Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת גיטין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת גיטין
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים (ותוס')לקוטי שיחות ח"ט עמ' 145, 143
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם וכרחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתםלב המשפט ח"א שיעור כא-כב [הלכה]
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים צריר שיאמר בפנגי נכתב ובפני נחתםעטרת ישועה (תשסד) אות כה להגדה ש"פ, אות ג בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ב ע"א02 בפני נכתב ובפני נחתםאור ישרים (תשסב) עמ' ל
ב ע"א02 בפני נכתב ובפני נחתםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצה
ב ע"א03 אף המביא מן הרקם ומן החגרמשך חכמה בראשית פ' טז פס' יג
ב ע"א12 עכו כארץ ישראל לגיטיןדובר צדק עמ' 165
ב ע"א14 אם יש עליו עורריןנתיבות עולם ח"ב עמ' צא
ב ע"א15 מ"ט רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמהלב המשפט ח"א שיעור כ"ד [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה המביא גט ותוס' ד"ה ואשקלוןטוב ראיה
ב ע"א תוס' ד"ה המביאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 227
ב ע"א תוס' ד"ה המביא, דנוהגין לכתוב י"ב שיטין בגטאמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ה
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןחכמת התורה בשלח עמ' תקנ
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןמשנת חיים בראשית עמ' רנא
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןקישוטי כלה (תשסג) עמ' קיב
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןקרן פני משה ח"א עמ' קעה
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסה
ב ע"א ר"ן - שליח קבלה אין צריך לומר בפ"נ ובפ"גמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפג
ב ע"א ר"ן - אין האשה ממונו של בעלבנין אפרים עמ' נז [הלכה]
ב ע"ב01 לפי שאין בקיאין לשמה ובתוספותויגד יעקב עמ' תרכה
ב ע"ב01 לפי שאין עדים מצויין לקיימולבושי צדקה עמ' 43
ב ע"ב06 ליבעי תרי מידי דהוה אכל עדיות שבתורה עד אחד נאמן באיסורין וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
ב ע"ב07 אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון וכו' דלא איתחזק איסורא אבל הכא דאיתרהק איסורא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
ב ע"ב07 עד אחד נאמן באיסורין - רש"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלא
ב ע"ב07 עד אחד נאמן באיסוריןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קד
ב ע"ב07 עד אחד נאמן בעדות אשהאגרא דכלה ח"א עמ' יג
ב ע"ב רש"י ד"ה ומשני עד אהד נאמן באיטורין, שהרי האמינה תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
ב ע"ב תוס' - מיעוט דמיעוטא לא חייישינןישא מדברותיך - מגילה עמ' פב
ב ע"ב תוס' - עד אחד נאמן באיסורין ילפינן מנדה אור אברהם ברכות עמ' צ
ב ע"ב תוס' - עד אחד נאמן באיסורין ילפינן מנדהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קה
ב ע"ב תוס' ד"ה הוי דבר שבערוהלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
ב ע"ב תוס' ד"ה עד אחד נאמן באיסוריןלב המשפט ח"ב שיעור א [הלכה]
ב ע"ב רשב"א - שחיטה דהאמינה תורה לכל אחד וא' וכו' דהתם שאני דבידו לתקנוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
ג ע"א משום עיגונא הקילובנין אפרים עמ' פא [הלכה]
ג ע"א בדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעילבושי צדקה עמ' 42
ג ע"א בדין הוא דקיום שטרות נמי לא ליבעילב המשפט ח"א שיעור כד [הלכה]
ג ע"א עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבי"ד ורש"י ד"ה נעשה כמי שנחקרהלב המשפט ח"א שיעור כא [הלכה]
ג ע"א עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבי"דלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ג ע"א אין העדים חותמין על שטר אלא אם יודעיים שזה שמו האמיתימשיבת נפש עמ' צח
ג ע"ב תוס' ד"ה לא בעיטוב ראיה
ג ע"ב תוס' ד"ה שלשהעיני שמואל (ראבין) עמ' לט
ד ע"א ומודה רבי אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסוללב המשפט ח"א שיעור י, כ"ט [הלכה]
ד ע"א מהדרינן אר"מ דסתם מתני ר"מלבושי צדקה עמ' 42
ד ע"א מהדרינן אר"מ דסתם מתני ר"מפרי צדיק ראש השנה אות יג
ד ע"א משכח שכיחאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
ד ע"א תוס' ד"ה דקיימאלב המשפט ח"א שיעור כג, ח"ב שיעור כא [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה מודהלב המשפט ח"א שיעור יא, כד [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה דקיי"לטבעות זהב ח"א דף סז ע"ג [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה מודה ר"א, וד"ה כתביתו וחתמיתו בתלושטוב ראיה
ה ע"א היכא דאיכא שני עדים על המסירה לשליח לא חיישינן למזויףמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפג
ה ע"א רש"י ד"ה חוץשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ל
ה ע"ב בפני כמה נותנודרכי חושן עמ' יג [הלכה]
ו ע"א איתמר בבל רב אמר כארץ ישראל לגיטיןשיחת מלאכי השרת עמ' 97, ספר הזכרונות סי' 178
ו ע"א עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 109
ו ע"א מכי אתא רב לבבלמכמני עוזיאל עמ' שעח, תד
ו ע"א שאני בני מחוזא דניידידגלי יהודה דרוש א אות יא
ו ע"ב26 בני אדם העולין לכאן הן קיימו בעצמן ויתנו את הילד בזונהאוזן שמואל דף מג ע"א
ו ע"ב28 בלא שרטוט כו' שתים כותבין ג' אין כותבין כו'שערי תשובה סה"י אות פז
ו ע"ב28 וכתב לו בלא שרטוט וכו'אמרי השכל עמ' 127
ו ע"ב30 שלש תיבות כותבין בלא שרטוטשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנג
ו ע"ב32 מילתא דתליא בסבראמשיבת נפש עמ' רמב
ו ע"ב33 הלכה כר' אביתרמעין גנים (תשס) עמ' לג - מעין גנים
ו ע"ב33 ותזנה עליו פילגשוהמאור שבתורה
ו ע"ב33 ותזנה עליו פלגשו ר' אביתר אומר זבוב מצא להאור הצבי עמ' 245
ו ע"ב33 פלגש בגבעהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שעג
ו ע"ב33 ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלט, במדבר עמ' תס, תרסג, דברים עמ' קעה
ו ע"ב33 רבי אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה, וברש"י - לגלות לו סוד לכוין דברים הסתומים על אמיתתםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צא, צב
ו ע"ב34 זבוב מצא, נימא מצאילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב34 חד אמר נימא מצא וח"א זבוב מצאקול שמחה פ' בראשית סי' ד
ו ע"ב34 רבי אביתר אומר זבוב מצא ר"י אומר נימא מצא (תוס' ד"ה נימא)יערות דבש ח"א עמ' קנג
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרדרך חיים עמ' תרחצ
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרנפש החיים עמ' 126
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרפרי צדיק וירא אות ט
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרצדקת הצדיק סי' כא, דובר צדק עמ' 153
ו ע"ב36 יונתן בני כך הוא אומר וכו'בני יששכר ח"א דף טו ע"ב
ו ע"ב37 אלו ואלו דברי אלוקים חייםפרי צדיק וירא אות ט
ו ע"ב37 אלו ואלו דברי אלוקים חייםרסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), מו (עמ' 92), מח (עמ' 101), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), צדקת הצדיק סי' סב, רכא, שיחת מלאכי השרת עמ' 9, 29, קדושת השבת סי' א (עמ' 4), ז (עמ' 63), דובר צדק עמ' 11, *109, *148
ו ע"ב37 ומי איכא ספיקא קמי שמיאדרך חיים עמ' תרז
ו ע"ב38 זבוב מצא ולא הקפיד, נימא מצא והקפידאור הצבי עמ' 166
ו ע"ב39 זבוב מאיסותא הואעת האוכל עמ' ג (עמ' 235)
ו ע"ב40 אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתונתיבות עולם ח"ב עמ' רלט
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וחילול שבת, וברש"יראשית חכמה, ענוה פרק ה אות ל, אור עולם פרק י
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נזיר א
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתושערי תשובה שער ג אות קסו, סה"י אות נב
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתושבט מוסר עמ' קסו
ו ע"ב42 המטיל אימה יתרה בתוך ביתוילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב44 אמר רבב"ח הא דאמרי רבנן ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסו
ו ע"ב44 הא דאמרי רבנן ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו' צריך למימרינהו בניחותא וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ה אות ל
ו ע"ב תוס' - כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אור אברהם - תשובה עמ' תצא
ו ע"ב תוס' - כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אור אברהם - הגדה של פסח עמ' עה
ו ע"ב תוס' - כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוטאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קעח
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר דברי שלום ואמת וכו' מלמד שצריכה שרטוט וכו' היינו מזוזהקדושת לוי דף קיח ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחק וכו' וקרי ליה אמיתה של תורה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קלז
ז ע"א03 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קסו
ז ע"א03 לעולם אל יטיל אימהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א03 לעולם את יטיל אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' ז
ז ע"א04 אל יטיל אימה וכו' והאכילוהו דבר גדול וכו' אבר מן החיראשית חכמה, אור עולם פרק י
ז ע"א04 אסור להטיל אימה יתירהבני יששכר ח"א דף יז ע"ג
ז ע"א06 מעשה ברחב"ג אשר בקשו בני ביתו להאכילו אבר מן החיאורחות צדיקים שער כעס עמ' עט
ז ע"א07 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שלה
ז ע"א07 השתא בהמתן כו' צדיקים עצמן לא כל שכןפרדס המלך (תשסט) אות תנד
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה וכו' ובתוס'דרשות שבט הלוי עמ' קכו, קכט
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסד
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה ע"י וכו'מרפא לשון עמ' שכז
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמן לא כל שכןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנט, מלכים עמ' קנט
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים וכו' (ותוס' ד"ה השתא)לקוטי שיחות ח"ה עמ' 187, חכ"ב עמ' 308
ז ע"א08 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כו, קעט
ז ע"א08 אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, תוס' ד"ה השתאחכמת התורה משפטים עמ' רו
ז ע"א08 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםאור אברהם בראשית עמ' קצ
ז ע"א10 מר עוקבא שלח לר' אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' יח
ז ע"א10 שלח לי' מר עוקבא בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בלק עמ' רלז
ז ע"א10 שלח לי' מר עוקבא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תב
ז ע"א10 שלח לי' מר עוקבא לר"א בני העומדים עלי וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לב עמ' ז-ח
ז ע"א10 שלח ליה מר וכו'דברי שלום חלק ב עמ' יח, חלק ג עמ' לא
ז ע"א10 שלח ליה מר עוקבא לר"א וכו'תורה וחיים עמ' שעב
ז ע"א10 שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו' השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהןחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לא
ז ע"א10 שלח מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכותאהבת דוד (וועגער) עמ' 7
ז ע"א10 שלח מר עוקבא לר"אנתיבות עולם ח"ב עמ' רלה
ז ע"א11 בנ"א העומדים עלי וכו' השכם והערב עליהם וכו' והם כליןצפנת פענח (תשסו) עמ' רלא
ז ע"א11 בנ"א העומדים עלי, שלח לו דום לה' וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רב
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהו וכו', דום לה' והתחולל לוצמח דוד (סקאליע) עמ' רצד, שפז
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצב, שיז
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, מהוגנזי ישראל ח"א דף קט ע"א, קיז ע"ב
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי וכו' דום לה' והוא יפילם וכו' השכם והערב וכו' ובתוס' ד"ה והוא ובמהר"ם שיףשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמח, תקנג
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי וכו' השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאליהןמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רפב
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי וכו'אורחות דוד עמ' שכג
ז ע"א11 בני אדם העומדין עלי ובידי למסרם למלכות וכו' דום לה' וכו'וצוה הכהן עמ' קסח
ז ע"א12 אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוניאבל מצרים ח"ב דף יז ע"א
ז ע"א14 אע"פ שהרשע לנגדי - אשמרההמאור שבתורה
ז ע"א14 אע"פ שרשע לנגדי אשמרה מחסום לפיאבל מצרים ח"ב דף יז ע"ב
ז ע"א16 שלח ליה דום לה' והוא יפילם לך חללים וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מו, נט
ז ע"א17 דום לד' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לביהמ"ד והן כלין מאיליהןאמרי נועם (מועדים) סי' נז לפסח
ז ע"א17 דום לה' והוא יפיל לך חלליםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעד ע"ב, קפו ע"ב
ז ע"א17 דום לה' והוא יפילם לך חללים חלליםצדקת הצדיק סי' ריח
ז ע"א17 דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותם חלליםשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות א
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לפניך חללים חלליםמי מרום ח"ט עמ' שלח
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לוילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לומשמרת איתמר (תשסז) עמ' רל, תנו
ז ע"א18 השכם והערב עליהם בביהמ"דילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א18 השכם והערב עליהם בבית המדרש והם כלים מעליהםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רב
ז ע"א18 השכם והערב עליהם והן כלים מאליהםאור הצבי עמ' 34
ז ע"א18 השכם והערב עליהם והן כלים מאליהןאור הצבי עמ' 181
ז ע"א18 השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלין מאליהןאהל רחל עמ' 584
ז ע"א18 השכם והערב עליהם לבית המדרשמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קעט
ז ע"א18 השכם והערב עליהםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מג, ריא, תצח
ז ע"א18 השכם והערב עליהםקישוטי כלה (תשסג) עמ' קיג
ז ע"א18 השכם והערב עליהן לבה"מ והם כלין מעליהןחכמת התורה תולדות עמ' תקה
ז ע"א18 השכם והערב עליהן לביהמ"דאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפט
ז ע"א18 השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאליהןלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' קיא
ז ע"א19 הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שכז
ז ע"א20 נתנוהו לגנובא בקולררוח חיים (חיד"א) עמ' סד
ז ע"א21 זמרא מנ"ל דאסור וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקסו
ז ע"א21 זמרא מנ"ל דאסור וכו' אבל זמרא דפומא מותר קמ"ל דאסור וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק י אות לו
ז ע"א21 זמרא מנ"ל דאסירילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א21 זמרא מנלן דאסור וכו'מרפא לשון עמ' רסג
ז ע"א21 זמרא מנלן דאסורעין איה ב' 352
ז ע"א21 זמרא בזמן הזה אסוראור יחזקאל - אמונה עמ' פט
ז ע"א21 מנא לן דאסור שירטטנתיבות עולם ח"ב עמ' ריח
ז ע"א26 קינה דימונה ועדעדהמכמני עוזיאל עמ' צט
ז ע"א26 קינה ודימונה וערערה - כל שיש לו קנאה על הכירו ודומם שובן עדי עד עושה לו דיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ה
ז ע"א28 אטו אנא לא ידענאמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
ז ע"א29 ר' גביהה מארגיזאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
ז ע"א30 כל מי שיש לו קנאה על חבירו ודומם שוכן עדי עד עושה לו דיןס' החיים (תשנג) עמ' סז
ז ע"א30 כל שיש לו קנאה על חבירו וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' נא, ק
ז ע"א30 כל שיש לו קנאהכרם פתחיה כרם ב גפן עט
ז ע"א31 אלא מעתה צקלג וכו'דברי שלום ח"ו סי' תצח
ז ע"א31 צקלג ומדמנה וסנסנה וכו' משל לשתי רחלות גזוזה עוברתקול ששון (גולדברג) אות כג
ז ע"א32 כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דיןנועם אלימלך דף קג ע"ב
ז ע"א32 כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו וכרתורת החסידים הראשונים עמ' קמט
ז ע"א32 כל מי שיש לו צעקת לגימה על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דיןדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' ט
ז ע"א33 מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דיןנועם אלימלך (תשסא) עמ' תכד
ז ע"א33 מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מה
ז ע"א33 מי שיש צעקת לגימא על חבירו ודומם וכו'אור אלימלך עמ' נג
ז ע"א34 כלילא מנא לן דאסוראמרי חמד ח"ב דף טז ע"ב
ז ע"א34 כלילא מנלן דאסורישא מדברותיך - מגילה עמ' לה
ז ע"א38 בזמן שהמצנפת בראש כה"גילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א38 בזמן שהמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדם וכו'אמרי השכל עמ' 133
ז ע"א38 בזמן שמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדםבת עין (תשסז) עמ' שז
ז ע"א41 אלא חסדא שמך וחסדאין מילךפרי צדיק ראה אות ז
ז ע"א45 שאלו מלה"ש זאת להם לישראל שהקדימו נעשה לנשמעאמרי חמד ח"ב דף יז ע"ב
ז ע"א46 זאת להן לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמעצפנת פענח (תשסו) עמ' מט¬
ז ע"א46 זאת להן לישראל שהקדימו לפניך בסלי נעשה לנשמעבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פט
ז ע"א46 שהקדימו לפניך נעשה לנשמעילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א49 אם שלמים וכן רביםאהבת עולם דף פז
ז ע"א49 מאי דכתיב וכו' אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה מאי וכן נגוזו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תע, תקסו
ז ע"א50 אם ראה שמזונותיו מתמעטים ירבה בצדקהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ'48
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים ייתן לצדקהאודה ה' דף מח ע"א
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקהפרדס המלך (תשסט) אות צז
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקהתורת החסידים הראשונים עמ' מב
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקסז, תרפט
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה בהם צדקהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קכא
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רלה
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סו
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהבינת ישראל (תשסו) דף ה ע"א
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהשמועת יצחק - חז"ל אות לח
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהמרפא לשון עמ' רג
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהקדושת יו"ט ח"א דף ו ע"א
ז ע"א50 אם רואה אדם שפרנסתו מצומצמת ירבה בצדקהוצוה הכהן עמ' קיח
ז ע"א50 הרואה שמזונותיו מצומצמין וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' שפה
ז ע"א50 הרואה שמזנותיו מצומצמיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תמז
ז ע"א50 הרואה שנכסיו מתמוטטין יעשה מהן צדקהקדושת לוי דף קמ ע"א
ז ע"א50 מזונותיו מצומצמים יעשה צדקהרוח חיים (חיד"א) עמ' קצה
ז ע"א50 רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה בהם צדקהחכמת התורה תולדות עמ' תצ, תרסט, תרעח
ז ע"א51 וכן נגוזו ועברהמאור שבתורה
ז ע"א51 כל הגוזז מנכסיו ועושה בהם צדקה ניצול מדינה של גיהינוםאור חדש למטיפים עמ' 24
ז ע"א51 כל הגוזז מנכסיונתיבות עולם ח"א עמ' קעה
ז ע"א51 כל הגוזז נכסיו ועושה מהן צדקה ניצול מדינה של גיהנוםאבן שוהם עמ' 89
ז ע"א52 הגוזז נכסיו ניצול מגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמח
ז ע"א52 משל לשתי רחילות שעברו במים אחת גזוזה כו' גזוזה עברה כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סז
ז ע"א52 צדקה מצילה מן גיהנםעין איה א' 157
ז ע"א53 אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' י אות ג; עבודה סי' ו אות ג
ז ע"א רש"י ד"ה וכן נגוזו ועברילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א רש"י ד"ה רב חסדאילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב01 אפי' עני המתפרנס מהצדקה יעשה צדקהבינה לעתים דרוש ד עמ' ל
ז ע"ב01 אפי' עני המתפרנס מהצדקהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב01 אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכד
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהאור תורה השלם (מזריטש) סי' מג
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' מג
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קס
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יתן צדקהאבן פינה עמ' 118
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה וכו' שוב אין מראין לו סימני עניותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פ
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה וכו' שוב אין מראין לו סימני עניותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רי
ז ע"ב01 אפילו עני יתן צדקהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמז
ז ע"ב01 גם העני יתן צדקה מעט ואפילו הוא מתפרנס מן הצדקהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נה
ז ע"ב01 ועניתיך וכו' אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסו
ז ע"ב13 רצועה נפקא מארץ ישראלנר ישראל חלק ב דף קלג
ח ע"א כל שכנגד א"י הרי היא כארץ ישראלמשך חכמה שמות פ' יד פס' כה
ח ע"א גבול מערב של א"י הוא הים הגדול עד סוף העולםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רכה
ח ע"א המוכר עבדו לחו"ל יצא בן חוריןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמא
ח ע"א תוס' - בימי דוד עדיין לא נכבשה כל א"י אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעו
ח ע"ב02 כיבוש יחיד דדוד המלךאור אברהם דברים עמ' קכ
ח ע"ב02 כיבוש יחיד ובתוס' שםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צה
ח ע"ב02 כיבוש יחידעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכו
ח ע"ב02 קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבושמשך חכמה דברים פ' א פס' ח
ח ע"ב07 גזרו בארץ העמים טומאהפירוש המכבי דברים עמ' שיז
ח ע"ב09 הקונה בסוריא כקונה בפרוורי ירושליםאבן ישפה עמ' 5
ח ע"ב09 הקונה שדה בסוריא כקונה בפרוורי ירושליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 469
ח ע"ב15 אמירה לעכו"ם מותר בשבת ליישוב א"יאור אברהם - רות עמ' סא
ח ע"ב15 במקום ישוב א"י לא גזרו אשבותקרן פני משה ח"א עמ' לה
ח ע"ב15 משום ישוב א"י לא גזור רבנןאור אברהם במדבר עמ' שסא
ח ע"ב16 הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חוריןדרשות אל עמי דרוש כב
ח ע"ב17 קנה את עצמו, וכמו כן הולדות של העבד, אע"פ שהוא הולידם אינם נקראים על שמו אלא על שם אדוניועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ז
ח ע"ב28 פלגינן דיבוריהויגד יעקב עמ' רנח
ח ע"ב רש"י - לגרש גוים ולישב ישראל בהאור הרעיון עמ' רמד
ח ע"ב רש"י - שטר קנין קרקע בארץ ישראלישא מדברותיך - מגילה עמ' רפג
ט ע"א שפתים ישק משיב דברים נכוחים ורש"י ותוס' כוונת הלב עמ' סט
ט ע"ב גט שחרור א"ח אח"מ אדוןטבעות זהב ח"א דף יב ע"ב-ע"ד, יג ע"א [הלכה]
ט ע"ב רש"י - זכין לאדם שלא בפניו, דאנן סהדי דניחא ליה אור אברהם - רות עמ' רעח
י ע"א כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, ובתוס' ד"ה א"ילב המשפט ח"א שיעור כג [הלכה]
י ע"ב01 אי לאו דכותי חבר, ורא"שדרכי חושן עמ' קיח [הלכה]
י ע"ב01 הקטן חותם תחלהאור אברהם - רות עמ' רעו
י ע"ב04 א"ר פפא זאת אומרת עדי הגט אין חותמין זה בלא זהלב המשפט ח"א שיעור כג [הלכה]
י ע"ב19 כל השטרות העולים בערכאות של עכו"ם אע"פ שחותמיהם עכו"ם כשרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדיםלב המשפט ח"א שיעור יח [הלכה]
י ע"ב19 כל השטרות העולים, וראשונים דרכי חושן עמ' שצח, תט [הלכה]
י ע"ב19 כל השטרות העולין בערכאות של עכו"םקול ששון (גולדברג) אות כה
י ע"ב19 כל השטרות העולין בערכאות, ובדיני ערכאותאבן שהם עמ' קעב [הלכה]
י ע"ב21 חוץ מגיטי נשים, רש"י ותוס' רי"ד דרכי חושן עמ' שנט-שס, שפא, שצא [הלכה]
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' נא, נז
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יד, צ, קכז, קעד
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה בראשית עמ' רעח
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאצפנת פענח (תשסו) עמ' שט
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאקומץ המנחה עמ' 80 (סי' עט), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 143)
