Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת קידושין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת קידושין דפים לז-פב


דפים ב-לו

לשון הגמראמראה מקום הביאור
לז ע"א01 חוץ מן הערלה וכלאיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פג
לז ע"א01 כלאים כו' נוהג בחו"לשערי תשובה אגה"ת אות לא
לז ע"א01 ערלה נוהגת בחו"לשערי תשובה שער ג אות פז, אגה"ת אות לא
לז ע"א01 ר"א אומר אף החדששערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קה
לז ע"א04 הרי תפילין ופטר חמורמשנת חיים דברים עמ' קי
לז ע"א04 והרי תפילין ופטר חמור כו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ט עמ' 52
לז ע"א04 פטר חמור נוהג בחו"ל ובתוס' הרידרשות ר"י מסלוצק עמ' קעו
לז ע"א04 תפילין - מצוה שבגוףשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 118
לז ע"א06 כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין בחו"ל וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ו פסוק ה
לז ע"א06 מצוות שהם חובת הגוף נוהגות אף בחו"לעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמא
לז ע"א06 מצות שהם חובת הגוףאהבת ציון (תשסד) עמ' קמ
לז ע"א07 חובת הגוף נוהגת בארץ ובחו"לקרן פני משה ח"א עמ' ריג
לז ע"א07 חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיח
לז ע"א09 אלה החוקיםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ו פסוק ג
לז ע"א10 אשר תשמרון זו משנהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' טו
לז ע"א10 ושמרתם זה המשנהדרשות מהר"ם שיק עמ' ס
לז ע"א10 ושמרתם זו משנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ב
לז ע"א10 ושמרתם, זו משנהאורות התורה ח ב
לז ע"א10 תשמרון זו משנהשרגא המאיר על התורה עמ' תעג
לז ע"א10 תשמרון זו משנה לעשות זה מעשהראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק ריט
לז ע"א10 תשמרון זו משנה לעשות זו מעשהדרשות שבט הלוי עמ' רב
לז ע"א10 תשמרון זו משנה, לעשות זה מעשה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' סא
לז ע"א15 צא ולמד ממה שאמוראור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכו
לז ע"א17 ע"ז מיוחדתהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק א
לז ע"א25 לאחר ירושה וישיבה משמעחכמת התורה בראשית עמ' י
לז ע"א25 'מושבות' לאחר ירושה וישיבה משמעחכמת התורה בא עמ' קעח
לז ע"א25 מושבהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק כ
לז ע"א27 חדש אסור מן התורה גם בחוצה לארץשערי תשובה שער ג אות קה
לז ע"א35 כל מקום שנאמר בו "מושב" אינו אלא לאחר ירושה וישיבהמשך חכמה במדבר פ' כח פס' טז, דברים פ' טז פס' ט
לז ע"א35 כל מקום שנאמר בו מושבעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפד
לז ע"א35 ללמדך שכל מקום שנאמר בו מושב וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפח
לז ע"א35 פלוגתא דר' ישמעאל ור' עקיבאמשך חכמה במדבר פ' טו פס' ב
לז ע"א36 נסכים קרבין רק לאחר ירושה וישיבהמשך חכמה במדבר פ' כט פס' לט
לז ע"א רש"י ד"ה אבל חדש - ללמדך, והרי שבת (לאחר ירושה וישיבה - י"ד שנה)לקוטי שיחות חל"ד עמ' 147
לז ע"א רש"י ד"ה ללמדך - משבאו לשילה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 81
לז ע"א תוס' ד"ה דאקריבו כו' הקשה ראב"עאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ערה
לז ע"א תוס' ד"ה והרילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 321
לז ע"ב01 ביאה ומושב כתיב בהומשך חכמה במדבר פ' כט פס' יא
לז ע"ב01 כל מקום שנאמר ביאה ומושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרפט, דברים עמ' תשנח, תתכז, יהושע-שמואל עמ' ט
לז ע"ב09 בקירבו נסכים במדבר וכו'משנת חיים ויקרא עמ' יד, מכתבים א
לז ע"ב09 מחלוקת ר' ישמעאל ור"ע אם התחייבו בנסכים מידעיוני רש"י במדבר עמ' רכב
לז ע"ב09 קרבו נסכים במדבריערות דבש ח"ב עמ' רצד
לז ע"ב13 תנא דבי ר' ישמעאל, הואיל ונאמרו "ביאות" בתורה סתם וכו'משך חכמה במדבר פ' ט פס' ז
לז ע"ב14 ביאות וכו' לאחר ירושה וישיבה אף כל וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 244
לז ע"ב15 אף כל לאחר ירושה וישיבה וכו'אודה ה' דף יט ע"ב
לז ע"ב15 חיוב לאחר ירושה וישיבהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשא
לז ע"ב16 הוה מלך ובכורים שני כתובים הבאים כאחדלקוטי שיחות חל"ד עמ' 148
לז ע"ב17 לא נתחייבו בביכורים עד שכבשושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנה
לז ע"ב17 לא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץפירוש המכבי דברים עמ' קכו
לז ע"ב17 שלא נתחייבו בביכורים עד לאחר שכבשו את הארץ וחלקוהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' לו
לז ע"ב17 לא נתחייבו ביכורים עד אחרי כיבוש וחלוקהבאר ראי (רוזן) תורה סי' כט אות א
לז ע"ב17 שלא נתחייבו בבכורים עד לאחרי ירושה וישיבהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 148, 147, 145
לז ע"ב17 שלא נתחייבו ביכורים עד שכבשו כו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 152
לז ע"ב26 נתחייבו ישראל בחלה לפני כיבוש וחילוקרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כז
לז ע"ב27 והשתא דאמרינן חובת הגוף וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפא
לז ע"ב27 והשתא דאמרת חובת הגוףאות לישועה דף סו ע"א
לז ע"ב28 מושב דכתב רחמנא גבי שבת למה ליפרי צדיק אמור אות ד, ה, שלח אות ג
לז ע"ב28 מושב דכתב רחמנא לגבי שבת למה לימי מרום חי"א עמ' סח
לז ע"ב28 מושבותיכם דכתב רחמנא גבי שבת למה ליויגד יעקב עמ' קיט
לז ע"ב29 סד"א הואיל ובענינא דמועדות כתיבאבית ישי - דרשות עמ' כו
לז ע"ב29 סד"א, הואיל ובענינא דמועדות כתיבא, תבעי קידוש בית דין כמועדות, קמ"למשך חכמה ויקרא פ' כג פס' ג
לז ע"ב30 חובה על בית דין לקדש המועדיםאור אברהם במדבר עמ' לו
לז ע"ב31 מושב דכתב רחמנא גבי חלב וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק טז
לז ע"ב31 מושבות דכתב רחמנא גבי חלב ודם למה ליס' העיקרים (מישור) עמ' שכט
לז ע"ב36 סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב על מצות ומרורים וכו'דובר שלום (תשסג) אות שצד
לז ע"ב38 ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין וכו' עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו
לז ע"ב38 ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין כו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 52
לז ע"ב39 בשלמא למ"ד מושב כל מקום שאתם יושבים משמע וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מ ע"א
לז ע"ב40 בזכות התפילין תיכנס לארץהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' נב
לז ע"ב40 עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 118
לז ע"ב40 עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץחבש פאר, דרוש א'
לז ע"ב44 ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול וכו' ובתוס' ד"ה ממחרתדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רמא
לז ע"ב44 ממחרת הפסח אכיל מעיקרא לא אכילאוהב ישראל דף רנא ע"ב
לז ע"ב תוס' ד"ה הואיל - שכל ארבעים שנה וכו' לא הקריבו אלא פסח זה בלבד וא"ת ולמה לא הקריבו וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 66
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעב
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילעיוני רש"י במדבר עמ' קלג, רטז
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילשיחת מלאכי השרת עמ' 95
לז ע"ב תוס' ד"ה הואיל וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסג
לז ע"ב תוס' ד"ה הואיל וכו'מטה יששכר עמ' קסא
לז ע"ב תוס' ד"ה הואיל, ובטעם שלא הקריבו ישראל קרבן פסח במדבר זולת בשנה שניתברכת פרץ פ' בהעלותך
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרת, מקנהחכמת התורה בראשית עמ' פח
לז ע"ב תוס' שלא עשו פסחחקל יצחק (תשסג) עמ' שסה
לח ע"א01 אקרוב עומר והדר אכול וכו'אמרי אלימלך עמ' קמג
לח ע"א01 אקריב עומר והדר אכול, ובתוספות שםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות כד
לח ע"א01 בכניסתן לא"י הקריבו העומראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלד ע"ב
לח ע"א03 אכלו את המן עד בואם אל ארץ נושבתמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תא
לח ע"א03 את המן אכלוחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
לח ע"א10 היו מסתפקין ממן שבכליהן עד ט"ז בניסןמשך חכמה דברים פ' טז פס' ט
לח ע"א10 נסתפקו ממן ששבכליהם ארבעים יוםמשך חכמה שמות פ' טז פס' י
לח ע"א12 וכי ארבעים שנה אכלו וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 109
לח ע"א12 חשבון ארבעים שנה לאכילת המןתפארת צבי שמות עמ' רמ
לח ע"א13 המן לא ירד עד י"ז בסיוןמנחם ציון (תשסד) עמ' עט
לח ע"א14 אכלו את המצות עד רדת המןישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכא
לח ע"א14 במצה טעמו טעם מןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא כה
לח ע"א14 ואכלו עוגות מצות, וטעמו בהם טעם מןבת עין (תשסז) עמ' שכו
לח ע"א14 טעם המן במצותמי מרום ח"ב עמ' ריא
לח ע"א14 טעמו טעם המן במצותמי מרום ח"ט עמ' קג
לח ע"א14 עוגה שהוציאו ממצרים טעמו בה טעם מןדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קמט
לח ע"א14 עוגות שהוציאו בני ישראל ממצרים טעמו בהן טעם מןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' עז, רכח, רלה
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהן טעם מן ואכלוהו מ' יוםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פג ע"א
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רסג
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןאמרי נועם (מועדים) סי' לז לפסח, סי' יד ליום ב דפסח
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןדרשות מהר"ם שיק עמ' תע
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תמ
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןפרי צדיק מקץ אות ו
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהן טעם מןעטרת מנחם (תשסג) עמ' רכד
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו טעם מןמשך חכמה שמות פ' טז פס' ח
לח ע"א14 עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהן טעם מןמנחם ציון (תשסד) עמ' קלו
לח ע"א16 בז' אדר מת משה ובז' באדר נולד משהדרשות שמן רוקח עמ' קנט
לח ע"א16 בז' באדר מת משהדרשות שבט הלוי עמ' רנח
לח ע"א16 בשבעה באדר מת משה ומנין שבשבעה באדר נולד משהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכא
לח ע"א16 בשבעה באדר מת משה ופסק מן מלירד, והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' סב
לח ע"א26 הא למדת שבז' באדר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
לח ע"א26 הא למדת שבשבעה באדר מת משהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ג, שכד
לח ע"א27 ומנין שנולד משה בז' באדרקול ששון (גולדברג) הקדמה
לח ע"א30 הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קיא
לח ע"א30 הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשסג
לח ע"א30 הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםלקוטי מאמרים עמ' 158, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 138), ישראל קדושים עמ' 35
לח ע"א30 הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםפרי צדיק ל"ג בעומר אות א, לחג השבועות אות כב
לח ע"א30 הקב"ה יושב וממלא שנותיהםאמה של מלכות עמ' 145
לח ע"א30 הקב"ה יושב וממלא שנותיהן של צדיקים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תעט
לח ע"א30 הקב"ה ממלא ימיהם של צדיקים מיום ליוםמרפא לשון עמ' רפא
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנות צדיקיםמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהם וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 55
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלח
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נד, סו
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים וכו'פירוש המכבי דברים עמ' תמח-תמט
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש צב
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 150
לח ע"א30 הקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שסו
לח ע"א30 הקב"ה מחשב שנותם של צדיקים מיום ליוםפנים יפות על תהלים עמ' שלא
לח ע"א30 מכאן שהקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים ובמהרש"אשני המאורות (תשסח) עמ' קט
לח ע"א30 מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שמג
לח ע"א30 מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעט
לח ע"א30 שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 350
לח ע"א30 שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רז
לח ע"א30 שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
לח ע"א33 על שלשה דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קלג
לח ע"א33 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץפוקד עקרים סי' ה (עמ' 43), צדקת הצדיק סי' קעה
לח ע"א36 ומה חדש שאין איסורואגודת אזוב (יעבץ) דף נט ע"א
לח ע"א37 ויש היתר לאיסורויערות דבש ח"ב עמ' רצג
לח ע"א תוס' - אין עשה שקודם הדיבור דוחה ל"ת שלאחר הדיבוראור אברהם שמות עמ' קמו
לח ע"א תוס' - בשם ירושלמי מהא דאכלו מעבור הארץאור זרוע לצדיק עמ' 55, מחשבות חרוץ סי' *ט (עמ' 78-77)
לח ע"א תוס' - עשה דקודם הדיבור אינו דוחה ל"ת שלאחר הדיבוראור אברהם - רות עמ' שפג
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכז
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ס ע"א, מהדו"ב ח"א דף מג ע"א, מד ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובמשנת חיים שמות עמ' שלג
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובן בשם הירושלמי, דהא דלא אתי עשה דמצה ודחי לא תעשה דחדש משום דאין עשה דלפני הדבור דחי לא תעשה דלאחר הדבורצמח דוד (סקאליע) עמ' קלב
לח ע"א תוס' ד"ה צא מהןהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק א
לח ע"א תוס' ד"ה עד, וי"מ איפכא דארץ נושבתחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
לח ע"א תוס' - יבא עשה דמצה וידחה לאו דחדשאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שג
לח ע"א תוס' - יבוא עשה דמצה וידחה איסור חדשאור אברהם דברים עמ' קצ
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב, בשם הירושלמי דגזרינן כזית ראשון אטו שניכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צה
לח ע"א תוס' ד"ה אקריב בשם הירושלמיחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
לח ע"א תוס' עשה דמצה שידחה ל"ת דחדשעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכב
לח ע"א תוס' - אם נתחייב בפסחחקל יצחק (תשסג) עמ' רמז
לח ע"א מהרש"א בפי' "מיום ליום" אי ימי החודש או השבועס' ג' תמוז תשנד עמ' רי
לח ע"א מהרש"א - הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום היינו שנכנסים יום א' לשנת הע"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש צב אות א
לח ע"א מהרש"א איגר מקשה על הרא"ש מסוגייןחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
לח ע"ב בשתי שמיטות הכתוב מדברלקוטי שיחות ח"ז עמ' 356
לח ע"ב ערלה הלכה וכו' מאי הלכהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצד
לח ע"ב הלכה למשה מסיני ספיקה מותר וודאה אסורשערי תשובה אגה"ת אות לא
לח ע"ב ערלה בחו"ל מדברי סופרים לכמה תנאיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נג
לח ע"ב רש"י ד"ה שלש מצותמשנת חיים במדבר עמ' תג
לט ע"א20 ערלה בחו"ל הלכה למשה מסינישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פג
לט ע"א29 אסור מן התורה להרכיב אילן באילן מין בשאינו מינו אפילו בחו"לשערי תשובה אגה"ת אות לא
לט ע"א29 הרכבה אסורה בחו"לשערי תשובה שער גה"ת אות לא
לט ע"א30 את חוקותי תשמורואוצר הכבוד
לט ע"א30 את חקתי תשמרו חוקים שחקקתי לך כברפרי צדיק מקץ - הבדלה
לט ע"א30 את חקתי תשמרו חוקים שחקקתי לך כברפרי צדיק מקץ - הבדלה
לט ע"א30 את חקתי תשמרו, חוקים שחקקתי לך כבר בהמתך לא תרביע כלאים ושדך לא תזרע כלאיםברכת טוב עמ' תלט
לט ע"א32 מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יט
לט ע"א32 מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יט
לט ע"א42 ואין נאסרין עד שיהיו שם שני מינים מלבד הכרם כגון חטה ושעורהשערי תשובה אגה"ת אות לא
לט ע"א49 אמר רב יוסף לאו מלתא היא דאמריפרי צדיק בשלח אות יד, ראה אות ז
לט ע"א רש"י ד"ה לא קיי"ל כר' יאשיהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפ
לט ע"א תוס' ד"ה לא קיי"להכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ט
לט ע"א תוס' ד"ה לא קיי"ל כר' יאשיהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפ
לט ע"ב03 כל המקיים מצוה א' מנחילין לו עוה"בדברי יונה ח"א עמ' קטז
לט ע"ב03 כל העושה מצוה א' מטיבין לו ומאריכין לו ימיוחיים וחסד סי' תצא
לט ע"ב03 כל העושה מצוה א' מטיבין לוכתר שם טוב (תשסד) סי' יז, רנ
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחתכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"ד
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחתתאומי צביה עמ' שלט
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחתתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנז
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו, ומאריכין לו את ימיובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קלד
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו, ומאריכין לו את ימיו, ונוחל את הארץבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רו
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא, כב
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' רמ
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחתאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ע
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' שד
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת כתקונה מיטיבין לו ומאריכין ימיו ושנותיו וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 145
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' מו
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לודרך מצותיך (חב"ד) דף קצז ע"א
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לודרשות שמן רוקח עמ' תסח
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לוקהלת משה (תשסב) עמ' מג
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו בעוה"זדברי חנינא - מזלות עמ' טז
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 197
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נז, קיג, קלג, קסז
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכב
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיונועם אלימלך (תשסא) עמ' רלג
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות הקדמה אות יז, מצוות פרק א אות ג
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות כא, לא, שער ה פרק א אות יד
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכיןבני יששכר ח"ב דף קסו ע"ד
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לומרפא לשון עמ' לט
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת מטיבין לותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יח, קנו
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת וכו' ומאריכין לו ימיותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רד, רה
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 214
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחתאגודת אזוב (יעבץ) דף ז ע"א, עג ע"ד
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת, ותוס'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רמז
לט ע"ב03 כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו, ומאריכין לו את ימיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נח ע"א
לט ע"ב03 כל העושה מצוה מטיבין לוילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב03 כל העושה מצווה אחתתורת חיים (קאסוב) עמ' רסא
לט ע"ב03 כל העושה מצווה אחתאוצר הכבוד
לט ע"ב04 העושה מצוה א' וכו'יין לבנון (תשסג) עמ' 305
לט ע"ב04 העושה מצוה א'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צח
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לואבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ב
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' דעבדי ליה יום טוב ויום בישקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות ג, דרוש קנו אות ב, דרוש קס אות ה, דרוש קפא אות ג, דרוש קצב אות א, יד
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פו
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיוחיי שלמה עמ' ער
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ריא
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ריא
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת מטיבין לודרך חיים (תשלה) עמ' עג, תשנב
לט ע"ב04 העושה מצוה אחת נוחל את הארץכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 35
לט ע"ב04 העושה מצוה כתיקונה מטיבין לוחכמת התורה לך לך עמ' נב
לט ע"ב04 העושה מצוה מטיבין לוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 40, 49, 71, 82
לט ע"ב07 אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פב
לט ע"ב07 אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וכו' ותלמוד תורה כנגדפרי צדיק קדושים אות ג
לט ע"ב09 כבוד אב ואםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' סט
לט ע"ב09 מריעין לודרשות מהר"ם בנעט עמ' רלד
לט ע"ב10 והבאת שלום בין אדם לחבירושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רי
לט ע"ב10 כל מי שעונותיו מרובין מזכויותיו מיטיבים לו ודומה כמי שקיים כל התורהאור הצבי עמ' 253
לט ע"ב10 כל מי שעונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לוס' העיקרים (מישור) עמ' תקי
לט ע"ב11 ותלמוד תורה כנגד כולםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר י, שער רביעי מאמר יא
לט ע"ב11 מי שרבו עונותיו דומה במי שקיים בה"ת כולהאהבת ציון (תשסד) עמ' לא
לט ע"ב12 האיש אשר זכיותיו מרובין מעונותיו הנה הוא מעדת צדיקיםשערי תשובה שער ג אות ריט
לט ע"ב12 העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבין לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט
לט ע"ב12 כל העושה מצווה אחת יתרה מיטיבים לו וכו' כל הגמרא שםאוזן שמואל דף ה ע"א
לט ע"ב12 עשה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבין לו וכו' ובתוס' שםמטה יששכר עמ' פ
לט ע"ב18 כל שזכויותיו מרובים מעוונותיודברי חנינא - מזלות עמ' א, כג
לט ע"ב18 כל שזכיותיו מרובין מעונותיו מריעין לו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קפט
לט ע"ב18 לצדיקים משלמים על חטאיהם בעוה"זבן מלך - מידת הביטחון עמ' סא
לט ע"ב18 מי שהוי רובו זכיות מריעין לו בעוה"זחכמת התורה ויגש עמ' רצח
לט ע"ב18 עבדין ליה יום טוב ויום בישנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות עא
לט ע"ב20 רשעים מקבלים שכר מצותם בעוה"זאור אברהם דברים עמ' עט
לט ע"ב20 שכר הרשע הוא בעוה"זאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 18
לט ע"ב23 דעבדין ליה יום טב ויום בישדרך חיים (תשלה) עמ' תקה
לט ע"ב23 דעבדין ליה יום טובדרכי החיים ח"ב עמ' שנח
לט ע"ב24 הא מני רבי יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קז
לט ע"ב25 אין ה' נותן שכר על מצוהחיים וחסד סי' תצב
לט ע"ב25 שכר בהאי עלמא ליכאתורת חיים (קאסוב) עמ' רפד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמארוח חיים (חיד"א) עמ' צד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רע
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאוצרות חיים - מצוות עמ' נט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאור אברהם - תשובה עמ' קצג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמה, שכו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ז אות כח, שער ה פרק א אות סב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי אש (טאוב) עמ' ע, עז, קכח, קלב, קפז, רצד, שסח, תל, תלא, תנד, תצה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' לא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי צדיקים (תשסה) עמ' פד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תריד, תרסב-תרסג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאשיב אברהם עמ' ע
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקיח, ויקרא עמ' תרעא, תרעח-תרפב, תרצ, דברים עמ' קכה, רנב, רנה, תקז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבני אתה עמ' עז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יז, לג, לט, קלט, קמב, קמד, קס, קעג, קפב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאברכות אבי דף מ ע"ב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קצט, שעז, ח"ב עמ' אלף קו, ח"ג עמ' אלף ריב, אלף ערב, אלף רעו, אלף רעז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבת עין (תשסז) עמ' שכ, תיח
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' מא ע"א, מב ע"א, מג ע"א, מה ע"א, צד ע"א, ח"ב דף נו ע"א, קב ע"א, קמג ע"א, קמד ע"ב, רי ע"ב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנא, רפא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי חנינא - מזלות עמ' טז, כא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קיג, ח"ב עמ' רעז, שיג, שנט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברים נחמדים (תשסה) עמ' פב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדעת שבת עמ' סה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרכי צדק עמ' שא, שח
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות מהר"ם שיק עמ' ד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות שמן רוקח עמ' צב, קלח, קפז, רלט, רמב, שכ, שסח, שעו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מ
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאויגד יעקב עמ' פא, צב, קח, קכא, קכז, תט, תעו, תקכו, תקעד, תרד, תרמו, תרפז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאזכרון אליעזר עמ' קפג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחיי שלמה עמ' קטו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה ויגש עמ' רז, שו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה ויחי עמ' לב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה ויצא עמ' ריח
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה וירא עמ' רס
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה וישלח עמ' נב, סז, קה, קי, קלה, קמד, קנא, קנג, קנה, קסו, קעא, שפה, שצה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה יתרו עמ' תצב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה לך לך עמ' עג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה לך לך עמ' פד, קפא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה מקץ עמ' טז, מ, מד, קנד, ר, רג, רכה, רצד, תלג, תלו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה תולדות עמ' מה, קכד, רצו, שח, שכא, שכב, שכז, תקכא, תקנב, תרכג, תרסה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה תולדות עמ' תכה, תסט, תצה-תצז, תקז, תקי
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות כב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאטל חיים (פרידלנדר) עמ' רכז, רסב, רסג, רעח, דש, שכא, שלה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאילקוט עטרת צבי עמ' סו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' יט, צא, קמ, ריב, ריד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלקוטי שיחות חי"א עמ' 222
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קיז, קעט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' קה, קט, במדבר עמ' צ, צא, צג, דברים עמ' מ, ליקוטים עמ' סו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאורי אור (טייטלבוים) עמ' רב, רפה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' טז, ריד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יט ע"א, מהדו"ג ח"א דף קכח
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שצט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמבשר טוב - ספר החיים עמ' עב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמכתב מאליהו ח"א עמ' 4
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תסד, תרצד, תתיז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' עז, קלג, ח"ב עמ' שד, שפד, פניני חסידות ראה יח
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנועם אלימלך (תשסא) עמ' כג, עט, שסט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנחמד ונעים (תשסח) וישב ד"ה ונראה לי, לקוטי ש"ס אות לה, פרקי אבות אות ד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאס' העיקרים (מישור) עמ' פו, תרי, תרפה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קכט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעבודת עבודה (תשסד) עמ' קיד, רעג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעטרת ישועה (תשסד) אות ד לנתינת ס"ת, אות א לחנוכה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעירין קדישין השלם עמ' רא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו ז, יא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיד, תמו, תנא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפרדס המלך (תשסט) אות תה, תז, תרכד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיח, תקלט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקול שמחה פ' פינחס סי' א
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות ח, דרוש קכא אות א, דרוש קכה אות ו, דרוש קל אות א, דרוש קנה אות א, דרוש קס אות ח
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיחת מלאכי השרת עמ' 98, משיב צדק סי' א (עמ' 57), רסיסי לילה סי' מג (עמ' 81), נד (עמ' 144), דברי סופרים סי' כה (עמ' 19), לקוטי מאמרים עמ' 104, צדקת הצדיק סי' קעא, רסב, דובר צדק עמ' 51,14
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ק, קלז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמועה טובה דף פג ע"א
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות נו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שעז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשני המאורות (תשסח) עמ' צב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קנט, קע, קעה, קפח, קצב, רב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשרגא המאיר על התורה עמ' רצא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת משה עמ' קמה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת צבי שמות עמ' כ, כו, תפד, תפט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עו, פב, קפה, ריב, שיא, תלט, תמח, תמט, תקל
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאבן פינה עמ' 62
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' טז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבני יששכר ח"א דף כד ע"ג, קמה ע"ד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לב, מז, נ, קעז, קעח, ריט-רכ, רלג, רמה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרך חיים (תשלה) עמ' רעג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות שבט הלוי עמ' קכג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 30
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה בראשית עמ' א, יט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה נח עמ' נג, סז, רמב, רפב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת פנחס עמ' רמד, עקב עמ' רס, תזריע עמ' קפט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 171, 172
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמרפא לשון עמ' רא
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ג, כא ע"א, צ ע"ד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאס' ג' תמוז תשנד עמ' קכה
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפנים יפות על תהלים עמ' תקט
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפרי צדיק לחנוכה אות יג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקדושת יו"ט ח"א דף צז ע"א
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקדושת לוי דף קלט ע"ד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' יא, רסב, ער, תכז, תקכ, תרט, תרי
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשופרא דישראל (תשסו) עמ' יג, מג, נד, צז, קכה, קל, קמא, קפד
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 568
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת הרבי רבי זושא סי' קב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מג, קעט, קפא, קפב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, מהרש"אחכמת התורה וישלח עמ' קו, שפו
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"א
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאזכרון יהודה (מונק) דף נט ע"א, צב ע"א, צו ע"ב
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשו"ת משנה הלכות חלק ה סימן קעג; מעשה חייא סי' טז
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבכורי אברהם דף ע ע"ג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כ
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ט, טו, כג
לט ע"ב25 שכר מצוה בהאי עלמא ליתא, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' עא, קנא
לט ע"ב25 שכר מצוה בתאי עלמא ליכאטוב טעם בראשית עמ' קע
לט ע"ב25 שכר מצוה, מהרש"א חידושי אגדותדרשות מהר"ם שיק עמ' תקנא
לט ע"ב26 אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין תחה"מ תלויה בה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שצ-שצב
לט ע"ב26 אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה בה וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שכא
לט ע"ב26 אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה בה וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכד
לט ע"ב26 אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר י
לט ע"ב26 אין לך כל מצוה שבתורה שמתן שכרה בצדהקדושת יו"ט ח"ב דף טו ע"ג
לט ע"ב26 אין לך כל מצווה ומצווה בתורה שמתן שכרה בצידה שאין תחיית המתיםאבל מצרים ח"א דף יב ע"א
לט ע"ב26 אין לך כל מצווה ומצווה בתורה שמתן שכרה בצידה שאין תחיית המתיםאבל מצרים ח"א דף יח (השני) ע"ב
לט ע"ב26 אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שמתן שכרה בצידה וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 31
לט ע"ב26 אין לך מצוה קלה שאין תחיית המתים וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קמו
לט ע"ב26 אין לך מצוה קלה שאין תחיית המתים תלוי בהאור יחזקאל - אמונה עמ' רכו
לט ע"ב26 אין לך מצוה שאין תחיה"מ תלוי בהדעת שבת עמ' שמו
לט ע"ב26 כל מצוה וכו' תחיית המתים וכו' הרי שאמר לו אביו וכו' למען ייטב לך לעולם שכולו טובלקוטי שיחות חי"ט עמ' 197
לט ע"ב26 כל מצוה, תחיית המתיםיין לבנון (תשסג) עמ' 117
לט ע"ב26 ר' יעקב אומר אין לך כל מצוה שבתורה שמתן שכרה בצדהאהבת ציון (תשסד) עמ' קסג
לט ע"ב28 אריכות ימים הוא בעוה"ב - גבי שלוח הקן וכבוד אב ואםעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כח
לט ע"ב28 בשילוח הקן ובכיבוד אב כתוב למען יאריכון ימיךצמח צדיק (תשסז) עמ' תיז
לט ע"ב29 למען יאריכון ימיךבית ישי - דרשות עמ' כח
לט ע"ב29 למען יאריכון ימיךיין לבנון (תשסג) עמ' 117
לט ע"ב29 למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לךברכות אבי דף יט ע"ב
לט ע"ב30 בשלוח הקן כתיבמשנת חיים דברים עמ' קמג
לט ע"ב31 אחד שנטל הבנים ושילח את האם וכי אייתי נפל ומתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כ
לט ע"ב31 אמר לו אביו וכו' ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת ימיו של זה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' צג-צד, מלכים עמ' שצא-ב
לט ע"ב31 הרי שאמר לו אביו עלה לבירהחכמת התורה יתרו עמ' תקסח
לט ע"ב31 הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' יז
לט ע"ב31 הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלותאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"ג-ע"ד
לט ע"ב31 הרי שאמר לו אביו עלה לבירה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
לט ע"ב31 מעשה בא' שהלך במצות אביו ונפל ומתאור אברהם ויקרא עמ' ס
לט ע"ב31 עלה לבירה והבא לי גוזלותחכמת התורה חיי שרה עמ' יא
לט ע"ב31 שא"ל אביו עלה לבירהמשנת חיים בראשית עמ' שסה
לט ע"ב34 היכן אריכות ימיו של זה אלא לעולם שכולו ארוך וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות ב
לט ע"ב34 והיכן אריכות ימיו של זהחכמת התורה ויחי עמ' סו
לט ע"ב34 והיכן אריכות ימיו של זה, אלא לעולם שכולו ארוךויגד יעקב עמ' קכז, תנ, תקעה
לט ע"ב34 והיכן אריכות ימיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקסט
לט ע"ב35 ליום שכולו טובחכמת התורה תולדות עמ' שמט
לט ע"ב35 למען ייטב לך - לעולם שכולו טובאמרי אש (טאוב) עמ' לא
לט ע"ב35 למען ייטב לך - לעולם שכולו טוב. 'ולמען יאריכון ימיך' לעולם שכולו ארוךשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 245
לט ע"ב35 למען ייטב לך לעולם שכולו טוב והארכת ימים לעולם שכולו ארוךתפארת צבי שמות עמ' תכב
לט ע"ב35 למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קסח
לט ע"ב35 למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנה
לט ע"ב35 לעולם שכולו טובדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלה
לט ע"ב35 לעולם שכולו טובמשנת חיים דברים עמ' קנז
לט ע"ב35 לעולם שכולו טוב וארוךדברים נחמדים (תשסה) עמ' פב
לט ע"ב35 לעולם שכולו טוב לעולם שכולו ארוךאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכח
לט ע"ב35 עולם שהוא כולו טוב, כולו ארוךעין איה ב' 310
לט ע"ב36 עולם שכולו ארוךאדיר במרום ח"ב פ' יא, יב
לט ע"ב36 עולם שכולו ארוךרמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה', בתחלתו
לט ע"ב36 והארכת ימים ביום שכלו ארוךדרשות שמן רוקח עמ' שעח, תנח
לט ע"ב36 והארכת ימים לעולם הבאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפט
לט ע"ב36 למען יאריכון ימיך - בעולם שכולו ארוךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצג ע"א
לט ע"ב36 למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוךידי משה (תשמו) קהלת עמ' רסט
לט ע"ב36 למען יאריכון ימיך ליום שכולו ארוךחכמת התורה יתרו עמ' תקסו, תקעא
לט ע"ב36 למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק יב
לט ע"ב36 למען יאריכון ימיך לעולם שכולו טובאורחות דוד עמ' שט
לט ע"ב36 למען יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוךבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נד, תתצו
לט ע"ב36 לעולם שכולו ארוךדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיא
לט ע"ב36 לעולם שכולו ארוךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רלו
לט ע"ב36 לעולם שכולו ארוךקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' י)
לט ע"ב36 לעולם שכולו ארוךפרי צדיק שמיני אות ח, מצורע אות ו
לט ע"ב36 בעולם שכולו ארוךאור חדש על ציון דף צח ע"ב
לט ע"ב37 ר' יעקב חזא מעשה וכו' כי היכי דלא ליתי לידי הרהורבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יז, לג
לט ע"ב37 רבי יעקב מעשה חזאחכמת התורה ויצא עמ' קלה
לט ע"ב37 רבי יעקב מעשה חזאחכמת התורה וישלח עמ' תפז
לט ע"ב38 אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה ובתוס' ד"ה מחשבה, ובמהרש"אאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ר, רטז, שמז
לט ע"ב38 אין הקב"ה מצרף מחשבה רעהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסב
לט ע"ב38 אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהבת עין (תשסז) עמ' תסא
לט ע"ב38 בישראל אין מחשבה רעה מצטרף למעשה ותוס'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מו, סט, קמ
לט ע"ב38 בישראל מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבני יששכר ח"א דף כא ע"א, קנו ע"ב, ח"ב דף ג ע"א
לט ע"ב38 בישראל מחשבה רעה אין מצטרפת למעשה ובגוי מצטרפת למעשהדברים נחמדים (תשסה) עמ' קיא
לט ע"ב38 בישראל מחשבה רעה אינו מצטרף למעשהדרשות שמן רוקח עמ' טו, קסז, קע, קעא, שצה
לט ע"ב38 ודילמא מהרהר וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו' איהו נמי וכו' ובתוס' ד"ה מחשבה ובפני יהושע ובעצמות יוסףשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמו, קמז, רמג, ח"ב עמ' מב
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כו
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מא
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפהחכמת התורה מקץ עמ' שנ, שנב
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם במדבר עמ' שטו
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קיא
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחכמת התורה נח עמ' קצג
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהזכרון אליעזר עמ' צט
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחכמת התורה ויחי עמ' שסח, תקנה
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' לה
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהנועם אליעזר שמות דף ק ע"א, ערב ע"א
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעטרת ישועה (תשסד) אות ע להגדה ש"פ, אות ו לברכת חודש אלול, אות ז ליום א דסליחות, אות יג ליום א דחנוכה
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעיוני רש"י במדבר עמ' תכד
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשארית אהרן דף עב ע"ב
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מב
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשרגא המאיר על התורה עמ' קא
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קח, קסו, שמו
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עב ע"ג
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשופרא דישראל (תשסו) עמ' נה, נו, קלז, קפה
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהפנים יפות על תהלים עמ' נ, רכו, רנט
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין מצרף למעשהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסט
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין מצרפה למעשהחכמת התורה וישב עמ' תקט
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין מצרפין למעשהחכמת התורה תולדות עמ' רח, תרמז, תרמח
לט ע"ב38 מחשבה רעה אין מצרפין למעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמג אות ב
לט ע"ב38 מחשבה רעה לא מצרפה למעשהחקל יצחק (תשסג) עמ' תנג, תקמז
לט ע"ב39 דלמא מהרהר בע"ז הויחכמת התורה מקץ עמ' רצד
לט ע"ב39 דלמא מהרהר בעבודה זרה הויחכמת התורה יתרו עמ' תקעא
לט ע"ב39 ודלמא מהרהר בע"ז הוה וכו'נועם אליעזר שמות דף רעג ע"א
לט ע"ב39 ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה וכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמט
לט ע"ב39 מהרהר בע"ז הוהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכו, תכז
לט ע"ב40 בע"ז המחשבה כמעשהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קלא
לט ע"ב40 בע"ז מחשבה כמעשהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קעח, קעט
לט ע"ב40 בע"ז מחשבה כמעשהיציב פתגם על התורה עמ' נב, קלב
לט ע"ב40 בע"ז מצטרף מחשבה רעה למעשהחכמת התורה וישלח עמ' תקה
לט ע"ב40 בע"ז מצרפין מחשבה למעשהחכמת התורה נח עמ' קכה
לט ע"ב40 בע"ז נענשין על המחשבהחכמת התורה משפטים עמ' קמג
לט ע"ב40 בעבודה זרה גם מחשבה מצטרף למעשהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קצב, ת
לט ע"ב40 בעבודה זרה הקב"ה מצרף מחשבה למעשהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצו
לט ע"ב40 בעבודה זרה מחשבה רעה הוא כמעשה (ועיי"ש בתוספות)שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פט
לט ע"ב40 הרהור ע"ז נענשים עליותקנת השבין סי' יב (עמ' 117), טו (עמ' 158)
לט ע"ב40 הרהור ע"ז נענשים עליופרי צדיק צו אות א
לט ע"ב40 מחשבה של ע"ז כמעשהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' ז
לט ע"ב42 אם איתא דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, מאי טעמא לא אגין המצוה עלי'צמח דוד (סקאליע) עמ' כד
לט ע"ב42 אם איתא דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, מאי טעמא לא אגין המצוה עלי'תורת חיים (קאסוב) עמ' רלא
לט ע"ב43 והא שלוחי מצוה אינן נזוקין, דילמא מהרהר בעבודה זרה הויפרדס המלך (תשסט) אות תע
לט ע"ב44 שלוחי מצוה אין נזוקיןחכמת התורה תולדות עמ' תקמט
לט ע"ב44 שלוחי מצוה אין ניזוקיןחכמת התורה וישב עמ' ר
לט ע"ב44 שלוחי מצוה אין ניזוקיןחכמת התורה בראשית עמ' שיז
לט ע"ב44 שלוחי מצוה אינם ניזוקיםעיוני רש"י במדבר עמ' רג
לט ע"ב44 שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר לג
לט ע"ב45 במקום דשכיח היזקא שאנידברי חנינא - מזלות עמ' סג, סד, עד
לט ע"ב45 בשכיח היזקא שאניחכמת התורה תולדות עמ' תרנא, תרנה
לט ע"ב45 היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסאאור הרעיון עמ' רכו
לט ע"ב45 היכא דקביעא היזקא לא סמכינן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רלה
לט ע"ב45 היכא דקבוע היזיקא שאנידברי מנחם (היימליך) עמ' שג
לט ע"ב45 היכי דשכיח היזקא שאניחכמת התורה וישלח עמ' תקח
לט ע"ב46 אין סומכין על הנסאמרי אש (טאוב) עמ' לב
לט ע"ב46 אין סומכין על הנסחכמת התורה ויצא עמ' קיא
לט ע"ב46 אין סומכין על הנסהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקכו
לט ע"ב47 אלמלא דרשה אחר לא חטאילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב49 חזי לישני' דר' חוצפית שגררו דבר אחרפרדס המלך (תשסט) אות קיז
לט ע"ב50 פה מפיק מרגליותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקעב
לט ע"ב50 פה מפיק מרגליותמכמני עוזיאל עמ' צז
לט ע"ב50 רמי לי' ר' טוביא ב"ק ישב אדם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כג
לט ע"ב52 אפילו ישב ולא עבר עבירהתורת חיים (קאסוב) עמ' ערב
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירהאור יהל ח"א עמ' ג
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירהחכמת התורה וישלח עמ' קה
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירהמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קפז
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירהעבודת יצחק בראשית עמ' פג, קצט
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירהתורת חיים (קאסוב) עמ' קנג
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות י
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה וכו' שבא דבר עבירה לידו וכו'נועם אליעזר שמות דף קעט ע"ב, קפו ע"א, רסו ע"א, רפה ע"ב בהג"ה
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שבר בעושה מצוהכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ד
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאילו עשה מצוהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעה
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהנועם אליעזר בראשית עמ' יד ע"ב
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר בעושה מצוהעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים טו
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר וכו'מרפא לשון עמ' לד, מא, רד
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהנחמד ונעים (תשסח) אמור ד"ה ושמרתם מצותי
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כא, בב
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהקומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות א, דרוש ר אות ט
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עברה וכו' בבא לידו דבר עברה וניצול ממנהאוזן שמואל דף ה ע"א
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עבר עברה נותנים לו שכר כעושה מצווהאור הצבי עמ' 141
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עשה עבירה כאלו עשה מצוהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקג
לט ע"ב52 ישב אדם ולא עשה עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהפנים יפות על תהלים עמ' רכט, שיב
לט ע"ב52 ישב ולא כו' כעושה מצוהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 153
לט ע"ב52 ישב ולא עבררוח חיים (חיד"א) עמ' מח
לט ע"ב52 ישב ולא עבר וכו' נחשב כעושה מצוהאור השמש (תשסח) עמ' טז
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירהזכור לאברהם (וייס) פ' בחקתי
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירהחכמת התורה מקץ עמ' תכא
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' י
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רעא, שמז
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלח
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה הוי כעושה מצוהאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נא
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה וכו' כאילו עשה מצוהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' ח
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוהמשנה למלך (תשסח) עמ' קנד
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה כעושה מצוהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקסג
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכראמרי אש (טאוב) עמ' סט
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכרשמועה טובה דף פה ע"ב
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאילו עשה מצווהאוזן שמואל דף ד ע"ב
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצו
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהאור תורה השלם (מזריטש) סי' מד
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהבינת ישראל (תשסו) דף עח ע"א
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רלז
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהדרשות שמן רוקח עמ' קטו, קסה
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 427
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' לד
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"ב
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מד
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' ל
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קה
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהתפארת צבי שמות עמ' תטו, תקיט, תקלו
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מט, שער שלישי מאמר ט
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה וכו' כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהילקוט עטרת צבי עמ' קפ
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהדרך חיים (תשלה) עמ' קפט
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ב
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווהזכרון אליעזר עמ' קנא
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושהדרשות שבט הלוי עמ' כו, קח
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכרחכמת התורה בשלח עמ' תרנו, תרסד
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר בעושה מצוה וכו' כגון שבא דבר עבירה לידו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו, קמז
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהישראל קדושים עמ' 46, צדקת הצדיק סי' קכד, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 74 (סי' עט)
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעבודת עבודה (תשסד) עמ' רנח
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהפרי צדיק נח אות ג, ז, ויחי אות ט, צו אות ו, מצורע אות ד, במדבר אות ח, נשא אות א, שלח אות יא, קרח אות ט, פנחס אות יג, יח, בלק אות ז, מסעי אות ב, ט, דברים אות יז, כי תצא אות ו, ראש השנה אות טז, סוכות אות כו
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוה וכו' כגון שבא דבר עבירה לידו וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רצ
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כז ע"ג
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עברה נותנים לו שכר כעושה מצוהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קטז, קלח, רא
לט ע"ב52 ישב ולא עבר עברהחכמת התורה בראשית עמ' קעה
לט ע"ב53 בא לידו דבר עבירהחקל יצחק (תשסג) עמ' תסו
לט ע"ב53 בא עבירה לידו וישב ולא עבר נותנים לו שכר כעשוה מצוהשבט מישראל (פרידמן) עמ' קצד
לט ע"ב53 כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהס' העיקרים (מישור) עמ' ת
לט ע"ב53 כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' מו, קח
לט ע"ב53 כל מי שבא דבר עבירה בידו ולא עשאו נחשב כאילו מקיים מצוהפרדס המלך (תשסט) אות תמד
לט ע"ב53 כל מי שבא דבר עבירה לידו וניצל הימנו וכו'מרפא לשון עמ' קיב, רג
לט ע"ב53 מי שבא דבר עבירה לידו וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' ריג
לט ע"ב53 נזדמנה לו עבירה וניצול ממנההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 72
לט ע"ב53 שבא דבר עבירה לידומשנת חיים בראשית עמ' תפא
לט ע"ב53 שבא דבר עבירה לידומשנת חיים דברים עמ' תקנו
לט ע"ב54 ערק טשא בההוא בי בני דכי הוו עיילין בתרין אפי' ביממא הוו מתזקישפע טוב (טייטלבוים) עמ' שמג
לט ע"ב55 אמרו ליה רבנן מאן נטרך אמר להו שני נושאי קיסר שמרוניאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תכט
לט ע"ב55 שני נושאי קיסר הם שמרוני כל הלילהאור הצבי עמ' 166
לט ע"ב רש"י - מטיבין לו בהאי עלמא, ונוחל הארץ חיי עולם הבאצפנת פענח (תשסו) עמ' קיג
לט ע"ב רש"י - מריעין לו, בעולם הזה, לנקותו מעונותיו שיטול שכר שלםצמח דוד (סקאליע) עמ' קפט
לט ע"ב תוס' - באו"ה מחשבה רעה נחשבת כמעשהאור אברהם דברים עמ' קמח, רמז, רעט
לט ע"ב תוס' - באומות מחשבה רעה הוי כמעשה אור אברהם ויקרא עמ' ד
לט ע"ב תוס' - בלא"ה אמרינן רב חסד מטה כלפי חסד כשהן שקולין, וי"ל דבשאר מצות כשמעשיו שקולין הוי כבינוניצפנת פענח (תשסו) עמ' קיג
לט ע"ב תוס' - בעכו"ם מחשבה טובה אינה כמעשהבינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלו
לט ע"ב תוס' - בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם - רות עמ' נד, צא, קמח, תלה
לט ע"ב תוס' - בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם שמות עמ' ד
לט ע"ב תוס' - בעכו"ם מחשבה רעה מצרפה למעשה ומחשבה טובה אינה מצרפהדרכי צדק עמ' כא
לט ע"ב תוס' - בעכו"ם מתשבה רעה הוי כמעשהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסט
לט ע"ב תוס' - בגוים מחשבה רעה הוי כמעשהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' כה
לט ע"ב תוס' - באוה"ע מחשבה רעה מצטרפת למעשהלקוטי מאמרים עמ' 145
לט ע"ב תוס' - בשם הירושלמי - באוה"ע מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלה
לט ע"ב תוס' - לגוי הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תסט, פניני חסידות שמות יג, בא כב, יתרו כו
לט ע"ב תוס' - מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהרסיסי לילה סי' נג (עמ' 135), נד (עמ' 144), טו (עמ' 158), דובר צדק עמ' 16, דברי סופרים סי' לח (עמ' 43), תקנת השבין סי' ב (עמ' 9), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 44)
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהבית ישי - דרשות עמ' מג, רנו
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהדרשות מהר"ם בנעט עמ' צ, רכא, רכט
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהמשנת חיים שמות עמ' קכח, קמה
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה דבעכו"ם אין מחשבה מצטרפת למעשהיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רלט
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה רעהחכמת התורה ויגש עמ' ריז
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה רעהחכמת התורה תולדות עמ' רח, שיז, תמג, תקנו
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהדרשות שבט הלוי עמ' רעד
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, באוה"ע אין מצטרפת מחשבה כמעשהויגד יעקב עמ' פט, שסו
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בשם הירושלמי, בעכו"ם מצרפין מחשבה רעה למעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש י אות ב, דרוש קכ אות ג
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה - בבני נח הקב"ה מצרף למעשה גם המחשבהחכמת התורה בראשית עמ' רנה
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בעכו"ם אין הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכג
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בעכו"ם אין הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהלקט אמרי קודש - שמות עמ' פה
לט ע"ב תוס' ד"ה מתני, הקשו לרש"י הלא הגמרא מוקי כר"י רק לרבאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצב אות יד
לט ע"ב תוס' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה משא"כ באו"ה וכו'רב טוב דף קנד ע"ג
לט ע"ב תוס', באו"ה לא אמרינן מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' מה
לט ע"ב תוס', בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה, ומחשבה טובה אין הקב"ה מצרפה למעשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' יב, קפח
לט ע"ב מהרש"א - הקשה עמ"ש דהו"ל לאגוני עליו דלא ליתי לידי הרהור דטצוה אפילו בעידנא דעסיק ביה לא מגני מיצר הרעקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות ג
לט ע"ב מהרש"א - כל היעודים והקללות שבתורה מיירי רק בזכות הרבים או בחטא הרביםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצב אות טו
לט ע"ב מהרש"א - מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו'רב טוב דף כט ע"ב, פא ע"ד
לט ע"ב מהרש"א - נימא דמעשה דר' יעקב היה לו רוב עונותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות א
לט ע"ב מהרש"א - תמה דלפי' הרמב"ם והרב במ"ש וכל שאינו עושה וכו' יוקשה רישא אסיפאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצב אות טו
מ ע"א01 נושאי קיסרקשוטי כלה (תשסג) עמ' צב
מ ע"א03 כל הבא דבר עבירה לידו וניצל הימנה עושים לו נסאוצרות חיים - מצוות עמ' יז
מ ע"א03 כל הבא דבר ערוה לידו וניצול הימנו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו
מ ע"א03 כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נסדרשות שבט הלוי עמ' כו
מ ע"א03 כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נסמרפא לשון עמ' מ
מ ע"א03 כל שבא דבר עבירה לידו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
מ ע"א04 גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברוישראל קדושים עמ' 46, תקנת השבין סי' ט (עמ' 76)
מ ע"א04 גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברופרי צדיק יתרו אות ו, פ' שקלים אות א, ויקהל אות ג, אחרי מות אות ז, בהר אות ג, ה, ח
מ ע"א04 גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, כגון רבי צדוק וחביריואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ה
מ ע"א06 רבי צדוק דאמר לההיא לעברה וכו'דברי יהושע מאמר ב פי"א עמ' קיב
מ ע"א06 רבי צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא, אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא, איכא מידי למיכלאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ה
מ ע"א06 תבעתיה ההיא מטרוניתאכור לזהב ח"ב
מ ע"א08 מאי נפקא מינה דעביד הא, אכיל האבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצד
מ ע"א09 דעביד הא אכול הא (ורש"י ד"ה אמר)לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 308
מ ע"א09 דעביד הא אכל האישראל קדושים עמ' 96, עת האוכל עמ' ב (עמ' 235)
מ ע"א09 דעביד הא אכיל האבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ס
מ ע"א09 דעביד הא אכיל יהאבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קצה
מ ע"א10 נכנס ר' צדוק לתנורמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד
מ ע"א13 רב כהנא וכו' תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו' סליק וקנפיל מאיגרא לארעא, אתא אליהו, קבליה, אמר ליה אטרחתן ארבע מאה פרסיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שנח
מ ע"א13 רב כהנא וכו' תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו' סליק וקנפיל מאיגרא לארעא, אתא אליהו קבליה, אמר ליה אטרח תן ארבע מאה פרסי, אמר ליה מי גרם לי לאו עניותא, יהב ליה שיפא דדינריאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שפה, שפו, שפח
מ ע"א15 מי גרם לי לאו עניותאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' טו)
מ ע"א16 אדם אוכל פירותיהם בעוה"זהמאור שבתורה (לסין)
מ ע"א16 אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז וכו' טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב, ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' שנב
מ ע"א16 אלו דברים שאדם עושה אוכל פירותיהם בעוה"ו והקרן קיימת לו לעוה"ברב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלג
מ ע"א16 אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ב
מ ע"א18 וגמ"ח וכו' פרי מעלליהם יאכלו וכו' טוב לשמים ולבריותלקוטי שיחות ח"ה עמ' 454, 453
מ ע"א21 אתיא רדיפה רדיפהאבל מצרים ח"א דף יח ע"א
מ ע"א23 שילוח הקן וכו' טוב לשמיםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 202
מ ע"א25 אמר רבא, רב אידי אסברא לי "אמרו צדיק כי טוב וכו"משך חכמה במדבר פ' כה פס' יב
מ ע"א25 אמרו צדיק כי טוב וגו' וכי יש צדיק וכו' אלא טוב לשמים וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רנ
מ ע"א25 אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלואבן פינה עמ' 116
מ ע"א26 וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפו
מ ע"א26 וכי יש צדיק וטוב וכו' אלא טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טוב כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעח
מ ע"א26 וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב אלא טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רמג
מ ע"א26 וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובאמרי אש (טאוב) עמ' יח
מ ע"א26 וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קנו
מ ע"א26 וכי יש צדיק טוב ויש שאינו טוב, אלא טוב לשמים וטוב לבריות זה צדיק טובמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' טז
מ ע"א26 וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טובגבורות ה' עמ' שו
מ ע"א26 טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טובאבל מצרים ח"א דף טו ע"א
מ ע"א26 טוב לשמים וטוב לבריותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכה
מ ע"א26 טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טוב וכו'בינת ישראל (תשסו) דף יד ע"ב
מ ע"א26 טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טובאמרי חמד ח"ב דף מא ע"א
מ ע"א26 טוב לשמים וטוב לבריותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' מו
מ ע"א26 טוב לשמים ולבריות זה צדיק טובזאת זכרון (תשנב) אות צ
מ ע"א26 טוב לשמים ולבריות זהו צדיק וטובקדושת לוי דף קד ע"א, קמז ע"ב
מ ע"א26 טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לח, פ, רעד, שמב, תשפד, יהושע-שמואל עמ' רעו, מלכים עמ' קמה
מ ע"א26 טוב לשמים ולבריותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רפ
מ ע"א26 טוב לשמים ולבריותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 357, 340, 289, 181, חכ"א עמ' 372, חכ"ג עמ' 311, 260, 364, 367, 381, 383, 385, 406, חכ"ד עמ' 439, 441, 563
מ ע"א26 טוב לשמים ולבריותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' טו
מ ע"א26 צדיק טוב זה טוב לשמים ולבריות כו'רב טוב דף יד ע"א
מ ע"א26 צדיק טוברוח חיים (חיד"א) עמ' לב
מ ע"א27 זהו צדיק טוב - וזהו צדיק שאינו טובדרך חיים (תשלה) עמ' קד
מ ע"א29 רע לשמים ולבריות - רשע רעפירוש המכבי שמות עמ' קנח, רסח
מ ע"א29 רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רעחכמת התורה בראשית עמ' שא
מ ע"א29 רע לשמים ורע לבריותדברי חנינא - מזלות עמ' כג
מ ע"א29 רשע רע הוי רע לשמים ולבריותחכמת התורה ויצא עמ' תצב
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו' עבירה יש לה קרן ואין לה פירותאוצרות חיים - מצוות עמ' מב
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ויש לה פירותאהבת דוד (חיד"א) עמ' סו ע"א, קמח ע"ב
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ויש לה פירותבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקיא
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ויש לה פירותפנים יפות על תהלים עמ' תקכב
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר אמרו צדיק כי טוב וגו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כט
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר אמרו צדיק כי טוב וגו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יז
מ ע"א30 הזכות יש לה קרן ופירות עבירה יש לה קרן ואין לה פירותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנט אות ב
מ ע"א30 הזכות יש לו קרן ויש לו פירותחכמת התורה תולדות עמ' תקכו, תקכח, תרב
מ ע"א30 זכות יש לה פירות עבירה אין לה פירות צדקת הצדיק סי' קי, דובר צדק עמ' 64
מ ע"א30 מצוה עושה פירותגבורות ה' עמ' לט
מ ע"א31 עבירה יש לה קרן ואין לה פירותבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' כב
מ ע"א33 עבירה שעושה פירות, יש לה פירותאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קלא
מ ע"א34 בישראל ה' מצרף מחשבה טובה למעשהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כה
מ ע"א34 בישראל הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה וכו'בני יששכר ח"ב דף לד ע"ג, ח"א דף נד ע"ב
מ ע"א34 בישראל השי"ת מצרף מחשבה טובה למעשהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קלה
מ ע"א34 בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמט
מ ע"א34 בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתפארת צבי שמות עמ' ו
מ ע"א34 בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ולא בעכו"םמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' מט
מ ע"א34 בישראל נידון המחשבה כמעשהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רעו
מ ע"א34 גם מחשבה נחשב כמעשה, וברש"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קח
מ ע"א34 הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' לא ע"ב, פו ע"ב, ח"ב דף נו ע"א
מ ע"א34 הקב"ה מצרף מחשבה למעשהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' נה
מ ע"א34 הקב"ה מצרף מחשבה למעשהדרשות מהר"ם שיק עמ' עט
מ ע"א34 הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים טז
מ ע"א34 מחשבה טובה [הקב"ה] מצרפה למעשהכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"א
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עט, ערב, רעג
מ ע"א34 מחשבה טובה ה' מצרפהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קכח ע"ד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' קד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהאבני השוהם (הורוויץ) דף ט ע"ד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהחכמת התורה בא עמ' תרה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהחכמת התורה תולדות עמ' רח
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' סו, קלב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעו
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה לידי מעשהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפב, קצ, רט, רטז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו' חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה נחשב לו כאלו עשהעטרת צבי (טאקסין) דף צד ע"א
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדרשות אל עמי דרוש כה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' כא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהמבשר טוב - ספר החיים עמ' רכה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין מצרפה למעשהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קסה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין מצרפהדרכי צדק עמ' כא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ורעה אין מצרפהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסג, ח"ג עמ' ריח, רפט, שמ
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה לבר מע"ז כו'רב טוב דף קמט ע"א
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' א, קב, קכא, רכז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאהבת ציון (תשסד) עמ' סא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנז ע"ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאוזן שמואל דף כז ע"א
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' כו
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' לא, מב, רסא, רצט, שסח, תעד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם - רות עמ' נג, קמו, רב, תלג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם במדבר עמ' שטו
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' לד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם דברים עמ' קמו, שנט
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאורות אלים דף כב ע"ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' א אות ג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאמרי אש (טאוב) עמ' שיג, תנב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס ט
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהארץ החיים (ליברזון) סי' י
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבינה לעתים (תשנד) דרוש ה עמ' מא, דרוש יז עמ' קלו, דרוש מ עמ' רנו
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' פד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' עב, קמט, ח"ב עמ' קנא, רמג, שמב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי מנחם (היימליך) עמ' קפד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי שמואל (תשנח) עמ' קע
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהויגד יעקב עמ' רב, שפד, שצט, תיא, תנב, תעא, תקלב, תקסו, תקעב, תריב, תרכא, תרכו, תרעט
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהזכרון אליעזר עמ' קפג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהחכמת התורה נח עמ' ה, קפא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' ריג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהטהרת יו"ט ח"ז עמ' כב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהילקוט דברי חכמים שמות סי' רנה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהכוונת הלב עמ' קעה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעז, תזריע עמ' קפח, עקב עמ' רס, ר"ה עמ' שיב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 86, חי"ט עמ' 289, ח"כ עמ' 557, 353
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלקט אמרי קודש - שמות עמ' פה, ויקרא עמ' קה, קז, במדבר עמ' עג, מועדים עמ' רעח, רצט, ליקוטים עמ' פ
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקנב, תקעו, תתק
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמעין גנים (תשס) עמ' עז - מעין גנים
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמרפא לשון עמ' לא, פז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמשמיע שלום עמ' ריג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נט ע"ד, קג ע"ג, קה ע"ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהנועם אליעזר בראשית עמ' קח ע"ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהנר ישראל חלק ה דף לד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעבודת יצחק בראשית עמ' קלז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעירין קדישין השלם עמ' תמ
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהפנים יפות על תהלים עמ' סט, תח
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהפרי צדיק נח אות ג, פ' שקלים אות ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קסג, ת
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהצמח צדיק (תשסז) עמ' תקלא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקדושת יו"ט ח"א דף יב ע"ד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קפ
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו, פא, קלג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקול יעקב (שאול) דף נג ע"ג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ט, דרוש קעד אות ג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקשוטי כלה (תשסג) עמ' סא, קטז
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צא, שנד, שצ
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות כז, קדושה פרק ה אות יט, פרק טו אות עז, פרק טז אות עג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהרסיסי לילה סי' נד (עמ' 144), דברי סופרים סי' לה (עמ' 36), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 11), לקוטי מאמרים עמ' 199, 218, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 123), שיחת מלאכי השרת עמ' 65, צדקת הצדיק סי' קמה, רלד, רמא, רסג, דובר צדק עמ' 14, 36, 47, 63, 192
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשארית יעקב (פאנעט) עמ' לב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קפד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמע יעקב (זיידא) עמ' ח, כב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשפע חיים ח"ו עמ' ריט
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' כא, סט, קיז, שנג, שנט, תכא, תצד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קנח, רי
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי שמואל (תשנח) עמ' קע
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' תו
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתפארת משה עמ' מג, לד
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה חוץ מעבודה זרה, דכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבםצמח דוד (סקאליע) עמ' ר, עדר, תג, תק, תקמא
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ומחשבה שאינה טובה אין הקב"ה מצרפה למעשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' יב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחיי שלמה עמ' סג, עו, רכא, רמט
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה לעמשהשבט מוסר עמ' לב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפהתורת חיים (קאסוב) עמ' ו
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשו"ת משנה הלכות חלק ה סימן קעג
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' טו
מ ע"א34 מחשבה טובה ורעהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנה, רכא, רכט, רמט
מ ע"א34 מחשבה טובה מצטרפת למעשהאור יהל ח"א עמ' מח
מ ע"א34 מחשבה טובה מצטרפת למעשהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רטט
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרף הקב"ה למעשהמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כח, שמות פ' יב פס' יג
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' כאילו עשאהברכת טוב עמ' רמד
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפג, דברים עמ' תק
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נט, קה
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהדרכי ציון עמ' קה
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשההמאור שבתורה (לסין)
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהחקל יצחק (תשסג) עמ' רכא
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 264
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהמסילות בלבבם - מסילה כ אות קמו
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שלא
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפד, תקצח
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רמ, תכה, תלג
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהקהלת משה (תשסב) עמ' מא, פב, בינת משה (תשסב) עמ' פה
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קלא, קלה
מ ע"א34 מחשבה טובה מצרפה למעשהתורת הרבי רבי זושא סי' קכה, קלד בהערה
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו'איש צעיר דף יג ע"ב
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאוזן שמואל דף סט ע"א
מ ע"א34 מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור החיים (שיטץ) עמ' 17
מ ע"א34 מחשבה כמעשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיג
מ ע"א34 מצרף הקב"ה מחשבה טובה למעשהפרדס המלך (תשסט) אות תסג, תרו
מ ע"א34 מצרף מחשבה טובה למעשהחכמת התורה ויגש עמ' עא
מ ע"א36 אפי' חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעה"כ כאילו עשאה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מ עמ' רנו
מ ע"א36 אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהדרך ה' השלם עמ' רסא - דרך לחיים
מ ע"א36 אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קמ, קנ
מ ע"א36 אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפו
מ ע"א36 אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
מ ע"א36 חישב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעה"כ כאילו עשאהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עו
מ ע"א36 חישב אדם לעשות מצוהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רטז, תט
מ ע"א36 חישב לעשות מצוה ונאנס וכו' מעלה עליו כאילו עשאהברכות אבי דף לה ע"ב
מ ע"א36 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה כאילו עשאהויגד יעקב עמ' קנ
מ ע"א36 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאו מעלה עליו הכתוב כאילו עשאוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תל
מ ע"א36 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלב
מ ע"א36 חישב לעשות מצוה ונאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאור אברהם ברכות עמ' שצא
מ ע"א36 חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהפרי צדיק ראש השנה אות יז
מ ע"א36 חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאור ישרים (תשסב) עמ' מז
מ ע"א36 חשב אדם לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאלו עשאהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טז
מ ע"א36 חשב אדם לעשות מצוה ונאנסחקרי לב יו"ד ח"ב סי' נו דף קלו ע"ב
מ ע"א36 חשב אדם לעשות מצווה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאמרי חמד ח"א דף יב ע"ב
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנס וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ח
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ולא עשהבכורי אברהם דף ב ע"ד
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנס וכו'דרשות הרא"ש דף כ ע"א דרוש יז, דף לז ע"א דרוש לה
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהתפארת משה עמ' קפו
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לו
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנסבכורי אברהם דף צח ע"ג-ע"ד
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנסעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שצא
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנס, הוי כאילו עשאהאור אברהם ויקרא עמ' ב
מ ע"א36 חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נא
מ ע"א36 נאנס ולא עשאו מעלה עליו הכתוב כאילו עשאויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יב
מ ע"א36 נאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאהקול ששון (גולדברג) פתיחה
מ ע"א37 אין הקב"ה דן על המחשבהחיי שלמה עמ' סג
מ ע"א37 אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה כי אם בהרהורי ע"זמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צב
מ ע"א37 אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה רק בעכו"םתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' פו
מ ע"א37 אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהשמע יעקב (זיידא) עמ' קנו
מ ע"א37 כל העבירות אינן מצטרפות מחשבה למעשהמשך חכמה במדבר פ' טו פס' ל-לא
מ ע"א37 לא ענשינן אמחשבהמשיבת נפש עמ' נג,רמה
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה אלא בע"זנר ישראל חלק א דף קפב
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה בישראלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעד
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו' ההוא בעבודת כוכביםלקוטי שיחות חי"א עמ' 141
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' צח, במדבר עמ' שפז, דברים עמ' תק
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תקלט
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קנב
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם בראשית עמ' שלב
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם ויקרא עמ' סב
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאור אברהם שמות עמ' ריז
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאמרי אש (טאוב) עמ' ה, סז
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדברי יהודה דף ג ע"א-ע"ב
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחכמת התורה וירא עמ' ערב
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמכתב מאליהו ח"א עמ' 125
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעיוני רש"י במדבר עמ' תקמ
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהראה גם לט ע"ב38
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ה אות יח-יט, פרק יא אות כא, פרק טז אות עה
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמה
מ ע"א37 מחשבה רעה אין מצטרפת למעשה חוץ מעבודה זרהאבן ישפה עמ' 73
מ ע"א37 מחשבה רעה אינו מצרף למעשהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעט, רצג
מ ע"א37 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מה
מ ע"א37 מחשבה רעה אינה מצטרפת למעשהאור פני משה דף יח ע"א, לו ע"א
מ ע"א37 מחשבה רעה אם מצטרפת למעשהחכמת התורה בראשית עמ' רצג, שלח
מ ע"א37 מחשבה רעה וכו' בע"ז הוא דכתיבמשנת חיים במדבר עמ' רנט
מ ע"א37 מחשבה רעה וכו' ואלא מה אני מקיים "הנה אנכי מביא וגו'" כדרב הונא וכו' כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
מ ע"א37 מחשבה רעה וכו'טוב טעם דברים עמ' קנז
מ ע"א39 לפעמים נענש על מחשבה רעהדברי יונה ח"א עמ' מג
מ ע"א39 מחשבה רעה שעשתה פירות מצרפה למעשה, ורש"יקומץ המנחה (צונץ) דרוש פח אות א
מ ע"א39 מחשבה שיש עמה פירותחכמת התורה מקץ עמ' שנב
מ ע"א39 מחשבה שעושה פירותמשך חכמה שמות פ' כב פס' ז
מ ע"א39 מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה למעשה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קנה, קנו
מ ע"א39 מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה שאין בה פרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסו
מ ע"א39 מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה למעשהפנים יפות על תהלים עמ' ע
מ ע"א39 מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה מחשבה למעשהדרשות שבט הלוי עמ' מ
מ ע"א39 מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסז
מ ע"א39 מחשבה שעשתה פרירוח חיים (חיד"א) עמ' ל
מ ע"א40 מעשים נקראים פירותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' כח
מ ע"א41 ואלא הא דכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבם וכו' ההוא בעבודת כובבים הוא דכתיבדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלח, קסו
מ ע"א41 ואלא הא דכתיב למען תפוש את ישראל בלבם וכו' ההוא בעבודת כוכביםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקנז, ויקרא עמ' צח, במדבר עמ' שפה, דברים עמ' תתכה
מ ע"א41 למען תפוש את ישראל בלבם וכו' ההוא בעבודת כוכביםפרי צדיק צו אות א
מ ע"א41 למען תפוש וגו' ההוא בעכו"ם הוא דכתיבאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שמב
מ ע"א42 בע"ז מצרפין מחשבה למעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כו אות ד, דרוש לא אות י, דרוש מח אות יג, דרוש קכו אות ב
מ ע"א42 מחשבה רעה בעבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשהאוזן שמואל דף נד ע"א
מ ע"א42 בע"ז, ובמי ששנה בחטא מחשבה מצטרפת למעשהעיוני רש"י במדבר עמ' רלב
מ ע"א42 בעבודה זרה מחשבה מצרפה למעשהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא יד
מ ע"א42 בעבודה זרה מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רסח
מ ע"א42 ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיבמשך חכמה שמות פ' כח פס' ח, ויקרא פ' ח פס' ז, במדברפ' כה פס' ה, דברים פ' כג פס' י, פ' לא פס' יז, כא
מ ע"א42 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהמי מרום חי"ג עמ' קפג
מ ע"א42 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהתפארת צבי שמות עמ' תלה
מ ע"א42 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריג
מ ע"א42 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פו
מ ע"א42 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
מ ע"א42 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
מ ע"א42 מחשבה רעה של ע"ז הקב"ה מצרף למעשהדרשות שמן רוקח עמ' רא
מ ע"א42 מחשבת ע"ז מצטרפת למעשהלקוטי שושנים (תשמו) עמ' עח
מ ע"א42 מחשבת עבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשהאוזן שמואל דף יא ע"ב
מ ע"א42 ע"ז אמרו שמחשבה כמעשהמשך חכמה דברים פ' ה פס' כה
מ ע"א42 ע"ז דמחשבה כמעשהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
מ ע"א42 ע"ז מחשבה כמעשהשפע חיים ח"ב עמ' קנח
מ ע"א42 ע"ז מצרף למעשהרוח חיים (חיד"א) עמ' ל
מ ע"א42 ע"ז נענשים על המחשבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסט
מ ע"א43 אם עשה הרבה עבירות נענש גם על המחשבהעיני שמואל (ראבין) עמ' ה
מ ע"א43 בעבר ושנה מצרפין מחשבה רעה למעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש מח אות ו, דרוש קכט אות ח
מ ע"א43 הכופר בע"ז כאלו קיים כל התורהעיני שמואל (ראבין) עמ' כג
מ ע"א43 הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כולהתפארת משה עמ' מב, קלח
מ ע"א43 הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כולהמי מרום ח"ד עמ' לט
מ ע"א43 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהאמרי אש (טאוב) עמ' שצה
מ ע"א43 הכופר בעבודה זרהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסו
מ ע"א43 כדרב הונא וכו'בית ישי - דרשות עמ' מג
מ ע"א43 כל הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כלהבינה לעתים (תשנד) דרוש טז עמ' קל
מ ע"א43 כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ל
מ ע"א43 כל הכופר בעבודה זרהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קו
מ ע"א43 כל הכופר כע"ז כמודה בכל התורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמד
מ ע"א43 כל המודה בע"ז ככופר בכל התורה כולהמשך חכמה דברים פ' יב פס' יג-יד
מ ע"א43 כשנעשה לו כהיתר נענש גם על המחשבהפנים יפות על תהלים עמ' סח
מ ע"א43 שכל הכופר בה כמודה בכל התורהנועם אליעזר בראשית עמ' קי ע"ב
מ ע"א44 העובר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא יג, מצורע ג
מ ע"א44 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו וכו' נעשית לו בהיתרתורת הרבי רבי זושא סי' קכה בהערה
מ ע"א44 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהתרשערי תשובה שער א אות ה
מ ע"א44 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בהבית מועד (זלזניק) עמ' לט
מ ע"א44 כיון שעבר אדם עבירה ושנה נעשה לו כהיתרשופרא דישראל (תשסו) עמ' קפה
מ ע"א44 עבר ושנה נעשה לו כהיתרמרפא לשון עמ' לז, פט
מ ע"א44 עבר ושנה נעשית לו כהיתרבך יברך ישראל (תשסח) עמ' מז
מ ע"א44 עבר ושנהחקל יצחק (תשסג) עמ' תנג
מ ע"א44 עבר ושנה הותרה לובת עין (תשסז) עמ' תמא
מ ע"א44 עבר עבירה ושנה נעשה לו כהיתראור יחזקאל - מדות עמ' פה
מ ע"א44 עבר עברה ושנה בה הותרה לומי מרום ח"ז עמ' פז
מ ע"א44 עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יב
מ ע"א45 אמר רבי אבהו משום ר"ח נוח לו לאדם שיעברו עבירה בסתר ואל יחלל ש"ש בפרהסיא, ואמר ר' אלעאי הזקן וכו' ואל יחלל ש"ש בפרהסיאאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעט
מ ע"א45 נוח לו לאדם לעבור עבירה בסתר ולא יחלל ש"ש בפרהסיאראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מה
מ ע"א45 נוח לו לאדם שיעבור עברה בסתר ואל יחלל שם שמיםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ג
מ ע"א45 נעשית לו כהיתראור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' כז
מ ע"א47 א"ר אילעאי אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רו
מ ע"א47 אם יראה אדם שיצרו מתגבר עליו ילבש שחוריםפנים יפות על תהלים עמ' מה
מ ע"א47 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותואורות אלים דף כט ע"ב
מ ע"א47 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנב
מ ע"א47 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מ עמ' רנג
מ ע"א47 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מה
מ ע"א47 אם רואה שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים וכו'שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שנט
מ ע"א48 ילבש שחורים וכו' ויעשה מה שלבו חפץקול ששון (גולדברג) אות לז
מ ע"א48 ילבש שחורים וכו' וילך למקום שאין מכירין אותו, ובתוס' שםבינה לעתים (תשנד) דרוש עד עמ' תק
מ ע"א48 ילבש שחורים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' קכב
מ ע"א48 ילבש שחורים וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קמט, ח"ב דף קכב
מ ע"א48 ילך למקום שאין מכירין וילבש שחורים ובתוס' שםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' לא ע"ב
מ ע"א49 כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מו
מ ע"א49 כל שלא חס על קונוטהרת יו"ט ח"ח עמ' קפה
מ ע"א49 המסתכל בקשת וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 79
מ ע"א50 כל העובר עבירה בסתרנפש החיים (תשמג) עמ' 96
מ ע"א51 אין מאריכין הפורענות לעונש חלול השם, אחד שוגג ואחד מזידשערי תשובה שער ג אות קנח
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול ה'דרך חיים (תשלה) עמ' תו
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול השם אחד שוגג ואחד מזידשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנח
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול השם וכו' מאי אין מקיפין וכו' שאין עושים כחנוונישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול השם וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 568
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול השםכתבי רבנו בחיי עמ' קעד
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול השםמרפא לשון עמ' צב, צו, רפא
מ ע"א51 אין מקיפין בחילול חשםטוב טעם במדבר עמ' נז
מ ע"א51 אין מקיפין בחלול השם - אחד שוגג ואחד מזידמשך חכמה הפטרת וילך
מ ע"א51 אין מקיפין בחלול השם א' שוגג וא' מזידאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קנט
מ ע"א51 אין מקיפין בחלול השםיין לבנון (תשסג) עמ' 247
מ ע"א52 לעולם יראה אדם כאילו כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב עשה מצוה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסה
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו באילו חציו חייב וחציו זכאיאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קעה
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפז
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' נו ע"ב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ה ע"א, מצורע יד ע"ג
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיתפארת צבי שמות עמ' מב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבמרפא לשון עמ' ג, לט
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קכג
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמובית מועד (זלזניק) עמ' סה
מ ע"א52 לעולם יראה עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' יט, סב
מ ע"א52 ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' ה, מח
מ ע"א52 לעולם יחזיק אדם עצמו בינוניצמח דוד (סקאליע) עמ' רלד
מ ע"א52 לעולם יחשב אדם כאלו הוא וכל העולם מחצה חייב ומחצה זכאידרשות שמן רוקח עמ' קלה, תקיא
מ ע"א52 לעולם יראה אדם א"ע ואת כל העולם חציו זכאי וחציו חייב עשה מצוה אחת מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ב, סז
מ ע"א52 לעולם יראה אדם א"ע וכו'אמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
מ ע"א52 לעולם יראה אדם א"ע כאילו חציו זכאי וחציו חייבעבודת יצחק בראשית עמ' קנב, קסה
מ ע"א52 לעולם יראה אדם את עצמו חציו זכאי וחציו חייבכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תשא עמ' קמו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קנה
מ ע"א52 לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאיקדושת יו"ט ח"א דף קא ע"ג, קכח ע"ב, קלא ע"ב, ח"ב דף מט ע"א, נז ע"ד, ס ע"ד
מ ע"א52 לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הבל תלוי בוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' יג, נה
מ ע"א52 לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיעירין קדישין השלם עמ' תמז
מ ע"א52 לעולם יראה אדם וכו' וחציו זכאימרגניתא דבי רבנן עמ' לו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' ריג, ריד
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו וכו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'תפארת צבי שמות עמ' רעט
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' סב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סב, עב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חצי זכאי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבאור הצבי עמ' 109
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבאור הצבי עמ' 91
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וכו', ראבש"א לפי שהעולם נידון אחר רובו וכו'רב טוב דף יח ע"ד, קט ע"א
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאימאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פד, ק
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי וכו'אורח לצדיק עמ' עח
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ה, דרוש קנ אות א, דרוש קנו אות ב, דרוש קס אות ד, דרוש קסח אות א, דרוש קפא אות ט, דרוש רא אות א
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו חציו שכאי וחציו חייב וכו' עשה מצוה אשריו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות י, אהבה פרק ו אות מו, קדושה פרק יב אות יד, אור עולם פרק ג
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' ה, מב, סג, רלב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קנג
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צ
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' מד
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו' אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכט
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו' עשה מצוה א' אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צז, רי, שסח
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'אור אברהם ברכות עמ' שפו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"א, עג ע"ד, צה ע"א
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קז, קע
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו', עשה מצוה א' אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכף חובהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קעט, רחצ, שפט
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רסב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאידרך חיים (תשלה) עמ' שסב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיחלקת יהושע עמ' קח הערה קעו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וכו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 368, ח"ט עמ' 440, חכ"ד עמ' 570
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבלקוטי מאמרים עמ' 205, צדקת הצדיק סי' קסג, דובר צדק עמ' 122, 128, 169
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קלא
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו הוא שקול, חציו זכאי וחציו חייב וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' מג, קפו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו זכאי וחציו חייבויגד יעקב עמ' תג, תט, תיד, תקעז
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו זכאי וחציו חייבכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צא, קכב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וזכאידברי מנחם (היימליך) עמ' שס
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' יח
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי וכו'נשמת אדם עמ' מו
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייבתאומי צביה עמ' קפב, שלח
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו כו', בעץ יוסףמכמני אשר עמ' קכא
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו מחצה זכאי ומחצה חייבדרשות שבט הלוי עמ' ב, עב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמו מחצה זכאי ומחצה חייבמי מרום ח"ט עמ' קצב
מ ע"א52 לעולם יראה אדם עצמוקרן פני משה ח"א עמ' ריב
מ ע"א52 לעולם יראה האדם וכו' ואת כל העולם חציו זכאי וחציו חייבדברי יהושע מאמר ג פ"ג עמ' קכא
מ ע"א52 לעולם יראה האדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצא
מ ע"א52 לעולם יראה עצמו וכו' חציו חייב וחציו זכאיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסא ע"א
מ ע"א52 לעולם יראה עצמו וכל העולם כאילו חציו זכאי וחציו חייבאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שג, ח"ב עמ' כא
מ ע"א52 לעולם יראה עצמו חצי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות לג
מ ע"א52 לעולם יראה עצמו כאילו מחצה זכאי ומחצה חייבאור יחזקאל - מדות עמ' קיד, קל, קלג
מ ע"א52 לעולם יראה עצמו מחצה זכא ומחצה חייבשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שנד
מ ע"א52 לעולם כו' חציו זכאימשמרת איתמר (תשסז) עמ' צד, רמד, תרע
מ ע"א רש"י ד"ה מחשבה מצרפהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסו
מ ע"א רש"י ד"ה מחשבה, שקיים מחשבתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש פח אות א
מ ע"א רש"י ד"ה עולא, בעבר ושנה מצרפין מחשבה רעה למעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות ח
מ ע"א תוס' ד"ה ויעשהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנב
מ ע"א תוס' ד"ה ויעשהתקנת השבין סי' טו (עמ' 136)
מ ע"א תוס' ד"ה ויעשה ח"ו שהותר לו לעבור עבירה אלא כך וכו' יגיעת דרכים וכו' משברים יצה"ר ומונעים אדם מן העבירהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מה
מ ע"א מהרש"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ה
מ ע"ב01 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא חצי זכאי וחצי חייבבת עין (תשסז) עמ' תכא
מ ע"ב01 חציו זכאי וחציו חייבבנתיבות האיש עמ' צח
מ ע"ב01 חציו חייב וחציו זכאיבארות המים (תשסב) עמ' נ
מ ע"ב01 יראה אדם עצמו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רצז, רחצ, רצט, שא
מ ע"ב01 יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאיאמרי אש (טאוב) עמ' קטז, שא
מ ע"ב01 יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קעא, רנט
מ ע"ב01 יראה חציו זכאי וחייבהמאור שבתורה (לסין)
מ ע"ב02 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע וכו' ראב"ש אומר וכו'חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד-ה
מ ע"ב02 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קעז
מ ע"ב02 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תל
מ ע"ב02 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכותמבשר טוב - ספר החיים עמ' מא
מ ע"ב02 אם רוב מצות הוא בגדר צדיקשבט מישראל (פרידמן) עמ' רצג
מ ע"ב07 אין העולם נדון אלא אחר רובוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
מ ע"ב07 דן את העולם אחר הרובחכמת התורה נח עמ' רלג
מ ע"ב07 העולם נדון אחר רובובינה לעתים (תשנד) דרוש עג עמ' תצג
מ ע"ב07 העולם נדון אחר רובוחכמת התורה משפטים עמ' שמו
מ ע"ב07 העולם נדון אחר רובוטל חיים (פרידלנדר) עמ' צ, שלו
מ ע"ב07 העולם נדון אחר רובו, עשה מצור, אחת מכריע לכף זכותכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' פד, קטו, קס, קפ, ריט, רפג, שח
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובודרך ה' השלם עמ' עה - דרך לחיים
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובודרשות מהר"ם בנעט עמ' קצט, רכ, רעא
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובודרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רצא
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 53, 71
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובומאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נז
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובומקור חיים (תשסו) עמ' תקג
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובוס' העיקרים (מישור) עמ' תרעא
מ ע"ב07 העולם נידון אחר רובועולת חודש ח"ג מאמר רעה
מ ע"ב07 העולם נידון אתר רובודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קז
מ ע"ב07 לפי שהעולם וכו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכג
מ ע"ב07 לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' תפו
מ ע"ב07 לפי שהעולם נידון אחר רובודרכי צדק עמ' לט
מ ע"ב07 לפי שהעולם נידון אחר רובודרשות ר"י מסלוצק עמ' סב, קצז
מ ע"ב07 שהעולם נידון אחר רובודרשות מהר"ם שיק עמ' תשב
מ ע"ב08 אדם נידון אחר רובו וכו'דברי יונה ח"א עמ' נג
מ ע"ב08 אם יעשה מצוה אחת מכריע כל העולם לכף זכות וכו'בת עין (תשסז) עמ' צד
מ ע"ב08 היחיד נידון אחר רובובני יששכר ח"ב דף יב ע"א
מ ע"ב08 העושה מצוה אחת מכריע את עצמו ואת כל העולםאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ד
מ ע"ב08 זכה מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותדובר שלום (תשסג) אות קצה
מ ע"ב08 כל העולם חציו חייב וחציו זכאיחכמת התורה מקץ עמ' רסה
מ ע"ב08 כל העולם מחצה על מחצהספרי המגיד מקאזניץ עמ' רלח
מ ע"ב08 לעולם יחשוב אדם כל העולם חציו זכאי וחציו חייב עשה מצוה אחת הכריע כל העולם לכף זכות וכו'לקט אמרי קודש - שמות עמ' קלא, דברים עמ' מ, מועדים עמ' יא, רכו
מ ע"ב08 לעולם יראה אדם את כל העולם כולו חציו חייב וכו' הכריע כל העולם לכף זכותדברי יונה ח"א עמ' שג
מ ע"ב08 לעולם יראה אדם העולם חציו זכאי וחציו חייבאוזן שמואל דף ס ע"ב
מ ע"ב08 לעולם יראה אדם כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייברב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עח
מ ע"ב08 לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם תלוי בומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקכה
מ ע"ב08 לעולם יראה האדם כאלו העולם מחצה זכאי וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' רצט
מ ע"ב08 לעולם יראה האדם כאילו כל העולם מחצה זכות ומחצה חוברב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נג
מ ע"ב08 יראה האדם כאלו כל העולם כולו מחצה זכיות כו' עשה אדם מצוה אחת מכריע את כל העולם כולו לכף זכותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קג, ריז
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכף זכותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ה, י
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכף זכותנר ישראל חלק ב דף קיג
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכף זכותעקבי אבירים (תשסה) עמ' רמד, שעג
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שלו, במדבר עמ' עח, דברים עמ' רנד, תתסג
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' נב
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' יח
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת אשריו שהכריע וכו' את כל העולם כולו לכף זכותדרשות שבט הלוי עמ' קסה, רנז
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת הכריע את כל העולםחכמת התורה תולדות עמ' תקלח
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת הכריע וכו' עשה עבירה א' הכריע א"ע וכל העולם לכף חובהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריד
מ ע"ב08 עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויצא מאמר א
מ ע"ב08 עשה מצוה מכריע כל העולם לכף זכותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסה
מ ע"ב08 שהכריע וכו' לכף וזוכהמשנת חיים דברים עמ' תקג
מ ע"ב08 העולם הוא מחצה זכאי ומחצה חייבאור השמש (תשסח) עמ' נה
מ ע"ב09 אשריו שהכריע את העולם כולומוסר המקרא והתלמוד עמ' מה
מ ע"ב09 הכריע את עצמו ואת כל העולםחקל יצחק (תשסג) עמ' תנד, תקיט
מ ע"ב09 הכריע את עצמו ואת כל העולםעמק תפלה (תשסו) עמ' סב
מ ע"ב09 מכריע את כל העולם לכף זכותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 244
מ ע"ב10 אוי לו שמכריע א"ע ואת כל העולם לכף חובה כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רמח
מ ע"ב10 אם עבר עברה א' מכריע כל העולם לכף חובה ואם עשה מצווה א' מכריע כל העולם לכף זכותמי מרום ח"ב עמ' קכ
מ ע"ב10 עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כג ע"ב
מ ע"ב10 עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
מ ע"ב10 עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קיח, יהושע-שמואל עמ' קכז
מ ע"ב10 עשה עבירה אחת מכריע את כל העולם לכף חובהמרפא לשון עמ' קעז
מ ע"ב14 אפי' צדיק ומרד באחרונהאבן הראשה (קלצקין) דרוש ז
מ ע"ב14 אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נו
מ ע"ב14 אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רכט
מ ע"ב14 אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה שוב אין מזכירין צדקותיומרפא לשון עמ' ז, ח, קטז, קמו, קנד, רנה, רסח
מ ע"ב14 אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונההחברה והשפעתה מאמר 4 פרק טו
מ ע"ב14 אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קל
מ ע"ב14 אפילו צדיק גמור כל ימיועולת חודש ח"א מאמר לה, עז, צה
מ ע"ב15 ומרד באחרונה איבדמשנת חיים דברים עמ' תקח
מ ע"ב17 אפי' רשע גמור ושב אין מזכירין לו רשעותפארת משה עמ' קכד
מ ע"ב17 אפילו רשע גמור בל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא יג
מ ע"ב17 אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים רשעומי מרום ח"ז עמ' א
מ ע"ב17 אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה וכו'מרפא לשון עמ' רמא
מ ע"ב17 אפילו רשע גמור כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו רשעוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רפד
מ ע"ב17 אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שום רשעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קצב
מ ע"ב17 אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שם רשעשבט מוסר עמ' שיג
מ ע"ב17 רשע גמור שעשה תשובההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שיט
מ ע"ב17 רשע כל ימיו ולבסוף צדיק מוחלין לושני המאורות (תשסח) עמ' יג
מ ע"ב21 אם תוהא על הראשונות מפסיד שכר מעשיושו"ת משיב דבר חלק ג סימן יד
מ ע"ב21 בתוהא על הראשונותחכמת התורה וישלח עמ' שסג
מ ע"ב21 בתוהא על הראשונותטוב טעם בראשית עמ' י
מ ע"ב21 בתוהא על הראשונותמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תעג
מ ע"ב21 בתוהא על הראשונותס' העיקרים (מישור) עמ' תרא
מ ע"ב21 בתוהה על הראשונות וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק א
מ ע"ב21 בתוהה על הראשונות ע"ז נאמר יכין ירשע וצדיק ילבשעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה מד
מ ע"ב21 שלא תתחרט על הטובות שלא תאבד שכרךאורחות צדיקים שער חרטה עמ' עו
מ ע"ב21 תוהה על הראשונות אבד את הראשונותבינה לעתים (תשנד) דרוש ג עמ' כד
מ ע"ב22 כל מי שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאברכת דוד עמ' ס
מ ע"ב22 כל שישנו במקרא ובמשנה ובד"א לא במהרה הוא חוטארביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 29
מ ע"ב22 כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' סב
מ ע"ב22 כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות לב
מ ע"ב22 כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מ
מ ע"ב22 כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסו, רעג
מ ע"ב22 כל שישנו במקרא ובמשנהילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב22 כל שישנו וכו' ובדרך ארץאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ג אות א
מ ע"ב25 כל שאינו וכו' בדרך ארץ אינו מן הישובדעת שבת עמ' מו
מ ע"ב25 כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישובאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רעז
מ ע"ב25 כל שאינו לא במקרא ולא במשנהישראל קדושים עמ' 10, דובר צדק עמ' 24
מ ע"ב25 כל שאינו לא במקרא ולא במשנהפרי צדיק מסעי אות ו
מ ע"ב26 א"ר אלעזר למה הצדיקים דומין בעוה"זתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפב
מ ע"ב27 הצדיקים דומים בעולם הזה לאילן ששורשיו עומדיםעשרה למאה סי' ל
מ ע"ב27 למה צדיק דומה בעוה"ז לאילן שהוא נטוע במקום טהרהאבן ישפה עמ' 55
מ ע"ב27 למה צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טהרה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' מא
מ ע"ב27 למה צדיקים נמשלים בעוה"זדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקיא
מ ע"ב27 למה צדיקים נמשלים בעולם הזה? לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה, נקצץ נופו - כולו עומד במקום טהרה וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ג
מ ע"ב27 למה צדיקים נמשליםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלט
מ ע"ב27 למה תלמיד חכם דומה וכו', ולא עוד אלא שנוהל שני עולמות וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שג
מ ע"ב27 צדיקים דומין בעוה"ז וכו' כולו עומד במקום טהרה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' תקנד
מ ע"ב27 צדיקים ורשעים כאילןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 281-282
מ ע"ב27 צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שבולו עומד במקום מהרה ונופו נוטה למקום טומאה, נקצץ נופו כולו עומד במקום טהרה'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מא, קמא
מ ע"ב27 צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טהרה וכו'עשרה למאה (תשסג) עמ' כט
מ ע"ב27 צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טהרהכתר שם טוב (תשסד) סי' רעז
מ ע"ב27 צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 82
מ ע"ב29 ונופה נוטה למקום טומאהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קצז
מ ע"ב29 ונופה נוטה למקום טומאה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצז
מ ע"ב31 יסורי הצדיקים כדי שירשו עוה"בתפארת משה עמ' מג
מ ע"ב31 יסורים בעוה"זאור הרעיון עמ' רטז
מ ע"ב36 הקב"ה משפיע להם טובה לרשעים בעולם הזה כדי לטורדן וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכב
מ ע"ב36 הקב"ה משפיע להן טובה לרשעים בעוה"ז כדי לטורדן כו'שערי תשובה שער ג אות קכב, קנט
מ ע"ב36 כך הקב"ה משפיע להן טובה לרשעים בעוה"ז כדי לטורדן וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכב, קנט
מ ע"ב36 לרשעים משלם שכרן בעוה"זחכמת התורה נח עמ' צא
מ ע"ב40 וכבר היה וכו' תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה ובעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפז, תקיא
מ ע"ב40 וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים כו', בהרי"ףמכמני אשר עמ' קכ
מ ע"ב40 וכבר היו ר"ט וזקנים מסוביםקול יעקב (שאול) דף פג ע"ג
מ ע"ב40 וכבר היו ר"ט וזקנים מסובין וכו' תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יא
מ ע"ב40 וכבר היו רבי טרפון וזקניםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קפו
מ ע"ב41 לימוד גדול או מעשה גדול וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ה עמ' מ
מ ע"ב41 מעשה גדול או תלמוד גדולבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תרכו
מ ע"ב41 מעשה גדול או תלמוד גדולחכמת התורה משפטים עמ' קט
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' מביא לידי מעשה וכו'מאמר אסתר דרוש ח
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 235, ח"ט עמ' 84, 189, ח"י עמ' 235, חי"ז עמ' 305, חי"ח עמ' 154, ח"כ עמ' 50, חכ"ה עמ' 263, 302
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'נשמת אדם עמ' קג
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולאהבת ציון (תשסד) עמ' קנה
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולדרשות מהר"ם שיק עמ' עב, שפט, תרא
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולחכמת התורה ויגש עמ' תל
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולחכמת התורה יתרו עמ' מ, תקכד, תקלא-תקלב
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולמי מרום ח"ז עמ' נא
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רה
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדולנתיבות עולם ח"א עמ' ה, כה
מ ע"ב41 תלמוד גדול או מעשה גדול, ובתוס' ד"ה תלמודאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכא, תרנד
מ ע"ב41 תלמוד גדול כו' מעשה גדולדרך מצותיך (חב"ד) דף קמה ע"ב
מ ע"ב41 תלמוד עדיף או מעשה עדיףמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קפד
מ ע"ב41 תלמוד עדיף או מעשהשני המאורות (תשסח) עמ' קא
מ ע"ב41 תלמוד תורה גדול או מעשה גדול וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סח, סט, עה, עז, פד, שט, שי
מ ע"ב42 ח"א מעשה גדול וח"א לימוד גדול, שלימוד מביא לידי מעשהעטרת ישועה (תשסד) אות פד להגדה ש"פ
מ ע"ב42 נחלקו ר' טרפון ור"ע אם מעשה גדול או תלמוד גדול ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשהקומץ המנחה (צונץ) דרוש עב אות א, דרוש עג אות יב, דרוש קלו אות ה
מ ע"ב42 נענה ר"ט מעשה גדול וכו' נענו כולם גדול הלימוד שמביא לידי מעשהכתב סופר - דרשות עמ' קסא
מ ע"ב42 תלמוד גדול ממעשהחכמת התורה וישלח עמ' תג, תד
מ ע"ב42 תלמוד גדולחקל יצחק (תשסג) עמ' כב
מ ע"ב42 תלמוד גדולרוח חיים (חיד"א) עמ' לא, קכג
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רטו
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לו
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 46
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' עה
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ש
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאור אברהם ברכות עמ' נו
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאור חדש למטיפים עמ' 53
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאור יחזקאל - מדות עמ' שג
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאמרי נפתלי עמ' עב
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדרך חיים (תשלה) עמ' תטז, תרמד
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדרשות שבט הלוי עמ' קפח, רכג, רכו
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהילקוט דברי חכמים שמות סי' רלה
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 196
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' טו, קמא
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף פב
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמי מרום ח"ח עמ' רפג
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהעבודת יצחק בראשית עמ' לו, עט
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהעולת ראיה ב רעה; הסכמות הראיה דף 60; עין איה א' הקדמה דף יט; משפט כהן, פתיחה דף טז
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהצמח צדיק (תשסז) עמ' תקלא
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהקדושת יו"ט ח"א/ב דף מ ע"ד, דף עט ע"ב
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מ
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהקשוטי כלה (תשסג) עמ' מה
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תג
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצו
מ ע"ב43 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהשערי תשובה סה"ת
מ ע"ב43 גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 283
מ ע"ב43 גדולה תורה שמביאה לאדם לידי מעשהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יד אות ד
מ ע"ב43 התלמוד מביא לידי מעשהזכרון אליעזר עמ' ג
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שו
מ ע"ב43 תלמוד גדולדברי הרב עמ' קצז
מ ע"ב43 לפי שהתלמוד מביא לידי מעשהס' העיקרים (מישור) עמ' תג
מ ע"ב43 נמנו וגמרו שהלימוד גדול שמביא לידי מעשהמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' פח
מ ע"ב43 נמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשהדרשות שמן רוקח עמ' תקלב
מ ע"ב43 נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רנז
מ ע"ב43 נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהבינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' ער
מ ע"ב43 נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שב
מ ע"ב43 נענו כולם ואמרו תלמוד שמביא לידי מעשהמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
מ ע"ב43 עיקר הלימוד שמביא לידי מעשהפרדס המלך (תשסט) אות שמח, תקצג
מ ע"ב43 שהתלמוד מביא לידי מעשהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' לג
מ ע"ב43 תלמוד גדול ממעשה כי התלמוד מביא לידי מעשהעבודת עבודה (תשסד) עמ' עז, קג
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' כב, כה
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפז, דברים עמ' קפג, יהושע-שמואל עמ' כח
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שה
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ע, קנח
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהישראל קדושים עמ' 46, רסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), דובר צדק עמ' 33, 58,40, שיחת מלאכי השרת עמ' 97
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהכתר שם טוב (תשסד) סי' קנט
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהמסילת ישרים עמ' תנז
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהמשך חכמה הקדמה לספר שמות
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהנועם אליעזר שמות דף כה ע"א
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהפרי צדיק פ' החודש אות ב, קדושים אות ז
מ ע"ב43 תלמוד גדול שהתלמוד שמביא לידי מעשה (ובתוס' ד"ה תלמוד)נשמת אדם עמ' קכג
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיא
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאהל רחל עמ' 677
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאהל רחל עמ' 693
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאוזן שמואל דף לט ע"א
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיד
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאור אברהם - תשובה עמ' רטז, רסז
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קעט, רצו
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאור יחזקאל - מכתבים עמ' יד
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ז
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה בראשית עמ' לט
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה ויגש עמ' תכג
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה תולדות עמ' תיד
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלט, רכה, שכ
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהילקוט ידיעת האמת ח"א פ' רפה; אדיר במרום ח"א פ' שמא
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהישא מדברותיך - מגילה עמ' קצח
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 152
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יז
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' צח
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהנועם אליעזר בראשית עמ' שלח ע"א
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרכו, תרעב, תרצא
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהצפנת פענח (תשסו) עמ' קצג, רצב
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהתפארת צבי שמות עמ' לא
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא למעשההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 215
מ ע"ב43 תלמוד גדול שמביא למעשההמאור שבתורה (לסין)
מ ע"ב43 תלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מעשהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רסח
מ ע"ב43 תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' יא, צח, קיא, רכט
מ ע"ב43 תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פו
מ ע"ב43 תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פז
מ ע"ב43 תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ריד
מ ע"ב43 תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לירי מעשהבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' נה
מ ע"ב43 תלמוד מביא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנ
מ ע"ב43 תלמוד מביא לידי מעשהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' נא
מ ע"ב43 תלמוד מביא לידי מעשההטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מא
מ ע"ב43 תלמוד מביא לידי מעשהיין לבנון (תשסג) עמ' 52, 55, 206, 332
מ ע"ב43 תלמוד מביא לידי מעשהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 195
מ ע"ב44 גדול ת"ת שקדם לחלה מ' שנהויגד יעקב עמ' תרו
מ ע"ב44 גדול תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעא
מ ע"ב44 שקדם וכו' לשמיטים ששים ואחתלקוטי שיחות חי"ב עמ' 247
מ ע"ב47 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאמרי קדוש (תשסא) עמ' ק
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת ותוס' שפע חיים ח"א עמ' פז
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאוצרות הראיה עמ' 899
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תכתר שם טוב (תשסד) סי' פג
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' לט
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קא
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאבן יהושע עמ' 22
מ ע"ב48 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהפרי צדיק שמות אות ג, ויקרא אות ו
מ ע"ב48 אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"ת ובתוס' ד"ה איןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנ
מ ע"ב48 אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קי
מ ע"ב48 אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהאור אברהם דברים עמ' שט
מ ע"ב48 אין תחלת דינו של אדםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח, דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח אות ג
מ ע"ב48 תחילת דינו של אדם (ד"ת, משא ומתן)ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
מ ע"ב48 תחילת דינו של אדם אלא על ד"תנפש החיים (תשמג) עמ' 155
מ ע"ב48 תחילת דינו של אדם הוא על התורהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תסא
מ ע"ב48 תחילת דינו של אדם על ד"תילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב48 תחילת דינו של אדם על דברי תורהמאמרי הראיה עמ' 373
מ ע"ב48 תחילת דינו של אדם על דברי תורהפנים יפות על תהלים עמ' רצו
מ ע"ב48 תחלת דינו של אדם על ד"תאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מו
מ ע"ב48 תחלת דינו של אדם על ד"תהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 53-54
מ ע"ב48 תחלת דינו של אדם על דברי תורהויגד יעקב עמ' קצ
מ ע"ב49 וכשם שדינו קודם למעשה כך שכרו קודם למעשהאבל מצרים ח"א דף יג ע"ב
מ ע"ב51 האוכל בשוק דומה לכלבאור אברהם - רות עמ' קפד
מ ע"ב51 האוכל בשוק דומה לכלבאור אברהם שמות עמ' קעט
מ ע"ב51 האוכל בשוק ה"ז דומה לכלב ויש אומרים פסול לעדותלב המשפט ח"א שיעור טז [הלכה]
מ ע"ב51 האוכל בשוק הרי זה דומה לכלבאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסב
מ ע"ב51 האוכל בשוק הרי זה דומה לכלבקרני אורה עמ' נג
מ ע"ב51 האוכל בשוק הרי זה תמה לכלבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפו, תלא
מ ע"ב51 האוכל בשוק וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתו
מ ע"ב51 האוכל בשוק תמה לכלבאור אברהם ברכות עמ' קטז
מ ע"ב51 האוכל בשוקאור חדש על ציון דף צב ע"ב
מ ע"ב52 רגזן לא עלה בידו אלא רגזנותאדבש השדה עמ' כד
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאשערי תשובה סה"י אות נה
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאאוצר המאמרים (תשס) עמ' שטו
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאאמרי פנחס השלם - שער המידות סי' כו
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צב
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות מה
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותא, ולאדם טוב מטעימים אותו מפרי מעשיואוצרות חיים - יושר המידות עמ' י, קנב
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו וכו' בעוה"זאורחות צדיקים שער כעס עמ' אט
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג
מ ע"ב52 רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ש
מ ע"ב רש"י ד"ה גדול (דתרו"מ לאחרי י"ד שנה)לקוטי שיחות חל"ד עמ' 147
מ ע"ב תוס' ד"ה אין והא דאמר וכו' כשמכניסין אדם לדון אומרים לו וכו'שמועה טובה דף עא ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה אין והא דאמר וכו' כשמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו'קדושת לוי דף קד ע"א, קמז ע"ב
מ ע"ב תוס' ד"ה איןס' החיים (תשנג) עמ' קס*
מ ע"ב תוס' ד"ה אין, הק' דבמ"א מצינו דתחלת דינו על ד"ת ובמ"א תחלת דינו על מו"מאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מו
מ ע"ב תוס' ד"ה וי"אאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצח
מ ע"ב תוס' ד"ה תלמודדרשות מהר"ם בנעט עמ' ע
מ ע"ב תוס' ד"ה תלמוד, הקשו דלפרש"י משמע דמעשה גדול וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ה
מ ע"ב תוס' לגבי אין תחילת דינו של אדם אלא ד"תיציב פתגם - ימים נוראים עמ' ה
מא ע"א01 ולאדם טוב מטעימים אותו מפרי מעשיופרי צדיק ל"ג בעומר אות ג, ו, מסעי אות א, מוצאי יוכ"פ אות ו
מא ע"א01 ולאדם טוב מטעימים אותו מפרי מעשיוצדקת הצדיק סי' קמה, קעז, רסב, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 161), דובר צדק עמ' 134, קדושת השבת סי' ג (עמ' 14), ד (עמ' 24)
מא ע"א06 האיש מקדש בו ובשלוחו - השתא בשלוחו מקדש, בו מיבעיאעקבי אבירים (תשסה) עמ' פז, רסג
מא ע"א06 האיש מקדש בו ובשלוחו וכו' השתא בשלוחו מקדש מיבעיאעירין קדישין השלם עמ' תמ
מא ע"א06 האיש מקדש בו ובשלוחושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' כ
מא ע"א06 האיש מקדש בו ובשלוחוויגד יעקב עמ' תרצג
מא ע"א06 האיש מקדש בו ובשלוחוכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מא ע"ב
מא ע"א06 האיש מקדש בו ובשלוחונר ישראל חלק ג דף קלה
מא ע"א06 האיש מקדש בו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' כד, חלק ג עמ' מג
מא ע"א06 האיש מקדשישא מדברותיך - מגילה עמ' כח
מא ע"א06 האשה מתקדשת בה ובשלוחה, ומצוה בה יותר מבשלוחהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' ר
מא ע"א06 האשה מתקדשת בהרוח חיים (חיד"א) עמ' ז, סז
מא ע"א09 השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלו
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחואגרא דכלה ח"א עמ' קי
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשג
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחואור אברהם - תלמוד תורה עמ' עא, קג, רפג, תמח
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחואור אברהם שמות עמ' עו, ריז
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכג
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וירא מאמר י, תולדות מאמר ה
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחודרכי צדק עמ' קמג
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוויגד יעקב עמ' תקיג
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוזכרון יהודה (מונק) דף צה ע"ג, צו ע"ב
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוחכמת התורה ויגש עמ' תב
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוחכמת התורה ויצא עמ' ריד
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוחכמת התורה תולדות עמ' רח
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוישא מדברותיך - מגילה עמ' צח
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחולקוטי שיחות חכ"ג עמ' 17
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלג
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחונחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות כא
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחועירין קדישין השלם עמ' לב
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחוצפנת פענח (תשסו) עמ' רעד
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שכג, ח"ב עמ' תסט
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחושמועת יצחק - הערות בש"ס א
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחושערי תשובה אגה"ת אות ס, סה"י אות נב
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עג, רעז, רעח, שעג
מא ע"א10 מצוה בו יותר מבשלוחו, וברש"י, דכי עסיק בגופו מקבל שכר טפילקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נא
מא ע"א10 רב ספרא מחריך רישאאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' מא
מא ע"א10 רב ספרא מחריך רישאבית מועד (זלזניק) עמ' סט
מא ע"א10 רב ספרא מחריך רישאמשיבת נפש עמ' לט
מא ע"א14 אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהאגרא דכלה ח"א עמ' רפו
מא ע"א14 אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהאור אברהם ויקרא עמ' רצב
מא ע"א14 אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהבת עין (תשסז) עמ' תעב
מא ע"א14 אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפח, שעט
מא ע"א14 אסור לאדם לקדש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקעז
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה וישנאנה ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות ד
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנהחקל יצחק (תשסג) עמ' פד
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנהנועם אליעזר בראשית עמ' פז ע"ב
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צה
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהילקוט דברי חכמים שמות סי' שסד
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהכוזרי מאמר ג סי' מט
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 302, 60
מא ע"א14 אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהמכתב מאליהו ח"א עמ' 74
מא ע"א14 אסור לקדש אשה עד שיראנהחכמת התורה תולדות עמ' תקפד
מא ע"א14 אסור לקדש אשה עד שיראנהילקוט ידיעת האמת ח"ב פ' שכא; ירים (רמח"ל) פ' ר; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' ריז; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שלט
מא ע"א14 אסור לקדש אשה עד שיראנהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קג, קנט
מא ע"א14 אסור לקדש אשה עד שיראנהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סב, קצ, רלא, רפז, קפג, רטו
מא ע"א14 אסור לקדש אשה עד שיראנהמצוה ולב ח"א עמ' 176
מא ע"א14 אסור לקדש עד שיראנהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קטז
מא ע"א14 אסור לקדשה ער שיראנהאור לשמים (תשסג) עמ' שנז
מא ע"א14 יראה את האשה קודם שיקדש אותה שלא יהיה בה מוםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קז
מא ע"א15 שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמא
מא ע"א16 ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שעט
מא ע"א16 ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלג-ד, מלכים עמ' רפו
מא ע"א20 מצוה בה יותר מבשלוחה - ר"ןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנא, שב
מא ע"א20 מצוה בה יותר מבשלוחה - ר"ןאור אברהם במדבר עמ' כז, עח
מא ע"א20 מצוה בה יותר מבשלוחה - ר"ןאור אברהם ברכות עמ' לב, קמא, ריא, רכא
מא ע"א20 מצוה בה יותר מבשלוחהאור אברהם - רות עמ' רי
מא ע"א20 מצוה בה יותר מבשלוחה, ובדברי הר"ןויגד יעקב עמ' י
מא ע"א20 מצוה בה יותר מבשלוחהאור אברהם - תשובה עמ' תסה
מא ע"א22 טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנז
מא ע"א22 טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלודברי חנינא - מזלות עמ' צט
מא ע"א22 טב למיתב טן דומשך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
מא ע"א22 טב למיתב טן דוצמח דוד (סקאליע) עמ' שכו
מא ע"א22 טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלואור אברהם - רות עמ' קעא
מא ע"א22 טב למיתבדברי הרב עמ' קטו
מא ע"א27 אין משיאין את האשה בעל כרחהאגרא דכלה ח"א עמ' תיח
מא ע"א27 אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיא
מא ע"א29 ושלח מלמד שהוא עושה שליח, ושלחה מלמד שהיא עושה שליחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
מא ע"א29 שליחות מנלןחכמת התורה וירא עמ' רפה
מא ע"א רש"י ד"ה דודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפט
מא ע"א רש"י מצוה בו יותר מבשלוחו דכי עסיק גופו במצות מקבל שכר טפיויגד יעקב עמ' תרצג
מא ע"א רי"ף - מנין ששלוחו של אדם כמותוילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסד
מא ע"א תוס' ד"ה האישלקוטי שיחות חי"ד עמ' 12
מא ע"א תוס' ד"ה ושלחמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יח ע"א
מא ע"א ר"ן ד"ה איהא דאמרי - דאע"ג דאשה אינה מצווה בפו"ר מ"מ יש לה מצוה וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 214, חי"ד עמ' 41, חי"ז עמ' 190, 236, חי"ט עמ' 367, ח"כ עמ' 139, 138, חכ"ו עמ' 268
מא ע"א מהרי"טבנין אפרים עמ' לו [הלכה]
מא ע"ב03 גם אתם לרבות את השליחלקוטי שיחות חל"ג עמ' 113
מא ע"ב03 גם לרבות אתאצמח דוד (סקאליע) עמ' סו
מא ע"ב06 תרומה ישנה במחשבהאור אברהם במדבר עמ' קצא
מא ע"ב13 דין שליחות הנלמד מקדשיםאור אברהם ויקרא עמ' צה
מא ע"ב13 מנין ששלוחו של אדם כמותומפניני הרב עמ' שפה
מא ע"ב14 דשלוחו כמותוחכמת התורה תולדות עמ' רח
מא ע"ב14 הילפותא לדין שליחות משחיטת קדשיםאור אברהם שמות עמ' סג
מא ע"ב14 ושחטו אותו וכו' וכי כל הקהל וכו' מכאן ששלוחו של אדם כמותולקוטי שיחות חי"ג עמ' 280, חט"ז עמ' 106, חכ"ג עמ' 400
מא ע"ב14 ושחטו אותו וכו' מכאן ששלוחו של אדם כמותודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
מא ע"ב14 ושחטו אותו כו' ששלוחו של כו'משנת חיים במדבר עמ' קפח, קצ
מא ע"ב14 מן ושחטו דפסח, דשליחו של אדם כמותוצמח דוד (סקאליע) עמ' קכו
מא ע"ב14 שלוחו כו' שנאמר ושחטומשנת חיים ויקרא עמ' עז, פו
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותואור אברהם - רות עמ' שעט
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותואור אברהם שמות עמ' קמב
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרנב
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יג ע"א [מו ע"ב ד"ה ונראה]
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותוויגד יעקב עמ' תשיז
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותונועם אליעזר שמות דף קנג ע"ב, רצט ע"ב
מא ע"ב14 שלוחו של אדם כמותותפארת צבי שמות עמ' תלט
מא ע"ב15 וכי כל הקהל שוחטיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פט
מא ע"ב15 וכי כל הקהל שוחטיןחכמת התורה בא עמ' תמו
מא ע"ב17 מכאן ששלוחו של אדם כמותובית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קלה
מא ע"ב19 מה לקדשים שכן רוב מעשיהן ע"י שליחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
מא ע"ב19 משום דאיכא למפרך מה לקדשים, שכן רוב מעשיהן על ידי שליחבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
מא ע"ב19 משום דאיכא למפרך מה לקדשים, שכן רוב מעשיהן על ידי שליחבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
מא ע"ב19 שליחות לקדשים, רוב מעשיהם ע"י שליחאגרות הראיה חלק ג מז
מא ע"ב23 מה להנך שכן ישנן חול אצל קדשיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
מא ע"ב23 תרומה חול הוא אצל קדשיםאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסו
מא ע"ב23 תרומה לגבי קדשים הוי כחול - תוס'אור אברהם במדבר עמ' קצב
מא ע"ב24 מה להנך שכן ישנן במחשבה - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלד
מא ע"ב28 גם אתם מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתלקוטי שיחות חל"ג עמ' 113
מא ע"ב28 גם אתם מה אתם בני ברית וכו'נועם אליעזר שמות דף קנג ע"ב
מא ע"ב28 מה אתם בני ברית אף שלוחכםחכמת התורה נח עמ' שכח
מא ע"ב48 מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחדדרשות שמן רוקח עמ' כ
מא ע"ב תוס' ד"ה נפקאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תיד
מא ע"ב תוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קז, קכה, קכו
מא ע"ב ריטב"א - מדבר עמה על עסקי קידושיה, הר"ז כדיבור ממש אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שנו
מב ע"א01 'ושחטו אותו כל קהל ישראל', מכאן שכל ישראל יוצאין בפסח אחדעטרת ישועה (תשסד) אות סח להגדה ש"פ
מב ע"א05 באית ליה שותפות בגויה שאניחכמת התורה בא עמ' רח
מב ע"א05 ודלמא שאני התם דאית ליה שותפות ובתוס' ד"ה ודילמאשפע חיים ח"ב עמ' קפט
