםמדבר שור סוף דרש לד עמ' שטז; טוב ראי עמ' קצח-קצט {כלל המן בשנאתו שני דברים, שהם עם אחד במעלה צפונה שאין לכל עם חלק בה, ועוד שהם מפוזר ומפורד בין העמים לתכלית הלימוד לכל העמים אל דיעותיהם}
יג ע"ב42 עם אחד הןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' עג, שכג
יג ע"ב42 שמא קרחה אני עושה במלכותך כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 155
יג ע"ב42 שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצא ד"ה כל
יג ע"ב43 ומפורד כפרדה הזו שאין בה תועלתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קב, רב
יג ע"ב43 ושמא תאמר איכא מדינתא מינייהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפז ד"ה ועל
יג ע"ב43 ושמא תאמר איכא מדינתא מינייהו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רכא
יג ע"ב43 שמא תאמר חוץ למלכותך הם ואינך יכול להם ת"ל בכל מדינות מלכותך (גירסת עין יעקב)ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד {בזה שיקר כי יש יהודים בספרד שאינה מקכ"ז מדינות}
יג ע"ב43 מפורד כפרדה שאינה עושה פרותאגרא דכלה ח"א עמ' רצט, תי
יג ע"ב44 דלא אכלי מינן וכו' אם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן וכו' אינו שותהותורת מנחם חנ"ט עמ' 350
יג ע"ב44 דלא אכלי מינן וכו'טוב לב עמ' פד
יג ע"ב44 דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לןבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 278
יג ע"ב44 דלא אכלי מינן ולא נסבי מינןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
יג ע"ב44 דלא אכלי מינן ולא נסבי מינןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' מט
יג ע"ב44 ודתיהם שונות דלא אכלי ושתי בהדןמקראי קדש (תשנג) עמ' ל
יג ע"ב44 ודתיהם שונות לא אכלי מינן ולא נסבי מינן וכו' דמפקי להו כולי שתא וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' פד
יג ע"ב44 ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלו בהדן ולא שתו בהדןנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו דף סט ע"ב
יג ע"ב44 ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן וכו'לחמי תודה דף מד ע"ב
יג ע"ב44 ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לן, ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תנז
יג ע"ב44 ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינןפרי צדיק תצוה אות ב, פ' זכור אות יג, פורים אות ב, שושן פורים אות ב
יג ע"ב44 ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלן ושתו בהדןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיג
יג ע"ב44 ודתיהם שונות מכל עםשערים מצוינים - מגילה עמ' ט
יג ע"ב44 ודתיהם שונים מכל עם דמפקי לשתא בשה"י פה"יאיש אמונים דף פח ע"ד
יג ע"ב44 ולא נסבי מינןמסילות הנביאים שופטים עמ' צד
יג ע"ב44 לא אכלי בהדן ולא שתו בהדןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קד
יג ע"ב44 לא אכלי מדילן ולא שתו מדילן ומסקי לכולהו שתא בשה"י ובפה"יקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיט, תכ
יג ע"ב45 אמר המן דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היוםמהר"ם שיק שמות עמ' קל
יג ע"ב45 דאכלו ושתו ומבזו לי' למלכות כו' אם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהותורת מנחם חנ"ה עמ' 330
יג ע"ב45 דאכלו ושתו ומבזי ליה למלכותשערים מצוינים - מגילה עמ' י, שכו
יג ע"ב45 דאמרי כולא שתא שבת היום פסח היום ואנו אסורין במלאכה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רו
יג ע"ב45 דמפיק לכולא שתא בשה"י פה"יולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעד
יג ע"ב45 דמפיק לכולה שתא בשבת היוםזכות ישראל - עשר צחצחות פרק א אות פה
יג ע"ב45 דמפקא לה לשתא בשבת היום ופסח היוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיט
יג ע"ב45 דמפקא לכוליה שתם בשה"י ופה"יחיים שיש בהם זמירות עמ' סא
יג ע"ב45 דמפקי לכולא בשה"י פה"י וכו' ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריא
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היוםדבש השדה עמ' יז
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשה"י ופה"יים שמחה עמ' תטו
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ק
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפח ד"ה והנה, עמ' תקנו ד"ה אמת, עמ' תקעז ד"ה וישם, ח"ד עמ' תכט ד"ה תתן
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יטוב לב עמ' פג
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ימנחת יואל עמ' שכב
יג ע"ב45 דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י, ורש"ידרשות הצל"ח השלם עמ' קכג, רצז
יג ע"ב45 דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"יקהלת יעקב פורים עמ' שנח
יג ע"ב45 דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"י, ורש"יאהל אלימלך עמ' רסה
יג ע"ב45 דמפקי לכולי שתא שבת היום פסח היוםדרשות שמן רוקח עמ' קעח
יג ע"ב45 דמפקי לכוליה שתא בשה"י פה"ימנות הלוי (שמה) דף קטו/ז ע"א
יג ע"ב45 המן אמר לאחשורוש שישראל משתמטין מלעבוד בטענת שה"י פה"יעטרת ישועה (תשסד) אות קעט להגדה ש"פ, אות מד לפורים
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי כולה שתא בשה"י פה"יכתנות אור עמ' שג
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קסט
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבת הגדול, סי' לח לפסח, סי' א, ד, ה, ליום ב דפסח, סי' ד לפורים [מבן המחבר]
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ילחמי תודה דף יב ע"א, יד ע"א, סא ע"ב, צה ע"א
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יפרי צדיק פורים אות ז, שושן פורים אות ב, פסח אות טו
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"ימשנה למלך (תשסח) עמ' רסב
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עושים, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
יג ע"ב45 ואת דתי המלך אינם עשים דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 471-472
יג ע"ב45 ודתי המלך אינם עושים דמפקי כולה שתא וכו'עמק החכמה עמ' קה
יג ע"ב45 ולמלך אין שוה להניחם דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 484-485
יג ע"ב45 ומפקי לכולא שתא בשה"י פה"יכסף נבחר (תשסג) עמ' קז
יג ע"ב45 כולא שתא בשה"י ופה"יציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קה
יג ע"ב45 מפקי כולא שתא בשה"י פה"יכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צ
יג ע"ב45 מפקי לי' לשתא בשה"י פה"י, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 172
יג ע"ב45 נפקי כולה שתא בשה"י פה"יאור אלימלך עמ' לט
יג ע"ב45 שבת היום פסח היוםמחשבת מוסר ח"ב עמ' מד
יג ע"ב45 שבת היום פסח היוםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רמו
יג ע"ב45 שבת היום פסח היוםתורת מנחם ח"ב עמ' 308
יג ע"ב45 שה"י פה"י היוםתורת חיים (קאסוב) עמ' רס
יג ע"ב45 שה"י פה"יאסף המזכיר (מאזוז) מע' ש - שה"י פה"י
יג ע"ב45 שה"י פה"ימכמני עוזיאל עמ' תנז
יג ע"ב46 ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן זורקו ושותהו ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' יב
יג ע"ב48 ועשרת אלפים ככר כסף וכו'רני ושמחי דף לד ע"א
יג ע"ב48 אמר המן הרשע עשרת אלפים ככר כסף אשקול ע"י עושי המלאכה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שנה
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' לכך הקדים הקב"ה שקליומי מנוחות (בירדוגו) עמ' שצד
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תמב, תסט, ח"ב עמ' תב, תו
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנחת עני (תשעב) עמ' קלו
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליועמק החכמה עמ' קה
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו' הקדים שקליהן וכו'ייטב פנים ח"א דף ריח, ח"ב יט, כ, כג, כה, כו, כח, כט, מח
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלג, שנט, תתק
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם וכו'ברית שלום (תעח) דף לו ע"ד, נו ע"ב, קלט ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו'אחרי ראי (תשסד) הר סיני פקודי אות א
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כט, לג
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דתנן וכו'זרע שמשון (תשסג) מגילה אות יז
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהן לשקליודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיח, מועדים (תשנט) עמ' קצז
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקלי ישראל לשקלי המןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עט, פ' תשא עמ' פז, פ' ויקהל עמ' צב
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דתנן בא' באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקכה
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו' באחד באדר משמיעין על השקליםמסילות בלבבם (קוט) - מסילה ז אות מט, נד
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליופרי צדיק פ' שקלים אות טו, אמור אות ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלד, ר
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקליםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מב
יג ע"ב48 גלוי וידוע וכו' שעתיר המן לשקול שקלים על ישראל וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסו
יג ע"ב48 גלוי וידוע כו' שעתיד המן לשקולפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יד
יג ע"ב48 גלוי וידוע כו' שעתיד המןתולעת שני דף עה ע"ה
יג ע"ב48 גלוי וידוע כו'דרכי הים דף קטו-קטז, קלה
יג ע"ב48 גלוי וידוע כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נ דף קט ע"ג, דרוש נא דף קיב ע"ד
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפי מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על כן הקדים שקליהם לשקליוקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות א, ה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני ה' שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 511-512
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני ה' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן הרשע לשקול שקלים וכו'עולה ליפה סי' סה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קלד ע"ג, קנד ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול עשרת אלפים כיכר כסףאורות אלים דף ב ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'עטרת יהושע שמות עמ' רכו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכח, רלא
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל עמד והקדים שקליהם וכו'שארית מנחם ח"א שמות עמ' פב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלנאות דשא (תשסח) עמ' קנג
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקליםלב אריה אסתר אות כח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"העיונים במשלי עמ' שכו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל הקדים שקליהם לשקליולקחת מוסר ח"א עמ' שמט, ח"ב עמ' קט, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, ומהרש"אאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליויד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רלז, רלח, רמז, רנב, רפב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המז לשהול וכו'תורת איש ח"ב עמ' תעה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפב, שצה, ח"ו עמ' שנב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' לט, מב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנב, תקז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 105, 212
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 470
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו (ובחדא"ג מהרש"א)תורת מנחם חנ"ה עמ' 277
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליומרפא לנפש בראשית עמ' תסא
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלחיי נפש ח"ג עמ' ריד, ריח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםאיש מבין ח"ב דף כג ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם דעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקרים שקליהן לשקליוקהלת יעקב פורים עמ' ה, ז, יב, לא, לו, מח, נד, נט, סב, עח, צח, צט, קיב, קיח, קלא, קלז, קמד, קסג, קעח, קפד, קצג, רד, ריא, רכב, רכו, רלו, רמ, רמה, רמט, רנג, רנד, רנו, רס, רסד, רסז, רעא, עדר, רעו, רפ, רפד, רפה, רפז, רפח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו' משל דאחשורוש והמן וכו' טול אותה בחנםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו'זכר דוד על התורה עמ' ע
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן הרשע וכו'שנות ימין דף קמא ע"ד
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראלמנות הלוי (שמה) דף קיג ע"ב48; בינה לעתים (תח) דרש כב דף סב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שו דף צד ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'אוהב ישראל דף קכז ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסב ד"ה וי"ל, עמ' תקעב ד"ה תהלת
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'כתנות אור עמ' רצה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלט, שנז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 289, ח"ג עמ' 306
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול וכו' הקדים שקליהם לשקליו דתנן בא' באדר משמיעין על השקליםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסד, רלו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליואוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שצח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול וכו'דברי יואל פ' תרומה דף ריג ע"ב48, רכא ע"א, פ' כי תשא דף שה ע"ב, פ' ויקהל דף שעט ע"א, פ' פקודי דף תלח ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל עשרת אלפים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כז ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנא, שנד, שנה, שנז, שנח, שס, שסה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראלמי מרום ח"ט עמ' קצז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף מה ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקליו לכן הקדים שקליהם לשקליופניני יחזקאל עמ' עדר
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנחת ישראל עמ' צח, שטז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו' הקדים שקליהן לשקליוחמודי צבי מועדים עמ' רג, ריב-ריג, רכד, רלו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' סט-ע
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' נו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ידו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' נד, שיג, שיד
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לא, לד, תצוה אות טז, כ, לא
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קעד
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנא
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' ר
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליובאר שרים פרשת כי תשא דרוש א אות פ
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו וכו'לחמי תודה דף סג ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תשמה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליםדעת סופר עמ' קעג ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליואפסי ארץ (תשנט) עמ' תקיז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליולקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' קכה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליותפארת צבי שמות עמ' תמה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליושרתי - קונטרס הנרות עמ' כט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליומאור עינים (תשנח) עמ' פט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליומאור עינים (תשעט) עמ' קמו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליושבילי פנחס עמ' רצו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוברית אברם עמ' שיח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליועקבי אבירים (תשסה) עמ' קפג
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליושם יחזקאל עמ' תקנו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'דברי אש (כץ) עמ' קנט, שמו
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליועצי חיים - מועדים עמ' רנד*
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליופאר יעקב ח"ב עמ' תשצו, תתמ, תתמט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו וכו'קב חיים עמ' קב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפט, שטז, שיח, של, שלח, שפב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליושבילי פנחס (תשעא) עמ' רכב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליושבילי פנחס (תשעו) עמ' רכב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקליםמאכסניא של התורה סי' לח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליועטרת ישועה (תשסד) אות ט, נז להגדה ש"פ, אות ט, יז ליום ב דפסח, אות ט לט"ו בשבט, אות ג, ד למשפטים שקלים, אות א, ב, ג לויקהל שקלים, אות א, ב לפקודי שקלים, אות א, י, ס, סא לפורים, ליקוטים לפורים אות יט, אות ו לפרשת פרה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלאבני אש (אויש) מועדים עמ' עו, עח, פ
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריא
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קב, קיב, שקלים עמ' קלח, קנב, קסה, קעב, קפ, קצז, רטז, ריח, רכב, רכה, רלה, רמח, רנט, זכור עמ' שו, שעג, פורים עמ' תקכג, ח"ז פרה עמ' סא, השמטות עמ' תיט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקלים לשקליודובר צדק (זילבר) עמ' רסה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקיב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו׳שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלאלומת יוסף דף לז ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד זה המן הרשע לשקול שקלים על ישראל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קמח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיר המן לשקול שקלים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' תכד
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםקול שמואל (קונפורטי) דף לט ע"א, מב ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםקריאה בקריה ח"א עמ' שז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קעז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלשפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק יז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קכד, קכט, קל
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנות הלוי (תשסב) עמ' רכב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' לפיכך הקדיםיערות דבש ח"ב עמ' קמא, רלט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו'דבש השדה עמ' קמט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ערה
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפניו שעתיד המן לשקול על ישראל ע"כ הקדים שקליהם לשקליוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסב
יג ע"ב48 גלוי וידוע שהמן עתיד לשקול וכו'כתנות אור (תשעג) פ' כי תשא אות ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע שהמן עתיד לשקולכלי יקר (תשמח) עמ' רעא
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול וכו'אסופת מערכות פורים עמ' פד
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול לפיכך הקדים שקליהם לשקלויגל יעקב (תשנג) משפטים אות קיח, תצוה אות קמה, פקודי אות קעז
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול על ישראל הקדים שקליהם לשקליונפש יוסף (תשעד) עמ' פה, צב
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקליו על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קו עמ' שלו
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהם לשקליוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד, שיא, מקראי קדש (תשנג) עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'אמרי חמד ח"ב דף טו ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלויגד יעקב עמ' תיג, תל, תלה