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאראשית חכמה, אהבה פרק ד אות א
י ע"ב רש"י ד"ה דמ"ד ראשונים שםדרכי חושן עמ' שפט, שצז [הלכה]
יא ע"א בשמות מובהקיןאבן שהם עמ' קעג [הלכה]
יא ע"א האי שטרא פרסאהאבן שהם עמ' קעד [הלכה]
יא ע"א מחזירין מענינו של שטר בשיטה אחרונהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לסוכות אות ד, ליקוטים לשמח"ת אות א
יא ע"א צריך שיחזיר מענינו של שטר בשיטה אחרונהס' העיקרים (מישור) עמ' תרעד
יא ע"ב01 עדים שמותם כשמות עכו"םאבן שהם עמ' קעו [הלכה]
יא ע"ב08 רוב ישראל שבחו"ל שמותיהם כשמות עכו"ם וכו'היהדות הלאומית עמ' 92
יא ע"ב08 שמות ישראל שבחו"ל כשמות הגויםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שצד
יא ע"ב13 האומר תן גט זה לאשתי אם רצה לחזור - יחזוראור פני משה דף כו ע"ב
יא ע"ב13 האומר תן גט זה לאשתי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יא ע"ב13 האומר תן גט לאשתיקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף יא ע"ד
יא ע"ב13 תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי וכו' יחזור דברי ר"מ וחכ"א וכו' לא בשחרורי עבדים, רי"ףדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכח
יא ע"ב15 וחכ"א בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזכין וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
יא ע"ב16 שחרור הוא זכות לעבד - תפארת ישראל בועז סוף אות עאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנו
יא ע"ב18 אם ירצה שלא לזון את אשתו אינו רשאי ושלא לזון את עבדו רשאיויגד יעקב עמ' תשו
יא ע"ב23 התופס לבע"ח וכו' ובתוס' שםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יא ע"ב23 תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםאבן שהם עמ' תמט [הלכה]
יא ע"ב23 תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנהצמח דוד (סקאליע) עמ' קכו
יא ע"ב23 תופס לבעל חובויגד יעקב עמ' תקסא
יא ע"ב תוס' ד"ה בגיטי נשיםשמועת יצחק - הערות בש"ס ג
יא ע"ב תוס' - זכי' הוא מטעם שליחותויגד יעקב עמ' תקסא
יב ע"א03 מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחברי'ילקוט עטרת צבי עמ' רמו
יב ע"א03 מיגו דוכי לנפשיה וכי נמי לחבריהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' לא
יב ע"א05 לא תלקט - לעני, לצורך ענימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כב
יב ע"א09 אין יכול לומר "עשה עמי איני זנך"משך חכמה בראשית פ' יד פס' כד
יב ע"א09 יכול הרב לומר עשה עמי ואיני זנךאמת ליעקב עה"ת עמ' רכח
יב ע"א10 צא מעשה ידיך במזונותיךדובר צדק עמ' 36
יב ע"א12 צאי מעשה ידיך במזונותיךישא מדברותיך - מגילה עמ' שיט
יב ע"א רש"י ד"ה כבודה בת מלך וד"ה פנימהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפט
יב ע"א תוס' ד"ה אלא דכתיבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רד
יב ע"א תוס' ד"ה מעמ"שטבעות זהב ח"א דף א ע"ד [הלכה]
יב ע"ב זכות הוא לעבד שיוצא מתחה יד רבו לחירותעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש יז
יב ע"ב זכות הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירותיסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות נו
יב ע"ב חוב היא לעבד לצאת לחירותדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנז
יב ע"ב רש"י ד"ה פרנסה, פרנסה היינו כל שאר צרכיולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיח
יב ע"ב רש"י ותוס'דגלי יהודה דרוש א אות טז
יב ע"ב תוס' דוקא במלוה אמרינן תן כזכי אבל לא במתנהויגד יעקב עמ' תקסא
יג ע"א מפני שמפסידו משפחה כנעניתאור פני משה דף כו ע"ב
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהנועם אליעזר בראשית עמ' צ ע"א
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רפה
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'דרך מצותיך (חב"ד) דף פג ע"ב
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 81
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהאור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 71), צדקת הצדיק סי' רל
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' תב
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהמשך חכמה שמות פ' ו פס' ו
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהעקבי אבירים עמ' שו
יג ע"א עבדא בהפקרא ניחא ליהאילנא דחיי (תשסז) עמ' ריא
יג ע"א עבדא בהפקרא ניחא ליהמי מרום ח"י עמ' יז
יג ע"א במעמד שלשתןרוח חיים (חיד"א) עמ' קעט
יג ע"א שכ"מ שאמר תנו מנה לפלוני אין נותנים לו חיישינן שמא מנה קבוראות זכרון דף ז ע"א
יג ע"א תוס' ד"ה האומרטבעות זהב ח"א דף ב ע"ג-ע"ד, יב ע"ד, יח ע"ד, פג ע"א [הלכה]
יג ע"ב מעמ"ש בפקדון או גם במלוהאבן שהם עמ' קמא [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה במעמדדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רפה
יג ע"ב תוס' ד"ה לדשא"בטבעות זהב ח"א דף מז ע"ג, עז ע"ג [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה מעמד שלשתן ורש"ש שםדרכי חושן עמ' לא-לב [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה תנהו - מחילה במעמד שלשתןאבן שהם עמ' קלו [הלכה]
יד ע"א הני תלת מילי שוינהו כהלכתא בלא טעמא וברש"י שםבינה לעתים דרוש לח עמ' רמג
יד ע"א הנהו גינאיאבן שהם עמ' קכג [הלכה]
יד ע"א הני גינאי דעבדי חושבנא בהדי הדדי פש חמש איסתרי זוזי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קנא לשבועות
יד ע"א ר"ש הוי ליה אשרתא והגהות ר' יעקב עמדין שםדרכי חושן עמ' קפו, שעז [הלכה]
יד ע"א רב ששת הוי וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פז
יד ע"א הוחזק כפרןאגרות הראיה חלק ג רלב
יד ע"א רש"י ד"ה כהלכתא - אין להבין טעמא של הלמ"מפרי צדיק בראשית אות ט, בחוקותי אות ד, כי תצא אות טו
יד ע"א רש"י ד"ה גינאי - בעלי גינה מוכרי ירקעטרת ישועה (תשסד) אות קנא לשבועות
יד ע"א תוס' ד"ה כהלכתאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רפה
יד ע"ב ומדברין מחצייהודברי יהושע מאמר ב פ"ח עמ' צט
יד ע"ב ומדברין מחצייהן וברש"יצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רחצ
יד ע"ב אילו הרגו את דוסתאי, מי נתן לינאי אבא בר כמותיאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
יד ע"ב שפיר עבדת - הותר הדבר אף שלא היתה סכנת הנפשות כה ברורה כמו אצל רשב"ימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48
יד ע"ב מצוה לקיים דברי המתעקבי אבירים עמ' רכה
טו ע"א א"ר שמעון הנשיא - משמיה דנשיאמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' לב
טו ע"א דברי שכיב מרע ככתובין וכמסוריןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעח
טו ע"ב או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמיםלב המשפט ח"א שיעור כד, ח"ב שיעור ג [הלכה]
טו ע"ב לא זו אף זודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
טו ע"ב ידים אין טהורותמי רביעית סי' קנח סעיף יג סק"ו [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה אחתמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"י [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה הנוטלמי רביעית סי' קנט סעיף יח סק"א [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה ואחתמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"ד, סי' קס סעיף ז סק"א [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה פלגאמי רביעית סי' קנח סעיף יג סק"ז וסק"ח [הלכה]
טז ע"א הניצוקמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ב [הלכה]
טז ע"א ונצוק וכו' ולענין מקוה הוי חיבור (תוס')נועם אלימלך (תשסא) עמ' שלט
טז ע"א טופח ע"מ להטפיחמי רביעית סי' קס סעיף יג סקי"ג [הלכה]
טז ע"ב רבה בר בר חנה חלש, אתא חברא שקיל שרגא מקמייהוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלד
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשו וכו' הא לבתר דאתו חברי לבבל, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' לה, מ, גוף הספר עמ' קיג
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשו, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תע
יז ע"א או בטולך או בטולאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנו ע"א
יז ע"א אמר רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשוחכמת התורה תולדות עמ' תצט
יז ע"א אמר רחמנא או בטולך, או בטולא דבר עשו וכו' הא לבתר דאתו חברי לבבלמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיא
יז ע"א בטולא דבר עשוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 277
יז ע"א שמא יחפה ותוס' ד"ה משום ובפני יהושעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמא
יז ע"א תוס' ד"ה מפני מהטבעות זהב ח"א דף סח ע"ב [הלכה]
יז ע"א תוס' ד"ה משום בת אחותודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שסב
יז ע"א תוס' ד"ה משום בת אחותוס' החיים (תשנג) עמ' נט
יז ע"א תוס' ד"ה משוםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נג ע"ב, נד ע"ב
יז ע"ב זנות דאשת איש לא שכיחאספר הזכרונות סי' א, ב (עמ' 11)
יז ע"ב זנות לא שכיחא ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נג ע"ב
יח ע"א לא מקדים אינש פורענותאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקא
יח ע"ב אמר לעשרה כתבו גט כו' וכולם משום תנאיברכת שלמה חו"מ עמ' לג [הלכה]
יט ע"א וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהדברי יהושע מאמר ג פ"ב עמ' קיט
יט ע"א העדים שאינם יודעים לחתום מקרעין להם נייר חלק וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) נשא סד
יט ע"א תוס' ד"ה מוחקויקהל משה עמ' רב [הלכה]
יט ע"ב ר"נ קרו קמיה ספרי דדייני וחתיםמשיבת נפש עמ' קנה
יט ע"ב שקיל ס"ת יהיב לדביתהוחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
כ ע"א01 וכתב לה לשמהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
כ ע"א06 גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 80
כ ע"א08 הרי שהיה צריך לכתוב את השם דבעינא זה א-לי ואנוהובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפט
כ ע"א14 זה קלי ואנוהושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפט
כ ע"א20 שיעור נתינה בפרוטהישא מדברותיך - מגילה עמ' קעב
כ ע"א21 כתבו על איסורי הנאה כשראז שמח עמ' קנו
כ ע"א31 כתב שע"ג כיפהויקהל משה עמ' קכב [הלכה]
כ ע"א רשב"א - בדעת אחרת קונים גם בלא כוונהלקוטי שיחות חי"א עמ' 146
כ ע"ב17 דספר אחד אמר רחמנא וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 143
כ ע"ב34 אשה לא ידעה לאקנוימשך חכמה ויקרא פ' ו פס' טז
כ ע"ב35 אמר אביי ת"ש וראשונים שםדרכי חושן עמ' קמב [הלכה]
כ ע"ב35 אף הוא העיד על כפר קטן וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ז לשמ"ע
כ ע"ב35 ת"ש אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושליםלב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
כ ע"ב36 מלוה לבני הכפרטבעות זהב ח"א דף י ע"ג [הלכה]
כ ע"ב37 ספר מקנהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ז, ח
כ ע"ב תוס' ד"ה ת"שדרכי חושן עמ' קמב, קצז [הלכה]
כא ע"א דידע לאקנוייברכת שלמה חו"מ עמ' לז [הלכה]
כא ע"א האשה כותבת את גיטה והאיש את שוברואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
כא ע"א ואמר רבא כתב לה גט ונתנו בחצירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפא
כא ע"א כתב שטר על חצרוטבעות זהב ח"א דף ל ע"ב [הלכה]
כא ע"ב ספר לספירות דברים הוא דאתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור כ
כא ע"ב ספר לספירת דברים הואמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
כא ע"ב דבר הכורת בינו לבינהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 143
כא ע"ב ע"מ שלא תשתי יין לעולם - אין זה כריתותמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
כא ע"ב רבי אלעזר וכו' עדי מסירה כרתי וכו' רבי מאיר וכו' עדי חתימה כרתילקוטי שיחות ח"ט עמ' 334
כב ע"א נקבו בארץ ונופו לחו"לאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 91
כב ע"א ובהשריש לא פליגיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 93
כב ע"א דלא מליח ודלא קמיח ודלא אפיץמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 27
כב ע"א עור שלא נגמרדרשות ר"י מסלוצק עמ' עו
כב ע"א תוס' ד"ה בדאשרוש (ומוהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' רמב
כב ע"ב לחד מ"ד עידי חתימה כרתי ולחד מ"ד עדי מסירה כרתי, והלכה עדי מסירהבני יששכר ח"ב דף נג ע"א
כב ע"ב הכל כשירין לכתוב את הגט וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
כב ע"ב והא לאו בני דיעה נינהו וכו' והוא שהי' גדול עומד ע"ג (ותוס' ד"ה והא)לקוטי שיחות חי"ג עמ' 65
כב ע"ב תוס' ד"ה והאטבעות זהב ח"א דף יח ע"ד, עג ע"ד [הלכה]
כב ע"ב תוס' ד"ה והאמשנת חיים בראשית עמ' קפא
כג ע"א01 והוא שהיה גדול עומד על גביואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמו
כג ע"א01 והוא שהיה גדול עומד על גביוקומץ המנחה עמ' 43 (סי' מה)
כג ע"א04 עובד כוכבים לדעתיה דנפשיה עבדדברי חלומות סי' ו (עמ' 183), דובר צדק עמ' 152
כג ע"א09 רבי אליעזר סובר עדי מסירה כרתיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלח
כג ע"א38 דלאו בני דעה נינהו (ורש"י - דגבי שליחות איש בעינן)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 116
כג ע"א38 קטנים לאו בני דעה נינהועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיב
כג ע"א41 מתקיף ליה ר"י האיך סומא מותר באשתו וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ז פסוק יב
כג ע"א41 סומא מותר באשתו מפני שהוא מכירה בקולרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נ
כג ע"א41 סומא האיך מותר באשתו, בטביעות עינא דקלאיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו
כג ע"א41 סומא היאך מותר באשתו, בטביעות עינא דקלאעמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה יג
כג ע"א41 סומא ובני אדם בלילה מותרין בנשותיהן משום טביעות עינא דקלאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעג
כג ע"א42 טביעת עינא דקלאקרן פני משה ח"א עמ' מג
כג ע"א רש"י ד"ה לדעתיה דנפשיה עבידדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
כג ע"א חי' רעק"א - היכא דא"צ דעתו שיעשה שליח גם לקטן יש שליחות וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
כג ע"ב02 אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יח
כג ע"ב11 אתם גם אתם לרבות שלוחכםחכמת התורה נח עמ' קפא
כג ע"ב11 שלוחכם דומיא דאתםחכמת התורה וארא עמ' צה
כג ע"ב13 מה אתם בני ברית וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 118
כג ע"ב13 מה אתם בני ברית וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנז
כג ע"ב13 מה אתם בני בריתאמת ליעקב עה"ת עמ' תקל
כג ע"ב21 העבד מקבל גט לחבית מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו שלודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלח
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואבני יששכר ח"א דף קטו ע"א
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תנו
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמ
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואמשיבת נפש עמ' קעה
כג ע"ב29 עובר ירך אמולקוטי שיחות חכ"ב עמ' 60, חכ"ד עמ' 181
כג ע"ב29 עובר ירך אמותורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף סו ע"ג, רו ע"ב
כג ע"ב31 חמש נשים אינן נאמנות לומר מת בעלה חמותה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמד
כג ע"ב רש"י ד"ה אף - עבד בן ברית הוא דכתיב מחוטב עציך וגו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 286
כג ע"ב רש"י ד"ה לאו שלוחכםבנין אפרים בהקדמה, ועמ' רנג [הלכה]
כג ע"ב רש"י עבדים בכלל בני בריתעיוני רש"י במדבר עמ' תקסג
כד ע"א טלי גיטיך מעל גבי קרקעאור אברהם - רות עמ' ער
כד ע"א והא לא חזרהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רפה
כד ע"א לא חזרה שליחות אצל בעל (וברש"י)דעת שבת עמ' עח בהערה
כד ע"א בעינן שתהא שליחות חוזרת למשלחדברי יונה עמ' נט
כד ע"ב כתוב ולאיזה שארצה אגרש וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצט
כד ע"ב כתוב ולאיזו שארצה אגרש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
כד ע"ב בסופרין העשויין להתלמדלקוטי שיחות ח"ט עמ' 336
כד ע"ב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחתפרי צדיק לחנוכה אות כה
כד ע"ב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחתתקנת השבין סי' ו (עמ' 53, 55, *58-57)
כד ע"ב חיישינן לשני יוסף בן שמעוןחקל יצחק (תשסג) עמ' ריב
כד ע"ב רש"י ד"ה והא לא חזרה שליחות אצל הבעלעיוני רש"י במדבר עמ' רב
כד ע"ב תוס' ד"ה בעדילב המשפט ח"א שיעור כ, ח"ב שיעור כ [הלכה]
כד ע"ב ר"ן סד"ה וכולם פוסליןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
כה ע"א04 אף האחרון אינו פוסלחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
כה ע"א08 אין ברירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצט
כה ע"א11 ואי אשמעינן שדה משום דלחומרא א"נ לכתחילהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שפג
כה ע"א16 אמר ללבלר כתוב לאיזה שארצה אגרש פסול לגרש בו אלמא אין ברירהילקוט עטרת צבי עמ' תב
כה ע"א16 אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסח
כה ע"א31 חילוק בין תולה בדעת אחרים לתולה בדעת עצמואור לשמים (תשסג) עמ' שסג
כה ע"א32 אליבא דאביי אין שייך ברירה כלל בתולה בדעת עצמואור לשמים (תשסג) עמ' שסה
כה ע"א43 הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומהשבט מישראל עמ' קכ
כה ע"א43 הלוקח יין מן הכותים אומר ב' לוגים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה וכו' ובתוס'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רצ
כה ע"א תוס' ד"ה עשרה מעשר ראשוןאמת ליעקב עה"ת עמ' תמא
כה ע"ב01 סוגיא דברירהאבן שהם עמ' נ [הלכה]
כה ע"ב02 ר' יוסי ס"ל אין ברירהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסז
כה ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
כו ע"ב ארוסה מי אית לה פרימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נד ע"א, נד ע"ב
כו ע"ב אשרתא דדייניטוב טעם דברים עמ' קנו
כז ע"א דשכיחין שיירתארוח חיים (חיד"א) עמ' סב
כז ע"א רבה סבר שצריך דוקא שיירות מצויות והוחזקושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכו
כז ע"ב לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
כח ע"א13 השולח חטאתו כו', ובתוי"טמשנת חיים ויקרא עמ' מג
כח ע"א13 השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותו בחזקת שהוא קייםעטרת ישועה (תשסד) אות ב בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
כח ע"א13 מקריבו בחזקת קייםטבעות זהב ח"א דף יב ע"ג [הלכה]
כח ע"א15 רוב חולים חייםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צז
כח ע"א17 רוב גוססין למיתהבארות המים (תשסט) עמ' של
כח ע"א17 רוב גוססין למיתהבארות המים (תשסב) עמ' קיט
כח ע"א20 כיון דאיפליג וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 91
כח ע"א20 כיון דאפליג אפליגחכמת התורה וארא עמ' שמח
כח ע"א28 ה"ז גיטך שעה א' קדם המיתה אסורה לאכל בתרומה מידמי מרום ח"י עמ' קמג
כח ע"א28 ה"ז גיטך שעה אחת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
כח ע"א28 הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מותי אסורה מיד שמא ימותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעז
כח ע"א34 ר' יהודא חייש לשמא ימותויגד יעקב עמ' תשכה
כח ע"ב01 שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמב
כח ע"ב06 שמא מת לא חיישינן שמא ימות תנאיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
כח ע"ב14 ג' דברים אמר ר"א בן פרטא על עיר שהקיפוה כרקום וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ד בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
כח ע"ב14 שלושה דברים אמר ר"א בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 66
כח ע"ב16 עיר שהקיפה כרקום וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
כח ע"ב17 היוצא לידון ע"י גוייםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיט
כח ע"ב22 בב"ד של ישראל כו'משנת חיים במדבר עמ' תקעב
כח ע"ב22 לא שנו אלא בבי"ד של ישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
כח ע"ב תוס' ד"ה והאמשנת חיים ויקרא עמ' נד
כט ע"א23 המביא גט בא"י וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
כט ע"א32 הולך גט זה לאשתיזרע קודש - מועדים עמ' רלג
כט ע"א44 במילי אין שליח עושה שליחחכמת התורה ויצא עמ' קצג
כט ע"א44 דמילי לא ממסרן לשליחחכמת התורה בא עמ' טז
כט ע"א44 מילי לא מימסרן לשליחאור אברהם במדבר עמ' נט
כט ע"א44 מילי לא מימסרן לשליחאור אברהם ויקרא עמ' שנה
כט ע"א44 מילי לא ממסרי לשליחחכמת התורה וארא עמ' רצו, שכט
כט ע"א48 אין השואל רשאי להשאילשערי תשובה סה"י אות צב
כט ע"ב טול ממנה חפץ פלוני ותן לה הגטחכמת התורה תולדות עמ' תרלט
כט ע"ב שליח עושה כמה שלוחיןטבעות זהב ח"א דף יב ע"ב, עז ע"א [הלכה]
כט ע"ב אם מת ראשון בטלו כולן כו' מכח דבעל קאתי וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 115
כט ע"ב דרגות בשליחותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 148
כט ע"ב דרגות בשליחותס' ג' תמוז תשנד עמ' צה
ל ע"א המלוה מעות את הכהן וכו' במזכה לו ע"י אחרשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קה
ל ע"א המלווה מעותדרכי חושן עמ' רעט-רפ [הלכה]
ל ע"א איך הכהן זוכהבנין אפרים עמ' י [הלכה]
ל ע"א אם במכירי כהונה בעינן קנין ושי' רש"י בזההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' הקדמה
ל ע"א במכירי כהונהטבעות זהב ח"א דף מה ע"ד [הלכה]
ל ע"א מכירי כהונהאור אברהם דברים עמ' רמד
ל ע"א עשו את שאינו זוכה כזוכהדרכי חושן עמ' רפז [הלכה]
ל ע"א רש"י ד"ה במכירי כהונהדרכי חושן עמ' רפב, רפז [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה האדרך ישראל סי' ג ס"ק יט [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה כיוןדרך ישראל סי' ה ס"ק ח [הלכה]
ל ע"ב04 מיתה שכיחא עשירות לא שכיחאלבושי צדקה עמ' 26 (סי' לט)
ל ע"ב06 דאמרי אינשי חברך מת אשראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 44
ל ע"ב29 וכי נחשדו לתרום שלא מן המוקף ובתוס' ד"ה וכישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסד, קסו
ל ע"ב37 וכי יש לו רשות לבעה"ב לתרום תרו"מ אין אבא אלעזר בן גמלא היא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסה
ל ע"ב37 וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 132
ל ע"ב38 בעלים מצי להפריש תרומת מעשרמשך חכמה במדבר פ' יח פס' לב
לא ע"א01 בשתי תרומות הכתוב מדברעיוני רש"י במדבר עמ' רצה
לא ע"א03 נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תיז
לא ע"א06 בעה"ב תורם תרו"מטבעות זהב ח"א דף מ ע"ד [הלכה]
לא ע"א06 ישראל יכול להפריש תרומת מעשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכו
לא ע"א06 כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשרבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תמ
לא ע"א12 בודקין את היין וכו' ובהוצאת סמדרלקוטי שיחות ח"ח עמ' 49, ח"ו עמ' 35, חי"ב עמ' 155, 146, חי"ד עמ' 158, ח"כ עמ' 170, חכ"ג עמ' 248, 367, חכ"ד עמ' 335
לא ע"א13 היינות במרתפים תוססים בעת בצירהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנג, תנה
לא ע"א תוס' ד"ה כשם וד"ה כךשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסה
לא ע"ב07 מקוה שנמדד ונמצא חסר כל הטהרות שנעשו למפרע טמאיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רכז
לא ע"ב20 רוח קדים חרישית וכו' בשעה שמנשבת עושה תלמיםפרי צדיק פסח אות לח
לא ע"ב20 רוח קדים חרישית כשהתת מנשבת נעשה תלמים ביםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח יב, כג
לא ע"ב20 רוח קדים חרישית, בשעה שמנשבת עושה תלמים תלמים ביםאמרי נועם (מועדים) סי' ג לפר' שקלים
לא ע"ב35 ד' רוחות מנשבות בכל יום וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רצח
לא ע"ב35 ד' רוחות מנשבות בכל יוםצפנת פענח (תשסו) עמ' סח
לא ע"ב38 ורוח דרומית קשה מכולןמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' י
לא ע"ב רש"י ד"ה כל טהרות שנעשו על גביומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ט ע"א
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא - סתם ר"נ הוא ר"נ בר יעקבלקוטי שיחות חל"ד עמ' 72
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא - ר"נ סתם הוא ר"נ בר יעקבלקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא - סתם ר"נ הוא ר"נ בר יעקבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמח
לב ע"א התקין ר"ג הזקןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות סג
לב ע"א התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן וכו'נר ישראל חלק ב דף קה
לב ע"א הגיעו לא קתני וכו' ובתוס' ד"ה ולא אמרינןשמועת יצחק - הערות בש"ס ג
לב ע"א תוס' ד"ה מהובנין אפרים עמ' ע [הלכה]
