Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת בבא בתרא (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת בבא בתרא
דפים נ-קעו


דפים ב-מט

לשון הגמראמראה מקום הביאור
נ ע"א רשב"ם ד"ה ומשניאבן שהם (וינמן) עמ' תמב [הלכה]
נ ע"ב ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו וכו' רשב"ם שםאיש אמונים דף יא ע"א
נ ע"ב תוס' ד"ה וספקשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מד
נ ע"ב תוס' ד"ה ר"א אומרבנין אפרים עמ' קלח [הלכה]
נ ע"ב מהרש"אבנין אפרים עמ' קלו [הלכה]
נא ע"א לגלויי זוזיאיש מבין ח"א דף קנב ע"ג
נא ע"א כדי ליפות כוחואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ד, תג
נא ע"א רשב"ם ד"ה בדרב יוסףנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
נא ע"א רשב"ם ד"ה ה"ג במס' קידושין - שכותבין בשטר מתנה לשון מכר וכו' ולית בה משום דינא דבר מצראלקוטי שיחות חי"ח עמ' 31
נא ע"א תוס ד"ה למה - ר"חאיש אמונים דף ד ע"א
נא ע"ב במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שטז
נא ע"ב הנותן מתנה לאשתו קנתהלחמי תודה דף רלג ע"ב
נא ע"ב ת"ר אין מקבלין פקדונותאבן שהם (וינמן) עמ' רצד [הלכה]
נא ע"ב קיבל פקדון מן העבדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכ
נא ע"ב רשב"ם ד"ה כרברבי עבדי, מהרש"א ומהרש"לנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד
נב ע"א מאי סגולה - ספר תורהלקוטי דיבורים עמ' 1147
נב ע"א אחד מן האחים ואשה הנו"נ בתוך הביתאבן שהם (וינמן) עמ' נה [הלכה]
נב ע"א אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית וכו'איש אמונים דף כה ע"ד
נב ע"א מודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה וכו' כרשלח רב הונא בר אבין דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בירי אינו נאמן קשיאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
נב ע"א רשב"ם ד"ה אבאלקוטי שיחות חל"ה עמ' 168
נב ע"ב דברים העשויןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
נב ע"ב אימור מעיסתו קימץדברי חנינא - מזלות עמ' מ
נב ע"ב אחד מן האחין שהיה נותן ונושא בתוך הבית וכו' וכן האשה וכו' מאי וכן מהו דתימא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצד בהגה"ה
נב ע"ב האשה שהיא נושאת ונותנת בתוך הביתברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
נב ע"ב בד"א בחזקה שיש עמה טענהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נז
נג ע"א ורב סבר מאן דיהיב מתנה, בעין יפה יהיבשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שח
נג ע"א דיהיב מתנה בעין יפה יהיבלקוטי שיחות חל"ט עמ' 286
נג ע"א מאן דיהיב וכו' בעין יפה יהיבלקוטי שיחות ח"ט עמ' 289, חכ"ד עמ' 52
נג ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שז, תרלח, תרצג, ויקרא עמ' שלט, במדבר עמ' שנט, דברים עמ' תקלט, תרד, תתיב, תתקפז-ח
נג ע"א נותן בעין יפה נותןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקו
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותןמי מרום ח"ח עמ' כג
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שכ
נג ע"א כל הנותן בעין יפה נותןילקוט עטרת צבי עמ' קכט
נג ע"א גדר היכי דמידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצ
נג ע"ב10 ב' בתים זה לפנים מזהטבעות זהב ח"א דף יב ע"ד [הלכה]
נג ע"ב18 המעמיד דלתות בבנין כאילו בנאהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנו
נג ע"ב18 העמיד להן דלתות קנהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 11
נג ע"ב18 והעמיד להן דלתות קנהלקוטי שיחות חי"א עמ' 98
נג ע"ב21 וכמה אמר רב יוסף אמהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצג הערה 100
נג ע"ב24 המציע מצעות בנכסי הגר קנהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קפ
נג ע"ב24 המציע מצעותשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נח
נג ע"ב רשב"ם ד"ה אותהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נח, צו
נד ע"א האי מאן דזכי זכיה בארעא אדעתא דארעא קני תוס'איש אמונים דף לב ע"א
נד ע"א שקל מוליא ושרי בנצא וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"א פסוק כג
נד ע"א מחזיק בנכסי הגרשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צו
נד ע"א רשב"ם ד"ה אדעתאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכא
נד ע"ב02 כדאזיל תיירא והדרשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צז
נד ע"ב03 אמר שמואל נכסי גוים וכו' ופרשב"ם שםשפתי רננות דף יז ע"ד
נד ע"ב03 נכסי גויים הרי הם כמדבר כל הקודם בהן זכהאיש צעיר דף יא ע"א
נד ע"ב03 נכסי נכרי הם כהפקרחכמת התורה וארא עמ' תקיב
נד ע"ב03 נכסי עכו"ם הרי הן כמדברעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ, אות ח לשבועות
נד ע"ב04 גוי כיון שהגיעו המעות לידו אסתלקמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה לג
נד ע"ב05 ישראל לא קנה עד דמטי שטראמאורי שערים עמ' תיח
נד ע"ב08 והאמר שמואל ורשב"םדרכי חושן עמ' שנח, שנט, שפא, שצו [הלכה]
נד ע"ב09 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
נד ע"ב09 דינא דמלכותא דינאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 80 (סי' עט)
נד ע"ב09 לא ליקני ארעא אלא שטמ"ק בשם עליות דרבינו יונהדרכי חושן עמ' שסא, שצח, שצט, תד, תט [הלכה]
נד ע"ב10 לא ידעתי, וברשב"ם ד"ה א"לתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמ
נד ע"ב רשב"ם ד"ה אתא לקמיה דרב יהודהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ד, סי' לח אות לא
נד ע"ב רשב"ם ד"ה אתא לקמיה דרב יהודהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
נד ע"ב רשב"ם דשני רשע מקרידברים אחדים (תשמו) עמ' תקנח
נד ע"ב תוס' ד"ה עובד כוכביםחכמת התורה תולדות עמ' רסא
נה ע"א באריסות דפרסאי וריטב"א ועליות דר"י שםדרכי חושן עמ' שצח-שצט, תד, תה, תז [הלכה]
נה ע"א אפילו שערי דכדאדרכי חושן עמ' תצ [הלכה]
נה ע"א ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ד
נה ע"א ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק לב
נה ע"א רשב"םהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד
נה ע"א תוס' ד"ה אילימאאבן שהם (וינמן) עמ' פד [הלכה]
נה ע"ב רשב"ם - הוצאה בשבת פחות מכשיעור לא הוי מלאכת מחשבת אור אברהם - תשובה עמ' תפח
נה ע"ב תוס' ד"ה ר"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צג, ח"ב עמ' שא
נו ע"א16 כל מה שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשר לאפוקי מאי, לאפוקי קיני קניזי וקדמוניערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ
נו ע"א16 ארץ ישראל הוא עשרה עממין ולא נטלו ישראל רק שבע עממין אבל קיני וקניזי וקדמוני שהם אדום עמון ומואב ניתן להםערבי נחל (תשסד) עמ' תתיא, תתטז, תתתא
נו ע"א16 חייב במעשר לאפוקי מאי לאפוקי קיני קניזי וקדמונידברי סופרים סי' כט (עמ' 22), דובר צדק עמ' 79
נו ע"א16 כל שהראה לו הקב"ה למשה חייב במעשרילקוט הגרשוני ח"ב
נו ע"א16 כל שהראהו הקב"ה למשה גו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 212
נו ע"א16 כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשרבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ו
נו ע"א17 לאפוקי קיני קניזי וקדמונילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 214
נו ע"א17 לאפוקי קיני קניזי קדמוניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
נו ע"א תוס' ד"ה ערדיסקינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ג
נו ע"ב אכלה שנה ראשונה בפני שנים, שניה בפני שנים, שלישית בפני שנים, מהולב המשפט ח"ב שיעור יט [הלכה]
נו ע"ב רשב"ם ד"ה אבא חלפתא וכו' דרבי יוסי סתם היינו ר"י בן חלפתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות א, סי' לח אות יב, לא
נו ע"ב תוס' ד"ה ורבנןמשנת חיים שמות עמ' שיד
נז ע"א רשב"ם ד"ה נכישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צה
נז ע"ב14 שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
נז ע"ב15 ועוצם עיניו וכו' בשעה שעומדות על הכביסההצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"ז אות ג
נז ע"ב15 ועוצם עיניו וכו' בשעה שעומדות על הכביסהישראל קדושים עמ' 4
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברע ארחב"א זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קפה
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברע וכו' אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכז
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברע וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות ב-ח, קלג, קפו, ר, פרק ג אות סג, פרק טו אות רעו
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' פד (הגה)
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רה
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברעאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יד אות ג
נז ע"ב15 ועוצם עיניו מראות ברע, זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמ
נז ע"ב15 עוצם עיניו מראות ברע היכי דמי, אי דאיכא דרכא אחריתא - רשע הואהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' עז, רטז
נז ע"ב16 אסור להסתכל בנשים בשעה שעומדים על הכביסהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קנד
נז ע"ב16 זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וכו'קדושת עינים סי' עא
נז ע"ב16 זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תלח, תלט
נז ע"ב16 זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות כו, מו"מ פרק כט
נז ע"ב16 זה שאינו מסתכל בנשים וכו'אור אברהם - תשובה עמ' יב
נז ע"ב18 אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הואאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שז
נז ע"ב18 אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הואפתח טוב עמ' רסח
נז ע"ב18 אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוארוח נכון עמ' שלד
נז ע"ב18 אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הואשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרכט, תרנ
נז ע"ב18 אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הואבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קצא
נז ע"ב18 איכא דרכא אחרינאדרכי החיים ח"ב עמ' ריב
נז ע"ב18 בדאיכא דרכא אחריתא רשע הואשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רד
נז ע"ב18 רשע הוא וברשב"םאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשעז
נז ע"ב18 רשע הוא וברשב"םאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שפג
נז ע"ב19 אונס רחמנא פטרי'תורת יחיאל בראשית עמ' פה
נז ע"ב19 דליכא דרכא אחרינאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עו ע"ב
נז ע"ב20 מבעי ליה למינס נפשיהשערי תשובה סה"י אות עג, פא
נז ע"ב20 מיבעי ליה למינס נפשיה, וברשב"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכד, שס, שמות עמ' כח, ויקרא עמ' תסד, דברים עמ' רלה
נז ע"ב21 בעא מיניה ר"י מרב בנאה חלוק של ת"חאות לישועה דף קלב ע"ב
נז ע"ב22 חלוק של ת"ח כיצדהמאור שבתורה (לסין)
נז ע"ב22 חלוק של תלמיד חכם כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קיא
נז ע"ב22 חלוק של תלמיד חכם כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' צט
נז ע"ב22 חלוק של תלמיד חכם כל שאין בשרו נראית מתחתיו טפחדברים נחמדים (תשסה) עמ' קא
נז ע"ב22 חלוק של תלמיד חכםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצט
נז ע"ב23 טלית של ת"ח כיצדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יב
נז ע"ב23 טלית של ת"ח כל שאין חלוקו נראה מתחתיה טפחקומץ המנחה (צונץ) דרוש ק אות א
נז ע"ב23 ת"ח ניכר בטליתו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ריז
נז ע"ב24 שלחן של ת"ח כיצד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיז
נז ע"ב24 שלחן של ת"ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו קערות וירק וטבעתו מבחוץנועם אלימלך (תשסא) עמ' קצג
נז ע"ב24 שלחן של ת"ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו קערותשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריח
נז ע"ב24 שלחן של תלמיד חכם, כיצד? שני שלישי גדיל, ושליש גלאי - ועליו קערות וירק, וטבעתו מבחוץנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מח ע"ג
נז ע"ב24 שלחן תלמידי חכמיםברכות אבי דף נא ע"ב
נז ע"ב רשב"ם ד"ה אסוריןבנין אפרים עמ' ה [הלכה]
נח ע"א01 מטה של ת"ח וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' י
נח ע"א01 מטה של ת"ח כיצדילקוט הגרשוני ח"ב
נח ע"א01 מטה של ת"ח כיצד, כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה, ומנעלין וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' נב
נח ע"א04 ר' בנאה הוה מציין מערתא דאדה"ר ואברהם אבינורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קה
נח ע"א04 ר' בנאה הוה מציין מערתא וכו' גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסט עמ' תנה
נח ע"א04 ר' בנאה הוה קא מעיין מערתא וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רכב
נח ע"א04 ר' בנאה הוה קא מציין וכו'דרשות הרא"ש דף כו ע"א דרוש כג
נח ע"א04 ר' בנאה הוה קא מציין מערתא וכו' גאני בכנפי דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלב
נח ע"א04 ר' בנאה ציין מערתאשפע חיים ח"ד עמ' מד
נח ע"א04 רב בנאה ציין מערתא וראה את אברהם בכנפיה דשרהמי מרום ח"ח עמ' קג
נח ע"א04 רב בנאה וכו' כמידת חצונה כך מידת פנימיתפרי צדיק פ' שקלים אות ו
נח ע"א04 רב בנאה וכו' כמידת חצונה כך מידת פנימיתקדושת השבת סי' ז (עמ' 52)
נח ע"א04 רבי בנאה הוה מציין מערתא דרבנן וכו'שער החצר (תשעב) סי' שפז
נח ע"א04 רבי בנאה הוה קא מציין מערתא וכו' ההוא אמגושא וכו' כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצד
נח ע"א04 רבי בנאה הוה קא מציין מערתא וכו'תורת העולה ח"ב פרק ב
נח ע"א04 רבי בנאה הוה קא מציין מערתאילקוט הגרשוני ח"ב
נח ע"א04 רבי בנאה הוה קא מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם וכו' כי מטא למערתא דאדם הראשון וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכד
נח ע"א04 רבי בנאה מציין מערתאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יד
נח ע"א04 רבי בנאה ציין קברי האבותערבי נחל (תשסד) עמ' תפג
נח ע"א05 הוה מציין מערתא דרבנןכור לזהב ח"ב
נח ע"א05 מערתא דאברהם אבינובאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש א אות ד
נח ע"א06 אליעזר עומד במערת המכפלהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ליקוטים אות א, לך כ
נח ע"א06 אשכחיה לאליעזר עבד אברהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' צג
נח ע"א06 אשכחיה לאליעזר עבד אברהםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלז
נח ע"א06 אשכחיה לאליעזרפירושי ראשונים
נח ע"א04 אשכחיה לאברהםמבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלו
נח ע"א04 אשכחיה לאברהם דגני בכנפיו דשרה בין זרעותי'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 53
נח ע"א07 אברהם גני בכנפיה דשרהמי מרום ח"ח עמ' קיח
נח ע"א07 אברהם וכו' גאני כו' מעיינא כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רמ
נח ע"א07 מאי קעביד אברהם גאני בכנפיה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיהאמרי השכל עמ' 54
נח ע"א08 גאני בכנפי דשרה וקא מעיינא ליה ברישיהאמרי רבי שפטיה עמ' רכג
נח ע"א08 דשרה וקא מעיינא לי' ברישי'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 351, 340
נח ע"א09 כי מטא למערתא דאדם הראשון וכו' כמדת עליונה כך מדת התחתונהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רלא
נח ע"א09 מידע ידיע דיצר בהאי עלמא ליכאבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלד
נח ע"א10 הסתכלת בדמות דיוקניחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
נח ע"א10 יעקב נקרא דמות דיוקנוגור אריה בראשית פ"א אות סח
נח ע"א10 יצתההכתב והקבלה בראשית פ"י פסוק כא
נח ע"א10 נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכללקוטי מאמרים עמ' 216
נח ע"א10 נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכלפרי צדיק ויגש אות יג, בשלח אות ג
נח ע"א10 נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכלשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צ
נח ע"א10 צורת יעקב הוא דמות דיוקנואור הרעיון עמ' רפ
נח ע"א11 בדיוקני עצמו אל תסתכלנזר הקדש ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' רז
נח ע"א11 דיוקנו של אדם הראשוןתקנת השבין סי' י (עמ' 97)
נח ע"א11 כמידת החיצונה כך מדת הפנימיתלקוטי שיחות ח"ז עמ' 198
נח ע"א13 הכל בפני שרה כקוף בפני אדםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 324
נח ע"א13 הכל בפני שרה כקוף בפני אדםגור אריה בראשית פכ"ג הערה 43
נח ע"א13 הכל בפני שרה כקוף בפני אדםטהרת יו"ט ח"י עמ' רו
נח ע"א13 הסתכלתי בשני עקביומשנת חיים דברים עמ' קפד
נח ע"א13 נסתכלתי בעקביו של אדם ודומים לשני גלגלי חמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פב הערה 92, קפח, קפט הערה 40
נח ע"א13 נסתכלתי בעקביו של אדם והם כמו שניתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מא
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקביו ודומים כשני גלגלי חמהאור הצבי עמ' 282
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקביו ודומים לשני גלגלי חמה הכל בפני שרה כקוף בפני אדםכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ד
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקביו ודומים לשני גלגלי חמהדרך חיים (תשלה) עמ' שנ
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקביו של אדה"ר והיו כשני גלגלי חמהנצח ישראל (הרטמן) עמ' ד הערה 17
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקביו של אדה"ר והיו כשני גלגלי חמהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 763
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקיביו ודומים לשני גלגלי חמהמכתב סופר דף ט ע"ג
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקיביו ודומין לשני גלגלי חמהדברי סופרים סי' לח (עמ' 42), מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 151)
נח ע"א13 נסתכלתי בשני עקיביו ודומין לשני גלגלי חמהפרי צדיק ר"ח אדר אות יא, נשא אות י
נח ע"א13 עקבו של אדה"ר כגלגל חמהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 8-9
נח ע"א13 עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמהאמונה ודעת דף נה ע"ב
נח ע"א13 שני עקביו של אדה"ר דומים לגלגל חמהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קיז
נח ע"א13 שני עקביו של אדם דומה לגלגלי חמהנזר הקדש ח"ב עמ' רז
נח ע"א13 תפוח עקבו של אדה"ר מכהה גלגל חמהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תמה
נח ע"א13 תפוח עקבו של אדם הראשוןאדיר במרום ח"א פ' שלו
נח ע"א14 חוה בפני אדם כקוף בפני אדםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קס
נח ע"א14 חוה בפני אדם כקוף בפני אדםאור הישר בראשית דף ס"ח ע"ב
נח ע"א14 כקוף בפני אדםשל"ה (תשנז) פרשת תולדות אות יז
נח ע"א14 שרה בפני חוה כקוף בפני אדםאור הצבי עמ' 149
נח ע"א14 שרה בפני חוה כקוף בפני אדםנזר הקדש ח"ב עמ' רז
נח ע"א14 שרה בפני חוה כקוף בפני אדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות יט
נח ע"א15 אדם בפני שכינה כקוף בפני אדםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רלו
נח ע"א15 אדם בפני שכינה כקוף בפני אדםפרי צדיק בשלח אות ג, ר"ח אדר אות ב, ג, כי תשא אות ה, ראש השנה אות כט, וילך אות טז
נח ע"א15 אדם בפני שכינה כקוף בפני אדםשיחת מלאכי השרת עמ' 86, קדושת השבת סי' ז (עמ' 36), לקוטי מאמרים עמ' 153, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 59), דובר צדק עמ' 123, 172
נח ע"א15 יפיו של אדם הראשוןבינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלו
נח ע"א15 שופריה דר"כ כעין שופריה דר"א וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קא
נח ע"א15 שופריה דרב כהנא מעין שופריה דרבי אבהו וכו' שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' פח, קמב
נח ע"א17 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 207
נח ע"א17 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ריב ע"ב
נח ע"א17 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קסו
נח ע"א17 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןברכת טוב עמ' תד
נח ע"א17 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ו
נח ע"א17 שופריה דיעקב וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' עב
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רקדושת יו"ט ח"א דף מד ע"ג
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןרב טוב דף א ע"ג
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןאור הצבי עמ' 133
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שי
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכו
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כ, קיז, קמו, רלט
נח ע"א17 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצח
נח ע"א17 שופריה דיעקב שופריה דא"קאור לשמים (תשסג) עמ' סה
נח ע"א24 ההוא גברא דשמע לדביתהו דקאמרה לברתה אמאי לא צניעת באיסורא, וכו' וברשב"ם שםבינה לעתים (תשנד) דרוש ס עמ' שצא
נח ע"א27 זילו חובטו קיבורא דאבוכוןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רצח
נח ע"א30 איכא גברא חד ביהודאי דקא מפיק וכו' הואיל וחכים כולי האי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קפה
נח ע"א34 זרנוקא - נוד של עורפירושי ראשונים
נח ע"א35 כל דיין דמתקרי לדין לא שמיה דייןפירושי ראשונים
נח ע"א35 כל דיין דמתקרי לדין, ותוס' ד"ה כלדרכי חושן עמ' תטו [הלכה]
נח ע"א רש"י ד"ה חבוטו - שהם ממזרים עזי פניםישראל קדושים עמ' 60
נח ע"א תוס' ד"ה מצייןבית ישי - דרשות עמ' רז
נח ע"א תוס' ד"ה מצייןמשנת חיים במדבר עמ' שפ
נח ע"א תוס' ד"ה מצייןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ו, יב
נח ע"א תוס' - מתים דקודם הדיבור אם מטמאיםבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
נח ע"א רמב"ן ור"ן - ציון מערת אדה"ר ואברהם אבינו מפני כבודן דכיון דקבלו עלייהו תו"מ ה"ה כישראלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קה
נח ע"ב01 כל דיינא דמפקין מניה ממונא בדינא לאו דיינא הואעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יא
נח ע"ב01 דיינא דמפקינן מיניה ממונא בדינאחכמת התורה וירא עמ' כא
נח ע"ב01 כל דיין דמפקין מיניה ממונא בדין לאו שמיה דייןצפנת פענח (תשסו) עמ' רסב
נח ע"ב01 כל דיין דמפקין ממונא מיניה כו'ארוחת תמיד עמ' שעד ע"א ד"ה הנה
נח ע"ב01 כל דיין דמתקרי לדין ומפקא מניה וכו'טוב ירושלים שמות פי"ח פסוק כא
נח ע"ב01 כל דיין דמתקרי לדין, ומפקין מיניה ממונא בדין, לאו שמיה דיין הואנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סו ע"ד
נח ע"ב01 כל דיין וכו' ומפקין מיניה ממונא בדין לאו שמיה דייןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רעא
נח ע"ב01 כל דיינא דמפקין מיניה ממונא בדינא לאו דיינא הואנחמד ונעים (תשסח) יתרו ד"ה שונאי בצע
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דםדברי סופרים סי' יא (עמ' 8), רסיסי לילה סי' נח (עמ' 174), אור זרוע לצדיק עמ' 32, תקנת השבין סי' א (עמ' 4), ז (עמ' 70), טו (עמ' 167), צדקת הצדיק סי' רמד, שיחת מלאכי השרת עמ' 54
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דםויגד יעקב עמ' פה
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דםזרע קודש - מועדים עמ' סה, קכח, שה
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דםמי מרום ח"ט עמ' יד
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דםפרי צדיק לחנוכה אות יז, ר"ח אלול אות א, שופטים אות ז
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל אסוון אנא חמרזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנד, רכו
נח ע"ב10 בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל אסוון אנא חמרצמח דוד (סקאליע) עמ' רנז, תצ
נח ע"ב10 בראש כל מרעין דםנטריקן (תשעד) עמ' קצז
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמראדיר במרום ח"א פ' שיד, שטו
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמראוהב ישראל דף שא ע"ב
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמרדובר צדק עמ' 62
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמרלקט אמרים (שכטר) עמ' צה
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמרמקור חיים (תשסו) עמ' שעז
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמרעטרת ישועה (תשסד) אות יט להגדה ש"פ
נח ע"ב11 בראש כל אסוון אנא חמרפרי צדיק שופטים אות טו
נח ע"ב18 סלם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רפו, תשסה
נח ע"ב19 חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקהדברי שמואל (תשנח) עמ' קסד
נח ע"ב20 חלון צורי יש לו חזקה חלון המצרי אין לו חזקהדברי שמואל (תשיג) עמ' קב
נח ע"ב רשב"ם ד"ה בריש כל מותאאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט
נח ע"ב רשב"ם שיעוות הדין בשביל שוחדגור אריה שמות פי"ח הערה 352, אות מא
נט ע"א והחוט המשולש לא במהרה ינתקאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יג אות ג
נט ע"א כמה היו שהן ואבותיהם ואבות אבותיהם היו ת"ח וכו' אלא לפי ששלושתן ראו זא"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שה
נט ע"א תוס' ד"ה והחוט המשולשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות טז
ס ע"א01 אין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותקאור הישר בראשית דף ס"ט ע"ב
ס ע"א01 חזקה שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותקבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רנו, תתרכ, דברים עמ' תעח
ס ע"א08 לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח נגד פתח וכו' אמר ראוין הם שתשרה שכינה וכו'ארוחת תמיד עמ' תקו ע"א ד"ה בתרא
ס ע"א09 אסור לעשות חלון כנגד חלונו של חברוהחברה והשפעתה מאמר 9 פרק ו
ס ע"א11 מנה"מ א"ר יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וכו', רשב"םנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה
ס ע"א12 וירא את ישראל שוכן לשבטיו וכו' אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינהאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמד
ס ע"א12 וירא את ישראל שוכן לשבטיו וכו' ראוין הללו שתשרה עליהם שכינהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ריט, אור תורה סי' קמד
ס ע"א12 וישא בלעם את עיניו וירא וכו' ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קל
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ל
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם וברשב"םדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצ
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לעומת זהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לא
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקפב-ג, תשפד
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהדברי מנחם (היימליך) עמ' שנד
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהקדושת עינים (תשעא) פרק ח אות פד, פרק יג אות ח
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה, אמר ראויין הללו שתשרה עליהם שכינהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 141
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהם מכווניןצפנת פענח (תשסו) עמ' פה
ס ע"א12 ראה שאין פתחי אהליהן וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נט ע"ג
ס ע"א12 ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זהעירין קדישין השלם עמ' רמג, רמה
ס ע"א12 ראה שאין פתחיהן מכוונים זה מול זהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעו
ס ע"א12 ראת בלעם שאין פתחיהן מכוונין אמר ראויים הם לברכהאור ישרים (תשסב) עמ' קנד
ס ע"א12 שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהאז שמח עמ' שנט
ס ע"א12 שאין פתחיהן מכווניםעיוני רש"י במדבר עמ' תז
ס ע"א12 שלא היו פתחיהם מכוונים משום היזק ראיהחיים לגופא (תשסה) עמ' נו
ס ע"א13 שכינההכתב והקבלה במדבר פכ"ד פסוק ב
ס ע"א22 כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבניםגור אריה בראשית פי"ב הערה 103
ס ע"א29 ר' ינאי הוה ליה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנו
ס ע"א29 ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לר"הילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רה
ס ע"א29 ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרשות הרביםאמרי אש (טאוב) עמ' רסו
ס ע"א29 רבי ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרה"ר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלב
ס ע"א29 רבי ינאי הוה לי' אילן וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קכב ע"א
ס ע"א30 ההוא גברא דהוה ליה אילן וכו'ארוחת תמיד עמ' שעד ע"א ד"ה עוד
ס ע"א תוס' ד"ה ראויין הללולקוטי שיחות חי"ג עמ' 80
ס ע"א תוס' ד"ה ראויןדברי סופרים סי' כז (עמ' 20)
ס ע"ב09 התקוששו וקושונשמת חיים (ברלין) עמ' קכה
ס ע"ב09 התקוששו וקושו קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קעח, מס' יומא אות ו
ס ע"ב09 התקוששו וקושו קשוט עצמך תחילה ואח"כ קשוטצדקת הצדיק סי' ס
ס ע"ב09 התקוששו וקושו קשוט עצמך ואחר כך קשוט לאחריםרב טוב דף צג ע"ב, צו ע"א
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםחכמת התורה שמות עמ' תשו
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםטיול בפרדס ח"א עמ' רנ, ח"ב עמ' שעה
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיז
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאמרי רבי שפטיה עמ' צד
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםגור אריה ויקרא פ"ט הערה 103
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמדבר יהודה (תשסב) עמ' רד
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםקהלת יעקב עשי"ת עמ' צד
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק מט, דינין פרק ע
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס יט
ס ע"ב09 קשוט עצמך ואחר כךזכור לאברהם (וייס) פ' שלח
ס ע"ב24 אין מסיידין ואין מכיירין בזמן הזהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פד
ס ע"ב24 אין מסיידין ואין מכיירין ואין מפייחין בזמן הזהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות יט
ס ע"ב27 ת"ר לא יסוד כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' נו
ס ע"ב29 כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראל וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעז, רפד
ס ע"ב29 כשחרב הבית וכו' סד אדם את ביתו בסיד ומשייר וכו' רמה על אמהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנה
ס ע"ב29 משחרב ביהמ"ק בשניההמאור שבתורה (לסין)
ס ע"ב30 חכמים לא הניחו לבני ציון האבלים להחמיר יותר מדימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
ס ע"ב31 אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח, ועכשיו בטל. נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח, ועכשיו בטלאור חדש (הרטמן) פ"א אות 752
ס ע"ב31 נאכל בשר כו' נשתה יין כו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' נו
ס ע"ב36 אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בהדרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות ג, ח"ד פ"ז אות סט
ס ע"ב36 להתאבל יותר מדאי אי אפשרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצ
ס ע"ב38 אי איכא הגוי כולופירושי ראשונים
ס ע"ב38 אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בה דבר מועט וכו' שנאמר אם אשכחך ירושלם תשכח ימינישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יז
ס ע"ב38 כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט, וכמה אמר רב יוסף אמה על אמהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות יב
ס ע"ב38 כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו ומשייר בו דבר מועט וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רפב, רפג
ס ע"ב38 לשייר אמה על אמהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקצח
ס ע"ב38 סד אדם את וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' יט
ס ע"ב38 סד אדם ביתו בסיד ומשייר בו וכו' אמה על אמה וכו' כנגד הפתחס' החיים (תשנג) עמ' קנו
ס ע"ב38 סד אדם ביתו בסיד ומשיירמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' לח
ס ע"ב38 תקנות זכר לחרבןמפניני הרב עמ' רפח
ס ע"ב38 זכר לחרבן המקדששפת אמת - אלה מסעי עמ' 124
ס ע"ב40 אמר רב פפא כסא דהרסנאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצג הערה 101
ס ע"ב40 עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועטאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלא
ס ע"ב40 עושה אדם כל צרכי סעודה וכו' בת צדעאשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות יג
ס ע"ב42 אם אשכחך ירושלים תשכח ימיניילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"ב42 אם אשכחך ירושלים תשכח ימינימשמרת איתמר (תשסז) עמ' שכד
ס ע"ב43 אפר מקלה בראשנפש הרב עמ' רנו
ס ע"ב43 בעת שמחתו יעלה על לבו החורבןבישורון מלך ח"א עמ' קלד, שד, ח"ב עמ' קכד
ס ע"ב43 בעת שמחתו יעלה על לבו חורבן ביהמ"קאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעט
ס ע"ב45 המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שצו
ס ע"ב45 וכל המתאבל על ירושלים וכו'קדושת לוי דף פג ע"ג
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהנזר הקדש ח"א עמ' פ
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצד
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהאור יחזקאל - מכתבים עמ' שי
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקיג
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהקרני אורה עמ' סה
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהקשוטי כלה חי"א אות נב
ס ע"ב45 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואהשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 59
ס ע"ב45 אבלות החורבן - בטלו ימים טובים של מגילת תעניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 171
ס ע"ב46 מיום שחרב בית המקדש וגוזרים עלינו גזירות קשות בדין הוא שנגזור עלינו שלא לישא אשה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שמז
ס ע"ב47 דין הוא שנגזורמשנת חיים בראשית עמ' ר, תצט
ס ע"ב48 ומיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצח
ס ע"ב48 ומיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רסז
ס ע"ב48 ומיום שפשטה מלכות שגוזרת עלינו גזרות קשותילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"ב50 משחרב ביהמ"ק דין הוא שלא לישא אשה וכו'קשוטי כלה חי"א אות רפד
ס ע"ב50 משחרב ביהמ"ק דין הוא שנגזור ע"ע שלא לישא נשיםבני יששכר ח"א דף קנב ע"ד
ס ע"ב50 ראוי היה לגזור על עצמנו שלא לישא אשהדרשות מהר"ם שיק עמ' מא
ס ע"ב51 זרעו של אברהם וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעז
ס ע"ב51 לא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 260
ס ע"ב51 נמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליודובר צדק עמ' 34, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, א (עמ' 3)
ס ע"ב52 הנח להם לישראלחוקת עולם ח"א עמ' 25
ס ע"ב52 מוטב שיהיו שוגגין וכו' ותוס' ד"ה מוטבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצו
ס ע"ב רשב"ם תפילין נקראים פארגור אריה שמות פל"ג הערה 96
סא ע"א מעקה גבוה י' טפחיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעח
סא ע"ב רשב"ם - גנותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
סא ע"ב תוס' ד"ה ארעתאדרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
סב ע"א מצר אחר ארוך ומצר אחר קצר אמר רב לא קנה אלא כעד הקצר אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רבשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנד, תעב
סב ע"א ומודה רב וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רסה
סב ע"א תוס' ד"ה ומודהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 367
סב ע"א תוס' ומודה, כששתק להםישא מדברותיך - מגילה עמ' קכז
סב ע"ב לא מבלע וליכא עליה אתמר לה להאי גיסא ואתמר לה להאי גיסא שורא רדיינישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפב
סב ע"ב שתק רבה לאביי וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רסה
סב ע"ב תוס' ד"ה איתמר, וברא"ש ונמוק"י שםברכת שלמה חו"מ עמ' מ [הלכה]
סג ע"א בן לוי שמכר שדה לישראלברכת מועדיך לחיים ח"א דף פד ע"ד [שג ע"א ד"ה כתב]
סג ע"א ת"ר בן לוי שמכר שדה לישראל וכו'שנות ימין דף קסז ע"ב
סג ע"א בן לוי שמכר שדה לישראל וא"ל ע"מ שמעשר ראשון שלי וכו' כיון דא"ל על מנת שיורי שיירי' למקום מעשרדרכי צדק עמ' שמז
סג ע"א אמר ריש לקיש זאת אומרת המוכר בית לחבירו ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי דיוטא העליונה שלושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שה
סג ע"א רא"ש - קנין אויר של חצרבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ב', סי' כה אות א
סג ע"ב מתהום ארעא עד רום רקיעמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קמא
סד ע"א המוכר שדה לחבירו צריך ליקח לו דרךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז
סד ע"ב האם מכר כמתנהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 178
סד ע"ב מוכר בעין רעה מוכרחכמת התורה בשלח עמ' תר
סד ע"ב מוכר בעין רעה מוכרחכמת התורה וישב עמ' תצו
סד ע"ב מוכר בעין רעה מוכרחכמת התורה תולדות עמ' שפט
סד ע"ב מוכר בעין רעה מוכרטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ד
סד ע"ב אתמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמים וכו' לימא אזדו לטעמייהו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצז
סה ע"א אחין שחלקו יש להם דרך זה על זהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עא
סה ע"א בבי ריש גלותא שכיחי דיניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
סה ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבבני יששכר ח"ב דף מו ע"ד
סה ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבברכת שלמה חו"מ עמ' נח [הלכה]
סה ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבנתיב מצותיך (תשסח) עמ' עז
סה ע"א נותן מתנה בעין יפה נותןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' יב
סה ע"א המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתחפתח טוב עמ' טו
סה ע"א המוכר את הבית לא מכר את המפתחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לט
סה ע"א המוכר את הביתויגד יעקב עמ' תשי
סה ע"ב לא מכר את הבור וכו'שנות ימין דף קעה ע"ג
סה ע"ב המוכר את הביתמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ח [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה הריאבן שהם (וינמן) עמ' קנד [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה הרישיחת מלאכי השרת עמ' 99
סו ע"א הרודה דבש וכו' וברשב"ם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשה
סו ע"א תוס' ד"ה ושאניגור אריה שמות פי"ט הערה 208
סו ע"א תוס' ד"ה מכלל - לענין רובו ככולו במקוהעטרת חן ח"ב עמ' קנב
סו ע"א תוס' ד"ה מכללנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
סו ע"ב צינור שחקקומי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"י וסק"ז [הלכה]
סו ע"ב תורת כלימי רביעית סי' קנט סעיף טז סק"ג [הלכה]
סז ע"א אוירה של חצרפירוש המכבי דברים עמ' שסח
סז ע"א מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולןלקט אמרי קודש - במדבר עמ' נו
סז ע"א עשר שדות בעשר מדינותטבעות זהב ח"א דף מא ע"א [הלכה]
סח ע"ב ולא ביברין של חיה ושל עופות ושל דגיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסט
סח ע"ב תוס' ד"ה התםמשנת חיים דברים עמ' תקיד
סט ע"ב ויקם השדה תקומה היתה לשדה והמערההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קא
סט ע"ב האי מאן דמזבן ארעא לחבריה צריך למכתב ליה קני לךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצו
סט ע"ב חזינן אי דיקלא טבא הוא וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' קמז ע"ב
ע ע"ב שטר כיס היוצא על היתומיםברכת שלמה חו"מ עמ' קלא [הלכה]
ע ע"ב שטר כיס היוצא על היתומיםאבן שהם (וינמן) עמ' קפה [הלכה]
ע ע"ב רשב"ם ד"ה אמרי נהרדעידרך ישראל סי' יב ס"ק א [הלכה]
עא ע"א מאן דהיב מתנה בעין יפה יהיבחלקת יהושע עמ' רה הערה רסב
עא ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קס
עא ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה נותןזאת זכרון (תשנב) אות קכט
עא ע"א מתנה בעין יפה יהיבאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ח
עא ע"א נותן בעין יפה נותןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עא
עא ע"א הנותן בעין יפה נותןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סב
עא ע"א האם מכר כמתנהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 178
עב ע"א ב' אילנות ל"ק קרקעטבעות זהב ח"א דף נו ע"א [הלכה]
עב ע"א מוכר בעין יפה מוכרברכת שלמה חו"מ עמ' נח [הלכה]
עב ע"ב עומר שיש בו סאתיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנז
עג ע"א03 המוכר את הספינה מכר את התורןנועם אלימלך (תשסא) עמ' קיא
עג ע"א03 המוכר את הספינה מכר את התורןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כט ע"א
עג ע"א17 אגדות דרבב"חזכרון דברים (תשנט) עמ' קסא
עג ע"א17 אגדות של רבה בר חנהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 103, באר ה הערה 7, 77-76, 186-185, באר ו הערה 1063
עג ע"א17 אגדתא דרבה בר בר חנהרסיסי לילה סי' לא (עמ' 44) {סיפורים עם כוונה פנימית - דברי תורה ולא שיחת חולין}
עג ע"א17 אגדתא דרבה בר בר חנהלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רפו-רצב
עג ע"א17 כמה מהסיפורים בסוגיא זו הם משלים ורמזים על ענינים רוחנייםלקוטי שיחות חל"א עמ' 178
עג ע"א17 אגדות רבה בר בר חנהמאמרי הראיה עמ' 421-448
עג ע"א17 רבה בר בר חנהדברי הרב עמ' כו
עג ע"א17 רבה בר בר חנהקשוטי כלה (תשסג) עמ' טו
עג ע"א17 אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע לספינה, מיתחזי בי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' נב
עג ע"א17 אמר רבה אשתעו לי נחתי ימא האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצד, תכ
עג ע"א17 אמר רבה אשתעי לי נחותי ימא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' פה
עג ע"א17 אמר רבב"ח אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע לספינתא מתחזי כצוציתא חיוורתי ברישאויחי עוד דף סז ע"ב
עג ע"א17 אמר רבה בר בר חנה אישתעו לי נחותי ימא ההוא גלא דמטבע לספינתא וכו' פוק חזי גבורתא דמרך מלא חוטא חלא ולא עבריערבי נחל (תשסד) עמ' לה, שג, תתקעו
עג ע"א17 אשתעו לי נחותי ימאדרשות מהר"ם בנעט עמ' יא, כו
עג ע"א17 אשתעו לי נחותי ימאילקוט הגרשוני ח"ב
עג ע"א17 אשתעו לי נחותא דימא האי גלא דמטבע לספינהאמרי חמד ח"ב דף לב ע"א
עג ע"א17 אשתעו לי נחותי דימא האי גלא דמטבע לספינתאאבן שוהם (פינסק) עמ' 10
עג ע"א17 גלא דמטבע לספינתאדברים אחדים (תשמו) עמ' תכד
עג ע"א17 גלי דימאצמח צבי אגרת ד
עג ע"א17 דרשות של רבה בר בר חנהתורת יחיאל במדבר עמ' רפא
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינה מחזי כי צוציתא דנורא חיורתא ברישאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיט
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תס-תסא
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קיב
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כצוציתא דנוראתורת חסד (סופר) עמ' כג
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינהדרשות מהר"ם שיק עמ' ל, לג, קעז, עתר
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינתא וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' יט
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינתא מתחזי כי צוציתא דנרא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' לה
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינתאאהבת עולם דף צו
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינתאמי מרום ח"ו עמ' פא
עג ע"א17 האי גלא דמטבע לספינתאקול ששון (גולדברג) אות ב
עג ע"א17 האי גלא דמטבעי לספינתא מתחזי כי צוציתא דנורא חיורתא ברישאדרשות שמן רוקח עמ' רה, רצט
עג ע"א17 האי גלא דמיטבע ספינתיהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קלג
עג ע"א17 מעשי רבב"חמבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלו
עג ע"א17 משתעי לי נחותי ימא, האי גלא דמטבע לספינתא מתחזיגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קל ע"א
עג ע"א18 כי צוציתא דנורא חיוורתאתקנת השבים (מיכאלוביץ) עמ' טז-יח
עג ע"א18 ומחי ליה באלותאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נצבים יג
עג ע"א19 מראין להם שם אהי"ה והוא שוקט מזעפואמרי יוסף שמות דף צא ע"ד
עג ע"א20 בין גלא לגלא תלת מאה פרסי ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' טז
עג ע"א20 בין גלא לגלאכתבי רבנו בחיי עמ' קלד
עג ע"א20 בין גלא לגלא תלתא פרסי וכו'כרם יהושע (ולרשטיין) דף יד ע"ב-ע"ד, טו ע"א
עג ע"א21 זימנא חדא הוה אזלינןאמרי מאיר (טננבוים) עמ' טז, כט
עג ע"א23 ורמי לה גלי קלא לחברתה חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה דניתי וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצו
עג ע"א23 ורמיא לה גלא קלא לחברתהילקוט הגרשוני ח"ב
עג ע"א25 חזי גבורתא דמריך מלא חוטא חלא ולא עבריתקנת השבין סי' ו (עמ' 33)
עג ע"א25 פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עבריבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפה, תשי, מלכים עמ' לט
עג ע"א27 אמר רבה בר בר חנה וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק כא
עג ע"א27 ארבב"ח לדידי חזי לי הורמין בר לילתאאבן שוהם (פינסק) עמ' 63
עג ע"א27 לדידי חזי לי האי הורמין בר לילתאאמרי חמד ח"ב דף לב ע"ב
עג ע"א27 הורמין בר ליליתדברי הרב עמ' כו
עג ע"א27 הורמין בר לילתאכור לזהב ח"א
עג ע"ב06 אורזילא בר יומאשערי הישיבה ח"א עמ' קסג
עג ע"ב06 אמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי וכו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' צט, שט
עג ע"ב06 ארבב"ח לדידי חזי לי האי אורזילא בר יומיהאבן שוהם (פינסק) עמ' 28, 32, 65
עג ע"ב06 האי אורזילא בר יומאכרם פתחיה גפן טז ענף חכמה פרט הכרם ג
עג ע"ב06 לדידי חזי לי אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבוראוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קסג
עג ע"ב06 לדידי חזי לי אורזילאאהבת עולם דף צו-צז
עג ע"ב07 הר תבור גבוה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן יג
עג ע"ב07 הר תבור והר כרמל נחשבים כגבוהים ביותרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקמו הערה 71
עג ע"ב07 והר תבור כמה הויטהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
עג ע"ב11 ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דהגרוניא וכו' אי לא הואי התם לא הימניאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רלב
עג ע"ב11 לדידי חזי לי אקרוקתאאהבת עולם דף צז
עג ע"ב11 לדידי חזי לי האי אקרוקתא דדמיא לאקרא דהגרוניאאמרי חמד ח"א דף יח ע"א
עג ע"ב11 לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא כו'מדרש האיתמרי דרוש יח דף נא ע"א
עג ע"ב11 לדידי חזיא לי ההוא אקרוקתא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רנז
עג ע"ב11 לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דהגרוניא וכו'בינת ישראל (תשסו) דף כג ע"א
עג ע"ב14 אי לא הואי התם לא הימנילקוטי שיחות ח"כ עמ' 543
עג ע"ב15 ארבב"ח זמנא חדא הוי אזלינן בספינתא וחזינן ההוא כווראאבן שוהם (פינסק) עמ' 18, 22
עג ע"ב15 ואמר רבב"ח זמנא חדא הוי אזלינן בספינתא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצב
עג ע"ב15 ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רנג
עג ע"ב15 ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' עג
עג ע"ב15 זימנא חדא הואי אזלינא בספינתא וחזינא וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' פח, שעה
עג ע"ב15 זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רעא
עג ע"ב16 ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינאאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 38
עג ע"ב16 ההוא כוורא וכו'טוב טעם בראשית עמ' כו
עג ע"ב16 ההוא כוורארבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' לח
עג ע"ב17 שתין פרסי וכו' שתין מחוזינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ד
עג ע"ב20 וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגבי וקרח אגמאמדרש האיתמרי דרוש יח דף נב ע"ג
עג ע"ב20 חזיה לההוא כורא דיתבי ליה חלא אגביהקול ששון (גולדברג) אות נא
עג ע"ב20 כוורא דיתבא חלתא אגביה, כוורא דיתבא אכלה טינאאהבת עולם דף צט
עג ע"ב20 רבה בר בר חנה וכו' ואי לאו דהוה מקרבא ספינתא הוא טבעינןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שמו
עג ע"ב23 ארבב"ח זמנא חדא הוי אזלינן בספינתא וסגאי ספינתאאבן שוהם (פינסק) עמ' 39, 83, 90
עג ע"ב23 ואמר רבב"ח זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וסגאי ספינתא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תג
עג ע"ב24 בין שיצא לשיצא דכוורא תלתא יומי ותלתא לילוותאבינת ישראל (תשסו) דף מז ע"ב
עג ע"ב28 ארבב"ח זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וחזינן ההיא ציפרתאאבן שוהם (פינסק) עמ' 12, 27, 46
עג ע"ב28 האי ציפרא דקאים עד קרצולי' וכו'דרשות הרא"ש דף ל ע"ב דרוש כח
עג ע"ב28 האי ציפרא ימא מטא עד קרסולוי ורישיה מטי עד צית שמיאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא ב, כז, קדושים טו
עג ע"ב28 ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא ורישא ברקיע וכו' אמר רב אשי ההוא זיז שדי הוא וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעז
עג ע"ב28 ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיאדרשות מהר"ם שיק עמ' קסב
עג ע"ב28 ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא, עין יעקבדרשות מהר"ם שיק עמ' תרלה
עג ע"ב28 הוה אזלינן בספינתא וכו' עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיעדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פב עמ' רסג, דרוש רפד עמ' תקלד
עג ע"ב28 זימנא חדא הוי אזלינן בספינתא חזינן האי ציפרתאאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ג ע"ב
עג ע"ב28 חזאי ההיא ציפרתא דהוה עד קרסולי במיא ורישיה ברקיעא כו' ואמרי' לית מיא כו'מדרש האיתמרי דרוש יח דף נא ע"ג וע"ד
עג ע"ב28 חזינן ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ז לעיו"כ
עג ע"ב28 צפורתא דקאי עד קרסוליה במיאכרם יהושע (ולרשטיין) דף כג ע"ד, כד ע"א
עג ע"ב32 אמר רבב"ח הני אווזי דשמטי גדפייהו וכו' אית לי בכו חלק לעולם הבאמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קמב
עג ע"ב32 אמר רבה בב"ח זמנא חדא הוה אזלינן במדברא וחזינן הני אווזי דשמיטן גדפייהו משמנייהו כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
עג ע"ב32 ארבב"ח זימנא חדא הוה אזלינן במדברא וחזינן הני אווזיאבן שוהם (פינסק) עמ' 13, 23, 51
עג ע"ב32 זיז שדי שמואהבת עולם דף צח ע"ב
עג ע"ב33 אווזות דרבה בר בר חנהאגרא דכלה ח"א עמ' קיג, קיז
עג ע"ב33 אווזי דשמטי גדפהוצמח מנחם דף סח ע"ב
עג ע"ב33 אווזי דשמטי גדפאאהבת עולם דף צח
עג ע"ב33 אווזי דשמטי גדפייהושיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 62-63
עג ע"ב33 אווזים דשמטי גדפייהוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 267-269
עג ע"ב33 הוה אזלינן וחזינן להנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמניהו כו'מדרש האיתמרי דרוש יז דף נ ע"ג-ע"ד
עג ע"ב33 הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהודרשות מהר"ם שיק עמ' קלג, קמז
עג ע"ב33 הנהו אווזי עתידין ישראל ליתן עליהן את הדיןדרך חיים (תשלה) עמ' רפג
עג ע"ב33 הני אווזות במדבראנטריקן (תשעד) עמ' פז
עג ע"ב33 הני אווזירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תלט; כתבי רבנו בחיי עמ' קיח
עג ע"ב33 אמר רבב"ח זמנא חדא הוה אזלינא במדברא וחזינן להא ברווזי דטמונין גרפייהו משמנייהוויחי עוד דף ס ע"ב
עג ע"ב33 זימנא חדא אזילנא במדברא וחזינא הני בר אוזין דשמני וכו'אמרי חמד ח"א דף טו ע"ב
עג ע"ב33 זימנא חדא אזילנא במדברא וחזינא הני בר אוזין דשמני וכו'אמרי חמד ח"ב דף יג ע"ב
עג ע"ב33 זימנא חדא אזלינא במדברא וחזינן הני אווזא דשמטי גדפייהו וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף נג ע"א
עג ע"ב33 זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא וכו'נשמת אדם עמ' קפט
עג ע"ב33 זימנא חדא הוה קאזלינן במדברא וחזינן הנהו אווזיאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 37
עג ע"ב33 פעם אחד אזלינן במדברא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ק, שסז
עג ע"ב36 עתידים ישראל ליתן עליהם את הדיןאור הצבי עמ' 239
עג ע"ב36 עתידין ישראל ליתן את הדיןפירוש המכבי דברים עמ' קצז
עג ע"ב36 עתידין ליתן את הדיןטוב טעם דברים עמ' קסא
עג ע"ב37 ארבב"ח זימנא חדא וכו' ואתלוי בהדן ההוא טייעא דהוה שקיל עפראאבן שוהם (פינסק) עמ' 57
עג ע"ב37 זימנא חדא אזלינן במדברא וכו' ההוא טייעא וכו' כמה תריחקן וכו'מאמר אסתר דרוש א
עג ע"ב37 זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא וכו' כמה מרחקינן ממיא ואמר לן הבו לי עפרא וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' כז
עג ע"ב38 אתלוי לי האי טעיא דהוה שקיל עפרא ומורחאמרי חמד ח"ב דף לג ע"ב
עג ע"ב38 ההוא טייעאגור אריה בראשית פל"ז הערה 244
עג ע"ב38 ההוא טעייא דהווה שקיל עפרא ומורח ליה, ואמר הא אורחא לדוכתא פלןאור פני משה דף מ ע"א
עג ע"ב38 עפרא ומורח לי'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסה
עג ע"ב42 תא אחוי לך מתי מדבר וכו'יערות דבש ח"א עמ' לז
עג ע"ב42 אחוי לי מתי מדבר וכו' ודמו כמאן דמיבסמילקוטי שיחות חי"ג עמ' 50, חכ"ז עמ' 268, 122
עג ע"ב42 אמר רבב"ח אמר לי ההוא טייעא בא ואחוי לך מתי מדברשבט מוסר עמ' קיח
עג ע"ב42 ודמו כמאן דמיבסמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סג
עג ע"ב42 מתי מדבר דמו כמאן דמיבסמי וגנואורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ד אות ס
עג ע"ב42 תא אחוי לד מתי מדבר וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפה
עג ע"ב42 תא אחוי לך מתי מדבר אזלי חזיתינהו ודמו כמאן דמיבסמי וגנו אפרגיד כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רסז
עג ע"ב42 תא אחוי לך מתי מדבר וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלג
עג ע"ב42 תא אחוי לך מתי מדבר וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמט
עג ע"ב42 תא ואחוי לך מתי מדברדרשות מהר"ם שיק עמ' תקנב, תקסה
עג ע"ב42 שלא שלטה רמה באוכלי המןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קיד
עג ע"ב רשב"ם - סתם ביסום היינו משתיית יין אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' יג
עג ע"ב רשב"ם ד"ה ואדחויוהו מיאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיח
עג ע"ב תוס' ד"ה ודמוס' ג' תמוז תשנד עמ' רפה
עד ע"א01 רבה בר בר חנא חזיא למתי מדבר דהוו גנו אפרקדןצוף דבש (לוין) מאמר ו
עד ע"א02 טייעאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1158, באר ו הערה 15
עד ע"א02 טייעאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יא הערה 58
עד ע"א02 מתי מדבר היו גבוהי קומהתפארת משה עמ' קכט
עד ע"א04 תכלתא דמתי מדברברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כא
עד ע"א12 א"ל ההוא טייעא לרבה בר בר חנה וכו'נר ישראל חלק ג דף קלו
עד ע"א12 אמר לי תא אחוי לך הר סיני, אזלי חזאי דהדרא ליה עקרבא וקיימא כי חמרי חוורתיאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קז
עד ע"א12 אמר רבב"ח אמר לי ההוא טייעא תא ואחוי לך טורא דסיניאבן יהושע - הקדמה דף א ע"ב
עד ע"א12 וארבב"ח א"ל האי טייעא קום אחוי לך טורא דסיני יצתה ב"ק ואמרה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנה
עד ע"א12 תא אחוי לך הר סיניאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסה ע"א
עד ע"א12 תא ואחוי לך הר סיניצפנת פענח (תשסו) עמ' שנח
עד ע"א12 תא אחוי לך טורי דסינידרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
עד ע"א12 תא ואחוי לך טורא דסיני כו' אוי לי שנשבעתי ועכשיו כו' מי מפר כו'מדרש האיתמרי דרוש טז דף מח ע"ב-ע"ג, דרוש יח דף נב ע"ג
עד ע"א12 תא ואחוי לך טורא דסיניקול ששון (גולדברג) אות ב
עד ע"א13 אזלי ואחוי ליה עקרבאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקצז
עד ע"א13 הדרי בי עקרבי וכו' אוי לי שנשבעתיכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 352
עד ע"א13 ראה עקרבים חוורי כחמרא סביב להר סיניירים (רמח"ל) פ' קז; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' לה; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שיב
עד ע"א13 רבה בר בר חנה ראה אצל הר סיני נחשים ועקרבים כסוסיםמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' רכט
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתי ומי מיפר ליחכמת התורה נח עמ' תקעג
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתי ומי מתיר ליתורת חסד (פרחיא) סי' כג בסופו
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי וכו'מאמר אסתר דרוש א
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לודרשות הצל"ח השלם עמ' רכא
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים ט
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליעמודיה שבעה עמ' רמט
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתיאהבת עולם דף מא
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתיאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ו אות ד
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתיבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 682
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתיגור אריה בראשית פ"ט הערה 26
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתידרישת ציון (תשסב) עמ' 140-141
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתיהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקעא
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתיחלק יעקב (קנטור) דרוש ז
עד ע"א14 אוי לי שנשבעתילקוטי שיחות ח"ט עמ' 147, ח"י עמ' 4
עד ע"א14 אמר רבב"ח שמעתי ב"ק שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי וכו' היל"ל מופר לךמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קלד
עד ע"א14 בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליאור פני משה דף ה ע"ב
עד ע"א14 ושמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי.אמרי השכל עמ' 171
עד ע"א14 רבב"ח שמע בת קול אומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי, ולא רצה להפר כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, מא, ח"ב עמ' רעא, עדר
עד ע"א14 רבה בר בר חנה אמר שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר ליתפארת צבי במדבר עמ' שנה, שסו
עד ע"א14 שמע קול אוי לי שנשבעתי ומי יפר וכו'פרדס המלך (תשסט) אות סג, תקנו
עד ע"א14 שמעתי ב"ק שאומרת אוי לי שנשבעתי וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עו ע"ד, עז ע"א
עד ע"א14 שמעתי בת קול אוי לי שנשבעתי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קכו
עד ע"א14 שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי וכו', היה לך לומר מופר לךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעב-ג, במדבר עמ' תשכט-ל
עד ע"א14 שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי וכו', ותוס' ד"ה ועכשיומאמר אסתר (תשסב) עמ' כג
עד ע"א14 שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צח
עד ע"א14 שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רכא
עד ע"א14 שמעתי בת קול שאומרתחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
עד ע"א15 וכיון שנשבעתי מי מיפר ליחכמת התורה כי תשא עמ' רלה
עד ע"א15 ועכשיו שנשבעתי מי מיפר ליאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכא
עד ע"א15 ועכשיו שנשבעתי מי מיפר ליאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות י
עד ע"א15 ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לייציב פתגם על התורה עמ' קצט
עד ע"א15 עכשו שנדרתי מי מיפר לידברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יב-יג
עד ע"א15 עכשיו שנשבעתי מי מיפר ליקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ג, ד
עד ע"א16 אבא חמרא וכל בר בר חנא סיכסאדובר צדק עמ' 58
עד ע"א16 אמרו לי כל אבא חמרא וכל בר בר חנה סיכסאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיג
עד ע"א16 כל אבא חמרא וכל בר בר חנא סיכסאפרי צדיק פ' זכור אות יא
עד ע"א16 כל אבא חמראנפש הרב עמ' נג
עד ע"א19 א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרחתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' נח
עד ע"א19 אמר ליה ההוא טעייא תא ואחוי לך בלועי דקרחתפארת ישראל (הרטמן) עמ' עדר
עד ע"א19 א"ל תא אחוי לך בלועי דקרח וכו', אמר לי אצית מאי שמעת ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רלה
עד ע"א19 א"ל תא אחוי לך בלועי דקרחנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קעז
עד ע"א19 אחוי לך בלועי דקורח, ומהרש"א - בפרק חלק מייתי לה אבני קורח לא מתו דמקום נתבצר להם בגיהנם וישבו שם ואמרו שירה כו', וברש"שמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רל
עד ע"א19 ארבב"ח א"ל ההוא טייעא תא אחוי לך בלועי קורחאבן שוהם (פינסק) עמ' 88
עד ע"א19 ההוא טייעא דאחזי לרבב"ח בלועי קרחשבט מוסר עמ' שה
עד ע"א19 ההוא טייעא דאמר ליה לרבה בר חנה תא אחוי לך בלועי דקרחמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
עד ע"א19 רבב"ח א"ל האי טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו' ושמעית דהוי אמרין משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןעירין קדישין השלם עמ' רלה
עד ע"א19 תא אחווי לך בלועי דקרח חזאי תרי בזעי, משה ותורתו אמת והן בדאיןכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"א, קרח מ ע"א-ע"ב, מא ע"א, פנחס מז ע"ג, מח ע"א-ע"ב
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרה שמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןתפארת צבי שמות עמ' תי, תיג, תקכח, תקנד
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרה שמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןתפארת צבי במדבר עמ' קצד, קצח
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרחמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנו
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרח וכו' אצית מאי שמעת, ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' כא
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרח וכו'קדושת לוי דף קמח ע"א
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרח וכו'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קיג, קיט, רלב, רלז, רלט, רמ, רמו
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרח חזאי תרי ביזעי וכו' אצית מאי שמעת וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות ח
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרחילקוט הגרשוני ח"ב
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרחכתר שם טוב (תשסד) סי' מ
עד ע"א19 תא אחוי לך בלועי דקרחרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שס
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקורחמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קט, רסג
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו' אמר לי כל תלתין יומי מהדר להו גיהנם להכא וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' שעט
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו' ומהדר להו מתלתין יומין לתלתין יומין וכו'בת עין (תשסז) עמ' שנה
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' פט
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרח כל תלתין יומין וכו'טהרת יו"ט ח"ז עמ' סט
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פב
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרחאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תנג
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרחברכת דוד עמ' קעו
עד ע"א19 תא ואחוי לך בלועי דקרחפרדס המלך (תשסט) אות תקכה
עד ע"א20 בלועי דקורח וכו' משה אמת ותורתו אמתלקט אמרי קודש - במדבר עמ' סב, סו
עד ע"א20 בלועי דקרה וכו' אמרי הכי משה ותורתו אמתספר החיים (תשנג) עמ' קנא
עד ע"א20 בלועי דקרח וכו' אמרי הכי משה ותורתו אמתס' החיים (תשנג) עמ' קנא
עד ע"א20 בלועי דקרח וכו' דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןנר ישראל חלק ב דף קט
עד ע"א20 בלועי קרח אומרים משה אמת וכו'מאורי שערים עמ' רד
עד ע"א20 בלועי קרח קוראים משה אמתציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קעב
עד ע"א20 בלועי קרח שאומרים משה ותורתו אמתידו בכל סי' קמו ואלף קנא וקנב
עד ע"א20 חזא תרי בזעי דהוה קא נפק קטרי מינייהו, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תסט
עד ע"א24 דהוו אמרין משה אמת ותורתו אמתמי השלוח (מישור) ח"א עמ' יז
עד ע"א24 דהוו אמרין משה אמת ותורתו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף יז
עד ע"א24 דהוו אמרין משה ותורתו אמתלקוטי שיחות ח"ח עמ' 103, חי"ח עמ' 189, חכ"ו עמ' 5
עד ע"א24 הוו אמרין משה אמת ותורתו אמתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפו
עד ע"א24 ושמעי דהוו אמרי משה אמת וכו'טוב טעם במדבר עמ' צו
עד ע"א24 ושמעית דהוו אמרין משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות יב
עד ע"א24 ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאין וכו' כל תלתין יומי מהדר להו גיהנם להכא כבשר בקלחת, ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאיןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצד
עד ע"א24 ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןפרי צדיק מטות אות ח
עד ע"א24 שמע את בלועי דקרחמכתב מאליהו ח"א עמ' 299
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רסז
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמת ואנו בדאיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כא
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאיםטיול בפרדס ח"א עמ' ה, שסה
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רכח, קל
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמז ע"ב
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתדרכי צדק עמ' ט
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קצט
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלא
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתפרדס המלך (תשסט) אות תקכה
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקפז
עד ע"א25 משה אמת ותורתו אמתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפד
עד ע"א25 משה ותורתו אמת והן בדאיןגדולי מוסר עמ' עא
עד ע"א25 משה ותורתו אמת והן בדאיןגור אריה בראשית פ"ו הערה 70
עד ע"א25 משה ותורתו אמת והן בדאיןדרשות מהר"ם שיק עמ' ט
עד ע"א25 משה ותורתו אמתאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קט
עד ע"א25 משה ותורתו אמתאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' יח
עד ע"א25 משה ותורתו אמתלקוטי שיחות חל"ג עמ' 83
עד ע"א25 משה ותורתו אמתשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 552
עד ע"א25 משה ותורתו אמתשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות טו בהגה"ה
עד ע"א28 א"ל האי טייעא וכו' דנשקי ארעא ורקיעא אהדדייערות דבש ח"ב עמ' רנד
עד ע"א28 א"ל האי טייעא לרבה בר בר חנה תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו' א"ל גלגלא דרקיעא הוא דהדר וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ח בשעת הקפות לשמ"ע
עד ע"א28 א"ל תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' צא
עד ע"א28 אמר ההוא טייעא לרבב"ח תא ואחוי לך היכי דנשקי ארעא וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מא, נד, נז
עד ע"א28 אמר לי האי טייעא תא ואחוי לך היכי דנשקי ארעא ורקיעא אהדדידרשות שמן רוקח עמ' קפה
עד ע"א28 אמר לי ההוא טייעא תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא וכו' נטר עד למחר ומשכחת להערבי נחל (תשסד) עמ' תתעו
עד ע"א28 אמר רבב"ח אמר לי ההוא טייעא תא ואחזי לך היכא וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' קכז
עד ע"א28 ארבב"ח א"ל ההוא טייעא תא ואחזי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעאאבן שוהם (פינסק) עמ' 19
עד ע"א28 ארעא ורקיעא דנשקי אהדדימכמני עוזיאל עמ' רב
עד ע"א28 דאמר רבה בר בר חנה, א"ל ההוא טעייא תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיע אהדדי וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נד עמ' שנג
עד ע"א28 דנשקי ארעא ורקיע אהדדימחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 20)
עד ע"א28 דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי שקלתי לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיעאכתר שם טוב (תשסד) סי' נט, ס, תג
עד ע"א28 דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיקהלת משה (תשסב) עמ' מ, פט
עד ע"א28 היכא דנשקי רקיע וארעאקסת הסופר (תשעו) עמ' רלד
עד ע"א28 היכא דנשקי ארעא ורקיעאכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ג-ע"ד
עד ע"א28 ואמר רבה בר בר חנה וכו' היכי דנשקי ארעא ורקיע וכו' נטר עד למחר וכו' ומשכחת להזרע קודש - מועדים עמ' צא, קצט, רב
עד ע"א28 נשקי ארעא ורקיעאמי מרום חי"ב עמ' מז
עד ע"א28 רבב"ח וכו' א"ל תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' פו לפסח, סי' ב לזאת חנוכה
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תכא
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדידרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסה עמ' י
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדידרשות מהר"ם שיק עמ' קנח, תריז
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרלה
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ב, רי, רנא
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא וכו'בינת ישראל (תשסו) דף עב ע"א
עד ע"א28 תא אחוי לך היכא דנשקי וכו'דרשות הרא"ש דף ב ע"ב דרוש א
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקא ארעא ברקיעא כו'מדרש האיתמרי דרוש יח דף נב ע"א
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 199-198
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רמד
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שסו
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדידברי שמואל (תשנח) עמ' קלג
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כו-כט
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיעבודת יצחק בראשית עמ' קטו, רכט
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעאצפנת פענח (תשסו) עמ' כב
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעאשארית יעקב (פאנעט) עמ' רכז
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי שמיא וארעא אהדדידברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסד
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכא דנשקי שמיא וארעא אהדדיטל חיים (פרידלנדר) עמ' לז
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכי דנשקי ארעא ורקיע אהדדיאור לשמים (תשסג) עמ' שיז
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכי דנשקי ארעא ורקיעאאמרי חמד ח"ב דף ג ע"ב
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכי דנשקי ארעא ורקיעאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקד
עד ע"א28 תא ואחוי לך היכי דנשקי ארקעא ורקיעא אהדדי וכו'נזר הקדש ח"א עמ' סד
עד ע"א32 נטרינא עד למחר כי השתא כו'סדורו של שבת דף קנו ע"ג
עד ע"א34 זימנא חדא אזילנא בספינתא וחזינן האי כווראאמרי חמד ח"ב דף לד ע"ב
עד ע"א35 וחזינא ההוא כוורא דאפיק רישא ממיא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תיב
עד ע"א35 כוורא דאפיק רישיה ממיאאהבת עולם דף צט
עד ע"א37 רב ספרא משתעי זימנא חדא הוי אזלינן בספינתאאבן שוהם (פינסק) עמ' 68
עד ע"א37 רב ספרא משתעי זמנא חדא הוא קאזילנא בספינתאשבט מוסר עמ' רנ
עד ע"א39 דג אחד חקוק בקרנו שהולך לפומיה דלויתןגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צז
עד ע"א44 זימנא חדא אזילנא בימא וחזינא האי קרטילא וכו'אמרי חמד ח"ב דף ו ע"ב
עד ע"א45 ההיא קרטליתאדרשות ר"י מסלוצק עמ' כט, קכב
עד ע"א45 וחזינן ההיא קרטליתא דהוו קא מקבעי בה אבנים טובות ומרגליותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כה
עד ע"א45 קרטליתא דקבעי בה אבנים טובותאהבת עולם דף צט ע"ב
עד ע"א תוס' ד"ה פסקי, הא למטילין ציצית למתים אתיא כמ"ר מצות אין בטילות לעתיד לבאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכ
עד ע"א תוס' ד"ה פסקי, קי"ל כר"י מצוות בטלות לעת"לאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסד, תפ
עד ע"ב04 דביתהו דרחב"ד דעתידה למישרי תכלתא לצדיקיאשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ה, קלז
עד ע"ב05 רב יהודה הינדוא משתעי זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריג
עד ע"ב07 חזינן אבן טבא דהדר ליה תנינאאהבת עולם דף צח ע"ב
עד ע"ב08 בר אמוראי ירד בעמקי יםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכג
עד ע"ב08 בר אמוראי ניצול ביםתורת יחיאל בראשית עמ' תטז
עד ע"ב12 סם לחבר גוף וראשלקוטי שיחות חל"ט עמ' 207
עד ע"ב15 מעשה בר"א ור"י שהיו באין בספינה והיה ר"א ישן ור"י וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' עג
עד ע"ב15 מעשה בר"א ור"י שהיו באין בספינה וכו'נשמת אדם עמ' צו
עד ע"ב16 נזדעזע רבי יהושע ונינער רבי אליעזר וכו' שמא עיניו של לויתן ראיתצמח דוד (סקאליע) עמ' תקצז
עד ע"ב22 ברא ה' את התנינים וכו' אח"כ הרג הנקיבה וצינן הזכראגרא דכלה ח"א עמ' צה, קג, קט, קי, קיד, קיט
עד ע"ב22 ויברא אלהים את התנינים הגדולים וכו' זכר ונקבה בראם אף לויתן וכו' סירס את הזכר והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבאנועם אלימלך (תשסא) עמ' סא
עד ע"ב22 ויברא אלהים את התנינים זה לויתן כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצט
עד ע"ב22 ויברא אלוקים את התנינים מח' איזה תנין איירי וכיצד בראםאגרא דכלה ח"א עמ' קיג, קיד
עד ע"ב22 ויברא אלקים את התנינים וכו' זה לויתןתורת העולה ח"ג פרק כא
עד ע"ב22 סמתרי (וברשב"ם)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
עד ע"ב23 התנינים הגדולים - הוא לויתן ובת זוגודרך חיים (תשלה) עמ' תקב
עד ע"ב23 התנינים הגדולים הכא תרגימו אורזיילו דמיא רי"א זה לויתן נחש בריח וכו' כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקיבה בראם וכו' סירס את הזכר והרג את הנקבה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קמג, רחצ, ח"ב עמ' סד
עד ע"ב23 על הלויתןאמונה ישרה (קאלישר) ח"א דף מז
עד ע"ב24 נחש עקלתוןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיב
עד ע"ב25 אמר ר' יהודה אמר רב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו' סירס את הזכר והרג את הנקבהזאת זכרון (תשנב) אות קנב, קסד
עד ע"ב25 אר"י א"ר כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם אף לויתןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כ אות ב
עד ע"ב25 כל אשר ברא ה' זכר ונקבה בראםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלא הערה 128
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם אף לויתן נחש בריח וכו'מכתב סופר דף כ ע"א
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםאור תורה השלם (מזריטש) סי' מג, קמג
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםגבורות ה' עמ' רמט
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםגור אריה בראשית פ"א אות נב, הערה 176
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות ו, פ"ח הערה 283
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסו, אור תורה סי' מג, קמג
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ג
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רנא הערה 101, תנד הערה 53, תקכח הערה 28
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם, אף לויתן וכו' סירס את הזכר והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף טז ע"ב-ע"ג