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלתורת חסד (סופר) עמ' קפג
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקליםדרשות מהר"ם חביב עמ' קעב
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקולמשכנות יעקב (נעים) דף צז ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המןדרישה מחיים דף פה ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידועאם הבנים ח"ב דף לח ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידועעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר נא, רפ
יג ע"ב48 גלוי שעתיד המן לשקולטירת כסף דף קלד/קנד ע"ב
יג ע"ב48 גלוי לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהן לשקליומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמב {מחצית השקל מרמז על אחדות, והמן הלשין שהם "מפוזר ומפורד", ושלחה אסתר לך "כנוס" את כל היהודים, וזו הקדמת שקלינו לשקלי המן; מחצית השקל היה לקרבנות צבור, שיד כולם שוה בהן; א"נ המן קטרג שישראל מפורדים בגלל השקלים, הממון}
יג ע"ב48 גלוי שעתיד המן לשקולצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצ ע"א-ע"ב, קצח ע"ב
יג ע"ב48 ועשרת אלפים וגו' אמר ריש לקיש גלוי וידוע וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רעג
יג ע"ב48 ועשרת אלפים וגו' גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תלה
יג ע"ב48 יודע הי' הקב"ה שעתיד המן לשקול כו'המדרש והמעשה דברים פרשת ראה
יג ע"ב48 כשבא המן לשקול אל גנזי המלךשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רא
יג ע"ב48 עשרת אלפים כיכר כסף ותוס'פרי צדיק פ' שקלים אות טו
יג ע"ב48 עשרת אלפים כיכר כסף ותוס'רסיסי לילה סי' לז (עמ' 65), דברי סופרים סי' לג (עמ' 29), לקוטי מאמרים עמ' 167
יג ע"ב48 ראה הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים הקדים שקליהם לשקליומדבר קדש בראשית ח"א עמ' רנ
יג ע"ב49 בשעה שאמר המן לשקול אמר הקב"ה רשע כבר קדמוך בשקלים של משכןתורי זהב (תשעג) עמ' תסד
יג ע"ב49 לפיכך אמר הקב"ה הקדימו שקליכם וכו'אמרי חמד ח"א דף כ ע"ב
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רג, שעח, שפד
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליוחלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליועת הזמיר הגיע עמ' כז
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליואבן יהושע עמ' 38
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליוחכמת התורה פקודי עמ' ל
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תתכא
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהםהמאור שבתורה (לסין)
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהםילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליושיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קב, קי
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ז ד"ה והן, עמ' כז ד"ה והנה
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליו כו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 220, חי"א עמ' 321
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליואגרת הפורים (לאער) עמ' יד, קמד
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ריט
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' מג
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליוחכמת התורה כי תשא עמ' ד-ה, ט, יב, טו, טז, כ, כב, כד, כז, כח, לד, לו, מ, שא
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליוחכמת התורה תרומה עמ' קב, קו, קטו, קכה, קכח, קלד, קלו
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהן לשקליומה שהיה הוא שיהיה עמ' נ, צו
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהן לשקליוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רח ע"ב
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליועוז לו בך פורים מאמר א אות ו, ז, מאמר ב אות ד ואילך
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעב, תתעח-תתעט, במדבר עמ' תנה
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליואמרי נועם (מועדים) סי' ב, ו, ליום ב דפסח, סי' י, יד, טו, יט, כ, לפר' שקלים, סי' ד, ח, י, יג, יד, לפר' זכור, סי' ו, יא, כה, לד, לפורים, סי' י, יא, יב, לפורים [מבן המחבר], סי' ב לפר' החודש
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1200
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים על ישראלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעט, רפה
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקליםאמרי אש (טאוב) עמ' ש, תקה
יג ע"ב49 שעתיד המן הרשע לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליוצלח רכב עמ' רמד
יג ע"ב49 שעתיד המן לשקול שקלים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שט
יג ע"ב49 שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל הקדים וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 119
יג ע"ב49 שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים וכו'שבח נעורים עמ' לה
יג ע"ב49 שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליומדבר שור דרוש טו עמ' קל, דרוש לג עמ' שז; מאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' קלח, קמא, קמד-קמה, קסא; טוב ראי מגילה עמ' קצט; שמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 300 {ביאור הקשר ביניהם}
יג ע"ב49 שעתיד המן לשקול שקליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רז
יג ע"ב49 שקלי המןדבר יום ביומו - א אדר
יג ע"ב50 אמר לישראל שיקדימו שקליהם לשקלי המןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סה
יג ע"ב50 בא' באדר משמיעין על השקלים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שכז
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעין על השקליםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שעא
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעין על השקליםקהלת יעקב פורים עמ' לב
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעין על השקליםשם יחזקאל עמ' תצד
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעיןויקח אברהם דף ל ע"א
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיםרנת יעקב עמ' רמ
יג ע"ב50 בזכות מחצית השקל היתה מפלת המןתורת מנחם חט"ז עמ' 181
יג ע"ב50 בזכות מצות מחצית השקל ניצלו מגזרתו של המן הרשעברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר ד
יג ע"ב50 הקדים ה' שקלי ישראל לשקלי המןפרדס מרדכי עמ' שסה
יג ע"ב50 הקדים הקב"ה שקליהם לשקליודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלא
יג ע"ב50 הקדים הקב"ה שקלים לשקליו של המןאור גדליהו מועדים דף מא ע"ג, שמות דף נז ע"ד
יג ע"ב50 הקדים הקב"ה שקלינו לשקליונטריקן (תשעד) עמ' קעה
יג ע"ב50 הקדים שקליהםרוח חיים (חיד"א) עמ' נט, קמג, רמ
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקלו של המןדרשות שמן רוקח עמ' תצ
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקלי המןדברי שאול שמות עמ' שי
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקלי המןחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 334
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקלי המןשער החצר (תשעב) סי' רעא
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליואור יהל ח"א עמ' קלה, קלז
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליומי מרום ח"ט עמ' רעא
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליו וכו' באחד באדר משמיעין על השקליםאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' נה
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליו של המן ותוס'דולה ומשקה פורים עמ' ג, כה
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליואור חדש על ציון דף עא ע"א
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליובית ישי (תשסד) דרשות עמ' רנד, רסט, רעז
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צא
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליולמחר אעתיר עמ' לד
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רג
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליוס' הבוטח ח"ב עמ' שפח
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליופרפרת אליעזר פרשת שמות פרק א פסוק י
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליושירת דוד (תשסז) עמ' תמז
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפג, תיח, תקיד
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליושפע חיים ח"ב עמ' סא
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליותהלות ישראל (קלוגר) עמ' קעט, שפ, שפט, תתרפד
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקלי המןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רצה
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליושופרא דישראל (תשסו) עמ' רכא
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליואהל משה (שיינרמן) פורים עמ' ס-עג
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליואפיקי יהודה (תשנט) עמ' קפו-קפז
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצו
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליוחכמת התורה תצוה עמ' י
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לז, לט, רמח
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסח
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליורנת יצחק ה' מגילות עמ' שמז
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריז, רצד
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סד
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליותורת מנחם חלק לג עמ' 160
יג ע"ב50 הקדימו שקליהם לשקליובאר שרים פרשת תרומה דרוש ד אות פ
יג ע"ב50 השקלים היו נגד עשרת אלפים ככר שהיה המן שוקלתשואות חן (תשסח) עמ' ק
יג ע"ב50 והיא מקדימה את מחצית השקל שלה לשקליו השלמיםפחד יצחק פורים ענין כט
יג ע"ב50 והיינו דתנן בא' באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעה-תתעו
יג ע"ב50 קדמוך שקלי בניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ח, תשא ו, תרומה ח, יג, כד, כו, כז, פקודי ח
יג ע"ב50 שקלי ישראל דוחים שקלי המןשיחות לספר במדבר עמ' רעט
יג ע"ב50 שקלי ישראל הקדימו לעשרת אלפים ככר כסףצמח צדיק (תשסז) עמ' רכג
יג ע"ב50 שקלי ישראל קדמו לשל המןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכט
יג ע"ב50 שקלים כנגד שקלי המןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צב
יג ע"ב51 הכסף נתון לך וכו' משל דאחשורוש והמן וכו' לימים נזדווגו זה אצל זהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תו
יג ע"ב51 הכסף נתון לך וכו' משל דאחשורוש והמן וכו' לשני בני אדם, אחד היה לו תל בתוך שדהו ולאחד חריץמנות הלוי (תשסב) עמ' [לד], קסד, רח
יג ע"ב51 הכסף נתון לךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מח
יג ע"ב רש"י - בתר בגתן ותרש כתיב וכו' אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו' ואח"כ ונגלה עון אפרים ע"י שאני מביא מכה עליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שלג
יג ע"ב רש"י - ההוכחה לכך שמשה מת בתאריך שבו נולדויאמר מרדכי - דרשות עמ' פה
יג ע"ב רש"י - וטובלת מחמת מיאוס שלא תהיה מאוסה לו בשכיבת נכרימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שז
יג ע"ב רש"י - כדאי הלידה שתכפר על המיתהדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכג
יג ע"ב רש"י - לא ראינו שינה מתוך שהיתה חביבה עליו וכו' והלא אין משמרתי וכו', אני ממונה על עבודה אחת ואתה ממונה על עבודה אחרתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שיא
יג ע"ב רש"י - מסירת הסימנין דרחל הי' משום צניעות שהרי אמרה השתא מיכספא אחתאיבכורי אביב (ביק) ויצא אות ב {ישוב גי' ע"י ברש"י התמוהה; תירוץ קושית מהרש"א ל"ל סימנין ליסמוך אקלא}
יג ע"ב רש"י באדר נולדילקוט הגרשוני ח"א דף צח
יג ע"ב רש"י ד"ה דמפקי - שבת היום פסח היוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנו ד"ה אמרו
יג ע"ב רש"י ד"ה ובשבעה - כדאי הלידה שתכפר על המיתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שפח ד"ה כתב, ח"ג עמ' רלא ד"ה ובזה, עמ' שי ד"ה ועד"ז, עמ' שעז ד"ה וטעמו
יג ע"ב רש"י ד"ה לא ראינושערים מצוינים - מגילה עמ' שז
יג ע"ב רש"י ד"ה משמיעין - מכריזיןנחלה לישראל (תשעא) עמ' נה
יג ע"ב רש"י ד"ה משמיעיןנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לו
יג ע"ב רש"י צניעות שהיתה ברחל - היא צניעות שלא יתפרסם הדבר שמסר לה סימניםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף כו ע"א
יג ע"ב תוס' - אסתר היתה משמשת במוך עם אחשורושאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סד, קמב
יג ע"ב תוס' - אסתר שימשה במוךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלד
יג ע"ב תוס' - אסתר שמשה במוךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסא
יג ע"ב תוס' - היתה משמשת במוךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלא
יג ע"ב תוס' - הכס"ף בגימטריא הע"ץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רפו
יג ע"ב תוס' - הכסף בגימ' העץאסופת מערכות פורים עמ' פו
יג ע"ב תוס' - הכסף גימטריא העץ, רמז לו שיתלה עליואסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' סד
יג ע"ב תוס' - הכסף נתון לך גימטריא דהכסף עולה העץ, רמז לו שיתלה עליוצפנת פענח (תשסו) עמ' תכד
יג ע"ב תוס' - וא"ת והא לא היה שם הבחנת ג' חדשים שהרי בכל יום היה אותו רשע אצלה, וי"ל שהיתה משמשת במוךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שז
יג ע"ב תוס' - ואע"פ שלא היתה הבחנת ג' חדשיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שז {כיון שהיתה אשתו כבר ולא היתה יכולה להמתין בכל פעם ג' חדשים זמן הבחנה, אינו מחוייב בשביל זה לפרוש מאשתו}
יג ע"ב תוס - כסף בגימטריא עץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' של, תעח
יג ע"ב תוס' - שמעתי שעשרה אלפי ככר כסף עולין חצי שקל לכל אחד מישראל שהיו שש מאות אלף כשיצאו ממצריםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קסז
יג ע"ב תוס' ד"ה הכס"ף - עולה העץ, רמז לו שיתלה עליודברת שלמה (תשעא) עמ' קנ, רלח
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף - "הכסף נתון לך" - גימטריא דהכס"ף עולה הע"ץאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף - גימ' דהכסף עולה העץמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' מ
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף - גימטריא דהכסף עולה הע"ץ רמז לו שיתלה עליודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעד ד"ה והשני, עמ' רמז ד"ה ויאמר, עמ' שדמ ד"ה ונבוא, עמ' שצו ד"ה ועד"ז, עמ' תקו ד"ה אמרו
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף - הכסף נתון לך הכס"ף עולה הע"ץאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף - הכסף עולה העץ, רמז לו שיתלה עליוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמה
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףיערות דבש ח"ב עמ' קמג
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףמקראי קדש (תשנג) עמ' לג
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףעוז לו בך פורים מאמר ב אות כ
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףרב שלום (אדלר) עמ' קמב
יג ע"ב תוס' ד"ה וטובלת - וא"ת הא צריכה הבחנה ג"חמקראי קדש (תשנג) עמ' כד
יג ע"ב תוס' ד"ה וטובלתאהבת דוד (תקנט) דף לו ע"ד
יג ע"ב תוס' ד"ה וטובלת ויושבת בחיקודברים אחדים (תשמו) עמ' קכו
יג ע"ב תוס' ד"ה וטובלתחיים ושלום חלק א (סימן י"א) דף כ"ו ע"ג (ד"ה וראיתי)
יג ע"ב תוס' ד"ה וטובלתיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תריא
יג ע"ב מהרש"אחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
י ע"א אל המנוחה זו שילהבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ב פסוק ז
י ע"א ירושלים אין אחריה היתר ותוס' ד"ה ומאיזאת ליעקב בראשית עמ' ת
י ע"א נחלה זו ירושליםפני מנחם ויחי עמ' שפד, פינחס עמ' קסא
י ע"ב אותו היום היתה שמחה וכו' לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצט ע"ד
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' מב
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץזאת ליעקב במדבר עמ' סא
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ו ע"ד, קלד ע"ד
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץפני מנחם שמיני עמ' פט, צד, קב, שמ"ע עמ' רנב, נישואין ושבע ברכות עמ' קעא
י ע"ב אז שמחה לפניודרשות הרז"ה עמ' תקכד
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה דברים עמ' שנח
י ע"ב אין והיה אלא לשון שמחהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' עה ד"ה ובזה אפשר
י ע"ב בקשו מלאה"ש לומר שירה א"ל מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמאור ושמש (תשנב) עמ' שנ
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'חזון ברוך עמ' קסד
י ע"ב דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנה"ג כל מקום שנאמר ויהי וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש טז
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישאמרי רצון דרוש כה
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלא ע"ד
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רנ ע"א
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילהפני מנחם כי תשא עמ' ריב
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגלה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף כט ע"ב, קנא ע"א, קע ע"ד, קפד ע"ב, רו ע"א
י ע"ב והיה לה, לשם זו מקרא מגילה וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' ערב
י ע"ב והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה' שם זה הכתב שאר זה לשון נין זה מלכות ונכד זו ושתיקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שלא
י ע"ב ויהי הוא לשון וויידרשות הרז"ה עמ' תקע
י ע"ב ונכד זו ושתיניצוצי אהרן עמ' ט
י ע"ב זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור ומתרגמינן מרי דכיבצור ירום ח"ב עמ' קמד הערה 1
י ע"ב זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור ומתרגמינן מרי דכיקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שכד
י ע"ב זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםפני מנחם פורים עמ' קפב
י ע"ב יגעתי ומצאתי תאמןבתורתו יהגה ח"א עמ' קיג, קכא
י ע"ב יום חנוכת המשכן היתה שמחה כבריאת העולםפרפרת התורה עמ' שצז
י ע"ב יעלה ברוש זה מרדכי וכו' מר דרור ומתרגמי מרי דכידרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכ ע"ד
י ע"ב ישראל היו רשאים לשיר כי הנס נעשה בשבילםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 476 {בן יהוידע סוטה ל ע"ב}
י ע"ב כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרשות אל עמי ח"ג דרוש יט
י ע"ב כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' רמ
י ע"ב כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםפני מנחם וישב עמ' רלה, רמה
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קי, ח"ג עמ' קיט
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערתורת מנחם חע"ד עמ' 147
י ע"ב לאדם שטוב לפניו וכו' זה מרדכי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכו ע"ד
י ע"ב מלך ושרים מלך זו ושתיתהלה לדוד (אמאדו) דף קמד ע"ג
י ע"ב מסורת בידינו מאבותינו מקום הארון אינו מן המידהאהבת אמת דף יג ע"א
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפני מנחם בשלח עמ' צא, שביעי של פסח עמ' נח, עו, פא, פז
י ע"ב מעשה ידי טובעין ביםבאר בשדה עמ' רמג
י ע"ב מפני מה לא נאמר במפלתן של רשעים הודו לה' כי טובהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"טו פסוק יא
י ע"ב מקום אדון אינו מן המדהמאור מרדכי שמות עמ' שפה
י ע"ב מרדכי וכו' מר דרור, ומתרגמינן מרי דכיתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קלב
י ע"ב מרדכי וכו' מר דרור, ומתרגמינן מרי דכיתורת מנחם חע"א עמ' 245
י ע"ב מרדכי מן התורה מנין וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תקכב
י ע"ב מרדכי ראש לכל הבשמיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסד
י ע"ב נין זה מלכותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' תג
י ע"ב ר' יונתן פתח להאי פתחא וכו' שם זה הכתב, ושאר זה הלשוןקדושת לוי (תשנח) עמ' תקכ
י ע"ב שם זה הכתבתהלה לדוד (אמאדו) דף קמג ע"ד
י ע"ב תחת המן הרשע וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו' והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שכה
י ע"ב תחת הנעצוץ יעלה ברושתהלה לדוד (אמאדו) דף קמו ע"ב
י ע"ב תחת הנעצוץ, זה המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקטז
י ע"ב תחת הנעצוץמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קסז
י. מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קב, קלד, קלו
י. קדושה ראשונה קדשה לע"לפרשת דרכים (תשנב) עמ' עט
י. קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולע"לדורש טוב (קלאר) עמ' מג
י. קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבאולאשר אמר - תהלים עמ' תרנג
י. קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לע"לדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפח
י: אותו היום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץבנאות דשא (לייפר) עמ' לט
י: אותו היום היתה שמחה גדולה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץלקוטי אהבת ישראל עמ' ג
י: אין ויהי אלא לשון צערולאשר אמר בראשית-שמות עמ' מז, רפג
י: אמוץ ואמציה אחי הוימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תעא
י: אמוץ ואמציה אחים הוובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מב
י: אמוץ ואמציה אחים היובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכב (הערה)
י: אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בידם ואתם אומרים שירהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רד
י: בל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערולאשר אמר - תהלים עמ' שפח
י: בקשו מלאכים לומר שירה אמר ה' מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהנפש יוסף (תשפא) עמ' רמו, תשיח
י: דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו אלא לשון צערבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ח, פב
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםזרע שמשון (תקלח) מגילה
י: והכרתי לבבל וכו' ונכד זו ושתיבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רמא, ח"ג עמ' שעח
י: והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה' שם זה הכתב שאר זה לשון נין זה מלכות ונכד זו ושתיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנו
י: ויהי בהיות יהושע ביריחוהאיר ממזרח - יהושע עמ' פט
י: ויהי ביום השמיני שמחה כיום בריאת שמים וארץאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' יב, יח, כב, כד, כה, קכז
י: ויהי ביום השמיני, אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קעט
י: ויהי בימי צרהפי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ו
י: ויהי היא לשון צערמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קו, ח"ג עמ' רמג
י: ויהי לישנא דצעראבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' טו, ח"ג עמ' שפא, תב
י: ויהי לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנט
י: ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 111
י: יעלה ברוש זה מרדכי הצדיקשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קצה
י: ישעיה מזרע המלוכה היהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סו, ח"ג עמ' תו*
י: כל ויהי איכא הכי ואיכא הכילקוטי אהבת ישראל עמ' תפב
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערלמטה יששכר עמ' תיד, תקכט
י: כל מקום שנאמר ויהי בימי ודאי לשון צער וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף נז ע"ב
י: כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צערנפש יוסף (תשפא) עמ' שצ
י: לא יכרת - זה מקרא מגלהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קנג
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסה
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 73
י: מעשה ידי טובעים ביםפרשת דרכים (תשנב) עמ' רנח
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' כה
י: מעשי ידי טבעו בים, ואתם אומרים שירהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקיד
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירההאיר ממזרח - סליחות עמ' קעד
י: מעשי ידי טובעין ואתם אומרים שירהולאשר אמר - תהלים עמ' תתסא
י: מרדכי מר דרור, ואסתר היא הדסהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' מו, ח"ג עמ' רעד, שצט
י: נין זה מלכותהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' טז
י: עופרן גרסינן ולא עפרון משום דעפרון רשע הוהאהל יעקב (שפירא) דף כט ע"א
יא אימתי ראו כל אפסי ארץ ישועת וכו'דברים אחדים (תקמח) דף י ע"ד
יא באנו באש בימי נ"נאשד הנחלים (נחמולי) דף לח ע"ב
יא באנו באש בימי נוכדנצרדברים אחדים (תקמח) דף ט ע"ג, קיד ע"ב
יא בקום עלינו אדם ולא מלךדברים אחדים (תקמח) דף צג ע"ד
יא גלו בשבע גלו בשמונהכלי יקר (תשמח) עמ' תקיח
יא ד"ה יצא יוסף מן האסוריםאמר יוסף דף קמה ע"ד
יא ע"א אברהם בצדקו מתחילה עד סופוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 434 {תורת משה חת"ס) פ' בשלח}
יא ע"א אוכלים ושותים כדוב ומגדלים שער כדוב וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תרעח
יא ע"א אוכלין ושותין כדובהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תג
יא ע"א אחשורש אמר רב אחיו של ראש וכו' שהכל נעשו רשין בימיו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלח ע"ג, קמו ע"ג
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרפני מנחם כי תשא עמ' רי
יא ע"א באנו באש ובמים באש בימי נ"נ ותוציאנו לרויה בימי המןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלט
יא ע"א באש בימי נבוכדנצר וכו' ותוציאנו לרויה בימי המןמאור מרדכי שמות עמ' שיא
יא ע"א במהרש"א ד"ה ברבות צדיקיםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קכח
יא ע"א בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות וכו' שלא עסקו בתורה נעשה כביכול מך וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיח ע"א
יא ע"א בקום עלינו אדם ודרשו רז"ל אדם ולא מלךערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רפז
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קפא ע"ג
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח עם זה מרדכי וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רטז
יא ע"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסב, קעה, קעז, קפד
יא ע"א בשביל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךזאת ליעקב במדבר עמ' קב
יא ע"א הדא דכתיב והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונהפני מנחם תצוה עמ' קסח
יא ע"א הוא וכו' מתחלתו ועד סופותורת מנחם חע"א עמ' 273
יא ע"א הוא עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתן ועד סופןפני מנחם וישלח עמ' רי, וארא עמ' לג
יא ע"א הוא עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופודרשות אבן ישראל עמ' קט
יא ע"א הושחרו פניהם כו' כשולי קדירהתורת מנחם חע"ה עמ' 221
יא ע"א הושחרו פניהם כשולי קדירההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעט
יא ע"א המולך אמר רב שמלך מעצמו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף רו ע"א
יא ע"א ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופודרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף טו ע"ג
יא ע"א ויהי בימי אחשורש אמר רב ויי והי הדא דכתיב והתמכרתם שם וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכ ע"ב, קכא ע"ב, קמא ע"ד
יא ע"א ותוציאנו לרויה בימי המןפני מנחם פורים עמ' קצג
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים וכו' ולא געלתים בימי יוונים וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רמה
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם וגו' לא מאסתים בימי כשדים וכו' , ולא געלתים בימי יונים וכו' , כי אני ה' אלהיהם לעתיד לבואהדרש והעיון ויקרא מאמר של אות ד
יא ע"א מהודו ועד כושהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעג, רעו, שנד
יא ע"א מהרש"אזאת ליעקב ויקרא עמ' רמה
יא ע"א מושל בכיפה הוההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנד
יא ע"א מסוף העולם ועד סופותורת מנחם חע"א עמ' 253
יא ע"א משל מהודו ועד כוש קכ"ז מדינהמקראי קדש (תשנג) עמ' יב
יא ע"א נפסקה אז בנייתו של בית המקדש וכו', ורש"יתורת מנחם חע"א עמ' 262
יא ע"א פרסיים כדובהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ע
יא ע"א פתח וכו' בקום עלינו אדם אדם ולא מלךדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמא ע"ד, קע ע"ב
יא ע"א ר' אלעזר פתח וכו' בעצלתים ימך המקרה וכו' בשביל עצלות וכו' ואין מך אלא עני וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכה ע"ד, קמ ע"ב
יא ע"א ר' יוחנן פתח לה האי פתחא וכו' אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו, בימי מרדכי ואסתרקדושת לוי (תשנח) עמ' תקו
יא ע"א ר"א פתח לה פתחא כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קלו ע"ב, קלז ע"א, קנא ע"ג
יא ע"א ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו אימתי ראו וכו' בימי מרדכי ואסתרקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' שיג
יא ע"א רב מתנה אמר מהכא כי מי גוי גדול וכו'מאור מרדכי שמות עמ' שטז-שיז
יא ע"א רב מתנה אמר מהכא מי גוי גדול אשר לו אלוקים וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רח
יא ע"א שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהתורת מנחם חס"ז עמ' 313, חס"ח עמ' 148
יא ע"א שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהתורת מנחם חע"א עמ' 264
יא ע"א שהכל נעשו רשין בימיומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קלד
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה וכו' אחשורושתורת מנחם חס"ג עמ' 270
יא ע"ב איהו נמי מיטעא טעי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קפז ע"א
יא ע"ב בשנה השלישית התחילו לבנות הבית השני והפקידה דכורשקדושת לוי (תשנח) עמ' תקיח
יא ע"ב הוא אהרן ומשה הן בצדקן מתחילתן ועד סופןדרשות אבן ישראל עמ' רמח, רעט
יא ע"ב והתמכרתם וכו' ואין קונההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שצו
יא ע"ב מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קיח
יא ע"ב רש"י ד"ה וגאדין בשנת תרתין לדרויש שמלך אחר אחשורוש היתה הפקידה לבנין ביהמ"קקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שכו, שכח
יא ע"ב שאני שלמה דמלך על עליונים ותחתוניםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצח ע"ג
יא רבא פתח לה פיתחא מהכא ברבות צדיקים ישמח העםאברהם אנכי ח"ב דף נז ע"ב
יא. אדם ולא מלךבית פרץ עמ' תה
יא. אדם ולא מלךהאיר ממזרח - יהושע עמ' סב
יא. אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראשיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קסח ע"ד
יא. אחשורוש מלך בכיפה היהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שפב
יא. ארי נוהם זה נבוכדנאצר הרשעשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רכו
יא. במתניתא תנא, לא מאסתים בימי כשדים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ד, פ, קד, קיד, שלה
יא. בעצלתיים ימח המקרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ע
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעט
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קלט
יא. בשביל עצלות שהיתה בישראל נעשה וכו'זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף כג/נג ע"א
יא. בשביל עצלות שהיתה לישראל שלא עסקו בתורהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קלא
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רפג
יא. הוא ברשעו מתחילתו ועד סופוהאיר ממזרח - אסתר עמ' סא
יא. הוא ברשעתו מתחלתו ועד סופופי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ח
יא. הוא משה ואהרן הם בצדקתםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קכב
יא. הם בצדקתם מתחלתם ועד סופםפי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ח
יא. המולך שמלך מעצמופי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' י
יא. המולך, אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאיהאיר ממזרח - אסתר עמ' ס
יא. העמדתי להם בית רבי וחכמי הדורותנפש יוסף (תשפא) עמ' רפז, שמא
יא. הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים באנו באש בימי נ"ניד יוסף (צרפתי, שעו) דף קס ע"א
יא. השחרו בנ"י בימיו וכו'פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ח,י
יא. ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והי הדא דכתיב והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות וגו'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנד
יא. ויהי בימי אחשורוש רב פתח להאי פרשתא מהכא ברבות צדיקים וכו'תולדות יעקב (אלבה, שסט) דף מז ע"א
יא. ותוציאנו לרויה בימי המןבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שס
יא. ותוציאנו לרויה בימי המןבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רכב
יא. כי אניי ה' אלקיכם בימי גוג ומגוגאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' רה
יא. כל שזוכרו אומר אח לראשוולאשר אמר - תהלים עמ' שיד, תקד
יא. כל שמזכירו אומר אח לראשוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ריב
יא. לא מאסתים ולא געלתים וכו'עטרת חן ח"א עמ' קעט
יא. לולי ה' וכו' בקום עלינו אדם אדם ולא מלךזרע שמשון (תקלח) מגילה
יא. נבוכדנצר מושל בכיפההאיר ממזרח - אבות עמ' פז
יא. פתח לה פיתחא לההוא פרשתא מהכא וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קנב, קס
יא. ר"מ פתח לה וכו' אשר לו אלקים קרובים אליואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רפד
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה פיתחא לההוא פרשתא מהכא לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פז, רלד
יא. רבי יוחנן פתח לה פתחא וכו' זכר חסדו ואמונתו וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תיב, תיג, תלו
יא. רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא 'זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתרבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' צג
יא. שאוכלין ושותין כדובפרדס דבש פרק כא
יא. שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רלז
יא: אחשורוש חישב וטעהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שלח
יא: שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץברכת שלום "שמעתי" מאמר פא
יב א"ל זיל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהואברהם אנכי ח"ב דף נג ע"א
יב איש יהודי וגו' ושמו מרדכי וגו' איש ימיני איש יהודי אלמא ויהודה קאתי וק"ל איש ימיני אלמא מבנימין וגו'פרח לבנון אות שכז
יב בן שהאיר עיני ישראל בתפלתודברים אחדים (תקמח) דף ט ע"ב, קמה ע"א
יב יודעי העתים שיודעים לעבר שניםדברים אחדים (תקמח) דף לט ע"ב
יב מ"מ נתחייבו ישראל שבאותו הדורחן טוב (הלוי, שסה) דף קלב ע"ד
יב ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשמדרש שמעוני עמ' קנח
יב ממוכן שמוכן לפורענותדברים אחדים (תקמח) דף לד ע"ב
יב מפ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעפרח לבנון אות שלא
יב מפני מה נתחייבו ישר' שבאותו הדורדברים אחדים (תקמח) דף ט ע"ב, קמה ע"א
יב ע"א אחיו אנימכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' טו
יב ע"א איש ואיש זה מרדכי והמןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנז
יב ע"א אכילה מרובה משתיה דת של תורה רלח, רמא
יב ע"א אמר רשב"י וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה אלא לפניםאהבת אמת דף ט ע"ג-ע"ד
יב ע"א דהם לא עשו אלא לפניםחכמת התורה ואתחנן עמ' רצט
יב ע"א הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםפני מנחם שקלים עמ' קלה, פורים עמ' קעט, נישואין ושבע ברכות עמ' קנו
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לז, קכד, רכו, רכט
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםחכמת התורה דברים עמ' רמח
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםתורת מנחם חס"ז עמ' 303
יב ע"א הראוי לחצר וכו' לביתןתורת מנחם חס"ג עמ' 293
יב ע"א הראוי לחצר לחצר וכו' הראוי לביתן לביתןתורת מנחם חע"א עמ' 269
יב ע"א השתיה כדת אין אונם וכו' כדת של תורה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' רעח
יב ע"א והשתיה כדת כדת של תורה אכילה מרובה משתיהברכת שלום "שמעתי" מאמר רמא
יב ע"א והשתיה כדת מאי כדת וכו' כרת של תודה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה ונו'ברכת שלום מכתבים מאמר לא
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדבר וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קפז
יב ע"א ועוד שנה אחרת לבבל ועמד דריוש והשלימהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שכו
יב ע"א ועוד שנה אחת היה ובא דריוש והשלימהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקטז
יב ע"א כי לא עינה מליבו זה דורו של מרדכיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רג
יב ע"א כל אחד ואחד השקהו מיין מדינתוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנו
יב ע"א כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןקדושת לוי (תשנח) עמ' רל
יב ע"א כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןברכת שלום "שמעתי" מאמר יב, רמא
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמןברכת שלום מכתבים מאמר לא
יב ע"א לעשות כרצון מרדכי והמןפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמג
יב ע"א מ"מ נתחייבו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעברכת חיים (מרנלנדר) דף כד ע"ד
יב ע"א מלך טיפש הי'תורת מנחם חס"ז עמ' 365
יב ע"א מלך טפש הי'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רכט
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהוגה ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שס
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראלדרשות אבן ישראל עמ' קמד
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלם, רש"י ומהרש"אמטה אהרן (קרייזר) עמ' קפה, קפח
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעברכת שלום מכתבים מאמר לא
יב ע"א מפני מה נתחייבומועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קסח, קפה
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלם - אף דהיה אנדרטי ולא עשו אלא לפנים ולא נתחייבו על פי דין, מכל מקום היה חילול ה' לעיני העמים שבעיניהם נחשבו על ידי זה כעובדי עבודה זרהבצור ירום ח"ט עמ' ו הערה 5
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעערבי נחל (תשסט) דברים עמ' צח
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שלט
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לז
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חס"ז עמ' 301
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חע"ב עמ' 65
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חע"ה עמ' 304, חע"ו עמ' 138
יב ע"א רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היהבצור ירום ח"ו עמ' מט
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייהקדושת לוי (תשנח) עמ' תצט
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י כו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע כו' מפני שהשתחוו לצלם כו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 270, 329, 336
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' אמר להם אמרו אתם וכו אמרו לו אמור אתהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכח
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכח ע"ד, קמא ע"ג, קמה ע"א, קמט ע"ד, קנב ע"ג, קנה ע"א, קסו ע"א, קסח ע"א, קעא ע"ג, קעו ע"ב, קעח ע"ג, קפב ע"א, קצט ע"ג, רג ע"א, רו ע"ג, רז ע"ד
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כו'בן אברהם (אשטרושא) דף נד ע"ב, נה ע"ד
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' אמר להם אמרו אתם אמרו לו וכו'תורת מנחם חע"א עמ' 307
יב ע"א שנהנו מסעודתומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שלה*