לב ע"ב תוס' ד"ה גט בטלטבעות זהב ח"א דף עו ע"ד [הלכה]
לב ע"א רע"א - אם אפשר להפקיר ולהקדיש ע"י שליחאור אברהם ויקרא עמ' שנה
לב ע"א רע"א - יש שליחות להקדיש בהמת חבירואור אברהם שמות עמ' סט, עו
לב ע"ב רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי אעיברא דדשא וקא מיבעיא ליה בטל מהועקבי אבירים עמ' שה
לב ע"ב שדיבור מוציא מידי דיבורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קכח
לב ע"ב בפני כמה מבטלו ר"נ אמר בפני ב' ורב ששת אמר בפני ג'דברי יונה עמ' שיז
לג ע"א אטו תנא כי רוכלא לחשוב וליזלרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכ
לג ע"א בטלו אינו מבוטלחכמת התורה וירא עמ' רג
לג ע"א אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ו ע"א
לג ע"א כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדשדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכו
לג ע"א כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדשרוח חיים (חיד"א) עמ' רכט
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהוטבעות זהב ח"א דף ע ע"ב [הלכה]
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נד ע"א, מהדו"ג ח"ב דף שיב
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהושופרא דישראל (תשסו) עמ' שט
לג ע"ב עדות שבטלה מקצתהדרשות מהר"ם בנעט עמ' מג
לד ע"א בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יד ע"ב
לד ע"ב05 תקון העולםקרן פני משה ח"א עמ' לה
לד ע"ב07 שמו יוסף וקורין לו יוחנןפרי צדיק לחנוכה אות יד, *כה
לד ע"ב27 אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה התקין ר"ג שתהא נודרת וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכט
לד ע"ב27 אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועהלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לד ע"ב27 אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה, ופריך מאי אריא אלמנה וכו'אור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ז
לד ע"ב31 הלל תיקן פרוזבולפרדס המלך (תשסט) אות שכא
לד ע"ב32 סוגיא דנודרתכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכט
לד ע"ב32 סוגיא דנודרתמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' צח
לה ע"א08 תמות אחד מבניי אם נהניתי מדינר שלךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' נה
לה ע"א10 אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קכד
לה ע"א12 מה מי שנשבע באמת כך וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 271
לה ע"א12 מה מי שנשבע באמת כךהמאור שבתורה
לה ע"א12 מה מי שנשבע באמתנתיבות עולם ח"ב עמ' לא
לה ע"א35 אר"ה מודה רב בקופצתברכת שלמה חו"מ עמ' נ [הלכה]
לה ע"א35 מודה רב בקופצת, רמב"ן ריטב"א ונמוק"י ברכת שלמה חו"מ עמ' נב [הלכה]
לה ע"א43 הפכו כסאו של רבה כדי שיעמדו דברי האישה שקיללה אותואגרא דכלה ח"ג עמ' קלד
לה ע"א רש"י ד"ה חוץ לב"דמשנת חיים בראשית עמ' שיא
לה ע"א תוס' ד"ה לא היו ימיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעה
לה ע"ב אמר רב הונא לא שנו אלא בשלא נשאת אבל נשאת אין מדירין אותהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסה
לה ע"ב אר"ה לא שנו אלא שלא ניסת אבל ניסת מדירין אותו וכו' ובתוס'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכט
לה ע"ב באלמנה לא שייך חרטה דמעיקרא כיון דצריכה לעשות משום גיבוי כתובתהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפב
לה ע"ב תוס' ד"ה אבל נשאת אין מדירין אותהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעו
לה ע"ב תוס' ד"ה ליחוש - בירושלמי דנדרים וכו' יוה"ב צריך לפרט את מעשיו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 240
לה ע"ב רא"ש סי' י - כיון דצריך לפרט הנדר אי לא פרט לא הוי התרהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעד
לה ע"ב ר"ן בסוגיא דנודרתברכת שלמה חו"מ עמ' נא [הלכה]
לו ע"א10 דלא אשתכח דדייק כותיהטללי אורות עמ' מד
לו ע"א29 התקין הלל פרוזבולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכא
לו ע"א30 פרוזבול אינו משמטאבן שהם עמ' קנ [הלכה]
לו ע"א30 פרוזבולבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות א-ה
לו ע"א31 כיון שראה הלל הזקן שנמנעו וכו'קול ששון (גולדברג) אות יג
לו ע"א31 ראה את העם שנמנעו מלהלוות זא"ז וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נא
לו ע"א31 שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סז
לו ע"א32 עברו עמש"כ בתורה השמר לך גו' בליעלאמת ליעקב עה"ת עמ' תצב
לו ע"א40 לרבי שביעית בזמן הזה מדרבנןמשפט כהן סי' נח
לו ע"א40 שביעית בזמן הזה מדרבנןמי מרום ח"ח עמ' רכט
לו ע"א41 וזה דבר השמטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 289
לו ע"א45 בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספיםלקוטי שיחות ח"ז עמ' 174, 171, 170
לו ע"א רש"י ותוס' ע"ד שמיטה דרבנןלקוטי שיחות ח"א עמ' 273
לו ע"א תוס' ד"ה אבלטוב טעם במדבר עמ' קעד
לו ע"ב05 פרוזבול ע"י הפקר ב"דמכמני עוזיאל עמ' רלז
לו ע"ב12 מה אבות כו' ובפרש"יבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
לו ע"ב13 אף ראשים מנחילין את העםפירוש המכבי שמואל עמ' רעה
לו ע"ב14 כי התקין הלל לדריהאבן שהם עמ' קנא [הלכה]
לו ע"ב14 תקנת הפרוזבול תיקן הלל לדורו או לאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
לו ע"ב16 לדרי עלמא ורע"אדרכי חושן עמ' תה [הלכה]
לו ע"ב19 אין בי"ד יכול לבטלדרכי חושן עמ' ג-ד [הלכה]
לו ע"ב28 פרוסבלא - עולבנא דדייניאוצר הכבוד
לו ע"ב28 פרוסבלא עולבנא דדיינימשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
לו ע"ב39 עדיין חביבותיה גבןיערות דבש ח"א עמ' עז
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולבים כו' עליהם הכתוב אומר כצאת השמש בגבורתודגלי יהודה דרוש א אות ח
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתן ואינם משיבין וגו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כ, מצורע עמ' קצ
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםאהל אברהם (תשסג) עמ' קכד
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםהמאור שבתורה
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםילקוט הגרשוני ח"ב
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"ב
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםנתיבות עולם ח"ב עמ' ד
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולבים וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנז
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולבים וכו', כצאת השמש בגבורתובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קפד
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולביםאור הרעיון עמ' קלו
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולבין וכו' ואוהביו כצאת השמש בגבורתו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלו
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולביןמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סא
לו ע"ב41 הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים יג
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחין ביסוריןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תקכ
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין וכו' ואוהביו כצאת השמש בגבורתומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קס
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבין וכו' עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמט, קצא
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבין וכו'אור אברהם שמות עמ' קכא
לו ע"ב41 הנעלבין וכו'מבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
לו ע"ב42 השומעים חרפתם ואינם משיביםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תצ
לו ע"ב42 עושין מאהבה ושמחין ביסורין וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תלג
לו ע"ב43 שמחין ביסוריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנו
לו ע"ב רש"י - פרוז בולי ופרוז בוטיפרדס המלך (תשסט) אות שכא
לו ע"ב רש"י ד"ה ומי איכא מידיבנין אפרים עמ' קיב, קיד, רלז [הלכה]
לז ע"א פרוזבולצמח דוד (סקאליע) עמ' קג
לז ע"א בולאות שביהודהמאמרי הראיה עמ' 393
לז ע"א יתומים א"צ פרוזבולאבן שהם עמ' קנב [הלכה]
לז ע"א יתומים א"צ פרוזבולעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעה
לז ע"א אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקעאבן שהם עמ' קנב [הלכה]
לז ע"א אפילו השאילו מקוםאבן שהם עמ' קנג [הלכה]
לז ע"א כותבין פרוזבול על עציץ נקובשיחת מלאכי השרת עמ' 100
לז ע"א אין לו ולערב אין ולחייב יש קרקעאבן שהם עמ' קנד [הלכה]
לז ע"ב01 המחזיר חוב וכו' משמט אני (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ז עמ' 289
לז ע"ב01 צריך לומר משמט אניבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ה
לז ע"ב03 אמר רבה ותלי ליהדברי סופרים סי' א (עמ' 3)
לז ע"ב03 שנאמר וזה דבר השמטהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעו
לז ע"ב09 אייתינהו ניהליה בשביעית אמר ליה משמט אני שקלינהופרי צדיק פסח אות לג
לז ע"ב21 צורבא מרבנןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
לז ע"ב22 נאמן אדם לומר פרוזבולויקח אברהם דף ט י"ד, יד ע"ג
לז ע"ב23 פרוזבול היה לו ואבדאבן שהם עמ' קנה [הלכה]
לז ע"ב31 הפודה עבד מיד השביחכמת התורה יתרו עמ' תקח
לז ע"ב31 עבד שנשבה וכו' ופדאוהו לא ישתעבד לא לראשון ולא לשניצפנת פענח (תשסו) עמ' שסד
לז ע"ב32 הפודה לשם בן חוריןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קס
לז ע"ב50 רשב"ג לא הוי ידע מאי קאמרי רבנןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכב ע"ב
לז ע"ב55 אתם קונין מהםחקל יצחק (תשסג) עמ' קפד
לז ע"ב55 אתם קונים מהםחלק יעקב (קנטור) דרוש ח, יא
לז ע"ב55 שקנה וכו' למע"ימשנת חיים בראשית עמ' שכו
לז ע"ב תוס' - למה ליה השתא הא דעמון ומואב טיהרו בסיחון וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שסד
לח ע"א05 גוי קונה גוי למעשי ידיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכא
לח ע"א05 עובד כוכבים ישראל קונהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 120)
לח ע"א08 אמר רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחוןשם משמעון (שפירא) עמ' קיט
לח ע"א08 כוח חזקה של כיבוש מלחמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחון ורשב"א שםדרכי חושן עמ' שסז [הלכה]
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןאגרא דכלה ח"ג עמ' רפז
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןדברי סופרים סי' כ (עמ' 16)
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' צג
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלה
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןנחמד ונעים (תשסט) בלק ד"ה ותירץ הוא
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןעיוני רש"י במדבר עמ' שעג
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןפנים יפות על תהלים עמ' שמז
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןפרי צדיק חוקת אות ד, דברים אות ב
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעו
לח ע"א80 עמון ומואב טהרו בסיחוןמי מרום חי"ב עמ' ו
לח ע"א80 עמון ומואב טיהרו בסיחוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עה
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 90, חכ"ח עמ' 214
לח ע"א08 עמון ומואב טיהרו בסיחוןלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קכב
לח ע"א08 עמון ומואב טיהרו בסיחוןמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קסא
לח ע"א08 עמון ומואב טיהרו בסיחוןמי השלוח (תשסז) ח"א דף קסא
לח ע"א08 רכוש בחזקת שביו הוי קניןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' סו
לח ע"א09 עכו"ם מישראל דכתיב וישב ממנו שביעיוני רש"י במדבר עמ' שנו
לח ע"א15 כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותולקוטי שיחות חי"ב עמ' 124
לח ע"א35 אמתא דר' אבא זוטרא אישתבאימשך חכמה דברים פ' כד פס' ז
לח ע"א45 חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהןעיני שמואל (ראבין) עמ' ב
לח ע"א50 אמר רב יהודה אמר שמואל המשחרר עבדו עובר בעשהאבן יהושע עמ' 55
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנו
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשה - ריטב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסג
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשה - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' רמב
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשהאור אברהם במדבר עמ' רכג
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשהעין איה ב' 214
לח ע"א50 כל המשחרר עבדו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לח ע"א50 כל המשחרר עבדו עובר בעשהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
לח ע"א רש"י - מדקרי ליה שבי דידיה ש"מ קניא בחזקהצפנת פענח (תשסו) עמ' שסד
לח ע"א רש"י ד"ה עמוןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נד
לח ע"א תוס' ד"ה המפקירשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכ
לח ע"א טיב גיטיןבנין אפרים עמ' קמב [הלכה]
לח ע"ב06 המשחרר עבדו עובר בעשהראה לעיל עמוד א שורה 50
לח ע"ב07 מעשה בר"א שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו וכו'שפע חיים ח"ד עמ' רלג
לח ע"ב08 ושחרר עבדו והשלימו לעשרהאז שמח עמ' קמה
לח ע"ב08 ר"א שחרר עבדו בשביל מניןישא מדברותיך - מגילה עמ' קנט
לח ע"ב08 ר"א שחרר עבדו דלמצוה שאנידברי יונה עמ' פח, צח, קא
לח ע"ב09 מצוה שאניאגודת אזוב (יעבץ) דף טז ע"ג
לח ע"ב14 בתלת מילי נחתו ב"ב מנכסייהונתיבות עולם ח"ב עמ' רכט
לח ע"ב14 בג' מילי נחתי בעה"ב מנכסייהוישא מדברותיך - מגילה עמ' י
לח ע"ב15 דסיירי נכסייהו בשבתא ודקבעי סעודותייהועטרת מנחם (תשסג) עמ' קצח
לח ע"ב18 ב' משפחות היו בירושליםכור לזהב ח"ב
לח ע"ב18 ב' משפחות וכו' אחת קבעו סעודתן בער"ש ואחת בשבת בעידן בי מדרשאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קעד
לח ע"ב19 קבעה סעודתה בע"ש כו' נעקרושערי תשובה סה"י אות צז
לח ע"ב23 המפקיר עבדו יצא לחירותאבן יהושע עמ' 43
לח ע"ב33 רבי אומר כו' וברמב"ןבנין אפרים עמ' קלה [הלכה]
לח ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קמד [הלכה]
לח ע"ב תוס' ד"ה אין הגזבריןבנין אפרים עמ' קמא, קמד [הלכה]
לח ע"ב רשב"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עט
לח ע"ב רשב"א ד"ה שמואל לטעמיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיח
לח ע"ב ריטב"א - משחרר עבדו הוי רק איסור מדרבנןאור אברהם במדבר עמ' פג
לט ע"א המקדיש עבדו, אין מועלין בו וכו' כמה דקאי - אשבוחי משבחבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שנב-שנג
לט ע"א המקדיש עבדו, אין מועלין בו וכו' כמה דקאי - אשבוחי משבחבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רע
לט ע"א כל העומד ליבצר כבצור דמידברי מנחם (היימליך) עמ' קה
לט ע"א ר"מ אומר כל העומד לגזוז כגזוז דמי וחד אמר לאו כגזוז דמינחמד ונעים (תשסט) פרקי אבות אות כח, נט
לט ע"א המפקיר עבדו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
לט ע"א המפקיר עבדו צריך גט שחרוראבן יהושע עמ' 55
לט ע"א גר שמת ובזבזו נכסיוטבעות זהב ח"א דף יב ע"ד [הלכה]
לט ע"א בעה"מבנין אפרים עמ' קלז [הלכה]
לט ע"ב02 אמרו לפני רבי כו' ובחת"סבנין אפרים עמ' קמד [הלכה]
לט ע"ב03 נתיאשתי מפלוני עבדיבנין אפרים עמ' קמ [הלכה]
לט ע"ב05 לה לה מאשהישא מדברותיך - מגילה עמ' פה
לט ע"ב29 לאפוקי מדר' שמעון ובר"ןבנין אפרים עמ' קלז [הלכה]
לט ע"ב35 אין הלכה כר"שבנין אפרים עמ' קלז [הלכה]
לט ע"ב רש"י ד"ה אין לו תקנה (הא')לקוטי שיחות חי"ט עמ' 31
לט ע"ב חתם סופרבנין אפרים עמ' קלו [הלכה]
מ ע"א02 הבא על שפחתו שחררהחכמת התורה ויצא עמ' תי
מ ע"א02 הנושא שפחתודרשות ר"י מסלוצק עמ' קסז
מ ע"א04 מניח תפילין לעבדו יצא לחירותנתיבות עולם ח"א עמ' קד
מ ע"א04 עבד שרבו הניח לו תפילין יצא לחירותשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 285
מ ע"א05 כשרבו השיאו אשהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 91
מ ע"א11 עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 38
מ ע"א11 עבד שהניח תפילין בפני רבו יצאשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 233
מ ע"א11 עבד שהניח תפיליןחלק יעקב (קנטור) דרוש יא
מ ע"א11 עבד שהניח תפיליןכתבי רבנו בחיי עמ' תמז
מ ע"א11 עבד שמניח תפיליןמשיבת נפש עמ' מד, צז
מ ע"א34 המפקיר עבדו ומתברכת שלמה חו"מ עמ' קפח [הלכה]
מ ע"א49 ההוא עבדא דבי תרי (ובגי' הראשונים)בנין אפרים עמ' קלח [הלכה]
מ ע"א49 שחרריה לפלגא דעבדטבעות זהב ח"א דף סה ע"ג [הלכה]
מ ע"א תוס' ד"ה אותולקוטי שיחות חי"ט עמ' 31
מ ע"ב02 עשיתי עבדי ב"חקרן פני משה ח"א עמ' קצא
מ ע"ב02 עשיתי פלוני עבדי ב"חחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
מ ע"ב13 הודאת בע"ד כמאה עדיםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 106
מ ע"ב13 הודאת בעל דין כמאה עדים דמיחכמת התורה תולדות עמ' ער, רעא
מ ע"ב21 עבד שעשאו רבו אפותיקיילקוט דברי חכמים שמות סי' סו
מ ע"ב29 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבודילקוט דברי חכמים שמות סי' סו
מ ע"ב29 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקז
מ ע"ב29 הקדש מפקיע מידי שעבודבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' פ
מ ע"ב29 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מיד שעבודאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
מ ע"ב רש"י - ישראל הורהנו אצל פרעהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקז
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשאבן שהם עמ' פב [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רכו
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשטבעות זהב ח"א דף ע ע"ד, פ ע"א [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדששופרא דישראל (תשסו) עמ' שלו
מ ע"ב תוס' ד"ה וכותב וברא"ש וחת"סבנין אפרים עמ' קלח [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה וכותבבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
מא ע"א שלא יאמר לו עבדי אתהילקוט דברי חכמים שמות סי' סו
מא ע"א אין דרכה של אשה לחזר על בתי דיניןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
מא ע"א מי שחצי עבדילקוט הגרשוני ח"א דף יח
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חורין ב"ש אומרים תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסה
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו וכו'אהל אלימלך עמ' קטו, קטז
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חוריןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצ
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמט
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו ב"חויגד יעקב עמ' תקכח
מא ע"א רש"י ד"ה ויאמר והגרעק"א בגהש"סדגלי יהודה דרוש א אות ד הגהה ב
מא ע"א תוס' - בדידה ליכא עשה ואינו דוחה את הלאו אור אברהם במדבר עמ' כה, עז
מא ע"א תוס' - דליתי עשה דפו"ר ולידחי ל"ת דלא יהיה קדשאור אברהם - תשובה עמ' תסג
מא ע"א תוס' - ליתי עשה דפו"ר ולידחי לאו וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמט
מא ע"א תוס' ד"ה לישא - לענין רהביאה דוחה לאועטרת חן ח"ב עמ' קכז
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לב, קיד
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהחכמת התורה בראשית עמ' רס
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהחכמת התורה חיי שרה עמ' עו
מא ע"א תוס' ד"ה לישאחכמת התורה נח עמ' תקא
מא ע"א טיב גיטיןבנין אפרים עמ' קלה [הלכה]
מא ע"ב לבטל והלא לא תוהו בראה לשבת יצרהפנים יפות על תהלים עמ' תסה
מא ע"ב העולם נברא לפריה ורביהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קי
מא ע"ב והלא לא נברא העולם אלא לפר"ו שנאמר לא לתהו בראהויגד יעקב עמ' תרכז
מא ע"ב לא נברא העולם אלא לפריה ורביהאגרא דכלה ח"ג עמ' רפט
מא ע"ב לשבת יצרהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
מא ע"ב כופין את רבו כו'בנין אפרים עמ' קלה [הלכה]
מא ע"ב דברה תורה כלשון בני אדםברכת טוב עמ' לב
מא ע"ב תוס' ד"ה כופיןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 278
מא ע"ב תוס' ד"ה כופין את רבוחכמת התורה בראשית עמ' רפה, רצב, שכא, שלו, תיז
מא ע"ב תוס' ד"ה כופיןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 70
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהולקוטי שיחות ח"ה עמ' 159
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהולקוטי שיחות חלק ל עמ' 226
מא ע"ב תוס' ד"ה לאחכמת התורה וישלח עמ' תקסג
מא ע"ב תוס' דחייבת בלשבת יצרהחקל יצחק (תשסג) עמ' תג
מא ע"ב מהרש"א דוקא אם יש לרבו שפחה כנעניתחקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
מב ע"א ודלמא עבדיי - שהיו כבר?משך חכמה במדבר פ' יז פס' ב-ג
מב ע"א נגח ביום של רבוטבעות זהב ח"א דף פא ע"ב [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה יום ובמהר"םבנין אפרים עמ' קמא [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה יום וברש"שבנין אפרים עמ' קמג [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה יוםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פח ע"א
מב ע"ב הגדילו התערובותרוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
מב ע"ב דבר שלא בא לעולם אינו נקנהחכמת התורה תולדות עמ' רלז
מב ע"ב חת"סבנין אפרים עמ' פו [הלכה]
מב ע"ב תפארת יעקבבנין אפרים עמ' ריד [הלכה]
מג ע"א32 בשפחה חרופה דאין תופס בה קידושיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קנ
מג ע"א32 מקדש חציה שפחה וחציה ב"ח אינה מקודשתמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כ
מג ע"א35 התם שייר בקנינו הבא לא שייר בקנינושרגא המאיר על התורה עמ' כב
מג ע"א37 אין אדם יכול לעמוד על דברי תורה אא"ב נכשל בהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות עא, קונטרסים לחכמת אמת אות קנא
מג ע"א37 אין אדם יכול לעמוד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כט
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רב, רנח
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםמרפא לשון עמ' קכט
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןדרשות שבט הלוי עמ' קנו
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןמי השילוח (מישור) ח"א עמ' מ, פג, קעב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןמי השלוח (תשסז) ח"א דף מ, פג, קמה, קעב, קצג, ח"ב דף קט, ח"ג דף רעד
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כילקוט הגרשוני ח"ב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהנועם הברכה עמ' שכב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהםאודה ה' דף טו ע"א
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהםאודה ה' דף כד ע"ב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 188
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן נכשל בהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפב
מג ע"א37 אין אדם עומד על דבר אא"כ נכשל בהויגד יעקב עמ' שמג
מג ע"א37 אין אדם עומד על דבר אלא אם כן נכשל בהפנים יפות על תהלים עמ' תמו
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהםישראל קדושים עמ' 132, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), דובר צדק עמ' 95, רסיסי לילה סי' לח (עמ' 66), מא (עמ' 74), מה (עמ' 91), נב (עמ' 119), לקוטי מאמרים עמ' 93, 107, 228, 235, *241-240, צדקת הצדיק סי' מט, קו, קיד, קטז, קלז, קמא, קנא, קסד, קסו, קע, קעד, רלו, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 77), י (עמ' 81), יז (עמ' 139, 144), יח (עמ' 151), קומץ המנחה עמ' 21 (סי' א, ה), תקנת השבין סי' *ב (עמ' 6-7), קדושת השבת סי' *ז (עמ' 41-40)
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןדרשות מהר"ם שיק עמ' תרלד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהבני יששכר ח"ב דף עד ע"ד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רמג, פניני חסידות תולדות לג
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קנג
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמאורי אור (טייטלבוים) עמ' רכז
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ז
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 141
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 205 ,92
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם נכשל בהארץ החיים (ליברזון) סי' מט
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה וכו'מזקנים אתבונן עמ' קד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה עד שיטעה בהםאורות הקודש חלק ג ב