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקיבה בראם וכו' והרג את הנקיבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות כי תבוא ד
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקיבהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ש
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה בעולמו, זכר ונקבה בראםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 203-202, באר ו הערה 158, 879
עד ע"ב25 כל מה שברא הקב"ה זכר ונקבהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' לא
עד ע"ב25 כל מה שברא מקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםדרך חיים (תשלה) עמ' פ
עד ע"ב25 כל מה שבראו הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק כא
עד ע"ב26 אף לוויתן וכו' ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין את כל העולםקשוטי כלה ח"י אות רכד
עד ע"ב26 אף לויתן זכר ונקבה בראם וכו'טוב טעם בראשית עמ' כז
עד ע"ב26 לויתן וכו' והרג הנקבה וכו' אבע"א וכו' ואבע"א וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 23, 19, 17
עד ע"ב26 לויתן זכר ונקבהרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' לח-מא, פו
עד ע"ב26 לויתן נברא זכר ונקבהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לה ע"ג
עד ע"ב27 הקפיד הקב"ה על פריה ורביה של לויתן שאלמלא כן החריב העולםאגרא דכלה ח"א עמ' קטז
עד ע"ב28 הלויתן נשמר לצדיקים לעתיד לבואדרך חיים (תשלה) עמ' שסט
עד ע"ב28 הקב"ה הרג את הנקבה וסירס את הזכר דבר המלוכה - הבה תמים סי' קנד
עד ע"ב28 הרג הקב"ה את הלויתן ומלחה לצדיקים לעתיד לבואבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 198
עד ע"ב28 התנין הגדול הוא הלויתן שיאכלו הצדיקים לעתידתורת העולה ח"ג פרק כד, כז, מז
עד ע"ב28 והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבאשל"ה (תשנז) פרשת תולדות אות לח, שמיני אות יג
עד ע"ב28 סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"לילקוט דברי חכמים בראשית סי' צז
עד ע"ב28 סרס את הזכר והרג את הנקבה וכו'טוב טעם בראשית עמ' כ
עד ע"ב28 סרס את הזכר והרג את הנקבהצפנת פענח (תשסו) עמ' לח
עד ע"ב28 סרס את הזכר והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבואכתונת פסים (תשמה) פרשת תזריע יב ע"ג, בלק מג ע"ג
עד ע"ב28 שחיסר הקב"ה הנקבהמשיבת נפש עמ' ה
עד ע"ב29 בהמות בהררי אלףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 539
עד ע"ב29 בהמות בהררי אלףגור אריה בראשית פ"א אות נב
עד ע"ב30 סירס הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקיםדברי סופרים סי' כט (עמ' 23), לקוטי מאמרים עמ' 156
עד ע"ב30 סירס הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקיםפרי צדיק סוכות אות יא
עד ע"ב31 צינן הקב"ה הנקבה של שור הברחכמת התורה בראשית עמ' צג
עד ע"ב32 ולצנניה לנקבה דגים פריציפרי צדיק תולדות אות ד, וארא אות ה, יא, ר"ח אדר אות ב, ערב יוכ"פ אות ה
עד ע"ב32 ולצנניה לנקבה דגים פריציקדושת השבת סי' ו (עמ' 36)
עד ע"ב33 דגים דפריציאגרא דכלה ח"א עמ' קי, קיד
עד ע"ב33 דגים פריצישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מ
עד ע"ב34 לאו אורח ארעא לשחק עם הנקבהגור אריה בראשית פ"א אות נב
עד ע"ב35 כוורא מליחא מעלי בשרא מליחא לא מעלינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות א
עד ע"ב36 א"ל לשר של ים וכו' בעט בו והרגולקוטי שיחות ח"כ עמ' 544
עד ע"ב36 בשעה שבקש הקב"ה לברוא את העולם אמר לשר של יםאודה ה' דף ו ע"ב
עד ע"ב37 לשר של ים וכו' בעט בו והרגוס' העיקרים (מישור) עמ' תפח
עד ע"ב38 בעט הקב"ה בשר של מים והרגוחכמת התורה נח עמ' יא
עד ע"ב39 'רהב' הוא שרו של יםדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות ב, פ"ה אות כו
עד ע"ב39 שר של ים רה"ב שמואור הצבי עמ' 2
עד ע"ב41 כמים לים מכסיםתאיר נרי עמ' לא
עד ע"ב42 ולשם היה סמוך לבשןיסוד ושורש העבודה שער באור גבולי יהושע
עד ע"ב42 ירדן יוצא ממערת פמייס וכו'אבן שוהם (פינסק) עמ' 29
עד ע"ב42 ירדן יוצא ממערת פמייס ומתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לויתןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמג אות ו
עד ע"ב46 בזמן שמגיח ירדן בפיו של לויתןלקוטי מאמרים עמ' 155
עד ע"ב47 על ימים יסדה אלו ז' ימים וד' נהרות המקיפין את א"ינזר הקדש ח"ב עמ' תרטז
עד ע"ב48 ארץ ישראל מוקפת ז' ימיםמגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
עד ע"ב48 ארץ ישראל מוקפת שבעה ימים וארבע נהרותמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קלא
עד ע"ב48 שבעה ימים מקיפים את א"ידרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
עד ע"ב48 שבעה ימים וכו' שמקיפין את ארץ ישראלבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעז-ח
עד ע"ב51 עתיד גבריאל לעשות קניגי עם לויתן דכג עה ע"א פני משה כפני חמהעמודיה שבעה עמ' *ו
עד ע"ב51 עתיד לעשות קניגיאכור לזהב ח"ב
עד ע"ב רשב"ם ד"ה אל תקריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יח
עד ע"ב תוס' ד"ה וחכמים אומריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
עד ע"ב מהרש"א - להאמין בעניין הלויתן ושור הבר כפשוטן ולמרות המדרשים אין הדברים יוצאים ממשמעןאגרא דכלה ח"א עמ' קטו
עה ע"א01 הקב"ה עושה קניגיא בלויתןמחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 98)
עה ע"א01 הקב"ה עושה קניגיא בלויתןפרי צדיק ר"ח אדר אות ב
עה ע"א02 אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לומסילות בלבבם - מסילה טו אות קטז
עה ע"א02 אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' יט, קט
עה ע"א04 אמר רבי יוחנן בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו וכו' עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן וכו'של"ה (תשנז) פרשת וירא אות כ, תולדות אות לח
עה ע"א05 בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו, ומרתיח כל מימות שבמצולהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנו הערה 45
עה ע"א06 ואלמלא מכניס ראשו לג"ע וכו'מכתב סופר דף כ ע"ג
עה ע"א10 אין שיבה פחותה משבעיםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 386
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' קצח
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםאות לישועה דף קכד ע"ד
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שסב
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןאור אברהם - רות עמ' שנ
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןלקוטי שיחות חט"ו עמ' 420
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןתפארת משה עמ' רמד
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן וכו' שנאמר ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תמה
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםדעת שבת עמ' תמז
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודהחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 324
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודהכתבי רבנו בחיי עמ' תקג
עה ע"א10 עתיד הקב"ה לעשות סעודת לויתןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 317
עה ע"א10 עתיד הקב"הדרשות ר"י מסלוצק עמ' קיב
עה ע"א11 לויתן ובת זוגו מוכנים לסעודת צדיקים לעת"לאגרא דכלה ח"א עמ' קט, קיא, קיב, קטו, קיז
עה ע"א11 לעשות סעודה לצדיקיםטוב טעם בראשית עמ' כז, שמות עמ' קט
עה ע"א11 סעודה לצדיקים לעתיד לבואגור אריה בראשית פ"א הערה 182
עה ע"א11 סעודה דלע"ללקוטי שיחות חל"ט עמ' 385, 335
עה ע"א11 סעודה לצדיקים לעת"ללקוטי שיחות חל"ו עמ' 212
עה ע"א11 סעודת לויתןמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלה
עה ע"א11 שחיטת לויתן ושור הבראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפא
עה ע"א12 אין חברים אלא תלמידי חכמיםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 200
עה ע"א12 אין חברים אלא תלמידי חכמיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 88
עה ע"א12 אין חברים אלא תלמידי חכמים, שנאמר 'היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 498
עה ע"א12 אין נקראים חברים אלא ת"חנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלו
עה ע"א12 ואין חברים אלא תלמידי חכמיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פג
עה ע"א14 והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושליםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רסו
עה ע"א15 אין כנענים אלא לשון תגריםפנים יפות על תהלים עמ' תקיג
עה ע"א15 ואין כנענים אלא תגריםברכת טוב עמ' קנט
עה ע"א17 א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמו
עה ע"א17 סוכה לצדיקים מעורו של לויתןאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקעג
עה ע"א17 סוכה לצדיקים מעורו של לויתןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 401
עה ע"א17 סוכה לצדיקיםדבש לפי מע' ס אות י
עה ע"א17 סוכה של לויתןבני יששכר ח"ב דף מא ע"ב
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה מעורו של לויתןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעז
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לוויתן וכו'אור הצבי עמ' 109
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רמד, שג
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שס, שסא, שסב
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כ אות ה
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן שנאמר יכרו עליופרי צדיק תולדות אות ד, סוכות אות יא
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןאור אברהם - רות עמ' שנ
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רא
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 219
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שנו, שסה
עה ע"א17 עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןמכתב סופר דף יא ע"ב
עה ע"א19 צלצל, ענקעין איה ב' 190
עה ע"א21 עתידה ירושלם להיות מאורה לכל העולםבני יששכר ח"א דף פה ע"ג
עה ע"א23 תרי מלאכי ברקיעא וכו' תרי אמוראי במערבא וכו' א"ל הקב"ה להוי כדין וכדיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכו
עה ע"א23 תרי מלאכי ברקיעתא גבריאל ומיכאל וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קמה
עה ע"א23 תרי מלאכי ברקיעתא גבריאל ומיכאל וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קמה
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך, ח"א שוהם וח"א ישפה וכו'מכתב סופר דף סו ע"ב
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך איפלגו בה..אבן יהושע עמ' 122
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך וגו' חד אמר שוהם וחד אמר ישפהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סה
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך וכו' שהם וכו' ישפה וכו' ליהוי כדין וכדיןלקוטי שיחות ח"א עמ' 233, ח"ג עמ' 1073
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך וכו', חד אמר שוהם וחד אמר ישפה וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שסד
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך וכו', חד אמר שוהם וחד אמר ישפה, אמר להו הקב"ה ליהוי כדין וכדיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלח
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיךילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך, ח"א אמר שהם וח"א ישפה וכו'דובר שלום (תשסג) אות שכה
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך, ח"א שוהם וח"א ישפהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' פה-פו
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך פליגי בה תרי מלאכי וכו' כדין וכדין וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלח
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיךהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקלח
עה ע"א23 ושמתי כדכד שמשותיך פליני תרי מלאכי ברקיעא ח"א שהם, וח"א ישפהעטרת ישועה (תשסד) אות רמז להגדה ש"פ
עה ע"א23 כדכד וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שמה ע"ג, שנד ע"ד
עה ע"א23 כדכד פליגי בה תרין אמוראי בארעא וכו' ותרין מלאכי ברקיעבני יששכר ח"א דף קסד ע"ג, ח"ב דף קו ע"ג, קיז ע"א
עה ע"א23 פליגי בה תרי מלאכי וכו' חד אמר שהם וחד אמר ישפהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רכה
עה ע"א23 פליגי תרי מלאכי ברקיע גבריאל ומיכאלישראל קדושים עמ' 11
עה ע"א23 פליגי תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל, תוס' ד"ה פליגינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ד
עה ע"א23 פליגי תרי מלאכי ברקיעא וכו' ואמרי לה תרי אמוראי וכו'קשוטי כלה חי"א אות קצו
עה ע"א23 פליגי תרי מלאכי ברקיעא וכו' ואמרי לה תרי אמוראי במערבא וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תסו
עה ע"א24 פלגי בה תרי אמוראי ואמרי לה תרי מלאכי ברקיע וכו'ח"א שוהם וח"א ישפה.אמרי השכל עמ' 157
עה ע"א24 פליגי תרי אמוראי במערבא ח"א שהם וחד אמר ישפה א"ל הקב"ה ליהוי כדין וכדיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רח, רלז, שפט
עה ע"א25 ח"א שוהם וח"א ישפה וכו' להוי כדין וכדיןעיני שמואל (ראבין) עמ' טז
עה ע"א25 חד אמר שהם וחד אמר ישפהרנת יצחק - פרק חלק עמ' רנג
עה ע"א25 חד אמר שוהם וחד אמר ישפהבאר ראי (רוזן) תורה סי' יד אות ג
עה ע"א25 חד אמר שוהם וחד אמר ישפהדרשות מהר"ם שיק עמ' נה, תרעד, תרפ
עה ע"א25 חד אמר שוהם כו'משנת חיים בראשית עמ' קסד
עה ע"א25 חד אמר של שהם וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קנא
עה ע"א25 להוי כדין וכדיןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 302, 301
עה ע"א25 להוי כדין וכדין, שהם וישפהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 69, 74
עה ע"א26 ושעריך לאבני אקדחמפניני הרב עמ' רלז
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות וכו' ומעמידן בשערי ירושלים וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שמא
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רפו, שפז
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות וכו' ומעמידן בשערי ירושלים וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שלג
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות וכו' מלגלג על דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותהכנה דרבה (תשסט) עמ' כג
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וכו' ומעמידן בשערי ירושליםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שעו
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וכו' ומעמידן בשערי ירושלים וכו'בני יששכר ח"א דף קמב ע"א
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' תמט
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ל' על ל' אמותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות טז
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא אבנים טובותמסתרי ים התלמוד עמ' 111
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להביא מרגליות וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפח
עה ע"א26 עתיד הקב"ה להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רז
עה ע"א27 להביא אבנים טובותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקעה-תקעו
עה ע"א28 להעמידן בשערימשנת חיים בראשית עמ' קסז
עה ע"א28 לגלג עליו אותו תלמיד וכו' לימים הפליגה ספינתן וכו' כאשר אמרת כן ראיתי וכו' נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1050-1049
עה ע"א28 שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושליםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתטז
עה ע"א30 המלאכים מנסרים אבנים טובות לשערי ירושליםמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שעד
עה ע"א30 הראוהו מלאכי השרת מסתתין אבנים טובות לצורך בית המקדששפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קסג
עה ע"א30 חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל'פרי צדיק ראה אות י
עה ע"א30 חזי מלאכי השרת דיתבו וקא מנסרי וכו' הני למאן א"ל שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושליםקשוטי כלה ח"ט אות קסג
עה ע"א30 ראו מלאכי השרת מנסרין נסריםחכמת התורה יתרו עמ' תצ
עה ע"א33 אלמלא ראית לא האמנתאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' ריט
עה ע"א33 אלמלא ראית לא האמנתלקוטי שיחות ח"כ עמ' 543
עה ע"א33 אמר לו ריקא אלמלא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות ט
עה ע"א33 אמר לו ריקא אלמלא לא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קכ
עה ע"א33 ריקאגדולי מוסר עמ' ז
עה ע"א34 יהיב עיני׳ ביה ונעשה גל של עצמותלקוטי דיבורים עמ' 1107, 1006
עה ע"א34 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותברכת טוב עמ' מג, קא
עה ע"א34 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותמדבר יהודה (תשסב) עמ' רעז
עה ע"א34 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותקדושת לוי דף לה ע"ד
עה ע"א34 נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמותקרבן שבת (תשסח) עמ' *קצח
עה ע"א35 אדם הראשון הי' מסוף העולם עד סופואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רא
עה ע"א35 העמידו לאדם עד מאהקרבן מנחה (תשעד) עמ' קג
עה ע"א35 ואולך אתכם קוממיות מאה אמה כהיכלנזר הקדש ח"א עמ' רלח
עה ע"א35 ואולך אתכם קוממיות רמ"א ר' אמה כשתי קומות וכו' רי"א ק' אמהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 198, חי"ג עמ' 162, ח"כ עמ' 299
עה ע"א35 ואולך אתכם קוממיותכתבי רבנו בחיי עמ' תקד
עה ע"א35 ואולך אתכם קוממיותעולת ראיה א רמב
עה ע"א35 ואולך אתכם קוממיות, ב' קומותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ריא, ריב
עה ע"א35 ואולך אתכם קוממיות, ב' קומותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לו
עה ע"א35 מאתיים אמה, כשתי קומות של אדם הראשוןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קע
עה ע"א35 קוממיות כשתי קומות של אדה"ראגרא דכלה ח"ג עמ' סה
עה ע"א35 קוממיות, שתי קומותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עז, קיט
עה ע"א35 ר"מ אומר מאתיים אמה כשתי קומות של אדה"רקשוטי כלה חי"א אות רלה
עה ע"א35 שיעור קומתו של אדם הראשוןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ריד
עה ע"א38 אמר ר' יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקשלשלת הקודש עמ' קצא
עה ע"א38 אמר ר' יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקשלשלת הקודש עמ' קצא
עה ע"א38 ז' חופות לכל צדיקכור לזהב ח"ב
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות לכל צדיק וצדיק וכו' כל א' וא' נכוה מחופתו של חבירוראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות נו, ענוה פרק ה אות א
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות לכל צדיק וכו' עשן בחופה למה וכו' שכל מי שעיניו צרות בת"ח בעוה"ז מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא, וברשב"םבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקס-תקסא
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות ז' חופותדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות חופה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קע, ח"ב דף צג
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קעו, שכח
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קלח, קמו
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקילקוט עטרת צבי עמ' רד
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כז
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבעה חופות לכל צדיק וצדיקתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפב הערה 23
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבע חופותאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קז
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות שבע חופותזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ד, עשר עטרות פרק ב אות כד
עה ע"א38 שבע חופות לצדקאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לא אות ז
עה ע"א38 עתיד הקב"ה לעשות חופה לצדיקיםנזר הקדש ח"א עמ' ל, שלג
עה ע"א40 כי על כל כבוד חופה מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודו וכו', שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ב א
עה ע"א40 כי על כל כבוד חופה מלמד שכל אחד ואחר עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קטו
עה ע"א40 כל אחד ואחד עושה לו הקב"ה חופה וכו'אוהב ישראל דף שמד ע"א
עה ע"א40 הקב"ה עושה לכאו"א חופה לפי כבודואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנה ע"ב
עה ע"א40 לעת"ל כל צדיק זוכה לחופתו לעצמו וכל אחד נכוה מחופתו של חבירומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' כו, ח"ב עמ' שמ
עה ע"א40 מאי כי על כבוד חופה כו', ברש"י, ביד יוסףמכמני אשר עמ' קכג
עה ע"א40 מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו מדור בפני עצמו וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' רלח
עה ע"א40 עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה לפי כבודו וכאו"א נכוה מחופתו של חבירודרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות מג
עה ע"א40 עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק מדור בפני עצמו כדי שלא יהא אחד נכוה מחופתו של חבירואגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכד
עה ע"א41 עוה"ב לכ"א לפי דרגתולקוטי שיחות חל"ג עמ' 92
עה ע"א41 עשן בחופה למה אמר רבי חנינא שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות עיניו עשן לעולם הבאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות יא
עה ע"א41 עשן בחופה למה וכו' מלמד שכאו"א נכוה מחופתו של חבירומדבר קדמות (תשסח) עמ' קמח
עה ע"א41 עשן ואש בחופה למההמאור שבתורה (לסין)
עה ע"א42 כל מי שעיניו צרות בעוה"ז בתלמידי חכמים וכו'אבן שוהם (פינסק) עמ' 60
עה ע"א42 כל מי שעיניו צרות בת"ח בעוה"ז עיניו מתמלאות עשן לעוה"באהל יהושע (הלר) עמ' 27
עה ע"א42 כל מי שעיניו צרות בת"ח בעוה"זעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיב
עה ע"א42 מי שעיניו צרות בת"חאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' רח
עה ע"א42 מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעוה"ז מתמלאות עיניו עשן לעולם הבאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רג
עה ע"א42 שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קעו, קעז
עה ע"א42 שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות עיניו עשן לעולם הבאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רסז
עה ע"א42 שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה, מתמלאות עיניו עשן לעולם הבאשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות עב
עה ע"א43 אמר ר' חנינא וכו' זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיז
עה ע"א43 אש בחופה למה מלמד שכל א' וא' נכווה מחופתו של חבירו.אמרי השכל עמ' 112
עה ע"א43 ואש בחופה למה, אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' נט, פד
עה ע"א43 העשירים נכוין מחופתן של הת"חחכמת התורה בראשית עמ' מט
עה ע"א43 וכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירומחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 115), דובר צדק עמ' 62, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 7 (סי' לה)
עה ע"א43 כאו"א נכוה מחופתו של חבירוצל הכסף (פריד תשסג) עמ' רסה
עה ע"א43 כאו"א נכווה בחופתו של חבירותורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' נח
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירו וכו' אוי לאותה בושהשבט מוסר עמ' שכט
עה ע"א43 כל או"א נכוה מחופתו של חבירונשמת אדם עמ' קסב
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירואוהב ישראל דף לט ע"א, רפו ע"א, שמד ע"ב
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' ל
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קכד
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 217
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חברואור יהל ח"א עמ' יט, קנא
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חברושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רטז
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חברושפתי חיים מועדים ח"א עמ' קפז, רכ
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירופרדס המלך (תשסט) אות רד, תקלד
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירואור יחזקאל - מכתבים עמ' צה
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופת חבירואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' יג
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירואהל נפתלי עמ' קסג
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירואור השמש (תשסח) עמ' לט
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמה
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירומשמיע שלום עמ' קמה
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירוערבי נחל (תשסד) עמ' תשיד, תתריד
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירופנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקיא
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירוצמח דוד (סקאליע) עמ' תכד
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חברוחכמת התורה ויגש עמ' שטז
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חברומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 328
עה ע"א43 כל אחד נכווה מחופתו של חברודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ל
עה ע"א43 כל אחד נכווה מחופתו של חברומסילת ישרים פ' ד
עה ע"א43 כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוקהלת יעקב סוכות עמ' קמד, שיד
עה ע"א43 כל אחד נכוה מחופתו של חבירואור יחזקאל - מדות עמ' מא
עה ע"א43 כל צדיק נכוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפה
עה ע"א43 כל צדיק נכוה מחופתו של חבירובני יששכר ח"א דף הקדמה
עה ע"א43 כל צדיק נכוה מחופתו של חבירוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תמח
עה ע"א43 צדיק נכוה מחופת של חבירותורת חיים (ר' דובער) שמות דף קצו ע"ב
עה ע"א43 צדיק נכוה מחופת חבירורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שיא, שסו
עה ע"א43 מלמד שכל א' נכוה מחופתו של חבירודרשות הצל"ח השלם עמ' שכא
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימהעטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"ב
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קעו, קעז, תכח
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירואמרי קדוש (תשסא) עמ' פז
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשפב
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 48
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירושל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות כ, במדבר אות טז, ראה אות יז, נצבים אות ב
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חברומסילת ישרים עמ' רטז
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתובוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קלד, קצד
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חבירואור הצבי עמ' 316
עה ע"א43 מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שכט
עה ע"א43 מלמד שכל אחד נכוה מחופת חבירואור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רנה
עה ע"א43 שכאו"א נכוה מחופתו של חבירולקוטי שיחות חכ"ה עמ' 209
עה ע"א43 שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצ, תצב
עה ע"א45 ונתת מהודך וגו' זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהצפנת פענח (תשסו) עמ' כו, עט, קמא, רו
עה ע"א45 ונתת מהודך עליו וכו' פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמט, רצז, שכ
עה ע"א45 ונתת מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכח, אור תורה סי' קמט, רצז
עה ע"א45 ונתת מהודך עליו וכו' זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמהחלקם בחיים דף נט ע"ד, ס ע"א
עה ע"א45 ונתתה מהודך עליו ולא כל הודךעקבי אבירים (תשסה) עמ' שטז
עה ע"א45 ונתתה מהודך עליו ולא כל הודךילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"א45 ונתת מהודך עליוחן וכבוד דף יד ע"ב, קלט ע"א
עה ע"א45 ונתת מהודך עליו ולא כל הודךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ה, קמד
עה ע"א45 ונתתה מהודך עליו וכו' אוי לה לאותה כלימהשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יג, שמות אות טו, שמיני אות ט, פנחס אות ו, יב, עקב אות ה, לא, ראה אות יב
עה ע"א45 זקנים מה היו אומריםדרשות שבט הלוי עמ' נ
עה ע"א45 זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמהתורת חסד (סופר) עמ' קד, קלג, קלח
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו משה כפני חמהילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהמגלה עמוקות (תשסח) אופן כג, לו, נא, נב, סב, צג, צו, צז, קל, קמב, קנ, קצ, קצה, קצט, רט, ריב, רכה, רכו
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהילקוט דברי חכמים בראשית סי' נב (הקדמה)
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תח
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יושיע כפני לבנהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פח
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמהזאת זכרון (תשנב) אות קפה
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמהתורת יחיאל במדבר עמ' שפה
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שנה, שעב, מס' שבועות אות רלט
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קצב, שער האותיות אות ק ס"ק קפד
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קטו
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדור וכו' פני משה כפני חמה וכו'נועם הברכה עמ' טו
עה ע"א45 זקנים שבאותו הדורילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנד
עה ע"א45 זקנים שבדור אמרו אוי לאותה בושה וכו'לחמי תודה דף קכד ע"ב
עה ע"א45 זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע וכו'יערות דבש ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' קפב
עה ע"א45 זקנים שבדור אמרו פני משה כחמה פני יהושע כלבנהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ג, סו
עה ע"א45 זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפג ע"א
עה ע"א45 זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו, קנג
עה ע"א45 זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמהכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"ד
עה ע"א45 מהודך ולא כל הודך וכו' פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהפרי צדיק בראשית אות ב, ויצא אות ח, תרומה אות ז, פסח שני אות א, במדבר אות ו, קרח אות ו, ז, שופטים אות יג, כי תצא אות יא, *טז
עה ע"א45 מהודך ולא כל הודך מכאן שפני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהרב טוב דף קכח ע"ב, קלז ע"ג, קלט ע"ג
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהגור אריה בראשית פי"ז אות ג, הערה 25
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנה זקנים שבאותו הדור אומרין אוי לאותה בושה וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות כז
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נט
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא י, ויקרא ג, פנחס ליקוטים אות ב, דברים ג, יח
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהיין לבנון (תשסג) עמ' 45
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקנ
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצו
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהמי מרום חי"א עמ' קכז קלא
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רכא, פניני חסידות אלול יג
עה ע"א46 פני יהושע כפני לבנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' מ
עה ע"א46 פני משה ויהושעטוב טעם שמות עמ' קיז, במדבר עמ' קנז, דברים עמ' קסט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו' אוי לה לאותה בושהקרבן מנחה (תשעד) עמ' רכט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהחכמת התורה נח עמ' לו
עה ע"א46 פני משה כחמה פני יהושע כלבנהאוהב ישראל דף רמו ע"א
עה ע"א46 פני משה כחמה פני יהושע כלבנהערבי נחל (תשסד) עמ' שעא
עה ע"א46 פני משה כחמה פני יהושע כלבנהתורת יחיאל דברים עמ' לב
עה ע"א46 פני משה כפני חמהויברך דוד עמ' קנ
עה ע"א46 פני משה כפני חמהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ויהושע כלבנהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעא
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ז אות ג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' נא
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'אמרי נפתלי עמ' נא
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תטו
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 82, 63, 56, חכ"ט עמ' 255, 192
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כו ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קטו
עה ע"א46 פני משה כפני חמה וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' רלח, שח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' י
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' כח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאסופת מערכות פורים עמ' נט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנז
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהגבורות שמונים (תשסג) עמ' כט, מז
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהדרשות שמן רוקח עמ' רמו, תקה
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהישמח חיים (תשסה) מע' ד אות כב, מע' ח אות סו, מע' ל אות יא, מע' מ אות ג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהלחמי תודה דף כו ע"ב, לא ע"ב, מג ע"ב, פ ע"ב, פה ע"ב, פט ע"ב, צז ע"א, קה ע"א, קיא ע"א, קיד ע"ב, קטו ע"א, קכג ע"א, קכד ע"ב, קלג ע"א, קנב ע"א, קסב ע"ב, קעב ע"ב, ריט ע"א, רמז ע"ב, רמט ע"א
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהנזר הקדש ח"א עמ' קלח, תי
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהעבודת עבודה (תשסד) עמ' שיח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהרסיסי לילה סי' מח (עמ' 103), דברי סופרים סי' לח (עמ' 42), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' יא), 13 (סי' עד), 71 (סי' עט), קדושת השבת סי' ו (עמ' 31), ז (עמ' 39), דובר צדק עמ' 102, לקוטי מאמרים עמ' 77, *87, 89, 94, 117, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 173)
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קכו, רסא, רצג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רנא, שז, שסד
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כלבנה וכו' אוי לאותה בושהבינת ישראל (תשסו) דף יב ע"א, פט ע"א
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כלבנהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנז, רפג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כלבנהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' שב
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כלבנהעטרת ישועה (תשסד) אות נד לשבועות, אות ל לליל ר"ה, אות א לשבת שובה
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש עא אות ה, דרוש עה אות ה, דרוש קלד אות ג, דרוש קמו אות א, דרוש קמט אות ד
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'צל הכסף (פריד תשסג) עמ' רלט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 262
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהאהל רחל עמ' 547
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהאור אברהם בראשית עמ' רלה
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות כט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהאלה הדברים (ברודנא) עמ' 54
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהאמרי נועם (מועדים) סי' יב לליל ר"ה [מבן המחבר], סי' ג לפר' שקלים
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 164
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תפ, תתפג, במדבר עמ' שעו, תשעח, יהושע-שמואל עמ' קפו
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהדרך חיים (תשלה) עמ' צב
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קטו, רפג, שיב
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמי מרום חי"א עמ' קיט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שמט, תרלד
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רסא
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהנועם אלימלך (תשסא) עמ' כ
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"א
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהעוז לו בך מאמר ו אות ח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהפירוש המכבי דברים עמ' שצא
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהפנים יפות על תהלים עמ' כט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהצמח דוד (סקאליע) עמ' שנ
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהקדושת לוי דף עה ע"ב, צח ע"ג
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצ
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהקהלת משה (תשסב) עמ' קמט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שסא
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהשביב אור עמ' שלח
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסח הערה 57
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתפארת צבי במדבר עמ' שלח, שלט
עה ע"א46 פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה וכו'ויאמר מרדכי - דרשות עמ' יד
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמו ע"א, שסג ע"ב
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאודה ה' דף כד ע"ב
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סו
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעה
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קטז, קכב
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 382, פ"ב אות 208
עה ע"א46 פני משה כפני חמהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ו
עה ע"א46 פני משה כפני חמהגור אריה בראשית פל"ב אות ב, שמות פ"ב הערה 13, פי"ח הערה 90
עה ע"א46 פני משה כפני חמהגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' קיז
עה ע"א46 פני משה כפני חמהדברי הרב עמ' קב
עה ע"א46 פני משה כפני חמהדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעה
עה ע"א46 פני משה כפני חמהדרשות מהר"ם שיק עמ' תריז
עה ע"א46 פני משה כפני חמהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנג
עה ע"א46 פני משה כפני חמהזרע קודש - מועדים עמ' רצא
עה ע"א46 פני משה כפני חמהחכמת התורה בראשית עמ' יט, שכו
עה ע"א46 פני משה כפני חמהחכמת התורה ויחי עמ' רמה
עה ע"א46 פני משה כפני חמהחכמת התורה ויצא עמ' תרנט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהחלק יעקב (קנטור), חלק בראש
עה ע"א46 פני משה כפני חמהטיול בפרדס ח"א עמ' יט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קעו
עה ע"א46 פני משה כפני חמהלבני ישראל (הישן) דרוש ח
עה ע"א46 פני משה כפני חמהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קכח
עה ע"א46 פני משה כפני חמהמי מרום חי"ב עמ' ד
עה ע"א46 פני משה כפני חמהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קמב
עה ע"א46 פני משה כפני חמהנועם אליעזר שמות דף נט ע"ב, רעט ע"א
עה ע"א46 פני משה כפני חמהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כו
עה ע"א46 פני משה כפני חמהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שלח
עה ע"א46 פני משה כפני חמהרוח חיים (חיד"א) עמ' קז, רא, ריט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קצ, תכח, תשיט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נ, צד, קסה, קפח, קו, קצו
עה ע"א46 פני משה כפני חמהשער החצר (תשעב) סי' נח
עה ע"א46 פני משה כפני חמהתורת העולה ח"ג פרק ע
עה ע"א46 פני משה כפני חמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכ הערה 80, תשעז הערה 57, 59
עה ע"א46 פני משה כפני חמהתפארת משה עמ' ד
עה ע"א46 פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קה, רלא, רפז
עה ע"א46 פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש כה עמ' נז, דרוש קמז עמ' תצז, ח"ב דרוש רעז עמ' תצט
עה ע"א46 פני משה כפני חמהכוונת הלב עמ' ער
עה ע"א46 פני משהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קנג, ח"ג עמ' קצז
עה ע"א47 עשה הקב"ה עשר חופות בגן עדןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ק
עה ע"א47 עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן שנאמר בעדן גן אלהים היית וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רכג
עה ע"א47 עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה וגו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קפו
עה ע"א47 עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קפב, שלג
עה ע"א47 עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה וגו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות סח
עה ע"א48 בעדן גן אלקים הייתהכתב והקבלה בראשית פ"ג פסוק כד {"כרוב" באותו פסוק - חירם נמשל לאדם הראשון}
עה ע"א51 אמר לו הקב"ה לחירם מלך צור בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רכה
עה ע"א51 בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שנז, תתקסג
עה ע"א51 בך נסתכלתי ובראתידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קפא
עה ע"א52 בך נסתכלתי וקנסתי מיתה על אדם הראשוןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תעו
עה ע"א רשב"ם ד"ה אוישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנב
עה ע"א רשב"ם ד"ה כשתי קומותגור אריה דברים פ"ד הערה 129
עה ע"ב02 לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא וכו' שאין באין לה אלא המוזמנין להמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 158
עה ע"ב02 לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רמז
עה ע"ב02 לא כירושלים של עכשיו ירושלים של עתיד של עכשיו וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעב
עה ע"ב04 ירושלים של העוה"ז כל הרוצה לעלות עולה, של עולם הבא אין עולין אלא המזומנין להבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקיד
עה ע"ב04 ירושלים של עוה"ז כל הרוצה לעלות עולה, של עוה"ב אין עולין אלא המזומניםדרשות מנחת יצחק עמ' ער
עה ע"ב05 ירושלים לעתיד אין עולין לה אלא המזומניןדרשות מהר"ם בנעט עמ' יז
עה ע"ב05 ירושלים של עוה"ב אין עולים אלא המזומניםשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 55, 59, 69
עה ע"ב05 ירושלים של עוה"ב אין עולים אלא המזומניןישראל קדושים עמ' *110-109
עה ע"ב05 לא יעלו לה רק המזומנין להקהלת יעקב סוכות עמ' קמד
עה ע"ב06 אר"א עתידין צדיקים וכו'שפתי רננות דף סח ע"א
עה ע"ב06 אר"י עתידין צדיקיםאפוד בד דף עט ע"ג
עה ע"ב06 הצדיקים יקראו על שמו של ה' יתברךנזר הקדש ח"א עמ' כג, ח"ג עמ' רג, שפא
עה ע"ב06 הצדיקים לעתיד יהיו נקראים בשם ד'נחלת שמעון (אשכנזי) נשא סה
עה ע"ב06 הצדיקים יקראו על שמו של הקב"הבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 441, 1073
עה ע"ב06 עתידים צדיקים להקרא בשמו של הקב"הנחמד ונעים (תשסח) שלח ד"ה וזה"ש רז"ל
עה ע"ב06 עתידים צדיקים להקרא בשמו של הקב"העמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה ט, לקוטי אמרים ו
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שייקראו בשם ה'צמח מנחם דף עג ע"א
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"הצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כג, רמב, שצב, תסז, תשמג
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"הגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קיד
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"ה, דכתיב כל הנקרא בשמיזרע קודש - מועדים עמ' שיז
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"הפנים יפות על תהלים עמ' פג, שפב
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שיקראו על שמו של הקב"האור הצבי עמ' 50, 100, 195, 276, 284
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שיקראו על שמו של הקב"האור פני משה דף ג ע"א
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שנק' על שמו של הקב"ה, ורשב"ם ורגמ"ה - שיהיא שמם ה', ומהרש"א - יהי' בהם שם לווילקוטי שיחות חל"ט עמ' 211, 137
עה ע"ב06 עתידים צדיקים שנקראים על שמו של הקב"העמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמט
עה ע"ב06 עתידין צדיקים להיות נקראים בשמו יתברךחכמת התורה וארא עמ' קפב, שיח
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שייקראוכור לזהב ח"ב
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"האור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכט
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"החכמת התורה תזריע עמ' לה
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"הפרדס המלך (תשסט) אות קכח
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראו על שמו של הקב"הדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קז
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראים ע"ש של הקב"הדעת שבת עמ' קס בהערה, רפט, שמד בהערה, תלג
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"ה וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רפד, תמז
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"האביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ט, קצו, רי
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"הילקוט דברי חכמים שמות סי' רלז
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"השפע חיים - נישואין עמ' רנח
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רעו, אלף רפו
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה (ורש"י ומהרש"א)לקוטי שיחות ח"י עמ' 293, חי"ט עמ' 410
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה וכו' שנא' והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לונועם אלימלך (תשסא) עמ' קסג
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קמז, קסה
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה שנאמר כל הנקרא כשמי ולכבודי ברא תיו יצרתיו אף עשיתיושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רנח
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"האגרת הטיול (תשעה) עמ' רצב
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"האור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מה
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"האמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקמו
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרכג
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות ז
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הדרשות שבט הלוי בהקדמה אות ט
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הלחמי תודה פתיחה דף ד ע"ב, גוף הספר דף סא ע"א, ע ע"א, ע ע"ב, פה ע"ב, קכג ע"א, קעג ע"ב, רלו ע"ב, רלח ע"א, רלט ע"א, רלט ע"ב, רמט ע"ב
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"המפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תצז
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מא ע"ב
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הפרי צדיק ויגש אות ו
עה ע"ב06 עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הרסיסי לילה סי' מו (עמ' 92), נא (עמ' 115), תקנת השבין סי' ג (עמ' 12), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' קפד, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 28), ח (עמ' 50), ט (עמ' 69), יד (עמ' 105), קדושת השבת סי' ד (עמ' 24), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 215, לקוטי מאמרים עמ' 104, 153, 182, 218
עה ע"ב06 עתידין צדיקין שנקראין על שמו של הקב"האורח לצדיק עמ' קב
עה ע"ב06 צדיקים נקראו על שמו של הקב"הדרך חיים (תשלה) עמ' תשמא
עה ע"ב07 כל הנקרא בשמיגור אריה בראשית פ"א הערה 38
עה ע"ב10 ג' דברים נקראו ע"ש הקב"ה, צדיקים משיח וירושליםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשיד
עה ע"ב10 ג' נקראו על שמו של הקב"ה וכו' ושם העיר מיום ה' שמה אל תקרי שמה אלא שמהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצא
עה ע"ב10 ג' נקראו על שמו של הקב"ה ירושלים משיח וצדיקיםברכות אבי דף קכח ע"ב
עה ע"ב10 ג' נקראו על שמו של הקב"השער החצר (תשעב) סי' נה
עה ע"ב10 ג' נקראו על שמו של הקב"התאיר נרי עמ' לא
עה ע"ב10 ג' נקראו על שמו של הקב"ה וכו' צדיקים ומשיח וירושליםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 54
עה ע"ב10 ג' נקראים ע"ש הקב"האור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמט
עה ע"ב10 שלושה נקרא על שמו של הקב"ה ואלו הן צדיקים ומשיח וירושליםאור הצבי עמ' 286
עה ע"ב10 שלשה נקראו בשם ה' - צדיקים ומשיח וישראלכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 283
עה ע"ב10 שלשה נקראו ע"ש ה'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 180
עה ע"ב10 שלשה נקראו ע"ש ה'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 50
עה ע"ב10 שלשה נקראו על שמו של הקב"ה ואלו הן צדיקים ומשיח וירושלים, וברשב"םאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ט
עה ע"ב10 שלשה נקראים ע"ש הקב"השאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 100
עה ע"ב11 ומשיחטוב טעם בראשית עמ' צט
עה ע"ב11 משיח נקרא על שמו של ה'מי מרום ח"ו עמ' טז
עה ע"ב11 משיח נקרא על שמו של הקב"המכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רצז
עה ע"ב13 ירושלים על שמו של הקב"הציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' נו
עה ע"ב14 אל תקרי ה' שמהס' העיקרים (מישור) עמ' רכו
עה ע"ב15 א"ר אלעזר עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה שנאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנח, רנח
עה ע"ב15 אמר רבי אלעזר עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"השל"ה (תשנז) פרשת יתרו אות לח
עה ע"ב15 לעת"ל צדיקים - מלאכי השרת יאמרו לפניהם קדושמי מרום ח"ד עמ' קכד
עה ע"ב15 מלאכי השרת יאמרו קדוש כדרך שאומרים לפני ה'מי מרום ח"ו עמ' פה, קנה
עה ע"ב15 עתידים הצדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"הנזר הקדש ח"א עמ' עה, רפז, ח"ג עמ' שפא
עה ע"ב15 עתידים צדיקים לברוא עולמותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסא
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני ה'מי מרום ח"ח עמ' יח, חי"ב עמ' קפט
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדושאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עז ע"א
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדושאור הצבי עמ' 85
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדושאור יהל ח"א עמ' מו
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שמלאכי השרת יאמרו לפניהם שירהמי מרום ח"ח עמ' קיט, קמ, רע
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שמלאכי השרת יאמרו לפניהם שירהמי מרום חי"ג עמ' רכד
עה ע"ב15 עתידין המלאכין לומר קדוש וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכא
עה ע"ב15 עתידין צדיקים לומר לפניהם קדוש לעתיד לבואקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תפב
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש וכו' והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, וברש"ימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' סד, קג, קמה
עה ע"ב15 עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה, ורש"ימבשר טוב - חנוכה עמ' קסב
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 257
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"האור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מו
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדושדברי שמואל (תשנח) עמ' קפז
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדושדרך מצותיך (חב"ד) דף קנג ע"ב
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן "קדוש" כדרך שאומרים לפני הקב"הבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1073
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש וכו' קדוש יאמר לומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמב
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שז, מלכים עמ' שעט
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"האוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שמ, שמג
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רלג, שס
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רמט
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדושעירין קדישין השלם עמ' קעז
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרכ
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרין לפניהם קדוש וכו'קשוטי כלה ח"י אות רנב
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרין לפניהם קדוש כדרך שאומרין לפני הקב"הפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צח
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"החכמת התורה חיי שרה עמ' תקטו
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושחכמת התורה בשלח עמ' תפח
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושחכמת התורה לך לך עמ' תרט
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושחכמת התורה תצוה עמ' שג
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושעמוד הימיני (קלינמן) עמ' כה
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושערבי נחל (תשסד) עמ' תרכט
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשמג
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושקול ששון (גולדברג) חתימה
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושקומץ המנחה (צונץ) דרוש מו אות ד, דרוש קמו אות ד
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שנקראים קדושקדושת יו"ט ח"א דף מו ע"א, פו ע"ד
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רמט
עה ע"ב15 עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קמד
עה ע"ב17 והיה הנשאר בציון והנותר קדוש יאמר לוישראל קדושים עמ' 6
עה ע"ב18 לעתיד נקרא הקב"ה קדוש לעולם ועדתפארת צבי במדבר עמ' רס
עה ע"ב19 גדולת ירושלים ובהמ"ק בעתידמבוא התלמוד פכ"ג עמ' שכט
עה ע"ב19 ירושלים גבוה ג' פרסאותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' כב, דש
עה ע"ב19 עתיד ה' להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלהמי מרום ח"י עמ' ס
עה ע"ב19 עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שלז, שמג
עה ע"ב19 עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קסז
עה ע"ב19 עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאותאור הצבי עמ' 159
עה ע"ב19 עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים שלש פרסאות למעלה וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שסג
עה ע"ב19 עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים שלש פרסאות למעלהארצות החיים (עטייה) עמ' 107
עה ע"ב19 עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים שלש פרסאות למעלהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1079
עה ע"ב19 עתידה ירושלים שתגבה שלשה פרסאות למעלהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתכג
עה ע"ב19 עתידה ירושלים שתגביה ג' פרסאותאור הצבי עמ' 244
עה ע"ב19 עתידה ירושלים שתהא גבוה שלש פרסאות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שפ
עה ע"ב20 וראמה וישבה תחתיה, שלעתיד לבא יהיה בית המקדש גדול כמו ירושלים, וירושלים בארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולועמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה כד
עה ע"ב23 ירושלים קמייתא ג' פרסי הויאישא מדברותיך - מגילה עמ' ריז
עה ע"ב23 ירושלים קמייתא תלתא פרסי הויאפרי צדיק וישלח אות ח
עה ע"ב26 האי עיבא תלתא פרסא מידלי מארעאנזר הקדש ח"א עמ' רעא
עה ע"ב27 אמר רבי חנינא בקש המקום ברוך הוא ליתן את ירושלם במדה, שנאמר וכו' אמרו מלאכי השרת, רבונו של עולם הרבה כרכים בראת באומות העולם ולא נתת מידה, ירושלם ששמך בתוכה וצדיקים וכו'ארוחת תמיד עמ' תז ע"א ד"ה והנה
עה ע"ב28 ביקש הקב"ה לתת את ירושלים במרה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' לד
עה ע"ב30 אמרו מה"ש לפני הקב"ה רבש"ע הרבה כרכים בראת בעולמך וכו' ולא נתת מדת ארכן וכו' ירושלים ששמך בתוכה וכו' אתה נותן בה מדהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שלח, שמט, שנ
עה ע"ב30 אמרו מלאכי השרת רבש"ע הרבה כרכים עשית ולא נתת מדת ארכן ומדת רחבן ולירושלים כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רכז, רפא
עה ע"ב30 הרבה כרכים עשית ולא נתת להם מדה לירושלים ששמך ובית מקדש בו אתה נותן מדה, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תז
עה ע"ב31 ולירושלים ששמך בתוכה ובית מקדשך בתוכהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רנג
עה ע"ב31 ולירושלים ששמך בתוכה וכו' - מהרש"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תג, תנט
עה ע"ב31 ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה - אתה נותן בה מדהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 469
עה ע"ב33 פרזות תשב כו'משנת חיים בראשית עמ' דש
עה ע"ב34 אלף טפףהכתב והקבלה בראשית פמ"ז פסוק יב
עה ע"ב34 טפ"ף גינאותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תעו, תקי
עה ע"ב34 להוסיף על ירושליםמשנת חיים בראשית עמ' קסו
עה ע"ב34 לעתיד לבוא תתרחב ירושליםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 158
עה ע"ב34 עתיד הקב"ה להוסיף על ירושליםמרפא לשון עמ' קלד
עה ע"ב41 ספינה עד שימשוך את כולהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צו, קיט
עה ע"ב42 בהמה נקנית בשתי דרכיםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שנא
עה ע"ב מהרש"א - מקדש דלעתיד יהיה כירושלים דהשתא אור אברהם דברים עמ' ל, ריח, שטו
עה ע"ב מהרש"א, ירושלים חומת אשאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לז אות ג
עו ע"א אותיות נקנות במסירה, ובדין מכירת שטרותאבן שהם (וינמן) עמ' צט [הלכה]
עו ע"א תוס' ד"ה ספינהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכא
עו ע"ב תוס' ד"ה קני לךאבן שהם (וינמן) עמ' קלא [הלכה]
עו ע"ב תוס' ד"ה קני לךדרכי חושן עמ' שסח [הלכה]
עו ע"בטבעות זהב ח"א דף מד ע"ג, לה ע"א [הלכה]
עז ע"א זכו בשדה זואבן שהם (וינמן) עמ' לו [הלכה]
עז ע"ב הדמים מודיעיםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' שיד
עז ע"ב הדמים מודיעיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רפא
עז ע"ב לא אמרינן הדמים מודיעיםחכמת התורה תולדות עמ' רנה
עז ע"ב מוכר לחבירו בקר וצמד ביחד ואמר הבקר בעד י' מנים והצמד בעד י' מנים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרח
עח ע"א בטול מקח כשהדעת טועהטבעות זהב ח"א דף סג ע"א [הלכה]
עח ע"א אבל בכדי שאין הדעת טועה לא אימור מתנה יהב להברכת שלמה חו"מ עמ' רי [הלכה]
עח ע"א סתם חמור למשאוי קאינצח ישראל (הרטמן) עמ' תי הערה 101
עח ע"ב19 המוכר את החמור מכר כו'מכמני אשר עמ' קכג
עח ע"ב23 פרה מניקה אני מוכר לךאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמ
עח ע"ב23 פרה מניקה אני מוכר לךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קפא
עח ע"ב24 ואמאי קרו ליה סיח שמהלך אחר סיחה נאהפרי צדיק ויחי אות יב, חקת אות ד, דברים אות ג
עח ע"ב25 א"ר שמואל בר נחמן אמר ר' יוחנן וכו' המושלים אלו המושלים ביצרםזאת זכרון (תשנב) אות קסג
עח ע"ב25 דכתיב על כן יאמרו המושליםפירושי ראשונים
עח ע"ב25 מאי דכתיב 'על כן יאמר המושלים בואו חשבון וגו" המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון וכו'מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 47
עח ע"ב25 מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים באו חשבוןאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קא
עח ע"ב25 מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים באו חשבוןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ד
עח ע"ב25 מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון וכו', המושלים אלו המושלים ביצרםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' קג
עח ע"ב25 מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וכו' הפסד מצוה כנגד שברה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תנה
עח ע"ב25 מאי דכתיב על כן יאמרו המושליםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלא
עח ע"ב25 מאי דכתיב על כן יאמרו המושליםילקוט הגרשוני ח"ב
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים - אלו המושלים ביצרם וכו'אלומת יוסף דף ז ע"א
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים - ביצרםכרם פתחיה גפן יב שריג ו
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים - המושלים ביצרם וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רא-רה
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' לד
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםקדושת יו"ט ח"א דף קכח ע"ב, ח"ב דף ט ע"ד
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים בואו חשבון - המושלים ביצרםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קע
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים בואו חשבון אלו המושלים ביצרם וכו' חשבונו שלפרי צדיק חקת אות ד, פנחס אות טז, דברים אות ג
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים בואו חשבון אלו המושלים ביצרםדברי סופרים סי' כו (עמ' 20), צדקת הצדיק סי' סח, דובר צדק עמ' 33
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים בואו חשבוןחכמת התורה בשלח עמ' שלו
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם באו ונחשב חשבונו של עולםשבט מישראל (פרידמן) עמ' רסו
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מג, נ
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולםדברי יונה ח"א עמ' רח, שנ
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולםרב טוב דף יח ע"ד
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולםשרגא המאיר על התורה עמ' שפג
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבוןמסילת ישרים עמ' קפח
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם וכו' בואו ונחשוב בחשבונו של עולםיערות דבש ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' יג
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרם וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פז
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות א
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים ביצרםיד אהרן עמ' קמז
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' מב
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים וגו'. המושלים, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקיב
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים וכו' אלו המושלים ביצרםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עח
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים וכו' בואו חשבון בואו ונחשוב וכו'שמועה טובה דף נג ע"א
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים וכו' המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ערב, תנו
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים וכו' המושלים ביצרם וכו' בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות, הקדמה פרק לב
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושליםהמאור שבתורה (לסין)
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושליםמסילת ישרים פרק ג
עח ע"ב25 על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיט, קצו, ריג
עח ע"ב25 על כן יאמרו וכו' המושלים ביצרם וכו' בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' קט
עח ע"ב26 אלו המושלים ביצרםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' יג
עח ע"ב26 אלו המושלין ביצרןדברים אחדים (תשמו) עמ' רו
עח ע"ב26 בואו ונחשב חשבונו של עולםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רי
עח ע"ב26 בואו ונחשב חשבונו של עולםאמרי חמד ח"א דף ז ע"א
עח ע"ב26 בואו ונחשב חשבונו של עולםגדולי מוסר עמ' פה
עח ע"ב26 בואו ונחשב חשבונו של עולםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סו
עח ע"ב26 בואו ונחשוב חשבונו של עולם כו'אבן פינה עמ' 64
עח ע"ב26 בואו ונחשוב חשבונו של עולם+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמב
עח ע"ב26 בואו ונחשוב חשבונו של עולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריד
עח ע"ב26 בואו ונחשוב חשבונו של עולםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קיב
עח ע"ב26 בואו ונחשוב חשבונו של עולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמח
עח ע"ב26 בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרהפרדס המלך (תשסט) אות תקלד
עח ע"ב26 בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולםבישורון מלך ח"א עמ' שנז
עח ע"ב26 בואו חשבון - בואו ונחשוב חשבונו של עולםחוסן יהושע מאמר ב פ"ח עמ' רמח
עח ע"ב26 בואו חשבון - בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 126-200
עח ע"ב26 בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולםמאורי שערים עמ' קלא, קנ, קעא
עח ע"ב26 בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' כה, קלז, רחצ, שכד, שעו
עח ע"ב26 בואו חשבון וכו'בית ישי - דרשות עמ' קלו
עח ע"ב26 בואו חשבון לחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ג
עח ע"ב26 בואו חשבוןאור יהל ח"א עמ' לט
עח ע"ב26 בואו חשבוןמסילת ישרים פ' ג
עח ע"ב26 בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו' ותאכל את שאינן מחשביןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצ, קצב
עח ע"ב26 בואו נחשב חשבונו של עולםברכת דוד עמ' קכח
עח ע"ב26 בואו נחשוב חשבונו של עולםתאומי צביה עמ' רפט, שלח
עח ע"ב26 המושלים - אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון - בואו ונחשוב חשבונו של עולםצל הכסף (פריד תשסג) עמ' קכו
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קמח
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבוןאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רמב
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצו-ז
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרםבת עין (תשסז) עמ' שע
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצג
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרםמקור חיים (תשסו) עמ' רלח
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרםנועם אלימלך (תשסא) עמ' מא
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולםס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רסט, רעו-רעח
עח ע"ב26 המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולםדרשות שמן רוקח עמ' שפה
עח ע"ב26 המושלים ביצרםעבודת יצחק בראשית עמ' קסא
עח ע"ב26 יאמרו המושלים א"ר אלו המושלים ביצרם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' נד, קי
עח ע"ב26 יאמרו המושלים בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' מז, רכז
עח ע"ב26 יאמרו המושלים ביצרםדרשות שבט הלוי עמ' פז
עח ע"ב27 הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידהאור יחזקאל - מדות עמ' כז, נד
עח ע"ב27 הפסד מצוה כנגד שכרה, וכל העניןאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' נ, שנט, שעו
עח ע"ב27 חשבונו של עולםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 244
עח ע"ב27 חשבונו של עולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפה, תמ, תסח
עח ע"ב27 תבנה ותכונן עיר סיחוןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תפז
עח ע"ב28 אם משים עצמו כעיר ההולך אחר שיחה נאה וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' רצ
עח ע"ב28 ותכונן - לעולם הבאישמח חיים (תשסה) מע' כ אות טז
עח ע"ב28 סיחון הוא סיחה נאהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' מז
עח ע"ב28 סיחון לשון סיחה נאהאור השמש (תשסח) עמ' צט
עח ע"ב28 סיחון שהלך אחר סיחה נאהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קו
עח ע"ב28 עיר סיחון אם משים אדם עצמו לעיר זה שמהלך אחר סיחה נאהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עט
עח ע"ב28 עיר סיחון, אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שה
עח ע"ב28 עיר סיחון, אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצו
עח ע"ב28 עיר קטנה ואנשים בה מעטלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קד
עח ע"ב28 תבנה - בעולם הזהישמח חיים (תשסה) מע' ב אות מד
עח ע"ב29 אש יצאה מחשבון מן המחשבין ותאכל את שאינו מחשביןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ג
עח ע"ב29 המהלך אחר סיחה נאהקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קפד
עח ע"ב29 יצר הרע נקרא סיחון מלך חשבון ע"ש שיחו נאהנחלת שמעון (אשכנזי) דברים צג
עח ע"ב29 כי אש יצאה מחשבון, אש יצאה ממחשבין ותשרוף לאותן שאינן מחשביןפרדס המלך (תשסט) אות תקלד
עח ע"ב29 כעיר זה שהולך אחר שיחה נאהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קסז
עח ע"ב30 ולהבה מקרית סיחון מקרית צדיקים שנקראו שיחיןפרי צדיק חקת אות ד
עח ע"ב30 ולהבה מקרית סיחון שיחה נאהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנא
עח ע"ב30 ולהבה מקרית סיחוןאמרי יוסף בראשית דף נב ע"ד
עח ע"ב30 תצא אש ממחשבים ותאכל את האינם מחשביםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' צא
עח ע"ב30 תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינם מחשביןאור יהל ח"א עמ' קנא-קנב
עח ע"ב30 תצא אש ממחשבין חשבונו של עולם ותאכל את שאינם מחשביםאורחות דוד עמ' נז
עח ע"ב30 תצא אש ממחשביןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לא אות ז, סדרות סי' כז אות ג
עח ע"ב30 תצא אש ממחשביןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לד
עח ע"ב30 תצא אש מן המחשבין ותאכל את שאינן מחשביןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תב
עח ע"ב32 בעלי במות ארנון - גסי הרוחכרם יהושע (ולרשטיין) דף נד ע"א-ע"ב
עח ע"ב33 ונירם - אמר רשע אין רםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 175
עח ע"ב33 ונירם אבד חשבון אבד חשבונו של עולםחוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעב
עח ע"ב33 ונירם אמר רשע אין רם אבד חשבון אבד חשבונו של עולם וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רסג
עח ע"ב33 כל המתגאה נופל בגיהנםדברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
עח ע"ב33 מי יציל אותך מלהט הים הבא הבוער כתנורחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסז
עח ע"ב רש"י - אש יצאה ממחשבין ותשרוף לאינן מחשבין, כדאמרי' כל אחד נכוה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקלד
עח ע"ב מהרש"א - אש יצאה מן המחשבין ע"ד לא זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ג
עט ע"א02 עד מידבא עד שידאיב נפשותיהםעבודת יצחק בראשית עמ' קסא
עט ע"א03 אמר רב יהודה אמר רב כל הפורש מדברי תורה כו'מכמני אשר עמ' קכד
עט ע"א04 המרפה עצמו מדברי תורהכרם פתחיה גפן יב שריג ד
עט ע"א04 הפורש מדברי תורהמשנת חיים דברים עמ' נח, סב
עט ע"א04 הפורש מתורה אש אוכלתוהמאור שבתורה (לסין)
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שעט
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתודברי יהושע מאמר א פ"ב עמ' יז
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קעז
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתוחוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעד
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתונתיבות עולם ח"א עמ' סב
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתועיוני רש"י במדבר עמ' קסח
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתושם דרך - כתר תורה עמ' קעד
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שלו
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנג הערה 30
עט ע"א04 כל הפורש מדברי תורה אש של גיהנם אוכלתועטרת צבי (טאקסין) דף מא ע"א
עט ע"א04 כל הפורש מן התורה אש אוכלתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות ד
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מדברי תורה ועוסק בדברי שיחהנפש החיים (תשמג) עמ' 154
עט ע"א07 הפורש מד"ת נופל בגיהנוםמי מרום ח"ז עמ' מא
עט ע"א07 הפורש עצמו מד"ת וכו'יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"א
עט ע"א07 כל המרפה עצמו בד"ת נופל בגיהנםיסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"א
עט ע"א07 כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגהינםנפש החיים (תשמג) עמ' 154
עט ע"א07 כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תצו, דברים עמ' תשמט
עט ע"א07 כל המרפה עצמו מדברי תורה, נופל בגיהנם וכו' בעמקי שאול קראיהשירי משכיל כלל ג פרט ג
עט ע"א07 כל הפורש מד"ת נופל בגיהנום. מהאש יצאו והאש תאכלםאודה ה' דף כג ע"ב
עט ע"א07 כל הפורש עצמו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' פה, פח, קלח, תקנ
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 360
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות יא
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מד"ת נופל לגיהנם - אש אוכלתודרשות שבט הלוי עמ' רא
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנוםתורת יחיאל במדבר עמ' רמה
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קעז, ריט
עט ע"א07 כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל לגיהנםאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפט
עט ע"א15 הקדיש בור מלא מים וכו' הקדיש בור ואח"כ נתמלא מיםלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
עט ע"א15 הקדיש בור מלאה מים, ובראשונים שםברכת שלמה חו"מ עמ' נט [הלכה]
עט ע"א18 הקדיש בור ונתמלא מים אין מועלין במים וכו'דברי יונה ח"א עמ' ריט
עט ע"א רמב"ן ותוס' ד"ה ואיןמפניני הרב עמ' שצא
עט ע"א תוס' ד"ה ואין ובחידושי הרמב"ןדגלי יהודה דרוש ב אות ד
עט ע"ב הקדיש שובך ואח"כ נתמלא יונים בריקנין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כה ע"ב
עט ע"ב יד להקדשטבעות זהב ח"א דף לב ע"א וע"ג, לד ע"א [הלכה]
עט ע"ב תוס' ד"ה ורבי אלעזרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
פ ע"א דבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולםיערות דבש ח"ב עמ' סו
פ ע"א רשב"ם ד"ה הלוקח פירות שובךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נז, צח
פ ע"א רשב"ם, יונה מרבה בולדות בכל חודשאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמז
פ ע"ב בתולת השקמה - שלא נקצצה מעולםפירושי ראשונים
פ ע"ב צדיק כתמר יפרח וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסז, תלג
פ ע"ב צדיק כתמר יפרח שעושה פירותפנים יפות על תהלים עמ' שלח, שלט
פ ע"ב צדיק כתמר יפרח אי מה תמר שאין גזעו מחליף ת"ל כארזקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפא
פ ע"ב אם נאמר ארז למה נאמר תמרחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
פ ע"ב אם נאמר תמר למה נאמר ארז כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' כד
פ ע"ב תמר אינו מחליף את גזעו וארז מחליף גזעודרשות שמן רוקח עמ' קלח
פ ע"ב מה בין תמר לארזדברי שמואל (תשיג) עמ' יד
פ ע"ב רשב"ם - שלא יוליד בן כמותורנת יצחק תענית עמ' רט
פ ע"ב תוס' ד"ה ראוייןנזר הקדש ח"ב עמ' תשמז
פא ע"א03 הקונה שתי אילנות וכו' הרי זה לא קנה קרקע וכו' קנה שלשה קנה קרקע וכו' הקונה שתי אילנות וכו' מביא ואינו קוראנועם אלימלך (תשסא) עמ' שצח
פא ע"א03 הקונה שתי אילנות וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שעא
פא ע"א08 העולה מן הגזע ומן השרשין שלודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
