Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מגילה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מגילה
דפים יח-לב

לדפים ב-ט לחץ כאן לדפים י-יג לחץ כאן לדפים יד-יז לחץ כאן

לשון הגמראמראה מקום הביאור
יח ע"א02 בא דוד באתה תפילה, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' קעא
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפילה וכו', ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קצב
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפילהמה שהיה הוא שיהיה עמ' נד
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלהחלקת יהושע עמ' פג הערה פ
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלה וכו' וכיון שבאת תפלה באת עבודה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סט
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלה וכו'אור אברהם ברכות עמ' ע
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלה שנא' והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' מא
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלה שנאמר והביאותים אל הר קדשי וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכו(מב) {דוד נקרא הר}
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שיט, שכד
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פ, דברים עמ' שמה, שסב
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלהמסילות הנביאים שופטים עמ' רצ
יח ע"א02 וכיון שבא דוד וכו' באת עבודהעשות משפט עמ' צב ד"ה ואולם
יח ע"א02 כיון שבא דוד באתה תפילהצדקת הצדיק סי' רנט
יח ע"א02 כיון שבא דוד באתה תפלהדעת תפלה עמ' שיט, שסא
יח ע"א02 כיון שבא דוד באתה תפלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריב
יח ע"א06 וכיון שבאת עבודה באת תודהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שלג
יח ע"א08 אחר עבודה והודאה ברכ' המס' לכהניםאפיקי ים עמ' רמה
יח ע"א08 ברכת כהניםפני מלך במדבר עמ' סח
יח ע"א08 ברכת כהנים אחר העבודה ואחר הודאהעולת ראיה ח"א עמ' רפג-רפד
יח ע"א08 ברכת כהנים לאחר עבודה והודאה שנאמר וישא אהרן וגו'ימי דוד (תשסז) עמ' קפג
יח ע"א08 ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה דכתיב וכו' מעשות החטאת והעולה והשלמיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לו
יח ע"א08 ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה וכו' דכתיב וירד מעשת החטאת וגו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות לד
יח ע"א08 ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
יח ע"א08 ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאהשארית מנחם - מאמרים עמ' ז
יח ע"א08 ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הוראה דכתיב וכו' מעשות החטאת והעולה והשלמיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קכ
יח ע"א08 מה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא א
יח ע"א08 מה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאהאור אברהם ויקרא עמ' קמ
יח ע"א08 מה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאהתורת מנחם ח"ו עמ' 112
יח ע"א10 ויברכם שברכם ברכת כהניםחכמת התורה שמיני עמ' מ
יח ע"א13 עבודה והודאה חדא מילתא הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ק (פ)
יח ע"א13 עבודה והודאה חדא מילתא הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיז {בשניהם מייחס הכל לו יתברך}
יח ע"א13 עבודה והודאה חדא מילתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכא (קב)
יח ע"א14 ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים דכתיב 'ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם' ברכה דהקב"ה שלום שנאמר 'ה' יברך את עמו בשלום'כתב סופר אגדות כאן
יח ע"א14 ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רסד
יח ע"א14 ומה ראו לומר שים שלום לאחר ברכת כהנים דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ברכה של הקב"ה שלוםמחשבה למעשה עמ' שמד (בהערה)
יח ע"א14 מה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רמד
יח ע"א14 שים שלוםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רלא {אנשי כנה"ג סיימו התפילה בברכת השלום}
יח ע"א14 שים שלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 66 {אם אין שלום אין תפלה מתקבלת}
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלום הואכד הקמח (מישור) עמ' תעד, תעח
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלום שנאמר ה' יברך את עמו בשלוםזכור לדוד עמ' קב
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלוםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תד, במדבר עמ' קכט, קלג-ד
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלוםדעת תפלה עמ' רכט
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלוםכד הקמח (תשנו) עמ' קצא, קצג
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות א
יח ע"א15 ברכה דהקב"ה שלוםתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ג הערה יח
יח ע"א15 ברכה של הקב"ה שלוםפרדס מנחם עמ' צו
יח ע"א17 שכחום וחזר וסדרוםדברי יואל פ' ויצא דף סז ע"א
יח ע"א17 שכחום וחזרו וסדרוםבני יששכר (תשמג) ח"א דף קעג ע"ג
יח ע"א17 שמעון הפקולי וכו' מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של מקום, וטורי אבןימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' א
יח ע"א18 אסור להרבות בשבחו של מקוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצב
יח ע"א18 אסור לספר בשבחו של הקב"הבאר שרים פרשת האזינו דרוש א אות ב
יח ע"א18 אסור לספר בשבחו של מקום, רש"י - בקביעות ברכהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שצט
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספרנפש הרב עמ' קח-קט {ימעט בשבחו של מקום}
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב"האור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכג
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב"האור אברהם - סידור התפילה עמ' פג, פה, קיח, שצט
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב"האור אברהם - רות עמ' שכה
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב"האור אברהם ברכות עמ' 11, קס, רכז, שג
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 258
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ד'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תנא
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תמב - ר"מ שוע
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתואוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קע
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתואור אברהם דברים עמ' רסג
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתואש דת (אסאד) עמ' טז
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תע-תעא
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתוחיי נפש על ההגדה עמ' שה
יח ע"א19 למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתו, ורש"יתודת אהרן - אומר לציון עמ' קמז-קמח
יח ע"א19 למי נאה למלל וכו' למי שיכול להשמיע כל תהלתונטריקן (תשעד) עמ' רז
יח ע"א19 מ"ד מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תחלתו וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש ב דף יח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קעה ע"ד
יח ע"א19 מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה' וכו'זכור לדוד עמ' קיח
יח ע"א19 מי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו למי נאה למלל גבורות ד' למי שיכול להשמיע כל תהלתושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 228
יח ע"א19 מי ימלל גבורות ה' וגו' למי שיכול להשמיע כל תהלתואור אברהם - הגדה של פסח עמ' רנז
יח ע"א19 מי ימלל גבורות ה' וכו' למי שיכול להשמיע כל תהלתולקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
יח ע"א19 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו וכו'אור אברהם שמות עמ' ק
יח ע"א19 מי ימלל גבורות ה' מי שיוכל להשמיע כל תהלתוחכמת התורה בהעלותך עמ' קטז
יח ע"א19 מי ימלל גבורותנפש הרב עמ' נט, קט
יח ע"א20 שיכול להשמיע כל תהלתורנת יצחק תהלים עמ' רעג
יח ע"א21 המספר בשבח של מקום יותר מדאי נעקר מן העולםפי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כג חלק ו דף קכד ע"א
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולם וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קע
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 535, 577
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולםדעת תפלה עמ' רנז
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולםקרבן מנחה (תשעד) עמ' שפ
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולם, שנאמר היספר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבלעשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות קיט
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאינתיבות עולם ח"א עמ' קיד
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ההמאור שבתורה (לסין)
יח ע"א21 המספר בשבחו של מקום יותר מדאי, ומהרש"אשירת הפסח אות קנו
יח ע"א23 אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתריןאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רמה
יח ע"א23 אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתריןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שמט, שסה
יח ע"א23 אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתריןהכנה דרבה (תשסט) עמ' לא
יח ע"א23 אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתריןפתח עינים (ויינברגר) עמ' רג
יח ע"א23 אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתריןשבילי פנחס (תשעא) עמ' שעג
יח ע"א23 מאי דכת' לך דומיה תהילה סמא דכולה משתיקאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 59
יח ע"א23 מאי דכתיב לך דומיה תהלה סמא דכולה משתוקאשם ישראל עמ' רעב
יח ע"א23 מילה בסלע מישתוקא בתריפניני יחזקאל עמ' קב, ריא, (נז), כט, שעא
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריילקוט אוהב ישראל עמ' נז
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןגנא דפלפלי עמ' ריט
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 62
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןנטעי אשל בראשית עמ' רמד
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שלה
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכג
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקה בתריןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' יז, ויקרא-במדבר עמ' תנו
יח ע"א23 מילה בסלע שתיקתא בתרידבש השדה עמ' קלא
יח ע"א23 מלה בסלערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלז
יח ע"א23 מלה בסלע ומשתוקא בשתיםמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ריב, רכט
יח ע"א23 מלה בסלע ומשתוקא בתריןמתנת חיים - קנינים עמ' כז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתרידברי שמואל (תשיג) עמ' פג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות עב
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןאוצר המאמרים (תשס) עמ' קמז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןאור אברהם (זוועהיל) עמ' לא
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק ב, פרק כה פסוק ו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק ב, פרק כה פסוק ו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כב ע"א
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' מט
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קלז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןהחכמה מאין עמ' לא
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןחומת אנך חקת אות ג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןחיים שיש בהם אבות עמ' קכג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןיבין שמועה (לעוו) עמ' תעז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןילקוט עטרת צבי עמ' כג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןישרש יעקב (טננבוים) מצורע אות א
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןלדור ולדורות ח"ב עמ' שס
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןלהורות נתן בראשית עמ' תלב
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןלקוטי משלי פרק טז פסוק כג, פרק יז פסוק כז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת מצורע דף ריב ע"א, ופרשת בהעלותך דף רכט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף נה ע"ב
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' סד
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןמצווה ועושה ח"ב עמ' שיז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןנר ישראל חלק ב דף ק
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןס' חסידים סי' פו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןעקבי אבירים (תשסה) עמ' רח
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו**
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק י אות כט, פרק יא אות לו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןשיבולים (הופמן) עמ' 81-82
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמ
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןשם אליעזר דף כא ע"ג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ה
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןתודת אהרן - אומר לציון עמ' רא
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןתורת יחיאל במדבר עמ' רכה
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןתורת לוי יצחק עמ' רנז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןתפארת צבי ויקרא עמ' שב
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןתפלה למשה (בנימין) עמ' צא, שסו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקה בתריןעירין קדישין השלם עמ' תל
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקי בתריןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קעא
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקי בתריןמצווה ועושה ח"א עמ' קד
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקי בתריןצדקת יוסף עמ' קצב, רמד
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקין בתרידברי שמואל (תשנח) עמ' צה
יח ע"א23 מלה בסלע שתוקא בתריןהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפו
יח ע"א23 מלה בסלע שתיקה בתרין+תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קמג ע"א
יח ע"א23 מלה בסלע שתיקה בתריןקרן לדוד בראשית עמ' שח
יח ע"א23 מלה בסלע שתיקה בתריןשירת דוד (תשסז) עמ' לז
יח ע"א23 מלה בסלע שתיקה בתריןתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קמג ע"א
יח ע"א23 מלה בסלע שתיקותא בתריכתנות אור עמ' קכט
יח ע"א23 מלה בסלע שתיקותא בתריןס' חסידים סי' פו
יח ע"א23 מלה בסלעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעג
יח ע"א23 מלה בסלעחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תצט
יח ע"א23 מלה בסלערב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קח
יח ע"א23 מלה בסלעשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תפט
יח ע"א23 סמא דכולא משותקאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפח ע"א
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאס' העיקרים (מישור) עמ' רה, תיח, תשיח
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקא וכו' מלה בסלע משתוקא בתריןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלג, ח"ג עמ' קפט
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאאגרא דכלה ח"ג עמ' תלא
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאאור הצבי עמ' 240
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיג
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שסא
יח ע"א23 סמא דכולא משתיקהמטר השמים - עמודי העולם עמ' מג
יח ע"א23 סמא דכולא משתיקה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מג
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקא וכו' מלה בסלע משתוקא בתריןבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמא
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקא וכו' מלה בסלע משתוקא בתריןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סג
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקאאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסג
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרפג
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקא, כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתריןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קנח
יח ע"א23 סמא דכולהו משתוקאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עא
יח ע"א23 סמא דכלא משתוקאחוסן יהושע מאמר א פ"ה עמ' קצט
יח ע"א24 אינו יוצא בקריאת המגילה בעל פה, דאתיא זכירה זכירהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנז, זכור עמ' רעט, רפא, שו, שמ, שמה, שס, שעג, שעח
יח ע"א24 אתיא זכירה זכירה וכו'משוש הארץ עמ' צג
יח ע"א24 אתיא זכירה זכירהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ריב
יח ע"א24 אתיא זכירה זכירההתרגשות הלב (תשסט) עמ' כו
יח ע"א24 אתיא זכירה זכירהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רמז
יח ע"א24 אתיא זכירה זכירהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
יח ע"א24 אתייא זכירה זכירהדרישה מחיים דף נ ע"א
יח ע"א24 זכירה זכירה - נזכרים ונעשים - בפהכד הקמח (מישור) ערך שבועות עמ' תעט
יח ע"א24 כתיב והימים האלה נזכרים וכו' מה להלן בספר אף כאן בספרערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קצט
יח ע"א24 מנלן אתיא זכירה זכירהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רא ע"א
יח ע"א24 קרא ע"פ לא יצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעז
יח ע"א24 קראה ע"פ לא יצא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ל ע"א
יח ע"א24 קראה ע"פ לא יצא וכו' אתיא זכירה זכירה כו' הא מה אני מקיים זכור בפה, ור"חגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכד
יח ע"א24 קראה ע"פ לא יצא וכו'עוז לו בך פורים סי' א אות ג
יח ע"א24 קראה ע"פ לא יצאדרכי הים דף קכח ע"ג
יח ע"א24 קראה על פה לא יצא גז"ש זכירה זכירהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' טו, לא, נא, נז
יח ע"א24 קראה על פה לא יצא וכו' אתיא זכירה זכירה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שצג
יח ע"א24 קראה על פה לא יצא וכו' אתיא זכירה זכירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' טו
יח ע"א24 קראה על פה לא יצא וכו' אתיא זכירה זכירהפרי צדיק פורים אות א
יח ע"א24 קראה על פה לא יצא וכו'אור אברהם ברכות עמ' צא, קמד
יח ע"א24 קראה על פה לא יצאישא מדברותיך - מגילה עמ' רלא
יח ע"א24 קראה על פה לא יצאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קעא
יח ע"א24 שתיקותא בתריןמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שדמ
יח ע"א25 האי זכירה קריאה היאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנה, תכב
יח ע"א25 וממאי דהאי זכירה קריאה היא וכו' הרי שכחת הלב אמור וכו'שבח נעורים עמ' רד, רה
יח ע"א25 וממאי דהאי זכירהכסא שלמה (חכים) דף נב ע"ג
יח ע"א25 כתוב זאת זכרון בספרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שח
יח ע"א25 מה להלן בספר אף כאן בספראור אברהם - מסכת מגילה עמ' קצג
יח ע"א25 מה להלן בספרמאורי שערים עמ' שעב {ילפינן מעמלק שא"א לקרוא ע"פ}
יח ע"א25 ממאי דהאי זכירה קריאה היאויואל משה מאמר ב סי' לה עמ' רלו
יח ע"א25 נזכריםאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 435 {היינו קריאת מגילה}
יח ע"א26 זכורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פד, פו {משמע פשטא דתלמודא דפרשת זכור דאורייתא}
יח ע"א26 זכור את אשר עשה לך עמלק יכול בלב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כח ע"ג
יח ע"א26 זכור את אשר עשה לך עמלק יכול בלבצור יעקב (יעבץ) דרוש ד לזכור
יח ע"א26 זכור את אשר עשה לך עמלקנפש הרב עמ' רפז
יח ע"א26 זכור יכול בלבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנד (רנא) {סתם זכירה הוא בלב, מהרש"א - אם לא 'אזכרכי' פירושו בלשון}
יח ע"א26 זכור יכול בלב וכו' הא מה אני מקיים זכור בפהדברי יואל פ' ויקרא דף צג ע"א
יח ע"א26 זכור יכול בלב וכו' הא מה אני מקיים זכור בפהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנח
יח ע"א26 זכור יכול בלב וכו' זכור בפהפרי צדיק יתרו אות ה, ט, תרומה אות ט, ויקרא אות ה, בחוקותי אות ב, נשא אות ט, שלח אות טו, ואתחנן אות ה
יח ע"א26 זכור יכול בלב וכו' זכור בפהצדקת הצדיק סי' נה, קדושת השבת סי' ב (עמ' 9), שביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
יח ע"א26 זכור יכול בלב וכו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' כח
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהעצי חיים על התורה עמ' תסב*
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קפד
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קצ
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהשבילי פנחס (תשעח) עמ' קצא
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהכתב סופר אגדות כאן
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהלדור ולדורות ח"א עמ' סח
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עה
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זכור בפהשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות מ
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח וכו' מה אני מקיים זכור בפהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמא
יח ע"א26 זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרפ, תשמז, תשמט, תתח
יח ע"א26 זכור יכול בלב תלמוד לומר לא תשכחפורים בציון עמ' נח, סא, עו
יח ע"א26 זכור יכול בלבגור אריה שמות פכ"ג אות י
יח ע"א26 זכור יכול בלבדברים אחדים (תקמח) דף סד ע"ב, ראש דוד (תקלו) דף סה ע"א
יח ע"א26 זכור יכול בלבדברים אחדים (תשמו) עמ' לב, שצג
יח ע"א26 זכור יכול בלבהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פ
יח ע"א26 זכור יכול בלבראש דוד (תקלו) דף סה ע"א
יח ע"א26 זכור יכול בלבראש דוד (תשמו) עמ' רסג ע"ב
יח ע"א26 זכור יכול בלברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפו
יח ע"א26 זכור יכול בלבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסד
יח ע"א26 זכור יכול בעיון בעלמא ת"ל לא תשכח הרי עיון בלב נאמר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רסב
יח ע"א26 זכור כו' יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רפו
יח ע"א26 זכור לא תשכחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מד, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפז
יח ע"א26 יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורבי חייא ח"א עמ' רמא
יח ע"א26 כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' יא לפר' זכור, ליקוטים אות כ
יח ע"א26 כשהוא אומר 'לא תשכח' הרי שכחת הלב אמור מה אני מקיים 'זכור' בפהעטרת ישועה (תשסד) אות ט לויקרא זכור
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהאברהם את ידו ח"ב דף קמא ע"ג
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהחכמת התורה בא עמ' שכד
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהחתן סופר (שו"ת) - מענה שמחה עמ' נ
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהירך יעקב (פיתוסי) דף סג ע"ד
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רכו, רלו
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1229
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהלקוטי דיבורים עמ' 1229
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהמקראי קדש (תשנג) עמ' סד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצו
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהמשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"ג
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהפתחי שערים ח"ב עמ' לד
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהקהלת יעקב פורים עמ' רצז, שמא, שפב, תה
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהתנופה חיים דף ש"י ע"א (אסתר אות ק"ב)
יח ע"א26 לא תשכח בלב זכור בפהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קו
יח ע"א26 לא תשכח הרי שכחת הלב וכו' בפהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תרסח
יח ע"א26 לא תשכח הרי שכחת הלב וכו' זכור בפהנועם אליעזר בראשית עמ' שד בהג"ה
יח ע"א26 לא תשכח וכו' שכחת הלב וכו' זכור בפהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 221
יח ע"א26 לא תשכח על שכחת הלב וזכור בפהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפ, פרה עמ' צ, קנד, קעב
יח ע"א26 יכול בלבדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף מו ע"א-ע"ב
יח ע"א26 יכול בלבמשיבת נפש עמ' רנב
יח ע"א27 הא מה אני מקיים זכור בפהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רו
יח ע"א27 הא מה אני מקיים זכור בפהדברי יואל פ' כי תבוא דף קסה ע"ב
יח ע"א27 הא מה אני מקיים זכור בפהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"הקדמה, פ"ב מ"ב עמ' לא
יח ע"א27 הא מה אני מקיים זכור בפהמכשירי מצוה עמ' עא, פ
יח ע"א27 הרי שכחת הלב אמורמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קכב, קכה
יח ע"א27 זכירה בפהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלח
יח ע"א27 זכור בפהדברי שמואל (תשנח) עמ' קה
יח ע"א27 זכור בפהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רנה
יח ע"א27 זכור בפהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שכב
יח ע"א27 זכור בפהוזאת התורה עמ' פ
יח ע"א27 זכור בפהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קלה {מצות מחית עמלק הוא בפה}
יח ע"א27 זכור בפהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' ח, רצט
יח ע"א27 זכור בפהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ער
יח ע"א27 זכור בפהפנים יפות על תהלים עמ' קמז, תפה
יח ע"א27 זכור בפהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפד, שצ
יח ע"א27 זכור בפהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' צ
יח ע"א27 זכור בפהתפארת צבי שמות עמ' תיח
יח ע"א27 קראה בכל לשון לא יצאחנן אלקים עמ' רטז
יח ע"א31 ד' קרא ליעקב אלדברי אברהם דף יז ע"א
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לאורות הקודש ג מג
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 216
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' טז
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לחיים וחסד סי' תעח
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלחכמת התורה מקץ עמ' רד {שיהיה אלהי בתחתונים}
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קסה, רג
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שטו, של
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 1
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות מ, ויצא ב, שמות כא
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלאפסי ארץ (תשנט) עמ' קנה, קצה, שמב, תרמג, תרצו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות נג, וישלח אות א, נט, ויחי אות לב, עב
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לגור אריה בראשית פל"ג אות טז, הערה 48
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלגנת אגוז (תשעב) אות קעא-קעב
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קה
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעז
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלחכמת התורה ויגש עמ' שלח
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלחכמת התורה תולדות עמ' תק
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 147-150, 155, 190, 192
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אללחמי תודה דף מב ע"ב, נג ע"ב, קלג ע"ב, רלז ע"א
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלמאור ושמש (תשסט) עמ' קסו, תתקסז
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"א
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קנו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלעזר מיהודה (תשנט) עמ' תיט
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 156
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלפרדס המלך (תשסט) אות קצא, תקמ
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצה, ריח
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לשם דרך בראשית ח"א עמ' שיח
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קפו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב אלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רלא, רלג, שנ
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב קלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשטו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב קלנזר הקדש ח"ג עמ' רא, ריז, תצה
יח ע"א31 הקב"ה קראו א-לשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קג, קיב
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתלג, תשמט, תשנג
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלמגדנות אליעזר עמ' תלא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לאגרא דכלה ח"א עמ' תקעט
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלאמונת חכמים (תשעו) עמ' רלח
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לבני יששכר (תשמג) ח"א דף ה ע"ב
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קכז ע"א
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קסח
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלדברי שאול בראשית עמ' שסג, שמות עמ' שמא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ק
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלחכמת התורה וישלח עמ' ח, נז, שנג
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלחכמת התורה כי תשא עמ' תקיד
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-ליציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אליציב פתגם על התורה עמ' סא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלמהר"ם שיק דברים עמ' רמא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלמנחם ציון (תשסד) עמ' קפח
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-למנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנד
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלעטרת יהושע במדבר עמ' קי
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלעטרת יהושע דברים עמ' כא, קסה
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלעצי חיים - מועדים עמ' קצה, קצח
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' ק
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלצמח דוד (סקאליע) עמ' קפ, רלא, תקפג
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשם ישראל עמ' קכו
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש - ימים נוראים עמ' שעה
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רסא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רטז
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסח, שסג, תמה
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקכב, תקנח, תרכד
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלא, תקכו
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' עב
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תכז, תקכה
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רנז, רעא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלשער התפלה (תשמט) שער ניפול פל"ט
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רסו
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלתורת העולה (תשעה) עמ' תרטז
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק עג
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לתורת יחיאל בראשית עמ' שכו
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלתפארת צבי במדבר עמ' כה, רצז
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לתפארת צבי בראשית עמ' תרעא
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלתפארת צבי ויקרא עמ' רסז
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב אלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעט
יח ע"א31 ויקרא לו אל אלהי ישראל הקב"ה קראו ליעקב אלאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' סב
יח ע"א31 ויקרא לו אל אלהי וכו'חיים ושלום חלק א (סימן לב) דף ע"ה ע"ג (ד"ה פש)
יח ע"א31 ויקרא לו אל אלהי ישראלתשואות חן (תשסח) עמ' קכח {שאני אל בעליונים ואתה אל בתחתונים}
יח ע"א31 ויקרא לו אל אלהי ישראל הקב"ה קרא ליעקב אלמנחת אליהו (תשנט) עמ' קפז
יח ע"א31 ויקרא לו אל אלהי ישראל הקב"ה קרא ליעקבעמודיה שבעה עמ' קמו, רפה
יח ע"א31 ויקרא לו אל אלהי ישראל הקב"ה קראו ליעקב אלמאור עינים (תשעה) עמ' תה
יח ע"א31 ויקרא לו א-ל אלקי ישראלמחשבת מוסר ח"א עמ' רלא
יח ע"א31 ויקרא לו א-ל אלקי ישראלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ג, פד, צ, רלה, רלח, שנה, תכז, תלד, תצא, תקלט, תרלב, תרלג, תרלד
יח ע"א31 ויקרא לו אל וכו' הקב"ה קראו ליעקב א-ליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפא, קפט
יח ע"א31 ויקרא לו אל ומי קראו אל אלקי ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט, קלב
יח ע"א31 מניין שהקב"ה קרא ליעקב אלפנים יפות על תהלים עמ' עב, קמא, רנג
יח ע"א31 מניין שהקב"ה קראו ליעקב א-ל שנאמר וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קכו
יח ע"א31 מניין שקראו הקב"ה ליעקב אל+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמח
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קרא ליעקב אלאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנג
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב א-ל וכו' אלא ויקרא לו יעקב אל ומי קראו אל אלקי ישראלהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מד
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב אל וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ואתחנן עמ' רכא
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראלבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קדושים עמ' קלג
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב אלדרכי שלום (מרגונאטו) דף כז ע"ד
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב אלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רכ
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלה, רלה, רפ
יח ע"א31 מנין שהקב"ה קראו ליעקב א-לשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנח, שלג
יח ע"א31 מנין שקרא הקב"ה ליעקב אלצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף מב ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת וישלח דף כה ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) ח' פ"ד כא דף קכה ע"ד
יח ע"א31 מנין שקרא הקב"ה ליעקב קלנאות דשא (תשסח) עמ' כג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לאמרי יוסף בראשית דף קעז ע"ג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו'קדושת לוי (תרצט) דף כ ע"ד, כא ע"א
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו' ומי קראו א-ל א-להי ישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו' ומי קראו א-ל אלקי ישראלמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תנט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו' ומי קראו אלהי ישראלשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קפד, עשרה מאמרות אות ו
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רי
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף קא ע"א
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ג פסוק כ
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 364
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' י
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' קכט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' צ
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' קעז, קפב
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' פז
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' שלט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו׳שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לא, לב
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנא' ויקרא לו אל אלהי ישראל וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עד, עט, שמט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר וגו'מאור עינים (תשנח) עמ' רמא
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר וגו'מאור עינים (תשעט) עמ' תז
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא וגו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' רו
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל וכו' ומי קראו אל אלהי ישראלשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות י, וישלח אות ז, כו, כי תשא אות י
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראלנועם אלימלך (תשסא) עמ' שכט, תז
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראלשם דרך בראשית ח"ב עמ' מו
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל שנאמר ויקרא לו א-ל אלקי ישראל וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרלח ע"ב
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלקי ישראלאגרת הטיול (תשעה) עמ' קד
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלקי ישראלפאר יעקב ח"א עמ' עו, ריט, ח"ג עמ' תקעג, ח"ד עמ' רכז, שא
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלקי ישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצח, תפב
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל שנאמר ויקרא לו א-ל וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' מא
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל שנאמר ויקרא לו וגו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסו, אור תורה סי' מד, נא, קמג, רכט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל שנאמר ויקרא לו וגו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' מד, נא, קמג, רכט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פא ע"ד, פה ע"ב, צט ע"א
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' פד
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלאוצר הכבוד
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלבנין שאול עמ' יח
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מא
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-למשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמז {א-ל הוא לשון תוקף וחוזק, וצדיק מושל על גזירות הקב"ה, וזה רצונו ית'; ועוד שיש לצדיק חוזק להתגבר על יצה"ר}
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לשבילי פנחס (תשעא) עמ' שצו
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לשבילי פנחס (תשעד) עמ' תקמח
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לשבילי פנחס (תשעז) עמ' קפז
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קפה, שסד, ת, תמה, תקמג, תקעא, תקעה, תקפא
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 314
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנו, קס
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לתהלה לדוד (והרמן) פרק קיד פסוק ז הערה כ
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלתורת אליהו עמ' רסד
יח ע"א31 מנין שקראו הקנ"ה ליעקב א-ל וכו' ומי קראו א-ל אלקי ישראלמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רמא
יח ע"א31 קרא ליעקב אלחקל יצחק (תשסג) עמ' קנג
יח ע"א31 קרא ליעקב א-למבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אל שנ' ויקרא לו אל אלקי ישראלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ז, סט, צו, קיא, שיז
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אל שנא' ויקרא לו אל אלקי ישראלייטב פנים ח"א דף כח, מו, קפד, רטו, רכט, רמא, ח"ב עמ' א, ו
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראלטל חיים (פרידלנדר) עמ' קנח, קס
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלקי ישראלביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנה ע"א, קנו ע"ג
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קה
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קיט
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אלדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מג, רעח
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 153
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אלהמאור הגדול (גר"א) עמ' שיד
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לכלי יקר (תשמח) עמ' לז
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קלז
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אלמגלה עמוקות (תשסח) אופן טו, יז, סז, קע, רסח, רנ
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קלא, קלב, שמג, תקי, תקיב
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב א-לשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנד
יח ע"א31 קראו הקב"ה ליעקב אלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' יט
יח ע"א31 קראו ליעקב אלחכמת התורה נח עמ' תסד {יעקב אלוה בתחתונים}
יח ע"א31 קראו ליעקב אלעבודת הקודש (תשסד) עמ' תקמד
יח ע"א31 שקרא הקב"ה א-לתורת חיים (קאסוב) עמ' קפב
יח ע"א31 שקרא הקב"ה ליעקב א"לזרע קודש - מועדים עמ' רנא
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב אלאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תלג
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב א-לבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרצד, תשיז, שמות עמ' תתקעב, תתקפב, דברים עמ' תשפז, מלכים עמ' שצז
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב אלילקוט הגרשוני ח"א דף צט
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב א-למסילות הנביאים יהושע עמ' קפט
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב א-לצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלח
יח ע"א32 'ויקרא לו יעקב' מיבעי ליהחפץ יהונתן בראשית פ"לג פסוק כ
יח ע"א32 ומי קראו א-ל אלקי ישראלדרשות מהר"ם שיק עמ' שנג
יח ע"א32 מי קראשער המלך (תשנז) עמ' שכה
יח ע"א32 מי קרא הקב"ה קרא ליעקב אלעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
יח ע"א32 מי קרא לו אל אלקי ישראלדובר שלום (תשסג) אות קעב
יח ע"א32 מי קראו וכו'טוב טעם שמות עמ' קז, במדבר עמ' קלה
יח ע"א32 ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלהי ישראלנתיב מצותיך (תשסח) עמ' מג, צה
יח ע"א32 ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלקי ישראלקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רנב
יח ע"א32 ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קס
יח ע"א32 ויקרא לו ליעקב אלספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54)
יח ע"א32 ויקרא לו ליעקב אלפרי צדיק ויצא אות ה, וישלח אות ג, פנחס אות יג
יח ע"א32 מכאן שקראו הקב"ה ליעקב אלדעת שבת עמ' שמד בהערה
יח ע"א32 מלמד שקראו ה' ליעקב א-למי מרום ח"ד עמ' נג, קכא, ח"ו עמ' טז, ח"ז עמ' רי, ח"ח עמ' קצ, שז, ח"ט עמ' י, עב, ריב, חי"ב עמ' עח, חי"ג עמ' רמג
יח ע"א33 עברית לעבריםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלז
יח ע"א36 לעז יוני לכל כשרמגדל עוז (תשעח) עמ' תרה
יח ע"א37 אף בספרים לא התירו אלא שיכתבו יווניתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכד
יח ע"א38 הלועז ששמע אשוריתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ריד
יח ע"א38 הלועז ששמע אשוריתגבורת יצחק שבועות עמ' כט
יח ע"א38 לועז ששמע אשורית יצאישא מדברותיך - מגילה עמ' קפט
יח ע"א39 אטו אנן אחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רנא
יח ע"א39 אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים דאמרינן מי ידעינן מאי קאמרימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רמה
יח ע"א39 אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' טז
יח ע"א39 אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שמו
יח ע"א39 אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שי
יח ע"א39 אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעו ד"ה האחשתרנים
יח ע"א39 אטו אנן האחשתרנים מי ידעינןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסא
יח ע"א39 אנן האחשתרנים בני הרמכים וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קמג
יח ע"א39 אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנ
יח ע"א40 אחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן מאי ניהומחיר יין (תשעט) עמ' קה
יח ע"א40 אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא וכו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכו, רמה, רנז, רסא, רע, רעג, רעח, רפד, רצט, שיז, שכד, שצד, שצז, תה, תכ, תכב
יח ע"א40 אלא מצות קריאה ופרסומי ניסאאור אברהם ברכות עמ' רצג, שנח
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאאור אברהם - מגילת אסתר עמ' 9, שא, שי, שיד
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יט, קל
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' טו, ל, מז, נב, קלא, רט
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאאור אברהם ויקרא עמ' קכב
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאישא מדברותיך - מגילה עמ' קנב, רלא
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאמה שהיה הוא שיהיה עמ' קכו
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסא, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עה, רלג, רמה, רמט-רנ, רנח, רעב, רפז, דש, שיב
יח ע"א40 מצות קריאה ופרסומי ניסאיסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ב
יח ע"א40 מצות קריאת המגלה מדין פרסומי ניסא, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' סה, עט
יח ע"א40 פרסומי ניסא, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמב, קמה
יח ע"א41 אמתא דבי רביבאר ראי (רוזן) מועדים סי' י
יח ע"א41 לא הוה ידעי רבנןדרשות הרא"ש דף סג ע"א דרוש סה, דף סו ע"ב דרוש סט
יח ע"א41 לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רס
יח ע"א41 לא הוו ידעי רבנןזכור לאברהם (וייס) פ' מקץ
יח ע"א41 סירוגיןנפש הרב עמ' נד; מפניני הרב עמ' קצא
יח ע"א44 לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' נד
יח ע"א44 לא הוי ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממך וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלג
יח ע"א44 מאי סלסלהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כו
יח ע"א44 סלסלה ותרוממךשם אליעזר דף ו ע"ד
יח ע"א45 דהוי מהפך במזייהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתי
יח ע"א45 דהיה מהפך במזיאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 218
יח ע"א45 לא הוו ידע רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' שקול יהביך ושדי אגמלאישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלו
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי הוא השלך על ה' יהבך וכו' וקא דרינא טונא וא"ל שקול יהבך ושדי אגמלאימרפא לנפש בראשית עמ' פט
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךאמרי יוסף בראשית דף רג ע"ג
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאיכתב סופר אגדות כאן
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רסח
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תפב, מלכים עמ' שלט
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שמח
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קכ
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצח
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא טייעא הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאיתפארת צבי שמות עמ' רז
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך עד דשמעוה לההוא טייעא דקאמר לההוא גברא שקול יהבך ושדי אגמלאיכד הקמח (תשנו) עמ' קמא
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךבאר שרים פרשת מקץ דרוש א אות ב
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךדרך ה' השלם עמ' רפח - דרך לחיים
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךלחם רב על סדור התפילה אות תתסא
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיא
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה׳ יהבך וכו׳שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לה
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה׳ יהבךזכרון משלי עמ' סט אות קצד
יח ע"א45 לא הוו ירעו מאי השלך על ה' יהבךשם ישראל עמ' קנז
יח ע"א45 לא הוי ידעי מהו השלך על ה' יהבךחכמת התורה בהעלותך עמ' שיט
יח ע"א45 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעה עמ' עד
יח ע"א45 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךאילנא דחיי (תשסז) עמ' קנו(א)
יח ע"א45 לא הוי ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבךמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רנא
יח ע"א45 לא הוי ידעי רבנן מאי יהבך וכו'אור השמש (תשסח) עמ' נז
יח ע"א45 לא הוי ידעין רבנן מאי השלך על ד' יהבךנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רסב
יח ע"א45 לא ידעו רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכ
יח ע"א45 לא ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך וכו' ההוא טייעא אמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאימשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמז {ב' בחי' בטחון, ע"י פעולה, והשלכת כל בטחונו על ה' ללא שום פעולה; ולא ידעי רבנן אם מותר הבטחון השני, עד ששמעו מהטייעא שאמר בעצמו, ללא שום השתדלות, ורק מי שהוא במדרגה זו; בטחון למסור עצמו לרצון ה'; בטחון כל א' קובע את התנהגותו; יעקב אבינו הניח אבן מראשותיו לשמירה מהחיות}
יח ע"א45 מאי השלך על ה' יהבך וכו' ההוא טייעאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רמו
יח ע"א45 מאי השלך על ה' יהבך וכו' שקול יהבך ושדי אגמלאישמועת יצחק - מקץ א
יח ע"א45 מאי יהבךכתבי רבנו בחיי עמ' שה
יח ע"א46 השלך על ה' יהבך והוא יכלכלךדובר צדק עמ' 85, צדקת הצדיק סי' קלז
יח ע"א46 השלך על ה' יהבך וכו' ואמר לי שקול יהבךראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות קטז
יח ע"א47 אמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאיקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רפח
יח ע"א47 וטאטאתיה במטאטא השמדמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רנה
יח ע"א47 וטאטתיה במטאטא השמד+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנה, רס
יח ע"א47 לא הוו ידעי רבנן מאי וטאטאתיה וכו' שקולי טאטיתא וטאטי ביתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קטו ד"ה בפרק
יח ע"א47 מאי וטאטאתיהנפש הרב עמ' רעט; מפניני הרב עמ' קצב
יח ע"א47 שקול יהבך ושדי אגמלאימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' של
יח ע"א רש"י - מבחר כל הסממנים הוא השתיקהמטר השמים - עמודי העולם עמ' מג
יח ע"א רש"י - מבחר כל הסממנים הוא השתיקה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מג
יח ע"א תוס' ד"ה דאידרכי שלום (מרגונאטו) דף צו ע"א
יח ע"א תוס' ד"ה דאייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפא
יח ע"א תוס' ד"ה דאינזר הקדש ח"ג עמ' ריז
יח ע"ב21 השמיט בה אותיות או פסוקים וקראן על פה יצאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' סב
יח ע"ב21 השמיט בה הסופר אותיות או פסוקין וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם יצא, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנ
יח ע"ב21 השמיט בה הסופר אותיות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכח
יח ע"ב21 השמיט בה סופר אותיות או פסוקין וקראן הקורא על פה כמתורגמן המתרגם יצאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמז, תתרמז הערה 40, תתרמח, תתרמח הערה 45, תתרמט, תתרנ
יח ע"ב22 וקראן הקורא כמתורגמן, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלח
יח ע"ב23 אותיות מטושטשותתשבי (תשסה) עמ' קכב שורש טשטש
יח ע"ב23 מיתיבי היו בה אותיות מטושטשותזכור לדוד עמ' עו
יח ע"ב25 הא בכולה הא במקצתהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
יח ע"ב32 היכי דמי מתנמנם א"ר אשי נים ולא נים תיר ולא תירתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נג
יח ע"ב32 היכי דמי מתנמנם נים ולא נים וכו' דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכרדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1602
יח ע"ב32 היכי דמי מתנמנם נים ולא נים וכו' וכי מדכרו ליה מדכרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1387
יח ע"ב32 היכי דמי מתנמנם נים ולא נים תיר ולא תיר דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא, וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 914
יח ע"ב33 תיר ולא תיר דלא ידע לאהדורי סבראדברי שמואל (תשיג) עמ' קה
יח ע"ב33 תיר ולא תיראמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תצט
יח ע"ב34 ולא ידע לאהדורי סברא דקרו ליה וענידובר צדק עמ' 23
יח ע"ב35 היה כותבה ומגיהה ובו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' שא
יח ע"ב36 כותבה ה"ד אי דקמסדר פסוקא על פהבי חייא ח"ב עמ' ז
יח ע"ב37 דכתב פסוקא פסוקא וקרי ליהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלז
יח ע"ב39 אלא דמנחא מגילה וכו' אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמ
יח ע"ב39 דמנחא מגילה קמיה וקרי להגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנד
יח ע"ב39 כגון דמנחא מגלה קמיה וקרי לה מינהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רסו
יח ע"ב40 אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב וכו' והא ר"מ כתב וכו'מגילת סמנים עמ' קח
יח ע"ב40 אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב וכו' שאני רבי מאיר דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךשבילי פנחס (תשעט) עמ' תנב
יח ע"ב40 אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב וכו' תפלין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב וכו' מ"ט מיגרס גריסיןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נב
יח ע"ב40 אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתבאגרות הראיה כרך ג אגרת תתח (פז) {כדי לא לערבב תורה שבכתב עם בעל פה}
יח ע"ב40 אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתבחכמת התורה כי תשא עמ' תצ
יח ע"ב40 אסור לכתוב אפי' וכו'משנת חיים דברים עמ' קכ, קכג
יח ע"ב40 אסור לכתוב את התורה שלא מן הכתב הא רבי מאיר כתב שאני רבי מאיר דמתקיים ביה ועפעפיך ישירו נגדךמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שדמ
יח ע"ב41 גופא וכו' אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב מיתיבי וכו' שאני רבי מאיר דמקיים ביה ועפעפיך יישרו נגדךכתב סופר אגדות כאן
יח ע"ב41 כתבה שלא מן הכתב לא יצא מיתיבי וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנח
יח ע"ב42 והא ר"מ כתב וכו', ורשב"אשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמא
יח ע"ב42 ולא היה שם מגילה וכתבה מלבומה שהיה הוא שיהיה עמ' קכח
יח ע"ב42 מעשה בר"מ וכו' וכתבה מלבו וקראהשרי המאה ח"א עמ' 131
יח ע"ב42 מעשה בר"מ שהלך לעבר שנה בעסיא ולא היה שם מגילה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ג
יח ע"ב42 מעשה בר"מ שהלך לעבר שנה בעסיאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רס
יח ע"ב42 מעשה בר"מ שהלך לעבר שנה בעסיאהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כח
יח ע"ב42 מעשה ברבי מאיר שהלך לעבר שנה באסיא ולא היה שם מגילה וכתבו מלבו וקראה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רג
יח ע"ב42 ר"מ כתב המגילה מליבוברכת אבות עמ' רצו
יח ע"ב42 רבי מאיר כתב מגילה בע"פנזר הקדש ח"ב עמ' קלט
יח ע"ב43 ר' מאיר מקיים ביה ועפעפיך וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לה
יח ע"ב43 ר' מאיר נתקיים בו ועפעפיך יישירו נגרףלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א {מפני שלמד תורה לשמה}
יח ע"ב43 ר"מדברי אש (כץ) עמ' רמא, שמ {ידע כל התורה בע"פ בדקדוק}
יח ע"ב43 ר"ממפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות עו {כל התורה כולה כנגד עיניו}
יח ע"ב43 ר"מ מיקיים ביה 'עפעפיך ישירו נגדך'בשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
יח ע"ב43 רבי מאיר אתקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קלו
יח ע"ב43 שאני ר' מאיר דמיקיים ביה ועפעפיך וגו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ו
יח ע"ב43 שאני ר' מאיר דמקיים ועפעפיך יישירו נגדךאגרות הראיה כרך ג אגרת תתח (פו-פז) {מעלתו המיוחדת של ר' מאיר}
יח ע"ב43 שאני ר"מ דאתקיים ביה וכו'קרן לדוד בראשית עמ' כג
יח ע"ב43 שאני ר"מ דמיקיים בי' ועפעפיך יישירו נגדך וכו' אלו דברי תורה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' יד
יח ע"ב43 שאני ר"מ דמיקיים בי' ועפעפיך יישירו נגדך וכו' אלו דברי תורה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' יד
יח ע"ב43 שאני ר"מ דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךאשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסט
יח ע"ב43 שאני ר"מ דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רט
יח ע"ב43 שאני ר"מ דמיקיים ביה כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' סו
יח ע"ב43 שאני ר"מ וכו' ועפעפיך יישירו נגדך אלו ד"ת וכו' מיושרין הן אצל ר"מדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רכ (הגה)
יח ע"ב43 שאני ר"מ ועפעפיך יישירו נגדך אלו ד"ת וכו' מיושרין הן אצל ר"מטל חיים (פרידלנדר) עמ' רכא
יח ע"ב43 שאני ר"משערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצג
יח ע"ב43 שאני רבי מאיר דמקיים ביה ועפעפיך יישרו נגדךאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קמט
יח ע"ב44 בעסק התורה התעיף עיניך בו ואיננומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רל
יח ע"ב44 דברי תורה דכתיב בהו התעיף עיניך בו ואיננו, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנ
יח ע"ב44 התעיף בו עיניך אלו ד"תדברי יואל פ' לך לך דף רנח ע"ב
יח ע"ב44 התעיף עיניך בו ואיננו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תד
יח ע"ב44 ועפעפיך יישירו נגדך אלו דברי תורה דכתיב בהו התעיף עיניך בו ואיננו אפילו הכי מיושרין הן אצל ר' מאיר ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קט, רכח, שלו, שצז
יח ע"ב44 מאי ועפעפיך יישירו נגדך וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות לז
יח ע"ב44 מאי ועפעפיך יישירו נגדךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כט
יח ע"ב44 מאי ועפעפיך יישרוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קצז
יח ע"ב44 עפעפיך יישירו נגדך אלו דברי תורהעלי שור ח"ב עמ' מה
יח ע"ב44 תורה כתיב בהו התעיף עיניך בו ואיננושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שלט
יח ע"ב45 אשכחיה לר"ח דהוה כתוב ספרים שלא מן הכתביפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלה
יח ע"ב49 תפילין ומזוזות נכתבין שלא מן הכתב מ"ט מיגרס גריסין ורש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמא
יח ע"ב50 והלכתא תפילין א"צ שרטוטזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפג
יח ע"ב50 תפילין אין צריכין שרטוטאגרא דכלה ח"א עמ' יב
יח ע"ב50 תפילין אין צריכין שירטוטאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קא
יח ע"ב50 תפילין אין צריכין שרטוטאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 488
יח ע"א רש"י - פרסום הנס שמודיעין למי שלא מביןישא מדברותיך - מגילה עמ' קד
יח ע"ב רש"י ד"ה אהדורי סבראדברי חנינא - ת"ת עמ' יז
יח ע"ב רש"י ד"ה והלכתאמשנת חיים דברים עמ' קכ
יט ע"א02 שתהא כתובה אשוריתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
יט ע"א04 אתיא כתיבה כתיבהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צה, קח
יט ע"א04 אתיא כתיבה כתיבהמאורי שערים עמ' שפב
יט ע"א04 אתיא כתיבה כתיבהמורשה - שיחות למועדים עמ' רעא
יט ע"א04 אתיא כתיבה כתיבהמנחת מרדכי עמ' קסה
יט ע"א04 גזרה שוה דכתיבה כתיבהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רעד
יט ע"א04 על הספר ובדיו וכו' ויאמר להם ברוך וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רנד
יט ע"א04 על הספר ובדיו מנלןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסב
יט ע"א05 כתיב הכא ותכתוב אסתררנת יצחק ה' מגילות עמ' תמה
יט ע"א05 ותכתוב אסתר וגו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שלג {היינו כתיבת המגילה}
יט ע"א08 בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תר ד"ה במתניתין
יט ע"א08 בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעירפורים בציון עמ' שנח
יט ע"א08 בן עיר שהלך לכרךישא מדברותיך - מגילה עמ' צז
יט ע"א08 בן עיר שהלך לכרך, פלוגתא דרש"י (ד"ה אבל) והרא"ש (פ"ב ס"ג)ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קצט
יט ע"א09 אם עתיד לחזור קורא כמקומוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמט
יט ע"א09 בן כרך הבא לעיר קורא כבני העירישא מדברותיך - מגילה עמ' קעו
יט ע"א09 עתיד לחזור למקומו קורא כמקומוישא מדברותיך - מגילה עמ' רטו
יט ע"א10 ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו רבי מאיר אומר כולה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פו
יט ע"א10 ומהיכן קורא אדם את המגילה וכו' ומאן דאמר מאחר הדברים האלה תוקפו של המןשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות טו, טז, יט, כד
יט ע"א10 ומהיכן קורא אדם את המגילה וכו' כולהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תה ד"ה אך
יט ע"א10 ומהיכן קורא אדם את המגילה וכו' ר"מ אומר כולה ר"י אומר וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצט, עדר
יט ע"א10 ומהיכן קורא אדם את המגילה וכו' תוקפו של אחשורוש וכו' תוקפו של מרדכינועם אלימלך (תשסא) עמ' רא, רג
יט ע"א10 מהיכן אדם קורא את המגילה ויוצא ידי חובתו וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' 9, ל, שיז
יט ע"א10 מהיכן חייבין לקרות את המגילה וכו' כולוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תי
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה יד"ח כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תד
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בו ידי חובתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' כט
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה וכו' מאן דאמר כולה תוקפו של אחשורוש וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צה
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עח, קל
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רנה
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' כ
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 154
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילה כו' וכולן מקרא אחד דרשו כו' את כל תוקף כו' תוקפו של אחשורוש כו' תוקפו של מרדכי, ורש"יתורת מנחם ח"ח עמ' 27, חי"א עמ' 131
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילהברכת אברהם (תשנד) עמ' סו
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילהדרישה מחיים דף סה ע"ג
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילהלחם סתרים (טיטצק, שסח) דף יט ע"ד; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ה ע"א ודף פא ע"ב; ידי משה (שנז) אסתר דף רנז ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש טז דף קמד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף ק ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רנ ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנט ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שכט ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק ב דף שסג ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תצוה דף מה ע"א; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יט ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יד דף קא ע"א
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילהרנת יצחק ה' מגילות עמ' תמו
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנט, רפו, תכב
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגילהשערים מצוינים - מגילה עמ' שמג
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם את המגלה ויצא בה ידי חובתו ר' מאיר אמר כלה וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' שסח
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם וכו' רבי מאיר אומר כולה כו' רבי יהודה אומר כו' רבי יוסי אומר וכו' רשב"י אומר וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 45, 47
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם מגילה וכו' הלכה כלהדברים אחדים (תשמו) עמ' תקיז
יט ע"א10 מהיכן קורא אדם מגילה וכו' הלכה כר"ידברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ב
יט ע"א10 מהיכן קורא את המגילה ויוצא בה כדי חובתואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 361-362
יט ע"א10 מהיכן קורא את המגילה וכו' רשב"י אומר מבלילה ההואמקראי קדש (תשנג) עמ' יב
יט ע"א10 מהיכן קוראים וכו' כולה וכו' מאיש יהודימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ג, כ ע"ב
יט ע"א10 מהיכן קורין המגילהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצ
יט ע"א11 ר' מאיר אומר כולהמנות הלוי (תשסב) עמ' כג, לג
יט ע"א11 ר' מאיר סבר דצריך שיקראנה כולהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' לב
יט ע"א12 כולהאלשיך על חמש מגילות עמ' שעד {קוראין את המגילה מויהי בימי אחשורוש}
יט ע"א12 צריך לקרוא את כולה וכו'חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 405
יט ע"א12 רבי יהודה אומר מאיש יהודיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמז הערה 41
יט ע"א13 מאחר הדברים האלה גדל המלך אחשורושמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלג
יט ע"א13 ר' יוסי אומר מאחר הדברים האלהמנות הלוי (תשסב) עמ' לד
יט ע"א17 היהודים הפרוזים היושבים הערי הפרזותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצב
יט ע"א18 היושבים בערי הפרזים פרוז בן יומומקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
יט ע"א18 היושבים בערי הפרזות קמ"ל דפרוז בן יומא נקרא פרוזגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצח
יט ע"א18 מכדי כתיב על כן היהודים הפרזים, למה לי למכתב בערי הפרזות, אלא הא קא משמע לן דפרוז בן יומו נקרא פרוזמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שיז
יט ע"א20 הא קמשמע לן דפרוז בן יומו נקרא פרוזדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תר ד"ה במתניתין ובהערה
יט ע"א20 פרוז בן יומו ומוקף בן יומודולה ומשקה פורים עמ' שלה
יט ע"א20 פרוז בן יומו נקרא פרוזמנות הלוי (תשסב) עמ' שעט
יט ע"א20 פרוז בן יומו נקרא פרוזשערים מצוינים - מגילה עמ' צז
יט ע"א20 פרוז בן יומו קרוי פרוזשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תסב
יט ע"א20 פרוז בן יומו קרוי פרוזשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רס
יט ע"א20 פרוז בן יומופניני שבח עמ' קצה
יט ע"א20 פרוז ומוקף בן יומוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנ
יט ע"א23 בן כפר שהלך לעיר בין כך ובין כך קורא עמהן וכו', ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 199
יט ע"א23 בן כפר שהלך לעיר קורא עמהן, ותוס' וריטב"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רו
יט ע"א23 בן כפר שכבר קרא ביום הכניסה, רש"י ותוס' וברא"שמאורי שערים עמ' תלו, תלח
יט ע"א23 בן כפרתורי זהב (תשעג) עמ' ריב
יט ע"א24 האי כבני העיר בעי למקרי וחכמים הקילו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצט
יט ע"א31 ולאו תרוצי מתרצתתפלת דוד (אדר"ת) עמ' י
יט ע"א33 ר"ש בן יוחאי אומר מבלילה ההוא וכו', ומאן דאמר מבלילה ההוא תוקפו של נסאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פא
יט ע"א35 ותכתב אסתר המלכה וכו' ומרדכי היהודי את כל תוקף כל תוקפו של אחשורושקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יט ע"א35 ותכתוב אסתר וכו' את כל תוקף מ"ד כולה תקפו של אחשורוש ומ"ד מאיש יהודי תקפו של מרדכי וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שצג
יט ע"א36 כולה תוקפו של אחשוורושמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 175)
יט ע"א36 מאן דאמר כולה תוקפו של אחשורוש ומאן דאמר מ'איש יהודי' תוקפו של מרדכינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ב
יט ע"א37 תוקפו של אחשורושדברי שאול ויקרא עמ' תט
יט ע"א37 תקפו של אחשורוש וכו' תקפו של נסקהלת יעקב פורים עמ' תכ, תקכג, תקנ-תקנא
יט ע"א39 בלילה ההוא גו' תוקפו של נסס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קפג
יט ע"א39 בלילה ההוא וכו' תקפו של נסשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קלז
יט ע"א39 בלילה ההוא תוקפו של נסכשלג ילבינו - מאמר פורים - מלחמה לה' בעמלק
יט ע"א39 מבלילה ההוא תוקפו של נסלקוטי שיחות ח"ז עמ' 41
יט ע"א40 את כל תוקף, תוקפו של נסשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תס
יט ע"א40 ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם וכו' ראה אחשורוש וכו' דחשיב שבעים שנין ולא איפרוק ומה הגיע אליהם, דקטל ושתיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפט
יט ע"א40 מהכא ומה ראו על ככה ומה מגיע אליהםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמ
יט ע"א40 תוקפו של נסתורת מנחם חמ"ו עמ' 185
יט ע"א42 מה ראה אחשורוש וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קג
יט ע"א42 מה ראה אחשורוש שנשתמש בכלי בית המקדש וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפד
יט ע"א42 מה ראה אחשורוש שנשתמש בכלי המקדשאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פד
יט ע"א42 מה ראה אחשורוש שנשתמש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפט ד"ה על
יט ע"א42 שנשתמש בכלים של ביהמ"קשערים מצוינים - מגילה עמ' קט
יט ע"א43 אחשורוש עשה חשבון מוטעה וחשב דשוב לא יגאלואור אברהם - מגילת אסתר עמ' לד
יט ע"א44 ומה הגיע אליהם דקטל ושתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצט ד"ה אשר
יט ע"א44 ומה ראו על ככה מה ראה מרדכי דאיקני בהמן וכו' ומה הגיע אליהם דאיתרחיש ניסאזרע שמשון (תשסג) מגילה אות נח
יט ע"א44 ומה הגיע אליהם דקטל ושתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו
יט ע"א44 מאן דאמר מאיש יהודי מה ראה מרדכי דאקני ביה בהמן וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפורים (אחרי פ' תצוה)
יט ע"א44 מה הגיע אליהם דקטיל ושתישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תא
יט ע"א44 מה ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה דשוי' נפשי' ע"ז ומה הגיע אליהם דאיתרחיש ניסאדרכי צדק עמ' שלט
יט ע"א44 מה ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה דשוי נפשיה עבודה זרה וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 374
יט ע"א44 מה ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה דשוי נפשיה עבודה זרה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכב
יט ע"א44 מה ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה דשוי נפשיה עבודה זרהשבילי פנחס (תשעג) עמ' רו
יט ע"א44 מה ראה מרדכי שנתקנא בהמן וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כג
יט ע"א44 מה ראה מרדכי שנתקנא בהמןקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ט
יט ע"א45 דשוי המן נפשיה עבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 83, 151, פ"ד אות 199, 81, פ"ה אות 527, פ"א אות 816, פ"ו אות 303
יט ע"א45 דשוי נפשיה עבודה זרההסתרים באסתר עמ' 190
יט ע"א45 המן עשה את עצמו ע"זבני יששכר (תשמג) ח"א דף סב ע"א
יט ע"א45 המן עשה עצמו עבודה זרהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' צה, קא, קב, רעז
יט ע"א45 המן עשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 169 עמ' תתרעו {לכן לא השתחוה מרדכי להמן}
יט ע"א45 המן שוי נפשיה עבודה זרהמנות הלוי (תשסב) עמ' קפא
יט ע"א45 המן שוי נפשיה עבודה זרהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסב
יט ע"א45 המן שוי נפשיה עבורה זרהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעט
יט ע"א45 עשה עצמו ע"זאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' נ
יט ע"א45 עשה עצמו ע"זמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שנד
יט ע"א46 מה ראה המן וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תסח
יט ע"א46 מה ראה המן להשמיד את כל היהודים על ככה דמרדכי לא השתחוהמקראי קדש (תשנג) עמ' מו
יט ע"א46 מה ראה המן שנתקנא במרדכי ומה הגיע אליהםאור יחזקאל - מדות עמ' לא
יט ע"א49 דזמנתיה אסתר להמן בהדיהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 370
יט ע"א50 הלכה כדברי אומר כלהשער יוסף (תקיז) דף ג ע"ד
יט ע"א50 הלכה כדברי האומר כולהמנות הלוי (תשסב) עמ' כג, לג
יט ע"א52 המגילה נקראת ספר ונקראת אגרתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קנח
יט ע"א52 מגילה נקראת איגרתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קי
יט ע"א52 מגילה נקראת אגרתבעקבי יעקב עמ' קעא {בעל הטורים בראשית ב - לכן באמת יש בתנ"ך רק כ"ג ספרים}
יט ע"א52 מגילה נקראת ספר ואגרתמפניני הרב עמ' שסה
יט ע"א52 מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפה
יט ע"א52 מגילה נקראת ספר ונקראת אגרתברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רלא
יט ע"א52 מגילה נקראת ספר ונקראת אגרתשבילי פנחס עמ' צ
יט ע"א52 מגילה נקראת ספר ונקראת אגרתתורת מנחם ח"ח עמ' 28, חכ"ב עמ' 137
יט ע"א52 מגילה נקראת ספר ורש"ימאורי שערים עמ' שצה, שצז
יט ע"א52 מגילה נקראת ספרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפ
יט ע"א52 מגילה נקראת ספרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רד
יט ע"א52 מגילה נקראת ספרתורת מנחם חנ"ט עמ' 180
יט ע"א52 מגלה נקראת ספר ונקראת אגרתמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלה
יט ע"א52 מגלת פורים נקראת איגרתשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רכא
יט ע"א52 נקראת ספר ונקראת אגרתבני יששכר (תשמג) ח"ב דף צט ע"ב
יט ע"א52 נקראת ספר ונקראת אגרתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלז
יט ע"א52 נקראת ספר ונקראת אגרתפחד יצחק פורים קונטרס רשימות כב
יט ע"א52 נקראת ספר ונקראת אגרתשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קיט, קלז, קסו, קפב
יט ע"א52 נקראת ספר ונקראת איגרתתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רכז {הספר והגליה}
יט ע"א52 נקראת ספר ונקראת איגרתבית ישי (תשסד) דרשות עמ' פד
יט ע"א53 נקראת ספר וכו'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרכב הערה 31 {הלכות כתיבת התורה תלויות בספר}
יט ע"א53 נקראת ספרפחד יצחק פורים ענין ז {ילפינן מספר הלכות גויל וקלף}
יט ע"א53 צריך לתופרה בגידיןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפו
יט ע"א53 שאם תפרה בחוטי פשתן פסולהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צה
יט ע"א53 נקראת אגרת שאם הטיל במגילה שלשה חוטי גידין כשרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמח הערה 48
יט ע"א54 הטיל בה שלשה גידין כשרהקהלת יעקב פורים עמ' תקכ
יט ע"א54 שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין כשרהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' נה
יט ע"א55 הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצאישא מדברותיך - מגילה עמ' קו
יט ע"א55 הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנו-רנז, תה
יט ע"א55 הקורא במגילה הכתובה בין הכתוביםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלג
יט ע"א55 מגילה הכתובה בין הכתוביםמאורי שערים עמ' שפג
יט ע"א55 מגילה הכתובה בין הכתובים, ור"ןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמ
יט ע"א רש"י - עיקר התקנה שבן כפר חוזר וקורא כשהוא בעירישא מדברותיך - מגילה עמ' קעט
יט ע"א רש"י ד"ה לא יצאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמה
יט ע"א רש"י ד"ה לא יצא, וטו"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמ
יט ע"א תוס' - עיקר התקנה שבין כפר חוזר וקורא כשהוא בעירישא מדברותיך - מגילה עמ' קעט
יט ע"א תוס' ד"ה בן כפר - למה יחזור ויקרא ב' פעמיםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצט
יט ע"א תוס' ד"ה בן כפרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצד
יט ע"א תוס' ד"ה בן כפרעוז לו בך פורים סי' ג אות ג
יט ע"א ר"ן (על הרי"ף) ו ע"ב (בדפי הרי"ף) ד"ה מתני' - ומשמע שמוציאות את הרבים ידי חובתן בקריאת המגילה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפד ד"ה ליישב
יט ע"ב02 אין קורין בצבור במגילה הכתובה בין הכתוביםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כח, נז, סו
יט ע"ב05 בצבור שנוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמד
יט ע"ב09 אלמלא נשאר מלא נקב מחטקדושת השבת סי' ז (עמ' 59)
יט ע"ב09 אלמלא נשתייר במערה וכו'אפיקי ים עמ' קמג
יט ע"ב09 אלמלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב לא היו יכולים לעמוד מפני אורהזרע שמשון (תשסג) תשא אות נז
יט ע"ב09 אלמלא נשתייר במערה שעמדו בו משה ואליהו כמלא נקב מחטאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שמז
יט ע"ב09 אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות יט
יט ע"ב09 אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורהאור גדליהו מועדים דף נז ע"א
יט ע"ב09 אלמלי נשתייר במערה שעמד משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ז
יט ע"ב09 אלמלי נשתייר במערהאוצר הכבוד
יט ע"ב13 מ"ד ועליהם ככל הדברים גו' מלמד שהראהו הקב"ה למשה כו' מקרא מגילהתורת מנחם חנ"ה עמ' 368
יט ע"ב13 מ"ד ועליהם ככל הדבריםזכרון טוב (צורף) דף ל ע"ד
יט ע"ב13 מ"ד ועליהם ככל הדברם אשר דבר ה' מלמד שהראהו הקב"ה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' שכב, שנו
יט ע"ב13 מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים אשר דבר ד' עמכם בהר מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםשם אליעזר דף ח ע"א, נב ע"ב
יט ע"ב14 ועליהם ככל הדברים מלמד שהראהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף לד ע"ב
יט ע"ב14 ועליהם ככל הדבריםיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק י סי' א ד"ה עליהם {ג' ריבויין}
יט ע"ב14 ועליהם ככל הדברים וכו'אפיקי ים עמ' קמד
יט ע"ב15 בהר וכו' מקרא מגילהצמח צבי אגרת מא
יט ע"ב15 דקדוקי תורה וכו' למשה מסיניצמח צבי אגרת לט
יט ע"ב15 הקב"ה הראה למשה רבינו כל דקדוקי סופריםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעו
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה וכו' אפי' מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשבארות המים (תשסב) עמ' פה
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה בסיני דקדוקי תורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נח
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדשמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנה
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שסופרים עתידין לחדשקרן לדוד שמות עמ' קמח, ר
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםדברי שאול במדבר עמ' מג
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםמגדל עוז (תשעח) עמ' תקפו
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שסופרים עתידים לחדשבאמונה שלמה עמ' שיח
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה וכו' כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רל
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה וכו' מה שעתידים לחדששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפה
יט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה וכו' מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' ק
יט ע"ב15 הראה לו למשה בסיני דקדוקי תורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' יח
יט ע"ב15 הראה למשה וכו' כל מה שתלמיד עתיד לחדששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכז
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה דקדוקי סופריםפרי החג - הקדמה דף א ע"א
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וד"ס וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף מ
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדשדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לו
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדשדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קעד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופריןפרי צדיק ל"ג בעומר אות ו, בהר אות א, ר"ח אלול אות ג, שופטים אות ה, כי תצא אות טו
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות ה
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמו
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רלה
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורהתורת חז"ל עמ' יד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה וכו' מה שהסופרים עתידים לחדש וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קטו, קיח-קיט
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה וכו' מה שהסופרין עתידין לחדשאבן פינה עמ' 156
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה וכו' מקרא מגילהתורת מנחם חנ"ב עמ' 116
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שלד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה וכו' מה שהסופרים עתידין לחדשאמרי אש (טאוב) עמ' שצג
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה וכו' מה שהסופרים עתידין לחדשלקוטי שיחות חל"ו עמ' 40
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה וכו' מה שהסופרים עתידין לחדששם אליעזר דף ח ע"א
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשהס' הבוטח ח"ב עמ' שנ
יט ע"ב15 הראהו למשה וכו' מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לב
יט ע"ב15 כולם למד משה מפי הגבורהשירת דוד (תשסז) עמ' תקח
יט ע"ב15 מלמד שהראה הקב"ה למשה בסיני דקדוקי תורה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן נו/צו דף לד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מד ע"ב
יט ע"ב15 מלמד שהראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנה
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי סופרים וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' מא, סז, קמג
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכ, רנב-רנג, תקטו
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדש ומאי ניהו מקרא מגילהשבילי פנחס עמ' צא
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדשנפש החיים (תשעז) עמ' קפח
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תצח הערה יח
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםדודי נתן בראשית עמ' לב
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ה, ו, קמ
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ה, ו, קמב
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רב
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו' סופרים וכו' עתידין לחדשתהלה לדוד (והרמן) פרק כא פסוק ב הערה ד, י"ג עיקרים אות לד
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו' שהסופרים עתידין לחדשהר יראה מאמר לא
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו'אור אברהם - רות עמ' קעט
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו'צלח רכב עמ' שעג
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורהמתנת חיים - קנינים עמ' וגו' ריד
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידין לחדשמצווה ועושה ח"א עמ' ריא
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומקרא מגילהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמא
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה וכו' מקרא מגילהאור אברהם ויקרא עמ' קטו
יט ע"ב15 מלמד שהראהו הקב"ה למשה כל דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעט {הם המחלוקת}
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קצ
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצ
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידים לחדשלקוטי שיחות ח"ז עמ' 207, חי"ט עמ' 387, 252, חכ"ו עמ' 4, חכ"ט עמ' 325, 176
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומקרא מגילהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רז
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה וכו' מקרא מגילהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 387
יט ע"ב16 דקדוקי סופריםמכמני עוזיאל עמ' עג
יט ע"ב16 ומה שהסופרים עתידים לחדשמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
יט ע"ב16 ומה שהסופרים עתידין לחדשתורת חז"ל עמ' 11
יט ע"ב16 ומה שסופרים עתידים לחדש ומאי ניהו מקרא מגילההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלז
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הראה הקב"ה למשה רבינו בהר סיניקריאה בקריה ח"ג עמ' ג
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסינימי מרום ח"י עמ' ג
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן לו מסיניאלשיך על חמש מגילות עמ' כד
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשלקוטי שיחות חל"ט עמ' 348
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רלו
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשערבי נחל (תשסד) עמ' תתח, תתקצ {נגלה למשה}
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד מחדש בתורה נאמר למשה בסינידברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסז
יט ע"ב16 מה שהסופרים עתידים לחדשרוח חיים (חיד"א) עמ' יד
יט ע"ב16 מה שהסופרין עתידין לחדש הראה למשהתקנת השבין סי' ו (עמ' 35), לקוטי מאמרים עמ' 81
יט ע"ב16 מה שסופרים עתידים לחדשכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 49
יט ע"ב16 מה שעתידים לחדשמכמני עוזיאל עמ' קכד
יט ע"ב16 מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעו {בלוחות אחרונות כלולה כל התורה}
יט ע"ב16 מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 13
יט ע"ב16 מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נמסר למשהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמד
יט ע"ב16 מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשתורת חז"ל עמ' 16
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל חרות על הלוחותפתחי שערים ח"א עמ' קעו
יט ע"ב16 סופרים חידשו מגילהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 77
יט ע"ב16 שהסופרים עתידים לחדשאור החיים ויקרא פרק יג פסוק לז
יט ע"ב17 הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחש"ו ור"י מכשיר בקטן, ותוס' ורמב"ן ובריטב"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנא, רפ
יט ע"ב17 הכל כשרים לקריאה המגילהישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
יט ע"ב17 הכל כשרין למקרא מגילה חוץ מחש"ומקראי קדש (תשנג) עמ' צא, שסה
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש וכו'בי חייא ח"ב עמ' ז
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמו
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטןמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחש"ותורה ודעת תשסח עמ' קכה
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחש"ו ר"י מכשיר בקטןאז שמח עמ' קכ, קנא
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחש"ו ר"י מכשיר בקטן, תוס' ד"ה ורבי יהודהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלח
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחש"ופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נג
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קסג, קסה
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרות את המגילהכתנות אור (תשעג) פ' כי תשא אות ה
יט ע"ב17 הכל כשרין לקרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיב
יט ע"ב17 מגילההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיט {מגילת אסתר ניתן למשה מסיני}
יט ע"ב17 מקרא מגילהדברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעג {ניתנה למשה מסיני}
יט ע"ב18 חוץ מחרש שוטה וקטן וטו"אמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קכח, קל
יט ע"ב18 חוץ מחש"ו ור"י מכשיר בקטן ותוס'עוז לו בך פורים סי' ב
יט ע"ב18 חוץ מחש"וגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלד
יט ע"ב18 חרש אינו מוציא אחרים יד"חישא מדברותיך - מגילה עמ' קנ
יט ע"ב19 מאן תנא 'חרש' דיעבד נמי לא אמר רב מתנה רבי יוסי היא, דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצאבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמו
יט ע"ב19 מאן תנא חרש דיעבד נמי לא וכו' ודלמא כולה ר"י היא וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב, שלד
יט ע"ב19 קטן אם יכול להוציא גדולעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמד
יט ע"ב19 קטן בקריאת המגילהמנחת מרדכי עמ' קז
יט ע"ב19 ר' יהודה מכשיר בקטןרנת יצחק ה' מגילות עמ' תמ
יט ע"ב19 ר"י מכשיר בקטןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 25, חי"ז עמ' 234
יט ע"ב19 ר"י מכשיר בקטן, ותוס' ור"ןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמד
יט ע"ב19 רבי יהודה מכשיר בקטןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' יג, קסה
יט ע"ב19 רבי יהודה מכשיר בקטןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפז
יט ע"ב19 רבי יהודה מכשיר בקטןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רי
יט ע"ב24 לר' יהודה חרש לא מוציא אחריםבנין אפרים עמ' לה [הלכה]
יט ע"ב27 חרש דיעבד נמי לאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קס
יט ע"ב טו"א - אמאי אינו יוצא יד"ח בקריאת חש"ו מדין הרהור כדיבורגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רמו
יט ע"ב טו"א - חיוב אנשים במגילה הוי כעין דאורייתא וחיוב נשים הוא דרבנןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שצה
יט ע"ב טו"א - מגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא דוקא כשאין קוראין אלא בציבורגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנו
יט ע"ב טורי אבןמאורי שערים עמ' שסט
יט ע"ב מאירי - מגילה גזולהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסט
יט ע"ב ר"ן בשם הרמב"ן - קטן שהגיע לחינוך אם הוא כמחוייב בדבר מדרבנןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 66
יט ע"ב ר"ן ד"ה ר"י מכשיר - בקטן שהגיע לחינוך וכו' דמחוייב מדרבנן וכו' וליפוק דרבנןלקוטי שיחות חי"ז עמ' 234
יט ע"ב רמב"ן - קטן אינו חייב אלא אביו חייב לחנכוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנה
יט ע"ב רש"י ד"ה דקדוקי סופרים - שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשוניםשם אליעזר דף נב ע"ב
יט ע"ב רש"י ד"ה דקדוקי תורה - ריבויין אתין וגמיןשם אליעזר דף נב ע"ב
יט ע"ב רשב"א - הכתוב חנוך לנער לענין חובת חינוך דרבנןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