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורהאמרי אש (טאוב) עמ' תכא, תמח
מג ע"א רש"י ד"ה ועוד וכו' איכא לאוקמא כשעשאו טריפהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פח
מג ע"ב20 מצות פר"ו נלמדת מפרו ורבו בבראשיתדובר צדק עמ' 34
מג ע"ב22 המוכר את עבדו לעכו"ם יצא בן חוריןצמח דוד (סקאליע) עמ' תז
מג ע"ב22 המוכר עבדו וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקכ
מג ע"ב22 המוכר עבדו לגוי או לחוצה לארץ - יצא בן חוריןכוזרי מאמר ב סי' כב
מג ע"ב22 המוכר עבדו לגוי יוצא לחירותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רצא
מג ע"ב22 המוכר עבדו לחו"לדברי שלום חלק ב עמ' לא
מג ע"ב22 המוכר עבדו לעובדי כוכבים או לחוצה לארץ יצא בן חוריןעקבי אבירים עמ' רפד
מג ע"ב22 המוכר עבדו לעכו"ם או לחו"ל יצא לחירותבני יששכר ח"א דף קכז ע"ד, קסג טו
מג ע"ב22 המוכר עבדו לעכו"םדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנה
מג ע"ב22 עבד שמכרו רבו לנכרים או לחוץ לארץ יצא לחרותאגרא דכלה ח"ב עמ' צט, ח"ג עמ' שסג
מג ע"ב24 ת"ר המוכר עבדו לעובדי כוכבים יצא לחירות וצריך גט שחרורלקוטי שיחות ח"כ עמ' 188
מג ע"ב רש"י - יצא בן חורין, אם ברח מן העבו"ם או שקנסוהו בית דין לפדותוצמח דוד (סקאליע) עמ' תז
מג ע"ב תוס' ד"ה עבדטבעות זהב ח"א דף מח ע"ב [הלכה]
מג ע"ב פני יהושעבנין אפרים עמ' סה [הלכה]
מד ע"א ונכרי שאנס וכו' מותרמשנת חיים דברים עמ' קסג
מד ע"א מוכר עבדו לעכו"ם קונסים אותואהלי יעקב (הוסיאטין) דף צט ע"ב
מד ע"א עד עשרה בדמיוטוב טעם בראשית עמ' רסז
מה ע"א09 ההוא עבדא דערק וכו' וכתוב ליה גיטא דחירותאפירוש המכבי דברים עמ' קג
מה ע"א12 בעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכביםס' העיקרים (מישור) עמ' שפט
מה ע"א13 לא תסגיר עבד אל אדוניועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תריט
מה ע"א17 האי אשר ינצל מעמך וכו' בעבד שברח מחו"ל לארץ וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ג פסוק טז
מה ע"א18 בעבד שברח מחו"ל לארץ הכתוב מדברמשך חכמה דברים פ' כג פס' טז
מה ע"א18 בעבד שברח מחו"ל לארץ הכתוב מדברפירוש המכבי דברים עמ' קב
מה ע"א19 לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד ע"מ לשחררו הכתוב מדברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיז
מה ע"א29 אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מד
מה ע"א29 אין פודין את השבוין יתר על דמיהן, ותוס' ד"ה דלאעיני שמואל (ראבין) עמ' ד
מה ע"א29 אין פודין שבוים יותר מכדי דמיהןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעא ע"ב
מה ע"א29 אין פודין שבוין יותר מכדי דמיהןמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' ח
מה ע"א36 בנתיה דר' נחמן בחשן קדרא בידייהוחכמת התורה תולדות עמ' רו, תכז
מה ע"א36 בנתיה דרב נחמן בחשן קדירה בכשפיםמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ב
מה ע"א39 דהוה ידע בלישני דציפוריאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלא
מה ע"א39 ההוא גברא דידע בלישני דציפורי אתא עורבא וכו'טוב ירושלים דברים פי"ח פסוק ט
מה ע"א43 כנסת ישראל ליונה מתילאאור הישר בראשית דף ז ע"א
מה ע"ב05 ספר תורה שכתבו מין, ישרףבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קיב
מה ע"ב12 והא דתניא יגנז האי תנא הוא, תוס' ד"ה והא דתניאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
מה ע"ב14 מזוזות שכתבו נשים פסולות משום דכתיב וקשרתם וכתבתם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
מה ע"ב14 סת"ם שכתבן מין ומסור עכו"ם ועבד אשה וקטן וכו' פסולהאז שמח עמ' יט
מה ע"ב28 עד שיעבדם לשמןשערי תשובה אגה"ת אות ג
מה ע"ב29 בגר שחזר לסורוקדושת השבת סי' ג (עמ' 12)
מה ע"ב29 בגר שחזר לסורו, ופנ"ישופרא דישראל (תשסו) עמ' רסא
מה ע"ב רש"י - מין הוא אדוק לעבו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
מה ע"ב רש"י ד"ה ואמרי לה קוריןשופרא דישראל (תשסו) עמ' רסג
מה ע"ב תוס' ד"ה כל - אומר ר"ת דאין אשה אוגדת לולב וכו' דלא מיפקדהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 454
מה ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים דברים עמ' רסג
מו ע"א מי חלה שבועה עילוייהו וכו' והאי דלא קטלינהו משום קדושת השםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 152
מו ע"א וכמה רבים רב נחמן אמר שלשהפרי צדיק ויחי אות ו
מו ע"א וכמה רבים שלשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' פח
מו ע"א ימים שנים רבים שלשהבני יששכר ח"א דף מה ע"ג
מו ע"א אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"דטללי אורות עמ' קטו
מו ע"א תוס' - משנכנסו לא היו יכולין להשליםאור הרעיון עמ' רס
מו ע"א תוס' ד"ה כיון - גרגשי פינה וכו' גבעונים השלימו וכו' שלשים ואחד מלכים עשו מלחמהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 82, חי"ח עמ' 170, חכ"א עמ' 223
מו ע"א תוספות - שלוש פרוזגוגמאות שלח יהושעהחברה והשפעתה מאמר 23 פרק ג
מו ע"ב המוציא אשתו משום איילוניתיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קפה
מו ע"ב המוציא את אשתו משום איילוניתחכמת התורה וארא עמ' רלה
מו ע"ב המוציא את אשתו משום אילונית ובר"ן בתנאי דלעברעיוני רש"י במדבר עמ' סט
מו ע"ב ההוא גברא דזבין נפשיה ללודאיקול ששון (גולדברג) אות י
מו ע"ב ההוא גברא דמסיר נפשיה ללודאיאבן פינה עמ' 44
מז ע"א07 דאיכא התירא ואיסורא קמיה ושביק התירא ואכיל איסורא כו'שערי תשובה שער ג אות קמג
מז ע"א08 שביק היתרא ואכיל איסוראאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שי
מז ע"א09 זבין נפשיה ללודאהטוב ראיה
מז ע"א09 ר"ל זבין נפשיה ללודאי וכו' חייתא ופלגא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רעח
מז ע"א09 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' 10
מז ע"א09 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאישם משמעון (שפירא) עמ' כה
מז ע"א09 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאיתקנת השבין סי' י (עמ' 98), דובר צדק עמ' 181
מז ע"א09 ריש לקיש מכר עצמו ללודאיבית אבא (גוטווירטה) דף יד ע"ב
מז ע"א21 אמר לה בתי כריסי כרידובר צדק עמ' 184
מז ע"א21 כריסי כרי וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקפא
מז ע"א21 ריש לקיש הניח אחריו קבא דמוריקא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סד, קה
מז ע"א21 ריש לקיש הניח קבא דמוריקא וקרא עליה ועזבו לאחרים חילםראשית חכמה, קדושה פרק ב אות כח
מז ע"א21 ריש לקיש וכו' שבק קבא דמוריקא וכו'אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' יב
מז ע"א21 ריש לקיש קודם מותו הניח קבא דמורייקא, קרו עלי' ועזבו לאחרים חילםפרדס המלך (תשסט) אות שכה, תשה
מז ע"א22 קבא דמוריקא וכו' ועזבו לאחרים חילםתקנת השבין סי' ט (עמ' 102), דובר צדק עמ' 184
מז ע"א22 קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"ב
מז ע"א22 קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםדרשות אל עמי דרוש כב
מז ע"א25 אין קניין לנכרי להפקיע מיד מעשראדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 73
מז ע"א25 אין קנין לנכרי כו'בנין אפרים עמ' א (בהערה) [הלכה]
מז ע"א25 האם יש קנין לעו"ג להפקיע מתרומות ומעשרותמשך חכמה בראשית פ' לב פס' ו, שמות פ' כג פס' יא
מז ע"א28 מותר לגוים לחפור בא"י בורותברכות אבי דף קלב ע"ב
מז ע"א43 עכו"ם יכול להפקיראור אברהם ויקרא עמ' שנב
מז ע"א51 כיבוש יחידטוב טעם דברים עמ' סו
מז ע"א רש"י - הא דלקט שכחה ופאה פטורין ממעשרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שע
מז ע"א תוס' ד"ה דאיכא קטלאטוב ראיה
מז ע"ב לוקח ומביא בכוריםטבעות זהב ח"א דף עד ע"ב [הלכה]
מז ע"ב המוכר שדהו לפירותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רו
מז ע"ב ולביתך מלמד שאדם מביא ביכורי אשתו וקורא ובתוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמח
מז ע"ב המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג מביא ואינו קורא וכו'דובר שלום (תשסג) עמ' שצד
מז ע"ב המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג וכו' ואמר רב חסדא מחלוקת וכו'עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה א
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתא לאאמרי נפתלי עמ' לא
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתאלקוטי שיחות ח"ט עמ' 153
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכט
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאוריתאמנחת מחבת ח"א עמ' רכו
מז ע"ב תוס' ד"ה ולביתךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסג
מז ע"ב תוס' ד"ה מתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכב, רכג
מז ע"ב תוס' ד"ה אבלשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צז
מז ע"ב תוס' ד"ה טבלעולת חודש ח"ג מאמר עב, עה, קכז
מח ע"א02 ר' יוחנן אמר קנין פירות כקנין הגוף דמי ריש לקיש אמר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, ובתוס' שם חוץ מאבא לגבי בריה דאחולי מחיללקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לג, לט
מח ע"א33 ר"ש סובר קנין פירות לאו כקנין הגוף ובתוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א
מח ע"א45 א"ר יוסף אי לאו דאר"י קנין פירות כקה"ג וכו'יציב פתגם על התורה עמ' רלב-רלד
מח ע"א46 האיך מצא ידיו ורגליועולת חודש ח"ג מאמר עב, עה, קכז
מח ע"א50 אלא חד בר חד כו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 208
מח ע"א תוס' ד"ה אי - לענין שדה אחוזהעטרת חן ח"ב עמ' קלה
מח ע"א פני יהושע - ברירה ביובליציב פתגם על התורה עמ' רלג
מח ע"ב בכור נוטל פי שניםדרכי חושן עמ' רפג-רפד [הלכה]
מח ע"ב הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינוניתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ראה עמ' ערב
מח ע"ב פלוגתא דר"ע ור"י בדניזק שיימינן או בדמזיקחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
מט ע"ב מתניתין ר"ע היא וכו' ור"ש היא וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 173
מט ע"ב ור"ש היא דדריש טעמא דקראלקוטי שיחות ח"ח עמ' 179, חט"ז עמ' 158, ח"כ עמ' 147
מט ע"ב ערב דכתובה לא משתעבדחכמת התורה ויגש עמ' מ, מג
מט ע"ב תוס' ד"ה ור"שלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 153
נ ע"א דרכו של איש להוציא פחות שבכליםס' החיים (תשנג) עמ' עא
נ ע"א אברם חוזאהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קפה {השם אברם}
נ ע"א רש"י - וערב משתעבד מה"ת דכתיב אנכי אערבנולקוטי שיחות חלק ל עמ' 215
נ ע"ב אי לאו דאית לי' הנאה מיני' לא יהיב לי' מתנהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף סח, אלף קכח
נ ע"ב אי לאו דאית לי' הנאה מיני' לא יהיב לי' מתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, ח"כ עמ' 64, חכ"ח עמ' 178
נ ע"ב דאי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנהאמרי נועם (מועדים) תשובה ב
נ ע"ב דאי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב מתנהישראל קדושים עמ' 36
נ ע"ב אין מוציאין וכו' ובדין חיוב שאינו קצובאבן שהם עמ' לא [הלכה]
נא ע"א מתו בנותיהן נזונות כו' בשקנו מידוברכת שלמה חו"מ עמ' סט [הלכה]
נא ע"א שני כיסין קשורין מצאת והלה אומר לא מצאתי אלא אחדאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כה ע"א
נב ע"א09 האפוטרופין וכו' ולוקחין להם [ליתומים] תפילין וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 257
נב ע"א10 תורמין של יתומיןטבעות זהב ח"א דף עד ע"א וע"ד [הלכה]
נב ע"א17 צדקה וכו' שאין לו קצבהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 218
נב ע"א30 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןאגרא דכלה ח"א עמ' תלט
נב ע"א30 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןחכמת התורה מקץ עמ' ג
נב ע"א30 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןקישוטי כלה (תשסג) עמ' צח
נב ע"א30 דברי חלומותמשיבת נפש עמ' עד
נב ע"א30 ר"מ סבר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןצדקת הצדיק סי' קטז
נב ע"א31 הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן כל בי שמשא וכו'שבט מוסר עמ' שה
נב ע"א31 הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן וכו' ווי דאפקיה ר"מ לההוא גברא מביתיהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצב, ויקרא עמ' ערב-ג, במדבר עמ' קסט-ע
נב ע"א31 כל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדיפרי צדיק קדושים אות יא
נב ע"א31 תרי דאגרי בהו שטןכור לזהב ח"א
נב ע"א32 ר"מ עשה שלום ושמע קלא וויי דאפקיה ר"מ מהאי ביתאצפנת פענח (תשסו) עמ' רכג, שלב, שלד
נב ע"א33 ההוא אפוטרופוס דהווה בשביבותיה דר' יהושע בן לויאור הצבי עמ' 193
נב ע"א33 ווי דאפקיה ר' מאיר לההוא גברא מביתיהכתונת פסים פרשת צו ג ע"ב, מצורע יד ע"ב
נב ע"א34 דהוי מזבין ארעא וזבין תורימשך חכמה דברים פ' יא פס' טו
נב ע"א35 אר"י מימי לא קריתי אשתי אשתי אלא לאשתי ביתיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שח
נב ע"א35 מימי לא קריתי לאישתי אישתיאור זרוע לצדיק עמ' 42, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, רסיסי לילה סי' מב (עמ' 79)
נב ע"א35 ר' יוסי אומר מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתיארץ החיים (ליברזון) סי' שמד
נב ע"א36 אשתי ביתישער ראובן עמ' קעז
נב ע"ב המטמא המדמע והמנסךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שכו, שנ
נב ע"ב קים ליה בדרבה מיניהחכמת התורה נח עמ' קלה
נב ע"ב מדאגבהה קניא וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעב
נב ע"ב משעת הגבהה הוא דקונהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב
נב ע"ב תוס' ד"ה מנסךמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפה, קפז
נג ע"א המדמע המטמא והמנסךחיי שלמה עמ' נא
נג ע"א היזק שאינו ניכר שמיה היזקחקל יצחק (תשסג) עמ' קפא
נג ע"א היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזקאבן ישפה עמ' 75
נג ע"א פיגול נחשב היזק שאינו ניכרבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
נג ע"א העושה מלאכהמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"א [הלכה]
נג ע"א רש"י ד"ה וחייבדרכי חושן עמ' צא [הלכה]
נג ע"א רש"י - אסור להזיק מן התורה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפ
נג ע"א תוס' - אשעת ניסוך לא מחייבחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב, תקטז
נג ע"א רשב"א - פיגול אינו נחשב מחשבהבנין אפרים עמ' קעא [הלכה]
נג ע"ב קניס שוגג אטו מזידדרכי חושן עמ' תטז [הלכה]
נג ע"ב בדרבנן קנסו שוגג אטו מזיגמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
נג ע"ב רש"י ד"ה דרבאמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ג וסק"א [הלכה]
נג ע"ב תוס' ד"ה גזלן הואברכת שלמה חו"מ עמ' קעא [הלכה]
נג ע"ב רשב"א בדין משמרת תרומותי אם הוי דאורייתאעיוני רש"י במדבר עמ' רפב
נד ע"א ישראל חשידי על השביעיתבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
נד ע"ב04 חד בתרי בטלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ג, כב, מט, קנא, תפ, תקסג
נד ע"ב08 נטיעה של ערלה וכו' לא ילקט וכו' באחד ומאתייםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 993
נד ע"ב16 כהנים שפגלו במקדשויגד יעקב עמ' רכ
נד ע"ב16 כהנים שפיגלו בשוגג פטוריםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות צו יא
נד ע"ב18 היה עושה עמו בטהרות וכו' אמר אביי כל שבידו נאמן רבא אמר כגון דאשכחיה ולא אמר ליה ולא מידי וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
נד ע"ב32 מה אעשה שהתורה מאמינתו וכו' ודלמא דחזינא בפשפשלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סג
נד ע"ב34 האם מהימן כהן גדול לומר שפיגלמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יא
נד ע"ב34 כה"ג ביוה"כ יוכיח וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יז ע"א, מהדו"ב ח"ב דף מ ע"ב, מא ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף רסד
נד ע"ב34 כהן הגדול ביום הכיפורים יוכיחמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ג
נד ע"ב41 ספר תורה שכתבתי לפלוני אזכרות שבו לא כתבתים לשמן וכו'ראשית חכמה, מצוות פרק ז אות ד
נד ע"ב42 אזכרות שבה לא כתבתים לשמןשערי תשובה אגה"ת אות ג
נד ע"ב42 אזכרות שנכתבו שלא לשמןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קח, קנו
נד ע"ב רא"ש סי' ח אות אדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלו
נד ע"ב רא"ש סי' יג אות יאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
נד ע"ב רש"י ד"ה כה"ג ביום הכיפוריםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנז
נה ע"א גזל מריש ושקעה בבנינו אין צריך לסתור הכותלפרדס המלך (תשסט) אות שצח
נה ע"א על המריש הגזול וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קט
נה ע"א חטאת הגזולהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסג
נה ע"א חטאת גזולה ומצהב"עויגד יעקב עמ' רכב
נה ע"א לרבי יהודה יאוש גרידא לא קנהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב
נה ע"א תוס' ד"ה מאי ובסוכה לא בעינן משלכםאגודת אזוב (יעבץ) דף כו ע"ג
נה ע"א תוס' ד"ה מאי טעמא - ובסוכה לא בעינן משלכםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 349
נה ע"א תוס' ד"ה מ"ט יאוש כדי לא קניאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' עא
נה ע"א תוס' ד"ה מאי, ר"י לא ס"ל לאסור מצוה הבאה בעבירהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קא
נה ע"ב19 כרת מדבריהם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
נה ע"ב28 לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמהמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כו
נה ע"ב29 סיקריקוןדרכי חושן עמ' שצב [הלכה]
נה ע"ב33 לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטלמי מרום חי"ב עמ' קנח
נה ע"ב47 גזרו מאן דלא קטיל יתקטילבני יששכר ח"ב דף סד ע"ב
נה ע"ב50 אמר ר' יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד וכו'אמרי יחזקאל עמ' ח, ט, קעג
נה ע"ב50 אשרי אדם מפחד תמידאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' סב
נה ע"ב50 אשרי אדם מפחד תמידמבוא התלמוד פל"א עמ' שמד
נה ע"ב50 אשרי אדם מפחד תמיד ובתוס'באר ראי (רוזן) אגדה סי' ח אות א
נה ע"ב50 פחדו בציון חטאיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סג
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא וכו' ובמהרש"א שםאהל אלימלך עמ' רעז
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ד אות ח
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםאור יהל ח"א עמ' קנ
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לשבועות אות ז, אות נב לפורים
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםקול ששון (גולדברג) הקדמה
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, אתרנגול ותרנגולא חרבה ביתר וכו'אור הצבי עמ' 55
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכאפרי צדיק ט"ו באב אות א, ג
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רא
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות לה
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 297
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםס' החיים (תשנג) עמ' ק, קסח
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםשמועת יצחק - חז"ל אות מ
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצאהמאור שבתורה
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצאילקוט הגרשוני ח"ב
נה ע"ב51 קמצא ובר קמצא, חרב הבית עבור דלטוריןצפנת פענח (תשסו) עמ' קה
נה ע"ב51 קמצא וכו' קמצא ובמהרש"אבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לז
נה ע"ב51 ע"י קמצא בר קמצא נחרב ביהמ"קמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רעט
נה ע"ב51 קמצא ובר קמצא וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ריח
נה ע"ב51 בעון שנאת חנם נחרב הביתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי מא
נה ע"ב תוס' ד"ה ביהודה בהרוגי מלחמהישראל קדושים עמ' 102
נה ע"ב תוס' - יהודה הרג את עשוחקל יצחק (תשסג) עמ' קפב
נו ע"א06 אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאימשך חכמה דברים פ' כג פס' י
נו ע"א06 בר קמצא אכל קורצא בי מלכאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ב
נו ע"א09 שדר המלך קרבן ושדא ביה מומא, חד אמר בניב שפתיים וכו'נר ישראל חלק ג דף קכח
נו ע"א09 שלח המלך קרבן ושדא ביה מומא ח"א בניב שפתים וח"א בדוקין שבעין ובמהרש"אבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכז
נו ע"א10 שדא בי' מומא וכו' ולדידהו לאו מומא הוא (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 28, 26, 24
נו ע"א11 דוקין שבעין וניב שפתים דוכתא דלדידן הוי מומא ולדידהו לא הוי מומאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קלח
נו ע"א11 בדוקין שבעיןאמת ליעקב עה"ת עמ' ע
נו ע"א11 דוקין שבעין וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף סה ע"ב
נו ע"א12 סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכותמסילת ישרים עמ' תקסט
נו ע"א13 רבי זכריה בן אבקולסס' החיים (תשנג) עמ' קעו
נו ע"א14 מטיל מום בקדשים יהרגמשנת חיים ויקרא עמ' תג
נו ע"א15 ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קמה
נו ע"א15 ענוותנותו של ר' זכריה וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' קמה(א)
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנג, ויקרא עמ' תרמז, דברים עמ' תשטז, תשצא
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכו
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור ד
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבהצדקת הצדיק סי' מז
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולסהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
נו ע"א15 ענותנותו של זכריה ב"א החריבה ביתנוילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג, קנד
נו ע"א15 ענותנותו של ר' זכריה ורש"ימוסר המקרא והתלמוד עמ' קסח
נו ע"א15 ענותנותו של ר"ז בן אבקולסמכמני עוזיאל עמ' שלא
נו ע"א15 ענותנותו של ר"ז וכו'דברי שלום ח"ו סי' תנ
נו ע"א15 ענותנותו של רבי זכריה בן אבקולז חרב ביהמ"קקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצט
נו ע"א15 ענותנותו של רבי זכריה חרב בית מקדשנומשנה למלך (תשסח) עמ' קעד
נו ע"א15 ענותנותו של רזב"א החריבהילקוט הגרשוני ח"ב
נו ע"א15 ענותנותיה דר' זכריה בן אבקולסקול ששון (גולדברג) אות יח
נו ע"א15 ענותנותיה דר"ז בן אבקילס וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שמג ע"ב
נו ע"א16 לנירון קיסר וכו' ואיגייר נפק מניה ר"מדברי סופרים סי' כח (עמ' 22), צדקת הצדיק סי' עז, צדקת הצדיק סי' רנ, דברי סופרים סי' כח (עמ' 22)
נו ע"א16 לנירון קיסר וכו' ואיגייר נפק מניה ר"מפרי צדיק תולדות אות א, לחנוכה אות יא, ויחי אות יב, דברים אות ד, עקב אות יח, ראש השנה אות יג, סוכות אות יד
נו ע"א18 א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיךלקוטי שיחות חכ"א עמ' 206-207
נו ע"א19 בעי לחרובא ביתא ובעי לכפורי ידא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כא
נו ע"א19 קוב"ה בעי לחרובי ביתא ובעי לכפורי ידיה בההוא גבראאבן פינה עמ' 24
נו ע"א20 בעי לכפורי ידיה בהאי גברארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יד-טו
נו ע"א20 בעי לכפורי ידיה וכו'תורת מהרש"ל עמ' כז
נו ע"א20 ואיגייר ונפק מיני' ר"מלקוטי שיחות חי"ב עמ' 126
נו ע"א20 ואתי לכפורירוח חיים (חיד"א) עמ' קצו
נו ע"א20 ובעי לכפורי ידיה בהאי גבראראשית חכמה, אהבה פרק יא אות טז
נו ע"א20 ובעי לכפורי ידיה בההוא גבראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמז, תמב
נו ע"א20 יצא ממנו ר' מאירמי מרום ח"ה עמ' צג
נו ע"א20 יצא נשמת ר' מאיר מנירון קיסראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח סג
נו ע"א20 לכפורי ידיהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 299
נו ע"א20 מקבלין גרים מבני עשוחקל יצחק (תשסג) עמ' קו
נו ע"א20 נירון קיסר נתגייר ויצא ממנו ר' מאיראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תלג
נו ע"א20 ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה ר"מדרשות שבט הלוי עמ' רלו
נו ע"א20 ערק ואזל ויגייר ונפיק מיני' ר"משם משמעון (שפירא) עמ' ל
נו ע"א20 ר' מאיר - בן גריםמי מרום ח"ה בראשית פכ"ה פסוק כח עמ' ס
נו ע"א20 ר' מאיר הי' מנירון קיסראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנד
נו ע"א20 ר"מ היה בן גריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמב
נו ע"א20 ר"מ היה בן גריםמי מרום ח"ח עמ' קמז, רכה
נו ע"א20 ר"מ היה מזרעו של גריםנחמד ונעים (תשסט) האזינו ד"ה והנה אחר
נו ע"א21 אספסיינוסתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף קעח ע"ב
נו ע"א22 בן ציצית הכסתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנג
נו ע"א22 כלבא שבוע מעשירי ירושליםישא מדברותיך - מגילה עמ' מ
נו ע"א24 רעה ככלב וכו'דברי שלום ח"ו סי' קצא