פא ע"א12 מחייב היה ר"מ אף בלוקח פיחת מן השוקרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רעז
פא ע"א13 אף בלוקח פירות מן השוקאמרי נפתלי ח"א עמ' לא
פא ע"א18 אדמתך ולא אדמת נכריבאר ראי (רוזן) תורה סי' כט אות א
פא ע"א18 והא כתיב אדמתך למעוטי אדמת עכו"ם, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יא
פא ע"א19 אשר נתתהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יא
פא ע"א20 הקונה אילן אחד וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' צא
פא ע"א20 הקונה אילן אחד בתוך של חבירו מביא ואינו קורא וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שיג
פא ע"א רשב"ם ד"ה מחייב להביא ביכורים בלוקח פירות שבאילןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשו
פא ע"א תוס' - גר אינו יכול להיות שליח ציבור לר"ת, והר"י חולקאור אברהם דברים עמ' רסט
פא ע"א תוס' בדין גר וברמב"ן שםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיט
פא ע"א תוס' ד"ה ההוא דבכורים לא נחשב מצוה התלוי' בארץלקוטי שיחות חל"ד עמ' 149
פא ע"א תוס' ד"ה ההואאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קלא
פא ע"א תוס' ד"ה ההואאבן ישראל על התורה עמ' צא
פא ע"א תוס' ד"ה ההואגור אריה דברים פכ"ו הערה 14
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטי - במאי דלא הניח ר"ת ז"ל לגרים לברך ברכת הזימוןשנות ימין דף עה ע"ג
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטי וכו' דשפיר מצי אמר גר לאבותינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנה
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטי עכו"ם וכו' גר מביא וקוראישראל קדושים עמ' 57
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטי רבני קיני מביאים וקורץלקוטי שיחות חל"ד עמ' 150
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטידרשות מהר"ם בנעט עמ' קעד
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטייד יצחק עמ' רסו ס"ק א [הלכה]
פא ע"א רמב"ן - אב המון גוים נאמר לגבי שלשת האבות אור אברהם ברכות עמ' קעא
פא ע"א רמב"ן - כל האבות נקראו אב המון גוים אור אברהם דברים עמ' ער
פא ע"א רמב"ן - שהגרים בני אברהם ראויים לירושה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 87
פא ע"א רמב"ן ורשב"א, גר מביא וקורא כי אברהם אב המון גוים כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכח
פא ע"א רמב"ןהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יא
פא ע"א רשב"א וריטב"א, פיחת מן השוק, פירוש פיחת של ביכוריםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רעח
פא ע"ב באילן אחדהכתב והקבלה ויקרא פכ"ח פסוק טז
פא ע"ב הקונה ב' אילנות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' לא
פא ע"ב ספוקי מספקי ליהדרכי חושן עמ' ש"ע [הלכה]
פא ע"ב ולקחת מראשית כל פריקרן פני משה ח"א עמ' רמ
פא ע"ב רשב"ם ד"ה כל הראויבנין אפרים עמ' לה [הלכה]
פא ע"ב רשב"ם ד"ה ולקחת דיכול לומר הנה הבאתיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסט
פא ע"ב רשב"םחכמת התורה שמיני עמ' רנ
פב ע"א מכדי פסוקי נינהודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיז
פב ע"א מכדי פסוקי נינהו ליקרי וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רנו
פב ע"א דמחזי כשיקראתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ז
פב ע"א שטמ"ק בשם הרא"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' לח, רכא
פב ע"ב כמלוא אורה וסלוברכת טוב עמ' פט
פב ע"ב כמלוא אורה וסלושל"ה (תשנז) פרשת בלק אות יג
פג ע"א אפילו הכי מעשה עדיףהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצ
פג ע"ב ויכוח המוכר שטוען טוב, ללוקח שטוען רע וברשב"םהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף א ע"ב
פג ע"ב שחמתית ונמצא לבנהנטריקן (תשעד) עמ' ריא
פג ע"ב רשב"ם - אם רע רע יאמר הקונה, וממילא טוב טוב יאמר המוכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף א ע"ב
פג ע"ב רשב"ם ד"ה אין אחדחכמת התורה תולדות עמ' רנב
פד ע"א13 דס"ד אמינא משום דכתיב רע רע יאמר הקונהילקוט עטרת צבי עמ' צו
פד ע"א14 רע רע יאמר הקונה טוב יאמר המוכרחכמת התורה ויצא עמ' שכז
פד ע"א14 רע רע יאמר הקונהזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות סב
פד ע"א14 שחמתית ונמצא לבנהנטריקן (תשעד) עמ' ריא
פד ע"א15 אמר רב פפא מדקתני לבנה ש"מ האי שמשא סומקת היאדברי סופרים סי' לח (עמ' 42)
פד ע"א15 אמר רב פפא מדקתני לבנה ש"מ האי שמשא סומקת היאפרי צדיק ר"ח תמוז אות ד, קרח אות ו
פד ע"א16 הא שימשי סמיקתאצמח מנחם דף עט ע"ב
פד ע"א16 הא שמשא סומקתי הוא וכו'דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
פד ע"א16 האי שימשא דסמקא צפרא ופניא וכו' ובתוס' ד"ה בצפראנזר הקדש ח"א עמ' תט, תי
פד ע"א16 האי שימשא סומקא היא כו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שנא
פד ע"א16 האי שימשא סומקתא היאנטריקן (תשעד) עמ' קפו
פד ע"א16 האי שמשא סומקתי היא וכו'מכתב סופר דף פח ע"א
פד ע"א24 חמה סמקא בשחרית וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רלב
פד ע"א24 למה החמה בבוקר פניה אדומים וכו'כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנ
פד ע"א רשב"ם - טוב טוב יאמר המוכראמרי יוסף דברים דף כב ע"א
פד ע"ב המוכר פירות לחברו משך ולא מדד קנה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שעא
פד ע"ב ובחצר שהיא של שניהםאז שמח עמ' רעא
פה ע"א כליו של אדם קונין לו שלא מדעתו מדין חצרולחמי תודה דף קצה ע"א
פה ע"א רשות נפקד למפקידטבעות זהב ח"א דף יג ע"ג, יד ע"א [הלכה]
פה ע"ב כליו של לוקח ברשות מוכראדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 112
פה ע"ב תוס' ד"ה כגט וברא"שבנין אפרים עמ' קלד [הלכה]
פו ע"ב כור בשלושיםשמחה לאיש דף נב ע"ג-ע"ד
פו ע"ב כור בשלשים סאה בסלעבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ה אות א
פו ע"ב ת"ש השוכר את הפועל וכו' זלזולי בשכירות מי אסור וברשב"םדרך ישראל סי' ז ס"ק ב, יא [הלכה]
פו ע"ב תוס' ד"ה דינרדרך ישראל סי' ז ס"ק ח [הלכה]
פז ע"א נותן לפועל מעות מקודםאבן ישפה עמ' 77
פז ע"א קמא קמאדרך ישראל סי' ז ס"ק טו [הלכה]
פז ע"א נשברה החבית נשברה לסרסורמגלה עמוקות (תשסח) אופן סג
פז ע"א וחייב להטיף לו שלש טיפין וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' שכג
פז ע"א וחייב להטיף לו שלש טיפין וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צח
פז ע"ב השולח את בנו אצל חנווני וכו' בזמן שהצלוחית ביד התינוקשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלט
פז ע"ב השולח בנו אצל חנוניאבן שהם (וינמן) עמ' ריט [הלכה]
פז ע"ב שלח בנו אצל חנוני ונשבר הצלוחית פטור החנוני וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכה
פז ע"ב תוס' ד"ה הלוקחטבעות זהב ח"א דף נג ע"ג [הלכה]
פז ע"ב תוס' ד"ה הלוקחשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קעה
פח ע"א03 אנקיט לה נגרא ברייתאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
פח ע"א09 הנוטל כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי הוא רקייצי דמיהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכג
פח ע"א16 א"א מקדיש דבר שאינו שלושער החצר (תשעב) סי' קכח
פח ע"א22 הכא בירא שמים עסקינן וכו', דקיים בנפשיה ודובר אמת בלבבובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצח
פח ע"א22 הכא בירא שמים עסקינן, כגון רב ספרא דקיים בנפשיה ודובר אמתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמג
פח ע"א22 משום דגמר בלבו לקנותלקוטי שיחות חל"ד עמ' 56
פח ע"א23 ודובר אמת בלבבומוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
פח ע"א23 מדתו של רב ספראמכתב מאליהו חלק ב עמ' 37
פח ע"א24 הסיטון מקנח מדותיו אחת לשלושים יום וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק ז
פח ע"א24 הסיטון מקנח מדותיו אחת לשלשים יוםמסילת ישרים עמ' שע
פח ע"א רשב"ם - לכך החסידים הראשונים היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבםאורחות צדיקים שער אמת עמ' קלא
פח ע"א רשב"ם ד"ה למעוטיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנ
פח ע"ב02 אם הוא מודד יין וכו' או איזה דבר שיהיה לא יצמצםאורחות צדיקים שער נדיבות עמ' קד
פח ע"ב06 אבן שלמה וצדקדרשות שבט הלוי עמ' כא
פח ע"ב06 צדק משלך ותן לוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמ
פח ע"ב06 צדק משלך ותן לורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תכז
פח ע"ב20 גדול ענשןהכתב והקבלה שמות פט"ו פסוק טז
פח ע"ב20 עונשן של מדות קשה מאודבת עין (תשסז) עמ' קצד
פח ע"ב20 קשה עונש מידות מעריותהמאור שבתורה (לסין)
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריז, מועדים (תשנט) עמ' קמה, קס
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות י
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות וכו', וברשב"םבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קיח
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותלחמי תודה דף קכה ע"א
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מענשן של עריותמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שע
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעריותזכרון דברים (תשנט) עמ' קעה
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדותאשל חיים ח"א עמ' קכא
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדותבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ז אות א
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותגור אריה דברים פכ"ה אות כד
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותמסילת ישרים עמ' שסט
פח ע"ב20 קשה עונשן של מדות יותר משל עריות ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' מז
פח ע"ב20 גדול עונשן של מידות יותר מעונשן של עריותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 25
פח ע"ב22 ומאי משמע דהאי "אל" קשה הואאורח לצדיק עמ' סה, קלג, קמז
פח ע"ב27 א"ר לוי קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוהדרשות ר"י מסלוצק עמ' לה
פח ע"ב27 קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה וכו', וברשב"םבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' מד-ה, במדבר עמ' קיח
פח ע"ב27 קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוהאור הרעיון עמ' פד, צג
פח ע"ב27 קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוהמסילת ישרים עמ' שנב
פח ע"ב27 קשה גזל הדיוט יותר מגזל הקדששני המאורות (תשסח) עמ' קלג
פח ע"ב27 קשה גזל הדיוט מגזל גבוהאוצרות הראיה עמ' 811
פח ע"ב27 קשה גזל הדיוט מגזל גבוהילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב29 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' ומשה ברכם בשמונה וקללם בכ"במבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כו, קסח
פח ע"ב29 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מדת בשר ודםדרשות אל עמי דרוש ד
פח ע"ב29 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בו"דאור הצבי עמ' 171
פח ע"ב29 לא כמידת הקב"ה מידת בו"דגור אריה דברים פי"א הערה 112
פח ע"ב29 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תלט
פח ע"ב30 הקב"ה בירך ישראל בכ"ב וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות טז
פח ע"ב30 הקב"ה ברך ישראל בכ"ב וקללן בח'אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסז, תרעא
פח ע"ב30 הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמונה וכו' ואילו משה רבינו ברכן בשמונה וקללן בעשרים ושתים וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנח-קנט
פח ע"ב30 הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמונה וכו' ואילו משה רבינו ברכן בשמונה וקללן בעשרים ושתים וכו'בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קיח
פח ע"ב30 הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמונהגור אריה דברים פכ"ח הערה 23
פח ע"ב30 הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמונהפרי צדיק בחוקותי אות ז
פח ע"ב30 הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' שמא הערה 14
פח ע"ב31 וקללן בשמונה כו'משנת חיים דברים עמ' תקיח
פח ע"ב31 קילל הקב"ה את ישראל בשמונה קללותנצח ישראל (הרטמן) עמ' שנב הערה 111
פח ע"ב34 משה רבינו ברכן בח' וקללן בכ"באמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלב
פח ע"ב34 משה רבינו קללם בכ"ב אותיותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לז אות א
פח ע"ב תוס' ד"ה התםמשנת חיים דברים עמ' תקיח, תקכ
פח ע"ב תוס' ד"ה וקללם - ולכך נמי לעולם אנו קורים במדבר לפני עצרת כדי להפסיק בה בין קללות דאם בחקותי לעצרתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות במדבר יב
פח ע"ב מהרש"א - לכך נאמרה בל' רביםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
פט ע"א לא יהיה לך בביתך וכו'קול ששון (גולדברג) אות יא
פט ע"א מעמידים אגרדמין על המדותזכרון דברים (תשנט) עמ' קצב
פט ע"א מעמידין אגרדמין בין למדותדרשות שבט הלוי עמ' מז
פט ע"א מעמידין אגרדמין למידותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמג
פט ע"א רשאים ב"דנפש הרב עמ' רסז
פט ע"א רשב"ם סוף העמודאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קב
פט ע"ב12 לא ימחוק בבת אחת וכו' שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ירינושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות ג
פט ע"ב16 אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' סה
פט ע"ב16 אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרדרשות שמן רוקח עמ' תלח
פט ע"ב16 אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח
פט ע"ב16 אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעג
פט ע"ב16 אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 259
פט ע"ב16 אוי לי אם אומר וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קמ
פט ע"ב16 אוי לי אם אומרדברים אחדים (תשמו) עמ' רח
פט ע"ב16 אוי לי אם אומרשער ראובן עמ' רלו
פט ע"ב18 פן יאמרו אין חכמים בקיאין במעשי ידיהםאור יחזקאל - מכתבים עמ' נג
פט ע"ב21 וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםדובר צדק עמ' 72
פט ע"ב21 ישרים דרכי השםבית ישי - דרשות עמ' קא, קעג
פט ע"ב21 צדיקים ילכו בם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיא, תקיג, תקיד
פט ע"ב21 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ז אות א
פט ע"ב22 לא תעשו עוול זאת מידת קרקעהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה ובסגנון
פט ע"ב22 פושעים יכשלו בם - בדברי תורהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב אות ב
פט ע"ב23 במידה זו מידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פז
פט ע"ב26 שלא ירתיחרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקלד
פט ע"ב31 אסור לאדם שישהה מדה חסרהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מה ע"ב
פט ע"ב40 שמונה מדות יבש ותשעה מדות לחזכרון דברים (תשנט) עמ' קצה
פט ע"ב רשב"ם - האיסור בעביט וכו' אינו מה"תלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 151
פט ע"ב רשב"םבנין אפרים עמ' קח [הלכה]
צ ע"א כהנים זריזין הןלחמי תודה דף כט ע"א
צ ע"א אין מוסיפין על המדות יותר משתותדובר צדק עמ' 15
צ ע"א זבן וזבין תגרא איקרישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שט
צ ע"א והשקל עשרים גרה ורשב"ם ד"ה השקל שקל היינו סלעעטרת ישועה (תשסד) אות א לפורים
צ ע"א והשקל עשרים גרה, ורשב"ם ד"ה השקל, שקל היינו סלעאמרי נועם (מועדים) סי' יב לפורים [מבן המחבר]
צ ע"א תוס' ד"ה והשקל וכו' כנגד ברכת כהנים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעג, תתפה
צ ע"ב מנה של קודש כפול היהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנד
צ ע"ב מנה של קודש כפול היהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 251
צ ע"ב מנה של קודש כפול היהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 339 227 ,144 ,31
צ ע"ב שתותא מלבר וכו'קשוטי כלה ח"י אות רעג
צ ע"ב אוצרי פירותשער ראובן עמ' ש
צ ע"ב ומפקיעי שערים עליהם הכתוב אומר וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קלג
צ ע"ב עושה אדם את וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קיג
צ ע"ב אין אוצרים פירות דברים שיש בהם חיי נפשישראל קדושים עמ' 12
צ ע"ב חיי הנפש הם זיתים, חטים ושעוריםישמח חיים (תשסה) מע' ב אות מד
צא ע"א11 אין יוצאים מארץאמה של מלכות עמ' 14
צא ע"א11 אין יוצאין מא"י אא"כ עמדו סאתיים בסלעברכות אבי דף כט ע"ב
צא ע"א11 אין יוצאין מא"ישפת אמת - אלה מסעי עמ' 58
צא ע"א11 אין יוצאין מארץ וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' ל
צא ע"א11 אין יוצאין מארץ ישראל לחו"לאור אברהם - רות עמ' לד, לח, מא
צא ע"א11 אין יוצאין מארץ לחו"ל אא"כ וכו'פירוש המכבי דברים עמ' תלט
צא ע"א11 אין יוצאין מארץ לחוץ לארץ וכו'אשר ליהודה עמ' שפט
צא ע"א11 אין יוצאין מחו"ל אלא א"כ עמדו סאתיים בסלע וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תפג, ח"ב עמ' תשט
צא ע"א11 אם מותר לצאת בשנת רעבון מא"יחכמת התורה ויגש עמ' תיז
צא ע"א11 אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ בשביל הרעבאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סט, פז
צא ע"א11 בזמן הרעב מותר לצאת מא"י לחו"לחכמת התורה ויצא עמ' קמה
צא ע"א11 יציאה לחו"ל בשנת רעבוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפה
צא ע"א11 לא יצא אדם מא"י אא"כ סאתיים בסלעקשוטי כלה (תשסג) עמ' קח
צא ע"א11 לצאת מארץ ישראל לחו"ל מפני הרעבחכמת התורה מקץ עמ' רפב, שיא
צא ע"א11 מותר לצאת לחוץ לארץ מפני הרעבוןחכמת התורה תולדות עמ' שיא
צא ע"א11 מותר לצאת מא"י לחו"ל בשביל רעבחכמת התורה לך לך עמ' רד
צא ע"א13 אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו וכו' ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות ה
צא ע"א13 אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היוילקוט הגרשוני ח"ב
צא ע"א13 אלימלך מחלון וכליון גדולי ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 147
צא ע"א13 וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר וכו' מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תנז
צא ע"א14 אלימלך, מחלון וכליון נענשו מפני שיצאו לחו"לפירוש המכבי שמות עמ' ב
צא ע"א14 גדולי הדור נענשו מפני שיצאו לחו"ל וכו'פירוש המכבי דברים עמ' תלט
צא ע"א14 ומפני מה נענשו, מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 142
צא ע"א14 מפני מה נענשואמה של מלכות עמ' 15
צא ע"א14 מפני שיצאו לחו"להמאור שבתורה (לסין)
צא ע"א14 נענש אלימלך שיצא מא"י לחוץ לארץחכמת התורה תולדות עמ' שי
צא ע"א14 שיצא מא"י לחו"לאמרי נפתלי ח"א עמ' יא
צא ע"א15 מאי הזאת נעמיפירושי ראשונים
צא ע"א16 אותו היום שבאת רות לארץאמה של מלכות עמ' 66
צא ע"א16 אותו היום שבאת רות מתה אשתו של בועזאור אברהם - רות עמ' צג, ריד
צא ע"א16 אמרו חזיתם נעמי שיצאה מארץ לחוצה לארץ מה עלתה להאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קיז
צא ע"א18 דלא שכיבהכתב והקבלה במדבר פי"ג פסוק לא
צא ע"א19 אבצן וכו' לא זימן את מנוח וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רצה
צא ע"א19 אבצן זה בועזאמה של מלכות עמ' 153
צא ע"א19 אבצן זה בועזארץ החיים (ליברזון) סי' מד
צא ע"א19 אבצן זה בועזאשל חיים ח"א עמ' קמז
צא ע"א19 אבצן זה בועזזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות לו
צא ע"א19 אבצן זה בועזילקוט הגרשוני ח"ב
צא ע"א19 אבצן זה בועזמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכו
צא ע"א19 אבצן זה בועזפירושי ראשונים
צא ע"א19 אבצן זה בועזשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנח
צא ע"א21 לבועז היו שלשים בנים ושלשים בנות וכולם מתואור אברהם - רות עמ' רי
צא ע"א22 ובכל אחת ואחת עשה שני משתאותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ
צא ע"א23 אמר כודנא עקרה במאי פרעא ליאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קיג
צא ע"א23 בועז לא זימן מנוח למשתאות שעשה דאמר כודנא עקרה במאי פרעא לירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לו
צא ע"א23 כודנייתא עקרה במה פרע ליזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות לו
צא ע"א26 אלימלך ופלוני אלמוני ושלמון וכו' אחים היואור אברהם - רות עמ' קב, רה
צא ע"א26 אלימלך ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי כולן בני נחשון וכו', דאפילו זכות אבות אינה עומדת בשעה שיוצא מארץ ישראלארוחת תמיד עמ' תיז ע"א ד"ה ולי
צא ע"א26 אלימלך ושלמוןשער החצר (תשעב) סי' ט
צא ע"א26 נחשון היה אבי אביו של בועזמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כו
צא ע"א27 אפילו מי שיש בידו זכות אבותיו אין עומדים לו כשיוצא מא"י לחו"לאור הצבי עמ' 92
צא ע"א27 כולן בני נחשוןאגודת אזוב (יעבץ) דף צד ע"א
צא ע"א28 ההולך מא"י לחו"ל אפילו זכות אבות אין עומדת לוחכמת התורה וישלח עמ' עז
צא ע"א28 ההולך מא"י לחו"ל זכות אבות אין עומדת לוחכמת התורה ויצא עמ' כו, עא, קכ, קכג, תקסא
צא ע"א28 ההולך מא"י לחו"ל זכות אבות אין עומדת לוחכמת התורה תולדות עמ' שז, שכב, שלה
צא ע"א28 היוצא לחו"ל אין מועיל לו זכות אבותשער החצר (תשעב) סי' ט
צא ע"א28 היוצא לחו"ל אף זכות אבות אין עומדת לוחכמת התורה ויגש עמ' שכ-שכא
צא ע"א28 זכות אבות אינה עומדת ליוצא מארץפירוש המכבי דברים עמ' תלט
צא ע"א29 אימיה דא"א אמתלאי בר כרנבותורת יחיאל בראשית עמ' תו
צא ע"א29 אימיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו וכו' טמא טמא טהור טהורצמח דוד (סקאליע) עמ' קסג
צא ע"א29 אמו של אברהם היתה אמתלאיפירוש המכבי שמות עמ' ל
צא ע"א29 אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתאאור הצבי עמ' 224
צא ע"א29 אמיה דאברהם וכו' אמיה דהמן וכו' וסימניך טמא טמא טהור טהוראוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' סא
צא ע"א31 אימיה דשמשון צללפונית ואחתיה נשייןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קא
צא ע"א31 אימיה דשמשון צללפונית שמהפוקד עקרים סי' ד (עמ' 22), לקוטי מאמרים עמ' 195
צא ע"א31 אמיה דשמשון צללפוניתאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' יח
צא ע"א31 אמיה דשמשון צללפוניתבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכו
צא ע"א31 אמיה דשמשון צללפוניתדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קפה
צא ע"א31 שם אמו של שמשון היה הצללפוניתמזקנים אתבונן עמ' קיב
צא ע"א32 עשר שנים נחבש אברהם אבינו ג' בכותא וכו'טוב ירושלים בראשית פי"א פסוק כח
צא ע"א32 עשר שנים נחבש אברהם אבינופירוש המכבי דברים עמ' שסט
צא ע"א32 עשר שנים נחבש אברהם אבינו, שלש בכותא ושבע בקרדואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קס
צא ע"א32 עשר שנים נחבש אברהם וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 159
צא ע"א32 עשר שנים נחשב אברהם אבינו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרכז
צא ע"א32 קורות אברהם ונמרודברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ב
צא ע"א33 אברהם נחבש בכותאטוב טעם בראשית עמ' צד
צא ע"א33 חמש שנים ישב אברהם בכותא וחמש בקודראעטרת צבי (טאקסין) דף כב ע"א
צא ע"א34 ויכוח אור כשדיםמאורי שערים עמ' צא
צא ע"א35 אותו היום שמת א"אארצות החיים (פלג'י) דרוש א
צא ע"א35 אותו היום שמת אאע"ה עמדו כל גדולי הדור בשורהאיש אמונים דף קכב ע"ד
צא ע"א35 אותו היום שמת אברהם אבינוארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' א ד"ה ולי
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"א מן העולם וכו' אמרו אוי לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קפ
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"א מן העולם עמדו וכו' ואמרו אוי וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תכד
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"א מן העולם עמדו כל גדולי הדור בשורה ואמרו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עה עמ' תקב
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"א מן העולםויגד יעקב עמ' תקצג
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"א מן העולםילקוט הגרשוני ח"ב
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"א מן העולםנשמת חיים (ברלין) עמ' טז, כח, לא
צא ע"א35 אותו היום שנפטר א"אאברהם את ידו ח"ב דף נה ע"ב, סד ע"א
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אאע"ה וכו' אוי לה לספינה שאבד קרבינטאאורחות דוד עמ' שמז
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אאע"ה עמדו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ס ע"ג, עב ע"ב
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אאע"האברהם במחזה דף קיז ע"ב, קיח ע"ג, קיט ע"א, קמא ע"א
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אאע"הבן אברהם דף קטו ע"ב, קטז ע"ב-ע"ד
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהם אבינו וכו'הגיד מרדכי דרוש ז-ח
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם וכו' אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קל
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו וכו' ואמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברינטאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רסא
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי האומות ואמרו אוי לו לעולם שאבר מנהיגולחמי תודה דף קלא ע"ב, קלג ע"א
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולםאבל מצרים ח"א דף א ע"א, דף ט
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהם אבינואור הישר בראשית דף נ"א ע"א
צא ע"א35 אותו היום שנפטר אברהםחקל יצחק (תשסג) עמ' תיח
צא ע"א35 כיון שנפטר אברהם אבינו וכו'קול ששון (גולדברג) אות כא
צא ע"א35 כשנפטר אברהם אבינו עמדו גדולי עולם וספדואמרי חמד ח"ב דף לט ע"ב
צא ע"א35 כשנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי הדור ואמרו אוי לו לעולם וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קסג
צא ע"א35 נפטר א"א עמדו כל גדולי אוה"ע וכו', ואמרו אוי לעולםדרשות שבט הלוי עמ' רמ
צא ע"א36 אוי לו לדור שאבד מנהיגוחכמת התורה ויחי עמ' תקכד
צא ע"א36 אוי לעולם שאבד מנהיגו אוי לספינה שאבד קברניטהאורות אלים דף ט ע"א
צא ע"א36 אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברינטאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רז
צא ע"א36 אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקז
צא ע"א36 אוי לו לעולם שאבד מנהיגודרשות מהר"ם שיק עמ' תריח, תרמט, תרנג
צא ע"א36 אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברינטאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' צט, קכב, קכד
צא ע"א36 אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' שיא
צא ע"א36 אוי לעולם שאבד מנהיגו ואוי לספינה שאבד קברניטהמי מרום ח"ה עמ' עה
צא ע"א36 אוי לדור שאבד מנהיגואוהב שלום עמ' 56
צא ע"א36 אמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגוחכמת התורה חיי שרה עמ' נא
צא ע"א36 עמדו כל גדולי אוה"ע ואמרו אוי לספינה שאבד קברניטהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 45
צא ע"א36 עמדו כל גדולי האוה"ע בשורה אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לו לספינה שאבדה קברניטהשרגא המאיר על התורה עמ' תרו
צא ע"א רשב"ם ד"ה אין יוצאין - שמפקיע עצמו מן המצוותלקוטי שיחות חט"ו עמ' 203, חי"ח עמ' 402, חכ"ה עמ' 151
צא ע"א רשב"ם ד"ה אין יוצאיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קג
צא ע"א רשב"ם ד"ה איןמשנת חיים בראשית עמ' רנב, תקטו, תקכ
צא ע"א רשב"ם ד"ה הדרבה לפי שהי' ירא שמא ימותו בניו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 25, 24
צא ע"א מהרש"א - גם השמיענו בזה מוסר דשמיא מוקמי להומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שיד
צא ע"ב01 אוי לה לספינה שאבד קברניטהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריז
צא ע"ב01 אוי לה לספינה שאבד קברניטה וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 33
צא ע"ב01 אוי לה לספינה שאבד קברניטהלחמי תודה דף מג ע"ב
צא ע"ב01 אוי לו לספינה שאבד קברניטהחכמת התורה וירא עמ' צו
צא ע"ב01 אוי לספינה שאבד קברניטהשפתי רננות (מיכלדורף) דף כט ע"א
צא ע"ב01 אוי לספינה שאבד קברניטהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרעה, תרעח
צא ע"ב02 והמתנשא לכל לראש א"ר חנן בר רבא אמר רב אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ט
צא ע"ב03 אפי' ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליהאשיב אברהם עמ' ב
צא ע"ב03 אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמא ליהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפא
צא ע"ב03 אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ה אות ב
צא ע"ב03 אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 300
צא ע"ב03 אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה וכו'טוב ירושלים דברים פי"ז פסוק טו
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמו ליהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצא עמ' תקסג
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהס' העיקרים (מישור) עמ' קעד
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהאהל אלימלך עמ' שמה בהערה
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהאור חדש פתיחה אות 362
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהטיול בפרדס ח"ב עמ' רנא
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 253
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהשרגא המאיר על התורה עמ' רסז
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמינן ליהלחמי תודה דף רמו ע"ב
צא ע"ב03 אפילו ריש גרגותארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שנה
צא ע"ב03 ריש גרגותא מדשמיא מוקי להמכמני עוזיאל עמ' שיט
צא ע"ב03 ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליהבני יששכר ח"ב דף צו ע"ג
צא ע"ב03 ריש גרגותא משמיא הוא דמוקמיחכמת התורה וישלח עמ' יא
צא ע"ב04 א"ר חייא בר אבין וכו' שהיה להן לבקש רחמים על דורם ולא בקשושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תנז
צא ע"ב05 ח"ו שאפי' מצאו סוביןילקוט הגרשוני ח"ב
צא ע"ב06 היה להם לבקש רחמים על בני דורם ולא בקשוס' העיקרים (מישור) עמ' תקיז
צא ע"ב06 ומפני מה נענשו שהיה להן לבקש רחמים על דורם ולא בקשושרגא המאיר על התורה עמ' תקכד
צא ע"ב06 מפני מה נענשו שהיה להן לבקש רחמים על דורם וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רעז
צא ע"ב06 מפני מה נענשו שהיה להן לבקש רחמים על דורם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמא
צא ע"ב06 שהיה להם לבקש רחמים על דורםפירושי ראשונים
צא ע"ב10 ד' סאין בסלעמשיבת נפש עמ' צז
צא ע"ב21 נהירנא כד הוו מטיילין טליא וטלייתא בשוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כו אות ו
צא ע"ב26 כתיב מחלון וכליון וכתיב יואש ושרףשני המאורות (תשסח) עמ' קכו
צא ע"ב27 למה נקרא שמם יואש ושרףאמה של מלכות עמ' 17
צא ע"ב27 מחלון וכליון שמן ולמה נקרא שמן יואש ושרף, יואש שנתיאשו מן הגאולה, שרף שנתחייבו שריפה למקוםאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קכא
צא ע"ב28 דרשות על שמותמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
צא ע"ב28 שנתייאשו מן הגאולה, שנתחייבו שריפה למקום וכו'פירוש המכבי דברים עמ' תלט
צא ע"ב30 למה נקרא שמם מחלון וכליוןאמה של מלכות עמ' 13
צא ע"ב33 יוקים זה יהושע שהקים השבועה לאנשי גבעוןרוח חיים (חיד"א) עמ' קעז
צא ע"ב36 וישבי לחם, זה רות המואביה וכו' דברים הללו עתיק יומין אמרן, דכתיב וכו'ארוחת תמיד עמ' תכ ע"ב ד"ה וזהו
צא ע"ב36 זו רות המואביהאמה של מלכות עמ' 87
צא ע"ב37 דברים הללו עתיק יומיא אמרןאור אברהם - רות עמ' ר
צא ע"ב37 דברים הללו עתיק יומין אמרןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטז
צא ע"ב37 והדברים עתיקים דברים הללו עתיק יומיא אמרןפירושי ראשונים
צא ע"ב37 וכתיב שתי בנותיך הנמצאותרוח חיים (חיד"א) עמ' קעח
צא ע"ב37 מצאתי דוד עבדי והיכן מצאתיו בסדוםמי מרום ח"ח עמ' ס
צא ע"ב39 וגדרה, זו סנהדרין שגדרו פרצותיהן של ישראלבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסג, במדבר עמ' קצט
צא ע"ב39 וישבי נטעים, זה שלמה שדומה לנטיעה במלכותותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעא הערה 30
צא ע"ב39 יושבי נטעים, זה שלמה שדומה לנטיעה במלכותואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רנט
צא ע"ב40 זו רות המואביה, שראתה במלכות שלמה וכו' לאמה של מלכותמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפג
צא ע"ב40 ישבו שם, זו רות וכו' אמה של מלכותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעד, במדבר עמ' רנה, מלכים עמ' כד-ה
צא ע"ב40 רות המואביה וכו' לאמה של מלכותאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קמד
צא ע"ב40 רות ראתה מלכות שלמה המלךאור אברהם - רות עמ' ע, קו, קעא, רכח
צא ע"ב41 אמה של מלכותבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב בפתיחה
צא ע"ב41 בלא סלמנטוןפירושי ראשונים
צא ע"ב41 וישם כסא לאם המלך - לאם המלוכהבת עין (תשסז) עמ' שלב
צא ע"ב41 וישם כסא לאם המלך ואר"א לאמא של מלכותפרי צדיק לחג השבועות אות כב
צא ע"ב41 וישם כסא לאם המלך ואר"א לאמא של מלכותתקנת השבין סי' ו (עמ' 35), קדושת השבת סי' ה (עמ' 27)
צא ע"ב41 וישם כסא לאם המלך, לאמה של מלכות היא רותפרדס המלך (תשסט) אות תרז(ה)
צא ע"ב41 לאמא של מלכות - לרותהיהדות הלאומית עמ' 205
צא ע"ב41 רות אימא של מלכותבני יששכר ח"א דף ד ע"א
צא ע"ב41 רות המואביה היא אמה של מלכותאגרא דכלה ח"ג עמ' רלג
צא ע"ב41 רות נקראת אמה של מלכותאור אברהם - רות עמ' רפח
צא ע"ב42 תבואה בלא שדיפאגור אריה דברים פכ"ח הערה 16
צא ע"ב45 ואכלתם ישן נושן, מלמד שבל המיושן מחבירו הוי יפה מחבירו וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' כט
צא ע"ב46 כל המיושן מחבירו מעולה מחבירו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' פב
צא ע"ב48 כל מילי עתיקי מעלי לבר מתמריאגרא דכלה ח"ג עמ' קכג
צא ע"ב רשב"ם - חוץ לארץ ארץ טמאה היאפירוש המכבי דברים עמ' תלט
צא ע"ב רשב"ם - על שיצאו מא"יפירוש המכבי דברים עמ' תלט
צא ע"ב מהרש"א - השמיענו בזה מוסר דמשמיא מוקמי להו וכל ראש וראש באומנות צריך להשגיח על אנשי כתתו להדריכם דרך ישרה, ולהוכיחם לשם שמיםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קצג
צב ע"א רשב"ג אומר זרעוני גינה, וראשונים שםדרכי חושן עמ' תיג [הלכה]
צב ע"א המוכר שור לחבירו ונמצא נגחןחכמת התורה תולדות עמ' תקפא
צב ע"א המוכר שוראיש מבין ח"א דף קכט ע"א
צב ע"א שור לחרישה יקר יותרפוקד עקרים סי' ד (עמ' 29)
צב ע"א רשב"ם ד"ה ה"ג וליחזידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלט
צב ע"א רשב"ם ד"ה לשחיטה מכרתיו לךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלט
צב ע"א תוס' ד"ה וליחזי איחכמת התורה תולדות עמ' רנה
צב ע"ב לעכב תורא בזוזי רשב"ם רשב"א תוס' ר"ח שםדרכי חושן עמ' רסא-רסב, רסו, רסח [הלכה]
צב ע"ב אין הולכין בממון אחר הרובלחמי תודה דף רמה ע"א
צב ע"ב אין הולכין בממוןדרכי חושן עמ' רסא [הלכה]
צב ע"ב תוס' ד"ה אי דליכאברכת שלמה חו"מ עמ' קסא [הלכה]
צג ע"א איכא למימר מחמת ביעתותא הפילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ח
צג ע"א מביעתותא הפילהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 92
צג ע"א גמל האוחר בין הגמליםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קטז
צג ע"א גמל האוחר בין הגמלים וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ח
צג ע"א תוס' ד"ה רב אחאאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכח
צג ע"ב מאן יש אומרים אמר רב חסדא רבן שמעון בן גמליאלשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפב
צג ע"ב תנא בתרא לטפויי מילתא קא אתישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכד
צג ע"ב מנהג גדול היה בירושלים המוסר סעודה לחבירו וקלקלה נותן לו דמי בשתו וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנד
צג ע"ב עוד מנהג גדול היה בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן שמפה פרוסה אורחין נכנסין, נסתלקה המפה אין האורחין נכנסיןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכא
צג ע"ב המוכר פרות לחברו הרי זה מקבל עליו רובע פסולת לסאהאבן יהושע עמ' 22
צג ע"ב עשר מתולעות למאה וכו' עשר קוססות למאהדובר צדק עמ' 15
צד ע"א המוכר פרות לחברו הרי זה מקבל עליו רובע עפרוריתאבן יהושע עמ' 17
צד ע"ב תוס' ד"ה הכי השתאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פב, צב
צד ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רס
צו ע"ב חמרא אכתפא דמרא שוורמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רנה
צו ע"ב חמרא אכתפא דמריה שווארפרי צדיק בהעלותך אות ז
צו ע"ב חמרא אכתפיה דמאריה שוורערפילי טוהר קי
צו ע"ב חמרא אכתפא דמרא שוור+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רנה
צו ע"ב כל חמרא דלא דרועולת חודש ח"ג מאמר קמה
צז ע"א אין מקדשין אלא על יין הראוי לנסךגבורות ה' עמ' רב
צז ע"א יין הראוי לנסךנפש הרב עמ' קפד
צז ע"א יין מגיתו לא יביא ואם הביא כשר וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ח פסוק ז
צז ע"א יין מגיתו לא יביאעיוני רש"י במדבר עמ' תקיג
צז ע"א יין בן מ' יום כשר לנסכיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קע
צז ע"ב יין לנסוך וקדוש צריך שיהיה טעם ומראה ייןדרך חיים (תשלה) עמ' תצ
צז ע"ב הקריבהו לפחתךצמח צבי אגרת סה
צז ע"ב בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא מרבא חמר חווריין מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קסא
צז ע"ב חמר חווריין מהו אמר ליה אל תרא יין כי יתאדםפרי צדיק האזינו אות ג
צז ע"ב תוס' ד"ה ואםדרך ישראל סי' ד ס"ק ד, ו [הלכה]
צח ע"א15 חמרא מזלא דמריה גריםאור הישר בראשית דף עג א
צח ע"א15 חמרא מזלא דמריה גריםתורת יחיאל דברים עמ' קמח
צח ע"א16 היין בוגד גבר יהירדברי סופרים סי' יא (עמ' 9)
צח ע"א16 היין בוגד גבר יהירפרי צדיק וירא אות א
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתיה לא מיקבלקשוטי כלה ח"ט אות שכו
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתיה לא מתקבלקשוטי כלה חי"א אות רנג
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתי' לא מיקבל וכו'קשוטי כלה ח"ח אות יט
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתי' לא מקבלמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ט
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבללחמי תודה דף רמז ע"א
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלצפנת פענח (תשסו) עמ' שס
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מקבלאורחות צדיקים שער גאוה עמ' י
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבלראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות לד
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו לאינשי ביתיה לא מתקבלאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עז
צח ע"א17 האי מאן דיהיר וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' י
צח ע"א17 האי מאן דיהירשער החצר (תשעב) סי' קלא
צח ע"א17 האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלמבשר טוב - ספר החיים עמ' רפד
צח ע"א17 האי מאן דמתיהראחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כג אות ה, סי' כד אות ה
צח ע"א17 כל המתיהר אפילו אאינשי ביתו לא מתקבלספר המדות (דובנא, תשסו) שער גאוה אות ה
צח ע"א17 מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רסז
צח ע"א17 מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבלקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ח
צח ע"א17 מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסט
צח ע"א18 גבר יהיר ולא ינוה אפילו בנוה שלומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 143
צח ע"א20 המתגאה בטלית של ת"חהמאור שבתורה (לסין)
צח ע"א20 כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות יט
צח ע"א20 כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הקומץ המנחה (צונץ) דרוש ק אות א, דרוש קג אות ח
צח ע"א20 כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח וכו'מרפא לשון עמ' רנא
צח ע"א20 כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הילקוט עטרת צבי עמ' כח
צח ע"א25 ואמר רבא האי מאן דקביל ופרשב"ם ז"ל שםשפתי רננות דף סט ע"א
צח ע"א רשב"ם ד"ה כל המתגאה בטלית של ת"חנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יב
צח ע"ב02 וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
צח ע"ב06 הרוצה לעשות רפת בקר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
צח ע"ב07 טרקלין עשר על עשרכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
צח ע"ב11 קל מסובין חתן הדר בבית חמיודברי שמואל (תשיג) עמ' קלה
צח ע"ב12 אין אורח מכנים אורחדרשות שמן רוקח עמ' תקעא
צח ע"ב12 אין אורח מכניס אורחאוצר המאמרים (תשס) עמ' עב
צח ע"ב27 עשרים אמה אורך ועשרים אמה רוחב כו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצה
צט ע"א05 ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 34
צט ע"א05 ארון אינו מן המדהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלו הערה 155
צט ע"א05 ארון וכרובים אינו מן המדהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' סד
צט ע"א05 ארון וכרובים אינו מן המדהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 467
צט ע"א05 מקום ארון אינו מן המדה ובנס היה עומדאור לשמים (תשסג) עמ' קנב
צט ע"א05 מקום ארון אינו מן המדהטהרת יו"ט ח"י עמ' סח
צט ע"א05 מקום ארון וכו' אינו מן המדהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצד-תצה
צט ע"א05 מקום ארון וכרובים אינו מן המדה וכו' כרובים בנס היו עומדיןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסג
צט ע"א05 מקום ארון וכרובים אינו מן המדהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיג
צט ע"א05 מקום ארון וכרובים אינו מן המדהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שיא
צט ע"א05 מקום ארוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רעג
צט ע"א05 מקום הארון אינו מן המדהטוב טעם שמות עמ' רה
צט ע"א05 מקום הארון אינו מן המדהשבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' סו
צט ע"א16 הכרובים כיצד הן עומדיןנפש החיים (תשמג) עמ' 25
צט ע"א16 הכרובים פנים כנגד פנים או פניהם לביתבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ט אות ד
צט ע"א16 ודילמא שלחופי הוו משלחפי ידייהופירושי ראשונים
צט ע"א16 כיצד הכרובים עומדים וכו' וברשב"םאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' עט-פח
צט ע"א16 כיצד הן עומדין וכו' חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית וכו' כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קמא
צט ע"א16 כיצד הן עומדין וכו' ח"א פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם אל הבית וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קכה
צט ע"א16 כיצד הן עומדין ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר ופניהם איש אל אחיואהל יהושע (הלר) עמ' 21
צט ע"א16 כיצד הן עומדין ר"ינתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קכג
צט ע"א16 כיצד הן עומדיןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלג
צט ע"א16 כיצד הן עומדין, חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שלה
צט ע"א16 כרובים איך עומדין, בזמן שעושין רצונו של מקום פניהם איש אל אחיו וכו'עירין קדישין השלם עמ' רסה
צט ע"א16 עמידת הכרוביםבאר ראי (רוזן) אגדה סי' א אות ד
צט ע"א16 עמידת הכרוביםדרך ה' השלם עמ' סה - מראה דרך
צט ע"א17 אל הכפורת יהיו פני הכרוביםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרעג
צט ע"א17 חד אמר פניהם איש אל אחיו וחד אמר פניהם לביתאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קיז
צט ע"א17 פניהם איש אל אחיוחקל יצחק (תשסג) עמ' ש
צט ע"א17 פניהם פונים זה מזהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסד
צט ע"א18 בזמן וכו'בני יששכר ח"א דף ג
צט ע"א18 בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום אין פני הכרובים איש אל אחיונצח ישראל (הרטמן) עמ' רעה הערה 29
צט ע"א18 בזמן שאין עושים רצונו של מקום ולמ"ד ופניהם לבית הא כתיב ופניהםפרי צדיק ר"ח אדר אות ה, דברים אות יג, כי תצא אות יב, כי תבא אות טז
צט ע"א18 בזמן שאין עושים רצונו של מקוםתקנת השבין סי' טו (עמ' 159)
צט ע"א18 בזמן שאין עושין רצונו של מקום פניהם לביתמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קמה
צט ע"א18 בזמן שהם עושים רצונו של מקום וכו' ובזמן שאין עושים וכו'פחד יצחק פסח קונטרס רשימות ו
צט ע"א18 בזמן שישראל עושים רצונו של מקום פניהם איש אל אחיומי מרום ח"ט עמ' רט
צט ע"א18 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום היו פני הכרובים איש אל אחיואגרא דכלה ח"ב עמ' קנח
צט ע"א18 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'קדושת עינים סי' שעו
צט ע"א18 בזמן שעושים רצונו של מקום איש אל אחיועיוני רש"י במדבר עמ' רי
צט ע"א18 בעושין רצונו היו פני הכרובים זה כנגד זהחכמת התורה תרומה עמ' שמה, שנב
צט ע"א18 בשעה שישראל עושים רצונו של מקום עומדים איש נגד אחיומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לב
צט ע"א18 הא כתיב ופניהם לבית לא קשיא באן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' לו
צט ע"א18 הא כתיב ופניהם לביתטהרת יו"ט ח"י עמ' קעח, רא
צט ע"א18 ופניהם איש אל אחיו וכו' בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעב, ויקרא עמ' קכז-קכח
צט ע"א18 כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקוםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רח
צט ע"א18 כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקוםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תנז
צט ע"א18 כאן בזמן שעושים רצונו של מקוםאור חדש על ציון דף קכה ע"א-ע"ב
צט ע"א18 כרובים היו פניהם איש אל אחיו כשישראל עושין רצונו של מקוםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ט
צט ע"א18 כשישראל היו עושין רצונו של מקום היו הכרובים מעורין זה בזה כו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ח
צט ע"א18 כשעושין רצונו של מקום פני הכרובים איש אל אחיו וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מג ע"ד
צט ע"א18 כתיב ופניהם איש אל אחיו וכתיב ופניהם לבית, כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'לחמי תודה דף רכד ע"א
צט ע"א18 לא קשיא כאן בזמן שעושים רצונו של מקום וכאן בזמן שאין וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצ
צט ע"א19 עושין רצונו של מקוםטוב טעם שמות עמ' רט
צט ע"א19 עושין רצונו של מקוםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רעז-רעח
צט ע"א20 דמצדדי אצדודיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רעח
צט ע"א21 אונקלוס הגר אמר כרובים מעשה צעצועים הןישראל קדושים עמ' 60
צט ע"א21 כרובים כרביאקול ששון (גולדברג) אות לג
צט ע"א21 כתלמיד הנפטר מרבואמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' ג
צט ע"ב דרך המלך אין לה שיעורגור אריה שמות פי"ב הערה 151
צט ע"ב רשב"ם שם ד"ה אמאידרכי חושן עמ' שנו [הלכה]
ק ע"א13 אם הילוך בקרקע מועיל במקום חזקהתפארת משה עמ' כד
ק ע"א13 אם הלוך קונהחכמת התורה מקץ עמ' שסב
ק ע"א13 הילוך הוא שימוש בקרקע וקנינו ורשב"םבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ה
ק ע"א13 הילוך נחשב לקניןזכרון אליעזר עמ' נ
ק ע"א13 הילוך קונה או לאמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קכא
ק ע"א13 הילוך קונהקשוטי כלה (תשסג) עמ' קב
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רכח, שיג
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכה וכו' דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה וגרבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לד, פא, קיז, רג
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר"א כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מט
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו' דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ב
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו' כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניועקבי אבירים (תשסה) עמ' יח, צח, רנד, רצט
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו'אשר ליהודה עמ' יד
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנב, שצח
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבהאמרי יוסף בראשית דף נ ע"ד
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבהמשיבת נפש עמ' כב
ק ע"א13 הלך בה לארכה ולרחבה, קנה מקום הילוכו, דברי ר' אליעזר, וחכמים אומרים: אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 134
ק ע"א13 נחלקו ר' אליעזר ורבנן בדין חזקת קרקע אם נקנה בהילוךלקט אמרי קודש - בראשית עמ' צא, קפ
ק ע"א13 קנה בהילוךחכמת התורה ויצא עמ' תקנט
ק ע"א13 קנה מקום הילוכו וכו' קום התהלך וכו' נוח לכבוש לפני בניולקוטי שיחות ח"ה עמ' 328, ח"כ עמ' 130-134, 308
ק ע"א13 קרקע אי קונה בהילוךיציב פתגם על התורה עמ' קעח
ק ע"א15 אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיקאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יב
ק ע"א15 אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיקהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצז
ק ע"א15 אין הילוך מועיל לקנות קרקעאור אברהם במדבר עמ' קלב, קלו, שמ
ק ע"א15 אין הליכה קונה בקרקעאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מח
ק ע"א16 מ"ט דר"אאור חדש על ציון דף כז ע"ב
ק ע"א17 א"א קנה אר"י בחזקהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסד
ק ע"א17 א"א קנה את ארץ ישראל בחזקה דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבהערבי נחל (תשסד) עמ' תעו, תתכא, תתשצח
ק ע"א17 אברהם אבינו קנה מקום הילוכו בחזקהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קג
ק ע"א17 אברהם קנה א"י שהלך בו לארכה ולרחבהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נג, קסא
ק ע"א17 אברהם קנה הארץ בהילוךחכמת התורה לך לך עמ' רלט
ק ע"א17 אם אברהם זכה בארץ ישראל ע"י הילוכו בהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 87, 36
ק ע"א17 דאברהם קנה בהילוךחקל יצחק (תשסג) עמ' מה, פח
ק ע"א17 הילוך אברהם לארכה ולרחבה הוי קנין חזקה, וברשב"םקרן פני משה ח"א עמ' ל,מד
ק ע"א17 חזקת אברהם בא"יהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פה
ק ע"א17 קום התהלך בארץ - כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
ק ע"א17 קום התהלך בארץ - כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניוהיהדות הלאומית עמ' 61
ק ע"א17 'קום התהלך בארץ' - כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 450
ק ע"א17 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה וכו' כדי שיהא נוח לבניו לכבשה [עי' רשב"ם]דרכי צדק עמ' כד
ק ע"א17 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה וכו' כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תכ
ק ע"א17 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה כו', כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תע, תקכד
ק ע"א17 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננהעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217
ק ע"א17 קום התהלך בארץדרכי חושן עמ' רצד [הלכה]
ק ע"א17 קום התהלך בארץ, כדי לכבוש אותה לבניופרדס המלך (תשסט) אות רפה
ק ע"א17 קנין אברהם בא"ילקוטי שיחות חל"ה עמ' 247
ק ע"א19 כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 335
ק ע"א19 כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 99
ק ע"א19 כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו, וברשב"םבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שט, שנז, דברים עמ' מב
ק ע"א19 כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניךמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' טז
ק ע"א34 שביל ודרך היחידעיוני רש"י במדבר עמ' תא
ק ע"ב שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרךלקוטי מאמרים עמ' 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
ק ע"ב המוכר קברו וכו' באין בני משפחה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 52
ק ע"ב וכוכין ארכן ארבע אמות (ברשב"ם ותוס' ושא"ר)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 195
ק ע"ב אורך אדם ארבע אמותשיחת מלאכי השרת עמ' 57
ק ע"ב רשב"ם - בחזירתן וכו' לנחם וכו'ז' פעמים כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רסז
קב ע"א אי ר' שמעון עשרים ותרתין הוייןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות יא
קג ע"א שיתן מעותיוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
קג ע"בדגלי יהודה דרוש א אות ג
קג ע"ב רשב"םדגלי יהודה דרוש א אות ה
קד ע"א ינכהעיוני רש"י במדבר עמ' שפז {לשון "ניכוי"}
קד ע"א אלא מהא ליכא למשמע מינהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכט
קד ע"א אני מוכר לך אני מוכר לך למה לישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
קד ע"אדגלי יהודה דרוש א אות ג
קד ע"ב מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר בטלצמח צדיק (תשסז) עמ' תקמ
קה ע"א תפוס לשון ראשון או לשון אחרוןחכמת התורה ויצא עמ' שמו
קה ע"א תפוס לשון ראשון או אחרוןחכמת התורה תולדות עמ' עט
קה ע"א אלא זו וסבירא ליהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שי
קה ע"ב רשב"ם - איסתרא שהיו רגילים בקוצרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכג
קו ע"ב בקלפי ואורים ותומים ורשב"םלקוטי שיחות חי"ט עמ' 279
קו ע"ב בההיא הנאה דקא צייתי להדדידרכי חושן עמ' רצד [הלכה]
קו ע"ב רשב"ם ד"ה אמר רב אשילקוטי שיחות חל"ג עמ' 202
קז ע"א ג' שירדו לשום בדיני שומת קרקעותאבן שהם (וינמן) עמ' תלז [הלכה]
קח ע"א יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנהילין וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קד ע"ד, קה ע"ב
קח ע"א יש נוחלין ומנחילין וכו' האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב וכו' האיש את אמו וכו' נוחלין ולא מנחיליןנועם אלימלך (תשסא) עמ' תלא
קח ע"א יש נוחלין ומנחילין וכו' ואלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיא
קח ע"א רשב"ם ד"ה ולא מנחיליןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קכד
קח ע"א רשב"ם ד"ה מאי שנא דתנילקוטי שיחות ח"ו עמ' 4
קח ע"ב איידי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסא
קח ע"ב ותנא איידי דאתא מדרשא חביבא ליהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכג
קח ע"ב שארוהכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יא
קח ע"ב רשב"םהכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יא
קט ע"א06 בן ובת ליבום ונחלה כהדדיעיוני רש"י במדבר עמ' תפח
קט ע"א17 והעברתם את נחלתו לבתועיוני רש"י במדבר עמ' תפה
קט ע"ב04 אין שארו אלא אשתוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קסה
קט ע"ב04 שארו זו אשתוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות ד
קט ע"ב11 דשארו זה האבהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יב, במדבר פכ"ז פסוק יא
קט ע"ב14 משפחת אב קרויה משפחהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמד
קט ע"ב14 משפחת אב קרויה משפחהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' נה
קט ע"ב14 משפחת האב ומשפחת האםבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ב אות ב עמ' רסב
קט ע"ב14 משפחת אם אינה קרויה משפחהזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
קט ע"ב14 משפחת אם אינה קרויה משפחהויגד יעקב עמ' תשמא
קט ע"ב14 משפחת אם אינה קרויה משפחהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקכז
קט ע"ב17 ויהי נער מבית לחם יהודה וכו' ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכו'של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות לה בהגה"ה
קט ע"ב26 וכי לוי שמו והלא יונתן שמוקול ששון (גולדברג) אות יז
קט ע"ב27 ויהונתן בן גרשום בן מנשה וגו' והלא בן משה הוא אלא מתוך שעשה מעשה מנשה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רנב
קט ע"ב27 ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכו', אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקג
קט ע"ב27 יהונתן בן גרשום בן מנשהשני המאורות (תשסח) עמ' עט
קט ע"ב27 יהונתן בן גרשון נעשה כומר לע"זמאורי שערים עמ' צח
קט ע"ב29 בן משה היהמכתב מאליהו ח"א עמ' 154
קט ע"ב29 בן משה רבינו היה רק שעשה מעשה מנשהחכמת התורה בא עמ' קג
קט ע"ב29 היה נכדו של משהפירוש המכבי שמות עמ' קעז
קט ע"ב30 אלא מתוך שעשה מעשהפירושי ראשונים
קט ע"ב30 מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהאור הצבי עמ' 106
קט ע"ב30 עשה מעשה מנשהפירוש המכבי שמות עמ' קא
קט ע"ב30 שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהפירוש המכבי שמואל עמ' ש
קט ע"ב33 מגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ו אות יח
קט ע"ב33 שתולין את הקלקלה במקולקלפירוש המכבי שמות עמ' קנד
קט ע"ב33 שתולין את מקלקלה במקולקלדרך חיים (תשלה) עמ' תריח
קט ע"ב33 תולים את הקלקלה במקולקלמכמני עוזיאל עמ' ק
קט ע"ב33 תולין את הקלקלה במקולקלנועם אליעזר בראשית עמ' קסו ע"ב
קט ע"ב33 תולין הקלקלה במקולקלכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
קט ע"ב37 ידבק אדם בטוביםדרכי החיים ח"א עמ' צד
קט ע"ב37 לעולם ידבק אדם בטובים שהרי מרע"ה נשא בת יתרו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
קט ע"ב37 לעולם ידבק אדם בטוביםתורת יחיאל בראשית עמ' רטו, ריט
קט ע"ב37 לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה נשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 380, 853
קט ע"ב37 לעולם ידבק בטוביםגור אריה במדבר פכ"ה אות יב
קט ע"ב37 לעולם ידבק אדם בטוביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלב
קט ע"ב38 נישואי משה לבת יתרובאר ראי (רוזן) תורה סי' ט אות ד
קט ע"ב38 נשיאת בת יתרו גרמה חסרון בתולדות משהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעט הערה 14
קט ע"ב40 מבנות פוטיאל מבנות יוסף שפטפט ביצרונזר הקדש ח"ג עמ' שמד
קט ע"ב40 מבנות פוטיאל מזרע יתרו שפיטםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 122
קט ע"ב40 מזרע יתרו שפיטם עגלים לע"זגור אריה שמות פ"ו אות לד, במדבר פל"א אות י
קט ע"ב40 שפיטם עגלים לע"זבאר ראי (רוזן) תורה סי' יב אות א
קט ע"ב41 ראיתם בן פוטי זה שפיטם אביו עגלים לע"זפרי צדיק פנחס אות א, ב
קט ע"ב41 ראיתם בן פוטי זה שפיטם אביו עגלים לע"זרסיסי לילה סי' מד (עמ' 88), תקנת השבין סי' י (עמ' 80), צדקת הצדיק סי' קנח, ישראל קדושים עמ' 61
קט ע"ב רשב"אהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ב
קי ע"א01 אבוה דאמיה וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 165
קי ע"א01 אי אבוה דאימיה מיוסף אמא ראמיה מיתרוגור אריה שמות פ"ו הערה 172
קי ע"א01 פנחס מזרע יוסף שפטפט ביצרו ומזרע יתרו שפטם עגלים לעבודת גלוליםשם דרך - כתר תורה עמ' קצו
קי ע"א03 מבנות פוטיאל תרתי משמע וכו'טוב ירושלים שמות פ"ו פסוק כג
קי ע"א04 אמר רבא הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה שנאמר ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון וכו'של"ה (תשנז) פרשת וארא אות כ, ויקרא אות יט
קי ע"א04 הנושא אשה יבדוק באחיה, ובמהרש"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מה
קי ע"א04 הנושא אשה צריך לבדוק באחיהדרשות שבט הלוי עמ' רצא
קי ע"א04 הנושא אשה צריך לבדוק באחיהויגד יעקב עמ' תרמה, תשמא
קי ע"א04 הנושא אשה צריך לבדוק באחיהזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
קי ע"א04 הנושא אשה צריך לבדוק באחיהחכמת התורה וארא עמ' מב, ריט
קי ע"א04 הנושא אשה צריך לבדוק באחיהחכמת התורה וישב עמ' שיז
קי ע"א04 הנושא אשה יבדוק באחיהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רה
קי ע"א04 הנושא אשה יבדוק באחיהאמרי נפתלי ח"א עמ' נח
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה מפני שרוב בנים וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' ת, תט, תכח, תל, ח"ב עמ' יט
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' לד
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהבישורון מלך ח"א עמ' קנג, קעג, קפ, רד, רכה, רלב, רלד, רפח, שסג, ח"ב עמ' נב
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהבני יששכר ח"ב דף פח ע"ד
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצד עמ' תקעד
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהחכמת התורה תולדות עמ' פז, קיג
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהילקוט הגרשוני ח"ב
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כו
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהנועם אליעזר בראשית עמ' שכז ע"ב
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יב אות א
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהצדקת הצדיק סי' סג, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 5 (סי' כב)
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהקשוטי כלה חי"א אות כג-כו
קי ע"א04 הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה, תנא, רוב בנים דומין לאחי האםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 13
קי ע"א04 הנושא אשה, ובמהרש"אאבן ישראל על התורה עמ' לא
קי ע"א04 הרוצה לישא אשהתורת חיים (קאסוב) עמ' רעג
קי ע"א05 אהרן לקח את אלישבע אחות נחשון ובדק באחיהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהעלותך טו
קי ע"א10 רוב בנים דומים לאחי האםבינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צ, דרוש עה עמ' תקט
קי ע"א10 רוב בנים דומים לאחי האםמשיבת נפש עמ' יג, רכה
קי ע"א10 רוב בנים דומים לאחי האםקשוטי כלה (תשסג) עמ' פז
קי ע"א10 רוב בנים דומים לאחי האםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמה
קי ע"א10 רוב בנים דומים לאחי האםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמו
קי ע"א10 רוב בנים דומין לאחי האםהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כו
קי ע"א10 רוב בנים דומין לאחי האםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פח
קי ע"א10 רוב בנים דומין לאחי האםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כג
קי ע"א10 רוב בנים דומין לאחי האםס' החיים (תשנג) עמ' נט*
קי ע"א10 רוב בנים דומין לאחי האםספר החיים (תשנג) עמ' נט*
קי ע"א10 רוב בנים דומין לאחי האםקשוטי כלה ח"ט אות ה
קי ע"א10 רוב בנים הולכים אחר אחי אםאור לשמים (תשסג) עמ' מא
קי ע"א10 רוב בנים הולכים אחר אחי האםאהל אלימלך עמ' שמח
קי ע"א10 רוב בנים הולכים אחר אחי האםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עד
קי ע"א10 רוב בנים הולכים אחר אחי האםנזר הקדש ח"ב עמ' תרפח, ח"ג עמ' קלה, קמא
קי ע"א10 רוב בנים הולכים אחרי אחי אםנחמד ונעים (תשסח) ויצא ד"ה או אפשר לפרש
קי ע"א10 רוב בנים הולכים אחרי האםבישורון מלך ח"א עמ' קפט, רלב, רלד, ח"ב עמ' צג
קי ע"א10 רוב בנים הולכין אחר אחי האםחכמת התורה תולדות עמ' לט, פח, קפא
קי ע"א10 רוב בנים הולכין אחר אחי האםטיול בפרדס ח"ב עמ' תכו
קי ע"א10 רוב בנים הולכין אחרי אחי האםפרדס המלך (תשסט) אות קס, קסה
קי ע"א10 רוב הבנים דומין לאחי האםתורת יחיאל בראשית עמ' רכג, רלב, רסו
קי ע"א12 לאו ממשה קא אתית וכו' תעשה כהן לעבודה זרהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' יד
קי ע"א16 יהונתן בן גרשום היה עובד ע"זנזר הקדש ח"ג עמ' רלה
קי ע"א16 כך מקובלני מבית אבי אבא כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעא
קי ע"א17 ישכיר אדם עצמו לע"זאור הרעיון עמ' רמח
קי ע"א17 ישכיר עצמו לעבודה שהיא זרה ואל יצטרך לבריותפירוש המכבי שמות עמ' רט
קי ע"א17 לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריותאוהב שלום עמ' 39
קי ע"א17 לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ולא יצטרך לבריותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רטו
קי ע"א17 לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריותשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות לה בהגה"ה
קי ע"א17 לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה שאינה שלו ואל יצטרך לבריותראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יב
קי ע"א17 לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה שהיא זרה לו ואל יצטרך לבריותמסילת ישרים עמ' תנא
קי ע"א17 מוטב לאדם לעבוד עבודה זרה ואל יצטרך לבריותשער החצר (תשעב) סי' שצב
קי ע"א19 עבודה שהיא זרה לומבוא התלמוד פ"כ עמ' שכה
קי ע"א20 נטוש נבילתא בשוקאפירושי ראשונים
קי ע"א20 נטוש נבלתא בשוק ושקול אגראשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכט
קי ע"א22 כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר מינהו על האוצרותאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שצו
קי ע"א23 ושבואל בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרותפרי צדיק יתרו אות א
קי ע"א23 ושבואל בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרותצדקת הצדיק סי' קפא
קי ע"א23 ושבואל בן גרשם, ובתוס'בית ישי - דרשות עמ' רפב
קי ע"א23 שבואל בן גרשםדברי הרב עמ' קלח
קי ע"א24 וכי שבואל שמו והלא יהונתן שמו, אמר רבי יוחנן ששב לאל בכל לבואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שצו
קי ע"א26 יונתן שב לא-ל בכל לבופירוש המכבי שמות עמ' רט
קי ע"א28 הא יש לו בן בן קודםאשר ליהודה עמ' נד
קי ע"א רשב"ם תרי פוטי מדלא כתיב פוטאלגור אריה שמות פ"ו הערה 17
קי ע"א רשב"ם - לעשות מלאכה להתפרנס אין כאן גנאיפירוש המכבי שמות עמ' רט
קי ע"א תוס ד"ה אלאבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ב אות ב עמ' רסב
קי ע"א רי"ף בעין יעקב - אל"כ היה מסתפק בכסף שקיבל ממיכהפירוש המכבי שמות עמ' רט
קי ע"ב וכל בת יורשת נחלהעיוני רש"י במדבר עמ' תרטז
קי ע"ב ניתנה תורה ונתחדשה הלכהערבי נחל (תשסד) עמ' תרפד
קי ע"ב אחיו מאמו אינו יורשוגור אריה ויקרא פכ"א אות ח
קי ע"ב אין משפחה קרויה אלא משפחת האבגור אריה במדבר פכ"ז אות יא
קי ע"ב בנחלה סגי אם הם אחים מן האבגור אריה דברים פכ"ה אות י
קיא ע"א מיסתמיך ואזיל ר' ינאי אכתפא דר' שמלאי וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכה
קיא ע"א בר איניש אזל לקיבלנא וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קצד
קיא ע"א הוא יאי וגולתיה יאילקוטי מאמרים עמ' 186
קיא ע"א רשב"ם ד"ה יוםמשנת חיים דברים הקדמה ב
קיא ע"א תוס' ד"ה קלדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיג
קיא ע"ב15 שארו זו אשתוהכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יא
קיא ע"ב15 שארו זו אשתוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
קיא ע"ב16 בעל יורש את אשתוצפנת פענח (תשסו) עמ' קי
קיא ע"ב16 בעל יורש את אשתושפתי רננות דף נב ע"א
קיא ע"ב16 בעל יורש את אשתו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סא, סב
קיא ע"ב20 אמר רבא סכינא חריפא מפסקא קראי וכו' גורעין ומוסיפין ורורשיןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות עדר
קיא ע"ב21 סכינא חריפא מפסקא קראיאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 332
קיא ע"ב21 סכינא חריפא מפסקא קראיבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 30, באר ג הערה 31
קיא ע"ב21 סכינא חריפא מפסקא קראיגור אריה ויקרא פי"ד הערה 174
קיא ע"ב21 סכינא חריפא מפסקא קראיראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ג אות טז
קיא ע"ב22 גורעין ומוסיפין ודורשיןזכרון אליעזר עמ' קכא
קיא ע"ב27 ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פז ע"א
קיא ע"ב27 ויקברו אותו בגבעת פנחסאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קו
קיא ע"ב27 ויקברו אותו בגבעת פנחסאבן ישראל על התורה עמ' עה
קיא ע"ב רשב"ם ד"ה והאיששערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רנה
קיב ע"א01 וכי מנין ליאיר שלא היה לו לשגוב, מלמד שנשא יאיר אשה ומתה וירשה [ובתוס' שם]גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צג
קיב ע"א03 הסבת נחלה ממטה למטהתורת יחיאל בראשית עמ' תח
קיב ע"א14 דזבין מיזבןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
קיב ע"א16 אם כן נמצאת שדה חוזרת ביובל לקוטי שיחות חל"ז עמ' 208 {מדוע לא העמידו בשדה זכה מההפקר שאינו חוזר ביובל}
קיב ע"א16 אם כן נמצאת שדה חוזרת ביובל ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלוהכנה דרבה (תשסט) עמ' עז
קיב ע"א17 ונמצא צדיק קבור בקברדרכי חושן עמ' תכט [הלכה]
קיב ע"א17 נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלוחכמת התורה חיי שרה עמ' פג
קיב ע"א17 נמצא צדיק קבור בקרקע שאינה שלוחכמת התורה ויחי עמ' קנג
קיב ע"ב אי איסור הסבת נחלה בסיבת הבן או בסיבת הבעל שיורש את אשתולחמי תודה דף רמז ע"א
קיג ע"א לא תסוב נחלהנפש הרב עמ' רצא
קיג ע"א תוס' ד"ה ומטו בה משמיה דר"י בן קרחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח, לה
קיג ע"א תוס' ד"ה תרווייהואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעב ע"א
קיג ע"א תוס' ד"ה תרוייהו נמיבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' צג
קיג ע"א תוס' ד"ה תרוייהודברי הרב עמ' רעה
קיג ע"א תוס' ד"ה מתהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רנה
קיג ע"א רמב"ן ברכת שלמה חו"מ עמ' כא [הלכה]
קיג ע"ב במקום שיש בן אין הבת יורשתחכמת התורה ויצא עמ' תקפו
קיג ע"ב דתניא והיתה לבני ישראל לחוקת משפט וכו'של"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ב
קיג ע"ב לחוקת משפט, אורעה כל הפרשה כולה להיות דיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשיב-תשיג
קיד ע"א ג' שנכנסו לבקר את החולהברכת שלמה חו"מ עמ' ו [הלכה]
קיג ע"ב ג' שנכנסו לבקרטבעות זהב ח"א דף כה ע"ד [הלכה]
קיד ע"א ואין עד נעשה דייןדרך חיים (תשלה) עמ' תקב
קיד ע"א רשב"ם ד"ה ואין עדאיש מבין ח"א דף נה ע"ד
קיד ע"ב והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסד
קיד ע"ב אר"י משום ר"י וברשב"םשערי הישיבה ח"ב עמ' רמח
קיד ע"ב דבר תורה האב יורש את בנו וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ז פסוק ט
קיד ע"ב מטה האב וכו' יורש וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 367
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רנה
קיד ע"ב תוס' ד"ה מכאןמשנת חיים דברים עמ' לט
קטו ע"א16 סדר נחלות כך הוא וכו' בן קודם לבתאשר ליהודה עמ' נד
קטו ע"א16 סדר נחלות כך הוא, רשב"ם, תוס' ד"ה בן הבןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
קטו ע"א17 בן וכו' וכל יוצאי ירכו קודמין לבתאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצ
קטו ע"א18 יוצאי יריכו של בן קודמין לבת וכן בת יוצאי יריכה קודמים ליתר היורשין מדכתיב ובן אין לו עיין עליוערבי נחל (תשסד) עמ' תתסד, תתסו
קטו ע"א22 האב יורש את בניוגור אריה ויקרא פכ"א אות ח
קטו ע"א22 האב קודם לכל יוצאי ירכומי מרום ח"ח עמ' רכד {כי כח המוריש נשאר בירושה}
קטו ע"א25 אין לו עיין עליועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעו
קטו ע"א25 ובן אין לו עיין עליואורח לצדיק עמ' קמו
קטו ע"א תוס' - היכא דכתיב בן אין בן הבן בכלל אור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו, תיג
קטו ע"א תוס' ד"ה בן בני בנים כבניםאור אברהם בראשית עמ' ש
קטו ע"ב01 חזרו נחלתן אצל אביהם ואצל אבי אביהם עד יעקבספרי המגיד מקאזניץ עמ' קמ
קטו ע"ב01 נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן, ולימא עד יעקב וכו' גמירי דלא כלה שבטאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכב
קטו ע"ב01 נחלה ממשמשת והולכתשל"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ב בהגה"ה
קטו ע"ב02 אמר אביי גמירי דלא כלה שבטאמדבר קדמות (תשסח) עמ' פג
קטו ע"ב02 גמירא דלא כליא שבטאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שיב
קטו ע"ב02 גמירא לן דלא כליא שבטיאגור אריה בראשית פ"נ הערה 28, שמות פכ"ה הערה 98
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' עה
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאאור חדש פתיחה אות 270
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאלקוטי שיחות חל"ז עמ' 184
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאלקוטי שיחות חל"ט עמ' 5
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאס' ג' תמוז תשנד עמ' רמב
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ב
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאפרי צדיק לחנוכה אות כב, לט"ו בשבט אות ג, תזריע אות ו, אמור אות יא, בחוקותי אות יד, פנחס אות י, לט"ו באב אות ג, ד
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רסד, רסח, ח"ב עמ' רצז
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטארסיסי לילה סי' לט (עמ' 69), צדקת הצדיק סי' רנב
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קיב
קטו ע"ב02 גמירי דלא כלה שבטא, וברשב"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרה, ויקרא עמ' תרלט
קטו ע"ב02 גמירי דלא כליא שבטא וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' ג
קטו ע"ב02 דלא כלי שבטאמשנת חיים בראשית עמ' תקכה
קטו ע"ב02 לא כלה שבטא מישראלדברי הרב עמ' רסט
קטו ע"ב02 לא כלה שבטאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 129
קטו ע"ב02 לא כלה שיבטאנזר הקדש ח"ב עמ' קצא
קטו ע"ב02 לא כליא שבטאמבוא התלמוד פכ"ד עמ' של
קטו ע"ב03 כל האומר תירש בת עם בת הבןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תנד
קטו ע"ב03 כל האומר תירש בת עם בת הבןדרכי חושן עמ' שצו-שצז [הלכה]
קטו ע"ב07 שהיו צדוקין אומרים תירש הבת עם הבןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קח
קטו ע"ב16 בא צבעון על אמו וברשב"ם שםגור אריה בראשית פל"ו אות ב
קטו ע"ב21 הוא ענה דמעיקראנזר הקדש ח"ג עמ' רסח
קטו ע"ב רשב"ם ד"ה עם בת - צדוק ובייתות וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 6
קטו ע"ב תוס' ד"ה מלמדגור אריה בראשית פל"ו הערה 6
קטו ע"ב תוס' ד"ה מלמדמשנת חיים דברים מכתבים א, ב
קטז ע"א01 ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלבםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' נה
קטז ע"א01 ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1248, באר ז הערה 335
קטז ע"א08 א"ר יוחנן משום רשב"י כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעד
קטז ע"א08 א"ר יוחנן משום רשב"י כל שאינו מניח בן ליורשואבל מצרים ח"א דף ח ע"א
קטז ע"א08 אמר רשב"י כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהאמרי קדוש (תשסא) עמ' צט
קטז ע"א09 הולך בלא בניםיסוד ושורש העבודה שער צוואה סי"א
קטז ע"א09 הקב"ה מתמלא עברה על מי שאינו מניח בן ליורשוגור אריה במדבר פכ"ז הערה 26
קטז ע"א09 כל מי שאין מניח בן אחריו ליורשו הקב"ה ממלא עליו עברהאמונה ודעת דף עג ע"ב
קטז ע"א09 כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה ממלא עליו עברהנזר הקדש ח"א עמ' תצו
קטז ע"א09 כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהדברים נחמדים (תשסה) עמ' קא
קטז ע"א09 כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהעטרת צבי (טאקסין) דף מה ע"א
קטז ע"א09 כל מי שאינו מניח ליורשו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עד ע"ד
קטז ע"א09 כל מי שלא הניח בן ליורשו הקב"ה מלא עברה עליואודה ה' דף לט ע"ב
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה וריב"ל סבר כל שאינו מניח תלמידדרשות שמן רוקח עמ' רצא
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהנועם אלימלך (תשסא) עמ' כג
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהלחמי תודה דף נח ע"א
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שדמ
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשוילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשוכרם פתחיה גפן כ שריג ב
קטז ע"א09 כל שאינו מניח בן ליורשו, הקב"ה מלא עליו עברהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ד
קטז ע"א09 כל שאינו מניח וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סז-עז
קטז ע"א09 מי שאינו מניח בן וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקו
קטז ע"א10 עברה וכו' שאינו מניח בן וכו' תלמיד וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 220
קטז ע"א11 יום עברה היום ההוא וכו' וחד אמר כל שאינו מניח תלמידמדבר קדמות (תשסח) עמ' קפא