יט ע"ב תוס' - הטעם דקטן אינו מוציא גדול במגילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תג
יט ע"ב תוס' - הקטן נחשב כבר חיובא מצד דין חינוךאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמד
יט ע"ב תוס' - צריך להיות בר חיובא להוציאישא מדברותיך - מגילה עמ' קנ
יט ע"ב תוס' ד"ה אלא - טעם שלא יברך ברהמ"ז בלבו כיון דגמרינן ליה מקריאת שמעמצווה ועושה ח"א עמ' תיז
יט ע"ב תוס' ד"ה ור' יהודהאחרית השנים עמ' צה
יט ע"ב תוס' ד"ה ור' יהודהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' יב, קסה
יט ע"ב תוס' ד"ה ור' יהודהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
יט ע"ב תוס' ד"ה ור"י - לא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 11
יט ע"ב תוס' ד"ה ור"ייד יצחק עמ' רה ס"ק ב [הלכה]
יט ע"ב תוס' ד"ה ורבימקראי קדש (תשנג) עמ' שסה
כ ע"א02 הא דידיה הא דרביה דתניא ר"י אומר משום ראב"ע הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו וכו' אפילו תימא ר"י כרביה סבירא ליה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
כ ע"א02 הא דידיה הא דרביה, ורש"י ומהרש"אמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קכח
כ ע"א07 אחר כוונת הלב הן הדבריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צג הערה צו
כ ע"א07 אחר כוונת הלב הן הן הדבריםלחמי תודה פתיחה דף ח ע"א
כ ע"א08 השתא דאתית להכי אפי' תימא ר' יהודה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 30
כ ע"א12 קטן הייתי וקראתיה למעלה מר"טכסא רחמים (תשסג) עמ' קסב
כ ע"א12 קטן הייתי וקריתיה למעלהכסא רחמים (תקסג) דף לא/נא ע"ב
כ ע"א12 קטן הייתי וקריתיהפני מלך מועדים עמ' רכא
כ ע"א13 אין מביאין ראיה מן הקטן, תוס' רי"דאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנ
כ ע"א13 אין מביאין ראש מן הקטן, תוס' רי"דאור אברהם - תשובה עמ' תסד
כ ע"א19 אין קורין את המגילה עד וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' צא, רנ
כ ע"א19 אין קורין את המגילה עד שתנץ החמהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יט, שכב
כ ע"א19 אין קורין את המגילה עד שתנץ החמהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' יז
כ ע"א19 אין קורין את המגלה עד שתנץ החמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רעד
כ ע"א19 אין קורין וכו' עד שתנץ החמהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלג
כ ע"א19 אין קורין עד שתנץ החמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצז
כ ע"א20 אין מלין אלא ביוםמנחת מרדכי עמ' כא
כ ע"א20 אין מלין עד שתנץ החמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח
כ ע"א20 אין מלין עד שתנץ החמהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כ
כ ע"א20 אין מלין עד שתנץ החמהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכא ע"א
כ ע"א20 אין מלין עד שתנץ החמהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ה, קסד
כ ע"א20 ולא מלין וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כד-כה
כ ע"א20 מילה אינה כשרה אלא ביוםבן מלך - שבת עמ' שסג
כ ע"א20 מלין ביום ולא בלילהבנין שאול עמ' קעז
כ ע"א20 מילה הוי ביום ולא בלילהאור אברהם דברים עמ' שכ
כ ע"א21 לא תטבול עד הנץ החמהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 13
כ ע"א22 מצותן משתנץ החמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסג
כ ע"א22 וכולן משעלה עמוד השחר יצאוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 8
כ ע"א22 וכולן שעשו וכו'משנת חיים בראשית עמ' רמז
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמה"ששערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קצה
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קטז, תלז
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשרבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 310
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר, רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כא
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחרלחמי תודה דף קפג ע"א {כל שמצותן ביום כשר משהאיר עמוד השחר}
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחר, ורש"ילב חיים חלק א (סימן ב) דף ג ע"ד (ד"ה ואען)
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחר יצאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעג
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלה
כ ע"א22 וכולן שעשו משעלה עמוד השחרשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנט
כ ע"א22 כולן שעשאן משעלה עמוד השחר יצאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעח
כ ע"א22 עד שתנץ החמה וכו' משעלה עמוד כו'משנת חיים במדבר עמ' תפח
כ ע"א22 עד שתנץ החמה וכולן שעשו וכו'מנחת מרדכי עמ' שט
כ ע"א22 עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשרכרם טוביה עמ' יב
כ ע"א22 עד שתנץ החמהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנט
כ ע"א23 מנלן דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשיםפרי צדיק פורים אות א
כ ע"א23 מנלן וכו' והימים האלה נזכרים וכו'משוש הארץ עמ' קג
כ ע"א24 קריאת המגילה ביום דכתיב והימים האלו וגו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שעד
כ ע"א28 דכת' וביום השמיניערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 173
כ ע"א29 ביום השמיני ימול ביום ולא בלילהדברי יואל פ' יתרו דף פג ע"ב
כ ע"א29 וביום השמיני ביום ולא בלילהאור אברהם ויקרא עמ' קסו
כ ע"א29 וביום השמיני ימול ביום ולא בלילהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שמ, תקלט
כ ע"א29 וביום השמיני ימול ביום ולא בלילהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כז, לא
כ ע"א29 'יום' למעט לילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיח
כ ע"א42 כיון דבעי ספירה כו'בנין אפרים עמ' כח [הלכה]
כ ע"א רש"י - וכולן שעשו וכו' דמעלות השחרשערי שיש יהושע ח"א עמ' קס
כ ע"א רש"י - מעמוד השחר הוי יממאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תלה
כ ע"א רש"י - עמוד השחר יממא הואפנים מסבירות עמ' רטז
כ ע"א רש"י - מעלות השחר יממא הואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שיב
כ ע"א רש"י - מעלות השחר יממא הואאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' יט
כ ע"א רש"י - עד שתנץ החמהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
כ ע"א תוס' - מילה אינו מ"ע שהז"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמ
כ ע"א תוס' ד"ה דכתיב - במילה איכא כרת הו"א דגם נשים חייבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סג
כ ע"א תוס' ד"ה דכתיב - כיון דבביטול מילה יש כרת סד"א דגם נשים ליחייבומרפא לנפש בראשית עמ' קמ
כ ע"א תוס' ד"ה דכתיבברכת אבות עמ' לז
כ ע"א תוס' ד"ה דכתיבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
כ ע"א תוס' ד"ה דכתיבפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' רפ, תפא
כ ע"א תוס' ד"ה דכתיבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תכב
כ ע"א תוס' ד"ה ולא - שעבר והזהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיא (קיד) {בשבת לט: כתבו דמסתמא לא מיירי בדעבדי איסורא}
כ ע"א תוס' ד"ה ולאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כו ע"א
כ ע"א תוס' ד"ה ולאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צג
כ ע"א תוס' רי"ד - דברי קבלה הוי כעין דאורייתאאור אברהם במדבר עמ' כז, רסה
כ ע"א תוס' רי"ד - מקרא מגילה כדבר תורה, שיש לו רמז מן התורהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 14, יב
כ ע"א תוס' רי"ד - מקרא מגלה הוי כדבר תורהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שלא
כ ע"ב01 ספירה ביממא הואשערי תשובה אגה"ת אות נו
כ ע"ב03 ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילהאור מאיר ח"א עמ' לד
כ ע"ב03 למאיר ובא קרא יוםפרפרת משה ח"א עמ' יח
כ ע"ב05 הא קיימא לן דעד צאת הכוכבים לאו לילה הואפורים בציון עמ' קצד
כ ע"ב06 עד צאה"כ לאו ליליא הואמאכסניא של התורה סי' מג
כ ע"ב07 ואנחנו עושים במלאכה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 75
כ ע"ב07 ואנינו עושים וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נו {יליף מקראי שיעורי יום ולילה}
כ ע"ב09 הלילה למשמרדובר צדק עמ' 22
כ ע"ב12 ת"ש והיה לנו הלילה למשמרחכמת התורה לך לך עמ' תפא
כ ע"ב12 ת"ש והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שכה
כ ע"ב13 כל היום וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' צד {רוב מצות זמניות הם ביום}
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו' ולתקיעת שופרס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' רלה {לניסוך המים}
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' פ
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 90
כ ע"ב13 כל היום כשר ותוס' ד"ה לאתוייקול יהודה (ישראל) דף צה ע"ד
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילה וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קה
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילה וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רכג
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילה וכו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רעג, רפד, תו
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יט, קלב
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' טז, כ
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קלו
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצז
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהישא מדברותיך - מגילה עמ' נז, צא
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהפנים מסבירות עמ' שעט
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צד
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגילה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסא, רעב
כ ע"ב13 כל היום כשר לקריאת המגלהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שה, שט, שיג
כ ע"ב13 כל היום כשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעט
כ ע"ב13 כל היום כשר, ורש"ילב חיים חלק א (סימן ב) דף ה ע"ב (ד"ה איברא)
כ ע"ב14 אין אומרים הלל בלילהבאר שרים פרשת בא דרוש ו אות א
כ ע"ב14 אין קוראין הלל בערבמפניני הרב עמ' שסג
כ ע"ב14 אין קורין הלל אלא ביוםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 5
כ ע"ב14 אמירת הלל בלילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פז, צו, שא
כ ע"ב14 הלל מצוותו ביוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 151 ע"156
כ ע"ב14 הללדברי הרב עמ' קנ
כ ע"ב14 כל היום כשר לקריאת ההללאור אברהם ברכות עמ' קח
כ ע"ב14 כל היום כשר לקריאת הללתורת המצרף עמ' קכו
כ ע"ב14 קריאת ההלל הוי ביוםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ריט
כ ע"ב15 כל היום כשר לתפלת מוספיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' רמו
כ ע"ב15 כל היום כשר לתקיעת שופררנת יצחק תפלה לשבת עמ' כה
כ ע"ב15 תקיעת שופר רק ביוםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ז
כ ע"ב16 וידוי מעשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכג, תשמ
כ ע"ב16 ולוידוי הפרים ולוידוי המעשרוזאת התורה עמ' רצד
כ ע"ב16 ולוידוי מעשר, טורי אבןשארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 26
כ ע"ב16 ולוידויפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תקמג
כ ע"ב16 כל היום כשר להקרבת מוספיןלחמי תודה דף פב ע"ב
כ ע"ב16 כל היום כשר לווידוי פריםפנים מסבירות עמ' שלד
כ ע"ב16 כל היום כשר לוידוי הפרים ולוידוי כה"ג, ורש"י וטו"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלא, רלב
כ ע"ב16 כל היום כשר לוידוי פריםפני מלך ויקרא עמ' כד
כ ע"ב17 כל היום כשר לסמיכהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מח
כ ע"ב17 לסמיכה וכו' ולהקטרהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצט
כ ע"ב18 הקטרה ביום ובלילהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' מה
כ ע"ב18 כל היום כשר למליקה ולקמיצהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 83
כ ע"ב19 אין זורקים את הדם אלא ביוםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 31
כ ע"ב19 השקאת סוטה ביוםברכת שלמה חו"מ עמ' כב [הלכה]
כ ע"ב20 טהרת מצורע ביום ולא בלילהאור אברהם ויקרא עמ' קצה
כ ע"ב20 כל היום כשר לטהרת המצורעכרם חמד (תשסו) עמ' צד
כ ע"ב20 כל הלילה כשר וכו' ולהקטר חלבים ואבריםלקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
כ ע"ב20 כל הלילה כשר להקטר חלבים ואיבריםגור אריה שמות פכ"ג הערה 92
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואבריםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות א
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומראור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שנב
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומרארשות החיים עמ' לט
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומרבני יששכר (תשמג) ח"א דף פח ע"ב
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומרוזאת התורה עמ' קפ
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומרנפש יוסף (תשעד) עמ' דש
כ ע"ב21 קצירת העומר והקטרעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר כב
כ ע"ב21 קצירת העומר בלילהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רנד
כ ע"ב22 דבר שמצותו ביום כשר כל היום וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רא
כ ע"ב22 זה הכלל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום וכו'חיי נפש ח"ד עמ' נג
כ ע"ב22 זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כא-כב
כ ע"ב22 זה הכלל דבר שמצותו כיום וכו'מנחת מרדכי עמ' קמט
כ ע"ב22 שמצותה דוקא ביוםמשיבת נפש עמ' קכד
כ ע"ב23 כל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכה, רנא, שמג, שסא
כ ע"ב25 הלל ביום ולא בלילה שנא' ממזרח שמש וכו' זה היום עשה ה', וברש"ששירת הפסח אות ט, מו, קסא, קסג, קצד, קצה
כ ע"ב25 כל היום כשר כו' ולקריאת ההלל כו' דכתיב ממזרח שמש עד מבואורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יב
כ ע"ב25 לקריאת ההלל דכתי' ממזרח שמש עד מבואורנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קל
כ ע"ב25 לקריאת ההלל דכתיב ממזרח שמשגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צה, קד
כ ע"ב25 לקריאת ההלל דכתיברנת יצחק תהלים עמ' תקיב
כ ע"ב27 ולנטילת לולב דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון ולתקיעת שופר דכתיב יום תרועה יהיה לכםבן מלך - שבת עמ' שסג
כ ע"ב28 כל היום כשר כו' ולתקיעת שופר וכו' דכתיב יום תרועה יהי' לכםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפב
כ ע"ב33 וכפרה ביממא הוא דכתיב ביום הזה יכפר עליכםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' צ
כ ע"ב37 כל היום כשר וכו' לשחיטה וכו' דכתיב ביום צוותולקוטי שיחות חי"ב עמ' 80
כ ע"ב38 וכתיב בה בשחיטה ביום זבחכםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שח
כ ע"ב38 וכתיב בה בשחיטה ביום זבחכםמשנת חיים במדבר עמ' תפט
כ ע"ב38 שחיטת קדשים ביום ילפינן מביום זבחכםאור אברהם ויקרא עמ' צג, צו
כ ע"ב42 ולמליקה ולקמיצה ולהקטרה ולהזיה דכתיב ביום צותו את בני ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רעג ד"ה ולבא
כ ע"ב43 אין להקריב קרבן בלילהגור אריה במדבר פכ"ח הערה 18
כ ע"ב43 ביום צוותומשנת חיים בראשית עמ' רסג
כ ע"ב43 כל הקרבנות רק ביוםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקלד
כ ע"ב43 עבודה ביום ולא בלילהערבי נחל (תשסד) עמ' תנב
כ ע"ב43 קדשים שהקריבן בלילה לא יצא ידי חובתויד דוד (אופנהיים) עמ' קפג
כ ע"ב43 שחיטת קדשים ביום מביום צותו נפקאאור אברהם שמות עמ' סד
כ ע"ב44 תורה תורהתורת מנחם חמ"ג עמ' 150
כ ע"ב רש"י - אבל הגשה ותנופה אינן מעכביןגור אריה ויקרא פ"ב הערה 17
כ ע"ב תוס' - ספירת העומר אי הוי מצוה אחתאור אברהם ויקרא עמ' קה
כ ע"ב תוס' - שכח לברך בלילה לא יברך ביום משום דשנה עליה הכתוב לעכב דכתיב תמימות כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצט
כ ע"ב תוס' ד"ה והיופרי צדיק וירא אות א
כ ע"ב תוס' ד"ה כל - אחר שבירך על הספירה אומר י"ר וכו' לפי שאין אלא הזכרה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 11
כ ע"ב תוס' ד"ה כל - אם לא ספר יום אחד אי אפשר לו לקיים המצוה עודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רא (תכט) {קטן שנעשה בר מצוה בתוך ימי הספירה}
כ ע"ב תוס' ד"ה כל הלילה - בביאור דעת ר"ת שספר ביום פסול, וברש"שעטרת חן ח"ב עמ' לז
כ ע"ב תוס' ד"ה כל הלילהמפניני הרב עמ' קכה
כ ע"ב תוס' ד"ה כל הלילהאחרית השנים עמ' לה
כ ע"ב תוס' ד"ה כל הלילהמפניני הרב עמ' רפט
כ ע"ב תוס' ד"ה כל, ורש"שצבא אהרן - שבת תשובה עמ' יד
כ ע"ב תוס' ד"ה לקמיצהמשנת חיים במדבר עמ' עב
כ ע"ב תוס' ד"ה לקמיצהפני מלך ויקרא עמ' יג
כ ע"ב תוס' ד"ה לקמיצה, ר' ישעיה פיק ורעק"א בגליוןקרן פני משה ח"א עמ' קיא
כ ע"ב תוס' ד"ה ספירה - בענין שיטת ר' יוסי בזבהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי אות א
כ ע"ב תוס' רי"ד - קריאת פ' זכור מה"ת וסמך למקרא מגילה מה"תגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכד
כ ע"ב מאירי - הלל דליל פסח אגב הגדה נאמרשירת הפסח אות קנה, קסג
כ ע"ב ס' הזכות ומלחמות ה'בנין אפרים עמ' עד [הלכה]
כ ע"ב ר"ן (ז ע"א בדפי הרי"ף) - הלל דליל פסח לאומרו קודם חצותעטרת חן ח"ב עמ' יט
כ ע"ב טו"א - בכורים חומר הקדש עליהםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד
כא ע"א01 ולעריפת העגלה וכו' כפרה כתיב בה כקדשיםהר המוריה עמ' קז
כא ע"א01 מה משפט ביום אף כאן ביוםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיז
כא ע"א02 כפרה כתיב בה כקדשיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקמט
כא ע"א02 כפרה כתיב בה כקדשיםתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סו
כא ע"א03 כל היום כשר וכו' ולטהרת המצורע דכתיב זאת תהי' תורת המצורע ביום טהרתולקוטי שיחות חי"ב עמ' 80, 78
כא ע"א03 כל היום כשר כו' ולטהרת המצורע דכתיב זאת תהי' וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' צו
כא ע"א04 ביום שאין מטהרים בלילהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רג
כא ע"א04 מלמד שאין מטהרין אותו בלילהתפארת צבי ויקרא עמ' קפב
כא ע"א04 אין מטהרים נגעים בלילהברכת דוד עמ' קז, קח
כא ע"א06 קצירה וספירה בלילהוזאת התורה עמ' קפ
כא ע"א07 ולהקטר וכו'גור אריה שמות פכ"ג אות טו {כל הלילה יכול להעלותן מן הרצפה}
כא ע"א07 ולהקטר כו' דכתיבמשנת חיים בראשית עמ' שצב
כא ע"א07 מלמד שכל הלילה כשר להקטרת חלביםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' קמב
כא ע"א09 'כל' לאתויי מאיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 507
כא ע"א10 סידור בזיכין וסלוק בזיכיןמשנת חיים ויקרא עמ' תנז
כא ע"א15 לאתויי אכילת פסחים ודלא כו'שעת הכושר דף מט ע"א
כא ע"א16 כלל דלילה לאתויי אכילת פסחיםמקראי קדש (תשנג) עמ' שסא
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד או יושבפנים מסבירות עמ' רעד
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושב וכו' מה שאין כן בתורה וכו', ורש"י ור"ח וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצז, רצט
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושב וכו' משא"כ בתורה דאמר קרא ואתה פה עמוד עמדיס' חסידים סי' תתקפה
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושב יצאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושבמצווה ועושה ח"א עמ' תקח
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושבפורים בציון עמ' ריד, ריז, ריט
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושבפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמ
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד ויושב, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפה, רפז
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד יושב יצאר"ן סביב הרי"ף פרק ד דף שע ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצב ע"ב
כא ע"א21 הקורא את המגילה עומד, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' שכא
כא ע"א21 קראה אחד קראוה שנים יצאוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שו
כא ע"א22 מקום שנהגו לברך יברך כו' כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן, וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיד
כא ע"א22 מקום שנהגו לברך לאחריה יברךאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעא
כא ע"א22 מקום שנהגו לברך מברך וכו'אור אברהם במדבר עמ' צג
כא ע"א22 מקום שנהגו לברך וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רפז
כא ע"א22 קראוה שנים יצאוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצד
כא ע"א22 קראוה שנים יצאומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
כא ע"א22 שנים שקראו את המגילה יצאפרפרת משה ח"ב עמ' תי
כא ע"א24 לא יפחתו מתלתא גברי בקריאת ספר תורהחיים לגופא (תשסה) עמ' ז
כא ע"א24 בב' ובה' בשבת במנחה וכו' ואין מפטירין בנביא, ורש"י ותוס' ורשב"א וריטב"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שט-שי, שלב
כא ע"א24 בב' וה' ובשבת במנחה קורין ג' אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שז
כא ע"א24 בשני ובחמישי ובשבת במנחה וכו'כסא רחמים (תשסג) עמ' קכז
כא ע"א24 בשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלשה אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קמא
כא ע"א24 ובשבת במנחה קורין שלשה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצה
כא ע"א25 אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהןהר המוריה עמ' ז
כא ע"א25 אין פוחתיןתשבי (תשסה) עמ' ריא שורש פחת
כא ע"א25 ואין מוסיפין עליהן, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצז
כא ע"א25 ואין מפטירין בנביא, ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצח
כא ע"א25 ואין מפטירין בנביא, רש"י ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיט, שכ
כא ע"א26 הפותח והחותם דוקא מברכין, ותוי"טכסא רחמים (תקסג) דף מה ע"ב
כא ע"א26 הפותח מברך לפניה והחותם מברך לאחריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רה
כא ע"א27 מברכין על התורה לפניה ולאחריהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קיב
כא ע"א31 זה הכלל כל יום שיש בו מוסףאוצר הכבוד
כא ע"א31 זה הכלל כל שיש בו מוסף ואינו יו"ט קורין ד' וכו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכח
כא ע"א31 כל שיש בו מוסף ארבעהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שטז
כא ע"א31 כל שיש בו מוסף ואינו יו"ט קורין ד'רנת יצחק תענית עמ' רכט
כא ע"א31 שאין יו"ט ויש מוסף כגון חוה"מגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שכב
כא ע"א33 מפטירין בנביא רק בשבת ויו"ט ויוה"כאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' ה
כא ע"א33 מפטירין בנביאלחם שלמה (הלוי, שנז) דף צח ע"א
כא ע"א34 מה שאין כן בתורה, ותוס'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קכג
כא ע"א34 משא"כ בתורה וכו' דאמר קרא ואתה פה עמוד עמדילקוטי שיחות חי"א עמ' 357
כא ע"א34 משא"כ בתורה כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
כא ע"א34 משא"כ בתורהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמג, תרפא {שצריך לקרוא בעמידה}
כא ע"א34 משא"כ בתורה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפה, רפח
כא ע"א34 קריאת התורה בעמידהגבורת יצחק סוכות עמ' קמז
כא ע"א35 הקורא בתורה יעמוד שנאמר ואתה פה עמוד עמדיס' חסידים סי' תתקפה
כא ע"א35 ואתה פה עמוד וכו' כביכול אף הקב"ה בעמידהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' שסב
כא ע"א35 ואתה פה עמוד עמדי וכו' אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול אף הקב"ה בעמידהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קיז
כא ע"א35 ואתה פה עמוד עמדיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפה, רצב
כא ע"א36 אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכו
כא ע"א36 כביכול הקב"ה בעמידההמאור שבתורה (לסין)
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב ע"ג מטה וישנה לתלמידו ע"ג קרקע שנאמר ואתה פה עמדיחיי נפש ח"ד עמ' רטו
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב ע"ג מטה ותלמידו ע"ג קרקעהתורה והעולם ח"ג עמ' כח
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב ע"ג מטה, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' שכב-שכג
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמא
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ל
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפד, רפה
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקעחנן אלקים עמ' רכו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג, כרך ב ח"ב עמ' קמה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעד
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקעכרם חמד (תשסו) עמ' כ
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידופרשת דרכים (תשסה) עמ' רלז
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידיו על גבי קרקעהרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"ד
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על גבי מיטהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רכג
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב על המטה וישנה לתלמידיו ע"ג קרקעפאר יעקב ח"ב עמ' תרפב
כא ע"א37 מנין לרב שלא ישב, וטו"ארנת יצחק תהלים עמ' ק, דברי הימים עמ' קיט
כא ע"א37 מנין שלא ישב ע"ג מטה וישנה לתלמידיו ע"ג קרקעהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת יתרו
כא ע"א38 היו למדין מעומדצמח צדקה עה"ת עמ' קמז
כא ע"א38 היו למדין תורה מעומדילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"א38 לא היו למדים תורה אלא מעומדאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפב
כא ע"א38 לא היו למדין תורה אלא מעומדאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' ב
כא ע"א38 לא היו למדין תורה אלא מעומדגבורת יצחק אבות עמ' ל, קנח
כא ע"א38 לא היו למדין תורה אלא מעומדזבחי צדק (דיסקין) עמ' פתיחה
כא ע"א38 לא היו למדין תורה אלא מעומדשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסו
כא ע"א38 למדו תורה בעמידהאור עולם (בלומנפלד) - הסכמות עמ' 1
כא ע"א38 מימות וכו' לא היו למדין תורה אלא מעומד וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שסז
כא ע"א38 מימות משה עד רבן גמליאל היו למדין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רמז
כא ע"א38 מימות משה עד רבן גמליאל לומדין מעומדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קח
כא ע"א38 מימות משה וכו'בית אהרן (קריספין) דף יט ע"ב
כא ע"א38 מימות משה ועד ר"ג לא היו למדים תורה אלא מעומד, מהרש"א חידושי ר"א מן ההר ושפ"אגבורת יצחק שבועות עמ' שכג-שכו
כא ע"א38 מימות משה ועד ר"ג לא היו למדין תורה אלא מעומד וכו', וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שב, דש
כא ע"א38 מימות משה ועד ר"ג לא היו למדין תורה אלא מעומדמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' סה, תלה
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל היו לומדין בעמידהפני חיים (פלג'י) עמ' קסז ע"ב
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו לומדין תורה אלא מעומדפני חיים (פלג'י) עמ' קסח ע"א
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין בתורה אלא מעומדמתנת חיים - קנינים עמ' מז
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושבשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות טו
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומדאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שיד
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומדאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלה, שכו
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומדדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קצז
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומדדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלה
כא ע"א38 מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומדתורה אור (באנדי) עמ' שע
כא ע"א38 מימות משה ועל ר"ג לא היו למדין תורה אלא מעומדקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיג
כא ע"א38 מימות משה וער רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומדבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צט
כא ע"א38 מימות משה למדין תורה מעומדגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצ
כא ע"א38 מימות משה עד ימות רבן גמליאל היה לומדין בעמידהפתח טוב עמ' קה
כא ע"א38 מימות משה עד ר"ג למדו תורה בעמידהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 16
כא ע"א38 מימות משה רבינו ועד רבן גמליאל לא היו לומדין תורה אלא מעומדפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלט
כא ע"א38 מתחילה היה הלימוד בעמידהבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב {כעין קבלת התורה}
כא ע"א38 עד ימי רבן גמליאל היו לומדים בעמידהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רצו
כא ע"א38 עד ר"ג היו לומדים מעומדפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשכג
כא ע"א38 עד רבן גמליאל הזקן היו לומדים תורה בעמידהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ג
כא ע"א38 עד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שנה ד"ה והנה
כא ע"א38 קודם רבן גמליאל הוצרכו לעמוד בתורהעטרת יהושע ויקרא עמ' קלז
כא ע"א38 קודם שירד חולשה לעולם היו לומדים בעמידהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קמג, קפט
כא ע"א39 אלא מעומדהכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יח
כא ע"א39 ירד חולי והיו למדין מיושבגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצב
כא ע"א39 למדין תורה מעומדשערי הישיבה ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' סב
כא ע"א39 משמת ר"ג ירד חולי לעולם והחלו ללמוד מיושבלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמג, תרפא
כא ע"א39 משמת ר"ג ירד חולי לעולם והיו למדין תורת מיושבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, מקראי קדש (תשנג) עמ' מח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ערה
כא ע"א39 משמת ר"ג ירד חולי לעולםדברי חנינא - הספדים עמ' עה
כא ע"א39 משמת רבן גמליאל הזקן התחילו ללמוד מיושבדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
כא ע"א39 משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושבשם יחזקאל עמ' שעו
כא ע"א40 כתוב א' אומר ואשב בהר וכתוב א' אומר ואנכי עמדתי כו'יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ד
כא ע"א40 כתוב א' אומר ואשב בהר כו' לא יושב ולא כו'קול בן לוי (תפז) דף ט ע"ב
כא ע"א40 כתוב אחד אומר ואשב בהר וכו' עומד ולומד יושב ושונה רבי חנינא אמר לא עומד ולא יושב אלא שוחהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמא
כא ע"א40 כתוב אחד אומר ואשב בהר וכתוב אחד אומר ואנכי עמדתי בהר אמר רב עומד ולומד יושב ושונהשיח דוד (תשסח) עמ' קס
כא ע"א40 כתוב אחד אומר ואשב בהר וכתוב אחד אומר ואנכי עמדתי בהר אמר רב עומד ולומד יושב ושונהשיח דוד (תשסד) עמ' קלט
כא ע"א40 כתוב אחד אומר ואשב בהר וכתוב אחד אומר ואנכי עמדתי בהר וכו' רכות מעומד וקשות מיושבדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קפז
כא ע"א40 כתוב אחד אומר ואשב בהר וכתיב ואנכי עמדתימהר"ם שיק דברים עמ' ס
כא ע"א40 כתוב אחד אומר ואשב בהרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצא
כא ע"א40 כתיב ואשב בהר וכו' לא עומד ולא יושב אלא שוחהחנן אלקים עמ' רכב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
כא ע"א40 כתיב ואשב בהר וכתיב ואנכי עמדתי בהרקהלת יעקב - אלול עמ' קעו
כא ע"א40 כתיב ואשב בהר וכתיב ואנכי עמדתי וכו' רכות בישיבה וקשות בישיבהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סב
כא ע"א40 כתיב וישב וכו' רכות מעומד קשות מיושבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפח
כא ע"א40 משמת ר"ג בטל כבוד התורהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' עב
כא ע"א40 משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קל
כא ע"א40 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכד
כא ע"א40 משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכח
כא ע"א41 עומד ולומד ויושב ושונהטהרת יו"ט ח"י עמ' רטו
כא ע"א41 עומד ולומד יושב ושונהמקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
כא ע"א41 עומד ולומד יושב ושונהשבילי פנחס (תשעח) עמ' תסח
כא ע"א41 עומד ולומד יושב ושונה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצב, רצט
כא ע"א42 לא עומד ולא יושב אלא שוחהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצג
כא ע"א42 לא עומד ולא יושב אלא שוחה, ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שה, שיא
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מח
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנב
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבה וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 80
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבה וכו'נועם אליעזר שמות דף רפה בהג"ה
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קפו
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהאור תורה השלם (מזריטש) סי' מח
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שנ, דברים עמ' שמה
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהבארות המים (תשסב) עמ' קלד
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהברכת טוב עמ' קכ, קלח, קמא, רסד, רסח, רע, רפו
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהיד אהרן עמ' קכז
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהמבשרת ציון ח"ב עמ' קע
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קצב, קצז
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהנועם אליעזר בראשית עמ' קג ע"א, קה ע"ב
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' מא
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהפנים מסבירות עמ' רעו
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהשערי הישיבה ח"א עמ' סא
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעא
כא ע"א43 אין ישיבה אלא לשון עכבהתורת מנחם חמ"ב עמ' 174, 221
כא ע"א43 אין ישיבה אלא עכבהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לו, נז
כא ע"א43 אין ישיבה אלא עכבהגור אריה במדבר פכ"ה אות כא
כא ע"א43 אין ישיבה אלא עכבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רטו, רכא
כא ע"א43 אין ישיבה אלא עכבהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקפב
כא ע"א43 אין ישיבה אלאתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עה
כא ע"א43 אין ישיבה בכל מקום אלא עכבהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קב
כא ע"א43 וישב לשון עכבהבארות המים (תשסט) עמ' עג, תא
כא ע"א43 ישבתם הוא לשון עיכובערבי נחל (תשסד) עמ' תקסח
כא ע"א43 ישיבה הוא עכבהתורת מהרש"ל עמ' לו
כא ע"א43 ישיבה לשון עכבהעבודת יצחק בראשית עמ' קצה
כא ע"א43 שבו לשון עכבהאור לשמים (תשסג) עמ' מב
כא ע"א44 קשות בישיבה רכות בעמידהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' נה
כא ע"א44 קשות מיושב ורכות מעומדקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לו, נה, קמד, קעה
כא ע"א44 קשות מיושב רכות מעומדלהורות נתן בראשית עמ' קפז, רסא
כא ע"א44 קשות מיושב רכות מעומדשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שיב
כא ע"א44 קשות מיושב רכות מעומדשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סט, רמ
כא ע"א44 קשות מיושבאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ז ע"א
כא ע"א44 קשות מיושבויגד יעקב עמ' תרצו
כא ע"א44 קשות מיושבמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סג
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קטז
כא ע"א44 רכות בעמידה וקשות בישיבהמגדנות אליעזר עמ' כז
כא ע"א44 רכות בעמידה וקשות בישיבהנפש יוסף (תשעד) עמ' תסד
כא ע"א44 רכות בעמידה וקשות בישיבהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכא
כא ע"א44 רכות מיושב וקשות מעומדפניני יחזקאל עמ' תקנט
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קמא
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבברכת טוב עמ' רסח
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבדברי חנינא - ת"ת עמ' נה
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ערב
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שנה ד"ה והנה
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' מ
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כד, מ, קא, רצ, תקה, תקנה
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבמצווה ועושה ח"א עמ' תקח
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמט {כשחכם "יושב" ודורש קשות ר"ל תוכחה שקשה לשמוע, הקב"ה מוחל עונות; לפעמים האדם מתעורר מרוח טהרה, אבל בא ע"י דברי מוכיח }
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושברנת יצחק ישעיה עמ' תכו
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבשם אליעזר דף כ ע"ד
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יג
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבשמן ראש - ימים נוראים עמ' סד
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פב
כא ע"א44 רכות מעומד וקשות מיושבתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה ל, פרק כט פסוק י הערה א, פרק קב פסוק יג הערה ח, פרק קלז פסוק א הערה ד
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אמור עמ' קמ
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצא, רצג
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לב, לז, דברים עמ' נט
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"א
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלח
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשבילי פנחס (תשעא) עמ' תקטז
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלו
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שכו
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תא
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רי
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רצב
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש סוכות ח"א עמ' סט
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רל
כא ע"א44 רכות מעומד קשות מיושבנפש הרב עמ' שיד {מצד כבוד התורה צריך לעמוד, אבל בדבר קשה העמידה מחלישה את האדם ומקלקלת את הלימוד, ואז לימוד תורה דוחה כבוד תורה, ויושב}
כא ע"א44 רכין בעמידה קשין בישיבההמאור הגדול (גר"א) עמ' תו, תשכט
כא ע"א תוס' - אלמלא - אילו לא, אלמלי - אילו היהעירין קדישין השלם עמ' תטז
כא ע"א תוס' - 'אלמלא' פירושו אילו לא היהגור אריה דברים פט"ז הערה 8
כא ע"א תוס' - הטעם דבתענית מפטירין במנחה ולא בשחריתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שלב
כא ע"א תוס' - הלל שלאחר אפיקומן אפשר לאומרו לאחר חצותאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תט
כא ע"א תוס' - והטעם שמפטיר במנחה בתענית משום דכתיב בה שמרו משפט ועשו צדקה, ואגרא דתעניתא צדקתא לעת ערבתפארת צבי במדבר עמ' שמב
כא ע"א תוס' ד"ה אלמלא - באל"ף ר"ל אילו לא, ואלמלי ביו"ד ר"ל אילו כן היהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
כא ע"א תוס' ד"ה אלמלא - שרוצה לומר אילו לאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרכד
כא ע"א תוס' ד"ה אלמלאויואל משה מאמר א סי' קלו עמ' קמא
כא ע"א תוס' ד"ה אלמליפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' סד
כא ע"א תוס' ד"ה לאתויי - הגם שאפיקומן צריך לאכול קודם חצות, מ"מ באמירת הלל אי"צ להחמיראמרי נועם (מועדים) סי' כ ליום א דסוכות, תשובה ד
כא ע"א תוס' ד"ה לאתויי - לענין הלל דליל פסחעטרת חן ח"ב עמ' יט
כא ע"א תוס' ד"ה לאתויי - מכל מקום הלכה כראב"עשנות ימין דף קיט ע"ב-ע"ד
כא ע"א תוס' ד"ה לאתוייאהל ישרים דף כז ע"ד
כא ע"א תוס' ד"ה לאתוייאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעב
כא ע"א תוס' ד"ה לאתוייוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מ
כא ע"א תוס' ד"ה לאתויישבילי פנחס (תשעו) עמ' רצ
כא ע"א תוס' ד"ה לאתותיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קטז
כא ע"א תוס' ד"ה אלמליפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' סו
כא ע"א תוס' ור"ן - הלל קודם חצותשירת הפסח אות קמח
כא ע"א מאירי - בחילוק מנין הקרואים בין יו"ט ליוה"כגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שלד
כא ע"א מרדכי סי' תתג - הסופר ספירת העומר ביום אי יברך או לאעטרת חן ח"ב עמ' לו
כא ע"א ר"ן יב ע"א - הרב יושב והתלמידים עומדיםדברי שאול שמות עמ' קפ
כא ע"א רשב"א ד"ה לאתויי - מצות מצה עד חצותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמב
כא ע"א שלטי גבורים - הלל מיושב כמגילהשירת הפסח אות קסג
כא ע"א פירוש הכותב בעין יעקבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי
כא ע"א מהרש"א ד"ה תריסרחיים לגופא (תשסה) עמ' נ
כא ע"א טורי אבן - עד חצותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תיט
כא ע"ב01 בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמיםשבילי פנחס (תשעא) עמ' לד
כא ע"ב01 בתורה אחד קורא ואחד מתרגם וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רז
כא ע"ב01 בתורה אחד קורא ואחד מתרגםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות י
כא ע"ב01 בתורה אחד קורא ואחד מתרגםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרי הערה 7
כא ע"ב01 בתורה אחד קוראאיש מבין ח"א דף קכד ע"ג
כא ע"ב05 בהלל במגילה אפילו עשרה קורין כאחד מ"ט כיון דחביבא וכו'עצי חיים - מועדים עמ' קנ, קסה, ריט, רלה, שסח
כא ע"ב05 בהלל ובמגילה אפי' עשרה קורין וכו' מ"ט כיון דחביבי יהבי דעתייהועצי חיים על התורה עמ' שה
כא ע"ב05 בהלל ומגילה אפילו עשרה קורין כאחד וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קיד
כא ע"ב05 בהלל ומגילה וכו' כיון דחביב יהבי דעתייהו ושמעיעטרת יהושע בראשית עמ' לג
כא ע"ב05 בהלל ומגילה עשרה מתרגמין, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' דש, שה
כא ע"ב05 בקריאת המגילה אפילו עשרה קוראין ועשרה מתרגמיןדברי אמונה שמות עמ' קעא
כא ע"ב05 ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תעג
כא ע"ב05 ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין מ"ט כיון דחביבהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' שו, שיא
כא ע"ב05 ובמגילה אפי' י' קורין וי' מתרגמין, ורש"י ורשב"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיז, תלב
כא ע"ב05 ובמגילה אפילו עשרה קורין וכו' כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסט
כא ע"ב05 ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמיןפורים בציון עמ' ריט
כא ע"ב05 במגילה מתרגמיםדבר טוב (רוזנברג) עמ' שס {שבלי הלקט סי' קצח - היו קורין פסוק אחד עד סופו ומתרגם וחוזר וקורא פסוק אחר, שלא כמנהג שמובא ברוקח סי' רלו שלא לנשום בין פסוק לפסוק כי נקראת אגרת}
כא ע"ב07 איידי דחביבא יהבי דעתייהומטר השמים - עמודי העולם עמ' קמה
כא ע"ב07 איידי דחביבא יהבי דעתייהו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קמה
כא ע"ב07 בדבר החביב איידי דחביבא יהיב דעתיה ושמעלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
כא ע"ב07 היכא דחביבא יהבא דעתייהו ושמעידמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כט פסוק א
כא ע"ב07 כיון דחביב יהבי דעתייהו ושמעיעטרת יהושע דברים עמ' רלז
כא ע"ב07 כיון דחביב יהבי דעתייהו ושמעיעטרת יהושע ויקרא עמ' לד
כא ע"ב07 כיון דחביב יהבי דעתייהו ושמעישמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלו
כא ע"ב07 כיון דחביבה יהבו דעתייהו ושמעי, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' של
כא ע"ב07 כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' טז
כא ע"ב07 מגילה דחביבה משתמעי בתרי קליישא מדברותיך - מגילה עמ' פט
כא ע"ב09 לפני' מצוה לברך וכו' מקום שנהגו לברך מברך, ור"ן - דהאי ברכה אחרונה לאו אקריאת מגילה אלא ברכה בפ"ע שתקנה על הנס וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 156
כא ע"ב09 לפניה מצוה לברךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שז
כא ע"ב10 כל המצות מברך עליהם עובר לעשייתןתורת המצרף עמ' רי
כא ע"ב10 כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתןויגד יעקב עמ' תמא
כא ע"ב10 כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתןפנים מסבירות עמ' שפ
כא ע"ב11 מברך עליהן עובר לעשייתןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שא
כא ע"ב11 עובר לעשייתןפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק טו פסוק ז
כא ע"ב12 עובר לישנא דאקדומי הואתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כד, פרק קיד פסוק ז הערה טז
כא ע"ב17 מאי מברך מגילה ניסים שהחיינופורים בציון עמ' רפג {בלילה}
כא ע"ב17 מאי מברך ר"ש מקטרזיא איקלע לקמיה דרב אשי ובריך מנ"ח, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיט
כא ע"ב17 רב ששת מקטרזיא וכו' ובריך מנ"חצמח צדיק (תשסז) עמ' רט, תקו
כא ע"ב18 ברכה האחרונה של מגילהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלד
כא ע"ב18 ואחריה מאי מברך וכו' הנפרע לישראל מצריהם ר"א האל המושיעכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רכד
כא ע"ב18 ובריך מנ"חשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפב
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברךתורה ודעת תשסח עמ' קלד
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברך ברוך וכו' הנפרע לעמו ישראל וכו'למחר אעתיר עמ' לד
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברך הרב את ריבנו רבא אמר האל המושיע אר"פ הלכך נימרינהו לתרוייהודעת סופר עמ' קעד ע"ב
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברך וכו' הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר האל המושיעכתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברך וכו' הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו כו'דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפא
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברך וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שצח-שצט
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תכב, תכד, תכו
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שב
כא ע"ב18 לאחריה מאי מברךשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמא
כא ע"ב18 מאי מברך הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר האל המושיע אר"פ הלכך נמרינהו לתרווייהו וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רלה*
כא ע"ב18 מאי מברך לאחריו וכו' הילכך נימרינהו לתרוייהוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' צה
כא ע"ב18 מנ"חאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יז {אקב"ו על מקרא מגילה}
כא ע"ב18 מנ"חאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קכח {לפני קריאת המגילה מברכין שעשה נסים וכו'}
כא ע"ב18 מנ"חתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמח, תתרמח הערה 44 {בקריאת מגילה מברכים אשר קדשנו במצותיו}
כא ע"ב20 הרב את ריבנו והדן את דננו וכו', וחי' רבנו טודרוס הלויגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכו, שפז
כא ע"ב20 הרב את ריבנו כו' האל המושע נו' הלכך נימרינהו לתרווייהו כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכב
כא ע"ב20 הרב את ריבנוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ריד
כא ע"ב23 הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר האל המושיע אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רט ד"ה בפרק
כא ע"ב23 הנפרע מכל צריהם האל המושיעצמח דוד (סקאליע) עמ' קנה
כא ע"ב24 אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו בדוד אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם האל המושיעכתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב24 האל המושיעגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שי
כא ע"ב24 הלכך נימרינהו לתרוויהוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שעה
כא ע"ב24 נימרינהו לתרוייהו וכו' הנפרע לישראל וכו' האל המושיעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמח ד"ה במגילה, עמ' תקעב ד"ה תהלת, עמ' תר ד"ה אי
כא ע"ב26 בשני ובחמישי בשבת במנחה קורין שלשה וכו', הני שלשה כנגד מי וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שלח, שלט
כא ע"ב26 בשני ובחמישי ובמנחה בשבת קורין ג' כנגד מי וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ד דף שע ע"ג; בית יוסף טור אורח חיים סימן קלז דף פז ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קצד ע"ב
כא ע"ב27 הני ג' כנגד מי כו' כנגד כהנים לוים וישראלים כו' כנגד תורה נביאים וכתובים כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שז, שכה
כא ע"ב27 הני שלשה כנגד מיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצה
כא ע"ב27 הני שלשה כנגד מיחיים לגופא (תשסה) עמ' ו
כא ע"ב30 אין פוחתין מי' וכן במעמדות וכו', רי"ףכסא רחמים (תשסג) עמ' רח
כא ע"ב30 אין פוחתין מי' פסוקין בביה"כ וידבר עולה מן המנין נו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכה
כא ע"ב30 אין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסתזרע ברך (תו) פרשת שמות דף נה ע"ד; של"ה (תט) מ' פסחים דף קכח ע"ב
כא ע"ב30 אין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסתפורים בציון עמ' רעט
כא ע"ב30 אין פוחתין מעשרה פסוקים וכו' אמצעי משובחלהורות נתן במדבר עמ' מה
כא ע"ב30 הא דתני רב שימי וכו' עשרה כנגד מי אמר רבי יהושע בן לוי כנגד עשרה בטלנין שבבית הכנסתשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שכ
כא ע"ב30 י' פסוקים שקורין בבית כנסת אין פוחתין מהםאגרא דכלה ח"א עמ' לד
כא ע"ב31 הני עשרה כנגד מי וכו' כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' א
כא ע"ב31 הני עשרה כנגד מי כנגד עשרה בטלני' שבבית הכנסתהנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף א
כא ע"ב31 הני עשרה פסוקים כנגד מיאמונת חכמים (תשעו) עמ' שיח
כא ע"ב31 הני עשרה פסוקין כנגד מיחכמת התורה בראשית עמ' ח
כא ע"ב31 וידבר עולה מן המניןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תא
כא ע"ב31 וידבר עולה מן המניןלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שכו
כא ע"ב31 וידבר עולה מן המנין, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיג
כא ע"ב32 רב יוסף וכו' ר' לוי וכו' ר' יוחנןמשק ביתי סימן שפח דף קצ ע"א {דרך התלמוד להביא אמוראים שלא לפי סדר הדורות}
כא ע"ב32 כנגד עשרת הדברות כנגד עשרה מאמרותיחל ישראל אבות ח"ה עמ' ה
כא ע"ב32 כנגד עשרה בטלניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רטז
כא ע"ב34 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכו' בראשית נמי מאמר הויחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמא
כא ע"ב34 עשרה מאמרות שבהן נברא העולםבאר שרים פרשת חיי שרה דרוש א אות ו
כא ע"ב34 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רלה
כא ע"ב34 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולםעבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ח דף קיא ע"ד
כא ע"ב34 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר דבראשית הני תשעה הוו בראשית נמי מאמר הואברכת טוב עמ' כח, קמג
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואיערי עם דבשי ח"א עמ' קנב
כא ע"ב35 בראשית נמי הוי מאמרחפץ יהונתן בראשית פ"א פסוק א
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ה ע"א
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואדברי שמואל (תשיג) עמ' עז
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה'ברכת השיר (צינץ) עמ' רצה
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הוא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצג, שצד
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הוא שנ' בדבר ה' שמים נעשוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 218
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרסד
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך ג
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואאפסי ארץ (תשנט) עמ' מו
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואדרך חיים (תשלה) עמ' תקט
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 19, 105-106
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואחיים תחלה (תשנג) עמ' פ
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כא
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואלקט אמרי קודש - בראשית עמ' ד
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רטז
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רכג
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואפרי צדיק בראשית אות א, ז, ט, טו, וירא אות א, ר"ח כסלו אות ד, וישב אות ט, לחנוכה אות ב, ר"ח שבט אות ב, ויקרא אות ז, פסח אות יא, אחרי מות אות ט, פסח שני אות ג, בחוקותי אות ט, חג השבועות אות ז, נשא אות ה, קרח אות ד, טו, ר"ח אב אות א, ר"ח אלול אות ד, שופטים אות ח, כי תצא אות יד, ראש השנה אות כ, וילך אות י
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואקרן לדוד בראשית עמ' לו
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר הואשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה ל אות א
כא ע"ב35 בראשית נמי מאמר היאאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קלח
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הואדרך חיים (תשע) פ"ה עמ' ג-ט
כא ע"ב35 הי נינהו ויאמר דבראשית תשעה הוו אלא בראשית נמי מאמרמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפא
כא ע"ב35 הני תשעה הוו בראשית נמי מאמר הואתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קטז הערה קסו
כא ע"ב36 ראשון שקרא ארבעה משובח וכו' דתנן בשלש קופות של שלש סאין שבהן תורמין את הלשכה והיה כתוב עליהן אב"ג וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רא
כא ע"ב36 ראשון שקרא ארבעה משובח וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שלט, שמ
כא ע"ב36 ראשון שקרא ד' משובח שני שקרא ד' משובח וכו', ורש"י וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכז
כא ע"ב36 ראשון שקרא ד', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שטו
כא ע"ב37 אם יש להתחיל דוקא מהראשוןבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות ח
כא ע"ב39 תורמין את הלשכה, רש"ינשמת חיים (ברלין) עמ' קצח
כא ע"ב40 אל מול פני המנורהבישורון מלך ח"א עמ' שדמ {קאי על השכינה}
כא ע"ב40 אל מול פני המנורה וכו' מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינהפאר יעקב ח"ג עמ' שצט
כא ע"ב40 אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שיח
כא ע"ב40 אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי וכו' מכאן שאמצעי משובחבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצב, שמות עמ' תנז, תשעד, במדבר עמ' קעג, דברים עמ' רנז
כא ע"ב40 אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערביאמרי נועם (מועדים) סי' ז לחנוכה
כא ע"ב40 אמצעי משובחבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 952
כא ע"ב40 אמצעי משובחזכרון דברים (תשנט) עמ' קכט
כא ע"ב40 אמצעי משובחשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מה
כא ע"ב40 אמצעי משובחתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלא הערה 30, תתרצו הערה 30
כא ע"ב40 אמצעי משובחגור אריה בראשית פ"א הערה 128 עמ' כב, ופ"ב הערה 61 עמ' סב {האמצעי הוא המובחר כי אינו נוטה לאחד הקצוות}
כא ע"ב40 אמצעי שקרא ארבעה משובח דתניא אל מול פני המנורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קג, ח"ה עמ' עד-עה, עט, קעז, קצה, ח"ו עמ' רד
כא ע"ב40 אמצעי שקרא ארבעה משובח דתניא אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי וכו' מכאן שאמצעי משובחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 10
כא ע"ב40 אמצעי שקרא ד' משובחמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסד
כא ע"ב41 אחרון שקרא ארבע משובח וכו'אשר ליהודה עמ' קעה
כא ע"ב41 ואחרון שקרא ארבעה משובח וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' שפא
כא ע"ב41 ונר המערבי כלפי שכינהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת עב עמ' 36
כא ע"ב41 מכאן שאמצעי משובחחכמת התורה בהעלותך עמ' יח
כא ע"ב41 מכאן שאמצעי משובחאש דת (תשמח) עמ' ר
כא ע"ב41 מלמד שהאמצעי משובחשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קה
כא ע"ב41 מצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לד-לה
כא ע"ב41 מצדד פניהם לנר מערביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצב
כא ע"ב42 מעלין בקדש ולא מורידיןנפש החיים (תשעז) עמ' עח
כא ע"ב42 מעלין בקודש ואין מורידיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' פט
כא ע"ב42 משום מעלין בקודשאורח משפט ג
כא ע"ב44 האידנא מברכי לפניה ולאחריה משום הנכנסין והיוצאין, ורש"י - שמא יאמרו אין ברכה בתורה לפניהאמרי נועם (מועדים) תשובה ב [מבן המחבר]
כא ע"ב44 משום הנכנסין והיוצאיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלז
כא ע"ב45 פרשת ראש חודש כיצד קורין אותהמבשרת ציון ח"א עמ' רצ
כא ע"ב47 ואין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקין וכו'מגילת סמנים עמ' נג
כא ע"ב רש"י - תרגום נתקן כיון שלא מבינים לה"קדובר צדק עמ' 144
כא ע"ב רש"י - תרי קלא לא משתמעיאהבת חיים (דייטש) עמ' שכד
כא ע"ב רש"י - תרי קלי לא משתמעימרפא לשון עמ' עה
כא ע"ב רש"י ד"ה אל מול - נר שבגוף המנורה שהוא אמצעי וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 62
כא ע"ב רש"י ד"ה ובלבדפרדס מרדכי עמ' ער
כא ע"ב רש"י ד"ה ובנביאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ו
כא ע"ב רש"י ד"ה כביכוליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רעא
כא ע"ב תוס' - כיון דסליק עניינא פוחתיןפורים בציון עמ' רפ
כא ע"ב תוס' - פרשת עמלק אין בה אלא ט' פסוקיםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכו
כא ע"ב תוס' ד"ה אין פוחתיןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיד
כא ע"ב תוס' ד"ה אין פוחתיםמפניני הרב עמ' קצב
כא ע"ב רי"ף וברא"ש בענין חלוקת שירת האזינולקוטי שיחות חכ"ד עמ' 230
כא ע"ב מאירי ד"ה כבר ביארנומאורי שערים עמ' רצז
כא ע"ב רבנו אברהם מן ההר ומאירי - בדין עמידה בשעת ת"תגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' דש, שה
כב ע"א08 אין קורין בתורה פחות מג' פסוקיםנועם הברכה עמ' שנג
כב ע"א08 הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 212
כב ע"א08 הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקיםמגלה צפונות ח"ג פ' תבא
כב ע"א08 הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקיםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תלג
כב ע"א08 לא יפחות מג' פסוקים כו' רב אמר דולג ושמואל אמר פוסק כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכו
כב ע"א10 רב אמר דולגגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיד
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןצפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןחיים שיש בהם זמירות עמ' לט, פא
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקי' משה אנן לא פסקינן לי'תורת מנחם חל"ח עמ' 197
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקי' משה אנן לא פסקינן לי'תורת מנחם חמ"ו עמ' 401
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקי' משה אנן לא פסקינןלקוטי שיחות ח"י עמ' 49
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהאור אברהם - סידור התפילה עמ' מה, קד, קעו
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהאור אברהם שמות עמ' שטו
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' לג
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסז
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהדבר טוב (רוזנברג) עמ' שסא
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 433
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןאור אברהם - רות עמ' שטז
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןאור אברהם במדבר עמ' פו
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצז
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קפא
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לח
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תט
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה לא פסקינןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרס
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' מב
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שטו
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משהשירת הפסח אות קכב
כב ע"א11 כל פסוקא דלא פסקיה משה וכו' פחות מג' פסוקיםנפש הרב עמ' קמ-קמא {כי צריך לקרוא את התורה ככתבה, והפסקה באמצע פסוק אינה ככתבה, וכן חובה להפסיק קצת בין פסוקים כי אם מחברם אינו ככתבה, אבל מותר להפסיק באמצע פרשה, כי תקנת קריאת התורה היא לקרוא בתורת פסוקים (כגון בשיעור שיהיו לפחות עשרה פסוקים, ושלשה פסוקים לכל עולה) ולא בתורת פרשה}
כב ע"א11 כל פסוקא וכו'נפש הרב עמ' קנט
כב ע"א11 פסוקא דלא פסקי' משה אנן לא פסקינןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 213
כב ע"א11 קסבר כל פסוקא דלא פסקיה משה אנו לא פסקינו ליה וכו', ורשב"א ובריטב"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכז
כב ע"א14 אין מפסיקין אלא לתינוקות שב"ר הואיל ולהתלמד עשוייןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעח
כב ע"א14 אין מפסיקין בפסוקין אלא לתינוקותאש דת (תשמח) עמ' עח
כב ע"א14 לא התיר לי לפסוק אלא לתשב"ר הואיל ולהתלמד עשוייןצמח צדקה עה"ת עמ' עא
כב ע"א16 טעמא מאי משום דלא אפשר ה"ג לא אפשרהר המוריה עמ' רב
כב ע"א26 מ"ד דולגרוח חיים (חיד"א) עמ' סב
כב ע"א39 הלכתא דולג ואמצעי דולגןפרי צדיק פסח אות יט
כב ע"א40 אבעי' אי בתענית צבור קורין ג' גברי או ד'אמרי נועם (מועדים) תשובה ב [מבן המחבר]
כב ע"א40 איבעיא להו ת"צ בכמה כו' ורש"ירנת יצחק תענית עמ' רכט-רל
כב ע"א40 תענית צבור בכמה כו' הכא נמי איכא מוסף תפלה, ורש"י וראש יוסףגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכח
כב ע"א40 תענית צבור בכמהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיז
כב ע"א41 או דלמא הכא נמי איכא מוסף תפלהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נא
כב ע"א42 מוסף תפילה בתעניותבן מלך - שבת עמ' תכה
כב ע"א43 הא בת"צמראה הגדול ח"א דף עה ע"ב
כב ע"א46 נפל כו"ע אאנפייהו ורב לא נפל וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תקי
כב ע"א48 רב בכהני קרא וכו'מגילת סמנים עמ' קלא
כב ע"א48 רב הונא קרי בכהנימפניני הרב עמ' קפג
כב ע"א48 רב קרי בכהנאמאור עינים (תשעה) עמ' תו
כב ע"א48 רב קרי בכהני רב הונא קרי בכהניעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קה, קפג
כב ע"א49 הא איכא שמואל דכהנא הוה וכו'הר המוריה עמ' קסו
כב ע"א49 הא איכא שמואל דכהנא הוה וכו'זכור לדוד עמ' ק, קא
כב ע"א49 ר' אמי ור' אסי כהניםגנא דפלפלי עמ' רפב
כב ע"א49 רב אמי ורב אסי כהנידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה
כב ע"א50 שמואל דכהנא הוימבשרת ציון ח"ד עמ' רלד
כב ע"א50 שמואל היה כהןאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
כב ע"א50 שמואל כהן הי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רג
כב ע"א רש"י ד"ה ורב - כבוד הוה עביד ליה [רב לשמואל], משום דלייטיה רב לשמואל דלא לוקמי בני, במסכת שבתדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
כב ע"א רש"י ד"ה שלא בפניודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלח
כב ע"א תוס' ד"ה אין - בפרשה קטנה ליכא חשש נכנסין ויוצאיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ב [מבן המחבר]
כב ע"א תוס' ד"ה איןמגילת סמנים עמ' נד
כב ע"א תוס' ד"ה איןלהורות נתן במדבר עמ' רפד
כב ע"א תוס' ד"ה ואםמקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
כב ע"ב01 זה הכלל כל שיש בו ביטול מלאכה כו' קורין ג' וכו', וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' של
כב ע"ב01 זה הכלל כל שיש בו ביטול מלאכה לעם כו' קורין ג' ושאין בו ביטול מלאכה לעם כו' (ובפרש"י ותוס' וטו"א)תורת מנחם חל"ו עמ' 67
כב ע"ב01 כל שיש בו ביטול מלאכה וכו' קורין ג' וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 193
כב ע"ב01 כל שיש בו ביטול מלאכהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיח
כב ע"ב01 כל מקום שיש בו בטול מלאכה לעם קורין שלשהשער המלך (תשנז) עמ' תד
כב ע"ב02 ת"צ וט"ב קורין ג'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיט
כב ע"ב03 ושאין בו ביטול מלאכה וכו' ורש"יכסא רחמים (תקסג) דף מ ע"ג
כב ע"ב03 ושאין בו ביטול מלאכה וכו' ורש"יכסא רחמים (תשסג) עמ' קכח
כב ע"ב03 ושאין בו ביטול מלאכה לעם וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קמא
כב ע"ב03 ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ר"ח, ורש"י ותוס'לקוטי שיחות ח"ג עמ' 862
כב ע"ב03 ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראש חודש וחול המועדגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קעט
כב ע"ב03 ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראשי חדשים וחולו של מועד קורין ארבעהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ד
כב ע"ב03 ימים שאין בהם ביטול מלאכה לעם קורין ארבעההמדרש והמעשה שמות פרשת תרומה
כב ע"ב03 כל שאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ר"ח, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' קצג
כב ע"ב03 כל שאי"ב ביטול מלאכה לעם כגון ר"ח, ורש"י שאין הנשים עושות מלאכה בהןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנ, תקעז
כב ע"ב03 שאין בהם בטול מלאכה, ר"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תמד
כב ע"ב10 חל להיות בב' וה' כו' לעולם קורין ג' ומפטיר אחד, וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שלא
כב ע"ב17 נקוט האי כללא בידך כל דטפי ליה מילתא מחבריה טפי ליה גברא יתירא כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שלג
כב ע"ב17 נקוט האי כללא בידךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שכא
כב ע"ב18 כל דטפי ליה מילתא מחבריה וכו' שבת דאיכא איסור סקילה שבעהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ
כב ע"ב23 גופא רב איקלע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' עז
כב ע"ב23 רב איקלע בתענית ציבור וכולי עלמא נפלו אאפייהו וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' שצ
כב ע"ב23 רב איקלע לבבל בתענית צבור וכו' מאי טעמא רב לא נפיל על אפיה רצפה של אבנים היתה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פג
כב ע"ב23 רב איקלע לבבל בתענית ציבור וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רפו-רפז
כב ע"ב24 נפול כולי עלמאאור אברהם - סידור התפילה עמ' שצ {תיקנו לנפילת אפים ולומר תחינה לאחר התפלה}
כב ע"ב25 רב לא נפל על אנפיהתורה ודעת תשסח עמ' רמט
כב ע"ב26 מאי טעמא רב לא נפיל על אפיה רצפה של אבנים היתה ותניא ואבן משכיתפרי צדיק בהר אות טו
כב ע"ב26 רצפה של אבניםרנת יצחק מלכים עמ' סט
כב ע"ב27 ואבן משכית וגו' עליה אי אתה משתחוה בארצכם וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צב
כב ע"ב27 ואבן משכית וכו' לא אסרה תורה אלא רצפה של אבנים בלבדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק לב
כב ע"ב28 שלא להשתחוות על רצפת אבנים בבית הכנסתשערי תשובה שער ג אות צב
כב ע"ב30 לא אסרה תורה אלא רצפה של אבנים בלבד ורש"יבית אלהים שער א עמ' רעד
כב ע"ב34 לא בעי למיטרח ציבוראמבשרת ציון ח"א עמ' רלט
כב ע"ב34 לא להטריח את הציבורשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצו
כב ע"ב36 לא אסרה תורה אלא בפישוט ידים ורגליםמנחת מחבת ח"א עמ' רב
כב ע"ב36 לא אסרה תורה אלא פישוט ידים ורגלים בלבדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק לב
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול ע"פ אא"כ נענה כיב"נ ורש"ירנת יצחק תענית עמ' צז-צח
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ וכו'מרפא לשון עמ' ריג
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה כיהושע בן נוןמרפא לנפש בראשית עמ' צג
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה כיהושע בן נון, רש"ידברי טובה יהושע ח"א עמ' רלב בהרחב דברים
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה כיהושעס' חסידים סי' יח
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מג
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון וכו' חזינא להו לאביי ורבא דמצלי אצלויישל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות ל, עקב אות כג
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נוןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"א-ע"ב
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' פז
כב ע"ב40 אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניועמק החכמה עמ' רעז
כב ע"ב40 לא יפול על פניו אלא א"כ נענה כיהושעלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נז ע"א
כב ע"ב40 אלא א"כ נענה כיהושערמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' נא
כב ע"ב40 אסור לאדם שיפול על פניו אא"כ יודע שנענה כיהושעמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קפה
כב ע"ב42 קידה על אפייםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קנא
כב ע"ב42 קידה על אפיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
כב ע"ב43 השתחואה בפשוט ידים ורגליםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תכה, ח"ב עמ' רצ
כב ע"ב43 השתחואה זו פישוט ידים ורגלים, שנאמר הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתהות לך ארצהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות כב
כב ע"ב43 השתחואה זו פשוט ידים ורגליםפרי צדיק בראשית אות טו, תולדות אות ז, שמיני אות ה
כב ע"ב43 השתחוואה בפישוט ידים ורגליםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 29
כב ע"ב43 השתחוי' זו פישוט ידים ורגליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצ
כב ע"ב43 פישוט ידים ורגלים וכו' הבא נבוא וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרעא
כב ע"ב43 פרישות ידין ורגלין, ונפילה לאפיןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' מה, מז
כב ע"ב44 לוי אחוי קידה קמי דרבי ואיטלעעין איה שבת פ"ו פסקאות ב-ג {כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש, וביאור הניב "הטיח דברים כלפי מעלה"}
כב ע"ב44 לוי אחוי קידה קמיה ואיטלעחכמת התורה וישלח עמ' רסז
כב ע"ב46 ניזוק כי הטיח דברים כלפי מעלהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמו {מכאן שאין להפציר בתפילה יותר מדי}
כב ע"ב47 הא והא גרמא לי'באמונה שלמה עמ' קנ
כב ע"ב47 חזינא להו לאביי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' עז
כב ע"ב רש"י - ר"ח יום טוב לנשים שלא פרקו נזמיהן בעגלבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ג אות א
כב ע"ב רש"י ד"ה אחוי קידה וכו'ברית שלום (תעח) דף כג ע"ד
כב ע"ב רש"י ד"ה אחוי קידה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קמח
כב ע"ב רש"י ד"ה לא אסרה תורהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 16
כב ע"ב רש"י ד"ה לא אסרהקרן פני משה ח"א עמ' רכב
כב ע"ב רש"י ד"ה ר"ח ובטו"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קז
כב ע"ב רש"י ד"ה ר"חתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמו, שי, תנט
כב ע"ב רש"י ד"ה ראשי - בשכר שהנשים לא פרקו נזמיהם בחטא העגל ניתנה להם את מצות ראש חודשאמרי נועם (מועדים) סי' ד לר"ח סיון
כב ע"ב רש"י ד"ה ראשי חדשים - ולא רצו ליתן נזמיהן לבעליהןלקוטי שיחות חי"א עמ' 152
כב ע"ב רש"י משם רבו - ניתן לנשים ראש חודש מפני שלא נשתתפו בעגלטירת כסף דף קמ ע"ג
כב ע"ב רש"י ותוס' - בראש חודש נהגו לא לעשות מלאכהתורת מנחם חלק לב עמ' 389
כב ע"ב תוס' ד"ה ושאיןברית עולם (תשסט) עמ' קמא
כב ע"ב ריטב"א - היה מנהגם שלא לעשות מלאכה בר"חגבורת יצחק שבועות עמ' שנה
כב ע"ב מהרש"א - בקידה רק פניו מגיעות לארץבאר שרים פרשת חיי שרה דרוש ז אות ג
כב ע"ב טורי אבן - איסור מלאכה בר"ח בזמן הבית מפני הקרבנותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעז
כג ע"א01 ביוהכ"פ קורין ששהדרשות לחם שלמה עמ' כח
כג ע"א01 ביום הכיפור קורין ששה ובשבת שבעהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנח (רסו) {דשבת בסקילה ויום הכיפור רק בכרת}
כג ע"א01 דמצלי אצלויהכתב והקבלה שמות פ"ט פסוק כט
כג ע"א05 אמר ר' עקיבא ביום הכיפורים ששה ובשבת שבעה אין פוחתין וכו'ברכי יוסף (תקלד) דף צג ע"ב
כג ע"א10 דתנא דבי ר' ישמעאל ביום טוב חמשה וכו' דברי ר' ישמעאלמגילת סמנים עמ' מט
כג ע"א14 מאן תנא וכו'בית אהרן (קריספין) דף כה ע"א
כג ע"א15 ביו"ט מאחרים לבוא לבית הכנסתחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תצד, אבות עמ' ק {לכן קוראים ביו"ט בתורה רק חמשה קרואים}
כג ע"א15 ביו"ט מאחרין לבאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ריא
כג ע"א15 ביו"ט מאחרין לבוא ורש"יקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקעב
כג ע"א15 ביו"ט מאחרין לבואנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ד
כג ע"א15 ביו"ט מאחריןחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 200
כג ע"א17 בשבת מאריכים בתפלהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות סג
כג ע"א19 אפילו תימא רבי ישמעאל דנפיש סידורא דיומא וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קב
כג ע"א20 הני ג' ה' ז' נגד מיהמאור שבתורה (לסין)
כג ע"א20 הני ג' וה' וז' כנגד מיאוצר הכבוד
כג ע"א20 הני שלושה חמשה ושבעה כנגד מיתורת אליהו עמ' רלא
כג ע"א20 הני שלשה וכו' כנגד מיסמיכה לחיים (סימן א) דף ה ע"ד (ד"ה אך)
כג ע"א20 הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מיאוצרות חיים שבת עמ' שלו
כג ע"א20 הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מיחיים לגופא (תשסה) עמ' ט
כג ע"א20 הני שלשה חמשה ושבעהמפניני הרב עמ' מט, ריא
כג ע"א20 הני שלשה חמשה שבעה כנגד מיטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרסג דף תד ע"א
כג ע"א20 טעם מספר העוליןחיים לגופא (תשסה) עמ' יב
כג ע"א27 א"ל יעקב מינאהפרי חיים (קנולר) אבות פרק ו
כג ע"א28 ששה דיוה"כ כנגד מירנת יצחק משלי עמ' שמא
כג ע"א32 ואמאי קראו משלם, דמישלם בעובדיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנד ד"ה איתא, עמ' רנו ד"ה ועל
כג ע"א32 זכרי' הי' נקרא משולם שהי' מושלם בעובדאאפסי ארץ (תשנט) עמ' רמז
כג ע"א33 האשה עולה למנין שבעה קרואיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רטז, ש
כג ע"א33 הכל עולין למנין ז'נפש הרב עמ' קלו
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעה אפילו אשה וקטןפורים בציון עמ' עג
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעה אפילו אשהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלח
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעה אפילו אשהאור אברהם - סידור התפילה עמ' כ
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעה ואפילו אשהאור אברהם דברים עמ' תי, תיז
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעה וכו' ואפילו נשיםאור אברהם ברכות עמ' סא, קלא
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' של
כג ע"א33 הכל עולין למנין שבעהויואל משה מאמר ג סי' מד עמ' תמח
כג ע"א33 נשים עולים למנין ז'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רלד
כג ע"א33 קטן עולה למנין שבעהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות יב
כג ע"א34 אשה לא תקרא בתורה בציבורמגדל עוז (תשעח) עמ' נח
כג ע"א34 אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד צבורדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 321
כג ע"א34 כבוד הציבורדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1853
כג ע"א34 איבעיא להו מפטיר מהו שיעלה למנין שבעה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' רה
כג ע"א37 המפטיר בנביא יקרא בתורה תחלה מפני כבוד תורהפורים בציון עמ' מח
כג ע"א37 המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילהחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' 33
כג ע"א רש"י ד"ה דמישלם - תמים במעשיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנד ד"ה איתא
כג ע"א רש"י ד"ה ובשבתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קה
כג ע"א תוס' - הטעם דלא בעי הגמ' ד' של ר"ח כנגד מיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' של, שלג
כג ע"א תוס' - טעם שמוציאין ב' ס"ת במועדיםגבורת יצחק סוכות עמ' צז
כג ע"א תוס' - מ"ט אין קוראים בכל שבת בקרבן מוסף שבתרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קע
כג ע"א תוס' - תקנו לומר קדיש בין השבעה (קרואים) למפטיר להודיע שאינו ממנין השבעהתורת מנחם חט"ז עמ' 156
כג ע"א תוס' ד"ה אמר יעקבצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסב ע"א
כג ע"א תוס' ד"ה הניגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיח
כג ע"א תוס' ד"ה חד ותוס' ד"ה כיוןנפש הרב עמ' קיז
כג ע"א תוס' ד"ה חדמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' עו
כג ע"א תוס' ד"ה כיון - הטעם דאין קוראין בכל שבת פרשת וביום השבתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סב
כג ע"א תוס' ד"ה כיון - מאי טעמא אין מוציאין בכל שבת ב' ספרי תורות ולקרות בשני וביום השבתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שט
כג ע"א תוס' ד"ה כיוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסא
כג ע"א תוס' ד"ה כיוןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מט
כג ע"א תוס' ד"ה כיוןנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תלה, תלו
כג ע"א תוס' ד"ה כיון - קרבנות ציבור אינן לכפרהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עח
כג ע"א תוס' ד"ה שבעה וד"ה אמר יעקבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יב אות ב
כג ע"א ריטב"א - דמלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעאדרכי התשובה עמ' קסב
כג ע"א פני יהושע - אמצעיים אף שלא ברכו ברה"ת אמרו ברכואור אברהם דברים עמ' תכח
כג ע"ב03 אי לא סליק עניינא, רי"ף ור"ןכסא רחמים (תשסג) עמ' קמא
כג ע"ב09 אין פורסים על שמע פחות מעשרהמן הבאר עמ' 119
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה וכו' פחות מעשרההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קל
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' שמד
כג ע"ב09 אין פורסין על שמענפש הרב עמ' קמח
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם ואין קורין בתורה וכו' פחות מעשרהשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ב
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע וכו' וברכת חתנים, פחות מעשרהאור אברהם - רות עמ' רמב
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע וכו' פחות מעשרהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קמג
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלד
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רעח
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תטו
כג ע"ב09 אין פורסין על שמע פחות מעשרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פתיחה לח"ב
כג ע"ב09 אין פורסין על שמעאוצר הכבוד
כג ע"ב09 אין פורסין על שמעוזאת התורה עמ' רה
כג ע"ב09 אין פורסין על שמעכה תברכו (תרמא) דף סז ע"א
כג ע"ב09 דברים הצריכים עשרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסג
כג ע"ב09 כל הדברים דאינם פחותים מי'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קו
כג ע"ב10 אין אומרים קדושה אלא בעשרהלהורות נתן ויקרא עמ' קצה, רכד
כג ע"ב10 אין עוברים לפני התבה פחות מי' וכו' כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מי'מצוה ולב ח"א עמ' 118
כג ע"ב10 ואין עוברין לפני התיבה פחות מעשרהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלח, קמב
כג ע"ב11 אין קוראין בתורה בפחות מעשרהאור אברהם דברים עמ' תעט
כג ע"ב11 אין קוראין בתורה בפחות מעשרהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קל
כג ע"ב11 אין קורין בתורה פחות מעשרה וכו'לב חיים חלק ב (סימן כ"ה) דף ט"ו ע"ג (ד"ה תשובה)
כג ע"ב11 ואין נושאין כפיהם וכו' כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מי'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פג
כג ע"ב11 ואין קורין בתורה וכו' פחות מעשרהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלה, רד
כג ע"ב11 ואין קורין בתורה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שלא
כג ע"ב11 נשיאות כפיים בעשרה, וראשוניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסא
כג ע"ב11 נשיאת כפים בעשרה דוקאעצי חיים - מועדים עמ' קפא*
כג ע"ב11 נשיאת כפים בעשרה דוקאעצי חיים על התורה עמ' קנ, רכו*, שמו*
כג ע"ב11 עשרה לקריאת התורהנפש הרב עמ' קכד, קסד; מפניני הרב עמ' מג
כג ע"ב11 קורין בתורה בעשרהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלג
כג ע"ב12 ואין מפטירין בנביא פחות מעשרהאור אברהם שמות עמ' קטו
כג ע"ב12 מפטירין בנביא בעשרהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלג
כג ע"ב12 עושין מעמד כו', רש"י ורשב"םסוכת דוד (שירירו) דף קסג ע"א
כג ע"ב13 ותנחומי אבלים וכו', ותוי"טכסא רחמים (תקסג) דף מא ע"ג
כג ע"ב14 ברכת חתניםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קנג
כג ע"ב14 זימון בשם בעשרהנפש הרב עמ' שיג; דברי הרב עמ' קסד
כג ע"ב15 הקרקעות תשעה וכהן וכו'טוב טעם ויקרא עמ' קנג
כג ע"ב18 אין קדושה בפחות מי׳ילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' רמז
כג ע"ב18 אין קדושה בפחות מעשרהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' רמב
כג ע"ב18 אין קדושה פחותה מעשרהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעח
כג ע"ב18 דבר שבקדושה שאין אומרים אותן בפחות מעשרהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסג
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה כו' עשרה וכו' עד מתי לעדה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 85
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהס' החיים (תשנג) עמ' קכב, קמד
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שפא, יהושע-שמואל עמ' תעא
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה וכו', ואתיא עדה עדה וכו', מה להלן עשרה אף כאן עשרהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רל, רלז, רמו, רעז, תמד
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהגנת אגוז (תשמט) עמ' קכב, קמב
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קיב
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהעטרת יהושע במדבר עמ' קכח
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהשירת הפסח אות קלב, קעה
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהתורה אור (באנדי) עמ' רצ
כג ע"ב18 כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שכח
כג ע"ב20 אתיא תוך תוך וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' רצו
כג ע"ב22 ואתיא עדה עדהשיחות עבודת לוי סי' קז אות א
כג ע"ב22 ואתיא עדה עדה וכו' מה להלן עשרה אף כאן עשרהשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יד, כי תשא אות ג
כג ע"ב23 אין עדה וקהל פחות מי'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פתיחה לח"ב
כג ע"ב23 אין עדה פחות מעשרהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צב, קנד
כג ע"ב23 אין עדה פחות מעשרהעצי חיים - מועדים עמ' רפז
כג ע"ב23 אין עדה פחותה מעשרהאגרא דכלה ח"ב עמ' לו
כג ע"ב23 אין עדה פחותה מעשרהעטרת יהושע ויקרא עמ' קטז
כג ע"ב23 מה להלן י' אף כאן י'הדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קל אות א {היו עשרה מרגלים}
כג ע"ב23 מה להלן י' אף כאן י'מי מרום ח"י עמ' צו
כג ע"ב23 מנין לעדה שהיא עשרהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסה
כג ע"ב23 עדה הוי עשרהחכמת התורה שלח עמ' כד
כג ע"ב23 עשרה מישראל נקראים עדה ורש"י ד"ה עדהפחד יצחק שבת מאמר ד
כג ע"ב36 עשרה כהנים כתובים בפרשה חד לגופיה ואידך הוי מיעוט וכו'אור הצבי עמ' 320
כג ע"ב36 עשרה כהנים כתובים בפרשה חד לגופיה וכו', רש"י ותוס' ד"ה עשרהשם דרך ויקרא עמ' ריא
כג ע"ב36 עשרה כהנים כתובין בפרשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריד
כג ע"ב39 אימא ה' כהנים וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעא ע"ג
כג ע"ב42 שמין אותו כעבדגנזי חיים (פלאג'י) דף א ע"א (דף א ע"א, מערכת א' אות א' ד"ה ודע, וד"ה אך) {עבד כנעני קרוי אדם}
כג ע"ב44 הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקים וכו', וטו"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שח
כג ע"ב44 הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים וכו'מגילת סמנים עמ' נג
כג ע"ב44 כל עלי' בקריאת התורה צ"ל של ג' פסוקיםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 191
כג ע"ב45 לא יפחות מג' פסוקיםדברי הרב עמ' קמה
כג ע"ב תוס' - אמירת ברכו בעשרהאור אברהם דברים עמ' תכח
כג ע"ב תוס' ד"ה ואדםשעת הכושר דף כג ע"ג
כג ע"ב תוס' ד"ה ואדםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 176
כג ע"ב תוס' ד"ה ואדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יג
כג ע"ב תוס' ד"ה ואין פורסיןדברי טובה שופטים ח"א עמ' רלד
כג ע"ב תוס' ד"ה ואמרמאורי שערים עמ' שב
כג ע"ב תוס' ד"ה כיוןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' עו
כג ע"ב תוס' ד"ה עשרה - קשיא לי אמאי לא בעי אחד עשרתורה ודעת תשסח עמ' מעט
כג ע"ב תוס' ד"ה שמין כו'שעת הכושר דף כג ע"ד
כג ע"ב ריטב"א - אין לומר ברכו לאחר התפלהאור אברהם דברים עמ' תכז
כג ע"ב ריטב"א - אמירת ברכו לאחר התפלהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קמב
כד ע"א02 מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה וכו' כאן בענין אחד כאן בשני עניניםפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קס
כד ע"א04 ג' פסוקים כנגד תנ"ךדברי הרב עמ' קמה
כד ע"א04 הני ג' פסוקין כנגד מיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצו
כד ע"א18 כאן בענין אחד כאן בשתי עניינותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפ (רמז) {השוואות}
כד ע"א22 אין מדלגין מנביא לנביא, ורש"י - מפני טירוף הדעתלקוטי שיחות חל"ה עמ' 189, 187
כד ע"א22 אין מדלגין מנביא לנביאמבשרת ציון ח"ב עמ' רח
כד ע"א24 המפטיר בנביא הוא פורס על שמעכסא רחמים (תשסג) עמ' קל
כד ע"א24 המפטיר בנביא פורס על שמעכסא רחמים (תקסג) דף מא ע"ב
כד ע"א24 מפטיר בנביאתולדות הגר"א (תשס) עמ' קכז
כד ע"א25 והוא העובר לפני התיבהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמא
כד ע"א25 עובר לפני התיבהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תתה
כד ע"א26 ואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפח
כד ע"א27 קטן קורא בתורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעו
כד ע"א27 קטן קורא בתורהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנט, ח"א שאלה נג
כד ע"א28 קטן אינו עובר לפני התיבהפני חיים (פלג'י) עמ' קעג ע"א
כד ע"א29 אין הקטן נושא את כפיואור אברהם - סידור התפילה עמ' שעח
כד ע"א29 קטן אינו נושא את כפיועיוני רש"י דברים ח"א עמ' כה
כד ע"א29 קטן לא ישא כפיומבשרת ציון ח"א עמ' קלב
כד ע"א30 פוחח, רש"י - כל שכרעיו נראיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמד
כד ע"א32 סומא פורסיד יצחק עמ' מג ס"ק ז [הלכה]
כד ע"א32 סומא פורס על שמע רבי יהודה אומר כל מי שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמעראשית דעת (קורח) סי' ד
כד ע"א32 סומא פורס על שמעתורת אברהם עמ' 252 {שנהנה במה שאחרים רואין}
כד ע"א32 סומא פורס על שמעברכת אברהם (תשנד) עמ' עג
כד ע"א33 כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמעתורת אביגדור ח"א עמ' פב
כד ע"א33 כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפז
כד ע"א33 מי שלא ראה מאורות מימיומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ב
כד ע"א33 רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו וכו' הרבה צפו לדרוש במרכבה וכו' הכא משום הנאה הוא והא לית ליה הנאה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עז
כד ע"א33 שלא ראה מאורות מימיונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יא
כד ע"א רש"י ד"ה בענין אחד - ששניהן מדברים בדבר אחד וכו' לא בשני ענינים כגון מפרשת נגעים לפרשת זביןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קס
כד ע"א תוס' ד"ה אבל ובר"נ וריטב"אעוז לו בך פורים סי' ב
כד ע"א תוס' ד"ה מי - שלא יהא וכו' נוהגין דת יהודית וכו' מ"ע שהזמ"ג וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 219
כד ע"א תוס' הרא"ש - תקנת ג' קרואים וג' פסוקיםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שט
כד ע"א ר"ן - דברים שבע"פ אי אתה רשאי וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' רל
כד ע"א מרדכי - קי"ל כר"מ דסומא חייב במצוות מה"תגבורת יצחק שבועות עמ' רלז
כד ע"א מרדכי סי' תשצח - האיך סגי נהור פוטר בניו ובני ביתו בקידוש וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קכ
כד ע"א טו"א - בדעת הרשב"ם בדין סומא בהגדהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעח
כד ע"א טו"אמנחת מחבת ח"א עמ' רו
כד ע"ב04 ערום לא יקרא בתורה משום כבוד צבורדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 321
כד ע"ב07 אמרו לו לרבי יהודה הרבה צפו לדרוש במרכבה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 78
כד ע"ב07 הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראהו וכו' התם באבנתא דליבא תליא מילתאדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פד
כד ע"ב07 הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם ור' יהודה התם באובנתא דליבא תליא מילתאראשית דעת (קורח) סי' ד
כד ע"ב07 הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהםכדת נפש משיבת עמ' רלג בהערה
כד ע"ב07 הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראוקדושת השבת סי' ז (עמ' 38)
כד ע"ב07 הרבה צפו לדרוש במרכבהתורת יחיאל בראשית עמ' טז
כד ע"ב09 באבנאה דליבא תליא מילתאישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צז
כד ע"ב09 התם באבנתא דליבא תליא מלתאלקוטי מאמרים עמ' 109
כד ע"ב09 מרכבה באבנתא דליבא תליא מילתאאש דת (אסאד) עמ' רמג
כד ע"ב12 א"ר יוסי כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה וכו' עד שבא מעשה לידי פע"א הייתי מהלך באישון לילה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקיג ע"ב, שמחת תורה
כד ע"ב12 אמר רבי יוסי כל ימי הייתי מצטער וכו' וכי מה אכפת ליה לעור בין אפילה לאורה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שכג
כד ע"ב12 אמר רבי יוסי כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה והיית ממשש בצהרים כו' עד שבא מעשה לידי כו' סומא ובידו אבוקהישראל באדם פרק ב
כד ע"ב12 כל ימי הייתי מצטער וכו' מה איכפת לעור בין אפלה לאורה וכו' בני אדם מצילין אותיצפנת פענח (תשסו) עמ' פא
כד ע"ב12 כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה והיית ממשש בצהריםיפה עינים (שצא) פרשת האזינו דף קפב ע"ד
כד ע"ב12 כל ימי הייתי מצטער על פסוק והיית ממשש בצהרים וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' עה