נו ע"א24 בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתותילקוט עטרת צבי עמ' נח
נו ע"א26 בדחמרא ובדמלחא ומשחא וחד אמר להו בדציבי ושבחו רבנן לדציביפרי צדיק עקב אות ט
נו ע"א27 שבחוהו רבנן לדציבישלשלת הקודש עמ' פו
נו ע"א29 הוו התם הנהו בריוניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא א
נו ע"א30 ניפוק ונעביד שלמא בהדייהומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 299
נו ע"א31 קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' עח
נו ע"א32 מרתא בת בייתוסס' החיים (תשנג) עמ' כח
נו ע"א33 עד דאזיל איזדבין וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצד
נו ע"א40 דר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתאפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיד
נו ע"א40 ר' צדוק התענה מ' שנהמשיבת נפש עמ' לא
נו ע"א40 רבי צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתאאור הרעיון עמ' שעה
נו ע"א40 ר' צדוק מתענה מ' שנים כי היכי דלא ליחריב ביהמ"קשבט מוסר עמ' שטז
נו ע"א42 מרתא בת בייתוס נטלה לכסף וזהב והשליכה לחוץפרדס המלך (תשסט) אות תקסח
נו ע"א44 ר' יוחנן בן זכאי במצור ירושליםכוזרי מאמר ג סי' סה
נו ע"א44 ריש בריוניעירין קדישין השלם עמ' תקעט
נו ע"א44 ריב"ז ותלמידיו סבלו מהשתלטות הבריוניםלקוטי דיבורים עמ' 1066
נו ע"א50 חייא קליל ממיתאאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליומא דהילולא יא באייר
נו ע"א52 אמר ריב"ז למלכא שלמא עלך מלכאויגד יעקב עמ' רו
נו ע"א52 הטענות שהשיב אספסינוס קיסר לריב"זמי מרום ח"ז עמ' עב
נו ע"א52 כי מטא להתם אמר שלמא עלך מלכא וכו' איברא מלכא אתמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שפט
נו ע"א52 שלמא עלך מלכאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קנה
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיויגד יעקב עמ' יז, רכו, תרמח
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאימסילות בלבבם - מסילה כו אות קפה
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיזכות ישראל - עשר קדושות פרק ג אות ז
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתיתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' , קז
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא מא טעמא לא אתית לגבאיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' יט, רז, ריט
נו ע"א53 עד השתא אמאי לא אתית לגבאיאהל אלימלך עמ' רעז
נו ע"ב01 איברא דמלכא אתעולת חודש ח"א מאמר קסב
נו ע"ב01 איברא דמלכא אתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעב
נו ע"ב03 אין אדיר אלא מלךדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפח
נו ע"ב03 אין אדיר אלא מלךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פו
נו ע"ב03 אין אדיר אלא מלכותבת עין (תשסז) עמ' קסו, רצז
נו ע"ב03 ואין אדיר אלא מלךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכג, תקצד, שמות עמ' תסב, תרלה, דברים עמ' תכה, תתרי
נו ע"ב03 ואין אדיר אלא מלךכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 290
נו ע"ב04 בית המקדש נקרא לבנוןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רב
נו ע"ב04 הלבנון זה בית המקדשדרשות מהר"ם בנעט עמ' צז
נו ע"ב04 ואין לבנון אלא בהמ"קכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 299
נו ע"ב08 חבית של דבש ודרקון כרוך עליה לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו לחודש כסליו
נו ע"ב10 קרי עליה ר"י משיב חכמים אחוראביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריב
נו ע"ב11 משיב חכמים אחור וגו' על ריב"זלקוטי שיחות חל"ג עמ' 298
נו ע"ב14 אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומיאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שצה
נו ע"ב14 מית קיסר ואמרי לאותיבךהמאור שבתורה
נו ע"ב17 שמועה טובה תדשן עצםלקוטי שיחות ח"א עמ' 32, ח"כ עמ' 398, חכ"ג עמ' 29
נו ע"ב17 שמועה טובה תדשן עצםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 82
נו ע"ב22 א"ל תן לי יבנה וחכמי'לקוטי שיחות חי"א עמ' 96
נו ע"ב22 יבנה וחכמיהשער ראובן עמ' קפד, רלג
נו ע"ב22 ריב"ז ביקש מאספסיינוס להשאיר שושליתא דרבן גמליאלאגרא דכלה ח"א עמ' שצ
נו ע"ב22 שושילתא דר"גמכמני עוזיאל עמ' שכז, תט
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיה וכו' משיב חכמים אחור וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צה, קסד, ריג
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא לרבי צדוקמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסג
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותיה דר' צדוקאלומת יוסף דף ד ע"ב
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריב
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהאמרי השכל עמ' 76
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יג
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהעין איה א' 120
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 25
נו ע"ב25 אפשר דהוי הצלה פורתאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 298
נו ע"ב27 אזל שדריה לטיטוסהמאור שבתורה
נו ע"ב27 אי אלהימו - זה טיטוס שגדר הפרוכת וכו'אור הצבי עמ' 230
נו ע"ב28 זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רנו
נו ע"ב28 זה טיטוס הרשע שחירף וגידףפירוש המכבי דברים עמ' תכז
נו ע"ב28 זה טיטוס שחרף וגדף כלפי מעלהטללי אורות עמ' צב
נו ע"ב28 טיטוס שחירף וגידף כלפי מעלהאור הרעיון עמ' קכח, קסח
נו ע"ב28 טיטוס שחירף וגידףכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 392
נו ע"ב29 וגידר הפרוכתעולת חודש ח"ג מאמר טז
נו ע"ב29 טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים ונכנס יתוש לתוך חוטמו והיה נוקר את מוחומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' יב
נו ע"ב29 טיטוס נטל סייף וגידר את הפרוכתאמרי אש (טאוב) עמ' תקטז
נו ע"ב29 טיטוס נכנס לקה"ק וזונה עמו ולא ניזוקמשך חכמה שמות פ' לב פס' יט
נו ע"ב29 נטל סייף וגידר את הפרוכת וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קיט
נו ע"ב29 נטל סייף וגידר את הפרוכתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמה
נו ע"ב29 נכנס לבית ק"ק הציע ס"ת ועבר עליהנועם הברכה עמ' שכה
נו ע"ב30 כסבור שהרג את עצמונחמד ונעים (תשסט) בהעלותך ד"ה ואם ככה
נו ע"ב31 בשעה שטיטום הרשע חירף וגידף כלפי מעלה אמרו מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותקתפארת צבי שמות עמ' לג
נו ע"ב31 מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותק, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שצח-ט
נו ע"ב32 אין כמוך באלים ה' אין כמוך באלמיםפנים יפות על תהלים עמ' רמ, תסג
נו ע"ב32 אין כמוכה באלמיםתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף יט ע"ג
נו ע"ב32 מי כמוך באלים - באלמיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שא
נו ע"ב32 מי כמוך באלים, באלמים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תסה, תקלה
נו ע"ב32 מי כמוך באלמים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמט
נו ע"ב32 מי כמוך באלמיםדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כח עמ' קצה
נו ע"ב32 מי כמוך באלמיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכב, תקטז
נו ע"ב32 מי כמוכה באילים, מי כמוכה באלמיםאור לשמים (תשסג) עמ' סא, צה, קצט
נו ע"ב32 מי כמוכה באילמיםאוצר המאמרים (וייס) עמ' רכח
נו ע"ב32 מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה באלמיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קכד
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ריג
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםפירוש המכבי דברים עמ' שג
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תכד
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםפירוש המכבי שמות עמ' קח
נו ע"ב32 מי כמכה באלים ה'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קעב
נו ע"ב32 מי כמכה באלם ה' אל תיקרי באלם אלא באלמםצמח דוד (סקאליע) עמ' ש
נו ע"ב32 מי כמכה באלמים ה'לקט אמרי קודש - שמות עמ' סב
נו ע"ב32 מי כמכה באלמים וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' עו
נו ע"ב32 מי כמכה באלמיםדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"ב
נו ע"ב33 גרגותניאגרא דכלה ח"א עמ' רפ
נו ע"ב35 אל תקרי וישתכחו אלא וישתבחותאיר נרי עמ' לא
נו ע"ב36 אין כוחו אלא במיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קטז
נו ע"ב36 אלוהיהם של אלו גבורתו במיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 13
נו ע"ב36 אלקיהם של אלה אין גבורתו אלא במיםשבט מישראל עמ' קלט
נו ע"ב36 אמר טיטוס כמדומה דאלהא דיהודאי אין כוחו אלא במים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ר
נו ע"ב36 כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים וכו', אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קג
נו ע"ב36 כמדומה שאלוקיהם של אלו אין כוחו וגבורתו אלא במיםאור הצבי עמ' 57
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעג, דברים עמ' תשכח
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהלקט אמרים (שכטר) עמ' קלג
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצג
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי ולמה נקראת בריה קלה וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ו
נו ע"ב38 רשע בן רשע בן בנו של אותו רשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהדרשות אל עמי דרוש כא
נו ע"ב40 יתוש נכנס בחוטמו של טיטוס ונקר במוחו שבע שניםעקבי אבירים עמ' קפה
נו ע"ב43 כיון דדש דשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ו
נו ע"ב43 כיון דדש דשמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי כג
נו ע"ב43 כיון דדש דשנועם אלימלך דף ל ע"ד
נו ע"ב43 מכאן ואילך כיון דדש דשקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סה
נו ע"ב45 פיו של נחשת וצפרניו של ברזלאדיר במרום ח"ב פ' כח
נו ע"ב46 אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס וכו', תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"ע עובדי ע"זעקבי אבירים עמ' שיב
נו ע"ב46 אונקלוס בר קלוניקוס וכל המעשה שםאור יחזקאל - מדות עמ' רא
נו ע"ב46 אונקלוס הגראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שפד
נו ע"ב47 החשובים בעולם האמת המה ישראלמכתב מאליהו ח"א עמ' 300
נו ע"ב49 היו צריה לראש כל המיצר לישראל נעשה ראשעמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה א
נו ע"ב49 המיצר לישראל נעשה ראשדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנו
נו ע"ב49 הקב"ה מגביה את מי שרוצה למסור בידיו ישראלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרי
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרעה-תרעז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל וכו'דברי שלום חלק ה סימן מט
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמח
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאהלי יעקב (הוסיאטין) דף כד ע"א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כט
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאילנא דחיי (תשסז) עמ' קכ
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בין המצרים א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות יט
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשבני יששכר ח"א דף קנו ע"א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשגנזי ישראל ח"א דף רט ע"א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' ע
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעה
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשדבש השדה עמ' לא
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשזאת זכרון (תשנב) אות עה
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשידי משה איכה עמ' טו, טז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשילקוט הגרשוני ח"ב
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכא, קונטרסים לחכמת אמת אות קלב
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת שלח עמ' רכד
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קכח
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשלקוטי מאמרים עמ' 167
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רלז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשנחמד ונעים (תשסט) לקוטי ש"ס אות טו
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשנר ישראל חלק ב דף קו
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשעיני שמואל (ראבין) עמ' מא
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשעשרה למאה עמ' נא
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרכג, תרכה
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשרביד יוסף (תשסא) עמ' 73
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראששבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' סג, קסג, רמז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשתורה וחיים עמ' שטז
נז ע"א03 אונקלוס הגר אסקיה לבלעםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעה
נז ע"א06 דינא דההוא גברא בשכבת זרע רותחתמי מרום ח"ט עמ' עא
נז ע"א11 הנוגע בהם כנוגע בבבת עינואדיר במרום ח"א פ' רעד
נז ע"א11 הנוגע בהן כנוגע בבבת עינואמרי אש (טאוב) עמ' רו
נז ע"א11 כל הנוגע בהן באילו נוגע בבבת עינוקהלת משה (תשסב) עמ' לב, בינת משה (תשסב) עמ' כד
נז ע"א11 כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינובשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תח
נז ע"א11 כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינוזכרון אליעזר עמ' יז
נז ע"א11 כל הנוגע בישראל כנוגע בבבת עינואמרי אש (טאוב) עמ' רא
נז ע"א12 דינא דהאי גברא בצואה רותחתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמד
נז ע"א12 דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואה רותחת וכו'מכתב סופר תולדות המחבר דף נח
נז ע"א12 דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואהישראל קדושים עמ' 129, רסיסי לילה סי' נז (עמ' 169), דובר צדק עמ' 104
נז ע"א13 המלעיג נדון בצואה רותחתמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
נז ע"א13 כל המלעיג על ד"ת נידון בצואה רותחתאגרא דכלה ח"ב עמ' טו
נז ע"א13 כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתמי מרום ח"ב עמ' נו
נז ע"א13 כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתראשית חכמה, קדושה פרק יב אות טז
נז ע"א13 כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתמרפא לשון עמ' קד
נז ע"א13 כל המלעיג על וכו'דברי שלום חלק ה סימן עה
נז ע"א13 מה בין פושעי ישראל לנביאי עכו"םאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסג ע"ב
נז ע"א13 פושע ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 342
נז ע"א13 פושע ישראלשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 579
נז ע"א13 תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"עדברי סופרים סי' כח (עמ' 22), לקוטי מאמרים עמ' 79
נז ע"א13 תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"עפרי צדיק שמות אות י, שלח אות ה
נז ע"א13 תא חזי מה בין פושעי ישראל וכו'ליהודים היתה אורה עמ' קכב
נז ע"א14 בוא וראה כחה של בושה שהרי סייע הקב"ה לבר קמצא והחריב את ביתוראשית חכמה, ענוה פרק ד אות ח
נז ע"א14 חרבן ירושלים - ע"י בושת דבר קמצאאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נז ע"א14 כמה גדול כוחה של בושה וכו'מבוא התלמוד פכ"ד עמ' של
נז ע"א14 כמה גדול כוחה של בושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
נז ע"א14 כמה גדולה כחה של בושהנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נז ע"א15 אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קסא
נז ע"א18 ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהוישראל קדושים עמ' 23, צדקת הצדיק סי' קטז
נז ע"א18 ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהופרי צדיק ט"ו באב אות ה
נז ע"א18 ההוא בר דרומאאור הרעיון עמ' שמ
נז ע"א19 אכשליה פומיה וכו' ואמר הלא אתה וכו'יערות דבש ח"א עמ' רה
נז ע"א19 אכשליה פומיה לבר דרומא וכו' אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפשיהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שסו
נז ע"א19 אכשליה פומיה לבר ררומא ואמר הלא אתה אלקים זנחתנו ולא תצא אלקים בצבאותינומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' לג
נז ע"א20 בר דרומא אמר ולא תצא בצבאותינו וכו' דוד אתמוהי קא מתמהצפנת פענח (תשסו) עמ' קז
נז ע"א20 הלא ה' זנחתנו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרחצ
נז ע"א20 ולא תצא בצבאותינומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 124
נז ע"א22 ואדליקו שרגי עד דאתחזי בליונא דגושפנקאפרי צדיק לחנוכה אות כה
נז ע"א24 בלע ה' ולא חמל - אלו ס' ריבוא עיירות שהיו בהר המלךאור הצבי עמ' 56
נז ע"א25 ששים עיירות היו לו לינאי המלךנתיבות עולם ח"ב עמ' ל
נז ע"א30 א"י נקרא ארץ צבישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' טז
נז ע"א30 א"י נקראת ארץ צבינתיבות עולם ח"א עמ' קלט
נז ע"א30 ארץ ישראל - ארץ הצביבינת ישראל (תשסו) דף ו ע"א, מג ע"ב
נז ע"א30 ארץ ישראל נקראת ארץ הצביאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסב
נז ע"א30 ארץ ישראל נקראת ארץ הצביאור אברהם דברים עמ' ריט
נז ע"א30 ארץ צבי בזמן שיושביםגבורות ה' עמ' טז, קד
נז ע"א30 ארץ צבי כתיב בהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ו אות ד; תורה סי' ד אות ב
נז ע"א30 ארץ צבי כתיב בהחכמת התורה נח עמ' שע
נז ע"א30 ארץ צבי כתיב בהיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמז
נז ע"א30 ארץ צבי מה צבי אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל כו'רב טוב דף קכא ע"ג, קכג ע"ד
נז ע"א30 למה נקרא שמה ארץ צבי מה צבי אין עורו מחזיק את בשרו אף א"י וכו'נחמד ונעים (תשסט) תרומה ד"ה ולכן אמרו
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק את בשרושער ראובן עמ' יד
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק בשרו אף א"י בזמן שיושבים עליה רוחאמן הבאר עמ' 192
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ע ע"א
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק בשרו כך הארץ אין מדתה מחזיק יושביהמי מרום חי"א עמ' פ
נז ע"א30 מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף א"י בזמן שיושבין עליה רווחא וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' 12
נז ע"א30 מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל וכו' גמדאבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לז
נז ע"א31 א"י בזמן שיושבין עליה רוחא בזמן שאין יושבין עליה גמדאברכות אבי דף צד ע"א
נז ע"א31 א"י מתרחבת לפני יושביהאגרא דכלה ח"א עמ' קמו, ח"ג עמ' רעו
נז ע"א31 אף א"י בזמן שיושבין עליה רווחא וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' כב, ויקרא עמ' תרכ, יהושע-שמואל עמ' מח, שלב
נז ע"א31 אר"י בזמן שיושבין עליה רווחאאמרי אש (טאוב) עמ' שנט
נז ע"א31 ארץ ישראל הגשמי נתכווצה ונעשית קטנהבת עין (תשסז) עמ' תנא
נז ע"א31 ארץ ישראל הולכת ומתמעטתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רנז
נז ע"א31 בזמן שיושבין עלי' רווחא כו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 194
נז ע"א33 מעשה בארוס וארוסתוהמאור שבתורה
נז ע"א35 יותר מיוסףמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד
נז ע"א37 מעשה ועמדו ארבעים מודיות בדינר וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' מקץ מאמר ה
נז ע"א37 פעם אחת נתיקר השער וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שמו
נז ע"א38 מציאות של חטא ביוה"כברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ז
נז ע"א43 דלא איאבולאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קמט
נז ע"א43 משום דלא איאבול על ירושליםאמת ליעקב עה"ת עמ' תעח
נז ע"א45 כי אתיליד ינוקא שתיל ארזאבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
נז ע"א45 כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזאלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 311
נז ע"א47 גדע בחרי אף כל קרן ישראל אלו שמונים קרני מלחמה שנכנסו לביתראבן פינה עמ' 69
נז ע"ב03 הגזמה במעשי נבוזראדן והרומיםמבוא התלמוד פכ"ג עמ' שכט
נז ע"ב06 דמו של זכריה הנביאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתכט
נז ע"ב06 דמו של זכריהמשיבת נפש עמ' רמח
נז ע"ב07 אשכחיה לדמא דזכריה דהוה קא מרתחדברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
נז ע"ב07 אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק וכו'אמרי יחזקאל עמ' ג
נז ע"ב07 כשנכנס נבוזרארן למקדש ראה דמו של זכריה תוסס וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' מב
נז ע"ב07 דו שיח עם נבוזראדןמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח
נז ע"ב14 אנא מפייסנא ליה - ההוא גברא דקטל כל הני וכו'היהדות הלאומית עמ' 219
נז ע"ב18 נבוזראדן התגייר ומבני בניו למדו תורה בבני ברקאגרא דכלה ח"א עמ' תיח
נז ע"ב19 בני סיסרא והמן למדו תורהמי מרום ח"ט עמ' קכח
נז ע"ב19 מב"ב של המן למדו תורה בבני ברקבני יששכר ח"א דף סא ע"ד
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בב"באהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעט ע"א, שלו ע"א
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למרו תורה בבני ברקעטרת ישועה (תשסד) אות פב, פד, פה, פו להגדה ש"פ, אות ב ליום ב דפסח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' רצ
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאורות הקודש חלק ג קלט
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאמרי נועם (מועדים) סי' מג לפסח, סי' ד, ח, לר"ח אדר, סי' יג, יד, לפורים
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשב, מלכים עמ' תכז
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קב
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקישראל קדושים עמ' 115, תקנת השבין סי' ו (עמ' 50), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), ה (עמ' 33, *36-35), רסיסי לילה סי' לב (עמ' 47), לח (עמ' 67), נב (עמ' 128), נח (עמ' 179), לקוטי מאמרים עמ' 161, 172, 188, דובר צדק עמ' 182
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עז, פה, קלז
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יא ע"א
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' לח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקמי השלוח (תשסז) ח"ב דף לח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפרדס המלך (תשסט) אות תקצח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפרי צדיק יתרו אות ג, ר"ח אדר אות א, פורים אות ב, חג השבועות אות ט
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה ברביםאמרי קדוש (תשסא) עמ' צז בהערה
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורהבינת ישראל (תשסו) דף יח ע"ב, כ ע"ב
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורהמוסר המקרא והתלמוד עמ' מג
נז ע"ב19 מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושליםפרי צדיק יתרו אות א, ר"ח אדר אות א, פורים אות ב, חג השבועות אות ט, כי תבא אות יא
נז ע"ב19 מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושליםרסיסי לילה סי' מו (עמ' 94)
נז ע"ב19 מבני עשו למדו תורה ברביםחכמת התורה וישלח עמ' שיג
נז ע"ב19 נעמן גר תושב היהכתר שם טוב (תשסד) סי' תל
נז ע"ב19 ר"ע היה מבני סיסראמי מרום ח"ח עמ' קי
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב - שמעיה ואבטליוןאור הרעיון עמ' רסט
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב ובני בניו של המן למדו תורה ברביםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצא, תקעב
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעי' ואבטליוןמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קיט, אור תורה סי' קמב
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעי' ואבטליוןאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמב
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליוןברכת טוב עמ' קפח
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברביםדרך חיים עמ' קמה
נז ע"ב20 שמעיה אבטליון ור' מאיר היו גריםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות יט
נז ע"ב20 שמעיה ואבטליון מזרעו של עשו נתגיירונחמד ונעים (תשסט) האזינו ד"ה והנה אחר
נז ע"ב21 הקול קול יעקב והידים ידי עשו וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ל
נז ע"ב21 הקול קול יעקבהמאור שבתורה