יב ע"ב א"ר אלמלא אגרות ראשונותתהלה לדוד (אמאדו) דף קלב ע"ב
יב ע"ב אטו עד השתא לא טב ליביה בחמרא וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעא
יב ע"ב איש יהודי היה בשושן הבירה וגו' איש ימיני" - קרי ליה "יהודי" אלמא מיהודה קאתי, וקרי ליה "ימיני" אלמא מבנימין קאתי וכו'בצור ירום ח"ט עמ' עה הערה 12
יב ע"ב אלמא מיהודהמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קפב
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמו ע"ד, קסב ע"ב
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמג
יב ע"ב אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינןפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמג
יב ע"ב אפי' קרחה בביתיה פרדשכא ליהויהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכו
יב ע"ב ביום השביעי וכו' יום השביעי שבת היה וכו' וכו' מלמד שפרחה בה צרעת וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכא ע"ג, קפג ע"ד, קפז ע"ד
יב ע"ב במדה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם ח"ע עמ' 138
יב ע"ב במדה שאדם מודד מודדין לוניצוצי אהרן עמ' קצז
יב ע"ב במדה שאדם מודד מודדין לוקדושת לוי (תשנח) עמ' שמ, שנח, תנט
יב ע"ב במידה שאדם מודד, בה מודדין לו, בעונשה של ושתידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 411
יב ע"ב בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלה ע"א, קסז ע"ג, קפא ע"ב
יב ע"ב בן קיש שהקיש על דלתי רחמיםאוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' קפח
יב ע"ב בפי' "בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני"תורת מנחם חס"ג עמ' 334
יב ע"ב בר אהורייריה דאבא ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנח
יב ע"ב דאיתיליד המןמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קפה
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קלב ע"ד, קמה ע"א
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנןחסד ומשפט דף שטו ע"ב
יב ע"ב זה המן וכו' מכאן שההדיוט קופץ בראשתורת מנחם חע"א עמ' 310
יב ע"ב כולן על שמו נקראו, בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי, בן ששמע אל תפלתו, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לותורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קכה, קלב
יב ע"ב כולן על שמו נקראו, בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי, בן ששמע אל תפלתו, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לותורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קלח-קלט, קמא-קמב
יב ע"ב כולן על שמו נקראו, בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי, בן ששמע אל תפלתו, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לותורת מנחם חע"א עמ' 238, 245
יב ע"ב כל ערום יעשה בדעת וגו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסב
יב ע"ב כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרפני מנחם פורים עמ' קפה, קפח, ויקהל-פקודי עמ' רמג, ויקרא עמ' טז, כב
יב ע"ב כלום שימשו לפניך בבגדי בהונההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שס
יב ע"ב להיות כל איש שורר בביתו וכו' אגרות הראשונות כו' (ונפוש"י)תורת מנחם חס"ז עמ' 365
יב ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון בו'תורת מנחם חע"ז עמ' 157
יב ע"ב מכאן שהדיוט קופץ בראשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 184
יב ע"ב ממובן הוא המןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסא
יב ע"ב ממוכן זה המן וכו'מאור מרדכי שמות עמ' שיד-שטו
יב ע"ב מרדכי מוכתר בנימוסו היה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכג ע"ד, קלט ע"ד, קנ ע"ד, קסה ע"ג, קצח ע"ב
יב ע"ב מרסנא בלום מירסו לפניך וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנט
יב ע"ב עוסקין בדברי תורה ובדברי תשבחותהעמק דבר שמות פ"כג פסוק יג
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קפח
יב ע"ב קרי ליה יהודי וקרי ליה ימינימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תפח
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לופני מנחם תצוה עמ' קנו, פורים עמ' קצד
יב ע"ב שהאיר עיניהםמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קעא
יב ע"ב שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לותורת מנחם חע"ה עמ' 297
יב ע"ב שנהנו מסעודתו של אותו רשעקדושת לוי (תשנח) עמ' רלב
יב שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו ישראלאברהם אנכי ח"ב דף נח ע"ב, סו ע"א
יב. א"ר לעשות כרצון מרדכי והמן וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שסה
יב. אחשורוש חד אמר פקח היה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' רה
יב. אחשורוש לבש בגדי כהונהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ער
יב. אחשורוש מלך טיפש היהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רלז
יב. אין אונם - לכאו"א יין מדינתואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שא
יב. אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכד, ח"ב עמ' רמט
יב. אתנויי אתנו בהדדי אי מינן מלכי מינייכו איפרכי ואי מינייכו מלכי מינן איפרכיבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' ח, ע
יב. בהט שמתחוטטות על בעליהן - ודר וסוחרת שקרא דרור לכל בעלי סחורהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רפב
יב. בהראותו את עושר כבוד מלכותו מלמד שלבש בגדי כהונהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קסח ע"ד
יב. בנ"י נהנו מסעודת אחשוורושנפש יוסף (תשפא) עמ' תרנה
יב. הדיוט קופץ בראשפי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כא,כג
יב. הושיבן בחצר ולא החזיקתן וכו'האיר ממזרח - אסתר עמ' עג
יב. הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתןהאיר ממזרח - אסתר עמ' עד
יב. הם לא עשו אלא לפניםהאשל ברמה (תשעב) עמ' שסט
יב. הן של כסף ורגליהן של זהבבנאות דשא (לייפר) עמ' קפג
יב. הראוי לחצר לחצרהאיר ממזרח - אסתר עמ' מד, עא
יב. הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהבהאיר ממזרח - אסתר עמ' עב
יב. והשתיה כדת כדת של תורהנפש יוסף (תשפא) עמ' תרנג, תרנד
יב. והשתיה כדת כדתה של תורהפי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' יט
יב. וכלים מכלים שונים - כלי בהמ"קאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שא
יב. יין מלכות רב - לכאו"א גדול ממנו בשניםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שא
יב. יצתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים וכו'האיר ממזרח - אסתר עמ' עח, קלט
יב. כדת של תורהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קעה
יב. כרצון איש ואיש - מרדכי והמןאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שא
יב. כרצון איש ואישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
יב. לעשות כרצון איש ואישהאיר ממזרח משלי עמ' כא
יב. מ"ח נביאים לא הוסיפו על התורה רק מקרא מגילהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצז
יב. מ"מ נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהשנות חיים (חזן) דף לה ע"ב, צד ע"ב
יב. מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף יב ע"ד
יב. מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהאשד הנחלים (נחמולי) דף לו ע"ג
יב. מ"מ נתחייבו שש"י שבאותו הדור כליהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' לד-לה
יב. מינן מלכי מינייכו איפרכיהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' רכו
יב. מלמד שלבש בגדיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רעח
יב. ממוכן זה המןפי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כא
יב. מפני מה נתחייבו ישראל כליהפרשת דרכים (תשנב) עמ' יד
יב. מפני מה נתחייבו כליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ע
יב. מפני מה נתחייבו כליהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קכח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רטז, ח"ג עמ' רפח, שנג, שנה, שסה, תא
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רכד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קנח ע"ב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תנה
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםמקור ברוך (הגר) עמ' רנו
יב. מפני שנהנו מסעודתו וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עב
יב. מרדכי נקרא יהודי וימיניבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעו (הערה), שפט, שצא
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שסט
יב. נהנו מסעודתו של אחשורושלקוטי אהבת ישראל עמ' רצד
יב. נתחייבו ישראל כליה בימי אחשורוש על מה שהשתחוו לצלם נ"נישמח משה (גאלופוליטי) דף יג ע"ג
יב. פרס ומדי מינייהו מלכי ומינייהו איפרכיבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' טו, קכו
יב. שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם, אמרו אתם אמרו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אמר להם א"כ"אלו שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו, אמרו לו אמור אתה, א"ל מפני שהשתחוו לצלםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קנו
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' ס, סד
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהון של ישראל וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קעט
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה ח"א לפי שהשתחוו לצלם וח"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שסה, תקיד
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליהדרושי מהר"ם בריסק עמ' ד
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קי, קצג
יב. שניהם לדבר עבירה נתכוונופי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' יח
יב: איש יהודי אלמא מיהודה קאתי ואח"כ אמר איש ימיני אלמא מבנימין קאתישמנה לחמו (תרנז) ח"א דף לג ע"א = (תרסט) ח"א עמ' 80
יב: איש יהודי היה בשושן הבירה וגו' איש ימיני מאי קאמר וכו' אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמב
יב: אמר לו הקב"ה למשיח קובל אני לך כורש וכו' אני אמרתי הוא יבנה ביתי וכו'מסורת וחרות עמ' 20
יב: ביום השביעי [שבת] כטוב לב המלך [ה'] ביין [של סעודת שבת]אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שא
יב: בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפלתואמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קנה
יב: בן קיש שהקיש על דלתי רחמים ונפתחו לואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שיא, ח"ג עמ' קנה
יב: בני יששכר השיבו לאחשורוש מיום שגלינו מארצינו וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קפג
יב: הללו אומרים מדיות וכו'האיר ממזרח - שיר השירים עמ' רכז
יב: והקרוב אליו וכו' כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ממוכן כלום הכינו שולחן לפניך וכו' ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכט ע"א, קמא ע"א, קמט ע"א, קעט ע"ב
יב: ויאמר המלך וכו' ששאל לחכמי ישראלבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שכח, שסב (והערה)
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנוןאמר יוסף דף קכד ע"ג
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים אמר להו דיינוה לי וכו' אמרו לו וכו' זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' ר, רכג
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנןיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קסה ע"ג
יב: ויאמר ממוכןהאיר ממזרח - אבות עמ' לז
יב: ויקבצו את כל נערה וכו' מאן דהוי ליה ברתא אטמרהבינת יששכר (תשמח) עמ' רסז
יב: ותמאן המלכה ושתי מבדי פריצותא הוהשנות חיים (חזן) דף צה ע"א
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהויד יוסף (צרפתי, שעו) דף מב ע"ד
יב: זיל לגבי עמון ומואבהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' לג
יב: יודעי העתים אלו סנהדרין שיודעים לעבר שנים וחדשיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קנה
יב: כולם ע"ש הקרבנות נקראואמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קנד, קנז
יב: כל ערום יעשה בדעת זה דודהאיר ממזרח משלי עמ' רד
יב: כלום הקריבו לפניךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלט
יב: כשישראל אוכלין ושותין ושמחיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קסז
יב: לחכמים יודעי העתים - שיודעים לעבר שניםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' שיא
יב: מאי דכתיב כל ערום יעשה בדעתאבן תושיה עמ' 22
יב: מה עשה לי יהודי, מה שילם לי ימינינאות דשא (שניאור) שמות עמ' 198
יב: מיום שגלינו מארצנו וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קלב, רנט
יב: מיום שחרב ביהמ"ק נוטל עצהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קע
יב: ממוכן - המןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' נ, קנד, קנז, קנח
יב: ממוכן - כלום הכינו לחם הפנים לפניךאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רסה, רעו, רצה, ח"ג עמ' נ, קנד, קנז, קנט
יב: ממוכן זה המןבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שסט
יב: ממוכן זה המןשנות חיים (חזן) דף צה ע"א
יב: מפני מה נתחייבו שונאיהם כליהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 203
יב: משפחות מתגרות זו בזושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קכד
יב: קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניפרשת דרכים (תשנב) עמ' קטו
יב: שאלו תלמידיו את רשב"י משום מה נתחייבו שונאיהם של ישראלבינת יששכר (תשמח) עמ' שיח
יב: שבת היההאיר ממזרח - יהושע עמ' צט
יב: שהמה לא עשו אלא לפניםכתבי מא"ה עמ' יא
יב: תוס' ד"ה שפרחה בה צרעת בירושלמי וכו'שנות חיים (חזן) דף צה ע"א
יג אמר הדברים האלה אחר מאי שהקדים רפואה למכהאברהם אנכי ח"ב דף נה ע"ב
יג אר"ל גלוי וידוע לפגי מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'מדרש שמעוני עמ' ריז
יג בתחילה במרדכי ואח"ך בעם וכו'דברים אחדים (תקמח) דף לז ע"ד
יג הכין רפואה למכהאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תג, ח"ב עמ' כו
יג וישנה ואת נערותיה וגו' אמר רב שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי ורבי יוחנן אמר זרעוניםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמג, רמד
יג ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדברים אחדים (תקמח) דף ט ע"ב, קי ע"א
יג יהונתן בן שאול היה מבני בניה של רחלאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רנו
יג ע"א אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהמאור ושמש (תשנב) עמ' רלט
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לביתזאת ליעקב ויקרא עמ' סה
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לביתפני מנחם חיי שרה עמ' קכז, חופה וקידושין עמ' עח
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עלי'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' מו-מז
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עלי'תורת מנחם חס"ו עמ' 149-148
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהברכת שלום מכתבים מאמר לב
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהמאור מרדכי שמות עמ' שיב
יג ע"א אסתר שמה או הדסה שמהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 223
יג ע"א ביאור שמותיו הרבים של משהפלאות עדותיך ח"א עמ' קצה
יג ע"א גדולה הסרת טבעת וכו' החזירתן למוטבתורת מנחם חס"ג עמ' 322
יג ע"א גדור שגדר פרצותיהן של ישראל וכו' וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קפח ע"ד
יג ע"א הדסה שמה ולמה נקראת אסתר על שם אסתהרדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצט ע"א
יג ע"א ואמאי קרי לי' יהודי, על שום שכפר בע"ז, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קלב
יג ע"א ואמאי קרי לי' יהודי, על שום שכפר בע"ז, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' רכד
יג ע"א ואמאי קרי לי' יהודי, על שום שכפר בע"ז, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חס"ג עמ' 225, 319
יג ע"א ואמאי קרי לי' יהודי, על שום שכפר בע"ז, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חע"א עמ' 245
יג ע"א ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרהפני מנחם פורים עמ' קפא, כי תשא עמ' ריב
יג ע"א ובמות אביה וכו' אל תקרי לבת אלא לבית וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קעז ע"ד
יג ע"א וישנה וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסה
יג ע"א וישנה, שהאכילה מאכל יהודי, רש"י ותוס'ברכת חיים (מרנלנדר) דף יט ע"ג
יג ע"א וכן הוא אומר ויהי המלצר וגו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסה
יג ע"א ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהרקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רפ
יג ע"א חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמיםפני מנחם שמות עמ' יג, כא, נישואין ושבע ברכות עמ' קיח
יג ע"א יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בת פרעה שמרדה בגלולי בית אביהפלאות עדותיך ח"א עמ' רג
יג ע"א ירקרוקת היתהחכמת התורה ראה עמ' עה
יג ע"א כאו"א נדמתה לו כאומתואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לז
יג ע"א כל הכופר ב ע"ז נקרא יהודיניצוצי אהרן עמ' צח
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קעד
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קנב, קפו, רכח, רלג
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חס"ג עמ' 270, 370, חס"ה עמ' 74
יג ע"א כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' צד
יג ע"א כל הכופר בעבודת אלילים נקרא יהודישפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רעא
יג ע"א למה נק' אסתר שהיו אוה"ע קורין אותה ע"ש אסתהר, ורש"יתורת מנחם חס"ז עמ' 344
יג ע"א למה נקרא שמה אסתר על שם אסתהר לבנהיקדושת לוי (תשנח) עמ' קצד
יג ע"א מאי שמן המורהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' לח
יג ע"א מבנימין קאתי כו' קרי לי' יהודי כו' כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חע"ה עמ' 207, 291, 297
יג ע"א מגנותו של אותו רשע למדנו שבחוברכת חיים (מרנלנדר) דף יט ע"ד
יג ע"א עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהמאור מרדכי שמות עמ' שטו
יג ע"א עילה שנתחייבו כליהדרשות הרז"ה עמ' תתעח
יג ע"א על שם הצדיקים שנקראו הדסיםפני מנחם וישלח עמ' קצ, ריג, כי תשא עמ' רט
יג ע"א צדיקים נקראו הדסיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצה
יג ע"א קרי לי' יהודי כו' אמאי קרי לי' יהודי כו' שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חע"א עמ' 92, 224, 255, 266, 299
יג ע"א רש"י גנותו הוא זה שהוא בועל נשים משלחןברכת חיים (מרנלנדר) דף כ ע"א
יג ע"א שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיבצור ירום ח"ט עמ' קסא
יג ע"ב אחיו אנא ברמאותמאור מרדכי בראשית עמ' קצט
יג ע"ב אחיו אני ברמאותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' דש
יג ע"ב אחיו ברמאותדרשות הרז"ה עמ' קצט, תרכו
יג ע"ב אחר הדברים האלה מתי אחרתהלה לדוד (אמאדו) דף קלב ע"ב
יג ע"ב אחר שברא הקב"ה רפואה למכהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' סה, קעא, שלג, שנב
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהפני מנחם וישב עמ' רכט, רמה, מקץ עמ' שמ, שמד, ויגש עמ' שס, שעו, ויחי עמ' תא, שמות עמ' ט
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל, אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 182
יג ע"ב אמר ליה מסתפינא מאלה-יו וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שלט (ט)
יג ע"ב אסתר טובלת מחיקו של אחשורוש ויושבת בחיקו של מרדכיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' לח
יג ע"ב אפי' נופל זבוב בכוסו של אחד מהם וכו' ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעג
יג ע"ב בא להקדים לשקלי המןהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק ב
יג ע"ב בגתן ותרש שני טרסיים היוברכת חיים (מרנלנדר) דף ז ע"ג
יג ע"ב בז' באדר מת משהדרשות הרז"ה עמ' תתקיח
יג ע"ב בז' באדר נולד משה ובז' כאדר מתאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכח
יג ע"ב בזכות צניעות שהיתה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול המלךפלאות עדותיך ח"א עמ' תקח