קטז ע"א11 יום עברהס' ג' תמוז תשנד עמ' קכח, קל
קטז ע"א12 אין חליפות למו ולא יראו אלקים זה שאינו מעמיד תלמיד שימלא מקומונזר הקדש ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' תרסא
קטז ע"א12 אשר אין חליפות למו - חד אמר כל שאינו מניח בןטללי אורות עמ' סג
קטז ע"א12 אשר אין חליפות למו וגו' ר"י וריב"ל וכו' רש"י ומהרש"א שםאיש אמונים דף קיג ע"ד
קטז ע"א12 אשר אין חליפות למו וכו' כל שאינו מניח בןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות ז
קטז ע"א12 אשר אין חליפות מי שאינו מניח בן וכו'שמן ראש (שאקי) דף מח ע"א
קטז ע"א13 חד אמר בן וחד אמר תלמידמדבר יהודה (תשסב) עמ' שלג
קטז ע"א13 ר"י וריב"ל ח"א מי שאינו מניח בןהדרת אליהו דרוש ז סי' ד ד"ה ועוד
קטז ע"א14 כל שאינו מניח בן וכו' וחד אמר כל שאינו מניח תלמיד תסתיים וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' קנד, רנב
קטז ע"א17 רבי יהושע בן לוי לא הוה אזיל לבי אבלא, אלא למאן דשכיב בלא בניםארוחת תמיד עמ' ל ע"א ד"ה ואפשר
קטז ע"א17 רבי יהושע בן לוי לא הוה אזיל לבי טמיא, אלא למאן דשכיב בלא בנים וכו'דברי שמואל (מודליאנו) עמ' לו ד"ה והנה
קטז ע"א17 ריב"ל לא אזיל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' עו, צג
קטז ע"א17 ריב"ל לא הוה אזיל לבי טמיא אלא לבי מאן דשכיב בלא בניםאיש אמונים דף קיב ע"א
קטז ע"א18 בכו בכה להולך בלא בן זכרתקנת השבין סי' י (עמ' 80)
קטז ע"א18 בכו בכה להולך וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' סב
קטז ע"א19 להולך בלי בניםחכמת התורה שמיני עמ' שלג
קטז ע"א21 שלש מימרות של רבי פנחס בר חמאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כד אות ב
קטז ע"א22 כי שכב דוד וכו' דוד שהניח בן נאמר שכיבהשער החצר (תרכב) סי' תקנו
קטז ע"א22 מאי דכתיב והדד שמע במצרים וכו' יואב שלא הניח בן כמותו, נאמרה בו מיתהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רצד
קטז ע"א22 מאי דכתיב והדד שמע וכו'אמרי יוסף בראשית דף קפ ע"ב
קטז ע"א23 בדוד נאמרה בו שכיבהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנא
קטז ע"א23 דוד שהניח בן וכו' שכיבה וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 6
קטז ע"א23 דוד שהניח בן לא נאמר בו מיתהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ד
קטז ע"א23 דוד שהניח בן לא נאמר בו מיתהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' י, רח
קטז ע"א23 דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבהאור הצבי עמ' 64
קטז ע"א23 דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה וכו' בן כמותונועם אלימלך (תשסא) עמ' קיז
קטז ע"א23 דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסד-רסה, רצה
קטז ע"א23 דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ב
קטז ע"א23 כל המניח בן וכו' כאלו לא מתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד
קטז ע"א23 כל המניח בן כאילו לא מת וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עב ע"א, עה ע"א
קטז ע"א23 מפני מה בדוד נאמר בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה וכו' יואב שלא הניח בן כמותו, נאמרה בו מיתהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קעב
קטז ע"א23 מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וכו' יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה כו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נח
קטז ע"א23 מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מד
קטז ע"א23 מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבהמה שהיה הוא שיהיה עמ' עד
קטז ע"א23 מפני מה לא נאמר בדוד המלך מיתהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כ
קטז ע"א23 מפני מה נאמר שכיבה בדוד וביואב נאמר מיתהאלומת יוסף דף 4
קטז ע"א23 מפני מה נאמר שכיבה בדודאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תריג
קטז ע"א23 מ"מ נאמר בדוד שכיבה וביואבהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה מלכים
קטז ע"א24 לכן כ' אצל דוד שכב עם אבותיואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כט
קטז ע"א25 אלא דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמו
קטז ע"א25 בדוד לא נאמר בו מיתה לפי שהניח בו כמותועשרה למאה סי' כג
קטז ע"א25 גבי דוד נאמר וישכב עם אבותיו כי הניח בן כמותו וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעב
קטז ע"א25 דוד היו לו בנים כמותו נאמרה בו שכיבהבאר שרים בראשית פ' ויחי דרוש ו אות ג
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' יח, קפד, קפו
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבה וכו'אורח לצדיק עמ' קמו
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבהאור הצבי עמ' 123
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבהאור חדש למטיפים עמ' 64
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבהדרשות שבט הלוי עמ' רסט
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות כג
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפד
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהס' ג' תמוז תשנד עמ' יב, רמא
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסד
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהתפארת משה עמ' נז
קטז ע"א25 דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות פה
קטז ע"א25 המניח בן כמותו כאילו לא מתקשוטי כלה חי"א אות רסו
קטז ע"א25 המניח בן כמותו כאילו לא מתשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מה
קטז ע"א25 המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה בראשית עמ' קיד
קטז ע"א25 המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה וארא עמ' כז, קה
קטז ע"א25 המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה ויגש עמ' תג
קטז ע"א25 המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה נח עמ' לו, תמג, תקכד, תקנז
קטז ע"א25 המניח בן כמותוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלה
קטז ע"א25 כל המניח בן העוסק בתורה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמא
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותו כאילו לא מתאהל רחל עמ' 587
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותו כאילו לא מתחכמת התורה שמות עמ' לב, לה
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה לך לך עמ' תנח
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה צו עמ' פו
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה תולדות עמ' ל, רסג
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותו נקרא חיכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קמב
קטז ע"א25 כל המניח בן כמותוחכמת התורה וישלח עמ' תקצו
קטז ע"א25 כל המעמיד בן צדיק כאילו לא מתבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכח
קטז ע"א25 כל מי שמניח בן כמותוחקל יצחק (תשסג) עמ' שיג
קטז ע"א25 מי שאינו מניח זרע כשר נקרא מתבישורון מלך ח"א עמ' קעח
קטז ע"א25 מי שהניח בן כמותו לא נאמר בו מיתהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנח
קטז ע"א25 מי שהניח בן כמותו לא נאמרה בו מיתהקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ח
קטז ע"א25 מי שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהלחמי תודה דף ס ע"ב
קטז ע"א26 מי שלא הניח בן כמותו נאמר בו מיתההיהדות הלאומית עמ' 63
קטז ע"א26 מיתה נאמרה אצל מי שלא הניח בן כמותובאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדם וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכח ע"ב
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שכז
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכותבני יששכר ח"א דף קסד ע"ג
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכותלחמי תודה דף רמז ע"א
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר ממאה מלקיותמרפא לשון עמ' קצב
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדםילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קפ
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתו של אדםעולת חודש ח"א בהקדמה
קטז ע"א27 קשה עניות בתוך ביתומאורי שערים עמ' תיג
קטז ע"א27 קשה עניות וכו' יותר מנ' מכותתורת יחיאל בראשית עמ' קסט, רעג, רצ, ש, שטו
קטז ע"א27 קשה עניותדעת מרדכי ח"ב עמ' קז
קטז ע"א29 חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרטז
קטז ע"א29 ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםאוהב ישראל דף קיז ע"א, שיט ע"ב
קטז ע"א29 ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קנד
קטז ע"א29 ילך אצל חכם+מי השלוח (תשסז) ח"א דף מא
קטז ע"א29 ילך אצל חכםתורת חיים (קאסוב) עמ' רפג
קטז ע"א29 כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' חיי שרה מאמר ח
קטז ע"א29 כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יג
קטז ע"א29 כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםצדקה חיים דף קב ע"ב [שסב ע"ב]
קטז ע"א29 כל מי שיש לו חולהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ב, עז, קלא
קטז ע"א29 כל מי שיש לו חולהאבן ישראל על התורה עמ' ב, נו, צא
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תנא
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל החכםספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 55)
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא ב
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' עא, קעא
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםאור ישרים (תשסב) עמ' עט
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסד
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' א
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 145, 173, חי"ג עמ' 49
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רנג
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וישב כז
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' צג
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' סח
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יח ע"א
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלה
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםרב טוב דף לד ע"ב
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קח, קטז
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'אורח לצדיק עמ' פה, קמ
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריב
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' סה, תק, תקעז-תקעח, תתמ, שמות עמ' תז, תקכ, תקסא, תרע, תתנו, תתסב, תתפו, ויקרא עמ' שעג, במדבר עמ' תשכט, דברים עמ' סט, רס, רסב, שסט, תסה, יהושע-שמואל עמ' שו, מלכים עמ' שו
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' מז
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' לז
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו', ובנמוק"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צה
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםדברי חנינא - מזלות עמ' קנא
קטז ע"א29 כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
קטז ע"א29 כל שיש לו צער או חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קסו
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםעשרה למאה (תשסג) עמ' ח
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש רחמים עליורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסה, שכה
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקכו, שער התורה סי' יט
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםדברי יונה ח"א עמ' רלב
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםמשנה למלך (תשסח) עמ' כג
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםרנת יצחק תענית עמ' נא, קט, ריב
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קלז
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה בתוך ביתועשרה למאה סי' ד
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה וכו' ילך אצל חכםשלשלת הקודש עמ' שפו
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה ילך אצל חכםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קיד
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה ילך לחכם שיתפלל עליואור אברהם - מגילת אסתר עמ' נח
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה ילך לחכם שיתפלל עליואור אברהם - רות עמ' שמא
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה כו' ילך אצל חכםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנז
קטז ע"א29 מי שיש לו חולה תוך ביתו ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמיםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פה
קטז ע"א29 מי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק י אות קלו
קטז ע"א30 צדיק מתפלל על החולה שיחיהחכמת התורה בראשית עמ' רמב
קטז ע"א רשב"ם ד"ה אל תפןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"א
קטז ע"א רשב"ם ד"ה לא - אסור לגלות להם טעמי תורהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 96
קטז ע"ב אבי האב ואחיו, כגון אברהם ויעקב בנכסי עשובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' כ
קטז ע"ב בנות צלפחד חלקו עם אחי צלפחד בנכסי חפר ונטלו חלק בכורהאגרא דכלה ח"ג עמ' רלט
קטז ע"ב בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בארץגור אריה במדבר פכ"ו אות יט, במדבר פכ"ז אות ח
קטז ע"ב סדר הירושה של בנות צלפחדשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 428
קיז ע"א01 ארץ ישראל נתחלקה ליוצאי מצריםעיוני רש"י במדבר עמ' תרטו
קיז ע"א01 הארץ נחלקה ליוצאי מצרים דוקאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מז
קיז ע"א01 לא נתחלקה הארץ כי אם ליוצאי מצריםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ר
קיז ע"א01 ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רלג
קיז ע"א01 ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 200
קיז ע"א01 ליוצאי מצרים נתחלקה הארץגור אריה במדבר פכ"ו הערה 68, פכ"ז אות ח, פל"ג אות ט
קיז ע"א01 ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' שנא' לשמות מטות אבותם וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק נה
קיז ע"א01 נתחלקה הארץ ליוצאי מצרים וראי' מבנות צלפחדאגרא דכלה ח"ג עמ' קנו
קיז ע"א01 נתחלקה ליוצאי מצריםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ריא
קיז ע"א01 תנן כמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סט ע"ב
קיז ע"א02 רבי יאשיה אומר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וכו', רבי יונתן אומר לבאי הארץ וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רנג
קיז ע"א06 לבאי הארץ נתחלקה ארץ ישראלערבי נחל (תשסד) עמ' תתסה, תתסו, תתשצד
קיז ע"א06 לבאי הארץ נתחלקה הארץ שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלהגאולת ישראל עמ' נח
קיז ע"א06 לבאי הארץ נתחלקה הארץגור אריה בראשית פמ"ח אות ז, במדבר פכ"ו אות יח, יט, פכ"ז הערה 15, אות י
קיז ע"א09 משונה נחלה זו וכו' המתים יורשים את החייםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמו
קיז ע"א09 משונה נחלה זו מכל הנחלותחכמת התורה וארא עמ' קלו
קיז ע"א09 משונה נחלה זו מכל נחלות האמורות בתורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנד
קיז ע"א09 משונה נחלה זו מכל נחלות וכו'קדושת לוי דף ח ע"ג
קיז ע"א09 משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאן מתים יורשין חייןשל"ה (תשנז) פרשת וארא אות יז
קיז ע"א09 משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאן מתים יורשין חייןהכנה דרבה (תשסט) עמ' יט
קיז ע"א10 וכאן מתים יורשים חייםדרך ה' השלם עמ' קכא - מראה דרך
קיז ע"א11 המתים יורשים את החייםפרדס המלך (תשסט) אות רפה
קיז ע"א רשב"ם - בין הדור שנכנסו לא"י היו מקצת שהיו מיוצאי מצרים עדייןערבי נחל (תשסד) עמ' תתריב
קיז ע"א רשב"ם - הבנים הנוטלים חלק בארץ שלוחים להביא הירושה אל אבותםגור אריה במדבר פכ"ו אות יח
קיז ע"א תוס' - הוה לי' למיתני בתוספתא שני אחים ואביהם שיצאו ממצריםגור אריה במדבר פכ"ו הערה 142
קיז ע"ב01 לאלו ואלו נתחלקה הארץ וכו' מתלוננים ועדת קורח לא היו וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק ט
קיז ע"ב05 יהושע וכלב נטלו חלק המרגליםבני יששכר ח"א דף קז ע"ד
קיז ע"ב05 יהושע וכלב נטלו חלקםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נד
קיז ע"ב05 מכאן ומכאן מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקםכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"א
קיז ע"ב05 מרגלים לא נטלו חלק בארץ וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תפג
קיז ע"ב10 ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'גור אריה במדבר פל"ג הערה 26
קיז ע"ב10 ונתתי אותה לכם מורשה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רסה
קיז ע"ב11 ירושה היא לכם מאבותיכםגור אריה במדבר פכ"ו אות יח
קיז ע"ב11 ירושה לכם מאבותיכםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' טז
קיז ע"ב11 לשון ירושה משמע שהוא שלך מאבותיךגור אריה בראשית פ"א אות ה
קיז ע"ב11 מורשה - ירושהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסג
קיז ע"ב11 מורשה ירושה היא להם מאבותיהםערבי נחל (תשסד) עמ' תקא, תתכא, תתקב, ח"ג עמ' פז
קיז ע"ב14 בשלמא למ"ד ליוצאי מצרים נתחלק היינו דכתיב לרב תרבה נחלתוגור אריה במדבר פכ"ו אות טז
קיז ע"ב14 בשלמא למ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו דכתיב וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק נד
קיז ע"ב14 בשלמא למ"ד ליוצאי מצריםאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סט ע"ג
קיז ע"ב רשב"ם ד"ה והבניםעיוני רש"י במדבר עמ' תפד
קיח ע"א01 אלא למ"ד לבאי הארץ וכו' ורשב"םלקוטי שיחות ח"ח עמ' 174
קיח ע"א08 למ"ד לבאי הארץ נחלק מאי צווחו בני יוסףגור אריה במדבר פכ"ו אות יח
קיח ע"א09 מאי קא צווחי כולהו שקיל משום טפלים וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק נד
קיח ע"א15 עצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ז
קיח ע"א17 והיינו דקאמר להו יהושע וכו' דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עיןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' יב
קיח ע"א17 עין רעהכתב והקבלה בראשית פמ"ח פסוק טז
קיח ע"א18 ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה וכו' אנן מזרעא דיוסף קאתינן דלא שלטא ביה עינא בישאנזר הקדש ח"ג עמ' תפב
קיח ע"א20 שלא תשלוט בכם עה"רשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמט
קיח ע"א תוס' ד"ה בשלמאגור אריה במדבר פכ"ו אות טז
קיח ע"ב01 אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישאפרי צדיק וישלח אות ו, וישב אות יב, תצוה אות ז, קדושים אות יב, פסח שני אות ג, פנחס אות טו, כי תצא אות י, כי תבא אות יב, וילך אות יד
קיח ע"ב01 אנן מזרעי' דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן פורת וגו' וכו', מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רכו
קיח ע"ב01 זרעו של יוסף אין העין שולט בואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 152
קיח ע"ב01 זרעו של יוסף אין העין שולטת בהםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' סו
קיח ע"ב01 מזרעיה דיוסף שלא שלט בהם עה"רעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפ
קיח ע"ב04 עולין על העין ואין העין עולה עליהןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שמט
קיח ע"ב08 יהושע נטל חלק המרגלים בארץקומץ המנחה (צונץ) דרוש פא אות ג
קיח ע"ב08 מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם שנאמר חיו מן האנשים ההם, שחיו בחלקםערבי נחל (תשסד) עמ' תשכג, תשמה, תשנו, תתשצד
קיח ע"ב09 ויהושע וכלב חיו מן המרגלים ונטלו חלקםאגרא דכלה ח"א עמ' שפט
קיח ע"ב10 חיו מן האנשים, שחיו בחלקםכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לח ע"א
קיח ע"ב10 חיו מן האנשים, שקבלו את חלקםחכמת התורה מקץ עמ' שטו
קיח ע"ב13 אלא מאי חיו שחיו בחלקםדרשות מהר"ם שיק עמ' תקסג
קיח ע"ב13 מאי חיו, שחיו בחלקםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שסט, יהושע-שמואל עמ' נג
קיח ע"ב13 שנטלו חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לחייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לג
קיח ע"ב14 לא היה לעדת קרח חלק בארץגור אריה במדבר פכ"ז אות ב
קיח ע"ב14 מתלוננין וכו' והוא לא הי' וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 171
קיח ע"ב17 ומר לא מקיש - לא חשיב ליה היקשפירושי ראשונים
קיח ע"ב18 אבינו מת במדבר זה צלפחד והוא לא הי' בתוך עדת מרגלים וכו' ורשב"םדרכי צדק עמ' שעב
קיח ע"ב18 אבינו מת וכו' זה צלפחד והוא לא וכו' זה עדת מרגלים וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ז פסוק ג
קיח ע"ב רשב"ם ד"ה עלי עיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קע
קיח ע"ב תוס' ד"ה ולמ"ד לבאי הארץעיוני רש"י במדבר עמ' תפד
קיח ע"ב תוס' ד"ה ולמאן דאמר לבאי הארץ - מהיכן היו למרגלים חלק בארץ ישראל למאן דאמר לבאי הארץ נתחלקה ערבי נחל (תשסד) עמ' תשכג, תשלד, תשלו, תתשצד
קיט ע"א02 בנות צלפחדדרכי חושן עמ' רצ [הלכה]
קיט ע"א02 בנות צלפחדחכמת התורה ויצא עמ' רפ
קיט ע"א03 א"י אי מוחזקת לנו מאבותינויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ריט
קיט ע"א03 א"י מוחזקת בידינו מאבותינו או לאחכמת התורה ויצא עמ' תקנר
קיט ע"א03 א"י מוחזקת היאאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
קיט ע"א03 א"י מוחזקת היאהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פב
קיט ע"א03 א"י מוחזקת היאלקוטי שיחות חט"ו עמ' 204, 104, ח"כ עמ' 308
קיט ע"א03 א"י מוחזקת מאבותינואור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מח
קיט ע"א03 אי ארץ ישראל מוחזקתחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלד
קיט ע"א03 איכא מ"ד דס"ל דא"י אינה מוחזקת לנו מאבותינואור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכ
קיט ע"א03 אם א"י מוחזקת מהאבותנזר הקדש ח"ג עמ' ריג, רטו
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת או לאערבי נחל (תשסד) עמ' תקט, תקיז, תקכח
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת היא בידינו מאבותינומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 461
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת היא וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שפב
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת היא להםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצח
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת, יד רמה סי' נודרכי חושן עמ' רעח, רצב [הלכה]
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת מאבותינודרשות שמן רוקח עמ' תק
קיט ע"א03 ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, והיו נוטלים גם חלק בכורהפרדס המלך (תשסט) אות רפה
קיט ע"א03 האם ארץ ישראל מוחזקת בידינו מאבותינו או לאחכמת התורה מקץ עמ' רנח
קיט ע"א03 חזקת א"י מאבותינואור אברהם בראשית עמ' פח
קיט ע"א03 פלוגתא אי א"י ירושה היא או לאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פז
קיט ע"א10 אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקפירוש המכבי שמואל עמ' רעד
קיט ע"א15 אמר רבי חידקא שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
קיט ע"א15 אמר רבי חידקא וכו' וכך היה רבי שמעון השקמוני אומר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כא
קיט ע"א17 רבי שמעון השקמוני אומר יודע היה מ"ר שבנות צלפחד יורשותעיוני רש"י במדבר עמ' תפ
קיט ע"א17 רבי שמעון השקמוני אומר יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הןמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' פז
קיט ע"א18 יודע הי' משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן וכו' אלא שזכו בנות צלפחדדרכי צדק עמ' שסג
קיט ע"א18 יודע היה מש"ר שבנות צלפחד יורשות הןילקוט הגרשוני ח"ב
קיט ע"א18 יודע היה משה רבינו דהבנות יורשותחכמת התורה ויחי עמ' קסה
קיט ע"א18 יודע היה משה שבנות צלפחד כו' ויודע היה שמקוששאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
קיט ע"א18 משה רבינו וכו' לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קד
קיט ע"א20 ראויה היתה פרשת נחלות וכו' מקושש שתכתב ע"י משהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 257, 94
קיט ע"א20 ראויה היתה פרשה זו להכתב ע"י משה וזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלג אות ב
קיט ע"א21 פרשת נחלות וכו' שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 189
קיט ע"א22 ויודע כו', ותוס' ד"ה שנאמרמשנת חיים במדבר עמ' רס, רסד, רסח
קיט ע"א22 יודע היה וכו' שהמקושש במיתה כו' ותוס' ד"ה שנאמרלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 93
קיט ע"א22 יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה ובתוס'פרי צדיק שלח אות ו
קיט ע"א22 יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עג)
קיט ע"א22 יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה, אבל לא היה יודע באיזו מיתה וכו'לחמי תודה דף קצג ע"א
קיט ע"א24 לא היה יודע באיזו מיתה נהרגילקוט הגרשוני ח"ב
קיט ע"א25 באיזו מיתה הוא ימותמשנת חיים דברים עמ' יב, תכה
קיט ע"א25 ראויה היתה פרשת מקושש להכתב על ידי משה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקיז
קיט ע"א25 ראויה פרשת מקושש להאמר ע"י משה ונתחייב מקושש ונאמרה על ידוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלג אות ב
קיט ע"א רשב"ם ד"ה דלא הוו בני עשריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
קיט ע"א רשב"ם ד"ה דלא ותוס' ד"ה והא - בליעת קרח נמי היתה מיד אחר המרגלים וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 110
קיט ע"א תוס' ד"ה שנאמרגור אריה במדבר פט"ו הערה 108
קיט ע"א תוס' ד"ה שנאמרמשנת חיים דברים עמ' תכו
קיט ע"א מאירי - מה שזכה בה מצד רוה"ק וכו' כמי שהוחזק בופירוש המכבי שמואל עמ' רעד
קיט ע"א מהרש"א ד"ה ואי ס"ד א"י מוחזקתדברי מנחם (היימליך) עמ' רמט
קיט ע"א מהרש"א חדא"ג - במקושש היתה מלאכה שאי"צ לגופהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 111
קיט ע"א מהרש"א - צלפחד עשה מלאכה שא"צ לגופהיציב פתגם על התורה עמ' קנו
קיט ע"ב01 מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה ב
קיט ע"ב03 הוא גופא מספקא ליה אי מוחזקת מאבותינויציב פתגם על התורה עמ' קעח
קיט ע"ב03 היא גופא קא מסתפקא וכו' ירושה היא לכם מאבותיכם או דלמא שמורישין ואינן יורשיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
קיט ע"ב03 קא מסתפקא ליה וכו'אמרי יוסף שמות דף לא ע"א
קיט ע"ב04 מורשה ירושה היא לכם מאבותיכםחכמת התורה ויחי עמ' קנו
קיט ע"ב05 ארץ ישראל אם ירושה היא לכם מאבותיכםחכמת התורה וארא עמ' כה, מה, מו, קכב, קלו, קלח, קמ, קעט, תקמד
קיט ע"ב05 ארץ ישראל ירושה לנו מאבותינולקוטי שיחות חלק ל עמ' 254, 85
קיט ע"ב05 ירושה הוא להם מאבותיהם וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ג פסוק יז
קיט ע"ב05 ירושה היא לכם מאבותיכם או דילמא שמורישין ואינן יורשיןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קצא
קיט ע"ב05 ירושה לכם מאבותיכםגור אריה דברים פט"ז הערה 65
קיט ע"ב06 נתנבא משה שלא יכנס לארץ ישראלבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קכד
קיט ע"ב09 תביאנו לא נאמר אלא תביאמו שנתנבא משה שלא יכנס לארץתפארת צבי שמות עמ' רנג
קיט ע"ב10 מתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאיןאור אברהם - רות עמ' קע
קיט ע"ב10 ניבא ולא ידע מה ניבאגור אריה בראשית פי"ח אות כ
קיט ע"ב11 ותעמודנה לפני משה וכו' סרס המקרא וכו' בבית מדרשו היו יושבין כו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 182
קיט ע"ב12 אפשר עמדו לפני משה רבינו ולא אמר כלום עמדו לפני אלעזר הכהן ולא אמר כלום וכו'עמודיה שבעה עמ' ע
קיט ע"ב14 סרס המקרא ודרשהואור תורה השלם (מזריטש) סי' רנח
קיט ע"ב14 סרס המקרא ודרשהומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנח
קיט ע"ב15 פלוגתת ר' יאשיה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' ב
קיט ע"ב18 חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבדרשות שמן רוקח עמ' רצא-רצב
קיט ע"ב18 חולקין כבוד לתלמיד בפני הרב או לאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סד
קיט ע"ב19 אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבאמרי נועם (מועדים) תשובה טז [מבן המחבר]
קיט ע"ב19 אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבחכמת התורה לך לך עמ' שלח
קיט ע"ב19 אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבלחמי תודה דף נ ע"ב
קיט ע"ב21 הא דפליג ליה רביה יקרא הא דלא פליג ליה רביה יקראהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפד
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות היו וכו'אורח לצדיק עמ' קכח
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות היואברהם את ידו ח"ב דף פט ע"ב
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות היוילקוט הגרשוני ח"ב
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות הן דברו וכו' שהיה משה רבינו דורש פרשת יבמין וכו' ורשב"םדברי שמואל (מודליאנו) עמ' יב ד"ה אמרו
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כג
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות הן וכו' אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה ואם כבת וכו'דרכי צדק עמ' שסט
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות הן וכו'מעדני אשר נישואין עמ' נז
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות הן וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תפב-תפג
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות הןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות י
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות היואור יחזקאל - מכתבים עמ' צח
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות ודרשניותשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 354
קיט ע"ב23 בנות צלפחד חכמניות וצדקניות היו ולא נישאו אלא להגון וברשב"םשני המאורות (תשסח) עמ' פו
קיט ע"ב23 בנות צלפחד יורשות הןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נב
קיט ע"ב23 בנות צלפחדאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיב
קיט ע"ב24 חכמניות היו שלפי שעה דברוקהלת יעקב חנוכה עמ' עד
קיט ע"ב24 חכמתן של בנות צלפחד וכו' ואם לאו תתיבם אמנוערבי נחל (תשסד) עמ' תתסד, תתסה
קיט ע"ב26 אם אין אנו חשובין כבן תתיבם אמנוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלג אות ג
קיט ע"ב26 אמרו לו אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כה
קיט ע"ב26 אנו במקום בן עומדותעיוני רש"י במדבר עמ' תפה
קיט ע"ב30 הצעירה מבנות צלפחד לא היתה צעירה ממ' שנהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתכח, תתנ
קיט ע"ב32 אחר ארבעים שוב אינה יולדתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכג
קיט ע"ב32 בת ארבעים שוב אינה יולדת וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 173
קיט ע"ב32 מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כד
קיט ע"ב33 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי וכו', מלמד שנולדו בה סימני נערות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסט
קיט ע"ב רשב"ם - וחובה, היינו סקילה שחמורה מחנקפרדס המלך (תשסט) אות תקיז
קיט ע"ב רשב"ם והא אמר רב חסדאדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצה
קיט ע"ב תוס' - לשם שמים נתכויןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלד
קיט ע"ב תוס' - מעשה המקושש היה בתחילת ארבעים מיד אחר המרגלים וכו' עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחריםדברי יונה ח"א עמ' קצז
קיט ע"ב תוס' - מקושש לש"ש התכווןלב יוסף (גפן) עמ' 113, 114, 117
קיט ע"ב תוס' - מקושש לשם שמים נתכויןדברי יונה ח"א עמ' קצה
קיט ע"ב תוס' - פי' רשב"ם שכבר היו יודעת פ' נחלות וקשה וכו' ועוד אם היו יודעת למה הוצרכו לדבר מפ' יבמיןדרכי צדק עמ' שעב
קיט ע"ב תוס' - צלפחד הוא מקושש ולש"ש נתכויןדרכי צדק עמ' שסז
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו - בשם מדרש, מקושש לשם שמים נתכווןפלח הרמון - הוספת חיים עמ' טז
קיט ע"ב תוס' ד"ה אילומשנת חיים דברים עמ' ל
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפי' - מקושש לש"ש הי'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצו
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפי' - מקושש לש"ש נתכויןקדושת לוי דף עה ע"ד
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו - צלפחד היינו מקושש וכו', דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רכו
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו - צלפחד לשם שמים נתכויןתורת יחיאל במדבר עמ' שעב
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו קטנה שבהןעיוני רש"י במדבר עמ' רטז
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילומשיבת נפש עמ' רלו
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו קטנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנא
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכח ע"א
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילודרשות ר"י מסלוצק עמ' לב
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פב
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 93
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילומדבר קדמות (תשסח) עמ' קיח
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסא
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילומשנת חיים במדבר עמ' רסד, רסט, רעג
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילומשנת חיים דברים עמ' תכו
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו, דלש"ש נתכוון כדי להורות ע"י הלכה לרבים דמחלל שבת בסקילהעירין קדישין השלם עמ' רמז
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו, מקושש לשם שמים נתכווןמשנה למלך (תשסח) עמ' קעט
קיט ע"ב תוס' הביאו בשם מדרש דהמקושש לשם שמים נתכווןלחמי תודה דף קצג ע"א
קיט ע"ב תוס'הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לג
קכ ע"א01 אפשר בת מאה ושלושים וכו' יוכבד וכו' לידתה במצרים וכו' שנולדו בה סימני נערות (ורשב"ם)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 27-26
קכ ע"א01 אפשר בת מאה ושלשים שנה וכו' יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומותשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות י, מו
קכ ע"א01 אפשר בת ק"ל שנה והכתוב קראה בת וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קמה
קכ ע"א01 אפשר בת ק"ל שנה וקרא לה בתילקוט הגרשוני ח"ב
קכ ע"א02 זו יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומותאור הצבי עמ' 133
קכ ע"א02 יוכבד וכו' ונולדה בין החומותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 9, ח"כ עמ' 192, 218-227, חכ"ד עמ' 318
קכ ע"א02 יוכבד נולדה בין החומותאהל משה (וינברג) פתח האהל דף י ע"ב
קכ ע"א02 יוכבד נולדה בין החומותמשיבת נפש עמ' צז
קכ ע"א08 ויקח וכו' שעשה לה מעשה לקוחיןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 289
קכ ע"א09 מלמד שעשה לה מעשה לקוחיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כו
קכ ע"א10 היו משוררין לפניהם, וברשב"ם - מתוך שמחה שהיה עתיד משה רבינו לצאת מהןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעה
קכ ע"א10 להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתןאשר ליהודה עמ' לז
קכ ע"א10 מנאן הכתוב דרך גדולתןלקוטי שיחות ח"ח עמ' 200
קכ ע"א10 סדר בנות צלפחדדרשות מהר"ם בנעט עמ' רסח
קכ ע"א11 א"ר אמי בישיבה הלך אחר החכמה וכו' רשב"ם שםאיש אמונים דף קע ע"ב
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנהילקוט עטרת צבי עמ' קעא
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפא
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצא ע"א, שצא ע"א
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שכא
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יט
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמהתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מד ע"א
קכ ע"א11 בישיבה הלך אחר חכמה, במסיבה אחר הזקנהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צד, צח
קכ ע"א12 והוא דמפליג בחכמההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעט
קכ ע"א13 בנות צלפחד שקולות היו (ורשב"ם)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 59
קכ ע"א13 בנות צלפחד שקולות היו, שנאמר ותהיינה, הויה אחת לכולןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כד
קכ ע"א14 בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטיםבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א בסיום
קכ ע"א14 בנות צלפחד הותרו לינשא לכל השבטים ורק עצה טובה השיאן הכתוב (תמה, הרי עיקר טענת בני יוסף היה עבור נחלתן ולבסוף לא נאסרו)ברכת פרץ פ' מסעי
קכ ע"א16 עצה טובה וכו' שלא ינשאו אלא להגון להןבישורון מלך ח"א עמ' שעז
קכ ע"א25 דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קפג
קכ ע"א25 דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצו הערה 29-30
קכ ע"א25 הדבר, דבר זההכתב והקבלה במדבר פל"ו פסוק ו
קכ ע"א25 זה הדבר דבר זה לא יהא נוהג אלא לדור זה וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ו פסוק ז
קכ ע"א25 זה הדבר דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה, אלא מעתה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפד
קכ ע"א תוס' ד"ה מתיב רבה, הקשו אמאי צריך להקשות מברייתא, מקרא הו"ל לאקשויי דכתיב לא תסוב נחלהלחמי תודה דף רמז ע"א
קכ ע"א רמב"ן, שהיו מרקדין לפניהם משמחתם שעי"ז יגאלו ישראלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעה
קכ ע"ב02 ונאמר להלן זה הדבר מה להלן נוהג לדורות וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קסז
קכ ע"ב09 מה כאן ראשי המטות וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 190
קכ ע"ב13 להכשיר שלשה הדיוטותעיוני רש"י במדבר עמ' תקכח
קכ ע"ב15 ראשי המטות הם המומחין מתירין ביחידגור אריה במדבר פ"ל הערה 9
קכ ע"ב24 חכם מתיר וכו' (ורשב"ם)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 189
קכ ע"ב26 ולבית שמאי דלית להו גזירה שוה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' פה
קכ ע"ב28 תניא וידבר משה את מועדי ה' אל בנ"י, ריה"ג אומר וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ע
קכ ע"ב רשב"ם - החכם משוי לנדר טעות מעיקראגור אריה במדבר פ"ל הערה 37
קכ ע"ב תוס' ד"ה מבעיגור אריה במדבר פ"ל אות ז
קכ ע"ב יד רמה אות סחלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
קכ ע"ב ריטב"א ד"ה התם ביחיד מומחהדרכי חושן עמ' קצט [הלכה]
קכא ע"א02 בן עזאי אומר מועדי ה' נאמרו הפרת נרדים לא נאמרו וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק א
קכא ע"א03 ר' יוסי בר נתן הוה גמור להא מתניתא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לז
קכא ע"א08 אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, וקרינן אתםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנד
קכא ע"א08 מועדי ה' צריכים קידוש בית דין שבת בראשית אינה צריכה קידוש וברשב"םפרי צדיק אמור אות ד, ר"ח סיון אות ג
קכא ע"א08 מועדי ה' צריכין קידוש בי"דלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 64
קכא ע"א08 מועדי ה' צריכין קידוש בית דין, שבת בראשית אינה צריכהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכז הערה 109
קכא ע"א08 מועדים בעינן בית דין של שלשהחכמת התורה וארא עמ' רנב
קכא ע"א09 שבת בראשית אינה צריכה קידוש בית דיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 133
קכא ע"א17 ט"ו באב נוסף כיום טוב שהצטיין בחדוותו המרובהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 165
קכא ע"א17 ט"ו באבבאר ראי (רוזן) מועדים סי' טז כולו
קכא ע"א17 ט"ו באבלקוטי שיחות חל"ט עמ' 230
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים וכו' בכלי לבן שאוליןקדושת לוי דף פו ע"ד
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל בט"ו באב וכיום הכיפוריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לא
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבישראל קדושים עמ' 41, רסיסי לילה סי' נד (עמ' 151), דובר צדק עמ' 170
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבפרי צדיק לחנוכה אות ט, פסח אות ט, לט"ו באב אות *א, ב, ד, ה, ו, ערב יוכ"פ אות ה
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבקדושת לוי דף פו ע"ג
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבשמועה טובה דף נז ע"א
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבתפארת משה עמ' רנב
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראל כיום הכפוריםקהלת יעקב יוה"כ עמ' צב
קכא ע"א17 לא היו ימים טובים לישראלאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לט, עב
קכא ע"א23 בט"ו באב הותרו שבטים לבא זה בזהאמרי נועם (מועדים) סי' א לט"ו באב
קכא ע"א23 ט"ו באב יום שהותרו שבטים לבוא זה בזהישראל קדושים עמ' 62
קכא ע"א23 ט"ו באב יום שהותרו שבטים לבוא זה בזהפרי צדיק מסעי אות טו
קכא ע"א30 יום שכלו בו מתי מדבר ותוס'יערות דבש ח"ב עמ' נט
קכא ע"א31 עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה (וברשב"ם)לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 89
קכא ע"א31 עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהדרשות שבט הלוי עמ' שא
קכא ע"א31 עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהפרי צדיק ט"ו באב אות א
קכא ע"א31 עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהצדקת הצדיק סי' קנד, קעב
קכא ע"א31 עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהקדושת עינים סי' רעז
קכא ע"א31 כל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים במדבר, לא הי' הדבור עם משהצמח דוד (סקאליע) עמ' רמג
קכא ע"א רשב"ם ד"ה גבי מועדותוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' ק
קכא ע"א רשב"ם ד"ה יום שהותר שבט בנימין וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, סי' לח אות לא
קכא ע"א רשב"ם ד"ה יום שהותרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכז
קכא ע"א רשב"ם ד"ה מועדי ה' צריכין קידוש וכו', וברשב"אעטרת חן ח"ב עמ' עא
קכא ע"א רשב"ם ד"ה שכלו בו מתי מדברעיוני רש"י במדבר עמ' ריז
קכא ע"א רשב"ם שיצתה בת קולחקל יצחק (תשסג) עמ' תפד
קכא ע"א תוס' - יותר מט"ז אלף מדור המדבר נשארו בחיים ונכנסו לא"ידברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלא, קסה
קכא ע"א תוס' - לאמר - צא אמור להם שבזכותן אני מדבר עמןישמח חיים (תשסה) מע' ל אות ד
קכא ע"א תוס' ד"ה יום שכלומשנת חיים במדבר עמ' רסה
קכא ע"א תוס' ד"ה יוםמשנת חיים דברים עמ' לח
קכא ע"א תוס' ד"ה יום, בשנה אחרונה ביטל מהם הגזירהקומץ המנחה (צונץ) דרוש עח
קכא ע"א תוס' ד"ה יוםמשיבת נפש עמ' קכח
קכא ע"א ריטב"אמאורי שערים עמ' תלב
קכא ע"ב01 לא היה דיבור עם משה וברשב"םרנת יצחק תענית עמ' רעד
קכא ע"ב01 לא היה דיבור עם משהמשנת חיים במדבר עמ' רעד
קכא ע"ב01 לא היה דיבור עם משה, וברשב"םבית ישי - דרשות עמ' שפג, תטו, תנו
קכא ע"ב03 אלי היה הדיבורטוב טעם דברים עמ' ח
קכא ע"ב04 שביטל פרוזדאותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמו
קכא ע"ב10 יום שפוסקין בו מלכרות עצים למערכה וכו', ברבינו גרשום וברשב"םאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צו
קכא ע"ב10 יום שפסקו לכרות עצים למערכה וברשב"ם ור"ג ונ"ירנת יצחק תענית עמ' רעז
קכא ע"ב10 כיון שהגיע חמשה עשר באב וכו' מכאן ואילך דמוסיף יסיףאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קטו
קכא ע"ב10 כיון שהגיע חמשה עשר באב וכו' תני רב יוסף תקבריה אמיהארוחת תמיד עמ' תכג ע"ב ד"ה ואני
קכא ע"ב11 ט"ו באב תשש כחה של חמהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
קכא ע"ב12 מאן דלא מוסיף יסיףאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ד
קכא ע"ב12 מכאן ואילך דמוסיף יוסיף שאינו מוסיף יסיף מאי יסיף תני רב יוסף תקבריה אמיהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שג
קכא ע"ב12 מכאן ואילך דמוסיף יוסיףלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 272
קכא ע"ב12 מכאן ואילך דמוסיף יסף כו' ורשב"ם ד"ה מט"ולקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
קכא ע"ב12 תבר מגלמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקמח
קכא ע"ב12 תבר מגלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרלה
קכא ע"ב13 ז' קפלו את כל העולםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסה ע"א
קכא ע"ב13 שבע קפלו העולםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טו אות א
קכא ע"ב13 שבעה קפלו את כל העולם כולו וכו', ורשב"םאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שסא
קכא ע"ב13 שבעה קפלו את כל העולם כולו מתושלח ראה אדם שם ראה מתושלח יעקב ראה את שםפרי צדיק ראה אות ח
קכא ע"ב13 שבעה קפלו את כל העולם כולוגור אריה בראשית פ"ד הערה 24
קכא ע"ב13 שבעה שקפלו את כל העולם כולו וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלד
קכא ע"ב14 יעקב ראה את שםגור אריה בראשית פל"ח הערה 164
קכא ע"ב14 עמרם ראה את יעקבאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מה
קכא ע"ב14 עמרם ראה את יעקבאבן ישראל על התורה עמ' ל
קכא ע"ב14 עמרם ראה את יעקב וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' כא
קכא ע"ב14 שם חי הרבה שנים לתוך חיי יצחק ויעקבגור אריה בראשית פי"ד הערה 113
קכא ע"ב15 שם כבר נסתלקחקל יצחק (תשסג) עמ' קכב
קכא ע"ב17 לא נגזרה גורה על שבטו של לוי וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק סג
קכא ע"ב17 לא נגזרה על שבטו של לויעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עט
קכא ע"ב17 שבט לוי לא היה בכלל הגזירהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שכא, שכב
קכא ע"ב18 לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה, וברשב"םעיוני רש"י במדבר עמ' ריח
קכא ע"ב19 מי שפקודיו מבן עשרים וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 5
קכא ע"ב22 כשלשים וששה איש וכו' זה יאיר בן מנשהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 264
קכא ע"ב24 זה יאיר בן מנשה שהיה שקול כנגד רובן של סנהדריןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קי, קפא
קכא ע"ב24 זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדריןשמועת יצחק - חנוכה א
קכא ע"ב24 זה יאיר ששקול כנגד רובה של סנהדריןמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמא
קכא ע"ב24 יאיר בן מנשה הי' שקול בנגד רובן של סנהדריןדברי מנחם (היימליך) עמ' רמד
קכא ע"ב24 יאיר בן מנשה היה שקול כרובם של סנהדריןעטרת ישועה (תשסד) אות קיז להגדה ש"פ
קכא ע"ב24 יאיר בן מנשה שקול כנגד רובן של סנהדריןאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רח
קכא ע"ב24 יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדריןעיוני רש"י במדבר עמ' תקנא
קכא ע"ב25 גזירה לא על פחות כו'משנת חיים במדבר עמ' רלז, מכתב א
קכא ע"ב25 הגזירה חלה על אלו שהיו בזמן החטא מבני כ' שנה ולמעלהגור אריה שמות פ"ל הערה 137, 154
קכא ע"ב25 ולא על יתר מבן ששיםמשנת חיים במדבר מכתב ב
קכא ע"ב25 לא נגזרה גזירה לא על פחות מבן ארבעים ולא על יותר מבן ששיםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שמח
קכא ע"ב25 לא נגזרה גזרה לא על פחות מבן כ' וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קל, תלד
קכא ע"ב25 לא נגזרה למות פחות מכ' שניםפרדס המלך (תשסט) אות תקיא
קכא ע"ב25 לא נימנו אלו שהם פחות מכ' ויתרים מבני ס'גור אריה שמות פי"ח הערה 386
קכא ע"ב25 על יותר מבן ששים לא נגזרה גזירת מרגליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיא אות ט
קכא ע"ב27 גמר ומעלה ומעלה מערכין וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יב
קכא ע"ב27 גמר מעלה מעלהמשנת חיים דברים עמ' לח
קכא ע"ב27 יתר מבן ששים כפחות מבן עשריםגור אריה שמות פ"ל הערה 135
קכא ע"ב28 אף כאן יותר מבן ששים כפחות מבן עשרים וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק סד
קכא ע"ב29 א"י לשבטים איפלוג או דילמא לקרקף גברי איפלוגגור אריה במדבר פכ"ו הערה 90
קכא ע"ב29 ארץ ישראל לשבטים איפליג וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
קכא ע"ב29 לקרקף גברא איפלוגגור אריה בראשית פמ"ח הערה 33
קכא ע"ב רשב"ם - גזרת מתי מדברקרן פני משה ח"א עמ' קעד
קכא ע"ב רשב"ם ד"ה אחיה השילוני ראה את עמרםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות א
קכא ע"ב רשב"ם ד"ה לא היה דיבור עם משהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפ
קכא ע"ב רשב"ם ותוס' - אליהו זה פינחסלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 343
קכא ע"ב רשב"ם ותוס' ד"ה שבעה קפלונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות א
קכא ע"ב תוס' ד"ה יום שכלו מתי מדברעיוני רש"י במדבר עמ' שלג
קכא ע"ב שטמ"ק בשם הראב"ד ע"ד חלוקת א"ילקוטי שיחות חל"ג עמ' 204
קכא ע"ב ראשונים - אם פנחס זה אליהובאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
קכא ע"ב חדא"ג מהרש"א - תדאי עיקר הלימוד הוא ביום כו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
קכב ע"א01 חלוקת א"י לעתיד לבואחוקת עולם ח"א עמ' 115
קכב ע"א01 לעתיד לבוא תתחלק א"י לי"ג שבטיםצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ו ע"ב-ע"ג
קכב ע"א01 לעתיד תתחלק א"י לי"ג חלקיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עה, ש, תקסד
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים וראשונים שםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים שבתחילה לא נתחלקה אלא לי"ב שבטים וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ו פסוק ה, נד, פל"ה פסוק ח
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטיםגור אריה בראשית פמ"ח הערה 42
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעג
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים, ורשב"ם ורש"שבית ישי - דרשות עמ' סג
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לשלשה עשר שבטים ורשב"ם - לוי כו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 298
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים והחלק הי"ג יהיה למלך המשיחרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שסד
קכב ע"א01 עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים שבתחילה לא נתחלקה אלא לי"ב שבטים וכו' שנאמר שבט לוי אחד כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ
קכב ע"א01 עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכט
קכב ע"א02 א"י שתתחלקמשנת חיים בראשית עמ' תקמ
קכב ע"א06 א"י וכו' נתחלקה וכו' בגורל וכו' באורים ותומיםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 367
קכב ע"א06 א"י נחלקה על פי גורל ברוח הקודשערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצח
קכב ע"א06 ולא נתחלקה אלא בגורלמשנת חיים במדבר עמ' תקנז
קכב ע"א13 טרף בקלפי של שבטים כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 202
קכב ע"א18 ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עוה"במאמר אסתר דרוש י
קכב ע"א18 ולא כחלוקה של עולם הזה וכו' לעולם הבא אין לך כל אחר ואחר שאין לו בהר ובשפלה וכו', ותוס' ד"ה העולם מאמר אסתר (תשסב) עמ' קכג
קכב ע"א18 לא כחלוקה של עוה"ז חלוקה של עוה"בישראל קדושים עמ' 109
קכב ע"א22 הקב"ה מחלק להן בעצמו שנאמר ואלה מחלקותם נאום ה' וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 189, 298
קכב ע"א22 שער לוי אחדמשנת חיים במדבר עמ' ג
קכב ע"א24 א"י נתחלקה לשבטיםגור אריה בראשית פמ"ח אות ה, הערה 28, במדבר פכ"ו אות טז, דברים פט"ז הערה 65
קכב ע"א24 לשבטים איפלוג ורשב"ם ד"ה ת"שלקוטי שיחות חי"ג עמ' 114
קכב ע"א25 אידך וכו' לנשיא וכו' אימא רונגר וכו' והנותר לנשיאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
קכב ע"א28 בין רב למעט למאי וכו' לקרובה ורחוקה וברשב"ם שםס' הזכרון לחתם סופר עמ' עב
קכב ע"א31 תנא אך בגורל יצאו יהושע וכלב וכו' שלא נטלו בגורל אלא על פי ה'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תה
קכב ע"א רשב"ם - נשיא - נקרא המשיחישמח חיים (תשסה) מע' נ אות מט
קכב ע"א רשב"ם - עובד העיר - נקרא הנשיאישמח חיים (תשסה) מע' ע אות ד
קכב ע"א רשב"ם - רב - הוא עידית, ומעט - זיבוריתישמח חיים (תשסה) מע' ר אות יא
קכב ע"א רשב"ם ור"ן בחלקו של לוי לעת"לתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצז
קכב ע"ב כאשר דבר משה - ולא דבר ממשפירושי ראשונים
קכב ע"ב חברון עיר מקלט כו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 92
קכב ע"ב שהבן נוטל פי שנים וכו' והבנות נזונותשל"ה (תשנז) פרשת פנחס אות יא
קכב ע"ב אם אמר על מי שראוי ליורשו דברין קיימיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
קכג ע"א05 והיה ביום הנחילו את בניו התורה ריבתה נחלה אצל אחיןאגרת הטיול (תשעה) עמ' קטז
קכג ע"א08 יוסף היה בכור לנחלהגור אריה בראשית פמ"ח הערה 25
קכג ע"א10 מה בכורה האמורה ליוסף וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' תפח
קכג ע"א10 מה בכורה האמורהדרכי חושן עמ' רצד [הלכה]
קכג ע"א11 ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך - זה חלק הבכורהשער החצר (תשעב) סי' קלח
קכג ע"א11 ואני נתתי לךבית ישי - דרשות עמ' סב {הבכורה ניתנה ליוסף רק אחרי שירדו למצרים}
קכג ע"א12 אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, הוא לשון תפלהערבי נחל (תשסד) עמ' תתתכ
קכג ע"א12 בחרבי ובקשתיאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות ג
קכג ע"א12 בחרבי ובקשתיבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יד אות ז
קכג ע"א12 בחרבי ובקשתיכרם יהושע (ולרשטיין) דף טו ע"ג
קכג ע"א12 וכי בחרבו ובקשתו לקחציץ השדה חנוכה עמ' י
קכג ע"א13 בחרבי - זו תפילהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קח ע"א, שט ע"א
קכג ע"א13 בחרבי ובקשתי - בתפילתי וכו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעז
קכג ע"א13 בצלותא וסנותאחקל יצחק (תשסג) עמ' קטז, רו
קכג ע"א13 חרבי זו תפלהגור אריה בראשית פמ"ח הערה 138
קכג ע"א13 חרבי זו תפלה קשתי זו בקשהברכת טוב עמ' תכד
קכג ע"א13 חרבי זו תפלה קשתי זו בקשהתורת יחיאל במדבר עמ' שפא
קכג ע"א13 חרבי זו תפלה קשתי זו בקשהתורת יחיאל בראשית עמ' תיז-תיח
קכג ע"א13 חרבי זו תפלה קשתי זו בקשהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רו, במדבר עמ' תקמח-תקנ, דברים עמ' עח
קכג ע"א14 קשתי זו בקשתיאור תורה השלם (מזריטש) סי' סד
קכג ע"א14 קשתי זו בקשתימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעד, אור תורה סי' סד
קכג ע"א17 ואימא דקלא בעלמאהמעשה והמדרש עמ' קכ, קכה
קכג ע"א18 עליך אמר קרא אפרים ומנשה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קנו
קכג ע"א19 מה ראה יעקב שנטל בכורה כו' ומאי צניעות היתה בה וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקלו
קכג ע"א19 מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן וכו' לימים העשיר אותו יתום וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רצג
קכג ע"א19 מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף וכו'דרשות שמן רוקח עמ' עח
קכג ע"א19 מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובן וכו' ראויה הי' הבכורה לצאת מרחל כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רכז
קכג ע"א23 ראוי היתה הבכורה לצאת מרחל אלא שקדמתו לאה ברחמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש ט אות ג
קכג ע"א23 ראויה בכורה לצאת מרחלהמאור שבתורה (לסין)
קכג ע"א23 ראויה היתה בכורהמשנת חיים בראשית עמ' תטו
קכג ע"א23 ראויה היתה הבכורה לצאת מרחל אלא שקדמתה לאה ברחמיםנזר הקדש ח"ב עמ' תשסד, תשסה, ח"ג עמ' רפט
קכג ע"א24 שקדמתה לאה ברחמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ב
קכג ע"א26 אילימא רכות ממש השתא בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב כו'פרדס המלך (תשסט) אות קפח
קכג ע"א26 אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב בגנות צדיקים (לאה) דבר הכתובילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפז, שכח
קכג ע"א26 אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב "מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רל
קכג ע"א26 ועיני לאה רכות וכו' קטן מה מעשיו, איש תם יושב אוהלים והיתה בוכה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תטו
קכג ע"א26 ועיני לאה רכות כו' שמתנותיה ארוכותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קע
קכג ע"א26 ועיני לאה רכות שהיתה שומעת על פרשת דרכיםאסופת מערכות סוכות עמ' קד (מהדו"ב עמ' רל)
קכג ע"א26 ועיני לאה רכותמשנת חיים בראשית עמ' תיד
קכג ע"א26 ועיני לאה רכות, שהיתה סבורה לעלות בחלקו של עשועמודיה שבעה עמ' *פה
קכג ע"א26 מאי רכות אילימא רכות ממש וכו' אלא שמתנותיה ארוכותמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רלח
קכג ע"א26 מאי רכות וכו' שעיניה נטפו דמעות על שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשושבט מישראל (פרידמן) עמ' שסב
קכג ע"א27 אף בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובקשוטי כלה (תשסג) עמ' כג, לב
קכג ע"א27 אפילו בגנות בהמה לא דיבר הכתובתורת יחיאל בראשית עמ' רלג
קכג ע"א27 אפילו בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתובשערי תשובה שער ג אות רל
קכג ע"א27 אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובחכמת התורה נח עמ' פז
קכג ע"א27 אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובלקוטי שיחות חל"ה עמ' 150
קכג ע"א27 אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובתקנת השבין סי' ט (עמ' 83), תקנת השבין סי' ו (עמ' 28)
קכג ע"א27 בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובלקוטי שיחות ח"ה עמ' 281, חכ"ה עמ' 19
קכג ע"א27 בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובלקוטי שיחות חל"ז עמ' 68
קכג ע"א27 בגנות בהמה טמאהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלב
קכג ע"א27 והרי בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובחכמת התורה ויצא עמ' שסד
קכג ע"א28 אין דרך הכתוב לספר בגנאי של צדיקגור אריה בראשית פ"ו הערה 101, פי"ח אות יח, פל"א הערה 59, במדבר פ"ח הערה 99, פי"א הערה 37, פכ"ז הערה 33
קכג ע"א28 דרך הכתובים שלא לדבר בגנותם של צדיקיםדרך ה' (באום) ח"ג פ"ד אות כט
קכג ע"א29 ארוכות בכהונהקרבן שבת (תשסח) עמ' קנה
קכג ע"א29 לא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 153, 152
קכג ע"א29 שמתנותיה ארוכות וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' נב ע"א
קכג ע"א30 פרשת דרכיםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' מט
קכג ע"א30 שהיו אומרים שני בנים וכו', ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בפניה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצו
קכג ע"א30 שני בנים לרבקה הגדול לגדולאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שפא
קכג ע"א31 דאמרי אינשי גדולה לגדול וקטנה לקטןתקנת השבין סי' ו (עמ' 38), צדקת הצדיק סי' קסד
קכג ע"א31 היו אומרים ב' בנים יש לרבקה ב' בנות יש ללבן וכו'קשוטי כלה חי"א אות רמד
קכג ע"א31 לאה היתה מזומנת לעשואדיר במרום ח"א פ' שמח
קכג ע"א31 עשו טען: לאה היתה זוגיאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמז
קכג ע"א33 בכי על שלא תפל בגורל עשומי מרום ח"ג עמ' צ
קכג ע"א33 היתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהפירוש המכבי שמות עמ' קיח
קכג ע"א33 היתה לאה בוכה שלא תיפול בגורלו של עשואגרא דכלה ח"א עמ' תמה
קכג ע"א33 לאה שהיתה בוכה כי אמרו שהיא מיועדת לעשיוויאמר מרדכי - דרשות עמ' שצ-שצא
קכג ע"א34 וירא ה' כי שנואה לאה וכו' ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בפניה ויפתח את רחמהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תיח
קכג ע"א34 וירא ה' כי שנואה לאה מאי שנואה וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 214
קכג ע"א34 מאי שנואה כו' ששנואין מעשה עשו בפני'נועם אליעזר בראשית עמ' רלב ע"ב
קכג ע"א34 שנואה לאה מאי שנואה אילימא שנואה ממש אפשר בגנות בהמה לא דיבר הכתוב וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' סט
קכג ע"א36 שנואין מעשה עשו בפניהבארות המים (תשסב) עמ' כה
קכג ע"א36 שנואין מעשי עשיו בפניהאוהב ישראל דף נ ע"ב
קכג ע"א36 ששנואים מעשי עשו בידיהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קל
קכג ע"א36 ששנואים מעשי עשותקנת השבין סי' ו (עמ' 27)
קכג ע"א36 ששנואין מעשי עשו בפניהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשנג
קכג ע"א37 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכו' אחיו אני ברמאותנזר הקדש ח"ג עמ' צח, קלה
קכג ע"א37 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הואילקוט הגרשוני ח"ב
קכג ע"א41 אחיו אני ברמאותבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות א
קכג ע"א41 אחיו אני ברמאותדברי חלומות סי' ח (עמ' 184), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 61 (סי' סז)
קכג ע"א41 אחיו אני ברמאותדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קעה
קכג ע"א41 אחיו אני ברמאותחכמת התורה תולדות עמ' קצז
קכג ע"א41 אחיו אני ברמאותפרי צדיק תולדות אות ו, פ' החודש אות ט
קכג ע"א42 יעקב אבינו עשה סימנים בעל פה עם רחלפרדס המלך (תשסט) אות כ
קכג ע"א42 סימנים שמסר יעקב לרחל ומסרה ללאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעז
קכג ע"א45 מסרה סימנים לאחותהגור אריה בראשית פ"ל אות טז, הערה 39
קכג ע"א46 בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפ
קכג ע"א46 בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן חסר אחדחכמת התורה ויגש עמ' שכב, שפו, שפח, שצא, שצד
קכג ע"א46 בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן חסר אחדחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
קכג ע"א46 בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן חסר אחתאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמג
קכג ע"א46 בכללן את מוצא שבעים ובפרטן אי אתה מוצא אלא ע' חסר אחד וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' תמט, תנ
קכג ע"א46 בכללן אתה מוצא שבעיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קט
קכג ע"א46 בעא מיניה אבא חליפא קרויא מרבי חייא בר אבא בכללן אתה מוצא שבעים כו'נחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה איתא בגמרא
קכג ע"ב47 ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל"ב, אלא זו יוכבד וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' רפז
קכג ע"א47 בפרטן אתה מוצא ס"טדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנו
קכג ע"א47 תאומה היתה עם דינהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצד
קכג ע"א רשב"ם - שבט לוי ינחלו נחלה לע"לרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשד
קכג ע"א תוס' ד"ה תיומהמשנת חיים בראשית עמ' תכד
קכג ע"א תוספות - תיומה היתה עם בנימין - ובעלמא אמרינן, תיומה היתה עם כל השבטיםמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' עב
קכג ע"א מהרש"א ד"ה חרביחיים לגופא (תשסה) עמ' ה
קכג ע"ב01 מרגלית טובה היתה בידי וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' רט
קכג ע"ב03 זה יוכבד וכו' שנאמר אשר ילרה וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ו פסוק ז
קכג ע"ב03 יוכבד לידתה בין החומותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קטו
קכג ע"ב07 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו' שנאמר והי' בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' מד
קכג ע"ב07 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וכו' ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מד
קכג ע"ב07 כאשר ילדה רחל את יוסףכור לזהב ח"ב
קכג ע"ב09 אין בני עשיו נופלין אלא ביד בני בניה של רחלדברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
קכג ע"ב09 אין זרע עשו נופל אלא ביד בניה של רחלאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמז
קכג ע"ב09 אין עשיו נופל אלא ביד זרעה של רחלבית ישי - דרשות עמ' שלד
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נופל אלא ביד זרע של יוסףחכמת התורה שמות עמ' נח
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד בני יוסףיערות דבש ח"א עמ' עא
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 198
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עד ע"ב
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 152, 573, פ"ב אות 403
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קו
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שמ, תעא
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצד
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףשביב אור עמ' פט
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשיו נופל אלא ביד זרעו של רחלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קסד, קפ, תקמח
קכג ע"ב09 אין זרעו של עשיו נופל אלא בידי בניה של רחלעיוני רש"י במדבר עמ' תנג
קכג ע"ב09 אין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' עה, קטז
קכג ע"ב09 זרע עשו נופל רק ביד זרע יוסףחכמת התורה ויגש עמ' רפג
קכג ע"ב09 זרע עשו נמסר ביד זרע יוסףאור הרעיון עמ' שצט
קכג ע"ב09 זרע עשו נמסר רק ביד זרע יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תכב
קכג ע"ב09 זרעו של עשו ביד זרעו של יוסףדרשות ר"י מסלוצק עמ' קעז
קכג ע"ב09 זרעו של עשו ביד זרעו של יוסףציץ השדה חנוכה עמ' יג, צד
קכג ע"ב09 זרעו של עשו ביד זרעו של יוסףציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' ג
קכג ע"ב09 זרעו של עשו נמסר ביד זרעו של יוסףציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' נו, קנב
קכג ע"ב09 זרעו של עשו נמסר בירי זרעו של יוסףגור אריה בראשית פ"ל הערה 47
קכג ע"ב09 יוסף - שטנו של עשוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ה
קכג ע"ב09 יוסף הוא שטנו של עשו וכו'פחד יצחק פסח מאמר מט
קכג ע"ב09 יוסף שטנו של עשודבש לפי מע' נ אות יב
קכג ע"ב09 יוסף שטנו של עשומאורות הראי"ה לחנוכה ארבע פרשיות ופורים מהד' תשנ"ה עמ' קעח-קעט, לפרשת זכור תרנ"ד, ועמ' קפח-קפט, פרשת זכור, מכתי"ק
קכג ע"ב09 יוסף שטנו של עשיורוח חיים (חיד"א) עמ' רה
קכג ע"ב09 כיון שנולד יוסף נולד שטנו של עשו וכו' ובמהרש"אנזר הקדש ח"ג עמ' צה
קכג ע"ב09 ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קכא
קכג ע"ב09 ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףאגרת הטיול (תשעה) עמ' רנ
קכג ע"ב09 שאין וכו' עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףפירוש המכבי שמואל עמ' קצ
קכג ע"ב09 שאין זרעו של עשו וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' פז ע"ב, קכ ע"ב
קכג ע"ב09 שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרח-ט, דברים עמ' תרעג
קכג ע"ב09 שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףפרי צדיק וארא אות א, ר"ח אדר שני אות א, תרומה אות י, פ' זכור אות ח, יא, פורים אות ו, סוכות אות טז
קכג ע"ב09 שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףרסיסי לילה סי' ט (עמ' 9), כג (עמ' 29), ל (עמ' 42), מט (עמ' 107), ישראל קדושים עמ' 70, פוקד עקרים סי' ב (עמ' 6), דברי סופרים סי' לח (עמ' 41), אור זרוע לצדיק סי' ד (עמ' 15), דברי חלומות סי' *כב (עמ' 193-192), צדקת הצדיק סי' סב, רנ, מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 21), ז (עמ' 36), יג (עמ' 103), לקוטי מאמרים עמ' 160, 163, 184, 221, 224, 237, דובר צדק עמ' 10
קכג ע"ב09 שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףשופרא דישראל (תשסו) עמ' עז
קכג ע"ב09 שטנו של עשו הוא יוסףחלקם בחיים דף ג ע"ב
קכג ע"ב12 להבה שולט למרחוקמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קפה
קכג ע"ב23 ובני מנשה חפר וישעימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קכג ע"ב24 בכור בזרוע והלחייםטבעות זהב ח"א דף מה ע"ד [הלכה]
קכג ע"ב29 במכירי כהונה רשב"ם תר"י שטמ"ק שםדרכי חושן עמ' רעח, רפג-רפה [הלכה]
קכג ע"ב רשב"ם - לפי שנשתתפו עמו ממנשה, דהיינו, משבט יוסף, לכך נפלו בידופירוש המכבי שמואל עמ' קצ
קכג ע"ב תוס' ד"ה ההא - ואסור לחזור בו ואפי' בדברים כו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 157
קכג ע"ב תוס' ד"ה הכאדרכי חושן עמ' רעט, רפז [הלכה]
קכג ע"ב מהרש"א - בחרבי ובקשתי וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' פא
קכג ע"ב מהרש"א ד"ה אשרנזר הקדש ח"ג עמ' תנ
קכג ע"ב מהרש"א ד"ה זו יוכבדנזר הקדש ח"ג עמ' שיא, שיג
קכג ע"ב מהרש"א חדא"ג - נשי בני יעקב וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 270
קכד ע"א מתנה קרייה רחמנאאשר ליהודה עמ' כח
קכד ע"א מתנה קרייה רחמנאדרכי חושן עמ' רצב [הלכה]
קכד ע"א רשב"ם ד"ה מתנה קרייה רחמנאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קסא
קכד ע"ב רשב"ם ד"ה בשאר ספרי דבי רבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יא, סי' לח אות יח
קכד ע"ב תוס' ד"ה איןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רג, רה
קכד ע"ב תוס' ד"ה מספקא, [בענין הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו]חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
קכה ע"א רשב"ם ד"ה ולית הילכתאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צה, רצג
קכה ע"ב אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
קכה ע"ב אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקפרדס המלך (תשסט) אות רפה
קכה ע"ב אין הבכור נוטל פי שנים בראויגור אריה דברים פכ"א אות יד
קכה ע"ב אמר רב פפא הלכתא אין הבכור נוטל פי שנים במלוהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רה
קכה ע"ב ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות ומלוה שעמו פלגישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפג
קכו ע"א אין לו לבכור קודם חלוקהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט
קכו ע"א נמוק"י ד"ה אמר רב אסידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט, שמה
קכו ע"א שטמ"ק ד"ה ואין אלודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט, שמה
קכו ע"ב09 האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים וכו' הכא לא קא מחילדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז, שיט, שמה
קכו ע"ב09 האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שניםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
קכו ע"ב09 לא יטול פי ב' וראשונים שםדרכי חושן עמ' תד [הלכה]
קכו ע"ב10 איש פ' לא ירש עם אחיו ל"א כלום דהתנה עמש"ב הרשב"א והנמק"יאיש אמונים דף צד ע"ד
קכו ע"ב10 איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורהשל"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ב בהגה"ה
קכו ע"ב10 פלוני בני לא יירשטבעות זהב ח"א דף נ ע"ב, נא ע"ג [הלכה]
קכו ע"ב12 המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשווה את הבכוראור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רז
קכו ע"ב23 לא קא מחילהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טז
קכו ע"ב24 נאמנות האב אינו מדיני עדות כללשבט מישראל (פרידמן) עמ' עא
קכו ע"ב30 בכור שוטה - בכור לאמו בלבדאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרלב
קכו ע"ב31 בוכרא סכלא קארו ליהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רטו
קכו ע"ב34 גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות כג
קכו ע"ב34 רוק של בכור לאב מרפא העיניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שעז
קכו ע"ב רמב"ן - למה מהני תנאי בנזירחכמת התורה בראשית עמ' לח
קכו ע"ב שטמ"ק ד"ה ומר סברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט, שמה
קכז ע"א שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבא כותבין הרשאה וכו'אשר ליהודה עמ' כו
קכז ע"א דברים שאמרתי טעותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נד
קכז ע"ב יכירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טז
קכז ע"ב יכיר יכירנו לאחרים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סג ע"ד
קכז ע"ב יכיר יכירנו לאחריםחכמת התורה תולדות עמ' תרסג
קכז ע"ב יכיר למה לי וכו' אילו בעי למיתבא ליה במתנהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רד
קכז ע"ב עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא, נאמן, דמשמש לי כעבדא קאמרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנו, תתג, דברים עמ' תקנח, תתנ
קכז ע"ב היה עובר על בית המכס ואמר בני הוא וחוזר ואמר עבדי הוא נאמןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
קכז ע"ב היה עובר על בית המכס ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמןלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
קכח ע"א שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא, רשב"ם, תוס' ד"ה לית הלכתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
קכח ע"א בן הבן כשר להעיד לזקנו לחד מ"דאור אברהם - רות עמ' רפו
קכח ע"א בן הבן כשר להעיד לזקנואור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו
קכח ע"א פקח ונתחרש וחזר ונתפקח הוי כאילו היה פקח מראש ועד סוףנתיב התשובה עמ' מד הערה 138
קכח ע"א פקח ונתחרש וחזר ונתפקחאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 499
קכח ע"א פקח ונתחרש וחזר ונתפקחנצח ישראל (הרטמן) עמ' יד הערה 41, תקיא הערה 31, רעח
קכח ע"א זה הכלל כל שתחלתו וסופו בכשרות כשר וכו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רנד
קכח ע"א רשב"ם אלא שאין בו כח להעיד לגלים פי"ט (32)
קכח ע"א רשב"ם ד"ה אינודרכי חושן עמ' נא-נב [הלכה]
קכח ע"א רשב"ם ד"ה ג' רועי בקרדרכי חושן עמ' מט [הלכה]
קכח ע"ב האומר על תינוק בין הבנים בכור הואאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רז
קכח ע"ב תוס' ד"ה נשבעלבושי צדקה עמ' 41
קכט ע"ב06 נכסי לך ואחריך יירש פלוני וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צב
קכט ע"ב06 נכסי לך ואחריך יירש פלוני וכו'בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יד, קג, קמד
קכט ע"ב06 נכסי לך ואחריך יירש פלוני וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קטו
קכט ע"ב06 נכסי לך ואחריך יירש פלוני וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רל, רפא
קכט ע"ב14 נכסי לך ואחריך לפלוני אין לשני במקום ראשון כלוםבינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' רסח
קכט ע"ב14 נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום וכו' וירושה אין לה הפסקברכת טוב עמ' קנח
קכט ע"ב16 אין זה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסקפרי צדיק ר"ח אדר אות יא, ראה אות ו, שופטים אות ג
קכט ע"ב17 וירושה אין לה הפסקלקוטי שיחות חט"ו עמ' 107, חכ"ד עמ' 307
קכט ע"ב17 וירושה אין לה הפסקפרי צדיק בראשית אות י, פסח אות כא, ואתחנן אות יט, עקב אות ג, ראה אות ו
קכט ע"ב17 וירושה אין לה הפסקצדקת הצדיק סי' קמא
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסק (משא"ב מתנה יש לה הפסק)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 46
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסקאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצח
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסקאור הישר בראשית דף מט ע"א
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסקבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תלו, שמות עמ' שז, ויקרא עמ' תטו, דברים עמ' תרד, תתיב, תתקפז
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסקלקוטי שיחות חל"ט עמ' 285
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסק+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קיח, קנה
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסקמשיבת נפש עמ' כה
קכט ע"ב17 ירושה אין לה הפסקאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קלג
קכט ע"ב17 מתנה יש לה הפסק ירושה אין לה הפסקזרע קודש - מועדים עמ' רמז
קכט ע"ב17 מתנה יש לה הפסק משא"כ ירושהתורת חיים (קאסוב) עמ' כא, קצז
קכט ע"ב22 והלכתא כל תוך כדי דיבור כדבור דמישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שעד