נז ע"ב24 אין לך תפילה שמועלת שאין שאין בה מזרעו של יעקבעיוני רש"י במדבר עמ' שמו
נז ע"ב24 אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשלב, במדבר עמ' תפה, תקנ, דברים עמ' שלט-מ, תכה
נז ע"ב24 אין תפילה שמועלת אלא מזרעו של יעקבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ק
נז ע"ב24 אין תפלה שמועלת אלא מזרעו של יעקבמשמרת איתמר (תשסה) עמ' פד
נז ע"ב24 הקול קול יעקב, אין לך תפילה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבברכת טוב עמ' תכה
נז ע"ב27 הראה הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שניאור הצבי עמ' 82
נז ע"ב27 הראה הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון ושניאוזן שמואל דף לט ע"ב
נז ע"ב30 ד' מאות שנשבו לקלוןכור לזהב ח"א
נז ע"ב30 ילדים שנשבו לקלוןשער ראובן עמ' קנד
נז ע"ב30 מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון וכו'אלומת יוסף דף לג ע"ב
נז ע"ב30 מעשה בד' מאות ילדיםהמאור שבתורה
נז ע"ב30 מעשה בד' מאות ילדיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מד
נז ע"ב34 אשה ושבעה בני'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 73
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפ
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו וכו'דברי שלום חלק ד עמ' נו
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היום וכו' זו אשה ושבעה בניה וכו' יצתה בת קול ואמרה: אם הפנים שמחהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קד-קה
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היום וכו' שאין אנו מעבירין אותו באל אחר וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תבוא
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היום וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רי
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היוםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ו אות ב
נז ע"ב34 כי עליך הרגנו כל היום וכו' זו אשה ושבעה בניה וכו' יצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלא-רלב
נז ע"ב34 מעשה במרים וכו' ואמרה לבנה לך ואמור לאברהם אל תזוח דעתך וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עג
נז ע"ב34 מעשה דחנה ושבעה בניהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קיט
נז ע"ב34 מעשה של חנה ושבעת בניהאוזן שמואל דף נב ע"א
נז ע"ב35 א"ל פלח לעבודת כוכבים א"ל כתוב בתורה לא יהי' לך וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 280
נז ע"ב35 אתיוהו קמא לקמיה דקיסר וא"ל פלח לעכו"ם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קב
נז ע"ב43 את ה' האמרת ובה' האמירךאבן יהושע עמ' 13
נז ע"ב43 האמרת וגו' שאין אנו מעבירין אותו וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 163
נז ע"ב44 אף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתמשך חכמה במדבר פ' יז פס' יז
נז ע"ב44 הוא נשבע לנו שאינו מעביר אותנו כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שלה
נז ע"ב44 ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקח, ויקרא עמ' תרמג
נז ע"ב44 נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 34
נז ע"ב44 נשבע שלא יחליפם באומה אחרתרוח חיים (חיד"א) עמ' קכב
נז ע"ב45 חבל עליך קיסר וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 255
נז ע"ב47 ואנשקיה פורתאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תטז
נז ע"ב47 יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסב
נז ע"ב47 לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסג
נז ע"ב49 אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה בעצמורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שע
נז ע"ב49 זה מילהדרשות שבט הלוי עמ' קה
נז ע"ב49 זה מילהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפח
נז ע"ב49 זו המילהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קא
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיניבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קטו
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיני, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכג, תלה
נז ע"ב49 זו מילה שנתנה בשמיניאוצר המאמרים (וייס) עמ' של
נז ע"ב49 זו מילהאבן פינה עמ' 168
נז ע"ב49 זו מילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' עב, רמב, שכו
נז ע"ב49 זו מילהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ל ע"ב, לט ע"ב, מ ע"א
נז ע"ב49 זו מילהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפ
נז ע"ב49 זו מילהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ה
נז ע"ב49 זו מילהפוקד עקרים סי' ד (עמ' 26)
נז ע"ב49 זו מילהפרי צדיק תצוה אות ד, לחג השבועות אות כד
נז ע"ב49 זו מילהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' צט, תג
נז ע"ב49 זו מילה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצו, תפ, תצד, שמות עמ' רעו, תתכ, תתצו, תתקלד, ויקרא עמ' תקא, דברים עמ' תתטז
נז ע"ב49 זו מילה, שניתנה בשמיניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' טז
נז ע"ב49 זו מילה, שניתנה בשמיניבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צט
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיניאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ט
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיניילקוט הגרשוני ח"ב
נז ע"ב49 שמראים הלכות שחיטהחקל יצחק (תשסג) עמ' תלד
נז ע"ב49 ת"ח מראין בעצמן הלכות נגעיםאגרא דכלה ח"ג עמ' כו, שנה
נז ע"ב50 אלו תלמידי חכמים שממיתין עצמן על דברי תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תו
נז ע"ב50 ת"ח שממיתין עצמםכרם פתחיה גפן א שריג ט, גפן ח שריג פרט הכרם א
נז ע"ב50 אלו ת"ח שממיתין עצמן על ד"ת וכגאר"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'רב טוב דף כג ע"ב
נז ע"ב51 אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמוחוקת עולם ח"א עמ' 19
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימיו אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פג
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' סח
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קסט
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' צ
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנח
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, קב
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא יבמי שממית עצמו עליהםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יט
נז ע"ב51 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'דברי יונה עמ' מו, פז, רה, רטז
נז ע"ב51 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קנו
נז ע"ב51 מניין שאין ד"ת מתקיימין אלא וכו'קדושת לוי דף קמ ע"ד
נז ע"ב רש"י - במילה זמנין דמייתלקוטי שיחות חל"ה עמ' 56
נז ע"ב מהרש"א - למה אמר כל אחד פסוק אחר וכו' ומצות שבת מורה עד"ז וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תבא
נח ע"א06 ד' קבין מוחי ילדים מצאו על אבן אחתאור הצבי עמ' 82
נח ע"א10 בני ציון היקרים המסולאים בפז - דהוי מחפי בפיזאאבן שוהם עמ' 6
נח ע"א13 תרתי מתקלי איסתירי פיזא נחותפרי צדיק ויקרא אות י
נח ע"א13 תרתי מתקלי וכו' פיזא נחית לעלמאס' הזכרון לחתם סופר עמ' יח
נח ע"א14 רומיים נטלו עושרחוט המשולש - ברכי יוסף דף סג ע"ב, סד ע"א
נח ע"א19 מכה אשר לא כתובה בתורה וכו'דברי יונה עמ' שכז
נח ע"א22 ד' מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר וכו'אור הצבי עמ' 56
נח ע"א24 תנו רבנן מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קמט
נח ע"א26 מעשה בר' יהושע בן חנניא וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמג
נח ע"א26 מעשה ברבי יהושע בן חנניה וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
נח ע"א26 מעשה ברבי יהושע בן חנניה כו' אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים כו' אמר מי נתן למשיסה יעקב וישראל וכו' אמר לו הלא ה' זו חטאנו לו וכו' כו'סדורו של שבת דף קלב ע"ב
נח ע"א26 מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו' ובתוס'בינה לעתים דרוש נ עמ' שכד
נח ע"א26 מעשה בריב"ח וכו' אמרו לו תינוק א' יש בבית האסורין וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעד
נח ע"א26 מעשה בריב"ח וכו' מי נתן למשיסה יעקב וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויגש עמ' עג
נח ע"א26 מעשה בריב"ח שהלך לכרך גדול שברומי וכו'נועם הברכה עמ' כב
נח ע"א26 מעשה בריב"ח שהלך לרומיילקוט הגרשוני ח"ב בהשמטות במס' קידושין פא
נח ע"א26 מעשה בתינוק אחד שנשבה וכו' מי נתן למשיסה יעקב וגו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף עג ע"א
נח ע"א26 מעשה בתינוקאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"ג
נח ע"א26 ריב"ח הלך לכרך גדול שברומי, א"ל תינוק אחד יש בבית האסוריםמאור האגדה פרק יא
נח ע"א26 ריב"ח הלך לכרך גדול של רומי ואמרו לו תינוק אחד יש וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנ
נח ע"א27 ההוא תינוק ששאלו ריב"ח מי נתן למשיסה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' כה
נח ע"א27 תינוק א' יש בבית האסורים וכו' מובטחני בו שמורה הוראה בישראל וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' מו
נח ע"א27 תינוק א' יש בבית האסוריםגנזי ישראל ח"ב דף מד ע"ב
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסוריםאהבת דוד דף כו ע"א
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב מראהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 16
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב רואיאלה הדברים (ברודנא) עמ' 74
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסוריםאבן יהושע עמ' 103
נח ע"א27 תינוק ששאלוהו מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזיםמי מרום ח"ו עמ' קפ
נח ע"א28 אמר מי נתן למשיסה יעקבדרשות מהר"ם שיק עמ' תקצג
נח ע"א28 הלך ועמד אל פתח בית האסורים וכו'יערות דבש ח"א עמ' רא
נח ע"א28 מי נתן למשיסה יעקב וגו' מובטחני שמורה הוראה בישראלשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות י
נח ע"א28 מי נתן למשיסה יעקבילקוט הגרשוני ח"ב עמ' סד, ועמ' פב-פג
נח ע"א28 מי נתן למשיסה יעקבילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנב
נח ע"א28 מי נתן למשיסהארצות החיים (פלג'י) דרוש א
נח ע"א28 מי נתן למשיסההמאור שבתורה
נח ע"א28 מי נתן למשסה יעקב וגו' ואמר הלא זו ה' חטאנושבט מישראל עמ' רל
נח ע"א28 עמד על פתח האסורים ושאל מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזיםאמרי השכל עמ' 40
נח ע"א28 שאלת ר' יהושע להתינוק מי נתן למשיסה יעקב וכו'קול ששון (גולדברג) אות כא
נח ע"א29 הלא ה' זו חטאנו לו וכו' אמר מובטחני שיהיה מודה הוראה בישראלטל חיים (פרידלנדר) עמ' שכז
נח ע"א29 ענה אותו תינוק ואמר, הלא ה' זו חטאנו לו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תא-ב, ויקרא עמ' תרל
נח ע"א30 מובטחני בו שמורה הוראה בישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצב ע"ב
נח ע"א31 ריב"ח פדה את התינוק יתר מכדי דמיו וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' ד
נח ע"א43 פתאום יבוא השודד עלינומי באר (פסח) - הקדמה
נח ע"א45 מעשה באחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי היהרביד יוסף (תשסא) עמ' 84
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי וכו' מימות רבי וכו' תורה וגדולה במקום א'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו'נר ישראל חלק א דף כג
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחרקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סח
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 189), ישראל קדושים עמ' 8
נט ע"א08 מימות משה עד רבי לא מצינו וכו'אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קצא
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 275
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדברכות אבי דף מט ע"ב
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רעט
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדדרך חיים עמ' קעט, קפד
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 14
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נב
נט ע"א18 חרש רומז ונרמז ובן בתירא אומר קופץ ונקפץצדקת הצדיק סי' קעז
נט ע"א19 הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עג
נט ע"א19 הפעוטות מקחן מקח כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רכד
נט ע"א19 פעוטות מקחן מקחטבעות זהב ח"א דף כא ע"א [הלכה]
נט ע"א32 אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכיתקנת השבין סי' טו (עמ' 131)
נט ע"א36 אלו דברים וכו', רמב"ם פיהמ"שאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
נט ע"א36 כהן הקורא ראשון ואח"כ לוישבט מוסר עמ' רצט
נט ע"א36 כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראלמשך חכמה במדבר פ' ב פס' יז, דברים פ' י פס' ח
נט ע"א36 דרכי שלוםאורח משפט כב
נט ע"א36 מפני דרכי שלוםהמאור שבתורה
נט ע"א רמב"ם פיהמ"ש - ישראל ת"ח קודם לכהן עם הארץ לעלות לתורה אור אברהם דברים עמ' תטו
נט ע"א רש"י ד"ה שאולבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכט, יהושע-שמואל עמ' שכא
נט ע"ב02 מצודות חיה ועוף יש בהן משום גזל מפני דרכי שלוםאיש צעיר דף יב ע"א
נט ע"ב02 מצודות חיה ועוףטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
נט ע"ב04 מציאת חרש שוטה וקטן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמה
נט ע"ב08 אין ממחין ביד עניי עכו"ם בלקט שכחה וכו'אור אברהם - רות עמ' קכט
נט ע"ב14 מהכא ונגשו הכהניםמשנת חיים ויקרא עמ' תמט
נט ע"ב17 להקדישו וכו' מהכא וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 206
נט ע"ב18 וקדשתו לכל דבראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 101
נט ע"ב18 וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
נט ע"ב19 תנא דבי ר"י וקדשתו, וברש"יקרן פני משה ח"א עמ' קלב
נט ע"ב23 כל התורה כולה מפני דרכי שלוםקול ששון (גולדברג) אות נב
נט ע"ב23 כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קלד, קסב
נט ע"ב23 כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היאלקוטי שיחות ח"ח עמ' 250, ח"כ עמ' 180
נט ע"ב25 וכל נתיבותיה שלוםמכמני עוזיאל עמ' שסד
נט ע"ב34 רב הונא וכו' רבי אמי ורבי אסי וכו' הוו כייפי קמי' (ורש"י - ישראל הוה)לקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
נט ע"ב35 רב אמי ורב אסי כהני חשיבי דארעא דישראלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
נט ע"ב36 אם אין שם כהן נתפרדה החבילהראשית חכמה, תוצא' חיים פרק רטו
נט ע"ב רש"י ד"ה וקדשתו - 'וקדשתו', כי את וגו'אמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
ס ע"א14 אין קורין בחומשיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שבועות ח
ס ע"א14 כל חומש בפני עצמו שריחקל יצחק (תשסג) עמ' רכב
ס ע"א21 ר"י ור"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבתאדרך חיים עמ' ע
ס ע"א21 ר"י ור"ל מעייני וכו'דברי שלום חלק ב עמ' יב
ס ע"א22 והא לא ניתן ליכתבאז שמח עמ' ו
ס ע"א22 ספרי דאגדתאמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמד-שמו
ס ע"א23 הדרשות ניתנו ליכתבמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
ס ע"א23 משום שהחלה התורה להישכח נכתבה תושבע"פמבשר טוב - חנוכה עמ' נט, סח
ס ע"א23 עת לעשות וגו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 172
ס ע"א23 עת לעשות לה' גו' דברים שבע"פ א"א רשאי וכו' לאומרן בכתבלקוטי שיחות חי"ב עמ' 89, חכ"ג עמ' 21, חכ"ו עמ' 32
ס ע"א23 עת לעשות לה' הפרו תורתךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שמג
ס ע"א23 עת לעשות לה' הפרו תורתךלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
ס ע"א23 התירו כתיבת תורה שבע"פ משום עת לעשות לה' וגראור אברהם דברים עמ' מח, קפו, שעב
ס ע"א26 כותבין מגילה לתינוקתפארת ישראל עמ' ריא
ס ע"א27 התורה מגילה נתנה או תורהתפארת ישראל עמ' קפ
ס ע"א27 מגילה מגילה ניתנה וכו' חתומה ניתנהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 143, חכ"ד עמ' 208, חכ"ה עמ' 205
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנה וכו'טוב ירושלים הקדמה
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנהדברי סופרים סי' לב (עמ' 26)
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנהילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנה וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קו
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנה, או תורה חתומה ניתנהמשך חכמה שמות פ' יט פס' א, פ' כ פס' ב
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה נתנה וכו' תורה חתומה נתנהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמה
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה נתנהמשנת חיים במדבר עמ' סו
ס ע"א27 תורה מגילה מגילהמשנת חיים דברים עמ' קיז, תקמה, תקמו
ס ע"א27 תורה מגילה, מגילה ניתנהפירוש המכבי דברים עמ' רלא
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה נתנהטוב טעם בראשית עמ' קנד
ס ע"א27 תיבעי למ"ד תורה מגילה ניתנה וכו' תורה חתומה ניתנה וכו' כיון דמידבק וכו' ובריטב"א (ד"ה והא) וברי"ף (כה ע"א) וברא"ש (פ"ה פי' ב)שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלח-תקמ
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנה או מגילה מגילהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עד
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנה וכו'טוב ירושלים הקדמה
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהבני יששכר ח"א דף יט ע"ב
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ו
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהדברים נחמדים (תשסה) עמ' קטז
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהדרך מצותיך (חב"ד) דף נט ע"ב
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכא, קכב
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהעטרת ישועה (תשסד) אות קא לשבועות, אות ד לר"ח אלול, אות לט ליום א דסוכות, אות ג, יח בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהקישוטי כלה (תשסג) עמ' קיז
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נו
ס ע"א32 אין כותבין מגילה לתינוקחקל יצחק (תשסג) עמ' ריח
ס ע"א33 אף היא (הילני המלכה) עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה וכו' בסירוגיןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 52
ס ע"א37 הכא במאי עסקינן בסירוגיןמשנת חיים במדבר עמ' נח
ס ע"א40 חד אמר תורה מגילה ניתנה, וח"א חתומה ניתנהאמרי נועם (מועדים) סי' יא להושענא רבה, תשובה ו [מבן המחבר]
ס ע"א40 ר"י אמר תורה מגילה מגילה נתנה ור"ל אמר תורה חתומה נתנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' עח
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכןחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רד ע"א
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןאמת ליעקב עה"ת עמ' שעג
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכד
ס ע"א46 פרשת כהנים ופרשת לויםמשנת חיים במדבר עמ' קסח
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו בו ביוםעיוני רש"י במדבר עמ' קלג
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו בו ביוםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכד
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן וכו' ופרשת שילוח טמאיםלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 266, חכ"ג עמ' 62, חכ"ז עמ' 116
ס ע"א46 שמונה פרשיותדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסב
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, וברש"י שםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קג
ס ע"א46 שמונה פרשיות וכו' פרשת פרה וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' סח, פ
ס ע"א רש"י ד"ה ורבדיםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
ס ע"א רש"י ד"ה פרשת טמאים - ויהי אנשים מהח' פרשיותלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 68
ס ע"א רש"י ד"ה פרשת לויםמשנת חיים במדבר עמ' שסו, שסז
ס ע"א תוס' ד"ה תורה חתומהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 148
ס ע"א תוס' ד"ה תורהמשנת חיים שמות עמ' קפ
ס ע"א תוס' רי"ד - רבי שכתב המשנהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 89
ס ע"א חי' הריטב"א - שכיון משה רבינו כמה פרשיות וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 141
ס ע"א מהרש"א חדא"ג ד"ה ופ' נרותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 97
ס ע"ב01 ופרשת שתויי ייןמשנת חיים ויקרא עמ' רכה
ס ע"ב02 תורה וכו' רוב על פה ומיעוט בכתברסיסי לילה סי' נג (עמ' 133), אור זרוע לצדיק עמ' 53, שיחת מלאכי השרת עמ' 9
ס ע"ב02 תורה רוב בכתב ומיעוט בע"פ ר"י אמר רוב בע"פשפע חיים ח"ו עמ' פו
ס ע"ב02 תורה רוב בכתב ומיעוט על פה וכו', ההוא אתמוהי קא מתמה, אכתב לו רבי תורתי, הלא כמו זר נחשבועקבי אבירים עמ' מט
ס ע"ב02 תורה רוב בכתב ומעוט ע"פ שנא אכתוב לו רובי תורתי כמו זה נחשבובינה לעתים דרוש נ עמ' שכו
ס ע"ב02 תורה רובה בכתב וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיב
ס ע"ב03 אכתוב לו רובי תורתימכמני עוזיאל עמ' תקמז
ס ע"ב04 התורה רובה ע"פחלק יעקב (קנטור) דרוש טז, כד
ס ע"ב04 רוב על פה ומיעוט בכתבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מו
ס ע"ב04 תורה רובה בע"פדברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צד
ס ע"ב04 תורה רובה ע"פדעת שבת עמ' שי
ס ע"ב04 תורה וכו' רוב על פה ומיעוט בכתב..שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 390
ס ע"ב05 כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית זה תורה שבע"פקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קנח, קסג
ס ע"ב05 כי על פי הדברים האלה קאי על תורה שבע"פכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיא
ס ע"ב05 כי עפ"י הדברים האלה כרתי איתך בריתאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 17
ס ע"ב05 כי עפ"י הדברים כרת ה' - תושבע"פבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' פב
ס ע"ב10 דרש ר"י בר נחמני וכו'דברי שלום חלק ב עמ' יב
ס ע"ב10 דרש ר"י וכו' כתיב כתוב לךתפארת ישראל עמ' רי
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פדרשות שבט הלוי עמ' רפד
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות סו, קונטרסים לחכמת אמת אות קמד
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י, דברים פ' יז פס' יט
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבנחמד ונעים (תשסט) לקוטי ישעיה ד"ה והנה כל, לקוטי אמרים אות קנ
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' ערב
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שב, שמו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם במדבר עמ' פג
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהאור אברהם שמות עמ' שטו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פהפנים יפות על תהלים עמ' תלח
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בעל פהבת עין (תשסז) עמ' פא
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאיאוצר הכבוד
ס ע"ב13 דברים שבכתב וכו'טוב טעם שמות עמ' רעג
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתבדרשות שבט הלוי עמ' רכא
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתבראשית חכמה, קדושה פרק יז אות צח
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יב, פז, קסג, רכג
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבבני יששכר ח"א דף מו ע"ג בהגה
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' תצב
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתבפרי צדיק נצבים אות ו, וילך אות ב
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתברסיסי לילה סי' מו (עמ' 92), נו (עמ' 156, 161), דברי חלומות סי' כז (עמ' 199), לקוטי מאמרים עמ' 105, 113, שיחת מלאכי השרת עמ' 55
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבםבינה לעתים דרוש לו עמ' רלו
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכתבםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קע
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אסור לאומרן בכתבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יח, נח
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אסור לאמרן בכתבאור אברהם ברכות עמ' רצ
ס ע"ב14 דברים שבע"פ וכו' ובראשונים שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנב, תנג