מב ע"א05 שאני התם דאית ליה שותפות בגויהחכמת התורה תולדות עמ' תקנא
מב ע"א05 היכא דאיכא שותפות אפי' לא הוי שליחות יש שליחותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסד
מב ע"א10 הילפותא לדין שליחות מקדשיםאור אברהם שמות עמ' סט
מב ע"א12 איש זוכה ולא הקטן זוכה, תוס' ד"ה אישדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלח
מב ע"א14 סבר לה כמ"ד אין שוחטין את הפסח על היחיד וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נה ע"ב, נו ע"א
מב ע"א16 מנין ששלוחו של אדם כמותו שנא' ונשיא אחד וכו' (ורש"י - לאורויי נמי דלקטנים בו')לקוטי שיחות חל"ג עמ' 200
מב ע"א16 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותודברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
מב ע"א23 ונשיא אחד ממטה (דין זכין)עיוני רש"י במדבר עמ' תקפא, תקצג
מב ע"א28 מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן וכו' ת"ל ונשיא אחד נשיא אחדפרי צדיק מסעי אות ג
מב ע"א רש"י ד"ה אלא הררבא - כלומר לא זכות אלא בפניו גרידתא וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 200
מב ע"א רש"י ד"ה והאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
מב ע"א תוס' ד"ה ודילמאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפט
מב ע"א תוס' ד"ה יתומיםלקוטי שיחות חל"ג עמ' 204
מב ע"ב05 שתות קנה ומחזיר אונאהדובר צדק עמ' 15
מב ע"ב08 דלתקוני שדרתיך ולא לעותימשך חכמה שמות פ' כט פס' יד
מב ע"ב19 במספר במשקל ובמדה אין בהם דין אונאהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ז
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירה וכו' דברי הרבמשנת חיים במדבר עמ' תמו
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהאור אברהם - רות עמ' שעח
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלב
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהויגד יעקב עמ' רנז
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה בראשית עמ' רפא, שלח
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה בשלח עמ' תרלא
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' רכה
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויצא עמ' תרג
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 39
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה תולדות עמ' רפב, רפג, תקפו
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עבירהקומץ המנחה (צונץ) דרוש ז אות ז, דרוש לג אות ג, דרוש סו אות ח
מב ע"ב24 אין שליח לדבר עברה - כל הסוגייאאיש צעיר דף כד ע"א
מב ע"ב24 בכל התורה אין שליח לדבר עבירה חוץ ממעילהפנים יפות על תהלים עמ' תעז
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיםפירוש המכבי שמואל עמ' קי, קכה
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיםצפנת פענח (תשסו) עמ' סג
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןחכמת התורה תולדות עמ' תנ
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןטל חיים (פרידלנדר) עמ' שה
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 39
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןפרדס המלך (תשסט) אות רצט
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןתפארת משה עמ' קיד
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפא
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמיד וכו'פירוש המכבי שמות עמ' מג, מה
מב ע"ב25 דברי הרב ודברי התלמידשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלח
מב ע"ב27 שליח שעשה שליחתורוח חיים (חיד"א) עמ' ז
מב ע"ב33 הוי מעילה ושליחות יד שני כתובים הבאים כאחדאיש צעיר דף כה ע"א
מב ע"ב35 לרמב"ם אין חיובו של שולח לדבר עבירה אפילו בשליחות יד ובטביחה ומכירה אלא מדין גורםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 40
מב ע"ב36 על כל דבר פשע בש"א מלמד שחייב על המחשבה כמעשה ובה"א אינו חייב עד שישלח בו יד [עי' פרש"י]דרכי צדק עמ' טז
מב ע"ב36 מלמד שחיב על המחשבה כמעשהספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54)
מב ע"ב36 בש"א מחייב על המחשבה כמעשה ובה"א אינו חייב עד שישלח בו ידויגד יעקב עמ' שצט
מב ע"ב44 לב"ש לא מחייבי שליחות בשולח יד בפקדון ובב"ח שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' סז
מב ע"ב רש"י ותורי"דבנין אפרים עמ' לג, לד [הלכה]
מב ע"ב תוס' ד"ה אמאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיט
מב ע"ב תוס' ד"ה אמאיחכמת התורה בראשית עמ' רמה
מג ע"א01 מעילה וטביחה שני כתובין הבאין כאחד ובמהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קב ע"א, ח"ב דף ח ע"ב
מג ע"א11 הוא ולא שלוחו הוא ולא אונסמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צח ע"ב
מג ע"א11 הוא ולא שלוחו וכו' שני כתובים הבכ"א מלמדיןיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח, קכט
מג ע"א19 דם יחשב לאיש ההוא וגו', ולא אנוס - רשב"אאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כח
מג ע"א19 ההוא ולא אנוסמשנת חיים ויקרא עמ' שכח
מג ע"א19 חד הוא ולא אנוס היא ולא מוטעהאיש צעיר דף כג ע"ב
מג ע"א22 דרגות בשליחותס' ג' תמוז תשנד עמ' צה
מג ע"א22 האומר לשלוחו להרוגויקח אברהם דף לח ע"א
מג ע"א22 האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש וכו' שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא: שולחיו חייבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קלה
מג ע"א22 האומר לשלוחו צא הרוג נפשדרשות מהר"ם בנעט עמ' קי, רנא
מג ע"א22 האומר לשלוחו צא והרוג את הנפשלב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
מג ע"א25 יש שליח לדבר עבירה או לאחכמת התורה וירא עמ' רל
מג ע"א25 יש שליח לדבר עבירה לדעת ב"שחכמת התורה ויחי עמ' תקנז
מג ע"א25 שמאי הזקן סובר יש שליח לדבר עבירהחקל יצחק (תשסג) עמ' קפד
מג ע"א28 אע"ג דאין שליח לדבר עבירה מ"מ המשלח חייב בדיני שמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ד
מג ע"א28 אף שאשלד"ע מ"מ חייב המשלח בדיני שמיםדברי יונה ח"א עמ' שז
מג ע"א29 מכלל לת"ק אפילו בידי שמים פטור וכו' ומודה ב"ש באומר וכו' זה נהנה וזה מתחייב לא אמרינןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות ב
מג ע"א30 באומר חייב בדינא זוטא כדין גורם ואילו בשוכר - חייב בדיניו רבא כעושהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 40
מג ע"א30 דינא רבא ודינא זוטא איכא בינייהומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 41
מג ע"א30 דינא רבה ודינא זוטאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תכ
מג ע"א30 דינא רבה ודינא זוטא, רש"י ד"ה דינא רבהחכמת התורה בראשית עמ' שלח
מג ע"א31 לפי אוקימתא אחת מודה שמאי הזקן שבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה אלא שרציחה יוצאת מכלל זהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 41
מג ע"א33 הרי לך כחרב בני עמוןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 69
מג ע"א34 אוריה החתי כו' מורד במלכות היהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלט
מג ע"א34 אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו מאי טעמא מורד במלכות הוהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנג
מג ע"א35 נתחייב אוריה באמרו לדוד ואדוני יואבאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שנא
מג ע"א35 נתחייב אוריה כשאמר לפני דוד ואדוני יואבאגרא דכלה ח"ב עמ' רז, ח"ג עמ' ת
מג ע"א39 האומר לחבירו בא על הערוה או אכול חלב, אין שליח כו'פרדס המלך (תשסט) אות מ
מג ע"א39 ומודה שמאי הזקן באומר לשלוחו צא בעול את הערוה ואכול את החלבלב המשפט ח"א שיעור ב, ז [הלכה]
מג ע"א40 לא מצינו זה נהנה וזה מתחייבחכמת התורה בראשית עמ' רפב
מג ע"א41 איתמר רב אמר וראשונים שםדרכי חושן עמ' קכו-קכח [הלכה]
מג ע"א42 אין שליח נעשה עד וכו' הוה לי' כגופי'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 303
מג ע"א43 בקידושין אין צריך לומר אתם עדיאור אברהם - רות עמ' רל, ערה
מג ע"א43 עדי קדושין אין צריך לומר "אתם עדי"משך חכמה מגילת רות פ' ד פס' ט
מג ע"א44 שליח נעשה עד וכו' כגופי'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 148
מג ע"א50 האומר לשנים צאו וקדשו לי אשה הן הן שלוחיו הן הן עדיושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קלח
מג ע"א50 הן הן שלוחיו וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קלח
מג ע"א רש"י ד"ה ואדונידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנד
מג ע"א תוס' ד"ה מורדדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנד
מג ע"א תוס' ד"ה שלאלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
מג ע"א תוס'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
מג ע"ב והשתא דתקון רבנן שבועת היסת וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נז ע"ב
מג ע"ב אמר ר"ל כמחלוקת לגירושין וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מ
מג ע"ב תוס' ד"ה וכןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצ, שה
מד ע"א רש"יבנין אפרים עמ' עא [הלכה]
מד ע"א רש"י ד"ה קידושיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קו
מד ע"ב אפכוה ושדרוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצט
מה ע"ב ארצויי ארציאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ג, גוף הספר עמ' סח, קצו, רצג
מה ע"ב ארצויי ארציה קמיהחכמת התורה תולדות עמ' קיד
מה ע"ב ארצויי ארצייה קמיהברכת טוב עמ' סד, עב
מה ע"ב כתיב שארית ישראל לא יעשו עולהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשלג
מה ע"ב הא דרב הונא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן מב, מג
מה ע"ב תוס' ד"ה בפירוש - דדוקא שמא ימות חישינן ולא שמא מתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעז
מו ע"א17 האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזו וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תעב
מו ע"א18 התקדשי לי בתמרה התקדשי לי בזו וכו'זאת זכרון (תשנב) אות עה
מו ע"א20 התקדשי לי בזו ובזו ובזוזרע קודש - מועדים עמ' שיא
מו ע"א36 הרי שולחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו לאכולשני המאורות (ריינס) ח"ב עמ' 16
מו ע"א36 הרי שלחן והרי בשר ואין לנו פה לאכולויגד יעקב עמ' תשכא
מו ע"א36 הרי שלחן והרי בשר והרי סכיןפרי צדיק בראשית אות יד, וירא אות ח, פסח אות א, אחרי מות אות ז, קרח אות יד, חקת אות יג, האזינו אות ג
מו ע"א36 הרי שלחן והרי בשר והרי סכיןרסיסי לילה סי' יא (עמ' 11)
מו ע"א40 אשה מקרבא הנייתאלקוטי מאמרים עמ' 182
מו ע"ב המקדש אחותואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 108
מו ע"ב המקדש אחותומשיבת נפש עמ' רעח
מו ע"ב מן הנקוב על שאינו נקוב תרומה ויחזור ויתרוםשפע חיים ח"ו עמ' נח
מו ע"ב רש"י ד"ה בהרימכם - הא אם תרימו את הרעה שבולקוטי שיחות חל"ג עמ' 120
מז ע"א32 המקדש במלוה אינה מקודשת וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כז ע"א, מהדו"ג ח"א דף קפג
מז ע"א32 המקדש במלוה אינה מקודשתיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעד
מז ע"א33 מלוה להוצאה ניתנהס' החיים (תשנג) עמ' קב
מז ע"א35 ותסבראאבן שהם (וינמן) עמ' מג [הלכה]
מז ע"א36 ושוין במכר שאינו קונהדרכי חושן עמ' קלז-קלח [הלכה]
מז ע"א40 התקדשי לי במנה ונתן לה דינר מקודשת וישליםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רב
מז ע"א42 התקדשי לי בפקדון וכו' מקודשתמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כז ע"א
מז ע"א43 התקדשי בפקדוןטבעות זהב ח"א דף יד ע"ד, טו ע"א [הלכה]
מז ע"א תוס' ד"ה אםלקוטי שיחות חל"ג עמ' 123
מז ע"ב הא דר"ה וריטב"א דרכי חושן עמ' שלב [הלכה]
מז ע"ב להשואל קנין בהחפץלקוטי שיחות חל"א עמ' 113
מז ע"ב שאלה דהדרא בעינאקהלת משה (תשסב) עמ' טז, בינת משה (תשסב) עמ' יח
מז ע"ב שאלה הדרא בעיניהדברי שמואל (תשנח) עמ' קמא, קמג
מז ע"ב שאלה הדרא בעיניהאור לשמים (תשסג) עמ' רלט
מז ע"ב שאלה הדרא בעיניהדברי שמואל (תשנח) עמ' קמא, קמג
מז ע"ב לעולם שטר חוב דאחרים ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כז ע"ב
מז ע"ב תוס' ד"ה לעולםטבעות זהב ח"א דף יז ע"ב, לט ע"א [הלכה]
מח ע"א13 התקדשי לי בשטר וכו' שמין את הניירדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
מח ע"א16 האי שטר ה"ד אילימא שט"ח דאחרים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רד
מח ע"א41 עשה לי שירים וכו' ואקדש אני לךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מח ע"א41 עשה לי שירים נזמיםדעת שבת עמ' תלט בהערה
מח ע"א44 דכ"ע ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף והוה מלוה, תוס' ד"ה דכ"עדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מח ע"א46 לשכירותהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
מח ע"א46 שכירות משתלמת מתחילה ועד סוףיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעו
מח ע"א תוס' ד"ה אילימאלקוטי שיחות ח"ט עמ' 185
מח ע"ב01 ישנה לשכירות מתחילה ועד סוףטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
מח ע"ב01 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ד
מח ע"ב05 אומן קונה בשבח כליפנים יפות על תהלים עמ' ה
מח ע"ב24 התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות י להגדה ש"פ, אות כו לשביעי ש"פ
מח ע"ב30 הא במיא ותוס' ד"ה הא במיאיד יצחק עמ' קפט ס"ק ח [הלכה]
מח ע"ב31 בו ולא במה שבתוכוחכמת התורה נח עמ' נט
מח ע"ב תוס' ד"ה הא 'הא במיא' בו ובמה שבתוכו, 'הא בחמרא' בו ולא במה שבתוכו, 'הא בציהרא' במה שבתוכו ולא בועטרת ישועה (תשסד) אות כו לשביעי ש"פ
מח ע"ב רשב"א ד"ה מר סברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מט ע"א20 מאי טעמא מסאנא דרב מכרעי לא בעינאעירין קדישין השלם עמ' תמא
מט ע"א20 מסאנא דרב מכרעי לא בעינאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות מא
מט ע"א20 מסאני דרב מכרעי לא בעינאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלח
מט ע"א20 מסאנא דרב מכרעי לא בעינאזכרון דברים (תשנט) עמ' סט, ע
מט ע"א34 ע"מ שאני קוראאוצר הכבוד
מט ע"א34 על מנת שאני קרייני כיון שקרא ג' פסוקיםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצז
מט ע"א36 המתרגם פסוק כצורתו הוא בדאיהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 236
מט ע"א36 המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדףאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' צג
מט ע"א36 המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי וכו'חפץ יהונתן הקדמה
מט ע"א36 המתרגם פסוק כצורתומכמני עוזיאל עמ' מה
מט ע"א38 קרא אנא עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצג
מט ע"א38 קרא אנאמכמני עוזיאל עמ' עז
מט ע"א39 ע"מ שאני שונהאוצר הכבוד
מט ע"א רש"י - הלכה בש"ס היינו משניותדובר צדק עמ' 17
מט ע"ב07 ע"מ שאני חכם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' פ
מט ע"ב13 האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני עשיר אם בני אדם מכבדין אותו מחמת עשרו הרי זו מקודשתנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות ע
מט ע"ב13 האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני עשיר, אם בני אדם מכבדים אותו מחמה עשרו הרי זו מקודשתעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כח
מט ע"ב15 עשיר - כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרודרך חיים (תשלה) עמ' שצב
מט ע"ב16 אפי' רשע גמור שמא הרהר תשובהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קעג
מט ע"ב16 אפילו רשע גמור ומהרהר בתשובה נקרא צדיקגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קמג
מט ע"ב16 את מקודשת ע"מ שאני צדיק וכו' הרהר תשובהרסיסי לילה סי' נג (עמ' 133), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 18), צדקת הצדיק סי' נב, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 84), דובר צדק עמ' 98, תקנת השבין סי' א (עמ' 3), ט (עמ' 75), יד (עמ' 122)
מט ע"ב16 האומר הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמורויגד יעקב עמ' תלח, תקח
מט ע"ב16 האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק אפילו הוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבואז תתחזק עמ' רסח, שו
מט ע"ב16 המקדש אשה ואמר לה ע"מ שאני צדיק גמור מקודשתאורחות דוד עמ' קמט
מט ע"ב16 המקדש אשה ע"מ שהוא צדיק גמורדרשות שמן רוקח עמ' תקסב
מט ע"ב16 המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמור וכו'שלשלת הקודש עמ' שמט
מט ע"ב16 המקדש אשה על מנת שאני צדיקמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
מט ע"ב16 המקדש אשה על מנת שאני צדיקמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עב
מט ע"ב16 המקדש אשה על מנת שהוא צדיקמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נג
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שהוא צדיק גמור - מקודשתאורות אלים דף ז ע"א
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קח
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתודברי דוד (טשורטקוב) עמ' ל
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור אפי' רשע גמור מקודשתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שנז
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור ונמצא וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' ת
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור ה"ז מקודשתבני יששכר ח"א דף צו ע"א, ח"ב דף ח ע"א, כו ע"ג, כז ע"ג, כח ע"ג (הג"ה)
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור ונמצא רשע מקודשת שמא הרהר בתשובהעירין קדישין השלם עמ' רצג, תלה, תמא, תרעד
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קי, קלח, רח
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור מקודשתעשרה למאה סי' מז
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמורויגד יעקב עמ' תקסט
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמורמי מרום ח"ז עמ' לב
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמורמרפא לשון עמ' רמו
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק והיה רשערב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק וכו'אור אברהם דברים עמ' שיג, שפג
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיקאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ח אות א
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיקברכת משה דף לב ע"א
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיקזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות נט, פרק ז אות נז
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק, אפי' רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתועקבי אבירים (תשסה) עמ' שט, שעה, שצב
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשתאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מה
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שהוא צדיק אע"פ שהוא רשע ה"ז מקודשתאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לג
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שהוא צדיק גמור וכו'נר ישראל חלק ב דף קעו
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שהוא צדיק וכו' מקודשתשבט מישראל (פרידמן) עמ' שיג, שמה
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תלח
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתומבשר טוב - ספר החיים עמ' לט, קלז, קעג, רע
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וישלח כו
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור וכו' שמא הרהר תשובהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - ר"ה עמ' שי
מט ע"ב16 המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור מקודשתאוצר המאמרים (תשסא) עמ' לב
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור כו'פרדס המלך (תשסט) אות שמא
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיק ונמצא רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צח, קנה, קנו
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיקבני אתה עמ' קיח
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שאני צדיקכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ז ע"ב
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שהוא צדיק גמור וכו' מקודשתצפנת פענח (תשסו) עמ' קנח, שיח
מט ע"ב16 המקדש את האשה על מנת שהוא צדיק גמוררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צח
מט ע"ב16 המקדש ע"מ שהוא צדיק מקודשת וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קמד ע"א
מט ע"ב16 המקדש על מנת שהוא צדיק אפילו רשע גמור מקודשת וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש רא אות א
מט ע"ב16 הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמור וכו' שמא הרהר תשובה בלבוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קפג
מט ע"ב16 הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיקס' העיקרים (מישור) עמ' תקיג
מט ע"ב16 הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיק וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ח
מט ע"ב16 ע"מ על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפט
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבורב טוב דף צא ע"א, קמא ע"ג, קמט ע"א
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשתחלקת יהושע עמ' ריד הערה שכה
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר בדעתו תשובהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' פז, צב
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 316, חי"ג עמ' 186, חי"ד עמ' 113, חי"ז עמ' 186, חי"ט עמ' 394, 593, ח"ב עמ' 87, 425
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק גמור מקודשת כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' ע
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק גמוראות לישועה דף ה ע"ג
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק גמוראמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' סט
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק גמורדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כו
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק וכו' הרהר תשובהפרי צדיק בשלח אות ז, צו אות ג, מצורע אות ב, שלח אות יד, דברים אות יא, וילך אות ד
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק וכו'אמרי יוסף שמות דף קלט ע"א, קנה ע"ג
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיקאוצר הכבוד
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיקרוח חיים (חיד"א) עמ' עא
מט ע"ב16 ע"מ שאני צדיק, אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתודרשות שבט הלוי עמ' יג, לו, מ, ע, רעד
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפי' נמצא רשע גמור מקודשתתורת הרבי רבי זושא סי' ג
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתוראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ב אות יח
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובה בדעתומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפז
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובה בדעתואור תורה השלם (מזריטש) סי' תפז
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רלא
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיא
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור החברה והשפעתה מאמר 24 פרק ה
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק גמור אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה ברעתולקט אמרים (שכטר) עמ' פט
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק גמור וכו' מקודשת שמא הרהר תשובהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' יד, שער התפילה סי' פב, שער עולם ומלואו סי' ל
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק גמורספרי המגיד מקאזניץ עמ' רלד, רמא
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פח
מט ע"ב16 על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סד, תשד, במדבר עמ' תש-תשא, דברים עמ' תעב
מט ע"ב16 על מנת שהוא צדיק גמורחקל יצחק (תשסג) עמ' קיד, קלט
מט ע"ב17 מצינו שישוב האדם ברגע אחד ויהיה צדיק גמורבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תנד
מט ע"ב17 ע"י הרהור תשובה נק' צ"גלקוטי שיחות חל"ד עמ' 290, 64
מט ע"ב17 ע"י הרהורי תשובה נעשה צדיק (גמור)לקוטי שיחות חל"ט עמ' 177, 123, 86
מט ע"ב17 שמא הרהר תשובה בדעתואור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' לט
מט ע"ב17 שמא הרהר תשובה בדעתואור אברהם - תשובה עמ' מה, קד, קלג, תעב
מט ע"ב17 שמא הרהר תשובה בלבודרשות מהר"ם בנעט עמ' נד, רלא
מט ע"ב17 שמא הרהר תשובה בליבויציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצח
מט ע"ב17 שמא הרהר תשובה וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף לט ע"ב
מט ע"ב17 שמא הרהר תשובהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלא
מט ע"ב17 שמא עשה תשובהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסט
מט ע"ב18 ע"מ שהוא רשעאוצר הכבוד
מט ע"ב18 על מנת שאני רשעס' העיקרים (מישור) עמ' תפג
מט ע"ב20 עשרה קבין חכמה ירדה לעולםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלח
מט ע"ב20 עשרה קבין חכמה ירדו לעולםאוצר הכבוד
מט ע"ב20 עשרה קבין חכמה ירדו לעולםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' יט
מט ע"ב20 עשרה קבין חכמה כו' תשעה נטלה ארץ ישראלפרי צדיק וירא אות ב, ח, ויחי אות ח, וילך אות ב, ר"ח שבט אות ה, משפטים אות י, י"ד אדר ראשון אות ב, כי תשא אות א, חקת אות יג, בלק אות א, עקב אות *ג, ד, ה, וילך אות ב, האזינו אות ג
מט ע"ב20 עשרה קבין של חכמה ירדו לעולםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצד
מט ע"ב22 עשרה קבין יופי ירדו לעולםאוצר הכבוד
מט ע"ב22 עשרה קבין של יופי וכו' ט' נטלה ירושליםישראל קדושים עמ' *50-49, רסיסי לילה סי' לט (עמ' 68), דברי סופרים סי' לח (עמ' 42), תקנת השבין סי' י (עמ' 94-95), דובר צדק עמ' 14, 170
מט ע"ב22 עשרה קבין של יופי וכו' ט' נטלה ירושליםפרי צדיק וירא אות ב, ח
מט ע"ב24 עשרה קבין עושרחוט המשולש - ברכי יוסף דף סג ע"ב, סד ע"א, סה ע"ב
מט ע"ב26 עשרה קבין עניות ירדו לעולםמרפא לשון עמ' רכה
מט ע"ב26 עשרה קבין עניות ירדו לעולם, תשעה נטלה בבל, ואחד - כל העולם כולו. עשרה קבים גסות ירדו לעולם, תשעה נטלה עילם, ואחד - כל העולם כולונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ג
מט ע"ב27 י' קבין גאות - ט' נטלה עילםאוהב ישראל דף כב ע"א
מט ע"ב27 עשרה קבים גסות ירדו לעולם תשעה נטלה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רלא
מט ע"ב27 עשרה קבין גסות הרוח ירדו וכו' סימן לגסות הרוח עניות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב פרק יח
מט ע"ב27 עשרה קבין גסות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קיג
מט ע"ב27 עשרה קבין גסות ירדו לעולם תשע נטלה עילםצדקת הצדיק סי' קפח
מט ע"ב27 עשרה קבין גסות רוחנתיבות עולם ח"ב עמ' יז
מט ע"ב28 ט' קבין גסות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרפט
מט ע"ב34 ואמר ר' יוחנן זו חנופה וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עז ע"א
מט ע"ב35 להכא נחית ואישתרבובי וכו' להתם דיקא נמי דקתני לבנות לה בית (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חי"ח עמ' 372
מט ע"ב36 מאי עניות עניות דתורהויגד יעקב עמ' קמד
מט ע"ב36 מאי עניות עניות דתורהנחלת שמעון (אשכנזי) אמור נג
מט ע"ב36 מאי עניות עניות של תורהנתיבות עולם ח"א עמ' כז
מט ע"ב36 מאי עניות עניות של תורהנתיבות עולם ח"ב עמ' רכב
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניות דתורהמרפא לשון עמ' עב, פב
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניות דתורהפנים יפות על תהלים עמ' סד, פז
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניות החכמהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רנו
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניות וכו' דתורהפרי צדיק וירא אות א, לחנוכה אות ב, ויקרא אות א, נצבים אות יג
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניות וכו' דתורהצדקת הצדיק סי' פה, דובר צדק עמ' 49
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניות לתורהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עו
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נו
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניותטהרת יו"ט ח"י עמ' שכב
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניותיד אהרן עמ' פג
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוח עניותקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קה
מט ע"ב36 סימן לגסות הרוחאורות התורה יא ז
מט ע"ב36 סימן לגסות עניות וכו' מאי עניות עניות דתורההכנה דרבה (תשסט) עמ' נא
מט ע"ב36 סימן לגסות עניות, וכו' מאי עניות, עניות דתורהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לח
מט ע"ב36 סימן לגסות עניות, עניות דתורהכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"ד
מט ע"ב36 סימן לגסות רוח עניות דתורהצמח דוד (סקאליע) עמ' תמו
מט ע"ב36 סימן לעניותא יהירותאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שמד, שס
מט ע"ב37 אחות לנו קטנה וכו' זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדנועם אלימלך (תשסא) עמ' קכג
מט ע"ב37 'אחות לנו קטנה ושדים אין לה' וכו' זו עילם, שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ג
מט ע"ב37 זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדאור הצבי פתחא זעירא אות כב
מט ע"ב37 זו עילם שזכתה ללמוד ולא ללמדאור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' כט
מט ע"ב37 עילם זכתה ללמוד ולא ללמד בבל זכתה ללמוד וללמדמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 182
מט ע"ב37 עניות של תורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תכג
מט ע"ב39 עשרה קבין כישוף ירדה לעולם ט' נטלו מצריםתפארת משה עמ' סט
מט ע"ב39 עשרה קבין כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה מצרים ואחד כל העולם כולובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' עא
מט ע"ב39 עשרה קבין כשפים ירדו לעולם, תשעה נטלה מצריםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שנד, ויקרא עמ' קלה, יהושע-שמואל עמ' שסט
מט ע"ב40 נטלו מצרים וכו'טוב טעם שמות עמ' מז
מט ע"ב40 עשרה קבין נגעים באים לעולם ט' נטלו חזיריםאור הצבי עמ' 128
מט ע"ב41 עשרה קבין זנות ירדה לעולםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לט
מט ע"ב41 עשרה קבין זנות ירדו לעולם ט' נטלה ערביאמי מרום ח"ט עמ' יג
מט ע"ב41 עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ישמעאלרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ו
מט ע"ב41 עשרה קבין זנות ירדו לעולם, תשעה נטלה ערביאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תיב
מט ע"ב41 עשרה קבין עזות ירדו לעולם וברש"יישראל קדושים עמ' 60, דברי סופרים סי' יג (עמ' 11)
מט ע"ב41 תשעה קבין זנות נטלה ערביאאור הרעיון עמ' רעה
מט ע"ב42 עשרה קבין שיחה ירדו לעולם ט' נטלו נשיםמדבר קדש בראשית ח"א עמ' מב
מט ע"ב42 עשרה קבין שיחה ירדו לעולם ט' נטלו נשיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יא אות לו
מט ע"ב42 עשרה קבין שיחה ירדו לעולםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צז, רמו
מט ע"ב42 עשרה קבין שיחה ירדו לעולםדובר צדק עמ' 193
מט ע"ב42 עשרה קבין שיחה ירדו לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' קו
מט ע"ב42 עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 129
מט ע"ב42 עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' יז
מט ע"ב42 עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו הנשיםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסד
מט ע"ב43 ט' לקחו נשיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכ
מט ע"ב43 תשעה חלקי דיבור ניתנה לנשיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יז
מט ע"ב44 עשרה קבין שינה ט' נטלו עבדיםשני המאורות (תשסח) עמ' קנ
מט ע"ב44 עשרה קבין שינה ירדו לעולם תשעה נטלו עבדיםפנים יפות על תהלים עמ' תסו
מט ע"ב45 המקדש את האשה ע"מ שאני כהן ונמצא לוי וכו' אינה מקודשתעירין קדישין השלם עמ' תמא
מט ע"ב50 ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראלאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 109
מט ע"ב52 דברים שבלב אינם דברים [פי' התוס']דרכי צדק עמ' קעח
מט ע"ב52 דברים שבלב אינם דבריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח
מט ע"ב52 דברים שבלב אינם דבריםמשיבת נפש עמ' קב
מט ע"ב52 דברים שבלב אינם דבריםתאומי צביה עמ' רפה
מט ע"ב52 דברים שבלב אינם דברים, ובתוס' ד"ה דבריםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשט
מט ע"ב רש"י ותוס' גסות הרוח לבבלקרן פני משה ח"א עמ' קצב
מט ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' סט [הלכה]
נ ע"א01 יקריב מלמד שכופיןדרכי חושן עמ' שנח [הלכה]
נ ע"א02 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וכו' דאמרינן דברים שבלב אינן דברים וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' מא
נ ע"א02 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קנ
נ ע"א02 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכה, רכג
נ ע"א02 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' תצ
נ ע"א05 דברים שבלב אינם דבריםחכמת התורה תולדות עמ' רמה
נ ע"א05 דברים שבלב וראשונים שםדרכי חושן עמ' קמח-קמט [הלכה]
נ ע"א05 דברים שבלב כו' (בר"ן ורשב"א)לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 345
נ ע"א25 המוכר אדעתא למיסק לארעא דישראלחכמת התורה תולדות עמ' רמב, רס
נ ע"א30 האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרנג
נ ע"א31 קדש לי אשה במקום פלוניחכמת התורה תולדות עמ' תרלב
נ ע"א47 סבלונות שדרך חתן לשלוח לארוסתו - רש"יאור אברהם - רות עמ' ריח, רכט
נ ע"א רשב"אבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
נ ע"ב13 סבלונות, בראשוניםאבן שהם (וינמן) עמ' ש [הלכה]
נ ע"ב25 אמר רב פפא באתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלט
נ ע"ב26 באתרא דמקדשיהכתב והקבלה בראשית פמ"ט פסוק יד
נ ע"ב40 המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת וכו' מעשה בחמש נשים וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קמו לשבועות
נ ע"ב50 המקדש ב' אחיות כאחת כיון שלא מצי לאקדושינהו בזה אחר זה וכו'דברי יונה ח"א עמ' רכב, רכד
נ ע"ב50 כל שאינו בזה אחר זה אף בב"אגבורות ה' עמ' רפד
נ ע"ב50 כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ג ע"ב
נ ע"ב תוס' ד"ה ה"ג מקדשי והדר מסבלידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלט
נ ע"ב תוס' ד"ה חוששין, רמב"ן ד"ה ואסקה, רא"ש סי' כדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלט
נ ע"ב תוס' רי"ד ד"ה כל שאינך בזה אחר זהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיב
נא ע"א קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושיןפרדס המלך (תשסט) אות קצב
נא ע"א מעשה בה' נשיםטבעות זהב ח"א דף נב ע"ג [הלכה]
נא ע"א רש"י ד"ה קנוטוב ראיה
נא ע"א תוס' ד"ה קידושין - בחייבי לאוין לא מיקרי קידושין שאין מסורין לביאהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמח
נא ע"א תוס' ד"ה קידושין - קידושין שלא נמסרו לביאה לא הוי קידושיןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמח, קעט
נא ע"א תוס' ד"ה קידושיןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יד ע"א
נא ע"ב אחת מבנותיך מקודשת ליחכמת התורה ויצא עמ' מה
נב ע"א ת"ש דתני טביומי וכו' תיובתא דרבאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יד ע"א
נב ע"א ש"מ תלת, ש"מ המקדש בפירות שביעית וכו' שאין מסורין לביאה אינן קידושיןעטרת ישועה (תשסד) אות קמו לשבועות
נב ע"א המקדש בפירות שביעיתבנין אפרים עמ' ב [הלכה]
נב ע"א אשה נעשית שליח לחברתה אפילו במקום שנעשית צרהאבן יהושע עמ' 97
נב ע"א רש"י ד"ה ש"מ המקדשבנין אפרים עמ' ד [הלכה]
נב ע"א תוס' ד"ה והלכתאלקוטי שיחות ח"כ עמ' 570
נב ע"א תוס' ד"ה והלכתא הא דלא יעשה כן במקומנו אי הוי דין תורהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קלח
נב ע"א תוס' ד"ה והלכתאלקוטי שיחות חלק ל עמ' 285
נב ע"א עטרת חכמיםבנין אפרים עמ' ה [הלכה]
נב ע"ב06 אמר לית דחש לדר"ש דאמר סתם גזילה יאוש בעליםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צו ע"ב, צז ע"א
נב ע"ב07 סתם גזילה יאוש בעליםדברי סופרים סי' טז (עמ' 13)
נב ע"ב28 המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים - אינה מקודשתמשך חכמה במדבר פ' טו פס' לא
נב ע"ב29 כל שאינו חולק כנגדו לא הוי ממון כהןעיוני רש"י במדבר עמ' מו
נב ע"ב36 קדשים קלים לר' יוסי הגלילי ממון בעליםמשך חכמה דברים פ' כג פס' יט
נב ע"ב39 כי קא זכו כו' (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
נב ע"ב39 משלחן גבוה קא זכודרך חיים (תשלה) עמ' תשה
נב ע"ב41 כשמת ר"מ אר"י אל יכנסו תלמידי ר"מ לכאן שקנתרנים הםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נב ע"ב41 לאחר פטירתו של ר"מ וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסג
נב ע"ב42 אל יכנסו תלמידי ר' מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הםאור הצבי עמ' 255
נב ע"ב42 אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנים הם וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמא
נב ע"ב42 תלמידי ר"מ אצל רבי יהודהאגרא דכלה ח"ג עמ' רמד
נב ע"ב43 דחק סומכוס ונכנסילקוט הגרשוני ח"ב
נב ע"ב47 אשה בעזרה מניןטוב טעם ויקרא עמ' נא
נב ע"ב47 אשה בעזרה מניןמשיבת נפש עמ' קצד
נב ע"ב47 אשה בעזרה מניןקול ששון (גולדברג) אות מ
נב ע"ב47 וכי אשה בעזרה מנין?משך חכמה ויקרא פ' א פס' ד, במדבר פ' יח פס' ט-י
נב ע"ב47 יאמרו מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתקמשך חכמה ויקרא פ' י פס' טז
נב ע"ב48 וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לבתוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 5 (סי' כב)
נב ע"ב50 מחלוקת ר"מ ור' יהודה במקדש בבשר קדשעיוני רש"י במדבר עמ' מה, רפו
נב ע"ב52 וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האשעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
נב ע"ב52 קושית התוי"ט, בסוגיא דהמקדש בחלקו דכיון דגמרינן לה מקרא דזה יהיה לך מקדשי הקדשים כאש, א"כ למאי איצטריך הטעם דמשולחן גבוה קא זכישפע חיים ח"ו עמ' ס
נב ע"ב תוס' ישנים ד"ה המקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלו
נג ע"א04 שאין חולקין מנחות וכו'משנת חיים בראשית עמ' שעו
נג ע"א06 לכל בני אהרן תהיהמשנת חיים ויקרא עמ' קפג
נג ע"א08 שהרי קמו תחתיהן בדלותמשנת חיים ויקרא עמ' קמב
נג ע"א26 חולק ואפי' בע"מ, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' צג, שצא
נג ע"א27 קטן אינו חולק בקדשיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעא
נג ע"א27 סתם ספרא ר' יהודהמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ט
נג ע"א30 והיו קורין אותו בן חמצן עד יום מותומשך חכמה במדבר פ' טו פס' לא
נג ע"א33 מקדש אשה במעשר שנימשך חכמה הפטרת כי תשא
נג ע"א40 כתיב ביה "קדש" ולא כתיב ביה "לה"משך חכמה שמות פ' ל פס' י
נג ע"א40 קדש ישראל לה' וכו' בישראל כתיב, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קיז, קצח, שמות עמ' תתכה, דברים עמ' תשלה
נג ע"ב איפכא מסתבראשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 240
נג ע"ב רש"י ד"ה וחדאבנין אפרים עמ' עא [הלכה]
נד ע"א בגדי כהונה אין מועלין בהן דניתנו ליהנות בהןמשך חכמה שמות פ' מ פס' יא
נד ע"א כתנות כהונה וכו' ניתנו להנות בהן לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
נד ע"א לא ניתנה תורה למלאכי השרתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 88
נד ע"א כתנות כהונה שבלו, מועלין בהםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלו
נד ע"א בגדי כהונה שבלושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רמח
נד ע"א תוס' ד"ה בכתנות כהונההכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק ה
נד ע"א תוס' ד"ה בכתנותשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רמז
נד ע"ב מעשר ממון גבוהדרכי חושן עמ' רסד [הלכה]
נד ע"ב הקדש בשוגג מתחלל ע"י מעילהחכמת התורה ויצא עמ' רמא
נה ע"א בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכמדתה לכל רוח וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שנ
נה ע"א בהמה שנמצאת מירושלם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תג
נה ע"א אין מעילה בבהמה וכלי שרת אלא בנהנהפנים יפות על תהלים עמ' תעז
נה ע"ב אישתכח בת שתי שניםמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' ו
נו ע"א אין לוקחין בהמה וראשונים שםדרכי חושן עמ' רסב [הלכה]
נו ע"א תוס' ד"ה מתקיףדרכי חושן עמ' רסג-רסה [הלכה]
נו ע"א תוס' ד"ה מתקיףטבעות זהב ח"א דף ה ע"א [הלכה]
נו ע"א רשב"א בענין יאכל כנגדןדרכי חושן עמ' רסד, רסו-רסז [הלכה]
נו ע"ב02 לא עכברא גנבמשיבת נפש עמ' צא
נו ע"ב05 המקדש בערלה וכו' אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן מקודשתמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפד
נו ע"ב05 קידושין באיסורי הנאהויגד יעקב עמ' צא
נו ע"ב09 בערלה וכו' הנאה מניין שלא יהנה ממנו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פג
נו ע"ב09 המוכר איסורי הנאה וראשונים שםדרכי חושן עמ' רסו, רסז [הלכה]
נו ע"ב11 פירות ערלה אסורין בהנאהשערי תשובה שער ג אות פג, אגה"ת אות לא
נו ע"ב14 כלאי הכרם מנלןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפא, תקפב
נו ע"ב15 פן תוקד אשטוב טעם שמות עמ' קפא
נו ע"ב15 פן תוקד אשפירוש המכבי דברים עמ' צה
נו ע"ב46 בעל השור נקי למאי אתא ובריטב"אעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עה-עז
נו ע"ב תוס' ד"ה המקדשמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפו
נו ע"ב פהמ"ש להרמב"ם ד"ה המקדש בערלהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
נז ע"א01 ר"ש היה דורש כל אתין שבתורהדבש השדה עמ' ע
נז ע"א01 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' עד שבא רבי עקיבא וכו'נר ישראל חלק ב דף קו
נז ע"א01 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' פירש עד שבא ר"ע ודרש לרבות ת"חטל חיים (פרידלנדר) עמ' קז
נז ע"א01 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' עד
נז ע"א01 שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא מיד פירשדרכי ציון עמ' קיג
נז ע"א01 תניא, שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר א
נז ע"א02 דורש כל אתין שבתורהמשנת חיים דברים עמ' רטז
נז ע"א02 היה דורש כל עשין שבתורה, כיון שהגיע וכו' את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדרשות שבט הלוי עמ' קצז, ריא, רסב
נז ע"א03 כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירשבארות המים (תשסט) עמ' רנט
נז ע"א03 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא וכו'קדושת לוי דף יב ע"ג, קו ע"א
נז ע"א05 כשם שקבלתי שכר על הדרישהנתיבות עולם ח"ב עמ' לד
נז ע"א07 את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חדרשות שמן רוקח עמ' קיז, קיח
נז ע"א07 את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צב
נז ע"א07 את ה' אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםזכרון אליעזר עמ' נז
נז ע"א07 את ה' אלוקיר תירא לרבות ת"חתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ו
נז ע"א07 את ה' אלקיך תירא - לרבות תלמידי חכמיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנה
נז ע"א07 את ה' אלקיך תירא - ת"חאחרי ראי (תשסד) הר סיני תולדות אות ג
נז ע"א07 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםדרכי ציון עמ' קיג
נז ע"א07 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםנשמת אדם עמ' צז
נז ע"א07 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםפנים יפות על תהלים עמ' קל, רנד
נז ע"א07 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםתורת הרבי רבי זושא סי' עא
נז ע"א07 את ה"א תירא לרבות תלמידי חכמיםרביד יוסף (תשסא) עמ' 85
נז ע"א07 עד שבא ר"ע ולימד את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנה
נז ע"א10 כפרה כתיב בה כקדשיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצז
נז ע"א16 ציפורי מצורע מאימתי נאסריןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנו
נז ע"א17 משחיטתה נאסרהחקל יצחק (תשסג) עמ' תכה
נז ע"א23 ירידתה לנחל איתן היא אוסרתהמשך חכמה שמות פ' כא, פס' לב
נז ע"א29 כל ציפור וכו' לרבות המשולחת וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק ג
נז ע"א29 כל צפור טהורה לרבות המשולחתכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כו
נז ע"א29 כל צפור טהורה תאכלו, לרבות את המשולחת. וזה אשר לא תאכלו מהם, לרבות את השחוטהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רה
נז ע"א30 אשר לא תאכלוהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג = דברים פי"ד פסוק יב
נז ע"א30 ציפור המשולחתאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פ
נז ע"א34 שחטה ונמצאת טריפה וכו' איסורה היכן הותרלקוטי שיחות חל"ב עמ' 234
נז ע"א רש"י - כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש, שירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקוםצפנת פענח (תשסו) עמ' קפא
נז ע"א ורש"י ותוס' ובראשוניםבנין אפרים עמ' קצ [הלכה]
נז ע"א חי' הריטב"אבנין אפרים עמ' רא [הלכה]
נז ע"א תוס' רא"ש ד"ה לאחר ובהגה' הגרמ"שבנין אפרים עמ' קצג [הלכה]
נז ע"ב12 אלא כל שעומד בעיר ויזרקנה חוץ לחומהמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' מ
נז ע"ב13 עיר מוקפת חומהבנין אפרים עמ' רג [הלכה]
נז ע"ב15 לא אמר שלח לתקלהעיוני רש"י במדבר עמ' רסט
נז ע"ב15 לא אמרה תורה שלח לתקלהבית ישי - דרשות עמ' ערב
נז ע"ב15 לא אמרה תורה שלח לתקלהמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב
נז ע"ב15 לא אמרה תורה שלח לתקלהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנה
נז ע"ב15 שער נזיר אסור בהנאהמשך חכמה דברים פ' יד פס' כא
נז ע"ב16 גדל פרעהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
נז ע"ב47 אי אתה זובח ואוכלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנה
נז ע"ב47 בריחוק מקוםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
נז ע"ב47 מצות וזבחת ואכלתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכג
נז ע"ב תוס' ד"ה מה ובהמקנה שםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קה ע"א
נז ע"ב תוס' - גבי קן ליכא קדושת דמיםחקל יצחק (תשסג) עמ' תכג
נז ע"ב תוס' ד"ה מה בהמקנהבנין אפרים עמ' קצב [הלכה]
נח ע"א חולין שנשחטו בעזרה אסוריםמשך חכמה שמות פ' כא פס' לו
נח ע"א המקדש בפטר חמור לדעת ר"ש שמותר בהנאה מקודשתלקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
נח ע"א ר"ש ס"ל חולין שנשחטו בעזרה דאורייתאויגד יעקב עמ' תקמד
נח ע"א חולין בעזרה לאו דאורייתאאבן ישפה עמ' 56
נח ע"א תהיההכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ז
נח ע"א תוס' ד"ה אלמאטבעות זהב ח"א דף צב ע"ג [הלכה]
נח ע"א תוס' רי"ד בדין חטה אחת פוטרת את הכריעיוני רש"י במדבר עמ' רכח
נח ע"א תוס' רי"דדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שנט
נח ע"א תוס' רי"ד (נתינה בתרו"מ)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכג
נח ע"ב טובת הגאה ממוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' סה
נח ע"ב טובת הנאה ממוןויגד יעקב עמ' תקב, תקד
נח ע"ב חטה אחת פוטרת כל הכרימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 259
נח ע"ב תרומה חטה אחת פוטרת את הכרידברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תיח
נח ע"ב צא וקדש לי אשה והלך וקדשה לעצמו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קנב
נח ע"ב תוס' רי"דעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעז
נט ע"א22 רב גידל הוה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' עב
נט ע"א22 רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא, אזל רבי אבא זבנה. אזל רב גידל קבליה לרבי זירא, אזל רבי זירא וקבליה לרב יצחק נפחא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ג
נט ע"א22 רב גידל הוה מהפך בההיא ארעא, אזל ר' אבא זבנה וכו' לא מר נחית לה ולא מר נחית לה ומתקריא ארעא דרבנןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קד
נט ע"א22 רב גידל מהפך בההיא ארעאילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א25 המתן עד שיעלה אצלנו לרגל - רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכה
נט ע"א26 עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשעאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכד
נט ע"א26 עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשעשבט מישראל (פרידמן) עמ' רב
נט ע"א26 עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו ממנו נקרא רשעכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
נט ע"א26 עני המהפך בחררהנתיבות עולם ח"ב עמ' קמב
נט ע"א26 עני המהפך בחררהרוח חיים (חיד"א) עמ' טו
נט ע"א26 עני המהפך בחררה, תוס' ד"ה עני המהפךחכמת התורה תולדות עמ' תריא
נט ע"א26 עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו וכו' נקרא רשעשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 215
נט ע"א26 עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו וכו' נקרא רשעשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 46
נט ע"א32 אי בעי במתנה נישקליהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ד
נט ע"א32 במתנה לא ניחא לי דכתיב ושונא מתנות יחיהישראל קדושים עמ' *35-34
נט ע"א43 לא קדשה א"ע וחזרה בה מהו וכו' ר"י אמר חוזרת אתי דיבור ומבטל דיבור ר"ל אמר אינה חוזרת לא אתי דיבור ומבטל דיבור וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכז
נט ע"א44 דיבור מבטל דיבורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קב
נט ע"א47 ולא אתי דיבור ומבטל מעשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפו
נט ע"א47 לא אתי דיבור ומבטל מעשהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' כט
נט ע"א47 לא אתי דיבור ומבטל מעשהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפג, תרמד
נט ע"א47 לא אתי דיבור ומבטל מעשהבני יששכר ח"ב דף כז ע"א
נט ע"א47 חד אמר אתי דיבור ומבטל מעשה וח"א לא אתי דיבור ומבטלנחלת שמעון (אשכנזי) האזינו קכה
נט ע"א רש"י - קבלת פני רבו ברגל כדי ללמוד תורה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפא
נט ע"א רש"י ומהרש"אבנין אפרים עמ' קז [הלכה]
נט ע"א תוס' ד"ה ענידרכי חושן עמ' רמד [הלכה]
נט ע"ב01 מעשה מוציא מידי מחשבהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קסז ע"א
נט ע"ב02 מחשבה אין מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבהפרי צדיק ויגש אות ח
נט ע"ב02 מחשבה מוציאה מידי מחשבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) במדבר ג
נט ע"ב05 שאני מחשבה דטומאה, תוס' ד"ה מידחכמת התורה בראשית עמ' לח
נט ע"ב07 כי יותןהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק לח
נט ע"ב41 מעכשיו ולאחר ל' יום וכו' אמר רב מקודשת ואינה מקודשת לעולם וכו' לרב מספקא ליה אי תנאה הואי אי חזרה הואידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכז
נט ע"ב44 מעכשיו תנאה הויטבעות זהב ח"א דף פ ע"ב [הלכה]
ס ע"א שוו נפשיה כי שרגא דליבנימשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
ס ע"א רב הונא אמר והוא יתן וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ס ע"א רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתןס' החיים (תשנג) עמ' סב*
ס ע"ב לי ולא ליורשידרכי חושן עמ' רעד [הלכה]
ס ע"ב לא נתכונה וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' נד [הלכה]
ס ע"ב מקדש ע"מ שאראך בית כוראבן שהם (וינמן) עמ' נד, נה [הלכה]
ס ע"ב פנ"יבנין אפרים עמ' צה [הלכה]
סא ע"א כל תנאי שאינו כתנאי ב"ג וב"ר וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קה
סא ע"א כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן וכו'אור אברהם במדבר עמ' שמב
סא ע"א כל תנאיהכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כ
סא ע"א לר"מ בעינן תנאי כפול ואם בחוקותי וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' כח
סא ע"א סוגיא דתנאי, בדברי הר"ן שםברכת שלמה חו"מ עמ' לד [הלכה]
סא ע"א ר' מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רד
סא ע"א ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאיעטרת ישועה (תשסד) אות מח ליום ר"ה
סא ע"א רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי גד ובני ראובן אינו תנאידברי מנחם (היימליך) עמ' שיג
סא ע"א כל דלא הוי תנאי כפול אינו תנאיחכמת התורה וארא עמ' צו
סא ע"א מכלל הן כו' לר"מ ובריטב"אעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפו
סא ע"א מכלל לאו אתה שומע הןעיוני רש"י במדבר עמ' סט, ע
סא ע"א תנאי שאינו כפולדרשות מהר"ם בנעט עמ' קל
סא ע"א תנאי בטל ומעשה קייםחכמת התורה ויצא עמ' רמה
סא ע"א רש"י ד"ה שאינו ואע"פ שלא נתקיים התנאי נתקיימו הדברים כגון הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוזדברי מנחם (היימליך) עמ' שיג
סא ע"א רש"י - מכלל לאו אתה שומע הןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמז
סא ע"ב21 אם תיטיבהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק ז
סא ע"ב24 ואם לא תיטיב לא אגרא ולא דינאחכמת התורה בשלח עמ' שלח
סא ע"ב33 בשלמא לר"מ היינו דכתי' אם בחקתי תלכו ואם בחקותי תמאסו אלא לר' חנינא בן גמליאל וכו'דרכי צדק עמ' שג
סא ע"ב34 ואם בחוקותי תמאסו דבעינן דיני תנאיחכמת התורה וארא עמ' רצז
סא ע"ב34 והכתיב אם בחוקותי תלכועיוני רש"י דברים ח"א עמ' רסד
סא ע"ב41 סד"א וכו' 'ואם תמאנו' - לא טובה ולא רעהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סג
סב ע"א01 'חרב תאכלו', מילחא דגללניתא נהטא דשעריעטרת ישועה (תשסד) אות יב לליל ר"ה קודם קידוש, אות טז ליום א דחנוכה
סב ע"א02 נהמא דשערי אקושידעת מרדכי ח"ב עמ' קז
סב ע"א05 אם לא שכב אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110
סב ע"א07 אמר ר' תנחום "הנקי" כתיבמשך חכמה במדבר פ' ה פס' יט
סב ע"א07 חנקי מבעי ליההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כ
סב ע"א22 וחטאו ביום השביעיעיוני רש"י במדבר עמ' שכה
סב ע"א29 הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר וכו' מי יימרקול יעקב (שאול) דף ק ע"ד
סב ע"א29 הרי את מקודשת לי לאחר שאתגיירברכת שלמה חו"מ עמ' ג [הלכה]
סב ע"א45 כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמיויגד יעקב עמ' תרכא
סב ע"א45 כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמיחכמת התורה ויגש עמ' סג, שסד
סב ע"א45 כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמיחכמת התורה ויצא עמ' פח
סב ע"א45 כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמיחכמת התורה תולדות עמ' תקעג
סב ע"א45 כל שבידו לאו כמחוסר מעשהחכמת התורה וישלח עמ' עט, רכז
סב ע"א45 כל שבידודרכי חושן עמ' רפט [הלכה]
סב ע"א51 גר נמי לאו בידוקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף יא ע"ב-ע"ג
סב ע"ב01 גר צריך שלושהמשך חכמה בראשית פ' יז פס' יג
סב ע"ב01 גר צריך שלשהברכת שלמה חו"מ עמ' ה [הלכה]
סב ע"ב03 הנותן פרוטה לשפחתו וכו' התם מעיקרא בהמה השתא דעת אחרתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
סב ע"ב06 התם מעיקרה בהמהפוקד עקרים סי' ה (עמ' 38)
סב ע"ב06 התם מעיקרה בהמהפרי צדיק וירא אות א, נשא אות י
סב ע"ב06 מעיקרא בהמה השתא דעת אחרת מקנהחכמת התורה בא עמ' שלט
סב ע"ב23 אמר ראב"י וכו' פירות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות זו תלושין לכשיביאו שליש וכו' דבריו קיימיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
סב ע"ב37 הוכר עוברה דבריה קיימיןאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' נח
סב ע"ב46 אמר אביי ראב"י ורבי ור"מ ס"ל אדם מקנה דשלב"לדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיז, שמד
סב ע"ב48 אדם מקנה דשלב"לטבעות זהב ח"א דף מז ע"ג, מח ע"א, מט ע"א [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה גרמשנת חיים במדבר עמ' רנג
סב ע"ב תוס' ד"ה גר, מצוה דכתיב בה לדורותיכםקרן פני משה ח"א עמ' קצג
סב ע"ב תוס' ורשב"אבנין אפרים עמ' מד [הלכה]
סב ע"ב רשב"א ד"ה הא דתרצי'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
סג ע"א באומרת יקדשו ידי לעושיהם ובתוס'שופרא דישראל (תשסו) עמ' שלה
סג ע"א הרי את מקודשת לי בשכר שאדבר עליך לשלטון וכו' אינה מקודשת דישנו לשכירות מתחילה ועד סוףדרכי צדק עמ' קמד
סג ע"א רקוד לפני שחוק לפני וכו' ע"מ שאדבר עליך לשלטון מקודשתעטרת ישועה (תשסד) אות ח למנהג ריקודין בהקפות
סג ע"א אין שכירות משתלמת אלא בסוףנתיבות עולם ח"ב עמ' קצז
סג ע"א שכירות אין משתלמת אלא בסוףחכמת התורה בשלח עמ' תרסה
סג ע"א תוס' ד"ה כגוןטבעות זהב ח"א דף כה ע"ד [הלכה]
סג ע"ב קידשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה, ובא אחד ואמר אני קידשתיה, נאמןלב המשפט ח"ב שיעור יב [הלכה]
סג ע"ב נאמן ליתן גט ואינו נאמןדרכי חושן עמ' קיא [הלכה]
סג ע"ב אין אדם חוטא בשביל שיזכה חבירוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קמד
סג ע"ב אין אדם חוטא ולא לואמרי אש (טאוב) עמ' תפג
סג ע"ב בני זה בן י"ג שנהאגודת אזוב (יעבץ) דף מד ע"א
סג ע"ב גירושין הוי חב לאחריניעיני שמואל (ראבין) עמ' מד, תורת גיטין על גיטין יז ע"א ד"ה אהני
סד ע"א נשבית אינו נאמןבנין אפרים עמ' נט [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה נאמןלב המשפט ח"ב שיעור א [הלכה]
סד ע"א תוס' - בני זה בן י"ג שנים - נאמן לנדרים משום דחשיב כמו בידו כיון דהזמן ממילא באקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסט
סד ע"א פסקי תוספות סי' קכוילקוט הגרשוני ח"ב
סד ע"ב המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכללמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא לז
סד ע"ב המקדש את בתו סתם אין הבוגרת בכללדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שטז
סד ע"ב המקדש את בתו סתם אין הבוגרת בכללמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסד
סד ע"ב לא איברו סהדי אלא לשקריאור אברהם דברים עמ' קצח, רב
סד ע"ב רש"י, הודאת בעל דין כמאה עדיםאור אברהם בראשית עמ' רנא
סה ע"א המקדש בלא עדים לא הוי קידושיןאור אברהם - רות עמ' ריח, ערה
סה ע"ב02 בית הלל סברי אמרינן הן הן עדי יהוד הן הן עדי ביאה, וברש"י שם ד"ה אמרינןלב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
סה ע"ב07 גדר עדים בקידושיןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 246
סה ע"ב07 המקדש בע"א אין חוששין לקידושין אפי' שניהם מודים דחב לאחרינייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קסב
סה ע"ב07 המקדש בע"א ופנ"י שםדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
סה ע"ב07 המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיולב המשפט ח"ב שיעור יב [הלכה]
סה ע"ב07 המקדש וכו' אין חוששין לקידושיו ואפילו שניהם מודים וכו' קא חייב לאחרינילקוטי שיחות חי"ט עמ' 188
סה ע"ב08 אע"פ ששניהם מודיםאבן שהם (וינמן) עמ' פב [הלכה]
סה ע"ב08 אפי' שניהם מודיםטבעות זהב ח"א דף מא ע"ד, סז ע"ב-ע"ג [הלכה]
סה ע"ב14 שנים שבאו ממדינת הים ואשה עמהם וחבילה עמהםלב המשפט ח"ב שיעור יב [הלכה]
סה ע"ב30 ילפינן דבר דבר מממון וכו', הבא קא חייב לאחרינימקור חיים (תשסו) עמ' תכח
סה ע"ב31 הודאת בעל דין כמאה עדים - רש"יאור אברהם שמות עמ' קעו
סה ע"ב31 הודאת בעל דין כמאה עדים - רש"יאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכד
סה ע"ב40 בממונות לא איברו סהדי אלא לשקריאור אברהם - רות עמ' ערה
סה ע"ב40 לא איברו סהדי אלא לשקריאור אברהם - תשובה עמ' תכט
סה ע"ב40 לא איברו סהדי אלא לשקרילב המשפט ח"ב שיעור יז [הלכה]
סה ע"ב40 לא איברו סהדי אלא לשקרילקוטי שיחות חי"ט עמ' 188
סה ע"ב40 לא איברו סהרי אלא לשקריאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלב
סה ע"ב40 לא נבראו סהדי אלא לשקרידברי דוד (טשורטקוב) עמ' צו
סה ע"ב45 אמר לו עד אחד נטמאו טהרותיךחכמת התורה ויגש עמ' קג
סה ע"ב45 עד אחד אומרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקז
סה ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קל [הלכה]
סה ע"ב רש"י ורמב"ן ורשב"א ובפנ"יבנין אפרים עמ' נח [הלכה]
סה ע"ב רשב"אבנין אפרים עמ' פד [הלכה]
סו ע"א18 שמואל שלח לשאול על תלמידו שלא באדרכי החיים ח"א עמ' פ
סו ע"א25 ינאי המלך כבש ס' כרכיםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רלה ע"ב
סו ע"א25 מעשה בינאי המלך וכו' היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפו
סו ע"א25 מעשה בינאי המלך וכו' ויהרגו כל חכמי ישראל וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא
סו ע"א25 מעשה בינאי המלך וכו' עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שסד
סו ע"א25 מעשה בינאי המלך וכו' כרוכה ומונחת בקרן זויתלבני ישראל (הישן) דרוש י
סו ע"א25 מעשה בינאי המלך וכו' עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה לישנהכוזרי מאמר ג סי' סה
סו ע"א25 מעשה דינאי המלך עם אלעזר בן פועירהקול ששון (גולדברג) אות כ
סו ע"א31 על שלחנות של זהבס' העיקרים (מישור) עמ' תרפז
סו ע"א32 והיה שם אחד איש לץ לב רע ובליעל ואלעזר בן פועירה שמואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' לד
סו ע"א33 מעשה אליעזר בן פועירהמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
סו ע"א33 מעשה ר"א בן פועירהכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמז
סו ע"א34 ינאי המלך לבם של פרושים עליךאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' לד
סו ע"א36 הקם להם בציץ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קצב
סו ע"א36 הקם להם בציץ שבין עיניךבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו אות ד
סו ע"א36 הקם להם בציץהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק לח
סו ע"א39 הנח כתר כהונה לזרעו של אהרןדובר צדק עמ' 196
סו ע"א39 הנח כתר כהונה לזרעו של אהרןפרי צדיק לחנוכה אות א
סו ע"א39 ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהוגה לזרעו של אהרןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קפב
סו ע"א39 רב לך כתר מלכותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רלט
סו ע"א39 רב לך כתר מלכותילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א40 אמו נשבית במודיעיםפרי צדיק לחנוכה אות א, יד
סו ע"א46 הרי תורה כרוכה ומונחת בקרן זויתמכתב מאליהו ח"א עמ' 103
סו ע"א46 ותורה מה תהא עליה הרי וכו' בקרן זויתפרי צדיק וירא אות ב, וישלח - הבדלה, לחנוכה אות ט, יד, ויגש אות ז, פדיון הבן אות א, ויקהל אות ז, צו אות ב, ו, לחג השבועות אות כב, ואתחנן אות י, סוכות אות כה
סו ע"א46 ותורה מה תהא עליה הרי וכו' בקרן זויתרסיסי לילה סי' כא (עמ' 126), לקוטי מאמרים עמ' 89, 147
סו ע"א46 ותורה מה תהא עליה הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבא וילמוד וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קה
סו ע"א46 ותורה מה תהא עליה, הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבא וילמודאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קכא
סו ע"א46 ינאי המלך אמר תורה מה תהא עליהחכמת התורה בראשית עמ' קסח
סו ע"א46 תורה מה תהא עליה, הרי מונחת בקרן זויתאור אברהם דברים עמ' לה
סו ע"א47 כל הרוצה ליטול יבוא ויטולאמרי אש (טאוב) עמ' תרכח
סו ע"א47 כל הרוצה ללמוד יבוא וילמדפי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 18
סו ע"א47 כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלט
סו ע"א47 כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודויגד יעקב עמ' תקפד
סו ע"א47 תורה כרוכה ומונחת בקרן זויתחכמת התורה וישלח עמ' קפב
סו ע"א47 תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה יבוא ויטולישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כד
סו ע"א47 תורה מונחת בקרן זויתדעת שבת עמ' שט
סו ע"א47 תורה מונחת בקרן זויתמכמני עוזיאל עמ' שעו
סו ע"א47 תורה מונחת בקרן זויתעין איה ב' 216
סו ע"א47 תורה מונחת בקרן זויתתפארת צבי שמות עמ' תקלד
סו ע"א49 נזרקה בו מינותאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רנה
סו ע"א תוד"ה הקםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמט
סו ע"א תוס' ד"ה הקםשרגא המאיר על התורה עמ' רלא
סו ע"א תוס' ד"ה הקם, ינאי היה כהן מזרע בית חשמונאישפע חיים ח"א עמ' רכז
סו ע"א תוס' רי"דבנין אפרים עמ' נט [הלכה]
סו ע"א המקנהבנין אפרים עמ' סב [הלכה]
סו ע"ב10 בכהן חלל שעבדעיוני רש"י במדבר עמ' תסו
סו ע"ב10 הי' עומד ומקריבדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפו
סו ע"ב10 כהן שהקריב ונודע שהוא בן גרושהדרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
סו ע"ב10 כהן שעבד ונמצא חללעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשח
סו ע"ב11 ובן חלוצה עבודתו כשירה וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ו פסוק ג
סו ע"ב12 עבודתו כשרה של זרע פסוללקוטי שיחות חכ"ח עמ' 112
סו ע"ב22 מקוה - פסולו בגופו, בעל מום - פסולו בגופו וכו' דאמר ליה שלח אחויבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שג
סו ע"ב22 מקוה - פסולו בגופו, בעל מום - פסולו בגופו וכו' דאמר ליה שלח, אחויבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צד-צה
סו ע"ב24 הפורש ממך כפורש מן החייםחוברת (כמצויין באוצרות ראיה) דף 21
סו ע"ב24 כל הפורש מהם כפורש מהחייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 253
סו ע"ב24 כל הפורש ממך כפורש מן החייםבני יששכר ח"א דף טו ע"א
סו ע"ב24 כל הפורש ממך כפורש מן החייםדרך הקודש (תנעמי) עמ' תעא
סו ע"ב24 כל הפורש ממךאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ז
סו ע"ב24 עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםדרשות שבט הלוי עמ' רי
סו ע"ב30 ואביי אמר לעולם דקא מכחיש ליהלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
סו ע"ב30 לעולם דקא מכחישחכמת התורה ויגש עמ' קה
סו ע"ב32 שלח אחויברכת טוב עמ' רלה, תכג
סו ע"ב32 שלח אחויזכרון אליעזר עמ' קה
סו ע"ב35 בן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשירה מנלן וכו' והיתה לו ולזרעו אחריו, בין זרע כשר ובין זרע פסול וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קמח
סו ע"ב35 בן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשרה מנא ליהמשך חכמה במדבר פ' כה פס' יג
סו ע"ב35 ובן גרושה וכו' דעבודת כשרה מנלןמשנת חיים במדבר עמ' תלו
סו ע"ב35 ובן גרושה וכו' דעבודתו כו'משנת חיים ויקרא עמ' פג
סו ע"ב37 ולזרעו אחריו בין זרע כשר לזרע פסולישראל קדושים עמ' 57
סו ע"ב39 ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה - אפילו חולין שבו תרצהמשך חכמה במדבר פ' כה פס' יג
סו ע"ב39 ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה אפילו חולין שבו תרצהשמועת יצחק - הערות בש"ס ד
סו ע"ב42 בע"מ דעבודתו פסולה וכו' כשהוא שלם ולא כשהוא חסרלקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
סו ע"ב42 בעל מום דעבודתו פסולה מנא לן כו' דאמר קרא הנני נותן לו את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא חסרפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צה
סו ע"ב42 בעל מום דעבודתו פסולה, מנלן וכו' ו' דשלום קטיעה היאעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיט
סו ע"ב42 בעל מום שעבודתו פסולה מנין וכו' ו' דשלום קטיעאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תר
סו ע"ב44 את בריתי שלום, כשהוא שלםדרשות מהר"ם שיק עמ' קנז
סו ע"ב44 בריתי שלוםהכתב והקבלה במדבר פכ"ה פסוק יב
סו ע"ב44 כשהוא שלם ולא כשהוא חסרס' הזכרון לחתם סופר עמ' מה
סו ע"ב45 ו' דשלום קטיעה היאאגרא דכלה ח"ג עמ' רלב
סו ע"ב45 ו' דשלום קטיעה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכג
סו ע"ב45 ו' קטיעאשפתי רננות (מיכלדורף) דף לה ע"ב, לו ע"א-ע"ב
סו ע"ב45 וי"ו דשלום קטיעא כשהוא שלם ולא כשהוא חסרמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצד
סו ע"ב45 וי"ו דשלום קטיעאטהרת יו"ט ח"ז עמ' יג, ח"י עמ' שמ
סו ע"ב45 וי"ו דשלום קטיעה הואמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנב
סו ע"ב46 הולד הולך אחר הזכרחכמת התורה ויגש עמ' שצד
סו ע"ב49 וכל מי שאין עליו וכו' הולד כמותה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק ד
סו ע"ב50 בן שפחה ולדה כמותהקומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ב
סו ע"ב50 הולד כמותה וכו' זה ולד שפחהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פ
סו ע"ב רש"י בד"ה היה רבי טרפון מטהרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ט ע"א
סז ע"ב16 מן הנולדין בארצכם ולא מן הגרים (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 251
סז ע"ב17 ולא מן הגרים בארצכםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יח
סז ע"ב19 עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביתמי מרום ח"ט עמ' י
סז ע"ב24 כל שהיא ערוה לא תפסי בה קדושיןמשך חכמה דברים פ' כג פס' ג
סז ע"ב26 ואימא הא לכתחילה הא בדיעבדמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ע ע"ב
סז ע"ב26 ק"ו לאשת אבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרג
סז ע"ב32 אין קידושין תופסין בחייבי כריתותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצה, תקצט
סז ע"ב32 בחייבי כרת אין קדושין תופסיןמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
סז ע"ב33 א"א מנלן דלא תפסי קידושיןאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' נח
סז ע"ב תוס' ובמהרש"אעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תר
סח ע"א08 אתיא בק"ו מיבמהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פב ע"א
סח ע"א11 קדושין תופסין בחייבי לאויןמשך חכמה במדבר פ' לו פס' ב
סח ע"א12 חייבי לאוין בהדיא כתיב בהו כי תהייןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יד ע"א, טו ע"א
סח ע"א12 כי תהיינה לאיש וכו' וכי יש אהובה ושנואה לפני המקום וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות יב
סח ע"א13 וכי יש אהובה לפני המקוםחקל יצחק (תשסג) עמ' קלב
סח ע"א15 שנואה בנישואיהמשך חכמה דברים פ' כא פס' יז
סח ע"א37 עם הדומה לחמורגבורות ה' עמ' קסו
סח ע"א37 עם הדומה לחמורמפניני הרב עמ' שפז
סח ע"א37 עם הדומה לחמורמשך חכמה בראשית פ' כב פס' ה
סח ע"א37 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורישראל קדושים עמ' 48, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 122), פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 38-37), דובר צדק עמ' 22, 58, קדושת השבת סי' ה (עמ' 29), צדקת הצדיק סי' כ
סח ע"א37 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורפרי צדיק לחנוכה אות ב, וירא אות א, ב, שמות אות יב, פ' זכור אות יא, נשא אות י
סח ע"א37 שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמוראפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשסט
סח ע"א רש"י עם הדומה לחמורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכא
סח ע"א תוס' ד"ה לחומראמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"א
סח ע"ב01 ולד שפחה כמותהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעח
סח ע"ב02 לא תפסו קידושין בנכריתצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
סח ע"ב02 נכרית מנ"לפרי צדיק וירא אות א
סח ע"ב02 נכרית מנלן, אמר קרא לא תתחתן בם וכו' דלא תפסי בה קידושיבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתטו
סח ע"ב05 בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנהנחמד ונעים (תשסח) כי תשא ד"ה ועוד יש טעם
סח ע"ב06 בנך הבא מן הנכרית כו'משנת חיים בראשית עמ' שנא
סח ע"ב06 בנך הנולד מן הנכריתדרכי חושן עמ' תכה [הלכה]
סח ע"ב06 בנך מן הנכרית אינו קרוי בנךברכות אבי דף מב ע"ב
סח ע"ב06 ואין בנך הבא מן העכו"ם קרוי בנך אלא בנהרסיסי לילה סי' מד (עמ' 87), דברי סופרים סי' כ (עמ' 16), לקוטי מאמרים עמ' 225, דובר צדק עמ' 36
סח ע"ב07 קרוי בנך אלא בנהמשנת חיים דברים עמ' כו
סח ע"ב13 לרבות כל המסיריןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנב
סח ע"ב14 ר"ש דדריש טעמא דקראלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 153
סח ע"ב14 ר"ש דדרש טעמא דקראזכרון דברים (תשנט) עמ' קסז
סח ע"ב רש"י ד"ה הא בשבעה אומות כתיבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנג
סח ע"ב תוס' ד"ה ולדהבנין אפרים עמ' מג [הלכה]
סט ע"א05 יכולין ממזרים ליטהרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכד
סט ע"א05 רבי טרפון אומרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיד
סט ע"א06 ממזרים ליטהרמפניני הרב עמ' רסז
סט ע"א10 עבד אין לו חייסדובר צדק עמ' 29
סט ע"א10 עבד אסור לישא בת חורין ואסור בקהליד אהרן עמ' צ
סט ע"א12 זיל גנובהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ג
סט ע"א13 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגאז שמח עמ' רצג
סט ע"א20 כל ולד במעי שפחה כנענית כולד במעי בהמהפוקד עקרים סי' ה (עמ' 38), לקוטי מאמרים עמ' 159
סט ע"א20 כל ולד במעי שפחה כנענית כולד במעי בהמהפרי צדיק וירא אות א, משפטים אות ב
סט ע"א22 ממזרי ונתיני ושתוקיאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכו
סט ע"א22 עשרה יוחסים וכו' כוהניםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רסב
סט ע"א22 עשרה יוחסים עלו מבבלפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שעט, תיד
סט ע"א22 עשרה יוחסין עלו מבבל וכו'ויגד יעקב עמ' תשנב
סט ע"א22 עשרה יוחסין עלו מבבלמכמני עוזיאל עמ' יח
סט ע"א22 עשרה יוחסין עלו מבבלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 108
סט ע"א26 אסופי כל מי שנאסף מן השוק ואינו מכיר וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ג פסוק ג
סט ע"א30 א"י גבוה מכל הארצותזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קו
סט ע"א30 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותבת עין (תשסז) עמ' עא
סט ע"א30 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותחכמת התורה מקץ עמ' רפב
סט ע"א30 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותנועם אליעזר שמות דף לו ע"ב
סט ע"א30 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותתפארת צבי שמות עמ' קצה
סט ע"א30 ארץ ישראל גבוהחכמת התורה ויגש עמ' ערב
סט ע"א30 ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותאור הצבי עמ' 314
סט ע"א30 מלמד שביהמ"ק גבוה מכל א"י, וא"י גבוה מכל הארצותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיג, דברים עמ' תתז
סט ע"א30 מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קט
סט ע"א רש"י - וביאותיה הפקר וקדישותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכד
סט ע"א רש"י ד"ה אי דיעבדאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלו
סט ע"א רש"י - עזרא לקח מבבל את הפסוליןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קפה
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסלת נקיהס' העיקרים (מישור) עמ' שסג
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהאבן פינה עמ' 98
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכד ע"א
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהבשבילי אמונה ח"א עמ' שעב
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהבשבילי אמונה ח"ב עמ' רפז
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 60), דובר צדק עמ' 174
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקייהדרשות שבט הלוי עמ' רפח, רצה
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה סלת נקיהמטה יששכר עמ' עח
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עשרה יוחסין עלו מבבל והלכו עמו יען אין שם בית דיןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קעא
סט ע"ב עזרא העלה כל הפסולים מבבל בעל כרחייהונר ישראל חלק ג דף עא
סט ע"ב עזרא נטל כל הפסולים מבבל ועשאה סולת נקיהמשך חכמה בראשית פ' לה פס' יב
סט ע"ב רש"י ד"ה ואבינהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קפ
סט ע"ב מהרש"א - א"י מרכז העולםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עד
ע ע"א09 תל מלח אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלחאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצא
ע ע"א12 אמר אדון אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב, והם שמו עצמם כנמראוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צח
ע ע"א12 חשובים לפני ככרובשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 94
ע ע"א12 יהיו ישראל לפני חשובים ככרובבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשע, ויקרא עמ' תז, במדבר עמ' תנ, יהושע-שמואל עמ' תכט
ע ע"א12 כרוב אדון ואימרילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"א12 כרוב אדן אמר, אמר אדון כו'כרם פתחיה גפן כד שריג ח
ע ע"א14 אמר אדון אף על פי ששמו עצמם כנמר הן חשובים לפני ככרובאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' פד
ע ע"א15 הנושא אשה שאינה הוגנת לוחקל יצחק (תשסג) עמ' פג
ע ע"א15 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיב
ע ע"א15 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלחבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ו
ע ע"א17 הנושא אשה לשום ממון הויין לו בנים שאינן מהוגניםאז שמח עמ' שעז
ע ע"א17 הנושא אשה לשם ממון הויין לו בנים שאינם מהוגניםאהל נפתלי עמ' רפז
ע ע"א17 כל הנושא אישה לשם ממון הווין ליה בנים הגוניםאוזן שמואל דף כ ע"ב
ע ע"א17 כל הנושא אשה לשום ממון הויין לו בנים שאינן מהוגניםהכנה דרבה (תשסט) עמ' מט
ע ע"א17 כל הנושא אשה לשום ממון וכו' חדש נכנס וחדש יוצא וחרב אוכלתוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות עד
ע ע"א17 כל הנושא אשה שאינה הגונה הויין לי' בנים שאינן מהוגניםדרכי צדק עמ' רח
ע ע"א19 ושמא תאמר חלקו ולא חלקהאודה ה' דף כא ע"ב
ע ע"א22 כל הנושא אשה שאינה הוגנת אליהו כופתואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי יח
ע ע"א22 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעואמרי נועם (מועדים) סי' טז ליום ר"ה [מבן המחבר]
ע ע"א22 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעועטרת ישועה (תשסד) אות יד לר"ה שחל בשבת
ע ע"א22 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר יד
ע ע"א22 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו והקב"ה רוצעואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שנז
ע ע"א22 כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו והקב"ה רוצעובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' טז
ע ע"א23 אליהו כופתו וד' רוצעוכור לזהב ח"ב
ע ע"א25 ואינו מדבר בשבחה לעולםפנים יפות על תהלים עמ' קצח
ע ע"א25 וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות לד
ע ע"א25 וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחו של עולם וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריז, רכו
ע ע"א25 וכל הפוסל פסול ואמר שמואל במומו פוסלהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' ריז, שיג
ע ע"א25 וכל הפוסל פסול וכו' ואמר שמואל במומו פוסלזאת זכרון (תשנב) אות ה, לב, צ
ע ע"א25 וכל הפוסל פסול וכו' ואמר שמואל במומו פוסלפרי צדיק בראשית - הבדלה, שמות אות א, נשא אות יט, פנחס אות טו, ראה אות טז, כי תבא אות יג
ע ע"א25 וכל הפוסל, פסול, ואינו מדבר בשבחה - רש"יהחברה והשפעתה מאמר 10 פרק ז
ע ע"א25 כל הפוסל וכו' במומו פוסלאור ישרים (תשסב) עמ' קלב
ע ע"א25 כל הפוסל וכו' במומו פוסלבשבילי אמונה ח"א עמ' קנט
ע ע"א25 כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחו של עולםאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמז
ע ע"א25 כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחו של עולםשערי תשובה שער ג אות ריז, רכו
ע ע"א25 כל הפוסל פסולדברי סופרים סי' לח (עמ' 39), תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), ט (עמ' 96), דובר צדק עמ' 191
ע ע"א25 כל הפוסל פסולפרי צדיק בראשית - הבדלה, וישב אות ז, חנוכה אות כה, שמות אות א, בשלח אות ו, בהר אות ה, נשא אות יט, פנחס אות טו, ראה אות טז, כי תבא אות יג
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלאבן פינה עמ' 134
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלאגרא דכלה ח"ג עמ' תא
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלה
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלדרשות שמן רוקח עמ' פב
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לו
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעז
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רע, רעג, תרסח
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נו
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שא
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלצפנת פענח (תשסו) עמ' תג
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלשמועת יצחק - קרח ד
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מח
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסלתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' סב
ע ע"א26 הפוסל במומו פוסלחקל יצחק (תשסג) עמ' תעא
ע ע"א26 כל הפוסל במומו פוסל+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קלו
ע ע"א26 כל הפוסל וכו' במומו פוסללקוטי שיחות ח"ח עמ' 168
ע ע"א26 כל הפוסל פסולאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעח
ע ע"א26 כל הפוסל פסולדברי סופרים סי' לח (עמ' 39), תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), ט (עמ' 96), דובר צדק עמ' 191
ע ע"א26 כל פוסל במומו פוסלמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קלו
ע ע"א28 ההוא גברא שביזה את ר"י בר יחזקאל ואכריז עלי' דעבדא הואקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמט
ע ע"א33 אשכחיה דקעביד וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' לה
ע ע"א33 זיל, משום יקרא דבי נשיאהילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"א35 אסור לת"ח לעשות מלאכה בפני ג'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רסח, רפא
ע ע"א35 כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהדרך חיים (תשלה) עמ' תכ
ע ע"א35 כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רז
ע ע"א35 כיון שנתמנה וכו' אסור בעשיית מלאכה בפני ג'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 344
ע ע"א35 כשנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור לו לעשות מלאכה בפני שלשהדובר שלום (תשסג) אות י
ע ע"א35 אסורים במלאכה כיון שנתמנה פרנס על הציבורמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
ע ע"א39 כל האומר על אתרוג אתרונגא תלתא ברמות רוחאגבורות שמונים (תשסג) עמ' קט
ע ע"א39 תילתא ברמות רוחאפנים יפות על תהלים עמ' קצו
ע ע"א39 תלתא ברמת רוחארוח חיים (חיד"א) עמ' פ
ע ע"א42 תיתי דונג ותשקינן ואין משתמשין באשהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכה
ע ע"א43 אל ישתמש אדם באשה בין גדולה בין קטנהשערי תשובה אגה"ת אות מט
ע ע"א44 נשדר מר שלמאשערי תשובה סה"י אות מג
ע ע"א45 קול באשה ערוהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפו
ע ע"א רש"י - קורא חבירו ממזר או עבדנפש הרב עמ' רצה
ע ע"א רש"י ד"ה האי - האי אליהו, לאו אליהו דכתיב במקרא וכו' אלא שם מלאך, שהוא סופר למעלהאמרי נועם (מועדים) סי' פט לפסח
ע ע"ב01 אין שואלין בשלום אשהדברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' יד
ע ע"ב01 אין שואלין בשלום אשהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תטו
ע ע"ב01 אין שואלין בשלום וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כט
ע ע"ב02 אין שואלין בשלום אשה כללאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסט
ע ע"ב02 הכי אמר שמואל, אין שואלין בשלום אשה כללאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכט
ע ע"ב10 לשתעי מיליה כי היכי שלא לימרו מחנפי רבנן אהדדישערי תשובה שער ג אות קצה
ע ע"ב15 מאי טעמא קרא ליה מר להאי גברא עבדא וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 62
ע ע"ב17 כל הפוסל במומו פוסלראה ע ע"א שורה26
ע ע"ב20 האומר מבית חשמונאי אני בא - עבד הואבשבילי אמונה ח"ב עמ' שפח
ע ע"ב20 כל דאמר מבית חשמונאי מלכא קאתינא עבדאפרי צדיק לחנוכה אות א
ע ע"ב20 כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הואילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשפב
ע ע"ב22 כל ת"חדרכי חושן עמ' תכ [הלכה]
ע ע"ב22 ת"ח שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה שומעים לו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף טז
ע ע"ב25 דכיר מר מה אמר שמואל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תסב
ע ע"ב37 ת' עבדים היו לו לפשחורילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב40 אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריואבן פינה עמ' 5
ע ע"ב40 אם ראית כהן בעזות מצחבית ישי - דרשות עמ' קמח
ע ע"ב40 אם ראית כהן בעזות מצחילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב40 אם ראית כהן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפז
ע ע"ב40 אם ראית כהן עז פנים אל תהרהר אחריוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסז אות ט
ע ע"ב42 הקב"ה מעיד עליהםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רי ע"ב
ע ע"ב42 כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה משרה שכינתו מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליופנים יפות על תהלים עמ' תנא
ע ע"ב42 כשהקב"ה משרה שכינתו מעיד על כל השבטים וכו' שנאמר שבטי י-ה עדות לישראלנועם אליעזר בראשית עמ' שכ ע"א, שנ ע"א
ע ע"ב42 כשהקב"ה משרה שכינתוברכת מועדיך לחיים ח"א דף לו ע"א [קכה ע"א ד"ה הרי]
ע ע"ב42 משרה שכינתוהכתב והקבלה במדבר פ"א פסוק ג
ע ע"ב43 אימתי הוה עדות לישראלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רנ
ע ע"ב43 שבטי י-ה עדות לישראל, אימתי הוי עדות וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעז ע"א
ע ע"ב45 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות המיוחסות מישראלאילת השחר (טייב) דף כו ע"ב
ע ע"ב45 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראלבשבילי אמונה ח"ב עמ' רפח
ע ע"ב45 אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' כט
ע ע"ב45 אין משרה אלא על משפחות מיוחסת שבישראלמשך חכמה במדבר פ' כו פס' לה
ע ע"ב45 אין משרה הקב"ה שכינתו אלא על משפחות מיוחסותישראל קדושים עמ' *54, 56, אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 26), רסיסי לילה סי' נז (עמ' 170), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 60), דובר צדק עמ' 170
ע ע"ב45 אין משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראלכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מ ע"ב
ע ע"ב45 אינו משרה אלא על מיוחסיםאוצר הכבוד
ע ע"ב45 השכינה שורה על המשפחות המיוחסותחכמת התורה יתרו עמ' רפא
ע ע"ב45 השכינה שורה רק על משפחות מיוחסותעיוני רש"י במדבר עמ' תעב
ע ע"ב45 ואין הקב"ה משרה שכינתו רק על משפחות המיוחסות שבישראלמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' יד, רסח
ע ע"ב45 כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות בישראלנועם אליעזר בראשית עמ' שמט ע"ב
ע ע"ב45 כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 426
ע ע"ב45 כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסו
ע ע"ב45 כשהקב"ה משרה שכינתו וכו' על משפחות מיוחסות שבישראלדרשות שבט הלוי עמ' קכב, רפו
ע ע"ב45 משרה שכינתו על משפחות מיוחסותמשנת חיים במדבר עמ' ח
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקסו, שמות עמ' קפד, דברים עמ' קכד, יהושע-שמואל עמ' רא, מלכים עמ' ריט
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםבית ישי - דרשות עמ' קלט, רמג
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה ויחי עמ' שמה
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה יתרו עמ' מה, ק, קלג, של, שלא, שמח, שסג, תסו, תעא
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה משפטים עמ' תז
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה מה שנאמר בישראל יותר מבגריםחכמת התורה שמות עמ' תרמט
ע ע"ב47 זו מעלה יתירה שנאמר בישראל יותר מבגריםחכמת התורה וארא עמ' צח
ע ע"ב47 זו מעלה יתרה בין ישראל לגריםאבן ישפה עמ' 40
ע ע"ב48 גדול הנאמר בישראל מבגריםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנג
ע ע"ב48 גדול מה שנאמר בישראל יותר מבגריםדברי מנחם (היימליך) עמ' קכד
ע ע"ב48 והייתי להם לאלוקים אף שלא יהיו לי לעםדברי סופרים סי' לח (עמ' 44), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 44), לקוטי מאמרים עמ' 116, 122, ישראל קדושים עמ' 57, 91, 110, רסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), לז (עמ' 63), מא (עמ' 74), קדושת השבת סי' ד (עמ' 19), תקנת השבין סי' ו (עמ' 27)
ע ע"ב48 מעלה יתירה בין ישראל לגריםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצט ע"ב
ע ע"ב48 מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכג, מועדים (תשנט) עמ' רכג
ע ע"ב48 מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסה
ע ע"ב48 מעלה יתרה יש בין ישראל לגריםמי מרום חי"ג עמ' רכז
ע ע"ב48 מעלתם של ישראלמי מרום ח"ד עמ' כא
ע ע"ב49 מי הוא זה ערב לגשת אלימי מרום ח"ט עמ' רנח
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכא
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחתאור הצבי עמ' 264
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחתדרשות שבט הלוי עמ' קל
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה וארא עמ' שה
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה משפטים עמ' שסג
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחתמי מרום חי"א עמ' צח, קנג
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחתתפארת צבי שמות עמ' יז
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחת וכו'אמרי נועם (מועדים) ליקוטים אות טז
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחת, ובתוס'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשלז, תשלח
ע ע"ב51 קשים גרים לישראל כספחת, תוס'חכמת התורה יתרו עמ' ס, רט, רצג, רצד, שמח
ע ע"ב51 קשין גרים לישראל כספחתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס י
ע ע"ב53 כשהקב"ה מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר תחילה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנו
ע ע"ב53 כשהקב"ה מטהר שבטיםאוצר הכבוד
ע ע"ב רש"י - והייתי להם לאלוקים אע"פ שאינם לי לעם ומתוך שאני מקרבןפרי צדיק יתרו אות א, כי תשא אות ה, שלח אות ה
ע ע"ב רש"י ותוס' ד"ה קשיםחכמת התורה חיי שרה עמ' שצב
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםחכמת התורה לך לך עמ' שסה
ע ע"ב תוס' ד"ה קשיםחכמת התורה וישלח עמ' תס
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפו
ע ע"ב תוס' ד"ה קשיםחכמת התורה לך לך עמ' תרל
ע ע"ב תוס' - גרים מדקדקים במצוות יותר מישראלדובר צדק עמ' 146
ע ע"ב תוס' - לא גלו ישראל אלא בשביל שיתוספו עליהן גריםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שטז, שע, תה
ע ע"ב תוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיח
ע ע"ב רמב"ן בענין הורדוסדרכי חושן עמ' שסז [הלכה]
עא ע"א05 כסף מטהר ממזריםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קנט
עא ע"א05 כסף מטהר ממזריםילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"א05 כסף מטהר ממזריםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקלו
עא ע"א08 משפחה שנטמעה נטמעהאגרא דכלה ח"ג עמ' רט
עא ע"א08 משפחה שנטמעה נטמעהדרישת ציון (תשסב) עמ' 256-257
עא ע"א09 כל ארצות עיסה לא"י וא"י עיסה לבבלדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנו
עא ע"א11 ביקשו לעשות בבל עיסה לא"יילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"א16 בימי ר"פ ביקשו לעשות בבל עיסה לא"י וכו' אין שחיטה לעוף מה"ת וכו'מטה יששכר עמ' עז
עא ע"א16 בימי ר"פ בקשו לעשות בבל עסה לא"יאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
עא ע"א24 אליהו בא לקרב את המרוחקים ולרתק את המקורביםבת עין (תשסז) עמ' תנב
עא ע"א24 משפחות שקרבם בן ציון בזרועקומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ג
עא ע"א24 שאין אליהו בא לא לטמא ולא לטהרחכמת התורה בא עמ' תרסט
עא ע"א28 הריני נזיר אם לא אגלה משפחותכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמט
עא ע"א30 שם בן ארבע אותיות וכו' לעלם כתיבפירוש המכבי שמות עמ' שא
עא ע"א30 שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבועפרי צדיק בהר אות *ז
עא ע"א30 שם בן ארבע אותיות, י"ב, מ"בשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 399 ,65
עא ע"א30 שם בן ד' אותיות חכמים מוסריןגבורות ה' עמ' קו
עא ע"א32 זה שמי לעולם לעלם [להעלים - רש"י] כתיב וכו' זה זכרי וכו' לא כשאני נכתב וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 19
עא ע"א32 זה שמי לעולם לעלם כתיבפרי צדיק שמות אות יא, בשלח אות ט, בהר אות ז, בחוקותי אות ד, קרח אות ד, חקת אות ז
עא ע"א32 זה שמי לעולם לעלם כתיבצדקת הצדיק סי' ח, קדושת השבת סי' ז (עמ' 48)
עא ע"א32 זה שמי לעולם, זה שמי לעלםצפנת פענח (תשסו) עמ' שפב, קא
עא ע"א32 לעלם כתיבשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 65 ,22
עא ע"א33 כתיב זה שמי וזה זכרי וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קטו
עא ע"א34 אמר הקב"ה לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"תברכת טוב עמ' יב, קצה, שכא, שכד, שסא
עא ע"א34 לא כמו שאני נכתב אני נקראמי מרום ח"ז עמ' ריב
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקרא כו'משנת חיים במדבר עמ' קיז
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא אני באל"ף דל"תנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות כז
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקראבינת ישראל (תשסו) דף ו ע"ב
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקראכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קל
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקראכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ג
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקראפנים יפות על תהלים עמ' כב, תעב
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקראשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 81 ,66 ,24
עא ע"א34 לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני בי"ה ונקרא אני באל"ף דל"תיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רסב
עא ע"א34 משרבו הפריצים היו מבליעין אותוטוב טעם במדבר עמ' כב
עא ע"א34 שם הנכתב והנקראערפילי טוהר מ
עא ע"א35 בתחלה היו מוסרין שם של י"ב לכל אדם וכו', משרבו הפריצים וכו' לצנועים שבכהונהצפנת פענח (תשסו) עמ' שפב
עא ע"א35 שם בן י"ב אותיות וכו' מוסרים אותו לצנועים שבכהונהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפה
עא ע"א35 שם בן י"ב אותיותאוצר הכבוד
עא ע"א35 שם בן י"ברבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקה
עא ע"א35 שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדם משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסה
עא ע"א35 בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמא
עא ע"א35 בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צז-צח
עא ע"א35 בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' לא
עא ע"א35 בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מו'סרין אותו לכל אדםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נו
עא ע"א36 אין מגלין אלא לצנועיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שנא
עא ע"א36 אין מוסרין אותו אלא לצנועיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלא
עא ע"א36 אין מוסרין שם ה' אלא לצנועיןמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שלג
עא ע"א36 אין מוסרין שם המפורש רק מפה אל פה למי שראוי לואגרא דכלה ח"ב עמ' קעז
עא ע"א37 הבליע שם בנעימת אחיו הכהנים, וברד"לבית ישי - דרשות עמ' תטו
עא ע"א39 כהן גדול מותר לו לומר השם באותיותיוחכמת התורה ויגש עמ' רמח
עא ע"א39 לכהן גדול מותר לומר השם באותיותיוחכמת התורה תולדות עמ' תפב
עא ע"א39 שהבליע שם בנעימת אחיו וכו'משנת חיים במדבר עמ' קכח
עא ע"א40 אין מוסרין את השם אלא למי שעומד באמצע ימיו ואינו כועסראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות טו
עא ע"א40 אין מוסרין את השם אלא לעניו וחסידצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שלח
עא ע"א40 אין מוסרין את שם ע"ב אלא למי שאינו משתכרמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מקץ כח
עא ע"א40 שם בן ארבעים ושתים אותיות - אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פו ע"ג
עא ע"א40 שם בן ארבעים ושתים אותיותמשך חכמה שמות פ' ג פס' יג-יד
עא ע"א40 שם בן מ"ב אותיות כו' אלא למי שצנוע ועניואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רנה, שצט
עא ע"א40 שם בן מ"ב אותיותאוצר הכבוד
עא ע"א40 שם מ"ב אין מוסרין אותו אלא לצנוע וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קח
עא ע"א42 היודעו - אימתו מוטל על הבריותמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
עא ע"א42 והמשמרו בטהרה אהוב למטה ונחמד למעלהס' העיקרים (מישור) עמ' קב
עא ע"א רש"י - קריאתו וכתיבתופירוש המכבי שמות עמ' שא
עא ע"א רש"י - שלא ישתמש בשמות להנקם מאויביוצפנת פענח (תשסו) עמ' קט
עא ע"א רש"י ד"ה אחר ראב"ע ור' טרפון כהנים היועטרת ישועה (תשסד) אות פא להגדה ש"פ
עא ע"ב03 זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דרבי יוחנן דהוה אמר ליה נסיב ברתיחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לט
עא ע"ב03 זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דרבי יוחנן וכו' אמר ליה אורייתן כשרה בנתין לא כשרןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קנא
עא ע"ב03 זעירי הוה קא משתמיט מיניה דרבי יוחנן וכו' לא עלה עזרא מבבל ער שעשאה כסולת נקיה ועלהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנ
עא ע"ב07 ר' יוחנן הקפיד בנוגע ליחוסולקוטי שיחות ח"ז עמ' 77
עא ע"ב17 אטו אנן מי ידעינן מהיכא קאתינןצדקת הצדיק סי' לט
עא ע"ב30 האי דקדים ושתיקנתיבות עולם ח"ב עמ' פח, ק
עא ע"ב30 האי דשתיק ברישא מיחס טפי - עקידת יצחק שער סג דף עז ע"א
עא ע"ב30 הי מנייהו דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס טפיאוצר המאמרים (תשס) עמ' קמג
עא ע"ב31 יחוסא דבבל שתיקותאאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
עא ע"ב31 יחוסא דבבל שתיקותאאור הצבי עמ' 238
עא ע"ב31 יחוסי דבבל שתוקיתא שלהןאבן שוהם (פינסק) עמ' 17
עא ע"ב31 יחוסי דבבל שתיקותאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קי
עא ע"ב31 יחוסי דבבל שתיקותאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלג
עא ע"ב31 יחוסי דבבל שתיקותאצפנת פענח (תשסו) עמ' שלג
עא ע"ב34 אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול יש באחד מהם וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תנח
עא ע"ב37 מישון מיתהדובר צדק עמ' 167, 175
עא ע"ב43 עד אפמייא תתאה תרתידובר צדק עמ' 175
עא ע"ב רש"י ד"ה מתהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצ
עב ע"א29 אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפו
עב ע"א29 תני ר' יוסף אלו פרסייםנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יג
עב ע"א30 ומסורבלין כדוב (ורש"י - בעלי בשר כו')לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 315
עב ע"א31 אמר ליה רבי ללוי הראני פרסיים, אמר ליה דומים לחיילות של בית דודאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' ש
עב ע"א31 רבי יהודה הנשיא אמר ללוי הראיני פרסיים דומין לחילות של בית דודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 80
עב ע"א32 הראני חברין דומין למלאכי חבלהאור הצבי עמ' 248
עב ע"א33 הראני ישמעאלים דומין לשעירים של בית הכסאפרי צדיק לחנוכה אות כא
עב ע"א33 הראני ת"ח שבבבל דומים למלאכי השרתפרי צדיק ויחי אות יב, משפטים אות א, פ' שקלים אות א, צו אות ו, ואתחנן אות כא
עב ע"א33 הראני ת"ח שבבבל דומים למלאכי השרתתפארת צבי שמות עמ' תלח
עב ע"א33 הראני ת"ח שבבבל דומים למלה"ששיחת מלאכי השרת עמ' 6
עב ע"א33 הראני תלמידי חכמים שבבבל דומין למלאכי השרתאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' י
עב ע"א33 הראני תלמידי חכמים שבבבלרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שמו
עב ע"א33 הראני תלמידי חכמים שבבבל, דומים למלאכי השרתבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמא
עב ע"א33 תלמידי חכמים שבבבל דומין למלאכי השרתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסח
עב ע"א33 ישמעאלים דומין לשעירים של בית הכסאאור הרעיון עמ' שצג
עב ע"א33 ת"ח שבבבל דומין למלאכי השרתאורות הקודש חלק שסו
עב ע"א33 תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרתאור הצבי עמ' 28
עב ע"א34 כי הוה ניחא נפשיה דרבי וכו' אדא בר אהבה יש בה וכו' היום נולד רב יהודה בבבלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפד
עב ע"א34 כי קא נייחא נפשיה דרבימאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ו ע"ד
עב ע"א37 בירא דסטיא איכא בבל היום סרו מאחרי המקוםאבן פינה עמ' 144
עב ע"א38 אקפי פירא בכוורא בשבתאמנחת מחבת ח"א עמ' ריב
עב ע"א רש"י - ת"ח שבבבל לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרתתפארת צבי שמות עמ' תלח
עב ע"ב01 היום יושב בחיקו של א"אבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצה
עב ע"ב02 כשמת ר"ע נולד רביאור הישר בראשית דף ל"ה ע"ב
עב ע"ב02 כשמת רבי עקיבא נולד רביישראל קדושים עמ' 104
עב ע"ב05 אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותואבן פינה עמ' 85
עב ע"ב05 אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ליקוטים אות ה
עב ע"ב05 אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנ
עב ע"ב05 אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותוס' החיים (תשנג) עמ' עח
עב ע"ב05 דאין צדיק נפטר מן העולם וכו' עד שלא כבתה שמשו וכו'נועם אליעזר שמות דף רלא ע"ב
עב ע"ב05 ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק במותושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קסה
עב ע"ב05 שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רפה
עב ע"ב06 הצדיק נקרא שמשפנים יפות על תהלים עמ' שסז
עב ע"ב06 כשהצדיק חי בעולם הוא כעין זריחת השמשתפארת משה עמ' ד
עב ע"ב06 וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקעה שמשו וכו'אוזן שמואל דף מ ע"א
עב ע"ב06 וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקעה שמשו וכו'אורחות דוד עמ' של
עב ע"ב06 וזרח השמש ובא השמשאור חדש על ציון דף צח ע"א
עב ע"ב06 וזרח השמש ובא השמש, עד שלא ישקיע הקב"ה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רסה
עב ע"ב06 וזרח השמשאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ד
עב ע"ב07 עד שלא כבתה שמשו וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' ריח
עב ע"ב07 עד שלא שקעה שמשו של וכו'דבש השדה עמ' קכט
עב ע"ב07 עד שלא שקעה שמשו של משה זרחה שמשו של יהושעקומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ב
עב ע"ב26 המפקיר עבדו יצא לחרות, ביאושדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצב
עב ע"ב35 ממזרי ונתיני טהורים להת"לשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כא
עב ע"ב35 ממזרים ונתיניםהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ג
עב ע"ב35 עתידים ממזרים ליטהר וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקמט
עב ע"ב35 אמרו עתידין ממזרין ליטהרחכמת התורה בא עמ' תרסט
עב ע"ב39 וישב ממזר באשדודתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"ג
עב ע"ב44 גר לא ישא ממזרתעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרז
עג ע"א01 חד למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי שתוקי בישראלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יד ע"ב
עג ע"א03 קהל גרים לא איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 416
עג ע"א08 ממזר ספק יבא בקהללקוטי שיחות חי"ג עמ' 108
עג ע"א09 בקהל ספקהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
עג ע"א11 רבי יוסי ורבי יהודה נחלקו בדרשה דקרא 'הקהל חקה אחת'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 417
עג ע"א16 דרש ר' זירא במחוזא גר מותר בממזרת וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' צד-צו
עג ע"א16 דרש ר' זירא במחוזא גר נושא ממזרתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תי
עג ע"א16 דרש ר' זירא גר מותר בממזרת ורגומוהו כל העם באתרוגיהםויגד יעקב עמ' שטו
עג ע"א35 מעלה עשו ביוחסיןשיחת מלאכי השרת עמ' 95
עג ע"א תוס' ד"ה מאי - אבוה דשמואל הלך למדינת הים ובא על ידי שם וכו' והוליד את שמואלאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
עג ע"ב בי כנישתא סמיכתא למתא ושכיחי ביה רבים אין בו משום אסופילב המשפט ח"א שיעור כז [הלכה]
עג ע"ב נאמנת חיה לומר זה כהןעיוני רש"י במדבר עמ' ה
עג ע"ב נאמנות חיה לומר זה כהן וזה לוי וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' ע
עג ע"ב בד"א כשמקחו בידוטבעות זהב ח"א דף נח ע"ג, ס ע"א [הלכה]
עד ע"א שלשה נאמנים על הבכור וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפח
עד ע"א שלשה נאמנין על הבכור, חיה אביו ואמושבט מישראל (פרידמן) עמ' ע
עד ע"א רש"י ד"ה ונחזי זוזיעולת חודש ח"ג מאמר תלח
עה ע"א גר עד עשרה דורות מותר בממזרתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' י
עה ע"ב כותים הם גרי אריותעין איה ב' 210
עה ע"ב כותים גירי אריות הםאמרי נועם (מועדים) סי' מג לפורים
עה ע"ב עכו"ם הבא על בת ישראל הולד כשראור אברהם ויקרא עמ' קע
עה ע"ב מן הקוצים שבעם וכו' מן הבחירים שבעםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 113
עה ע"ב מקצה העם במוקצין שבעםפנים יפות על תהלים עמ' סה
עו ע"א הנושא אשה צריך לבדוק אחריה ד' אמהותנתיבות עולם ח"ב עמ' צא
עו ע"א בודקין ד' אמהות, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' נה
עו ע"א אין בודקים לא מן המזבח ולמעלהמי מרום ח"ז עמ' קפב
עו ע"א אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות כו
עו ע"א אין בודקין לא מן המזבח ולמעלהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנו
עו ע"א אין בודקין מן הסנהדרין ולמעלהפנים יפות על תהלים עמ' תנב
עו ע"א אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלךרסיסי לילה סי' מ (עמ' 73), אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 26)
עו ע"א המוכתב באסרטיא של מלך אין בודקין אחריוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות ו
עו ע"ב12 אין בודקין מן המזבח וכו' אי לאו דבדקוה לא הוו מסקי ליה ולא מן הדוכן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנו
עו ע"ב25 אמר מר ממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבתאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רא
עו ע"ב25 כופין על הצדקהעטרת ישועה (תשסד) אות ב לשבת הגדול צו
עו ע"ב25 ממשכנין על הצדקהרוח חיים (חיד"א) עמ' ז
עו ע"ב29 גר אין ממנין לכל שררהאור הרעיון עמ' רסד
עו ע"ב29 אין למנות גר גם למשימות אחרות משיפוטמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 420
עו ע"ב29 הממונים, מקרב אחיךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפה
עו ע"ב29 כל משימות יהיו מקרב אחיךחכמת התורה ויגש עמ' שצג
עו ע"ב29 כל משימות שאתה משים יהיה מקרב אחיךדרך חיים (תשלה) עמ' קמה
עו ע"ב34 רבי זירא מטפל בהו (בגרים)מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 421
עו ע"ב35 אפילו ריש כורי לא מוקמי מינייהואור הרעיון עמ' רסג
עו ע"ב35 שאפילו ריש גרגותאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נב
עו ע"ב37 רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיא של מלך אמר רב יהודה אמר שמואל כחילות של בית דודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 80
עו ע"ב38 אין בודקין מחיילות של בית דודפנים יפות על תהלים עמ' תנב
עו ע"ב38 בחיילות של בית דוד וכו' שתהא זכותן וזכות אבותן מסייעתןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסד
עו ע"ב38 חיילות בית דוד היו מיוחסיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעא
עו ע"ב39 והתיחשם בצבאברכת מועדיך לחיים ח"א דף יח ע"ב [ס ע"א ד"ה וזהו]
עו ע"ב40 כדי שיהיה זכות אבותם מסיעתןמרפא לשון עמ' רצא
עו ע"ב40 והאיכא צלק העמוני, מאי לאו דאתי מעמון, לא דיתיב בעמון. והאיכא אוריה החתי, מאי לאו דאתי מחת, לא דיתיב בחתאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רנ
עו ע"ב43 ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תאר, וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסו
עו ע"ב46 בעלי אגרופין היוטוב טעם שמות עמ' קסח
עו ע"ב46 והן הן בעלי אגרופין של בית דוד וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק יח
עו ע"ב46 והן הן בעלי אגרופין של בית דודנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מד ע"ד
עו ע"ב רש"י - להשקות בית השלחיןאור הרעיון עמ' רסג
עו ע"ב רש"י - סנהדרין שבאותה שעה היו צריכין להיות מיוחסים משום שכינה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שלג
עו ע"ב תוס' ד"ה אין בודקין, לכתחילה לא עבדייציב פתגם - ימים נוראים עמ' נא
עז ע"א כשם שבני ישראל מקוה טהרה לחללות כך בנות ישראל מקוה טהרה לחלליןאור לשמים (תשסג) עמ' רמג
עז ע"א פנ"יבנין אפרים עמ' קג [הלכה]
עז ע"ב07 אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
עז ע"ב24 הואיל ושם זנות כו'בנין אפרים עמ' מט [הלכה]
עז ע"ב27 ר"ש היא דאמר אין איסור חל על איסור ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ג ע"א
עז ע"ב39 לא יאמר גרושה בכהן גדול, ותיתי בקל וחומר מכהן הדיוטמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ד
עז ע"ב44 חללההכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק יד
עח ע"א03 קידש ובעל לוקה שתים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק טו
עח ע"א06 מתיב רבא אלמנה וגרושה לוקה משום ב' שמות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נד ע"א
עח ע"א14 אמר אביי קידש לוקה בעל לוקה, ורבא אמר לא בעל אינו לוקהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמט, קסג, קסט
עח ע"א14 מחלוקת אביי ורבאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרה
עח ע"א14 קידש לוקהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה
עח ע"א16 באיסור כהונה בעי קידש ובעלמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסה
עח ע"א19 מודה אביי במחזיר גרושתומשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
עח ע"א21 לקחתה להיות לו לאשה אמר רחמנא והא ליכאמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' יד
עח ע"א22 הכל מודים באלמנה לכהן גדול לוקה בבעילה לחודמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסו
עח ע"א38 גיורת וכו' לעבדים וכו' אלמנה וכו' לא יקחו וכו' מזרע בית ישראללקוטי שיחות חי"ח עמ' 286
עח ע"א רש"יבנין אפרים עמ' צז [הלכה]
עח ע"א תוס' ר"י הזקןבנין אפרים עמ' צו (בהערה) [הלכה]
עח ע"א מהרי"טבנין אפרים עמ' יא [הלכה]
עח ע"ב אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדפנים יפות על תהלים עמ' תנא
עח ע"ב אלא, נר אלקים טרם יכבה בהיכל ה' ושמואל שוכב במקומובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רפה
עח ע"ב ונר אלקים טרם יכבה בהיכל ה' וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שב
עח ע"ב מכהן יקחו, מכהן אין מישראל לא?משך חכמה הפטרת אמור
עח ע"ב יכירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טז
עח ע"ב יכירשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלז
עט ע"א רב אמר בוגרת לפנינו ושמואל אמר חיישינן לקידושי שניהןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף טז ע"ב
עט ע"א כל טהרות שנעשו על גביו למפרע וכו' טמאות וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ח ע"ב, ט ע"א
עט ע"ב כ"ע כיילי לה בקבא זוטאדובר צדק עמ' 170
עט ע"ב ארבב"ח וכולן בכרוכין אחריה וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק מא
פ ע"א וסמוך מיעוטא לחזקה איתרע ליה רובאלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
פ ע"א רובא וחזקה רובא עדיףאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעח
פ ע"א רובא וחזקה רובא עדיףאור אברהם - רות עמ' סה
פ ע"א רובא וחזקה רובא עדיףאור אברהם דברים עמ' שסג
פ ע"א רובא וחזקה רובא עדיףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' צד
פ ע"א ב' דברים אין בהם דעת לישאל וכו' תינוק ועוד אחרת, וברש"י ותוס' שםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסב
פ ע"ב08 לא יתייחד אדם עם שתי נשיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפד
פ ע"ב08 לא יתייחד אדם עם שתי נשיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
פ ע"ב08 לא יתייחד אדם עם שתי נשיםכוונת הלב עמ' קסג
פ ע"ב08 לא יתייחד איש אחד עם שתי נשיםויקח אברהם דף ג ע"ד
פ ע"ב08 לא יתייחד כו' שתי נשים מתייחד כו' עם אמו כו' רמז לייחוד כו'שערי תשובה סה"י אות עג
פ ע"ב09 אשה מתייחדת עם ב' אנשים וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תכ
פ ע"ב13 מתייחד אדם עם אמו ועם בתוכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"ב, שמיני ח ע"ב, מצורע יד ע"ג, יט ע"א בהגהה, מצורע כד ע"א, כה ע"ד, בלק מב ע"ד
פ ע"ב13 מתייחד אדם עם אמו ועם בתומשך חכמה בראשית פ' ב פס' כד
פ ע"ב13 מתייחד אדם עם אמו ועם בתונועם אלימלך (תשסא) עמ' תיג
פ ע"ב13 מתייחד אדם עם אמו ועם בתונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ק ע"ג
פ ע"ב13 מתייחד אדם עם אמו ועם בתוצפנת פענח (תשסו) עמ' רעג, שב, שנו, תיא, תכא
פ ע"ב13 מתייחד ארם עם אמו ועם בתותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנט
פ ע"ב16 ונשים דעתן קלותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 70
פ ע"ב16 ונשים דעתן קלותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קסח
פ ע"ב16 נשים דעתן קלהפירות מפוזרין עמ' כח
פ ע"ב16 נשים דעתן קלות עליהןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עה
פ ע"ב16 נשים דעתן קלות עליהןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו
פ ע"ב16 נשים דעתן קלותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יז
פ ע"ב18 אחיך בן אמך לא מבעי' בן אב דסני ליה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסז אות ח
פ ע"ב18 כי יסיתך אחיך בן אמך - וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית? אלא לומר לך: בן מתייחד עם אמו וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קט ע"א
פ ע"ב18 כי יסיתך אחיך בן אמך וכי בן אם מסית וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' תמח
פ ע"ב21 פשטיה דקראהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
פ ע"ב22 לא מבעיא בן אב דסני ליה (לפי שממעט ירושתו) אלא אפי' בן אם דלא סני ליהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיג
פ ע"ב22 לא מיבעיא בן אב דסני ליה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקכט
פ ע"ב31 מה יתאונן אדם חי - דיו באשר הוא חיאור יהל ח"א עמ' קכ
פ ע"ב31 מה יתאונן אדם חי וכו' דיו חיים שנתתי לואז שמח - שמחת חיים - הקדמה
פ ע"ב31 מה יתאונן אדם חיבית מועד (זלזניק) עמ' מג, מד
פ ע"ב31 מה יתאונן אדם חי, דיו שהוא חי וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שפו
פ ע"ב36 דיו חיים שנתתי לובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשי, ויקרא עמ' כט
פ ע"ב38 דיו חיים שנתתי לובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' צד
פ ע"ב39 ל"ש אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו עשרהמרפא לשון עמ' קפד
פא ע"א13 מלקין על יחוד וכו' ביחוד פנויהתקנת השבין סי' טו (עמ' 127)
פא ע"א19 מלקין על לא טובה השמועהקרן פני משה ח"א עמ' ס
פא ע"א22 בעלה בעיר אין בו משום יחודרוח חיים (חיד"א) עמ' קמו, רט
פא ע"א23 פתח פתוח לרה"ר אין חוששין משום יחודשערי תשובה סה"י אות עג
פא ע"א23 פתח פתוח לרה"ר אין יחודאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעד
פא ע"א31 אנשים מבפנים ונשים מבחוץמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קנו, תקלא, תקע
פא ע"א31 אנשים מבפנים ונשים מבחוץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפד
פא ע"א33 הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לביה ר' עמרםישראל קדושים עמ' 11
פא ע"א33 סקבא דשתא רגלא (ובתוס')ס' החיים (תשנג) עמ' קז*
פא ע"א33 סקבא דשתא רגלאמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ל
פא ע"א33 סקבא דשתא רגלאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסג אות ב
פא ע"א33 סקבא דשתא ריגלא, ותוס' ד"ה סקבא - לכך נהגו להתענות לאחרפרי צדיק קדושים אות ד
פא ע"א33 סקבא דשתא ריגלאאור הצבי עמ' 137, 236
פא ע"א33 סקבא דשתא ריגלאאור תורה השלם (מזריטש) סי' תפג
פא ע"א33 סקבא דשתא ריגלאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 151
פא ע"א33 סקבא דשתא ריגלאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קלג
פא ע"א33 סקבא דשתא ריגלאמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפג
פא ע"א34 מעשה ברב עמרם חסידאאבן שוהם (פינסק) עמ' 7, 54
פא ע"א34 מעשה דר' עמרם שעל ידי זה ניצל מן העבירה כשנתאספו כמה אנשיםצמח דוד (סקאליע) עמ' רצד
פא ע"א34 מעשה דרב עמרם חסידאאור הצבי עמ' 297
פא ע"א34 מעשה דרב עמרם חסידאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנו, תשיח, תשל, שמות עמ' מו, דברים עמ' תקט, יהושע-שמואל עמ' תכב
פא ע"א34 מעשה דרב עמרםברכת מועדיך לחיים ח"א דף קמ ע"ב [תקג ע"א ד"ה וזהו]
פא ע"א34 רב עמרם חסידא וכו' נפיק מיניה כי עמודא דנוראמרפא לשון עמ' רסב
פא ע"א35 בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שסב
פא ע"א35 יצריה אלבשיהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשעא
פא ע"א35 שקליה רב עמרם לדרגא וכו' רמא קלא נורא בי עמרםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שסב
פא ע"א35 שקליה רב עמרם לדרגיה דלא יכלין עשרה למדלייהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קלז
פא ע"א36 כי מטא לפלגא דרגא איפשחאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שס
פא ע"א37 נורא בי עמרםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלה
פא ע"א37 נורא בי עמרםברכת דוד עמ' קב
פא ע"א37 נורא בי עמרםדברי יונה ח"א עמ' רכ
פא ע"א37 נורא בי עמרםויגד יעקב עמ' תרלג
פא ע"א37 נורא בי עמרםחקל יצחק (תשסג) עמ' שכה
פא ע"א37 נורא בי עמרםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' מט, עח
פא ע"א37 נורא בי עמרםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קנט
פא ע"א37 נורא בי עמרםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' נב, שמא
פא ע"א37 נורא בי עמרםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכח
פא ע"א37 נורא בי עמרםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' יד
פא ע"א37 נורא בי עמרםשרגא המאיר על התורה עמ' יג
פא ע"א37 נורא בי עמרםתפארת צבי שמות עמ' תקיח
פא ע"א37 נורא דבי רב עמרם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כג עמ' קסז
פא ע"א37 עמרם חסידא צעק נורא בי עמרםפרדס המלך (תשסט) אות כו, רלב
פא ע"א37 רמא קלא נורא בי עמרםפרי צדיק בראשית אות א, שמיני אות ט, ט"ו באב אות ג, דברים אות טו
פא ע"א37 רמא קלא נורא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פא
פא ע"א38 מוטב דאיכסף בעוה"זדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצ
פא ע"א38 מוטב שאבייש את עצמי בעוה"ז ואל אבוש לעוה"ברב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' לג
פא ע"א38 מוטב תיכספו בי עמרםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד
פא ע"א39 א"ל חזו דאנא בישרא ואת נורא ואנא עדיפנא מינךשבט מוסר עמ' צה, קטו, שכ
פא ע"א39 אמר ליה חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינךאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שסא
פא ע"א39 אשבעיה דינפק מיניה נפק מיניה כי עמודא דנוראדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסב
פא ע"א39 חזי דאת נורא ואנא בישראויברך דוד עמ' פב
פא ע"א39 חזי דאת נורא ואנא בישראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לג, סט
פא ע"א39 חזי דאת נורא ואנא בישרארסיסי לילה סי' מז (עמ' 99), טו (עמ' 152), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 8 (סי' מא), לקוטי מאמרים עמ' 181, 189, צדקת הצדיק סי' רא, שיחת מלאכי השרת עמ' 95
פא ע"א39 את נורא ואנא בישראדרשות מהר"ם בנעט עמ' פח
פא ע"א39 נפיק מיניה כי עמודא דנוראדעת שבת עמ' צט
פא ע"א39 נפיק מניה עמודא דנורא א"ל חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנאפרי צדיק בראשית אות א, הבדלה וירא אות א, וישב אות יג, לחנוכה אות יא, יח, וארא אות י, ויקהל אות ט, פסח אות כא שמיני אות י, חקת אות ד, ואתחנן אות יב, לט"ו באב אות ו
פא ע"א39 נפק מיניה כי עמודא דנורא כו'שערי תשובה סה"י אות עג
פא ע"א40 אנא בישרא ואנת נוראכוונת הלב עמ' עד
פא ע"א40 הוה מתלוצץ בעוברי עברהכור לזהב ח"ב
פא ע"א40 ר מאיר הוה מתלוצץאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ב
פא ע"א40 ר"מ היה מתלוצץ בעוברי עבירהאמרי רבי שפטיה עמ' כט
פא ע"א40 רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' צח
פא ע"א40 רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירהפרי צדיק פ' זכור אות א, ג
פא ע"א40 רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירהצדקת הצדיק סי' רס
פא ע"א42 אי לאו דמכרזי ברקיע הזהרו ברבי מאיר ותורתו וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 18
פא ע"א42 אמר ר' מאיר הזהרו בי וכו'אבן פינה עמ' 6
פא ע"א42 דקא מכרזו ברקיעא היזהרו בר' מאיר ובר' עקיבא ובתורתואור הצבי עמ' 257
פא ע"א42 הזהרו בר' מאיר ותורתוחכמת התורה נח עמ' תקצ
פא ע"א42 הזהרו בר"מזכות ישראל - עשר קדושות פרק ג אות טו
פא ע"א42 הזהרו בר"מ ובתורתומרפא לשון עמ' עח
פא ע"א42 הזהרו בר"מהקדמת אמרי יוסף (תשנח) עמ' כא
פא ע"א42 הזהרו ברבי מאיר ותורתודרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רסז
פא ע"א42 הזהרו ברבי מאיר ותורתופרי צדיק וישב אות יא, פ' זכור אות א, יא, ל"ג בעומר אות ח, בהר אות יג, בחוקותי אות ה, ואתחנן אות ז
פא ע"א42 הזהרו ברבי מאיר ותורתושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קפו
פא ע"א42 הזהרו ברבי מאיר ותורתו, הזהרו ברבי עקיבא ותורתומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קעט
פא ע"א42 היזהרו בר' מאיר ובתורתואור הצבי עמ' 33
פא ע"א42 מכרזי ברקיע הזהרו בו ובתורתורוח חיים (חיד"א) עמ' קלב
פא ע"א43 ר"ע הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו' שויתיה לדמך תרתי מעיעטרת ישועה (תשסד) אות קיט לשבועות
פא ע"א43 ר"ע הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ה לשבועות [מבן המחבר]
פא ע"א43 רבי עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תי
פא ע"א45 אי לאו דמכרזו עלך ברקיע הזהרו ברע"ק ותורתו שויינהו לך כתרי מעיאור הצבי עמ' 263
פא ע"א46 הזהרו בר' עקיבא ובתורתו ובר' מאיר ובתורתורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כו
פא ע"א46 הזהרו בר' עקיבא ותורתו הזהרו בר' מאיר ותורתורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז, רמג, רנב, רע, שא
פא ע"א46 הזהרו ברבי עקיבא ותורתופרי צדיק ל"ג בעומר אות ח
פא ע"א46 פלימו אמר גירי בעינא שטנאמי מרום ח"ז עמ' שמט
פא ע"א46 פלימו אמר לשטן, 'גירא בעינך'עטרת ישועה (תשסד) אות ב לשבת הגדול מצורע
פא ע"א46 פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעינא דשטן וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קג
פא ע"א46 פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תפא
פא ע"א46 פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תעז
פא ע"א46 פלימו הוי אמר כל יומא גירא בעיניה דשטנאקדושת עינים (תשמו) סי' תקכח
פא ע"א46 פלימו הוי רגיל לומר גירא בעינא דשטןנתיבות עולם ח"ב עמ' קכט
פא ע"א46 המעשה עם פלימובאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ג; אגדה סי' יא אות ו
פא ע"א47 גירא בעינא דשיטנאדברי שמואל (תשיג) עמ' נט
פא ע"א47 גירא בעיני שטןילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א47 גירי' בעיני' דשטןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריד
פא ע"א רטב"א ד"ה ואסקינהו הכל כפי מה שאדםישראל קדושים עמ' 9, תקנת השבין סי' ט (עמ' 77)
פא ע"א תוס', חשבון הנפשנפש הרב עמ' צד
פא ע"ב03 פלימו קטל גבראדבש לפי מע' פ אות לד
פא ע"ב08 כל עידן דהוה נפל לאפיה הוה אמר הרחמן וכו'אמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קג
פא ע"ב08 ר' חייא בר אשייין לבנון (תשסג) עמ' 131
פא ע"ב08 ר"ח בר"א הוי רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה אמר הרחמן וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' כג, שמז
פא ע"ב08 רב חייא בר אשי הוה רגיל כל עדנא דהוה נפל אאפה אמר רחמנא יצילנו מיצר הרעדברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קג
פא ע"ב08 רבי חייא בר אשי וכו' היה מתענה עד שמתתקנת השבין סי' י (עמ' 94)
פא ע"ב08 רבי חייא בר רב אשי וכו' כי אתא לביתיה הוה קא שגרה דביתהו תנורא סליק וקא יתיב בגויה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רכא
פא ע"ב09 ה' יצילנו מיצר הרערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שג
פא ע"ב09 הוי אמר הרחמן הוא יצילנו מיצה"רמרפא לשון עמ' קנח
פא ע"ב09 הי' מתפלל שיצילנו מיצר הרע, וכן לימד השטן לפלימופרדס המלך (תשסט) אות תרעט
פא ע"ב09 הרחמן יצילנו מיצר הרעאז תתחזק עמ' תסח
פא ע"ב09 יש תמיד להתפלל לפני הקב"ה שיציל מיצר הרעפרדס המלך (תשסט) אות תרב
פא ע"ב09 רחמנא מנטרני מן השטןדברי שמואל (תשנח) עמ' עא
פא ע"ב09 רחמנא מנטרני מן השטןדברי שמואל (תשנח) עמ' עא
פא ע"ב17 אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מב עמ' פח
פא ע"ב17 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' באשה שנדרה בנזיר+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנה
פא ע"ב17 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו', רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכא
פא ע"ב17 אישה הפרם וה' יסלח להעיוני רש"י במדבר עמ' תקלח
פא ע"ב17 באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קנז
פא ע"ב17 באשה שנדרה בנזירחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמז
פא ע"ב17 במה הכתוב מדבר באשה שנדרה וכו' דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלט
פא ע"ב17 במה הכתוב מדבר באשה שנדרה וכו' והיא לא ידעה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
פא ע"ב19 ר' עקיבא כי הוה מטי להאי קרא הוה בכי כתיב אישה הפרםאור פני משה דף לו ע"א
פא ע"ב19 ר"ע כי מטי להאי קרא הוו בכי וכו' חקדושת יו"ט ח"א דף ק ע"ג
פא ע"ב19 רבי עקיבא בכה על שניהםחכמת התורה ויצא עמ' תסז
פא ע"ב19 רבי עקיבא כי הוה מטי להאי קרא בכימשך חכמה במדבר פ' ל פס' יז
פא ע"ב20 המתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכו
פא ע"ב20 ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קנה, קנז
פא ע"ב20 מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידופרי צדיק ויגש אות ח, פקודי אות ד
פא ע"ב20 מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידותקנת השבין סי' ה (עמ' 16), יא (עמ' 104), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ח (עמ' 159)
פא ע"ב20 נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהאור אברהם במדבר עמ' שיד
פא ע"ב20 נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בירו בשר טלהאור אברהם דברים עמ' קמז, רמז, רעט
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהאור אברהם - רות עמ' מז, צא, קמה, רב, תלה
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהאור אברהם בראשית עמ' רעו, שלד
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהאור אברהם ויקרא עמ' ה, סב
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהאור אברהם שמות עמ' ד, ריז
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה וישלח עמ' יז
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה מקץ עמ' נה
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה צריך כפרהחכמת התורה ויגש עמ' רה
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה צריך כפרהחכמת התורה תולדות עמ' ת, תט, תיג, תכב, תקנג
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסט
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה לך לך עמ' תקלא
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר צריך כפרהחכמת התורה נח עמ' תטו
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריך כפרהדרשות שבט הלוי עמ' מ
פא ע"ב20 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה "אישה הפרם וה' יסלח לה"משך חכמה בראשית פ' לז פס' כו, במדבר פ' ל פס' יז
פא ע"ב22 ולא ידע ואשם ונשא עונו, כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שצז
פא ע"ב23 ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עונו וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קנו
פא ע"ב23 ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב, אמרה תורה ולא ידע ואשם וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' ר
פא ע"ב23 ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלבמשך חכמה במדבר פ' ל פס' יז
פא ע"ב28 אסור להתייחד עם כל עריות כו'שערי תשובה סה"י אות עג
פא ע"ב32 א"ר מאיר הזהרו בי מפני בתי וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסד
פא ע"ב32 אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתי, אמר רבי טרפון הזהרו בי מפני כלתיבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלג
פא ע"ב32 הזהרו בי מפני בתיפרי צדיק פ' זכור אות א
פא ע"ב46 שקל לבת ברתיה אותבה בכנפיהישראל קדושים עמ' *9-8
פא ע"ב49 אסור להשתמש באשהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכ
פא ע"ב50 אמר ליה אנא כאידך דשמואל סבירא לי דאמר שמואל הכל לשם שמיםזאת זכרון (תשנב) אות צז, פח
פב ע"א01 הכל לשם שמיםישראל קדושים עמ' 7
פב ע"א16 אל יתייחד עם הנשיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שג
פב ע"א16 ר' מאיר אומר לעולם ילמד אדם וכו' ראית מימיך חיה ועוף וכו' ר' נהוראי אומר מניח אני וכו' ובהמקנהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' קעד
פב ע"א16 ר"מ אומר וכו' רבי נהוראי אומרבארות המים (תשסב) עמ' קה
פב ע"א16 ר"מ אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות וכו' ר' נהוראי אומר וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 111
פב ע"א16 ר"מ אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה וכו' (עד סוף המשנה)דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נה
פב ע"א16 רבי מאיר אומר וכו' רבי נהוראי אומרבארות המים (תשסט) עמ' שז
פב ע"א16 רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה וקלהבן מלך - מידת הביטחון עמ' ק
פב ע"א16 רמ"א לעולם ילמד אדם את בנו אומנות קלה רנ"א איני מלמד את בני אלא תורהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יד, טז
פב ע"א17 אומנות נקיה וקלההמאור שבתורה (לסין)
פב ע"א17 ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סב
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקי' וקלהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנב
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה ויבקש רחמים ממי שהעושר שלו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יא
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה וכו' אינו דין שאתפרנס שלא בצער וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כט, אור עולם פרק יא
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהדרשות מהר"ם שיק עמ' פח
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם את בנו אומנות קלהקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נז
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם את בנו אומנותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"א, שכב ע"א
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כה
פב ע"א17 לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה וקלהפנים יפות על תהלים עמ' ג
פב ע"א17 לעולם ילמד את בנו אומנות קלה ונקיה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צז
פב ע"א18 שלא עניות מן האומנות ולא עשיתת מן האומנות אלא הכל לפי זכותוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - קידושין ב
פב ע"א19 אין עשירות מן האומנות אלא יבקש ממי שהעושר שלודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסח
פב ע"א19 עניות ועשירות הכל לפי זכותודברי חנינא - מזלות עמ' לח, קמ
פב ע"א19 רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף וכו', אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתידברי ישכר (רוזנבוים) עמ' קט
פב ע"א19 רשב"א אומר ראית מימיך כו'דרשות הרא"ש דף ב ע"א דרוש א
פב ע"א20 בע"ח מתפרנסין שלא בצערדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפא
פב ע"א20 המה מתפרנסין שלא בצערנר ישראל חלק ג דף קלא
פב ע"א20 והלא לא נבראו אלא לשמשני אלא שהרעותי את מעשיתפארת צבי שמות עמ' תקכו
פב ע"א20 והלא לא נבראו אלא לשמשני וכו'דבש השדה עמ' קלט
פב ע"א20 והן מתפרנסין שלא בצערדרשות מהר"ם שיק עמ' סח, תקיט
פב ע"א20 חיה ועוף כו' אלא שהרעותי מעשי וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 30
פב ע"א20 חיה ועוף מתפרנסין שלא בצערבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עה
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף והן מתפרנסין שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' רנט, רסג
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף וכו' אלא הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסד
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף וכו' ומתפרנסין שלא בצער ומה אלו וכו' אלא שהרעותי את מעשיילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתעה
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' סא
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מד
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני וכו' אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתיאור ישרים (תשסב) עמ' קנד, רנג, רנד
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' עט
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנותבן מלך - מידת הביטחון עמ' צד
פב ע"א20 ראית מימיך חיה ועוףאמרי אש (טאוב) עמ' פו
פב ע"א21 אני נבראתי לשמש את קונילקוטי שיחות חלק ל עמ' 239
פב ע"א21 דין שאתפרנס שלא בצערהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 31
פב ע"א21 הם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קונידברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סז
פב ע"א21 הם נבראו לשמש אותי ואני נבראתי לשמש קוניפרי צדיק וירא אות א, לחנוכה אות ד, ויגש אות י, בא אות י, ויגש - הבדלה, יתרו אות ב, בהר אות ו, נשא אות א
פב ע"א21 הם נבראו לשמש אותי ואני נבראתי לשמש קוניקדושת השבת סי' ה (עמ' 29)
פב ע"א21 ואני נבראתי לשמש את קונידרך חיים (תשלה) עמ' תשמד
פב ע"א21 ואני נבראתי לשמש את קונידרשות מהר"ם שיק עמ' נב
פב ע"א21 ואני נבראתי לשמש את קוניכתר שם טוב (תשסד) סי' שיט
פב ע"א21 ואני נבראתי לשמש את קונילקוטי שיחות ח"ב עמ' 604, ח"ה עמ' 246, חי"ז עמ' 393, חי"ט עמ' 594, ח"כ עמ' 604, 526, חכ"ב עמ' 52, חכ"ד עמ' 348, 202, 181, 163, חכ"ז עמ' 177, חכ"ח עמ' 66
פב ע"א21 ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסין שלא בצערשפע חיים ח"ב עמ' קפג
פב ע"א21 לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוניבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקיב, אלף רא
פב ע"א21 לא נבראו אלא לשמשנילקוטי שיחות ח"ו עמ' 111, ח"כ עמ' 139
פב ע"א21 לא נבראו אלא לשמשנילקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
פב ע"א22 אוי לי שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתיצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשמד
פב ע"א22 אלא שהרעותי את מעשי וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כו
פב ע"א22 אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיזרע קודש - מועדים עמ' רפה
פב ע"א22 אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעח
פב ע"א22 אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיעירין קדישין השלם עמ' תמא
פב ע"א22 אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמועת יצחק - חז"ל אות מב, לקוטים-מאמרים וענינים אות יא
פב ע"א22 אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתימשך חכמה דברים פ' ל, פס' יא-יד
פב ע"א22 אלא שהרעתי מעשי וקפחתי את פרנסתיברכת טוב עמ' רכג
פב ע"א22 האדם מתפרנס בצער משום שהרע את מעשיודברי חנינא - מזלות עמ' ה, עט, פב, קמא
פב ע"א22 הורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פה, צג, קו
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קכא
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפב, שיא
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ח אות כט
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יד
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיברכות אבי דף ח ע"א, כב ע"א, כז ע"ב, מא ע"א, סט ע"א, ק ע"א, קכב ע"ב
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיברכת משה דף מט ע"א
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיבת עין (תשסז) עמ' שפ
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתידברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רפב, ח"ב עמ' רלו, שנז
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיויגד יעקב עמ' קמה, רמ
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמה
