Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מועד קטן (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מועד קטן
ב ע"א ועושין צורכי הרביםדרשות שבט הלוי עמ' רעא
ב ע"ב בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
ב ע"א בית השלחין - משלהימבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
ב ע"ב המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 18
ג ע"א אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק יא
ג ע"ב רבן גמליאל ובית דינו בטלו את שני הפרקים של תוספת שביעית וכו' כך התנו ביניהן כל הרוצה לבטל וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172 {מכאן שיש תקנות שמראש נתקנו רק לשעה}
ד ע"א וכי גמירי הלכתא בזמן שבית המקדש קיים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 173
ד ע"א וכי גמירי הלכתא, בזמן שבית המקדש קייםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' ב
ה ע"א רמז לציון קברות מה"תילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה כו' וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנד, אור תורה סי' רסב
ה ע"א לשרתנימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ה ע"א משמרת למשמרתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 249 {בענין איסור גיוס בנות}
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיברכות אבי דף קז ע"א
ה ע"א עשו משמרת למשמרתימי מרום ח"ח עמ' סה {אברהם ושרה הנהיגו כך בירידתם למצרים}
ה ע"א עשו משמרת למשמרתימשיבת נפש עמ' לג
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיפירוש המכבי דברים עמ' רנד
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפח
ה ע"א טמא טמא יקרא, צריך להודיע צערו לרביםדרשות שבט הלוי עמ' קלז
ה ע"א כל השם אורחותיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא-קצב {מובטח שה' יעזור לו לכוון לדרך הישרה בהכרעה בין דרכים אפשריות}
ה ע"א השם אורחותיו בעולם הזה וכו'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מה
ה ע"א השם אורחותיו בעולם הזה וכו'דברי יהושע מאמר ב פ"ח עמ' קב
ה ע"א השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מי מרום חי"ג עמ' עה
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רפ
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפע חיים ח"ו עמ' טז
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"זדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמב
ה ע"א כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עט
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'שמונה פרקים פרק ד
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"המסילת ישרים עמ' קסד
ה ע"א כל השם אורחותיוהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"ב שלא להפסיד את א"יאור הרעיון עמ' קמז
ה ע"ב בכזית מצומצם עסקינןטהרת יו"ט ח"י עמ' קיט
ז ע"א ברש"י ובתוס' ד"ה אמרבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
ז ע"א בריטב"א דבימי הסגרו אין בדרישהבנין אפרים עמ' כד [הלכה]
ז ע"ב מצורע אסור בתשמיש המטהמשך חכמה שמות פ' לב פס' כז
ז ע"ב אין אהלו אלא אשתומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 412 {מכאן ש"שובו לכם לאהליכם" הוא היתר בנשים שנשאו לפני מתן תורה כי גר שנתגייר כקטן שנולד}
ז ע"ב אין אהלו אלא אשתומשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
ז ע"ב למאן דאסר מוחלט בתשה"מבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
ז ע"ב וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגלמשך חכמה במדבר פ' ה פס' טז
ז ע"ב חתן שנולד בו נגע נותנין לו שבעת ימי משתהמשך חכמה ויקרא פ' יג פס' ג
ז ע"ב בריטב"א וברא"שבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
ז ע"ב בתוס' ר"י מפארישבנין אפרים עמ' רי [הלכה]
ח ע"א כדהדר ספדנאאגודת אזוב (יעבץ) דף פט ע"ג
ח ע"א תוס' ד"ה נפקא ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף סב ע"ג-ע"ד
ח ע"ב אין נושאים נשים במועדאמרי השכל עמ' 47
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדהמאור שבתורה (לסין)
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 417 ,132
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחה וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ט פסוק כא
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ט ע"א08 חנוכת בית המקדש שמחה כללית של העם בימי קדםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 114 {אחד הטעמים למנהג לשמוח במוצאי יוה"כ}
ט ע"א08 חנוכת בית ראשון התחילה ביום שבו יצא אברהם אבינו לדרך העקידהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64 {לרמוז שבהמ"ק צריך מסירות נפש}
ט ע"א16 שמחה דחי שבת ויום הכיפוריםמשך חכמה במדבר פ' י פס' י
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו יוהכ"פילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לא
ט ע"א19 בימי המילואים כבר דחו קרבנות המילואים את השבתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' יז
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה ושתיהמשך חכמה דברים פ' לג פס' ד
ט ע"א37 בשעה ששלמה בנה את בהמ"ק דבקו שערים זה בזהכרם יהושע (ולרשטיין) דף כו ע"ג
ט ע"א41 ר' יוחנן בן עסמיי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' נא
ט ע"א41 ר' יונתן בן עכמאי ור"י בן גריםאהבת עולם דף כח
ט ע"א44 תלמיד הנפטר מרבו ולן באותו עיר, ליפטר ממנו פעם אחרת ובנ"ידרשות שבט הלוי עמ' רז
ט ע"א48 אנשים הללו בעלי צורה הם זיל לגבייהו דלברכוךשם משמעון (שפירא) עמ' קכא
ט ע"א48 אנשים של צורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 255 {אנשים של צורה קובעים צורה בשעוות החיים}
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעא, רכב
ט ע"א50 מצוה שאפשר לעשות ע"י וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קי
ט ע"א רש"י כליא עורב ומחפין אותו בברזלאמרי יוסף בראשית דף לד ע"ג
ט ע"ב01 ואפשר לעשותה ע"י אחרים או אי אפשרדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
ט ע"ב01 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, כאן במצוה שא"א וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפג
ט ע"ב01 כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמיםנתיבות עולם ח"א עמ' ז
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בהילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בהאורות התורה פ"ה אות ב; פ"ט אות ה
ט ע"ב05 אפי' חפצי שמים לא ישוו בהדרשות שבט הלוי עמ' רכא
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםרוח חיים (חיד"א) עמ' קעג
ט ע"ב08 זיל גביהון דליברכוך א"ל יהא רעוא דתזרע וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף קפז ע"ב
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סט
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדאבן שוהם (פינסק) עמ' 16
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נט ע"ב
ט ע"ב11 לבלבל פתורךנשמת אדם עמ' לח
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהוס' ג' תמוז תשנד עמ' קפה
ט ע"ב20 וההיא עלמא ביתאתאיר נרי עמ' כז
ט ע"ב22 אל תקרי קרבם אלא קברם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תיז, תכא
ט ע"ב25 יה"ר דלא תבייש (במהרש"א)ילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב25 יה"ר שלא תבייש ולא תתביישדרשות שבט הלוי עמ' סו
ט ע"ב25 יהא רעוא דלא תבייש ולא תתביישנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
ט ע"ב מהרש"א ד"ה א"ל יהא רעוא וכו' ופי' דלטובה נתכוונושם משמעון (שפירא) עמ' קכא
י ע"ב אסור לעשות סחורה בחוה"משערי תשובה אגה"ת אות לח
יא ע"א כוורא תחי וחלבא לטעון גופא ולא לטעון פוריאמשך חכמה במדבר פ' יא פס' יח
יב ע"א וכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כד
יב ע"א כל שאינו עושה אינו אומר לנכרירוח חיים (חיד"א) עמ' קלו
יב ע"א הלכות מועד שהן עקורותפנים יפות על תהלים עמ' סו
יב ע"ב לא שמיע לי כלומר לא סבירא לישם משמעון (שפירא) עמ' סט
יד ע"א לשוט לדברי הכל אסוראגרות הראיה ח"ג קלב
יד ע"אבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
יד ע"ב סנהדרין שהרגו אין טועמיםהמאור שבתורה (לסין)
יד ע"ב כל השנה כרגל לגבי כהן גדולמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
יד ע"ב אבל אסור בתספורת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
טו ע"א אבל אסור בשאילת שלום וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' לב
טו ע"א מנודה מהו בשאילת שלוםחפץ יהונתן בראשית פ"מג פסוק ט
טו ע"א מנודה שונה ושונין לומשיבת נפש עמ' קסט
טו ע"א מצורעין מותרין לקרות בתורהדרשות שבט הלוי עמ' קכז
טו ע"ב דמות דיוקני נתתי בהןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ג
טו ע"ב דילמא מנודה לשמים שאני דקילמשך חכמה דברים פ' א פס' טז
טו ע"ב שלמים - בזמן שהוא שלםמשך חכמה בראשית פ' מו פס' א
טו ע"ב חטאתו זהו עשירית האיפהטוב טעם ויקרא עמ' כט
טו ע"ב תוס' ד"ה ואחריבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
טו ע"ב תוס' רא"ש ד"ה ז' ימיםבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
טז ע"א01 לר' יהודה מצורע משלח קרבנותיומשך חכמה ויקרא פ' יד פס' יט
טז ע"א11 דאי מתפקר בשליחא דב"דילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א11 ומנלן דאי מתפקר בשלוחא דבי דינא וכו'מרפא לשון עמ' לג
טז ע"א16 ארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזמשך חכמה הפטרת בשלח
טז ע"א19 ומנלן דנצינן וכו'דרכי חושן עמ' קלב [הלכה]
טז ע"א19 ומנלן דנצינן ולייטינן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' יב
טז ע"א21 ומנלן דאסרינןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
טז ע"א34 מנודה לרב מנודה לתלמידמשיבת נפש עמ' קיז
טז ע"א45 ענין זה של מרים נקרא נזיפהטוב טעם במדבר עמ' ס
טז ע"א48 ומה רבי אומר בדבר זההמאור שבתורה (לסין)
טז ע"א50 גזרו שלא ישנו לתלמידים בחוץכרם פתחיה מבוא שריג ג {גזר כך מתוך פחד מהרומאים}
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יח
טז ע"א51 חמוקי ירכיך... מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מג
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפנים יפות על תהלים עמ' תקיח
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שעד
טז ע"א רש"י דמצורע אינו משלח קרבנותבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
טז ע"ב01 יצא ר' חייא ושנה לשני בני אחיו בשוקאבן פינה עמ' 142
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה בפניםאגודת אזוב (יעבץ) דף צז ע"ד
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קיט
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפניםנתיבות עולם ח"ב עמ' קג
טז ע"ב33 א"ל הקב"ה לדוד שירה אתה אומראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעט ע"ב
טז ע"ב33 שירה אתה אומר במפלתו של שאול וכו' עמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש י
טז ע"ב33 שירה אתה אומר על מפלתו של שאולבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז
טז ע"ב34 אילמלא אתה שאול והוא דוד אבדתי כמה דוד מפניו עמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ג
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול וכו'כור לזהב ח"א
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיואמרי יוסף בראשית דף מא ע"ד
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורופרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מה
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו, אף שאול משונה במעשיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ב ע"ד
טז ע"ב37 צפורה משונה במעשיהפירוש המכבי שמות עמ' רד
טז ע"ב38 אף צדקיה משונה במעשיו, תלמיד ר' יחיאל מפריש - שהיה צדיק בדורושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 310
טז ע"ב41 דוד המלך הקים עולה של תשובהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקכח
טז ע"ב41 דוד זבח את יצרו לקב"הדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנז, תנח
טז ע"ב41 דוד מקים עולה של תשובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 25 {הוא כתב שיש שמחה בתשובה}
טז ע"ב41 ונאום הגבר הוקם על שהקים עולה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
טז ע"ב41 שהוקם עולה של תשובה עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ח
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהכתבי רבנו בחיי עמ' תמ
טז ע"ב42 מושל באדם צדיק מושל יראת אלקים...קדושת לוי דף קכב ע"ד
טז ע"ב42 מושל באדם צדיק... מי מושל בי - צדיקאבן יהושע - הקדמה דף א ע"ב
טז ע"ב43 אמר הקב"ה מי מושל בי, צדיק, אני גוזר והוא מבטל, הוא גוזר ואני מקיים עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה יח
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קלה
טז ע"ב43 ה' גוזר וצדיק מבטלמי מרום ח"ט עמ' קא {צדקות ישראל מבטלת את הגזירות כמו בנסיעת ישראל לתוך ים סוף}
טז ע"ב43 ה' גוזר וצדיק מבטלמי מרום חי"א עמ' קכח {זה כוח התפילה לבטל גזירות, ע"י ישראל שהם צדיקים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלה לקוטי שושנים (תשמו) עמ' ע
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהדגלי יהודה דרוש ב אות טו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלוקול ששון (גולדברג) אות לב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטל צדיק גוזר והקב"ה מקייםקול שמחה פ' מטות סי' ב, פ' שופטים סי' א
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאורח לצדיק עמ' א
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמשמיע שלום עמ' סט, קיא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלנשמת אדם עמ' קלא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלוילקוט דברי חכמים שמות סי' מג, רכו
טז ע"ב43 הש"י גוזר גזירה והצדיק מבטל רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמה
טז ע"ב43 וכן כל הקדושים שהיו בארץ היו מושלים למעלה ולמטה...אורחות צדיקים שער יר"ש עמ' רב
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק מושל יראת אלקים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' רטז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטלוארץ החיים (ליברזון) סי' מח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מושל בי שנא' וכו'קדושת יו"ט ח"א דף יא ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמכתב סופר דף קט ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהתורת הרבי רבי זושא סי' ח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהידי משה (תשמה) איכה עמ' לד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר והוא מבטלטהרת יו"ט ח"ז עמ' ב, קלח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאורח לצדיק עמ' א, מד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקיד אהרן עמ' צז
טז ע"ב43 מי מושל בי? צדיקפירוש המכבי דברים עמ' שלז
טז ע"ב43 מי מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזרה - ומבטלהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"א, יא ע"ג, מא ע"ב, סא ע"ב, סו ע"ד, צ ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי? צדיק. שאני גוזר גזירה ומבטלהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שב
טז ע"ב43 צדיק גוזר והקב"ה מקייםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכח ע"א
טז ע"ב43 צדיק מבטל גזירותמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלוקים הקב"ה גוזר וצדיק מבטל שם משמעון (שפירא) עמ' נא, פג, קד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלוקיםמי השלוח (מישור) ח"א עמ' נד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקיםנתיבות עולם ח"ב עמ' ס
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראתערפלי טוהר קיג; אורות הקודש ח"ד תקה
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים... מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צא, קפה, רמא, אור תורה סי' מד, ס, ערה, תכד, תצו
טז ע"ב43 צדיק מושל כו' אמר הקב"ה אני גוזר והוא מבטלרב טוב דף כח ע"ב
טז ע"ב45 הגבורים... יושב בשבתילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב46 כי נח נפשיה של עירא היאירי הוה מתני דוד לרבנן והוה יתיב על גבי קרקע...שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 26
טז ע"ב49 דוד עסק בתורה, ויצא למלחמהאור הרעיון עמ' מו, קמח
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפח, רב
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכט = דגל מחנה אפרים מצורע דף נ ע"ב
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 26
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה דוד המלך יושב ולומד תורה וכו'אבן שוהם (פינסק) עמ' 97
טז ע"ב51 והיה דוד מתאנח על מאתיים דכתיב איכה ירדוף אחד אלףאור הצבי עמ' 98
טז ע"ב51 יצתה ב"ק ואמרה רק בדבר אוריה החיתיאבן שוהם (פינסק) עמ' 97
טז ע"ב רש"י - צדיק גמורפירוש המכבי שמות עמ' רד
טז רא"ש סי' לגבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
יז ע"א07 צורבא מרבנן עבידדרכי חושן עמ' יח [הלכה]
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה...לישמתיה...פירוש המכבי דברים עמ' שעג
יז ע"א08 צורבא מרבנן דסנו שמעניההמאור שבתורה (לסין)
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ד' צ-באות יבקשו תורה מפיו וכו'נר ישראל חלק א דף קפז, רכב, חלק ב דף קיד
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני י ע"ב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 218 {כך היתה דמותו של רמ"צ נריה}
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צ-באות יבקשו תורה מפיהודרשות שבט הלוי עמ' שב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבקותאהל רחל עמ' 687
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו ואם לאו וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' קכ
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה'אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שפה, תקסא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאךשער ראובן עמ' קי {מדה זו אפשר להשיג רק בישיבה ולא באוניברסיטה}
יז ע"א14 אם דומה למלאך, יבקשו תורה מפיהוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ל ע"א, לה ע"ב, קכב ע"ב, ח"ב דף מ ע"א, קעז ע"ב
יז ע"א14 אם דומה למלאך, יבקשו תורה מפיופירוש המכבי דברים עמ' שעג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צ-באות יבקשו תורה מפיהושפע חיים ח"ד עמ' קט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צ-באות תורה יבקשו מפיהובני יששכר ח"א דף קעג ע"א
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צ-באותתורת חסד (סופר) עמ' שז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' צו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהואמרי השכל עמ' 135
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהומערכי לב (בר שאול) עמ' 94 {אישיות גבוהה שמקרינה קדושה}
יז ע"א14 חכמי התורה דומים למלאך ה' צבאותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 180 {מקבלים את התורה מחכמי ישראל שהעם הכיר בגדולתם מחמת דמיונם למלאכי ה'}
יז ע"א15 תורה יבקשו מפיהו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תלג
יז ע"א22 דאפילו לגברא רבא דכוותך לא חניפי ליהבינה לעתים (תשנד) דרוש מז עמ' דש
יז ע"א22 ר' יהודה לא החניף אף לאדם גדולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג {חומרת החנופה}
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'קדושת יו"ט ח"א דף כד ע"ד
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכיריןשם משמעון (שפירא) עמ' עו
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו... ואל יחלל ש"ש בפרהסיא ופירש ר"ח ח"ו... אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגברילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א33 מי שיצרו תוקפו עליו ילך למקום אחרשבט מוסר עמ' צו
יז ע"א33 מי שתקף עליו יצרו... ילך למקום שלא מכיריםהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ו, מאמר 16 פרק ג
יז ע"א34 ילבש שחורים וכו' ויעשה מה שלבו חפץבינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ו
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכירים אותוכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
יז ע"א36 חזיתיה להאי גברא דהוי מחי לבנואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכ
יז ע"א37 לבלתי הכות אדם בנו הגדול פן תהיה לבן לפוקה ולמכשול לחטוא בלשונו ולהקלות אביושערי תשובה שער ג אות פא
יז ע"א37 לפני עור וגו' במכה לבנו גדול הכתוב מדברשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פא
יז ע"א45 ת"ח שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאדרשות שבט הלוי עמ' כח
יז ע"א45 ת"ח שסרח, כסהו בלילהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קפט
יז ע"א50 מאי שמתא שם מיתהראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים אות כח
יז ע"א תוספות ד"ה אם רואה וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' עו
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוניראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות עח
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהםנפש חיים (פלג'י) דף מא ע"א
יח ע"א02 פנחס אחוה דמר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פח
יח ע"א07 כשגגה שיוצא מלפני השליטילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א07 כשגגה שיצאה מלפניאורות הקודש ח"ג נג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםמשיבת נפש עמ' מו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות נט, תוצ' חיים אות קיז
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 312
יח ע"א14 דכתיב "ונשובה אליכם"משך חכמה בראשית פ' כב פס' ה
יח ע"א26 שלושה דברים נאמרו בצפרניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צב
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושא היהאור הצבי עמ' 3
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהחפץ יהונתן שמות פ"ז פסוק טו
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחוה"מ שמא יקדמנו אחרחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
יח ע"ב39 מה' אשה לאיש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שצט
יח ע"ב39 מה' אשה לאישאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 73
יח ע"ב39 מה' אשה לאישהמעשה והמדרש עמ' נט, סו
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אישה לאישאור חדש למטיפים עמ' 70
יח ע"ב40 זווג האדם מה', בתורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' צ
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בעברה אא"כ עשה אותו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו וכו'אור הצבי עמ' 148
יח ע"ב44 אין אדם נחשד על עבירה אלא א"כ יש בו כולו או מקצתומרפא לשון עמ' קפד
יח ע"ב44 אין נחשד אא"כ עשאוהמאור שבתורה (לסין)
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמדגבורות ה' עמ' פז
יח ע"ב47 ויקנאו למשה מלמד שחשדוהונתיבות עולם ח"ב עמ' יא
יח ע"ב48 דמשום שנאה הוא דעבודאבן פינה עמ' 6
יח ע"ב48 כ"א קינא לאשתו ממשהרב טוב דף פד ע"א
יח ע"ב48 כל אחד קינא לאשתו ממשהנר ישראל חלק ג דף לו
יח ע"ב48 מלמד שחשדוהו באשת איששבט מוסר עמ' לט
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו במשהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פ
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהדרשות שבט הלוי עמ' רמט
יח ע"ב48 שכל אחד קינא לאשתו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קד
כ ע"ב אבלות בן בנו, שלא בפניומשיבת נפש עמ' פד, צב
כא ע"ב ת"ר אבל ג' וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' לב
כא ע"ב חילוקי הזמנים - שלשה שבעה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכ, רצד
כא ע"ב אחינו בית ישראל שמעו כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רסט
כא ע"ב אם בשביל עקיבא באתם כמה עקיבא יש בשוקאאורות אלים דף לא ע"א
כב ע"א מכי מהדרו אפייהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כג ע"א ואמר לאחותה בבית הקברות "לכי ופרנסי את בני אחותו"משך חכמה ויקרא פ' יחפס' יח
כג ע"א תוס' ד"ה עד שיעברו שלשה רגליםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ר
כד ע"א אבל שלא פרע וכו' חייב מיתה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
כד ע"א א"ל לשמואל נח נפשיה דרב, קרע עליה תריסר מנידרשות שבט הלוי עמ' רסב
כד ע"א אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה וכו' ברש"י, מהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רסב
כד ע"א שאני רבנן דכיון דכל שעתא מדכרא שמעתייהו כשעת חימום דמידרשות שבט הלוי עמ' רסב
כד ע"א כיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו ותוס' ד"ה וכלאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"ג-ע"ד, פג ע"א
כד ע"ב אין קורעין ורא"ש סי' קואגודת אזוב (יעבץ) דף פא ע"ב אות ט
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביואגודת אזוב (יעבץ) דף פג ע"ב, פד ע"א
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו'דרשות הרא"ש דף כח ע"ב דרוש כו
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביועולת חודש ח"א מאמר קצב
כה ע"א01 חכם שמתעולת חודש ח"ג מאמר כד
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביומרפא לשון עמ' קעח
כה ע"א02 הכל כקרוביומכמני עוזיאל עמ' תיב
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו מתים כשהם קטנים וכו'דרשות הרא"ש דף נג ע"א דרוש נב
כה ע"א06 מפני מה מתים בניו של אדם מפני שלא בכה על אדם כשראבן יהושע עמ' 115
כה ע"א07 כדי שיבכהעולת חודש ח"ג מאמר קצ
כה ע"א10 אדם כשר שמתמאמרי ראיה 384 ,393 ,371-372
כה ע"א10 הבוכה ומתאבל כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ריז
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כז
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על ארם כשר מוחלין לו וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' יז
כה ע"א10 שכל הבוכה ומתאבלאגודת אזוב (יעבץ) דף פז ע"א וע"ג
כה ע"א15 העומד על אדם בשעת מישראל בשעת יציאת נשמה כאילו רואה ס"ת שנשרףאור הצבי עמ' 252
כה ע"א15 העומד על המת בזמן יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"תאבן פינה עמ' 78
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת שנשרףאור הצבי עמ' 38
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהנפש החיים (תשמג) עמ' 131
כה ע"א16 דומה לס"ת שנשרףמכמני עוזיאל עמ' תקמב {כי ישראל הם נושאי התורה בעולם}
כה ע"א16 דמיון ההסתלקות לשריפת ס"תס' ג' תמוז תשנד עמ' ד, קכג
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראאגודת אזוב (יעבץ) דף פ ע"ג, פא-פב
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראקול יעקב (שאול) דף עז ע"ב
כה ע"א27 אסור לישב על גבי מטה שס"ת עליהמסילת ישרים עמ' תקמב
כה ע"א29 כבודו של תלמיד חכם דרך שעראמרי חמד ח"ב דף מב ע"ב
כה ע"א29 סבור לאשנויי מפוריא לפוריאאמרי חמד ח"ב דף מא ע"ד
כה ע"א30 חכם כבודו במטה ראשונה וכו' שנא' וירכיבו וגו'יערות דבש ח"א עמ' שג
כה ע"א32 ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לוכוזרי מאמר ב סי' כד
כה ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לו, וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריא ע"א, שכא ע"א
כה ע"א33 אין הנבואה שורה אלא בא"ימי מרום ח"ו עמ' רמ
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחו"ל רק למי שהיה רואה בארץ ישראלמשך חכמה בראשית פ' מו פס' ב
כה ע"א33 בבל גרמה לואגרות הראיה ח"א קכג
כה ע"א33 דאין השכינה שורה בחוצה לארץמשך חכמה בראשית פ' טז פס' יג
כה ע"א33 נבואה שורה בא"ימי מרום ח"ח עמ' לו {לכן נקראת "אדמה" - מלשון "מדמה"}
כה ע"א34 דבר ד' אל יחזקאל שהיה כברקול ששון (גולדברג) אות לו
כה ע"א34 היה היה דבר ה'משך חכמה בראשית פ' מה פס' יב
כה ע"א36 בימי גלות בבל לא ניטלה נבואה מן הנביאיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
כה ע"א36 מאי היה שכבר היהאגודת אזוב (יעבץ) דף פג ע"א
כה ע"א36 מאי היה שכבר היהס' העיקרים (מישור) עמ' שי
כה ע"א36 מאי היה שהיה כברשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 405
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמא
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאראשית חכמה (תשמד) - הקדמה אות יז, תשובה פרק ד אות כח
כה ע"א45 ר"ה איתהפכא ליה רצועה וכו'דרשות הרא"ש דף עד ע"א דרוש עט
כה ע"ב07 גזע ישישים עלהעולת חודש ח"ג מאמר רנד
כה ע"ב09 קצף על עולמו וכו' שש ושמח בבואו אליו נפש נקי וצדיקדרשות שבט הלוי עמ' רנט
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמחחלקם בחיים דף סא ע"ג
כה ע"ב11 רוכב ערבותעולת חודש ח"ג מאמר ג
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא... תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 55
כה ע"ב12 פתח ההוא ספדנא תמריםויקח אברהם דף יג ע"ד
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשעולת חודש ח"ג מאמר שעז
כה ע"ב14 לילות כימיםצמח מנחם דף סט ע"ג
כה ע"ב14 צדיק כתמרמאמרי ראיה 378
כה ע"ב15 א"ל ר' אשי לבר קיפוק וכו'דרשות הרא"ש דף י ע"א דרוש ח, דף כח ע"א דרוש כה, דף מז ע"א דרוש מה, דף נג ע"א דרוש נב
כה ע"ב15 א"ל ר"א לב"ק ההוא יומא מאי אמרתמכתב סופר דף עו ע"ג
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ג
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאהבת עולם דף צט ע"ב
כה ע"ב15 בההוא יומא מאי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן פד-פו
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרת, א"ל אמינא אם בארזים נפלה שלהבת וכו'יערות דבש ח"א עמ' עט, קמט, רכז
כה ע"ב15 רב אשי רצה לידע מה יאמרו עליו ואיקפד שלא היו אומרים לפי כבודובינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפו
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת - מה יעשו איזובי קיר?נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת יעשו איזובי קירמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיראור החיים (שיטץ) עמ' 24
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיראבן יהושע עמ' 113
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירתורת חסד (סופר) עמ' קלט
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מהיאמרו איזובי הקירמרפא לשון עמ' קפה
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתצמח מנחם דף עב ע"ד, עג ע"ג-ע"ד, עו ע"ג, עז ע"ב-ע"ד
כה ע"ב17 לוויתן בחכה הועלה רקק מה יעשהאור הצבי עמ' 33
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקקנשמת אדם עמ' צו
כה ע"ב19 בכו בכה לאבלים ולא לאבידהאוהב שלום עמ' 55
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחהס' החיים (תשנג) עמ' עט
כה ע"ב20 אתהפיך כרעייהוילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב28 כד דמך ר' יוחנן פתח עליו ר' יצחק בן אליעזראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 48
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ריב"א קשה היום לישראלאבל מצרים ח"א דף ו ע"ב
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן... קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרייםאבן פינה עמ' 85
כה ע"ב29 כיום בא השמש צהריםמכמני עוזיאל עמ' שנג {הנמשל - צדיק שנפטר בלא עתו ולא הספיק לעשות את כל שליחותו}
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כו'טוב טעם בראשית עמ' שא
כה ע"ב29 קשה היום לישראלאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ד, צו ע"א
כה ע"ב29 קשה...כיום בא השמש בצהריםס' ג' תמוז תשנד עמ' קא
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים זה יומו של יאשיהותורת חסד (סופר) עמ' פט
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצמרים וכו' זה יומו של יאשיהיערות דבש ח"א עמ' צו
כה ע"ב30 זה יומו של יאשיהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כג
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת, כי אבדה כלי חמדתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 510
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זירא פתח האי ספדנא ארץ שנער וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 31
כה ע"ב35 אוי נא לה אמרה רקתעולת חודש ח"ג מאמר שפט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהועולת חודש ח"ג מאמר יג, נז
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבוהו אחיתו עמודי דקסרא תיא וכו'מאמר אסתר דרוש א
כה ע"ב36 כי נח נפשיה דר' יוסי שפעיעולת חודש ח"ג מאמר טו, סא
כה ע"ב36 שפעו מרזבי ציפורי דמאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאמרי השכל עמ' 133
כה ע"ב37 אתחמיאו כוכבי ביממאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב37 דר' אסי איעקרו כל אילניא וכו'מאמר אסתר דרוש א
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"א איעקר כל ארזייאעולת חודש ח"ג מאמר כח
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"ח נחיתו כיפיעולת חודש ח"ג מאמר מא
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"י איתחמיאו כוכביעולת חודש ח"ג מאמר סט
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דרשב"י איעקר כל אילנייאעולת חודש ח"ג מאמר לג
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דר"מ ברי' סימאיעולת חודש ח"ג מאמר מד
כה ע"ב38 כשמת ר"ס אישתעי צלמניא והוו למחלציאתורת חסד (סופר) עמ' קל
כה ע"ב41 כי נח נפשיה דרב יוסף נשוקעולת חודש ח"ג מאמר רנב
כה ע"ב42 טעון דיקלי שיצאילקוט הגרשוני ח"א
כו ע"א01 אלו קרעים שאין מאחים רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לג, לד, מב, מט, נד, ס
כו ע"א01 ואלו קרעין אינם מתאחים לעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כט
כו ע"א02 חייב אדם לקרוע על רבודרשות הרא"ש דף כה ע"א דרוש כג
כו ע"א02 קורעים על נשיא ואב ב"ד ושמועות הרעות...פירוש המכבי שמואל עמ' רט
כו ע"א03 קורעים על ברכת השםפירוש המכבי שמואל עמ' רי
כו ע"א04 הרואה ערי יהודה בחורבנן קורעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 197 {תלוי בשלטון ולא ביישוב}, 199 {טעם שהקדים מקדש לפני ירושלים}
כו ע"א04 ספר תורה שנשרףמאמרי ראיה 374
כו ע"א05 הרואה ערי יהודהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 119
כו ע"א09 אבי אבי זה אב ואם רכב ישראל ופרשיו זה רבואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עז
כו ע"א09 רכב ישראל ופרשיו - זה רבו שלימדו תורהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' לח
כו ע"א11 רבי רבי דטב להן לישראל מרתיכין ופרשיןאבן פינה עמ' 88
כו ע"א16 אליהו חי הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 334
כו ע"א17 כיון דלא ראהו עוד... כמת דמיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קיב ע"ב
כו ע"א17 לגבי דידיה כמת דמיאאהל רחל עמ' 611
כו ע"א33 א"ל ליהויקים כתב ירמי' ספר קינות וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמז
כו ע"א33 ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וספר קינותאור הצבי עמ' 53
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעותאור הצבי עמ' 38
כו ע"א38 צריך לקרוע שתי קריעות אחת על הכתב והשניה על הגויל הקדושמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 160
כו ע"א44 הרואה ערי ישראל בחורבנן אומר וכו' וקורעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 480 {מכאן כמה חמור למסור ישוב יהודי לשלטון זר}, 482 {דוקא בערי יהודה}
כו ע"ב צורבא מרבנןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
כז ע"א עומדים בשורה ומנחמיןס' ג' תמוז תשנד עמ' רסז
כז ע"א אין מניחים את המטה ברחובמשך חכמה בראשית פ' לה פס' יח
כז ע"א ולא של נשים לעולם מפני הכבור וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
כז ע"ב16 אין מועד בפני תלמיד חכםמשך חכמה דברים פ' כו פס' טו
כז ע"ב24 ולחם אנשים לא תאכלמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כז ע"ב26 מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכהשערי תשובה סה"י אות נג
כז ע"ב28 אמרו לו חבורתא איכא במתאאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 84
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדיילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעוראור החיים (שיטץ) עמ' 21
כז ע"ב35 אל תבכו למתהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי ז' להספד ל' לגיהוץילקוט דברי חכמים שמות סי' נט
כז ע"ב35 ג' לבכי ושבעה להספדאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קי
כז ע"ב35 ג' לבכיאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 65
כז ע"ב35 ג' לבכי, ז' להספד וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפה
כז ע"ב35 ג' לבכי, ז' להספדכור לזהב ח"א
כז ע"ב35 ג' לבכי, ז' להספד, ל' לתספורתשבט מוסר עמ' קכו
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדמי מרום ח"ח עמ' קד-קו {כי תחילה בוכים על הדין הקשה שהמת נתון בו, ולכן אצל שרה ההספד קדם כי לא עמדה בדין והוצרך הספד לעורר לבכי}
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדשם משמעון (שפירא) עמ' יז
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי וז' להספד וכו'טוב ירושלים דברים פי"ד פסוק א
כז ע"ב35 שלשה לבכיעולת חודש ח"ג מאמר תקצא
כז ע"ב36 ז' להספדדרשות שבט הלוי עמ' רמא
כז ע"ב37 בכו בכו להולך בלא בניםילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב38 אלא למאן דאזיל בלא בניאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ד
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לוברכות אבי דף ס ע"א
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתר (רש"י שם)יערות דבש ח"א עמ' קמה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה הותרה לומרפא לשון עמ' פח
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה, נעשית לו כהיתרדברי יהושע מאמר ב פי"א עמ' קיא
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירהמשיבת נפש עמ' מט, צה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה, ושנה בה - נעשית לו כהיתראהבת דוד (וועגער) עמ' 16
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עברה ושנה בה... נעשית לו כהיתרידי משה (תשמה) איכה עמ' צה, ק, קכה
כז ע"ב45 אמרי נהרדעי לא שנו אלא על חיהקול יעקב (שאול) דף קב ע"א-ע"ג
כח ע"א02 ותמת שם מרים ותקבר שם - סמוך למיתה קבורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ש
כח ע"א04 מרים נמי בנשיקה מתה...קדושת לוי דף קז ע"ב
כח ע"א04 מרים נפטרה בנשיקהבני יששכר ח"א דף ט ע"א
כח ע"א04 שם משם ממשהמשיבת נפש עמ' רלב
כח ע"א06 א"ר אמי למה נסמכהויקח אברהם דף א ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לאפר הפרהאוזן שמואל דף לד ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ"אילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קפו
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאבל מצרים ח"ב דף כב ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאהבת דוד (וועגער) עמ' 33
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחלקם בחיים דף מה ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםקול יעקב (שאול) דף קב ע"א-ע"ג
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא, כב
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מב ע"א
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכח ע"א08, שנה ע"א
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאורות אלים דף ח ע"א
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתמשך חכמה ויקרא פ' י פס' יח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשופרא דישראל (תשסו) עמ' קיב
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשפתי רננות (מיכלדורף) דף ל ע"א
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות שבט הלוי עמ' רמ, רמג
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתס' העיקרים (מישור) עמ' תקיז
כח ע"א08 פרה מכפרתויאמר יעקב (גרוס) עמ' ו
כח ע"א10 כשם שבגדי כהונה מכפרים כך מיתתן של צדיקים מכפרתאבן פינה עמ' 85
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפר אף מיתת צדיקים מכפרתאהבת דוד (וועגער) עמ' 34
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתמרפא לשון עמ' קפה
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרתאודה ה' דף מח ע"ב
כח ע"א11 ת"ר מת פתאום זוהי מיתה חטופהאבן יהושע עמ' 108
כח ע"א18 בן ששים שנה זמנו של אדם ללכת כחושבן בכלחשם משמעון (שפירא) עמ' סו
כח ע"א18 ששים זו היא מיתה בידי שמיםשם משמעון (שפירא) עמ' סו
כח ע"א19 תבוא בכלח אלי קבר - בכלח בגימטריא שיתין הוותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נח
כח ע"א21 מיתה לס' שנה היא מיתת כרתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רכב
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנןמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' ד
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שתיןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקיד
כח ע"א24 נקוט פלגא בידךטוב טעם ויקרא עמ' צד
כח ע"א27 במזלא תליא מילתאטוב טעם דברים עמ' מט, קע
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכות וכו' אלא במזלאברכות אבי דף לה ע"א, מו ע"א, נט ע"א, קג ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאאוזן שמואל דף מד ע"ב, מה ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאאור הצבי עמ' 125
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאיד אהרן עמ' לז
כח ע"א27 בני חיי ומזונינפש חיים (פלג'י) דף קכג ע"ב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני... במזלאאור אלימלך עמ' א
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' כט
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלארב טוב דף י ע"ד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות כח, פרק ט אות לה, קדושה פרק טו אות פד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרך חיים (תשלה) עמ' תלב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאדרשות שבט הלוי עמ' נז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא לקוטי שושנים (תשמו) עמ' צד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא וכו'נשמת אדם עמ' לז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' סח ע"א, קמח ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני... במזלא תליאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כא ע"ב
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני - לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ח ע"ג, יב ע"ג, לא ע"ב, מז ע"ד, עה ע"א, פא ע"ד, צא ע"ב
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' של
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' קעו, קפו
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאבני יששכר ח"ב דף סא ע"א, קיח ע"ב
כח ע"א27 חיי, בני ומזונינתיבות עולם ח"ב עמ' כט
כח ע"א27 חיי, בני ומזוניפירוש המכבי דברים עמ' ריח
כח ע"א27 חיי, בני ומזונירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שא-שב, תמט-תנ
כח ע"א27 חיים בנים ומזונות - לא בזכותאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צז, תט
כח ע"א27 מזונא במזלא תליאבינה לעתים (תשנד) דרוש נד עמ' שנד
כח ע"א28 מר מצלא ואתי מטראכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 207
כח ע"א29 בי רב חסדא שיתין הלולי וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' ריג
כח ע"א30 בי רבה שיתין תכליאבן פינה עמ' 119
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מילי בעאי מן קמי שמיא וכו'מרפא לשון עמ' רמח
כח ע"א31 תלת מילי בעי משמיא כרם פתחיה כרם ב גפן עו {ביקש שלא יתמנה לראש ישיבה כדי שלא יצטרך לנהוג בגאוה בשמינית שבשמינית כמו שהיה עם רבה ב"ר הונא שלא היה ראש ישיבה אבל בסוף התמנה לראש ישיבה}
כח ע"א32 חכמתו דר"ה ועותריה דר"חתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
כח ע"א35 אמר לו ולאו שושביניה הואאור הצבי עמ' 299
כח ע"א36 א"ל הוה ליה למר צערא א"ל כי ריבדא דכוסילתאאור הצבי עמ' 303
כח ע"א37 כי ריבדא דכוסילתאאורות אלים דף יב ע"ב
כח ע"א46 האי קא דחקיה רגליה דבר נתןאור הצבי עמ' 77
כח ע"א תוס' חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא וכו'רב טוב דף י ע"ב
כח ע"ב01 במשנה - פירוש רש"יילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב10 מאי אמרי וי לאזלא וי לחבילא.אמרי חמד ח"ב דף לט ע"א-ע"ד
כח ע"ב11 ואמר רבא נשי דשכנציב כו', במהרש"א, בעץ-יוסףמכמני אשר עמ' קיב
כח ע"ב11 וי לאזלא וי לחבלאעולת חודש ח"ג מאמר תצז
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמריילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב11 נשי דשכנציב הוי אמרי וי לאזלא וי לחבילאאהבת דוד (וועגער) עמ' 35
כח ע"ב13 הני נשי דשכנציב עטוף וכסו טורימי מרום ח"ז עמ' שכד {שאין לעסוק בתיאור מקרה המיתה ולשכוח את מעלות הנפטר}
כח ע"ב13 נשי דשכנציב עטוף וכסו טוריאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ג
כח ע"ב14 שיול אצטלא דמילתא לבר חרי דשלימא לי זוודיאמונה ודעת דף עג ע"ב
כח ע"ב14 שייל איצטלא דמילתא לבן חורין וכו'מאמר אסתר דרוש ה
כח ע"ב16 אחני תגרי אזבזגי מיבדקיאמרי חמד ח"ב דף כב ע"ג
כח ע"ב17 מותא כי מותאעולת חודש ח"ג מאמר תפח, תצה
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבלנתיבות עולם ח"א עמ' קנו
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבלעולת חודש ח"ג מאמר עז, קל
כח ע"ב19 דיספד יספדוניהצמח מנחם דף עו ע"ג-ע"ד
כח ע"ב19 דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניהדרך חיים (תשלה) עמ' תקע
כח ע"ב19 דספיד יספדוניה ודדויל ידולוניהעטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
כח ע"ב21 כשמתו בני ר"י נכנסו ד' זקנים לנחמודרך חיים (תשלה) עמ' שעא
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר' ישמעאלהמאור שבתורה (לסין)
כח ע"ב27 אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טובאור החיים (שיטץ) עמ' 14
כח ע"ב31 ומה צדקיהו שלא עשה אלא מצווה אחתאבן פינה עמ' 80
כח ע"ב32 ביום ההוא יגדל מספד בירושלים וכו' כהספידא דאחאב וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיד
כח ע"ב35 אחאב עשה דבר טובהתקופה הגדולה פרק טז (תשלב) עמ' שד, שיט (עמ' 350 במהד' תשסא)
כח ע"ב38 הנני אוסיפךאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ג
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבלשפע חיים ח"ד עמ' נד
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר על שיפתח אבלס' ג' תמוז תשנד עמ' רסו
כח ע"ב44 איש ואשה ככהניםמערכי לב (בר שאול) עמ' 56 {אשה שמקפידה על טהרה - ביתה כבית כהונה שהיא טהרה}
כט ע"א05 הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלוםאבן פינה עמ' 80
כט ע"א10 צדיקים ילכו מחיל אל חילמי מרום ח"ח עמ' ח {כי כמו שלה' אין סוף כך לרוח קודשו שהוא משרה על הצדיקים אין סוף}
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה אפילו לעה"בנשמת אדם עמ' קלח
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה בעוה"בעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעה
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רכ
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחההדרת אפרים ח"ב עמ' קעג {בגלל חובתם לדאוג לנצרכים ולהילחם בחוטאים}

מקורות לפני עריכה
ב ע"א אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' קסב
ב ע"א איסור מלאכה בחול המועד הוי דרבנן - נמוק"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' לג
ב ע"א איסור מלאכה בחול המוער דאורייתא או דרבנן - נמוק"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' דש
ב ע"א אסרו מלאכה בחל המועד כדי שיעסקו בתורה - נמוק"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנט
ב ע"א ביאור שם המס' מועד קטןלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 175
ב ע"א בית השלחיןהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כד
ב ע"א ומציינין את הקברותתוספות יום טוב (תג) פ"א דף קצט ע"ג
ב ע"א משקין בית השלחין (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 407
ב ע"א משקין בית השלחין במועדכנפי יונה (תשנח) מאמר המלואים
ב ע"א משקין בית השלחין במועדשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סב
ב ע"א מתני'משנת חיים דברים עמ' תטו
ב ע"א שדה בית השלחין ושדה בעללקוטי שיחות חל"ד עמ' 22
ב ע"א תוס' ד"ה משקין - בענין מלאכת חול המועד אם מדרבנן נאסרהתורת העולה (תשעה) עמ' תנג
ב ע"ב אלא ז' בין למ"ד משום זורעתועפת ראם (גטיניו) דף מט ע"ב
ב ע"ב אף המקיים כלאיםהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י, כב; פי"ט פסוק יט
ב ע"ב בשביעית בזמן הזהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קעז
ב ע"ב המנכש והמחפה לכלאים לוקה וברש"י ד"ה אף המקייםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלט
ב ע"ב לרפויי ארעאתורת מנחם חמ"א עמ' 148
ב ע"ב מה דרכו של חורש לרפויי ארעאברכת טוב עמ' שעג
ב ע"ב מקיים מנין ת"ל כלאים שדך לאהמאור הגדול (גר"א) עמ' רמט
ב ע"ב רבי אומר וכו' בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קה
ב ע"ב שמיטה בזמן הזה אינה נוהגת אלא מדרבנן כדעת רביימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה
ב ע"ב תוס', צריך להתרות בו משום איזה מלאכה הוא מתחייבגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נו
ב. איסור מלאכה בחול המועד, אי הוי מן התורה - נמוק"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' רכח
ב. בחוה"מ מתקנין את הדרכים וכל צרכי רביםדרש משה (קלנברג) ח"ב דף יב
ב. ביאור בנוגע לשמה - "מועד קטן"תורת מנחם חנ"ג עמ' 431
ב. המנכש והמשקה מים לזרעין משום מה מתרין בו. ובתוספותצוף דבש (לוין) מאמר ד
ב. כשם שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סג
ב. לומדים אותה בימי בין המצריםתורת מנחם חנ"ז עמ' 172
ב. מלאכה בחול המועד אי הוי דאורייתא - נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' קג
ב. משקה מים לזרעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יג
ב. משקין בית השלחיןבינת יששכר דף ח ע"א
ב. משקין בית השלחין במועד וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קיט, קכג
ב. משקין בית השלחין כו' בין ממעין שיצא בתחילה בין ממעין שלא יצא בתחילהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פ
ב. מתקנין את המקולקלות במועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ר
ב. צרכי רבים התירו בחוה"מגור אריה שמות פכ"ג הערה 38
ב. ר"בבינת יששכר דף ד ע"א
ב. תוס' ד"ה מאן תנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
ב. תוס' ד"ה משקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
ב. תור"ה משקין כענין מלאכת חוה"מתורת העולה ח"ג פרק נ
ב: איתמר המנכש וכו' משום מאי מתרינן ביה רבה אמר משום חורש ר' יוסף אמר משום זורעפקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריז
ב: בשביעית בזה"ז וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיט, קכט
ב: השקאה אין הוי תולדת זורע או תולדת חורשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
ב: מנכש ומחפה מים לזרעים בשבת וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שעב, שעד
ב: מנכש ומשקה משום מאי מתרינןמקראי קדש (תשנג) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ב: רש"י ד"ה אף המקייםיבין שמועה (לעוו) עמ' שעד
ב: תוד"ה חייב שתיםפלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' ג
ב: תוד"ה חייב, ואע"ג דדב כהנא אמורא הוא מקשי מיניה וכי'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסט
ב: תוד"ה חייב, ואע"ג דרב כהנא אמורא הוא מקשי מיניה וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסה
ב: תולדות לא אסר רחמנאגור אריה שמות פכ"ג אות ו
בג ע"ב תוד"ה מאןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלז
בז ע"ב לכל אומרים שב חוץ מן החולהויקרא יעבץ עמ' מב
בני חיי ומזוני במזלא תליאבינת יששכר דף ס ע"א-ע"ג
ברית כרותהיוסף תהלות (תקיד) דף ט/ס ע"א, כא ע"א
ג ע"א אבות אסר רחמנא תולדות לא אסרכרם טוביה עמ' שכח
ג ע"א החורש בז' לוקח כו' ומ"ש התוס' ד"ה אין דנין כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קל דף רעב ע"ב
ג ע"א זמירה בכלל זריעהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנו
ג ע"א כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בל"ת אין דנין וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנ
ג ע"א לניכוש ולעידורהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י
ג ע"ב א"כ נתנה תודה שיעור לכאו"א בידותהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כב
ג ע"ב א"ל אימור כך התנו כו'יד שלמה (עזרא) דף כח ע"ב
ג ע"ב ואר"ש בן פזי אמר ריב"ל משום בר קפרא ר"ג וב"ד נמנו וכו'הר המוריה עמ' רכו
ג ע"ב ובי דינא מצו לבטולי תקנתא וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן א) דף י ע"ד; רחמים לחיים דף ס"א ע"ד (שו"ח הרשב"א חלק ה סימן רמה)
ג ע"ב נאסרה עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך לשביעית מהלכה למשה מסינילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנא ע"ב
ג ע"ב ניסוך המים הלכה למשה מסינישער החצר (תשעב) סי' תקעז
ג ע"ב עשר נטיעותהכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כא
ג ע"ב רבן גמליאל ובית דינו נמנו וכו' ובטלוםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 110
ג ע"ב תוד"ה מה להלן+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סד-סה, סח
ג ע"ב תוס' ד"ה יכול - שהשביעית מתחלת משנה השישית וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 58
ג ע"ב תוס' ד"ה יכולשביתת שבת סי' ז (עמ' 94)
ג ע"ב תוס' ד"ה מה להלןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סד-סה, סח
ג ע"ב תוס' ד"ה ניסוך המים וכו'ברכת אבות עמ' קפז
ג. אין מלקות בחרישת שביעיתגור אריה שמות פל"ד אות יב
ג. אסמכתא בעלמא היאגור אריה שמות פכ"ג אות ו
ג. למימר ראהני תולדות הוא דמחייבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
ג. מדרבנן כו' קשקוש בשביעיתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצא-קצד
ג. רש"י חופר תחת הגפנים לרפויי ארעאגור אריה שמות פכ"ג הערה 21
ג. רש"י עירור בגפנים וקשקוש בזיתיםגור אריה שמות פכ"ג הערה 19
ג. תוס' ד"ה כל הרוצהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ, פט
ג: אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נא
ג: בחריש ובקציר תשבות, רבי עקיבא אומר אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר וכו', אלא חריש של ערב שביעית שנכנק לשביעית רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהיא מצוהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצג
ג: חורש בשביעיתמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעז
ג: י' נטיעות הלל"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצה
ג: יכול ילקה על תוספת של ר"הפרפרת משה ח"ב עמ' תכט
ג: מאי שנא חריש וקציר דנקטערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תב
ג: מוסיפין מחול על הקודשפרפרת משה ח"א עמ' לט, פרפרת משה ח"ב עמ' קכח
ג: מוסיפין מחול על הקודש הלכה למשה מסיניכסף נבחר (מרגליות) עמ' עה
ג: עד מתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי ובית הלל אומריםדברים נחמדים (תשסה) עמ' רא
ג: עשר נטיעות וערבה וניסך המים הלכה למשה מסינישבט מישראל (פרידמן) עמ' עז
ג: ר"ג וב"ד נמנו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
ג: רש"י - אסור לחרוש לפני ראש השנהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצג
ג: רש"י - מותר לקצור העומר בשבתדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצג
ג: תוס' - רמז ניסוך המיםפני מלך מועדים עמ' פו
ג: תוס' ד"ה מה - הא דילפינן שצריך לעשות תוספת גבי שבת בין בכניסתה בין ביציאתה להוסיפה מחול על הקודש, איכא למימר ההוא פורתא לא קא חשיב כיון דלא הוי אלא כל שהוא, וכי ההוא שיעורא נמי יהא מודה רבן גמליאל רצריך להוסיףדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצד
ג: תוספת שביעית ובתד"ה יכולעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלח, תלט
ד ע"א אתיא גזרה שוה עקרה הלכתא, ורש"י ובמצפה איתןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סה
ד ע"א אתיא גזרה שוה עקרה הלכתא, ורש"י ובמצפה איתן+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סה
ד ע"א גמר שבת שבת משבת בראשית וכו' ולאחריה מותרין (ותוס')לקוטי שיחות חי"ב עמ' 110
ד ע"א גמר שבת שבת משבת בראשית וכו', ותוס' ובריטב"אצבא אהרן - שבת תשובה עמ' נח
ד ע"א גמר שבת שבת משבת בראשית וכו', ותוס' ובריטב"א+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' נח
ד ע"א ותוס' ד"ה אלא בהכנה דרבא קמיפלגישמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
ד ע"א ליתי מרפרי חיים (קנולר) פרשת מטות
ד ע"א ר' ישמעאל אומר מה חריש רשות אף קציר רשות וכו'הר המוריה עמ' רכו
ד ע"א ר"ג ובית דינו סברי לה כרבי ישמעאלשביתת שבת סי' א (עמ' 65)
ד ע"א תוד"ה מה להלן, וריטב"א+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ע, עג
ד ע"א תוס' ד"ה מהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' קנג
ד ע"א תוס' ד"ה מה להלן, וריטב"א צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ע, עג
ד ע"א תוספת שביעית בזמן המקדשציץ השדה ח"ד עמ' רנב
ד שניים שהרגו זה שוגג וזה מזיד הקב"ה מזמנן וכו'חומת אנך (תקסא) ח"א דף פו ע"א
ד שנים שהרגו זה שוגג וזה מזיד הקב"ה מזמינן וכו'חומת אנך (תקסא) ח"א דף פו ע"א
ד. אם צריך תוספת שביעיתלקחת מוסר ח"א עמ' תיא
ד. בזמן שבית המקדש קיים וכו' אבל בזמן שאין בית המקדש קיים לאבן מלך - שבת עמ' רי
ד. בחריש ובקציר תשבות דאתא לחריש וקציר דעומרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
ד. הפסיקות והבריכות אין משקין מהם בחוה"טנטריקן (תשעד) עמ' נא
ד. רמז לציון קברות מן התורה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קע, שפט
ד. תוס' ד"ה מהלקחת מוסר ח"א עמ' תיא
ד. תוספת שביעית שלא לעבור האדמה שלושים יום קורם שביעיתגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 33
ד: ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה קרי עליה ושם דרך וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקעא
ד: המידל בגפניםהתורה והעולם ח"ב עמ' קז
ה השם ארחותיו בעולם הזהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' עט
ה כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הכוכבי אור (תשלד) עמ' קה
ה כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"האור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רעז
ה ע"א אמר רבי יהושע בן לוי כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר ושם דרך אל תקרי ושם אלא ושם דרך אראנו בישע אלהיםחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מה
ה ע"א אריב"ל כל השם וכו' ושם דרך אראנו וכו'אור שרגא עמ' רח
ה ע"א ארשב"פ רמז לציון קברות מה"ת וכו' רא"א מהכא וטמא טמא יקרא וכו'מכשירי מצוה עמ' כד
ה ע"א ארשב"פ רמז לציון קברות מה"ת מנין ת"ל וראה עצם אדם וגו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויצא עמ' מט
ה ע"א במשמרת למשמרתובנין שאול עמ' רכה
ה ע"א ההוא תלמידא דר' ינאי דהוה מקשי ליה בכל יומאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנד
ה ע"א השם דרך רואה הישועהמאיר נתיבות ח"ב עמ' נב, ח"ג עמ' קנג
ה ע"א וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו וכו' ורבים יבקשו עליו רחמיםזרע שמשון מצורע אות ב
ה ע"א וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרביםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
ה ע"א ולא יספידנו קודם לרגל ל' יוםרנת יצחק שמואל עמ' רכד
ה ע"א 'ושם דרך אראנו בישע אלהים' - אל תיקרי 'ושם' אלא ושםשירי משכיל כלל א פרט ח (שי"ח), כלל ב פרט ב, כלל ג פרט ד
ה ע"א ושם דרן אראנו גר אריב"ל כל השם אורחותיו זוכה וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק מט, ועמ' רסז
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיגבורת יצחק שבועות עמ' עח
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צז
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ז
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיקרבן אהרן (שסט) פ' אחרי מות דף קצט ע"ד ודף ר ע"א
ה ע"א ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתילחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף קנח ע"א
ה ע"א ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתיפרי חיים (קלוגר) עמ' קו
ה ע"א חכמים נצטוו לעשות סייג וגדר לתורהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' צו
ה ע"א טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
ה ע"א כאילו הם שפכוםמשנת חיים דברים עמ' תיד
ה ע"א כל השם אורחותיותורת מנחם חי"ד עמ' 157, חכ"ו עמ' 165
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועת ה'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קיג
ה ע"א כל השם אורחותיו וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רט, שמז
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"האפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקסד, תרי
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדרשות מהר"ם שיק עמ' תקנ
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנז
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"השם דרך במדבר עמ' רג
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תסה
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"היהל אור עמ' קצג
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ההר יראה מאמר סט
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור ע דף קה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' רט דף כה ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשמיני עצרת דף ח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' אחרי מות דף קצט ע"א; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו/ז דף צא ע"ג; דרשות שם טוב (רפה) פ' בהעלותך דף מט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא/ח ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סד ע"ד
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' פז
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, ורש"ישם דרך דברים עמ' מב, רנט, ער
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה, מהד' ו סי' מז
ה ע"א כל השם אורחותיו רואה בישועת הקב"הבנין שאול עמ' ו
ה ע"א כל השם ארחותיו בעולם הזה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרפא
ה ע"א לציון קברותהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
ה ע"א מי שעיניו כל דרכיו וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב מכתב י
ה ע"א משמרת למשמרתיכתונת פסים (תשעא) עמ' קצא
ה ע"א משמרת למשמרתיתורת מנחם חמ"ד עמ' 76
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' סא, מלכים עמ' יט
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיבשבילי אמונה ח"ב עמ' קפט
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיזך ונקי עמ' קסג
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיזכר דוד על התורה עמ' רסו
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיטל חיים (פרידלנדר) עמ' כה
ה ע"א עשו משמרת למשמרתימהר"ם שיק שמות עמ' קנה
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיעטרת יהושע בראשית עמ' קמא
ה ע"א עשו משמרת למשמרתישרגא המאיר על התורה עמ' רצד
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיתהלה לדוד (והרמן) פרק כו פסוק יב הערה יב, פרק מ פסוק ז הערה ב, פרק קיט פסוק קנח הערה קצג
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם ח"ח עמ' 138,41, חי"א עמ' 106, חט"ז עמ' 211, 332, חי"ז עמ' 17, ח"כ עמ' 56
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חכ"ח עמ' 54
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חל"ז עמ' 77
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חלק לד עמ' 196
ה ע"א ר' ינאי הוה ליה ההוא תלמידא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכח
ה ע"א רא"א מהבא וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושמכשירי מצוה עמ' ריח
ה ע"א רב אשי אמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קח
ה ע"א רב אשי אמר 'ושמרתם את משמרתי' עשו משמרת למשמרתיכתב סופר אגדות כאן
ה ע"א רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דבל יומא הוה מקשי ליה, ובשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קמא
ה ע"א רמז לציון קברות ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' קמח
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה כו' וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסב
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה מנייןאור אברהם - רות עמ' יד, קפ
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה מנין וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות יז
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה מניןיפה מראה (שנ) שקלים פ"א דף קלה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
ה ע"א רמז לציון קברים מן התורה מניןאור אברהם ויקרא עמ' רעו
ה ע"א רש"י - המחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנג
ה ע"א שכל דמים שנשפכו וכו' והי' עליך דמיםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 113
ה ע"א שמחויב להודיע צערו לרביםדברי שאול ויקרא עמ' עו-עח
ה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת מטות
ה ע"ב אין מציינין על כזית מן המת וכו' בכזית מצומצם עסקינן מוטב ישרפו עליו תומה וקדשים לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם - ורש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכז
ה ע"ב אין נושאין נשים במועדאור אברהם בראשית עמ' רעא
ה ע"ב ומציינין את הקברותשיחת מלאכי השרת עמ' 6
ה ע"ב נשים לילות כימים על משים לילות כימיםטיול בפרדס ח"ב עמ' שז
ה ציון קברות דאורייתאחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קמ ע"א
ה ציון קברות דאורייתאחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קמ ע"א
ה ציון קברות דאורייתאחומת אנך יחזקאל פרק לט
ה. אין מרחיקין וכו' כדי שלא להפסיד טהרות וכו' שלא להפסיד וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 187
ה. אל תקרי ושם אלא ושםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עח
ה. אל תקרי ושם אלא ושםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רפט
ה. אמ' ריב"ל כל השם אורחותיו בעולם הזה זכה ורואה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף צא ע"ג
ה. אמר ר״ש בן פזי רמז לציון קברות מן התורה מניןדודי נתן בראשית עמ' שה
ה. אריב"ל כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הלב אביגדור עמ' עב
ה. בחמשה עשר באדר יוצאים לתקן הדרכיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' חצר
ה. גמרא גמירי להויואל משה מאמר ב סי' מה עמ' רמו
ה. השם אורחותיו בעוה"ז נוכח ורואה בישועתו של הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רה
ה. השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנג
ה. ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמב
ה. וטמא טמא יקראפני מלך ויקרא עמ' עד
ה. וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמיםישמרו דעת עמ' קצח
ה. ושם דרך אראנו בישע אלקיםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 14
ה. ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יז, קנא, קעג, תל, תלט, תקכא
ה. ושמרתם את משמרתי $166
ה. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתידברי יואל מועדים ח"ד דף שסו ע"א
ה. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתימחשבת מוסר ח"א עמ' קיג, שס
ה. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתיעצי חיים על התורה עמ' תנא
ה. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתישם יחזקאל עמ' תקצב
ה. ושמרתם משמרתי עשו משמרת למשמרתיעצי חיים - מועדים עמ' רלו
ה. טמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוששפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכח
ה. כל השם אורחותיואחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ה
ה. כל השם אורחותיו בעה"ז זוכה שנאמר ושם דרךלחם שלמה (הלוי, שנז) דף כה ע"ב
ה. כל השם אורחותיו בעוה"ז וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קא
ה. כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"המדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רמז
ה. כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"המים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרצט
ה. כל השם אורחותיו וכו' ר' ינאי הוה ליה ההוא תלמידא וכו'מצור דבש עמ' עב, ש
ה. כל השם אורחותיו זוכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רעא, שפח
ה. כל השם אורחותיו זוכה ורואהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רמח
ה. כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדעת תורה ויקרא עמ' עג
ה. כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קטו, קעה
ה. כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הואשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רלא
ה. כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הרנת יעקב עמ' רסה
ה. כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"המדבר יהודה (תשסב) עמ' יג
ה. כל השם ארחותיו בעולם הזה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קצו
ה. כל מצות דרבנן סמכו אקרא ושמרתם את משמרתיויגד יעקב עמ' שסח
ה. להודיע צערומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
ה. לעשות גדרים וסייגיםמטר השמים (תשנז) עמ' צז
ה. מהרש"א - ושם דרך אראנו בישע אלקים, בישועתו של הקב"ה שזהו עוה"בתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכ
ה. מי שעיניו על דרכיו זוכה ורואה בישעותו של הקב"הילקוט עטרת צבי עמ' שפ
ה. מצורע קורא טמא טמא כדי שיבקשו עליו רחמיםבין המשפתים בראשית עמ' קמז
ה. מציינים את הקברות - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פו, רכט
ה. מציינין את הקברות, עשו משמרת למשמרתי - רש"יאור אברהם ברכות עמ' רפז
ה. עד דאתי יחזקאל מאן אמרינהו וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלב ע"א
ה. עושין ציון לקברותכתנות אור עמ' קכה
ה. עשו משמרת למשמרתדברי יואל פ' בראשית דף לא ע"ב
ה. עשו משמרת למשמרתכתב סופר דרשות (תשל) עמ' לו
ה. עשו משמרת למשמרתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלח
ה. עשו משמרת למשמרתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רנג
ה. עשו משמרת למשמרתתפארת צבי בראשית עמ' תקמד
ה. עשו משמרת למשמרתיבין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ז
ה. עשו משמרת למשמרתידרשות שמן רוקח עמ' רסח
ה. עשו משמרת למשמרתיחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעד
ה. עשו משמרת למשמרתייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא
ה. עשו משמרת למשמרתייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמו
ה. עשו משמרת למשמרתישל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות כ, קדושים אות ב
ה. עשו משמרת למשמרתישמן ראש - ימים נוראים עמ' רפב
ה. עשו משמרת למשמרתישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קז
ה. עשו משמרת למשמרתיתורת יחיאל בראשית עמ' קפא, תלט
ה. עשו משמרת למשמרתיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו(סב) {מנין המקור ל"ולא משמרת למשמרת"}
ה. עשו משמרת למשמרתימנחת יהודה (פתיה) עמ' 92
ה. עשו משמרת למשמרתימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפו
ה. עשו משמרת למשמרתינועם אליעזר בראשית עמ' קפז ע"ב
ה. עשו משמרת למשמרתינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צט
ה. ציון קברות מן התורה מנין וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' ריג
ה. צריך להודיע צערו לרביםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צט
ה. צריך להודיע צערו לרביםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכג
ה. רב אשי אמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפא
ה. רב פפא אמר מהכא ואמר סלו סלו פנו דרך... רב אשי אמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסא, ערב, שצב
ה. רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ש
ה. רמז לציון קברותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תג
ה. רמז לציון קברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפט
ה. רמז לציון קברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלח, רסה
ה. רמז לציון קברות וכו' ילכו בהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכז
ה. רמז לציון קברות מה"ת מנין ת"ל וראה עצם אדם וגו'שרגא המאיר מועדים עמ' שלז
ה. רמז לציון קברות מהתורהלוח ארז פרשת חיי שרה דף כט
ה. רמז לציון קברות מן התורה מנין, ולפני עוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפב
ה. רמז לציון קברים מן התורה מנין וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריד
ה. שם דרך אראנו בישע א-להיםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קו
ה. תוס' ד"ה האויואל משה מאמר ב סי' מה עמ' רמו
ה. תלמיד אחד של רבי ינאי שכל יום היקשה קושיות לרבו בזמן השיעור, אבל בשבתא דריגלא כשבאים רבים מבני העיר לשמוע הלכות, נמנע התלמיד מלהקשות כדי שלא לגרום חס וחלילה בושה לרבו וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' סב
ה: ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתיגבורות אליהו סי' סט
ה: טמא טמא יקרא מודיע לכל שהוא טמאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
ה: כל השט ארחותיו בעוה"ז זונה ורואה וכו׳אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קצא
ה: כל השם אורחותיו זוכה ובו'באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ד
ה: כל השם ארחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"המטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמז
ה: מת מטמא בכזיתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 49
ה: עצמות מרוב בנין ורוב מניןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 49
ה: ר"י אומר עד שיהא שם זקן או תלמידנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ח
ה: רוב בנין או רוב מניןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיח
הא כל השם ארחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הואשמלת אליעזר ח"ב עמ' קטז
הגבר הוקם על - עולה של תשובהצור יעקב (יעבץ) עקב
היום ק' לישרידרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קעד ע"ב-ע"ג
ו ע"א אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאיכא במתא וכו'הר המוריה עמ' רנא
ו ע"א האי צורבא מרבנן דאיתא במתא כל מילי דמתא עליה רמיארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קפט
ו ע"א האי צורבא מרבנן דיתיב במתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
ו ע"א ואכלאים וכו' ורמינהו, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תיד
ו ע"א כל מילי דמתא עלי' רמיארנת יצחק תענית עמ' קנא
ו ע"א צורבא דרבנןמורשה - שיחות למועדים עמ' רח
ו ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא - כל מלי דמתא עלה ומלאשירי משכיל כלל ז פרט ב (בשי"ח)
ו ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאדברי חנינא - מזלות עמ' קיא
ו ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ט, מהד' ט סי' ב
ו ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאדורש טוב עמ' 252
ו ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאלחם רב על סדור התפילה אות סה
ו ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' כט
ו ע"א תוס' ד"ה מימות עזראשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
ו ע"ב בריה שאין לה עינים וכו' נפל אשתס' חסידים סי' תקפט
ו ע"ב רש"י ד"ה ביו"טשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
ו. אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאאמרי קדוש (תשסא) עמ' קג בהערה
ו. האי צורבא מרבנן דאיתא במתא כל מילי דמתא עליהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' נז
ו. יוצאין על הכלאיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רט
ו. יוצאין על הכלאים בחוש"ממשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפג
ו. כל מילי דמתא עלייהו רמיאדובר שלום (תשסג) אות שז
ו. צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאלב אביגדור עמ' סח
ו. צורבא מרבנן וכו' כל מילי דמתא עליה רמיאעלי שור ח"א עמ' רסה
ו. ש"מ צורבא מרבנן דאיכא במתא בל מילי דמתא עליה רמיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ב
ו. ש"מ צורבא מרבנן דאיכא במתא בל מילי דמתא רמיא עליהרנת יעקב עמ' ריג
ו: מאי אישות בריה שאין לה עינייםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שפ
ו: מאי אישות בריה שאין לה עינים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תנו
וי דחסרא ארעא דישראל גברא רבהשארית ישראל (ישראל, תקעה) דף כז ע"ד, כח ע"ב
וי חסרא ארעא דישראלשארית יעקב (אלגזי) דף מג ע"ג-ע"ד
ז ע"א טהור הוא וטהרו הכהן, הא טמא שטהרו הכהן טמאאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קמא, רפד
ז ע"א ר"מ אומר רואין את הנגעים וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 38
ז ע"א רואין את הנגעים כו' לא להחמירמשנת חיים במדבר עמ' רל
ז ע"א רמ"א רואים את הנגעים במועד בתחלה להקל אבל לא להחמיר וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כט ע"ג
ז ע"א תוס' ד"ה אמר רבי - מה שפירש בקוג' שמוסגר אינו משתלח וכו' חזר בולקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
ז ע"ב אין אהלו אלא אשתוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלח
ז ע"ב ואין אהלו אלא אשתודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מט
ז ע"ב חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשתה, וכן ברגל נותנין לו כל ימות הרגלפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ערב
ז ע"ב חתן שנולד בו נגע ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קז
ז ע"ב יותם לא היה לו לעוזיהו אלא בימי חלוטורנת יצחק מלכים עמ' שמט
ז ע"ב יש יום שאתה רואה כו' לדבר מצוהמשנת חיים במדבר עמ' שצג, תל
ז ע"ב למימרא דבכהן תליא מילתא אין דתניא וביום הראות בו וכו' ורש"יכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכא
ז ע"ב למימרא דמוחלט מותר בתשמיש המטה אין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ע
ז ע"ב מאי בינייהו אמר אביי משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנא
ז ע"ב מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע וכו' דברי רבי יהודה רבי אומר אינו צריך וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 37
ז ע"ב צוה לשון חיבורפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קט
ז ע"ב צוות לשון חיבורפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קמח
ז ע"ב רבי אומר אינו צריך וכו' ורבא אמר דבר הרשות איבא בינייהוזכור לדוד עמ' קיט
ז ע"ב רואין את הנגעים במועד להקל אבל לא להחמירלחמי תודה דף רמח ע"א
ז ע"ב רש"י ר"ה מ"ם צוותא - ומחליט לי' ומשדר לי' חוץ לג' מחנותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
ז ע"ב תוס' ד"ה יש יום, הקשו לד מאיר רס"ל רואין את הנגעים במועד היאך משכחת להך ילפותא דוביום הראות בו דיש יום שאי אתה רואה בו וכו'לחמי תודה דף רמח ע"א
ז תוס' ד"ה ה"ג וד"ה מאי אלאתועפת ראם (גטיניו) דף עא ע"ב
ז. אין רואין נגעים ברגל וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קצז
ז. משום שכר פעולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סח
ז. רואים את הנגעים ברגל ואם הוא טהור אומר לו טהור אתהלהורות נתן ויקרא עמ' קנח
ז. שלו בדוי שלך אינו נדוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכח
ז. תוס' ד"ה אמר רביחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רס
ז. תוס' ד"ה וכלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
ז: אין אהל אלא אשהנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות לו
ז: אין אהלו אלא אשתוזאת זכרון (תשנב) אות לג
ז: אין אהלו אלא אשתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסז
ז: אין אוהלו אלא אשתוגור אריה ויקרא פי"ד אות ז
ז: אינו נוהג צרעתו אם חל ברגלאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעז
ז: אשה נקראת אהלאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעב
ז: אשתו נקראת אהלבישורון מלך ח"א עמ' שס
ז: בכהן תליא מילתאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 25
ז: דנתי לפני רבי לימדתנו רבינואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קצ
ז: הסגר במצורע, ובתוס' הרא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לט
ז: וביום הראות בו יש יום שאתה רואה בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסו
ז: וישב מחוץ לאהלו מלמד שאסור בתשהמ"טקשוטי כלה חי"א אות רכט
ז: חתן נותנים לו ז' ימי משתהפרפרת משה ח"ב עמ' מט
ז: חתן נותנין לו וכו' וכן ברגל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיג
ז: חתן שנולד בו ננע נותנין לו ז' ימי המשתהבישורון מלך ח"א עמ' שיא
ז: טמא שטיהור הכהן לא טהורדרשות מנחת יצחק עמ' רלא
ז: מצורע אסור בתשמישנזר הקדש ח"א עמ' שצה
ז: מצורע אסור בתשמישברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריד
ז: ר' יהודה אומר שבעת ימים יספרו לו ימי ספירו ולא ימי חלוטוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנו
ז: ר"י בר יהודא אומר ז' ימי ספירו ק"ו לימי חלוטוחיי נפש ח"ד עמ' קט
ז: תוס' ד"ה מאי דלא גלי לא גליחיי נפש ח"ד עמ' קט, קעב
ח : אין מערבין שמחה בשמחהדברי יואל פ' תולדות דף תקצא ע"א
ח אין מערבין שמחה בשמחההדרש והעיון שמות מאמר שטז
ח אין נושאין נשים במועד כו'סוכת דוד (שירירו) דף קעח ע"ג
ח וכי שמחה היא לו מאי הוי ותוס' ד"ה לפי שאין מערבין שמחהמשכנות יעקב (נעים) דף ריד ע"א-ע"ב
ח ושמחת בחגך ולא באשתך ???