כד ע"ב13 והיית ממשש בצהרים וכי מה אכפת לי' לעור כו'נטע שורק פרשת אחרי דרוש ב
כד ע"ב13 והיית ממשש בצהריםהמאור שבתורה (לסין)
כד ע"ב14 וכי מה איכפת ליה לעור בין אפילה לאורה, ומהרש"אויואל משה מאמר ב סי' קנו עמ' שע
כד ע"ב14 וכי מה אכפת לי לעוור בין אפילה לאורהאודה ה' דף יח ע"ב
כד ע"ב14 מה איכפת ליה לעור בין אפילה לאורהתורת אברהם עמ' 282
כד ע"ב15 פעם אחת הייתי מהלך, ורש"יאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק כ
כד ע"ב17 וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו וכו' כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואים אותי ומצילין אותיאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפז
כד ע"ב17 סומא שהלך בדרך ואבוקה בידוברכת אברהם (תשנד) עמ' קלז
כד ע"ב19 הסומא צריך לנר כדי שאחרים יראודברי שאול דברים עמ' רי
כד ע"ב19 כל זמן שאבוקה בידי ב"א רואים אותי ומצילים אותי מן הקוציםטללי אורות עמ' פו
כד ע"ב19 מצילים אותו מן הפחתין ומן הקוצים ומן הברקניםאבן פינה עמ' 86
כד ע"ב20 כהן שיש בידו מומין לא ישא את כפיו ורש"יבית אלהים שער א עמ' שג
כד ע"ב20 כהן שיש בידו מומין לא ישא כפיומקראי קדש (תשנג) עמ' שטז
כד ע"ב20 כהן שיש בידיו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' לו, לז
כד ע"ב20 כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 350
כד ע"ב20 כהן שיש בידיו מומיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפג
כד ע"ב20 כהני' בעלי מומים לא ישאו כפיהםהנפש החכמה סי' ס
כד ע"ב24 אנשי חיפני וביישני לא ישאו כפיהם וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' סט
כד ע"ב24 חיפני ובישניכסף נבחר (תשסג) עמ' קסב {מי שאינו יודע לחתוך האותיות לא ישא את כפיו}
כד ע"ב24 חיפני ובישניקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' פד {כל הקורא לאלפי"ן עייני"ן הרי זה לא ישא את כפיו}
כד ע"ב24 חיפני ובישני אינם נושאים כפםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 91
כד ע"ב24 חיפני ובישני לא ישא את כפיו תנ"ה אין מורירין לפני התיבה וכו'מכשירי מצוה עמ' יז
כד ע"ב25 אין מורידים לפני התיבה לא אנשי בית שאן וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' קנח
כד ע"ב25 אין מורידין לפני התיבה אנשי בית שאן וחיפה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תרד
כד ע"ב25 אין מורידין לפני התיבה אנשי בית שאןפורים בציון עמ' שעה
כד ע"ב25 אין מורידין לפני התיבה וכו' מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפיןחכמה ומוסר ח"א עמ' שנד
כד ע"ב25 אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן וכו' מפני שקורין לאלפין עייניןמכשירי מצוה עמ' יז
כד ע"ב25 אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמט
כד ע"ב25 אין מורידיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפג
כד ע"ב25 בני חיפה לא מדייקים בלשונםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קלה = הפלאה כתובות קג ע"א {לכן לא מוקמיה מורה מינייהו}
כד ע"ב26 הקורא לאלפי"ן עייני"ןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רח
כד ע"ב26 שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפיןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמה
כד ע"ב27 אלמלי אתה לוי פסול אתה מן הדוכןמצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
כד ע"ב27 פסול אתה מן הדוכן משום דעבי קלךמשנת חיים במדבר עמ' קפד
כד ע"ב27 פסול אתה מן הדוכן משום דעבי קלךהמאור הגדול (גר"א) עמ' ריב
כד ע"ב28 דעבי קלךפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כז
כד ע"ב29 זבלגן לא ישא כפיויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקסו
כד ע"ב29 כשאתה מגיע אצל וחכיתי וכו'אבן הראשה (קלצקין) דרוש ה
כד ע"ב29 כשאתה מגיע אצל וחכיתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכג
כד ע"ב29 כשאתה מגיע אצל וחכיתי וכו'חומת אנך שופטים פרק יב
כד ע"ב29 כשאתה מגיע לוחכיתי נמצא אתה מחרףס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
כד ע"ב29 לא נמצאת מחרף ומגדףתורת אליהו עמ' קעז
כד ע"ב35 מי שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו תנא אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך מותרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שכז
כד ע"ב36 האומר אינו עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבורהמוסר והדעת בראשית עמ' רמ
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסט
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבוראור תורה השלם (מזריטש) סי' תו
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבורמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ד, אור תורה סי' תו
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קנט, קסה
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועיןאילנא דחיי (תשסז) עמ' קפא(יב)
כד ע"ב36 צבועים ולבניםאורח משפט נ
כד ע"ב37 העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצה
כד ע"ב37 העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצוהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' נב
כד ע"ב37 העושה תפילתו עגולה סכנה ואינה מצוה, ורש"י, או"זדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפא
כד ע"ב37 העושה תפילתו עגולהציץ השדה חנוכה עמ' לד
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנהכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מט ע"א
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' נב, רכח, שסז
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוהאור לשמים (תשסג) עמ' רפח
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תז, תעט
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צט
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיג
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה, ותוס' ד"ה סכנהמאמר הנפש השלם עמ' סו
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה, רש"י - שלא תכנס בראשומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ה, קצב, אור תורה סי' תז, תעט
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולהאור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תשמב
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 61
כד ע"ב38 דרך קראיםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמח
כד ע"ב38 המניח תפילין על מצחו הרי זו דרך מינות, ורש"ישבילי פנחס (תשעא) עמ' כב
כד ע"ב38 נתן תפילין על מצחוחבש פאר, דרוש ג'
כד ע"ב38 נתנה במצחו וכו' הרי זה דרך מינותהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קכב
כד ע"ב38 נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך המינותשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות לה
כד ע"ב38 נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך מינותחבש פאר דרש ג עמ' כח-כט; טוב ראי מגילה עמ' ריז-ריח
כד ע"ב38 נתנה על מצחו הרי זו דרך המינות, רש"י - שמבזין מדרש חכמים והולכין אחר המשמע כמשמען בין עיניך ממשתפארת צבי בראשית עמ' תרמט
כד ע"ב38 נתנה על מצחו וכו' ה"ז דרך המינותשמחת הנפש עמ' צד
כד ע"ב38 נתנה על מצחונחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפו
כד ע"ב38 נתנו על מצחו או על פס ידו ה"ז דרך המינותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסו
כד ע"ב38 על מצחוהכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק טו
כד ע"ב39 בית אונקלי, ורש"י - בית יד לבושולמחר אעתיר עמ' ח
כד ע"ב39 הרי זה דרך החיצוניםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריב
כד ע"ב39 חיישינן שמא מינות נזרקה בואורח משפט (ראי"ה) סי' לו עמ' נ; טוב ראי מגילה עמ' ריח-ריט
כד ע"ב39 ציפה זהב ונתן על בית אונקלי שלוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 39
כד ע"ב39 ציפן זהב ה"ז דרך החיצונים, רש"י ור"ןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מט
כד ע"ב39 ציפן זהב ה"ז דרך החיצונים, רש"י ור"ןשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' נז
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' נ
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' מז
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנו על בית אונקלי שלו ה"ז דרך החיצוניםאור תורה השלם (מזריטש) סי' תח
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנו על בית אונקלי שלו ה"ז דרך החיצוניםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ה, אור תורה סי' תח
כד ע"ב41 תפילין מרובעות הלמ"מזבחי צדק (דיסקין) עמ' קטו
כד ע"ב42 האומר יברכוך טובים הרי זו דרך המינותשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 398
כד ע"ב רש"י ד"ה מפנימכשירי מצוה עמ' יז, כא
כד ע"ב רש"י ד"ה ציפן זהבזכור לדוד עמ' סח
כד ע"ב רש"י ד"ה שמאטהרת יו"ט חי"ח עמ' קסה
כד ע"ב רש"י הלכה למשה מסינישפוני טמוני חול (תשכג) עמ' נח, עין התכלת עמ' צד
כד ע"ב רש"י הלכה למשה מסינישפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מט, רסא
כד ע"ב תוס' ד"ה כשאתה - האיך הורידו רבי לרבי חייא לפני התיבה הא לא היה יכול לומר חי"תמצווה ועושה ח"א עמ' תקכז
כד ע"ב תוס' ד"ה סכנה - תפילין עגולה בשעת הסכנה אינו מגיןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיב
כד ע"ב מאירי - הכהנים עוברים בעשה א' אף אם לא קראוםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנג
כד ע"ב מאירי - הכהנים עוברים בעשה א' אף אם לא קראוםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רפב
כה ע"א01 האומר וכו' על קן צפור יגיעו רחמיךחפץ יהונתן ויקרא פ"כב פסוק כח
כה ע"א01 האומר על קן ציפור וכו'אור הצבי עמ' 73
כה ע"א01 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו ובקושיית התוס' ד"ה מפניברית אברם עמ' תנה
כה ע"א01 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו וכו', ותוס' - על הפיוט צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו, מחשבותיך לרחמנו מפעלותיך לרוממינואפסי ארץ (תשנט) עמ' קכג
כה ע"א01 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותואוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 194; עין איה ברכות פ"ה פסקא צט {כי יש לעשות הטוב מפני הטוב, ולא מצד המיית הרגש}
כה ע"א01 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך שמתקין אותואורות אלים דף יד ע"ב
כה ע"א01 האומר על קן ציפור משתקין אותו וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' סב
כה ע"א01 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותולקחת מוסר ח"א עמ' תרמא
כה ע"א01 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז ובהערות
כה ע"א01 האומר על קן צפור יגיעו רחמיךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קג
כה ע"א01 האומר על קן צפורתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' כב
כה ע"א01 האומר על קן צפור, ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ח
כה ע"א01 יברכוך טובים - דרך מינותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' צה
כה ע"א01 יברכוך טובים הרי זה דרך מינותמאמרי הראי"ה עמ' 58; טוב ראי מגילה עמ' ריט-רכ
כה ע"א01 יברכוך טובים הרי זה מיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט
כה ע"א01 יברכוך טובים הרי זו דרך המינות על קן צפור יגיעו רחמיך וכו' משתקין אותו, ורש"ידעת תורה דברים ח"ב עמ' רד
כה ע"א01 יברכוך טובים הרי זו דרך המינותזכור לדוד עמ' ל
כה ע"א01 יברכוך טובים זו מינות, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' סו
כה ע"א01 יברכוך טובים משתקין אותופרדס המלך (תשסט) אות מז
כה ע"א01 יברכוך טוביםאהבת חיים (דייטש) עמ' קעו
כה ע"א01 יברכוך טוביםחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 250
כה ע"א01 יברכוך טוביםמאמרי הראיה 58
כה ע"א01 על קן ציפור יגיעו רחמיך וכו' גזירותשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 46-47
כה ע"א01 על קן צפור יגיעו רחמיך וכו' משתקין אותו וכו' מפני שעושה מדותיוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כט
כה ע"א01 על קן צפור יגיעו רחמיךכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 45
כה ע"א01 על קן צפור יגיעו רחמיךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנז, שנח
כה ע"א01 על קן צפור יגיעומוסר המקרא והתלמוד עמ' נב-נג, סג
כה ע"א02 ועל טוב יזכר שמך וכו' ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובהעין איה ברכות פ"ה פסקא קא
כה ע"א03 האומר וכו' מודים מודים משתקין אותומגלה עמוקות (תשסח) אופן ריד
כה ע"א03 האומר מודים מודיםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסא
כה ע"א03 המכנה בעריות משתקין אותואור הצבי עמ' 74
כה ע"א03 מודים מודים משתקין אותועין איה ברכות פ"ה פסקא ק
כה ע"א03 מודים מורים משתקיןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' סה
כה ע"א03 משתקין אותוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמט
כה ע"א04 האומר 'ומזרעך לא תתן להעביר למולך' - ומזרעך לא תתן לאעברא בארמיותא, משתקין אותו בנזיפהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 147
כה ע"א04 האומר ומזרעך לא תתן להעביר למולך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפב
כה ע"א04 האומר ומזרעך לא תתן להעביר למולך וכו'קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכז
כה ע"א04 האומר מזרעך לא תתן וכו' משתקין אותו בנזיפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפה
כה ע"א04 המתרגם ומזרעך לא תתן להעביר למולך לאעברא בארמיותא משתקין אותו בנזיפהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק יז
כה ע"א04 המתרגם מזרעך לא תתן להעביר בארמיותא וכו'המדרש והמעשה פ' אחרי ח"ג
כה ע"א04 ומזרעך וכו' לא תתן לאעברא בארמיותאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"יא עמ' סב
כה ע"א04 לא תתן להעביר למלך - לא תתן לאעברא בארמיותאקסת הסופר (תשעו) עמ' שפח {כך הוא בתרגום יונתן - הוכחה שאינו ליונתן בן עוזיאל}
כה ע"א06 משתקין אותו בנזיפה, ובמהרש"אחפץ יהונתן ויקרא פ"יח פסוק כא
כה ע"א13 לא להטיל קנאה במעשה בראשיתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנג
כה ע"א13 מפני שמטיל קנאה במעשי בראשית וכו' מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירותעין איה ברכות פ"ה פסקאות קב-קג
כה ע"א13 שלא להטיל קנאה במעשה בראשיתדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפח
כה ע"א13 שלא להטיל קנאה במעשה בראשיתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכ
כה ע"א13 שמטיל קנאה במעשה בראשיתתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה נב
כה ע"א14 לעשות מדותיו רחמיםחכמת התורה שמיני עמ' קנט
כה ע"א14 מדותיו של הקב"ה כו' ואינן אלא גזירותהמדרש והמעשה שמות פרשת וארא
כה ע"א14 שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירותהמדרש והמעשה פ' צו ח"א
כה ע"א14 שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזרותבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ב
כה ע"א14 שעושה מדותיו של הקב"ה רחמיםתורת אברהם עמ' 272
כה ע"א14 שעושה מידותיו של הקב"ה רחמיםתורת חז"ל עמ' 99
כה ע"א15 האי דנחית לקמי' דרבה ואמר אתה חסת על קן צפור כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרסג
כה ע"א15 ההוא דנחית קמיה דרבה אמר אתה חסת על בן צפורעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 80
כה ע"א15 ההוא דנחית קמיה דרבה אמר אתה חסת על קן ציפור, אתה חוס ורחם עלינו כו' לחידודי לאביי הוא דבעאעין איה ברכות פ"ה פסקא קד
כה ע"א15 ההוא דנחית קמיה דרבה וכו' ורבה לחדודי לאביי הוא דבעימפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תסד
כה ע"א16 אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קסח ד"ה ובמקום
כה ע"א17 אתה חסת על אותו ואת בנו אתה חוס ורחם עלינובית אלהים שער א עמ' רפד
כה ע"א19 כמה ידע האי מרבנן לרצויי למריהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפח
כה ע"א20 א"ל אביי והא משתקין אותו תנן+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קכה
כה ע"א21 אחד נחית קמי דר' חנינא אמר האל הגדול הגבור וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' א, רנד {ביאור הרמב"ם במורה נבוכים הובא בב"י או"ח סי' קיג}
כה ע"א21 האי דנחית קמי' דר' חנינא וכו'דרשות הרא"ש דף עד ע"א דרוש עט
כה ע"א21 ההוא דנחית וכו'דברי מנחם (היימליך) עמ' רצד {שהתחיל לשבח ולהאריך בשבחים}
כה ע"א21 ההוא דנחית קמיה דר' חנינא אמר האל הגדול הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ וכו' משל למלך שהיו לו אלף אלפיםעין איה ברכות פ"ה פסקא קה-קו
כה ע"א21 ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא אמר האל הגדול הגיבור והנוראנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' כה
כה ע"א21 ההוא דנחית קמיה וכו' אמר הא-ל הגדול וכו' האדיר והחזקאור אברהם שמות עמ' ק
כה ע"א22 הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץדברי מנחם (היימליך) עמ' רצד
כה ע"א23 אמר ליה סיימתינהו לשבחיה דמרךאור אברהם ברכות עמ' 11, קס
כה ע"א23 אמר ליה סימתינהו לשבחיה דמרךבאר שרים פרשת האזינו דרוש א אות ב
כה ע"א24 השתא הני תלת שהם הגדול והגבור והנורא אי לאו דאמרינהו משה וגם תקנינהו אנשי כנסת הגדולה לא הוה אמרינן להו משוםמלכי יהודה (תשע) עמ' יב
כה ע"א24 סיימתינהו לכולי שבחי דמרךאור הצבי עמ' 239
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחא דמארךברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 308
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחא דמארךמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קפח
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחא דמארךקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ו
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרך וכו' משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו באלף דינרי כסףטל חיים (פרידלנדר) עמ' קסח
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרך וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעא
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרךאור אברהם - הגדה של פסח עמ' רנז
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרךאור אברהם - סידור התפילה עמ' פג, קיח, שצט
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרךאור אברהם - רות עמ' שכו
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרךאור אברהם דברים עמ' רסג
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרךאש דת (אסאד) עמ' טז
כה ע"א24 סיימתינהו לשבחיה דמרך וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכג
כה ע"א24 סיימתנהו לכולהו שבחימי מרום חי"ג עמ' סג
כה ע"א24 סימתינהו לכולהו שבחיה דמרךס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
כה ע"א25 אי לאו דכתבינהו משה באורייתא ואתו כנסת הגדולה ותקנינהותשובה מיראה עמ' נד
כה ע"א27 משל לאדם שהי' לו אלף וכו', פירוש הרמב"םימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' פח, ער
כה ע"א27 משל למלך וכו' והלא גנאי הוא לוס' העיקרים (מישור) עמ' רג
כה ע"א28 הכל בידי שמים וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות מ
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדברי מנחם (היימליך) עמ' רמא
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםגור אריה דברים פ"י הערה 30
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמגדנות אליעזר עמ' רנב
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעלי שור ח"ב עמ' תפא {אותה מסורה בידי אדם שהוא מכוין לבו לכך}
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ותוס'לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קמב
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לב
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' עט
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' נז, שצח
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לז
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדרשות מהר"ם חביב עמ' תלו
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעג
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' א-ב
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםלקחת מוסר ח"א עמ' תקצד
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' קט, רכג, רכו
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמנחת עני (תשעב) עמ' צא
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קכא
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצג
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעין איה ברכות פ"ה פסקא קז
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמא, רצ, שב
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רז
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםראשית דעת (קורח) סי' ו
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםתפארת צבי בראשית עמ' שנז
כה ע"א28 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ורש"ינתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רנט
כה ע"א28 הכל בידי שמיםברכת אבות עמ' ס
כה ע"א28 הכל בידי שמיםזאת ליעקב שמות עמ' מו
כה ע"א28 יראת שמיםארצות החיים (פלג'י) דרוש ב (דף כ"ב ע"א ד"ה ומה)
כה ע"א29 אטו יר"ש מילתא זוטרתאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצו ע"ב
כה ע"א29 ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה מכלל דיראה מילתא זוטרתי היאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שמ
כה ע"א29 חוץ מיראת שמיםפרפרת משה ח"ב עמ' שכט
כה ע"א30 אטו יראה מילתא זוטרתא אין לגבי משהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצג
כה ע"א30 אטו יראה מילתא זוטרתא היאחכמת התורה מטות עמ' מב, מג
כה ע"א30 אטו יראה מילתא זוטרתא היא אין לגבי משה מילתא זוטרתא היאמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקע
כה ע"א30 אטו יראה מילתא זוטרתא היאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' י
כה ע"א30 אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היאכתנות אור (תשעג) פ' עקב אות א
כה ע"א30 אטו יראת שמים מילתא זוטרתי היאארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' כב ד"ה ומה
כה ע"א30 אין לגבי משה מילתא זוטרתא הואקרן לדוד בראשית עמ' יב
כה ע"א30 וכי יראה מילתא זוטרתי הוא אין לגבי משה מילתא זוטרתידברי יואל מועדים ח"ח עמ' שסד
כה ע"א30 וכי יראה מלתא זוטרתא היא אין לגבי משה מלתא זוטרתא היאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכו
כה ע"א30 יראה לגבי משה מילתא זוטרתיחשבון הנפש (תשעה) עמ' יב {מעלת דורות הקדמונים שעבודה גדולה היתה כלפיהם קטנה}
כה ע"א30 יראה מילתא זוטרתאתורת חיים (קאסוב) עמ' קכו
כה ע"א30 לגבי משה יראה הוי מילתא זוטרתאפרי נפש חיה ח"ב עמ' יט
כה ע"א30 לגבי משה מלתא זוטרתא היאשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה יט אות א
כה ע"א30 לגבי משה מלתא זוטרתידרשות הרא"ש דף כד ע"ב דרוש כב, דף נב ע"א דרוש נא, דף נט ע"ב דרוש ס, דף עו ע"א דרוש פא
כה ע"א30 מכלל דיראה מילתא זוטרתא היא? אין, לגבי משהעין איה ברכות פ"ה פסקא קח
כה ע"א33 האומר שמע וכופלה הרי זה מגונהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' נא
כה ע"א33 האומר שמע שמע וכו' מודים מודים כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קס
כה ע"א33 האומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמיזכור לדוד עמ' ל
כה ע"א33 האומר שמע שמעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תיח
כה ע"א33 הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונהלב הארי עמ' רפה
כה ע"א33 הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצח
כה ע"א33 הקורא את שמע וכופלהעין איה ברכות פ"ה פסקא קט
כה ע"א37 חברותא כלפי שמיאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' מט
כה ע"א37 חברותא כלפי שמיארסיסי לילה סי' כד (עמ' 32)
כה ע"א40 בישראל הבא על הנכרית והוליד בן לע"ז הכתוב מדברקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סא
כה ע"א41 מעשה ראובן לא מתרגםילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם וטורי אבןבית אהרן (פייבושביץ) פרשת וישלח
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתורגם וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף ל
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםאילנא דחיי (תשסז) עמ' נד
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות נה
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נב
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםהמאור הגדול (גר"א) עמ' צ
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםכסא רחמים (תקסג) דף לא ע"ג
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםכסא רחמים (תשסג) עמ' צט
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קעד
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםפנים מסבירות עמ' ל
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקעב
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות יג
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםתורת יחיאל בראשית עמ' של
כה ע"א41 נקרא ולא מתרגםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יא
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםדברי שמואל (תשנח) עמ' קעז
כה ע"א41 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםאוצר הכבוד
כה ע"א42 מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם ועגל שני נקרא ולא מתרגםצמח צדיק (תשסז) עמ' רעח
כה ע"א42 מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגםעקדת יצחק (שלג) שער נג דף קמח ע"ג
כה ע"א42 מעשה העגל נקראמורשה - שיחות למועדים עמ' ר
כה ע"א42 מעשה עגל הראשוןשפת אמת - אלה מסעי עמ' 63
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם והשני נקרא ולא מתרגםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קצג
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם והשני נקרא ולא מתרגםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שג
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם וכו'דברי יואל פ' בראשית דף צט ע"א
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם וכו'דברי יואל פ' שלח דף תיג ע"ב
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםאוצר הכבוד
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמא
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםמשך חכמה שמות פ' לב פס' כז, דברים פ' ט פס' כ
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםעשרה מאמרות (תשס) עמ' צה
כה ע"א42 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפד
כה ע"א42 מעשה עגל וכו' נקרא ומיתרגם וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 205 ,154 ,144 ,101 ,92 ,74 ,60
כה ע"א42 מעשה עגל נקרא ומתרגםפנים מסבירות עמ' שסא
כה ע"א42 מעשה עגל ראשון נקרא ומתורגם וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תקכו
כה ע"א42 מעשה עגל ראשוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שלו-שלז
כה ע"א42 מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 202
כה ע"א42 מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגםעל הגאולה ועל התמורה סי' טז עמ' מו
כה ע"א42 מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגםתורת העולה (תשעה) עמ' תרלד
כה ע"א42 מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגםתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק עו
כה ע"א42 קריאת מעשה העגלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנד {הוא גנותן של ישראל}
כה ע"א43 אין מפטירין במרכבה וכו' ורבי יהודה מתירעיוני הפטרה ח"ב עמ' 696
כה ע"א43 ברכת כהנים לא ניתנה להתרגםהגות לב עמ' 36
כה ע"א43 ברכת כהנים מעשה דוד ואמנון נקראין ולא מתרגמיןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות כב
כה ע"א43 ברכת כהנים נקרא ולא מתרגםשל"ה (תט) ווי העמודים פרק כו דף מא ע"א
כה ע"א43 ברכת כהנים נקראים ולא מתרגמינןדברי יואל פ' נשא דף קפא ע"ב
כה ע"א43 ברכת כהנים נקראין ולא מתרגמיןאוצר הכבוד
כה ע"א43 ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמיןמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קעט
כה ע"א44 אין מפטירין ב'הודע את ירושלים'עיוני הפטרה ח"א עמ' 294
כה ע"א45 יש נקראים ולא מתרגמיןר"ן סביב הרי"ף פרק ד דף שעה ע"ג ודף שעו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצו ע"ג
כה ע"א45 יש נקרין ומתרגמין וכו' בל"ת עק"ן נשפ"ה סימןמגילת סמנים עמ' נה
כה ע"א45 לא נקראין ולא מתרגמיןשבח נעורים עמ' צו {דברים של גנאי}
כה ע"א47 מהו דתימא אתו לשיולי מה למעלהפרי צדיק בא אות א
כה ע"א רש"י - מה שחזר אהרן וספר המעשה הוא קרוי מעשה עגל השנידברי יואל מועדים ח"ח עמ' שג
כה ע"א רש"י - נקרא ולא מתרגם פן יטעו עמי הארץ ויאמרו ממש הי' בו שיצא מאליודברי יואל פ' שלח דף תיג ע"ב
כה ע"א רש"י - שאומר אתה חסת על קן צפור, כן חוס ורחם עלינופרדס המלך (תשסט) אות תרסג
כה ע"א רש"י ד"ה אמר מילתא מילתאלב הארי עמ' רפה
כה ע"א רש"י ד"ה ואינןלהורות נתן בראשית עמ' שנא
כה ע"א רש"י ד"ה חוץ מיראת שמים - אע"ג שהיכולת בידו להכין לבבנו אליו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שיד
כה ע"א רש"י ד"ה חוץ מיראת שמיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לג הערה יט
כה ע"א רש"י ד"ה חוץדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לז
כה ע"א רש"י ד"ה יברכוך טוביםאהבת עולם (תשס) עמ' רנד
כה ע"א רש"י ד"ה יברכוךזכור לדוד עמ' ל
כה ע"א רש"י יברכוך טובים ה"ז דרך מינות - שאינו כולל רשעים בשבחו של מקוםבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ב אות א
כה ע"א תוס' - מה שיסד הקליר צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וכו' והוא אינו אלא גזירהפאר יעקב ח"ג עמ' רנט, ח"ד עמ' ריג
כה ע"א תוס' ד"הנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לג אות ב
כה ע"א תוס' ד"ה הכלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ב
כה ע"א תוס' ד"ה הכלשבילי פנחס (תשעט) עמ' מז
כה ע"א תוס' ד"ה יברכוךאהבת עולם (תשס) עמ' רנד
כה ע"א תוס' ד"ה יברכוךזכור לדוד עמ' ל
כה ע"א תוס' ד"ה מפני - וק' להר"ר אלחנן וכו' שאנו אומרים וכו' צדקו אותו ואת בנו וכו'קדושת לוי (תרצט) דף עט ע"ג, קד ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה מפני - על מה יסד הקלירתורת אברהם עמ' 272
כה ע"א תוס' ד"ה מפני - קשה על דברי הפייטן יום ב' דפסח צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א' וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רפז
כה ע"א תוס' ד"ה מפניברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שמא
כה ע"א תוס' ד"ה מפנידרושים ואגדות חתם סופר עמ' ב, שח
כה ע"א תוס' ד"ה מפניחכמת התורה אמור עמ' קעג
כה ע"א תוס' ד"ה מפנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמט
כה ע"א תוס' ד"ה מפניפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכז
כה ע"א תוס' ד"ה הכל - הא בפרק אלו נערות אמרינן הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' קעח
כה ע"א רע"ב ותויו"טלקוטי שיחות חל"ג עמ' 19
כה ע"א בניהו ד"ה סליקאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רלה הערה ו
כה ע"ב01 מעשה לוט וב' בנותיונשמת חיים (ברלין) עמ' צב
כה ע"ב01 מעשה לוט נקראין ומתרגמיןטוב טעם בראשית עמ' קלג
כה ע"ב03 מעשה יהודה ותמר נקרא ומתרגם, ותויו"טדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפט
כה ע"ב03 מעשה יהודה נקרא ומתרגםפנים יפות על תהלים עמ' קכא
כה ע"ב03 מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגםלחמי תודה דף קסט ע"א
כה ע"ב06 מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סט, ח"ה עמ' קיג
כה ע"ב06 מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תט
כה ע"ב06 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם וכו' דניחא להו דהויא להו כפרהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקסט
כה ע"ב06 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם וכו' דניחא להו לישראל דהויא להו כפרהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תצו
כה ע"ב06 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם מהו דתימא ליחוש לכבודן של ישראל, קמ"ל כל שכן דניחא להו דהויא להו כפרהאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שיח
כה ע"ב06 עגל ראשון וכו'טוב טעם שמות עמ' רנו
כה ע"ב07 מהו דתימא לא לתרגם מעשה עגל משום כבודן של ישראל קמשמע לן דניחא להו דתהוי כפרהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צה אות יד
כה ע"ב08 כ"ש דניח"ל דתיהווי להו כפרהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכז
כה ע"ב08 כש"כ דניח"ל דהו"ל כפרהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קיא
כה ע"ב08 ניחא להו דליהוי כפרהבכורי אברהם דף צה ע"ג
כה ע"ב08 ניחא להו לישראל לתרגם מעשה העגל דתיהוי להו כפרהקומץ המנחה (צונץ) דרוש ס אות ה
כה ע"ב08 קמ"ל דניח"ל דתיהוי להו כפרהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קפז
כה ע"ב09 ברכות וקללות נקראין ומתרגמין ורש"י ותוס' והכותב והר"ןסוכת דוד (שירירו) דף קפב ע"ד, קפג ע"א
כה ע"ב09 קללות וברכות ניקרין ומתרגמיןאהבת חיים (דייטש) עמ' שיח
כה ע"ב09 קללות וברכות נקרין ומתרגמיןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קו
כה ע"ב09 קללות וברכות נקרין ומתרגמין+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערב
כה ע"ב09 קללות וברכות נקרין ומתרגמיןפרי צדיק בחוקותי אות יא
כה ע"ב11 אזהרות ועונשין נקראין ומתרגמיןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פז
כה ע"ב11 אזהרות ועונשין נקרין ומתורגמן וכו' ולא חיישי' דלמא אתי למיעבד מיראה ומאהבההישר והטוב (תשסג) עמ' שמז {גי' רש"י}
כה ע"ב12 מהו דתימא ניחוש דלמא אתו למעבד מיראהפרי צדיק משפטים אות ב
כה ע"ב13 דילמא אתו למיעבד מיראהדרשות ר"י מסלוצק עמ' י
כה ע"ב13 ליחוש דילמא אתי למעבד מיראהמגדל עוז (תשעח) עמ' רלב
כה ע"ב14 מעשה אבשלום נקרא ומתרגם פשיטא וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
כה ע"ב16 פילגש בגבעה וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שנט
כה ע"ב18 הודע את ירושלים נקרא ומיתרגם פשיטאמשכנות יעקב (נעים) דף יח ע"ד
כה ע"ב18 'הודע את ירושלים תועבותיה' נקרא ומתרגםעיוני הפטרה ח"א עמ' 294
כה ע"ב18 הפטרה בתועבות ירושליםנפש הרב עמ' צב
כה ע"ב19 מעשה באדם א' שהיה קורא למעלה מרבי אליעזרמבשרת ציון ח"א עמ' טז
כה ע"ב19 מעשה באחד שהיה קורא למעלה מר' אלעזרניבי זהב עמ' תג
כה ע"ב20 עד שאתה בודק בתועבות ירושליםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קנב
כה ע"ב20 עד שאתה בודק בתועבות ירושליםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפו
כה ע"ב21 בדקו אחריו וכו', וריטב"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכד-קכה
כה ע"ב22 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםעמודיה שבעה עמ' *קנב
כה ע"ב24 אל תתרגם אלא אחרוןלוח ארש (תשסא) ח"א סי' תסב ד"ה ומה שנסתבך, קצירת האומר סי' ז אות ז הערה 19
כה ע"ב25 מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגםכתנות אור עמ' רעב
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קל ע"א
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קע
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה פקרו המיניםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"א
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה פקרו המערעריםשרתי ח"א עמ' קנב
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיואגרות הראיה ח"ה עמ' נז
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיואוצרות חיים - יושר המידות עמ' שלט
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' סו
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קסט ע"ב
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיודברי יואל פ' כי תשא דף שמ ע"ב
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיודברי יואל פ' שלח דף תיג ע"ב
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 202
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיוראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות כ
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיועל הגאולה ועל התמורה סי' טז עמ' מז, סי' יט אות נ {התורה כתבה "ויצא העגל הזה" למרות החשש שיחשבו שיש ממש בע"ז, כדי להודיע שלפעמים הס"מ עושה נסים מדומים כדי להטעות את ישראל וידעו להיזהר מזה}
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובתובית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לשבעה עשר בתמוז דף קסח ע"ב
כה ע"ב27 מתוך תשובה שהשיב אהרן למשה פקרו המומרים בעגלבשבילי אמונה ח"ב עמ' שכו
כה ע"ב27 מתשובתו של אהרן למדו המינים לכפורתורת העולה (תשעה) עמ' רנב
כה ע"ב27 מתשובתו של אהרן למדו המינים לכפורתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק עו
כה ע"ב27 פקרו המערעריםגור אריה שמות פל"ב הערה 91
כה ע"ב27 שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה פקרו המערעריםדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכו ע"א
כה ע"ב28 ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין כו'שעת הכושר דף סא ע"ב
כה ע"ב28 ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעט
כה ע"ב28 ברכת כהנים שבתורה נקראין ולא מתרגמינן מ"ט משום דכתי' בהו ישא ה' פניו אליךפאר יעקב ח"ג עמ' שפז
כה ע"ב31 כל המקראות הכתובין בתורה לגנאי קורין אותן לשבח כגון ישגלגה ישכבנהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קלג
כה ע"ב32 מקראות הכתובים לגנאי קוראים לשבחמכמני עוזיאל עמ' סב
כה ע"ב32 פסוקי גנאישם ישראל עמ' קעג
כה ע"ב33 חריונים דביוניםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קפג
כה ע"ב36 בר מליצנותא דע"ז דשריאלקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קנח {למה מותר ליצנות ע"ז, שמחליש כח הרע
כה ע"ב36 כולא ליצנותא אסירא וליצנותא דע"ז שריאמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 39)
כה ע"ב36 כל ליצנות אסורה בר מליצנות דעכו"םיערי עם דבשי ח"ב עמ' מו
כה ע"ב36 כל ליצנות אסורה חוץ מע"זשיחות לספר שמות עמ' קלח
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסורא בר מליצנות דע"זמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' קכח
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסורא חוץ מליצנותא דע"זפאר יעקב ח"ד עמ' קלה
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסוראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלד
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסורה חוץ מליצנותא דע"זמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכו, תנז, תקמא
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסורה חוץ מע"זקומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות ז
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסורה חוץ מעבודה זרהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עה אות יא
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר וכו' דע"זמכתב מאליהו ח"ד עמ' 283
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קה
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאדעת חיים עמ' סו
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף צב ע"ב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאנפש החיים (תשמג) עמ' 65
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאעקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמה ע"א
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז כו'שערי תשובה סה"י אות נז בהע'
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"זאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנא
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"זמנחת אליהו (תשנט) עמ' רצז בהגה
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריאאבני השוהם (הורוויץ) דף יב ע"ב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיז
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצא
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרהאור יחזקאל - אמונה עמ' קסה
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרהקרן לדוד דברים עמ' ק
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכבים דשריאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 603
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכבים דשרידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 237
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכבים דשריא וכו' אל תקרי כבודו אלא כבידודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נב, מהד' ד סי' כה
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רנב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ב פרק מ
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דע"זבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 70
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסיראתאיר נרי עמ' כו
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירה וכו' מליצנותא דע"זעלי שור ח"א עמ' רצא
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירי בר מליצנותא דע"זמגדל עוז (תשעח) עמ' תרב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירי חוץ מליצנותא דע"זילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' מח
כה ע"ב36 בר מליצנותא דע"זמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרצז {מצוה להתלוצץ מיצה"ר כי זו הדרך הטובה ביותר לבטל אותו; סידור האריז"ל שסידר ר'שבתי רשקוב הלכות דרך ארץ להדמ"פ אות יד - זו מצוה גדולה; סמ"ע ח ס"ק ה בשם ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג שמצוה לזלזל בע"ז}
כה ע"ב36 ליצנות מע"זעמק המלך (תשסג) עמ' 718, 402
כה ע"ב36 ליצנותא דע"זבאמונה שלמה עמ' לו
כה ע"ב36 מותר להלעיג בעבודת אליליםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלה פסוק יח
כה ע"ב36 מליצנותא דעבודת כוכבים דשריא וכו' האי מאן דסנאי שומעני' וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 170
כה ע"ב40 שרי ליה לבר ישראל למימר ליה לעו"ב שקליה לע"ב ואנחיה בשין תיו שלו א"ר אשי וכו'מגילת סמנים עמ' נה
כה ע"ב41 שקלי לעבודת כוכבים ואנחי' בשין תיותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רה
כה ע"ב41 שקלי לעבודת כוכבים ואנחי' בשין תיותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמג
כה ע"ב42 האי מאן דסאני שומעיניה שרי לבזוייהשערי תשובה סה"י אות עא
כה ע"ב42 האי מאן דסאני שומעניה שרי ליה לבזוייהלהוגה דעות פ"ו ה"ח
כה ע"ב42 האי מאן דסאני שמועניה שרי ליה לבזוייה האי מאן דשפיר שומעני' שרי לשבוחיה ומאן דמשבחי' ינוחו לו ברכות על ראשודרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפג
כה ע"ב42 האי מאן דסני שומעניהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלג
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמב, תרמג, תרמה, תרמו
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נה
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר שומעני' וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שנג
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחיה ומאן דשבחיה ינוחו לו ברבות על ראשודודי נתן בראשית עמ' צא
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחיה, ומאן דשבחיה ינוחו לו ברכות על ראשואוצרות חיים - יושר המידות עמ' תלו
כה ע"ב42 מאן דשפיר שומעניה שרי לי' לשבוחה ומאן דשבחי' ינוחו לו ברכות על ראשו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקד
כה ע"ב42 מאן דשפיר שומעניה שרי לי' לשבוחה ומאן דשבחי' ינוחו לו ברכות על ראשומטר השמים - עמודי העולם עמ' תקד
כה ע"ב42 מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחישערי תשובה שער ג אות רכו
כה ע"ב42 שרי לי' לבזויי בג' וש'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רד
כה ע"ב42 שרי ליה לבזויי בג' וש'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמא {מוכח למותר לבזות בשקר}
כה ע"ב42 שרי ליה לבזוייפרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק יז
כה ע"ב44 בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו ביהכ"נ וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' רב
כה ע"ב44 בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכו
כה ע"ב44 בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסתחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קסג
כה ע"ב45 מוכרין בית כנסת ליקח ספר תורהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש א עמ' 37
כה ע"ב45 מכרו בית הכנסת לוקחין תיבהמקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
כה ע"ב רש"י - פקרו המינין, העיזו פניהם לומר יש ממש בע"זדברי יואל פ' שלח דף תיג ע"ב
כה ע"ב רש"י ד"ה בר גירתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רע
כה ע"ב תוס' ד"ה מעשה עגל השנידרשות מהר"ם בנעט עמ' קצ
כה ע"ב רמב"ן ד"ה ויש ליישב - בית הכנסת הוה תשמיש מצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' של (קלו) {רש"י חולק}
כה ע"ב מאירי - פ' האזינו וכו' בחשבון הזי"ו ל"ך וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 230
כה ע"ב ר"ן על הרי"ף ז ע"א (בדפי הרי"ף) ד"ה אבל - דאע"פ שמכרוהו שלא כדין מכירתן מכירהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ז ד"ה אלא
כה ע"ב טורי אבן ד"ה בני העיר - והכי הל"ל וכו' בית הכנסת לוקחין בית המדרשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו ד"ה בריש
כו ע"א01 ספרים לוקחין תורה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמג, קמט
כו ע"א01 קדושת ספר תורה חמורה מקדושת בית הכנסתמבשרת ציון ח"ג עמ' שסח
כו ע"א02 אם מכרו תורה לא יקחו ספריםאשר ליהודה עמ' קעב
כו ע"א02 מכרו תורה לא יקחו ספרים ובעה"מ ור"ןאש דת (תשמח) עמ' קכ
כו ע"א02 מכרו תורה לא יקחו ספרים ור"ןמנחת מרדכי עמ' שצב
כו ע"א07 זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתאהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפח
כו ע"א13 לא שנו אלא ביהכ"נ של כפרים אבל ביהכ"נ של כרכים כיון דמעלמא אתי לא מצי מזבני דהוי של רביםס' חסידים סי' תתיא
כו ע"א14 ביהכ"נ של כרכיםטהרת יו"ט חט"ז עמ' מב
כו ע"א14 בית כנסת של כרכיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלח {קדושת בהכנ"ס - מדרבנן או מדאורייתא}
כו ע"א14 ביכנ"ס של כרכין, וראשוניםברכת שלמה חו"מ עמ' פח, פט, צ, צג [הלכה]
כו ע"א17 מתא מחסיאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנא {כאן מוכח שנחשב כרך, ובכתובות ד ע"א נאמר עליו "מפקא מכרך ומפקא מכפר"}
כו ע"א20 בהכנ"ס של טרסייםטהרת יו"ט ח"י עמ' רכה
כו ע"א24 אחוזתכם מטמא בנגעיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמז ע"ב
כו ע"א24 אחוזתכם מטמאה בנגעיםאוצר הכבוד
כו ע"א24 אחוזתכם מיטמא בנגעים ואין ירושלים מיטמא בנגעיםתפארת צבי ויקרא עמ' רט
כו ע"א24 אין ירושלים מיטמא בנגעיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כו
כו ע"א24 ירושלים אינן מטמאין בנגעיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסד
כו ע"א26 אלא מקום מקדש בלבדמשנת חיים דברים עמ' ריז
כו ע"א28 אני לא שמעתי אלא מקום מקודשהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' מח
כו ע"א28 אני לא שמעתי אלא מקום מקודשהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' מח
כו ע"א30 איכא מ"ד דירושלים לא נתחלקה לשבטיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצב
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קד {הכניסו את עולי רגלים לבתיהם בחינם}
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תעו
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עד
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםפחד יצחק סוכות מאמר יג
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםשיחות לספר שמות עמ' רעז, שיחות לספר ויקרא עמ' שיד, שיחות לספר במדבר עמ' לג
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קג
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתעז
כו ע"א30 לא נתחלקה ירושלים לשבטיםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צג אות ב, מאמר קנז אות ג
כו ע"א30 לא נתחלקה ירושלים לשבטיםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצו
כו ע"א30 לא נתחלקה ירושלים לשבטיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמא {דזה נגד ענין האחדות דירושלים}
כו ע"א30 לא נתחלקה ירושלם לשבטיםשו"ת מהרלב"ח (שכה) סימן י
כו ע"א30 פלוגתא אם ירושלים נתחלקה לשבטיםיד דוד (אופנהיים) עמ' צד
כו ע"א30 ת"ק סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים ור"י סבר נתחלקה ירושלים לשבטיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ריז ד"ה ואמנם
כו ע"א30 תנא קמא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ורבי יהודץ סבר נתחלקה ירושלים לשבטיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שלה
כו ע"א32 בפלוגתא דהני תנאי מה היה בחלקו של יהודה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפח
כו ע"א32 מה היה בחלקו של יהודה הר הבית והאולם וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפו
כו ע"א32 מה היה בחלקו של יהודהאוצר הכבוד
כו ע"א32 מה היה בחלקו של יהודהפרפרת הפרשה פרשת וזאת-הברכה פרק לג פסוק יב
כו ע"א32 מה היה בחלקו של יהודהפרפרת משה ח"ב עמ' תקד
כו ע"א33 הר הבית - נחלת יהודה ובנימיןשיחות לספר שמות עמ' רעח
כו ע"א35 ורצועה היתה יוצאת וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה וכו' לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצו
כו ע"א35 ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצז
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה והיתה נכנסת בחלקו של בנימיןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מד דף צט ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פ ע"ד
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה וכו' אושפזיכן לשכינהפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ח
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאת כו' ובה המזבח בנוימנחת אליהו (תשסא) עמ' רמה
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודהחיים וחסד סי' תעט
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה וכו' ולפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכאן לשכינה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צח
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קפד
כו ע"א35 רצועה יוצאת מחלקו של יהודהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעח
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה לחלקו של בנימיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנח
כו ע"א37 בנימין נקרא בנימין הצדיקדולה ומשקה פורים עמ' תמא
כו ע"א37 והיה בנימין הצדיק מצטער וכו' לפיכך נעשה אושפיזכן לשכינהאגרא דכלה ח"ג עמ' שעט
כו ע"א37 והיה בנימין הצדיק מצטער לבלעהים שמחה עמ' קלט
כו ע"א37 והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רכב
כו ע"א37 והיה בנימין הצדיק מצטער עליהגור אריה בראשית פל"ז הערה 101
כו ע"א37 מזבח בנויבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנד {המזבח בחלקו של בנימין}
כו ע"א37 מזבח בנויפרפרת אליעזר פרשת מקץ פרק מב פסוק ו, פרשת וזאת-הברכה פרק לג פסוק יב {המזבח בחלקו של בנימין}
כו ע"א37 מזבח בנויפרפרת התורה עמ' שסז {המזבח בחלקו של בנימין}
כו ע"א38 זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 346
כו ע"א38 זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ד
כו ע"א38 חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכןאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 63
כו ע"א38 נעשה אושפזיכן לשכינהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עח, קצג
כו ע"א39 אושפיזיכין לשכינההכתב והקבלה במדבר פכ"ו פסוק נד
כו ע"א40 אין משכירין בתים בירושלים לפי שאינה שלהןמאורי אור (אתרוג) עמ' שלב ד"ה אין מוכרין
כו ע"א40 אין משכירין בתים בירושלים מפני שאינן שלהם וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תח
כו ע"א40 אין משכירין בתים בירושלים מפני שאינן שלהןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שכא
כו ע"א40 אין משכירין בתים בירושליםפניני שבח עמ' רכו
כו ע"א40 אין משכירין בתים בירושליםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קלד
כו ע"א41 אין לוקחין בה שכר מטות ומצעותמאורי אור (אתרוג) פ"לה ה"ב
כו ע"א42 אורח ארעא למשבק אינש גולפא ומשכי באושפיזא+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ט
כו ע"א42 אורח ארעא למשבק אינש גולפא ומשכי באושפיזאס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ט
כו ע"א42 שמע מינא אורח ארעא למשבק איניש גולפא ומשכא לאושפיזיאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קעה ע"ב
כו ע"א43 שבעה טובי העיראמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמה
כו ע"א44 אבל מכרו שבעה טובי העיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו ד"ה בריש
כו ע"א44 במעמד אנשי העירדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קצט ד"ה והנה במתן תורה אמר
כו ע"א רש"י - בצלאל עשה המשכן, ומשה הקימושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכא
כו ע"א רש"י - הוכיח דמעלין בקודש מקרא דויקם משה ושאין מורידין ממחתות של קרחהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קפב אות ה {להיפוך מדברי הגמרא במנחות צט ע"א שהוכיחו שמעלין בקודש ממחתות של קרח ושאין מורידין ממקרא דויקם משה}
כו ע"א רש"י - מעלין בקודש ולא מורידיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנט
כו ע"א רש"י - מעלין בקודשבשמן רענן ב מג
כו ע"א רש"י - מעלין בקודשעולם ברור פרק כד
כו ע"א רש"י ד"ה אבל מכרו תורה - שמעלין בקודש וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעח
כו ע"א רש"י ד"ה אבל מכרויבין שמועה (לעוו) עמ' רצב
כו ע"א רש"י ד"ה אבללהורות נתן ויקרא עמ' יח
כו ע"א רש"י ד"ה ואין ירושלים מטמאה בנגעיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתס
כו ע"א רש"י ד"ה חופףאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 63
כו ע"א רש"י ד"ה שמעלין - תוס' כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נז דף קכז ע"ב
כו ע"א רש"י ד"ה שמעלין בקדששפתי רננות דף סז ע"ב
כו ע"א רש"י - מעלין בקודש ואין מורידיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' רב
כו ע"א רש"י ד"ה שמעליןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תתלג
כו ע"א תוס' ד"ה אף - דכיון שהקרקע מקום המטות לא היה מיוחד לבעלים לא היה בידם להשכירם וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תח
כו ע"א תוס' ד"ה כיון דמעלמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלט
כו ע"א רמב"ן - יחיד שייחד לעצמו בית לתפילתו יש בה קדושה קצת ואסור להשתמש בה חול וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 129
כו ע"א מרדכיברכת שלמה חו"מ עמ' רו [הלכה]
כו ע"א מרדכי סי' תתכד - אם הם של יחיד יכול לעשות בהם כל מה שירצהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו ד"ה בריש
כו ע"א רא"ש פ"ד ס"א - יחיד שמכר ס"ת שלו יכול להשתמש בדמיו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו ד"ה בריש
כו ע"א טורי אבן ד"ה ספרים - דמטפחת ס"ת ונביאים וכתובים שקולין הןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו ד"ה אך
כו ע"ב05 רמי בר אבא הוה בני וכו'שפתי רננות דף ד ע"ב
כו ע"ב09 לא ליסתור בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתישארית מנחם - מאמרים עמ' קלט
כו ע"ב10 בית הכנסת שסתרו אותוחיים ביד (סימן נ"ו) דף ס"ז ע"ד (ד"ה ואחרי)
כו ע"ב14 בית הכנסת אגורה ומשכונה אסור כו', ורמב"ןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ק
כו ע"ב14 האי בי כנישתא אוגורה ומשכונא אסור וכו' מתנה לחד שרי וכו' הדר הו"ל מתנה כזבינילקט אמרי קודש - שמות עמ' סט, ויקרא עמ' עז
כו ע"ב14 האי בי כנישתא חלופה וזבינה שרי וכו' מתנה וכו' אי לאו דהוה ליה הנאה מיני, לא הוה יהיב ליה וכו', ובחי, הרמב"ן והר"ן, ובטורי אבןחכמה ומוסר ח"א עמ' שעב
כו ע"ב15 מ"ט בקדושתה קאיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קז
כו ע"ב20 כטווי לאריגעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ש
כו ע"ב20 ליכא למאן דאמר דהזמנה מילתא היאמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' לו פס' ה
כו ע"ב21 מתנה פליגי בה רב אחא ורבינאישראל קדושים עמ' 36, רסיסי לילה סי' מב (עמ' 76), נה (עמ' 153)
כו ע"ב23 אי לאו דהוה לי' הנאה מיני' לא הוה יהיב לי'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 64
כו ע"ב23 אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה הדר הוה ליה מתנה כזבינימצווה ועושה ח"א עמ' תקעט
כו ע"ב23 אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שז, במדבר עמ' קמד, דברים עמ' תתקפז
כו ע"ב23 אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליהגור אריה דברים פ"ג הערה 26
כו ע"ב23 אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוי יהיב ליהקרן לדוד דברים עמ' רכג
כו ע"ב23 אי לאו דהוי לי' הנאה מיני' וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' ריז
כו ע"ב23 אי לאו דקבל הנאה מניה תחלה לא יהיב ליה מתנה ולכך הוי כמכרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' טו
כו ע"ב23 דאי לא דהוה ליה הנאה מיניה לא הוי יהיה ליהמשך חכמה שמות פ' כב פס' יג
כו ע"ב23 מי שנותן לו מתנהנפש הרב עמ' קיב
כו ע"ב24 הדר הוה ליה מתנה מביניהר המוריה עמ' קל
כו ע"ב25 שירי תשמישי מצוה נזרקים וקדושה נגנזיםכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' מז
כו ע"ב25 תשמישי מצוה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף יט ע"ב
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקים וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י {אבל בפרשיות של תורה וכו'}
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פו ע"ב
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ז אות א
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין וכו'פחד יצחק שבועות מאמר לד
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזיןאור האורות עמ' נח
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזיןנפש החיים (תשמג) עמ' 165
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגזיןמשך חכמה במדבר פ' ג פס' מה
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזיןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 1
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזין וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רל
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' כד, שנ
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזיןדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות קעה
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזיןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 135, חי"ט עמ' 357
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזיןפרי צדיק שמות אות י
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןאגרות הראיה ג רלז
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןישא מדברותיך - מגילה עמ' ו
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נא
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נד
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות כח
כו ע"ב25 תשמישי מצוה כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כו ע"ב25 תשמישי מצוההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
כו ע"ב25 תשמישי מצוהמפניני הרב עמ' תכז
כו ע"ב25 תשמישי מצוהתשבי (תשסה) עמ' רע שורש שמש
כו ע"ב26 ואלו הן תשמישי מצוה וכו' ציצית ואלה הן תשמישי קדושה וכו' ונרתיק של תפילין ורצועותיהןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות כב
כו ע"ב26 תשמישי קדושה וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 22
כו ע"ב26 תשמישי קדושה כגון תפיליןאוהב ישראל דף קצג ע"א
כו ע"ב26 תשמישי קדושה כגון תפילין נגנזיםדרך ה' השלם עמ' שב - מראה דרך
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכג
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצד
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיןפרדס מרדכי עמ' תקמו
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיןראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק טו אות יא
כו ע"ב26 תשמישי קדושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א סי' תסד עמ' רמז {בית כנסת נחשב תשמיש קדושה}
כו ע"ב26 תשמישי קדושהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות כח {הקדושה מקדשת את תשמישיה}
כו ע"ב26 תשמישי קדושהס' ג' תמוז תשנד עמ' קסג
כו ע"ב30 רצועות הן תשמישי קדושהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לג
כו ע"ב31 האי כורסא תשמיש דתשמישערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 23
כו ע"ב31 תשמיש דתשמיש הוא ושרי וכו'זכור לדוד עמ' לב
כו ע"ב31 תשמיש דתשמיש הוא ושרירנת יצחק משלי עמ' שטו
כו ע"ב35 האי תיבותא דאירפט מיעבדא תיבה זוטרתי שרי כורסיא אסורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצג
כו ע"ב35 האי תיבותא דאירפטדבר טוב (רוזנברג) עמ' תפה
כו ע"ב35 האי תיבותא דאירפטדרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כו ע"ב35 האי תיבותא דאירפטטוב טעם ויקרא עמ' קב
כו ע"ב35 האי תיבותא דארפטרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקכה
כו ע"ב35 האי תיבותא וכו' האי פריסא וכו', ראשון לציוןבית מועד (גטיניו) דף לט ע"ג
כו ע"ב35 תיבותא דאירפטמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכ
כו ע"ב35 תיבותא דארפטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנה
כו ע"ב37 הני זבילי דחומשי, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' פו
כו ע"ב37 הני זבילי דחומשים וקומטרי דספר תשמישי קדושה נינהושמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ד
כו ע"ב37 למיעבדיה פריסא לספרי שרי לחומשין אסירתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קיז
כו ע"ב44 זמנין דמטלטלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנד
כו ע"ב45 מטפחות ספרים שבלו עושין אתו תכריכין למת מצוהעצי חיים על התורה עמ' תח
כו ע"ב45 מטפחת ס"ת שבלה עושים ממנו תכריכין למת וזו היא גניזתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצב
כו ע"ב45 מטפחת ספרים שבלו כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזים אותודברי חנינא - ת"ת עמ' פד
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין אותו אצל וכו', ורש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קיג, רלא
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין אותו בקבר עם ת"ח ובכלי חרסלהורות נתן דברים עמ' קיב
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין אותו וכו' בכלי חרסאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מח
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין אותו עם נפטר ת"חראשית דעת (קורח) סי' יד
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין אותועצי חיים על התורה עמ' תח
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין אצל ת"חדרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' לד
כו ע"ב46 ס"ת שבלה נגנז בכלי חרס שנאמר "ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים"גור אריה שמות פט"ז הערה 180
כו ע"ב46 ספר תורה שבלה גונזים אות וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רב
כו ע"ב46 ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שנח ד"ה וי"ל
כו ע"ב46 ספר תורה שבלה נותנין אותו בכלי חרס וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
כו ע"ב46 ספר תורה שבלה קוברין אותה אצל ת"חשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סח
כו ע"ב47 שונה הלכותבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יד, לד, רלח
כו ע"ב49 אמר רב פפי מבי כנישתא לבי רבנן שרישמע יעקב (אלגזי, תקה) דף צט ע"ד
כו ע"ב49 אמר רב פפי מבי כנישתא לבי רבנן שרישמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכה
כו ע"ב49 אמר רב פפי משמיה דרבא וכו' ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכאזכור לדוד עמ' קטו
כו ע"ב49 אמר רב פפי משמיה דרבא מבי כנישתא וכו' בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש, שמע מינהכתב סופר אגדות כאן
כו ע"ב49 אמר רב פפי משמיה דרבא מבי כנישתא לבי רבנן שרי כנישתא אסירתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רמו
כו ע"ב49 בי כנישתא או בי רבנן עדיףשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רכה
כו ע"ב49 בי כנישתא או בי רבנן, מה עדיףשפע חיים ח"ב עמ' קעג
כו ע"ב49 מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי כנישתא אסרשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק לד
כו ע"ב49 מבי כנישתא לבי רבנן שריפרי צדיק קרח אות יא
כו ע"ב49 קדושת בית המדרש גדולה מקדושת בית הכנסתמילי דשמיא פ"ג אות א עמ' ד
כו ע"ב רש"י ד"ה ואפילו שונה הלכותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד
כו ע"ב רש"י ותוס' - הפרוכת אם בתוך הארון קדש או מבחוץלקוטי שיחות חל"ו עמ' 260
כו ע"ב ר"ן וטורי אבן - ביהכנ"ס אינו אלא תשמיש קדושהגבורת יצחק שבועות עמ' לג
כז ע"א02 אם בית הכנסת עושין בית המדרש או בית המדרש עושין בית הכנסתמשך חכמה שמות פ' כט פס' מב
כז ע"א02 בית הכנסת מותר לעשות בית המדרשאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקיז הערה יא
כז ע"א02 בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש אבל ביהמ"ד אסור לעשותו ביהכ"נלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שז
כז ע"א02 בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרשדרך חיים (לונזאנו) עמ' קצג
כז ע"א02 בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרשנפש החיים (תשעז) עמ' רכג
כז ע"א02 בית כנסת מותר לעשותו בית מדרשמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
כז ע"א02 בית כנסת מותר לעשותו בית מדרשנפש החיים (תשמג) עמ' 159
כז ע"א02 בית מדרש חשוב מבית כנסתשיחות לספר ויקרא עמ' עא
כז ע"א02 גדולה קדושת ביהמ"ד קבוע משל ביהכ"נפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכד
כז ע"א02 מחלוקת אם בית הכנסת קדוש יותר מבית המדרש או להיפךמפניני הרב עמ' תכט {קדושת בית כנסת - תורה שבכתב, ביהמ"ד - תושבע"פ}
כז ע"א02 עושין מבית כנסת בית המדרשמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 62 עמ' קנא
כז ע"א02 קדושת ביהמ"ד ובית הכנסתדרך ה' השלם עמ' שכב - מראה דרך
כז ע"א03 וישרוף את בית ד'המאור שבתורה (לסין)
כז ע"א03 וישרוף את בית ד'ילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"א03 וישרוף את בית ה' כו' פליגי בה ר"י וריב"ל כו'סוכת דוד (שירירו) דף צ ע"א
כז ע"א04 כל בתי ירושליםרנת יצחק מלכים עמ' תלז, ישעיה עמ' תעא
כז ע"א05 ביהמ"ק כו' פלטרין של מלך כו' מקום שמגדלין בו תורה כו' תפלהתורת מנחם חלק מ עמ' 327,248
כז ע"א05 בית ה' גו' בית גדולתורת מנחם חנ"א עמ' 404
כז ע"א05 בית ה' זה בית המקדשלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריח {גם בפסוק "שבתי בבית ה'"}
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באשאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ח אות ג
כז ע"א07 את כל בית גדול שרף באש רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלהרישומי דברים עמ' ד
כז ע"א07 בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תורה וכו' מקום שמגדלין בו תפלה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמה, שסג
כז ע"א07 בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תורה וכו' מקום שמגדלין בו תפלה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רו, דברים עמ' תסט, תעה-תעו, מלכים עמ' שעג-שעד, תכח
כז ע"א07 בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' מג
כז ע"א07 בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תפילהרסיסי לילה סי' ד (עמ' 4), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 137
כז ע"א07 בית גדול וכו' שמגדלים בו תורהמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
כז ע"א07 בית גדול וכו' שמגדלין בו תורהפני מלך בראשית עמ' קיב
כז ע"א07 'בית גדול' חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 487
כז ע"א07 בית גדול חד אמר מקום שמגדלין בו תפלהחלקת יהושע עמ' פט הערה קיד
כז ע"א07 בית גדול מקום שמגדלין בו תורהדברי יואל מועדים ח"ד דף פג ע"ב
כז ע"א07 בית גדול מקום שמגדלין בו תפלהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כו, רסט {תפלה במקום קרבן דענינו גדלות}
כז ע"א07 בית גדול שמגדלין בו תורה וכו' תפלהויגד יעקב עמ' כ
כז ע"א07 בית גדול שמגדלין בו תורהכוונת הלב עמ' רכג
כז ע"א07 בית גדול שמגדלין בו תורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סח
כז ע"א07 בית גדול בית שמגדלים בו תפילה או תורהישמח חיים (תשסה) מע' ב אות טו, לד
כז ע"א07 בית גדול בית ח"א שמגדלים בו תורה וח"א שמגדלין בו תפילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלד
כז ע"א07 בית גדול מקום שמגדלין בו תורהקול ששון (גולדברג) אות מ
כז ע"א07 גדול שמגדלים בו תפלהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 213
כז ע"א07 ואת כל בית גדול ח"א שמגדלין בו תורה וח"א שמגדלין בו תפילהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לג, רג
כז ע"א07 ואת כל בית גדול וכו' ח"א מקום שמגדלין בו תורה וכו'דברי יואל פ' צו דף קסה ע"א, פ' אחרי מות דף טז ע"א
כז ע"א07 ואת כל בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תורהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעד ע"א
כז ע"א07 ואת כל בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תורהדברי יואל פ' ויחי דף תקכד ע"א
כז ע"א07 ואת כל בית גדול וכו' מקום שמגדלין בו תורהשדה יעקב עמ' פט
כז ע"א07 ואת כל בית גדול וכו' ר"י וריב"ל ח"א מקום שמגדלין בו תורה וח"א מקום שמגדלין בו תפלהאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' לב, מא, רלז
כז ע"א07 ואת כל בית גדול מקום שמגדלים בו תורה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 87
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש וכו' ח"א מקום שמגדלין בו תורה וח"א מקום שמגדלין בו תפלהאמרי נועם (מועדים) סי' כ לשבת הגדול
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש וכו' חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ד אות ב
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש וכו' רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ו, מב
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש חד אמר מקום שמגדלין בו תורהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) צו ג
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש ר' יוחנן וריב"ל ה"א מקום שמגדלין בו תורה וח"א מקום שמגדלין בו תפלהזכור לדוד עמ' קטו, קיח
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלהאגרות הראיה ח"ה עמ' מב, צו
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש רבי יוחנן ורבי יהושע בן לויאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 497
כז ע"א07 ואת כל בית גדול שרף באש רבי יוחנן וריב"ל ח"א מקום שמגדלין בו תורה וח"א מקום שמגדלין בו תפלה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קסח
כז ע"א07 כל בית גדולרנת יצחק ישעיה עמ' תעא
כז ע"א08 ח"א בית שמגדלים בו תורה וח"א שמגדלים בו תפלהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקס
כז ע"א08 חד אמר אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהשם דרך - כתר תורה עמ' קסא
כז ע"א08 חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ח
כז ע"א08 חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וכו' תפלהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תערב
כז ע"א08 חד אמר מקום שמגדלין תורה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קסא
כז ע"א08 מחלוקת איזה עדיף בית הכנסת או בית המדרשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמד) {למר אלים ליה יראה ולמר תורה}
כז ע"א08 ר"י וריב"ל ח"א בית שמגדלים בו תורה וח"א שמגדלים בו תפלהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יא
כז ע"א08 ר"י וריב"ל חד אמר מקום שמגדלין בו תורהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תיד
כז ע"א08 רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ז ד"ה ובזה
כז ע"א09 ביהכ"נ גדול מביהמ"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעא
כז ע"א09 בית שמגדלין בו תורה וכו' תפילהשם דרך בראשית ח"ב עמ' פב, רעג
כז ע"א09 בית שמגדלין בו תורה וכו' תפלהחכמת התורה תולדות עמ' תרעג
כז ע"א09 בית שמגדלין בו תורהאהבת חיים (דייטש) עמ' רנה
כז ע"א09 מקום שמגדלים בו תורה וכו' מקום שמגדלים בו תפלהאמרי רבי שפטיה עמ' רפג
כז ע"א09 מקום שמגדלים בו תפלהנחלת צבי (פאליי) עמ' שיא
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהשם דרך - הישר והטוב עמ' קכ
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה וכו' תפלהתורת מנחם חכ"ח עמ' 213
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 303, חכ"ח עמ' 238
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה ותפילהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' לו
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה כו' תפלהתורת מנחם חמ"ב עמ' 246
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה כו' תפלהתורת מנחם חמ"ח עמ' 218, חמ"ט עמ' 159
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורה כו' תפלהתורת מנחם חנ"ד עמ' 205, חנ"ה עמ' 229
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורהדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 183
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מג
כז ע"א09 מקום שמגדלין בו תפלה וכו' דכתיב ספרה נא הגדולותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמה ד"ה והנה אמרו
כז ע"א09 שמגדלין בו תורה כו' תפלהתורת מנחם חלק לד עמ' 46
כז ע"א11 ומ"ד תפלה דכתיב ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע וכו'זכור לדוד עמ' קטז
כז ע"א11 יגדיל תורה ויאדירדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
כז ע"א12 אלישע דעבד ברחמי הוא דעבדפוקד עקרים סי' ד (עמ' 29), צדקת הצדיק סי' עב, רי
כז ע"א12 אלישע דעבד ברחמי הוא דעבדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רג
כז ע"א12 אלישע מחולל נפלאות ע"י תפלהשיחות לספר ויקרא עמ' עד
כז ע"א12 ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבדאמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ד
כז ע"א12 ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבדאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נד
כז ע"א12 ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבדבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שו
כז ע"א12 ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבדשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנט
כז ע"א12 ואלישע דעבד בתפלה הוא דעבדמכתב מאליהו ח"ג עמ' 27
כז ע"א15 איבעיא להו מהו למכור ס"ת ישן ליקח בו חדש כו'קידש ידיד דף צג ע"ג-ע"ד
כז ע"א15 איבעיא להו מהו למכור ס"ת ישן ליקח בו חדשארשות החיים עמ' רלו
כז ע"א15 למכור ס"ת ישןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלא
כז ע"א15 מהו למכור ס"ת ישן ליקח בו חדשדרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כז ע"א15 מכירת ספר תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלט
כז ע"א18 גוללים ס"ת במטפחות חומשיןמצווה ועושה ח"א עמ' תריא
כז ע"א23 מניחים חומשים על גבי נביאים וכתובים ולא להיפוךנזר הקדש ח"א עמ' שמט
כז ע"א23 מניחין וכו' וחומשין ע"ג נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשיןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ה
כז ע"א23 מניחין וכו' וחומשין ע"ג נביאים וכתוביםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמג
כז ע"א23 מניחין וכו' וחומשין על גבי נביאים וכתובים וכו'דרך ה' השלם עמ' נ - מראה דרך
כז ע"א23 מניחין ס"ת ע"ג חומשיםדרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כז ע"א23 מניחין ס"ת על גבי תורה וכו' אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשיןמסילת ישרים עמ' תקמב
כז ע"א23 מניחין תורה ע"ג חומשין כו' ע"ג נ"ךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יב
כז ע"א24 אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשיןשיחות עבודת לוי סי' מג אות ב
כז ע"א24 ולא חומשין ע"ג תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ד
כז ע"א24 ולא חומשין על גבי תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעד
כז ע"א29 אין מוכרים ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשההשיר והשבח ח"א עמ' לו
כז ע"א29 אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שסה, שסז-שסח
כז ע"א29 אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישהאלומת יוסף דף ב ע"א
כז ע"א29 אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רי
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קיח
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה וכו'קידש ידיד דף קלה ע"א
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 383
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהכד הקמח (מישור) עמ' תקב
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהמצווה ועושה ח"א עמ' תריא
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג
כז ע"א29 אין מוכרין ס"ת אלא לת"ת ולישא אשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סד
כז ע"א29 אין מוכרין ספר תורה אלא וכו'אור אברהם דברים עמ' שעז
כז ע"א29 אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה וכו' אשה נמי לא תהו בראה לשבת יצרהשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות כ, כט
כז ע"א29 אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קב
כז ע"א29 אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשהלחמי תודה דף קכא ע"א
כז ע"א29 אין מוכרין ספר תורהמנחת מרדכי עמ' שצב
כז ע"א29 אסור למכור ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהתפארת משה עמ' רסג
כז ע"א29 ת"ש דא"ר יוחנן משום ר"מ אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהשם אליעזר דף ח ע"ב
כז ע"א30 דלמא שאני תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות קב, מס' פסחים אות תכט
כז ע"א30 ימכור ספר תורה כדי לישא אשהשמלת אליעזר ח"ב עמ' שנז
כז ע"א30 מוכרין ספר תורה לישא אשהצמח דוד (סקאליע) עמ' נג
כז ע"א30 מוכרין ספר תורה ללמוד תורהדרכי חיים פרק ד משנה י"א (דף קי"ט ע"א)
כז ע"א31 גדול התלמוד שמביא לידי מעשהעצי חיים על התורה עמ' שיח, של
כז ע"א31 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת יחיאל בראשית עמ' תיד
כז ע"א31 הלימוד מביא לידי מעשהעטרת ישועה (תשסד) אות פד להגדה ש"פ
כז ע"א31 התלמוד מביא לידי מעשהפחד יצחק חנוכה הערה כללית
כז ע"א31 התלמוד מביא לידי מעשהפחד יצחק פסח הערה כללית
כז ע"א31 התלמוד מביא לידי מעשהקדושת יצחק עמ' קסב
כז ע"א31 שהלמוד מביא לידי מעשהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ל
כז ע"א31 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאור השמש (תשסח) עמ' נב
כז ע"א31 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהשארית אהרן דף קו ע"א
כז ע"א31 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ע, א'שד
כז ע"א31 תלמוד מביא לידי מעשהפחד יצחק פורים הערה כללית
כז ע"א31 תלמוד עדיף דמביא לידי מעשהשבט מוסר עמ' קפז
כז ע"א32 לא ימכור אדם ס"ת אע"פ שאיןמקראי קדש (תשנג) עמ' תפג
כז ע"א32 לא ימכור אדם ס"תדרישה מחיים דף א ע"ד
כז ע"א32 לא ימכור אדם ספר תורה אע"פ שאינו צריך לוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' מד
כז ע"א33 אין מוכרין ס"ת אפילו אם אין לו מה יאכלויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תה
כז ע"א33 המוכר ס"ת ואפילו אין לו מה יאכל אינו רואה סימן ברכהכד הקמח (מישור) עמ' תקב
כז ע"א33 כל המוכר ס"ת אפי' אין וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' רג
כז ע"א35 גבו מעות לבית הכנסת והותירומקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
כז ע"א45 יחיד שהלך בסחורה ופסקו עליו צדקה נותן לעניי אותה העירשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכב
כז ע"א רש"י - בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש אלמא בית המדרש הוי בית גדולדברי יואל מועדים ח"ח עמ' מג
כז ע"א תוס' ד"ה אבלמקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
כז ע"א תוס' ד"ה כותיהארשות החיים עמ' תעז בהגהות
כז ע"א תוס' ד"ה כותיהמשיב צדק סי' פא (עמ' 48)
כז ע"א ר"ן על הרי"ף - מותר להניח כתובים ע"ג נביאים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר ב
כז ע"ב03 אין מוכרין את של רבים ליחידחנן אלקים עמ' רפז
כז ע"ב05 אין מוכרין מעיר גדולה לעיר קטנהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צב
כז ע"ב10 אין מוכרין בהכ"נצפיחת בדבש סי' יד דף לב ע"ד
כז ע"ב10 אין מוכרין ביהכנ"ס אלא על תנאי כו', בס' מחנה דןמכמני אשר עמ' קיא
כז ע"ב10 אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאיפנים מסבירות עמ' קמו
כז ע"ב10 ברוב עם הדרך מלךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנו {לעשות מצוה בציבור}
כז ע"ב35 המתפלל מרחיק ד' אמות ומשתיןתורת המצרף עמ' מט
כז ע"ב36 המשתין מרחיק ר"א ומתפללס' חסידים סי' יח
כז ע"ב37 כמה ירחיק מן הצואה ד' אמותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 356
כז ע"ב37 לא ישתין מים בתוך ד"א של תפלהדרך ישרה עמ' שלב
כז ע"ב38 המתפלל ישהה כדי הילוך ד"א שכל ד"א רחושי מרחשי שיפוותאפניני דעת עמ' רנד
כז ע"ב38 המתפלל ישהה כדי הילוך ד' אמות ואח"כ יפנה לצרכיו שכל ד' אמות תפילתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שפו, תלד
כז ע"ב40 זלפ"ן סימן שאלו תלמידיו את רבי זכאי וכו'מגילת סמנים עמ' נה
כז ע"ב40 מרחשין שפוותיהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעח
כז ע"ב40 רחושי מרחשין שפוותיהמזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' ז {מרחשון מלשון זה}
כז ע"ב40 רחושי מרחשן שפוותיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסח, קעא
כז ע"ב40 רחושי מרחשן שפוותיהנטעי אשל בראשית עמ' תמא
כז ע"ב40 רחושי מרחשן שפתיהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כב
כז ע"ב40 שאלו את ר"י בן זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד׳ אמות של תפילה ולא בניתי שם לחברי ולא ביטלתי קידוש היוםדודי נתן בראשית עמ' קסו
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכ, רכא
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ר' זכאי במה הארכת ימים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שמו
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ר' זכאי, ר' אלעזר בן שמוע, ר' פרידא, וכו' במה הארכת ימים וכו' מימי לא עשיתי כך וכךמאמרי שלמה ח"ב עמ' סח
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ר' ינאי במה הארכת ימים וכו' ולא כניתי שם רע לחבירי וכו' רבי נחוניא וכו' ותרן בממוני הייתי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ז
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים וכו'ארזי לבנון (שסא) פרק ז דף יב ע"ב
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ריט
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את רבי זכאי וכו' אמא זקינה היתה לי וכו' פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היוםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קמב
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את רבי זכאי וכו' מימי לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפלה, ולא כניתי שם לחבירי, ולא ביטלתי קידוש היוםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קמב
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ריב"ז במה הארכת ימיםישראל קדושים עמ' 34, לקוטי מאמרים עמ' 126, צדקת הצדיק סי' פא
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ריב"ז במה הארכת ימיםפרי צדיק לחנוכה אות יג
כז ע"ב40 שכל ד"א תפילתו סדורה בפיואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעו
כז ע"ב41 במה הארכת ימים אמר להם מימי לא כניתי שם לחבירידרשות דבר צבי מועדים עמ' רמח
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו' ולא כניתי שם לחברי, ותוס'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמא
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו' מימי לא ביטלתי קידוש היוםאור לפני הדורשין עמ' 33
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' פב
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות ג
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סא
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יז
כז ע"ב41 במה הארכת ימים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' עח
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעא
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' סט
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםגור אריה ויקרא פי"ט הערה 300
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםגל עיני ח"ב עמ' עו
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ע, קסא
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםדברי חנינא - מזלות עמ' כ, כב
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםדרך מצותיך (חב"ד) דף קיג ע"א
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםדרכי התשובה עמ' קטז
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יג {כל אחד תפס מצוה אחת והצטיין בה}
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' כד
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' כ
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צה
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםכרם טוביה עמ' מה
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' שלט
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםמאיר נתיבות ח"ג עמ' רמ
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 425
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ג
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםנפש הרב עמ' סז
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' סז
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםפרי לבנון (וייס) עמ' קעז-קצג
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםשיחות עבודת לוי סי' קיא אות א
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםתורת מנחם חנ"ח עמ' 78
כז ע"ב41 מימי לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפלה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצח
כז ע"ב41 מימי לא וכו'בית שלום מרדכי עמ' קד, רפה
כז ע"ב41 מימי לא וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' רנה {כל הכמים הדגישו "מימי לא" כי עיקר המעלה היא ההתמדה במעשים טובים בכל מצב וכך רוכשים מידה טובה}
כז ע"ב41 מימי לא כיניתי שם לחברילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רד, רו
כז ע"ב42 אמא זקנה היתה לי פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקלח
כז ע"ב42 הוצאות קידושבעקבי יעקב עמ' קנד
כז ע"ב42 ולא בטלתי קדוש היום כו'שערי תשובה סה"י אות צח
כז ע"ב42 ולא בטלתי קדוש היוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיח
כז ע"ב42 ולא בטלתי קידוש היוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ב
כז ע"ב42 ולא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי, פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היום וכו'אוצרות חיים שבת עמ' רפז
כז ע"ב42 מכרה כיפה שבראשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עב
כז ע"ב42 קידושבעקבי יעקב עמ' קנ
כז ע"ב42 ר' זכאי זכה לאריכות ימים דהיה זהיר בקידוש וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סח {משמע דאינו מעיקר הדין רק מידת חסידות וכן ברמב"ם ובדבר שמואל}
כז ע"ב43 רב הונא אסר ריתא וקאי קמיה דרב וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שפז
כז ע"ב43 רב הונא אסר ריתא כו' דהי' ממשכן המייני' על יין קידוש וכו'פרדס המלך (תשסט) אות צז
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וכו' א"ל לא הוה לי חמרא לקידושא וכו' א"ל יהא רעוא דתיטום בשיראי וכו' שמע רב ואיקפיד מ"ט לא אמרת לי וכן למרמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנ {לא הקפיד רב תיכף מפני שברכת גדול הדור עושה רושם בשמים, ונעשה עת רצון, ולכן יש לחזור ולברך וכן למר, ורב לא החזיק עצמו לגדול, עד שנתקיימה ברכתו, וגם רק לזרעו}
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וכו' אמאי לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למרדברת שלמה (תשעא) עמ' קטו
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וכו' אמאי לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למרדובר שלום (תשסג) אות קלה
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וכו' אמר ליה יהא רעוא דתיטום בשיראיאוצרות חיים שבת עמ' לד, קעד
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וכו' אמר ליה רב יהא רעוא דתיטום בשיראיאור אברהם (זוועהיל) עמ' לא
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וכו' לא הוה לי לקידושא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנא
כז ע"ב43 רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי האי א"ל לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תצד
כז ע"ב43 רב הונא הוי אסר ריתא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' ערה
כז ע"ב43 רב הונא היה אסר כו', הגהות הב"ח והגהות הג' יעב"ץמכמני אשר עמ' קיא
כז ע"ב43 רב הונא היה אסר ריתא וכו' דאיטום בשיראידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלט
כז ע"ב43 רב הונא היה זהיר בקידוש היום פעם אחת איקלע רב הונא לפני רב וכו' יהא רעוא דתיטום בשיראי וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' נט
כז ע"ב44 לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי וכו' וכן למרמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קלו
כז ע"ב45 אמר ליה יהא רעוא דתיטום בשיראי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' מח
כז ע"ב45 יהא רעוא דתיטום בשיראיכסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף ע ע"א
כז ע"ב45 יהא רעוא דתיטום בשיראישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעז
כז ע"ב45 יהי רעוא דתיטום בשיראימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ב
כז ע"ב45 רב הונא איניש גוצא הוהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנג
כז ע"ב46 אמר מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למרלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נח
כז ע"ב46 אמר מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר, והגהות הב"חבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ג
כז ע"ב46 כי שמע רב איקפדאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שיב
כז ע"ב46 רב הקפיד על ר"ה שלא אמר לו "וכן למר" ורש"י וב"חשיחות מוסר (תשסב) עמ' קעא
כז ע"ב46 שמע רב ואיקפידאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' סג
כז ע"ב47 וכן למרדברי חנינא - מזלות עמ' קנח
כז ע"ב47 וכן למר, ורש"ילקוטי שיחות ח"ה עמ' 427
כז ע"ב47 וכן למר, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 321
כז ע"ב47 מ"ט לא אמרת לי וכן למרלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נו
כז ע"ב47 מאי טעמא לא אמרת וכן למרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נה
כז ע"ב47 מימי לא עשיתי קפנדריא לבה"כ, חי' ריטב"אדרשות מהר"ם חביב עמ' תכג
כז ע"ב47 מימי לא פסעתי על ראשי עם קדש ורש"יכה תברכו (תרמא) דף ל ע"א