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאור אברהם - רות עמ' ג, יב, קפ
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כ
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רח, שער התורה סי' מג
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סה
ס ע"ב14 דברים שבעל פה וכו'אהל משה (שינרמן) פורים עמ' רכז, רנא
ס ע"ב17 אר"י לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבע"פ וכו'נועם אליעזר שמות דף יד ע"ב, צ ע"ב, רטו ע"א, רכה בהג"ה
ס ע"ב17 ה' כרת ברית על תורה שבע"פדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לה
ס ע"ב17 ה' כרת ברית על תושבע"פשער ראובן עמ' קפא
ס ע"ב17 ה' כרת ברית עם ישראל על תורה שבע"פמי מרום ח"ו עמ' שלח, ח"ז עמ' קסג, ח"ח עמ' קז
ס ע"ב17 כרת ה' ברית בגלל תורה שבעל פהאדר היקר לט
ס ע"ב17 כרתי לכם ברית, זו תורה שבע"פמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קנה, רצג
ס ע"ב17 לא כרת ברית עם ישראל אלא בשביל התורהמכתבי מרום עמ' ג
ס ע"ב17 לא כרת ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קכה
ס ע"ב17 לא כרת ה' ברית עם ישראל אלא על דברים שבע"פאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' א
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית אלא על תורה שבע"פברכות אבי דף מט ע"ב
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' אלא בשביל דברים שבע"פישראל קדושים עמ' 43, רסיסי לילה סי' נא (עמ' 114), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 144), דובר צדק עמ' 17
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' אלא בשביל דברים שבע"פפרי צדיק פ' שקלים אות א, לט"ו באב אות א, ראה אות יד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' אלא בשביל דברים שבע"פתפארת ישראל עמ' ריג
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו'טוב טעם במדבר עמ' ק
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישרא' אלא בשביל דברים שבעל פהכוונת הלב עמ' קנט
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' של
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פאהל רחל עמ' 573
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטז-ריז, שמות עמ' שה, תקלה, תתסז, תתקכד, במדבר עמ' מט, דברים עמ' סד, תקלג, תשעח, יהושע-שמואל עמ' ע
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' ש
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדרשות שבט הלוי עמ' קעט, קפז, רט, רכא, רפד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פנועם אליעזר בראשית עמ' כו ע"ב
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קיט
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,88
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 262
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 303
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פהס' העיקרים (מישור) עמ' שסו
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהאור הצבי עמ' 267
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהאור לפני הדורשין עמ' 56
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהאות זכרון דף ב ע"ב
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהצמח דוד (סקאליע) עמ' קנב, תצד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיט
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תושבע"פאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 55
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תושבע"פמרפא לשון עמ' עו, צח, קו
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכו'יציב פתגם - פסח עמ' ע
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קטו
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קע
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה בריתדרשות ר"י מסלוצק עמ' עה
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' תורת שע"פלבני ישראל (הישן) דרוש י
ס ע"ב17 לא כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 294
ס ע"ב17 שכרת ברית על התורהמשיבת נפש עמ' קנד
ס ע"ב25 מתמלא ראשון מפני דרכי שלוםשבט מוסר עמ' דש
ס ע"ב38 כל דאלים גברפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכ
ס ע"ב38 כל דאלים גברפירוש המכבי שמות עמ' קח
ס ע"ב42 אנא משקינא ביממא ולותבן מר בליליאשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 95
ס ע"ב רש"י - פרה נשרפה בב' בניסןעיוני רש"י במדבר עמ' של
ס ע"ב רש"י ד"ה ופרשת פרה אדומהמשנת חיים במדבר עמ' שסא, שסז, שפג
ס ע"ב רש"י ד"ה ופרשת פרהמשנת חיים דברים עמ' רמח
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיאהל משה (שינרמן) פורים עמ' שכה-שכז
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיחכמת התורה ויצא עמ' רלח
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיחכמת התורה לך לך עמ' תקצה
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיחכמת התורה תולדות עמ' תקעז
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיס' החיים (תשנג) עמ' כה*
סא ע"א13 מפרנסים עניי גויםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמט
סא ע"א13 מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראללקוטי שיחות חל"ט עמ' 260
סא ע"א13 מפרנסים עניי נכריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' מב
סא ע"א13 מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראלאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 64
סא ע"א13 מפרנסין עניי גוים מפני דרכי שלוםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תד
סא ע"א15 וקוברים מתי נכרים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלוםמשך חכמה דברים פ' כא פס' כג
סא ע"א15 קוברין מתי נכרים ורש"י ריטב"א ור"ןדרכי חושן עמ' תכד-תכט [הלכה]
סא ע"א15 קוברין מתי עכו"ם משום דרכי שלוםאור אברהם דברים עמ' רכג
סא ע"א16 מפני דרכי שלוםאור הרעיון עמ' שכח
סא ע"א16 מפני דרכי שלוםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 175
סא ע"א22 אין מחזיקין ידי עוברי עבירהאור הרעיון עמ' רצג
סא ע"א25 שואלין בשלום עכו"ם מפני דרכי שלוםאור אברהם - רות עמ' קכט
סא ע"א רש"י - בשעת העבירהאור הרעיון עמ' רצד
סא ע"א רש"י - לא בקברי ישראלאור הרעיון עמ' שכח
סב ע"א35 אין עודרין עם הגוי בשביעיתאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 74
סב ע"א40 אומר לנכרים שלום (גניבת דעת)בשמן רענן ב סח
סב ע"א40 רב חסדא מקדים ויהב להו שלמאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק ט
סב ע"א46 ר"ה ור"ח הוי יתבי חליף ואזיל גניבא אמרו ליה חד לחברי' וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 17
סב ע"א48 ניקום קמיה דבר אוריין הואשני המאורות (תשסח) עמ' ק
סב ע"א49 גניבא שהיה חולק על מר עוקבא היה בר אורייןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק כב
סב ע"א50 א"ל שלמא עליך מלכא וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רנט
סב ע"א50 שלמא לכו מלכי בי מלכים ימלוכואמרי חמד ח"ב דף כג ע"א
סב ע"א51 א"ל מנא לך דרבנן איקרו מלכיםפרי צדיק לחנוכה אות א, מקץ אות ט, מצורע אות ו, בהר אות ט, בהעלותך אות י, קרח אות ח, בלק אות יב, מטות אות יד
סב ע"א51 א"ל מנא לך דרבנן איקרו מלכיםרסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), כא (עמ' 27), נ (עמ' 116), ישראל קדושים עמ' 47, קדושת השבת סי' ז (עמ' 61), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 23), תקנת השבין סי' ה (עמ' 23), לקוטי מאמרים עמ' 91, 97
סב ע"א51 אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכי אמר להם דכתיב בי מלכים ימלכוזאת זכרון (תשנב) אות סב, קסג
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםדרך חיים עמ' קנג, תרסב
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנב, ג' תקלט, במדבר עמ' צו, דברים עמ' תשפח
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות י
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 349, חי"ח עמ' 41, חי"ט עמ' 401
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיא
סב ע"א51 מאן מלכי רבנן רבנן איקרי מלכיםעירין קדישין השלם עמ' שסו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שמג
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןאור לשמים (תשסג) עמ' סז
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיט
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןויגד יעקב עמ' רסד
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןחלקת יהושע עמ' קמז הערה קיד
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 43
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 197
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפז, רלח
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמבשר טוב - חנוכה עמ' רנו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כ, ריא, שפב, שצז, תז, תרלט
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןעבודת יצחק בראשית עמ' ריד
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןעקבי אבירים עמ' פא, שמז
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןפנים יפות על תהלים עמ' רטז
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלב
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןצפנת פענח (תשסו) עמ' רפב, שכד, שנו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קטו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנא
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תלב
סב ע"א51 מלכי רבנןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ר, שה
סב ע"א51 מנא לך דרבנן איקרו מלכיםמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
סב ע"א51 מנא לן דרבנן איקרו מלכים וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' נה
סב ע"א51 מנא לן דדבנן איקרו מלכיםישא מדברותיך - מגילה עמ' יד
סב ע"א51 מנא לן דרבנן איקרו מלכים וכו' דכתיב בי מלכים ימלוכונועם אלימלך דף לא ע"ג
סב ע"א51 מנא לן דרבנן איקרו מלכיםכתונת פסים פרשת בהעלותך לז ע"ב, שלח לז ע"ד
סב ע"א51 רבנן איקרו מלכיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 130
סב ע"א51 רבנן איקרו מלכיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
סב ע"א51 רבנן איקרו מלכיםתפארת צבי שמות עמ' יט, עד
סב ע"א53 כופלין שלום למלךאור הישר בראשית דף מט ע"ב
סב ע"א53 מנין שכופלין שלום למלךדעת שבת עמ' קלו
סב ע"א55 אסור כו' שיטעוםמשנת חיים בראשית עמ' של
סב ע"א55 אסור לאדם לטעום כלום קודם שיאכיל לבהמתואור אברהם במדבר עמ' רכב
סב ע"א55 אסור לאדם לטעום קודם שיאכיל לבהמתואור אברהם ברכות עמ' רמא
סב ע"א55 אסור לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתונתיבות עולם ח"א עמ' קפ
סב ע"א55 אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 73
סב ע"א55 אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתן מאכל לבהמתו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכג
סב ע"א55 אסור לטעום כלוםאמרי יוסף בראשית דף קח ע"ב
סב ע"א55 אסור לטעום עד שיתן מאכל לבהמתואור הרעיון עמ' עו
סב ע"א ר"ן ד"ה מקדיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 253
סג ע"ב תנו גט לשליח שמניתיטבעות זהב ח"א דף עז ע"א [הלכה]
סג ע"ב האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי כיתי עדיםלב המשפט ח"ב שיעור יט [הלכה]
סד ע"א02 בעל אומר לפיקדון ושליש אומר לגירושין מי נאמןלב המשפט ח"ב שיעור יט [הלכה]
סד ע"א02 בעל אומר לפקדון וכו', ובסוגיא דשליש וכל המסתעףאבן שהם עמ' א [הלכה]
סד ע"א07 הימניה לשלישאבן שהם עמ' צח, קיט [הלכה]
סד ע"א08 הודאת בע"ד כמאה עדים דמי ושליש נאמן משניהם וכו' שאני ממון וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמט
סד ע"א10 שאני ממון דאיתהיב למחילהמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
סד ע"א10 שאני ממון דאיתיהיב למחילה, ובתו' הרא"שברכת שלמה חו"מ עמ' קלט [הלכה]
סד ע"א17 אמר רבא הא מני ר"א דאמר עדי מסירה כרתימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפג
סד ע"א34 השולח שליח לקדש אשה כל זמן שהשליח בדרך אסור בכל הנשיםנועם אליעזר בראשית עמ' קסא ע"ב
סד ע"ב כיון דאיכא עד אחד דמסייע מעיזהנתיבות עולם ח"ב נתיב הבושה פ"ב עמ' רד
סד ע"ב קטן שנותנים לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמועטרת ישועה (תשסד) אות ו ליום ב דפסח
סד ע"ב ואינו זוכה לאחריםטבעות זהב ח"א דף עב ע"ב [הלכה]
סד ע"ב חפץ ומחזירו לאחר שעהמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' לא
סד ע"ב תוס' ד"ה שאני - קטן הוי שליח בדאיתיה בנפשיהטבעות זהב ח"א דף יג ע"ב [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה שאנילקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
סד ע"ב תוס' ד"ה שאני שיתופידרכי חושן עמ' ה [הלכה]
סה ע"א שלוש מדות בקטן וכו' ולמכור בנכסי אביו - עד שיהא בן עשריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכד-קכ
סה ע"א שלש מדות בקטןאהל משה (שינרמן) פורים עמ' קצד
סה ע"א עונת נדריםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 193
סה ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשריםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' מב
סה ע"א בן אינו מוכר בנכסי אביומשיבת נפש עמ' רב
סה ע"א תן גט זה לאשתי במקום פלוניחכמת התורה תולדות עמ' תרלח
סה ע"א הרי היא במקום פלונישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלג
סה ע"ב ערב לי בתמריםרוח חיים (חיד"א) עמ' צה
סה ע"ב ור' יוסף אמר הא והא רבנן, רש"י ותוס'חכמת התורה תולדות עמ' תרלח
סו ע"א מי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנולב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
סו ע"א בבואה אית להומשך חכמה פרשת מקץ, בראשית פ' מ פס' ב
סו ע"א בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלו
סו ע"א בבואה דבבואה לית להואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תמב, תרעו, שט, תיג
סו ע"א בבואה דבבואה לית להולקוטי שיחות ח"כ עמ' 296
סו ע"א תוס' ד"ה דמי חמראטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
סו ע"א תוס' - ליתן שלום לחבירו ומכירו בלילהישא מדברותיך - מגילה עמ' נח
סו ע"ב אמר לעשרה כתבוחלק יעקב (קנטור) דרוש יב
סו ע"ב אמר לעשרה כתובוברכת שלמה חו"מ עמ' לג [הלכה]
סו ע"ב מילי ל"מ לשליחטבעות זהב ח"א דף עז ע"א [הלכה]
סו ע"ב שליחות במיליחכמת התורה ויצא עמ' תרג
סו ע"ב רמב"ן - גבי תרומה אפי' גילוי מילתא נמי מהני וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 116
סז ע"א14 הלכה כרבי יוסי וכו' נמוקו עמוספר המאמרים עת"ר עמ' קסג
סז ע"א18 רבי יוסי נימוקו עמולקוטי שיחות חל"ד עמ' 14
סז ע"א19 איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמיםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנה
סז ע"א19 איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים, ר' מאיר חכם וסופראור הצבי עמ' 255
סז ע"א19 איסי בן יהודה מנה שבחו של רבי מאיר שהוא חכםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא יז
סז ע"א20 ר' מאיר חכםצפנת פענח (תשסו) עמ' תט
סז ע"א20 ר"מ חכם וסופרעולת חודש ח"ג מאמר שצג
סז ע"א20 ר"מ חכם וסופרקומץ המנחה עמ' 67 (סי' עה)
סז ע"א20 רבי מאיר חכם וסופרבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' סא
סז ע"א20 רבי מאיר חכםצמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
סז ע"א21 גל של אגוזיןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 320
סז ע"א21 חכם לכשירצהילקוט הגרשוני ח"ב
סז ע"א22 ר"ע - אוצר בלוםעטרת ישועה (תשסד) אות ד לשבועות
סז ע"א22 רבי עקיבא אוצר בלוםלקוטי דיבורים עמ' 1168
סז ע"א28 אר"ש וכו' שנו מדותיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רעו ע"ב
סז ע"א28 בניי שנו מדותישלשלת הקודש עמ' קעא
סז ע"א28 בניי שנו מדותי וכו'לקוטי דיבורים עמ' 1167
סז ע"א28 כך אמר רבי שמעון לתלמידיו בניי שנו מדותי, שמדותי תרומות מתרומות מדותיו של רבי עקביאמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' סא
סז ע"א28 ר"ש לתלמידיו בני שנו מדותי שמדותי תרומותפוקד עקרים סי' ו (עמ' 50)
סז ע"א28 ר"ש לתלמידיו בני שנו מדותי שמדותי תרומותפרי צדיק ל"ג בעומר אות א
סז ע"א28 שנו מדותי, תרומות מתרומות מידותיו של ר"עלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 298
סז ע"א35 חיישינן שמא תשכורדרכי חושן עמ' קב [הלכה]
סז ע"א תוס' ד"ה חהםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
סז ע"ב גדולה מלאכה שמחממת את בעליהמכמני עוזיאל עמ' שיא, תנו
סז ע"ב גדולה מלאכה שמחממת בעליהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קסד
סז ע"ב חשידי אאבר מן החידרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
סח ע"א11 א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיךלקוטי שיחות חכ"א עמ' 206-207
סח ע"א22 ש' מיני שידיןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
סח ע"א28 איכא שמירא דאייתי משהטוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
סח ע"א32 שלמה עם אשמדאימבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
סח ע"א46 אשכחיה חמרא אמר כתיב לץ הייןפרי צדיק י"ד אדר ראשון אות א
סח ע"א46 בענין שתיית ייןתפארת משה עמ' קע, קעט
סח ע"א48 אשמדאי והשמירירים (רמח"ל) פ' קעג; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קטו; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' של
סח ע"א48 וכתיב זנות ויין וגו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ד
סח ע"א52 שמא דמרך עלך וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רד
סח ע"א52 שמא דמרך עלךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצח
סח ע"ב16 שקל לבינתא מחברתה אותבה אארעארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מב
סח ע"ב19 משח ארבע גרמידי ושדא קמיהדובר צדק עמ' 46, קומץ המנחה עמ' 47 (סי' נא)
סח ע"ב20 מכדי כי מיית ההוא גברא וכו' ד' גרמידילקוטי מאמרים עמ' 117
סח ע"ב25 א"ל לדידי לא אמסר לי שמירא וכו'טוב טעם ויקרא עמ' נה
סח ע"ב25 אשמדאי הביא שמיר לבנין המקדשקומץ המנחה עמ' 54 (סי' נט)
סח ע"ב25 בעינא לשמירא לביהמ"ק וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפט
סח ע"ב25 ענין השמיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכה
סח ע"ב31 מאן דעביד ליה ניחא נפשיה זכי לעלמא דאתיילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נז
סח ע"ב38 כתועפות אלו המלאכיםחלק יעקב (קנטור) דרוש יא
סח ע"ב38 כתועפות אלו מהש"רדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצ
סח ע"ב39 שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עיזקתיה בלעיה אותביה וכו' ח"א מלך והדיוט וח"א מלך והדיוט ומלךבינת ישראל (תשסו) דף נו ע"א
סח ע"ב40 כשאשמדאי לקח את מלכות שלמהמכתב מאליהו ח"א עמ' 308
סח ע"ב40 שלמה נטרד ממלכותו ע"י אשמדאיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכא
סח ע"ב41 בתחילה מלך על כל העולם ולבסוף מלך על ירושלים ולבסוף מלך על מקלומבשר טוב - חנוכה עמ' רנו
סח ע"ב41 וח"א גונדו היה מחזר על הפתחיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכד
סח ע"ב41 זה חלקי מכל עמלי חד אמר מקלו וחד אמר גונדי'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צ
סח ע"ב41 לבסוף מלך על מקלומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפז
סח ע"ב42 בשעה שהשליכו אשמדאי מכסאו היה מחזר על הפתחים ג' שנים וכו' מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך, מאי האימבשר טוב - ספר החיים עמ' קעה
סח ע"ב42 כל היכא דמטא אמר אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושליםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פט
סח ע"ב43 מכדי שוטה בחדא מלתא לא סריךחכמת התורה וארא עמ' ריד
סח ע"ב45 אשמדאי תבע להו בנידתייהואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
סח ע"ב48 לדמא דרישאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
סח ע"ב48 מלך והדיוט ומלךגנזי ישראל ח"ב דף קצא ע"א
סח ע"ב48 מלך והדיוטאור תורה השלם (מזריטש) סי' שצז
סח ע"ב48 מלך והדיוטמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פח, אור תורה סי' שצז
סח ע"ב48 רב ושמואל חד אמר מלךתפארת ישראל עמ' קנב
סח ע"ב רש"י ד"ה בדקו רגלו של שד דומה לתרנגולשיחת מלאכי השרת עמ' 85
סט ע"א01 רפואותמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
סט ע"א06 לשברירי לימא הכימבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
סט ע"א תוס' ד"ה לברוקתילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
סט ע"ב רש"י ד"ה אהלאלקוטי שיחות חל"א עמ' 144
ע ע"א14 תמרי משחנן ומשלשלןתפארת צבי שמות עמ' רלה
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש והנח שליש שאם תכעוס תעמוד על מלואושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סה
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש והנח שלישקומץ המנחה עמ' 5 (סי' כג)
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש והנח שליש, לכשתכעס תעמוד על מילואךעטרת ישועה (תשסד) אות נט להגדה ש"פ
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואךאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום א דפסח [מבן המחבר]
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שלישילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"א22 לעולם יאכל פחות משליש וישתה פחות משלישילקוט דברי חכמים ויקרא סי' של
ע ע"א24 אכילה שהנאתך ממנה משוך ידך ממנהאגרא דכלה ח"ג עמ' רצט
ע ע"א24 מאכל שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהצמח דוד (סקאליע) עמ' שכה
ע ע"א24 סעודה שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ג, לה
ע ע"א24 סעודה שהנאתך מלאה ממנו משוך ידך הימנהשבט מישראל עמ' רמט
ע ע"א24 סעודה שהנאתך ממנה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעג, תפח, תקיג
ע ע"א24 סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהאור ישרים (תשסב) עמ' רמג
ע ע"א24 סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך ממנהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעא
ע ע"א24 סעודה שהנאתך משוך ידך ממנהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות ל, לד
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שסג, תשכה
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעט
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהעמק תפלה (תשסו) עמ' קכט
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך ממנו, משוך ידיך הימנונר ישראל חלק ג דף קע"ז
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך משוך ידך הימנהנועם אליעזר בראשית עמ' קפד ע"ב
ע ע"א38 מי שאינו בקי בדרך ארץ ליתי ג' קפיזי דחוחיישראל קדושים עמ' 10
ע ע"א39 אמר רבי יוחנן הן הן החזירוני לנערותיבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנה
ע ע"א42 ג' דברים מתישים גופו של אדםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קפ
ע ע"א44 ה' דברים קרובים למיתהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שטז
ע ע"ב דעתא שגישתאספר המאמרים תרנ"ט עמ' נב
ע ע"ב שחט בו שנים וכו' ה"ז אינו גולה ובתוס' ד"ה אלא מעתה ובפני יהושעשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפב
ע ע"ב רוח בלבלתואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיט
עא ע"א אמירה לא הוי אלא בפהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
עא ע"א פרט לאילם שאינו יכול לדברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקז, תקט
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםדרך חיים עמ' קלה
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםכוזרי מאמר ב סי' עב
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםמשך חכמה דברים פ' יט פס' טו
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםתפארת צבי שמות עמ' שפא
עא ע"א תוס' ד"ה והא יכול ובחידושי חתם סופר ד"ה אםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסז
עא ע"א תוס' ד"ה והאחכמת התורה וירא עמ' רלג
עג ע"א אונס בגיטיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
עג ע"א לא איתמר בי מדרשא ומשבשתא היאאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שדמ
עג ע"א קאקי חוורי משלחי גלימא דאינשי, רש"ידרשות מהר"ם שיק עמ' קלה
עג ע"א קאקי חיוורי משלחי גלימיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיג, שכג
עג ע"ב רש"י - פנוי הבא על הפנויה אסורה רק לתרומהבנין אפרים עמ' קא [הלכה]
עג ע"ב תוס' ד"ה אמר רבה, ומיהו לפי הקונטרס י"ל שהיו מפרשין בהדיא שמהיום תהי' מגורשתפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסט
עד ע"א הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתיים זוז הרי זו מגורשתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110