ח ע"א אין נושאין נשים במועדמעדני אשר נישואין עמ' קנט
ח ע"א בכו עמי כל מרי נפשתורת אביגדור ח"ד עמ' עז
ח ע"א וביום הראות בו, יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו וכו'לחמי תודה דף רמז ע"ב
ח ע"א יבכון עימיה כל מרירי ליבאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסג
ח ע"א יבכון עמי' כל מרירי ליבאנשמת חיים (ברלין) עמ' לח
ח ע"א יבכון עמיה כל מרירי ליבאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכט ד"ה הנה
ח ע"א יככון עמי כל מרורי לבאמנחת קנאות עמ' קעה
ח ע"א יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 174
ח ע"א יש יום שאתה רואה בו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיב, קמח
ח ע"א לא יספידנו קודם לרגל ל'ס' הבוטח ח"ב עמ' קכא
ח ע"א לא יספידנו קודם לרגל ל' יוםדרשות מהר"ם חביב עמ' רנ
ח ע"א לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נז ד"ה ונצרף
ח ע"א לא יעורר אדם על מתו לא יספידנו כו' ורש"ילשון ערומים דף לד ע"ג
ח ע"א למה נסמכה וכו'שפתי רננות דף נ ע"א, נח ע"א, סא ע"ג-ע"ד
ח ע"א מאי בינייהומשק ביתי סימן מה דף יט ע"א
ח ע"א רבא נפקא ליה דאין רואים נגעים אלא ביום מכנגע נראה לי בבית לי ולא לאוריימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסא
ח ע"א רש"י ד"ה לי ולא לאורי - שאין צריך לאור הנר דהיינו ביום ובההוא שעתא נמי ובא הכהן אלמא דאין רואין אלא ביוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסא
ח ע"א שאין המת משתכח מן הלב ל' יוםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 331
ח ע"ב אין מערבים שמחה בשמחהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 297
ח ע"ב אין מערבין שמב"שבית אהרן (קריספין) דף לז ע"ג
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתמ
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהחכמת התורה בהר עמ' קא, קג
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהחכמת התורה פקודי עמ' יד, יז, קמה, קפא-קפג, קפז, קצג
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רמז
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהתורת מנחם חכ"ב עמ' 178, חכ"ד עמ' 78, 112
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהתורת מנחם חלק לג עמ' 440
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחה ובתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעג, רסח
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחה ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כו, רטז
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעה
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחה, ובתוספותבאר מחוקק (תשמט) עמ' רפא
ח ע"ב אין מערכין שמחה בשמחהמאמץ כח (תשעה) עמ' תסו
ח ע"ב אין מערכין שמחה בשמחהמכשירי מצוה עמ' ד
ח ע"ב אין נושאיו נשים במועדכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב אין נושאים נשים במועד לפי שאין מערכין שמחה בשמחהתורת מנחם חכ"ז עמ' 27
ח ע"ב אין נושאים נשים במועד, שאין מערבין שמחה בשמחהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמו
ח ע"ב אין נושאין נשים במועד וכו' לפי שאין מערכין שמחה בשמחהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תפג
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדאור אברהם - רות עמ' צה
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדתאומי צביה עמ' לו
ח ע"ב אין נושאין נשים במועד דאין מערבין שמחה בשמחהפורים בציון עמ' שצח, ת
ח ע"ב אין נושאין נשים במועד וכו' מפני ביטול פריה ורביהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכו
ח ע"ב אין נושאין נשים במועד וכו' מפני ששמחה היא לו כו' מנין שאין נושאים נשים במועד שנא' וכו' בחגך ולא באשתךתורת מנחם חכ"ד עמ' 78
ח ע"ב אין נושאין נשים במועד, אין מערבץ שמחה בשמחהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כו
ח ע"ב בקרן אורה סעודת סיום ביום טובבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות א
ח ע"ב לא בתולות ולא אלמנותכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב לפי שאין המת משתכח מן הלב שלשים יוםאז שמח עמ' רסג
ח ע"ב לפי שאין מערבין שמחה בשמחהכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב לפי שאין מערבין שמחה בשמחהצלח רכב עמ' תכג
ח ע"ב לפי שאין מערבין שמחה בשמחה (ותוס')לקוטי שיחות ח"א עמ' 65
ח ע"ב לפי שאין מערבין שמחה בשמחהפרי צדיק שלח אות *ט
ח ע"ב מחזיר גרושתוחכמת התורה פקודי עמ' יד
ח ע"ב מלקט אדם עצמות אביו ואמו בחוה"מאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעא
ח ע"ב מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך בחגך ולא באשתךמגילת סמנים עמ' סו
ח ע"ב מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך בחגך ולא באשתךזכור לדוד עמ' יג
ח ע"ב מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך וכו' ובתוס'שפע חיים - נישואין עמ' ריט
ח ע"ב מנין שאין נושאין נשים כמועדמנחת מרדכי עמ' שנב
ח ע"ב מפני ביטול פו"רבית אהרן (קריספין) דף לח ע"א
ח ע"ב שאין מערבין שמחה בשמחה (ויליף מתנובת הבית שעשה שלמה שבעת ימים קודם חג הסוכות ולא המתין עד החג)ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלח
ח ע"ב שאין מערבין שמחה בשמחהמאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קעב ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תכג ע"ב; יפה מראה (שנ) פ"א דף רכח ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמ סג ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פ"א דף רא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ק
ח ע"ב תוד"ה לפי, אין מערבין שמחה בשמחה גזירת הכתובשפע חיים - נישואין עמ' ריט
ח ע"ב תוס' - דבעינן שיהא לבו פנוי וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 169
ח ע"ב תוס' ד"ה בחגךמכשירי מצוה עמ' ה
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימכשירי מצוה עמ' ד, ה, ז, רלח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיעיני כל חי (תשסח) דף טז ע"ב [נט ע"א ד"ה ודאין]
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי שאין מערבין וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ו ע"ג
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי שאין מערבין שמחהתועפת ראם (גטיניו) דף טז ע"ב
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי שאין מערכין שמחה בשמחה וכו'. גזירת הכתוב וכו' ובירושלמי רריש מרבתיב מלא שבוע זאת, ונועם נראה קצת רכמו שאין עושין מצות חבילות וכו'כתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימנחת מרדכי עמ' סח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי, אי אפשר לכוון לבי דבריםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כה
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי. ובירושלמי דריש מדכתיב מלא שבוע זאתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעו ד"ה תוס'
ח. אין חופרין כוכיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטו
ח. אין מערבין שמחה בשמחהפרפרת אליעזר פרשת מסעי פרק לו פסוק יא
ח. אם הרב דומה למלאך ד' וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' ז
ח. ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יוםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רמו
ח. ולא יערור על מותומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
ח. יש יום שאי אתה רואה בוגור אריה ויקרא פי"ג אות יח
ח. לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל וכו'חיי נפש ח"א עמ' רלה ע"ב
ח. לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל ל׳ יוםדודי נתן בראשית עמ' קנו
ח. מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיג
ח. תוס' ד"ה לפי שאיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסו
ח. תוס' ד"ה לפי, טעם שאין עושין מצות חבילות חבילות, כדי שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו ממנהדברי יואל מועדים ח"ד דף תעד ע"ב
ח: איכא בינייהו דעביד בחנםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
ח: אין מערבין שמחה בשמחהדרכי החיים ח"ב עמ' רצה
ח: אין מערבין שמחה בשמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמא
ח: אין מערבין שמחה בשמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נו
ח: אין מערבין שמחה בשמחהילקוט עטרת צבי עמ' רלב
ח: אין מערבין שמחה בשמחהשבט מישראל (פרידמן) עמ' תיד
ח: אין מערבין שמחה בשמחהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תטו הערה 66
ח: אין מערבין שמחה בשמחת הרגלנחלה לישראל (תשעא) עמ' נד
ח: אין מערכין שמחה בשמחהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעד
ח: אין מערכין שמחה בשמחהישא מדברותיך - מגילה עמ' רסג
ח: אין מערכין שמחה בשמחהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלג
ח: אין מערכין שמחה בשמחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות ב
ח: אין נושאים נשים במועדמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכו
ח: אין נושאים נשים במועד דאין מערבין שמחה בשמחהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קעב
ח: אין נושאים נשים במועד מפני ששמחה הוא לולהורות נתן בראשית עמ' שפ, שפא
ח: אין נושאין נשים במועדאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 84
ח: אין נושאין נשים במועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכג
ח: אין נושאין נשים במועדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנא*
ח: אין נושאין נשים במועדפרפרת משה ח"א עמ' לה, פרפרת משה ח"ב עמ' מא, רלא
ח: אין נושאין נשים במועד וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שיז, שכא
ח: אין נושאין נשים במועד וכו' שאין מערבין שמחה בשמחהחמודי צבי שמות עמ' יט
ח: אין נושאין נשים במועד, תוס' ד"ה לפי שאיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג
ח: אץ מערבין שמחה בשמחהויגד יעקב עמ' שנו
ח: וארון עם המת בחצרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מד
ח: ושמחת בחגיך ולא באשתךמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' מה
ח: ושמחת בחגך ולא באשתךישא מדברותיך - מגילה עמ' רסג
ח: ושמחת בחגך ולא באשתךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 12
ח: לפי שאין מערבין שמחה בשמחהפרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק טז פסוק יב
ח: מנין שאין מערבין שמחה בשמחהנזר הקדש ח"ג עמ' סו
ח: מנין שאין נושאים נשים במועדחמודי צבי בראשית עמ' רצז
ח: מפני ביטול פריה ורביהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כט
ח: מפני שמניח שמחת הרגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נא
ח: צרכי מת התירו בחוה"מגור אריה שמות פכ"ג הערה 38
ח: שמא יקדמנו אחר ברחמיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכ
ח: תוד"ה לפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נא
ח: תוד"ה לפי שאין מערביןאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כא אות ב
ח: תוד"ה לפי, שנאמר מלא שבוע זאתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שע {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
ח: תוס' בשם ירושלמי, אין מערבין שמחה בשמחה למדין מקרא דמלא שבוע זאתמרפא לנפש בראשית עמ' לט
ח: תוס' ד"ה לפי - טעם שאין עושין מצות חבילות חבילות, דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו הימנהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' י
ח: תוס' ד"ה לפילהורות נתן במדבר עמ' רעט
ח: תוס' ד"ה לפילהורות נתן בראשית עמ' ריח
ח: תוס' ד"ה לפיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתס-תתסא
ח: תוס' ד"ה לפי שאין מערבין שמחה בשמחה, דבעינן שיהא לבו פנוי וכו'דברי יואל פ' תולדות דף תקצא ע"א
ח: תוס' ד"ה מפני ביטול פריה ורביהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ז, סי' כה אות ב
ח: תזדמן לי פלניתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כא
חכם שמת הכל קרוביושרגי נפישי דרוש ד
ט א"ל לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף טז ע"ד
ט אכילת יום הכפורים בשמחת החינוך של שלמהפחד יצחק חנוכה מאמר יב
ט אמר ההיא לבריה בני אדם הללו של צורה הם זיל לגכייהו דליברכךלב אריה פרשת בחוקותי אות ט
ט בחנוכת בית ראשון חיללו יוהכ"פ ואכלו ושתו דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פב
ט גבי חנוכת שלמה שעשו יו"ט גדול בשעת החינוךדברי יואל מועדים ח"ה עמ' פט
ט האנשים הללו אנשים של צורהכסא דוד (תקנד) דף סד ע"א
ט האנשים הללו אנשים של צורהכסא דוד (תשנ) עמ' רע
ט האנשים הללו אנשים של צורהכסא דוד (תקנד) דף סד ע"א
ט ולא תינסיבה איתתא אחריתאתבואת יקב (פרידמן) עמ' כא
ט זיל גבייהו דליברכוךכלי יקר (תשמח) עמ' קצד
ט זיל לגבאי דלברכוךכסא דוד (תקנד) דף סד ע"א
ט זיל לגבייהו דליברכוךכסא דוד (תשנ) עמ' רסט
ט זיל לגבייהו דליברכוךכסא דוד (תקנד) דף סד ע"א
ט חפצי שמים ל' רש"יראש דוד (תקלו) דף יב ע"ד
ט חפצי שמים ל' רש"יראש דוד (תשמו) עמ' נו ע"א
ט חפצי שמים לא ישוו בה במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעא
ט כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה א, ח"ב שאלה ה, ח"ג שאלה כ
ט כאן במצוה שיכולה ליעשות ע"י אחריםשערי תודה ח"ב דף ו ע"ד
ט כל חפציך לא ישוו בה, הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב וכו'שארית מנחם ח"א עמ' צד
ט לא די שלא ברכו אלא שקללו ומהרש"א ומהראנ"חמקור ברוך (פייתוס) דף טז ע"א
ט לא יעורר אדם וכו'שפתי רננות דף נח ע"א-ע"ב
ט מאירי אמאי לא יפטר מצד הדין דעוסק במצוה פטור מן המצוהפחד יצחק שבועות מאמר ח, יג, מ
ט מאירי למה לא יפטר וכו'פחד יצחק פסח מאמר סח
ט מה יום כולו רצוףשו"ת מהר"ם די בוטון סי' יח דף לג ע"ב
ט ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
ט ע"א א"ל הני כולהו ברכתא נינהוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ח
ט ע"א א"ל ולאו איפטריתו ניהו באורתא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קע
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"ב וכו' אמרו ק"ו וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 56, חכ"ג עמ' 43
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כ וכו'עוז לו בך מאמר יד אות ז, הערה 1
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוה״כס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לח
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ והיו דואגים וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רמד-ה, מלכים עמ' קעג-ד
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 230
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ כו' יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העוה"בתורת מנחם חנ"ח עמ' 71
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קפ ד"ה דוד
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםעין איה שבת פ"ב פסקא נא {טעם לזה}
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפורים והיו דואגיםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה סי' ד דף רכ ע"ד
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל יוה"כמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכח
ט ע"א אותה שנה לא עשוה ישראל את יום הכיפוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' מח
ט ע"א אותו שנה לא עשו ישראל יוה״כ והיו דואגיםברכת אברהם (תשנד) עמ' קכב, קכח
ט ע"א איבעי ליה לשיורי באמה כליא עורברנת יצחק מלכים עמ' קט
ט ע"א איבעי ליה לשיורי פורתאמצווה ועושה ח"א עמ' תקכא
ט ע"א איבעיא לשיורי כליא עורבדברי שאול שמות עמ' שעב
ט ע"א אין מערבין שמחהשער יוסף (תקיז) דף נח ע"א
ט ע"א אין מערכין שמחה בשמחהמהר"ם שיק בראשית עמ' קלא
ט ע"א אין שמחה בלא אכילה ושתיהבית ישי - דרשות עמ' רכא
ט ע"א אכלו ושתו ביוהכ"פ של שנת גמר בנין ביהמ"קלקוטי שיחות חל"ז עמ' 184
ט ע"א אכלו ושתו ביום הכיפורים מחמת השמחה ובשלולדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נב
ט ע"א אמה כליא עורבבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
ט ע"א אמר לי' רשב"י לברי' וכו' זיל גבייהו דליברכוךלקוטי שיחות ח"א עמ' 283, חי"ט עמ' 235
ט ע"א אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךלבושי בדים סעיף רמ
ט ע"א אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שלח
ט ע"א אנשים של צורה הםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנז
ט ע"א אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךחכמת התורה ויחי עמ' שנח, תפב
ט ע"א אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךתהלה לדוד (והרמן) פרק קטו פסוק יב הערה י
ט ע"א אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכיךטיול בפרדס ח"א עמ' רלט
ט ע"א אנשים של צורה הן זיל גביהון וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שח
ט ע"א בזמן חנוכת בית המקדש בימי שלמה לא התענו ישראל ביום הכיפוריםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נד
ט ע"א בחינוך המקדש לא עשו את יוהכ"פציץ השדה ח"ד עמ' רכט
ט ע"א בחנוכת ביהמ"ק לא התענו ביוהכ"פתורת מנחם חנ"ז עמ' 270
ט ע"א בחנוכת בית המקדש כל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכרמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קנב
ט ע"א בחנוכת בית ראשון לא עשו את יוהכ"פימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צה
ט ע"א ביום השמיני שלח את העםבית ישי - דרשות עמ' קסח, רכא
ט ע"א ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וכו' וידעו הכל שמחל לו הקב"ה על אותו עוןכתב סופר אגדות כאן
ט ע"א בימי שלמה עשו חנוכת המקדש ביום הכיפורים דאחיל להו עון דיום הכפוריםתורת העולה (תשעה) עמ' תרעב
ט ע"א במאירי, הכנסת כלה א"א לעשותה ע"י אחרשערי הישיבה ח"ב עמ' קלה
ט ע"א במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםנשמת חיים (ברלין) עמ' ח
ט ע"א בני אדם הללו אנשים של צורה הםצדקת הצדיק סי' קפח
ט ע"א בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' לז
ט ע"א בני אדם הללו אנשים של צורה הם, זיל גביהון דליברבוךבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נב
ט ע"א בנין שלמה דחה יוהכ"פאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנד
ט ע"א בשלמא לישראל עמו דאחיל להו עון יוה"ב אלא לדוד עבדו מאי היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קג ד"ה בהפטרת
ט ע"א בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה אמר שלמה עשרים וארבע רננות ולא נענה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רעח
ט ע"א בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' נב
ט ע"א בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה וכו' זכרה לחסדי דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רצא
ט ע"א בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדשרוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ט/יט דף תכב ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קפה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף נח ע"א, ופ' מד דף ריב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ב דף מה ע"ב; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת שמיני דף נח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רצו ע"ב
ט ע"א בשעה שבקש שלמה להכניס ארון כו' דבקו שערים זב"ז כו'נטע שורק פרשת תצוה
ט ע"א בשעה שבקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מג עמ' צח
ט ע"א בשעה שבקש שלמה להכניס ארון למקדש וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהמאורות הראי"ה שבועות עמ' רסו {כאשר אדם חוטא נפגמים בזה שכלו וכן מדותיו, וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון נשם שכל התורה] אל המקדש, ידעו שתשובתו הושלמה}
ט ע"א דורו של שלמה נתבשרו לחיי העוה"בצדקת הצדיק סי' נב, דובר צדק עמ' 175
ט ע"א הנך כולהו ברכתא נינהו (ובחדא"ג מהרש"א - שהי' זה לחידודי)תורת מנחם חט"ז עמ' 284
ט ע"א התם נמי מיעבד ליעבד ומיכל לא ניכלוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 265
ט ע"א ואילך הנך כולהו ברכתא נינהותורת מנחם ח"א עמ' 184, ח"ג עמ' 81
ט ע"א ודאין מעדבין שמחה בשמחה מגלן דכתיב ויעש שלמה וכו'כתב סופר אגדות כאן
ט ע"א ודאין מערבין שמחה בשמחה מגלן דכ' ויעש שלמה וכו'מכשירי מצוה עמ' ה
ט ע"א ודאין מערבין שמחה בשמחה מכלןרנת יצחק ה' מגילות עמ' כז, דברי הימים עמ' קסז-קסח
ט ע"א ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן דבתיב ויעש שלמה וכו'זכור לדוד עמ' טו
ט ע"א ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יג ד"ה מועד, עמ' קה ד"ה ובתחלת
ט ע"א ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלןאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' סה
ט ע"א והיו דואגין שמא נתחייבו כליהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כו, רטז
ט ע"א וידעו הכל שמחל לו כו'מראה הגדול ח"א דף א ע"ד
ט ע"א וילכו לאהליהם שהלכו ומצאו נשיהם בטהרהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ט/יט דף תכג ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף יא ע"ב
ט ע"א וליקריב קרבנא ולא ליכולאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כו
ט ע"א ולישראל עמו שמחל להם עון דיוה"כקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קא
ט ע"א ומנלן דאחיל להומאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד
ט ע"א ומצאו נשותיהן בטהרה וכו' שכאו"א נתעברה אשתו בבן זכרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קז ד"ה וילכו
ט ע"א וקרבן יחיד דוחה שבת וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 248
ט ע"א ז' ימים וז' ימיםגנזי ראי"ה ירח האיתנים עמ' קיט {על תשובת דוד המלך ותשובת כנסת ישראל}
ט ע"א חנוכת הבית לא היתה בסוכותבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד בפתיחה
ט ע"א יהא רעוא דתזרע ולא תחצדזכור לאברהם (וייס) פ' נשא
ט ע"א יעתה בת קול ואמרה כולכם מזומנין לחיי עוה"ב ובמהרש"א ובר"חצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסא
ט ע"א יצתה בת קול ואמרה כולכם מזומנין לחיי עוה"ב ומהרש"א ור"ח+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קסא
ט ע"א יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבאפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב, סוכות אות לב
ט ע"א יצתה בת קול וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רה
ט ע"א כאן במצוה שאפשר כו' כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנח
ט ע"א כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלה, שכו
ט ע"א כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כט, ל, מז
ט ע"א כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםפרי צדיק נשא אות א
ט ע"א כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' כג
ט ע"א כולכם מזומנים לחיי העוה"בלקוטי שיחות חל"ט עמ' 385
ט ע"א כולכם מזומנים לחיי העוה"ב ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' קסט
ט ע"א כת' לפס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 53
ט ע"א כתיב פלס מעגל רגליךס' הבוטח ח"ב עמ' קמא
ט ע"א כתיב פלס מעגל רגלך וכו' וכתיב אורח חיים פן תפלסהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רלה
ט ע"א כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו וכתיב ארח חיים פן תפלסיפה מראה (שנ) פאה פ"א דף נז ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סי' רמו דף לט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד
ט ע"א ל"ק למ"ד משום שמחה וכו'בית אהרן (קריספין) דף לח ע"ב
ט ע"א לן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרתרנת יצחק שמואל עמ' כא
ט ע"א מבטלין ת"ת למצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קיט
ט ע"א מיעבד ליעבדו מיכל לא ניכלוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסב
ט ע"א מיעבד ליעבדו מיכל לא ניכלו+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קסב
ט ע"א מפני ביטול פריה ורגיהכתב סופר אגדות כאן
ט ע"א מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תתלח
ט ע"א מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כו' אפילו חפצי שמים לא ישוו בה וכו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 306, חלק לג עמ' 348, חלק לד עמ' 265
ט ע"א משכן שאין קדושתו וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
ט ע"א נתבשרו כולם לחיי העולם הבא שנאמר שמחים וטובי לבכתונת פסים (תשעא) עמ' סח
ט ע"א עוסק במצוהברכת אבות עמ' קכא
ט ע"א קרבן נשיאים דוחה את השבתבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ה אות ט
ט ע"א ר' יונתן בו עסמיי ור"י בן גרים וכו' איפטור מיניה באורתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קב ד"ה מועד
ט ע"א ר' יונתן בן עמסיי וכו' בני אדם הללו אנשים של צורה הםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרעט
ט ע"א ר' יונתן בן עסמיי ור' יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שכב
ט ע"א ר' יונתן בן עסמיי ור"י בן גריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' עא
ט ע"א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים וכו' דקא רמו קראי אהדדי, כתיב פלס מעגל רגלך וגו', וכתיב אורח חיים פן תפלס, לא קשיא, כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מו"ק א
ט ע"א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו וכו' בי רבי שמעון בן יוחי וכו' אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך אזל אשכחינהו דקא רמו קדאי אהדדי כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו וכתיב אורח חיים פן תפלס לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים וכו' אמר להו דאמר לי אבא זיל גבייהו דליברכוך אמרו ליה יהא רעוא וכו' ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך וכו' כי אתא לגבי אבוה אמר ליה לא מבעיא דבדוכי לא בירכן אבל צעורי צעורן אמר ליה מאי אמרו לך הכי והכי אמרו לי אמר ליה הנך כולהו בדכתא נינהו וכו' ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא דכתיב קרבם בתימו לעולם אל תקרי קרבם אלא קברם וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פד, פו, מהד' ד סי' פא, פו, מהד' ז סי' לט
ט ע"א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדריםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כא סי' נז דף קו/קי ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לג ג ע"ד
ט ע"א רבינו חננאל יצאה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנים לחיי עולם הבאעבודת חיים ח"א עמ' קז
ט ע"א רש"י, פלס מעגל רגלך וכו' בין גדולה בין קטנה עשהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מועד קטן א
ט ע"א רשב"י אמר לר"א בנו שילך לקבל ברכות מר"י בן עסמיישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סט
ט ע"א שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכר וכו' דאחיל להו עון יוה"בדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קה ד"ה גמרא
ט ע"א שלמה למד ק"ו לדחות יוה"כ לחנוכת ביהמ"ק מנשיא לבני אפריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכ
ט ע"א שמחים וכו' שהלכו ומצאו נשיהם בטהרהישראל קדושים עמ' 32, פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 44-43)
ט ע"א שמחים שנהנו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 341
ט ע"א תוס' פדיון הבן בחול המועדבאר שרים במדבר פ' נשא ד
ט ע"א תזרע ולא תחצד תוליד בנים ולא ימותו וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' רמ
ט ע"א תלמיד הנפטר מרבו - אנשים של צורהשעורי דעת ספר ב עמ' קלג
ט ע"א תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העירשיחות עבודת לוי סי' כ אות ז
ט ע"א תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרתיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכ ע"ג
ט ע"ב א"ל [רשב"י לבנו] הנך כולהו ברכתא נינהולקוטי שיחות ח"א עמ' 283, חי"ט עמ' 235
ט ע"ב א"ל יהא רעוא וכו' ולא תחזי שתא חדתא וכו' דלא תמות אנתך וכו'מכשירי מצוה עמ' מא
ט ע"ב אל תקרי קרבם אלא קברםדבר טוב עמ' תסז
ט ע"ב אע"פ שמצר עכשיו שמח הוא לאחר זמןתהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ו
ט ע"ב אפי' חפצי שמים לא ישוו בהתורת מנחם חנ"ט עמ' 127, חלק ס עמ' 387
ט ע"ב ברכה שברכו את ר"א ב"ר שמעון וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלז, ח"ה עמ' רכו
ט ע"ב ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל ותנא בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שפב ד"ה ולסיים
ט ע"ב דהאי עלמא אושפיזך וההוא עלמא ביתאתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה ה
ט ע"ב הא חפצי שמים ישוו בהחכמת התורה אמור עמ' שכז
ט ע"ב הא חפצי שמים ישוו בהתורת מנחם חלק מ עמ' 180
ט ע"ב הא חפצי שמים ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו' (ורש"י)תורת מנחם חל"ה עמ' 68, 193, חל"ו עמ' 127
ט ע"ב האי עלמא אושפיזך, וההוא עלמא ביתךהמדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
ט ע"ב הדר יתבי וקא מבעי להו וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סז, עו
ט ע"ב הנך כולהו ברכתא נינהולקוטי שיחות חל"ט עמ' 373
ט ע"ב הנך כולהו ברכתא נינהולקוטי שיחות חלק ל עמ' 18
ט ע"ב הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחכמת התורה בא עמ' צג, קצו
ט ע"ב וההיא עלמא ביתא דכתי' קרבם בתימו וכו'אפיקי ים עמ' תקפ
ט ע"ב וכל חפציך לא ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רפא-רפב
ט ע"ב וכל חפצים לא ישוו בה אפי' חפצי שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כ
ט ע"ב וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכב
ט ע"ב זיל לגבייהו דלברכוך וכו' תזרע ולא תחצד תוליד בנים ולא ימותובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות לה, ויחי אות סב
ט ע"ב חפצי שמים ישוו בה ולא ישוו בהעיונים במשלי עמ' צב, קפז
ט ע"ב יה"ר דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו'מנחת יואל עמ' סח, רלז
ט ע"ב יהא רעוא דלא תבייש ולא תתביישאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשיד
ט ע"ב יהא רעוא דתזרע ולא תחצדכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בלק דף רב ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף לט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעג ע"ד; של"ה (תט) פסחים דף קעד ע"א ותורה שבכתב דף רצח ע"ב בהגהה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמא דף סד ע"ב; ילקוט שמעוני (שכו) יהושע דף ז ע"ד בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) פרק [?] דף קפ ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת תולדות; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלד דף קד עב
ט ע"ב יהא רעווא דלא תבייש ולא תתביישקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רלב
ט ע"ב כאן במצוה שא"א ע"י אחריםרנת יצחק משלי עמ' יז
ט ע"ב כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אח רים וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קט, קיא
ט ע"ב כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' פג ד"ה ראיתי
ט ע"ב כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו' כל חפצים לא ישוו בה וכו' שא"א לעשותה ע"י אחריםלקוטי שיחות חי"ד עמ' 43, חט"ו עמ' 138, חכ"ג עמ' 507, 144
ט ע"ב כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
ט ע"ב כל חפציך אפילו חפצי שמיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 102
ט ע"ב כל חפצים לא ישוו בה אפילו חפצי שמים וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 50, חי"א עמ' 71, חט"ו עמ' 88
ט ע"ב כתי' וכל חפצך וכו' ותוס'לשון ערומים דף מג ע"ב
ט ע"ב כתיב וכו' וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בהנאוה תהלה עמ' תמט
ט ע"ב כתיב וכל חפציך לא ישוו בה וכו' וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רסח
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפניניםרנת יצחק משלי עמ' לח
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפנינים וכו' וכתיב כל חפציםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצח, שסח
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפנינים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כב דף נד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף נ ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צט ע"ב
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציה לא ישוו בה וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' עו
ט ע"ב לבלבל פתורךמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' פח
ט ע"ב לחרוב ביתך וליתוב אושפיזךחכמת התורה וישלח עמ' תפב
ט ע"ב לחרוב ביתך וליתוך אושפיזךביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק א
ט ע"ב ליחרב ביתך וכו' לבלבל פתורך ולא תחזי שתא חדתאתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ד
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךישראל קדושים עמ' 12, רסיסי לילה סי' נד (עמ' 142)
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךקהלת יעקב סוכות עמ' שפח
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלז
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךפרי צדיק חג סוכות אות ג, כו
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךקהלת יעקב יוה"כ עמ' א
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך, דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא, דכתיב: ר,רפט פתימו לעולם, אל תקרי קרפם אלא קברםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסג
ט ע"ב מבטלין ת"ת למצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםגבורת יצחק שבועות עמ' רטו
ט ע"ב מעברת סרק וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 372
ט ע"ב מצוה שאי אפשר להעשות ע"י אחריםשיחות עבודת לוי סי' קד אות ד
ט ע"ב מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםאז שמח עמ' סו
ט ע"ב מצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רמח
ט ע"ב רש"י ד"ה ליחרב ביתך, בית קבודתך דלא תמות אלא תחיה לאורך ימיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פד
ט ע"ב רשב"ח אפטר מיניה דרב אמר ליה לבדיה זיל לגביה דליברכך א"ל יה"ר דלא תבייש ולא תתביישקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לח
ט ע"ב שרק שמעברת הכלה על פניהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שסו
ט ע"ב תוס' ד"ה כאן - וק"ש אין מפסיקין לרשב"ילקוטי שיחות חי"ז עמ' 358
ט ע"ב תוס' ד"ה כאן וכו' הפסקה דתפילה וק"ש אין מפסיקיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשז
ט ע"ב תוס' ד"ה נאו ומצוה שא"מדרכי איש דף עד/פד ע"א
ט ע"ב תזרע ולא תחצד וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לא
ט ע"ב תזרע ולא תחצד תיפוק ולא תעיילחכמת התורה וישב עמ' קנב
ט ע"בבריכות המעיין עמ' רמב
ט רמי קרא אהדדי פלה וכו', ורש"י - מבטל ת"ת ועוסק במצוה, ותוספות - מפסיקים אך לרשב"י לסוכה ולולב וכו'דברים אחדים (תקמח) דף צ ע"ג
ט שמחים וטובי לב שנשותיהם ילדו זכריםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69-70
ט תזרע ולא תחצדכלי יקר (תשמח) עמ' תקסב
ט. א"ל יהא רעווא דתזרע ולא תחצוד תעייל ולא תיפוק וכו'דברי יואל פ' אמור דף קצב ע"א, פ' בחוקותי דף תל ע"ב
ט. א"ל לבריה אנשים של צורה הם זיל לגבייהו וליברכוך וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרז
ט. א"ל מחול לי על אותו עוון דבת שבעיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכח
ט. א"ל רשב"י לבנו זיל גבייהו דיברכוךחנן אלקים עמ' לה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יט, סט, צט, קצא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
ט. א"ל רשב"י לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גבייהו דליברכוך, אמרו ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תיפוק ולא תיעול תעייל ולא תפיק, כי אתא לגבי אבוה א"ל לא סגי דלא ברכן, א"ל הני כולהו ברכתא נינהוברית אברם עמ' צד, רכד
ט. אורח חיים פן תפלסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ק
ט. אורח חיים פן תפלסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
ט. אורח חיים פן תפלס וכו' במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים וכו' כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה וכו' דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה וכו' במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכד
ט. אורח חיים פן תפלס וכו' כאן במצות שאפשר לעשותה ע"י אחריםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלז
ט. אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ וכו'דברי יואל פ' יתרו דף מג ע"ב
ט. אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפוריםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רצה
ט. אותה שנה שחינכו ישראל את ביהמ"ק לא עשו ישראל את יוהכ"פדברי יואל פ' מצורע דף תלו ע"ב
ט. איבעי להו לשיורי פורתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
ט. אין מבטלין שינוןמפניני הרב עמ' סג
ט. אין מערבין שמחה בשמחהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' סד
ט. אין מערבין שמחה בשמחהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קט
ט. אין מערכין שמחה בשמחהתורת יחיאל בראשית עמ' רפח
ט. אין שמחה אלא באכילה ושתי'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תב
ט. אין שמחה בלא אכילה ושתיהגור אריה דברים פכ"ו הערה 103
ט. אין שמחה בלא אכילה ושתיהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ה
ט. אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברבוך וכו' אמרו ליה יהא רעוא רתזרע ולא תחצד וכו'של"ה (תשנז) פרשת וישב אות טז בהגה"ה
ט. אמר ר' פרנך אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ והיו דואגים שמא נתחייבו ח"ו כליה יצאה ב"ק ואמרה כולכם מזומנים לחחיי העוה"ב וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' פה
ט. אמר רב פרנך אמר רבי יוחנן אותה שנה (כשהשלים שלמה בנין ביהמ"ק) לא עשו ישראל את יוה"במפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תקכו
ט. אמר רשב"י לבריה זיל גבייהו דליברכוך וכו' אמרו ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד, תעייל ולא תיפוק, תיפוק ולא תעייל, ליחרוב ביתך וליתב אושפיזך, לבלבל פתורך ולא תחזי שתא חדתא וכו' רבי שמעון בן חלפתא איפטור מיניה דרבי, אמר ליה לבריה זיל לגביה דליברכוך, אמר ליה לא תבייש ולא תתבייש וכו' אמר ליה בירכך ברכתא דברכינהו קב"ה לישראל ותנא בה דכתיב ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ד' אלקיכם ולא יבושו עמי לעולם, וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני ד' אלקיכם ואין עוד ולא יבושו עמי לעולםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיד
ט. אנשים האלו אנשים של צורה הםערבי נחל (תשסד) עמ' רמ
ט. אנשים הללו של צורה הם, זיל גביהון דליברכוך וכו'. א"ל יה"ר דתזרע ולא תחצד וכו', ליחרוב ביתך וכו' הני כולהו ברכתא נינהומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנג {להסתיר מפני המקטרג, בירכוהו "אנשי צורה" (היודעים להסתיר) ברמז וסתר כדי שרשב"י יפרש במקצת}
ט. אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קכב
ט. אפשר ע"י אחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכח
ט. ארבעה עשר יום מה יום כולו רצוף אף י"ד רצופיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רל, רמו, רפז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנח
ט. ב' מצוות גדולה וקטנה גדולה קודמתישא מדברותיך - מגילה עמ' קצז
ט. בחנוכת הבית היה אוכלים ביום כיפור וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תעו
ט. ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם וכו' שכ"א נתעברה אשתו בבן זכרחמודי צבי שמות עמ' שעה
ט. ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו לאהליהם שהלכו ומצאו נשיהם בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכה
ט. במצוה שאפשר לקיימה ע"י אחרים אומרים פלס מעגל רגליך וכו'להורות נתן במדבר עמ' רכב
ט. בנ"א הללו אנשים של צורה הם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסא - ר"ר שרבאני
ט. בנ"א הללו אנשים של צורה הם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעב - ר"ב שרגא
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכט
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיט
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שצט
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךתפארת צבי ויקרא עמ' קכא
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הןשמן ראש - ימים נוראים עמ' שפו
ט. בני אדם הללו של צורה, הם זיל לגבייהו דלברכוך כו' אמרו לי' יהא רעוא דתזרע ולא תחצוד וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקפו
ט. ברכו ר' יונתן בן עסמיי ור"י בן גרים את בנו של רשב"י בלשון קללהמרפא לנפש בראשית עמ' כא
ט. בשמע"צ היה שמחת ביהמ"ק בימי שלמה הע"המטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקא
ט. בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רח
ט. בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה בזה וכו'להורות נתן דברים עמ' רמט
ט. בשעה שהכניס שלמה ארון לקדש הקדשים וכו' נהפכו פני שונאי דוד כשולי הקדירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפד
ט. דאחיל להו עון דיום הכפוריםתורת העולה ח"ג פרק פג
ט. דברים דמחזי כקללהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפ
ט. דמי תענית לת"ח וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' רכח
ט. האנשים הללו אנשי צורה הם וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' ד
ט. הבא צורך הדיוט הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנד
ט. הלכו לקבל ברכה מצדיקיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כב
ט. הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך א"ל יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעיל ולא תיפוק תיפוק ולא תעייל ליחרב ביתך וכו'יגל יעקב (תשנג) נצבים אות פט
ט. הנך כולהו ברכתא נינהושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסה
ט. הנך כולהו ברכתא נינהושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלה
ט. הנפטר מרבו ולן באותו העירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקכג
ט. 'וביום השביעי' דלמא שביעי לקרבנות וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
ט. ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות ב
ט. וטובי לב, שכל אחד נתעברה אשתו בבן זכרשמן ראש סוכות ח"א עמ' שה
ט. וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב מלמד שמחל להם עון העגל ונתעברו כל נשותיהם זכריםלב אריה פרשת פקודי אות כ
ט. וילכו לאהליהם שמחים וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
ט. ויעש שלמה בעת ההיא את החג וגו', כולכם מזומנין לחיי העוה"ב וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנה
ט. ז' ימים הי' החינוך קודםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנג
ט. זיל גבייהו דלברכוך וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' שיט
ט. זיל לגבייהו דליברכך וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנד
ט. זיל לגבייהו וליברכוךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסה, רפ
ט. חינוך בית המקדש אין דוחה שבתפנים מסבירות עמ' פא
ט. חנוכת הבית במועד מערכין שמחה בשמחהשירת דוד (תשסז) עמ' תקיד
ט. יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו' לא מבעיא דברוכי לא בירכן אבל צעורי צערון וכו' א"ל הנך כולהו ברכתא נינהובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ר
ט. יהא רעוא דתזרע ולא תחצד כו׳, הנך כולהו ברכתא נינהוזכרון משלי עמ' עב אות רא
ט. יהי רצון שתזרע ולא תקצורתורת יחיאל במדבר עמ' שט
ט. יצתה בת קולאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כא אות א
ט. יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנים לחיי העולם הבא מאי דרוש אמרו ק"ו וכו', ורש"י שםדברי יואל מועדים ח"ד דף תכז ע"א, תלח ע"א
ט. יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העוה"בדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מד ע"ב
ט. יתבי וקמבע"ל כתיב יקרה היא מפניניםרני ושמחי דף קלח ע"ד
ט. כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכג
ט. כאן במצוה שאייא לעשותה על ידי אחריםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קע
ט. כאן במצוה שאפשרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צה
ט. כל חפצים לא ישוו בהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ג אות ד, סי' ח אות א
ט. ךמו קראי אהדדי וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםחיים שיש בהם אבות עמ' קמה
ט. כשבנו ביהמ"ק בימי שלמה אכלו ושתו ביום הכיפורים וכו' כולכם מזומנים לחיי עוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' תקפב
ט. כשגמר שלמה ביהמ"ק עשה חג ז' ימיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלג
ט. כשגנז הארון נהפכו פני שונאי דוד כשולי קררהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמג
ט. כשחנך שלמה את ביהמ"ק חגגו ז' ימים ואכלו ביוה"באמרי יקותיאל (תשסג) עמ' נא
ט. כתיב פלס מעגל וכו' וכתיב אורח חיים פן תפלס וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שצט
ט. כתיב פלס מעגל רגליך וכו' כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, ורש"י ומהרש"אדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נט, סא
ט. כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו, וכתיב אורח חיים פן תפלס נעו מעגלתיהדרשות שמן רוקח עמ' רכא
ט. לא עשו ישראל את יום הכיפורים והיו דואגיםויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עח
ט. לדוד עבדי מאי היאמה שהיה הוא שיהיה עמ' כה
ט. למ"ד אין נושאים נשים במועד וכו' כל אלו שאמרו אסורין לישא במועד וכו'להורות נתן בראשית עמ' שעט, שפא
ט. מאי דרוש אמרו ק"ו ומה משכן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קטו
ט. מה דרוש אמרו ק"ו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קטו
ט. מכבד לעבדו מיכל לא ליכלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ
ט. מנלן דאחיל להוויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
ט. מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצז, שיז
ט. מצוה שאפשר לעשות ע"י אחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסא
ט. משכן מנלן דדחי שבתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
ט. נמחל החטא בחינוך הביהמ"קאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפב
ט. נקרא חוטאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפד
ט. עשה שלמה המלך ק"ויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח
ט. פן תפלס במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלה
ט. ציון קברות מן התורה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמט
ט. ר' יהונתן ור' יהודה בן גרים תנו נדרים בי ר' שמעון בן יוחיצוף דבש (לוין) מאמר ח
ט. רבי יהודא בן גריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקלב
ט. רבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדריםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כז
ט. רבי יונתן בן עכנאי ור' יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רשב"ילב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קי ע"ב
ט. רבי יונתן בן עסמיי ור"י בן גרים תנו פרשת נדרים ביה רשב"י וכו' זיל גבייהו דלברכוך וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תח, דברים עמ' רא, רכד
ט. רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי וכו' אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך כו'דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמו
ט. ריב"ע וריב"ג וכו' א"ל אנשים הללו של צורה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קפא
ט. ריב"ע וריב"ג תנו פרשת נדרים וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ו, קמב
ט. רמו קראי אהדדי כ' פלס מעגל רגליך וכו' וכ' ארח חיים פן תפלס לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים (ועי' רש"י)דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכב
ט. רמז קראי אהדדי פלס וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ט. רש"י - מבטל ת"ת ועוסק במצוהדברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ט. רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' קפד
ט. רשב"י אמר לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל לגבייהו וליברכוך וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ח, ט
ט. שאין מערבין שמחה בשמחה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכו
ט. שבעת ימים ושבעת ימים, ארבעה עשר יוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רלז
ט. שלח רשב"י בנו להתברך מר"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצה
ט. שלמה המלך אמר שאו שערים ראשיכם על שערי ביהמ"ק שיפתחומטר השמים (תשנז) עמ' פב
ט. שמא עשו ביום הכיפורים זה שלמים ולא אכלו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קטו
ט. שמחים וטובי לבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פט
ט. שמחים וטובי לב, שמחים שנהנו מזיו השכינהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ריד
ט. שמחים שנהנו מזיו השכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
ט. שמחים שנהנו מזיו השכינהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קט
ט. שמצאו נשותיהם בטהרה וכו, שכל א' וא' נתעברה אשתו בבן זכר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קטו
ט. תוס' - מפסיקין אף לרשב"י לסוכה ולולב וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ט. תזרע ולא תחצד וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קלב ע"א
ט: "כל חפציך לא ישוו בה" במצוה שאי אפשר שתעשה ע"י אחרים, "וכל חפצים, ' במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסה
ט: אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחדלהורות נתן בראשית עמ' תא
ט: אל תקרי קרבם אלא קברםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מט פסוק יב
ט: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על נאם דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות כג
ט: אמר רשב"י לברי' אנשים הללו בעלי צורה זיל לגבייהו דלברכוךדבר צבי - קדושת השבת עמ' כח
ט: אמר רשב"י לבריה זיל גביהין דיברכוך וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ריא
ט: אנשים הללו בעל צורה זיל גביהון דלברכוךדברי יואל פ' בלק דף קכט ע"ב
ט: אנשים הללו בעלי צורה הם זיל לגבייהו דליברכוך כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקנח
ט: ברי' דרשב"י א"ל זיל לגביהון דליברכוך וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שסב
ט: ברכות על ידי קללות עבורה סי' ד אות ב
ט: דאמרי אינשי בת שיתין בבת שית לקל טבלא רהטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
ט: דאמרי אינשי בת שיתין כבת שית לקל טבלא ריהטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יג
ט: דאפילו חפצי שמים לא ישוו בהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עה
ט: דוד המלך הקים עולה של תשובהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח
ט: הא חפצי שמים ישוו בה וכו', כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, ורש"י ד"ה חפצי, ותוס' ד"ה כאןאור ישראל סי' כד, כה
ט: האי עלמא אושפיזאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נט אות ה, דרוש ר אות ג
ט: האי עלמא אושפיזא והאי עלמא ביתא וכו' אל תקרי קרבם אלא קברםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעו, שפז
ט: האי עלמא אושפיזא וההוא עלמא ביתאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לג
ט: ההוא עלמא ביתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש יז אות ב, דרוש קפא אות יא
ט: הני תרי בעלי צורה שברכו לראב"ש וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ריג
ט: הנך כולהו ברכתא נינהושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רב
ט: העוה"ב נקרא ביתגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' שה
ט: וכל חפציך לא ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קסב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
ט: וכל חפציך לא ישוו בהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רא
ט: וכל חפצים לא ישוו בה - אפי' חפצי שמיםשיחות לספר בראשית עמ' רמא-רמב, שיחות לספר ויקרא עמ' שכא, שיחות לספר במדבר עמ' קצד
ט: וכל חפצים לא ישוו בה - אפילו חפצי שמים לא ישוו בהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' צד, שפז
ט: וכל חפצים לא ישוו בה - אפילו חפצי שמים לא ישוו בהשרתי ח"א עמ' ה, ר, רסז
ט: זיל לגבייהו דלברכוך א"ל תזרע ולא תחצדתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תכד
ט: זיל לגבייהו דליברבוךאהבת חיים (דייטש) עמ' קי
ט: חד מנהון דרש כתוב א' אומר וכל חפצים וכתוב אחר אומר וכל חפציךלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קי ע"א
ט: חפצי שמים לא ישוו בהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצד הערה 4
ט: חפצי שמים, רש"יראש דוד (תקלו) דף יב ע"ד
ט: חפציך לא ישוו בה, אבל חפצי שמים ישוו בהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2328-2329
ט: יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' עז
ט: יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו'+ספר החיים (תשנג) עמ' סט
ט: יהא רעוא דתזרע ולא תחצודולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלה
ט: יהא רעווא דתזרע ולא תחצד וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' עא, תשד
ט: יהא רעווא דתזרע ולא תחצהדברי יואל פ' וישב דף רמג ע"ב
ט: יהורה בן גרים איש צורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעח
ט: יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלז
ט: כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחריםישמרו דעת עמ' לז
ט: כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רסד
ט: כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, כאן במצוה שאי אפשרבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 113
ט: כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריד
ט: כאן המצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 601
ט: כל המצות דוחין ת"ת היכא דא"א לקיימם ע"י אחרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמט
ט: כל חפציך לא ישוו בהישא מדברותיך - מגילה עמ' נד, קצד
ט: כל חפציך לא ישוו בה אפילו חפצי שמיםילקוט עטרת צבי עמ' רב
ט: כל חפציך לא ישוו בה, אפילו חפצי שמיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנה
ט: כל חפציך לא ישוו בה, באפשר ע"י אחריםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קלו
ט: כל חפצים לא יישוו בהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ריב
ט: כתיב וכו' וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב כל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים'לא ישוו בה, כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםאור ישראל (תרס) דף לה ע"א
ט: כתיב וכל חפציך לא ישוו בה וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תמז
ט: כתיב וכל חפציך לא ישוו בה, אבל חפצי שמים ישוו בהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 497
ט: כתיב יקרה היאשארית יעקב (אלגזי) דף ה סוף ע"א וסוף ע"ד, ו ע"א
ט: כתיב יקרה היא מפניניםוזאת התורה עמ' יב
ט: כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' פט
ט: כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפצך לא ישוו בה. ורש"י: שתבטל כל חפציך בשביל שתעסוק בתורה וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' רמג
ט: כתיב יקרה היא מפנינים וכתיב כל חפצים לא ישוויריעות שלמה (אוזאן) פ' ויחי
ט: לא יחזי שתא חדתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצה
ט: להפוך הברכה לקללהתורת חיים (קאסוב) עמ' רד
ט: לחרוב ביתך וליתוב אושפיזךביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק א
ט: מצוה שא"א לעשותו ע"י אחריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקיא
ט: מצוה שא"א לקיימה ע"י אחרים נחשבת לחובה גדולה יותרגור אריה במדבר פ"ד הערה 69
ט: מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רעו
ט: מצוה שאפשר לעשות על ידי אחריםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יא אות ד
ט: מצוה שאפשר לקיים ע"י אחרים, תלמוד תורה גדולאור חדש (הרטמן) פ"י אות 38
ט: מצוה שאפשר לקיים על ידי אחרים ת"ת עדיףשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מ
ט: מצוה שאפשר לקיימה ע"י אחריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עה, תרלד
ט: מצוה שעוברת דוחה ת"תדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מח, ח"ב עמ' שה
ט: קרבם בתימו אל תקרי קרבם אלא קברםיבין שמועה (לעוו) עמ' צט, תרצט, תשיז
ט: קרבם בתימו לעולם, אל תקרא קרבם אלא קברםדרשות שמן רוקח עמ' קסא, שפה, שצד
ט: רש"י - אל תפלס אלא מצוה שבא לידך עשהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלה
ט: רשב"י שלח את בנו כדי שיברכו אותובית שלום מרדכי עמ' רנד
ט: רשב"י שלח את בנו להתברך וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רלז
ט: שלח רשב"י את ר"א בנו וכו' אף קללני וכו'תורת איש ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' תמא
ט: ת"ת נדחה ע"י מצוה שא"א באחרעלי שור ח"ב עמ' רו
ט: תוס' - אין מבטלין שינון מפני שינוןשמן ראש - ימים נוראים עמ' קעו
ט: תוס' אין מכטלין שינון מפני שינוןישא מדברותיך - מגילה עמ' קצז
ט: תוס' ד"ה כאןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמא
ט: תוס' ד"ה כאן אבל בהפסקה דתפלה וקר"ש וכו'יציב פתגם - פסח עמ' נט
ט: תוס' דרשב"י היו מבסלין לבנות סוכה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצו
ט: תזרע ולא תחצדבארות המים (תשסט) עמ' רסז
ט: תזרע ולא תחצדחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעד
ט: תזרע ולא תחצדשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמא
ט: תזרע ולא תחצד וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכט
ט: תזרע ולא תחצד וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קלו
ט: תזרע ולא תחצד וכו' הנך כולהו ברכתא נינהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתנה, ח"ג עמ' תכו
ט: תזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוקבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קמט
ט: תנו פרשת נדרים בי דשב"י וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפה
י א"ר כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לו לקוברו בחייואיש אמונים דף קכו ע"ב
י ע"א מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר ויאמר אברהם וכו'זרע שמשון וירא אות סב
י ע"א רש"י ד"ה ולה פתחי' הרבה וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
י ע"ב ואמר רבא הני תמרי תוחלני וכו'מגילת סמנים עמ' כב
י ע"ב מלאכה בחול המועד וכו'לב חיים חלק ב דף ג ע"א, ודף נ"ט ע"ב (סימן ק"ה ד"ה תשובה)
י ע"ב פרקמטיא כל שהוא אסורס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רלה
י ע"ב רבינא הוה ליה עסקא בשיתא אלפי דינרי וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"אורח חיים דף פב ע"ג (סימן תקמ"ב אות ב)
י ע"ב רש"י ד"ה הני תמרימגילת סמנים עמ' כב
י רבינא הוה ליה עסקא בשיתא אלפי דינרירוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף פב ע"ג
י. כתיב וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' קיח
י. כתיב וכל חפציך לא ישוו בה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיז
י. מותר ליטול צפרנים בחולו של מועדמבשרת ציון ח"ב עמ' קמז
י: בדבר האבד מותרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
י: תוס' ד"ה למישקלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ט
יא גלו בשבע גלו בשמונהכלי יקר (תשמח) עמ' תקיח
יא ע"א אמר לי אדא ציידא, בוורא טווייא באחוה, אסוקי באבוה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קסו
יא ע"א אמר ליה ציידא לשמואלבאר שרים פרשת וארא דרוש ד אות ב
יא ע"א אמר רב אמר לי אדא ציידא, כוורא סמוך למסרחיה מעליאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלח
יא ע"א ואמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא סמוך למיסרחי מעליאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' צב
יא ע"א כוורא טוויא באחוה אסוקיה באבוה מיכלי בבריה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנא
יא ע"א כוורא סמוך למיסרחי' מעלי ורש"יברית שלום (תעח) דף פב ע"ג
יא ע"א כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריאאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' לז, קיא
יא ע"א כוורא תחלי וחלבא, מיא ולא שיברא, שיברא ולא חמראאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלט, רכא
יא ע"א ככורא סמוך למיסרחי' מעלי ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקכז
יא ע"א פרעה שהיה בימי משה הוה אמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצב
יא ע"א רב פפא אמר כאן קודם גזירה כאן לאחר גזירהזכור לדוד עמ' סו
יא ע"א תוס' ד"ה כווראמכשירי מצוה עמ' קכח
יא ע"ב חוס' ד"ה ר"י אומר זולך וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יז ע"ב
יא. אייתו כוודא שרא להו רבא למימלח מינייהונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות א
יא. כוורא סמוך למיסרחיה מעלה, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
יא. משתיא עליה אבוהמבשרת ציון ח"ג עמ' סט
יא. עושין מעקה בהוצא ודופנא בחו"האמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות ריז
יא. רש"י שיתין איצצינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
יא. תוס' ד"ה ואפילומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
יא.חיי נפש ח"ו עמ' שד
יא: אדם אשוב שאנימבשרת ציון ח"ג עמ' רצא
יא: ולא מרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש ט אות א
יא: עושין מעקה בחוהמ"עודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשח
יא: תוס' איסור מלאכה בחוה"מ הוא מה"תגור אריה שמות פכ"ג הערה 28
יב ע"א אין מרביעין בבכורמשנת חיים דברים עמ' רמו
יב ע"א אמר להו ר"נ סיני ר"י אמרלקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
יב ע"א אמר שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום אסורדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלט
יב ע"א הלכה כר' יוסיצפיחית בדבש סי' מו דף קכו ע"א
יב ע"א ותוס' ד"ה אלא מעתהשמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ב
יב ע"א כל שהוא עושה אומר לנכרי ועושה וכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי ועושהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רלז
יב ע"א מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור וכו'חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ט
יב ע"א ר"ל ספריה לההוא צו"מ וכו' וי דחטליא ארעא דישראל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עז ע"א
יב ע"א שמה שאסור לו לעשות בחה"מ אסור לצוות לנכרייסוד ושורש העבודה שער הצאן פ"ח
יב ע"ב ורב מאי טעמא עביד הכי אין לו מה יאבל הוהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמא
יב ע"ב כשותא חזי לשיכראמגילת סמנים עמ' יט
יב ע"ב מדכורי דנוראשלטי הגבורים (תשע) עמ' קעז
יב ע"ב מותר לארס אשה בחוש"מ שמא יקדמנו אחר וכו' ברחמיםתהלה לדוד (והרמן) פרק יח פסוק ב הערה ב, פרק צ פסוק יד הערה יב
יב ע"ב מותר לעשות מלאכה בחול המועד למי שאין לו מה יאכלישמח חיים (תשסה) מע' ש אות ס
יב ע"ב רב חצדו ליה חצדא בחולא דמועדאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמב
יב רש"ימנחה חדשה (חן טוב) תשובה ג אות טו
יב. אדם חשוב שאנישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריח
יב. אמר שמואל מקבלי קבולת בתוך התחום אסיר, חוץ לתחום מותר וכו'דברי יואל פ' דברים דף כד ע"ב
יב. מקבלי קבולת תוך התחום אסור וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף יב ע"ב
יב. מקבלי קיבולת בתוך התחום אסורויואל משה מאמר א סי' קיד עמ' קכו
יב. מר זוטרא בריה דרב נחמן בנו ליה אפרנא מקבלי קיבולת חוץ לתחוםשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות עא
יב. רנב"י אמר להו סיני אמר הלכה כר' יוסינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
יב: אדם חשוב שאנימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכב
יב: בחול המועד יעשה מלאכתו בלילה בצנעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיד
יב: הגדרת בישולי עכו״ממאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כד
יב: חומרת עשיית מלאכה בחול המועדשיחות לספר ויקרא עמ' קכד
יב: לאדם גדול אף דבר שנאכל כמות שהוא חי אסור משום בישולי עכו"םערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפד
יג ע"א רש"י ד"וז דכל יומא - דכל זמן שהוא ברשות העו"כ אינו עוסק במצותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנא
יג ע"ב הציידין והדשושות עושין בצנעא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תלד
יג ע"ב ואלו מגלחין במועד וכו' והיוצא מבית האסורין בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 177
יג ע"ב ובלבד שלא יכוין את מלאכתוס' חסידים סי' תתנז
יג ע"ב וידבר דוד כו' א"ל הקב"ה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ג דף ו ע"ב
יג ע"ב תוד"ה והיוצאמשנת חיים בראשית עמ' תפו
יג. טימא טהרותיו של חבירו הוא היזק שאינו ניכרדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 624
יג. לצורך המועדמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
יג. מקבלי קבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר בשבתות ויום טוב, אלא בחולו של מועד רשכיחי אינשי דאזלי ואתי להתם אסורדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פב