כז ע"ב47 מימי לא פסעתי על ראשי עם קודששבט מנשה (גרוסברג) עמ' 55 {מן הדין היה רשאי כי רבים היו צריכים לו}
כז ע"ב47 האריך ימים כי לא פסע על ראשי עם קודשמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ג
כז ע"ב47 שאלו את ר"א ב"ש במה הארכת ימיםכה תברכו (תרמא) דף כט/פט ע"ב
כז ע"ב47 שאלו את ראב"ש במה הארכת ימיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קח
כז ע"ב47 שאלו תלמידיו את ר"א בן שמוע במה הארכת ימים א"ל וכו' ולא נשאתי בפי בלא ברכהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' לח
כז ע"ב47 שאלו תלמידיו את ר"א בן שמוע כו', רש"י, בריטב"א, במהרש"א, בס' "מקרי דרדקי"מכמני אשר עמ' קי
כז ע"ב47 שלא יפסע על ראשי עם קודשמשיבת נפש עמ' רלא
כז ע"ב48 ולא נשאתי כפי בלא ברכהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנא, קנו
כז ע"ב48 ולא נשאתי כפי בלי ברכהוצוה הכהן עמ' קפג-קפה
כז ע"ב48 לא נשאתי כפי בלא ברכהילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב49 לא הקדימו אדם מעולם לבית המדרשכד הקמח (מישור) עמ' תקד
כז ע"ב49 מימי לא קדמני אדם בביהמ"ד וכו' ולא אכלתי מבהמה וכו'וצוה הכהן עמ' קמז, קנ, קנג, קנה
כז ע"ב49 מעולם לא קדמני אדם בביהמ"ד ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שז
כז ע"ב49 שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים א"ל מימי לא קדמני אדם בביהמ"דמצווה ועושה ח"ב עמ' קעא
כז ע"ב49 שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים אמר להם מעולם לא קדמני אדם לביהמ"דלחמי תודה דף רכ ע"א
כז ע"ב49 שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסט
כז ע"ב49 שאלו תלמידיו את ר' פרידא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריד
כז ע"ב49 שאלו תלמידיו את ר' פרידא, ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' מט
כז ע"ב49 שאלו תלמידיו את רבי פרידא במה הארכת ימים וכו'באר שבע (שעד) הוריות פרק ג דף כא ע"ג
כז ע"ב רש"י - אפשר שהי' מתקיים בי אם אמרת וכן למרפרדס המלך (תשסט) אות צז
כז ע"ב רש"י ד"ה וכן למר - הברכות מתקיימות בעת רצוןלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' א
כז ע"ב תוס' ד"ה ולא כניתיאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעח הערה יד
כז ע"ב תוס' ד"ה רבידרך ישראל סי' ט ס"ק א-ב [הלכה]
כז ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפח
כז ע"ב תוס' הרא"ש ד"ה ולא כיניתיאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעח הערה טו
כח ע"א01 ולא ברכתי לפני כהןגור אריה בראשית פכ"ה הערה 177
כח ע"א01 לא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה רשב"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' מט
כח ע"א01 לא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיהקרבן מנחה (תשעד) עמ' שצה
כח ע"א01 מימי לא בירכתי לפני כהןתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ג
כח ע"א01 מעולם לא ברכתי לפני כהןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
כח ע"א07 כל ת"ח וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' שנו {ת"ח המכבד עם הארץ - חילול השם}
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפי' כהן גדול ע"ה חייב מיתהשלחן של ארבע (תשנו) עמ' כא
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כ"ג ע"ה אותו תלמיד חייב מיתהוצוה הכהן עמ' קנה-קנז
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כ"ג עם הארץ אותו תלמיד חייב מיתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נד
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כה"ג וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמח
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ אותו ת"ח חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבי מות אל תקרא משנאי אלא משניאיפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רעז {תלמידי חכמים צריכים להתנהג בדרך של ויגבה לבו בדרכי ה׳ כדי שהבריות יחשיבו אותם, שאם לא יתנהגו בדרך זו יגרמו להם שעמי הארץ ישפילו אותם ויבזו אותם}
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ אותו ת"ח חייב מיתהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו ע"ה חייב שנאמרארץ החיים (ליברזון) סי' רמ
כח ע"א07 כל תלמיד חכם וכו' אותו תלמיד חייב מיתה שנא' "כל משנאי אהבו מות" אל תקרי משנאי אלא משניאישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
כח ע"א07 כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כהן עם הארץ וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 186
כח ע"א07 כל תלמיד חכם שמברך לפניו עם הארץ חייב מיתה, שנאמר ולמשנאי אהבו מות, אל תקרי למשנאי אלא למשניאיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיא
כח ע"א08 ת"ח הנותן לכה"ג עם הארץ לברך לפניו חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ח {ת"ח קודם לכה"ג}
כח ע"א08 ת"ח הנותן לכה"ג עם הארץ לברך לפניו חייב מיתהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ, רכח
כח ע"א08 ת"ח קורא בתורה לפני כהן ע"ה אפי' לפני כהן גדול ע"ה, רש"י, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעד, תרעה
כח ע"א08 ת"ח שמברך לפניו וכו' חייב מיתהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' יד*
כח ע"א08 ת"ח שמברך לפניו וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 92 {חכם יכול ליתן רשות לאחר לברך לפניו משום שהתורה שלו ויכול למחול על כבודו}
כח ע"א08 ת"ח שמניח אפי׳ לכה"ג עם הארץ לברך לפניו חייב מיתהיושב אהלים (מנטרוז) עמ' קכז
כח ע"א08 ת"ח קודם לכה"ג בברכת המזון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצב
כח ע"א09 כל משניאיתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ד
כח ע"א10 א"ת משנאי אלא משניאי, ורש"יתורת מנחם חנ"ו עמ' 338
כח ע"א10 אל תקרי משנאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנט
כח ע"א11 שאלו את ר׳ נחוניא בן הקנה במה הארכת ימיםילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' ריג
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' נחוניא במה הארכת ימיםמסילת ישרים עמ' תקכא
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' נחוניהדברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' ל
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר"נ במה הארכת ימים וכו' ולא עלתה עמי קללת חברי על מטתייפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ת
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רלג
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנהאם הבנים ח"א דף צז ע"ג, קעג ע"ג
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה במה הארכת ימיםסדר מעמדות (שסו) מעמד יום א דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שב ע"ג
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את רנב"ה במה הארכת ימים וכו' מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מטתי קללת חברי, וותרן בממונימצווה ועושה ח"ב עמ' קפד
כח ע"א11 שאלו תלמידיו של רבי נחוניא ב"ה במה הארכת ימים וכו' שרי ליה לכל מאי דמצערןרוח נכון עמ' רס, ער
כח ע"א12 במה הארכת ימים א"ל וכו' וותרן בממוני הייתיברית עולם (תשסט) עמ' קסט
כח ע"א12 במה הארכת ימים אמר וכו' ותרן בממוני הייתיראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות יט
כח ע"א12 במה הארכת ימים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שנז, ח"ו עמ' קיז
כח ע"א12 במה הארכת ימים וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קנג, שיא, ויקרא עמ' יז, דברים עמ' כ, כד, קי, קעח, חנוכה-פורים עמ' צ
כח ע"א12 במה הארכת ימים וכו'ס' חסידים סי' טו, רי
כח ע"א12 במה הארכת ימים וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שפב, תרע
כח ע"א12 במה הארכת ימים וכו'שדה יעקב עמ' מו
כח ע"א12 במה הארכת ימיםאהבת חיים (דייטש) עמ' שכד
כח ע"א12 במה הארכת ימיםאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק לב, משלי פל"א פסוק כו
כח ע"א12 במה הארכת ימיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף מה ע"ב
כח ע"א12 במה הארכת ימיםדרשות מהר"ם חביב עמ' קצז
כח ע"א12 במה הארכת ימיםויקח אברהם דף לח ע"ב
כח ע"א12 במה הארכת ימיםחכמה ומוסר ח"א עמ' תטז
כח ע"א12 במה הארכת ימיםחלקת יהושע עמ' קע הערה ט
כח ע"א12 במה הארכת ימיםילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קפט*
כח ע"א12 במה הארכת ימיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צג
כח ע"א12 במה הארכת ימיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכג
כח ע"א12 במה הארכת ימיםמשנת חיים דברים עמ' תקנה
כח ע"א12 במה הארכת ימיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ג, סי' כב אות כו
כח ע"א12 במה הארכת ימיםפרי חיים (קנולר) פרשת מצורע
כח ע"א12 במה הארכת ימיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' עא, שא
כח ע"א12 במה הארכת ימיםקול יהודה (ישראל) דף קכד ע"ג
כח ע"א12 במה הארכת ימיםשמחה לאיש (שונשול) דף עז ע"א
כח ע"א12 במה הארכת ימיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מא
כח ע"א12 במה הארכת ימיםשער החצר (תשעב) סי' קלא
כח ע"א12 כמה גדולים שנשתבחואורחות צדיקים שער גאוה עמ' יד
כח ע"א13 לא נתכבדתי בקלון חבריאור הרעיון עמ' עז
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חבירינתיבות עולם ח"ב עמ' סב
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חברי וכו' לא ניחא ליוצוה הכהן עמ' קנז
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חבריאור חדש למטיפים עמ' 43
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חברישיחות לספר ויקרא עמ' רעד
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן כו
כח ע"א13 מעולם לא נתכבדתי בקלון חברישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ריב
כח ע"א13 שלא נתכבדתי בקלון חברי, מהר"לקריאה בקריה ח"ב עמ' סא
כח ע"א13 מתכבד בקלון חבירומגדל עוז (תשעח) עמ' תקעד
כח ע"א13 מתכבד בקלון חבירורוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
כח ע"א18 אתייקורי אנא בזילותא דידך לא ניחא ליברית עולם (תשסט) עמ' קפד
כח ע"א18 אתיקורי אנא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה עמ' תקמ
כח ע"א18 לא ניחא לי להתייקר בזילותא שלךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
כח ע"א19 לא עלתה על מטתו קללת חבירודברי חנינא - מזלות עמ' קצג, קצה
כח ע"א19 ולא עלתה על מטתי קללות חבריפני יהושע (תשסא) עמ' קע
כח ע"א19 ולא עלתה על מטתי קללת חבירי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות כב
כח ע"א19 ולא עלתה קללת חברי וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' סט, ע
כח ע"א19 לא עלתה על מטתי קללת חברי וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תריג
כח ע"א19 מימי לא עלתה לי קללת חברי על מטתיכד הקמח (מישור) עמ' קב
כח ע"א19 מימי לא עלתה עמי קללת אדם וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנד
כח ע"א19 מימי לא עלתה קללת חבירי על מטתישבט מישראל (קרמניץ) פרק ד פסוק ה
כח ע"א19 מעולם לא עלתה קללת חבירי על מטתימשמרת איתמר (תשסז) עמ' ר, רעב
כח ע"א20 כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה מריה לכל מאן דצערןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק טז, אות ע ס"ק כ, אות ר ס"ק כ
כח ע"א20 כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קטז
כח ע"א20 כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שפח
כח ע"א20 כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה מארי מריה לכל מאן דצערןשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות לד
כח ע"א20 כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה מריה לכל מאן דצערןשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות סב
כח ע"א20 כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' קיט
כח ע"א20 כי הוה סליק לפוריא אמר שרי לי' לכל מאן דמצערןישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' קט
כח ע"א20 כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליהתקנת השבין סי' ח (עמ' 76)
כח ע"א20 לא סליק לפוריא עד דמחיל לכל מאן דמצערין לי וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רמט
כח ע"א20 מר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיט
כח ע"א20 כי סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןשערי תשובה סה"י אות צה
כח ע"א20 כי סליק לפורייהדברי הרב עמ' קסו
כח ע"א20 מר זוטרא חסידא כי הוי סליק לפוריה, אמר שרי ליה לכל מאן דמצערןייטב פנים ח"א דף פז
כח ע"א20 מר זוטרא חסידא כל לילה מחל לכל מי שציער אותולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רי
כח ע"א20 מר זוטרא כי הוה סליק לפוריא אמר וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' פו
כח ע"א21 כל רמשא שרי ליה ומחיל ליה למען דמצערן וכו'רוח נכון עמ' רצא
כח ע"א21 שרי לי' לכל מאן דצערן לינשמת חיים (ברלין) עמ' קכב
כח ע"א21 שרי' ליה (מריה) לכל מאן דמצערי'חלקת יהושע עמ' רמא הערה תקכו
כח ע"א21 שרי ליה מריה לכל מאן דמצער ליקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמא
כח ע"א22 ותרן בממוני הייתיראה חיים חלק א דף ע"ו ע"ד (דף רס"ב ע"א ד"ה וזהו)
כח ע"א22 ותרן הייתי בממוניבינת ישראל (תשסו) דף ט ע"א
כח ע"א22 ותרןתשבי (תשסה) עמ' צ שורש וותר
כח ע"א22 וותרן בממוני הייתיוצוה הכהן עמ' קסא
כח ע"א22 וותרן בממוני הייתילב אריה פרשת כי תבוא אות כו
כח ע"א22 ותרן בממוני הייתיאור יחזקאל - מדות עמ' שיד
כח ע"א23 איוב וותרן בממוניה הוהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לד
כח ע"א23 איוב וותרן בממוניה היהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רנ
כח ע"א23 איוב וותרןדברי הרב עמ' קנב
כח ע"א23 איוב ותרן בממונו הי'שער התפלה (תשמט) שער ניפול פנ"ה
כח ע"א23 איוב ותרןפרי חיים (קנולר) פרשת מטות
כח ע"א24 א"ל רע"ק לר"ן הגדול במה הארכת ימיםצור יעקב (יעבץ) נח
כח ע"א24 ר"ע שאל את ר' נחוני' הגדול במה הארכת ימים אתי גווזי כו' א"ל אם נאמר כבש למה נאמר אחד כו' א"ל המיוחד שבעדרודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכז
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא במה הארכת ימיםדבר המלוכה - הבה תמים סי' נ
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים אתו גווזי וקא מחו ליה וכו'לחמי תודה דף רכה ע"ב
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'אור הצבי עמ' 254
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא הגדול וכו' לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על מיטתי קללת חברי ותרן בממוני הייתישמלת אליעזר ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' לט
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נתוניה הגדול במה הארכת ימים אתו גווזא וקא מחו ליהבשמן רענן, ח"ב עמ' מד-מה
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את רבן נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'אמרי השכל עמ' 139
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא וכו' אתו גווזי וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד וכו' ורש"י ד"ה גווזיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפא-שפב
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא לר' נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים אתו גווזי וקמחו ליה וכו' ורש"י גווזיכסף נבחר (תשסג) עמ' קד
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא במה הארכת ימים וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד א"ל שבקוהו א"ל אחד מיוחד שבעדרומגדנות אליעזר עמ' רכט
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא במה הארכת ימיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכא
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד וכו' מימי לא קבלתי מתנות וכו'אש דת (תשמח) עמ' רנה
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהוהדרש והעיון שמות מאמר רמז
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםלב אריה פרשת ויקרא אות יט
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםמאור האגדה פרק ה
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול וכו' א"ל אם נאמר כבש וכו' א"ל אחד מיוחד שבעדרו א"ל מעולם לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' תקמה
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדולחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניאאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף י ע"א
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניאברך את אברהם דף קה ע"ג
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ הגדול במה הארכת ימים וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קז
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ הגדול במה הארכת ימים וכו' ותרן בממוני הייתימגדל עוז (תשעח) עמ' שצט, תריב
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ הגדול במה הארכת ימיםאבן שוהם (פינסק) עמ' 48
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ הגדול כו'קידש ידיד דף מח ע"ד, מט ע"ב-ע"ג, קלט
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ וכו' במה הארכת ימיםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
כח ע"א24 שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימיםמקור ברוך (פייתוס) דף קעג ע"ב
כח ע"א24 שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימים, ורש"יצלח רכב עמ' סז
כח ע"א24 שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול וכו' לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וותרן בממוני הייתי וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק א
כח ע"א24 שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול רבי במה הארכת ימים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תרומה
כח ע"א24 שאל ר"ע במה הארכת ימיםדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף צד ע"ב
כח ע"א24 שאל ר"ע וכו' במה הארכת ימים אתי גווזאי וקא מחו לי' יתיב ארישא דדיקלא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קל
כח ע"א24 שאל ר"ע וכו' במה הארכת ימים אתי גווזאי וקא מחו לי' יתיב ארישא דדיקלא וכו'ברית שלום (תעח) דף כא ע"א
כח ע"א24 שאל ר"ע וכו' במה הארכת ימים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפט, ח"ב עמ' קנט
כח ע"א24 שאל ר"ע כו' במה הארכת ימים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עו דף קעט ע"א
כח ע"א24 שאל ר"ע לר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמו
כח ע"א24 שאל ר"ע לרבי נחוניא אריכות ימיםתורת חיים (קאסוב) עמ' רנ
כח ע"א24 שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימים, אתו גווזי וקא מחו ליה סליק יתיב ארישא דדיקלא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תיג
כח ע"א24 שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד אמר ליה צורבא מרבנן וכו'ארוחת תמיד עמ' רצה ע"ב ד"ה ואפשר
כח ע"א24 שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחד אמר ליה צורבא מרבנן וכו'דברי שמואל (מודליאנו) עמ' סה ד"ה וזאת
כח ע"א24 שאל רבי עקיבה את רבי נחוניא הגדול אמר ליה במה הארכת ימים אתו גוזאי וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצ דף קטו ע"א; קול יעקב (מרגלית, תיח) חלק ב
כח ע"א24 שאל רע"ק את ר"א הגדול במה הארכת ימיםרני ושמחי דף יא ע"א, קמג ע"ד
כח ע"א24 שאל רע"ק את רנ"ה ר' במה הארכת ימים כו' שאל ר' את ריב"ק במה הארכת ימיםשם שלמה דף כג ע"ג ואילך
כח ע"א24 שאל רע"ק כו' במה הארכת ימים אתו גוזאי כו'קול שמואל (קונפורטי) דף נו ע"א
כח ע"א24 שאל רע"ק לר"ן הגדול במה הארכתאפוד בד דף פו ע"ד
כח ע"א25 במה הארכת ימים אתו גווזי וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' רלג
כח ע"א25 במה הארכת ימים אתי גווזי וקא מחי ליה וכו'תורת המצרף עמ' ג
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו' לא עמדתי על מדותי וותרן בממוני הייתיפתחי שערים ח"ב עמ' קמא
כח ע"א25 במה הארכת ימים א"ל מימי לא קבלתי מתנותדברי מנחם (היימליך) עמ' שס
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו' מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי ותרן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו' מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותימכתב סופר דף נד ע"ב
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו' סליק יתיב וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצ
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו', א"ל רבי אם נאמר כבש למה נאמר אחד, א"ל המיוחד שבעדר וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שלג
כח ע"א25 במה הארכת ימים כו' לא עמדתי על מידותי ולא קבלתי מתנותכסא שלמה (חכים) דף קכב ע"ד
כח ע"א27 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול אם נאמר כבש למה נאמר אחדשיח דוד (תשסד) עמ' קמא
כח ע"א27 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול אם נאמר כבש למה נאמר אחדשיח דוד (תשסח) עמ' קסא
כח ע"א27 אם נאמר "כבש" למה נאמר "אחד"משך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמד אחדדברים אחדים (תשמו) עמ' פה
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחד א"ל אחד מיוחד שבעדרודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפו
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחד המיוחד שבעדרוחכמה מאין דף ע ע"ב-ע"ד
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחד וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מעשה המשכן פי"ב נ"ב
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחד וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' ל
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדדברי יואל פ' קרח דף יא ע"ב
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדדברים אחדים (תקמח) דף כח ע"ב
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סז-סח
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדחיים וחסד סי' תפ
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א27 את הכבש האחד המיוחד שבעדרויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ע, רכג, רכד
כח ע"א27 נאמר כבשהכתב והקבלה במדבר פכ"ח פסוק ד
כח ע"א27 ר"ע שאל את ר' נחוניא בן הקנה אם נאמר כבש למה נאמר אחדהדרש והעיון שמות מאמר רמז {מדוע שאל על הפסוק בפרשת פינחס, ולא שאל על המקרא בפ' תצוה דקדים}
כח ע"א27 רבי אם נאמר כבש למה נאמר אחד אמר להו צורבא מדרבנן הואבאר שרים פרשת תצוה דרוש ה אות ב
כח ע"א29 אחד המיוחד בעדרובשמן רענן ב מד
כח ע"א29 אחד המיוחד בעדרומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סג
כח ע"א29 אחד המיוחד שבעדרואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכ
כח ע"א29 אחד המיוחד שבעדרומועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' מט
כח ע"א29 אחד ומיוחד שבעדרוס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
כח ע"א29 אחד מיוחד שבעדרודברי הרב עמ' שז
כח ע"א29 'אחד' מיוחד שבעדרודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 644
כח ע"א29 אחד מיוחד שבעדרוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשה
כח ע"א29 אחד מיוחד שבעדרותורת אליהו עמ' ער
כח ע"א29 אמר לו אחד מיוחד שבעדרוישראל קדושים עמ' 26
כח ע"א29 אמר לו אחד מיוחד שבעדרופרי צדיק יתרו אות א, ראש השנה אות יב
כח ע"א29 האחד המיוחדמרפא לנפש בראשית עמ' שעח
כח ע"א29 האחד מיוחד שבעדרושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ש
כח ע"א29 מימי לא קבלתי מתנותוצוה הכהן עמ' קסא-קסד
כח ע"א29 מימי לא קבלתי מתנותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמג
כח ע"א30 ולא עמדתי על מדותיוצוה הכהן עמ' קסה
כח ע"א31 כהא דרבי אלעזר כי הוו משדרי ליה וכו' לא ניחא לכו דאחיה דכתיב שונא מתנת יחיהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות עה
כח ע"א31 כי הא דר"א כי הוו משדרי ליה מתנות וכו' לא ניחא לכו שאחיה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב
כח ע"א31 כי הא דר׳ אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוה שקיל, כי הוה מזמני ליה לא הוי אזל, אמר להו לא ניחא לכו דאחיה דכתיב שונא מתנות יהיהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קמא {הקב"ה נתן את התורה בחינם כי הוא מתכבד בזה שנתן, ולכן אין שייך בזה שונא מתנות יחיה}
כח ע"א31 כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאהשער החצר (תשעב) סי' שמב
כח ע"א32 כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הווה שקילאיש צעיר דף יא ע"א
כח ע"א32 כי הוי משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוי שקיל וכו'ברכות אבי דף עד ע"א
כח ע"א32 ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוה שקילס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צח
כח ע"א33 ראב"פ כי הוו מזמנו ליה מבי נשיאה לא הוה אזיל משום שונא מתנות יחיהקרבן מנחה (תשעד) עמ' שצה
כח ע"א33 רבי אלעזר כי הוה מזמני ליה לא הוה אזיל, רבי זירא כי הוה מזמני ליה אזילאגרא דפרקא (תשסה) עמ' יט
כח ע"א34 לא ניחא לכו דאחיהלב אביגדור עמ' קמח
כח ע"א34 לא ניחא לכו דאחיהתורת אביגדור ח"א עמ' קיא
כח ע"א34 לא ניחא לכו דאחיהתורת אביגדור ח"ג עמ' קד
כח ע"א35 דר"ז כי הוו משדרי ליה מביה נשיאהישראל קדושים עמ' 35
כח ע"א35 ר' זירא כי הוו משדרי לי' לא שקיל אמר לא קא בעי מר דאיחייגל יעקב (תשנג) דברים אות מט, קנד
כח ע"א35 ר' זירא כי הוו משדרי לי' מתנות וכו' לא שקיליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רה, שמח
כח ע"א35 ר' זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה שקילילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלד
כח ע"א35 ר' זירא כי הוי משדרי לביתיה לא הוי מקבלחכמת התורה נשא עמ' שסז
כח ע"א35 ר"ז כי הוו משדרי ליה מתנות כו'קול שמואל (קונפורטי) דף כד ע"ב
כח ע"א35 ר"ז כי הוו משדרי ליה מתנותשארית יעקב (אלגזי) דף סז ע"ג, צ ע"ד
כח ע"א35 ר"ז כי הוו משדרי ליה מתנותשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' נג, רצב
כח ע"א35 ר"ז שלא רצה ליהנות מאחריםאמרי מאיר (מאירי) משלי פל"א פסוק כו
כח ע"א35 רבי זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה שקילאמרי אש (טאוב) עמ' תס
כח ע"א35 שונא מתנות יחיהחכמת התורה בהעלותך עמ' רסא
כח ע"א35 שונא מתנות יחיהמקוה המים (שטעגר) עמ' קלט
כח ע"א36 איתיקורי הוא דמיתייקרו ביערבי נחל (תשסד) עמ' תתנז
כח ע"א36 אתייקורי דמתייקרי בישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עט
כח ע"א36 אתייקורי הוא דמתייקרי ביאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף טז ע"א
כח ע"א36 אתייקורי הוא דמתייקרי ביחכמת התורה תולדות עמ' תקעז
כח ע"א36 מתייקרי ביפני חיים (פלג'י) עמ' לח ע"ב {קבלת אדם חשוב שמה נתינה}
כח ע"א37 מעביר על מדותיושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יז
כח ע"א37 מעביר על מדותיוישמח חיים (תשסה) מע' ז אות כו {זוכה לאריכות ימים}
כח ע"א37 המעביר על מדותיוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קפד {מוסיפים לו חיים}
כח ע"א37 המעביר על מדותיו מוחלין לו עונותיו וכו' למי נושא עוון למי שעובר על פשעדברי יונה ח"א עמ' רפה, רחצ
כח ע"א37 המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיודרשות שמן רוקח עמ' רכה
כח ע"א37 המעביר על מדותיופרי חיים (קנולר) פרשת שלח
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' סט
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שמב
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוהישר והטוב (תשסג) עמ' קלג
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על פשעיואמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף נ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויגש דף רלו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) פרק מ לתשובה דף סג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש ח דף כג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ה פרק א דף קלח ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דרוש ה פ"א דף שח ע"ג
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק כ
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיו, שנאמר 'נושא עון ועובד על פשע', למי נושא עון למי שעובר על פשעכתב סופר אגדות כאן
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיואם הבנים ח"א דף צה ע"ד
כח ע"א37 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיומחשבת מוסר ח"ג עמ' קיב
כח ע"א37 כל המעביר על מידותיו מעבירין ממנו על כל פשעיוזאת זכרון (תשנב) אות קכ
כח ע"א37 למי נושא עוון למי שעובר על פשעאהל רחל עמ' 585
כח ע"א37 למי נושא עון למי שעובר על פשעאם לבינה (פאפא) עמ' תלט
כח ע"א37 למי נושא עון למי שעובר על פשעמהר"ם שיק ויקרא עמ' עז
כח ע"א37 למי נושא עון למי שעובר על פשעערבי נחל (תשסד) עמ' תתקטז, תתרכח
כח ע"א37 למי נושא עון לעובר על פשערוח חיים (חיד"א) עמ' מו
כח ע"א37 נושא עוןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקלד {למי שמשים עצמו כשיריים}
כח ע"א37 נושא עוןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 14
כח ע"א38 במה הארכת ימים וכו' א"ל מימי לא נסתכלתי בצלם אדם רשעראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות מה
כח ע"א38 במה הארכת ימים וכו' אמר מימי לא הסתכלתי בפניו של רשעשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק לז
כח ע"א38 שאל רבי את ר' יהושע בן קרחה במה הארכת ימים, אמר לו מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעשם יחזקאל עמ' תנ
כח ע"א38 שאל רבי את ר' יהושע בן קרחהבית אולפנא ח"א עמ' כד
כח ע"א38 שאל רבי את ר"י בן קרחה במה הארכת ימים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעג
כח ע"א38 שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים אמר לו קצת בחייאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תלט
כח ע"א38 שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה וכו' יה"ר שתגיע לחצי ימי, ולכולהו לא, א"ל הבאים אחריך בהמה ירעומלכי בקודש (תשסב) עמ' קנט
כח ע"א38 שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה וכו' מימי לא נסתכלתי ברמות אדם רשע וכו' 'ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות' משום דאסתכל בעשו הרשעכתב סופר אגדות כאן
כח ע"א38 שאל רבי את ריב"ק במה הארכת ימים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תרומה
כח ע"א38 שאל רבי את ריב"ק במה הארכת ימיםבית שלום מרדכי עמ' קצח
כח ע"א38 שאל רבי את ריב"ק וכו' מימי לא נסתכלתי וכו' אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעקדושת עינים (תשעא) פרק א אות ט, נג, סז, צו, ק, פרק ב אות צז, פרק ד אות א, ב, ט-יג, טו-יח, כב, כו-כט, נ, עא, קעו, קעז, פרק ה אות לז, פרק ו אות קטו, פרק ז אות לא, נ, פרק ט אות נה, נו, נט, סא, פרק י אות כז, לד, לו, פרק יד אות כד, סב
כח ע"א38 שאל רבי את ריב"ק וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן כז
כח ע"א38 שאלו את ר' יהושע בן קרחה במה הארכת ימיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
כח ע"א38 שאלו את ריב"ק במה הארכת ימים וכו' לא נסתכלתי בדמות אדם רשעלקוטי שיחות חט"ו עמ' 219
כח ע"א39 אין להסתכל בפני אדם רשעמכתב מאליהו ח"א עמ' 81
כח ע"א39 איסור הסתכלות באדם רשעקב הישר (תשנט) ח"א פרק ב עמ' ח
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעלישרים תהלה (תשסד) עמ' קפג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעמאמר יחזקאל (קאזמיר) פ' שמות עמ' ס {לכן נאמר (ישעיהו נט, ב) "עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלקיכם וחטאיכם הסתירו פנים מכם" - בגלל חטאינו ה' לא יכול להסתכל בנו}
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע וכו' רבא אמר מהכא שאת פני רשע לא טוב וכו'מחזה עינים (לוויטאן) עמ' צג
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע וכו'פאר יעקב ח"א עמ' רי, ח"ב עמ' תקסב
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע שנא' אם אביט אליך ואם אראךס' חסידים סי' קעח
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעאור האורות עמ' קסא
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעאש דת (אסאד) עמ' פא, פג, פה
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שעז ע"ב
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ל
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעייטב פנים ח"ב דף רב
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קצא, רלד, רמז
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעמכתב מאליהו ח"א עמ' 81
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תעג, ח"ג עמ' קפג
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשענועם אליעזר שמות דף עא ע"ב
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטז
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעקהלת משה (תשסב) עמ' קד
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפא
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יח
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות נב, קדושים אות סט, ראה אות ו
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קז, רסז
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קלא
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעתורת חיים עה"ת עמ' שנ {כי גורם לעצמו שכחה ע"י רוח הטומאה הנמשכת מהרשע, ושהוא כמת שהמסתכל בפניו קשה לשכחה}
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, וגליון הש"סהשיר והשבח ח"א עמ' שיט
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות ארם רשעחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' סז
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות רשע וכו' עיניו כהותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 629
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכל בצלם דמות רשעאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 85
כח ע"א39 אסור לאדם להסתכלפרי חיים (קנולר) פרשת תולדות
כח ע"א39 אסור להביט בפני אדם רשעאגרא דכלה ח"א עמ' תסט, תקטז
כח ע"א39 אסור להסתכל באדם רשעאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קי
כח ע"א39 אסור להסתכל באדם רשעחכמת התורה ויגש עמ' שסב
כח ע"א39 אסור להסתכל באדם רשעמנחת יואל עמ' שלא
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשע וכו' עיניו כהות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעח
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשע וכל המסתכל בדמות אדם רשע עיניו כהות לעת זקנתושערי תשובה שער ג אות קצג
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעאמרי יצחק בראשית עמ' קעא הערה יח
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעבית אברהם (שטיינר) עמ' קסב
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעג
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעיורה חכימא (תשעא) עמ' פט
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעלב אליהו (תשלב) עמ' ריב
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעפרדס המלך (תשסט) אות רצא
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעקהלת יעקב ראש השנה עמ' שמב
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' פד
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות כח
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות רשעחקל יצחק (תשסג) עמ' קלט
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעמגדנות אליעזר עמ' קכג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קלג, פניני חסידות פ"א אות קכג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשע וכו' ועיניו כהות שנאמר ויהיה כי זקן יצחק ותכהין עיניונזר הקדש ח"ב עמ' מה, תפח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשע שנאמר שאת פני רשע לא טובמנחת אליהו (תשנט) עמ' רסא
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעאמרי אש (טאוב) עמ' קטז
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעאסופת מערכות ימים נוראים עמ' יא
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעבארות המים (תשסט) עמ' תצג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עז, צט
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעדברי חנינא - הספדים עמ' קמא
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1489
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תו
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעפרדס מרדכי עמ' יח, מ, קלט, קסג, ריט, רעא, תרא, תרכו, תרלד
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רנב
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצט, רח, שנז
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעשרי המאה ח"א עמ' 104
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעתקונים חדשים פ' ה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קסה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קי
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעחכמת התורה וישלח עמ' שלח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקמג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעמרפא לנפש בראשית עמ' שה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשענצח ישראל (הרטמן) עמ' רכז הערה 37
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרכג, ח"ב עמ' קמב
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שסז
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעצמח דוד (סקאליע) עמ' רנב, ערה, שלג
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעקסת הסופר (תשעו) עמ' קפח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעשם יחזקאל עמ' רי
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני רשעתורת אביגדור ח"ב עמ' כז
כח ע"א39 אסור להסתכל בפניו של אדם רשערב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נ
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם אדם רשעאם לבינה (פאפא) עמ' תפ
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם אדם רשעדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לב פסוק ג
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם אדם רשעערבי נחל (תשסד) עמ' שמ
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם אדם רשעקדושת עינים (תשמו) סי' רסט, רע, רעה
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע וכו' עיניו כהות שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות משום דאסתכל בעשו הרשעבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' עה
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רנז
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תמח
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעאמרות ה' השלם ח"ג עמ' נ, ח"ד עמ' קכו, ח"ו עמ' רס
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מט, בראשית ח"ב עמ' שנב, דברים עמ' שצג
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 675
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעבית יצחק (ויינברגר) עמ' ק, קפח
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שנב ע"א
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעדברי יואל פ' מקץ דף שלט ע"א
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק א
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כא
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעים שמחה עמ' רפ
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ג דף תצה ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ו דף קעט ע"ב, ושער הקדושה פרק ח דף מ ע"א
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' מט
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעמרפא לנפש בראשית עמ' רצא, שא, דש, שו
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלו, רנה
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשערב טוב דף יז ע"א, קנז
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשערנת יצחק מלכים עמ' רנא
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצב
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כד
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמה
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שסו הערה 104
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קמג
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות רשעהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קסא, קנו
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' כא
כח ע"א39 אסור להסתכל ברשעפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תעא
כח ע"א39 דאמר ר' יוחנןמשק ביתי סימן תכג דף רא ע"א
כח ע"א39 האריך ימים מפני שלא הסתכל בפני רשע וכו' ולא הקפיד ולא שש בתקלת חבירואגרא דכלה ח"א עמ' יג
כח ע"א39 לא נסתכלתי בדמות אדם רשעאור הרעיון עמ' נד
כח ע"א39 לא נסתכלתי בדמות אדם רשעקדושת עינים (תשמו) סי' רפג, תתנד
כח ע"א39 מימי לא הסתכלתי בפניו של רשעשפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק ד
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע דאר"י אסור כו'אמרי טל מאמר צג
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעדובר צדק עמ' 159
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רמב {הסתכלות ברשע גורם פגם; "נסתכלתי" יל"פ לא נראה פגם עבירה על מצחו}
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעפרי צדיק וישלח אות ד
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעתורת חסד (סופר) עמ' קנא
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות רשעמנחת מחבת ח"א עמ' רא
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות רשעפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' קמג
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בצלם דמות אדם רשעוצוה הכהן עמ' קסט, קעו
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן יד
כח ע"א39 מעולם לא הסתכלתי בדמות אדם רשעכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קא
כח ע"א39 מעולם לא נסתכלתי בדמות אדם רשעאפסי ארץ (תשנט) עמ' קנב
כח ע"א39 תורה היא וללמוד אני צריךקריאה בקריה ח"ג עמ' מב
כח ע"א40 הסתכלות בפני אדם רשעבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יג אות ב
כח ע"א40 הסתכלות בפניו של רשע, אם אביט אליך ואם אראךאורות הקודש ח"ג שלג; שמונה קבצים קובץ א פסקא תשלג; טוב ראי מגילה עמ' רלב {ואם מתחברים רק אל הצד הטוב שברשע, זה מותר, ועוד אופנים}
כח ע"א40 שלא להביט בפני רשעשיחות לספר דברים עמ' קנו*
כח ע"א41 המסתכל בדמות אדם רשע עיניו כהותאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קמה
כח ע"א41 והא גרמא ליה והאמר ר"י אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה' וכו' הא והא גרמא ליהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' עה
כח ע"א41 ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות וכו' הא והא גרמא ליהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שלה
כח ע"א41 ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, משום דאסתכל בעשו הרשעתורת חיים עה"ת עמ' קמו {כי רוח הטומאה שורה על הרשע ומשפיעה על המסתכל בו}
כח ע"א41 ותכהין עיניו מראות משום דאסתכל ביה בעשו הרשעיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרסו
כח ע"א41 ותכהין עיניו מראות משום שהסתכל בעשו הרשעאבן פינה עמ' 141
כח ע"א41 ותכהין עיניו מראות על שהסתכל בעשוחנן אלקים עמ' לב
כח ע"א41 כהו עיניו של יצחקאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקמ
כח ע"א41 משום שהסתכל בעשו הרשעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק ב
כח ע"א41 עיניו כהות שנא' ויהי כי זקן יצחק וכו' משום דאסתכל בעשו הרשעלבושי בדים סעיף פד
כח ע"א41 עיניו כהות שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, משום דאסתכל בעשו הרשעשם יחזקאל עמ' תנא
כח ע"א41 ר"א אמר עיניו כהותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כח
כח ע"א42 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלךקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 44 (סי' מו)
כח ע"א42 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניךפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשמה
כח ע"א42 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניךתאיר נרי עמ' כח
כח ע"א42 לעולם אל תהא קללת הדיוט קלה בעיניךאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצד
כח ע"א42 לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שמ
כח ע"א43 הא והא גרמא ליהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קו
כח ע"א44 א"ל הבאים אחריך בהמה ירעוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 73
כח ע"א44 א"ל הבאים אחריך בהמה ירעותורת המצרף עמ' כו
כח ע"א44 א"ל ואחריך בהמות ירעוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פא
כח ע"א44 א"ל יה"ר שתגיע לחצי ימי ולכולהו לא א"ל הבאים אחריך בהמות ירעוכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' קא
כח ע"א44 א"ל רבי ברכני א"ל יהי רצון שתגיע לחצי ימי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצה
כח ע"א44 אמר לו רבי יהושע בן קרחה הלואי שתגיע לחצי ימי וכו'אמרי צדיקים (תשסה) עמ' לט
כח ע"א44 ברכו יה"ר שתגיע לחצי ימיגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' צח ע"ב
כח ע"א44 בשעת פטירתו א"ל רבי ברכני א"ל יה"ר שתגיע לחצי ימידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ער, שב
כח ע"א44 בשעת פטירתו א"ל רבי ברכני א"ל יהי רצון שתגיע לחצי ימי ולכולהו לא א"ל הבאים אחריך בהמה ירעו, ורש"ישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיב
כח ע"א44 הבאים אחריך בהמות ירעוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עב, ק
כח ע"א44 הבאים אחריך בהמות ירעוכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קה
כח ע"א44 יה"ר שתגיע לחצי ימיגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קלה
כח ע"א44 יהי רצון שתגיע לחצי ימיאמרות ה' השלם ח"א עמ' צב, ח"ו עמ' ע
כח ע"א44 יהי רצון שתגיע לחצי ימיבאר שרים פרשת ויחי דרוש ה אות ב
כח ע"א44 יהי רצון שתגיע לחצי ימיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנח
כח ע"א45 תיתי לי דלא אסתכלי בנכרי וחד אמר תיתי לי דלא עבדי שותפת בהדי נכריראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מז
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גוי לעולםאור אברהם דברים עמ' תסג
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גויאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' ערב
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גויאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסא, שנ
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גויאור אברהם - סידור התפילה עמ' קפו
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גויאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קב
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גויאור אברהם ברכות עמ' רמא
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גוילחם רב על סדור התפילה אות תתקלג
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גויפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשנה
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי גוי, רמב"ןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעו, תקלד
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות עם גויאור אברהם במדבר עמ' פג, רכג
כח ע"א45 תיתי לי דלא עבדי שותפות עם גוינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יא
כח ע"א46 במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי וכו' ולא ששתי בתקלת חביריאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קנב
כח ע"א46 במה הארכת ימים וכו' ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפיליןאור חדש למטיפים עמ' 14
כח ע"א46 במה הארכת ימים וכו' ולא הרהרתי במבואות המטונפותברית עולם (תשסט) עמ' קלא
כח ע"א46 במה הארכת ימים וכו' לא שמחתי בתקלת חברימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח מ
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות פט
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתיאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קס
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתיבי חייא ח"ב עמ' רסו
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתיוצוה הכהן עמ' קעז
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים ג
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתישמועה טובה דף צג ע"א
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכה
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעא
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתיתהלה לדוד (והרמן) פרק קא פסוק ב הערה כ, פרק קיט פסוק קנח הערה רכו
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתור ביתיתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רסז
כח ע"א46 מימי לא הקפדתיפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' יב
כח ע"א46 מעולם לא הקפדתי בתוך ביתיאמרי קדוש (תשסא) עמ' עט
כח ע"א46 רב זירא האריך ימים מפני שלא הלך ד' אמות בלא תורה ותפיליןעטרת ישועה (תשסד) אות ז בשעת הקפות לשמ"ע
כח ע"א46 שאלו את ר' זירא במה הארכת ימיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלט, רעג
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימים וכו' ולא הלכתי ד"א בלא תורה ובלא תפיליןמצווה ועושה ח"א עמ' שנא
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימים וכו' לא ישנתי בביהמ"ד וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצד
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימים וכו' לא ישנתי בביהמ"ד וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"ד
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימיםמסילת ישרים עמ' תקכב
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ח אות א
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר"ז במה הארכת ימים וכו' מימי לא הרהרתי בתורה במבואות המטונפותמצווה ועושה ח"ב עמ' קעג
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר"ז במה הארכת ימיםתורת מנחם חנ"ח עמ' 78
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את רבי זירא במה הארכת ימים אמר להם וכו' ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלז
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את רבי זירא במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתידברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' י
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את רבי זירא כמה הארכת ימים אמר להם וכו' לא ששתי בתקלת הכיריחיים שיש בהם אבות עמ' תקצג
כח ע"א46 שאלו תלמידיו לרבי זירא במה הארכת ימים וכו'פרדס מרדכי עמ' תקמד
כח ע"א462 במה הארכת ימים לא קראתי לחברי בחכינתו ואמרי לה בחניכתומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמא
כח ע"א47 בלא תורה ותפיליןטוב טעם בראשית עמ' קיח
כח ע"א47 ד"א בלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סט
כח ע"א47 ולא הלכתי ד"א בלא תורהדברי חנינא - ת"ת עמ' צ
כח ע"א47 ולא הלכתי ד"א בלא תורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רחצ
כח ע"א47 ולא הלכתי ד"א בלא תורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שג
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפות וכו'לב דוד (תקנג) דף פו ע"א
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפותוצוה הכהן עמ' קפא
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קס (תקמב) {קשה לעצור עצמו ממחשבה}
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפים+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצח
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קז (קב) {אף שקשה לעצור עצמו ממחשבה}
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואותחקקי לב חלק א (סימן א) דף א ע"א (ד"ה תשובה)
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לב
כח ע"א47 ולא צעדתי בפני מי שגדול ממניוצוה הכהן עמ' קעח, קפ
כח ע"א47 לא הלכתי ד' אמות בלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנא
כח ע"א47 לא הלכתי ד"אדברי הרב עמ' רעג
כח ע"א47 לא הרהרתי במבואות המוטנפיםקרבן מנחה (תשעד) עמ' שצה
כח ע"א47 לא הרהרתי במבואות המטונפותדרכי החיים ח"ב עמ' קצה, קצו
כח ע"א47 לא הרהרתי במבואות המטונפותפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשנג
כח ע"א47 לא הרהרתי במבואות מטונפיםילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א47 מימי לא הלכתי ד' אמות בלי תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצ
כח ע"א47 מימיו לא הלך ד' אמות בלא תפיליןשרי המאה ח"ג עמ' 217
כח ע"א47 שלא הלכו ד"א בלא תורהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפו
כח ע"א48 ולא ישנתי בבהמ"ד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' לה
כח ע"א48 ולא ישנתי בביהמ"ד לא שינת קבע ולא שינת עראיזכור לדוד עמ' קיב
כח ע"א48 ולא ישנתי בבית המדרש וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קנד
כח ע"א48 ולא ישנתי בבית המדרשדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצד-תקצו, תקצח-תקרב
כח ע"א48 ולא קראתי לחבירי בחכינתו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שפה
כח ע"א48 ולא ששתי בתקלת חביריאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שפב
כח ע"א48 ולא ששתי בתקלת חביריבישורון מלך ח"א עמ' רכז, רצח
כח ע"א48 ולא ששתי בתקלת חבירישמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות יד
כח ע"א48 ולא ששתי בתקלת חבריאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רכד
כח ע"א48 ולא ששתי בתקלת חברידרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קעז, רלו
כח ע"א48 ולא ששתי בתקלת חברישומע תפלה ח"ב עמ' ב
כח ע"א48 לא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת ארעיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קס
כח ע"א48 לא קראתי לחבירימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלה
כח ע"א48 לא ששתי בתקלת חביריפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשסב, ח"ב עמ' נז
כח ע"א48 לא ששתי בתקלת חברידרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' פא
כח ע"א48 לא ששתי בתקלת חבריילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א48 מימי לא ששתי בתקלת חברי, ומהרש"אאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' סט
כח ע"א48 מימי לא ששתי בתקלת חברישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כב
כח ע"א48 שלא ישן בבית הכנסת לא שינת קבע ולא שינת עראיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
כח ע"א49 ביה"כ שחרב אין מספידיםוזאת התורה עמ' לז, קצד
כח ע"א49 ביהכ"נ אע"פ שחרב אין מספידין בתוכו וכו' שנאמר והשמותי את מקדשיכםפאר יעקב ח"ג עמ' שכג
כח ע"א49 ביהכ"נ שחרב אין מספידין בתוכו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכח, ח"ד עמ' סג
כח ע"א49 ביהכ"נ שחרב אין מספידין בתוכו וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קמד
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבליםמצווה ועושה ח"ב עמ' סח
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין משפילין בתוכו חבלים וכו' קדושתן אף כשהן שוממיןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שס
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תד
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'אור אברהם ברכות עמ' שמא
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'להורות נתן ויקרא עמ' שסב
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות יח
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'של"ה (תשנז) פרשת בלק אות א
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב וכו' אין עושין אותו קפנדריאפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מב, קפג
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב וכו' קדושתן אף כשהן שוממיןאור אברהם - סידור התפילה עמ' קפט
כח ע"א49 בית הכנסת שחרבהכתב והקבלה ויקרא פכ"ו פסוק לא
כח ע"א49 בתי כנסיות אין מספידיןמאמרי הראיה 393
כח ע"א49 בתי כנסיות שחרבו חייבים בכבודםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכג
כח ע"א50 אין עושין אותו קפנדריאשיחות ר' ראובן עמ' קלב
כח ע"א50 אין עושין בית הכנסת קפנדריאאור אברהם במדבר עמ' צא
כח ע"א50 איסור קפנדריאפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תנ הערה 24
כח ע"א51 אע"פ ששוממין בקדושתם הם עומדיםארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ה
כח ע"א51 אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדיםגור אריה ויקרא פט"ז הערה 56
כח ע"א51 אע"פ ששוממין בקדושתן עומדיןכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 219
כח ע"א51 אע"פ ששמומין בקדושתן עומדיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיז
כח ע"א51 אף כשהן שוממין הרי הן בקדושתןמשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
כח ע"א51 אף על פי שהיא שוממה קדושתה עליהאם לבינה (פאפא) עמ' ת
כח ע"א51 אף על פי שהם שוממים בקדושתם הם עומדיםמסילות הנביאים שופטים עמ' לו
כח ע"א51 אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכט
כח ע"א51 אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדיןשארית מנחם ח"א שמות עמ' לג
כח ע"א51 אפי' כשהן שוממין בקדושתן הן עומדיןאלשיך על חמש מגילות עמ' רכט
כח ע"א51 אפילו בשוממותו קדושכלי יקר (תשמח) עמ' תקיד {בהמ"ק}
כח ע"א51 אפילו כשהן שוממין קדושתן עליהםפנים מסבירות עמ' רסג
כח ע"א51 בית המקדש שחרב בקדושתו עומדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עה
כח ע"א51 בקדושתן אף כשהן שוממיןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 123
כח ע"א51 השמותיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קיד {הוה ליה למימר ואת מקדשיכם אשים}
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 123
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם אע"פ שהיא שוממה קדושתה קיימתערבי נחל (תשסד) עמ' תרלב
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם קדושתם אף כשהן שוממיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כז, דברים עמ' קלד
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקפו
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רל
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןמבשרת ציון ח"ב עמ' רס, ח"ג עמ' רסח
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקפו
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תנא
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 44
כח ע"א51 והשימותי את מקדשיכםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכט (קלו) {בית הכנסת}
כח ע"א51 והשימותידרישת ציון (תשסב) עמ' 264, 268, 271
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהם שוממיםבינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' רסט
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןאור אברהם - סידור התפילה עמ' של
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןמדבר קדמות (תשסח) עמ' ח
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שמה
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שמה
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןפרי צדיק מצורע אות ג
כח ע"א51 והשימותי וכו'לב אביגדור עמ' נד {חז"ל למדו מורא וכבוד בתי כנסיות מבהמ"ק, דוגמה לכך שחז"ל למדו דינים מדרכי התורה בדרך ההרחבה}
כח ע"א51 קדושתם עליהם אף שהם שוממיםדברי שאול ויקרא עמ' קצא
כח ע"א51 קדושתם אע"פ שהם שוממין שנאמר מקדשיכםצמח צבי אגרת סה עמ' קסז
כח ע"א51 קדושתם אף כשהם שוממיןשער החצר (תשעב) סי' רצו
כח ע"א51 קדושתן אף כשהם שוממיןוזאת התורה עמ' קא
כח ע"א51 קדושתן אף כשהם שוממיןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיםמאורי שערים עמ' רנ
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קכז
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןאור גדליהו ויקרא-דברים דף פט ע"ב
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןאש דת (אסאד) עמ' קלג
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' רז הערה 55
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק יב, ועמ' רפג
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 319
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןשיחות עבודת לוי סי' לט אות א
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ריד
כח ע"א51 קדושתן אף שהם שוממיןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסא
כח ע"א51 קדושתן עליהם אף שהן שוממיןמהר"ם שיק בראשית עמ' קכט
כח ע"א51 קדושתן עליהן אף כשהן שוממיןאור אברהם דברים עמ' לג, קיז
כח ע"א51 קדושתן עליהן אף כשהן שוממיןאור אברהם ויקרא עמ' תג
כח ע"א51 שנאמר והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןדרכי התשובה עמ' קלא
כח ע"א52 אין נוהגים בהם קלות ראשבית שלום מרדכי עמ' צז
כח ע"א52 אין נוהגין קלות ראשכתבי רבנו בחיי עמ' צ
כח ע"א52 בהכ"נ אין נוהגין בהם קלות ראשדרשות מהר"ם חביב עמ' כח
כח ע"א52 ביהכנ"ס וביהמ"ד אין נוהגין בהן קלות ראשמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רעז
כח ע"א52 בתי כנסיות אין נוהגין בהם קלות ראשס' חסידים סי' יח
כח ע"א52 בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, ובתי כהונהכסא דוד (תקנד) דף לז ע"ב
כח ע"א52 בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, ובתי כהונהכסא דוד (תשנ) עמ' קנו
כח ע"א52 בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש וכו' ומכבדין אותן וכו' בחורבנן מניחין אותן לעלות עלו בהן עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפשדרכי התשובה עמ' סג
כח ע"א52 בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' של (קלו) {מדאורייתא}
כח ע"א52 בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראשרנת יצחק תפלה עמ' טו
כח ע"א52 בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש וכו'כד הקמח (מישור) עמ' פ
כח ע"א52 בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' לד
כח ע"א52 בתי כנסיות וכו' אין נוהגין בהן קלות ראשאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסה
כח ע"א52 בתכנ"ס כו' אין נוהגין בהם קלות ראש כו' חשבונותשערי תשובה אגה"ת אות ו, סה"י אות לט
כח ע"א52 מפני עגמ"נ ורש"יאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' סה
כח ע"א52 מפני עגמת נפש ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שט
כח ע"א רש"י - אמר רבי נחוניא מעולם לא עמדתי על מדותי לשלם גמול רע כו'ארוחת תמיד עמ' רצה ע"ב ד"ה ויש
כח ע"א רש"י - הרואה תלמיד חכם שפל לפני עם הארץ אומר אין נחת רוח בתורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיא
כח ע"א רש"י ד"ה איןצמח צבי אגרת סה
כח ע"א תוס' - קבלת שבועה מנכרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' י
כח ע"א ריטב"א - המשחרר עבדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכה
כח ע"א מרדכי סי' תתכופנינים על התורה ומועדים עמ' רמד
כח ע"א תוי"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז, רה
כח ע"א טורי אבן - עשה דכבוד התורה אי דוחה עשה אחרגבורת יצחק שבועות עמ' שפה, שפז, שפח
כח ע"ב01 ואין ניאותין בהםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 629
כח ע"ב01 ואין ניאותין בהןדברי הרב עמ' רמא {דברים של חול בביהכנ"ס}
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשוייןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכז
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשוייןמצווה ועושה ח"ב עמ' עא
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויןדברי יואל פ' ויצא דף צו ע"א
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסז
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבבלמשיבת נפש עמ' קנט
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבל על תנאי הם עשוייםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' נז
כח ע"ב13 בתי כנסיות שבבל על תנאי הם עשויםירך יעקב (פיתוסי) דף עב ע"ב
כח ע"ב13 בתיכ"נ שבבבל וכו' ואעפ"כ אין נוהגין בהן קלות ראשדרך חיים (לונזאנו) עמ' קעג
כח ע"ב14 אין נוהגין בהם קלות ראש ומאי ניהו חשבונותדרך ישרה עמ' לז
כח ע"ב15 בהכ"נ שמחשבין בו חשבונות וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רטז, דש
כח ע"ב15 ביהכנ"ס שמחשבין בו חשבונות וכו' לסוף שילינו בו מת מצוהמצווה ועושה ח"ב עמ' פח, פט
כח ע"ב15 בית הכנסת שמחשבין בו חשבונותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צ
כח ע"ב19 אמר רבא ת"ח ותלמידיהן מותריןאבן פינה עמ' 140
כח ע"ב20 בי רבנן ביתא רבנןשבט מישראל (קרמניץ) פרק עט פסוק ז
כח ע"ב20 מאי בי רבנן ביתא דרבנןפתח טוב עמ' קיט, קלה
כח ע"ב21 אין נכנסין לבתי כנסיות וכו'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קא
כח ע"ב21 לא יכנוס בבית הכנסת בגשמים מפני הגשמיםפרדס המלך (תשסט) אות תמט
כח ע"ב21 נקרא ביתא דרבנןחכמת התורה נח עמ' שנג
כח ע"ב22 כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא אתא זילחא דמיטרא עיילי לבי כנישתא וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קי
כח ע"ב23 אתא זילחא דמיטרא ונכנסו לבית הכנסת כו'פרדס המלך (תשסט) אות תמט
כח ע"ב24 אמרי האי דעיילינן לבי כנישתא לאו משום מיטרא, אלא משום דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קצא
כח ע"ב25 לאו משום מיטרא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 755
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 677
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלט
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעג
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מב
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאאורחות דוד עמ' ש
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ט
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה, פב, מהד' ו סי' מט
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 187-186
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' עט ד"ה אבל
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת במדבר
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שנז-שנח
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאנפש החיים (תשעז) עמ' רסג
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לט
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא, ורש"י - דעת צלולה ומיושבת שאינו טרוד בכלום מחשבהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכז
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' פה
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנאעטרת ישועה (תשסד) אות ז להו"ר בנוסח הושענות
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשמג
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנא, ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תד
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאאם לבינה (פאפא) עמ' קמו
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' לא
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאדברי יואל פ' ויצא דף עז ע"א
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאדברי יואל פ' יתרו דף סח ע"ב
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאפאר יעקב ח"א עמ' תנד, ח"ד עמ' רמג
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שב
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאתפארת צבי במדבר עמ' שמט
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאתפארת צבי בראשית עמ' תשפא
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאתפארת צבי ויקרא עמ' קסה
כח ע"ב26 שמעתא בעי צילותאתפארת צבי שמות עמ' כז, שמב
כח ע"ב26 שמעתא בעי צלותאדברי יואל פ' במדבר דף כח
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשלה) עמ' ע
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאמבשר טוב - חנוכה עמ' רלט
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאאהל רחל עמ' 693
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רמד
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאאלשיך על חמש מגילות עמ' רלב
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאים שמחה עמ' שנג
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלט
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רצו
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאשירת הפסח אות קע
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאשערי הישיבה ח"א עמ' קג, קח
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאתורת מנחם חל"ז עמ' 41
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאתורת מנחם חנ"ט עמ' 10
כח ע"ב26 שמעתתא בעא צילותא כיומא דאסתנאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקב, תקיב, תקטו
כח ע"ב26 שמעתתא בעא צלותאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכד
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלד
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקפז
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' תקיא
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותא כיומא דאיסתנאלחם רב על סדור התפילה אות א' ב
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותא כיומא דאיסתנאלחמי תודה דף נט ע"א, רמו ע"ב
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותא כיומא דאסתנאשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקסד
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותא כיומא דאסתנא, ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קעו
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכא
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאבין המשפתים שמות עמ' קטז
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאגבורת יצחק שבועות עמ' קיז, רל
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכה, שנז, שסג
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שכה
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאויגד יעקב עמ' תרד
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלז
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאחיי נפש ח"א עמ' רכח ע"א
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאערבי נחל (תשסד) עמ' רכח, תתפט
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאפרי נפש חיה ח"ב עמ' קטז
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאפתח טוב עמ' סו, רסה
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלה
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכ
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רלד
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנא
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צילותאתורת יחיאל בראשית עמ' תכז
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צלותאדברי מנחם (היימליך) עמ' שע
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צלותאנטריקן (תשעד) עמ' יג
כח ע"ב26 שמעתתא בעי צלותאפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' רח
כח ע"ב26 שמעתתא בעיא צילותא ורש"ימאורי שערים עמ' תיב
כח ע"ב26 שמעתתא בעיא צילותאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צ, קכה
כח ע"ב26 שמעתתא בעיא צילותאשמלת אליעזר ח"א עמ' קפח
כח ע"ב26 שמעתתא בעיא צלותאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעב
כח ע"ב28 אי אצטריך ליה לאיניש למקרי גברא מבי כנישתא מאי כו'תורת אביגדור ח"ב עמ' צה
כח ע"ב29 אי צורבא מרבנן הוא לימא הלכתאשיחות עבודת לוי סי' קד אות ה
כח ע"ב32 היכי דמי הספד של רביםדברי יוסף (הכהן) דף ב ע"ב
כח ע"ב32 היכי דמי הספד של רבים כגון כו'סוכת דוד (שירירו) דף קסא ע"ג
כח ע"ב32 היכי דמי הספד של רבים מחוי רב חסדא וכו' רפרם ספדה לכלתיה בבי כנישתא אמר אי משום יקרא דידי וכו' ורש"ידברי שמואל (מודליאנו) עמ' כט ד"ה באופן
כח ע"ב32 הספידא דרבים היכי דמי וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' סה
כח ע"ב32 כגון הספידא דקאי ביה רב ששתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצ
כח ע"ב33 רפרם אספדא לכלתיהדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסב ע"ב
כח ע"ב33 רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתאאבן פינה עמ' 80
כח ע"ב33 רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצ
כח ע"ב33 רפרם אספדה לכלתיה בבית הכנסתהון רב דף קלז ע"א
כח ע"ב33 רפרם אספדיה לכלתיה בבי כנישתאדברי יוסף (הכהן) דף ב ע"ב
כח ע"ב33 רפרם אספדיה לכלתיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
כח ע"ב33 רפרם אספדיה לכלתיהויחי יעקב דף טז ע"ג
כח ע"ב33 רפרם אספדיה לכלתיהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) פ' חיי שרה דף יט ע"א
כח ע"ב33 רפרם הספיד את כלתופרפרת משה ח"א עמ' קכד
כח ע"ב33 רפרם ספדיה לכלתיהילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב36 אספדי' לההוא צו"מחן וכבוד דף קמ ע"ב
כח ע"ב36 אספדיה לההוא צורבא מדרבנן ווי דחסרה לה לארעא דישראלראש דוד (תקלו) פ' תרומה דף ס ע"ד
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנן ווי לארעא דישר' דחסדא גברא רבהכבוד לאיש דף טז ע"א-ע"ב
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנן ווי לארעא דישראל וכו'אחי וראש דרושים דף מו ע"א
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןאם הבנים ח"א דף קיד ע"ג
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןאם הבנים ח"ב דף כב ע"ב, נח ע"ג
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמיני
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף כה ע"ד
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' פב
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה לההוא צורבא מרבנןתולעת שני דף ז ע"ג, ח ע"ב
כח ע"ב36 ר"ל ספדיה להאי גברא כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כח ע"ב36 ר"ל ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראל דהוי תנא הלכתא וכו' הי צנא דמלי סיפרי דחסר, ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 281
כח ע"ב36 ר"ל ספדיה לההוא צורבא וכו' תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נז ד"ה בפרק, ח"ה עמ' שפח ד"ה במסכת
כח ע"ב36 ר"ל ספדיה לההוא צורבא מרבנן וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' ב, פה, קד
כח ע"ב36 ר"ל ספדיה לההוא צורבא מרבנן, ורש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קיד, רלג
כח ע"ב36 ר"ל ספדיה לההוא צורבא מרבנן וכו' אמר ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבאכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' ריא
כח ע"ב36 ריש לקיש אספדיה לההוא מרבנן ווי דחסרת ארעאשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 191, 194
כח ע"ב36 ריש לקיש אספדיה לההוא צורבא מרבנןארצות החיים (פלג'י) דרוש ט' (דף פ"ז ע"א ד"ה וזה)
כח ע"ב36 ריש לקיש אספדיה לההוא צורבא מרבנןארצות החיים (תשסא) דרוש ט עמ' פז ד"ה וזה
כח ע"ב36 ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראל דהוי תני הלכתא בעשרים וארבע שורתא אמר ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהכתב סופר אגדות כאן
כח ע"ב36 ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראלאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שלט, שנא
כח ע"ב36 ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראללפרקים (תשסב) עמ' תעא
כח ע"ב36 ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא וכו'תורת איש ח"ב עמ' תעו
כח ע"ב36 ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רלד
כח ע"ב37 הלכתא בכ"ד שורתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
כח ע"ב37 ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלג
כח ע"ב37 ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפז
כח ע"ב37 ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיז - ר"ע יוסף
כח ע"ב37 ווי חסרא ארעא דישראלשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קלב
כח ע"ב37 ווי לארעא דישראלראש דוד (תשמו) עמ' רמז ע"א
כח ע"ב37 וי חסרא א"י גברא רבאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסו ע"ב
כח ע"ב37 וי חסרא ארעא בישראל גברא רבאלדור ולדורות ח"א עמ' שצו
כח ע"ב37 וי חסרה ארעא דישראל גברא רבהטיול בפרדס ח"א עמ' יב
כח ע"ב37 וי לארעא דישראלראש דוד (תקלו) דף ה/ס ע"ב
כח ע"ב37 ויי דחסרא ארעא דישראל גברא רבהקול יהודה (ישראל) דף קיז ע"ב
כח ע"ב37 ויי לארעא דישר' דחסרא גברא רבאדברי איש דף א ע"ב
כח ע"ב37 חסרא ארעא דישראל גברא רבהדברי חנינא - הספדים עמ' פה
כח ע"ב38 גברא רבהאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכ
כח ע"ב38 ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וספרי ותוספתא ושכיב וכו' היכי נספדיה הי צנא דמלי ספרא דחסרשם דרך - הישר והטוב עמ' סח
כח ע"ב38 ההוא דהוי תני הלכתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מט
כח ע"ב38 הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא, ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 288
כח ע"ב39 אמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צה
כח ע"ב39 אמרו ליה לרב נחמן ליספריה מרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
כח ע"ב39 אמרו ליה לרנב"י ליספדיה מרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה, סי' לח אות ד
כח ע"ב39 האי צנא דמלא ספרא דחסרמערכות ישראל (גורדון) דרוש גזבר נאמן עמ' 141-143
כח ע"ב39 הי צנא דמלי סיפרי דחסראמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
כח ע"ב39 הי צנא דמלי ספרא ורש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' ה, ז, כג, פב
כח ע"ב39 היכי נספדיה הי צנא דמלי ספרא דחסרשם דרך - כתר תורה עמ' רטז, רלד
כח ע"ב39 צנא דמלא ספראאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף פב ע"א
כח ע"ב39 צנא דמלי סיפרי ורש"יתורת מנחם חלק מ עמ' 182
כח ע"ב39 צנא מלא ספראאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מה
כח ע"ב39 צנא מלא ספרא, ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ח
כח ע"ב39 צנא מלא ספרי וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' קעד
כח ע"ב39 צנא מלא ספרי, ורש"י - אינו אלא כסל שמילאוהו ספרים ואין מבין מה בתוכהתורת מנחם חט"ו עמ' 77
כח ע"ב39 צנא מלי ספריאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסו ע"ב
כח ע"ב39 ר"נ לא רצה להספיד צורבא מרבנן דהוי תני הלכתא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעח
כח ע"ב40 מה בין חסידי דבבלמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שדמ
כח ע"ב40 מה בין תקיפא דישראל לחסידי בבלדברי חנינא - הספדים עמ' פה
כח ע"ב40 מה בין תקיפי ארעא דישראל לחסידי בבלבאר מחוקק (תשמט) עמ' רצה
כח ע"ב40 מה בין תקיפי ארעא דישראל לחסידי דבבלבאר מחוקק (תשעה) עמ' שפט
כח ע"ב40 מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבלדברי חנינא - ת"ת עמ' קז
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי ארעא דישראל לחסידי דבבלאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שס
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי דא"י לחסידי בבלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסז ע"א
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי דא"ישעורי דעת ספר ב עמ' קיד
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפז
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל, ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 281
כח ע"ב40 תקיפי דארעא ישראל, ורש"י - רנב"י מחסידי בבלהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריד
כח ע"ב41 אסור להשתמש במי ששונה הלכותערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסג
כח ע"ב41 אסור להשתמש במי ששונה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקעח-תקפה
כח ע"ב41 אסור לשמש במי ששונה הלכותשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קלה
כח ע"ב41 בתגא וכו' כתרה של תורה וכו' כל השונה הלכות מובטח לו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 245, 230, חכ"ח עמ' 108
כח ע"ב41 המשתמש במי ששונה הלכותיחל ישראל אבות ח"א עמ' רמ
כח ע"ב41 המשתמש במי ששונה הלכותמבשרת ציון ח"ג עמ' שסא
כח ע"ב41 המשתמש בתגא חלף זה המשתמש במי ששונה הלכותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלה
כח ע"ב41 ודאישתמש בתגא חלף תני ר"ל זה המשתמש וכו'כתנות אור עמ' שפא
כח ע"ב41 ודאשתמיש בתגא חלף וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פד, צד
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' נד-נה
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף וכו' בנות ישראל הן החמירו על עצמןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפו
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף וכו' הלכות כתרה של תורהפרי צדיק מקץ אות ז, ל"ג בעומר אות ח, חג השבועות אות טו, שלח אות יג, כי תצא אות יד, טו, כי תבא אות ח
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף וכו'דברי יואל פ' וירא דף תכד ע"ב
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף זה המשתמש במי ששונה הלכותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1291-1290 ,1271-1270
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף זה המשתמש בשונה הלכותדרך חיים (תשלה) עמ' קנג
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלףדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1271
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלףמכמני עוזיאל עמ' תקכה
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלףתוספות יום טוב (תג) אבות פ"א דף רו/רז ע"ג; מילי דאבות (חיון, שס) פ"א ח"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א יז דף ג ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף ט ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף כח ע"ב41 ודף כט ע"א
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלףתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעו הערה 2
כח ע"ב41 זה המשתמש במי ששונה הל' כו' ולא לשתמש במאן דמתני ארבעה, ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 280
כח ע"ב41 זה המשתמש במי ששונה הלכות כתרה של תורהאור הצבי עמ' 259
כח ע"ב41 זה המשתמש במי ששונה הלכותטוב ראיה; טוב ראי עמ' רלח-רלט {מותר לקבל שימוש מתלמיד, ולא שימוש מן החבר}
כח ע"ב41 זה המשתמש במי ששונה הלכותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעג
כח ע"ב41 תגא של תורהעירין קדישין השלם עמ' תכג
כח ע"ב42 כתרה של תורהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 43
כח ע"ב42 לישתמיש איניש במאן דתני ארבעה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קו
כח ע"ב43 הוה אזיל באורחא מטא עורקמא רמיא וכו' גמור מיני הא מילתא וכו' שאפי' רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקייםהישר והטוב (תשסג) עמ' שכח
כח ע"ב43 כי הא דריש לקיש הוה אזיל באורחא וכו' שדי בר לקישא במיא וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכד
כח ע"ב43 מעשה בריש לקישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נ
כח ע"ב43 ר"ל ההוא גברא ארכביהטוב ראיה
כח ע"ב43 ר"ל הוה אזיל באורחא ארכביה ההוא גברא אכתפיה וכו' א"ל גמור מינאי הא מילתא דא"ר זירא בנות ישראל החמירו על עצמןשארית מנחם ח"ב עמ' נח
כח ע"ב43 ר"ל הוה אזיל באורחא וכו' בנות ישראל החמירו ע"ע שאפי' רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו ז' נקייםחמודי צבי ויקרא עמ' צד
כח ע"ב43 ר"ל הוה אזיל באורחא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פה ע"ג
כח ע"ב43 ר"ל הוי אזיל באורחא ארכביה ההוא גברא אכתפיה וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שכה
כח ע"ב43 ר"ל מטי לערקומי דמיא אתא גברא ארכבי אכתפי וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 10
כח ע"ב43 ריש לקיש הוה אזיל באורחא וכו' שדי בר לקישא במיאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שנז
כח ע"ב43 ריש לקיש הוה אזיל באורחא מטא עורקמא דמיא וכו'אש דת (אסאד) עמ' שלו-שלז
כח ע"ב43 ריש לקיש הוה אזיל וכו' אתא ההוא גברא ארכביה אכתפיה א"ל קרית תנית א"ל תנינא ר' סדרי וכו' תנדב"א כל השונה הלכות וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנא {הדרכה גדולה שלמרות ענוה אין לבוא לעצבות אלא לשמוח תמיד, דשכינה שורה רק מתוך שמחה של מצוה}
כח ע"ב44 אתא ההוא גברא ארכביה אכתפיה וכו' גמור מיני וכו' בנות ישראל הן החמירו על עצמן וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שנב-שנג
כח ע"ב45 פסלת לך ארבעה טורי וטענת בר לקיש אכתפךאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שה
כח ע"ב45 פסלת לך ארבעה טורי וכו' כל השונה הלכות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ריא ד"ה איתא
כח ע"ב45 ריש לקיש אמר לההוא גברא דארכביה אכתפיה וכו' תנית וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' צז
כח ע"ב45 ריש לקיש הודיע שהוא בר אוריין והתחרט תיכף וצעק להנושאו שדי לקישא במיםמשנה למלך (תשסח) עמ' מד
כח ע"ב47 א"ה גמור מיני הא מילתאדברי חנינא - ת"ת עמ' לב
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"ע וכו' ז' נקיים תנדב"א כל השונה הלכות בבל יום וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' ס
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"עילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"עכרם פתחיה גפן טז ענף עושר פרט הכרם ד
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו על עצמן וכו' יושבות עליו שבעה נקיים, תדב"א כל השונה הלכות כו', ומהרש"אאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיד
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו על עצמן וכו' תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קיא
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו על עצמן וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רמ ע"א
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם בחרדל יושבת עליו שבעה נקיים תנד"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'פניני יחזקאל עמ' מט
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו על עצמןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תיח
כח ע"ב47 בנות ישראל הן החמירו על עצמן וכו' תנד"אלקוטי מאמרים עמ' 230
כח ע"ב47 בנות ישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' לח
כח ע"ב47 גמור מיני הא מילתא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקו
כח ע"ב47 גמור מני הא מילתא אר"זראש דוד (תקלו) דף קי ע"ג
כח ע"ב47 גמור מני הא מילתא אר"זראש דוד (תשמו) עמ' תכא ע"ב
כח ע"ב47 דאשמעינן למר, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רכד
כח ע"ב48 שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקייםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מג
כח ע"ב49 בן עולם הבאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 310
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יום וכו'אור אלימלך עמ' קח
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2313
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קפג
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות טו
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יוםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שמו
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יוםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רסד, שצד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שיש לו חלק לעולם הבאצמח דוד (סקאליע) עמ' כד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצח
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עא
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בדרשות מעבר יבק עמ' קעג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"במבשרת ציון ח"א עמ' קסח
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאאור השמש (תשסח) עמ' נב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' לג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלט
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קו, רמו
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' א"ת הליכות אלא הל', ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 279
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' פד, שכא
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בואני תמיד עמך עמ' קצב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסט
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בפרדס מרדכי עמ' כג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בתורת איש ח"ב עמ' תג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בתורת מנחם חלק ס עמ' 200
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריג, רכג, רכג הערה 62
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2124-2123, פ"ה הערה 1046
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאחיים שיש בהם אבות עמ' כא
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' צז
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסה
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסט
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' צו
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לעוה"במשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' לט
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ד אות ד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםדברי שמואל (תשנח) עמ' צד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשיז
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יב דף לו ע"ד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסה, ערה, רעו
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' ד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםפרי צדיק ל"ג בעומר אות *ב, ג, ד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםקרן לדוד בראשית עמ' קי
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםשיחת מלאכי השרת עמ' 98
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםתורה וחיים (כלפון) עמ' שעב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מו
כח ע"ב49 כל השונה הלכות וכו'חובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב שנאמר הליכות עולם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסה, תסא, תר
כח ע"ב49 כל השונה הלכות וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כז
כח ע"ב49 כל השונה הלכות וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז - הקדמה
כח ע"ב49 כל השונה הלכות וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 280
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"בדרך חיים (תשלה) עמ' שפב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"בהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קעג
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"בשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמח
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנא' הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1740
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 277, 310, באר ו הערה 1101
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"ד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאנועם אלימלך (תשסא) עמ' פו, שצז
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצה הערה 26