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עג
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קצד
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קב
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מקץ ב, וזאת הברכה ד
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתינר ישראל חלק ב דף קו
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיפרדס המלך (תשסט) אות תרפד
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיפרי צדיק וירא אות א, בא אות י, תצוה אות ו, צו אות ה, בהר אות ב, ו, קרח אות יא
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיצפנת פענח (תשסו) עמ' שב
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכה
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי אתמחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 149), קדושת השבת סי' ג (עמ' 16)
פב ע"א22 הרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתיאבני שהם (רובינשטיין) דף לח ע"א
פב ע"א22 הרעותי את מעשי קיפחתי את פרנסתיגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' נו ע"א
פב ע"א22 הרעותי את מעשי קפחתי את פרנסתייד אהרן עמ' לב, מה
פב ע"א22 הרעותי את מעשי קפחתי את פרנסתימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רלז, שמא
פב ע"א22 הרעותי את מעשי, קפחתי פרנסתיעולת ראיה א עד
פב ע"א22 הרעותי מעשי וקפחתי פרנסתיילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שכד
פב ע"א22 שהרעתי מעשי וקפחתי את פרנסתיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סוכה ב
פב ע"א23 חמר וחנווני אומנות לסטיםמכמני עוזיאל עמ' תנז
פב ע"א23 לא ילמד אדם את בנו חמר וגמל וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק לה
פב ע"א24 החמרין רובן רשעיםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמו
פב ע"א25 הספנים רובם חסידיםפרדס המלך (תשסט) אות פג, תרנו
פב ע"א25 הספנים רובם חסיריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לט
פב ע"א25 הספנים רובן חסידיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' יב, קז
פב ע"א25 הספנין רובן חסידיםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ה אות לב
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנוםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רלה
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנוםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנוםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עדר
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנוםעירין קדישין השלם עמ' תמב
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנוםשלשלת הקודש עמ' שמה
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' מא
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' סט
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםילקוט הגרשוני ח"ב
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםילקוט עטרת צבי עמ' קט, קי
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"א
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמז
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםנר ישראל חלק ב דף קז
פב ע"א25 טוב שברופאים לגיהנםתורה וחיים (כלפון) עמ' שנד
פב ע"א25 ספנים רובן חסידיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשטז
פב ע"א25 רוב ספנים חסידים הםשבט מישראל (פרידמן) עמ' קצח
פב ע"א25 רובן של ספניםכתבי רבנו בחיי עמ' קלד
פב ע"א26 אמר רבי נהוראי מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תודהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ה
פב ע"א26 הכשר שבטבחים שותפו של עמלקאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 17
פב ע"א26 הכשר שבטבחים שותפו של עמלקאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ג אות כד, כה
פב ע"א26 והכשר שבטבחים שותפו של עמלק וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ו פסוק ו
פב ע"א26 והכשר שבטבחים שותפו של עמלקמכתב סופר דף יא ע"ד
פב ע"א26 טוב שבטבחים שותפו של עמלקעירין קדישין השלם עמ' רלח
פב ע"א26 טוב שבטבחים שותפו של עמלקשבט מוסר עמ' רצד
פב ע"א26 כשר שבטבחים שותפו של עמלקילקוט הגרשוני ח"ב
פב ע"א26 מניח אני וכו' ואיני מלמד את בני אלא תורהאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קו
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות ואיני מלמד את בני אלא תורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמג
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות שבעולם ואינו מלמד את בני אלא תורה וכו' לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק לה
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד אלא תורהמצוה ולב ח"ב עמ' 164
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהבינה לעתים (תשנד) דרוש לו עמ' רלו
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהדברי מנחם (היימליך) עמ' רסב
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות שבעולם וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' עא, עו, קפג
פב ע"א26 מניח אני כל אומנות שבעולםבכורי אברהם דף סט ע"ג, ע ע"ג, עא ע"א
פב ע"א26 מניח אני כל אומנותאומר לציון (כהן) דף ח ע"א
פב ע"א26 מניח אני כל אומנותעולת חודש ח"ג מאמר קה-קו
פב ע"א26 מניח אני כל אומנותתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסה-קסו
פב ע"א26 מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהדרשות שבט הלוי עמ' לא, קפד, ובמקנה, קצו, ובמקנה, רצג
פב ע"א26 מניח אני כל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כה
פב ע"א26 ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלג, רחצ
פב ע"א26 ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני וכו' אלא תורהמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' ה
פב ע"א26 ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומניות ואיני מלמד את בני אלא תורהויגד יעקב עמ' תרז, תרכז
פב ע"א26 ר' נהוראי אומר, מניח אניילקוט הגרשוני ח"ב
פב ע"א26 רבי נהוראי אומר וכו' ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפז
פב ע"א26 רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות כו' תניא ר"נ אומר כו' (וחדא"ג)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 319, חט"ז עמ' 553
פב ע"א26 רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'הכנה דרבה (תשסט) עמ' מו, סח
פב ע"א26 רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אמניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שאדם אוכל משכרה בעולם הזה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' סז
פב ע"א27 איני מלמד את בני אלא תורה וכו', משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסז, רג, רל
פב ע"א27 איני מלמד בני אלא תורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"א
פב ע"א27 ואיני מלמד את בני אלא תורהדרשות מהר"ם שיק עמ' פח
פב ע"א30 אבל התורה אינה כןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פ ע"ב [רצה ע"א ד"ה והיינו]
פב ע"א30 אבל התורה אינה כןילקוט הגרשוני ח"ב
פב ע"א30 אבל התורה אינה כן וכו' עוד ינובון בשיבה בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 109
פב ע"א30 התורה משמרתו בנערותו ובזקנותואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ה, סדרות סי' טו אות ד
פב ע"א30 התורה משמרתוחקל יצחק (תשסג) עמ' פט, קכב, רכא
פב ע"א30 משמרתו מכל רע ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותותאומי צביה עמ' רמז
פב ע"א30 תורה עומדת לאדם בילדותו נותנת לו אחרית בזקנתומצוה ולב ח"א עמ' 209
פב ע"א31 בזקנותם מה הוא אומר עוד ינובון בשיבהפנים יפות על תהלים עמ' שלט
פב ע"א31 בנערותו מהו אומר וקוי ה' יחליפו כחאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תסג
פב ע"א32 ואברהם זקן וה' ברך את אברהם בכל, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קלז
פב ע"א33 אבות הראשונים קיימו כל התורה כולהקול שמחה פ' יתרו סי' י
פב ע"א33 אברהם אבינו קיים את התורהישראל קדושים עמ' 73, 94, דברי חלומות סי' כה (עמ' 196), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 19), קדושת השבת סי' ז (עמ' 62), תקנת השבין סי' ב (עמ' 12), ג (עמ' 12), ה (עמ' 17), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13, *16, 18), דברי סופרים סי' יג (עמ' 11), לו (עמ' 33), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 51 (סי' נו), צדקת הצדיק סי' קפג, קפז, רמט, רסא, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 169), דובר צדק עמ' 16, 45,39, 49, לקוטי מאמרים עמ' 108, 111, *146, *150-148
פב ע"א33 אברהם אבינו קיים את כל התורה כולהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
פב ע"א33 אברהם אבינו קיים כל התורה כולהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכח
פב ע"א33 אברהם אבינו קיים כל התורה כולהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שעו
פב ע"א33 אברהם אבינו קיים כל התורה קודם שניתנהבארות המים (תשסט) עמ' קנז, רכה
פב ע"א33 האבות קיימו התורה עד שלא ניתנהצמח דוד (סקאליע) עמ' רפו, תקסז
פב ע"א33 האבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנהויברך דוד עמ' יד
פב ע"א33 האבות קימו התורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עט
פב ע"א33 מצינו שעשה א"א את כה"ת כולה וכו' עקב אשר שמע בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 107
פב ע"א33 מצינו שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהנועם אליעזר שמות דף קסה ע"ב, קסו ע"א
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסד, אור תורה סי' כא, ר
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' כא, ר
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהדברי יונה ח"א עמ' שיט
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהעקבי אבירים (תשסה) עמ' כב, תג, תל
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהתורת הרבי רבי זושא סי' ו
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותיחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ב, סמוכים לעד - פסחים ד, קידושין ב
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כלה עד שלא נתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - קידושין א-ב
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורהמשך חכמה בראשית פ' יח פס' י
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו כל התורה כולהאור אברהם בראשית עמ' שג
פב ע"א33 מצינו שעשה אברהם אבינו כל התורהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' ו, י
פב ע"א33 מצינו שקיים א"א כל התורה כולה עד שלא ניתנהאמרי השכל עמ' 68
פב ע"א33 מצינו שקיים אאע"ה את כל התורה כולה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שנד
פב ע"א33 מצינו שקיים אברהם אבינו כה"ת כולה עד שלא ניתנהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יד, סג
פב ע"א33 עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שמט, דברים עמ' רו
פב ע"א33 עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהדרכי ציון עמ' קיא
פב ע"א33 קיים א"א כל התורה כולה עד שלא ניתנהבארות המים (תשסב) עמ' צו
פב ע"א33 קיים א"א כל התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעב ע"ב
פב ע"א33 קיים א"א כל התורהחלק יעקב (קנטור) דרוש כו
פב ע"א33 קיים א"א ע"ה את כל התורה עד שלא ניתנהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תצג
פב ע"א33 קיים אאע"ה כל התורה וכו' שנא' עקב אשר שמע אברהם בקוליקדושת יו"ט ח"א דף קח ע"א
פב ע"א33 קיים אאע"ה כל התורה כולה עד שלא ניתנהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יב, טו, קנ, קנט-קסא
פב ע"א33 קיים אאע"ה כל התורה כלה עד שלא נתנהילקוט דברי חכמים שמות סי' כח
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו את כל התורה כולהאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' עז
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנהשרגא המאיר על התורה עמ' לד, רטו, רמח
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו את כל התורהזכרון אליעזר עמ' מח
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כה"תאור הישר בראשית דף ג ע"א
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' יח, שט
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורה כולהתפארת משה עמ' כה
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא ניתנהנועם אליעזר בראשית עמ' קב ע"א
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא ניתנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצה
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כ
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורהאמרי אש (טאוב) עמ' מב
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורהזכור לאברהם (וייס) פ' בחקתי
פב ע"א33 קיים אברהם אבינו כל התורהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקע
פב ע"א33 קיים אברהם אבינואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כד, מ
פב ע"א33 קיים אברהם אבינוגבורות ה' עמ' טו
פב ע"א33 קיים אברהם כל התורהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכג, רצז
פב ע"א33 קיים אברהם כל התורהויאמר יעקב (גרוס) עמ' יד-טו
פב ע"א33 קיימו האבות התורה עד שלא ניתנהויגד יעקב עמ' קפט, תסח, תקסז
פב ע"א33 קיימו האבות כל התורה עד שלא ניתנהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' פח
פב ע"א33 שעשה א"א את כל התורהמשנת חיים ויקרא עמ' רנו
פב ע"א33 שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 148, 69, ח"י עמ' 50, חי"א עמ' 9, חט"ז עמ' 212, ח"כ עמ' 192, 200, 202, חכ"ג עמ' 33
פב ע"א33 שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהקהלת משה (תשסב) עמ' ריט
פב ע"א33 שעשה אברהם אבינו את כל התורה עד שלא נתנהכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קט
פב ע"א33 שקיים א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהקדושת לוי דף קיד ע"ב, קמב ע"ב
פב ע"א33 שקיים אברהם אבינומשנת חיים בראשית עמ' נ
פב ע"א33 שקיים אברהם בל התורהטוב טעם בראשית עמ' קסו
פב ע"א33 חלק מהמשנה היא ברייתאבני יששכר תמוז-אב מאמר ב אות ז
פב ע"א36 כובס - אומנות זולהמכמני עוזיאל עמ' קד
פב ע"א רש"י - משום שהולכים במקום סכנה לבם נכנע ונשבר לפני הקב"הפרדס המלך (תשסט) אות תרנו
פב ע"א רש"י ד"ה חמר גמללקוטי שיחות חט"ו עמ' 456
פב ע"א תוס' ד"ה אלא הכל לפי זכותו, פירוש לפי מזלו דבני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - קידושין ב
פב ע"א מאירי - לא ילמוד אדם את בנו אומנות בין הנשיםדרשות שבט הלוי עמ' ג
פב ע"א מפרשי המשנה בענין מזל האדםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 262
פב ע"א תוי"ט ד"ה אלא הכל לפי זכותודרשות שבט הלוי עמ' נח
פב ע"ב01 אין לך אומנות שעוברת מן העולם אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נו
פב ע"ב01 ר"א אין לך וכו' אשרי מי שרואה את הוריו וכו'דבש השדה עמ' כג
פב ע"ב02 אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה אוי לו מי שרואה את הוריו באומנות פגומהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' לז, קמו
פב ע"ב04 אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסקי אשרי מי שאומנתו בסםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 514
פב ע"ב04 אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסקיהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שצג
פב ע"ב06 אי אפשר לעולם בלא זו"נ אשרי מי שבניו זכריםדובר צדק עמ' 32, *47-48, דברי סופרים סי' יב (עמ' 9)
פב ע"ב07 אוי למי שבניו נקיבותויגד יעקב עמ' קפג
פב ע"ב07 אשרי מי שבניו זכרים ואוי למי שבניו נקיבותס' החיים (תשנג) עמ' מח
פב ע"ב07 אשרי מי שבניו זכרים וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' רו
פב ע"ב07 אשרי מי שבניו זכריםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכג
פב ע"ב07 אשרי מי שבניו זכריםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' סד
פב ע"ב07 אשרי מי שבניו זכריםשפע חיים ח"ד עמ' קנא
פב ע"ב13 הראית מימיך שועל חנווניחכמת התורה בשלח עמ' תקצז, תרעה
פב ע"ב13 הראית שועל חנווני והמה נבראו לשמשניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ה, ראה יג
פב ע"ב13 לא ראיתי צבי קיץ וארי סבלילקוט הגרשוני ח"ב
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי ארי סבל וצבי קייץ וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיח
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני והם מתפרנסים שלא בצער וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' יט
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 448
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוניאוצרות חיים - מצוות עמ' צא
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועללקוטי מאמרים עמ' 239
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו' והם מתפרנסים שלא בצער וכו', אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נד
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו'אבן פינה עמ' 61
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו'אמרי יוסף שמות דף נה ע"ב, סז ע"ב
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' עט
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל ושועל חנוני וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי, שנאמר עוונותיכם היטומבשר טוב - חנוכה עמ' י
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל ושועל חנונידרשות אל עמי דרוש כב
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קיץ ושועל חנוני והם לא נבראו אלא לשמשנידברי יהושע מאמר א פ"ז עמ' נ
פב ע"ב13 מימי לא ראיתי צבי קיץ, ארי סבל, שועל חנוני, והם מתפרנסים שלא בצערטללי אורות עמ' נד
פב ע"ב13 מעולם לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוניאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ו
פב ע"ב13 מעולם לא ראיתי צבי קייץ וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיילקוט דברי חכמים שמות סי' קצז
פב ע"ב13 מעולם לא ראיתי צבי קייץ ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצערמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעז
פב ע"ב13 מעולם לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קפב
פב ע"ב13 ראית מימיך שועל חנוני, והן מתפרנסין וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' קצח
פב ע"ב13 תניא רבי שמעון וכו' מימי לא ראיתי צבי קיץתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ז

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
לז באופן שאין נוהגין מנהג בניםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קמז
לז ישראל קרויים בנים בית שמאי (פרידמן) דף כה ע"ג {רק כששלום ביניהם}
לז לא נתחייבו בבכורים עד שכבשו וחלקושארית מנחם ח"ג עמ' קמד, קמז
לז ע"א אין חדש נוהגבחרלשער החצר (תשעב) סי' פז
לז ע"א אלה החוקים אלו המדרשות והמשפטים אלו הדינים אשר תשמרון זו משנה לעשות זו מעשהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסג
לז ע"א אלה החוקים אלו המדרשות, והמשפטים אלו הדינים, אשר תשמרון אלו משנה, לעשות זו מעשהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמא
לז ע"א אלה החקים - אלו המדרשותישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פח
לז ע"א אשר תשמרון זו משנהזאת ליעקב שמות עמ' תיז
לז ע"א אשר תשמרון זו משנהמצווה ועושה ח"א עמ' סג, תקל
לז ע"א אשר תשמרון זו משנה לעשות וו מעשהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שסז
לז ע"א אשר תשמרון זו משנה, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' י
לז ע"א אשר תשמרון, זו משנה, לעשות, זו מעשהאורות התורה פרק ח פסקא ב {לפי רבנו חננאל, בבא מציעא סוף פ"ב, משנה כוללת גם בירור הלכה למעשה, אם כן "לעשות" זה מעשה}
לז ע"א דאמר אביי מאן תנא דפליג עליה דר"א ר' ישמעאל היא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צה ד"ה ובזה יש
לז ע"א ואיזוהי מ"ע שלא הזמן גרמא מעקה אבידה וברמב"ןגבורת יצחק אבות עמ' קט
לז ע"א חוץ מן הערלהרחמים לחיים דף י"א ע"ב (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן נ"ו)
לז ע"א חוץ מן הערלה ומן הכלאים דהלכתא גמירי להדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צה ד"ה ובזה יש
לז ע"א לא היו המצוות נוהגות רק אחר ירושה וישיבהמעדני אשר נישואין עמ' עב
לז ע"א מדאמר אביי מאן תנא דפליג עליה דר"א רבי ישמעאל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קב ד"ה באופן
לז ע"א מה ע"ז שהיא חובת הגוףאהבת ציון דרוש יב
לז ע"א מצה חובת הגוףמנחת ישראל עמ' שלו
לז ע"א פני יהושע בקונטרס אחרון פסק דחדש, ד"ה העולה מכל דברינו. א"כ בחלה נמי אם המחה העיסת חלה וגמעו נמי ליכא איסור דאורייתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסד ד"ה ומה
לז ע"א פני יהושע בקונטרס אחרון פסק דחדש, ד"ה ועל ארבעה. דהא בתרומה לא אשכחן דכתיב פרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנט ד"ה והשתא א"ש
לז ע"א פני יהושע בקונטרס אחרון פסק דחדש, ד"ה לכן אבאר דמה להנך שנוהגין בין בארץ ובין בחו"ל משא"כ בטבל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנט ד"ה והשתא ממילא
לז ע"א פני יהושע בקונטרס אחרון פסק דחדש, ד"ה לכן אבאר. משא"כ במידי דלאו מיני פירות וכו' אין משקין היוצא כמותן אלא היכא דכתיבא בהדיאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנה ד"ה ונמצא, עמ' קסג ד"ה ומה
לז ע"א פני יהושע בקונטרס אחרון פסק דחדש, ד"ה לכן אבאר. ערלה יוכיח דאע"ג דאיסור הבא מאליו וכו' ואפ"ה אין היוצאין מהן כמותןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסג ד"ה ועתה
לז ע"א פני יהושע ד"ה גמרא. ואע"ג דפשט לשון המשנה ודאי משמע דר"א לחומרא פליג אפ"ה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צה ד"ה ובזה יש
לז ע"א רש"י ד"ה אף החדש. מלאוכלו לפני העומרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צה ד"ה ובזה יובנו
לז ע"א רש"י ד"ה ללמדך, אין במת צימר אלא במקום אחדרנת יצחק יהושע עמ' ר, שמואל עמ' קנב, שיח, תכב, תצו, תקז
לז ע"א רש"י, אין במת צבור אלא במקום אחדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנט
לז ע"א שבת נוהג אף בחוץ לארץפני חיים (פלג'י) עמ' קנז ע"ב
לז ע"א תוס' ד"ה והרימשק ביתי סימן קלח דף סא ע"א
לז ע"א תוס' פסח יהושע בגלגל היה בהוראת שעה למ"ד שקודם ירושה וישיבה ליכא פסחבאר שרים פרשת וילך דרוש א אות ג
לז ע"א תשמרון זו משנהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק רא, רב
לז ע"א תשמרון זו משנה ברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' כד
לז ע"ב אי דפרש אי דפניםשער יוסף (תקיז) דף ק ע"ב
לז ע"ב אי הכי, אמר לו ר"ע הרי שבת שנאמר בו מושבות וא"ל שבת ק"ו היא, נימא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קב ד"ה באופן
לז ע"ב אין ביכורים נוהגים אלא לאחר ירושה וישיבהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריג
לז ע"ב אלא למ"ד לאחר ירושה וישיבה משמע ניכול לאלתרטיול בפרדס ח"א עמ' יב
לז ע"ב אר"א האי תנאדרכי איש דף יד ע"ג
לז ע"ב ב' הכתובים רמלך וביכורים צריכי וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 292,
לז ע"ב ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 178
לז ע"ב במדבר הקריבו פסח רק בשנה שניהציץ השדה - שדי יער עמ' שמב
לז ע"ב בשלמא למ"ד מושב כ"מ שאתה וכו' היינו רב' ויאכלו מעבור הארץ וכו' ובתוס' ד"ה ממחרת וכו'ברית שלום (תעח) דף עד ע"ד, קלט ע"ג, קמ ע"ב
לז ע"ב בשלמא למ"ד מושב כ"מ שאתה וכו' היינו רב' ויאכלו מעבור הארץ וכו' ובתוס' ד"ה ממחרת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תצו
לז ע"ב בשלמא למ"ד מושבות כל מקום שאתם יושבים היינו דכתיב ויאכלו מעבור הארץ וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רעד
לז ע"ב בתור" ה הואילימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסד
לז ע"ב ד"ה הואיל, למ"ד פסח שעשאו במדבר ע"פ הדיבור היה, מאי גנות איכא וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רטו
לז ע"ב הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם וכו' ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בהעלותך לב ע"ב
לז ע"ב ויאכלו מעבור הארץ ממהרת הפסח - אקרוב עומר והדר אכולאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שכג
לז ע"ב ור"ע סבר קירבו נסכים במדברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קג ד"ה והנה הש"ס
לז ע"ב ירושה וישיבהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 352
לז ע"ב מהרש"א (חי' הלכות) ד"ה בד"ה ממחרת. וע"כ נראה שהוצרכו לכך לפי, ר"ת דממחרת הפסח מביאים נמי ט"ו הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ק ד"ה ובזה
לז ע"ב מהרש"א (חי' הלכות) ד"ה תוס' - כבר כתב מהרש"ל בזה דע"ב אינו מדברי התוס' וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פח ד"ה וי"ל
לז ע"ב מהרש"ל (חכמת שלמה) ד"ה תוספות. זה הדבור על כל פנים אינו מבעלי התוס' וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פח ד"ה וי"ל
לז ע"ב מושב דכתב רחמנא גבי מצה ומרור וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קיט
לז ע"ב מושב דכתב רחמנא גבי מצה ומרור למה לידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פח ד"ה ובזה
לז ע"ב ממחרת הפסחבנין שאול עמ' קמד
לז ע"ב ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קי ד"ה והנה
לז ע"ב מצות תפיליןישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 192
לז ע"ב מקנה בתוס' ד"ה ממחרתדברי שאול שמות עמ' שיד
לז ע"ב ס"ד אמינא הואיל ובענינא דמועדות כתיבא תיבעי קידוש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קעח ד"ה כתיב
לז ע"ב סד"א הואיל וכתיב על מצות ומרורים יאכלוהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צ ד"ה מהאי
לז ע"ב עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 338
לז ע"ב רש"י ד"ה ור"ע. ליחיד במדבר משקרבו לרביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קג ד"ה והנה הש"ס
לז ע"ב רש"י ד"ה ר' ישמעאל. ואע"ג דכתיב במילואים וכו' וכתיב ביה נסכים בעולת התמיד וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קג ד"ה והנה הש"ס
לז ע"ב תוס' ד"ה בזמןדברי שאול שמות עמ' ק
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילדברי שאול במדבר עמ' מה
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ד
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילדבר טוב עמ' קנז, קסא, קסד
לז ע"ב תוס' ד"ה הואיל, וא"ת א"כ היאך הקריבו פסח זה וגם אותו פסח שעשו בימי יהושע וי"ל שעשו ע"פ הדיבורדברי טובה יהושע ח"א עמ' קסט פסוק י
לז ע"ב תוס' ד"ה מושב. תימה דבסוף ערבי פסחים מפיק מיניה לקובעו חובה בזמן הזה, וי"ל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פה ד"ה נקדים
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרתתורה אור (באנדי) עמ' שיח
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרת, הקשה ה"ר אברהם אבן עזרא וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' קעב, קעד
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרת, מוזכר בו האבן עזרא ז"למצווה ועושה ח"א עמ' תקנט
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרת. היכי אמרינן ממחרת הפסח דהכא הוי ששה עשר בניסן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שעט ד"ה ממחרת, עמ' שצו ד"ה והנה
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרת. ולשון התורה לחוד ולשון נביאים לחוד ולשון חכמים לחודדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ק ד"ה ובזה
לז ע"ב תוס', הא דלא עשו פסח במדברשירת הפסח אות קלט
לז ע"ב תפילין וכו' עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רטו-רכ; חבש פאר דרוש א עמ' מט-נה; טוב ראי קידושין עמ' פד-פה; פניני הראי"ה עמ' 339-342 {ביאוד היחס שביניהם, כי א"י ארץ זבת חלב ודבש ויש סכנה שיתחזק הגוף ועי"ב יתחלש השכל, על כן הקדים תפילין המחזקים את השכל}
לז. אי לי אלא בארץ בחו"ל מנין ת"ל כל הימיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לג
לז. אלה החוקים אלו המדרשות וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' עט
לז. אשר תשמרו זו משנה לעשות מעשהחנן אלקים עמ' קמט, קנב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצח
לז. בארץ היינו בא"י על האדמה אפי' בחו"לפאר יעקב ח"ד עמ' קכח
לז. בענין אם יש חיוב תרומות ומעשרות בחוץ לארץיד דוד (אופנהיים) עמ' י
לז. דת"ר אלה החוקים אלושערי שיש יהושע ח"א עמ' מו
לז. הקים אלו המדרשותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 88
לז. והרי תפילין דנוהג בין בארץ ובין בחו"למצווה ועושה ח"ב עמ' תקנח
לז. ושאינה תלדה בארץ נוהגת בין בארץ כין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים רבי אליעזר אומר אף החרששל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קז
לז. יכול כל המצות לא יהו נוהגין אלא בארץויואל משה מאמר א סי' צב עמ' קז
לז. כ"מ שנא' בו מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דבר"י ור"ע וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' ער
לז. כ"מ שנאמר מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבהדברי יואל פ' בא דף שז ע"א
לז. כל מצוה שהוא תלוי בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ישראלעצי חיים - מועדים עמ' שמד*
לז. כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחו"לתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפה הערה 33
לז. לא הוי חרש בחו"ל דאורייתאגור אריה במדבר פל"ה אות י
לז. לאחר ירושה וישיבה משמעתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
לז. מאי תלויה הכי קאמר, כל מצוה שהיא חובת קרקעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תת הערה 4
לז. מה ע"ז מיוחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו, רטז
לז. מחלוקת אם נתחייבו עומר מיד בבואם לא"ייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלג
לז. מצוה שהיא חובת הגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
לז. מצות התלויות בארץפרפרת משה ח"ב עמ' רפ
לז. סוגיא דחדש וערלה וכו'בני שלשים עמ' מא
לז. ע"ז חובת הגוף ונוהגת כל הימים וגם בחו"ליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לה
לז. פלוגתא דתנאי רבי אליעזר ורבי יהושע אי חדש נוהג בחו"ל, והאם ביאה ומושב אינו אלא אחר ירושה וישיבה או לאערבי נחל (תשסד) עמ' תקב, תקכז
לז. רי"א בזמן שישראל עושין רצונו של מקום נקראים בניםאמת ליעקב (ניניו) מערכת ר אות עד
לז. רק חובות קרקע מוגבלות לא"יגור אריה בראשית פ"א הערה 10, במדבר פל"ה הערה 47
לז. שמור זו משנהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ס עמ' קנד
לז. תוס' - ממחרת הפסחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שי
לז. תוס' ד"ה הכי גרסינןויואל משה מאמר א סי' צו עמ' קט
לז. תוס' ד"ה כל, בסופותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיא
לז. תרומות ומעשרות תלוים בארץגור אריה בראשית פ"א אות ב
לז. תשמרון זו משנה, לעשות וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שה
לז: א"ר ישמעאל לא קרבו נכסים במדבריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נג, ריח
לז: אף כל לאחר ירושה וישיבהגור אריה במדבר פט"ו הערה 29
לז: בזמן דליכא פסח לא ליכולגור אריה שמות פי"ב אות מז
לז: ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין למ"לדברי יואל פ' בהר דף חצר ע"א, של ע"א
לז: בכל מושבותיכם דכ' רחמנא גבי שבת למ"ל וכו'דברי יואל פ' אמור דף רנג ע"ב, רנח ע"א
לז: בכל מושבותיכם קמ"ל דנוהג גם בזמן דליכא קרבןגור אריה ויקרא פ"ז אות כה
לז: במדבר לא הקריבו נסכיםפרפרת הפרשה פרשת חוקת פרק כ פסוק ה
לז: בשביל מצות אלו תכנם לארץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקג
לז: בשלמא למ"ד מושב כ"מ שאתם יושבים משמע היינו דכ' ויאכלו מעבור הארץ וכו' אקרוב עומר והדר אכולחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלז, שפז
לז: בשלמא למ"ר מושב כל מקום שאתם יושבים משמע היינו דכתיב ויאכלו מעבור הארץ וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצה
לז: הא דכתיב ירושה וישיבה בביכורים וכו'להורות נתן דברים עמ' קצה
לז: הואיל ונאמרה ביאות בתורה סתם וכו', ותוס' ד"ה הואילכרם חמד (תשסו) עמ' סה, סז, קיא, קמד, קנט
לז: הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם כו' לאחר ירושה וישיבה, ותוס'בגדי חמודות שמות פרק יב פסוק כד-כה
לז: המקנה - לילה אחר היום קודם מתן תורהפני מלך בראשית עמ' לד
לז: הסתפקו מהמן שבכליהם עד ט"ז בניסןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעה
לז: חובת הגוף נוהגת בין בא"י בין בחו"לשרתי ח"א עמ' רנג
לז: כל מקום שנאמר ביאה אינו אלא לאחר ירושה וישיבהויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' שלט
לז: כל מקום שנאמר כי תבואו, פירושו עשה מצוה שבזכות זה תכנסו ותבואו אל הארץקדושת יצחק עמ' קי, קיא
לז: לא נתחייבו בביכורים עד אחר ירושה וישיבהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפט, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו, קכא
לז: לא נתחייבו בביכורים עד לאחר חלוקהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קפט
לז: לא נתחייבו בביכורים עד שכבשושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לז, רטו, רכ, רכז, רמה
לז: לא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תנא, תנו, תסא, תעא
לז: לא נתחייבו בבכורים אלא לאחר ירושה וישיבהעצי חיים על התורה עמ' שכח
לז: לא נתחייבו בבכורים עד אחרי כבוש וחילוקוזרח השמש על התורה עמ' שכז
לז: לא קרבו נסכים במדבר בקרבן יחידפנים מסבירות עמ' שפג
לז: לא קרבו נסכים במדברפרדס מנחם עמ' קג
לז: לחד תנא, כל מקום שנאמר כי תבואו אל הארץ, פירושו עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לה ותבוא אל הארץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשסא, תשפג
לז: למ"ד אחר ירושה אמאי לא אכוליוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רמח
לז: מגיד שלא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץ וחילקוערבי נחל (תשסד) עמ' ס
לז: מגיד שלא נתחייבו בביכורים עד שכבשו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נא
לז: מושב דכתב רחמנא גבי מועדות למה ליערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קפט
לז: מושב רכתב רחמנא גבי חלב ודם ל"לגור אריה ויקרא פ"ג הערה 45
לז: מלך דרכו לכבושיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו, מט
לז: ממחרת הפסח אכול וכו', ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעו
לז: ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכולחיי נפש ח"ד עמ' יז, רכז
לז: ממחרת הפסח אכול עד השתא לא אכולאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקפא
לז: סד"א הואיל ובענין מועדות כתיבא לבעי קידוש בי"דיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צט, קב
לז: סד"א הואיל ובענינא דמועדות וכו'מאורי שערים עמ' קלט
לז: סד"א הואיל וכתיב על מצות ומרורים יאכלוהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסה
לז: עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שיא
לז: עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץפנים מסבירות עמ' שפב
לז: עשה מצוה זו שבשבילה תכנם לארץגור אריה ויקרא פ"א הערה 126
לז: עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצט
לז: קרבו נסכים במדבררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסא
לז: תוד"ה ממחרתמקראי קדש (תשנג) עמ' שדמ
לז: תוס' - במדבר היו רוב ישראל ערליםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סה
לז: תוס' - פסח מדבר על פי הדיבור עשושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סו
לז: תוס' (ע"ש במהרי"ט ז"ל)וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סג
לז: תוס' ד"ה בזמןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפוד
לז: תוס' ד"ה הואילגור אריה בראשית פי"א הערה 45, במדבר פ"ט אות א
לז: תוס' ד"ה הואילחמודי צבי מועדים עמ' תצו, תקפד
לז: תוס' ד"ה הואיללהורות נתן במדבר עמ' פט, צד
לז: תוס' ד"ה הואילערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רמה, דברים עמ' יד
לז: תוס' ד"ה הואיל וגו', בפ' בהעלותך על בחדש הראשון פי' רש"י וכו' וא"ת כיון שמן הדין לא היה להם לעשות מה גנות היה להם וי"ל דהיינו גנותם 'שנשתהו ליכנס לארץ עד מ' שנה מפני עון מרגלים ולפיכך לא נצטוו ואם היו זוכים ליכנם לארץ מיד היו מצווים מידשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תטז
לז: תוס' ד"ה הואיל וכו' שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבדדברי יואל פ' בהעלותך דף רסג ע"ב
לז: תוס' ד"ה הואיל ונאמרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שח, שצו
לז: תוס' ד"ה הואיל לשיטת רבי ישמעאל עשו ישראל פסח במדבר ע"פ הדיבורערבי נחל (תשסד) עמ' תקכז, תקכח
לז: תוס' ד"ה הואיל עפ"י הדיבור שאנימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יז
לז: תוס' ד"ה הואיל, לא הקריבו פסח במדבר משום דסבר דכ"מ שנאמר ביאה לאחר ירושה וישיבה משמעעצי חיים על התורה עמ' תלו
לז: תוס' ד"ה ממחרת - מה שאמרה תורה ממחרת הפסח יצאו בני ישראל וגו' הוא ודאי לכו"ע שהוא מחרת שחיטת הפסחדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תנח
לז: תוס' ד"ה ממחרתגור אריה ויקרא פכ"ג אות יג
לז: תוס' ד"ה ממחרתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קח
לז: תוס' ד"ה ממחרת וכו', ובמקנהפרפרת התורה עמ' קפו
לז: תוס' ד"ה ממחרת, דילמא ממחרת הפסח ממחרת שחיטת הפסחדברי יואל פ' בשלח דף שפז ע"ב
לז: תוס' הואיל - הפסח שנעשה במדברשיחות לספר במדבר עמ' רח
לח אם היה אדם מחצה כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף עג ע"ג
לח בן מאה ועשרים מלמד שהקב"ה משליםידו בכל סי' שעו
לח ע"א אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסב ד"ה ג.
לח ע"א אלא למ"ד לאחר ירושה וישיבה, לא הוי צריכידברי טובה יהושע ח"א עמ' קעד
לח ע"א אקרוב עומר והדר אכול וכו' והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שעו ד"ה [וי"ל], עמ' שצו ד"ה דורשי
לח ע"א בז' באדר מת משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ט"ז בניסןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סו, ח"ג עמ' נא
לח ע"א בשבעה באדר מת משהפורים בציון עמ' ז, ח
לח ע"א גדול המצווה ועושה, תוס' ד"ה גדולדברי שאול שמות עמ' רג
לח ע"א הטעם דלא אכלו מצה מן החדש דהא עשה דוחה ל"תגבורת יצחק סוכות עמ' קמד
לח ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סו ע"א
לח ע"א הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםלחמי תודה דף עז ע"ב
לח ע"א וירד להם המן בט"ז אייר חודש ימים אחר יציאתםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלג ע"ד
לח ע"א כלאים, שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנאה ואין היתר לאיסורו אינו דין וכו' והוא הדין לערלה בשתיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שי
לח ע"א כלאים... איסור הנאהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 95
לח ע"א לידת משה רבינו ע"ה ומותו ביום ז' אדרדרשות באר יצחק עמ' קלו
לח ע"א מהרש"א - הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, יום החורש או יום השבועלחמי תודה דף עז ע"ב
לח ע"א מהרש"א חי' אגדות ד"ה ממלא. כיון דמיום ליום הוא הרי באותו יום מתחיל שנה אחרת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמה ד"ה בפרק, עמ' תקב ד"ה הנה
לח ע"א מז' באדר שפסק המן היו מסתפקים עד ממחרת הפסח ממן שבכליהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמג
לח ע"א מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום וכו' את מספר ימיך אמלאקרן לדוד דברים עמ' רמ
לח ע"א מנין שבז' אדר מת מרע"ה תוס' ד"ה צאדבר טוב עמ' סב, קצז
לח ע"א מסתפקין ממן שבכליהםציץ השדה ח"ד עמ' סא
לח ע"א מפטירת משה עד שעברו הירדן ל"ג ימיםפורים בציון עמ' יא
לח ע"א נחלקו האמוראים אי תלמוד גדול או מעשה גדול, ונמנו וגמרו שתלמוד גדול שמביא לידי מעשהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' עט
לח ע"א עגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןטיול בפרדס ח"א עמ' א
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים בטעם מןציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' פז
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סו, ח"ג עמ' שמו
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 120
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכה ד"ה אבל
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןפרי חיים (קלוגר) עמ' מז
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהן טעם מןשירת הפסח אות קנא
לח ע"א רש"י ד"ה בכניסתן. שהרי במדבר לא זרעו ולא קצרו ולא נטעודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צד ד"ה והנה, עמ' קיא ד"ה דע
לח ע"א רש"י ד"ה ויבכו ובתר שם ד"ה צאדברי טובה יהושע ח"א עמ' ל בהרחב דברים
לח ע"א שאין ת"ל היום וכו' ממלא שנותיהם של צדיקים וכו' (וע"ע סוטה יג ע"ב)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצג, רס
לח ע"א שאין ת"ל היום מה ת"ל היום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקב ד"ה ובזה
לח ע"א שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים וכו' שנאמר את מספר ימיך אמלאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכא ד"ה ועל
לח ע"א תוד"ה אקרובנשמת חיים (ברלין) עמ' שמה
לח ע"א תוס' - אכילת מצה של חדששירת הפסח אות יא, קצו, רג
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובבי חייא ח"ב עמ' יז
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובטיול בפרדס ח"א עמ' יג
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב וכו' בירושלמי מקשה למה לא אכלו מצה מחרש ויבא עשה דמצה וידחה ל"ת דחדשלחמי תודה דף לז ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב עומרברית שלום (תעח) דף צב ע"ד
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב עומרברית שלום (תשסח) עמ' תקצג
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב עומר והדר אכולבנין שאול עמ' קמד, רט
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובמנחת מרדכי עמ' קטו
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב, דעשה דקודם הדיבור, אינו דוחה ל"ת שלאחר הדיבורחיי נפש ח"ב עמ' כז
לח ע"א תוס' ד"ה אקריבתורה אור (באנדי) עמ' שכד
לח ע"א תוס' ד"ה דאקרוב. בירושלמי מקשה למה לא אכלו מצה מחדש ויבא עשה וכו' וידחה לא תעשה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צט ד"ה והשתא
לח ע"א תוס' ד"ה דאקריב, ובמקנהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנד-קנה
לח ע"א תוס' ד"ה ובני. פי' בקונטרס היינו מעבר לירדן ואילך וכו' וי"מ איפכאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיא ד"ה דע
לח ע"א תוס', לא שרה על יהושע נבואה כל ימי אבלו של משה כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שנט, שעד
לח ע"א תני' אידך בז' באדר מת משה וכו' מנין שבשבעה באדר מת וכו' ומנין שבשבעה באדר נולד וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמז, ערב
לח ע"א תניא אידך בשבעה באדר מת משה שנאמר וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' יב בהרחב דברים
לח ע"א תניא אידך וכו' תניא אידך וכו' את מספר ימיך אמלאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קי ד"ה ובזה
לח ע"א תניא וכו' ומה חדש וכו' וה"ה לערלה בשתים, ורש"י ותוס' ד"ה והוא הדיןוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצח
לח ע"ב בזמן שהדרור נוהג בארץ נוהג בחו"לניבי זהב עמ' שטו
לח ע"ב בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספיםתורת מנחם חמ"ד עמ' 297, 316
לח ע"ב זה דבר השמטה שמוטתורה אור (באנדי) עמ' רפט
לח ע"ב חדש אסור מן התורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' מד
לח ע"ב ערלה הלכה למשה מסיניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמח
לח. איסור כלאים נוהג בין בארץ ובין בחו"ליד דוד (אופנהיים) עמ' יב
לח. בז' אדר מת משהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכא
לח. בז' באדר מת משהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קמא
לח. בז' באדר מת משה ובז' באדר נולד משהתורת יחיאל דברים עמ' תנ
לח. בז' באדר מת משה ופסק המן לרדתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפא
לח. בז' באדר מת משה ופסק המן מלירד, והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ט"ז בניסןשם יחזקאל עמ' תק, תקג
לח. בז' באדר מת משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסןפאר יעקב ח"ג עמ' רסז
לח. בז' באדר מת משהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ריח
לח. בז' באדר מת משהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצה
לח. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום שאין ת"ל היום ומה תלמוד לומר היום וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נג
לח. ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לא"ימאורי שערים עמ' ת
לח. הא למדת שבזי אדר מת משהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' א
לח. היום מלאו ימי ושנותיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמד
לח. היום מלאו ימי ושנותישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיא
לח. היום מלאו ימי ושנותיכתנות אור עמ' תרמ
לח. העברת ירדן בעשרה בניסןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שמח
לח. הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' נז
לח. הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רעט, שלד, תט
לח. הקב"ה יושב וממלא שנותיהן של צדיקיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' פח
לח. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק ב
לח. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' טו, כט, לב, נט, עה, קכב, קפא
לח. הקב"ה ממלא שנותם של צדיקיםנזר הקדש ח"ב עמ' תקצה
לח. הקב"ה משלים שנותיהן של צדיקים מיום ליום, משה רבנו ע"ה נולד וכו'תורה בציון עמ' תנו
לח. הקב"ה משלים שנותיהן של צדיקים מיום ליוםשם יחזקאל עמ' פא
לח. ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה וכי ארבעים שנה אכלו והלא ארבעים שנה חסר שלשים יום אכלו אלא לומר לך, עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קיז, שיג
לח. וכי ארבעים שנה אכלו וכו' אלא לומר לך עוגות שהוצאו וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קז
לח. מהרש"א ד"ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כד אות ד
לח. מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כד אות א
לח. מנין דבשבעה באדר מת משה וכו'דברי אש (כץ) עמ' רנב
לח. מנין שבז' באדר מת שנא' וגו' ומנין שבז' באדר נולד משה וכו' שהקב"ה ממלא שנותיהם ש"צ וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קצו
לח. מנין שמשה בז' אדר נולד וכו' יושב הקב"ה וממלא שנותיהם של צדיקיםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקלו
לח. מעבור הארץ אכלו למחרת פסחשיחות לספר ויקרא עמ' רפג
לח. משה רבינו מת בז' אדר והוא הי' בשבתיד דוד (אופנהיים) עמ' רלו
לח. מתי נולד משהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 9
לח. עוגות שהוציאו טעמו טעם מןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רסה, רעז
לח. עוגות שהוציאו ממצרים היה בהם טעם מןנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' סח
לח. עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןבן מלך - שבת עמ' נא
לח. עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רחצ
לח. עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קנו, קעז, רלג, שיח, שלג, שמג
לח. עוגות שהוציאו ממצרים טעמו טעם מןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קסח, רנב
לח. ערלה בא"י מהתורה, בחו"ל הל"מברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנח, רסד-רסה
לח. צא מהן שלשים ושלשה ימים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצו
לח. צא שלשים ושלשה למפרע והןשערי שיש יהושע ח"א עמ' קה
לח. צדיקים מתים ביום שנולדופרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק יז פסוק ט
לח. רש"י - ויבכו בני ישראל שלשים יוםשערי שיש יהושע ח"א עמ' פב
לח. רש"י - ומשנצטוה יהושע להסיען הבינושערי שיש יהושע ח"א עמ' פז
לח. רש"י - ומשנצטוה יהושע להסיען הכינושערי שיש יהושע ח"א עמ' קד
לח. רש"י - עוגות שהוציאו ישראל ממצרים הסתפקו בו עד ט"ו באיירתפארת צבי ויקרא עמ' רמה
לח. רש"י ד"ה בכניסתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עו
לח. רש"י ד"ה חסרנחלה לישראל (תשעא) עמ' קז
לח. שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצח
לח. שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ אחר ירושה וישיבהמקראי קדש (תשנג) עמ' שמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצג
לח. שלש מצות נצטוו וכו' וברד"ה בכניסתן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט, קצה
לח. תוד"ה אקרוב בשם הירושלמי אין עשה דקודם הדיבור דוחה עשה שלאחר הדיבוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסו
לח. תוס' - אין עשה דקודם הדבור דוחה את ל"ת דאחר הדבורצור יעקב (יעבץ) ניצבים
לח. תוס' אין עשה של אכילת מצה דוחה ל"ת של איסור חדשגור אריה דברים פט"ז אות ט
לח. תוס' ד"ה אקרוב - בשם הירושלמי, דעשה דלפני הדיבור אינו דוחה לא תעשה דאחר הדיבורשם יחזקאל עמ' תלד
לח. תוס' ד"ה אקרובחמודי צבי מועדים עמ' תעו, תצו, תקסג, תקסח, תרט
לח. תוס' ד"ה אקרובנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות א
לח. תוס' ד"ה אקרובפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ש
לח. תוס' ד"ה אקרוב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עט, שצו
לח. תוס' ד"ה אקרוב עומרחיי נפש על ההגדה עמ' ט, שכא, שכו
לח. תוס' ד"ה אקרוב עומר והדר אכול, אין עשה דקודם הדיבור דוחה ל"ת דאחר הדבורדברי יואל מועדים ח"ד דף קיד ע"א
לח. תוס' ד"ה אקרוב עומר, למה לא אכלו מצה מחדשחיי נפש ח"א עמ' רצ ע"א
לח. תוס' ד"ה אקרובחיי נפש ח"ד עמ' לח, קיט-קכ, רכז, שמב
לח. תוס' ד"ה אקרובחיי נפש ח"ו עמ' קטז, רכא
לח. תוס' ד"ה אקרובחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לא, צז, קלז
לח. תוס' ד"ה אקרובמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכב
לח. תוס' ד"ה אקרוב, יבוא עשה דבערב תאכלו מצות וידחה ל"ת דחדשחמודי צבי בראשית עמ' רצו
לח. תוס' ד"ה אקרוב, מה שניתן לפני הדיבור זוטר מעלתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצה(עד), שעב(ל)
לח. תוס' ד"ה אקרובימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נג
לח. תוס' ד"ה אקריבחמודי צבי שמות עמ' יט, קא
לח. תוס' ד"ה אקריבמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כד
לח. תוס' ד"ה אקריבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כו, ח"ד שאלה ח, לד
לח. תוס' ד"ה והוא הדיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעד
לח. תוס' ד"ה משוםחמודי צבי שמות עמ' רלה
לח. תוס' ד"ה צא, הקב"ה דיבר עם יהושע רק לאחר שתמו ימי האבלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנז
לח. תוס' ד"ה שאין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיא
לח. תניא אידך בשבעה באדר מתשערי שיש יהושע ח"א עמ' סח-סט
לח. תניא אידך בשבעה באדר מתשערי שיש יהושע ח"א עמ' פד
לח. תניא וכו' ומה חדש וכו' וה"ה לערלה בשתים", ורש"י ובתוס' ד"ה וה"הוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קלב
לח: בשבעה באדר מת משהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צח
לח: החדש אסור מן התורה בכל מקוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעג
לח: החדש אסור מן התורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קפא
לח: חדש אסור מן התורה בכל מקוםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קמד
לח: חדש אסור מן התורהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קלג, קסח
לח: יש ריעות שאין ערלה נוהג בחוץ לארץיד דוד (אופנהיים) עמ' לג
לח: לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וכו'מאורי שערים עמ' קפט
לח: ספק ערלה בארץ אסורבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
לח: ערלה הלכה... מאי הלכה... הלכה למשה מסינישרתי ח"א עמ' קסח
לח: ערלה נוהגת בחו"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
לח: רבי אומר וזה דבר השמיטה שמוט בב' שמיטות הכתוב מדבר וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שכג
לח: תוס' ד"ה השמטת כספיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכג
לט אין לך מצוה שאין תחית המתים כו'משכנות יעקב (נעים) דף רכ"א ע"ג
לט אם עבר ושנה נענש גם על המחשבה טעם לזהדבר המלוכה - הבה תמים סי' נב
לט אמרו צדיק כי טוב טוב לשמים וטוב לבריות וכו'ברית אברהם (בושערה) דף יח ע"ד
לט דעבידין ליה יום טב ויום בישכוכבי אור (תשלד) עמ' סד
לט היכן אריכות ימיו של זהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לח ע"א
לט העושה מצוה א' כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הקטנה בית ב
לט הרי שאמר לו אביו עלה לבירה וכו' ונפל ומתמנחת אליהו (תשנט) עמ' עא
לט הרי שאמר לו אביו עלה לבירהמשכנות יעקב (נעים) דף רא/רח ע"ג
לט הרכבת אילן אסורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנז, רסא, רסה
לט חובת הגוף נוהגת גם בחו"לברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 11, 86
לט חובת קרקע נוהגת בא"יברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 18, 90, 93-94
לט חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב שכר כאלו עשאהשרגי טובא דרוש ה
לט יום שכולו ארוך חיי העולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1344
לט ישב ולא עבר עבירהעטרת תפארת דף לח ע"ד
לט כל העושה מצוה אחת יתירהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צט ע"ד
לט כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' שכר מצוה בהאי עלמא וכו'אשל חיים ח"א עמ' נז-נח
לט כל מי שזכיותיו מרובין מעונותיו מריעין לו בעוה"ז ודומה כמי ששרף בל התורה ולא שייר ממנה אפי' אות אחתכד הקמח (תשנו) עמ' נח
לט לעולם שכולו טוב שכולו ארוךצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לח ע"א
לט מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהמנחת אליהו (תשנט) עמ' שטז בהגה
לט מחשבה רעה וכו' ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף פה ע"א
לט מחשבה רעה כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המקלט בית ו
לט מחשבה שעושה פרי הקב"ה ממצרפה למעשהאיש אמונים דף קלו ע"ד
לט מתן שכרן בצדהעטרות סופרים עמ' כז
לט נותנין לו שכר כעושה מצוהראש דוד (תקלו) דף קנג ע"א
לט נותנין לו שכר כעושה מצוהראש דוד (תשמו) עמ' תקעח ע"ב
לט ע"א א"ל לוי לשמוא' אריוך ספק לי ואנא איכולתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק יט הערה מב
לט ע"א א"ל ר' זירא לרבי אסי והתניא ספק ערלה בארץ אסור בסוריא מותרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנט ד"ה והנלע"ד
לט ע"א ישב ולא עבר עבירהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עב
לט ע"א כל האומר אין עולה כחו"למנחת קנאות עמ' קטז
לט ע"א כל העושה מצוה אחת מטיבין לובני ישחק דף ט ע"א
לט ע"א ניתי מר ונשמתי'פרי חיים (קנולר) פרשת מטות
לט ע"א עד היכן כבוד אב ואםדרשות מהר"ם חביב עמ' שפד
לט ע"א ערלה אסורה אף בחו"ל הלכה למשה מסיניחכמת התורה קדושים עמ' קסד
לט ע"א ערלה בחו"ל הלכה למשה מסינילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
לט ע"א ר' יאשיה אמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת ידלחמי תודה דף טו ע"ב
לט ע"א רש"י ד"ה והא אנן - כלאי זרעים אסירי מדאורייתאלקוטי שיחות חל"ח עמ' 95
לט ע"א שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מג, סג
לט ע"א שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקהלת יעקב פורים עמ' קצה
לט ע"א שכר מצוה בההוא עלמא ליכאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רכב
לט ע"א שלחה רב יהודה לקמיה דרבי יוחנן וכו' וכל האומר אין ערלה בחוץ לארץ לא יהא לו נין ונכד וכו'זכור לדוד עמ' קב
לט ע"ב אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"במאורי אור (אתרוג) פ"מ ה"א
לט ע"ב אחר יצא מן דת ישראל עבור שראה לשון רבי חוצפית שגררו דבר אחר וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ה
לט ע"ב אחר ראה לישנא דחוצפית המתורגמן דהוה גריר ליה ד"א וכו' נפק חטאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכו
לט ע"ב אי ס"ד שכ"מ בהאי עלמאשעת הכושר דף נד ע"ב
לט ע"ב אין הקב"ה מחשב מחשבה למעשה רק בעבודה זרהקרן לדוד שמות עמ' קיג, ויקרא-במדבר עמ' טו, שד
לט ע"ב אין זה סתירה עם הא דתנן מצוה גוררת מצוה ששכר מצוה מצוהימלא פי תהלתך ח"א עמ' קעב
לט ע"ב אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שאין תחיית המתים תלויה בה וכו' ודלמא לאו הכי הוה, ר"י מעשה חזא וכו' ודלמא מהרהר בע"ז הוה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנ, רעו
לט ע"ב אין לך כל מצוה שמתן שכרה בצדה שאין תחה"מ תלויה בהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעז
לט ע"ב אין לן כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רה
לט ע"ב אין עונש על המחשבה שהוא נקרא דבור כי אם בעבודה זרהכתונת פסים (תשעא) עמ' מב
לט ע"ב אלו דברים שאדם אוכל פידותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב וכו'עולת ראיה ח"א עמ' סג-סו {פרטי הדברים}
לט ע"ב אלו דברים שאדם עושה אותה אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן כיבוד אב ואם והכנסת אורחיםמלכי יהודה (תשע) עמ' כח
לט ע"ב אם יש שכר בהאי עלמא או לאקהלת יעקב סוכות עמ' תכו
לט ע"ב אמר אביי מתניתין דעבדין ליה יום טב וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תנ
לט ע"ב אמר אביי מתניתין דעבדין ליה יום טוב ויום בישמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תעח
לט ע"ב אמר ר"ע אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 188, ח"ב עמ' 258
לט ע"ב אפי' כל דהו ורמינהי אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 99
לט ע"ב בחטא עבודה זרה מחשבה כמעשהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רצו
לט ע"ב בע"ז דמצטרף מחשבה רעה למעשהדברי שאול בראשית עמ' רב, שמות עמ' עו, ויקרא עמ' כב
לט ע"ב בע"ז עיקר החטא הוא במחשבה דכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכו
לט ע"ב בעבודה זרה מחשבה כמעשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמג, שמז, תנו
לט ע"ב בעבודה זרה נידון גם על מחשבהשער החצר (תשעב) סי' צב, קלא
לט ע"ב בעכו"ם מחשבה כמעשה, ובתוס' ד"ה מחשבהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רסז
לט ע"ב בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה כד, תוס' ד"ה מחשבהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפא
לט ע"ב בתוס' ד"ה מח' מחשבה רעה בעכו"ם הקב"ה מצרפה למעשהגנא דפלפלי עמ' מו, רכג
לט ע"ב דומה כמי ששרף את כל התורה כולהשיחות עבודת לוי סי' עד אות א
לט ע"ב דלמא הי' מהרהר בעבירהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות פח
לט ע"ב דעבדין ליה יום טב ורש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסב
לט ע"ב דעבדין ליה יום טב ורש"י+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קסב
לט ע"ב דשכר מצוה בהאי עלמא ליכאקרן לדוד בראשית עמ' לו, ק, קנז, קפה, שד, שכב, שסט, דברים עמ' צב, קצג
לט ע"ב דשכר מצוה בהאי עלמא ליכאקרן לדוד דברים עמ' צ, צז, קכד, קל, קמ
לט ע"ב הא מני ר' יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קסח
לט ע"ב הא מני רבי יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסא
לט ע"ב הבא דבר עבירה לידו וניצלשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קטו
לט ע"ב היושב ולא עשה עבירה כאילו קיים המצוהדברי שאול במדבר עמ' קיח
לט ע"ב היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קה ע"ב
לט ע"ב היכן אריכות ימיו של זה והיכן טובתו של זהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלז
לט ע"ב המקיים את התורה מאל"ף ועד תי"ו כאילו שרף את התורהאלשיך על חמש מגילות עמ' שנח
לט ע"ב העושה מצוה אחת יתירה על זכויותיו וכו'במסילה נעלה עמ' קפד
לט ע"ב העושה מצוה אחת מטיבין ומאריכין לו ימיו וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' מח
לט ע"ב העושה מצוה אחת מטיבין לוברכת אברהם (תשנד) עמ' קס
לט ע"ב העושה מצוה אחת מטיבין לותורת אליהו עמ' ת
לט ע"ב העושה מצוה אחת מטיבין לו ונוחל את הארץ וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רנג
לט ע"ב העושה עבירה מריעין לוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק ב
לט ע"ב העושין לו נס מנכין לו מזכיותיופניני יחזקאל עמ' ג, שע
לט ע"ב הרי שא"ל אביו עלה לבירה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ל ע"ד
לט ע"ב הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קעא ד"ה ואגב
לט ע"ב הרי שעלה לבירה להביא גוזלות וכו'גנא דפלפלי עמ' קעט, שצ
לט ע"ב ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' א, יג
לט ע"ב ודלמא מהרהר בע"א הוהעולם אחד פרק ה, ז
לט ע"ב ודלמא מהרהר בע"ז הואחכמת התורה אמור עמ' עז
לט ע"ב ודלמא מהרהר בע"ז הוה וכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבם כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רמב
לט ע"ב ודלמא מהרהר בעבודת כוכביםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' טז
לט ע"ב וכל שעוונותיו מרובין מזכויותיו וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' ו, ז
לט ע"ב וכל שעוונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' א, יג, כא, לא
לט ע"ב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהחכמת התורה ויקהל עמ' נט, עט, צד
לט ע"ב ולמען יאריכון ימיך עולם שכולו ארוךראשון לציון (תשסח) עמ' קלח
לט ע"ב ולמען יאריכון ימיך עולם שכולו ארוךראשון לציון (תשעח) עמ' רל
לט ע"ב ורלמא מהרהר בע"ז הויחכמת התורה כי תשא עמ' רפט, שנז
לט ע"ב ורלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוההתרגשות הלב (תשסט) עמ' ח, כד
לט ע"ב ורמינהי כו' אר"י ה"ק כל העושה מצזה אחת יתירה על זכיותיו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמט
לט ע"ב ותוס' מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ג אות ב
לט ע"ב זו תורה וזו שכרהיחל ישראל אבות ח"ג עמ' תנו
לט ע"ב יום שכולו ארוךס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' מו
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירהחכמת התורה אחרי מות עמ' רצז
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירהחכמת התורה קדושים עמ' קיד, קסז
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירה וכו'זכר דוד על התורה עמ' קנח
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוהבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ב אות ד
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהדרשות הצל"ח השלם עמ' סה, רצד
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהויקרא יעבץ עמ' ריא
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' צג, רפא, שעא, שצו
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עברהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' א, פו
לט ע"ב ישב ולא עבד עבירה נותנין לו שכר כאילו עשה מצוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קע
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירהזאת ליעקב שמות עמ' סב
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירהחכמת התורה אחרי מות עמ' שלט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירהחכמת התורה מצורע עמ' פה
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירהרנת יצחק תהלים עמ' תקלג
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' פה
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' רכח
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' רי
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה וכו' בבא לידותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' פד, צז, קכג, תכב
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה וכו' כאילו עשה מצוהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק ח
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה כו' כעושה מצוהתורת מנחם חלק לד עמ' 216
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה כעושה מצוהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קצט, שעז, תקסג
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכרלקוטי דיבורים עמ' 694
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לז
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"א
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהנאוה תהלה עמ' תכט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה נד, פרק קלט פסוק כד הערה טו
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהתורת מהרי"ם במדבר עמ' עו
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהתורת מנחם ח"ו עמ' 124, חי"ב עמ' 139, חכ"א עמ' 213, חכ"ב עמ' 142
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 97
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שנ
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה, כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לח
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כאילו עשה מצוהפניני יחזקאל עמ' פד
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלחם רב על סדור התפילה אות תתקה, א'תקג
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלחמי תודה פתיחה דף ג ע"א, גוף הספר דף לד ע"ב
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קג
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 100
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעשרה מאמרות (תשס) עמ' נט, פו
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושי מצוהחיי נפש ח"ב עמ' פט
לט ע"ב ישב ולא עבר עברה נחשב לו כאילו עשה מצוהמאור עינים (תשעה) עמ' תקצו, תתמא
לט ע"ב ישב ולא עשה עבירה מעלה עליו הכתוב כאלו עשה מצוהמהר"ם שיק שמות עמ' פג
לט ע"ב כאילו עשה מצוהתורת מנחם חס"א עמ' 53
לט ע"ב כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קי
לט ע"ב כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה, ורש"יהר יראה מאמר מ, מד
לט ע"ב כגון שבא דבר עבירה לירו וניצול הימנהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"י עמ' קלז
לט ע"ב כי היכי דלא ליתי לידי הרהור, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תלח
לט ע"ב כיבוד אבפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
לט ע"ב כל היושב ולא עבר עבירהדרכי חיים פרק ב משנה א (בית אבות דף ס"ו ע"ג)
לט ע"ב כל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסאמנות הלוי (תשסב) עמ' רסו
לט ע"ב כל היכא דקביע היזקאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קסא
לט ע"ב כל העושה מצוה א' מטיבין לו ומאריכין לו ימיו כו' ורש"יעשרה מאמרות (תשס) עמ' קמט
לט ע"ב כל העושה מצוה אחתמורשה - שיחות למועדים עמ' רז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת וכו' ונוחל את הארץ, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' ז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת יתירה על זכויותיו מיטיבין לו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף לא ע"א
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' יד, טז, תפד
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קי
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין את ימיותורת משה (אלמושנינו) עמ' טז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיו ונוחל את הארץמאמץ כח (תשעה) עמ' מ, מד
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נד ד"ה והן ובהערה
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ונוחל את הארץדרך ישרה עמ' קסד
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לושמחת יוסף עמ' עא
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, ורש"י, משמע בהאי עלמאבאמונה שלמה עמ' תפה
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מיטיבין לו ומאריכין לו ימיופורים בציון עמ' שנב
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מיטיבין לו כו' ורש"י ותוס'סוכת דוד (שירירו) דף קיז ע"ד-קיח ע"ג, קנא ע"א-ע"ד
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מסיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץדרכי התשובה עמ' קסא
לט ע"ב כל העושה מצוה כתיקונה מטיבין לוקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שעז
לט ע"ב כל העושה מצווה אהת מטיבין לו וכו'דעת חיים עמ' קפא
לט ע"ב כל העושה מצווה אחת מטיבין לויחל ישראל אבות ח"ו עמ' קפה
לט ע"ב כל העושח מצוה אחת מטיבין לוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קנב
לט ע"ב כל שזכויותיו מרובים מעוונותיולדור ולדורות ח"א עמ' מט, נד
לט ע"ב כל שזכיותיו מרובין מעוונותיו מריעין לו [בעוה"ז לנקותו מעונותיו שיטול שכר שלם. רש"י] וכל שעוונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לו [לשלם לו שכר מצוותיו בחייו כדי לטורדו. רש"י]ס' חסידים סי' קכג, שעד, תרה, תרו, תרז, תרצה
לט ע"ב כעובד אדרי"ע כמי שאמר לו אביו עלה לבירה וכו'בית אהרן (קריספין) דף נב ע"א
לט ע"ב לא עבר עבירה וכו' כאילו עשה מצוההמאור הגדול (גר"א) עמ' שלו
לט ע"ב לא פמבינן אניפאמנחת מרדכי עמ' לג
לט ע"ב לומר שאם היתה שקולה מכרעת ורש"י ותוס'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנ(ח)
לט ע"ב ליום שכולו ארוךחכמת התורה אמור עמ' שכג
לט ע"ב לישנא דחוצפית המתורגמן וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לו-לז
לט ע"ב לישנא דחוצפית המתורגמן חזא דהוה גריר ליה דבר אחר אמר פה שהפיק מרגליות ילחך עפר נפק חטאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפה
לט ע"ב לישנא דחוצפית המתורגמן חזא דחוה גדיד ליה דבר אחרמאורות הראי"ה שבת קודש עמ' מד; פנקסי הראי"ה - מציאות קטן אות נז
לט ע"ב למען יאריכון ימיך - לעולם שכולו ארוךס' חסידים סי' שנה
לט ע"ב למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוךיסוד ושורש העבודה שער צוואה פכ"ח
לט ע"ב למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךתורת משה (אלמושנינו) עמ' טו
לט ע"ב למען יאריכון ימיך לעולם שכולו טוב וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תמד, ח"ג עמ' רד
לט ע"ב למען יטב לך - ליום שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך ליום שכולו ארוךבעקבות מועדי ה' עמ' 21
לט ע"ב למען יטב לך לעולם שכולו טובמלכי יהודה (תשע) עמ' כד, לא
לט ע"ב למען יטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכו
לט ע"ב למען ייטב לך לעולם שכולו טוביחל ישראל אבות ח"ד עמ' שמ
לט ע"ב למען ייטב לך לעולם שכולו טובמהר"ם שיק שמות עמ' צב
לט ע"ב למען ייטב לך לעולם שכולו טוב וכו' ליום שכולו ארוךשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפה
לט ע"ב למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק ה הערה י
לט ע"ב לעולם הבאתורת אליהו עמ' רפה
לט ע"ב לעולם שכולו ארוךחכמת התורה תרומה עמ' קעה
לט ע"ב לעולם שכולו טוב וכו' לעולם שכולו ארוךאש דת (אסאד) עמ' ריז, שנו
לט ע"ב מהרש"א ד"ה שכר מצוהדברי שאול במדבר עמ' צו
לט ע"ב מחשבה דעה בגוי הקב"ה מצרפה למעשהמנחת ישראל עמ' פד, צה
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהחכמת התורה כי תשא עמ' רעט
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהרנת יצחק תפלה עמ' רח
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ובתוס'חיי נפש ח"ב עמ' קנד
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהפתגמי אורייתא עמ' קעט, רנד
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'ברית שלום (תעח) דף קד ע"א
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבי חייא ח"ב עמ' קסד
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבית אלהים שער ב עמ' יג, כו
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבנין שאול עמ' קמג
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהזכר דוד על התורה עמ' סט
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שעה
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהכתב סופר אגדות כאן
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהלחמי תודה דף עג ע"א, צ ע"א, קלח ע"א, רט ע"א
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ו
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' כט
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסו, תרסז
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו' מהרהר בע"ז וכו'תורת לוי יצחק עמ' שכט
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ס
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ודילמא מהרהר בע"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' נז
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ותוס'רנת יצחק - פרק חלק עמ' קנא
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה. ובתוס'אש דת (אסאד) עמ' קט, קי, קכח, קנה
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צו
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדרכי התשובה עמ' סא
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה וכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבםדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' קא
לט ע"ב מחשבה רעה אינה כמעשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמג, שנ, תיא, תכד, תפ
לט ע"ב מחשבה רעה אינה מצטרת למעשהדברי שאול בראשית עמ' קכז, ויקרא עמ' כב, כד, שעו, במדבר עמ' כד, סא, רעו
לט ע"ב מחשבה רעה וכו' ודלמא מהרהר בע"ז וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קט
לט ע"ב מחשבת ע"ז הקב"ה מצרף למעשההדרת אליהו דרוש א סי' ג ד"ה ובכדי
לט ע"ב מחשבת ע"ז נחשב למעשהפניני יחזקאל עמ' תכא, קכד
לט ע"ב מחשבת עבודה זרה הקב"ה מצרף למעשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות ח
לט ע"ב מחשבת עבודה זרה הרי היא כמו מעשהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
לט ע"ב מחשבת עבודה זרה מצטרפת למעשהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
לט ע"ב מחשבת רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהרנת יצחק שמואל עמ' תמג
לט ע"ב מטיבין לו ודומה כמי שקיים כל התורה כולהבמי התורה עמ' קצו
לט ע"ב מי שבא דבר עבירה לידו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קכח
לט ע"ב מי שבאה עבירה לידו וניצול ממנו נותנין לו שכר כעושה מצוהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רכב
לט ע"ב מי שזכויותיו מרובין על עוונותיו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריז
לט ע"ב מי שזכיותיו מרובין מעונותיו [מריעין לו] ודומה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 100
לט ע"ב מי שישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהתפלה למשה (בנימין) עמ' קסט
לט ע"ב מי שעונתיו מרובין מטיבין לו ודומה כמי שקיים כל התורה וכודרשות הצל"ח השלם עמ' עז, שמז
לט ע"ב מי שרובו זכיות ומיעוט עונותתולדות שלמה - רות עמ' רמ
לט ע"ב מעשה בא' ששלחו אביו לגג לשילוח הקן ומתגנא דפלפלי עמ' קע
לט ע"ב מתניתין דעבדין ליה יום טב ויום ביש כו' שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ובתוס'באמונה שלמה עמ' תפז, תפט
לט ע"ב סולם רעוע דקביע היזיקאס' הבוטח ח"ב עמ' קכו, קפז
לט ע"ב עולם שכולו ארוךמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קנ
לט ע"ב עולם שכולו ארוךמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 20
לט ע"ב עולם שכולו ארוךפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תפב
לט ע"ב עולם שכולו ארוךפתגמי אורייתא עמ' סד
לט ע"ב עולם שכולו טובפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רכ
לט ע"ב עולם שכולו טוב, ארוךעבודת הקודש (תשסד) עמ' קנג
לט ע"ב עלה לבירה והבא לי גוזלותס' הבוטח ח"ב עמ' קפה-קפו
לט ע"ב ערך מצוות ת"תמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כה
לט ע"ב עשה מצוה אחת נוחל את הארץנחלת צבי (פאליי) עמ' תו
לט ע"ב ר' יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוהזכר דוד על התורה עמ' קנט
לט ע"ב ר"ח בר פפא תבעתיה ההיא מטרוניתא כו'סוכת דוד (שירירו) דף עז ע"ג
לט ע"ב רבי יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעב
לט ע"ב רבי יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכא וכו' פה שהפיק מרגליות ילחך עפר, נפק חטאכתב סופר אגדות כאן
לט ע"ב רוב זכיות דומה כאילו שרף כל התורהקהלת יעקב - אלול עמ' מד
לט ע"ב רש"י ד"ה אלו דבריםעשרה מאמרות (תשס) עמ' קנ(ג)
לט ע"ב רש"י ד"ה מריעין עד ד"ה מתניתיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' קמח
לט ע"ב רש"י ד"ה מתני' מי שעושה מצוה יתירה דהוי רובא זכיות מתקנין לו בעוה"ז יו"ט שנפרעין ממנו עונותיו וכו' וכל שעונותיו מרובים כו' עבדינן ליה יום ביש וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיז, תעח
לט ע"ב שאדם אוכל פירותיהן בעוה"זרנת יצחק משלי עמ' מז
לט ע"ב שאם היתה שקולה מכרעתימי דוד (תשסז) עמ' קו
לט ע"ב שאם היתה שקולה מכרעתערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 98
לט ע"ב שבר מצוה בהאי עלמא ליכאעטרת יהושע שמות עמ' נ
לט ע"ב שבר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת אביגדור ח"ג עמ' סג
לט ע"ב שבר מצוה בהאי עלמא ליכאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא, תקיא
לט ע"ב שכר מצוד, בהאי עלמא ליכאלחם רב על סדור התפילה אות א' תרלה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמאשערי הישיבה ח"א עמ' ה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליבאכתב סופר אגדות כאן
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעטרת יהושע ויקרא עמ' כח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קו, א'ריב, א'רעא, א'רעו, א'רעז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאגרות הראיה כרך א אגרת רפג (שכא) {שמגמתן של כל המצוות כולן להקים את הצורה הרוחנית}
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קב, קח, קכז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאש דת (אסאד) עמ' קמב, קמד, קצד, ערב, רעט, שס
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רכג
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבאר מחוקק (תשמט) עמ' רנד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבית יעקב (תשסא) עמ' לב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות נח, וירא אות ד-ה, חיי שרה אות ז, תולדות אות נו, נח, ויצא אות מד, נב, נו, וישלח אות י, נט, וישב אות כב, מקץ אות נה, ויחי אות ב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבנין שאול עמ' רכג
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי שאול בראשית עמ' רנט, במדבר עמ' רל, רלא, רלג, רלד, רלו, דברים עמ' נז, נט, סב, צג
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' א, ד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות הצל"ח השלם עמ' שפה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריז ד"ה ובא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות שמואל עמ' סב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהמאור הגדול (גר"א) עמ' שלח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמו, קמז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ב עמ' ל, פ"ב מ"יא עמ' מב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה אמור עמ' רז, פה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה בהר עמ' רה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה בחוקותי עמ' נד, צ, קה, קו
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה כי תשא עמ' תצז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה שמיני עמ' תסא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאטיול בפרדס ח"א עמ' קסז, רצה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאיחל ישראל אבות ח"א עמ' ע, ח"ד עמ' צ
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאימי דוד (תשסז) עמ' פד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שי, תקב, תריד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' ח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלחמי תודה פתיחה דף ט ע"ב, גוף הספר דף לב ע"ב, קכו ע"א
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלד ע"ד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאור עינים (תשעה) עמ' רכח, רפד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאורי אור (אתרוג) מלואים אות מח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רצו
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמהר"ם שיק שמות עמ' קיח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמצווה ועושה ח"א עמ' קנה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רצו, שי
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנאוה תהלה עמ' קכא, שיא, שלא, ת, תלט, תסח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שסט
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעטרת יהושע בראשית עמ' נא, קעו, רה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קט, קיג(כ)
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' סה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפניני יחזקאל עמ' רצא, תח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ח, י, יא, קלז, רכא, תיד, תיט
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפתגמי אורייתא עמ' צא, רצה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצלח רכב עמ' רצז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצניף מלוכה (רייז) עמ' ער
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקהלת יעקב - אלול עמ' ריח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקהלת יעקב חנוכה עמ' כב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאראשית דעת (קורח) סי' ז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכארנת יצחק יהושע עמ' רכד, משלי עמ' נ, ה' מגילות עמ' צד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיחות מוסר (תשסב) עמ' קכה, תב, תמא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשם ישראל עמ' מז, רפט, שמז, שסז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמלת אליעזר ח"ב עמ' שלה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה ו, פרק סו פסוק יג הערה ח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתולדות שלמה - רות עמ' רס
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת אליהו עמ' רצז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מהרי"ם במדבר עמ' קנב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מהרי"ם בראשית עמ' קצח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קפה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מנחם ח"ו עמ' 65
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מנחם חלק לג עמ' 116, 186
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מנחם חלק נ עמ' 239
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מנחם חמ"ה עמ' 176
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מנחם חנ"ד עמ' 326, חנ"ו עמ' 131
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת מנחם חנ"ח עמ' 77
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שז, תצ, ח"ב עמ' פג, קי, קטו, קצד, תכח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כו' - הסיפור עם מצות כיבוד אב ושילוח הקן וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 186, 244
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' פ
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאפיקי ים עמ' שצא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבאר מחוקק (תשעה) עמ' שכ
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבאר שרים פרשת עקב דרוש א אות ב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדבר טוב עמ' קע
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות באר יצחק עמ' רכב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמנחת יואל עמ' קעג-קעח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמנחת ישראל עמ' כג, כד, קל, קלא, קעב, רכח, רפט, שכג
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנחלי מים (מלאח) עמ' קמא, קסו
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לט, רפא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשעורי ופניני דעת עמ' קה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א עמ' פז, פט
לט ע"ב שכר מצוה בההוא עלמא ליכאחכמת התורה קדושים עמ' קו, קט
לט ע"ב שכר מצוה בעוה"ז איןלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנג
לט ע"ב שכר מצוה למקיים מצוה אינו קיים בעולם הזה רק לעולם הבא, אולם שברו של המקיים מצוה בעולם הזה שע״י שקיים מצוה הרי הוא זובה לקיים מצוה נוספתפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלז, שלז
לט ע"ב שכר מצווה בהאי עלמא ליכאמחשבה למעשה עמ' קפג
לט ע"ב שכר מצווה בהאי עלמא ליכא. פנחס קיבל הכהונה בדין כי בל בן שנולד לאב בהן גם הוא בהן כיוצא בזה, אולם פנחס שנולד לפני שנמשחו לכהונה לא נתבהן, וזכה לכהונה בדין ע״י שהרג אבל זולת זה שלא היה בנו של כהן לא היה יבול לזכות לזהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכו
לט ע"ב שכר מצוות באי עלמאשער החצר (תשעב) סי' עג, קה, קטו, רנה
לט ע"ב שכר מצוות בהאי עלמאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רלז
לט ע"ב שכר מצוות בהאי עלמא ליכאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
לט ע"ב שכר מצות בהאי עלמא ליכאזרע שמשון שמיני אות י, עקב אות ה
לט ע"ב שכר מצות בהאי עלמא ליכאאלשיך על חמש מגילות עמ' שלב
לט ע"ב שכר מצות בהאי עלמא ליכאפני חיים (פלג'י) עמ' שמג ע"א
לט ע"ב שכר מצות בהאי עלמא ליכאתורת משה (אלמושנינו) עמ' קס
לט ע"ב שלוחי מצוה אין נזוקיןמנות הלוי (תשסב) עמ' רפז
לט ע"ב שלוחי מצוה אין נזוקיןצלח רכב עמ' קעה
לט ע"ב שלוחי מצוה אין נזוקיןקהלת יעקב פורים עמ' תמא
לט ע"ב שלוחי מצוה אינם ניזוקיןס' חסידים סי' תתקנה
לט ע"ב שלוחי מצוה אינם ניזוקיןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יד עמ' 212
לט ע"ב שלוחי מצוה אינן ניזוקיןגנא דפלפלי עמ' רפא, שצ
לט ע"ב שלוחי מצוה אינן ניזוקיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קצו
לט ע"ב שם שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהדרת אליהו דרוש ה סי' ד ד"ה והואיל
לט ע"ב ששכר מצוה בהאי עלמא ליכארב שלום (אדלר) עמ' קפח
לט ע"ב תו במחשבה טובהפרי חיים (קנולר) פרשת במדבר
לט ע"ב תוס' - ומחשבה טובה של עובדי כוכבים אין הקב"ה מצרפה למעשהזמנים לששון עמ' לא
לט ע"ב תוס' - מחשבה טובה של עו"כ אין הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה מצרפה למעשהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' פט, קנט
לט ע"ב תוס' בישרא' הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה משא"ב מחשבה רעהנחלי מים (מלאח) עמ' טו, פ, קיז, קפט
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהעולם אחד פרק ח
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמח
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמג
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה כו' ובעכו"ם איפכא מחשבה כו'(עד סה"ד)עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנג
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה כו' ובעעכו"ם כו' מחשבה רעה וכו'רנת יצחק שופטים עמ' רכח
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה רעהדברי שאול במדבר עמ' קצא
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בב"ג מחשבה רעה מצטרפת למעשה, ומחשבה טובה אינה מצטרפתלחמי תודה דף עג ע"ב, קנח ע"ב, קסט ע"א
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בב"נ מחשבה רעה מצרפה הקב"ה לממשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קט, קצ
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בן נח חייב על מחשבה רעהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות נח
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בעכו"ם הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהרנת יצחק יהושע עמ' תו, מלכים עמ' רפו, ישעיה עמ' קכ, תלה, תסו, תהלים עמ' שלו
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, וחי' מהרי"טדרשות מהר"ם חביב עמ' פ
לט ע"ב תוס' ד"ה מתניתיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' קמט
לט ע"ב תוס' ד"ה מתניתין. לכך פי' ר"ת מתני' דעבדין ליה יום טוב ויום ביש ותרוייהו בעוה"ז וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תעט
לט ע"ב תוס' ד"ה שאםימי דוד (תשסז) עמ' מט
לט ע"ב תוס', באוה"ע אין הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קסא
לט ע"ב תוס', בגוים מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קפ, תרעג
לט ע"ב תוס', בנכרים מחשבה רעה מצטרפת למעשהשירת הפסח אות קכב
לט ע"ב תלמוד תורה כנגד כולםעיונים במשלי עמ' שנז
לט ע"ב תניא רי"א אין לך כל מצוה ומצוה כו' ומ"ש רש"ישם שלמה דף כד ע"ג ואילך
לט ע"ב תנן כל העושה מצוה כו' א"ל התם כגון שבא דבר עבירה לידו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנ
לט ר' יעקב אומר אין לך כל מצוה וכו' ומהרש"אברית אברהם (בושערה) דף סה ע"א וע"ג
לט רשב"י אומר אפ' צדיקאפוד בד דף לג ע"ג
לט שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנתיבות מוסר עמ' עח
לט שכר מצוה בהאי עלמא ליכאגבעת שאול (בראך) עמ' שב
לט שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות ו
לט שכר מצוות בהע"לחומת אנך תהלים פרק קיב, קיט צ, איוב אות ז
לט. אדם מקרש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלהדברי אמונה שמות עמ' רג
לט. אין לך כל מצוה שכתובה בתורה וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תה
לט. אלו דברים שארם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא אלו הן כבוד אב ואם וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות יג
לט. דעבדינן לי' יום טבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כח, שצג
לט. דעבדינן לי' יום טובמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעט, רב
לט. האומר אין ערלה בחוץ לארץ לא יהיה לו נין ונכד משליך חבלערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסג
לט. הערלה בחו"ל הלכה למשה מסינינטריקן (תשעד) עמ' קלב
לט. הרכבת אילן אסורה גם בחו"לברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצג, קצה, רסז
לט. זריעת זרעי שני מיני אילן מותרתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסה
לט. חזייה דזרע חיטי ביני גופניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
לט. ישב אדם ולא עבר עבירהאיש אמונים דף ו ע"ב
לט. ישב אדם ולא עבר עבירה וכו' בבא דבר עבירה לידופחד יצחק - יום הכפורים מאמר כד, כט
לט. כל העושה מצוה אחת יתירה על זכויותיו מטיבין לומאורות האריז"ל עמ' רו אות כא
לט. כשבא דבר עבירה לידו ופירש ממנהפרפרת משה ח"א עמ' תקסט
לט. לוקין על הכלאים דבר תורהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג
לט. ליום שכולו ארוךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רא
לט. מחשבה רעה וכו ומ"ש התוס'דברים אחדים (תשמו) עמ' ש
לט. ספוק לי ואנא איכולתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעח
לט. ספק ערלה בארץ אסור בסוריא מותר בחו"ל יורד ולוקט וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רעב
לט. ספק ערלה בחו"ל מותר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסט
לט. רש"י ד"ה מתני' דסתנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיח
לט. רש"י שאם היתה שקולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יג
לט. שכר כעושי מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצג
לט. שכר מצוה בהאי עלמא ליכאילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלב
לט. תוס' ד"ה לאגור אריה דברים פכ"ב אות י
לט. תוס' ד"ה מחשבה, אוה"ע אין הקב"ה מצרפה להם מחשבה טובה כמעשהדרשות דבר צבי עמ' יב
לט: כל העושה מצוה א' מטיבין לוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יז
לט: "והארכת ימים" לעולם שכולו ארוךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקג הערה 75
לט: א"ל אביו עלה בסולם ובחזרתו נפל ומת היכן אריכות ימיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קה
לט: אדם אוכל פירותיהן בעולם הזהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמז
לט: אחד שאמר לו אביו עלה לבירהבית שלום מרדכי עמ' פד
לט: אחר ראה לישנא רחוצפית המתורגמן דהוה גריר לה דבר אחר, אמר פה שהפיק מרגליות ילחך עפר נפק חטאיורה חכימא (תשעא) עמ' עג
לט: 'אחר'אמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
לט: אי אמרינן דאיכא שכר מצות בהאי עלמא אזי ראוי שתגן עליו המצוהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' ריב
לט: אי ס"ד שכר מצוד, בהאי עלמא אמאי לא אגין מצות עלי'יגל יעקב (תשנג) וישלח אות קכו
לט: אי ס"ד שכר מצוה בהאי עלמא אמאי לא אגין מצות עליהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קסח
לט: אי שכר מצוה בהאי עלמא איכא או לאנזר הקדש ח"א עמ' תצ, ח"ג עמ' יז
לט: אין לך כל מצוה ומצוה וכו' הרי שאמר לו אביו עלה לבירה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רנה, רנז, שעט
לט: אין לך כל מצוה ומצוה וכו' שאין תחיית המתים תלויה בהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קט, קטו, קטז
לט: אין לך כל מצוה ומצוה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפו, ערב
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שאין תחית המתים תלוי בהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קטו
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצירה שאין תחה"ט תלוי בה וכו' אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו טובחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריא
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שאין שכרה בצידה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף שיג ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עח ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תצא דף קפו/ז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנז ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת הברכה דף רלג ע"ד; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תצא דף קלו ע"ג; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ו ע"א
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בהכרם חמד (תשסו) עמ' לג
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה בהדעת תורה ויקרא עמ' נא, ע, דברים ח"א עמ' קנ, רד
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בהכתנות אור עמ' צז
לט: אין לך כל מצוה שמתן שכרה בצדה ותוס' ד"ה מחשבהבני שלשים עמ' צט, קטז
לט: אין לך מצוה בתורה שאין תחיית המתים תלוי בהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 967
לט: אין לך מצוה קלה שאין תחיית המתים תלויה בהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קלב
לט: אין לך מצוה קלה שאין תחיית המתים תלויה בהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' נה, קפב, רנז, שב
לט: אין לך מצוה שאין תחיית המתים תלוי' בהפחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
לט: אין לך מצוה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שנח
לט: אין לך מצוה שמתן שכרה תלויה בצדה שאין תחית המתים תלויה בהרחמי הרב עמ' יט
לט: אין לך מצוה ששכרה בצדה וכו'לוח ארז פרשת משפטים דף כח
לט: אין מצוד, שאין תחיה"מ תלויה בהעלי שור ח"ב עמ' כ, קלא, שפה, תרלט, תרנה
לט: אין מצוה קלה שאין תחיית המתים תלויה בהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רז, שיח
לט: אין מצוה שמתן שכרה בצדה שאין תחה"מ תלויה בהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
לט: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טז
לט: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"בדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"א
לט: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קלז
לט: אלמלא דרשיה אחר להאי קרא לא חטאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קע ע"ג
לט: אלמליה דרשיה וכו' כר"י בר ברתי'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קעב, קפ
לט: אם באה עבירה לידו וניצל מקבל על זה שכרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שג, תשיד הערה 54
לט: אם היתה שקולה מכרעתשו"ת מהרי"ט (תב) דף לו ע"ד
לט: אמאי לא אגין מצות עליהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רצט
לט: אמאי לא אגין מצות עליהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שיב
לט: אמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלותיוסף לקח עמ' ק
לט: אף אם יש אכילת פירות בעוה"ז הקרן קיימת לעוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקלח, תתקלח הערה 25
לט: אריכות ימים היינו לעולם שכולו ארוךבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמג
לט: בא לידו עבירה וניצול ממנהתיבת גמא (תשסז) עמ' קטו
לט: בא לידיו דבר עבירה ונמנע מלעשותה נחשב כאילו עשה מצוהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיח
לט: בא רבר עבירה לידו וניצל הימנהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 154
לט: באומות העולם הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהארץ צבי (תשע) עמ' רפט
לט: בבא דבר עבירה לידו ופירש וכו'פחד יצחק פסח מאמר עה
לט: בי בני דכי עיילין בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקימגלה עמוקות (תשסח) אופן קצב
לט: בישראל אין מחשבה רעה מצטרפת למעשהחנן אלקים עמ' קצא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ב
לט: בישראל מחשבה טובה נחשב למעשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסד
לט: בישראל מחשבה רעה אינו מצטרף למעשהעצי חיים על התורה עמ' רסה
לט: במצוה א' זכה לעולם הבאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפו
לט: במצות ל"ת רק אם בא עבירה לידו וניצול הימנה מקבל עליה שכרגור אריה בראשית פמ"ו הערה 97
לט: בע"ז ה' מעניש גם על המחשבהבהיֹת הבֹקר עמ' שט
לט: בע"ז הקב"ה מצרף מחשבה למעשהכתנות אור עמ' תיח
לט: בעולם שכולו ארוךכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' סה, סז
לט: בעולם שכולו טובגור אריה דברים פכ"ז הערה 27
לט: בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרף למעשהחמודי צבי בראשית עמ' סא, שיד, שפט, שצד, שצח, תז, תמו, תנה, תפ, תק, תקא
לט: בפלוג' ר"י ורבנן בפי' למען ייטב לךפעולת גבר עמ' קח ד"ה ואפשר לומר
לט: בתוס' בעכו"ם מחשבה רעה מצרפה למעשהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טו, דברים פרק כג פסוק ד
לט: דאי סלקא דעתך שכר מצוה בה"ע איכא הו"ל להגן מן החטאעצי חיים על התורה עמ' שכב
לט: דומה כמי ששרף התורהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 157
לט: דומה כמי ששרף כל התורה וכו', ותוס' סד"ה מתניתיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סג
לט: דלמא מהרהר בעבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכב
לט: דלמא מהרהר בעבודה זרהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפט
לט: דע"ז נענש גם על מחשבהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיא
לט: דעבדין לי' יום טוב ויום ביש ופירש"ימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסא, שעה, שצד
לט: דעבדין ליה יום טב ויום בישדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 868
לט: דעבדין ליה יום טב ויום בישנחלת יעקב (תשעג) עמ' קנח, קסה, רלג
לט: דעבדין ליה יום טב ויום בישתורי זהב (תשעג) עמ' תנה
לט: דעבדין ליה יום טוב ויום ביש - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' קח, רחצ, שב
לט: דר' חנינא בר פפי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר מילתא וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק א
לט: דשכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורי זהב (תשעג) עמ' רפו, רצז
לט: הא מני ר' יעקב הוא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאיגל יעקב (תשנג) פנחס אות צו
לט: הא מני ר' יעקב היא דאמר שכר מצוה בהא עלמא ליכאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רי, תז
לט: הא מני רבי יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 146-146
לט: ההוא דא"ל אביו עלה לבירה היכן טובתו של זהרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' לו
לט: היכא דהיזקא קביע שאנימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' עא
לט: היכא דקביעא היזקאפני מלך שמות עמ' כו
לט: היכן אריכות ימיו של זה וכו'שבח נעורים עמ' קעב
לט: היכן אריכות ימיו של זה וכו' אלא לעולם שכולו טובחמודי צבי בראשית עמ' ג, רסה, שסג
לט: הכי קאמר כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבים לו, ודומה כמי שמקיים כל התורה כולהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות פח
לט: המהרהר בעמדה זרה עובר דכתיב למען תפוש וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רנה
לט: העושה מצוה אחת וכו' הקשו בש"ס ומשני דהכוונה שעשה מצוה אחת יתירה על זכיותיו שהיו נגד עוונותיו עד שחזרו זכיותיו מרובין מעוונותיו בזאת המצוה וחזרו והקשו בש"ס ומשני שאם היו שקולים מכרעתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שעב
לט: העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' קמט
לט: העושה מצוה אחת מטיביץ לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שג הערה 43, דש הערה 47
לט: העושה מצוה אחתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לו ע"ד
לט: העושה עבירה מריעין לוביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ב
לט: הקב"ה אינו מצרף מחשבה רעה למעשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כח פסוק ג, פרק לו פסוק ב, פרק נח פסוק ג
לט: הרהור ומחשבה לבד ליכא עונש כי אם בע"זתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רל
לט: הרהור עבודה זרה מצטרף למעשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק א
לט: הרי שא"ל אביו עלה לבירה והביא גוזלות ועלה ובחזירתו נפל ומת היכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךמרפא לנפש בראשית עמ' רנד, רעז, רפב
לט: הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' צב
לט: הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים ובחזירתו נפל ומת היכן טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה אלא למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמח
לט: הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים ובחזירתו נפל ומת וכו' היכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
לט: הרי שאמר לו אביו עלה לבירה ושלח את האם וכו' ובחזרתו נפל ומת וכו' היכן טובת ימיו של זהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קצט, שט
לט: הרי שעלה לגג להביא לאבי' גוזלות וכו' ונפל ומת היכן אריכת ימיו של זהדברי יואל פ' בהעלותך דף רסב ע"א
לט: ואיכא דאמרי לישנא דחוצפית המתורגמן תזה דהוה גריר ליה דבר אחר כו' נפק חטאגלגולי נשמות (תשסא) [סי' מ ס"ק כח]
לט: ודילמא מהרהר בע"ז הוה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לח דף לג ע"ב
לט: ודילמא מהרהר בע"ז היהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רמד
לט: ודילמא מהרהר בע"ז וכו' והיינו שבע"ז מחשבה כמעשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קנ, קצז, רלח, רמ, תמא, תסו
לט: ודילמא מהרהר בעבירה הויחמודי צבי מועדים עמ' רנח
לט: ודלמא מהרהר בע"ז הוינתיב התשובה עמ' צח הערה 21
לט: ודלמא מהרהר בע"ז היהדברי יואל פ' בהעלותך דף רפה ע"ב
לט: ודלמא מהרהר בעבודה זרה חוהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שס
לט: ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה וכתיב וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קב
לט: ודלמא מהרהר בעבירהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סג
לט: ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תז
לט: ושכר מצוה בהאי עלמא ליכאלב אביגדור עמ' קנה
לט: ותלמוד תורה כנגד כלוםפני יהושע (תשסא) עמ' קעא
לט: חטא חטא אחד כאילו שרף כל התורהשיחות לספר דברים עמ' כ
לט: חקירה מאחר דדינו של אדם אצל הקב"ה כפועל איך אמר שכר מצו' בהאי עלמ' ליכא והכתי' לא תלין פעול' שכיר וכו'שארית יעקב (אלגזי) דף ל ע"ב, סג ע"ב, קיח ע"ב, קמא ע"א, קנח ע"ג
לט: טעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכאשארית יעקב (אלגזי) דף קכד סוף ע"ד
לט: טעם ששכר מצות בהאי עלמא ליכאשארית יעקב (אלגזי) דף פא סוף ע"ד
לט: יום שכולו טוב ושכולו ארוךפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כא
לט: יש חילוק בין עבודת גילולים לשאר עבירות לענין מחשבה רעה דאין הקב"ה מצרפה למעשה זולתי בעבודת גילוליםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשז, תתשח, ח"ג עמ' יט, מא
לט: ישב אדם ולא עבר עבירהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' צז
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוהאורחות דוד עמ' רנב
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהוזאת התורה עמ' רע, ש
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כאילו וכו'פרדס מרדכי עמ' רלה, רפה, שיז, תקעב
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כאילו קיים מצוהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תיט, תמז
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1415, פ"ה הערה 313
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהערבי נחל (תשסד) עמ' מ
לט: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושי מצוהים שמחה עמ' ערה
לט: ישב אדם ולא עשה עבירה, נותנין לו שכד כעושה מצוה וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לה
לט: ישב ולא עבד עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' טו, דברים עמ' מח, נח
לט: ישב ולא עבר נותנים לו שכר כעושה מצוהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיז
לט: ישב ולא עבר עבירהזכרון משלי עמ' מג אות קיב
לט: ישב ולא עבר עבירהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 35, 156
לט: ישב ולא עבר עבירהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קפד
לט: ישב ולא עבר עבירהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסג
לט: ישב ולא עבר עבירה וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ח, פרק יט פסוק יד
לט: ישב ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' צג, רנב, תכט
לט: ישב ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוה וכו' בבא דבר עבירה לידוקשוטי כלה ח"ט אות קכ
לט: ישב ולא עבר עבירה מעלין עליו כאילו עשה מצוהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שס
לט: ישב ולא עבר עבירה נותגין לו שכר כעושה מצוהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' מה
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכד כעושה מצוד אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימגהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רג
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכרגור אריה ויקרא פי"ח אות ח
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכרשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' עז, קז
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאלו עושה מצוהעצי חיים על התורה עמ' קסז
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכג
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהלהורות נתן במדבר עמ' סא
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סה, קיד, קנב
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהמצווה ועושה ח"ב עמ' קנב
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לד פסוק טו, פרק לז פסוק א, ד, פרק מה פסוק א, פרק פו פסוק יז
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' דש
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה א"ל התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיב, תקכו
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמט
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהאור ישראל סי' יז
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלא
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהדובר צדק (זילבר) עמ' רכו
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהחנן אלקים עמ' קסט, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלב אביגדור עמ' ט
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהברית אברם עמ' תפב
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצווהעקדת יצחק (שלג) שער ק דף עט ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו/ז דף קה ע"ב, וחלק א פרשת [פרק] כה דף כג ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק נז דף צז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסח ע"ד; של"ה (תט) בית חכמה דף יז ע"ב; שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב) סימן ס דף קכה ע"ג
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעשה מצוהדברי יואל פ' נשא דף רא ע"א
לט: ישב ולא עבר עבירהטובך יביעו ח"ב עמ' שה
לט: ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 124
לט: ישב ולא עבר עברהשיחות לספר שמות עמ' נג
לט: ישב ולא עשה עבירהבני שלשים עמ' קפה
לט: כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 111-110, 134, פ"ג הערה 1725, פ"ד הערה 61, פ"ה הערה 2319
לט: כל הבא דבר ערוה לידו וניצל עושין לו נסשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תכח
לט: כל העושה מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסט
לט: כל העושה מצוה א' יתירה על זכיותיו מטיבים לו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קלז
לט: כל העושה מצוה א' מטיבין - ורמינהו כל וברש"ישעורי דעת ספר א עמ' לה
לט: כל העושה מצוה א' מטיבין לו וכו' ש"מ בה"ע ליכאחמודי צבי בראשית עמ' טז, כז, קב, קלז, רסא, רסג
לט: כל העושה מצוה אחת יתירה על זכויותיו מטיבין לוחנן אלקים עמ' קפו, קצה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמו, רמז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעט, שכב
לט: כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבים לו וכו' מכלל דהנך בחדא נמידרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 36
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבים לו ומאריכין לו ימיוקריאה בקריה ח"ב עמ' שט
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לודברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"ב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לונצח ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 30
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסו
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' ורמינהו וכו' הא מני ר' יעקב היא דאמר שכ"מ בה"ע ליכאחמודי צבי שמות עמ' רלט, רסח
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' מצוה אחת יתירה על זכיותיוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תסז
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' עד וכו' הא מני ר"י הוא דא' שכ"מ בה"ע ליכאחמודי צבי מועדים עמ' עא, עב, קצט, רנז, שנח, תרמט
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' עשה אין לא עשה לא, והתניא ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, אמר לו התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנו, כי הא דרבי חנינא תבעתיה ההיא מטרוניתא, ערק לבי בני דכי הוי עיילין בי תרין ביממא הוי איתזק וכו' דתניא כל שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנו עושין לו נסצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תמג
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת קרח דף עז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יח ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ד דף נו ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תבא דף רמט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רכ ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער יז דף מד ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף סא ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו/ז דף קה ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ד דף מח ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסח ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קפב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פ"ב פרשת כב דף מה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצא דף רכב ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעז דף עד ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לו ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כט ע"א
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיועץ הדעת טוב (תשסח) סי' סז, רכב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיו וכו'פתחי שערים ח"א עמ' קסג
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיו ונוחל את הארץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' טו, קלג, תצט, תשכד, תתקנב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' פז, רמא הערה 38, תתא, תתא הערה 13, תתב הערה 16-17, תתקכז הערה 36, תתקלח הערה 25
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שעב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק י
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, ורמינהו אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן כו' לומר שאם היתה שקולה מכרעתתפארת צבי בראשית עמ' תרמו
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, ורמינהו אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא וכו' ומשני, הכי קאמר, העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו. ופריך, מכלל דהנך אפילו בחדא נמי ומשני שאם היתה שקולה מכרעת וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מז, קנח, קס, קצא
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ושנותיו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' י, קמו
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ונוחל את הארץעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכג
לט: כל העושה מצוה אחת מיטיבין ומאריכין לו ימיוברית אברם עמ' תרב
לט: כל העושה מצוה אחת מיטיבין לו כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תרמו, תנשא, תתקיז
לט: כל העושה מצוה אחת עשה אין לא עשה לאחנן אלקים עמ' קלז, קעג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעא
לט: כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ושנותיו ונוחל הארץדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 10-9, 57-56, סוף פ"ו הערה 11, 122-123, 141-142
לט: כל העושה מצוה אחת, מיטיבין לו ומאריכין וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שסב, שסד
לט: כל העושה מצווה אחת מסיבין לו ומאריכין את ימיושער החצר (תשעב) סי' ר, רנט
לט: כל חיכא דקביעא הזיקא לא סמכינן אניסאשרתי ח"א עמ' סח
לט: כל מי שזכיותיו מרובין מעונותיו מריעין לו בעוה"ז וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קלט
לט: כל מצוה ומצוה שמתן שכרה בצידהחמודי צבי בראשית עמ' ג
לט: כל מצוה תחיית המתים תלויה בהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רטו
לט: כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו מרעים לומנחת יהודה (פתיה) עמ' 189
לט: כל שזכויותיו מרוביןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' טו
לט: כל שזכויותיו מרובין מעוונותיו מריעין לו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כו
לט: כל שזכויותיו מרובין מעוונותיו מריעין לו וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לד דף נה ע"ב, ודף נז ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סג ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף טו ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כה
לט: כל שזכויותיו מרוביןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' כה
לט: כל שזכיותיו מרובין וכו' מריעין לו וכו' וכל שעונותיו מרובין וכו' מטיבין לו וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלב, רכו
לט: לא סמכינן אניסאמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רו
לט: לגבי ישראל הקב"ה מצרפה למעשהצדקת יוסף עמ' רפט
לט: לומר שאם היתה שקולה מכרעתדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 15-14
לט: ליום שכולו טוב ליום שכולו ארוך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תל
לט: לישנא דגברא רבא חזא דהות גריר ליה דבר אחר וכו'צרור המור (שכז) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ריז דף קלז ע"ד
לט: לישנא דחוצפית המתורגמן חזאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכו
לט: למיימינים בה אורך ימים איכאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 58
לט: למען יאריכון ימיך בעולם הבאאהבת חיים (דייטש) עמ' שכד
לט: למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך וטובנזר הקדש ח"ב עמ' תריד
לט: למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תח
לט: למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךמצווה ועושה ח"ב עמ' קיד, קסח
לט: למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צא, קצו
לט: למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רכא
לט: למען יאריכון ימיך, בעולם שכולו ארוךתפארת צבי במדבר עמ' שכד
לט: למען יטב לך - לעולם שכולו טובדולה ומשקה - חנוכה עמ' רסה
לט: למען יטב לך לעולם שכולו טוב והארכת ימים לעולם שכולו ארוךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' קפט
לט: למען ייטב לך בעולם שכולו טובשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכה פסוק ד
לט: למען ייטב לך והארכת ימים, דהיינו בעולם טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקצ, תשיט, תשמ, א'ג
לט: למען ייטב לך והארכת ימים, לעולם שכלו ארוךערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעד
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טובמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמא
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טובשל"ה (תשנז) פרשת בהעלותך אות ז, ואתחנן אות ז
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טוב והארכת ימים לעולם שכולו ארוךתפארת צבי ויקרא עמ' רעג
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טוב וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף רפט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ואתחנן דף ח ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מא דף לז ע"ג
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריך ימיך לעולם שכולו ארוךכתר תורה (תשסז) עמ' סט
לט: למען ייטב לך, לעולם שכולו טוב וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכז
לט: למען תפוש את ב"י בלבםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרמה
לט: למען תפוש את בית ישראל בלבם, קאי על עבודה זרהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קלח
לט: לעולם שכולו ארוךגור אריה שמות פכ"ה הערה 166
לט: לעולם שכולו ארוךנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רפח
לט: לעולם שכולו טוב וכו' לעולם שכולו ארוךחכמה ומוסר ח"א עמ' תנב
לט: לעולם שכולו טוב לעולם שכולו ארוךאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' ע
לט: לעולם שכולו טוב לעולם שכולו ארוךאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קנח, רי
לט: מהרהר בע"ז מצטרף למעשה - למען תפוש את בית ישראל בלבםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כז
לט: מהרהר בע"ז נענשפנים מסבירות עמ' שכח
לט: מהרהר בע״זכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 59
לט: מחשבה דעה אין הקב״ה מצרפה למעשהדודי נתן בראשית עמ' שיט, שסג
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצטרפה למעשהאורחות דוד עמ' רנה
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהחמודי צבי בראשית עמ' ג
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדבר צבי - קדושת השבת עמ' קע
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל פ' במדבר דף צ ע"א, פ' בהעלותך דף רנב ע"ב
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעב, קפא
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהחיי נפש על ההגדה עמ' רטו
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצו
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלקחת מוסר ח"א עמ' צג
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמצווה ועושה ח"ב עמ' רפה, רפז, תרנה
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשם יחזקאל עמ' סד, תמו
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכ
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו'פרדס מרדכי עמ' פז, קצב, תס, תרלט
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קו, רכו, רסה
לט: מחשבה טובה ורעה, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ג, קסד, קעט, ריא, שטו
לט: מחשבה טובה מצטרפת למעשה רק בישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' מד, קכו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תעה
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהחיי נפש ח"ג עמ' קכב
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהחמודי צבי שמות עמ' ז, סח, קסב, קצה, רסב
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפח
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחמודי צבי מועדים עמ' עו, פא, קסג, רטו, רמ, רנז, רע, שה
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהלהורות נתן במדבר עמ' רצט, ש
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצה, רעג
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קמג
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' נד, תעה, רף
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקצג
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהרחמי הרב עמ' נג
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קל, שפב
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמב
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נה, פט
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעג
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תכט
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעז
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ס, רפא
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קעו
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש סוכות ח"א עמ' סז, רסח, רצו
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה וכתיב למען תפוש וכו'של"ה (תשנז) פרשת וארא אות יד, ראה אות טז
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה רק מחשבת ע"זיגל יעקב (תשנג) מצורע אות מט
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קנ, רלח-רמ, שמז, תעג
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ובגוי מצטרפתמקוה המים (שטעגר) עמ' קכד
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ותוס'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קצה, שע
לט: מחשבה רעה בע"א מצרפה למעשהויואל משה מאמר א סי' צה עמ' קט
לט: מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהחמודי צבי ויקרא עמ' לה, מ
לט: מחשבת ע"ז הקב"ה מצרפה למעשהקדושת יצחק עמ' פה
לט: מחשבת ע"ז מצטרפת למעשהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצ, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רא, ריט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פו, רל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
לט: מחשבת ע"ז שהקב"ה מצרפה למעשהחיי נפש ח"א עמ' קסג ע"ב
לט: מחשבת עבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תעג
לט: מחשבת עבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעט
לט: מחשבת עבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' סה
לט: מי שזכיותיו מרובים מעוונותיו, דומה כמינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שסד
לט: מי שזכיותיו מרובים מעונותיו דומין לו כאלו שורף כל התורהתורי זהב (תשעג) עמ' רצט
לט: מי שזכיותיו מרובין דומה ששרף כל התורהחנן אלקים עמ' קלו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנא
לט: מי שעוונותיו מרובים מזכויותיו וכו'מאורי שערים עמ' קמח
לט: מי שעונותיו מרובים מזכיותיו אפילו א' הוא רשע, ושזכיותיו מרובין מעונותיו אפילו א' זהו צדיקערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיט, תתשלו
לט: מיידי במה שמיטיבין לו מן השמים חלף עבודתונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכט
לט: מעשה דאחר בענין שילוח הקןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נב
לט: מעשה דר' חנינא בר פפירגל ישרה עמ' קנא
לט: מתניתין דעבדינן ליה יום טוב ויום בישדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2185-2186
לט: מתניתין דקתני מטיבין לו מיירי דעבדין לי' יום טב וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"ב
לט: נותנים לו שבר כעושה מצוה וכו' בגון שבא עבירה לידו וניצול הימנהנטעי אשל בראשית עמ' שצח
לט: עבדין ליה יום טב ובישישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שב
לט: עה"פ למען ייטב לך דהכוונה לעולם שכולו טובצדקת יוסף עמ' סח
לט: עולם הבא עולם שכולו טובבן פורת יוסף (תשעא) עמ' מח
לט: עולם שכולו ארוךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 58
לט: עולם שכולו טובדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1051, 1059, פ"ד הערה 103, 109
לט: עולם שכולו טוב וכו' עולם שכולו ארוךחכמה ומוסר ח"ב עמ' קנא
לט: עיקר השכר הוא על קיום מצוות עשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שג הערה 43
לט: על גדרים וסייגים יש שכר גם בעוה"זאהבת חיים (דייטש) עמ' שי
לט: עלה לבירה ונפל ומת וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' פג
לט: עלה לעץ לשילוח הקן ונפל ומת היכן אריכות ימיומדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צו
לט: פה שהפיק מרגליות ילחך עפרדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 619
לט: פלוגתא אי שכר מצוה בהאי עלמא איכא או לאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נ
לט: קראו ליסורים בעוה"ז בלשון "דעבדין לו יום טב"דעת תורה דברים ח"א עמ' קצו
לט: ר' יעקב אומר למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךשם יחזקאל עמ' נט
לט: ר' יעקב מעשה חזא וכו' למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךדברי יואל מועדים ח"א השמטות לראש השנה דף תמו ע"ב
לט: ר' יעקב ס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא דר"י מעשה חזא וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תסח ע"ב, תעח ע"ב
לט: ר"ח ור"ע אמרו נשמתיה לההוא דזרע זרעיםמקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
לט: ר"י אומר אין לך כל מצוהיגל יעקב (וארשאנו) דף יח ע"ג
לט: ר"י אומר למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך לעולם שכולו ארוךעצי חיים - מועדים עמ' קיח
לט: רבא אמר הא מני רבי יעקב היא, דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רעא
לט: רבי יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה בה, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לךשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קע
לט: רבי יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחה"מ תלוי' בה וכו' ר"י מעשה חזאדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלד ע"א
לט: רמי ליה רב טובי לרבא תנן כל העושה מצוה אחתשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפ
לט: רש"י - הא דקתני אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן וכו' וכי לית ליה חדא מהני צריך למצוה יתירהתפארת צבי בראשית עמ' תרמו
לט: רש"י - היתה שקולה מכרעת - הא דקתני אלו דברים במחצה עונות ומחצה זכיות קאמר ויש במחצה זכיות אחת מאלו מכרעת את הכף כאילו הוי רובא זכיות ואינו צריך למצוה יתירה דמתני' וכי לית ליה בה חדא מהני צריך למצוה יתירה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שעב
לט: רש"י - מטיבין ומאריכין ימיו בעולם הזה ונוחל את הארץ ארץ החיים שהוא עולם הבא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שעב
לט: רש"י - מטיבין לו בהאי עלמא, ונוחל את הארץ חיי עולם הבאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנח
לט: רש"י ד"ה אלו דברים וכו', אבל מצוה אחריתי לאדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"ב
לט: רש"י ד"ה יום טב, שנפרעים ממנו עוונותיו בעוה"ז כדי שיהי' לו לעוה"ב יו"טדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"ב
לט: ש"מ בה"ע ליכאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לז, קס, ריא, שט, שמג, שמז, שמח, שנד, שנו, תלא, תסו-תסז
לט: שאין לך מצוה שבתורה שאין תחיית המתים תלויה בהפחד יצחק חנוכה מאמר ט
לט: שבא דבר עבירה לידו וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כג
לט: שבר מצוה בהאי עלמא ליכאברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תב
לט: שבר מצוה בהאי עלמא ליכאחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' ער, תיח, תכד
לט: שבר מצוה בהאי עלמא ליכאפחד יצחק שבת מאמר ד
לט: שכ"מ בה"ע ליכאחמודי צבי ויקרא עמ' ריח
לט: שכד מצוה בהאי עלמא ליכאמבשרת ציון ח"ג עמ' של, ח"ד עמ' שו
לט: שכר טצוה בהאי עלמא ליכאנטריקן (תשעד) עמ' קו
לט: שכר מצוה בה"ע ליכא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תסא, תקמב
לט: שכר מצוה בהאי עלמאבין המשפתים שמות עמ' עה
לט: שכר מצוה בהאי עלמאכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קיז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא איכאכרם חמד (תשסו) עמ' סו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליבאאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' מג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליבאבישורון מלך ח"א עמ' שכד, שס
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליבאבית יצחק (ויינברגר) עמ' מב, רסט, ער, שלט, שסג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליבאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קי
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 62
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קצד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קפט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבין המשפתים בראשית עמ' קכ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 44
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ח, נב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי אש (כץ) עמ' רלג, רמח, רנה, רפד, שכב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רלב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צו ע"ב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קא ע"א, קו ע"א, קי ע"א, קהלת דף שלא ע"ב, שלב ע"ב, שמחת תורה דף תרמו ע"א, תרעח ע"ב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' לו, עח, רצב, תיט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל פ' בא דף רפז ע"ב, פ' יתרו דף סב ע"ב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל פ' ויקרא דף פה ע"א, פ' אמור דף רלט ע"ב, פ' בהר דף שיד ע"א, פ' בחוקותי דף שפח ע"ב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל פ' חיי שרה דף תקט ע"א, פ' תולדות דף תקמו ע"ב, תרמה ע"ב, פ' וישלח דף קצא ע"א
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי יואל פ' נשא דף קנה ע"א, פ' בהעלותך דף רס ע"ב, פ' שלח דף תלב ע"ב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדגל מחנה יהודה עמ' סו, קלא, קפ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' ש
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' סט, קיח, קכא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יד, עח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות קיז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדעת תורה דברים ח"ב עמ' מא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 115, 123, 125, 144, 231, 1696-1695, פ"ג הערה 445, פ"ד הערה 829, 1579, פ"ו הערה 550
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצז עמ' קעג, דרוש ר עמ' קפה, דרוש רז* עמ' ריג, דרוש רז עמ' רטז, דרוש רכא עמ' רעו, דרוש רסח עמ' תמה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסח, רלז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קע, רמ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהישר והטוב (תשסג) עמ' קח, תלה, תסג, תרסד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאואני תמיד עמך עמ' לב, לג, של, תפ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאוזרח השמש על התורה עמ' רסו, רסז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פז, צב, קכ, רמו, רמח, שצב, תה, תנד, תסג, תעט, תצה, תקה, תקט, תקצז, תרו, תרלז, תרפ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחיים שיש בהם מועדים עמ' רטז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחנן אלקים עמ' קלו, קלט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצב, של, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאים שמחה עמ' שנד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לז, לח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכתר תורה (תשסז) עמ' קצ, קצב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלהורות נתן במדבר עמ' רלד, רס, רסב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלהורות נתן בראשית עמ' קכו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלהורות נתן דברים עמ' לה, עא, עג, קפח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאור עינים (תשנח) עמ' קלח, קעא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאור עינים (תשעט) עמ' רל, רפג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קסז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמחשבת מוסר ח"א עמ' קסג, קעא, ערה, שלה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז, רלו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישלח עמ' עט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קטז, קצה, קצח, תקה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלד, שח, שיט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמנחת עני (תשעב) עמ' תכ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ו, ע
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמצווה ועושה ח"ב עמ' ר, תכג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמצור דבש עמ' רנג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמרפא לנפש בראשית עמ' רלו, רפו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכח, רעג, שו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנטעי אשל בראשית עמ' קסא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 72
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קעז, רצא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעצי חיים - מועדים עמ' ס, עג, פו, קיח, קמב, קע, רל, שה, שסב, שעט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעצי חיים על התורה עמ' כז, קטו, קכ, רג, ריז, ער, רעא, רצו, שב, שט, שטו, של, שנה, שסח, שעה, תכז, תלג, תנ, תנא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאערבי נחל (תשסד) עמ' קצד, תעז, תרלה, תרנ, תשפה, תתעח, תתצג, תתקי, תתקכב, תתקכה, תתקמג, תתקנב, תתקסב, תתקפה, תתקפו, תתשלה, תתשנא, ח"ג עמ' יג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ר, רנח, רסד, שמ, ויקרא-במדבר עמ' רח, רכה, שסט, דברים עמ' מה, מט, עג, עז, צד, צה, קכא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפאר יעקב ח"ב עמ' תתפו, ח"ג עמ' תרג, ח"ד עמ' לז, פא, רמח, תכו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלד-רלז, רנב, שכט, שנב, שנג, שצא, תלד, תמג, תצו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצדקת יוסף עמ' לז, מה, סח, קנג, קצג, רכב, רפה, רחצ, רצב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקשוטי כלה ח"י אות ריט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקשוטי כלה חי"א אות רמח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכארנת יעקב עמ' ק, קא, קעב, רפח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכו, שצה, תיח, תקה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיח דוד (תשסד) עמ' כג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיח דוד (תשסח) עמ' כו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צז, שער האותיות אות א ס"ק כד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות טז, משפטים אות מג, כי תצא אות כד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשם יחזקאל עמ' קלה, תיד, תמג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פה, צ, צא, קכב, קלו, קלח, קעב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' טז, סג, קיז, קכ, קמו, קסא, רד, שמד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קה, קעג, תנא, תנד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יט, עה, קמג, קפד, רפו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' עד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' מה, סט, פא, קא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' נ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריג, רלז, רפא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשעורי דעת ספר א עמ' קנז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תמה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשרגא המאיר מועדים עמ' קנד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קעח, שעח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נב, קכב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת איש ח"א עמ' קעו, רעא, רצו, ח"ב עמ' נא-נב, רסג, שז, שלח, שסה, שע, תכג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת יחיאל במדבר עמ' רפ, שנד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 127, רב, רב הערה 12, תתקיא, תתקיא הערה 32, תתקכא הערה 7, תתקכב, תתקכב הערה 12, תתקכג הערה 16, תתקלד, תתקלד הערה 5, 8, תתקלט הערה 29, תתקנח, תתקנח הערה 3, תתקסז, תתקעג הערה 75