יג. רש"י - דכל יומא מפקע לי' ממצות, דכל זמן שהוא ברשות נכרי אינו עוסק במצותויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רסח
יג. רש"י - בתוך התחום אסור ליתן מלאכה לנכרי בקיבולת כי עבדי ליה בשבתא, רידעי כולי עלמא ואמרי היום בשבת יהב ליהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פב
יג. שלא לחרוש בערב שביעיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קג
יג. תוס' ד"ה איןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפ
יג. תוס' ד"ה נטייבהלהורות נתן בראשית עמ' קיג
יג: ואלו מגלחין במועדגור אריה בראשית פמ"א הערה 80
יג: ואלו מגלחיןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיב
יד אין אומרים הלל בפורים כמו ביצי"מדברי יואל מועדים ח"ה עמ' נח
יד אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחידגבורת יצחק סוכות עמ' קכז
יד המכה לבנו הגדולתנופה חיים דף קסד ע"ב
יד והצרוע לרבות וכו' ורש"יככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"א
יד והצרוע לרבות כ"ג ורש"יככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"א
יד והצרוע לרבות כ"ג ורש"יככר לאדן (תשנ) עמ' קיג
יד וילכו לאהליהם שמחים שמצאו נשותיהם בטהרהאם הבנים ח"ב דף ז ע"ג
יד לאדם דלא עביד מצוהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפז
יד ע"א אין לך נאה בישיבה אלא זקןקומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות ג
יד ע"א אלא להרויחאס' הבוטח ח"ב עמ' סא
יד ע"א ושאר כל אדם מ"ט אסורין, ובתוס' שםאור אברהם בראשית עמ' רסה
יד ע"א כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנווליןפוקד עקרים סי' ד (עמ' 23)
יד ע"א למזונות דברי הכל מותרהר המוריה עמ' ג
יד ע"א מי שאין לו מזונות מותר לצאת מא"י לחו"לדברי חנינא - מזלות עמ' נז
יד ע"ב אבל אינו נוהג אבילות בערבזאת ליעקב דברים עמ' רצו
יד ע"ב אבל אסור בתספורתדברי שאול ויקרא עמ' עז
יד ע"ב אי אבילות דמעיקרא הוא אתי עשה דרבים ודחי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנח ד"ה ומה
יד ע"ב אינו נוהג אבילותו ברגלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכד
יד ע"ב אתו מצפרא וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
יד ע"ב אתו מצפרא ומעייני כו'משנת חיים ויקרא עמ' רמג
יד ע"ב בגדיו יהיו פרומים לרבות כהן גדולדברי שאול ויקרא עמ' עז
יד ע"ב בריטב"א אונן מותר לאכול קדשיםמנחת מרדכי עמ' רא
יד ע"ב דחי עשה דיחיד, ורש"י ד"ה אבלרנת יצחק ישעיה עמ' שו
יד ע"ב ואי לא ציית דינא משמתינן ליהפניני שבח עמ' פז
יד ע"ב והצרוע לרבות כה"גאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלט
יד ע"ב והצרוע לרבות כהן גדול ריטב"אדברי שאול ויקרא עמ' לח, קלח
יד ע"ב כה"ג דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמימשנת חיים במדבר עמ' רל
יד ע"ב כהן גדול כל השנהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמג
יד ע"ב כהן גדול כל השנה כרגל לכולי עלמאאור אברהם - רות עמ' רצג
יד ע"ב ככר לאדן ליקוטים, ד"ה והצרועדברי שאול ויקרא עמ' עז
יד ע"ב מנודה מהו שינהוג נידוי ברגלאור אברהם דברים עמ' שמ
יד ע"ב מצורע מהו שינהיג צרעתו ברגל וכו'מגילת סמנים עמ' סג
יד ע"ב מצפרא ומעייני בדיניהמשנת חיים דברים עמ' שע
יד ע"ב מקרעין לקטן וכו'חקקי לב חלק א (סימן נב) דף צ"א ע"ד (ד"ה תשובה)
יד ע"ב נמצאת אבילות נוהגת בקטןמגילת סמנים עמ' סד
יד ע"ב ריטב"א - ע"ד איסור ראיית נגעים בחתן וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 38
יד ע"ב תוד"ה עשה דיחידלקוטי שיחות חל"ג עמ' 63
יד ע"ב תוס' - ושמחת היינו בשלמי שמחהתורת מנחם חל"ט עמ' 348
יד ע"ב תוס' ד"ה מהו, עשה דנידוי דוחה לאו דמקלל חברורנת יצחק מלכים עמ' רמח, ישעיה עמ' שנו
יד ע"ב תוס' ד"ה מהןמכשירי מצוה עמ' קמא
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה דיחידגבורת יצחק אבות עמ' קה
יד ע"ב תוס' ד"ה עשהשם שלמה דף סד ע"ב
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה, דשמחת הרגל נמי דרבנןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' א, ב
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה. משמע דאבילות איכא עשה דאורייתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנח ד"ה ומה
יד. אבילות אינו נוהג ברגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכ
יד. אלו מגלחין במועד הבא ממדינת היםויואל משה מאמר ב סי' פז עמ' רפט
יד. אנוס קודם הרגל בגילוחנפש הרב עמ' קפט
יד. גודל שער הוא ניוולתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפב
יד. כי שפתי כהן ישמרו דעתבין המשפתים שמות עמ' כג
יד. כיבוס בחוה״מ דאזורו מוכיח עליומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כט
יד. מצוה לגלח עריו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמד
יד. משום דממנעי משמחת יו"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
יד. קטן הנולד במועד מותר לגלח במועד, שאין לך בית האסורין גדול מזהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 489
יד. רש"י אין מגלחים ברגל כדי שלא יכנסו מנווליםבית שלום מרדכי עמ' רסח
יד. תוס' ד"ה ומנודה, בשלא היה להן פנאי דוקאעצי חיים - מועדים עמ' קב
יד. תוס' ד"ה מימנעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
יד: אבילות ושמחה סתרי וכו'נפש הרב עמ' רצו
יד: אבל אינו נוהג אבילותו בתלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקה
יד: אבל אסור בתספורתבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 218
יד: איסור תספורת מיוחד לאבלות באבלות של שבעה ימיםגור אריה במדבר פ"ו הערה 18
יד: אתי עשה דרביםנפש הרב עמ' שטו
יד: דנין דיני נפשות ודיני מכות וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לה) {דיני מכות היינו דיני קנסות}
יד: דנין דיני נפשות ודיני ממונות בחול המועדדברים נחמדים (תשסה) עמ' קצג
יד: המיתו ב"ד בדין תורה אפור להם לאכול על הדם כל אותו היוםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רנג
יד: ואלו מגלחין במועד וכו' המנודהעצי חיים - מועדים עמ' קב
יד: והצרוע לרבות כהן גדולאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפג
יד: והצרוע לרבות כהן גדול וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכ, שכב
יד: כה"ג דכל השנה כרגל לכו"ע דמיפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סד
יד: כה"ג כולה שתא כרגלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקה
יד: כהן גדול כל השנהנפש הרב עמ' שיד
יד: כהן גדול כל השנה כרגל לכו"ע דמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
יד: מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רנט
יד: מנודה מהו שינהוג נידרו ברגל - ריטב"אאור אברהם - תלמוד תורה עמ' פב, רמט
יד: מצורע מהו שינהג צרעתו ברגל אמר רבא תא שמע והצרוע לרבות כהן גדול, והא כהן גדול דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמי דתנן כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל, שמע מינה נוהג צרעתו ברגלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרד, תרסא, תרסד
יד: רש"י ד"ה הא כהן גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלא
יד: רש"י מכלל ראחריני אסוריןגור אריה ויקרא פ"י הערה 45
יד: שמחה דרבבין דרבים ואכילות דרבנן דיחידישא מדברותיך - מגילה עמ' קכד
יד: ת"ש והצרוע וכו' בדברי הריטב"אוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' כה
יד: תוס' ד"ה והאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכג
יד: תוס' ד"ה מהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמד
יד: תוס' ד"ה נמצאתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
יד: תוס' ד"ה עשה, שמחת החג מה"ת בבשר שלמיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שה
יה ע"א תוס' ד"ה ואסתייעאדרשות מהר"ם חביב עמ' ל
יה. ברית כרותה לשפתייםבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ב
טו מנודה בשאלת שלוםראש דוד (תקלו) דף קכז ע"א
טו מנודה בשאלת שלוםראש דוד (תקלו) דף קכז ע"ד
טו מנודה בשאלת שלוםראש דוד (תשמו) עמ' תפד ע"א
טו מנודה מהו בתפליןכסא רחמים (תקסג) דף נז ע"ג
טו מנודה מהו שישלח קרבנותיו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צח ע"ג
טו מנודה מהו שמותר בתשמיש המטההדרת אליהו דרוש י סי' ד ד"ה ועוד
טו מצורע מהו בת"השער יוסף (תקיז) דף קנב ע"ב
טו נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשו'עמודי חיים דף פה ע"א
טו ע"א אבל אסור בד"תרנת יצחק ישעיה עמ' סא
טו ע"א אבל אסור בדברי תורה וכו'זכור לדוד עמ' עד
טו ע"א אבל אסור בשאילת שלוםרנת יצחק יחזקאל עמ' צ, ה' מגילות עמ' קעח
טו ע"א אבל אסור בתכבוסת וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תי
טו ע"א אבל חייב בעטיפת הראש וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 322
טו ע"א אבל חייב בעטיפת הראש מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולא תעטה על שפם וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
טו ע"א אבל חייב בעטיפת הראש מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולא תעטה על שפם וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
טו ע"א אין פריעה אלא גידול שערשרגא המאיר על התורה עמ' עט
טו ע"א אין שמחה אלא בבשר וייןמחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 111), עת האוכל עמ' 235 (סי' ד), דברי סופרים סי' לח (עמ' 36), רסיסי לילה סי' נו (עמ' 164), צדקת הצדיק סי' קפו
טו ע"א אין שמחה אלא בבשר וייןפרי צדיק לך לך אות ה, בשלח אות יב, תצוה אות ח, פסח אות א, לד, ר"ח תמוז אות ג
טו ע"א אלישע בן אבויה נקרא אחרחכמת התורה תולדות עמ' תקצה
טו ע"א בר' מאות שיפורי שמתי' ברך למרוזברית שלום (תשסח) עמ' מב
טו ע"א התורה צריכה אימה ויראה ורתת וזיעכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מג
טו ע"א מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 53
טו ע"א מנודה אטור בשאלת שלוםפני חיים (פלג'י) דף קכד ע"ב, קסט ע"ב
טו ע"א מנודה מהו בתפיליןמאורי אור (אתרוג) עמ' רמד, תוספת אור הערה 9
טו ע"א מנודה שמין לו ומנודה לשמים לאצמח צדקה עה"ת עמ' לא, רטז
טו ע"א מנודה שמת וכו' בית דין שולחין ומניחין אבן גדולה על ארונודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
טו ע"א מצורע מהו בדברי תורהלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' מד
טו ע"א מצורע מותר בת"תאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלח
טו ע"א משם באה האשה החכמהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפד
טו ע"א שובו בנים שובבים חוץ מאחרקומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות יא
טו ע"א שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו, שיהא כמנודה וכאבלבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לב
טו ע"א שיהיה במנודה ואבל ואסור בשאלת שלוםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
טו ע"א שלא יפסיק את למודומשנת חיים דברים עמ' מז
טו ע"א שפם יעטההכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
טו ע"ב אבל אינו משלח קרבנותיו כו'יד שלמה (עזרא) דף פב ע"ד
טו ע"ב אבל אינו משלח קרבנותיו כל שבעהמנחת מרדכי עמ' פב
טו ע"ב אבל אינו משלח קרבנותיוברכת אבות עמ' שיז
טו ע"ב אבל אינו משלח קרבנותיו... שלמים בזמן שהוא שלם, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו, תתקמב, ויקרא עמ' תעו, דברים עמ' פא, תתמג, תתמו, מלכים עמ' מח, סז
טו ע"ב אבל מסיר המנעליםדברי שאול דברים עמ' קפז
טו ע"ב אהלו זו אשתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רלט
טו ע"ב אונן אינו משלח קרבנותיואור אברהם - רות עמ' רצא
טו ע"ב דמות דיוקני נתתי בהםראה חיים חלק א דף קכ"ה ע"ג (דף תכח ע"ב ד"ה וזהו)
טו ע"ב דמות דיוקני נתתי בהםראה חיים ח"א דף קכה ע"ג [תכח ע"ב ד"ה וזהו]
טו ע"ב דמות דיוקני נתתי בהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעז ד"ה נוהגים
טו ע"ב דמות דיוקני נתתי בהןערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 226
טו ע"ב ואלה דברי דור האחרונים וכו' מכלל דאיכא ראשונים וכו' כל העניןברית שלום (תשסח) עמ' תח
טו ע"ב ואלה שמות גבורותיו של דוד, יושב בשבת תחכמוני כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קד, רט, במדבר עמ' כט
טו ע"ב ישראל במדבר כנזופין למקום היופני חיים (פלג'י) דף רפו ע"ב
טו ע"ב כשהאדם בצער אינו מביא שלמים דאין השכינה שורה מתוך עצבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות פב
טו ע"ב מכאן דמצורע אסור בתשמיש המיטהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
טו ע"ב מנודה ומצורע אי נאסרו בתשמיש המטהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרס
טו ע"ב מנודה מהו בנעילת הסנדלמשנת חיים דברים עמ' קפא
טו ע"ב מנודה מהו בתשמיש המטה וכו'מגילת סמנים עמ' נט, ע
טו ע"ב מנודה מהו שישלח קרבנותיו וכו'לב חיים חלק א (סימן כד) דף כ"ו ע"ב (ד"ה ולמאי); ראה חיים חלק ב דף ה ע"ד (דף י"ז ע"ב ד"ה ועל)
טו ע"ב מנודה מהו שישלח קרבנותיוראה חיים ח"ב דף ה ע"ד [יז ע"ב ד"ה ועל]
טו ע"ב מנודה מהו שישלחו קרבנותיומשנת חיים במדבר עמ' רפ
טו ע"ב מנודין היורנת יצחק ה' מגילות עמ' כ-כא
טו ע"ב מנורה מהו שישלח קרבנותיומנחת מרדכי עמ' תג
טו ע"ב מצורע בימי חלוטו אסור בתשמיש המטה וכו'לחמי תודה דף סה ע"א
טו ע"ב מצורע מהו שישלח, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' רצה
טו ע"ב עדנו העצני - כשהיה יושב ועוסק בתורה כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קד, רט, במדבר עמ' כט
טו ע"ב עתיד הקב"ה ליתן עטרה בראש כל צדיק וצדיקערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 81
טו ע"ב תוד"ה ושמשומשנת חיים דברים עמ' קפא
טו רקת זו טבריאויחי יעקב דף עג ע"ג
טו תזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוקאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' סט, תקמח
טו, כ ואחרי טהרתוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
טו. אבל אסור בדברי תורהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
טו. אבל אסור בשאילת שלוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכו
טו. אבל אסור להניח תפילין וכו' פארך חבוש עליךמצור דבש עמ' צג
טו. אבל פטור מן התפיליןאור אברהם ברכות עמ' מ
טו. אסור ללמוד בימי אבלותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנח הערה 6
טו. כה"ג מצורע כשנצטרע פורע ופורםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
טו. מנודה אסור בשאילת שלוםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסט, שי
טו. מנודה אסור בתפיליןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנא
טו. מנודה אסור בתשמיש המטהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכט
טו. מנודה אסור'להניחו יותר מכדי חייוכסף נבחר (מרגליות) עמ' שי
טו. מנודה מה בתפיליןכסא רחמים (תקסג) דף צז ע"ג
טו. מנודה מהו בעטיפת הראשמבשרת ציון ח"א עמ' קיט
טו. מנודה שונין לו והוא שונה לאחריםשם יחזקאל עמ' שלב
טו. מנודין ומצורעין מהו בכפיית המטהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנב
טו. מצורע מותר בד"תויגד יעקב עמ' תעא
טו. תוס' מנורה רומה למצורע לענין פריעה ופרימהגור אריה ויקרא פי"ג הערה 102
טו: אבל אסור ברחיצהתיבת גמא (תשסז) עמ' שה
טו: אבל אסור בתשמיש וכו' וינחם דוד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסא
טו: אונן אינו משלח קרבנותיואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעו
טו: אונן אינו משלח קרבנותיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' סא
טו: אמר הקב"ה לדוד הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלהאמרי נועם (מועדים) סי' יד להושענא רבה
טו: וזיל הכא קא מדחי ליהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 19-20
טו: וישב מחוץ לאהלו זו אשתויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעב, קעד
טו: ישראל במדבר מנודין היורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנו
טו: כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץדברי יואל פ' בחוקותי דף שפ ע"ב
טו: לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנו
טו: מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו מנודיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
טו: מ' שנה שהיו ישראל במדבר מנודין היושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' י
טו: מי מושל בי צדיק וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' שעו, תא, תה, תטז, תלא, תלו, תקח, תקמה
טו: מי שהוא בנידוי אסור לשמש מטתויד דוד (אופנהיים) עמ' פח
טו: מנודה אסור בתשמיש המטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שי
טו: מנודה מהו בתשמיש המטהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכג
טו: מנודה מהו שישלח קרבנותיו ת"ש כל אותן שנים שהי' ישראל במדבר וכו'עצי חיים על התורה עמ' תלז
טו: מצורע אסור באשתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קו
טו: צדיק מושל יראת אלקים - אמר אלקי ישראל כו', מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלהעקבי אבירים (תשסה) עמ' מז, קמח, שמג-שמד, שפח
טו: רמות ריוקני נתתי כהןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צ
טו: שלמים בזמן שהוא שלם וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
טו: תוס' ד"ה ואחרי טהרתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנז
טו: תוס' ד"ה ושמשו, יש להוכיח מן הפסוקים דישראל שלחו קרבנותיהם במדבר אע"ג דהיו מנודיןעצי חיים על התורה עמ' תלז
טז אין נדפה פחות מז' ימיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכב
טז אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליוכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
טז אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו והרא"שכסא דוד (תקנד) דף פט ע"ב
טז ב"ה לישטרי וכו' ברכי יוסף (תקלד) או"ח דף קנה ע"ד {על רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א}
טז גזר רבי שלא ישנו בשוקכלי יקר (תשמח) עמ' רעד
טז דאי מתפקר בשליחאברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קכז ע"ב
טז דאי מתפקר בשליחאלב דוד (תקנג) דף קכז ע"ב
טז ההיא אתתא דהוות יתבא בשבילא... כמה חצופה ההיא אתתאמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבדלו החיים מן המתים עמ' 77-83
טז הוא עדינו העצני וגו'מקור ברוך (פייתוס) דף רלד ע"ד
טז הואיל והשפלת עצמךאם הבנים ח"א דף כב ע"ד, כג ע"ד
טז הקב"ה גוזר וצדיק מבטלברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 14
טז ואלה שמות גבורותיו של דוד וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' סו
טז ואלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני שהיה יושב ע"ג קרקע וכו' ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף קנג ע"ד, קנד
טז ואלה שמות הגבוריםאות לישועה דף יא ע"א
טז ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהילקוט דברי חכמים במדבר סי' ו, סו
טז ומנ"ל דמחרימים דכתיב אורו מרוזרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קעז ע"ד
טז ומנלן דנצינן ולייטינןדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קנד ע"ד
טז כל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים וכו'פניני דעת עמ' לח
טז כתיב חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רכד
טז מה כושית משונה כעורה אף צפורה משוגה במעשיהילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
טז מי מושל בי צדיקגבעת שאול (בראך) עמ' שמה
טז מי מושל בי צדיקכלי יקר (תשמח) עמ' רלד
טז מכאן אמרו הזבין והזבות וכו' מותרין לעסוק בתורהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וארא דף לב ע"ב
טז ע"א אורו מרוזדברי טובה שופטים ח"א עמ' שיד-שטז
טז ע"א איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה כו' (ובפרש"י ור"ח)תורת מנחם חנ"ז עמ' 172
טז ע"א אין נזיפה פחות משבעה ימיםעיוני רש"י במדבר עמ' קצ
טז ע"א אני מושל ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהעבודת חיים ח"א עמ' נב
טז ע"א אפיק שופרא ושמתיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפא
טז ע"א בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמג ד"ה ואת
טז ע"א בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנב
טז ע"א בד' מאה שיפורי שמתי' ברך למרוזברית שלום (תעח) דף ז ע"ב
טז ע"א בד מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזרנת יצחק יהושע עמ' רפ
טז ע"א בכו בכה להולך בלא בנים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עה ע"א
טז ע"א דאי מתפקר בשליחא דבי דינאדברי שאול במדבר עמ' קלג
טז ע"א דכתיב אורו ארוררנת יצחק יהושע עמ' רפא
טז ע"א הוו יתבי וקא גרסי, קשיא להו שמעתא וכו' ומה רבי אומר בדבר זהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קיט
טז ע"א המבזה שליח בית דין משמתינן ליהס' חסידים סי' מג
טז ע"א הפקר ננ"ד הפקרכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' כג
טז ע"א ואלה דברי דוד האחרונים מכלל וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תג ע"ב
טז ע"א ומגלן דמפקרינן נכפיה וכו' ומגלן דנצינן וכו' דכתיב ואריב עמם וכו'מכשירי מצוה עמ' קמ*
טז ע"א ומהרש"א בח"אשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ד
טז ע"א ומנא לן דמחרימים, דכתיב אורו מרוזרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קע"ז ע"ד (יו"ד סי' שלד אות ג)
טז ע"א ומנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר, לא מיתחזי כלישנא בישא, דכתיב העיני האנשים ההם תנקרמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' לח
טז ע"א ומנלן דמחרמינן וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפ
טז ע"א ומנלן דמשתמינן בו' ומנלן דמחרמינן, ורש"י ור"ן ורא"שרנת יצחק שופטים עמ' פה, פו
טז ע"א ומנלן דפרטינן חטאי' בציבורא דכתיב כי לא באו לעזרת ה'רנת יצחק שופטים עמ' פז
טז ע"א ומנלן דפרטינן חטאיה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפב
טז ע"א ונזיפה פחות מז' ימיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רכא
טז ע"א חמוקי ירכיך וכו' מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסה
טז ע"א טוט אסר וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רפו
טז ע"א יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק לרב ולרבה בר בר חנה שמע רבי איקפדשם דרך - כתר תורה עמ' רכח
טז ע"א כי לא באו לעזרת ה' וכו'משא חיים דף נ"ו ע"ג (דף רלב ע"ב, תורת המנהגות אות קמ"ו)
טז ע"א כשקרא את רבי קרא את ר' חייא גם כן עמואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
טז ע"א לא ישנה לתלמידיו בשוקשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכח
טז ע"א לאפקירותא לאלתר בלא התראה, ובר"חגבורת יצחק שבועות עמ' שצד
טז ע"א למה נמשלו דברי תורה לירך וכו'דרכי אמונה דרך מב
טז ע"א מאי לשרשי הרדפהחקקי לב חלק ב (סימן ה) דף כ ע"ב (ד"ה ומעתה)
טז ע"א מאי לשרשי הרדפהפני חיים (פלג'י) דף רצז ע"ב
טז ע"א מגלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר, לא מתחזי כלישנא בישא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רצד, רצו
טז ע"א מה ירך בסתרברכת מועדיך לחיים ח"א דף לה ע"ב [קכג ע"ב ד"ה ובזה]
טז ע"א מה ירך בסתרברכת מועדיך לחיים חלק א דף לה ע"ב (דף קכ"ג ע"ב ד"ה ובזה)
טז ע"א מה ירך בסתר אך דברי תורה בסתראור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תפה
טז ע"א מה ירך בסתר אף ד"ת בסתראמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסה, ח"ה עמ' עז
טז ע"א מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לח ע"ב; ידי משה (שנז) שיר השירים דף מח ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יא דף יח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צג ע"ג
טז ע"א מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתראוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ריא, רכט
טז ע"א מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרדרכי אמונה דרך יג
טז ע"א מי מושל בי צדיקשם ישראל עמ' לז
טז ע"א מנדין לאלתר וכו'ראה חיים ח"ב דף קטו ע"ב [תח ע"ב ד"ה ואפשר]
טז ע"א מנדין על איסור, ומנדין לאלתרפני חיים (פלג'י) דף רצז ע"ב, רצט ע"א
טז ע"א מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסו
טז ע"א מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
טז ע"א מניין לאלתרראה חיים חלק ב דף קט"ז ע"ב (דף תח ע"ג ד"ה ואפשר)
טז ע"א מנלן דאי מתפקר בשליחאבנין שאול עמ' קפד
טז ע"א מנלן דאי מתפקר בשליחא דבי"ד ואתי ואמר וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קפט
טז ע"א מנלן דמחרימינן וכו'חקקי לב חלק ב (סימן ה) דף כ"א ע"א (ד"ה והגם)
טז ע"א מנלן דמשדרינן שלוחא דב"ד ומזמנינן ליה לדינאעיוני רש"י במדבר עמ' רנו
טז ע"א מנלן דמשדרינן שליחא דבי דינאמנחת מרדכי עמ' רעו
טז ע"א מנלן דמשמתינן כו' דכתיב אורו מרוז, מנלן דמחרמינן דכתיב ארו ארור כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכז, שעז-שעט
טז ע"א משדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן ליה לדינאאור אברהם במדבר עמ' קעד
טז ע"א מתפקר בשליחא דבי דינאלקוטי שיחות חי"ג עמ' 55
טז ע"א נמשלו ד"ת לירךאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' נז
טז ע"א עדינו העצני יושב בשבת תחכמונימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכב
טז ע"א עייא מי קורא לך בחוץאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמג
טז ע"א פ"א גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'צלח רכב עמ' תעג
טז ע"א פ"א גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק יצא ר"ח וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמז
טז ע"א פעם אחת גזר רביברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קטו ע"ג [תלג ע"ב ד"ה ונראה]
טז ע"א פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק מאי דרש חמוקי יריכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתראורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ו
טז ע"א פעם אחת גזר רבי שלא ישנו תלמידים בשוקלחמי תודה דף רכד ע"א
טז ע"א פעם אחת גזר רבינוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קט"ו ע"ג (דף תלג ע"ב ד"ה ונראה)
טז ע"א צדיק מושל יראת אלהים, וכו' מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קח
טז ע"א קראו שם פרעהרנת יצחק ישעיה עמ' תנ
טז ע"א רבי גזר שלא ישנו לתלמידים בשוקאור אברהם במדבר עמ' רנז
טז ע"א ריטב"א, הקב"ה ציוה על נבונדנצר לבא על מצרים להחריבהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכז
טז ע"א רש"י - שם - נקרא שמתאישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נה
טז ע"א רש"י ד"ה אמר מלאך ה'דברי חנינא - ת"ת עמ' סד
טז ע"א שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ו
טז ע"א שלא ישנו לתלמידים בשוקצמח צדקה עה"ת עמ' קסז
טז ע"א שלוחא דב"ד לית ביה משום לישנא בישא כו'המדרש והמעשה בראשית פ' חיי שרה דרוש ב
טז ע"א שמתיה ברק למרה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפב
טז ע"א תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוידברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לב
טז ע"ב א"ר אבהו ה"ק ואלה שמות גבורותיו של דודדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמב
טז ע"ב אחד ירדוף אלףדרשות מהר"ם בנעט עמ' כט
טז ע"ב אלה דברי דוד האחרונים, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' תפד
טז ע"ב אלה שמות הגבורים אשר לדוד וכו' ואלה שמות גבורותיו של דודכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצא ע"ב
טז ע"ב אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 271, ח"ב עמ' 266
טז ע"ב אלמלא אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דודדובר צדק עמ' 158
טז ע"ב אלמלא אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' ע
טז ע"ב אלמלא אתה שאול והוא דוד ובפרש"י שםיחי המלך עמ' טו
טז ע"ב אלמלי אתה שאול והוא דודמדבר קדמות (תשסח) עמ' לה
טז ע"ב אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניולב דוד (תשסט) עמ' צה
טז ע"ב אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניותהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפג
טז ע"ב אם קרית לא שנית וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
טז ע"ב אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שילשת, ואם שילשת לא פירשו לךאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפד
טז ע"ב אמר אלוקי ישראל וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהרנת יצחק תפלה עמ' רעו
טז ע"ב אמר הקב"ה אני מושל באדם מי מושל בי צדיקחכמת התורה בראשית עמ' קיג
טז ע"ב אמר לו הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאולכסף מזוקק (שפח) פרשת ויקהל דף ק ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו/ז דף קנב ע"ד ופ' לב דף קפד ע"ג
טז ע"ב אמר לו הקב"ה לדוד, דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפח, רצ
טז ע"ב אמר לו הקב"ה(לדוד), הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסה, תקעו-ח, תרכג, תרפג, ויקרא עמ' כג, דברים עמ' רנט, תמב, יהושע-שמואל עמ' תקב
טז ע"ב אמר לו הקב"ה, הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני וכו'ואותו תעבוד עמ' צא
טז ע"ב אמר ליה אחרונים מכלל דאיכא ראשונים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שלז
טז ע"ב אמר ליה עייא מי קורא לך בחוץ וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ריב
טז ע"ב אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי שמלאי וכו' תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוי וכו' לכולי עלמא מנודה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
טז ע"ב אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי שמלאי וכו' תלמיד שנידה לכבודו נדויו נידוי דתניא מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב לרב הוא דאינו מנודה הא לכולי עלמא מנודה למאי אי במילי דשמיא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' אלא לאו לכבוד עצמודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
טז ע"ב אני מושל באדם ומי מושל בי צדיק וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות א
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי צדיקחכמת התורה וירא עמ' תרל
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהברכת טוב עמ' כב, שנג
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי צדיקדרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מב ע"ד; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כז ע"א ודף מב ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת תשא; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כג דף נב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יו ע"ד
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' נ, קכח, קפא, שיא
טז ע"ב אני מושל באדם, ומי מושל בי - צדיק, שאני גוזר גזירה והוא מבטלהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכב
טז ע"ב אשה אחת שלא נהגה כבור בת"ח אמר כמה חציפא ההיא איתתא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמח
טז ע"ב אתא ר' חייא לאיתחזויי ליה א"ל עייאמצווה ועושה ח"א עמ' תקכז
טז ע"ב ברצות ה' דרכי אישתקנת השבין סי' ו (עמ' 33)
טז ע"ב בשעה שהיה דוד יושב בישיבההשיר והשבח ח"א עמ' קמב
טז ע"ב בשעה שהיה יוצא דוד למלחמה היה מפיל ח' מאות חלל בפ"א והי' מתאנח על מאתיים כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשס, ח"ב עמ' שלח, שמב
טז ע"ב בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לח, לט
טז ע"ב בשעה שהיה עוסק בתורה מעדן עצמו כתולעת עדינו העצנילחם רב על סדור התפילה אות תשנט
טז ע"ב גבורותיו של דוד וכו' בשעה שהיה יושב בישיבה וכו' אלא ע"ג קרקעתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק א הערה י
טז ע"ב דוד הי׳ מעדן עצמו כתולעתמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרעה
טז ע"ב דוד היה מקשה עצמו כעץ במלחמההמאור הגדול (גר"א) עמ' שצד-שצה
טז ע"ב דוד המלך היה הורג שמונה מאות חלל במלחמה אחתשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכז
טז ע"ב דוד המלך היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללאור אברהם דברים עמ' תמג
טז ע"ב דוד המלך וכו' שהקים עולה של תשובהתקנת השבין סי' א (עמ' 4), י (עמ' 78, 89), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 34 (סי' כז), רסיסי לילה סי' מז (עמ' 99), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 120, 133, 163, 228, 235, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51, 53), טו (עמ' 115), כ (עמ' 186), דובר צדק עמ' 14, 99, 126, 149, צדקת הצדיק סי' קב
טז ע"ב דוד המלך יכול לעורר חניתו על ח' מאות איש בבת אחתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פא
טז ע"ב דוד המלך נקרא עדינו העצני ותולעת ולא אישתורת העולה (תשעה) עמ' תקס
טז ע"ב דוד הקטין את עצמובנין שאול עמ' יד
טז ע"ב דוד הקים עולה של תשובהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפ
טז ע"ב דוד הקים עולה של תשובהתפלה למשה (בנימין) עמ' קסז
טז ע"ב דוד מתאנח על מאתיםציץ השדה ח"ד עמ' סח
טז ע"ב דוד שהקים עולה של תשובההמאור הגדול (גר"א) עמ' תכד
טז ע"ב דוד שהקים עולה של תשובהמאורות הראי"ה שבועות עמ' רסג, רסה; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' יג {עצם התשובח לענין מחילת החטא עצמו אינו עול כלל 'כי קרוב אליך הדבר מאד' רק עולה של תשובה הוא להחזיר האבידה של שכל ומדות, וזה הקים דוד}
טז ע"ב דור ראש לשלשת אבותס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' יח
טז ע"ב דכל כמה דהוה עירא היאירי קיים וכו' שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
טז ע"ב הוא עדינו העציוני כשהיה יושב ועוסק בתורהאסופת מערכות סוכות עמ' קלה (מהדו"ב עמ' רסא)
טז ע"ב הוא עדינו העצני זה דוד שהי' מעדן עצמו כתולעתאמרות ה' השלם ח"א עמ' נח, תח, ח"ב עמ' קצד, רצא, ח"ד עמ' רסג, ח"ו עמ' שנא
טז ע"ב הוא עדינו העצני, כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מד
טז ע"ב הוא עדינו העצני, כשהיה יושב ועוסק בתורה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שכה
טז ע"ב הואיל והשפלת עצמך וכו'אפיקי ים עמ' קמו
טז ע"ב הואיל שהשפלה עצמך תהיה כמוניטיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
טז ע"ב הוקם על - שהקים עולה של תשובה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ ע"ב (דף שכב ע"ב ד"ה ובזה), ודף קל"א ע"ד (דף תעא ע"ב ד"ה עם); עמודי חיים דף פ"ה ע"א (עמוד תורה ריש אות קכז)
טז ע"ב הוקם על עולה של תשובהטיול בפרדס ח"א עמ' קצט
טז ע"ב הוקם על שהקים עולה של תשובהרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יח דף כו/ז ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בינתיים דף כו ע"א; בית מועד (רבא, שסה) פרק א לתשובה דף ח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש י דף כט ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף נז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ד
טז ע"ב הוקם על, שהקים עולה של תשובהמלכי יהודה (תשע) עמ' כ
טז ע"ב הוקס על שהקים עולה של תשובהרנת יצחק שמואל עמ' תפד
טז ע"ב היה מעדן עצמו כתולעתשעורי דעת ספר ב עמ' נט
טז ע"ב היה מקשה עצמו כעץתורת אליהו עמ' שמט
טז ע"ב היה עושה עצמו כתולעתחכמת התורה ויחי עמ' תכד
טז ע"ב העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קפד, רו, רח, רסב, רעו
טז ע"ב הצדיק הוא במושל דצדיק גוזר והקב"ה מקייםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ו
טז ע"ב הצדיק הוא המושל ביראת אלהים שהקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהתשואות חן (תשסח) עמ' קכז, קמח
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה הצדיק מבטלהדברי שאול שמות עמ' קכ, קצ, שמא, במדבר עמ' קפב
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלדרשות באר יצחק עמ' פז, צב, קא, קכו, קמב, רמז
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהתורת אליהו עמ' צב
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלובנין שאול עמ' רלג
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהחכמת התורה יתרו עמ' שצט
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהפתגמי אורייתא עמ' רס
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהקהלת יעקב ראש השנה עמ' שעח
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחכמת התורה לך לך עמ' שמג, שפ
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחכמת התורה תולדות עמ' קלא, קפח, שעה, תקכ
טז ע"ב הקב"ה גוזר והצדיק מבטלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קסז
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלבית יעקב (תשסא) עמ' קפג
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנד, ח"ו עמ' סז
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלשם ישראל עמ' קכו
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתורת השרף ממאגלניצא עמ' ו
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סט, קיא
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהלחם רב על סדור התפילה אות תקכד
טז ע"ב הקב"ה גחר וצדיק מבטלו צדיק גוזר והקב"ה מקייםבית יעקב (תשסא) עמ' פ, רל, קנ
טז ע"ב הקב"ה נוזר וצדיק מבטלזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע, בהעלותך
טז ע"ב הקב״ה גוזר וצדיק מבטלהברכת אברהם (תשנד) עמ' קלג, קנו, קסט
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזרה והצדיק מבטלהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שפב
טז ע"ב הקים עולה של תשובהפני חיים (פלג'י) דף קעז ע"ב
טז ע"ב ואלה דברי דוד אחרונים וכו' מכלל דאיכא ראשונים כו'ברית שלום (תעח) דף סד ע"א
טז ע"ב ואלה דברי דוד האחרונים וכו' מכלל דאיכא ראשוניםמעשה רוקח (ר"א רוקח) לקוטים מז ע"א
טז ע"ב ואלה דברי דוד האחרנים מכלל דאיכא ראשוניםרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יח דף כו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפ ע"ב
טז ע"ב ואלו שמות הגבורים אשר לדוד וגו' מ"ק א"ר אבהו בשעה שהיו יושב בישיבה לא היה יושב ע"ג כרים וכסתות אלא ע"ג קרקע וכו'בני ישחק דף צו ע"א
טז ע"ב והיה מתאנח על מאתייםרנת יצחק יהושע עמ' קצא, רטו, שע, ישעיה עמ' נא, צ
טז ע"ב והיה מתאנח על מאתייםתולדות הגר"א (תשס) עמ' קנג
טז ע"ב וכי הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
טז ע"ב וכי כוש שמו והלא שאול שמו, אלא מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קצו
טז ע"ב וכי כושית שמה והלא ציפורה שמהשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בהעלותך דף רכא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בהעלותך דף רו ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהעלותך דף רב ע"ב
טז ע"ב ומי מושל בי צדיקהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובדרך, דרוש ד סי' ג ד"ה ובזה
טז ע"ב ומפיל ח' מאות חלל בפעם א' והיה מתאנח על מאתיםרנת יצחק שופטים עמ' יב, קפט
טז ע"ב ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהפרי צדיק בראשית אות יא, יב, וירא אות א, ט, חיי שרה אות ה, ר"ח כסלו אות ה, וישב אות ט, לחנוכה אות ו, מקץ אות יא, ויגש אות ג, ה, י, ויחי אות ד, טו, שמות אות ד, וארא אות י, בא אות יא, בשלח אות א, ט"ו בשבט אות ה, משפטים אות י, פ' פרה אות ה, פ' החודש אות ג, צו אות א, שמיני אות ה, בחוקותי אות יב, שלח אות יב, חקת אות ח, חג השבועות אות טז, יט, כב, פנחס אות טו, דברים אות ז, ואתחנן אות ג, יב, ר"ח אלול אות ב, שופטים אות ח, כי תצא אות ד, וילך אות כא ערב יוכ"פ אות ב, ה, מוצאי יוכ"פ אות יא, סוכות אות ז, כז, מ
טז ע"ב ורבי חייא מוקי לה בצדקהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ב
טז ע"ב חמוקי ירכיך וכו' כך ד"ת בסתרגבורת יצחק שבועות עמ' שד
טז ע"ב יומא דכלהטיול בפרדס ח"א עמ' ר
טז ע"ב יושב בשבת תחכמונירנת יצחק שמואל עמ' קצ, תפט
טז ע"ב יצא רבי חייא ושנה לשני בגי אחיו בשוקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
טז ע"ב כי הוו יתבי גרם שמעתא הוה יתיב מר עוקבא קמיה דשמואל וכו' וכי הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבא וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכא
טז ע"ב כיוצא בדבר אתה אומר וישמע עבד מלך הכושי וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' רפה
טז ע"ב כל העוסק בתורהמורשה - שיחות למועדים עמ' רסז
טז ע"ב כל העוסק בתורה בפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קכט
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו בחוץאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמ
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלו
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קעז, ריג
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסה, רמב, שפט, ח"ה עמ' רפ
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץעטרת יהושע בראשית עמ' ק
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץנחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג דף לה ע"א
טז ע"ב כל העוסק בתורה, הוא גוזר והקב״ה מקייםפני חיים (פלג'י) דף רמג ע"ב
טז ע"ב כל כמה דהוה רביה דדוד עירא היאירי קיים וכו', ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' שכ
טז ע"ב כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעתתורת מנחם חלק נ עמ' 199
טז ע"ב כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעתתורת מנחם חמ"ד עמ' 190
טז ע"ב כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעת וכו' עדינו העצנילחם רב על סדור התפילה אות תשנט
טז ע"ב כשהיה יושב וכו' היה מעדן עצמו כתולעתבאר מחוקק (תשמט) עמ' סה, קמ
טז ע"ב כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץתורת אביגדור ח"ד עמ' רפג
טז ע"ב כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסט, במדבר עמ' תרסז
טז ע"ב כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מערן עצמו בתולעת ובשעה שיצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץתורת אביגדור ח"ג עמ' פד
טז ע"ב כשהיה יושב כו' היה מעדן עצמו כתולעתבאר מחוקק (תשעה) עמ' פה
טז ע"ב כשמואל למר עוקבא ומר עוקבא לשמואלס' חסידים סי' שנט, תקפז
טז ע"ב לא מראש בסתר דברתיראה חיים חלק א דף י ע"ד (דף לה ע"ב ד"ה אלא)
טז ע"ב לא מראש בסתר דברתיראה חיים ח"א דף י ע"ד [לה ע"ב ד"ה אלא]
טז ע"ב לי דיבר צור ישראלראה חיים חלק א דף צ"ט ע"ד (דף של"ט ע"ב ד"ה ונראה)
טז ע"ב מאי דכתיב נאום דוד בן ישיאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קסה-קע
טז ע"ב מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהשארית מנחם - מאמרים עמ' קא
טז ע"ב מאי דכתיב נאם דוד וכו' הוקם עלאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' מט
טז ע"ב מאי דכתיב 'נאם דור בן ישי ונאם הגבר הקם על' נאם דור בן ישי, שהקים עולה של תשובה. 'אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל בארם צדיק מושל יראת אלהים', מאי קאמר אמר רבי אבהו, הכי קאמר 'אמר אלהי ישראל לי דבר צוד ישראל', אני מושל בארם, מי מושל בי צדיק. שאני גוזר גזרה ומבטלהכתב סופר אגדות כאן
טז ע"ב מה כושי משונה בעור אף ישראלחכמת התורה קדושים עמ' שה
טז ע"ב מה כושי משונה בעורורנת יצחק יחזקאל עמ' רסד
טז ע"ב מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רפ
טז ע"ב מה כושי משונה בעורו אף ישראל משתין במעשיהן מכל האומותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפב
טז ע"ב מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפט
טז ע"ב מי מושל בי - צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלהדרכי אמונה דרך כו, צח
טז ע"ב מי מושל ביתורת אליהו עמ' דש
טז ע"ב מי מושל בי צדיקבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות עה, לך לך אות סז
טז ע"ב מי מושל בי צדיקדברי משה (שהם, תשמח) עמ' לט
טז ע"ב מי מושל בי צדיקחכמת התורה ויגש עמ' שכד, שסג
טז ע"ב מי מושל בי צדיקעבודת הקודש (תשסד) עמ' קכה
טז ע"ב מי מושל בי צדיקקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צה, קנו
טז ע"ב מי מושל בי צדיקרנת יצחק ישעיה עמ' שלח, תהלים עמ' תל, משלי עמ' ר
טז ע"ב מי מושל בי צדיקשרגא המאיר על התורה עמ' תקעב
טז ע"ב מי מושל בי צדיק וכו'לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלה, דברים עמ' כ, ליקוטים עמ' ע
טז ע"ב מי מושל בי צדיק וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' נה, צז, קפט, שלד, שצט, תכח, תעו
טז ע"ב מי מושל בי צדיק מושל בי שאני גוזר גזרה ומבטלה, ומהרש"ארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יח
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהלחם רב על סדור התפילה אות תקיב, א' קסד, א' תתקו
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכב
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסו
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהתקנת השבין סי' יב (עמ' 117), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13), אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), רסיסי לילה סי' מט (עמ' 106), נו (עמ' 157), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), לקוטי מאמרים עמ' 129, 178, 220, צדקת הצדיק סי' רנב, דובר צדק עמ' 77, 127, 139, 159
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלה ובו"חרנת יצחק תענית עמ' קעט
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהיהל אור עמ' תיב
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה, ומבטלהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' צז, תקעו, תרסו, שמות עמ' תתרלא, ויקרא עמ' תשטז-תשיז, במדבר עמ' קעח, רסב, דברים עמ' רנט, שכא, תמא, תתריא, יהושע-שמואל עמ' שנז, תקא
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאש דת (אסאד) עמ' רנא
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כא ד"ה אבל הענין, עמ' שנה ד"ה כמוהם, עמ' תג ד"ה אך, ח"ה עמ' שסו ד"ה אך
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כה, פרק קיב פסוק א הערה ד
טז ע"ב מי מושל בי צדיקדבר טוב עמ' כו
טז ע"ב מי מושל בי צדיקקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסו
טז ע"ב מי מושל בי צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלהמנחת יואל עמ' קטז
טז ע"ב מי מושל בי, צדיקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' נ
טז ע"ב מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקפ, תשז
טז ע"ב מי מושל בי? צדיק, הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלהנר ישראל חלק א דף קעד, חלק ג דף סא
טז ע"ב מעדן עצמו כתולעת (ובר"ח)תורת מנחם חנ"ז עמ' 258
טז ע"ב מקצת יום השביעי ככולולחמי תודה דף קנ ע"א
טז ע"ב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, נאום דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובהבצור ירום (תשסז) עמ' קכה הערה 7
טז ע"ב נאום הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ק ע"ג
טז ע"ב נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהדרכי התשובה עמ' ק
טז ע"ב נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה וברש"ילב דוד (תשסט) עמ' יד
טז ע"ב נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה, וגר"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפב
טז ע"ב 'נאם הגבר הוקם עול' שהקים עולה של תשובהזכרון דברים (תשנט) עמ' לז
טז ע"ב נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומיןדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקו
טז ע"ב נהג נזיפותיה בנפשיה תלתין יומיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסה
טז ע"ב עדינו העדניגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ר
טז ע"ב עדינו העצניבעקבי יעקב עמ' קצו
טז ע"ב עדינו העצנילקוטי שיחות ח"ד עמ' 1106
טז ע"ב 'עדינו העצני' כשהלה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעתשירי משכיל כלל א פרט א (עי"ש שי"ח)
טז ע"ב עדינו העצני שמעדן עצמו כתולעת בשעה שעוסק בתורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פ
טז ע"ב עדינו וכו' שהי' מעדן עצמו וכו' (ובר"ח)לקוטי שיחות ח"ט עמ' 89
טז ע"ב על ח' מאות חלל בפ"א שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפ"א וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעז
טז ע"ב ערינו העצוני כשהיה יושב ועוסק בתורהניבי זהב עמ' תקיב
טז ע"ב פעם אחת גזר רבי שלא ישנו תלמידים בשוקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ה, קג
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מבטלוזכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות יח, פרק ה אות נה, עשר אורות פרק א אות יט, כז, עשר עטרות פרק ג אות טו, מח, פרק ח אות לט, ס, עשר צחצחות פרק ב אות מב
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםאמרי אש (טאוב) עמ' שכח
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות ג
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות נב, נו
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר א
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' טז
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםתורת השרף ממאגלניצא עמ' קיט
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שכו, תצו
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר וצדיק מבטלופניני יחזקאל עמ' תקלח, קכב, קפג, קפו, שג, שח, של, שלב, שמא, שמו, שע, קו, תקי, תקסו
טז ע"ב צדיק מושל בו ית'חכמת התורה יתרו עמ' תכח
טז ע"ב צדיק מושל בי שאני גוזר גזרה ומבטלה, ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלו
טז ע"ב צדיק מושל ביראת א' צדיק גוזר גזירה והקב"ה מבטלהמנחת ישראל עמ' קעא, רמז
טז ע"ב צדיק מושל ביראת אל' אני מושל באדם מי מושל בי צדיקטיול בפרדס ח"א עמ' יא, קט, קלז, ח"ב עמ' י, תנב
טז ע"ב צדיק מושל ביראת אלהים, מי מושל בי צדיק, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והצדיק מבטלמאור עינים (תשעה) עמ' קו, רג, רכג, שעה, תל, תסו, תקג, תקמ, תריב, תרסז, תרעו, תרפה, תשסד, תתקטו, תתקסא
טז ע"ב צדיק מושל ביראת אלקים, אמר הקב"ה מי מושל בי הצדיק, שאני גוזר והוא מבטלעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כב
טז ע"ב צדיק מושל ביראת ה'עבודת הקודש (תשסד) עמ' רמה
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלהים וכו' מי מושל בי? צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלהאורות הקודש ח"ד תקה; שמונה קבצים קובץ ז פסקא קלד {טעם של הגנה זאת, והיא עצמה רצון ה'}
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאור תורה השלם (מזריטש) סי' מד, ס, ערה, תכד, תצו
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלקים - מי מושל בי צדיקפרי חיים (קלוגר) עמ' פא
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' שיז, ח"ה עמ' רלה, ח"ו עמ' רסו
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' פה
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלקים כו' שאני גוזר גזרה ומבטלהכתר שם טוב (תשסד) סי' רנא-א
טז ע"ב צדיק מושל כביכול בו ית'חכמת התורה לך לך עמ' ש
טז ע"ב צדקיה משונה במעשיורנת יצחק ישעיה עמ' תלא
טז ע"ב ר' חייא סובר בלימור התורה רשאי הלומד להיות מקבללקט שיחות מוסר ח"א עמ' קה
טז ע"ב ראש השלישים, תהא ראש לשלשת אבותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שיג, תלא
טז ע"ב ראש השלישים, תהא ראש לשלשת אבות, וברש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שסד
טז ע"ב רבי אמר לר' חייא אם קרית לא שניתדברי שאול שמות עמ' שנו
טז ע"ב רכל כמה דהוה רביה עירא היאירי קיים הוה מתני להו לרבנן ע"ג כרים וכסתותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלד
טז ע"ב רכל כמה דהוה רביה עירה היאירי קיים הוה מתני להו לרבנן על גבי כדים וכסתות כי נח נפשיה הוה מתני דור לרבנן וכו'זך ונקי עמ' רצ
טז ע"ב רש"י - בשבת - ישיבה נמוכה משמעישמח חיים (תשסה) מע' י אות נז
טז ע"ב רש"י - הכבד - עשה עצמך כאדם שכבד עליו ראשו ושב בביתך. לישנא אחרינא, התכבד כבודך שתשב בביתךישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ח
טז ע"ב רש"י - שהוא שב תחלה ונתן דרך לשביםתורת מנחם חל"ח עמ' 86
טז ע"ב שאול היה יותר צדיק מדוד המלךשרגא המאיר על התורה עמ' ט
טז ע"ב שאני גוזר גזירה והצדיק בכוחו לבטלהיחל ישראל אבות ח"ב עמ' סו
טז ע"ב שאני גוזר גזירה ומבטלהתאומי צביה עמ' מב
טז ע"ב שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רנא
טז ע"ב שאני גוזר גזרה ומבטלהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' טו
טז ע"ב שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חללדברי שאול ויקרא עמ' קפח
טז ע"ב שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל וכו'חולת אהבה עמ' רכג
טז ע"ב שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסה
טז ע"ב שהקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהחכמת התורה בחוקותי עמ' ריב
טז ע"ב שהקים עולה של תשובהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' צג, תצח, מלכים עמ' קלג
טז ע"ב שהקים עולה של תשובהבית ישי - דרשות עמ' רסז, רסח, שב
טז ע"ב שהקים עולה של תשובהדרשות מהר"ם שיק עמ' תשו
טז ע"ב שהקים עולה של תשובהתורת אליהו עמ' שסט
טז ע"ב שהקים עולה של תשובהעמק תפלה (תשסו) עמ' לד
טז ע"ב שמונה מאות חלל בפעם אחתרנת יצחק שמואל עמ' תעו
טז ע"ב שמונה מאות חלל שהיה דוד מתאנח על מאתים איכה ירדף אחד אלףעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רצב
טז ע"ב תהא כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שי
טז ע"ב תורתו מכרזת עליובי חייא ח"ב עמ' רלט
טז ע"ב תורתו מכרזת עליו מבחוץראשית דעת (אטון) עמ' רלב
טז ע"ב תורתו מכרזת עליוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ח, פרק ל פסוק לג
טז ע"ב תחכמוני, תהא כמוניאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקצט
טז ע"ג נאם הגבר הוקם על שהקים עולם של וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' נז
טז פעם א' גזר ר' שלא ישנו לתלמידים בשוקברית אברהם (בושערה) דף ח/מ/ס ע"ד
טז צדיק מושל יראת אלהיםתולעת שני דף עד ע"ד
טז שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קכו, שצ, רכג
טז שיצא דוד על שמונה מאות חלל בפעם אחת נהיה מצטער וכו'שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כג
טז שרי לשלוח ב"דככר לאדן (תקסא) דף קכ ע"ב
טז שרי לשליח ב"דככר לאדן (תשנ) עמ' יט
טז. אורו מרוזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פ
טז. אזל אמר ליה לאבוה, איקפדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 51
טז. אין נידוי פחות מ ל' יום ואין נזיפה פחות מ ז' וכו' אמר ר' חסדא נידוי שלנו כנזיפה שלהןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 330
טז. אלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמני וכו' דהוה מתנו רבנן והוא הוה יתיב ע"ג קרקעצור יעקב (יעבץ) אמור
טז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו' ור"חשני אליהו דף פב ע"ג
טז. אם ת"ח דומה למלאך ה' מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ד
טז. אף דברי תורה בסתרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו
טז. אף דברי תורה בסתרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמג
טז. בד' מאה שופרות שמתיה ברק למרוז וכו' איכא דאמרי כוכבא הוה כוכבא משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנד {פירש"י מזל סיסרא. ר"ל השר הממונה על האומה. א"נ ממונה על שלום שלא עזר להפיל את סיסרא}
טז. בד' מאות שפורימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמא
טז. ביאור בדין נדפה - ריטב"אאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנא
טז. גזר רבי שלא ישנו בשוקישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
טז. גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקאהבת חיים (דייטש) עמ' קצ
טז. גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 271
טז. גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו' מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנה {ר"ל שלשון המשנה מסודר ע"ד סוד ושמות הק', ולא יחשבו שזה רק נגלה. הסוד יש ללמוד בסתר}
טז. הלומד תורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץדברי יואל פ' משפטים דף קע ע"ב, פ' ויקהל דף שצג ע"ב
טז. הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלשבט מישראל (פרידמן) עמ' שטז
טז. הקב"'ה גוזר וצדיק מבטלישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' טו, טז, קלה
טז. הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעה, תיז
טז. הקב״ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ב, סח, קנט
טז. ומנלן דנצינן ולייטינן ומחינן וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' פא
טז. חכמות בחוץ תרונה כדרבא דאמר רבא כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנח
טז. חמוקי ירכיך אלו ת"ח מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרברכת דוד עמ' נו, סב, קסט
טז. חמוקי ירכיך וכו' מה ירך בסתר אף ד"ת בסתראגרא דכלה ח"ג עמ' שכג
טז. חמוקי ירכיך כמו חלאים - מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתרדעת תורה שמות עמ' רמא, שיד, דברים ח"ב עמ' קמו
טז. חמוקי ירכיך מלאכתי בעיר בסתרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
טז. טוט אסר טוט שריחנן אלקים עמ' לח
טז. לא ישנו לתלמידים בשוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קי
טז. מ"ד נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם עלמקור חיים (ויטאל) פרשת פקודי דרוש ג דף עו ע"ב, עז ע"ד
טז. מה ירך בסתר אך דברי תורה בסתרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלב
טז. מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 6
טז. מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרעבודת יצחק בראשית עמ' יח, קנג
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בכתרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צד
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ב
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרמכתב מאליהו ח"ג עמ' 116
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפאר יעקב ח"א עמ' רסג
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנו
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסט
טז. מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתרבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 44
טז. מה רבי אומרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלד
טז. מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהחיי נפש ח"א עמ' נב ע"א
טז. מי מושל בי צדיקכלי יקר (תשמח) עמ' קסד
טז. מי קורא לך בחוץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלג
טז. מנא לן דקבעינן זימנאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נו
טז. מנדין לכבוד הרבשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רג
טז. מנודה לרב מנודה לתלמידעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קעג
טז. מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבמקראי קדש (תשנג) עמ' תעז
טז. מנלן דאי מתפקר בעל דין בשליחא דבי דינא וכו' העיני האנשים ההם תנקר (פירש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' תצו
טז. מנלן דאם מתפקר בעל דין בשלוחא דבי דינא ואתא השליח ואמר לא מתחזי כלישנא בישא וכו'להורות נתן במדבר עמ' קנט
טז. מנלן דמזמנינן לדינא וכו' מנלן דקבעינן זימנא וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קטו
טז. מנלן דמחמרינן וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קצה
טז. מנלן דמחרמינןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 40
טז. מעיקרא סבר רבי מקצת היום ככולו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' ע
טז. מקצת היום ככולו לענין מנודהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' סג
טז. מרוז - כוכבקסת הסופר (תשעו) עמ' רכד
טז. עה"כ צדיק מושל יראת אלקיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כד, פה, קנד, קסב, קצג, רלה, רמ, רסא, רצה, רצט, שכז, שנא, שנב, שנה, שעו, שעח, תטו, תכו, תכז, תלד, תלו, תסו, תע, תפג, תק, תקו, תקיז, תקפט, תריב, תרלב
טז. פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תפג
טז. פעם אחר גזר רבי שלא ישנו לתלמידים כשוק, מאי דרש, חמוקי ירכיך כמו חלאיס מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, יצא רבי חייא ושנה לשני כני אחיו בשוק וכו' שמע רבי איקפד וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנה, קפ
טז. פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'מצור דבש עמ' שיב
טז. רבי גזר שלא ישגו לתלמידים בשוקכתנות אור עמ' תרע
טז. רש"י - בצדקה ובגמילות חסרים וכו' דמיבעי למיעבד בסתרדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפא
טז. רש"י - יומי דכלה, דרשה שהכל מצויין שםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנה
טז. רש"י - רפתיב בסיפיה דקרא מעשה ידי אמן, התורה מעשה ידי אומנותו של הקב"הדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפ
טז. שאפי' הקב"ה גוזר גזירה הצדיק מבטלההגיד מרדכי דרוש ז, טז
טז. שירה אתה אומר על מפלתו של שאולשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נא
טז. תנו רבנן אין נידוי פחות משלושים יוםכרם חמד (תשסו) עמ' ה
טז: א"ל הקב"ה הואיל והשפלת עצמך מהא כמוני דאני גוזר גזירה ואתה מבטלהמרפא לנפש בראשית עמ' עז
טז: א"ל הקב"ה לדוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפט
טז: אלו שמות הגבורים, גבורותיו יושב בשבת תחכמונייוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
טז: אלמלא אתה שאול והוא דוד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
טז: אלמלי אתה שאול והוא דודשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעט, רטו
טז: אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניוואני תמיד עמך עמ' תה, תט
טז: אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דור מפניושל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות יא
טז: אלמלי אתה שאול והוא דוד וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלט
טז: אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי צדיק. שאני גוזר גזרה ומבטלהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רכח
טז: אמר אלקי ישראל וכו' אני מושל באדם, מי מושל בי, צדיק עזאני גוזר גזירה ומבטלהנועם אלימלך (תשסא) עמ' מא, נז, צח, קסב, רמז, רעא, שכט, שסז, שפט, תיב, תכח, תמז
טז: אמר אלקי ישראל מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזרה והוא מבטלהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 414
טז: אמר הקב"ה אני מושל באדםאהבת חיים (דייטש) עמ' שכו
טז: אמר הקב"ה, מי מושל בי, צדיק שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ה, ח, יז, כד
טז: אמר לו הקב"ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמונינועם אליעזר בראשית עמ' צז ע"ב
טז: אמר לו הקב"ה לדור שירה אתה אומר על מפלתו של שאול, אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דור מפניוישמרו דעת עמ' שיט
טז: אני גוזר גזירה וצדיק מבטלהחכמה ומוסר ח"ב עמ' ל
טז: אני מושל בכל, מי מושל בי, צדיק וכו'אהל אלימלך עמ' סז
טז: בא צדיק ומבטלהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק כח(2)
טז: בברחו מפני שאול וכו' אלמלא אתה שאול והוא דודזאת זכרון (תשנב) אות א
טז: בדבר אורי' החתי, רש"י - ניטלה לו מאתיםמרפא לנפש בראשית עמ' צא, צה
טז: בשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שנה - ר"מ נויגרשל
טז: גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקאגודות אזוב מדברי דף יג ע"ד
טז: דהמע"ה היה דורש בעמקות התורהערבי נחל (תשסד) עמ' תתצ
טז: דוד אמר שירה על שאול, אמר לו הקכ"ה אלמלא אתה שאול והוא דוד כמה דוד הייתי מאבר מפני שאולשבט מישראל (קרמניץ) פרק יח פסוק מט, פרק כז פסוק א, פרק נד פסוק ח, פרק קז פסוק כב
טז: דוד היה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפע"א וכו'דברי יואל פ' בחוקותי דף ת ע"א, תיז ע"א
טז: דוד היה זורק חץ ומפיל ח' מאות חללים בפעם אחת וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלד
טז: דוד היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצח
טז: דוד היה מצטער על שתי מאות שחסרולב אביגדור עמ' יד
טז: דוד היה מתעדן עצמו כתולעתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ריח
טז: דוד הכה ח' מאות פלשתים והי' מצטער על ב' מאות יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אורי' החתימרפא לנפש בראשית עמ' צא, צה
טז: דוד המלך בשהי' יושב ועוסק בתורה ובו'באר ראי (רוזן) עבודה סי' ו אות ב
טז: דוד המלך היה יושב בישיבה ומתני להו לרבנןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
טז: דוד המלך כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שהוא יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץחיי נפש ח"ג עמ' רלב
טז: דוד המלך נקרא עדינו העצני ותולעת ולא אישתורת העולה ח"ג פרק סח
טז: דוד המלך ע"ה בשעה שהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמואור לשמים (תשסג) עמ' ד
טז: דוד המלך ע"ה היה מתאנח על מאתים שנא' איכה ירדוף אחד אלףמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתקא
טז: דוד זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכו
טז: דוד יתיב אארעא ומתני להו לרבנןלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רסד
טז: דוד מפיל חניתו על ח' מאות ומצטער על מאתיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' תו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פג
טז: דוד ראש לשלושת אבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכו
טז: דוד שנקרא עדני העצנייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכ, תכב
טז: ה' גוזר והצדיק מבטלעצי חיים על התורה עמ' צז, צח
טז: הגבר הקם על - שהקים עולה של תשובהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
טז: הוא הקים עולה של תשובהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יא
טז: הוא עדינו העצני, דוד כשהיה יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעת וכשיוצא למלחמה הי' מקשה עצמו כעץיגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לז, פנחס אות קג, אחרי אות לז