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח שהוא בן עולם הבאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקעז
כח ע"ב49 מובטח לו שהוא בן העולם הבאכד הקמח (מישור) עמ' מ
כח ע"ב49 מובטח לו שהוא בן עולם הבאשל"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות ג
כח ע"ב49 תד"א כל השונה הלכות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקז
כח ע"ב50 א"ת הליכות אלא הלכותתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יח הערה יז, י"ג עיקרים אות יג
כח ע"ב50 א"ת הליכות אלא הלכותתורת מנחם חלק ל עמ' 228
כח ע"ב50 אל תיקרי הליכות אלא הלכותבישורון מלך ח"א עמ' תלג
כח ע"ב50 אל תיקרי הליכות אלא הלכותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפב
כח ע"ב50 אל תקרא הליכות אלא הלכותשבט מישראל (קרמניץ) פרק עח פסוק סח
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תק
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' יא
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלז
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קנא
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רח, ריב
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תה
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותעבודת יצחק בראשית עמ' פה
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותקהלת משה (תשסב) עמ' קד
כח ע"ב50 אל תקרי הליכות אלא הלכותתורת מנחם חנ"ט עמ' 181
כח ע"ב50 אל תקרי הליכותעין איה ב' 223
כח ע"ב50 הליכות וכו' א"ת הליכות אלא הלכותס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רלז
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותאור גדליהו בראשית דף ל ע"ד
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותאור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, רנח
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מט ע"ג
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותבינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעז
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותכבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב
כח ע"ב50 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותאור אברהם (זוועהיל) עמ' עז
כח ע"ב50 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותלחם רב על סדור התפילה אות תלז
כח ע"ב50 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' נא, רנח
כח ע"ב50 הליכות עולם לודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יט
כח ע"ב50 הליכות עולם לורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כד עמ' 8
כח ע"ב50 שנא' הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פב
כח ע"ב רש"י - דעת צלולה ומיושבת שאינו טרוד בכלום מחשבהתפארת צבי במדבר עמ' שמט
כח ע"ב רש"י - דעת צלולה ומיושבת שאינו טרור בכלום מחשבהתפארת צבי ויקרא עמ' קסה
כח ע"ב רש"י - רב נחמן חסידגנא דפלפלי עמ' שצח
כח ע"ב רש"י - רב נחמן מחסידי בבלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ק
כח ע"ב רש"י ד"ה הי' - אינו אלא כסל שמילאוהו וכו' ורש"י ד"ה רב נחמן - מחסידי בבללקוטי שיחות חי"ג עמ' 32
כח ע"ב רש"י ד"ה ר"נ - שהיה חסיד בבלתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רע - ר"י דרעי
כח ע"ב רש"י ד"ה רנב"י - מחסידי בבלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
כח ע"ב רש"י ד"ה תקיפי - רב נחמן בר יצחק מחסידי בבל וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
כח ע"ב תוס' - ביהכ"נ שחרב כשיבא הגואל תפקע קדושתןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסו
כח ע"ב תוס' - בתי כנסיות שחרבו קודם ביאת הגואל לא יקבעו בא"יאור אברהם דברים עמ' קיז
כח ע"ב תוס' - בתכנ"ס שבבבל על תנאי הן עשוין, דווקא לאותן שבבבל מהני התנאי שהרי לעת הגואל תפקע קדושתןדברי יואל פ' ויצא דף צו ע"א
כח ע"ב תוס' - תנאי שישתמשו בהם מועיל רק שיהי' מותר להשתמש בהם אחר שחרבומצווה ועושה ח"ב עמ' ע
כח ע"ב תוס' ד"ה בתי כנסיותבית מועד (גטיניו) דף לט ע"ג
כט ע"א01 מבטלין ת"ת וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 8
כט ע"א01 מבטלין ת"ת להוצאת המת וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קז
כט ע"א01 מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ק
כט ע"א01 מבטלין ת"ת להוצאת המתאבני אש (אויש) מועדים עמ' רכ
כט ע"א01 מבטלין ת"ת להוצאת המתדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנב
כט ע"א01 מבטלין ת"ת להכנסת כלהמפניני הרב עמ' רעג
כט ע"א01 מבטלין ת"ת מפני הוצאת המתתורת אליהו עמ' תמה
כט ע"א01 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת וכו' הני מילי למאן דקרי ותניאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קל
כט ע"א01 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הבלהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
כט ע"א01 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ר
כט ע"א01 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 31, 40,38, 76, 83
כט ע"א01 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת תחילה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קב, רלז
כט ע"א01 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סט
כט ע"א10 כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה בשישים רבוא וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' רעט
כט ע"א10 כנתינתה כך נטילתהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנג
כט ע"א10 כנתינתה כך נטילתהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קמב
כט ע"א10 כנתינתה כן נטילתה מה נתינתה בס' ריבוא אף נטילתהעצי חיים על התורה עמ' תח
כט ע"א11 מה נתינתה בס' ריבואזאת ליעקב שמות עמ' תלא
כט ע"א13 למאן דמתני לית ליה שיעוראמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכז
כט ע"א13 למאן דמתני לית ליה שיעורא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכז
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבים ישראל לפני המקוםמרפא לשון עמ' סה, קסב
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל להקב"ה שכל מקום שגלו שכינה עמהם שנ' למענכם שלחתי בבלהיגל יעקב (תשנג) בלק אות צא
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני המקום, שכל מקום שגלו וכו', ואף כשהם עתידין ליגאל שכינה עמהםארוחת תמיד עמ' קיא ע"א ד"ה מודעת
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום וכו' גלו למצרים שכינה עמהןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שלז
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמאמץ כח (תשעה) עמ' תקסה
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פי"ד דף פב ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א' סי' כג פ"ו דף נ ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ' ב בפסוק אנא ה' הושיעה נא דף יב ע"ב; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף קע ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וילך דף שיג ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צט ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דרוש שני דף ע ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) ו"ג דף לא ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף פה ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף לז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תצז דף קב/קכ ע"ב
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שכל מקום שגלו שכינה עמהןאור חדש פתיחה אות 166, פ"י אות 47, פ"א אות 600
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"הבנין שאול עמ' יא
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"הפרדס מרדכי עמ' תרטז
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם כו', ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קעז
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראלברך את אברהם דף צז ע"ג
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל, גלו למצרים שכינה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם, מהרש"אעבודת חיים ח"א עמ' קה, קנט
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' סו
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שעו
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים כו' לבבל כו' לאדום שכינה עמהם, וע"יתורת מנחם חי"ב עמ' 222, ח"ח עמ' 80, ח"ט עמ' 93, חי"ג עמ' 319, חט"ז עמ' 203, 267
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רלז
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו' גלו לבבל שכינה עמהןרישומי דברים עמ' כד
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןויברך דוד עמ' קכ
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו' ואף כשהן עתידין ליגאל וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 460
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ א
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןדרכי התשובה עמ' קיד
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו, שכינה עמהןבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רה הערה 13
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראלמאכסניא של התורה סי' עא
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסג
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביביןבית אולפנא ח"א עמ' קלא
כט ע"א14 חביבים ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קמז
כט ע"א14 חביבין ישראל בכל מקום שגלו שכינה עמהםמגלה צפונות ח"א פרשת וישב
כט ע"א14 חביבין ישראל וכו' שבכל מקום שגלו שכינה עמהןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קד, רעו
כט ע"א14 חביבין ישראל כל מקום שגלו שכינה עמהןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רלה
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכ"מ שגלו שכינה עמהן וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 136, 125
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו גלה שכינה עמהןנועם אלימלך (תשסא) עמ' ק, קכח
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפו
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 184, 195, 294
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1011, פ"ד הערה 1011
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל שגלו שכינה עמהןאגרא דכלה ח"ג עמ' קיא
כט ע"א14 חביבין ישראל לפני הקב"הלחם שלמה (הלוי, שנז) דף כז ע"ב
כט ע"א14 חביבין ישראל שבכ"מ שגלו שכינה עמהם כו' גלו לאדום שכינה עמהםתורת מנחם חנ"ג עמ' 478
כט ע"א14 חביבין ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהםאוצר הכבוד
כט ע"א14 חביבין ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' פתיחה
כט ע"א14 כמה חביבים ישראל לפני הקב"ה בכל מקום שגלו גלה עמהם וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 21
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל וכו' כל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'ושב ורפא לו עמ' קכו
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכ"מ שגלו גלתה שכינה עמהםאוצר המאמרים (תשסג) עמ' קעט
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכ"מ שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפ
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכ"מ שגלו שכינה עמהןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכא, שמז
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכ"מ שגלו שכינה עמהןייטב פנים ח"א דף רכו, ח"ב עמ' נא, נט, קל
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עימהםצדקת יוסף עמ' קמה
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו' ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן כו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ש
כט ע"א14 כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןתפארת צבי בראשית עמ' כו, רכה, רמא
כט ע"א14 כמה חביבין ישראלכרם פתחיה גפן כא שריג ד
כט ע"א15 בכ"מ היותנו השכינה עמנואור לשמים (תשסג) עמ' שלז
כט ע"א15 בכ"מ שגלו ישראל שכינה עמהם כו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 305
כט ע"א15 בכ"מ שגלו ישראל שכינה עמהןדברי אמונה השלם בראשית עמ' לב
כט ע"א15 בכ"מ שגלו שכינה עמהם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מ
כט ע"א15 בכ"מ שגלו שכינה עמהםתורת מנחם חלק לא עמ' 150
כט ע"א15 בכ"מ שגלו שכינה עמהן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כא
כט ע"א15 בכ"מ שגלו שכינה עמהן וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 264
כט ע"א15 בכ"מ שגלו שכינה עמהןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
כט ע"א15 בכל מה שגלו שכינה עמהםזרע קודש - מועדים עמ' רכב
כט ע"א15 בכל מקום שגלו גלתה שכינה עמהםשארית מנחם ח"ד עמ' תקיב
כט ע"א15 בכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהםדברי שאול בראשית עמ' שיב, שמות עמ' כו
כט ע"א15 בכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהםשיחות חכמה ומוסר מאמר כב אות ה
כט ע"א15 בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קכא
כט ע"א15 בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמב
כט ע"א15 בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם גלו לבבל שכינה עמהם וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקמא, תתשנג
כט ע"א15 בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 323
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו' בהוצלאשל חיים ח"א עמ' כה
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' צא, רז, רמח
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'נועם אליעזר שמות דף מד ע"ב, נו ע"א, עו ע"ב, פו ע"א, קיט ע"א
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קמו
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 63
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קא
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםבינה לעתים (תשנד) דרוש כו עמ' קפ
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קכא, שצא
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםהסתרים באסתר עמ' 184
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםוזאת התורה עמ' קצו
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםויגד יעקב עמ' קנד, תרכה, תצא, תשמח
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שנו
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כ ע"א
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםמאור עינים (תשנח) עמ' שכד, שפו
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםמאור עינים (תשעה) עמ' תקמ, תרנ
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםמאור עינים (תשעט) עמ' תקלז, תרלד
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ריז
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלד, תלט, שמות עמ' שנו, שסח, תלט, תמח, תנ, ויקרא-במדבר עמ' רעט, שיג
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםצמח דוד (סקאליע) עמ' קצג
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםרגל ישרה עמ' ב
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםשבילי פנחס (תשעז) עמ' שטו
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ז, יג
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רכח
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רכח
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ש-שכא(י) {היינו ספירת מלכות שהיא אמם}
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנ {זהו שכתוב 'ובפשעיכם שלחה אמכם'}
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהן בבבל היכא בבי כנישתא וכו' ויתיב בנהרדעאתפארת צבי ויקרא עמ' לג
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהן בבבל היכא בבי כנישתא וכו' ויתיב בנהרדעאתפארת צבי שמות עמ' תנט
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהן בבבל היכא בבי כנישתא כו' ויתיב בנהרדעאתפארת צבי במדבר עמ' לא, צח, רחצ, שיז
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קג
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןאור הרעיון עמ' שמט
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נד ע"א, קנה ע"ב, קנח ע"א
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןמגולה לגאולה עמ' 13, 17-16, 67
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ס, עט, פ, רטז, תעט
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קכז, קסג, ח"ב עמ' רס, רמז
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןעוז לו בך פורים מאמר ה אות ח
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןשבילי פנחס (תשעב) עמ' תלב
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שסב, שסט
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןתפארת צבי בראשית עמ' תקכז, תקל
כט ע"א15 גלו שכינה עמהםטוב טעם בראשית עמ' קעט, קפב, ער, שמות עמ' ג, מג, צז, במדבר עמ' ג, דברים עמ' לג
כט ע"א15 גלו שכינה עמהן וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 19
כט ע"א15 השכינה היא בגלותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ח, רי {כמו שכתוב עמו אנכי בצרה}
כט ע"א15 השכינה ירדה עם ישראל לגלותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שכב
כט ע"א15 ישראל בכל מקום שגלו שכינה עמהםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמב
כט ע"א15 כ"מ שגלו ישראל שכינה עמהםאוהב ישראל דף עו ע"א
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קד
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהםדעת שבת עמ' שיד
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רטו
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהםסמוכים לעד (האיתמרי) דף ד ע"ד
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהן וכו'דבר מלכות ויקרא עמ' 274
כט ע"א15 כל מקום אשר גלו שכינה עמהםתורת יחיאל בראשית עמ' קכא, שצה
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 99
כט ע"א15 כל מקום שגלו גלתה שכינה עמהםדרשות הצל"ח השלם עמ' מ, פ, צז, קיח, רכא, דש, שיב, שסה, שעד, שפה
כט ע"א15 כל מקום שגלו גלתה שכינה עמהםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רס, תכא
כט ע"א15 כל מקום שגלו גלתה שכינה עמהןפנים יפות על תהלים עמ' שיט
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהםפרי צדיק פורים אות ו, כי תשא אות י, פסח אות נא, בהר אות יא, בחוקותי אות ז, בהעלותך אות ו, דברים אות יב, ואתחנן אות ב, עקב אות יב
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהםרסיסי לילה סי' נב (עמ' 121), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), לקוטי מאמרים עמ' 209, דובר צדק עמ' *5,3, 17, שיחת מלאכי השרת עמ' 64
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עמהם וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' סא, קסה
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עמהםמנחת קנאות עמ' רח
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רלג
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםאוזן שמואל דף יח ע"ב
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםדולה ומשקה - חנוכה עמ' קפז
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםלחם רב על סדור התפילה אות תשצד
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםמי מרום חי"ב עמ' פח
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםמרפא לנפש בראשית עמ' שצד
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שפח, תלג
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםנפש יוסף (תשעד) עמ' רי
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםעצי חיים - מועדים עמ' רפז
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסג {ימי בין המצרים הוא זמן של שמחה אף על פי שמתאבלים על חרבן בית המקדש מכיון שהקב"ה אתנו בגלות כמו שנא׳ עמו אנכי בצרה, ובהקב"ה כתיב "עוז וחדוה במקומו"}
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסט-שע
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםשם יחזקאל עמ' שמז
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעט
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תסו
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהןלחמי תודה דף יד ע"א, מח ע"ב, צז ע"ב
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראלחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעט
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה ביניהםאור יהושע דף נו
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמו
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמד ע"א
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' נד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםבאר שרים פרשת שמות דרוש ה אות ב
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סג, קלא, קמג
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםלוח ארש (תשסא) ח"א סי' רמד, קצירת האומר סי' א אות קנב
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שמח, שסד, שצג, תרסב
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רכ, תרלח
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמשמיע שלום עמ' סג, קלא, קמג
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קנד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמט
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםנטע שורק פרשת שמות דרוש ד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קלה
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסד, תשסה
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםעצי חיים על התורה עמ' נג, פג, תלו
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםעת לעשות חלק ב כלל ו שאלה לז
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםשירי משכיל - הקדמה
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרלב
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' נה, רסו
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפב, רעט
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנח, ריח
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"ד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהן וכו' בבבל היכא שריא בבי כנישתא וכו' בנהרדעא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שג
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןזך ונקי עמ' קכז
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 341 ,318
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שסח
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןתורת אביגדור ח"ד עמ' רכב
כט ע"א15 כל מקום שישראל גלו שכינה גלתה עמםמכתבי מרום עמ' ג
כט ע"א15 שבכ"מ שגלו שכינה עמהםגור אריה שמות פ"ג הערה 5
כט ע"א15 שבכ"מ שגלו שכינה עמהםלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 157, חכ"ה עמ' 188, חכ"ז עמ' 291, 290, חכ"ט עמ' 39
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו וכו' הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו'של"ה (תשנז) - מס' שבת אות צט, מס' פסחים אות קלט, רנג
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהן כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רחצ, רצט, שצב
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות ז, ויחי אות יח, שמות אות כא
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו'פירוש המכבי דברים עמ' קצג, תכז
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קסה
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו' ואף כשהן עתידין להיגאל כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמו, [רפג]
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ז ע"ד, כז ע"ב, סו ע"ב, סח ע"ד, קלח ע"א, קסג ע"ג, קעב ע"ג-ע"ד, רטו ע"ד
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קע, רמ
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןאור תורה השלם (מזריטש) סי' סז, שלב
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתריח, דברים עמ' תתקעא, יהושע-שמואל עמ' רעח
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןברית מנוחה (תשנט) עמ' קלד
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןזכרון אליעזר עמ' קעג
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צב, קסא, אור תורה סי' סז, שלב
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןרנת יעקב עמ' רמט
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןרנת יצחק ישעיה עמ' קנח, תהלים עמ' סל
כט ע"א15 שבכל מקום שגלוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלח
כט ע"א15 שבכל מקום שגלועולם ברור פרק ד, יט, לה, לו
כט ע"א15 שכביכול עמם בגלותדברת שלמה (תשעא) עמ' פ
כט ע"א15 שכינה גלתה עמהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנח
כט ע"א15 שכינה עמנו בגלותברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 313
כט ע"א15 שכינתא בגלותאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רח, ריג {שנאמר בכל צרתם לו צר}
כט ע"א15 שכל מקום שגלו שכינה עמהםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סב, רסא
כט ע"א15 שכל מקום שגלו שכינה עמהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קכב
כט ע"א16 גלו למצרים גלו לבבל שכינה עמהםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפה
כט ע"א16 גלו למצרים גלתה שכינה עמהםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קיב ע"א, ח"ב דף רטז ע"א
כט ע"א16 גלו למצרים גלתה שכינה עמהםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קנו, קעד
כט ע"א16 גלו למצרים גלתה שכינה עמהםים שמחה עמ' קלז
כט ע"א16 גלו למצרים כו' לעילם כו' לבבל כו' לאדום (גירסת ע"י ודק"ס)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 210, חט"ז עמ' 91
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםדברי שלום (הלברשטם) עמ' כב
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהם וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קמו
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםאור גדליהו שמות דף עא ע"א
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםאמרי יוסף שמות דף יד ע"א, פה ע"ד
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםמעינות האמונה (תשסב) עמ' קכג {ציטוט חזון איש, אמונה ובטחון, פ"ו עמ' סט}
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ג
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קפו
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכט ע"א16, קנו ע"א
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםס' קרניים (תשסו) עמ' סא
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםעבודת יצחק בראשית עמ' ריג
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםתורת אברהם עמ' 200
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםתורת העולה (תשעה) עמ' תקלב
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סה
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהן גלו לבבל שכינה עמהםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' עח
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהן וכו' לבבל וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 205, חלק ס עמ' 133
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהןחולת אהבה עמ' קמו
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהןקהלת משה (תשסב) עמ' סד
כט ע"א16 שכינה במצריםבעקבי יעקב עמ' לו
כט ע"א18 גלו לבבל גלתה שכינה עמהםתורה ודעת תשסח עמ' רפה
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםמשך חכמה בראשית פ' כב פס' יד, פ' מו פס' ב, שמות פ' יט פס' ב, דברים פ' ח פס' י,פ' יא פס' יב פ' לב פס' ל
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם בבבל היכא שריא בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריט, רכב, רלה
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רסא
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נח
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם שנאמר למענכם שלחתי בבלהרנת יעקב עמ' רלח, רמט
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםאגרת חמודות עמ' 42
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' שז
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' מו, קלה, קצט
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קלז
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםחקל יצחק (תשסג) עמ' שיד, תסד
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםילקוט אוהב ישראל עמ' כח
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםמגדל דוד (תשסז) עמ' שכח
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלב
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קלז
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מה
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםשיחות עבודת לוי סי' לט אות ה
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםשערי הישיבה ח"ב עמ' לו, תלט
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהםתורת המצרף עמ' קכב
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם, ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' כ, משלי עמ' רצ
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהן וכו' בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רסב
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהן וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סד
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהןאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'תרנח, דברים עמ' א'תתכט; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קפו
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהןבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלד
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהןדורש טוב (פודור) עמ' 310
כט ע"א19 גלו לאדום שכינה עמהם כו' שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותתורת מנחם חמ"ט עמ' 183
כט ע"א19 גלו לאדום שכינה עמהםמילי דשמיא פל"ו אות יא עמ' קנ
כט ע"א19 גלו לאדום שכינה עמהםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קנא
כט ע"א19 ואף כשהם עתידים להגאלגור אריה דברים פ"ל הערה 9
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין להגאל שכינה עמהןדברי דוד (טשורטקוב) עמ' מג
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנא' ושב ה' אלהיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושבזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ש
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנא' ושב כו' והשיב לא נאמר וכו'תורת מנחם חי"ב עמ' 222
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהןבית אלהים שער ב עמ' רכט
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהןדובר צדק עמ' 18
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 508 {הכתיב גאולה לעצמו}
כט ע"א19 ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהןפרי צדיק פורים אות ו, כי תשא אות י, פסח אות נא, בהר אות יא, בחוקותי אות ז, בהעלותך אות ו, דברים אות יב, ואתחנן אות ב, כא, עקב אות יב
כט ע"א19 ואף שהם עתידין ליגאל שכינה עמהןרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעה
כט ע"א19 אף השכינה נגאל עמהםגנת אגוז (תשעב) אות תסז
כט ע"א19 כשיגאל הקב"ה את ישראל יגאל גם השכינה עמנו שנאמר ושב ה' אלקיך את שבותךצמח דוד (סקאליע) עמ' קצו, תקע
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהןברכת טוב עמ' תמא
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רלט
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' לח
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושבמאור עינים (תשנח) עמ' ריד
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושבמאור עינים (תשעט) עמ' שנט
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושבערבי נחל (תשסד) עמ' תקמא {מכאן שהקב"ה כביכול נמצא בכל גליות ישראל, ובעלותם הוא עולה}
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמרדרשות שמן רוקח עמ' רצו
כט ע"א20 ושב ה' אלהיך כו'כתר תורה (תשסז) עמ' מד {וכן בפסוק "בכל צרתם"}
כט ע"א20 ושב ה' אלקיך את שבותך וכו' והשיב לא נאמר וכו'אפיקי ים עמ' תקז
כט ע"א20 ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך והשיב לא נאמר אלא ושבהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' הקדמה
כט ע"א20 ושב ה' אלקיך את שבותךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קנא
כט ע"א20 ושב ה' אלקיך וגו' והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותצפנת פענח (תשסו) עמ' מג
כט ע"א20 ושב מלמד שאף הקב"ה שב עמהם מן הגלותקניני קדם ח"ב עמ' 205
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' מ
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תשמו
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רפט
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב וקבץאור לשמים (תשסג) עמ' רו
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' צח ע"ב
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה ישוב בעצמו מהגלותפרי נפש חיה ח"ב עמ' קכו
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ערב
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליות בבבלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רנד
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותפרי צדיק ואתחנן אות כא
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מהגלותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' צח, רנ, שמט
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"א
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קלח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 98
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבדגל מחנה יהודה עמ' רנג
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבדעת שבת עמ' קנג
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבחכמת התורה בא עמ' רמו
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבחכמת התורה ויחי עמ' שכד
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבלחם רב על סדור התפילה אות תתנה
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבלקוטי שיחות ח"ט עמ' 175, חכ"ז עמ' 223
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 25 עמ' קכא
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבנחלי מים (מלאח) עמ' רכו
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבעבודת יצחק בראשית עמ' קיד
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רלו
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבשארית ישראל (תשעד) דרוש ד עמ' 72
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבשדה יעקב עמ' מד
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' סג, סה
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבתורת מנחם חס"א עמ' 227
כט ע"א21 והשיב לא נאמר וכו'זרע קודש - מועדים עמ' שט
כט ע"א21 והשיב לא נאמרדרשות מהר"ם בנעט עמ' יא
כט ע"א21 והשיב לא נאמרמשיבת נפש עמ' רסב
כט ע"א21 ושב מלמד שהקב"ה שב עמהם מבין הגליותאמרי יוסף דברים דף צה ע"ב
כט ע"א22 אף הקב"ה שב עמהםדעת שבת עמ' שצ
כט ע"א22 בבבל בי כנישתא דהוצלישא מדברותיך - מגילה עמ' מה
כט ע"א22 בבבל היכא בי כנישתא דהוצל ובי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאנאות דשא (תשסח) עמ' קעז
כט ע"א22 בבבל היכא השכינה אמר אביי בבי כנישתא דהוצל וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שס
כט ע"א22 בבבל היכאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנח
כט ע"א22 הקב"ה שב עמהםערפלי טוהר קיב
כט ע"א22 הקב"ה שב עמהן מבין הגליותתורת מנחם חמ"ה עמ' 260
כט ע"א22 הקב"ה שב עמן מבין הגליותעירין קדישין השלם עמ' שמג
כט ע"א22 מלמד שאף הקב"ה שב עמהם מן הגלותמהר"ם שיק דברים עמ' ריח
כט ע"א22 מלמד שאף הקב"ה שב עמהם מן הגלותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 45
כט ע"א22 מלמד שהקב"ה יחזור מבין הגלויות עמנומרפא לשון עמ' קמא
כט ע"א22 מלמד שהקב"ה שב עמהם מבין הגליותתפלה למשה (בנימין) עמ' קמו, קעז, שעט
כט ע"א22 שב עמהןאלשיך על חמש מגילות עמ' רלט {ישועתו של הקב"ה זו ישועתן של ישראל}
כט ע"א22 שהקב"ה שב עמהםחקל יצחק (תשסג) עמ' תיג
כט ע"א22 שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיב
כט ע"א22 שכינה בבבל היכא שריאדרך ה' השלם עמ' שכב - מראה דרך
כט ע"א22 שכינה בבבל היכאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שכא
כט ע"א22 שכינה בבבל היכן שריארוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קנז
כט ע"א22 שכינה בבבל שריא בבי כנישתא דהוצל וכו' אמר אביי תיתי לי דכי מרחיקנא פרסה עיילינה ומצילנא בגוהצמח צדקה עה"ת עמ' י
כט ע"א23 אמר אביי בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא רשף ויתיב בנהרדעאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נט ע"א
כט ע"א23 בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאאור מאיר ח"ב עמ' קלט
כט ע"א23 בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשףמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכה
כט ע"א23 בבי כנישתא דהוצלטהרת יו"ט ח"י עמ' קל
כט ע"א23 בבי כנישתא דשף ויתיבבעקבות משה שמות עמ' שסד
כט ע"א23 בי כניסתא דיתיב ושףמנחת קנאות עמ' קט
כט ע"א23 בי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לח
כט ע"א23 בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ורש"יאש דת (אסאד) עמ' קל
כט ע"א23 בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לא
כט ע"א23 בי כנישתא דשף ויתיבכרם טוביה עמ' רצד
כט ע"א23 ביהכ"נ דשף ויתיב בנהרדעא, ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' לט
כט ע"א23 שכינה בבי כנישתא דנהרדעאציץ השדה - שדי יער עמ' קפו
כט ע"א25 אמר אביי תיתי לי דכי מרחיקנא פרסא עיילנא ומצלינא התם וכו', מהרש"אלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריט
כט ע"א27 הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אתיא שכינה שמעו קול ריגשא קמו ונפקותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נד
כט ע"א29 רב ששת הוי יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אתיא שכינה ולא נפק אתי מלה"ש וקא מבעתו לי' וכו' ורש"יחמודי צבי במדבר-דברים עמ' יט
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב יכול ושאינו יכול וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק לז מהתשובה דף נט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק ב דף קנג ע"ד
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב יכול ושאינו יכולאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תכא
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מיאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קעד
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מיאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תב
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מידברי חנינא - מזלות עמ' קמו
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מיחכמת התורה כי תשא עמ' שע, שעו
כט ע"א31 עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מיילקוט עטרת צבי עמ' עה
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמשך חכמה במדברפ' ז פס' א
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צז
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 135
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותתורת מנחם חכ"ג עמ' 144
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות שבבבלדרשות ר"י מסלוצק עמ' נח
כט ע"א32 אלו בתיכנ"ס ובתימד"רתורת מנחם חל"ה עמ' 180
כט ע"א32 ב"ה הוא מקדש מעטנתיבות עולם ח"א עמ' פט
כט ע"א32 ביהכ"נ הוא מקדש מעטגור אריה במדבר פכ"ד הערה 11
כט ע"א32 ביכ"נ הוא מקדש מעטדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1604
כט ע"א32 בית הכנסת או בית המדרש הם נקראים מקדש מעטלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לב
כט ע"א32 בית הכנסת נקרא מקדש מעטכתונת פסים (תשעא) עמ' שמב
כט ע"א32 בית הכנסת נקרא מקדש מעטכתר תורה (תשסז) עמ' פא
כט ע"א32 בית הכנסת נקרא מקדש מעטמגדל עוז (תשעח) עמ' תקסג
כט ע"א32 בית הכנסת נקרא מקדש מעטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכט (קלו) {השוואות ביניהם}
כט ע"א32 בית כנסת - מקדש מעטדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תפו
כט ע"א32 בית כנסת הוא מקדש מעטדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' סו, ע
כט ע"א32 בית כנסת הוא מקדש מעטדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1449
כט ע"א32 בית מדרש נקרא מקדש מעטדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' א
כט ע"א32 בתי כנסיות ובתי מדרשות בגלות הם כמקדשאור אברהם ויקרא עמ' שעב
כט ע"א32 בתי כנסיות ובתי מדרשות הם מקדש מעטמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קכז
כט ע"א32 בתי כנסיות ובתי מדרשות קרוים מקדש מעטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מד {יש לדמות אוירם לדין אויר מקדש}
כט ע"א32 בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שעז
כט ע"א32 בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"לאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיח
כט ע"א32 בתי כנסיות ומדרשות הם מקדש מעטדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקנ
כט ע"א32 בתי כנסיות ומדרשות שבבבלבית שלום מרדכי עמ' צה
כט ע"א32 בתי כנסיות נקרא מקדש מעטשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קסא
כט ע"א32 בתי כנסיות קרויים מקדש מעטנחמד ונעים (תשסח) נצבים ד"ה ולכן מצליח, לקוטי ש"ס אות י
כט ע"א32 בתי כנסיות שבבבלמאמרי הראיה 246
כט ע"א32 בתי כנסת הוו מקדש מעטאור אברהם - תשובה עמ' תד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו ב"כ וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בית הכנסתאם לבינה (פאפא) עמ' קסז, קסח, תז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בת"כ שבבבלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמטר השמים - עמודי העולם עמ' ריא, ריב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' ריא, ריב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצו
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'דברי יואל פ' יתרו דף מד ע"א
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קפ
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רה
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלכוונת הלב עמ' ריב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבללקט אמרי קודש - בראשית עמ' פט, צ, צא, קיג, קכ, קכא, קמה, קסח, קעא, קעג, קפא, קצד, רט, רי, ריב, רלו, רלח, שמות עמ' י, יח, סג, קכט, ויקרא עמ' קד, במדבר עמ' יב, עה, פח, דברים עמ' ט, י, צא, מועדים עמ' כ, עד, עו, צב, צז, קיח, קכ, קלד, קסה, קסח, רסד, דש, שי, שיח, ליקוטים עמ' פח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלמדבר שור דרוש ל"א עמ' רצ-רצב; טוב ראי מגילה עמ' רלט-רמז; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' רמז {למען טהרת הלב, צריכים סגולה של מקום מקודש}
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלמצווה ועושה ח"ב עמ' סח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלשבילי פנחס (תשעו) עמ' תסג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיט (צד), שלח (קס)
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, דרש רבא "אדני מעון אתה היית לנו"מדבר שור דרוש לא עמ' רצ-רצב; מאמרי הראי"ה עמ' 246 {ביאור מה שהוסיף רבא על הדרשה הקודמת}
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ריא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קכ"ב ע"ב (דף תסא ע"א ד"ה חיים); חקקי לב חלק ב סימן ד דף י"ב ע"ג (ד"ה ומה); תוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר תרומה) דף פו ע"א (קטע ראשון)
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' כו, רא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותכד הקמח (מישור) עמ' עח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעטרת צבי (טאקסין) דף ס ע"א
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעצי חיים על התורה עמ' ש
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשם דרך - כתר תורה עמ' קסג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשם דרך במדבר עמ' רכט
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשם דרך דברים עמ' סא, רלח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשם דרך שמות עמ' רמד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותתפלה למשה (בנימין) עמ' קיב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיות שבבבלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 63
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיותאבן יהושע עמ' 3
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' לג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' צב, צד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' ריז, רס
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותדרשות הצל"ח השלם עמ' שפה
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותטהרת יו"ט ח"י עמ' קצז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת נצבים עמ' שא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותערבי נחל (תשסד) עמ' תתקמט, תתרלד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רטו ע"ג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות לב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותשבילי פנחס (תשעט) עמ' שמ
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי מדרשותתפארת משה עמ' צו, רי
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתכ"נ ובתי מדרשותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רנב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אמר ר' יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבלמסילות בלבבם (קוט) - מסילה ב אות טז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אמר ר"י אלו בתי כנסיות ובת"מ שבבבלשדה יעקב עמ' פב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אמר ר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותלקוטי שיחות ח"ו עמ' 168, חי"ד עמ' 76
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קמח, רטז, ריח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לא, נא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות וכו'אחרית השנים עמ' לז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי בנסיות ובתי מדרשות שבבבלאוצר המאמרים (תשס) עמ' כד, קי
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובמ"דרנת יצחק ישעיה עמ' ריט, שכו, תנא-תנב, תהלים עמ' תלא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' יט
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלברית אברם עמ' תצ
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלחמודי צבי מועדים עמ' שפג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלפאר יעקב ח"א עמ' רלט
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלפרי צדיק פ' החודש אות ה, קרח אות יא, בלק אות ט, כי תצא אות יא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלשבילי פנחס (תשעב) עמ' קעט
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי כנסיות וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קעג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט בארצות א"ר יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותכד הקמח (תשנו) עמ' לג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שמה אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קיא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט בתי כנסיות שבבבלשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט בתי מדרשות שבבבלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל וכו'ואותו תעבוד עמ' שסז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רלד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' צ
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שיח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט וכו׳ אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' צ
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מח
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטאבן ישראל על התורה עמ' לג
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קכב ע"ב [תסא ע"א ד"ה חיים]
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטוזאת התורה עמ' קא
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רנו
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטתוכחת חיים (תר) שמות דף פו ע"ב
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעטתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' קסד
כט ע"א32 ואהי להם מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלאור אברהם - סידור התפילה עמ' פח, של
כט ע"א32 ואהי להם מקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלאור אברהם ברכות עמ' שמא
כט ע"א32 ואהי לכם למקדש מעט וכו' אלו ב"ב וב"מ שבבבלבית אלהים שער א עמ' רפה
כט ע"א32 למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלרנת יצחק תפלה עמ' יג
כט ע"א32 למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תק הערה כב
כט ע"א32 למקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ב
כט ע"א32 למקדש מעט אלו בתי כנסיותפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמט
כט ע"א32 למקדש מעט אלו בתכ"נ שבבבלמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רסב
כט ע"א32 למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותנר מערבי (מלכא) ח"א סי' נז (נה ע"א) {לכן ש"צ פטור ממס כמו הכהנים בבהמ"ק}
כט ע"א32 למקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותקהלת משה (תשסב) עמ' צג, קטו
כט ע"א32 למקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה י
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות וביהמ"ד שבבבלפניני יחזקאל עמ' צה, צו, קי, תרטו
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובית מדרשות שבבבלתפארת צבי ויקרא עמ' עו, שעב
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' צד, ח"ב עמ' נ
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלאור אברהם דברים עמ' קיז
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצה
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלראשית דעת (אטון) עמ' לו
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותאור אברהם על ספר המצוות עמ' קכז
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותכרם טוביה עמ' שכז
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמחשבת זקנים עמ' ערב
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' לד, שיח
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשם דרך ויקרא עמ' שלו
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מא, תקעה
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצט, שכד
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלשמן ראש סוכות ח"א עמ' שמז, שנה
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסיותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' לט, שפו, תפג
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסתשער ראובן עמ' שלו
כט ע"א32 מקדש מעט זה בית כנסתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מד {לפי זה אם אויר בהמ"ק קדוש גם אויר בית המדרש קדוש, ולכן ר' יוחנן בירושלמי מגילה פ"ג ה"ג קילל נשים ששטחו בגדים באויר בהמ"ד}
כט ע"א32 מקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 127, 123
כט ע"א32 מקדש מעטאורח משפט לו
כט ע"א32 מקדש מעטבאר ראי (רוזן) תורה סי' ד אות ב {בית המדרש כמו בית המקדש}
כט ע"א32 מקדש מעטדברי הרב עמ' רצב
כט ע"א32 מקדש מעטדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1505 {בית הכנסת יש בו קדושה}
כט ע"א32 מקדש מעטמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 61 עמ' קנא
כט ע"א32 מקדש מעטמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 63 עמ' קנב
כט ע"א32 מקדש מעטמילי דשמיא פל"ו אות יא עמ' קנא
כט ע"א33 ה' אהבתי מעון וכו' גריסנא בבי כנישתאדובר צדק עמ' 140, רסיסי לילה סי' ד (עמ' 4), כד (עמ' 32), כו (עמ' 36), ו (עמ' 93), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 19), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), צדקת הצדיק סי' קפב,*רט-ריא, לקוטי מאמרים עמ' *186,134,132
כט ע"א33 ה' מעון אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פה
כט ע"א33 ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נא
כט ע"א33 ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכג
כט ע"א33 ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רלג
כט ע"א33 ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמצווה ועושה ח"ב עמ' עה
כט ע"א33 ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' של
כט ע"א33 ה' מעון אתה וגו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' צ
כט ע"א33 ה' מעון אתה וכו' אלו ביהכנ"ס וביהמ"דמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עדר
כט ע"א33 זה בית רבינו שבבבלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רנט ד"ה אמנם, עמ' רס ד"ה והנה, עמ' רסא ד"ה הנה
כט ע"א33 מאי דכתיב ה' מעון אתה וכו' אלו בתי כנסיות וכו' כיון דשמעית וכו' הואי גריסנא בבי כנישתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רז, רנה
כט ע"א33 מאי דכתיב ה' מעון אתה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
כט ע"א33 מאי דכתיב ה' מעון אתהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קעח ע"ב
כט ע"א33 מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 156
כט ע"א33 מעון אתה היית לנו אלו בתכ"נ ובתמ"דהמדרש והמעשה דברים פרשת תצא ח"א
כט ע"א33 מעון אתה היית לנו זו ביהכ"נמטר השמים - עמודי העולם עמ' ריד
כט ע"א33 מעון אתה היית לנו זו ביהכ"נ+מטר השמים - עמודי העולם עמ' ריד
כט ע"א33 מקדש מעט וכו' זה בית רבינו שבבבללקוטי שיחות חל"ו עמ' 128
כט ע"א34 אמר אביי מריש הואי גריסנא בביתא וכו' כיון דשמעית להא דקאמר דוד ה' אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתאזכור לדוד עמ' קיז
כט ע"א34 אמר אביי מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בביכ"נ וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קצה
כט ע"א34 אמר אביי מריש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסד
כט ע"א34 אמר אביי מרישא הוה גריסנא גו ביתאי כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פח דף רג ע"א
כט ע"א34 הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנישתאדברי סופרים סי' לו (עמ' 34)
כט ע"א34 מריש הוה גריסנא בגו ביתא וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תג
כט ע"א34 מריש הוה גריסנא בגו ביתאי ומצלינא בבי כנשתאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קט
כט ע"א34 מריש הוה גריסנא בגו ביתידרשות מהר"ם חביב עמ' נט
כט ע"א34 מריש הוה גריסנאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ב
כט ע"א34 מריש הוי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנישתא, כיון דשמעית וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלו {תפלה ובית הכנסת ענינם יראה, ותורה ענינו אהבה}
כט ע"א35 ה' אהבתי מעון וכו' גריסנא בבי כנישתאפרי צדיק קרח אות יא
כט ע"א35 כיון דשמעית להא דקאמר דוד ה' אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצט
כט ע"א35 כיון דשמעית להא דקאמר דוד ה' אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתאתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רו
כט ע"א35 כיון דשמעית להא דקאמר דוד וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסב
כט ע"א35 כיון דשמעת להא דאמר דודטהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
כט ע"א36 כי כתבור בהרים וכו'אפיקי ים עמ' שסד, שסה
כט ע"א36 כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא והלא דברים ק"ו וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' פה
כט ע"א36 כי כתבור בהריםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכז, קכט
כט ע"א36 כי כתבורשפת אמת - אלה מסעי עמ' 44
כט ע"א36 כתבור בהרים מה הרים אלו לא באו אלא ללמוד עליהם תורהצמח צדקה עה"ת עמ' י
כט ע"א36 כתבור בהריםדברי טובה שופטים ח"א עמ' רמט, רנ {שבאו ההרים תבור וחרמון ללמוד תורה}
כט ע"א36 כתבור בהריםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תד {שבאו הר תבור והר כרמל לדון עם הר סיני, שיתן הקב"ה התורה}
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות להיות בא"יכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 51
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"יהגות לב עמ' 196
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלעטרת יהושע דברים עמ' רמב
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' נח
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות ומדרשות שיקבעו בא"י, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' ת, משלי עמ' מ
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות להקבע בא"ימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקס, תרלח, תתקב
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות להקבע בא"ישער החצר (תשעב) סי' כב
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות לעמוד בארץ ישראלכתנות אור עמ' ריא
כט ע"א36 עתידים בתי כנסיות לקבוע בא"ינזר הקדש ח"ב עמ' תריז
כט ע"א36 עתידים בתי מדרשות וכו' שבבבל שיקבעו בא"ימכתב מאליהו ח"ד עמ' 130
כט ע"א36 עתידים בתכנ"ס ובתמד"ר שבבבל שיקבעו בא"ידברי יואל פ' במדבר דף עה ע"א, ק ע"א, פ' מסעי דף רח ע"ב, פ' כי תבוא דף קנז ע"א, קעד ע"א
כט ע"א36 עתידים בתכנ"ס ובתמד"ר שבבבל שיקבעו בא"ידברי יואל פ' שמות דף צ ע"א, פ' תרומה דף רלג ע"א, רנה ע"ב, פ' פקודי דף תכג ע"א
כט ע"א36 עתידים כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להיות נקבעים בא"ידרך ישרה עמ' כא
כט ע"א36 עתידין ב"ב וב"מ וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קכב
כט ע"א36 עתידין ב"כ ובמ"ד שבבבל שיקבעו בא"יכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קסז
כט ע"א36 עתידין ביהכנ"ס ובמ"ד שבבל שיקבעו בא"ימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלו
כט ע"א36 עתידין ביכ"נ ובימ"ד שבבל שיקבעו בא"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנב ע"א
כט ע"א36 עתידין בכנ"ס ובתמד"ר וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רעט
כט ע"א36 עתידין בת"כ שבבבל לקבוע בא"ישמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קלד
כט ע"א36 עתידין בת"כ שבחו"ל ליקבע בא"יכלי יקר (תשמח) עמ' תקלא
כט ע"א36 עתידין בת"כ שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנג, תסג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות בחו"לצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קמח ע"ד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שבבל שיקבעו בא"ימנחת יואל עמ' עו, קלה, קלו, קנ, רו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"יאמרי יוסף שמות דף ל ע"ד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"ימוצל מהאש (הלברשטם) דף נ ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"יקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות של
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובהמ"ד שיעמדו בא"יחכמת התורה לך לך עמ' יב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובת"מ שבבבל שיקבעו בא"יקהלת משה (תשסב) עמ' רסד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'ואותו תעבוד עמ' שמו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' עא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות למקבע בא"יהישר והטוב (תשסג) עמ' תטו, תכ, תריז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל וכו'זכר דוד על התורה עמ' רמא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיוקבעו בארץ ישראלמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' נז-נח, תג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שייקבעו בא"י, ומהרש"אתורת מנחם חלק לב עמ' 332, חלק לג עמ' 441
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רפז, שי
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"יאור אברהם ברכות עמ' שמ
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"יאור אברהם דברים עמ' קטז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' שצא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"יימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכז, קלא, רנה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ילקוטי שיחות ח"ו עמ' 168, חכ"ג עמ' 320, חכ"ו עמ' 394
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ימאור עינים (תשנח) עמ' תקעח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ימאור עינים (תשעט) עמ' *קכט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ימגולה לגאולה עמ' 202
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"יעצי חיים על התורה עמ' רכג*
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ישבילי פנחס (תשעו) עמ' תסב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"ישפע טוב (טייטלבוים) עמ' שה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"יתורת מנחם ח"א עמ' 84, ח"ב עמ' 37, ח"ה עמ' 182
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י, ומהרש"אלקט אמרי קודש - בראשית עמ' לט, במדבר עמ' פז, מועדים עמ' קכח, רפ
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י, ומהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכח-של
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י, ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' צד, רפח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' ריד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל וכו' שקורין ומרביצין בהן תורה על אחת כמה וכמהכתב סופר אגדות כאן
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלאור אברהם - סידור התפילה עמ' קפח, שנה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלברית אברם עמ' קג, תקפו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פח, קסב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלדובר צדק (זילבר) עמ' מה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלדרשות יעב"ץ עמ' נח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ב עמ' לז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שטז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלייטב פנים ח"ב דף רט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראללדור ולדורות ח"א עמ' ר-רא, רג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראללחמי תודה דף ז ע"ב, מט ע"א, קה ע"ב, ריא ע"ב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלמדבר יהודה (תשסב) עמ' שעט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלנטעי אשל בראשית עמ' רנח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלעזר מיהודה (תשנט) עמ' קנט, רע
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלפאר יעקב ח"א עמ' רלט, ח"ג עמ' שכ
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלתורת יחיאל במדבר עמ' תיא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלתורת מנחם חלק ל עמ' 299
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלתפארת צבי בראשית עמ' תקצז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלתפארת צבי שמות עמ' קז, קסא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים יבואשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות כו בהגה"ה ב'
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיוקבעו בארץאיתן האזרחי עמ' שלא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"ידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף יג ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"יחיי נפש ח"ד עמ' שצג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"יעצי חיים - מועדים עמ' נו, קעה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"י, ומהרש"אעל הגאולה ועל התמורה סי' קב עמ' קנח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בארץ ישראלקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוצה לארץ שיקבעו בארץ ישראלנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש נב דף רלג ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ל דף קיד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנד ע"ג; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור פ' ז' דף רא ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) דף פא ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיחזרו לארץ ישראלבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בלק עמ' קפה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיעמדו בא"יחכמת התורה מסעי עמ' מט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיעמדו בא"יחכמת התורה נח עמ' רסח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיעמדו בא"יקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קמב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיעמדו בארץ ישראלמאור עינים (תשעה) עמ' תתקלו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בא"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ריג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בא"יארץ חמדה (הורוויץ) עמ' יז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בא"ישרגא המאיר על התורה עמ' תקמב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בארץ ישראלדברים נחמדים (תשסה) עמ' קט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בארץ ישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות של חו"ל שיקבעו בא"י וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ט ע"ד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשותשיחות לספר בראשית עמ' סא
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתימ"ד שבבבל שיקבעו בא"ידרשות שבט הלוי ח"א עמ' קב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' להקבע בא"י, ומהרש"אהשיר והשבח ח"א עמ' לט, קנז, ח"ב עמ' סה, קעב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שבבבל שיקבעו בא"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כט, קסו, תג
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שבבבל שיקבעו בא"ידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעד ע"ב, הושענא רבה דף תקל ע"ב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שבבבל שיקבעו בא"ידברי יואל פ' תולדות דף תרמח ע"ב, פ' ויצא דף ה ע"ב, עג ע"ב, עו ע"ב, פ' ויגש דף תפ ע"ב, תפה ע"ב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שבבבל שיקבעו בא"ינועם הברכה עמ' סו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שבבבל שיקבעו בארץ ישראלדרשות מנחת יצחק עמ' לח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שבחו"ל שיקבעו בארץ ישראלהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקפה, תשו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שיקבעו בא"י וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שצה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שיקבעו בארץ ישראלחיי נפש ח"א עמ' רצה ע"ב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שיקבעו בארץ ישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצו, רפו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו' שיקבעו בארץ ישראלתורת מנחם חלק נ עמ' 213
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וכו'כתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קנח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל ליקבע בא"יגנא דפלפלי עמ' קכ
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בא"ינפש יוסף (תשעד) עמ' קיב, רנו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בא"יפניני שבח עמ' קסח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בא"יפרי צדיק פורים אות א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בא"יצדקת הצדיק סי' קעו, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 7 (סי' ל)
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בא"ישמן ראש סוכות ח"א עמ' לח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קכד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלמצווה ועושה ח"ב עמ' עא, עח, קעב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבבבלתורת אליהו עמ' שח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבחו"ל להקבע בארץ ישראלבית אברהם (חנניה) עמ' רסז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבחו"ל שיקבעו בא"יאש דת (תשמח) עמ' רנד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שבחו"ל שיקבעו בא"יים שמחה עמ' שנב, תיד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שיעמדו בארץ ישראלחכמת התורה בהעלותך עמ' ערה
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שיקבעו בא"יאהבת חיים (דייטש) עמ' לא, רעט
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שיקבעו בא"יכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' טו, שיט, שכז
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' עח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלו
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיותוזאת התורה עמ' קצח
כט ע"א36 עתידין בתי כנסת שבחו"ל להיקבע בא"יכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 245
כט ע"א36 עתידין בתי כנסת שייקבעו בא"ישער ראובן עמ' קסד, קפד, שכט
כט ע"א36 עתידין בתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יד
כט ע"א36 עתידין בתי מדרשות שיקבעו בא"ישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמח
כט ע"א36 עתידין בתי צדיקים לעלות לארץ ישראלמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות לה
כט ע"א36 עתידין בתיכ"נ שבבבל וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קפח
כט ע"א36 עתידין בתיכנ"ס ובתמד"ר שבבבל שיקבעו בא"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 194
כט ע"א36 עתידין בתיכנ"ס ובתמד"ר שבחו"ל להיקבע בא"ימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' פו
כט ע"א36 עתידין בתכ"נ ובמ"ד שבחו"ל שיקבעו בא"יילקוט אוהב ישראל עמ' צח
כט ע"א36 עתידין בתכ"נ ובתי מדרשות שבבבל לקבוע לא"ידברי יונה ח"א עמ' קפ
כט ע"א36 עתידין בתכ"נ ובתמ"ד לקבוע בא"ימטר השמים - עמודי העולם עמ' קצז, ריד, שח, תקלח
כט ע"א36 עתידין בתכ"נ ובתמ"ד לקבוע בא"י+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קצז, ריד, שח, תקלח
כט ע"א36 עתידין בתכנ"ס ובתמד"ר שבבבל שיקבעו בא"ידברי יואל פ' שמיני דף רמג ע"ב, רנג ע"א, פ' קדושים דף קיד ע"ב
כט ע"א36 עתידין בתכנ"ס ובתמד"ר שבבבל שיקבעו בא"יתורת מנחם חלק ס עמ' 171
כט ע"א36 עתידין בתכנ"ס ובתמד"ר שבחו"ל שיקבעו בא"ינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תמ
כט ע"א36 עתידין כל ב"כיקרא דשכבי (דוד) דרוש נג דף קטו ע"א-ע"ב
כט ע"א36 עתידין כל בהכ"נ שיעמדו בא"יתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תעז, תקצו
כט ע"א36 עתידין כל ביהכ"נ שבחו"ל להיקבע בא"ידרך איש דף ט ע"ד
כט ע"א36 עתידין כל בתי כנסיות ומדרשות שבחו"למאור ושמש (תשסט) עמ' תשעד {לקבוע בירושלים}
כט ע"א36 עתידין כל בתי כנסיות שילכו לארץ ישראלבת עין (תשסז) עמ' שעד
כט ע"א36 עתידין כל בתי כנסיות שיקבעו בארץ ישראלשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק א
כט ע"א37 באו ההרים שתנתן תורה עליהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלז
כט ע"א37 באו כרמל ותבור מעבר לים לקבל עליהם התורה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עח פסוק סח, פרק פט פסוק יג, פרק צח פסוק ח, פרק קכה פסוק א
כט ע"א37 בשעה שבא הקב"ה ליתן תורה שמעו תבור וכרמל והניחו מקומםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' יט דף כו/ז ע"א
כט ע"א37 בשעת מתן תורה באו כל ההרים התבור והכרמל וביקשו שיתנו עליהם את התורהמנחת ישראל עמ' רמו
כט ע"א37 בשעת מתן תורה נתקבצו כל ההרים וביקשו שיתן התורה עליהםזקן אהרן (פריד) עמ' ק
כט ע"א37 הר הכרמל זכה להקבע בא"יבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ו
כט ע"א37 הר תבור בא לארץ ישראלאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יב אות ג
כט ע"א37 ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה, ומהרש"אאש דת (אסאד) עמ' קל
כט ע"א37 כתבור וכו'חנן אלקים עמ' נז {עבר הים ביום מתן תורה}
כט ע"א37 מה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעד
כט ע"א37 נקבעים בא"יטוב טעם שמות עמ' קלג
כט ע"א37 תבור וחרמון באו בשעת מתן תורהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' נט
כט ע"א37 תבור וכרמל באו לפי שעהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסט
כט ע"א37 תבור וכרמל עתידין להיות קבועים בא"ישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנז
כט ע"א37 תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריט, במדבר עמ' תקלו
כט ע"א38 הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמו-רמז, רנו
כט ע"א38 הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומין אצל סיניאסופת מערכות במדבר עמ' רנח
כט ע"א38 הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומין אתם אצל הר סיני וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רנג ע"א
כט ע"א38 למה תרצדון וכו' למה תרצו דין עם סינישיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קנד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנג {תשובת ה' כי ההרים אמרו שינתן התורה עליהם}
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםפניני יחזקאל עמ' שט {ההרים התנשאו על מי יתנו התורה}
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםתשואות חן (תשסח) עמ' קל {תבור וחרמון כולם בעלי מומין נגד סיני על שהיה שפל מכולם ולכך עליו תתחייב קבלת התורה}
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' יצתה ב"ק וא"ל למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומין אצל הר סיניחמודי צבי מועדים עמ' תקנג
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ריח
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' כ, ריג, רסג, רעו
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריח-תריט, תרצה, ויקרא עמ' קנ, תקעב-תקעג, דברים עמ' רלז, תרלב, תשה
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניפרי צדיק כי תצא אות טו
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניתודת אהרן - אומר לציון עמ' קנד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומין אתם אצל סיניחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קלא
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו' תרצו דין, וכו', ורש"יבהיֹת הבֹקר עמ' שסב
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' קמ
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנונים יצאה ב"ק וא"ל למה תרצו דין עם סיני כולכם בע"מ וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' עז
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםאוצר הכבוד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 613-614
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' טו, רפה, שסו, תקפד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים וגו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' קע
כט ע"א38 למה תרצדון הרים וכו' כולכם בע"מ וכו' מאן דיהיר בעל מום הואייטב פנים ח"ב דף קפד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים וכו' ש"מ האי מאן דיהיר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תעב, ח"ב עמ' רפג
כט ע"א38 למה תרצדון הריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנה
כט ע"א38 למה תרצדון הריםרני ושמחי דף קד ע"א
כט ע"א38 למה תרצדון וגו' יצתה ב"ק וא"ל למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מוםחמודי צבי בראשית עמ' שטו
כט ע"א38 למה תרצדון וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סינילקוטי שיחות ח"א עמ' 280, 276
כט ע"א38 למה תרצדון וכו' כל הרים בעלי מומין כנגד סיניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תטז
כט ע"א38 למה תרצדון וכו' למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 231-230, באר ה הערה 535, באר ו הערה 571
כט ע"א38 למה תרצדון וכו' עם סיני כולכם בעלי מומים אצל סיני וכו' ש"מ האי מאן דיהיר בעל מום הואמרפא לנפש בראשית עמ' מד, מה, מח, עז
כט ע"א38 למה תרצדון וכו' ש"מ האי מאן דיהיר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מט
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדוןישיר משה דף ט ע"ב
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדון הרים גבנונים יצתה ב"ק וא"ל למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מום אצל סיניחמודי צבי במדבר-דברים עמ' צ, ריט
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדון הרים גבנונים למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומין אתם אצל סיני וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קצז
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדון וכו'תושע יאודה דף פג ע"ב
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדון כו'מראה הגדול ח"א דף קמה ע"א
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדוןשארית יעקב (אלגזי) דף לב ע"ד
כט ע"א38 מ"ד למה תרצדוןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צה
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים וכו' כולכם בעלי מומין אתם אצל סיניאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נה
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לו עמ' רלד
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים כולכם בעלי מומין אתם אצל הר סיניגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קלג
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבננים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנב
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנניםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סי' יט דף כו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צט דף תקכט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף סט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קעח ע"ד
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים וכו'כוונת הלב עמ' קכח
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון וגו' יצתה בת קול ואמרה כולכם בעלי מומין אצל סיניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קיח
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון וכו' למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומין אתם וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יט
כט ע"א39 אמר הקב"ה לתבור וכרמל כולכם בעלי מומין אצל סינימשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
כט ע"א39 יצתה ב"ק ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני וכו' אתם אצל סיניקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תר
כט ע"א39 יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' לא
כט ע"א39 יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניאגרת הטיול (תשעה) עמ' יח
כט ע"א39 יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סינימהר"ם שיק שמות עמ' ה
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אצל הר סיניכלי יקר (תשמח) עמ' תרו
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אצל הר סינינחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לא
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אצל סינידרך חיים (תשלה) עמ' תרפז
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אצל סיניולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסו
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני וכו' דהאי מאן דיהיר בעל מום הואתפארת צבי ויקרא עמ' ב, שנח
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניעץ הדעת טוב (תשסח) סי' א
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניקהלת משה (תשסב) עמ' יב
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אתם אצל סינישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקכט
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקיא ע"א {בחר הקב"ה בהר סיני מפני שהוא נמוך מכל ההרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1949 {בחר ה' בסיני מפני שהיה קטן שבהרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אצל הר סיניאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות א
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אצל סינישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצד
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אתם אצל סיני וכו' או גבן או דקשדה יעקב עמ' יט
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אתם אצל סיניחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנז
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אתם אצל סיניחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלו
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אתם אצל סינישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנו
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין אתם אצל סיניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסה
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפה, תרסח, תשסא, תשפג {הר סיני זכה להנתן בו התורה מצד הכניעה על שהיה נמוך מכל ההרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' קט {הקב"ה דילג עליהם ובחר בהר הנמוך מכל}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' דש {ניתן התורה הקדושה על הר סיני דיקא, ולא על שאר ההרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קט {התורה ניתנה על הר סיני בהיותה נמוך שבהרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'גור אריה במדבר פכ"ח הערה 110 {ה' בחר בהר סיני בשביל שהיה קטן שבהרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'דגל מחנה יהודה עמ' רצב {הר סיני היה לו ענוה יתירה}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תיט {ה' מאס בשאר הרים מפני שבוחר בנמיכות}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות כו {ללמוד ענוה מהר סיני - שהשפיל עצמו }
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' ל {ניתנה תורה על הר סיני משום שהוא שפל ונמוך}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'עבודת עבודה (תשסד) עמ' קכד {ה' נתן את התורה על הר סיני מפני שהוא הנמוך שבהרים}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ה, סג לשבועות {הקב"ה בחר בהר סיני הנמוך שבהרים להורות שהתורה נקנית בענוה}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' רכב {סיני הוא הר קטן ושם מדת ענוה}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קט {הר סיני היה נמוך מאד משאר כל ההרים ולכן ניתנה דוקא עליו התורה}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'קב חיים עמ' כח {הר סיני מורה על מדת ענוה}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'קרן לדוד בראשית עמ' שיג {נבחר הר סיני בשביל הענוה}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' נח {הר סיני מצד שפלותו}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקמו הערה 71 {הר תבור והר כרמל נחשבים כגבוהים ביותר}
כט ע"א39 כולכם בעלי מומין וכו'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצז הערה 32 {כט ע"א הר סיני נבחר מפני שהיה נמוך ועניו משאר הרים}
כט ע"א39 כל ההרים בעלי מום לגבי סינידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיז
כט ע"א39 כל ההרים בעלי מומין אצל סיני וכו' מאן דיהיר בעל מוםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 34
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניפרשת דרכים (תשסה) עמ' רכט
כט ע"א39 למה תרצו דין כולכם בעלי מום לגבי סיני וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלא
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני וכו' כלכם בעלי מומין אתם אצל סיניהדרש והעיון דברים מאמר קלג
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני וכו', ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעד
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סינידרך חיים (תשע) פ"א הערה 95
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סינינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נג ע"ב, סה ע"א-ע"ב
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניפאר יעקב ח"ב עמ' תרצ, תרצא, תשט, ח"ג עמ' שס
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומין וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכ
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומיןתהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק יז הערה כט
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סינייחל ישראל אבות ח"א עמ' ט
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סינימשך חכמה שמות פ' ג פס' יא
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיניניבי זהב עמ' צה
כט ע"א39 למה תרצו דיןראש דוד (תקלו) דף סד ע"א וע"ד
כט ע"א39 למה תרצו דיןראש דוד (תשמו) עמ' קד ע"א
כט ע"א39 תבור וכרמל נחשבים בעלי מומין אצל סינידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1950 {שהיו יותר מן הראוי וכל תוספת כנטול}
כט ע"א40 אין עושין אותו קפנדריאשיחות ר' ראובן עמ' קלב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכז
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואאמרי יוסף בראשית דף כה ע"ד, כז ע"ב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואאמרי נועם (מועדים) סי' ו לזאת חנוכה [מבן המחבר]
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואאסופת מערכות סוכות עמ' פז (מהדו"ב עמ' ריג)
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקכג, תרפב, תשטז, שמות עמ' עח, תרצה, תשמא, תתקכה, ויקרא עמ' סה, במדבר עמ' תרסט, דברים עמ' רלז, תרנ, תתקסא
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואדברי יואל פ' נח דף קסג ע"א
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואדרשות ר"י מסלוצק עמ' לו
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סה
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכ
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכד
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואויברך דוד עמ' עו
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנא, תקסח
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואחיים תחלה (תשנג) עמ' כה
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואטיול בפרדס ח"ב עמ' ריא, שכ
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואיגל יעקב (תשנג) וירא אות נא, חקת אות עג
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואכתנות אור עמ' רמג
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואלחמי תודה דף לד ע"א
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואמבשרת ציון ח"א עמ' נ
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רפא, שסב, תכא, תסח, תרל, תרלד, תשפח
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואמנחת ישראל עמ' קפב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קעב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואעטרת יהושע בראשית עמ' צז
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואעטרת יהושע דברים עמ' רח
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' עז
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואפתגמי אורייתא ח"א עמ' יב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואקרן לדוד בראשית עמ' פא
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואשמלת אליעזר ח"ב עמ' רצח
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואשרגא המאיר מועדים עמ' שע
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רטו, ריז
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הוישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנח
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום נקראנועם אליעזר בראשית עמ' נג ע"ב, רטו ע"א
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםגור אריה במדבר פכ"ד הערה 2
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםדרך חיים (תשלה) עמ' תרכ
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1947-1948, 1984-1985, פ"ו הערה 328, 615
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' עט
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכו, קנה {הקרבת הקרבנות מביא לאדם לנמיכות ושפלות רוח והמתגאה הרי הוא בעל מום, כי הקב"ה אוהב את נמוכי רוח ולא בעלי גאוה}
כט ע"א40 האי מאן דמתיהיר בעל מוםצמח דוד (סקאליע) עמ' קכא
כט ע"א40 האי מאן דמתיהר בעל מום הואעטרת ישועה (תשסד) אות יז לזאת חנוכה, אות א לפרשת החודש
כט ע"א40 האי מאן ויהיר בעל מום הואילקוט דברי חכמים במדבר סי' קנט
כט ע"א40 המתגאה בעל מום הואמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות מד
כט ע"א40 כל המתיהר הרי הוא בעל מוםמגדנות אליעזר עמ' קנד
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' י
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואחמודי צבי מועדים עמ' תקנג
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סז
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואפני חיים (פלג'י) עמ' יא ע"א, קיב ע"ב
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קס
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום הואשרי המאה ח"א עמ' 19
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מום היאפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כג
כט ע"א40 מאן דיהיר בעל מוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסג
כט ע"א40 מאן דיהיר הוי בעל מוםאורות אלים דף לא ע"א
כט ע"א40 מאן דיהיר הוי בעל מוםדברי יונה ח"א עמ' ה
כט ע"א40 שמע מינה האי מאן דיהיר בעל מום הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנב
כט ע"א40 שמע מינה האי מאן דיהיר בעל מום הואאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קא, רו, שמות ח"ב וויקרא עמ' קעב, במדבר עמ' רנח
כט ע"א40 שמע מינה האי מאן דיהיר בעל מום הואכתב סופר אגדות כאן
כט ע"א43 אם נכנס להתפלל בביהכ"נ מותר לעשותו קפנדריאכד הקמח (מישור) עמ' פ
כט ע"א43 הנכנס לביהכ"נ להתפלל מותר לעשותו קפנדריאהגות לב עמ' 111
כט ע"א43 הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא שנא' ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
כט ע"א43 מותר לעשותוצמח צבי אגרת סה {יש גורסים "מצוה" והגהות הגר"א}