יג ע"ב בעל חריץ ובעל תלהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעד
יג ע"ב ברא להם רפואה תחילהקדושת לוי (תשנח) עמ' רכח
יג ע"ב בשכר צניעות שהיה ברחלהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"מו פסוק ד
יג ע"ב בשכר צניעות שהיה ברחלהעמק דבר דברים פ"לג פסוק כח
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולפני מנחם פורים עמ' קפט, קצז, כי תשא עמ' רח, נישואין ושבע ברכות עמ' קצג
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' לפיכך הקדים שקליהן לשקליו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קיט ע"ב
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל כו' באחד באדר משמיעין על השקליםתורת מנחם חס"ז עמ' 241, 358
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו וכו'תורת מנחם חע"א עמ' 211
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'תורת מנחם חע"ה עמ' 278
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש יא
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו'חזון ברוך עמ' קצח
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר זהיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שיא(יא)
יג ע"ב גלוי וידוע שעתיד המן לשקולאשד הנחלים (נחמולי) דף לד ע"ב
יג ע"ב גלוי לפני ה' שעתיד המן לשקול על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליופלאות עדותיך ח"א עמ' כד
יג ע"ב דלא קטליה דוד לשמעי בן גראפני מנחם תצוה עמ' קנז
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היום, ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 226
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שנא*
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יפני מנחם וירא עמ' קה, החודש עמ' רנג, אחרי מות-קדושים עמ' קמג
יג ע"ב דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעב
יג ע"ב דמפקי לכולי שתא בשה"י פה"ידרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קצח ע"ב
יג ע"ב הלשין עליהם שמחזיקים יום טובקדושת לוי (תשנח) עמ' רלו
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקליוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעג
יג ע"ב הקדים שקליהםמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קצו
יג ע"ב הקדים שקליהןמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שלט
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקברכת חיים (מרנלנדר) דף ה ע"א
יג ע"ב השי"ת הקדים רפואה למכהקדושת לוי (תשנח) עמ' מז, קכב
יג ע"ב ואת דתי המלך אינם עושים, בשה"י פה"ידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 379
יג ע"ב וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שלח
יג ע"ב ויבוקש הדבר וימצא וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסח
יג ע"ב וישנהמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קע
יג ע"ב ולבסוף בעם מרדכי ומנו רבנןפני מנחם פורים עמ' קפב
יג ע"ב ז' אדר, שבו נולד ובו מת משהברכת שלום "שמעתי" מאמר רלט
יג ע"ב טבלה וישבה בחיקו של מרדכיקדושת לוי (תשנח) עמ' רלא
יג ע"ב יום הולדת משה רבינותורת מנחם חס"ז עמ' 333
יג ע"ב ישנו מן המצוות, ומהרש"אתורת מנחם חס"ז עמ' 299, 361
יג ע"ב ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמןפני מנחם תצוה עמ' קנה
יג ע"ב כבר קדמו שקלי לשקלךאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שכא
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר כו' ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד, ורש"יתורת מנחם חע"ו עמ' 130, 191
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכח ע"א, קלא ע"ב, קלג ע"ב, קלד ע"ד, קלו ע"א, קמ ע"ד, קמא ע"ב, קמג ע"ב, קמה ע"ג, קנד ע"ג, קנה/קנח ע"א, קסא ע"ג, קסז ע"ב, קסח ע"ג, קסט ע"ד, קעג ע"א, קעה ע"ג, קעט ע"א, קפו ע"א
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניוניצוצי אהרן עמ' ט
יג ע"ב לאוה"ע ה' מכה ואח"כ מרפאבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ב פסוק י
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קטז ע"ב, קפ ע"א, קפז ע"ב
יג ע"ב לפיכך הקדים שקליהן לשקליופני מנחם שקלים עמ' קלג
יג ע"ב לפיכך הקדים שקלים לשקליוהעמק דבר שמות פ"ל פסוק טז
יג ע"ב מבזו לי' למלכות כו' ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהותורת מנחם חס"ב עמ' 336
יג ע"ב מחצית השקל ביטלה מלכתחילה פעולת השקלים של המןתורת מנחם חס"ג עמ' 326
יג ע"ב מסתפינא מאלהיהם, אלהיהם ישן הואקדושת לוי (תשנח) עמ' רלא, רלט
יג ע"ב משה רבינו ביום שמת באותו יום נולדשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקמ
יג ע"ב נפל הגורל על אדר ושמחערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קטו
יג ע"ב עשרת אלפים ככר כסף וכו' כבר קדמו שקלי בניי לשקליךמאור ושמש (תשנב) עמ' רמה
יג ע"ב צניעות היתה בשאול וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיב
יג ע"ב רנפקי לכולא שתא בשה"י פה"יקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שמד
יג ע"ב רפואה לפני המכהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 267 {פנים יפות שמות פ"ב פסוק כג}
יג ע"ב תוס' - הכסף נתון לך גמטרי' דהכסף עולה העץ רמז לו יתלה עליודרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמא ע"ד, קסח ע"ד, קעט ע"ב
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף - גימטריא דהכסף עולה הע"ץ רמז לו שיתלה עליושבילי פנחס עמ' רלח
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף נתון לך - גימטריא דהכסף עולה הע"ץפני מנחם פורים עמ' קצט
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדבצור ירום ח"ח עמ' קא הערה 37
יג ריב"ק אמר אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהפרח לבנון אות שלב
יג שהיתה מראה דם לחכמיםדברים אחדים (תקמח) דף לו ע"ד
יג שכל הכופר בע"ז נקרא יהודיסגולת ישראל בראשית עמ' 114
יג תוס' ד"ה וטובלת ויושבת בחיקודברים אחדים (תקמח) דף לו ע"ד
יג. אין האשה מתקנאה אלא בירך חברתהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שצא
יג. אסתר ירקרוקת הי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שטו
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חן משוך עליהבינת יששכר (תשמח) עמ' סו
יג. גדור שגדר פרצותיהן של ישראלהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנג
יג. דאתיליד מיניה המןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רעג
יג. הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומ"ה קורין אותה על שום אסתהרפרדס דבש פרק ג
יג. הוא עשיו ברשעותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיב
יג. הם לא עשו אלא לפנים וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' תב
יג. המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו כאלו ילדוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צ
יג. ויהי אומן את הדסה וכו' עיברתו אמו מת אביה ילדתה מתה אמהנפש יוסף (תשפא) עמ' תרסא
יג. וישנה ואת נערותיה לטוב שהאכילה מאכל יהודיזרע שמשון (תקלח) מגילה, שמיני
יג. יעקב לא נענש על הזמן שבביהמ"ד של עברנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסא
יג. ירח שהגוף נהנה מהגוףפי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כו
יג. כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תקג
יג. למה נקרא שמו יהודי שכפר בע"זזרע שמשון (תקלח) מגילה
יג. מאי דכתיב לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תסו
יג. מחלוקת בפסוק וישנה ואת נערותיה מהו השינויבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצב
יג. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רכה
יג. משום שנהנו מסעודתו של אותו רשעברכת שלום "שמעתי" מאמר רמא
יג. עבד משתיא ולא גליא ליההאיר ממזרח - אסתר עמ' צט
יג. עברה מת אביה ילדתה מת אמהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצט
יג. צדיקים אלו הדסיםהאיר ממזרח משלי עמ' קעג
יג. צניעות שהיתה ברחלהאיר ממזרח - אבות עמ' נח
יג. רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קלה
יג. רחל מסרה סימניה ללאהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 129
יג. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכו, תכד, ח"ב עמ' סא, קיג, ריח, רכה, רמח
יג. שהיתה מונה בהן ימי השבת וכו' שהאכילה מאכל יהודילמטה יששכר עמ' נט
יג. שכל הכופר בע"ז נקרא יהודידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלז
יג: אדר הוא זמן לידתו של משה ובינובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שט, שנא
יג: אחיו אנא ברמאותאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רכו
יג: אחיו אנא ברמאותנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רטו
יג: אחיו אני ברמאותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רפה
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ מקדים ובורא להם רפואה תחלהזרע שמשון (תקלח) מגילה, בשלח
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"פ בורא להם רפואה תחילהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קלז
יג: אין הקב"ה מכה את ישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשסט, תשפה
יג: אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליוחלק שמעון עמ' מט
יג: אמרה השתא מיכספא אחתאי מסרתינהו ניהלהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תסו
יג: בגתן ותרש שני סורסיים היו וכו' והן לא היו יודעין כי מרדכי וכו' היה יודע בשבעים לשוןהאיר ממזרח - אסתר עמ' צו
יג: בורא להם רפואה בתחלהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תעב
יג: בז' אדר מת משה ובזי בו נולדמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ריט
יג: בשבעה באדר מת משה, ובשבעה באדר נולדארוכת בת עמי ח"ז עמ' 443
יג: בשכר הצניעות יצא שאול ויצאה אסתרדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכו
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאילפרדס דבש פרק פג, קג, קה
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחלנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 206
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאולבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רפה
יג: גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דחנן וכו'זרע שמשון (תקלח) מגילה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שנט, שסה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רנ, תיא, תפב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' ד
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קעו, ריט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'למטה יששכר עמ' תקל
יג: גלוי וידוע שעתיד המן לשקול את שקלו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רפח
יג: דמפקי לכולי שתא בשה"י ופה"ידרשות אל עמי ח"ג דרוש טו
יג: דרך צניעות היתה בוהאיר ממזרח - אסתר עמ' צט
יג: ה' הקדים רפואה למכהנחלת אבות (הכהן) סימן לא דף מט ע"א
יג: הגהות הב"ח אסתר מאי היא אין אסתר מגרתנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 207
יג: המן אמר למלך דמפקי כולא שתא בשה"י פה"ילב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קכז
יג: המן שמח כשנפל הפור בחודש אדרשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קכז
יג: המן שמח כשנפל פור באדר וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לז ע"ב
יג: הקב"ה בורא רפואה קודם למכהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שסג
יג: הקב"ה מקדים רפואה למכההאשל ברמה (תשעב) עמ' שסה, שסט
יג: הקדים הקב"ה שקלי ישראל לשקלי המןבנאות דשא (לייפר) עמ' קיג, קיז
יג: הקדים שקליהם לשקליוהאיר ממזרח - סליחות עמ' קלח
יג: הקדים שקליהן לשקליו והיינו רתנן בא' באדר משמיעין על השקליםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רנד, רנו, רנח
יג: הקדים שקליהן לשקליוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקעג, תרב, תריח, תרלז
יג: הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף שנאמר ושם אתנו נער עברי וגו' עבדים על אדוניהן לעשות נס לצדיק ומנו מרדכי דכתיב ויודע הדבר למרדכי וגו'בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' נב, רכט, רלא
יג: הקציף הקב"ה אדונים על עבדים לעשות רצון צדיק ועבדים על אדוניהם וכו'זרע שמשון (תקלח) מגילה
יג: הקציף הקב"ה מלך על עבדיופי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כט
יג: הקציף הקב"ה עברים על אדוניהם לעשות נס לצדיק וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעא, שעה
יג: ויאמר המן וכו' ליכא דידעאמר יצחק דף כא ע"ב
יג: ויאשיהו גופיה היכי שביקבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפ, רפג
יג: ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי בתחלה במרדכי לבדו ואח"כ בעם מרדכי ומנו רבנן ואח"כ בכל היהודיםבית פרץ עמ' שצג
יג: ישנו עם א' א"ל תא ואגרי בהו וכו' א"ל ישן הוא מן המצותזרע שמשון (תקלח) מגילה, בשלח
יג: ישנו עם אחד - ישנים מן המצותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' נ
יג: כבר קדמו שקלי לשקליךבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שנז
יג: כיון דנפל פור בחדש אדר שמח וכו' ולא ידע שבז' באדר וכו' ובז' באדר נולד וכו' ורש"י כדאי יום הלידה שיכפר על המיתהזרע שמשון (תקלח) מגילה, בשלח
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בז' מת ובזי נולדנפש יוסף (תשפא) עמ' תסח, תסט, תקט, תרמג, תרעז
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר המן נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדלקוטי אהבת ישראל עמ' שנא, תפב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'למטה יששכר עמ' תעט
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קמ
יג: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קנא
יג: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולדורותיו וכו'זרע שמשון (תקלח) קהלת
יג: כשפוסקין לאדם גדולה פוסקין לו לעולם וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רנא
יג: לא ידע שבז' אדר מת ובז' באדר נולדאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רפח, רצה
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' שה"י פה"ילקוטי אהבת ישראל עמ' קכב, קכג, רה, שלב, תיג, תיד, תיח, תל, תפב, תקטו
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רסח
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןלמטה יששכר עמ' תקג
יג: מפקי כולא שתא בשה"י ופה"י - מדרשאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רצט
יג: מרדכי מבין יושבי לשכת הגזית היהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעה
יג: נשים רחמניות הןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפה
יג: פ"ק אם על המלך טוב גלוי וידוע לפני משו"ה שעתיד המן לשקול לפיכך הקדים שקליםנשמת חיים (אבולעפיא) דף א-ב
יג: רחל מסרה הסימנים ללאהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רה, רפה
יג: שהיתה מראה דם נדהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קנא
יג: שמא איכא חדא מדינתא מיניהודרשות אל עמי ח"ג דרוש טו
יג: שעתיד המן לשקולאשד הנחלים (נחמולי) דף קכה ע"ד
יג: תוס' - הכסף בגימטריא העץאמירה נעימה (בלוך) עמ' סד
יג: תוס' - כסף בגי' עץשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקסט
יג: תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שסה
י ע"א שמעתי שמקריבין אף על פי שאין ביתהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכח
י ע"ב אין ויהי אלא לשון צערמחנה ראובן ח"ב עמ' קעז
י ע"ב ביום הקמת המשכן היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו מעשה שמים וארץחלון התבה על התורה ח"א עמ' רעח
י ע"ב היתה שמחה לפניכרם לשלמה עמ' 210
י ע"ב ויהי - לשון צעדזריזותא דאברהם עמ' רלו
י ע"ב כן ישיש - הוא אינו שש אבל אחרים משישזריזותא דאברהם עמ' שכב, שמט
י ע"ב מעשה ירי טובעין בים ואתם אומרים שירההרופא לשבורי לב שמות עמ' קי
י ע"ב מקום ארון אינו מן המדההרופא לשבורי לב שמות עמ' תלד, תרצה
י. מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושליםדרכי האמונה עמ' רעו, רפה, שטו, תלג, תרטו
י: ויהי, הוא לשון צערדרכי האמונה עמ' צו
י: כל מקום שנאמר ויהילחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 8! [?]
יא ע"א אחד סובר הודו ועד כוש סמוכין זה לזה והב' סובר מסוף העולם ועד סופוזריזותא דאברהם עמ' שפז
יא ע"א המולך - חד אמר שלא היה ראוי למלוך, וחד אמר שלא היה דכוותיה שיהיה ראוי למלוךזריזותא דאברהם עמ' נז
יא ע"א לא מאסתים בימי בשרים וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קעז*
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' כז*
יב ע"א אף דניאל טעה בהאי חושבנאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרו, תרסג, תרפג
יב ע"א מפני מה נתחייבו וכו' בליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקמט
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה באותו דורמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קפ
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהויוסף ישראל עמ' קכה
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצרזריזותא דאברהם עמ' קע, רג
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהזריזותא דאברהם עמ' קעה
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעזריזותא דאברהם עמ' קעא
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' כליה א"ל אמרו אתם א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'זריזותא דאברהם עמ' רג
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אחשורושמשנת לוי עמ' שיב
יב ע"ב הדיוט קופץ בראשזריזותא דאברהם עמ' שעח
יב ע"ב מאן חכמים רבנן ידעי העתים שיודעק לעבר שנים ולקבוע חדשיםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' לה
יב ע"ב שבמרה שארם מודד בה מודדים לוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפב
יב. כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי וכרצון המןדרכי האמונה עמ' נב
יב: במרה שאדם מודד מודדין לודרכי האמונה עמ' יח, רכח, שצו, תלב
יב: ממוכן זה המןדרכי האמונה עמ' שכה
יב: מרדכי מן האב ומן האם וכו'יקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רה
יב: פרחה צרעת בושתייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' פ
יב: רש"י - פרחה צרעת בושתייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' פ
יג ע"א שגדר פריצותיהןכאיל תערוג עמ' קע
יג ע"א שראתה רחל שמכניפין לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי עמדה ומסרה לה אותן סימניםמשנת לוי עמ' נח
יג ע"ב א"ל אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסיב לי מקמה מסר לה סימניםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תכג
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילההרופא לשבורי לב בראשית עמ' לד, תנט
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילהחלון התבה על התורה ח"א עמ' קלז
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליוזריזותא דאברהם עמ' קנ
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בפה"י שה"ימחנה ראובן ח"א עמ' קכג
יג ע"ב הקב"ה בורא רפואה לישראל תחילה ואח"כ מכה אותםזריזותא דאברהם עמ' קנא
יג ע"ב הקדים הקב"ה רפואה קודם למכהמשנת לוי עמ' שג, שו, שטו
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו, לעשות רצון צדיק ומנו יוסףחלון התבה על התורה ח"א עמ' קכד
יג ע"ב ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקיג
יג ע"ב נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדהרופא לשבורי לב שמות עמ' תעח, תעט, תקנב, תקנד
יג ע"ב עתיד המן לשקול שקלים על ישראלמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' שמג, שמז
יג ע"ב עתיד המן לשקול שקליםכאיל תערוג עמ' פה
יג ע"ב שמא תאמר אית הנאה מינייהו מפורד כפרידה זו שאינה עושה פיחתמשנת לוי עמ' רחצ
יג. ומאי צניעות היתה בה ברחלוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' סח
יג. כלב נשא את בת פרעהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קעד
יג. לקחה מרדכי לו לבתיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רלט
יג. עיברתה מת אביה וכו'יקרת דניאל בראשית-שמות עמ' פד, קסו
יג: המן היה יודע שבשבעה באדר מת משה, אבל לא היה יודע שבשבעה באדר נולד משהדרכי האמונה עמ' תקכג
יג: הפיל פור ונפל בחודש אדריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' כט