טז: הואיל והשפלת עצמך תהא כמונישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
טז: הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהקב חיים עמ' עו
טז: הוקם עולה של תשובהמי השלוח (תשסז) ח"א דף צ
טז: הוקם על, הוקם עולה של תשובהפרדס המלך (תשסט) אות תשג
טז: הוקם על, עולה של תשובהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעט
טז: היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם א'ברכת חיים ח"א עמ' 71
טז: היה מעדן עצמו כתולעתמה שהיה הוא שיהיה עמ' נה
טז: היה מעדן עצמו כתולעתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלב
טז: הלומד בפתר התורה מפרסמונטריקן (תשעד) עמ' קי
טז: הנסים הנעשים לצדיק מושל ביראת אלקיםפחד יצחק פסח מאמר מ
טז: העוסק בתורה בפנים תורתו מכרזת עליו בחוץמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שכג
טז: הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלזרע קודש - מועדים עמ' קח, קצד, רסח
טז: הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהברכת דוד עמ' נח, קפג, רו
טז: הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהדרשות שמן רוקח עמ' קיח, שסד
טז: הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהלהורות נתן במדבר עמ' רמה
טז: הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' צו
טז: הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שטז
טז: הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלה, רכו
טז: הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלובישורון מלך ח"א עמ' עדר
טז: הקב"ה גוזר גזירה צדיק מבטלהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קפו
טז: הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלוחיי שלמה עמ' רמח
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלאור לשמים (תשסג) עמ' קמב, רמב, עדר, שכח
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטל צדיק גוזר והקב"ה מקייםצדקת יוסף עמ' קמז
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטל שנאמר ותגזר אומר ויקםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שכד
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלפרדס המלך (תשסט) אות קל
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מב
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלומשנה למלך (תשסח) עמ' רא
טז: הקב"ה גוזר ועריק מבטלמזקנים אתבונן עמ' קכ
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צו
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלגנת אגוז (תשעב) אות צא, תכו
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלדברי אש (כץ) עמ' שיח
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלדברי יואל פ' אחרי מות דף כג ע"ב
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלויברך דוד עמ' קפ
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רצז, תרעה
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' לז
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלשמע יעקב (זיידא) עמ' סח, קט, קמג
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קעה, תיז, תנא
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קעא
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכח
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלעבודת יצחק בראשית עמ' קצג
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטל, צדיק גוזר והקב"ה מקייםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פו, קפא, קצג
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ו, קעג, תסא
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהחקל יצחק (תשסג) עמ' תנט
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מז
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהברית אברם עמ' נו, רה, רכד, רנט, תפז, תרלד, תרלה
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עב
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קג, רנה
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלושמן ראש סוכות ח"א עמ' קכ
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלונטריקן (תשעד) עמ' קנח
טז: הקב"ה גוזר צדיק מבטליוסף לקח כרך א ח"א עמ' ח, י, קפו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצג
טז: הקב"ה מושל באדם, אמר הקב"ה ומי מושל בי צדיקצמח דוד (סקאליע) עמ' נד, קפ, שמה
טז: הקב״ה גוזר וצדיק מבטלאבני אש (אויש) מועדים עמ' קכד
טז: הקים עולה של תשובהזרע קודש - מועדים עמ' שכ
טז: ואלה דברי דוד האחרונים מכלל דאיכא ראשוניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי
טז: ואלה שמות גבורותיו של דוד יושב בשבת תחכמוני בשעה שהי' יושב בישיבה לא הי' יושב ע"ג כרים וכסתות אלא ע"ג קרקעתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רסה
טז: ואלו שמות גבורותיו של דודיריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת
טז: וידבר דוד את דברי השירהבית שלום מרדכי עמ' קכד
טז: ומי מושל בי צדיק אני גוזר גזירה וצדיק מבטלודברי משה (שהם, תשעט) עמ' רסד
טז: ומי מושל בי צדיק אני גוזר גזירה וצדיק מבטלודברי משה (שהם, תשעג) עמ' יב
טז: זה עולה של תשובהגנת אגוז (תשעב) אות תקנט
טז: זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תלט
טז: חכמות בחוץ תרונהלקחת מוסר ח"א עמ' תטו
טז: חכמות בחוץ תתנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
טז: חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' ו
טז: יחיד ששב שמוחלין לכל העולם בולומפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נא
טז: יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק וכו' שמע רבי איקפר וכו' מאי טעמא עבד מר הכי כו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכה, שקלים עמ' רמו
טז: יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אוריה החתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנ
טז: כוש בן ימיני הוא שאולאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יז
טז: כושי משונה בעורו, אף ישראל משונין במעשיהם מכל האומותחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שסז
טז: כל הלומד תורה מבפנים תורתו מבחת עליו מבחוץנטריקן (תשעד) עמ' קט
טז: כל העוסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
טז: כל העוסק בתורה בסתר תורתו מכרזת עליו בפרהסיאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכה
טז: כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץקריאה בקריה ח"ב עמ' עא
טז: כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שכז, ח"ב עמ' רמג
טז: כשהיה דוד יוצא למלחמה היה קשה כעץ וכשהיה לומד תורה היה משים עצמו כתולעתאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' נב
טז: כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מערן עצמו כתולעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקנה
טז: כשהיה יושב ועוסק בתורהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
טז: כשמתפללין בלב נשבר נתרצה הקב"ה בדיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מג
טז: כתיב חמוקי ירכיך וכתיב חכמה בחוץ תרונהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קעט
טז: לשון הכנעה כמו עדינו העצניאור לשמים (תשסג) עמ' פד
טז: מ"ד נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על, שהוקם עולה של תשובהכתנות אור עמ' תקלו
טז: מאי דכתיב מושל באדם וכו'תורה בציון עמ' רצו
טז: מאי דכתיב נאם וח- ק ישי ונאם הגבר הקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשיבהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רלב
טז: מה כוש משונה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' כב
טז: מה כושי משונה אף שאולתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
טז: מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהם מכל האומותאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רטז
טז: מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהם מכל האומותאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ט
טז: מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמח
טז: מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' כה
טז: מה כושי משונה בעורו כך צדיקים משונים במעשיהםדברי יואל פ' ויגש דף תמד ע"ב
טז: מה כושית משונה בעורה כך צפורה משונה ביופיהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רי
טז: מי מושל בהקב"ה צדיקשער המלך (תשנז) עמ' שפג
טז: מי מושל בי - צדיק, שאני גוזר גזירה, ומבטלהתורת חיים עה"ת עמ' רנט {הצדיק לגבי הקב"ה כבעל לגבי אשתו, בבחי' "והוא ימשל בך"}
טז: מי מושל בי צדיקאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רלו
טז: מי מושל בי צדיקאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קלט, תקלז
טז: מי מושל בי צדיקאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרצ
טז: מי מושל בי צדיקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קע, רה
טז: מי מושל בי צדיקאמרי צדיקים (תשסה) עמ' לב
טז: מי מושל בי צדיקבארות המים (תשסט) עמ' ה
טז: מי מושל בי צדיקבנין שלמה ח"ב (תשסז) הקדמה ב, ועמ' יח
טז: מי מושל בי צדיקדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפב ע"ב, שמחת תורה דף תרל ע"א, תרנט ע"ב
טז: מי מושל בי צדיקדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכד
טז: מי מושל בי צדיקדברי יואל פ' שמות דף קכ ע"ב
טז: מי מושל בי צדיקדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ב
טז: מי מושל בי צדיקואני תמיד עמך עמ' רצג
טז: מי מושל בי צדיקזכרון אליעזר עמ' קב
טז: מי מושל בי צדיקיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קעט, ח"ב עמ' צא, קכה, ח"ג עמ' קפב
טז: מי מושל בי צדיקכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכו
טז: מי מושל בי צדיקכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ו, יט, ל, קה, קעח
טז: מי מושל בי צדיקכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קעג
טז: מי מושל בי צדיקלהורות נתן דברים עמ' מד, רלו
טז: מי מושל בי צדיקמרפא לנפש בראשית עמ' עז
טז: מי מושל בי צדיקמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שס
טז: מי מושל בי צדיקפתחי שערים ח"א עמ' רעא
טז: מי מושל בי צדיקשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יד
טז: מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קו
טז: מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רמט, רנד
טז: מי מושל בי צדיקתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ריט, רמו, שצט, תיד
טז: מי מושל בי צדיקתורת יחיאל בראשית עמ' ס, רז, ריא
טז: מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהיבין שמועה (לעוו) עמ' קיא, תקנו
טז: מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזרה והצדיק מבטלהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסט, רנב, רכט, רב, קלג, קמ, קעב, דש, שעו
טז: מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטלההישר והטוב (תשסג) עמ' שמז, שמט, שפד, שפח, תמה
טז: מי מושל בי צדיק וכו'בארות המים (תשסב) עמ' ב
טז: מי מושל בי צדיק וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כח, קסו, שפו, שצב
טז: מי מושל בי צדיק וכו'קשוטי כלה ח"י אות רנב
טז: מי מושל בי צדיק וכו'נועם אליעזר שמות דף סו ע"א, קמ ע"ב
טז: מי מושל בי צדיק וכו׳קדושת יצחק עמ' יט, קכ
טז: מי מושל בי צדיק כשהקב"ה גוזר גזירה הקב"ה מבטלהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לא, שמות עמ' שע, ויקרא-במדבר עמ' שד, דברים עמ' רמט
טז: מי מושל בי צדיק שאגי גוזר גזירה ומבטלהשדה יעקב עמ' צו
טז: מי מושל בי צדיק שאגי גוזר גזירה ומבטלהקהלת משה (תשסב) עמ' טל, בינת משה (תשסב) עמ' יב
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלחמודי צבי מועדים עמ' רצג, תרמז
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רט
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ד
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהעירין קדישין השלם עמ' פג, קיד, רמ, רפ, תל, תלט, תקצז
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשלשלת הקודש עמ' תט
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קצה
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאגרת הטיול (תשעה) עמ' נב, עא
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהנחלת שמעון (אשכנזי) נח, יתרו לה, עקב קו
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתפארת צבי במדבר עמ' כה, צח, קג
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתפארת צבי שמות עמ' רסב, שח, תנב
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעח
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מב, שמות עמ' י, ויקרא עמ' מד
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר וצדיק מבטלזאת זכרון (תשנב) אות קמה, קסג, קסה
טז: מי מושל בי צדיק שצדיק גוזר והקב"ה מקיים הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתורי זהב (תשעג) עמ' לב, תב
טז: מי מושל בי צדיקדבש השדה עמ' לד
טז: מי מושל בי צדיקמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לו
טז: מי מושל בי צדיקפרדס המלך (תשסט) אות תרנח
טז: מי מושל בי צדיקקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נד, קע, קצג, שה
טז: מי מושל בי צדיק, הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף י ע"ב, נט ע"א, קכו ע"ב
טז: מי מושל בי צדיק, הקב"ה גוזר וצדיק מבטללישרים תהלה (תשסד) עמ' כט, קפז, רז
טז: מי מושל בי צדיק, צדיק גוזר גזירה והקב"ה מקיימהעירין קדישין השלם עמ' שמג,שעא, שפ, תב, תקא
טז: מי מושל בי צדיק, שאני גוזר גזירה, ומבטלהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנו {הצדיק מעון לשכינה, ועי"ז ממליץ טוב על ישראל}
טז: מי מושל בי צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ז, קעב
טז: מי מושל בי צריק הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב, דרוש קמד אות ב
טז: מי מושל בי, צדיקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלא, שנ, תד, תקיא
טז: מי מושל בי, צדיקשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' פז, קכא, רכו, שעה
טז: מי מושל בי, צדיקשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רג, ריג
טז: מי מושל בי, צדיקשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלח, רנג, רסח
טז: מי מושל בי, צדיק וכו' אני גוזר גזירה, והוא מבטלהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 297-296, 300
טז: מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
טז: מי מושל בי? צדיקדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לח, צא
טז: מר עוקבא היה נשיאפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק יד פסוק כא
טז: נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכג
טז: נאום הגבר הוקם עלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שכח
טז: נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהרנת יעקב עמ' קסז
טז: נאם הגבר הוקם על וכו' עולה של תשובהמגלה עמוקות (תשסח) אופן עה, ר
טז: נאם הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצה
טז: נאם הגבר הוקם על, שהקים עולה של תורהכד הקמח (מישור) עמ' תקכג
טז: עדינו העצני בשעה שעוסק בתורה מתעדן כתולעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
טז: עדינו העצני היה מתקשה עצמו כעץצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפו
טז: עדינו העצני יושב בשבת תחכמוני זה דוד וכו'קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
טז: עדינו העצני שהיה מעדן עצמו כתולעת ועוסק בתורהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתפח
טז: עדינו העצני, שהיה מעדן א"ע כתולעתעבודת יצחק בראשית עמ' כב, כה
טז: עירא היאירי מתני לרבנן על גבי כריםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
טז: על דברי כוש זה שאול וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלז
טז: ערינו העצני אינו כי אם דוד המלך בעצמו, ולמח נקרא ערינו העצני, כשחיה יושב ועוסק בהתורה, החיה מערן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תצד
טז: צדיק גוזר הקב"ה מקייםעצי חיים - מועדים עמ' קצה, שס
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עד
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך כב, וירא י, וארא יח, נצבים א
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קז
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםפאר יעקב ח"ב עמ' תריד, תרנח
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיא, רפג
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תלט
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כו
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שסו
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנז
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםילקוט אוהב ישראל עמ' צג, קנג
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח ח, מקץ יז, בהר כה, עשי"ת א
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תע
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמגדל עוז (תשעח) עמ' שצח, תסא
טז: צדיק מושלשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק יג, פרק לג פסוק ט
טז: צדיק מושל ביראת א' מי מושל במיבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנ
טז: צדיק מושל ביראת אלהים מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתפארת צבי ויקרא עמ' שכו, שצד
טז: צדיק מושל ביראת אלהיםמי השלוח (תשסז) ח"א דף נד
טז: צדיק מושל ביראת אלהים, מי מושל בי צדיק, שהקב"ה גוזר וצדיק מבטלבת עין (תשסז) עמ' שעב
טז: צדיק מושל ביראת אלקיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מא, לב, קסה, רנו
טז: צדיק מושל ביראת אלקים שהוא מבטל גזירת אלקיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ת
טז: צדיק מושל ביראת ה' שצדיק גוזר והקב"ה מקייםנזר הקדש ח"ב עמ' שסה, ח"ג עמ' קפו
טז: צדיק מושל יראת אלהים וכו' הקב"ה גוזר וצדיק מבטלערבי נחל (תשסד) עמ' פד, קיג, תקעה, תתרד, ח"ג עמ' יד
טז: צדיק מושל יראת אלהים כו' שאני גוזר גזירה ומבטלהמגלה עמוקות (תשסח) אופן ג, קיז, קצח
טז: צדיק מושל יראת אלקים - מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנד
טז: צדיק מושל יראת אלקיםצדקת יוסף עמ' רט
טז: צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכה, תקיד
טז: צדיק מושל יראת אלקים מי מושל בי צדיקברית אברם עמ' תס, תקלב, תקנד
טז: צדיק נוזר והקב"ה מקייםתורת חיים (קאסוב) עמ' קפא
טז: צור ישראל מושל באדם צדיקלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף עב ע"ב
טז: רש"י - אברתי כמה דוד שהוא צדיק ממךישמרו דעת עמ' שיט
טז: שאול בחינת כושתורת יחיאל בראשית עמ' שצב
טז: שאול משונה במעשיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמב
טז: שאול משונה במעשיושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רי
טז: שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהשמן ראש - ימים נוראים עמ' יא, שעו
טז: שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי וכו' מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיונועם אלימלך (תשסא) עמ' ז
טז: שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתיםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעז
טז: שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתים דכתיב איכה ירדף אחד אלף יצתה ב"ק ואמרה רק ברבר אוריה החתיפאר יעקב ח"ג עמ' שיט
טז: שהקב"ה גוזר והצדיק מבטלבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קה, קכח, רב, רה-רז
טז: שהקים עולה של תורהמדבר יהודה (תשסב) עמ' פז
טז: שהקים עולה של תשובהמה שהיה הוא שיהיה עמ' יב
טז: שהקים עולה של תשובהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעח
טז: שהקים עולה של תשובהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כב
טז: שהתורה מכרזת עליו בחוץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפד
טז: שירה אתה אומר על מפלתו של שאול אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דור מפניואגרת הטיול (תשעה) עמ' עג
טז: תורת מכרזת עליו בחוץשם יחזקאל עמ' קצד
טז: תורתו מכרזת עליו מבחוץתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קב - ר"ש אטון
טז: תורתו מכרזת עליוביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ח, פרק ל פסוק לג
טז: תחכמוני הואיל והשפלת עצמך תהא כמוניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט, שצב
טז: תחכמוני תהא כמוני וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רו - ר"א אבא שאול
טז: כל הלומד תורה בסתראהבת חיים (דייטש) עמ' קצ
יז אם הרב דומה למלאך ה' תורה יבקשו מפיהו וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמב, שמח
יז אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ורא"שכסא דוד (תשנ) עמ' שעט
יז אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליוכסא דוד (תקנד) דף פט ע"ב
יז אם רואה אדם שיצרו מתגברשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 74 {הוצאת זרע לבטלה כדי שלא לבוא על ערוה}
יז הרואה שיצרו מתגבר עליוכלי יקר (תשמח) עמ' תקנא
יז ע"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטו
יז ע"א אב בי"ד שסרחתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צט
יז ע"א אם דואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים וכו' וילך למקום שאין מכירין אותואלשיך על חמש מגילות עמ' שנ
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהואור אברהם דברים עמ' תעב
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהורסיסי לילה סי' לד (עמ' 52), נג (עמ' 133), שיחת מלאכי השרת עמ' 9
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהושמלת אליעזר ח"ב עמ' קעג
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהופרי צדיק פ' שקלים אות א, בלק אות ב, נצבים אות יז
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"יד עמ' מה
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומצווה ועושה ח"א עמ' תעב
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת מהרי"ם במדבר עמ' ל, נ
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת מנחם חכ"ז עמ' 385
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת מנחם חלק לג עמ' 395
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' צ
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקמט ד"ה רק
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיובית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מג דף קח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חגיגה פ"ב דף פז ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף יג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לא ע"ב
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו חורה מפיהולחם רב על סדור התפילה אות א' תתפח
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהולפרקים (תשסב) עמ' עה, תב, תכה
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהותורת אביגדור ח"ב עמ' כז
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיותורת מנחם חי"ט עמ' 44
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה'כתר שם טוב (תשסד) סי' כח-ב
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה"צ יבקשו תורה מפיו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רפט, שא
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה', יבקשו תורה מפיהו וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ער
יז ע"א אם דומה הרב למלאך וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תעג
יז ע"א אם דומה הרב למלאך וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שיט, תכא
יז ע"א אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהובאר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ה
יז ע"א אם הרב דומה למלאו ה' צבקות יבקשו תורה מפיופניני דעת עמ' רלו
יז ע"א אם הרב דומה למלאךחקקי לב חלק א סימן מו דף עח ע"ד (קטע ראשון)
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ד' צבאות יבקשו תורה מפיורביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 15
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה'שערי הישיבה ח"א עמ' קפז
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צב' יבקשו תורה מפיהופתח טוב עמ' ט
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' עא, עב, צא, תרד
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהולחמי תודה דף לד ע"ב
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהושם ישראל עמ' רעד
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' לה
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פח
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות ילמדו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר פ אות ו
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהובאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ב
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צב-אותבאר מחוקק (תשעה) עמ' קסג, רסז
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאותרב שלום (אדלר) עמ' רעט
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה"צבנין שאול עמ' כו
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה"צ יבקשו תורה מפיו וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ה, קיט, קמג, קנ, תקיא
יז ע"א אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהואיתן האזרחי עמ' שיג
יז ע"א אם הרב דומה למלאך תורה יבקשו מפיומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רנב
יז ע"א אם מלאך ה' צבאו-ת קבל תורה ממנובאר שרים פרשת וילך דרוש ב אות ד
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר ילך למקום שאין מכירין אותוחדרי בטן פרשת לך לך ראשון אות ד
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שו
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום וכו' (ובראשונים)דעת חיים עמ' קו
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכיריו אותושם דרך דברים עמ' רסב
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שד
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותואוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 35 {כלומר שרוצה להתנהג שלא על פי המוסר של ת"ח, אבל לא איסור ממש}
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותוטוב ראי ברכות עמ' ס; טוב ראי קידושין עמ' פט-צ
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'לחם רב על סדור התפילה אות קסט, א' שצו
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמג דף סה ע"א, וקידושין סי' קעט דף עו/ז ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מ דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מו דף יח ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) שיטת קדושין דף פו ע"ג
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קלז
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רמט
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, יתעטף שחורים ויעשה מה שלבו חפץאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תנא, תתפ
יז ע"א אמר ליה הבי אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב 'כי שפתי בהן ישמרו רעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא' אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו. ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוכתב סופר אגדות כאן
יז ע"א אמרה להוי ההוא גברא בשמתיה וברא"ששעורי דעת ספר ב עמ' רלו
יז ע"א אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא כו'מראה הגדול ח"ב דף נג ע"ג
יז ע"א אמתא דבי ר'צפיחית בדבש סי' נג דף קמה ע"א
יז ע"א אמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רד, ח"ו עמ' קד
יז ע"א אמתיי דרבי חזיתיה לההוא גברא דמחי בנו גדולגבורת יצחק שבועות עמ' תב
יז ע"א אסור ללמוד מרב שאינו הגוןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' צ
יז ע"א אתא זיבורא וטרקי אאמתי' וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"א
יז ע"א אתא זיבורא וטרקי אאמתי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מא
יז ע"א בשעה שהחכם יושב ודורש והעם שומעין לו הקב"ה מוחל עונותיהם של ישראלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קמד, תקד
יז ע"א דאמר ריש לקיש כשם שנכנסת במאתים ושמונה איברים וכו' ובמהרש"א שםדברי טובה יהושע ח"א עמ' רה בהרחב דברים
יז ע"א דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדולס' הכוונות (שפ) דף ו/ז ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שפט ע"ג
יז ע"א דההוא כלבא דהוה אכיל מסאני דרבנן וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קסט
יז ע"א דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברתשובה מיראה עמ' ס
יז ע"א האי סבא בבי מדרשא דהא כמה שני לא אתיאקדושת השבת סי' ז (עמ' 64)
יז ע"א האי צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה, שמתיה רב יהודהס' חסידים סי' מג
יז ע"א ההוא דעיילוה למערתא דחסידי ולא קבלוהודובר צדק עמ' 76
יז ע"א ההוא טבחא דאיתפקרגבורת יצחק שבועות עמ' שצב
יז ע"א ההוא כלבא וכו' ושמתו ליה איתלי ביה נורא בגנובתיה ואכלתיהס' חסידים סי' תה
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוה סני שומעניה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמב
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהר"ן סביב הרי"ף דף שפט ע"ג; בית יוסף יו"ד סי' שלד דף שסו ע"ד
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוו סני שומעני' וכו' בתוס'ברית שלום (תעח) דף ו ע"ד
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוו סני שומעני' וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' מ
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דסנו ליה שמועתיהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יח עמ' 257
יז ע"א הכבד ושב בביתךישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ח
יז ע"א הכבד ושב בביתך, ורש"י ונמוק"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעט
יז ע"א המכה בנו הגדול עובר אלפני עורלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רעט
יז ע"א המכה לבנו הגדול וכו'תנופה חיים דף קסד ע"ב (שמואל ב' אות י"א), ובדרוש שבסוף ספר נוה צדק (דרוש י' להספד דף קי"ז ע"ג ד"ה ואשר)
יז ע"א המנדה את מי שאינו ראוי לנדות חייב נידויס' חסידים סי' מג
יז ע"א הרואה שיצרו מתגבר עליולב אליהו (תשסה) שמות עמ' קלב
יז ע"א וכשל גם נביא עמך לילה כסהו כלילהרסיסי לילה סי' מג (עמ' 83)
יז ע"א ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמג
יז ע"א ולפני עור לא תתן מכשול, במכה בנו גדולאור אברהם דברים עמ' רפב
יז ע"א חרם בנמטריא רמ"ח כמנין איבריו של אדםס' חסידים סי' קו
יז ע"א ילבש שחורים ויתעטף שחוריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רכה
יז ע"א ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 77
יז ע"א ילך למקום שאין מכירין אותו כו' ויעשה מה שלבו חפץ (ורש"י ותוס')תורת מנחם ח"ו עמ' 107, חט"ו עמ' 323
יז ע"א כד חזייה רב יהודה חייך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכו
יז ע"א כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' עז
יז ע"א כסהו כלילההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רסג
יז ע"א כשם שנכנסת במאתים וארבעים ושמונה איברים וכףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שג ד"ה והנה
יז ע"א ליהוי האי נברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור ל"ת מכשולס' חסידים סי' מג
יז ע"א מאי שמתאהכתב והקבלה בראשית פמ"ב פסוק לז
יז ע"א מאי שמתא וכו' שם מיתהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ק
יז ע"א מי שיצרו מתגבר עליו וכו' מחיר יין (תשעט) עמ' סט
יז ע"א מנודה לרב מנודה לתלמידפני חיים (פלג'י) דף קסט ע"א, קפ ע"ב
יז ע"א מר זוטרא חסדא וכו' ברישא משמית נפשיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רלח
יז ע"א מר זוטרא חסידא כי מחייב צורבא מרבנן שמתא ברישא משמית נפשיה, ובתוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נג
יז ע"א מר זוטרא חסידא כי מיחייב צורבא מרבנן שמתא ברישא משמית נפשיה והדר משמית לדידיה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכה
יז ע"א סנו שמועניהמשנת חיים בראשית עמ' שפא
יז ע"א עיילוהו למערתא דחסידי ולא קיבלוהו וכו', וביעב"ץאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ק
יז ע"א צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיהתפלה למשה (בנימין) עמ' רמב
יז ע"א ר"ש בר לקיש הוה מנטר פרדסאמנחת קנאות עמ' קנו
יז ע"א רבי עילאי אומר אם רואה אדם שיצרו מתגברלקוטי מאמרים עמ' 206
יז ע"א ריש לקיש הוה מנטר פרדיסאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
יז ע"א ריש לקיש הוה מנטר פרדיסאר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שפט ע"ג; בית יוסף יו"ד סי' שלד דף שסז ע"ב
יז ע"א ריש לקיש הוה מנטר פרדסא אתא ההוא גברא וקאכיל תאיני וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכד
יז ע"א שדי שמתא אגנובתא דבלבא ואיהי דידה עבדה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קצה
יז ע"א שפחה של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה ג' שניםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלח
יז ע"א ת"ח שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפח, ח"ד עמ' קכ
יז ע"א תוס' ד"ה אםחכמת התורה כי תשא עמ' רעו
יז ע"א תיתי לי דאפילו לגברא רבא דכוותך לא חנפיישמח חיים (תשסה) מע' ה אות כב
יז ע"א תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא וכו' כסהו כלילהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שנא
יז ע"א תלמיד חכם שסרח וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' ט
יז ע"א תלמיד חכם שסרח כסהו כלילהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קב ע"א [שפ ע"א ד"ה ואם]
יז ע"א תלמיד חכם שסרח כסהו כלילה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קב ע"א (דף ש"פ ע"א ד"ה ואם)
יז ע"ב אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו, ואם לאו אל יבקשוהדרש והעיון שמות מאמר רסה
יז ע"ב אמר רב יהודה מה געשה ננדה אותו צריכים לו חכמיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמט
יז ע"ב במהר"ץ חיותשערי הישיבה ח"א עמ' שי
יז ע"ב דכשחל שביעיחקקי לב חלק א (סימן נ"ג) דף צ"ג ע"ד (ד"ה ואני); נשמת כל חי חלק א (סימן ס"ה) דף קב ע"ב (ד"ה ואחרי המח"ר תמהני)
יז ע"ב דשלים משמרתו ברגלמשנת חיים דברים עמ' שצו
יז ע"ב הוקם על - שהקים עולה של תשובהברכת מועדיך לחיים ח"א דף צ ע"ב-ע"ד [שכב ע"ב ד"ה ובזה], קלא ע"ד [תעא ע"ב ד"ה עם]
יז ע"ב יום ז' של אבילות מקצתו ככולואלשיך על חמש מגילות עמ' תכו
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהםנפש חיים (פאלאג'י) דף מא ע"א [סב ע"א ד"ה וזהו]
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהםנפש חיים דף מ"א ע"א (דף ס"ב ע"א, מערכת ג אות ל' ד"ה וזהו)
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניבית יעקב (תשסא) עמ' קה
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמו
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימנחת קנאות עמ' מד
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונילבושי בדים סעיף רמא
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק בשלח אות ב
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונישארית מנחם - מאמרים עמ' צא
יז ע"ב לי דיבר צור ישראלראה חיים ח"א דף צט ע"ד [שלט ע"ב ד"ה ונראה]
יז ע"ב מאי תברא וכו' תברי בתי רמי וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"א
יז ע"ב מותר לגזוז ציפרנים במועדפורים בציון עמ' רעד
יז ע"ב מקצת היום ככלואור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצט
יז ע"ב תוס' ד"ה ושמואל אמר הלכהנשמת כל חי חלק א (סימן ס"ה) דף קב ע"ב (ד"ה ואחרי המח"ר קשה)
יז. א"ר פפא תיתי לי דלא שמתי צורבא מרבנןמקראי קדש (תשנג) עמ' תקג
יז. אב בית דין שסרח אין מנדין אותואור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמב
יז. אין מנדין זקן דוקא בפרהסיאמקראי קדש (תשנג) עמ' קסח
יז. אם דומה הרב למלאך ד' צבאות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנו
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פג
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוזאת זכרון (תשנב) אות קמה
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מז, נג, קפא, תג, תרכ
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' מ, ערב
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיודברי דוד (טשורטקוב) עמ' לג
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נז
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיותפארת צבי שמות עמ' שפא
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלג - ר"ב בן חיים
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכו - ר"ש מגנוז
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפ - ר"א סלים
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכ - ר"מ צדקה
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעא - ר"ב שרגא
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו חורה מפיהו וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סו, רמז
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהובית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף יג
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיודברי יואל פ' דברים דף ט ע"א
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבאו-ת יבקשו תורה מפיו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רו
יז. אם דומה הרב למלאך ה' צבקות יבקשו תורה מפיומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ב
יז. אם דומה הרב למלאך ה"צ יבקשו תורה מפיומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנו {כמלאך שאינו עושה ב' שליחויות, יהי' הרב פנוי לתלמידיו; אם מצאת ברב מדות המלאכים אהובים ברורים וכו'. ובלי פניות. בצוואת החת"ס מזהיר להרביץ תורה אבל רק לשמה}
יז. אם דומה הרב למלאך ה', יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' קט
יז. אם דומה הרב למלאך ה', יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכט
יז. אם דומה הרב למלאך ה׳ יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו מפיואור האורות עמ' רה
יז. אם דומה הרב למלאך וכו' יבקשו תודה מפיוחיי נפש ח"א עמ' רעד ע"א
יז. אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח
יז. אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קעו
יז. אם דומה הרב למלאך ר' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיושרגא המאיר מועדים עמ' רעט
יז. אם דומה הרב למלאןפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לג פסוק יא
יז. אם דומה לך הרב למלאך ה' צבאותדרשות שמן רוקח עמ' שסה
יז. אם הרב דומה למלאךבאר מחוקק (תשמט) עמ' קלב, ריג
יז. אם הרב דומה למלאך ד' צבאות תורה יבקשו מפיהושמע יעקב (זיידא) עמ' מב
יז. אם הרב דומה למלאך ד' צבאות תורה יבקשו מפיופרדס המלך (תשסט) אות תרכח
יז. אם הרב דומה למלאך ה'תורת יחיאל במדבר עמ' פא
יז. אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוצפנת פענח (תשסו) עמ' שיז, לג
יז. אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז, שמות עמ' רנח
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צב' יבקשו תורה מפיועלי שור ח"ב עמ' כג
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאויתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קעט
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאותאהבת חיים (דייטש) עמ' קעב
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאו-תשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ריא
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאו-תשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמו
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסט, א'קכח
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'לוח ארז פרשת ויקרא דף ג
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כח
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהומרפא לנפש בראשית עמ' עז
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו וכו'שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות נט
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיופרדס מנחם עמ' קנא
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף מד ע"ב
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעו עמ' תצה
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו לאואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיב
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' נט
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קט, קנד, רו
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרסז
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' סה, רנא, רנב, רסג, רעג
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה תבקשו מפיהוספרי המגיד מקאזניץ עמ' רמג
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבקות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבקות תורה יבקשו מפיוחיי נפש ח"ג עמ' רנב
יז. אם הרב דומה למלאך ה' תורה יבקשו מפיהומקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תן
יז. אם הרב דומה למלאך ה"צ וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שעב
יז. אם הרב דומה למלאך ה"צ יבקשו תורה מפיו, ואם לאו אל יבקשועירין קדישין השלם עמ' מו, ת
יז. אם הרב דומה למלאך ה'צבאות יבקשו תורה מפיהוקדושת עינים (תשעא) פרק ד אות קכד, פרק י אות לח
יז. אם הרב דומה למלאך וכו'דבש השדה עמ' נג
יז. אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהוברכת דוד עמ' קכה, קמ
יז. אם הרב דומה למלאך תורה יבקשו מפיהוצור יעקב (יעבץ) בראשית, ויקהל, בהעלותך, קונטרס פת"ח צו"ר
יז. אם הרב דומה למלאךמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה הא
יז. אם יצרו מתגבר עליו ילך למקום שאיו מכירין אותו ויעשה מה שלבו חפץתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקמה
יז. אם ממון נתחייב נידוי מי נתחייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' לד
יז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שי, תקא
יז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' קלט
יז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו ויתעטף בשחורים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שה
יז. אם רואה ארם שיצרו מתגבר עליו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קפז
יז. אם רואה שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתעטף שחודים ויעשה מה שלבו חפץמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' ר
יז. אם ת"ח דומה למלאך ה' צבאותפרפרת משה ח"ב עמ' שמא
יז. אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעתתורה בציון עמ' קעה
יז. אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צו, קד
יז. אמתא דרביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תה
יז. דאמתא דבי רבי חזיתיא לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרו ליהוי ההוא גברא בשמתאים שמחה עמ' קפב
יז. דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות י
יז. דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות לג, קדושים אות ח
יז. דהוה מחי לבנו גדולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ט
יז. דעבד כר' אילעאי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שג
יז. האי צורבא מרבק דהוי סני שומעניהנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' ו
יז. ההוא דטרקיה זיבורא וכו' עיילוהו למערתא דדייני וקבלוהוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה, רו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט
יז. ההוא דסנו שמועניה ושמתיה ר"יישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קס
יז. הזכירו שמתא במכה בנו גדולמקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
יז. המכה את בנו תגדולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפ
יז. המכה בנו גדול יהא בנידויאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלה, רנד
יז. המכה בנו הנדול עובר משום לפני עורשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
יז. והיתה העיר חרם אמר רשב"ל כשם שהיא נכנסת לרמ"ח אבריםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף מט ע"א
יז. ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכד
יז. חרם בגימטריא מאתים ארבעים ושמונהטוב לב עמ' קא
יז. ילך למקום שאין מכירין וכו' ויעשה מה שלבו חפץאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' טז-יז
יז. כי אזלינא לההיא עלמא בריחא דעתאי דאפי' לגברא דבוותך לא חניפי לי'עלי שור ח"ב עמ' רמג
יז. כי שפתי כהן וכו' אם דומה הרב למלאך ה' וכו'ים שמחה עמ' קצט, רמג
יז. כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק א אות עג
יז. כשרואה היצה"ר מתגבר בו ילבש שחוריםצפנת פענח (תשסו) עמ' שסז
יז. ליהוי בשמתא דקעבר משום לפני עורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריא
יז. לפני עוורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תג
יז. מאי דקמן דאתא האידנאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קמ
יז. מאי דקמן דאתא האידנא לבי מדרשאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תסא
יז. מאי שמתא - שם מיתהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
יז. מהד. בנו הגדולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסה
יז. מכה לבנו גדול עובר בלפני עוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סה
יז. מנדין אותותשבי (תשסה) עמ' קע שורש נדוי
יז. מנודה לרב מנודה לתלמידאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ריט
יז. מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
יז. מנודה לתלמיד במילי דידיה אינו מנודה לרבמקראי קדש (תשנג) עמ' תסו
יז. מערתא דחסידימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצב
יז. משמתין אותותשבי (תשסה) עמ' רע שורש שמתא
יז. נשמתיהמקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
יז. עובדא דרבי יהודהמקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
יז. עיילוה לקברי דחסידי ולא קבלוהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שט
יז. עיילוהו למערתא דדייני וקבלוהושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פא
יז. עיילוהו למערתא דחסידי ולא קבלוהומבשרת ציון ח"ד עמ' קטו
יז. עיילוהו למערתא דחסידי ולא קבלוהו עיילוהו למערתא דדייני וקבלוהושבט מישראל (קרמניץ) פרק פב פסוק ו
יז. עיילוהו למערתא דחסידי ולא קיבלוהו עיילוהו למערתא דדייני וקיבלוהואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרלז
יז. צדיק גוזר והקב"ה מקייםספרי המגיד מקאזניץ עמ' נה, ריא
יז. צורבא מרבנן רסני וכו' מקום שאין מכירין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכה
יז. רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו', ויעשה מה שלבו חפץדרשות שמן רוקח עמ' קטז
יז. שפחתו של בית רבי שנידתהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' כט
יז. ת"ח שסרח כסהו בלילהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכה
יז. תוס' - ילך למקום שאין מכירין אותו וב' ר"ח ח"ו לא הותר לו לעשות עבירה אלא ע"י כך יכנע לבוצפנת פענח (תשסו) עמ' צב
יז. תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאצוף דבש (לוין) מאמר ג
יז. תלמיד חכם שסרח מנדין אותו בפרהסיאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סט
יז: כ"מ שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתפארת ראובן עמ' רעג
יז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נט
יז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצד
יז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' קנב
יז: מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלח
יז: ת"ח שסרח אין מבזין אותו בפרהסיאבהיֹת הבֹקר עמ' שעט
יח אין נושאים נשים במועד ותוס'שם שלמה דף סג ע"ב ואילך
יח אמר שמואל מותר ליארס בחש"מתולעת שני דף טז ע"א
יח אעפ"י שגוזרים מן השמים בת פלוני לפלוני יכול אדם להפציר בתפלה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קסה
יח ברית כרותה לשפתייםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כו
יח ברית כרותה לשפתיםשארית מנחם ח"ב עמ' גג
יח ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמט
יח בת פלוני לפלונייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קיח
יח ויפל על פניו מלמד שחשדוהו וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' צה
יח מה' אשה לאיש מן התורהתולעת שני דף טז ע"א
יח מותר לארס בחש"מדברי יוסף (הכהן) דף יא
יח מותר ליארס בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר ברחמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסה
יח מן התורה מן הנביאי' ומן הכתובים מה' אשה לאיש כו'קידש ידיד דף קלד ע"ד, קלו
יח מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים אנו למדים, שמד" אשה לאיש וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כה
יח ע"א א"ר יוחנן מנין שברית כרותה לשפתים וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ל
יח ע"א בכל יום ב"ק יוצאת בת פלוני לפלוניגנא דפלפלי עמ' קח
יח ע"א בעין יעקב - וישמע משה ויפול על פניו וכו' שחשדוהו מאשת איש, ומנא לן שנאמר ויקנאו למשה במחנהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קצא
יח ע"א ברית כרותהמשנת חיים בראשית עמ' ער
יח ע"א ברית כרותה לשפתייםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' פד
יח ע"א ברית כרותה לשפתייםחכמת התורה ויצא עמ' תקצז
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיג
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםאש דת (אסאד) עמ' רמג
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשל
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה וירא עמ' תרי-תריא
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה כי תשא עמ' תסד
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםלחמי תודה דף קסא ע"ב
יח ע"א דאמר ד' יוחנן מנין שברית כרותה לשפתים וכו'מכשירי מצוה עמ' כה
יח ע"א הוא אמה וזקנו אמהעולם הפוך פרק פו
יח ע"א הואי כשגגה שיצא מלפני השליטשיחות עבודת לוי סי' נא אות ה
יח ע"א הלכה כר' יוסיפורים בציון עמ' רעד
יח ע"א ואיתרע ביה מילתא בשמואל על פנחס אחוה וכו' חבטינהו לאפיהזכור לדוד עמ' קא
יח ע"א וכי לית לך ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה תולדות עמ' תרמד
יח ע"א כרותה לשפתיםהכתב והקבלה בראשית פכ"ב פסוק ה
יח ע"א כשגגה שיצאה מלפני השליטאורות הקודש ח"ג נג; שמונה קבצים קובץ ח פסקא רלג
יח ע"א מי שחושדים בו בדבר מסוים, אות היא שיש בו פגם זהבאר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ג
יח ע"א מנין שברית כרותה לשפתים וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' כ, ק
יח ע"א נכנס שמואל לנחמואמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' פה
יח ע"א פנחס אח דשמואל איתרע ביה מילתאדרשות מהר"ם חביב עמ' כט
יח ע"א פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתא וכו' אמר לית לך ברית כרותה לשפתים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שלד
יח ע"א פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתא על שמואל למישאל טעמא מיניה חזנהו לטופרי דהוו נפישן אמר ליה אמאי לא שקלת להו אמר ליה אי בדידיה הוה מי מזלזלת ביה כולי האי הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע ביה מילתא בשמואלדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
יח ע"א פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתארצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמד דף סה ע"א
יח ע"א פרמשתקא אמה מחיר יין (תשעט) עמ' קיג
יח ע"א פרעה אמגושי היהצמח צדקה עה"ת עמ' רה
יח ע"א פרעה אמה אחת היתה קומתוגנא דפלפלי עמ' שו
יח ע"א פרעה בימי משהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 271
יח ע"א פרעה היה אמה גבוה, ואמתו היה אמה וזרת באורןנחל חיים סי' מג
יח ע"א פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תקי
יח ע"א פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהדרשות הצל"ח השלם עמ' תכט
יח ע"א פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלה
יח ע"א פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתקו אמה וזרתאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תקט
יח ע"א ציפרנים צדיק קוברן חסיד שורפןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלב, תס
יח ע"א צפרנייםס' הגירושין (תשסו) עמ' 72
יח ע"א צפרנים, שורפן חסידשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עה
יח ע"א קומתו של פרעה אמה אחתגנא דפלפלי עמ' שכח
יח ע"א קלל חכם אפילו על חנם באהמנחת קנאות עמ' נח
יח ע"א רש"י ד"ה שקלינהוזכור לדוד עמ' עט, קא
יח ע"א שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשעמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תל
יח ע"א שלשה דברים נאמרו בצפרנים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמ
יח ע"א שמואל אמר הלכה כר' יוסי במועד ובאבל דאמר שמואל הלבה כדברי המיקל באבלזכור לדוד עמ' לא, עט
יח ע"א שרפן חסידיסוד ושורש העבודה שער צוואה סכ"ט
יח ע"א תוס' ד"ה ונגנוסטריעינות מים דף ק ע"א
יח ע"ב אבל אית ליה אויבים אויבים הוא דאפקוה לקלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנה
יח ע"ב איהי תמות מקמיהס' הבוטח ח"ב עמ' קה
יח ע"ב אין אדם נחשדמאיר נתיבות ח"א עמ' לג
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אא"כ וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 65, ח"כ עמ' 168
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאותקנת השבין סי' י (עמ' 96)
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקטו
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאו כו' ואין בותורת מנחם חמ"א עמ' 338
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאושני אליהו דף נב ע"א
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אלא א"ב עשאואור אברהם ויקרא עמ' רסז
יח ע"ב אין אדם נחשד על דבר אלא א"כ הרהר בהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תנג
יח ע"ב אין אדם נחשד על דבר אלא א"כ עשאו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנח
יח ע"ב אין חושדין אלא במי שיש בוחכמת התורה תולדות עמ' נט, קז
יח ע"ב אין חושדין אלא למי שיש בוחכמת התורה מקץ עמ' שכט
יח ע"ב אין נושאין נשים במועד אבל מארסין שמא יקדמנו אחר ברחמיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכב, שלג
יח ע"ב אמר רב מן הנביאים ומן הכתוביםאברהם את ידו ח"ב דף פו ע"ב
יח ע"ב אמר רבי יוסי יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בומשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רסא
יח ע"ב אמר שמואל מותר לארם אשה בחולו של מועד וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קסז
יח ע"ב אריב"ל בכל יום ויום ב"ק יוצא מהר חורבס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ח עמ' קיט, מאמרי הריי"צ באידיש עמ' 161
יח ע"ב בבל יום ויום בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלונימאמץ כח (תשעה) עמ' קד
יח ע"ב בכל יום ויום ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני וכו' שדה פלוני לפלוניתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה יח
יח ע"ב בכל יום ויום ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניצלח רכב עמ' עג
יח ע"ב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלג, שמא
יח ע"ב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דקא בעי רחמי וכו' מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מצינו שמה' אשה לאיש וכו'ס' חסידים סי' שפג
יח ע"ב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
יח ע"ב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונירוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור מה דף צד ע"א ומאמר עד דף רצו ע"ב ומאמר קלג דף רפו ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנג ע"ג ודף קנה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח סי' ד דף שצד ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' חיי שרה דף מה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לט ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף פט ע"ב; זהר פ' לך לך דף צא ע"ב, ופ' משפטים דף קא ע"א ודף קנ ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' תצא דף קצט ע"ב
יח ע"ב בכל יום ויום וכר בת פלוניס' הבוטח ח"ב עמ' קא, רכו
יח ע"ב בנביאים דכתיב ואביו ואמו לא ידעו וגו'רנת יצחק יהושע עמ' שנט
יח ע"ב בסוגיא אודות זיווגיםלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 447
יח ע"ב בת פלוני לפלוניברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר טו
יח ע"ב בת פלוני לפלוניעטרת יהושע שמות עמ' כז
יח ע"ב בת פלוני לפלוני ובתוס'שפע חיים - נישואין עמ' צד
יח ע"ב דומי דמתא יומא ופלגאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רג
יח ע"ב ההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קיז
יח ע"ב העלילו דברים על משה רבינו ועל הקב"הראשית דעת (קורח) סי' כ
יח ע"ב ואי לא כפרת בה'ס' הבוטח ח"ב עמ' קה, קנב
יח ע"ב יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בומאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יו סי' סא [דף קסא] ע"ד
יח ע"ב יקדמנו אחר ברחמים גנא דפלפלי עמ' קח
יח ע"ב יקדמנו ברחמיםבעקבי יעקב עמ' רל
יח ע"ב כאן בזווג ראשוןדברי שאול בראשית עמ' רמח
יח ע"ב כותבין פרוזבול במועד אם המלוה רוצה לילך למדינת היםמאכסניא של התורה סי' כז
יח ע"ב כמה אתה נותן לבתך וכו'שפע חיים - נישואין עמ' נ
יח ע"ב לא מיבעיא לארסברכת אבות עמ' סג
יח ע"ב לא תיבעי רחמי הכיס' הבוטח ח"ב עמ' טז, שמ
יח ע"ב להכעיס הוא דעבודרנת יצחק מלכים עמ' שסג
יח ע"ב מ' יום קודם יצירת הולד כו'מדרש האיתמרי דרוש א דף א ע"ג
יח ע"ב מאן לימא לן דברצון חכמים עבדי דלמא שלא ברצון חכמים עבדיהר המוריה עמ' רנא
יח ע"ב מה' אשה לאישבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכז
יח ע"ב מה' אשה לאישבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ז אות ב
יח ע"ב מה' אשה לאישמעדני אשר נישואין עמ' פא
יח ע"ב מה' אשה לאישתורת אליהו עמ' תיא
יח ע"ב מה' אשה לאישברכת אבות עמ' ס
יח ע"ב מה' יצא הדבר וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' רג
יח ע"ב מהתורה מהנביאים ומהכתובים מה' אשה לאישבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א בסיום
יח ע"ב מהתם בחולו ש"םויחי יעקב דף סב ע"א
יח ע"ב מותר לארם אשה בחולו של מועדבנין שאול עמ' קצה
יח ע"ב מותר לארם בחול המועד וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' יב
יח ע"ב מותר לארס אישה בחולו של מועד וכו', ובציוני הש"סאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסד
יח ע"ב מותר לארס אשה בחולו של מועד וכו'יפה מראה (שנ) ביצה פ"ה סי' ח דף ג [?] ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת חיי שרה; ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שצא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפא ע"ד; זהר פ' לך לך דף צא ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף יו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קכ ע"ב
יח ע"ב מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ט
יח ע"ב מותר לארס בחוה"מברכת אבות עמ' סא
יח ע"ב מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהמקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פי"א דף לז ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת קרח דף קכ ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' תשא דף קנ ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"ג דף עו/ז ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף פח ע"ג
יח ע"ב מן התורה וכו' מה' אשה לאישבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קע אות יב
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים וכו' מה' אשה לאישתורת אביגדור ח"ב עמ' י
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים אנו למדין שמהשם אשה לאישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכג
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' רב
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' של
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישויקהל משה (אלפלס) דרוש יד דף קכו ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנד ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף מ ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' בראשית דף ט ע"א, ופ' חיי שרה דף נד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יג דף קח ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' נד דף צג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצג ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת ויצא דף לה ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' חיי שרה דף לא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויצא דף קכא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט לזיווג דף מז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף קיז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ב
יח ע"ב מן התורה ונביאים וכו' מה' אשה לאיששים שלום עמ' קיד, קמב
יח ע"ב מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ד בהקדמה
יח ע"ב מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישמאמץ כח (תשעה) עמ' קד
יח ע"ב מתקיף לה אביי מאן לימא לן דברצון חכמים עבדיזכור לדוד עמ' פא
יח ע"ב פן יקדימנו אחר ברחמיםחכמת התורה חיי שרה עמ' תפב
יח ע"ב פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה לך לך עמ' תקז
יח ע"ב פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה תולדות עמ' קיז
יח ע"ב פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה תזריע עמ' ה
יח ע"ב צדיק קוברן חסיד שורפןתורת משה (אלמושנינו) עמ' קיז
יח ע"ב רבא שמעיה לההוא גברא רבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפז
יח ע"ב שדה פלונית לפלוניס' הבוטח ח"ב עמ' קב
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה ויצא עמ' קמב
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר ברחמיםמעדני אשר נישואין עמ' קנז
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר ברחמיםס' הבוטח ח"ב עמ' ק, קד
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר ברחמיםתורת מנחם ח"ב עמ' 79
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר ברחמיםבאר שרים פרשת בשלח דרוש ב אות ס
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר וכו' בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' כי הא דרבא שמעיה לההוא נברא דקא בעי רחמי וכו', מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מצינו שמה' אשה לאיש וכו'ס' חסידים סי' שפג, שפז
יח ע"ב תוס' ד"ה ומי אמר שמואלעינות מים דף ק ע"א
יח פרעה וכו' הוא אמה וזקנו אמהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 251
יח שמא יקדימנו אחר ברחמים הוא מילתא דלא שכיחאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכ
יח שמא יקדמנו אחר ברחמיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכ
יח תוס' דילמא מרובה מדה טובהדברים אחדים (תשמו) עמ' תנג
יח תוס' יומא - מרובה מדה טובהדברים אחדים (תקמח) דף קכז ע"ב
יח. אינו נחשד אא"כ הרהרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה {לכן סוטה צריכה להביא קרבן}
יח. אם נדוי נתחייב בזיון לא נתחייבשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
יח. אמאי לא שקלת לטופריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
יח. אמי אה את לך ברית כרותה לשפתיסשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קעד
יח. ברית כרותה לשפתייםאורחות דוד עמ' מו
יח. ברית כרותה לשפתייםפרפרת משה ח"א עמ' קיח, רנח
יח. ברית כרותה לשפתייםתורת יחיאל בראשית עמ' קלה, רמט
יח. ברית כרותה לשפתיםגור אריה דברים פ"א אות סה, במדבר פט"ז הערה 117
יח. ברית כרותה לשפתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קל
יח. ברית כרותה לשפתיםטוב לב עמ' צה
יח. ברית כרותה לשפתיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שי
יח. ברית כרותה לשפתיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפז
יח. ברית כרותה לשפתיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' לב
יח. ברית כרותה לשפתיםנטעי אשל בראשית עמ' קס
יח. ברית כרותה לשפתיםשומע תפלה ח"ב עמ' ט
יח. ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלט, תמו, תקב, תרג
יח. ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לו
יח. ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' צד
יח. ברית כרותה לשפתים דהדור תרוייהויוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלב
יח. ברית כרותה לשפתיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סח
יח. בת פלוני לפלוניפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק כד
יח. ג' דברים נאמרו בצפרנים, קוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשעקרבן שבת (תשסח) עמ' סח
יח. הלכה כדברי המיקל באבלמבשרת ציון ח"ד עמ' קמז,קמט
יח. הלכה כדברי המיקל באבלשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמה
יח. ואיסתייעא מלתא דהדור תרוייהוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קמד