כט ע"א43 מותר לעשותו קפנדריאנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קצד, קצה
כט ע"א43 מותר לעשותו קפנרריאזבחי צדק (דיסקין) עמ' קעא
כט ע"א46 בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רסח
כט ע"א46 בית הקברות וכו' אין מרעין בהן בהמהשלשלת הקודש עמ' קמב
כט ע"א46 קלות ראשס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קח {עשיית צרכיו בביה"ק הוי קלות ראש}
כט ע"א48 פרשת שקליםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' ו, י, ל {קבעו לקרות פרשת שקלים בשבת}
כט ע"א48 דין ארבע פרשיותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 547
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת וכו' בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החודש הזה לכם, ורש"י - פרה אדומה להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרהשבילי פנחס (תשעא) עמ' רנב
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת וכו' תנן התם באחד באדר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 288
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפ' שקלים וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 153
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים וכו' בשלישית פרה אדומה ברביעית החודש הזה לכםשבילי פנחס (תשעה) עמ' קעב, ריב
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים וכו' בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החודש הזה לכםשבילי פנחס (תשעב) עמ' קסח, רב
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקליםבית יעקב (תשסא) עמ' צה
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקליםשבילי פנחס (תשעד) עמ' רנא
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קה
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין פ' שקלים וכו'אור אברהם ברכות עמ' צא
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין פרשת שקלים וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קעג
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין פרשת שקליםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עניני ד' פרשיות עמ' רצה
כט ע"א48 ר"ח אדר שחל להיות בשבתעיונים במשלי עמ' קנד
כט ע"א48 ר"ח אדראור חדש (הרטמן) פ"ג אות 550 {תקנת חז"ל לקרות ד' פרשיות מר"ח אדר עד ר"ח ניסן}
כט ע"א48 ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים וכו' בשניה זכור וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רעט, פרה עמ' קעב
כט ע"א48 ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' י
כט ע"א48 ראש חודש אדר שחל בשבת קורין בפרשת שקליםפורים בציון עמ' מג, מט, תט
כט ע"א48 ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קעה
כט ע"א48 ראש חודש וכו' שקלים וכו' שניה זכורציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קיב
כט ע"א48 ראש חודש וכו' שקלים וכו' שניה זכור, שלישית פרהעוז לו בך פורים מאמר א אות ח
כט ע"א48 שבת שחל בו ר"ח אדר קוראים למפטיר בפרשת שקליםשבילי פנחס (תשעו) עמ' רכב
כט ע"א49 חל להיות בתוך השבת מקדימין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 294
כט ע"א49 בשניה זכורשבילי פנחס (תשעט) עמ' רלא {בשבת לפני פורים קורים זכור את אשר לך עמלק}
כט ע"א49 בשניה זכורעטרת יהושע ויקרא עמ' י {בשבת שלפני פורים קורין פרשת זכור את אשר וכו'}
כט ע"א49 בשלישית פרה אדומה ברביעית החודש הזה לכםתורת מנחם חנ"ב עמ' 190
כט ע"א49 בשלישית פרה אדומה ברביעית החודש הזה לכם, ורש"ישבילי פנחס (תשעח) עמ' ריד
כט ע"א49 בשלישית פרה אדומהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 208
כט ע"א49 בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודשעיוני הפטרה ח"ב עמ' 636
כט ע"א49 בשלישית פרה אדומה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקכו
כט ע"א49 בשלישית פרהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצא, קצב, קצד, קצו, ר, רב, רה, רו {קבעו פרשת פרה בשבת שאחר פרשת זכור ולפני פרשת החודש}
כט ע"א49 בשלישית קורין פרה אדומהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכח {טעם קריאתה בזה"ז}
כט ע"א49 בשניה זכורפתגמי אורייתא ח"א עמ' קפ {זכירת מחיית עמלק בשבת קודם פורים}
כט ע"א49 בשניה זכורשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' נה, סג, סז, ע, עה, עו, עז, פד, פט, צ {קבעו לקרות בשבת פרשת זכור אחר שקלים}
כט ע"א49 בשניה זכור וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ה פסוק יז
כט ע"א49 בשניה זכורלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 219
כט ע"א49 בשניה זכורלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קסה
כט ע"א49 בשניה זכורפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רנה {תיקנו זכירת מחיית עמלק בשבת}
כט ע"א49 בשניה זכורבת עין (תשסז) עמ' קצו {ענין פרשת זכור, לזכור עמלק בשבת דווקא}
כט ע"א49 בשניה זכור בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסט
כט ע"א49 שבת שניה בד' פרשיות זכורהסתרים באסתר עמ' 376
כט ע"א49 שלישית פרהויגד יעקב עמ' תמז {תקנת חז"ל לקרות פרשת פרה}
כט ע"א50 בחמישית חוזרין לכסדרןפורים בציון עמ' נג
כט ע"א50 ברביעית החודש הזה לכםפרי צדיק פקודי אות א
כט ע"א50 ברביעית החודש הזה לכם, ורש"י - ששם פרשת הפסחפנינים על התורה ומועדים עמ' ריא
כט ע"א50 ברביעית החודששפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' ריג {קבעו פרשת החודש בשבת לפני ניסן}
כט ע"א50 לכל מפסיקין בראש חודש בחנוכה ובפוריםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
כט ע"א50 לכל מפסיקין וכו' ורש"יכסא רחמים (תקסג) דף נח ע"א
כט ע"א50 לכל מפסיקין וכו' ורש"יכסא רחמים (תשסג) עמ' קפו
כט ע"א50 פרשת החדשבני יששכר (תשמג) ח"א דף מח ע"א
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקליםמאור ושמש (תשסט) עמ' שנה {כדי שיקרב בניסן מתרומה חדשה}
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקלים וכו', אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כ
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 7
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיםארז ישעיהו דף מז
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקליםדרשות לחם שלמה עמ' רמב
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד, מקראי קדש (תשנג) עמ' שסט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקליםפרי צדיק פ' שקלים אות א, ב, יא
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקליםתורת מנחם חלק לג עמ' 160
כט ע"א51 באחד באדרעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר רפ
כט ע"א51 חנוכה נזכר במשנהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מב
כט ע"א51 מכריזין על השקליםדולה ומשקה פורים עמ' כד
כט ע"א רש"י - בדין הוא שיקדים החודש לפרשת פרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמא
כט ע"א רש"י - בדין הוא שתקדים פרשת החודש לפרשת פרה וכו' פרה קודמת מפני שהוא טהרתן של ישראלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' א, ל, נה, קלז, קעג, קצו
כט ע"א רש"י - בדין שיקדום החדש לפרהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ה
כט ע"א רש"י - בי כנישתא דשף ויתיב בנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נד
כט ע"א רש"י - בני הגולה לקחו אבנים מארץ ישראל ובנו בית הכנסת וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שמט
כט ע"א רש"י - ברביעית, ששם פרשת הפסח וכו' בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עניני ד' פרשיות עמ' רצה
כט ע"א רש"י - טעם קריאת פרשת החודשעיונים במשלי עמ' קנג
כט ע"א רש"י - יכניה נטל עמו מאבני ירושליםציץ השדה חנוכה עמ' סג
כט ע"א רש"י - להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עניני ד' פרשיות עמ' רצב
כט ע"א רש"י - לסמוך מחיית עמלק למחיית המןתורת מנחם חמ"ו עמ' 124
כט ע"א רש"י - מפני מה הקדימו פרה להחודששמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסב
כט ע"א רש"י - קורין בפרשת שקלים, להודיע שיביאו שקליהן באדרמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עניני ד' פרשיות עמ' רצה
כט ע"א רש"י - קורין פ' פרה להזהיר את ישראל שיעשו פסחיהן בטהרהעבודת עבודה (תשסד) עמ' כה
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעית - בדין הוא וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 206
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעית - בדין הוא שיקדום החודש וכו' הקדימוה שהיא טהרתן, ורי"ףלקוטי שיחות חט"ז עמ' 417
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעית - בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרהפרי צדיק פ' פרה אות א, ד
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעית - פרה וכו' טהרתן של ישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנה
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעית - ששם פרשת הפסחלקוטי שיחות חל"ו עמ' 206
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעיתדברי ברוך ח"ב סי' ב אות ח
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעיתפנינים על התורה ומועדים עמ' רט-רי
כט ע"א רש"י ד"ה החודש הזהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלז ע"ד, רלח ע"א-ע"ב
כט ע"א רש"י ד"ה ומפסיקין וד"ה פרהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רד ע"א
כט ע"א רש"י - אבני ארץ ישראל שאנשי גלות יכניה לקחו אתםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 462
כט ע"א רש"י ד"ה להכנס"כ - עיקר הכנסת כלה שמלוים את הכלה מבית אביה להחופה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנ
כט ע"א רש"י ד"ה להכנס"כ - עיקר הכנסת כלה שמלוים את הכלה מבית אביה להחופהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תנ
כט ע"א רש"י ד"ה פרה - להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנה
כט ע"א רש"י ד"ה פרה - להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 206
כט ע"א רש"י ד"ה פרה - להזהיר וכו'פרי צדיק פ' פרה אות ב
כט ע"א רש"י ד"ה פרהלקוטי שיחות חי"ב עמי' 60
כט ע"א תוס' - מעשה בר"ע שמצא מת מצוה ונשאו ה' מיליןכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעח
כט ע"א תוס' ד"ה מבטליןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
כט ע"א מהרש"א - בהמ"ק השלישי ייבנה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשותשבילי פנחס (תשעו) עמ' תסב
כט ע"א מהרש"א - ביאור הפסוק שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלךשבילי פנחס (תשעו) עמ' תסד
כט ע"א מהרש"א - ביהמ"ק שלעתיד יהי' גדול כ"כ כמו ירושלים דהשתארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נד
כט ע"א מהרש"א - שמחתי באומרים לי בית ה' נלךרב טוב דף קכ ע"ד
כט ע"א מהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעד
כט ע"ב02 אלא על השקלים מנלן א"ר טבי א"ר יאשיה דאמר קרא וכו'מגילת סמנים עמ' ח
כט ע"ב03 זאת עולת חדש בחדשו חדש והבא קרבן מתרומה חדשהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 296
כט ע"ב03 זאת עולת חודש בחדשו אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חרשהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קלח, קנב, קנג, קסט, קעב, ריח
כט ע"ב03 זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה אמרה תורה חדש והביא קרבן מתרומה חדשהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' ו
כט ע"ב04 חדש והבא קרבן מתרומה חדשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפז
כט ע"ב04 חדש והבא קרבן מתרומה חדשהפורים בציון עמ' נג
כט ע"ב04 חדש והבא קרבןדרישה מחיים דף פו ע"ב
כט ע"ב05 כיון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 180
כט ע"ב05 תרומה חדשה באחד בניסןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' ת
כט ע"ב06 קדמינן וקרינן באחד באדר כי היכי דליתו שקלים למקדשפרי צדיק פ' שקלים אות ב, יא, יג
כט ע"ב07 כי היכי דליתו שקלים למקדשחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צא
כט ע"ב08 דלא כרשב"ג כו' דתניא כו'בריכות מים דף לז ע"א
כט ע"ב10 שואלים ודורשין ל' יום קודם החגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפא
כט ע"ב10 שואלין בהל' הפסח קודם לפסח ל' יוםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 208
כט ע"ב10 שואלין בהל' הפסח קודם לפסח שלושים יוםתורת מנחם חמ"ג עמ' 18
כט ע"ב10 שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יוםתורה בציון עמ' פא
כט ע"ב10 שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יוםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ק
כט ע"ב10 שואלין ודורשין בהלכות הפסחאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כז
כט ע"ב10 שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח ל' יוםדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ב
כט ע"ב10 שואלין ודורשין קודם הפסח ל' יוםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' קצג
כט ע"ב10 שואלין וכו' רשב"ג אומר שתי שבתות וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעד
כט ע"ב14 מאי פרשת שקלים וכו' את קרבני וכו' ושמואל אמר כי תשא וכו' כדר' טבילקוטי שיחות חט"ז עמ' 385
כט ע"ב14 מאי פרשת שקלים רב אמר וכו' את קרבני לחמי ושמואל אמר כי תשאדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קעב
כט ע"ב14 משום שולחנות מקדימינן בר"ח אדרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח
כט ע"ב15 צריך לקרות פרשת צו את בני ישראל וכו'טוב עין (תקנו) דף קו ע"א
כט ע"ב20 ג' תרומות אמורות כאן וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תז, תכה
כט ע"ב20 ג' תרומות אמורות כאן וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תיא
כט ע"ב20 ג' תרומות אמורות כאןדרשות מהר"ם חביב עמ' רב
כט ע"ב20 ג' תרומות נאמרו בפרשה זואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה כז
כט ע"ב20 כדתני ר' יוסף ג' תרומות הן וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יב, דברים פי"ב פסוק ו
כט ע"ב20 שלוש תרומות נאמרו אחד תרומת אדנים שני תרומת שקליםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלה
כט ע"ב20 שלש תרומות אמורות בפרשהמנחת מרדכי עמ' קעח
כט ע"ב20 שלש תרומות במשכןבנין שאול עמ' קסט
כט ע"ב20 שלש תרומות הן מזבח אדנים ובדק הבית, ורש"י ד"ה שלש - כנגד ג"פ 'תרומה'אמרי נועם (מועדים) סי' ט לפר' שקלים
כט ע"ב20 שלש תרומות הן של מזבח למזבח ושל אדנים לאדנים ושל בדק הבית לבדק הביתבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קל
כט ע"ב20 שלש תרומות הן של מזבח למזבח ושל אדנים לאדנים ושל בדק הבית לבדק הביתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 514
כט ע"ב20 שלש תרומות הןזכרון אליעזר עמ' קלח
כט ע"ב20 שלש תרומות וכו' רש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שעה
כט ע"ב20 תרומת ה' מחצית השקל וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רכג
כט ע"ב23 קרו שיתא בעניינא דיומא וחד בדראש חודש וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' רה
כט ע"ב24 לפרשיות הוא חוזר או להפטרותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ג
כט ע"ב29 קורין פרשת שקלים ומפטירין ביהוידע הכהן וכו'ברית שלום (תעח) דף נד ע"ד
כט ע"ב29 קורין פרשת שקלים ומפטירין ביהוידע הכהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שמט, שצד
כט ע"ב34 במערבא הוי מסיימי אורייתא לג' שניםמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקנג
כט ע"ב34 במערבא הוי מסקי אורייתא לתלת שניןשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שמו
כט ע"ב34 במערבא מסיימי וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' שכט {חז"ל תקנו לקרוא את כל התורה כל שנה כי צריך ללמוד את התורה ובתורה יש פתרון לכל בעיה שמתעוררת}
כט ע"ב34 במערבא היו גומרין את התורה א' לג' שניםאור גדליהו ויקרא-דברים דף פא בהגה"ה
כט ע"ב34 במערבא מסקי אורייתא בתלת שניןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמי"ע ג
כט ע"ב34 בני מערבא דמסקי אורייתא בג' שניןלוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' ז אות יא
כט ע"ב34 בני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קב
כט ע"ב34 בני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןפורים בציון עמ' תטו
כט ע"ב34 בני מערבא מסיימי אורייתא בתלתא שניןמשך חכמה דברים הדרן
כט ע"ב34 בני מערבא מסקו לאורייתא בתלת שניאבן פינה עמ' 162
כט ע"ב34 בני מערבא מסקי לאורייתא בתלת שניןגבורת יצחק שבועות עמ' קכו
כט ע"ב34 בני מערבא מסקי לאורייתא בתלת שניןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' רפ
כט ע"ב34 דמסקי לדאורייתא בתלת כו'משנת חיים ויקרא עמ' תקטו
כט ע"ב34 לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקכה, במדבר עמ' תרפ-תרפא
כט ע"ב34 לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 9
כט ע"ב34 לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 226, חט"ו עמ' 425, חכ"ז עמ' 233
כט ע"ב34 לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןפרי צדיק בחוקותי אות י, כי תבא אות יג
כט ע"ב34 לבני מערבא דמסקי לראורייתא בתלת שניןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לח
כט ע"ב35 אמר רי"ץ נפחאבית אהרן (קריספין) דף כא ע"ג
כט ע"ב37 ר"ח טבת שחל בשבת ג׳ ספרי תורהדבר מלכות ויקרא עמ' 3
כט ע"ב37 ראש חודש טבת שחל להיות בשבת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תכז
כט ע"ב37 ראש חודש טבת שחל להיות בשבת מביאין שלש תורות וכו'הר המוריה עמ' קפז
כט ע"ב44 תדיר קודםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 620
כט ע"ב46 אין משגיחין בחנוכהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' עו
כט ע"ב46 רב יוסף אמר אין משגיחין בראש חודשכל החיים דף י"ב ע"ד (מערכת ר' אות ח)
כט ע"ב47 והלכתא אין משגיחין בחנוכה וראש חודש עיקרהר המוריה עמ' מב
כט ע"ב47 חל להיות בואתה תצוה וכו' בכי תשאתורת מנחם חמ"א עמ' 265
כט ע"ב47 חל להיות בואתה תצוה וכו' כי תשאלקוטי שיחות ח"ה עמ' 338, 57, חט"ז עמ' 342
כט ע"ב רש"י - טעמא מאי מייתינן שקלים באדר כדרבי טבי, שיקריבו קרבנות באחד בניסן מתרומה חדשה, והך מצוה התם כתיבאדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנד
כט ע"ב רש"י - מנהגנו לסיים התורה פעם אחת בשנהתפארת צבי בראשית עמ' ל
כט ע"ב רש"י ד"ה שלוש - לכפר על תרומת שקלים לקרבנותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלב
כט ע"ב רש"י ד"ה שלש - ותרומת מזבח וכו' קרבנות צבור וכו' לכפר על נפשותיכםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 384
כט ע"ב רש"י ד"ה שלששבילי פנחס (תשעה) עמ' קעג
כט ע"ב רש"י ד"ה שקלים - קרא דולקחת על תרומת אדניםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלב
ל ע"א10 ה"נ כופלה בשבתות וכו'הר המוריה עמ' רב
ל ע"א10 חל להיות בכי תשא עצמה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 288
ל ע"א11 א"ר יצחק נפחא קרו שיתא וכו' מתקיף לה אביי וכו'הר המוריה עמ' רא
ל ע"א19 פלוגתא דרב ושמואל על יומי שולחנותבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנו ע"ג
ל ע"א28 איתמר פורים שחל להיות בערב שבת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 287
ל ע"א28 איתמר פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פרשת זכור וכו' כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירהשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יח
ל ע"א28 בשניה זכורכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 154 {פרשת זכור נקראת באדר}
ל ע"א28 בשניה זכוראבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ג, יא, כב, לה, כג {חז"ל תקנו לקרות פרשת זכור לפני פורים}
ל ע"א28 בשניה זכורלקוטי שיחות חכ"א עמ' 190
ל ע"א28 בשניה זכורפורים בציון עמ' נז, סו
ל ע"א28 בשניה זכורשארית יעקב (דוויך) עמ' צו {טעם קריאת פרשת זכור בחודש אדר}
ל ע"א28 בשניה זכורשבילי פנחס (תשעו) עמ' רמג {טעם סמיכת מצות זכירת עמלק לפורים}
ל ע"א28 בשניה זכורשבילי פנחס (תשעח) עמ' קצא {תיקנו לקרות פרשת זכור בשבת לפני פורים}
ל ע"א28 י"ד שחל בערב שבת רב אמר קורין פרשת זכור בשבת שלפניו וכו' זכירה קודם לעשייהעצי חיים - מועדים עמ' רס*
ל ע"א28 פורים שחל בע"ש וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפד ע"א
ל ע"א28 פורים שחל בערב שבתישא מדברותיך - מגילה עמ' רסב
ל ע"א28 פורים שחל להיות בע"ש כו' חל להיות בשבת עצמה כו' פלוגתת רב ושמואל, ודעת רב נחמן, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 122, 195,124
ל ע"א28 פורים שחל להיות בע"ש כו' כי היכי דלא תיקדום עשי' לזכירה כו' כיון דאיכא כו' עשי' וזכירה בהדי הדדי אתיין וכו', ורש"יתורת מנחם ח"ח עמ' 26
ל ע"א28 פורים שחל בערב שבתפנים מסבירות עמ' שעט
ל ע"א28 פורים שחל להיות בערב שבת וכו' רב אמר מקדימין כי היכי דלא תקדוםפרי צדיק פורים אות א
ל ע"א28 פורים שחל להיות בערב שבת רב אומר מקדימין פרשת זכורתורת אברהם עמ' מא
ל ע"א28 פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פ' זכור וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף צה ע"א
ל ע"א28 פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פרשת זכור וכו' כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה, ושמואל אמר מאחרין וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפא, שה, שמ, שס
ל ע"א28 פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פרשת זכור וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' י
ל ע"א28 פורים שחל להיות מע"ש וכו' עשיה וזכירה בהדדי קא אתיןהסתרים באסתר עמ' 376
ל ע"א28 פלוגתא דרב ושמואל בפורים שחל להיות בע"ש או בשבת אימת קורין פ' זכורמקוה מים (עזריאל) ח"א דף י ע"ד, יא ע"א
ל ע"א29 דלא תיקדום עשי' לזכירהפנינים על התורה ומועדים עמ' רט
ל ע"א29 דלא תקדים עשיה לזכירהקהלת יעקב פורים עמ' תנג, תנה
ל ע"א29 זכירה קודם לעשיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקיז
ל ע"א29 כדי דלא תקדום עשייה לזכירהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצה, רנה, רסט, תכב
ל ע"א29 כי היכי דלא תיקדום עשי' לזכירהשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רסט
ל ע"א29 לא תקדים זכירה לעשיהקרן פני משה ח"א עמ' רלח {שנאמר נזכרים ונעשים}
ל ע"א29 לא תקדים עשייה לזכירהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יב {הימים האלה נזכרים ונעשים מעיקרא זכירה ואח"כ עשיה}
ל ע"א29 לא תקדים עשייה לזכירהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קסה {קוראים זכור קודם פורים כדי שתוקדם זכירת מעשה עמלק לעשיית ימי הפורים}
ל ע"א29 לא תקדים עשייה לזכירהמי מרום ח"ט עמ' רנט
ל ע"א29 לא תקדים עשייה לזכירהעבודת עבודה (תשסד) עמ' רצא {קוראים פרשת עמלק בשבת זכור לפני פורים כדי להקדים זכירה לעשייה}
ל ע"א29 לא תקדים עשייה לזכירהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנו ע"ד {קורין פרשת זכור בשבת שקודם פורים להקדים זכירה לעשיה}
ל ע"א29 להקדים זכירה לעשיהשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' צה
ל ע"א29 להקדים זכירה לעשיהבית יעקב (תשסא) עמ' צו {לכן זכור קודם פורים}
ל ע"א29 להקדים זכירה לעשיהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כב
ל ע"א29 להקדים זכירה לעשייהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפד {שנאמר והימים האלה נזכרים ונעשים}
ל ע"א29 להקדים זכירה לעשייהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רטז, תא, תח
ל ע"א29 להקדים זכירה לפני עשייהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעג
ל ע"א29 עשייה וזכירהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' נב-נו, תטו
ל ע"א29 תיקדום עשייה לזכירה אי אפשרמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קכב
ל ע"א30 כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קטז
ל ע"א36 לדברי הכל אין מקדימיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעד {משמע שסעודת פורים כשחל בשבת אוכלים בשביל, לא כמו הירושלמי}
ל ע"א38 פורים שחל בשבת מקדימין פרשת זכור וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שח
ל ע"א39 איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריהפורים בציון עמ' תיד
ל ע"א39 איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפוריםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקכד-תקכו
ל ע"א39 איזוהי שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 291
ל ע"א40 לא פליגי הא דאיקלע ר"ח ניסן בשבת הא דאיקלע באמצע שבתלקוטי שיחות חל"ו עמ' 206
ל ע"א44 בשני' זכור ומפטירין פקדתי וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 220
ל ע"א44 בשניה זכור וכו' בשלישית פרה אדומה ומפטירין וזרקתי עליכםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקכז
ל ע"א45 בשלישית פרה אדומהנאות דשא (תשסח) עמ' קס
ל ע"א47 ברביעית - 'החדש הזה' ומפטירין כה אמר ה'עיוני הפטרה ח"ב עמ' 646
ל ע"א47 ברביעית החודש הזהפורים בציון עמ' תיח
ל ע"א רש"י ד"ה הא דאיקלע - לסמוך אזהרת טמאים לפסחלקוטי שיחות חל"ו עמ' 207
ל ע"א ראשון לציוןבית מועד (גטיניו) דף לט ע"ד
ל ע"ב01 איזוהי שבת רביעית כל שחל ראש חודש ניסן בתוכהפורים בציון עמ' תטז
ל ע"ב06 לכל מפסיקין וכו' לתעניתמקראי קדש (תשנג) עמ' שכא
ל ע"ב11 ליקרי בצפרא בפרשת השבועמקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
ל ע"ב12 מצפרא כנופיא היכי עבדינן וכו'מרפא לשון עמ' קמו
ל ע"ב14 ויקראו וכו' רביעית היוםעין איה א' 123
ל ע"ב16 לא סלקא דעתך דכתיב וכו' ובמנחת הערב קמתי מתעניתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לט ד"ה וזה
ל ע"ב18 בעצרת קוראים שבעה שבועותגבורת יצחק שבועות עמ' כח, פ
ל ע"ב18 בעצרת קורין שבעה שבועותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצז
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת המועדות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קה
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת המועדות של תורת כהנים וכו'עטרת חן ח"ב עמ' עב
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת המועדות של תורת כהניםחיי נפש ח"ד עמ' צב, צז, קב
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת מועדות כו' בפורים ויבא עמלק כו' שנא' וידבר משה וגו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפ
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים בעצרת שבעה שבועותתורה בציון עמ' תל, תלט
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים וכו'הר המוריה עמ' ז
ל ע"ב18 בפסח קורין בפרשת מועדות, ורש"יגבורת יצחק סוכות עמ' צג
ל ע"ב18 בפסח קורין וכו' בעצרת וכו' בר"ה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רמה
ל ע"ב18 בפסח קורין פרשת מועדות וכו'אור אברהם ברכות עמ' צ
ל ע"ב18 בפרשת המועדות, רש"ינחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקח-תקיב
ל ע"ב18 קריאת התורה במועדיםדרך ה' השלם עמ' שמט - מראה דרך
ל ע"ב20 אחרי מותלקוטי שיחות ח"ה עמ' 57
ל ע"ב20 חגפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצז {יו"ט דסוכות נקרא חג}
ל ע"ב20 קורין בפ' אחרי מות ביוה"כירך יעקב (פיתוסי) דף יח ע"ג
ל ע"ב21 בחנוכה בנשיאיםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רז, רכה
ל ע"ב21 בחנוכה בנשיאיםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
ל ע"ב21 בחנוכה בנשיאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קח
ל ע"ב21 בחנוכה בנשיאיםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' סב
ל ע"ב21 בחנוכה בנשיאים, ורש"י ד"ה בחנוכהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 633, 449, חכ"ה עמ' 379
ל ע"ב21 בחנוכה בנשיאים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמה
ל ע"ב21 בחנוכה קורין בנשיאיםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יח
ל ע"ב21 בחנוכה קורין בנשיאיםפורים בציון עמ' רעח
ל ע"ב21 בחנוכה קורין בנשיאיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שצד
ל ע"ב21 בחנוכה קורין בפרשת נשיאיםפחד יצחק חנוכה מאמר טז
ל ע"ב21 בפורים ויבא עמלקגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעב
ל ע"ב21 בפורים קורין ויבא עמלקאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יז
ל ע"ב21 חנוכה נזכר במשנהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שו
ל ע"ב22 בתעניות ברכות וקללות אין מפסיקין בקללות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעד, קפד
ל ע"ב22 תעניותאור אברהם דברים עמ' שפו {בכלל המועדים לקריאת התורה}
ל ע"ב רש"י - ההפסקות שבארבע פרשיותכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' נג
ל ע"ב רש"י - שור או כשבוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נ {בכל מועד יש להתחיל קריאת התורה בענייני קרבנות, ללמד שימים טובים עניינם השראת השכינה כמו קרבנות, ושיש קדושה בימים כמו קדושת בהמת קרבן}
ל ע"ב רש"י ד"ה הא כדאיתאלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 424
ל ע"ב רש"י ד"ה הא כדאיתא ע"ד ההפטרה מעין המאורעלקוטי שיחות חל"ג עמ' 19
ל ע"ב רש"י ד"ה ואיזו - ואנו נוהגין וכו' חוץ מפורים וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 219
ל ע"ב תוס' - טעם שאנו מעמידין ס"ת שני במועדות כדי לקרות בקרבנותגבורת יצחק סוכות עמ' צו
ל ע"ב תוס' ד"ה ושאר - והא שאנו מעמידין ספר תורה שניה במועדות וכו' א"ל הקב"ה כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקורין בהןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמד
ל ע"ב מרדכיוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' ק
ל ע"ב ר"ן - טעם שמוציאין ב' ס"ת בשבתות במועדיםגבורת יצחק סוכות עמ' צז
לא ע"א01 אין מפסיקים בקללותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסב
לא ע"א01 אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולם וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' תצב
לא ע"א01 אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 330
לא ע"א01 אין מפסיקין בקללותאשל חיים ח"א עמ' יב
לא ע"א01 אין מפסיקין בקללותקרבן מנחה (תשעד) עמ' רסג
לא ע"א01 אין מפסיקין בקללותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמד
לא ע"א01 ברכות וקללות, ורש"י - טעםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קפב
לא ע"א01 בתעניות קורין ברכות וקללות, ורש"י ד"ה ברכות - ד'אם בחוקותי'אמרי נועם (מועדים) תשובה ב [מבן המחבר]
לא ע"א01 בתעניות ברכות וקללות, רש"י - להודיע שעל החטא באה פורענות לעולםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 332
לא ע"א04 וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצוותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנובן מלך - שבת עמ' רמז
לא ע"א04 וידבר משה וגו' שיהיו קוראים כל אחד בזמנוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 264
לא ע"א04 וידבר משה וכו' קורין כאו"א בזמנו וכו' יו"ט האחרון וכו' למחר קורין וזאת הברכהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 237, 225, חי"ד עמ' 164, 156
לא ע"א04 וידבר משה, ורש"יסמיכה לחיים (סימן א) דף ד ע"ד (קטע ראשון), ודף י"ג ע"ג (ד"ה הנה, סימן ב)
לא ע"א04 שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנוחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר יב אות ז
לא ע"א04 שנאמר וידבר משה וגראור אברהם - מסכת מגילה עמ' טז, קסח
לא ע"א04 שנאמר וידבר משהתורת מנחם חמ"ג עמ' 16
לא ע"א04 שנאמר וידבר משה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעא
לא ע"א05 במועד קורין מענין המועדאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' מה
לא ע"א05 מצותן שיהו קורין כל אחד בזמנואור אברהם ויקרא עמ' קיט
לא ע"א05 מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכ
לא ע"א05 שיהיו קורין וכו'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' פט {תקנת חז"ל לקרוא מעניינו של יום}
לא ע"א06 בפסח מאי קרינן וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסא
לא ע"א10 מלקט וקורא מענינו של פסח מאי היא א"ר פפא מאפ"ו סימןמגילת סמנים עמ' נו
לא ע"א11 יו"ט האחרון של פסח קורין 'ויהי בשלח'עיוני הפטרה ח"ב עמ' 684
לא ע"א11 יו"ט האחרון של פסח קורין ויהי בשלח, ורש"י - שאמרו שירה על היםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רמט
לא ע"א11 יום טוב האחרון של פסח קורין ויהי בשלחאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פג, קעו
לא ע"א11 יוס טוב האחרון של פסח קורין ויהי בשלח ומפטירין וידבר דוד, ולמחר כל הבכור ומפטירין עוד היוםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שפח, תכ, תכא, תלט, תנט, תסח
לא ע"א07 והאידנא דאיכא תרי יומי יומא קמא בפסח גלגל וכו' אמר אביי והאידנא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קא ד"ה ובדברים
לא ע"א07 והאידנא דאיכא תרי יומימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלה, קלז
לא ע"א07 והאידנא וכו' יומא קמא וכו' ומפטיריןאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'דש
לא ע"א14 והאידנא נהוג עלמא למיקרי בפסח משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנא, קסז, רג
לא ע"א14 והאידנא נהוג עלמא למיקרי וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עו
לא ע"א14 והאידנא נהוג עלמא למיקרי משך תורא קדש בכספא וכו'מגילת סמנים עמ' נו
לא ע"א14 והאידנא נהוג עלמא למיקרי משך תורא קדש בכספאפרי צדיק פסח אות יט
לא ע"א14 והאידנא נהוג עלמא למקרי משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' סט ד"ה ולקחתם, ח"ד עמ' תיג ד"ה ואמרתי
לא ע"א14 מפטירין באחרון של פסח עוד היום, רש"י - לפי שמפלתו של סנחריב בליל פסח היהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תכ, תסח
לא ע"א14 עוד היום בנוב, ורש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קג
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פקודי י
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצז
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רפג
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צו
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראצמח צדיק (תשסז) עמ' תמו
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא פסל במדבראעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' לט
לא ע"א15 משך תורא קדש בכספא וכו'אשל חיים ח"א עמ' יא, יג-יד
לא ע"א16 בעצרת קורין שבעה שבועות ומפטירין בחבקוקמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 85
לא ע"א16 בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלד ד"ה ועיין
לא ע"א16 בעצרת שבעה שבועותדברים אחדים (תקמח) דף יח ע"ג
לא ע"א16 בעצרת שבעה שבועותדברים אחדים (תשמו) עמ' סב-סג
לא ע"א16 מחלוקת אם קורים בעצרת את פרשת המועדות או את פרשת מתן תורהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלז
לא ע"א17 אחרים אומרים בחודש השלישיגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצז
לא ע"א18 בשבועות מפטירין במעשה מרכבה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלג
לא ע"א18 ומפטירין במרכבה והאידנא דאיכא תרי יומי כתרוויהועיוני הפטרה ח"ב עמ' 696, 695
לא ע"א18 ומפטירין במרכבהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 18
לא ע"א18 קורין י' הדברות בעצרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלה
לא ע"א20 בר"ה בחודש השביעימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מט
לא ע"א20 בר"ה וכו' וי"א וה' פקד את שרהדברי יואל מועדים ח"ד דף קב ע"א
לא ע"א20 בר"ה קורין בתורה בחדש השביעימאכסניא של התורה סי' כח
לא ע"א20 בראש השנה בחדש השביעי ומפטירין 'הבן יקיר לי אפרים'עיוני הפטרה ח"ב עמ' 542
לא ע"א20 בראש השנה קורין בחדש השביעימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 137
לא ע"א21 הפטרת א' דר"הפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' לח (עיונים)
לא ע"א21 ומפטירין הבן יקירהאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קמז
לא ע"א22 בר"ה וה' פקד את שרהים שמחה עמ' תלט
לא ע"א22 מפטירין בחנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קמה
לא ע"א23 בימי ר"ה קוראים פרשת לידת יצחק ופרשת העקידהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפג
לא ע"א26 ביוה"כ במנחה קורין בעריותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רי
לא ע"א26 ביוה"כ במנחה קורין בעריותפנים מסבירות עמ' שלז
לא ע"א26 ביוה"כ במנחה קורין בעריותפרפרת הפרשה פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק ו
לא ע"א26 ביוה"כ וכו' ובמנחה קורין בעריות ורש"יצדקת הצדיק סי' רסג
לא ע"א26 ביוהכ"פ במנחה קורין בעריותדברי יואל פ' קדושים דף קלא ע"א26
לא ע"א26 ביום הכפורים במנחה קורין בעריות ותוס'שארית מנחם ח"ב עמ' סא, קס
לא ע"א26 במנחה ביוה"כ קורין פ' עריותמרפא לנפש בראשית עמ' תלח
לא ע"א26 במנחה קורין בעריות ומפטירין ביונהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קנח, שיד
לא ע"א26 במנחה קורין בעריות ומפטירין ביונהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 575
לא ע"א26 ובמנחה קורין בעריותשמחת הנפש עמ' קכה
לא ע"א26 מנחה קורין בעריות ומפטירין ביונהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קג {עריות וגזל, משורשי החטאים}
לא ע"א26 קריאת פרשת עריות ביו"כ, תוס' ד"ה במנחהלבושי בדים סעיף כב, קלט
לא ע"א27 יונה ביוה"כעיוני הפטרה ח"ב עמ' 580
לא ע"א28 בכ"מ שאתה מוצא גבורתוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' מו
לא ע"א28 בכל מקום וכו' שם אתה מוצא ענותנותותפארת ציון (אבא שאול) עמ' לז - אור לציון
לא ע"א28 בכל מקום וכו' שם אתה מוצא ענותנותותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכד - ר"י מועלם
לא ע"א28 בכל מקום וכו' שם אתה מוצא ענותנותותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שס - ר"ד סגל
לא ע"א28 בכל מקום וכו' שם אתה מוצא ענותנותותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכט - רש"ה קוק
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גבורתו אתה מוצא ענותנותובאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ד אות ה
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותובית יעקב (תשסא) עמ' כח, קעט, רט, רמב
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותודרשות יעב"ץ עמ' צח, קב
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולת ה' שם אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ב עמ' עו, ח"ז עמ' רל
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו ובו׳אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קסג, רכז
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החכמת התורה בהעלותך עמ' סג
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותומאור עינים (תשעה) עמ' שצה
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותוקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סו עמ' שכד
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 21
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותואמרי השכל עמ' 9, 129, 196
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותובין המשפתים בראשית עמ' ג, סא
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רצב
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוערבי נחל (תשסד) עמ' תתנה
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותושפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רלא
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' יד
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רפג, תקי
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החכמת התורה בשלח עמ' שמ, תנח, תקמח
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רלט, שז
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' ב
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תלו
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתוחכמת התורה תרומה עמ' פח, צג
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצא גדולתותהלות ישראל (קלוגר) עמ' שלב, תתתקמד
לא ע"א28 בכל מקום שאתה מוצאתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' סג
לא ע"א28 בכל מקום שתמצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותואבן שוהם (פינסק) עמ' 21, 66
לא ע"א28 במקום גבורתו [גדולתו] של הקב"ה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיב
לא ע"א28 במקום גבורתו אתה מוצא בענוותנותומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 156
לא ע"א28 במקום גבורתו אתה מוצא ענותנותועיונים במשלי עמ' תקג-תקד
לא ע"א28 במקום גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותופרי צדיק פסח אות מז
לא ע"א28 במקום גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותורסיסי לילה סי' יד (עמ' 16), נב (עמ' 125), שיחת מלאכי השרת עמ' 62, תקנת השבין סי' ו (עמ' 26), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 38)
לא ע"א28 במקום גבורתו שם ענוותנותושיחות לספר דברים עמ' קכא
לא ע"א28 במקום גדולתו אתה מוצא ענותנותושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פא, תקכט
לא ע"א28 במקום גדולתו אתה מוצא ענותנותותורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' שכה
לא ע"א28 במקום גדולתו ענוותנותודרשות מהר"ם בנעט עמ' קכו, קעט, רעז
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' רנה
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותושים שלום עמ' ריד, רכח
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותונטע שעשועים (תשסה) עמ' מז
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותויורה חכימא (תשעא) עמ' עח, רלא
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"ה שם מצינו ענותנותוסימנא דחיי (תשסה) עמ' ו
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"ה שם נמצא ענוותנותוקהלת יעקב פורים עמ' תלד
לא ע"א28 במקום גדולתו של הקב"הכרם פתחיה גפן ז שריג ח, גפן טז ענף גבורה ג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קיט, רלא, שצד
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותולהורות נתן ויקרא עמ' ב
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותומחשבת מוסר ח"א עמ' קמה
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רטו
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותואפיקי ים עמ' שנט
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ס
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ח עמ' עו, ח"י עמ' יב, חי"ב עמ' קפא
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' עדר
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומתוק לנפש (פרחי) עמ' רלז
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותונועם אליעזר בראשית עמ' קמו ע"ב
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותועצי חיים על התורה עמ' כט, קעח
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשיג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' מ
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותותורת חיים (ר' דובער) שמות דף שכג ע"א
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה פנחס עמ' רצג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה אמור עמ' קמה
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה בראשית עמ' לט, צו
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה וירא עמ' קמ
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה נח עמ' תכג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה שמות עמ' שכב, תקעד, תרעח
לא ע"א28 במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה תצוה עמ' שכ-שכב
לא ע"א28 במקום גדולתו שם ענוותנותודרשות באר יצחק עמ' ג, קנג
לא ע"א28 במקום גדולתו שם ענותנותונטריקן (תשעד) עמ' יח
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יב, צא
לא ע"א28 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותושבט מישראל (קרמניץ) פרק צז פסוק ח
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"השארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכא
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"השעורי דעת ספר א עמ' רא
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענותנותושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צב
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"א, נב ע"ב, קיח ע"ב, קכז ע"א, קעח ע"ב
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו' ענוותנותותורת מנחם חלק לג עמ' 206, חלק לד עמ' 212
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותואור השמש (תשסח) עמ' צד
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותואש דת (אסאד) עמ' נח, קיז
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותושבילי פנחס (תשעה) עמ' שה
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוטיול בפרדס ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' שה
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותופנקסי הראי"ה ח"א עמ' תמד
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החכמת התורה ויצא עמ' רא
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קצ, שנ
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותועצי חיים - מועדים עמ' שעא
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותותורת מנחם חלק נ עמ' 363
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותואשכבתיה דרבי ח"א עמ' עז
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותונחלי מים (מלאח) עמ' נט
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רפט
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם ענוותנותוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' צד
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתו שם ענותנותואורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ט אות יג
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדולתורב שלום (אדלר) עמ' עדר
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא גדלותו וכו'כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעד
לא ע"א28 במקום שאתה מוצא ענותנותו של הקב"המכתבי מרום עמ' יא
לא ע"א28 במקום שמצינו גדולתו שם מצינו ענותנותוחיים לגופא (תשסה) עמ' נב
לא ע"א28 במקום שמצינו גדולתוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף מה ע"ב [קסו ע"א ד"ה וזהו], צה ע"ד [שנג ע"ב ד"ה והנראה]
לא ע"א28 במקום שמצינו גדולתוחיים לראש דף י ע"ב (דף קט"ז ע"א ד"ה עוד); נפש חיים דף לג ע"ב (דף נ"א ע"א, מערכת ג' אות א' ד"ה אשר)
לא ע"א28 בשלושה מקומות שאתה מוצא גדולתו של הקב"המהר"ם שיק שמות עמ' קט
לא ע"א28 גבורתו וכו' ענותנותומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו
לא ע"א28 גבורתו של הקב"ה וענוותנותואור הרעיון עמ' קמח
לא ע"א28 גבורתו של הקב"ה שם ענוותנותופירוש המכבי דברים עמ' רמג, שסב, תכ
לא ע"א28 גדולתו של ה' וכו' ענוותנותועבודת הקודש (תשסד) עמ' רצ
לא ע"א28 גדולתו של הקב"ה וכו'המאור שבתורה (לסין)
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו (גדולתו) של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומנחת ישראל עמ' רלו
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו וכו' ענוותנותותהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כד-א, פרק קכו פסוק ג הערה טו
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותודבש השדה עמ' ל
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מז
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קו, של
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותורנת יעקב עמ' שלה
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותומנחת יואל עמ' רנז
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"האמרי מאיר (מאירי) שמואל א' פט"ו פסוק יז
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו של הקב"העמוד הימיני (קלינמן) עמ' צז
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גבורתו שם כו'שער התפלה (תשמט) שער ניפול פמ"ה
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענותנותו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצז ע"א
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' נב, סז
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה כו'סוכת דוד (שירירו) דף י ע"ב
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותוקומץ המנחה (צונץ) דרוש פט אות ב
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדולתו של הקב"המראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ז, קס
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדולתוגבעת שאול (בראך) עמ' שצא
לא ע"א28 כ"מ שאתה מוצא גדלותו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוגור אריה שמות פכ"א הערה 107, דברים פ"ז הערה 12
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא (גדולתו) [גבורתו] של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קב, אור תורה סי' נד, שצד, תעד, הוספות לספרי הרה"מ סי' כט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורותו (גדולתו) של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוחכמה ומוסר ח"א עמ' עו, קעב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו (גדולתו) של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו וכו' שנוי בנביאים כה אמר רם ונשא וכו' ואת דכא ושפל רוחדעת תורה בראשית עמ' עא, דברים ח"ב עמ' קמו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו (גדולתו) של הקב"ה אתה מוצא ענותנותואמרות חיים עמ' יז, כ, כא, כט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו אתה מוצאבית שלום מרדכי עמ' קלז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו וכו' ענוותנותואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרפו, תתשכו, 2252, במדבר עמ' א'שנג; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קכז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לט ע"ג
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צ
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים וכו'של"ה (תשנז) פרשת קרח אות יב, עקב אות ג, ח, יא, כב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו וגו'כשלג ילבינו - מאמר ענינה של תפילה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו וכו'כתב סופר אגדות כאן
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' יט, קעט, תפ, תתמג
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותואגרת הטיול (תשעה) עמ' דש, שכד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותובאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 257, באר ד הערה 231
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותובינת משה (תשסב) עמ' לה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תרכו, ח"ב עמ' אלף קעב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותודרכי ציון עמ' קא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוזך ונקי עמ' קעז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותונאוה תהלה עמ' טו, תנט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותונר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמ ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כ"א שער א דף ט ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' תקכב דף ריא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפח ע"ד; בית אלהים (שלו) שער ג פרק [?] דף מז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת צו דף פא ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנד ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שנו/שצו ע"ב ודף שעא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפט דף קפה ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יז דף סט ע"ד; עבודת הקודש (גבאי, שכז) ח"ג פי"ב דף ע ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פ"ו/ז דף ה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נז דף ריח ע"ד; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור מב דף ק ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיט ע"ד, ומשלי דף ה ע"ב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוס' החיים (תשנג) עמ' קסג*
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' ל, קלה; תרעב עמ' תרכו, א'קעב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 228
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 83
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ריד, שער האותיות אות ע ס"ק ט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותותפארת צבי ויקרא עמ' שה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותותפארת צבי בראשית עמ' קכט, תנז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנתויערות דבש ח"א עמ' שב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנתותודת אהרן - אומר לציון עמ' מג-מד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותומגלה עמוקות (תשסח) אופן קיח, קעט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותומכתב מאליהו ח"ב עמ' 170, ח"ג עמ' 271
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותועבודת חיים ח"א עמ' צט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' סז, ח"ה עמ' קנו, ח"ו עמ' שלד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף קא ע"א
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' עה ד"ה חג, ח"ה עמ' תלב ד"ה האמנם
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' מט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף מט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רלא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קצט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה כו' עושה משפט יתום ואלמנהבאמונה שלמה עמ' תעה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותונועם אלימלך (תשסא) עמ' קנה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותושבילי פנחס (תשעט) עמ' רמו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומגדנות אליעזר עמ' רצו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו בצדו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות ג, לד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעא, רפ
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא ב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותופרשת דרכים (תשסה) עמ' רכה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"הדרשות מהר"ם שיק עמ' קעו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"הלב אריה פרשת משפטים אות יב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"השמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ה, קפא, ריח, שמב, תלה, תמח
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"התורת אברהם עמ' נד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתו שם אתה מוצא ענותנותולחם שלמה (הלוי, שנז) דף ריא ע"א
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתוניבי זהב עמ' תלח
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שפא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתושיעור ליום השבת עמ' קסח
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גבורתותפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' כ בהערה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענותנותובאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ב אות ב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו' שם אתה מוצאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תפח, תקפב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' כז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"א עמ' צו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקצב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' ריד, רטז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של ה' אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ט עמ' יג, צב, קמז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותואור תורה השלם (מזריטש) סי' נד, שצד, תעד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1748
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותולקוטי שיחות חי"ג עמ' 36
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותולקוטי שיחות חל"ח עמ' 43
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות לא, ווי העמודים פרק ג אות יג
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' לז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' סט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו' ענוותנותוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 69
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' ס, פז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קמח
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו'בארות המים (תשסט) עמ' תכב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותובית יצחק (ויינברגר) עמ' שעו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פא עמ' רסב, דרוש פג עמ' רסט, דרוש קמד עמ' תפד, דרוש קס עמ' תקמא, ח"ב דרוש קסה עמ' ז, דרוש קעו עמ' עט, דרוש קעח עמ' צב, דרוש קצג עמ' קנח, דרוש קצו עמ' קסז, דרוש ריז עמ' רסז, דרוש רפז עמ' תקמט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפ, תח
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קעז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קפו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותואפסי ארץ (תשנט) עמ' תקכז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותובת עין (תשסז) עמ' רמ, שכא, שלד, תה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוברית אברם עמ' שכט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוויגד יעקב עמ' שסד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוויחי עוד דף לה ע"ב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוים שמחה עמ' שפו
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' מה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותולהוגה דעות פ"ו ה"י
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קנא, רט, שסה, תפ
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' ה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותונחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות כו, לקוטי אמרים אות קמא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותונפש יוסף (תשעד) עמ' כד, קצה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוצמח דוד (סקאליע) עמ' תנה, תקפט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוקדושת יו"ט ח"ב דף מ ע"ג, סא ע"א
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותורב טוב דף יב ע"ד, קכז ע"ג, קנה ע"ד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמו הערה 56
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"האחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות א
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"האמרי אש (טאוב) עמ' רכט, רסח, תמד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הבנין שאול עמ' ריב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הגבורות ה' עמ' שט
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החיים וחסד סי' תפא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"השמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סג
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"השמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קס
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו של מקוםמכתב מאליהו ח"א עמ' 286
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רכה
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותודברת שלמה (תשעא) עמ' קעד
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכד, קעה, תקסט, תקעו, תקצא
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותונצח ישראל (הרטמן) עמ' ה הערה 20, שיא הערה 10
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שמח
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא גדולתויריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכח, תמב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא וכו'דרשות הרא"ש דף ב ע"ב דרוש א, דף סט ע"א דרוש עא, דף פ ע"ב דרוש פז
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא כו' שם אתה מוצא ענותנותופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כב
לא ע"א28 כל מקום שאתה מוצא כו' שם אתה מוצא ענותנותורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קטו {כן יזכה האדם גם שיתן לו ה' עשירות וגדולה יהיה עניו}
לא ע"א28 כל מקום שמצינו גבורתו מצינו ענוותנותונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רצג
לא ע"א28 כל מקום שמצינו גבורתו של הקב"הנפש חיים (פאלאג'י) דף לג ע"ב [נא ע"א ד"ה אשר]
לא ע"א28 כל מקום שמצינו גבורתו של הקב"הנפש חיים (פלג'י) דף לג ע"ב
לא ע"א29 אתה מוצא ענותנותותורת חיים (קאסוב) עמ' ריד
לא ע"א29 אתה מוצא ענוותנותומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ריב
לא ע"א29 אתה מוצא ענותנותוטוב טעם דברים עמ' קעז
לא ע"א29 דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתוביםלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 220
לא ע"א29 דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתוביםתורת מנחם חנ"ט עמ' 360
לא ע"א29 כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתוביםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1904
לא ע"א29 שם אתה מוצא ענותנותודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קס
לא ע"א34 יו"ט הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהניםזמנים לששון עמ' לד
לא ע"א36 מפטירין ויקהלו אל המלך שלמה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' כז
לא ע"א37 יו"ט האחרון קורין כל הבכור ומפטירין ויהי ככלות שלמה, ורש"י ע"ש ביום השמיני שלח את העםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' עח
לא ע"א37 יו"ט האחרון קורין מצות וחוקים ובכוראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תצג
לא ע"א38 ומפטירין "ויעמד שלמה"משך חכמה דברים הדרן
לא ע"א38 למחר קורין וזאת הברכהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קה ד"ה ובתחלת
לא ע"א38 למחר קורין וזאת הברכהנחל חיים סי' מח אות א
לא ע"א38 למחר קורין וזאת הברכהתורת מנחם חנ"ד עמ' 166
לא ע"א38 בשמיני עצרת קוראים פרשת וזאת הברכהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצז
לא ע"א38 מפטירין בש"ת ויעמוד שלמה כו', ורש"י, ותוס' יש שנהגו כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קב, רטז
לא ע"א39 ויעמוד שלמהמפניני הרב עמ' קפה
לא ע"א39 קה"ת דשבת חוה"מפני מלך מועדים עמ' רס
לא ע"א39 קריאת התורה בשבת חוה"מ, ורש"יגבורת יצחק סוכות עמ' צה, צז
לא ע"א39 שבת חול המועד קרינן ראה אתה וגו', רש"י - לפי שיש שם מצות שבת ורגלים וחולו של מועד, דכתיב את חג המצות תשמורדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלז, רג
לא ע"א39 שבת שחל להיות בחולו של מועד בין בפסח בין בסוכות מקרא קרינן ראה אתה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלז, רג
לא ע"א39 שבת שחל להיות בחולו של מועד וכו' ראה אתה אפטורי בפסח העצמות היבשות ובסוכות ביום בוא גוגבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רצז
לא ע"א39 שבת שחל להיות בחולו של מועד בין פסח בין בסוכות וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' שז
לא ע"א39 שבת שחל להיות בחולו של מועד וכו' קרינן ראה אתה אפטורי בפסח העצמות היבשות, ובסוכות ביום בוא גוגבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סט, קמט
לא ע"א40 איפטרי בפסח בעצמות היבשות וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מו
לא ע"א40 אפטורי בפסח העצמות היבשותפרי צדיק ר"ח אדר אות י, פסח אות *כח
לא ע"א40 קרינן ראה אתה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סו
לא ע"א41 בחנוכה בנשיאים ומפטירין בנרות זכריהציץ השדה חנוכה עמ' קי
לא ע"א41 בחנוכה בנשיאיםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
לא ע"א41 בחנוכה וכו' ומפטירין וכו' שתי שבתות וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 424
לא ע"א41 בחנוכה מפטירין בנרות דזכריהתורה ודעת תשסח עמ' מד
לא ע"א41 הפטרת שבת חוה"מ סוכות מלחמת גוג ומגוג ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 53
לא ע"א41 הפטרת שבת חוהמ"ם ביום בוא גוגלקוטי שיחות חל"ב עמ' 185
לא ע"א41 קורין בחנוכה בנשיאים ומפטירין בנרות דזכריה ואי מקלעי שתיפרי צדיק לחנוכה אות ט, יג, כה
לא ע"א41 תיקנו להפטיר בחנוכה רני ושמחי בת ציוןדרכי אמונה דרך א
לא ע"א42 בתרייתא בנרות שלמה, ובר"ןבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רכט
לא ע"א רש"י - 'ואמר סולו סולו' שמדבר במידת התשובהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 564
לא ע"א רש"י - קורין עשר תעשר שיש בו מעשר עני וצדקהשים שלום עמ' פב
לא ע"א רש"י ד"ה בפסח גלגלמגילת סמנים עמ' נו
לא ע"א רש"י ד"ה ה"גמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלה
לא ע"א רש"י ד"ה ויקהלודרשות מהר"ם בנעט עמ' עב
לא ע"א רש"י ד"ה שנאמרלקוטי שיחות ח"י עמ' 318
לא ע"א תוס' ד"ה במנחה - לכך קוראין בעריות לפי שישראל וכו'כתנות אור עמ' רמג
לא ע"א תוס' ד"ה במנחה - לפי שהנשים מקושטות בשביל כבוד היום לפיכך צריך להזכירם שלא יכשלו בהןמרפא לנפש בראשית עמ' תלח
לא ע"א תוס' ד"ה במנחה - לפי שישראל עושין רמז להקב"הדברי יואל פ' קדושים דף קיז ע"א, קלא ע"א
לא ע"א תוס' ד"ה והאידנא - משך תורא וכו' זה הסדר לא ישתנה רק כשחל פסח ביום חמישי וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסז, רג
לא ע"א תוס' ד"ה למחראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רטו ע"א, שפט ע"א
לא ע"א תוס' ד"ה למחרבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רכא
לא ע"א ר"ן - נרות זכריה נרות עתידציץ השדה חנוכה עמ' קיא
לא ע"א ר"ן ד"ה לומר - לפי שהוא סוף כל המועדות חותמין בברכת משהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 156, 164
לא ע"א ר"ןפנינים על התורה ומועדים עמ' קעו
לא ע"א ר׳׳ן - הטעם שקוראין פ' וזאת הברכה ביום אחרון של סוכותגבורת יצחק סוכות עמ' קא, קג
לא ע"ב02 חדשיכם ומועדיכם וכו' מאי היו עלי לטורח וכו' שמטריחין אותי לידע איזה גזירה קשה אביא עליהםצוף דבש (סופר) עמ' רד
לא ע"ב11 האידנא נהוג עלמא למיקרי כי תוליד בנים וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעה
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץקול יהודה (ישראל) דף ו ע"ד
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ וכו' בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם א"ל כבר תקנתי להם סדר הקרבנות וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רצז
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רעא
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ וכו'עטרת יהושע שמות עמ' רנד, רנח
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנא' אם לא בריתי יומם ולילה ונו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכא
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' כז
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסו
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות פט
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"א הערה 449-448, 474-473
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץזכרון אליעזר עמ' ב
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץחלק יעקב (קנטור) דרוש טז, כה
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץיחל ישראל אבות ח"א עמ' מג
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץכתנות אור עמ' תרנט
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץעטרת יהושע במדבר עמ' פט
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץעטרת יהושע ויקרא עמ' יט
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץעיוני הפטרה ח"א עמ' 182
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץרנת יצחק ישעיה עמ' תיב
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץשביב אור עמ' ה
לא ע"ב14 אלמלא מעמדותברכת אבות עמ' שכ
לא ע"ב14 אלמלא מעמדותגבורות ה' עמ' מה, מז, שכא
לא ע"ב14 העולם עומד על המעמדותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קא (פ) {דע"י שנותן מממונו למצוות מייחס הכל לו יתברך, וזה מקיים הנבראים}
לא ע"ב14 העולם עומד על המעמדותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיח (צ) {דמייחס הכל לה'}
לא ע"ב14 אלמלא מעמדותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קכב {העולם קיים בזכות הקרבנות}
לא ע"ב16 אם לא בריתי וכו', רבינו חננאלאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שמט
לא ע"ב17 ויאמר ה' אלהים במה אדע אמר אברהם אבינו לפני הקב"ה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 264, 287
לא ע"ב17 ויאמר ה' אלקים במה אדע כי אירשנהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קיב
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"המעינות האמונה (תשסב) עמ' תלב
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"ה כו' כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עוונותיהם, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 55
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכו, החודש עמ' שעח
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך וכו' אמר לו לאו, אמר לפניו רבש"ע במה אדעדודי נתן בראשית עמ' קכו
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך וכו'אש דת (אסאד) עמ' שלז
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"ה שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך וכו'שביב אור עמ' ו
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"הברכת אבות עמ' שלא
לא ע"ב18 אמר אברהם לפני הקב"ההמדרש והמעשה במדבר פרשת נשא א
לא ע"ב18 אמר אברהם רבש"ע שמא ישראל חוטאיםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' לא
לא ע"ב18 אמר אברהם שמא ח"ו ישראל חוטאיםחומת אנך הושע פרק ה
לא ע"ב18 אמר אברהם שמא ח"ו ישראל חוטאין לפניךחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קנב/קנה ע"ב
לא ע"ב18 רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 457
לא ע"ב18 שמא בני חוטאיםמסילות הנביאים שופטים עמ' קפד
לא ע"ב18 שמא בני יהיו חוטאים וכו' הקרבנות יכפרו עליהם, ורש"ישירת הפסח אות קמב
לא ע"ב18 שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"ג
לא ע"ב18 שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניךאהבת חיים (דייטש) עמ' שח
לא ע"ב18 שמא ח"ו ישראל חוטאין לפניךלקוטי מאמרים עמ' 116, 122
לא ע"ב19 אמר אברהם במה אדע, א"ל קח לי עגלה משולשתכתנות אור עמ' שנב
לא ע"ב19 אמר לפניו רבונו של עולם במה אדע אמר לו קחה לי עגלה משולשת וגו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קנג
לא ע"ב19 אמר לפניו רבונו של עולם במה אדע וכו' בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנותשל"ה (תשנז) פרשת בהעלותך אות ט
לא ע"ב19 אמר לפניו רבש"ע במה אדענצח ישראל (הרטמן) עמ' ו הערה 22
לא ע"ב20 א"ל קחה לי עגלה וכו' ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כו ע"א
לא ע"ב20 א"ל קחה לי עגלה משולשתגור אריה בראשית פט"ו הערה 39
לא ע"ב20 אברהם אמר רבש"ע בזמן שאין ביהמ"ק קיים מה תהא עליהםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רס
לא ע"ב20 אמר לפניו רבש"ע תינח בזמן שביה"מ קיים וכו'לבושי בדים סעיף שכט
לא ע"ב20 אמר לפניו רבש"ע תינח בזמן שבית המקדש קיים וכו׳שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קטז
לא ע"ב20 אמר תינח בזמן שבית המקדש קיים אבל וכו' מה תהא עליהם, אמר לו הקב"ה יעסקו בפ' קרבנות ומעלה אני עליהם כאלו הקריבו וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שח
לא ע"ב20 במה אדעיבין שמועה (לעוו) עמ' תקטז {אברהם שאל באיזה זכות אירשנה}
לא ע"ב20 במה אדעשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צט {באיזה זכות ירשוה}
לא ע"ב20 במה אדעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצב {והשיבו הקב"ה, בזכות הקרבנות}
לא ע"ב20 במה אדע וכו' התקנתי להם קרבנותלקוטי מאמרים עמ' 123
לא ע"ב20 במה אדע כי אירשנה אמר אברהם וכו' א"ל קחה לי וכו'אמרות חיים עמ' קיד
לא ע"ב20 במה אדע כי אירשנה וכו' בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תיקנתי להם סדר קרבנות וכו'דעת תורה שמות עמ' לז
לא ע"ב20 במה אדע כי אירשנה וכו'אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' יא
לא ע"ב20 במה אדע כי אירשנהחבל יעקב (ורשאנו) דף ו ע"ב
לא ע"ב20 במה אדע כי אירשנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' לז
לא ע"ב20 במה אדע כי אירשנהפרפרת משה ח"ב עמ' יח
לא ע"ב20 במה אדעאמרי יצחק בראשית עמ' עג הערה ל {מה תאמר לי ללמדן דבר שיתכפרו בו עוונותיהם}
לא ע"ב20 במה אדעכסף נבחר (תשסג) עמ' מא {חד אמר אברהם קרא תגר באמירת במה אדע, וחד אמר לא קרא תגר אלא שאל באיזה זכות}
לא ע"ב20 במה אדעמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלד {הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה א"ל הקב"ה בזכות הקרבנות}
לא ע"ב20 קחה לי וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1366 {הקרבן מדבק את ישראל לה' ועי"ז הם נצחיים}
לא ע"ב20 קחה לי וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' פה {בזכות הקרבנות נכרתה ברית בין הבתרים}
לא ע"ב20 קחה לי עגלה משולשת וגו' שהקרבנות יכפרו עליהן וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' קכה
לא ע"ב20 קחה לי עגלה משולשתברכת השיר (צינץ) עמ' קמ, רג {בזכות הקרבנות}
לא ע"ב20 קחה לי עגלה משולשתמאיר נתיבות ח"א עמ' עד
לא ע"ב20 קחה לך עגלה משולשת כו' כבר תקנתי להם סדר הקרבנות כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תשכה
לא ע"ב20 תינח בזמן שביה"מ קיםמי מרום ח"ז עמ' צז
לא ע"ב20 תינח בזמן שביהמ"ק קיים וכו' אמר הקב"ה הנה תקנתי להם סדר קרבנותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנ
לא ע"ב20 תינח בזמן שבית המקדש קייםדברי שאול שמות עמ' מג
לא ע"ב21 אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנותגור אריה במדבר פכ"ח הערה 122
לא ע"ב21 בזמן שאין בהמ"ק קיים מה תהא עליהם א"ל כבר תקנתי להם סדר הקרבנות וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' נה, רנ, שיט
לא ע"ב21 בזמן שאין בהמ"ק קיים מה תהא עליהםשארית יעקב (אלגזי) דף ו רע"ב
לא ע"ב21 בזמן שאין בהמ"ק קיים מה תהא עליהםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כ
לא ע"ב21 בזמן שאין בהמ"ק קיים מה תהא עליהםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכד - ר"י מועלם
לא ע"ב21 בזמן שאין בהמ"ק קיים קריאת הקרבנות מכפראור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסח, שלא
לא ע"ב21 בזמן שאין בית המקדש קיים וכו' כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות לו, לח
לא ע"ב21 בזמן שאין המקדש קים מה תהא עליהםמי מרום חי"ג עמ' מג
לא ע"ב22 בזמן שקוראין בהם כאילו מקריבין קרבןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קנ, רעט, שעב
לא ע"ב22 כל זמן שיהיו קוראין וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצח, רב, רה {הלימוד בענין הקרבנות הוא כאלו הקריבן}
לא ע"ב22 יעסקו בפרשת הקרבנותקהלת יעקב ראש השנה עמ' רכט
לא ע"ב22 יעסקו בפרשת הקרבנותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תש
לא ע"ב22 כאילו מקריבין לפני קרבנותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תיא {וכן בכל מצוה, הלימוד נחשב כאילו עשה, ולכן זה שה' "הרבה לנו תורה ומצוות" הוא לטובתנו, שבכולם די בלימוד כדי לזכות}
לא ע"ב22 כבר סידרתי להם סדר קרבנות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צט, קפא, רנג
לא ע"ב22 כבר תיקנתי להם סדר כרבנות וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' ז
לא ע"ב22 כבר תיקנתי להם סדר קרבנות וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלד
לא ע"ב22 כבר תיקנתי להם סדר קרבנות וכו'שפע חיים ח"ב עמ' פז
לא ע"ב22 כבר תיקנתי להם סדר קרבנותטוב לב עמ' עט
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם וכו'משנת חיים שמות עמ' שסב
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' מד, מח, נו, נח, ע
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'אור אברהם ברכות עמ' ד, כז, קז, קנז
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רכב
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קפד - ר"ע יוסף
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעז ע"ב
לא ע"ב22 כבר תיקנתי וכו'גבורת יצחק סוכות סי' נג עמ' צו {לכן קוראים למפטיר במועדים את מוספי היום - תוס' לעיל ל ע"ב}
לא ע"ב22 כבר תקנתי סדר הקרבנותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רנז
לא ע"ב22 כל זמן שיהיו בניך קוראים לפני כו'גבורת יצחק סוכות עמ' פה
לא ע"ב22 כל זמן שיהיו קוראין וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שסח
לא ע"ב22 כל זמן שקוראים מהם מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קרבןמשך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בהםטהרת יו"ט ח"י עמ' שא
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ז ע"ג
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בסדר הקרבנות מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני להם על כל עונותיהםעבודת עבודה (תשסד) עמ' כט
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין וכו'שער החצר (תשעב) סי' קלח {הקורא בתורה כאילו הקריב עולה}
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין לפני בהםתאומי צביה עמ' פט, שמג
לא ע"ב22 כשאין בית המקדש קיים ילמדו פרשיות הקרבנות ומעלה אני עליהם וכו', ואני מוחל להם על כל עונותינם וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף כט ע"ב, לה ע"ב
לא ע"ב22 מעלה אני עליהם כאילו הקריבוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מג
לא ע"ב22 מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבןאמרי אש (טאוב) עמ' שכג
לא ע"ב22 קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עיניהן כאילו מקריבין וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 413
לא ע"ב22 קריאת סדר הקרבנות הוי כאילו הקריבןאור אברהם - רות עמ' תכח
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נא {קריאת סדר הקרבנות מכפר עונות}
לא ע"ב22 תיקנתי להם סדר קרבנותשירת דוד (תשסז) עמ' קיז
לא ע"ב22 תיקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאלו מקריבין לפני קרבןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' מ
לא ע"ב22 תיקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין וכו' ומוחל אני וכו'ייטב פנים ח"א דף סה
לא ע"ב22 תקנתי להם סדר וכו'משנת חיים בראשית עמ' קסט
לא ע"ב22 תקנתי להם סדר קרבנות וכו' מעלה אני עליהן וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 38
לא ע"ב22 תקנתי להם סדר קרבנות וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 341
לא ע"ב22 תקנתי להם סדר קרבנותמשנת חיים דברים עמ' צז
לא ע"ב22 תקנתי להם סדר קרבנותמשנת חיים ויקרא עמ' רסד
לא ע"ב23 ברכות וקללותנפש הרב עמ' נה
לא ע"ב23 בתענית קורין ברכות וקללותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנט {בחיוב קריאת התורה בתעניות}
לא ע"ב23 ומוחל אני וכו'לב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מד ע"ג (ד"ה הרי)
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות אבל של משנה תורה פוסקדרשות אל עמי דרוש ד
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות וכו' אין אומרין ברכה על הפורענותבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רנב
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות וכו' לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים וכו' והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 21, 31, 32, 75, 77, 130, 183, 235
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות וכו' לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שדמ
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות וכו' שאין אומרים ברכה על הפורעניותשרגא המאיר על התורה עמ' תקנה
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' כ
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות ל"ש אלא בקללות שבתו"כ וכו' הללו משה מפי הגבורה אמרן והללו משה מפי עצמו אמרןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רכח
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותדברי יואל פ' ראה דף צו ע"א, פ' כי תבוא דף קנז ע"א, פ' נצבים דף קפא ע"ב
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותדובר שלום (תשסג) אות רטז
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותמבשרת ציון ח"א עמ' רפח, רפט
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יד
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רה
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רכד
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלד
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמה
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קלא
לא ע"ב24 אין מפסיקין בתוכחהפאר יעקב ח"ד עמ' שכ
לא ע"ב24 ואין מפסיקים בקללות א"ר חייא בר גמדא אמר וכו' מוסר ד' בני אל תמאס, ר"ל אמר וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קלז, קלח, קמח
לא ע"ב24 ואין מפסיקין בקללות מנא הני מיליפרי צדיק בחוקותי אות יא
לא ע"ב24 מה"מ וכו' מוסר ה' בני אל תמאס וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעד
לא ע"ב24 מנה"מ אמר קרא מוסר ה' בני אל תמאסצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עג ע"ב
לא ע"ב25 אין אומרים ברכה על הפורענותעיוני הפטרה ח"א עמ' 181
לא ע"ב25 דאמר קרא מוסר ה' בני אל תמאסכסא רחמים (תקסג) דף מה ע"ב
לא ע"ב25 דאמר קרא מוסר ה' בני אל תמאסכסא רחמים (תשסג) עמ' קמב
לא ע"ב25 לפי שא"א ברכה על פורענותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עג ע"א
לא ע"ב26 ברכה על פורענותנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רמט, רנ
לא ע"ב27 לא שנו אלא בקללות שבתו"כ אבל קללות שבמ"ת פוסק מ"ט וכו' ומשה מפי הגבורה אמרן, והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרןמצווה ועושה ח"ב עמ' שכט
לא ע"ב27 לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים אבל קללות שבמשנה תורה פוסק וכו' והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פו
לא ע"ב27 לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים וכו' והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' צז
לא ע"ב27 לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים וכו' קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסב, תרסד, תרסד הערה 33
לא ע"ב27 לא שנו אלא קללות שבתו"כ וכו'יערות דבש ח"ב עמ' פא
לא ע"ב27 לא שנו אלא קללות שבתו"כנתיבות יצחק ח"ג עמ' תסח
לא ע"ב28 אבל קללות שבמשנה תורה פוסקעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 215
לא ע"ב28 בתוכחה ראשונה אין רשאי להפסיק וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
לא ע"ב28 בתוכחה ראשונה אין רשאי להפסיק מפני שבלשון רבים נאמר ובתוכחה השניה רשאי להפסיק, מפני שבלשון יחיד נאמראור חדש (הרטמן) פ"ט אות 383
לא ע"ב28 בתוכחה ראשונה אינו רשאי להפסיק מפני שבלשון רבים נאמרהרנת יצחק תפלה עמ' קנ
לא ע"ב28 בתוכחה ראשונה שנאמרה בלשון רבים אין רשאי להפסיק ובשניה שנאמרה בלשון יחיד רשאי להפסיקדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 410
לא ע"ב28 בתוכחה שניה רשאי להפסיק מפני שבלשון יחיד נאמרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 664
לא ע"ב28 קללות שבמשנה תורה פוסקאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלב
לא ע"ב28 קללות שבמשנה תורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמד {תוכחה בתורת כהנים יותר גדולה מכי תבא}
לא ע"ב28 קללות שבמשנה תורהעבודת הקודש (תשסד) עמ' שמד
לא ע"ב29 בלשון רבים כו' יחידמשנת חיים דברים עמ' תקט, דש
לא ע"ב29 בלשון רבים נאמרה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שיז
לא ע"ב29 בלשון רביםהכתב והקבלה דברים פכ"ח פסוק טו
לא ע"ב29 הללו בלשון יחיד אמורותדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצט
לא ע"ב29 הללו בלשון רבים אמורות וכו' והללו בלשון יחיד אמורותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עא ד"ה בתחילה
לא ע"ב29 הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן ורש"יפרי צדיק לט"ו בשבט אות ב, בהר אות א, ב, בחוקותי אות יא, במדבר אות ה, כי תבא אות *יד
לא ע"ב29 הללו בלשון רבים אמורותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 330
לא ע"ב29 הללו בלשון רבים אמורותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצט
לא ע"ב29 הללו בלשון רבים ומשה מפי הגבורה אמרן וכו'אור אברהם ויקרא עמ' תא
לא ע"ב29 הללו בלשון רביםאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צה ע"א
לא ע"ב29 הללו מפי הגבורה אמרן והללו משה מפי עצמו אמרןיגל יעקב (תשנג) האזינו אות קג
לא ע"ב29 הללו משה מפי הגבורה אמרן והללו משה מפי עצמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 610
לא ע"ב29 הקללות שבפר' בחוקותי הקב"ה אמרןפרפרת משה ח"ב עמ' תל
לא ע"ב29 התוכחות שבפרשת כי תבוא נאמרו בלשון יחידגור אריה שמות פט"ו הערה 38
לא ע"ב29 והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרןפרי צדיק נח אות ג, ט"ו בשבט אות ב, בהר אות א, בחוקותי אות א, במדבר אות ה, דברים אות א, ג, כי תבא אות *יד, *טו, נצבים אות ב
לא ע"ב29 והללו בלשון יחידרנת יצחק תהלים עמ' קעה
לא ע"ב29 ומשה מפי הגבורה אמרןזבחי צדק (דיסקין) עמ' שיב
לא ע"ב29 משה מפי הגבורה אמרן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעו
לא ע"ב29 משה מפי הגבורה אמרן+מי השלוח (תשסז) ח"א דף כז, לג
לא ע"ב29 משה מפי הגבורה אמרןרסיסי לילה סי' מא (עמ' 75), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' נז (עמ' 51)
לא ע"ב29 קללות שבמשנה תורה בלשון יחיד אמורותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רכה
לא ע"ב29 קללות שבמשנה תורה וכו' ומשה מפי הגבורה אמרן וכו'לבושי בדים סעיף קסט
לא ע"ב29 קללות שבמשנה תורה וכו' משה מפי הגבורה אמרןדברי יואל פ' חיי שרה דף תקל ע"ב
לא ע"ב29 קללות שבת"כ בלשון רבים נאמרהשבט מוסר עמ' רנו
לא ע"ב29 קללות שבתו"כ בלשון רבים אמורותזאת ליעקב דברים עמ' תעב
לא ע"ב29 קללות שבתו"כ מפי הגבורה ושבמשנה תורה מפי עצמו אמרןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות יא
לא ע"ב29 קללות שבתו"כ מפי הקב"ה נאמרוגור אריה דברים פ"א הערה 17
לא ע"ב29 קללות שבתו"כ משה מפי הגבורה אמרןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שט
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים הקב"ה אמרםדברי שאול ויקרא עמ' קצד, דברים עמ' ריד, רטז
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' עט
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים מפי הקב"ה אמרן ושבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןתפארת צבי ויקרא עמ' תח
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים מפי הקב"ה אמרן, וקללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןתפארת צבי במדבר עמ' צג
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים משה אמרןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קטו
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים משה מפי הגבורה אמרן וכו'בי חייא ח"ב עמ' רלז
לא ע"ב29 קללות שבתורת כהנים משה מפי הגבורה אמרןנצח ישראל (הרטמן) עמ' שנג הערה 114
לא ע"ב29 שבמשנה תורה וכו' ומשה מפי הגבורה אמרן וכו' ומשה מפי עצמו אמרן, ורש"י ותוס' ד"ה משהלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1087, ח"ה עמ' 333, ח"ט עמ' 143, 31, חי"ג עמ' 177, חט"ז עמ' 208, חי"ט עמ' 9, ח"כ עמ' 549
לא ע"ב30 במשנה תורה משה מפי עצמו אמרןרנת יצחק מלכים עמ' תיג
לא ע"ב30 הללו משה מפי עצמו אמרןעקבי אבירים (תשעא) עמ' קיח
לא ע"ב30 ומשה מפי עצמו אמרן, ותוס' - וברוח הקודשעקבי אבירים (תשסה) עמ' שכב
לא ע"ב30 מפי עצמו אמרןטוב טעם דברים עמ' קנב
לא ע"ב30 מפי עצמו אמרןתורת מנחם חמ"ג עמ' 308
לא ע"ב30 מפי עצמותורת מנחם חנ"ז עמ' 269
לא ע"ב30 משה אמרן מפי עצמושמלת אליעזר ח"ב עמ' שכו
לא ע"ב30 משה מעצמו אמרם, ותוס'תורת מנחם חמ"ה עמ' 352, חמ"ז עמ' 250
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןתורה ודעת תשסח עמ' רלט
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קעח
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכד
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןמי מרום ח"י עמ' ט
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןמשך חכמה דברים פ' י פס' ח, פ' יט פס' ג
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןעין איה ב' 387
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרן, ותוס'תורת מנחם חכ"ח עמ' 263
לא ע"ב30 משנה תורה משה מפי עצמו אמרןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רעה
לא ע"ב30 משנה תורה משה מפי עצמו אמרןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלז (עמ' קנז במהד' תשסב)
לא ע"ב30 משנה תורה משה מפי עצמו אמרןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' ערה
לא ע"ב30 משנה תורה משה מפי עצמו אמרןתורת מנחם ח"ד עמ' 280
לא ע"ב30 קללות במשנה תורה משה מפי עצמו אמרהמי מרום חי"ב עמ' לז
לא ע"ב30 קללות במשנה תורה משה מפי עצמו אמרן וכו' ותוס' ד"ה משהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תלא
לא ע"ב30 קללות וברכות שבמשנה תורה מפי עצמן אמרוכסף נבחר (תשסג) עמ' רצה {לכן "ראה אנכי" אמר בלשון יחיד}
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה וכו' ומשה מפי עצמו אמרןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' לט ד"ה הנה, עמ' קעה ד"ה והנה ידוע
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה וכו' משה מפי עצמו אמרןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' ב-ד
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה וכו' משה מפי עצמו אמרן, ותוס' - וברוח הקודשלקוטי שיחות חל"ו עמ' 41
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה אמרןיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קלג
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מעצמו אמרןמאור ושמש (תשסט) עמ' תתמב
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרוזכרון דברים (תשנט) עמ' א
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שצח
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן ותוס'זאת ליעקב דברים עמ' א
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןאור גדליהו שמות דף כב ע"ג, ויקרא-דברים דף קע ע"א
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןאמרי רבי שפטיה עמ' ה
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסז
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןבאמונה שלמה עמ' רעו
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכא
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עד אות ט
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןלהורות נתן בראשית עמ' כז
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןלהורות נתן דברים עמ' ב, ד, ה
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצח
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 246
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןעין איה ברכות פ"ט פסקא שלה; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' לח {בחינה פרטית שיש לו לאדם בהבנת התורה}
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרןשמועות ראי"ה (תרצט) דברים (תרפ"ט); פניני הראי"ה עמ' 331 {קשה לפרש דבר זה כפשוטו, ופירושו של הראי"ה}