יג: וכי אחי אביה הוא, אחיו אני ברמאותדרכי האמונה עמ' קצב
יג: משמיעין על השקלים בכדי להקדים קודם שקלי המןדרכי האמונה עמ' שב
יג: משרע"ה נולד באדריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ל
י ע"ב אין ויהי אלא לשון צרהבנתיבות שם עמ' קסח
י ע"ב בן אמוץ היה מזרע מלוכהבנתיבות שם עמ' תקיט
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפחד יצחק (גאגין) עמ' תשב
י ע"ב מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו מלה"ש לומר שירהערך לחם (צאלח) עמ' יא
י ע"ב על דרך הלשון של ויהי, שמחלקים את המלה לשניים, ושומעים את הצליל של ה"וי" - לשון צער, ניתן לחלק את המלה וישלח, שכביכול שלח יעקב לעשו את ה"וי" - צרותיהם של ישראל, שסימן שכבר אנו מחושליםעל כן קרא שמו - וישלח
י ע"פ וביום השמיני ימול וכו' הוי' הוא מלשון צערבנתיבות שם עמ' סב
י: אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבן אברהם (תשעד) עמ' שמה
י: אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדודי נתן שמות עמ' רנח
י: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' קיח
י: והכרתי לבבל שאר, זה הכתבאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק י פסוק יט
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שיג
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צרה, וכל מקום שנאמר והיה אינו אלא לשון שמחהדרשות חלק לוי עמ' שצד
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צרהבנין חיים עמ' ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' קה, קמו
י: כל מקום שנאמר ויהי משמש צרה ומשמש שמחה אם צרה אין צרה כיוצא בו אם שמחה אין שמחה כיוצא בונר לצדיק בראשית עמ' שלט
י: פסוק המתחיל במלה "ויהי"מרפא בכנפיה ח"ג עמ' שכה
י: שביום הקמת המשכן היתה שמחה לפני הקב"ה כביום שבו נברא העולם, שבמעשה בראשית הוא אומר ויהי ערב ויהי בקר וכאן הוא אומר ויהי ביוםבן אברהם (תשעד) עמ' רט
י: תחת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדכיברכת שמואל (תשעז) מטות עמ' תקנא
יא ע"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךבנין אברהם בראשית עמ' יח
יא ע"א המולך מהדו ועד כוש וגו' הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רמא
יא ע"א הרכבת אנוש לראשינו וגו' ותוציאנו לרויה בימי המן ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלז
יא ע"א ואף גם זאת וגו' לא מאסתים בימי יוונים ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קצ
יא ע"א כי עבדים אנחנו וגו' אימתי, בזמן המן וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שיח
יא ע"א שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותבנין אברהם בראשית עמ' רד
יא ע"א שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותבנין אברהם בראשית עמ' תיד
יא ע"ב בלשצר חישב וטעה אחשורוש חישב וטעה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קד
יא. איזה טעמים למה נקרא שמו אחשורוש ורבי חנינא אמר שהכל נעשין רשים בימיו שנאמר וישם המלך אחשורוש מס וכו'נר לצדיק שמות עמ' שצה
יא. אמר רב ויי והאידודי נתן שמות עמ' רנח
יא. בימי אחשורוש הכל נעשין רשין בימיו שנא' וישם המלך אחשורוש מסנר לצדיק בראשית עמ' עה
יא. בעצלותן של ישראל נעשה כביכול מךאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק י פסוק יח
יא. בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלוף הבית, בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשו שונאו של הקב"ה מך, ואין מך אלא עני, שנאמר ואם מך הוא מערכך, ואין מקרה אלא הקב"ה, שנאמר המקרה במים עליותיודרשות חלק לוי עמ' רלט
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קעט, רמה
יא. לא מאסתים וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' יג
יא. מהרש"א - ביאור הפסוק ברוך ד' שלא נתננו טרף לשיניהםדרשות חלק לוי עמ' לב
יא: כיון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהוקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 233
יא: שלשה מלכו בכיפה ואלו הן, אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר, ותו ליכא והא איכא שלמה, שלמה מילתא אחריתא הוה ביה, שמלך על העליונים ועל התחתוניםדרשות חלק לוי עמ' תסז
יב ע"א דת של תורה אכילה מרובה משתיהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלד
יב ע"א דת של תורה אכילה מרובה משתיה, ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שעב
יב ע"א והשתיה כדת מאי כדת וכו' אכילה מרובה משתיה ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שיט
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כרצון מרדכי והמן, ורש"יפחד יצחק (גאגין) עמ' רסז, רסח
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מא, קג
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעפחד יצחק (גאגין) עמ' רסח
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'בנתיבות שם עמ' תנ
יב ע"ב איש יהודי וגו' איש ימיני, מאי קאמר וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קנו
יב ע"ב יום שביעי שבת היהדודאי יעקב עמ' ריב
יב ע"ב כל פסוק זה על שם קרבנות נאמרדודאי יעקב עמ' ריא, ריב
יב ע"ב מאן חכמים, רבנן יודעי העתים שיודעים לעבר שניםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תד
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה ושתי הרשעה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' רסה
יב ע"ב שלחה ליה אישתטי בחמריהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שיט
יב. דת של תורה אכילה מרובה משתיהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' יח
יב. הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםנר לצדיק שמות עמ' שצג
יב. הם לא עשו אלא לפניםבנין חיים עמ' ח"א עמ' שיב
יב. למה נתחייבו ישראל באותו דור כליה מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ונהנו מסעודתו של אותו רשענר לצדיק שמות עמ' תיא
יב. לעשות כרצון איש ואיש, זה מרדכי והמןבן אברהם (תשעד) עמ' מג
יב. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה וכו'תולדות ישראל עמ' שסח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשעבנין חיים עמ' ח"א עמ' פו
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה, אמר להם אמרו אתם, אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדודי נתן שמות עמ' תיח
יב. מפני שהשתחוו לצלם וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' רסז
יב. נהנו מסעודת הרשע נענשו בהסרת הטבעתבן אברהם (תשעד) עמ' רצא
יב. רש"י - אכילת מזבח מרובה משתיהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' יח
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 220, 233
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קעז
יב: איש יהודי היה בשושן וגו' ממה נפשך אי ליחוסיה קאתי ליחסיה וליזל עד בנימין בר יעקב וכו' תנא כולן על שמו נקראו, בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע אל תפלתו, בן קיש שנקש על דלתי רחמים ופתחו לו, קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'נר לצדיק שמות עמ' רמה
יב: אמרו ראו מה עשה לי יהודי שנולד מרדכי שקינא ביה בהמןנר לצדיק שמות עמ' תה
יב: במדה שאדם מודד מודדין לובנין חיים עמ' ח"א עמ' תכז, ח"ב עמ' עה, קה, קעו, רט, רלו, רסח, רצז, שמא, תעב
יב: ושתי היתה מביאה לבנות ישראל ופושטתן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתדרשות חלק לוי עמ' תצא
יב: כולן על שמו נקראו, בן יאיר שהאיר עיניהן של ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע אל תפלתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמיםדרשות חלק לוי עמ' קסב, שנג, שסא
יב: למה נקרא שמו מרדכי בן יאיר, מפני שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתודרשות חלק לוי עמ' שנו, תעב
יב: מלמד שפרחה בה צרעתברכת שמואל (תשעז) תזריע עמ' שכט
יב: מרדכי מוכתר בנימוסו וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קלב ע"א-ע"ב
יב: קרי לי' יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שיב
יב: קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי, אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנמוסו היה, ורש"י - נימוס, שם בלשון יונידרשות חלק לוי עמ' תעג
יב: קרי ליה ימיני וקרי ליה יהודי וכו'מלל לאברהם דף עד ע"ד
יג ע"א אסתר נקראת בלשון הגויים אסתהר - לשון ירח שאף שאינה יפה מטבעה כלל, שהיתה ירקרקת, הרי בשעה שהקב"ה מאיר עליה - היא מאירה ומרמזת על הצרות, שדווקא מהם יוצאה אורהעל כן קרא שמו - וישלח
יג ע"א שבע הנערות שהיתה מונה בהן ימי שבתבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תד
יג ע"א תניא רמ"א אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקים וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' קכח
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ מקדים רפואהדודאי יעקב עמ' רסב
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהפחד יצחק (גאגין) עמ' קנא
יג ע"ב בשכר צניעות שהי' ברחל יצא ממנה שאול ובזכות צניעות שהי' בשאול יצא ממנו אסתרבנתיבות שם עמ' תו
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלט
יג ע"ב המן לא שלא ידע שמשה נולד באדר, אלא לא ייחס לכך כל ערך, כיוון שלא הבין את מעלת יום ההולדת ליהודיעל כן קרא שמו - פורים
יג ע"ב הקדים שקליהן לשקליודודאי יעקב עמ' קפט, קצח, רטז
יג ע"ב ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' רעה
יג ע"ב כי אחי אביה הואדודאי יעקב עמ' עא
יג ע"ב כל הכופר בע"ז נקרא יהודיבנין אברהם בראשית עמ' תג
יג ע"ב כשפוסקין לו לאדם, גדולה פוסקים לו לעולםבנין אברהם בראשית עמ' שנח
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמןדודאי יעקב עמ' שנא
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודינר לצדיק בראשית עמ' שנג
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודינר לצדיק שמות עמ' רע
יג. נתחייבו ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדרשות דבר צבי בראשית עמ' מ
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילהבן אברהם (תשעד) עמ' קכד
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' יג
יג: אמר ריש לקיש אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'נר לצדיק בראשית עמ' רפה
יג: אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליודודי נתן שמות עמ' תעד, תעט
יג: אר"ל גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליובנין חיים עמ' ח"א עמ' פה, שכט, שלא, שלד, ח"ב עמ' רסז
יג: בישראל בורא רפואה קודם למכה, אבל באומות מכה ואחר כך מרפאאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ג פסוק ג
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו'ברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' תעא
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליודרשות דבר צבי שמות עמ' שיד
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתנן באי באדר משמיעין על השקליםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שה, שו, שנז, שסב
יג: דוקא לישראל בורא הקב"ה הרפואה קודם, משא"כ לאומות העולםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' נב
יג: המן שמח שמחה גדולה כשנפל הפור בירח שמת בו משה אבל לא ידע וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שיא, שטז
יג: הפיל פור הוא הגורל תנא כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדנר לצדיק ויקרא עמ' קצז
יג: ואת דתי המלך אינם עושים, שאמר המן דמפקי כולי שתי בשבת היום פסח היוםנר לצדיק ויקרא עמ' שיז
יג: ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, שהיתה מראה דם נדה לחכמיםדרשות חלק לוי עמ' קסט
יג: ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הואשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רסה
יג: ולא היה יודע שבד וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמיני עמ' שסד, נצבים עמ' תרנו
יג: ישנו מן המצוותבנין חיים עמ' ח"א עמ' שב, ח"ב עמ' רמד, שמח
יג: ישנו עם אחד וכו' אמר רבא ליכא דידע וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף סח ע"ג-ע"ד
יג: ישנו עם אחד וכו' ושמא תאמר קרחה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קלא ע"ב
יג: כאשר המן הציג את תוכניותיו לפני אחשוורוש הוא נדחה שוב ושובמרפא בכנפיה ח"ג עמ' רלד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןמרפא בכנפיה ח"ג עמ' רלג
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' טז
יג: צפה הקב"ה שעתיד המן לשקול שקליהם וכו'ברכת שמואל (תשעז) וזאת הברכה עמ' תרצב
יג: רש"י - שבת היום ופסח היום ואנו אסורים במלאכהנר לצדיק ויקרא עמ' שיז
יג: תוס' - הכסף נתון לך גימטריא דהכסף עולה הע"ץ, רמז לו שיתלה עליועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שס
י אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםמזבח אליהו דף יג ע"ג
י בלילה שעברו ישראל בים באו מלה"ש לו' שירה ולא קבלם הקב"המזבח אליהו דף כט ע"ב
י ע"א מקריבין אע"פ שאין ביתימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רנב, שסב, תיג
י ע"ב הודו לה' כי טוב משמע טוב שיקלסו לפניו על זאתימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קיח, תח
י ע"ב ויהי ביום השמיני, ותניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ, כתיב הכא ויהי ביום השמיני, וכתיב התם ויהי ערב ויהי בקר יום אחדעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ריט
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים והא כתיב בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו ואמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהעטרת משה ימים נוראים - אלול אות לו, ר"ה אות קטו
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערעטרת משה ימים נוראים - אלול אות פח
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי כימי לשון צער וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' מג
י ע"ב מעשה ידי סובעין בים ואתם אומרים שירהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' שטו
י ע"ב ריב"ל פתח להימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' תכו
י. רש"י ד"ה קלעים להיכלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות ה
י. תוס' ד"ה ומאי טעמאמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קצד
י: ארון שעשה משהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' סז
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקמח
י: דבר זה מסורת בידינו וכו' שכל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפחד דוד ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' סו, קו, קיג, ח"ג עמ' לד, לח, מה, פ, ח"ד עמ' קפט
י: תוס' ד"ה רבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קב אות ב
י: תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב״ה כיום שנבראו בו שמים וארץפחד דוד ח"ג עמ' מא
יא ע"א אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראשיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תפט
יא ע"א בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות לז
יא ע"א נבוכדנצר שלט בכיפהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' פו
יא ע"א ר' חנינא פתח הרכבת אנוש לראשנו באנו באש בימי נבוכדנצר הרשע וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תלד
יא ע"א שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שסב
יא ע"א שנהנו מסעודתו של אחשורושימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שסד
יא. אברהם הוא בצדקתו מתחילתו ועד סופופחד דוד ח"א עמ' קסה
יא. לא מאסתים בימי יון ולא געלתים בימי נבוכרנצרנתיבות שמואל דרוש כה
יא. ריב"ל פתח לה פתחא מהכאפני יצחק (פראנסיס) דף צא ע"ב
יא. רנב"י פתח ליה פתחא להא פרשתא מהבא שיר המעלות לולי ה' שהיה לנונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ד
יא: בלשאצר מנה וטעהמזבח אליהו דף רז ע"ג
יב ע"א בהראותו את עושר מלמד שלבש בגדי כהונהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תצד
יב ע"א דת של תורה אכילה מרובה משתיה, הגר"אימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שטז
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כרצון מרדכי והמןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות לה
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תכב
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות לח
יב ע"א שנהנו מסעדתו של אותו רשעיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' שמ
יב ע"ב איש יהודי היה בשושן הבירה וגו' איש ימיני מאי קאמר אי ליחוסא קאתי ליחסיה ואזיל עד בנימיןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שמז
יב ע"ב זיל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהויד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' רסו
יב ע"ב כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניךיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' רמ
יב ע"ב מאן חכמים רבנן יודעי העתים וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תעב
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שכב
יב. בהראותו את עושר מלמד שלבש בגדי כהונהמזבח אליהו דף מב ע"א
יב. ישראל השתחוו לצלם לפנים אף הקב"ה לא עשה אלא לפניםחלקת אפרים - ר"ח אדר
יב. למה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעפחד דוד ח"ב עמ' ריא, שעג
יב. לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןחי' אבר"ח דרוש סז
יב. מפני מה נתחייבו וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצא ע"א
יב. שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליהבית אהרן (צורוגון) דף לא ע"ב
יב. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' רכז
יב: אוה"ע כשאוכלים ושותים מתעסקים בדברי הבאימזבח אליהו דף קכא ע"ד
יב: במידה שאדם מודד בה מודדין לופחד דוד ח"ג עמ' סד
יב: והיינו דכתיב אחר הדברים כשוך חמת המלך אחשורוש וגו' ואת אשר נגזר עליה כשם שעשתה כך נגזר עליהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תסח
יב: מדה כנגד מדה בעונש ושתימראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפח ע"ד
יב: ממוכן זה המןחלקת אפרים - ויקרא
יב: תנא כולן על שמו נקראונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות לא
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה וכו' ותהי אסתר נשאת חן וכו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות לו
יג ע"א המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו ילדויחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קיב
יג ע"א 'ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור' וכו' ירדה לרחוץ מגילולי בית אביהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קכט
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ הקדים רפואהאבן שתיה (עיין) עמ' קיד
יג ע"ב בשכר צניעות שהית' בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאוליחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תכד
יג ע"ב מאי אחר אחר שברא הקב"ה והקדים רפואה למכהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תנ
יג ע"ב שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוסמיכת חכמים (תשסא) עמ' נב
יג. אין הקב"ה מכה ישראל אא"כ בורא רפואה תחלהחלקת אפרים - ר"ח אדר
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קכה
יג. הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אוה"ע קורין אותה על שום אסתהרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטז אות ג
יג. ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהפחד דוד ח"ב עמ' כח
יג. ויאהב המלך את אסתר רצה לטעום טעם וכו'מזבח אליהו דף קטן ע"א
יג. ותרד בה פרעה לרחוץ על היאור ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' לו
יג. כי אין לה אב ואםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות יא, סי' מה אות ה, סי' ע אות י
יג. עיברתה מת אביה וכו' ורש"ימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' לט
יג. רש"י ד"ה ובמות אביהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קסח
יג. שירדה לרחוץ מגילולי וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ז
יג: אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש אחר שהקדים הקדוש ב"ה וברא רפואה למכהבית אהרן (צורוגון) דף כד ע"ב
יג: אמר יעקב לרחל אני גדול ממנו ברמאותמזבח אליהו דף לז ע"ג