עד ע"א נותנת לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרוביםמשך חכמה דברים פ' לג פס' ז
עד ע"א לי ולא ליורשיברכת שלמה חו"מ עמ' קצט [הלכה]
עד ע"א לי ולא ליורשידרכי חושן עמ' רעד [הלכה]
עד ע"א אמר רבי כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי ופליגי רבנן וכו' לא נחלקו אלא במהיוםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 31
עד ע"א כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רסג
עד ע"א כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכ
עד ע"ב דמי אצטלאטבעות זהב ח"א דף סט ע"ד [הלכה]
עד ע"ב וחזר ואמר מחולים לךחלק יעקב (קנטור) דרוש יג
עד ע"ב ואומר הריני כאילו התקבלתיאמרי נועם (מועדים) סי' סה לפסח
עד ע"ב לצעורה קמכויןחכמת התורה תולדות עמ' תרלח
עה ע"א נתינה בע"כ שמה נתינהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עז, קמז
עה ע"א אם התנה עמו על מנת שיפרע וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח כז
עה ע"א מעשה קיים ותנאי בטלדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קז
עה ע"א תנאי קודם למעשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכט
עה ע"א תנאי קודם למעשהרוח חיים (חיד"א) עמ' קכב
עה ע"א פני יהושע על תוס' ד"ה לאפוקיחכמת התורה בראשית עמ' לח
עה ע"ב אתקין שמואל בגיטא טהרת יו"ט ח"י עמ' נו
עה ע"ב ה"ז גיטך ע"מ שתשמשי את אבאחלק יעקב (קנטור) דרוש יג
עה ע"ב ע"מ שתשמשי את אבאאבן שהם עמ' לו [הלכה]
עה ע"ב נתן לה גט ע"מ שתניק את בניחכמת התורה ויצא עמ' שמו
עה ע"ב זמן הנקה לתינוק הוא ב' שניםעטרת ישועה (תשסד) אות קיג לשבועות
עה ע"ב רשב"א ד"ה אתקיןבנין אפרים עמ' סח [הלכה]
עו ע"א על מנת שתתני שלוש מאות זוזמשך חכמה שמות פ' ח פס' כא
עו ע"ב אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מרי משמיה דרבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלח
עו ע"ב אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת תוך י"ב חודששפע חיים ח"ד עמ' יא
עו ע"א הרי"ז גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת בתוך יב"ח אינו גטשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ל
עז ע"א20 חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא ארבעה והמשא ומעלי שבתא קמי שבתאאמרי נועם (מועדים) סי' י לחנוכה [מבן המחבר]
עז ע"א20 חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא ארבעה וחמשא ומעלי שבתא קמיפרי צדיק ויצא אות י, וישלח אות יא, שמיני אות י, בהעלותך אות ה, בהר אות טז, בהעלותך אות א, ב, כי תצא אות ו
עז ע"א20 חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא, ארבע וחמשא ומעלי שבתא קמי שבתאתפארת צבי שמות עמ' סד
עז ע"א20 חד בשבתא ותרי ותלת בתר שבתא, ארבעה וחמשה ומעלי שבתא קמי שבתאעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
עז ע"א20 חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שבתא וכו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רעג
עז ע"א20 עד יום ג נקרא אחורי שבתדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יד
עז ע"א20 שלושה ימים הראשונים הם משבת הקודמת, ושלושה ימים אחרונים מקבלים ההשפעה משבת הבאהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רי
עז ע"א20 שלשה ימים אחר שבת שייכים לשבת שעברהזכרון אליעזר עמ' קסב
עז ע"א20 תלתא יומי קמי שבתא ותלתא יומו לאתר שבתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח כט, בהעלותך א, יג
עז ע"א21 ארבעה וחמשא ומעלי שבתא, קמי שבתאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יח
עז ע"א21 האומר מקמי שבתא, מרביעי עד שבתאמרי בינה (שיפמאן) עמ' פח
עז ע"א26 הזורק גט לאשתו לתוך חצרהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 81
עז ע"א29 זרק לחיקהטבעות זהב ח"א דף כא ע"ב, לו ע"ב, נ ע"ב [הלכה]
עז ע"א29 נתן לה לתוך חיקה הרי זו מגורשתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 90
עז ע"א37 גנב משום דקנסיה רחמנאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיד
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תעד
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהלקוטי שיחות ח"י עמ' 103
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 125)
עז ע"א38 מה שקנתה אשה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקמו
עז ע"א רש"י - חד בשבא תרי בשבא ותלת בשבא קרי בתר שבת שעברה אבל רביעי חמישי וששי נקראין על שם שבת הבאהתפארת צבי שמות עמ' קסב
עז ע"א רש"י ד"ה משום דבע"כמנחת מחבת ח"א עמ' ריז
עז ע"ב05 גיטה וידה באין כאחדדברי סופרים סי' יז (עמ' 14)
עז ע"ב05 גיטה וידה באין כאחדמשך חכמה דברים פ' כג פס' יט
עז ע"ב06 גיטה וחצרה באים כא'מי מרום ח"ט עמ' שכ
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תריא
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבוחכמת התורה ויגש עמ' מד
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבוחכמת התורה ויצא עמ' קיח
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קיז
עז ע"ב10 עבד ידו כיד רבוחכמת התורה תולדות עמ' תקב
עז ע"ב12 ההוא שכיב מרע דכתב לה גט לדביתהו וכו' ותיזיל היא ותיחוד ותפתח ותחזיק ביהלב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
עז ע"ב12 ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי שבתא וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קנג לשבועות
עז ע"ב12 שכ"מ כתב גט לדביתהוטבעות זהב ח"א דף לו ע"א [הלכה]
עז ע"ב18 נעל גדר ופרץ הוה חזקהבני יששכר ח"א דף נג ע"א
עז ע"ב38 דומיא דידה דמשתמרת לדעתהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 86
עח ע"א טלי גיטך מע"ג קרקעלקוטי שיחות חל"ז עמ' 146
עח ע"א קרוב לה מגורשת וכו' וכן לענין קידושיןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 216
עח ע"א הי מיניהו קדיםטבעות זהב ח"א דף לד ע"א, לד ע"ג [הלכה]
עח ע"א חתם סופר - למה לא הובא הלכות חנוכה במשנה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מג
עח ע"ב זרוק לי חובי וכו' וברשב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' רלג [הלכה]
עח ע"ב תוס' ד"ה אם - המחמיר תבוא עליו ברכהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' עא
עט ע"ב כתב לשום מלכות שאינה הוגנת וכו' מדי וכו' יון וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 225
פ ע"א שינה שמו ושמהדרך חיים עמ' שד
פא ע"א ב"ש אומרים פסלה מן הכהונהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
פא ע"א שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםדברי שמואל (תשנח) עמ' עח
פא ע"א שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםתולדות שמואל עמ' עח
פא ע"א המגרש אשתו ולנה עמו בפונדקידרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
פא ע"ב הן הן עדי יחור הן הן עדי ביאהעטרת ישועה (תשסד) אות יב לליל ר"ה קודם קידוש
פא ע"ב הלכה כסתם משנהחקל יצחק (תשסג) עמ' שנח
פב ע"א המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלונילב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
פב ע"א האומר הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוניויגד יעקב עמ' תרכג
פב ע"א ע"מ שלא תנשאי לפלוניטבעות זהב ח"א דף סט ע"א [הלכה]
פב ע"ב אפי' לא נתגרשה אלא מאישהחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
פב ע"ב אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה לכהונהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
פג ע"א09 נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבירומשך חכמה דברים פ' כד פס' א
פג ע"א15 נענה ר' יוסי וברש"יעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיב
פג ע"א20 הרי שהלכה וניסת לאחרויגד יעקב עמ' תרכה
פג ע"א20 הרי שהלכה זו ונשאת לאחד מן השוק וכו' הא למדת שאין זה כריתות וברש"י, ובתוס' ד"ה ועמדה, וברשב"א ד"ה ועברה, וברמב"ן ד"ה ואי, ובר"ן (מג ע"ב מדפי הרי"ף) ד"ה וגרסינןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח, קלט
פג ע"א24 הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהןמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
פג ע"א34 בת אחיו לא ישא שמא ימות בלא בניםקומץ המנחה עמ' 19 (סי' קיב)
פג ע"ב אין משיבין את הארי לאחר מותומנחת מחבת ח"א עמ' ריג
פג ע"ב אין משיבין את הארי לאחר מיתהאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' כ
פג ע"ב אין משיבין את הארי לאחר מיתהדרך חיים עמ' עא
פג ע"ב אין חכם מתיר כלום אלא בחרטה (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
פג ע"ב בעא מיניה וכו' היום אי את אשתי ולמחר את אשתי וכו' מסתברא וכו' כיון דפסקה פסקה ובריטב"א ד"ה תיבעישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח, קלט
פד ע"א ה"ז גיטך ע"מ שתעלי לרקיעדרשות מהר"ם בנעט עמ' רל
פד ע"א הנותן גט לאשתו ע"מ שתעלה לרקיעאור אברהם דברים עמ' ש
פד ע"א הנותן גט לאשתו ע"מ שתעלי לרקיעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלד
פד ע"א הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע וכו' אינו גט, ובתוס'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שי, דברים עמ' תתצג
פד ע"א על מנת שתעלי לרקיעאור אברהם ויקרא עמ' תכ
פד ע"א על מנת שתעלי לרקיע, אין זה תנאיאור אברהם ברכות עמ' רפב
פד ע"א תנאי שא"א לקיימו התנאי בטל ומעשה קייםחכמת התורה בראשית עמ' יז
פד ע"ב רשב"א - לכתחילה לא תיבעל לו דהא אינה מגורשת עד שתיבעל לו וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 58
פה ע"א בעא מיניה רבא מר"נעולת חודש ח"ג מאמר תקו
פה ע"א חוץ מהפרת נדריך מהולב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
פה ע"א גופו של גט הרי את מותרת וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 144
פה ע"ב אמר לעבדו אין לי עסק בךחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
פו ע"ב שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזולב המשפט ח"ב שיעור כ [הלכה]
פז ע"א דכתב ראובן בן אקמא, יעקב אבתראתקנת השבין סי' ו (עמ' 55)
פז ע"א תוס', דיבור שנגמר בו דבר נחשב מעשה גמורעקבי אבירים עמ' קסא
פז ע"א ר"ןבנין אפרים עמ' עה [הלכה]
פז ע"ב וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסח, במדבר עמ' תשכז, מלכים עמ' נח
פח ע"א21 חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורותראשית חכמה, תשובה פרק ו אות נט
פח ע"א21 חניכת אבות עד ג' דורותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
פח ע"א27 לא חרבה א"י עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"ז וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלה
פח ע"א27 לא חרבה א"י עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"זדברי סופרים סי' י (עמ' 8)
פח ע"א37 אותן פרדסאות שהושיב ירבעםילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"א37 כל אותן פרדסיאות שהושיב ירבעם וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלב-ג
פח ע"א44 וישקוד ה' על הרעה וכו' כי צדיק ה' אלקינו וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםס' הזכרון לחתם סופר עמ' נט
פח ע"א44 וישקוד ה' על הרעהארצות החיים (פלג'י) דרוש א
פח ע"א44 וישקוד על הרעה כי צדיק ד'ילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"א46 ועדיין גלות יכניה קיימת וברש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתצג
פח ע"א46 צדקה עושה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהודובר צדק עמ' 180
פח ע"א46 צדקה עושה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהופרי צדיק נח אות ב
פח ע"א46 צדקה עשה הקב"ה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
פח ע"א46 צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ק
פח ע"א46 צדקה עשה הקב"האגודת אזוב (יעבץ) דף עו ע"ג
פח ע"א46 צדקה שעה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיה ועדיין גלות יכניה עומדתאיש צעיר דף יג ע"ב
פח ע"א47 החרש והמסגר וגו' שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רפא
פח ע"א47 החרש והמסגר הם התלמידי חכמיםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' נא
פח ע"א47 החרש והמסגר הם התלמירי חכמיםצפנת פענח (תשסו) עמ' צד, קיב
פח ע"א47 החרש והמסגר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שסב
פח ע"א47 החרש והמסגר, שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרד
פח ע"א47 החרש והמסגר, שכשפותחין בדבר הלכה נעשו השומעין בחרשיםצמח דוד (סקאליע) עמ' רא
פח ע"א48 כשפותח בהלכה הכל נעשים חרשיןמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קנב
פח ע"א49 הקדים הקב"ה שתי שנים לנושנתםחכמת התורה נח עמ' רסט
פח ע"א49 הקדים שנים לונושנתםדרשות מהר"ם בנעט עמ' סג, קלג
פח ע"א49 הקדים שתי שניםחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
פח ע"א49 עולא אמר שהקדים ב' שנים לונושנתם וכו'טוב ירושלים שמות פ"ד פסוק כה
פח ע"א49 שהגלה אותה שנתיים קודם ל"ונושנתם"גנזי ישראל ח"א דף עב ע"א, ח"ב דף צט ע"א
פח ע"א49 שהקדים שתי שנים לונושנתםחכמת התורה וישלח עמ' שיז
פח ע"א49 שהקדים שתי שנים לונושנתםעירין קדישין השלם עמ' תקח
פח ע"א49 שהקדים שתי שניםפנים יפות על תהלים עמ' תע, תעא
פח ע"א49 שהקדים שתי שנים למנין ונושנתםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
פח ע"א תוס' ד"ה ודילמא - אמר ה"ר עזרא הנביאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 73
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמא תתנ"ב הואלקוטי מאמרים עמ' 190
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעב
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים טז
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמאילקוט הגרשוני ח"ב (258)
פח ע"ב03 אם כופין בר ישראל ליתן גט לאשתו עד שאומר רוצה אני, הגט כשרעבודת עבודה עמ' צט
פח ע"ב03 גט המעושה בישראלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח יח
פח ע"ב03 גט המעושהברכת שלמה חו"מ עמ' יז [הלכה]
פח ע"ב03 גט מעושהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רי
פח ע"ב20 אביי אשכחיה לר"י דהוי מעשי אגיטאדרכי חושן עמ' ב-ג [הלכה]
פח ע"ב20 אביי אשכחיה לרב יוסף דקא מעשה אגיטיןמשך חכמה דברים פ' כה פס' יא
פח ע"ב22 כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים, אע"פ שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
פח ע"ב23 אע"פ שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להזקק להםמשך חכמה ויקרא פ' כד פס' יח
פח ע"ב23 אע"פ שדיניהם כדיני ישראל וכו' לפניהם ולא לפני עכו"םבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשי, תשיח
פח ע"ב23 עובדי כוכבים אע"פ שדיניהם כדיני ישראל אי אתה רשאי להיזקק להםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 417
פח ע"ב24 דיין של גוים א"א רשאי ליזקק להם שנא' לפניהם ולא לפני גוים וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' צח
פח ע"ב24 ההולך לדון לפני דיני אוה"ע כמוקיר שם אליליםמי מרום ח"ב עמ' סד, סט
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני דייני אומות העולםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ק
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מה
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םאמרי יוסף שמות דף פג ע"א
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נז
פח ע"ב25 'המשפטים אשר תשים לפניהם' - ולא לפני אומות העולםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 62, 64, 69
פח ע"ב25 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' - לפניהם ולא לפני עכו"םמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 361
פח ע"ב25 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קעט, קפא
פח ע"ב25 ולא לפני עכו"ם והדיוטות ובראשוניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ג-ה
פח ע"ב25 'לפניהם' - ולא לפני עכו"ם ולא לפני הדיוטותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 390
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםאור הרעיון עמ' קעה, רסח
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםחכמת התורה משפטים עמ' ב, לג, מט, נט, סג, עג, עד, פב
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםפירוש המכבי דברים עמ' רצב
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםפנים יפות על תהלים עמ' שמח
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםשערי תשובה שער ג אות כ
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 895
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםתפארת צבי שמות עמ' שלא, שלו, שלט
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עכו"ם וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק א
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עכו"םבינת ישראל (תשסו) דף כז ע"ב
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עכו"םמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קד
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני ערכאותשער ראובן עמ' רצב
פח ע"ב26 לפניהם ולא לפני הדיוטותטוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יב
פח ע"ב26 ולא לפני הדיוטותטוב טעם שמות עמ' קס
פח ע"ב26 לפניהם ולא לפני הדיוטותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמד
פח ע"ב26 לפניהם ולא לפני הדיוטותצפנת פענח (תשסו) עמ' רפא
פח ע"ב27 שליחותייהו עבדינןמשנת חיים במדבר עמ' רנג
פח ע"ב30 במילתא דלא שכיחא לא עבדינן רשב"א שםדרכי חושן עמ' ב [הלכה]
פח ע"ב31 יצא שמה בעיר מקודשת ה"ז מקודשתויגד יעקב עמ' תרמד
פח ע"ב31 יצא שמה בעיר מקודשתנתיבות עולם ח"ב עמ' צא
פח ע"ב רש"י - לפניהם קאי אשבעים זקנים שעלו עמו להר קודם מתן תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' רפא
פח ע"ב רש"י ד"ה לפניהםלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 157
פח ע"ב תוס' ד"ה במלתאבנין אפרים עמ' רו (בהערה), רז (בהערה) [הלכה]
פח ע"ב תוס' ד"ה ולא לפנישני המאורות (תשסח) עמ' ק
פט ע"א יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששיןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רצ
פט ע"א יצא לה שם מזנה בעיר ובתוס' ובמהרש"אבנין אפרים עמ' ק [הלכה]
פט ע"א בעולה אין חוששין להנתיבות עולם ח"ב עמ' צ
צ ע"א01 ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה וכו' כי ימצא בה ערות דבר וב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רכד
צ ע"א01 ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא וכו' וב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תסא
צ ע"א01 בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דברגנזי צדיקים (תשסב) עמ' לו
צ ע"א01 בית שמאי אומרים לא יגרש את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קלא, רצ
צ ע"א01 ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקלז
צ ע"א01 בש"א לא יגרש אדם אשתו אא"כ מצא בה ערות דברמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לט ע"ב, נ ע"א, עב ע"א, ח"ב דף ו ע"ב
צ ע"א01 בש"א לא יגרש אדם את אשתו אא"ב מצא בה ערות דברויגד יעקב עמ' תרכג
צ ע"א01 בש"א לא יגרש וכו' אא"כ וכו' ובה"א אפי' הקדיחה וכו' רע"א אפילו מצא כו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1121, ח"ט עמ' 144, חי"ח עמ' 55
צ ע"א01 מחלוקת ב"ש וב"ה ור"עיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכה, קנט
צ ע"א02 לא יגרש אדם אשתו וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' קפו
צ ע"א02 לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוות דבראות זכרון הקדמה עמ' 6
צ ע"א02 לא יגרש אדם את אשתו וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלד
צ ע"א02 לא יגרש אדם וכו' אלא אם כן מצא בה ערות דבר וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצו
צ ע"א02 לא יגרש אשתו אא"כ מצא ד"עילקוט הגרשוני ח"ב
צ ע"א03 מצא בה דבר ערוהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' כה
צ ע"א04 אפילו הקדיחה תבשילו וכו' ר"ע אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרפח
צ ע"א04 אפילו הקדיחה תבשילואמת ליעקב עה"ת עמ' תקיב
צ ע"א06 אפילו מצא אחרת נאה הימנהעין איה ב' 288 קטע צב
צ ע"א06 אפילו מצא אחרת נאה הימנהפירוש המכבי דברים עמ' קז
צ ע"א06 מצא אחרת נאה הימנהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיט
צ ע"א06 ר' עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
צ ע"א08 אמרו ב"ה לב"שילקוט הגרשוני ח"ב
צ ע"א23 בלשון כיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצב
צ ע"א23 כי משמש בלשון אשרבת עין (תשסז) עמ' תיד
צ ע"א33 אם לבו לגרשה וכו' אל תחרוש על רעך רעה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 138
צ ע"א33 משמשת כשבלבו לגרשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד
צ ע"א36 ר' מאיר אומר כשם שהדעות במאכל, כך יש דעות בנשיםאור הצבי עמ' 166
צ ע"א36 רבי מאיר אומר, כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים, יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשלז, מלכים עמ' שיא
צ ע"א37 יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהואור הצבי עמ' 245
צ ע"א38 וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
צ ע"א רש"י - 'כי' משמש בארבע לשונותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 62
צ ע"א רש"י ד"ה כי משמש בד' לשונותקרן פני משה ח"א עמ' נט
צ ע"א רש"י ד"ה פפוס - פפוס בן יהודה, בעלה של מרים מגדלא נשייא היהאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
צ ע"א תוס' ד"ה כילקוטי שיחות חי"ד עמ' 78
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלן - בשם הירושלמי, למה לי לא יוכל בעלה גוי הא בלא זה אסורה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרעג, תשב
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלןדרשות מהר"ם שיק עמ' שיד
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלז
צ ע"ב01 ורוחצת עם בנ"א ס"ד ובפרש"ידרשות שבט הלוי עמ' קעא
צ ע"ב01 רוחצת עם בני אדםטהרת יו"ט ח"ח עמ' קעו
צ ע"ב11 כי שנא שלח - דשנאוי המשלחמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
צ ע"ב11 כי שנא שלח וכו' רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח וכו' דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
צ ע"ב11 כי שנא שלח וכו'דברי שלום חלק ג עמ' יד
צ ע"ב11 כי שנא שלח, אם שנאתה שלח, ר' יוחנן אומר שנאוי המשלח, ולא פליגי הא בזווג ראשון הא בזווג שני וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
צ ע"ב12 אם שנאת שלחעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלה
צ ע"ב12 כאן בזיווג ראשון כאן בזיווג שניויגד יעקב עמ' תרכג
צ ע"ב12 לא פליגי, הא בזיווג ראשון הא בזיווג שנימשך חכמה דברים פ' כד פס' א
צ ע"ב12 רי"א אם שנאת שלח, רי"א שנאוי המשלח וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ריב, שיד, שיט
צ ע"ב12 שנאוי המשלחאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מו
צ ע"ב13 אין לגרש אשתו הראשונהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
צ ע"ב13 אפי' מזבח מוריד עליו דמעהילקוט הגרשוני ח"ב
צ ע"ב13 המגרש אשתו מזבח מוריד עליו דמעותמנחת עני (תקמז) דף מא ע"א
צ ע"ב13 המגרש אשתו מזבח מוריד עליו דמעותתפארת משה עמ' רסט
צ ע"ב13 המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותצפנת פענח (תשסו) עמ' ריב, שג, תא
צ ע"ב13 המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד דמעותחכמת התורה ויחי עמ' קצג
צ ע"ב13 המזבח מוריד עליו דמעותפרדס המלך (תשסט) אות תרעד
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו אפילו מזבחאהבת עולם דף קכג
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד דמעותדובר צדק עמ' 195
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותאורות אלים דף יב ע"ב
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנד
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונהאוצר הכבוד
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונהפירוש המכבי דברים עמ' קז
צ ע"ב13 כל המגרש את אשתו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרג-תרט
צ ע"ב13 כל המגרש וכו' מזבח מוריד עליו דמעות וכו' חברתך ואשת בריתךלקוטי שיחות ח"ט עמ' 144, 150
צ ע"ב13 מזבח מוריד עליו דמעותס' ג' תמוז תשנד עמ' רעז
צ ע"ב13 מי שגירש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותשמע יעקב (זיידא) עמ' קע
צ ע"ב16 הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטיןפרדס המלך (תשסט) אות תרעד
צ ע"ב מהרש"א בחידושי הלכות ד"ה בד"ה זוג ראשון, וכו' דאסור לגרש אשתו ראשונה ועלה קאמר דהמזבח מוריד עליו דמעות דהיינו עליו שהוא המגרשה לרצונו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
צ ע"ב מהר"ם שיף - דמיון הגלות לענין הגירושיןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 143

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US