יח. ואמר אביטול ספרא משמיה דרב (פפא) פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה, ופרמשתקו אמה וזרת, לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקא
יח. ואמר אביטול ספרא משמיה ררב פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתקו אמה וזרת לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליהשל"ה (תשנז) פרשת וארא אות יא
יח. ואני והנער נלכהפרפרת משה ח"א עמ' קיט
יח. ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל אחר מבנ"י קנא לאשתוכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נו ע"ג
יח. ויקנאו למשה שכל אחד קינא לו מאשתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
יח. טעמא מאי [בזריקת צפרנים] שמא תעבור עליה אשה עוברה ותפילבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 312
יח. כיון דאשתנו אשתנוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יח. מהי אשה לאישישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שמ
יח. מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם, ואיסתייעא מילתא דהדור תרווייהושם יחזקאל עמ' קטו
יח. מנין שברית כרותה לשפתיםפרדס מרדכי עמ' קסד
יח. פינחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתאמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
יח. פרעה אמגושי היהפאר יעקב ח"ב עמ' תעד
יח. פרעה גבוה אמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצח
יח. פרעה שהי' בימי משה אמגושי הי'דבר צבי - קדושת השבת עמ' ריא
יח. פרעה שהיה בימי אברהם היה אמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רפו
יח. פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 551, 548-547
יח. פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה וכו'זרע קודש - מועדים עמ' מג
יח. פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קנד
יח. פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' א לז' של פסח
יח. פרעה שהיה בימי משה הוא אמה, וזקנו אמהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 507-506, באר ו הערה 300, 296-295
יח. פרעה, היה גבהו אמהעטרת ישועה (תשסד) אות רעח להגדה ש"פ, אות א לשביעי ש"פ
יח. רחמנא תזדמן לי פלניתאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלח
יח. רש"י ברי הארון מונחים למעלהגור אריה שמות פכ"ה הערה 194
יח. שורפן חסידיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רל
יח. שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק, שורפן חסיד, זורקן רשעדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 123
יח. שלשה דברים נאמרו בצפרנים וכו'תורת העולה ח"ב פרק לז
יח. שלשה רבתם נאמרו בצפרנים וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קמז
יח. שמא יקדמנו ברחמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמא
יח. שמא יקדמנו ברחמיםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שנז
יח. שמואל חזנהו לטופרי ראהו נפישיןמבשרת ציון ח"ב עמ' קמז
יח. תוס' ד"ה ובגנוסטרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריט
יח. תניא שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק, שורפן חסיד, זורקן רשעשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות ט, פה בהגה"ה
יח: אין אדם נחשד אלא אם כן עשאוחנן אלקים עמ' נה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד, רנה
יח: אין אדם נחשד בדבר אא"כ יש בו מקצתודרש משה (קלנברג) ח"א דף לז
יח: אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאופאר יעקב ח"א עמ' שי
יח: אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו וכו', התם משום שנאה הוא דעבודאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סה
יח: אין אדם נחשד וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקמו
יח: אין זיווגו של איש אלא מהקב"הנזר הקדש ח"ג עמ' ה
יח: אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיושבות יעקב (אבולפיה) עמ' ט
יח: אין מערבין שמחה בשמחהלישרים תהלה (תשסד) עמ' רטו
יח: אין עושים סעודת אירוסין במועד וכו'להורות נתן בראשית עמ' שפב
יח: אמר רב בשם ר"א בן אצטרבולי, מן התורה וכו' וזרח השמש על התורה עמ' מא
יח: אפילו זיווג ראשון יתכן שיקדמנו אחר ברחמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עז, קמג
יח: ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת כו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פט
יח: בבל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלונידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נז, מועדים (תשנט) עמ' כ
יח: בכל יום ויום ב"ק יוצאת וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' פה, פט
יח: בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' מד, סט, ע, עא
יח: בת פלוני לפלוניקסת הסופר (תשעו) עמ' קסד
יח: בת קול אומרת בת פלוני לפלוניטובך יביעו ח"א עמ' קיב
יח: בת קול יוצאת בת פלוני לפלוניבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ג אות א-ב
יח: בתורה בנביאים בכתובים מצינו אשה לאישמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ט, נד
יח: דבר זה למדנו מן התורה ומן הנביאים ומן הכתוביםכד הקמח (מישור) עמ' קצב
יח: דומי דמתא יומא ופלגא ובקלא דפסיק לית לן בהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ב, דרוש קג אות ב
יח: דמותר לקדש בימי חולו של מועד שמא יקדמנה אחרדברים נחמדים (תשסה) עמ' ע
יח: הכי אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיששבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צו
יח: ואי לא בפרת בה'שומע תפלה ח"א עמ' נח
יח: והביטו אחרי משה מלמד שכל אחד קינא את אשתו ממשהקדושת עינים (תשעא) פרק י אות פב
יח: והביטו אחרי משה מלמד שכל אחד קנא לאשתו ממשהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' קעו
יח: והכתיב ויקנאו למשה במחנה שקינאו את נשותיהם ממשה התם להכעיס הוא דעבדקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ב, דרוש צה אות ב, דרוש קב אות ד, דרוש קג אות ב
יח: ויביטו אחרי משה כל אחד קינא את אשתו ממשהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' א'ד
יח: ויקנאו למשה במחנה - מלמד שכל אחד ואחד קנא למשה מאשתו וכו' שחשדוהו מאשת אישבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 372-371
יח: ויקנאו למשה במחנה מלמד שכ"א ואחד קינא למשה מאשתושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תיד
יח: ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל א' קינא את משה מאשתולב אריה פרשת קרח אות ו
יח: ולפעמים שנחשד באיזה דבר איסור ואיו בו ממש, רק בש"ס אמרו שיש בו מקצת, והקשה בש"ס מכמה אופנים ומימרות דיש חשד גם בלי שיהא בנחשד מקצת מזה, ומשני באיזה אופן יש בו מקצת ובאיזה אופן אין בותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנג
יח: זווג האדם מה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנח
יח: יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמא
יח: יהא חלקי עם מי שחושדין אותונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כח
יח: יהא חלקי עם מי שחושדין בו ואין בולוח ארז פרשת שמות דף ה
יח: יהי חלקי עם מי שחושדין אותו ואין בוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 16
יח: יצתה בת קול ואמרה בת פלוני לפלוניעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסז
יח: יש שזווגו בא אצלומי השלוח (תשסז) ח"א דף לא
יח: כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו בחול המועדשם יחזקאל עמ' תסה
יח: כל אחד קינא לאשתו ממשהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שכט
יח: כל אחר קנא למשה מאשתוגור אריה בראשית פ"ב הערה 124
יח: כשאין מיטיב מעשיו יקדמנו אחר ברחמיםאגרא דכלה ח"א עמ' קכז
יח: לא מיבעי לארם דלא קעביד מצוה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ח
יח: לא מיבעיא לארם דלא קעביד מעוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ
יח: לבן ובתואל: מה' יצא הדברשיחות לספר בראשית עמ' קלח
יח: לגבי משה רבינו ע"ה כל אחד קינא לאשתו ממנו דמשום שנאה הוא דעבודבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסא
יח: מ' יום קודם יצירת הולד בת קול אומרת בת פלוני לפלוני שדה פלונית לפלוני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קצא, תטז, ח"ג עמ' ז
יח: מ' יום קורם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוניקשוטי כלה ח"ח אות פז
יח: מארסין נשים במועד שמא יקדמנו אחרקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' יא, קטז, קכב, קלט, קמח, קנב, תשטז, תשכא
יח: מה' אשה לאישאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' לג
יח: מה' אשה לאישאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כג, כד, מח
יח: מה' אשה לאישבישורון מלך ח"א עמ' קנח, קסא, קסב, תכ
יח: מה' אשה לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נב, רט
יח: מה' אשה לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעח
יח: מה' אשה לאיששמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מז
יח: מה' אשה לאישתורת יחיאל בראשית עמ' רכ
יח: מה' אשה לאיש וכו' ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף כב ע"א-ע"ב
יח: מה' אשה לאיש מה"תרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' ערה
יח: מה' אשה לאישהאיר ממזרח עמ' נג
יח: מה' אשה לאישיריעות שלמה (אוזאן) פ' חיי שרה
יח: מה' יצא הדברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכו
יח: מהרש"א ד"ה שדהנזר הקדש ח"א עמ' שכט
יח: מותר לאדם אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מה
יח: מותר לארם אשה בחולו של מועד וכו' שמא יקדמנו אחר ברחמים ובר"ן שםבן מלך - מידת הביטחון עמ' קיג
יח: מותר לארם אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות א, ב, ז
יח: מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרקשוטי כלה ח"י אות ז
יח: מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר וכו' ברחמיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' לב, מב, סט, ע, קו
יח: מותר ליארס בחולו של מועד שמא יקדמנה אחר ברחמיםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעא
יח: מכריזין בת פלוני לפלונימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שנח
יח: מלמד שכ"א קינא לאשתו ממשהדבש השדה עמ' קע
יח: מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהלב אביגדור עמ' קסה
יח: מן התורה וכו' מה' אשה לאיש וכו'שבח נעורים עמ' לו
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1322, באר ה הערה 286, 383
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו' בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלתמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שי
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מצינו שאין זיווגו כו'מדרש האיתמרי דרוש ב דף ג ע"א-ע"ב
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתוביםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלה
יח: מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תיא
יח: מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ב
יח: מן התורה מן הנביאים מן הכתובים מצינו אשה לאישבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ט דף מז
יח: מן התורה, נביאים, וכתובים, מה' אשה לאישמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנז {ההבדל בין זיווג יצחק, לשמשון, הוא הכתוב השלישי שאם נחלת אבות, ובדרכיהם, אז מה' אשה משכלת}
יח: מצינו בתורה וכו' שאין זווגו של איש אלא מה'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נד דף צג ע"א
יח: נחשד בדבר - יש בו מן הדברשיחות לספר ויקרא עמ' תכג
יח: פן יקדימנו אח"ר ברחמיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' סח
יח: פן יקדימנו אחרשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמז פסוק יב
יח: רבא חזי גברא רבעי רחמי להאי איתתאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שטז
יח: רבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתאשיח דוד (תשסד) עמ' קיג
יח: רבא שמעיה לההוא גברא רבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתאשיח דוד (תשסח) עמ' קלג
יח: שכל אחד קינא לאשתו ממשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפב
יח: שמא יקדימנו אחר ברחמיםדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני
יח: שמא יקדמנואחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ג
יח: שמא יקדמנו אחרפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לב פסוק כג
יח: שמא יקדמנו אחר ברחמיםבישורון מלך ח"א עמ' קצא, רכ
יח: שמא יקדמנו אחר ברחמיםגור אריה דברים פ"כ אות י
יח: שמא יקדמנו אחר ברחמיםמרפא לנפש בראשית עמ' תכו
יח: שמא יקדמנו אחר ברחמיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רלא
יח: שמא יקדמנו אחר ברחמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנט
יח: שמא יקדמנו אחר ברחמים וכו' או איהו לימות מקמה או איהי תמותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות יא
יח: ת"ש ויקנאו למשה במחנה וכו' שכל אחד קינא לאשתו ממשהנועם אליעזר שמות דף רפ ע"א
יח: תוס' ד"ה וטווה - מותר לעשות תפילין בחוה"משם יחזקאל עמ' תסה
יט ע"א כותב אדם תפילין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
יט ע"א מאי טעמא ימים לא בטלוזכור לדוד עמ' עה, עח
יט ע"א רש"י ד"ה מאי טעמאזכור לדוד עמ' עה, עח
יט ע"א תוס' ד"ה והתניאעינות מים דף ק ע"א
יט ע"א תוס' ד"ה רבי יוסי. הואיל ואוכל מצה ויושב בסוכה אין צריך אותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפח ד"ה הנה
יט ע"א תוס', המצה היא האות דפסחשירת הפסח אות קצו
יט ע"ב תוס' ד"ה אתייאחקקי לב חלק א (סימן נ"ה) דף צד ע"ג (קטע ראשון)
יט. ביאור בטעם דיני אבילות שנוהגין במצורע ומנודה - ריטב"אאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכב
יט. ברית כרותה לשפתיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
יט. הלכה בין באבן בין בפלךשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סה
יט. הקובר מתו קודם הרגל לא בטלה ממנו גזירת שבעהפרדס מנחם עמ' צז
יט. ר"ה ויו"כ כרגליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכב
יט. ראש השנה ויום הכפוריםנפש הרב עמ' שיד; מפניני הרב עמ' קעה
יט. שבת עולה למנין שבעהנפש הרב עמ' קצד
יט. תוס' איסור מלאכה בחוה"ט הוא מדרבנןגור אריה שמות פכ"ג הערה 28
יט. תוס' ד"ה טווה וכו'פרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יט פסוק ב
יט: איסור תספורת באבילות הוא ל' יוםגור אריה במדבר פ"ו הערה 71
יט: דאמרינן מקצת היום ככולושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלה
יט: מקצת היום ככולונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעו
יט: מקצת היום ככולו בשלושיםנפש הרב עמ' רנב
יט: פרע פרע מנזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפח
יט: שלשים יום מנלן יליף פרע פרעשערי שיש יהושע ח"א עמ' עב
כ ע"א אבא קיים וכו'רחמים לחיים דף כ"ז ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קל"ג)
כ ע"א בא ושאל את אלישע בן אבויהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שנח
כ ע"א ושמועה קרובה נוהגת שבעה ושלושים ורחוקה אינה נוהגת אלא יום אחדכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יז ע"א
כ ע"א מנין לאבילות שבעה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה אף אבילותפרי צדיק ט"ו באב אות א
כ ע"א מנין לאבלות שבעה שנאמר והפכתי חגיכם לאבלבי חייא ח"א עמ' יג
כ ע"א מעשה וכו' והודיעוהו לאחר שלש שניםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 555
כ ע"א מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק וכו'מכשירי מצוה עמ' רמה
כ ע"א רא"ש סי' לבדרשות מהר"ם חביב עמ' שה
כ ע"א רב בר אחוה דרבי חייא דהוא בר אחתיה דרבי חייאברית עולם (תשסט) עמ' קעו
כ ע"א תוס' ד"ה מה וכו'ברכת אבות עמ' קכו
כ ע"א תוס' ד"ה מה חג - ובירושלמי וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 65, ח"ט עמ' 108
כ ע"א תוס' ד"ה מה חג וכו'ברכת אבות עמ' לח
כ ע"א תוס' ד"ה מה, דהתם קודם קבורה היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצב
כ ע"א תוס' ד"ה מה. ובירושלמי דייק וכו' ומ'ויעש לאביו אבל שבעת ימים' לא מצי לאתויי, רהתם קורם קבורה היה, ובירושלמי משני דאין למירין מקורם מתן תורה, והתם בירושלמי מייתי קראי טובאכתב סופר אגדות כאן
כ ע"א תוס' ד"ה מה. ומויעש לאביו אבל שבעת ימים לא מצי לאתויי וכו' דאין למידין מקודם מתן תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעו ד"ה תוס'
כ ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ד
כ ע"ב אבל מתאבל עליהםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ז
כ ע"ב בריטב"א ד"ה קורעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
כ ע"ב דחייב לקרוע על חמיו וחמותודברי שאול שמות עמ' קעג
כ ע"ב האמור בכהן שמטמא להן אבל מתאבל עליהןדרשות מהר"ם חביב עמ' שח
כ ע"ב ורש"י ד"ה ולא מן הקורה שנשברה ביו"טשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ב
כ ע"ב כל האמור בפרשת כהנים שכהן מטמא להם אבל מתאבל עליהםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
כ ע"ב לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו בלבדמכשירי מצוה עמ' פג
כ ע"ב מקצת יום השביעי באבילות ככולואמרות ה' השלם ח"א עמ' קעא
כ ע"ב רבי חייא לחוד רבי אחייה לחודמגילת סמנים עמ' צו
כ. אין למידין מקודם מתן תורה - תוס'אור אברהם ברכות עמ' מ
כ. מה חג שבעה אף אבילות שבעהפנים מסבירות עמ' ב
כ. מנין לאבילות שבעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמח
כ. מנין לאבלות שבעה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכ
כ. שאול זה נשיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמח
כ. שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, ורע"ק סבר שנוהגת ז' ושלשיםשם יחזקאל עמ' קמב
כ. תוד"ה מה, אין למידין מקודם מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קה(שמה), קס(צז), קפ(כב), קצג-קצה, רכז, רמו(לא), שט, שלה(נז), שמ(עד), שנא(יז), שסג(ו), שסט-שעג
כ. תוד"ה שכבר נתעסקומפניני הרב עמ' רמא
כ. תוס' - אין למדים מקודם מתן תורהמקוה המים (שטעגר) עמ' צג-צד
כ. תוס' ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסג, רסז, תקכו, תקנד, תריג, תשסח, תתכד, תתס-תתסב
כ. תוס' ד"ה מה חג שבעהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ד
כ. תוס' ד"ה מה חג שבעה וכו'פרפרת התורה עמ' מד
כ. תוס' ד"ה שכברנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
כ: אי אתם רחמנים בו יותר ממנימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יד, גוף הספר עמ' צו
כ: כל שמתאבלים עליו מתאבלים עמושם יחזקאל עמ' קעו
כ: מקצת היום ככולותורה בציון עמ' פא
כ: צודנייתא בעית למיכלמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' צו
כ: קריעה היא בעמידהגור אריה דברים פי"ט אות ט, פכ"ה אות טז
כא ע"א אבל אסור בת"ת שלא יסיח דעתו מהאבלותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעח
כא ע"א אבל ב' ימים הראשונים אסור להניח תפילין משני ושני בכלל מותר להניח תפיליןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנא
כא ע"א אבל כל שלשה ימים הראשונים אסור להניח תפילין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 52
כא ע"א אבל, אם רבים צריכים לו מותר ללמודצמח צדקה עה"ת עמ' נב
כא ע"א אלו דברים שאבל אסור בהן וכו' ואסור לקרות בתורה וכו'זכור לדוד עמ' עד
כא ע"א אלו דברים שאבל אסור בהן וכו' ובתשמיש המטהמגילת סמנים עמ' נט
כא ע"א אמר ליה כעין ארצה וכו'זכור לדוד עמ' יא
כא ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאזרע שמשון משפטים אות טז
כא ע"א העומד בשעת יציאת נשמה, ברמב"ן שםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קז
כא ע"א ומעשה ומת בנו של ר' יוסי בציפורי וכו' ודרש כל היום בולוהר המוריה עמ' רו
כא ע"א מנין לקריעה שהיא מעומדאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תיד
כא ע"א מנין לקריעה שהיא מעומד וכו' ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' תו
כא ע"א תוס' - אע"ג דושכב ארצה כתיב נמי אצל הילד דבת שבע כו'רנת יצחק תפלה עמ' קסח
כא ע"א תוס' ד"ה דאי, דוד התאבל דא"ל ה' שימות וה"ה כמתרנת יצחק שמואל עמ' שצד, שצח, מלכים עמ' רכא, רצג, ישעיה עמ' רצח, ה' מגילות עמ' שנו
כא ע"א תוס' ד"ה ואסורזכור לדוד עמ' עד
כא ע"א תוס' רדוד ישב על הארץ ולא רחץ וסך משום אבלרנת יצחק תענית עמ' עז
כא ע"ב א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת וכו' ורש"י ותוס' מהראנ"ח שםאיש אמונים דף קיח ע"ד, קכה ע"א
כא ע"ב אלא כך אמרתם תורת אלקיו בלבובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלה, ויקרא עמ' שסג, במדבר עמ' קט, שצ, דברים עמ' יט, קנט, קצח, שג, תעד, תתרכב
כא ע"ב אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' שג
כא ע"ב בא ממקום קרוב מונה עמהן, ורש"י - דבמקום קרוב הוה ויכול לבא בתחלת האבילות חשבינן לי' כמו דאתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תס
כא ע"ב בא ממקום רחוק מונה לעצמו וכו' אפילו בא ביום הז' ממקום קרוב מונה עמהן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנח
כא ע"ב ג' ימים הראשונים אסור בשאילת שלום וכו' מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכותהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק יד הערה ה
כא ע"ב המוצא את חברו אבל וכו' לאחר שנים עשר חדש שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
כא ע"ב המוצא חברו אבל לאחר יב"ח ומדבר עמו תנחומין למה דומהדבר טוב עמ' מד
כא ע"ב המעשה שמתו בניו של ר"ע ואמר מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתםשם דרך - כתר תורה עמ' נז
כא ע"ב כמה עקיבא בשוק וכו' תורת אלקיו בלבולקוטי שיחות חט"ז עמ' 211
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של ר"ע וכו'אור שרגא עמ' רפ
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא וכו' אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתםשם דרך - הישר והטוב עמ' צט
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא נכנסו כל ישראל והספידוםבי חייא ח"ב עמ' קסט
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול בשעת פטירתן עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר וכו' ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה עקיבא בשוק אלא כך אמרתם תורת אלהיו בלבו וכל שכן ששכדכם כפול וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קה
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדולשארית מנחם - מאמרים עמ' רפד
כא ע"ב תנו רבנן אבל שלשה ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל, מבאן ואילך הולך וכו'כתב סופר אגדות כאן
כא. אבל אסור בת"תבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ג
כא. אבל אסור בתשמיש המטהגור אריה בראשית פ"ח הערה 33
כא. אבל אפור לקרות בתורה ובנביאים ובכתוביםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לט
כא. אבל ביום ראשון אסור בתפילין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעז
כא. אונן אסור בדברי תורהשם יחזקאל עמ' תקא
כא. אלא מהכא ויקם דוד ויקרע את בגדיויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקלד
כא. אלא מהכא וכו' ויקרע את בגדיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רל
כא. אלא מעתה 'ועמד' וכו' א"ל התם לא כתיב 'ויעמוד'אמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
כא. אם רבים צריכים לו אינו נמנע מדברי תורהשם יחזקאל עמ' קעד, תקא
כא. בענין כרבים דמימרפא לנפש בראשית עמ' פח
כא. ואחריתה כיום מרמבשרת ציון ח"ג עמ' קלט, קמג
כא. ואם היו רבים צריכין לודברי יואל פ' במדבר דף סב ע"ב
כא. והא תניא בין יושב בין עומרגור אריה דברים פי"ט הערה 55
כא. מנין לקריעה שהוא מעומד וכו' ויגז את ראשו ה"נ וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקצא, תקצב
כא. על הקרקענפש הרב עמ' רנג
כא. תנו רבנן אבל, שלשה ימים הראשונים אסור במלאכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה. מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך ביתושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות ב
כא: אם בשביל עקיבא באתםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
כא: בג' ימים הראשונים אבל אינו יוצא אפילו לבית אבל אחרגור אריה ויקרא פט"ו הערה 90
כא: ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה עקיבא בשוקדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 312
כא: ואם בשביל עקיבא וכו' ששכרכם כפולהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נו, עד
כא: והתניא מעשה ומתו בניו של ר"ע נכנסו כל ישראל וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
כא: תוד"ה מכאן ואילךמפניני הרב עמ' קנב-קנג
כב אורחא רחיקא וזוודא קלילאשארית מנחם ח"ד עמ' תקכג
כב אין קורעין ולא חולצין כודרכי שלום (מרגונאטו) דף סד ע"ב
כב חכם שמת בית מדרשו בטלשרגי נפישי דרוש ז
כב חכם שמת שבית מדרשו בטלמערכות ישראל (גורדון) דרוש שלושת הרעים עמ' 149-152
כב מ"מ נסמכה כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף עו ע"א, קכה ע"ד
כב ע"א אתון דלא אזליתו בתר ערסא מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאבולא אתחילו מנומאכסניא של התורה סי' ע
כב ע"א בכל המתים המדחה מטתו הרי זה משובחחכמת התורה חיי שרה עמ' רמג
כב ע"א מדחה מטתו הרי זה משובחהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצג
כב ע"א על כל המתיםהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק כג
כב ע"ב אר"י ע"פ המתים כולם מבפנים כו'יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ג
כב ע"ב חכם שמת בית מדרשו בטל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף צא ע"ד
כב ע"ב חכם שמת בית מדרשו בטל כו' והרמב"ן בת"היד שלמה (עזרא) דף סז ע"ב
כב ע"ב חכם שמת בתי מדרשות בטליןחכמת התורה תולדות עמ' רכ, רכא
כב ע"ב לשמחה שלשיםחקקי לב חלק א (סימן נ"ו) דף צ"ז ע"א (ד"ה וזאת)
כב ע"ב מגדל שערו עד שיגערו בו חבריותורת העולה (תשעה) עמ' תקצא
כב ע"ב ע"כ המתים רצה חולץ רצה א"א כו'יד שלמה (עזרא) דף פד ע"א
כב ע"ב על כל המתים כולן מסתפר לאחר ל יום, על אביו ועל אמו - עד שיגערו בו חבריובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רל
כב ע"ב על כל המתים כולן קורע טפחרנת יצחק מלכים עמ' רמד
כב ע"ב ענין קריעה על מתיםתורת השרף ממאגלניצא עמ' יג
כב ע"ב רש"י ד"ה חכםדברי חנינא - ת"ת עמ' פו, שלה
כב ע"ב ת"ח שמת בית מדרשו בטלאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעג
כב ע"ב ת"ר חכם שמת בית מדרשו וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תצה
כב ע"ב תוס' ד"ה דנפישא בלישה הק' על רש"ישמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"א
כב ת"ר ע"כ המתים מדחה מיתתו הר"ז משובחאות לישועה דף מו ע"א
כב. חכם שמת בית מדרשו בטל רש"י ונמו"קתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנא - ר"מ צדקה
כב. מכי מהדריתו אפייכונפש הרב עמ' רמז
כב: אב ב"ד שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ונכנסין לביהכ"גמים חיים (קרייסווירטה) עמ' לג
כב: אב בית דין שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטליןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 100
כב: היושבים בצפוןנפש הרב עמ' רנג
כב: ויקרעם לב' קרעים ללמדך שאינו מתאחה לעו'כבוד לאיש דף ס ע"א
כב: חכם שמת בית מדרשו בטלאורחות דוד עמ' שכג
כב: חכם שמת בית מדרשו בטלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשטו
כב: חכם שמת כל ביהמ"ד בטליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמד
כב: חכם שמת כל בתי מדרשות בטליןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ל, עה
כב: מאחה את הקרעיםתפארת צבי בראשית עמ' תרלה
כב: מאחה בלשון חז"ל הכוונה חיבורלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עא
כב: נשיא שמת כל בתי מדרשות בטליםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צו
כב: על כל המתים נכנס לבית השמחה לאחר ל' יום וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קפח, קצ
כב: שיעור גערהדברי הרב עמ' רכז
כב: ת"ר חכם שמת בית מדרשו בטל אב"ד שמת כל בתי מדרשות וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כד אות א, סי' מד אות א
כב: תוס' ד"ה ולשמחת מריעותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
כג אמר רב מחמשים ועד ששים זו מיתת כרת וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קסג ע"א
כג ארץ שנער הרה וילדהראש דוד (תשמו) עמ' רמח ע"ב, רצט ע"א
כג כל האמור בפרשת כהנים שכהן מיטמא להן אבל מתאבל עליהן כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצג
כג משמת רב יוסף נשקי כיפי דפרתשארית מנחם ח"ד עמ' תקיח
כג ע"א אבל בשבוע ג' אינו מדבררנת יצחק ישעיה עמ' סא
כג ע"א מאי לזמן מרובה אמר רב פפא לאחר שלשים יוםזכור לדוד עמ' מד
כג ע"א מי שמתה אשתו אסור לישא אחרתמאכסניא של התורה סי' סט
כג ע"א מי שמתה אשתו אסור לישא אשה עד עבור ג' רגלים, ותוס'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפח
כג ע"א מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנה ד"ה ועל
כג ע"ב אבילות בשבתבעקבי יעקב עמ' קנז
כג ע"ב בתוד"ה מאן דאמר, [בענין אבילות בשבת]חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בהעלתך א
כג ע"ב כד נח נפשיה דרב"א בר"ה פתח עליהאיש מבין ח"ב דף סו ע"א
כג ע"ב נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלאדובר צדק עמ' 153
כג ע"ב רא"ש פ"ג פ"ז - הלל דיו"ט מדין שמחה כמ"ש זה היום עשה ה' וגו'שירת הפסח אות קסג
כג ע"ב תוד"ה מאן - שבת כו' לא כתיב שמחהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 62
כג ע"ב תוד"ח ואינו, דברים משום אבל אסור באונןרנת יצחק שמואל עמ' שצו
כג ע"ב תוס' - הטעם דיו"ט אינו עולה למנין שבעה ושבת עולהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצד
כג ע"ב תוס' ד"ה מאן - שבת כתיב בה ברכהס' חסידים סי' תט
כג ע"ב תוס' ד"ה מאןמגילת סמנים עמ' סו
כג ע"ב תוס' ד"ה מאןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצח
כג ע"ב תוס' דשבת שלא נאמרה בו שמחה עולה למנין ז'רנת יצחק תענית עמ' רנז
כג ע"ב תוס' סוד"ה מ"ד - שבת וכו' לא כתיב שמחה וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 9
כג ע"ב תשמיש המטה איבא בינייהוזכור לדוד עמ' עד
כג. אבל אסור לישא אשה עד שיעברו ג' רגליםגור אריה בראשית פמ"א הערה 124
כג. אתון דלא אזליתו בתר ערסאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ג
כג. חיוב שמחה בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנט
כג. מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותו בביה"ק ולכי ופרנסי וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות יא
כג. תוס' ד"ה ער שיעברומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עד
כג: מי שמתו מוטל לפניוזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכז
כג: עד שיגערו בו חבריותורת העולה ח"ג פרק עא
כג: תוד"ה מאן דאמרנפש הרב עמ' קצד; מפניני הרב עמ' קעה
כג: תוס' לגבי אבילות בשבתבין המשפתים שמות עמ' קכג
כד בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאכד הקמח (תשנו) עמ' קמב
כד ע"א א"ל לשמואל: נח נפשי' דרב, קרע עלי' תריסר מני וכו', אמרו לי' לר' יוחנן: נח נפשי' דר' חנינא קרע עלי תליסר אצטלי מילתאהדרש והעיון שמות מאמר רעא
כד ע"א אמר שמואל פח"ז חובה נת"ר רשות וכו'מגילת סמנים עמ' נח
כד ע"א אמרו ליה לשמואל נח נפשיה דרב וברש"י ד"ה דמסתפינא מיניהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כד ע"א אסור אתמר ומשמיה דרבי יוחנן אתמר וכו'מגילת סמנים עמ' נט
כד ע"א הא אמר שלא פרע ושלא פירם חייב כו'יד שלמה (עזרא) דף פג ע"א
כד ע"א ואם בא להחליף, מחליף וקורעעטרת חן ח"ב עמ' נד
כד ע"א ורש"י אזל גברא דמסתפינא מיניה, בקושיותעבודת חיים ח"א עמ' קצח
כד ע"א כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרעכבוד לאיש דף כ ע"א
כד ע"א על כל המתים אם בא להחליףחקקי לב חלק א (סימן נ"א) דף צ"א ע"ג (ד"ה וזה)
כד ע"א קרע עליה תליסר אצטלא וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מג
כד ע"א רש"י ד"ה השתא דאתית להכישמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ב
כד ע"א שאני רבנן כיון דבל שעתה מדכרינן שמועתייהונשמת חיים (ברלין) עמ' יב, כז, ל
כד ע"א שאני רבנן כיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שו
כד ע"א תוס' ד"ה ושמואלמגילת סמנים עמ' נח
כד ע"א תריסר מנימאכסניא של התורה סי' עא
כד ע"ב אין קורעין כו' והתניא כו'קידש ידיד דף מז ע"א
כד ע"ב עניים בני שלש וברש"י שהעני מצטער על בניופוקד עקרים סי' ב (עמ' 7)
כד ע"ב עניים בני שלשכרם טוביה עמ' שא
כד ע"ב ענים בני שלש עשירים לני חמש ובני זקנים כבני עניים וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' לח
כד ע"ב תוס' ד"ה ברכת, אבל תוך ז' שרי ללבוש המכובסיןרנת יצחק שמואל עמ' תי
כד. אבל שלא פרע ושלא פרס חייב מיתהגור אריה ויקרא פ"י הערה 46
כד. אזל גברא דהוה מסתפינא מיניההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלג
כד. אזל גברא דהוה מסתפינא מיניההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלז
כד. אזל גברא דהוה מסתפינא מיניהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קעט
כד. אזל גברא רבה דמסתפינא מניהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלב - ר"מ צדקה
כד. גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמות רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקמערכות ישראל (גורדון) דרוש הדרת מרדכי עמ' 117-125
כד. וברש"י אונקלי - חלוקלמחר אעתיר עמ' ח
כד. כיון רכל שעתא ושעתא מדכרי שמעתיהו כשעת חימום דמימדבר יהודה (תשסב) עמ' רס
כד. כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפהמבשרת ציון ח"א עמ' קיט
כד. כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע וכו' שאני רבנן דכיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו וכו'שדה יעקב עמ' צה
כד. כל שעתא וכו'נפש הרב עמ' א
כד. לא שרתה שכינה על יחזקאל בבל אלא משום שכבר קודם לכן שכנה עליו בארץ ישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1238
כד. לאו סבר לה מר אין אבילות בשבת וכו' דברים שבצנעה נוהגעצי חיים על התורה עמ' קנח*
כד. קרע בשעת חימוםמחשבת זקנים עמ' לד
כד. קרע עליה תריסר מניהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רל
כד. רש"י ד"ה אונקאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
כד. ת"ח שמת דומה לס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריא
כד: הבראה בחול המועדנפש הרב עמ' קצ
כד: ומה הן בהספדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
כד: קיימא לן כר' גמליאלנפש הרב עמ' שיד
כה א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתכוכבי אור (תשלד) עמ' נט
כה בכו לאבלים ולא לאבדהילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
כה בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאילקוט דברי חכמים במדבר סי' כה
כה גזע ישישוםאיש מבין ח"א דף קמ ע"ב
כה ההוא יומא מאי קאמרתשרגי נפישי דרוש ב
כה ההוא יומא מאי קאמרתשרגי נפישי דרוש ו
כה הוי גני יהודה מימינא דאבוה וחזקיה משמאלי'שרגי טובא דרוש ח
כה היה מה שהיה כבראגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ו ע"ד
כה הקב"ה שו"שאיש מבין ח"א דף פא ע"א
כה ווי לאזלא ווי לחבילאמערכות ישראל (גורדון) דרוש ויאסף רגליו אל המטה עמ' 168-170
כה חשך השמש בצהרים על יאשיהו המלךפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יח
כה כי נ"נ דרבינא פ"ט ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר כו'בית המלך (חסון) דף סט ע"ב
כה כי נח נפשיה דר' זוראאם הבנים ח"ב דף נו ע"ג
כה כי נח נפשיה דר' מנחםאם הבנים ח"ב דף טו ע"ג
כה כי נח נפשיה דר' מנחםתנופה חיים דף קכה ע"ב
כה כי נח נפשיה דר"ז כו'תולעת שני דף ז ע"ג, ח ע"ב
כה כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנןמשכנות יעקב (נעים) דף קמה ע"ב
כה כי נח נפשיה דרבה בר ר"האם הבנים ח"ב דף קכו ע"ב
כה כי נח נפשיה דרבינאאם הבנים ח"ב דף כח ע"ב
כה כי נח נפשיה דריו"ח ק' היום לישראלאמרי אמת (אמדו) דף טז ע"א
כה למה נסמכה מיתת מריםאברהם במחזה דף קכח ע"א, קלט ע"ב
כה מה הי' שהי' כברהדרש והעיון בראשית מאמר סב
כה מה קרבנות מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתילקוט דברי חכמים במדבר סי' קכב
כה מיתת נשיקהטוב שם (שסו) דף יב ע"א {לפעמים ע"י מ"ה}
כה ע"א א"ל לאו אמניא לך לא תיטרוד עלמא וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
כה ע"א אין הנבואה שורה אלא בארץ ישראלציץ השדה - שדי יער עמ' שכ
כה ע"א אין השכינה שורה בחו"לאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעג
כה ע"א אין השכינה שורה בחוץ לארץבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יד
כה ע"א אין השכינה שורה בחוץ לארץחכמת התורה ויגש עמ' קח
כה ע"א אין השכינה שורה בחוץ לארץחכמת התורה ויצא עמ' רסז
כה ע"א אין השכינה שורה בחוץ לארץחכמת התורה וישב עמ' תט
כה ע"א אין נבואה בחוצה לארץ אלא אם כן נתנבא תחלה בארץדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מט
כה ע"א אלא שבבל גרמה ליה (לרש"י) וכו' הי' דבר ה' אל יחזקאל וכו' בארץ כשדיםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 337
כה ע"א אמר רבא הני תלת מילי בעאי קמי שמיא וכו' חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא וכו' ענותנותיה דרכה ב"ר הונאס' חסידים סי' תתקצט
כה ע"א אמר רבי אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, לומר לך מה וכו' אמר רבי אלעזר למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה, לומר לך וכו' אף מיתתן של צדיקים מכפרת כו'ארוחת תמיד עמ' תפו ע"א ד"ה מועד
כה ע"א אמרו היכי נינחי' ר"ה ריבץ תורה בישראל ר"ח ריבץ וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פ
כה ע"א אסור להניח ס"'ת על מטתועיני שמואל (ראבין) עמ' ד
כה ע"א ארון העובר ממקום למקום עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים וכו' ארון העובר ממקום למקום אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים קשיין אהדדי לא קשיא כאן ששלדו קיימת כאן בשאין שלדו קיימת, ורש"י ד"ה שלדו, גופו קיימתדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ט
כה ע"א אתהפיכא לי' רצועה רתפילין וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 182, 180
כה ע"א בארץ כשדיים וכו' מאי היה שהיה כבררסיסי לילה סי' ח (עמ' 6), יג (עמ' 15), דובר צדק עמ' 55
כה ע"א בוכין על אדם כשרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תר
כה ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליאאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקג
כה ע"א בני חיי ומזוני דבמזלא תליא מלתאחיים לגופא (תשסה) עמ' ל
כה ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאחכמת התורה וישב עמ' שכג
כה ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאחכמת התורה בשלח עמ' תקפג
כה ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאלחם רב על סדור התפילה אות תקנז
כה ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא רק במזלאחכמת התורה אמור עמ' רצה
כה ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאתורת העולה (תשעה) עמ' תס, תסא
כה ע"א בני חיי ומזוניישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 83
כה ע"א בני חיי ומזוניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רכו
כה ע"א בשעת יציאת נשמה וכו' למה זה דומה לס"ת שנשרףדרך חיים (לונזאנו) עמ' ה
כה ע"א דומה לס"ת שנשרףתורת מנחם ח"ב עמ' 75
כה ע"א דומה לספר תורה שנשרף ורש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רל
כה ע"א דומה לספר תורה שנשרף ורש"י+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רל
כה ע"א דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפיליןעקדת יצחק (שלג) שער צח דף רעד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' צח
כה ע"א הוה גני יהודה מימיניה דאבוה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרעז
כה ע"א הוי גני יהודה מימניה דאבוה וחזקיהישראל קדושים עמ' 11
כה ע"א היה היה - שהיה כברמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 250
כה ע"א העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרועגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' עה
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת בשמהשעורי דעת ספר ב עמ' קסט
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 295
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תקיט
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו' דומה לס"ת שנשרףלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 142
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועבי חייא ח"ב עמ' שנז
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועלפרקים (תשסב) עמ' תסז
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועמצווה ועושה ח"א עמ' צט
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועשיחות עבודת לוי סי' קט אות ה
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' למה זה דומה לספר תורה שנשרףמאמרי הראי"ה עמ' 240 , 373 , 384-385
כה ע"א העומד על המת חייב לקרוע כס"ת שנשרףמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תיד
כה ע"א התענה מ' צומותתורת מנחם חנ"ד עמ' 250
כה ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריא, רפא, רפח, שב
כה ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק צד, קעד, ועמ' רמח, רצב, שב, שלו
כה ע"א חכם כבודו במטה ראשונהס' חסידים סי' תקלג
כה ע"א חכם כבודו דרך פתחאהבת עולם (קושטא, תב) דף קלב
כה ע"א חכם שמת הכל כקרוביוכבוד לאיש דף לג ע"ד
כה ע"א חכם שמת הכל כקרוביורנת יצחק שמואל עמ' שח
כה ע"א חכם שמת הכל קרוביודרשות מהר"ם שיק עמ' תריט
כה ע"א חכם שמת הכל קרוביו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"ג
כה ע"א חכם שמת הכל קרוביו. הכל קרוביו טלקא רעתך, אלא הכל בקרוביו הבל קורעין עליו והכל חולצין עליו והכל מברין עליו ברחבהכתב סופר אגדות כאן
כה ע"א חכם שמת וכו' הכל כקרוביודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נז ד"ה ונצרף
כה ע"א חכם שמת וכו' הכל כקרוביו וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 411
כה ע"א טפח ליה אבוה בסנדליה וכו' מאי היה שהיה כברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' צ ד"ה ולתרץ
כה ע"א יומא חד אתהפיכא ליה (לרב הונא) רצועה רתפילין, ויתיב עלה ארבעין תעניתאבצור ירום (תשסז) עמ' נז
כה ע"א יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפיליןשיחות עבודת לוי סי' עט אות ב
כה ע"א יונה ברח כדי שלא תשרה עליו שכינה בח"לתפלה למשה (בנימין) עמ' שלא
כה ע"א כבודו של חכם במטה ראשונהחכמת התורה ויחי עמ' תקצד
כה ע"א כד נח נפשיה דר"ה אסקוהו להתםדרשות שמואל עמ' קמז
כה ע"א כד נח רב ספרא לא קרעו רבנן עליו אמרו לא גמירנא מיניה א"ל אביי אטו רבו שמת תנן וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפ
כה ע"א כי אסקוה להתםהנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צו
כה ע"א כי נח וכו' פתח עלי' גזע ישישים וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שלט
כה ע"א כי נח נפשי' דרב הונא וכו' ראוי הי' רבינו שתשרה עליו שכינהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לח אות א, מאמר קפז אות ו
כה ע"א כי נח נפשי' דרבבר"ה, כי מטי אגישרא קמו גמלישים שלום עמ' סה
כה ע"א כי נח נפשיה בד"האם הבנים ח"ב דף קס ע"ד
כה ע"א כי נח נפשיה דרב הונא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קנז
כה ע"א כי נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר תורה אפורייהעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקנה דף קמח ע"ב
כה ע"א כי נח נפשיה דרב ספראהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת דברים ולחכם שמת
כה ע"א כי נח נפשיה דרב ספרא וכו' ועוד כל יומא שמעתתיה בפומיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קז ד"ה וליישב, עמ' שלד ד"ה ועוד
כה ע"א כי נח נפשיה דרבא בר רב הונא ורב המנונא אסקינהו להתם, כי מטו לגשרא קמו גמלי, אמר להו ההוא טייעא מאי האי וכו'ארוחת תמיד עמ' ל ע"ב ד"ה והן
כה ע"א כי נח נפשיה דרבה בר הונא וכו' פתח עליה ההוא ינוקאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפט
כה ע"א כי נח נפשיה דרבה בר רב הונא ורב דזמנונאבאור החיים (תשמט) עמ' קה
כה ע"א כיום בא השמש בצהריםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרפג
כה ע"א כל הבוכה ומתאבל על אדם כשראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצא
כה ע"א כל הבוכה על אדם כשרחכמת התורה וישלח עמ' תקפב
כה ע"א כשם שפרה מכפרת כך מיתתן של צדיקיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצד
כה ע"א לא הוה לן לדלויי רישין מיני', ותוס'תורת מנחם חנ"ד עמ' 252
כה ע"א לא הוה לן לדלויי רישין מיניה השתא אתינן הכא אתא בתריןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ס
כה ע"א לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
כה ע"א לא קרעו רבנן עליהדברי חנינא - ת"ת עמ' מ
כה ע"א למה זה דומה לס"ת שנשרף, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שמז
כה ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעב
כה ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, תוס' ד"ה מה פרה וד"ה מיתתדרשות מהר"ם חביב עמ' שפט
כה ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחיים לגופא (תשסה) עמ' סב
כה ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשרגא המאיר על התורה עמ' שפח
כה ע"א למה נסמכה פרשת מריםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רלה
כה ע"א מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתת הצדיקים וכו', מה בגדי כהונה מכפרין, אף מיתתן של צדיקים מכפרתמדבר שור סוף דרוש לו עמ' שמו-שמז {ההבדל ביניהם, כי מי חטאת פרה מטהרים רק מי שהותזו עליו, ולא לאחרים, מה שאין כן בגרי כהונה מכפרים על כולם, כך ההתעוררות של שאר ציבור ללפת בעקבותיהם, אם לקיים המצוות הרגילות, דומה לבגדי כהונה, ושייך אצל כולם, אבל להרמות לצדיקים בכח תורתם, זה לא שייך אצל כולם, אא"כ יחזיקו באחרים הלומדים תורה}; עין איה ברכות פ"ט פסקא רסב {"לפעמים רק אז יתרפאו מאיולתם בהדגישם חשכת ההעדר בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר מעשים שבדוד"}
כה ע"א מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקיםקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' לא
כה ע"א מה קרבנות מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתטל חיים (פרידלנדר) עמ' ריד
כה ע"א מילתא דבחייה לא ס"לנשמת חיים (ברלין) עמ' שכח
כה ע"א מיתת נשיקהדרשות באר יצחק עמ' רלו
כה ע"א מיתת צדיקים מכפרתנשמת חיים (ברלין) עמ' יט
כה ע"א מיתת צדיקים מכפרתדרשות באר יצחק עמ' ב, קמא, רסח
כה ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתמנות הלוי (תשסב) עמ' [קצ]
כה ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתנאוה תהלה עמ' לח
כה ע"א מנין לחכם שכבודו במטה ראשונהמצווה ועושה ח"א עמ' תקמז
כה ע"א מנין שכבודו של חכם במטה ראשונה שנאמר וירכיבו את ארון האלקים על עגלה חדשה, ומהרש"אקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז-פא
כה ע"א מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשרעין איה שבת פי"ג פסקא ז
כה ע"א מפני מה בניו של אדם מתים קטנים, מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשרמאמץ כח (תשעה) עמ' רלו
כה ע"א נ"ב שנים היו ימי חייו של שמואל הנביאדרשות באר יצחק עמ' קמה
כה ע"א נאמר במשה ואהרן על פי ה' מלמד שמתו בנשיקהברית שלום (תשסח) עמ' תתנב
כה ע"א סבור לאותובי ספר תורה אפוריהדרשות שמואל עמ' קלח
כה ע"א פרה אדומה מכפרת על חטא העגל - תוס'אור אברהם במדבר עמ' רה
כה ע"א פתח עלייהו ההוא ספדנא גזע ישישים עלה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתנג
כה ע"א פתח על'ייהו ההוא ספדנא גזע ישישים עלה וכי'ברית שלום (תעח) דף קלג ע"ב
כה ע"א צדיק וטוב לו צדיק בן צדיקהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקמב
כה ע"א ר"ח לא הוה מצי (מלאך המות) למיקרבא ליהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' מז
כה ע"א ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה בא עמ' תקה
כה ע"א ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה וארא עמ' תקלו
כה ע"א ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה ויצא עמ' תקנח
כה ע"א ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נז ד"ה וכן
כה ע"א ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה לך לך עמ' תקיח, תקמ
כה ע"א ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמהצדקת הצדיק סי' קז
כה ע"א רב הונא איתהפכא ליה רצועה דתפיליןתקנת השבין סי' טו (עמ' 134)
כה ע"א רב הונא אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא ורש"י ד"ה איתהפיכאמצווה ועושה ח"א עמ' שמה
כה ע"א רב הונא וכו' דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה רתפילין ויתיב עלה מ' תעניתאמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קפה {מן שמים הגיע אליו הרהור תשובה, והוסיף על כך תשובה גדולה מעצמו}
כה ע"א רב הונא נתהפך לו רצועה והתענה מ' תעניותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב
כה ע"א רבי אלעזר אמר אף מרים בנשיקה מתה וכו'דברי שמואל (מודליאנו) עמ' ל ד"ה ולפי
כה ע"א רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכג
כה ע"א ריטב"א ד"ח מי קתנישם דרך - הישר והטוב עמ' פט
כה ע"א רש"י ד"ה שהיה. ויש אומרים שהיה כבר בארץ ישראל, ששרתה עליו רוח הקודשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תטו ד"ה ככל
כה ע"א ת"ח כבודו בהספידו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"ב
כה ע"א ת"ח שמת הכל קרוביומהר"ם שיק בראשית עמ' נה
כה ע"א תבוא בכלח אלי קבר, בכלח בגימ' שיתין הווצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' לב
כה ע"א תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרדרשות שמואל עמ' קנה
כה ע"א תניא דשב"א אומראם הבנים ח"ב דף קס ע"ד
כה ע"ב א"ל אם בארזים נפלה שלהבת וכו' ובמהרש"אאהבת ציון (תשסד) עמ' עז
כה ע"ב א"ל רב אשי וכו' אם בארזים נפלה שלהבת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעב
כה ע"ב א"ל רב אשי לבר קיפוקאם הבנים ח"א דף עח ע"ד
כה ע"ב א"ל רב אשי לבר קיפוק האי יומא מאי אמרת א"ל אם בארזים נפלה שלהבת וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויחי עמ' פ, הספד עמ' קל
כה ע"ב א"ל רב אשי לבר קיפוק וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכב אות ב
כה ע"ב א"ל רב אשי לבר קיפוק וכו' לא בר קיפוק חליץ ולא בר אבין חליץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלז ד"ה ועד"ז
כה ע"ב אבידה בצדיקים לא אמרינןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פד
כה ע"ב אוי נא לה אמרה רקת כו'מראה הגדול ח"ב דף נז ע"ב, סא ע"ג
כה ע"ב אחיתו עמודירב שלום (אדלר) עמ' קמו
כה ע"ב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאעבודת חיים ח"א עמ' קצ
כה ע"ב איתן בחכה הועלה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רטו
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכח, ח"ו עמ' רצ
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבתבנין שאול עמ' כט
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקירכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' ק
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקירלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלא
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמב
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדרשות שמואל עמ' קמד
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדבר טוב עמ' קיז
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר חתן וכלה דומים לדור באי הארץ
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר, לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק, בנחל שוטף נפלה חכה מה יעשו מי גביםדרשות באר יצחק עמ' צג, צו
כה ע"ב אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אמר ליה אמינא אם בארזים נפלה שלהבתשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף נד ע"א, ושער עא ושער עט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מג ע"ד ופ' חקת דף רלז ע"ד; של"ה (תט) דרוש להספד דף רי ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) מו"ק אחרי דף קל ע"א
כה ע"ב אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת, אמר ליה אמינא אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קירכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלה
כה ע"ב ארץ שנער הרה וכו'לחמי תודה דף ס ע"ב
כה ע"ב אתחמיאו כוכבא ביממארב שלום (אדלר) עמ' רז
כה ע"ב באו רוב שלישית במיםחכמת התורה בשלח עמ' תקי
כה ע"ב בכו לאבלים ולא לאבידהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שמב
כה ע"ב בכו לאבלים ולא לאבידהאור הישר בראשית דף נב ע"א
כה ע"ב בכו לאבלים ולא לאבירה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שס ד"ה אמה, ח"ה עמ' רנב ד"ה אמר, עמ' שעט ד"ה ועד"ז, עמ' תיא ד"ה אך
כה ע"ב בכו לאובדים ולא לאבידהחכמת התורה חיי שרה עמ' נא
כה ע"ב בעין יעקב - אמר אי בדינא דידי גברא בר גברא ניעול ברישא וכו' נתור ככיה ושיניה דההוא טייעאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קי
כה ע"ב גזע ישישים עלה מבבל וכו' לראות בשוד ושבר הבא משנער וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכד
כה ע"ב גזע ישישים עלה מבבל וספר מלחמות עמו וכו' שש ושמח יושב בערבות בבא אליו נפש נקי וצדיקבאר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ס
כה ע"ב דבי הנין חתניה רבי נשיאה הוה לא קא הוו ליה בני, בעא רחמי והוו ליה. ההוא יומא רהוה ליה נח נפשיה. פתח עליה ההוא ספרנא שמחה לתוגה נהפכה, ששון ויגון נדבקו, בעת שמחתו נאנח, בעת חגיגתו אבר חנינו. אטיקו ליה חנן על שמיהכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב דיספיד יספדוניהדרשות מהר"ם שיק עמ' תג
כה ע"ב דר' אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרג
כה ע"ב דר' אסי איעקרו כל אילניאמאמר אסתר (תשסב) עמ' יח
כה ע"ב דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאיפה מראה (שנ) ע"ז פ"ג דף שיט ע"ג
כה ע"ב דתנא דבי ר' ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'הר המוריה עמ' רמח
כה ע"ב ההוא יומא דנח נפשיה, אמינא אם בארזים נפלה שלהבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצ
כה ע"ב ההוא יומא מאי אמרת, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' קפג
כה ע"ב ההוא יומא מה אמרת, מהרש"אחכמת התורה ויחי עמ' נו
כה ע"ב ההספד צריך לכלול נחמהתורת משה (אלמושנינו) עמ' צד
כה ע"ב הקב"ה שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצו, תק
כה ע"ב והבאתי השמש בצהרים וכו' זה יומו של יאשיהוזכור לדוד עמ' נה
כה ע"ב והבאתי השמש בצהרים קאי על סילוק ישעיהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנא
כה ע"ב והחי יתן אל לבו - דקבר יקברוניה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שח
כה ע"ב והי' ביום ההוא והבאתי השמש בצהרים ואמר ר' יוחנן זה יומו של יאשיהודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קנא
כה ע"ב והיה ביום ההוא והבאתי השמש בצהרים ואמר רבי יוחנן זה יומו של יאשיהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכב ד"ה וכאשר, עמ' תנה ד"ה כתיב
כה ע"ב וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'מכשירי מצוה עמ' לד
כה ע"ב וקדשתו ראשון לכל דבר שבקדושהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קע
כה ע"ב ושמח בהם ככלה חדשה רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקפרי צדיק פסח אות כב, ט"ו באב אות ד, עקב אות ו
כה ע"ב זה יומו של יאשי'נשמת חיים (ברלין) עמ' טו, כה
כה ע"ב זה יומו של יאשיהודרשות מהר"ם שיק עמ' תרלד
כה ע"ב חלש דעתיה עלייהו ואתהפוך כרעייהואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רטז
כה ע"ב חנין יוחנן זירא אבא יעקב יוסי שמואל חייא מנחם סימן וכו'מגילת סמנים עמ' נט
כה ע"ב כד נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא, תמרים הניעו ראש על צדיק בתמר וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תקנג
כה ע"ב כי נח נפשי דר' אבהודרשות ר"י מסלוצק עמ' קמט
כה ע"ב כי נח נפשי' דר' אבהונשמת חיים (ברלין) עמ' כ
כה ע"ב כי נח נפשי' דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי דמעיהדרש והעיון בראשית מאמר קו
כה ע"ב כי נח נפשי' דר' אבהו וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרג, תרה
כה ע"ב כי נח נפשי דר' אבינאדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנא
כה ע"ב כי נח נפשי' דר"א אחיתו עמודי דקסרי מיאדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' שט
כה ע"ב כי נח נפשי' דר"י פתח עלי ר"י בר"א קשה היום לישראל כיום בא השמש וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קמג
כה ע"ב כי נח נפשי דרבינא פתח עלי' האי ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלג
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסה
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' אסי איעקרו כל אילניאאור הישר בראשית דף נד ע"ב
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ריב"א קשה היום לישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמח
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאמרות ה' השלם ח"א עמ' צד
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאור הישר בראשית דף נה ע"א
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' יעקב בר אחא איתחמיאו כוכבי ביממאדרשות באר יצחק עמ' רמד
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' פדתאם הבנים ח"א דף נה ע"ג, קלה ע"ד
כה ע"ב כי נח נפשיה דר"י פתח עליה ריב"א ק' היום לישר' כיום בא השמש בצהריםכבוד לאיש דף כ ע"ג, כא ע"ג, נד ע"ד, נה ע"ב
כה ע"ב כי נח נפשיה דר׳ זירא וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רמח
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כט
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאמאמר אסתר (תשסב) עמ' יח
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאיפה מראה (שנ) ע"ז פ"ג דף שיט ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמח דף קמו ע"ב-ע"ד ודף קמז ע"א-ע"ב
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי רקסרי מיאכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אבהו, אחיתו עמודי דקיסרי מיאלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קיז
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי זירא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ריא, רלא
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספדנא, ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהדרשות באר יצחק עמ' רמה
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה ר' יצחק בן אלעזר, קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים, דכתיב והיה ביום ההוא נאום ה' אלהים והבאתי השמש בצהרים, זה יומו של יאשיהודרשות באר יצחק עמ' קכ, רסד
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ס ע"ג
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליו רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' סט
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי מנחםתנופה חיים דף קכד ע"ב (סדר ראה אות ח)
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מא
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח ההיא ספדנאמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שמא
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנאבי חייא ח"א עמ' רס
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' רמח
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סז
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראשלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שנא דף קיז ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רו/רז ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף נט ע"א ודף סב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חקת דף רלז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קג ע"ד
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספרנאשם ישראל עמ' שעב
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה הוא ספדנא ואמר תמרים הניעו ראש של צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםכבוד לאיש דף לו ע"א-ע"ב
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינאתושע יאודה דף קכג ע"א
כה ע"ב כי נח נפשיה דריו"חחלקו של יוסף (אמאדו) דף מג ע"ג, פו ע"ג
כה ע"ב כי נח נפשיה וכו' איתעקרו כל אילנייאזרע שמשון שיר השירים אות כ
כה ע"ב כי נח נפשיה וכו' דרבה ורב יוסף נשיק כיפי דפרת אהדדילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שמד
כה ע"ב כי נח נפשיה וכו' דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכה
כה ע"ב כי נח נפשיה וכו' דרבי אסי איעקרו כל אילניאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עו
כה ע"ב כי נח נפשיה ררבינא פתח עליה ההוא ספרנא תמרים הניעו ראש על צדיק בתמר, נשים לילות כימים על משים לילות כימיםכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב כיום בא השמש בצהריםשיחות עבודת לוי סי' קיד אות ב, סי' קטו אות ג, סי' קטז אות א
כה ע"ב כלי חמדתה, רש"ידברי שאול בראשית עמ' תקמה
כה ע"ב כשמת רב משרשיא טענו דיקלי שיצידרשות באר יצחק עמ' קמז
כה ע"ב כשמתו בניו של רבי ישמעאלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רטו
כה ע"ב כשנפטרו רבה ברבר חנה ורב המנינא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ריז, רלט
כה ע"ב לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק וכו' ואתהפוך כרעייהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצג ד"ה במסכת
כה ע"ב למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רב
כה ע"ב מאן דספיד יספדוני'דרשות באר יצחק עמ' קפ
כה ע"ב מיתת צדיקים - קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' רלח
כה ע"ב משים לילות כימיםלפרקים (תשסב) עמ' תקנז
כה ע"ב נזע ישישים עלה מבבל ועטו ספר מלחמותאור הישר בראשית דף נב ע"ב
כה ע"ב נשים לילות כימיםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרכב
כה ע"ב נשים לילות כימים על משים לילות כימיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקיט
כה ע"ב נשים לילות כימים על משים לילות כימים בתורהלחם רב על סדור התפילה אות תעב, א' תקמד
כה ע"ב נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדרשות באר יצחק עמ' קכו, קמב
כה ע"ב עד שיפתח אבל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסה
כה ע"ב עין יעקב - גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רלא
כה ע"ב פתח עליה האי ספרנא וכו' נשים לילות כימים על משים לילות כימיםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קפט
כה ע"ב פתח עליו ההוא ינוקאמאיר נתיבות ח"א עמ' כ
כה ע"ב קאי ואמר באו רוב שלישית במים וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פז
כה ע"ב קצף על עולמו וחמס ממנו נפשותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תי ד"ה ואמנם
כה ע"ב קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות ושמח בהם ככלה חדשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נח ד"ה הנה
כה ע"ב קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםאור הישר בראשית דף נד ע"א
כה ע"ב קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קג ע"ד
כה ע"ב קשה היום לישראל כיום בוא השמש בצהריםויקרא יעבץ עמ' ס
כה ע"ב קשה יום זה לישראל כיום שבא השמש כו'נטע שורק פרשת חיי שרה
כה ע"ב רב חנין לא קא הוו ליה בניפוקד עקרים סי' ב (עמ' 5)
כה ע"ב רב חנן חדב"ן לא קא הוי לי' בני בעי רחמי והוי לי' וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
כה ע"ב רבי חנין וכו' לא קא הוו ליה בני וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכא
כה ע"ב רבי חנין לא קא הוו ליה בני וכו' ההוא יומא דהוה ליה נח נפשיהלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שמג דף קיג ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רז ע"ג
כה ע"ב רוכב בערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקלפרקים (תשסב) עמ' תקנט
כה ע"ב רוכב ערבות שש בבא אליו נפש נקיקהלת יעקב סוכות עמ' שכו
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמחחלקם בחיים דף ס"א ע"ב (דף ר"ח ע"א ד"ה נחזור)
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמחנשמת חיים (ברלין) עמ' מב
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקיחכמת התורה אחרי מות עמ' מח
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קמט ד"ה הנה, עמ' קעב ד"ה ואמר, עמ' תיג ד"ה אבל
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקמנות הלוי (תשסב) עמ' שטז
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקפני חיים (פלג'י) דף קנט ע"א
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי צדיקכסא שלמה (חכים) דף יד ע"ב, קלב ע"א-ע"ב
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא נפש נקימשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שלז
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקשרגי טובא דרוש ו
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו,'נפש נקי וצדיקבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסז
כה ע"ב רוכב ערבות שש כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עה דף קעה ע"ד, דרוש קלד דף רפט ע"ד
כה ע"ב שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצד
כה ע"ב תוס' ד"ה ועל רבו כו' ומרדכי סי' אלף תקפאיד שלמה (עזרא) דף עא ע"א
כה ע"ב תוספות ד"ה צדקיהובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לב עמ' 211
כה ע"ב תמרים הניעו ראשטיול בפרדס ח"ב עמ' תסג
כה ע"ב תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנ ד"ה איתא, ח"ה עמ' צא ד"ה ואמנם, עמ' תי ד"ה איתא
כה ע"ב תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרעת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