לא ע"ב30 קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמן אמרןאהבת חיים (דייטש) עמ' רצז
לא ע"ב30 תוכחה שבמשנה תורה משה מפי עצמותקונים חדשים פ' כד
לא ע"ב31 אמר לו אכנפשךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלח {נפש פירושו רצון}
לא ע"ב31 אכנפשך, גליוני הש"סתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עד הערה רנו {נפש פירושו רצון}
לא ע"ב32 עזרא תיקן וכו' קורין קללות שבתו"כ קודם עצרת וכו', ותוס'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' יא
לא ע"ב32 עזרא תיקן וכו' שיהיו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרתמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רעט
לא ע"ב32 עזרא תיקן כו׳ קודם עצרתדבר מלכות ויקרא עמ' 296
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל וכו' שתכלה שנה וקללותיה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קכה
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצז, שסח
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שפז, תיג
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ריט
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רצ
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' כדי שתכלה שנה וקללותיהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תכז, תצא
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"ה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קיט
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' שתכלה שנה וקללותיהפרי צדיק בחוקותי אות *י, יג, במדבר אות ה, ו, כי תבא אות *יג, יז
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם שבועות וקללות שבמשנה תורה קודם ראש השנהזכרון משלי עמ' עד אות רד
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין קללותנתיבות יצחק ח"ג עמ' תכט, תסג
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוריןפרפרת התורה עמ' תלט
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שטז
לא ע"ב32 עזרא תיקן להם לישראלמאכסניא של התורה סי' סב
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל וכו' ושבמשנה תורה קודם ראש השנהשיחות ר' ראובן עמ' פ
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות וכו' ושבמשנה תורה קודם ראש השנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ס ד"ה סוף
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבת"ב קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"הדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות פו
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתו"כ וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקלג
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' כדי שתכלה השנה וקללותיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מט
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' כדי שתכלה השנה וקללותיה ותוס'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רצא
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מו
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנו
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"ה וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' רמט
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרתשבילי פנחס (תשעו) עמ' שמז
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' כדי שתכלה השנה וקללותיהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כו, קסח, קצד, שכד
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללותשיחות עבודת לוי סי' עז אות א
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרתתורת מנחם חלק ס עמ' 262
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה כו' תכלה שנה וקללותיהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהניםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לא
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תז
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראלגבורת יצחק שבועות עמ' קכה
לא ע"ב32 עזרא תיקן להןמורשה - שיחות למועדים עמ' מו, קעח, רעב
לא ע"ב32 עזרא תיקן לישראל וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקלח
לא ע"ב32 עזרא תיקן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רצג
לא ע"ב32 עזרא תיקן לישראל שיהיו קורין קללות שבתורהפרדס מרדכי עמ' תפח
לא ע"ב32 עזרא תיקן לישראלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רז
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהא קורין קללות קודם ראש השנהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לז אות א
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהו קורין קללות שבת"כ קודם עצרת ושבמ"ת קודם ר"ה כדי שתכלה שנה וקללותיהאור גדליהו מועדים דף ה ע"ב, ויקרא-דברים דף רח ע"א
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהו קורין קללות שבתו"כ וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רג
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ש ע"א, שא ע"ב, שב ע"ב, שצז ע"א
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהו קורין קללות שבתורת כהניםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שטז
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהיו קורין קללות קודם ר"ה כדי שתכלה שנה וקללותי'מרפא לנפש בראשית עמ' כב
לא ע"ב32 עזרא תקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות וכו'למחר אעתיר עמ' רלה
לא ע"ב32 עזרא תקן להם לישראליקרא דשכבי (דוד) דרוש נג דף קיד ע"ב-ע"ג
לא ע"ב32 עזרא תקן להםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסה-תסח
לא ע"ב32 עזרא תקן לישראל שיהיו קורין קללות שבתו"כ לפני עצרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עג-עד
לא ע"ב32 עזרא תקן שיהיו קורים קללות קודם עצרתעולת שבת בשבתו עמ' רפט
לא ע"ב32 עזרא תקןמשק ביתי סי תקיב דף רלג ע"א
לא ע"ב33 פרשת התוכחה תמיד לפני ר"השיחות לספר ויקרא עמ' שמג
לא ע"ב33 קוראים קללות שבתורה לפני ראש השנהשמלת אליעזר ח"ב עמ' שכו
לא ע"ב33 קוראין התוכחות שבספר ויקרא קודם חג השבועות וכו' קודם ר"ה כדי שתכלה השנה וקללותיהמאור ושמש (תשסט) עמ' תקלא
לא ע"ב33 קורים תוכחה של משנה תורה לפני ר"המי מרום ח"י עמ' קל
לא ע"ב33 קורין הקללות שבתו"כ קודם עצרת כדי שתכלה שנה וקללותיהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמו
לא ע"ב33 קורין פרשת התוכחה קודם ר"ה כדי שתכלה השנה וקללותיהתפארת צבי שמות עמ' שיט
לא ע"ב33 קורין פרשת התוכחה קודם ר"ה כדי שתכלה השנה וקללותיהתפארת צבי ויקרא עמ' שצג
לא ע"ב33 קורין קללות שבמשנה תורה לפני ר"ה וכו' תכלה שנה וקללותיהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קד, קח
לא ע"ב33 קורין קללות שבתו"ב קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"ה וכו' כדי שתכלה שנה וקללותיה, ותוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרז-תרח, תרכז, דברים עמ' תרעט, תשצג-תשצה, תתס
לא ע"ב33 קורין קללות שבתו"כ קודם עצרת שתכלה שנה וקללותיהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שצה
לא ע"ב33 קורין קללות שבתורת כהנים לפני עצרתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות במדבר יב
לא ע"ב33 קללות קודם עצרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעה
לא ע"ב33 קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ותוס' נצבים קודם ר"ה כדי להפסיקדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יב, יז
לא ע"ב33 שיהו קורין קללות וכו' ושבמשנה תורה קודם ראש השנהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמג
לא ע"ב33 שיהו קורין קללות שבתו"ב קודם עצרת וכו'הר יראה מאמר כג
לא ע"ב33 שיהיו קורין קללות שבתו"כ כו' שתכלה שנה וקללותי', ותוס' - לפי שאנו רוצים להפסיק כו' שלא להסמיך הקללות לר"הפנינים על התורה ומועדים עמ' קנח
לא ע"ב33 שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, ותוס' ד"ה משה וכו'ראה חיים חלק ב דף ל"ח ע"ג (דף קלד ע"ב ד"ה ואמרינן)
לא ע"ב33 שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, ותוס' ד"ה משהראה חיים ח"ב דף לח ע"ג [קלד ד"ה ואמרינן]
לא ע"ב33 שיהיו קורין קללותמשנת חיים ויקרא עמ' תקיד, תקטו
לא ע"ב34 כדי שתכלה השנה וקללותיהשיחות עבודת לוי סי' נה אות ב
לא ע"ב34 כדי שתכלה שנה וקללותיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעז, תקלה
לא ע"ב34 מ"מ קורין הקללות שבת"כ קודם עצרת וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קג
לא ע"ב34 שתכלה שנה וקללותיהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רנב-רנג
לא ע"ב34 תכלה שנה וקללותיהאמרי רבי שפטיה עמ' ה
לא ע"ב34 תכלה שנה וקללותיהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצז, שסח
לא ע"ב34 תכלה שנה וקללותיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמו
לא ע"ב34 תכלה שנה וקללותיהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנ, רנו
לא ע"ב34 תכלה שנה וקללותיהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכו
לא ע"ב34 תכלה שנה וקללותיהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ריז
לא ע"ב36 אטו עצרת ר"ה הואיקרא דשכבי (דוד) דרוש צד דף קמח ע"ב-ע"ג
לא ע"ב36 אין עצרת נמי ראש השנה היאבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רמט
לא ע"ב36 ועצרת ראש השנה היאאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קיד
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה הוא דתנן בעצרת נידונים על פירות האילןאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שצה
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה הואאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמג
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היא דתנן ובעצרת על פירות האילןאור גדליהו ויקרא-דברים דף פא ע"ב, רה ע"ב
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנא ע"א, שב
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאדברי חנינא - ת"ת עמ' שו
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאים שמחה עמ' תלב
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאמשנת חיים בראשית עמ' נו
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' במדבר
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה וכו'אורחות דוד עמ' רטו
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנד {שבועות יום הדין של התורה}
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה, ומהרש"אפני מלך מועדים עמ' רפג
לא ע"ב36 עצרת נמי ראש השנה הואבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א בסיום
לא ע"ב36 עצרת נמי ראש השנה היאעבודת עבודה (תשסד) עמ' קל
לא ע"ב37 בעצרת דנים על האילןמי מרום ח"י עמ' קכד, קכז
לא ע"ב38 מפני שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהשם דרך דברים עמ' מ
לא ע"ב38 מפני שסתירת זקנים בניןידי משה (תשמה) איכה עמ' ע
לא ע"ב39 בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מקץ עמ' מג
לא ע"ב39 בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ל, מד
לא ע"ב39 בנין ילדים סתירהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנט
לא ע"ב39 בנין נערים סתירה וסתירת זקנים בניןבינה לעתים (תשנד) דרוש נב עמ' שלז
לא ע"ב39 בנין נערים סתירה סתירת זקנים בניןמטר השמים - עמודי העולם עמ' תל
לא ע"ב39 בנין נערים סתירה סתירת זקנים בנין+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תל
לא ע"ב39 בנין נערים סתירהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1063
לא ע"ב39 בנין נערים סתירהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מה
לא ע"ב39 בנין נערים סתירהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלב
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניין ובניין נערים סתירהבשבילי אמונה ח"ב עמ' שצח
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןיערי עם דבשי ח"א עמ' קצד
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 230
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין בנין נערים סתירה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שפח, תיג
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמו עמ' תצד
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהחמודי צבי שמות עמ' רכח
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעה
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' רטז
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהתורת חסד (סופר) עמ' רמג
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהתורת מנחם חנ"ח עמ' 341
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה, וסימן לדבר רחבעם בן שלמהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קכו
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מה
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקכט
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קח
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןאגרא דכלה ח"ג עמ' שפט
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןאילנא דחיי (תשסז) עמ' קג(א)
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קלג
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכ
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קכו
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןמזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' קל
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןנחלת יעקב (תשעג) עמ' נו
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעג
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תסה
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןתורת מנחם ח"י עמ' 50
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהשירי משכיל כלל י פרט ב {לכן 'שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך'}
לא ע"ב39 שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קצ-קצא
לא ע"ב39 שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהקרבן שבת (תשסח) עמ' סא
לא ע"ב39 שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהתהלה לדוד (והרמן) פרק כט פסוק י הערה ה
לא ע"ב40 מקום שמפסיקין בשבת כו'בריכות מים דף ג ע"ב
לא ע"ב40 מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה וכו'הר המוריה עמ' רא
לא ע"ב רש"י - אל תעשהו קוצין קוציןלב אביגדור עמ' ט
לא ע"ב רש"י - הקרבנות יכפרו עליהםעטרת יהושע ויקרא עמ' יט
לא ע"ב רש"י - מה תאמר לי ללמדן דבר שיתכפרו בו עונותיהןעטרת יהושע ויקרא עמ' יט
לא ע"ב רש"י ד"ה אל תמאסצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עג ע"ב
לא ע"ב רש"י ד"ה קחה לי - כלומר הקרבנות יכפרו עליהןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 124
לא ע"ב תוס' - אין אדם רשאי לקרות בתורה עד שימדוד הפרשה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסט
לא ע"ב תוס' - דרך הנחמות וכו' משובחות יותרתורת מנחם ח"ג עמ' 284
לא ע"ב תוס' - ולעולם וכו' באתם נצבים וכו' שלפני ר"הלקוטי שיחות חי"ט עמ' 299
לא ע"ב תוס' - טעם שמפסיקין בבמדבר קודם עצרתבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א בפתיחה
לא ע"ב תוס' - כדי שלא להסמיך הקללות וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 266, 263
לא ע"ב תוס' - מטות ומסעי, וברא"ש ס"י - ראשי המטות ומסעילקוטי שיחות חי"ח עמ' 382
לא ע"ב תוס' - מפסיקים באתם נצבים בין תוכחה לתחלת השנהמרפא לנפש בראשית עמ' כב
לא ע"ב תוס' - עד שיסדר הפרשהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצב
לא ע"ב תוס' - פרשת במדבר לפני עצרתציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קיב
לא ע"ב תוס' - קללותשיחות לספר דברים עמ' קעה
לא ע"ב תוס' - רב ס"ל דכל חודש אב נוהג אבלותגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קפו
לא ע"ב תוס' - שאלו בבית המדרש של רבינו נסים למה מחלקים נצבים וילך לשניםבאר שרים פרשת אות נצבים דרוש ד אות ד
לא ע"ב תוס' - תלתא דפורענותאבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ו אות א
לא ע"ב תוס' (בשם הפסיקתא) - אודות ההפטרות דנחמתאתורת מנחם חמ"ז עמ' 291, 339
לא ע"ב תוס' ד"ה אין מפסיקיןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצט
לא ע"ב תוס' ד"ה אין מפסיקיןשבילי פנחס (תשעא) עמ' תצב
לא ע"ב תוס' ד"ה משהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תצב
לא ע"ב תוס' ד"ה משהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנז
לא ע"ב תוס' ד"ה מתחיל - מתחיל בפסוק שלפניהם, לאו דוקא פסוק וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה ב [מבן המחבר]
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות - לכך נראה לי הטעם שאנו מחלקים אותן וכו' שלא להסמיך הקללות לר"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ס ד"ה סוף
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות - למה אין מחלקין מטות ומסעיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רלב
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות - פרשת במדבר קודם לעצרתשירת דוד (תשסז) עמ' קנה
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות - קורין פרשת במדבר קודם מתן תורהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כה אות א
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות - שאלו וכו' למה מחלקים וכו' נצבים וכו' קודם ר"הלקוטי שיחות חי"ט עמ' 281, 299
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות שבתורת כהניםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' א אות ג
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותמשנת חיים דברים עמ' תקיח, תקכד
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותמשנת חיים ויקרא עמ' תקטז, תקיז
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות טז
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תכג, תרמב
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותפרי צדיק במדבר אות ו
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשעג) עמ' שיד
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשעה) עמ' רצ, רצא, תס
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשעו) עמ' שמז
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשעז) עמ' רצג
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשעח) עמ' רמט
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"ח - ההפטרה בשבת שלפני ת"בלקוטי שיחות חל"ט עמ' 8
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"ח - מפסיקתא לקרוא תלתא דפורענותאשירת דוד (תשסז) עמ' של, שמג
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"ח - שב דנחמתא ותרתי דתיובתא וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קסב
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"ח - שבעה דנחמתאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לז אות א
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"חלקוטי שיחות ח"ט עמ' 61, חי"ג עמ' 278, חכ"ט עמ' 9
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חדשרנת יצחק תענית עמ' רנד
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חודש - בצום גדליה מפטירין דרשולקט אמרי קודש - מועדים עמ' רכב
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חודש - תרתי דתיובתאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רטו
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חודשברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ער
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חודשמפניני הרב עמ' קנה
לב ע"א01 גולל ומברך וכו' כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורהתורת מנחם חט"ז עמ' 156
לב ע"א01 גולל תחילהכסא רחמים (תקסג) דף מח ע"ב
לב ע"א01 גולל תחלהכסא רחמים (תשסג) עמ' קנב
לב ע"א01 פותח ורואה מברך וקוראשארית מנחם ח"ב עמ' צ
לב ע"א01 פותח ורואהמבשרת ציון ח"ג עמ' קעה
לב ע"א01 פותח ורואה, תוס'נפש הרב עמ' קלז; דברי הרב עמ' קמה
לב ע"א11 ולימא הלכה כר"י משום דאפכי להוכסא רחמים (תקסג) דף מ ע"ב
לב ע"א11 ולימא הלכה כרי משום דאפכי להוכסא רחמים (תשסג) עמ' קכו
לב ע"א14 הגולל ס"ת צריך שיעמידנו על התפר וכו' הגוללו נוטל שכר כולןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכח, במדבר עמ' נח
לב ע"א14 הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפרמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעז
לב ע"א14 גולל ס"ת צריך שיעמידנו על התפרמפניני הרב עמ' מט {כלומר שבהגבהה צריך להראות את התפרים לקהל כי הם חלק מדיני ספר תורה, שצריך להיות מורכב מיריעיות שנתפרות}
לב ע"א16 הגולל ס"ת גוללו מבחוץמבשרת ציון ח"א עמ' רע
לב ע"א20 הגדול שבהם גוללחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' מט
לב ע"א20 הגדול שבהם גולל, ותוס' ד"ה גדוללב חיים חלק ג (סימן פ"ה) דף פ"א ע"א (ד"ה והנה), ודף פ"ב ע"א
לב ע"א20 הגדול שבהםחיים ביד (סימן ס"ג) דף ע"ה ע"ד (ד"ה תשובה); לב חיים חלק א (סימן צ"א) דף קי"ח ע"א (ד"ה שאלה)
לב ע"א21 עשרה שקראו בתורה הגדול גולל והוא נוטל שכר כנגד כולםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שעא
לב ע"א21 עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולןדרכי התשובה עמ' קלז
לב ע"א21 עשרה שקראו בתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמז {משמע דהקריאה היא המצוה אלא שהקורא מוציא את כולם בקריאתו}
לב ע"א21 עשרה שקראו הגולל קיבל שכר כולםשארית יעקב (פאנעט) עמ' מו
לב ע"א21 גולל מקבל שכר כולםמפניני הרב עמ' מט-נ {כי הגבהת ס"ת יש לה אסמכתא בתורה בפסוק "ארור אשר לא יקים" וגו' לפירוש הרמב"ן שם; או שלגבי שאר העולים גדול העולה אמן יותר מהמברך ואילו על המגביה לא נאמר שהמסתכל בכתב גדול ממנו; או כי המגביה משמש את הס"ת והעולים האחרים הם לומדים וגדול שימושה יותר מלימודה (ברכות ז ע"ב)}
לב ע"א22 הגולל מקבל שכר כנגד כולןיחל ישראל אבות ח"ו עמ' קלג
לב ע"א22 הגולל נוטל שכר כולםלהורות נתן דברים עמ' ריד
לב ע"א22 הגוללו נוטל שכר כולן וכו'אוצרות חיים שבת עמ' שמה
לב ע"א25 משתמשים בבת קול בתנאי שהבת קול כופלת התשובה הן הן או לאו לאוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' טז
לב ע"א25 מניין שמשתמשים בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דברפנים יפות על תהלים עמ' כט
לב ע"א25 מניין שמשתמשין בבת קול+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף יט
לב ע"א25 מניין שמשתמשין בבת קולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלב
לב ע"א25 מנין שמשתמשין בבת קול וכו' קל גברא במתא ואיתתא בדבראחנן אלקים עמ' קעד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
לב ע"א25 מנין שמשתמשין בבת קול וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רלב
לב ע"א25 מנין שמשתמשין בבת קול שנ' ואזניך תשמענה דבר מאחריךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכב
לב ע"א25 מנין שמשתמשין בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דברפרי צדיק בלק אות ב
לב ע"א25 מנין שמשתמשין בבת קולמגדל עוז (תשעח) עמ' קסז
לב ע"א25 מנין שמשתמשין בבת קולתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א25 משתמשין בבת קולדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 305
לב ע"א25 משתמשין בבת קולפרי צדיק יתרו אות ג, ר"ח אייר אות ו, בלק אות ב
לב ע"א27 והני מילי דשמע קל גברא במתאדובר צדק עמ' *143-142
לב ע"א27 והני מילי דשמע קל גברא במתאפרי צדיק ראש חודש אייר אות ו
לב ע"א27 קול גברא במתא קול אתתא בדבראמנחת קנאות עמ' יח, קצד
לב ע"א28 והוא דאמר הין הין ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' פה
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמנהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נד ע"ב
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה עליהם הכתוב אומר וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' שפא
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרכו
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרהשעורי דעת ספר א עמ' רצט
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה וכו' ונתתי חוקים לא טוביםנועם הברכה עמ' רצט
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה וכו' מתקיף אביי וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תיב
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו' ומשפטים בל יחיו בהם מתקיף לה אביי משום שלא יכול לבסומי קלא משפטים לא יחיואפסי ארץ (תשנט) עמ' תשיב
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' ריג
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פד
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רח, רפד, שעח, שמות עמ' רסז, שנב, ויקרא-במדבר עמ' פא, קיב, דברים עמ' קעח, רד
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טוביםנפש יוסף (תשעד) עמ' רנח
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וכו'הר המוריה עמ' רמו
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנב {בלימוד תורה מכריתים הקליפות וממשיכים שפע, וזה נעימה וזמרה, לכן היה האר"י לומד ביגיעה וזיעה}
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פז
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצג
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שיד
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב (תקי) {'קורא' תורה שבכתב בנעימת הטעמים, ו'שונה' תורה שבעל פה ב'זמרה'}
לב ע"א29 הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, ורש"י - בלא טעמי מקראותכסף נבחר (תשסג) עמ' רמב, שיא {מביא רעה לעולם}
לב ע"א29 הקורא בלא נעימהבעקבות משה שמות עמ' צז, צח
לב ע"א29 הקורא בלא נעימהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רעג
לב ע"א29 הקורא בלא נעימהחמדת ימים - שבת עמ' 85
לב ע"א29 הקורא בלא נעימהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלו
לב ע"א29 הקורא בלא נעימהרנת יצחק יחזקאל עמ' עג
לב ע"א29 הקורא בלי נעימהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז
לב ע"א29 הקורא בלי נעימהכרם פתחיה כרם ב גפן כא
לב ע"א29 הקורא פסוק בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רנד
לב ע"א29 הקורא פסוק בלא נגינהרגל ישרה עמ' קס
לב ע"א29 הקורא פסוק בלא נעימהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמד
לב ע"א29 כל הקורא בלא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' סו, חלק ה סימן סד, סז-סט
לב ע"א29 כל הקורא בלא זמרה וכו'מראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קפה
לב ע"א29 כל הקורא בלא זמרה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קעג
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ב
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שסו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסא, תקסד, תרא, תרחצ, תרצט
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 269
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רי, ריא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' מ
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' קיג
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קסד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'אורחות דוד עמ' מח, קלה, רלא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כט
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקכח ד"ה ועד"ז
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'זכור לדוד עמ' קיד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'טור פטדה (הכהן, תטו) סי' עד דף ע ע"ב
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'מכתב סופר דף קט ע"ד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו', ומהשר"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפז, רפא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו', ורי"ףעקבי אבירים (תשסה) עמ' מח
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו', ותוס' ד"ה והשונהמצווה ועושה ח"א עמ' תפז, תקמז
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו', ותוס'ברית שלום (תעח) דף סב ע"ב, קכד ע"ד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו', ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' שצז, תת
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו', תוס'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יא, לו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי וכו'מכשירי מצוה עמ' עה
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טוביםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי כח
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלה
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהםקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז-פא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טוביםקרבן שבת (תשסח) עמ' ס
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טוביםשבילי פנחס (תשעב) עמ' קפא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וכו'תורה בציון עמ' תפד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהויגד יעקב עמ' תרצו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהמבשרת ציון ח"א עמ' רפו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהפרי צדיק משפטים אות ד, ויקרא אות ו, אחרי מות אות ג, לט"ו באב אות א, ה
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהקדושת השבת סי' ז (עמ' 41)
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהשירת דוד (תשסז) עמ' תצו
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהשרי המאה ח"ד עמ' 182
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלי זמרה עליו הכתוב אומר וכו'מנחת ישראל עמ' קכג
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפח
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימהשערי תשובה סה"י אות צו
לב ע"א29 כל הקורא וכו' ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכח
לב ע"א29 קורין בנעימה ושונים בזמרהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלה
לב ע"א30 השונה בלא זמרה וכו' חוקים לא טוביםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רפט
לב ע"א30 השונה בלא זמרהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
לב ע"א30 השונה בלא זמרהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עז
לב ע"א30 והשונה בלא זמרה ותוס'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קפד
לב ע"א30 ושונה בלא זמרה ותוס'גבורת יצחק אבות עמ' קסח
לב ע"א30 כל השונה בלא זמרה וכו', ותוס'רנת יצחק - פרק חלק עמ' נ
לב ע"א30 כל השונה בלא זמרהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ו ע"ד
לב ע"א30 כל השונה בלא נעימה וכו' וגם אני נתתי להם חוקים לא טוביםאסופת מערכות דברים עמ' טו
לב ע"א32 משום דלא ידע לבסומי קלא כו'משנת חיים במדבר עמ' קפד
לב ע"א33 משפטים לא יחיו בהםילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א34 ב' ת"ח הדרי' בעיר א' ואין נוחים וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף עה ע"א-ע"ב
לב ע"א34 ב' ת"ח היושבים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה בהלכה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנו
לב ע"א34 שני ת"ח היושבים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן ע-עא
לב ע"א34 שני ת"ח שאין נוחים זה לזהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ו ע"ד
לב ע"א34 שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה את זה בהלכה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' סא
לב ע"א39 אוחז ס"ת ערוםעולה ליפה סי' ס
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום וכו' אלא ערום מאותה מצוהכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפו
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרנז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו' מאותה מצוהמאורות האריז"ל עמ' קפב אות טו
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שנז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו'תורת איש ח"ב עמ' שפד
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום כו' ערום בלא אותה מצוהישראל באדם פרק יז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום מאותה מצוהנפש החיים (תשמג) עמ' 160
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יא
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנא {כל ד"ת בנויים על סודות, ושאינו מאמין בזה אוחז ס"ת ערום}
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' צא
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםתורת חסד (סופר) עמ' עו
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערוםחכמת התורה בראשית עמ' רי, רס, רסה, רסו, ער, שיז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום, ותוס'דרשות ר"י מסלוצק עמ' קלו
לב ע"א39 האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ז אות כה
לב ע"א39 האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםחכמת התורה תולדות עמ' תעד
לב ע"א39 האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רה
לב ע"א39 האוחז ספר תורה ערוםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מד
לב ע"א39 כל האוחז כו', רש"י, תוס'מכמני אשר עמ' קיא
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום וכו' נקבר ערום בלא אותה מצוה וכו', ותוס' ד"ה בלא אותהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 200, חכ"ג עמ' 141
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנח
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו' בלא אותה מצוהנפש החיים (תשעז) עמ' רכד
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו' בלא מצוותאז שמח עמ' לז
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו' מוטב תיגלל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנז ד"ה שלהי
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו'הר המוריה עמ' לג, ריב
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו', ותוס' בשם ריב"אדרש משה (קלנברג) ח"א דף סה
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום כו' מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ס"ת, ורש"י ותוס'תורת מנחם חנ"ט עמ' 126
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום ללא אותו מצוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תנד, ח"ג עמ' תעד
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםהישר והטוב (תשסג) עמ' רפג
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםלהורות נתן דברים עמ' רי, שי
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםמהר"ם שיק במדבר עמ' סז
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ג, פב
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' י
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערוםמבשרת ציון ח"א עמ' רסג
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נ
לב ע"א39 כל האוחז ס"ת ערוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נג
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' צז
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום בלי מצותערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצה
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום וכו' בלא אותה מצוהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יט, קא, קמא
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום וכו'לחמי תודה דף קיד ע"ב, קמא ע"ב
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' רג
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםדרשות מהר"ם שיק עמ' תקסד
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פד
לב ע"א39 כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום. ערום סלקא דעתך אלא אימא נקבר ערום בלא מצות. בלא מצות סלקא רעתך, אלא אמר אביי נקבר ערום בלא אותה מצוהכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א39 נקבר ערוםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז-כח
לב ע"א40 נקבר ערום בלי אותה מצוהחכמת התורה נח עמ' תמט
לב ע"א40 ערום בלא מצוהדרשות באר יצחק עמ' עד
לב ע"א42 וידבר גו' מצותן וכו' ת"ר משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין וכו' הלכות חג בחג, ורש"י ומהרש"אתורת מנחם חמ"ג עמ' 17
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ד' שיהיו קורין כל אחד בזמנושבות יעקב (אבולפיה) עמ' צט
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' אל בנ"י מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו, ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 16
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל וגו' משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין הל' פסח בפסח וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלו
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל וכו' משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יוםברית אברם עמ' מז
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצוותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנושם דרך - כתר תורה עמ' קלו
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראלעיוני רש"י במדבר עמ' קלט
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וגו' מלמד וכו', רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נד
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וגו' מצותן שיהו קורין אותן כאו"א בזמנוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' יא, תה
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וגו' מצותן שיהיו קורין אותן כאו"א בזמנומדבר קדמות (תשסח) עמ' קעד
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וגו' מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנואוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קל
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וגו' מצותן שיהיו קורין כו' משה תיקן להם לישראל כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נג
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וגו' משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קיח
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וכו' משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין מענינו של יום הלכות פסח בפסחדרש משה (קלנברג) ח"א דף סד
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי ה' וכו' משה תקן להם לישראל כו'סוכת דוד (שירירו) דף צט ע"ד
לב ע"א42 וידבר משה את מועדי וגו' מצותן שיהא קורין כל אחד בזמנן וכו' הלכות פסח בפסח עצרת בעצרת חג בחגתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קמח, של
לב ע"א42 וידבר משה וגו'אור אברהם במדבר עמ' ער {משם נלמדות גם קריאות ימי התענית}
לב ע"א42 וידבר משה וכו' מצותן שיהו קורין אותן כל אחד בזמנו וכו' שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תס
לב ע"א42 וידבר משה וכו' משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' תט
לב ע"א42 מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ס"תתורת מנחם חמ"ג עמ' 25
לב ע"א43 מצוותן שיהיו קורין כל אחד ואחד בזמנוגבורת יצחק סוכות עמ' צד
לב ע"א43 מצותן שיהו קורין כל אחד בזמנולקחת מוסר ח"א עמ' תו, תמט
לב ע"א43 מצותן שיהיו קוראים וכו'שם דרך ויקרא עמ' קסא {בכל יו"ט יש הלכה לקרוא בתורה מענין המועד}
לב ע"א44 דורשין ושואלין בהלכות החג ורש"ידולה ומשקה פסח עמ' תסה
לב ע"א44 משה רבינו תיקן לישראל שיהיו דורשיםבית אולפנא ח"א עמ' ה
לב ע"א44 משה תיקן וכו' שואליןטוב ראיה
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר טז
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל ללמוד הפרשה בפסחחכמת התורה אמור עמ' שעא
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג, ורש"יהכנה דרבה (תשסט) עמ' לו
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו'חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות מ
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו', ורש"יאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קסז
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחגחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' רנב, שב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחגשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רעב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו' הלכות החג בחג, ורש"י ד"ה וידברלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1290, חי"ח עמ' 436
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קצ
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' מט, קלב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'מכשירי מצוה עמ' קצג
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו' הלכות חג בחגשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות כט, נא
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צז
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכ
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, ומהרש"אמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שמח
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' עב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קכט
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' עז
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהו שואליןהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' לה
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בהלכות חג בחגאורות אלים דף ה ע"ב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים הלכות פסח בפסח כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כח
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין הלכות חג בחג וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות א לפורים
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין הלכות חג בחג וכו'עצי חיים על התורה עמ' תלח
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין הלכות חג בחגאמרי נועם (מועדים) סי' יב לפורים [מבן המחבר]
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו קורין ושואלין ודורשין הלכות חג בחגנחלה לישראל (תשעא) עמ' צה
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בענינו של יוםצמח צדיק (תשסז) עמ' שיג
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בעניינו של יוםבית יעקב (תשסא) עמ' קמב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלבות פסח בפסח וחג בחגויגד יעקב עמ' לב, קכ
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחגפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' דש {חג הפסח שואלין ודורשים שלושים יום לפניה בהלכות החג מפני ריבוי ההלכות שבו, והוא הדין בראש השנה שמקדימים בחודש של רחמים ורצון, אולם בעצרת ובחג הסוכות די בכמה ימים לפניה}
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו' הלכות חג בחגדברי יואל מועדים ח"ד דף רכט ע"ב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסחילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רעג
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רעא, רפב, שו
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' עד, קעג
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום כו', ורש"י - וקבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בזה ובבאתורת מנחם ח"א עמ' 54
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום כו' הל' חג בחג ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 105, 126, 180, חס"א עמ' 133
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כז
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יוםחיי נפש ח"ד עמ' צז, קב, קו
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יוםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלו
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יוםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת לך עמ' יט, תצוה עמ' קכח, פקודי עמ' קנו
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין הלכות חג בחג וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רי, ח"ב עמ' תקסז
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין וכו'נועם אליעזר שמות דף רלד ע"ב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עא
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' מו
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ורורשין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 266, 172
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראלאשיב אברהם עמ' ג
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראלבאר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפג
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראלישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 98
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראלשיחות לספר ויקרא עמ' קב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראלתורת חז"ל עמ' 48
לב ע"א44 משה תיקן להם שיהו שואלין ודורשין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמב, ח"ו עמ' רנא
לב ע"א44 משה תיקן להן לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו', רש"יאור אברהם - תשובה עמ' רנז, תז
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו דורשין בענינו של יוםמשיב צדק סי' ב (עמ' 59)
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו דורשין בענינו של יוםפרי צדיק כי תצא אות טו
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין בענין היוםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצח, רנט
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםאור אברהם במדבר עמ' קי
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסג, שמא
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםאור אברהם שמות עמ' רחצ
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' טז, קלז, קסח, קפז, שנו
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קא-קב
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהו שואלין וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשעא
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהיו דורשים בהלכות הפסחמקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהיו דורשין מעניינו של יוםשני המאורות (תשסח) עמ' מו
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהיו שואלין ודורשין מהלכות היום וכו'שבט מוסר עמ' קסז
לב ע"א44 משה תיקן שידרשו הלכות חג בחגאשל חיים ח"א עמ' קיז
לב ע"א44 משה תיקן שיהיו דורשין הלכות חג בחגשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יא
לב ע"א44 משה תיקן שיהיו שואלין בענינו של יוםכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קכז
לב ע"א44 משה תקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשין וכו'למחר אעתיר עמ' שעח
לב ע"א44 משה תקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו'טוב ראיה; טוב ראי מגילה עמ' רמז-רמח {הר"ן הקשה הרי בפסחים ו ע"א נאמר ששואלין לפני החג ל' יום, ולפי רשב"ג ב' שבתות? ראי"ה מחלק בין ידיעת ההלכות כדי לאפרושי מאיסורא, וזה לפני החג, לבין עצם לימוד התורה, דדבר בעתו מה טוב, ורשב"ג לא דרש שידעו טעמי ההלכות ודי בב' שבתות, ולפי ת"ק למדו גם טעמי ההלכות}
לב ע"א44 משה תקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יוםשער המלך (תשנז) עמ' שצז
לב ע"א44 משה תקן לישראל שיהו וכו'טוב טעם שמות עמ' רנד
לב ע"א44 שואלים ודורשים בעניינו של יוםדרשות מהר"ם חביב עמ' רטז
לב ע"א44 שואלים ודורשין בענינו של יוםבית שלום מרדכי עמ' פח
לב ע"א44 שואלין הלכות פסחרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסו
לב ע"א44 שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסחשירת הפסח הקדמה, אות סב
לב ע"א44 שואלין ודורשין בענינו של יום וכו' הלכות חג בחגמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קח
לב ע"א44 שואלין ודורשין בענינו של יוםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ע
לב ע"א44 שואלין ודורשין בענינו של יוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצד
לב ע"א44 שואלין ודורשין בענינו של יוםזכור לדוד עמ' מב
לב ע"א44 שואלין ודורשין בענינו של יוםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנו
לב ע"א44 שואלין ודורשין הלכות הפסח קודם לפסח שלשים יוםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קמח ע"א
לב ע"א44 שואלין ודורשין הלכות חג בחגנטריקן (תשעד) עמ' צד
לב ע"א44 שואלין ודורשין הלכות חג בחגשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תצא
לב ע"א44 שואלין ודורשין הלכות חג בחגשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכב
לב ע"א44 שואלין ודורשין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רמח
לב ע"א44 שואלין ודורשין חג בחגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמו
לב ע"א44 שואלין ודורשין מענינו של יוםפנים מסבירות עמ' קעב
לב ע"א44 שואלין ורורשין בענינו של יוםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סט
לב ע"א44 שיהיו שואלין ודורשין הלכות פסח בפסחשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רלב
לב ע"א44 שיהיו שואלין ודורשיןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רע
לב ע"א45 הלכות חג בחגטוב טעם ויקרא עמ' נח
לב ע"א45 הלכות חג בחגמכמני עוזיאל עמ' קמא
לב ע"א45 הלכות חג בחגערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 171-172
לב ע"א45 הלכות פסח בפסח וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ל, קד, קלא
לב ע"א45 הלכות פסח בפסחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמג
לב ע"א45 הלכות פסח קודם לפסחאבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מה
לב ע"א45 סיום מס' מגילה לתחלתההישר והטוב (תשסג) עמ' רפג
לב ע"א רש"י - וידבר, וקבלו וקיימו שכר המצוות עליהם וכו'דברי יואל פ' ויקהל דף שפז ע"א
לב ע"א רש"י - ומדברי משה ילפינן דשו"ד וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רמז
לב ע"א רש"י - וקבלו וקיימו שכר המצות עליהם ועל בניהם בזה ובבאאבני אש (אויש) מועדים עמ' רנב, שב
לב ע"א רש"י - עליהם ועל בניהם בזה ובבאתורת מנחם חלק ל עמ' 154
לב ע"א רש"י - שו"ד כהלכות הפסח וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' פט
לב ע"א רש"י ד"ה וידבר משה - מלמד שהי' מדבר עמהן הלכות וכו' שכר מצות עליהם ועל בניהם בזה ובבאפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפב
לב ע"א רש"י ד"ה וידבר משהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תס
לב ע"א רש"י ד"ה וידברטל חיים (פרידלנדר) עמ' רלח, שיז
לב ע"א רש"י ד"ה וירברדבר טוב (רוזנברג) עמ' קנט
לב ע"א תוס' - שהיו רגילין לשנות המשניות בזמרה לפי שהיו שונין אותן בעל פהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שיד
לב ע"א תוס' ד"ה גוללונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ד
לב ע"א תוס' ד"ה והשונה - היו רגילין לשנות המשניות בזמרה שעל ידי כך היו נזכרין יותרמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
לב ע"א תוס' ד"ה והשונהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כט
לב ע"א תוס' ד"ה והשונהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קע
לב ע"א תוס' ד"ה והשונהתורת חז"ל עמ' 123
מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
יח יוונית ליוונים יצא, רי"ף בעין יעקבמשען המים דף נט ע"ב
יח סמא דכולא, משתוקאאוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' קעח
יח ע"א אבל קורין אותה ללועזות בלע"ז, הרי"ף, והרז"ה, וברמב"ן בספר בע"מ, והר"ןמשען המים דף נט ע"ב
יח ע"א אמתא דבי רביבתורתו יהגה (תשעב) עמ' י
יח ע"א האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןבתורתו יהגה ח"א עמ' קכז
יח ע"א האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןבתורתו יהגה ח"ב עמ' שעז
יח ע"א הקב"ה קרא ליעקב אבינו "אל", כי יעקב הגיע לדרגת הביטול עד כדי שצורתו חקוקה בכסא הכבוד, כידוע שפני אדם שבמרכבה הוא צורתן של יעקב אבינובצור ירום ח"ט עמ' רטו
יח ע"א הקורא בעל פה לא יצאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעו
יח ע"א ויקרא לו אל אלקי ישראל, הקב"ה קראו אלמאור ושמש (תשנב) עמ' תשלו
יח ע"א וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 146
יח ע"א כיון שבא דוד - באתה תפילה, שנאמר "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי"בצור ירום ח"ב עמ' קנט
יח ע"א לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלהמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' ע
יח ע"א מי שיוכל להשמיע כל תהלתוחכמת התורה ואתחנן עמ' כט
יח ע"א מלה בסלע משתוקא בתריןמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קמה
יח ע"א נזכרים ונעשים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' תה
יח ע"ב אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתבבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעח, קפ
יח ע"ב השמיט בה סופר אותיותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעה, רפו
יח ע"ב מיושרין הן אצל ר״מבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפא
יח ע"ב מיתבי אמר ר"ש בן אלעזר מעשה בר"מ שהלן לעבר שנה בעסיא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 787, 789, כרך ה עמ' 196
יח ע"ב ראויה כל התורה ליכתב על פיךבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפא
יח ע"ב תפילין אין צריכין שרטוטבאר בשדה עמ' שצז
יח. אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רצד
יח. הקב"ה קרא ליעקב א-למפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תנז
יח. הקב"ה קראו ליעקב אלבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפט, תכה
יח. הקב"ה קראו ליעקב אלבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' טז, ח"ג עמ' רנג
יח. הקב"ה קראו ליעקב אלמקור ברוך (הגר) עמ' מח
יח. ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלהי ישראלבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ט, י, ח"ב עמ' קנב
יח. ויקרא לו ליעקב א-ל ומי קראו א-ל אלקי ישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קלט, תסח
יח. זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קצב
יח. זכירה בפהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצא
יח. זכירה היא בפהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תיח
יח. לא הבינו רבנן מאי כוונת הכתוב השלך על ה' יהבך וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תמא
יח. לא ידעו רבנן מהו השלך על ה' יהבך וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כ
יח. לא תשכח שכחת הלבבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שיד (הערה)
יח. מילה בסלע משתוקא בתריןדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רלג
יח. מילה בסלע משתוקא בתריןמקור ברוך (הגר) עמ' סד
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןבינת יששכר (תשמח) עמ' רכ
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןלקוטי אהבת ישראל עמ' יד, תפג
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קיז
יח. מנין שהקב"ה קראו ליעקב א-ל שנא' ויקרא לו א-ל אלקי ישראלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כא, עח, רסז
יח. מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לולאשר אמר - תהלים עמ' פ
יח. מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצח
יח. סמא דכולה משתוקאולאשר אמר - תהלים עמ' תרנט
יח. תפילה במקום עבודהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעו
יח: אסור לכתוב את התורה שלא מן הכתבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תפ
יח: לא הניח גדול כמותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
יח: שאני ר"מ דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קטז
יח: שאני ר"מ דמקיים ביה ועפעפיו יישרו נגדךהאיר ממזרח - אבות עמ' קלב
יט ע"א את כל תוקףהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' תח
יט ע"א ואמר ר' חלבו וכו' מגילה נקראת ספר וכו'דורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 269
יט ע"א מה ראתה על כבההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' תה
יט ע"ב אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית - לא היו יכולין לעמוד מפני האורהבצור ירום ח"ג עמ' ריט
יט ע"ב אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלוא נקב מחט סדקית לא היו יכולים לעמוד מפני האורהבצור ירום ח"ו עמ' קכו הערה 29
יט ע"ב ותכתוב אסתר וגו' כל תקפו של אחשורוש וח"א מאיש יהודי תקפו של מרדכימאור ושמש (תשנב) עמ' רעו
יט ע"ב חרש ושוטה וקטן ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעד
יט ע"ב כל מה שתלמיד ותיק מחרש כבר נאמר למשה בסיניאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלט, קנב
יט ע"ב מה שתלמיד ותיקמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' טז
יט ע"ב מלמד שהראהו וכו'העמק דבר דברים פ"ט פסוק י
יט. ומרדכי לא יכרע כיון שעשה המן א"ע ע"זבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רכו
יט. מגילה נקרא אגרת ונקרא ספרבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קסב
יט. מגילה נקראת ספר ונקראת אגרתבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' צג
יט. פרוז בן יומו קרוי פרוזאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קנ
כ ע"א אמר ר' יהודה קטן הייתי וקריתיה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 366, כרך ד עמ' 783
כ"מ שמצינו גדולתו ית' שם מצינו ענותנותואשד הנחלים (נחמולי) דף קג ע"א-ע"ד
כ. המעביר על מידותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כו
כ: דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רסב
כ: כל הלילה כשר וכו' ולהקטיר חלבים ואימוריםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שכב
כ: כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואבריםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רה
כ: עד שתנץ החמה ורש"שהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מח
כא ע"א עד ר"ג היו לומדים בעמידהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קכא
כא ע"ב בעשרה מאמרות נברא העולםחכמת התורה עקב עמ' רסה
כא ע"ב הני עשרה כנגד מיחכמת התורה עקב עמ' רמז
כא ע"ב לאחריה מאי מברן וכו' רבא אמר וכו' אמר רב פפא הלכך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 510
כא. אמר דכא רכות מעומר קשות מיושבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמד
כא. כיון דחביבה יהבי דעתייהוהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' עב
כא. מקום שנהגו לברךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסג
כא. קשות בישיבהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' סה
כא. רכות מעומד קשות מיושבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעט
כא. רכות מעומד קשות מיושבשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנו
כא. רש"י ד"ה מהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנח
כא: בראשית נמי מאמר הואאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' סד, ח"ג עמ' קז
כא: הפותח לקרות מברך לפניה והחותם לאחריהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' מ
כא: יש חשיבות למי שקורא בתורה יותר פסוקיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' יד
כא: לא היו למדים תורה אלא מעומדהאיר ממזרח - אבות עמ' כד
כא: מאי מברךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסג
כב ע"א והאמר ר' חנינא קרא צער גדול וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 277
כב ע"ב אומרים לו מרוקמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' פט
כב ע"ב ביום המעשההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שטו
כב ע"ב השתחואה זו פישוט ידים ורגלים וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' תיד
כב ע"ב רש"י ד"ה ראשי חדשים וטורי אבןמטה אהרן (קרייזר) עמ' לב
כב ע"ב רש"י ד"ה ראשיזאת ליעקב בראשית עמ' נד
כב ע"ב ת"ש זה הכלל כל שיש בו ביטול מלאכה לעם וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 330
כב: בר"ח ליכא ביטול מלאכה - יו"ט לנשים שלא חטאו בעגלאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קטו
כב: בר"ח קורין ד' שאין בו ביטול מלאכה - רש"י לנשיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קיז
כב: שמואל כהן היההאיר ממזרח משלי עמ' קלה
כג ע"א ביו"ט מאחרין לבאבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצא
כג ע"א מני מתניתין לא ר' ישמעאל וכו' קשיא דר' ישמעאל אתנא דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 160 הערה עז
כג ע"א עולין למנין שבעה ואפילו קטן ואפילו אשהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' יז
כג ע"ב אסתר קרקע עולם היתהמאור ושמש (תשנב) עמ' קא
כג ע"ב כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהבצור ירום ח"ג עמ' ריט
כג ע"ב שאין אומר דבר שבקדושה פחות מעשרההעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק לב
כג. הנך גה"ז כנגד מי וכו' ורש"יבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קמד
כג. מנין הקרואים לתורה כנגד ברכת כהניםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קטז
כג: הקורא בתורה לא יפחות וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' קלח, רסח, תרמ
כג: כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' של
כד הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שיא
כד ע"ב העושה תפלתו עגולה סכנה וכו' נתנה על מצחו וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 440
כד ע"ב משום דעבי קלךהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מט
כד ע"ב קטן פוחח מהו שיקרא בתורה וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק ט ברכת אברהם אות קו
כה הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רל
כה ע"א אמר לא ניחא להו דאחיהחכמת התורה ראה עמ' רב
כה ע"א הודע את ירושליםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפא
כה ע"א מעולם לא הקפדתי בתוך ביתיאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' צז
כה ע"א מצאו בו שמץ פסולהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפ
כה ע"ב אין צורבא מרבנן לימא הלכתאבתורתו יהגה ח"א עמ' קמא
כה ע"ב כל ליצנותא אסיראמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' מב
כה ע"ב מותר לגדפו בגמ"ל ושי"ןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ט הערה 12 עמ' יא
כה. אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' ר
כה. במה הארכת ימיםאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קה
כה. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםולאשר אמר - תהלים עמ' נד
כה. לא ישנתי בבית המדרשהאיר ממזרח משלי עמ' שנה
כה. סיימתינהו לשבחיה דמרךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קצז
כה. שרי ליה לכל מאן דצערןולאשר אמר - תהלים עמ' מב
כה: בני העיר שמכרו רחובה של עיראמר יצחק דף ט ע"ב
כה: האי מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחיה וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעו
כה: האי מאן וסנאי שומעניה שוי ליה לבזויהבינת יששכר (תשמח) עמ' מב
כה: מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רפ, שנ
כה: שמעתא בעי צילותאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רל
כה: שמעתא בעיא צילותאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שי
כו אורח ארעא למשכן איהו גולפאאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קכז
כו ע"א אמר רב אשי האי בי כנישתא דמתא מחסיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 596
כו ע"ב ההוא בי כנישתא דיהודאי רומאי וכו' ורש"י ד"ה בי כנישתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 496
כו. בפלוגתא אם ירושלים נתחלקה לשבטיםאמירה נעימה (בלוך) עמ' נא
כו. ירושלים לא נתחלקה לשבטיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רלה
כו. מדוע מספר טובי העיר הי' שבעההדרש והעיון ויקרא מאמר לו אות א
כו. רצועה היתה יוצאת וכו' שנאמר חופף עליוהאיר ממזרח - הושענות עמ' נו
כו. רש"י אין משכירין בתים בירושלים לעולי רגליםהאיר ממזרח - אבות עמ' כו
כו: אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה, לא הוה יהיב ליהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקנז
כו: מבי כנישתא לבי רבנן שרי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שמב
כז ע"א אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהבתורתו יהגה ח"א עמ' 38, 41
כז ע"א אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קמו, קסב, שעה
כז ע"א ואלישע דעבד - ברחמי הוא דעבדבצור ירום ח"ד עמ' רמז {כל מה שהשיגו הצדיקים זה ע"י התפילה}
כז ע"א מקום שמגרלין בו תורהבתורתו יהגה ח"א עמ' תמז
כז ע"א ריב"ל אמר בית שמגדלין בו תורההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעה
כז ע"א שמגדלים בו תפלהבתורתו יהגה ח"ב עמ' צג
כז ע"ב בהכ"נ של טרסיים בירושלים ומכרוהו לר"אהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפא
כז ע"ב דתניא הרי שהיה נושה בחבירו מנה וכו' ר' יהודה אומר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 366
כז ע"ב מאי טעמא לא אמרת לי וכו׳ וכן למרבתורתו יהגה ח"ב עמ' רמז
כז ע"ב ריב"ז האריך ימים שלא ביטל מעולם קידוש על הייןאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ה ברכת אברהם אות עו
כז ע"ב שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסתבצור ירום ח"ח עמ' לא
כז ע"ב שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' צה
כז. בית גדול שמגדלין בו תורה ותפלהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קמט
כז. בית הכנסת מותר לעשותו ביהמ"דדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שמב
כז. ואת כל בית גדול שמגדלים בו תורה וח"א מקום שמגדלים בו תפילה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלג
כז. וישרוף את בית ה' בית ה' זה בית המקדשדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצד
כז. מקום שמגדלין בו תורה, וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהכתבי מא"ה עמ' כה
כז: בית כנסת של טרסיים בירושליםהאיר ממזרח - אבות עמ' צז
כז: שאלו תלמידיו את רבי אדא בר אהבה, במה הארכת ימים, אמר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתיאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' יח
כח ע"א גליוני הש"סמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קנה
כח ע"א והשמותי את מקדשיכם, קדושתן אף כשהן שוממיןבצור ירום ח"ב עמ' כב הערה 37
כח ע"א ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפיליןבתורתו יהגה ח"ב עמ' תיג
כח ע"א ועוד אר"י בה"מ שחרב נ"מ בתוכואמר יצחק דף לב ע"ד
כח ע"א לא הרהרתי במבואות המטונפותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שטז, שכא
כח ע"א מימי לא עלתה על מטתי קללת חבריאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' מה
כח ע"א מר זוטרא, כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןבצור ירום ח"ח עמ' קסא הערה 43
כח ע"א קדושתן אף כשהן שוממיןבאר בשדה עמ' קסט
כח ע"א קדושתן אף כשהן שוממיןהעמק דבר ויקרא פ"כו פסוק לא
כח ע"א שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חבריבצור ירום ח"ב עמ' מד
כח ע"א שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חברי וכו'בצור ירום ח"ג עמ' רלז
כח ע"ב אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסריבצור ירום ח"ג עמ' רכה
כח ע"ב זה המשתמש בשונה הלכותבן אברהם (אשטרושא) דף טז ע"ב
כח ע"ב חכמים ותלמידיהם מותרין דאמר רבי יהושע בן לוי מאי בי רבנן ביתא דרבנןבצור ירום ח"ט עמ' צד הערה 38
כח ע"ב מאי בי רבנן - ביתא דרבנן ורש"י לפי שביתם הוא לכל דברבצור ירום ח"ה עמ' עה
כח ע"ב ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 218
כח ע"ב שמעתא בעי צילותאבתורתו יהגה ח"א עמ' רמג
כח. אם נאמר כבש למה נאמר אחדכתבי מא"ה עמ' לו, קיא
כח. אסור להסתכל בפני רשעמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' עב
כח. הבאים אחריך בהמה ירעובינת יששכר (תשמח) עמ' שלט
כח. והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממיןמקור ברוך (הגר) עמ' רכח
כח. ולא הלכתי ד' אמותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעה
כח. כהו עיניו של יצחקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פב
כח. לא ניחא לכו דאחיה דכתיב שונא מתנות יחיהדרך השער (תשנו) עמ' כד
כח. למי נושא עון למי שעובר על פשעדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קמא
כח. מימי לא הקפדתי בתוך ביתיבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תמח
כח. מימי לא הקפדתי בתוך ביתיבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסא
כח. מימי לא הקפדתי בתוך ביתימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תצא
כח. קדושתן אף כשהן שוממיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' לא
כח. שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים אתו גווזי וקא מחו ליה וכו' אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהו וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' צ
כח. שאל רבי עקיבא את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםכתבי מא"ה עמ' לו
כח: גמור בנות ישראל החמירוטירת כסף דף קמ ע"ד, קמא/קמח ע"א
כח: ודאשתמש בתגא חלףהאיר ממזרח - אבות עמ' כה
כח: ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קז - ר"מ אליהו
כח: וי דחסרא ארעא דישראל גברא רבהשארית ישראל (ישראל, תקעה) דף כז ע"ד, כח ע"ב
כח: וי חסרא ארעא דישראלשארית יעקב (אלגזי) דף מג ע"ג-ע"ד
כח: כי הא דר"ל הוו אזל באורחא וכו' אתא ההוא גברא ארכביה על כתפי' וכו', אי הכי גמור מיני הא מילתא דא"ר וירא בנות ישראל וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעג
כח: ר"ל אספדיה וי לארעא דיש'דרישה מחיים דף קפח ע"ד
כח: ר"ל ספדיה לההוא צו"מ וכו' וי דחסרא ארעא דישראל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עז ע"א
כח: ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנןאשר חנן עמ' רמח
כח: שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנאדרושי מהר"ם בריסק עמ' יב, קכה, רכט, רל, רעג
כח: שמעתתא בעי צילותא כיומא דאסתנאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קכח
כח: שמעתתא בעי צילותאלקוטי אהבת ישראל עמ' עה
כח: תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא כן עולם הבא וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעג
כט אמר רשב"י כמה חביבין ישר' דכל מקום שגלו שכינה עמהםאברהם אנכי ח"א דף סד ע"ד
כט בכיה על גלות השכינהנחלת אבות (הכהן) סימן א דף ב
כט בכל מקום שגלו שכינה עמהןולאשר אמר - תהלים עמ' מד, תצט
כט גלה שכינה עמהםנחלת אבות (הכהן) סימן יב דף טו ע"ג
כט האי מאן דיהיר בעל מום הואולאשר אמר - תהלים עמ' קמח, קצח, ש
כט כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניולאשר אמר - תהלים עמ' תקסח
כט כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קד
כט מקדש מעט, בתי כנסיות שבבבלולאשר אמר - תהלים עמ' תרכג, תרלט
כט ע"א אבוה דשמואל ולוי הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 226
כט ע"א אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כג פסוק מג
כט ע"א באו תבור וכרמל ליתן עליהם התורהחכמת התורה ראה עמ' קג
כט ע"א בבבל היכא אמר אביי בבי כנישתא דהוצל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 181
כט ע"א בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו - שכינה עמהןבצור ירום ח"ב עמ' נא
כט ע"א בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, גלו למצרים - שכינה עמהם וכו'בצור ירום ח"ו עמ' לה
כט ע"א בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעב
כט ע"א בכל מקום שגלו, שכינה עמהן, גלו למצרים, שכינה עמהן, גלו לבבל, שכינה עמהןבצור ירום ח"ה עמ' קב, רנב
כט ע"א בכנישתא דשף ויתיבבתורתו יהגה ח"ב עמ' קמט, תנ
כט ע"א האי מאן דיהיר בעל מוםזאת ליעקב במדבר עמ' רל
כט ע"א הר כרמל נעקר ממקומוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פו
כט ע"א ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 105 הערה טו
כט ע"א והשיב לא נאמר אלא ושבהעמק דבר דברים פ"ל פסוק ג
כט ע"א והשיב לא נאמר אלא ושבמאור ושמש (תשנב) עמ' תקנו
כט ע"א יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנ
כט ע"א ישראל שגלו שכינה עמהםברכת שלום מכתבים מאמר כג
כט ע"א כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםמאור ושמש (תשנב) עמ' קמז
כט ע"א כל מקום שישראל גולין שכינה שםהעמק דבר שמות פ"ג פסוק ג
כט ע"א להכנסת כלהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רטו
כט ע"א מריש הוה גריסנאבתורתו יהגה ח"ב עמ' פ
כט ע"א עתידין בת"כ ובמד"ר שבחו"ל שיקבעו בירושליםמאור ושמש (תשנב) עמ' תקעט
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיעמדו בא"יחכמת התורה ואתחנן עמ' שעח
כט ע"א רשב"י אומר בא וראה כמה חביבין ישראל וכו' אמר אביי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 157
כט ע"א שיתא אלפי שיפוריהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצח
כט ע"ב קח לך עגלגמשולשת וגו' כבר תקנחי להם סדר הקרבנות וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תקלח
כט ע"ב רש"י ד"ה שלש תרומותהעמק דבר שמות פ"ל פסוק טז
כט עתידין ב"כ וב"מ שיקבעו בא"יבן אברהם (אשטרושא) דף נב ע"ג
כט עתידין בתי כנסיות שיקבעו בא"יולאשר אמר - תהלים עמ' תתכח
כט שכינה בגלותנחלת אבות (הכהן) סימן ה דף ה ע"ג
כט. אע"פ שגלו שכינה עמהםנחלת אבות (הכהן) סימן ח דף ט ע"ד
כט. באחד באדר משמיעין על השקלים וכו' אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא זאת עלת חדש בחדשו אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה וכיון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה קדמינן וקרינן באחד באדר כי היכי דליתו שקלים למקדשבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רכד
כט. באחד באדר משמיעין על השקליםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרלו
כט. בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ורש"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קטז
כט. בכל מקום שגלו ישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תלו
כט. גלו למצרים שכינה עמהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמ
כט. גלו למצרים שכינה עמהםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שיח, תנה
כט. גלו שכינה עמהםנחלת אבות (הכהן) סימן כ דף לב ע"ד
כט. האי מאן דיהיר בעל מום הואלקוטי אהבת ישראל עמ' רלג
כט. האי מאן דיהיר בעל מוםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' פא, צג, צה, קיב, קסב
כט. הקדימו פ' פרה שהיא טהרתן של ישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קסא
כט. השכינה שרויה עם ישראל בגלותלקוטי אהבת ישראל עמ' רסו, תפד
כט. ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצד, שלו, שמב
כט. ואהי להם מקדש מעט, בתי כנסיות שבבבלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' פז
כט. ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה על אחת כמה וכמהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שי
כט. כל מקום שגלו שכינה עמהןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצה, תקצו
כט. מקדש מעטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלח
כט. פסל הקב"ה את כל ההרים וקראם 'גבנונים'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רה
כט. רב ששת וכו' אתיא שכינה ולא נפק וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קכח
כט. שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' טו
כט: הפטרה מעין הפרשה - רא"ש סימן י'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רכח
כט: שואלין ודורשין בהלכות הפסח וכו' שלושים יוםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שלה
כיון שהגיעה אסתר לבית הצלמיםאשד הנחלים (נחמולי) דף לג ע"ב
ל ע"ב בפסח קורין בפ' מועדות שבת"בהעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק כז
ל ע"ב בפסח קורין בפרשת מועדות וכו' בחנוכה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 91
ל. ד' פרשיות שקלים זכור פרה החודש לפני פסחדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שס, שסב, תצב
ל. פלוגתא דרב ושמואל על יומי שולחנותבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שסג
ל. קורין פרשת זכור בשבת קודם פורים להקדים זכירה לעשיהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שמ, שסה
ל. ראש חדש אדר שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין ושמואל אמר מאחרין רב אמר מקדימין דאם כן בצרי להו יומי שולחנות ושמואל אמר מאחרין אמר לך סוף סוף חמיסר במעלי שבתא מיקלע ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא הלכך מאחריןבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רכד
ל. רב אמר מקדימין כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רכד
לא אין מפסיקין בקללות וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' כא, קלו
לא אינו בדין שיהיו בני מתקללין ואני מתברךאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' מח
לא ע"א בא' דסוכות מפטירין בזכריההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמג
לא ע"א באחרון של פסח מפטירין בוידבר דודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שג
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותוברכת שלום חנוכה עמ' יז-כ, קו-קח
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החכמת התורה ואתחנן עמ' נז, קמה, קמו, שסד
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענונותומכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קעה
לא ע"א במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותוחכמת התורה עקב עמ' תמז
לא ע"א דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאיםבתורתו יהגה ח"א עמ' תעט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותובצור ירום ח"ג עמ' רפג
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותוברכת שלום "שמעתי" מאמר צג, צח
לא ע"א שם אתה מוצא ענותנותוהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יב פסוק ג
לא ע"ב אמר אברהם לפני הקב"ה וכו'חזון ברוך עמ' פא
לא ע"ב אמר אברהם לפני הקב"ה וכו'חזון ברוך עמ' קנח
לא ע"ב הללו בלשון רבים אמורות וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רמא
לא ע"ב הקללות שבמשנה תורה משה מעצמו אמרןמאור ושמש (תשנב) עמ' תרלה
לא ע"ב כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קסד
לא ע"ב מהרש"אזאת ליעקב ויקרא עמ' רמא
לא ע"ב קוראין בתוכחות שבם' ויקרא קודם חג השבועות והתוכחה שבמשנה תורה קודם ר"ה כדי שתכלה שנה וקללותי' תחל השנה וברכותי'מאור ושמש (תשנב) עמ' שפג
לא. אין מפסיקין בקללותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצג
לא. בכל מקום שאתה מוצא גדולתוולאשר אמר - תהלים עמ' סד, צט, קצח, רסט, שצב, שצז, ת, תד, תח, תקנה
לא. במקום גדולתו שם נמצא ענוותנותואוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רסג
לא. במקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענותנותודבר המלוכה סי' שטו
לא. כתוב בתורה שנוי בנביאים וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' שמו
לא. משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכראלקוטי אהבת ישראל עמ' דש
לא. תוד"ה לאתוייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלא
לא: אמר לפניו רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל מנותיהםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תעג, תפו
לא: בזמן שאין ביהמ"ק קיים מה תהא עליהםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ג
לא: בזמן שישראל עוסקין במעשה הקרבנות הוי כאילו הקריבוםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קסג, ח"ב עמ' רחצ, שכב
לא: במה אדע כי אירשנהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' סו
לא: במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' סח
לא: הללו בלשון רביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצג
לא: לא דיין לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזה גזירה קשה אביא עליהםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקיד
לא: לא שנו אלא קללות שבתו"כהאיר ממזרח משלי עמ' לד, לה
לא: סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלג
לא: עזא תיקן שיהיו קוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפה
לא: עזרא תיקן להן לישראל וכו', תכלה שנה וקללותיהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רלז
לא: קורין קללות שבמ"ת קודם ר"ה תכלה שנה וקללותיהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קלח
לא: קורין קללות שבתורת כהנים לפני עצרתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קפז
לא: תכלה השנה וקללותיהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קפא
לא: תכלה שנה וקללותיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמא, תנד
לב ע"א הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תסג
לב ע"א השונה בלא זמרה וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק לב
לב ע"א כל הקורא בלא נעימהבתורתו יהגה ח"א עמ' תקכז
לב ע"א משה תיקן לישראלהעמק דבר ויקרא פ"כג פסוק מד
לב ע"א תוס' ד"ה גוללו נהגו לומר כשמוציאין ס"ת וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסא
לב ע"ב כרשנא כלום הקריבו לפניך כרים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנט
לב ע"ב ר"ה בחודש השביעיהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כא פסוק ג
לב. אין לאחוז ס"ת ערוםשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כ ע"ב
לב. גולל נוטל שכר כולןהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קצד
לב. הקורא בלא נעימה וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' שפ, תלו, תקב
לב. הקורא בלא נעימהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קמו
לב. כל האוחז ס"ת ערום וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כ ע"ב
לב. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' לח, לט
לב. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקמב
לב. משה תיקן להם לישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קנח
לב. משת תקן להםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שנט
לב: וטפי מלתא מחבריא טפי גברי בר"ח ואיכא מוסף וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קעח
יח זכור יכול בלבדברים אחדים (תקמח) דף י ע"ד, קי ע"ב
יח ע"א אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינןפני מנחם פורים עמ' קפז
יח ע"א הא מה אני מקיים זכור בפהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמא, רמח, ויקרא עמ' כב
יח ע"א ומה ראו לומר וכו'אות היא לעולם ח"א דף לא ע"א
יח ע"א לא הוי ידעי רבנן מאי וטאטאתיה במטאטא השמד שמעוה לאמתא דבי רבי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שטו ע"ג
יח ע"ב שאני ר' מאיר דמקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קח, קט, ברית מילה עמ' יט
יח. זכור בפה, לא תשכח בלבנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 195
יח. תוס' ד"ה דאי ס"ד למזבח קרא ליה יעקב אלשנות חיים (חזן) דף קנ ע"ב
יח: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתבנחל עדה עמ' תל
יט הקב"ה הראה למשה מה שהסופרים עתידין לחדשמוסדי הרים הר מועד ציון ב
יט מהיכן קורא אדם מגילה וכו' הלכה כלהדברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"א
יט ע"א ומאן דאמר מאיש יהודי תוקפו של מרדכיפני מנחם פורים עמ' קפח
יט ע"א מגילה נקראת ספר ונקראת אגרתפני מנחם וישב עמ' רלח, פורים עמ' קפ, קפו, ויקהל-פקודי עמ' רמג
יט ע"א מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י"חברכת חיים (מרנלנדר) דף כה ע"ב
יט ע"א מהיכן קורא אדם את המגילהתהלה לדוד (אמאדו) דף קמג ע"ד
יט ע"א צריכה שתהא כתובה כולהפני מנחם פורים עמ' קעט
יט ע"ב אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הקורא במגילה הכתובה בין הכתוביםפני מנחם כי תשא עמ' רי, ריט
יט ע"ב לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצאפני מנחם לך לך עמ' עה
יט ע"ב מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' עמכם בהרפני מנחם זכור עמ' קעז, פורים עמ' קעט, קפב, קצ, קצא, חוקת עמ' קל, בר מצוה עמ' מה
יט. בן עיר שהלך לכרךדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף רה ע"ב
יט. ומה ראו על ככה מה ראה מרדכי דאיקני בהמן וכו' ומה הגיע אליהם דאיתרחיש ניסאזרע שמשון (תקלח) מגילה
יט. מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים מלמד שהראה הקב"ה למשה דקדוקי תורהאהל יעקב (שפירא) דף יג ע"א
יט. מהיכן קורא אדם את המגילהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קנט ע"א
יט: אלמלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב לא היו יכולים לעמוד מפני אורהזרע שמשון (תקלח) תשא
יט: אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו וכו' לא היו יכולין לעמוד מפני האורהנחל עדה עמ' תלג
יט: ועליה ככל הדברים מלמד שהראה לו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופריםאהל יעקב (שפירא) דף כה ע"א
יט: ועליהם כל הדברים מלמד שאפילו דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים כל מה שעתיד כ"א לחדשאהל יעקב (שפירא) דף יד ע"א
כ ע"א אין קורין את המגילה וכו', ורש"יניצוצי אהרן עמ' רנד
כ ע"א כל היום כשר וכו'אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ב
כ ע"ב כל היום כשר וכו' ולוידוי יום הכפוריםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסג
כ ע"ב כל היום כשר לוידוי מעשרעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 186
כא ע"א ביום הכפורים ששה בשבת שבעהפני מנחם עשרת ימי תשובה עמ' רכ
כא ע"א כביכול אף הקב"ה בעמידהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלה, רמז, תזריע-מצורע עמ' קכד
כא ע"א כתוב אחד אומר ואנכי עמדתיאות היא לעולם ח"ב דף צא ע"א
כא ע"ב אל מול פני המנורה מלמד שמצדד כלפי נר מערבי וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש א
כא ע"ב אל מול פני המנורה מלמד שמצדד כלפי נר מערבידרשות אל עמי ח"ג דרוש ג
כא ע"ב מאי מברך וכו' הנפרע לישראל מכל צריהם וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלז ע"ג
כא. כתוב אחד אומר ואשב בהר ארבעים יום וכתיב ואנכי עמדתי בהראהל יעקב (שפירא) דף נ ע"א
כא. מנין לרב שלא ישב ורש"י ור"ןפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסז
כא. מעיקר הדין היו צריכים ללמוד תורה בעמידהנפש יוסף (תשפא) עמ' סה, סו
כא. מרדכי לענין ספירת העומרעטרת חן ח"א עמ' נה
כא. רכות מעומד וקשות מיושבפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסז
כא. ת"ר מימות משה ועד רבן גמליאלפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסח
כא. אין ישיבה אלא עכבה שנאמר ותשבו בקדש ימים רביםאהל יעקב (שפירא) דף נ ע"ג-ע"ד
כב ע"א רב בכהני קראפני מנחם וישלח עמ' רב, בהעלותך עמ' עא, עו
כב רש"י ד"ה שאני התםאות היא לעולם ח"ב דף קיב ע"ב
כג אימא חמשה כהנים וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעא ע"ג
כג ע"א הני ששה דיה"כ כנגד מי וכו' ואמאי קראו משלם דמישלם בעובדיהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עה ע"ד
כג ע"ב בציר מעשרה לאו אורח ארעאפני מנחם במדבר עמ' יז
כג ע"ב ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהפני מנחם תרומה עמ' קנא
כג. בימי הורדוס היו עסוקים בבנין המקדשנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 153
כג. כל המקודש יותר מחברו מוסיפין בגבריאבן ישראל (ברוין) ח"א דף טז
כג. נעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתיםנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 153
כד ע"ב א"ר יהודה חפני ובישני אין נושאים כפיהם מפני שהם מגמגמים בלשונםאהל יעקב (שפירא) דף סח ע"ג-ע"ד
כד ע"ב אין מורידין לפני התיבה וכו' מפני שקורין לאלפין עייניןניצוצי אהרן עמ' קסב
כד ע"ב כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותיפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קי, בהעלותך עמ' עז, כי תבוא עמ' קלט
כד. מרדכי פ"ב סי' תשצחעטרת חן ח"א עמ' קיג
כד: מה איכפת לעיוור בין אפילה לאורהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 226
כה ע"א אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינודרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף סג ע"א
כה ע"א מהרש"א ד"ה קמ"ל שבחיה הוא דאודי - אף על גב דראובן נמי אודיפני מנחם ויחי עמ' תו
כה ע"א מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםפני מנחם וישלח עמ' רג, וישב עמ' רלא, ויגש עמ' שסו, ויחי עמ' שצה
כה ע"א משל לארם שהיו לו אלף וכו' דינרי זהב וכו'ניצוצי אהרן עמ' קלט
כה ע"א רש"י ד"ה דאודי - שהודה מחטאופני מנחם ויחי עמ' תה
כה ע"ב דלמא פייגא דעתייהו דציבוראפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעד
כה ע"ב כל לצנותא אסורא לבר לצנותא דע"זבן חלד מאמר ד
כה ע"ב כל שכן דניחא להו דהויא להו כפרהפני מנחם כי תשא עמ' רה, ריח
כה. יברכוך טובים, זו דרך מינותנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 234
כה. מעשה העגל נקרא ולא מיתרגםשנות חיים (חזן) דף צז ע"ב
כו ע"א ואלישע דעבד כרחמי הוא דעבדפני מנחם בראשית עמ' כא, תזריע-מצורע עמ' קיח, ואתחנן עמ' מג
כו. אבל בהכ"נ של כרכין כיון דמעלמא אתו ליה וכו' ותוס'נחל עדה עמ' תכג
כו: מריש הוה אמינא האי כורסיא תשמיש דתשמיש הוא ושרינחל עדה עמ' תכג, תכו
כו: ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תמיד חכםנחל עדה עמ' תל
כו: תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזיןנחל עדה עמ' תז, תיט
כז ע"א אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשיםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ח עמ' קצד {הידור בכבוד כתבי הקודש - מדרכי החסידות}
כז ע"א אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה וכו' אשה נמי לא תהו בראהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קפג, קפד
כז ע"א אמר"יאות היא לעולם ח"ב דף פא ע"ד
כז ע"ב במה הארכת ימיםניצוצי אהרן עמ' קסג
כז ע"ב ולא נשאתי כפי בלא ברכההדרום כרך מ עמ' 45
כז ע"ב יהא רעוא דתיטום בשיראיפני מנחם פסח עמ' נ
כז ע"ב רב הונא אסר ריתא וכו' אמר ליה: לא הוה לי חמרא לקידושא ומשכנתיה להמיינאימסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ד עמ' קפא-קפב {דוגמאות לחסידות בדקדוקי המצוות שבין-אדם-למקום}
כז ע"ב שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים אמר להם: מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ד עמ' קפב {דוגמאות לחסידות בענין כבוד בית הכנסת וכבוד הבריות}
כז ע"ב שאלו תלמידיו את רבי זכאי: במה הארכת ימים אמר להם: מימי לא השתנתי בתוך ד' אמות של תפילה וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ד עמ' קפא {דוגמאות לחסידות בדקדוקי המצוות שבין אדם-למקום, ושבין-אדם-לחברו}
כז. אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 41
כח אם נאמר כבש למה נאמר אחדדברים אחדים (תקמח) דף כה ע"ב
כח דלברך ראשון הוי בב"המבתי כנסיות - בית האסופים דף כט ע"א
כח ע"א אמר ר' זירא: מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ד עמ' קפג {דוגמאות לחסידות בענינים שבין-אדם-למקום ובענינים שבין-אדם-לחברו}
כח ע"א אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעפני מנחם בר מצוה עמ' מט
כח ע"א בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכוהדרום כרך טז עמ' 76, כרך יז עמ' 178
כח ע"א שאלו תלמידיו את ר' נחוניא בן הקנה: במה הארכת ימים אמר להם: מימי לא נתכבדתי בקלון חברי וכו' כי הא דרב הונא דרי מרא וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ד עמ' קפב-קפג {דוגמא לחסידות בענין כבוד חברו}