יג: אני ישנה מן המצוותפחד דוד ח"א עמ' קנז
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' שיד
יג: הכסף נתון לך גימט' הע"ץמזבח אליהו דף מז ע"א
יג: ואת דתי המלך אינם עושיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לח אות ד
יג: ויאמר המן ישנו עם אחד, אותו שכתב בו ה' אחדכסף נבחר (תשפ) עמ' תסב
יג: ומפקי לכולא שתא בשה"י פה"יכסף נבחר (תשפ) עמ' קמז
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפלי לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבד אדר מת וכו' אדר נולדמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' שסב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות יא
יג: כשהקב"ה מכה לישראל מקדים להם הרפואה תחילהמזבח אליהו דף קיט ע"ג
יג: להקדים רפואה למכהפחד דוד ח"ב עמ' שעג
יג: לית אניש דהוה ידע לומר לשנא בישא כאותו רשע ישנו עם אחד שינהון רברבן שאוכלים ושותים ואומרים עונג שבת עונג יום טובבית אהרן (צורוגון) דף לב ע"א
יג: לקחה מרדכי אסתר לבת, א"ת לבת אלא לביתחלקת אפרים - עקב
יג: רחל העבירה את הסימנים ללאהפחד דוד ח"ד עמ' סב
יג: שמח המן שנפל פור בחודש שמת משהחלקת אפרים - ויקרא
י ע"א שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזה"זשפתי שלמה בראשית עמ' רכו*
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשפתי שלמה בראשית עמ' של, תכט*
י ע"ב מעשי ידי טובעין ביםאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' עח
י ע"ב שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור ומתרגמינן מרי דכיאקים את יצחק עמ' מב
י: אותו היום היתה שמחה כיום שנבראו שמים וארץברך משה ויקרא עמ' יד, מב-מד
י: אותו היום היתה שמחה כיום שנבראו שמים וארץברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' רז
י: אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםברך משה שמות עמ' לה
י: אין ויהי אלא לשון צער והיה לשון שמחהברך משה סוכות עמ' קצא
י: ארון אינו מן המדהברך משה שמות עמ' קצז
י: ושתי נכדת נבוכדנצר והיא נכדת בנו היתהקול ברמ"א נשמע פרשת פנחס אות יג
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערברך משה פסח-שבועות עמ' רסט
י: כל מקום שנאמר ויהי לשון צער והיה לשון שמחהברך משה ימים נוראים עמ' קיח
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהברך משה חנוכה עמ' סז
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהברך משה פסח-שבועות עמ' קה
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהברך משה סוכות עמ' קמח, קעו
י: מעשי ידי טובעים ביםברך משה ימים נוראים עמ' לח
י: מקום אדון אינו מן המדהשארית עזריאל עמ' תעה
י: תחת הסרפד יעלה הדס תחת ושתי בת בנו של נבוכדנצר וכו'ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קיג
יא בשמים ראש - בחינת ה"ראש" של מרדכי המן ואחשורושאורי וישעי (יונגרייז) ענין מח
יא ע"א בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךאקים את יצחק עמ' ל, קסו
יא ע"א הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופואקים את יצחק עמ' מד
יא ע"א לא מאסתים בימי יוונים, ומהרש"אשפתי שלמה בראשית עמ' תעט
יא. אדם ולא מלךדבר טוב (טאראב) דרוש א לזכור
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרשפתי שלמה שמות עמ' תצז
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישעות אלקינו בימי מרדכי ואסתרקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - פורים אות יז
יא. ארי נוהם ודוב שוקק וכו'יושב אהלים (ענתבי) פרשת פקודי
יא. בעצלתים ימך שלא עסקו בתורהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' נג
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךיושב אהלים (ענתבי) פרשת פקודי, כי תצא
יא. הוא דתן ואבירם ברשען מתחלתן ועד סופןברך משה במדבר עמ' קנ
יא. הוא עשו ברשעו מתחילתו וער סופוברך משה בראשית עמ' רכט
יא. הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וכו'ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עד
יא. הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופובני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' לא
יא. לא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיקברך משה חנוכה עמ' עו
יא. לא מאסתים בימי וכו' ולא געלתים בימי וכו'ברך משה בראשית עמ' רמט
יא. לכלותם בימי המן וכו'שארית עזריאל עמ' תתקיח
יא. ראו כל אפסי ארץ וכו' אמרי בימי מרדכייושב אהלים (ענתבי) פרשת פקודי
יא. שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב וכו'שארית עזריאל עמ' שפו
יא: כשבת המלך לאחר שנתיישבה דעתו וכו'ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קיד
יא: לאחר הנם בימי אחשורוש זכו לבית שניברך משה חנוכה עמ' נא
יב מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה באותו הדורמאסף דרושי ח"ב (תרעב) אות ג
יב ע"א הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםאקים את יצחק עמ' לז
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מפני שהשתחוו לצלםקול אומר קרא ח"ג דרוש ו אות ג
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאקים את יצחק עמ' לו, קטז, שט
יב ע"ב במדה שאדם מודד מודדין לוקול אומר קרא ח"א דרוש יג אות א
יב ע"ב להיות כל איש שרר בביתו וכו' פשיט אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי, נראה דל"ג פשיטאגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 95
יב ע"ב ממוכן זה!המן, ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותאקים את יצחק עמ' מג
יב שאלו תלמידיו לרשב"י מפני מה וכו'יושב אהלים (ענתבי) פרשת דברים, תצא, וילך
יב שנהנו בסעודתו - חומרת ההשתתפות במשתה אחשורוש בגלל שמהותו הייתה התכחשות לעצם הבריתאורי וישעי (יונגרייז) ענין עז
יב שנהנו מהסעודה - חומרת ההשתתפות במשתה אחשורוש בגלל שמהותו הייתה התכחשות לעצם הבריתאורי וישעי (יונגרייז) ענין מט
יב. ישראל שבאותו הדור נתחייבו כלי' לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ומפני שהשתחוו לצלםברך משה שמות עמ' רמז, רנג
יב. לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןברך משה שמות עמ' רמז
יב. מ"מ נתחייבודבר טוב (טאראב) דרוש ג לזכור, דרוש ז לזכור
יב. מפני מה נתחייבו כליה וגו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וגו' מפני שהשתחוו לצלםקול ברמ"א נשמע פרשת תרומה אות ד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות א יד, ר"ה אות ט, חנוכה אות טו, פורים אות ה, טו, יט
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשע ושהשתחוו לצלםברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' צה, צח, קכב, קכו
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשערעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 205
יב. על שנהנו מסעודתו של אותו רשעברך משה חנוכה עמ' מח
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' הם לא עשו אלא לפניםשבילי פנחס (תשפ) עמ' קצח
יב: אותו היום יום השביעי היהשלהבת יוסף חי עמ' ב
יב: איש יהודי וכו' איש ימיני, מרדכי מוכתר בנימוסו היה אביו מבנימין ואמו מיהודהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' פא, פב
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך שבת היהברך משה דברים עמ' ריט
יב: ביום השביעי שבת היהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עה, עו
יב: חכמים יודעי העתים היינו רבנן שיודעין לעבר השניםברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' צא
יב: ישראל אוכלין ואומרין ד"ת ותשבחות וכו'ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' סו, עח
יב: ישראל כשאוכלין ושותין מתחילין בד"תברך משה ימים נוראים עמ' יב, נב
יב: כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםקול ברמ"א נשמע פרשת קדושים אות י
יב: כרשנא כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה וכו'ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עז, עח
יב: מכאן שהדיוט קופץ בראשברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עט
יב: מלמד שהיתה ושתי מפשיטן ערומות ועשה בהן מלאכה בשבתברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' סו, עח, קיד
יב: ממוכן זה המן שמוכן לפרענותברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עט
יב: רש"י - מוכתר בנימוסו, שמות נאיםברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' פא
יב: שבת ישראל אוכלין ומתחילין בד"ת ותשבחותברך משה ויקרא עמ' ריח
יב: תוס' ד"ה מוכן לפורענות, עומד להיות תלויברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עט
יב: תוס' ד"ה מכאן שהדיוט קופץ בראש, שהרי מנה אותו הב' בסוף וקפץ בראשברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עט
יג בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו' בשאול וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סה ע"ד
יג הקדים שקליהם בכי תשא את רא"שאורי וישעי (יונגרייז) ענין מח
יג ע"א אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסהקול אומר קרא ח"א דרוש ה אות ג
יג ע"א אסתר שמה ולמה נקראת הדסה ע"ש הצדיקים שנקראו הדסים וכה"א והוא עומד בין ההדסים וכו'קול אומר קרא ח"א דרוש ה אות ג
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילה וכו'אקים את יצחק עמ' מב
יג ע"ב ואת דתי המלך וכו' בשה"י פה"י, טענת המן הייתה שהם עסוקים בצרכי שבת כבר מיום ראשוןגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 97-96
יג ע"ב ויבז בעיניו וכו', בתחילה במרדכי לבדו וכו', מסביר את השיחה שנערכה בין המן למלך, על פי הפסוקיםגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 96-95
יג ע"ב כיון שנפל הגורל באדר שמחאבן ישראל (תשסז) עמ' ריא
יג. אמאי קרי לה יהודיה ע"ש שכפרה בע"זברך משה שמות עמ' כ
יג. אסתהר - בפורים חלו נישואי השי"ת וכנס"י בצורה השלמה והביטוי לזה בימי עליית הלבנה שהיא "אסתר-אסתהר"אורי וישעי (יונגרייז) ענין מו
יג. אסתר ירקרוקת הי' וחוט של חסד משוך עליהברך משה בראשית עמ' קד
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהשארית עזריאל עמ' קמ
יג. ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - מגילה אות ח
יג. ואת שבע הנערות שהיתה מונה בהן ימי שבתברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קיד
יג. משה נקרא גדור שגדר פרצותיהן של ישראלברך משה שמות עמ' רנג
יג. נקרא יהודי על שכפר בעו"זברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קג, קנא
יג. קרי לה יהודיה וכו' כל המגדל יתום ויתומה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושפתי שלמה שמות עמ' פה
יג. רש"י - אלא חוט של חסד וכו' מאת הקב"ה ולכן נראית יפה לאומות ולאחשורשברך משה בראשית עמ' קד
יג. רש"י ד"ה ואשתו היהודיה וגו', והלא בתיה שמה וכו'ברך משה שמות עמ' כ
יג: אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'שארית עזריאל עמ' תרמג
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהקול ברמ"א נשמע פרשת בשלח אות א
יג: אין הקב"ה מכה ישראל אא"כ בורא להם רפואהברך משה במדבר עמ' מז
יג: אית בהו רבנן א"ל עם אחד הןברך משה שמות עמ' רנב
יג: אנא מסתפי מאלההוןדבר טוב (טאראב) דרוש ה לזכור
יג: בשכר צניעות שהי' בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קלב
יג: גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהם והיינו דתנן בא' באדר משמיעין וכו'ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' ז, טו, יז, יח, כא, כו, כט, לא-לד, לו, מ, מו, עו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דתבן בא' באדר משמיעיןברך משה שמות עמ' רלט, רמא, רמג, רמד, רמו, רמח, רמט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולםברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' כו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות אא כ, שבת שקלים, פורים אות א, י
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוקול ברמ"א נשמע פרשת משפטים אות ג, תרומה אות א, ד, וילך אות ז*
יג: דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' יז, קטו
יג: המן לא ידע שבאדר מת משה ובאדר נולדשפתי שלמה שמות עמ' תקיט
יג: הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' שכ
יג: ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדברך משה שמות עמ' רכד
יג: ולא ידע כי בז' באדר מת ובז' באדר נולדשארית עזריאל עמ' מח, נ, תרה
יג: ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאשעורים באורייתא בראשית עמ' נח
יג: ישנו עם אחד ישנים מן המצוותברך משה שמות עמ' רכד, רנב
יג: ישנו עם אחד שהם ישנים מן המצותקול ברמ"א נשמע פרשת תרומה אות א
יג: כשנפל פור בחודש אדר שמח כיון שמת בו משה ולא הי' יודע שנולד בוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' כו, פד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' הם ישנים מן המצותקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות אא כ
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ישנו מן המצוותברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' טז, יז, לב, לג, פד, קכא
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןברך משה שמות עמ' רמו, רנא, רנב
יג: מסתפינא מאלקיו וכו' אית בהו רבנן א"ל עם אחד הןברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קכו
יג: רש"י - דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י, שבת היום פסח היוםברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קטו
יג: תוס' - הכסף גימטריא העץדבר טוב (טאראב) דרוש ב לזכור
י אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו'קול יהודה (עייאש) דף צח ע"ג
י כל מקום שנא' "ויהי בימי" לש' צעראפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' יא
י לגיונותי נתונים בצרה ואתם אומרים לפני שירה הד הזמן - לפסח (א)
י ע"ב בכל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צערשיח יצחק (חבר) עמ' רד
י ע"ב דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המדהאור היהדות עמ' פט
י ע"ב ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שידהאור היהדות עמ' עג
י ע"ב זו מקרא מגילהשיח יצחק (חבר) עמ' תנה
י ע"ב כרם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאור היהדות עמ' פט
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמעשה ידי יוצר עמ' קטו, תקו, תקז
י ע"ב עשה עצמו ע"זשיח יצחק (חבר) עמ' תנה
י ע"ב רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא, תחת הנעצוץ וגו' מנחת אליהו (ביטון) עמ' ריב-רכ
י ע"ב תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז, יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםשיח יצחק (חבר) עמ' תלט
י רבא פתח פתחא וכו' ברבות צדיקים ישמח עם וכו'קול יהודה (עייאש) דף צז ע"א
י. פתח פתחא להא פרשתא וכו' הוא אינו שש אבל אחרים משישמנחת יצחק על המועדים עמ' קסו
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' קצז
י: אותו היתה שמחה לפני הקב"השיחה נאה עמ' 186
י: ביקשו מלאכי השרת לומר שירהאוצר דברי רבינו עמ' קנח
י: בקשו מלה"ש לומר שירה ואמר הקב"ה מעשה ידי טבעו בים ואתם אומרים שירהלבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"ב עמ' עח
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה - אי אפשר לתלות ישועת פורים אלא בשם הוי"ה (ר"א בן הגר"א) ימי הפורים (כהן) עמ' מט-נג, קעג-קעד
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה - אע"פ שלא נזכר שם ה' במגילה - מתקיים בקריאתה: 'והיה לה' לשם' (החיד"א) ימי הפורים (כהן) עמ' לד-מו, שכא-שכד
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה - ישועת פורים: גילוי ענין 'הוי"ה (ה') הוא האלקים' (הגר"א, בעל הנתיבות) ימי הפורים (כהן) עמ' מו-מז, שיג-שיד, שכו-שכז
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה - ישועת פורים: גילוי שם הוי"ה (ר"א בהגר"א) ימי הפורים (כהן) עמ' לד-לה, מח-נה, קעג-קעד
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה - כשנמחה זרע עמלק - נשלם שם ה' (יערות דבש) ימי הפורים (כהן) עמ' קיד-קטו
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילה - שם אדנות נזכר במגילה (הגר"א) ימי הפורים (כהן) עמ' לה-לו
י: 'והיה לה' לשם לאות עולם לא יכרת': 'לשם' - בנוקבא; 'לאות' - בדכורא ימי הפורים (כהן) עמ' תכ
י: ויהי אינו אלא לשון צעראוצר דברי רבינו עמ' עא, רנט
י: ויהי בימי שפוט השופטים הוה רעב וכו' ויהי בימי אינו אלא לשון צערדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רמז
י: ומי חדי קב"ה במפלתם של רשעים דכתיב והיה כאשר שש ה' וכו'עין יהוסף דף צ ע"ג
י: ושמתי כסאי בעילם - כסא הכבוד - בחינה של השראת שכינה (נתיבות) ימי הפורים (כהן) עמ' עה-עו
י: ושמתי כסאי בעילם מלך זו ושתי וכו' - גילוי מלכות ה' - רק כשעם ישראל בגדולה ורוממות (הגר"א, מס"י) ימי הפורים (כהן) עמ' עא-עג
י: חביב אותו יום כיום שנבראו בו שמים וארץתורת העולה (תשפא) עמ' תקסד
י: כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' כ
י: כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלקינו וכו'פרדס שדי עמ' רצג
י: כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא צערתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' סד
י: כל מקום שנאמר ויהי הוא צערבגד אהרן עמ' נד, קכב
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמנחת יצחק על המועדים עמ' קו
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתורת העולה (תשפא) עמ' תכו
י: מרא דכיא - מרדכי נקרא על שם בחינת התפילה השייכת לחוש הריח (הגר"א) ימי הפורים (כהן) עמ' שצא-שצב
י: משום דכסתה פניה בבית חמיה וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' ערב
י: שם זה הכתב ושאר זה הלשוןתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רלו
י: שמואל אמר לא מאסתים בימי יוונים וכו' לכלותם בימי המןפרדס שדי עמ' רצג
י: תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת ושתי ב"ב של נבוכדנצר ששרף רפידת בית ה' יעלה הדס אסתר שנקראת הדסה שנקראת הדסה' - לא תיקרא עוד אסתר ע"ש הגלות (מהרש"א) ימי הפורים (כהן) עמ' תמח
יא אדם ולא מלך זה המןאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' צז
יא אחיו של ראש וכו' אח לראשו וכו' שנעשו רשים בימיויש מאין (שניאור) ח"א עמ' רצא
יא בקום עלינו אדם ולא מלךאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' קלד
יא ג' מלכים מלכו בכיפהאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' כג
יא הוא אחשורוש הוא ברשעואילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' טז
יא המולך שמלך מעצמואילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' כב
יא ויהי בימי אחשורוש אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראש אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש וכו', שמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל וכו', ר' יוחנן אמר כל הזוכרו אומר אח לראשו, ור' חנינא אמר שהכל נעשים רשים בימיו יש מאין (שניאור) ח"ב עמ' סב-עג
יא לא מאסתים בימי כשדיםאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' ח
יא משל בעל התל וחריץאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' כא
יא ע"א ארי נוהם זה נ"נ הרשע שנא' עלה אריה מסובכודברי חיים (שארין) ח"א עמ' ריג, רמב, ח"ב עמ' סו
יא ע"א באנו באש בימי נבוכדנצר ובמים בימי פרעהשיח יצחק (חבר) עמ' תכה
יא ע"א בקום עלינו אדם אדם ולא מלךדברי חיים (שארין) ח"א עמ' ריג, רמב, ח"ב עמ' סו, ח"ג עמ' קלד
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלךמעשה ידי יוצר עמ' סא
יא ע"א בשביל עצלות ידים שהיו בישראל, שלא עסקו בתורהשיח יצחק (חבר) עמ' שטו
יא ע"א בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקב"ה מךשיח יצחק (חבר) עמ' תלד
יא ע"א הוא אחשורוש, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופואילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' יא
יא ע"א המולך, אמר רב, שמלך מעצמו, אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאיאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' יד, טז
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, לכלותם בימי המןעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר כה
יא ע"א לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' קנה
יא ע"א לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך הד הזמן - לשבת חזון
יא ע"א לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך, ופירש רש"י זה המןאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' קיב
יא ע"א ר' יוחנן פתח לה פיתחא להא פרשתא מהכא זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו וכו'פלגי מים (טננבוים) עמ' קב