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת צבי במדבר עמ' קפג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת צבי ויקרא עמ' שצו, תב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אלא בעוה"בכתנות אור עמ' קלג, שעה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב ודף ב ע"א; יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף רא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ה דף נב ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריג ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור צב דף ריז ע"א
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא מהאישבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ז, פרק פא פסוק ט, פרק פה פסוק ב, פרק קח פסוק א, פרק קיט פסוק סו, עז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קצו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאברכת חיים ח"א עמ' 40, 11
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכא, רכב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחיי נפש ח"א עמ' נח ע"ב, סג ע"ב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחיי נפש ח"ו עמ' כ, כז, שכח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קיא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלא, רצו, שט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' פ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפרדס מרדכי עמ' נא, ס, קד, קיג, תכג, תסט, תקנט, תרח, תריז, תריח, תרנג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה כה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' סט, קפא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקדושת יצחק עמ' לב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת ראובן עמ' רכב
לט: שכר מצוה בההיא עלמא ליכאפרפרת התורה עמ' תקמט
לט: שכר מצווה בהאי עלמא - ליכאשיחות לספר דברים עמ' טז
לט: שכר מצווה בהאי עלמא ליכאמילי דשמיא פל"ב אות ב עמ' קכח
לט: שכר מצווה בהאי עלמא ליכאפרי אהרן (פסין) עמ' 89
לט: שכר מצווה בהאי עלמא ליכאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' טז - אור לציון
לט: שכר מצווה בהאי עלמא ליכאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעד - ר"א אבא שאול
לט: שכר מצוות בהאי עלמא ליכאאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' קצד
לט: שכר מצוות בהאי עלמאליכאלהורות נתן ויקרא עמ' שלט
לט: שכר מצות בהאי עלמא ליכאברכת חיים ח"ב עמ' 311
לט: שכר מצרה בהאי עלמא ליכאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סא-סג, סה, קל, תכד, תכט, תקה, תקסז, תקסט, מועדים עמ' נג, סח, קא
לט: שכר מצרה בהאי עלמא ליכאילקוט אוהב ישראל עמ' סט
לט: שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לח
לט: שלוחי מצוה אינן נייוקין וכו' היכי רשכיח הזיקא שאניפרי נפש חיה ח"ב עמ' קעב
לט: שלוחי מצווה אינם נזוקיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1605
לט: תבעתיה ההיא מטרוניתא ערק לבי באני ונשמר על ידי מלאכיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק א, פרק נז פסוק ד
לט: תוד"ה מחשבה - בגויים מחשבה רעה מצטרפת למעשהחנן אלקים עמ' קמו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלט, קנד, קסג, קסז, קע, רצב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט, רג, רנ, רנב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מה, מו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח, שמא, מקראי קדש (תשנג) עמ' יא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלא, קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח, ריד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יב, קל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעו, קצו, רכה
לט: תוס' - באוה"ע אין מצרף מחשבה טובה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפה
לט: תוס' - בגוים מחשבה רעה מצטרפת למעשההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' עב
לט: תוס' - הא דמסקינן תלמוד גדול ממעשה ה'שארית יעקב (אלגזי) דף ס ע"ב
לט: תוס' - מחשבה רעה באוה"ע מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רכד
לט: תוס' - מחשבה רעה מצטרף למעשה בעבו"םתיבת גמא (תשסז) עמ' עב
לט: תוס'תורת יחיאל בראשית עמ' דרוש-הכולל
לט: תוס' ד"ה מחשבה - אצל האומות מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רב
לט: תוס' ד"ה מחשבה - בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהשם יחזקאל עמ' רנז
לט: תוס' ד"ה מחשבה - בעכו"ם מצרף הקב"ה מחשבה רעה למעשהשיח דוד (תשסח) עמ' ק
לט: תוס' ד"ה מחשבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמד
לט: תוס' ד"ה מחשבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפה
לט: תוס' ד"ה מחשבהלקחת מוסר ח"א עמ' נב, נג, קמא
לט: תוס' ד"ה מחשבהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שסד, תה
לט: תוס' ד"ה מחשבה דבעכו"ם מחשבה רעה מצורף למעשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמח, תלח
לט: תוס' ד"ה מחשבה רעהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעב*, שפא*, תעט*
לט: תוס' ד"ה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ובעובדי עבודת כוכבים איפכא מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה וכו', ומחשבה טובה של עכו"ם אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קל, שפה
לט: תוס' ד"ה מחשבה רעה בעובדי ע"ז מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהברית אברם עמ' תצח
לט: תוס' ד"ה מחשבה רעה, בבן נח מחשבה רעה מצטרף למעשה ונפק"ל מעשומרפא לנפש בראשית עמ' רמב, שעו, תסג
לט: תוס' ד"ה מחשבה שהרי אפילו מחשבה טובה אינה מצטרפת אצלו למעשהפחד יצחק פסח מאמר עה
לט: תוס' ד"ה מחשבהחמודי צבי בראשית עמ' סא, שיד, שפט, שצד, שצח, תז, תמו, תנה, תפ, תק, תקא
לט: תוס' ד"ה מחשבהחמודי צבי שמות עמ' סח, קצה
לט: תוס' ד"ה מחשבה, באוה"ע הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רו
לט: תוס' ד"ה מחשבה, בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ובאוה"ע להיפךעצי חיים - מועדים עמ' מא, נא, עד*, שפב
לט: תוס' ד"ה מחשבה, בעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהדובר צדק (זילבר) עמ' יא
לט: תוס' ד"ה מחשבה, מחשבה רעה בעכו"ם הקב"ה מצרפה למעשהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סז {א"ב גוזל להשביח מותר}
לט: תוס' ד"ה מחשבה. בעכו"ם מצרף הקב"ה מחשבה רעה למעשהשיח דוד (תשסד) עמ' פח
לט: תוס' ד"ה מחשכה - בעובדי עבודת כוכבים מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמז
לט: תוס' ד"ה משחבה, באוה"ע מחשבה רעה מצטרף למעשה (בשם ירושלמי)עצי חיים על התורה עמ' תמו
לט: תוס' ד"ה מתני'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תסז
לט: תוס' ד"ה מתני'חמודי צבי שמות עמ' רמ, רסט
לט: תוס' ד"ה מתניתין דעבדין לי' יום טב, לכן פי' ר"ת דיו"ט היינו פעמים שעושין לו יו"ט כדי לקבל שכר מצותיו בעוה"ז באותו יוםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"ב
לט: תוס' ד"ה שאם היתה ואי תימא בלאו הכי נמי אמרינן דרב חסד מטה כלפי חסד כשהן שקולים וי"ל דבשאר מצות כשמעשיו שקולים הוי כבינוני, אבל בהני חשיב צדיק גמורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנח
לט: תוספות - ד"ה מחשבה לאומות העולם נחשב מחשבתם הרעה למעשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסד
לט: תוס' ד"ה מחשבה באומות העולם מחשבה רעה נחשב להם כמעשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' עא
מ אין ממתינין בחילול השםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 623, הקדמה אות 309
מ אין מקיפין בחילול השםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רעג
מ אין מקיפין בחילול השםיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמות
מ אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה ותוס'שמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף נט ע"א
מ אמר ראב"ע למה צדיקים נמשלים בעוה"ז וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' סד
מ אפילו צדיק גמור כל ימיו ושב מצדקתו אין מזכירין לו שוב צדקתוכוכבי אור (תשלד) עמ' קלה
מ בע"ז הקב"ה מצרף מחשבה למעשהעולה ליפה סי' נט
מ בע"ז מחשבה הקב"ה מצרפה למעשהעולה ליפה סי' מח
מ בשלוח הקן נמי כתיבצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פו ע"ד
מ האוכל בשוקחלקו של יוסף (אמאדו) דף ד ע"ב
מ הזכות יש לה קרן ויש לה פירותאהבת דוד (תקנט) דף פ ע"ג
מ הזכות יש לה קרן ויש לה פירותאהבת דוד (תקנט) דף פה ע"ג
מ הזכות יש לה קרן ויש לה פירותחומת אנך (תקסא) ח"ד דף צא ע"א
מ הזכות יש לה קרן ויש לה פירותהתורה והעולם ח"ב עמ' ריב
מ הזכות יש לה קרן ויש לה פירותחומת אנך רות אות טז, משלי אות יח
מ הזכות יש לה קרן וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ריז-ריח
מ העולם נידון אחר הרובמנחת אליהו (תשנט) עמ' ה, עב בהגה
מ העולם נידון אחר רובומערכות ישראל (גורדון) דרוש הצור תמים פעלו עמ' 64-67
מ ודלמא מהרהר בע"זיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף מח ע"ד
מ וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובאור חדש (הרטמן) פ"י אות 59
מ חישב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהצוף דבש (לוין) מאמר א דף ו ע"ד
מ חשב לעשות מצוה ונאנס+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לא
מ חשב לעשות מצוה ונאנסשערי תודה ח"ב דף ע ע"ג-ע"ד
מ טוב לשמים ולבריותאור חדש (הרטמן) פ"י אות 59
מ טוב לשמים ולבריות יש לה קרן ופירותשערי תודה ח"ב דף ו ע"ב-ע"ג, ז ע"א-ע"ב
מ יראה אדם א"ע חצי זכאיתפארת ישראל (שינקמן) עמ' טז
מ ישב ולא עבר עבירה כאילו קיים מצוהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 61
מ כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'שנות ימין דף קעח ע"ד
מ כל הפוסל במומו פוסלכד הקמח (תשנו) עמ' מט
מ כשם שהתלמוד ודברי התוס'דרכי שלום (מרגונאטו) דף סט ע"ד
מ למה הצדיקים דומים בעה"ז לאילן וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' קכט
מ למה הצדיקים דומים בעה"ז לאילן וכו'כסא דוד (תקנד) דף ל ע"ד
מ למה צדיקים נמשלים וכו' לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה וכו'פניני דעת עמ' נו
מ לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 82
מ לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו חייבכוכבי אור (תשלד) עמ' סד
מ לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיכוכבי אור (תשלד) עמ' פט
מ לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז
מ מח"ר אין הקב"ה מצ"לאפוד בד דף עו ע"ג
מ מחשבה טובה ה' מצרף למעשהשערי תודה ח"ב דף ע ע"ב
מ מחשבה טובה הק"בה מצרפה למעשה מחשבה רעה אינו מצרףלב אריה פרשת שמיני אות א
מ מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רנב
מ מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעולה ליפה סי' סט
מ מחשבה טובה הקב"ה מצרפה לעשהארז ישעיהו דף עא
מ מחשבה טובה וכו'בין המשפתים שמות עמ' ר-רא
מ מחשבה טובה מצרפה למעשה לישר' ולא לאוה"עדרכי איש דף פט ע"ב
מ מחשבה רעה אין הקב"המערכי לב (חזן) ח"א דרוש לז דף עח ע"ג, דרוש לח דף פא ע"ד
מ מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפהבית שלום מרדכי עמ' קעא
מ מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהכד הקמח (תשנו) עמ' פב
מ מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהכסא דוד (תשנ) עמ' ד
מ מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהכסא דוד (תקנד) דף ב ע"ג
מ מחשבה רעה וטובהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נד
מ מחשבה רעה כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף קטז ע"ג
מ מחשבה רעה לא מצטרפת למעשה חוץ מע"זעטרת תפארת דף לח ע"ג-ע"ד, לט ע"א
מ מחשבה שעושה פרי מצטרפתחומת אנך (תקסא) ח"א דף נח ע"א
מ מחשבה שעושה פרי מצטרפתחומת אנך ויחי אות ד
מ מחשבת ע"ז הקב"ה מצרפה למעשהחומת אנך יחזקאל פרק יד
מ מחשבת ע"ז נחשבת למעשהמגלה צפונות ח"ב פ' תצוה
מ מי שיצרו מתגבר עליוודע מה שתשיב סי' קכו
מ נשאלה שאלה זודרכי שלום (מרגונאטו) דף מב
מ ע"א א' שוגג וא' מזיר בחילול ה'ס' חסידים סי' תר
מ ע"א א' שונג וא' מזיר בחילול ה'ס' חסידים סי' תר
מ ע"א אבזרייהו דעבו"ז מצטרף המחשבה למעשהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קג ע"ג
מ ע"א אחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכח
מ ע"א אין מקיפיןפרי חיים (קנולר) פרשת תשא
מ ע"א אין מקיפין בחילול ה'זכר דוד על התורה עמ' קמג
מ ע"א אין מקיפין בחילול השםברכת אברהם (תשנד) עמ' מא
מ ע"א אין מקיפין בחילול השםדרשות הצל"ח השלם עמ' שי
מ ע"א אין מקיפין בחילול השםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' עט
מ ע"א אין מקיפין בחילול השםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קס
מ ע"א אין מקיפין בחילול השם אחד שוגג ואחד מזידמצווה ועושה ח"א עמ' רכח
מ ע"א אין מקיפין בחילול השם כו' לומר שאס היתה שקולה מכרעתעשרה מאמרות (תשס) עמ' קנא
מ ע"א אין מקיפין בחלול השםאגרות הראיה ח"ה עמ' רפא
מ ע"א אלו דברים וכו' ואוכל פירותיהן בעוה"ז, הזכות יש לה קרן ויש לה פירות שנא' אמרו צדיק כי טוב וגו'ס' חסידים סי' תתרטו
מ ע"א אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז כו' טוב לבריותרנת יצחק תענית עמ' ס, קפ-קפא, רי
מ ע"א אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעה"זדברי איש דף ג ע"ג
מ ע"א אלו דברים שאדם עושה אותן אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלו
מ ע"א אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכו, ח"ב עמ' רה, רו
מ ע"א אם דואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירת אותו וילבש שחורים וכו' ויעשה מה שלבו חפץ, ותוס'מנחת ישראל עמ' רנ, שנב
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' עא, עו
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שכא
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותואוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 35 {כלומר שרוצה להתנהג שלא על פי המוסר של ת"ח, אבל לא איסור ממש}
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותוטוב ראי ברכות עמ' ס; טוב ראי קידושין עמ' פט-צ
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליוישועה ורחמים עמ' קצז
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מב
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאיו מכירין אותו, וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רלו
מ ע"א אמד רבא רב אידי אפברא לי, אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב, אלא טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב, טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב. כאשר אדם מחפש מומים בהכירו הוא רק טוב לשמים ולא לבריות לבן נקרא צדיק שאינו טוב, אולם זה שרואה בחבירו רק זכיות הוא נקרא צדיק טובפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מח
מ ע"א אמרו צדיק כי טוב וכי טוב יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב כו'סוכת דוד (שירירו) דף קנג ע"ג
מ ע"א אמרו צדיק כי טובביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק יד
מ ע"א אפי' חשב אדם וכו' כאילו עשאהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 46
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרטז ד"ה אך
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'צלח רכב עמ' רסה
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו' כאילו עשאהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קלט
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעה"כ כאילו עשאהפניני דעת עמ' קסט
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קד
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' סה
מ ע"א אפילו צדיק גמור נל ימיו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף צ ע"ד
מ ע"א בגמ"ח שכר מצוה בהאי עלמא איכאדרשות שמואל עמ' קכה
מ ע"א בישראל מחשבה טובה מצטרפת למעשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רג, שט
מ ע"א בכיבוד א' וא' כתיב למען יאריכון ימיך כו'סוכת דוד (שירירו) דף קנג ע"ב
מ ע"א בע"ז הקב"ה מצרף מחשבה למעשהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלב, תנב
מ ע"א בע"ז מחשבה מצטרפת למעשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סו
מ ע"א בעבודה זרה מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהלחמי תודה פתיחה דף ו ע"ב, גוף הספר דף ה ע"ב, יא ע"א, עג ע"ב, צ ע"א, קלא ע"ב, קמג ע"ב, קנח ע"ב, קסה ע"ב, קסט ע"א
מ ע"א בעבודה זרה מחשבה רעה מצורף למעשהבית אלהים שער א עמ' רעו
מ ע"א בתלמוד תורה כתיב כי הוא חייך ואורך ימיךהר יראה מאמר לו
מ ע"א גבורי כח וכו' ר' צדוק וכו' דעביד הא אכיל האלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' מח, רלג
מ ע"א גדול המצווה ועושה ובתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלו
מ ע"א גיבורי כח עושי דברו כגון ר' צדוקדרשות שמואל עמ' קז
מ ע"א גם מחשבה נחשב כמעשה, וברש"יאבן ישראל על התורה עמ' עז
מ ע"א גמ"ח אוכל פירותיה בעוה"זרנת יצחק משלי עמ' פט
מ ע"א דכולהו אית להו פירות לעוה"ז ורש"י בד"ה רב אידיאיש אמונים דף לט ע"ד
מ ע"א דלמא מהרהר בע"ז הוהדברי שאול שמות עמ' קכב
מ ע"א ההוא בעכו"ם הוא דכתיברנת יצחק דברי הימים עמ' מז
מ ע"א הזכות יש לה פירות, ועבירה אין לה פירותקרן לדוד דברים עמ' קכב
מ ע"א הזכות יש לה קרן ויש לה פירותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עח ע"א
מ ע"א הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו' עבירה יש לה קרן ואין לה פירותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצז
מ ע"א הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו'אפיקי ים עמ' רצח
מ ע"א הזכות יש לה קרן כו' עבירה יש לה קרן כו' עבירה שעושה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנא
מ ע"א החטא שנצטרף אל הרוב יכריעמנחת קנאות עמ' רמ
מ ע"א המצוות יש להם פירותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפ
מ ע"א העיקר להחזיק עצמו כבינונידרשות באר יצחק עמ' ל, קט, קטז
מ ע"א הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' צז
מ ע"א הקב"ה מצרפה למעשהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רטו
מ ע"א ואלא הא דכתיב 'למען תפוש את [בית] ישראל בלבם', אמר רב אחא בר יעקב ההוא בעבורת כוכבים הוא דכתיב, ראמר מר חמורה עבודת כוכבים, שבל הכופר בה במורה בבל התורה כולהכתב סופר אגדות כאן
מ ע"א ובי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ב עמ' לא
מ ע"א והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ובמהרש"אראשית דעת (אטון) עמ' קד
מ ע"א וחוטא אחד יאבד טובה הרבה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפא
מ ע"א וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' טז
מ ע"א וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טובתולדות שלמה - רות עמ' רלג
מ ע"א וכי יש רשע שאינו רעקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קלז
מ ע"א ולחושבי שמו, אפילו חשב לעשות מצוה ונאנם ולא עשאה, מעלה עליו הפתוב כאילו עשאהעין איה שבת פ"ו פסקא ס
מ ע"א ולחושבי שמו, כל מי שחושב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מעליו עליו כאילו עשאה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קסב
מ ע"א וניצל הימנו עושין לו נסס' הבוטח ח"ב עמ' קס
מ ע"א ות"ת כנגד כולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רמח
מ ע"א זכות יש לה קרן ויש לה פירותמאורי אור (אתרוג) פ"מ ה"ב עמ' שעג ד"ה ויש לה
מ ע"א חישב ארם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עה"כ כאילו עשאהתורת אביגדור ח"ד עמ' צה
מ ע"א חישב לעשות מצוה ונאנס וכו' כאילו עשאהשים שלום עמ' צט
מ ע"א חמורה עבודה זרה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קסא
מ ע"א חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה כמודה בכל התורהמנחת קנאות עמ' ו
מ ע"א חמורה עבודה זרה, שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהמנות הלוי (תשסב) עמ' ה
מ ע"א חמורה עכו"ם שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהתהלה לדוד (והרמן) פרק סב פסוק יב הערה כב
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ריד, רטו
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנסבנין שאול עמ' ז
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנסרנת יצחק ישעיה עמ' קפ, משלי עמ' קיא
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' צח, תכג
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעה, תמא, ח"ה עמ' קנ
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה כאילו עשאהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 50
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהתורת מהרי"ם במדבר עמ' עז, צד
מ ע"א חשב ארם לעשות מצוה ונאנס וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' קנא
מ ע"א חשב לעשות מצוה ונאנם ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאהס' חסידים סי' נט
מ ע"א חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאהס' חסידים סי' נט
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רכב
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותתורת מנחם ח"א עמ' 195, חי"ג עמ' 158, חי"ד עמ' 129, חט"ו עמ' 222, חי"ח עמ' 161, חכ"ה עמ' 156,19
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותתורת מנחם חמ"ז עמ' 197
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותתורת מנחם חמ"ח עמ' 401
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותתורת מנחם חנ"ה עמ' 225, חנ"ו עמ' 301
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותתורת מנחם חנ"ח עמ' 38, 398
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריות וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 82, חלק לא עמ' 108
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריות כו'תורת מנחם חלק לב עמ' 77
מ ע"א טוב לשמים ולבריותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רפ
מ ע"א טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כה, קמד
מ ע"א טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' פא
מ ע"א טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' רכו
מ ע"א טוב לשמים ולבריותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 66
מ ע"א יהיב לה שיפא דדינריס' הבוטח ח"ב עמ' קסא
מ ע"א ילבש שחוריםמסילות הנביאים שופטים עמ' תקנה
מ ע"א ילבש שחורים וילך למקום שאין מכיריםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמא
מ ע"א ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהבית אלהים שער ב עמ' נט
מ ע"א כבוד אב ואם אוכל פירותיהן בעולם הזהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכה
מ ע"א כולא אמר הא דכתיב פרי מחשבותםכסא שלמה (חכים) דף י ע"ב
מ ע"א כי יש צדיק שאינו טוביחל ישראל אבות ח"א עמ' קמא
מ ע"א כי פרי מעלליהם יאכלורנת יצחק ישעיה עמ' יח, משלי עמ' נח
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה וכו' נעשית לו כהיתראמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפט
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לורנת יצחק שופטים עמ' רכח
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו וכו', ורש"ינאוה תהלה עמ' קצז
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' עח
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרקרן לדוד דברים עמ' קעז
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו, הותדה לו סלקא דעתך? אלא נעשית לו כהיתרטוב ראיה סוטה ט ע"ב; טוב ראי סוטה סי' כה עמ' מב-מג; טוב ראי קידושין עמ' פט {מדוע לא אמר תחילה בפשטות "נעשית לו כהיתר"}
מ ע"א כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתראסופת מערכות שמות ח"א עמ' קז, קנ, דברים עמ' קעח
מ ע"א כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל התורהדברי שאול ויקרא עמ' ב
מ ע"א כל הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כולהתורת מנחם ח"ה עמ' 22, 52, חי"ג עמ' 327, חכ"ה עמ' 44, 116
מ ע"א כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםימלא פי תהלתך ח"א עמ' לח
מ ע"א כמודה בכל התורה כולהתורת מנחם חמ"ג עמ' 27
מ ע"א למען תפוש את בית ישראל בלבם אמר רב אחא בר יעקב ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיבשארית מנחם - מאמרים עמ' קטז
מ ע"א למען תפוש וכו' ההוא בע"זחולת אהבה עמ' שטז
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם חציו זכאי וחציו חייבפניני יחזקאל עמ' לד, תקיח
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאילחם רב על סדור התפילה אות תתקלג
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיראשית דעת (קורח) סי' מז
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' צז, שצח, ח"ד עמ' כז, ח"ה עמ' כב, ח"ו עמ' עג, צז, רמא, רצה
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' עב
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שעז ד"ה ואמר
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'זך ונקי עמ' צה, רמ
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 145
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו כו' ואת כל העולם לכף זכותתורת מנחם חנ"א עמ' 320
מ ע"א לעולם יראה ארם עצמו כאילו חציו כו' ואת כל העולם לכף זכות (ורש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 332, חכ"ח עמ' 261, 299
מ ע"א מהשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 94
מ ע"א מודה בכל התורה כולהתורת מנחם חמ"ו עמ' 170
מ ע"א מודה בכל התורה כולהתורת מנחם חמ"ט עמ' 212
מ ע"א מודה בכל התורה כולהתורת מנחם חנ"ב עמ' 131
מ ע"א מחשבה דעה (בישראל) אין הקב"ה מצרפה למעשהתהלה לדוד (והרמן) פרק כ פסוק ה הערה ד, פרק כו פסוק יב הערה ח, פרק סו פסוק כ הערה ב, פרק צד פסוק יט הערה כ, פרק קיב פסוק ט הערה נג, פרק קיט פסוק קסה הערה רנט
מ ע"א מחשבה טוב הקב"ה מצרפה למעשהתורת מנחם חנ"ב עמ' 32, חנ"ג עמ' 430
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצטרף למעשהדברי שאול ויקרא עמ' ה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהטיול בפרדס ח"א עמ' קסז
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהשירי משכיל כלל א פרט ז
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהרב שלום (אדלר) עמ' קב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפהאהבת ציון דרוש ה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפהעולם הפוך פרק פז
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שנב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבית אלהים שער ב עמ' קלג
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבית יעקב (תשסא) עמ' כג, נא, קפב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבנין שאול עמ' יג, קצ
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקס
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תכד
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהחכמת התורה ויקהל עמ' קי, קפו
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלחם רב על סדור התפילה אות א' תרלה, א' תת
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, ג ע"ב, גוף הספר דף צ ע"א, קכח ע"ב, נד ע"א, קכח ע"ב, קמג ע"ב, רמב ע"א, רמד ע"א
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלקוטי דיבורים עמ' 140, ס' השיחות (ריי"צ) ת"ש עמ' 154
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמלכי יהודה (תשע) עמ' י, קד
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעטרת יהושע בראשית עמ' קה, קסח
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תנח
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רצב, דברים עמ' קצט
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקרן לדוד שמות עמ' רפ, ויקרא-במדבר עמ' לד, נד
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' פט
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעח, שלה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשער החצר (תשעב) סי' שצה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קמד
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת מהרי"ם בראשית עמ' רג
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת מנחם חלק לג עמ' 69
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת מנחם חלק ס עמ' 253, חס"א עמ' 180
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת מנחם חמ"ה עמ' 13
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת מנחם חמ"ח עמ' 426
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמג, תיא, תכג
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתפלה למשה (בנימין) עמ' קעא
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ובתוס'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רלא, שעה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו'דרך ישרה עמ' קפ, רג
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"ב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ולא מחשבה רעהפניני יחזקאל עמ' יא, מד, סז, רכב, תמ, תקנו, (תקפ)
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אינו מצרפה למעשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לו, לך לך אות לה, לו, פ, וירא אות כה, נה, חיי שרה אות יב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' שלה, ח"ב עמ' תקצו, תקצז
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאלשיך על חמש מגילות עמ' נב, קה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 64
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמנחת ישראל עמ' רפז
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תריז
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רנד, תסה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתורת מנחם חי"ג עמ' 151, חי"ד עמ' 127, ח"כ עמ' 270, חכ"ג עמ' 6, 69
מ ע"א מחשבה טובה הקב״ה מצרף למעשהמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנא, שנב
מ ע"א מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שפז
מ ע"א מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהפני חיים (פלג'י) עמ' שסב ע"ב
מ ע"א מחשבה טובה הקב'יה מצרפה לידי מעשהתורת משה (אלמושנינו) עמ' קסט, קצח
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רע
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמאור עינים (תשעה) עמ' תשפט
מ ע"א מחשבה טובה וכו'עולם אחד פרק ה-י
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהאגרות הראיה כרך ב אגרת תקנה (קצו); אורות הקודש ח"א עמ' רנח {כי אין שיעור וערך לפחה הרוחני של מחשבה טובה בענינים קדושים ונשגבים הללו}
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהאש דת (אסאד) עמ' קט, קיד, קנה, שו
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהברכת אברהם (תשנד) עמ' לה
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהדרכי התשובה עמ' קסז
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשדמ
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהזאת ליעקב שמות עמ' סג
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהזמנים לששון עמ' לא
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהישמח חיים (תשסה) מע' א אות קב
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קנו
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהרנת יצחק תהלים עמ' קפ, משלי עמ' סד
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהתודת אהרן - אומר לציון עמ' רלד
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' אפי' חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 243
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ב, נב, מהד' ו סי' יד
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה ורעה לא ואצל עכו"ם להיפךאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצז
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה ורעה לא ובעכו"ם להיפךאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שסח
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה כו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסו, תעט
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה שנא' וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רלו, רפט
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהלבושי בדים סעיף נב
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהעיונים במשלי עמ' שלו
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשה, שנאמר 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויבתב ספר זכדון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו', מאי 'ולחושבי שמוי אמר רב אסי אפילו חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הבתוב באילו עשאהכתב סופר אגדות כאן
מ ע"א מחשבה טובהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק ו, פרק יא פסוק יא, יז, פרק יב פסוק ה
מ ע"א מחשבה טובה, מהרש"ארב שלום (אדלר) עמ' שמו
מ ע"א מחשבה טזבה הקב"ה מצרפה כו' אפי' חשב אדם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנא
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרףהדרת אליהו דרוש ו סי' ד ד"ה לתרץ
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צד
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפהרנת יצחק יהושע עמ' שח, יחזקאל עמ' מ, רפט, תהלים עמ' רנג, רפג
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קכז
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבעקבות משה שמות עמ' שנ
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשההמאור הגדול (גר"א) עמ' רט
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשההשיר והשבח ח"א עמ' שכא
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשההתרגשות הלב (תשסח) עמ' כט
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשההתרגשות הלב (תשסט) עמ' כד
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' יז
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהלב דוד (תשסט) עמ' עט
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קצ
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהנאוה תהלה עמ' קצה, תלה
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קנב
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהרנת יצחק שופטים עמ' קיז
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשבט מישור עמ' קח
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתורת אביגדור ח"ד עמ' צו
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קיח, קפא
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' לב
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו' כיון שעבר אדם עברה ושנה בה הותרה לו וכו' נעשית לו כהיתרצניף מלוכה (רייז) עמ' נא
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה חוץ ממחשבת ע"זזרע שמשון וארא אות ג
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבית אהרן (קריספין) דף נב ע"א
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהצמח צדקה עה"ת עמ' קצב
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתורת הרא"ם עמ' א
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה למעשהצוף דבש (פרחי) עמ' קמד
מ ע"א מחשבה רעה אינה מצטרפת למעשהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' מז, צב
מ ע"א מחשבה שעושה פרי וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פו
מ ע"א מחשבת ע"ז נחשבת למעשהעמודיה שבעה עמ' *פד
מ ע"א מעשה ברבי צדוקמאורי אור (אתרוג) פט"ז ה"ב עמ' קצה, תוספת אור הערה 9
מ ע"א מצוה שטוב לבריות אוכל פירותיהן בעוה"זרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רו
מ ע"א נוח לו לאדם לעבור עבירה בסתר ולא יחלל שם שמים בפרהסיאדרך ישרה עמ' קצח
מ ע"א נעשה לו כהיתרבמי התורה עמ' קנח
מ ע"א עבודה זרה פוסל בהרהור משא"כ שאר עבירותמנות הלוי (תשסב) עמ' ה, ט
מ ע"א עבירה אין לה פירותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
מ ע"א עבירה יש לה קרן ואין לה פירותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ו
מ ע"א עבירה שעושה פירות יש לה פירות, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' ז
מ ע"א עבר אדם עבירה ושנה בה וכו'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' פט
מ ע"א עבר ארם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרתורת מהרי"ם במדבר עמ' קפא
מ ע"א עבר ושנהבעקבי יעקב עמ' שסו
מ ע"א עבר ושנה נעשית לו כהיתרמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' תסז, תפט, תצז, תקצח
מ ע"א עבר עבירה ושנה בה, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' תו, ישעיה עמ' רנז, שה, שמט
מ ע"א עשה מצוה אחת הכריע וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רלז
מ ע"א פרי מחשבותן כו' כיזן שעבר אדם עבירה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכא
מ ע"א צדיק טוב וצדיק שאינו טובפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שלה
מ ע"א צדיק שהוא טוב לשמים וטוב לבריותפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רמז
מ ע"א צריך כ"א שיראה א"ע וכו' כל העולם כולו לכף זכות וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 247, חס"א עמ' 53
מ ע"א ר' צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצ, רצא, ח"ד עמ' קעד, ח"ה עמ' רנד
מ ע"א רב אחא בר יעקב ההוא בע"ז הוא כו' עולא אמר כדר"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנב
מ ע"א רב כהנא הוה קמזבין דיקולי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צב, קצו
מ ע"א רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' מז
מ ע"א רבי צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתאלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יח
מ ע"א רמי ליה רבא לרב נחמן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תפט ד"ה ולכאורא
מ ע"א רש"י ד"ה עולא אמרגבורת יצחק אבות עמ' קיב
מ ע"א רש"י ד"ה רבי אידי - טוב לשמים וטוב לבריותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 175,138,135
מ ע"א רש"י 'ישמורו' זה לימוד התורה ו'ינצורו' הוא הקיוםבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ב אות ג
מ ע"א רשע רערנת יצחק ישעיה עמ' יט
מ ע"א רשעים הקב"ה מצרף מחשבתם למעשהכרם טוביה עמ' קנג
מ ע"א שאדם אוכל פירותיהםפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
מ ע"א שיצרו מתגבר עליו וכו' ילבש שחורים". ויעשה מה שלבו חפץאסופת מערכות דברים עמ' קעט
מ ע"א ת"ל לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו וכו' ר"א בר"ש אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו וכו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם כולו לכ"זכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' יג, צו-צח
מ ע"א ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וכו'ואותו תעבוד עמ' סז
מ ע"א תוהה על הראשונותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיא, תכח
מ ע"א תוס' ד"ה מחשבה רעה - ובעובדי עכו"ם וכו' מצרפה למעשההשיר והשבח ח"ב עמ' קמו
מ ע"א תני תנא אלו דברים ואת אמרת תנא ושייר כו' טוב לשמים כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנ
מ ע"א תנן התם אין מקיפין בחילול השם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 98
מ ע"אבריכות המעיין עמ' קסב
מ ע"ב אגדות מהר"ל: כי התלמוד הוא ההתחלה ובכה ההתחלה הוא הכלאמרות חיים עמ' כו
מ ע"ב אוי לו שהכריע את עצמו וכו' לכף חובהמנות הלוי (תשסב) עמ' שס
מ ע"ב אחרי שנות כיבוש וחילוק נתחייבו בתרו"מציץ השדה - שדי יער עמ' קפז
מ ע"ב איבד את הראשונות וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 55
מ ע"ב אין תחילת דינו וכו'(תוס' ד"ה אין)כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קנה
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדםאברהם במחזה דף ע ע"ב
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ל הערה ט
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תתודת אהרן - אומר לציון עמ' סז
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת שנא' פוטר מים ראשית מדוןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמ
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דבר תורה ותוס' שםחדרי בטן פרשת עקב אות ג
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 163 {טעם שמענישין תחילה על תורה, אבל שואלים תחילה על משא ומתן באמונה}
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהלחמי תודה דף יא ע"ב, מא ע"א, מו ע"א, קלב ע"ב, קנד ע"א
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תמו, תנ, תקמט
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהקרן לדוד בראשית עמ' לה
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשבט מישור עמ' פה
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעג
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ובתוס'הר יראה מאמר נ
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ותוס' ד"ה איןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מ
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם כו'מראה הגדול ח"א דף לב ע"ג
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהמאמרי הראי"ה עמ' פא, קצח-קצט, שעב; מאורות הראי"ה שבועות רסד-רסה; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 163; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכז-תכח; טוב ראי קידושין עמ' צג-צו; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' יד-טז {על קושית התוספות, תרי בשבת לא ע"א ששואלים תחילה על משא ומתן באמונה? ותירוצי הראי"ה}
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדםברכת אבות עמ' שעא
מ ע"ב אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תלבושי בדים סעיף שלא
מ ע"ב אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהאיתן האזרחי עמ' שיח
מ ע"ב אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קט
מ ע"ב אם תלמוד גדול או מעשה גדולחכמת התורה בחוקותי עמ' נט, עז
מ ע"ב אפי' צ"ג כל ימיו וכו' דתוהא על הראשונותאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תיד
מ ע"ב אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונהשעורי דעת ספר ב עמ' רמו
מ ע"ב אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לו
מ ע"ב אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות, ומאירי ומהרש"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שיב
מ ע"ב אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד לאחרונהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שכו
מ ע"ב אפי' צדיק כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותס' חסידים סי' שנג, שנד
מ ע"ב אפי' צדיק כל ימיו ומרד באחרונה וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' כא
מ ע"ב אפי' רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעוס' חסידים סי' כ
מ ע"ב אפי' רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעוס' חסידים סי' כ, תרו
מ ע"ב אפילו חטא כל ימיו ולבסוף עשה תשובה מוחלין לוטיול בפרדס ח"א עמ' קיח
מ ע"ב אפילו צדיק גמור וכו' ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה וכו'חיי נפש ח"ב עמ' פח
מ ע"ב אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה אבד את הראשונותזרע שמשון קהלת אות סה
מ ע"ב אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה אבד את זכויותיורנת יצחק תפלה עמ' רכה
מ ע"ב אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' כא
מ ע"ב אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותויבא יוסף עמ' קסב
מ ע"ב אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותאחרית השנים עמ' צט
מ ע"ב אפילו רשע גמור כל ימיוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 279
מ ע"ב אפילו רשע כל ימיוימי דוד (תשסז) עמ' שיז
מ ע"ב אשרי לו שהכריע עצמו וכל העולם לזכותבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לג, ויגש אות נב
מ ע"ב אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותבית יעקב (תשסא) עמ' רכב, לב, קפא
מ ע"ב בינונים מחצה זכיותברכת אברהם (תשנד) עמ' קס
מ ע"ב בל שאינו לא במקרא לא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישובראשית דעת (אטון) עמ' שיט
מ ע"ב בשביל חטא יחיד שחטא אובד ממנו טובות הרבהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שלד
מ ע"ב בשביל חטא יחידי אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבהעטרת יהושע ויקרא עמ' קפב
מ ע"ב בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם כולו טובה הרבהעטרת יהושע שמות עמ' עח
מ ע"ב בתוהא על הראשונותאמרות ה' השלם ח"א עמ' של
מ ע"ב בתוהא על הראשונותבי חייא ח"א עמ' יח
מ ע"ב בתוהא על הראשונותבית אלהים שער ב עמ' ט
מ ע"ב בתוהא על הראשונותבמי התורה עמ' רלה
מ ע"ב בתוהא על הראשונותחכמת התורה תצוה עמ' שמח
מ ע"ב בתוהא על הראשונותימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שמט
מ ע"ב בתוהא על הראשונותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנב
מ ע"ב בתוהא על הראשונותקהלת יעקב פורים עמ' רעז
מ ע"ב בתוהא על הראשונותתורת העולה (תשעה) עמ' תרלו
מ ע"ב בתוהה על הראשונותדברי שאול במדבר עמ' רלג
מ ע"ב בתוהה על הראשונותרנת יצחק יחזקאל עמ' טו
מ ע"ב בתוהה על הראשונותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' פג
מ ע"ב גדול לימוד שמביא לידי מעשהמהר"ם שיק בראשית עמ' ג
מ ע"ב גדול לימור שמביא לירי מעשהדברי חנינא - ת"ת עמ' ל, לב, פ
מ ע"ב גדול ת"ת שמביא לידי מעשהדרשות הצל"ח השלם עמ' עט, תנח
מ ע"ב גדול ת"ת שקדם לתרו"ט נ"ד שניםדרשות הצל"ח השלם עמ' קפו
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאדר היקר עמ' מה {עיקר הלימוד הוא כהכנה למעשים, ללמוד כל דבר הלכה למעשה, הפלפול לשם פלפול נוער רק לאלו שכבר השלימו עצמם להגיע למדריגה זו}
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמדבר שור סוף דרוש יז עמ' קסח-קסט {יש דרגא שעלידי מעשה קיום המצוות זוכה האדם להבין טעמי המצוות, ואז המעשה מביא לידי תלמוד}
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מח
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשפט כהן פתיחה עמ' טז {יש בזה חלק הדיוט, להכין אותנו למעשים שבידינו לקיימם, ויש סגולה בלימוד זה לכונן את הלב ולזדז את הנפש לקיומן, אבל יש גם חלק גבוה, אותו המצוות שאין כעת בידינו לקיימן, מצד רחוקנו מארצנו וחורבן בית המקדש, גם בזה "תלמוד מביא לידי מעשה" אם נתעורר ללמוד בשקידה ודעת נכונה אותן הלכות שעל הקודש והמקדש נוסדו}
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קיא, קיח, קפ, שעב, ח"ה עמ' רי, ח"ו עמ' כז, קט
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהעין איה הקדמה לברכות עמ' יט {רק "תלמוד" שהוא שינון והרחבה יוכל להביא לידי מעשה, ולא ידיעה קלח ושטחית}
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהפניני יחזקאל עמ' (פד)
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם ח"ז עמ' 74, 82, ח"י עמ' 49, 73, חי"ב עמ' 77, חי"ג עמ' 241, חי"ד עמ' 150, חט"ו עמ' 71, 136, חט"ז עמ' 65, 133, חי"ז עמ' 201, חי"ח עמ' 69, חי"ט עמ' 39, חכ"ג עמ' 35, 244, 260, חכ"ד עמ' 77, 121, 219, 232, חכ"ו עמ' 195
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם חכ"ז עמ' 192, 126, 423, 310, חכ"ח עמ' 200
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם חלק לב עמ' 280, חלק לג עמ' 54, 89, 413, חלק לד עמ' 76, 304
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם חמ"ב עמ' 304, חמ"ג עמ' 25, חמ"ד עמ' 221
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם חמ"ה עמ' 100, 213,140, חמ"ו עמ' 51, 104, 216
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם חמ"ח עמ' 115, 203, 326, 367, 401, חמ"ט עמ' 7, 38, 273, חלק נ עמ' 53
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהתורת מנחם חנ"א עמ' 198, חנ"ב עמ' 35, חנ"ג עמ' 219, 382
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לירי מעשהבעקבות משה שמות עמ' שנה
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לירי מעשהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' פג
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לירי מעשהתורת מנחם חל"ט עמ' 328, 397, 418, חלק מ עמ' 10, 93, 180, 242, 279, 359
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לירי מעשהתורת מנחם חנ"ט עמ' 11, 263, 116, חלק ס עמ' 122, 264, חס"א עמ' 142
מ ע"ב גדול תלמוד תורה שמבי לירי מעשהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיח
מ ע"ב גדולה תורה שמביאה לידי מעשהתורת אליהו עמ' שנה
מ ע"ב דרש בר קפרא רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותיהואותו תעבוד עמ' פד
מ ע"ב האוכל בשוק דומה לכלבלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' שה
מ ע"ב האוכל בשוק דומה לכלב, ובמהרש"אמסילות הנביאים שופטים עמ' תצב
מ ע"ב האוכל בשוק הרי זה דומה לכלבדרכי התשובה עמ' קמג
מ ע"ב האוכל בשוק הרי זה דומה לכלבלהוגה דעות פ"ה ה"ב
מ ע"ב האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב וי"א פסול לעדותתורת אביגדור ח"א עמ' פה
מ ע"ב האוכל בשוק וכו' פסול לערותתורת מנחם חלק מ עמ' 298
מ ע"ב האוכל בשוק פסול לעדותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רכז
מ ע"ב האוכל בשוק פסול לעדותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קלד, קנא
מ ע"ב הכריע א"ע ואת כל העולם כולו לכף זכותתורת מנחם חלק לא עמ' 184
מ ע"ב העולם נדון אחר רובו, ובחידושי מהרי"טימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמט
מ ע"ב העולם נידון אחר הרובבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לב, לך לך אות יג, ויגש אות נב
מ ע"ב העולם נידון אחר רובולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רס
מ ע"ב העולם נידון אחר רובולחמי תודה דף כה ע"א, פ ע"א
מ ע"ב העולם נידון אחר רובוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לז, מ
מ ע"ב העולם נידון אחר רובושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רסג
מ ע"ב העולם נירון אחר רובותורת מהרי"ם במדבר עמ' ה
מ ע"ב העולק נדון אחר רובוחכמת התורה תצוה עמ' קמח
מ ע"ב העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' שכר מצות בהאי עלמא ליכא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יז ע"ד, ע ע"ב
מ ע"ב הקב"ה מביא יסורים על הצדיקים בעוה"ז כדי שירשו העוה"בראשון לציון (תשעח) עמ' לז
מ ע"ב הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעוה"ז כדי שייירשו העוה"בתהלה לדוד (והרמן) פרק כג פסוק א הערה ח
מ ע"ב הקב"ה משפיע טובה לרשעיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' טז
מ ע"ב הקב״ה מביא יסורים על הצדיקים בעוה״ז כדי שירשו העוה״בראשון לציון (תשסח) עמ' יט
מ ע"ב ואפילו רשע גמור וכו' תשובה באחרונה וכו' בתוהא על הראשונותתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה א
מ ע"ב ואפילו רשע גמור כל ימיו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רמב
מ ע"ב ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעולב דוד (תשסט) עמ' טז, כח
מ ע"ב ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר 'ורשעת הרשע לא יבשל בה ביום שובו מרשעו'כתב סופר אגדות כאן
מ ע"ב ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעודרכי התשובה עמ' קסב
מ ע"ב וכבר הי' רבי טרפון וזקנים מסובין וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 187
מ ע"ב וכבר היה ר' טרפון וזקנים וכו' נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהמאמר אסתר (תשסב) עמ' צה
מ ע"ב וכבר היה ר"טדרכי איש דף נד ע"ג
מ ע"ב וכבר היה ר"ט וז' כו' וכשם שדינו קודם למעשה כו'קידש ידיד דף צט ע"ב-ע"ג
מ ע"ב וכבר היה ר"ט וזקנים מסובין בעלית בית נתזהראשית דעת (אטון) עמ' שנח
מ ע"ב וכבר היה ר"ט וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד וכו', ותוס'נאוה תהלה עמ' קמה, תמח
מ ע"ב וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים בעליית בית נתזה בלודמתנת חיים - קנינים עמ' ק
מ ע"ב וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, נשאלה שאלה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדולמאמץ כח (תשעה) עמ' רסו, תקצ, תקצא
מ ע"ב וכבר נמנו התלמוד קודם למעשה, תוס' ר"י הזקןגבורת יצחק שבועות עמ' רעד
מ ע"ב וכל שאינו לא במקרא ולא במשנהצדקה חיים דף מ"ה ע"ד (דף קס"ב ע"א ד"ה אשר)
מ ע"ב וכל שאינו לא במקרא ולא במשנהצדקה חיים דף מה ע"ד [קסב ע"א]
מ ע"ב ולפי שהעולם נידון אחר רובוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"א עמ' כח, פ"ג מ"טו עמ' סח
מ ע"ב וניהוי כמחצה עונות ומ"זשעת הכושר דף ק ע"ד
מ ע"ב חציו חייב וחציו זכאי וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יא
מ ע"ב יראה אדם עצמו חציו זכאידרשות מהר"ם חביב עמ' תעא, תעח
מ ע"ב יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאיקהלת יעקב פורים עמ' ח
מ ע"ב יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאירנת יצחק משלי עמ' נה
מ ע"ב יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבדברי משה (שהם, תשמח) עמ' ריד, רסב
מ ע"ב יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאייחל ישראל אבות ח"ד עמ' קצו, שט
מ ע"ב יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיצלח רכב עמ' רכח
מ ע"ב יראה אדם עצמו כאילו שקול וכו', ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' רכב
מ ע"ב יראה כאילו העולם חציו זכאימשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' כג
מ ע"ב כבר היה ר"ט וזקנים מסובים בעלית בית נתזה ורש"יאיש אמונים דף לא ע"א
מ ע"ב כך הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה וכו'ואותו תעבוד עמ' קח
מ ע"ב כך הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פט
מ ע"ב כל העולם חציו חייב וחציו זכאי וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יג, טו, ח"ב עמ' תיב, תרכא
מ ע"ב כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה - בתוהה על הראשונותתורת אביגדור ח"ד עמ' קמב
מ ע"ב כל שאינו לא במקרא ולא במשנהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצב
מ ע"ב כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בד"א אינו מן הישובלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרפט
מ ע"ב כל שישנו במקרא ובד"א לא במהרה הוא חוטאמדרש האיתמרי דרוש יג דף לט ע"ד
מ ע"ב כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיז
מ ע"ב כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטארוח נכון עמ' צב
מ ע"ב ליהוי כמחצה זכיותחכמת התורה אמור עמ' קטז
מ ע"ב לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנז(יג), רנח
מ ע"ב לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כד
מ ע"ב לימוד גדול שמביא לידי מעשהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ז עמ' קלד
מ ע"ב לימוד גדול שמביא לידי מעשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מז, קעה
מ ע"ב למה צדיק דומה בעה"ז לאילן הנטוע במקום טהרה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' נג, עח
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים בעוה"ז וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעח ד"ה צדיק
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טהרה וגופו נוטה למקום טומאה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפ
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים בעולם הזהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רצט
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים בעולם הזה וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לג אות ב
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים וכו'אפיקי ים עמ' רצט, תיח
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים, לאילן שעומד במקום טהרה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קכז
מ ע"ב למה צדיקים נמשלין בעוה"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' פג, ח"ו עמ' רפז
מ ע"ב למה רשעים דומים בעוה"זבמי התורה עמ' קצו
מ ע"ב למה רשעים דומין בעוה"ז לאילן וכו' כך הקב"ה משפיע טובה לרשעים בעוה"ז כדי לאבק וכו'ס' חסידים סי' תרו
מ ע"ב למוד גדול שמביא לידי מעשההמאור הגדול (גר"א) עמ' תד
מ ע"ב לעולם יחזיק אדם עצמו כאלו חציו זכאי וחציו חייבויקרא יעבץ עמ' רכג
מ ע"ב לעולם יחזיק אדם עצמו כבינוני חציו זכאי וחציו חייב וכו'מרפא לעצם עמ' רי
מ ע"ב לעולם יחשוב אדם כל העולם חציו זכאי וחציו חייב עשה מצוה אחת הכריע כל העולם לכף זכותבמסילה נעלה עמ' רג
מ ע"ב לעולם יראה אדםמורשה - שיחות למועדים עמ' סד
מ ע"ב לעולם יראה אדם א"ע ואת כל העולם באילו חציו זכאי וחציו חייבעטרת יהושע בראשית עמ' ח, לו, עד, קנא, קפג, רכ, רלח
מ ע"ב לעולם יראה אדם א"ע ואת כל העולם כאילו חציו זכאי וחציו חייבעטרת יהושע שמות עמ' כא, לח, סז, פב-פג, צו, קיז, קיח, קפז, רט, רל, רמז
מ ע"ב לעולם יראה אדם את עצמו וכו' שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, וכן עשה מצוה אחת הכריע את כל העולם לזכות וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ט, לה, לז, קיג
מ ע"ב לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא מחצה חייב ומחצה זכאי וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מג
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רצה
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו וכו' אשריו שהכריע וכו'דעת חיים עמ' קפא
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבדרשות הצל"ח השלם עמ' קע
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבימי דוד (תשסז) עמ' ס, עו
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבפניני יחזקאל עמ' תל
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייברנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' נג
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קכב, קכו, קכז
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שח, שע, שצד
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאישיחות עבודת לוי סי' פג אות ה
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאיבנין שאול עמ' לד
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבטיול בפרדס ח"ב עמ' שלז
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' ז, כד, כו, לח, מו, סג, עט, צג, קטו, קכו, קמב, קנז, קצט, רלב
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שמח
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קלד
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו כו' העולם נירון אחר רובו והיחיד כו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות (ורש"י)תורת מנחם ח"ו עמ' 131,100, ח"ט עמ' 18, חי"ג עמ' 357, חט"ו עמ' 94, חכ"ג עמ' 147
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עו
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבעולם הפוך פרק סז
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כ
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ד, נח, סא
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לד, תעח
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רלה
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיפורים בציון עמ' קנה
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רמא
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' סב
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו' עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותס' חסידים סי' תרז
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו' שהעולם נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו וכל העולם לכף זכות וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רל
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה א' אשריו שהכריע עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'קב הישר (תשנט) ח"ב פרק סה עמ' שיט
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכותדרכי התשובה עמ' קי, קסח
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עט אות ג
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו זכאיהבן יקיר (לניאדו) דרוש א לפרשת נח
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו וכו' לכף חובהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמג
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאלו כל העולם כלו מחצה חיב ומחצה זכאיעת לעשות חלק ב כלל ו שאלה לא
מ ע"ב לעולם יראה ארם עצמו באלו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וגו'קרן לדוד דברים עמ' קכב
מ ע"ב לעולם יראה ארם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיבאמונה שלמה עמ' תצד
מ ע"ב לעולם יראה ארם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'לחמי תודה פתיחה דף ה ע"ב, גוף הספר דף ט ע"ב, ס ע"א, קלא ע"ב, קסד ע"א, קסט ע"ב, קפב ע"א
מ ע"ב לעולם יראה וכו'בעקבי יעקב עמ' שכז
מ ע"ב לעולם יראה וכו' חציו חייב וחציו זכאיס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' פט, קלג
מ ע"ב לעולם יראה עצמו כאילו חציו וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קכא, רסד
מ ע"ב לפי שהעולם נידון אהר רובודעת חיים עמ' קפד
מ ע"ב לפי שהעולם נידון אחר רובוזאת ליעקב דברים עמ' רלז
מ ע"ב לפי שהעולם נידון אחר רובועטרת יהושע בראשית עמ' רנ
מ ע"ב לפי שהעולם נידון אחר רובושיחות עבודת לוי סי' סו אות א
מ ע"ב לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד אחר רובומנחת ישראל עמ' קעב, רעו
מ ע"ב לפי שהעולם נידון אחר רובו כו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותבאמונה שלמה עמ' תצד
מ ע"ב מהרש"א ד"ה שכרותורת הרא"ם עמ' פה
מ ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהפתגמי אורייתא עמ' ד, צח, רכג, רלז
מ ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קנט
מ ע"ב מחשבה טובה מצרפו למעשה מה שאין כן מחשבה רעה, שנאמר און אם ראיתי בלבי וכו' משל לאילן העומד במקום טהרה ונופו נוטה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קסב
מ ע"ב מי שאינו במקרא וכו' אינו מן הישובשערי הישיבה ח"ב עמ' סב
מ ע"ב מכריע לכל העולם כולו לכף חובה בשביל חטא אחדחיים לגופא (תשסה) עמ' מא
מ ע"ב מעשה גדול או תלמוד גדולס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תרכו
מ ע"ב מעשה גדול, תלמוד גדולתורת מנחם חנ"א עמ' 404, חנ"ג עמ' 170
מ ע"ב מעשה עדיףעבודת הקודש (תשסד) עמ' תנד
מ ע"ב מעשה קודם לתלמודברכת אבות עמ' קכא
מ ע"ב מרד באחרונה איבד את הראשונותרנת יצחק יחזקאל עמ' קטז, ישעיה עמ' רלד, תהלים עמ' תקלו
מ ע"ב מרד באחרונה איבד הראשונותמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקי
מ ע"ב משלם שכר לרשעים בעה'יז כדי לטרדןתפלה למשה (בנימין) עמ' עב
מ ע"ב נחתם גזר דינם משום שניסו את הקב"ה ובזה נכשלו רובםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלח ע"ד
מ ע"ב נמנו וגמרו שתלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה תרומה עמ' קמג, כו
מ ע"ב נמנו וגמרו תלמוד גדולחכמת התורה תצוה עמ' כד, קלח
מ ע"ב נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' רעט
מ ע"ב נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהכתב סופר אגדות כאן
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדולהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפב
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדולראשית דעת (אטון) עמ' שעז
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהלב דוד (תשסט) עמ' יא, ברית עולם (תשסט) עמ' קמה, קנח
מ ע"ב נשאלה שאילה כו' נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהתורת מנחם חנ"ד עמ' 19, 117, 137, 183, 237, חנ"ה עמ' 48, 77, 181, חנ"ו עמ' 79, 114, 354, חנ"ז עמ' 111, 192, 280, 308, 342
מ ע"ב נשאלה שאלה זו לפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית לא ע"ב, בשלח כא ע"א
מ ע"ב עבר עבירה אחתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קכו
מ ע"ב על מחלו' ר"ע ור"ט תלמוד גדול או מעשה גדול ורש"יאיש אמונים דף מה ע"ב
מ ע"ב עשה מצוה אחתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' פא
מ ע"ב עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' קסא
מ ע"ב עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו ואת כל העולם לכף זכותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שיט
מ ע"ב עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תל
מ ע"ב עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפ
מ ע"ב עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף הזכותעטרת יהושע במדבר עמ' קלו
מ ע"ב צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות וכו' בתוהא על הראשונותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קסא
מ ע"ב צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות וכו' בתוהא על הראשונותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קסא
מ ע"ב צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאהלדור ולדורות ח"א עמ' נג-נד
מ ע"ב צדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוהטיול בפרדס ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' שעח
מ ע"ב צריך אדם לראות את עצמו ואת כל העולם כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' יד, טז, ל, קנה, רלב
מ ע"ב ר"א ברבי שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובובאר מחוקק (תשעה) עמ' עדר
מ ע"ב ראב"ש לפי שהעולם נידון אחר רובובאר מחוקק (תשמט) עמ' רטז
מ ע"ב רבי אלעזר ברי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה שנאמר וחוטא אחד כוי בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבהדרכי התשובה עמ' קיג
מ ע"ב רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותארוח נכון עמ' מה, מח, פט, שנג, שסח
מ ע"ב רש"י ד"ה בעבורדברי חנינא - ת"ת עמ' כד
מ ע"ב רש"י ד"ה ופסול לעדותשערי הישיבה ח"א עמ' רפג
מ ע"ב רש"י ד"ה יש דרךרנת יצחק תהלים עמ' שלא
מ ע"ב רש"י ד"ה כך. נפרעין מן הצדיקים מעט עונות שבידם ונמצאו כולם נקייםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפא
מ ע"ב רש"י ד"ה נופו. אף אלו יש בידם מעוט טובות וזכיותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפא
מ ע"ב רש"י ד"ה נקצץ נופורנת יצחק תהלים עמ' שלא
מ ע"ב רש"י ד"ה שהתלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה-נמצאו שניהם בידומאמץ כח (תשעה) עמ' תקצג
מ ע"ב רשב"י אומר אפילו צדיק כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותדרשות הצל"ח השלם עמ' רנז, רעט
מ ע"ב שהאדם נידון אחר רובוימי דוד (תשסז) עמ' מח
מ ע"ב שהעולם נדון אחר רובוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' יג
מ ע"ב שהעולם נדון אחר רובולדור ולדורות ח"א עמ' נג
מ ע"ב שהעולם נדון אחר רובו וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קלח
מ ע"ב שהעולם נדון אחר רובו וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קלח
מ ע"ב שהעולם נידון אחר רובוגאולת ישראל עמ' נב
מ ע"ב שהתלמוד מביא לידי מעשהס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' סב, תקח; תרעב עמ' לב
מ ע"ב שהתלמוד מביא לידי מעשהיחל ישראל אבות ח"א עמ' שכה, ח"ו עמ' קפז
מ ע"ב שהתלמוד מביא לידי מעשהרנת יצחק משלי עמ' עה
מ ע"ב שתחלת דינו של אדם הוא לגבי ת"תיסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"א
מ ע"ב ת"ר לעולם יראה עצמו חציו זכאי וחציו חייב וכו'ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ד
מ ע"ב ת"ר לעולם יראה עצמו חציו זכאי וחציו חייב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכט, תשכח
מ ע"ב תוהא על הראשונות מאבד שכרוימלא פי תהלתך ח"א עמ' רנח
מ ע"ב תוהה על הראשונותכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' פא
מ ע"ב תוס' ד"ה איןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסד
מ ע"ב תוס' ד"ה אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, הקשו מהא ראמרו במס' שבת דכשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה ואח"כ עסקת בתורהלחמי תודה דף מא ע"א, מו ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה ויש אומרים וכו'לחיים בירושלים דף ז ע"ד (דף ל ע"א, פרק ג' הלכה ה)
מ ע"ב תוס' ד"ה ויש ותו' הרא"שתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תיז
מ ע"ב תוס' ד"ה לימוד גדול שמביאדרכי איש דף עג ע"ד
מ ע"ב תוס' ד"ה תלמוד גדולדברי חנינא - ת"ת עמ' קיג, קיט
מ ע"ב תוס' ד"ה תלמוד כיון דאמר קיים כל שכן לימד שאינו חשוב כל בך וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תקצג
מ ע"ב תוס' ד"ה אין תחיל' דינו כו'מראה הגדול ח"א דף לב ע"ג
מ ע"ב תוס' ד"ה איןבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לג עמ' 232-234
מ ע"ב תוס' ד"ה תלמוד - פירש בקונטרס מי נתלה במי קטן נתלה בגדולדורש טוב עמ' 365
מ ע"ב תחילת דינו של אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קסו
מ ע"ב תחילת דינו של אדם על ד"תדרשות שמואל עמ' קס
מ ע"ב תחילת דינו של אדם על ד"ת, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' עה
מ ע"ב תחילת דינו של אדם על ד"ת, תוס' ד"ה אין - קושיה מהא דבמה מדליקין דשאלה ראשונה נשאת ונתת באמונהלבושי בדים סעיף מא
מ ע"ב תחילת דינו של אדם על דברי תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרח
מ ע"ב תחלת דינו על דברי תורהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כו
מ ע"ב תלמוד גדול - מעשה גדולתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' רנו
מ ע"ב תלמוד גדול או ממשה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נט ע"ג
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדולדברי חנינא - ת"ת עמ' קט, קיב
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדולהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסז
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדולחכמת התורה ויקרא עמ' קטז, קנה
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדולנחלת צבי (פאליי) עמ' מ
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדולתורת מנחם חנ"ח עמ' 243
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'אור התורה (צמח צדק) אסתר - הוספה עמ' כג
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רנו(כו)
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'צלח רכב עמ' רנא
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה, רש"י, תוס' ר"י הזקןאמרות חיים עמ' כו, ל, מ
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תנח
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול כו'אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' א, 308, ויקרא עמ' תרמט, תרסח, דברים עמ' רלח, רנב, רפב, רצט, שפה, תתצ, א'תשצח; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 290
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול נענה ר"ע ואמר לימוד גדול נענו כולם וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שעב
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול נענה ר"ש ואמר מעשה לרול נענה ר"ע ואמר לימוד גדול כו' לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רנ, רפה, רצה
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקכב
מ ע"ב תלמוד גדול וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק ב
מ ע"ב תלמוד גדול כו' מעשה גדולתורת מנחם חמ"ח עמ' 386
מ ע"ב תלמוד גדול מביא לידי מעשהעיונים במשלי עמ' ה, צג, רצד
מ ע"ב תלמוד גדול ממעשה שהלימוד מביא לידי מעשהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעז
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהגבורת יצחק שבועות עמ' רעז
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהבעקבות משה שמות עמ' שמז
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהדורש טוב עמ' 80
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנ
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהזך ונקי עמ' יח, מז, רכד, רכה
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנב, שנט
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהפרי חיים (קלוגר) עמ' קח
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' מא
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהראשית דעת (אטון) עמ' קד, רל, שנב
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשיחות עבודת לוי סי' כא אות ב
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהדרשות באר יצחק עמ' קלב
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהתורה אור (באנדי) עמ' רצב
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תקנג
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהויקרא יעבץ עמ' ריב
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה אחרי מות עמ' קה
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה בחוקותי עמ' סט, קיג
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה ויקהל עמ' עז, רצו
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א, גוף הספר דף לה ע"ב, קיג ע"א
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שצב, שצה
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 103
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפז
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לט
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהקהלת יעקב - אלול עמ' קעח
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהקהלת יעקב שבועות עמ' קס
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' רסה
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאלשיך על חמש מגילות עמ' שכח, של
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהניבי זהב עמ' תפו
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רפג
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רמט
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהתורת משה (אלמושנינו) עמ' פט, קה
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לירי מעשהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנד, תשלג
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לירי מעשהתורת מנחם חל"ה עמ' 34, 68, 357, חל"ז עמ' 22, 47
מ ע"ב תלמוד גדול שמביאו לידי מעשהדרך ישרה עמ' קכה, קפה, שסח
מ ע"ב תלמוד גדול, שמביא לידי מעשהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' תמז, תנא, שמות ח"ב וויקרא עמ' תיב
מ ע"ב תלמוד מביא לידי מעשהחכמת התורה אמור עמ' רכב
מ ע"ב תלמוד מביא לידי מעשהתורת מנחם חכ"ט עמ' 159, 234, חלק ל עמ' 92
מ ע"ב תלמוד עדיף או מעשהמהר"ם שיק שמות עמ' כח
מ ע"ב תלמוד קודם למעשה וכו' אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קסג, קסו
מ ע"ב תנא כל שישנו במקרא ובמשנה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קעט ע"ד
מ ע"ב תניא רבי יוסי אומר גדול תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה, לתרומות ולמעשרות חמשים וארבע וכו', ורש"י ד"ה גדול - וכו' ובתרומות ומעשרות לאחר כיבוש וחילוק וכו' והן י"ד שנים הרי נ"ד ומשם התחילו למנות שמיטין וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קטו
מ עונש על מחשבת ע"זמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"א
מ שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי איש דף ט ע"ד
מ שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבית שמאי (פרידמן) דף ב ע"א {אבל יש שכר בעוה"ז על דקדוקי מצווה ודברי חסידות}
מ שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהתורה והעולם ח"ג עמ' מד
מ שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ר
מ ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חיים וחציונתיבות מוסר עמ' יט
מ תוס' ד"ה אין תחילה דינו ש"א וכו'קידש ידיד דף ק ע"ג-ע"ד, קנא
מ תוס' ד"ה לימוד כו'קידש ידיד דף צד ע"א-ע"ב
מ תלמוד גדול אי מעשה גדולכבוד לאיש דף ה ע"ב
מ תלמוד גדול שמביא למעשהכלי יקר (תשמח) עמ' קיג
מפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ו
מ. אדם יראה עצמו חציו חייב וחציו זכאימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קיד, רפב
מ. אז נדברנו יראי ה' איש אל רעהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפט
מ. אחד שוגג ואחד מזיד בחלול ה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצו הערה 29
מ. אחר שוגג ואחד מזיד בחילול השםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תכא
מ. אחר שוגג ואחר מזיר בחילול השםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' מז
מ. איזיל איקשיט נפשאי סליק וקנפיל מאיגרא לארעאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסב
מ. אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה, רק אצל עבודת אליליםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תלא
מ. אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשהגור אריה במדבר פכ"ב הערה 57
מ. אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשהכתר תורה (תשסז) עמ' שנח
מ. אין ממתינין בחילול השםגור אריה שמות פי"ב הערה 301
מ. אין מקיפין בחילול ה'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריז
מ. אין מקיפין בחילול ה' וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפ דף עו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא
מ. אין מקיפין בחילול ה'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 84
מ. אין מקיפין בחילול השםמבשרת ציון ח"ג עמ' רעט
מ. אין מקיפין בחילול השםשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ט
מ. אין מקיפין בחילול השם וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמו, ר
מ. אין מקיפין בחילול השם וכו' שאין עושים כחנוונידעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רסג
מ. אין מקיפין בחלול ה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 371-370
מ. אין מקיפין בחלול ה'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 564
מ. אין מקיפין בחלול השם אחד שוגג ואחד מזידכד הקמח (מישור) עמ' קפא
מ. אין מקיפין בחלול השם כמו שעושה החנוניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצז הערה 37
מ. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו'שמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' רג
מ. אל יחלל ש״ש בפרהסיאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 82
מ. אלא במקום שיש הידורפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פג
מ. אלא טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טובגור אריה בראשית פל"ז הערה 102
מ. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"בדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 84, פ"ד הערה 828, פ"ה הערה 482
מ. אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף טו ע"ד
מ. אם רואה אדם וכו' ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קמב
מ. אם רואה אדם שיצרו מהגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו ויעשה מה שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ר
מ. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכה
מ. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים וכו' ויעשה כמו שלבו חפץ ואל יחלל ש"ש וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' ב
מ. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' עא
מ. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו וגו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 46
מ. אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל אמרה לה איכא דבר טמא א"ל מאי נפק"מ דעביד הא אכול האגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסא
מ. אמרה ליה איכא דבר טמא א"ל מאי נפק"מ וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפז
מ. אמרו צדיק כי טוב וכו' טוב לשמים וטוב לבריותלקחת מוסר ח"א עמ' תערב
מ. אמרו צדיק כי טוב וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) שיטת קידושין דף פו ע"ג
מ. אמרו צדיק כי טובביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק יד
מ. אמרו צדיק כי טוב, זה שהוא טוב לשמים ולבריותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' כ
מ. אמרו צדיק כי טוב, טוב לשמים ולבריות אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו וכי יש רשע רע וכו' אלא רע לשמים ורע לבריות זהו רשע רע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תצח, תשטז, א'רד
מ. אפי' חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהנטעי אשל בראשית עמ' תנה
מ. אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעה"כ כאילו עשאהחיי נפש ח"ד עמ' שז
מ. אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כט, לב
מ. בא דבר ערוה לידו וניצל הימנהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפח, רצב
מ. בגמ"ח כתיב רודף צדקה וחסדהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קפג
מ. בחטא ע"ז במחשבה בלבד הוא נענשגור אריה שמות פכ"ה אות ד, פכ"ט הערה 15, ויקרא פ"ט הערה 37, פי"ט הערה 42
מ. בחטא ע"ז נענשים אף על המחשבהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרד הערה 74
מ. בישראל אין מענישין על מחשבה רעהדובר צדק (זילבר) עמ' יא
מ. בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רכא עמ' רעח
מ. בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנט, רצד
מ. בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתפארת צבי במדבר עמ' רל
מ. בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתפארת צבי בראשית עמ' תקכט, תקמד
מ. בישראל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ובאומות העולם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קע
מ. בכיבוד אב כתיב למען יאריכון ימיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיח
מ. בע"ז הקב"ה מעניש אף על המחשבהנצח ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 36
מ. בע"ז הקב"ה מצרף מחשב למעשהגור אריה במדבר פט"ו אות כא
מ. בע"ז מחשבה כמעשהתיבת גמא (תשסז) עמ' רפב, שח
מ. בע"ז מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רנג
מ. בע"ז מצטרפת מחשבה למעשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1619
מ. בע"ז עונשין על המחשבהתפארת צבי במדבר עמ' שכח
מ. בע"ז עונשין על המחשבהתפארת צבי ויקרא עמ' מז, סא
מ. בע"ז פוסל אפי' בהרהורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' יג
מ. בעבודה זרה מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהדובר צדק (זילבר) עמ' יב
מ. בעכר ושנה גם המחשבה נחשבת כמעשהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רטו
מ. ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו זו ר' צדוקשבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק א
מ. בשביל חטא יחידי אבד טובה הרבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכו
מ. בתלמוד תורה כתיב כי הוא חייך וגו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסח
מ. גדול תלמוד המביא לידי מעשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רו
מ. גדול תלמוד שמביא לידי מעשהבין המשפתים בראשית עמ' לג
מ. דא"ר הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריא
מ. דעביד הא אכיל האפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מט
מ. הא בעבירה שעשתה פירותשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ב
מ. האיש מקדש בו ובשלוחואורחות דוד עמ' ריד
מ. ההוא בע"ז הוא דכתיבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
מ. הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מא ע"ב
מ. הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו', עברה שעושה פירות יש לה פירות, ושאין עושה פירות - אין לה פירותאור ישראל סי' לא
מ. הזכות יש לה קרן ויש לה פירות עבירה אין לה פירותחנן אלקים עמ' קמו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפא
מ. הזכות יש לה קרן ויש לה פירות, עבירה יש לה קרן ואין לה פירותדרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות לו
מ. הזכות יש לה קרן ויש.לה פירות וכו' עבירה יש לה קרן ואין לה פירות וכו', ואלא מה אני מקיים וכו', עבירה שעושה פירות יש לה פירות ושאין עושה פירות אין לה פירותאור ישראל (תרס) דף נ ע"א
מ. הזכות יש לה קרן וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 171
מ. המצוה יש לה קרן ופירותיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיז
מ. הפורק עול תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תק
מ. הצדיקים נקראו גבורי כחתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רי
מ. הקב"ה מצרך מחשבה טובה למעשהבישורון מלך ח"א עמ' רלז, שס
מ. הקב"ה מצרף לישראל מחשבה טובה למעשהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תה
מ. הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשהערבי נחל (תשסד) עמ' רד
מ. הקב"ה מצרף מחשבה למעשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעב
מ. הקב"ה מצרפו למעשהתשבי (תשסה) עמ' רלב שורש צרף
מ. ויאכלו מפרי דרכם וגו' - עבירה שעושה פירות יש לה פירותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 856, פ"ד הערה 296
מ. וילבש שחורים ויעשה כו' ובתוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שה
מ. וכי יש צדיק טובדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' טו
מ. וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קיז הערה 23
מ. וכי יש צדיק טוב וכו'דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' כה
מ. וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 117
מ. וכל שלא חס על כבוד קונותורה בציון עמ' רסח
מ. ולחושבי שמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרז
מ. חישב אדם לעשות מצוה ונאנס וכו' כאילו עשאהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' נח
מ. חישב לעשות מצוה ונאנםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצ
מ. חישב לעשות מצוה ונאנס וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ק
מ. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה עוד יש
מ. חישב לעשות מצום ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהצוף דבש (לוין) מאמר ה
מ. חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשם יחזקאל עמ' תקעו
מ. חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ג ע"א
מ. חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רטו
מ. חמורה עכו"ם (שהקב"ה מצרף מחשבה למעשה)דעת תפלה עמ' קכח בהערה
מ. חמורה עכו"ם שהכופר בה כמודה בכל התורהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסח
מ. חשב אדם לעשות מצוה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לו, תעח
מ. חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצו, תכ, תסו
מ. חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' כד, קלב
מ. חשב לעשות מצוה ונאנסשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תלד
מ. חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רלו, תרח
מ. חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאההמוסר והדעת בראשית עמ' קיא
מ. חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קסט-קע
מ. חשב לעשות מצוה ונאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאור אברהם - סידור התפילה עמ' צה, רעא
מ. טוב לשמים ובריות זהו צדיק טובשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עה
מ. טוב לשמים וטוב לבריותבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנו
מ. טוב לשמים וטוב לבריותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1701
מ. טוב לשמים וטוב לבריות אוכל פימת בעוה"ז והקרן לעוה"בחנן אלקים עמ' קלט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
מ. טוב לשמים וטוב לבריות הוא צדיק טובבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 189
מ. טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טובמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכג
מ. טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טוב וכו'פרדס מנחם עמ' קמד, קסד
מ. טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק שהוא טובדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 121, משנת כל ישראל הערה 114, פ"א הערה 358-357, פ"ב הערה 124, 686, 1287, פ"ד הערה 174, 344, פ"ה הערה 1082, פ"ו הערה 2080
מ. טוב לשמים ולבריותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח
מ. טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרעג הערה 43
מ. טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסא
מ. טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכו
מ. טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טובדברי יואל פ' נח דף קע ע"א
מ. ילבש שחוריםמבשרת ציון ח"ג עמ' קכב
מ. ילבש שחורים ויעשה מה שלבו חפץישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנג, קסא, קפד
מ. ילך למקום שאין מכירין אותוברית אברם עמ' תקעא
מ. ילך למקום שאין מכירין ויעשה מה שלבו חפץשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנח
מ. יראה חציו זכאי וחציו חייבפרפרת הפרשה פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק כט
מ. כבוד אם ואם וגמילות חסדים - אדם אוכל פרותיהם בעוה"ז כי הוא טוב לשמים וטוב לבריותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רב, תתקכא הערה 7
מ. כי הוא חייך בעוה"ז ואורך ימיך לעוה"בנטריקן (תשעד) עמ' רטז
מ. כיון שעבר אדם עבירה הותרה לו וכו' נעשית לו כהיתרנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קה
מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 60
מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לוברית אברם עמ' תסו
מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לומי מנוחות (בירדוגו) עמ' צב
מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך? אלא נעשית לו כהיתרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קלא
מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו בהיתרמכתב מאליהו ח"ב עמ' 145, ח"ד עמ' 88
מ. כיון שעב'ר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רה
מ. כיון שעבר אדם עבירה נעשת לו כהיתרבית שלום מרדכי עמ' צז, רלד
מ. כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נסים שמחה עמ' קכז
מ. כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נסתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קעז
מ. כל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהדברי יואל פ' דברים דף לח ע"ב
מ. כל הכופר בע"א כמודה בכל התורה כולהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ו
מ. כל הכופר כע"ז כמודה בכל התורהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
מ. כל שלא חם על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 508
מ. כל שלא חס על כבוד קונו כאילו שלא בא לעולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 68
מ. כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 812
מ. כשרואה היצר הרע מתגבר בו ילבש שחורים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסו
מ. כתיב הכא בקש שלום ורדפהו וכתיב התם רודף צדקה וחסדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1177
מ. למען יאריכון ימיןפרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק כ פסוק יב, פרשת ואתחנן פרק ה פסוק טז
מ. למען תפוש את בית ישראל בלבם ואר"א ב"י זו מחשבת עכו"םחמודי צבי ויקרא עמ' נב
מ. לעולם יראה אדם א"ע כאילו הוא חציו זכאי וחצי' חייב וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנב
מ. לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עז
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבילקוט דברי חכמים במדבר סי' סד, קנז
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיאור ישראל (תרס) דף כח ע"א
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיאור ישראל סי' ח
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כט
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' רעט
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכף זכות וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' סא, קלט, שיט, תקעט
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עז ע"ב, ופרק יב דף פו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לד דף נה ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כ"א דף קכח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף רנו/ז ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יד ע"ד; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קיו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסט ע"ב; של"ה (תט) סוכה דף רמו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כג ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלו ע"א
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע וכו' עבר עבירה וכו'עצי חיים - מועדים עמ' פד*, צא, קכ, קכו, קלח, קצא, רכח
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וכו' אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קלא, שער האותיות אות ש ס"ק יט
מ. לעולם יראה אדם עצמו נאילו חציו חייב וחציו זכאירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד, קכט
מ. לעולם יראה ארם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאימחשבת מוסר ח"ג עמ' עא, קט, קנ, רצא
מ. לפי שהעולם נדון אחר רובומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמא
מ. לפעמים אדם נענש על מחשבה רעהערבי נחל (תשסד) עמ' שטו
מ. מאי ולחושבי שמו אפי' חשב לעשות מצוה ונאנס מעה"כ כאילו עשאהחמודי צבי בראשית עמ' רס, שי
מ. מאי ולחושבי שמו וכו' אפילו חשב אדם לעשות מצוה וכו' מצרפה למעשה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמא
מ. מאן דעביד הא אכיל האצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעג ע"ג
מ. מחשבה העושה פירות מצטרף למעשהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעח
מ. מחשבה טובה ה' מצרפה למעשהשיחות לספר דברים עמ' קלט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצטרפהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשה, ובע"ז מחשבה רעה מצרפהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז, קצ, רנו, רצו
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קמ
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תלח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי אש (כץ) עמ' מה, ס, קצב, ריא, רלג, רנו
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף נה ע"א, ערב יו"כ דף שיב ע"ב
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף פח ע"א, שמחת תורה דף תרכז ע"ב
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכו, רנא
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלו, קסט, ערה, רפט, שסז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל פ' בא דף שכ ע"א, פ' בשלח דף תלה ע"ב, פ' יתרו דף נב ע"ב, פ' משפטים דף קסג ע"ב, פ' תרומה דף קעג ע"ב, קעט ע"א, רנט ע"א
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל פ' וירא דף תט ע"ב, פ' חיי שרה דף תקלא ע"ב, פ' וישב דף רפו ע"א
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל פ' פנחס דף קנה ע"א
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי יואל פ' שמיני דף קפ ע"ב, פ' תזריע דף שסה ע"א, פ' מצורע דף תכ ע"ב, תמא ע"ב
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדגל מחנה יהודה עמ' רפה
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדובר צדק (זילבר) עמ' טו
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצב, שח, תלג, תע
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהחנן אלקים עמ' קלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפב
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהיבין שמועה (לעוו) עמ' כט, מד, תרנד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהיורה חכימא (תשעא) עמ' רנא
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלב אביגדור עמ' קעז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלהורות נתן במדבר עמ' עט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלהורות נתן דברים עמ' קד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמגדל עוז (תשעח) עמ' שו, תקה
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - חנוכה עמ' צ
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 199
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעצי חיים - מועדים עמ' יט, נא, נו, עד, קעז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעצי חיים על התורה עמ' ז, קנב, קסב, קפב, רו, רמז, רצט, שטז, שכח, תכד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהפרפרת משה ח"ב עמ' שנ
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקצג
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשבח נעורים עמ' קסז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשביב אור עמ' קלה
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש - ימים נוראים עמ' טז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עה, שכט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שמד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקיד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצב
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעג
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתורת איש ח"א עמ' צד, עדר
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו' כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתר, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' כג, תקז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, אבל בעבודה זרה אף מחשבה רעה מצרפה למעשהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמז, קט, קנה
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קי, קיב, רכה
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמרפא לנפש בראשית עמ' עו, קב, רטו, רלה, תיט, תסד, תסז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאהבת עולם (תשס) עמ' תרסז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק ו, פרק יא פסוק יא, פסוק יז, פרק יב פסוק ה, פרק טז פסוק יא
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהברית אברם עמ' תקעז, תרח, תריט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מט, קכא, מועדים עמ' כ
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלמחר אעתיר עמ' פח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קסט, רטו
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהפנים מסבירות עמ' קפד, שח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהתיבת גמא (תשסז) עמ' רפא, רצט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ותוס'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קס
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רב
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה.מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 17 עמ' קיט
מ. מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהזכרון משלי עמ' ג אות א
מ. מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהמאור עינים (תשנח) עמ' תפ
מ. מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהמאור עינים (תשעט) עמ' תשצב
מ. מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לב, רכג, שצו
מ. מחשבה טובה וכו' מחשבה רעה וכו' ע"ז וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' שנד, ח"ג עמ' קמ
מ. מחשבה טובה כמעשהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קנט, קצב
מ. מחשבה טובה מצטרפה למעשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כז, לו, קסו, קפג, קפד, קצה, רמו, רנט, שיט, שנ, שעב, שפא, שצד, תכ, תמ, תמז, תנה, תעח
מ. מחשבה טובה מצרפה הקב"ה למעשהתורי זהב (תשעג) עמ' קכז, קכח
מ. מחשבה טובה מצרפה הקב"ה למעשה וכו'מצור דבש עמ' רכח
מ. מחשבה טובה מצרפה וכו'מכתב מאליהו ח"ה עמ' 290
מ. מחשבה טובה מצרפה למעש' וכו'מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כא דף עז ע"ד, וחלק ד פרשת [פרק] לה דף קעד ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כב דף עח ע"ג; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף כט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף ה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כב דף מו ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רסה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ז דף נו ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יב ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יט ע"א
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כב פסוק יג
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהמאמר הנפש השלם עמ' כו
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהנטעי אשל בראשית עמ' תנד
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפא, תצד
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשדה יעקב עמ' נז
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות יא
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכח, רפ, שפג, שפד
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לא, פד
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהפאר יעקב ח"א עמ' תסד, ח"ב עמ' תתכג, ח"ג עמ' כז, קנג, תקטו, תקצח
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהחיי נפש ח"ד עמ' רמד, שמ
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קפז, שער האותיות אות ק ס"ק שנ
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ח, ריח
מ. מחשבה טובה, הקב"ה מצרפה למעשה וכו' מחשבה רעה, אין הקב"ה מצרפה למעשהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סד
מ. מחשבה טובה, הקב״ה מצרפה למעשהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שלב, שמו
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשה ובטובה מצרף מחשבה לבדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמג, תשצא, א'שי
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשה, והתם בעובר ושונהשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק יא
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפהבני שלשים עמ' קיא
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהוזרח השמש על התורה עמ' קנו
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 87, באר ה הערה 619
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תלז
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצה
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקפא
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסב
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רצה
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהערבי נחל (תשסד) עמ' קסג, קסד, תרמב
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהפרפרת הפרשה פרשת כי-תצא פרק כג פסוק י
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשם יחזקאל עמ' תמו
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סט
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה והא כתיב למען תפוס את בית ישראל בלבם ומשני כדרב הונא דאמר כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה כו' נעשית לו כהיתרברית אברם עמ' תצח
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קל
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו' ואלא הא דכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבם אמר רב אחא בר יעקב ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיבשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יט, ראה אות טז
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רי
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רא
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו'תפארת ראובן עמ' רכב
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ומה אני מקיים וכו' כדרב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרעצי חיים - מועדים עמ' קכה*
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה רק בע"זמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שכ
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהברכת חיים ח"א עמ' 20
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהויאמר מרדכי - דרשות עמ' כא-כב
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמאורי שערים עמ' קצג
מ. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך מצרפה למעשה וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קנג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעח דף עה ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יב ע"א-ע"ב
מ. מחשבה רעה אין מצרפהשמחת הרגל (תקמב) על רות דף יט ע"א
מ. מחשבה רעה בישראל אין הקב"ה מצרפה למעשהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סז {א"כ גוזל להשביח אסור}
מ. מחשבה רעה בע"ז הקב"ה מצרפה למעשהברית אברם עמ' תקלט
מ. מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהמבשרת ציון ח"ג עמ' י
מ. מחשבה רעה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 59
מ. מחשבה רעה לא מצטרפתפרפרת משה ח"ב עמ' שנג
מ. מחשבה שעושה פירות נפרעין ממנו גם על המחשבהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יט
מ. מחשבה שעושה פריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמד
מ. מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה למעשהארץ צבי (תשע) עמ' רפט
מ. מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה למעשהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנח
מ. מחשבת ע"ז הקב"ה מצרפה למעשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ר
מ. מחשבת ע"ז הקב"ה מצרפה למעשהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 134
מ. מחשבת ע״ז מצטרפת למעשהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קג, תג
מ. מחשבת עבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשהיורה חכימא (תשעא) עמ' רנ
מ. מחשבת עבודה זרה מצרף הקב"ה למעשהתורי זהב (תשעג) עמ' שלה, שס
מ. מי שבא לידו דבר ערוה וניצל עושין לו נסמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכ
מ. מעלה עליו הכתובערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שפב
מ. מעש"ט נקראים "פרי"גור אריה בראשית פ"ד הערה 55
מ. מעשה הצדיק נקרא פירותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1596
מ. מעשה הצדיק נקראים פירות אצל הצדיקיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1826-1825
מ. נאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשם יחזקאל עמ' סד
מ. נאנס ולא עשאו מקבל שכר כאילו עשאושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רסב
מ. נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר, ואל יחלל שם שמים בפרהסיאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 314
מ. נענה רבי עקיבא ואמר לימוד גדולהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סג
מ. נענה רבי עקיבא ואמר לימוד גדולהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סד
מ. נעשית לו כהיתראור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רעה, שנ
מ. עבודה זרה במחשבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יג
מ. עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלד
מ. עבירה יש לה קרן ואין לה פירותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 110
מ. עבירה יש לה קרן ואין לה פירות וכו' עבירה שעושה פירות יש לה פירות ושאין עושה אין להדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2016
מ. עבירה יש לה קרן ואין לה פרותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יד הערה 84
מ. עבירה שעושה פירות יש לה פירותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמ
מ. עבירה שעושה פירות יש לה פירות וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ו ע"א
מ. עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לושביב אור עמ' קיז
מ. עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ו, שיז
מ. עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתראור יחזקאל - ימים נוראים עמ' ר, רנט, רפח, שז, שיא, שכו
מ. עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרבין המשפתים בראשית עמ' יז, יט, רה, רלה
מ. עובדא דר' צדוק וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' סב
מ. עובדא דרבי צדוק וההיא מטרוניתאחנן אלקים עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט
מ. עולא אמר - ה"ד פרי מחשבותם בעובר ושונה - (רש"י)מכתב מאליהו ח"א עמ' 133
מ. על כיבוד אב ואם יש שכר גם בה"ע משום שהוא טוב לבריות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תל
מ. עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו ואת כל העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רעג
מ. פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"במנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רמא
מ. פסוקים המראים על אכילת פירות בעוה"זתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסא הערה 19
מ. צירוף המחשבה למעשים וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לד
מ. צירופה של המחשבה לידי מעשה מסגולתם של ישראל הואפחד יצחק שבועות מאמר י
מ. ר' צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה תלש לי ליבאי ולא מצינא וכו' אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא צערתיךגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק א
מ. רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה איזיל איקשיט נפשאי סליק וקנפיל מאיגרא לארעא וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' ר
מ. רב כהנא היה מוכר סלי נצריםתורה בציון עמ' קמח
מ. רב כהנא ינפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו קבלי' א"ל אטרחתן ת' פרסידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצז
מ. רב כהנא קנחבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו' וקנפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה וכו' א"ל מי גרם לי לאו עניותא יהב ליה שיפא דדינריגלגולי נשמות (תשסא) סי' כ ס"ק א
מ. רגזן לא עלה בידו אלא רגזנותוהתורה והעולם ח"ג עמ' סד
מ. רמי ליב רבא לר"נ תנן אלו דברים וכו' טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' רטו
מ. רמי ליה רבא לר"נ אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה"זחנן אלקים עמ' עז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלח
מ. רמי ליה רבא לרב נחמן תנן אלו דברים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכט
מ. רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רעבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 231
מ. רע לשמים ולבריות זהו רשע רע וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' נא, קלד
מ. רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רעדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1467
מ. רש"י - אדם גדול שעבר עבירה יש בזה חילול השם לרבים, יש לו פירותשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ב
מ. רש"י - אם עבר ושנה ובפעם הג' חישב לעבור מצטרף, לפי שמה שלא עשאה אינה אלא שלא הוצרך להשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק יא
מ. רש"י - בצדקה וחסד יש תשלומים גם בה"ע+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תפז
מ. רש"י - ר' צדוק שכבש יצרו נקרא גבורי כחשבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק א
מ. רש"י ד"ה עולא אמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ט
מ. רש"י ד"ה רע לשמים, ניאוף אינו רע לבריותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח(יז)
מ. שיהיו ד"ת מחודדים בפיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעב
מ. שיראה אדם עצמו כאלו חציו חיב וחציו זכאישער המלך (תשנז) עמ' לד, לז, שעט
מ. שכר מצוה בהאי עלמא ליכארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קא, ר
מ. שקדם לחלה מ' שנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צג
מ. ת"ר לעולם יראה אדם עצמו באילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קמט, מס' סוכה אות מ
מ. ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאישרגא המאיר מועדים עמ' פו
מ. תוהא על הראשונות וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קיט
מ. תוס' אם רואה אדם שיצרובית שלום מרדכי עמ' קעד
מ. תוס' ד"ה לימודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קס
מ. תלמוד גדול ממעשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צב
מ. תלמוד גדול שמביא לידי מעשהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שטז
מ. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה וכו'שמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קמז
מ. תפוש את בית ישראל בלבם כו' ההוא בע"ז כתיבבגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ו
מ.פחד יצחק - ראש השנה מאמר ח
מ: כל שישנו במקרא וכו' ובפיה"מ לרמב"םהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קסג, ויקרא עמ' ה, במדבר עמ' כד
מ: אדם שאוכל בשוק דומה לכלבבית שלום מרדכי עמ' קסה
מ: אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כלו לכף חובהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעה
מ: אוי לרשע רע לשמים ולבריותפרי נפש חיה ח"ב עמ' לט
מ: איבד את הראשונותפרפרת התורה עמ' תקפט
מ: אין מזכירין לו שוב רשעוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קיב, קס
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ביטול תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ג
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ט
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תשמחת הנפש עמ' ע
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת ותוס'שמחת הרגל (תקמב) על רות דף נט ע"א
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רכד
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת, תוס'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלג - ר"ב בן חיים
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת, תוס'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלט - ר"י בן נאים
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דבר תורהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שמז
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' יד
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהלקחת מוסר ח"ב עמ' ה, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כז
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהתורה בציון עמ' תא
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהתפארת צבי בראשית עמ' תקעג
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצ ע"ב
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריד ע"ב; בית אלהים (שלו) בהקדמה דף ב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפא דף עו/עז ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעט-קפ; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"ב
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדוןשרגא המאיר מועדים עמ' לג
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון, ובתוס' ד"ה איןפתחי שערים ח"א עמ' קנז
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות מט
מ: אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על בטול תורהגדולי מוסר עמ' מא
מ: אין תחילת דינו של ארם אלא על דברי תורה, ובתוס' ד"ה איןמחשבת מוסר ח"א עמ' שסא
מ: אין תחילת דינו של ארם אלא על דברי תורה, ובתוספות ר"ה איןמחשבת זקנים עמ' רעח
מ: אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהעצי חיים על התורה עמ' תמח
מ: אין תחלת דינו של אדם כ"א על ביטול תורהנטריקן (תשעד) עמ' מח
מ: אם תלמוד גדול או מעשה גדוללקחת מוסר ח"ב עמ' קנז, רה, רפד, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קכא
מ: אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו', וכשם שדינו קודם למעשה כך שכרו קודם למעשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
מ: אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שפא, שפב
מ: אפי' צדיק כל ימיו ומרד באחרונהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קיג
מ: אפי' רשע גמור כל ימיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' עז
מ: אפילו עבד ע"ז כל ימיו ועשה תשובה באחרונה מוחלין לוחנן אלקים עמ' קצד
מ: אפילו צדיק גמור ומרד באחרונה אבד כל צדקותיושבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק יא
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רצט, שיח
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רע, שיז
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה אבד את הראשונותנזר הקדש ח"א עמ' תעג
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותדברי יואל פ' ויקהל דף ת ע"ב
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לב דף נג ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף סז ע"ב
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה אין מזכירין לו זכויותיוחנן אלקים עמ' קפו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רה
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה להיות תוהה על הראשונות ולהתחרט על המעשים הטובים שעשה, איבר את זכיותיודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תצא
מ: אפילו צדיק כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' סז
מ: אפילו רשע גמור כל ימיובית שלום מרדכי עמ' רד
מ: אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה אין מזכירין לוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' סו
מ: אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעואור ישראל (תרס) דף סז ע"ב
מ: אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום רשעשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קיג
מ: אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו שוב רשעומחשבת מוסר ח"ג עמ' קצז
מ: אפילו רשע גמור שעשה תשובה באחרונהמאורי שערים עמ' רה
מ: אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכה
מ: אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעונתיב התשובה עמ' כח הערה 95
מ: אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו רשעוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' שמות
מ: אפלו צדיק גמור כל ימי ומרד באחרונה וכו'שבח נעורים עמ' קסג
מ: בשביל חטא יחידי שעשה זה וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' רצ
מ: בשילוח הקן נמי כתיב למען ייטב לך והארכת ימים - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רנז
מ: בתוהא על הראשונותאור ישראל (תרס) דף לה ע"א
מ: בתוהא על הראשונותגור אריה בראשית פי"ט הערה 79
מ: בתוהא על הראשונותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1363
מ: בתוהא על הראשונותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קעד, שמז
מ: בתוהא על הראשונותתורת העולה ח"ג פרק עו
מ: בתוהא על הראשונותחמודי צבי בראשית עמ' קצו
מ: גדול הלימוד שמביא לידי מעשהגנת אגוז (תשעב) אות ל, רלו
מ: גדול התלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלח, רצד
מ: גדול התלמוד שמביא לידי מעשהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כב, צד, שח, שנ
מ: גדול התלמוד שמביא לידי מעשהשם עולם (תשסו) עמ' קסט
מ: גדול התלמוד שמביא לירי מעשהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' צה, קה, קז
מ: גדול התלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תק
מ: גדול ת"ת שקדמה לחלה ארבעים שנהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טז, נא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' צט, ק, קצח
מ: גדול תלמוד המביא לידי מעשהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קסט, שו
מ: גדול תלמוד שהלימוד מביא לידי מעשהלהורות נתן ויקרא עמ' שלז
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' מה, קמב
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאמרי נפתלי ח"א עמ' עב
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 539, באר ד הערה 816
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהבן מלך - שבת עמ' רצט
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שג, שד
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רלו
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש טו עמ' מ, ח"ב דרוש רג עמ' קצו
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהויואל משה מאמר ג סי' כא עמ' תכו
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצז, דש
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' נז, עו, עט, תקעו
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לז
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות ז
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהעלי שור ח"ב עמ' קסה
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהשיחות לספר שמות עמ' קטז, שיחות לספר ויקרא עמ' רח
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קב
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמדבר יהודה (תשסב) עמ' צג, קפב
מ: גדול תלמוד שמביא לירי מעשהוזאת התורה עמ' יד, עה
מ: גדול תלמוד שמביא לירי מעשהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' ערב, רפב
מ: גדול תלמוד שמביא לירי מעשהנזר הקדש ח"א עמ' תיג
מ: גדול תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג
מ: גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 124, פ"ג הערה 2103, פ"ד הערה 573-572, 565, פ"ה הערה 2332-2333, פ"ו הערה 1964
מ: גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנט, תתקס הערה 10
מ: האדם נידון אחר הרובדרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות טו
מ: האוכל בשוק דומה לכלבאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרמא
מ: האוכל בשוק דומה לכלבטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יד
מ: האוכל בשוק דומה לכלב וי"א פסול לעדותעלי שור ח"ב עמ' רכו, שצו
מ: האוכל בשוק הרי זה דומה לכלבשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רל
מ: האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב וכו'יפה מראה (שנ) מעשרות פרק ג דף פה ע"ג
מ: האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ותוס' שםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 40
מ: האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות כא
מ: האוכל בשוק פסול לעדות, ופרש"י הואיל ואינו מקפיד על כבודוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רטו
מ: האוכל בשוק פסול לעדות, ופרש"י הואיל ואינו מקפיד על כבודוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריח
מ: היה ר"ט וזקנים מסובים בעלית בית נתזה וכו' תלמוד גדול או מעשה, נענה ר"ט וכו', נענה רע"ק וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עז {עצם הלימוד הוא מעשה, כי זה תכלית האדם והעולם; ביאור "המכיר מקומו" (שבאבות); לעשות מצוה בשלימות אפשר רק בזכות התורה }
מ: היכן אריכות ימיוברכת שמואל ח"ב דף מג ע"ג-ע"ד
מ: העולם הזה הוא מקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה, שהוא העולם הבאדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' מג
מ: העולם הזה נדון אחר רובודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1311
מ: העולם נדון אחר רובובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1086
מ: העולם נדון אחר רובויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה
מ: העולם נידון אחר רובואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 200
מ: העולם נידון אחר רובודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
מ: העולם נידון אחר רובוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רעז
מ: העולם נידון אחר רובוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנא
מ: העולם נידון אחר רובומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יז
מ: העולם נידון אחר רובונצח ישראל (הרטמן) עמ' תטז הערה 23
מ: העולם נידון אחר רובופאר יעקב ח"ב עמ' תרסג, ח"ג עמ' רלז
מ: העולם נידון אחר רובושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכב
מ: העולם נידון אחר רובותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקלז הערה 16
מ: העולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובותפארת ישראל (הרטמן) עמ' צד הערה 49
מ: העולם נידון אחרי רובותורת יחיאל בראשית עמ' ט
מ: העולם נידון אחרי רובוכרם חמד (תשסו) עמ' י
מ: העולם נירון אחר רובוגור אריה ויקרא פ"י הערה 25, דברים פ"ט אות ה, פי"א הערה 53
מ: העושה מצוה אחת מכריע וכו' לכף זכותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קג
מ: הציבור נידון אחר רובונזר הקדש ח"ב עמ' רצט
מ: הקב"ה מביא יסורים על הצדיקים בעוה"ז, כדי שירשו את העולם הבאאור אברהם - סידור התפילה עמ' קט
מ: הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעוה"ז, כדי שיירשו העוה"בדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 113
מ: הקב"ה משפיע טובה לרשעים בעולם הזה בכדי להורידם למדרגה תחתונהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 337
מ: התלמוד גדול שמביא לידי מעשהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעג
מ: ואין תחלת דינו של אדם אלא על ר"תעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריט
מ: ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קט, קע
מ: ובתוס' אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהמצור דבש עמ' סז
מ: וכבר הי' ר"ט וכו' תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שנז
מ: וכבר היה ר"ט וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, רש"י ותוס' ר"י הזקןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות י
מ: וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד כו' תלמוד גדול או מעשה גדול כו' גדול תלמוד שמביא לידי מעשהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' פה
מ: וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד וכו' תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות עז, עח, קלט, רכז, רמג
מ: וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יא בהגה"ה טו, משפטים אות כה, נשא אות ח, שלח אות ג בהגה"ה, ואתחנן אות ד, ראה אות י, שופטים אות כג, זאת הברכה אות יב
מ: וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גרול או מעשה גדול כו' נענו כולם ואמרו תלמוד גרול שהתלמוד מביא לירי מעשהישמרו דעת עמ' רצ
מ: וכבר היו רבי טרפון וזקנים מסובין וכו' תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
מ: וכי יש צדיק טוב, וצדיק שאינו טובברכת חיים ח"א עמ' 177
מ: וכל שאינו לא במקרא ולא כמשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישובשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק א
מ: זכות יש לה קרן ויש לה פירותמקראי קדש (תשנג) עמ' קנא
מ: חייב אדם לראות א"ע כאילו חציו זכאי וחציו חייבעלי שור ח"ב עמ' תעז
מ: חציו זכאי וחציו חייבכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 10
מ: חציו חייב וחציו זכאי וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפח, שמא, ח"ב עמ' רפד
מ: יראה אדם את עצמו כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייב וכו', עשה מצוה אחת הכריע את כל העולם לכף זכותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צג, קסג, רמח, תמב, תקפא
מ: יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תיב
מ: יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רסב
מ: יראה האדם א"ע ואת כל העולם כלו חציו חייב וחציו זכאיעצי חיים על התורה עמ' יח, עה, קמח, ער, רצא, רצד, שכז, שסב, שסו
מ: כאלו חציו חיב וחציו זכאי וכו'שער המלך (תשנז) עמ' שעט
מ: כבר היו רבי טרפון וזקנים מסובין וכו'פרדס מרדכי עמ' כג
מ: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' מג, שכה
מ: כל העולם מחצה על מחצהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרפט
מ: כל העולם נידון אחר רובואהבת חיים (דייטש) עמ' מו
מ: כל העושה מצוה אחת מטיבין לומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יד ע"ג
מ: כל מי שאינו לא במקרא ולא במשנה וכו' אינו מן הישובדברי יואל פ' אמור דף קפה ע"א
מ: כל מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישובמגדל עוז (תשעח) עמ' שסה
מ: כל מי שעלה בלבו לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 4, 116
מ: כל צדקותיו אשר עשה וכו' ואמאי להוי כמחצה עונות ומחצה זכיות, בתוהא על הראשונותערבי נחל (תשסד) עמ' רסז, תשמב, תתפב, תתשיט
מ: כל שאינו במקרא ובמשנה אינו מץ הישוב ופסול לעדותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2127
מ: כל שאינו וכו' ולא בד"א אינו מן היישובחכמה ומוסר ח"א עמ' יב
מ: כל שאינו לא במקרא ולא במשנה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ז דף עז ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש טו דף עג ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קפב ע"ג; בית יוסף חו"מ סימן לד דף נה ע"ב; סדר מעמדות (שסו) דף נג ע"ג
מ: כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 40
מ: כל שאינו לא במקרא לא במשנה ולא בד"א אינו מן הישובדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
מ: כל שישנו במקראמכתב מאליהו ח"ה עמ' 61
מ: כל שישנו במקרא במשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאפתחי שערים ח"ב עמ' ט
מ: כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא - ר' ירוחם ליבוביץקריאה בקריה ח"א עמ' ל
מ: כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות א
מ: כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלד
מ: כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאקריאה בקריה ח"א עמ' ל
מ: כל שישנו במקרא וכו' לא במהרה הוא חוטאדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 41
מ: כל שישנו במקרא ישנו בדרך ארץצדקת יוסף עמ' כד
מ: כשם שתלמוד קודם כך שכרו קודםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצח
מ: כשם שתלמוד קודם למעשה כך דינו קודםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
מ: לא עלתה ביד הכעסן אלא רגזנותוקריאה בקריה ח"א עמ' רמו
מ: לימוד גדול ממעשה וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קצד
מ: לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהדברי יואל פ' תרומה דף רנט ע"א
מ: לימוד מביא לידי מעשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלא
מ: למה האדם דומה בעוה"זעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קסב
מ: למה הצדיק דומה לאילן ששרשיו במקום טהרהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרה
מ: למה הצדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרהמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף יט/עז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מט ע"א; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף מח ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו להספד דף פו ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"א, ופרשת נשא דף קמו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יו דף מ ע"ג
מ: למה הרשעים דומין בעולם הזה לאילן שכלו נוטה במקו'בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ו דף פו
מ: למה נמשלו הצדיקים בעוה"ז, לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1788-1787
מ: למה נמשלו צדיקים בעוה"זגור אריה דברים פל"ב הערה 11
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"זנצח ישראל (הרטמן) עמ' תלב הערה 148
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"זשעורי דעת ספר א עמ' מח
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז וכו' ולמה רשעים דומים בעוה"ז וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קה, קלז
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז וכו', כך הקב"ה מביא יסורים על צדיקים כעוה"ו כדי שיירשו העוה"ב וכו', ולמה רשעים דומים וכו' כך הקב"ה משפיע להן טובה וכו' כדי לטורדן וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' מב
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טהרהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פ עמ' רסא
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שטז ע"א, הושענא רבה דף תנד ע"א
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז לזכר כך הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעוה"ז כדי שיירשו העוה"ב וכו', ולמה רשעים דומים בעוה"ז וכו' כך הקב"ה משפיע להן טובה לרשעים בעוה"ז כדי לטורדן וכו'אור ישראל (תרס) דף סו ע"א
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"זאמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז, לאילן שכולו עומד במקום טהרה, ונופו נוטה למקום טומאה וכו' ולמה רשעים דומים בעוה"ז לאילן שכולו עומד במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה וכו'דעת תורה בראשית עמ' קנח
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"ז וכו' נקצץ נופו כולו עומד במקום טומאהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רו
מ: למה צדיקים נמשלים בעולם הזה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1665, 1674, 2181
מ: למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יט
מ: למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלה
מ: למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפח הערה 156, תתפח הערה 4, תתקלו הערה 12, תתקמ, תתקמ הערה 33, תתקמא הערה 46
מ: לעולם יחזיק אדם עצמו בינוניארץ צבי (תשע) עמ' רלט
מ: לעולם יראה אדם א"ע כאילו חציו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סו, שמות עמ' כט, לא, לט, ויקרא עמ' כ, כה, לא, נד, במדבר עמ' כו, דברים עמ' נו, סג, צז, צח, מאורן של ישראל ח"א עמ' יח
מ: לעולם יראה אדם את העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקכה
מ: לעולם יראה אדם את עצמו באילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' רפ
מ: לעולם יראה אדם את עצמו וכל העולם חציו זכאי חציו חייבחיי נפש ח"ו עמ' קכו
מ: לעולם יראה אדם את עצמו חצי זכאי וכו' עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע כל העולם לחובצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלד
מ: לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעא
מ: לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' רב
מ: לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' רט
מ: לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיתורת איש ח"ב עמ' קעד
מ: לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב חציו זכאי וכו'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תא
מ: לעולם יראה אדם את עצמו כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייבאבני אש (אויש) מועדים עמ' לו
מ: לעולם יראה אדם וכו' מחצה זכאי וכו' עשה מצוה אחת מכריע את כל העולם וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קפח
מ: לעולם יראה אדם כאילו הוא וכל העולם מחצה חייב ומחצה זכאי וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רל, תרז
מ: לעולם יראה אדם כאילו העולם חציו חייב וחציו זכאי זכה הכריע כל העולם לזכות וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קכט
מ: לעולם יראה אדם כאילו חציו חייבשעורי דעת ספר א עמ' קס
מ: לעולם יראה אדם עצמו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רצב
מ: לעולם יראה אדם עצמו וכו' זכה מכריע את כל העולם כולו לכף זכותכתר תורה (תשסז) עמ' קפג
מ: לעולם יראה אדם עצמו חצי זכאי וכו' אשרי שהכריע את עצמו ואת כל העולם וכו' עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע כל העולם לחובתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רה, תכד, תקלא, א'צג, א'צז, א'שמט
מ: לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
מ: לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עה {לעבודת ה' צריך גבהות ושפלות. מדת הענוה הבינונית. האחריות שעל כל א' שבמצוה א' מכריע כל העולם. אחריות כלפי העם}
מ: לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאיחיי נפש ח"ג עמ' קכו
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא חצי זכאי וחצי חייב, וכן העולם כלו חצי זכאי וחצי חייבשבט מישראל (קרמניץ) פרק כו פסוק יב, פרק סב פסוק י
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא חציו זכאי וחציו חייבנחלה לישראל (תשעא) עמ' ק
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבויואל משה מאמר א סי' מ עמ' נג
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1023, פ"ד הערה 2214
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קסד
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' מז
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רמג, רמה