קכט ע"ב22 תוך כדי דיבור כדיבור דמי לבר וכו' וקדושין (ורשב"ם ותוס')לקוטי שיחות חי"ט עמ' 189, 216
קכט ע"ב22 תוך כדי דיבור כדיבור דמילקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רלז
קל ע"א איש פלוני יירשני וכו' במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה עמש"ב בתורהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
קל ע"א האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת וכו' רבי יוחנן בן ברוקה אומר וכו' ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימיןשל"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ב בהגה"ה
קל ע"א האומר איש פלוני ירשני, במקום שיש בת וכו' - לא אמר כלוםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רז
קל ע"א אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכח
קל ע"א אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמט
קל ע"ב18 אין למדין הלכה וכו' עד שיאמרו לו הלכה למעשה וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1178, חי"ד עמ' 50, חכ"ט עמ' 98
קל ע"ב18 אין למדין הלכה לא מפי לימוד ולא מפי מעשה כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיג
קל ע"ב19 עד שיאמר הלכה למעשהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצ
קל ע"ב21 כל התורה דמויי מדמינןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רא
קל ע"ב21 כל התורה כולה דמוייכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קנה
קל ע"ב23 אמר ליה רבי אסי לרבי יוחנן, כי אמר לן מר הלכה, הכי נעביד מעשהאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 34
קל ע"ב23 אמר ליה רבי אסי לרבן יוחנן כי אמר לן מר הלכה הכי נעביד מעשה אמר לא תעבדו עד דאמינא הלכה למעשהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפח
קל ע"ב26 כי אתא פיסקא דדינא דידי לקמייכוילקוט הגרשוני ח"ב
קל ע"ב26 לא תקרעוה עד דאתיתו לקמאימוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט
קל ע"ב28 מגמר נמי לא תגמרו מיניהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצג
קל ע"ב רשב"ם - אין למדין הלכה מאגדהתורת יחיאל בראשית עמ' קס
קל ע"ב רשב"ם - אין אדם רשאי לחדש דבר מעתהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קע
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפב
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותאור חדש (הרטמן) פ"י אות 44
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 62
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' פב
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותבשבילי אמונה ח"א עמ' רמב
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותגור אריה שמות פי"ח הערה 287, ויקרא פכ"ו הערה 161, דברים פי"ט אות יא
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותחיים לגופא (תשסה) עמ' כא
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותלקוטי שיחות חל"ד עמ' 62
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותנצח ישראל (הרטמן) עמ' קעא הערה 67, שכד הערה 62
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותנתיב התשובה עמ' יט הערה 115
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסא
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קה
קלא ע"א אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור אברהם שמות עמ' רעד
קלא ע"א אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותבשבילי אמונה ח"ב עמ' רא
קלא ע"א אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותילקוט דברי חכמים בראשית סי' לג
קלא ע"א אין לו לחכם אלא מה שעיניו רואותמסילת ישרים עמ' שלג
קלא ע"א לא כתב לה בנין דכרין וכו'איש אמונים דף מ ע"ב
קלא ע"א תנאי ב"ד מועיל גם בדשלבל"עבנין אפרים עמ' קלט [הלכה]
קלא ע"ב הכותב כל נכסיואפוד בד דף כז ע"א
קלא ע"ב הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופאדרשות אל עמי דרוש כב
קלא ע"ב הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופאלחמי תודה דף רכז ע"ב
קלא ע"ב הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוסאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 108
קלא ע"ב הכותב נכסיו לאשתוקול יעקב (שאול) קונטרס השאלות דף ה ע"א-ע"ב
קלא ע"ב לא עשאה אלא אפטרופוסמשיבת נפש עמ' כט
קלא ע"ב הכותב כל נכסיו לבן אחד לא עשאו אלא אפטרופוסצפנת פענח (תשסו) עמ' שלב, שנח
קלא ע"ב הכותב כל נכסיו לבנו אחד לא עשאו אלא אפוטרופאערבי נחל (תשסד) עמ' תתתח
קלא ע"ב הכותב כל נכסיו לבנומשיבת נפש עמ' נב
קלא ע"ב רשב"ם ד"ה ואשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כה
קלב ע"א שמע שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחריםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 108
קלב ע"א ועמד וכתב כל נכסיו לאחרגור אריה דברים פי"ט הערה 56 {לשון עמידה - תוס' שבועות ל ע"א}
קלב ע"א הלכה כר"ש בן מנסיא דאזלינן בתר אומדנאילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמב
קלב ע"א רשב"ם ד"ה גובהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 12
קלב ע"ב רשב"ם ד"ה שותף בין הבניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
קלג ע"א ירושה אין לה הפסקאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' שכט, של
קלג ע"א ירושה אין לה הפסקטבעות זהב ח"א דף עח ע"ד [הלכה]
קלג ע"א ירושה אין לה הפסקצפנת פענח (תשסו) עמ' נא
קלג ע"א מתנה יש לה הפסקויקרא יעבץ עמ' קו
קלג ע"א רשב"ם ד"ה מיגרע גרעשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קג
קלג ע"ב04 דייני דחצתתא הכי דייני וכו' אכסיף קרי עליה אני ה' בעתה אחישנהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שמב
קלג ע"ב04 רבא תיקן טעותו של רב עיליש תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנד הערה 39
קלג ע"ב06 איכסיף קרי עליה אני ה' בעתה אחישנהילקוט הגרשוני ח"ב
קלג ע"ב06 אכסיף קרא עליה אני ה' בעתה אחישנהפתח טוב עמ' רנ
קלג ע"ב06 אכסיף ר' עיליש וכו' וברשב"םדרשות שבט הלוי עמ' ר
קלג ע"ב06 אכסיף רב עיליש מרבא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לא
קלג ע"ב06 אני ה' בעתה אחישנהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ט אות ד
קלג ע"ב06 אני ה' בעתה אחישנהצמח דוד (סקאליע) עמ' תנט
קלג ע"ב06 קרי עליה אני ה' בעתה אחישנהמרפא לשון עמ' קכט
קלג ע"ב06 קרי עליה אני ה' בעתה אחישנהצדקת הצדיק סי' קנ
קלג ע"ב06 קרי עליה אני ה' בעתה אחישנה, ורשב"םאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קנב
קלג ע"ב07 הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קפד
קלג ע"ב07 הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו' יוסף בן יועזר הקדיש אחת וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' לד, שלז
קלג ע"ב07 הכותב נכסיו לאחריםויקח אברהם דף כד ע"ג
קלג ע"ב07 הכותב נכסיו לאחריםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קב
קלג ע"ב07 המעביר נחלה - אין רוח חכמים נוחהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיד
קלג ע"ב07 המעביר נחלה מבנו הראוי ליורשו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רסח
קלג ע"ב09 אין רוח חכמים נוחה הימנובינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' רסח
קלג ע"ב10 אם לא היו נוהגים כשורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קנו
קלג ע"ב12 יוסי בן יועזר הקדיש אחת וכו'אור אברהם - רות עמ' קנה
קלג ע"ב12 יוסף בן יועזר וכו' אזל בריה נסיב בת גדיל כלילי דינאי מלכא וכו' עמדו וכתבו יוסף בן יועזר הכניס אחד ובנו הכניס ששאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קמג
קלג ע"ב23 עמדו וכתבו יוסף בן יועזר הכניס אחת ובנו הכניס ששאשר ליהודה עמ' קסט
קלג ע"ב30 לא יעביר אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלג ע"א
קלג ע"ב30 לא תהוי בי עבורי אחסנתא אפי' מברא בישא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' רסח
קלג ע"ב30 לא תהוי בי עבורי אחסנתאאמרי אש (טאוב) עמ' רכב
קלג ע"ב30 לא תהוי בעבורא אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבאאיש אמונים דף צט ע"ב
קלג ע"ב30 לא תהוי בעבורי אחסנתאדרך ה' השלם עמ' צז - מראה דרך
קלג ע"ב30 לא תהוי בעבורי אחסנתאחלקם בחיים דף קיב ע"ג
קלג ע"ב30 לא תהוי בעבורי אחסנתאתורת העולה ח"ג פרק נג, סא
קלג ע"ב30 לא תיהוי מעיבורי אחסנתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכט
קלג ע"ב30 שיננא לא תהוי בי עבורי אחסנתאמי מרום חי"ב עמ' סא
קלג ע"ב31 ברא בישא וברא טבא שוין לדין ירושהמשיבת נפש עמ' כה
קלג ע"ב35 בא עליו שמאי במקלו ותרמילו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפד
קלג ע"ב35 במקלו ובתרמילובית ישי - דרשות עמ' שכ
קלג ע"ב רשב"ם - אני ה' בעתה אחישנה, איכסיף רב עיליש מרבא, פן יאמר רבא בלבו אלו לא הייתי בכאן הי' דן דין שקר וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תנט
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה ולא תשיימיהדגלי יהודה דרוש ב אות ג
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה לגזברלקוטי שיחות חי"א עמ' 136
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה לגזברלקוטי שיחות חל"א עמ' 159
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה קראשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כז
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה ת"ש דא"ל שמואלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעט ע"ב
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה ת"ש דא"ל שמואלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צא
קלג ע"ב רשב"ם - אין רוח חכמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ב פסוק טו
קלד ע"א02 אמר הטיח עלי בן עוזיאל הטיח עלי בן עוזיאלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעח
קלד ע"א16 פ' תלמידים היו לו להלל הזקן ל' מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו ע"ה וכו' קטן שבכולם ריב"זהתרגשות הלב (תשסח) עמ' ריא
קלד ע"א16 שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83
קלד ע"א17 ראוים הם שתשרה שכינה עליהם כמשה רבנו ע"המי מרום ח"א עמ' לב
קלד ע"א21 אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא וכו' לקיים מה שנא, להנחיל אוהבי וכו'קשוטי כלה ח"י אות ריג
קלד ע"א21 אמרו עליו על ריב"זנשמת חיים (ברלין) עמ' טו
קלד ע"א21 ריב"ז לא הניח מקרא ומשנה וכו', לקיים להנחיל לאוהבי יש וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ער, רצט
קלד ע"א22 שלא הניח דברתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלח
קלד ע"א23 משלי כובסים, שיחת מלאכי השרת, שיחת דקליםמכמני עוזיאל עמ' קג
קלד ע"א23 משלי שועלים, משלי כובסיןמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלז
קלד ע"א25 דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבאדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' ה
קלד ע"א25 דבר קטן ודבר בגדולמכמני עוזיאל עמ' תקנב
קלד ע"א27 אמרו עליו על יב"עבית ישי - דרשות עמ' שכ
קלד ע"א27 אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שכל עוף הפורחתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ע
קלד ע"א27 אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף הפורח עליו מיד נשרףדרכי צדק עמ' רפב
קלד ע"א27 אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל: בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו - נשרףנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פט ע"ב
קלד ע"א27 יונתן בן עוזיאל - עוף הפורח עליו מיד נשרףבני יששכר ח"א דף ק ע"ג
קלד ע"א27 יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף שפורח עליו נשרףשיחת מלאכי השרת עמ' 27
קלד ע"א27 יונתן בן עוזיאל יושב ולומד - כל עוף הפורח עליו נשרףדרך ה' השלם עמ' רמ
קלד ע"א27 יונתן בן עוזיאל כל עוף הפורח עליו נשרףאור יחזקאל - מדות עמ' קצו
קלד ע"א27 יונתן בן עוזיאל עוף הפורח עליו נשרףתורת העולה ח"ג פרק ח
קלד ע"א28 בשעה שהיה יונתן ב"ע עוסק בתורה כל עוף היה נשרףבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות ד
קלד ע"א28 האומר זה בני נאמןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלח
קלד ע"א28 כל עוף שפורח עליו מיד נשרףאמרי יוסף בראשית דף ו ע"ב
קלד ע"א28 עוף שפורח עליומשנת חיים שמות עמ' קעא
קלד ע"ב מרי דאברהם תלי תניא בדלא תניאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמח
קלד ע"ב תוס' ד"ה למפרענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
קלה ע"א ואשנויי ניקום ולסמוךשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שעא
קלה ע"א זה אחי אינו נאמןברכת שלמה חו"מ עמ' קצו [הלכה]
קלו ע"ב רשב"ם ד"ה מביאעולת חודש ח"ג מאמר עד
קלו ע"ב רשב"ם ד"ה מביא, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תעו
קלו ע"ב רשב"ם - מביא ואינו קוראהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
קלו ע"ב רשב"ם - מביא משום דכתיב וכו' מארצך וכו'דובר שלום (תשסג) אות שצד
קלו ע"ב רשב"ם ותוס' ד"ה לא קנה לוקחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
קלז ע"א תניא נכסי לך ואחריך לפ' הנ"י שם וע"ב שם רשב"ם ר"ח והר"ן שםאיש אמונים דף צ ע"ד
קלז ע"א נכסי לך ואחריך לפלוניאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
קלז ע"א נכסי לך ואחריך לפלוניאבן ישראל על התורה עמ' סד
קלז ע"א היכי דמי רשע ערום זה המשיא עיצה למכור בנכסיםדובר צדק עמ' 72, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 51 (סי' נו), לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
קלז ע"א היכי דמי רשע ערום זה המשיא עיצה למכור בנכסיםפרי צדיק פ' החודש אות ט
קלז ע"א כבר קדמו אחריךטבעות זהב ח"א דף פ ע"א [הלכה]
קלז ע"א קונה עם גמר מיתהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצה
קלז ע"ב אחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית דלכם הוי רק ביכול לאכלוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קמו
קלז ע"ב תפיסת הבית באתרוגבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ח
קלז ע"ב אתרוג נתון לך במתנהטבעות זהב ח"א דף סח ע"ד, עט ע"א [הלכה]
קלז ע"ב הילך אתרוג זה במתנה ע"מ שתחזירהו לי יצאויגד יעקב עמ' רנב
קלז ע"ב מתנה ע"מ שתחזירהו הקדישו קדושחכמת התורה תולדות עמ' תקצב
קלז ע"ב רשב"ם ד"ה יצא - דקרינא בי' לכם שהרי כולו שלו הואלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 211
קלז ע"ב רשב"ם ד"ה ממולאי וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
קלז ע"ב רשב"ם מנ"ל דאתרוג השותפין פסולויגד יעקב עמ' רנה
קלח ע"א כאן בצווח מעיקרא וכו'כתב סופר - דרשות עמ' קמ
קלח ע"ב הא מני ר"ע הוא דדייק לישנא יתיראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות טו
קלח ע"ב הא מני רבי עקיבא היא דדייק לישנא יתיראשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שטו
קלח ע"ב בית דינא בתר בית דינא לא דייקימראה יחזקאל (תשסד) עמ' תנא
קלח ע"ב בית דינא בתר בית דינא לא דייקי, בית דינא בתר עדים דייקילב המשפט ח"א שיעור ל [הלכה]
קלט ע"א הניח בנים גדולים וקטנים, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות יא
קלט ע"א אמר רבא האי גדול אחי דלבש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבדשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ע
קלט ע"א האח הגדול דלבש וכו' ורש"יאיש אמונים דף ד ע"ב
קלט ע"א לוותה ואכלה ועמדה ונישאתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות ז
קלט ע"א עמדה ונישאתגור אריה דברים פי"ט הערה 56 {לשון עמידה - תוס' שבועות ל ע"א}
קלט ע"א רשב"ם ותוס' - מזונות הם אכילה ושתיה ופרנסה והלבושאהבת דוד (חיד"א) עמ' קמו ע"ב
קלט ע"ב הבנים יירשו והבנות יזונואור תורה השלם (מזריטש) סי' סג, רפח, תלד
קלט ע"ב הבנים יירשו והבנות יזונומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קז, קל, אור תורה סי' סג, רפח, תלד
קלט ע"ב רואה אני את דברי אדמוןברכת טוב עמ' פד, רלב
קלט ע"ב כי אמריתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
קמ ע"ב האומר אם תלד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סח
קמ ע"ב רשב"ם ובשט"מ מהרא"שבנין אפרים עמ' רכד [הלכה]
קמא ע"א04 למימרא דבת עדיפא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סח
קמא ע"א05 אינו מניח בן ליורשוקשוטי כלה (תשסג) עמ' נד
קמא ע"א05 כל מי שאינו מניח בן ליורשו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' צד
קמא ע"א05 כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנד
קמא ע"א05 כל שאינו מניח בן ליורשו וכו'יציב פתגם - פסח עמ' מד
קמא ע"א05 מי שאינו מניח בן ליורשו ה' מלא עליו עברההמעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכב
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבנים וכו' ולדידי בנתן עדיפן לי מבני, ורשב"םעקבי אבירים (תשסה) עמ' צח-צט
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קפט
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםאור תורה השלם (מזריטש) סי' מג
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםאמרי יוסף שמות דף מג ע"ב, קלד ע"ד
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' סז
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםבישורון מלך ח"א עמ' קסד, קצח
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםגבורות שמונים (תשסג) עמ' לט, מא
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צד
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםדברי סופרים סי' יב (עמ' 10), דובר צדק עמ' 38
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםילקוט הגרשוני ח"ב
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםכתר שם טוב (תשסד) סי' שב-ד
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםלקוטי שיחות ח"ב עמ' 457
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עט, קלט
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מג
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צ
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםנזר הקדש ח"א עמ' תצה
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםפרדס המלך (תשסט) אות קלז
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קד
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםקשוטי כלה ח"ח אות קעז, קעח
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםקשוטי כלה ח"ט אות רסו
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםקשוטי כלה ח"י אות רמא
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםקשוטי כלה חי"א אות רעט
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נו
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רצו ע"ד
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםתורת יחיאל במדבר עמ' קמח
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבניםתורת יחיאל דברים עמ' רס
קמא ע"א12 בת תחילה סימן יפה לבנים, דרבי' לבנהאצמח דוד (סקאליע) עמ' צג, צט
קמא ע"א12 בת תחלה סימן יפה לבניםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' נ
קמא ע"א13 ואיכא דאמרי דלא שלטא ביה עינא בישאאמרי יוסף שמות דף מג ע"ב
קמא ע"א14 אמר רב חסדא ולדידי בנתן עדיפי לי מבנישפע חיים ח"ד עמ' קנ
קמא ע"א14 אמר רב חסדא ולדידי בנתן עדיפן לי מבני (ובתוס')ס' החיים (תשנג) עמ' מט
קמא ע"א14 אמר רב חסדא לדידי בנתן עדיפישפע חיים ח"ו עמ' קיג
קמא ע"א14 אר"ח לדידי בנתן עדיפי לי וברש"י שםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נה, נו, נט
קמא ע"א14 אר"ח לדידי בנתן עדיפן לי מבניקשוטי כלה ח"ט אות ג
קמא ע"א14 רב חסדא אמר לדידי בנתן עדיפאנזר הקדש ח"א עמ' תצו
קמא ע"א15 ולדידי בנתן עדיפי מבניתורת יחיאל במדבר עמ' רחצ
קמא ע"א15 ולדידי בנתן עדיפן לי מבנידברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
קמא ע"א17 וה' ברך את אברהם בכל שלא היה לו בתילקוט הגרשוני ח"ב
קמא ע"א17 וה' ברך את אברהם בכל, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ו
קמא ע"א18 בכל שהיתה לו בת, שלא היתה לו בת, תוס' ד"ה בתחכמת התורה תולדות עמ' קסג
קמא ע"א18 ההיתה בת לאברהם אבינוזכרון דברים (תשנט) עמ' קמא
קמא ע"א18 ר"מ אומר לא היה לו בת רי"א שהיתה לו בת ובכל שמהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קנז
קמא ע"א18 שלא היה לו בתחכמת התורה וישלח עמ' תלא
קמא ע"א19 היתה לו בת ובכל שמהויאמר יעקב (גרוס) עמ' יד-טו
קמא ע"א20 אימור דשמעת ליה לרבי יהודה וכו' דעדיפא מבן מי שמעת ליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלה
קמא ע"א21 אפילו ברתיה לא חסריה רחמנאנזר הקדש ח"ב עמ' תרכ
קמא ע"א21 ברתא נמי לא חסריה רחמנא לאברהם דעדיפא מבן וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ד פסוק א
קמא ע"א23 מצוה לזון את הבנות וק"ו לבנים דעסקי בתורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ה
קמא ע"א23 מצוה לזון את הבנות, וק"ו לבנים, דעסקי בתורה, דברי ר"מ. רבי יהודה אומר, מצוה לזון את הבנים, וק"ו לבנות, דלא ליתזלןעקבי אבירים (תשסה) עמ' צט
קמא ע"א תוס' - ולמה לא השיאה ליצחקמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שיג
קמא ע"א תוס' ד"ה בכלמשנת חיים בראשית עמ' תכב
קמא ע"א תוס' ד"ה בת האבות דינם כבן נחזכרון אליעזר עמ' מא
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היה לוקשוטי כלה (תשסג) עמ' פ, פא
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היה לי ובכל שמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות א, סי' יב אות א
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היתה לו לא"אידו בכל סי' רלב
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היתהמדבר קדמות (תשסח) עמ' יא
קמא ע"א תוס' ד"ה בתאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יז, כ
קמא ע"א תוס' ד"ה בתאבן ישראל על התורה עמ' יב, יד
קמא ע"א תוס' ד"ה בתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קנו
קמא ע"א תוס' ד"ה בתנזר הקדש ח"ב עמ' תרכא
קמא ע"א תוס' ד"ה לדידי בנתן עדיפן לי מבנינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות ו
קמא ע"א תוס', מ"ט לא השיא אברהם את ביתו ליצחקרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קח, קלב
קמא ע"א תוס' ד"ה בת - וא"ת ולמה לא השיאה ליצחק וכו' וי"ל דשמא קטנה היתה משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' מו
קמא ע"ב ההוא דאמר לדביתהו נכסי להאי דמעברתאיש אמונים דף מ ע"ב
קמא ע"ב ההוא דאמר לדביתהוויקח אברהם דף לה ע"ג
קמא ע"ב ההוא דאמר ליה לדביתהו נכסי להאי ומעברתכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לד ע"ב
קמא ע"ב המזכה לעובר לא קנהתורת יחיאל בראשית עמ' קמה
קמא ע"ב מזכה לעוברטבעות זהב ח"א דף כט ע"ב, נב ע"ג [הלכה]
קמא ע"ב המקנה למי שלא בא לעולם לא קנהדברי מנחם (היימליך) עמ' רמז
קמא ע"ב ירושה הבאה מאליהדגלי יהודה דרוש ב אות יד {צדיקים נוחלים ש"י עולמות כירושה הבאה מאליה}
קמב ע"א המזכה לעובר לא קנהמשיבת נפש עמ' כה
קמב ע"ב המזכה לעובר לא קנהשער החצר (תשעב) סי' עח
קמג ע"א קני כחמור לא קנה וכו'שנות ימין דף קסו ע"ב
קמג ע"א מעשה בחמש נשים ובהם שתי אחיותאבן יהושע עמ' 97
קמג ע"א נכסי לך ולבניךדברים אחדים (תשמו) עמ' תצז
קמג ע"א והיתה לאהרן ולבניו, מחצה לאהרן מחצה לבניוצל הכסף (פריד תשסג) עמ' רט
קמג ע"א מחצה לאהרן ומחצה לבניוחכמת התורה ויקרא עמ' רכט
קמג ע"א רשב"ם ד"ה חלוקה, ד"ה והיתהמשנת חיים ויקרא עמ' תסד
קמג ע"ב והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
קמג ע"ב האומר נכסי לבניי וכו'טוב טעם בראשית עמ' רעא
קמג ע"ב ההוא דאמר להו נכסאי לבנאי, רשב"םנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
קמג ע"ב ההוא דאמר להו נכסי לבנייקשוטי כלה (תשסג) עמ' קח
קמג ע"ב ההוא דאמר נכסאי לבנאי והוה ליה ברא וכו' ברא וכו'לחמי תודה דף יח ע"א
קמג ע"ב ההוא דאמר נכסי לבניי הוי ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בניי וכו' ת"ש ובני דן חושים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שכו
קמג ע"ב נכסי לבני וכו' מי קרו אינשי לברא בניישראל קדושים עמ' 89
קמג ע"ב שהיו מרובין כחושים של קנהפירושי ראשונים
קמג ע"ב השביחו אחים השביחו לאמצעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לד
קמד ע"א המשיא אשה לבנו גדול בית קנאונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ט
קמד ע"א בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנה
קמד ע"א ג' מילי שויינהו רבנן בהלכתא בלא טעמא ותוס'איש אמונים דף כה ע"ג
קמד ע"ב אחד מהאחים שנפל לאומנות המלך נפל לאמצע וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נא ע"ד
קמד ע"ב אחים השותפים שנפל אחד מהם לאומנות המלךברכת מועדיך לחיים ח"א דף כז ע"ג [צד ע"א ד"ה ואפשר]
קמד ע"ב הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחיםדברי חנינא - מזלות עמ' קג
קמד ע"ב הכל בידי שמים חוץ מצנים פחיםבינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ז
קמד ע"ב הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, ובתוס' ד"ה צניםצמח צדיק (תשסז) עמ' תקלב
קמד ע"ב רשב"ם ד"ה האחין, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ב
קמד ע"ב רשב"ם ותוס' ד"ה צנים פחיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לג אות ב
קמד ע"ב תוס' - במ"א נאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ובמקום אחר נאמר חוץ מצנים ופחיםאור לשמים (תשסג) עמ' רמט
קמה ע"א תנו לי בעלי ואשמח בופרדס המלך (תשסט) אות כח, לה, תרסח
קמה ע"א בכ"מ שנהגו להחזיראגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
קמה ע"א מוהרי הדרי קידושי לא הדרי וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק טו
קמה ע"ב24 עתיר נכסים, זהו בעל הגדותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמ
קמה ע"ב24 עתיר נכסין זו בעלי תלמודתורת העולה ח"א פרק כב
קמה ע"ב24 עתיר נכסין עתיר פומבי וכו' הכל צריכין למרי חטיא גמראשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ל
קמה ע"ב24 עתיר נכסין עתיר פומבי, זהו בעל ההגדותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1109
קמה ע"ב24 עתיר פומבי זה בעל הגדהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנ
קמה ע"ב27 בעל שמועות וכו' בעל גמראלקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
קמה ע"ב27 הכל צריכין למרי חטיאצמח דוד (סקאליע) עמ' תמב
קמה ע"ב28 מאי דכתיב כל ימי עני רעים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קיט
קמה ע"ב29 וטוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנו, ת, ח"ב עמ' תפה
קמה ע"ב29 וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנהפוקד עקרים סי' ו (עמ' 50)
קמה ע"ב29 וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנהפרי צדיק לי"ד אדר ראשון אות יד
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים - זה בעל גמרא, וטוב לב משתה תמיד - זה בעל משנה. רבא אמר: איפכאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כז
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים - אלו בעלי תלמודאגרת הפורים (לאער) עמ' ט
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים - זה בעל גמרא, וטוב לב משתה תמיד - זה בעל משנה. רבא אמר: איפכאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ט
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים אלו בעלי גמראדרשות שבט הלוי עמ' רנב
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים אלו בעלי תלמודילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיא
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסט, תקמו
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים זה בעל גמרא וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 2
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים זה בעל גמרא, וטוב לב משתה תמיד זה בעלי מקרא ומשנהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תס
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים זה בעל משנהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תכז
קמה ע"ב29 כל ימי עני רעים זה בעל תלמוד וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 246, הקדמה אות 140
קמה ע"ב29 לומד משנה וגמראאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ו אות ד
קמה ע"ב30 אלו בעלי משנהמשיבת נפש עמ' ער
קמה ע"ב33 מסיע אבנים יעצב בהן אלו בעלי משנהפרי צדיק וירא אות ד, פקודי אות ז
קמה ע"ב33 מסיע אבנים יעצב בהן וכו'באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ה
קמה ע"ב33 מסיע אבנים יעצב בהן זה בעל משנהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תצו
קמה ע"ב34 בוקע עצים יסכן בם זה בעל תלמודחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רט
קמה ע"ב34 בוקע עצים יסכן בם, אלו בעלי מקראאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קיט
קמה ע"ב35 כל ימי עני רעים זה שיש לו אשה רעה וטוב לב וכו' אשה טובהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' י אות ב
קמה ע"ב39 כל ימי עני רעים זה שדעתו קצרהאוהב שלום עמ' 12
קמה ע"ב40 וטוב לב וכו' שדעתו רחבהלקוטי שיחות ח"א עמ' 175-178
קמו ע"א כל ימי עני רעים והאיכא שבתות ויו"ט וכו'נזר הקדש ח"א עמ' ריב
קמו ע"א כל ימי עני רעים וכו' והאיכאפרי צדיק שושן פורים אות א
קמו ע"א כל ימי עני רעיםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מט
קמו ע"א כל ימי עני רעיםנועם הברכה עמ' רלד
קמו ע"א כל ימי עני רעים, והא איכא שבתות וימים טובים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעג
קמו ע"א והא איכא שבתות וימים טוביםדבש השדה עמ' קלג
קמו ע"א בספר בן סירא כל ימי עני רעים וכו' ממטר גגים לגגו וכו' וברשב"ם שםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כז
קמו ע"א השולח סבלונות ורשב"ם דרשות ר"י מסלוצק עמ' קסח
קמו ע"א אכל וכו' דוקא דינרלקוטי שיחות חל"ט עמ' 222
קמו ע"א מעשה באדם אחד ששגר לבית חמיו מאה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ז פסוק ב
קמו ע"ב דמי בשר בזולהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטז
קמו ע"ב אומדנא בר"ש בן מנסיאבנין אפרים עמ' סח [הלכה]
קמו ע"ב הרי שהלך למ"ה וכו'איש אמונים דף ב ע"ב
קמו ע"ב ר"ש בן מנסיא א' אין מתנתו מתנה שאלמלי הי' יודעברכת שלמה חו"מ עמ' עג [הלכה]
קמו ע"ב ר"ש בן מנסיאאבן שהם (וינמן) עמ' נד [הלכה]
קמו ע"ב באומדנא דמוכח כו"ע מודו דאזלינן בתריהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1060
קמו ע"ב תוס' ד"ה מאן תנאבנין אפרים עמ' עב [הלכה]
קמו ע"ב תוס' שם דהוא דנקא ממשחקל יצחק (תשסג) עמ' תלט
קמז ע"א01 כסבור הייתי שיש לי בןחכמת התורה תולדות עמ' תקפב
קמז ע"א10 מנין למתנת שכ"מ וכו'יציב פתגם על התורה עמ' צג
קמז ע"א10 מנין למתנת שכיב מרע מה"תיציב פתגם - פסח עמ' מד
קמז ע"א26 ג' דברים צוה אחיתופל וכו' ויו"ט של עצרת ברור זרעו חטיםאמרי נועם (מועדים) סי' ז, יט, לשבועות, סי' ה, ט, לשבועות [מבן המחבר]
קמז ע"א26 שלשה דברים צוה אחיתופל וכו' מר זוטרא אמר בלול איתמראוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רעט
קמז ע"א26 שלשה דברים צוה אחיתופלצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"א-ע"ד
קמז ע"א26 שלשה דברים ציוה אחיתופל את בניו אל תהיו במחלוקת אל תמרדו וכו' יו"ט וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 305
קמז ע"א27 אל תמרדו במלכות בית דודבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 249
קמז ע"א27 ואל תמרדו במלכות בית דוד+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף ק
קמז ע"א27 ויו"ט של עצרת ברור זרעו חיטים וכו' בלול וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 268
קמז ע"א27 ויו"ט של עצרת ברור, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' צט
קמז ע"א27 יו"ט של עצרת ברור זרעו חטיםעטרת ישועה (תשסד) אות א, נג, נה, עה, קיט, קכג לשבועות
קמז ע"א40 וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמו
קמז ע"א40 שולחן בצפון מנורה בדרוםלקוטי מאמרים עמ' 166
קמז ע"א40 שולחן בצפון מנורה בדרוםפרי צדיק ר"ח כסלו אות ה, בשלח אות ג, תצוה אות יב, פקודי אות ז, ויקרא אות ב, תזריע אות ט, אמר אות יא, בהעלותך אות ב, ט, שלח אות י, בלק אות ה
קמז ע"א40 שלחן בצפון ומנורה בדרוםקדושת לוי דף קא ע"ד
קמז ע"א42 א"ר זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימא אי קריר כולה שתא קריראנחלת שמעון (אשכנזי) נצבים קכא
קמז ע"א42 יומא קמא דראש השנהבאר ראי (רוזן) תורה סי' ב אות ב
קמז ע"א רשב"ם ד"ה ואל - "ואל תמרדו במלכות בית דוד" שלא אירע לו יפהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבועות
קמז ע"ב המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחולבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קמג
קמז ע"ב ידור פ' בבית זה וכו'איש אמונים דף מ ע"א
קמז ע"ב תוס' ד"ה המוכרטבעות זהב ח"א דף יד ע"ד, נד ע"ג [הלכה]
קמח ע"א שכ"מ שאמר תנו הלואתי לפלוני כו' הואיל ויורש יורשהברכת שלמה חו"מ עמ' קפח [הלכה]
קמח ע"א רשב"ם ד"ה במעמדאבן שהם (וינמן) עמ' קלו [הלכה]
קמח ע"א תוס' ד"ה שכ"מטבעות זהב ח"א דף כב ע"ד, מח ע"א [הלכה]
קמח ע"ב איבעיא להו הקדיש כל נכסיודרכי חושן עמ' שנח [הלכה]
קמח ע"ב שכ"מ שהקדיש ועמדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכד
קמט ע"א שכי"מ שהודה וברשב"םאבן שהם (וינמן) עמ' שטו [הלכה]
קמט ע"א איסור גיורא הוה לי' תריסר אלפי זוזי וכו' ותוס'איש אמונים דף קיט ע"ג
קמט ע"א איסור גיוראאגרות הראיה חלק א קסב
קמט ע"א איסור גיוראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
קמט ע"א ולודי איסור דהלין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פח
קמט ע"א ולודי איסור דהלין זוזי דרב מריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלד, רנא, ח"ב עמ' קח
קמט ע"א אדהכי נפק אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי לישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות יד
קמט ע"א תוס' ד"ה רב מרינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
קמט ע"ב תוס' ד"ה דקמגמרטבעות זהב ח"א דף עז ע"ג [הלכה]
קנ ע"ב רשב"ם ד"ה בענין זה פי' ר' חננאל ורבותי שבלותי"רנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
קנא ע"א שטרי אקרי נכסיאבן שהם (וינמן) עמ' קמט [הלכה]
קנא ע"א רשב"ם ד"ה ממולאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
קנא ע"א רשב"ם ד"ה ס"תשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכט
קנא ע"ב סלוא דלא מבע דמאמדבר יהודה (תשסב) עמ' רעז
קנא ע"ב מצוה מחמת מיתהטבעות זהב ח"א דף עא ע"ב [הלכה]
קנב ע"ב מאי אחוי לך אמר ליה במיפה את כוחופרי צדיק דברים אות יב
קנג ע"א רבא דקללתו האשה דלטבעיה ארבאחכמת התורה וארא עמ' ל, עו
קנג ע"א שכיב מרע הייתידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמז
קנג ע"א כד הוה קציר ורמי בערסיהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנג, שלה
קנד ע"א ראיה בקיום השטרטבעות זהב ח"א דף סו ע"ב [הלכה]
קנד ע"א אמר רבה ראיה בעדיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמז
קנד ע"א כדקציר ורמי בערסאזרע קודש - מועדים עמ' מד, קעד
קנד ע"א קציר ורמי בערסיהגור אריה בראשית פי"ח הערה 9
קנד ע"א קציר ורמי בערסיהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעב הערה 70
קנד ע"א מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו וכו' ושאלו את ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
קנד ע"א מעשה בבני ברקאגודת אזוב (יעבץ) דף מג ע"א
קנד ע"א תוס' ד"ה וכן אמר רבהלבושי צדקה עמ' 41
קנד ע"ב אמר רבי זירא אם יכפור רבי יוחנן ברבי אלעזר תלמידו יכפור ברבי ינאי רבושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
קנה ע"א בן עשרים נושא ונותן בנכסי אביוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עג
קנה ע"א זבין נכסיותאומי צביה עמ' קיז
קנה ע"א קטן כו' בנכסי אביו וכו' מבן כ'משנת חיים במדבר מכתב א
קנה ע"א קטן מאימתי מוכר וכו' מבן עשרים וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 113
קנה ע"א מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו וכו' ושאלו את ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
קנה ע"א מעשה בבני ברק וכו', ואמר ר"ע אי אתה רשאי לנוולו וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה טז [מבן המחבר]
קנה ע"א יד רמ"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפח
קנה ע"ב כי לא נולדו לו סימני סרים, עד כמהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 342
קנה ע"ב דמסברי ליה ומסברקרן פני משה ח"א עמ' מח
קנה ע"ב קטן פסול להעידגור אריה ויקרא פ"כ הערה 132
קנה ע"ב קטן פסול לעדותנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות נח
קנה ע"ב א"ל התם בעינא "ועמדו שני האנשים" וליכאלב המשפט ח"ב שיעור יא [הלכה]
קנה ע"ב אנשים ולא קטניםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיב
קנה ע"ב אנשים למעט קטניםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כה
קנו ע"א אי לאו דהוה לי' הנאה מיני' לא הוה יהיב לי' מתנהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 64, חכ"ח עמ' 178
קנו ע"א בודקין לקדושיןטבעות זהב ח"א דף סו ע"ג [הלכה]
קנו ע"ב בני רוכל תקברם אמםאמרי אמת (אמדו) דף יז ע"ב
קנו ע"ב זכין לקטן ואין זכין לגדולאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
קנו ע"ב תוס' ד"ה כבינתי וכו' שחוגרת בה צוארה וכו' שתגלה בשרההצניעות והקדושה (תשסט) פ"ז אות יח
קנז ע"א בעי שמואל דאיקניאבן שהם (וינמן) עמ' כח, מב [הלכה]
קנז ע"א בעי שמואל דאיקני, ובעניני דאיקניאבן שהם (וינמן) עמ' כח, מב [הלכה]
קנז ע"א דאקניאבן שהם (וינמן) עמ' שמא [הלכה]
קנז ע"א דאיקני משתעבדטבעות זהב ח"א דף מט ע"א [הלכה]
קנז ע"א ודעתיד אנא למקניתפארת משה עמ' כח
קנז ע"א דאיקני לא משתעבד וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רמה [הלכה]
קנז ע"א שיעבוד מועיל גם לדבר שלא בא לעולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפד
קנז ע"ב סדרו של רב אשיאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ה אות ג
קנז ע"ב רב אשי עשה שתי מהדורות לתלמודדרשות מעבר יבק עמ' קעב
קנז ע"ב רשב"ם ד"ה מהדורא בתרא - ששים שנה וכו' מחזר לימודו וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 328
קנח ע"א תוס' ד"ה וב"השערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רנה
קנח ע"ב בחזקת מיהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק יד
קנח ע"ב שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכיםמדבר קדמות (תשסח) עמ' מו
קנח ע"ב שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רו, שט, תכד, מס' תענית אות קא
קנח ע"ב שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכיםשל"ה (תשנז) פרשת בחקותי אות ד, ואתחנן אות ד, זאת הברכה אות יב
קנח ע"ב אויר א"י מחכיםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 317
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםאגרא דכלה ח"א עמ' רסב, ח"ב עמ' תכד
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תמז, תסט, תעא
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםבינה לעתים (תשנד) דרוש נג עמ' שמג, דרוש עד עמ' תקב
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםגור אריה בראשית פל"ב הערה 22, שמות פי"ג הערה 48
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםדברי הרב עמ' רסט
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםדרך חיים (תשלה) עמ' סו
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצ
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שנב
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכח
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פז ע"א
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 279
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 86
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' יז
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםמי מרום ח"ו עמ' רלד, רצט, ח"ח עמ' טו
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםמן הבאר עמ' 193
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' סח
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםנחמד ונעים (תשסח) נצבים ד"ה ולכן מצליח, לקוטי ש"ס אות ו
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםנתיבות עולם ח"א עמ' מה, נה
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםעבודת יצחק בראשית עמ' עג, עו
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםעמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש א, דרוש שלישי לתשובה טז
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות יח
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעו אות ג
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםרוח חיים (חיד"א) עמ' ריט
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםשער החצר (תשעב) סי' ו, ט, עה, קכד, קכח
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםשרגא המאיר על התורה עמ' רפט, שלה, שעג, תקסז
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםתורת יחיאל בראשית עמ' פה
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםתמורת תודה - הקדמה ד"ה הבע"ח
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםתפארת משה עמ' קפב
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' לב, ר, רו, שמו, תו, תמה, תפו, תקס, תרב, תרה, תרמג, תרנז, תרעא, תשמ
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאבני השוהם (הורוויץ) דף י ע"ד
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסז, קסח, שע
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאגרות הראיה חלק א קכג; אורות הקודש חלק ב תכג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עדר
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קכו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאור תורה השלם (מזריטש) סי' קלח
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ז אות מב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ד אות כו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יג אות א
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרי נועם (מועדים) סי' יב ליל ר"ה [מבן המחבר]
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו יד
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קה, קל
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםבני יששכר ח"א דף נט ע"א, ח"ב דף עט ע"ב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קמא ע"א
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםדרשות שמן רוקח עמ' ק
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםטוב טעם שמות עמ' ריד, דברים עמ' מז
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות יג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםכוזרי מאמר ב סי' כב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קלח
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמגלה עמוקות (תשסח) אופן א, ט, נג, קיט, קמא, קמד, קצז, רמב, רמה, רנא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני כה
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמשיבת נפש עמ' סא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםנועם אליעזר בראשית עמ' פא ע"א
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםנזר הקדש ח"ב עמ' נו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 315, קנו הערה 89
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםס' החיים (תשנג) עמ' קעד
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםספר החיים (תשנג) עמ' קעד
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםעטרת ישועה (תשסד) אות מד להגדה ש"פ, אות ל לליל ר"ה
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםעירין קדישין השלם עמ' תסו, תפט
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםפרדס המלך (תשסט) אות תריב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםפרי צדיק וירא אות ב, לחנוכה אות כה, ר"ח שבט אות ה, האזינו אות ג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםקהלת משה (תשסב) עמ' קס, בינת משה (תשסב) עמ' צא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק מא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםרסיסי לילה סי' לט (עמ' 68), לקוטי מאמרים עמ' *84, 68, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 29 (סי' כא), 38 (סי' לה), 49 (סי' נג), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 118), כ (עמ' 184), צדקת הצדיק סי' רה, רכג, שיחת מלאכי השרת עמ' 8, דובר צדק עמ' 33, 49, 50, *74-73, 110, 153
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ערב, ח"ב עמ' קכ
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 198 ,154
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 507
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 419 ,171 ,129 127 ,92
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 124 ,57 ,56
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשערי הישיבה ח"א עמ' לא, עב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קי, קלט, שפב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםתאומי צביה עמ' רנב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםתורת העולה ח"א פרק כ, ח"ג פרק לח
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרב הערה 68
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכים, וברשב"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמח, שמות עמ' קפו, רצט, ויקרא עמ' שמ, תקסו, במדבר עמ' שסט, תצ, תשנד, תשפב, דברים עמ' תשכא, תתז, תתט
קנח ע"ב אוירא של ארץ ישראלבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ג
קנח ע"ב אוירה דארץ ישראל מחביםצמח דוד (סקאליע) עמ' שפ, תקכה
קנח ע"ב אוירה דארץ ישראל מחכיםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ד
קנח ע"ב אוירה דארץ ישראל מחכיםמדבר יהודה (תשסב) עמ' כד
קנח ע"ב אוירה מחכיםצמח צבי אגרת כז
קנח ע"ב ארץ ישראל אוירו מחכיםזרע קודש - מועדים עמ' רפא
קנח ע"ב ארץ ישראל לא גושמה ואוירה מחכיםנטריקן (תשעד) עמ' מו, נה, רד
קנח ע"ב ארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' עד
קנח ע"ב בן עזאי תלמיד חבר דר"ע הוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ט
קנח ע"ב בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא הוושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שעט
קנח ע"ב רשב"ם ד"ה יחלוקושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קעה
קנח ע"ב רבינו גרשום ד"ה אמר ר' שמלאי וכו' תלמיד חבר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה, סי' לח אות ו
קנט ע"א01 אתמר בן שמכר וכו'שפתי רננות דף נב ע"ג
קנט ע"א01 בן שמכר בנכסי אביוטבעות זהב ח"א דף נג ע"ג [הלכה]
קנט ע"א04 דלמא מצי אמר מכח אבוה דאבא קאתינאלב המשפט ח"ב שיעור לב [הלכה]
קנט ע"א04 מכח אבוה דאבא וכו' תחת אבותיך יהיו בניךלקוטי שיחות ח"ה עמ' 340, ח"ח עמ' 348, ח"כ עמ' 386
קנט ע"א04 מצי למימר יורש מכח אבוה דאבא קאתינאערבי נחל (תשסד) עמ' תתסה
קנט ע"א05 בני בנים הרי הן כבניםחכמת התורה ויצא עמ' כז
קנט ע"א05 כל זמן שבנו קיים ועובד ה' - כאלו הוא קייםשירי משכיל כלל ח פרט ב
קנט ע"א05 מאביה דאבא קאתינאחכמת התורה ויגש עמ' שלז
קנט ע"א05 תחת אבותיך יהיו בניך - יורש נעשה המוריש עצמוס' ג' תמוז תשנד עמ' עא
קנט ע"א05 תחת אבותיך כו'בנין אפרים עמ' רכד [הלכה]
קנט ע"א07 בן בכור שמכר חלק בכורה בחיי אביושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקו
קנט ע"א07 בן בכור שמכר חלק בכורה וכו' מכח אבוה דאבא קאתינאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
קנט ע"א16 היה יודע לו עדות בשטר עד שלא נעשה גזלן ונעשה גזלןלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
קנט ע"א16 היה יודע לו עדות בשטר עד שלא נעשה גזלןלב המשפט ח"א שיעור כב [הלכה]
קנט ע"א26 היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנולב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
קנט ע"א26 חתם על השטר קודם שנעשה חתנו ונעשה החנו השטר כשרגור אריה דברים פי"ט אות ז
קנט ע"א33 גזירת מלך הואלקוטי שיחות חכ"א עמ' 62
קנט ע"א34 ולאו משום דמשקרדרכי חושן עמ' קט [הלכה]
קנט ע"א35 משה ואהרן לחותנם וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 63
קנט ע"א35 משה ואהרןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צה, תכז
קנט ע"א35 נוגע פסול אפי' כמשה ואהרןתורת יחיאל בראשית עמ' ריג
קנט ע"א39 ודקא קשיא לך תחת אבותיך יהיו בניך, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
קנט ע"א39 תחת אבותיך יהיו בניך ההיא בברכה כתיב, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ו
קס ע"ב וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר, אתרא דכהני הוו, והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא, אדהכי והכי מיתבא דעתייהונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"ד
קס ע"ב וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר, אתרא דכהני הוו והוו קפדי טובאשמועת יצחק - לקוטים-מאמרים וענינים אות ט
קס ע"ב וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר, אתרא דכהני הוו, והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא, אדהכי והכי פליתבא דעתייהונועם אלימלך (תשסא) עמ' קפב
קס ע"ב תקנת גט מקושר משום כהנים דהוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו מתוך כעסרוח נכון עמ' לג
קס ע"ב תקנת גט מקושרבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ג אות ד
קס ע"ב דכהני וכו' וקפדי טובאלקוטי שיחות חי"ח עמ' 220
קס ע"ב הכהנים המה קפדניםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס ו
קס ע"ב כהני הוו קפדניםרוח נכון עמ' רסב, רעא
קס ע"ב כהני וכו' קפדי טובאכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' לז
קס ע"ב כהנים קפדנים הםאבן פינה סעיף ב דף ג ע"א
קס ע"ב כהנים קפדנים הםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קה
קס ע"ב כהנים קפדנים הםאור חדש פתיחה אות 387
קס ע"ב כהנים קפדנים הםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קטו
קס ע"ב כהנים קפדנים הםעבודת עבודה (תשסד) עמ' רטז
קס ע"ב כהנים קפדנים הםעקבי אבירים (תשסה) עמ' רמא
קס ע"ב כהנים קפדנים הםרוח נכון עמ' קסא
קס ע"ב כהנים קפדניםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיב
קס ע"ב והדר כתב שריר וקיים אחריתא וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ט פסוק יח
קס ע"ב רשב"ם - כהנים קפדנים הםמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' מז
קסא: רב צייר כווראכרם פתחיה גפן כה שריג ו
קסא: וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונההחכמה מאין עמ' לב
קסא: רשב"ם ד"ה רב צייר כווראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
קסב ע"א רשב"ם ד"ה הרחיקלבושי צדקה עמ' 32
קסב ע"ב מלאהו בקרובים כשר ואל תתמה וכו' ובתוס' ד"ה נמצאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"א
קסד ע"ב09 והא ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קלז
קסד ע"ב27 ההוא מקושר וכו' כלך מלה"רדברים אחדים (תשמו) עמ' רט
קסד ע"ב27 ההוא מקושר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' נה
קסד ע"ב27 ההוא מקושר וכו', כמה מיושר כתב זה וכו' כלך מלשון הרע הזה וכו'אהל נפתלי עמ' רפ בהערה
קסד ע"ב28 אמר אין זמן בזה כו' שמא בין קשריו הוא מובלע וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שצד
קסד ע"ב31 יהודה חייטא כתבורוח חיים (חיד"א) עמ' קטז, ריא
קסד ע"ב31 יהודה חייטא כתביה וברשב"םתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פב
קסד ע"ב31 יהודה חייטא כתביהדובר צדק עמ' 168
קסד ע"ב32 זימנין הוה יתיב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמב-תרמח
קסד ע"ב32 זימנין הוה יתיב וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' נז
קסד ע"ב32 כלך מלשון הרע הזהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קפא
קסד ע"ב39 אל יספר אדם בטובתו של חבירו כו'שערי תשובה שער ג אות רכו, סה"י אות פב
קסד ע"ב39 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' לב
קסד ע"ב39 אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותולחמי תודה דף פז ע"ב
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' קמט
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכו
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתואוצרות חיים - יושר המידות עמ' תלז
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כד אות יז
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירואמרי אש (טאוב) עמ' תסא
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתואמרי חמד ח"ב דף כו ע"ב
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברואבן פינה עמ' 80
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברומרגניתא דבי רבנן עמ' סד
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בשבח חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותוערבי נחל (תשסד) עמ' צב
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בשבח חבירורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כ
קסד ע"ב39 לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירופנים יפות על תהלים עמ' קנד
קסד ע"ב40 שמתוך שבחו בא לידי גנותו, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' פג
קסד ע"ב41 אין אדם ניצול מהם, הרהורי עבירהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שנ, שנח, תכד
קסד ע"ב41 אין אדם ניצול מהרהור עבירה בכל יוםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
קסד ע"ב41 אין אדם ניצול מהרהור עבירהנזר הקדש ח"ב עמ' רצא
קסד ע"ב41 אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יוםקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות עב, פרק ז אות מא
קסד ע"ב41 אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יוםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שה
קסד ע"ב41 אמר רב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרעהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קסח
קסד ע"ב41 בכל יום אין אדם ניצול מהרהורי עבירהדרשות שמן רוקח עמ' שפד
קסד ע"ב41 ג' אין אדם ניצול מהןהמאור שבתורה (לסין)
קסד ע"ב41 ג' אין אדם ניצל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שלח
קסד ע"ב41 ג' דברים אין אדם ניצול בכל יום וכו' הרהורי עבירהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ה אות כ, חופת אליהו פרק ג אות ז
קסד ע"ב41 ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קסד, תקנד, תתרנה
קסד ע"ב41 ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יוםמרפא לשון עמ' קנז, קפב
קסד ע"ב41 ג' דברים אין אדם ניצול מהםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תד
קסד ע"ב41 ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צו
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יוםכרם פתחיה גפן טו שריג א
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קמד
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' סח
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום ותוס' ד"ה עיוןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 87, חכ"א עמ' 191
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצו
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול ממנו בכל יוםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצד
קסד ע"ב41 ג' עבירות אין אדם ניצול מהםנתיבות עולם ח"ב עמ' עז, צט
קסד ע"ב41 ג' עבירות וכו' אין אדם ניצול בכל יוםתורת יחיאל בראשית עמ' שנא
קסד ע"ב41 ג' עברות אין אדם ניצול מהם בכל יוםאור הצבי עמ' 33, 83
קסד ע"ב41 משלשה דברים אין אדם ניצול בכל יום וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קיא
קסד ע"ב41 שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםחלקת יהושע עמ' רה הערה רסב
קסד ע"ב41 שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום: הרהור עבירה, ועיון תפלה, ולשון הרע. לשון הרע, סלקא דעתך? אלא אבק לשון הרענועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יח ע"ב
קסד ע"ב41 שלוש עברות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עברהאבן פינה עמ' 21
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול בכל יום וכו'מטה יששכר עמ' רמג
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה וכו'דרכי ציון עמ' קו
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום וכו' אבק לשון הרענועם אלימלך (תשסא) עמ' סח
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום וכו'רוח נכון עמ' צה, קנד, קנח
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר כא
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' טו
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםבישורון מלך ח"א עמ' קכד
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםפרי צדיק וישב אות ז, ר"ח שבט אות ד, פ' החודש אות ט, צו אות ג, ר"ח אייר אות ב, ג, חג השבועות אות טו
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםרסיסי לילה סי' י (עמ' 10), מב (עמ' 77), תקנת השבין סי' ח (עמ' 73), צדקת הצדיק סי' רט, רלג, דובר צדק עמ' 72, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע וכו'לחמי תודה פתיחה דף ג ע"ב, גוף הספר דף פח ע"א, פח ע"ב
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בבל יום הרהור עבירה, ועיון תפלה, ולשון הרע. לשון הרע סלקא דעתך. אלא, אבק לשון הרעשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות סג, רד, מס' תענית אות טז
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול וכו', לשה"ר סלקא דעתך אלא אבק לשה"ראוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפג
קסד ע"ב41 שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום וכו' אלא אבק לשון הרעדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ט
קסד ע"ב41 שלשה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יוםפנים יפות על תהלים עמ' קנג
קסד ע"ב41 שלש עבירותכתבי רבנו בחיי עמ' רלא
קסד ע"ב41 שלש עברות אין אדם ניצול מהם בכל יוםאור הצבי עמ' 127
קסד ע"ב41 שלשה דברים אין אדם ניצול מהן בכל יום, הרהור עבירה ואבק לשון הרע ושאינם מכוונים לבם בתפלתם שערי תשובה שער ד אות כא
קסד ע"ב41 אין ניצול מלשון הרעמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו
קסד ע"ב42 הרהור עבירה אין אדם ניצל מהןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' עד
קסד ע"ב42 הרהורי עבירה אין אדם ניצול מהן בכל יוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש כג אות ב
קסד ע"ב42 הרהורי עבירה אין אדם נצול בכל יום יד אהרן עמ' קא
קסד ע"ב42 ועיון תפילהפירושי ראשונים
קסד ע"ב42 עיון תפלה - אין אדם ניצול ממנודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ג
קסד ע"ב43 לשון הרע הוא מעבירות שאין ניצול אדם מהם בכל יוםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' נה
קסה ע"א01 אבק לשה"ר אין אדם ניצול בכל יוםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נט
קסה ע"א01 אבק לשה"ראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעה ע"ב
קסה ע"א01 אלא באבק לשון הרע וכו'טוב ירושלים דברים פי"ז פסוק טו
קסה ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו' אלא אבק לשון הרעשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ג, כי תשא אות יא
קסה ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל ומיעוט בעריותהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' פד
קסה ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו' אבק לשון הרעשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות יא
קסה ע"א02 הכל בלשון הרע וכו' אלא באבק לשון הרעבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1228
קסה ע"א02 הכל בלשון הרע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקה
קסה ע"א02 והכל בלשה"ר, בלשה"ר ס"ד, אלא אבק לשה"רדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכ
קסה ע"א02 והכל וכו' באבק לשון הרעכתר שם טוב (תשסד) סי' פט
קסה ע"א02 וכולן בלה"רמרפא לשון עמ' כט
קסה ע"א02 וכולן בלשה"רקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות ב
קסה ע"א02 וכולן בלשון הרע בלשון הרע ס"ד אלא באבק לשון הרעשרגא המאיר על התורה עמ' רלב
קסה ע"א02 מועטן בעריות ורובן בגזל וכולן באבק לה"רכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט, רלה
קסה ע"א02 רוב בגזל וכו' והכל בלשון הרע וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכו
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' רלה
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל באבק לשה"רבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשיב, ויקרא עמ' תקצב, במדבר עמ' קיח, דברים עמ' כא
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלה"רנתיב התשובה עמ' קכח הערה 73
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות מה
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרעאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנח
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעג
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריותטהרת יו"ט ח"ט עמ' כד
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריותמסילת ישרים עמ' שעד
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תמח
קסה ע"א02 רוב בגזל כו' והכל בלשון הרע וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תנה
קסה ע"א02 רוב בגזל כו' והכל בלשון הרעמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תנה
קסה ע"א02 רוב בגזלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קצ
קסה ע"א02 רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרעבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ו
קסה ע"א02 רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרע. בלשון הרע סלקא דעתך. אלא אבק לשון הרעשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סא, קיז, מס' יומא אות פה, רכא
קסה ע"א02 רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרע. בלשון הרע, סלקא דעתך אלא אבק לשון הרעבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלג
קסה ע"א02 רוב בגזל, מיעוט בעריות והכל בלשון הרעאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 419, פ"ו אות 356
קסה ע"א02 רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרעאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רכה
קסה ע"א02 רוב בגזל וכו', שמורין להיתירא במשא ובמתן (רשב"ם)נועם אלימלך (תשסא) עמ' רפ
קסה ע"א02 רוב העולם נכשלים בגזל ומיעוטם בעריות וכלם באבק לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכו
קסה ע"א02 רובם בגזל ומיעוטם בעריות וכלם באבק לה"רשבט מוסר עמ' קמו
קסה ע"א02 רובם בגזל ומיעוטם בעריותקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות קמו, פרק ו אות קיז
קסה ע"א02 רובם בגזל ומעוטם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יב עמ' קה
קסה ע"א02 רובם בגזלאגרא דכלה ח"ב עמ' לז
קסה ע"א02 רובם בגזל, ומיעוטן בעריות, וכולם בלשון הרעבת עין (תשסז) עמ' שסז, תמד
קסה ע"א02 רובן בגול ומיעוטן בעריות וכולן באבק לשה"רשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רנח
קסה ע"א02 רובן בגזל וכו' והכל באבק לשון הרעצמח צדיק (תשסז) עמ' רצב
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריות והכל בלה"רילקוט דברי חכמים ויקרא סי' מ, סז
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולם באבק לשון הרעמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעב
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולם בלשון הרענזר הקדש ח"ב עמ' יז
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן באבק לשה"ראהבת ציון (תשסד) עמ' קיח
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן באבק לשון הרעצפנת פענח (תשסו) עמ' תכג
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריותדרשות מהר"ם בנעט עמ' ס
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריותכוונת הלב עמ' קב
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריותלחמי תודה דף רמו ע"א
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן בעריותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשו
קסה ע"א02 רובן בגזל ומיעוטן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנב
קסה ע"א02 רובן בגזל ומעוטן בעריות והכל בלשה"ררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עב, קעב, קצ, שה
קסה ע"א02 רובן בגזל ומעוטן בעריות והכל בלשון הרע, לשון הרע ס"ד וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תל
קסה ע"א02 רובן בגזל מיעוטן בעריות וכולן בלה"רמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צו
קסה ע"א02 רובן בגזל מיעוטן בעריות כולם בלשה"ררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צ
קסה ע"א02 רובן בגזלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתנו
קסה ע"א02 רובן בגזלבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קכט
קסה ע"א02 רובן בגזלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עז
קסה ע"א02 רובן בגזלשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א
קסה ע"א02 רובן בגזלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנ
קסה ע"א03 והכל באבק לשון הרעמאורי שערים עמ' קנא
קסה ע"א03 וכולם באבק לשון הרעאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' דש
קסה ע"א03 וכולם באבק לשון הרעאור יחזקאל - מדות עמ' צו, קמט, רפו
קסה ע"א03 וכולם באבק לשון הרענזר הקדש ח"ג עמ' רה
קסה ע"א03 וכולם באבק לשון הרעראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מא
קסה ע"א03 וכולן באבק לשון הרעדברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פו
קסה ע"א03 וכולן באבק לשון הרעכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ד
קסה ע"א03 וכולן באבק לשון הרעערבי נחל (תשסד) עמ' רנג
קסה ע"א03 כולם באבק לשה"ראור יהל ח"א עמ' לז
קסה ע"א03 כולם באבק לשון הרעמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלג
קסה ע"א03 קשה להנצל מאבק לשון הרעמשנה למלך (תשסח) עמ' קמט, קנב
קסה ע"ב כתוב בו זוזין מאהאיש מבין ח"א דף לה ע"ד, לו ע"א
קסה ע"ב ברבינו יונה, דעדות על גמ"ד בב"ד הוי כראיית הדבררנת יצחק - פרק חלק עמ' תקה
קסז ע"א מנח ידא אורנוקאאבן שהם (וינמן) עמ' שמ [הלכה]
קסז ע"א כותבין גט לאיש אעפ"י שאין אשתו עמולחמי תודה דף רכט ע"א
קסז ע"א תוס' ד"ה אף - לא מקדים אינש פורענות לנפשיהלחמי תודה דף רכט ע"א
קסז ע"ב אין כותבין שטר מכר בלא דעת המוכ'אבן שהם (וינמן) עמ' קצז [הלכה]
קסז ע"ב אין כותבין שטרי אירוסין וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קל
קסז ע"ב אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין וכו' ובתיו"ט ותורעק"א שםשפע חיים - נישואין עמ' קכה
קסז ע"ב יוסף בן שמעוןפרי צדיק קרח אות ח
קסז ע"ב יוסף בן שמעוןתקנת השבין סי' ו (עמ' 55, *58-57)
קסז ע"ב ההוא תברא דהוה חתים עליה רבי ירמיה בר אבא וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק יד אות פ
קסז ע"ב תוס' ד"ה אלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ה
קסז ע"ב רמב"ן - אם יכול להוסיף על שלשהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כג
קסח ע"א01 דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידקנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ב
קסח ע"א06 אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
קסח ע"א06 האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות יז
קסח ע"א06 האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קכח
קסח ע"א06 האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נידבר ע"ה בהדיההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צט
קסח ע"א06 צורבא מדרבנן דאזיל לקדושי איתתא נידבר ע"ה בהדיהאמרי רבי שפטיה עמ' רלה
קסח ע"א16 לא צריכא דאפילו צורבא מרבנן וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קכו
קסח ע"א28 דדמית עלאיהכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
קסח ע"א29 מי שפרע מקצת חובודרך ישראל סי' טו ס"ק ג [הלכה]
קסח ע"א40 מי שנמחק שטר חובו מעידין עליו עדים ובא לפני ב"ד ועושין לו קיוםלב המשפט ח"ב שיעור ה [הלכה]
קסט ע"א דאתי מכח אבהתיהרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
קסט ע"ב ההיא איתתא דיהבה לי' זוזי לההוא גברא כו' לתקוני שדרתיך ולא לעוותיברכת שלמה חו"מ עמ' קנ, קנב [הלכה]
קסט ע"ב הנותן מתנה והחזיר השטראבן שהם (וינמן) עמ' קכ [הלכה]
קסט ע"ב הנותן מתנה והחזיר השטר, ובאותיות נקנין במסירהאבן שהם (וינמן) עמ' קו [הלכה]
קע ע"א רשע החתום על הגטמשיבת נפש עמ' קיח
קע ע"א בלברר קמיפלגי' בדין צריך לברר בעדיםאבן שהם (וינמן) עמ' קצב [הלכה]
קעא ע"א שטר שאין בו אחריות כותבין כמה שטרותאבן שהם (וינמן) עמ' נט [הלכה]
קעא ע"ב עבד לוה לאיש מלוהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריט
קעב ע"א שני יוסף בן שמעוןנפש הרב עמ' רנט, רצה
קעב ע"א יד רמהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פב
קעב ע"ב לנפילה לא חיישי'אבן שהם (וינמן) עמ' קפה [הלכה]
קעב ע"ב תוס' ד"ה עדי מסירה כרתינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
קעג ע"א אחין דשמטיהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק ב
קעג ע"א המלוה את חבירו וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 146
קעג ע"א אין נפרעים מן הערב תחילהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמד
קעג ע"א בעה"מאבן שהם (וינמן) עמ' קט [הלכה]
קעג ע"ב13 גובה מן הלוה תחילה ואח"כ מהערבלקוטי שיחות חלק ל עמ' 216
קעג ע"ב17 מנין לערב דמשתעבד דכתיב אנכי אערבנו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 215
קעג ע"ב17 מנין לערב משתעבד וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ג
קעג ע"ב17 ערב משתעבדטבעות זהב ח"א דף מג ע"א [הלכה]
קעג ע"ב26 אם יש לך ממון התר פיסת יד, ואם לא תרבה עליו רעים עד שימחולאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלה
קעג ע"ב34 בההוא הנאה דקא מהימן וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 146
קעג ע"ב34 בההוא הנאהדרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
קעג ע"ב34 בההיא הנאה וכו' גמר ומשתעבד נפשי'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 217
קעג ע"ב37 לא שנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ז
קעג ע"ב48 בקבלן רצה מזה גובה רצה מזה גובהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 41 {גם בערבות בין ישראל הצדיקים פורעים בעד אחיהם}
קעג ע"ב רשב"ם - לך התרפס ותן לו מעותיוגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 140
קעג ע"ב רשב"ם ד"ה גמר ומשתעבד בלב שלם ושליחותא דערב קא עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוהרישומי דברים עמ' כ
קעד ע"א הלוהו ואני פורע הלוהו ואני נותן וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 215
קעד ע"א אר"פ פריעת שטמ"ק, ק"ש, שם וראשונים שםדרכי חושן עמ' קלא [הלכה]
קעד ע"א פריעת בעל חוב מצוהפרדס המלך (תשסט) אות תרכד
קעד ע"ב מקמי דלודעינהו ליתמי וראשונים שםדרכי חושן עמ' קלא [הלכה]
קעד ע"ב ליכא דניזיל דנסביה עצה לר"ה דנגרשה לדביתהו וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קפד
קעד ע"ב היכי דמי רשע ערום זה המשיא עיצה למכור בנכסיםדובר צדק עמ' 72, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 51 (סי' נו), לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
קעד ע"ב היכי דמי רשע ערום זה המשיא עיצה למכור בנכסיםפרי צדיק פ' החודש אות ט
קעד ע"ב אבא לגבי ברי' שעבודי משעבד וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 150
קעד ע"ב אדם עשוי שלא להשביע את בניותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעג
קעה ע"א שלא להשביע את עצמואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' פח
קעה ע"א אידי ואידי דנקיט שטרא הא דמקויים והא דלא מקוייםאות זכרון דף ו ע"ב
קעה ע"א מ"ט אידכורי מידכראבן שהם (וינמן) עמ' ערה [הלכה]
קעה ע"א אין אדם משטה בשעת מיתהטללי אורות עמ' קטו
קעה ע"ב02 ערב היוצא לאחר חיתום שטרות כו' את שמעון בן ננסלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 145
קעה ע"ב02 ערב היוצא לאחר חיתום שערות גובה מנכסי ב"ח רשב"ם שםאיש אמונים דף לו ע"ד
קעה ע"ב02 ערב היוצא לאחר חתום שטרות גובה מנכסים בני חוריןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ב ב
קעה ע"ב07 הרי שהיה חונק את חבירו דפטור רש"יאיש אמונים דף מג ע"ב
קעה ע"ב11 אמר ר"י הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טז
קעה ע"ב11 אמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו' והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את בן ננסשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסט
קעה ע"ב11 אמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן, שהן כמעייןהנובעבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קפח
קעה ע"ב12 הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותאור לשמים (תשסג) עמ' כב
קעה ע"ב12 הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותגור אריה שמות פט"ו אות ל, ויקרא פכ"ו אות כ
קעה ע"ב12 הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותטיול בפרדס ח"א עמ' רצז, ח"ב עמ' רח, רי
קעה ע"ב12 הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קמט
קעה ע"ב12 הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 63, 69
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו' ישמש את שמעון בן ננסצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תסא
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריז
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 407, באר ד הערה 58, באר ו הערה 564
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן והן כמעין הנובעראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק מז
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהןדרך חיים (תשלה) עמ' צו
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותאגרא דכלה ח"א עמ' לו
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנא
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קפז
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות כד
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשט, דברים עמ' תעח
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כה
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותויגד יעקב עמ' תרו
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמאורי שערים עמ' תמב
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמכמני עוזיאל עמ' תב
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותפנים יפות על תהלים עמ' סו
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 125-124
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותשערי הישיבה ח"א עמ' קלא
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסא הערה 45, תתקפו הערה 84
קעה ע"ב12 הרוצה שיחכיםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ח
קעה ע"ב13 אין לך מקצוע בחכמה כמו דיני ממונותנצח ישראל (הרטמן) עמ' שכב הערה 43
קעה ע"ב13 והן כמעין הנובעאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כה, קפד
קעה ע"ב14 הרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננסעטרת ישועה (תשסד) אות קלח לשבועות, אות ט בנוסח הקפות לשמ"ע
קעה ע"ב18 שיעבודא דאורייתא או לאערבי נחל (תשסד) עמ' תעג, תעה
קעה ע"ב18 שעבודא דאורייתאאבן יהושע עמ' 132
קעה ע"ב22 אמר רבה, רמב"ן ורשב"א שםדרכי חושן עמ' קלא-קלב [הלכה]
קעה ע"ב39 החופר בור ברה"ר ונפל עליו שור והרגו פטוראור אברהם שמות עמ' קסב
קעה ע"ב ראשוניםדרכי חושן עמ' קמג [הלכה]
קעו ע"א הוחזק כת"י בב"ד, בדין כתב ידואבן שהם (וינמן) עמ' קפא [הלכה]
קעו ע"א אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אף על פי שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כמותושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסט
קעו ע"א אע"פ שקילס וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 145
קעו ע"א איבעי להו בחנוק וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 145
קעו ע"ב ערבות בשעת מתן מעותלחמי תודה דף לז ע"ב