כח ע"ב אין נוהגין בהן קלות ראש ומאי ניהו חשבונותפני מנחם שופטים עמ' צז
כח ע"ב כל השונה הלכות בכל יוםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יב דף פו ע"ב
כח ע"ב ר"ל הוי אזיל באורחא וכו' גמור מיניהא מלתא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמח ע"א
כח ע"ב ר"ל ספדי' לההוא צורבא מרבנן וכו' ויי חסרא ארעא דישראל גברא רבא וכו' תא חזי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמה ע"ד, שפט ע"ב
כח ע"ב תנן התם ודאשתמש בתגא חלףברכת חיים (מרנלנדר) דף מו ע"ב
כח ר"ע שאל את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים אתו גווזי וקא מחו ליהאהל יעקב (שפירא) דף לה ע"ג-ע"ד, לח ע"א
כח. בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכונחל עדה עמ' תכג
כח. בשעת פטירתו א"ל רבי לר' יהושע בן קרחה ברכני א"ל יהא רעוא שתזכה לחצי ימיאהל יעקב (שפירא) דף לו ע"ג-ע"ד, לז ע"ג-ע"ד
כח. דבר שאינך רגיל בו בעירך זה זלזול בכבודךנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 227
כח. טעמים למה כהו עיני יצחקנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שלד
כח. כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ אותו ת"ח חייב מיתהנפש יוסף (תשפא) עמ' שמה
כח. מימי לא נתכבדתי בקלון חברינאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 226
כח. ר"ז כי הוו משדרי לה מבי נשיאה לא הוה שקיל וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' נה
כח. שאל ר"ע את ר"נ בן הקנה במה הארכת ימים אמר יוסף דף קמה ע"ג, קמז
כח. שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים א"ל קצת בחיי א"ל תורה היא וללמוד אני צריךאהל יעקב (שפירא) דף לו ע"א
כח: ה"ד הספד של רבים כגון דקאי ביה ר"ששנות חיים (חזן) דף כג ע"ב
כח: ההוא גברא דארכביה לריש לקיש וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יג ע"ב
כח: כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"בנחל עדה עמ' שצד
כח: ר"ז ספדיה לההוא מרבנן בבי כנישתאשנות חיים (חזן) דף כג ע"ב
כח: רפרם אספדיה לכלתיה בבי כנישתאשנות חיים (חזן) דף כג ע"ב
כט ע"א בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןפני מנחם ויגש עמ' שסה, אחרי מות-קדושים עמ' קלו, קמב
כט ע"א בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעאניצוצי אהרן עמ' קסד
כט ע"א ומפסיקין לשבת אחרתפני מנחם תרומה עמ' קלח, קנ
כט ע"א כל מקום שגלו שכינה עמהםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 232
כט ע"א למנצח על אילת השחרתהלה לדוד (אמאדו) דף קלו ע"ד
כט ע"א רש"י ד"ה דשף ויתיב - ובנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותןפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמג, תזריע-מצורע עמ' קיח
כט ע"ב חמן זריעה היאפני מנחם שקלים עמ' קלז, תרומה עמ' קמב
כט ע"ב מאי פרשת שקליםפני מנחם שקלים עמ' קלא, קלז
כט ע"ב ר"ח אדר שח"לאות היא לעולם ח"ב דף קיא ע"ג
כט ע"ב ראש חודש אדר שחל להיות בשבת מוציאין שלוש תורותפני מנחם מקץ עמ' שלט
כט ע"ב רש"י ד"ה ועל הכלאים - לעקור כלאי הזרעיםפני מנחם תרומה עמ' קמב
כט ע"ב שפת אמת ד"ה על השקלים - מנ"ל דצריכין בכל שנה שקלים חדשים אם לפעמים יש במותר הלשכה על כל השנהפני מנחם שקלים עמ' קלז
כט. חביבין ישראל כל מקום שגלו שכינה עמהםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף צט ע"ג
כט. כשישראל בגלות כביכול שכינה בגלות וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף יב/יג ע"ב
כט. למה תרצדון הרים גבנוניםפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסא
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבל להיות בא"ינפש יוסף (תשפא) עמ' שיז
כט: גריסנא בבי כנישתא היכא דמצלינאנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 149
ל ע"א איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריהפני מנחם פורים עמ' קפט, פרה עמ' רכב, רכו
ל ע"א איזו שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכהפני מנחם תצוה עמ' קסד, זכור עמ' קעח
ל ע"א עשיה וזכירהאות היא לעולם ח"ב דף כז ע"א
ל ע"א פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פרשת זכור ושמואל אמר מאחריןפני מנחם זכור עמ' קעא, קעז, כי תשא עמ' רח, ריט, ויקרא עמ' יג
ל ע"ב בחנוכה בנשיאיםפני מנחם חנוכה עמ' רסא, רסח, רעא, רפא, רפד, רפח
ל ע"ב במעמדות במעשה בראשיתפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמח
לא אין מפסיקין בקללות ורש"יאות היא לעולם ח"ב דף קיב ע"ב
לא בעצרת שבעה שבועות, ופסקי תוספותדברים אחדים (תקמח) דף יח ע"ד
לא ע"א בשבת חה"מ בין בניסן וכו' מקרי קרינן ראה אתהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רעג ע"ד
לא ע"א והאידנא דאיכא תרי יומי יומא קמא בפסח גלגל ולמחר בפסח יאשיהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רלא ע"ד
לא ע"א והאידנא נהוג עלמא למקרי משך תורא קדש בכספא פסל במדברא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רעה ע"ג
לא ע"א והאידנא נהוג עלמא למקריפני מנחם שבת הגדול עמ' מ, שבת חול המועד פסח עמ' נה
לא ע"ב אין מפסיקים בקללות לפי שאין אומרים ברכה על הפורעניות וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש כו
לא ע"ב הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרןפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסו, קעה, קפג
לא ע"ב עזרא תיקן להם לישראל שיהא קורין קללות וכו' ושבמשנה תורה קודם ר"ה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמו ע"ב
לא ע"ב עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהגים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנהפני מנחם בראשית עמ' ח, בהר-בחוקותי עמ' קסד, קסה, קעד, כי תצא עמ' קלח
לא ע"ב קללות שבמשנה תורה פוסק משה אמרן מפי עצמועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 16, 13
לא ע"ב קללות שבתו"ב בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרןעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 210
לא ע"ב ראש חודש אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשיפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצג
לא ע"ב רש"י ד"ה אל תמאס - ואל תקוץ בתוכחתו אל תעשו קוצין קוציןפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסה
לא ע"ב רש"י ד"ה משה מפי הגבורה אמרן - אכל במשנה תורה כתיב יכבה ה' ידבק ה' בך משה אמרן מאליופני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעה, קפג
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות שבתורת בהלם - שלא להסמיך הקללות לראש השנהפני מנחם נצבים עמ' קסה
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותויד יוסף (צרפתי, שעו) דף קנד ע"ב
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותונפש יוסף (תשפא) עמ' רסה, שפו
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"הנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' י
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"הפרשת דרכים (תשנב) עמ' קנח
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"השארית יעקב (מטלון, שנז) דף סט ע"ד דרוש יז
לא: במה אדע וכו' בזכות התורהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ב ע"ב
לא: עזרא תיקן להם לישראל וכו'עטרת חן ח"א עמ' קפט
לב כל האוחז ס"ת ערום ראוי לקוברו בחייודרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
לב ע"א הגוללו נוטל שכר כולןפני מנחם לך לך עמ' ע, עז, עח, חנוכה עמ' ערב, רעט
לב ע"א והוא דאמר הין היןפני מנחם בא עמ' סה, שידוכין עמ' סז
לב ע"א כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר גם אני נתתי להם חוקים לא טובים וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש כא
לב ע"א כל הקורא בלא נעימה ושונה כלא זמרהפני מנחם שבועות עמ' כו
לב ע"א כל הקורא בלי נעימה ושונה בלי זמרה עליו הכתוב אומר וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
לב ע"א משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםפני מנחם פסח עמ' מז, נב, עקב עמ' נו
לב ע"א רש"י ד"ה וידבר משה - וקבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בזה ובבאפני מנחם פסח עמ' מז, נב
לב. כל האוחז ס"ת ערום וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קצח ע"ב
לב. כל הקורא בלא נעמה ושונה בלא זמרה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף תו ע"ד
יח ע"א הקב"ה קרא ליעקב אלשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רח
יח ע"א כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זכור, בפהקול אליהו (הצרפתי) עמ' שפג
יח ע"א למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רה
יח ע"א מלה בסלעמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תפח
יח ע"א מנין שהקב"ה קרא ליעקב אל וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' צב, קלב, רנג
יח ע"א מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו א-ל אלה-י ישראלקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קלג, קפד, שסט, ח"ב עמ' קלג
יח ע"א מצות קריאה ופרסומימועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' עז, פד
יח ע"א קראה ע"פ לא יצא, כתיב כאן נזכרים ונעשים וכתיב התם כתוב זאת זכרון בספר, מה להלן כספר אף כאן בספראדבר בם עמ' צה
יח ע"א רבה בר בר חנה ממחיש את מידת הבמחוןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 34
יח ע"א שקראו הקב"ה ליעקב א-לתורת מנחם חע"ז עמ' 215
יח ע"א תיבות במגילה שלא יודעים פי'תורת מנחם חס"ג עמ' 276
יח ע"ב רבי מאיר היה ידוע כסופר מומחהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שסח
יח ע"ב רבי מאיר היה מצויין בכוח זכרונו, עד שכתב את המגילה כולה מזכרונופלאות עדותיך ח"ב עמ' רכא, רכב
יח. הקב"ה קראו ליעקב אללמטה יששכר עמ' יז, תכב, תלט, תקכג
יח. זכור בפהלמטה יששכר עמ' תעד, תפח
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןאשר אמר עמ' צז
יח. קראה על פה לא יצאאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קצה
יט ע"א מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו כו' מבלילה ההוא תוקפו של נס, ורש"יתורת מנחם חס"ז עמ' 294
יט ע"א נק' ספר ונק' אגרתתורת מנחם חס"ג עמ' 394
יט ע"א קורא עמהןמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קיא
יט ע"ב כל מה שתלמיד ותיקדרשות הרז"ה עמ' שפב
יט ע"ב שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידין לחדשתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קפא, רח, רמג
יט ע"ב שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידין לחדשתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קפח, שכה, של
יט ע"ב שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידין לחדשתורת מנחם חע"ב עמ' 296, 197, חע"ג עמ' 18
יט. תוס' ד"ה דיפתראשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ו
כ ע"א מילה אינה כשרה בלילה מדכתיב "וביום השמיני, ותוס'מאור מרדכי בראשית עמ' קעו
כ ע"א קטן הייתי וקריתיה למעלה מרבי טרפון וכו'מאור מרדכי שמות עמ' שח
כ ע"ב ביום צוותותורת מנחם ח"ע עמ' 81
כ. וכולן שעשו משעלה עמוד השחרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כג
כ: כל היום כשר וכו' ולתפילת המוספיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יט אות ב
כ: כל היום כשר וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כג
כ: קרבנות של בהמות פסולין בלילה, שנאמר ביום צוותו, ולא בלילהבית פרץ עמ' רמד
כא לימוד תורה בישיבהאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' צב
כא ע"א אין יו"ט ויש מוסףדרשות הרז"ה עמ' תרעג
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קצא
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבהתורת מנחם חס"ט עמ' 233
כא ע"א בשני וחמישי כו' קורין שלשה כו' ואין מוסיפין עליהן, ורש"יתורת מנחם חע"ז עמ' 174
כא ע"א ישבתם שהוא לשון עיכובערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קכט
כא ע"א מה שאין כן בתורהדרשות אבן ישראל עמ' קס
כא ע"א מימות משה ועד רבן גמליאל, לא היו למדין תורה אלא מעומדדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 369
כא ע"א עומד ויושבמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' עג
כא ע"ב ומברכין על מקרא מגילהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקג
כא ע"ב ראשון שקרא ארבעה משובח וכו'מאור מרדכי שמות עמ' תיא-תיב
כא. הקורא את המגילה עומד ויושבשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' סו
כא. לא היו למדין תורה אלא מעומדשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מב
כא. לאתויי סידור בזיכיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כג
כא. רכות מעומד קשות מיושב רכות מעומד קשות מיושבבית פרץ עמ' רמו
כא. תוס' ד"ה לאתויישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נ
כא: אין משיירין בפרשה פחות מג' פסוקים וכו'אוצר הזמנים (תשעו) עמ' קח
כא: אמצעי משובח יותר ממנורההאשל ברמה (תשעב) עמ' ריד
כא: לא יפחות מעשרה פסוקים בתורה, ואחרון שקרא ארבע הרי זה משובח, דמעלין בקודש ולא מורידיןבית פרץ עמ' רפו
כב. הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקיםאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קט
כב. ולא התיר לי לפסוק אלאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יח
כב. כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קט
כב. כל פסוקא דלא פסקיה משהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כא
כב: אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא א"כ נענה כיהושע בן נוןנר לצדיק במדבר עמ' קד
כב: כל שיש בו ביטול מלאכה לעם קורין בשלשה ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראשי חדשים וכו' קורין ארבעה, ורש"ילמטה יששכר עמ' פה
כג אשה עולה למנין שבעה קרואיםאדבר בם עמ' קס
כג ע"ב אין דבר שבקדושה פחות מעשרהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קנב
כג. ביו"ט מאחרין לבוא וממהרין לצאת, ביוה"כ ממהרין לבוא ומאחרין לצאתפרדס דבש פרק קט
כג. הכל עולין למנין שבעהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כג
כג. המאחרים לצאת וממהרים לבאפרח לבנון אות רמג
כג. המפטיר לא יפחות מעשרים ואחד פסוקיןלמטה יששכר עמ' תקכח
כג. מפטיר מהו שיעלה למנין שבעהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כב
כג: כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהלמטה יששכר עמ' שעז
כד ע"ב רבי חייא התקשה להגות את האות חפלאות עדותיך ח"א עמ' רסו
כד. מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כו
כד: רש"י ד"ה ציפן זהבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ז אות ד ס"ק ב
כד: תפילין שציפן זהבדרוש והלכה עמ' קיח-קכב
כה ע"א אטו יראה מילתא זוטרתי היאתניא (תשעד) עמ' ר
כה ע"א אסור להסתכל בצלם אדם רשעערבי נחל (תשסט) שמות עמ' כד
כה ע"א האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
כה ע"א האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' שנד
כה ע"א הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 298
כה ע"א הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםפלאות עדותיך ח"א עמ' רצח
כה ע"א והשמותי את מקדשיכם אע"פ שהיא שוממה, קדושתה עליהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קפט
כה ע"א ורש"י ר"ה ואינן, תוס' ד"ה מפני על קן צפור יגיעו רחמיך וכו' משתקין אותוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' סא, ער
כה ע"א יראת שמים לגבי משה מלתא זוטרתא היאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) עמ' 110
כה ע"א סיימתינהו לשבחיה דמרךימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תא
כה ע"ב אסור להשתמש במי ששונה הלכותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' צג
כה ע"ב בני העיר וכו' מכרו תורה לא יקחו ספרים וכו'מאור מרדכי שמות עמ' שצב
כה ע"ב ודאשתמש בתגא חלף, תני ריש לקיש זה המשתמש במי ששונה הלכות, כתרה של תורהתניא (תשעד) עמ' תרפו
כה ע"ב רש"י - רב נחמן בר יצחק מחסידי בבלפלאות עדותיך ח"א עמ' נא
כה ע"ב שמעתתא בעי צילותאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רטז
כה ע"ב תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאתניא (תשעד) עמ' תקפט, תרנח, תרפו
כה. בית הכנסת שחרב איןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' טז
כה: כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דע"זהאשל ברמה (תשעב) עמ' סג
כו ע"ב מטפחת ספר תורה שבלה עושין ממנו תכריכין למת וזו היא גניזתהמאור מרדכי שמות עמ' תג
כו ע"ב ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכםדרשות אבן ישראל עמ' רמד, רעט, שח
כו ע"ב תשמיש דתשמיש הוא ושרימאור מרדכי שמות עמ' תי
כו. רבי מנחם בר רבי יוסי סתימתאיפרדס דבש פרק יז, קכא
כו: ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם ואפילו שוגה הלכותפרדס דבש פרק קח
כו: רש"י ד"ה ואפילו שונה הלכותפרדס דבש פרק קח
כז ע"א איבעיא להו מהו למכור ס"ת ישןימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קי
כז ע"א מגדלין בו תורה וכו' תפלהתורת מנחם חע"ז עמ' 169
כז ע"א מהו למכור ספר תורה ישן ליקח בו חדש וכו'מאור מרדכי שמות עמ' שצב
כז ע"א מקום שמגדלין בו תורה כו' תפלהתורת מנחם חס"ח עמ' 329
כז ע"א שמגדלין בו תורה וכו' תפלהתורת מנחם חס"ב עמ' 317
כז ע"ב אמא זקנהמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' י
כז ע"ב במה הארכת ימיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 126, 121
כז ע"ב מ"ט לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למראמרי רצון דרוש לב
כז ע"ב רב הונא עמד לפני רב חגורימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תיז
כז ע"ב רשב"א - לא ביטלתי קידוש היום, הקפדתי לקדש על ייןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 122
כז ע"ב תוס' ד"ה ולא כיניתי לא כיניתי שם לחברי, אפילו כינוי של חיבהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 122
כז. 'גדול' הוא תורהאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' מט, נו
כז. לא ימכור אדם ס"ת, אע"פ שאין צריך לו וכו'נר לצדיק במדבר עמ' קצו
כז: אין מוכדין בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירוהו דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים מוכרין אותו ממכר עולם חוץ מד' דברים, למרחץ ולבורסקי לטבילה ולבית המיםחלק שמעון עמ' פד
כז: 'וכן למר'אוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' צא
כז: רחושי מרחשן שפוותיהלמטה יששכר עמ' שעא, תקיז
כז: שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימיםאשר אמר עמ' מב
כח ע"א אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 139
כח ע"א דבריו של רבי זירא בדבר סוד אריכות ימיופלאות עדותיך ח"א עמ' שכא
כח ע"א מפני מה הארכת ימיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 123
כח ע"א רבי זירא היה נמנע מלקבל מתנותפלאות עדותיך ח"א עמ' תכה
כח ע"ב אל תיקרי הליכות אלא הלכותמורה צדק (פאם) עמ' רכט
כח ע"ב אל תקרי הליכות אלא הלכותתורת מנחם חס"ז עמ' 23, 48
כח ע"ב כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' רמב-רמד
כח ע"ב כל השונה הלכות, מובטח לו שהוא בן העולם הבאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 405
כח ע"ב שמעתא בעא צילותאתורת מנחם ח"ע עמ' 250, חע"א עמ' 210, חע"ב עמ' 110
כח ע"ב שמעתא בעא צילותאתורת מנחם חע"ו עמ' 73
כח. במה הארכת ימים א"ל קצת בחיי אמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צריךפרדס דבש פרק קכח
כח. במה הארכת ימים ואמר לו רבי ברבני ואמר לו יהי רצון שתגיע לחצי שניפרדס דבש פרק קכח
כח. במה הארכת ימים, אמר לו מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשעפרדס דבש פרק סו, פא, ק
כח. ולא הרהרתי במבואות המטונפותשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ב
כח. כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיובית פרץ עמ' עח
כח. משנכנס אדר מרבים בשמחהדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' רמט
כח. רבי שאל את רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימיםפרדס דבש פרק ח
כח: בית הכנסת אין מספידין בו הספד של יחידנר מערבי (עטיאה) עמ' 206
כח: ואמרו ליה לו" נחמן בר יצחק ליספדיה מרפרדס דבש פרק קח
כט ע"א אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלערבי נחל (תשסט) דברים עמ' עט
כט ע"א אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותדרשות אבן ישראל עמ' קפד, ר, רצז, שח
כט ע"א באחד באדר משמיעין על השקליםתורת מנחם חס"ח עמ' 91
כט ע"א באחד באדר משמיעין על השקלים, ורש"יתורת מנחם חע"ה עמ' 253
כט ע"א בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רסט
כט ע"א בכל מקום שגלו שכינה עמהםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקמט
כט ע"א בכל מקום שגלו שכינה עמהן וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 438, חס"ח עמ' 412, חס"ט עמ' 307
כט ע"א בתי כנטיות נקרא מקדש מעטשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קעח
כט ע"א גלו לאדום שכינה עמהםתניא (תשעד) עמ' רב, תרנ, תרסו
כט ע"א גלו לבבל שכינה עמהםתניא (תשעד) עמ' תקצד
כט ע"א גלו לעילםדרשות הרז"ה עמ' תתב
כט ע"א דא"ק זאת עולת חודש בחדשו אמרה תודה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה וכו' כי היכי דליתו שקלים למקדשתורת מנחם חס"ג עמ' 212
כט ע"א הרים הגבוהים רצו שתנתן התורה עליהם, ובחר ה' בסיניערבי נחל (תשסט) שמות עמ' ט
כט ע"א ואהי להם למקדש מעט אלו בתי הכנסיותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קס
כט ע"א והשיב לא נאמר אלא ושב וכו' עמהן מבין הגליותתורת מנחם חס"ה עמ' 113
כט ע"א והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגלויותתניא (תשעד) עמ' תנח
כט ע"א והשיב לא נאמר, אלא ושב, מכאן שהקב"ה כביכול נמצא בכל גליות ישראלערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קד
כט ע"א חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קז
כט ע"א כל מקום שגלו שכינה עמהםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קעה, רמד
כט ע"א למה ניתנה תורה בהר סיני שהוא הר קטןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קה
כט ע"א למקדש מעטמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רפד, תריח*
כט ע"א מקדש מעטדרשות הרז"ה עמ' תרכא
כט ע"א עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בארץ ישראלתורת מנחם חס"ג עמ' 370
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתי מדררשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלתורת מנחם חע"ה עמ' 103, חע"ז עמ' 170
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בארץ ישראלתורת מנחם חע"ב עמ' 103
כט ע"א עתידין בתי כנסיות וכו' שיקבעו בא"י, מהרש"אימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קעז
כט ע"א שכינה בגלותדרשות הרז"ה עמ' תרפו
כט ע"ב בני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןתורת מנחם חס"ו עמ' 152
כט ע"ב ג' תרומותערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קא
כט ע"ב חדש והבא קרבן מתרומה חדשהקדושת לוי (תשנח) עמ' קסה
כט ע"ב שואלין בהל' הפסח קודם לפסח שלושים יוםתורת מנחם חע"ו עמ' 27
כט. השכינה ירדה עם ישראל בגלות בבלחלק שמעון עמ' צג
כט. והשיב לא נאמר אלא ושבלמטה יששכר עמ' קמב, שנג
כט. כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםבית פרץ עמ' קצג
כט. כל מקום שגלו שכינה עמהןלמטה יששכר עמ' רמב
כט. מריש הויא גריסנא בביתא וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כ אות ג
כט. עתידין כל בתי בנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שיעמדו בארץ ישראלבית פרץ עמ' נח, ריד
כט. תוס' ד"ה מבטליןפרדס דבש פרק קח
כט. תניא ר"ש בן יוחי אומר בוא וראה במה חביבין ישראל לפני הקב"הפרדס דבש פרק קי
כט: אף כשהם עתידים להגאל השכינה עמהםמסורת וחרות עמ' 83
כט: עתידין ב"כ וב"מ שבבבל שיקבעו בארץ ישראלקול יעקב (טייטלבוים) עמ' צו
ל ע"א דלא תיקדום עשי' לזכירהתורת מנחם חע"א עמ' 224
ל ע"א רב אמר מקדימין פ' זכור וכו' כי היכי דלא תיקדום עשי' לזכירהתורת מנחם חס"ז עמ' 263
ל. שבת הסמוכה לר"ח ניסן וכו'למטה יששכר עמ' תצח
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' רט
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו (ע"פ גירסת יל"ש תהלים רמז תשצד)תורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' נה
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותותורת מנחם חס"ג עמ' 279
לא ע"א במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותותניא (תשעד) עמ' תריא
לא ע"א כל הקורא בלי נעימה ושונה בלי זמרה וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של ה', אתה מוצא ענוותנותופלאות עדותיך ח"ב עמ' שעב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדלותודרשות הרז"ה עמ' תרמג
לא ע"א למחר קורין וזאת הברכה, ור"ן - לפי שהוא סוף כל המועדות וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 143
לא ע"א מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנומאור מרדכי בראשית עמ' תב
לא ע"א שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו כו' הל' חג בחג, ורש"יתורת מנחם חע"א עמ' 11, 319
לא ע"ב אמר אברהם לפני הקב"ה, רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה אמר לו לאו וכו'מאור מרדכי בראשית עמ' עב
לא ע"ב כל משנה תורה הוא דברי משה רבינו ע"ה בעצמוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' נא
לא ע"ב מעלה אני עליהםמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קכז
לא ע"ב תוס' - אין אנו מפטירין חזון בשבת שחל בו ר"ח אב משום דקיי"ל דאין אבילות וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 80
לא. הקב"ה נקרא רוכב בערבות וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' נג
לא. חל להיות באחד בשבת מאתמול מפטירין מחר חודשלמטה יששכר עמ' פג
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותובית פרץ עמ' קסא, רפ, שכ
לא: קורין כי תבוא קודם ר"ה כדי שיהיו קורין קללות שבמשנה תורה לפני ר"ה ותכלה שנה וקללותיההאשל ברמה (תשעב) עמ' רעח
לב ע"א כל ת"ח שאין נוחין זל"ז בהלכה כו'אמרי רצון דרוש לח
לב ע"א מצותן שיהו קוריןמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' עט
לב ע"א מצותן שיהו קוריןמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קכו
לב ע"א משה תיקן לישראלדרשות הרז"ה עמ' תרעד
לב ע"א תוס' ד"ה והשונה בזמנם היו רגילים לשורר את המשניותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 55
לב. הגולל ס"ת נוטל שכר כנגד כולםארוכת בת עמי ח"ז עמ' 167
לב. כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רב
לב. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רנג
לב. כשפסקה נבואה מישראל היו משתמשים בבת קולהאשל ברמה (תשעב) עמ' שמה
לב. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםפרדס דבש פרק סה
לב. משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הל' פסח בפסח וכו' הל' חג בחגתורת מנחם חס"ח עמ' 87, חס"ט עמ' 302
לב. משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הל' פסח בפסח הל' עצרת בעצרת הל' חג בחגתורת מנחם חע"ו עמ' 27, חע"ז עמ' 141
יח ע"א אמר רבא אתיא זכירה זכירההרופא לשבורי לב שמות עמ' תעח*
יח ע"א הקב"ה קראו ליעקב אלזריזותא דאברהם עמ' נ
יח ע"א וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ומהם במה נביאים וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' תא
יח ע"א זכור יכול בלב בשהוא אומר לא תשכח הרי שכחה הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפההרופא לשבורי לב שמות עמ' שלד
יח ע"א לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' רלא
יח ע"א מילה בסלע משתיקה בתריןמחנה ראובן ח"ב עמ' שכא
יח ע"א מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-לחלון התבה על התורה ח"א עמ' פב
יח ע"א סמא דכולא משתוקא וכו' מלה בסלע משתוקא בתריןויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' פא
יט ע"א מה ראה אחשורוש להביא את ספר הזכרונותמשנת לוי עמ' שב, שטז
יט ע"ב דקדוק תורהכאיל תערוג עמ' צט
כ ע"ב כל היום כשר לוידויכאיל תערוג עמ' קטו
כ. תוס' - בטעם פטור נשים ממילהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קנב, סז
כא ע"א כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב קורין ד' ביום טוב ה' ביום הכפורים ו' בשבת ז'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' מב
כא ע"א מימות משה ועד ר"ג לא היו למדין תורה אלא מעומדהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רנד
כא ע"א קשות בישיבהזריזותא דאברהם עמ' קפד, רב, תלה
כא ע"ב בעשרה מאמרות גברא העולםחלון התבה על התורה ח"א עמ' ה
כא ע"ב כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקטז
כב ע"ב דבר שבקדושה צריך עשרהזריזותא דאברהם עמ' רמט
כב ע"ב נקוט האי כללא בידך כל דטפי ליה מילתא מחבריה טפי ליה גברא יתיראהרופא לשבורי לב במדבר עמ' מב*
כב ע"ב רש"י - נשים אינם עושים מלאכה בר"ח, לפי שלא פירקו נזמיהן בעגלחלון התבה על התורה ח"א עמ' רצב
כב: בראשי חדשים אין ביטול מלאכה כל כךיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שצד
כב: ראש חודש ניתן לנשיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שצה
כג ע"א ריטב"א - דמלכותא דרקיעא כעין מלכיתא דארעאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רעג*, רפו*
כה ע"א אין לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי היאהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' רלה
כה ע"א אין לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי היאהרופא לשבורי לב שמות עמ' שנג
כה ע"א האומר יברכוך טוביםכרם לשלמה עמ' 193
כה ע"א מכלל דיראה מילתא זוטרתי היא אין לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי היאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקטו
כה ע"א על קן צפור יגיעו רחמיך וכו' משתקין אותוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקיא
כה ע"ב אלא משום דשמעתא בעא צילותא ביומא דאסתנאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרטז
כז ע"א אין מוכרין ס"ת אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשהמחנה ראובן ח"ג עמ' י
כז ע"א ואת כל בית גדול שרף באש - מקום שמגדלין בו תורהויוסף ישראל עמ' קנא
כז ע"ב אמא זקינה היתה לי פעם אחת מברה בפה שבראשה והביאה לי קידוש היוםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קיד
כח ע"א אסור להסתכל בצלם אדם רשעזריזותא דאברהם עמ' רנו
כח ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שנב
כח ע"ב בנות ישראל החמירו ע"ע שאפילו - רואות כי'ויוסף ישראל עמ' קכג
כח ע"ב כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו' שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותויוסף ישראל עמ' עט, פג, קט, קצב, רכח, רעו, פרקי אבות עמ' צד
כח ע"ב שמעתתא בעי צלותא כיומא דאיסתנאיזריזותא דאברהם עמ' רסא, שפט
כח. מורא מקדש אפילו בחורבנןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קפה
כח: מספידין את הנשיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' פ
כט ע"א אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלמחנה ראובן ח"ב עמ' פב
כט ע"א בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמשנת לוי עמ' קכו, רצא, שמז
כט ע"א בכל מקום שגלו שכינה עמהםמפי כהן דברים עמ' 274
כט ע"א ברביעית החרש הזה לכםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פא
כט ע"א גלו לבבל שכינה עמהםחלון התבה על התורה ח"א עמ' קלו
כט ע"א ואהי להם למקדש מעט וכו' אלו בתי בנסיות ובתי מדרשות שבבבלהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תצא
כט ע"א ואהי להם למקדש מעט וכו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכט, תקב, תרע, תרפט*
כט ע"א ירדו למצרים שכינה עמהם בכל מקום שכינה עמהםחלון התבה על התורה ח"א עמ' קס
כט ע"א ישיב לא נאמר אלא ושבזריזותא דאברהם עמ' שנ
כט ע"א למה תרצדון הריםכרם לשלמה עמ' 313
כט ע"א מעלת הר סיני שהיה נמוך קומהזריזותא דאברהם עמ' תג
כט ע"א ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקליםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרעה
כט ע"א שכינה גולה עם ישראלכרם לשלמה עמ' 100
כט ע"א שכינה תגאל עם ישראלכרם לשלמה עמ' 101
כט ע"ב לבני מערבא רמסקי לראורייתא בתלת שניןהרופא לשבורי לב שמות עמ' מ, סג, תקנד
כט. ושב ה' אלהיך את שבותך וגו', והשיב לא נאמר כי אם ושבדרכי האמונה עמ' שלט, תקנ, תקע, תרז
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות להקבע בארץ ישראלדרכי האמונה עמ' תקעז
כט. רש"י - להזהירם שיעשו פסח בטהרהדרכי האמונה עמ' תקא
ל. בשלישית קורץ פרשת פרה, ומפטירין וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'דרכי האמונה עמ' שכו
ל: פרשת המועדות רש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שכג
לא ע"א וידבר משה את מועדי ה' מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרעה
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה, אתה מוצא ענוותנותוחלון התבה על התורה ח"א עמ' נא
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה וכו'מחנה ראובן ח"ב עמ' קנו
לא ע"ב תוס' - להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ר"ה וכו' שלא להסמיך הקללות לר"ההרופא לשבורי לב שמות עמ' תצח
לא ע"ב תוס' ד"ה קללותמשנת לוי עמ' שנא
לא ע"ב תכלה שנה וקללותיהמחנה ראובן ח"ג עמ' תעא
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותודרכי האמונה עמ' נא, שפה
לא: בנין נערים סתירה סתירת זקנים בניןדרכי האמונה עמ' פא, קעט, תיח
לא: בנין נערים סתירהדרכי האמונה עמ' שעו
לב ע"א הלכות חג בחגכאיל תערוג עמ' קמא
לב ע"א כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםמחנה ראובן ח"ב עמ' עב
לב ע"א משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שמ
לב ע"א משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ורורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שיד
לב ע"א משה תיקן לישראל שהיו דורשין הל' פסח בפסח כו'ויוסף ישראל עמ' קסח, רעו
לב ע"א משה תיקן לישראל שיהיו לומדין הלכות חג בחגמחנה ראובן ח"ג עמ' ריד
יח ע"א הקב"ה קראו ליעקב א-לבנין אברהם בראשית עמ' רצה
יח ע"א זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' לא תשכח ששכחה הוא בלב וזכירה הוא בפהבנתיבות שם עמ' תקסו
יח. הקב"ה קרא ליעקב אלנר לצדיק בראשית עמ' תסג
יח. הקב"ה קראו ליעקב א-לבנין חיים עמ' ח"א עמ' קמד
יח. הקב"ה קראו ליעקב א'לדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1523
יח. הקורא למפרע לא יצאבנין חיים עמ' ח"א עמ' קסב
יח. זכור את אשר עשה לך עמלק וכר, זכור בפה לא תשכח בלבדרשות חלק לוי עמ' רצו
יח. זכור בפה וכו'ברכת שמואל (תשעז) תבוא עמ' תריח
יח. כיון שבאת עבודה באתה תודהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שנח
יח. מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה' וכו' מאי דכתיב לך דומיה תהלה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1823
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןנר לצדיק שמות עמ' קיח
יח. מנין שהקב"ה קראו ליעקב אל, שנאמר ויצב מצבה ויקרא לו אל אלהי ישראלדרשות חלק לוי עמ' תסו
יח. מנלן, אמר רבא, אתיא זכירה זכירה, כתיב הכא והימים האלה נזכרים ונעשים, וכתיב התם כתוב זאת זכרון בספר, מה להלן בספר אף כאן בספר וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' רה
יח. קראה על פה לא יצא וכו' מנלן אמר רבא אתיא זכירה זכירה כתיב הכא והימים האלה נזכרים וכתיב התם כתב זאת זכרון בספר מה להלן בספר אף כאן בספר וכו' דלמא עיון בעלמא לא ס"ד דתניא זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור, בפהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 223
יח. שהקב"ה קראו ליעקב א-לשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ריב
יח. שקראו הקב"ה ליעקב אלאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק מ
יח: ויקרא לו אל אלהי ישראל וכו'ברכת שמואל (תשעז) וארא עמ' רכד
יט ע"א מגילה נקראת ספר ונקראת אגרתבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עד
כ ע"ב אין אומרים הלל אלא ביוםבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מד
כ. ביום השמיני ימול ביום ולא בלילהתולדות ישראל עמ' קנד
כ. תוס' ד"ה דכתיב, עשה שיש בו כרת חייבין הנשים אע"ג דהוי מעשהז"גתולדות ישראל עמ' רצח
כ: כל הלילה כשר להקטר חלבים ואיבריםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 367
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבהבנין אברהם בראשית עמ' קלב
כא ע"א רכות מעומד וקשות מיושבבנין אברהם בראשית עמ' קלב
כא ע"ב דתניא אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינהבנתיבות שם עמ' קסד
כא ע"ב כיוון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עד
כא ע"ב רש"י - נר מערבי הוא' נר אמצעי. למאן דאמר נרות צפון ודרום מונחין הוי אמצעי משוך קימעא כלפי מערב חוץ משאר נרות וכו'בנתיבות שם עמ' קסד
כא. הקטרת האימורין כל הלילה בכל הקרבנותדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1329
כא: בהלל ובמגילה אפילו עשרה קורק ועשרה מתרגמיןדרשות דבר צבי בראשית עמ' י
כא: בראשית נמי מאמר הואדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1568
כא: גזירה משום הנכנסין והיוצאיןבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קלט
כא: עשרה מאמרות, הני תשעה הוי, בראשית נמי מאמר הוא, שנאמר בדבר ה' שמים נעשובן אברהם (תשעד) עמ' ד
כג ע"ב ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וכו' פחות מעשרהערך לחם (צאלח) עמ' קפא
כג: אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין וכו' פחות מעשרה מנא הני מילי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דאמד קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל - כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 26
כג: עבד איתקש לקרקעות דכל היכא דאיתיה ברשות מריה קיימיתולדות ישראל עמ' שיב
כג: עדה הוה עשרה וכו'ברכת שמואל (תשעז) שלח עמ' תק
כד: אר"י כל ימי הייתי מצטער על פ' זה והיית ממשש בצהרים וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' קלה, קסז
כד: אר"י פע"א הייתי מהלך באישון לילה ואפילה וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה כידו וכו'תולדות ישראל עמ' ז
כה ע"א סיימתינהו לשבחא דמרךדודאי יעקב עמ' קסג
כה ע"ב האי מאן דסני שמועתיה שרי לבזוייהדודאי יעקב עמ' דש
כה ע"ב הליצנות היחידה המותרת היא בעבודה זרה, כיוון שאין זה להנאת עצמו - אלא פעולת מחיית הע"ז, אשר הוא בז להעל כן קרא שמו - בלק
כה ע"ב מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צו
כה. אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםנר לצדיק בראשית עמ' שעז
כה. ואלו הן נקראין ולא מתרגמין וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שח
כה. ועתה ישראל מה ה"א שואל מעמך כי אם ליראה, מכלל דיראה מילתא זוטרתי, אין לגבי משה רבינו מילתא זוטרתא היאנר לצדיק ויקרא עמ' שלג
כה. חברותא כלפי שמיאנר לצדיק בראשית עמ' קעא
כה. תוס' - הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, קשה דהא בפרק אלו נערות אמרינן הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחיםנר לצדיק בראשית עמ' רנא
כה: עד שאתה בודק וכו'ברכת שמואל (תשעז) וירא עמ' פא
כה: תוס' ד"ה מעשה - שאין דומה גנאי של יחיד ביחיד וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שט
כו ע"א אי ירושלים נתחלקה לשבטים אי לאתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קצח
כו ע"ב רי"ש פירושו ראש והתחלהבנתיבות שם עמ' כב
כו. לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' צא, קנג, רח
כו. רש"י - אושפיזכן - שהיה ארון בחלקושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' צ, קנג, רז
כו. תוס' - רק קרן אחת של המזבח לא היתה בחלקו של בנימיןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' צא
כו: תשמישי מצוה נזרקין וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1079
כז ע"ב הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רס
כז ע"ב יהא רעוא דתיטום בשיראי כי איכלל וכו' מ"ט לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למרהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קכה
כז ע"ב רבי פרידא שזכה לאריכות ימים בשל שהיה מקדים ראשון לבית המדרש, אינו סותר את המעשה שלימד תלמיד עוד ארבע מאות פעם שלמרות שכל שנייה חשובה לו - ועם כל זאת הוא מלמד את הזולת בסבלנותעל כן קרא שמו - בהר
כז. מבית הכנסת מותר לעשות ביהמ"דתולדות ישראל עמ' רעט
כז. ר"ה גזר תעניתא על לגבי' רחב"ח וכל בני מתי' רמו עלייהו צדקה ויהבובנין חיים עמ' ח"ב עמ' תנה
כז: במה הארכת ימים, אמר להם וכו' ולא בטלתי קידוש היוםדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' ל
כח במה הארכת ימים, אמר להם מימי לא ששתי בתקלת חברידרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' כא
כח ע"א אסור להסתכל בדמות אדם רשע וכו' רא"א עניו כהות דכתיב ויהיה כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראותתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רצז
כח ע"א אסור להסתכל בפני רשעבנתיבות שם עמ' קלג
כח ע"א אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעואביטה ארחותיך עמ' קט
כח ע"א במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תיז
כח ע"א שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים, אתו גווזאי קא מחו ליה סליק יתיב ארישא דדיקלא, א"ל רבי אם נאמר כבש למה נאמר אחדתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' קמו
כח ע"א שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימיםואביטה ארחותיך עמ' קסג
כח ע"א תוס' ד"ה תיתיהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' מא
כח ע"ב דשמעתא בעא צילותא וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רב
כח ע"ב כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הלכות אלא הלכותעצי עדן (תשעח) עמ' פז
כח ע"ב צורבא מרבנן היינו מי שהוא בקי בהלכתאבנתיבות שם עמ' תקמא
כח. אסור להסתכל בדמות אדם רשעבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קצא
כח. בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראשבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קעב
כח. מפני עגמ"נ ורש"יאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' פו
כח. קדושתן עליהםאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קיד
כח. שאל רבי את ריב"ק במה הארכת ימים וכו' מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשעבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שצז
כח. שאלו תלמידיו את ר"נ בן הקנה במה הארכת ימים א"ל מימי לא נתכבדתי בקלון חברי וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' פא, קלז, ח"ב עמ' שצד, תצג
כח: כל השונה הלכות בכל יום כו' שנא' הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותבן אברהם (תשעד) עמ' קג
כח: שמעתתא בעי צילותא וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף כה ע"ג-ע"ד
כט ע"א בית הכנסת הוא מקדש מעטהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קכב
כט ע"א האי מאן דיהיר בעל מום הואבנין אברהם בראשית עמ' קסו, קעא
כט ע"א ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלבנין אברהם בראשית עמ' רנא
כט ע"א כל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עמהםבנתיבות שם עמ' קנו
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בא"יבנין אברהם בראשית עמ' שלט
כט ע"א שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהןפחד יצחק (גאגין) עמ' תצד
כט ע"ב במערבא סיימו התורה בכל ג' שניםבנין אברהם בראשית עמ' ח
כט ע"ב לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שניןבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קצג
כט. בית הכנסת הוא מקדש מעטדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2125
כט. בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהןבנין חיים עמ' ח"ב עמ' צט, קטז
כט. גלו לבבל שכינה עמהםאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קח, שפא, שפב
כט. גלו למצרים שכינה עמהם וכו'ברכת שמואל (תשעז) במדבר עמ' תסג
כט. ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קעב, שסה
כט. כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםבן אברהם (תשעד) עמ' קס
כט. למה תרצדון הרים גבנונים כולכם בעלי מומיןתולדות ישראל עמ' קמא
כט. עתידין בתי בנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ וכו'ברכת שמואל (תשעז) בלק עמ' תקכז
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רטו, שסב
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' תג
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבל שיקבעו בארץ ישראל וכו' בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה על אחת ובמהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 204, 284
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בא"יבנין חיים עמ' ח"ב עמ' ו, שסה
כט. עתידין בתי כנסיות וכו' ומהרש"אאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' רעח-רפז
כט. שמע מינה האי מאן דיהיר בעל מום הואשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' רעח
כט. שעתידין כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שיק בעי בארץ ישראלאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ג
כט: חל להיות ראש חדש אדר בשבת וכו'ברכת שמואל (תשעז) תצוה עמ' רפו
ל ע"ב בפסח קוריו בפרשת מועדות של תורת כהניםפחד יצחק (גאגין) עמ' רמט
לא ע"א למחר קורין וזאת הברכה ומפטירין עוד היום בנוב וגו' ותוס' ד"ה למחרבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פט, קצג, רו
לא ע"א רש"י ד"ה במרכבהערך לחם (צאלח) עמ' קח
לא ע"א שתי שבתות, קמייתא בנרות דזכריה בתרייתא בנרות שלמה ור"ןבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רא
לא ע"ב ואין מפסיקין בקללותפחד יצחק (גאגין) עמ' תרנד
לא ע"ב עזרא תיקן להם לישראלבנתיבות שם עמ' קצז
לא ע"ב קללות שבת"כ וכו' מפי הגבורה אמרן וכו' מפי עצמו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סט
לא ע"ב תוס' ד"ה קללות מפסיקין באתם נצבים בין תוכחה לתחלת השנהבנתיבות שם עמ' קצז
לא ע"ב תכלה שנה וקללותיהדודאי יעקב עמ' תל
לא. בבל מקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענוותנותובנין חיים עמ' ח"ב עמ' ריד
לא. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו, דבר זה כתוב בתורה כו' "כי ה' אלקיכם הוא אלקי האלקים ואדוני האדונים וגו' עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה"בן אברהם (תשעד) עמ' קעד
לא. במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותובן אברהם (תשעד) עמ' ח, רמא, רנח
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רלה
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 596-598, 1193
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותותולדות ישראל עמ' עד
לא. סדר קריאת התורה בימי ראש השנהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קלג
לא: אם יאמרו לך זקנים סתור וכו' שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שצז
לא: אמר אברהם רבש"ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכו' כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1847, 2054
לא: לשון רבים ויחידאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שצא
לב. כל אוחז ס"ת ערום נקבר ערוםמשמרת הבית (פרלס) סי' שה
לב. כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום בלא אותה מצוהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קסט
לב. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקמו
לב. מנין שמשתמשין בבת קול וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תנח
לב. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו', ורש"י להודיע חוקי האלקים ותורותיו וקבלו וקיימו וכו' בזה ובבאבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שלז
לב. תוס' - היו רגילין לשנות המשניות בזמרה לפי שהיו שונין אותן על פה ועל ידי כך היו נזכרים יותרעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקמו
לב. תוס' ד"ה והשונה - שהיו רגילין ללמוד וכו'ברכת שמואל (תשעז) דברים עמ' תקעה
לב: כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זימרה עליו הכתוב אומר וגם אנכי נתתי להם הקים לא טובים ומשפטים בל יחיו בהםאהבת שלום (סופר) עמ' יט
יח יעקב אע"ה נקרא אל ולזה הותר בשתי אחיותמזבח אליהו דף נט ע"ב
יח ע"א זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שיג
יח ע"א י"ח ברכות וכו' מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של מקום, טורי אבןימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' ז
יח ע"א מלה בסלע משתוקא בתרץיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שמב
יח ע"א מצות מחית עמלק הוא בפהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' יח
יח. ברכה דהקב"ה שלוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיא אות א
יח. הקב״ה קראו ליעקב א-לפחד דוד ח"א עמ' תקסד, תקצב, תריח
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' עח
יח. קרא מגילה בע"פ לא יצאחלקת אפרים - ויקרא
יח: גופא אמר רבה בר בר חנא א"ר יוחנן אסור לכתוב אות אחת שלא מץ הכתבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ג
יט אפי' מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו נאמר למ"ממזבח אליהו דף קכג ע"ב
יט ע"א מהיכן קורא אדם את המגילה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תכז
יט. הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים ורש"י ור"ןמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קיג
יט: הראה הקב"ה למשה כל מה שתלמיד עתיד לחדשמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רמד ע"א, רמח ע"ב
יט: מלמד שהראהו הקב״ה למשה דקדוקי תורה וסופריןפחד דוד ח"ג עמ' קעד, ח"ד עמ' יט, כד
כ. אחר כוונת הלב הן הן הדבריםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רעה, רעו
כ. תוס' ד"ה דכתיבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קד אות א
כ: איברים ופדרים קרבין בין ביום ובין בלילהמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שצד
כ: תוס' שכח לספור ספה"ע בלילה סופר ביום בלא ברכהחלקת אפרים - אמור
כא ע"ב הני עשרה כנגד מיימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קכב
כא. מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד וכו'פחד דוד ח"א עמ' תרסו
כא. מנין לרב שלא ישב על גבי מיטה וישנה לתלמידו על גבי קרקעמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שלו
כא: לא ברכו בתורה אלא עולה ראשונה ואחרונהחלקת אפרים - בחקתי, האזינו
כא: רש"י ד"ה ובנביאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות ו
כא: ת"ר בתורה אחד קורא ואחד מתרגםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות יא, סי' ע אות י
כב ע"א כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליהיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' שו
כב רב קרא בכהנימראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף ש ע"ד
כב. רב קרי בכהנימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שי
כב. רב קרי בכהנימראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף צח ע"ב {בכלל ישראל טמונה קדושת כהונה, כמש"כ "ממלכת כהנים"}
כג ע"א תוד"ה היין, למה לא קוראים בכל ש"ק מפטיר וביום השבתימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שנז
כג ע"ב עד מתי לעדה הרעה הזאתימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' צא, קו
כג. ביו"ט מאחרין לבואנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות ד
כג. קטן עולה למנין שבעהחלקת אפרים - בחקתי
כג. קטן עולה למנין שבעהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות יב
כג. תוס' ד"ה אמר יעקבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מג אות ב
כג. תוס' ד"ה כיון ורא"ש פ"ג סי' המשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' כא
כג. תוס' ד"ה שבעהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מג אות ב
כג: מנה"מ שאין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה בני אדם וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' שמח
כג: מעמד ומושב בעשרהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות ה
כג: עדה עדה ממרגליםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קפ
כג: תוס' ד"ה ואדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות יג
כד ע"ב וראיתי סומא מהלך בדרך וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קעו
כד. המפטיר בנביאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קה אות ב
כד: לא יצפה הבתים זהבחי' אבר"ח דרוש ח
כד: מי שאינו יודע לחתוך האותיות לא ישא את כפיוכסף נבחר (תשפ) עמ' רכג
כד: מניח תפילין של יד על בית חלוקו זה דרך חיצוניםחלקת אפרים - כי תבוא
כד: ציפן זהב ורש"י ד"ה ציפןמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' סט
כד: שלא ראה מאורות מימיונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סט אות יא
כה ע"א ההוא דנחית קמי דר' חנינא אמר הקל וכו', וביאור הרמב"םימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' ז, קעז
כה ע"א ההוא דנחית קמי' וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רטז
כה ע"א מהרש"א - ביאור המשנה משתקין אותומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רמד, דברים עמ' פא
כה ע"א מהרש"א - תוד"ה מפנימשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' עדר
כה ע"א סיימתינהו לשבחי' דמרך, רמב"םימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קיט
כה ע"א תוד"ה הכל ביד"שימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קמד
כה. האומר ומזרעך לא תתן להעביר למולך וכו' משתקין אותו בנזיפהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רמד, דברים עמ' פא
כה. האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך וכו' ומשתקין אותו וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רעג
כה. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםפחד דוד ח"א עמ' סה
כה. מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעפחד דוד ח"א עמ' צב
כה. על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותוכלביא שכן עמ' שלב
כה. פ"ג תוס' ד"ה מפני שעושה מידותיו וכו' ק' להר"ר אלחנן וכו' ומה שק' ע"ד וישוב לזהמזבח אליהו דף רו ע"ב-ע"ג
כה. רשב"א אומר לעולם יהא אדם זריז בתשו' וכו' פקשו האפיקורסים שנאמר ואשליכהו באשמזבח אליהו דף קא ע"ד
כה. שאל ר"ע את ר"נ הגדול במה הארכת ימים וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רמא, תמז
כה. תוס' ד"ה הכל בידי שמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צא אות ב
כה. תוס' ד"ה מפנימשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רעג
כה. תורה היא וללמוד אני צריךפחד דוד ח"ג עמ' קכ
כו ע"א ומה היה בחלקו של בנימין אולם והיכל ובית קדשי הקדשיםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שצ
כו. מה היה בחלקו של יהודה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' יד, דברים עמ' שצו
כו: ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ד
כו: סתימתאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כ
כו: רש"י ד"ה ואפילו שונה הלבותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ד
כז ע"א שהלמוד מביא לידי מעשהעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות טו
כז ע"ב במה הארכת ימיםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קצד
כז. אין מוכרין ספרי תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פב אות ב, סי' פח אות ז
כז: ולא בטלתי קידוש היוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צד אות ב
כח במקום שמצינו גדולתו שם מצינו ענותנותומזבח אליהו דף קלט ע"ב
כח ע"א והשימותי את מקדשיכם, קדושתן אף כשהן שוממיןימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קסב
כח. אם נאמר כבש למה נאמר אחדמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רח
כח. אסור להסתכל בפני אדם רשעמזבח אליהו דף יז ע"ד
כח. אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעפחד דוד ח"א עמ' עז, צב, שמז, תכח, תקיח, ח"ב עמ' סו, ח"ג עמ' קנו
כח. במה הארכת ימיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ט, סי' יד אות ז, סי' כו אות ג, סי' כז אות א, סי' פ אות כח, סי' צז אות ב, סי' ק אות יד, טז, ל
כח. כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיופחד דוד ח"א עמ' תרפב
כח. מר זוטרא כי סליק לפוריא אמר מוחל אני לכל שציערנוחלקת אפרים - קדושים
כח. שאל ר' עקיבא לר' נחוניא בן הקנה - במה הארכת ימים, אתו גווזי וקא מחו ליה וכו' ורש"י גווזיכסף נבחר (תשפ) עמ' קמג
כח. תיתי לי דלא עבדי שותפות עם עכו"םנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סט אות יא
כח: ההוא דהוי תני הלכתא וכו' ושכיב אתו ואמרו לרנב"י ליספדיה מר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ב
כח: היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ד
כח: לימד אותו שבנות ישראל וכו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף פד ע"א
כח: תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח הקדמה
כט בה"מ אפילו בחרבנו בקדושתו עומדמזבח אליהו דף לו ע"ד
כט בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםמזבח אליהו דף קעב ע"א
כט ע"א גלו לבבל שכינה עמהםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רמח
כט ע"א האי מאן דיהיר בע"מ הואימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קנז
כט ע"א האי מאן דיהיר בע"מ הואימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' שסב, שסג, שפט
כט ע"א ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל וכו', תניא רבי אלעזר הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל וכו'עטרת משה ימים נוראים - עשי"ת אות סט, יו"כ אות סד
כט ע"א חביכין ישראל כל מקום שגלו שכינה עמהםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' לט
כט ע"א כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קיא, עשי"ת אות סו, תשובה אות לז, יו"כ אות קצד
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל להקבע בא"י וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' רעט, שא, שסא, שפח
כט ע"א תבור וחרמון באו בשעת מתן תורהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' מו
כט ע"ב לבני מערבא וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שנז
כט. ארשב"י חביבין ישראל שכ"מ שגלו שכינה עמהםמזבח אליהו דף קכח ע"ב
כט. בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רלד
כט. האי מאן דיהיר בעל מום הואמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רלה
כט. ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותפחד דוד ח"א עמ' שפג, תסא, תרמג, ח"ב עמ' שטז, שיב, ח"ג עמ' קפז, רנ, ח"ד עמ' טז
כט. ומה תבור וברמל שלא באו אלא פי שעה ללמוד תורה נקבעים בא"ימשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' יג
כט. עתיד הקב"ה להביא לא"י כל ב"כ וב"ממזבח אליהו דף קעו ע"ב
כט. תוס' ד"ה מבטליןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ו
כט: כל מקום שגלו שכינה עמהםפחד דוד ח"א עמ' רא, ח"ב עמ' שח, ח"ג עמ' רח, ח"ד עמ' מז
ל. פורים שחל בע"ש פלוגתא אימתי קורין זכורחלקת אפרים - ויקרא
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' שצה, ח"ג-1 עמ' לד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותועטרת משה ימים נוראים - אלול אות לו
לא ע"א מהרש"א - היכן מצינו בכתוב גבורתו וענוותנותו של ה'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' רפג
לא ע"ב אם יאמרו לך זקנים סתר וילדים בנה סתר ואל תבנהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שיא
לא ע"ב ואין מפסיקין בקללות וכו' דאמר קרא מוסר ה' בני אל תמאסיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' ה
לא ע"ב רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה וכו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכד-קכז
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חדש, ולעולם שוש אשיש באתם נצבים דהיינו שבת שלפני ר"ה לפי שהוא סוף הנחמות ודרשו בצום גדליה ושובה בשבת שלפני יום הכפורים וכו', וכן פירש ר"ת ולא כדברי רב החובל ההופך ומבלבל לומר שובה קודם כפור ושוש אשיש בין כפור לסוכות דאין להפסיק בין השש נחמות לשביעית אלא כדברי רבינו תם עם ישרים נחתם שוש אשיש בראשיתו ושובה באחריתועטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכח, עשי"ת אות נח
לא ע"ב תוס' ד"ה ראש חרש, שאנו נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורענותא קודם תשעה באב ואלו הן דברי ירמיה שמעו דבר ה' חזון ישעיהו ובתר תשעה באב שב דנחמתא ותרתי דתיובתא וכו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכח
לא. אר״י כל מקום בו אתה מוצא גדולתו של הקב״ה שם אתה מוצא ענוותנותופחד דוד ח"א עמ' תרנז, ח"ב עמ' יד
לא. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותומשחת שמן (תשעא) דברים עמ' רפג
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא וכו'משמרת הבית (פרלס) סי' רסח, סי' רעג
לא. שנאמר וידבר משה וכו' מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנוסמיכת חכמים (תשסא) עמ' עו, פג
לא: אין מפסיקין בקריאת התוכחהחלקת אפרים - בחקתי
לא: אמר אברהם לפני הקב"ה שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך וכו' אמר לפניו רבש"ע תינח בזמן שבה"מ קיים וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' יז
לא: אמר אברהם לפני הקב״ה ריבונו של עולם שמא חס ושלום וכו'פחד דוד ח"א עמ' ר
לא: אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עוונתיהםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רכא
לא: הכל יודעים שכל דבריו של משה מפי הגבורה המהפחד דוד ח"ב עמ' שכח
לא: ומשה מפי עצמו אמרןשעורי הרב (לייבל) עמ' 414
לא: חד אמר אברהם קרא תגר באמירת במה אדע, וחד אמר לא קרא תגר אלא שאל באיזה זכותכסף נבחר (תשפ) עמ' נז
לא: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' עצרת נמי ראש השנה הוא וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קפא, דברים עמ' שנז
לא: קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' רלה
לא: ראה אנכי אמר בלשון יחיד לפי שקללות וברכות שבמשנה תורה מפי עצמן אמרוכסף נבחר (תשפ) עמ' תו
לא: רש"י - כך אמר לי הקב"השעורי הרב (לייבל) עמ' 414
לא: תוס' ד"ה קללותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות יט
לב מכאן אמרו משה זה תיקון לישראל שוהי' דורשין מענינו של יום וכו'גור אריה (קאליש) פרשת ויקהל ופקודי
לב ע"א הגוללו נוטל שכר כולםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רצא
לב. הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה מביא רעב לעולם, ורש"י בלא טעמי מקראותכסף נבחר (תשפ) עמ' שלג, תכט
לב. כל הקורא בלא נעימה וכו'פחד דוד ח"ב עמ' קמג
לב. משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ה אות יז
לב. שיהו שואלין ודורשין וכו' הלכות החג בחגפחד דוד ח"ד עמ' עח
לב. תוס' ד"ה גוללונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קכ אות ו
יח יכול בלבדבר טוב (טאראב) דרוש ב לזכור
יח ע"א קראו הקב"ה ליעקב אלשפתי שלמה בראשית עמ' תמו
יח. הקב"ה קראו ליעקב אלבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' עח
יח. השי"ת קראו ליעקב אלברך משה בראשית עמ' רז
יח. זימנא חדא הוה אזלינא בהדיא וכו' טייעא וא"ל שקול יהביך וכו'שיח חן פ' חיי שרה דרוש ג
יח. לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממך וכו'מכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' צו
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןשפתי שלמה שמות עמ' תקכו
יח. מלה בסלע משתיקותא בתריןמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' קסא
יח. מנין שקראו הקב"ה ליעקב איל וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' מד, רטז, תמד
יח. מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר ויקרא לו וגו'שארית עזריאל עמ' תעח
יח. עבודה והודאה חדא מילתא היאשבילי פנחס (תשפא) עמ' רמט
יח: התעיף עיניך בו אלו ד"תברך משה ויקרא עמ' רלז
יח: רש"י ד"ה התעיף, אם סגרת עיניך ממנה היא משתכחת ממך כהרף עיןברך משה ויקרא עמ' רלז
יח: שאני ר"מ דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךשבילי פנחס (תשפא) עמ' שעא
יט כל מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסינישיח חן פ' תרומה דרוש א
יט ע"ב רשב"א ד"ה הא דתנןשפתי שלמה בראשית עמ' קיד*
יט. מה ראה המן וכו'יושב אהלים (ענתבי) פרשת פקודי
יט. מה ראה המן שנתקנא וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 201
יט: הכל כשרים לקרות את המגילה וכו'שפתי שלמה שמות עמ' צז
יט: מלמד שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידין לחדש וכו'שארית עזריאל עמ' תתקנו
כ. אין מלין עד שתנץ החמהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עא, צט
כ. אין מלין עד שתנץ החמהברך משה שמות עמ' רכז
כ. מילה ביום ולא בלילהרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 72
כ. מילה נוהגת ביום ולא בלילהברך משה ויקרא עמ' עה
כ: כל דבר שמצותו בלילה כשר בדיעבד כל הלילהברך משה חנוכה עמ' קפא
כ: כל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילהברך משה פסח-שבועות עמ' לא
כ: תוס' ד"ה כל, אומרים הרחמן אחר ספיה"ע כי אין אנו סופרים אלא זכר למקדשברך משה פסח-שבועות עמ' קטז
כא ע"א ואתה פה עמוד עמדי, כביכול אף הקב"ה בעמידהשפתי שלמה בראשית עמ' ריב*
כא ע"א מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקעעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' פו
כא ע"ב אל מול פני המנורה יאירו, מלמד שמצדד פניהם וכו', שבעת הנרות, ששה הוי ליה למימר, ומיישב כיצד נצבו הנרותגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 98-97
כא. טירחא דציבוראשלהבת יוסף חי עמ' תקעא
כא. רכות מעומד וקשות בישיבהברך משה פסח-שבועות עמ' רסד
כא. רכות מעומד וקשות מיושבברך משה ויקרא עמ' כ
כא. רכות מעומד קשות מיושבברך משה סוכות עמ' צה
כא: אמצעי שקרא ארבעה משובח דתניא אל מול פני המנורה יאירושבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' סח
כא: רביעי שקרא ארבע משובחשעורים באורייתא שמות עמ' קפא
כא: תרי קלא כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיברך משה פסח-שבועות עמ' צה, קכח
כא: תרי קלא לא משתמעי וכו' כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעיברך משה ויקרא עמ' ר
כא: תרי קלא לא משתמעי ומגילה דחביבא יהבי דעתייהוברך משה סוכות עמ' ד, כו
כג ע"ב אין מזמנין על המזון בשם פחות מעשרה כיון דבעי למימר נברך לאלקינו בציר מעשרה לאו אורח ארעאשפתי שלמה בראשית עמ' רמה*
כג ע"ב כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה וכו', ורבינו חננאלשפתי שלמה בראשית עמ' רלא, רמה*
כג ע"ב עשרה כהנים כתובים בפרשה וכו', "וחד למעוטי" לא גרסינןגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 98
כג ע"ב רשב"א ור"ן (יג:) ד"ה ואין נושאין את כפיהםשפתי שלמה בראשית עמ' רלט, רמה*
כג. הני שבעה קרואים כנגד מישבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' שפז
כג: לא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחדשעורים באורייתא שמות עמ' ה
כד. תוס' ד"ה מי שלא ראה מאורותשעורים באורייתא שמות עמ' כה
כד: אף סומא מברך על האור וכו'שפתי שלמה שמות עמ' קסח(יח)
כד: העושה תפילתו עגולהשעורים באורייתא שמות עמ' קנג
כד: תנא אמר רבי יוסי כל ימי הייתי וכו'שלהבת יוסף חי עמ' תקמ
כה ע"א האומר יברכוך טובים הרי זו דרך מינות וכו', קושר זאת לתפילה ומסביר מהי המינותגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 98
כה. אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היאשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' כג
כה. אמר הא-ל הגדול גו' והאדיר העזוז גו' א"ל סיימתינהו לשבחיה דמרךשארית עזריאל עמ' תעח
כה. הכל ביד שמים חוץ מיר"שברך משה שמות עמ' קצא
כה. מעשה העגל נקרא ומתרגםשבילי פנחס (תשפא) עמ' רד
כה. רש"י ד"ה חוץ מיר"ש, אותה מסורה בידי אדם שיהא מכין לבו לכךברך משה שמות עמ' קצא
כה. תוס' ד"ה הכל, בכל תולדות האדם אם יהי' חכם וכו' הכל נגזר עליו חוץ מן היראהברך משה שמות עמ' קצא
כה. תוס' ד"ה מפנישעורים באורייתא שמות עמ' פט
כה: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכביםשבילי פנחס (תשפא) עמ' שלט
כה: מ"ד ליחוש לכבודן של ישראל וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' רד
כה: מר זוטרא כי הוה סליק לפוריה אמר שרי ליה לכל מאן דצעריהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' שנא
כו ע"ב ר"ן (ח.) ד"ה ולא אפיק לפורייהשפתי שלמה בראשית עמ' קמט*
כו ע"ב תשמישי מצוה נזרקיןשפתי שלמה בראשית עמ' צו
כו. אם מכרו תורה לא יקחו ספריםשעורים באורייתא שמות עמ' קפ
כו. מה היה בחלקו של יהודה וכו' ומה היה בחלקו של בנימין אולם והיכל וכו'שארית עזריאל עמ' שלב
כו. רחובה של עיר יש בה קדושה הואיל והעם מתאספים בה בתעניותברך משה ויקרא עמ' רמג
כו. רש"י ד"ה אבלשעורים באורייתא שמות עמ' קעז
כו. שבעה טובי העיררעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 82
כו: תשמישי מצוה נזרקיןשעורים באורייתא שמות עמ' קפה
כז ע"א ביהכ"נ מותר לעשותו ביהמ"ד אבל ביהמ"ד אסור לעשותו ביהכ"נקול אומר קרא ח"ג דרוש יט אות ג בהצעה
כז ע"ב ורחושי מרחשן שפוותיהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' ב
כז. בית גדול מקום תפילה דכ' ספרה נא הגדולותברך משה במדבר עמ' רד
כז. גוללין ס"ת במטפחת חומשיןשעורים באורייתא שמות עמ' קפז
כז. מקום שמגדלין בו תפילה שנא' ספרה נא הגדולותברך משה ויקרא עמ' ריד
כז. ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע וברחמי הוא דעבדברך משה חנוכה עמ' ד
כז. ספרו נא הגדולות אשר עשה אלישע ואלישע דעביר ברחמי הוא דעבידברך משה בראשית עמ' קנג
כז: אין מוכרין את של רבים ליחידשעורים באורייתא שמות עמ' קפח
כח אסור להסתכל בפני אדם רשעשארית מנחם ח"א בראשית עמ' קנח
כח ע"א אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשעשפתי שלמה בראשית עמ' תעו*
כח ע"א אסור להסתכל בפני אדם רשעאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' קמו
כח ע"א לא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ומהרש"אשפתי שלמה בראשית עמ' קמד, קנא
כח ע"א לא ששתי בתקלת חבירישפתי שלמה בראשית עמ' שצג
כח ע"ב ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהאקים את יצחק עמ' שלד, שמט, שנא, שנט
כח ע"ב ומספידין בהן הספד של רבים, מחוי רב חסדא כגון הספידא דקאי ביה רב ששת וכו', ורש"י אם ימות אדם וכו', צ"ל אם מת אדםגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 99
כח ע"ב ריש לקיש ספדיה וכו' דהוי תני הלכתא בעשרים וארבע שורתא וכו', רש"י מפרש שהיה שונה לתלמידים בכ"ד שורות. והקשו ראשונים, והגר"ב מיישב בדרכוגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 100-99
כח ר"ל הוה קאזיל באורחא וכו'שמש ומגן ירושלמי דף קכא
כח. אם נאמר "כבש" למה נאמר "אחד" וכו' מיוחד שבעדרושארית עזריאל עמ' תשסג
כח. אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע וכו'שארית עזריאל עמ' קיג
כח. אסור להסתכל בפני אדם רשעברך משה סוכות עמ' קמט
כח. ביהכנ"ס שחרב אין מספידין, תויו"טשמש ומגן ירושלמי דף רצט ע"ב
כח. במה הארכת ימים וכו' ולא ששתי בתקלת חבירישבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קלז
כח. ר"ז כי הוו משדרי ליה מתנותשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף טו ע"ג, צ ע"ד
כח. שאל ר"ע את רבי נחוניה הגדולשעורים באורייתא בראשית עמ' כה
כח. שאל רבי את ריב"ק במה הארכת ימיםשעורים באורייתא בראשית עמ' נא
כח. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנהשעורים באורייתא בראשית עמ' לח
כח: ר"ל אספדיה לההוא צו"מ ווי דחסרה ארעא דישראל גברא רבהדבר טוב (טאראב) דרוש א להספד
כח: רש"י - צילותא דעת צלולה ומיושבת שאינו טרוד בכלום מחשבהברך משה בראשית עמ' יד
כח: רש"י - צילותא, דעת צלולה ומיושבת שאינו טרוד בכלום מחשבהברך משה סוכות עמ' כו
כח: שמעתא בעא צילותאברך משה סוכות עמ' כו
כח: שמעתא בעי צילותאברך משה בראשית עמ' יד
כט ושב ד' וגו' את שבותך וגו' תניא ר' שמעון בן יוחאי אומר וכו' כמה חביבין ישראלשיח חן פ' נצבים דרוש ב
כט ע"א אמר אביי כיון דשמענא להא דאמר דוד ד' אהבתי מעון ביתך וכו' לא מצלינא אלא היכי דגריסנאקול אומר קרא ח"ג דרוש יט בהצעה
כט ע"א ואהי להם למקדש מעטאבן ישראל (תשסז) עמ' סה
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראלשפתי שלמה בראשית עמ' תקח
כט ע"א עתידין בתי כנסיות ובתמ"ד שבחו"ל ליקבע בא"יאבן ישראל (תשסז) עמ' קסו
כט. בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהםשפתי שלמה שמות עמ' עג
כט. בכל מקום שגלו שכינה עמהןשבילי פנחס (תשפ) עמ' ת
כט. בשבת השלישית של אדר קורים פרשת פרה, ורש"ישבילי פנחס (תשפא) עמ' רא
כט. בשבת השניה של אדר קוראים פרשת זכור, ורש"ישבילי פנחס (תשפא) עמ' קפג
כט. בשלישית פרה ברביעית החודשברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קסט, קע, קעב, קעד, קצח
כט. בשעה שבא הקב"ה ליתן את התורה היו ההרים רצים ומדיינים אלו עם אלו וכו'קול ברמ"א נשמע פרשת שמות אות ד*
כט. ואהי להם למקדש מעט - בתי כנסיות וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 227
כט. ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותשפתי שלמה שמות עמ' תלא
כט. ואהי להם למקדש מעט אר"י אלו בתי בנקיות ובתי מדרשות שבבבלשבילי פנחס (תשפא) עמ' רמז
כט. ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבת שובה אות ג
כט. כיון דבניסן בעי אקרובי קדמינין וקרינן באחד באדרברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' לא
כט. כל מקום שגלו גלו שכינה וכו' אף לעת"ל וכו'ברך משה במדבר עמ' שד
כט. כל מקום שגלו שכינה עמהםברך משה דברים עמ' עד, רמג
כט. למה תרצדון הרים גבנונים יצתה ב"ק וא"ל למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"א ביאורים א
כט. למה תרצדון הרים גבנונים יצתה ב"ק ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' א
כט. למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני וכו'שארית עזריאל עמ' תשטז
כט. מ"ד למה תרצדוןשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף לב ע"ד
כט. מאן דיהיר בעל מוםברך משה במדבר עמ' רנ
כט. מאן דיהיר בעל מוםברך משה סוכות עמ' צו
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י וכו'שארית עזריאל עמ' תשנא
כט. עתידין בתכ"נ ובתמ"ד שבבבל שיקבעו בא"יברך משה בראשית עמ' קצב
כט. עתידין בתכנ"ם ובתמ"ד שבבבל שיקבעו בא"יברך משה שמות עמ' עז
כט. עתידין בתכנ"ם לקבוע באר"יברך משה ויקרא עמ' רנ
כט. עתידין בתכנ"ס ובתמ"ד שיקבעו בא"יברך משה ימים נוראים עמ' יא
כט. עתידין בתכנ"ס שיקבעו בא"יברך משה במדבר עמ' פה, קטז, רלה, ש
כט. רש"י - ברביעית, בדין שיקדום החודש והקדימו פרה שהיא טהרתן של ישראלברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קסט, קע, קעב, קעד, קצח
כט. רש"י ד"ה פרה אדומהשבילי פנחס (תשפ) עמ' רב
כט. שכינתא עמהון בגלותארעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 184
כט. תבור וכרמל התגאו וסיני השפיל עצמושבילי פנחס (תשפא) עמ' קסט
כט. תיקנו לקרוא פרשת זכור לפני פורים בשלישית פרה אדומה וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' קצג, רב
כט: גלו למצרים גלתה שכינה עמהםשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' יח
ל קריאת התורה שברגלים עוסקת במעלת ראיית פני השםאורי וישעי (יונגרייז) ענין ב
ל. מקדימין פרשת זכור וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' קפג
ל. פורים שחל להיות בע"ש רב אמר מקדימין פרשת זכור כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - פורים אות ו
ל. רש"י ד"ה הא דאיקלעשפתי שלמה שמות עמ' תקמב
ל: היכי עבדינן וכו' מעיינינן במילי דמתא וכו'שארית עזריאל עמ' תתפט
ל: מצפרא כינופיא ורש"י מאספין בני אדם ובודקין ומזהירין אם יש בידם עבירה ויחדלו וכו'שארית עזריאל עמ' תתפח
לא אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה א"ל לא וכו'שארית מנחם ח"א בראשית עמ' מ
לא בנין נערים סתירהשארית מנחם ח"א בראשית עמ' קכח
לא כ"מ שמצינו גדולתואות הברית דף קטז ע"ב
לא ע"א כ"מ שאתה מוצא גדולתו של הקב''ה וכו'אורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' קכה
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושפתי שלמה בראשית עמ' שכג*
לא ע"ב אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' כב
לא. אין מפסיקין בקללותרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע דברים עמ' 27
לא. אין מפסיקין בקללותרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 37
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושבילי פנחס (תשפא) עמ' כו
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענוותנותוברך משה בראשית עמ' ב
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענוותנותוברך משה ויקרא עמ' רח
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא ענותנותוברך משה שמות עמ' קפט
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותוברך משה דברים עמ' רסט
לא: אין מפסיקין בקללות שבתורת כהנים משא"כ שבמשנה תורהברך משה דברים עמ' קד
לא: אמר אברהם רבש"ע שמא ישראל חוטאין וכו' קחה לי עגלה משולשת וכו' תינח בזמן שביהמ"ק קיים וכו' כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'שארית עזריאל עמ' עב, עד, תתקג
לא: אמר הקב"ה תהיו קורין לפני פרשת הקרבנותשעורים באורייתא ויקרא עמ' טז
לא: אמר לו אברהם להקב"ה תינח בזמן שבית המקדש קיים וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' קנב
לא: בזמן שאין בהמ"ק קיים מה תהא עליהםשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף ו ע"ד
לא: בנין נערים סתירהקול ברמ"א נשמע פרשת נח אות כ (הגה אות ט)
לא: הללו בלשון רבי אמורות ומשה מפי הגבורה אמרןשבילי פנחס (תשפ) עמ' תה
לא: והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרןשארית עזריאל עמ' תתד
לא: סדר קריאת הפרשיות בשבתות השנהשבילי פנחס (תשפא) עמ' שפ
לא: עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות וכו'שארית עזריאל עמ' תקיב, תקיג
לא: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו' כדי שתכלה השנה וקללותיה וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' רפח, תסד
לא: תוס' ד"ה משהשבילי פנחס (תשפ) עמ' תו
לא: תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשפ) עמ' רפח, תסה
לא: תוס' ד"ה קללותשבילי פנחס (תשפא) עמ' רצא
לב ע"א אמר רבי זירא אמר רבי מתנה הלוחות והבימות אין בהם משום קדושה, הרא"ש סובר כירושלמי שקדושת בית כנסת יש עליהם, ומדובר כפי הנראה בארון המחובר לקירגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 100
לב. הקורא בלא נעימה עליו הב' אומר וכו' אלא ב' ת"ח שאין נוחין זל"ז בהלכהברך משה ויקרא עמ' פה
לב. כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' פב
לב. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טוביםקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ג יא
לב. כל הקורא בלא נעימה עליו הכתוב אומר וכו' אלא ב' ת"ח כעיר אחת ואין נוחין זל"ז בהלכהברך משה בראשית עמ' סח
לב. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו'שארית עזריאל עמ' תקפ
לב. משה תיקן להם שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'ברך משה פסח-שבועות עמ' א
לב. משה תיקן לישראל שיהיו שואלין ודורשין בכל מועדברך משה דברים עמ' ר
לב. רש"י - וידבר משה את מועדי ה', קבלו וקיימו שכר המצוות בזה ובבאברך משה פסח-שבועות עמ' א
לב. רש"י ד"ה הל' פסח בפסח, וקבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בזה ובבאברך משה דברים עמ' ר
לב. רש"י ד"ה וידבר משה, וקבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בזה ובבאברך משה ויקרא עמ' רג
לב. שואלין בענינו של יום הל' פסח בפסח וכו'ברך משה ויקרא עמ' רג
יח מלה בסלע שתיקותא בתרייאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' ריג
יח ע"א הקב"ה קרא ליעקב אלשיח יצחק (חבר) עמ' רפב, שי, תח
יח. אסור לספר בשבחו של מקוםקול יהודה (עייאש) דף עט ע"ב
יח. המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולםבאר צבי (תשעא) עמ' כה
יח. הקב"ה קרא ליעקב קלתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' קעה
יח. לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממך וכו'מכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' צו
יח. לא ידעו רבנן מהו השלך על ה' יהבךדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' כז
יח. מלה בסלע משתוקא בתריןרנו ליעקב עמ' קמג
יח. מלה בסלע משתיקותא בתריןמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' קסא
יח. שהקב"ה קרא ליעקב אלתורת העולה (תשפא) עמ' תקנה
יח: ר"מ שהלך לעבר שנה בעסיא ולא היה מגילה וכתבו מלבו וקראהפרדס שדי עמ' שכז
יט ע"ב אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדששיח יצחק (חבר) עמ' סח
יט ע"ב כלל התורה נכלל בי' הדברותשיח יצחק (חבר) עמ' קל
יט. מה ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה דשוי נפשי' ע"זדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקמה
יט. מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובה, רבי מאיר אומר כולהאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תכח
יט. תוס' ד"ה בן כפרבאר צבי (תשעא) עמ' רח
יט: הראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכו' ומאי ניהו מקרא מגילהמנחת יצחק על המועדים עמ' קפא
יט: שהראהו הקב"ה למשה וכו' ומה שהסופרים עתידין לחדשדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רנו
כ ע"א ר"ן - קטן שהגיע לחינוךמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' צט
כ ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' קכח, קלה-קלז
כ. אין מלין אלא ביוםאות לישראל עמ' יב, צב
כ: מאירי - הקטר חלבים ואברים כשרים בלילה דבקדשים הלילה הולך אחר היוםאות לישראל עמ' נד
כ: רש"י ד"ה כל היום כשר, אע"ג דזריזין מקדימין אפי"ה כשר כל היוםאות לישראל עמ' נט
כ: שמצוותן כל היוםבאר צבי (תשעא) עמ' נח
כא. כפרה כתיב בה כקדשיםתורת העולה (תשפא) עמ' תקג
כא. מימות משה ועד רבן גמליאלאורן של חכמים עמ' קא
כא. מקום ארון אינה מן המרה והכרובים בנס היו עומדיםתורת העולה (תשפא) עמ' קט
כא. קורא במיושב משא"כ בתורהבאר צבי (תשעא) עמ' ריא
כא. קשות בישיבהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' יח, כה
כא. שלא ישב על גבי מטהאורן של חכמים עמ' מ
כא: הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם משכנות יעקב (וייס) עמ' קצד
כא: כנגד עשרה מאמרותאליהו זוטא (הצרפתי) עמ' כא
כא: מאי מברך וכו' מנ"חבאר צבי (תשעא) עמ' רז
כד: אונקליבאר צבי (תשעא) עמ' לט*
כד: אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאןשיחה נאה עמ' 103
כד: וכי מה אכפת ליה לעוור בין אפילה לאורה עד וכו'פני חסד עמ' עו
כד: כשאתה מגיע אצל וחכתי לה' וכו'בדידי הוי עובדא עמ' תרכא
כד: תוס' ד"ה כשאתהבדידי הוי עובדא עמ' תרכא
כה. בטורי אבן ד"ה מימי וכו'באר צבי (תשעא) עמ' פח
כה. מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגםתורת העולה (תשפא) עמ' תקסט
כה: כל ליצנותא אסור חוץ מליצנותא דע"ז דשריתורת העולה (תשפא) עמ' רמה
כה: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכבים דשריאדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שסו
כו ע"א לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העירמלכות ישראל ח"א עמ' נט
כו. רמי בר אבא הוי בני ביה כנישתא, הוי ביה כנישתא עתיקא בעי למסתרי, לאתויי ליבני וכשורי לעיולי התם וכו'קהלות ישורון עמ' פא
כו: אי לאו דהוה לי' הנאה מיניה לא הוה יהיב ליהבאר צבי (תשעא) עמ' תעח
כו: מתנה דינה כמכרתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' קפז
כז ע"ב ולא פסעתי על ראשי עם קדושדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פג
כז ע"ב לא בטלתי קידוש היום כו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' עז, פו
כז ע"ב לא השתניתי מים בתוך ד"א של תפילה כו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' עח, פז
כז. איזהו בית שמגדלים בו תורה ותפלההארת דרך עמ' תקעג
כז. אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשהבאר צבי (תשעא) עמ' תעח
כז. ואת כל בית גדול שרף באשאוצר דברי רבינו עמ' תרכד
כח אל ר' עקיבא לריב"ח במה הארכת ימים אתו גוזאי ומחו ליה סליק לאילן אמר ליה אם נאמר כבש וכו'עין יהוסף דף מט ע"ג
כח במה הארכת ימים לא קריתי בחניכתועין יהוסף דף פ ע"ב
כח מר זוטרא כי הוי סליק לפורייאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' רכא
כח ע"א וותרן בממוני הייתידברי חיים (שארין) ח"א עמ' עט
כח ע"א לא ברכתי לפני כהן כו' לא נתכבדתי בקלון חברי כו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' פג
כח ע"א לא הלכתי ד"א בלא תורה ובלא תפיליןדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פז
כח ע"א לא צעדתי בפני מי שגדול ממנידברי חיים (שארין) ח"א עמ' פב
כח ע"א לא קיבלתי מתנות ולא עמדתי על מידותידברי חיים (שארין) ח"א עמ' פד
כח ע"א מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע כו' לא הקפדתי בתוך ביתי כו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' עז, פו
כח. א"ל מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע וכו' אמרי חמודות עמ' 105
כח. א"ל קצת בחייבגד אהרן עמ' לה
כח. אמר אתייקורי דמתייקרי ביבאר צבי (תשעא) עמ' לח
כח. אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע וכו'באר צבי (תשעא) עמ' פג
כח. ב"ה שחרב אין מספידיםנאות יעקב (אזמיר) מענה לשון דף יב ע"ד
כח. במה הארכת ימים, אתו גווזי וכו' אם נאמר כבש למה נאמר אחדבגד אהרן עמ' לד
כח. כל מקום שגלו גלתה שכינה עמהםעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר קסא
כח. כל ת"רו שמברך לפניו ע"האורן של חכמים עמ' ע, פד
כח. למי נושא עון למי שעובר על פשעדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' צד
כח. מימי לא נתכבדתי בקלון חביריוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' שנ
כח. מימי לא ששתי בתקלת חבריבדידי הוי עובדא עמ' תנז
כח. שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'פרדס שדי עמ' תקמג
כח: ודאישתמש בתגא חלףאורן של חכמים עמ' עו
כח: וי חסרה ארעא דישראלשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף מג ע"ג-ע"ד
כח: כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא אתא זילחא דמיטרא עיילי לבי כנישתא אמרי האי דעיילינן לבי כנישתא לאו משום מיטרא אלא משום דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאאמרי שפר (פינטו) דברים בשער
כח: ריש לקיש ספריה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראל דהוי תני הלכתא בכ"ד שורתא אמר ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבה ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא ושכיב אתו ואמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מר אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסר תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבלדברי אמת (עהרנברג) עמ' תיא
כח: שמעתא בעי צילותא כיומא דאסתנאדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' כו, ל, נג, פז
כט האי מאן דיהיר בעל מום הוא מזקנים אתבונן (הגר) עמ' כד
כט החיבור בין הארבע פרשיותחלון התבה - מועדים עמ' תעא-תעו
כט ע"א אמר ר' יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלשיח יצחק (חבר) עמ' מא
כט ע"א בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שנינה עמהןדברי חיים (שארין) ח"ג עמ' רלו
כט ע"א בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמועדים (ניסנבוים) עמ' 31
כט ע"א ושב ה' אלקיך, והשיב לא נאמר, אלא ושבשיח יצחק (חבר) עמ' רטו
כט ע"א מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבננים, יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני וכו'אור היהדות עמ' דש
כט עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל, מהרש"א ארץ ישראל (וקסמן) סי' מז
כט. בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שכל מקום שגלו שכינה עמהםתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' מג
כט. בי כנישתא דשף ויתיבאורן של חכמים עמ' מב, קעח
כט. גלו למצרים שכינה עמהם גלו לבבל שכינה עמהםתפארת נפתלי עמ' רלה
כט. גלו למצרים שכינה עמהםתורת העולה (תשפא) עמ' תצא
כט. ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבלפני חסד עמ' קפא
כט. ואהיה להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלהארת דרך עמ' תקלב, תקנו, תריז
כט. ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה, ורש"יבאר צבי (תשעא) עמ' צו
כט. ומפסיקין לשבת אחרתפרדס שדי עמ' רצו
כט. ומקדש מעט אלו בתי כנסיות שבבבל שמעולם לא זכה שכינה מהםאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' שצא
כט. כל מקום שגלו (ישראל) שכינה עמהן שנאמר הנגלה נגליתי, ומהרש"אאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' רלג, שמב, תקפג, ח"ב עמ' רנה, רעו
כט. כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם כל ישראל חברים עמ' 69
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבענו מטובך עמ' קד
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל לקבוע בא"יבדידי הוי עובדא עמ' תקמח
כט. עתידין בתי כנסיות וכו' שבבבל שיקבעו בא"יפני חסד עמ' קפג
כט. ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים וכו' ברביעית החודש הזה לכםפרדס שדי עמ' שמז
כט. רבי שמעון בר יוחאי אומר בוא וראה במה חביבין ישראל לפני הקב"ה וכו'וזאת ליהודה (שמיר) ח"א עמ' ריב
כט. ש"מ האי מאן דיהיר בעל מום הוא שבענו מטובך עמ' צח
כט. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שכל מקום שגלו שכינה עמהםקהלות ישורון עמ' פא
כט: מאי פרשת שקלים וכו'פרדס שדי עמ' רפא
ל ע"ב תוס' ד"ה ושארמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' שצב-שצה
ל קורין בחנוכה חנוכת הנשיאים זכרון שמואל (טויבנפלד) - חנוכה דרוש ט
ל. ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין ביהוידע וכו'פרדס שדי עמ' שלב
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותודברי חיים (שארין) ח"א עמ' קסא
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותומלכות ישראל ח"ב עמ' קיד, רכא, רנה
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותופלגי מים (טננבוים) עמ' קפז
לא ע"ב עצרת נמי ר"המשנת חיים מועדים ח"ב עמ' שנז-שס
לא ע"ב שבתו"כ קודם עצרת, ותוס' ומהרש"אמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' קמה-קמח
לא ע"ב שתכלה שנה וקללותיהמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' תנו
לא. במנחה של יוהכ"פ קרינן בפרשת עריות, ותוס'מנחת יצחק על המועדים עמ' נט-ס
לא. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותואמרי חיים (קמיל) ח"ב עמ' קא
לא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותותורת כהן (כהנא) ח"א עמ' קיב
לא: אמר אברהם רבש"ע שמא ישראל חוטאין לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכו' קחה לי עגלה וכו'פרדס שדי עמ' מג
לא: והללו בלשון יחיד אמורות ומשה פי עצמו אמרןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שע
לא: לא דיין לישראל שחוטאין וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רצח, שט
לא: עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרתמועדי ה' (לדרמן) עמ' פא
לא: קוראין בסדר הקרבנותאורן של חכמים עמ' קפח
לא: קריאת התורה של תשעה באבשיחה נאה עמ' 327
לא: שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת וכו'פרדס שדי עמ' תכה
לא: תבלה שנה וקללותיהשיח שלמה עמ' תקט
לא: תוס' ד"ה קללות קורין במדבר קודם עצרת כדי שלא להסמיך הקללות שבבחוקותי לעצרתמנחת יצחק על המועדים עמ' רצב
לא: תוס' ד"ה קללותוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' ב
לב הקורא בלא נעימהאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' קכב
לב ע"א הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה וכו'קריה נאמנה (טננבוים) עמ' נב
לב. הגדול גוללאורן של חכמים עמ' סט
לב. כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערוםשמנה לחמו (תשפא) עמ' רמב
לב. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' לח, לט
לב: כל הקורא בלא נעימהאש דוד - ענייני המצוות סי' ב
?אני נפדיתי עמכם שנאמר אשר פדית לך ממצרים גוי ואלהיו הד הזמן - לפרשת החודש
? גבה לבו של המן מאחשורושיושב אהלים (ענתבי) פרשת פקודי
? פ"ג האי מאן דסנו שומעניהפני יצחק (פראנסיס) דף לה ע"ב
? ששלחה אסתר שיתענו ישראלמזבח אליהו דף קמא ע"א
פ"א מ"ההדרום כרך ל עמ' 10

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US