כה ע"ב תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קסח
כה ע"ב תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות דזר כימים נעל משים לילות כימים]דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נו ד"ה וזאת
כה פתח אם בארזים נפלה שלהבת וכו'בני נפתלי דרוש ד דף ט ע"ד
כה רוכב ערבות שש ושמח בבוא נפש נקי וצדיקשרגי נפישי דרוש ב
כה. א"ל רב חגא אנא מעיילנא ליה וכו' ומשמע ליה קמיה וידעי בעובדיהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפ עמ' תקיא
כה. אין הנבואה שורה בחוץ לארץ וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמח
כה. אין השכינה שורה אלא בארץ ישראליד דוד (אופנהיים) עמ' קעג, רה
כה. אין השכינה שורה בחוץ לארץערבי נחל (תשסד) עמ' תתתא
כה. אין השכינה שורה בחוץ לארץשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שכט
כה. אין השכינה שורה בחוץ לארץ וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קנה
כה. אין השכינה שורה בפעם הראשון לנבואה בחו"ל, ומקשה מיחזקאל שעמד על נהר כבר, ומשני מה שהי' הי' כברמרפא לנפש בראשית עמ' שנב
כה. אין מזל לישראללקחת מוסר ח"א עמ' קפב
כה. אין מניחין מטה של נשים ברחוב העיר, שנאמר ותמת שם מרים ותקבר שם, תיכף למיתה קבורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יח
כה. אין נבואה בחוץ לארץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עו
כה. איתרה לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאיערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעב
כה. אמר ליה ההוא טייעא מאי האישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמו
כה. אמר רבי אמי למה נסמכה פרשת פרה למיתת מרים, לומר לך מה פרה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט, א'ט, א'יז, א'עא
כה. אמרי היכא נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל וכו'תורה בציון עמ' קמז
כה. אמת היכי נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קטו
כה. אף מיתתן של צדיקים מכפרתחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכה
כה. ארונו בא ... היכא נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל ורבי חייא ריבץ תורה בישראל הוה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות יד
כה. אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כג
כה. בבלה גימטריא ס'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' לט
כה. בחו"ל אין זוכין לנבואהתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
כה. בחוץ לארץ אין השכינה שורהנחמד ונעים (תשסח) תולדות ד"ה שכון בארץ
כה. במזלא תליא וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' שנג-שנו
כה. בני חיי ומזונא לאו בזבותא תליא מלתא אלא במזלאנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות יט
כה. בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדגל מחנה יהודה עמ' רנב
כה. בני חיי ומזוני במזלא תליאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תע
כה. בני חיי ומזוני לא בזכותאתורת חיים (קאסוב) עמ' כ, רלג
כה. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאתורה בציון עמ' רנה
כה. בני חיי ומזוני לאו בזבותא תליאאהבת חיים (דייטש) עמ' קיז
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא אלא במזלאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסה
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאלקחת מוסר ח"ב עמ' מד
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ה
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאדרשות שמן רוקח עמ' שלג, שעה
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קצ, קצג, קצד, דברים עמ' נט
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאצמח דוד (סקאליע) עמ' נב, קסו, תלב
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קסג
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עג
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמגדל עוז (תשעח) עמ' רעז, שיח, שיט
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאכד הקמח (מישור) עמ' שנא
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמדבר יהודה (תשסב) עמ' קלד
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא רק במזלא תליא מילתאשם יחזקאל עמ' תקמד
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמה
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאצפנת פענח (תשסו) עמ' שמא
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תלייא מלתא אלא במזלאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קנז, תעח
כה. בני חיי ומזוני, לאו בזבותא תליא מילתא אלא במזלאעטרת ישועה (תשסד) אות סט להגדה ש"פ, אות יד לליל ר"ה קודם קידוש, אות מח לליל ר"ה, אות ז ליום ר"ה, ליקוטים לר"ה אות ח, אות ג לזאת חנוכה
כה. דב הונא אתהפכת רצועה דתפיליןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצה, רסח
כה. דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשיןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצח
כה. דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין, ויתיב עלה ארבעין תעניתאשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות לד, מס' תענית אות רג
כה. הבוכה ומתאבל על אדם כשר שמתמאורי שערים עמ' רמו
כה. ההבדל בין מיתת הרשע למיתת הצדיקערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעו
כה. הי' דבר ה' אל יחזקאלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמ
כה. היכי נינחי לארונו של רב הונאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצד
כה. העומד בשעת יציאת נשמה דינו כרואה ספד תורה שנשרףפחד יצחק שבועות מאמר כא
כה. העומד בשעת יציאת נשמה קורעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שב
כה. העומד על המת בשעת יציאת נשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנה
כה. העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו' דומה לס"ת שנשרףאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנז
כה. העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"ת שנשרףעצי חיים על התורה עמ' תח
כה. העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לרואה ספר תורה שנשרףדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות א
כה. העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסא
כה. העומר על המת בשעת יציאת נשמהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 91
כה. העומר על יציאת נפש חייב לקרועגור אריה במדבר פ"ח הערה 94
כה. ואפילו חכם והתניא וכו' ופי' הרא"שאהבת עולם (תשס) עמ' תרצב
כה. זהירות בכבוד ת"ח(הבאת הארונות)שיחות לספר ויקרא עמ' שלה
כה. חבם שמת הבל בקרוביועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רסז
כה. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנ, מועדים (תשנט) עמ' סה
כה. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעח
כה. חיי ובני ומזוני במזלא תליאשומע תפלה ח"א עמ' מא, קכט
כה. חכם כבודו בהספידוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ח
כה. חכם כבודו בהספידושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג
כה. חכם כבודו וכו'נפש הרב עמ' ב
כה. חכם שמת הכל כקרוביותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצד - ר"א טופיק
כה. חכם שמת הכל כקרוביותפארת ציון (אבא שאול) עמ' ת - ר"צ פדידה
כה. חכם שמת הכל כקרוביומאורי שערים עמ' רמג
כה. חכם שמת הכל קרוביו הכל קרוביו ס"ד אלא הכל כקרוביו הכל קורעין עליומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסח
כה. חכם שמת הכל קרוביו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' סט, קטז, שסד
כה. חכם שמת הכל קרוביו וכו' אלא הכל כקרוביודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעב עמ' תסט
כה. חכם שמת וכו' הכל כקרוביו וכו'. כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו וכו' העומר על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' דומה לס"ת שנשרפה, ורש"ידעת תורה בראשית עמ' רנא
כה. כבודו במיטה ראשונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריג
כה. כד נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן וכו', א"ל אביי תנינא חכם כבודו בהספדודרשות שמן רוקח עמ' שלא
כה. כדרך שנשי הגויים עושותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעד
כה. כי נח נפשי' דרבה בר הונא וכו'תורת איש ח"ב עמ' תעט
כה. כי נח נפשי' שפעו מרזבי דצפורי דמאדרשות מנחת יצחק עמ' קסא, קסד
כה. כי נח נפשיה דר' הונא פתח עליה ראוי רבינו שתשרה שכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
כה. כי נח נפשיה דרב ספרא וכו' סברו רבנן למקרע לאלתר א"ל אביי תניא חכם כבודו בהספדוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסז, שעג, שעה
כה. כי נח נפשיה דרבה ב"ר הונא ורב המנונא אסקינהו (לא"י) וכו' קמו גמלי וכו' דינא דרבה ב"ר הונא ליעול ברישאמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנח {תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, שפירותיהם גבוהים וצריך להתרומם אליהם. זו היתה ההקפדה על הטייעא. לכן העמידו ינוקא. ביאור הספד הינוקא; בהלכה אם ציוה גדול לא להספידו; צוואת הגאב"ר צעהלים; הצדיק אבד, הגה"ק מסאטמאר, ואנשי חסד נאספים, שני הגה"צ הנ"ל. על שני אחים שנשפך דמם כא' (סוכה כט.). חכמי ירושלים הם כאנשי מעמד}
כה. כי נח נפשיה דרבר"האמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
כה. כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיומטר השמים (תשנז) עמ' תכח
כה. כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיוגור אריה בראשית פל"ז הערה 303
כה. כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' סד
כה. כל שנותיו של רבה בר נחמני ארבעים שנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעו
כה. לא שרתה שכינה על יחזקאל בבבל אלא מפני שכבר.שרתה עליו קודם לכן בארץ ישראלאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 146
כה. למה נסמכה מית מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרתשרגא המאיר מועדים עמ' שט
כה. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונאתורי זהב (תשעג) עמ' תעד
כה. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהדברי אברהם דף מז ע"ד
כה. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכב
כה. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה ארומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קנז, קס, קסז
כה. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה ארומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשרגא המאיר מועדים עמ' קיא, שנג
כה. למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תצ
כה. למה נסמכת מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחיי נפש ח"א עמ' קעא ע"ב
כה. לפי שאין השכינה שורה על נביא בחו"לדרכי צדק עמ' רנט
כה. מאי היה, שהיה כברשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תלז
כה. מה הי', כבר הי'צמח דוד (סקאליע) עמ' לט
כה. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת הצדיקים מכפרתעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמג
כה. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות מנחת יצחק עמ' קמט, קפו
כה. מה פרה מכפרת וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' קג
כה. מה פרה מכפרת, אף מיתת צדיקים מכפרתעטרת ישועה (תשסד) אות ג לשבת אחר הפסח, אות נא לשבועות, אות ב ליומא דהילולא ח תמוז, אות ה לפרשת פרה
כה. מה פרה מכפרת, על חטא העגל - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפה
כה. מיתת ישראל דומה לספר תורה שנשרף, ורש"י על הרי"ף, ור"ן ורמב"ןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיד-קטו(שפ) {ביאור הדמיון}
כה. מיתת צדיקים מכפרתבית יצחק (ויינברגר) עמ' רפ
כה. מיתת צדיקים מכפרתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עו, עח
כה. מיתתן של צדיקים מכפרתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ח, קיד
כה. מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כא, עו
כה. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשרברית אברם עמ' תקפו
כה. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטניםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעט
כה. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטניםשמחת הנפש עמ' קטז
כה. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשראור ישראל סי' כג
כה. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר וכו'אור ישראל (תרס) דף לד ע"ב
כה. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשרדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעה עמ' תפו
כה. מר מצלי ומטי מטרא וכו'דרשות שמן רוקח עמ' כו, שסז
כה. מת פתאום זו'מיתה חטופה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעד
כה. נבואה בחו"למפניני הרב עמ' רסה
כה. נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה, לומר מה פרה מכפרת וכו'בת עין (תשסז) עמ' שסד
כה. סבור לאותובי ספר תורה אפורייהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תמב
כה. סבר אסור לישב על גבי מטה שספר תורה מונח עליהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסז
כה. פקע ארזאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תע
כה. פתח עליה ההוא ספדנא "תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר"תורת יחיאל במדבר עמ' תכו
כה. פתח עליהם ההוא ינוקא וכו'תורת יחיאל במדבר עמ' תכה
כה. צער המיתה בריבדא דכוסילתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמד
כה. קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתורת יחיאל במדבר עמ' תכד
כה. ראוי היה [רבי הונא] שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה. ופירש"י שאין שכינה שורה בחו"לשיח דוד (תשסד) עמ' מה
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהויואל משה מאמר ב סי' קנו עמ' שסט
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלא, רנח
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סב
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעה
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלט, קמ
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא בבל גרמה לומאמרי שלמה ח"ב עמ' ז
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לותורת חיים עה"ת עמ' קכט {ולכן אין סומכין בחו"ל, כי הסמיכה היא השפעת רוח הקודש הבאה ונמשכת מהקב"ה}
כה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה ליהשער החצר (תשעב) סי' שכא
כה. ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינהברכת חיים ח"ב עמ' 79
כה. ראוי היה שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תסה
כה. ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה. ורש"י, שאין שכינה שורה בחו"לשיח דוד (תשסח) עמ' נ
כה. ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה, אלא בבל גרמה לובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1267
כה. ראוי רבינו שתשרה שכינה ובבל גרמהשירת דוד (תשסז) עמ' תקכט
כה. רב אשי אתחזי ליה למלאך המות בשוקאדרשות שמן רוקח עמ' תסו
כה. רב אשי חלש דעתיה מדבר בר אביןהגיד מרדכי דרוש יט
כה. רב הונא יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעז עמ' פג
כה. רב יוסף בי הוי בר שתין שנין עבד יומא טבא לרבנןלקחת מוסר ח"ב עמ' רלט
כה. רבא ביקש עותריה דר"חשומע תפלה ח"א עמ' שטו
כה. רבה ורב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו כו' בי רב חסדא שיתין חילולי בי רבה שיתין תיכליגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כא
כה. רחקא רגליה דבר נתןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עז
כה. ריבץ תורה בישראלתשבי (תשסה) עמ' רמט שורש רבץ
כה. רצועה של תפליןתשבי (תשסה) עמ' רנד שורש רצע
כה. רש"י - באותו עגלה הביאו דודחי' בר נחמני דף ב ע"ג
כה. שאל רבא לר"נ אם היה לו צער בעת יציאת נשמתוכתנות אור עמ' רפ
כה. שבני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאתורי זהב (תשעג) עמ' יח
כה. ת"ח שמת הבל קרוביוויגד יעקב עמ' תקצה
כה. ת"ח שמת הכל קרוביו וכו' אימא כקרוביוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' פב, קח
כה. ת"ח שמת קורעין עליויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמח
כה. תוס' ד״ה אלא. הא אמרינן אין מזל לישראלמאור עינים (תשנח) עמ' תע
כה. תלמיד חכם שמת הכל קרוביודרשות שמן רוקח עמ' נב
כה. תלמיד חכם שמת הכל קרוביועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תט, תכא
כה. תלמיד חכם שמת הכל קרוביו, הכל קורעין עליודרשות דבר צבי עמ' קלה
כה: א"ל ר' אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
כה: א"ל ר"א לבר קיפוק אם בארזיםרני ושמחי דף קנב ע"ב
כה: א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת א"ל אמינא וכו'מאורי שערים עמ' רלט
כה: א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת כד חלש דעתייהו עלייהוברית אברם עמ' תצז
כה: א״ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתשמן הטוב (תשסו) עמ' תקלז
כה: אם בארזים נפלה שלהבתשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכד
כה: אם בארזים נפלה שלהבת וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעז, קצ
כה: אם בארזים נפלה שלהבת וכו' חלש דעתיה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' כו - אור לציון
כה: אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמד, רסג, רסז
כה: אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקירהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסו
כה: אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנד, שסח
כה: אם בארזים נפליה שליהבת וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' רטו
כה: אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אמר ליה, אמינא אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמט, קסא, קעב
כה: אמר רבא נשי דשכנציב אמרי הכי וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שכז
כה: ארץ שנער הרה וילדהראש דוד (תקלו) דף סא ע"ג
כה: ארץ שנער הרה וילדהראש דוד (תקלו) דף סא ע"ג
כה: אתחזאי מכבי ביממאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמו
כה: באו רוב השלישים במים וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שפב
כה: באו רוב השלישים במים, זכור ברית ורחם, אל תזניחנו באות ועשה עמנו אות כמי מרהשבט מישראל (קרמניץ) פרק נו פסוק ט
כה: בבא אליו נפש צדיקברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עה
כה: בי נח נפשיה דרבי יוחנן, פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר, קשה היום לישראל, כיום בא השמש בצהרים וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרלט
כה: בכו לאבליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלא
כה: בכו לאבלים וכו' חלש דעתיה, מהרש"א וחת"סתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכב - ר"מ צדקה
כה: בכו לאבלים ולא לאבידה וכו' חלש דעתיה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעו - ר"א אבא שאול
כה: בכו לאבלים ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחה+ספר החיים (תשנג) עמ' עט
כה: בכו לאבלים ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחהאגרת הטיול (תשעה) עמ' פח, פט
כה: בכו לאבלים ולא לאבידההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עו
כה: בכו לאבלים ולא לאבירהדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
כה: בכו לאובדים ולא לאבדה שהוא למנוחה ואנו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כה: בכו לאובדים ולא לאבידה שהוא אל המנוחות ואנו לאנחותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשלג
כה: בכי לאבלים ולא לאבידה וכו' חלש דעתיהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסז - ר"י שרבאני
כה: בר קיפוק אמר לרב אשי שיאמר בהספדו אם בארזים כו' בכו לאבלים ולא לאבידה ונענשערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
כה: בר קיפוק קרא את רב אשי בשם לויתןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תס
כה: בראשי חדשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחותמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
כה: גזע ישישים עלה מבבל וכו'דרכי החיים ח"א עמ' קל
כה: דמא דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכח
כה: דר' אסי - איעקרו כל אילניאתורת חיים עה"ת עמ' שיד {ע"י רוח סערה שהיא יסוד העולם ומתעוררת ויוצאת בהסתלקות צדיק יסוד עולם}
כה: ההוא יומא מאי אמרת א"ל אמינא אם בארזים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרמה
כה: ההוא יומא מאי אמרת וכו' אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסה עמ' תל, דרוש רעא עמ' תסו, דרוש רעב עמ' תע, דרוש רעד עמ' תפא, דרוש רעה עמ' תפז
כה: ההוא יומא מאי אמרתויאמר מרדכי - דרשות עמ' רע
כה: היום קשה לישראל כיום בא השמש בצהריםכד הקמח (מישור) עמ' לד
כה: הלל בראש חדש מנהגא בדילוגדברים נחמדים (תשסה) עמ' ריא
כה: העומד על המת בשעת מיתתו חייב לקרוע כס"תלקחת מוסר ח"א עמ' תכו, תל, תרמז, ח"ב עמ' רכד
כה: הקדוש ברוך הוא שש בבא אליו נפש הצדיק כבלה וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קעד
כה: והחי יתן אל לבו דברים של מיתה ריספד יספדוניה ריקבר יקברוניהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות ה
כה: ומה אחאב שלא עשה אלא דבר אחד טובשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לד
כה: וקדשתו, לכל דבר שבקדושהברכת חיים ח"א עמ' 107
כה: 'וקדשתו', לפתוח ראשון ולברר ראשהעטרת ישועה (תשסד) אות כז להגדה ש"פ
כה: זה יומו של יאשיהומאורי שערים עמ' רעח
כה: חלש דעתיה דר"א איתהפיך כרעייהושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכ
כה: חנן התנא דביה נשיאה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' צד
כה: יגון וששון נדבקו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תסג
כה: יקרא קא עבדי להדדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכג
כה: כד שכיב רבינא פתח עליה ההוא ספדנא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קיז, שסד, ויקרא-במדבר עמ' תקלד
כה: כי נח גפשיה דרבי משרשיאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
כה: כי נח נפשי' דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאדרשות מנחת יצחק עמ' קלה, קע
כה: כי נח נפשי' דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קטו
כה: כי נח נפשי' דר' יוחנן וכו' והבאתי השמש בצהריםדרשות מנחת יצחק עמ' קלד
כה: כי נח נפשי' דר' יעקב אחתמיאו כוכבי ביממאדרשות מנחת יצחק עמ' קלה, קעג
כה: כי נח נפשי' דר"ז וכו' אבדה כלי חמדתהדרשות מנחת יצחק עמ' קעח
כה: כי נח נפשי' דרבינא פתח עלי' ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים וגו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תסט
כה: כי נח נפשיה דאביי ורבא נשוק כיפי דדגלת אהדדי ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשטז
כה: כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנערחכמה מאין דף עה ע"ד, עו ע"א
כה: כי נח נפשיה דר' זירא וכו' והבאתי השמש בצהרים ואמר ר' יוחנן זה יומו של יאשיהערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
כה: כי נח נפשיה דר' זירא וכו'מאורי שערים עמ' רסז, ערב, ערה
כה: כי נח נפשיה דר' יוחנן וכו' כיום בא השמש בצהריםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיט {ר' יוחנן מזרעא דיוסף המשפיע להשמש}
כה: כי נח נפשיה דר' יוחנן וכו'מאורי שערים עמ' רעח
כה: כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עלי ריב"א קשה היום לישראל כיום בא שמש בצהריםשרגא המאיר מועדים עמ' שד
כה: כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח ר' יצחק קשה היום כיום בא השמש בצהריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
כה: כי נח נפשיה דר' פדת פתח עליו ריב"א קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריט
כה: כי נח נפשיה דר' פדתרני ושמחי דף קנו ע"ב
כה: כי נח נפשיה דר"א אחיתו עמודי דקסרי מיאכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קמט
כה: כי נח נפשיה דר"ז ארץ שנעראמרי אמת (אמדו) דף לג ע"ב
כה: כי נח נפשיה דר"י וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קצא
כה: כי נח נפשיה דר"י קשה היום לישראלאברהם במחזה דף קיז ע"ג, קיח ע"ג, קלד ע"ד
כה: כי נח נפשיה דרבה בר הונא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קכב
כה: כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקיסרי מיאנחלת יעקב (תשעג) עמ' תכח, תמה
כה: כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שג
כה: כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רחצ
כה: כי נח נפשיה דרבי אבינא פתח עליה ההוא ספדנאהון רב דף קמא/קפא ע"ג
כה: כי נח נפשיה דרבי יוחנן, פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר, קשה היום לישראל, כיום בא השמש בצהריםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' לו
כה: כי נח נפשיה דרבינא וכו'מאורי שערים עמ' רנב
כה: כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא אם בארזים נפלה שלהבת כו'דרשות יעב"ץ עמ' רפ
כה: כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכז, תקסז, א'רד
כה: כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה וכו' תמרים הניעו ראש וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רסח {ת"ח משפיע על סביבתו, גם אחר הסתלקותו, ואין לתארם כאבידה וכדומה. לכן נתהפכו "רגליהם" דוקא. אבל בתמרים שפיר קאמר}
כה: כי קא ניחא נפשיה דר' מנחם בר' פימאי אישתעו צלמנייא והוו למחלצייאאמרי נועם (מועדים) סי' סח לפסח
כה: כמספד הדדרימון בבקעת מנידוןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג
כה: כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו לנחמו וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעח, תמו
כה: לויתן בחכה הועלה וכו'מאורי שערים עמ' רמב
כה: מותא כמותא ומרעא חבולאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עז
כה: מי שמשים לילות כימיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נד
כה: משים לילות כימים ובריטב"אאהל משה (שיינרמן) פורים - ראש הספר, ועמ' לח, לט
כה: נשים במועד מענות וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכ
כה: נשים ימים כלילות על המשים לילות כימיםדרשות שמן רוקח עמ' שיג
כה: נשים לילות כימים על משים לילות כימיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קל
כה: פי' הרא"שאהבת עולם (תשס) עמ' תרמג
כה: פתח האי ספדנא על ר"א נשים לילות כימים וכו'כתנות אור עמ' עב
כה: פתח עלי, ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, נשים לילות כימים וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תר
כה: פתח עליה ההוא ינוקא גזע ישישים עלה מבבל וכו'תורה בציון עמ' קצד
כה: פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קיז ע"ב
כה: קאת וקפוד הוכפלו לראות וכו' בגליון בשם הערוך, דאפילו עופות רעות באות לראות כשמתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלז
כה: קצף על עולמו וחטף נפשותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פב
כה: קצף על עולמו וכו' שש ושמח וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכח
כה: קשה היום בצהרים כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיג - ר"י פנחסי
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קח - ר"ש משאש
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלג - ר"מ צדקה
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנב - ר"מ צדקה
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנא - ר"מ שמואלי
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכו - ר"ש כהן
כה: קשה יום זה כיום בוא השמש בצהרייםשרגי נפישי דרוש ו
כה: ר' חייא באמצע יהודה מימיניה וחזקיה משמאליהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפב {ר' חייא בחינת יעקב, יהודה בחינת אברהם, וחזקיה בחינת יצחק}
כה: רב הנין חתני' דבי נישאה הוי' לא הוי ליה בניחיי נפש ח"א עמ' קצב ע"א
כה: רוכב בערבות שש בבוא אליו נפש נקימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצה
כה: רוכב ערבות וכו' נפש נקי וצדיק, בן יהוידעתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קז - ר"מ אליהו
כה: רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קח - ר"ש משאש
כה: רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעה - ר"א אבא שאול
כה: רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלח - ר"י בן נאים
כה: רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכג - ר"מ צדקה
כה: רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תע - ר"ב שרגא
כה: רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקמבשרת ציון ח"ב עמ' שסה, ח"ד עמ' רנח
כה: רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקנחלת יעקב (תשעג) עמ' קפט
כה: רוכב ערבות שש ושמח וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ג
כה: רכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקשרגי נפישי דרוש ו
כה: רש"י - בר קיפוק נענש על זה על שהזכיר לשון אבידה בצדיקערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
כה: רש"י - די לא ידל ידלוניה - מי שלא מרים עצמו בגסות אבל הוא מטפל למתים, מרימין לו מן השמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כה: רש"י - המרים קול בהספד על אחרים כך יעשה לו אחר פטירתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כה: שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגלדברי יואל פ' נשא דף רטו ע"ב
כה: תמרי הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' רטו
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שע
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרנחלת יעקב (תשעג) עמ' תמד
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנה - ר"א אבא שאול
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקלה
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, נשים לילות כימים וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רסג {בדור יתום אין מקבלים תנחומין. הספדנים נענשו כי תארו ת"ח שקשה להשיגו. ת"ח הוא עצם התורה. צדיק כתמר וכארז. למלאות החלל הריק. מיתת צדיקים "כשריפת" בית אלקינו "ויותר" מחורבן ביהמ"ק }
כה: תניא היה רבי מאיר אומר טוב ללכת וגו' עד והחי יתן אל לבו דברים של מיתה, דיספד יספדוניה דידל ידלוניה, איכא דאמרי די לא ידל ידלוניה, דכתיב כי טוב אומר לך עלה הנה מהשפילך וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כו אבי אבי זה אביו ואמושרגי נפישי דרוש א
כו אלו קרעין שאין מתאחיןכבוד לאיש דף נג ע"א
כו מנין שקורעין על הנשיא ועל אב בית דיןאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 59
כו ע"א אבי אבי זה אביו ואמו, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' רסט, רע
כו ע"א אבי אבי רכב ישראל ופרשיו... דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשיןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעא, במדבר עמ' תשעב-ג, מלכים עמ' רצז
כו ע"א אבי אבי, זה אביו ואמו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעא-ב , דברים עמ' קעו, מלכים עמ' רצז
כו ע"א איכה ישבה בדד אמר להו אנא מלכא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קעה ד"ה בפרק
כו ע"א אין מניחין המטה של נשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
כו ע"א אלו קרעים שאינן מתאחיןגבורת יצחק שבועות עמ' שס
כו ע"א אלו קרעין שאין מתאחין כו'יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ב
כו ע"א אליהו הוא חיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יד
כו ע"א אליהו חימתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 242
כו ע"א אליהו חי הואציץ השדה - שדי יער עמ' שיא
כו ע"א אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפח
כו ע"א אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינותיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רמט ע"ד
כו ע"א בס"ת ות"ח לא מתאחיןעיני שמואל (ראבין) עמ' ג
כו ע"א הרואה ס"ת שנקרערנת יצחק ה' מגילות עמ' קלז
כו ע"א הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע ב' קריעות א' על הכתב וא' על הגויןרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קסה
כו ע"א הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע שתייםעיני שמואל (ראבין) עמ' ג
כו ע"א הרואה ס"ת שנשרף קורע שתיםבנין שאול עמ' קצב
כו ע"א הרואה ספר תורה חייב לקרוע ב' קריעות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סד
כו ע"א הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעותלפרקים (תשסב) עמ' תסז
כו ע"א הרואה ערי יהודה בחורבנןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 235
כו ע"א הרואה ערי יהודה בחורבנן וכו' ירושלים בחורבנה וכו' ביהמ"ק בחורבנו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלב ד"ה ולבוא, עמ' רטז ד"ה ואתחנן
כו ע"א הרואה ערי יהודה בחרמורנת יצחק ישעיה עמ' רנו, תמא
כו ע"א התקינו שיהו הכל מביאים בסלי נצרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריז
כו ע"א ואלו קרעין וכו' ועל נשיא ועל אב"ד וכו' מנ"ל דכתיב ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קטו
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' ב
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחין וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תמ
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחין וכו' א"ל לגבי דידיה כמת דמילחמי תודה דף ס ע"א, קלד ע"א
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחין וכו' אביו ואמו ורבו שלימדו תורהלפרקים (תשסב) עמ' תפד
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחיןר"ן ס' הרי"ף פ"ג דף שצז ע"ב; ב"י יו"ד סי' שמ שע דף ג ע"א
כו ע"א ואלישע רואה והוא מצעק וכו' אליהו חי הוא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שפח
כו ע"א והא בדידי הוה עובדא ואתאי לקמיה דרב מתנה ולא הוה בידיההר המוריה עמ' קמט
כו ע"א ועל ס"ת שנשרףרנת יצחק ישעיה עמ' תכח
כו ע"א ועל רבו שלימדו תורה מנלן וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רמג, רמד
כו ע"א זה אביו ואמורנת יצחק מלכים עמ' רמב, רמג, תהלים עמ' שסא
כו ע"א יהונתן זה אב ב"דרנת יצחק שמואל עמ' רע
כו ע"א כיון שהגיע לצופים קורעתורת מנחם חמ"ב עמ' 190
כו ע"א לא אמרו אלא ברוב ציבוררנת יצחק מלכים עמ' תטו
כו ע"א לגבי דידי' כמת דמירנת יצחק מלכים עמ' רמד
כו ע"א לפני החרבן נעשתה מגילת קינות ע"י ירמיה ברוה"קאלשיך על חמש מגילות עמ' רכד
כו ע"א ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע שלשניםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"ד
כו ע"א נשיא ואב בית דין ושמועות הרעות מנלןאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ד להספד דף קעג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב א דף רסג ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קכו
כו ע"א נשרף ס"ת לא אמרו אלא בזרועתקנת השבין סי' טו (עמ' 149)
כו ע"א ס"ח שנשרף חייב לקרוע וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ב
כו ע"א על ברכת ה' מכלןרנת יצחק מלכים עמ' שעט, ישעיה עמ' קיד
כו ע"א על הגויל ועל הכתב - מגילה זה גויל - רש"יאור אברהם - רות עמ' י
כו ע"א על על הפסיק העניןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שעא
כו ע"א על על הפסיקמשק ביתי סימן שע דף קסג/קפג ע"א
כו ע"א רא"ש פ"ג סי' סד קריעה על שריפת ס"תחכמת התורה תרומה עמ' שמב
כו ע"א ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליהרנת יצחק ישעיה עמ' מה
כו ע"א רבי אבא בעא לאפנויי וכו' בעא למיבלעיהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רצז
כו ע"א רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו תורה וכו'דרשות באר יצחק עמ' רנט
כו ע"א שאול זה נשיאדרכי חיים דף י"א ע"א (ד"ה א"ה)
כו ע"א שאול נקרא נשיאיחי המלך עמ' ל
כו ע"א שאינו מתאחה וכו' מלמד שקרועים ועומדים לשניםרנת יצחק מלכים עמ' רמה
כו ע"א שמועות רעות בההיא שעתא מי הוומאכסניא של התורה סי' עא
כו ע"אדברי טובה שופטים ח"א עמ' רנה
כו ע"ב אבילות לחוד קריעה לחודזכור לדוד עמ' לא
כו ע"ב ג' ימים לבכיאמרות ה' השלם ח"א עמ' שפא, ח"ג עמ' קמג
כו ע"ב חולה שמת לו מת כו' והמרדכייד שלמה (עזרא) דף פב ע"ב
כו ע"ב כיון דכתיב ולא ראהו עוד לגביה דידיה כמת דמיאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תע
כו ע"ב לא יניח תינוק בחיקו דנמצא מתגנה על הבריותאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכה
כו ע"ב לא יניח תינוק בחיקו שמביאו לשחוק ומתגנה על הבריותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסב
כו ע"ב מברין אותו על מיטות כפויות ורש"י ובר"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכה
כו ע"ב נעשית לו כהיתרמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' צז
כו ע"ב קטן שמת לו מת מקרעין לו מפני עגמת נפשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קט
כו ע"ב קצף על עולמו וחמס ממנו נפשותדברי שאול ויקרא עמ' מז
כו. אבי אבי - זה אביו ואמומאורי שערים עמ' ערה
כו. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו וכו' דטב להון לישראל בצלותיה מרתיבין ופרשיןאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
כו. אחת על הכתב וא' על הגוילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מא
כו. אי כתיב על שאול ויהונתןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז
כו. אין אומרים ברכת אבלים במועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמט
כו. אלו קרעים שאין מתאחין על רבו וכו' ועל ס"תדעת תפלה עמ' רצח
כו. אלו קרעים שאינם מתאחיםמאורי שערים עמ' רכז
כו. אלו קרעים שאינם מתאחין וכו' ורבו שלימדו תורה מנלן דכתיב ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנד, שעא, שעד
כו. אליהו ז"ל קנסתלק מן העולם הזה בלא מיתהאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 150
כו. אליהו לא מתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רב
כו. אמר אה ריש לקיש לרבי יוחנן אאהו חי הוא אמו אה טון דכתיב ולא ראהו עוד לגט רידיה כמת דמישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ט
כו. אמר אלישע הנביא לאליהו הנביא אבי אבי רכב ישראל לפי שהיה רבובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצג
כו. אמר ר' אלעזר הרואה ערי יהודה בחורבנןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 148
כו. אמר רבי חלבו אמר רב הונא, הרואה ספר תורת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות, אחד על הגויל ואחד על הכתבחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקלב
כו. אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' שא
כו. אמרו ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות וכו' קדר כל האזכרות שבה ושרפן באש משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ער {כונת יהויקים שהוא ישאר מלך ויחזירם בתשובה; מהחת"ס שה' נשבע לדור, שזרעו ינהיג עפ"י התורה, ואם לאו יענישם }
כו. החאה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע עתי קריעות אחר על הגדיל ואחד על הכתב שנאמר אח-י שדף את המגלה ואת הדבריםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קמח
כו. הרואה ס"ת שנקרא חייב לקרוע ב' קריעותלהורות נתן דברים עמ' רעג
כו. הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרועדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1038
כו. הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע ב' קריעותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנה - ר"א אבא שאול
כו. הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע ב' קריעותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רש"ה קוק
כו. הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צג
כו. הרואה ספר תורה שנקרעמפניני הרב עמ' תכט
כו. הרואה ספר תורה שנקרע וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלא
כו. הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרועשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רעד, שצא
כו. הרואה ספר תורה שנקרע, חייב לקרוע שתי קריעות, אחד על הגויל ואחד על הכתבחיים שיש בהם אבות עמ' תרמה
כו. ואלו קרעין שאין מתאחין, הקורע על אביו ועל אמו וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' מג
כו. ואלו קרעין שאין מתאחין, הקורע על אביו ועל אמו ושםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תריב
כו. ומי קרעינן אשמועות רעות וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרס
כו. יש חיוב קריעה על ראיית ס"ת שנשרףדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1120
כו. כשאמר הנביא ליהויקים איכה ישבה אמר אנא מלכא וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ריב
כו. לא אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיהשיחות ר' ראובן עמ' קלט
כו. מעשה דיהויקיםמבשרת ציון ח"ג עמ' קצ
כו. נשיא ואב בי"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמח
כו. ס"ת שנשרף קורע ב' קריעותיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעג, קונטרסים לחכמת אמת אות רמח
כו. על נשיא ועל אב"ד ועל שמועות רעותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
כו. על ספר תורה שנשרףויגד יעקב עמ' תקפח
כו. על על לחלקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
כו. רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסה - רי"ח סופר
כו. רואה ספר תורה שנשרף קורע שתים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר כא
כו. שאול זה נשיאפני מלך שמות עמ' יט
כו. ת"ר אלו קרעין שאין מתאחין לעולםויגד יעקב עמ' תקצב
כו: אחר פרישתו מן המתהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' פא
כו: אין מודיעין שמא תטרוףמפניני הרב עמ' רס
כו: אל תבכו למת יותר מדאי וכו' בכו בכו להולך בלי בנים וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קצח-קצט
כו: ג' ימים לבכי, וז' להספד, ול' לתספורתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נד
כו: כי נח נפשיה דר' יעקב וכו'מאורי שערים עמ' רנה
כו: כשם שהמוכר אסור לאחותו, כך הלוקח אסור לאחותו, לפיכך, מוכר צריך להודיע ללוקחחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תריב
כו: לפי שאינן בתוספתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצח
כו: מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים בו וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קמד
כו: משום כבוד אשתותשבי (תשסה) עמ' רס שורש שום
כו: ר' שמעון בן אלעזר אוסר לאחותועטרת חן ח"ב עמ' נד
כו: ת"ר ההולך לבית האבל וכו'לב אביגדור עמ' סז
כז אל תבכו למת אל תבכו יותר מדאי וכו' בכו בכה להולך וכו'דברי פני אריה דף נז ע"א
כז אל תבכו למת יותר מדאי וכו' ג' לבכי וז' להספדכבוד לאיש דף יט ע"ג, לג ע"ג
כז אל תבכו למת יותר מדאי כו'קידש ידיד דף א ע"א, קה/קח, קיב
כז ב כל המתאבל על מתו יותר מדיאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' נו
כז ג' ימים לבכי ז' ימים להספד ול' לגיהוץ ולתספורתמערכות ישראל (גורדון) דרוש טרוף טורף יוסף עמ' 164-167
כז המתקשה על מתו יותר מדיכלי יקר (תשמח) עמ' קט
כז ולא של נשים לעולםמשכנות יעקב (נעים) דף קעא ע"ד
כז ע"א אין מניחין את המטה ברחוב בחוה"מ וכו' דכתיב ותמת שם מריםצמח צדקה עה"ת עמ' יב
כז ע"א אין מניחין מטה של אשה ברחובדרשות מהר"ם חביב עמ' שנא
כז ע"א בקלתות של כסף וזהבשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קצט
כז ע"א בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצריםבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ב
כז ע"א העובר עבירה ושונה בה וכו'ישועה ורחמים עמ' קמג
כז ע"א התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים וכו' מפני כבודן של ענייםלדור ולדורות ח"א עמ' קעח-קעט
כז ע"א ור' חייא ריבץ תורה בישראלימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רעד, רעו
כז ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' ריד, שנט, ח"ב עמ' ס, ריט, שנב, ח"ד עמ' קט, רכט, ח"ו עמ' נד
כז ע"א חלה יום אחד ומת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצב
כז ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו', ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנג, ח"ה עמ' קצ
כז ע"א מאימתי זוקפין את המיטות בערב שבתישראל קדושים עמ' 8
כז ע"א מת עד חמשים שנה הוי כרתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' פ
כז ע"א ר"ן - ולא של נשים לעולם, שפירש בסברת נהרדעי דאינה הלכהדברי שמואל (מודליאנו) עמ' ל ד"ה וטרם
כז ע"א רש"י - ולא של נשים לעולם, שפירש בסברת נהרדעי דאינה הלכהדברי שמואל (מודליאנו) עמ' ל ד"ה וטרם
כז ע"א שלשה ימים לבכי ושבעה להספדבאר מחוקק (תשעה) עמ' שפו, שצח
כז ע"ב אבל אסור לו לאכול לחם משלורנת יצחק שמואל עמ' שט
כז ע"ב אבל ביום ראשון אסור לאכול לחם משלובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות סו
כז ע"ב אי אתם רחמנים יותר ממנירנת יצחק דברי הימים עמ' כג
כז ע"ב אי אתם רחמנים יותר ממניתורת מנחם חמ"א עמ' 298
כז ע"ב אין מתקשין על המת יותר מדאי ג' לבכי ז' להספד וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת חיי שרה
כז ע"ב אל תבכו למת ואל תנדו לו וכו'בי חייא ח"א עמ' פב
כז ע"ב 'אל תבכו למת ואל תנירו לו', אל תבכו למת יותר מראי ואל תנירו לו יותר מבשיעור. הא ביצר שלשה ימים לבכי, ושבעה להספר, ושלשים לגיהוץ ולתספורת. מבאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים בו יותר ממניכתב סופר אגדות כאן
כז ע"ב אל תבכו למת וגו' בכו בכו להולך וכו' בלא בניםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
כז ע"ב אל תבכו למת יותר מדאיס' חסידים סי' רלו
כז ע"ב אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעורכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פה
כז ע"ב אל תבכו למת יותר מדאימאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ד
כז ע"ב אל תבכו למת יותר מראי ואל תנורו לו יותר מכשיעוראור הישר בראשית דף סה ע"ב
כז ע"ב אסור להתאבל על המת יותר מל' יוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנ
כז ע"ב ביוון שעבר אדם עברה ושנה בה - נעשית לו בהיתרעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 196
כז ע"ב בכה בכה להולך כי לא ישוב עוד, עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסו
כז ע"ב בכו בכה להולך אמר הקב"ה בלא בניםדרך ישרה עמ' שצו
כז ע"ב בכו בכו להולך וכו' זה שעבר עבירה ושנה בהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' יא
כז ע"ב בכו בכו להולך וכו' להולך בלא בניםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' צו
כז ע"ב 'בכו בכו להולך, אמר רב יהודה להילד בלא בנים. רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא בני, דכתיב 'בכו בכו להלד בי לא ישוב עור וראה את ארץ מולדתו'כתב סופר אגדות כאן
כז ע"ב בכו בכו להולך, להולך בלא בניםלחמי תודה דף ס ע"א
כז ע"ב בכו בכו להלך אמר רב יהודה להולך בלא בניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנו ד"ה כתיב
כז ע"ב בכו בכו להלך וכו' [כי לא ישוב עוד]. רב הונא אמר: זה שעבר עבירה ושנה בהאור מאיר ח"ב עמ' רצד
כז ע"ב בכו בכו להלך וכו' להולך בלא בניםיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף סג ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"א ופ' אחרי מות דף קכח ע"ג ודף קכט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תולדות דף ל ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיהו כב דף צ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"ד ודף צו ע"ג; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד
כז ע"ב בכו להולך בלא בניםדרשות מהר"ם חביב עמ' קפה
כז ע"ב בכו להולך בלא בניםיסוד ושורש העבודה שער צוואה סי"א
כז ע"ב בכו להולך בלא בניםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצז
כז ע"ב ג' ימים לבכיפרי חיים (קנולר) פרשת חיי
כז ע"ב ג' לבכי וז' להספדרנת יצחק - פרק חלק עמ' סד
כז ע"ב ג' לבכי וז' להספדכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' לג
כז ע"ב ג' לבכי ז' להספד ול' לגיהוץ ולתספורתמאמץ כח (תשעה) עמ' רלו
כז ע"ב ג' לבכי ז' למספדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עט
כז ע"ב ג' לבכי ח' להספדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ח, קטו, ח"ב עמ' רפח
כז ע"ב המתאבל על מתו יותר מדאידרשות מהר"ם בנעט עמ' רפד
כז ע"ב ולא של נשים לעולם מפני הכבוד וכו', אף מרים בנשיקה מתהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכו
כז ע"ב ז' ימי אבילות, ג' לבכי וז' להספדפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנד
כז ע"ב ז' להספדדרשות מהר"ם חביב עמ' שנו
כז ע"ב זה שעבר עבירה ושנה בה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכא
כז ע"ב יום שמועה כבפניו דמיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ק
כז ע"ב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לואמרי יחזקאל עמ' כד, מב, נו
כז ע"ב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לועי' יומא פ"ח
כז ע"ב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרדרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
כז ע"ב כיון שעבר אדם עבירה רשנה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תיג, תלו
כז ע"ב כל הבוכה על המת יותר מדאיחכמת התורה וישב עמ' שלב
כז ע"ב כל המתקשה על המת יותר מדאירנת יצחק שמואל עמ' תט
כז ע"ב כל המתקשה על המת, על מת אחר הוא בוכהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ל
כז ע"ב כל המתקשה על מתואם הבנים ח"א דף קעב ע"ד
כז ע"ב כל המתקשה על מתו יותר מדאי י על מת אחר הוא בוכהשארית מנחם - מאמרים עמ' עז
כז ע"ב כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכהלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' קיו דף מ ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף עח ע"ג
כז ע"ב לא שנו אלא חיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
כז ע"ב להולך בלא בניםדברי שאול דברים עמ' רמה
כז ע"ב להולך בלא בניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תלו ד"ה כתיב
כז ע"ב להולך בלא בניםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרכב
כז ע"ב מכאן ואילך אין אתם רחמנים יותר ממניס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רכב
כז ע"ב מכאן ואילך אמר הקכ"ה אין אתם מרחמים וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' מג
כז ע"ב מכאן ואילך וכו' אי אתם רחמנים יותר ממני [שלא להספיד יותר מי"ב חודש]לקוטי שיחות ח"ה עמ' 369
כז ע"ב מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכהחיי נפש ח"ב עמ' רסו, רסז
כז ע"ב ע"י ששנה בה נעשתה לו העבירה כהיתרלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ל
כז ע"ב עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לויחל ישראל אבות ח"ד עמ' לא
כז ע"ב עבר עבירה ושנה בה - הותרה לואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צג
כז ע"ב עבר עבירה ושנה בה, ורש"ינחלת צבי (פאליי) עמ' רלח
כז ע"ב עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יב
כז ע"ב רב המנונא איקלע לדרומתא שמע קל שיפורארוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קפא ע"ד (יו"ד סי' שלד אות כ"ג)
כז ע"ב רש"י ד"ה חברותאבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לב עמ' 215
כז ע"ב שבעה ימי אבל ושלשה לבכידברי שאול ויקרא עמ' מט
כז ע"ב שלושה ימים לבכי ושבעה למספדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצו
כז ע"ב שלושה לבכידרשות ר"י מסלוצק עמ' קמז
כז ע"ב שלשה ימים לבבי ושבעה להפפדלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' יג
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספדחכמת התורה ויחי עמ' תצט
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספדלקוטי שיחות ח"ב עמ' 504
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספדפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קכד
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספדשיחות עבודת לוי סי' קט אות א
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספדתורת מנחם חמ"ה עמ' 171
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורתדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכא
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף נט ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"ג דף עט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו בהספד מתים דף קצט ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכד ע"א ודף קכו ע"ג; יפה מראה (שנ) פי"ג דף כג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"א ופ' שמיני דף צו ע"ג; מגיד מישרים (תט) פ' שמות דף כט ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פ' הברכה דף קכח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל יט דף שכא ע"ד; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פ' כט דף נב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקנב דף קמז ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פ' חיי שרה דף ט ע"ב
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה למספדאמרי אש (טאוב) עמ' נו
כז ע"ב שלשה ימים לבכי שבעה ימים להספדשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ד
כז ע"ב תוס' ד"ה אסורים בעשית מלאכה וכו' משמ' דבת"ת שרי וכו' וראנ"ח בדרשותיו ופני שלמה ומו"חלשון ערומים דף עח ע"ד
כז ע"ב תוס' ד"ה לכל וכו'ברכת אבות עמ' ר
כז ע"ב תוספות ד"ה אסוריןבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לב עמ' 215-216
כז רב המנונא איקלע לדרומתא שמע קל שיפורארוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף פא ע"ד
כז שלשה ימים לבכי ושבעה ימים להספד ול' ימים לגיהוץ ולתספורתמערכות ישראל (גורדון) דרוש מיכל מים עמ' 157-159
כז, ח"ג עמ' ימים לבכיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רטז
כז. אין מניחין את המטה ברחובפרפרת הפרשה פרשת חוקת פרק כ פסוק ב
כז. אין מניחין את המיטה ברחובה של עירהון רב דף קלז ע"ד
כז. בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קנא
כז. שלחנו של אדם מכפרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קנ
כז. שלשה ימים לבכי ושבעה להספדדודי נתן בראשית עמ' קנו
כז. שלשה לבכי, שבעה למספדבאר מחוקק (תשמט) עמ' רצב
כז. תוד"ה מן המנחהנפש הרב עמ' רנג
כז. תוס' פירוש מטפחיןישא מדברותיך - מגילה עמ' סג
כז. תכריכים למתמפניני הרב עמ' רסג
כז: אבל ג' ימים הראשונים יראה את עצמו וכו' מכאן ואילך כאלו עוברת כנגדו בשוקדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנח
כז: אבל כל ג' ימים הראשונים יראה וכו'דברי יואל פ' שמות דף יח ע"א
כז: אבל כל ג' ימים הראשונים יראה כאילו חרב מונחת לו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרד
כז: אי אתם רחמנים יותר ממניהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות מד
כז: אין אתה רחום יותר ממניאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קו
כז: אין מועד בפני ת"חאשל חיים ח"א עמ' קנה
כז: אל תבכו למת ואל תנודו לו אלשערי שיש יהושע ח"א עמ' סט
כז: אל תבכו למת וגו' בכו בכי להולך בלא בניםכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קכו
כז: אל תבכו למת וכו' בכו בכה להולך, אמר הקב"ה להולך בלא בניםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
כז: אל תבכו למת וכו' בכו בכו להולך וכו' להולך בלא בניםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
כז: אל תבכו למת יותר מדאישמחת הנפש עמ' לא
כז: אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור, הא כיצד שלשה ימים לככי ושבעה להספד וכו' מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממני כו' כל המתקשה על מתו יותר מדאי, על מת אחר הוא בוכהמרפא לנפש בראשית עמ' שמד, שצח
כז: אל תבכו למת יותר מדאי וכו' כיצד שלשה ימים לבבי ושבעה להספד ושלושים יום לגיהוץ ולתספורתדודי נתן בראשית עמ' קנו, שלז
כז: אל תבכו למת יותר מדאי, ואל תנודו לו יותר מכשיעור, הא כיצד, שלושה ימים לבכי, ושבעה להספד, מכאן ואילך אמר הקב"ה, אי אתם רחמנים בו יותר ממניחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרלח
כז: אל תבכו למת יותר מדיכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קט
כז: אל תבכו למת יותר מדי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעח - ר"י זכאי
כז: אמר רב הונא כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתראוצר המאמרים (תשסא) עמ' טז
כז: אסור להתאבל על המת יותר מדאישם יחזקאל עמ' קמב
כז: אסור להתאבל על המת יותר מדאימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה לא
כז: אסור לקונן על המת יותר מדאיצדקת יוסף עמ' רצא
כז: בכו בכה להולך בלא בניםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלד
כז: בכו בכה להולך כי לא ישוב עוד וגו' להולך בלא בנים, רב הונא אמר זה שעבר עבירה ושנה בהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כז: בכו בכה להולך כי לא ישוב עוד וכו' זה שעבר עבירה ושנה בה וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קצ
כז: בכו בכה להולך ר"ל להולך בלא תשובהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
כז: בכו בכה להולך, להולך בלא בניםגנת אגוז (תשעב) אות תמא
כז: בכו בכה להולך, להולך בלא בניםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשעו
כז: בכו בכו להולך - בלא בניםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרה
כז: בכו בכו להולך אמר רב יהודה להולך בלא בניםשרגא המאיר מועדים עמ' שמח
כז: בכו בכו להולך אר"י להולך בלא בניםברית אברם עמ' תקפו, תרל
כז: בכו בכו להלך וגו', להולך בלא בניםדרשות שמן רוקח עמ' שח, שכח
כז: בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתומבשרת ציון ח"ג עמ' קלו, ח"ד עמ' סא
כז: בשעה שאדם מצטער יותר מדאי וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' קטז
כז: ג' ימים לבכימפניני הרב עמ' שנג
כז: ג' ימים לבכיתורת יחיאל בראשית עמ' ר, תלה
כז: ג' ימים לבכי וז' לאבלותמאורי שערים עמ' רלד
כז: ג' ימים לבכי וז' להספד וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סב - אור לציון
כז: ג' ימים לבכי וז' להספד וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סז - אור לציון
כז: ג' ימים לבכינועם הברכה עמ' קכג
כז: ג' לבכי וז' להספדכסף נבחר (מרגליות) עמ' מא
כז: ג' לבכי ז' להספדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
כז: ג' לבכי ז' להספדמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תעא
כז: ג' לבכי שבעה להספד שלשים לגיהוץפני יהושע (תשסא) עמ' טז
כז: הא כיצד שלשה ימים לבכישערי שיש יהושע ח"א עמ' עב
כז: ההיא איתתאשמחת הנפש עמ' לא
כז: ההספד הוא בלבשער המלך (תשנז) עמ' תרכח
כז: הכל חייבין לעמוד מפני נשיא חוץ מאבלאור אברהם ברכות עמ' מ
כז: המתקשה על מתו יותר מדאיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג
כז: המתקשה על מתו יותר מדישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קנו
כז: הספד על לב וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
כז: הרואה את המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש וגו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סח
כז: ולא של נשים לעולם מפני הכבוד אמרי נהרדעי לא שנו אלא חיה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רפ
כז: זה שעבר עבירה ושנה בההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלג
כז: יום שמועה כבפניו דמיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
כז: כיון שנענע בראשו אין רשאים לישבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צא
כז: כיון שעבד אדם עבירה ושגה הותרה לודברי יואל פ' שמות דף מד ע"ב
כז: כיון שעבר אדם עבידה ושנה בה נעשית לו כהיתריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלב
כז: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו בהיתראוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
כז: כיון שעבר וכו' ושנה בה נעשית לו כהיתרדברי יואל פ' ויחי דף תקלח ע"א
כז: כל המתקשה על מתו יותר מדאילחם שלמה (הלוי, שנז) דף מ ע"א
כז: כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צב
כז: כל המתקשה על מתו יותר מידי וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תקז
כז: לא תעברי הכיגור אריה בראשית פל"ז הערה 288
כז: לכל אומר שבו חוץ מאבל וחולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפח, רצ*
כז: לכל אומרים להם שבו חוץ מלאבל וחולהשמועת יצחק - וירא ד
כז: לכל אומרים שבונפש הרב עמ' רנא
כז: מברין את האבלים בסעודה ראשונה משל אחריםגור אריה ויקרא פי"ט הערה 260
כז: מג' וער ז' כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זויתגור אריה ויקרא פט"ו הערה 90
כז: מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממנימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קלה, ער
כז: מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממנירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנו
כז: על מת אחר הוא בוכהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 73
כז: על מת אחר הוא בוכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצה
כז: ריב"ל לא אזיל וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רכט
כז: רש"י - בכו בכה להולך כלומר בכו גם לרשע חי, שלא ישוב עוד ונטרד מהעולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כז: שלא להתקשות על המת יותר מדאימדבר יהודה (תשסב) עמ' ריז
כז: שלושה ימים לבכי, ושבעה להספדחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' לו
כז: שלושה לבכי שבעה לאבל והספדדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
כז: שלושה לבכי שבעה להספד שלושים לתספורת ולגיהוץהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 311
כז: שלשה ימים וכו' כאילו חרב וכו' ועד שבעה כאילו עוברת כנגדוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 311
כז: שלשה ימים לבכי וכו'ים שמחה עמ' קכד
כז: שלשה ימים לבכי ושבעה להספדשרגא המאיר מועדים עמ' שיב, שכג
כז: שלשה ימים לבכי, ושבעה להספד, ושלשים לגיהוץ ולתספורתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 681
כז: שלשה ימים לבכי, ושבעה להספד, ושלשים לגיהוץ ולתספורתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תל
כז: שלשה ימים לבכי, שבעה להספד, ושלשים לגיהוץ ולתספורתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2016
כז: שלשה לבכי ושבעה להספדאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לו אות ב, ז
כז: שלשה לבכי ושבעה להספדמדבר יהודה (תשסב) עמ' ריז, רכא
כז: שלשה לבכי שבעה להספדחנן אלקים עמ' רנב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קע, רב, שלז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפט
כז: ת"ח בפניו, בהספדישא מדברותיך - מגילה עמ' סד
כז: תוס' - איסור הספד ביו"ט דאורייתא או דרבנןבשבילי התלמוד ח"א מגילה ג ע"ב
כח אמר ליה מאן חשיב מאן ספין מאן רקיעזאת זכרון (תשנב) אות קמה
כח אר"א למה נסמכה מיתת אהרןאברהם את ידו ח"ב דף לג ע"ב
כח אשרי מי שבא לכאןאם הבנים ח"ב דף קכו ע"ב
כח בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף ב ע"א
כח בניי חיי ומזוני לאו בזכותא תליאעטרות סופרים עמ' נז
כח והחי יתן אל לבו וכו' מאן דספד יספדוניהמקור ברוך (פייתוס) דף סה ע"ב
כח ווי אזלא ווי לחבילאמערכות ישראל (גורדון) דרוש חבל על שמש גדול שאבד עמ' 137-140
כח ולמה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו'כבוד לאיש דף סג ע"ג, סה ע"א
כח ותמת שם מרים וכו' אין מניחין המטה וכו' עד למה נסמכה וכו'ידו בכל סי' תתעא
כח חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא.אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 241, פ"א אות 470
כח כי נח נפשיה דר' יעקב בר אחא אתחמיאו כוכבי ביממאמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
כח כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת וכו' ת"ח אין להם מנוחה אפי' לעוה"ב וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 218
כח כרת דיומיהלבני בנימין דף ד ע"ד
כח ליבכון עמי כל מריראי ליבאשרגי נפישי דרוש א
כח למה נסמכה מיתת מריםאברהם את ידו ח"ב דף כא ע"א
כח למה נסמכה מיתת מרים כו'שם שלמה דף מב ע"ג, מז ע"א, סד ע"ד
כח למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה ורש"ימשכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"א
כח למה נסמכה מיתת מרים לפ"אאם הבנים ח"א דף נד ע"ג
כח למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהכבוד לאיש דף מד ע"ג, נח ע"א
כח מאן חשיב מאן ספיןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 399
כח מיתת צדיקים מכפרכלי יקר (תשמח) עמ' קט, תסד
כח מיתת צדיקים מכפרת כפרה אדומהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"א
כח מיתת צדיקים מכפרתשרגי נפישי דרוש א
כח מרים בנשיקה מתהאגודות אזוב מדברי דף כח ע"ב {נ"מ לענין הלימוד מכאן לשפוך מים כשיש מת}
כח מת פתאום זו מיתה חטופהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קפג, שלה
כח מת פתאום זוהי מיתה חטופהשרגי נפישי דרוש ב
כח סמיכות מיתת מרים לפרה אדומהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כז
כח ע"א א"ל ה"ל למר צערא א"ל כמישחל בניתא מחלבאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' יז
כח ע"א א"ל ליהוי למר צערא א"ל כו'מראה הגדול ח"ב דף פח ע"ג-ע"ד
כח ע"א א"ל ליתחזי לי מר [בתר מיתה], איתחזי ליהס' חסידים סי' תשכח
כח ע"א א"ר אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'דרך ישרה עמ' שע
כח ע"א אבל הגיע לגבורות זה מיתת נשיקהחכמת התורה חיי שרה עמ' קיא
כח ע"א אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימאצדקת הצדיק סי' פ
כח ע"א איתחזי ליה בשוקאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשז
כח ע"א אמר ליה מאן חשיב מאן ספין מאן רקיעאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רנב