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כז, מא, עג
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו' עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהרחמי הרב עמ' קלט
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה א' וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קלז
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכותפאר יעקב ח"ב עמ' תשצד, ח"ג עמ' דש
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותברית אברם עמ' ה, תקכז
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכה, תסט
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי.... עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכט
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב... עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יא
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייבדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קמט
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו חציו זכאי וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' מ
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאיערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שטז, שפו
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו זכאימכתב מאליהו ח"ה עמ' 317
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו, זכאי וחציו חייבשער החצר (תשעב) סי' רעא
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאלו כל העולם תלוי עליו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' סח
מ: לעולם יראה ארם כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה א' אשריו שהכריע עצמו לכף זכות וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסה
מ: לעולם יראה ארם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קב
מ: לעולם יראה האדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו וכו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' צח
מ: לעולם יראה האדם עצמו כאלו חציו חייב וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנח
מ: לעולם יראה עצמו חצי זכאי וחצי חייב וכיקדושת יצחק עמ' פד
מ: לעולם יראה עצמו כאילו חציו זכאי וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קלו
מ: לעולם יראה עצמו כאילו מחצה זכאי ומחצה חייבאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קפה
מ: לעולם יראה עצמו כו' זכה מכריע כל העולם לכף זכותכתר תורה (תשסז) עמ' קפ
מ: לפי שהעולם נידון אחר רובוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רלח
מ: לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד אחר רובו וכו' בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פא, א'פב
מ: לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'אור ישראל (תרס) דף עא ע"א, עג ע"ב
מ: לרעה חוזר לטובה אינו חוזרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קט
מ: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבין המשפתים בראשית עמ' רלו
מ: מחשבה טובה הקב"ה מצרפת למעשהתורת יחיאל בראשית עמ' קיד, קמ
מ: מי שתוהא על הראשונות אבד כל המצוותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מד
מ: מעשה גדול מתלמודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצב הערה 46
מ: מעשה עדיף מתלמוד המביאו לידי מעשהמבשרת ציון ח"ג עמ' שנח
מ: משפטי הצדיק והרשעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' כ
מ: נמנו וגמרו גדול תלמוד תורה שמביאה לידי מעשהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 497
מ: נענו כולם ואמת תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות י, יג, עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ה, קפח, רה
מ: נשאת ונתת באמונהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' כא
מ: עבירה יש לה קרן ואין לה פימת ואם עושה פירות יש לה פירותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפו
מ: עבר עבירה אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצא
מ: עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1771-1770
מ: עבר עבירה אחת הכריע את כל העולם לכף חובהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
מ: עבר עבירה הטה את העולם לכף חובהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסב
מ: עבר עבירה ושנה בשלישית מצטרפת מחשבהחנן אלקים עמ' קפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצו
מ: עשה אדם מצוה אחת מכריע כל העולם לכף זכותבית יצחק (ויינברגר) עמ' רח, רפ, שיד
מ: עשה מצוה א' הכריע העולם לזכותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כו, קמו
מ: עשה מצוה אחת אשריושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תלב
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכף זכותדברי יואל פ' יתרו דף סא ע"א, פ' ויקהל דף תיג ע"א
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את העולם לכף זכותפרדס מרדכי עמ' שפט
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותעקבי אבירים (תשעא) עמ' קעו
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קלז
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותאבני אש (אויש) מועדים עמ' רמג
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע העולם לזכותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפז
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע וכו' ואת כל העולם לכף זכותחכמה ומוסר ח"א עמ' טז
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכותדברי יואל פ' ויחי דף תקעח ע"א
מ: עשה מצוה אחת הכריע א"ע ואת העולם וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 97
מ: עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכותמחשבת מוסר ח"ב עמ' שנג, שעד, שעח, תא, תמב
מ: עשה מצוה אחת הכריע כל העולם לכף זכותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעא
מ: עשה מצוה אחת וכו' את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עשה עבירה אחת וכו' את עצמו ואת כל העולם לכף חובהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קמה
מ: עשה מצוה אחת מכריע אותו ואת כל העולם לכף זכותמחשבת מוסר ח"א עמ' סא, קלט, שיט, תקעט
מ: עשה מצוה אחת מכריע את העולם לזכותשמן ראש - ימים נוראים עמ' קטו, קמז
מ: עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 349
מ: עשה מצווה אחת אשריו וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' קכה
מ: עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהדברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שנג ע"ב
מ: עשה עבירה אחת הכריע את עצמו ואת העולם וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 313
מ: צדיק ומרד באחרונהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 89
מ: צדיקים דומים בעולם הזה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רכה
מ: צדקת הצדיק לא תצילנו ולהוי כמחצה זכיותמקראי קדש (תשנג) עמ' קנא
מ: צריך כל אדם שיראה כל העולם חציו זכאי חציו חייב וכו' הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכותחכמה ומוסר ח"ב עמ' שנב
מ: צריך שהלימוד יעשה על מנת לעשותגור אריה שמות פל"ב הערה 71
מ: ר' אלעזר בר"שמעון אומר לסי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נירון אחר רובו עשה מצוה אחת אשתו שהכתע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קלא
מ: ר"ט אמר מעשה גדול ור"ע אמר תלמוד גדול נענה כולם ואמרו תלמוד גדול וכו'עצי חיים על התורה עמ' קפב, תע
מ: ר"ט ס"ל מעשה גדול ור"ע ס"ל תלמוד גדולחיי נפש ח"ו עמ' קנא
מ: ר"ש בן יוחי אומר אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות, שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קפח
מ: רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לפי שהעולם נירון אחר רובו והיחיד נירון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות נו, במדבר אות לד
מ: רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' עב
מ: רש"י - דכיון שאינו מן היישוב אין מקפיד על עצמו וכו' וכן האוכל בשוק וכו'שיחות ר' ראובן עמ' כג
מ: רש"י - יראה ארם עצמו כאילו שקול, כל העולם שקול כמחצה צדיקים ומחצה רשעים, וכאילו מעשיו שקולים כמחצה על מחצה, עשה מצוה אחת נמצאו זכיותיו מכריעין ונמצא צדיק, ועל ידו כל העולם הוכרע להיות רובן צדיקיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קב
מ: רש"י - נפרעין מן הצדיקים מעט עונות שבידם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קלז
מ: רש"י ד"ה לפי שהעולם נידון אחר רובוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כה ע"א
מ: רשב"י אומר אפי' צדיק גמור וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' טו
מ: רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' מח
מ: שהעולם נידון אחר רובולב אריה פרשת וירא אות ז
מ: שהעולם נידון אחר רובושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פה
מ: שהתלמוד מביא לידי מעשהגור אריה במדבר פט"ז הערה 69
מ: שהתלמוד מביא לידי מעשהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קע
מ: שכר מצוה בהאי עלמא איכא או לאו וכל העושה מצוה אחת יתירה על וכו' מטיבין לו וכו' ועבדין לי' יום טב ויום בישברכת שמואל ח"ב דף מ"ג ע"א-ע"ב
מ: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאורי אליהו עמ' ו {חוץ מהידור מצוה}
מ: ת"ר האוכל בשוק הרי זו דומה לכלבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יג
מ: ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 141
מ: ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 165
מ: תוהא על הראשונותדברי יואל פ' מקץ דף שסד ע"ב
מ: תוהה על הראשונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלא
מ: תוהה על הראשונותתשבי (תשסה) עמ' ערה שורש תהה
מ: תוס' - מעשה גדול מתלמודשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכט
מ: תוס' - שואלין על משא ומתן תחילה ונפרעין תחילה על שלא קבע עתים לתורהתפארת צבי בראשית עמ' תקעג
מ: תוס' ד"ה אין+ספר החיים (תשנג) עמ' קס*
מ: תוס' ד"ה איןלקחת מוסר ח"ב עמ' א, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כז
מ: תוס' ד"ה איןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשסג
מ: תוס' ד"ה אין תחילת דינומתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ער
מ: תוס' ד"ה אין תחילת דינו וכו', והא דאמר בפרק במה מדליקין כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצ ע"ב
מ: תוס' ד"ה אין תחלת, לענין שאלה הוא קודם נשאת ונתת באמונהעצי חיים על התורה עמ' תמח
מ: תוס' ד"ה אין, בהא דשואלין תחלה נשאת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת עתים לתורה וכו' ובמקום אחר איתא דתחילת הדין על ד"תתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנח
מ: תוס' ד"ה ויש אומריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יג
מ: תוס' ד"ה תלמוד - אדם שלא למד עדיין אומרים לו למוד תחילה אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר וכו' לאגמורי לאחריני תלמוד גדול, אבל לעצמו מעשה גדולאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
מ: תוס' ד"ה תלמודואני תמיד עמך עמ' תטו
מ: תוס' ד"ה תלמיד גדולאהבת עולם (תשס) עמ' קלט, קמא
מ: תוס' דה"מ אין תחילת וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' ט
מ: תחילת דינו על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רח
מ: תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קעה
מ: תחילת דינו של אדם דברי תורהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 150
מ: תחילת דינו של אדם הוא על ביטול תורהואני תמיד עמך עמ' תיד
מ: תחילת דינו של אדם על דברי תורהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עו {אין העיקר בקיאות או פלפול בלבד, כ"א מדות טובות. וזהו נו"נ באמונה }
מ: תחילת דינו של אדם על דברי תורהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תעד
מ: תחילת דינו של אדם על תלמוד תורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רטז
מ: תחלת דינו של אדם הוא על תורהזקן אהרן (פריד) עמ' קצג
מ: תלמוד גדול או מעשה גדוליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קצז, ח"ב עמ' קיח, תפח
מ: תלמוד גדול או מעשה גדולנחלת יעקב (תשעג) עמ' רפא
מ: תלמוד גדול או מעשה גדולשארית יעקב (אלגזי) דף ה ע"ב, ו ע"ד, ז ע"ג
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'גבורות אליהו סי' צד אות א
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' אמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פא
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' נענו כולם ואמרו לימור גדול שהלימוד מביא לידי מעשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שנב, שס, תג
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשההישר והטוב (תשסג) עמ' תיח
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) בהקדמה דף ב ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כח דף רכא ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ואתחנן דף נח ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ו/ז דף פד ע"ג; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) בפסוק ראשו כתם פז דף מו/ז ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יח דף פג ע"ב; ידי משה (שנז) בהקדמה דף ו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בהעלותך דף קיד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מו/ז דף קלה ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו דף קה ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כח דף קד ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג ש"ד; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) בבא קמא פרק א דף טו ע"ג; פרקי משה (שכג) פרק ב דף כז ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ז דף כ ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) קידושין דף קכט ע"ג; של"ה (תט) שבועות דף קפד ע"א, ודף קצח ע"א, ותורה שבכתב דף שעה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק ו דף עא ע"א; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ו ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לו ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת תזריע דף צ ע"ב, ופרשת קרח דף קטו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלד; אהבת עולם (קושטא, תב) דף כח וכט; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על המצוות דף לג ע"ב
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסא
מ: תלמוד גדול או מעשה גדולמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לו ע"ד
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהדעת תורה ויקרא עמ' רעד, דברים ח"א עמ' רמד
מ: תלמוד גדול או מעשה ובתוס' ד"ה תלמוד, דאם לומד לאחרים בודאי לימוד עדיףנחלה לישראל (תשעא) עמ' קצא
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהרחמי הרב עמ' נ
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאור ישראל (תרס) דף נא ע"ב
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעח
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמח
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסא, שצט, תקי
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקנא
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהפאר יעקב ח"א עמ' סד
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקע
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשבח נעורים עמ' קסה, קעח
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק מ פסוק ט, פרק ק פסוק א
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשרגא המאיר מועדים עמ' שצו
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיט
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קפ
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרצה, מועדים עמ' צג
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לירי מעשהאור האורות עמ' קלז
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהבית שלום מרדכי עמ' פט
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רלט
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהיבין שמועה (לעוו) עמ' תרמ
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פה, במדבר עמ' יב
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמגדל עוז (תשעח) עמ' תכד
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תי
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 58
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 513
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמצווה ועושה ח"ב עמ' רא
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהעלי שור ח"א עמ' רג
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהעצי חיים - מועדים עמ' רפה
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קו
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רפח, תמב
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קע
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' תלה
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהתפארת צבי בראשית עמ' תלג, תסא
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהתפארת צבי ויקרא עמ' נ
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' עה
מ: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהדעת תורה בראשית עמ' יד, עו, שמות עמ' ער
מ: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשהביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ב
מ: תלמוד גדול, שמביא לידי מעשהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנב, רעא
מ: תלמוד גמל שמביא לידי מעשה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנבג, תרכו, תשיג, א'שמו, א'שעג
מ: תלמוד מביא לידי מעשהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1617, פ"ד הערה 552, פ"ו הערה 538
מ: תלמוד מביא לידי מעשהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פג
מ: תלמוד מביא לידי מעשהספר המדות (רנה"ו, תשסב) עמ' קפא
מ: תלמוד תורה קודם לחלה במ' שנהנצח ישראל (הרטמן) עמ' נא הערה 78
מ: תלמיד גדול שמביא לידי מעשהאהבת עולם (תשס) עמ' קלט
מ: תניא רבי יוסי אומר גדול לימוד שקדם לחלה ארבעים שנה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קז
מא אי יכול לעשות שליח לקדש לו אשהאברהם במחזה דף נט ע"א
מא איזהו כבודויחי יעקב דף קא
מא אסור לקדש אישה עד שיראנהחלקו של יוסף (אמאדו) דף כב
מא גם לרבות את השליחשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לג
מא האיש מקדש בו ובשלוחומנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב
מא השתא בשלוחו מקדש וכו', תוס' - בשני תיבות לא אומרים לא זו אף זודברים אחדים (תקמח) דף קע ע"ג
מא ושחטו אותו וכי כל הקהל שוחטיןזרע יצחק (עטייה) דף ח ע"א
מא מה לגירושין שכן ישנן בעל כרחהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 80
מא מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' 87
מא מצוה בה יותר מבשלוחומנחת אליהו (תשנט) עמ' קעט בהגה
מא מצוה כו יותר מבשלוחותנופה חיים דף קי ע"ד, קנה ע"א, קסא ע"א
מא ע"א א"ר יוסף מצוה בו יותר מבשלוחומכשירי מצוה עמ' ט
מא ע"א אמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוחההר המוריה עמ' קסט
מא ע"א אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחוכתב סופר אגדות כאן
מא ע"א אסור לאדם וכו' ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךכרם טוביה עמ' טז
מא ע"א אסור לאדם להשיא בתו כשהיא קטנהבנין שאול עמ' קמג
מא ע"א אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהבית יעקב (תשסא) עמ' רמה
מא ע"א אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מח, שסא
מא ע"א אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהתורת מנחם חמ"א עמ' 220
מא ע"א אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהברכת אבות עמ' עא
מא ע"א אסור לאדם לקרש את האשה עד שיראנהתורת מנחם חי"א עמ' 22
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנהאסופת מערכות דברים עמ' כז
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את בתו שהיא קטנהרנת יצחק - פרק חלק עמ' רנט
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כז
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהתורת מנחם חנ"ג עמ' 244
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שעח, ח"ג עמ' תכג, ח"ו עמ' רס
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קט
מא ע"א אסור לקדש אשה עד שיראנהגנא דפלפלי עמ' סד
מא ע"א אסור לקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונהרנת יצחק תענית עמ' כ
מא ע"א אסור לקדש את האשה עד שיראנה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' עב
מא ע"א אסור לקדש האשה עד שיראנהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כה, עג, קנד, רכח
מא ע"א אסרו לקדש אשה עד שיראנהרנת יצחק יהושע עמ' שנו, שנז
מא ע"א אר"י מצוה בו יותר מבשלוחו וכו' רבא מלח שיבוטאמכשירי מצוה עמ' ט
מא ע"א ארחב"א אר"י אין העבד נעשה שליחעיני יצחק דף נג ע"ג
מא ע"א האיש מקדש את בתו בעל כרחהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עג, קלב
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחוהשיר והשבח ח"א עמ' יד
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עב
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחו וכו'צלח רכב עמ' תצא
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחואור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'קצח
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחואיש מבין ח"ב דף פו ע"ד
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כג
מא ע"א האיש מקדש, מצוה בו יותר מבשלוחוכרם טוביה עמ' קלא
מא ע"א האיש מקרש בו ובשלוחו וכו' מצוה בו יותר מבשלוחוברית שלום (תעח) דף קלט ע"א
מא ע"א האיש מקרש בו ובשלוחו וכו' מצוה בו יותר מבשלוחוברית שלום (תשסח) עמ' תתצח
מא ע"א השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיאנאוה תהלה עמ' שמב
מא ע"א ואהבת לרעך כמוךשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רב
מא ע"א וחידושי הריטב"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
מא ע"א וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה וכו' מושבו מושב לציםזכור לדוד עמ' סא
מא ע"א טב למיתבבעקבי יעקב עמ' רעח
מא ע"א טב למיתב טן דולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' ט
מא ע"א טב למיתב טן דו מלמיטב ארמלוזך ונקי עמ' רנג
מא ע"א טב למיתב טן דוברכת אבות עמ' קיח
מא ע"א טב למיתב טן דוחדרי בטן פרשת תולדות שני אות כב
מא ע"א טב למיתב טן דושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שעא
מא ע"א מצוה בו יותר מבשילוחופני חיים (פלג'י) עמ' רד ע"א, רלא ע"א
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחואמרות ה' השלם ח"א עמ' שפה, ח"ג עמ' קס, רלא, רמא, ח"ו עמ' קנג
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחובי חייא ח"א עמ' סב
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עה, מהד' ח סי' כג
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחולקט שיחות מוסר ח"א עמ' של, שלג
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחופנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכז
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחופתגמי אורייתא ח"ב עמ' לה
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחופתגמי אורייתא ח"ב עמ' לה,קעט
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחוקרן לדוד בראשית עמ' קצה
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עג
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחותורת אביגדור ח"ב עמ' פח
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחותורת מנחם חי"ד עמ' 181, חט"ו עמ' 272
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחותורת מנחם חמ"א עמ' 276, חמ"ד עמ' 120
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחותורת מנחם חנ"ג עמ' 54
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחותורת מנחם חנ"ד עמ' 185
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחותנופה חיים דף ק"י ע"ד (סדר מטות אות ה), ודף קנ"ו ע"א (ספר שופטים אות ל), ודף קס"א ע"א (שמואל א' אות מ"ו)
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' נב
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרבא מלח שיבוטא וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קט
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחוברכת אבות עמ' קעא
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תרומה מאמר ט
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחו, גדרי כלל זהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסד
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחו, וברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסח
מא ע"א מצוה בו, יותר מבשלוחו, ופירש רש"י, דכי עסיק גופו במצוות מקבל שכר טפיפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תמד
מא ע"א מצות בו יותר מבשלוחולחמי תודה דף קנט ע"א
מא ע"א רב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטאחכמת התורה שמיני עמ' רסג
מא ע"א רגזן לא עלתה בידושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קו
מא ע"א רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכו
מא ע"א רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאמצווה ועושה ח"א עמ' רלט
מא ע"א רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאס' חסידים סי' קמה
מא ע"א רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותומאור עינים (תשעה) עמ' תתל
מא ע"א רגזן לא עלתה בידו כ"א רגזנותוס' חסידים סי' קמה
מא ע"א רש"י ד"ה מצוה בו, דכי עסיק גופו במצות מקבל שכר טפידברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עה
מא ע"א רש"י ד"ה מצווה בוזאת ליעקב דברים עמ' סח
מא ע"א רש"י ד"ה שכןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסח
מא ע"א רש"י ד"ה שנאמרזכור לדוד עמ' סא
מא ע"א שכן ישנן חול אצל קדשיםחכמת התורה כי תשא עמ' שלא
מא ע"א שלוחו של אדם כמותובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות יא
מא ע"א שליחות מנלן דתניא ושלחמעדני אשר נישואין עמ' קכו
מא ע"א שליחות מנלן דתניא ושלח וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ח
מא ע"א שליחות מנלן דתניא ושלח מלמד שהוא עושה שליח וכו'זכור לדוד עמ' קב
מא ע"א שליחות מנלן דתניא ושלח מלמד שהוא עושה שליחתורה אור (באנדי) עמ' תלח
מא ע"א שמא ימצא בה דבר מגונהקרן לדוד בראשית עמ' ר
מא ע"א שמא יראה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שג
מא ע"א שמא תתגנה עליוראה חיים חלק א דף כ"ו ע"ד (דף צ ע"א ד"ה ואם)
מא ע"א תוס' ד"ה אסורדברי שאול בראשית עמ' רנ
מא ע"א תוס' ד"ה אסור, עכשיו אנו מקדשין בנותינו אפילו כשהן קטנותמצווה ועושה ח"א עמ' קעא
מא ע"א תוס' ד"ה תורם, טעם שמדת עין יפה הוא אחד מארבעים, ועין רעה אחד מששיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות א, תולדות אות א
מא ע"ב אסור לקדש אשה עד שיראנהמנחת יואל עמ' שכו
מא ע"ב אתם ולא התורם את שאינו שלואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ח
מא ע"ב גם אתם לרבות שלוחכם וכו' בן בריתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סה
מא ע"ב גם לרבותס' חסידים סי' קסח
מא ע"ב ודלמא שאני התם דאית ליה שותפות בגויהחכמת התורה אמור עמ' רפט
מא ע"ב והלא אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותולמדנות (תשנח) פ' בא אות לג
מא ע"ב וכי תימא דיליף מהנך מה להנך שכן ישנן חול אצל קדשיםתשובה מיראה עמ' כה
מא ע"ב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רז
מא ע"ב מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתלמדנות (תשנח) פ' קרח אות צה
מא ע"ב מלמד שכל ישראל יוצאין בפסח אחדמנחת קנאות עמ' רלה
מא ע"ב מנין ששלוחו של אדם כמותותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמח
מא ע"ב מנין ששלוחו של אדם כמותו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריז ד"ה ואמרתי
מא ע"ב מקור דין שליחות - בפסחמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 100
מא ע"ב רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאבעקבות משה שמות עמ' קכג
מא ע"ב רש"י ד"ה במחשבה - נותן עיניו... דכתיב ונחשבלקוטי שיחות חל"ח עמ' 63
מא ע"ב רש"י ד"ה לאו בר וכו'ברכת אבות עמ' תקעד
מא ע"ב רש"י ד"ה שכן ישערנת יצחק דברי הימים עמ' רנא
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותואמרות ה' השלם ח"ג עמ' צב
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותואש דת (אסאד) עמ' קד
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף י"ג ע"א (דף מ"ו ע"ב ד"ה ונראה)
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותולחמי תודה דף כט ע"ב, עח ע"ב, קכח ע"א
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותוברכת אבות עמ' עו
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפז
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותולמדנות (תשנח) פ' בא אות לז
מא ע"ב שמא תתגנה עליוראה חיים ח"א דף כו ע"ד [צ ע"א ד"ה ואם]
מא ע"ב תוס' - משום דבחטאת כתיב [אותו], אפילו בעל כרחוישמח חיים (תשסה) מע' א אות לט
מא ע"ב תוס' ד"ה העכו"ם וכו'ברכת אבות עמ' רצה
מא ע"ב תוס' ד"ה נפק"ל כו' ובח"השעת הכושר דף נד ע"ג-ע"ד
מא ע"ב תוס' ד"ה שכן וכו'ברכת אבות עמ' רסו
מא ע"ב תוס' ד"ה שכן ישנה במחשבהבנין שאול עמ' קסו
מא ע"ב תרומה... ישנה במחשבהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 63
מא שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאשל חיים ח"א עמ' קמח
מא שלוחו של אדם כמותו בקדשיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 34
מא שליחות מנלן כו'שעת הכושר דף נא ע"א
מא תלמוד גדול או מעשה גדולשארית מנחם ח"ד עמ' תעח
מא. אב מקדש את בתו קטנה או נערהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צט-ק
מא. אין לקדש את האשה על ידי שליח משום דאסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מה
מא. אינה לשכירות אלא לבסוףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שס
מא. איש מקדש בו ובשלוחובן אברהם דף סא ע"ב
מא. אם אינו יודע דעת בע"ה תורם א' מג' כמדה בינוניתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קח
מא. אסור לאדם לקדש אשה עד שיראהים שמחה עמ' נא
מא. אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהשמן ראש - ימים נוראים עמ' מה
מא. אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פד, קסט
מא. אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלו
מא. אסור לאדם לקדש את בתו כשהיא קטנה וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 105
מא. אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רל
מא. אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1820
מא. אסור לאדם לקרשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שדמ
מא. אסור לאדם לקרש בתו ער שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצהגור אריה בראשית פכ"ד אות לה, פכ"ה הערה 52
מא. אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנהקשוטי כלה ח"י אות ל, סז, קכ, קכא
מא. אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה, ובתוס' ד"ה אסורזקן אהרן (פריד) עמ' סד
מא. אסור לאדם שיקדש אשה קודם שיראנהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה טו
מא. אסור לאדם שיקדש את אשה עד שיראנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
מא. אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצהפאר יעקב ח"א עמ' קפב
מא. אסור לאדם שיקדש את בתו קטנהפנים מסבירות עמ' שלח
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שידאגה שמא יראה בה דבר מגונה ותחגנה עליושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יח
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף נג
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכט, קנח
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' מז, של
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צו
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהתורת יחיאל בראשית עמ' קיט-קכ
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונהפאר יעקב ח"ב עמ' תתי, ח"ג עמ' רלו
מא. אסור לאדם שיקדש בתו כשהיא קטנהיבין שמועה (לעוו) עמ' עז
מא. אסור לאדם שיקדש בתו קטנהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמח(ג) {שאינו מדרך המוסר והראוי}
מא. אסור לאדם שיקדש האשה עד שיראנהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שסג
מא. אסור לאדם שיקדש האשה עד שיראנהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קו
מא. אסור לארם שיקדש את האשה עד שיראנהשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות סג
מא. אסור לישא אשה בלא שיראנהגור אריה בראשית פי"ב אות כד
מא. אסור לקדש אשה עד שיראנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכב
מא. אסור לקדש אשה עד שיראנהמרפא לנפש בראשית עמ' פג, קלו
מא. אסור לקדש אשה עד שיראנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסה, ח"ג עמ' תס
מא. אסור לקדש אשה עד שיראנהפרפרת אליעזר פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק סד
מא. אסור לקדש אשה עד שיראנה שמא ימצא בה דבר מגונה ותתגנה עליוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רט, תרי
מא. אסור לקדש את האשה עד שיראנהלקחת מוסר ח"א עמ' קיט
מא. אסור לקדש את האשה עד שיראנה שמא וכו'חיי נפש ח"ד עמ' פט
מא. אסור לקדש בתו קטנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפט, ח"ב עמ' תמ
מא. אסור לקדש וכו' עד שיראנהגנת אגוז (תשעב) אות רכא
מא. אסור שיקדש אשה עד שיראנהשיחות לספר במדבר עמ' קמד*
מא. אסור שיקדש עד שיראנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכז
מא. אפור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהבישורון מלך ח"א עמ' קכח, רלא, רעח, רעט, רפא, ח"ב עמ' מט, נט, פג
מא. אר"י אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לח אות לא
מא. בפלוני אני רוצהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפ
מא. בתוס' רמז לעין יפה בתרומהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יח פסוק ד
מא. דרב ספרא מחריך רישאאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 259
מא. דרב ספראמחריךרישארבאמלח שיבוטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות א
מא. דש"י ד"ה מצוה בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעב
מא. האיש מקדש בו ובשלוחוכנסת מרדכי בראשית עמ' סב
מא. האיש מקדש בו ובשלוחושל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כד
מא. האיש מקדש בו ובשלוחו וכו' השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיאשדה יעקב עמ' טו
מא. האיש מקדש בו ובשלוחוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מו
מא. האיש מקדש בו ובשלוחופרדס מרדכי עמ' תקמט
מא. האשה מתקדשת בה ובשלוחהדודי נתן בראשית עמ' קצח
מא. השתא בשלוחו בו מבעיא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ריב
מא. השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיאדרשות מנחת יצחק עמ' קס
מא. השתא בשלוחו מקדש, בו מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא, רבא מלח שיבוטאשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות ג, מס' יומא אות קסו
מא. ואהבת לרעך כמוךאור אברהם - סידור התפילה עמ' כח
מא. ואהבת לרעך כמוך נדרש על בין איש ואשתואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלד
מא. ויצאה והיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שמד
מא. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בד"א דור הנאה ממנויגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות יד
מא. ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פח
מא. ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךלמחר אעתיר עמ' ר
מא. ושלחה מביתו ילפינן מזה שליחותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תמה
מא. ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמו
מא. ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמח
מא. טב למיתב טן דושל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לג
מא. טב למיתב טן דו וכך'קשוטי כלה ח"י אות קצה, רמט
מא. טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמו
מא. טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלופרדס מרדכי עמ' שעה
מא. טב למיתב טן דר מלמיתב ארמלומגלה עמוקות (תשסח) אופן צב
מא. כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטארנת יעקב עמ' סא
מא. כל שאינו לא במקרא ולא במשנה הרי זה בוריגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקעד
מא. כל שיושב ואינו עוסק בתורה הרי זה מושב לציםשבט מישראל (קרמניץ) פרק א פסוק א
מא. לא במקרא, רש"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
מא. מי גרם לי לאו עניותאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 801
מא. מילה ל"ח מ"ע שהז"גפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ט
מא. מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רצה
מא. מצוה בה יותר מבשלוחה - ר"ןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שסה, שעג
מא. מצוה בה יותר מבשלוחה - ר"ןאור אברהם על ספר המצוות עמ' צד, קעג, תסא, תצא
מא. מצוה בה יותר מבשלוחהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' י
מא. מצוה בה יותר מבשלוחהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסג
מא. מצוה בה יותר מבשלוחהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכז
מא. מצוה בו יותר טבשלוחושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נט
מא. מצוה בו יותר מבשלוחואור אברהם - סידור התפילה עמ' שלה
מא. מצוה בו יותר מבשלוחואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 259
מא. מצוה בו יותר מבשלוחוגבורות אליהו סי' קנב אות א
מא. מצוה בו יותר מבשלוחוגור אריה שמות פי"ז הערה 24
מא. מצוה בו יותר מבשלוחודברי אש (כץ) עמ' קפז
מא. מצוה בו יותר מבשלוחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ז, שטז
מא. מצוה בו יותר מבשלוחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסא
מא. מצוה בו יותר מבשלוחווזאת התורה עמ' נח, קסד
מא. מצוה בו יותר מבשלוחויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תטו
מא. מצוה בו יותר מבשלוחולהורות נתן בראשית עמ' לח
מא. מצוה בו יותר מבשלוחומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לח
מא. מצוה בו יותר מבשלוחומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעה
מא. מצוה בו יותר מבשלוחומרפא לנפש בראשית עמ' רצא
מא. מצוה בו יותר מבשלוחומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכה
מא. מצוה בו יותר מבשלוחועצי חיים על התורה עמ' תמו
מא. מצוה בו יותר מבשלוחופאר יעקב ח"ב עמ' תרנד
מא. מצוה בו יותר מבשלוחושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פב
מא. מצוה בו יותר מבשלוחושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריא
מא. מצוה בו יותר מבשלוחושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שנט
מא. מצוה בו יותר מבשלוחושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצח
מא. מצוה בו יותר מבשלוחושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עז
מא. מצוה בו יותר מבשלוחו בר"ן(על הרי"ף)מאורי שערים עמ' רצט
מא. מצוה בו יותר מבשלוחו דרב יוסף מחריך רישא, ורבא מלח שבוטאארץ צבי (תשע) עמ' כט
מא. מצוה בו יותר מבשלוחו וכו', ורש"ילהורות נתן במדבר עמ' קפג, קפה
מא. מצוה בו יותר מבשלוחויד דוד (אופנהיים) עמ' ז, כג
מא. מצוה בו יותר מבשלוחומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' של
מא. מצוה בו יותר מבשלוחופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה א
מא. מצוה בו יותר מבשלוחו, כי הא דרב ספרא מחריך רישא וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' כ
מא. מצוהבויותרמבשלוחולהורות נתן ויקרא עמ' שמט
מא. מצות בה יותר מבשלוחהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לב(קד)
מא. קדשים איתא במחשבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
מא. ר' ספרא מחריך רישא, רבא מלח שיבוטאפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלז
מא. ר"ן - גם אשה יש לה מצוה בקידושיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסג
מא. ר"ן (על הרי"ף)מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמד
מא. ר"ן ד"ה גמרא, מצות על האשה לינשא שמסייעת להבעלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פד
מא. רב ספרא מחריך רישא רבה מלח שיבוטאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' לג
מא. רבא מלח שיבוטאאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 259
מא. רבא מלח שיבוטאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ע
מא. רבא מלח שיבוטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנז
מא. רבא מלח שיבוטא רב ספרא מחריך רישא וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' כו
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאנזר הקדש ח"ג עמ' עו
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאעלי שור ח"ב עמ' ריד
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותודעת תורה דברים ח"ב עמ' קעג
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותומאור עינים (תשנח) עמ' תקה
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותומאור עינים (תשעט) עמ' *י
מא. רגזן לא. עלתה בידו אלא רגזנותודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שט
מא. רש"י - האיש מקדש בו ובשלוחו, בגמרא יליף להתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ריב
מא. רש"י ד"ה מצוה בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנו
מא. רש"י ד"ה שיבוטא, דגנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ד
מא. שלוחו של אדם במותומאורי שערים עמ' תכב
מא. שליחות מנלןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריח
מא. תוס' - אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה, ואע"ג ראמר לעיל דאיסורא ליכא משום דטב למיתב טן דו ה"מ בגדולה וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קפב
מא. תוס' ד"ה אי איתמר - למה לא אוקי דרב יוסף ארישא, ומיירי במכירהגנת אגוז (תשעב) אות תקנא
מא. תוס' ד"ה אסורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תיב, ח"ב עמ' תמא
מא. תוס' ד"ה אסור לאדםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמד
מא. תוס' ד"ה האישויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תד
מא. תוס' ד"ה האיש, מאי פריך השתא בשלוחו בו מבעיא דלמא לא זו אף זו קתניגבעת פנחס (ביליצר) עמ' י
מא. תוס' ד"ה ושלחהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קל
מא. תוס' ד"ה נפקא ליה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכט
מא: אין העבד נעשה שליחחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מו
מא: אין שליחות לגוישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שנט
מא: אין שליחות לנכרישם יחזקאל עמ' תקצג
מא: אין שליחות לעכו"םיבין שמועה (לעוו) עמ' קפט
מא: אינו בתורת גיטין וקדושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נ
מא: אמר קרא אתם גם אתם לרבות השליחגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שנא
מא: אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהמאורי שערים עמ' קכא
מא: אתם גם אתםדברי יואל פ' ויגש דף תלח ע"א, פ' ויחי דף תקפו ע"ב
מא: אתם מה אתם אף שלוחכםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קנח
מא: גם אתם לרבות את השליחנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ג
מא: גם אתם לרבות שלוחכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
מא: גם אתם לרבות שלוחכםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שנב
מא: גם אתם לרכות את השליחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קטו
מא: דא"ר יהושע בן קרחה, מנין ששלוחו של אדם כמותו וכו' ובגליון הש"סוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נב
מא: האוכל בשוק פסול לעדותעלי שור ח"א עמ' מג
מא: וכי אפשר שכל ישראל שחטו אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותופאר יעקב ח"ב עמ' תקעו
מא: ולר' שמעון דפטר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמג
מא: ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסח
מא: ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל וכו' מכאן ששלוחו של אדם כמותושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שא
מא: ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, מכאן ששלוחו של אדם כמותוגנת אגוז (תשעב) אות רכט
מא: יליף שליחות מתרומה וגירושין וקדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1035
מא: ילפינן שליחות משחיטת קדשיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שט
מא: כל ישראל יוצאין בפסח אחדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכט
מא: כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין א"א לו להיות שליחבישורון מלך ח"א עמ' רעח, תלב
מא: כן תרימו גם אתם מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתלהורות נתן במדבר עמ' קכה
מא: מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שנב
מא: מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתפנים מסבירות עמ' פד
מא: מה אתם בני ברית אף שלוחכם וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קנט
מא: מה להקדש שישנו במחשבהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה יט
מא: מה לקדשים שרוב מעשיהם על ידי שליחפרי נפש חיה ח"ב עמ' מב
מא: מכאן ששלוחו של אדם כמותומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לא
מא: מנין לשלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותוחיי נפש ח"ו עמ' צב
מא: מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו וגרחיי נפש ח"ד עמ' לח, מ, רמד, רנט, שסא
מא: מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו כל קהל ערת ישראל וכו' מכאן ששלוחו של אדם כמותודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' נב
מא: מצוה בו יותר מבשלוחויוסף לקח כרך א ח"א עמ' פח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמא
מא: מצוה לקדש בו יותר מבשלוחובישורון מלך ח"ב עמ' כח
מא: מקור שליחותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרכט
מא: רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עח {היד כותבת רק חטא זה של רוגז, וא"צ יותר, דכולל הכל }
מא: רש"י - תחלת דינו, ליום הרין תחילת תביעות שעליו מפני מה לא עסקת בתורהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצ ע"ב
מא: רש"י ד"ה במחשבה נותן עיניו עיניו בצד זה ואוכל בצד זה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
מא: שלוחו של אדם במותופרדס מרדכי עמ' קד, קיב, רנב, שנח, שסב, תקעב
מא: שלוחו של אדם כמותוגור אריה במדבר פט"ז אות כח
מא: שלוחו של אדם כמותוכתר תורה (תשסז) עמ' רצז
מא: שלוחו של אדם כמותולהורות נתן במדבר עמ' קכד
מא: שלוחו של אדם כמותו מנלןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסה, ער, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלז
מא: שלוחו של אדם כמותופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צג
מא: שליחות מנלןתיבת גמא (תשסז) עמ' צט
מא: תוס' ד"ה הנכרי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמג
מא: תוס' ד"ה נפקא, אמאי לא יליף שליחות מפרו של אהרן וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנה ע"ב
מא: תרומה וקדשים חלים במחשבהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קלד
מב אין שליח לדבר עבירהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף נה ע"ב
מב אין שליח לדבר עבירהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף נה ע"ב
מב אין שלית לדבר עבירהחומת אנך ירמיהו פרק ב
מב מחלוקת הלל ושמאי אם יש שלד"עמנחת יצחק (שטרק) - הקדמה
מב ע"א אמר רב, מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהםפני חיים (פלג'י) עמ' שכט ע"א
מב ע"א בתוס' רי"ד בענין שליחות במצוות, ומצוות שבגופוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסד
מב ע"א דאית ליה שותפות בגוייהואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ד
מב ע"א ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגוייהוהר המוריה עמ' קי
מב ע"א ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל וכו' ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגוייהורישומי דברים עמ' כ
מב ע"א ילפינן דשייך זכין אף במקום שאין הקטן יכול לזכות בעצמודבר טוב עמ' קעב
מב ע"א להעמיד אפוטרופוס ליתומים קטניםחיים ביד (סימן ס"ט) דף צ"א ע"א (ד"ה הנה)
מב ע"א לזכות על מנת לחובדברי שאול במדבר עמ' רצא
מב ע"א ני נח נפשיה דרבנו הקדוש אמר וכו' הומנייה אינא בבבל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ל ע"א
מב ע"א סבר לה כמ"ד כו'קול שמואל (קונפורטי) דף קט ע"א
מב ע"א שלוחו של אדם כמותודרשות הצל"ח השלם עמ' תעג
מב ע"א שליח של אדם כמותוטיול בפרדס ח"א עמ' שנד, ח"ב עמ' רעג
מב ע"א תוס' ד"ה ודילמאתועפת ראם (גטיניו) דף לא/צא ע"ב-ע"ג
מב ע"א תוס' ד"ה ודילמא שאני התם וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ט ע"ב
מב ע"א תוס' ד"ה ורילמא מהרש"א ורש"ששפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רח
מב ע"א תוס' ד"ה שאני התם דלית להו שותפותעבודת ישראל (קמחי) דף קכד ע"א
מב ע"ב אין אונאה בקרקעותישמח חיים (תשסה) מע' י אות סד
מב ע"ב אין שליה לדבר עבירהדרשות הצל"ח השלם עמ' תעו
מב ע"ב אין שליח דבר עבירה ובהקדש יש שליח לדב"עבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות כז, ויחי אות כג, לז
מב ע"ב אין שליח לדבר עבירהנאוה תהלה עמ' ל, קעט, תסד, תצג
מב ע"ב אין שליח לדבר עבירה דאמרינן דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעיםרישומי דברים עמ' יא
מב ע"ב בתוס' רי"דברכת אבות עמ' קנב
מב ע"ב דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מג
מב ע"ב דבר שבמשקל ובמנין אפי' בכל שהוא חוזרכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' עד
מב ע"ב דברי הרבבעקבי יעקב עמ' רסב, רסו-רסט
מב ע"ב דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצד
מב ע"ב ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתאאיש מבין ח"ב דף צג ע"ב
מב ע"ב השולח את הבעירה ביד חש"ו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים וכו' שאני התם דאין שליח לדבר עבירהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קטז
מב ע"ב לחייב על המחשבה כמעשה (ורש"י - שאם אמר או חשב לשלוח יד בפקדון וכו')תורת מנחם ח"ד עמ' 59
מב ע"ב לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי'תורת מנחם חי"א עמ' 45
מב ע"ב רש"י ד"ה לחייבמכשירי מצוה עמ' רה, רכח
מב ע"ב שליח מעל - הא ע"כ מיירי בשוגג וכו' (תוס')שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כג
מב ע"ב שליחות יד מאי היא דתניא עכ"ד פשע בש"א לחייב על המחשבה וכו'מכשירי מצוה עמ' רד, רכא
מב ע"ב תוס' ד"ה אמאי מעל וכו' ועצמות יוסף וח"הלשון ערומים דף סט ע"ג-ע"ד
מב ע"ב תוס' ד"ה ר"גמשק ביתי סי' תלז דף רו ע"ב
מב ע"ב תלמור גדול משום שמביא לידי מעשהשירי משכיל כלל א פרט ח, כלל א פרט א
מב קטנים לאו בני שליחות נינהואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 428
מב. איכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעהגור אריה בראשית פמ"ח הערה 19, דברים פי"א הערה 17
מב. אין שליח לדבר עבירהלהורות נתן בראשית עמ' קטז
מב. אין שליחות לקטןמבשרת ציון ח"ג עמ' תצז
מב. איש זוכה ואין קטן זוכהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריב
מב. אלא הא דא״ר גידל א״ר מנין ששלוחו של אדם כמותו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' עה
מב. אלא מהכא ויקחו להם איש וכו' סבר לה כמ"ד אין שוחטין את הפסח על היחידעצי חיים - מועדים עמ' שלא
מב. אפוטרופוס יכול לחלוק עם אחיוגור אריה במדבר פל"ה אות ג
מב. בתוס' ד"ה אסור, ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם, ובמהרי"טקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרי
מב. דא"ר יצחק איש זוכה ולא הקטן זוכהחיי נפש ח"ד עמ' רמד
מב. האומר לשלוחומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לו
מב. ואכתי מיבעי לי' דשוחטין את הפסח על היחיד ס"ל כמ"ד אין שוחטין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רמד
מב. חלוקת הארץ היתה בירושה ויתכן שנפל לאחד במקום שאינו חפץ כ"כדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1829
מב. מכאן שכל ישראל יוצאין בפסח אחדחמודי צבי בראשית עמ' קי
מב. מלמד שכל ישראל יוצאים בפסח אחדחמודי צבי מועדים עמ' שמט
מב. מנין שזכין לאדם שלא בפניושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קצ
מב. מנין שזכין לאדם שלא בפניו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ותיסברא זכות היא הא חובה נמי איכא וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיח
מב. מנין ששלוחו ש"א כמותו שנא' ונשיא אחד וגו'חיי נפש על ההגדה עמ' רמו
מב. מנין ששלוחו של אדם כמותו וכו'בגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ג
מב. מנין ששלוחו של אדם כמותו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תצח
מב. מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ונשיא אחד ליוםחיי נפש ח"ד עמ' לט, מ
מב. מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר נשיא אחד וכו'להורות נתן במדבר עמ' שכח
מב. מנין ששלוחו של אדם כמותומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ר
מב. מנין ששלוחו של אידם כמותו שנא' ונשיא א' נשיא א'חיי נפש ח"ו עמ' צב, רכב
מב. מצוה בו יותר מבשלוחושם יחזקאל עמ' קנה
מב. מצות שבגופו, תוס' הרי"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלב
מב. נשיא אחד ממטהמבשרת ציון ח"ג עמ' תצח
מב. רש"י והא הוו נמי קטנים בנוחלי הארץגור אריה במדבר פל"ד הערה 5
מב. שוחטין את הפסח על היחיד ותוס' ד"ה ודלמאגור אריה שמות פי"ב אות יג
מב. שלוחו של אדם כמותובישורון מלך ח"א עמ' קנו
מב. תוס' - עבד בעצמו שוחטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
מב. תוס' ד"ה אישתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לח
מב. תוס' ד"ה אמאייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תסט
מב. תוס' ד"ה ודלמא, הקשה אמאי לא דחי דההוא דריב"ק מיירי דאית ליה שותפות בגוויהעצי חיים - מועדים עמ' רצה, שלא
מב: אונאה עד שתותמאורות האריז"ל עמ' כז אות ג
מב: אין שלד"ע דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןחמודי צבי ויקרא עמ' קכט
מב: אין שליח לדבר עבירהגור אריה במדבר פט"ז הערה 125
מב: אין שליח לדבר עבירהכתר תורה (תשסז) עמ' רצז
מב: אין שליח לדבר עבירהמגדל עוז (תשעח) עמ' קמו
מב: אין שליח לדבר עבירהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצב
מב: אין שליח לדבר עבירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
מב: אין שליח לדבר עבירהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסח
מב: אין שליח לדבר עבירהפרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לט פסוק לב, פרשת תזריע פרק יב פסוק ג, פרשת בהעלותך פרק ח פסוק ג
מב: אין שליח לדבר עבירהפרפרת התורה עמ' שדמ
מב: אין שליח לדבר עבירה ראמרינן דברי הרב ודברי התלמוד דברי מי שומעיןעצי חיים על התורה עמ' תמו
מב: אין שליח לדבר עבירהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ה
מב: אין שליח לדבר עבירהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פו
מב: אם מחשבה כמעשהפרדס מרדכי עמ' קכג
מב: בכל התורה שלוחו של אדם כמותו חוץ מלדבר עבירה ובתוד"ה אמאיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנא
מב: דבר שבמשקל מדה ומנין אפילו כל שהוא חוזרחנן אלקים עמ' קסט
מב: דברי הרב ודברי התלמוד דברי מי שומעיןפאר יעקב ח"ב עמ' תעח
מב: דברי הרב ודברי התלמידבית שלום מרדכי עמ' סא
מב: דברי הרב ודברי התלמידדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק מז
מב: דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןגור אריה ויקרא פכ"ב אות כג
מב: דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בראשית עמ' טו
מב: דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עא
מב: דברי הרב ודברי התלמידנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נד
מב: דהוו מעילה ושליחות שני כתובים הבאים כאחדוזאת התורה עמ' כח
מב: האחין שחלקו כלקוחות דמייד דוד (אופנהיים) עמ' פ
מב: לתקוני שדרתיך ולא לעוותיחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכב
מב: לתקוני שדרתיך ולא לעוותיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תק
מב: סוגיא דאין שליח לדבר עבירהדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנה ע"ב
מב: פחות משתות נקנה מקחוזאת התורה עמ' קצ
מב: צא והרוג את הנפשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' י
מב: ריטב"א אין פטור דיברי הרב והתלמיד דברי מי שומעיןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ג, ח"ב שאלה ג
מב: שאני מעילה דילפינן חטא חטא מתרומהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות א
מב: שילח ביד פקח וכו' ואמאי נימא שלוחו כמותואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1035, פ"ד אות 434
מב: שלוחו של אדם כמותושם יחזקאל עמ' קנה
מב: שלוחו של אדם כמותועל ישראל גאותו עמ' קנז
מב: תניא על כל דבר פשע, בית שמאי אומרים לחייב על המחשבה כמעשה, וברש"י שםכרם חמד (תשסו) עמ' לג
מג אוריה מורד במלכותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף פה ע"ג-ע"ד
מג אין שליח לדבר עבירהאם הבנים ח"ב דף פט ע"א
מג גלה דמטבע לספינתאדברים אחדים (תקמח) דף קיט ע"ג
מג האומר לשלוחו צא הרוגצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף יד ע"ב
מג ע"א אותו הרגת בחרב בני עמוןרנת יצחק ישעיה עמ' תב
מג ע"א אחד שליח דברי ב"שתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנ
מג ע"א אין שליח לדבר עבירהשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קכו
מג ע"א אף דאין שליח לדבר עבירה אבל בדיני שמים חייבלחמי תודה דף צ ע"א, רמז ע"ב
מג ע"א בזה נהנה אומרים יש שליח לדבר עבירהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קיז
מג ע"א דינא רבה ודינא זוטארנת יצחק שמואל עמ' שפח-שפט
מג ע"א דינא רבה ודינא זוטא איכא בינייהושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפא
מג ע"א האומר לשלוחו צא הרוגרנת יצחק שמואל עמ' תה, מלכים עמ' ריט, תהלים עמ' רל
מג ע"א האומר לשלוחו צא ובעול את הערוה או אכול חלב המשלח פטורלחמי תודה דף רמז ע"ב
מג ע"א האומר לשלוחו צא והרוג את הנפשימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תלב
מג ע"א הוא - ולא אחר, ולא שלוחו, ולא אנוס, ולא שוגג, ולא מוטעהישמח חיים (תשסה) מע' ה אות כ
מג ע"א הן הן עדיו הן הן שלוחיו ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יז
מג ע"א ונשיא אחד ונשיא אחדרנת יצחק יהושע עמ' קלג, קלד, קסד
מג ע"א זה נהנה וזה מתחייב לא אמרינןצמח צדקה עה"ת עמ' קפא
מג ע"א חייב המשלח בדיני שמיםרנת יצחק שמואל עמ' שפח, שצג
מג ע"א יש שליח לדבר עבירהחכמת התורה שמיני עמ' רי
מג ע"א לעולם דריש ומאי חייב חייב בדיני שמיםנאוה תהלה עמ' תפט
מג ע"א מורד במלכות הוה [אוריה] דקא"ל ואדוני יואב וכל עבדי אדוני וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' כ
מג ע"א מות במלכות הוא, רש"י ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' שעט, שצג
מג ע"א משום דהוה מעילה טביחה ומכירה שני כתובים הבאים כאחד וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' יח, נה
מג ע"א צא והרוג את הנפשצמח צדקה עה"ת עמ' קעא, קפח
מג ע"א ריטב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעג
מג ע"א רלא מצינו בכל התורה זה נהנה וזה מתחייבחכמת התורה שמיני עמ' קכ
מג ע"א שא"ה דגלי רחמנא אותו הרגתרנת יצחק שמואל עמ' שפו, שפט
מג ע"א שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא שולחיו חייבלמדנות (תשנח) פ' בא אות לז
מג ע"א תוס' ד"ה [אוריה] מורד במלנות הוה, ואומר רבינו מאיר אביו של ר"ת מה שאמר לו דוד שילך לביתו לאכול ולשתות והוא מיאן בדבר כדכתיב כל עבדי אדוני על פני השדה חונים ואני אבא אל ביתי לאכול וגו' בתמיה ולא היה לו לסרבדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לא
מג ע"א תוס' ד"ה ובוררין, ור"ת מפרש וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קמא
מג ע"א תוס' ד"ה שלא מצינו זה נהנה, וא"ת והאיכא מעילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ד
מג ע"א תוס' ד"ה שלא מצינוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלא
מג ע"א תוס' ד"ה מורדבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מט עמ' 572
מג ע"אבריכות המעיין עמ' רכ
מג ע"ב אורי' מורד במלכות הי' וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שא
מג ע"ב המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ב
מג ע"ב ואמאי נימא שלוחו של אדם כמותורנת יצחק שמואל עמ' שפו
מג ע"ב מורד במלכות הוה, ותוס' ד"ה מורדהשיר והשבח ח"א עמ' שנ
מג ע"ב תוס' ד"ה בדיני ממונות, ובירושלמי המובא תוס'אור שרגא עמ' שכה
מג ע"ב תוס' ד"ה וכן, תימא דאמר בירושלמי וכן בקידושין וכר, הדא תימא בשטר אבל בכסף לאבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פד
מג ע"ב תנן התם נערה המאורסהדרכי איש דף עא/פא ע"א
מג שאני התם דגלי קראדברים אחדים (תשמו) עמ' רכד
מג. אורי' החתי הי' נקרא מורד במלכות דוד וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' כ
מג. אוריה מורד במלכות היה שאמר אדוני יואב בפני המלךברית אברם עמ' תצא
מג. אוריה מורד במלכות היהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כג
מג. אין שליח לדבר עבירה דהוי שני כתובים הבאים כאחדחיי נפש ח"ו עמ' קלה, קפז
מג. אין שליח לדבר עבירה וכו' בדיני שמים חייבנזר הקדש ח"א עמ' שעב
מג. אין שליח לדבר עבירה חוץ למעילה טביחה, ומכירהחיי נפש ח"א עמ' קסא, רנט ע"ב, שיא ע"ב
מג. אין שליח לדבר עבירהפנים מסבירות עמ' ג, לט, מב
מג. אין שליח נעשה עדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכו, ח"ב עמ' תצו
מג. בין ת"ק לשמאי הזקן, בי דינא רבא ובי דינא זוטא איכא בייניהוערבי נחל (תשסד) עמ' תצו
מג. דינא רבה ודינא זוטאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פב
מג. דינא רבה ודינא זוטא איכא בינייהותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קד-קה(שמו) {מוכח דאיסורא איכא למשלח}
מג. האומר לחבירו הרוג את הנפש שליח חייב משלח פטוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' מא, מקראי קדש (תשנג) עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנד, רג
מג. האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש הוא חייב ושולחיו פטור שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא שולחיו חייב... מכלל דתנא קמא סבר אפילו מדיני שמים פטור אלא דינא רבה ודינא זוטא איבא בינייהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רא
מג. האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש השולחו חייב והשליח פטורכרם חמד (תשסו) עמ' קד
מג. האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש וכו' מה חרב בני עמון אי אתה נענש אף בת שבע כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תצד, תצז
מג. האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש, הוא חייב ושולחיו פטורבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 104
מג. האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש, שמאי אומרחיי נפש ח"ו עמ' קפז
מג. האומר לשלוחו צא הרוג וכו' חייב בדיני שמיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח(יז), שכז-שכח {אפשר רק בשפיכות דמים}
מג. האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסח
מג. האומר לשלחו צא והרוג את הנפשפני יהושע (תשסא) עמ' ד, ו
מג. הוא ולא אנוסגור אריה דברים פ"ג הערה 9
מג. הכל מודים באומר לשליח צא אכול חלב שהשליח חייב שכן נהנהערבי נחל (תשסד) עמ' תצד
מג. הנאמנים בדבור, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קה
מג. ואותו הרגת בחרב בני עמון, כחרב בני עמוןכסף נבחר (מרגליות) עמ' ט
מג. וטבחו או מכרו מה מכירה ע"י אחר אף טביחה ע"יאחרחיי נפש ח"ג עמ' ד
מג. כו"ע מודה באומר לשליחו צא בעל את הערוה שהוא חייב ושולחיו פטורעצי חיים על התורה עמ' תכו
מג. לא מצאנו זה נהנה וזה מתחייבפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ג
מג. לא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייבחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ה
מג. לא מצינו זה נהנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכה
מג. למ"ד שני כתובים הבאים בא' ילפינן אין שליח לדבר עבירה מרב' גבי שחוטי חוץ דם יחשב לאיש ההואחיי נפש ח"ו עמ' קפח
מג. מ"ט דשמאי הזקן קסבר שני כתובים הבאים כאחד מלמדיןחיי נפש ח"ד עמ' רמה
מג. מאן דאמר ב' כתובים הבאים כאחד מלמדין ס"ל דלא דיברה תורה כלשון בני אדםשם יחזקאל עמ' כה, נט
מג. מה חרב בני עמון אינך נענש אף אוריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עג
מג. מודה שמאי באומר לשלוחו וכו' זה נהנה וזה מתחייבפרדס מרדכי עמ' שצט, תקסג
מג. נענש אוריה שאמר ואדוני יואב ותוד"ה מורדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו, מח, קיג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ז, מ
מג. צא הרוג את הנפשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יח
מג. צוה דוד להרוג את אוריה מפני שהיה מורד במלכות, ותוס' ד"ה מורדכסף נבחר (מרגליות) עמ' שח
מג. רש"י - בין ת"ק לשמאי הזקן בי דינא רבא ובי דינא זוטא איכא בינייהו, דתרוייהו סבירא להו שהמשלח חייב בדיני שמים, אלא דלת"ק אינו חייב אלא עונש קטן, ולשמאי חייב עונש גדול והיינו מיתה בידי שמים כדין הורג נפשערבי נחל (תשסד) עמ' תצז
מג. רש"י ד"ה ההואגור אריה שמות פי"ב הערה 261
מג. שליח לדבר עבירהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שפו
מג. שליחו של אדם כמותואבני אש (אויש) מועדים עמ' ערב
מג. תוס' ד"ה מורד במלכותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תטו
מג. תוס' ד"ה שלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פט
מג. תוס' ד"ה שלא מצינו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ה
מג: אוריה החתי מורד במלכות הוה דקאמר ליה ואדוני יואב וכו, ורש"יקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רג
מג: אין שליח לדבר עבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' י
מג: בשליח מצי משלח למימר לתקוני שדרתיך לא לעוותיערבי נחל (תשסד) עמ' תתקמה
מג: השולח את הבעירה בידי חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםערבי נחל (תשסד) עמ' שלט
מג: והשתא דתקון רבנן שבועת היסת אכולא מילתא קאימקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
מג: וכן בדיני ממונות וכו' מאי קסבר אי קסבר המלווה חבירו בעדים צריך לפורעו בערים וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' טז
מג: מגו דאי בעי אמר אהדרינהו ללוהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
מג: רבי יוחנן וריש לקיש פליגי בנערה דס"ל לריש לקיש היא ואביה מקבלין קדושיה ורבי יוחנן ס"ל אביה ולא היא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיב, תקכד
מג: תוס' - למה לא יהיו העדים נאמניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקעט
מג: תוס' ד"ה והשתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
מג: תוס' ד"ה והשתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכ
מג: תוס' ד"ה והשתא דתקון רבנן שבועת היסתחמודי צבי ויקרא עמ' טז
מג: תוס' ד"ה והשתא, לאחר השבועה יהיו נאמנים לומר פרעתים שהרי שוב אינם נוגעים בעדותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכח
מג: תוס' ד"ה וכלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתל
מג: תוס' ד"ה תנןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעז
מד ע"א אר"נ נחמן בר יצחק אנא וכו' למאי נפקא מינה למירמא דידיה אדידיההר המוריה עמ' רנא
מד ע"א הרי את מקודשת בתמרה זו ובתמרה זו ובתמרה זובאר שרים פרשת נצבים דרוש א אות ג
מד ע"א למאי נפקא מיניה למרמא דידיה אדידיהמגילת סמנים עמ' ו
מד ע"א סוגיא דנערה המאורסהאור שרגא עמ' שכה
מד ע"א קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה וכו' אפכוה וכו'תורת לוי יצחק עמ' קד
מד ע"ב אמר קרנא דברים בגוהר המוריה עמ' רנא
מד ע"ב אפכוה ושדרוהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רה, ח"ב עמ' פט, קכג
מד ע"ב אפכוה ושדרוהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמד {מכאן שמותר שקר כדי לברר הלכה}
מד ע"ב הוא מותיב והוא מפרקשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כד
מד. אנא לא רבי אבין בר"ח ולא רבי אבין בר כהנא אלא רבי אבין סתםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
מד. חברותא כולה כר"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
מד. רש"י ד"ה דמדעתה, דבעינן דעת מקנהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמד(יט) {לכאורה סותר ליבמות יט: דנלמד מקרא}
מד: וכולן אם מתו או מיאנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קטז
מד: כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי האב ורש"י שםגור אריה בראשית פל"ח הערה 121
מד: קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עד
מד: שמע אביה ונתרצה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פ
מה המקדש אישה ובתה וכו'שפתי רננות דף כה ע"א
מה ודילמא שליח שויהתנופה חיים דף קנו ע"ד
מה ע"א אינה לשכירות אלא לבסוףלחמי תודה דף ה ע"א
מה ע"א ארי"ל כל המלמד את ב"ב תורהתושע יאודה דף ט ע"ד
מה ע"א הנהו בי תריחיים ושלום חלק ב (סימן ק"י) דף קמ"ז ע"א (ד"ה והנלע"ד)
מה ע"א הנהו בי תרי דהוו קא שתו חמרא וכו' אמר מיקדשא לי ברתיך לבריהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שה, שמד
מה ע"א הנהו בי תרי דהוו קא שתי חמראתושע יאודה דף קה ע"א, קיא ע"ג
מה ע"א עשה לי שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לךשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
מה ע"א קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
מה ע"א קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
מה ע"אבריכות המעיין עמ' צ
מה ע"ב ודילמא ארצויי ארציה קמיה כו'מראה הגדול ח"ב דף ד ע"ב
מה ע"ב ודילמא שליח שוייהתנופה חיים דף קנ"ו ע"ד (ספר שופטים אות לד)
מה ע"ב ולית ליה לרבי שמעון חומץ ונמצא יין וכו' ורש"ישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
מה ע"ב לא חציף איניש לשויי לאבוה שליחדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צח
מה ע"ב לא חציף אינש לשוויי לאבוה שליחהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שה
מה ע"ב שארית ישראלבעקבי יעקב עמ' יב
מה ע"ב תוס' ד"ה בפירוש אמר מרבנין שאול עמ' קמו
מה ע"ב תוס' ד"ה בפירוש בדין קטנה שהלך אביה למדינת הים ונתקדשהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
מה ע"ב תוס' ד"ה לדידימשק ביתי סי' תיג דף קצז ע"ב
מה. אם הטעה לשבחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמב
מה. אם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מלוה הואמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצד
מה. מלמד שכל ישראל יוצאין בפסח אחדחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רפט
מה: אין השכירות משתלמת אלא בסוףמנחת יהודה (פתיה) עמ' 94
מה: דילמא ארצויי ארצי קמיהוזאת התורה עמ' כט
מה: התקדשי לי ע"מ שאני עשיר ונמצא עני וכו'קשוטי כלה ח"ח אות טו
מה: ודילמא שליח שויהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
מה: לא חציף אינש לשויה לאבוה שליחמרפא לנפש בראשית עמ' קס
מה: מי שיש לו פת בסלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' עג
מה: מר עוקבא היה נשיאפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק יד פסוק כא
מה: נתקדשה לדעת אביה והלך למדה"יפנים מסבירות עמ' קנב
מה: נתקדשה שלא לדעת ומתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עה
מה: שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תנז
מה: תוד"ה הלכהמקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
מה: תוס' ד"ה בפירוש בשם ה"ר מנחם מיוניחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעב-שעג
מה: תוס' ד"ה בפירושחיי נפש ח"ד עמ' שט
מה: תוס' ד"ה בפירוש, ואסר הר' מנחם מיוניחמודי צבי מועדים עמ' שיג
מה: תוס' ד"ה בפירוש, מעשה באחר שהלך לארץ דחוקה והניח בת קטנה ונתקדשה הבת וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנא
מו ע"א הי דורש כל אתיןהדרת אליהו דרוש ב סי' ה ד"ה ובאופן, דרוש ח סי' ד ד"ה והנה
מו ע"א הרי בשר והרי סכיןימלא פי תהלתך ח"ב עמ' לז, נד
מו ע"א הרי שלחן הרי בשר וכו' ואין פה לאכולמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 167
מו ע"א התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רו
מו ע"א התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזוחכמת התורה כי תשא עמ' שפח
מו ע"א משנה האומר לאשה וכו' בתמרה זועולם אחד פרק צד
מו רש"י ותוס'שער יוסף (תקיז) דף לג ע"א
מו. איתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה וכו' וברש"יכרם חמד (תשסו) עמ' לז
מו. המקדש במלוה אינה מקודשת אא"כ נתן לה פרוטה משלועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
מו. הרי שלחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו לאכולשיחות ר' ראובן עמ' עה
מו. הרי שלחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו פה לאכולבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 60
מו. התקדשי לי בתמרה זומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רס
מו. מלתי ולא טבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמט
מו. תוס' ד"ה אי - מה שאמר רב יוסף הלשון אי הכי, הכוונה בניחותא וסייעתא היא, וכן היה רב יוסף רגיל לומרדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלג
מו: מתיב רבינא המפריש חלתו קמח וכו' נימא אדם יודע שאין מפרישין חלה קמח ונתן לשם מתנהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שמג
מו: תוס' ד"ה דכ"עמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יז
מוכר אדם את בתו לשכחות ושונהקול שמואל (קונפורטי) דף לד ע"א
מז ע"א לא שנו אלא דאמר לה בזו ובזו ובזוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רז
מז ע"ב אי קרבו נסכים במדברגנא דפלפלי עמ' שלט
מז ע"ב מקיש האחרון ליכא שוה פרוטהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות לז
מז. המקדש במלוהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קכז
מז. המקדש במלוה אינה מקודשתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלד
מז. וכי ימכור את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיד
מז. ותיסברא ושוין במכר שקנה, ואי אמרת מלוה להוצאה נתנה כו'כתר תורה (תשסז) עמ' צ
מז. מלוה להוצאה ניתנה+ספר החיים (תשנג) עמ' קב
מז: שאלה דהדרא בעינאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמה, רנג, שט
מז: שאלה הדרה בעיניהקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות מו
מח הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיק גמורדרכי שלום (מרגונאטו) דף קטז ע"ב
מח ע"א אין לשכירות אלא לבסוףבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות מג
מח ע"א אסור לאדם לקדש את בתו כשהיא קטנהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שצח
מח ע"א המקדש אשה בשכר שאעשה עמך אינה מקודשתבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות ט
מח ע"א ישנה לשכירות מתחלה עד סוף או אינה משתלמת אלא לבסוףבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ז, תולדות אות לז, וישב אות ט, מקץ אות נה
מח ע"א עשה לי שירים וכו' ואקדש אני לךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רו, רי
מח ע"א עשה לי שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לך וכו'צלח רכב עמ' שנה
מח ע"א רבי מאיר סבר אינה לשכירות אלא לבסוףבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות ל
מח ע"ב אומן קונה בשבח כליחכמת התורה תצוה עמ' קסג
מח ע"ב אין שכירות משתלמת אלא לבסוףפניני שבח עמ' מח
מח ע"ב אמר אביי ר"ש ורשב"ג כולהו ס"ל כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכה דף רס ע"ג
מח ע"ב הטעה לשבח אינה מקודשתתורת מנחם חמ"ב עמ' 229
מח ע"ב מר סבר מלוה ופרוטה דעתיה אמלוה ומר סבר רעתיה אפרוטההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רח
מח ע"ב על מנת שאני עשיר ונמצא עני וכו' אם הטעה לשבח מקודשתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיח
מח ע"ב על מנת שאני עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר אינה מקודשתשארית מנחם - מאמרים עמ' שי
מח עשה לי שידים נזמים וטבעות וכו'חומת אנך משפטים אות יג
מח עשה לי שירים נזמים וכו' ואתקדש אני לך מקודשתחומת אנך (תקסא) ח"א דף פז ע"א
מח עשה לי שירים נזמים וכו' ואתקדש אני לך מקודשתחומת אנך (תקסא) ח"א דף פז ע"א
מח. אשה סמכה דעתהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסג
מח. המפריש חלתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תד
מח. התקדשי לי בשטר וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסא
מח. והכא בישנה לשכירות מתחלה ועד סוף קמיפלגי מר סבר אינה לשכירות אלא בסוף ומר סבר ישנה לשכירות מתחלה ועד סוףשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצה
מח. והמקדש במלוה אינה מקודשת וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רצט, שסז
מח. ישנו לשכירות מתחילה ועד סוף וכו' אינה מתחילה ועד סוףחמודי צבי שמות עמ' רנט
מח. נחלקו אם אומן קונה בשבח כליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנג
מח. עשה לי שירים וכו' כיון שעשאן מקודשת דר"מ וחכ"א וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רצד
מח. רש"י ד"ה כרתיגור אריה דברים פי"ט הערה 25
מח: אומן קונה בשבח כלידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2128
מח: אומן קונה בשבח כלילהורות נתן בראשית עמ' מ
מח: אומן קונה בשבח כלישיחות לספר ויקרא עמ' טז
מח: אומן קונה בשבח כלישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפ
מח: אומן קונה בשבח כלייד דוד (אופנהיים) עמ' קיב
מח: אומן קונה וכו' ורש"יפרפרת הפרשה פרשת ויקהל פרק לו פסוק ד
מח: אפי' הטעה לשבח אינה מקודשתנטריקן (תשעד) עמ' מט
מח: ארי שבחבורהתורה בציון עמ' שה
מח: הוסיף לה נופך משלומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תפט
מח: המקדש בשכר מלאכה שיעשה ועשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
מח: התקדשו לי בשכר שאעשה עמך מקודשתחמודי צבי בראשית עמ' רצג, שסז
מח: התקדשי לי בשכר שאעשה עמך וכו'חמודי צבי מועדים עמ' ריז, רנ
מח: מר סבר אינה לשכירות אלא בסוף ומ"ם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוףחיי נפש ח"ד עמ' עט
מח: עשה לי שירים ונזמין וטבעות וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרמא
מח: רש"י יצהר הוא שמןגור אריה במדבר פי"ח הערה 38
מחשבה טובהיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויגש
מט איזהו עשיר כל שבני עירו מכבדין אותו בשביל עשרודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1508, 1521
מט האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני עשיראיש אמונים דף צח ע"ד
מט ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתה למיסק לא"ירוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קטז ע"ג
מט המקדש על מנת שאני צדיק גמור וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' קכח
מט הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיקכסא רחמים (תקסג) דף קא ע"ב
מט הרי את מקודשת על מנת שאני צדיקכסא רחמים (תקסג) דף קא ע"ב
מט י' קבין שיחה ירדה לעולםכלי יקר (תשמח) עמ' תמ
מט ע"א איזוהי משנהדברי חנינא - ת"ת עמ' לו
מט ע"א אם הטעה [את המתקדשת] בשבח יוחסין אינה מקודשת, מ"ט מסאני דסגי מכרעאי לא בעינאבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' סה
מט ע"א האומר לאישה קרא אנא עד דקרי אוריתא נבאי וכתוביגבורת יצחק שבועות עמ' רכז
מט ע"א המתרגם וכו' הר"ז בדאיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פט
מט ע"א מחלוקת כשבח ממון אבל בשבח יוחסין דברי הכל אינה מקודשתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיח
מט ע"א מסאנא דרב מכרעאי לא בעינאשארית מנחם - מאמרים עמ' שי
מט ע"א מסאנא דרב מכרעי ל"בחלקו של יוסף (אמאדו) דף ז ע"ב
מט ע"א מראה מקום הוא לושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד ובהערות
מט ע"א מתרגם פסוק כצורתובעקבי יעקב עמ' ל
מט ע"א ע"מ שאני צדיק וכו' מקודשת שמא הרהר תשובה בלבוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' צז, רכז, רכט, רל, רלח, רעג, שה
מט ע"א ע"מ שאני שונה וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 280
מט ע"א על מנת שאני כהןחכמת התורה שמיני עמ' קצ
מט ע"א עשרה יוחסין עלו מבבלניבי זהב עמ' שסב
מט ע"א עשרה קבים כשפיםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 201
מט ע"א רש"י תרגום אונקלוס ניתן בסיני ונשתכחגנא דפלפלי עמ' שנב
מט ע"ב א"ר דברים שבלב אינן דבריםשם שלמה דף עח ע"ג
מט ע"ב אחות לנו קטנה וגו' זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמא
מט ע"ב אחות לנו קטנה ושדים אין לה זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שי
מט ע"ב אחות לנו קטנה זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלז
מט ע"ב אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתובמי התורה עמ' רמ
מט ע"ב אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' ו, סו
מט ע"ב במקדש אשה על מנת שאני צדיקשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
מט ע"ב דברים שבלב אינם דבריםלחמי תודה דף קעט ע"א
מט ע"ב דברים שבלבברכת אבות עמ' רכז
מט ע"ב הא כל תנאי ילפינן מבני גד ובני ראובן והתם דבר שבממון, תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנו
מט ע"ב האומר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אפילו רשע מקודשתקרן לדוד בראשית עמ' לו
מט ע"ב האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמור וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' פד, ח"ד עמ' מב, ח"ו עמ' קיב, קכז
מט ע"ב האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני חכםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעח
מט ע"ב האומר לאשה התקדשי לי ע"מ שאני צ"גכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יז ע"ד
מט ע"ב ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראלרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קט"ז ע"ג (חו"מ סימן ר"ז אות ב' ד"ה והנה)
מט ע"ב הוי דברים שבלבעולם אחד פרק יג
מט ע"ב המקדש אשה ע"מ שאני צדיק גמוראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עג
מט ע"ב המקדש אשה ע"מ שאני צדיק גמורימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תנד, תקמו
מט ע"ב המקדש אשה ע"מ שאני תלמידדברי חנינא - ת"ת עמ' עב
מט ע"ב המקדש אשה ע"מ שהוא צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשתעטרת יהושע במדבר עמ' טז
מט ע"ב המקדש אשה ע"מ שהוא צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבועטרת יהושע בראשית עמ' קיח, קסח
מט ע"ב המקדש אשה על מנת שאני לויהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפה
מט ע"ב המקדש אשה על מנת שאני צדיקטיול בפרדס ח"ב עמ' תטז
מט ע"ב המקדש אשה על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' טז
מט ע"ב המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמור וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' יג, ע, עח, קיט, קלב, רכב
מט ע"ב המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמורתורת העולה (תשעה) עמ' תלה
מט ע"ב המקדש אשה על מנת שאני צדיק וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' סז
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור חוששין לקדושיובי חייא ח"א עמ' קסה
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק ה"ז מקודשתמאורי אור (אתרוג) עמ' רעט ד"ה תשובה ויוה"כ
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ד
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק וכו' מקודשת שמא עשה תשובהבית יעקב (תשסא) עמ' ריג
מט ע"ב המקדש את האשה על מנת שאני צדיק (ובאו"ז - גמור) וכו' מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו (וברא"ש - מקודשת מספק דשמא לא הרהר וכו')תורת מנחם ח"ג עמ' 310, 319, ח"ה עמ' 79, חט"ו עמ' 75, חי"ז עמ' 211, ח"כ עמ' 269, חכ"ב עמ' 254, חכ"ג עמ' 293, חכ"ד עמ' 15
מט ע"ב המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 191
מט ע"ב המקדש את האשה על מנת שאני צדיק ונמצא רשע הרי זו מקדשת, שמא הרהר בתשובהמאור עינים (תשעה) עמ' צ, תנד, תקכג, תשיד, תשפט, תתפט
מט ע"ב המקדש האשה על מנת שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה כרבי עקיבא וחבריודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לג
מט ע"ב המקדש האשה על מנת שאני צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבועטרת יהושע שמות עמ' צ, קכג, קכד, קמט, קצ, רכב
מט ע"ב המקדש ע"מ שאני תלמיד ע"מ שאני חכם, תור"י הזקןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמ
מט ע"ב המקדש על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' פא
מט ע"ב הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיקלדור ולדורות ח"א עמ' נז-נח
מט ע"ב הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיקאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קד
מט ע"ב וגסות הרוח לא נחית לבבל וכו' והא"ר יוחנן זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל אין להכא נחית ואשתרבובי הוא דאשתרבובי להתםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיא
מט ע"ב וגסות הרוח לבבל וכו' והא כתי' וכו'אפיקי ים עמ' שא
מט ע"ב וגסות לבבל לא נחית וכו' זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדכתונת פסים (תשעא) עמ' שנח
מט ע"ב ודברים שבלב אינן דבריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נא ד"ה ואמנם
מט ע"ב חנופה וגסות רוח ירדה לבבלאמרות ה' השלם ח"ד עמ' צד, ח"ו עמ' קיז, רז
מט ע"ב י' קבין חכמה ירדה לעולם כו'מאורי אור (אתרוג) פ"כח ה"א
מט ע"ב י' קבין חכמה ירדו לעולם וכו'אפיקי ים עמ' ריז, ש, תעז, תקעב
מט ע"ב י' קבין יופי וכו' ט' נטלה ירושלים וכו'אפיקי ים עמ' ש
מט ע"ב י' קבין יופי ירדו לעולם ט' נטלה ירושליםרנת יצחק תפלה עמ' רמ
מט ע"ב י' קבין עניות ירדו לעולם וכו'אפיקי ים עמ' שא
מט ע"ב י' קבין עשירות ירדו לעולם וכו'אפיקי ים עמ' מה, סט, ש
מט ע"ב י' קבין שינה ירדו לעולם ט' נטלו עבדיםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכו
מט ע"ב כל ששואלים אותו בכ"מ ר"א בלימודו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' עה, פ
מט ע"ב מאי עניות עניות דתורהראשון לציון (תשסח) עמ' כד
מט ע"ב מאי עניות עניות דתורהראשון לציון (תשעח) עמ' מח
מט ע"ב מאי עניות עניות דתורהתורת אביגדור ח"ב עמ' קמד
מט ע"ב מאי עניות עניות דתורה וכו'הר המוריה עמ' קנ
מט ע"ב מאי עניות עניות דתורהעיונים במשלי עמ' תקצב
מט ע"ב מדין האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיקשמלת אליעזר ח"א עמ' תנ
מט ע"ב מקדש אשה עמ"נ צדיק גמורחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 196
מט ע"ב נערים פני זקנים ילבינונטע שורק פרשת שמות דרוש ב
מט ע"ב סימן לגה"ו עניות דתורהרנת יצחק תענית עמ' קמז
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניותלחמי תודה דף פא ע"ב, צו ע"א, קנא ע"ב, קעז ע"א, רנד ע"א
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שי
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניות דתורהאורות התורה פי"א פסקא ז {תורה מביאה לידי ענוה, ואז יזכה לזכור לימודו}
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניות דתורהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נב, קמ, קסו
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניות דתורהאפיקי ים עמ' רנב
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניות של תורהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נב
מט ע"ב סימן לגסות הרוח עניות של תורה, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלד
מט ע"ב סימן לגסות עניות התורהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קב, שי, שמח
מט ע"ב סימן לגסות עניות תורהתורת העולה (תשעה) עמ' מז
מט ע"ב ע"מ שאני גבור וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' עו
מט ע"ב ע"מ שאני צד"ג כו' הרהר תשובהתורת מנחם חנ"ט עמ' 13, חלק ס עמ' 25
מט ע"ב ע"מ שאני צדיקמהר"ם שיק בראשית עמ' כט
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק (גמור) אפי' רשע גמור מקודשת (מספק) שמא הרהר תשובה בדעתו (ובאו"ז ופוסקים)תורת מנחם חנ"א עמ' 56, 391, חנ"ב עמ' 125, חנ"ג עמ' 89
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק (גמור) אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתותורת מנחם חנ"ד עמ' 85, 88, 89, חנ"ה עמ' 46, 59, 75, 222, 281
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשתבית אלהים שער ב עמ' לב, סה
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת וכו ע"מ שאני רשע אפי' צדיק גמור מקודשת וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טז אות יא
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלד
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שעב
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתותהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה ג
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק גמורמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קעח
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובה בלבובית אלהים שער ב עמ' רמד, רנג
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק כו'דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קמד
מט ע"ב ע"מ שאני צדק גמור מקודשת שמא הוהר תשובהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שלא
מט ע"ב ע"מ שאני תלמידשערי הישיבה ח"א עמ' קמז
מט ע"ב ע"מ שאני תלמיד א"א כשמעון בן עזאי כו' ע"מ שאני גבור א"א כאבנר בן נר וכו' ע"מ שאני עשיר א"א כרבי אלעזר בן חרסום וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 222
מט ע"ב עילם לא זכתה ללמדשערי הישיבה ח"א עמ' לב
מט ע"ב על מנת שאני בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר וכו' אינה מקודשתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיז
מט ע"ב על מנת שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 48, 15
מט ע"ב על מנת שאני עשיר וכו' אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרומגילת סמנים עמ' כז
מט ע"ב על מנת שאני צדיקאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעא
מט ע"ב על מנת שאני צדיקלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפח
מט ע"ב על מנת שאני צדיקפרי חיים (קנולר) פרשת צו
מט ע"ב על מנת שאני צדיקקהלת יעקב עשי"ת עמ' שכה
מט ע"ב על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמורבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קצג אות א
מט ע"ב על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתברית עולם (תשסט) עמ' קמט
מט ע"ב על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתודרכי התשובה עמ' קי, קלא, קסו
מט ע"ב על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעח
מט ע"ב על מנת שאני צדיק וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תח, תיב
מט ע"ב על מנת שאני צדיק, אפי' רשע גמור מקודשתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' ח, נ, נא
מט ע"ב על מנת שאני תלמידמנחת קנאות עמ' קיב
מט ע"ב על מנת שאני תלמיד חכם אין אומרים כשמעון בן עזאי כו' אלא כל ששואלים אותו כו' על מנת שאני צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובהתורת מנחם חמ"ב עמ' 210, 229
מט ע"ב עניות דתורה דכתיב אחות לנו קטנהזאת ליעקב שמות עמ' רמא
מט ע"ב עשרה קבים חכמהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיד
מט ע"ב עשרה קבים חכמה ירדו לעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' נו
מט ע"ב עשרה קבים כשפים ירדו לעולםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 44
מט ע"ב עשרה קבים כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה מצריםבאמונה שלמה עמ' קסג
מט ע"ב עשרה קבים כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה מצרים כו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נד
מט ע"ב עשרה קבים נגעים ירדו לעולם ט' נטלו חזיריםשמלת אליעזר ח"א עמ' תלה
מט ע"ב עשרה קבים של חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראל ואחד נטל כל העולם כולומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שט
מט ע"ב עשרה קבים של שיחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' מו
מט ע"ב עשרה קביןפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
מט ע"ב עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ערביאבי חייא ח"א עמ' עא
מט ע"ב עשרה קבין חכמה ירדו לעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קסו
מט ע"ב עשרה קבין חכמה ירדו לעולםדברי שאול במדבר עמ' נה
מט ע"ב עשרה קבין חכמה ירדו לעולם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קד, תה
מט ע"ב עשרה קבין חכמה ירדו, וברש"י חכמה, תורה ודרך ארץרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלד
מט ע"ב עשרה קבין יופי ירדו לעולםבאר מחוקק (תשמט) עמ' כז
מט ע"ב עשרה קבין יופי ירדו לעולםבאר מחוקק (תשעה) עמ' לב
מט ע"ב עשרה קבין כשפים יתו לעולם תשעה נטלה מצריםרנת יצחק שמואל עמ' קכד
מט ע"ב עשרה קבין שיחהבעקבי יעקב עמ' רפט, רצא
מט ע"ב עשרה קבין שיחה ירדו לעולם וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' כד
מט ע"ב עשרה קבין שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםתורת מנחם חט"ו עמ' 274
מט ע"ב עשרה קבין שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםתורת מנחם חנ"ט עמ' 239
מט ע"ב עשרה קבין שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קט
מט ע"ב עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשיםעין איה ברכות פ"ז פסקא לד (עמ' 220) {האיש הוא בעל נפש כללית ומשוטט בדברים כלליים ותקצר דעתו מלהתעסק בעסקים קטנים, והאשה להיפך, מוכנה נפשה להרגיש כל פרט וכל חלק במציאות ובחיים}
מט ע"ב עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה א"ירנת יצחק יהושע עמ' מח
מט ע"ב עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשיםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רכה, שמות ח"א עמ' קלג
מט ע"ב צדיק וכו' שמא הרהר תשובה ברעתומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמג
מט ע"ב רש"י - חכמה - נקרא דרך ארץישמח חיים (תשסה) מע' ח אות זן
מט ע"ב רש"י ד"ה דברי חכמה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלג דף רסג ע"ג
מט ע"ב רש"י ד"ה האיפה. ורוח בכנפיהם היא גסות הרוח וחנופה נראה בעיני דדייק לה מכנפי החסידה שעושה חסידות עם חברותיהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיא
מט ע"ב רש"י ד"ה חכמה. תורה ודרך ארץמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שט
מט ע"ב רש"י ד"ה להכא לבבל להתם לעילםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיא
מט ע"ב רש"י דדניאל לא לימד תורה בישראלרנת יצחק - פרק חלק עמ' צב
מט ע"ב רש״י ד״ה בן עזאייחל ישראל אבות ח"ד עמ' ב
מט ע"ב שאני צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קיד
מט ע"ב שמא הרהר תשובה בדעתואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כט
מט ע"ב שמא הרהר תשובה בדעתוהשיר והשבח ח"א עמ' שד
מט ע"ב שמא הרהר תשובה בלבומחיר יין (תשעט) עמ' קו
מט ע"ב שתים נשים וגו' זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבלנחלי מים (מלאח) עמ' קסג
מט ע"ב תוס' ד"ה לכנות. ולא נהירא דקא בכל הפרשה קורא איפה לשון יחיד וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיא
מט ע"ב תשעה נטלה ירושליםרנת יצחק תהלים עמ' רא, ריב, ה' מגילות עמ' קעט
מט ע"ב תשעה קבין שיחה נטלו נשיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
מט ע"מ שאני צ"ג מקודשתחומת אנך אחרי מות אות ד, איוב אות לג
מט עשרה קבין זנות ירדו וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כ
מט. אדעתא למיסק לא"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כד
מט. אפילו הוא רשע גמור מקודשתפרפרת משה ח"ב עמ' תנ
מט. ארץ ישראל גבוה מפל הארצותדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רו
מט. דברים שבלב אינו דבריםעצי חיים - מועדים עמ' צט, קכד
מט. המקדש אשה ע"מ שאני צדיק גמור וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לו, מה
מט. המקדש את האשה על מנתבית שלום מרדכי עמ' רלב
מט. המתרגם פסוק בצורתו הרי זה בדאי וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סה דף נז ע"ג
מט. המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי, והמוסיף עליו הרי הוא מחרף ומגדףתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתריב, תתריב הערה 20
מט. הצדוקים היו מודים בתושב"כ ומכחישין בתושב"פתפארת צבי בראשית עמ' לה
מט. הרהור תשובהמבשרת ציון ח"ג עמ' שו
מט. יקריב אותם לרצונו כופין אותו שיאמר רוצה אניוזרח השמש על התורה עמ' קנד
מט. מסאנא דרב מכרעאי לא בעינאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכו
מט. מסאנא דרב מכרעי לא בעינאקרבן מנחה (תשעד) עמ' רפה
מט. מסאני דרב מכרעאי לא בעינא ליהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנד הערה 32
מט. מסאני ררבגור אריה דברים פ"ח הערה 26
מט. ע"מ שיש לי בת או שפחה מוגדלת ואין לונטריקן (תשעד) עמ' מט
מט. על מנת שאני לוי ונמצא בהןבישורון מלך ח"א עמ' קס, שעח, תלד
מט. עשרה קבין עזותפרפרת הפרשה פרשת בא פרק יא פסוק ז
מט. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד העולם כולונצח ישראל (הרטמן) עמ' קצז הערה 304
מט. שמא הרהור תשובהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנא
מט. שמא עשה תשובהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפג
מט. תוס' ד"ה המתרגםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפג
מט: *עשרה קבין חכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה א"י, ואחד כל העולם כולובאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 263, באר ה הערה 99
מט: אחות לנו קטנה - זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 902
מט: אחות לנו קטנה זו עילם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמ
מט: איזה עשיר כל שבני עירדמכבדין אותו מפני עושרואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 378, פ"א אות 374, 463-464
מט: איזה עשיר, כל שבני עירו מכבדין אותו בשביל עושרודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 154-153
מט: איזהו חכם כל ששואלין אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיט
מט: איזהו עשיר שמכבדין אותו בעירופנים מסבירות עמ' נה
מט: איזהו עשיר שמכבדין אותו מפני עושרומקראי קדש (תשנג) עמ' יד
מט: אין עני אלא מתורה ומצוותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 59 עמ' קט
מט: ברגע שעושה תשובה נחשב לצדיק גמורמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קלב
מט: בתוס' דברים שבלב בדברים הגלויים לכלדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ה
מט: גסות הרוח בבבלטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
מט: גסות לבבל לא נחית והכתיב וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ער, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמג
מט: דברים הגלויים לכל ברברים שבלבדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יב פסוק א(2)
מט: דברים שבלב אינו דברים מקרא דיקריב אותו לרצונו שכופין אותוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכו
מט: דברים שבלב אינם דבריםגור אריה במדבר פכ"ה הערה 41
מט: דברים שבלב אינם דבריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסד
מט: דברים שבלב אינם דבריםפאר יעקב ח"א עמ' שיח
מט: דברים שבלב אינם דבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רצה
מט: דברים שבלב אינם דבריםתורת יחיאל בראשית עמ' קסח
מט: דברים שבלב אינם דבריםפרדס מרדכי עמ' תקעא
מט: דברים שבלב אינן דבריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כ
מט: דברים שבלב לא הוי דבריםמרפא לנפש בראשית עמ' רה
מט: דיבור מבטל מעשה או לאמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תד
מט: האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמורזקן אהרן (פריד) עמ' רעא
מט: האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמורמצווה ועושה ח"ב עמ' צא, רצז, שכט
מט: האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור מקודשתדברי יואל פ' במדבר דף ל ע"ב, לד ע"א, קטו ע"ב
מט: האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק הרי זו מקודשת אפילו היה רשע גמור שמא הרהר תשובה בדעתומרפא לנפש בראשית עמ' קמח
מט: האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור הרי היא מקודשתתורי זהב (תשעג) עמ' קעח
מט: האומר לאשה, התקדשי לי על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר הרהר תשובה בדעתוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שסד
מט: ההוא גברא דזבין לנכסי' וכו' אמר רבא דברים שבלב אינן דבריםעצי חיים על התורה עמ' שפב, תנט
מט: החנופה גורמת לפרנסה שילקותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קו
מט: היכא דמי תלמיד חכם דאפילו במסכת כלה קרישבט מישראל (קרמניץ) פרק נח פסוק ה
מט: המקדש אשה ע"מ שאני צדיק גמורמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמא, שכח
מט: המקדש אשה ע"מ שאני צדיק גמור ה"ז מקודשת שמא הרהר תשובה בלבושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' עב
מט: המקדש אשה ע"מ שאני צדיק, ונמצא רשע, מקדשת, שמא הרהר תשובה בדעתורחמי הרב עמ' נה
מט: המקדש אשה ע"מ שהוא צדק מקודשת שמא הרהר תשובה בלבונטריקן (תשעד) עמ' עד
מט: המקדש אשה על מנת שאני צדיקשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמה
מט: המקדש אשה על מנת שאני צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלא
מט: המקדש אשה על מנת שאני צדיקתורת העולה ח"ג פרק מז
מט: המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמורדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1616
מט: המקדש אשה על מנת שהוא צדיק אפילו הוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבונועם המוסר עמ' רכז
מט: המקדש אשה על מנת שהוא צדיק גמור אפי' הוא רשע גמור מקודשת וכו'דברי אש (כץ) עמ' שא
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיקתורת יחיאל בראשית עמ' נט
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתעלי שור ח"ב עמ' רנט
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתותפארת צבי במדבר עמ' קלה
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובהתפארת צבי ויקרא עמ' קפט
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור וכו' שמא הרהר תשובה בלבוהישר והטוב (תשסג) עמ' קנא, רנא, רפא
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסח
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתוברית אברם עמ' שעב, תריט
מט: המקדש את האשה ע"מ שהוא צדיק גמורשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלו
מט: המקדש את האשה ע״מ שאני צדיק גמור וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ריא, רכב, רסו
מט: המקדש את האשה על מגת שאני צדיק מקודשת שמא הרהר בתשובהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכא, תשכא
מט: המקדש את האשה על מנת שאגי צדיק גמור, אפלו הוא רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה כלבודברי יואל מועדים ח"ט עמ' מח
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיקולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכה
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קעה
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אע"פ שהוא רשע מקודשת שמא הרהר תשובה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמא
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו הוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מח, קלו, קסב, תסא, תעד, תקמח
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו רקזע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומאור עינים (תשנח) עמ' נו, ער, שיד, תל, תפ, תקמז
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומאור עינים (תשעט) עמ' צא, תנה, תקכא, תשג, תשצג, *עו
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתובית יצחק (ויינברגר) עמ' קל, רנב, שנז, שס
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמורשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ד
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' ע, קו
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו הוא רשע גמור הרי זו מקודשת, ספק שמא הירהר תשובה בלבוחיים שיש בהם מועדים עמ' פג
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק וכו'כנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' טז
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק ונמצא רשע גמור ה"ז מקודשת שמא הרהר בתשובהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רכד, תמו
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, אפילו הוא רשע גמור חוששין לקידושין, שמא הרהר בתשובהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עט, קיג
מט: המקדש את האשה על מנת שאני תלמיד אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תמד
מט: המקדש את האשה על מנת שהוא צדיק גמורפרדס מרדכי עמ' שלב, שמא, תק, תרכט, תרסה
מט: המקדש את האשה על מנת שהוא צדיק, אפילו שהוא רשע מקודשת, שמא הרהר בתשובהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלב, תפג
מט: המקדש ע"מ שאני צדיק גמור וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רכג
מט: המקדש ע"מ שאני צדיק גמורפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קכג
מט: המקדש ע"מ שהוא צדיק מקודשת שמא הרהר בתשובהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפג
מט: המקדש על מנת שאני צדיק ונמצא רשע וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנו
מט: המקדש על מנת שאני צדיק מקודשתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכה
מט: המתרגם פסוק כצורתו בדאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ו
מט: הרהר ע״ז בלבוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 59
מט: הרהר תשובה ברעתושירת דוד (תשסז) עמ' שפא
מט: הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיקלחם רב על סדור התפילה אות קסח
מט: הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמורוזרח השמש על התורה עמ' שעו
מט: הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמור וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קב, קעא, רמד
מט: הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיקעלי שור ח"א עמ' ריב
מט: וגסות לבבל לא נחית, והא אמר מר סימן לגסות רוח עניות, ועניות בבבל הוא דאיכא. ומשני מאי עניות עניות דתורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצד, רצז, רחצ, שיב, תרצג, תרצז, תרחצ, תתה, תתמ, א'קז
מט: זו חנופה וגסות רוח שירדה לבבלאור האורות עמ' לג
מט: חנופה ירדה לבבלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קו
מט: ט' קבין שינה נטלו עבדיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנ
מט: י' קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלה ערביא וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' יד
מט: י' קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלה ערביא וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' יד
מט: י' קבין גסות ירדה לעולם וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' קלד
מט: י' קבין זנות ירדה לעולם ט' נטלו ערבייםנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' עו
מט: י' קבין שינה ירדה לעולם, ט' קבין נטלו עבדים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפב, רז
מט: י' קבין של זנות ירדו לעולםגור אריה בראשית פכ"ד הערה 134
מט: כל שבני עירו מכבדין אותו מפני עושרונצח ישראל (הרטמן) עמ' צז הערה 197
מט: מאי עניות, עניות בתורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפג
מט: מאי עניות, עניות דתורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1240, פ"ד הערה 906, פ"ו הערה 1504
מט: מאי עניות, עניות של תורהאור חדש פתיחה אות 142
מט: מאן דזבין נכסיה אדעתא למיסקדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יב פסוק א
מט: סוגיא דתנאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנ
מט: סימן לגסות הרוח עניות בתורהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסא - ר"ש גבאי
מט: סימן לגסות הרוח עניותאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תלו
מט: סימן לגסות עניותחכמה ומוסר ח"ב עמ' צה
מט: סימן לגסות עניות דתורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 563, פ"ד הערה 842, פ"ו הערה 144, 147, 664-665
מט: סימן לגסות עניות תורהתורת העולה ח"א פרק ט
מט: סימן לגסות רוח עניותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רכח, ויקרא-במדבר עמ' יב, ק, תע
מט: סימן לגסות, עניותאמרי מאיר (מאירי) שמואל א' פט"ו פסוק יז
מט: סימן לגסי הרוח עניות דתורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמג, קפט, רנג, רעג, שז, שיח
מט: ע"מ שאני חכם כל ששואלין אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנב
מט: ע"מ שאני כהן ונמצא לוינטריקן (תשעד) עמ' מח, קח
מט: ע"מ שאני צדיקתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
מט: ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובה בדעתומתנת חיים שבת ור"ח עמ' לה
מט: ע"מ שאני צדיק אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סט
מט: ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכ, קצה
מט: ע"מ שאני צדיק גמור מקודשת שמא הירהר תשובה בלבודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקטו ע"א
מט: ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובה בדעתושמחת הנפש עמ' פז
מט: ע"מ שאני צדיק מקודשת שמא הרהר תשובהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' סא, קיא, קלה
מט: ע"מ שאני רשע וכו' מקודשתדברי יואל פ' לך לך דף רעג ע"א
מט: ע"מ שאני תלמידנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ב, סי' לו אות ב, סי' לח אות יט
מט: עילם לא זכתה ללמדפני מלך מועדים עמ' ריא
מט: עיקר עניות הוא עניות דתורהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מה
מט: על מנת שאני גבור אין אומרים כאבנר בן נר וכיואב בן צרויה וכו'שרתי ח"א עמ' קעח
מט: על מנת שאני חכםמקראי קדש (תשנג) עמ' קסג
מט: על מנת שאני עשיר אין אומרים כרבי אלעזר וכו' אל כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 531
מט: על מנת שאני צדיק אפילו היה רשע גמור מקודשתחנן אלקים עמ' קצה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רב
מט: על מנת שאני צדיק גמורמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תמו
מט: על מנת שאני צדיק גמור וכו' מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתוישרש יעקב (טננבוים) לקוטים אות ב
מט: על מנת שאני צדיק גמור וכו' שמא הרהר תשובה בלבוויואל משה מאמר ב סי' קכב עמ' של
מט: על מנת שאני צדיק גמורפנים מסבירות עמ' כח
מט: על מנת שאני צדיק וכו' מקודשת שמא הרהר תשובה בלבומחשבת מוסר ח"א עמ' תקנז
מט: על מנת שאני צדיק ונמצא רשע מקודשתבישורון מלך ח"א עמ' שעז, תלא
מט: על מנת שאני צדיק מקודשת שמא הרהר תשובהנחלת יעקב (תשעג) עמ' תפב
מט: על מנת שאני תנא עד דתני הלכתא ספרא וספרי וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצז
מט: עניות של תורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1508
מט: עשרה קבים חכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה ארץ ישראלשרתי ח"א עמ' ו
מט: עשרה קבים כשפים ירדו לעולםדבר צבי - קדושת השבת עמ' ריא
מט: עשרה קבים עשירות ירדו לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלב
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' רפז
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 986, הקדמה אות 599
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1478
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשים וכו'דברי אש (כץ) עמ' רנח
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשים וכו'קשוטי כלה ח"ט אות שפד
מט: עשרה קבים שינה ירדו לעולם תשעה נטלו עבדים, ואחד נטלו כל העולם כולודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1051
מט: עשרה קבין גאות ירדו לעולם ט' נטלו עילםאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' מד
מט: עשרה קבין גסות ירדו לעולם תשעה נטלה עילםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצט
מט: עשרה קבין דיבור וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשנה
מט: עשרה קבין זימה ירדו לעולםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנח
מט: עשרה קבין זנות ירדו לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' נב
מט: עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלה ערביאקריאה בקריה ח"ב עמ' קא
מט: עשרה קבין חכמה ירדו לעולם וכו'תורת העולה ח"א פרק כב, ח"ג פרק לח
מט: עשרה קבין חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה א"י, ואחד כל העולם כולודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1320
מט: עשרה קבין חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראלדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 96
מט: עשרה קבין חכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה א"יברכת חיים ח"א עמ' 255
מט: עשרה קבין כשפים ירדו לעולםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רפז
מט: עשרה קבין כשפים ירדו לעולםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסד
מט: עשרה קבין עניות ירדו לעולםויואל משה מאמר ג סי' ח עמ' תיא
מט: עשרה קבין שיחה ירדה לעולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכז
מט: עשרה קבין שיחה ירדה לעולם וכו'קשוטי כלה חי"א אות רצט
מט: עשרה קבין שיחה ירדו לעולםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יז
מט: עשרה קבין שיחה ירדו לעולם ט' נטלו נשים ואחד נטלו כל העולם כולושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רסט
מט: עשרה קבין שיחה ירדו לעולם תשעה מהם נטלו נשיםפחד יצחק פסח מאמר עז
מט: עשרה קבין שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1052
מט: עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלב הערה 38, תשעו הערה 54
מט: עשרה קבין של זנות ירדו לעולם, ט' נטלו ערביאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 40
מט: עשרה קבין של חכמה ירדו לעולםגור אריה דברים פי"א הערה 18
מט: עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה א"י ואחד כל העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 314
מט: עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ירושליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ער, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עז
מט: עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה ארץ ישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרב, תתרב הערה 69
מט: עשרה קבין של יופי ירדו לעלם תשעה נטלה ירושליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ל
מט: עשרה קבץ של חכמה ירדו לעולם: תשעה נטלה ארץ ישראל, ואחד כל העולםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 78
מט: קדש ע"מ שאני צדיק גמורמאורי שערים עמ' רט
מט: ריטב"א ד"ה תשעה, עתיד חזיר לחזור להיתרותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסג, רעט(עה) {עשו יתגייר}
מט: רש"י - דניאל ומרדכי שהיו בשושן וכו' בבל זכתה ללמד, כדכתיב ללמד לישראל חק ומשפטתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתה
מט: רש"י - עילם זכתה ללמוד ולא זכתה ללמד עבור גסות, אבל בבל זכתה ללמדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קז
מט: רש"י - עניות דתורה - דאינה נוחה על גסי הרוח דמתוך גסותו אין משמש כל צרכו ואיו מחזר על שמועתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתו, תרצח
מט: רש"י ד"ה בן עזאי ובן זומא, תלמידים היו וכו' ולא באו לכלל סמיכהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ו
מט: רש"י כרך יוקר מצוי בו ודוחק עוברים ושביםנטריקן (תשעד) עמ' מט
מט: שמא הדהר בתשובהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקו
מט: שמא הרהר תשובה בלבוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכז, קנו, שפ
מט: שמא הרהר תשובה בלבוקב חיים עמ' נא
מט: שמא הרהר תשובה בלבושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רטז
מט: שמא הרהר תשובה בלבורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יב
מט: שמא הרהר תשובה ברעתומחשבת מוסר ח"ג עמ' קד, קלט, רלט, רעז
מט: שמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1
מט: תוס' ד"ה דבריםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תיד
מט: תוס' ד"ה דבריםלהורות נתן דברים עמ' רה
מט: תוס' ד"ה דברים שבלב, ק' דאפי' לא הוי דברים שבלב אכתי הא לא כפלי' לתנאי'עצי חיים על התורה עמ' תנט
מט: תשעה נטלו נשיםגור אריה שמות פ"ב אות כג
מט: סימן לגסות הרוח עניותדרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יא ע"א
מט: עשר קבין חכמה ירדו לעולם וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק לח; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנד ע"ג; בית אלהים (שלו) שער ג פרק לד דף עח ע"ג
מט: עשרה קבין גסות הרוח ירדו לעולם וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ג דף קלו/ז ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יו/ז דף ח ע"ב
מט: עשרה קבין כשפים ירדו לעולם וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פו ע"ב
מי שנתכוון לאכול בשר חזיר והעלה בידו בשר טלה צריך כפרהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יח, יט
מעלה יתירה יש לישראל על גריםיריעות שלמה (אוזאן) פ' תולדות דף יג ע"ד
מענישים על מחשבת ע"זברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 44
מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קנד ע"א-ע"ב
מצינו שקיים א"אראש דוד (תקלו) דף ט/ס ע"ד
מר עוקבא שנכנס בכבשן האשמגלה צפונות ח"ג פ' ראה
משום מזונותמנת חלקי דף קטז ע"ב
משתבח ליה ר"ח לר"המנת חלקי דף קטז ע"א-ע"ב
נ ההוא גברא דזבין נכסיה כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף סג ע"א
נ ע"א דברים שבלב אינם דבריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תכו
נ ע"א דברים שבלב אינם דבריםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 110
נ ע"א האומר לשלוחו צא וקדשהשיר והשבח ח"א עמ' פט
נ ע"א האי מאן דזבין לנכסי אדעתא לעלות לישראל וכו' ובתוס'חיי נפש ח"ב עמ' רסב
נ ע"א האשה נקנית בג' דרכיםגבורת יצחק שבועות עמ' סז
נ ע"א ההוא גברא דזבנינהו לניכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תכה
נ ע"א ותנן נמי גבי גיטין כה"ג וכו' ותנן נמי גבי כתובות כה"גמכשירי מצוה עמ' ריח
נ ע"א קדש לי אשה במקום פלונישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
נ ע"א רשב"א (דברים שבלב שלא סותרים לדיבור)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מט
נ ע"ב אם חוששין לסבלונות או לאתולדות שלמה - רות עמ' שלח
נ ע"ב בדין קדושי סבלונות ורש"ישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יב
נ ע"ב גופא אמר רבה כל שאינו בזה אחר זה אפי' בת אחת אינוזכור לדוד עמ' ח
נ ע"ב דברים שבלב אינם דבריםגבורת יצחק שבועות עמ' סד
נ ע"ב דברים שבלב אינם דברים מנ"ל אילימא מהא דתניא יקריב אותו מלמד שכופין אותו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצא
נ ע"ב ומעשה בה' נשים וכו' כלכלה של תאנים וכו'תורת לוי יצחק עמ' קלב
נ ע"ב כל שאינו בזא"ז אפי' בב"א אינושם שלמה דף י ע"ב
נ ע"ב כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינורנת יצחק - הגדה של פסח עמ' יז
נ ע"ב כל שאינו בזה אחר זהברכת אבות עמ' קנא
נ. אנן סהדי דניחא ליה בכפרהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יז
נ. אע"פ ששלח סבלונות לאחר מכן אינה מקודשתגור אריה שמות פכ"ב הערה 169
נ. דברים שבלבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסט
נ. דברים שבלב אינם דבריםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 58
נ. דברים שבלב אינם דבריםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רל
נ. המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ומומיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פח
נ. וכן קטן שקידשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמה
נ. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעצי חיים על התורה עמ' קיב, קפב
נ. מדיר"א לא על לב"מ אשכחיה לר"זהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נט
נ. מכין אותו עד שיאמר רוצה אני $136
נ. מלמד שכופין אותומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצה
נ. סבלונותתשבי (תשסה) עמ' קפ שורש סבלוגות
נ. קטן שקידש אין קידושיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קטז
נ. רוב התלוי בדעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעה
נ: באתר דמסבלי והדר מקדשיקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקכ
נ: ברש"י ותוס' בשעה שנעשות צרות זו לזו וכו'למחר אעתיר עמ' קצט
נ: בשעה שנעשות צרות זו לזו אין לך ליקוחין אפילו באחת מהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
נ: דמסבלי והדר מקדשיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סא
נ: דמסבלי והדר מקדשיים שמחה עמ' עט
נ: המקדש אשה ובתה כאחת אינן מקודשותגור אריה ויקרא פי"ח הערה 96
נ: המקדש בחלקו אינה מקודשתמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקמ
נ: חוששים לסבלונותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קפח
נ: חיישינן למיעוטא דמקדשי והדר מסבליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
נ: כל דליתיה בזאח"ז בבת אחת נמי ליתיהמקראי קדש (תשנג) עמ' קה
נ: מסבלי והדר מקדשימעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כב
נ: מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וקידש אדם אחד את כולם, אמרו חכמים אין האחיות מקודשות והשאר מקודשותערבי נחל (תשסד) עמ' תתכב
נ: קטן שקידש אן קידושיו קידושיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטז
נ: רש"י ד"ה חוששיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנ
נ: שאין קידושי קטן כלוםמאור עינים (תשעט) עמ' רל
נ: שלהם היתה ושל שביעית היתהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסב
נ: תוס' ד"ה ה"ג מקדשימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רס
נא ע"א כולכן מקודשותחכמת התורה שמיני עמ' קיח
נא ע"א כל קידושין שאין מסורין לביאהצמח צדקה עה"ת עמ' קלד
נא ע"א קידושין שאין מסורין לביאה רבא אמר לא הוו קידושיןלחמי תודה דף רמו ע"א
נא ע"א קני את וחמור קנה מחצהחכמת התורה שמיני עמ' קיז
נא ע"א תוס' ד"ה קידושין שאין מסורים לביאה, היינו היכא דהעבירה בא ע"י הקידושיןלחמי תודה דף רמז ע"א
נא ע"א תוס' ד"ה קידושין, ואחרונים לרמב"םתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפו
נא ע"ב ועביד מצוה דלא רמיא עליהרנת יצחק ישעיה עמ' שפז
נא ע"ב לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנח ד"ה ונסיים
נא ע"ב לא התירה התורה יפת תואר אלא כנגד יצר הרעתורת משה (אלמושנינו) עמ' ריא
נא ע"ב קידש אחת משתי אחיותרנת יצחק שמואל עמ' קפ
נא ע"ג תוס' ד"ה איןדרכי שלום (מרגונאטו) דף צג ע"א
נא. איתמר קידושין שאין מסורין לביאה אביי אמר הוו קידושיןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
נא. המרבה במעשרות פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקליןתורי זהב (תשעג) עמ' נ
נא. וה' יסלח להודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עתר
נא. חייבי לאווין אמאי קדושין תופסין הא הוה קדושין שאין מסורין לביאהתיבת גמא (תשסז) עמ' פב
נא. כל שאינו בזא"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצט
נא. מרבה במעשרותפרפרת משה ח"ב עמ' תכג
נא. קידושין שאינן מסורין לביאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
נא. קני את וחמורכתר תורה (תשסז) עמ' רפט
נא. קני את וחמורעצי חיים על התורה עמ' שסז
נא. תוס' - קידושין שאין מסורין לביאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
נא. תוס' ד"ה קידושיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכה
נא: לא שביק איניש מצוה דרמיא עליהפנים מסבירות עמ' שפז
נא: לא שביק מצוה דנפשיה ועביד מצוה דאחריניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
נא: קדשתי בתי גדולה קדשתי בתי קטנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטו
נא: רש"י ד"ה הרימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסג
נאמר כבד את אביך וכו' ונאמר כבד את ה' מהונך וכו' אבל בהכאה ודאי א"אצור יעקב (יעבץ) קדושים
נב ע"א ההיא איתתא דהוה קא משיא וכו' ההוא גברא חטף וכו'תורת לוי יצחק עמ' קמו
נב ע"א היה אוהב לרבו ורבו אינו אוהבו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פ ע"א
נב ע"א והילכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תד
נב ע"א ש"מ ממתניתין ארבע ונקיט וכו' ש"מ וכו' וש"מ וכו'תורת לוי יצחק עמ' קלב
נב ע"א תוס' ד"ה והילכתא, מקודשת הגדולהרנת יצחק שמואל עמ' קפא
נב ע"ב אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסד
נב ע"ב אמר שמואל עבד כנעני נקנה במשיכה כיצד וכו'למדנות (תשנח) פ' בהר אות פא
נב ע"ב אשה בעזרה מניין, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 81
נב ע"ב אשה בעזרה מניןמנחת מרדכי עמ' קצז
נב ע"ב המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים וכו'אשר ליהודה עמ' שנג
נב ע"ב הקדש במזיד מתחלל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ד
נב ע"ב וכי אשה בעזרה מניןמכשירי מצוה עמ' סט
נב ע"ב ותוס' ד"ה אם נמצאו וכו'ראה חיים חלק א דף י"ט ע"ג (דף ס"ה ע"א קטע ראשון)
נב ע"ב זקן - זה שקנה חכמהשמלת אליעזר ח"א עמ' ס
נב ע"ב כעס רבי יהודה ובא לכלל טעותרוח נכון עמ' רלג
נב ע"ב לא אמרו כלך אצל יפותנשמת כל חי חלק א (סימן נב) דף פח ע"א (ד"ה וצריך)
נב ע"ב רחק ונכנסתורת מנחם ח"ב עמ' 305, ח"ג עמ' 314
נב ע"ב תוס' ד"ה אם נמצאו יפותנשמת כל חי חלק א (סימן נ"ב) דף פח ע"ב (ד"ה והנה)
נב שמעון העמסוני היה דורש כל אתיןידו בכל סי' תרפ
נב. במקדש בפירות שביעיתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטו
נב. גזל ולא נתייאשו הבעליםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק לג
נב. גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישודגל מחנה יהודה עמ' רלא
נב. גזל ולא נתייאשו הבעליםפנים מסבירות עמ' שד
נב. חטף סלע מידה וקידשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסג
נב. רש"י ד"ה חמסןגור אריה בראשית פ"ו הערה 129
נב. תוד"ה והלכתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נג
נב. תוד"ה והלכתא המקדש בתו סתם הויא הגדולהחנן אלקים עמ' לט, רל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז, פח
נב. תוד"ה והלכתא יש לנו לומר דקידש הגדולה משום דלא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירהים שמחה עמ' קכד
נב. תוס' ד"ה הלכתאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרנה
נב: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשכנסת מרדכי בראשית עמ' צח
נב: ההוא גברא דחטף סלע וקידשכתר תורה (תשסז) עמ' צח
נב: המקדש בבכור אינה מקודשתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
נב: המקדש בחלקו אינה מקודשת וכו' דמשולחו גבוה קא זכוחיי נפש ח"ד עמ' רנט
נב: המקדש בחלקו בין ק"ק בין קק"ליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עה
נב: המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אינה מקודשתלהורות נתן במדבר עמ' קעג
נב: הקדש בשוגג מתחלל במזיד אין מתחללעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
נב: כהנים כי קא זכו משלחן גבוה קא זכואור האורות עמ' כג
נב: כהנים משלחן גבוה קא זכומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלט
נב: כי קא זכו משולחן גבוה קא זכודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 444
נב: לדעת רבי מאיר מעשר שני הוא ממון גבוהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1335
נב: מאיר שכב יהודה כעסנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
נב: מה אש לאכילה אף הוא נמי לאכילהלהורות נתן ויקרא עמ' עז
נב: מעשר שני לבד אי אפשר ליתן במתנה למאן דאמר מעשר שני ממון גבוהכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
נב: מעשר שני ממון גבוהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1287
נב: מפני שקנטרנים הםתשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנטר
נב: משולחן גבוה קא זכודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 522-521, 504, פ"ו הערה 1072-1073
נב: משלחן גבוה קזכיגור אריה ויקרא פ"ז הערה 131
נב: רש"י ד"ה וכי אשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצד
נב: תוס' ד"ה המקדשלהורות נתן במדבר עמ' קעג
נב: תוס' ד"ה המקדש בחלקו, הטובת הנאה אינה משלו דהא ממון גבוה היאעצי חיים - מועדים עמ' קיב
נב: תוס' ד"ה והילכתאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' כז
נג והתניא הצנועים מושכים את ידיהם וכו' מעשה באחד שחטף חלקו וחלק חבירו והיו קוראין אותו בן חמצןלהורות נתן במדבר עמ' קעד, קעו
נג ע"א הצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים חולקים מאי חולקים חוטפיםהר המוריה עמ' קמג
נג ע"א והרי תרומה דכתיב ראשית תבואתותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכה
נג ע"א חלוקת קדשים - איש כאחיובעקבות משה שמות עמ' יח, ריח
נג ע"א מעשה באחד שחטף חלקו וחלק חבירו והיו קוראין אותו בן חמצן וכו', אשרו חמוץ, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריז
נג ע"א תרומה איקרי קודש שנאמר קודש ישראל לה' ראשית תבואתי וכו'ברית שלום (תעח) דף סד ע"ב
נג ע"א תרומה איקרי קודש שנאמר קודש ישראל לה' ראשית תבואתי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תי
נג ע"ב אמר קרא הוא בהוייתו יהאמגילת סמנים עמ' עז
נג ע"ב לאו ממילא שמעת מינהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלז
נג ע"ב רש"י ד"ה כי קזכו כו'שעת הכושר דף יז ע"א-ע"ב
נג ע"ב תוס' ד"ה דאמרחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
נג ע"ב תוס' ד"ה דאמר ר"ה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קיא ע"ד
נג ע"ב תוס' ד"ה די מרמשק ביתי סימן קיח דף מא ע"ב
נג תוס' ד"ה איהולהורות נתן במדבר עמ' קלט
נג תוס' ד"ה מאילהורות נתן במדבר עמ' קעז
נג. איש חולק אפילו בעל מום ואין קטן חולקאור אברהם על ספר המצוות עמ' רח
נג. איש חולק ואפילו בעל מום, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עב
נג. הגרגרנים חוטפיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' ערה
נג. הוקשו ישראל לתרומהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפב(לג)
נג. הצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים חולקיםמחשבת מוסר ח"ג עמ' דש
נג. והצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים חולקים מאי חולקים חוטפיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עו
נג. והצנועין מושכין ידיהםדרשות דבר צבי עמ' רלא
נג. לה' הוא ולא לקדש בו אשהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1287
נג. לכל בני אהרן תהיה איש כאחיורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יח
נג. מעשה בא' שחטף וכו' ובתוס'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שפה, במדבר עמ' יד
נג. ראשית תבואתה היינו תרומהעצי חיים - מועדים עמ' רסט
נג. רש"י משמע שבמנחה עצמה יחלקו כל בני אהרןגור אריה ויקרא פ"ז הערה 83
נג: המקדש בחלקו אינה מקודשתלהורות נתן דברים עמ' קעא
נד ה' כר"י בהקדששער יוסף (תקיז) דף ב ע"ג
נד ותוס' ד"ה בכתנות כהונהשמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"א
נד מחשבה טובה אין מצרפהשמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף יט ע"א
נד ע"א לא ניתנה תורה למלאכי השרתאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פב
נד ע"א מועלין בשיירי הלשכהמערכי לב (חזן) ח"א דרוש כד דף נ ע"ד
נד ע"א תוס' ד"ה בכתנותמנחת מרדכי עמ' קנג
נד ע"ב אי כר' יהודה אמאי כולו לגת האמר מעשר ממון הדיוט הואאחרית השנים עמ' לג
נד ע"ב אי מעשר שני ממון גבוה הואברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קע
נד ע"ב גמרי קודש קודש ממעשר וכו'אחרית השנים עמ' מה, נ
נד ע"ב הפודה מעשר שני שלו, עצמות יוסף ד"ה אמר עולאדרשות מהר"ם חביב עמ' תסד
נד ע"ב כרם רבעי אין לו פרט ואין לו עוללות דגמרינן קודש קודש ממעשר שני דממון גבוה הואלחמי תודה דף ריג ע"ב
נד ע"ב כרם רבעי וכו' מ"ט דבית הלל גמרי קודש קודש ממעשר וכו'הר המוריה עמ' פה
נד ע"ב מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמייןאחרית השנים עמ' מו
נד ע"ב ריטב"א, זמן פסח וסיפור יצי"משירת הפסח אות ס
נד ע"ב רש"י, דממון גבוה פטור ממת"ע דלא קרינן ביה כרמךרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיב
נד ערלה אסורה בהנאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסה
נד רש"י אסמכתא בעלמאגור אריה דברים פי"ד הערה 73
נד. בגדי כהונה שבלו לא נקרא נעשה מצוותולהורות נתן במדבר עמ' רט
נד. הנאה מבגדי כהונהפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק ג
נד. כותנות כהונה שבלו מועלין בהן - ובמאיריפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מח
נד. כתנות כהונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסג
נד. צדדיותשבי (תשסה) עמ' רכז שורש צדד
נד. תוס' ד"ה בכתנותלהורות נתן במדבר עמ' רח
נד. תוס' ד"ה בכתנותלהורות נתן ויקרא עמ' קסה
נד: הלכה ברבי מאיר הואיל ותנן בבחירתא כוותיהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנו
נד: הלכה כר"מ הואיל ותנן בבחירתא כוותיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
נד: הפודה נטע רבעי מוסיף חומש בין שלו בין שמתנין לו מתנהמקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
נד: לר"מ מתנות שלא הורמו לאו כמו שהורמו דמייןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא
נד: מ"ט דב"ה גמרי קודש קודש ממעשר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעז
נד: מע"ש ממון גבוהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסה, מקראי קדש (תשנג) עמ' צא, רנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
נד: מעשר [שני] ממון גבוה הואשרתי ח"א עמ' רמג
נד: רש"י כגון בעבד קטןגור אריה שמות פכ"א הערה 602
נד: תוס' ד"ה גמריבין שמועה (לעוו) עמ' שעח
נד: תוס' ד"ה לא אמרולהורות נתן בראשית עמ' שנא
נד: תוס' ד"ה פרי, בענין בהמות מקרי גידולי קרקעדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קה
נה באילה"ש בדין בל תוסיףפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכד
נה ע"א אין מועל אחר מועל אלא בבהמה וכלי שרתבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פט
נה ע"א בהמה שנמצאה מירושלים למגדל עדר וכו'אשר ליהודה עמ' שעה
נה ע"א בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ג, כב ע"ב
נה ע"א בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכו' זכרים עולות נקבות זבחי שלמיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לב
נה ע"א הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל וכו'לחמי תודה דף סא ע"א
נה ע"א תוס' ד"ה אמר"א כו' ובח"השעת הכושר דף טז ע"א
נה ע"ב אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בכלי שרתצמח צדקה עה"ת עמ' עח
נה ע"ב ודילמא אשם הוא וכו', ורש"י ותוספותלב חיים חלק א (סימן יז) דף כ ע"ד (ד"ה וראיתי)
נה ע"ב כונסין אותה לכיפה והיא מתהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 97
נה. אין מועל אחר מועלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכב
נה. תוס' ד"ה אין לוקחיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכח
נה: תוס' ד"ה דמייתי נמי תודהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נ
נו בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בניםשרגי טובא דרוש א
נו ע"א שטמ"ק בשם מאירי על החייב בדיני שמיםבנין שאול עמ' קנב
נו ע"א תוס' ד"ה אבלמגילת סמנים עמ' קד
נו ע"א תוס' ד"ה מתקיף לה כו'שעת הכושר דף טז ע"ג
נו ע"ב א"ר אבהו כל מקום שנאמר לא תאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצב
נו ע"ב אמר חזקיה אמר קרא פן תקדש פן תוקד אשדרכי התשובה עמ' קיט
נו ע"ב את בשרו הטפל לבשרוקרן לדוד שמות עמ' רמב
נו ע"ב בבלאי הכרם מנלן אמר חזקיה אמר קרא פן תקדש פן תוקד אשמגילת סמנים עמ' קיא
נו ע"ב בכלאי הכרם מנין וכו' פן תקדש וכו'תורת לוי יצחק עמ' שיג
נו ע"ב המקדש בערלה ובכלאי הכרם בשור הנסקל וכו אינה מקודשתלמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות ס
נו ע"ב כי קא זכו משלחן גבוה קא זכו, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' לט
נו ע"ב כלאי הכרם... פן תקדש... תוקד אשלקוטי שיחות חל"ח עמ' 95
נו ע"ב מקנהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלה
נו ע"ב פן תקדש, תוקד אשאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעו
נו ע"ב תוס' רי"ר בן פקועה שהרג פטור מסקילהגנא דפלפלי עמ' ריא
נו ע"ב תלמוד תורה או מעשה גדולהבן יקיר (לניאדו) דרוש ג לפרשת לך לך, דרוש לפרשת תולדות
נו שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהמקור ברוך (פייתוס) דף צו ע"ג
נו.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנה
נו. כל צפור טהורה תאכלו לרבות המשולחת וזה אשר לא תאכלו לרבות השחוטה,' ואיפוך אנא וכו' לא אמרה תורה שלח לתקלהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעז
נו. פן תקדש המלאה, פן תוקד אששמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קא
נו: את בשרו - את הטפל לבשרובן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמד
נו: את בשרו את הטפל לבשרו זו עורותורי זהב (תשעג) עמ' שלה