יא ע"א רבא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא ברבות צדיקים ישמח העם וכו'אליהו זוטא (הצרפתי) עמ' קצט
יא ע"א שלשה מלכים הם שמלכו בכיפה אחאב בן עמרי, ונבוכדנצר, ואחשורושאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' טו
יא ע"א שמואל פתח לה פיתחא להא פרשתא מהכא לא מאסתים בימי יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן, להפר בריתי אתם בימי פרסיים, כי אני ה' אלהיהם בימי גוג ומגוג במתני תא תנא, לא מאסתים וכו'אילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' ח
יא ע"ב בימים ההם כשבת המלך וכו', אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו', אמר וכו' אנא חשיבנא ולא טעינא וכו', כיון רחזי דמלו שבעין ולא איפרוק, אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי, אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו וכו'אור היהדות עמ' רנט
יא. או הנסה אלהים - המכוון בצירוף רישא דקרא: 'כי היא חכמתכם, ובינתכם לעיני העמים, (דרשות הנחלת דוד), שם אלוקים - מורה על הפעולות הטבעיות ימי הפורים (כהן) עמ' נ-נא
יא. ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע ארי זה כבוכדכצר דוב זה אחשורוש מושל זה המן - המן קיבל כוחו מנבוכדנצר ומאחשורוש וכולל אותם (הגר"א) - חטא 'השתחוו לצלם' - נבוכדנצר; 'נהנו מסעודתו' - אחשורוש (הגר"א) ימי הפורים (כהן) עמ' תקג-תקו
יא. בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהייתה בישראל שלא עסקו וכו' - 'סיני': עצלות עסק התורה (ע"פ הגר"א, ריא"ח) ימי הפורים (כהן) עמ' תכב-תכז, תכח-תל
יא. בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהייתה בישראל שלא עסקו וכו' - יסוד ההצלה מגזירות המן - הקהלת קהילות לעסוק בתורה (בני יששכר) ימי הפורים (כהן) עמ' קצג
יא. בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהייתה בישראל שלא עסקו וכו' נעשה מך - שייכות ענין לימוד התורה וביטולה לגזירות וישועת פורים ימי הפורים (כהן) עמ' קפב-קצח
יא. 'בעצלתים ימך המקרה' וכו' - הכח כנגד עמלק - לימוד תורה שבע"פ (ר"צ הכהן) ימי הפורים (כהן) עמ' קצה-קצו
יא. 'בעצלתים ימך המקרה' וכו' - זריזות והתאמצות בתורה - כח ישראל כנגד עמלק (ר"א חבר, ר"א וסרמן) ימי הפורים (כהן) עמ' תקד-תקיא
יא. 'בעצלתים ימך המקרה' וכו' - כח שלטון עמלק בישראל - ביטול תורה ימי הפורים (כהן) עמ' קפח-קצז, רכא-רכב, תקג-תקיא
יא. 'בעצלתים ימך המקרה' וכו' - ענין ההתגברות על עמלק - בהתחזקות בתורה ימי הפורים (כהן) עמ' תקז-תקיב
יא. הוא דתן ואבירם הם ברשען מתחילתן ועד סופןפרדס שדי עמ' תפד
יא. המולך רב אמר שמלך מעצמומועדי ה' (לדרמן) עמ' רע
יא. ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופופרדס שדי עמ' ס
יא. ויהי בימי אחשורוש וכו', שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהלבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' קפו
יא. ויט עלינו חסד אימתי בזמן המן - ביאור נטיית יד, ושייכותו לענין השגחת הקב"ה בתוך הטבע ימי הפורים (כהן) עמ' ו-יא
יא. ויט עלינו חסד אימתי בזמן המן - גם בזמני הסתר פנים יד הקב"ה נטויה על ישראל (הגר"א) ימי הפורים (כהן) עמ' ב-ג, ו-יא
יא. ויט עלינו חסד אימתי בזמן המן - ידו נטויה עלינו - בחינת תפילין של יד (הגר"א, ר"א חבר, משך חכמה) ימי הפורים (כהן) עמ' ח-ט
יא. ויט עלינו חסד אימתי בזמן המן - 'ידו נטויה עלינו' - גם בזמן רפיון בתורה עומד לישראל זכות מעשים טובים (ר"א חבר) ימי הפורים (כהן) עמ' ח-ט
יא. ויט עלינו חסד אימתי בזמן המן - קיום המצוות - בחינת 'יד' (ר"א חבר) ימי הפורים (כהן) עמ' ח-ט
יא. כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו וכו' - המכוון בדרשה הוא בצירוף רישא דקרא: 'כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, (דרשות הנחלת דוד) ימי הפורים (כהן) עמ' נ-נא
יא. לא מאסתים בימי יונים, "ולא געלתים" בימי נבוכדנצראמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' רמח
יא. לא מאסתים בימי כשדים וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' רכו
יא. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם - לכלותם בימי המן - הסדר בפסוק אינו כפי מהלך הזמנים והגלויות (מהרש"א) ימי הפורים (כהן) עמ' קעו
יא. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם - לכלותם בימי המן; בילקוט נקטו הלשון 'בימי מדי' ימי הפורים (כהן) עמ' קעה-קפ
יא. לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלך - המן קם על זה שישראל קרויים 'אדם' (מגלה עמוקות) ימי הפורים (כהן) עמ' קו
יא. מלכו תחת הכיפהתורת העולה (תשפא) עמ' יד
יא. נעשה שונאו של הקב"ה מך' - הוכרח כביכול להנמיך עצמו תחת סדרי הטבע (נחל"ד) ימי הפורים (כהן) עמ' קצז-קצח
יא. נעשה שונאו של הקב"ה מך' - כשמורידים מ'מיכאל' אותיות: א'ל'י' - נשאר אותיות: 'מך' (ר"ש מאוסרופליא, ר"א חבר) ימי הפורים (כהן) עמ' רז-רח, תל
יא. 'נעשה שונאו של הקב"ה מך' (מהרש"א) ימי הפורים (כהן) עמ' קפב-קצח
יא. 'עצלות שלא עסקו בתורה' - תורה שבעל פה (דרשות נחלת דוד) ימי הפורים (כהן) עמ' קצז
יא. פתח לה פתחא להא פרשתא וכו' בעצלתים ימך המקרהאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תלה
יא. פתח לה פתחא להאי פרשתא וכו' כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה"אאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תל
יא. קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא כל ישראל חברים עמ' 246
יא. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו - בזמן אסתר היה הנהגת שם 'אלוקים' (מגלה עמוקות) - ביאור שייכות שם 'אלוקים' לפורים, שם אלוקים - הנהגה טבעית (הגר"א, של"ה), שם 'אלוקים' - מורה על שם האדנות (המקנה) ימי הפורים (כהן) עמ' לט-מ
יא. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו - ייחוד ישועת פורים - למרות ההסתר נתפרסמה ע"י צירוף פרטי המאורעות (בית דוד) ימי הפורים (כהן) עמ' שנב-שנג
יא. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו - ישועת פורים - גילוי בחינת 'הטוב והמטיב' דלעתיד לבוא (רצ"ה) ימי הפורים (כהן) עמ' שמט-שנ
יא. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו - נס פורים - ישועה הקיימת לדורות, לא לשעתה בלבד ימי הפורים (כהן) עמ' שנב
יא. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו אימתי בזמן מרדכי ואסתר - טעם ייחוס הישועה דפורים להקב"ה - יותר משאר הצרות והגלויות ימי הפורים (כהן) עמ' שמח-שנג
יא. רב מתנה אמר מהכא כי מי גוי גדולשיחה נאה עמ' 420
יא. שלשה מלכו בכיפה אחאב נבוכדנצר ואחשורושדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' כא
יב איש יהודי קרי ליה יהודינאות יעקב (אזמיר) דף יג ע"ב
יב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו משכנות יעקב (וייס) עמ' קצט
יב הם לא עשו וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים' ימי הפורים (כהן) עמ' ת-תד
יב השתחוו לצלם - יגרום ל'הסתר אסתיר פני' (מהרש"א) ימי הפורים (כהן) עמ' תא, תקה
יב יום השביעי שבת היהאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' טו
יב כרשנא כלום הקריבו כריםאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' לא
יב ממוכן זה המןאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' לו
יב מפגי מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהיהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' עט-פח
יב מפוזר ומפורד - כח גזירות המן: פירוד והעדר שלום בישראל ימי הפורים (כהן) עמ' רכו-רכז
יב מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה יהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' כח-לט
יב נהנו מסעודתו של אותו רשע - דברי הגר"א שתיקנו לשמוח באכילה ושתיה כיון שהצרה באה ע"י הנאה מסעודת הרשע (בית דוד) ימי הפורים (כהן) עמ' תה-תח, תיג-תיד
יב נהנו מסעודתו של אותו רשע - התאוה - לא ניתנה לישראל אלא לעשו ולזרעו (הגר"א); עומק שייכות עשו ועמלק לענין תאות האכילה ימי הפורים (כהן) עמ' תו-תי
יב נהנו מסעודתו של אותו רשע - שורש הפגם - חטא האכילה מעץ הדעת (אלשיך, של"ה, כת"ס, ר"צ הכהן) ימי הפורים (כהן) עמ' תיא-תיג
יב 'נהנו מסעודתו של אותו רשע' (ריא"ח) ימי הפורים (כהן) עמ' קסו-קסז
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' רעא, ח"ג עמ' קלז, רמ
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםשיח יצחק (חבר) עמ' תלח
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיששיח יצחק (חבר) עמ' תמא
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל כליהשיח יצחק (חבר) עמ' תמו, תמח
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו', מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'אור היהדות עמ' רנט, שמו
יב ע"א ר' יהודה אומר הראוי לכסף לכסף וכו' אמר לו ר' נחמיה א"כ אתה מטיל קנאה וכו'אליהו זוטא (הצרפתי) עמ' רטז
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן וכו'אליהו זוטא (הצרפתי) עמ' ריד-רטו
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אותו רשעמעשה ידי יוצר עמ' נט
יב ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי, יום השביעי שבת היהאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' ל
יב ע"ב ברשנא, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך וכו'אילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' נ
יב ע"ב הפשיטה בנות ישראל ערומותשיח יצחק (חבר) עמ' תנה
יב ע"ב ויאמר ממוכן, תנא ממוכן זה המןשיח יצחק (חבר) עמ' תמז
יב ע"ב ממוכן זה המן, ולמה נקרא ממוכן, שמוכן לפורעניות, מכאן שהדיוט קופץ בראשאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' נג
יב ע"ב שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת נו' אבל אומה"ע שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תפלותדברי חיים (שארין) ח"ב עמ' צב, רכח, ח"ג עמ' כט
יב. אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קעא
יב. אתא גבריאל ועשה לה זנבתורת העולה (תשפא) עמ' עה
יב. הם לא עשו אלא לפניםמנחת יצחק על המועדים עמ' קפז
יב. השתחוו לצלם ונהנו מסעודתו - התרחקות ישראל מדיבור 'אנוכי' (מהרש"א) ימי הפורים (כהן) עמ' ת-תד, תקה
יב. 'השתחוו לצלם' ו'נהנו מסעודתו' - קריעת ים סוף: אמונה ויראה - 'השתחוו לצלם' ו'נהנו מסעודתו' ימי הפורים (כהן) עמ' תכב-תכז, תכח-תל
יב. ושתי רצתה להכשיל מות ישראל בזנותבגד אהרן עמ' קז
יב. חת"ם סופר - כוונת אחשורוש היה במשתה להמשיך הממלכה שבענו מטובך עמ' ערה
יב. טעם שנגזר כליה על בנ"י בימי אחשוורושתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' לח
יב. כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןמנחת יצחק על המועדים עמ' קסב, קסז
יב. 'ליכא דידע לישנא בישא כהמן' ימי הפורים (כהן) עמ' תקיב-תקיד
יב. לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקמז
יב. מלמד שלבש בגדי כהונה שבענו מטובך עמ' רעג
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהפרדס שדי עמ' שיב
יב. מפני מה נתחייבו וכו', שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' שהשתחוו לעלם וכו'לבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' רב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו דור כליהוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' שכב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה וכו', אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו', מפני שהשתחוו לצלם וכו', אף הוא לא עשה אלא לפניםקהלות ישורון עמ' קלג
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' נב, קצב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קמג, קצח, תקנד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו דור כליהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכה, רצח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'אמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' שצט
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע שבענו מטובך עמ' ערב
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמנחת יצחק על המועדים עמ' קסא
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעפרדס שדי עמ' שב, שכ
יב. משום שהשתחוו לצלםמנחת יצחק על המועדים עמ' קפה, קפו
יב. נהנו מסעודתו - יצרא דעבירה, השתחוו לצלם - 'יצרא דע"ז' (בית דוד) ימי הפורים (כהן) עמ' תכה-תכח, תלט-תמ, תקה-תקו
יב. רש"י - וכי משוא פנים יש בדבר, איך זכו לנסדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קמג
יב. רש"י - וכי משוא פנים יש בדבר, איך זכו לנסדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' נג, קצב
יב. רש"י ד"ה הראוי לכסף וכו'נאות יעקב (אזמיר) מענה לשון דף יב ע"ב
יב. שהשתחוו לעלםשיח שלמה עמ' רנט, רעה
יב: בא גבריאל ועשה לה זנב וכו' אמרי חמודות עמ' 102
יב: בן שהאיר את עיניהם של ישראל בתפילתושיחה נאה עמ' 424
יב: הרג את ושתיתורת כהן (כהנא) ח"ב עמ' מא
יב: ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפרענותדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקמט
יב: יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשיםוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' ד
יב: כל המקרא הזה ע"ש קרבנות נאמר וכו', ורש"ימנחת יצחק על המועדים עמ' קעג
יב: כלום הכינו לפניך שלחן של לחם הפנים מיד ויאמר ממוכן וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קעד
יב: כשישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת שבענו מטובך עמ' רפא
יב: ממוכן הוא המןאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תנז
יב: ממוכן זה המןבגד אהרן עמ' קו
יג : דלא אכלי בהדן ולא שתי בהדן וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קס
יג אחר שברא רפואהאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' פב
יג אחר שברא רפואהאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' פה
יג המן קיטרג על ישראל בתרתי, א' שביניהם הם מפורדים, ב' דמתחברים עם אלה שלא טוב להתחבר עמהם. לעומת זה תיקנו ב' מצות, א' מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים, ב' מצות סעודת פוריםזכרון שמואל (טויבנפלד) - פורים דרוש א
יג המן שמח על מה שנפל הפור בי"ג אדר מה היתה שמחתו זכרון שמואל (טויבנפלד) - תענית אסתר דרוש א
יג הקדים שקליהן לשקליוחלון התבה - מועדים עמ' תעז-תפד
יג ויבוקש הדבר וימצא שלא נמצ' משמרתוקול יהודה (עייאש) דף קב ע"ד
יג כיון שנפל הגורל על ז' אדראילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' צד
יג כיון שנפל הגורל על ז' באדראילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' יד
יג כיון שנפל פור בחודש אדר שמח, נפל לי פור בירח שמת משה משכנות יעקב (וייס) עמ' רב
יג ע"א גדור שגדר פרצותיהן של ישראלדברי חיים (שארין) ח"א עמ' קפד, ח"ג עמ' שמה
יג ע"א דלא קטליה שאול לאגג דאתייליד מיניה המןדברי חיים (שארין) ח"א עמ' ד
יג ע"א זנוח שהזניח עונותיהן של ישראלדברי חיים (שארין) ח"א עמ' קסח
יג ע"א חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמיםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' קעא
יג ע"א יקותיאל שקיוו ישראל לאל בימיודברי חיים (שארין) ח"א עמ' קפ
יג ע"א ירד שירד להם לישראל מן בימיודברי חיים (שארין) ח"א עמ' קסז
יג ע"א סוכו שנעשה להם לישראל כסוכהדברי חיים (שארין) ח"א עמ' קעב
יג ע"א על שום שכפרה בע"זמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' שסב, שסג, שסח
יג ע"ב אחר הדברים האלה, מאי אחר, אמר רבא אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכהאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' צז
יג ע"ב אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המן והיינו דתנן באחר באדר משמיעים על השקלים הד הזמן - לפרשת שקלים
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלשיח יצחק (חבר) עמ' תז
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקליושיח יצחק (חבר) עמ' תכא
יג ע"ב ועשרת אלפים ככר כסף וגר אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליואור היהדות עמ' רלז
יג ע"ב כיון שנפל לו הפור בירח שמת בו משה שמח שמחה גדולהשיח יצחק (חבר) עמ' תלד
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמה [המן] שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שר באדר מת ור באדר נולד וכו'אור היהדות עמ' רמה, רנג, רנו
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבז' אדר מת משה ובז' באדר נולדאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' קיג
יג ע"ב מסתפינא מאלהיהם דלא לעביד בישיח יצחק (חבר) עמ' תכ
יג ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לודברי חיים (שארין) ח"ג עמ' קכו
יג ע"ב תנא, כיון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' יא
יג. אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ ברא להם הרפואה תחלהתפארת נפתלי עמ' קכה
יג. אמר רבי יוחנן מגנותו של אותו רשע וכו' אמרי חמודות עמ' 102
יג. אסתר ירקרקת היתהתורת העולה (תשפא) עמ' תקח
יג. גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו' הקדים שקליהם לשקליו וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קמ, קמד
יג. גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול וכו'תפארת נפתלי עמ' קכז
יג. כל המגדל יתום כאילו ילדובדידי הוי עובדא עמ' תרטז
יג. מה עשה לי יהודי דלא קטלי' דוד לשמעי וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקמה
יג. עיברתה מת אביה, ילדתה מתה אמהבאר צבי (תשעא) עמ' קסט
יג. רש"י מלמד שלבש בגדי כהונה ורש"יבאר צבי (תשעא) עמ' קצב
יג. שהאכילה קדלי דחזירתאבגד אהרן עמ' קז
יג: אחר הדברים האלה אחר שברא ה' רפואה למכהתורת כהן (כהנא) ח"ב עמ' לח
יג: אחר הדברים האלה אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' רפה
יג: אית בהו רבנן אמר ליה עם אחד הןמנחת יצחק על המועדים עמ' קעג
יג: בורא רפואה למכתן של ישראל יהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' קמב-קמח
יג: בז' באדר מת ובשבעה באדר נולדדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קנא
יג: בשכר צינעא שהיתה בה ברחל שבענו מטובך עמ' רסא
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו' ויצאת ממנו אסתרפרדס שדי עמ' קצא
יג: גלוי וידוע לפני ה' שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליולבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' קעו, ריח
יג: גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המןנאות יעקב (אזמיר) פני שבת דף ח ע"ב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקז
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול על ישראלדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכה, רכא
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' ערה, רפה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המןקהלות ישורון עמ' קלג
יג: הכסף נתון לך, ותוס' גימ' דהכסף עולה העץ וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קסג
יג: המן לא הי' יודע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולדזכרון שמואל (טויבנפלד) - פורים דרוש ד
יג: הקב"ה ברא רפואה למכהפרדס שדי עמ' רצב
יג: הקב"ה מקדים רפואה למכהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכג
יג: ולא ידע כי בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדבגד אהרן עמ' קח
יג: יום השביעי שבת הי' שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלותבדידי הוי עובדא עמ' תקעו
יג: ישנו מן המצותמנחת יצחק על המועדים עמ' קסט
יג: ישנו עם אחדנאות יעקב (אזמיר) פני שבת דף ח ע"ב
יג: ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות משכנות יעקב (וייס) עמ' רא
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח המן וכו' ולא היה יודע שבז' באדר מת משה ובז' אדר נולדלבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' קלט, קמב, קנב, קסו, קעג, קפא
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' רסט
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו', ורש"ימנחת יצחק על המועדים עמ' קנב, קנד, קעה
יג: ליכא דידע לישנא בישא כתמןמנחת יצחק על המועדים עמ' קעד
יג: ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמן וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' רצה
יג: מ"ד לא יגרע מצדיק עינו וכו'קול יהודה (עייאש) דף לח ע"ד
יג: מחצית השקל - ענין המצוה ושייכותה לישועת פורים (ריא"ח) ימי הפורים (כהן) עמ' צ-צג
יג: תוד"ה הכסףבגד אהרן עמ' קז
יג: תוד"ה וטובלתבגד אהרן עמ' ז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US