כח ע"א אמר ליה תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקריפרי צדיק בשלח אות ב, תרומה אות ד, כי תשא אות א, צו אות ה, שמיני אות ח
כח ע"א אמר רבא הני תלת מילי בעאי קמי שמיא וכו' חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא ויהבו לי, ענותנותיה דרבה בר רב הונא לא יהבו ליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' מט
כח ע"א אמר רבא הני תלת מלי וכו'זכר דוד על התורה עמ' רב
כח ע"א אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזבותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא דהא רבה ורב חסדא תרווייהו רבנן צדיקי הוו וכו' רב חסדא חיה תשעין ותרתין שנין רבה חיה ארבעין בי רב חסדא שיתין הלולי בי רבה שיתין תיכלי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ז, מהד' ב סי' עה, מהד' ג סי' יט, עח, צג, מהד' ד סי' סה, סט, מהד' ו סי' מד, סט, מהד' ז סי' מח, עד
כח ע"א אמר רבי אמי למה נסמכהעיני כל חי (תשסח) דף קעג ע"ב [תקמג ע"א ד"ה ואמר]
כח ע"א אמר רבי אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה ארומה, לומר לד מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתכתב סופר אגדות כאן
כח ע"א אמר רבי אמי, למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהפני חיים (פלג'י) דף רנב ע"א
כח ע"א אף מיתתן של צדיקים מכפרתשיחות עבודת לוי סי' קט אות ד
כח ע"א אף מרים בנשיקה מתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפז
כח ע"א אף מרים בנשיקה מתה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רפו ד"ה אמרו
כח ע"א אף מרים בנשיקה מתה וכו' ולמה נסמכה מיתת מרים לפרה וכו' חכמה מאין דף קג ע"א-ע"ג
כח ע"א אר"א למה נסמכה מיתת אהרןדרכי איש דף יד ע"ב
כח ע"א אר"א למה נסמכה מיתת מרים כו'מראה הגדול ח"ב דף כט ע"ד
כח ע"א אר"א למה נסמכה מיתת מרים לפ"א ל"ל מה פ"א מכפרת אף מיתת צדיקיםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלד, בלק עמ' רמב
כח ע"א אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידולחמי תודה דף קלח ע"א, קסב ע"ב, ריט ע"ב
כח ע"א אתא שטן אידמי ליה כעניאישועה ורחמים עמ' יג
כח ע"א בזכותא תליא מילתא, במזלא תליא מילתאתורת מנחם חלק לג עמ' 292
כח ע"א בי רב חסדא שיתין הלוליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רפט
כח ע"א בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכחדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נז
כח ע"א במזלא תליא מילתארנת יצחק שמואל עמ' לב, לג, משלי עמ' קצה, ה' מגילות עמ' רע
כח ע"א במזלא תליא מילתאתורת אליהו עמ' שטו
כח ע"א במזלא תליא מילתאשבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' רב
כח ע"א במיתת מרים הנה נתכפר להם הרבה על מעשה העגללשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלא ע"ג
כח ע"א בני במזלא תליא מילתאאלשיך על חמש מגילות עמ' קפ
כח ע"א בני חי ומזוני לא בזכותא תלייאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסב, שכב
כח ע"א בני חיי ומזונא לא בזכותא תליאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' כה, מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' פ
כח ע"א בני חיי ומזוניאמרי אש (טאוב) עמ' פח
כח ע"א בני חיי ומזונידרשות מהר"ם בנעט עמ' קיח, רלא
כח ע"א בני חיי ומזוניהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לב ע"א, לג ע"ב
כח ע"א בני חיי ומזוניכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קי
כח ע"א בני חיי ומזונימערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פח דף רב ע"ג
כח ע"א בני חיי ומזונינפש חיים (פאלאג'י) דף קכג ע"ב [קצ ע"ב אות כה]
כח ע"א בני חיי ומזונינפש חיים דף קכ"ג ע"ב (דף ק"צ ע"א, מערכת מ' אות כ"ה)
כח ע"א בני חיי ומזוניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' ריט
כח ע"א בני חיי ומזוניתורת אליהו עמ' יז, נז, קלז
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליאחכמת התורה תולדות עמ' נ, תקנא
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליאתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קנג
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאדברי חנינא - מזלות עמ' טז, יח, כד, כה, לז-לט, מד, נד, נה, צא, צב, צט, ק, קג, קיז, קמ, קסח
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסז
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאחכמת התורה ויצא עמ' קמב, תכג, תפב
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכב, רצב
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
כח ע"א בני חיי ומזוני לא בזכות תליא אלא וכו'ס' חסידים סי' שכא
כח ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא תליאלקט אמרי קודש - במדבר עמ' סד
כח ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא וכו'ס' חסידים סי' שכא
כח ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאלחמי תודה דף עו ע"א, רכא ע"א, רנא ע"א
כח ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת שקלים עמ' קנח
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזבותא תליא וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת ויצא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא וכו' אלא במזלא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עט, קסח-קסט, קעא-קעב, תכד, תכו, תקלב, [ד]
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלט
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאדברי שאול דברים עמ' שכא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשם ישראל עמ' שב
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאבית יעקב (תשסא) עמ' רכה, קמו, קעז
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות יד, ויצא אות נא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא וכו'אפיקי ים עמ' שצב
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרך ישרה עמ' כא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאימי דוד (תשסז) עמ' מז
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמלכי יהודה (תשע) עמ' פג
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 234, חי"ח עמ' 287
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמאור עינים (תשעה) עמ' קל, עדר, תשעג
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שיז, שכא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאחכמת התורה תרומה עמ' שיז, שטו
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאדרכי אמונה דרך מו
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאויבא יוסף עמ' קיז, קלא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתאמאמץ כח (תשעה) עמ' קסד, שכח, תקיג
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתורת משה (אלמושנינו) עמ' לה, קיט
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאחכמת התורה בראשית עמ' שכד
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קלב
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא, תוס' ד"ה אלאקהלת יעקב עשי"ת עמ' סו
כח ע"א בני חיי ומזוניברכת אבות עמ' נו
כח ע"א בני חיי ומזוני, לאו בזכותא תלייא מילתאפני חיים (פלג'י) דף נז ע"א, קלט ע"א
כח ע"א בני חיי ומזוני, תוס'תהלות ישראל (קלוגר) עמ' שנט
כח ע"א בני חיי מזונא לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתשואות חן (תשסח) עמ' לד
כח ע"א בני חיי מזוניבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ד אות ב
כח ע"א בני חיי מזוני לאו בזכותא תליאתורת הרא"ם עמ' סה
כח ע"א בני, חיי, ומזונא (בגש' וברוח')תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שב ע"ג
כח ע"א בניי חיי ומזוניי לאו בזכותא תליאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלו, קלז, תז
כח ע"א דהא רבה ור"ח תרווייהו רבנן צדיקי הוו מר מצלי ואתא מטראפרי צדיק פקודי אות ג, פסח אות י
כח ע"א הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו לי חדא לא יהבו לי חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא ויהבופרי צדיק ראה אות ז
כח ע"א הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו לי חרא לא יהבו לי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריז
כח ע"א הני תלת מילי בעיעיונים במשלי עמ' צא
כח ע"א ואי אמר לי הקדוש ברוך הוא זיל בההוא עלמא כד הוית - לא בעינא, דנפיש ביעתותיהאור מאיר ח"ב עמ' קלא
כח ע"א ואין מלכות נוגעת בחברתהדברי שאול במדבר עמ' קעז
כח ע"א ולא קא מרחם מר אעניא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רי, ריג
כח ע"א ומה נדב ואביהוא כו'משנת חיים ויקרא עמ' רלח
כח ע"א ותמת שם מריםהכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
כח ע"א חיי בני ומזונישער החצר (תשעב) סי' תרי
כח ע"א חיי בני ומזוניתורת מנחם חלק ס עמ' 13
כח ע"א חיי בני ומזוני וכו' אלא במזלא תליאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1510
כח ע"א חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יט ע"ג, כב ע"ג ואילך, קיח ע"ד
כח ע"א חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאלקוטי שיחות ח"ב עמ' 632, ח"ד עמ' 1306
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא תליא מילתאחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ג, סמוכים לעד - קידושין ב, מאמר הלקוטות אות לז
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתאיחל ישראל אבות ח"ד עמ' שב
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתאפוקד עקרים סי' ד (עמ' 14), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), תקנת השבין סי' א (עמ' 3), דובר צדק עמ' 160, 181, רסיסי לילה סי' מג (עמ' 81), נח (עמ' 175), צדקת הצדיק סי' נז, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 117), לקוטי מאמרים עמ' 118, 168
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשסה, ויקרא עמ' קלו, דברים עמ' תסו
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאמדבר קדמות (תשסח) עמ' כא
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיט ד"ה הפח
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לד, נז, קעג, קעד
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רו
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאשארית מנחם - מאמרים עמ' לח
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאפרי צדיק חיי שרה אות י, תולדות אות א, וישלח אות ו, לחנוכה אות ג, יג, יד, ויגש אות ו, ויחי אות ו, ז, *יא בא אות ד, בשלח אות יא, ר"ח אדר אות ו, תרומה אות יא, פקודי אות ה, שבת הגדול אות ט, פסח אות ג, י, יא, כז, נ, קרח אות טו, אמר אות ג, בהר אות יג, במדבר אות י, נשא אות יא, קרח אות טו, בלק אות ו, עקב אות א, ראה אות ז, כי תצא אות טו, נצבים אות *ז ראש השנה אות *י, יד, וילך אות כא סוכות אות כה, מג
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ריח, רכג
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קעו
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תיא
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא וכו'ברית שלום (תעח) דף כו ע"ג, ע ע"ג, עא ע"א
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסו, תג, תרנה
כח ע"א חיי בני ומזוני לאו בזכותא תלי' מילתא וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) תבא מ ע"ג
כח ע"א חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלארנת יצחק תענית עמ' רד
כח ע"א חיי בני ומזוני נרו' בטזלא תליא מילחאאור הישר בראשית דף עב ע"ב
כח ע"א חיי בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאכתב סופר אגדות כאן
כח ע"א חיי בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלאחולת אהבה עמ' רכב
כח ע"א חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
כח ע"א חיי מזוני ובני לאו בזכותא אלא במזלא תליאמהר"ם שיק שמות עמ' קב
כח ע"א חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נ, קכה, קמט
כח ע"א יבא זכאי ויכפר על החייבצדקת הצדיק סי' קכו
כח ע"א יד דוד (זינצהיים) ד"ה למה. וי"ל דר"א לשיטתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רפו ד"ה אמרו
כח ע"א ימה בנדי כהונה מכפרין אף מיתתן ' של צדיקים מכפרתאור הישר בראשית דף סב ע"ב
כח ע"א יצהר נדמה לעניאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעד
כח ע"א יציאת נשמה בבחינת נשיקה, הוא כמישחל ביניתא מחלבאשירי משכיל כלל ה פרט ה
כח ע"א כיון דאימסר מזליה לא אשגח בידברי חנינא - מזלות עמ' קסח
כח ע"א כמישחל בניתא מחלבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמו
כח ע"א כרת דיומי וכרת דשניפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צח
כח ע"א לא בזכות תליא מילתאשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קפו
כח ע"א לא בזכותא תליא וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שפז ע"א
כח ע"א לאו בזכותא בלחוד תליא מלתא, ר"ן - אלא בצרוף המערכה והמזלמאמץ כח (תשעה) עמ' תקטו
כח ע"א לאו בזכותא בלחוד תליא מלתא, ריטב"א - אלא בצרוף המערכה והמזלמאמץ כח (תשעה) עמ' תקטו
כח ע"א לאו בזכותא תליא וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות פא, פד, פרק ז אות יז, לח, מח
כח ע"א לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 232
כח ע"א לאו בזכותא תליא מלתאפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' נד
כח ע"א לימא ליה מר דלא לצערןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ע ע"ד
כח ע"א למה נסמכה מ"מ לפ"א כו' מ"א לבגדי כהונה כו'שעת הכושר דף נו ע"ג, נח ע"ג-ע"ד
כח ע"א למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהדברי שאול במדבר עמ' קעט
כח ע"א למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סד ע"ד
כח ע"א למה נסמכה מיתת בני אהרן לבגדי כהונה, מה בגדי כהונה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתלחמי תודה דף כה ע"ב, ס ע"א
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים וכו' אף מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שלז ד"ה ועד"ז, עמ' תיט ד"ה זאת
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרההדרת אליהו דרוש ו סי' ג ד"ה ואגב
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה אדומה, לומר לך מה מיתת צדיקים מכפרת וכו'לחמי תודה דף קסב ע"א
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה וכו'לשון ערומים דף מד ע"ד
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפר' פרה אדומהזכר דוד על התורה עמ' קלא
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפר' פרה אדומה וכו' ובתוס'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ג, סח ע"ב
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפר' פרה אדומה וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' פט, תלה
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהחלקם בחיים דף מ"ה ע"א (דף קנ"ב ע"א ד"ה ידעי); ראה חיים חלק ב דף ס ע"ד (דף רי"ב ע"א ד"ה ומעתה)
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרתצמח צדקה עה"ת עמ' ח
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרב
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 36
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'מגילת סמנים עמ' מז
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 142, חט"ז עמ' 183
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו' למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שמו
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמט
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהאהבת ציון דרוש ו
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל א פרק ד דף סח ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כז דף ריז ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצו/ז ע"ד ודף קצז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חקת דף כט ע"ב; יפה מראה (שנ) יומא פרק א דף קיח ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אחרי מות דף קי ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אחרי מות דף קכא ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת אחרי מות דף קנב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת אחרי מות דף פו/פז ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חקת דף קנב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צח ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסז ע"א, ופרש' חקת דף שס ע"ב; של"ה (תט) ד' להספד דף כט/רט ע"ב ודף רי ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב/כ דף קכא ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת חקת דף קכג ע"ב
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת כך מיתת צדיקים מכפרתבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסב
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה?בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלח
כח ע"א למה נסמכה פרשת מרים לפרה וכו' שמיתתן של צדיקים מכפרתזרע שמשון חקת אות י
כח ע"א מאן חשיב מאן ספין מאן רקיעחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה והספר
כח ע"א מאן ספיןהכתב והקבלה דברים פל"ג פסוק יט
כח ע"א מאן ספין מאן רקיעצדקת הצדיק סי' רלה
כח ע"א מה אפר פרה מכפר אך מיתת צדיקים מכפרת וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עג ע"ג
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרתטהרת יו"ט חי"ט עמ' קסג
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרתתורת מנחם חלק נ עמ' 135
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתרנת יצחק ישעיה עמ' רכג
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן ש"צ מכפרתראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ו
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רח
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלו
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתמאמץ כח (תשעה) עמ' תקפא
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת, ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' שמט, שנב
כח ע"א מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים כןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנח
כח ע"א מחמשים ועד ששים שנה זו היא מיתת כרת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תיד ד"ה ונתתי
כח ע"א מיתת הצדיק מכפר על הדורכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רג
כח ע"א מיתת הצדיקים אינו אלא כמשחל בניתא מחלבאפני חיים (פלג'י) דף קנט ע"א
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרדברי שאול ויקרא עמ' מא
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פד
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתלקוטי שיחות חל"ד עמ' 57
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 24
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' ריז, ריח
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיג
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיג
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת על הדורעטרת יהושע ויקרא עמ' טו
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת על ישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכא
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתחכמת התורה נח עמ' שסו
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת, ובר"ח שםעיוני רש"י במדבר עמ' שלד
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רב, רכו
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' יט
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמב ד"ה הנה כתיב גבי
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתימי דוד (תשסז) עמ' קד
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתתורת מנחם חנ"ט עמ' 306
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמח
כח ע"א מת בג' שנה זו היא מיתת כרת נ"ב שנה וכו' מנ' ועד ס' כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' נ
כח ע"א מת בחמישים ובתוד"ה מתשני המאורות (תשסח) עמ' סה
כח ע"א מת בחמישים יצא מכלל כרת וכו' ובתוס' ד"ה מתצמח צדקה עה"ת עמ' מח, רכב
כח ע"א מת בחמישים שנה זו היא מיתת כרתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תסה
כח ע"א מת בחמשים זו היא' מיתת כרתתורת אליהו עמ' תיד
כח ע"א מת בנ"ב שנה זוהי מיתתו של שמואל הרמתיזרע שמשון קדושים אות טז
כח ע"א מת פתאום זוהי מיתה חטופהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' י
כח ע"א נאמר במשה ואהרן על פי ה' מלמד שמתו בנשיקהברית שלום (תעח) דף קלג ע"א
כח ע"א נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרטיול בפרדס ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' רפג
כח ע"א עבד יו"ט לרבנן דנפיק מכרתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שנא
כח ע"א עניו מיתת מרים שנסמך לפרה מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתכתונת פסים (תשעא) עמ' דש, שז
כח ע"א ר' אלעזר כהןגנא דפלפלי עמ' רפב
כח ע"א ר"ה נח נפשיה פתאום הוו קא דייקו רבנן עליו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויחי עמ' עז
כח ע"א רב אשי איתחזי ליה בשוקא וכו' אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצב ד"ה ואמנם
כח ע"א רב אשי, אתחזי לה בשוקא, אמר לה אתרח לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאישירי משכיל - הקדמה (עי"ש שי"ח)
כח ע"א רב הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלה ד"ה איתא
כח ע"א רב חסדא הוה יתיב וגרים בבי רב ולא הוה קא יכיל שליחא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
כח ע"א רב חסדא לא הוה יכיל ליה דלא הוה שתיק פומיה מגירסא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רצט
כח ע"א רב חסדא לא הוה יכיל ליה כו' סליק יתיב בארזא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רצ
כח ע"א רב יוסף במלאת ששים שנה עשה סעודה לחכמיםיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שסז
כח ע"א רב יוסף כד הוה בר שיתין עבד להו יומא טובא לרבנןאיתן האזרחי עמ' שיד
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתיז עבד להו יומא טבא לרבנןלקוטי שיחות ח"ה עמ' 132
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין וכו' הגיע לגבורות זו היא מיתת נשיקהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצב ד"ה אמרו
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא וכו' מכרת דיומי מי נפיק מרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלה ד"ה איתא
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרת וכו' נהי דנפק לי' מר מכרת דשני מכרת דיומי מי נפק מרתורת מנחם חלק לג עמ' 286, 388
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן ובתוס'לב דוד (תשסט) עמ' כו
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן, אמר נפקי לי מכרתלחמי תודה דף צג ע"ב, קסא ע"ב
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן, אמר נפקי לי מכרתבצור ירום (תשסז) עמ' קלב הערה 19
כח ע"א רב יוסף כי הוי בר שיתין עביר יומא טבא לרבנןקומץ המנחה (צונץ) דרוש עח
כח ע"א רב שעוחם אחוה דרבא הוה יתיב קמיה דרבא חזייה דהוה קא מנמנם אמר ליה לימא ליה מר דלא לצערן אמר ליה מר לאו שושביניה הוא אמר ליה כיון דאימסר מזלא לא אשגח בידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פ
כח ע"א רבא הוה יתיב קמיה דר"ן והוה ר"ן קא מתנמנם (פי' גוסס) וכו'כבוד לאיש דף יח ע"א
כח ע"א רבא לא שאל אלא שלשה ענוה חכמה עושרס' חסידים סי' תתקצט
כח ע"א רבא שביקש חוכמתיה דרב הונאחכמת התורה בראשית עמ' תקיז
כח ע"א רבה הי' ענידברי חנינא - מזלות עמ' מז
כח ע"א רבי אליעזר הוה קאכיל תרומה וכו' חלפה ליה שעתאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רא
כח ע"א רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה וכו'זכור לדוד עמ' ק
כח ע"א רבי חייא לא הוה מצי למיקרבאבנין שאול עמ' רי
כח ע"א שאל רב שעורים לרבא אחיו וכו' כריבדא דכוסילתאצמח צדקה עה"ת עמ' רטו
כח ע"א שבעים שיבהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 386
כח ע"א שמואל חי נ"ב שנהתורת אליהו עמ' תלט
כח ע"א ששים זו היא מיתה בידי שמיםמגילת סמנים עמ' כה
כח ע"א תבא בכלח אלי קברמצווה ועושה ח"א עמ' ק
כח ע"א תבא בכלח אלי קבר בכלח בגימטריא עולה ששים מאמץ כח (תשעה) עמ' קעז, שעט
כח ע"א תוס' ד"ה אלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נז
כח ע"א תוס' ד"ה אלא. והקשו תוס' הא דאמרן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיט ד"ה והמפרשים
כח ע"א תוס' ד"ה בפרה לאמגילת סמנים עמ' מח
כח ע"א תוס' ד"ה מה פרה אדומה מכפרתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' ריד
כח ע"א תוס' ד"ה מה. מה פרה אדומה מכפרת פירוש על מעשה העגלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שלז ד"ה ועד"ז
כח ע"א תוספות ד"ה מהבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מז עמ' 527
כח ע"א תלמידי חכמים אין מצטערין במיתתןפני חיים (פלג'י) דף צא ע"א
כח ע"א תרומה קא אבילנא ולאו קודש איקריאחרית השנים עמ' כג
כח ע"ב אחנא תגרא אזבזגי מבדקודברי שאול שמות עמ' שסה
כח ע"ב אין המנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח האבלרנת יצחק משלי עמ' קמז
כח ע"ב אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח האבלמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכו, תס
כח ע"ב ארמב"ח מנין לחתן שמיסב בראשתושע יאודה דף קז ע"ד
כח ע"ב בבוא אליו נפש נקי וצדיקאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שצ
כח ע"ב ביום ההוא יגדל המספד וכו' ובשנות אליהואמרות ה' השלם ח"ב עמ' שמ
כח ע"ב בשלום תמות ובמשרפות אבותיך וגו'רנת יצחק ישעיה עמ' תיד
כח ע"ב דיספד יספדוניהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצה ד"ה יתן
כח ע"ב דיספד יספרוניה, דיקבר יקברוניה, דיטען יטענוניה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רסב
כח ע"ב דיספדס' גימטריאות עמ' יא
כח ע"ב דלא ידל ידלוניהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעט
כח ע"ב ואמר רבא נשי דשבנציב אמרן עטוף וכסו טורידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שי
כח ע"ב והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה דידל ידלוניה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
כח ע"ב והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה ויקבר יקברוניה דיטען יטענוניה כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רעט
כח ע"ב ומה אבי' בן ירבעם וכו', מאי דבר טוב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מו אות ב, סי' נ אות ז
כח ע"ב ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב... שביטל משמרתו ועלה לרגל וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רו
כח ע"ב ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רפז
כח ע"ב ומה צדקיהו שלא עשה אלא מצוה אחת וכו', ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שיב
כח ע"ב ונאספת אל קברותיך בשלום... שלא חרב ביהמ"ק בימיובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרי, מלכים עמ' שסז
כח ע"ב וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'צלח רכב עמ' שצט
כח ע"ב וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשוןפרי צדיק אמור אות ז
כח ע"ב יען כי נמצא בו דבר טוב בנו של ירבעם וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לז
כח ע"ב כהן מקבל חלק יפהבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ד אות ב
כח ע"ב כהן פותח ראשון ומברך ראשון וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריג
כח ע"ב כשמת בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו וכו' נענה רבי טרפון ואמר "ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה" וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכד
כח ע"ב כשמת ר' מנחם ב"ר סימאי אישתנו כל צלמניא משום דלא איסתכיל בצורתא דזוזיאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קפו
כח ע"ב כשמתו בניו וכו'מנחה חדשה (חן טוב) דרוש רביעי
כח ע"ב לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 182
כח ע"ב למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרהראה חיים ח"ב דף ס ע"ד [ריב ע"א ד"ה ומעתה]
כח ע"ב מאי והחי יתן אל לבו דיספד יספדוניהחכמת התורה חיי שרה עמ' רכא
כח ע"ב מאן דספד יספדוניהויקרא יעבץ עמ' רט
כח ע"ב מה כהן בראש אף חתן בראשרנת יצחק ישעיה עמ' רמד
כח ע"ב מותא כי מותא ומרעין חיבוליאחכמת התורה משפטים עמ' רפא
כח ע"ב מנין לאבל שמיסב בראשלפרקים (תשסב) עמ' שלח
כח ע"ב מנין לחתן שמיטב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חתן בראשדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' א, ז
כח ע"ב מנין לחתן שמיסב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעד, תרצד
כח ע"ב מנין לחתן שמיסב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חתןפרי צדיק נצבים אות טו
כח ע"ב מתו בניו של ד' ישמעאלאבן ישראל על התורה עמ' נד
כח ע"ב מתו בניו של ר' ישמעאלאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
כח ע"ב נשי דשכנציבמנחה חדשה (חן טוב) דרוש ששי
כח ע"ב נשי דשכנציב אמרן גוד גרמא מככא ונמטי מיא לאנטיכיאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שנד
כח ע"ב נשי דשכנציב אמרן הכיבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות ד
כח ע"ב נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאולא ויי לחכילא כו'אור הישר בראשית דף סד ע"ב
כח ע"ב נשי דשכנציב אמרן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמח
כח ע"ב נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלתא לבר חורין דשלימו זוודיהמאמר אסתר (תשסב) עמ' קד
כח ע"ב נשי דשכנציב מותא כמותאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פו
כח ע"ב נשים במועד מענות אבל לא מטפחותדרשות הצל"ח השלם עמ' תפ
כח ע"ב נשים במועד מענות אבל לא מטפחותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קצא
כח ע"ב נשים במועד מענות אבל לא מטפחות וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שפ
כח ע"ב נשים במועד מענות אבל לא מטפחות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רסב
כח ע"ב נשים במועד מענות וכו' ויי לאזלא ויי לחבילאאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסה
כח ע"ב נשים היו מקוננות בהלוית המתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפד
כח ע"ב נשים מקוננות מאי אמרןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפד
כח ע"ב ע"פ והחי יתן אל לבותושע יאודה דף קז ע"ב
כח ע"ב קינה אחת אומרת ואחת משיבהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפב, רפו
כח ע"ב קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסב
כח ע"ב ר"ה הוה קא אכיל תרומהתושע יאודה דף קמד ע"ד
כח ע"ב רוכב בערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקהשיר והשבח ח"א עמ' שעה
כח ע"ב שמחה בר"חבעקבי יעקב עמ' פה
כח ע"ב ת"ר בשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ד' זקניםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כח ע"ב תניא, היה רבי מאיר אומר, טוב ללכת אל בית אבל וגר עד והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה, דיקבר יקברוניה, דיטען יטענוניה, דידל ידלוניהדרכי התשובה עמ' קלח
כח פטירת רב חסדאפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
כח קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים זה יומו של יאשיהומערכות ישראל (גורדון) דרוש הדרת מרדכי עמ' 117-125
כח קשה היום לישראל כיום בוא השמש בצהרייםשרגי נפישי דרוש ב
כח רב חסדא עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
כח רש"י ד"ה כרת דיומיה ותוס' שער יוסף (תקיז) דף עב ע"ג
כח תבא בכלח עלי קבר, בכלח בגי' שיתיןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצ
כח תבוא בכלח אלי קבר בגימטריא ששיםשארית מנחם ח"ד עמ' שעז
כח תוס' ד"ה מיתת אהרן לבגדי כהונהמשכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"ב
כח תוס' פ"י על מעשה העגלמשכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"א
כח תלת מילי בעאי קמי שמיא עותרי' דר"ח כו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
כח. א"ל איתרח לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאישביב אור עמ' רכ
כח. א"ר אמי למה נסמכה וכו'שמחה לאיש דף עא ע"ג
כח. אין מלכות נוגעת בחברתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיא
כח. אישתיק ויכול ליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנג
כח. איתרח לי תלתין יומיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכו
כח. איתרח לי תלתין יומין וכו' דאמריתו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1043
כח. אמ' רבא בני חיי ומזוני לא בזכותא וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף פ ע"א
כח. אמר ר"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהצור יעקב (יעבץ) חקת
כח. אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאזאת זכרון (תשנב) אות כג, קכג, קכח, קלג, קמט, קנד, קסה, קסח, קעב, קעג, קפ, קצה
כח. אמר רבי אלעזר למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה, לומר לך מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסג
כח. אף היא בנשיקה מתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמז
כח. אף מיתתן של צדיקים מכפרתברית אברם עמ' שיז, תפב, תקפז
כח. אף מרים בנשיקה מתההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קיז
כח. אף מרים כו' ורש"י שםדרכי שלום (מרגונאטו) דף טו ע"ב
כח. אר"א אף מרים בנשיקה מתהמחושקים כסף דף מו ע"ב
כח. אר"א למה נסמכה מיתת מרים לפ"אחלקו של יוסף (אמאדו) דף מ ע"א
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידומבשרת ציון ח"ד עמ' רס
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קי ע"ב; עיין פסחים מאמר ג
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידובהיֹת הבֹקר עמ' נד, תלו
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידוקשוטי כלה (תשסג) עמ' לא
כח. בגי חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאקשוטי כלה חי"א אות לה, מח, קנב, רפא
כח. בגיל שישים יצא מכרתפרפרת אליעזר פרשת לך-לך פרק יז פסוק יד
כח. בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכחדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796
כח. בי רבה שיתין תיכלירגל ישרה עמ' לז
כח. בלשון יוני קורין לאחת "הן"שם יחזקאל עמ' לג
כח. בני ומזוני במזלא תליא - גר"אקריאה בקריה ח"א עמ' רלו
כח. בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קמ
כח. בני חי' ומזוני לאו בזכותא תלי' מילתא אלא במזלאדבר צבי - קדושת השבת עמ' ריח
כח. בני חי ומזוני, במזלא תליאמצת שימורים (תשסא) עמ' רנה, תקנ
כח. בני חיי ומזוכא לאו בזכותא תליאואני תמיד עמך עמ' ע
כח. בני חיי ומזונילקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לג, מד
כח. בני חיי ומזוני אינם תלויים בזכות אלא במזלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1321
כח. בני חיי ומזוני בזכותא תליאגור אריה בראשית פט"ו אות ז
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שעז
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מח, מט, נב
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאגנת אגוז (תשעב) אות קנו
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1222
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאברכת חיים ח"ב עמ' 285
כח. בני חיי ומזוני במזלא תלייןאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קמ
כח. בני חיי ומזוני וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רנג, תקס, תתיא
כח. בני חיי ומזוני וכו' במזלא תליאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 99
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא אלא במזלא תליא מילתאאגרא דכלה ח"א עמ' תמה
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צז
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאפתחי שערים ח"א עמ' רמה
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא כי אם במזלאאור לשמים (תשסג) עמ' כז, נ, קכד, רט, רלה, רמ, רפט
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתאאוהב משפט (שמט) פרק כא דף ל ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיו/קיז ע"ב ודף קיז ע"א-ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) דרש כה דף קצט ע"א; זהר פרשת אחרי מות דף עט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלב דף קד ע"א; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיח ע"א; דרשות הר"ן (שנו) ד"ח דף נד ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח"א דף ג ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פ"ח דף כח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כח דף פה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קכז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו דף פ ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב, ופרשת האזינו דף קנח ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויגש דף כט ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) עג דף עו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק כח דף נ ע"א, ופרק ל דף נא ע"א, ומאמר אם כל חי ח"ג סימן א דף קיו ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת עקב דף צה ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף סב ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת תולדות; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קמח דף כט ע"א, וסימן תט דף ע ע"ג; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפז; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וילך דף רעה ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק מג; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמא ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) ח"א פרק יו דף יז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת עקב דף ריו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) בהקדמה ד א ושמואל א א דף קמג ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה לר"ה דף סח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פ' אנא ה' הושיעה נא מ"א דף ו ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף כז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כה דף קצט ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) דף נט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלז ע"ב; חובת הלבבות (שיט) ש' הבטחון ב"ה דף נג ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ג
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכב
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תלי' מילתא אלא במזלאקשוטי כלה ח"ח אות לח, רו
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כ אות ב
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאבני שלשים עמ' סה
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ה
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכט
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאתורת העולה ח"ג פרק נג
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאכתב סופר דרשות (תשל) עמ' לט
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רצא
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאחיי נפש ח"ו עמ' שכז
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאמטר השמים (תשנז) עמ' תנט
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מקץ י, ויחי א, תזריע ה, קדושים יב
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפה
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאילקוט עטרת צבי עמ' שמג
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' כו
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאערבי נחל (תשסד) עמ' קלד-קלה
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאפאר יעקב ח"א עמ' רסה, ח"ג עמ' עט
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאקשוטי כלה ח"י אות מ
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצ
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קסח, ח"ג עמ' עו, צא, קה, רכ, תע
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כח
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 869-868
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאעירין קדישין השלם עמ' שצה, תקעז
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא וכו'אור אברהם - תשובה עמ' עד, קצב, שצג
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רכז
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאכסף נבחר (מרגליות) עמ' קה, קלא
כח. בני חיי ומזוניתעלומות לב חלק ד סימן לב
כח. בני חיי ומזוני, לאו בזכותא תליא מלתא, אלא במזלאמי מנוחות (בירדוגו) עמ' קכב, תשעה
כח. בני חיי מזוני במזלא תליאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רט
כח. בני תליא במזלאמקוה המים (שטעגר) עמ' צג {דוקא בחו"ל}
כח. בששים זו היא מיתת כל אדםשמן ראש (שאקי) דף מד ע"ג
כח. היוצא מביהכנ"ס לביהמ"ד כו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קכג
כח. הני תלת מילי בעאי קמי שמיאפרדס מרדכי עמ' תי
כח. הנפטר מן המת וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קיג
כח. הנשים סמוך למיתה קבורהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קד
כח. וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה' הנאמר במיתת בני אהרןשער המלך (תשנז) עמ' ת
כח. ותמת שם מרים אמר רבי אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ק
כח. חולי שלפני מיתהפרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק מז פסוק כט
כח. חיי בני ומזונא במזלא תליאביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
כח. חיי בני ומזונא לאו בזכותא תליא מילתאעלי שור ח"א עמ' רנ
כח. חיי בני ומזונא לאו בזכותא תליא מילתאשמחת הנפש עמ' נו
כח. חיי בני ומזונידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא
כח. חיי בני ומזוני אינו תלוי בזכות אלא במזלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1822
כח. חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מלתאאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' מד, תקסו
כח. חיי בני ומזוני לא בזבותא תליאבישורון מלך ח"א עמ' קסו, קצז, רנב
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאקהלת משה (תשסב) עמ' רסב, בינת משה (תשסב) עמ' כג
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ערב, תקלח
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד, קסד, תיב
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאקריאה בקריה ח"א עמ' רלה
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאאבני השוהם (הורוויץ) דף י ע"ד
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נצבים ב, ג
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאנועם אלימלך (תשסא) עמ' ל, מה, קצ, שג, שעא
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תמה, תקעז
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא, אלא במזלאמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ערב {אין פירוש "מזל" כהבנת העולם, אלא מלשון "תזל" כטל אמרתי, שהוא המשכת השפע מלמעלה}
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תלייא צדקת יוסף עמ' קל
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאמרפא לנפש בראשית עמ' קי, רסז
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קפה
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי בראשית עמ' תתקל
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי בראשית עמ' שעט
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי ויקרא עמ' שעה
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי שמות עמ' תצה
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליאנצח ישראל (הרטמן) עמ' צו
כח. חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה, מס' תענית אות עה
כח. חלה יום אחד ומתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנ, רלו
כח. חמישה מיתת כל אדםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
כח. יום הולדת שישיםפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק יז פסוק ט, פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק כט
כח. ימי חיי שמואל נ"ב שנהנזר הקדש ח"ג עמ' תקנג
כח. יצא מכלל כרת בגיל שישיםפרפרת התורה עמ' נט
כח. כד הוי בר שיתין שנין אמר חראי נפשאי נפקא לי מכרתשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ב
כח. כמישחל ביניתא מחלבאדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צב ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד דף קמו ע"א
כח. כמישחל בניתא מחלבאיורה חכימא (תשעא) עמ' מ
כח. כמישחל בניתא מחלבאשמחת הנפש עמ' קלו
כח. לא הוה מצי למיקרבא ליה וכו' אמצי ליה נפשיהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ק, שפב
כח. לומדים ממרים שמיתת צדיקים מכפרתפרפרת התורה עמ' תקד
כח. למה נסמך קרבנות לבגדי כהונהמגלה צפונות ח"ב פ' תצוה
כח. למה נסמכה מ"מאיש מבין ח"א דף קמ ע"א
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיג, קטו
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה לומר לך מה בגדי כהונה מכפרים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשצב
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהיפה מראה (שנ) יומא דף קיח ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסו ע"ב, ופרשת חקת דף שט/שס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפד ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף קכא ע"ג
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהכתנות אור עמ' שעב
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לפרה אדומה מה פרה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתצפנת פענח (תשסו) עמ' עט
כח. למה נסמכה מיתת מריםשארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"ג
כח. למה נסמכה מיתת מריםשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לא ע"ג
כח. למה נסמכה מיתת מריםשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קא
כח. למה נסמכה מיתת מרים כו'עינות מים דף סג ע"ג
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה אדומה וכו' אף מיתת צדיקים מכפרתמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעא {נסמכה לפרה אדומה (ולא לקרבנות) שבאה האם לקנח צואת בנה, כן מיתת צדיקים }
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהצור יעקב (יעבץ) אחרי
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו' כך מיתת צדיקים מטהרתדברי יונה ח"א עמ' ז
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרתבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ט דף צח
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת הצדיקים מכפרתדעת תורה דברים ח"ב עמ' רסא
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה ארומה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפח
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריז
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' לד
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו' אף מיתתן של צדיקים מכפרתמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריא
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנג, שסז
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתלהורות נתן במדבר עמ' ר
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסג
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהפרדס מרדכי עמ' תקמא
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשרתי - קונטרס הנרות עמ' לג
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדמהשער המלך (תשנז) עמ' תריא
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה ארומה וכו' מה בגדי כהונה מכפרין, אף מיתתן של צדיקים מכפרתמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נח
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קג
כח. למה נסמכה מיתת מריםיגל יעקב (וארשאנו) דף כט ע"ב
כח. למה נסמכה מיתת צדיקים לבגדי כהונה כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכב
כח. למה נסמכה פ' מריםתורת חכם (הכהן, תיד) דף רסו ע"ב, רסז ע"א, שה ע"ב, שח ע"ד
כח. למה נסמכה פר' פרה אדומה למיתת מרים וכו' מיתת הצדיקים מכפרתהישר והטוב (תשסג) עמ' תמא, תנב, תע, תפא
כח. למה נסמכה פרשת פרה אדומה למיתת מריםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכא
כח. מ"מ נסמכה פ' מריםתורת חכם (הכהן, תיד) דף שנט ע"ב, רסו ע"ב
כח. מאן חשיב מאן מפין ותוס' ד"ה ספיןגור אריה בראשית פל"ז הערה 2
כח. מאן חשיב מאן ספיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצד
כח. מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתפאר יעקב ח"ג עמ' תקמא, ח"ד עמ' שסא
כח. מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתשרגי נפישי דרוש ה
כח. מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מט - אור לציון
כח. מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
כח. מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיג - ר"י פנחסי
כח. מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תל - ר"מ קראוס
כח. מה בגרי כהונה מכפרין כך מיתת צדיקים מכפרתצפנת פענח (תשסו) עמ' פ
כח. מה פרה אדומה מכפרתאמרי אמת (אמדו) דף כב ע"א
כח. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאורחות דוד עמ' שלז
כח. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתפאר יעקב ח"ג עמ' תקל
כח. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרת כן'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קכח, קכט
כח. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסד, שז
כח. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתאגרת הטיול (תשעה) עמ' צו
כח. מה פרה אדומה מכפרת כך מיתת צדיקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסה
כח. מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של ישראל מכפרת.מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרנא
כח. מה פרה ארומה מכפרתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לד
כח. מזוני במזלא תליאשמן ראש סוכות ח"א עמ' קצט
כח. מיתה בגיל שישים ויצא מכרתפרפרת משה ח"א עמ' קכג
כח. מיתת הצדיקים בנשיקהמגלה צפונות ח"א פרשת ויחי
כח. מיתת הצדיקים מכפרתנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעד
כח. מיתת הצדיקים מכפרת כקרבנות וכפרה אדומהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסט
כח. מיתת צדיקיםדברי הרב עמ' קפא
כח. מיתת צדיקים כפרה על ישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתשה הערה 75
כח. מיתת צדיקים מכפר על הדורערבי נחל (תשסד) עמ' שיב, תתרו
כח. מיתת צדיקים מכפרתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלט
כח. מיתת צדיקים מכפרתגור אריה במדבר פ"כ אות ב
כח. מיתת צדיקים מכפרתדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רל
כח. מיתת צדיקים מכפרתפרפרת אליעזר פרשת חוקת פרק יט פסוק ב
כח. מיתת צדיקים מכפרת וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רמג
כח. מיתת צדיקים מכפרת עון הדורחיי שלמה עמ' ל, ריב
כח. מיתת צדיקים מכפרת על ישראלוזרח השמש על התורה עמ' קעה
כח. מיתת צדיקים מכפרתאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריג
כח. מיתת צדיקים מכפרתנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שמט
כח. מיתת צדיקים מכפרתקשוטי כלה (תשסג) עמ' כט, מ
כח. מיתתן של צדיקים מכפרתאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יא
כח. מיתתן של צדיקים מכפרתמכתב מאליהו ח"ג עמ' 283
כח. מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כה, מט, קכה, רעג
כח. מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יז, מח, פט
כח. מר מצלי ואתי מיטראאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סז
כח. מר מצלי ונחית מיטראמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רנה
כח. מרים בנשיקה מתהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעא {ענין מיתת נשיקה היא התדבקות הנשמה בשכינה}
כח. מרים מתה בנשיקהגור אריה במדבר פ"כ הערה 18
כח. מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' טו אות א
כח. מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת ותוס' ד"ה מתגור אריה שמות פ"ל הערה 136
כח. מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת נ"ב זו היא מיתתו של שמואל הרמתיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קע
כח. מת בשישים שנה זו היא מיתה בידי שמים, ותוס' ד"ה ומיתה בידי שמיםכרם חמד (תשסו) עמ' קכב
כח. מת פתאום זו היא מיתה חטופהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנט
כח. מת פתאום זו מיתה חטופהמבשרת ציון ח"ד עמ' לה
כח. מת פתאום זו מיתה חטופהמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
כח. מת פתאום זוהי מיתה חטופהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
כח. מת קורם ס' זהו מיתת כרתגור אריה ויקרא פ"כ אות כ
כח. נסמכה אפר הפרה למיתת הצדיקים לומר לך מה אפר פרה מכפרת אף מיתת הצדיקים מכפרתנזר הקדש ח"ב עמ' רעז, תצט
כח. עותריה דרב חסדאלב אביגדור עמ' קצב
כח. ענותנותיה דרבה בר בר הונא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעד - ר"י סיטון
כח. ענותנותיה דרבה בר"ה ולא יהבו ליברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ה {יצר הגאוה הטריד את רבא}
כח. ענין מיתה חטופהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרטו
כח. ר' אלעזר אכל תרומה בטהרה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תצד
כח. ר' חייא לא הוי מצי למיקרבא ליה [המלאך המות]פרי נפש חיה ח"ב עמ' רב
כח. ר"י כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא וכו' מכרת דיומי מי נפק מרנועם אליעזר שמות דף פ ע"א
כח. רב הונא נח נפשיה פתאםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בחקתי דף כג ע"ב
כח. רב חסדא לא היה יכיל ליה, דלא הוה שתיק פומיה מגירםאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 860, 1705
כח. רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסד
כח. רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא לרבנןיפה מראה (שנ) ביכורים פרק ב דף צא ע"ב; באר שבע (שעד) כריתות פרק א דף מ ע"ג
כח. רב יוסף, כי הוה בר שיתין, עבד להו יומא טבא לרבנן, אמר, נפקי לי מכרתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקט
כח. רב שעורם אחוה דרבא וביקש רבא שיתחזי ליה בחלומו לאחר מיתהכתנות אור עמ' שעג
כח. רבא תלת מילי בעי קמי שמיא, ב' יהבו, חכמתיה דרב הונא ועותרא דרב חסדא ענותנותיה דרבה ב"ר הונא לא יהבו ליהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ערב {למה לא נתנו לו ענוה, כי אינה זקוקה במקרה זה לחכמה ועושר, כיון שקיבלם במתנת חינם, ועוד מהחת"ס}
כח. רבה ורב חסדא - שניהם צדיקים היו. כשהתפללו על ירידת גשמים נענו. בבל זאת, רב חסדא חי תשעים ושתים שנים, ורבה חי רק ארבעים שנהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקמו
כח. רבה ורב חסרא מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתא מיטראשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק יח, פרק מב פסוק ב, פרק סח פסוק ז, פרק קמו פסוק ח
כח. רש"י - מיתת הצדיקים מכפרת על אותו הדורשארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"ד
כח. שביטל משמרתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רב
כח. שחשובה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלהינושער המלך (תשנז) עמ' תקצז
כח. ששים זו היא מיתה בידי שמיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצז
כח. ששים זו מיתת כל אדםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א סב דף יט ע"ב
כח. ת"ח אין להם מנוחה אפילו לעוה"ב וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קיג
כח. תוד"ה מה פרה אדומה מכפרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריט
כח. תוד"ה מתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
כח. תוס' - הלא מצינו במשה שפסע ביום מותו כמה פסיעות ולא הי' בו חולאת וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רפד
כח. תוס' - מה פרה אדומה מכפרת וכו'שארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"ד
כח. תוס' - מיתת אהרן לבגדי כהונה ומ"ש עע"ז הרב מהראנ"ח והר"ב תאוה לעיניםשארית יעקב (אלגזי) דף פב
כח. תוס' - ע"י זכות גדול אפשר לשנות המזלמרפא לנפש בראשית עמ' רסז
כח. תוס' ד"ה אין מזל לישראלקריאה בקריה ח"א עמ' רלה
כח. תוס' ד"ה אלאמגדל עוז (תשעח) עמ' שכ
כח. תוס' ד"ה אלא במזלא, ע"י זכות גדול ניתן לשנות המזל לטובהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלו
כח. תוס' ד"ה אלא 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא', והלא אין מזל לישראלעטרת ישועה (תשסד) אות סט להגדה ש"פ
כח. תוס' ד"ה אלא, לפעמים משתנה ע"י זכות המזלשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רנו
כח. תוס' ד"ה מהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שנז
כח. תוס' ד"ה מה וכו'פרפרת התורה עמ' תקג
כח. תוס' ד"ה מה פרה, מה פרה אדומה מכפרת, על מעשה עגל וכדאמרי' במדרש משל לבן השפחה שטינף את הפלטין, תבא אמו ותקנח צואת בנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט, א'ט
כח. תוס' ד"ה מתלהורות נתן בראשית עמ' רמג
כח. תוס' ד"ה מתלהורות נתן ויקרא עמ' קו
כח. תוס' ד"ה שתין הלולי, יש מפרשים לאו דוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
כח. תוס' ד״ה אלא. הא אמרינן אין מזל לישראלמאור עינים (תשעט) עמ' תשעג
כח. תוספות - מה פרה אדומה מכפרת, פירוש, על מעשה העגלמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רטו
כח. תוספות ד״ה מה פירוש על מעשה העגל, וכדאמרינן מדרש משל לבן השפחהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קג
כח. תלת בעי קמי שמיא תרי יהבו לי וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תיא
כח. תלת מילי שאילנא מקמי שמיאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' נב
כח. תלתא בעאי משמיא וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שכ
כח. תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקרימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמג
כח:ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עג
כח: (תוס') שסידרו יבמות אחר מועד קטן לסמוך פרעניותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שפא
כח: א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת וכו', אם בארזים נפלה שלהבת וכו', חלש דעתיה, אתהפוך כרעייהומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רסז {הקפדת רב אשי מפני שדימהו למה שאיננו עוד, והרי זכרו ישאר לעד}
כח: אבל מיסב בראשמפניני הרב עמ' רסד
כח: אמר להם רבי טרפון, דעו שחכם גדול הוא, ובקי באגדותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שט
כח: בגי חיי ומזוני לאו בזבותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתאפרדס מרדכי עמ' מט, סג, תריא
כח: ביום ההוא יגדל המספד אלמלא תרגומא דההוא קרא וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק יו/יז דף עח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד
כח: בני חיי ומזוני במזלא תליאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלח, ח"ב עמ' רסא, ח"ג עמ' ג, לג
כח: בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ג, דרוש נ אות יא
כח: דיטפד יספדוניה דיקבר יקברוניהנועם הברכה עמ' לב
כח: דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניהיפה מראה (שנ) כתובות פ"ז דף רנה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף כ ע"ב; של"ה (תט) דרוש להספד דף רט ע"א; מעבר יבק (שפו) שפתי רננות מאמר ג פרק כא דף פט ע"ב; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ג דף קפה ע"ב
כח: דיקבור יקברונה וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 475, פ"ה הערה 1121
כח: דיקבור יקברוניהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסא הערה 19
כח: החי יתן אל לבו דיספד יספדוניהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפה
כח: ובלע המות לנצחקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכד
כח: והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלה עמ' תלז, דרוש קמח עמ' תצט
כח: והחי יתן אל לבו דקבר יקברוניהתורת העולה ח"ג פרק ו
כח: והחי יתן אל ליבו, דברים של מיתהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קלט ע"א
כח: ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קז - ר"מ אליהו
כח: וקדשתו וכו' לפתוח ראשוןמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלח
כח: וקדשתו לכל דבר שבקדושהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עא
כח: חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מא, מג, מז, שמות עמ' יח, יט, דברים עמ' פט, צה
כח: חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאאמרי נועם (מועדים) סי' ט ליום ר"ה [מבן המחבר], סי' כא ליום א דסוכות
כח: טוב ללכתיריעות שלמה (אוזאן) פ' אחרי מות
כח: יען נמצא בו דבר טוב מאי דבר טוב וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יד דף תמח ע"ג
כח: כשמת בנו של ר"י נכנסו ה' זקניםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריט ע"ב
כח: כשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו, רבי טרפון וריה"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1914-1913
כח: כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמובית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש י דף ק
כח: כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמובית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י להספד דף ק ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף צה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפה ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריד ע"א
כח: כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו וכו'פרדס מרדכי עמ' תיז
כח: כתיב ביאשיהו ונאספת אל קברותיך בשלום וכתיב ויורו היורים למלך יאשיהו וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיא
כח: כתיב בצדקי' בשלום תמות וכתיב ואת עיני צדקיהו עור וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמג
כח: כתיב הנני אוספך על אבותיך וכו' וכתיב וירו המורים את יאשיהוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנד ע"ג
כח: מאי דכתיב טוב ללכת אל בית אבל וגו' והחי יתן אל לבו, מאי והחי יתן אל לבו, דברים של מיתה, דספד יספדוניה, דקבר יקברוניה ובו'מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור א
כח: מנין לאבל שמיסב בראש שנא' וכו'אור אברהם ברכות עמ' מא
כח: מנין לחתן שמיסב בראש וכו' מה כהן וכו' אף חתןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' עדר {מעלת החתן שנמחלו עונותיו. מנהג דורון דרשה. חתן דומה למלך, שיש לו ס"ת עמו תמיד ביום ובלילה; עוברא ממהרש"ל שהיה לו מוכיח תמידי }
כח: מנין לחתן שמיסב בראש שנ' כחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חתן בראש וכהן גופיה מנלן וכו' וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שיב, שמז
כח: נהוג בו קדושה לפתוח ראשוןגור אריה ויקרא פכ"א הערה 132
כח: נשי דשכנציב אמרי ויי לאזלא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תמה
כח: נשים במועד מענות וכו' אבל לעת"ל וכו' ובלע המות לנצחחיי נפש ח"ד עמ' קיג, קיט, קכב, קכח
כח: סמיכות מיתת מרים לפרה אדומהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מד
כח: קשה יציאת הנשמה וכו' כציפורי בפי ושטמכתב מאליהו ח"ג עמ' 28
כח: קשה יציאת נשמה מהגוף כציפורי בפי הוושטבית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד אם דף רח ע"א; ס' הערוך (רצא) ערך גפ דף מג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כח ע"ג
כח: ריקבור יקברונה וכרגור אריה בראשית פי"ח אות יח
כח: תוס' ד"ה בלעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמ
כח: תוס' ד"ה וליטולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תק
כט א"ר לוי בר חיתא הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלוםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט בהגה
כט אמרי נהרדעי לא שנו אלא חיה כו'קידש ידיד דף קכד ע"ד
כט היוצא מבהכנ"ס לבית המדרשבכורי אברהם דף נז ע"ג, נח ע"ב
כט הנפטר מחברו יאמר לו לך לשלוםאשל חיים ח"א עמ' פ-פא
כט הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום , אלא לך לשלום+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לח
כט הנפטר מן המת אל יאמר לך לשלום וגבי החי להיפוךלב אריה פרשת חיי שרה אות ח
כט הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלוםברית אברהם (בושערה) דף קכו ע"ב
כט למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה כו'קידש ידיד דף צא ע"ב, קכד-קכז
כט ע"א א"ל מאן חשוב ומאן ספון מאן רקיעאיתן האזרחי עמ' שיג
כט ע"א אומרים למת לך לשלום, ולחי חי לשלוםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' פד
כט ע"א אל יאמר אדם לחבירו לך בשלום אלא לך לשלוםמלכי יהודה (תשע) עמ' צב
כט ע"א הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלוםעין איה ברכות פ"ט פסקא שנח; אורות הקודש ח"ב עמ' שפ-שפא {ציור החיים בעמל וחיוב התחזקות, תוסיף כח לעבודה וחריצות, ציור המות במנוחה, תמעט את פחד המות ותרגיע את הרוח}
כט ע"א הנפטר מן המתפרי חיים (קנולר) פרשת לך
כט ע"א הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלוםחכמת התורה ויצא עמ' רכב
כט ע"א יציאת נשמה מן הגוף כפיטורי בפי ושטמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' יז
כט ע"א כל היוצא מבהכנ"ס לבהמ"ד ומבהמ"ד לבהכנ"ס זוכה ומקבל פני שכינהבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ה אות ב