קעו ע"ב ערב לאחר מתן מעות לא משתעבדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פא
קעו ע"ב ערב לאחר מתן מעותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
קעו ע"ב ערב דבית דין לא בעי קנין דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג, ב"ב א-ג
קעו ע"ב בהנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיהחכמת התורה תולדות עמ' רפא


מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
נ ע"א תוס' ד"ה קס' ק"פ בקה"דדרכי איש דף לו ע"ד
נ ע"ב דאוקי רב יוסף וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף עד ע"ג, עו ע"ג
נ ע"ב ספק נפשות להקל ורשב"םמנחת מרדכי עמ' שב
נ ע"ב תוס' ד"ה וס' נפשות כו' כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נד דף קכ ע"א
נ. קנין פירות כקנין הגוף דמי וברשב"ם שםחיי נפש ח"ד עמ' לג
נ. תוס' ד"ה קסבר, שאני היכא שמתחלה היה הכל שלותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יד
נ: ברשב"ם ביאור מחלוקת קנין פירות כקנין הגוף דמיחיי נפש ח"ג עמ' רנח
נא המוכר שדה לאשתו הבעל אוכל פירות, ורשב"םכבוד לאיש דף א ע"ג
נא ע"א גדול מעשר שני שמביא לידי תלמודגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמט
נא ע"א לוה מן העבד ושחררו מן האשה וגרשה אין להם עליו כלוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמו
נא ע"א קנאת סופרים תרבה חכמהפתגמי אורייתא עמ' שכו
נא ע"א רשב"ם ד"ה דכרבמשק ביתי סימן תכג וסי' תכח
נא ע"א תוס' ד"ה כתב, כת"י מהני אף לשטרארנת יצחק ישעיה עמ' תד
נא ע"ב אמר"י המוכר שדהו לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנהשמחה לאיש (אלישר) דף סח ע"ד
נא ע"ב תוס' ד"ה במחנה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ג דף ז ע"ב
נא ע"ב תוס' ד"ה ולא בראויעיני יצחק דף לא ע"א
נא: אף שאין קנין לאשה בלא בעלה אם נתן הבעל בעצמו מתנה לאשתו קנתהפרדס מרדכי עמ' שעט
נב ע"א מאי סגולה - ספר תורהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1147
נב ע"ב אחד מן האחים שהיו אונות ושטרות יוצאות על שמו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
נב ע"ב קציצת פירות לא הוי חזקהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכ
נב ע"ב רשב"ם ד"ה ופסק ר"חאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסז
נב ע"ב רשב"םמשק ביתי סימן שצח דף קצד ע"ב
נב ע"ב תוס' ד"ה דברים, אע"ג דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן מ"מ נאמן לו' גנובים דכמה גנבים איכא כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קלד
נב ע"ב תוס' ד"ה דברים, דכמה גנבים יש בעולםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כ, שכ
נב קבל פקרון מן הקטן יעשה לו סגולה, מאי סגולה וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' רפז
נב. מי שקבל פקדון מן הקטן יעשה לו סגולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסב
נב: ברשב"ם ר"ה קשיאחמודי צבי מועדים עמ' קסד
נב: מהו וכן, ורשב"םויואל משה מאמר ב סי' פח עמ' רצ
נג בא אחר והעמיד להן דלתותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' פ
נג המעמיד דלתות בבית כאילו בנאוגבורת יצחק סוכות עמ' קפ
נג ע"א הנותן בעין יפה הוא נותןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכב
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותןדרך ישרה עמ' רפד
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותןתורת מנחם חכ"ו עמ' 213,175
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותןתורת מנחם חמ"ד עמ' 180
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותןתורת מנחם חנ"ד עמ' 223, חנ"ו עמ' 247, חנ"ז עמ' 196, 283, 312
נג ע"א כל הנותן בעין יפה הוא נותן כו' מתהום ארעא ועד רום רקיעאתורת מנחם חלק נ עמ' 50
נג ע"א כל הנותן בעין יפה נותןתורת מנחם חנ"ח עמ' 358, חנ"ט עמ' 341
נג ע"א מאן דיהיב מתנה, בעין יפה יהיבאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' פו, דברים עמ' קמט
נג ע"א נתן צרור והועילמנחת מרדכי עמ' לג
נג ע"א קבל מן הקטןנשמת כל חי חלק ב (סימן מד) דף פ"א ע"ג (ד"ה ועוד)
נג ע"ב המעמיד הדלתות כאילו בנאו כולותורת מנחם חס"א עמ' 96
נג ע"ב העמיד להן דלתות קנה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צב
נג ע"ב וכמה אמר רב יוסף אמה אמר רב חסדא וכנגד הפתחהר המוריה עמ' רנא
נג. האי מבריח ארימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יח
נג. כל הנותן בעין יפה הוא נותןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' קצב
נג. נותן בעין יפה נותןשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ה
נג. נתן צרורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' י
נג. נתן צרור וסברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיא
נג. נתן צרור וסכר מיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפא
נג. שתי שדות בנכסי הגר החזיק אחת לקנות חברתהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצא
נג: הבונה פלטריןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קה
נג: הבונה פלטרין גרולים בנכסי הגר, ובא אחר והעמיר להן רלתות, קנהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קד
נג: המעמיד דלתות בבית כאילו בנאהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שפג
נג: המעמיד דלתות בבית כאילו בנאודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה בהערה
נג: המציע מצעות בנכסי הגרנטעי אשל בראשית עמ' קנד
נג: המציע מצעות בנכסי הגר קנהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נב
נג: העמיד להן דלתות קנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיח
נד אמר שמואל דינא דמלכותא דינאתנופה חיים דף עו ע"ב
נד ע"א הצר צורה בנכסי הגרמנחת מרדכי עמ' קלד
נד ע"א עכו"ם מכי מטא זוזיברכת אבות עמ' ריז
נד ע"א תוס' ד"ה אדעתאגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יד
נד ע"ב ברשב"ם ד"ה אסתלק. לא קני בזוזי עד שיכתוב לו את השטרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכח ד"ה וזאת
נד ע"ב דינא דמלכותא דינאתנופה חיים דף ע"ו ע"ב (סדר תצוה אות ב)
נד ע"ב דינא דמלכותא דינאפני חיים (פלג'י) עמ' קמ ע"א, שנו ע"א
נד ע"ב לא ידעתי ורשב"ם ד"ה א"לתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקג
נד ע"ב נכסי עכו"ם הרי הן כמדבר וכו' מ"ט עכו"ם מכי מטי זוזי לידי' איסתלק להו ישראל לא קני עד דמטי לידי' (ותוס' שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' ז
נד ע"ב תוס' ד"ה וישראל. שלא היה בדעתו אלא כמות שהוא רגיל לקנותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכח ד"ה וזאת
נד ע"ב תוס' ד"ה עובד מכבים - א"א קנה השדה בקנין כסףהשיר והשבח ח"א עמ' נז-נח
נד רשב"ם ד"ה ס' ביאה כו' וד"ה וחכמיםשם שלמה דף מג ע"ג
נד. נכסי גוי הרי הם כמדבר כל המחזיק בהם זכה, וברש"י דסתם גוי אנס הוא וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' מג
נד. תוס' - אין דרך להמצא לא קנה חצירושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קצו, רי
נד. תוס' ד"ה אדעתאדברי יואל מועדים ח"ה עמ' נ
נד. תוס' ד"ה אדעתאלהורות נתן בראשית עמ' קנח
נד: דינא דמלכותא דינאצדקת יוסף עמ' שט
נד: נכסי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סו, עו
נד: נכסי עכו"ם הרי הן כמדברפרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מז פסוק כא
נד: נכסי עכו"מ הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהם זכהנטעי אשל בראשית עמ' קנד
נד: עובד כוכבים מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1925
נד: תוס' ד"ה עכו"םלהורות נתן בראשית עמ' קיג
נד: תוס' ד"ה עכו"םמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יז
נה ע"א אבל אנדיסקי סיעתא דשמיא [היא]חקקי לב חלק ב (סימן ו) דף לד ע"א (קטע ראשון)
נה ע"א אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצב
נה ע"א אפי' שערי דכדא משתעבדי למלכא ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
נה ע"א והני זהרורי דזביןעיני יצחק דף לג ע"ב
נה ע"א תוס' ד"ה א"כעיני יצחק דף לד ע"ב
נה ע"ב ברשב"ם ד"ה וחכמים. דסוף סוף מה לי שדה אחת מה לי ב' שדות חדא ספיקא היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רב ד"ה היינו
נה ע"ב הרוצה שיחכים ידרים, ובפי' ר"גרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שי
נה ע"ב רמב"ן ד"ה ולהאי פירושא. ותמיהא לי דהא איכא התם כמה ספיקי ספיקות וכו' וא"ת עכבר ודאי שיורי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רב ד"ה ספק
נה ע"ב רמב"ן ד"ה ולפי. איכא לאותובי עלה אלא הא דתנן במסכת טהרות פ"ו כל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רג ד"ה והנה
נה ע"ב תוס' ד"ה רבי אליעזר (א). ומיהו קשה לר"ת לשני הפירושים דבמסכת טהרות מוכח דרבנן מטמאין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רג ד"ה והנה
נה ע"ב תוס' ד"ה רבי אליעזר (א). ורש"י פירש וכו' ור"ת מפרש דפליגי דרבנן מטמאו אפילו בכמה ספיקות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצ ד"ה והשתא
נה רשב"ם ד"ה נכסי גויםדרכי שלום (מרגונאטו) דף צט ע"ד
נה. אין הבכור נוטל בראוימרפא לנפש בראשית עמ' תכג
נה. אריסותא דפרסאי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
נה. המרביע שני מיניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' טז
נה. והני זהרורי דזבין ארעא לטסקאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטז
נה. כרגא אקרקף דגברא מנחתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קס
נה. נכסי עכו״ם הרי הם כמדבר וכל המחזיק בהן זכהדודי נתן בראשית עמ' קסב
נה. רשב"ם - חצי שיעור בשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסב
נה. תוס' ד"ה בהעלם אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסט
נה: בריש כל מרעין אנא דםדברי יואל פ' נשא דף קמה ע"א
נה: תוס' - אי גרפינן ר' אלעזר או ר' אליעזרתיבת גמא (תשסז) עמ' רנז
נו ע"א אלו דברים שאין להם אונאהאיש מבין ח"ב דף עג ע"א
נו ע"א חצובא שבו תיחם יהושע את הארץאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עד
נו ע"א כל מה שהראה לו הקב"ה למשה חייב במעשר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 93
נו ע"א כל מה שהראהו הקב"ה למשה חייב בתרומות ומעשרותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכט
נו ע"א כל שהראה הקב"ה למשה חייב במעשרימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצט
נו ע"א כל שהראהו הקב"ה למשה חייב מעשר, וברשב"םגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לב
נו ע"א לא מנה יהושע אלא עיירות העומדין על הגמליםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשי
נו ע"א קיני קניזי וקדמוניהשיר והשבח ח"א עמ' ו
נו ע"א קיני קניזי וקדמוני וכו' נפתוחא ערבאה ושלמאה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רפא
נו ע"א קיני קניזי וקדמוני וכו׳ נפתוחא ערבאה ושלמאה וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רפא
נו ע"א רבא אמר אפי' פיסלאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רב ד"ה אמנם
נו ע"א רש"י ד"ה משלמין, כאשר זמם ולא כאשר עשהמצווה ועושה ח"א עמ' תקסא
נו ע"ב חצי דברבעקבי יעקב עמ' נח
נו ע"ב כשהלך אבא חלפתא ללמוד תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טו
נו ע"ב נראה מתחתיולב חיים חלק א (סימן נ"ט) דף ע"ה ע"ג (קטע ראשון)
נו. אבל כרם זית לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' של
נו. אלא עיירות העומדות על הגבוליןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנז
נו. אר"י אמר שמואל כל שהראהו הקב"ה למשה וכו' לאפוקי קיני קניזי וקדמניוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צז
נו. בהמתך לג"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' טז
נו. לאפוקי קיני קניזי קדמונישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיד
נו. מה שהראה הקב"ה למשה חייב בתרו"מברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רל
נו. ר' מאיר אומר שלמאהשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 86 {אונקלוס תירגם כר"מ כי שניהם היו ממשפחת גרים}
נו. רשב"ם ד"ה חייב במעשרוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צז
נו. שהי' ר"ע אומר דבר ולא חצי דברהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פט
נו. תוס' ד"ה הר שעירוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קא
נו: אחד אומר וכו' ואחד אומר וכו' ובשמ"קפרפרת משה ח"א עמ' כב
נו: דבר ולא חצי דברישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד
נו: העידו שנים שאכלה שנה אחת וכו' מצטרפיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
נו: חזקה בחצר השותפיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיז
נו: יקום דבר - דבר ולא חצי דברמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תנא
נו: שלחן של ת"ח ב' שלישי גדיל ושליש גלאי, ושל ע"ה כמדורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשע
נו: תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צה
נולד שטנו דעשויוסף תהלות (תקיד) דף נט ע"ב
נז ועוצם עיניו מראות ברעאם הבנים ח"א דף קעב ע"א
נז ע"א תנן היה מעמיד בהמה בחצר תנור וכיריים ומגדל תרנגוליםאיתן האזרחי עמ' קיט, קכד
נז ע"ב אי איכא ליה דרכא אחרינא נקרא רשעעטרת יהושע שמות עמ' קלג, קנו
נז ע"ב אי אית ליה דרכא אחרינא רשע מיקריעטרת יהושע ויקרא עמ' קיג, קס
נז ע"ב אי דאיכא דרכא אחרינאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שדמ
נז ע"ב איזהו סדינו של תלמיד חכם וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק כד
נז ע"ב איכא דרכא אחרינאלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רצ
נז ע"ב אם איכא דרבא אחרינא רשע הואעטרת יהושע בראשית עמ' קא
נז ע"ב אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שעומדת על הכביסהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קט
נז ע"ב בדאיכא דרכא אחרינא אפי' עוצם עיניו רשע הואלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנז
נז ע"ב הלכות רבות נאמרו בעצם השלחן מסיבתו וסדורושמלת אליעזר ח"א עמ' תסא
נז ע"ב ועוצם עיניו וכו' ה"ד אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הואנאוה תהלה עמ' תמה
נז ע"ב ועוצם עיניו וכו' זה שאין מסתכל בנשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' פא
נז ע"ב ועוצם עיניו מראות ברעלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יט
נז ע"ב ועוצם עיניו מראות ברע וכו' ורשב"ם ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' פט
נז ע"ב ועוצם עיניו מראות ברע וכו' זה שאין מסתכל בנשים וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רעו
נז ע"ב ועוצם עיניו מרעות ברע זה שאין מסתכל בנשים וכו'ואותו תעבוד עמ' ק
נז ע"ב חלוקו של ת"ח כיצדגנא דפלפלי עמ' ריב
נז ע"ב כתיב לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קח
נז ע"ב עוצם עיניו וכו' זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהס' חסידים סי' ט
נז ע"ב עוצם עיניו וכו' זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהס' חסידים סי' ט, יט
נז ע"ב שלחן של תלמיד חכם כיצד, שני שלישי גדיל ושליש גלאי וכו', ושל עם הארץ דומה למדורה, וקדירות מקיפות אותוהדרש והעיון שמות מאמר ריד
נז ע"ב שלחן של תלמידי חכמים כיצד, שני שלישי גדיל ושליש גלאיאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' נ
נז ע״ב ועוצם עיניו מראות ברעאור מאיר ח"א עמ' כב
נז תוס' ד"ה הוה מצייןדרכי שלום (מרגונאטו) דף קא ע"ד
נז, פ ועוצם עיניו מראות ברע וכו' זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וכו' אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא אי דליכא וכו'מחזה עינים (לוויטאן) עמ' קלה
נז. חלוק של ת"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רטז
נז. שאינו מסתכל בנשיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכה
נז: אי איכא דרכא אחרינא רשע הוייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מד
נז: אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנה
נז: אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא - רשב"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' תכב
נז: אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הואשמן ראש - ימים נוראים עמ' רפ
נז: איכא דרכא אחרינאמחשבת מוסר ח"ב עמ' ריז
נז: איכא דרכא אחריתא רשע הואשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שלז
נז: אם איכא דרכא אחרינא רשע הואמחשבת מוסר ח"א עמ' קלה
נז: בדאיכא דרכא אחרינא רשע מיקרישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ע, קיח, קנה
נז: בדאיכא דרכא אחרינא, רשע הואשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' נט
נז: המסתכל בנשים כשעומדות על הכביסהמגלה צפונות ח"ג פ' האזינו
נז: ועוצם עיניו וכו' בענץ שמירת העיניםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב
נז: ועוצם עיניו מראות ברעהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' מב
נז: ועוצם עיניו מראות ברע וכו', אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' צ, קצב
נז: ועוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה, היבי דמי, אי דאיכא ררכא אחרינא רשע הואדודי נתן בראשית עמ' שסט
נז: ועוצם עיניו מראות ברע זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כג דף קלט ע"א
נז: ועוצם עיניו מראות ברע זה שאינו מסתכל על הנשים וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מד, רעד
נז: ועוצם עיניו מראות ברע, שאין מסתכל בנשיםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קיג {איסור הסתכלות בנשים, אפילו במראה ותמונה. ב' דינים: ערוה, והסתכלות. אזהרה לא ללבוש בגד שקוף, ולא להתבשם}
נז: זה שאין מסתכל בנשיםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ע
נז: זה שאין מסתכל בנשיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעב
נז: חלוקו של תלמיד חכם אין בשרו נראהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפט
נז: טלית של ת"ח כיצד וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק כד
נז: עוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קנט
נז: רש"י - גדיל - מכוסה במפה, ושליש גלאי - מגולהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשע
נז: שולחן של ת"ח כיצד, ב, שליש גדיל ושליש גלאי ועליו קערות וירקתורת חיים עה"ת עמ' רפג {כדי שיאכל על שולחן נקי, היפך משולחנם של רשעים}
נז: שלחן של ת"ח כיצדהדרש והעיון דברים מאמר קסט
נז: שלחן של תלמיד חכם כיצד וכו'בית יוסף אורח חיים סימן קסה דף קג ע"ד; של"ה (תט) שער האותיות דף פז ע"א
נח בראש כל מרעין אנא דםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ריג
נח ההוא גברא דשמע לדביתהו דקא אמרה לברתה אמאי לא צניעת באיסורא, ההיא איתתא עשרה בני אית לה ולית לי מאבוך אלא חד וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' ה
נח הוה אליעזר בפתח המערה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קמב
נח ע"א א"ל זיל אימא לי' וכו' א"ל למעיל וכו'אפיקי ים עמ' שמו
נח ע"א א"ל מאי קא עביר אברהם א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא וכו'מכשירי מצוה עמ' כב
נח ע"א אברהם וכו' גאני בכנפה דשרה וקא מעיינה ליה ברישיהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קסז
נח ע"א אגדתא דרבי בנאהמנחת קנאות עמ' נח, רנא
נח ע"א אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ו
נח ע"א אדם הראשון היו עקביו כמו גלגל החמהשם דרך בראשית ח"א עמ' ח
נח ע"א אדם הראשון קודם חטאו, היה יציר כפיו של הקב"ה, והיה משכיל ושלם מאודדרשות באר יצחק עמ' לו, קיב
נח ע"א אליעזר קאי אבבא דמערתא דאברהםמים רבים (פרנקל) פרשת חיי שרה אות ד
נח ע"א אמאי לא צניעתפרי חיים (קנולר) פרשת בא
נח ע"א אמר' ר' בנאהעולם אחד פרק סא
נח ע"א אפיתחא דקפוטקיא אנפק אנכג אנטל וכו' רביעית של תורהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רס
נח ע"א אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תנז
נח ע"א גאני בכנפה דשרהפרי חיים (קנולר) פרשת ראה
נח ע"א דאליעזר קאי אפתחא דבבאאפיקי ים עמ' שמה
נח ע"א דומים לשני גלגלי חמה וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' נב
נח ע"א הכל בפני שרה כקוף בפני אדםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' קס
נח ע"א הכל בפני שרה כקוף בפני אדם וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קכב
נח ע"א וקא מעיינא לי' ברישי'אפיקי ים עמ' שמה
נח ע"א חוה בפני אדםבעקבי יעקב עמ' קטז, רלא
נח ע"א יעקב שופריה דאדםתורת אליהו עמ' סד
נח ע"א יצאה ב"ק ואמרה נסתכלת בדמות דיוקנילקט שיחות מוסר ח"א עמ' ט, רה
נח ע"א כי מטא וכו' אשכחי' לאליעזר וכו'אפיקי ים עמ' שמד
נח ע"א כי מטא למערתא דאדה"ר וכו'אפיקי ים עמ' שמו
נח ע"א מעלת אדה"ר אחר מיתתולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לג ע"ד
נח ע"א מעשה באדם א' ששמע אשתולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שנא
נח ע"א מעשה באשה עם עשרה בניםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קלו
נח ע"א נסתכלת בדמות דיונקי בדיונקי עצמה אל תסתכלעשרה מאמרות (תשס) עמ' תפב
נח ע"א נסתכלת בדמות דיוקניתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רטו
נח ע"א נסתכלת בדמות דיוקניהר יראה מאמר ס
נח ע"א נסתכלתי בב' עקביו וכו'אפיקי ים עמ' שמז
נח ע"א נסתכלתי בשני עקיבין (של אדם) ודומים לב' גלגלי חמהברית שלום (תעח) דף א ע"ד
נח ע"א נסתכלתי בשני עקיבין (של אדם) ותמים לב' גלגלי חמהברית שלום (תשסח) עמ' ה
נח ע"א קא מעיינא לי' ברישי'תורת מנחם חמ"א עמ' 268
נח ע"א ר' בנאה הוה מציין מערתא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 226, 169, ח"ג עמ' 103
נח ע"א ר' בנאה הוה מציין מערתא וכו' בדיוקני עצמה אל תסתכלמעשה רוקח (ר"א רוקח) ליקוטים מו ע"ג
נח ע"א ר' בנאה הוה קא מציין מערתאבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר כד אות א
נח ע"א ר' בנאה הוה קא מציין מערתא וכו' נסתכלתי בשני עקביו ודומין לשני גלגלי חמהאמרות חיים עמ' קעא
נח ע"א ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם וכו' מאי קא עביד אברהם א"ל גאני בכנפה דשרה וכו' א"ל ליעול מידע ידיע דיצר בהאי עלמא ליכאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג
נח ע"א ר' בנאה הוי מציין וכו'אפיקי ים עמ' שמ
נח ע"א ר' בנאה כי הוה מטה למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נב
נח ע"א ר' בנאה לא ניתנה לו רשות להסתכל בגוף אדה"רלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקיא
נח ע"א רב טובי בר מתנה היה לאחר מיתה כמו בחייםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כא ע"א
נח ע"א רב מציין מערתאצמח צדקה עה"ת עמ' רב
נח ע"א רבי בנאה הוה מציין מערתא דרבנן וכו'מנחת קנאות עמ' קצא, רז
נח ע"א רבי בנאה הוה קא מציין מערתא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קמא
נח ע"א רבי בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם וכו' כי מטא למערתא דאדם הראשון וכו' א"ר בנאה וכו' הכל בפני שרה כקוף בפני אדם שדה בפני חוה כקוף בפני אדם חוה בפני אדם כקוף בפני אדם וכו' שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' טז
נח ע"א רבי בנאה הוי קא מציין מערתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תנד
נח ע"א רמב"ן - קבר זה קבר שלפני הדיבורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמד
נח ע"א רשב"ם ד"ה רבי בנאהברכת אבות עמ' רו
נח ע"א שופרי' דיעקב אבינו מעין שופרי' דאדה"רתורת מנחם חכ"ט עמ' 167, 186, 263, חלק לא עמ' 116
נח ע"א שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"רתורת מנחם חלק לג עמ' 19
נח ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רעשרה מאמרות (תשס) עמ' תפב
נח ע"א שופריה דרב כהנאאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' ער
נח ע"א שכר מצות בהאי עלמא ליכאתורת משה (אלמושנינו) עמ' קס
נח ע"א שני עקביו של אדה"ר דומים לשני גלגלי חמהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' לה
נח ע"א שני עקיביו של אדה"ר דומים לשני גלגלי חמהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כט ע"ד
נח ע"א שרה בפני חוה כקוף בפני אדםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' ערב
נח ע"א שרה בפני חוה כקוף בפני אדםתורת מנחם ח"ד עמ' 127
נח ע"א שרה לגבי חוה כקוף בפני אדכיתורת שמואל (מהר"ש) תרלח עמ' סג
נח ע"א תוס' ד"ה "מציין"בעקבי יעקב עמ' קסה
נח ע"ב בראש כל אסוון אנא חמראמרות ה' השלם ח"ו עמ' קו
נח ע"ב בראש כל אתוון אנא חמרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעג
נח ע"ב בראש כל מרעין אנא דםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תמג
נח ע"ב בראש כל מרעין אנא דםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק יא
נח ע"ב בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל אסוון אנא חמרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסו
נח ע"ב בריש כל אסוון אנא חמרלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קנד
נח ע"ב בריש כל אסוון חמרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסח
נח ע"ב בריש כל מרעין אנא דםבנין שאול עמ' רב
נח ע"ב בריש כל מרעין אנא דםאפיקי ים עמ' רנה
נח ע"ב דיין דמפקין מיניה ממונא בדינאבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 258
נח ע"ב הרוצה להחכים ידריםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר ב, פקודי מאמר טז
נח ע"ב ומפקין מיניה ממונא בדין לאו שמיה דייןחכמת התורה אמור עמ' תסב
נח ע"ב כל דיין דמתקרי לדין ומפקין מיניה ממונא בדין לא שמיה דייןקרן לדוד דברים עמ' קסא
נח ע"ב כל דיין דמתקרי לדין ומפקין מיניה ממונא לאו שמיה דייןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רלה
נח ע"ב כל דיינא דמפקי ממונא מניה בדין וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעח
נח ע"ב כל דיינא דמפקין ממונא מיניה בדינא לאו ריינא הואבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות ג
נח ע"ב כל דיינא דמפקינן מיניה ממונא - לאו דיינא הואעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 92
נח ע"ב סאבי דיהודאי אמרי בראש כל מרעין אנא דם וכו', ובס' מעלות התורההר יראה מאמר לג
נח ע"ב רשב"ם ד"ה המרזגדבר טוב עמ' תפג
נח ע"ב תליוהו וזבין זבינה זבינאבית יעקב (תשסא) עמ' קמב
נח שופריה דיעקבב מעין שופריה דאדםמשכנות יעקב (נעים) דף סב ע"ב
נח. א"ר בנאה נסתכלתי בשני עקביו ודומין לשני גלגלי חמהמאמרי שלמה ח"א עמ' רמא
נח. א"ר בנאה נסתכלתי בשני עקיביו ודומים לשני גלגלי חמהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 268, 273
נח. אברהם אפי' בדידיהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קא
נח. אדה"ר ב' עקביו כגלגלי חמהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכח
נח. אדם בפני שכינה כקוף בפני אדםמאמר הנפש השלם עמ' א
נח. אוירא דא"י מחכיםנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' לב
נח. בדיוקני עצמו לא תתסתכליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קה
נח. בריש כל אסוון אנא חמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עה
נח. גאני בכנפה דשרהנטעי אשל בראשית עמ' קנא
נח. גאני בכנפה דשרה ומעיינא ליה ברישיהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכז
נח. ההוא אמגושא דחוה חטיט שכבי וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רלד
נח. ההוא גברא דשמע לדביתהו דאמרה לברא עשרה בנין אית לה ולית מאבוך אלא חדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רט
נח. ההוא גברא דשמע לדביתהו דקא אמרה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשסה
נח. ההוא גברא דשמע לדביתהו דקא אמרה לברתא וכו'בינה לעתים (תח) דרוש ס דף קנב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף עו וקמ
נח. ההוא גברא דשמעה לדביתהו דקא אמרה לברתה אמאי לא צניעת באיסוראדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רסו
נח. ההוא דשמע לדביתהו דקא' לברתה אמאי לא צניעת וכו' ומהרש"י ומהרש"א והט"כמקור ברוך (פייתוס) דף קצח ע"ג, קצט
נח. הוה אליעזר בפתח המערהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קנ
נח. הכל בפני שרה - כקוף בפני אדםשיחות לספר בראשית עמ' יט
נח. ודומין לשני גלגלי חמהפני מלך בראשית עמ' קמג
נח. זילו חבוטו קברא דאבובון וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג, רפא
נח. חבוטו קברא דאבוכוןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלה
נח. חוה - המעולה בנשיםשיחות לספר דברים עמ' כט
נח. י' בנאה הוה קא מציין מערתא וכו'חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' תנח-תנט
נח. יופיו של רב כהנא מעין יופיו דרבתורה בציון עמ' קמט
נח. יצרא בהאי עלמא ליכאמבשרת ציון ח"ד עמ' קכה
נח. כי מטא לטערתיה דאברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רא
נח. כי שכיב אמר להו כל נכסי לחד בראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפז
נח. כל דיין דמתקרי לדין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכג
נח. כל נכסי לחד ברא וכו' זילו חבוטו קברא דאבוכוןשיחות ר' ראובן עמ' קנג
נח. כמדת החיצונה כך מדת הפנימיתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כט
נח. מטי אמערתא דר' טובי תפשיה בדיקניהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שט
נח. מטתו של עם הארץ כאוצר בלוםחשבון הנפש (תשעה) עמ' פה {אבל של ת"ח צריכה להיות מסודרת}
נח. נסתכלתי בשני עקביו של אדה"ר ודומין לשני גלגלי חמהדברי יואל פ' ויקרא דף קג ע"א
נח. נסתכלתי בשני עקביו של אדם הראשון ודומים לשני גלגלי חמהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1472-1471, 1513-1512
נח. נסתכלתי בשני עקיביו ודומים לשני גלגלי חמהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, ח"ב עמ' פד
נח. נסתכלתי בשתי עקביו ודומים לשני גלגלי חמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ר
נח. סנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמיםאסף המזכיר (מאזוז) מע' מ - מנעל
נח. עמי הארץ אין מקפידין על אוכל תחת המיטהמבשרת ציון ח"ג עמ' פ
נח. קוף בפני אדםמאמר הנפש השלם עמ' יב
נח. ר' בנאה הוה מציין מערתא ותוס' ד"ה מצייןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יב
נח. ר' בנאה הוה מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם וכו' גאני בכנפה דשרה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קיד {אברהם חסד, שרה מלכות}
נח. ר' בנאה הוה מציין מערתי דרבנןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קי
נח. ר' בנאה עאל חזיה לאברהם גני בכנפא דשרהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ערה
נח. רב בנאה הוה מציין למערתאחנן אלקים עמ' רכז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה
נח. רב בנאה הוה מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהםים שמחה עמ' עג
נח. רב בנאה מטא למערת המכפלהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קה
נח. רבי בנאה הוה מציין מערתא דרבנן וכו'אגרת דופי הזמן (שנח) דף מד ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת חיי שרה דף כ ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יד להספד דף קיד ע"א-ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת חיי שרה דף עח ע"ד; תורת העולה (פראג של) חלק ב דף פ ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פרק יו/ז דף יח ע"א; צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ג דף קצא ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) דף עח ע"א-ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יב דף יג ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רכב דף קמ ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ריג דף סד ע"ד, ומאמר ריד דף סה ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יו/ז ע"א
נח. רבי בנאה הוה מציין מערתא כי מטיא למערתיהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יד דף קיד
נח. רבי בנאה הוה קא מציין מעחזא, פי מסא למערחא דאכדהם, אשפחיה לאליעזר עבד אברהס דקאי קמי בבא וכו' אמר ליה ליעול וכו'. פי מטא למערתא דאדס הראשון, יצתח בת קול ואמרה, נסחפלת בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה אל תסתכל וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שמא
נח. רבי בנאה הוה קא מציין מערתאויואל משה מאמר ב סי' צח עמ' שב
נח. רבי בנאה הוה קא מציין מערתאמבשרת ציון ח"ד עמ' שכ, של, שמב
נח. רבי בנאה הוה קא מציין מערתאתורה בציון עמ' רטו, ריח, רכח
נח. רבי בנאה הוה קא מציין מערתא וכו', נסתכלת בדמות דיוקני וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יז
נח. רבי בנאה הוי מציין מערתא דרבנן כי מטא למערתא דאדם הראשון וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרמב, ח"ג עמ' תעא
נח. רש"י - ר' בנאה, לפי שאדם גדול וחשוב היהויואל משה מאמר ב סי' צח עמ' שג
נח. רש"י - בדמות דיוקני הוא יעקב, דאמרינן בסמוך שופריה ריעקב מעין שופריה דאדם הראשוןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שמא
נח. רש"י - דיוקני עצמה היינו אדם הראשון, רפתיב ביה בצלם אלהים ברא אותודברי יואל מועדים ח"ט עמ' שמא
נח. רש"י ד"ה כל שאין תחתיהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמה
נח. רשב"ם ד"ה אמר להומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמד
נח. שגי עקביו דומים לשני גלגלי חמהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 86, 137
נח. שופרי' דיעקב אבינו מעין שופרי' דאדם קדמאהמרפא לנפש בראשית עמ' שכא, שכב
נח. שופרי' דיעקב מעין שופרו דאדםפחד יצחק סוכות מאמר יט
נח. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רים שמחה עמ' קג
נח. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רעלי שור ח"ב עמ' תקנח
נח. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רגלגולי נשמות (תשסא) [סי' א ס"ק קלב, סי' י ס"ק י]
נח. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קסז
נח. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבן מלך - שבת עמ' לז
נח. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1478-1477
נח. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסז
נח. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יא, קצד
נח. שני עקביו של אדם דומים לשני גלגלי חמהדעת תפלה עמ' תנד בהערה
נח. תוס' ד"ה מציין - הקשו למה היה ר' בנאה מציין מערתא דאדם הראשון הא אין קברי עכו"ם מטמאין באהל, ותירצו דאדה"ר נקרא אדם וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יז
נח: אי איכא דרכא אחרינא רשע הואתורה בציון עמ' ריא
נח: בראש כל אסוון אנא חמרישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' לא
נח: בראש כל אסוון אנא חמרשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קמז
נח: בראש כל מרעין אנא דםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תיט, ויקרא-במדבר עמ' לה
נח: בראש כל מרעין אנא דם וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רטז
נח: בריש כל אסוון אנא חמראוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תעו
נח: בריש כל אסוון אנא חמרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמט
נח: בריש כל מרעין אנא דםדעת תפלה עמ' תנ
נח: בריש כל מרעין אנא דםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרעב
נח: בריש כל מרעין אנא דם בריש כל אסוון אנא חמר - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' קיב
נח: בריש כל מרעין אנא דם בריש כל אסוון אנא חמרקריאה בקריה ח"ב עמ' קיא, שלג
נח: בריש כל מרעין אנא דם וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 41
נח: בריש כל מרעין אנא דםמקוה המים (שטעגר) עמ' קכה
נח: ההוא אמגושא דהוה חטיט שכבישמחת הנפש עמ' קלט
נח: כל דיין דמפקין ממונא מני' בדינא לאו דיינא הואפאר יעקב ח"ב עמ' תרפד
נח: כל דיין דמתקרי לדין ומפקין מיני' ממונא בדין לאו שמי' דייןחיי נפש ח"ד עמ' שעט
נח: כל דיין דמתקרי לדין ומפקין מיניה ממונא ברין לאו שמיה דייןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסה
נח: כל דיינא דמפקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הואעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' יד
נח: כל דיינא דנפקין ממונא מניה בדינא לאו דיינא הואתורי זהב (תשעג) עמ' צז
נט ע"א אמר מר אבצן זה בועז, מאי קמ"ל באידך שלשים בנים היה לו, ופרש"י ללמדך אך שיש לו אשה בילדותו ישא אשה בזוקנותועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שפג
נט ע"א ארבעה חווקיןתורת מנחם חמ"ח עמ' 310
נט ע"א ר' אושעיא אמר מעכב ר' חמא אמר אינו מעכבדרשות מהר"ם חביב עמ' פז
נט ע"א תוס' ד"ה החוט, והחוט המשולש לא במהרה ינתק ברואין זה את זהמצווה ועושה ח"א עמ' קכח, תקי
נט ע"א תוס' ד"ה והחוטשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקז
נט ע"א תוס' ד"ה וחוטמאכסניא של התורה - פתיחה
נט ע"ב לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין ורש"י ורשב"םשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כ ובהערות
נט תוס' דקשה ר"י במרדכיויחי יעקב דף סג ע"ג
נט. אמר ר' אושעיא דבר ושאלו לבר ביסאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כא
נט. אסור לפתוח חלון אפי' למעלה מד' אמותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפז
נט. והחוט המשולש לא במהרה ינתק וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שמו
נט. זה רבי אושעיא בר חמא בר ביסאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנ
נט. סולם המצרי אין לו חזקה, ולצורי יש לו חזקה וכו' היכי דמי סולם המצרי, אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו ארבעה חווקיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכב, א'רעא
נט. רבי אושעיא, בנו של רבי חמא, בנו של רבי ביסא - עליהם קרא רמי בר חמא את הפסוק והחוט המשולש, לא במהרה ינתקחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קצ
נט. רש"י - חווקין, שליבותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכב
נט. תוס' - אין התורה פוסקת, ברואין זה את זהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שפ
נט. תוס' ד"ה החוט דמ"ש כל שהוא בנו ובן בנו ת"ח וכו' היינו ברואין זא"זמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצז
נט. תוס' ד"ה והחוט המשולשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלד
נט: והחוט המשולש, זה ג' דורות תלמידי חכמיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמה
נט: חלון המצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפז
ןטז: בת היה לאברהם אבינו ובכל שמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעה(ז) {רומז לגרים, שם בץ שבמלכות .}
נעל גדר ופרץ כל שהוא הוי חזקה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כג
ס ויקרא את ישראל ראה שאין פתחי אהליהם מכווני'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לב ע"א-ע"ב
ס חזינן אי דיקלא טבא הוא וכו', ורשב"םאהבת דוד (תקנט) דף עט ע"ד, פ ע"א
ס מ"ד צדקה תרומם גויצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קפח ע"ב-ע"ג
ס משחרב ב"ה רבו פרושין וכו'שני אליהו דף פא ע"ב
ס ע"א אחד לא יעשנו שניםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כ בהערות
ס ע"א אר"ן ולסתום הויא חוקהדרכי איש דף מז ע"ב
ס ע"א מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זל"ז (ובפרשב"ם ור"ג)תורת מנחם חס"א עמ' 87
ס ע"א עובדא דרבי ינאי עם האילןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 191
ס ע"א ר' ינאי הו"ל אילן הנוטה לרה"ר וכו'מנחת ישראל עמ' קי
ס ע"א ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרה"ר וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסז
ס ע"א ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרשות הרבים וכו'נאוה תהלה עמ' רנח
ס ע"א ראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זהפתגמי אורייתא עמ' רסא
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לזה וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רמא
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה בזה, אמר ראוים הללו שתשרה שכינהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שמא
ס ע"א ראה שאין פתחיהן מכווניםדברי שאול במדבר עמ' ריא, רטו, רטז
ס ע"א ראה שאין פתחיהן מכווניןאורחות דוד עמ' קו
ס ע"א ראויים הללו שתשרה עליהם שכינהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלא
ס ע"א רש"י ד"ה ולסתום אם החייםדרכי איש דף מז ע"ב
ס ע"א תוס' ד"ה ראויין הללוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לב ע"ב
ס ע"ב אמר רב יוסף אמה על אמה אמר רב חמדא כנגד הפתחהר המוריה עמ' רנא
ס ע"ב במקום תפילין ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' קעח
ס ע"ב גבולות האבילותלפרקים (תשסב) עמ' תקנד
ס ע"ב דין הוא שנגזור ע"ע שלא לישא אשהרנת יצחק ישעיה עמ' שפז
ס ע"ב דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכג ד"ה ועד"ז
ס ע"ב דין הוא שנגזור על עצמנו שלא נישא אשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סא
ס ע"ב דין הוא, ותוס' ד"ה דיןנשמת כל חי חלק א (סימן מ"ט) דף פ"ג ע"א (ד"ה ועוד)
ס ע"ב התקוששו וקושו קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםעשרה מאמרות (תשס) עמ' רעז
ס ע"ב ואין מנחת אותנו ליכנם לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן וכו'הר המוריה עמ' קסז
ס ע"ב ולסתום אפילו לאלתר הוי חזקהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
ס ע"ב ורש"י מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' רד
ס ע"ב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהלחם רב על סדור התפילה אות א' קא
ס ע"ב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמט, רנח
ס ע"ב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהרנת יצחק ישעיה עמ' תסו
ס ע"ב כשחרב הבית בשני' רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א'רט
ס ע"ב מאי היא אמר רב פפא כסא דהרסנאהר המוריה עמ' רנב
ס ע"ב מאי על ראש שמחתי זהו אפר מקלה שבראש חתניםבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ג בפתיחה
ס ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שסה
ס ע"ב מיום שחרב ביהמ״ק דיו הוא שנגזור על עצמנו לבטל מצות פרו ורבו, מוטב שיהיו שוגגיןברכת אברהם (תשנד) עמ' קמב
ס ע"ב משחרב הבית בשני' רבו פרושים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמו, רסו
ס ע"ב משחרב הבית בשניה רבו פרושים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תמו
ס ע"ב עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועטדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסב ד"ה ג
ס ע"ב עשה אדם כל דברי סעודה ומשייר דבר מועטאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלב
ס ע"ב קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםעטרת יהושע ויקרא עמ' קפא, ריט
ס ע"ב קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשעורי ופניני דעת עמ' קכג
ס ע"ב קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםאש דת (אסאד) עמ' שנט, שסג, שסז
ס ע"ב קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
ס ע"ב קשוט עצמך וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' תלד
ס ע"ב קשוט עצמך תחילהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קכב
ס ע"ב רבו הפרושין בישראל שלא לאכול בשררנת יצחק משלי עמ' רפ
ס ע"ב רבו פרושים בישראלמאיר נתיבות ח"א עמ' שכא
ס ע"ב רבו פרושים בישראלמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שפא
ס ע"ב רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשרדרשות מהר"ם חביב עמ' תיט
ס ע"ב רש"י ד"ה אפשר בפירות כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קכג ע"ד, קכד ע"א-ע"ב
ס ע"ב שלא להתאבל כלל א "א שכבר נגזרה גזירה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמו
ס ע"ב תוס' ד"ה מוטב וכו'ברכת אבות עמ' רסב
ס ע"ב תיקנו למעט בכמה עניני שמחה זכר לחורבן בית המקדשפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שמח
ס ע"ב תנו רבנן כשחרב הביתשמלת אליעזר ח"ב עמ' קע
ס ע"בבריכות המעיין עמ' רטז
ס ראה שאין פתחיהם מכווניםמשכנות יעקב (נעים) דף סו ע"ג
ס ראויים אלו שתשרה שכינהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לד ע"ב
ס. אילן הנוטה לרשות הרבים קוצץ את החלק המטפסאור אברהם (זוועהיל) עמ' יד
ס. אין גוזרים גזירה אא"כ דוב ציבור יכולים לעמוד בהישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' ט
ס. אפר מקלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסב
ס. באו בני רשות הרבים לדון וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקלה
ס. בדיין שבא לפניו דין אחד שאילנו היה מחשיך על חלונותורי זהב (תשעג) עמ' צח
ס. במעשה בדיין אחד שהיה אילנו מחשיך לחלונו של חבירו ולא הרגיש שחבירו מקפיד על זהתורי זהב (תשעג) עמ' צח, תנט
ס. גדול המעשה יותר מן העושהתורת איש ח"ב עמ' קלג
ס. היזק ראיה שמיה היזקפרדס מרדכי עמ' פו
ס. וירא את ישראל שוכן לשבטיו וכו' ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקעז, תקפב, תקפד, ח"ד עמ' קמז
ס. וירא את ישראל שוכן לשבטיו וכו' ראה שאין פתחיהן מכוונין וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שסו
ס. וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינהברית אברם עמ' תנו
ס. וירא בלעם שראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה כנגד זהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריב
ס. וישא בלעם את עיניו וכו' ראויים הללו שתשרה עליהם שכינהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסא, קעח
ס. ותהי עליו היינו על ישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפו
ס. חזקה בחלון חצר השותפיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רו
ס. לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח נגד פתח, ותוס' ד"ה ראויין הללוכתנות אור עמ' תקה
ס. לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וכו' מנה"מ אמר רבי יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר ראויין הללו שתשרה עליהן שכינהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסא, תסו, תעה
ס. לא יפתח לחצר השותפיןוזאת התורה עמ' רלא
ס. מה טובו אהליך יעקב וכו' ראה שאין פתחי אהליהם מכווניןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קיא
ס. מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כד דף ס ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמא ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסה דף קיו/ז ע"א
ס. מהרש"אמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סה
ס. רא שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לא
ס. ראה בלעם שאין פתחיהם מכוונות זה כנגד זהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שנו, דברים עמ' קסא
ס. ראה שאין פתח אהליהם מכוונין זה לזהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תכ, תכב, תכד
ס. ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה, אמר ראויין הללו שתשרה עליהם שכינהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1221
ס. ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד זהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רח
ס. ראה שאין פתחיהן טכוונין זה כנגד זהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רל, רמב
ס. ראה שאין פתחיהן מכוונותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלא, רפו
ס. ראה שאין פתחיהן מכווניםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסד, קעג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג
ס. ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זהשמן ראש סוכות ח"א עמ' א, קז, קפב
ס. רשב"ם - וירא את ישראל שוכן ראה האיד שוכנים ולפיכך אמר מה טובו אהליך וגו' שאין פתחי אהליהם מכווניו וכו' אמר ראויין הללו וכו' מדכתיב התם מה טובו אהליך וגו' קדייקבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסא, תסו
ס. שאין פתחי אהליהם מכווניןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפד
ס. שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רטז
ס. תוס' ד"ה ראויין - ותהי עליו רוח אלהים, קאי על ישראלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעה
ס. תוס' ד"ה ראויין הללו שתשרה עליהם שכינה מסיפא דקרא דריש דכתיב ותהי עליו רוח אלקיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסא, תסו
ס: אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב צבור יכולים לעמוד בהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1190
ס: אין גוזרין גזירה על הציבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסה
ס: אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכול לעמוד בהבאר שבע (שעד) הוריות דף י ע"א
ס: אם אשכחך ירושליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמה
ס: גזרותתשבי (תשסה) עמ' נא שורש גזרה א'
ס: דין הוא שנגזור לא לשאת נשים וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' צה-צו {הרי מבטל מצות פרו ורבו}
ס: דין הוא שנגזור על עצמינו וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סב(רה) {כמו סברת 'מאי חזית'}
ס: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רמ
ס: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא נשיםויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תה
ס: דין הוא שנגזור שלא נאכל בשרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יג, ע
ס: דין הוא שנגזור שלא נישא נשיםפרפרת התורה עמ' כז
ס: המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רנח
ס: המתאבל על ירושלם כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית ה
ס: וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רפט
ס: וכל המתאבל על ירושלים, זוכה וכו'שיחות לספר במדבר עמ' רע
ס: ומיום שפשטה מלבות הרשעה וכו' דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בניםתורת חיים עה"ת עמ' יב-יג {תירוץ על קושיית התוס' "והא כתיב פרו ורבו"}
ס: ומיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' ומבטלת ממנו תורה ומצותצדקת יוסף עמ' רפו
ס: זה אפר מקלה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כד ע"ג
ס: זה אפר מקלה שבראש חתניםתורת חיים עה"ת עמ' שיא-שיב {זכר לשריפת ירושלים, במקום עטרות חתנים וכלות שהיו עשויות בדמות ירושלים}
ס: זוכה ורואה בשמחתה כו'שומע תפלה ח"ב עמ' שכא
ס: כל המתאבל על ירושלים וכו׳אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רפו
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בישועתה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רנ ע"ד; בית אלהים (שלו) שער א פרק יז דף יט ע"א
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 779
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קעח
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - לך לך עמ' לה
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' לט
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצא, תרצד
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רלא
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רצד
ס: כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שי {ועליהם נאמר (תהלים קלז, ה-ו) "אם אשכחך ירושלים וכו' תדבק לשוני לחכי"}
ס: מאי על ראש שמחתי, אר"י זה אפר מקלה שבראש חתניםתורת חיים עה"ת עמ' שיא {ביאור הדרשה}
ס: מוטב שיהיו שוגגיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעג
ס: מיום שגזרה מלבות הרשעה וכו' דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אשהדברי יואל פ' חיי שרה דף תסא ע"ב, פ' וישלח דף קצד ע"א
ס: מיום שחרב ביהמ"ק דין הוא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקיא
ס: מיום שחרב ביהמ"ק דין הוא שנגזור שלא לישא נשיםלקחת מוסר ח"ב עמ' ז
ס: מיום שחרב ביהמ"ק וכו'שמחת הנפש עמ' קכג
ס: מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר וכו' אלא הנח להם לישראל וכו' שאין גוזרין גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מד, עט
ס: מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא"ב רוב צבור יכולין לעמוד בהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנא
ס: מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשהלהורות נתן דברים עמ' מט
ס: מיום שפשטה המלכות שגוזרת גזירות דין הוא שנגזור ע"עחיי נפש ח"ג עמ' יג
ס: מיום שפשטה מלבות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות וכו'פרדס מרדכי עמ' לח
ס: מיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' דין הוא שנגזור לא לישא אשה וכו' ונמצא זרעו של א"א כלהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קטו {ביאור מצות פדיון הבן, שמעורר רחמים על ישראל, קידוש הבכורות לעבודה; פירושו הנפלא של החת"ס, שאם נבטל פו"ר, יוכרח כביכול ה' להושיע }
ס: מיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' דין הוא שנגזור על עצמיגו שלא לישא אשה וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף כג ע"א
ס: מיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אשה וכו'דברי יואל פ' קרח דף נ ע"א
ס: מיום שפשטה מלכות הרשעה וכו' דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אשהדברי יואל פ' תרומה דף רמ ע"א
ס: מיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות קשות וכו' דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם כלה מאליודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2120
ס: מיום שפשטה מלכות וכו' דין הוא שנגזור ע"ע וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קפז, שמט, שנ
ס: משחרב בית המקדש רבו פרושים שלא לאכול בשר ולא לישא אשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ס
ס: משחרב הבית באחרונה רבו פרושים בישראל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ד
ס: סד אדם את ביתו בסיד ומשייר וכו'שמחת הנפש עמ' עה, קכג
ס: סד אדם את ביתו וכו' עושה אדם כל צרכי סעודה וכו' עושה אשה כל תכשיטיה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שיא {נקט ג' אלו שהם הכרחיים לאדם, והם כנגד ג' הדברים הנצרכים לעבודה - ביהמ"ק, בגדי כהונה, וקרבן}
ס: על ראש שמחתי זה אפר מקלה שבראש התניםחיי נפש ח"א עמ' רצו ע"ב
ס: על ראש שמחתי זה אפר מקלה שבראש חתנים וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקלב
ס: קשוט את עצמך תחלה ואחר כך קשוט אחריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קז, רסב, תנח, תרלח
ס: קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםחכמה ומוסר ח"א עמ' כ
ס: קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכה
ס: קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפב, רעא, שיג
ס: קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' עב
ס: ר"י היה לו אילן הנוטה לרה"ר, אתי האי גברא וכו'כתנות אור עמ' תנב
ס: רבו פרושים בישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמד
ס: רבו פרושים וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיג
ס: רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשרפנים מסבירות עמ' פז
ס: ת"ר כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראלדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 115
ס: תוס' ד"ה דיןויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תה
ס: תוס' ד"ה מוטב שיהו שוגגיםחיי נפש ח"א עמ' כ
סא ע"א המוכר את הבית לא מכר את הבור ואת הדות, משא"ב במתנה שכל הנותן בעין יפה הוא נותןתורת מנחם חי"ג עמ' 38
סא ע"א מאי יציע הכא תרגימו אפתאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 105
סא. תוס' ד"ה ואיבעית אימאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ב
סא: ההוא דאמר לחבריה ארעא דבי חייא מזבנינא לךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקנד
סב ע"א מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יג
סב ע"א תוס' ד"ה ומודה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט
סב ע"ב אמר רבא פלגא דאית לי בארעא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סו ע"א
סב ע"ב ואני אמרתי לריק יגעתיאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' עג
סב. תוס' ד"ה ומודהויואל משה מאמר א סי' מ עמ' נא
סג המוכר את הביתדרכי שלום (מרגונאטו) דף ל ע"ג
סג לוי שמכר שדה ע"מ שהמעשר שלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קכז ע"א
סג ע"א אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםבנין שאול עמ' קנו
סג ע"א אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםנאוה תהלה עמ' ו
סג ע"א בן לוי שמכר שדה לישראלברכת מועדיך לחיים חלק א דף פד ע"ד (דף ש"ג ע"א ד"ה כתב); רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קכ"ז ע"א (חו"מ סימן רמח אות ה)
סג ע"א האומר תנו וכו' אין פחות מרביעאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1908
סג ע"א חלק רביעיתורת מנחם חל"ז עמ' 177
סג ע"א על מנת שדיוטא העליונה שלישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
סג ע"ב רשב"ם ד"ה ת"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
סד ע"א המוכר בעין רעה הוא מוכרקרן לדוד בראשית עמ' קפ
סד ע"א על מנת שדיוטא העליונה שלישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
סד ע"ב מכר בית ושייר חצר וכו' לקנות לו דרך דמוכר בעין יפה מוכרדרכי צדק עמ' תו
סד. בור בחפירה ודות במיןרנת יעקב עמ' רלז
סד. המוכר בור ודות צריך ליקח לו דרך וכו' ופליגי אי מוכר בעין יפה מוכר או לאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מד
סד. המוכר בעין יפה מוכרקדושת יצחק עמ' קלז
סד. המוכר לחברו ב' אילנות מכר לו גם הדרךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קה
סד. לא מכר לא את הבור ולא את הדות כו' וצריך ליקח לו דרך ר"ע, וחכ"א אינו צריך וכו' נותן הכל מודים דבעין יפה נותןמרפא לנפש בראשית עמ' קצה
סד. מכר בית ושייר חצר א"צ הלוקח לקנות לו דרך דמוכר בעין יפה מוכרמרפא לנפש בראשית עמ' קצד
סד: דר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר ורבנן סברי מוכר בעין רעה מוכרפאר יעקב ח"א עמ' קסא
סה ע"א אחים שחלקו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעט
סה ע"א אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לבבא דריש גלותא דשכיחי דייניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 5
סה ע"א הנותן מתנה בעין יפה הוא נותןפתגמי אורייתא עמ' טו, קפט, רלז, שו
סה ע"א הנותן מתנה בעין יפה נותןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נח, קז, קכ, קצב, ריא, ריג, תנז
סה ע"א מוכר בעין רעה מוכר ונותןבנין שאול עמ' קסז
סה ע"א מציאות המוריש נעתקה במציאות היורש כמ"ש תחת אבותיך יהיו בניךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלג
סה ע"א נותן בעין יפה הוא נותןלחם רב על סדור התפילה אות א'קעא
סה. בנותן מתנה נותן את כולן אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבפאר יעקב ח"א עמ' קסא
סה. האחים שחלקו אין להם דרך זה על זהלהורות נתן בראשית עמ' סד
סה. הנותן בעין יפה נותןדבר צבי - קדושת השבת עמ' טו
סה. הנותן מתנה בעין יפה נותןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מד
סה. הנותן מתנה, בעין יפה הוא נותן וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכד
סה. יהיב מתנה בעין יפה יהיבפרדס מרדכי עמ' פג
סה. מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וכו' הא קמ"ל דרבי עקיבא סבר מוכר בעין יפה מוכרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שא
סה. תדע דכתיב תחת אבותיך יהין בניךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1950
סה: צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמה
סה: ת"ר צינור שחקקו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פד
סו ע"ב כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' סד
סו תוס' ד"ה מכללתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
סו. אפילו חקקו ולבסוף קבעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלו
סו. דף של נחתומין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פג
סו. רשב"ם ד"ה ה"ג התםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פ
סז ע"א בין שערה לשערה לא נתחלףמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' קכז
סז ע"א מילוסיה של חצרערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 377
סז ע"ב מאי יםבעקבי יעקב עמ' עב
סח ע"א שמעון בן אבטולמוס, וברבינו חננאלזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' תקפו
סח ע"ב ברשב"ם חרוב שאינו מורכב בבחרותו וכו'גנא דפלפלי עמ' פז
סח. כירה בטילה לקרקעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
סח. תוס' ד"ה צינורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלו
סח. תליוהו וזבין זביניה זביני וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' נו
סח: המוכר את העיר לא מכר את בנותיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכד {אם גם בלישנא דקרא כן}
סח: צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל משום דשאובה דרבנןעצי חיים - מועדים עמ' שכג
סט ע"ב המוכר את השדה לא מכר את החרוב כו'גנא דפלפלי עמ' פז
סט ע"ב כל היכא דאיכא למילף מן התנאי ילפינןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
סט: דיקלא סבא, פי' רשב"ם מן הבינוניםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' טז(מו)
סט: ויקם שרה עפרון אשר במכפלה וכו' מכאן למצרים מן התורהפאר יעקב ח"א עמ' קסג
סט: לא מכר את החרוב וכו', למידין מאברהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצה {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סט: מכאן למיצרים מן התורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקנד
סט: מכאן למיצרים מן התורהנטעי אשל בראשית עמ' קנג
ע ע"ב שטר כיס היוצא על היתומיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
ע"ב. תוס' ד"ה ומודה רב דפעמים הוי שתיקה כהודאה דמיא ולפעמים לא הוי הודאהדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שצ ע"א
ע"ד ע"ב סירס את הזכרמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 165, 148
ע"ה ע"א חד אמר שהם וחד אמר ישפהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 83
ע. תוס' ד"ה או דלמא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
עא המוכר את הבית וכו' ורשב"ם ועין יהוסףשני אליהו דף כח ע"ד
עא ע"א המקדיש את השדהדרכי איש דף ע/פ ע"ב
עא ע"א מח׳ רבנן ור״ע אם המוכר מוכר בעין יפה או עין רעהיושב אהלים עמ' כג
עא ע"א רשב"ם - יותר מדיתורת מנחם חנ"ט עמ' 341
עא ע"א רשב"ם - נותן יותר מדיתורת מנחם חנ"ז עמ' 196, 283, 312
עא ע"א תוס' ד"ה ההוא למעוטי ח"ל כו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כט ע"ב
עא. בנותן מתנה נותן את כולה אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבנטעי אשל בראשית עמ' קצט, שפא
עא. המוכר את הבית לא מכר את הבור ואת הדותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמז
עא. הקונה שדה ומצא בה אוצר לא זכה בומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
עא. נותן, בעין יפה נותןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עד
עא/עחמנחה חדשה (חן טוב) פרשת חיי שרה
עב אורזילא בר יומיה דהוה בהר תבורכסא דוד (תשנ) עמ' רל
עב ע"ב לדידי חזי לי האי אורזילא וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קיז-קיח
עב. בענין דתו אי מקדיש בעין רעה הוא מקדישדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1460
עב. המוכר שור ונמצא נגחן פלוגתא דרב ושמואל ותוס' ד"ה וליחזיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנו
עג אבן טבא דהדר ליה תנינאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פו
עג אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבורכסא דוד (תקנד) דף נד ע"ד
עג אורזילא בת יומהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פא
עג אמר רבה בר בר חנה אישתעו לי נחותי ימא בין גלא לגלא וכו' דאפילו מלא חוטא דחלא לא עבריכד הקמח (תשנו) עמ' נה
עג אמר רבה בר בר חנה זמנא חדא הוה אזלינן במדברא וחזינן להנהו תרי אווזי וכו' עתידין ישראל ליתן את הדיןכד הקמח (תשנו) עמ' מז
עג אמר רבה בר בר חנה זמנא חדא הוה קאזלינין בספינה, וחזינין ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסו
עג בין שיצא לשיצאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פג
עג גלא דמטבעתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עט
עג האי גלא דמטבע לספינה וכו'לבית יעקב דרוש יז
עג ההוא כוורא דיתבא חלאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פב
עג ההוא כוורא טינא באוסייהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פא
עג ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פג
עג ההיא אקרוקתאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פא
עג ההיא קרטליתאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פה
עג הורמין בת ליליתתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פ
עג היכא דנשקא ארעא ורקיעאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פה
עג הני אווזי דשמטי גדפייהותפארת ישראל (שינקמן) עמ' פד
עג ורמא לה גלה קלא לחברתה, חברתי, שבקית מידי בעלמא רלא שטפת וכו' פוק חזי גבורתי' דמרךחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלד
עג חדא דלי גרפאמשכנות יעקב (נעים) דף קיג ע"ב
עג חזי גבורתא דמרךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ד ע"ג
עג כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישה ומחינן ליה באלוותא דחקיק עליה אהיה אשר אהיהמערכות ישראל (גורדון) דרוש כשושנה בין החוחים עמ' 103-114
עג ע"א אהי"ה אשר אהי"ה י"ה ה' צבאותכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קלא
עג ע"א אמר רבה אישתעו לי נחותי ימאבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נה אות א
עג ע"א אמר רבה אשתעו לי וכו'אפיקי ים עמ' שמז
עג ע"א אשתעו לי נחותי ימא בין גלא לגלא וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תרכט,א'תתקט
עג ע"א אשתעו לי נחותי ימא בין גלא לגלא, ר"מ אלשיךדרשות מהר"ם חביב עמ' רסא
עג ע"א בגלי היםפרי חיים (קנולר) פרשת ויצא, וישלח
עג ע"א בין גלא לגלאמאמרי הראי"ה עמ' 422-424 {כוחות הטומאה}
עג ע"א בין גלא לגלא וכו'אפיקי ים עמ' שנד
עג ע"א בין גלא לגלא תלת מאה פרסיביאורי הזוהר (ר' דובער) דף צב ע"א
עג ע"א גל אומרת לחברתה תא ונשטפה לעלמא וכו'לחם רב על סדור התפילה אות יז
עג ע"א דחקיק עליה אהיה אשר אהיהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 98-99 {יסוד המצוות בעתיד}
עג ע"א האגדות דרבה ודרבה בר בר חנהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צז, מהד' ז סי' לה
עג ע"א האי גלא דמטבע לטפינתאתפלה למשה (בנימין) עמ' שלו
עג ע"א האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תכב
עג ע"א האי גלא דמטבע לספינתאמאמרי הראי"ה עמ' 421-422 {טומאת אותו האיש}
עג ע"א האי גלא דמטבע לספינתא וכו' וכו'אפיקי ים עמ' שמח
עג ע"א האי גלא דמטבע לספינתא מיתחזי וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקצג
עג ע"א הורמין בר ליליתא וכו'מאמרי הראי"ה עמ' 425-426 {הקמצנות}
עג ע"א ורומא דגלא תלת מאה פרסיאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שלג
עג ע"א לדידי חזי לי הורמיז וכו'אפיקי ים עמ' שנח
עג ע"א רבה חזא דרמא גלא וכו' ורמא ליה גלא קלא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קא-קב, ח"ו עמ' ר
עג ע"א רומא דגלא ש' פרסה וכו' וכו'אפיקי ים עמ' קיב, קכה
עג ע"א רמא גלא קלא לחבירתא פוק חזי וכו'אפיקי ים עמ' קכג
עג ע"א רמא קלא גלא לחבריהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 239
עג ע"א רשב"ם ד"ה אשתעו לי, כל הני עובדי דקא חשיב משום מה רבו מעשיך ה', ומהן להודיע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' לה
עג ע"ב אורזילא בר יומיהמאמרי הראי"ה עמ' 427-428 {לימוד תורה לשמה}
עג ע"ב אמר לו תא ואחוי לך וכו'אפיקי ים עמ' שפה
עג ע"ב אמר רבה בר בר חנה, זמנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, וחזינן הנהו אווזי דשמיטי גדפייהו משמנייהו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קעג
עג ע"ב דחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינאמאמרי הראי"ה עמ' 430-432 {תלמיד חכם שסרח}
עג ע"ב דמי כמאן דמבסמי, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 173
עג ע"ב דמי כמאן דמיבסמי (ורש"י - כשתויי יין, ובעץ וענף יוסף בע"י - שהי' זה כתוצאה מענינים רוחניים)תורת מנחם חי"ט עמ' 190
עג ע"ב ההוא אקרוקתאתורת אליהו עמ' קלז
עג ע"ב ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורחמאמרי הראי"ה עמ' 439-442 {הכרת הנשמה מתוך הגוף}
עג ע"ב ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה וכו' תמני פרסי וכו' תל תא פרסילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שס
עג ע"ב ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וכו'אפיקי ים עמ' שעה
עג ע"ב ההוא כוורא דיתבא ליה חלתארב שלום (אדלר) עמ' רנח, שסו
עג ע"ב ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיעלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נג ע"ב
עג ע"ב ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא כו' ההוא זיז שדי הוא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמט
עג ע"ב ההיא אקרוקתאמאמרי הראי"ה עמ' 429-430 {מדת האכזריות}
עג ע"ב ההפלאה דדור המדברתורת מנחם חמ"ז עמ' 121
עג ע"ב הני אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהרב שלום (אדלר) עמ' שכד
עג ע"ב הר תבור רחבו ד' פרסאותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמז
עג ע"ב ואמר רבב"ח זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וחזאי ההיא ציפרתא דהוה קאי עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיע וכו'אש דת (אסאד) עמ' קסא-קסב, קפא-קפב, שיא
עג ע"ב ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזליגן במדברא, וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וכו'אש דת (אסאד) עמ' קסא-קסב, רד, רלב
עג ע"ב ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, ואיתלוי בהדן ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רלו, רלט-רמב
עג ע"ב ואתלוי בהדן ההוא טייעאאפיקי ים עמ' שפג
עג ע"ב וחזינן ההא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביהמאמרי הראי"ה עמ' 432-433 {נשמות גדולות}
עג ע"ב וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינא וכו'אפיקי ים עמ' שעא
עג ע"ב וחזינן ההוא ציפראמאמרי הראי"ה עמ' 435-437 {לימור הלכות וסודות}
עג ע"ב וחזינן ההוא ציפרא וכו'אפיקי ים עמ' שעט
עג ע"ב ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיאתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה י
עג ע"ב וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצאמאמרי הראי"ה עמ' 434-435 {ההשגות}
עג ע"ב וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא דכוארא וכו'אפיקי ים עמ' שעו
עג ע"ב זיז שדילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
עג ע"ב זימגא חדא הוה קא אזלינן במדברא וחזינן הנהו אחי דשמטו גדפייהו משמגיהו וכו'לחם רב על סדור התפילה אות צב
עג ע"ב זימנא חדא הוה אזלינן במדברא וכו'אפיקי ים עמ' שפא
עג ע"ב זימנא חרא הוה אזלינן במדבראבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קי
עג ע"ב לדידי חזי האי אוחילא וכו'אפיקי ים עמ' שסג
עג ע"ב לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא דהויא בי אקרא דהגרוניא וכו'לחם רב על סדור התפילה אות קיב
עג ע"ב לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא וכו'אפיקי ים עמ' שסז
עג ע"ב לדידי חזי לי וכו' דבלע תנינאתורת אליהו עמ' שצד
עג ע"ב לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתאפניני שבח עמ' א
עג ע"ב מתי מדבר וכו' דמיבסמי וגנו אפרקיד וכו' זקיפא בירפא דהר וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנח
עג ע"ב סימן כעפרא דתבילתא טרקתיה עקרבא לסלתיה וכי'מגילת סמנים עמ' פח
עג ע"ב ספורי דרבב"חלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פט ע"ב
עג ע"ב עתידין ישראל ליתן עליהם את הדיןאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רכו
עג ע"ב שואר מהאי להאי ומהאי להאיתורת אליהו עמ' כ
עג ע"ב תא אחוי לך מתי מדברמאמרי הראי"ה עמ' 442-445 {מעלות דור המדבר}
עג ע"ב תא חזי כמה נפיש כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק יז
עג ע"ב תרי אווזין דשמטי גדפייהועבודת הקודש (תשסד) עמ' רכז
עג רבב"ח אשתעי לי נחותי ימא בין גלא לגלאכרם יהושע (ולרשטיין) דף יד ע"ב
עג רבב"ח דאמר לי' ההיא טעיא תא ואחוי לך היכי דנשקי ארעא ורקיע אהדדיכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ג-ע"ד
עג רבב"ח זימנא חדא הוי אזלינא בספינתא וחזאי להאי צפורתא דהוי קאי עד קרסילא במיאכרם יהושע (ולרשטיין) דף כד ע"א
עג שוהם וישפהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פו-פז
עג תא אחוי לך הר סיניתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פד
עג. אישתעו לי נחותי דימא וכו' אשר שמתי גבול חול לים וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' רז
עג. אמר רבב"ח האי גלא דמטבע לספינתא מתחזי כי צוציתא דנורא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שעז
עג. אמר רבה אישתעי לי נחותי ימא האי גלא דמטבע וכו'כתנות אור עמ' תח
עג. אמר רבה אשתעי לי נחותי ימא האי גלא דמטבע לספינתא וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' ער
עג. אמר רבה אשתעי לי נחותי ימא, האי גלא דמטבע לספינה מתחזי כי ציצותא דנורא חיוורתא ברישא, ומחינן לה באלוותא דחקיק עלה אהי"ה אשר אהי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמו
עג. אמר רבה לדידי חזי לי הורמין בר לילית וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קמו
עג. אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרכז
עג. אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע לספינה מתחזי כי צוציתא דנורא חיורתא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
עג. בין גלא לגלא תלת מאה פרסי וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קלג
עג. בין גלא לגלא תלת מאה פרסי וכו'מנחת יהודה סימן לח; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יח דף מא ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ד דף יו/יז ע"ג
עג. דוגיתתשבי (תשסה) עמ' סה שורש דוגיא
עג. האי גלא דמטבע לספינה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רמו
עג. האי גלא דמטבע לספינה וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 280
עג. האי גלא דמטבע לספינה וכו' דחקיק עלי' אהי' אשר אקי'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנח
עג. האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' מז
עג. האי גלא דמטבע לספינתא וכו' ובלדוינן באלותא דחקיק עלה וכו' י-ה י-ה ה' צבא-ות ונייחתורת חיים עה"ת עמ' כא {משום ששם י-ה מועיל נגד שטיפת המים}
עג. האי גלא דמטבע לספינתא וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קצה ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף נד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קכב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נא דף ד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטריס ד"א דף ה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה דף יו/יז ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קו ע"ד
עג. האי גלא דמטבע לספינתא מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא, ומחינן ליה באלוותא דחקיק עליה אהיה וכו' ונייחברית אברם עמ' קפז
עג. האי גלא דמטבע לספינתא מתחזי כי צוציתא דנוראגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קפח
עג. האי גלא רמטבע לספינתאנחלת יעקב (תשעג) עמ' תא, תפח
עג. המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1013
עג. המוכר את הספינה מכר את התורן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ש
עג. ורמי לה קלא לחברתה חברתי שבקת מידי בעלמאמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 6 עמ' כז
עג. ורמי ליה גלא קלא אחבריהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קז
עג. לדידי חזי לי ההוא אקרוריתא דהויא כי וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרל
עג. לדידי חזי לי הורמין בר לילית וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תקיא
עג. לדידי חזי לי הורמין בר ליליתא וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תזריע דף נב/צב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רטו דף סה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר יו/יז דף יג ע"ג, ובקונטריס אחרון ד"ב דף ה ע"ב