נו: בשר של שור הנסקל אסור ועורו מותרפנים מסבירות עמ' סב
נו: המקדש בערלהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
נו: המקדש בערלה אינה מקודשתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנח
נו: המקדש בערלה אינה מקודשת ותוס' ד"ה המקדשחיי נפש ח"ד עמ' רצו
נו: המקדש בערלה אינה מקודשתפנים מסבירות עמ' תלג
נו: המקדש בערלה בכלאי הכרם וכו' אינה מקודשתעצי חיים - מועדים עמ' שכ
נו: המקדש בערלה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ערב
נו: המקדש בערלה וכו' אינה מקודשתחמודי צבי מועדים עמ' שצ, תלב
נו: המקדש בערלה וכו' אינה מקודשת ובתוס' ד"ה המקדשחמודי צבי שמות עמ' קפד
נו: המקדש בערלה וכלאי הכרם אינה מקודשתפנים מסבירות עמ' קמו
נו: המקדש בפטר חמור וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסט
נו: ובעל השור נקי, כאדם שאומר לחבירו, יצא פלוני נקי מנכסיוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תלב
נו: ופטר חמורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעה
נו: זרעים בכרם אם הוסיף מאתים אסורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסא
נו: כלאים אסורים בהנאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנה
נו: מכרן וקידש בדמיהן מקודשתמקראי קדש (תשנג) עמ' שצג
נו: ממשמע שנאמר סקל יסקלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מב
נו: פן תוד אשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1200
נו: פן תוקדש תוקד אשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
נו: פן תקדש פן תוקד אששל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות א
נו: צפורי מצורע אסורים באכילה ובהנאהמגדל עוז (תשעח) עמ' תרצה
נו: תוס' ד"ה המקדש - לא קתני גם בן חמץ בפסח, דאתיא כר"י הגלילי דחמץ בפסח מותר בהנאהגנת אגוז (תשעב) אות רעא, ערב
נו: תוס' ד"ה המקדשחמודי צבי מועדים עמ' תלב-תלה, תעז
נו: תוס' ד"ה המקדש בערלהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסו
נו: תוס' ד"ה המקדש, אמאי לא חשיב חמץ בפסחעצי חיים - מועדים עמ' שכ*
נו: תוס' ד"ה המקדש, המקדש באיסורי הנאה אמאי אינה מקודשת הא יכולה להנות שלכדה"נעצי חיים - מועדים עמ' פז
נו: תוקד אשברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסח
נז את ה' אלהיך תירא לרבות תלמיד חכםהגיד מרדכי דרושים כ, כא, כז
נז את לרבות ת"ח41, 60
נז ע"א את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםברית עולם (תשסט) עמ' קמה
נז ע"א את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםצלח רכב עמ' קעה
נז ע"א את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' מז
נז ע"א את ה' לרבות תלמידי חכמיםמנחת קנאות עמ' קעט
נז ע"א את ה"א תירא לרבות ת"חקרן לדוד דברים עמ' צח
נז ע"א את ריבוי הואאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכח
נז ע"א בעגלה ערופה וכו' כפרה כתיב בה כקדשיםהר המוריה עמ' קז
נז ע"א כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירשהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפה
נז ע"א כל אתין שבתורה לרבותגנת אגוז (תשמט) עמ' עט
נז ע"א כל צפור טהורה תאכלו - לרבות המשולחתשער החצר (תשעב) סי' קנב
נז ע"א כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך קיבלתי שכר על הפרישהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שעג
נז ע"א לא אמרה תורה שלח לתקלהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלד
נז ע"א לא תאכלו מהם לרבות את השחוטהתורה אור (באנדי) עמ' שכז
נז ע"א לרבות תלמידי חכמיםרב שלום (אדלר) עמ' קצד
נז ע"א מה עגלה ערופה אסורה בהנאה אף המת אסור בהנאהתורת אביגדור ח"ב עמ' קנז
נז ע"א נאמר מכשיר ומכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר מבחוץ וכו'מגילת סמנים עמ' צט
נז ע"א עד שבא ר' עקיבא ודרש את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםמאמרי הראי"ה עמ' 6 {עם ישראל נשען היה עד אז על החומר בלימודי בלבד, בלי ההערצה הראויה לבעלי הזרחה נפשית גדולה, ר' עקיבא עורר נקודה זו, אבל ר"ש העמסוני חרד מזה כי האומה טרם הסתגלה לכך}
נז ע"א עד שבא ר"ע ולימד את ה"א תירא לרבות ת"חכרם טוביה עמ' שכא
נז ע"א ציפור המשולחתאבן ישראל על התורה עמ' נח
נז ע"א רש"י ד"ה רבאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלו
נז ע"א שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורההמאור הגדול (גר"א) עמ' סה, שלו
נז ע"א שמעון העמסוני וכו'פתח טוב עמ' כה
נז ע"א תוס' ד"ה כפרהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמה
נז ע"ב ותוס' ד"ה אם נמצאו וכו'ראה חיים ח"א דף יט ע"ג [סה ע"א קטע ראשון]
נז ע"ב לא אמרה התורהפרי חיים (קנולר) פרשת ראה
נז ע"ב עומד בעיר ויזרקנה חוץ לחומה, ורש"י מדכתיב ושלח וכו' ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסז
נז ע"ב תוס' הרא"ש ד"ה איתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג
נז שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין שבתורה וכו', ומהרש"אדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תמח
נז. את ה' אלדיך תירא לרבות תלמידי חכמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ש
נז. את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חחכמה מאין דף נו ע"ג
נז. את ה' אלהיך תירא, לרבות ת"חערבי נחל (תשסד) עמ' תתקטז
נז. את ה' אלהיך תירא, לרבות ת"חכתנות אור עמ' תצב
נז. את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםארץ צבי (תשע) עמ' קצט
נז. את ה' אלקיך תירא - לרבות ת"חדעת תורה שמות עמ' רכג
נז. את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יג
נז. את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםשבח נעורים עמ' קסו
נז. את ה"א תירא לרבות תלמידי חכמיםדברי אש (כץ) עמ' שטו
נז. את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' שה
נז. ואס"ד מחיים הוא דאסוריןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' סה
נז. כיון שהגיע וכו' עד שבא ר"ע וכו' לרבות ת"חפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קכה-קכז, תלו, ח"ב עמ' יב, סט, תכד, ח"ג עמ' שד, תנט, תרעט
נז. כל צפור טהור תאכלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ער
נז. כפרה כתיב בה כקדשיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג
נז. כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישהדעת תורה דברים ח"א עמ' צב
נז. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה וכו' לרבות ת"חמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לז ע"א
נז. לא אמרה תורה שלח לתקלהגור אריה דברים פי"ד הערה 70
נז. מעגלה ערופה מכשיר ומכפר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלו
נז. נאמר מכשיר ומכפר בפניםפרפרת משה ח"ב עמ' סג
נז. עגלה ערופה שאסורה בהנאהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עו, ח"ד שאלה קיח
נז. על פני השדה ולא ליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריג
נז. צפור המשולחתפרפרת משה ח"ב עמ' נ
נז. צפורי מצורע נאסרים מחייםיבין שמועה (לעוו) עמ' שלט
נז. רש"י - פירש, שירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ער
נז. רש"י - שהי' ירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקוםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רלח
נז. שמעון העמטוני היה דורש כל אתין שבתורהתורי זהב (תשעג) עמ' לח
נז. שמעון העמסוניפרפרת משה ח"ב עמ' שלא
נז. שמעון העמסוני היה דורשפרפרת משה ח"א עמ' י
נז. שמעון העמסוני היה דורש כל אחין שבתורהפני יהושע (תשסא) עמ' קכ
נז. שמעון העמסוני היה דורש כל אתיו שבתורה, עד שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש, עד שבא רבי עקיבא ולימד את לרבות תלמידי חכמיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רע
נז. שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מא
נז. שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתורה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קח
נז. שמעון העמסתי וכו' היה דורש כל אתיםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קלז
נז. תוס' - איסורי הנאה בציפורי מצורעפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סה
נז. תוס' ד"ה הרי רובע ואם תאמר לפי' ר"תברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' סג
נז. תוס' ד"ה וזהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' סג
נז. תוס' ד"ה כפרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג
נז. תוס' ד"ה משעת שחיטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלז
נז. תוס' ד"ה שחטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעז
נז. תניא שמעון העמסוני היה דורש כל אתיו שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש וכו' עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה' וגו' לרבות תלמידי חכמים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רלו, רלח
נז: א"ר יוחנן משום ר' מאיר אמרה שחוט שלי בשלי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמח
נז: אסור לשחוט חולין בעזרהגור אריה ויקרא פ"י הערה 77
נז: את ה' אלוקיך תירא לרבות ת"חחיי נפש ח"ו עמ' פה
נז: בריחוק מקום אתה זובחגור אריה דברים פי"ב הערה 145
נז: בשר בחלב מנא לןגנת אגוז (תשעב) אות ערב
נז: חולין שנשחטו בעזרה מנ"ל דאסור וכו' אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרהעצי חיים - מועדים עמ' שיח, שכב
נז: לא אמרה תורה שלח לתקלהמגדל עוז (תשעח) עמ' תרצה
נז: לא אמרה תורה שלח לתקלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלו, שלז
נז: לא אמרה תורה שלח לתקלהתיבת גמא (תשסז) עמ' קנו
נז: לא מצאנו רוב בע"ח שאסוריםגור אריה ויקרא פ"א הערה 156
נז: צפורי מצורע שנשתלחו מותריןלהורות נתן ויקרא עמ' ל
נז: קדוש יהיה גדול פרע שער ראשו - גידולו יהיה קדוש, אי מה קדש תופס את דמיו וכו'דעת תורה במדבר עמ' מב
נז: רש"י - קדשים שמתו איכא לאו דלא תאכל כל תועבהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמב
נז: רש"י - תי' דאסמכתא הואתיבת גמא (תשסז) עמ' קנז
נז: רש"י ד"ה רבא אמרברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' סו
נח האו' לחבירו צא וקדש לישמחה לאיש (שונשול) דף ל ע"א
נח הנוטל שכרו לדון, דיניו בטליםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רעב
נח מאי הלך ברמאותשמחה לאיש (שונשול) דף כג ע"ד
נח נוטל שכרו לדון דיניו בטליםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רמז, רנ
נח ע"א אשבחינהו וכו' דהוו קיימי אפיתחא דבי רבה וכו'הר המוריה עמ' קמח
נח ע"א מתנות שלא הורמו כמו שהורמו דמי או לאו כמי שהורמו דמירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רו
נח ע"א מתנות שלא הורמו כמו שהורמו דמי או לאו כמי שהורמו דמירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכה
נח ע"א רש"י - טריפה פסולה לטהרת מצורעתועפת ראם (גטיניו) דף מ/ע ע"ד
נח ע"ב האומר לחברו צא וקדש אשהעמודי חיים דף כה ע"ב (עמוד תורה אות מ"ו ד"ה עתה אקום)
נח ע"ב הגונב טבלו של חברו משלם דמי טבלו דברי רבי וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קע
נח ע"ב חטה אחת פוטרת את הכריאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שי
נח ע"ב חיטה אחת פוטרת את הכריתורת מנחם חלק ל עמ' 29
נח ע"ב צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקידשה לעצמו וכו' ובגמ' שנהג בו מנהג הפקר וכו'ברית שלום (תעח) דף טז ע"ג
נח ע"ב צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקידשה לעצמו וכו' ובגמ' שנהג בו מנהג הפקר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קא
נח עד היכן גלגול שבועהשמחה לאיש (שונשול) דף סו ע"ד
נח. בענין איסורי הנאהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 56
נח. המקדש בחולין שנשחטו בעזרהמקראי קדש (תשנג) עמ' שלב
נח. המקדש בתרומות ומעשרותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטו
נח. המקדש בתרומות, ובמעשרות, ובמתנות, ובמי חטאת, ובאפר חטאת הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל. גמ'. אמר עולא טובת הנאה אינה ממוןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ל, לב, לג, לד
נח. חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא לר"שמקראי קדש (תשנג) עמ' רכח, שלח
נח. חולין שנשחטו בעזרה ישרפוחמודי צבי שמות עמ' שמא
נח. חיטה אחת פוטרת את הכרי - תורי"דפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צג
נח. טובת הנאה אינו ממוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז
נח. יהיו בהווייתן יהאאהבת חיים (דייטש) עמ' רנא
נח. כל שאתה מחיה כמוהושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמא
נח. לר"ש חולין שנשחטו בעזרה ישרפוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצח
נח. פרש דבהמת ע"זברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רד
נח. ר"ש ס"ל חולין שנשחטו בעזרה דאורייתאחיי נפש ח"ו עמ' סט
נח. רש"י אבל חילופיהם הן יוצאין לחוליןגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 89
נח. תוס' ד"ה אלמאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסד
נח. תוס' ד"ה וכן חי'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצח
נח: הנוטל שכר לדון דיניו בטליםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לח
נח: הנוטל שכר לדון דיניו בטלין וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
נח: חטה אחת פוטרת את הכריברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ר
נח: לא תונו איש את עמיתו באונאת דבריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רלז
נח: מדאורייתא פוטר את הכרי בחטה אחתשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק ו
נח: מה"ת חטה אחת פוטרת את הכריגור אריה במדבר פי"ח הערה 73
נח: מעכשיו ולאחר ל' יום ובא אחר וקידשה בתוך ל' מקודשת ואינה מקודשתחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כג
נח: מתנות שלא הורמו לאו כהורמו דמיחיי נפש ח"ג עמ' רמד
נח: תוס' ד"ה האומרנוה צדק דף ט ע"ב
נחמיה העמסוני דרש כל אחיםויחי יעקב דף סב ע"א
נט מחשבה מוציא מידי מחשבה ומעשה מוציא מידי מעשה, אתי דיבור ומבטל דיבורפחד יצחק - ראש השנה מאמר כג
נט ע"א אתי דיבור ומבטל דיבורתורת מנחם חכ"ג עמ' 6
נט ע"א ולא אתי דיבור ומבטל מעשהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קפ
נט ע"א ולא אתי דיבור ומבטל מעשהנאוה תהלה עמ' ט, פד, קס, דש
נט ע"א זבינא קמייתא לא מסמנא מילתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלג
נט ע"א לא אתי דיבור ומבטל דיבורצלח רכב עמ' תמא
נט ע"א לא אתי דיבור ומבטל מעשהסמיכה לחיים (סימן ד) דף כד ע"א (ד"ה אמר המחבר)
נט ע"א לא אתי דיבור ומבטל מעשהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכ
נט ע"א לא אתי דיבור ומבטל מעשה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קכ
נט ע"א לא אתי דיבור ומבטל מעשהתורת מנחם חלק מ עמ' 262
נט ע"א מכלל דבל איסורים שבתורה שרוזכור לדוד עמ' לג
נט ע"א עני המהפך בחררה - ובא אחר ונטלה וכו'מעדני אשר נישואין עמ' קנו
נט ע"א עני המהפך בחררהחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכד ע"ג (קטע ראשון)
נט ע"א עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה, נקרא רשעפני חיים (פלג'י) עמ' מו ע"א, עז ע"א, קד ע"ב
נט ע"א עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו וכו' נקרא רשעהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצז
נט ע"א ר' גידל הוה מהפך בההיא ארעאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צח, קעד
נט ע"א רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' יד, שעח
נט ע"א רבין חסידא אזיל לקדושי כו'מראה הגדול ח"א דף קנו ע"א
נט ע"א רבין חסידא אזיל לקדושי ליה איתתא לבריהברית עולם (תשסט) עמ' רח
נט ע"א רבין חסידא אזיל לקדושי ליה איתתא לבריה קידשה לנפשיה וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תטו
נט ע"א רבין חסידא אזיל לקדושי ליה אתתא לבריה, קידשה לנפשיהס' חסידים סי' תתשטז
נט ע"א רש"י ותוס' ד"ה עניחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכד ע"ג (קטע ראשון)
נט ע"א תוס' ד"ה עני, הקשו אמאי ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר ונטלה לא ליהוי השני עני המהפך בחררהמצווה ועושה ח"א עמ' קסט
נט ע"ב כתיב יתן וקרינן יותןלפרקים (תשסב) עמ' שלח
נט ע"ב לא קדשה את עצמהדרכי איש דף פו ע"ד
נט עני המהפך בחררה וכו' ודברי התוס'דברים אחדים (תשמו) עמ' תקנח
נט עני המהפך בחררה וכו' ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף קנו ע"ג
נט עני המהפך בחררהרני ושמחי דף קג ע"ג {במתן תורה הרי מלה"ש היו מהפכין אחריה}
נט עני מהפך בחררהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קט
נט רבין חסידה אזל לקדושי אתתארני ושמחי דף ע ע"ד
נט תוס' ד"ה עני המהפךמשכנות יעקב (נעים) דף קב/קג ע"ג
נט, צ הנושא אשה ואח"כ לומד נקרא לומד בטהרהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רמה
נט. ארעא קמייתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלב
נט. אתי דיבור ומבטל דיבור, ולא אתי דיבור ומבטל מעשהשם יחזקאל עמ' תקי
נט. ושונא מתנות יחיהפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
נט. זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכב
נט. לא אתי דיבור ומבטל מעשהברכת חיים ח"ב עמ' 257
נט. מי שהיה מהפך לקנות ובא אחר לקנות נקרא רשעגור אריה דברים פכ"ה הערה 93
נט. עובדא דרב גידל עני המהפך בחררהחנן אלקים עמ' מא
נט. עני המהפך בחררהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עד
נט. עני המהפך בחררהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ג, קמג
נט. עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשעדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1516, פ"ה הערה 1467
נט. עני המהפך בחררההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
נט. ר"ן בענין עני המהפך בחררהרני ושמחי דף קב ע"ג
נט. רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא א"ל זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלה
נט. רב גידל הוה מהפך בההיא ארעאקול שמואל (קונפורטי) דף יב ע"ב
נט. רב גידל הוה מהפך בההיא ארעה אזל ר' אבא זבנהעצי חיים על התורה עמ' תיד
נט. רב גידל הוה מיהפך בההיא ארעא וכו'עקדת יצחק (שלג) שער פח דף רצא ע"א; ר"ן סביב הרי"ף דף תרמז ע"ב; בית יוסף ח"מ סימן רלו/ז דף רלח ע"ג
נט. רב גידל ורב אבא נזהרו מלרדת לקרקע - ונשארה הפקרבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 11
נט. רש"י - ארעא דרבנן, הפקר לתלמידיםעצי חיים על התורה עמ' תיד
נט. שונא מתנות יחיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפ(כה) {באיזה מתנות מדובר}
נט. שלשים יום רקרושי אשהצמח צבי אגרת סה
נט. תוס' ד"ה ענימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנט
נט. תוס' ד"ה עניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפח
נט: אין דבור מבטל מעשהבני שלשים עמ' קי
נט: אין מחשבה מוציא מידי מעשהמצווה ועושה ח"ב עמ' רפז
נט: אשה אינה בכלל מצות ולמדתםזכרון משלי עמ' קנב אות קנב
נט: דלא אתי דיבור ומבטל מעשהצדקת יוסף עמ' כא
נט: טומאת כלים מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה, מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבהמרפא לנפש בראשית עמ' קפח
נט: מעשה מוציא מיד ואין מחשבה מוציא מידצדקת יוסף עמ' שי
נט: מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבהפרדס מרדכי עמ' רכה
נט: מעשה מוציא מידי מחשבהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרט
נט: קול ודיבור אינם נחשבים, כמעשהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסו
נט: רב אמר מקודשת ואינה מקודשת לעולם ושמואל א' מקודשת וא"מ ער ל' יום, לאחר ל' יום פקעו קידושי שני וגמרו קי' ראשוןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כג
נט: תוס' ד"ה מיד מחשבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
נס ע"א אתי דיבור ומבטל דיבוראסופת מערכות דברים עמ' נד
נשים פטורות ממצות עשה שהז"ג ותוס'קול שמואל (קונפורטי) דף קה ע"ג
ס האומר לאשה הרי את מקודשת ע"מ שאתן ד' זוזרני ושמחי דף צט ע"ג
ס ע"א האו' לאשה הרי א"מ לי ע"מ שאתן לך מאתים זוזאיש אמונים דף סה ע"ד
ס ע"א האומר לאישה הרי א"מ לי ע"מ שאתן י' זוז וכו' ותו' בד"ה אבלאיש אמונים דף יט ע"ג, כט ע"ד
ס ע"א על מנת שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת ויש לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיז
ס ע"א רב הונא אמר והוא יתן וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קסז
ס ע"ב האומר על מנת כאומר מעכשיו דמילחמי תודה דף רנ ע"ב
ס ע"ב על מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקודשת ויש לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיז
ס. אבותינו אכלו מלוחיםמקראי קדש (תשנג) עמ' קצא
ס. אמר ר"י אפי' מאה תופסין בה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפו
ס. בא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר ל'שעורי דעת ספר א עמ' רלד
ס. בדברי המאירי ד"ה המשנה השלישית בא"דוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפד
ס. עולא א"ר יוחנן אפילו מאה תופסין בהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כג
ס. רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתן+ספר החיים (תשנג) עמ' סב*
ס: אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יז
ס: על מנת שאראך בית כור עפרחנן אלקים עמ' פו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמז
סא כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כד
סא ע"א אי בעינן תנאי כפול כתנאיפני חיים (פלג'י) עמ' מח ע"ב
סא ע"א בעינן שיהיה התנאי קודם להמעשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות טו
סא ע"א בעינן תנאי כפוללחמי תודה דף רמ ע"א
סא ע"א ד' מאיר אומד כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, שנאמר 'ויאמר אליהם אם יעברו בני גר ובני ראובן', וכתיב 'ואם לא יעברו חלוצים'כתב סופר אגדות כאן
סא ע"א כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאילחמי תודה דף רלד ע"ב
סא ע"א כל תנאי שאינו תנאי בני גד ובני ראובןבנין שאול עמ' קמז
סא ע"א מחלוקת אי בעינן תנאי כפול כתנאי בני גד ובני ראובןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלה, ח"ג עמ' צב-צג
סא ע"א ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובןזכר דוד על התורה עמ' קמג
סא ע"א תנאי בני גד ובני ראובןפניני יחזקאל עמ' תקיד
סא ע"א תנאי מבטל מעשהפתח טוב עמ' רלה
סא ע"א תנאי שאינו כפל תנאי בטלבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות עה
סא ע"ב בעינן תנאי כפולחכמת התורה בחוקותי עמ' ק, רסו, שלג
סא ע"ב בשלמא לר"מ היינו דכתיב אם בחוקותיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקי
סא ע"ב כל תנאי שאינו כו' ודברי התוס' ז"ל ד"ה בשלמא כו' שמתוך פרש"י מש' כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכט דף רסט ע"ג
סא ע"ב כמה תנאים בתורה אינם בתנאי כפולבאר שרים פרשת יתרו דרוש ו אות א
סא ע"ב מאי חרב תאכלו, אמר רבא מילחא גללניתא נהמא דשערי וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קה
סא ע"ב סד"א היכא דניחא לדידהו ולא ניחא לדידה ניתו בע"כ קמ"למעשה רוקח (ר"א רוקח) חיי ח ע"ג
סא ע"ב סד"א היכא דניחא לה לדידה ולא ניחא להו לדידהו מייתי בע"כ קמש"לרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיד
סא ע"ב תוס' ד"ה אידברי שאול במדבר עמ' רפה
סא ע"ב תוס' ד"ה אי לא וכו'ברכת אבות עמ' רטז
סא ע"ב תוס', שבועת אליעזר לאברהם אם הי' אפי' אם לא ירצו ליתן לו שלא יקח מבנות כנעןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיא
סא תנאי כפולפרי אהרן (פסין) עמ' 89
סא. איצטריך ואם לא תאבה האשה וגו' דסד"א אם המשפחה יתרצו והיא לא תרצה יקחה בעכ"ח קמ"למרפא לנפש בראשית עמ' קס
סא. אם בחקתי תלכו ואם תאבו ושמעתם הוי בדרך תנאימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריט
סא. אף בארץ כנען לא ינחלומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רעז
סא. בכל תנאי בעינן תנאי כפולגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שעה
סא. בשלמא לר"מ היינו דכתיבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנה
סא. בשלמה לר"ח היינו דכתיב אם תיטיבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שפ
סא. הוא יתחטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שפ
סא. כל תנאי שאינו כתנאי ב"ג וב"ר אינו תנאייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפג
סא. כל תנאי שאינו כתנאי בני גדוזאת התורה עמ' כו
סא. כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאילהורות נתן במדבר עמ' שיא, שטו
סא. כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רס
סא. כפל ואם לא תשמעו וכו', או כדי שיהיה תנאי כפול, או דהוה אמינא לא עונשא ולא אגראערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצד
סא. כתנאי בני גד ובני ראובןתשבי (תשסה) עמ' רפ שורש תנאי
סא. מחלוקת ר"מ ורחב"ג אי בעי תנאי כפול או לאעצי חיים על התורה עמ' שע
סא. מכלל לאו אתה שומע הן ובתוד"ה בשלמאחנן אלקים עמ' ל, לא, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מא
סא. פלוגתא אי בעינן תנאי כפולערבי נחל (תשסד) עמ' תרכ
סא. ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תפב
סא. רבי מאיר אומר בל תנאי שאינו בתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות טו
סא. רמ״א כל תנאי שאינו כתנאי ב״ג וב״ר אינו תנאימעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סד
סא. תנאי כפול נלמד מבני גד וראובןשיחות לספר במדבר עמ' רפו
סא. תנאי קודם למעשהצדקת יוסף עמ' כא
סא: אם בחקותי תלכו ואם בחקותי תמאסו דכפל לתנאי'עצי חיים על התורה עמ' תנט
סא: אם תאבו ושמעתם הו"א אם תמאנו לא האי ולא האיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנד
סא: אם תטיב ואם לא תטיב וכו' לר' חנינא דלית תנאי כפול למהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כו, נב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ז
סא: בשלמא לר"מ היינו דכתיב אז תנקה מאלתי אלא לרחב"ג למה לי איצטריך סד"א היכא דניחא לה לדידה ולא ניחא ליה לדידהו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קעו
סא: בשלמא לר"מ היינו דכתיב אם תאבו ושמעתם וגו' ואם תמאנו ומריתם וגו' אלא לר"ח בן גמליאל דאמר מכלל הן אתה שומע לאו למה לי כפל לשוןברית אברם עמ' תקיז
סא: בשלמא לר"מ היינו דכתיב אם תיטיבמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפב
סא: בשלמא לר"מ היינו רב' אם בחוקותי תלכו וא"ב תמאסו אלא לר"ח בן גמליאל למ"ל, איצטריך סר"א אם בחוקותי תלכו ברכה וא"ב תמאסו לא ברכה ולא קללה קמ"לחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמא
סא: בתוד"ה אייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ערה, רפב, רפד
סא: דיני תנאי ילפינן מבני נד ובני ראובןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצד
סא: דכתיב אם תיטיב שאת וגו' אז תנקה מאלתיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שע {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סא: היינו דכתיב אם בחקתי תלכו ואם בחקתי תמאסומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פב
סא: ואם לא תאבה האשה ל"ל וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קסח
סא: ולא ניחא לדידה נייתה בעל ברחהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמג-רמד(יח) {הא אינה מתקדשת אלא לדעתה}
סא: ונקית משבועתי חד להיכא דנתרצית היא ולא נתרצו קרוביםחנן אלקים עמ' כו
סא: לא נייתי בעל כרחםדברי יואל פ' חיי שרה דף תעח ע"א
סא: למאן דמצריך דוקא תנאי כפול למה נאמר ברכה וקללה בפי בחקותי הא מכלל הן נשמע לאוצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קצ
סא: לר"מ בעינן תנאי כפולנזר הקדש ח"א עמ' תכד, ח"ב עמ' תרכו
סא: מכלל לאו אתה שומע הןגור אריה במדבר פ"ה אות כז
סא: עסוקין באותו ענין - ריטב"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' רמז
סא: פטר אברהם את אליעזר משליחותו אם לא תתרצהיוסף לקח עמ' פא
סא: רבי חנינא בן גמליאל לא בעינן תנאי כפול והכתיב אם תאבו אם תמאנוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלג ע"ד
סא: רש"י ד"ה בשלמא, ותוס' ד"ה בשלמאפרדס מנחם עמ' מ
סא: תוד"ה בשלמא. ונקית משבועתי זאתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עח, פז
סא: תוס' ד"ה אי לא כתב ארץ כנעןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
סא: תוס' ד"ה בשלמאגור אריה בראשית פכ"ד הערה 44
סא: תוס' ד"ה בשלמא ונקית משבועתי זאת. האם היה ב' שבועותערבי נחל (תשסד) עמ' קעט
סא: תנאי בני גד ובני ראובןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
סב האו' לאשה הרי א"מ לי וכו' ורש"יאיש אמונים דף ב ע"ב
סב ע"א מאי חרב תאכלועולם ברור פרק מח
סב ע"א אם לא שכב איש אותך הנקי ואם שכב חנקי ובתוס' ד"ה בשלמאצמח צדקה עה"ת עמ' רכ
סב ע"א בצלים קשים לגוף כחרבותשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' שיד
סב ע"א האומר לשפחה הרי את מקודשת לי וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 356
סב ע"א חנקי כתיבדברי שאול במדבר עמ' כג
סב ע"א כל שבידו לאו כמחוסר מעשהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמג
סב ע"א מעיקרא בהמה השתא דעת אחרת מקנהחכמת התורה אמור עמ' רלז
סב ע"א רש"י ד"ה ה"ד אם לא שכבשמחה לאיש (שונשול) דף קא ע"ד
סב ע"א תוס' בשלמא לרחב"גדרשות מהר"ם חביב עמ' שנד
סב ע"א תוס' ד"ה אין תורמיןאחרית השנים עמ' נח, נט
סב ע"א תוס' ד"ה בשלמא לרחב"ג וכו' ומהרי"ט וט"זלשון ערומים לשונות הרא"ם דף ד ע"ב
סב ע"א תור' ה בשלמאהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלז
סב ע"ב הרי את מקודשת לאחר שאשחרריך מעיקרא בהמה, השתא דעת אחרתאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רצב
סב ע"ב ואלא הא דאמר ר"ה הנותן פ' לאשתו כו'שם שלמה דף י ע"ב
סב ע"ב ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיעת לעשות חלק א כלל ג שאלה כח
סב ע"ב ותוס' ד"ה גרלב חיים חלק ג (סימן כח) דף מ ע"א (ד"ה א)
סב ע"ב מניח אני את כל אמנות שבעולם ואין אני מלמד את בני אלא תורהעת לעשות חלק א כלל ג שאלה ל
סב ע"ב ר' יוחנן ס"ל איך אדם מקנה דשלבל"עחיי נפש ח"ב עמ' רסד
סב ע"ב תוס' ד"ה גר וכו'ברכת אבות עמ' כז, כט
סב ע"ב תוס' ד"ה גר צריך ג'שעת הכושר דף עה ע"א
סב ע"ב תוס' ד"ה וא"ר חנינה וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לה ע"א
סב. אין תורמין מן התלוש על המחוברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעה
סב. אם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי לר"מ חנקי מיבעי לי' א"ר תנחום הנקי כתיבעצי חיים על התורה עמ' תלד*
סב. אם שכב חינקייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפ
סב. הא אם שכב חנקיגור אריה במדבר פ"ה אות כז
סב. האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירילהורות נתן ויקרא עמ' רכו
סב. הו"א לקדשים אבל לתרומה בחר סגיגור אריה במדבר פי"ט אות כא
סב. היינו דכתיב הנקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לח
סב. הנותן שתי פרוטות לאשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמו
סב. כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמיבישורון מלך ח"א עמ' ריט
סב. כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמידברי יואל פ' ויחי דף תקיח ע"ב
סב. כל שבידו לאו כמחוסר מעשהפנים מסבירות עמ' של
סב. סד"א שלישי למעוטי שניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צו
סב. תוס' ד"ה אלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמט
סב. תוס' ד"ה בשלמאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמא
סב. תוס' ד"ה בשלמאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנט
סב. תוס' ד"ה בשלמא, ק' דהא בעינן הן קודם ללאו ובסוטה לאו קודם להןעצי חיים על התורה עמ' תלד
סב. תוס' ד"ה הנקי, ק' לרש"י הוי מעשה קודם לתנאיעצי חיים על התורה עמ' תלד
סב: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שפה
סב: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםדברי יואל פ' תזריע דף חצר ע"ב
סב: אפי' למ"ד וכו' מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולמצווה ועושה ח"ב עמ' רצז
סב: גר צריך שלשה, דמשפט כתיב ביהדברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעו
סב: הנותן פרוטה לאשה ואמר לה הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשיךכרם חמד (תשסו) עמ' טז, יז
סב: הניח חנוני את נרו מבחוץ וכו' ובנר חנוכה פטורדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רמח
סב: לכשיתלשו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצז
סב: לר"י נהי דבידו לגרשה בידו לקדשהחיי נפש ח"ג עמ' רפט
סב: מי יימר דמזדקקי ליה הני תלתאמאורי שערים עמ' רצב
סב: שפחה שנשתחררה מעיקרא בהמה והשתא דעת אחרתמרפא לנפש בראשית עמ' קפז
סב: תוס' ד"ה גר - אם כן דגר צריך שלשה נבעי מומחיןדברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעו
סב: תוס' ד"ה גר, ולדורותיכם משמע לדורות עולםדברי יואל פ' צו דף קנו ע"א
סג ע"א אינה לשכירות אלא לבסוףרנת יצחק ישעיה עמ' שסג
סג ע"א אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
סג ע"א בשכר שארכיבך על החמור שאושיבך בקרון או בספינה מקודשתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ריא
סג ע"א המקדש האשה על מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת ואם לאו אינה מקודשת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מד
סג ע"א על מנת שאדבר עליך לשלטון וכו' והוא שנתן לה שוה פרוטההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רו
סג ע"א קדשתי את בתי וכו' אמר רב וכו' רב אפי וכו' מרפסן איגרי וכו'תורת לוי יצחק עמ' קנב
סג ע"א רבעו הקדוש הנקרא רבי ושמו המיוחד לו רבי יהודה הנשיאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' מט
סג ע"א שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועלתורת לוי יצחק עמ' קנ
סג ע"ב אין אדם חוטא ולא לוטיול בפרדס ח"א עמ' ע
סג ע"ב אין אדם חוטא ולא לותהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה יב
סג ע"ב אין אדם חוטא ולא לוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' טז
סג ע"ב האומר הרי את מקודשת לי ע"מ שלא ימחה אבאחכמת התורה אמור עמ' מו
סג ע"ב התם מעיקרא בהמה השתא רעת אחרת וברשב"אשפע חיים - נישואין עמ' קצג
סג ע"ב ורש"י ותוס' ד"ה בניחיים ושלום חלק א (סימן ל"ו) דף פ"ט ע"ב (קטע ראשון)
סג ע"ב פני יהושע (ע"א נגד רוב)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכא
סג ע"ב תוס' ישנים ד"ה בנישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
סג ע"מ שאדבר עליך לשלטון ומ"ש התוספות דף נ"ב ד"ה המקדש וכו'שני אליהו דף מ ע"א-ע"ב
סג. אמר ר"נ אני מניח כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה וכו' ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תריט, תרכ
סג. וכי יש אהובה לפני המקום או שנואה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרלז
סג. ע"מ שאדבר עליך לשלטוןשומע תפלה ח"ב עמ' מב
סג. ע"מ שירצה אבא ומתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשב
סג. תוס' ד"ה בני זהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כה
סג: אין אדם חוטא ולא לודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 183
סג: אין אדם חוטא ולא לונתיב התשובה עמ' קכג הערה 24
סג: אין אדם חוטא ולא לושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסה
סג: אם סוקלין ע"פ האב שאומר שקדש בתו לפלונייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
סג: במהרי"ט איגלאי מילתא למפרע שהיה גדול בשעת ההתראהגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 68
סג: האב אמר בני זה בן ט' וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' צח
סד ע"א דג' כתרים הן כתר תורה כונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצג
סד ע"א חזקה שליח עושה שליחותודרכי התשובה עמ' נו
סד ע"א יש לי בנים נאמןכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ד
סד. אם גדולה שבגדולותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרכד
סד. אמר בשעת מיתה יש לי בנים נאמן ופוטר אשתו מן החליצהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפ
סד. רבי עקיבא סבר אין קידושין תופסין בחייבי לאוויןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שז
סד. תוס' ד"ה נאמץמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעא
סד: המקדש בתו סתם אין בוגרות בכללעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
סד: ורש"י ד"ה בההיאחנן אלקים עמ' לט
סד: מי שיש לו שתי כיתי בנותחנן אלקים עמ' רכט
סד: רש"י ד"ה דלאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שמז
סד: רש"י ד"ה דמוחזקמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שמז
סד: תוס' ד"ה רבי סברחמודי צבי מועדים עמ' נג
סד: תוס' ד"ה רבימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שמח
סה בנך הבא מבתך קרוי בנך ואין בנך הבא וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רנד
סה האומר לאשה קדשתיךרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף נא ע"א
סה ע"א האומר לאשה קדשתיךרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף נ"א ע"א (אה"ע סימן קלב ד"ה אנא נפשאי)
סה ע"א היא אומרת קדשתניכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ד
סה ע"ב א"ל התם לא קא חייב לאחריני הבא קא חייב לאחריניזכור לדוד עמ' קז
סה ע"ב בסוגיא דע"א נאמן באיסוריןחיי נפש ח"ב עמ' רמו
סה ע"ב המקדש בעד אחדחיים ושלום חלק א (סימן כב) דף מ"א ע"א (ד"ה עוד)
סה ע"ב סהדי לשקרי עבידימפעלות אלקים (תשנג) עמ' שד
סה ע"ב עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםזאת ליעקב דברים עמ' פח, שלג
סה ע"ב רש"י, כי הוא זה, הודאת בע"ד כמאה עדיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ל
סה ע"ב תוס' ד"ה נטמאותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכ
סה רשב"אבריכות המעיין עמ' רכג
סה. המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיןדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ג
סה. המקדש בעד אחד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
סה. חב לאחריניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכד
סה. לא ניחא לי למיתסר בקריבתיהמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
סה. נימא בקידושין הודאת בעל דין כמאה עדיםפנים מסבירות עמ' תלה
סה. עד דמיפני פסחאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
סה. שתיהם מודים בקידושין ואין עדיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תכ
סה: א"ל ע"א נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
סה: האומר לאשה קדשתיךמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לב
סה: הודאת בעל דין כמאה עדים דמימבשרת ציון ח"ב עמ' קסב
סה: המקדש בלא עדים אעפ"י ששניהם מודים בדבר אין חוששין לקידושיושם יחזקאל עמ' תקיח
סה: ילפינן דבר דבר מממוןבישורון מלך ח"א עמ' קכא
סה: ילפינן דבר דבר מממוןערבי נחל (תשסד) עמ' שפב
סה: לא איברי סהדי אלא לשיקראמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכז
סה: לא איברי סהדי אלא לשקריעצי חיים - מועדים עמ' רלג
סה: לא איברי סהדי אלא לשקריעצי חיים על התורה עמ' תי
סה: תוס' ד"ה נטמאופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לד
סה: תוס' ד"ה נטמאומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קב
סו התורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ליטול יטולאשל חיים ח"א פתיחה עמ' 8
סו ו' דשלום קטיעאמשכנות יעקב (נעים) דף קעטו ע"ג
סו ו' דשלום קטיעאאשל חיים ח"א עמ' קנז-קנח
סו חלל שעבד עבודה בשוגג נרצה הקרבןגבעת שאול (בראך) עמ' שלו
סו ע"א אבותינו היו אוכלים מלוחים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצא ד"ה והנה
סו ע"א אי מהימן ליה כבי תריחקקי לב חלק א (סימן מו) דף ע"ט ע"א (קטע ראשון)
סו ע"א אמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך רב לך כתר מלכותיחי המלך עמ' יז
סו ע"א אמר תורה מונחת בקרן זוית וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' רלה
סו ע"א בצק שבין עיניהםמנחת קנאות עמ' פט
סו ע"א הנח כתר כהונה(ובמהרש״א)ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמ
סו ע"א הציץ הוא כתר הכהונהציץ השדה - שדי יער עמ' קמא, קמג
סו ע"א ויהרגו כל חכמי ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רס
סו ע"א ותורה וכו' הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית וכו'צלח רכב עמ' רכט
סו ע"א כאלעזר בן פועירהמנחת קנאות עמ' קי
סו ע"א מהרש״א ביאור ״כתר שם טוב״ציץ השדה חנוכה עמ' קד
סו ע"א מעשה בינאי המלך וכו' הקם להם בציץ שבין עיניך וכו'תשובה מיראה עמ' נט
סו ע"א מעשה בינאי המלך וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' עב, קנה
סו ע"א מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצ ד"ה אמרו
סו ע"א פסלו את ינאי המלך מן הכהונהדברי שאול בראשית עמ' תקלו
סו ע"א רב לך כתר מלוכה הנחדברי שאול בראשית עמ' תקלז
סו ע"א רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כו
סו ע"א רב לך כתר מלכות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסח
סו ע"א רב לך כתר מלכותעיונים במשלי עמ' עז, תקפד
סו ע"א רשב"א (ברי בתו"ת)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכב
סו ע"א תוס' ד"ה הקם, לרי' סגי בלבישת ציץ לחוציהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכב
סו ע"א תוס' ד"ה מאי חזית ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
סו ע"א תורה מונחת בקרן זויתלחמי תודה דף קג ע"א, רכו ע"ב
סו ע"א תורה מונחת בקרן זוית בל הרוצה ללמוד יבוא וילמודשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלו
סו ע"א תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ללמוד יבוא וילמודתורת מהרי"ם שמות עמ' קכ
סו ע"א תורה מונחת בקרן זויתבל הרוצה ליטול יבא ויטוללדור ולדורות ח"א עמ' שלט
סו ע"א תורה מונחת כו' כל הרוצה יבא וילמודדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ריד, שיז, שסח
סו ע"ב אמר ליה ר' טרפון עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג
סו ע"ב את בריתי שלום - כשהוא שלם ולא כשהוא חסר וי"ו דשלום קטיעאאסופת מערכות במדבר עמ' רמה
סו ע"ב בין זרע כשר בין זרע פסולמנחת מרדכי עמ' שז
סו ע"ב בן גרושה ובן חלוצה מנלןדרכי איש דף כט ע"ד
סו ע"ב בן גרושה ובן חלוצה עבודתו כשרה, ובדרשות הגט' בזהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכה
סו ע"ב בעל מום דעבודתו פסולה דאמר קרא וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' פב (מהדו"ב עמ' רח)
סו ע"ב בעל מום דעבודתו פסולה מנ"ל וכו'ברית שלום (תעח) דף קב ע"ד
סו ע"ב בעל מום דעבודתו פסולה מנ"ל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרנז
סו ע"ב בעל מום עבודתו פסולה מנ"ל, אר"י א"ש דאמר יקרא לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנא, רנז
סו ע"ב בעל מום שעבד עבודתו פסולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעא
סו ע"ב בריתי שלום ו' קטיעאכנפי יונה (תשנח) מאמר המלואים
סו ע"ב היה משמש ונודע שהוא בן גרושה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רצד
סו ע"ב הפורש ממך כפורש מחייםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רכא, רפא
סו ע"ב ו' דשלום קטיעאעיונים במשלי עמ' רפד
סו ע"ב וא"ו דשלום קטיעא, ריטב"אדברי שאול במדבר עמ' רלד
סו ע"ב ובן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשירה מנלן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' צט ד"ה אל
סו ע"ב ודקאמרת אמאי מהימן דאמר ליה שלח אחוימגילת סמנים עמ' סח
סו ע"ב וי"ו דשלום קטיעא הוא, ובריטב"אאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסז-רסח
סו ע"ב וי"ו דשלום קטיעה היאאש דת (אסאד) עמ' שנט
סו ע"ב וי"ו דשלום קטיעה היארנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכב
סו ע"ב וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הולד כמותה וכו' ולד שפחה ונכריתבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קפב
סו ע"ב וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הולד כמותהתורה אור (באנדי) עמ' שמא
סו ע"ב ולד נכרית כמותהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לז
סו ע"ב כהן שנתחלל ועבדיחי המלך עמ' ח
סו ע"ב כל הפורש ממך כפורש מן החייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריט
סו ע"ב כל מקום שיש קדושין ואין עבי רה וכו' וכל מקום וכו' וכל מי וכו' וכל מי וכו'תורת לוי יצחק עמ' קנח
סו ע"ב כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 101
סו ע"ב כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכרתורה אור (באנדי) עמ' שמד
סו ע"ב כל שאין לה עליו קידושין [הולד ממזר]. מנא הני מילי וכו' אשכחן אחות אשה שאר עריות מנלן ילפינן מאחות אשה וכו' אמר קרא כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הוקשו כל העריות כולם לאחות אשה מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין אף כל עריות כולם לא תפסי בה קידושין אי הכי אפילו נדה נמי וכו' איכא לאקושה לנדה ואיכא לאקושה לאחות אשה מאי חזית דמקשת להו לאחות אשה אקשה לנדה קולא וחומרא לחומראדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מד
סו ע"ב כשהוא שלם ולא כשהוא חסרדברי שאול ויקרא עמ' קלו
סו ע"ב מקוה שנמדד ונמצא הסר וכו' ר"ט מטהר ור"ע מטמא וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' יא
סו ע"ב ר"ע ס"ל מקוה פסולה ביחיד דע"א נאמן באיסוריןחיי נפש ח"ב עמ' רמח
סו ע"ב ריצוי - לשון זה נופל על בדיעבדישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מא
סו ע"ב שפחה ולדה כמותהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סא, סז, סח, תולדות אות י, וישלח אות כ, וישב אות לב, מט, נב, נח
סו ע"ב תוס' ד"ה ולזרעו אחריודרכי איש דף ב ע"א, כט ע"ד
סו ע"ב תוס' ד"ה ולזרעו אחריו וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כא ע"א
סו עקיבא כל הפורש ממך פורש מן החייםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קז
סו עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החייםבין המשפתים בראשית עמ' מט
סו רשב"א לענין בן גרושהרני ושמחי דף קמב ע"ב
סו שמעון בן שטח החזירן בפלפולומנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה עתה, ד"ה ואמרו
סו תוס' ד"ה בן גרושהרני ושמחי דף קמב ע"א
סו תוס' ד"ה ולזרעו אחריומשכנות יעקב (נעים) דף קעו ע"ב
סו תינח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאיאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 387
סו. א"א היא היא ונאסרת על בעלה ובתוס'שעורי דעת ספר א עמ' רל
סו. אשתו זנתה בע"א אי מהימן לך כבי תרי אפקהחנן אלקים עמ' נב, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפב
סו. בעל מום ועבודתו פסולהילקוט דברי חכמים במדבר סי' קנט
סו. האי סמיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סו
סו. ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבע"פתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסב הערה 1
סו. ההוא סמיא שאמר לו ע"א אשתך זנתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
סו. המעשה בינאי המלך שהרג את החכמיםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכד
סו. הקם להם בציץ שבין עיניךשו"ת מהרי"ט (תב) דף נ ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד דף נח ע"ג
סו. הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבא וילמודדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1280
סו. התורה כרוכה ומונחת בקרן זוית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 423
סו. ויהרגו כל חכמי ישראל והי' העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנהדברי יואל מועדים ח"ד דף שכג ע"ב
סו. ותורה מה תהא עליה, הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מה ע"א
סו. ינאי המלך רב לך כתר מלכותהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' לד
סו. כל הרוצה ללמוד וכו' מיד נזרקה בו אפיקורסות וכו'דברי יואל פ' בהר דף שנח ע"ב
סו. כל הרוצה ללמוד יבאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' נג
סו. כל הרוצה ללמוד יבוא וילמדרנת יעקב עמ' שמה
סו. כל הרוצה ללמוד יבוא וילמדתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכב - ר"ש משאש
סו. לימור תושב"כ אינו מזקיק חכמי התורהגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 66, דברים פ"ד הערה 24
סו. לכתוב תורה שבע"פאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ד פסוק כז מס' 2
סו. לץ לב רע ובליעל ואלעזר בן פועירא שמו הואמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפב
סו. מהימן כבי תרידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צה ע"א, קכ ע"ב
סו. מעשה בינאי המלך וכו' עד שבא שב"שתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שפה, תע
סו. מעשה בינאי המלך, לבם של פרושים עליך, הקם להם בציץ שבין עיניךמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עח {הציץ מרצה על עזות מצח, ועל מיעוט עזות דקדושה, וכשיראוהו חכמים בודאי ימחו כנגדו, ויתעוררו לעזות דקדושה }
סו. עד אחד אמר אשתך זנתה נאמןפנים מסבירות עמ' קלז
סו. רב לך כתר מלכותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סו
סו. רב לך כתר מלכותשו"ת הסבא קדישא ח"ב אהע"ז סי' יב
סו. רש"י - תורה מונחת בקרן זוית, הרי ס"ת כרוכה ומונחת בתוכה המצות ולא ישתכחותפארת צבי בראשית עמ' תשסד
סו. רש"י ד"ה סמוךערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רלג
סו. רש"י ד"ה סמוךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
סו. רש"י ד"ה סמוך אהניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לו
סו. שאל ינאי המלך אבותינו היו אוכלין מלוחיםמקראי קדש (תשנג) עמ' סא
סו. שורך נרבע והלה שתק נאמןפנים מסבירות עמ' תיא
סו. תוד"ה הקםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלז
סו. תוס' ד"ה אמרערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לט
סו. תוס' ד"ה מאיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רלג
סו. תורה כרוכה ומונחת בקרן זויתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 1
סו. תורה כרוכה ומונחת בקרן זוית, כל הרוצה ללמוד יבא וילמודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרע הערה 61, תתרפ הערה 40
סו. תורה מה תהא עליהמאורי שערים עמ' עב
סו. תורה מונחת בקרן זויותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכג
סו. תורה מונחת בקרן זויות וכל הרוצה ליטול יבוא ויטולהישר והטוב (תשסג) עמ' שעב
סו. תורה מונחת בקרן זויתתפארת צבי בראשית עמ' תקנד, תשסד
סו. תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה ילמודמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צח
סו. תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה ליטול יבא ויטולמאמרי שלמה ח"א עמ' קסד
סו. תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קכב
סו. תורה מונחת בקרן זוית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמודחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שיג, שכב, ח"ב עמ' קב
סו. תינח תורה שבכתב תורה שבע"פ מאי תהא עלהדברי יואל מועדים ח"ד דף רנח ע"א
סו: א"ל ר"ט עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםיגל יעקב (תשנג) קרח אות סה
סו: אות ר דשלום קטיעה הואלהורות נתן במדבר עמ' רסד, רסה
סו: אין קירושין תופסין בחייבי כריתותגור אריה ויקרא פכ"א הערה 109
סו: אמר ליה ר' טרפון עקיבא כל הפורש ממך כאילו פורש מן החייםפרי נפש חיה ח"ב עמ' עב
סו: אמר רב נחמן וי"ו רשלום קטיעה היאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רחצ
סו: אמר רבי טרפון לרבי עקיבא: כל הפורש ממך וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יח
סו: את בריתי שלום בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסרדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קפט
סו: ב"ג וב"ח עבודתן כשרהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכא-רכד
סו: בן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשירה מנלן ותוס' ד"ה ולזרעו אחריוכרם חמד (תשסו) עמ' קלד
סו: בן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשרה מנא לןשו"ת מהרי"ט (תב) דף נ ע"ד
סו: בעל מום דעבודתו פסולה מנ"ל דכתיב את בריתי שלום ולא כשהוא חסרעצי חיים על התורה עמ' רעט
סו: בעל מום דעבודתו פסולה מנ"ל וכו'כתנות אור עמ' תקיא
סו: בעל מום דעבודתו פסולה מנא לן וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת פנחס דף נה/צה ע"א
סו: בעל מום דעבודתו פסולה מנלן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסז, שסט
סו: בעל מום עבודתו פסולה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תק
סו: הבא על הנכרית וולדה כמותהפחד יצחק סוכות מאמר יב
סו: הבא על הנכרית וולדה כמותהפחד יצחק פסח מאמר מט
סו: הבן הולך אחר הזכרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכח
סו: הולד כמותה ואיזה זה זה וולד שפחה ונכריתקשוטי כלה ח"י אות עזר
סו: היה עומד ומקריב וכו' ופועל ידיו תרצהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקא
סו: הנני נותן לו את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר וכו' וי"ו דשלום קטיעה הואפאר יעקב ח"ב עמ' תרפה, ח"ג עמ' שיז, תריא
סו: הנני נותן לו בריתי שלום ו' קטיעא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכז
סו: הפורש ממך כפורש מן החייםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קז
סו: ו' דשלום קטועא הואהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נג אות כז
סו: ו' דשלום קטיעאשבח נעורים עמ' קנ
סו: ו' דשלום קטיעהלקחת מוסר ח"א עמ' תקכד
סו: ו' דשלום קטיעה היאים שמחה עמ' תקז
סו: ו' קטיעה דשלום שניתנה לפינחסמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שלו
סו: ו' דשלום קטיעאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסז, רפא
סו: וא"ו דשלום קטיעא היאפרדס מנחם עמ' קב
סו: וי"ו דשלום קטיעאתורת יחיאל במדבר עמ' שנז
סו: וי"ו דשלום קטיעא היאשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות ג, פנחס אות ו
סו: וי"ו דשלום קטיעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כא
סו: ויו דשלום קטיעא היאעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת פנחס דף קח ע"א
סו: וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הוולד כמותה ואיזה זה וולד שפחה ונכריתחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלט, שמו
סו: וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הוולד כמותה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שז, שכג, שעג
סו: וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הוולד כמותהחמודי צבי שמות עמ' סג, קט
סו: וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הולד במותה, ואיזה זה זה ולד שפחה ונכריתשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קעז
סו: וכן מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין וכו' וולד שפחה ונכריתחמודי צבי בראשית עמ' קמה, קסז, קסח, קעה, קעז, רא, שנג, שעב, תא, תד, תו, תצד, תצח
סו: ולד שפחה הולד כמוהתורי זהב (תשעג) עמ' כו
סו: ולד שפחה ונכריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מב
סו: ולד שפחה כמותהשם יחזקאל עמ' שמ, שנה
סו: ולדה כמותהפחד יצחק פסח מאמר פא
סו: זה ולד שפחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסו
סו: זה כשר ונתחללרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שב
סו: חלל שעבד עבודתו כשירהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 26 עמ' צו
סו: ילד שפחה כנענית כמוהגור אריה שמות פכ"א הערה 251
סו: כ"מ שיש קידושין ואין עבירהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלט
סו: כהן ב"ג שעבד עבודתו כשרה דכתיב ופועל ידיו תרצהמקראי קדש (תשנג) עמ' שמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
סו: כהן שהיה משמש ונודע שהוא בן גרושהתיבת גמא (תשסז) עמ' רנו
סו: כל הפורש ממך בפורש מן החייםשיחות ר' ראובן עמ' עח, קפו, קפז
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 822, 872, 1009, 1031, 2007
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםחכמה ומוסר ח"א עמ' פד
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםלהורות נתן בראשית עמ' קכב
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםעלי שור ח"ב עמ' תקלב
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ח
סו: כל הפורש ממך כפורש מן החייםפחד יצחק שבועות מאמר ד
סו: כל הפורש מן התורה כאילו פורש מן החייםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קעט
סו: כל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הולד כמוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנו
סו: כל מקום שיש קדושין ויש עבירה הוולד אחר הפגום ואם אין עבירה וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעו
סו: כל מקום שיש קידושין ויש עבירה וכו'כתנות אור עמ' תריא
סו: מכאן לבעל מום שפסול לעבודהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקח
סו: נודע שהוא בן גרושה עבודתו כשרהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעט
סו: נכרית שילדה מישראל הולד הולך אחריהגור אריה דברים פכ"א הערה 26
סו: עבודת חלל אינה מחללתפנים מסבירות עמ' רכה
סו: עמי הארץ אינם חיים כו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' סט
סו: עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קז
סו: עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםמחשבת מוסר ח"א עמ' תסד
סו: עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החייםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1054
סו: קדושין תופסין בחייבי לאויןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פח
סו: קידושין אי תופסין בחייבי לאויןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
סו: ר' טרפון אמר על ר' עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 98
סו: רש"י ד"ה הנני נותן לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסז
סו: שבח ר' טרפון לר' עקיבאפרי אהרן (פסין) עמ' 90
סו: שלום כשהיא שלם ולא כשהיא חסרפעולת גבר עמ' רלב ד"ה לכן אמור
סו: שלם וי״ו קטיעהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רמג
סו: תוס' ד"ה ולזרעופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיט
סוף מכילתין במשנהמנחה חדשה (חן טוב) פרשת לך
סז כל מקום שיש קידושיןצוף דבש (לוין) מאמר ד
סז ע"א באומות הלן אחר הזכררנת יצחק שמואל עמ' רפז
סז ע"א גבי אומות הולד הולך אחר הזכרלחמי תודה דף מה ע"ב
סז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
סז ע"ב באומות הלך אחר הזכרמנחת מרדכי עמ' שלא
סז ע"ב הולכים אחר האבדברי חנינא - רפואה עמ' פ
סז ע"ב הוקשו כל העריות לאחות אשהמנחת מרדכי עמ' כז
סז ע"ב כל עריות כולם לא תפסי בה קידושיןלמדנות (תשנח) פ' אחרי מות אות ע
סז ע"ב לאיש אחר לאחרים ולא לקרוביםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 102
סז ע"ב מן האומות שבא על כנעניתרנת יצחק תהלים עמ' סז
סז ע"ב מנלן דאין קידושין תופסין באשת אישימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפד
סז ע"ב מנלן דלא תפסי קידושין בחיי"בתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו
סז ע"ב קידושין בחייבי כריתות ומיתות בי"דמנחת מרדכי עמ' ג
סז. באומות הלך אחר הזכרהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ס
סז. תנא איזו זו, למעוטי, איזו זו ותו לאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 15
סז: אי הבי אפילו נדה נמינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
סז: אין קידושין תופסין בחייבי כריתותכרם חמד (תשסו) עמ' ק
סז: אמר קרא כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
סז: באומות הלך אחר הזכרחנן אלקים עמ' כט, מג, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
סז: חד לכתחילה וחד בדיעבדגור אריה דברים פכ"ג אות א
סז: לא תחיה כל נשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כ
סז: מנין לאחד מן האומות שבא על כנענית והוליד בן שמותר לקנותו בעבדגור אריה ויקרא פכ"ה אות סב
סז: שבאו מסביבותיכם לישא נשים בארצכםגור אריה ויקרא פכ"ה אות סב
סח וכי יש אהובה לפני המקום ושנואה, אלא אהובה בנשואיה וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תלד
סח כי יסיר לרבות כל המסיריםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נו ע"א-ע"ג
סח ע"א הכל מודים בבא על הנדה דתפסי קדושיןלמדנות (תשנח) פ' אחרי מות אות ע
סח ע"א וכי יש שנואה לפני המקום וכו'שפע חיים - נישואין עמ' רכז
סח ע"א ולדה כמותה מנלןדברי חנינא - רפואה עמ' פח
סח ע"א ורבנן אדמוקי לה בחייבי לאויןזאת ליעקב דברים עמ' תסו
סח ע"א כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה וגו', אהובה בנישואיה וכו'לחמי תודה דף רלד ע"ב
סח ע"א מנלן דלא תפסי קידושין כשפחהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסא
סח ע"א עם הדומה לחמורגנא דפלפלי עמ' קצח
סח ע"א עם הדומה לחמורמסילות הנביאים שופטים עמ' ל
סח ע"א עם הדומה לחמורפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ער
סח ע"א עם הדומה לחמוררנת יצחק שמואל עמ' שסב
סח ע"א עם הדומה לחמורתורת משה (אלמושנינו) עמ' רי
סח ע"א שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורנאוה תהלה עמ' שמה
סח ע"א שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורצלח רכב עמ' רצא
סח ע"א שפחה כנענית מנלן דלא תפסי בה קידושיןבנין שאול עמ' קפח
סח ע"א תוס' ד"ה לחומדא מקשינן, וא"ת אדרבא חומרא לומר דתפסי בה קידושין לאוסרה לעלמא, וי"ל דאדרבה חומרא הוא לומר דלא תפסי בה דמתוך כך אנו אומרים דהולד ממזר, דאי הוו תפסי בה קידושיןהייתי אומר אין הולד ממזר, ולא הייתי לומד שאר חייבי כריתות מזקוקת יבם וכו', והייתי אומר שבכולן אין הולד ממזר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מד
סח ע"ב אי הכי שפחה נמי וכו', אלא האשה וילדיה תהיה לאדוניה למה לי לכדתניא האומר לשפחתו וכו'לחמי תודה דף רלה ע"א
סח ע"ב אר"י משום רשב"י דא"קדרכי איש דף לז ע"ד
סח ע"ב אשכחן ללא תפסי בה קידושין ולדה כמותה מנלןתורה אור (באנדי) עמ' שמא, שמד
סח ע"ב בנים הנולדים לע"ע משיפחה כנענית הרי הם עברים כנעניםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמג
סח ע"ב בנך הבא מישראל קרוי בנך ואין בנך הבא מן הנכרית קרוי מך אלא בנהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לט
סח ע"ב בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים וכו'מגילת סמנים עמ' קד
סח ע"ב בנך הבא מן הנברית אינו קרוי בנךקרן לדוד בראשית עמ' קנג, ויקרא-במדבר עמ' שצז
סח ע"ב דלא תפסי בה קידושיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצג
סח ע"ב הניחא לר' שמעון דדריש טעמא דקרא וכו'לחמי תודה דף רלה ע"א
סח ע"ב הניחא לר"ש דדריש טעמא דקראתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רס
סח ע"ב הניחא לר"ש דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכג ד"ה וי"ל
סח ע"ב ולד שפחה כמותהדברי חנינא - רפואה עמ' פו
סח ע"ב לא אמרינן חזקה דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנותבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פג
סח ע"ב לא יהא בו חיתוןצמח צדקה עה"ת עמ' קלד
סח ע"ב לרבות כל המסיריןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסא
סח ע"ב מהרש"א שצריך גירותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכב
סח ע"ב מכלל דמעיקרא לא תפסי בה קדושיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלב
סח ע"ב מנלן האשה וילדיה וגו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
סח ע"ב ר' שמעון דריש טעמא דקראאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלא
סח ע"ב רש"י ד"ה ומשניתורה אור (באנדי) עמ' שלב
סח ע"ב רש"י ד"ה כי יסירצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נח ע"ג
סח ע"ב רש"י ד"ה לימא וכו'ברכת אבות עמ' צב
סח ע"ב רש"י ד"ה לימא קסבר - ולד עכו"ם הבא על ב"יהשיר והשבח ח"א עמ' רמג
סח ע"ב ש"מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנךתורה אור (באנדי) עמ' שלד
סח ע"ב שמע מינה בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בתךתורה אור (באנדי) עמ' שלז
סח ע"ב שפחה ונכרית ולדה במותהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קסג
סח ע"ב תוס' ד"ה אמר רבינאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נה ע"ג, נח ע"ג
סח עם הדומה לחמורבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' לה
סח תוס' הרא"ש, אפילו ברית שלא לשם ע"ז אסור כגון ברית של אהבה וריעות לעזור זה לזהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלב
סח. אהובה בנישואיהגור אריה שמות פכ"א הערה 342
סח. אין קידושין תופסין בשפחה דכתיב שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמורמרפא לנפש בראשית עמ' קסא
סח. בבא על הנדה ועל הסוטהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלו
סח. הבא מו הנכרי קרויפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כו
סח. המקדש בעד אחדמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תמ
סח. וכי יש אהובה לפני המקוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעו
סח. וכי יש שנואה לפני המקוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שעו, תט, תיז
סח. וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום אלא אהובה אהובה בנשואי' שנואה שנואה בנישואי' וכ' רחמנא כי תהיינה לאשמעונן דקידושין תופסין בחייבי לאויןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תיב
סח. ולדה כמותה מנלןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שנד
סח. חייבי לאוין בהדי' כ' בהו כי תהיין לאיש וכו' ולר"ע דאמר אין קידושין תופסין בח"ל וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תפה
סח. חייבי לאוין בהדיא כתיב בהו כי תהיין לאיש וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלח
סח. חייבי לאוין קידושין תופסין בהקשוטי כלה חי"א אות מד
סח. יכולין ממזרין ליטהר וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' דרוש-הכולל
סח. כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש אהובה ושנואה לפני המקום, אלא אהובה אהובה בנשואיה ושנואה שנואה בנשואיהדודי נתן בראשית עמ' רלז
סח. ממזר מחייבי כריתות וכו' לחומרא מקשינןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סב
סח. עם הדומה לחמורברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עב
סח. עם הדומה לחמורוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' לו
סח. עם הדומה לחמוריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצד
סח. עם הדומה לחמורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצב
סח. עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' נב
סח. עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמו, קצז
סח. עם הדומה לחמורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלד {רק דומה}
סח. עם החמור עם הדומה לחמורהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קטז
סח. עם החמור עם הדומה לחמורנזר הקדש ח"ב עמ' תקנט
סח. פנ"י - קדושין בזרע אברהםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לג
סח. שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורברית אברם עמ' תסט
סח. שנואה בנישואיה וקאמר רחמנא כי תהיין, ולר"ע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיח
סח. שפחה כנענית מנ"ל אר"י אמר קרא שבו לכם פה עם החמורכתנות אור עמ' תרה
סח. תוס' ד"ה הכללהורות נתן בראשית עמ' תקד
סח. תוקפם של קידושי איסורי לאושיחות לספר דברים עמ' קלז
סח: בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הכותית קרוי בנךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכט
סח: בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העוברת כוכבים קרוי בנך אלא בנהעל ישראל גאותו עמ' רעו
סח: בנך הבא מן הגויה אינו בנךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נג, נד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריט
סח: בנך הבא מן הנכרית אינו קרוי בנךדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
סח: בנך מישראלית קרוי בנך, אבל בנך הבא מנכריה אינו קרוי בנך אלא בנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלו
סח: גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרחנן אלקים עמ' מה, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, קעד
סח: האי בשבעה גוים כתיב וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קס
סח: המקדש בעד אחד אין חוששיןמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקב
סח: וולדה כמותה מנלן וכךקשוטי כלה חי"א אות קו
סח: ולד גויה כמוהגור אריה שמות פי"ח אות טו
סח: ולד שפחה וגויה כמותהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מט, קז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שז, שיד, שטו
סח: ולד שפחה ונכרית אע"פ שאביו מישראל הולד כמותהעצי חיים על התורה עמ' תמט
סח: ולד שפחה כמותהיד דוד (אופנהיים) עמ' מט, פח
סח: ולד שפחה כמותהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מט, רפא
סח: ישראל הבא על הגויה אינו קרוי בנך אלא בנהחנן אלקים עמ' מג, קסא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסד
סח: ישראל הבא על השפחה הוולד כמותוחיי נפש ח"ו עמ' עו
סח: כי יסיר את בנך וכו' וברש"ייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנח
סח: כי יסיר את בנך, לרבות כל המסירותכסף נבחר (מרגליות) עמ' שח
סח: כי יסיר, לרבות כל המסיריןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיט
סח: לא תתחתן בם בשבע אומותחנן אלקים עמ' כח
סח: לרבות כל המסיריםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קכב
סח: מנלן דבנכרית לא תפסי קידושין וכו' ולדה כמותה מנ"ל וכו' כי יסיר את בנך מאחרי וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קמא
סח: נאמר ביפת תואר ואחר כן תבא אליה ובעלתה, מכלל דעד השתא לא תפסי הקדושיןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעו
סח: נכריות ולדה כמותה, מנ"ל אר"י משום רשב"י וכו'כתנות אור עמ' תרד
סח: נכרית דל"ת ביה קידושיופרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צח
סח: נכרית הולד הולך אחריהמרפא לנפש בראשית עמ' רז
סח: נכרית מנלןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסז
סח: רש"י ד"ה לימא קסברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצא
סח: רש"י ותוס' שבע עממין אדוקין בע"ז יותר משאר אומותגור אריה דברים פ"כ הערה 100
סח: ש"מ בן בתך הבא מן הגוי עכו"ם קרוייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנח
סח: שתיהם מודים בקידושין ואין עדיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תכא
סח: תוס' ד"ה ולדה כמוה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ל, מא
סח: תוס' ד"ה כי יסירנזר הקדש ח"א עמ' קמב
סח: תוס' לכך נראה כפר"ת ראשון שפירגור אריה דברים פ"ז הערה 9
סט א"י גבוה מכל הארצותאשל חיים ח"א עמ' צו, קי
סט א"י גבוהה מכל הארצותאשל חיים ח"א עמ' מב
סט ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 263
סט ע"א א"י גבוה מכל הארצותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצא, רכג-רכד, רכו, רסד, שלא
סט ע"א אושפזיכני' דרבי שמלאי ממזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כו
סט ע"א אין עבד עברי נוהג וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"ד
סט ע"א ארץ ישראל גבוה מכל הארצותאמרות ה' השלם ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' רצו
סט ע"א ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותתורת אליהו עמ' צב
סט ע"א בהמ"ק גבוהבעקבי יעקב עמ' טז
סט ע"א בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תא
סט ע"א בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תא
סט ע"א בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלתורת העולה (תשעה) עמ' קפה
סט ע"א גהמ"ק גבוה מכל א"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' מו
סט ע"א ובשני ר' שמלאי ע"ע כו'מראה הגדול ח"ב דף טז ע"ד
סט ע"א ולד במעי שפחה וכו'דברי חנינא - רפואה עמ' פח, פט
סט ע"א זיל גנוב ואזדבן בע"ערנת יצחק שמואל עמ' תצד, דברי הימים עמ' לז
סט ע"א זיל גנוב ואיזדבן בעבד עברי וכו'אשר ליהודה עמ' רסו
סט ע"א יכולים ממזרים ליטהר וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות סג
סט ע"א יכולין ממזרים להטהרגנא דפלפלי עמ' פט
סט ע"א יכולין ממזרים ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלב
סט ע"א יכולין ממזרין ליטהרמאכסניא של התורה סי' סו
סט ע"א יכולין ממזרין ליטהרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסד
סט ע"א מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצות וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קסא
סט ע"א ממזר שנשא שפחהדברי חנינא - רפואה עמ' פו
סט ע"א ממזר שנשא שפחה הולד עבדלחמי תודה דף רלה ע"א
סט ע"א ממזרי ונתיני ושתוקיאבן ישראל על התורה עמ' פז
סט ע"א מקום בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רסא
סט ע"א משנה עשרה יוחסים וגמר' בע"ב אביי וכו'עולם ברור פרק לט
סט ע"א עבד אין לו חייסגנא דפלפלי עמ' קצג
סט ע"א עבד אין לו חייסדורש טוב עמ' 277
סט ע"א עשרה יוחסיןפרי חיים (קנולר) פרשת שמות
סט ע"א עשרה יוחסיןתורת מנחם חכ"ז עמ' 303, 316
סט ע"א עשרה יוחסיןתורת מנחם חלק ס עמ' 437
סט ע"א עשרה יוחסין (ובחדא"ג מהרש"א)תורת מנחם חמ"ה עמ' 310
סט ע"א שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנח, רלג, רנו, רסא, שלא, שלב, שלד
סט ע"א ת"ש דאושפזיכניה דר' שמלאי ממזר הוה וא"ל זיל גנוב וכו'תשובה מיראה עמ' מה
סט ע"ב ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רנד
סט ע"ב ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות מנלןרנת יצחק ישעיה עמ' שסח
סט ע"ב בית המקדש גבוה מכל א"י וא"י גבוהה מכלשער החצר (תשעב) סי' שכו, תנא
סט ע"ב בן עשרים ולא נשא אשה כל ימיו בהרהורי עבירהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
סט ע"ב כל יציאה מחו"ל לא"י נקראת עלי' מקרא דאשר העלה ואשר הביא את זרע בני ישראל מארץ צפונהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תצט
סט ע"ב לא עלה מבבל עד שעשאה כסולת נקי'תורת מנחם חנ"ט עמ' 103
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהמנחת קנאות עמ' רכא
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה [טיהר וזיקק את המשפחות]מנות הלוי (תשסב) עמ' מו
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה ועלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפב ד"ה אלא
סט ע"ב מאי בדוקיכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ב
סט ע"ב רש"י ד"ה בתרומה דרבנןתשובה מיראה עמ' יב, עג
סט ע"ב רש"י ד"ה ואבינה, ותוס' ד"ה וממי לוירנת יצחק משלי עמ' שי, שיא
סט. א"י גבוה מכל הארצותנזר הקדש ח"ב עמ' נד
סט. אושפזיכניה דר' שמלאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פד
סט. אושפזיכניה דר' שמלאי ממזר הוי וכו' וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנא
סט. ארץ ישראל גבוה מכל ארצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק כד פסוק ג, פרק סח פסוק י
סט. ארץ ישראל גבוה מכל הארצותדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 95, פ"א הערה 372, פ"ד הערה 399, 1217, 1307, פ"ו הערה 623-624
סט. ארץ ישראל גבוה מכל הארצותנחלה לישראל (תשעא) עמ' קי
סט. ארץ ישראל גבוה מכל הארצותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשפז-תשפט
סט. ארץ ישראל גבוה מכל הארצותמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קפח
סט. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 967, 964-963
סט. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מח הערה 11, קפח הערה 36, תתקסג הערה 27, תתרב הערה 67
סט. ביהמ"ק גבוה מכל א"י וא"י גבוה מכל הארצותנצח ישראל (הרטמן) עמ' קח הערה 317
סט. בית המקדש גבוה מא"י וא"י גבוהה מכל הארצותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רא
סט. בית המקדש גבוה מכל הארצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רל
סט. בית המקדש גבוה מכל העולםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 54 עמ' סד
סט. בית המקדש גבוה מכל העולםמילי דשמיא פכ"ג אות ו עמ' סד
סט. בית המקרש גבוה מכל ארץ ישראלתורת העולה ח"ב פרק טז
סט. גנוב ותזדבןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תמה
סט. דאושפזיכניה דרבי שמלאי וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' צח
סט. הבא מחו"ל לא"י נקרא עולהגור אריה שמות פ"ז הערה 81
סט. הוא לך זיל גנוב ובתורא"שפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לה
סט. יכולים ממזרים ליטהרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
סט. יכולין ממזרים ליטהרדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
סט. יכולין ממזרין ליטהרזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלה
סט. כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרוריתפארת ציון (אבא שאול) עמ' סט - אור לציון
סט. כשהקב"ה משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלדעת תורה במדבר עמ' ב, ד
סט. מלמד שביהמ"ק גבוה מכל א"י וא"י גבוה מכל הארצותדברי יואל פ' ויצא דף נג ע"ב
סט. עשרה יוחסיןתשבי (תשסה) עמ' קכו שורש יחס
סט. עשרה יוחסין עלו מבבלאבני אש (אויש) מועדים עמ' קכו, קכז
סט. שביהמ"ק גבוה מכל א"י וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף רצט ע"א
סט. תא שמע דאושפזיכניה דר' שמלאי ממזר הוה וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קה
סט. תוס' ד"ה אותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לח
סט: בשנת ריעבון ליכא חשש אסופיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רה
סט: גדולה חזקה שנאמר וכו' ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד הכהן לאוריםדברי יואל מועדים ח"ד דף ח ע"א
סט: לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקי'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרסא ע"א
סט: לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהויואל משה מאמר א סי' יב עמ' לב
סט: לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' טו
סט: קדשי הגבולדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 542
סט: רש"י קרשי הגבול הכוונה לתרומה הנאכלת בכ"מגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 67, במדבר פכ"א הערה 40
סט: תרומה היא מירי דמיקרי קודשגור אריה ויקרא פי"ב הערה 50
ספ"ק רש"י - ויש מצוה אחרת לפניו כגון לקבור את המתשארית יעקב (אלגזי) דף ה ע"ג
ע : כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלקשוטי כלה ח"ט אות יז
ע אין משתמשין באשה כללהצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ג אות ג-יא, ומהד"ב לס"פ כג
ע האומר על אתרוג אתרונגאדרשות לחם שלמה עמ' קז, קכב, קמ
ע הנושא אשה שאינה הוגנתכלי יקר (תשמח) עמ' רנט
ע הפוסל במומו פוסלכלי יקר (תשמח) עמ' קסז, שסג, שצז
ע כהנים קפדנים הםגבעת שאול (בראך) עמ' רמ
ע כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבורתנופה חיים דף עט ע"א
ע כל הנושא אישה לשם ממוןאפוד בד דף פה ע"ד
ע כל הנושא אשה לשום ממוןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 207, 302
ע כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם וכו' במומו פוסלאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 176
ע כרוב אמר ואדן, אר"א אמר אדון אני אמרתי שיהי' ישראל לפני ככרוב כו'המדרש והמעשה שמות פרשת בא
ע ע"א א"ר אבהו אמר אדון אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב וכו'הר המוריה עמ' רנא
ע ע"א אדון אע״פ ששמו עצמם כנמרברכת אברהם (תשנד) עמ' פא
ע ע"א אכריז עליה דעבדא הואאור מאיר ח"ב עמ' פט
ע ע"א אכריז עליה דעבדא הואמאיר נתיבות ח"ג עמ' קיז
ע ע"א אליהו כופתו והקב"ה מלקהואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנה
ע ע"א אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהתורת מנחם חנ"ו עמ' 313
ע ע"א במהרי"ט, ישראל ערבים עבור הגריםגבורת יצחק שבועות עמ' מא
ע ע"א האומר על אתרוג אתרונגא תילתא ברמות רוחאטיול בפרדס ח"א עמ' נ, ס, ח"ב עמ' נח, תכו, תנ
ע ע"א הנושא אשה לשם ממון הויין ליה בנים שאינם מהוגניםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפד, ח"ו עמ' רג
ע ע"א הנושא אשה לשם שמים הוי ליה בנים מהוגניןחכמת התורה קדושים עמ' יב
ע ע"א הנושא אשה שאינה הוגנת לו כאילו חרשו לכל העולם וזרעו מלחלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רנו
ע ע"א הנושא אשה שאינה מהוגנתמהר"ם שיק בראשית עמ' קיד
ע ע"א וכל הפוסל - פסול, ואינו מדבר בשבחא לעולם ואמר שמואל: במומו פוסלאור מאיר ח"ב עמ' פח
ע ע"א כאשר פגעו בכבוד עבדו של יהודה בר יחזקאל נחשב הדבר לפגיעה בכבודו עצמותורת מנחם חנ"ה עמ' 49
ע ע"א כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבוריחל ישראל אבות ח"ד עמ' קו
ע ע"א כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבורתנופה חיים דף ע"ט ע"א (סדר כי תשא אות מ"ו)
ע ע"א כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' נב
ע ע"א כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שלב, ח"ג עמ' תמד
ע ע"א כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סז
ע ע"א כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 237, חכ"ד עמ' 83
ע ע"א כל האומר אתרונגא תילתא וכו', ר"י ור"גתורת לוי יצחק עמ' קסב
ע ע"א כל הנושא אשה לשום ממון וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קצה
ע ע"א כל הנושא אשה לשם ממוןשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קו-קי
ע ע"א כל הנושא אשה שאינה הוגנת אליהו כופתואיתן האזרחי עמ' שיח
ע ע"א כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אלי' כופתו וכו' ובמהרש"אברית שלום (תעח) דף קג ע"א
ע ע"א כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אלי' כופתו וכו' ובמהרש"אברית שלום (תשסח) עמ' תרנט
ע ע"א כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' לא
ע ע"א כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו וכו'זכר דוד על התורה עמ' רמח
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצו, ח"ד עמ' רלח
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסליחל ישראל אבות ח"ד עמ' קיט
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלישמח חיים (תשסה) מע' ס אות טז
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסללחם רב על סדור התפילה אות תעב
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלמאיר נתיבות ח"ג עמ' קיז
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלמסילות הנביאים שופטים עמ' שסא
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלס' חסידים סי' תרלב
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלתולדות שלמה - רות עמ' שא
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלתורת אביגדור ח"ד עמ' רחצ
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלתורת מנחם חי"א עמ' 114
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלתורת מנחם חמ"ב עמ' 88
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלעיונים במשלי עמ' תסא
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יח, סז
ע ע"א כל הפוסל פסול ובמומו פוסלבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פט
ע ע"א כל הפוסל פסול וכו', במומו פוסלס' חסידים סי' תרלב
ע ע"א כל מי שנושא אשה שאינו הוגנת אליהו כופתו והקב"ה רוצעושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצח
ע ע"א כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנא' בעת ההיא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קיד
ע ע"א נתמנה אדם פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 207
ע ע"א פרנס אסור לו לעשות מלאכה בפני ג'צמח צדקה עה"ת עמ' קב
ע ע"א פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה ח
ע ע"א קסבר גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזררנת יצחק משלי עמ' שלח
ע ע"א קשים גרים לישראל כספחתתורת לוי יצחק עמ' קס
ע ע"א רש"י - אין דרכו לעולם לדבר שבחמאיר נתיבות ח"ג עמ' קיז
ע ע"א שלא לשאול בשלום אשהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מא
ע ע"א תוס' ד"ה אין וכו'ברכת אבות עמ' עו
ע ע"א תלמוד לומר עתה יאכלם חדש את חלקיהם וכו'זכור לדוד עמ' מד
ע ע"ב א"ר יהודה אמר שמואל ארבע מאות עבדים וכו' אמר אביי וכו'זכור לדוד עמ' ק
ע ע"ב א"ש כל האומר מבית חשמונאידרכי איש דף כה ע"ב
ע ע"ב אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכז
ע ע"ב אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראללקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רנו
ע ע"ב אין הקב"ה משרה שכינתו רק על משפחה המיוחסתדרשות באר יצחק עמ' רכב
ע ע"ב אין השכינה שורהברכת מועדיך לחיים חלק א דף יח ע"א (דף ס' ע"א ד"ה וזהו)
ע ע"ב אין השכינה שורה אלא על המשפחות המיוחסות שבישראלפני חיים (פלג'י) עמ' רסט ע"ב
ע ע"ב אין השכינה שורה אלא על מיוחסין שבישראלכתונת פסים (תשעא) עמ' שי
ע ע"ב אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלחכמת התורה ויקרא עמ' עה
ע ע"ב אין משרה [שכינתו] אלא על משפחות מיוחסות שבישראלנאוה תהלה עמ' שמה
ע ע"ב אין שואלין בשלום אשה כלל - ובתוס' שםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מג
ע ע"ב אין שואלין בשלום אשה כללעת לעשות חלק א כלל ב שאלה לא
ע ע"ב אינו משרה אלא על משפחות מיוחסותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ריח
ע ע"ב אלא על משפחות מיוחסות שבישראלרנת יצחק דברי הימים עמ' כד
ע ע"ב אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו וכו'לחמי תודה דף קכב ע"ב
ע ע"ב אמ"ר חלבו קשים גרי' לישר' כספחת ותוס' בד"ה קשים ומהרימ"ט בחי' לקי' הק' לדברי התו' ממ"ד בפ' שבועת הדיינים ל"ע ע"אאיש אמונים דף סו ע"ב
ע ע"ב אמר רבא בר הונא זו מעלה יתרה יש בין ישראל לגריםבאר שרים פרשת יתרו דרוש ד אות ה
ע ע"ב אמר רבי חמא בר חנינא כשהקב"ה מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר תחילה שנא' וישב מצרף ומטהר כסף וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סד
ע ע"ב אר"ח קשין גרים לישר'דרכי איש דף מב/עב ע"ד
ע ע"ב ארבעת אלפים עבדים היה לו לפשחור וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קכ
ע ע"ב בזו מעלה יתרה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה אחרי מות עמ' רצג
ע ע"ב בישראל יותר מבגריםקהלת יעקב שבועות עמ' רכ
ע ע"ב בתד"ה קשיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעט
ע ע"ב גרים יתחילו תחילהחכמת התורה שמיני עמ' תמט
ע ע"ב הקב"ה משרה שכינתו על משפחות מיוחסות שבישראלדרשות מהר"ם חביב עמ' שמג
ע ע"ב הקדים הקב"ה להיות אלקים לישראל משא"כ בגריםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכג
ע ע"ב ואילו בגרים כתיב והייתם לי לעם ואני אהיה לכם לאלקים ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שנג
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמא
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה בחוקותי עמ' י, רט, ריד
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה קדושים עמ' רלט, רחצ
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה תצוה עמ' קי
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקנו
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםתולדות שלמה - רות עמ' רנה
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים וכו'צלח רכב עמ' תמ
ע ע"ב כל דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדאצמח צדקה עה"ת עמ' טז
ע ע"ב כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הואתורה אור (באנדי) עמ' שלג, שלו
ע ע"ב כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו וכו'אפיקי ים עמ' שב
ע ע"ב כל הפוסל במומו פוסלתורת אליהו עמ' רמט
ע ע"ב כל שמריב עם חברו סי' לעזותדברי שאול במדבר עמ' רלב
ע ע"ב כל ת"ח שמורה הלכה בבהמ"דבנין שאול עמ' קפז
ע ע"ב כל ת"ח שמורה הלכה ובא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ב
ע ע"ב כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא קודם מעשה שומעין לו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
ע ע"ב כשהקב"ה מטהר את השבטים שבטו של לוי מטהר תחילהלחמי תודה דף רלה ע"א
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתוברכת מועדיך לחיים חלק א דף ל"ו ע"א (דף קכ"ה ע"א ד"ה הרי); ראה חיים חלק ב דף פ"ז ע"ב (דף ש"ט ע"א ד"ה אמרתי)
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסותבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קע אות יא
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות בישראלמעדני אשר נישואין עמ' פב
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלשם דרך במדבר עמ' ג, קפג
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלשם דרך - כתר תורה עמ' לג
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצד
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אינו מדשרה אלא וכו'יד שלמה (עזרא) דף נב ע"א, פ ע"ב
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו בישראל אינו משרה וכו'אפיקי ים עמ' שג
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתוראה חיים ח"ב דף פז ע"ג [שט ע"א ד"ה אמרתי]
ע ע"ב מדחציף כולי האי ש"מ ממזר הואחיי נפש ח"ב עמ' קעג
ע ע"ב מהרש"א - על הגמ' אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו וכו'לחמי תודה דף קכב ע"ב
ע ע"ב מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי איירי בגריםדרשות מהר"ם חביב עמ' שמה
ע ע"ב מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםחכמת התורה כי תשא עמ' תטז, תקיג
ע ע"ב מעלה יתירה מה שנאמר בישראל יותר מבגריםחכמת התורה ויקרא עמ' ס
ע ע"ב קשים גרים ובתוס' שם בטעם הדברצמח צדקה עה"ת עמ' ז
ע ע"ב קשים גרים ורש"י ותוס'איש מבין ח"א דף יד ע"ב
ע ע"ב קשים גרים כספחתניבי זהב עמ' קפג-קפד
ע ע"ב קשים גרים לישראלמנות הלוי (תשסב) עמ' שסו
ע ע"ב קשים גרים לישראלרנת יצחק ישעיה עמ' מד
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחתגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 44
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה קדושים עמ' רמב
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחתלנבוכי הדור עמ' 104 (סוף יד-1); מאמרי הראי"ה עמ' 200; עין איה שבת פ"ב פסקא קלז; דעת כהן סי' קנד (עמ' רפ)
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחתנחל חיים סי' כח
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחתתולדות שלמה - רות עמ' רא
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחת וכתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שנג
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחת ורש"י ותוס'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנ, ח"ג עמ' רמד, תח, ח"ה עמ' פח
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קז
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחת, ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' ריא
ע ע"ב רש"י ד"ה אל תהרהרזכור לדוד עמ' ק
ע ע"ב שבטי י"ה עדות לישראל, ואחת היה ופרסמהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצה
ע ע"ב שבטי י-ה, הטיל הקב"ה שמו עליהםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' ריד
ע ע"ב שכינה שורה במשפחות מיוחסותמהר"ם שיק בראשית עמ' קיד
ע ע"ב שכינה שורה על משפחות מיוחסות בישראלפניני שבח עמ' קצט
ע ע"ב תוס' ד"ה מפניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעט
ע ע"ב תוס' ד"ה קשיםחכמת התורה אמור עמ' תכז
ע ע"ב תוס' ד"ה קשיםחכמת התורה קדושים עמ' רמב
ע ע"ב תוס' ד"ה קשיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקעב
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםדרכי איש דף ח ע"ב, מב ע"א
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםמדבר קדמות (תשסח) עמ' כה
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםמכשירי מצוה עמ' סט
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גרים כו' י"מ כו'סוכת דוד (שירירו) דף ח ע"ד
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםמנחת מרדכי עמ' שעח
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים וחי' מהרי"טדרשות מהר"ם חביב עמ' שטז, שדמ
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים. לפי שהגרין בקיאין במצות ומדקדקין בהם קשים הם לישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצו ד"ה הלהן
ע ע"ב תרתי זרעייתא וכו' וסימניך טמא טמא טהור טהורמגילת סמנים עמ' פ
ע קשה גרים לישראלעטרות סופרים עמ' עא
ע קשים גרים לישראל וכו' ותוס'כבוד לאיש דף סה ע"ב
ע קשים גרים לישראל כספחתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצו ד"ה הלהן
ע רש"י ד"ה קשין. קשין גרים שאינם זהירים במצות והרגילים אצלם נמשכים אצלםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצו ד"ה הלהן
ע תוס' קשים גרים לישראלידו בכל סי' תעה
ע. א"ל נטיר עד דשקיל שמעיה דריב"ישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רג
ע. א"ל ר"נ נשדר לה מר שלמא לילתאחנן אלקים עמ' רמג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד, רג
ע. א"ל תיתי דונג תשקינןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ע. אדם גדול שדיין קטן ממנו הזמין אותו לרין אינו מחוייב ללכת להתדיין לפניוגור אריה דברים פט"ז הערה 77
ע. אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו. ולנושא אשה שאינה הוגנת לושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צה
ע. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על מיוחסותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצה
ע. אין השכינה שורה אלא על המשפחות המיוחסות בישראלהגות לב עמ' 92
ע. אין משתמשין באשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תט
ע. אין משתמשין באשהשם יחזקאל עמ' צה
ע. אין משתמשין באשהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קסה
ע. אין נכון לישא אשה לשם ממוןקשוטי כלה ח"ח אות צה
ע. אמר רב המנוגא כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות א, ד
ע. אמר רבא בר רב אחא אמר רב כל הנושא אשה לשם ממון הויין ליה בנים שאינם הגונים שנאמר בה' וכו' שמא תאמר ממון פלט וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קמד ע"א
ע. אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב והם שמו עצמם כנמרדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2072
ע. אשה שאינה הוגנתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטז
ע. אשה שאינה הוגנתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עג
ע. אשכחיה לר' נחמן דקעביד מעקהחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 324
ע. בל הפוסל פסול ואיבו מדבר בשבחא לעולם וכו' במומו פוסלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' לט
ע. ד' מאות עבדיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לד
ע. דקא עביד מעקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סז, רכו
ע. דרש נכנס חדש יוצא וממונם עיקרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
ע. ההוא גברא דעל לבי מטבחיא בפומבדיתאשו"ת מהרי"ט (תב) דף נג ע"ג-ע"ד, ודף נד ע"א-ע"ב, ודף נה ע"ב
ע. ההוא גברא דשמתיה ח יהודהמקראי קדש (תשנג) עמ' תעו, תקב
ע. הנושא אשד, לשם ממון הויין לי בנים שאינן מהוגניםיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלז, נשא אות יא
ע. הנושא אשה לשם ממוןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נד
ע. הנושא אשה לשם ממוןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' מ
ע. הנושא אשה לשם ממון הו"ל בנים שאינם מהוגניםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מ
ע. הנושא אשה לשם ממון הויין לו בנים שאינם מהוגניםבישורון מלך ח"א עמ' קיט, ש, שכב
ע. הנושא אשה לשם ממון הויין לו בנים שאינם מהוגניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמג
ע. הנושא אשה לשם ממון וכו' שמא תאמר ממונם פלט ת"ל עתה יאכלם חדש את חלקיהם וכו'יגל יעקב (תשנג) בא אות מו
ע. הנושא אשה לשם ממון וכו' ת"ל עתה יאכלם חדש את חלקיהם כו' וסמיך לי' לאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רלב, תקב, תקה, תקיא
ע. הנושא אשה שאינה הגונה לו הקב"ה כופתו ואליהו רוצעומרפא לנפש בראשית עמ' רמד
ע. הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, סה
ע. הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעולהורות נתן ויקרא עמ' רעח
ע. הנושא אשה שאינה הוגנת לו הקב"ה רוצעותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פח(רפח) {דהיא שניות כעבד עברי}
ע. הנושא אשה שאינה הוגנת לו פוסל את זרעוגור אריה במדבר פכ"ה אות יב
ע. הנושא אשה שאינה הוננת לו אליהו כופתושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רג
ע. התרחק מן הנשיםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רנז
ע. וכל הפוסל וכו' במומו פוסלשל"ה (תשנז) פרשת תזו"מ אות ו
ע. וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם ואמר שמואל במומו פוסלפאר יעקב ח"א עמ' שח
ע. זו מעלה יתרה יש בין ישראל לגרים וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 111
ע. זרוק מרה בתלמידיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יב
ע. חדש נכנס וחדש יוצא וממונם אבדיפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ד ע"ד
ע. חודש נכנס חודש יוצאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שב, ח"ב עמ' תריח
ע. ישראל תשובין לפני ככרוביםמילי דשמיא פ"ג אות א עמ' ה
ע. כיון שנתמנה אדם אסור בעשיית מלאכהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רנב
ע. כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור, אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 220, 296, פ"ד הערה 651-650
ע. כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, אסור בעשיית מלאכהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רעז
ע. כל האומר אתרונגא תילתא ברמות רוחאאגרת הטיול (תשעה) עמ' קלח, רט, רכד, רצב
ע. כל הנושא אישה לשם ממון הווין לו בנים שאינם מהוגנים וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש יז דף קמד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיז דף צט ע"ב
ע. כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו וכו'זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיז דף צט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"א
ע. כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו מעלה עליו כתוב כאילו חרשו לעולם כולו וזרעו מלח וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חיי שרה דף עז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזיווג דף נא ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיג דף צח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת דח [?] דף מה ע"ד
ע. כל הנושא אשה לשום ממון הויין לו בנים שאינם מהוגניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ח
ע. כל הנושא אשה לשם ממון הו"ל בנים שאינן מהוגניןקשוטי כלה ח"י אות ר
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' מח, נב, נח, קי
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעונזר הקדש ח"ב עמ' תרל
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעו, ומהרש"אקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קנז
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצערקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרא
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 114
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו הויין ליה בנים מהוגניםערבי נחל (תשסד) עמ' תפד
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו הויין ליה בנים שאינם מהוגניםשם יחזקאל עמ' שסד
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו וכו'קשוטי כלה ח"ט אות יד, מא, ריד
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רפח, שמו, תע
ע. כל הנושא אשה שאינה ראויה לו כאלו חרשו לכל העולםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יא דף נא
ע. כל הנושא אשה שאינה, הוגנת לו וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' יא
ע. כל הפוסל - במומו פוסלבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 782, 883, 976
ע. כל הפוסל במומו פוסלארץ צבי (תשע) עמ' קיח
ע. כל הפוסל במומו פוסללקחת מוסר ח"א עמ' תרמה, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' סא-סב
ע. כל הפוסל במומו פוסלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כז, תיא, תכב
ע. כל הפוסל במומו פוסלמכתב מאליהו ח"ה עמ' 123
ע. כל הפוסל במומו פוסלעלי שור ח"א עמ' קסג
ע. כל הפוסל במומו פוסלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שצא
ע. כל הפוסל במומו פוסלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קעט
ע. כל הפוסל במומו פוסלשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ט, פרק עא פסוק ד, פרק קט פסוק א
ע. כל הפוסל במומו פוסלשיחות לספר במדבר עמ' קפח
ע. כל הפוסל במומו פוסלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רפו, רצט
ע. כל הפוסל במומו פוסלתורי זהב (תשעג) עמ' רנג
ע. כל הפוסל במומו פוסלברית אברם עמ' שעו, תפא
ע. כל הפוסל במומו פוסלכד הקמח (מישור) עמ' קיז
ע. כל הפוסל במומו פוסלעל ישראל גאותו עמ' צד
ע. כל הפוסל וכו' במומו פוסלשמחת הנפש עמ' קלח
ע. כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסלישמרו דעת עמ' קג
ע. כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחו של עולם וכו' במומו פוסלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1509
ע. כל הפוסל... במומו פוסלשרתי ח"א עמ' רד
ע. כל הפסול פוסלתשבי (תשסה) עמ' ריז שורש פסל
ע. כל הפסול פוסל ואינו מדבר בשבחו של עולם במומו פוסלקריאה בקריה ח"א עמ' קעח
ע. כשהקב"ה משרה את שכינתו אין משרה אלא על משפחותאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 111
ע. לישדר שלמא לילתאגור אריה בראשית פי"ח אות לא
ע. לשדר מר שלמה לילתא א"ל קול באשה ערוהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו
ע. מי סניא מעקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מז
ע. מי שמשיא בתו לאינו הגון ממונו אבד וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' צח
ע. נושא אשה לשם ממון הויין ליה בנים שאינם מהוגניםאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף פח ע"ב
ע. נשדד מר שלמא לילתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מז
ע. נשדר ליה מר שלמא לילתאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קסג, קסה
ע. נתמנה אדם פרנס אסור לעשות מלאכה בפני רביםפנים מסבירות עמ' ר
ע. עובדא דמנו יהודה בר שויסקאלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד, מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
ע. פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פד(ערה) {ומצוה בו יותר מבשלוחו}
ע. פרנס אסור בעשיית מלאכה בפני שלשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצג
ע. פרנס אסור לעשות מלאכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ע
ע. פרנס על הציבור אסור במלאכה בפני שלושה וכו'המספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 96
ע. פרנס על הציבור אסור לעשות מלאכה בפני ג'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסא
ע. קול באישה ערווהבאר שבע (שעד) באר מים חיים דף קיט ע"ב
ע. קול באשה ערוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפה
ע. קשים גרים לישראל כספחת שנא'חיי נפש ח"ד עמ' לט
ע. קשין גרים לישראלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עא
ע. ר"נ עסק במצות מעקהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלז
ע. רב נחמן קרא למעקה גונדריתאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שג
ע. רש"י חוזרת לתרומהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 63
ע. שאילת שלום לאשהתורת יחיאל במדבר עמ' שעא
ע. תוס' - גרים בזמן הזהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלה
ע. תוס' ד"ה קשים גרים, בשם ר' אברהם גרכרם חמד (תשסו) עמ' קו
ע: א"י גבוה מכל הארצותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 10, 63, 76, 91, 118, 132
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא במיוחסין שבישראלפאר יעקב ח"ג עמ' שלו
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על המשפחות המיוחסות בישראלנזר הקדש ח"ב עמ' תרלג
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות המיוחסות שבישראלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכא, תסא, תצב
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מו
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראלמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צג, קכג
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראלדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קב ע"א, רל ע"ב
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' קיד הערה 352
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות' שבישראלערבי נחל (תשסד) עמ' תתת
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחותמיוחסות בישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמד
ע: אין הקב״ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראלשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נח, עה
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על המשפחות המיוחסות שבישראלדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קע
ע: אין שואלים בשלום אשה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ת
ע: אין שואלין בשלום אישה כלליפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קטו ע"ב
ע: אין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט
ע: אם מקום בהמ"ק הי' המקום היותר גבוה בארץ ישראלהדרש והעיון בראשית מאמר רנג
ע: אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח ע"ג
ע: גדול הנאמר בישראל והייתי להם לאלקיםחנן אלקים עמ' ס
ע: גדול הנאמר בישראל מבגריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריח
ע: ד"ה קשים גריםשרגא המאיר מועדים עמ' רעח
ע: דכיר מר מאי אמד שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 128
ע: הנושא אשה שאינה הוגנת כשחקב"ה מעיד וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סג
ע: הקב"ה משרה שבינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראלבישורון מלך ח"א עמ' קעז, רעג
ע: הקב"ה משרה שכינתו על מיוחסיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קפו, רב, רמא, רס
ע: וכו' עבדים היו לו לפשחורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנט
ע: ונגדיה מר דטבא ליה עבדמקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
ע: זו מעלה יתירהאברהם במחזה דף עד ע"א
ע: זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים דאילו בישראל כתיב בהו והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם ואילו בגרים כתיב מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם ה' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלקיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכט
ע: זו מעלה יתרה יש בין ישראל לגרים וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יב דף פ ע"א
ע: חדא כרעא אגודא וחדא כרעאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קמז
ע: כי האי דרדקי בני מערבא כי מינצו בי תרי בהדי הדדי חזי האי מינייהו דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס טפי וכו' שתיקותיה דבבל היינו יחוסאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפ, רפא, שה, שז, תמו
ע: כי קאי חדא כרעא כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפז
ע: כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה משרה שכינתו מעיד על כל השבטים וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' ירושלים הבנויה דף קנו ע"א; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף נה ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג
ע: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו וכו'בישורון מלך ח"א עמ' קעט
ע: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כו'עלי שור ח"א עמ' רנה
ע: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה משרה שכינתו מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו שנאמר שבטי יה וגו' אימת הוי עדות לישראל בזמן שהשבטים שבטי יהדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיא ע"ב
ע: כל הפוסל במומו פוסלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 862
ע: כל הפוסל במומו פוסלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרכח
ע: כל הפוסל במומו פוסלשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות מז
ע: כל הפוסל במומו פוסלתפארת צבי במדבר עמ' רכד
ע: כל הפוסל במומו פוסל דקרי לאינשי עבדא, ובדקו אחריו ונמצא שהיה עבדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצט, א'רלז
ע: כל הפוסל במומו פסולנזר הקדש ח"ג עמ' תפט
ע: כל תלמיד חכם שמורה הלכה אם קודם מעשה אמרה שומעין לו וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ב
ע: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלדברי יואל פ' משפטים דף קמא ע"א
ע: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלדברי יואל פ' במדבר דף לא ע"א, תלז ע"א, פ' בהעלותך דף שיג ע"א
ע: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 7
ע: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
ע: מדה יתירה בישראל ובגריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטו
ע: מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מד
ע: מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רעא
ע: עתיד הקב"ה שיהיה מעיר על השבטיםגור אריה במדבר פכ"ה אות י
ע: קשים גרים וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שה
ע: קשים גרים כספחתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמז
ע: קשים גרים לישראל כספחתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנה
ע: קשים גרים לישראל כספחתדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' תטו
ע: קשים גרים לישראל כספחתדברי יואל פ' במדבר דף סב ע"א
ע: קשים גרים לישראל כספחתדברי יואל פ' תרומה דף קצו ע"א
ע: קשים גרים לישראל כספחתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מד, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פא, רז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמ, שמח, שמט, שנו
ע: קשים גרים לישראל כספחתים שמחה עמ' סז, קעח
ע: קשים גרים לישראל כספחתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עט, רמג, שנג
ע: קשים גרים לישראל כספחתיד דוד (אופנהיים) עמ' מט, פב
ע: קשים גרים לישראל כספחת, ותוס' - לפי שהגרים מדקדקין במצות וכן'שיח דוד (תשסח) עמ' נח
ע: קשים גרים לישראל כספחת. ובתוס' ד"ה קשיםשיח דוד (תשסד) עמ' נג
ע: קשים גרים לישראלעל ישראל גאותו עמ' שכז
ע: קשין גרים, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ג
ע: רב מנגיד על מאן דמצער שלוחא דרבנןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתו הערה 41
ע: רש"י ד"ה בישראל - והייתי להם לאלהים אע"פ שאינם לי לעם ומתוך שאני מקרבן הם יהיו לי לעםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תעה
ע: תוד"ה קשים גרים וה"ר אברהם גר פירש לפי שהגרין בקיאין במצות וכו'ים שמחה עמ' שעד
ע: תוד"ה קשים. הגלן בין האומות שיתוספו עליהם גריםחנן אלקים עמ' קפא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ג, ד, שיב
ע: תוס' - גרים מדקדקין במצות יותר מישראל וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מו
ע: תוס' ד"ה אין שואליןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ע: תוס' ד"ה קשיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רז
ע: תוס' ד"ה קשיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסב-תרסג
ע: תוס' ד"ה קשים גריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ב
ע: תוס' ד"ה קשים גרים לישראל דע"י אנחנו בגלות, ומשום שהשכינה שורה על מיוחסים, ולפי שמדקדין ביותרדרשות דבר צבי עמ' פח, קא
ע: תוס' ד"ה קשים גרים, וה"ר אברהם גר פירש לפי שהגרין בקיאין במצות ומדקדקין בהם קשים הם לישראל כספחת דמתוך כן הקב"ה מזכיר עונותיהם של ישראל כשאין עושין רצונושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנג
ע: תוס' קשים גרים לישראל שגרים מדקדקים במצוות יותר מישראל, ומחמת זה מזכירין עוונם של ישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רפה
עא אין מוסרין שם בן מ"ב אלא למי שעומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ולבו נשבר בקרבוכד הקמח (תשנו) עמ' מג
עא אלה העולים מתל מלח אלו בני אדם שדומין מעשיהם כו'סוכת דוד (שירירו) דף רג ע"ג
עא אמר הקב"ה לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"תאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 299
עא אסור להזכיר שם המפורש ככתיבתוגבעת שאול (בראך) עמ' תרפ
עא זיל בתר שתיקותאיד יחזקאל עמ' נח
עא לא בא אליהו אלא לקרב רחוקיםעטרות סופרים עמ' מד
עא ע"א א"ר יוחנן, שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעמים בשבוע, וכו' דכתיב, זה שמי לעולם, לעלם כתיב ובא סבר למדרשיה בפרקא, אמר ליה ההוא סבא, לעלם כתיב+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ד
עא ע"א א"ר יצחק משפחה שנטמעה נטמעה אמר אביי וכו' משפחת בית הצריפה היתה בעבר הירדן וכו' כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר וכו' כגון אלו דידעין אבל משפחה שנטמעה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סב, סו
עא ע"א אימתו מוטלת על הבריותציץ השדה חנוכה עמ' לו
עא ע"א בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לארץבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכא אות א
עא ע"א בראשונה שם בן י"ב אותיות וכו'אפיקי ים עמ' שג
עא ע"א ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
עא ע"א ואימתו מוטלת על הבריותדורש טוב עמ' 191
עא ע"א וישב מצרף כו' שמשפחה שנטמעה נטמעהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלב
עא ע"א זה שמי וזה זכרי לא כשאני נכתב אני נקראברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כז
עא ע"א זה שמי לעולם וזה זכרי להעלימו ואינו נקרא ככתבודרשות הצל"ח השלם עמ' תקל
עא ע"א זה שמי לעולם לעלם כתיבאמרות ה' השלם ח"ג עמ' כא
עא ע"א זה שמי לעלם לעלם כתיב העלימהוטיול בפרדס ח"א עמ' קנד
עא ע"א חכמים מופרים לתלמידיהם פסולי משפחות פעם אחת בשבועס' חסידים סי' תקח
עא ע"א ישבו ובדקו עד שהגיעו לסכנהצמח צדקה עה"ת עמ' קכ
עא ע"א כגון אלו אלי' בא וכו' לרחק ולקרב וכו'ברית שלום (תעח) דף קג ע"ב
עא ע"א כגון אלו אלי' בא וכו' לרתק ולקרב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסא
עא ע"א כסף מטהר ממזריםמאורי אור (אתרוג) מלואים אות נב
עא ע"א כענין לימוד שם מ"במנחת קנאות עמ' קיב
עא ע"א כתיב זה שמי וזה זכרי, ומהרש"אזאת ליעקב דברים עמ' תקלה
עא ע"א לא כמו שאני נכתב אני נקראהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה הנה הרב, דרוש ד סי' ג ד"ה ונשובה, דרוש ב סי' א ד"ה ואנכי
עא ע"א לא כשאני נכתב אני נקראמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 138, 84
עא ע"א לא כשאני נכתב אני נקרארנת יצחק משלי עמ' רעו
עא ע"א לעלם כתיבשם ישראל עמ' נא
עא ע"א מהרש"א ד"ה כתיבחיים לגופא (תשסה) עמ' ד
עא ע"א ממזרין עתידין ליטהר וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסה
עא ע"א מעלות המנהיגאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפא
עא ע"א משפחת בית הצריפה היתה בעבר הירדן וריחקה בן ציון בזרוע עוד אחרת היתה וקירבה בן ציון בזרוע כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב כגון אלו דידעין אבל משפחה שנטמעה נטמעהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח
עא ע"א פעם אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכןפניני יחזקאל עמ' (תסו)
עא ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעהברית שלום (תעח) דף קג ע"ב
עא ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעהברית שלום (תשסח) עמ' תרסא
עא ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' לג
עא ע"א קשים גרים לישראל כספחת, ותוס' בשם ר"א הגר שהם מדקדקים במצות יותר מישראל ע"שדרושים ואגדות חתם סופר עמ' ריג
עא ע"א שם בן ארבע אותיותהשיר והשבח ח"ב עמ' קמד
עא ע"א שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבוע וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 189, 510, 514
עא ע"א שם בן ארבע אותיות, חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבוע (בשמיטה), דכתיב זה שמי לעולם, לעלם כתיבבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קמז
עא ע"א שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנה, ח"ג עמ' נא
עא ע"א שם בן ד' אותיות חכמים מוסרים אותו וכו' פעם אחת בשבועבי חייא ח"א עמ' עח
עא ע"א שם בן ד' אותיות חכמים מוסרים אותו לתלמידיהם פעם אחת בשבוע וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' רצג, רצה, רצו, שלה
עא ע"א שם בן י"ב היו מבליעים אותו בנעימות אחיהם הכהניםתפלה למשה (בנימין) עמ' שעז
עא ע"א שם בן י"ב היו מוסרים אותו לצנועיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קלו
עא ע"א שם בן מ"ב אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע וכו'ברית שלום (תעח) דף לח ע"א
עא ע"א שם בן מ"ב אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלט
עא ע"א שם בן מ"ב אותיות אין מוסרין אלא למי וכו' ואינו כועס ואינו משתכר וכו'רוח נכון עמ' קכט
עא ע"א שם בן מ"ב אותיות אין מופרין אותו אלא וכו'ס' חסידים סי' רצב
עא ע"א שם בן מ"ב אותיותציץ השדה ח"ד עמ' יג
עא ע"א שם המפורש לצנועים שבכהונהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קלג, קמא
עא ע"א שם של מ"ב אותיותציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מז, נ
עא ע"א שתיקותא היינו יחזסאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
עא ע"א תוס' ד"ה קשים גדים וכו'. וה"ר אברהם גר פירש לפי שהגרין בקיאין כמצות ומדקדקין בהם, קשים הם לישראל כספחת, רמתיד כן הקרוש גייד הוא מזכיר עונותיהם של ישראל כשאין עושין רצונוכתב סופר אגדות כאן
עא ע"א תוס' הנמשךתולדות שלמה - רות עמ' טו, רסג
עא ע"ב אם ראית ב' משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול יש באחת מהןלחמי תודה דף קכב ע"ב
עא ע"ב בפרת עד היכא וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרפב
עא ע"ב בפרת ער היכא וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קו ע"ד
עא ע"ב זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דרבי יוחנן דהוה אמר ליה נסיב ברתידברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סט
עא ע"ב זעירי הוה קא מישתמיט מיניה וכו' אישתמיטתיה הא דאמר ר"א וכו'מגילת סמנים עמ' ח, ס
עא ע"ב יחוסא דבבל שתיקותאאש דת (אסאד) עמ' רסג
עא ע"ב יחסותא דבבל שתיקותאתפלה למשה (בנימין) עמ' א
עא ע"ב יחסותא דבבלאיעיונים במשלי עמ' תס
עא ע"ב לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה פסולת נקייהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' עד
עא ע"ב לייט אביי ואיתימא רב יוסף אדרב וכו'זכור לדוד עמ' קב
עא ע"ב עד היכן היא בבל וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פד
עא ע"ב עולא ור"י חששו שמא מוצאם מאותם שהחליפו נשותיהםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רנו
עא ע"ב עכו"ם הבא על בת ישראל הולד כשרשירת הפסח אות קטו, קכב, קכג
עא ע"ב שמץ פסול יש בא' מהם ואין מניחין להם לידבק ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' כא
עא ע"ב שני ב"א שמתגריןפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
עא ע"ב שתיקותיה דבבל היינו יחוסאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"יג עמ' סג
עא ע"ב תוס' ד"ה "עד היכן"בעקבי יעקב עמ' קפז
עא עולא איקלע לפומבדיתאאפוד בד דף ד ע"ד
עא תוס' - והר"א גר פי' לפי שהגרים מדקדקים במצות יותר מישראל כו'המדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש ב
עא. אין מגלים אלא לצנועיםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 69
עא. אין מגלין להם את הסודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפא הערה 43
עא. אין מגלין להם את הסודןשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שעח
עא. אין מוסרין שם בן מ"ב אלא למי וכו' ואינו כועסכד הקמח (מישור) עמ' קב
עא. אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול יש באחד מהן וכו' וברש"יכרם חמד (תשסו) עמ' קעד
עא. אמר הקב"ה לא כשאני נכתב אני נקראתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפט הערה 46, תפט הערה 31
עא. בימי ר"פ ביקשו לעשות בבל עיסה לא"יכתנות אור עמ' שנה
עא. בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לא"יויואל משה מאמר א סי' יב עמ' לג
עא. בראשונה היו מוסרין שם של י"ב אותיותפנים מסבירות עמ' רעח
עא. בראשונה שם בן י"ב אותיות היו וכו'להורות נתן במדבר עמ' שכא
עא. בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדם משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיא ע"ב
עא. בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות וכו' מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהניםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות עג
עא. בראשונה שם יב היו מוסרין אותו לכל אדם וכו'שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב א דף יג ע"ג-ע"ד; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג
עא. בשעה שמת רע"ק נולד רבי וכו'הגיד מרדכי דרוש ב
עא. הכהן היה מבליע השםמבשרת ציון ח"ג עמ' ריא, ריז
עא. הסרוחים על ערשותם שאוכלין ושותין זה עם זה וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רל
עא. העולם הזה נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"תתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצ הערה 48
עא. והיודע לשמרו בטהרה אהוב למעלה ונחמד למטהים שמחה עמ' קיט
עא. זה שמי לעולם - לעלם כתיבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפז
עא. זה שמי לעולםמבשרת ציון ח"ג עמ' רז
עא. זה שמי לעולם לעלם כתיב וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יא דף עה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סט ע"א
עא. זה שמי לעלם וזה זכרי, ודרשו לא כשאני נכתב אני נקרא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסה
עא. כסף וזהב מטהרין ממזריםגנת אגוז (תשעב) אות ח
עא. כסף מטהר ממזריםזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלה
עא. כסף מטהר ממזרים וכו'יפה מראה (שנ) ברכות פרק ח דף רל ע"ג, קדושין פרק ג דף רע ע"ב-ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מצורע דף פז ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לג דף קפח ע"ב
עא. כתיב זה שמי וכתיב זה זכריאהבת חיים (דייטש) עמ' רנז
עא. כתיב זה שמי לעולם וכתי' וזה זכרילחם שלמה (הלוי, שנז) דף מח ע"ב
עא. לא כשאני נכתב אני נקראקשוטי כלה ח"ט אות קפ
עא. לא כשאני נכתב אני נקרא וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לה, עג, דברים עמ' צ, צז
עא. לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"תקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נג
עא. לעלם כתיבפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ד
עא. מאן דשתיק מיוחם טפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסג
עא. מהרש"א - בעוה"ז נכתב בי"ה ונקרא בא"ד דבעוה"ז הוא מדת הדין שולט בשיתוף הרחמים אבל עוה"ב כולו רחמים ואז יהי' השם שלם קריאתו ככתיבתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רכד
עא. מיחוסתא דבבל שתיקותאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1478
עא. משפחה שנטמעה נטמעהעל ישראל גאותו עמ' רצ
עא. משפחה שנטמעת נטמעתגנת אגוז (תשעב) אות ח
עא. משפחת בית הצריפה היתה בעבר הירדן וריחקה בן ציון בזרוע וכו' אליהו בא לטהרמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמג
עא. סוד שם הוי"ה קריאתו וכתיבתולוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' א אות קנב, לחם שמים סוכה פ"ד מ"ה
עא. צדקה עשה הקדוש ברוך עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעהר"ן סביב הרי"ף דף תרנד ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לג דף קפח ע"ב
עא. קורא אותיות שם המפורשמבשרת ציון ח"ג עמ' ריד, רטז, רכ
עא. רבי אבינא רמי כתיב זה שמי וכתיב זה זכרי, אמר הקב"ה לא כשאני נכתב אני נקרא וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיא ע"ב
עא. רמי כתיב זה שמיאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"ג פסוק טו
עא. רש"י - שלא ישתמש בו להנקם ממבקשי רעתוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנא
עא. רש"י ד"ה לצנועין שבכהונה לברך בו העם במקדש לאחר עבודת ציבור תמיד של שחרדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיא ע"ב
עא. שם בן ארבע אותיותתורה בציון עמ' סט
עא. שם בן ארבע אותיות וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רח
עא. שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבועשרתי ח"א עמ' קעח
עא. שם בן מ"ב אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן רב/רכ דף לו ע"ב
עא. שם בן מ"ב אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו ואינו בועס ואינו משתבר ואינו מעמיד על מידותיואור אברהם (זוועהיל) עמ' נו
עא. שם בן מ"ב אותיות וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רמח
עא. שם כן ארבעים ושתים אותיות אין מוסתן אותו אלא למי שצנוע ועניו ועומד כחצי ימיו ואינו כועסשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק ז
עא. שם של מ"ב אין מוסרין אותו אלא לצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו מעמיד על מדותיו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנא
עא. שס מ"ב אין מופדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמ
עא. ת"ר שם בן י"ב אותיות כו' מגלין אותו לצנועין שבכהונה וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כח
עא. תוס' ד"ה השתאנוה צדק דף לב ע"ד
עא. תנו רבנן שם בן שתים עשרה אותיות וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רלה
עא: אלו בני אדם שמשתינים מים בפני מיטותיהן ערומים וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) עמוס ו דף קיו ע"ב
עא: אם ראית שני בני אדםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קב
עא: אם ראית שני בני אדםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסא
עא: אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול יש באחת מהןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כג
עא: אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול יש באחת מהןפאר יעקב ח"ב עמ' תרפח
עא: אמר רב שתיקותיה דבבל היינו יחוסאשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ת ס"ק ז
עא: בבל בריאה מישון מיתה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמז
עא: בי מערבא כי מינצי בהדדי חזו הי מינייהו דקדיט ושתיק מיוחם טפילב אריה פרשת צו אות יט
עא: במערבא כי הוו מנצו בי תרי בהדדי האי דקדים ושתיק אמרי האי מיוחם טפי, אמר רב יחסותא דבבל היינו שתיקותאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רסח
עא: דר' יוחנן דהוה אמר ליה נסיב ברתיהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ה
עא: זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים וכו' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תעה
עא: זיל בתר שתיקותאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיג
עא: יחוסא דבבלתשבי (תשסה) עמ' קכו שורש יחס
עא: יחוסא דבבל שתיקותאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצט
עא: יחוסי בבל שתיקותא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקט
עא: יחסותא דבבל שתיקותאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קע, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד, רנו, שכו
עא: כי מנצו בי תרי בהדי הדדי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת תצא דף קפט ע"ב
עא: לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהשו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג
עא: משפחה המחזקת במחלוקתתורת יחיאל במדבר עמ' רפט
עא: עולא חזייא לרבי יצחק בדר"י דגדל ולא נסיבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצה
עא: שם של ארבע אותיותתשבי (תשסה) עמ' רסח שורש שם א'
עא: שתיקותא דבבל איהו יחוסאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יא, רלד
עא: שתיקותיה דבבל היינו יחוסאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנד
עא: תוס' ד"ה עדיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמז
עב אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין כדוב, ומגדלין שער כדוב, ואין להם מנוחה כדובאור חדש (הרטמן) פ"א אות 35
עב בענין ארבע החיות כנגד ארבע מלכיות שראה דניאלאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 526, פ"א אות 8
עב ה' כר"ישער יוסף (תקיז) דף ב ע"ג
עב וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב תני רב יוסף וכואור חדש (הרטמן) פ"י אות 1
עב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםמסילות הנביאים שופטים עמ' קפג
עב ע"א א"ל אביי לא תציתו ליהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמח
עב ע"א אמימר שרא ליה לרב הונא למינסב איתתא מחוזייתא א"ל רב אשי וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רמח
עב ע"א אמר היום נולד רב יהודה בבבלויקרא יעבץ עמ' צא
עב ע"א אמר רב איקאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רח
עב ע"א דמי לדוב תני רב יוסף אלו פרסיין וכו' ר' אמי כי הוה חזא וכו' א"ל רבי ללוי הראני פרסיים וכו' של בית דודלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שלד
עב ע"א הראני ת"ח שבבבל דרמים למלאכי השרתנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שמא
עב ע"א ואישתמוד משום דשמתינהוחיים ושלום חלק א (סימן יב) דף לב ע"ב (ד"ה וכ"ש)
עב ע"א ושמתינהו ר' אחי ברבי יאשיה ואישתמודדורש טוב עמ' 122, 125, 130
עב ע"א חלח זה חלזוןדבר טוב עמ' תפח
עב ע"א חשדוהו דאתתא בעא מינייהוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקעז
עב ע"א כי הוה ניחא נפשי' דרבי אמר הומניא איכא בבבל כולה עמונאי היא מסגריא איכא בבבל כולה דממזרא היא (ורש"י)תורת מנחם חכ"ב עמ' 51
עב ע"א כי הוה ניחא נפשיה דרבי אמר הומניא איכא בבבלדרכי התשובה עמ' צו
עב ע"א עשרת השבטים שגלו למדייחי המלך עמ' מו
עב ע"א רש"י ד"ה דומים למה"ש כו' לבושים לבנים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש רכו דף קסב
עב ע"א ת"ח דומים למלאכי השרתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 234
עב ע"א ת"ח שבבבל דומין למלאכים ע"י לבושםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמח
עב ע"א תלמידי חכמים שבבבל דומין למלאכי השרתלדור ולדורות ח"א עמ' קצט, רה
עב ע"ב אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רס, ח"ג עמ' קכג
עב ע"ב אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנא' וזרח השמש ובא השמשס' חסידים סי' תקלד
עב ע"ב אמימר שרא ליה לרב הונא בר נתן וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' קפג
עב ע"ב ביום שמת צדיק נולד צדיק אחר כמותולחמי תודה דף קסג ע"ב, ריט ע"א
עב ע"ב ביום שמת רבא נולד רב אשידרשות באר יצחק עמ' רמב, רנה
עב ע"ב ביום שמת רבי נולד ר"יהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פה
עב ע"ב דתניא ר"ש כי יקח איש אשה דדלנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שכד
עב ע"ב וזרח השמש ובא השמש וכו' כשמת רבי עקיבא נולד רבי כשמת רבי נולד רב יהודה וכו'דרשות באר יצחק עמ' צד
עב ע"ב וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקעה שמשו ש"ץ זה וכו'כבוד לאיש דף טז ע"א, כא ע"א
עב ע"ב וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי וכו'מדבר שור תחילת דרוש לו עמ' שכג
עב ע"ב וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואלדרשות באר יצחק עמ' סה, קיא, קכג, קכו, קלה, רמד, רמז, רמח
עב ע"ב יום שמת רבא נולד רב אשיזרע שמשון שיר השירים אות כא
עב ע"ב יום שמת רבא נולד רב אשימצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
עב ע"ב כשמת ר' עקיבא נולד רביס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נט
עב ע"ב כשמת ר"ע נולד ר'שפתי רננות דף ג ע"א
עב ע"ב כשמת רב יהודה נולד רבאמגילת סמנים עמ' קכו
עב ע"ב ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רלד
עב ע"ב ממזירי ונתיני טהורים לע"למאורי אור (אתרוג) מלואים אות נב
עב ע"ב ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי ר' יוסי וכו' ובדברי הראשונים בזהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
עב ע"ב ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי רבי יוסי ר"מ אומר אין טהורים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' עג
עב ע"ב עד שלא בא שמשו של צדיק זה זרחה שמשו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רפז
עב ע"ב עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואלברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
עב ע"ב עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואלברית שלום (תשסח) עמ' רכו
עב ע"ב עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנא
עב ע"ב עד שלא שקעה שמשו של עלי זרח שמשו של שמואלדרשות שמואל עמ' קנו
עב ע"ב עד שלא שקעה שמשו של צדיק זרחה שמשו של צדיקדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפ
עב ע"ב עתידין ממזרים ליטהרימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 3, קפ
עב ע"ב רש"י ד"ה צוותי, חבורות חבורות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מג
עב ע"ב שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכג
עב ע"ב ת"ר ממזרי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי ר' יוסי ר' מאיר אומר אין טהורים וכו' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי וכו' הוה אתי אליהו מפיק מינן צוותי צוורני קולרין, ורש"י ד"ה צמרני צמתי - חבורות חבורותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סה, סו, רלט
עב ע"ב ת"ר משירי כו' טהורים לע"ל דברי ר' יוסיעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלב
עב ע"ב תנו רבנן ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי ר' יוסי ר' מאיר אומר אין טהורים וכו' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הוה אתי אליהו מפיק מינן צוותי צוותי קולריןדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מג, נח
עב עד שלא מת צדיק אחד נולד צדיק אחרשארית מנחם ח"ב עמ' רעא
עב קשין גרין לישראל כספחת, ורש"י שאין זהירין במצות והרגילים אצלם נמשכין ולומדים ממעשיהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעב
עב. א"ר לוי הראני ת"ח שבבבל דומין למלאכי השרתכתנות אור עמ' תקע
עב. הנהו דצדו כוורימקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
עב. זוללי בשר שמסובלין בשר כדובים ויונים נהימתןתיבת גמא (תשסז) עמ' שז
עב. חנן בר פנחס אומר חביל ימא תבילתא דבבל וכו'כתנות אור עמ' שנו
עב. כי הוה ניחא נפשיה דרביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שא
עב. מצויינין כמלאכי השרת במלבושים נאיםבן מלך - שבת עמ' תקמא
עב. רש"י ד"ה והאידנאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסח
עב. ת"ח שבבבל דומים למלאכי השרתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיז
עב. תוס' ד"ה להך גיסאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסח
עב. תלמידי חכמים שבבבל, דומים למלאכי השרתבן מלך - שבת עמ' תקנ
עב. תלת עלעין זו חליב חדוון וסטווןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רעד
עב. תני רב יוסף אלו פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין כדוב, ומגדלין שער כרוב, ואין להם מנוחה כדובשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פח
עב: אין הקב"ה מסלק את הצדיק מן העולם עד שקם תחתיו צדיק כיו"בדברי יואל פ' נשא דף קלו ע"ב
עב: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק במותופרדס מנחם עמ' מא
עב: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו+ספר החיים (תשנג) עמ' עח
עב: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנא' וזרח השמש ובא השמשדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רכט
עב: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנא' וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קצז
עב: אין צדיק נפטר עד שנברא צדיק כמותושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצט
עב: אין צדיק נפטר עד שנולד צדיק אחר דוגמתו וכו' ביום שמת רבא נולד רב אשיערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפז
עב: בזמן שנפטר צדיק נולד צדיק אחר כמותו במקומופאר יעקב ח"ד עמ' מז
עב: בשמת רבא נולד רב אשידרשות מנחת יצחק עמ' שה
עב: ה' קהלי כתיבה וכו' חר למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי שתוקי בישראל קהל גרים לא איקרי קהל וכו'חמודי צבי מועדים עמ' יד
עב: היום יושב בחיקו של אברהם, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לה אות ב
עב: התובעת בפה יוצאת בלא כתובהרגל ישרה עמ' קלג
עב: ובא השמש וזרח השמשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסט
עב: וזרח השמש ובא השמשמבשרת ציון ח"ג עמ' תע
עב: וזרח השמש יום שמת ר' עקיבא נולד רבינו הקדושלב אריה קהלת אות ז
עב: יום שמת בו פלוני נולד פלוני+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח
עב: יום שמת ר"ע נולד רבי יום שמת רבי נולד רבי יהודהברית אברם עמ' תר
עב: כהנים הם רגזניםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קנח
עב: כשמת ר"ע נולד רבי וכו'דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תקו
עב: כשמת ר"ע נולד רבי שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לג
עב: כשמת רבא נולד רב אשיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ער
עב: כשמת רבא נולד רב אשיפני מלך ויקרא עמ' קעח
עב: כשמת רבא נולד רב אשי ללמדך שאין צדיק וכו'ים שמחה עמ' סו
עב: כשמת רבי נולד רב יהודה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקמד
עב: ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קד
עב: ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמששבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכג
עב: מי שעשה טובה בישראל ימות בחצי ימיוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פד
עב: ממזר לעת"לפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרלא
עב: ממזרי ונתיני טהורים לעת"לחיי נפש ח"ד עמ' קפו