כט ע"א כל היוצא מביהכ"נ ונכנס לביהמ"ד עהכ"א ילכו מחיל אל חילמנחת ישראל עמ' שדמ
כט ע"א כל היוצא מבית הכנסת וכו' ילכו מחיל אל חיללקוטי שיחות חכ"ד עמ' 406
כט ע"א כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסג ד"ה סוף
כט ע"א כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 181
כט ע"א כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש וכו' תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציוןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מו"ק א
כט ע"א כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רפח
כט ע"א כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רלו
כט ע"א סיום מסכת זו בירושלמי והקשר להתחלת מס' יבמותלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 321
כט ע"א צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' פט
כט ע"א צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ב
כט ע"א צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב שנא' ילכו מחיל אל חילס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רסז
כט ע"א צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלט, תריא
כט ע"א צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' צא
כט ע"א ת"ח [צדיקים] אין להם מנוחה וכו' ילכו מחיל אל חיללקוטי שיחות חי"ד עמ' 173, חט"ו עמ' 137, ח"כ עמ' 325, 168, חכ"ט עמ' 175
כט ע"א ת"ח אין להם מנוחהעבודת הקודש (תשסד) עמ' תח
כט ע"א ת"ח אין להם מנוחה אפילו לעולם הבארסיסי לילה סי' נד (עמ' 146), דובר צדק עמ' 14, מחשבות חרוץ סי' טז (עמ' 131), קדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
כט ע"א ת"ח אין להם מנוחה אפילו לעולם הבאפרי צדיק חיי שרה אות ב, ג, לר"ח כסלו אות ו, ר"ח אדר אות יא, ויקרא אות ה, ר"ח ניסן אות ב, תזריע אות ו, בהר אות ז, ט, ר"ח סיון אות ד, ר"ח תמוז אות א, נצבים אות טו, האזינו אות ו, סוכות אות לו
כט ע"א ת"ח אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבאפניני דעת עמ' רסג
כט ע"א תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנא
כט ע"ב הנפטר מן המח לא יאמר לו לך לשלוםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסה אות ה
כט ע"ב תוס' ד"ה שלא יזכיר לו סכום מדהשמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ד
כט תוס' ד"ה מיתת אהרן כו'קידש ידיד דף צא ע"ב
כט. היוצא מבהכנ"ס לבהמ"ד וכו' זוכה ומקבל שכינהברכת חיים ח"ב עמ' 62
כט. המלוה את החי מברכו לך לשלום ואת המת לך בשלוםלהורות נתן בראשית עמ' שע
כט. הנפטר מן החי אומר לך לשלום והנפטר מן המת אומר לך בשלוםפאר יעקב ח"א עמ' רמז
כט. הנפטר מן החי אל יאמר לו לך בשלום וכו'צרור המור (שכז) פרשת שמות דף סז ע"א; עין יעקב (שפב) סוף ברכות; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנו/ז דף קכט ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב/כ דף יא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף לט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ג
כט. הנפטר מן המת לא יאמר לך לשלוםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כד
כט. יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו רין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיניאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנ
כט. כל היוצא מביהכ"נ לביהמ"ד וכו'שבח נעורים עמ' קפד, רנט
כט. כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפה ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פרק ג דף קכד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יג פרק ה דף ריג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת בחקותי דף כב ע"ג
כט. כציפורא בפי הושטעלי שור ח"א עמ' רחצ
כט. לחי אומרים לך לשלום ולמת לך בשלוםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רד
כט. לך לשלום וכו' לך בשלוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ע
כט. למת יאמר לך בשלום, לחי יאמר לך לשלוםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצא-קצג(סג, סה)
כט. קשה יציאת נשמה מן הגוף כציפורי בפי הוושט וכו' בפטירי בפי וושטדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' לג
כט. קשה יציאת נשמה מן הגוף כציפורי בפי הושטמבשרת ציון ח"ד עמ' מח
כט. ת"ח אין להם מנוחה אפי' לעוה"באמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 3
כט. ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בחיי נפש ח"ד עמ' קיג, קיט, קכב, קכה
כט. תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציוןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שעז
כט. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא לעולם הבאדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
ל. רש"י ד"ה משיתסרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ט
פ"ב מ"ג וכולן אם כיונו מלאכתן במועד יאבדוס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סד
פ"ג מ"ט רבינו עובדיה מברטנורא, לסיים המשנה בדבר טובמצווה ועושה ח"א עמ' תקסט
רב הונא צם מ' יוםבינת יששכר דף לב ע"ג
ב ע"א איני והא"רי מ' יוםיקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פ"ג ע"א
ב ע"ב רש"י ד"ה ת"ל כלאים שדך לאיקרא דשכבי (דוד) דרוש מו דף קא ע"ד
ג: הלכה למשה מסיני בשביעית אסור בעבודת הארץ מל' יום לפני ראש השנהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רצה
ד ע"א צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לב
ה ע"א הך מילתא רכתיבא בנביאים יערי עם דבשי ח"ב עמ' יב
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ל
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מהר"ם שיק במדבר עמ' פ
ה ע"א עשו משמרת למשמרתה של תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 123
ה. הרק בפני הכירו ונמאסכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 155
ה. השם דרכיו רואה בישע אלוקיםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רפז
ה. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתינפש יוסף עמ' דש
ה. יוצאין לקווץ הדרכיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 38
ה. לעשות גדרים וסייגים מטר השמים - עמודי העולם עמ' צז
ה. עשו משמרת למשמרתיאור גדליהו ויקרא-דברים דף קח ע"ב
ה. עשו משמרת למשמרתיירך יעקב (פיתוסי) דף לא ע"א
ז: אין אהלו אלא אשתונפש יוסף עמ' תו
ז: כל זומן שלא הוציאו הכהן משפתיו טמא אין הבית נטמא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט
ח ע"א לא יעורר אדם על מתו וכו' קודם לרגל שלשים יוםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פז
ח. אין המת משתכח מן הלב ל' יוםאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רסב
ח: אין מערבין שמחה בשמחהגל עיני ח"א עמ' קצא
ח: אין מערכין שמחה בשמחהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
ט כשלמא לישראל דאחילו להו טירת כסף דף רטו/רטז ע"ג
ט ע"א איך גילחו בשבת מעינות האמונה (תשסב) עמ' קצא
ט ע"א בחנוך בהמ"ק ודחיות התענית דבר יום ביומו - ז אב
ט ע"א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רג
ט ע"א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' לז
ט ע"א שני חכמים באו ללמוד אצל רשב"י וכו' והמהרש"א שם מפרש וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רו
ט ע"ב אמר רשב"י לבריה זיל לגבייהו דלברכוך, א"ל תזרע ולא תחצד וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סה
ט ע"ב ברשב"י שאמר לבנו כולהו ברכתא נינהו חכמת התורה בלק עמ' צג, שטו
ט ע"ב יקרה היא וכו' לא ישוו לה וגו' שאפי' חפצי שמים לא ישוו לה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סו
ט ע"ב כל חפציך לא ישוו בה מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפד
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפניניםיקרא דשכבי (דוד) דרוש כט דף סט ע"ב
ט. אנשים של צורה הםאם לבינה (פאפא) עמ' תרכט
ט. בנ"א הללו אנשים של צורה הם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קמ, רנו
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךמאור עינים (תשנח) עמ' תקפג
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךמאור עינים (תשעט) עמ' *קלט
ט. יצאה בת קול שנמחל להם מה שאכלו ביום הכפוריםנפש יוסף עמ' סה
ט. כולכם מזומנים לעוה"בכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 165
ט. כתיב ארח חיים פן תפלס וכתיב פלס מעגל רגלך וכו'שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק כו
ט. פלס מעגל רגלךכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
ט. ר' יונתן בן עסמיי ור' יהודה בן גרים וכו' הני כולא ברכתא הוא נינהו תוליד בנין וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שנב
ט. שלמה המלך אמר שאו שערים ראשיכם על שערי ביהמ"ק שיפתחו מטר השמים - עמודי העולם עמ' פב
ט: אמרי ליה יהא רעוא דתורע ולא תחצד וכו'תורת המצרף עמ' קא
ט: הנך כולהו ברכתא נינהו מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קכז
ט: וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה מגדנות אליעזר עמ' רנד
ט: יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש, ומהרש"אאש דת (תשמח) עמ' רצ
ט: יהא רעוא דתזרע וכו'אור החיים בראשית פרק יב פסוק ג
ט: עוסק במצוה פטור מן המצוה לא נאמר במצות תלמוד תורה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' רנג
י ואלה שמות הגבורים אשר לדוד כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף נט ע"א
יד ע"ב מצורע מותר בד"ת חכמת התורה בהעלותך עמ' תמב
יד ע"ב תוס' ד"ה מהו שינהוג חכמת התורה נשא עמ' נד
יד ע"ב תוס' ר"ה ואי לא ציית חכמת התורה נשא עמ' נד
טו אלמלא אתה שאול והוא דוד טירת כסף דף סז ע"ב
טו כשהיה דוד מלמדירך יעקב (פיתוסי) דף נ ע"ד, נג ע"ג
טו מנודה מהו בתפיליןכסא רחמים (תשסג) עמ' שכב
טו ע"א נאמרה הויה בראש ונאמרה הויה בבגדים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 149
טו ע"ב אבל אסור בתשמיש המטה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 96
טו: מנודה אסור בתה"מ מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקלא
טז אם הרב דומה למלאך יבקשו מפיהוירך יעקב (פיתוסי) דף סז ע"ד
טז אם רואה אדם שיצרו וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף ה ע"א
טז ואלה פחות הגבורים אשר לדוד מאי קאמר הכי קאמר הרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"ב-ע"ג
טז ילך למקום שאין מכיריןטל אורות (מרגליות, תקעא) דף לח ע"א
טז ילך למקום שאין מכיריןטל אורות (מרגליות, תרג) דף כ ע"א
טז ע"א מאי דרש חמוקי ירכיךיקרא דשכבי (דוד) דרוש יא דף לא ע"ב-ע"ג
טז ע"א מנלן דאי מתפקר בשלוחא דבי דינא, ואתא שליח בית דין ואמר קמיה בי דינא, לא מתחזי כלישנא בישאכתנות אור (תשעג) פ' קרח אות ב
טז ע"ב אלמלא אתה שאול והוא דוד, ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש כו דף סב ע"ב-ע"ג
טז ע"ב אמר ליה דכתיב חכמות בחוץ תרונה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריד
טז ע"ב בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יז עמ' 297
טז ע"ב הכושי מתהפך לכמה גונים כך צפורה חכמת התורה בהעלותך עמ' תמ
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלה חכמת התורה בלק עמ' לו
טז ע"ב ומי מושל בי צדיק דבר יום ביומו - כא אייר
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלובית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' לך עמ' יד, פ' יתרו עמ' עה, פ' קדושים עמ' קלג, פ' מטות עמ' רי, פ' ואתחנן עמ' רכא
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קע
טז ע"ב על ירך נטרד ונענש יערי עם דבשי ח"ב עמ' לה
טז ע"ב צדיק מושל בו ית' רק ביראת אלהים חכמת התורה בהעלותך עמ' רכו, רלג, שסג
טז ע"ב צדיק מושל בו יתברך חכמת התורה חוקת עמ' שסב
טז ע"ב צדיק מושל ביראת אלהים חכמת התורה בהעלותך עמ' רמג
טז ע"ב שהיתה כושית משונה במעשיה חכמת התורה בהעלותך עמ' תנג
טז ע"ב שהקים עולה של תשובהמהר"ם שיק דברים עמ' טו, קעח
טז. הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהדברות חיים (תשעה) עמ' נט
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרתורת המצרף עמ' רנז
טז. מנ"ל דמשמתינןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
טז: אני מושל באדם, ומי מושל בי, צדיקדרשות הר"ן (מישור) עמ' סח
טז: אני מושל באדם, מי מושל בי - צדיקזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ח, צב, רעב, רפב
טז: דוד המלך מקים עולה של תשובהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שסט
טז: 'הגבר הוקם על' שהקים עולה של תשובה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 280
טז: הוא עדינו העצני, כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 33, 187
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטל מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' כט, ח"ב עמ' רלו
טז: יצתה בת קול ואמרה לו רק בדבר אוריה החתיאור גדליהו ויקרא-דברים דף פב ע"ב
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמאור עינים (תשנח) עמ' סד, קכד, רכג, רנז, רצט, שכד, שסה, שצז, תב, תט, תסד, תקסד, תקצה
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמאור עינים (תשעט) עמ' קה, רה, שעד, תלד, תקא, תקלז, תרא, תרנא, תרנט, תרסח, תשסג, *קו, *קנח
טז: מי מושל בי צדיק שגוזר והקב"ה מקייםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לו, תטו
טז: מי מושל בי צדיק שנאמר צדיק מושל ביראת אלוקים, שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטלדברת שלמה (תשעא) עמ' רסד, שסה
טז: מי מושל בי צדיק שנאמר צדיק מושל ביראת אלקים מגדנות אליעזר עמ' קע
טז: מי מושל בי צדיקדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלה, רסז
טז: מעלת ישיבה על הארץ מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' טז
טז: פרעה שהיה בימי משה אמגושי היה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' פו
טז: מאי דכתיב וכו' צדיק מושל יראת אלקים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' סא, רסז
טז: צדיק גוזר גזירה והקב"ה מקיים מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צז
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקיים מגדנות אליעזר עמ' תיז
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםדולה ומשקה פסח עמ' רנד
טז: צדיק גוזר וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שעא
טז:ארשות החיים עמ' שכ
יז אם הרב דומה למלאך ד' צבאות וכו'עולה ליפה סי' נו
יז מר זוטרא כשנתחייב צורבא כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת בהעלתך
יז ע"א אם רואה אדם יצרו מתגבר יערי עם דבשי ח"א עמ' רלה
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהטהרת יו"ט חט"ז עמ' מה
יז ע"א הרב הדומה למלאך מעינות האמונה (תשסב) עמ' רנז
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיואשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רי
יז. אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהו מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' צח
יז. אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ק, קב
יז. האי צורבא מרבנןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 83
יז. ילבש שחורים ובו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 83
יז. שמתא, שם מיתהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 82
יז: מקל בתערארשות החיים עמ' קנט
יח אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשה כלו כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא ב
יח גמור בנות ישראל החמירו טירת כסף דף קמ ע"ד, קמא/קמח ע"א
יח מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים אנו למדים, שמה' אשה לאיש וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כה
יח ע"א אויבים הוא דאפקוה לקלא חכמת התורה קורח עמ' כג
יח ע"א ברית כרותה לשפתים יערי עם דבשי ח"ב עמ' מג
יח ע"א תוס' ד"ה ומסתייעא מלתאיקרא דשכבי (דוד) דרוש קל דף רכ ע"ד
יח ע"ב אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 161
יח ע"ב יהי חלקי אם שחושדים אותו ואין בו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 161
יח ע"ב מהרש"א פלוני לפלוני חכמת התורה מסעי עמ' רכה
יח ע"ב מותר לארח בח"המיקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פב ע"א
יח ע"ב מלמד שכל אחד קינא לאשתו כמשה חכמת התורה קורח עמ' כד
יח ע"ב מן התורה וכו' מה' אשה לאישאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ר
יח ע"ב רש"י ד"ה נחשד אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 126
יח ע"ב שמא יקדמנו אחר ברחמיםברכת השיר (צינץ) עמ' רס
יח. ברית כרותה לשפתים וכו'ויחי ויתן דף טז ע"ג-ע"ד
יח: אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאו וכו' הא בקלא דפסיק וכו' אויבים הוא דאפקוה לקלאאש דת (תשמח) עמ' מג, ריג
יח: אין מערבין שמחה בשמחהדולה ומשקה פורים עמ' שפה
יח: ארבעים יום קודם יצירת הולד ב"ק אומרת בת פלוני לפלוני (גי' הרמב"ם וישובו של בעל העין יעקב לגי' דידן)אש דת (תשמח) עמ' כו
יח: פן יקדימנו אחרשפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק ג
יח: שכל או"א קנא את אשתו ממשהאש דת (תשמח) עמ' ריד
כ ע"א והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה אף אבל שבעה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 162
כ"ה מהרש"אפעולת צדיק (בריש) דרוש י
כא חכם שמת הכל כקרוביו כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש ד דף ז ע"ב
כא ע"א מנין שאבל אסור בדברי תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 257-258
כא ע"א רש"י ד"ה ואסור לקרות אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 258
כא ע"ב אשבור רגלך וארפאך כדי שתדע שססמנים שלי יפיןברכת השיר (צינץ) עמ' קלז, ריד
כא ע"ב כשמתו בניו של ר"ע נכנסו כל ישראל חכמת התורה חוקת עמ' קלד
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של ר"עיקרא דשכבי (דוד) דרוש ה דף ח ע"ג-ע"ד
כא. עיקר מרירא [מאבילות] חד יומא הואגל עיני ח"א עמ' ח
כא. רש"י ד"ה חולץ ומניחארשות החיים עמ' רנה
כא. ת"ר אבל ג' ימים הראשונים, ורש"י ד"ה מ"ט דר"אארשות החיים עמ' רנב
כא. תוס' ד"ה משלישי ואילךארשות החיים עמ' רנג, רסא
כא: אבל כל ג' ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדםתורת המצרף עמ' מח
כב ע"ב אבל על אביו ואמו צריך שיגערו בו חבריו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 96
כב ע"ב רב שמת בית מדרשו בטל יערי עם דבשי ח"א עמ' קצה
כד דיום א' קודם עצרת טירת כסף דף קסח ע"ב
כד יום א' קודם עצרת טירת כסף דף קסח ע"ב
כד ע"א החיוב להתאבל על נדב ואביהו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 150
כד ע"א כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 90
כד ע"א תוס' ד"ה הא אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 150-152
כד ע"ב עניים בני חמש עשירים בני ששאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ריז
כד תוס' ד"ה דר' אליעזר מנ"ל טירת כסף דף קסא ע"ב
כד. קרע עליה תליסר איצטלי מלתאאשכבתיה דרבי ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' כז
כד: מצוה על אדם לקבל באהבה ולא יתאבל יותר מדי על המתאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' עדר
כה ע"א אין השכינה שורה אלא בא"י יערי עם דבשי ח"ב עמ' ח
כה ע"א אין השכינה שורה בבבל וכו' מה שהיה כבר היהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויצא עמ' ל
כה ע"א אין השכינה שורה בחו"ל רק מי ששרתה עליו בא"י חכמת התורה פנחס עמ' שפ
כה ע"א במרים לא נכתב על פי ה' חכמת התורה חוקת עמ' רלא
כה ע"א גזע ישישים עלה מבבליקרא דשכבי (דוד) דרוש צט דף קפג ע"ב וע"ד, ודרוש קכז דף ריז ע"ד
כה ע"א לא צריכה דלאו חכם הואיקרא דשכבי (דוד) דרוש ק דף קפה ע"א
כה ע"א מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה חוקת עמ' יא, מו, צז, צה, צט, ש
כה ע"א שלא עכבוה רק קברוה לאלתר חכמת התורה חוקת עמ' פג
כה ע"א ת"ח שמת הכל כקרובין חכמת התורה חוקת עמ' שטז
כה ע"ב אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא חכמת התורה חוקת עמ' ריג, שיג
כה ע"ב בכה לאובדים ולא לאבדה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 126, דרוש סג עמ' 173
כה ע"ב בכו לאבלים ולא לאבדה חכמת התורה קורח עמ' שצה
כה ע"ב והבאתי השמש בצהרים זהו יומו של יאשיהו הצדיק יערי עם דבשי ח"ב עמ' נו
כה ע"ב חד אמר אם בארזים נפלה שלהבת חכמת התורה חוקת עמ' שיא
כה ע"ב מה יעשו אזובי הקיר אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 178
כה ע"ב ר' חנן חתניה דבי נשיאהיקרא דשכבי (דוד) דרוש נב דף קג ע"א-ע"ב
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לג
כה ע"ב תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרמהר"ם שיק דברים עמ' רסז
כה תוס' - למה נסמך מיתת אהרן מפשט טירת כסף דף רמה ע"ד
כה תוס' - מה פרה מכפרת פי' מכפרת טירת כסף דף רמ ע"ב
כה. אסור לישב ע"ג מטה שס"תכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 22
כה. הבוכה והמתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיונפש יוסף עמ' שצה
כה. ההוא יומא דנח נפשי' דר' אבהו אחיתו עמודי דקיסרין וכו'אש דת (תשמח) עמ' צו
כה. חכם שמת הכל קרוביו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כח, רכא
כה. כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיו מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח
כה. כרת דימים ודשניםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 122
כה. ראוי היה עזרא שתשרה עליו שכינה כמשה מגדנות אליעזר עמ' שסא
כה. רבה ורב חסדא תרווייהו צדיקי הויי, מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטראשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק יב
כה. רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקנפש יוסף עמ' כא, רמב
כה: איחתרו ע' מחתרות כנהרדעאאשכבתיה דרבי ח"א עמ' לג
כה: אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיראשכבתיה דרבי ח"ב עמ' יד
כה: ארץ שנער הרה וילדה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קיא, קצ
כה: בכו לאבלים ולא לאבירה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רו
כה: הקב"ה קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' א, קסח
כה: והבאתי השמש בצהרים וגו' זה יומו של יאשיהואשכבתיה דרבי ח"ב עמ' קיד
כה: כי נח נפשי' דר"ז פתח עלי' האי ספדנאפעולת צדיק (בריש) דרוש ח
כה: כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנאחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מ ע"ג
כה: כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנאחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מ ע"ב
כה: כמעשים הנוראים שנעשו בפטירת אמוראיםאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מ
כה: נשים לילות כימים על משים לילות כימים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' פה, רמד, ח"ב עמ' כג
כה: נשים לילות כימים על משים לילות כימיםשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח
כה: נשתברו הגשרים של דגלתאשכבתיה דרבי ח"א עמ' דש
כה: פתח עלי, ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, נשים לילות כימים וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תר
כה: פתח עליהם ההוא ינוקא וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' כב
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קפ, רז, רמד, ש, ח"ב עמ' ח, נג, עט, צד
כה: רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקאשכבתיה דרבי ח"א עמ' ד
כה: רש"י ד"ה נשים: נשים לילות כימים בהספד על ששם לילות כימים בתורהשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח
כה: תמרים הניעו ראש וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' נט, סט, קסב
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו' א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי קאמרתאש דת (תשמח) עמ' קח
כה: תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו' לא רב אשי לבר קיפוק דהוא יומא מאיך אמרתאש דת (תשמח) עמ' קח
כו אבי אבי זה רבו שלמדו תורהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
כו ע"א א"ל ריש לקיש לרבי יוחנן אליהו חי הוא, א"ל כיון דכתיב לא ראהו עוד, לגבי דידיה כמת דמיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נג
כו ע"א אליהו חי הואיקרא דשכבי (דוד) דרוש קח דף קצד ע"א
כו ע"א אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן אליהו חי הוא, אמר ליה כיון דכתיב ולא ראהו עוד לגבי דידיה כמת דמיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קעח
כו ע"א הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רעח
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלימדו תורה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נב
כו ע"א חיוב קריעה קרע שלא מתאחה על נשיא ואב"דשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 205
כו ע"א מאי משמע כדמתרגם רב יוסף רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מב, נב
כו ע"א מהרש"א ד"ה דטב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 160,179
כו ע"א קורע על רבו שלמדו תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 160,179
כו ע"א רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צו
כו ע"ב בכו בכה להולך בלא בניםמהר"ם שיק דברים עמ' רסז
כו. אבי אבי - אבי ואמיאשכבתיה דרבי ח"א עמ' ז, פ, פז, רמט, רסא, רפ
כו. אבי אבי רכב ישראל ופרשיונפש יוסף עמ' רכז
כו. אליהו הנביא עלה חי השמיימהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קנט
כו. הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע כ' קריעות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ס
כו. ואלו קרעין שאינן מתאחין וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמג, רצו
כז ע"ב אבל שלשה ימים הראשונים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קעז
כז ע"ב אל תבכו למת ואל תנודו לו כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף כא/סא ע"א
כז ע"ב אל תבכו למת וכו' חכמת התורה במדבר עמ' קפא
כז ע"ב בכו בכו להולך וכו' זה שעבר עבירה ושנה בהדעת קדושים (תשנ) עמ' לב, נא
כז ע"ב שלשה לבכי שבעה להספד שלושים לגיהוץ ותספורת אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 95,102
כז: אל תבכו למת יותר מדאי כו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כ ע"ג
כז: אסור לאדם להקשות על מתאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"ג
כז: ג' ימים לבכי וז' להספד וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ע, קנו, ח"ב עמ' כא
כח במזלא תליאעולה ליפה סי' יט
כח בני חיי ומזונא כו' אלא במזלא, תוס' - והא אין מזל לישראלפעולת צדיק (בריש) דרוש ה
כח בני חיי ומזוני לא בזכות תליא מעינות האמונה (תשסב) עמ' תעה
כח בני חיי ומזוני לאו בזכותיא תליאדרכי נועם (הרנזון) דרוש י
כח למה נסמך מיתת אהרן בפ' צו כתיב, רש"י טירת כסף דף רמד ע"ב, רמה ע"ג
כח למה נסמך מיתת מרים ומיתת אהרן טירת כסף דף פז ע"ב, קסה ע"א, רמ ע"א, רמב ע"ב, רמד ע"ב, רמז ע"א, רמח ע"ד
כח מה בגדי כהונה מכפרים ופי' התוס', תאוה לעינים טירת כסף דף רמה ע"ד
כח נכנסו כל גדולי הדור לנחם את ר' ישמעאל שמתו בניו, נענה ר' טרפון ואמר ומה בני אהרן וכו' בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה, נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר מה צדקיהו שלא עשה אלא מצוה אחת וכו', ותוס' - צדקיהו צדיק גמור היה וכו' רק שבכתוב לא נכתב רק שהעלה את ירמיה מן הטיט וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
כח ע"א א"ל ולאו קמרחם מר אעניא אההוא גברא אמאי לא קא מרחם מרבאר מים חיים (אונגר) עמ' 39
כח ע"א אידמי ליה כעניאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קטו
כח ע"א אמר ר"א למה נסמכה מיתת מרים כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש טו דף כב ע"ד, כג ע"א
כח ע"א אר"א למה נסמכה מיתת מרים לפ"א כו' ישיר משה דף כז ע"א וע"ג, מ ע"ד, סט ע"א
כח ע"א אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרשות שמן רוקח עמ' תקמא
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא חכמת התורה במדבר עמ' קסט
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאמהר"ם שיק דברים עמ' צט
כח ע"א ואי אמר לי הקב"ה זיל בההוא עלמא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסב
כח ע"א ואי אמר לי הקב"ה זיל בההוא עלמא כד הוית לא בעינא דנפיש ביעתותיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנא
כח ע"א ואמר רבא הני תלת מילי בעאי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רטו
כח ע"א למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכ דף רח ע"ב
כח ע"א למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהנה אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נג עמ' 185
כח ע"א למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהנהשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 112
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כט
כח ע"א למה נסמכה מיתת מריםיקרא דשכבי (דוד) דרוש נו דף קיח ע"ג, דרוש סח דף קמג ע"ג-ע"ד, דרוש קכ דף רח ע"א
כח ע"א למה נסמכה פרשת מיתת אהרן לבגדי כהונה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 135
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה פנחס עמ' שלט
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה בלק עמ' תסב
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה במדבר עמ' קנו
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסה, קסח
כח ע"א מכריזים ברקיע אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסה, קעב
כח ע"א ר"ח לא הוה יכול לי' דבר יום ביומו - שבת
כח ע"א תוס' ד"ה מה פרה אדומהיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכ דף רח ע"א
כח ע"ב אבל מיסב בראש אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 130
כח ע"ב דיספד יספדוניה, ורש"י המובא בע"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש עו דף קנה ע"א-ע"ב, ודרוש פה דף קסח ע"א-ע"ב, דרוש צח דף קפב ע"ג
כח ע"ב ההספד על בניו של רבי ישמעאל אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 229, דרוש סו עמ' 238
כח ע"ב ירבעם מינהו לשמור שלא יעלו לרגל, ועזב את משמרתו ועלהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רעז
כח ע"ב כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד'זקנים לנחמו אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כא עמ' 347
כח ע"ב מהרש"א ד"ה ומה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 239
כח ע"ב נשי דשכנציב אמרייקרא דשכבי (דוד) דרוש לו דף פ ע"ג-ע"ד, ודרוש מט דף קז ע"ד ודף קח ע"ג-ע"ד
כח ע"ב רש"י ד"ה מצוה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 239
כח ששים למיתה בידי שמים ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש י
כח. אף מיתתן של צדיקים מכפרת מגדנות אליעזר עמ' רל
כח. בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא מגדנות אליעזר עמ' קכה, רמה
כח. בני חיי ומזוני ילאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמאור עינים (תשנח) עמ' עט, קסד, תע
כח. בני חיי ומזוני לאו בזבותא תליאדרשות הר"ן (מישור) עמ' קפג, קפו
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנט
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמאור עינים (תשעט) עמ' קכט, רעא, תשעד
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לט ע"ג
כח. ותמת שם מרים ותקבר שם אף מרים בנשיקה מתה כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש יז דף כו ע"א
כח. חיי בני ומזונא תליא בזכותא ולא במזלא מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצב
כח. חיי בני ומזוני במזלא תליאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ריא
כח. חיי בני ומזוני וכו'אור החיים דברים פרק ח פסוק א, פרק יא פסוק יג, פרק טו פסוק ה
כח. למה נסמכה מיתת מריםוישב אברהם דף עט ע"א, צט ע"א
כח. למה נסמכה מיתת מריםשמחת יהודה דף קפ ע"א
כח. למה נסמכה מיתת מרים, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש סח דף קמג ע"ד
כח. מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתדעת תורה ויקרא עמ' לט
כח. מיתה פחות משישים הוא כרת דשנינפש יוסף עמ' רמא
כח. מיתת צדיקים מכפרתאם לבינה (פאפא) עמ' תסד, תסו
כח. מיתת צדיקים מכפרתאשכבתיה דרבי ח"א עמ' כד, קסא, קעא, רמא, ח"ב עמ' צח
כח. מיתתן של צדיקים מכפרת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות טו
כח. מיתתן של צדיקים מכפרתירך יעקב (פיתוסי) דף ח ע"ג, יח ע"ג, סג ע"א
כח. פרה אדומה מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 105
כח. רב הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנןנפש יוסף עמ' שצד
כח. תלתא מילי בעיא קמי שמיא תרתי יהבו ליה תילתא לא יהבו ליהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
כח: אבל לעת"ל הוא אומר בלע המות לנצחאש דת (תשמח) עמ' רלט
כח: אבל לעת"ל הוא אומראש דת (תשמח) עמ' רעא
כח: בני חיי מזונא לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' רסט
כח: דיספד יספדוניה, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש צח דף קפב ע"ג-ע"ד
כח: ומה בני אהרן שלא עשו אלא מצוה אחת, מהרש"א - וכי לא עשו אלא מצוה אחתדברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
כח: כשמתו בניו של ר' ישמעאלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
כח: לפתוח ראשוןתורת המצרף עמ' רצב
כח: מאן דספיד ספדינן ליהגנת אגוז (תשעב) אות קלט
כח: נכנסו כל גדולי הדור לנחם את ר' ישמעאל וכו' מה צדקיהו שלא עשה אלא מצוה אחת וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
כח: תוס' - מסיימין בדבר טוב מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות עג
כט הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לח
כט ע"א הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כ
כט. הנפטר מן החי יאמר לו לך לשלוםשפת אמת (הלוי) משלי פרק ג פסוק ב
כט. תלמידי חכמים אין להם מנוחה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות ג
ב. בית הבעל לישנא דמיתבותא היאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צא (נג) {שמים בחינת תפארת (בעל) וארץ בחינת מלכות (אשה), וביתו זו אשתו}
ב: תוס' ד"ה קא מרפויי ארעא, רבה אזל בתר המעשה ורב יוסף בתר המחשבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכה-קכח (תל) {לשיטתייהו}
ג ע"בבית מועד (גטיניו) דף מב ע"ב
ג. משקין בית השלחיןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קעד
ד ע"א תוס' ד"ה כךבית מועד (גטיניו) דף מג ע"א
ד. האי צורבא דרבנן דרתח אוריתא הוא דמרתחא ליהברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת עקב
ה ראיב"ל כל השם ארחותיובן פדהצור דף פד ע"א
ו. צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאקניני קדם ח"ב עמ' 74
ז אי מצורע אסור בת"הדרכי הים דף קכו
ז ע"א יש יום שאתה רואה בו וכו' אם ממתינים לו לדבר הרשות וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' צה-צו
ח. 'ביום' למעט בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיח
ח: אסור לישא אשה במועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפ {בזמן תוספת יום טוב מותר}
ח: ושמחת בחגך ולא באשתךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלג-קלו (קעו) {אם אסור לכנוס אשה בערב פסח מחצות ואילך}
ט וטובי לב שכל א' וא' נתעברה אשתו בבן זכרצוף דבש (סופר) עמ' קכט
ט מקדש דדחי יום הכפורים מנ"ל אילימא מדכתב ז' ימים וז' ימים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תצוה
ט ע"א א"ר פרנך אר"י אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כאמרי טל מאמר מב
ט ע"ב כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםשיחות חכמה ומוסר מאמר כה אות ב
ט. ויום הכפורים דענוש כרת לא כל שכןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז (רסו) {מיתה בידי אדם חמור מכרת}
ט. ומה משכן שאין קדושתו קדושת עולם וכו', מקדש דקדושתו קדושת עולם וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שי-שיא {מה עדיף, ריבוי הזמן או מעלה עצמותית}
ט. חנוכת בית המקדש הראשון היה ביום כפוריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שה
ט. חנוכת בית המקדש הראשון היה ביום כפוריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצט (לח) {יום הכיפורים מהותו בנין הבית}
ט: וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד (תקכב) {דמיונות רבות ללימוד זה}
ט: וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וגו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםשם אליעזר דף עד ע"א
ט: וכתוב כל חפציך לא ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשות על ידי אחריםשם אליעזר דף עד ע"א
ט: כששלח רשב"י את בנו שיקבל ברכה מבי תלמידיו ואי מהם רבי יהודה בן גרים אמר אנשים של צורה הםשבילי פנחס (תשעב) עמ' שיג
ט: כתיב יקרה היאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טו, יז
ט: מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים דוחה ת"תתורת אברהם עמ' 138
טו מצוה שאי אפשר לעשות ע"י אחרים, מחוייב להניח עבורה הלימודנתיבות אמונה - תפלה עמ' קכ
טו ע"א אבל אסור להניח תפילין מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
טו ע"ב מנודה מהו שישלח קרבנותיו, ריטב"אשם דרך ויקרא עמ' רטז
טו: מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור במלאכהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסג-שסד {בשניהם מתברך בכפלים על ידי שביתת מלאכה}
טו: רש"י ד"ה שלמים, בזמן שהוא שלם בדעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו (שמג), שכו (קכ) {דאין קרבן אלא בדעת}
טו: רש"י ד"ה שלמים, בזמן שהוא שלם בדעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו (שמב) {כי דעה קנית מה חסרת}
טז ואלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני וגו' אלה שמות גבורותיו של דוד כשהיה יושב בישיבה היה מעדן עצמו כתולעת תחכמוני א"ל הקב"ה הואיל והשפלת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וזאת הברכה
טז ישרש יעקב והכותבדרישה מחיים דף קנט ע"ד
טז לי דבר צור ישר'דרישה מחיים דף קנט ע"ד
טז מנ"ל דמשדרינן שליחא דבי דינא ומזמינינן לדינא דכתי' וישלח משה לקרא לדתן וגו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת קרח
טז ע"ב א"ר אבהו ה"ק אמר אלקי ישראל לי דבר צור ישראל כו'אמרי טל מאמר כב
טז ע"ב בשעה שהיה דוד יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתותפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלז
טז ע"ב דוד המלך עורר את חניתו על שמונה מאות חלל והיה מצטער על מאתיםשם דרך ויקרא עמ' שסב
טז ע"ב ואלה שמות גבורותיו של דוד וכו' בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כריםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנז
טז ע"ב וכי כושי שמו והלוא צדקיה שמופרשת דרכים (תשסה) עמ' שמב
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני ג"ג ומבטלהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
טז ע"ב ע"פ הוא עדינו העצנידרישה מחיים דף קצו ע"ב
טז ע"ב צפורה משונה במעשיהקניני קדם ח"א עמ' 171
טז. אין נידוי פחות מל' ואין נזיפה פחות מז' ימים וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' שנז
טז. חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשבילי פנחס (תשעד) עמ' רמח
טז. חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשבילי פנחס (תשעט) עמ' רצ
טז. חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרכג
טז: אלה שמות הגיבורים וכו' יושב בשבת בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' ר
טז: אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשבילי פנחס (תשעב) עמ' כג
טז: הוא עדינו העצני וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תפא
טז: כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קסו
טז: כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץעזר מיהודה עמ' צח
טז: כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץשבילי פנחס (תשעז) עמ' תפח
טז: כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שהיה יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץשבילי פנחס (תשעה) עמ' נד
טז: נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהשבילי פנחס (תשעג) עמ' שמב
טז: נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה וכו' ראש השלישים תהא ראש לשלשת אבותשבילי פנחס (תשעו) עמ' מה, מט
טז: צדיק מושל יראת אלקים אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שמז
טז: צדיק מושל יראת אלקים מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשבילי פנחס (תשעו) עמ' רא, שי
טז: צדיק מושל על גזירות ה'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תלא
יא ע"ב רש"י ד"ה דאסירבית מועד (גטיניו) דף א ע"א
יב: אפקריה ר' ינאי לפרדיסיה ההוא שתאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קסט
יד ע"א בעי ר' זירא אבדה לו אבדה וכו'משוש הארץ עמ' קסב
יד ע"א ושאר כל אדם מאי טעמא וכו'משוש הארץ עמ' קסב
יד ע"א קטן שנולד במועד וכו'משוש הארץ עמ' קסה
יד ע"א תוס' ד"ה ומעכהבית מועד (גטיניו) דף ז ע"ג
יד ע"ב מנודה מהו שינהוג נידוי ברגל, ריטב"אשם דרך ויקרא עמ' רטז
יד ע"ב מצורע כו'בית מועד (גטיניו) דף מא ע"ד
יד ע"ב תוס' ד"ה ומעכהבית מועד (גטיניו) דף מא ע"ד
יד. רש"י ד"ה מפני, דהואיל ויצא ברצון עצמו לאו אנוס הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעג (תרפ)
יד: תוס' ד"ה ממנעיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפח (עט)
יז ע"א אם רואה אדם שיצרוברך את אברהם דף קלט ע"ג
יז ע"א צורבא מדרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא דפסיקא ליהשם דרך שמות עמ' קלד
יז ע"א תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאפרשת דרכים (תשסה) עמ' שלב, שעט
יז ע"ב הכהן והאבל מותרין וכו' תוס'משוש הארץ עמ' קסו*
יז. אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת אברהם עמ' 66
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשופתח עינים (ויינברגר) עמ' עה, קכו
יז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו כו'אמרי טל מאמר צט
יז. ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהתורת אברהם עמ' לד
יח. פרעה אמגושי היהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מט, רמח {השוואות דמצרים הוא מקום כשפים}
יח. פרעה שהיה בימי משה אמגושי (מכשף) היהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפב (נו)
יח: במשנה, כותב אדם תפילין במועד לעצמותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {נדרוש בשעה שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, ותיקשי למ"ד חול המועד לאו זמן תפילין}
יח: מותר לארס במועד, שמא יקדמנו אחרנתיבות אמונה - תפלה עמ' יא
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרעג
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מהי אשה לאיששבילי פנחס (תשעב) עמ' שכט
יח: מצינו שסילוקן ש"ץדרכי הים דף קנט ע"ד
יח: תוס' ד"ה ואלופתח עינים (ויינברגר) עמ' קז
יט ע"א מערים ומוכר את שלותורת חז"ל עמ' 92
יט. הלכה בין באבן בין בפלךשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' עו
יט. תוס' ד"ה רבי יוסי, חול המועד לאו זמן תפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {א"כ למה כשר כתיבתן בחול המועד}
יט. תוס' ד"ה רבי יוסי, חול המועד לאו זמן תפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {טעם דמותר לכתוב אז תפילין שאינו לצורך חול המועד}
כ ע"ב הוסיפו עליהן אחיו ואחותו הבתולה מאמופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ריג הערה 77
כ. תוס' ד"ה מהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יז (סב), לה (קכה) {אין למידין מקודם מתן תורה}
כ. תוס' ד"ה מהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נב (קפב) {אין למידין מקודם מתן תורה, קושיא מגמרא}
כ. תוס' ד"ה מה, אין למידין מקודם מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז (רסג) {דניתנה תורה ונתחדשה הלכה}
כא ע"ב מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, רש"ישם דרך ויקרא עמ' מח
כא רש"י ד"ה מכולםבית מועד (גטיניו) דף מט ע"ב
כא: ואם בשביל עקיבא באתם וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמו (תצו) {לרבי עקיבא שהיה בחינת המחשבה, הכבוד הוא כבוד שמים}
כב כל קרע שאינודרישה מחיים דף קנח ע"ג
כד ע"א, ראשון לציוןבית מועד (גטיניו) דף מג/סג ע"ב
כד. מעשה באחד ששימש מטתו בימי אבלו, ושמטו חזירים את גוייתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו
כד. רבנן כיון דכל שעתא מדכרי שמעתיהו כשעת חמום דמיתורת אברהם עמ' רטו
כה כי נח נפשיה דר"ידרישה מחיים דף קצב ע"ב, קצח ע"ד
כה לא יעורר אדם על מתודרישה מחיים דף קסג ע"ב
כה ע"א העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קצד, רסא
כה ע"א מאי היה, שהיה כברפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ט
כה ע"א ראוי היה ר' שתשרה עליו שכינהאהל ישרים דף ז ע"א
כה ע"ב באחים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקירעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רפח
כה רוכב ערבות שם ושמחדרישה מחיים דף קצו ע"א
כה תמרים הניעו ראשדרישה מחיים דף קנח ע"א
כה. העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנו (קנו) {דחשיב להסתלקות אות אחד מן התורה, וכל התורה אחדות אחד}
כה: כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאעזר מיהודה עמ' שלז
כה: קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרייםשבילי פנחס (תשפ) עמ' עד
כו איני יודע שהם שניםדרישה מחיים דף קנח ע"ג
כו ואלו קרעין שאינן מתאחיןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יג ע"ד
כו מהרש"א - הפסיק העניןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יג ע"ד
כו ע"ב אל תבכו למת יותר מדאי, ואל תנודו לו יותר מכשיעור, הא כיצד שלשה ימים לבכי ושבעה להספד וכו' מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים בו יותר ממנישיחות חכמה ומוסר מאמר סז אות א
כו ע"ב בכו בכו להולך כי לא ישוב וכו' זה שעבר עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרשיחות חכמה ומוסר מאמר יד אות ג, מאמר כו אות א, מאמר יט אות ג
כו רכב ישר' ופרשיו זה רבודרישה מחיים דף קנט/קצא ע"ג
כו רש"י - מעשה שהיה בשאול ויהונתןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יג ע"ד
כו. הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות א' על הגויל וא' על הכתבשבילי פנחס (תשעו) עמ' תמו
כו. הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על הכתבשבילי פנחס (תשעט) עמ' יד
כז ומי קרעינן אש"דדרישה מחיים דף פ ע"ג
כז ע"ב ג' לבכי וז' להספדעולת שבת (אלמושנינו) עמ' סא
כז ע"ב הכל חייבין לעמודדרישה מחיים דף מד ע"ב
כז ע"ב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרנפש החיים (תשעז) עמ' רנא
כז ע"ב רא"ש סו"ס צד, בשם הרי"ץ גאות - וחתנים וכו' לובשין לבנים ומתעטפין לבניםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעב
כז: ג' לבכי וז' להספדבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כב ע"ג
כז: ג' לבכי וז' להספדעזר מיהודה עמ' קצט
כז: כל הבוכה על המת יותר מדאיבני יצחק (חנן) דף ו ע"ג
כז: שלשה לבכי שבעה להספד שלשים לתגלחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עב
כח בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאנתיבות אמונה - תפלה עמ' יב
כח למה נסמכה מיתת מרים לפ"אגבעות עולם (קובו) דף קכג ע"ג
כח למה נסמכה מיתת מרים לפ"אדרישה מחיים דף קצג ע"ב
כח למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהקול יהודה (ישראל) דף קכז ע"ג
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנד, רטז
כח ע"א הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו לי חרא לא יהבו לי, חוכמתיה דר"השיחות חכמה ומוסר מאמר כח אות ה
כח ע"א חיי, בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאשיחות חכמה ומוסר מאמר כח אות ב
כח ע"א למה נסמכה מיתת מריםברך את אברהם דף קנ ע"א, קנב ריש ע"ג
כח ע"א מה פרה מכפרת כו', ותוס' - על מעשה העגל וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קנב
כח ע"א מיתתן של צדיקים מכפרתעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנד
כח ע"א מת פתאום, רש"י - שלא חלהבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף ב ע"ד
כח ע"ב ומה צדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצוה אחת שהעלה את ירמיה מן הטיטפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמב
כח ר"ל אספדיה וי לארעא דיש'דרישה מחיים דף קפח ע"ד
כח תוס' ד"ה בני חייקול יהודה (ישראל) דף ז ע"ד
כח. א"ר אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכף מה פ"א מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת, אד"א למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתם של צדיקים מכפרתצוף דבש (סופר) עמ' קיב
כח. אר"י למה נסמכהדרכי הים דף קעח ע"ב
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' ע
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תלי'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קנז
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאשבילי פנחס (תשעד) עמ' פ
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנט (תקלח)
כח. כרת ומיתה בידי שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קו
כח. למה נסמכהדרכי הים דף קע ע"ב
כח. למה נסמכה מיתת מריםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסד
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהמזל שעה דרשות דף קלח ע"ג
כח. למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשבילי פנחס (תשפ) עמ' שפב
כח. תוס' - מה פרה אדומה מכפרת וכו'שארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רלב
כח. תוס' - מיתת אהרן לבגדי כהונה וראנ"ח ותאוה לעיניםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסד
כח: והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניהשם אליעזר דף מד, ע"ב-ע"ג
כח: נשי דשכנציב אמרן וכו', וברבינו חננאל, ורש"י 'האיסורין הן בבית'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רס-רסא (רצו) {צ"ל 'היסורין הן רבית' והוא עונש דליצנות}
כט ע"א הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סב
ב ע"א בקרן אורה, בגדר איסור מלאכה בחוה"מ אי הוי דאורייתאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שלד
ב: המנכש והמשקה מיםמועדי ה' ר"ה עמ' ריד
ג ע"ב על מתני' דריש מס' שביעית עד אימתי חורשין בשדה האילן וכו' תוס' שביעית הלמ"ת היאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נז ע"ד
ג: תוס' ד"ה יכולמועדי ה' ר"ה עמ' מה
ד. תוס' ד"ה מהמועדי ה' ר"ה עמ' מו
ה ושמרתם את משמרתי עשו מש"למקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מ ע"ב
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' נד
ה. יוצאין לקווץ הדרכים ולתקן את הרחובות וכו'ייטב פנים ח"א עמ' קלו
ה. עשו משמרת למשמרתיייטב פנים ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' סז
ז ע"ב חתן נותנים לו ז' ימי משתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צא
ז ע"ב מוחלט וכו' אסור בתשמיש המטהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מ עמ' 8
ז: וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים שיהא אסור בתשה"מעמק החכמה עמ' רמח
ח ע"א עשו משמרת למשמרתימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רסג
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלד
ח ע"ב ושמחת בחגך ולא באשתךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - אין מערבין שמחה בשמחהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לב עמ' 8
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימועדי ה' חנוכה-פורים עמ' לח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעא
ט אשכחינו דקא רמו קראיבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לט ע"ב
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנב
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםמגולה לגאולה עמ' 201
ט ע"א והיו דואגים ואומרים שמא נתחיבו שונאיהן של ישראל כליהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנח הערה נז
ט ע"א מהרש"אאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנד
ט ע"ב כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלד
ט ע"ב כל חפציך - אפילו חפצי שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יג, מז
ט ע"ב כל חפצים לא ישוו בה אפי' חפצי שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כב
ט ע"ב מבטלין ת"ת לצורך מצוה שא"א לקיימה ע"י אחריםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כז
ט ע"ב קרבנות הנשיאים הקריבו בשבתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נד
ט ע"ב ת"ת גדול מכל המצוותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כו
ט. בני אדם הללו אנשים של צורה הם, זיל גביהון דליברכוך וכו'ייטב פנים ח"א עמ' עו
ט. רמי קראי כתיב פלס מעגל רגליך וכו' ורש"יעמק החכמה עמ' קט
ט: האי עלמא ביתא והאי עלמא אושפיזאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כ אות ג, סי' לח אות ג, סי' עה אות ג, סי' צה אות ז, סי' קיד אות נ
ט: קרבם בתימו אל תקרא קרבם אלא קברםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות כג
יד אבל אינו נוהג אבילותו ברגל שנאמר ושמחת בחגךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רלו
יד ע"ב אתו מצפרא ומעיינו בדיניה ועיילי ואכלירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעח
יד ע"ב מקרעין לקטןדברי חנינא - הספדים עמ' יד
טו ע"א איבעיות בהלכות מצורעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סו
טו ע"א מנודה מהו בעטיפת הראשדברי חנינא - הספדים עמ' קכד
טו ע"א מנודה שמת בי"ד סוקלים את ארונודברי חנינא - הספדים עמ' קכג
טו ע"ב אחרי פרישתו מן המת שבעת ימים יספרו לועיוני הפטרה ח"א עמ' 308
טו ע"ב מנודה מהו בתסה"מרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
טו ע"ב מנודה מהו שישלח קרבנותיודברי חנינא - הספדים עמ' קכד
טו ע"ב מנודין היו ושלחו קרבנותיהןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיב
טו. תוס' ד"ה ובועלימועדי ה' ר"ה עמ' רכז
טו: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קלא
טו: צדקיהו צדיק גמורפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שצד
טז העצני בשעה שיוצא למלחמה מקשה עצמו כעץהמדרש והמעשה פ' שמיני
טז ע"א אורו מרוזפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פח
טז ע"א כשמזמעים לרין ולא בא משמתינן ליהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קה, קלח, קמא
טז ע"א מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיועיוני הפטרה ח"ב עמ' 633
טז ע"א מנלן דמשדרין שליחארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו
טז ע"ב אלא מה כושי משונה בעורו אף ישראל משוניןעיוני הפטרה ח"א עמ' 285
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי צדיקאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שמא הערה מא
טז ע"ב הלומד תורה בסתר הקב"ה מגלה אותובית אברהם (שטיינר) עמ' קח
טז ע"ב הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שמא
טז ע"ב ואלה שמות גבורותיו של דוד וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכה, קכו
טז ע"ב מה כושי משונה בעורו, אף ישראלעיוני הפטרה ח"א עמ' 316
טז ע"ב מי מושל בי צדיקאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשו
טז ע"ב מי מושל בי צדיקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמח
טז ע"ב 'עדינו העצני' - כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 156 ,436
טז ע"ב שירה אתה אומר לפנייפה ענף על מדרש קהלת פרק י פסוק כ סי' ד ד"ה יבושו ויבהלו {במדרש פליג אהא }
טז שירה אתה אומר על תפילתו של שאולהמדרש והמעשה פ' קדושים
טז. מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרייטב פנים ח"א עמ' קלב, קצז
טז: דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלייטב פנים ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' רטו, רכא
טז: כ"ז שעירא היאירי קיים היה דוד יושם לפניו על הארץעמק החכמה עמ' רב
טז: נאם הגבר הוקם על שהוקם עולה של מלכותמאור ושמש (תשסט) עמ' תתמט
טז: עדינו העציוניפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שלג
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' מג
טז: צדיק מושל ביראת אלקים מי מושל בי צדיקמאור ושמש (תשסט) עמ' רכב, תתפח, תתקמח
טז: שאול צדיק גמור, אין לאמר שירה על מפלתופרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קמה, רפב
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ד' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 287
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהועיוני הפטרה ח"א עמ' 305
יז ע"א אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהו וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' כז
יז ע"א במערבא מימנו אנגידא דצורבא מרבנן וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלג
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהדברי חנינא - הספדים עמ' קצג, רטז
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצו
יח ע"ב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנה הערה יג
יח ע"ב מה' אשה לאישפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רלח
יח ע"ב מן התורה כו' מה' אשה לאישאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפה
יח ע"ב מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישאמרי יצחק בראשית עמ' קמו
יח ע"ב שמא יקדמנו אחרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רטז
יח. מהרש"א - במכות דצ"ך לא נזכר הנה יוצא המימהבכורי אביב (ביק) וארא אות א {הרי הוא כתוב גם בדם}
יח: מה' אשה לאישקידש ידיד דף קלד ע"ד, קלו ע"ד
כא ע"א תוס' ד"ה דאירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה
כא ע"ב לאחר י"ב חודש אינו מדבר עמו תנחומיןדברי חנינא - הספדים עמ' לו
כב ע"ב גזע ישישים עלה מבבלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלו
כב ע"ב חכם שמת בית מדרשו בטלדברי חנינא - הספדים עמ' לט
כג ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ש
כג ע"א לדעת ר' יהודה אי בעי ב' רגלים או ג'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק ט סי' א ד"ה אבל אסור
כד ע"א אזל גברא דמסתפינא מיניהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריח
כד ע"א קריעה על רבע אפילו שלא בשעת חימוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רצג
כה ע"א היה היה דבר ד' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים מאי היה שהיה כברשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 417
כה ע"א סבור למיקרע לאלתרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכו, שכז
כה ע"א קצף על עולמושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצא
כה ע"א ריטב"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שא הערה נא
כה ע"א תוס' ד"ה ורבי חייאיפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק י סי' ב ד"ה יצא משם {מהמדרש משמע שר' חגיי לא היה זה שלא הושיב ר' הונא אצל ר' חייא}
כה ע"ב אחיתו עמודי דקסרי מיאדברי חנינא - הספדים עמ' פג
כה ע"ב איחתרו שבעין מחתרתאדברי חנינא - הספדים עמ' פב
כה ע"ב איעקרו כל ארזיאדברי חנינא - הספדים עמ' פב
כה ע"ב אם באחים נפלה שלהבת וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכ, רמג
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבתדברי חנינא - הספדים עמ' נה
כה ע"ב ארץ שנער הרה וילדהדברי חנינא - הספדים עמ' מט
כה ע"ב אתחמיאו כוכבי ביממאדברי חנינא - הספדים עמ' פב
כה ע"ב בכו לאבלים ולא לאבידה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמג
כה ע"ב גזע ישישים עלה מבבלדברי חנינא - הספדים עמ' מ
כה ע"ב והבאתי השמש בצהריםדברי חנינא - הספדים עמ' קב
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' יוחנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רג, רל
כה ע"ב מה יעשו דגי רקקדברי חנינא - הספדים עמ' נו
כה ע"ב נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדברי חנינא - הספדים עמ' לג
כה ע"ב קשה היום לישראל כבא השמש בצהריםדברי חנינא - הספדים עמ' מה
כה ע"ב רוכב ערבות שש ושמח וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכ, רכה, רמט
כה ע"ב שהיא למנוחה ואנו לאנחהדברי חנינא - הספדים עמ' מד
כה ע"ב שפעו מרזבי דצפורי דמאדברי חנינא - הספדים עמ' פג
כה ע"ב תמרים הניעו ראשדברי חנינא - הספדים עמ' כט
כה ת"ח שמת הכל קרוביו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פד ע"א
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ג אות ה
כו אין מניחין את המיטה כו'ברית אברהם (אמריליו) דף א-ב
כו ע"א אבי אבי רכב ישראל ופרשיודברי חנינא - הספדים עמ' קמג
כו ע"א אליהו חיעיוני פרשה במדבר עמ' 211
כו ע"א על רבו שלימדו תורה, ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנח
כו ע"א רבו שלימדו תורה מנלן וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכז
כו. יונתן אב בי"דפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רלו
כז ע"א בראשונה היתה הוצאת המת בתכריכין טובים וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכז עמ' 9
כז ע"א לכסות פני עניים וכו' פניהם מושחריםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכז עמ' 8
כז ע"ב אל תבכו למת יותר מדאירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפב
כז ע"ב בכו בכו להולך להולך בלי בניםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלח
כז ע"ב כל המתקשה על מתו יותר מדאיאמרי יצחק בראשית עמ' עג הערה יב
כז ע"ב כל המתקשה על מתו יותר מדימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קל
כז ע"ב כל המתקשה על מתו יותר מרי וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יז
כז ע"ב עבר עבירה ושנה בהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כו
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספדדברי חנינא - הספדים עמ' יז, כו
כז: אל תבכו יותר מדאי ויותר מכשיעור, הא כיצד שלשה ימים לבכי ושבעה להספד אבל עד שלושים יוםדברי יונה ח"ב עמ' קמח
כז: רבן גמליאל יצא בכלי פשתן [ללוית המת], ונהגו העם אחריו וכו'ייטב פנים ח"א עמ' קנט
כח למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ק ע"ב
כח ע"א אימסר מזליהדברי חנינא - הספדים עמ' כז
כח ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאדברי חנינא - הספדים עמ' קנה
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצא
כח ע"א ושתק ויכיל ליהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קע
כח ע"א כמשחל בניתא מחלבאדברי חנינא - הספדים עמ' נח
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהדברי חנינא - הספדים עמ' צא
כח ע"א מאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שב הערה נד
כח ע"א מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריט
כח ע"א מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שב הערה נה
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרת כיוהכ"פמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמג
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתדברי חנינא - הספדים עמ' קה
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתשרי המאה ח"ד עמ' 41
כח ע"א פרה אדומה מכפרתשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רט, רצה
כח ע"א קא מרחם מר אעניאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכג
כח ע"ב ביום ההוא יגדל המספד בירושליםדברי חנינא - הספדים עמ' מו, קלא
כח ע"ב והחי יתן אל לבודברי חנינא - הספדים עמ' קמח
כח ע"ב והלוא דברים ק"ו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנו
כח ע"ב מאן דספיד יספדוניה ומאן דידל ידלוניה וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' ערה
כח ע"ב מנין לחתן שמיסב בראשרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנ
כח ע"ב נכנסו ד' זקנים לנחמודברי חנינא - הספדים עמ' קכב
כח ע"ב נענה ריה"ג ואמר וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' קל
כח ע"ב שמת נבוכדנצאר בימיודברי חנינא - הספדים עמ' קכב
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליאילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' כז
כח. בני חיי ומזוני לאו בזבותא תליא אלא במזלאילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' כח
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא כו' אלא במזלא תליא מילתאמאור ושמש (תשסט) עמ' קיג, קיט, קלח, קנא, קצט, רי, שא, שב, שה, תתקפה
כח. חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאייטב פנים ח"ב עמ' קכז
כח. חשבון שנותיו של שמואלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' כט, קכד
כח. ששים זו היא מיתת כל אדםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיד אות ב
כח: נשי דשכנציב אמרן הכי וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' רב
כח: נשי דשכנציב אמרן שיול איצטלא דמילתא לבר חורין דשלימו אודיהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות ג
כח: צדקיהו העלה ירמיה מן הטיטפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שצד
כט ע"א כל היוצא מביהכנ"ס לביהמ"ד ומביהמ"ד לביהכנ"ס זוכה ומקבל פני שכינהבית אברהם (חנניה) עמ' רסב/רסג
פ"ג מ"אמשוש הארץ עמ' קסא
?מטילין ציצית למת, רא"שבית מועד (גטיניו) דף מב ע"ג
?רש"י - מיתת הצדיקים מכפרת על אותו הדורשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסה
?הוי אדון רש"י - בצדקייהו כתיבאהל יצחק (חסיד) דרוש יז דף כו ע"ב
?כל האמור בפ' כהנים שכהן מטמא להם אבל כו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מו ע"א
?כלום באתם אלא בשביל התורהירך יעקב (פיתוסי) דף ה ע"א
?ק רש"י - במה שפי' בהריגת נוב כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש ג דף ד ע"ג-ע"ד
?רש"י - במה ששינה מלשון הגמ'אהל יצחק (חסיד) דרוש טו דף כב ע"ד, כג ע"א
?תוס' ד"ה ובועלי נדהטהרת יו"ט חט"ז עמ' ריז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US