עג. מלא חוטא חלא ולא עברי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קצב-קצג {רמז לישראל שנמשלו לחול שעל שפת הים ולמצות ציצית שיש בה חוט של תכלת הדומה לים, ובזכות זו אינו שוטף את העולם}
עג. פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא הלא ולא עברי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קצב {וברשב"ם: "מלא רוחב חוט" ומשמע כן מדאמר ולא עברי בוא"ו}
עג. שמעין בי' מלכאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רז
עג. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי וכו'להורות נתן דברים עמ' מד
עג: אחוי לך מתי מדברשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנה, ריא
עג: אמר רבב"ח וכו' וחזינן האי כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קמג
עג: אמר רבב"ח וכו' וחזינן האי צפרא דקאי עד קרסוליה במיא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שה
עג: אמר רבב"ח זימנא חדא חזינן האי כוורא דיתבא ליה טינא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רכח
עג: אמר רבב"ח לדידי חזי לי אורזילא בת יומא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רפג
עג: אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא אזלינא בספינתא וחזינא לציפרי דקיימי עד קרסולי במיא ורישא מטא לרקיע סברינא דלא נפישי מיא ובעיניו לקרורי נפשי נפק בת קלא ואמר לא תיחת דהא שבע שנין דנפל חצינא דבר נגרא ולא מטי לארעא ולא תימא דנפישי מיא אלא דרדיפי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמד, קמז, רמה
עג: אמר רבה בר בר חנה זמנא חדא הוה קא אזלינן במדברא וחזינו הנהו אווזי דשמיטי גדפייהו משמנייהו וקא נגדי נחלי דמשחא מתותייהו ואמינא להו אית לי בגווייכו חולקא לעלמא דאתי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפג
עג: אמר רבה בר בר חנה: זימנא חרא הוה אזלינן בספינתא וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קכז
עג: ארבב"ח וכו' וחזינן האי ציפרא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפג
עג: ארבב"ח לדידי חזי לי אקרוקתא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמח, שנ
עג: במה נפיש היליד, דאילנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כה
עג: בעניין שהגובה של הר תבור היה ל"ב אלף אמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 614
עג: ד' מימרות רבב"חמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפו
עג: ההוא טיעא דהוה שקיל עפרא וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קטו ע"ד
עג: ההוא טעייאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1508, פ"ג הערה 1238, פ"ו הערה 1505
עג: ההוא ציפרתא דהוה קאי עד קרסוליה במיא וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש יד דף סט/שט ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יו/יז דף רו/רז ע"א, ודף רח ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף נא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער כד דף סג ע"ד; מנחת יהודה סימן לח; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת צו דף רלו ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קלד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ח דף יו/יז ע"א
עג: ההיא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קל ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קו דף סה ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"י דף ו ע"ב
עג: הוה אזלינן בספינתאטובך יביעו ח"ב עמ' קיב
עג: הוה קאזלינן במדברא וכו'חוט של חסד (תרכה) דף כו ע"ד
עג: הני אווזי דשמיטן גדפייהו משמנייהו וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בהעלותך דף נט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהעלותך דף רנט ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פה דף רמו ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ניצבים דף רעג ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פ' מג דף נו/ז ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג שער ד דף צא; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכז ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קל ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת וארא דף מח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תסד דף שכג ע"ג, ובקונטרס דף רטו ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פא ע"ב, ושער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פב ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כז ע"א
עג: הר תבור הוי ארבע פרסייד דוד (אופנהיים) עמ' עב
עג: ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזליגן בספינתא וכו' ואי לאו דהוה מקרבא ספיבתא הוה טבעינןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ד
עג: והר תבור במה הוי ארבע פרסיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסו
עג: וחזינן ההוא כוורא וכו' סברינן יבשתא היא וכו'על ישראל גאותו עמ' קסא
עג: וחרוב מיניה שיהין מחוזי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שלד-שלה {לאו דווקא שיתין, אלא הרבה, כדרך הש"ס למינקט שישים כמספר רב, משום שכל דבר בטל בו}
עג: זימנא חדא הוה קא אזלינא במדברא וחזינן וכו'תורת איש ח"א עמ' רפה
עג: זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וכו'דעת תורה בראשית עמ' קמד
עג: זימנא חדא הוה קאזילנא במדברא וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תיב
עג: זימנא חדא הווה אזלינן בספינתא וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ז דף ה ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קז דף סו/ז ע"א
עג: זימנא חדא הוי אזלינן במדברא וחזינן הנהו אווזי וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' ערה
עג: זימנא חדא הק"א במדברא וחזינא הנהו אווזי וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלא
עג: זימנא חדא הק"א בספינא וחזינן ההוא כוורא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלט
עג: זימנא חדא הק"א בספינתא וחזינן ההוא מורא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלח
עג: זימנא חרא הוה קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא כוורא ריתבא ליה חלתא אגביה כו' סברינן יבשתא היא וסלקינן ואפינן ובשלינן אגביה וכו' חם גביה אתהפיךישמרו דעת עמ' קמ
עג: חדא דליא לי אטמאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 666
עג: חזינא ההוא כוורא דיתבא ליה אבלא טינא באוסייה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכח ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קז דף סה ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמז דף קמה ע"ד
עג: חזינא ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אחרי מות דף כג ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קז דף סו/סז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ז דף ה ע"ד
עג: חזינן להנהו תרי אוזי וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קיב
עג: חזיתינהו ודמו כמאן דמיבסמיצדקת יוסף עמ' רסז
עג: לדידי חזי לי אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרכה
עג: לדידי חזי לי האי אורזילאארץ צבי (תשע) עמ' פג
עג: לדידי חזי לי ההוא אקרוקתא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קיז ע"א; מנחת יהודה סימן נח; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בתרא דף קל ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ד דף ה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ה דף כו ע"ב
עג: לדידי חזי לי הורמיז בר ליליתפנים מסבירות עמ' לט
עג: לדידי חזי ליה אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ג דף ה ע"ב
עג: לדידי חזיא לי ההוא אקרוקתאמצווה ועושה ח"ב עמ' שצ
עג: לדידי חזיא לי ההוא אקרוקתא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיח
עג: מהרש"א - כל הגלויות מפני שנתערבו ישראל בין הגויםים שמחה עמ' שמ
עג: מכאן מוכח כמאן דאמר מתי מדבר יש להם חלק לעולם הבאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' נב
עג: מעשה דרבה בר בר חנה, פעם אחד אזלינין במדברא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קלז
עג: מתי מדבר לא ניתנו לקבורה, ודמי כמאן רמיבסמי וגנו אפרקידשם יחזקאל עמ' תעו
עג: מתי מדבר לא שלטה בהם רימהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שפב
עג: עתידין ישראל ליתן עליהן את הדיןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 173-172
עג: רבה בר בר חנה סיפר, פעם הלכתי במרבר, וראיתי אווזים, שמרוב שמנותן, נפלו נוצותיהן וכו' כאשר באתי אצל רבי אלעזר, אמר לי עתירין ישראל ליתן עליהן את הריןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קסט
עג: ריטב"אאהבת עולם (תשס) עמ' תרכו
עג: שקיל עפרא ומורח ליה, ואמר הא אורחא לדוכתא פלן כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קלא פסוק א
עג: תא אחוי לך מתי מדברחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעא
עג: תא אחוי לך מתי מדבר וכו'דרשות יעב"ץ עמ' שז
עג: תא ואחזי לך מתי מדבר וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס די"א דף ז ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד, ופרשת שלח לך דף רכג ע"א
עג: תא חזי כמה נפיש וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק יז
עג: תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנאמנחת יהודה (פתיה) עמ' 225
עג: תוס' ד"ה ודמו רבה בר בר חנה חזי דמיבסמיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' נב
עד אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לידברי יואל פ' חיי שרה דף תפב ע"ב
עד אורזילא בר יומי כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר האלקים מבוא העיר
עד דגים פריצי הםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רלא
עד ההוא אבן טבא דהדר לה תנינאתורת חכם (הכהן, תיד) דף תד ע"ד, תיא ע"ד, תכח ע"ד
עד היכן כחה של צדקהראש דוד (תשמו) עמ' רעז ע"ב
עד הקב"ה הרג שר של יםחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קיז ע"ב
עד הקב"ה הרג שר של יםחומת אנך איוב פרק כו
עד ועכשיו שנשבעתי מי מפרשני אליהו דף מד ע"ד
עד זכר ונקיבה בראםכלי יקר (תשמח) עמ' ט
עד חזא ציפרא דיתיב במיא עד קרסולהתורת חכם (הכהן, תיד) דף רלו ע"ג
עד חזאי ההיא צפרתא דהוה קאי עד קרסוליה במיאשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמז
עד חזינא ההוא אבן טבא דהדר ליה תנינאתורת חכם (הכהן, תיד) דף רעט ע"ד
עד לדידי חזי לי ההוא אקרוקתאשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמו
עד לועג לרש חרף עושהוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נ
עד מלמד שכל או"א נכוה מחופתו של חבירו, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהלב אליהו (תשלב) עמ' יז
עד משה אמת ותורתו אמתיד יחזקאל עמ' רלו
עד משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןשארית מנחם ח"ב עמ' קצא, רמד
עד משה אמת ותורתו אמתכלי יקר (תשמח) עמ' תנח
עד סיפור דרבב"ח דג שנכנס שרץ קטן בחוטמולבית יעקב דרוש יח
עד סירס לויתן כדי שלא יחרבו העולםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצז
עד ע"א א"ל תא אחוי לך בלועי דקרח וכו' משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קי
עד ע"א א"ל תא אחוי לך הר סיני וכו'אפיקי ים עמ' שפז
עד ע"א אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לילחם רב על סדור התפילה אות א' תתצד
עד ע"א אוי לי שנשבעתי תוס' ד"ה ועכשיוחכמת התורה אמור עמ' תד
עד ע"א איכא גנבי הכאפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים, בהר
עד ע"א אמר ההוא טייעא לרבה בב"ח תא אחוי לך מתי מדבר וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שיא
עד ע"א אמר לי ההוא טייעא, תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי. שקלתא לסלתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא, אדמצלינא בעיתיה ולא אשכחיתיה, אמינא ליה איכא גנבי הכא, אמר לי, האי גלגלתא דרקיע הוא דהדר, נטר עד למחר כי השתא ומשכחת להדרשות באר יצחק עמ' רע
עד ע"א ארבב"ח א"ל ההוא טייעא תא אחוי לך טורא דסיני וכו' שמעתי בת קול אומרת אוי לי שנשבעתי מי מיפר לי וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסב
עד ע"א בלועי קורח אמרו משה ותורתו אמתלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שטו
עד ע"א בלועי קרח אומרים משה אמת ותורתו אמתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעב
עד ע"א בלועי קרח וכו' ושמעית דהוי אמריו משה אמת ותורתו אמת והם בדאין וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כו, שיד
עד ע"א בלועי קרח כו' משה ותורתו אמת והן בדאיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תנט
עד ע"א במעשה דרבב"ח דהראה לו ההוא טייעא בלועי דקרח וכו' וכל תלתין יומי מהדר להו גיהנם כבשר בקלחת ואמרי משה אמת ותורתו אמת, וברשב"ם: כל תלתין יומין ר"חבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכב
עד ע"א גבי ההוא טיעא דאחזי לרבה בר בר חנה בלועי קרחשמלת אליעזר ח"ב עמ' סו
עד ע"א האי גלגלא דרקיעא הוא דהדרראשון לציון (תשסח) עמ' קמח
עד ע"א האי גלגלא דרקיעא הוא דהדרראשון לציון (תשעח) עמ' רנ
עד ע"א ההוא טייעא דאמר תא ואחוי לך בלועי קרח וכו' ושמעית דהוי אמריו משה אמת ותורתו אמת והם בדאין וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שנח
עד ע"א ההוא טייעא שאמר לרבה בר בר חנה, תא ואחוי לך בלועי קרח וכו'פני חיים (פלג'י) עמ' רנ ע"א
עד ע"א ההוא כוורא דאפקיה לרישיהרב שלום (אדלר) עמ' קעז, קפא
עד ע"א ההוא עובדא דרבא בר בר חנהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' צב
עד ע"א ההוא עיזא דימא הוארב שלום (אדלר) עמ' קפ
עד ע"א היכא דנשקי ארעא ורקיע אהדדיאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2058
עד ע"א היכא תשקי ארעא ורקיע אהדדידברי שאול במדבר עמ' קא, ויקרא עמ' קפד, דברים עמ' רלח
עד ע"א היכי דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסו
עד ע"א הר סיני הדרי לה עקרבי וכו'אפיקי ים עמ' קיט
עד ע"א ואמרי משה אמת ותורתו אמת ואנו בדאיןלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פז
עד ע"א וחזינן ההוא קרטליתא וכו'אפיקי ים עמ' שצז
עד ע"א ועכשיו שנשבעתי מי מפר לימסילות הנביאים שופטים עמ' שסה*
עד ע"א ועכשיו שנשבעתי מי מפר לירנת יצחק ישעיה עמ' רד, רו
עד ע"א כל תלתין יומין מהדר להו גיהנם כבשר בקלחת, ופרש"י כל ראש חודשעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכ
עד ע"א משה אמתפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' כ
עד ע"א משה אמת והן בדאיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' תרכד
עד ע"א משה אמת ותורתו אמתזאת ליעקב שמות עמ' ס
עד ע"א משה אמת ותורתו אמתיחל ישראל אבות ח"ה עמ' רפה
עד ע"א משה אמת ותורתו אמתתורת מנחם חלק מ עמ' 177
עד ע"א משה ותורתו אמתציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' ב
עד ע"א מתי מדבר גני אפרקדניבי זהב עמ' שלט
עד ע"א מתי מדבר דגנו אפרקיד וכו'דבר טוב עמ' שעא
עד ע"א נשקי ארעא ורקיעא אהדדימהר"ם שיק בראשית עמ' נב
עד ע"א עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות וכו'שעורי דעת ספר ב עמ' סח
עד ע"א עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלושים על שלושים ומעמידן בשערי ירושליםלחם רב על סדור התפילה אות תתצח
עד ע"א עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות לכל צדיק וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קיב
עד ע"א צא ואחוי לך אתרא דנשקי שמיא וארעא אהדדיבאר שרים פרשת בשלח דרוש ה אות ד
עד ע"א ר' יוחנן משתעי זימנא חרא הוה קא אזלינן וכו'אפיקי ים עמ' שצב
עד ע"א רב ספרא משתעי זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וכו', וברשב"ם ד"ה עיזאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' צב-צג
עד ע"א רב ספרא משתעיזימנא חרא וכו'אפיקי ים עמ' שצה
עד ע"א רבב"ח ו"ההוא טעיא"ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
עד ע"א רבב"ח שמע בת קול שאמרה אוי לי שנשבעתי וכו', ותוס' ד"ה ועכשיואמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלו
עד ע"א רבב"ח שמע קול יוצא מהר חורבמאכסניא של התורה סי' א
עד ע"א רבה בר בר חנה וההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'פניני יחזקאל עמ' שנא
עד ע"א רשב"ם - ארץ ישראל שהיא באמצע העולם בטבור הארץכתונת פסים (תשעא) עמ' שמו
עד ע"א רשב"ם - כל ראש חודש מהדרי להו גיהנם להכא ואמרו הכי משה אמת ותורתו אמת והם בדאיםכתונת פסים (תשעא) עמ' שטו, שטז
עד ע"א שמעתי ב"ק שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי וכו' מופר לך ותוס' ד"ה ועכשיודרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסא
עד ע"א שמעתי בת קול כד ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליעשרה מאמרות (תשס) עמ' רסו(יג)
עד ע"א שמעתי בת קול שאומר אלולי שנשבעתיאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רכב
עד ע"א שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי וכו' ובתוס'ברית שלום (תעח) דף קי ע"ב
עד ע"א שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי וכו' דלמא שבועתא דמבול הוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קכד ד"ה ליישב
עד ע"א שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תשו, תרעג
עד ע"א שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכו
עד ע"א תא אחווי לך בלועי דקרח וכו' משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים, א"ל כל ל' יום וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שט, שטז
עד ע"א תא אחוי לך בלועי דקרהצלח רכב עמ' שכה
עד ע"א תא אחוי לך בלועי דקרהאפיקי ים עמ' שפט
עד ע"א תא אחוי לך בלועי דקרח וכו'אש דת (אסאד) עמ' קפא
עד ע"א תא אחוי לך בלועי דקרח וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"ג
עד ע"א תא אחוי לך בלועי דקרח כו' ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןבאמונה שלמה עמ' רעו
עד ע"א תא אחוי לך בלועי קורחבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנד אות א
עד ע"א תא אחוי לך בלועי קרחהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רל
עד ע"א תא אחוי לך בלועי קרחמאמרי הראי"ה עמ' 445-446 {סוד מחלוקת קרח}
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקא ארעא ורקיעא וכו'ברית שלום (תעח) דף נט ע"א
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקא ארעא ורקיעא וכו'אפיקי ים עמ' שצא
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקי אדעא ורקיעאמאמרי הראי"ה עמ' 446-448 {אחדות תיקון הפרט והכלל}
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעאאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' ח
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדיאמרות ה' השלם ח"א עמ' סו
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו'אש דת (אסאד) עמ' קסג, קפ
עד ע"א תא אחוי לך היכי תשקי ארעא ורקיעא וכו' ודמצילנא וכו' איכא גנבא הכא נטר לה עד למחר הכא ומשכחת להדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רה
עד ע"א תא אחוי לך הכא דנשקא ארעא ורקיעא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שעה
עד ע"א תא אחוי לך הר סינימאמרי הראי"ה עמ' 444-445 {יחס ישראל ואומות העולם}
עד ע"א תא אחוי לך הר סינירב שלום (אדלר) עמ' רפט
עד ע"א תא אחוי לך טורא דסיני וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קה ע"ב
עד ע"א תא אחוי לך טורא דסיני וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרעג
עד ע"א תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'הדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קנד אות ד
עד ע"א תא ואחוי לך היכא דנשקא ארעא ורקיעא אהדדי וכו' עד סוף הגוזמאזרע שמשון נשא אות יד
עד ע"א תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיע אהדדימאור עינים (תשעה) עמ' תרפז, תשצט
עד ע"א תא ואחוי לך הר סיני וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנב, תמב
עד ע"א תאיאחוי לך בלועי דקרח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרכד
עד ע"א תוס' ד"ה ועכשיודרשות מהר"ם חביב עמ' תיג
עד ע"א תוס' ד"ה ועכשיו שנשבעתי. ותימה אמאי אין הקב"ה מיפר בעצמו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכז
עד ע"א תוס' ד"ה פסקי - ורבינו חיים כהן צדק פירש דאנן קיימא לן כרבי יוחנן וכו' וההיא דמנחות איירי אליבא דשמואל וכו' ולכך צריך שיהא לו ציצית וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסג
עד ע"א תוס' ד"ה פסקיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שיט
עד ע"א תוס' ד"ה פסקילב חיים חלק א (סימן לב) דף לג ע"ב (ד"ה ואחרי)
עד ע"א תוס' ד"ה פסקי חדא קרני וכו'ברית שלום (תעח) דף צד ע"ד
עד ע"א תוס' ד"ה פסקי חרא קרני וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרו
עד ע"א תוס' ד"ה פסקי, בשם המדרש למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש, לומר לך שמתים חייבים בציציתעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שיא
עד ע"ב א"ל לשר של ים פתח פיך ובלע כל מימות שבעולם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמט
עד ע"ב א"ר שמע' בר' יצחק ש"מ שרה של ים רהב שמוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 228
עד ע"ב אלו שבע ימים וד' נהרות וכו'אפיקי ים עמ' פה, תו
עד ע"ב אמר הקב"ה לשרו של ים פתח פיך ובלע כל ימות שבעולם כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עז
עד ע"ב אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 168
עד ע"ב אף לויתן וכו' זכר ונקבה בראם וכו' והרג את הנקיבה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' סא, פג
עד ע"ב אף לויתן זכר ונקבה בראםפניני שבח עמ' קפ
עד ע"ב אף לויתן כו' זכר ונקבה בראם ואלמלא נזקקין כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמה
עד ע"ב אף לויתן נחש בריח ונחש עקלתון זכר ונקבה בראםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מד ע"ג
עד ע"ב בהמות בהררי אלף יתוקן לסעודת הצדיקים לעתיד לבואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קמט ע"ב
עד ע"ב בשעה שביקש הקב"ה וכו' אמר לו לשר של ים וכו'אפיקי ים עמ' תד
עד ע"ב גחלי רתמים אינם נכבים עד י"ב חודשנחלת צבי (פאליי) עמ' רסח
עד ע"ב דדביתהו דר"ח בן דוסא דעתידה דשדיא תכלתא בה לצדיקי לעלמא דאתיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסג
עד ע"ב הבהמות בהררי אלףלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לה ע"ד, מד ע"ב, נג ע"ד
עד ע"ב הלויתן נברא כבר בששת ימי בראשיתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכה
עד ע"ב הלויתן נבראו זו"ןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"א
עד ע"ב הקניגיא שעתיד הקב"ה לעשות לעולםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק לא
עד ע"ב התנין הגדול הוא הלויתן שיאכלו הצדיקים לעתידתורת העולה (תשעה) עמ' שנג, שסב
עד ע"ב התנינם חסר י' שניה להורות שהם חוזרים לאחדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"א
עד ע"ב ואף בהמות בהררי אלףהשיר והשבח ח"א עמ' קכד
עד ע"ב ואף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם כו' סירס הזכר וצינן הנקבה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמח-תמט
עד ע"ב וחזינן ההוא אבן טבארב שלום (אדלר) עמ' תקטז
עד ע"ב ויברא אלקים את התנינים הגדולים, זה לויתן ובת זוגולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מו ע"ג
עד ע"ב ויברא אלקים את התנינים וכו' זה לויתןתורת העולה (תשעה) עמ' שע
עד ע"ב ומלחה לצדיקיםעמק המלך (תשסג) עמ' 391
עד ע"ב ומלחה לצדיקים לעתיד לבאשמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 184
עד ע"ב זה לויתן נחש בריח ולויתן כו' שנא' מ' סירס את הזכר והרג הנקבה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמז
עד ע"ב ירדן יוצא כו' שמגיע לפיו של לויתן כי יגיח ירדן אל פיהועשרה מאמרות (תשס) עמ' תמח-תמט
עד ע"ב ירדן יוצא ממערת פמיים וכו'צלח רכב עמ' שנח
עד ע"ב ירדן יוצא ממערת פמיים וכו' עד שמגיע וכו'אפיקי ים עמ' קכט, תה
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו'ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ג
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכו
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו' ומלחה לצדיקים לעתיד לבאכתונת פסים (תשעא) עמ' צו, שכ, שכט
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה וכו' לויתן וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' ז, נב, קיא, קכא
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה זכר ונקבה בראםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכז
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מד ע"ד, קנח ע"ג, קסב ע"ד
עד ע"ב כל מה שברא זכר ונקבה בראםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רעה
עד ע"ב כל שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 114
עד ע"ב לויתןבעקבי יעקב עמ' כג, צה-צו
עד ע"ב לויתןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לו ע"ב
עד ע"ב לויתן ובהמות בהררי אלף מלחם לצדיקים לעת"לרנת יצחק משלי עמ' רמה
עד ע"ב לויתן ובת זוגועבודת הקודש (תשסד) עמ' תק, תקא
עד ע"ב לויתן זו"ן נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה וכו'אפיקי ים עמ' שנד, שסא, תא, תעא
עד ע"ב לויתן זכר ונקבה בראם, צנן הזכר והרג הנקבהתורת העולה (תשעה) עמ' תלו
עד ע"ב לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה בראם, ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו, מה עשה הקב"ה סירס את הזכרלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ס ע"ג
עד ע"ב משה אמת ותורתו אמת והם בדאיםבי חייא ח"ב עמ' קנא
עד ע"ב סימן ימים גבריאל רעב וכו' מאי דכתיב כי הוא על ימים יסדה וכו'מגילת סמנים עמ' פט
עד ע"ב סימן כל שעה ירדן, א"ר יהודה אמר רב כל מה שברא הקב"ה וכו'מגילת סמנים עמ' פט
עד ע"ב סירס הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לו ע"א, מה ע"ג, נג ע"ג
עד ע"ב עצי רתמיםעמק המלך (תשסג) עמ' 437
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיאאורות הקודש כרך ב עמ' שיז-שיח
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיא וכו'אפיקי ים עמ' תו, תסז
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיא וכו', ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רמה
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו שנאמר העושו יגש חרבודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמז
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן שנ' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 69
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתןדרך מצותיך (חב"ד) עמ' קעז
עד ע"ב ר' יהודה משתעי דאיכא בעולם אבן טוב דבכחו להחיות מתים אף אלו שראשיהם חתוכים והשי"ת הטמינו מבנ"אימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקי, תקיד
עד ע"ב ר"י הינדוא וכו' וחזינן ההוא אבן טבא וכו'אפיקי ים עמ' שצח
עד ע"ב רבי יוחנן אמר, זה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתוןדרכי התשובה עמ' סב
עד ע"ב שברא הקב"ה את התנינים זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעת"לנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' פא
עד ע"ב שמא עיניו של לויתן ראיתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' עו
עד ע"ב שר של יםבעקבי יעקב עמ' סז
עד ע"ב שרו של ים רהב שמוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קד
עד עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצח
עד קרטליתא - תכלת לצדיקיםדברים אחדים (קלצקין) עמ' כב {למה לא אמר שהוא לצורך עבודה}
עד רבב"ח שמעתי ב"ק ועכשיו שנשבעתיתולעת שני דף כב ע"ד, כט ע"א, פ ע"א וע"ג, קמט ע"ב-ע"ד
עד תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעלקוטי משלי פרק פסוק יט פסוק ב
עד תוס' - ד"ה פסקי - בענין צצית למתיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נ
עד תוס' ד"ה פסקי - נסמכה פ' מקושש לפ' ציציתקבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 13
עד. א"ל ה"ט תא ואחזי לך טורא דסיני וכו'נצח ישראל (שנט) פ"ל דף מא ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלו ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסב דף קטו ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קו דף רה ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש יב דף ו ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סב ע"ד
עד. א"ל האי טייעא תא ואחוי לך בליעי דקרח וכו' ושמעתי דהוה אומרים משה אמת ותורתו אמתחיי נפש ח"ג עמ' רפה
עד. א"ל האי טייעא תא ואחוי לך טורא דסיני וכו' ב"ק שאומרת אוי לי שנשבעתיחיי נפש ח"ג עמ' שא
עד. א"ל ההוא טייעא תא אחוי לך טוראקול שמואל (קונפורטי) דף ח ע"א
עד. א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יח דף יו/יז ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו/עז ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קו/קז דף סה ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש יד דף ו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קרח דף קג ע"ג
עד. א"ל ההוא טייעא, תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו' אדמצלינא בעיתא ולא אשכחתיה, א"ל גלגלא דרקיעא הוא דהדר, נטר עד למחר כי השתא ומשכחת להתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מז, עא, קי, תשי, תתצד, א'קנ
עד. א"ל תא אחוי לך בלועי קרח וכו' משה ותורתו אמתדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 124
עד. א"ל תא אחיי לך היכא דנשקיאמרי מאיר (מאירי) דברים פט"ו פסוק ח מס' 2
עד. א"ל תא ואחוי לך היכי דנשקי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יח, כב-כג
עד. א"ל תא ואחוי לך טורא דסיני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעח
עד. אדמצלינא בעיתיה ולא אשכחיתהאמרי מאיר (מאירי) דברים פט"ו פסוק ח מס' 2
עד. אוי לי שנשבעתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלא
עד. אוי לי שנשבעתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסה
עד. אוי לי שנשבעתישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנא
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו מי מפר לימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מה
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו מי מפרמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שלא
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי לי מי מיפר ליחיי נפש ח"ד עמ' פה
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר ליויואל משה מאמר א סי' מג עמ' נז
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קלד
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לידרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיח
עד. אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליתורת חיים עה"ת עמ' רנט {נקט לשון הפרה, כי הקב"ה לגבי צדיקים כאשה לגבי בעלה}
עד. אוי לי שנשבעתי מי מיפר לימשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תיז-תיט
עד. אחוי לך בלועי דקרח וכו' כל תלתין יומי מהדר להו גיהנם להכא כבשר בקלחת ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאיןחכמה ומוסר ח"א עמ' רכז
עד. איכא גנבא הכאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קלב
עד. אמר לי ההוא טייעא תא אחוי לך טורא דסיני וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' ער
עד. אמר לי ההוא טייעא: תא אחוי לך בלועי דקרח וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרלו
עד. אמר לי ההוא טעיא תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיע אהדדי, וחזאי דעבדי הארצי כוי כוי, שקליתא לסילתאי ואנחיתא בכוותא דרקיע, אדמצלינא בעיתא ולא אשכחית, אמרי איכא גנבי הכא, אמר לי גלגלתא דרקיע הוא דהדר, נטר עד למחר הכא ומשכחת להברית אברם עמ' קעז, תקנח, תרכז
עד. אמר ליה ההוא טייעא תא ואחוי לך היכא דנשקא ארעא ורקיעא וכו'בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קלו ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קז דף כה ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלה דף קד ע"ב
עד. אמר רבב"ח א"ל האי טייעא תא ואחוי לך הנהו בלועי דקרח וכו' משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רסא
עד. אמר רבב"ח א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי קרחמנחת עני (תשעב) עמ' שנא
עד. אמר רבב"ח א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך טורא דסינימנחת עני (תשעב) עמ' קח
עד. אמר רבב"ח אמר לי ההוא טייעא תא אחרי לך בלועי דקרח וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רנו
עד. אמר רבב"ח הוי אזלינא במדברא ושמע בת קול דאמר אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לידברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רצז
עד. אמר רבב"ח ששמע בת קול אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי, ואמרו חכמים כלל בב"ח סיכתא דהול"ל מופר לך ואיהו סבר דילמא אשבועת המבול ורבנן אמרי א"כ אוי למה לימרפא לנפש בראשית עמ' עא
עד. אמר רבה אר"י עתיד הקב"ה כו'כוכבי אור (תשלד) עמ' טו
עד. אמר רבה בר בר חנה אמר לי ההוא טייעא תא אחוי לך היכי משקי ארעא ורקיעא אהדדי אזלי וחזאי דעביד כוי כוי שקילתא לסלתא ואנחתא בכוותא דרקיע אדמצלינא בעיתא ולא אשכחיתה אמרי איכא גנבי הכא אמר לי גלגלא דרקיע הוא דהדר נטר עד למחר ומשכחת להבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמה, תנ, תרכא
עד. אמר רכב"ח א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך היכא דנשקא ארעא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רנח
עד. בלועי קרח וכו' הוו אמרין משה אמתמכתב מאליהו ח"א עמ' 299, ח"ב עמ' 63
עד. בלועי קרח צועקים משה אמת ות"אמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קפ, קפו
עד. בני קורח צווחין ואמרין משה אמת ותורתו אמתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ס, קצה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מח, רנה
עד. בני קרח אומרים משה אמת ותורתו אמתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצג
עד. בני קרח, משה אמת ותורתו אמתמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צו
עד. בעניין שנקרא שכל האדם טייעאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 696
עד. בת קול שאמרה אוי לי שנשבעתיצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מ ע"א
עד. דנשקו ארעא ורקיע אהדדישמועות ישראל בראשית עמ' קיא, ריט
עד. דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי וכו' כוי כוימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמג
עד. ההוא טייעאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 902, פ"ד הערה 2076
עד. ההוא טייעא אמר לרבה בב"ח אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדידובר צדק (זילבר) עמ' ח
עד. ההוא כוורא דאפיק רישיה ממיא ודמיא עיניה כתרי סיהרי וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תזריע דף נב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קל ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש טז דף ו ע"ד
עד. ההוא כוורא וכו' ואית ליה קרני וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלא ע"א
עד. ההוא קרטילתא דהוו מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יג דף סד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אחרי מות דף נג ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטריס דרוש יו/יז דף ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כה ע"ג, ודף כו ע"ג
עד. היכא דנשקי ארעא ורקיעאאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קמט
עד. הקב"ה נשבע על הקץשבט מישראל (קרמניץ) פרק עז פסוק י
עד. וחזאי תרי בזעי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שו
עד. ועכשיו שנשבעתי מי מפר לידברי יואל פ' מטות דף קצה ע"א
עד. זימנא חדא הק"א בספינתא וחזינן ההוא מורא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלז
עד. זימנא חדא הק"א בספינתא וחזינן ההוא קרט, וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרמ
עד. חזינהו דעביד כוייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קלט
עד. משה אמת ותורתו אמתאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רמה
עד. משה אמת ותורתו אמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
עד. משה אמת ותורתו אמתילקוט דברי חכמים במדבר סי' צו, קג
עד. משה אמת ותורתו אמתדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 59
עד. משה אמת ותורתו אמתילקוט אוהב ישראל עמ' נט
עד. משה ותורתו אמתהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' צד, במדבר עמ' קלה, דברים עמ' קב
עד. משה ותורתו אמת והם בדאיםדברי יואל פ' במדבר דף צא ע"ב, פ' קרח דף ט ע"ב, יט ע"ב, כו ע"א, מט ע"א
עד. משה ותורתו אמת והן בדאיןדגל מחנה יהודה עמ' רנו
עד. משה ותורתו אמת והן בדאיןתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לח ע"א
עד. עדת קרח אומרים משה אמת ותורתו אמתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעב
עד. עתידין הצדיקים שיקראו קדושמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסט
עד. קרח ועדתו אומרים משה אמת ותורתו אמתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלט
עד. קרח ועדתו צועקים מהאדמה משה אמת ותורתו אמתמגדל עוז (תשעח) עמ' תקלח
עד. ר' יוחנן משתעי, זימנא חדא קאזלינן כספינתא וחזינן ההיא קרטליתא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שצב
עד. ר' יוחנן סובר מצוות בטילות לעתיד לבוא, ושמואל סובר אינן בטילות, ותוס' במאי פליגי וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רנה
עד. רב ספרא משתעי, זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, חזינא ההוא כוורא וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תנו
עד. רבב"ח וההוא טעייאביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
עד. רבב"ח שמע ב"ק שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליעצי חיים על התורה עמ' תנו
עד. רבב"ח שמע ב"ק שאומרת אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לידרשות דבר צבי עמ' קכג
עד. רבב"ח שמע בת קול אומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו מי מפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רי
עד. רבב"ח שמע בת קול שאמרה אוי לי מי מיפר לי שבועת הגלותלהורות נתן במדבר עמ' רצט
עד. רבה בב"ח הוי אזיל במדברא שמע בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכה
עד. רבה בר בר חנה הוה אזל במרברא, אמר ליה האי טייעא תא אחוי לך בלועי דקרח, שמעית דהוו אמרין משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צז
עד. רבי יונתן משתעי זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיח
עד. רש"י - בכל ראש חודש אומרים משה אמת ותורתו אמת והם בדאיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצא
עד. רש"י - כל ל' יומי ראש חודשדברי יואל פ' קרח דף כו ע"א, מט ע"א, נב ע"א
עד. רש"י ד"ה ביזעי - בקעים וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפה
עד. רש"י ד"ה דילמא שבועתא דמבולאהבת עולם (תשס) עמ' ער
עד. רש"י ד"ה כל תלתין - כל ראש חודשמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפה
עד. רשב"ם - לסלתאי, סל לחםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עב
עד. רשב"ם - שקילתא לסלתאי - סל לחם שלי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תנג
עד. רשב"ם ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לג
עד. שמע בת קולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלז
עד. שמעתי בת קול אומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי, כל אבא חמרא וכל בב"ח סיכסאיגל יעקב (תשנג) נשא אות יד, מטות אות קיא
עד. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 305
עד. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליתורת חיים עה"ת עמ' ריז-ריח {נקט "מפר", כי התרה לא שייך בשבועה זו, ורק הפרה כבעל לאשתו}
עד. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר ליפאר יעקב ח"ג עמ' תרמ
עד. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי, כי אתאי לקמיה דרבנן אמרו לי כל אבא חמרא כל בר בר חנה סיכסא, היה לך לומר מופר לך, והוא סבר דלמא שבועתא דמבול הוא, ורבנן א"כ אוי לי למהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קעט
עד. שקלתא לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמב-תקמה
עד. תא אחוי לו בלועי קרח וכו' משה אמת ותורתו אמתהדרש והעיון דברים מאמר רכב
עד. תא אחוי לך בלועי דקרחנחלת יעקב (תשעג) עמ' רטו, תקה
עד. תא אחוי לך בלועי דקרח וכו' משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןפאר יעקב ח"ג עמ' תקח, ח"ד עמ' נה
עד. תא אחוי לך בלועי דקרח שמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאיןתפארת צבי בראשית עמ' תתקלו
עד. תא אחוי לך בלועי קרחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסד
עד. תא אחוי לך בלועי קרח וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קכג ע"ב
עד. תא אחוי לך בלועי קרח וכו' משה אמת ותורתו אמת ואנו בדאיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שה
עד. תא אחוי לך בלועי קרח וכו' משה אמת ותורתו אמת והם בדאיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפז
עד. תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדייגל יעקב (תשנג) מקץ אות קעב, בחוקותי אות פה
עד. תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי שקלתא לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא וכו' איכא גנבי הכא א"ל גלגלא הוא דהדריגל יעקב (תשנג) מטות אות קיח, מסעי אות קכג
עד. תא אחזי לך בלועי קרח וכו' אמרין משה אמת ותורתו אמתמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קיח {טובה גדולה לבני קרח שנבלעו חיים שעי"ז יוכלו לתקן בחייהם }
עד. תא ואוי לך בלועי דקרחמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמד
עד. תא ואחוי היכי דנשקי ארעא ורקיעא וכו' נטרי עד למחר וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ג
עד. תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו' וחזאי תרי בזעי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קיט
עד. תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו' משה אמת וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קמא פסוק ז
עד. תא ואחוי לך היכא תשקי ארעא ורקיעא וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רכ, תקנז, ח"ב עמ' תקפ
עד. תא ואחוי לך הר סיני וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמט
עד. תא ואחוי לך טורא דסיניברית אברם עמ' קפו, שעז
עד. תא ואחזי לך בלועי דקרח וכו'מצור דבש עמ' ריג
עד. תד"ה פסקיטובך יביעו ח"ב עמ' נד
עד. תוס' - ד"ה פסקי שכל ערב תשעה באב היו הולכין כשהן חיין לתוך קבריהם, והיה בת קול יוצאת ואומרת הבדלו החיים מן המתיםישמרו דעת עמ' קטו
עד. תוס' ד"ה פסקיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנא
עד. תרי בזעיזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמט
עד., מהרש"א ויקנאו למשה במחנה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכז - ר"ש כהן
עד: אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם וכו'מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף יט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעא ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף עא ע"א-ע"ב, ודף קכג ע"ג, ודף קנו ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן כא דף קכב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' ריז דף סה ע"ג
עד: אף לויתן זכר ונקבה בראם, ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו, מה עשה הקב"ה סירס את הזכר, והרג הנקבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמד, א'סו, א'שכד
עד: ארבב"ח זימנא חדא וכו' וחזינן ההוא ציפרא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלו
עד: בהמות בהררי אלףדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1895
עד: ביום חמישי הרג את הנקבה וסרס את הזכרכד הקמח (מישור) עמ' שיט
עד: בשעה שביקש הקב"ה לבראת את העולם א"ל לשר של ים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמד דף נא ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרנט דף תא ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלו ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ח ע"ג
עד: בשעה שביקש הקדוש-ברוך-הוא לברוא את העולם אמר לשר של יםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ז ע"ד
עד: גיהנום כרוי אשדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 538, פ"ה הערה 2098
עד: ההיא אבן טובה דהדר ליה תנינא וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לי"ז דתמוז דף קעא ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת קרח דף סב ע"ב, ופרשת בהר דף קד ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלא ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קדושים דף רעט ע"ד, ופרשת ואתחנן דף תב ע"ד, ופרשת עקב דף תיא ע"ד, ופרשת תצא דף תכח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש יו/יז דף ד ע"ב
עד: היה ר"א מהלך בספינה הוא ראה מאור גדול בים - רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
עד: היה ר"א מהלך בספינה הוא ראה מאור גדול ביםקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
עד: הירדן הוא הומה תמידבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנג
עד: הקב"ה הרג את בן זוגו של לויתן, ומלחה לצריקים לעתיר לבואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קצ
עד: התנינים הגדולים הם הלוויתן ובת זוגודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2110-2111
עד: התנינים הגדולים, הוא לויתן ובן זוגושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכ
עד: ואף בהמות בהררי אלף וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמח
עד: והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר והרג את התנין אשר ביםתורת חיים עה"ת עמ' עו {ומעורה נעשו בגדיו של אדם הראשון, והאירו ליצחק כשלבשם יעקב}
עד: ויברא אלהים את התנינים הגדולים, והקב"ה סרס לזכרמנחת אליהו (תשסא) עמ' קצח, רכא
עד: ויברא אלקים את התנינים הגדולים הכא תרגימו ארזילי דימא וכו'שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לג ע"ב
עד: ומלחה לצדיקים לעתיד לבואדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1887
עד: זה לויתן נחש ברוחדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צה
עד: זה לויתן נחש בריחדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נט
עד: זימנא חדא ה"א בספינתא וחזינא ההוא אבן וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלד
עד: ירדן יוצא ממערת פמיאס וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכ/קכח ע"ב (דף קד ע"ב-קה ע"א במהד' מנטובה) {טעם שנכנס לפיו של לויתן}; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף ט ע"ד
עד: כוורא מליחא מעליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלז
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 231, 767, 1058
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםדעת תבונות - עת לעשות מע' ז אות פח
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם אף לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה בראםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קס-קסא
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק א דף א ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ט לסוכות דף צא ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף יח ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ח ע"ג; אוהב משפט (שמט) דף רב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שם [שער מ?] דף קע ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ו/י ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף ט ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ט דף קטו ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב ש"ב דף לו ודף לט; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף דף עה ע"א-ע"ב, ודף קכג ע"ג, ודף קכו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלו/ז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו/ז דף מט ע"ג, ודף נ ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב דף י ע"א, ומאמר אם כל חי חלק ג סימן יח דף קכב ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כז סימן קט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) דרוש ריו/ז דף סה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ה ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק יד דף פד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נא ע"ג; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לח ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לח ע"ג, ודף לט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ט ע"א
עד: כל מה שברא הקב"ה וכו' אף לויתן וכו' זכר ונקבה בראם וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקנט
עד: כל מה שברא הקב"ה, זכר ונקבה בראםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 177-176
עד: לויתןתשבי (תשסה) עמ' קמט שורש לויתן
עד: לויתן וכו' מחריבין העולםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 202
עד: לויתן שמלחו ה' לצדיקים לעת"למאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מ
עד: לעתיד יעשה גבריאל קנוניא עם לויתןלהורות נתן בראשית עמ' קכ
עד: מעשה ברבי יהושע ורבי אליעזר וכו' והיה רבי אליעזר ישן וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת פנחס דף סה ע"ד
עד: סירס את הזכרמצת שימורים (תשסא) עמ' רלב
עד: סירס את הזכר והרג את הנקבהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' כט
עד: סעודת לויתןשעורי דעת ספר א עמ' מב
עד: ענין לויתן שנברא זכר ונקבה וסירס הזכר והרג הנקבה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפב
עד: עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכח ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלב ע"א
עד: עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן לעתיד לבואדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קנא
עד: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1887-1886, פ"ו הערה 498
עד: עתידין צדיקים שיקראו על שמו של הקב"ה שנאמר כל הנקרא בשמי וגו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק יג, פרק כג פסוק ב, פרק כד פסוק י, פרק קנ פסוק א
עד: רב יהודה הינדאה מישתעי וכו' אזלינן בספינתא וחזינן אבן טבא דהוה הדיר לה תניןמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קיח {ב' דרכים לכבישת היצר, להכניע ההנאות, או שלא להנות כלל}
עד: רשב"ם ד"ה דייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קו
עד: שבעה ימים מקיפים ארץ ישראלשבט מישראל (קרמניץ) פרק כד פסוק א
עד: שבעה נהרותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסז
עה אוי לה לאותה בושהדברים אחדים (קלצקין) עמ' סד {שכל אחד לא דן את חברו לכף זכות}
עה אמר ר' יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןשלחן של ארבע (תשנו) עמ' כב
עה בעובדא דר' יוחנן שהיה יושב ודורש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וכו' ומעמידן בשערי ירושליםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפג
עה ג' נקראו על שמו של הקב"ה וכו'חומת אנך יחזקאל פרק מח
עה ג' נקראו על שמו של הקב"ה צדיקים וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ג דף קמט ע"א
עה ההוא טייעא תא אחזי לך בליעי קרחמגלה צפונות ח"ג פ' קרח
עה ואולך אתכם קוממיות שתי קומות של אדם הראשון וכו'שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כב
עה ושמתי כדכד פליגי בה כו'משכנות יעקב (נעים) דף קצד ע"ד
עה ושעריך לאבני אקדחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צו
עה זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה כו'המדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש ב
עה זקנים שבאותו הדור פני משה כו'המדרש והמעשה דברים פרשת וזאת הברכה ח"א
עה זקנים שבאותו הדור אמרו אוי להמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ו
עה חד אמר שוהם חד אמר ישפהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ח
עה יהודה וחזקיה ומיכאל וגבריאל פליגי וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קלז ע"ב
עה כל אחד נכווה מחופתו של חברודברים אחדים (קלצקין) עמ' סד {שחברו עדיף ממנו במצוה מסוימת גם אם בכלל הוא גדול יותר}
עה כל מי שעיניו צרות בת"חתוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' קלא
עה כמה גדולים ד"ח אלמלא ראית לא האמנתאגודות אזוב מדברי דף מב ע"ב-ע"ג
עה לא בירושלם של עה"ז ירושלם של עה"במשכנות יעקב (נעים) דף לה ע"א
עה לעת"ל צדיקים יקראו ע"ש ית'כהיום תמצאון עמ' שטו
עה מהודך ולא כל הודךהתורה והעולם ח"ב עמ' רג
עה ע"א א"ר בב"ח אר"י עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק ז' חופות כו'סוכת דוד (שירירו) דף קכ ע"ב
עה ע"א א"ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא וכו' ואמרי לה תרי אמוראי במעדבא וכו' חד אמר שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעט
עה ע"א אבנים טובות וכו' ומעמידן בשערי ירושליםהשיר והשבח ח"א עמ' לח
עה ע"א אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימהשם דרך בראשית ח"ב עמ' שנא
עה ע"א אוי לה לאותה בושהבנין שאול עמ' רב
עה ע"א אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קפה ד"ה ואמר
עה ע"א אוי לה לאותה בושה כו'מראה הגדול ח"ב דף סט ע"ג
עה ע"א אין כנענים אלא תגריםעטרת יהושע בראשית עמ' קיא
עה ע"א אלמלא ראית לא האמנתקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ל
עה ע"א אם לא ראית לא האמנתשיחות מוסר (תשסב) עמ' רכד
עה ע"א אם לא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתהלחם רב על סדור התפילה אות א' קא
עה ע"א אמר רב' א"ר יוחנן עתיר הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 167
עה ע"א אמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן שנאמר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קא, קב
עה ע"א אמרו הזקנים בזמן יהושע, אוי לה לאותה בושה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצט
עה ע"א בושב"ם ד"ה קניגיא, צידת חיות בקשת ורומח, כל מיני צידה קרוי כן, ומהרש"א חידושי אגדות, ד"ה ואלמלא, וכו' המדרשים וכו' שבהמות וכו' יהרגו הלויתן וכו' שבהמות וכו' הן עצמן חרבו של הקב"ה להמית הלויתן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
עה ע"א בך נסתכלתי ובראתי נקביםדרכי חיים פרק קמא משנה ב (בית אבות דף מ"ה ע"ג ד"ה וזהו)
עה ע"א בלועי דקרח וכו' משה ותודתו אמתתהלה לדוד (והרמן) פרק צב פסוק יג הערה ז
עה ע"א בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו ומרתיח כל מימות שבמצולהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מט ע"ד
עה ע"א בשעה שלויתן רעב מוציא וכו' וכו'אפיקי ים עמ' קכט, תז
עה ע"א ואולך אתכם קוממיותאורות הקודש כרך ג עמ' שסו
עה ע"א ואולך אתכם קוממיותמאמרי הראי"ה עמ' 82-83; פניני הראי"ה עמ' 256 {סגולת ציון וירושלים, ב' קומות הן ידיעת ההלכה, וידיעת פנימיות התורה}
עה ע"א ואולך אתכם קוממיותעולת ראיה ח"א עמ' רמב-רמג
עה ע"א ואולך אתכם קוממיות וכו' כשתי קומותביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קצ ע"ד
עה ע"א ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו וכו'אפיקי ים עמ' תו
עה ע"א ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן שנא' וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיא
עה ע"א ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק וכו' ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה וכו' שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה כיוצא בדבר אתה אומר ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פד, מהד' ב סי' צז, מהד' ג סי' פא
עה ע"א ונתתה מהודו כו' פני יהושע כפני לבנהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רפב
עה ע"א ועושין בו סחורה בשווקי ירושלים, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רמו
עה ע"א ועכשיו שנשבעתישעת הכושר דף סה ע"ג
עה ע"א ושמתי כדבר שמשותיך וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרעא
עה ע"א ושמתי כדכד שמשותיךגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנ
עה ע"א ושמתי כדכד שמשותיך וכו' להוי כדין וכדיןאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תרנב, דברים עמ' סח, נ"ך עמ' קעא
עה ע"א ושמתי כדכד שמשותיך וכו'אפיקי ים עמ' תיב
עה ע"א ושמתי כרכד שמשותיך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 88
עה ע"א ושמתי כרכר שמשותיך ח"א דשהם וח"א דישפהזרע שמשון תצוה אות יב
עה ע"א ושעריך לאבני אקדח וכו' עתיד הקב"ה להביא וכו' ומעמידן בשערי ירושליםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מד
עה ע"א זיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נב ע"א וע"ג
עה ע"א זכה עושין לו צלצל לא זכה עושין לו ענקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ג
עה ע"א זקני שבאותו דור כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נז דף קכז ע"ג
עה ע"א זקנים כו' פני יהושע כפני לבנה כו' אוי לאותה בושהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכא-שכב
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה בפני חמה,
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 421, חכ"ח עמ' 157
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע בפני לכנהמאמץ כח (תשעה) עמ' תפט
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמצווה ועושה ח"א עמ' תצו
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רעח, דברים עמ' רעז
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהדרשות באר יצחק עמ' נז, קה, קכ, קלג, קסז, קעד, קפ
עה ע"א זקנים שבאותו הדור אמרר פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'דעת סופר עמ' רעד, שנב
עה ע"א זקנים שבדור אמרו אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קסז
עה ע"א זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יאושע כלבנה אוי לה לאותה בושה וכו'כבוד לאיש דף לח ע"ב
עה ע"א זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה או לאותה כלימהכתונת פסים (תשעא) עמ' רסו
עה ע"א זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קסב
עה ע"א זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קצא
עה ע"א ח"א שוהם וח"א ישפה, רש"י ותוס'דרשות מהר"ם חביב עמ' תלו, תמג
עה ע"א חד אמר שהם וחד אמר ישפה וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 74
עה ע"א חד אמר שוהם וחד אמר ישפהציץ השדה - שדי יער עמ' מט, רנד
עה ע"א חירם מלך צור עשה עצמו אלוהמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ד
עה ע"א יהושע פני לבנהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קיח
עה ע"א יהיב עיני' ביה ונעשה גל של עצמותלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1006, 1107
עה ע"א יתיב ר' יוחנן ודריש עתיד הקב"ה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' סח
עה ע"א יתיב ר"י וקא רריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשיםבאמונה שלמה עמ' נח
עה ע"א כאו"א נכוה מחופתו של חבירותורת מנחם חלק לא עמ' 184
עה ע"א כאו"א נכוה מחופתו של חבירותורת מנחם חלק לב עמ' 82
עה ע"א כדין וכדיןתורת מנחם חל"ה עמ' 335
עה ע"א כדין וכדיןתורת מנחם חלק ל עמ' 200, חלק לא עמ' 46
עה ע"א כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דרוש וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 254
עה ע"א כל א׳ וא׳ נכוה מחופתו של הכירוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קכח
עה ע"א כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שג
עה ע"א כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נה ע"ד
עה ע"א כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רמב, דברים עמ' קסו
עה ע"א כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירואור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תצ, דברים עמ' סז
עה ע"א כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חביתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שפז, תקט
עה ע"א כל אחד ואחד נכוה מחופתו של תכירוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' צ
עה ע"א כל אחד ואחר נכוה מחופתו של חבירולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנח
עה ע"א כל אחד עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודודברי חנינא - ת"ת עמ' מג
עה ע"א כל מי שעיניו צרות בת"חתוכחת חיים (תר) בראשית פ"ז דף נד ע"א
עה ע"א כל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמיםתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויגש) דף פ"א ע"ב (ד"ה נמצא)
עה ע"א כל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמיםעיני כל חי (תשסח) דף קט ע"א [שיד ע"א ד"ה ולא]
עה ע"א כל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים, מתמלאות עיניו עשן בעוה"בראשית דעת (קורח) סי' נג אות יב
עה ע"א כל צדיק וצדיק נכוה מחופתו של חבירוכבוד לאיש דף כט ע"ב
עה ע"א כסיר תרתיחמנחת קנאות עמ' ק
עה ע"א כקומתו של אדם הראשון קוממיות ב' קומותשם ישראל עמ' רצא
עה ע"א כשתי קומותתורת מנחם חי"ד עמ' 119, חכ"ה עמ' 314
עה ע"א כשתי קומותתורת מנחם חמ"ו עמ' 94, חמ"ז עמ' 77
עה ע"א להוי כדין וכדיןתורת מנחם חי"ז עמ' 190, חכ"ב עמ' 223, חכ"ג עמ' 196
עה ע"א להוי כדין וכדיןתורת מנחם חכ"ח עמ' 114
עה ע"א להוי כדין וכדיןתורת מנחם חמ"ד עמ' 153, 210
עה ע"א להוי כרין וכדיןתורת מנחם חלק נ עמ' 130
עה ע"א לעתיד יפרוס הקב"ה על חומות ירושלים (מעורו של לוייתן) וזיוו מבהיקברית שלום (תשסח) עמ' תקל
עה ע"א לעתיד יפרוס הקב"ה על חומות ירושלים (מעורו של לוייתן) וזיוו מבהיק וכו'ברית שלום (תעח) דף פב ע"ד
עה ע"א מאה אמה כו' מאתיים אמה כו'תורת מנחם חלק ס עמ' 378
עה ע"א מאה אמה, מאתיים אמהתורת מנחם חי"ד עמ' 119
עה ע"א מאתים אמה כשתי קומות של אדה"רתורת מנחם חל"ו עמ' 359, חל"ז עמ' 54
עה ע"א מה"ש עומדים ובונים שערי ירושליםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קכה
עה ע"א מהודך ולא כל הודךאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצב
עה ע"א מהרש"א חידושי אגדות, ד"ה וענין, וכו' שיש לכל צדיק וצדיק שום מעלה ומדרגה בשום מצוה שאין בחבירו וכו', אבל אמר אוי לה לאותו בושה וכו' לאותו איש שאין לו שום מעלה ומדרגה וכו' וכיוצא בו ביהושע וכו' שלא היה לו מדרגת משה בחכמת התורה שהוא רמז לפני משה כפני חמה אבל זכה למדרגה אחרת גדולה דהיינו ליכנס לא"י וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צז, מהד' ג סי' פא
עה ע"א מיתיבי 'ואולך אתכם קוממיות' דבי מאיר אומר מאתים אמה, בשתי קומות של אדם הראשוןכתב סופר אגדות כאן
עה ע"א מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשפב
עה ע"א מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירומצווה ועושה ח"א עמ' רצא
עה ע"א מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו וכו'הר יראה מאמר נט
עה ע"א מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ב עמ' לא
עה ע"א נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותדרכי אמונה דרך י
עה ע"א נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותאש דת (אסאד) עמ' פא
עה ע"א נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותשעורי דעת ספר ב עמ' פא
עה ע"א סוכה מעורו של לויתןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרפא
עה ע"א סוכת עורו של לויתן פורסו הקב"ה על חומות ירושלים, היוו מבהיק מסוף העולם ועד סופוגנזי ראי"ה ירח האיתנים עמ' קיח {תוקף טהרתם של ישראל}
עה ע"א סעודת לויתן שיטה מקובצתדברי שאול ויקרא עמ' קמד
עה ע"א עשר חופותבעקבי יעקב עמ' קפז, רא
עה ע"א עשר חופותעולם אחד פרק צט
עה ע"א עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סט
עה ע"א עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נד ע"א, ס ע"ג-ע"ד
עה ע"א עתיד הק' לעשות לכל צדיק וצדיק ז' חופותערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 240
עה ע"א עתיד הקב"ה להביא אבנים ומרגליות ל' על ל' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 301, 101
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות לכל צדיק וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רעט
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות לכל צדיקאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'רסט
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה וכו'אפיקי ים עמ' תיא
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 241, 240, ח"ג עמ' 69
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים כו' ואין כנענים אלא כו' צילצל כו' ענק כו' קמיע כו' על חומות ירושליםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תמה
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןדורש טוב עמ' 300
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה יג
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קט
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעו' לצדיקיםמראה הגדול ח"א דף קיג ע"א
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה וכו'אפיקי ים עמ' תי
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה כו' והשאר מחלקיו אותו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמה-תמז
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקכה
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםתורת מנחם חכ"ב עמ' 247
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלח
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן וכו'לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נ ע"א, נב ע"ב
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רמה
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות וכו'אפיקי ים עמ' תיג
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ח
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק כו' כאו"א נכוה מחופתו של חבירותורת מנחם חט"ז עמ' 159, חכ"ב עמ' 258
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צו"צראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כב
עה ע"א פליגי בה תרי אמוראי וברשב"םאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' פט
עה ע"א פליגי בה תרין מלאכי ברקיעס' חסידים סי' תתרטז
עה ע"א פליגי תרי אמוראי במערבא חדא אמר שוהם וחדא אמר ישפהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' נו
עה ע"א פליגי תרי מלאכי ברקיעאס' חסידים סי' תתרטז
עה ע"א פליגי תרי מלאכי ברקיעא וכו' חד אמר שוהם וחד אמר ישפה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' מב, ח"ד עמ' ריז-ריח, ח"ו עמ' קכד
עה ע"א פליגי תרי מלאכי וכו' חד אמר שוהם וחד אמר ישפה א"ל הקב"ה להוי כדין וכדיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמח ד"ה במגילה
עה ע"א פני יהושע כפני חמהתורת מנחם חלק מ עמ' 257
עה ע"א פני יהושע כפני לבנהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רנה
עה ע"א פני יהושע כפני לבנהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קח, קלג
עה ע"א פני יהושע כפני לבנהבאר שרים פרשת וילך דרוש א אות ד
עה ע"א פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהכתב סופר אגדות כאן
עה ע"א פני משה בפני חמהחלקם בחיים דף נט ע"ד (דף רג ע"א ד"ה ואל)
עה ע"א פני משה בפני חמה ופני יהושע בפני לבנהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שטז
עה ע"א פני משה כחמה פני יהושע בלבנהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 56
עה ע"א פני משה כחמה פני יהושע כלבנהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכח, ח"ג עמ' מה, רעז, תנא, תנד, ח"ה עמ' קא, רכג, רלו, רפו, רצב-רצג, ח"ו עמ' ע, עא, קנא
עה ע"א פני משה כפוי חמה פני יהושע כפני לבנהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ו אות ה
עה ע"א פני משה כפני החמה ופני יהושע כפני הלבנהבי חייא ח"א עמ' עה
עה ע"א פני משה כפני החמה פני יהושע כפני הלבנה אוי לה לאותה בושהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' יב, קפד, ויקרא-דברים עמ' קסב
עה ע"א פני משה כפני חמהברית שלום (תעח) דף ס ע"א, קיא ע"ב
עה ע"א פני משה כפני חמהברית שלום (תשסח) עמ' תשיב, רכו
עה ע"א פני משה כפני חמהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלט ד"ה והנה, ח"ג עמ' קח ד"ה ועד"ז
עה ע"א פני משה כפני חמהחכמת התורה בחוקותי עמ' רצב
עה ע"א פני משה כפני חמהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נט
עה ע"א פני משה כפני חמהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תסו
עה ע"א פני משה כפני חמהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקפז
עה ע"א פני משה כפני חמהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יג
עה ע"א פני משה כפני חמהעבודת הקודש (תשסד) עמ' שג, תקנג
עה ע"א פני משה כפני חמהשם דרך במדבר עמ' עו
עה ע"א פני משה כפני חמהתודת אהרן - אומר לציון עמ' רא
עה ע"א פני משה כפני חמהתורת אליהו עמ' רסט
עה ע"א פני משה כפני חמהתורת מנחם חלק לד עמ' 78
עה ע"א פני משה כפני חמה וברשב"םשיחות עבודת לוי סי' סח אות א, סי' קט אות ו
עה ע"א פני משה כפני חמה ויהושע כפני לבנהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' ה, דברים עמ' ע, א'תא, אסתר עמ' ב'שז
עה ע"א פני משה כפני חמה וכו'מנחת ישראל עמ' רא, ש
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כו'ניבי זהב עמ' קד, רכח
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תמא
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהדברי שאול במדבר עמ' רנב-רנד, דברים עמ' רנב
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהמנחת קנאות עמ' ה
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהמסילות הנביאים יהושע עמ' קב, קיח
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה הזקנים שבאותו דור אמרו וגו'עטרת יהושע ויקרא עמ' צד
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהבאמונה שלמה עמ' נז
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עו ע"ד
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קעז ד"ה ה', עמ' רכא ד"ה אתם, ח"ה עמ' תב ד"ה נחזור
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנההמאור הגדול (גר"א) עמ' שיז
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמאור עינים (תשעה) עמ' ט, טו, תשעד
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנח
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתורת מהרי"ם במדבר עמ' קסט
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתורת מנחם חט"ו עמ' 137, חי"ז עמ' 73, חכ"ה עמ' 136
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רלט ד"ה ועד"ז, ח"ג עמ' שח ד"ה אמרו, עמ' שסו ד"ה כתיב, עמ' תכב ד"ה ואומר
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לב, שנו
עה ע"א פני משה כפני חמהאפיקי ים עמ' עא
עה ע"א פני משה כפני חמהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטז
עה ע"א פני משה כפני חמהתורת העולה (תשעה) עמ' תקפד
עה ע"א פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שכג, דברים עמ' תג
עה ע"א פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהעין איה שבת פי"ב פסקא יא; מאורות הראי"ה שבועות עמ' קנ
עה ע"א פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהתורת מנחם חנ"ו עמ' 172
עה ע"א פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהתפלה למשה (בנימין) עמ' לה, רכא, רמג, תכא
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ב
עה ע"א צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהםאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קנח
עה ע"א צפות וכו' היו בה מאה ושמונים אלף שווקים של מוכרי ציקי קדירהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רעא
עה ע"א קוממיות ר"מ אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדה"ראמרות ה' השלם ח"ג עמ' דש, ח"ד עמ' ערב
עה ע"א ר"י הי' דורש שעתיד הקב"ה להעמיד בשערי ירושלם וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רס
עה ע"א רמ"א כשתי קומות של אדה"ר רי"א מאה אמה כנגד היכל וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 426, 440
עה ע"א רשב"ם ד"ה כדין וכדין כדבר' זהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עט ע"ב-ע"ג
עה ע"א רשב"ם ד"ה פליגי - באבנים של חומות ירושלים ממה יהיו אלו אבנים שעתידים להיותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעט
עה ע"א שבע חופותתורת מנחם חנ"ג עמ' 246
עה ע"א שכל או"א נכוה מחופתו של חברוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלו
עה ע"א שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירושמלת אליעזר ח"ב עמ' רא
עה ע"א שכל מי שעיניו צרות בת"ח בעוה"ז מתמלאות עיניו עשן וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' נד
עה ע"א שתי קומותתורת מנחם חמ"ט עמ' 431
עה ע"א שתי קומותתורת מנחם חנ"ג עמ' 36
עה ע"א תוס' ד"ה חד אמר ישפהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עט ע"א
עה ע"ב אלו ז' ימים וז' נהרות שמקיפין את א"יתהלה לדוד (והרמן) פרק קמז פסוק ח הערה כג
עה ע"ב אמר ריש לקיש עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף טפף גינאות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעו
עה ע"ב אמרו מלאכי השרת הרבה כרכין עשית ולא נתת מדת אורכן, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רלח
עה ע"ב אמרו מלאכי השרת להקב"ה וכו' ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפו
עה ע"ב אמרו מלה"ש ירושלים אתה נותן בה מידהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שי
עה ע"ב בקש הקב"ה לתת את ירושלים במדה כו' אמרו מלאכי השרת כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נד
עה ע"ב ג' נקראו ע"ש של הקב"ה וכו'אפיקי ים עמ' תיד
עה ע"ב ג' נקראו על שמו של הקב"ה ואלו הן צדיקים ומשיח וירושליםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 169, 172, 231, 260, 297, 327
עה ע"ב והי' הנשאר בציון וגו' עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדושתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' קב
עה ע"ב יהושע פני לבנהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' יח
עה ע"ב יכול להעשות בשני אופנים, או על ידי ש'קורא לה והיא באה', או על ידי 'הכישה במקל ורצתה לפניו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' נז
עה ע"ב ירושלים דעוה"ז ג פרסה הוה וכו'אפיקי ים עמ' קיד, תיד
עה ע"ב ירושלים וכו' של עוה"ב אין עולין אלא המזומנין להמאמרי הראי"ה עמ' 82
עה ע"ב ירושלים על שמו של הקב"הציץ השדה ח"ד עמ' לז
עה ע"ב ירושלים של עולם הבא אין עולין אלא המזומנין להאש דת (אסאד) עמ' שכב
עה ע"ב ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רלט
עה ע"ב כל אחד נכוה מחופתו של חבירומאיר נתיבות ח"א עמ' מט, ח"ג עמ' קנח
עה ע"ב לא כירושלים העולם הזה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 181, 256
עה ע"ב מהרש"א, לע"ל יהי' ירושלים גדולה כמו כל ערי א"י דהשתא וביהמ"ק יהי' גדול כמו ירושלים דהשתארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קנא, קסח, רלג
עה ע"ב משיח נק' ע"ש של הקב"האפיקי ים עמ' תצב
עה ע"ב עתיד הקב"ה להגבי' את ירושלים ג' פרסאות כו' אלף טפף כו' אלף קפל וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 171, 190
עה ע"ב עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רפז
עה ע"ב עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה וכו'ברית שלום (תעח) דף מה ע"ב
עה ע"ב עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים וכו'אפיקי ים עמ' תטו
עה ע"ב עתיד משיח להיות נקרא בשמו של הקב"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתריג
עה ע"ב עתידים הצדיקים שיקראו בשמו של הקב"ה, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שנא
עה ע"ב עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדושאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרכב, ויקרא עמ' תרפה
עה ע"ב עתידים צדיקים שאומרים לפניהן קדושלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נח ע"ב
עה ע"ב עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש וכו'אפיקי ים עמ' תטו
עה ע"ב עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"האלשיך על חמש מגילות עמ' קפז