עב: ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם כלפי מערבבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צו ע"ד; יפה מראה (שנ) סוכה פרק ה דף קנו ע"א
עב: עד שלא כבתה נרו של עלי הזריח נרו של שמואלגור אריה ויקרא פי"א הערה 41
עב: עד שלא שקעה נר של עלי הזריח נר של שמואלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שיח הערה 33, תתסב הערה 64
עב: עד שלא שקעה שמשו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' א דף ב ע"א
עב: עד שלא שקעה שמשו של עלישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נה
עב: עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואלתפארת צבי בראשית עמ' של
עב: עד שלא שקעה שמשו של צדיק זה זרח שמשו של אחרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רכח
עב: עד שלא שקעה שמשו של צדיק זה זרחה שמשו של צדיק זהעצי חיים - מועדים עמ' קצה
עב: עד שלא שקעה שמשו של צדיק זה זרחה שמשו של צדיק זהתפארת צבי בראשית עמ' תקמא
עב: רש"י ד"ה היוםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקמד
עב: שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותודברי יואל פ' וישלח דף קעח ע"ב
עבד עבדי שחלה ג' ועבד ג'קול שמואל (קונפורטי) דף יג ע"ב
עבד עברי הנמכר לישראל או לגוימשכנות יעקב (נעים) דף כז/פז ע"ד
עג ע"א אסופי מותר לישא אשהגנא דפלפלי עמ' רעו
עג ע"א בקהל ודאי הוא דלא יבאמנחת מרדכי עמ' שסז
עג ע"א ברשב"א בדין הספקותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כו-כז, מ, סז, ער, ח"ב עמ' י, צה, קלב, רכט, רצז
עג ע"א גר לא מיקרי קהלמהר"ם שיק בראשית עמ' קכא
עג ע"א דבר תורה אפופי כשר אלא מעלה עשו ביוחסיןמאכסניא של התורה סי' סג
עג ע"א דרש ר' זירא במחוזא גר מותר וכו' דרש רבא וכו'תורת לוי יצחק עמ' קס
עג ע"א דרש ר"ז במחוזא גר מותר בממזרת רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מה ד"ה דרש, עמ' מו ד"ה ועל
עג ע"א דרש רבא במחוזא וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רסה
עג ע"א לא יבא ממזר ודאי אבל ספק יבאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
עג ע"א ממזר ודאי לא יבוא ולא ממזר ספקבי חייא ח"ב עמ' טו
עג ע"א מצאו מהול אין בו משום אסופיברית שלום (תעח) דף לז ע"ד
עג ע"א מצאו מהול אין בו משום אסופיברית שלום (תשסח) עמ' רלח
עג ע"א קהל גרים אקרי קהל או לאבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סו, תולדות אות י, וישלח אות סב
עג ע"א קהל גרים לא איקרי קהלאחרית השנים עמ' יז
עג ע"א קהל גרים לא אקרי קהלמנחת מרדכי עמ' לה
עג ע"ב אסופי כ"ז שלא נאסף מן השיך נאמנים אביו ואמו לומר בננו זהצמח צדקה עה"ת עמ' כ
עג ע"ב כסף מטהר ממזריםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
עג ע"ב ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"ג
עג ע"ב נאמן בעל המקחדרכי חושן עמ' קיז [הלכה]
עג רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהושמן ראש סוכות ח"ב עמ' עא
עג. אין מגלין להם את הסודבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 12
עג. בחדא סגי ותייתי אידך מיני' וכו'חמודי צבי מועדים עמ' יד
עג. דבר תורה שתוקי כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג
עג. דרש ר' זירא במחוזא גו־ מותר בממזרת רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהוהדרש והעיון דברים מאמר פג
עג. דרש ר' יהודא, קהל גרים לא איקרי קהל, רגמוהו כל עלמין באתרוגיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכד
עג. דרש ר"ז במחוזא גר מותר בממזרת וכו'תפארת ראובן עמ' רג
עג. דרש רבא במחוזא גר מותר בממזרת רגמוהו כו"ע באתרוגייהוחמודי צבי מועדים עמ' יב
עג. דרש רבי זירא במחוזא, גר מותר בממזרת, רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהודרשות דבר צבי עמ' קלט
עג. חמשה קהלי כתיבי חד לכהנים וחד ללוים וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צז
עג. חמשה קהלי כתיבי, חד למישרי ממזר בשתוקי, וחד למישירי שתוקי בישראלשם יחזקאל עמ' כח, נח
עג. לא יבא ממזר בקהל ה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כד
עג. לא יבא ממזר בקהל ה' דוקא ודאי ממזר לא יבא הא ספק יבאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תמא
עג. מה דטבא להו עבדי להוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רס
עג. ממזר ודאי הוא דלא יבא, ממזר ספק יבאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמט
עג. ממזר ודאי לא יבוא ממזר ספק יבואמקראי קדש (תשנג) עמ' קצח, קצט
עג. ממזר וודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבוא בקהלחמודי צבי שמות עמ' מ, פא
עג. ממזר וודאי הוא דלא יבוא הא ספק יבואחמודי צבי בראשית עמ' תיד
עג. ממזר וודאי הוא דלא יבוא הא ספק יבוא, בקהל וודאי הוא דלא יבוא הא בקהל ספק יבואחמודי צבי מועדים עמ' ח, תקיז, תקפה
עג. ממזר וודאי לא יבוא בקהל ה' אבל ספק ממזר יבואחיי נפש ח"ו עמ' קסב
עג. ממזר וודאי לא יבוא בקהל ה' הא ספק ממזר יבואחיי נפש ח"ד עמ' קצט
עג. ספק ממזר דכ' רחמנא להיתרא ל"לחמודי צבי ויקרא עמ' קיט, רח, ריג
עג. קבוע כמחצה על מחצה דמיחיי נפש ח"א עמ' סט ע"ב
עג. קהל גרים איקרי קהלתפארת ראובן עמ' קנה
עג. קהל גרים לא איקרי קהלגור אריה שמות פי"ח אות כ
עג. קהל גרים לא איקרי קהלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה טז
עג. ר, יוחנן הוי קאי מקמי סבי דארמאי, אמר כמה הרפתקי עדי עלייהובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1158
עג. רגמוהו כו"ע באתרוגייהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעב
עג. רוב אי נעשה ודאי - פנ"יפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נג
עג. תוס' - שמואל לקה בבטן אמו בבי"ד משום חשדתפארת צבי בראשית עמ' תיא, תיד
עג. תוס' ד"ה מאי - ההוא עובדא דאבוה דשמואלגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק ז
עג. תוס' ד"ה מאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כו אות א
עג. תרי קהל חד למישריי ממזל ודאי בספק קהל והר למשרי ספק ממזר בקהלחיי נפש ח"ו עמ' קפו
עג. תרי קראי להתיר ספק ממזר בקהל וודאי וממזר וודאי בקהל ספקחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלו, רפא
עג: אין בו משום אסופיפני מלך שמות עמ' ט
עג: אין צדיק מסתלק עד שנולד צדיק כמותומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' מא
עג: אין צדיק נפטר עד שנולד צדיק כמותוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עו
עג: גר נושא ממזרתזבחי צדק (דיסקין) עמ' רעא
עג: חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסט, ער
עג: חיה נאמנת על הבכורפנים מסבירות עמ' קלג
עג: מצאו מהול אין בו משום אסופי וכו'גבורות אליהו סי' קל
עג: עיקר הנהר נקרא חורפא דנהראשבט מישראל (קרמניץ) פרק מב פסוק ג
עג: שלשה נאמנין לאלתרזבחי צדק (דיסקין) עמ' עא
עג: תינוק כל זמן שמושלך בשוק אביו ואמו מעידין עליו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ער
עד ע"א נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי וכו', ורש"י ד"ה בשודאצלח רכב עמ' תמג
עד ע"א תוס' ד"ה שודא דדייני, פי' בקונטרס בדין שאין תלוי בטעם אלא הכל לפי ראות עיני הדיינין ובו', פר"ת שודא דייני דכל מה שירצה הדיין לעשות יעשה דהפקר ב"ד היה הפקר וכו', וראיה לפר"ת מההיא דפ' מי שהיה נשוי גבי שני שטרות שהיו ביום אחד אתו תרוייהו קמיה דרב ששת ואגבי רב ששת לחד מינייהו הדר אתו לקמיה דרב נחמן ואגבייה לאידך אתא קמיה דרב ששת אמר ליה מ"ט עבד מד הכי אמר ליה וכו' ואמר ליה ואת מאי דעתך אמר ליה שודא דדייני אמר ליה אנא נמי שודא דדייני אמר ליה אנא דיינא ומר לאו דיינא והשתא לפר"ת ניחא הא דקאמר אנא דיינא ומר לאו דיינא דצריך הפקר ורב נחמן היה דיין קבוע אבל לפי' הקונטרס דפי' דבסברא תליא מילתא מה לנו דיין קבוע פשיטא דסברת רב נחמן לא הוה עדיפא מסברת רב ששתדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מה
עד. אמו נאמן על הבכורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכג
עד. שלשה נאמנין על הבכורזבחי צדק (דיסקין) עמ' עא
עד. שלשה נאמנין על הבכורחנן אלקים עמ' קסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עב
עד. שתוקי אין אמו נאמנת לומר מפלוני נתעברתימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצח
עד: חלל וממזר שבאוזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכח
עה ע"א גר עד עשרה דורות מותר בממזרתהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעא, שסט
עה ע"א מקנה ד"ה איפוךתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצ
עה ע"ב ושמואל שוכב בהיכל ה'רנת יצחק שמואל עמ' נא
עה ע"ב כהנים נטמעו בהםרנת יצחק מלכים עמ' שסז
עה ע"ב כותים גירי אריות הןרנת יצחק מלכים עמ' שסז, שסח
עה ע"ב עכו"ם הבא על בת ישראל הולד ממזררנת יצחק מלכים עמ' שע
עה ע"ב תוס' ד"ה אמר קרא א' רבאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נו ע"ג
עה ע"ב תוס' ד"ה ור' ישמעאלתורה אור (באנדי) עמ' שלא, שלח, שמו
עה ע"ב תוס' ד"ה ורבי ישמעאל ומהרש"אדברי שאול ויקרא עמ' קסג
עה ע"ב תוס' ד"ה ורבי ישמעאל, ומהרש"א - ולד עכו"ם הבא על ב"יהשיר והשבח ח"א עמ' רמג
עה ע"ב תוס' ד"ה ר"י ואי משוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נו ע"א
עה רש"י ד"ה ופרכינןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצא
עה. גר מותר בממזרת כ"ז שלא נשתקע שם גירות ממנוגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 222
עה. גר מותר בממזרת עד עשרה דדיגור אריה שמות פי"ח אות כ
עה. גר עד עשרה דורות מותר בממזרת מכאן ואילך אסור בממזרתהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
עה. רש"י לא יחלל שני חילולין במשמעגור אריה ויקרא פכ"א הערה 128
עה. שתוקי משתקין אותו מנכסי אביופנים מסבירות עמ' רפח
עה. תוס' ד"ה ורבי ישמעאלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלב
עה: גר עד י' דורות מותר בממזרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שיח
עה: כה"ג שבא על אחותו אלמנה פטור משום אלמנהמקראי קדש (תשנג) עמ' רנה
עה: עד שלא שקעה שמשו של עלי וכ'מאורי שערים עמ' רלז
עו אין בודקין מן המזבח ולמעלה וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שז
עו אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראלשארית מנחם ח"ב עמ' קי
עו אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיא נמי משיאין לכהונהכבוד לאיש דף י ע"ב
עו ע"א אין בודקין וכו' ולא מן הסנהדרין ולמעלההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תטז
עו ע"א אין בודקין לא מן המזבחשפתי רננות דף מד ע"א
עו ע"א אין בודקין לא מן המזבח וכו' הדוכן וכו' הסנהדרין וכו' וכל שהוחזקו וכו' מוכתב באסטרטיא של מלךלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכא
עו ע"א אין בודקין מן המזבח ולמעלהניבי זהב עמ' תקיב
עו ע"א ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכו' וכולם מסתפרים קומילקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכו
עו ע"א הנושא אישה כהנתשפתי רננות דף מד ע"א
עו ע"א משוטרי הרבים וכו' בירושלים וכו' וכן בקדושי רבי לוי בירושליםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכב
עו ע"א עבד ושפחה נתערבו בהםלמדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קיא
עו ע"א רש"י ד"ה ופרכינן - ולד עכו"ם הבא על ב"יהשיר והשבח ח"א עמ' רמג
עו ע"א רש"י ד"ה ופרכינןתורה אור (באנדי) עמ' שלב
עו ע"ב אביו יוצא למלחמה אין בודקין אחריוהמאור הגדול (גר"א) עמ' שס
עו ע"ב אין בודקין מחיילות של דוד ולמעלהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצא, רלג, דברים עמ' רא
עו ע"ב אמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביהגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 63
עו ע"ב אמר אביי הלכך מאן דמשרי צורבא מדרבנן באושפיזיכניה וכו'הר המוריה עמ' רנא
עו ע"ב אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיא של מלך - בחיילות של בית דוד וכו, שתהא זכותם וזכות אבותם מסייעתם במלחמהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רצ
עו ע"ב אתך בדומה לךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצג
עו ע"ב ד' מאות ילדים היו לו לדודניבי זהב עמ' תקט
עו ע"ב ד' מאות ילדים וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תכה
עו ע"ב ד' מאות ילדים חיו לו לדוד וכולן בני יפת תאר היו, רש"י ד"ה ילדיםשם דרך דברים עמ' קב, רסט
עו ע"ב ודילמא משום שכינה כו'יד שלמה (עזרא) דף נב ע"א, פ ע"ד
עו ע"ב והאיכא אוריה החיתירנת יצחק שמואל עמ' שעו, שעח
עו ע"ב והתיחשם בצבא במלחמה, כרי שתהא זכותן וזכות אבותם מסיעתםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז
עו ע"ב זכות אבותם מסייעתןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רלג, דברים עמ' רא
עו ע"ב זכות יחוסיהם עומדת להם במלחמההכתוב לחיים דף ב ע"ב
עו ע"ב חיילות ב"ד היו מהמיוחסין הכשרים לכהונהרנת יצחק תענית עמ' יט
עו ע"ב חיילות של בית דודרנת יצחק שמואל עמ' שכא, דברי הימים עמ' לו
עו ע"ב יוצא למלחמה אין צריך לבדוק אחריותורת אליהו עמ' שכ
עו ע"ב כדי שתהא זכותן וזכות אבותן קיימתבי חייא ח"א עמ' ש
עו ע"ב כל משימות שאתה.משים כו' אלא מקרב אחיך כו' אמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שצד
עו ע"ב כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדותמאכסניא של התורה סי' סג
עו ע"ב מי שהוחזקו אבותיו שוטרים ממניםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 305
עו ע"ב ממזרים טהורים לעתי"ל ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' שסא
עו ע"ב על פסוק והתיחסם בצבאברכת מועדיך לחיים חלק א דף יח ע"ב (דף ס' ע"א ד"ה וזהו)
עו. אין בודקין כו' מי שהי' מוכתב באסטרטיא של מלךדברי יואל פ' במדבר דף תלז ע"א, פ' בהעלותך דף שכט ע"ב, פ' פנחס דף קנז ע"ב
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלהדברי יואל פ' תולדות דף תקפד ע"ב
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלהדודי נתן בראשית עמ' נה
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרד
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמז
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלה וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצב ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן טו דף ד ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נח ע"ד; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רנ; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) סימן שיד דף צח ע"ד
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכו
עו. בעלי אגרופין של בית דוד כולן בני יפ"תתורת יחיאל בראשית עמ' שנד
עו. בתחלה היו מוסרין שם של י"ב לכל אדם, ואח"כ לא היו מוסרין כי אם לצנועין שבכהונהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצג
עו. הנושא אשה כהנת צריך לבדוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפג
עו. זה שמי לעולם, לעלם כתיב, דאסור למדרשיה בפירקיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצג
עו. כותי לא ישא כותית מפני שאינם בקיאים וכו'כתנות אור עמ' שנה
עו. מי שכתוב באסטרטיא של בית דוד מיוחס היהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסג
עו. שזכות אבותם מסייעתםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' סט
עו: אוריה החתי להו"א הוא גר תתיערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פ
עו: אין בודקין גבאי צדקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מב
עו: אין בודקין מן המזבח ולמעלהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלח
עו: אין בודקין מן הסנהדריןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' א (1)
עו: אין בודקין מן הסנהדריןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ד
עו: אין יוצאין למלחמה מקהל גריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נ
עו: אין יוצאין למלחמת בית דוד אלא מיוחסיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלח, קמה, קעט, רד, מקראי קדש (תשנג) עמ' י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' טו, יז, מח, קצד
עו: אמר מר ממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבתדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קטו
עו: אף מי שהיה באסטרטיא של מלךפני יהושע (תשסא) עמ' צח
עו: אפילו סח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי המלחמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' י
עו: ארבע ילדים היו לדוד מגדלים בלוריות לבעותי בעלמאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו, קנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצז
עו: ארבע מאות ילדים היו לדוד וכולם בני יפ"ת והן בעלי אגרופים של בית דודתורת יחיאל דברים עמ' רלב, רלג, רלה
עו: ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף נח ע"ד; כנסת הגדולה (תיח) דף קמב ע"ג
עו: בא איתי וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו(רמט) {לא דר בארץ ישראל}
עו: בחיילות של בית דודשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ע
עו: במהרש"אמאורי שערים עמ' שסה
עו: ד' מאות בני יפת תואר היו לדודתורת יחיאל במדבר עמ' רסב
עו: דמשרי צורבא מדרבנן באושפיזיכניה וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' צח
עו: הבל לאיתויי מאי וכו' לאיתויי ממזר אמר אביי בירושליםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צח
עו: הכל כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני נפשותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנג
עו: והאיכא צלג העמוני ואוריה החתיחנן אלקים עמ' קמג, קנד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קלה
עו: וכולם היו בני יפת תוארגור אריה דברים פכ"א אות ז
עו: ונשאו אתך, בדומין לךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צג
עו: חיילי דוד - בעלי יחוס משפחתישיחות לספר במדבר עמ' סג*
עו: כך מנוקין מכל מוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעו
עו: כל המשפחות בחזקת בשרות עומדותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
עו: כל משימות יהיו מקרב אחיךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד
עו: כל משימות שאתה משיםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קסג
עו: כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיךתפארת ראובן עמ' קלב
עו: כל משימות שאתה שם יהיו מקרב אחיךנצח ישראל (הרטמן) עמ' כז הערה 50
עו: כשם שב"ד מנוקים בצדק כך מנוקים מכל מוםעמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נד דף כה ע"ד
עו: מי שהיה מוכתב בחיילות בית דוד מעלין אותו ליוחסיןיבין שמועה (לעוו) עמ' תלז
עו: מי שכתוב באסרטיא של מלך אין בודקין אחריועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ערה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא
עו: ממשכנין על הצדקהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' מא
עו: עמך בדומין לךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלד {רק דומה}
עו: רש"י - בחיילות שאין יוצאין למלחמה אלא מיוחסין צדיקים שתסייעם זכות אבותם במלחמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקנו, א'רעא
עו: רש"י - בחיילותיו של דוד, היו זהירים לייחסם מכל מוםדברי יואל פ' תולדות דף תקסב ע"א, תקפד ע"ב
עו: רש"י - מיוחסים צדיקיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקט
עו: שום תשים עליך מלך מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיךשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ג
עו: שתהא זכותן וזכות אבותן מסייעתןדברי יואל פ' תולדות דף תקסב ע"א, פ' תולדות דף תקפה ע"א
עו: תוס' ד"ה אין בודקיןלהורות נתן במדבר עמ' מו
עו: תוס' ד"ה אין בודקין ובמהרש"א ותוס' הרא"שוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קלט*
עושה מצוה א' מטיבין לומגלה צפונות ח"ג פ' תצא
עז ע"א אלמנה וגרושה וכו' חייב על כ"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפד
עז ע"א בנות ישראל מקוה טהרה לחלליםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסט
עז ע"א וגר שנשא בת ישראל בתו כשירה לכהונהתורה אור (באנדי) עמ' שמ
עז ע"א מה זרעו שלא עבר עבירהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפב
עז ע"א ראב"י אומר ישראל שנשא גיורת כו' ר' יוסי אומר אף גר כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שצד
עז ע"ב אין איסור חל על איסור היכא דליכא מוסיף או כולללחמי תודה דף ו ע"א
עז ע"ב ופני יהושעמנחה חדשה (חן טוב) פרשת אמור
עז ע"ב לא יאמר גרושה בכהן גדול ונילף בק"ו מהדיוטדברי שאול ויקרא עמ' נט
עז ע"ב מה כאן זרעו חולין אף להלן זרעו חוליןתורה אור (באנדי) עמ' שמב
עז ע"ב ר' שמעון סבר אין איסור חל על איסור אפילו באיסור מוסיףלחמי תודה דף רלז ע"ב, רנח ע"א
עז. אלמנה וגרושה וחללה זונהפרפרת משה ח"ב עמ' קח
עז. אלמנה וגרושה וחללה זונה בזמן שהם כסדר חייב על כל אחת ואחתשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כו, כז
עז. אלמנה וגרושה וכו' בזמן שהם כסדר הזה חייב על כל אחת ואחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעח
עז. אשה שנתארמלה מכמה אנשים אינו לוקה אלא מלקות אחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפ
עז. אשה שנתגרשה מאנשים הרבה אינו לוקה רק מלקות אחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעט, קפ
עז. בא על אלמנת ראובן ועל אלמנת שמעוןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפא
עז. וראב"י מכשיר בגר שנשא גיורתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קפו
עז. כה"ג בביאתו עשאה לאשתו חללגור אריה ויקרא פכ"א הערה 111
עז. מהמשיאין לכהונה בעינןמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
עז. רש"י ואין זה לשון חילולגור אריה ויקרא פכ"א הערה 128
עז. שם זנות פוסל בישראלפנים מסבירות עמ' קלא
עז. ת"ר אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפה
עז: אין חללה אלא מאיסור כהונהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפא
עז: במאירי כהן הבא על אחת מן העריות מחייבי כריתות הולד ממזר אך אינו חללגור אריה ויקרא פכ"א הערה 192
עז: דאיתוסף איסורא למיכל בתרומהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
עז: האוכל נבילה ביוהכ"פ פטורעצי חיים - מועדים עמ' קה
עז: לאמר לך אין חללה אלא מאיסור כהונהגור אריה ויקרא פכ"א הערה 185
עז: רש"י ד"ה חללה למה נאמרה ובמהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פד
עז: תוס' ד"ה פרטחמודי צבי מועדים עמ' תעז, תפב, תפו
עח ע"א בדין מחזיר גרושתו משנישאתשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
עח ע"א גיורת פחותה מבת י"גפרי חיים (קנולר) פרשת מטות
עח ע"א הכל מודים במחזיק גרושתותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפו
עח ע"א חלוצה מדברי סופריםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רמב
עח ע"א כה"ג באלמנהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצו
עח ע"א לא יקח משום לא יחללתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לב
עח ע"א רבא אמר בעל ולא קידש לוקהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפח
עח ע"ב בן בין הבניםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ג
עח ע"ב דאי בעי מיתבא ליה כו'מראה הגדול ח"ב דף טו ע"ג
עח ע"ב והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודויקרא יעבץ עמ' צד
עח ע"ב ונר אלהיט טרם יכבה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 99
עח. אינו לוקה במחזיר גרושתו עד שיקדש ויבעולפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קכב
עח. אינו לוקה עד שיקדש ויבעולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
עח. אמר אביי קידש לוקה בעל לוקה וכו' ורבא אומר וכו' לא בעל אינו לוקהחיי נפש על ההגדה עמ' קכט
עח. בעל לוקה לא בעל אינו לוקהתיבת גמא (תשסז) עמ' פב
עח. גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום א' כשרה לכהונהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
עח. ואלמנה וגרושה וכו' רישא בכה"ג סיפא בכהן הדיוטעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנח
עח. כה"ג באלמנה לוקה שתיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפד
עח. כה"ג באלמנה לוקה שתים, אחת משום לא יקח וא' וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' קסג
עח. כהן בגרושה קידש ולא בעל אינו לוקהערבי נחל (תשסד) עמ' תכו
עח. כהן הבא על אחותומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סג
עח. קטנה פחותה משלש כשירה לכהונהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפח
עח. רמב"ן ועל ביאה בלא קידושין חייבגור אריה דברים פכ"ג הערה 26
עח: גוסס אין מתנתו מתנהפנים מסבירות עמ' מח
עח: דינא דיכירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עט
עח: האומר בני זה ממזר אינו נאמןפנים מסבירות עמ' רצ
עח: האי קרא רישא קודש קודש ממעשר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעז
עח: יכיר, יכירנו לאחרים, מכאן א"ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכו'דברי יואל פ' כי תצא דף קכא ע"א
עח: כי את הבכור בן השנואה יכיר, יכירנו לאחריםדברי יואל פ' כי תצא דף קכ ע"ב
עח: מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך הוא וקדשה אם שלו קדמו קידושיו קידושין וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצד
עח: מיגו דאי בעי יכול למיתב ליה נכסיו במתנהכתר תורה (תשסז) עמ' פו
עח: מכהן יקחו - משאר כהנים יקחומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ת
עח: נאמן האב להעיד על בנו שהוא בכורדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף קכ ע"ב
עח: נאמן האב להעיד על בנו שהוא בכורדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תה ע"א
עט ע"א איתמר קדשה. אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעירשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
עט ע"א בקדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ט
עט ע"א דקדיש בההוא יומא דמשלים ששה, (ורש"י ד"ה אי נימא)ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמא
עט ע"א העמד דבר על חזקתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
עט ע"א ומודה רבא בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקהתורה אור (באנדי) עמ' שמב
עט ע"א מקוה שנמצא חסרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
עט ע"א קדשה עצמה בבוקר ותוס' בסוגיאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
עט ע"א קידשה אביה בדרך וכו' רב יוסף בריה דרב מנשיא וכו' בקבא זוטא וכו' רבא וכו'תורת לוי יצחק עמ' קסה
עט ע"ב מי שיצא הוא ואשתו לש"ה כו' א"צ להביא ראיה כו' בכרוכין אחריהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רו
עט ע"ב קדשה אביה בדרךמאכסניא של התורה סי' סא
עט ע"ב תוס' ד"ה ואישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
עט. אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אינה נאמנתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
עט. הרי היא בוגרת לפנינו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ס
עט. השתא היא דבגרהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יט
עט. וצריבא ראי אשמעינן גכי ריריה משום רגברא קים ליה ביוחסין וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצד
עט. מדהשתא בוגרת צפרא נמי בוגרתמקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
עט. ששה חדשים בין נערות לבגרותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ק
עט: ושמואל אמר אנא דאמרי אפי' בר"נתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
עט: תוס' ד"ה מי איבא למימרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
עני המהפך בחררהצור יעקב (יעבץ) בלק דף קסג ע"ג, תבא
עני המהפך בחררה, תוס'קול שמואל (קונפורטי) דף יב ע"ב
עשרה קביןיריעות שלמה (אוזאן) פ' וישב
פ' האומר תוס' - ובריש מכילתין אמר וזרע אין להשארית יעקב (אלגזי) דף לב ע"ב
פ' האיש מקדש תוס' - כשהשליח שוגג ל"א אשלד"עשארית יעקב (אלגזי) דף קיג ע"ג
פ לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רנט בהגה
פ ע"א אסור להתגרות עם היצר הרעטיול בפרדס ח"ב עמ' רצג
פ ע"א דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום נדהמכשירי מצוה עמ' כו
פ ע"א דובא וחזקה רובא עדיףתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רסא
פ ע"א חולקין על החזקותשער יוסף (תקיז) דף קכ ע"ג
פ ע"א סוקלין על החזקותתורת מנחם חל"ז עמ' 236
פ ע"א סוקלין על החזקותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמה, תסו, תעח
פ ע"א רובא וחזקה הי עדיףשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
פ ע"א רובא וחזקה רובא עדיףפניני יחזקאל עמ' יא, תמא
פ ע"א רובא וחזקה רובא עדיףשארית מנחם - מאמרים עמ' קכה
פ ע"א רש"י ר"ה סמוך ותוס' ד"ה שדרכו רמב"ןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמב, ח"ב עמ' עח
פ ע"א שורפין על החזקהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נט
פ ע"ב אבא שאול מתיר בזמן אנינות להתייחד אדם אחד עם שתי נשים, ורבנן אוסריםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג
פ ע"ב אל יתיחד אדם עם כל הנשים בפונדק כו'מאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ב
פ ע"ב אסור להתייחד עם הנשיםמאמץ כח (תשעה) עמ' צב
פ ע"ב אפי' בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו, ותוס' ד"ה כי ההיאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ר
פ ע"ב אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליובית אלהים שער ב עמ' קיח
פ ע"ב בשעת אנינות תביר יצריהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג, תריד
פ ע"ב די לו החיים שנתתי לותורת העולה (תשעה) עמ' קפז
פ ע"ב דיו שהוא חיעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 166
פ ע"ב דיו שהוא חי וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' כז, קכג, רסח
פ ע"ב הואיל ונשים דעתן קלות עליהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קי
פ ע"ב וכי בן אם מסית ובן אב אין מסית וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סו, חיי שרה אות פז
פ ע"ב ונשים דעתן קלות עליהןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמג
פ ע"ב ונשים דעתן קלות עליהןתהלה לדוד (והרמן) פרק נא פסוק י הערה ו
פ ע"ב לא יתיחד אדם עם שתי נשים וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' נח
פ ע"ב לא יתייחד אדם עם שתי נשיםפני חיים (פלג'י) עמ' רעד ע"א
פ ע"ב מה יתאונן אדם חי וכו' דיו חיים שנתתי לותפלת דוד (אדר"ת) עמ' צד
פ ע"ב מה יתאונן אדם חי... דיו חיים שנתתי לו, וברש"יראשית דעת (אטון) עמ' עט
פ ע"ב מה יתאוע אדם חי ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קצג
פ ע"ב נשים דעתן קלותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות כד
פ ע"ב נשים דעתן קלותדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מו
פ ע"ב נשים דעתן קלותלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' יד
פ ע"ב נשים דעתן קלות עליהןדרכי התשובה עמ' סה
פ ע"ב נשים דעתן קלות עליהןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קסג
פ ע"ב נשים דעתן קלותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שטז
פ ע"ב רמז ליחוד מן התורה מנין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קח
פ ע"ב רמז ליחוד מן התורה מנין שנאמר כי יסיתך וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסג
פ ע"ב רש"י ד"ה ורבנן - יש לחוש לפעמים שאין שם אנינות ועושין עצמן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג
פ ע"ב ש"ס ותוס' ד"ה רש"אשער יוסף (תקיז) דף ו ע"ג
פ ע"ב תוס' ד"ה בי - בשם ר"ח דרבנן דפליגי זהו משום דסב"ל דגם בשעת אנינות איכא יצה"רימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג
פ"א התקדשי לי בדבר זה וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ב
פ"א התקדשי לי בדבר זה כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף א ע"ד
פ"א מ"א האשה נקנית בג' דרכים בכסף ובשטר ובביאה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פד, קעה, רטז, תקט
פ"א מ"א האשה נקנית בשלש דרכיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' קלז
פ"א מ"א האשה נקנית בשלשה דרכים בכסף ובשטר ובביאהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצד
פ"א מ"א האשה נקנית לבעלה בג' דרכים בכסף ושטר וביאהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'לט
פ"א מ"ג הרי את מקודשת ליתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' לד
פ"א מ"ג תי"ט, לחם שמים, ש"לכסא דוד (תשנ) עמ' רסג-רסה
פ"א מ"י העושה מצוה אחת וכו' וכל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ה, מו, קח, קמג, קצא, רפא, שכב, תרמז, תרנה
פ"א מ"י כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סא, קלג, תתקיא
פ"א משנה ג תוי"ט ולחם שמים ושושנים לדודכסא דוד (תקנד) דף סב ע"ג, ס"ג ע"א
פ"ב מ"א האיש מקדש בו ובשלוחו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שיח
פ"ב מ"ט בתוי"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רצה
פ"ב תוס' ד"ה נפקא ליה מדר"י וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קכא ע"א
פ"ג מ"א האיש מקדש בו ובשלוחותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ריב
פ"ג מ"ד תנאי בני גד ובני ראובןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלז
פ"ג מ"יבערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
פ"ד מ"א תוס' יו"ט ד"ה לויי. ומיהו אפשר דאע"ג דעיקר שירה בפה מ"מ תקנה קדומה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה מר
פ"ד מ"ה אין בודקין מן המזבח ולמעלה רבי חנינא בן אנטיגנוס אמר אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעא
פ"ד מ"יב מתייחד אדם עם אמו ועם בתו בקירוב בשר וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיד, תקמו, תרנט, תרמא
פ"ד מ"יד טוב שברופאים לגהינום, תפארת ישראל - סיפור על משהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 16
פ"ד מ"יד ראית וכו' חיה ועוף שיש להם אומנות?שיחות לספר שמות עמ' יח
פ"ד מי"ב לא יתייחד איש אחד עם ב' נשים וכו' בזמן שאשתו עמו וכו' מפני שאשתו משמרתו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכז
פ"ד מי"ב מתייחד אדם עם אמו ועם בתו בקירוב בשר וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יא, ס, קיד, קכח, קלד, קע, קפו, שכב
פ"ד מי"ג מתיחד אדם עם אמו ועם בתו בקירוב בשר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נ, נא, צו, קכז, קעא, רטו, רכו, רל, תתי, א'שסא, א'שסג
פ"ד מי"ג מתייחד אדם עם אמו ועם בתו בקירוב בשר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' סז, קיג, רצא, שח, שסד, תג, תו, תיט, תכג, תמז
פ"ד מי"ד הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קנד
פ"ד מי"ד הרעתי מעשי וקפחתי פרנסתי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שט
פ"ד מי"ד טוב שברופאים לגיהנםכתונת פסים (תשעא) עמ' רפא
פ"ד מי"ד רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכט
פ"ד מי"ד רשב"א אומר ראית מימיך חי' ועוף וכו' עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פא, קלג, א'רפג
פ"ק תוס' איסתייע מילתא וכו' יש במדרש שאסף וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"א
פ. איש ואשה שבאו ממדה"י הוא אומר זו אשתי וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמ
פ. יחוד מה"ת מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
פ. מלקין על החזקות סוקלין ושורפין על החזקותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קעב, תעג
פ. מעשה באשה שבאה לירושלים ובנה על כתיפה וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
פ. נשים דעתן קלהשמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קי
פ. סוקלין ושורפיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיז
פ. סוקלין ושורפין על החזקותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' צז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד, קעו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכו, שמא
פ. סוקלין ושורפין על החזקותתיבת גמא (תשסז) עמ' קס
פ. סוקלין על החזקותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
פ. רובא וחזקה רובא עדיףשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לט
פ: אינו נקבר באיש אחד ושתי נשיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ל, ריג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפז
פ: אפילו בשעת אנינותו יצרו מתגבר עליושמן ראש - ימים נוראים עמ' קלא
פ: אפילו בשעת אנינתו של אדם יצרו מתגבר עליוים שמחה עמ' רנז
פ: אשה אחת מתיחדת עם שני אנשים בכשריםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קעה
פ: אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים... אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא בכשרים וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
פ: די לו החיים שנתתי לותורת העולה ח"ב פרק יז
פ: דיו החיים שנתתי לועלי שור ח"ב עמ' רפ, תרלג
פ: דעתם של נשים קלותתורי זהב (תשעג) עמ' תכד
פ: והכי קאמר מאי יתרעם על מידותיו וכי גבר על חטאיודמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 132
פ: וכי בן אב אינו מפית וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פד
פ: ונשים דעתן קלות עליהןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כח
פ: לא יתיחד איש אחד עם שתי נשיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא, רכד, ער, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רד, רמד
פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות י, סי' יט אות ו
פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשים וכו' ונשים דעתן קלותחיי נפש על ההגדה עמ' קס
פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשים וכו' מ"ט הואיל ונשים דעתן קלה עליהןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1049
פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשים וכו'טי"מ [תוספות יום טוב (תג)] פרק ד דף קצד ע"ב
פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשיםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 92
פ: לא שגו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו בי עשרה נמי לאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מו
פ: מאירי - אליפז אהב ממוןדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קעט
פ: מה יתאונן אדם חיכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קפט
פ: מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו וכו' מה יתרעם על מדותיו וכו' דיו חיים שנתתי לוחכמה ומוסר ח"א עמ' קצב
פ: מה יתאונן גבר חי, גבר הוא המתגבר על יצרומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכה
פ: מה יתרעם על מידותיודמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 115
פ: מותר לאב לחבק בתו ולנשקה וכו'יוסף לקח עמ' קיד
פ: מתייחד אדם עם אמונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ב
פ: מתייחד אדם עם אמו ובתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' עח
פ: מתייחד אדם עם אמו ועם בתוים שמחה עמ' קד
פ: מתייחד אדם עם אמו ועם בתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רב
פ: מתייחדת אשה אחת עם שני אנשיםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 274, פ"א אות 1090
פ: נשים דעתן קלהקשוטי כלה חי"א אות נז
פ: נשים דעתן קלותהישר והטוב (תשסג) עמ' רלא
פ: נשים דעתן קלותמאור עינים (תשנח) עמ' צא
פ: נשים דעתן קלותמאור עינים (תשעט) עמ' קמט
פ: נשים דעתן קלותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מז, רב, רצ, תלח, תמג
פ: נשים דעתן קלותנזר הקדש ח"א עמ' רצב, שלב
פ: נשים דעתן קלות עלייהונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קטז
פ: עשרה גנבי כשורא ולא מיכספי מהדדידעת תורה שמות עמ' רלו
פ: רובא וחזקה רובא עדיףשבח נעורים עמ' קלט
פ: רמז ליהוד מהת' מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנח
פ: רמז ליהוד מן התורה מנין שנאמר כי יסיתך אחיך בן אמך וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תסה-תסח
פא אין משתמשין באשהאברהם במחזה דף קמו ע"ג
פא אשה הפרם וד' יסלח להפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לא
פא במה הכתוב מדבר, באשה שנדרה ושמע בעלה והפר לה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רעג
פא הרחמן יצילני מיצה"ר וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קעז ע"ב
פא והאמר רבא בעלה ורש"י ותוס'שער יוסף (תקיז) דף ה ע"ד
פא חזי דאיתנורא וכו'דברים אחדים (תקמח) דף עד ע"א
פא חזי דאת נורא וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רס
פא לא ראיתי צבי קייץ שועל חנוני כו'המדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
פא לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיהעולה ליפה סי' מ
פא מניח אני כל אומנות שבעולםעולה ליפה סי' מ
פא נורא בי ר' עמרםכלי יקר (תשמח) עמ' שנג
פא נתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלבמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לז ע"ב
פא סקבא דשתא ריגלאהמדרש והמעשה שמות פרשת תרומה
פא סקבא דשתא ריגלאכלי יקר (תשמח) עמ' שצו
פא ע"א אם בעלה בעיר אין חוששין משום יחודמאכסניא של התורה סי' סג
פא ע"א אנא בישרא וכו'שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקלד
פא ע"א אנא בשרא והוא נהוראטיול בפרדס ח"א עמ' שב, שלו
פא ע"א בעלה בעיר אין חוששין משום ייחודמנות הלוי (תשסב) עמ' שכז
פא ע"א גירא בעינא דשטנאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תמג
פא ע"א גירא בעיניה דשטןמחזה עינים (לוויטאן) עמ' יב
פא ע"א דל כרעיך מקמי גיהנםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשדמ
פא ע"א הזהרו בר"מ ובר"ע כו'שעת הכושר דף מט ע"ג
פא ע"א הנהו שבוייתא כו'דרכי איש דף מח ע"א, פה ע"ד
פא ע"א הנהו שביתא וכו'אם הבנים ח"ב דף קיט ע"א
פא ע"א הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעאיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שמה
פא ע"א הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אטקינהו לבי רב עמרם חסידא וכו', רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו', רבי עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'דרכי התשובה עמ' נה, נו, סו, קעט
פא ע"א הנך שבוייתא וכו' אסקינהו לבי רב עמרם חסידא וכו'צלח רכב עמ' לא
פא ע"א הנך שבויתא וכו' ר"מ הוה וכו' ר"ע הוה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שפז
פא ע"א והמור הוא באמר בכשריםשער יוסף (תקיז) דף ב ע"ב
פא ע"א ורש"י ותוס' ד"ה בעלה בעירחיים ושלום חלק ב (סימן פ"א) דף קלב ע"א (ד"ה אנכי)
פא ע"א חזי דאנת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפא מנךאפיקי ים עמ' שע
פא ע"א חזי דאנת נורא ואנא בשראשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רה
פא ע"א חזי דאת נורא ואנא בישראשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' מה, שכב
פא ע"א חזי דאת נורא ואנא בישראשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תיז
פא ע"א יצר הרע בא לפלימו בערב יוה"כ בדמות ענישער החצר (תשעב) סי' ר
פא ע"א מוטב תיכספו בי בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתיס' חסידים סי' נד, קנה
פא ע"א מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדיןלחם רב על סדור התפילה אות תשכט
פא ע"א מי יימר דשרי ובריטב"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נד
פא ע"א מכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתודרכי התשובה עמ' קעט
פא ע"א מלקין על היחודחקקי לב חלק א (סימן סד) דף קי"ח ע"ג (ד"ה יש)
פא ע"א מלקין על לא טוב השמועהקרן לדוד בראשית עמ' רצה
פא ע"א מלקין על לא טובה השמועהחקקי לב חלק א (סימן סד) דף קיח ע"ג (ד"ה יש); נשמת כל חי חלק א (סימן יח) דף כד ע"ג (ד"ה עוד)
פא ע"א מלקין על לא טובה השמועה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' מו
פא ע"א מלקין על לא טובה השמועהעיונים במשלי עמ' תפט
פא ע"א מעשה דרב עמרםברכת מועדיך לחיים חלק א דף קמ ע"ג (דף תק"ג ע"א ד"ה וזהו)
פא ע"א מעשה דרב עמרם חסידאמנות הלוי (תשסב) עמ' שנט
פא ע"א מעשה דרב עמרם חסידא נורא בי עמרםתהלה לדוד (והרמן) פרק לט פסוק ד הערה ב
פא ע"א נורא בי עמרםדרכי אמונה דרך סז, עב, פד
פא ע"א נורא בי עמרםלחמי תודה דף קכד ע"א
פא ע"א נורא בי עמרםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רח, רנה
פא ע"א נפק מיני' כמו עמודא דנוראעטרת יהושע ויקרא עמ' קיז
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאדברי שאול בראשית עמ' רמד, שמות עמ' פה
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קנג
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רנא
פא ע"א עובדא דר' עמרם ור' עקיבאשעורי דעת ספר ב עמ' רנז
פא ע"א פלימו הוה רגיל למימר בכל יומא גירא בעיניה דשטנאפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' סג {כלומר הערת השכל [נגד תרמית יצר הרע], אבל תפילה להקב"ה להצילו היא עדיפה}
פא ע"א פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטןתורת אביגדור ח"ד עמ' לט
פא ע"א פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפ
פא ע"א פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן וכו'דרכי התשובה עמ' נה, סז
פא ע"א פלימו והשטןלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סד
פא ע"א פתח פתוח לרה"ר אין חוששין משום יחודמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קעז
פא ע"א ר' כהנא אנשים וכו'שער יוסף (תקיז) דף ח ע"א
פא ע"א ר' עמרם חסידאבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ה אות ב
פא ע"א ר"ע הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו' אידמי לי' שטן כאיתתא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קכט
פא ע"א ר"ע הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו' אירמי ליה שטן כאיתתא וכו'ברית שלום (תעח) דף כ ע"ד
פא ע"א רב ביבי איקלע לבי רב יוסף וכו' א"ל שקולי דרגא מתותי ביבי וכו'הר המוריה עמ' לז, נח, עו
פא ע"א רב ור"י הוו קאזלידרכי איש דף מה ע"ד
פא ע"א רב עמרם חסידא וכו' נורא בי עמרם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנג-רנד
פא ע"א רב עמרם חסידא וכו' נורא ביה רב עמרםפניני יחזקאל עמ' קלה
פא ע"א רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' פו
פא ע"א רבי מאיר ורבי עקיבא היו מלעיגין בעוברי עבירה וכו'רוח נכון עמ' קסג
פא ע"א רחמנא יגער ביה בשטןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רנה
פא ע"א רמא קלא נורא בי עמרםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' לא, רפד, שמות עמ' קלו, ויקרא-דברים עמ' קכד
פא ע"א רמא קלא נורא בי עמרם, ומהרש"א שלא הוציא שקר מפיותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמט, תקכז
פא ע"א רש"י ד"ה בעלהנשמת כל חי חלק ב (סימן א) דף א ע"ד (ד"ה עוד)
פא ע"ב אשה שנדרה בנזיר, ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' נא
פא ע"ב אשרי מי שבניו זכרים וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שו
פא ע"ב באידך דשמואל דאמר הכל לשם שמים ובתוס' שםשפע חיים - נישואין עמ' צו
פא ע"ב בעדים איןחיים ושלום חלק א (סימן י"ט) דף לט ע"ג (ד"ה כתב)
פא ע"ב האמוראים הבריחו את הבהמות מסביבם מחשש יחודאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שמ
פא ע"ב הפר לה בעלה והיא לא ידעהדברי שאול במדבר עמ' רסד, רסו
פא ע"ב הרחמן יצילנו מיצר הרעס' חסידים סי' כח
פא ע"ב וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר, באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר להלחמי תודה דף רנח ע"א
פא ע"ב וה' יסלח לה ר"ע כי מטי לההוא קרא בכידרשות שמואל עמ' פה
פא ע"ב וה' יסלח לה, מהרש"אדברי שאול במדבר עמ' רסה
פא ע"ב ולא ידע ואשם וגו' על זה ידוו כל הדוויםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעב
פא ע"ב ומה מי שנתכוין כו'עולם אחד פרק ו, ז
פא ע"ב ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריך כפרה וסליחה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קט
פא ע"ב ינהג בצניעות גם בפני יתושיםראשית דעת (קורח) סי' לא
פא ע"ב כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלג
פא ע"ב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה כי תשא עמ' רז
פא ע"ב מניח אני כל אומנותפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
פא ע"ב מתיחד אדם עם אחותוחיים ושלום חלק א (סימן י"ט) דף לט ע"ג (ד"ה כתב)
פא ע"ב מתיחד אדם עם שתינשמת כל חי חלק ב (סימן א) דף ב ע"ב (ד"ה ולע"ד)
פא ע"ב נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחהדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' כ
פא ע"ב ר' חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל וכו'הר המוריה עמ' נז
פא ע"ב ר"ח בא הוה כל עידן דנכיל כו'מדרש האיתמרי דרוש ה דף יט ע"ד
פא ע"ב רב חסדא קידש את בתו קטנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שצח
פא ע"ב רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי אמר ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחהשארית מנחם - מאמרים עמ' קסב
פא ע"ב רחב"א הוה רגילדרכי איש דף פט ע"ג
פא ע"ב רחב"א הוה רגיל כל עידן כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קיד ע"ד
פא ע"ב שגרא דביתהו תנורא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קלו ע"ב
פא ע"ב שקליה רב עמרם לדרגא וכו' נורא בי עמרםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 100
פא פלימו קטל גבראדבש לפי (תקסא) דף סד ע"א
פא קיים א"א ע"א אפי' ע"תבינת יששכר דף מג ע"ב
פא קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהעולה ליפה סי' סו
פא רובן של ספנים חסידיםכד הקמח (תשנו) עמ' נה
פא. א"ל רב לר"י דל כרעיך מקמי גהנםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קמט
פא. אביי דייר גולפינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ט
פא. אי לאו דמכרזי הזהרו בהם ובתורתםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ח
פא. אין משתמשין באשה ובתוד"ה הכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכב
פא. אלמלי מכרזי ברקיע הזהרו בר' מאירדברי אמונה שמות עמ' מו, קיב
פא. אמר רב מלקין על היחודחיי נפש על ההגדה עמ' קסג, קסט
פא. אנא בשרא והוא נוראדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קד ע"א
פא. אנת נורא ואנא בישראשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קד, תג
פא. אסקינהו לבי רב עמרם חסידא וכו' רמא קלא נורא בי עמרם וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ש ס"ק ז
פא. את נורא ואנא בישראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עה, רצט, שה, שפד, תצא, תקסח
פא. את נורא ואנא בישראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סד, קלה, שמג
פא. בעלה בעיר אין חוששין משום יחודגור אריה בראשית פ"ו הערה 18
פא. בעלה בעיר אין חוששין משום ייחודקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קח
פא. בעלה בעיר לענין יחודודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנז
פא. בעלה בעיר, אין חוששין משום יחודדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 69
פא. גירא בעיניה דשטןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 354
פא. דל כרעך מקמי גיהנם וכו' מי יימר דבכשרים כגון אנא ואת כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קי
פא. דסקבא דשתא ריגלאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מ
פא. דקא מכרזי ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו וכו'שמחת הנפש עמ' נא
פא. דרגא דלא הוו יכלין בי עשרה למידלייהשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפא
פא. הזהרו בר"מ ובתורתואור יחזקאל - ימים נוראים עמ' ריג
פא. הזהרו בר"מ ותורתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות א
פא. הזהרו בר"ע ותורתוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רמח
פא. הזהרו ברבי מאיר ותורתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ט
פא. הנך שבויאתא דאתאן לנהרדעא וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצ ע"א
פא. הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי רב עמרם חסידא וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות כז
פא. ובתוס' סקבא דשתא ריגלאמצור דבש עמ' קסא
פא. חזי את בירא ואנא בישראמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רל
פא. חזי את נורא ואנא בישרא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קע
פא. חזי דאת נורא ואנא בישראדברי יואל פ' לך לך דף רלד ע"ב
פא. חזי דאת נורא ואנא בישראדברי יואל פ' עקב דף סב ע"א
פא. חזי דאת נורא ואנא בישראולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלז, תרנט, תרע
פא. חזי ראנת נורא ואנא בשראדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקלח ע"ב
פא. חזית דאת נורא ואנא בישראשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רב, רנ, תטז
פא. חזית דאת נורא ואנא בישראשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שד
פא. חזית דאת נורא ואנא בישראשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפו
פא. כי טטא לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרםשיחות ר' ראובן עמ' יז
פא. כי נפק מיניה נפק מיניה כעמודא דנורא, אמר ליה חזית דאת נורא ואנא בשרא ואנא עדיפנא מינךמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעד
פא. מהרש"א - הגדרת צורת פעולתו של היצה"רדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שא
פא. מוטב דאיכסף בעלמא הדיןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פו
פא. מוטב תיכספו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקצט ע"ב
פא. מלקין על היחודמקראי קדש (תשנג) עמ' מג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
פא. מלקין על לא טובה השמועהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 84
פא. מעשה ברב עמרם חסידא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לה
פא. מעשה ברב עמרם חסידא ור"מ ורע"קמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קמט, רלה, רלז, רסח
פא. מעשה ברבי עמרם חסידא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שלז
פא. מעשה דפלימו וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קסד
פא. מעשה דרב עמרם בשבויות שבאו לנהרדעאשם עולם (תשסו) עמ' צא[יח]
פא. מעשה דרב עמרם חסידא שכמעט נכשל וצעק נורא בי עמרם וניצול מעבירה על ידי אסיפת אנשים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' לד, רטו, תשעג, תתקסז
פא. מעשה דרבי עמרם חסיראעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קסד
פא. מעשה ררב עמרם דצעק נורא בי עמרםדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רצה
פא. מצינו שקיים א"א כל התורה כולה עד שלא ניתנה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שפא
פא. מתיחד אדם עם אחותומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלב
פא. נורא בי עמרםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלד
פא. נורא בי עמרםמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קמח
פא. נורא בי עמרםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 23
פא. נורא בי עמרםשמחת הנפש עמ' צב
פא. נורא בי עמרםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ע
פא. נורא בי עמרםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלא, תקב
פא. נורא בי עמרם וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' פז
פא. נורא בי עמרם וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' פט
פא. נורא בי עמרםברכת חיים ח"א עמ' 219
פא. נורא ביה עמרםערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
פא. נירא בעינא דשטןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
פא. נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' לה
פא. סקבא דשתא - רגלאשיחות לספר דברים עמ' קכד
פא. סקבא דשתא דיגלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שו, תלג
פא. סקבא דשתא רגלאשנות ימין דף קנ ע"ג
פא. סקבא דשתא רגלא (ובתוס')+ספר החיים (תשנג) עמ' קז*
פא. סקבא דשתא ריגלאדברי יואל מועדים ח"ד דף תצ ע"א
פא. סקבא דשתא ריגלאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 266, פ"ג הערה 66, פ"ד הערה 1380
פא. סקבא דשתא ריגלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקל
פא. סקבא דשתא ריגלאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפו
פא. סקבא דשתא ריגלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות י
פא. סקבא דשתא ריגלא, ובתוס'קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות טז
פא. עד שמת באותה מיתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לג
פא. עשאוה חכמים להאי תינוקברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מח
פא. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעינא דשטנאקדושת עינים (תשעא) פרק ו אות קכב
פא. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפו
פא. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן כו' יומא חד הוה אידמי ליה כעניא וכו' ומית וכו' ערק וטשא נפשיה בבית הכסא כו' כי חזייה דהוה מצטער וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק ד
פא. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטןטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמח דף רמ ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לא ע"א
פא. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן, יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה אידמי ליה כעניא וכו' וכו' , א"ל מ"ט אמרת הכי ואלא היכי אימא א"ל לימא מר רחמנא נגער ביה בשטןאור ישראל (תרס) דף פח ע"א
פא. ר' מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 354
פא. ר' מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה אתא שטן אידמי ליה כאיתתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1754
פא. ר' מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו' נקט מצרא וקא עברמדבר יהודה (תשסב) עמ' מד
פא. ר"מ הוה מתלוצץ וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קעב, במדבר עמ' עה
פא. ר"מ ור"ע היו מתלוצצים בעוברי עברהתורת יחיאל בראשית עמ' ל, תכג
פא. ר"ע הוי מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות טז
פא. ר"ע יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רמח
פא. רב ור"י הוו קאזלי וכו' דל כרעיך וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ד אות ה
פא. רב עמרם השביע את יצרוברכת חיים ח"ב עמ' 177
פא. רב עמרם חסידא השביע ליצרומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פא
פא. רב עמרם חסידא צעק נורא בי עמרם וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ל
פא. רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף טו ע"ב
פא. רבי עקיבא כמעט נכשל ע"י הראיההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' כו
פא. רמא קלא נורא בי עמרםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מו, רס, ח"ב עמ' קפב, קפג
פא. רמא קלא נורא בי עמרםברית אברם עמ' קמב, תקעו
פא. רש"י - סקבא דשתא ריגלא, ריעוע של ימות השנה ליחוד ולעבירה הם ימות הרגל וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תצ ע"א
פא. רש"י - שנקל הוא להתגבר על יצרו אם היו רוציםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רמח
פא. רש"י ותוס' - איסור הנוצר ממצוהשיחות לספר דברים עמ' קכד
פא. רש"י - אף כשבעלה בעיר אסור להתייחד עמהשם יחזקאל עמ' תקלג
פא. שבקיה היצר לר"מנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ו
פא. שלהי קדושין עובדא דרמי בר חמאהצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ה אות ה-ו
פא. תוס' ד"ה סקבא. תענית בה"ב מפני קבוצתן של אנשים ביו"טחכמה ומוסר ח"ב עמ' קיט
פא: אוכל חלב וסבור שהוא שומן צריך כפרהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמו
פא: אונס רחמנא פטריהתורת יחיאל בראשית עמ' שפח
פא: אחותו וחומותו ושאר כל עתות שכתורה אין מתייחד עמהם אלא בעתםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלב
פא: אין משתמשין באשה כללגור אריה בראשית פל"ז אות ט
פא: אישה הפרם וה' יסלח לה נמה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר וש־מע בעלה והפר לה והיא לא ידעה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיז
פא: אמר רבי טרפון הזהרו בי מפני כלתישיחות ר' ראובן עמ' כח
פא: אנא כאידך דשמואל סבירא לינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
פא: אנא מיהא לאיסורי אימונילהורות נתן במדבר עמ' נו
פא: אפילו עם בהמה אביי מכלליה מכולה דבראשיחות ר' ראובן עמ' כח
פא: אר"מ הזהרו בי מפני בתיהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שסה
פא: אשה הפירם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הב' מדבר שצריכה כפרה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קנו
פא: אשה הפרם וה' יסלח לה בד"א באשה שנדרה בנזיר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלא
פא: אשה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה וכו'ויחי עוד דף קלא ע"ד
פא: אשה שנדרה בנזיר והיא לא ידעה שהפר לה בעלה צריכה כפרהויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
פא: באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכ' מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחהחמודי צבי שמות עמ' קסב, רסד, חצר, שפט
פא: באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה כו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ריא
פא: במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר וכו'למחר אעתיר עמ' שד-שז
פא: גירא בעיניך דשטןאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קלט
פא: דהוי אמר רחמנא ליצלן מיצה"רתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מב
פא: הזהרו בי מפני כלתידעת תורה במדבר עמ' ג
פא: הזהרובי מפניבתינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ה
פא: הרחמן יצלנו מיצה"רשומע תפלה ח"ב עמ' קלח
פא: וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הב' מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רמ, רצו, שו
פא: וה' יסלח לה וגו' כשהגיע ר"ע לפסוק זה הי' בוכה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' סב, סד, תמט, תקב
פא: וה' יסלח לה ר"ע כי מטי להאי פסוקא הוה בכי ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר וכו' צריכה כפרה וכו'עצי חיים על התורה עמ' שפג
פא: ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה וכו'ילקוט שמעוני (שכו) פרשת ויקרא דף קלא ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לט דף סז ע"א; יפה מראה (שנ) נזיר פרק ד דף רפג ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פד דף נה ע"ד
פא: ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וכו'רחמי הרב עמ' נג
פא: יצר אלבשהתורת יחיאל בראשית עמ' כט
פא: יצר אלבשובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 272
פא: כי אמרה קמיה דשמואל אמר אסור להתייחד עם כל עתות שבחורה ואפילו עם כהמהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שנו
פא: כל עידן דהוה נפל לאפיה הוה אמר הרחמן הוא יצילנו מיצר הרעדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 46
פא: כסבור שזה בשר חזיר ועלתה בשר טלה עושה פגם בנפשנטריקן (תשעד) עמ' עא
פא: כשהיה ר"ע מגיע לפסוק ולא ידע ואשם היה בוכה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' מד
פא: ליגלג עליו אותו תלמיד וכו' עד שנכשל אוחו תלמיד בחמותושיחות ר' ראובן עמ' כח
פא: מי שנתכוון לבשר חזירדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כג פסוק ד
פא: מעשה של ר' חייא בר אשיחשבון הנפש (תשעה) עמ' קפז {כח הדמיון לבדו יכול להטעים טעם חלב, בשומן. טעם א"א, באשתו. ושל יפת תואר בכעורה (כך התגרה מאשתו ע"י הדמיון שהיא אשה אחרת)}
פא: מתייחד אדם עם אמונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ז
פא: מתייחד אדם עם שתי יבמותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות יד
פא: נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וסליחהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שנג
פא: נתכוין לאכול ועלה בידו חזירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעא
פא: סליק ויתיב בתנורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסג
פא: עלה בידו בשר טלה צריך סליחהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טו, ויקרא פרק ט פסוק ב
פא: ר' חיא בר אשי הוה רגילבית שלום מרדכי עמ' קעא
פא: ר' חייא בר אשי הוה רגיל וכו' שמעתינהו דביתהו וכו' קשטה נפשה חלפה וכו' תבעה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק ד, [סי' י ס"ק ג]
פא: ר"ח בר אשי נהג פרישותתורת יחיאל בראשית עמ' שעז
פא: ר"ע בכה ואמר ומה נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' כט, שעו, שעט, שצא, תס, תסו, תסז
פא: ר"ע כי הוי מטי להאי קרא בכי כתיב אשה הפרם וה' יסלח לו וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שב
פא: ר"ע כי הוי מטי להאי קרא וה' יסלח לה הוי בכיערבי נחל (תשסד) עמ' רמה
פא: ר"ע כי מטא להאי קרא בכי וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפז
פא: ר"ע כי מטי להאי פסוקא הוה בכי, ומה מי שנתכוין לאכול בשר וכו'לב אביגדור עמ' קפב
פא: ר"ע כי מטי להאי קרא בכיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ער, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רו
פא: רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפיל על אפיה וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קס ע"ב
פא: רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה, הוה אמר הרחמן יצילנו מיצר הרעשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות סב, פב, רד
פא: רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 893
פא: רחמנא נגער ביה בשטןדברי אמונה שמות עמ' מו, קא
פא: רש"יתורת יחיאל בראשית עמ' קסו
פא: שמע בעלה והפר לה והיא לא ידעהפנים מסבירות עמ' שמה
פא: שקליה לבת ברתיה אותבוה בכנפיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ב
פב א"ר נהוראי מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד כו' אלא תורההמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
פב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותושיח דוד (תשסח) עמ' קטו
פב אין העניות מן האומנותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמה
פב איני מלמד את בני אלא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שז
פב אלא שהרעותי את מעשי וכו' מצינו שאברהם עשה וכו'אשל חיים ח"א עמ' נז-נט
פב אני (לא) נבראתי (אלא) לשמש את קוניתורת מנחם חכ"ט עמ' 77, חלק ל עמ' 172, חלק לא עמ' 108
פב אני נבראתי לשמש את קונישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עד
פב אני נבראתי לשמש את קוניתורת מנחם חכ"ז עמ' 173, 433
פב אני נבראתי לשמש את קוניתורת מנחם חל"ו עמ' 216, חל"ז עמ' 136
פב הגמלין רובן כשריםלקוטי דיבורים עמ' 180
פב וכה"א, באברהם אבינו, ואברהם זקןתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' קל
פב חיבור לריש המסכתברכת שמואל ח"א דף לט ע"ב
פב כל שעסקו עם הנשים סורו רע וכו' והערוךמקור ברוך (פייתוס) דף קמא ע"ד
פב כשר שבטבחים שותפו של עמלק ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף קצז ע"ד
פב לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פה, רמג, שג
פב לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צג, שלב
פב מימי לא ראיתי צבי קייץ כו'לחם שלמה (הלוי, שנז) דף קצט ע"ב
פב מניח אני את כל אומנות שבעולםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ריז, רמג-רמה, שכז
פב מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רלא
פב מצינו שקיים א"אראש דוד (תשמו) עמ' מד ע"א
פב ספנים רובם חסידיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמז
פב ע"א א"ר מאיר לעולם ילמד אדם כו' אלא הכל לפי זכותועשרה מאמרות (תשס) עמ' קע
פב ע"א אבא גוריון איש ציידן אומר לא ילמדאיש מבין ח"ב דף כ ע"א
פב ע"א אבל התורה אינו כןברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ ע"ב (דף רצ"ה ע"א ד"ה והיינו)
פב ע"א אבל התורה משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו תקוה ואחרית בזקנותורנת יצחק תפלה לשבת עמ' צח
פב ע"א אברהם אבינו קיים כל התורה עד שלא ניתנהשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קלה
פב ע"א אברהם קיים התורה עד שלא ניתנהדברי שאול בראשית עמ' רעה, דברים עמ' רעח
פב ע"א אומר וקווי ה' יחליפו כחשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' מא
פב ע"א אחרית ותקוה בזקנותושער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רעז
פב ע"א אחרית ותקוה בזקנותורנת יצחק תהלים עמ' רח
פב ע"א אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסקי, אשרי מי שאומנתו בסם ואוי לו מי שאומנתו בורסקיתורת מנחם חי"ז עמ' 212
פב ע"א אין אומנות שאיו בה עשירות ועניות וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שד
פב ע"א אין אומנות שאין בה עשירות ועניות וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שיד
פב ע"א אין עניות ועשירות מן האומנותשמלת אליעזר ח"א עמ' מו
פב ע"א אינו דין שאתפרנס שלא בצער וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קמג-קמה, רמו, שב
פב ע"א איני מלמד את בני אלא תורהרנת יצחק ישעיה עמ' קמג
פב ע"א אלא הכל לפי זכותו, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' קצה
פב ע"א אלא שהריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ר, רנד, שסא
פב ע"א אני (לא) נבראתי (אלא) לשמש את קוניתורת מנחם ח"א עמ' 109, ח"ג עמ' 204, ח"ה עמ' 46, ח"י עמ' 175,71, חי"א עמ' 195, חי"ב עמ' 94, חי"ג עמ' 141, חי"ד עמ' 86, 151, חט"ו עמ' 75, 82, חט"ז עמ' 40, 99, 138, חי"ז עמ' 47, חי"ח עמ' 142, חי"ט עמ' 52, 68, 265, חכ"א עמ' 213, חכ"ב עמ' 36, 275, חכ"ד עמ' 71, חכ"ו עמ' 132, 164
פב ע"א ביאור החילוקים שבין המשנה לברייתא - בארוכהתורת מנחם ח"א עמ' 153
פב ע"א גירות אינו בידו וכו'מנחת מרדכי עמ' צב
פב ע"א דקא מפיש כימי טהרה אימא שפירמנחת מרדכי עמ' רצה
פב ע"א הגמלים רובן כשריםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמד
פב ע"א הגמלין רובן כשרים, הספנים רובן חסידיםפניני שבח עמ' צ
פב ע"א הגמלין רובן כשרין וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 119
פב ע"א הורעתי מעשי וקפחתי פרנסתירנת יצחק תהלים עמ' רח
פב ע"א הכשר שבטבחים שותפו של עמלקדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פא, מהד' ט סי' ה
פב ע"א הם לא נבראו אלא לשמשני וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 109, חי"ב עמ' 94, חי"ג עמ' 141, חט"ו עמ' 82, חי"ח עמ' 142
פב ע"א המקנה ד"ה ר' שמעון. שכל בחינות החיות והעופות יצפו שיאכלם האדם כדי להעלות מבחינת חי לבחינת מדבר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תעד ד"ה עוד
פב ע"א הספנים רובם חסידיםס' הבוטח ח"ב עמ' ס, רפט
פב ע"א הספנים רובם חסידיםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קל
פב ע"א הספנין רובן חסידיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' רעט
פב ע"א הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתישמלת אליעזר ח"ב עמ' קסו
פב ע"א הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות סא
פב ע"א הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות יג
פב ע"א הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאורות ונתיבות ח"ה פרק כט אות יט
פב ע"א הרעותי את מעשי קפחתי את פרנסתילחם רב על סדור התפילה אות תתקו
פב ע"א התורה משמרת את האדם ואינו בא לידי עבירהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' סט
פב ע"א התורה משמרתו בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו, וכן הוא אומר באברהם וכו' ומצינו שעשה אברהם אבינו כל התורה כולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' מה, מו
פב ע"א ואברהם זקן וה' ברך את אברהם בכל מצינו שעשה אברהם אבינו את כהת"כ עד שלא ניתנהבאמונה שלמה עמ' לג
פב ע"א ואיני מלמד את בני אלא תורהיחל ישראל אבות ח"א עמ' קעט
פב ע"א ואיני מלמד בני אלא תורהס' הבוטח ח"ב עמ' רמ
פב ע"א ואני שנבראתי לשמש את קוני וכו' אלא שהרעותי את מעשי וכו'חיי נפש ח"ב עמ' צא
פב ע"א והכשר שבטבחים שותפו של עמלקברית שלום (תעח) דף קיט ע"ד
פב ע"א והכשר שבטבחים שותפו של עמלקברית שלום (תשסח) עמ' תשסו
פב ע"א והכשר שבטבחים שותפו של עמלקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריד ד"ה מרדכ"י
פב ע"א והם מתפרנסין שלא בצערחכמת התורה בהר עמ' נו, פט
פב ע"א וחשוד על העריות, ורש"יסמיכה לחיים (סימן י"א) דף עח ע"ב (קטע ראשון)
פב ע"א וכה"א בא"א ואברהם זקן כו'תוכחת חיים (תר) בראשית דף נד ע"א
פב ע"א וכולם לא נבראו אלא לשמשנידורש טוב עמ' 39
פב ע"א וכל אלו לא נבראו אלא לשמשני ואני לא נבראתי אלא לשמש את קונידרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' כט
פב ע"א וכן הוא אומר באברהם אבינו, ואברהם זקןתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויצא) דף נד ע"א (ד"ה אבל)
פב ע"א ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ה
פב ע"א ושאר כל אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצא
פב ע"א חיה ועוף וכו' שהן מתפרנסין שלא בצער וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קב
פב ע"א חיה ועוף מתפרנסין שלא בצער וכו' אלא שהרעותי מעשי וקלקלתי פרנסתיאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' עג, שמות ח"ב וויקרא עמ' שפט, שצז
פב ע"א טוב שבטבחים וכו'דברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
פב ע"א טוב שבטבחים שותפו של עמלקשם דרך - הישר והטוב עמ' מד
פב ע"א טוב שבטבחים שותפו של עמלקשם דרך דברים עמ' ריז
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנום ובמהרש"אאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' יח
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםבית יעקב (תשסא) עמ' עד, ר
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםדברי שאול ויקרא עמ' פט
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צב, מהד' ח סי' סא
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםכתב סופר אגדות כאן
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםכתונת פסים (תשעא) עמ' קצז
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםלחמי תודה דף קמח ע"א
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםתהלה לדוד (והרמן) פרק סט פסוק כז הערה יא
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםישועה ורחמים עמ' כז
פב ע"א טוב שברופאין לגיהנםמאורי אור (אתרוג) עמ' שעו ד"ה וטוב שברופאין
פב ע"א ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהיחל ישראל אבות ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' לז, ח"ד עמ' קעח
פב ע"א ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל שלא עניות מן האומנות כו'אסופת מערכות דברים עמ' רצ
פב ע"א יתפלל למי שהעושר והנכסים שלותורת מנחם חי"ב עמ' 108
פב ע"א כל שיעסקו ותוס' ד"ה לא יתיחדשער יוסף (תקיז) דף ד ע"ד
פב ע"א כל שעסקיו עם הנשים וכו'ראה חיים חלק א דף נד ע"ד (דף קפ"ג ע"ב ד"ה ואפשר)
פב ע"א כל שעסקיו עם הנשים וכו'ראה חיים ח"א דף נד ע"ד [קפג ע"ב ד"ה ואפשר]
פב ע"א כל שעסקיו עם הנשים לא יתיחד עם הנשיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קט
פב ע"א כל שעסקיו עם נשיםבעקבי יעקב עמ' כג
פב ע"א כשר שבטבחים משותפו של עמלקדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמה
פב ע"א כשר שבטבחים שותפו של עמלקשמלת אליעזר ח"א עמ' מג, שכד, ח"ב עמ' שח
פב ע"א כשר שבטבחין שותפו של עמלק וברש"י ותיו"טנחלת צבי (פאליי) עמ' רסא
פב ע"א לא ילמד אדם את בנו וכו' וחנוני שאומנותן אומנות ליסטיםזכור לדוד עמ' סא
פב ע"א לא ילמד אדם רווק סופרים ולא תלמד אשה סופריםמדבר קדמות (תשסח) עמ' כט
פב ע"א לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוניס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקיב, א'רא
פב ע"א לא עניות מן האומנותשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קמד, רסב, ח"ב עמ' נה
פב ע"א לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהגבורת יצחק שבועות עמ' רצו
פב ע"א לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהלחם רב על סדור התפילה אות סט
פב ע"א לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהשמלת אליעזר ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' קלו
פב ע"א לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכב
פב ע"א מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רמג
פב ע"א מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסין שלא בצער ואני שנבראתי וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות יט
פב ע"א מי שעסקו עם הנשיםנשמת כל חי חלק ב (סימן א) דף ב ע"ב (ד"ה ולע"ד)
פב ע"א מי שעסקיו עם הנשים אל יתייחד עמהןמעדני אשר נישואין עמ' לב
פב ע"א מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבלמנחת ישראל עמ' רפה
פב ע"א מניח אני כלתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית) דף ט ע"ב (קטע ראשון)
פב ע"א מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צא
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהאש דת (אסאד) עמ' שיח
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקטז ד"ה לך
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכה
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהרנת יצחק תפלה עמ' כ, רפה
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק ק פסוק ד הערה כט
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ר
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעוה"ז כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סב, קלו
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם וכו'מעדני אשר נישואין עמ' צ
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולם וכו'שפע חיים - נישואין עמ' מד
פב ע"א מניח אני כל אומניות שבעולםמאכסניא של התורה סי' נט
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' לד
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה בולה עד שלא ניתנה, שנאמר 'עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותייכתב סופר אגדות כאן
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכה, רצא
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב, מהד' ד סי' סה
פב ע"א סורו ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 18, 130
פב ע"א עשה אברהם אבינו את כל התורהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ח אות ב, וירא דרוש ה אות ב
פב ע"א עשה אברהם אבינו את כל התורהשירת הפסח אות קלה, קנא
פב ע"א עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שמב, דברים עמ' ד
פב ע"א עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהתורת מנחם חי"ט עמ' 261, 330
פב ע"א פלוגתא דר"מ ור' נהוראי אי צריך ללמד בנו אומנותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפ
פב ע"א קיים אברהם אבינואבן ישראל על התורה עמ' טז, כח
פב ע"א קיים אברהם אבינו את כל התורההמאור הגדול (גר"א) עמ' מה
פב ע"א קיים אברהם אבינו כה"ת כולהברכת אבות עמ' ב
פב ע"א קיים אברהם אבינו כל התורהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכו
פב ע"א קיים אברהם אבינו כל התורה כולהלחמי תודה דף מח ע"א, סב ע"ב, סט ע"א, עח ע"א, רמח ע"א
פב ע"א קיים אברהם אבינו כל התורה כולהמנחת מרדכי עמ' פא
פב ע"א קיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא נתנהעטרת יהושע בראשית עמ' קד, קיג
פב ע"א קיים אברהם כל התורהגנא דפלפלי עמ' עג, עו, עט, קמז, שפג
פב ע"א קיים אברהם כל התורהמהר"ם שיק בראשית עמ' קכא-קכב
פב ע"א קיצור פסקי הרא"ש פ"ד אות כח. ומובחר האומנות שיוכל האדם ללמד את בנו הוא התורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקטז ד"ה לך ובהערה
פב ע"א ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות יב
פב ע"א ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהאורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות ב
פב ע"א ר"מ אומר לעולם וכו' ר' נהוראי וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קל
פב ע"א ר"מ לעולם ילמד אדם את בנו אומנות כו' ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהבאמונה שלמה עמ' שצו, תכ
פב ע"א ראית מימיך ארי סבל וכו' והם נבראו לשמשני ואני נבראתי לשמש את קונילחם רב על סדור התפילה אות תסז
פב ע"א ראית מימיך חי' ועוף וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' קפח
פב ע"א ראית מימיך חי' ועוף וכו' ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' סה
פב ע"א ראית מימיך חי' ועוף שיש להם אומנות כו' אינו דין שאתפרנס שלא בצערתורת מנחם חט"ו עמ' 82
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף וכו' והן מתפרנטין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, אלא שהרעותי את מעשי וכו'קרן לדוד בראשית עמ' שיב, ויקרא-במדבר עמ' כו, קטז, קסו
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף וכו' ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני וכו' ואני נבראתי לשמש את קוניעטרת יהושע שמות עמ' קח
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיפתגמי אורייתא ח"ב עמ' מו, ע, שיא
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קסא
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו' אלא שהרעותי את מעשי וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' עה
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו' ואני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שעט, תז
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, והן מתפרנסין שלא בצער, והלוא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתיפתגמי אורייתא עמ' קפג
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף. והם מתפרנסין שלא בצערשמלת אליעזר ח"ב עמ' קסה
פב ע"א ראית מימיך שועל חנוניתולדות שלמה - רות עמ' עט
פב ע"א רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו, ותוס' ד"ה אלא הכל לפי זכותו, פירוש לפי מזלו דבני וחיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סה
פב ע"א רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצ, שב
פב ע"א רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות, אלא הכל לפי זבותוכתב סופר אגדות כאן
פב ע"א רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ר' נהוראי אומר וכו'דורש טוב עמ' 74
פב ע"א רבי נהוראי אומר מניח אני כו'תוכחת חיים (תר) בראשית דף ט ע"ב
פב ע"א רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהרישומי דברים עמ' יב
פב ע"א רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תקמב
פב ע"א רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קטו
פב ע"א רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצעד והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתידברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' עד, מהד' ח סי' עא, פ, פא
פב ע"א רש"י - סופרים - נקראים מלמדי תינוקותישמח חיים (תשסה) מע' ס אות יא
פב ע"א רש"י - סורו - מנהגותורת מנחם חמ"ז עמ' 59
פב ע"א רש"י ד"ה טוב שברופאים, אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צב
פב ע"א רש"י ד"ה לא [יתייחד]נשמת כל חי חלק ב (סימן א) דף א ע"ב (ד"ה אלא)
פב ע"א רש"י ד"ה לא יתייחד עם הנשים. ואילו איש אחרינא בין שתי נשים תנן אבל עם שלש או ארבע שפיר דמימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קט
פב ע"א רשב"א אומר ראית מימיך חיה ועוף וכו' אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתיאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות יא, יב, יג
פב ע"א רשב"א אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער וגו' אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתיפניני יחזקאל עמ' ת
פב ע"א רשב"א אומר ראית מימך חיה ועוף שיש להם אומנותשם ישראל עמ' רסז
פב ע"א שאברהם אבינו קיים כל התורה עד שלא נתנה והרי מצות מילה לא קיים עד שנצטווההדרש והעיון בראשית מאמר קיז
פב ע"א שאין אומנות שאין בה עניות ועשירותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 88
פב ע"א שהודעתי מעשי וקפחתי את פרנסתיעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רה
פב ע"א שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' פא
פב ע"א שעשה אברהם אבינו את כל התורה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קסה
פב ע"א שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהתורת מנחם חנ"ח עמ' 297
פב ע"א שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק עח, קסו, ועמ' רנא, רפ, שטו
פב ע"א תוס' ד"ה אלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שב
פב ע"א תוס' ד"ה אלאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קע
פב ע"א תוס' ד"ה לאנשמת כל חי חלק ב (סימן א) דף ב ע"א (ד"ה עוד)
פב ע"א תוס' ד"ה לא. משמע דאסור להתייחס עם נשים הרבה לכ"עמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קט
פב ע"ב אוי למי שבניו נקבותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תכה
פב ע"ב אוי למי שבניו נקבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות פו
פב ע"ב אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסקי וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צח
פב ע"ב אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו זכרים כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מא, קכג, קלב
פב ע"ב אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שכ
פב ע"ב אמר ר' נהוראי מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכב
פב ע"ב אמר ר' נהודאי מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה. מעלת התורה היא מיוחדת שהיא מאחדת בין עשיר לעני ובין בעלי אמניות, זקן, ובחור, ובל עמך בית ישראל, ועל בולם שהקרן קיימת לו לעולם הבאפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שלד
פב ע"ב אנו מתפרנסים בצער, הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתישמלת אליעזר ח"א עמ' יט
פב ע"ב ארי קיץ וכו'בעקבי יעקב עמ' רעא
פב ע"ב אשרי כו' בסם, אוי לו למי שאומנתו בורסקידרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רסד, רפג
פב ע"ב אשרי מי שבניו זכריםגבורת יצחק אבות עמ' צ
פב ע"ב אשרי מי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות, ובמאירירנת יצחק - פרק חלק עמ' רס
פב ע"ב אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבותחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קס
פב ע"ב אשרי מי שרואה הוריו באומנות מעולהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות ה
פב ע"ב הלא דברים קל וחומר מה בעלי החיים שלא נבראו אלא לשמשנישמלת אליעזר ח"א עמ' פז
פב ע"ב הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתילחמי תודה דף יט ע"א, ריב ע"ב
פב ע"ב הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתידברי שאול בראשית עמ' נג, נו, שמות עמ' קנד
פב ע"ב הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קמא
פב ע"ב הרעותי את מעשי קפחתי את פרנסתיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות סא
פב ע"ב התורה נותנת אחרית טובה לעושיה בעוה"ז ובעוה"בלחם רב על סדור התפילה אות א' תקמג
פב ע"ב ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"י עמ' יט
פב ע"ב וקפחתי את פרנסתישער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ס, קכח, ח"ב עמ' מג, מד, קנה
פב ע"ב טוב שברופאים לגיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסח
פב ע"ב לא ראיתי שועל קייץדברי שאול שמות עמ' רל, במדבר עמ' קפט
פב ע"ב לעולם ילמד ארם לבנו אומנות נקיה וקלהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ב עמ' לא
פב ע"ב מאי אומנות נקיה וקלה אר"י מחטא דתלמיותאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ג
פב ע"ב מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוניתורת אביגדור ח"ב עמ' פג
פב ע"ב מימי לא ראיתי צבי קייץס' הבוטח ח"ב עמ' רלט
פב ע"ב מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבלבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר סז אות א
פב ע"ב מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתישארית מנחם - מאמרים עמ' קפא, קפג
פב ע"ב מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתיתודת אהרן - אומר לציון עמ' קטז
פב ע"ב מימי לא ראיתי צבי קייץ, ואריה סבל, ושועל חנווניעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 304
פב ע"ב מניח אני וכו' ואיני מלמד את בני אלא תורהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' ב
פב ע"ב מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהלחם רב על סדור התפילה אות עח, תכד, א'תקמ
פב ע"ב מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורהפניני יחזקאל עמ' (תריא)
פב ע"ב מעולם לא ראיתי צבי קייץ וארי סבלמנחת יואל עמ' רסה
פב ע"ב מעולם לא ראיתי צבי קייץ וכו' שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיפניני יחזקאל עמ' שמז
פב ע"ב מקנה ד"ה ר' שמעון ב"א אומרדברי שאול במדבר עמ' ס
פב ע"ב ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות ואיני מלמד את בני אלא תורהלחמי תודה דף לז ע"א
פב ע"ב ר"מ אומר לעולם ילמוד אדם לבנו אומנות נקיה וקלה וכו'דרך ישרה עמ' קכז
פב ע"ב ראית מימיך חי' ועוף שמתפרנסין בצערמהר"ם שיק שמות עמ' צא
פב ע"ב ראית מימיך חיה או עוף שיש להם אומניות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שפ
פב ע"ב ראית מימיך חיה ועוף שמתפרנסין שלא בצערשמלת אליעזר ח"א עמ' פו
פב ע"ב רבי נהוראי אומר כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף נז ע"ב
פב ע"ב רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם וכו' בזקנותו מהו אומר 'עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו'כתב סופר אגדות כאן
פב ע"ב תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתידברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' עד, מהד' ח סי' פא, מהד' ט סי' סח
פב עד שלא שקעה שמשו של עלישרגי טובא דרוש ו
פב קיים א"א כה"ת כולה עד שלא ניתנההמדרש והמעשה בראשית פ' לך
פב ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעול' ואיני מלמדבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נו
פב ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומניותזרע יצחק (עטייה) דף לג ע"א
פב ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והם מתפרנסים שלא בצערחכמה מאין דף כז ע"ב
פב ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות ומתפרנסים שלא בצערדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שב
פב רבי נהוראי אומר, מניח אניתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' לט
פב שלא עניות מן האומנותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכד, שכ
פב. א"א לו לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבני נקבותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שט, שנז
פב. א"א לעולם בלא בשם ובלא בורסקימגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
פב. א"ר נהוראי מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהמרפא לנפש בראשית עמ' מג, קלד
פב. אאע"ה קיים כל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנ
פב. אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סא
פב. אברהם אבינו מעצמו למד תורהבין המשפתים בראשית עמ' עז
פב. אברהם אבינו קיים אפי' עירובי תבשיליןצדקת יוסף עמ' קיג
פב. אברהם אבינו קיים התורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ערה {לכאורה סותר למדרש}
פב. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה אף שלא היה מצווה עדייןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קח, החודש עמ' רנא
פב. אברהם אבינו שמר כל התורה כולהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' טו
פב. אברהם היה מקיים כל התורה כולהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שה הערה 52
פב. אברהם קיים כל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפח
פב. אברהם קיים כל התורה כולהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רסב
פב. אברהם שמר כל התורה כולהגור אריה בראשית פמ"ו אות ה, הערה 24
פב. אוי לו למי שבניו נקבותפעולת גבר עמ' פ ד"ה ביאור
פב. אין אדם חוטא ולא לושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קעח
פב. אין העניות והעשירות מן האומנותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רעח
פב. אין העניות מן האומנותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קסח
פב. איני מלמד את בני אלא תורהשירת דוד (תשסז) עמ' תעח, תקמד
פב. איני מלמד את בני אלא תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קע
פב. אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתישביב אור עמ' מט, תה
פב. אלא שהרעותי מעשי וקיפחתי את פרנסתיישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צה
פב. אני (לא) נבראתי (אלא) לשמש את קוניתורת מנחם חנ"ג עמ' 218,210
פב. אני לא נבראתי אלא לשמש את קוניתורת מנחם חמ"ט עמ' 140
פב. אני נבראתי לשמש את קונישמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' סו
פב. אני נבראתי לשמש את קוניתורת מנחם חלק מ עמ' 139, 203
פב. אני נבראתי לשמש את קוניתורת מנחם חמ"ז עמ' 197
פב. אני נבראתי לשמש את קוניתורת מנחם חנ"ה עמ' 179, חנ"ז עמ' 57, 204
פב. אני נבראתי לשמש את קוניפנים מסבירות עמ' קכט, שלו
פב. אני שנבראתי לשמש את קוניתורת יחיאל בראשית עמ' שפז
פב. אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצערהמוסר והדעת בראשית עמ' כה
פב. אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סא עמ' קסא, דרוש סב עמ' קע, ח"ב דרוש קסה עמ' י, דרוש רט עמ' רכח, דרוש רי עמ' רלא, דרוש ריז עמ' רסה, דרוש רכז עמ' רצב, דרוש רמו עמ' שנז, דרוש רפא עמ' תקכא
פב. אפור לקדש אשר עד שיראנהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עה
פב. אפילו עירוב תבשיליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
פב. אשרי למי שבניו זכרים אוי למי שבניו נקבותערבי נחל (תשסד) עמ' תשפט
פב. אשרי מי שאומנותו בסם וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 145
פב. אשרי מי שבניו זכרים ואוי למי שבניו נקבותים שמחה עמ' עו, שעב
פב. אשרי מי שבניו זכרים ואוי למי שבניו נקיבותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תצב, תקכו
פב. אשרי מי שבניו זכרים וכו'קשוטי כלה חי"א אות רעו
פב. אשרי מי שרואה את הוריו באומנת מעולה אוי לו למי שרואה את הוריו באומנת פגומהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קח
פב. האב מחייב ללמוד את בנו אומנותבישורון מלך ח"א עמ' תכב
פב. האבות קיימו כל התורהגור אריה ויקרא פ"כ הערה 106
פב. האבות קיימו כל התורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפג
פב. הגמלים רובם כשרים וכו'יפה מראה (שנ) פרק ד דף רעג ע"ג
פב. הודעתי מעשי וקפחתי פרנסתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצ
פב. הורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רטו, תעו, תקג
פב. החיות מתפרנסות שלא בצערדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעח, תעה, תסט
פב. הכל לפי זכותוגנת אגוז (תשעב) אות יב
פב. הכל לפי זכותו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנ
פב. הכל לש"ש מותר ותוס' ד"ה הכלגור אריה בראשית פל"ז אות ט
פב. הכשר שבטבחים שותפו של עמלקמרפא לנפש בראשית עמ' רנג
פב. הכשר שבטבחים שותפו של עמלק ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיא
פב. הספנים רובם חסידיםערבי נחל (תשסד) עמ' צח
פב. הספנים רובן חסידיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מג
פב. הספנין - רובן חסידיםשיחות לספר במדבר עמ' רעו
פב. הספרים והבלן אין מעמידים מהם מלך וכהן גדולטוב לב עמ' קכט
פב. הראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רכ, ויקרא-במדבר עמ' שסז
פב. הריעותי את מעשימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' ס
פב. הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאורחות דוד עמ' ריא
פב. הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיבין המשפתים בראשית עמ' קיט
פב. הרעותי את מעשי וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שכד, תכב
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשס
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישירי משכיל - הקדמה, כלל ז פרט ב
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש - ימים נוראים עמ' קנג, קסו
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נד
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תלב
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעג
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יט, קפד
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ל
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כו, קסט
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש סוכות ח"א עמ' קסה
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתידרשות דבר צבי עמ' פג
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמב, תקיג, תרמז
פב. הרעותי את מעשי קיפחתי את פרנסתיגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' עח
פב. הרעתי את מעשי וקיפחתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלה
פב. התורה משמרת מכל רעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכו
פב. התורה משמרתו לאדם מכל רעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסג
פב. התורה נותנת אחרית ותקוהמראית העין (תשכ) דף סז ע"א
פב. התורה נותנת לו אחרית ותקוה בזקנותושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעב
פב. ואיני מלמד את בני אלא תורהבישורון מלך ח"א עמ' תכב
פב. ואני נבראתי לשמש קונידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2147, פ"ו הערה 2079
פב. והלא לא נבראו אלא לשמשני אלא שהרעותי את מעשיתפארת צבי בראשית עמ' סג, עח
פב. והלא לא נבראו אלא לשמשני אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיתפארת צבי ויקרא עמ' קסד, שמו
פב. ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תפב
פב. ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסח
פב. וכה"א באברהם ואברהם זקן וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עא
פב. וכולם לא נבראו אלא לשמשנידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 598, פ"ו הערה 2071-2070
פב. וכן הוא אומר באברהם אבינו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רנג
פב. חיה ועוף לא נבראו אלא לשמשניגור אריה בראשית פ"א הערה 261
פב. חיה ועוף לא נבראו אלא לשמשניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפו הערה 18, תרצז הערה 43
פב. חייב אדם ללמוד את בנו אומנותאמרי מאיר (מאירי) שמות פט"ז פסוק ד
פב. טוב שברופאים לגהינםתורת יחיאל בראשית עמ' רכו
פב. טוב שברופאים לגיהינוםיבין שמועה (לעוו) עמ' שלז
פב. טוב שברופאים לגיהנוםאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תקנ
פב. טוב שברופאים לגיהנוםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 137, באר ב הערה 367, באר ד הערה 82, 972, באר ו הערה 18
פב. טוב שברופאים לגיהנוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 315, פ"ג הערה 428, פ"ה הערה 2040, 2296
פב. טוב שברופאים לגיהנוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לו הערה 51, קעא הערה 16, ריג הערה 93, תתקלד הערה 4
פב. טוב שברופאים לגיהנום וכו'נצח ישראל (שנט) פר' כט דף מא ע"ב
פב. טוב שברופאים לגיהנםבית שלום מרדכי עמ' רסב
פב. טוב שברופאים לגיהנםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקצב
פב. טוב שברופאים לגיהנםשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ו
פב. טוב שברופאים לגיהנםשומע תפלה ח"ב עמ' רכט
פב. טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלקיורה חכימא (תשעא) עמ' קכז
פב. טוב שברופאים לגיהנם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' רמא, ח"ג עמ' שכח
פב. יבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיא
פב. ילמד בנו אומנות קלה וכו'שומע תפלה ח"א עמ' קמד
פב. כל שאינו מלמד בנו אומנותכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פב
פב. כל שעסקו עם הנשים לא יתיחד עמהןמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עט {כונת נתינת צדקה, ליחד עי"ז שם הוי'. שאין ראוי לתת הצדקה לידי אשה, ח"ש לא יעשה יחוד שם הוי' עמהן }
פב. כל שעסקיו עם הגשים סורו רעמכתב מאליהו ח"ד עמ' 241
פב. כל שעסקיו עם הנשיםפני מלך בראשית עמ' עט
פב. כל שעסקיו עם הנשים לא יתייחד עם הנשיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכ
פב. כל שעסקיו עם הנשים לא יתייחד עם הנשיםשבילי פנחס עמ' תכח
פב. כלום ראית מימיך חיה ועוףוזאת התורה עמ' ב
פב. כשר שבטבחים שותפו של עמלקדעת תורה שמות עמ' קכט, רסד
פב. לא ילמד רווק סופריםמגדל עוז (תשעח) עמ' פג
פב. לא נבראו אלא לשמשני, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוניתורת מנחם חלק לב עמ' 144, 264, חלק לד עמ' 97, 108, 140, 165
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיהפרפרת משה ח"א עמ' תפז
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שב
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קד
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו וכו'דעת תורה שמות עמ' קמו
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, לא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תצה
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלו דף קט/קס ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצה ע"ב
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות קלה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שטז
פב. לעולם ילמד אדם בנו אומנות קלה ונקיה, ופנ"ידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' נו, עח
פב. מימי לא ראיתי צבי קייץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רח
פב. מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל אלא שהרעותי מעשי וקפחתי פרנסתיעלי שור ח"ב עמ' תקצו
פב. מניח אני את כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו' אלא משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותופאר יעקב ח"א עמ' רב, ח"ד עמ' רעז
פב. מניח אני את כל האומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהמגדל עוז (תשעח) עמ' תריז
פב. מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורההואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יא דף סח ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נו/נז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רעד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף עז ע"א, ומשלי דף רנו ע"ב
פב. מניח אני כל אומנויות שבעולם ומלמד את בני תורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' לט
פב. מניח אני כל אומנות וכו' אלא תורהקשוטי כלה ח"ח אות י
פב. מניח אני כל אומנות שבעולםאהבת חיים (דייטש) עמ' קסח
פב. מניח אני כל אומנות שבעולםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' טז
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 240, פ"ה הערה 2309
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' קטו
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' צח
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"בשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקו
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מניח מניח את בני אלא תורהחיי נפש ח"ד עמ' קנד, קנז
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם וכו'שביב אור עמ' שט
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רנה
פב. מצינו באברהם אבינו ע"ה שקיים כל התורה עד שלא ניתנהערבי נחל (תשסד) עמ' תרלו
פב. מצינו שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' ז
פב. מצינו שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
פב. מצינו שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קעא
פב. מצינו שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהחמודי צבי שמות עמ' ח, ט, רעז
פב. מצינו שעשה אברהםוזאת התורה עמ' נד, קמו
פב. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ס, סה
פב. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רכג ע"א, רלו ע"א
פב. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסא
פב. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולהחמודי צבי בראשית עמ' קלא, שלא, תסד
פב. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כח
פב. מצינו שעשה אברהם אבינו כה"תדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק ה
פב. מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהשרתי ח"א עמ' קעה
פב. מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה ער שלא ניתנהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ז
פב. משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותוהמוסר והדעת בראשית עמ' קצז
פב. נבראתי לשמש את קוני וכו' וקפחתי את פרנסתיתורת איש ח"ב עמ' קסה, רנא
פב. ספנין רובן חסידיםשומע תפלה ח"א עמ' לד
פב. ספר המקנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
פב. עשה א"א את התורה עד שלא ניתנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מג, רעג
פב. עשה אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנהברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קב
פב. עשרה דברים נאמרו בגרענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות א
פב. קיים אאע"ה כל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' של
פב. קיים אאע"ה כל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מג
פב. קיים אברהם אבינו את התורה כולה עד שלא ניתנהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 57
פב. קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהמחשבת מוסר ח"ג עמ' קמב, רמג, רנא
פב. קיים אברהם אבינו כל התורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלד
פב. קיים אברהם אבינו כל התורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ער(מג) {ומה מוסיף הגמרא ביומא כה:}
פב. קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וגר ואפילו עירוב תבשיליןמרפא לנפש בראשית עמ' רט
פב. קיים אברהם אבינו כל התורה כולהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה טז
פב. קיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא ניתנהפרדס מנחם עמ' כז
פב. קיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא נתנההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' פז
פב. קיים אברהם אבינו כל התורה קודם שניתנהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קמח, קמט
פב. קפחתי את פרנסתי וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רז
פב. ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה ולא יישנו שני וווקץ בטלית אחר וחכמים מתיתסשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שנו
פב. ר' מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וכו' ר' נהוראי אומר וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' רה
פב. ר' נהוראי או' מניח אני כל אומנות וכו' ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קעו
פב. ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעוה"ז והקרן קיימת לו לעולם הבאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נ
פב. ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני' מלמד את בני אלא תורהחיי נפש ח"ו עמ' עח
פב. ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהחיי נפש ח"ג עמ' רכא
פב. ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומניותיריעות שלמה (אוזאן) פ' קדושים דף סז ע"ג-ע"ד
פב. ר' נהוראי אמר מניח אני כל אומנות שבעולם וכו' ומה חיה ועוף מתפרנסין שלא בצעריוסף לקח כרך א ח"א עמ' יב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רח
פב. ר"מ אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' ק
פב. ר"מ אומר לעולם ילמד וכו' ר' נהוראי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכז
פב. ר"נ אומר מניח אני כל אומנות שבעולםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' ח
פב. ראית מימיך חי' ועוף וכו' והן מתפרנסין שלא בצער וכו' אינו דין אלא שהרעותי את מעשיעצי חיים על התורה עמ' ס, סט, צ, צח, ריז, שב, שיב, שסד
פב. ראית מימיך חי' ועוף שיש להם אומנותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסא ע"א
פב. ראית מימיך חי' ועוף שיש להם אומנות וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נג אות כ
פב. ראית מימיך חי' ועוף שיש להם אומנות ומתפרנסין שלא בצערפעולת גבר עמ' קצא ד"ה ונראה לפרש
פב. ראית מימיך חיה ועוףשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנד
פב. ראית מימיך חיה ועוף וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' צו
פב. ראית מימיך חיה ועוף מתפרנסים שלא בצער וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רצב, שעה
פב. ראית מימיך חיה ועוף מתפרנסין שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתימרפא לנפש בראשית עמ' קב, קמט, רס
פב. ראית מימיך חיה ועוף מתפרנסין שלא בצער וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תיג
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנותנחלת יעקב (תשעג) עמ' רמט
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מג
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו' אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתילישרים תהלה (תשסד) עמ' רטו
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק ל
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות ומתפרנסין שלא בצעריגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכ
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רי
פב. ראית מימיך חיה ועוף שמתפרנסין שלא בצער וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שכט
פב. ראית מימך חיה ועוףאהבת חיים (דייטש) עמ' ריח
פב. רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שמו
פב. רבי נהוראי אומר מניח אני בל אומנות שבעולםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות לא
פב. רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב כו' (ורש"י) - השינויים בין המשנה לברייתא וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 61, 85
פב. רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' טז
פב. רבי נהוראי אומר מניח אני כל אמניות שבעודם ואיני מלמד את בני אלא תורהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רנח
פב. רבי נהוראי אומר מניח אני כלשערי שיש יהושע ח"א עמ' מח
פב. רובן של ספנים חסידיםכד הקמח (מישור) עמ' קלג
פב. רשב"א אומר ראית מימיך חיה ועוף וכו'רנת יעקב עמ' קעד
פב. רשב"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' לב, קלז
פב. שאין העניות מן האומנותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' לה
פב. שותפו של עמלקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנד
פב. שם אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותושיח דוד (תשסד) עמ' צח
פב. שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' ע
פב. שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהחיי נפש ח"ד עמ' קנד, קנז
פב. ת"ח סופם שלוהתורת יחיאל בראשית עמ' רד
פב. תוס' - בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנה
פב. תוס' ד"ה אלא - הכל לפי זכותו ר"ל לפי מזלוגנת אגוז (תשעב) אות יב
פב. תורה נותנת אחרית ותקוה בזקנותוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קס
פב. תניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על משכב זכור ולא על הבהמהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שנו
פב: אוי לו למי שבניו נקבותלהורות נתן דברים עמ' קעח
פב: אוי לו מי שבניו נקיבותתיבת גמא (תשסז) עמ' קטו
פב: אי אפשר לעולם בלא בסם ובורסקי וכו' אשרי מי שבניו זכרים וכו'תורת איש ח"ב עמ' מו, רלג, שמא
פב: אי אפשר לעולם בלא בשם ובלא בורסקי+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות טז
פב: אי אפשר לעולם בלא בשם ובלא בורסקיס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות טז
פב: אין העשירות מן האומנותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עז
פב: אין עניות מן האומנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' של
פב: אין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו שנ' לי הכסף ולי הזהביגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קנ
פב: אין עניות מן האומנות ולא עשירות וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שמג, תקסב
פב: איני מלמד את בני אלא תורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ריד
פב: אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתיאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רנד
פב: אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיברית אברם עמ' שפג, תיח
פב: אלו לא נבראו אלא לשמשניערבי נחל (תשסד) עמ' תרנג
פב: אני לא נבראתי אלא לשמש את קונישמן ראש - ימים נוראים עמ' שי
פב: אני שנבראתי לשמש את קונישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצ
פב: אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאפרנם שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתיפאר יעקב ח"א עמ' יב, ל, רטז, רמ, רמד, ח"ג עמ' קפ, ח"ד עמ' קטז
פב: אשרי מי שבניו זכריםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרפ
פב: אשרי מי שבניו זכרים אוי לו וכו'קשוטי כלה ח"ט אות נט, רסב
פב: אשרי מי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבותלהורות נתן ויקרא עמ' קכט
פב: אשרי מי שבניו זכרים ואוי למי שבניו נקיבות+ספר החיים (תשנג) עמ' מח
פב: אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבותשם יחזקאל עמ' שעז
פב: אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קמב
פב: אשרי מי שרואה הוריו באומנות מעולהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקצט
פב: הדרן עלך עשרה יוחסיןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לח
פב: הריעותי את מעשי וקפחתידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא
פב: הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רצד, תטו
פב: הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסז
פב: הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שו
פב: הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיבישורון מלך ח"א עמ' רג
פב: הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישמן ראש - ימים נוראים עמ' קמ
פב: והם לא נבראו אלא לשמשנידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 250
פב: ומה אלו שנבראו לשמשני וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שב
פב: טוב שברופאים לגיהנוםארץ צבי (תשע) עמ' קמה
פב: כל הנבראים נבראו לשמש את האדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קכג הערה 66
פב: לא ראיתי שועל חנוניאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רצה
פב: לא ראיתי שועל חנוניאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכט
פב: לי הכסף ולי הזהבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסג
פב: מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנונידעת תורה שמות עמ' לא, ויקרא עמ' רמג
פב: מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוני וכו' אלא שהרעותי את מעשי וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יח
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צ
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכט
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל והם מתפרנסין שלא בצער וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתייגל יעקב (תשנג) מקץ אות קסז, בשלח אות סט, נשא אות לב, וזאת הברכה אות קפד
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תק דף קצט ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רעג ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק א דף ג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכה ע"ב, ומשלי דף פב ע"ב
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל וכו'מאורי שערים עמ' קמט, קפז
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוני וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פח
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו' ואני נבראתי לשמש קונימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' פ {תכלית בריאת האדם "לשמש את קוני" ומלאכות שהחיות צריכות לעשות עבורנו צ"ל טפל לתורתנו}
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו' והם מתפרנסים שלא בצער וכו'שיחות ר' ראובן עמ' לג
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לא, עב הערה 32
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל ושועל חנונידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2287
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל ושועל חנוני וכו' והם לא נבראו אלא לשמשנידרך חיים (תשע) פ"א הערה 348
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל ושועל חנוני וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תעג
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץ וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1836
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץ וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קטז
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץ וכו' והם לא נבראו אלא לשמשניבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 530, באר ד הערה 363, באר ז הערה 36
פב: מימי לא ראיתי צבי קיץילקוט אוהב ישראל עמ' צו
פב: מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' עט {מניח כל "אומנות" שבתורה ואינני לומד ע"מ להגיע לעמדה, אלא תורה לשמה בלבד}
פב: מניח אני כל אומנותאמרי מאיר (מאירי) שמות פט"ז פסוק ד
פב: מעולם לא ראיתי שועל חנוני וארי סבלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכ
פב: מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהשרגא המאיר מועדים עמ' קכג
פב: ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות ואיני מלמד את בני אלא תורהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקסו
פב: ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות ואיני מלמד את בני אלא תורהיגל יעקב (תשנג) כי תשא אות קס
פב: ראית מימיך ארי סבל וכו' הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתימגדל עוז (תשעח) עמ' ערה, רעז
פב: ראית מימיך חיה או עוף שיש להם אומניות וכו'תורת העולה ח"ג פרק ל
פב: ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקפחת את פרנסתימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכא, קמב
פב: רבי נהוראי אומר איני מלמד את בני אלא תורהברית אברם עמ' רצב
פב: שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימטר השמים (תשנ) דברים עמ' תפט
פב: תניא ר"ש בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל וכו' והם לא נבראו אלא לשמשנידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 160
פב: תניא ר"ש בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו' וקיפחתי את פרנסתי שנאמר עונותיכם הטוישמרו דעת עמ' קצו
פג. כל שבידו לא הוי דיחויערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנג
פג. תוס' ד"ה אלאמגדל עוז (תשעח) עמ' שכ
פג: רש"י ד"ה שבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כא
פט ע"א פנ"י בתוס' ד"ה אותו, וריטב"א ותורי"דתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פו
פט ע"ב מהרש"א ד"ה אפשר שהסומך על תפילה במקום סכנה אינו בכלל סומך על הנסשם דרך במדבר עמ' פח
רש"י אמרו לא' מבני חבורתםעבודת ישראל (קמחי) דף קכד ע"א
רש"י ד"ה כמאן דכראב"י וכו' קי"לשנות ימין דף ע ע"ד
תוס' ד"ה בש"א ששמע מפי רבויריעות שלמה (אוזאן) פ' שמיני
?א: תוס' ד"ה הואילמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעא
?קיג: מיסב בסעודת מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ערה
?ר"י בעל מעשהבינת יששכר דף י ע"א
?פב: יצריה אנסיהערבי נחל (תשסד) עמ' תשיב
לז ע"א ושמרתם זה המשנהמהר"ם שיק ויקרא עמ' צח
לז ע"א מושב לאחר ירושה וישיבה משמע חכמת התורה פנחס עמ' רפב
לז ע"א ר"ע סבירא ליה מושבות הנאמר גבי חדש וכו' יערי עם דבשי ח"ב עמ' פב
לז ע"ב בני ישראל לא אכלו מצות בליל פסח בכניסתן לארץשארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 58
לז ע"ב כל מקום שנאמר מושב לאחר ירושה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' בשלח אות ג
לז ע"ב מכדי שבת חובת הגוף יערי עם דבשי ח"ב עמ' עח
לז ע"ב נפקא מינה אם קרבו נסכים במדבר יערי עם דבשי ח"ב עמ' פג
לז ע"ב תוס' ד"ה ממחרת הפסח חכמת התורה מסעי עמ' עג
לז. בז' באדר פסק המןדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' מג
לז. ושמרתם זו משנה לעשות זו מעשהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מי"ב
לז. יכול כל המצוות כולן לא יהיו נוהגין אלא בארץדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעד
לז. תוס' ד"ה והריארשות החיים עמ' תעד
לח ע"א אדר לעולם חסר יערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
לח ע"א אקריב עומר, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 58
לח ע"א בד באדר מת משה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' שמיני אות א
לח ע"א בני ישראל לא אכלו מצות בליל פסח בכניסתן לארץשארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 58
לח ע"א ומה חדש שאין איסורו איסור עולם יערי עם דבשי ח"ב עמ' פג
לח ע"א מהרש"א ר"ה ממלא יערי עם דבשי ח"ג עמ' טו
לח ע"א מתי פסק המן אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 157
לח שבע שנות חילוקגור אריה דברים פט"ז הערה 65 עמ' רסז {בתחילה א"י ניתנה לכלל ישראל ואח"כ חילקוה לשבטים}
לח תוס' ד"ה איסתייעא מילתא שבני קרח אמרו שירה טירת כסף דף קפח ע"ד, קעג ע"ג-ע"ד
לח. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, היום מלאו ימי ושנותידברת שלמה (תשעא) עמ' שסא
לח. הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפג
לח. ומנין שבז' אדר נולד משהתורת המצרף עמ' רעד
לט אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשהנפש יוסף עמ' תיח
לט וכן היא שנתנה רשות לשלוחהדרכי נועם (הרנזון) דרוש יז
לט ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהנפש יוסף עמ' קנה
לט כל העושה מצוה אחתדרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
לט למען יאריכון ימיך בעוה"ז ולמען ייטב לך בעוה"בפעולת צדיק (בריש) דרוש ל
לט ע"א עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת ידטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמט
לט ע"א רש"י ד"ה לא קיי"ל כר' יאשיהטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמז-רמט
לט ע"ב איו הקב"ה מעניש על המחשבה רק בע"ז יערי עם דבשי ח"ב עמ' נה
לט ע"ב בע"ז מצרף הקב"ה מחשבה רעה למעשה חכמת התורה בהעלותך עמ' שלד
לט ע"ב בעולם שכולו ארוךכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' פ, פא
לט ע"ב ודילמא מהרהר בעבירה ברך את אברהם דף נה/צה ע"א
לט ע"ב והארכת ימים לעולם שכולו ארוך מעינות האמונה (תשסב) עמ' ת
לט ע"ב ומהרש"א שכר מצוה בהאי עלמא ליכאברכת השיר (צינץ) עמ' קלא
לט ע"ב ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים ליה שכר כעושה מצווה ורש"י דרך איש דף ח ע"ד
לט ע"ב ישב ולא עבד עבירה נותנין לו שכרמהר"ם שיק ויקרא עמ' קנד
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה חכמת התורה פנחס עמ' ריא, תלה
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה חכמת התורה במדבר עמ' רמז
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה וכו' שבא לידו דבר עבירה וניצול הימנהדעת קדושים (תשנ) עמ' סו, קיא
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנץ לו שכר כאילו עשה מצוהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמד
לט ע"ב כל העושה מצוה א' יתירהיקרא דשכבי (דוד) דרוש עב דף קנ ע"ג
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' יראה אדם את עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' מב
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לובית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, ורש"י בהאי עלמאדעת קדושים (תשנ) עמ' קיא
לט ע"ב כל מצוה וכו' שמתן שכרהיקרא דשכבי (דוד) דרוש ס דף קכה ע"א-ע"ב ודף קכו ע"א, ודרוש קכז דף ריח ע"א
לט ע"ב למען יטב לך והארכת ימים אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 217
לט ע"ב למען ייטב לך לעולם שכולו טובמהר"ם שיק דברים עמ' מ
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה חכמת התורה קורח עמ' קא
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קג
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה חכמת התורה מטות עמ' נד, ריג, רכב
לט ע"ב עולם שכולו ארוך מעינות האמונה (תשסב) הקדמת הרמב"ם עמ' י
לט ע"ב עשה מצוה אחת אין לא עשה לא, והתניא ישב ולא עבר עבירה וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קטז
לט ע"ב רש"י ד"ה התם, ישב ולא עבר עבירה וכו' אין מצוד, יתירה מזודעת קדושים (תשנ) עמ' פב
לט ע"ב שאמר לו אביו עלה לבירה יערי עם דבשי ח"ב עמ' כג
לט ע"ב שכיח הזיקא שאני חכמת התורה שלח עמ' קנא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא חכמת התורה פנחס עמ' סא, קה, קיג, קכא
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא חכמת התורה בהעלותך עמ' רצז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא חכמת התורה בלק עמ' רד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא חכמת התורה פנחס עמ' סא, סד, קיח, קכא, קכג, רנו
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא חכמת התורה קורח עמ' תפה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא מעינות האמונה (תשסב) עמ' רפד-רפה, תנד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' רג
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומהרש"אמהר"ם שיק במדבר עמ' סח
לט ע"ב שכר מצוות בהאי עלמא ליכאנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רנב
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה, בנכרים מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהדעת קדושים (תשנ) עמ' עט
לט שכר מצוה בהאי עלמא ליכאנפש יוסף עמ' קנה, רסה
לט: אין לך מ"ע שבתורה שמתן שכרה כתיב בצידה שאין תחיית המתים תלוי' בהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רסו, שיג, שכג
לט: אלישע אחראשכבתיה דרבי ח"א עמ' עז, קמו
לט: אלמלא הקב"ה עזרו לא היה יכול לו כדכתיב ד' לא יעזבנו בידו מגדנות אליעזר עמ' יב, כו, קעב
לט: אם שכר מצוה בהאי עלמא איכא, מגני אף בשכיחא הזיקא מגדנות אליעזר עמ' צג, תג
לט: אמאי לא אגין מצותאור החיים במדבר פרק יג פסוק כו
לט: באומות העולם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה מגדנות אליעזר עמ' קט
לט: בע"ז מענישין גם על מחשבהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מז
לט: דומים כמי ששרפו כל התורה וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' עא
לט: דקבוע היזיקאאור החיים בראשית פרק לז פסוק יד
לט: ה"מ היכא שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות מ
לט: העולם נידון אחרי רובו מגדנות אליעזר עמ' תה
לט: העושה מצוה אחת מאריכין ימיו ונוחל הארץזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעח
לט: חשב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות עב, פ"ה אות נד
לט: ישב ולא עבר עבירה מעלה עליו כאילו עשה מצוה מגדנות אליעזר עמ' רנח
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה וכו' שבא דבר עבירה לידו וניצל ממנהדברת שלמה (תשעא) עמ' רצג
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יג פסוק יט
לט: כאילו הוא וכל העולם הוי חצין חייב וחצין זכאי וכו' עושה מצוה מכריע וכו' לכף זכות מגדנות אליעזר עמ' תיט
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לואם לבינה (פאפא) עמ' צז, קא
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לודברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמט
לט: כל שזכויותיו מרובותדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קטו, קעז
לט: ליום שכולו טוב ליום שכולו ארוך מטר השמים - עמודי העולם עמ' תל
לט: למען ייטב לך בעולם שכולו טוב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 368
לט: מהרש"א - בזכות הרבים מקבלים שכר גם בעולם הזהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלח
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות פח
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' רסד
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתורת המצרף עמ' רעח
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה חוץ בעבודה זרהאם לבינה (פאפא) עמ' טז, יח, כב, רצד-רצה
לט: מי שזכיותיו מרובין על עוונותיו דומה כמי שקיים כל התורה וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' קכ
לט: מקור לקיומו של העוה"בדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תיט
לט: סולם רעוע הוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ט
לט: ר' יעקב חזי מעשה דגוזלותשפת אמת (הלוי) משלי פרק י פסוק כט
לט: שכר מצוה בה"ע ליכא מטר השמים - עמודי העולם עמ' תסא, תקמב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא וכו'אור החיים ויקרא פרק יח פסוק ה, דברים פרק ה פסוק ל
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא מגדנות אליעזר עמ' לז, לח, רנא, רנז, רנח, שכד, שלח, שנ, שצג, שצד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' סב, פניני חסידות פ"ד אות מג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא משום מעשה דגוזלותשפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק א
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאם לבינה (פאפא) עמ' קכז-קל
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאארשות החיים עמ' תקט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאגל עיני ח"א עמ' קמב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' כח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי אמונה השלם בראשית עמ' קנא
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כו, רלו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאכשלג ילבינו - מאמר שכר מצוה מצוה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשפת אמת (הלוי) משלי פרק א פסוק ז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת המצרף עמ' רטז
לט: שכר מצוה בהאי עלמאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' סז, ערב
לט: שכר מצות בהאי עלמא ללכאדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' עב, קפח
לט: שלוחי מצוה אין נזוקייןכשלג ילבינו - מאמר שורת הדין
לט: שלוחי מצוה אין נזוקין אבל היכא דשכיח הזיקא שאנישפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק כח
מ אין לך כל מצות שכתוב בתורה שאין מתן שכרה בצדהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לח ע"ד, לט
מ אמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ומהרש"אדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רכא
מ אפי' צדיק כל ימיו ומרד באחרונההמדרש והמעשה במדבר פרשת פנחס א
מ אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד הראשונותנפש יוסף עמ' קסו
מ בעכו"ם מצרף הקב"ה מחשבה רעה כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש טו, יז
מ חלה חייבים קודם שכבשו ארץ ישראל טירת כסף דף רלה ע"א
מ כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיואבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"א
מ כל העושה עבירה אחת וכו'אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מכ"ה
מ כל שישנו במקרא במשנה ובד"אחתן סופר (שו"ת) - מענה שמחה עמ' כו
מ למה צדיקים נמשלים בעוה"ז לאילן כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
מ לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וכו'דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' ריח, רלח, ח"ב עמ' כ
מ לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאיאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"א
מ לעולם יראה האדם א"ע כאלו חציו חייבאבן יעקב (ניימרק) על אבות חתימת הספר
מ לעולם ירה אדם עצמו כאילו חציו חייבדרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
מ מחשבה טובה הקב"ה וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
מ מחשבה טובה הקב"ה מצרפה וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
מ ע"א אין מקיפין בחה"ש דבר יום ביומו - יט ניסן
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין ממרין אותו וכו' ויעשה כמו שלבו חפץ, ותוס'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יב
מ ע"א אמד ר' אלעאי הזקןטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמו
מ ע"א אמר ר"ה כיון שעבר אדם עבירה ושנה נעשית לו כהיתרדעת קדושים (תשנ) עמ' יא
מ ע"א בע"ז מצרף הקב"ה מחשבה למעשהדעת קדושים (תשנ) עמ' קל
מ ע"א בעבודה זרה מחשבה רעה מצטרף למעשהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קב
מ ע"א הזכות יש לה קרן ופירותיקרא דשכבי (דוד) דרוש ו דף יא ע"א
מ ע"א הקב"ה מצרף מחשבה למעשהמהר"ם שיק במדבר עמ' מב
מ ע"א וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב חכמת התורה במדבר עמ' רסא
מ ע"א חמורה ע"ז (לענין מחשבה) שכל הכופר בה כמודה בכה"ת כולה וכו', ותוס'דעת קדושים (תשנ) עמ' קלא
מ ע"א טוב לשמים ולבריות חכמת התורה פנחס עמ' סה
מ ע"א טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נח עמ' יא
מ ע"א ימצא חיים, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 159
מ ע"א ישראל הקב"ה מצרף מחשבה למעשהמהר"ם שיק ויקרא עמ' לז
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קכא
מ ע"א מחשבה העושה פירות הקב"ה מצרפה למעשהדעת קדושים (תשנ) עמ' לא
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשה חכמת התורה פנחס עמ' פד, שי
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדעת קדושים (תשנ) עמ' יא, נא, קט
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמהר"ם שיק דברים עמ' כח-כט
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כד
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשה חכמת התורה בהעלותך עמ' שלא
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רמו
מ ע"א מחשבה רעה מצטרף מעינות האמונה (תשסב) עמ' רא, תקצד
מ ע"א מי שבא דבר ערוה לידו וניצל ממנו עושין לו נסברכת השיר (צינץ) עמ' רכה
מ ע"א מעשה דר' צדוק ודומיהןיקרא דשכבי (דוד) דרוש לו דף פב ע"א
מ ע"א מצוה יש לה פירות ועבירה אין לה פירות חכמת התורה במדבר עמ' רפה
מ ע"א מצוה יש לה קרן ויש לה פירות חכמת התורה בהעלותך עמ' קא
מ ע"א עבר אדם ושנה כו' נחשב לו מחשבה למעשהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' פז
מ ע"א עשה מצוה אשריו שהכריע א"ע ואת כל העולם לכ"זכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' צ
מ ע"א רע לשמים ורע לבריות זה רשע רעבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נצבים עמ' רמז
מ ע"א שנה בה נעשית לו כהיתרכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' מז, מט, קלז
מ ע"ב אין תחלת דינו של אדם דבר יום ביומו - ט סיון
מ ע"ב אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו וכו'שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 84
מ ע"ב בתוהא על הראשונות חכמת התורה בהעלותך עמ' תמב
מ ע"ב בתוהא על הראשונות חכמת התורה קורח עמ' קא, רמג
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רעח
מ ע"ב המעשה גדול או הלימוד גדולמהר"ם שיק ויקרא עמ' כא
מ ע"ב העולם נידון אחר רובו חכמת התורה חוקת עמ' עט
מ ע"ב העולם נידון לפי רובומהר"ם שיק ויקרא עמ' מט
מ ע"ב העולם נידון עפ"י רובומהר"ם שיק דברים עמ' קפג
מ ע"ב וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים בעלית בית נתזה בלוד ורש"י ד"ה למוד גדול דרך איש דף טז ע"ב
מ ע"ב חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' כד
מ ע"ב למה צדיקים נמשלים בעה"ז לאילןיקרא דשכבי (דוד) דרוש צט דף קפד ע"ב-ע"ד, ודרוש קכז דף ריז דף ע"ד
מ ע"ב לעולם יראה אדם את עצמו חציו זכאי וחציו חייב, ותוס' ד"ה אין הקשו וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' נו, קיד, רנד, רנט, רפא
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו' ראבר"ש אומר וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נצבים עמ' רמד
מ ע"ב מהרש"א ד"ה למה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 27
מ ע"ב מובא ברשב"א דשיטת תוס' שלא כדרך הנאתן מותר יערי עם דבשי ח"ב עמ' סה
מ ע"ב נמנו וגמרו תלמוד גדולירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"ד
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסד
מ ע"ב עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לז
מ ע"ב פליגי אי הלימוד גדול או המעשהמהר"ם שיק דברים עמ' רנ
מ ע"ב צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד הראשונותדעת קדושים (תשנ) עמ' לה
מ ע"ב ר"ט וזקנים היו מסובין מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפג-קפד
מ ע"ב שהתלמוד מביא לידי מעשהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' עה
מ ע"ב תוס' ד"ה אין תחלת דינויקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמא ע"ג-ע"ד
מ ע"ב תחילת דין האדם על ד"ת מעינות האמונה (תשסב) עמ' רכו
מ ע"ב תחלת דינו של אדם על לימוד התורהמהר"ם שיק ויקרא עמ' כא
מ ע"ב תלמוד גדול מעינות האמונה (תשסב) עמ' קכו
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קטז
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמהר"ם שיק במדבר עמ' מה, קנב
מ ע"ב תלמוד מביא לידי מעשה חכמת התורה קורח עמ' ה
מ שכר מצו' בהאי עלמ' ליכאירך יעקב (פיתוסי) דף נד ע"ד, פ ע"ב
מ תוס' - אין תחילת דינו אלא על ד"ת טירת כסף דף רג ע"ג
מ"ד יודוך ה' כל מלכי ארץשארית יעקב (אלגזי) דף קכה סוף ע"ב
מ. אוי לרשע רע וכי יש רשע שאינו רעאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מ"ז
מ. אין מקיפין בחילול השםלב אריה פרשת וירא אות ה
מ. גיבורי כח עושי דברו כגון ר' צדוק דתבעתי' ההי' וכו' ריטב"אאש דת (תשמח) עמ' רכג, רכה
מ. הוא חייך וארך ימיך, ורש"י חייך בעולם הזה ואורך ימיך לעולם הבאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלז
מ. הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו' עבירה יש לה קרן ואין לה פירות לילה כיום יאיר (באום) עמ' 198
מ. חשב לעשות מצוהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שא
מ. כיון שעבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות ח, מט
מ. כל הבא דבר ערוה לידו וניצל ממנו עושין לו נסדברי אמונה השלם בראשית עמ' קפג
מ. לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ל
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצטרף למעשה ולא מחשבה רעהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יג פסוק ט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מטר השמים - עמודי העולם עמ' לב, רכג, שצו
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שלט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קסד, רסד
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רו, רעט
מ. מחשבה טובה וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שצא
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשה כו' מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהכשלג ילבינו - מאמר זיכוך האישיות
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תסב, תקנח
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסב
מ. מחשבה רעה אינו מצרף למעשה מגדנות אליעזר עמ' מג, ע, רלג, שלז, תד, תכ
מ. מחשבה רעה בע"זתורת המצרף עמ' קפח
מ. מחשבת ע"ז מצטרפת למעשה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' לד, תסא
מ. עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרשפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק א
מ. על כיבוד אב ואם יש שכר גם בה"ע משום שהוא טוב לבריות מטר השמים - עמודי העולם עמ' תל
מ. ר' צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתאארשות החיים עמ' קט, תקטז
מ. רב אידי אסברה ליארשות החיים עמ' תקמו
מ. רש"י - בצדקה וחסד יש תשלומים גם בהאי עלמא מטר השמים - עמודי העולם עמ' תפז
מ. שמחשבה רעה אינה מצטרפת למעשהדברות חיים (תשעה) עמ' לה
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת מטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשה מגדנות אליעזר עמ' תמ
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשה מטר השמים - עמודי העולם עמ' נז, עו, עט, תקעו
מ: גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תב
מ: האדם נידון אחר רובו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 309
מ: האוכל בשוק פסול לעדותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תסו
מ: ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום רשעדרשות הר"ן (מישור) עמ' קלו
מ: וכבר היה ר' טרפון וזקנים מסובים בעליית הגגבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלד
מ: חייב אדם לראות את העולם כאילו חציו זכאי וחציו חייבדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שעב
מ: כשם שדינו קודם למעשה כך שפרוארשות החיים עמ' תקט
מ: למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרה וכו' לילה כיום יאיר (באום) עמ' 309
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא מחצה על מחצהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק כב
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ס
מ: לעולם יראה את כל העולם כאילו חציו זכאי וכו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את כל העולם ואת עצמו לכף זכות וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' רפד, רפו
מ: לעולם יראה עצמו חציו חייב וחציו זכאי מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תל
מ: מכריע כל העולם לכף וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שלה
מ: נמנו כולם תלמוד גדול וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמה
מ: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יב, צח, שנז, תי
מ: קיים מצוה הכריע את העולם לכף זכותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קצח
מ: תוהה על הראשונותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שטו
מ: תוהה על הראשונותדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רג
מ: תוס' ד"ה איןראשון לציון יו"ד סי' רמו סעיף ט
מ: תוס' ד"ה אין: שואלין תחילה על משא ומתן ועונשין תחילה על דברי תורהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יז פסוק יד
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאם לבינה (פאפא) עמ' י
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מד
מ: תלמוד מביא לידי מעשהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק ז
מא ע"א צא ותרום עליירך יעקב (פיתוסי) דף מט ע"ב
מא ע"ב חבורה שאבד פסחה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' בא אות ב
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותו חכמת התורה מסעי עמ' כט
מא ע"ב שלוחו של אדם כמותושארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 16
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהארשות החיים עמ' תקיב
מא. אסור לקדש את האשה עד שיראנהדברת שלמה (תשעא) עמ' שכ
מא. טב למיתב טן דו וכו'דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' עט, ח"ב עמ' שלו
מא. למיתב טן דודברת שלמה (תשעא) עמ' שלג
מא. מצוה בו יותר מבשלוחו מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקלג
מא. רב ספרא מחריך רישאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' סט
מא. רבא מלח שיבוטאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ע
מא: אחד יכול לשחוט הפסח לכל כלל ישראלדולה ומשקה פסח עמ' רכב
מא: מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתתורת המצרף עמ' רא
מב השולח את הבעירה טירת כסף דף קי ע"ב
מב ע"א שליח שלא עשה שליחותו, ורש"י ד"ה לחייב על המחשבהיקרא דשכבי (דוד) דרוש מז דף קד ע"ג-ע"ד
מב ע"ב אין שליח לדבר עבירה חכמת התורה בהעלותך עמ' תכט
מב ע"ב אמאי, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 18
מב. אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרסג
מב. צא הרוג את הנפש הוא חייב ושולחיו פטוראש דת (תשמח) עמ' קמא, רמ, רמא
מב: אין שליח לדבר עבירה מגדנות אליעזר עמ' קכח
מב: דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות מז
מג ע"א אין לך שוטה גדול מזה מעינות האמונה (תשסב) עמ' רלח
מג ע"א אמר לשנים צאו וקדשו לי אשה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' תצא אות ד
מג ע"א בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה חכמת התורה בהעלותך עמ' תכט
מג ע"א דוד לא נענש על אוריה אף על גב דיואב לא ידעשארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 19
מג ע"א הוא ולא שלוחויקרא דשכבי (דוד) דרוש קכד דף ריד ע"א
מג ע"א צא והרוג את הנפשיקרא דשכבי (דוד) דרוש מז דף קד ע"א
מג. אין שליח לדבר עבירהנפש יוסף עמ' כח
מה הנהו בי תרי דרישה מחיים דף סב ע"ב
מז: היכא דתני אלו לא אמרינן תני ושייראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רל
מט ההוא גברא דזבין נכסי דרישה מחיים דף פד ע"א
מט המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמורדרכי נועם (הרנזון) דרוש טו
מט המקדש וכו' על מנת שאני צדיק וכו'שער התפלה (תשמט) שער מבוא השער פי"ח
מט הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיקכסא רחמים (תשסג) עמ' שלה, שלו
מט ע"ב אפילו הוא רשע גמור הוי קידושין חכמת התורה מטות עמ' רכג
מט ע"ב הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובה בלבובית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קכא, פ' תבא עמ' רמא
מט ע"ב על מנת שאני צדיק דבר יום ביומו - ח כסלו
מט ע"ב רשע גמור שקידש אשה על מנת שהוא צדיק גמור מקודשת כיון שחוששים שמא הרהר בתשובהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ר
מט. דברים שבלב אינם דבריםנפש יוסף עמ' פד, צח
מט. ההולך לערכאות הרי זה מחרף ומגדף וכאילו הרים יד בתורת משה רבינואם לבינה (פאפא) עמ' קצד, תקסח
מט. מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות ו
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צא
מט: המקדש ע"מ שאני צדיק גמור וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' רכג
מט: י' קבין יופי ירדו לעולם ט' נטלה ירושליםאור גדליהו ויקרא-דברים דף לט ע"ב
מט: סימן לגסות הרוח עניות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפז
מט: סימן לגסות הרוח עניותאש דת (תשמח) עמ' קצה
מט: על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רסא, שסב
מט: על מנת שאני צדיק גמורדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קז, ח"ב עמ' יח
מט: על מנת שאני צדיק וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רצד
מט: ערביים נטלו ט' קבין של זנותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' מו
מט: עשרה קבים זנות ירדו לעולם, תשעה נטלה ערביא ואחד כל העולם כולו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 20
מט: עשרה קבים כשפים ירדו לעולם, תשעה נטלה מצרים ואחד כל העולם כולו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 71
נ ע"א גמר בליבו לגרששארית ישראל (תשעד) דרוש ד עמ' 77
נא: אסור לעשר אומדות מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות סו
נב בן ק"כ שנה אנכי היום היום מלאו שנותי כו' ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש י
נב פלוגתא דר"י ור"ל במקדש בחלקודרכי נועם (הרנזון) דרוש יג
נג ע"א איש כאחיו וסמוך לי' אם על תודהטהרת יו"ט חט"ז עמ' קל
נג ע"א המקדש במעשר וכו' דכתיב וכל וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש ט דף כד ע"ג
נג ע"א רש"י ד"ה הצנועין מושכין ידיהם וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ט אות א
נד. בכתנות כהונה שלא בלו הואיל וניתנה ליהנות בהםאש דת (תשמח) עמ' קנה
נה. תוד"ה אלמאארשות החיים עמ' קלה
נו דמאי דקתני מנין שלא יהנה, רש"י טירת כסף דף ט ע"א
נו ע"א ורש"י ד"ה פירש כתב שמעון העמסוני לא רצה לדרוש דרשה זו כי פחד וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סה
נו תוס' רי"ד ד"ה ראיתי מקשים טירת כסף דף ט ע"ג
נז ע"ב ומהרש"א ובפנ"י מעינות האמונה (תשסב) עמ' עז
נז ע"ב ושלח על פני השדה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 71
נז ע"ב רש"י ד"ה רבא אמר אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 71
נז. רש"י - פירש, שהי' ירא לרכוס שום דבר להשוואת למורא המקוםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רכט
נז: רש"י ד"ה לפי: במדבר לא הותר לאכול שום בהמה הראויה להקריבה אלא על ידי הקרבהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יא פסוק א
נח אחר פטירתו של ר"מ כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת חקת
נח ע"ב תוספות רי"ד ד"ה חטה אחת חכמת התורה קורח עמ' תצז
נח. המקדש בתרומות ובמעשרות וכו'ארשות החיים עמ' תקלו
נח. חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתאארשות החיים עמ' תקג
נט בהא דפריך ר"ל לר"י דס"ל אתי דיבור כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
נט לא קידשה עצמה וחזרה מאידרכי נועם (הרנזון) דרוש יז
נט ע"א איתיביה ר"ל לר"י מעשה מוציא מידי כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף מח ע"א
נט ע"א אתי דבור ומבטל דבור חכמת התורה בלק עמ' שכט
נט. לא אתי דבור ומבטל מעשהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ת
נט. רב גידל הוה מהפך בההיא ארעא וכו' א"ל עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה וכו'ויחי ויתן דף כג ע"א
נט. רבין חסידאשארית יעקב (אלגזי) דף סא ע"ג, סט ע"ב
סא ע"א כל תנאי שאינה כבני גד וכו'כתנות אור (תשעג) פ' ראה אות א
סא ע"ב בעינן תנאי כפול חכמת התורה מסעי עמ' קלד
סא. כל תנאי שאינו כתנאי ב"ג וב"ר אינו תנאיאש דת (תשמח) עמ' פז
סב ע"א אישך הנקי ורש"י ר"ה היינו חכמת התורה נשא עמ' פג
סב ע"א אם בעינן תנאי כפול חכמת התורה קורח עמ' שסא
סב ע"א בעינן הן קודם ללאו, תוס' ד"ה בשלמא חכמת התורה בלק עמ' שכא
סב ע"א תוס' ד"ה בשלמא חכמת התורה קורח עמ' שכז, שמט
סב. פירות ערוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ערוגה תלושים וכו'ארשות החיים עמ' רמח, שלו
סב. תוד"ה בשלמא - אם לא שכב חשוב הן דמה שאנו רוצים שתעשה חשוב הןאור גדליהו ויקרא-דברים דף פ ע"א
סב: בעי ר' אושעיא הנותן שתי פרוטות לאשה ואמר לה באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיךדברות חיים (תשעה) עמ' כז
סה ע"א באומות הלך אחר הזכריקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קל ע"ד
סה ע"א המקדש בעד אחד אין חוששין וכו'כתנות אור (תשעג) פ' תצא אות ד
סו גבי ינאי המלך מעינות האמונה (תשסב) עמ' שסד
סו ע"א אלעזר פועירא אמר לינאי המלך להרוג חכמי ישראל וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קכ
סו ע"ב בריתי שלום בזמן שהוא שלם ולא חסר חכמת התורה פנחס עמ' ריז
סו ע"ב ו' קטיעא בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסרמהר"ם שיק במדבר עמ' קלו
סו ע"ב וי"ו דשלום קטיעא חכמת התורה פנחס עמ' סב, עח, פב, צז
סו ע"ב כל הפורש ממך כפורש מן החיים, כי החיים האמיתיים נמצאים בתורהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רב
סו. הקם להם בציץ שבין עיניך וכו' שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים וכו'אש דת (תשמח) עמ' קצח
סו. התורה מונחת בקרן זויתאשכבתיה דרבי ח"א עמ' פב
סו. זינתה בע"א ושותק וכו' ותוס' ד"ה רבאאש דת (תשמח) עמ' שיג
סו. מעשה בינאי המלך שנשבתה אימו במודיעיןדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שב
סו. תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה ליטול יבוא ויטולנפש יוסף עמ' שלז
סו: א"ר טרפין משל לעומד ומקריב וכו' שהוא ב"ג וכו' ותוס' ד"ה אמר ורמב"ןאש דת (תשמח) עמ' רפו
סו: אל הכהן אשר יהיה בימים ההם זה כשר ונתחללאש דת (תשמח) עמ' רפד
סו: בריתי שלום דבעל מום עבודתו פסולהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קכה
סו: כשהוא שלם ולא כשהוא חסרתורת המצרף עמ' רטז, רצא
סח ע"ב ולדה כמותהטהרת יו"ט חט"ז עמ' מד
סח. אהובה בנישואיה שנואה בנישואיהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיג
סח: רשב"י דרש טעמא דקראודברת בם (מרזל) עמ' 179
סט ע"ב לא עלה עזרא מבבל דרישה מחיים דף קכט ע"א
סט. ארץ ישראל גבוה מכל הארצותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קה
סט. בזמן שיובל נוהג דין עבד עברי נוהג מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קיד
סט. יכולין ממזרים ליטהרתורת המצרף עמ' רלו
סט. עשרה יוחסים עלו מבבל מאי איריא דתני עלו מבבל ניתני הלכו לארץ ישראל מילתא אגב אורחי' קמ"ל כדתניא וכו' מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. בשלמא בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל היינו דכתיב דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אלא מכל ארצות מגלן דכתיב לכן הנה ימים באים נאם ה' לא יאמר עוד וכו' כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בנ"י וכו'כשלג ילבינו - מאמר בשבח ארץ ישראל
סט: בעליית עזרא, נשארו המיוחסים בבלודברת בם (מרזל) עמ' 174
ע ע"א וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסלאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלט
ע ע"א זה שמי לעלם יערי עם דבשי ח"א עמ' קנב
ע ע"א כאלו חרשו בכל העולם ברך את אברהם דף ריד ע"א
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסל חכמת התורה קורח עמ' קי
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלמהר"ם שיק דברים עמ' קכה
ע ע"א צדקה עשה ה' עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעהזכר צדיק (תשנ) עמ' יט
ע ע"ב אין שואלין בשלום אשה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 300
ע ע"ב אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריומהר"ם שיק במדבר עמ' קל
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' פג, קיט
ע ע"ב זו מעלה יתירה מה שנאמר בישראל יותר מבגרים חכמת התורה נשא עמ' סב
ע ע"ב זו מעלה יתירה שיש בישראל יותר מבגרים חכמת התורה בהעלותך עמ' רפ
ע ע"ב כל הפוסל במומו פוסלאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פט
ע ע"ב כל הפסול פוסל ואינו מדבר בשבחא לעולםדעת קדושים (תשנ) עמ' עה
ע ע"ב נאמר בישראל יותר מבגרים חכמת התורה מסעי עמ' קב
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחת חכמת התורה בהעלותך עמ' תנו
ע ע"ב קשים גרים לישראל כספחת, תוס' ד"ה קשים חכמת התורה מסעי עמ' קא
ע ע"ב שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות חכמת התורה במדבר עמ' רג
ע ע"ב שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל חכמת התורה פנחס עמ' תנח
ע ע"ב תוס' ד"ה אין אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 300
ע ע"ב תוס' ד"ה קשים חכמת התורה בהעלותך עמ' רעט, רצג, שיב
ע. הנושא אשה שאינה מהוגנת הווין לו בנים שאינן מהוגניןנפש יוסף עמ' קלו
ע. ישראל הם קודש לה'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפו
ע: קשה גרים לישראל כספחת מגדנות אליעזר עמ' קנא
עא בימי ר בקשו לעשות בבל עיסה לא"י טירת כסף דף קיז ע"ב
עא בקשו לעשות בבל עיסה לא"י א"ל לעבדיו טירת כסף דף קיז ע"ב
עא כשהקב"ה משרה שכינתו טירת כסף דף עט ע"ג
עא ע"א בימי ר"פ בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראלצידה ברוך פרשת אחרי מות
עא ע"א קשים גרים לישראל כספחת חכמת התורה בהעלותך עמ' שיד
עא ע"א שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבוע ואמרי לה פעמים בשבוע וכו' דכתיב, זה שמי לעולם, לעלם כתיב רבא סבר למדרישה בפרקא, אמר ליה ההוא סבא, לעלם כתיבהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ד
עא ע"ב רוב חולים לחיים חכמת התורה בלק עמ' רכא
עא. בראשונה שם בן י"ב אותיות היו מוסרין אותו לכל אדם וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' כ
עא. זה שמי לעולם לעלם כתיבאש דת (תשמח) עמ' סד
עא. לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת, ומהרש"אדברי נפתלי ח"ג עמ' עט
עא. לא כשאני נכתב אני נקראאור גדליהו שמות דף נג ע"א
עא. לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביו"ד ה"י, ונקרא באל"ף דל"תדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קצט
עב ע"א הראני תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנד
עב ע"ב איסתנדרא דרישה מחיים דף לא/צא ע"ד
עב ע"ב בעי בר טובי דרישה מחיים דף צב ע"א
עב ע"ב וזרח השמש ובא השמש קודם שמת צדיק זה נולד אחרשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 184
עב ע"ב ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפו
עב: יום שמת בו פלוני נולד פלוני מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח
עב: משמת ר"ע נולד רבי וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' שיג
עב: עד שלא שקעה שמשו של וכו'תורת המצרף עמ' רעג
עב: עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואלאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' קה
עג: אסופי כ"ז שבשוק אביו ואמו נאמנים עליואש דת (תשמח) עמ' ק
עה ע"ב אין בודקין לא מן המזבח ישיר משה דף מה ע"א
עה ע"ב ויעשו להם מקצותם כהני במות ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מן הקוצים שבעםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנט
עו ע"א הנושא אשה כהנת צריך לבדוק יערי עם דבשי ח"ב עמ' מ
עו ע"ב אפילו ריש גרגותא משמיא הוא דמוקמא חכמת התורה בלק עמ' קכח
עו ע"ב גר פסול להתמנות חכמת התורה בהעלותך עמ' רסו
עו ע"ב מי ראוי להיות דיין אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 123
עו ע"ב רש"י ד"ה מכל מים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 124
עו: אין בודקין למעלה מסנהדרין וכל שהוחזקו אבותיו שוטרי הרבים משיאין לכהונה ואין בודקין אחריהן מגדנות אליעזר עמ' רסד
עח ע"א קדש לוקה בעל לוקהיקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פד ע"א-ע"ד
עח: תוס' ד"ה לא - לגבי גוססדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רפג
פ ע"א הוחזק בשאר בשר שלשים יום אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 118
פ ע"ב מה יתאונן אדם חי וכו' ההוא במתרעם על מדותיו כתיבדעת קדושים (תשנ) עמ' מז
פ ע"ב מה יתרעם על מדותיו, וכי גבר על חטאיו, דיו חיים שנתתי לואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלד
פא ע"א אידמי ליה כעניאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קט
פא ע"א חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינךאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפג
פא ע"א מלקין על היחוד ואין אוסרין וכו'כתנות אור (תשעג) פ' וישב אות ב
פא ע"א סקבא דשתא ריגלא דבר יום ביומו - ה אלול, יז אייר, ר"ח
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנא
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רט
פא ע"א רב עמרם חסידא (גבי הנסיון שנתנסה בו)שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כ אות א
פא ע"א רב עמרם חסידאנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' פד {עמד בפני נסיון קשה וכפסע היה בינו בין החטא}
פא ע"א רמא קלא נורא בי עמרם וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קל
פא ע"ב אנא מיהא לאיסורא איכוונידעת קדושים (תשנ) עמ' עה
פא ע"ב הזהרו בי מפני בתיכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קפג
פא ע"ב נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה חכמת התורה פנחס עמ' רפב
פא ע"ב נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה חכמת התורה בלק עמ' ריב
פא ע"ב ר' עקיבא כי מטי לההוא קרא בכי חכמת התורה קורח עמ' תי
פא ע"ב ר"ע כי מטי להאי קרא בכי וכו' מי שנתכוין וכו' ועלה בידו בשר חזיר עאכ"ודעת קדושים (תשנ) עמ' עד
פא ע"ב רוב גוססין למתה עומדין אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כה עמ' 46
פא. אכרזו ברקיעא הזהרו בר"מ ובתורתונפש יוסף עמ' קמח
פא. אנא בישרא והוא נוראנפש יוסף עמ' עדר
פא. במעשה דרב עמרם חסידאדברת שלמה (תשעא) עמ' רצ
פא. חזי את נורא ואנא בישרא מטר השמים - עמודי העולם עמ' קע
פא. מהרש"א - למה נקרא היצה"ר "נורא"גל עיני ח"ב עמ' נו
פא. נורא בי עמרם ורש"יגל עיני ח"ב עמ' נו
פא. נורא בי עמרםדברת שלמה (תשעא) עמ' קמד
פא. רב עמרם חסידא וכו'אור החיים ויקרא פרק יח פסוק ב
פא. רב עמרם חסידא שצעק בקול מר נורא בי עמרםדברת שלמה (תשעא) עמ' רפא
פא: אנת נורא ואנא בישרא מגדנות אליעזר עמ' רמד, שמב
פא: היצה"ר אמר לתנא שיתפלל ויאמר רחמנא נגער ביה בשטןדברי אמונה השלם בראשית עמ' נב, קעא, ריז, רמז
פא: נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה מגדנות אליעזר עמ' שא
פא: ר"ע כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכיגל עיני ח"ב עמ' ו
פב בהגרי"ב על הגליון מעינות האמונה (תשסב) עמ' קצג
פב ע"א אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רא
פב ע"א אשרי מי שרואה את הוריו ברך את אברהם דף ריא סוף ע"ב
פב ע"א וקווי ה' יחליפו כח יערי עם דבשי ח"א עמ' קצד
פב ע"א לא עשירות מן האומנותיקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קכז ע"ד
פב ע"א ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות ברך את אברהם - הקדמת פתח בית המדרש, דף ג ע"א
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עז
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שמתפרנסים בצערמהר"ם שיק דברים עמ' רנד
פב ע"ב אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צב
פב ע"ב שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימהר"ם שיק דברים עמ' קי
פב. אומנות נקיה וקלה מאי היא אר"י מחטא דתלמיותאכשלג ילבינו - מאמר ארבעה מינים
פב. אין העשירות מן האומנות מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות כז
פב. אין עניות מן האומנות כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש ב דף ג ע"ב
פב. הספנים רובן חסידיםדברת שלמה (תשעא) עמ' ריג
פב. הרעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות צג
פב. מצינו שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה קודם שניתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי מגדנות אליעזר עמ' לח
פב. עיבוד עורות - עבודה בזויה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות נט
פב. קיים א"א כל התורה עד שלא נתנהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"א
פב. רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו וכו' אלא הכל לפי זכותוכשלג ילבינו - מאמר ארבעה מינים
פב. רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב ושאר כל אומנות אינו כן כשאדם בא לידי חולי וכו' ואינו יכול לעסוק במלאכתו הרי הוא מת ברעבכשלג ילבינו - מאמר ארבעה מינים
פב: אוי למי שבניו נקבות ואשרי מי שבניו זכריםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לז
פב: הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתידברת שלמה (תשעא) עמ' קסד
פב: הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קכא
פב: מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוניהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' ו
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כג
פב: מניח אני כל האומניות ואיני מלמד את בני אלא תורהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק ד
פב: מעולם לא ראה אדם צבי קייץ וארי סובל ושועל חנוני וכו' והם מתפרנסים שלא בצער וכו' אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי מגדנות אליעזר עמ' תמה
פב: תורה עומדת לו לאדם בילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותושפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כב
כג ע"א כי טוב לו עמך דרישה מחיים דף קל ע"א
פב ע"ב התורה עומדת לו לאדם בעת ילדותו וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רעה
פב ע"ב ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנותמהר"ם שיק דברים עמ' ק
לז כ"מ שאמ' תורה מושבברית יצחק דף יח ע"ב
לז ע"ב ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין כו' עשה מצוה זו וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' נג
לז ע"ב ביאות כו' לאחר ירושה וישיבה וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קנו
לז ע"ב ביכורים דקא מיתהני לאלתרפנינים על התורה ומועדים עמ' קנו
לז ע"ב מצות העומר נהגה מיד בכניסתם לארץשיחות חכמה ומוסר מאמר סב אות ג
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילפנינים על התורה ומועדים עמ' קיג
לז: סד"א דשבת תיבעי קידוש ב"ד כי מועדותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צח {על כרחן דהמועדים גופייהו צריכים קידוש ב"ד גם אחר שכבר נודע זמנם על ידי קידוש החודש}
לז: ריטב"א ד"ה והשתא, לא היה אפשר לצאת במן ידי חובת מצה הואיל ואינו לחם מחמשת המיניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנט-שס (סוף קעג) {צ"ע מברכת הזן על המן, ועוד}
לז: תוס' ד"ה ממחרת, 'ממחרת הפסח' פעם פירושו חמשה עשר ופעם ששה עשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנט, קסא (ערה)
לז: תוס' ד"ה ממחרת, 'ממחרת הפסח' פעם פירושו חמשה עשר ופעם ששה עשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיד-קיז {רק בפסח דורות שאכילתו (בט"ו) אכילת גבוה, ממחרת ה'פסח' היינו בששה עשר}
לז: תוס' ד"ה ממחרת, 'ממחרת הפסח' פעם פירושו חמשה עשר ופעם ששה עשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיט-קכ {קודם מתן תורה חמשה עשר קרוי ממחרת ליל אכילת הפסח}
לח. אקרוב עומר והדר אכולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רד-רה {הא היו יכולים לאכול מצה של חדש בכריכה עם פסח ומרור}
לח. מצות שהוציאו ממצרים טעם מן היה להםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמו (תרי)
לח. פני יהושע בתוס' ד"ה אקרוב, להבבלי מה שהוא לפני הדיבור חשיב מעלה, ולהירושלמי חשיב גרעוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנח-קנט (ער) {טעם מחלוקתן}
לח. רש"י ד"ה בכניסתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלב (תמה) {לא היה עפר המדבר מצמיח, ודלא כתוס' בחולין}
לח. תוס' ד"ה אקרובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רט {למה לא אכלו מצה של חדש מטעם עשה דוחה לא תעשה, למ"ד חצי שיעור אסור מה"ת לא קשה}
לח. תוס' ד"ה אקרובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריא-ריג (תע, תעד) {גזרינן כזית ראשון אטו כזית שני, הא כל כמה שאוכל הוא מצוה}
לח. תוס' ד"ה אקרוב, אין עשה דקודם הדיבור דוחה לא תעשה שלאחר הדיבורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רה-רו {אם היתה התחלת נתינת התורה מאברהם אינו עשה דקודם הדיבור}
לח. תוס' ד"ה אקרוב, אין עשה שקודם הדיבור דוחה ל"ת שלאחר הדיבורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צט {י"ל דלדעת רשב"ג מצות מצה לא חשיבא עשה שלפני הדיבור}
לח. תוס' ד"ה אקרוב, גזירה כזית ראשון אטו כזית שניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פח (דש) {לא בכל דבר גזרו כן}
לח: במקום שאתה משמט קרקע אתה משמט כספיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעו {השוואות ללימוד זה}
לט חייב אדם לראות עצמו וכל העולם שקול וכו'לב הארי עמ' קעט
לט כל העושה מצוה א' יתיראבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כה ע"ד
לט למען ירבו וכו' ליום שכלו ארוךאבני שיש (שוורץ) עמ' יב
לט ע"א ערלה בחו"ל הל"טפרשת דרכים (תשסה) עמ' קנד
לט ע"ב אפילו צדיק גמור ועשה עבירה אחת דומה לפניו כאילו שרף את התורהשיחות חכמה ומוסר מאמר כו אות יב
לט ע"ב בכל העבירות אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה חוץ מע"זפרשת דרכים (תשסה) עמ' שנב
לט ע"ב ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
לט ע"ב כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשיחות חכמה ומוסר מאמר כה אות ג
לט ע"ב כל העושה מצוה א' כו'באר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף לב ע"ד-לד ע"א
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מיטיביןשיעור ליום השבת עמ' קנז
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיעור ליום השבת עמ' תכח
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומהרש"א הא כתיב אם בחוקתי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם ותירץ רהפסוק מדבר על זכות הרביםשיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות יב, מאמר לג אות יא
לט ע"ב שלח את האם ונטל את הבנים ובחזירתו נפל ומת היכן טובת ימיו של זה וכו' ולמען ייטב לך לעולם שכולו טובשיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ד
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה מחשבה רעה אצל גוי הקב"ה מצרפה למעשהשיחות חכמה ומוסר מאמר יד אות ג, מאמר כו אות א
לט: אין נענשים על המחשבה אלא דוקא בעבודה זרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קס (תקמא)
לט: ישב ולא עבר עבירה מעלין עליו כאילו עשה מצוהשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' רב
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהשבילי פנחס (תשעו) עמ' תעא
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעזר מיהודה עמ' יא, תו
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לושם אליעזר דף טו ע"ב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת בחוקותי
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהעזר מיהודה עמ' רכ
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קז (קב) {לפי שקשה לעצור עצמו ממחשבה}
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קס (תקמב) {כשהציווי על המחשבה בעצמה, אם נענשים עליה}
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלב הארי עמ' ט, קע, רצ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאפתח עינים (ויינברגר) עמ' רי
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשבילי פנחס (תשעה) עמ' שלח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רסה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתורת אברהם עמ' עו, 312
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עא (רמח) {מהו בשכר של ז' מצוות שנצטוו גם בני נח}
מ הקב"ה מצרף רק מחשבה טובה למעשהשארית יעקב (דוויך) עמ' עב
מ כל העושה מצוה א' מטיבין לוקול יהודה (ישראל) דף מט ע"ג
מ לעולם יראה ארם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאיקניני קדם ח"ב עמ' 13
מ מחשבה שעושה פירות הקב"ה מצרפה למעשהקניני קדם ח"ב עמ' 3
מ ע"א אין מקיפין בחילול השםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קעד
מ ע"א אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעוה"ז וכו' שילוח הקן נמי ליתני וכו' טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ב
מ ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוהשיעור ליום השבת עמ' שעג
מ ע"א אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מ
מ ע"א אר"א הזקן אם רואה אדם שיצרו כו' ילך למקום כו'אמרי טל מאמר צט
מ ע"א במחשבת ע"ז הקב"ה מצרף מחשבה למעשהשיחות חכמה ומוסר מאמר יג אות ז
מ ע"א בעבר עבירה ושנה בה מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשהשיחות חכמה ומוסר מאמר יד אות ג, מאמר כו אות א
מ ע"א גדול ת"ת שמביא לידי מעשהבאר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף לה ע"א-ע"ד
מ ע"א ורש"י, רע לשמים ורע לבריות - רוצח וגזלן וגנב - רש"י הוא רשע רע, רע לשמים ואינו רע לבריות - מגלה עריות, מבזה מועדות - זהו רשע שאינו רעשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ה-ו
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשיחות חכמה ומוסר מאמר י אות ו
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כה
מ ע"א כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס, ושם מעשה ברבי צדוק ומהרש"אשם דרך ויקרא עמ' קעח
מ ע"א למען תפוש כו'באר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף לד ע"א-לה ע"א
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רנה
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קי
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וכו' כדר"ה דאר"ה כיון שעבר אדם עבירה ושנה וכו' נעשית לו כהיתרנפש החיים (תשעז) עמ' רנא
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה שעושה פרי הקב"ה מצרפה למעשהשיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות ו, מאמר ט אות ה
מ ע"א עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהתרשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות א
מ ע"א תוס' ד"ה גדול ת"ת כו'באר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף לה ע"א-ע"ד
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תנפש החיים (תשעז) עמ' ריז
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על ר"תשיחות חכמה ומוסר מאמר א אות יב, מאמר ו אות ט
מ ע"ב אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
מ ע"ב אפילו צדיק גמור ורשע גמור כל ימיו ועשה תשובהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצד
מ ע"ב אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כה
מ ע"ב בתוהא על הראשונותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' מג, קס, שכד
מ ע"ב גדול תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קטז
מ ע"ב העולם נירון אחרי רובו עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת הכריע וכו' לכף חובהשיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ט, מאמר סד אות ו
מ ע"ב התוהה על הראשונות מאבד כל מצותיושיחות חכמה ומוסר מאמר כד אות א
מ ע"ב ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעושיחות חכמה ומוסר מאמר יז אות ז
מ ע"ב וכשם שהלימוד קודם למעשה כך דינו קודם למעשהאמרי טל מאמר פד
מ ע"ב לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רכה
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאישיחות חכמה ומוסר מאמר ח אות ז, מאמר סד אות ו
מ ע"ב נענו כולם ואמרו לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשהאמרי טל מאמר עה, קמז
מ ע"ב תוס' ד"ה תחלת דינו שא"א על ד"תראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קמה
מ ע"ב תלמוד גרול שמביא לידי מעשה ותוס' ר"י הזקן בשם הירושלמישיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ט
מ רש"י - ויש מצוה אחרת לפניו כגון לקבור את המתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טז
מ שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' פו, קצט, שפו, תסג, תקכג {הרי דינו של אדם אצל הקב"ה כפועל ושכיר לתורה והכתיב לא תלין פעולת שכיר וכו'}
מ שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קצט {טעם שה' נותן לצדיקים שכר גם בעה"ז}, רסג, תט
מ תוס' - אין תחלת דינו וכו' והא דאמר בפ' ב"מ כשמכניסין אדם לדין כו'אמרי טל מאמר פד
מ תוס' - הא דמסקינן תלמוד גדול ממעשהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טז
מ תלמוד גדול או מעשה גדולשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טו, כ, כג
מ תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ותוס'קול יהודה (ישראל) דף קכג ע"א-ע"ב
מ. לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלה (תס) {ולאחר יחזיק בחזקת צדיק}
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהעזר מיהודה עמ' קנז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תנט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשם אליעזר דף כח ע"א, קא ע"א, קט ע"ד
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשבילי פנחס (תשעב) עמ' עט
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שעז
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשבילי פנחס (תשעו) עמ' קעז, קפד, שפה, תע
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תעד
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרמה
מ. ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאישם אליעזר דף יב ע"ב, קו ע"ג
מ: גדול לימוד שקדם לחלה מ' שנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנט (ער) {אם עשה דלפני הדיבור עדיף מאחר מתן תורה}
מ: העולם נידון אחר רובותורת אברהם עמ' צט
מ: העולם נידון אחר רובו וכו'עזר מיהודה עמ' לז, תמג
מ: למה צדיקים נמשלים בעוה"זנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קכט
מ: צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותלב הארי עמ' רפד
מ: שהכריע עצמו וכו' ראב"ש אומר וכו' שהכריע את עצמו ואת כל העולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסה-רסו {אם חולקים}
מ: שהעולם נידוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסו (שיג) {אם גוי בכלל תיבת 'עולם'}
מ: תלמוד גדול או מעשה גדולתורת אברהם עמ' 232
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'עזר מיהודה עמ' ש
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שעו, תפח
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהתורת אברהם עמ' כד, 294
מ: תלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מעשהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רב
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 54
מא. האיש מקדש בו ובשלוחו וכו' כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטאשבילי פנחס (תשעג) עמ' קע
מא. האיש מקדש בו ובשלוחו וכו' מצוה בה יותר מבשלוחהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שג
מא. מצוה בה יותר מבשלוחהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רסג
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאתורת אברהם עמ' 440
מא. רש"י - בשכרו אלא כחש בשרו ברגזנותותורת אברהם עמ' 440
מא: וכי כל הקהל שוחטין אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכח-קל {א"כ למ"ד דאסור לשנים לשחוט זבח אחד בקדשים איך מותר בפסח}
מא: וכי כל הקהל שוחטין אלא מכאן ששליחו של אדם כמותותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכח (קסו) {בירושלמי יליף לה מ'ובשלת ואכלת' דמשמע דווקא אבישול ואכילה קפיד קרא שיהא בעצמו}
מא: ילפינן דין שליחות מקרבן פסחעזר מיהודה עמ' קנו {טעם לזה}
מא: כל ישראל כולן יוצאין בפסח אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלט {דמיון לסוכה}
מא: מה להנך שכן ישנן במחשבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא (ח)
מא: מה להנך שכן ישנן במחשבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא-רצב {אם הקדש חל במחשבה כמו תרומה}
מא: קולא ילפינן חולין מקדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט (רג) {א"כ לילף דצריך שינה הכתוב לעכב}
מא: רש"י ד"ה מנלןשבילי פנחס (תשעד) עמ' רלו
מא: רש"י ד"ה שכןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצב (יג), רצד (טז-יז) {הקדש חל במחשבה, דלא כרמב"ם}
מא: שחיטת קדשים היא דווקא בבעלים או על ידי שלוחןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלא (קע)
מא: שלוחו של אדם כמותועזר מיהודה עמ' קנה
מא: שלוחו של אדם כמותותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכח-קלב {אם נחשב כגוף המשלח, או כמעשה המשלח, או רק דמעשה של שליח מועיל להמשלח}
מב תוס' - כשהשליח שוגגל"א אשלד"עשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שעא
מב. טב למיתב טן דושבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' כד
מב. רש"י ד"ה והאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קט) {מנין דאין שליחות לקטן}
מב: אין שליח לדבר עבירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנח (תרמב) {דאין חיבור לדברים אסורים}
מב: שלוחו של אדם כמותושבילי פנחס (תשעו) עמ' נו
מב: תוספות הרא"ש ד"ה לחייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא (ח) {אם חלות הפיגול הוא גם במחשבה}
מב: תוספות רי"ד ד"ה שאני, במצוה שעל גופו לא מהני שליחותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' דש {דגוף השליח אינו נחשב כגוף המשלח}
מג גבי שני כתובי' הבאים באחד כו'דרכי הים דף נו ע"ב
מג האומר לב' צאו וקדשו לי כו'דרכי הים דף קח ע"ב
מג ע"א אין שליח לדבר עבירהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רטו
מג ע"א דינא רבא ודינא זוטא איכא בינייהופרשת דרכים (תשסה) עמ' רטז
מג ע"א האומר לשלוחו צא והרוג את הנפשפרשת דרכים (תשסה) עמ' מז
מג. רש"י ד"ה ההואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכה (קטז)
מג. שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייבשם אליעזר דף סא ע"א
מג: תוס' ד"ה והשתא, על פי שני עדים יקום דבר משמע הנאמנים בדיבורם בלבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רב (תלז) {אף דלא כתיב תיבת 'בלבד'}
מה: שמא נתרצה הבן לא אמרינן וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצד
מו קידשה אביה בעיראבני שיש (שוורץ) עמ' נה
מח ע"ב על מנת שאני עשיר ונמצא עניפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכא
מח. התקדשי לי בשטר ר"מ אומר אינה מקודשתמזל שעה דרשות דף קנט ע"ב
מח: תוס' ד"ה דכו"ע בסופו. אפי' למ"ד ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, מ"מ אינה משתלמת אלא לבסוףלב הארי עמ' קע
מח: תוס' ד"ה הא במיאשבילי פנחס (תשעז) עמ' תפז
מחשבה טובה מצרפה למעשה לישר' ולא לחוה"עדרכי איש דף פט ע"ב
מט ע"א אמר עולא מחלוקת בשבח ממון אבל בשבח יוחסין דברי הכל אינה מקודשתפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכב
מט ע"ב דברים שבלב אינם דבריםתורת חז"ל עמ' 93
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובהשיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות א
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק כו' מקודשת וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קלד
מט ע"ב על מנת שאני כהן ונמצא לויפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכא
מט ע"ב עשרה קבין חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראלפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכ
מט ע"ב עשרה קבין חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראלקניני קדם ח"א עמ' 109
מט. המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי וכו' ורש"ישבילי פנחס (תשעו) עמ' עט
מט. מסאנא דרב מכרעא לא בעי אינשתורת אברהם עמ' קכד
מט: האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיקאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' נה
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קטז
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק הרי זו מקודשתשם אליעזר דף יב ע"ב, טו ע"ד
מט: י' קבין חכמה ירדו לעולם וכו'תורת אברהם עמ' 402
מט: מרדכי סימן תקלא, אומדנא דמוכח הוי כמתנה בפירושתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסו (רצז) {השוואות}
מט: ע"מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתתורת אברהם עמ' קסד
מט: על מנת שאני חכם, אין אומרים כרבי עקיבאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמו (תצו) {דשורש נשמתו היה מבחינת חכמה}
מט: עשרה קבים כשפים ירדו לעולם, תשעה נטלה מצריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפב (נו)
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםעזר מיהודה עמ' כח
מט: עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשיםשם אליעזר דף ב ע"ג
מט: עשרה קבין חכמה ירדה לעולםשבילי פנחס (תשעב) עמ' מד
מט: ריטב"א ד"ה תשעה, עתיד חזיר ליטהרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצב (תשכו)
נ: מעשה בחמש נשים ואמר הרי כולכםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצד (קה) {מקודשות לי, הא אין עושין מצוות חבילות חבילות}
נב ע"א תוס' ד"ה ביע"ל קג"מאהל ישרים דף ח ע"ג
נב. תוס' ד"ה והילכתא, מעשה בבנו של הר"ר אושעיא הלוי שקידש בת עשיר ואמר בתך מקודשת לי סתמא, ואמר ר"ת דמסתמא על הגדולה קאמר משום לא יעשה כן במקומנו וגו'עזר מיהודה עמ' רעד
נב: משלחן גבוה קזכיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קטז (קלג) {י"ל כן גם בתרומה}
נב: פלוגתא דתנאי אם אכילת קדשים משלחן גבוה קזכיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיז (קלד)
נב: רש"י ד"ה כי קזכי, בין בעלים בבשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמב-קמה {סתירה בדברי רש"י, וראיות מש"ס}
נג ע"א והרי תרומה דאיקרי קודשפרשת דרכים (תשסה) עמ' שצחל (?)
נג. קטן אוכל מקרבן רק שאינו חולקתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קה (צז) {דאין מצות עשה מחויבת על האוכל, רק דהמצוה שיתאכל}
נד המקדש את האשה בשל הקדש בשוגגמזל שעה דרשות דף קח ע"א
נד ע"א תוס' ד"ה בכתנות כהונה וריטב"אשם דרך שמות עמ' רט
נד ע"ב שיטה לא נודע למיאהל ישרים דף כז ע"ד
נז. איתמר ציפורי מצורע מאימתי אסורים ר"י אמר משעת שחיטה ור"ל אמר משעת לקיחהשם אליעזר דף סח ע"א
נז. את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חבני אברהם דף יא סוף ע"א
נז. עגלה ערופה אסורה בהנאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמה
נז: רש"י ד"ה רובעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו (רמז) {שור הנסקל נאסר בהנאה מחיים}
נז: תוספות הרא"ש ד"ה לאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מא (קמו) {בידי שמים עונשין מן הדין}
נז: תוספות הרא"ש ד"ה לא אמרה, בידי שמים עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמא (תקצה)
נח: האומר לשליח צא וקדש לי אשה והלך וקידשה לעצמו וכו'לב הארי עמ' תקנד
נט ע"א ר' אבא לא רצה למכור לר"ג את השדה מפני שהיא לו קמייתא כו'אמרי טל ליקוט יט
נט ע"ב מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבהאמרי טל מאמר סג
נט. רב גידל הוה מהפך בההיא ארעאמזל שעה דרשות דף קיז ע"ד
נט. רב גידל הוה מהפך בההיא ארעא לקנותה והלך ראב"א וקנאה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת חיי שרה ולהספד
נט. רבין חסידאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קצג, ריט
ס הרי את מקודשת לי לאחר שתתגייר אינה מקודשתדרכי איש דף לב ע"ד
ס מכלל הן אתה שומע לאו ומכלל לאו אתה שומע הןהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סב
ס. האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאתן לך ר' זוז מכאן ועד ל' וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תשא
ס. קידושין על תנאיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצא {אין צריך עדים בשעת קיום התנאי}
סא ע"ב תוס' ד"ה אי לא כתב ארץ כנעןפרשת דרכים (תשסה) עמ' קנה
סב. הגהות הגר"א אות בתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיט (צד)
סב. השחרור לאו בידי העבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכו)
סב: בעי רב הושעיא הנותן שתי פרוטות לאשהמזל שעה דרשות דף קי ע"ב
סב: מי יימר דמזדקקו ליה תלתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפא-שפד (רנו) {הא מצוה לקבל גרים}
סב: מעיקרא בהמה והשתא דעת אחרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מט
סג נהי דקדושת הגוף וכו', מהרי"טדרך עץ החיים (אלגזי) דף קלה/קלח ע"ב
סג. על מנת שירצה אבאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצא {אין צריך עדים בשעת קיום התנאי}
סג: אמר רב נאמן ליתן גט ואין נאמן לכנוסתורת אברהם עמ' 460, רלא
סג: רש"י - בדבר שאינו נהנה ממנו להתיר אשת איש חנםתורת אברהם עמ' 460
סה ע"ב המקדש בלא עדים אפילו שניהם מודים אינה מקודשתפרשת דרכים (תשסה) עמ' רעה
סה. המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושין ואפילו שניהם מודיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצב (צג)
סו ע"ב הניחא לר"ש דדריש טעמא דקראתורת חז"ל עמ' 100
סו ע"ב כל הפורש ממך כפורש מן החייםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ס
סו. תוס' ד"ה מאי חזית, בענין חזקת האם על בתהשם אליעזר דף עג ע"ב
סו. תורה כרוכה ומונחת בקרן זוית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ל (קה) {מקור לדברי הרמב"ם}
סו: עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החייםתורת אברהם עמ' 430
סז ע"א באומות הלן אחר הזכרפרשת דרכים (תשסה) עמ' יז
סח ע"ב אין מלקות מדין אי עביד לא מהני בדבר שאין קידושין תופסיןשם דרך ויקרא עמ' קפה
סח ע"ב נכרית מנלן דלא תפסי קידושין אמר קרא לא תתחתן בם ורש"י לא תהא לך בם תורת חיתוןשיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ב
סח. עבד אין לו תפיסת קידושיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמג)
סח. שבקינן לקרא דאיהו דחוק ומוקים אנפשיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפד {לא מצינו מאן דיסבור כן רק רבי עקיבא}
סח. שפחה אינה בת תפיסת קידושיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג
סח: ולד שפחה כמוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג
סט. אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעט-קפ {אם יש איסור למכור עצמו לעבד אך דלא מהני}
סט. ורש"יבית מועד (גטיניו) דף כח ע"א
סט. עבד אין מתייחס אחר אביותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג {מי חייב בחינוכו}
ע ע"א כל הנושא אשה שאינה הוגנת לופרשת דרכים (תשסה) עמ' כח
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלשיעור ליום השבת עמ' יח, לב
ע ע"ב אין השכינה שורה אלא על המשפחות המיוחסות בישראלקניני קדם ח"ב עמ' 87
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגריםשיעור ליום השבת עמ' קמה
ע ע"ב זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ד
ע ע"ב קשים גרים ותוס' שישראל לא נתערבו בשביל הגריםשיחות חכמה ומוסר מאמר כג אות ה, מאמר לז אות ט
ע. הנושא אשה שאינה הוגנת לו הקב"ה רוצעותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג {היא שניות כמו עבדות}
ע. והקב"ה רוצעותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד (סו) {רציעה באזנו, כעבד עברי שרוצה השפחה כנענית}
ע. כל הנושא אשה לשום ממון הוויין לו בנים שאינן מהוגניםשם אליעזר דף יח ע"א
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו הויין לו בנים שאינם מהוגניםעזר מיהודה עמ' רעה, של, תב
ע. רש"י ד"ה רוצעו, מלקהו ברצועהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד {הוי ליה למימר 'מכהו'}
ע: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראלעזר מיהודה עמ' שנח
ע: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלשם אליעזר דף קט ע"א
ע: קשים גרים לישראלאבני שיש (שוורץ) עמ' ט
עא ע"א כשהקב"ה מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר תחילהשם דרך שמות עמ' קכ
עא. אליהו אינו בא לרחק ולקרבנטע שעשועים (שליסל) עמ' כד {אבל יגלה מי האב בספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון}
עא. קוצים אתם משימים בין עיניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפ (שנ) {ענין האחוה רמוז ב'עינים'}
עב. היום סרו מאחרי המקום, ורש"שתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קי (שעט) {המחלל שבת יוצא מענין הישראלי}
עב. ת"ח שבבבל דומים למלאכי השרתשבילי פנחס (תשעז) עמ' רפו
עב: וזרח השמש לא נפטר צדיק מהעולם עד שנולד וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת חיי שרה ולהספד
עג. אם קהל גרים איקרי קהלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מח (קסח)
עו: גרים פסולים לדוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסט (ב-ג) {איך דנו שמעיה ואבטליון}
עו: שום תשים עליך מלך מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיךשם אליעזר דף קיד ע"ב, קכ ע"ב
עז ריטב"א - אי' קללה אלא מאיסו' כהונהאהל ישרים דף יב ע"ג
עח. מחלוקת אם קידש לוקהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצו
פ ע"א ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר בתחלה הזהיר על השביעיתשם דרך ויקרא עמ' שכט
פא ע"א הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי ר'ע חסידא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קעז
פא ע"ב מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עונושיחות חכמה ומוסר מאמר ט אות ד, מאמר כב אות ב
פא ע"ב מעשה בר' חייא בר אשי שחשב שנכשל באיסור א"א כל ימיו היה מתענה עד שמת באותה מיתהשיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות ו, מאמר כב אות ב
פא ע"ב רש"י ד"ה על לא טובה השמועהאהל ישרים דף כט ע"ד
פא. חזי דאנא בישרא ואנת נוראדברי יואל פ' נשא דף רא ע"א
פא. רב עמרם צעק נורא בי עמרםשבילי פנחס (תשפ) עמ' מו
פא: אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר וכו' רבי עקיבא כי הוי מטי להאי פסוקא בכי וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרצב, תרצג
פא: נורא בי עמרםתורת אברהם עמ' 372, ריא, 422
פא: עובדא דרבי חייא בר אשי, והגהות הרד"לתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנה (תקכא) {אם מותר לאבד עצמו משום תשובה}
פא: רש"י - הזעיק בני השכונה ליאסף ולבאתורת אברהם עמ' 422
פב ע"א אמר רב קיים אברהם אבינובית אולפנא ח"א עמ' קכג
פב ע"א האדם נברא לשמש את בוראושיחות חכמה ומוסר מאמר יב אות א
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורהנפש החיים (תשעז) עמ' קעו
פב ע"א קים אברהם אבינו כל התורהפרשת דרכים (תשסה) עמ' יז
פב. אני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצערנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ריח
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתישבילי פנחס (תשפ) עמ' רעא
פב. והן מתפרנסין שלא בצער וכו'לב הארי עמ' קלה, שעד
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שפט
פב: א"א לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבותשבילי פנחס (תשעט) עמ' טז
פב: שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתישם אליעזר דף יא ע"א
לז והשהא דאמרת חובת הגוף נוהגת בארץ ובח"ל מושבות דכ' רחמנא גבי מצה ל"למקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לד ע"ג
לז ע"א והרי תפילין ופט"ח דכתיב ביאה ונוהגת בין בארץ בין בחו"'ל ותוס'מועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קנ
לז ע"א לדברי ר"י לא קרבו נסכים במדבר לדברי ר"ע קרבועיוני פרשה במדבר עמ' 108
לז ע"א ר"מ ור"י אי קרויים בניםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנה
לז ע"ב מושבות דכתב רחמנא גבי שבת למה לי וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' תרג
לז: אמר אביי האי תנא דבי ר' ישמעאלעמק החכמה עמ' ריז
לז: מושב דב' רחמנא גבי שבת למה לי וכו'ייטב פנים ח"ב דף סו
לח ע"א מפני מה נתאוה משה ליכנס לא"יאמרי יצחק בראשית עמ' ד הערה ו
לח ע"א רש"י ד"ה בכניסתןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לב עמ' 7
לח. אלא למ"ד לאחר ירושה וישיבה ניכול לאלתרעמק החכמה עמ' רטז
לח. וב"י אכלו את המן מ' שנה וכו' עוגות שהוציאו ממצר' טעמו בהם טעם מןייטב פנים ח"ב דף קכח, קכט, קמז
לח. עוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מןמאור ושמש (תשסט) עמ' תפג, תפה
לח. תוס' ד"ה אקריב עומרעמק החכמה עמ' קכא
לט ע"א שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אמרי יצחק בראשית עמ' סח, ר הערה צב
לט ע"ב וא"ד לישנא דחוצפית וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצו
לט ע"ב ודלמא מהרהר דע"זרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפ, תטז
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רצט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קב
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צז, קח, קנא, קנה
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קז
לט ע"ב ליום שכולו ארוךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' ב
לט ע"ב מי שעונותיו מרובים מזכויותיו מטיבין לודברי חנינא - הספדים עמ' קל
לט ע"ב עוה"ב כולו ארוך וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' מח
לט ע"ב ערך מצוות ת"ת כנגד מצוות אחרותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שצז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רל
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפ
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבה רעהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמב, קפא, רנא, רז
לט ע"ב תלמוד תורה שקול כנגד מצוותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רל
לט ע"ה שכר מצוה בהאי עלמא ליכאעטרת יהושע דברים עמ' י, מב, עב, עה, רלט
לט שכר מצות בהאי עלמא ליכאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עא ע"ג
לט. בסוגית ש"מ בהאי עלמא ישוב קו' גדולה דכיון רסולם רעוע הוי לא הי' מצוה לשמוע לאביו ואדרבא עברה איכא - ועוד קשה במאי רבעי למימר על קושית שלוחי מצוה אין ניזוקין בחזרתן שאני והא חזרתו עם הגוזלות מצוה גופה היא [וע' בהוספות שבסוף הספר] וישוב דרש"י בסוף חולין שהעתיק עובדא דר' יעקב והפך הגירסא דגמ' שםבכורי אביב (ביק) יתרו אות ד
לט. העושה מצוה אחת מטיבין לועמק החכמה עמ' רנו
לט. פליאה על מהרש"א שם שב' דמצוה מצלא מהרהור חטא ולא מחטא עצמובכורי אביב (ביק) וישב אות ד
לט. שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צב אות ב
לט: ודילמא מהרהר בעבודה זרה הוהעל הגאולה ועל התמורה סי' טו עמ' מה, סי' עא עמ' קכא
לט: ודילמא מהרהר בעבירה הוהייטב פנים ח"ב דף סח
לט: ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךייטב פנים ח"ב דף לא, סח
לט: ישב ולא עבר עבירה מקבל שכר כעושה מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קיד
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עה אות יד
לט: כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבין לו ומאריכין ימיו ונוחל את הארץדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ע אות יט, סי' צח אות ב, סי' צט אות ה
לט: למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר לו אביו עלה לבירה היכן אריכת ימיו של זה וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צט אות ד
לט: מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהייטב פנים ח"א דף מז, סה, רמח, ח"ב עמ' מז, רז
לט: מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצוהעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' פה
לט: רמי רב טובי בר רב קיסנאעמק החכמה עמ' קפט
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאייטב פנים ח"א דף קיב, קיג, קכז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמאור ושמש (תשסט) עמ' תקכז
לט: תוס' ד"ה מחשכה [רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה] ובעכו"ם איפכאייטב פנים ח"א דף רמח, ח"ב עמ' מז, קכ
מ אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קימתפחד יצחק - ראש השנה מאמר ב עמ' מב
מ ע"א אוכל פירותיהן בעוה"זרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת א עמ' 8
מ ע"א אין מקיפין בחלול השםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 428
מ ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליודברי חנינא - הספדים עמ' רטז
מ ע"א בע"ז מחשבה רעה ממשהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנג
מ ע"א חשב אדם לעשות מצוה ונאנסאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רצח
מ ע"א טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כז, קנ
מ ע"א טוב לשמים טוב לבריות זהו צדיק טובדברי חנינא - הספדים עמ' קצב
מ ע"א יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רל
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לז, צה
מ ע"א מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעב הערה ה
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שכג
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדברי חנינא - הספדים עמ' פו
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשרי המאה ח"ג עמ' 68
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעב הערה ד
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שפח הערה לה
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצו
מ ע"א מחשבה רעה וכו' ורד"לשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רו, רז
מ ע"א עבר ושנה והותרה לו נענש גם על המחשבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכט, ריט, רכב
מ ע"א עשה מצוה א' אשריו וכו' ואת כל העולם לכף זכות, ורש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שכט
מ ע"א תוס' ד"ה תנאי היארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צז
מ ע"ב בתוהא על הראשונותדברי חנינא - הספדים עמ' קכח
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רלא, רפא
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז, קכא, קצו
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לג
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נ
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כד עמ' 9, חוברת קלג ס"ו
מ ע"ב האוכל בשוק פסול לעדותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קמ, קנז
מ ע"ב האוכל בשוק פסול לעדותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מג
מ ע"ב האוכל בשוק פסול לערות, ורש"ימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' מז
מ ע"ב העולם נירון ע"פ רובומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קג
מ ע"ב הקב"ה מביא יסורים על הצדיקים בעה"ז כדי שיירשו עוה"באמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קמה הערה לב
מ ע"ב ונהוי כמחצה עוונות וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיג
מ ע"ב יום הדין תחלתו על דברי תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ק
מ ע"ב כאילו חציו חייבנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקנח
מ ע"ב לעולם יראה אדם את כל העולם כאלו חציו זכאי וחציו חייב וכו'עטרת יהושע דברים עמ' ה, טז, כד, לה, נו, ס, עב, צז, קכה, קמד, קנה, קסז, קעז, רא, ריח, רכ, רנ
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייבדברי חנינא - הספדים עמ' קלט
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאיאמרי יצחק בראשית עמ' רמב
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רמג
מ ע"ב נמנו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאמרי יצחק בראשית עמ' רסד
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידיעיוני הפטרה ח"א עמ' 247
מ ע"ב עבר עבירה אחת מכריע את כל העולם לכף חובה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לט ע"ג
מ ע"ב עשה מצוה אחת נמצא זכויותיו מכריעין ונמצא צדיקעיוני הפטרה ח"ב עמ' 736
מ ע"ב תוהה על הראשונותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' פה
מ ע"ב תוס' ד"ה אין תחילת דינו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעט
מ ע"ב תחילת דינו של אדם אינו אלא בתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כז
מ ע"ב תחילת דינו של אדם על דברי תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רעג
מ ע"ב תלמוד גדול וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ג פסוק יד סי' ב ד"ה גדולה היא היראה טפי {היכא שלומד על מנת לעשות}
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהמגולה לגאולה עמ' 171
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהשרי המאה ח"ו עמ' 36
מ"ד יודוך ה' כל מלכי ארץ מאמר פיך כו'ברית אברהם (אמריליו) דף נב ע"ב, נג
מ. אין מקיפין בחילול השםדברי יונה ח"ב עמ' קד
מ. הנני מביא על העם פרי מחשבותם, בעבר עבירה ושנהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נו אות יא
מ. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהדברי יונה ח"ב עמ' לב
מ. לעולם יראה אדם עצמו באילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה א' אשריו שהכריע וכו'ייטב פנים ח"א דף קלה
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'דברי יונה ח"ב עמ' רכ
מ. לעולם יראה אדם עצמו מחצה זכאיעמק החכמה עמ' רנז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתיד, תתסא, תתפב
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשהייטב פנים ח"א דף כט, קלד, קעא, ח"ב עמ' יא
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה חוץ בעבודה זרהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מח אות ז, סי' נה אות ג, סי' עז אות ב, סי' פא אות ז, סי' קט אות ד
מ: אוכל בשוק ה"ז דומה לכלב וכו' פסול לעדותייטב פנים ח"א דף קלא
מ: אפילו יחיד ששב מוחלין לכל העולם כולודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ה
מ: העולם נידון אחר רובו והיחיד וכו' עשה מצוה אחת אשריו וכו'ייטב פנים ח"א דף קכז, ח"ב עמ' קלח
מ: לעולם יראה אדם א''ע וכל העולם כאלו חציה חייב וחציה זכאיילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' לט
מ: לעולם יראה אדם את עצמו וכו' חציו זכאי וחציו חייב וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' ס
מ: לעולם יראה אדם עצמו חצי זכאי וחציו חייבדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יז אות ב, סי' יח אות ב, סי' מ אות ח, סי' עד אות ב, סי' צח אות ו
מ: לעולם צריך אדם לראות את עצמו חציו זכאי וחציו חייב וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תלט, תתצ
מ: מי שרובו זכיות ומיעוט עבירות, דומה כמי ששרף כל התורה כולהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ע אות ג
מ: נענה ר"ע ואמר תלמוד גדולעמק החכמה עמ' קיב
מ: נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מו אות א
מ: עשה מצוה אחת מכריע כל העולם כולו לכף זכותמאור ושמש (תשסט) עמ' תצו
מ: תוס' ד"ה ויש (הקשו אמ"ש האוכל בשוק כו' לכלב מירוש' דר"ש ברבי אכיל בשוקא)ייטב פנים ח"א דף קלא
מא ע"א אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקמד
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תכה הערה קז, עמ' תל
מא ע"א האיש מקדש בו ובשלוחו בשלוחו מקדש בו מבעיא וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קפב
מא ע"א טב למיתב טן דו כו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מג עמ' 5
מא ע"א טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צב
מא ע"א לקדש את האשה עד שיראוהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קט
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סח
מא ע"א עבירה שעושה פירות יש לה פירותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנא
מא ע"א רב ספרא מחריך רישאאגרת על הבטחון (תשע) עמ' מב
מא ע"ב רש"י ד"ה מולןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפה
מא ע"ב תוס' ד"ה נפקא ליה מדרבי יהושע בן קרחהבית אברהם (שטיינר) עמ' קפד
מא. פי' המשניות לרמב"םאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תל, תלב
מא: אין שליח לדבר עבירהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פא אות א
מא: הניחא לריב"ק אלא לר' יונתןעמק החכמה עמ' קכז
מב אחים שחלקו לקוחות הןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פו ע"ב
מב ע"ב פלוגתא דב"ש וב"ה אי יש שליח לד"עמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף טו ע"ד
מב. איש זוכה ולא הקטן זוכהייטב פנים ח"ב דף קיא
מב: אין שלוח לדבר עבירה ורש"י ותוס'עמק החכמה עמ' כב
מב: אין שליח לדבר עברהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' מד
מב: דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קו אות ד
מג ע"א אלא מהכא ויקחו להםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפב
מג ע"א ההוא מאיש לפי אכלורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפב
מג ע"א חייב בדעי שמיםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יא
מג ע"א קטן אינו בר שליחותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יג
מג. בדיני שמים חייב שליח לדבר עבירהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פא אות א
מג. תוס' ד"ה שלאמועדי ה' ר"ה עמ' פא, רסה, רפד
מד ע"א האב נאמן לומר על בנו שהוא בכוראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' יח
מה. ישנה לשכירות מתחלה ועד סוףדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לט אות ה
מה: תוס' ד"ה בפירושמועדי ה' ר"ה עמ' רמח, רמט
מה: תוס' ד"ה כפירוש (שמא קידש לא אמר, שמא יקדש אמרינן)ייטב פנים ח"א דף קטז
מז ע"א אמר רב המקדש במלוה אינה מקודשת, ורש"י ד"ה אינה מקודשתבית אברהם (שטיינר) עמ' קפד
מז: שאלה הדרא בעינאייטב פנים ח"ב דף קמט
מט ע"א המתרגם פסוק כצורתודברי חנינא - הספדים - הקדמה
מט ע"א רש"י, התרגום לתורה ניתן בסיניגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיט
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאני רשע מקודשת שמא הרהר ע"זעיוני פרשה במדבר עמ' 100
מט ע"ב המקדש את האשה על מנת שאני צדיק וכו'מגולה לגאולה עמ' 112
מט ע"ב המקדש האשת על מנת שהוא צדיק אפילו רשע גמור מקודשתעטרת יהושע דברים עמ' ג, קג
מט ע"ב הרי את מקודשת ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכב, קסה, קפז, רכג, רלג
מט ע"ב י' קבים עניות ירד לעולם ט' נטלה בבל וכו' מאי עניות עניות דתורה כו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שפ, שפב, שפג
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק וכו' חיישי' שמא הרהר תשו' בלבומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"ג, מח ע"א
מט ע"ב ע"מ שאני צדק גמור חיישינןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תא
מט ע"ב עשרה קבין שיחהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קסה
מט ע"ב שמא הרהר תשובה בדעתושרי המאה ח"ב עמ' 303
מט עשרה קבים חכמה ירדו לעולםהמדרש והמעשה פ' שמיני
מט: דברים שבלב אינם דבריםייטב פנים ח"א דף כט
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אע"פ שהוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובהמאור ושמש (תשסט) עמ' תשז
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור מקודשת מספק ואפילו הוא רשע גמור, שמא הרהר תשובה בדעתודברי יונה ח"ב עמ' קנא
מט: המקדש את האשה על מנת שהוא צדיקילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קי
מט: ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובה בדעתוייטב פנים ח"א דף עח, עט, צא, קכ, קס, קפז, ח"ב עמ' קפט, רז
מט: על מנת שהוא צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עד אות א
נ: כל שאינו בזאח"ז ותוס' רי"דמועדי ה' ר"ה עמ' קסז, רסב
נ: פשיטא, ל"צ דרובא מקדשי והדר מסבלי וכו'ייטב פנים ח"ב דף קא
נב. היכא דכי קודש לה' הוא של גבוהייטב פנים ח"ב דף פו, פז
נו ע"ב בכלאי הכרם כו' פן תוקדש פן תוקד אשגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נו
נו ע"ב רש"י ד"ה אלא תמימיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנח
נו ע"ב תוס' ד"ה המקדש בערלהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכו
נו: תוס' ד"ה ה"ג [מקדשי והדר מסבלי] חיישינן למיעוט' משום חומר דאים' א"אייטב פנים ח"ב דף קא
נו: תוס' ד"ה ונעשה נסעל הגאולה ועל התמורה סי' לא עמ' סח
נז ע"א המקנהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תי הערה סט
נז ע"ב בשר בחלב דאסור בהנאה מנלןעטרת יהושע דברים עמ' עט
נז ע"ב תוס' ד"ה מה שלירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמב
נז: ציפור המשולחת מותרת בהנאהעמק החכמה עמ' רמד
נז: רש"י ד"ה מה [שלי בשלך אסור] בהנאה דמי יתיר כו' אחרי שאין דמו נזרקייטב פנים ח"ב דף קכו
נז: תוס' ד"ה מה [שלי בשלך אסור] ואין לה' תור' קדשי' לעלו' למזבח לפטו' הבעלי'ייטב פנים ח"ב דף קכו
נח. המקדש בתרו"מ וכו' ה"ז מקודשתייטב פנים ח"ב דף פז
נח. רש"א חולין שנשחטה בעזרה ישרפוייטב פנים ח"ב דף פא
נט ע"ב מעשה מוציא מידי מחשבהשרי המאה ח"ב עמ' 291
ס: תוס' ד"ה איכא (לרבנן מספקא לתו אי על מנת כמעכשיו אי לאו)ייטב פנים ח"א דף קיא
סא ע"ב סד"א היכא דניחא להו לדידהו וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' מה
סא: אם בחקותי תלכו ואם בחקותי תמאסו [משמע דהתנה בדיני תנאי]ייטב פנים ח"א דף קיא
סב. ה"א מקודשת לאחר שימות בעלךמועדי ה' ר"ה עמ' קפה
סב. כל שבידומועדי ה' ר"ה עמ' סב
סג גדולה שבגדולות גדולה שבקטנותהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"ב
סג ע"ב קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה וכו' אמר רב נאמן ליתן גט וכו', ור"ןבית אברהם (חנניה) עמ' קסא, קסב
סג. תוס' ד"ה וידים [אית' בעולם] ה"ה דהמ"ל שאני קונמר דקה"ג נינתוייטב פנים ח"ב דף קעו
סג: יצרא אלבשהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מו אות ח
סג: שמעתתא דידי מרפסן איגריייטב פנים ח"ב דף קלד
סד נאמן האב לו' זה בני בן י"ג שנה לערכין וכו' ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף כב ע"ד
סה המקדש בעד א'בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף לה ע"ג
סה ע"ב הכא קא חייב לאחרינישרי המאה ח"א עמ' 78
סה: לא איברי סהדי אלא לשיקריייטב פנים ח"א דף נב
סו ע"א נאמן באיסוריןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף כא ע"ב
סו ע"א תוס' ד"ה הקםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסג
סו ע"א תורה מה תהא עלי'שנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 26
סו ע"ב בריתי שלום, כשהוא שלםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמ
סו ע"ב כל הפורש ממך כפורש מן החייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכז
סו. כתר תורה מונח וכל מי שירצה יזכה בהמאור ושמש (תשסט) עמ' תקסו
סו: כשיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכרעיוני פרשה במדבר עמ' 14
סו: מי שאין לה עליו קידושין הוולד כמותה [שפחה ונכרית]עיוני פרשה במדבר עמ' 14
סז באומות הלך אחר הזכר כו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רטו
סז ע"ב באומות הלוך אחר הזכרעיוני פרשה במדבר עמ' 18
סז: יחוס בגויים אחרי האבפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רפו (עיונים)
סח ע"ב אין קידושין תופסין בשפחהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נ
סח ע"ב בנך הבא מישראלית קרוי בנך וכו' ורש"י ותוספותיפה ענף על מדרש קהלת פרק ז פסוק כג סי' ו ד"ה בנך הבא מישראלית בקידושין
סח ע"ב הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מעכו"ם קרוי בנךעיוני פרשה במדבר עמ' 15
סח ע"ב רש"י ד"ה דדריש, ואייתר ליה כי יסיר כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ז פסוק כג סי' ו ד"ה בנך הבא מישראלית קרוי {למה לא אמר כפשוטו שדריש טעמא אפילו ללא יתור}
סח ע"ב רש"י ד"ה לימארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רב
סח ע"ב תוס' ד"ה נטמאו טהרותיךרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קו
סח. האחת שנואה בנשואיןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לד אות ט
סט בשני דר' שמלאי ע"ע מי הואי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נט ע"א
סט ע"א עשרה יוחסים עלו מבבלשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 382 ,407
סט ע"ב א"י גבוהה מכל הארצותהסתרים באסתר עמ' 263
ע ע"א כל האומר אתרונגא תילתא ברמות רוחאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עו
ע ע"א כל הנושא אשה לשם ממוןאמרי יצחק בראשית עמ' קמו הערה סב
ע ע"א כל הפוסל במומו פוסלאמרי יצחק בראשית עמ' מא הערה עד
ע ע"א פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תלב
ע ע"ב כל הפוסל במומו פוסלאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תא הערה נה
ע ע"ב כל הפוסל במומו פוסלשרי המאה ח"ג עמ' 61
ע ע"ב כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה על פחות מעשרהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' כ
ע: גדול מה שנאמר בישראל ממה שנאמר בגריםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לז אות ח
ע: כל ת"ח שמורה ובא וכו'עמק החכמה עמ' יט
עא משפחת בית צריפה ורחקה בין ציון בזרועהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"ב
עא ע"א כסף מטהר ממזריםשרי המאה ח"א עמ' 190
עא ע"א לא כשאני נכתב אני נקרארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכט
עא ע"א רש"י ד"ה מבליעיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מא עמ' 9
עא ע"א רש"י ד"ה שם בן ארבע - קריאתו וכתיבתו ופירושורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מא עמ' 8
עא ע"א שם בן ד' אותיות, רש"ירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמה עמ' 8
עא ע"ב בן ד' אותיות, מהרש"ארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמה עמ' 9
עב ע"א כי הוה ניחא נפשיה דרבי אמר רבי אדא בר אהבה וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ה סי' א ד"ה יום שמת {קשה מהא דאמרינן בב"ר יום שמת רבינו נולד רב אדא בר אהבה וכו'}
עב ע"ב אין צדיק נפטר עד שנברא צדיק כמותודברי חנינא - הספדים עמ' מו, קד
עב ע"ב וזרח השמש עד שלא שקעה שמשי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף א ע"א, ב ע"ב
עב ע"ב ממזרים ונתינים טהורים לעתיד לבואיפה ענף על מדרש קהלת פרק ד פסוק א סי' ב ד"ה דכתיב והנה {האם הוא גם בממזרים ודאי}
עב: עד אלא כבתה שמשו של עלי וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' סז
עב: עד שלא שקעה שמשו של משה זרחה שמשו של יהושעדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יב אות ב, סי' נד אות ג
עה: רש"י ד"ה ור' [ישמעאל] (בענין עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל)ייטב פנים ח"ב דף קח
עה: תוס' ד"ה ורבי [ישמעא'] (בענין עכו"ם ועב' הבא על בת ישרא')ייטב פנים ח"ב דף קח
עו ע"ב היוצא בחיילות של ב"ד היו מיוחסיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעה
עו: אסטרטיא של מלךמועדי ה' ר"ה עמ' ו, כג
עו: אף מי שהיה מוכתב באסרטיא של מלךדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צז אות ד
עו: כל מי שהי' מוכתב בחיילותיו של דוד אין בודקין למעלהעל הגאולה ועל התמורה סי' יג עמ' מב
עח: שמואל שוכב במקדשפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' סו
עט ע"א קדשה אביה בדרך וכו' תרתי לרעותא טמא על חזקתו וכו' ורש"י ותוס'בית אברהם (חנניה) עמ' קט
פ ע"ב מה יתאונן אדם חידברי חנינא - הספדים עמ' טו
פ"ד מי"ד תוי"טאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שב הערה נו
פא סקבא דשתא ריגלאהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"ב
פא ע"א חשש ייחודפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' עז
פא ע"א סקבא דשתא ריגלא, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קל
פא ע"א עמרם חסידא זעק כדי להנצל מעבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' צב
פא ע"ב צריכה כפרה וסליחהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רו
פא. את [יצה"ר] נורא ואנא בישראייטב פנים ח"א דף קמח
פא. מוטב דליכסף בעלמא הדין ולא ליכסף לעלמא דאתודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פג אות ג, סי' קח אות ד
פא. מלקין על לא טובה השמועה, ורש"יפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' סב (עיונים)
פא. סקבא דשתא רגלידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צג אות ב
פב כולם לא נבראו אלא לשמשני, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קונירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מד עמ' 9 בארוכה
פב ע"א אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עא
פב ע"א וזה נהנה וזה מתחייב לא אמרינן, ותוס' ד"ה שלאמועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קמו
פב ע"א וכן הוא אומר באברהםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קז
פב ע"א מניח אני וכו' ואיני מלמד את בני אלא תורהאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קיב
פב ע"א מניח אני כל אומנות שבעולםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שלא
פב ע"א מצינו שעשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רסב הערה כב
פב ע"א עשה אברהם את כל התורה כולהשרי המאה ח"ג עמ' 102, ח"ו עמ' 94
פב ע"א עשה אברהם כל התורה כולהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' ל
פב ע"ב מימי לא ראיתי ארי סבלרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנה
פב ע"ב מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רנא
פב. ראית מימך חיה וכו' מתפרנסין שלא בצער וכו' ואני וכו'ייטב פנים ח"א דף עו, קמ, קסא, ח"ב עמ' נ, קעט
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפ
פב: מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפ
לז ע"א רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בניםבצור ירום ח"ג עמ' קעז
לז ע"ב מושב דכתב גבי שבת ל"ל וכו'משען המים דף סה ע"א
לז: לא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקפא
לז: עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רכב
לח ע"א עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מןמאור ושמש (תשנב) עמ' שמב
לח. הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק ב
לט ע"ב בע"ז מחשבה כמעשה דכ' למען תפוש וגו'משען המים דף סב ע"א
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה - נותנים לו שכר כעושה מצוהבצור ירום ח"ג עמ' קיד
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה - נותנים לו שכר כעושה מצוה ומעמידה הגמרא בכגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהבצור ירום ח"ח עמ' קמו הערה 34
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' שכט
לט ע"ב כי הא דרבי חנינא בר פפי תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו' ר' צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו' רב כהנא הוה קמזבין דיקולי, תבעתיה ההיא מטרוניתא וכו'בצור ירום ח"ה עמ' לא הערה 39, עמ' קטו
לט: העושה מצוה אחת מטיבין לובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רז
לט: ישב אדם ולא עבר עבירהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שלב
לט: ישב אדם ולא עבר עבירהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קז
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ע
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקצד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קטז, רטז, ח"ב עמ' שלד, ח"ג עמ' קע, תלח, ח"ד עמ' סג, קח
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' מג
מ אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"ב
מ ע"א חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ג אות טו, סי' ט אות יב, סי' עה אות יב, סי' פב אות י {המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה}
מ ע"א חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ו, דרוש נ אות ו, דרוש קעה אות ג, דרוש קעח אות ז, דרוש ר אות ז {המודה בע"ז ככופר בכל התורה כולה}
מ ע"א כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו, עושין לו נסבצור ירום ח"ח עמ' מו הערה 49
מ ע"א כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל בתורהיסודי הדעת (תשסב) עמ' ריב
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבצור ירום ח"ט עמ' קח
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אינה מצרפה למעשהמאור ושמש (תשנב) עמ' שז, תריב, תרנא, תרסז
מ ע"א מחשבה טובה מצרפה למעשהבצור ירום ח"ה עמ' קפט
מ ע"א מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבצור ירום ח"ו עמ' עג
מ ע"ב אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת כו' ותוס' ד"ה אין תהי' כו'בן אברהם (אשטרושא) דף קכ ע"ב
מ ע"ב חוטא אחד יאבד טובה הרבהמכתם לדוד משלי עמ' קיב
מ ע"ב לעולם יראה אדם חציו חייב וחציו זכאיבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק לג
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שה, תרעד
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת - אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת - אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובהבצור ירום ח"ג עמ' קמ
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהבצור ירום ח"ט עמ' קסב
מ ע"ב תוס' - וי"מ דאדם שלא למד עדייןאשד הנחלים (נחמולי) דף כב ע"ד
מ שכר מצוה בהאי עלמאשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף כט ע"א = (תרסט) ח"א דף לג
מ שכר מצוה בהאי עלמאשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"ב
מ. אוי לרשע רע וכו' רע לשמים ורע לשמים ולבריותנחלת אבות (הכהן) סימן כב דף לו ע"א
מ. אלו דברים שאדם עושה אותן בעוה"זשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קעה
מ. אלו דברים שאדם עושה, מהרש"א - ק' מכמה ייעודיםאשד הנחלים (נחמולי) דף מב/סב ע"ב
מ. וכי יש צדיק שאינו טובבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קצא
מ. חציו חייב וחציו זכאיבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שיח, תכג, תנו
מ. חשב אדם לעשות מצוהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נד, שלה, שנה
מ. חשב לעשות מצוה ונאנס כאילו עשאהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קעג
מ. טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב, טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טובמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קיא, שלט
מ. טוב לשמים טוב לבריותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שלז
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעו, ח"ג עמ' קע
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נא, קעז
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקצז
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' סב
מ. מחשבת ע"ז מצטרפת למעשהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' עב
מ: אפילו צדיק גמור ומרד באחרונה איבד את הראשונותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' סט
מ: אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קעא
מ: אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו שוב רשעומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' עז
מ: גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נג
מ: המצוה מצילתו מן החטאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסג
מ: העולם נידון אחר רובובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קפג, רא
מ: זכה מכריע עצמו וכל העולםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נז, שפב
מ: יראה עצמו חציו זכאי וכו'נחלת אבות (הכהן) סימן ט דף יא ע"ב
מ: לעולם יראה אדם א"ע כאילו חציו חייבשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' פב
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייבתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' סה
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' עדר
מ: מחשבה טובה הקב"ה מצרפהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קלד
מ: מחשבה טובה הקב"ה מצרפהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שעג, תמח
מ: מעשה גדול מתלמודמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ש
מ: עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תריא
מ: ש"מ בהאי עלמ' ליכאאשד הנחלים (נחמולי) דף קכ ע"ד
מ: שאין תחילת דינו של אדםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' א
מ: תלמוד גדול ממעשהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' טז
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רמא
מא ע"א אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תקה
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחובצור ירום ח"ט עמ' רסה
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחודברי שלום (הלברשטם) עמ' תסג
מא ע"א רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותובצור ירום ח"ד עמ' קנא
מא ע"ב רש"י - בשחיטת קדשים המצוה היא על הבעלים שישחטו, ומה שאחרים שוחטים הוה מטעם שליחות של הבעליםהדרש והעיון ויקרא מאמר יא אות ב
מא. אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רפט
מא. האיש מקדש בו ובשלוחו ומצוה בו יותר מבשלוחומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שטז, שצ, ח"ב עמ' סח, ח"ג עמ' שמה
מא. ושלח מלמד שהבעל עושה שליחתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שטו
מא. טב למיתב טן דובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' עו
מא. מצוה בו יותר מבשליחו לא אמרינן רק במצוה חיובית, אבל לא במצוה שאינה חיוביתהדרש והעיון ויקרא מאמר קפה אות ו
מא. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תצא
מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיךאשד הנחלים (נחמולי) דף פז ע"ד
מג האומר לשלוחו צא והרוג את הנפשאשד הנחלים (נחמולי) דף א ע"ד, ה ע"ג
מג ע"א אי אתה נענש עליו כמורד במלכות הוימשען המים דף סז ע"ד
מג ע"א ואותו הרגת בחרב בני עמון י"ד, וי"דמשען המים דף נו ע"א
מה. הנהו בי תרי דהוו קא שתי חמראבן יאיר דף קיז ע"ג
מט ע"ב האומר לאשה התקדשי לי על מנת שאני צדיק גמור וכו'בצור ירום ח"ג עמ' קלג
מט ע"ב ההוא גברא דזבין נכסי אדעתא למיסק לא"יבן יאיר דף קמז ע"א
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אעפ"י שהוא רשע מקודשת שמא הרהר בתשובהמאור ושמש (תשנב) עמ' תקכג
מט ע"ב המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבודברי שלום (הלברשטם) עמ' סד
מט. שמא הרהר תשובה בליבותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' סה
מט: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבואוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' כג
מט: ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובה בליבותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' סז
מט: על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשתתורה ודעת תשסח עמ' רסח
מט: על מנת שאני צדיק גמורבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קסח, רלג
מט: על מנת שאני צדיק גמורבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תריג
מט: על מנת שאני צדיק גמורבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' סה, שצז
נ ע"א המקדש את האשה ע"מ שאין עלי' נדרים אינה מקודשתמאור ושמש (תשנב) עמ' תצט
נ ע"ב רש"י ד"ה לא אמרו כלך כו'בריכות מים דף קד ע"א
נא ע"ב מקרש אחת משתי אחיות ותוס' רי"דמשען המים דף מז ע"ד
נב ע"ב תוס' ד"ה אי נמצאו יפותבריכות מים דף קב ע"ג, קג ע"ג
נו ע"ב ושלח על פני השדה וכו' שעומד בעיר ויזרקנה חוץ לחומההדרש והעיון ויקרא מאמר קלט
נח: חיטה אחת פוטרת הכריתורה ודעת תשסח עמ' רטו
נט ע"ב לא אתי מחשבה ומבטלת דיבוראוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' עה, שמ
סד: המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכללמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' פח
סו: בן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשירה מנלן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כד
סו: וי"ו דשלום קטיעא הואשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תג
סו: וי"ו דשלום קטיעא, כשהוא שלם ולא כשהוא חסרמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תל
סז ע"א מיד נזרקה בו אפיקורסות וכו' ויהרגו כל חכמי ישראלבצור ירום ח"ג עמ' קע הערה 2
סח ע"א חייבי לאוין בהריא כת' וכו' אי בעילה לכ"גמשען המים דף מו ע"ד
סח ע"ב בן הבא מכל מקום נק' בן חוץ מן השפחה והנכריתבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק כא
סט. אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שכ
ע אי בבל עיסה לא"ישמנה לחמו (תרנז) ח"א דף ז ע"א = (תרסט) ח"א דף יא
ע ע"ב אין השכינה שורה אלא על משפחה מיוחסת בישראלמשען המים דף מז ע"ג, מח ע"א-ע"ב
ע: אין הקב"ה משרה שכינתובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קטו
ע: אין השכינה שורה כי אםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצו
ע: קשים גרים לישראל כספחתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תל
עא אין מוסרין את שם ע"ב של הקב"ה אלא למי שאינו משתכרמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תסח
עא ע"א מיחסותא דבבל שתיקותאמכתם לדוד משלי עמ' ס
עא. בימי רפב"י בקשו לעשות בבל עיסה לא"ישמנה לחמו (תרנז) ח"א דף ז ע"א = (תרסט) ח"א דף יא
עב. אוכלין כדוב ומסורבלין כדובבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רסז
עג ע"א דרש ר"ז במחוזא גר מותר בממזרת רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהוהדרש והעיון ויקרא מאמר רנו
פ ע"ב מה יתאונן אדם חי וכו', דיו חיים שנתתי לובצור ירום ח"ח עמ' קיב הערה 47
פא ע"א הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי רב עמרם חסידא אשקולו דרגא מקמייהו בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא שקליה רב עמרם לדרגא וכו'בצור ירום ח"ג עמ' רנט הערה 3
פא ע"א הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא, אסקינהו לבי רב עמרם חסידא וכו'בצור ירום ח"ו עמ' צח הערה 14 {הגם היותו מושלל מבחינת החושב נתנצח מבחינת החושב}
פא ע"א הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא, אסקינהו לבי רב עמרם חסידא, אשקולו דרגא מקמייהו וכו'בצור ירום ח"ט עמ' לח הערה 41
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאדברי שלום (הלברשטם) עמ' תפח
פא ע"א רב ורב יהודה הוו קאזלי באורחא, הוה קאזלא ההיא אתתא קמייהו וכו', מי יימר דבכשרים כגון אנא ואתיבצור ירום ח"ה עמ' לא
פא ע"ב אישה הפרם וה' יסלח לה - במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, והיתה שותה יין ומטמאה למתיםבצור ירום ח"ד עמ' קי
פא ע"ב יצרה אלבשהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תפח
פא ע"ב כל עידן דהוה נפל לאפיה, הוה אמר הרחמן יצילנו מיצר הרע יומא חד שמעתינהו דביתהו, אמרה מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי, מאי טעמא קאמר הכיבצור ירום ח"ב עמ' קח הערה 40
פא. הזהר בר' מאיר ותורתובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קיב
פא. מוטב תכספו בי עמרם בעלמא הדיןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעד
פב ע"א מימי לא ראיתי צבי קיץ וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תשנב
פב ע"ב הראית מימיך חיה ועוףמכתם לדוד משלי עמ' לג
פב ע"ב מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוני וכו'משען המים דף טו ע"ד
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שנא, תמ, ח"ב עמ' קפג
פב. והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי מעשי, וקפחתי את פרנסתיתורה ודעת תשע-תשעא עמ' צו
פב. קיים אברהם כל התורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תמג, תקנה
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תריז
פב: מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' לז
לז ע"ב ממחרת הפסח אכולבאר בשדה עמ' רפג
לז ע"ב נאמרו ביאות בתורהבאר בשדה עמ' שסא
לז: הואיל ונאמרה ביאה, ותוס' - שנשתהו בעוון מרגלים וכו' שהיו רובם ערלים, והמקנהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנב, רז
לז: תוס' - לא הקריבו פסחים במדבר דכתיב ביאה לאחר ירושה וישיבהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נז
לח ע"א ג' מצוות נתחייבו ישראלבאר בשדה עמ' רפו, שס
לח ע"א רש"י ד"ה בכניסתן במדבר לא זרעו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עד
לח ע"א תוס' ד"ה אקרוב עומרבאר בשדה עמ' רפה
לח. והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ט"ז בניסןדרך השער (תשנו) עמ' טו
לח. וכי ארבעים שנה אכלוהאיר ממזרח - יהושע עמ' פד
לט ישב אדם ולא עבר עבירה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רה
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוה, והוא שבא דבר עבירה לידואוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' פב, קסט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה והוא שבא רבו- עבירה לידואוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' כז, קעט, קפה
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהברכת שלום מכתבים מאמר נט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' עז
לט ע"ב מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהבאר בשדה עמ' כג, קכח, ריב
לט ע"ב מי שזכיותיו מרובין מעוונותיובאר בשדה עמ' קצב
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאאמרי מרדכי עמ' רמה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאברכת שלום "שמעתי" מאמר מב
לט ע"ב תוס' ד"ה מחשבהבאר בשדה עמ' סג, סה
לט ע"ב תנן כל העושה מצוה א'אמר יצחק דף לה ע"ג
לט שכר מצוות בהאי עלמא ליכאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ו, לד, צד, רסו, רצו, תקלה, ופתח עינים עמ' סג
לט. שדך למעוטי כלאי זרעים שבחו"לאמירה נעימה (בלוך) עמ' נב
לט: אין לך מצוה שמתן שכרה תלויה בצידה שאין תהית המתים תלויה בהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצב, שלג
לט: גבי עבודה זרה מחשבה רעה כמעשהאמירה נעימה (בלוך) עמ' יג
לט: ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה וכתיב למען תפוס את בית ישראל בלבם, ההוא בעכו"ם הואדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י
לט: ונוחל את הארץהאיר ממזרח משלי עמ' תמט
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהאמירה נעימה (בלוך) עמ' מט
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהבינת יששכר (תשמח) עמ' קב
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קסא
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קח
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיד
לט: כל העושה מצוה אחת כתיקונה מאריכין לו ימיו ושנותיובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' תא
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמח
לט: כל העושה מצוה אתת מטיבין לו ומאריכין ימיר ונוחל את הארץ, מצוה אחת יתירה על זכויותיודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלו
לט: כל שזכויותיו מרובין מעונותיו מריעין לודרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רז
לט: מחשבה דעה בעבודה זרה נחשבת למעשהאמרי משה (פודהורצר) עמ' קב
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קב, קנח, רנח
לט: מחשבת ע"ז מצרף למעשהבינת יששכר (תשמח) עמ' שפב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבינת יששכר (תשמח) עמ' שצב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' נו, שמד
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרושי מהר"ם בריסק עמ' קלה, רלא, רפו, ש
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' כ, צז, קמה, קצ
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קעג, קצב
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאהאיר ממזרח - אבות עמ' קיז
מ העובר עבירה אחת אוי לו כי הכריע וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רלג
מ חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשהאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קעט, רג, רה
מ טוב לשמים וטוב לבריות זה צדיק וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רצב
מ לעולם יראה אדם את עצמו והעולם חצי זכאי וחציו חייבאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רפ
מ ע"א חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהבתורתו יהגה ח"א עמ' קעט
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותבתורתו יהגה ח"א עמ' רפג
מ ע"א טוב לשמים וטוב לבריותבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצח
מ ע"א ילבש שחוריםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעט, שצא
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וכו'אמרי מרדכי עמ' עד, רנ, שלח
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ולא מחשבה רעה ובגוים להיפךאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' ריב
מ ע"א מחשבת ע"ז הקב"ה מצרפה למעשהבאר בשדה עמ' כד
מ ע"א נעשית לו כהיתרהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלד
מ ע"א רב צדוק ורב כהנא חסידים ראשוניםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סג
מ ע"ב גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קצד-קצה
מ ע"ב וכבר היו ר"ט וזקנים מסובים בעלית בית נתזה וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 368, 371
מ ע"ב לא במהרה הוא חוטאבאר בשדה עמ' לב
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות עבר עבירה אחת וכו'ברכת שלום חנוכה עמ' פג
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי וכו' עשה מצוה אהת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר ב, כב, לד, לט
מ ע"ב לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי וכו'ברכת שלום "שמעתי" מאמר יג, נה, ריב
מ ע"ב נענו כולם ואמרו תלמוד גדולבתורתו יהגה ח"א עמ' שעא-שעג
מ ע"ב שהתלמוד מביא לידי מעשהבתורתו יהגה ח"א עמ' קנה, קנו
מ ע"ב תחילת דינו של אדם על ד"תבאר בשדה עמ' פו, קלג, קנט
מ ע"ב תלמוד גדול או מעשה גדולבתורתו יהגה ח"א עמ' שעא-שעג
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהברכת שלום "שמעתי" מאמר כה, נה
מ ע"ב תלמוד גדולבתורתו יהגה ח"ב עמ' ה
מ. אמרו צדיק בי טוב וגו' וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב אלא טוב לשמים ולבריות זה צדיק טוב וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיג
מ. אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מו-מז, קכח, תיד
מ. בישראל מצרף הקב"ה מחשבה כמעשהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קמד, קעט
מ. וכי יש צדיק טוב וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קס
מ. טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קנח
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' עב, קצו, ח"ב עמ' קכו, קצה, שכ
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהדרושי מהר"ם בריסק עמ' רכג
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כג, תקלו
מ. מחשבה שאין בה פרי אין הקב"ה מצרפה למעשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמד, רנח
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאשר אחון עמ' מה
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נה
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קנז
מ: לעולם יראה אדם כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייבהאיר ממזרח - אסתר עמ' מב
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' לג
מ: לעולם יראה האדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי וכו' עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב, מ, סז, עג, צט
מ: עשה מצוה א' מכריע את כל העולם לזכותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קסז
מ: פוטר מים ראשית מדוןהאיר ממזרח משלי עמ' רס
מ: תוהה על הראשונותברכת שלום מכתבים מאמר יב
מ: תוס' ד"ה איןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נה
מ: תחילת דינו של אדם על דברי תורההאיר ממזרח - אבות עמ' רעו
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו' תלמוד גדול שמביא לידי מעשהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ה, לה, מא, קפ, שסב
מ: תלמוד גדול או מעשה גדולדרך השער (תשנו) עמ' עה
מ: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנב, רפג, רצח, שו
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהאמרי משה (פודהורצר) עמ' צז, קח
מא ע"א איכא ראמרי אסורא נמי איכאבתורתו יהגה ח"ב עמ' תלט
מא ע"א אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קמה, שלז
מא ע"א האיש מקדשאמרי מרדכי עמ' ג
מא ע"א ואהבת לרעך כמוךבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצא
מא ע"א לא במקרא ולא במשנה ולא בד"א דור הנאה ממנובתורתו יהגה ח"א עמ' עד
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחואמרי מרדכי עמ' רו
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחובתורתו יהגה (תשעב) עמ' רצז
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחובתורתו יהגה ח"ב עמ' מ, מד, מה, שלט, תלט, תמ
מא ע"א רבא מלח שיבוטאבתורתו יהגה ח"ב עמ' תמב, תמג
מא ע"א רגזן לא עלתא בידו אלא רגזנותאברכת שלום "שמעתי" מאמר עט
מא. מצוה בו יותר מבשלוחו, כי הא דר"ם מחריך רישא, רבא מלח שיבוטאאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' צד
מא: בפלוגתת ריב"ק ור' יונתן בקרא ושחטו אותו כל עדת ישראלאמירה נעימה (בלוך) עמ' ע
מב ע"א צא הרוג את הנפשבאר בשדה עמ' רז
מב ע"א שלוחו של אדם כמותואמרי מרדכי עמ' רו
מב. ובוררין להם חלק יפההאיר ממזרח משלי עמ' ט
מב: על כל דבר פשעהאיר ממזרח משלי עמ' כז
מב: על כל דבר פשע, ב"ש אומרים לחייב על המחשבה כמעשה וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' לא
מג ע"א אתמר רב אמר שליח נעשה עד דבי ר' שליאדורות ראשונים כרך ה עמ' 223
מג ע"ב תנן התם וכו' אמר ר"ל כמחלוקת וכו' רב אסי לא על לבי מדרשא וכו' ר' אבין הוא דעייל וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 303, 313, 380, 386, 501
מג. אמר לשנים צאו וקדשו לי את האשה הן הן שלוחיו הן הן עדיואמירה נעימה (בלוך) עמ' לט
מג. אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו מ"ט מורד במלכות הוהדרך השער (תשנו) עמ' מה, נה
מג. שנאמר אותו הרגת בחרב בני עמון וכו'דרך השער (תשנו) עמ' מב, מג, נג, נד
מג. תוס' ד"ה שלאאמרי משה (פודהורצר) עמ' ה
מד ע"ב אתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר שמואל וכו' א"ל הא אמר עוקבא וכו' וחס ליה לזרעיה דאבא בר אבא וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 134, כרך ה עמ' 225, 246
מד ע"ב הוא מותיב לה והוא מפרק להברכת שלום מכתבים מאמר כט
מה ע"א הנהו בי תרי דהוו קא שתו חמרא תותי ציפי בבבל וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 544 הערה קנח, כרך ו עמ' 104
מה ע"ב נתקדשה לדעת אביה והלך וכו' הוה עובדא וחש לה רב וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 235
מו א אתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה וכו' איתביה רב הונא לרב אסי וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 235
מז ע"א אמר רב המקדש במלוה וכו' אמר רב נחמן הונא חברין וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 420
מט ע"א ע"מ שאני לוי ונמצא כהןאמר יצחק דף לו ע"ב
מט ע"א ע"מ שאני קריינאבתורתו יהגה ח"א עמ' קכח
מט ע"א, ריטב"א עתיד חזיר ליטהרברכת שלום "שמעתי" מאמר פא
מט ע"ב דברים שבלב אינם דבריםאמרי מרדכי עמ' שכז
מט ע"ב דברים שבלב אינם דבריםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק ב ברכת אברהם אות לג
מט ע"ב המקדש את האשה ע"מ שהוא צדיק גמור אפי' רשע מקודשת שמא תשובה הרהר בלבואוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' פב
מט ע"ב כל ששואלין אותו בכ"מ דבר אחד בלימודובתורתו יהגה ח"א עמ' צא
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק גמורבאר בשדה עמ' קנג
מט ע"ב ע"מ שאני צדיק גמורבתורתו יהגה ח"א עמ' רנו
מט ע"ב על מנת שאני תלמיד וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רנב
מט ע"ב שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדבתורתו יהגה ח"א עמ' רצ
מט ע"ב ששואלים אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרהבתורתו יהגה ח"א עמ' שב
מט: דברים שבלב אינם דבריםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כד
מט: האומר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ב
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמורבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שנב, ח"ב עמ' ריט, רפז, רצא, רצו*
מט: המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק וכו' שמא הרהר תשובה בדעתידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ג, ל, מ, ע, פב, פח, קז
מט: המקדש ע"מ שאני צדיק גמור אפי' רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רנח
מט: הרי את מקודשת ע"מ שאני רשעהאיר ממזרח - אבות עמ' עח
מט: י' קבין זנות וכו' ט' נטלה ערביאאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כח, עו
מט: ע"מ שאני צדיקהאיר ממזרח - אבות עמ' קפב
מט: ע"מ שאני תלמיד וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קנה
מט: על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רכו, תכה, תסז, תסט, תעב
מט: עשיר כראב"עהאיר ממזרח - אבות עמ' סט
מט: עשרה קבים של שיחההאיר ממזרח משלי עמ' ק
מט: עשרה קבין של יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושליםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רט
נב ע"א אמר רב ש"מ ממתניתין וכו' כי סליק ר' זירא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 302
נב ע"ב לאחר פטירתו של ר"מ א"ל יהודה לתלמידיו וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 770, 785
נב ע"ב קדשים קלים ממון בעליםבאר בשדה עמ' תנז
נד ע"א רש"י לא ניתנה תורה למלאכי השרתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפה
נד ע"ב ד"ה תרי פלוגתא אי ירושלים קדשההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנו
נד ע"ב מה לי חד סתמא מה לי תרי סתמא אמר ר' נחמן בר יצחק וכו'דורות ראשונים כרך ג עמ' 216
נז ע"א לרבות תלמידי חכמיםבאר בשדה עמ' שפז
נז ע"א תוס' ד"ה וזהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שנה ד"ה ובענין
נז ע"ב לא תבשל גדי בחלב אמובאר בשדה עמ' שנ
נז ע"ב מה שאתה זובח בריחוק מקוםבאר בשדה עמ' שלג
נז: לא יעמוד ביפו וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' שב
נח ע"א בעי מיניה רב חייא בר אבין מרב הונא טובת הנאה וכו' א"ל הכי קאמינא רב אסי דהוצל וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 235
נח ע"ב קידושי אשה ע"י שליחאמרי מרדכי עמ' קפז
נח. הלך ברמאותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קסב
נט ע"א כפל גתא דר"י ור"ל אי אתי דבור וכו' או"לחסד ומשפט דף קעו ע"א
נט: מעשה מוציא מיד מעשה ומחשבה, מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק ב ברכת אברהם אות לה
נט: מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה מחשבה אין מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תסח
ס: לעולם יראה וכו' עשה מצוה אחת אשריובינת יששכר (תשמח) עמ' קי
ס: תחילת דינו של אדם על ד"תבינת יששכר (תשמח) עמ' רי
סא ע"א ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי ב"ג וב"ר וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 301
סב ע"ב אמר אביי ר' אלעזר בן יעקב ורבי וכו' וניחשב נמי ר' יהודה הנשיא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 41
סב. פירות ערוגה זו לשיתלשן יהיו תרומה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקלח
סב: מי יימר דמיזדקקו ליה הני תלתאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקלט
סב: תוס' ד"ה אלאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקלח
סב: תוס' ד"ה גרדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כד
סג. תוס' ד"ה כגון דכתב ליהאמרי משה (פודהורצר) עמ' קיט
סג: תוס' ד"ה בני, דהאב נאמן לומר דאותו הזמן היו לו שנים או סימניםדרך השער (תשנו) עמ' לא, לב
סד ע"ב מי שיש לו כ' כתי בנות מב' נשים ואמר קדשתי וכו'חסד ומשפט דף שלה ע"ד
סה ע"ב מר זוטרא ורב אדא סבא בני דרב מרי בר איסור פלוג נכסייהו וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 76
סה ע"ב תוס' ד"ה אלא קנין אם צריך עדיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמה
סו ע"א דתניא מעשה בינאי המלך וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 311, כרך ב עמ' 397
סו ע"א והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה וכו'דורות ראשונים תקופת המקרא עמ' 9, כרך ב עמ' 468
סו ע"א והיה שם איש אחד לץ וכו' ואלעזר בן פועירה וכו' ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך וכו'דורות ראשונים כרך ב עמ' 443, 445, 472, 473, 502
סו ע"ב וא"ו דשלום בפרשת פנחס קטיעה היאאמרי מרדכי עמ' רמד
סו. הפורש ממך כפורש מן החייםהאיר ממזרח - אבות עמ' סט
סו: אין קידושין לנכריאמירה נעימה (בלוך) עמ' כג
סו: בריתי שלום ולא בעל מוםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעג, קפ
סו: הפורש מדבריהם כפורש מן החייםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' נא
סו: ו' קטיעאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעג
סח. שנואה ששנואה בנשואיהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רמב
סט ארץ ישראל גבוה מכל הארצותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קד, קה
סט בהמ"ק גבוההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' עה
סט. בהמ"ק גבוה מכל א"יהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קמ
סט. ממזרים יכולים להטהרהאיר ממזרח - אבות עמ' מ
סט. ממזרים יכולים להיטהרהאיר ממזרח - סליחות עמ' קס
סט: א"י גבוהה מכל הארצותהאיר ממזרח - יהושע עמ' מג
סט: רש"י ד"ה ואבינההאיר ממזרח - סליחות עמ' קט
ע ע"א אשכחיה דקעביד מעקהבתורתו יהגה ח"ב עמ' תמא
ע ע"א סבר רב יוסף למימר פרוטה וכו' והא כי אתא רב דימי וכו' וכי אתא רבין וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 229, כרך ה עמ' 54, 265, 469
ע ע"א קשו בה בפום נהרא משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע וכו' שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 518, כרך ו עמ' 59, 76, 77, 192
ע ע"א רש"י נמר אינו מקפיד בזיווגהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ע
ע"ב אשה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה וכו'חסד ומשפט דף שעה ע"ד
ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעואמירה נעימה (בלוך) עמ' עט
ע. כל הפוסל וכו' במומו פוסלאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ע
ע. שמו עצמם כנמר ורש"יהאיר ממזרח - אבות עמ' רלב
ע. תל מלחהאיר ממזרח - יהושע עמ' רנז
ע: אמר ליה הא איכא רב מתנה וכו' לא חזייה לנהרדעא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 416 הערה צ
ע: בי כובי לפומבדיתאהאיר ממזרח משלי עמ' פד
ע: דאמר מבית חשמונאי אנא עבדא הואהאיר ממזרח משלי עמ' תלב
ע: דכיר מר מאי אמר שמואל וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שפ
ע: כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הואבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כד
ע: כשהקב"ה מטהר שבטים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכא, רמח
ע: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות בישראל וכו' ומהרש"א ואהבת איתן שבעין יעקבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רו
ע: מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כג
ע: תוס' ד"ה קשיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' עב
עא ארכביה אכתפיה דרש"ףהאיר ממזרח - אבות עמ' כה
עא ע"א בימי ר' פנחס בקשו לעשות בבל עיסה לא"י וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 105
עא ע"א בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לא"י א"ל קוצים אתם משימים וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 105
עא ע"א כסף מטהר ממזריםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכג
עא ע"ב אמר רב פפא סבא משמיה דרב בבל בריאה וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 107
עא ע"ב זעירי הוה קא משתמט מיניה דר' יוחנן דהוא א"ל נסיב ברתי וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 105
עא ע"ב מילהא גללניתא וכו' קשים לגוף בחרבותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רטז
עא ע"ב נשים בציון עינוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעט, רכב
עא ע"ב עד היכן בבל רב אמר עד נהר עזק וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 106
עא. ההוא סבאהאיר ממזרח - אבות עמ' ער
עא. פעם אחת בשבוע וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רסט
עא. שמשפחה שנטמעה נטמעהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכא
עב ע"א דאמר ר' חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 106
עב ע"א ההוא גברא דאמר להו אנא מן שוט מישוטדורות ראשונים כרך א עמ' 106
עב ע"א ומסורבלין כדובפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קפט
עב ע"א כי הוה ניחא נפשיה דרבי וכו' ושמתינהו ר' אחי בר' יאשיה וכו'דורות ראשונים כרך ד עמ' 679, כרך ה עמ' 182
עב ע"ב אחוריהם אל היכל ה'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנא
עב ע"ב אמימר שרא לרב הונא בר נתן למינסב איתתא א"ל רב אשי וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 547
עב ע"ב והא בי רב כהנא לא מתני הכי וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 127
עב ע"ב משמת רב יהודה נולד רבא וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 350, 475
עב. הראני תלמידי חכמים שבבבל ורש"יהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קכה
עב: אין צדיק נפטר וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קס
עג ע"א דרש ר' זירא במחוזא גר מותר וכו' אמר רבא מי איכא וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 134, כרך ה עמ' 389
עג ע"ב אמר אמימר האי פירא דסיפלי וכו' אמר רבא ובשני רעבון וכו'דורות ראשונים כרך ו עמ' 71
עג ע"ב חיה נאמנת לאלתר וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פב
עד ע"א אמו נאמנת כל שבעההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נה
עד ע"א נאמנת כל שבעה ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פב
עה ע"א גר עד דור עשירי מותר בממזרתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ער
עו ע"ב למימרא דלא מוקמינן מפסולים וכו' אמר אביי בירושלים וכו' בקדושין דבי לוי וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 120
עו. מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך לא בדקו אחריו אם הוא מיוחסדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שצב
עו: ונשאו אתך, בדומים לךאמרי משה (פודהורצר) עמ' טו
עח ע"ב אמר רב נחמן אמר לי הונא בא לימלך וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 420
עח. יכיר למה לי בנכסים שנפלו לה לאחר מכאן וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמ
עט: קדשה אביה בדרך וקדשה עצמה בעיר והרי היא בוגרתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מט, תקמד
עט: תוס' ד"ה ושמואלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מט
פ ע"א אשה אחת מתייחדת עם שני אנשיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סג
פ ע"ב אמר ר' יהושע בן לוי לא שנו אלא במשקים וכו' א"ר יוחנן וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 22 הערה ג
פ ע"ב אפי' בשעת אנינותו של אדם וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכ
פ ע"ב תינוק בן ל' יום נקבר באשה אחת ושני אנשיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רג
פא ע"א אין אוסרין על היחודדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יז הערה 19 עמ' כד
פא ע"א הזהרו ברבי מאיר ותורתואמרי מרדכי עמ' י
פא ע"א והא אמרת שנים מותרים להתייחדדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ג הערה 6 עמ' ד
פא ע"א כגון ר' חנינא בר פפי וחביריוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סג
פא ע"א לא תלמד אשה סופריםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' יב
פא ע"א סקבא דשתא רגלאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעא
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמב
פא ע"א רע"ק הוה מתלוצץ בע"עחסד ומשפט דף קסא ע"א
פא ע"ב אמר רב יהודה אמר רב אסי מתיחד אדם וכו' כי אמריתא קמיה דשמואל וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 234
פא ע"ב באשה שנדרה בנזירבאר בשדה עמ' קכו
פא ע"ב מעשה בר' אחא שהיה כורע ומתפלל בכל יום וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 28 עמ' כו
פא ע"ב תינוק בן י"ג שנים ויום אחדהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עג
פא. בעלה בעירהאיר ממזרח משלי עמ' קב
פא. חזי דאנת נוראהאיר ממזרח - הושענות עמ' נד
פא. מלקין על לא טובה השמועההאיר ממזרח משלי עמ' שנג
פא. סקבא דשתא ריגלאהאיר ממזרח - אבות עמ' רנה
פא. רב עמרם חסידא שצעק נורא בי עמרםבינת יששכר (תשמח) עמ' רפב
פא: אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכז
פא: אנא מיהא לאיסורא אכווני, כל ימיו של אותו צדיק היה מתענהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנח
פא: הזהרו בי מפני כלתיהאיר ממזרח - אבות עמ' קעח
פא: ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה צריכה כפרה וכו' בשר חזיר עאכו"כדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנח, רנח
פב כל אלו לא נבראו אלא לשמשניאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' נט
פב כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי, ואני נבראתי לשמש את קוניברכת שלום "שמעתי" מאמר פ
פב מניח אני כל אומנות שבעולם וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קסט
פב ע"א אין מעמידים מהם מלךהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכה
פב ע"א אינו דין שאתפרנס שלא בצערפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קנ
פב ע"א אני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי וכו' ומתחילה המסכת האשה נקנית בשלשה דרכיםדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' קפ ד"ה עוד אפשר
פב ע"א ר' נהוראי אומר וכר איני מלמד לבני אלא תורהבתורתו יהגה ח"א עמ' לח
פב ע"א דאית מימך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' צה ד"ה ובזה אמרתי
פב ע"א הספנים רובם חסידיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצט
פב ע"א הספנים רובן חסידיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רפג
פב ע"א ואני נבראתי לשמש את קוניברכת שלום מכתבים מאמר כח
פב ע"א וקווי ה' יחליפו כחבתורתו יהגה ח"א עמ' רע
פב ע"א ושאר כל אומנות אינן כןבתורתו יהגה ח"א עמ' שו
פב ע"א טוב שברופאים לגיהנםאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קטו
פב ע"א כל שעסקו עם הנשים סורו רעאמרי מרדכי עמ' שמג
פב ע"א מימי לא ראיתי צבי קייץבתורתו יהגה ח"א עמ' שח, תקטז
פב ע"א עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנהאמרי מרדכי עמ' כ
פב ע"א קיים א"א כל התורהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' 49
פב ע"א ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנטין שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר כח
פב ע"ב סיום המסכתאמרי מרדכי עמ' שמג
פב קיים אברהם את כל התורה עד שלא נתנהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שט
פב. הורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי - המקנהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עד
פב. לא ילמד רווק סופרים וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קמג
פב. מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכמקנהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נה
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' ז, קעא, קפח
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער וכו' הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כו, לב, נה
לז ע"א אלה החוקים אלו המדרשות והמשפטים וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רי
לז ע"א אשר תשמרון זו משנהזאת ליעקב ויקרא עמ' קכא
לז ע"א החקים אלו המדרשות והמשפטים אלו הדיניםהעמק דבר ויקרא פ"יח פסוק ה
לז ע"א החקים אלו המדרשותהעמק דבר דברים פ"יב פסוק א
לז ע"א מושבותיכם לאחר ירושה וישיבהחכמת התורה דברים עמ' רפד
לז ע"ב סד"א תיבעי קידוש כמועדות קמ"להעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כג פסוק ג
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילהעמק דבר במדבר פ"ט פסוק א
לז ע"ב תוס' ד"ה הואילזאת ליעקב במדבר עמ' עב
לז: תוס' ד"ה ממחרת - הקשו בשם האבן עזרא מנלן דויאכלו מעבור הארך ממחרת הפסח, היינו מחרת יום ראשון של פסחכתבי מא"ה עמ' קז
לח ע"א ובני ישראל אכלו את המן וכו' והלא ארבעים שנה חסר שלושים יום אכלופרי צדיק פסח שני אות ג
לח ע"א תוס' ד"ה אקרובזאת ליעקב ויקרא עמ' עד
לח ע"א תוס' ד"ה עד בואםהעמק דבר שמות פ"טז פסוק לה
לח. מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודשכתבי מא"ה עמ' צג
לט ואחר מאי חזא א"ד כי האי מעשה חזא וא"ד לישנא דחוצפית המתורגמן וכו'מדרש שמעוני עמ' ריח
לט ע"ב אי ס"ד שכר מצוה בהאי עלמא אמאי לא אגין מצות עליהמטה אהרן (קרייזר) עמ' טז
לט ע"ב אריכות ימים יום שכולו ארוךחכמת התורה שופטים עמ' רכט
לט ע"ב בע"ז הקב"ה מצרף מחשבה למעשהחכמת התורה שופטים עמ' שלא
לט ע"ב יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוךחכמת התורה עקב עמ' תעט
לט ע"ב ישב ולא עבר עבירהחכמת התורה דברים עמ' ש
לט ע"ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו', ורש"י ותוס'מטה אהרן (קרייזר) עמ' ז
לט ע"ב כל העושה מצוה אחתהעמק דבר דברים פ"כב פסוק ז
לט ע"ב למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוךהעמק דבר דברים פ"ה פסוק טז
לט ע"ב מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשהחכמת התורה ראה עמ' ה, לא
לט ע"ב רובו זכיות ומיעוט עונות נפרעין ממנוחכמת התורה ראה עמ' קלו
לט ע"ב שאם היתה שקולה מכרעתמטה אהרן (קרייזר) עמ' יז
לט ע"ב שבר מצוה בהאי עלמא ליכאהעמק דבר בראשית פ"ב פסוק ט
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליבאהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"כב פסוק ז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה דברים עמ' שיט, שעז
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה ראה עמ' ג, כו, קטו, קמד, קנב, רפז, שעג-שעד
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמא ליכאחכמת התורה שופטים עמ' שכה
לט ע"ב שכר מצוה בהאי עלמאמטה אהרן (קרייזר) עמ' ז, יט
לט ע"ב תוס' ד"ה מתניתיןמטה אהרן (קרייזר) עמ' ט
לט. ולא עבר עבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
לט: אין לך כל מעוה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רמג
לט: דלמא מהרהר בעבודה זרהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכא
לט: העושה מצוה אחת מטיבין לוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכ
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהכתבי מא"ה עמ' נה
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלקוטי אהבת ישראל עמ' יב, יד, תקיט
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכרולאשר אמר - תהלים עמ' תשעט
לט: כל היכא דקביע היזיקא שאניכתבי מא"ה עמ' סט
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו' ורמינהו אלו דברים וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' ריח, שמא, תפה
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לשלם שכולו ארוךמקור ברוך (הגר) עמ' צ
לט: מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' סו, שמ
לט: מחשבה רעה אין מצרפה למעשהולאשר אמר - תהלים עמ' קע, תרעז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאולאשר אמר - תהלים עמ' רסד, רצז, שנו, שפד, תד, תיב, תצד, תקמב, תרלא, תשמג, תשמז, תשעג, תשעד, תשצה, תשצו, תתב, תתנו
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' א, כז, פ, קטז, קיז, קסט, קעז, רא, רט, שפח, תצג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאלקוטי אהבת ישראל עמ' ריז
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאמקור ברוך (הגר) עמ' מ, רלב
לט: תוס' - באומות מחשבה רעה כמעשהולאשר אמר - תהלים עמ' נט, תנב
לט: תוס' - באומות מצרפה למעשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תנג
מ ע"א אין מקיפין בחלול השםהעמק דבר שמות פ"לב פסוק לב
מ ע"א ובי יש צריק טוב ויש צדיק שאינו טובהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"ו פסוק ט
מ ע"א זכות יש לו פירות החוב אין לו פירותחכמת התורה ראה עמ' צה, קסג
מ ע"א לזכות יש קרן ויש פירות, לעבירות אין פירותחכמת התורה עקב עמ' יא
מ ע"א לעולם יראה אדם עצמו וכו'חזון ברוך עמ' קכט-קל
מ ע"א מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהזאת ליעקב בראשית עמ' נב
מ ע"ב אם תלמוד גדול או מעשה גדולחכמת התורה דברים עמ' ח, י, צב
מ ע"ב אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' ח
מ ע"ב העולם נדון אחר רובוחכמת התורה ראה עמ' קלח
מ ע"ב לעולם יחזיק אדם את עצמו כבינוניחכמת התורה שופטים עמ' לז
מ ע"ב מה שנאמר בישראל הוא יותר מבגריםחכמת התורה ואתחנן עמ' תנט
מ ע"ב נידון אחר רובומטה אהרן (קרייזר) עמ' ז
מ ע"ב נמנו וגמרו שתלמוד גדולחכמת התורה ראה עמ' פה, קל, שסא
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהחכמת התורה ואתחנן עמ' רעו
מ ע"ב תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהחכמת התורה עקב עמ' מז, קצב
מ ע"ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה ואתחנן עמ' רנז
מ. חשב אדם לעשות מצוה וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תפט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ואלא הא דכתיב וכו' ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיבמקור ברוך (הגר) עמ' קמו, קמח, רסט
מ. מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהלקוטי אהבת ישראל עמ' יד, רכו
מ. מחשבה טובה מצרפה למעשהולאשר אמר - תהלים עמ' קצה, רלג, תיב
מ. מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' עא
מ: אמרי' נשאל שאלה זו, תלמוד גדול או מעשה גדול, נענה ר"ט ואמר מעשה גדולכתבי מא"ה עמ' עו
מ: האוכל בשוק דומה לכלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רח
מ: הקב"ה מביא יסורים לצדיקים בעוה"ז וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תלח
מ: חוטא אחד יאבד טובה הרבהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רסח
מ: יראה עצמו כאילו חציו חייבולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רסג, תיח
מ: כל שישנו במקרא ומשנה ודרך ארץ לא במהרה הוא חוטאלקוטי אהבת ישראל עמ' קפח, תפו
מ: לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' כב, רסח
מ: תלמוד גדול או מעשה גדוללקוטי אהבת ישראל עמ' פה
מ: תלמוד גדול שמביא לידי מעשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כו, תל
מא ע"א מצוה בו יותר מבשלוחוחכמת התורה דברים עמ' עט
מא. אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' סב, קפא
מא. אסור לקדש אשה עד שיראנהולאשר אמר - תהלים עמ' רל
מא. האיש מקדש את בתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פג, רצט
מא. מצוה בו יותר מבשלוחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מא
מא: מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני בריתמקור ברוך (הגר) עמ' קעג
מא: שליחות מנא לןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קט
מב. שליח ששינה בשליחותו בטלהחכמת התורה דברים עמ' רמה
מג ע"א מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"ט פסוק ה
מג ע"א שליח לדבר עבירהחכמת התורה שופטים עמ' קלה
מד. רש"י ד"ה קידושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פג
מז: שאלה הדרה בעינאולאשר אמר - תהלים עמ' שיב
מט ע"א ע"מ שאני שונההעמק דבר בראשית - קדמת העמק
מט ע"ב המקדש על מנת שאני צדיק גמורחכמת התורה שופטים עמ' תז
מט ע"ב סימן לגסות עניות וכו' מאי עניות עניות דתורהזאת ליעקב במדבר עמ' רלא
מט. י' קבין שיחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פד
מט: דברים שבלבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שנא
מט: הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתומקור ברוך (הגר) עמ' רלא
מט: ע"מ שאני צדיקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפו
מט: שמא הרהר תשובה בדעתוולאשר אמר - תהלים עמ' ע, שסז
מט: תשעה קבין זנות ירדה לעולםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רז
נ ע"א כי היכי דתהוי ליה כפרההעמק דבר שמות פ"יח פסוק יב
נב ע"ב אשה בעזרה מניןזאת ליעקב ויקרא עמ' סה
נב ע"ב מן האש באשהעמק דבר במדבר פ"יח פסוק ט
נב ע"ב תוס' ד"ה וכיהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק יד
נב. חוץ מיע"ל קג"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלה
נב: רש"י ד"ה כיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצ
נה ע"ב תוס' ד"ה ודילמאהעמק דבר במדבר פ"טו פסוק ו
נו. אמר ר'א אשה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללין על ידה ועולה ואוכלתו בירושליםכתבי מא"ה עמ' סג
נח. המקדש בחולין שנשחטו בשרה ר' שמעון אומר מקודשתמקור ברוך (הגר) עמ' רנח
נט. המהפך בחררהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כט
נט. עני המהפך בחררהולאשר אמר - תהלים עמ' תקיא
ס ע"ב ר"ן פ"ג כה ע"א מדפי הרי"ףחכמת התורה עקב עמ' מו
סא ע"ב אם בעינן תנאי כפולחכמת התורה ראה עמ' כט, לג, פב, פה
סא ע"ב בתוככם הוא בעבר הירדן ובן בארץ כנעןהעמק דבר במדבר פ"לב פסוק ל
סא ע"ב גם במצות תנאי כפולחכמת התורה ראה עמ' מג
סא ע"ב גם בשכר ועונש בעינן דיני תנאיחכמת התורה ראה עמ' קמב
סא. כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאימקור ברוך (הגר) עמ' רסה
סב ע"א רש"י ד"ה היינו דכתיב אם לאהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ה פסוק יט
סה המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיןוילקט יוסף אות ק'
סה ע"א האומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' קסה
סה. המקדש בעד אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' יא
סו ע"א הקם להם בציץ שבין עיניךהעמק דבר שמות פ"כה פסוק לא
סו ע"א תורה מה תהא עליהחכמת התורה דברים עמ' כב, שפו
סו ע"א תורה שבע"פ מה תהא עליהחכמת התורה שופטים עמ' ריט
סו ע"ב בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשניםזאת ליעקב במדבר עמ' יב
סו ע"ב רש"י ד"ה כהנתהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק טו
סו. תורה מונחת בקרן זויות מי שירצה יבואולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קלב
סח ע"ב מנלן דעובד כוכבים לא תפסי קידושיןהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"כא פסוק יג
ע ע"א הנושא אשה שאינה הוגנת לו הוויין לו'בניס שאינם מהוגניםהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"לח פסוק א
ע ע"ב אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלזאת ליעקב במדבר עמ' רעג
ע ע"ב זו מעלה יתירה שנאמר בישראל יותר מבגריםחכמת התורה עקב עמ' יח
ע ע"ב כל הפוסל במומו פוסלהעמק דבר בראשית פ"לא פסוק מא
ע ע"ב שיש בישראל יותר מבגדיםחכמת התורה דברים עמ' שעז
ע ע"ב תוס' ד"ה קשיםחכמת התורה ראה עמ' שסא
ע. כל הפוסל במומו פוסלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פא
ע: אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מט
עא. קוצים אתם משימים בעינילקוטי אהבת ישראל עמ' סח
עא. תניא אמר ר"ט פעם אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכן כו'כתבי מא"ה עמ' עו
עא: שתיקותא דבבל היינו יחוסאלקוטי אהבת ישראל עמ' קעג
עה: רש"י - עברים הבא על בת ישראלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תמו
עז ע"ב מאיריזאת ליעקב ויקרא עמ' קנה
פ. הוחזקה נדהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפ
פ. סוקלין על החזקותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לה
פ: אשה אימת בעלה עליהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקפט
פ: נשים דעתן קלותלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' עח
פא ע"א סקבא דשתא ריגלאהעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק לב
פא ע"ב אמר לה אנא מיהא לאיסורא איכווניזאת ליעקב במדבר עמ' שי
פא ע"ב מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרהזאת ליעקב במדבר עמ' שי
פא ע"ב נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה צריך כפרהחכמת התורה שופטים עמ' שמט, שע, שעד, שעח
פא. את נורא ואנא בישראולאשר אמר - תהלים עמ' תו, תכ, תקצט
פא. הזהרו בר"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
פא. נורא בי עמרםמקור ברוך (הגר) עמ' עו
פא. סקבה דשתא ריגלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקס
פא: הזהרו בי מפני ביתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמא
פב הרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתיולאשר אמר - תהלים עמ' תתסג
פב ע"א אלא משמרתו מבל רעהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כו פסוק ה
פב ע"א מצינו שעשה א"א את כה"תהעמק דבר בראשית פ"יב פסוק יז, הרחב דבר פ"כו פסוק ה
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולהזאת ליעקב בראשית עמ' רפד
פב ע"א מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יח פסוק ה
פב ע"א תוס' ד"ה אלא ותוס' יו"טמטה אהרן (קרייזר) עמ' צג, קמח
פב. הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתיולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תי, תמו
פב. והכשר שבטבחיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
פב. ילמד בנו אומנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעח
פב. קיים אאע"ה כל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מא
פב. קיים אברהם כל התורהולאשר אמר - תהלים עמ' מו
פב. קפחתי את פרנסתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרטו
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמב
פב: אשרי מי שבניו זכריםלקוטי אהבת ישראל עמ' כה
פב: מימי לא ראיתי צבי וכו' והם מתפרנסים שלא בצער וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תכ
פב אאע"ה קיים כל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' יג
?פ' האיש מקדש תוס' ד"ה ודילמאחסד ומשפט דף שס ע"ד
?פ' האומר תוס' - ובריש מכילתין אמר וזרע אין להשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צג
?רש"י - וישמשנו בשאר דברים שהמשמש משמש רבו מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצג
?כנעני תגר שהיה סוחר וחשובויחי ויתן דף לד ע"ג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US