עה ע"ב עתידים צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הלחם רב על סדור התפילה אות א' תתסב
עה ע"ב עתידין צדיקי שנקראים על שמו של הקב"המאמרי הראי"ה עמ' 518-520
עה ע"ב עתידין צדיקים לומר לפניהם קדוש וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 110
עה ע"ב עתידין צדיקים קדושמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תר, מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' יב, קמד
עה ע"ב עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדושברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 108
עה ע"ב עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוששיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תסה
עה ע"ב עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"האוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רלו
עה ע"ב עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"החכמת התורה קדושים עמ' סה, קכא, שט
עה ע"ב עתידין צדיקים שגקראין על שמו של הקב"הראה חיים ח"א דף קיד ע"ד [שצ ע"ב ד"ה מצורף]
עה ע"ב עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"הס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלז
עה ע"ב עתידין צדיקים שיהיו נקראים בשמו של הקב"האמרות ה' השלם ח"ב עמ' מט, ח"ה עמ' מז
עה ע"ב עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' תנח
עה ע"ב עתידין צדיקים שיקראו ע"ש וכו'אפיקי ים עמ' תיד
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין ע"ש של הקב"התורת מנחם חי"ח עמ' 273, ח"כ עמ' 17, חכ"ב עמ' 42, 255, חכ"ד עמ' 211
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין ע"ש של הקב"ה, ורשב"םתורת מנחם חנ"ו עמ' 202
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקד; תרעב עמ' א'רעו, א'רפו
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הברית שלום (תשסח) עמ' שז
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קמט ד"ה לעיני, ח"ד עמ' שנה ד"ה כמוהם
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כא ע"א-ע"ב
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הראה חיים חלק א דף קיד ע"ד (דף ש"צ ע"ב ד"ה מצורף)
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה וכו'ברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כז, סח(לט), סט, תפז
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה שנא' כל הנקרא בשמי וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קמד
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"האור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרנה, שמות עמ' ב'תקלו, דברים עמ' י, תקצח, א'תתקכב, אסתר עמ' ב'שסז
עה ע"ב צאן נקנים במשיכהפתגמי אורייתא עמ' יד
עה ע"ב צדיקים נקראים על שמו של הקב"הס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' 74
עה ע"ב צדיקים שיעמדו לעתיד לבא יאמרו לפניהם קדושדברי שאול במדבר עמ' לב
עה ע"ב צדיקים שנקראים על שמו של הקב"ההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסז
עה ע"ב ר' אחי ואמרי לה ר' אחא אומר עד שתהלך מלא קומתההר המוריה עמ' רנב
עה ע"ב רשב"ם - אוי לאותה בושהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנח
עה ע"ב שלושה נקראו על שמו של הקב"התורת אליהו עמ' צה
עה ע"ב שלושה נקראו על שמו של הקב"הציץ השדה - שדי יער עמ' רנו
עה ע"ב שלשה נקראו על שמו של הקב"האיתן האזרחי עמ' שיט
עה ע"ב שלשה נקראו על שמו של הקב"הבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קמג אות א
עה ע"בבריכות המעיין עמ' נד
עה עתיד הקב"ה להוריד משכן מן השמיםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קעה
עה עתיד הקב"ה לעשות אריסטון גדול לצדיקים לעתיד לבא וגו'שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כג
עה עתיד הקב"ה לעשות צל וחופהזרע יצחק (עטייה) דף כב ע"א
עה עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1562
עה עתיד הקב״ה להביא אבנים טובות ומרגליות של שלשיםשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנ
עה פליגי בה תרי מלאכי ברקיעאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מט ע"ב
עה פליגי תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאלמנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג
עה פני משה בפני חמהכלי יקר (תשמח) עמ' קע, רסו, תלט
עה פני משה כפני חמהבית שלום מרדכי עמ' פ, קמא, קעט
עה פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני הלבנהמנחת אליהו (תשנט) עמ' פה, קה, קלב
עה פני משה כפני חמהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"א
עה פני משה כפני חמהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' א
עה פני משה כפני חמהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש א
עה שכל אחד נכוה מחופתו של חברויד יחזקאל עמ' רכא
עה תא אחוי לך בלועי דקורחשש המערכת - מעיין הישועה בפתיחה (בסופה)
עה. (צדיקים לעתיד לבא), כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבית וכו'דעת תורה בראשית עמ' רעא, במדבר עמ' קסד
עה. א"ל הקב"ה להוי כדין וכדיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רד
עה. א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רי
עה. א"ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא וכו'למחר אעתיר עמ' קסז
עה. אדם הראשון נתמעט ועמד על מאה אמהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
עה. אוי לה לאותה בושההתורה והעולם ח"ב עמ' רב
עה. אין חברים אלא תלמידי חכמיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 489
עה. אין כנעני אלא תגראפרדס מרדכי עמ' עח
עה. אין שיבה פחותה משבעיםמצווה ועושה ח"ב עמ' מג
עה. אין שיבה פחותה משבעיםתורה בציון עמ' תעח
עה. אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לומטר השמים (תשנ) דברים עמ' רכז
עה. אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רג, רל, שב
עה. אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קע
עה. אלמלא לא ראית לא האמנתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכז
עה. אלמלא לא ראית לא האמנת וכו' נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1322
עה. אלמלא ראית לא האמנתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קעב, רנה, שעג, שפד
עה. אלמלא ראית לא האמנתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלח
עה. אלמלא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' לך לך
עה. אמר ה' לחירם בך נסתכלתי וקנסתי מיתה על אדם הראשוןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריב
עה. אמרו הזקנים שבדור פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהיד דוד (אופנהיים) עמ' מ
עה. בך נסתכלתי וקנסתי מיתה על אדם הראשון וכו'ילקוט חדש (תיז) קטן דף ד ע"ד
עה. בשביל חירם קנס מיתה על אדם הראשוןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כג ע"ב
עה. דרוש רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי, א"ל, ריקא, אלמלא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתהדעת תורה בראשית עמ' נב, קצח
עה. דריש ר"י עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים ומעמידן בשערי ירושלים לגלג עליו אותו תלמיד, לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאה"ש דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' א"ל הני למאן א"ל עתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים, א"ל דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר אמרתי כן ראיתי, א"ל ריקא אלמלא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתהמרפא לנפש בראשית עמ' קכח
עה. דרש ר' יוחנן, עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהן שלשים וכו', לגלג עליו אותו תלמיד, לימים הפליגה ספינתו בים וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רלה
עה. הזקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסה
עה. ואולך אתכם קוממיות - כשתי קומות של אדה"רדעת תורה שמות עמ' רח
עה. ואולך אתכם קוממיות רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכתליותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכה
עה. ואש בחופה למה וכו' כ"א נכוה מחופתו של חבירומכתב מאליהו ח"ב עמ' 175, ח"ג עמ' 233, ח"ד עמ' 200
עה. ונתת מהודך ולא כל הודךעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רמו
עה. ונתת מהודך עליו, ולא כל הודךשם יחזקאל עמ' שכח
עה. ונתת מהורך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהישמרו דעת עמ' רנא
עה. ונתתה מהודך עליו - ולא כל הודך, זקנים שבאותו הדור אמרו: פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושהשרתי ח"א עמ' רטז
עה. 'ונתתה מהודך עליו' ולא כל הודך, פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקיח, תרל, תרפח, מועדים עמ' ק, שלו
עה. ונתתה מהודך עליו זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' עא
עה. ונתתה מהודך עליו זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ט, ק, רב, שה
עה. ונתתה מהודך, ולא כל הודךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' צב, רפט
עה. ושמתי כדבר שמשותיך פליגי בה גבריאל ומיכאל, ואמרי לה יהודה וחזקיה בני ר' חייא וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפג(ט) {מתייחסים לחסד ודין}
עה. ושמתי כדכד חד אמר שוהם וחד אמר ישפהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לד, קלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסג
עה. ושמתי כדכד פליגי בה וכו' ורש"י ותוס'אהבת עולם (תשס) עמ' קיב
עה. ושמתי כדכד שמשותיך, פליגי וכו' ח"א שהם וח"א ישפה, אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדיןמרפא לנפש בראשית עמ' רצד
עה. ז׳ חופות לכל צדיקכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 160
עה. זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעא
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רח - ר"י אבא שאול
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רל - ר"ב בן חיים
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני החמה פני יהושע כפני הלבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותו כלימהיגל יעקב (תשנג) שמות אות ג, דברים אות ו
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 228
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קפח
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכו
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנז ע"א
עה. זקנים שבדור אמרו וכו' אוי לאותה בושהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקפא
עה. זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהלהורות נתן דברים עמ' רכג, רנו, שכ
עה. זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קכד
עה. זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פז, צה
עה. חד אמר דשוהם וחד אמר דישפה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלג ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רט ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רלח דף קנ ע"ג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף כג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיב ע"ד
עה. חד אמר שוהם וחד אמר ישפהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכה
עה. י' חופות עשה הקב"ה לאדה"ר בג"עמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
עה. י' חופות עשה הקב"ה לאדה"ר בג"עמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכח
עה. י' חופות עשה הקב"ה לאדה"ר בג"עמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' י
עה. י' חופות עשה הקב"ה לאדם בגן עדןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריב
עה. יתיב רבי יוחנן וקא דריש, עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים כו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ה
עה. כיוצא בו אמרו ונתתה מהודך עליו, ולא כל הודך, זקינים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני החמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותו בושה אוי לאותו כלימהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שא, שז, תפה, תצה, תתקנ, תתקצא
עה. כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכ
עה. כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירומכתב מאליהו ח"ה עמ' 387
עה. כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברושיחות לספר שמות עמ' תטז, שיחות לספר דברים עמ' קפה
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירוים שמחה עמ' תלה
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירושמן ראש - ימים נוראים עמ' תכא
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיא
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיז
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירושמן ראש סוכות ח"א עמ' ו, עב
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירומאורות האריז"ל עמ' פד אות ו
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חביתנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תטז
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חברודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שיז
עה. כל אחד נכווה מחופת חבירוגנת אגוז (תשעב) אות קב
עה. כל צדיק נכוה מחופתו של חבירויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמב, רצג
עה. לגלג עליו אותו תלמיד וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלב
עה. לעתיד לבוא כל צדיק נכוה מחופתו של חבירולהורות נתן ויקרא עמ' רמה
עה. מאה אמה כנגד היכל וכותליושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיא
עה. מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשוןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קנה
עה. מדרגת משה היה כמו חמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 145
עה. מדריגת משה היה כמו חמה שהיא כולה אורדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1588, פ"ו הערה 663
עה. מהודך ולא כל הודךמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפה
עה. מהודך, ולא כל הודךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קמב
עה. מלגלג על דברי חכמים אתהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סה
עה. מלמד שכאו"א הקב"ה עושה לו חופהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רצ
עה. מלמד שכאו"א נכוה מחופתו של חבירואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קסא, קצג
עה. מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ג דף צא ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ה דף שמג/שפג ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יד ע"א
עה. מלמד שכל צדיק הקב"ה עושה לו חופה לפי כבודועלי שור ח"א עמ' קיח
עה. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעח
עה. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותמחשבת מוסר ח"ב עמ' לט
עה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותישמרו דעת עמ' רכו
עה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותלישרים תהלה (תשסד) עמ' קמג
עה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותמרפא לנפש בראשית עמ' שו
עה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קמא
עה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותתורת חיים עה"ת עמ' רלא {מקור כח זה מליבו שדבוק היה בהקב"ה ושורייני דעינא בליבא תליא}
עה. סוכת עורו של לויתןמכתב מאליהו ח"ב עמ' 109
עה. סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןשיחות לספר דברים עמ' קפה
עה. עשן בחופה למה שכל מי שעיניו צרה בת"ח בעוה"ז מתמלאות עיניו עשן לעוה"ביגל יעקב (תשנג) נשא אות כג
עה. עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכא דף סו/ז ע"א
עה. עשר חופות עשה לו הקב"ה לאדם הראשון וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תכ
עה. עשר חופות שעשה הקב"הפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק יח
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות בשערי ירושליםאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' עה
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומעמידן בשערי ירושליםעלי שור ח"ב עמ' רצה
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/י דף מא ע"ב; נצח ישראל (שנט) פ' מו/מז דף נד ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קלא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רב/רכ דף סו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף ט/מ ע"ב
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וכו' נתן בו עיניו ועשאו בגל של עצמותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קלד, קלו, ויקרא-במדבר עמ' תנ
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהן שלשים על שלשים אמות וחוקק בה עשר ברום עשרים וכו' מלגלג על דברי חכמים אתה, יהב ביה עיניה ועשאו גל של עצמותחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שכו, על התורה תנינא עמ' ת
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' יג
עה. עתיד הקב"ה לעשות וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ח
עה. עתיד הקב"ה לעשות ז׳ חופות לכל צדיקאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קצד
עה. עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק מדור בפני עצמו כדי שלא יהא כל אחד נכוה מחופתו של חבירואוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' תלח, תקפט
עה. עתיד הקב"ה לעשות לצדיקים סעודה לעתידיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קפא
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכב
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקיםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סא, רס
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו' זכה עושין לו סוכה לא זכה עושין לו צלצלפאר יעקב ח"ד עמ' תיא
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןבית מועד (רבא, שסה) דרוש ט לסוכות דף פט ע"א, ודף צא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ריט דף סה ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש טו דף סה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכז ע"ג-ע"ד
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יז
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יו/יז ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש טו דף עב ע"ב; אוהב משפט (שמט) דף רד ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף כב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלב ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב י דף קכו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' ריח דף סה ע"ג
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לוויתןבן מלך - שבת עמ' תקנט, תקסג
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןיגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות כח
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רד
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסה
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןשם יחזקאל עמ' תיח
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן וכו' והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושליםתורת חיים עה"ת עמ' קא-קב {היינו שהת"ח ישיבו גמולם של מחזיקיהם ויחלקו להם המותר בשוק ירושלים של עוה"ב}
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןשבילי פנחס עמ' שסו
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה מלויתן ושור הברמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' עדר
עה. עתיד הקב"ה לעשות קומת כל אדם מאה אמהפרדס מנחם עמ' פג
עה. עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקבן מלך - שבת עמ' שמט
עה. עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 762
עה. עתיד הקב"ה לעשות שבעה חופות לכל צדיקשמן ראש סוכות ח"א עמ' עב
עה. עתיד הקב"ה לעשות שבעה חופות לכל צדיק וצדיק וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בהעלותך דף קלט ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז להספד דף צ ע"ד; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פרק מג דף נה ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ב דף לט; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רלד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ד דף כו/סו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ג ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יד ע"א
עה. עתיד הקב"ה לעשות שערים מאבנים טובותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ד
עה. עתיד הקב״ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלג
עה. עתיד הקב״ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיקנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכג, שעז
עה. עתיד קב"ה לעשות שבעה חופות לכל צדיק וצדיק בגןבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ז דף פט-צ
עה. עתידים צדיקים ליקרא בשמו של הקב"המלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קמז
עה. עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ריט
עה. עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדושבן מלך - שבת עמ' שמט
עה. עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הבן מלך - שבת עמ' שמט
עה. עתיר הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תד
עה. פני יהושע כפני לבנהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' מב
עה. פני יהושע כפני לבנהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצב
עה. פני יהושע כפני לבנהגלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק טו
עה. פני משה בפני חמהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מד
עה. פני משה בפני חמה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצב
עה. פני משה כחמהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קמז, ריט
עה. פני משה כחמה ופני יהושע כלבנהאורחות דוד עמ' רצג
עה. פני משה כחמה פני יהושע כפני לבנהשבח נעורים עמ' קעו
עה. פני משה כפני חטהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיט
עה. פני משה כפני חמה - פני יהושע כפני לבנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סט, שכט, שפד
עה. פני משה כפני חמהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 479, פ"ג הערה 1474
עה. פני משה כפני חמההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' מו
עה. פני משה כפני חמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצב
עה. פני משה כפני חמהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרעב
עה. פני משה כפני חמהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 23, ח"ד עמ' 141
עה. פני משה כפני חמהפתחי שערים ח"א עמ' קלד
עה. פני משה כפני חמהשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף לא ע"א
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש - ימים נוראים עמ' צה, קיג, קכז
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ד, יט, לג, מה, סג, פה, קל, קמב
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכא
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכג, שיד, תקיא, תקנב, תקנג
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעג
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכב, רסג
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכח
עה. פני משה כפני חמהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קיט
עה. פני משה כפני חמה ויהושע כפני לבנהנועם המוסר עמ' קצג, קצח
עה. פני משה כפני חמה וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' לז
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' כט, צא, רסח, רסט
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' עח, קצה
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהלהורות נתן במדבר עמ' קלא
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהקול שחל (אשקוטי) דף יד ע"ג
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכד
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהדובר צדק (זילבר) עמ' רפה
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קלה
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהחכמה ומוסר ח"א עמ' שצט
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמאמר הנפש השלם עמ' קפד
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכ {בזמן משה היו יכולים להחזיק עצמם לגדולים משא"כ בזמן יהושע, ועור פי' שהחמה מאירה ללבנה}
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קס, רכט, רלב
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רמו
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קה, תקה
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתורת איש ח"ב עמ' שמב
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהתפארת צבי בראשית עמ' שלה
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה או לאותה כלימהעצי חיים על התורה עמ' רמח, ערב*
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימהשרגא המאיר מועדים עמ' שיג
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' קלו
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסב, דברים עמ' רמה
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקלד
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ה דף קצו ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ו/י ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ה דף סב ע"ג, ודף סג ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"ה דף ה ע"ג, ומאמר סג דף לו/לז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שמות דף מו ע"א; טוב הארץ (תטו) מאמר ד דף ח; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיא דף צט ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"א ח"ג דף כד ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ב דף ד ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) ד' יום ש"ת דף רצח ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תשא דף סט ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בהעלותך דף קנג/קצג ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קלח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נג דף קנח ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יא דף פה ע"ב; אור ה' (שטו) מאמר ג כב דף פ ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח דף קג ע"ד, ופרשת פנחס דף רכו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנא ע"א; בית אלהים (שלו) שער ג פרק ל דף סט ע"ד; של"ה (תט) שבועות דף קצו/ז ע"ב, ותורה שבכתב דף שסה ע"א, ודף שעה ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א דף יא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נב דף כב ע"ד, ומאמר רסה דף פד ע"ג; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף ג ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר י לימי תשובה דף ט ע"א
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה זקנים שבדור אמרו אוי לאותו בושההישר והטוב (תשסג) עמ' תל
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהלמחר אעתיר עמ' רצג
עה. פני משה כפני חמה פני יושע כפני לבנה אוי לאותה בושהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצ
עה. פני משה כפני חמהברית אברם עמ' תקסח
עה. פני משה כפני חמהברכת חיים ח"א עמ' 193
עה. פני משה כפני חמהמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה פירוש
עה. פני משה כפני חמהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמד
עה. פני משה כפני חמהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ז
עה. פני משה כפני חמה, ופני יהושע בלבנהכתנות אור עמ' תצב
עה. פני משה כפני חמה, פני יהושע - לבנהשיחות לספר בראשית עמ' לו, שיחות לספר שמות עמ' תיז, שיחות לספר דברים עמ' קט
עה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 145-144, 162-161, 657
עה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תל
עה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רעא, ח"ב עמ' קנד
עה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ריד-רטז {בי לא זכה לקבל כל הודו של משה בשלימות ולכוין כמותו ב"כ לדעת ב"א מישראל}
עה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה וכו'דעת תורה בראשית עמ' רעא, דברים ח"א עמ' קלג
עה. פני משה פני חמה פני יהושע פני לבנהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קיג, קמ
עה. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהםשמחת הנפש עמ' קנד
עה. קוממיות בשני קומות של אדם הראשוןלהורות נתן ויקרא עמ' שס
עה. קוממיות מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בחוקותי דף רח ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רפז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף פג ע"ד
עה. קוממיות, מאה אמה כנגד היכל וכותליושמן ראש - ימים נוראים עמ' שיז
עה. ר"י דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות וכו' לגלג עליו אותו תלמיד וכו'תורת איש ח"ב עמ' יט
עה. ר"מ אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון, ר' יודא אומר מאה כנגד היכל וכותליופאר יעקב ח"ג עמ' שכב
עה. רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשוןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 274
עה. רמ"א מאתים אמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רפג
עה. רש"יי ד"ה סוכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפג
עה. רשב"ם ד"ה אוי להפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שב
עה. רשב"ם ד"ה בעדןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכג
עה. רשע אילו לא ראית וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמח
עה. שוהם וישפהאמרי מאיר (מאירי) במדבר פ"ח פסוק ב
עה. שכאו"א נכוה מחופתו של חבירו, אוי לאותה בושה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמח {הבושה הוא צער המורגש לנשמה}
עה. שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירועץ הדעת טוב (תשסח) סי' נט
עה: אין עולין לה אלא מזומניםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכו פסוק ה, פרק קמט פסוק א
עה: אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שסט
עה: אלמלא ראית לא האמנתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קו
עה: אלמלא ראית לא האמנת וכו'שמן ראש סוכות ח"א עמ' מא, רנט
עה: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קכה, קלב, רב
עה: ארשב"נ א"ר יוחנן שלשה נקראו על שמו של הקב"היוסף לקח כרך א ח"א עמ' עז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רי, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלד
עה: ביקש הקב"ה לתת את ירושלים במדה וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ב דף קלד ע"ג
עה: ביקש הקב"ה לתת ירושלים במדה, אמרו מלאכי השרת הרבה כרכים בראת ולא נתת להם מדה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מח פסוק א
עה: ג' נקראו על שמו של הקב"ה, צדיקים ומשיח וירושליםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ז
עה: האי עיבא תלתא פרסי מידלידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ט פסוק לג
עה: האי עיבא תלתא פרסי מירלישם יחזקאל עמ' תצז
עה: הצדיקים נקראו על שמו של הקב"הדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1988-1989
עה: הצדיקים נקראו על שמו של הקב"ה שנא' כל הנקרא בשמידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1747
עה: הרבה כרכים בראת ולא נתת להם מדה ולירושלים אתה נותן מרה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמט
עה: ולירושלים ששמך בתוכהאור אברהם - סידור התפילה עמ' עב, שה, שי, שפו
עה: זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקכח
עה: ירושלים של עה״בכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 165
עה: ירושלים תהיה ג' על ג' פרסאותרגל ישרה עמ' יא
עה: ירושלים תלתא פרסי הוילהורות נתן במדבר עמ' קב
עה: כאו"א נכוה מחופתו של חבירו אוי לה לאותה בושהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שכו, שס, שסח
עה: כל אחד נכוה מחופתו של חבירושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רע
עה: כל אחד נכוה מחופתו של חבירושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שע
עה: לא כירושלים של עוה"זרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קכ
עה: לא כירושלים של עוה"ז ירושלים של עוה"ב וכו'עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שה
עה: לא כירושלים של עוה"ז ירושלים של עולם הבא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכב דף סו/ז ע"א
עה: לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' צו, דברים עמ' פח
עה: לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעח ע"ב
עה: לעתיד יקראו ישראל קדוש והקב"ה קדוש לעולם ועדמרפא לנפש בראשית עמ' תה
עה: מהרש"א - ירושלים יהיה כא"ירמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צט
עה: משיח ה' שמו ירושלים ה' שמה ועתידים צדיקים ג"כ שיקראו בשמו של הקב"ה בשם ה'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קפג
עה: על ימים יסדה וכו' אלו שבע ימים ונהרות המקיפות את א"ינחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' פא
עה: עתיד הקב"ה להגביה את ירושליםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פו
עה: עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאותברכת חיים ח"א עמ' 137, 87
עה: עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מח פסוק יג
עה: עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף טפף וכו'ים שמחה עמ' רצט
עה: עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף טפףברכת חיים ח"א עמ' 137
עה: עתיד הקב"ה להוסיף על ירושליםשערי תודה ח"ב דף ג ע"ב
עה: עתידה ירושלים שתגבה שלושה פרסאות למעלה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק מו דף נה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ס דף רל ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קסו/ז דף צח ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכח ע"א
עה: עתידה ירושלים שתקרא ע"ש שהקב"הברכת חיים ח"א עמ' 105
עה: עתידים הצדיקים שיקראו בשם ה'ברית אברם עמ' נה, רח, רפב, רחצ, תלח, תקנח, תקע, תקעב, תריז
עה: עתידים הצדיקים שיקראו לפניהם קדושאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קסא
עה: עתידים הצדיקים שיקראו ע"ש של הקב"הברכת חיים ח"ב עמ' 169
עה: עתידים הצדיקים שיקראו על שמו של הקב"ה ופי' רשב"ם שיהא שמם ה'ברית אברם עמ' רנב, תמב, תסז, תקכו
עה: עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת נחמו דף קפח ע"א, ודף קפב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה ד דף ה ע"א; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ח ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ד דף כו ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"ד
עה: עתידים צדיקים שיאמרו המלאכים לפניהם קדושלב אריה פרשת קדושים אות ג
עה: עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדושברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צה
עה: עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"המגדל עוז (תשעח) עמ' קכז
עה: עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"התהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רא, רי
עה: עתידים צדיקים שנקראו על שמו של הקב"ה וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פרק מב/ג דף נד ע"ג
עה: עתידים צדיקים שנקראים על שמו של הקב"השמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסח
עה: עתידים צדיקים שנקראים על שמו של הקב"המכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתי
עה: עתידין ישראל שיאמרו לפניהם קדוש וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קו פסוק מז
עה: עתידין ישראל שנקראין על שמו של הקב"השמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצ
עה: עתידין מלאכי השרת לומר על הצדיקים קדושלקחת מוסר ח"א עמ' יא
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוששמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נד, ריג
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדושתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפא
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"האור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסה
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רכה
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש, וברש"י מלאכים יאמרוברית אברם עמ' רנא, תסא
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהן 'קדוש' כדרך שאומרים לפני הקב"הדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1990, 1989
עה: עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה שנאמר וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' טו
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רלח
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושדברי יואל פ' במדבר דף עד ע"ב
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושדברי יואל פ' קדושים דף קכג ע"ב
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כדרך שנאמר להקב"הדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' טו
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כמ"ש לפני הקב"התהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שסו, שפט, תעד
עה: עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"הואני תמיד עמך עמ' רסג
עה: עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"ההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פח
עה: עתידין צדיקים שיקראו על שמו של הקב"הדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תלא ע"א
עה: עתידין צדיקים שיקראו על שמו של הקב"היוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סד
עה: עתידין צדיקים שיקראו קדוששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנ
עה: עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"הדעת תפלה עמ' שמ
עה: עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנד
עה: עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות כב, קה, מע' ד אות תלט
עה: עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"המחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כז, קיג
עה: עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קל
עה: עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קיא, קלה
עה: עתידין צדיקים שנקראין עלשמושלהקב"המכתב מאליהו ח"ה עמ' 383
עה: עתידין צדיקין שיאמרו לפניהם קדוש כמו שאומריםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ו דף פז
עה: פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהדברי יואל פ' שלח דף שצו ע"א
עה: צדיקים נקראו קדושמרפא לנפש בראשית עמ' שכז
עה: ראה מלאכי השרת מנסרים אבנים טובותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1588
עה: שלושה נקראו על שמו של הקב"ה וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א להלבשת דף עא ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה מג דף לו/ז ע"ג, וירמיה כג דף צא ע"א
עה: שלעתיד יקראו לצדיקים בשמו של הקב"התורי זהב (תשעג) עמ' שסב, שסג
עה: שלשה נקראו בשמו של הקב"ה משיח, צדיקים, ירושליםארץ צבי (תשע) עמ' פא
עה: שלשה נקראו על שמו של הקב"ה וכו' ירושלים דכתיב ושם העיר מיום ה' שמהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עו
עה: שלשה נקראו על שמו של קב"ה צדיקי' ומשיח ירושלםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש א דף עא
עה: שמו של משיח יהיה לעתיד כשם הקב"השבט מישראל (קרמניץ) פרק לד פסוק ב, פרק קמה פסוק א
עו ע"א בסוגיא דספינה נקנית במסירה דברי רבי וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
עו ע"א כתיבה ומסירה, ותוס'סמיכה לחיים (סימן כ"א) דף קל"ג ע"ב (ד"ה ולעד"ן)
עו רבב"ח ששמע ב"ק מי מיפר וכו' ומהרח"א בל' מי יתירמקור ברוך (פייתוס) דף קפג ע"ב וע"ג
עו. תוס' ד"ה קני לךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמד
עוד ד"ח ע"פ רודף צדקה וחסדויחי יעקב דף לד ע"ג, לה ע"ב-ע"ג
עז בקש איוב לפטור כל העולם כלו מן הדין אמר וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קח ע"א
עז מכר את הצמד לא מכר את הבקרנוה צדק דף קיא ע"ג
עז ע"א גמרא או סבראדברי חנינא - ת"ת עמ' י
עז ע"ב הדמים מודיעיםדרשות מהר"ם חביב עמ' תמט
עז ע"ב תניא ר' מאיר אומר בכל - שלא היתה לו בת, ר' יהודה אומר, שהיתה לו בת, אחרים אומרים, שהיה בכל שמה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כא
עז. דמי אחיך צועקיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
עז. דמי אחיך צועקיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכח
עז: הדמים מודיעיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסה
עח המושלים אלו־ המושלים ביצרםיד יחזקאל עמ' רמ
עח חשבונו של עולםהתורה והעולם ח"ג עמ' קנו
עח מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים" אלו המושלים ביצרם. "באו חשבון" - באו ונחשוב חשבונו של עולם וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קל
עח ע"א אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימהרנת יצחק יהושע עמ' ה
עח ע"א אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לח
עח ע"א בך נסתכלתי, ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' צט
עח ע"א ורש"י כל אחד נכוה מחופתו של חבירואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קו
עח ע"א ושמתי כדכוד שמשותיךרנת יצחק ישעיה עמ' קלז, רח, רטז, דברי הימים עמ' כו
עח ע"א זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שנ
עח ע"א כל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעוה"ז מתמלאות עיניו עשן לעוה"בשם דרך דברים עמ' שא
עח ע"א לעשות סוכה לצדיקים מעור הלויתן, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רמו
עח ע"א מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תריא
עח ע"א על כן יאמרו המושלים אלו וכו' בואו ונחשובבאר מחוקק (תשמט) עמ' רטו, רנו
עח ע"א על כן יאמרו המושלים בואו חשבוןבאר מחוקק (תשעה) עמ' עדר
עח ע"א עשן ואש בחופה למהשם ישראל עמ' לג
עח ע"א פני משה כפני חמה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' ה
עח ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמו
עח ע"א פני משה, יהושעס' הגירושין (תשסו) עמ' 98
עח ע"ב א״ר שמואל בר נחמן א״ר יוחנן, מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו׳, המושלים - אלו המושלים ביצרםאור מאיר ח"ב עמ' שח
עח ע"ב אבד חשבון, אבד חשבונו של עולםתורת אליהו עמ' רנח
עח ע"ב אלו המושלים ביצרםדברי שאול במדבר עמ' קפב
עח ע"ב אלו המושלים ביצרםשיחות עבודת לוי סי' פג אות ב
עח ע"ב אלו המושלים ביצרםתורת אליהו עמ' רנה
עח ע"ב אם משים אדם עצמו כעירתורת אליהו עמ' רנו
עח ע"ב אמר ר׳ שמואל בר נחמן א״ר יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון. עצה היעוצה לארם אשר עבר זמנו בבטלה, לכנותו מחרש שיקום לעורר השחר ולהוסיף בלימור וזהו התיקון על איבוד זמנו לבטלהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רחצ, שלג
עח ע"ב אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה וכו' ויאמר אליו וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' טז
עח ע"ב אמרו מלאכי השרת וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' קצ, תהלים עמ' עט
עח ע"ב אריו"ח מאי דכתי' על כן יאמרו המושליםניבי זהב עמ' תכט
עח ע"ב באו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קכח
עח ע"ב בדברי מהרש"א שם ביסודי מדות הרעות והטובותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' צד
עח ע"ב בואו ונחשב חשבונו של עולםנחלת צבי (פאליי) עמ' ש, שלב
עח ע"ב בואו ונחשב חשבונו של עולםראשית דעת (אטון) עמ' שלג
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצ, שצו, תסא
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' צח
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פז
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםתורת מנחם ח"ז עמ' 284
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'עטרת יהושע שמות עמ' פא, לח, פג, צו, קיח, קפז, רל, רמז
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' ל, רלב
עח ע"ב המהלך אחר יצרומאיר נתיבות ח"ג עמ' קסג
עח ע"ב המוכר את החמור מכר את הסיחהמאור הגדול (גר"א) עמ' פו
עח ע"ב המושלים אלו המושלים ביצרםדרשות שמואל עמ' נג
עח ע"ב המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'הר יראה מאמר לה, לז, מב, נא, סט
עח ע"ב המושלים ביצרםהמאור הגדול (גר"א) עמ' שג
עח ע"ב המושלים ביצרםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קסג
עח ע"ב המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' פ
עח ע"ב המושלים, אלו המושלים ביצרםברכת אברהם (תשנד) עמ' קז
עח ע"ב המשולים ביצרם כו' בואו ונחשוב חשבונו של עולם כו' שכר עבירה כנגר הפסדה, רשב"םלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רעט, שמו, תנח
עח ע"ב המתן עד שיבא דיןתורת אליהו עמ' רנח
עח ע"ב הפסד מצוה כנגד שכרהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' ט
עח ע"ב וא"ל איסמייה וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נז
עח ע"ב ולירושלים ששמך בתוכהרנת יצחק ישעיה עמ' קצה
עח ע"ב ונירם אמר רשע אין רםתורת אליהו עמ' רנח
עח ע"ב חמור מניקהפרי חיים (קנולר) פרשת וישלח
עח ע"ב חשבונו של עולםתורת מנחם חל"ה עמ' 66
עח ע"ב כל אדם שיש בו גסות הרוח נופל בגיהנוםדרכי אמונה דרך סג
עח ע"ב כל מי שמתגאה נופל בגיהנם וכו'אפיקי ים עמ' תקפט
עח ע"ב כעייר שהולך אחר סיחה נאה ובסוף נאבד מן העולםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תכט, תסב
עח ע"ב מ"ד על כן יאמרו המושלים ביצרם וכו'אפיקי ים עמ' תטז
עח ע"ב מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וכו'זכר דוד על התורה עמ' קפח
עח ע"ב מה דכתיב על כן יאמרו המושליםעטרת יהושע בראשית עמ' ז, לו, עד, קנא, קפג
עח ע"ב מקרית צדיקים שנקראו שיחיןתורת אליהו עמ' רנז
עח ע"ב ע"כ יאמרו המושלים בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסח
עח ע"ב ע"כ יאמרו המושלים בואו חשבון וכו' תצא אש ממחשבין וכו', רשב"םלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שפו, שפז, תקט
עח ע"ב עיר סיחון אם משים את עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רעט
עח ע"ב עיר סיחון וכר' כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאהצלח רכב עמ' נט
עח ע"ב על כןמורשה - שיחות למועדים עמ' סד
עח ע"ב על כן יאמרו המושליםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קסד, ויקרא-דברים עמ' כה
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם באו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' קצ
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכה, שכח, שכט
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'מאורי אור (אתרוג) מלואים אות נא
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםמנחת ישראל עמ' קמה
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים באו חשבון, המושלים אלו המושלים בייצרםפתגמי אורייתא עמ' רמט
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים בואו ונחשוב חשבונו של עולםביאורי הראי"ה על אבות עמ' ש-שא; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קיג-קיד; מוסר אביך פ"ד פסקא א
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים בואו ונחשוב חשבונו של עולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפד-רפה; פנקס יג עמ' פז-פח; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קמז {דרך עבודה כזו היא מתאימה בחו"ל, לפני כניסת ישראל לארץ ישראל, כמו העיד חשבון, אבל בתוך ארץ ישראל צריכים לעבוד את ה' למעלה מכל חשבון, רק מאהבה גמורה}
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון - אלו המושלים ביצרםשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריט
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון אלו המושלים ביצרםשם ישראל עמ' קג, שכח
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם" הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. תבנה ותכונן, אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבאדרשות באר יצחק עמ' יד
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנו, ח"ה עמ' ריח, רכו
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קכז
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולם ושכר עבירה כנגד הפסדהבאמונה שלמה עמ' תצב
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבוןעטרת יהושע במדבר עמ' כד, סג, צג, קטו, קכו, קמב, קנז, קצט, רלב
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים ביצרםעיונים במשלי עמ' קצה, שעה
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים וגו' אלו המושלים ביצרםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' עט
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רצב
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה וכףכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קב, קפב
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שנח
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים, ומהרש"אהשיר והשבח ח"ב עמ' עד
עח ע"ב עתיד הקב"ה להגביה את ירושליםרנת יצחק ישעיה עמ' יד
עח ע"ב פרזות תשב ירושליםרנת יצחק יחזקאל עמ' שמב
עח ע"ב רשב"ם - הינו מחופתו של גדולמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנח, קסד
עח ע"ב של עוה"ב אין עולין אלא המוזמניןרנת יצחק ישעיה עמ' ע
עח ע"ב תצא אש ממחשביםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנח
עח ע"ב תצא אש ממחשביןתורת אליהו עמ' רנז
עח ע"כ יאמרו המושלים בואו חשבוןכוכבי אור (תשלד) עמ' ד, כז, עד
עח ע״ב המושלים - אלו המושלים ביצרםאור מאיר ח"א עמ' כג
עח על בן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קפה
עח על כן יאמרו המושלים וכו' אלו המושלים ביצרםאם הבנים ח"ב דף סג ע"ג
עח. בואו ונחשב חשבונו של עולםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפא - ר"א סלים
עח. ברכות שבתורת כהניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכא
עח. המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ר, רא
עח. המושלים ביצרםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שנ
עח. ז' חופות עתיד הקב"ה לעשות לצדיקים בגן עדןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כד
עח. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קי, רסא
עח. כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירושם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כה, לח, נב
עח. על כן יאמרו המושלים באו חשבון וכו' הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדהאור ישראל סי' אגרת המוסר
עח. פני משה כפני חמה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רח
עח. רשב"ם ד"ה ר"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מח
עח: אלו המושלים ביצדם בואו חשבון נחשוב חשבונו של עולםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פז
עח: אם אדם משים עצמו כעיר שמהלך אחר שיחה נאה תצא אש ממחשבין ותאכל שאינם מחשביןעלי שור ח"ב עמ' רסא
עח: אם משים אדם עצמו כעיר זה וכו' תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשביןחכמה ומוסר ח"א עמ' לז, קלב, רלד, רמא, תיט
עח: אם משים אדם עצמו כעיר זה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנ
עח: אם משים אדם עצמו כעיר זה, שמהלך אחר שיחה נאה וכו', זה המהלך אחר יצרו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאהדעת תורה בראשית עמ' ריג, שמות עמ' שלח
עח: אמר רבי יונתן בעלי במות ארנון אלו גסי הרוח, דאמר מר כל אדם שיש בו גסות רוח נופל בגיהנם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכו
עח: אמרו המושלים אלו המושלים ביצרם בואו , ונחשוב חשבונו של עולםלהורות נתן במדבר עמ' רכב, רכג
עח: באו ונחשב חשבונו של עולםשיחות ר' ראובן עמ' מח
עח: באו ונחשוב חשבונו של עולםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קיד
עח: בואו ונחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קה
עח: בואו ונחשב חשבונו של עולםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קכו
עח: בואו ונחשב חשבונו של עולםשיחות לספר בראשית עמ' קעב, שיחות לספר דברים עמ' צב
עח: בואו ונחשב חשבונו של עולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסט
עח: בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' לח, סה, קכז, רצב
עח: בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרהלב אביגדור עמ' עב
עח: בואו ונחשב חשבנו של עולםקול שמואל (קונפורטי) דף סה ע"ב
עח: בואו ונחשוב חשבונו של עולםשמן ראש - ימים נוראים עמ' ק
עח: בואו ונחשוב חשבונו של עולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריח, רלב
עח: בואו ונחשוב חשבונו של עולםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קל, קסט, רלח, רפח
עח: בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו'דברי יואל פ' בשלח דף תטז ע"א
עח: בואו ונחשוב חשבונו של עולםהתורה והעולם ח"ג עמ' קסח
עח: בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רמג
עח: בואו חשבון - בואו ונחשב הפסד מצוה נגד שכרה וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנא
עח: בואו חשבוןבין המשפתים ויקרא פ' צו אות א
עח: בואו חשבוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסד
עח: בואו חשבוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסז
עח: בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרנג ע"ב
עח: בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמז
עח: בעלי במות - אלו גסי הרוחמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תצז
עח: האומר בהמה טמאה מניקה אני מוכר לך, מכר גם הבןשם יחזקאל עמ' רנא
עח: המוכר את החמור מכר את הסיח וכו', אמר רב פפא דאמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נט
עח: המושלים - אלו המושלים ביצרםשיחות לספר במדבר עמ' רא
עח: המושלים - אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון - חשבונו של עולםמחשבת מוסר ח"ג עמ' קצ, רכג
עח: המושלים - ביצרם, בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 150
עח: המושלים אלו המושלים ביצרם באו חשבון באו ונחשוב חשבונו של עולםים שמחה עמ' רנז, שג
עח: המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם תבנה בעוה"ז ותכונן לעוה"ב וכו' תצא אש ממחשבין וכו'יגל יעקב (תשנג) חקת אות עט
עח: המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שסח
עח: המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנז
עח: המושלים ביצרם וכו' הפסד מצוה כנגד שכרהבין המשפתים שמות עמ' ריז
עח: המושלים, אלו המושלים ביצרםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרסו ע"ב
עח: המושלים, אלו המושלים ביצרםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנ
עח: המושלים, אלו המושלים ביצרםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכו
עח: הפסד מצוה כנגד שכרה וכו׳אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכח, שב
עח: ואמאי קרי ליה סיח שמהלך אחר פיחה נאהשיחות ר' ראובן עמ' קלה, ריא
עח: וניךם אמר רשע אין רם, אבד חשבון אבד חשבונו של עולםחכמה ומוסר ח"ב עמ' קלו
עח: ונירם אמר רשע אין רם וכו'שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ב דף קח ע"ג
עח: יאמרו המושלים - המושלים ביצרםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנ
עח: יאמרו המושלים, המושלים ביצרםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנח, שנז
עח: ירושלים היה שלשה פרסאותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יא
עח: כאותם ההולכים אחר שיחה נאהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קכג
עח: כי אש יצאה מחשבון וגו' תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשביןחכמה ומוסר ח"ב עמ' רמד
עח: כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, נחשוב חשבונו של עולםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' צח
עח: מאי דכתיב ע"ב יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהאור ישראל (תרס) דף יא ע"א, נב ע"א, פג ע"א
עח: מאי דכתיב ע"כ יאמרו המושלים בואו חשבון וגו' בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו'דברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שמה ע"א
עח: מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון וכו' בואו ונחשב חשבונו של עולםחיים שיש בהם אבות עמ' תלט
עח: מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וכו' בואו ונחשוב וכו'תורת איש ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' שכד
עח: סיחון מלשון שיחהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תא
עח: ע"כ יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם באו חשבון באו ונחשב חשבונו של עולםעצי חיים על התורה עמ' רנח*, רנט*, רסט, רצד
עח: ע"כ יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' עז
עח: ע"כ יאמרו המושלים וכו' בואו ונחשוב חשבונו של עולםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קלד, קמח
עח: ע"כ יאמרו המושלים וכו' ביצרם וכו' בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' שיד
עח: עיר סיחון אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלךדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 125
עח: על כן יאמר המושלים בואו חשבון, אלה המושלים ביצרם, באו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כעד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה וכו' כי אש יצאה מחשבון, תצא אש מן המחשבין ותאכל את שאינם מחשבין, ופירש"י תצא אש מן המחשבין צדיקיםברית אברם עמ' מו
עח: על כן יאמרו המושלים - אלו המושלים ביצרם בואו חשבון, - בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו' תבנה ותכונן - אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה, ותכונן לעולם הבאדעת תורה שמות עמ' נ, קיז, קעב, שמא, שנו
עח: על כן יאמרו המושליםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 127
עח: על כן יאמרו המושליםפרפרת משה ח"ב עמ' רנג
עח: על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםעלי שור ח"א עמ' ריד
עח: על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו' ואם אתה עושה כן תבנה בעוה"ז ותכונן לעוה"בעצי חיים - מועדים עמ' עג*, פו*, קכ, קמ*, רכח
עח: על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חקת דף רלו/ז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רלח ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רמא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קעב ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת חקת דף עט ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ד
עח: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון - חשבונו של לעולםעלי שור ח"ב עמ' רסא
עח: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' נד, דברים עמ' קצה
עח: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהדעת תורה ויקרא עמ' א, יג, קנו, קצד, דברים ח"א עמ' רטו
עח: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון וגר אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונה של עולם וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שס
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמג
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שפט
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 132
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קעו
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשבו חשבונו של עולם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' סד
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תצח
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקמז
עח: על כן יאמרו המושלים המושלים ביצרםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 64
עח: על כן יאמרו המושלים וגו׳, המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' קנא, קנב
עח: על כן יאמרו המושלים וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קל
עח: על כן יאמרו המושלים וכו' בואו ונחשב חשבונו של עולםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תא
עח: על כן יאמרו המושלים, ביצרםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקסב
עח: על כן יאמרו המשלים - אלו המושלים ביצרם, באו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תסט
עח: על פן יאמרו המושלים בואו חשבון וגו', המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה מנר שפרה ושכר עבירה כנגד הפסדה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קב
עח: עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדושמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כו, כז
עח: עתידין צדיקיס שנקראין על שמו של הקב"ה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קצז
עח: רש"י - המושלים ביצרם - הצדיקיםשיחות לספר דברים עמ' פז
עח: רש"י ד"ה מאי - הסיבה לדרשת חז"לשיחות לספר במדבר עמ' רב
עח: רשב"ם - בעלי במות וכו' כל המתייהר נופל בגיהנם וכו' ואין עברה אלא גיהנםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכז
עח: רשב"ן אומר מ"ד על כן יאמרו המושליםשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ד
עח: תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשביןדעת תורה בראשית עמ' רעא
עח: תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשביןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 234
עט דאין חצר להקדש, תוס' ורשב"םדברי יואל מועדים ח"ה עמ' מח
עט כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קד, קצו
עט כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קו, קפ, קצו
עט כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנםלבית יעקב דרוש ו
עט ע"א אין מועלין בגידולי הקדש, ורמב"ן ובר"ן וריטב"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסו
עט ע"א אמר רבי יהודה אמר רב כל הפורש מדברי תורה אש אכלתו. אש התורה של יעקב והלהבה של יוסף מבלה את עשיו שלא ישאר שרוד ופליט מהםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' צ
עט ע"א אר"י א"ר כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' לח
עט ע"א אש שאינה צריכה ניפוחתורת אליהו עמ' רנח
עט ע"א בושב"ם, ניסוך המים בעינן מים חייםגבורת יצחק סוכות עמ' קכב
עט ע"א במח' אי מועלין בגידולי הקדשרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כה
עט ע"א כל הפורש מד"ת אש אוכלתואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ערב
עט ע"א כל הפורש מד"ת נופל בגיהנום, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שצט
עט ע"א כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שלג
עט ע"א כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קכה, קנג
עט ע"א כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' 43, שמות עמ' רמב, ויקרא-דברים עמ' שב, שע
עט ע"א כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתושם דרך במדבר עמ' לא
עט ע"א כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנם וכו'ואותו תעבוד עמ' עז
עט ע"א כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנסמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שב
עט ע"א כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהגםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סא, קלה
עט ע"א כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנםמצווה ועושה ח"א עמ' תכח, תקמט
עט ע"א מפני שהן גידולי הקדשרנת יצחק תהלים עמ' תקכא
עט ע"א רבינו גרשם, ביכורים לא היו קרבים ע"ג מזבח כ"א לפני המזבחגבורת יצחק שבועות עמ' נח
עט ע"א רש"י ד"ה ובמה שבתוכןשעת הכושר דף יב ע"ב
עט ע"א רשב"ם ד"ה מים - מים מכונסין פסולין לניסוך המיםרנת יצחק שמואל עמ' תצו
עט ע"א תוס' ד"ה אימור כו'שעת הכושר דף ה ע"ב, יב ע"ג
עט ע"א תוס' ד"הה ויונים כו'שעת הכושר דף יב ע"ד
עט רמב"ן אין מועלים בדבר שנעשה הקדש לא על ידי האדםימלא פי תהלתך ח"א עמ' רמח
עט תוס' ד"ה ואין מועלין וכו'ברכת אבות עמ' ש
עט. הפורש מד"ת אש אוכלתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ה, רנא, דברים עמ' קו
עט. הפורש מן התורה נופל בגיהנםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
עט. הפורש מר"ת אש אכלתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכו
עט. חצר ההקדש אין מועליןפנים מסבירות עמ' תב
עט. כדרך שאמרו לענין איסורןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמז
עט. כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנםשם עולם (תשסו) עמ' פח
עט. כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם שנאמר אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכו
עט. כל הפורש מד"ת אש אוכלתולחם שלמה (הלוי, שנז) דף נ ע"א
עט. כל הפורש מד"ת אש אוכלתומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכג
עט. כל הפורש מד"ת אש אוכלתועלי שור ח"ב עמ' שלב
עט. כל הפורש מד"ת אש אוכלתותורת חיים עה"ת עמ' רצא-רצב {שאש הגיהנם הממרקת עוונותיו שולטת בנשמתו ואוכלתה}
עט. כל הפורש מד"ת אש אוכלתו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמב דף נ ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמח
עט. כל הפורש מדברי תודה אש אוכלתודרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קיז, רמו
עט. כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 541, פ"ג הערה 853, 863
עט. כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו, ומהרש"אדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תנח
עט. כל הפורש מו"ת אש אוכלתועלי שור ח"א עמ' ריח
עט. כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנוםעלי שור ח"א עמ' ריח
עט. כל הפורש עצמו מדברי תורה, נופל בגיהנוםדעת תורה שמות עמ' שכט, דברים ח"א עמ' רנו
עט. כל הפורש עצמו מדברי תורה, נופל בגיהנם, כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו ובמהרש"ארחמי הרב עמ' כז, פח
עט. עד שתבוא אש שאינה צריכה ניפוחתורת חיים עה"ת עמ' קצח-קצט {היינו יסוד האש שהוא הגיהנם, שמתלהב מעצמו}
עט. רשב"ם ד"ה ה"ק ובתוס' ד"ה ואין. אין חצר קונה בהקדש משום דאין יד להקדששיח דוד (תשסד) עמ' קמא
עט. רשב"ם ד"ה ה"ק ותוס' ד"ה ואין. אין חצר קונה בהקדש משום דאין יד להקדששיח דוד (תשסח) עמ' קסב
עט. רשב"ם ד"ה מיםפרפרת התורה עמ' תיג
עט. תוס' - אין חצר קונה להקדששמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מה, קסט, ריא, רטו
עט. תוס' ד"ה ואין, אין יד להקדשדובר צדק (זילבר) עמ' קכו
עט: הני מי יימר דאתודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2108
עמינדב אחות נחשון איני יודע וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף כט ע"ב
ענין איך יוסף שטנו של עשיומגלה צפונות ח"א פרשת וישב
ער: דין גיהנם לדורי דורותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלט
עתידים קיים שאומרים לפניהם קדוששרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ה
פ אילו נאמר תמר ולא נאמר ארזתולעת שני דף ו ע"א
פ' השותפין תוס' ד"ה מידדרכי שלום (מרגונאטו) דף נב ע"א
פ ע"א בים של שלמה פ"ז סי' לז ד"ה וסעודת. ואף שברכת המזון דאורייתא הוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפט ד"ה ובזה
פ ע"א פירות כוורת נוטל ג' נחילין ומסרם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מא
פ ע"א פירות כוורת נוטל ג' נחילין ומסרס וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"א
פ ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה כנגד זה ואמר ראוים הללו שתשרה עליהם שכינהתורת אביגדור ח"ד עמ' שב
פ ע"ב אם נאמר תמר למה נאמר ארז וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רמח ד"ה ויחי
פ ע"ב עץ שמן אפרסמאברית שלום (תעח) דף ע ע"ב
פ ע"ב עץ שמן אפרסמאברית שלום (תשסח) עמ' תמט
פ"א מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' קו, תרט
פ"א שאלו לשלמה עד היכן כחה של צדקהשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' נד
פ"ב מ"ו ניפול הנמצא בתוד המשים אמהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קפה
פ"ג מ"ו סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעא
פ"ג מ"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפו
פ"ה מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 56
פ"ה מ"ישלטי הגבורים (תשע) עמ' ע
פ"ה מ"יאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 423
פ"ק בכורשויחי יעקב דף פד ע"א
פ. אמא אבתרא - מיצטוותאשיחות לספר בראשית עמ' שסד
פ. דבש בכוורת אינו לא אוכל ולא משקהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שס
פ. עשרה ארזים עץ שמן וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלא
פ. צדיק נמשל לארזצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעא
פ: אם נאמר תמר למה נאמר את וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק צב פסוק יג
פ: אפר מקלה בראש חתניםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שעו
פ: בקנים ובגפנים מן הפקק וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רי
פ: וארז אין גזעו מחליףזבחי צדק (דיסקין) עמ' עד
פ: מה ארז אין עושה פירות וכו' מה תמר אין גזעו מחליף וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שה {עושה פירות היינו פירות המצוה בעוה"ז, ומחליף גזעו היינו התחייה לעת"ל, וביאור הכתוב}
פ: עשרה מיני ארזים הםיפה מראה (שנ) כתובות פרק ז דף רנה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף עח ע"ד
פ: צריק עושה פירות כתמרחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקסו
פא הקונה אילן אחד אינו מביא ביכורים דאי"ז מארצךפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנא
פא ע"א אב המון גויים, ובריטב"ארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סה
פא ע"א אשר תביא מארצך - למעוטי חוץ לארץ ותוס'ציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' סו
פא ע"א הקונה אילן אחד בתוך של חבירו מביא ואינו קורא וכו' משום דמחזי כשיקראאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קפה
פא ע"א חי' הרמב"ן ד"ה והכתיבדרשות מהר"ם חביב עמ' תסו
פא ע"א פטור חר'ל מהבאת ביכוריםציץ השדה - שדי יער עמ' קעז, קפד
פא ע"א קנאת סופרים תרבה חכמהתשואות חן (תשסח) עמ' קה
פא ע"א רמב"ן ריטב"א כל האבות נקראים אבות הבריאהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנט
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטיגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפא
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטי, פלוגתא דר"ח ור"י בגר אי מצי לומר לאבותינורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רו
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטי. ולר"י נראה דשפיר מצי אמר גר לאבותינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפה ד"ה ולענ"ד
פא ע"ב בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך וכו' ובתוס' ד"ה בצרןבי חייא ח"ב עמ' שלה
פא ע"ב ודלמא בכורים נינהו ובעו קרייה קרייה לא מעכבתמכשירי מצוה עמ' כא
פא ע"ב וליחוש דדלמא לאו ביכורים נינהו וקא מעייל חולין לעזרהתשובה מיראה עמ' לא
פא ע"ב מספקא להו אם קנה נמי הקרקעמנחת מרדכי עמ' שעג
פא ע"ב רשב"ם ד"ה בצרןאחרית השנים עמ' פט
פא ע"ב רשב"ם ד"ה דילמא וכו'ברכת אבות עמ' ש
פא ע"ב רשב"ם ד"ה ולקחת דיכול לומר הנה הבאתיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שיד {האם אפשר ללמוד מכאן שיכול לומר עשיתי כשעשה ע"י שליח}
פא ע"ב תוס' ד"ה אלא מעשר ראשוןעין ימין (אלגזי) דף מו ע"א וע"ג
פא ע"ב תוס' ד"ה בצרןאחרית השנים עמ' פט
פא ע"ב תוס' ד"ה ודילמאמגילת סמנים עמ' כה
פא. בצרן ושגרן ביד שליחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכו
פא. בתוס' ד"ה למעוטי. כל גר אנו קוראים ע"ש אאע"היגל יעקב (תשנג) וירא אות נג
פא. הקונה ב' אילנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפג
פא. הקונה שני אילנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קטז
פא. הקונה שתי אילנותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קפט
פא. מראשית כל פרי האדמה וכו' מארצך למעוטי חו"לפאר יעקב ח"ד עמ' רלח
פא. מתני' הקונה שני אילנותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלו
פא. ר' מאיר אומר אשר תביא מארצך למעוטי חוצה לארץ, ותוס' ד"ה למעוטי חוצה לארץכרם חמד (תשסו) עמ' קס
פא. שאסור לקרות בספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמד
פא. שלשה אבות העולם היו כאברהם, אב המון גוים - רמב"ןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכב
פא. תוד"ה למעוטייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח
פא. תוס' ד"ה ההוא וכו'פרפרת הפרשה פרשת כי-תבוא פרק כו פסוק א
פא. תוס' ד"ה למעוטייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' עא
פא. תוס' ד"ה למעוטימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קיז
פא. תוס' ד"ה למעוטי, מכאן לא היה מניח רבינו תם לגר לברך ברכת המזון וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' כב, נו, קמ
פא: קונה שני אילנות היכי נעביד והא מעייל חולין לעזרהמקראי קדש (תשנג) עמ' צג
פא: קנאת סופרים תרבה חכמה+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות טו
פא: קנה שני אילנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ש
פא: תוס' ד"ה העבד כר' יוסיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלז
פא: תוס' ד"ה ודלמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמח
פב ע"א אכלו בשרא שמינא בי רבאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קפט
פב ע"א דמחזי כשקראתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מט, נ, רכא, תקנ-תקנא {אם אסור מן התורה}
פב ע"א הקונה שני אילנות מביא ביכורים ואינו קורא שלא יראה כשקרימלא פי תהלתך ח"א עמ' כד, קל
פב ע"א מדבר שקר תרחקתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נ, צד {גם מספק אם יש שקר}, תע {דברי שו"ת תורה לשמה}
פב ע"א פסוקי נינהו ליקריערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 5
פב ע"א תוס' ד"ה בצרןשם דרך דברים עמ' קכח
פב צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגהמערכות ישראל (גורדון) דרוש ארז בלבנון עמ' 162-163
פב. ושגרן בידי שליחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפד
פב. מכדי פסוקי נינהו ליקרימבשרת ציון ח"ג עמ' רנד
פב. צריך לקיחה והבאה כאחת בביכוריםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנ
פב: מחזי כשיקראשומע תפלה ח"א עמ' קמב
פג ע"ב א"ל הנך לא חשיבי הנך חשיביזכור לדוד עמ' יב
פג ע"ב מכר לו הטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכט
פג: בכללן אתה מוצא ע' (נפש שבאו למצרים) בפרטן חסר א', א"ל מרגלית טובה וכו' זו יוכבד וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכ {לכל גלות יש תחילה שורש גאולה ומיד בכניסתם למצרים נולדה יוכבד}
פג: טוב טוב יאמר המוכר, ורשב"ם שם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' נ
פג: תוס' ד"ה מתקיףמגדל עוז (תשעח) עמ' תרכא
פד ע"א אמר ר' חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקר ועמד על שמונהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכט
פד ע"א האי שומשא סומקתי היא וכו'ברית שלום (תעח) דף פב ע"ג, צו ע"ב
פד ע"א האי שומשא סומקתי היא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תריז
פד ע"א האי שמשא סומקת הואאפיקי ים עמ' קמ
פד ע"א טוב טוב יאמר המוכרתשואות חן (תשסח) עמ' י
פד ע"א תוס' ד"ה "בצפרא"בעקבי יעקב עמ' קפז
פד ע"ב הנותן בעין רעה נותןשם ישראל עמ' קסז
פד ע"ב מאי לאו על גבי קרקע לא לתוך קופתולמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכז
פד. האי שמשא דסמקא צפרא ופניא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקטו
פד. האי שמשא סומקתי היאיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמח ע"א
פד. מפני מה החמה אדומה בשחריתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיח {בגלל כח העלעקטרי והמגנטיזם}
פד. מפני מה חמה בבוקר פניה אדומים מפני שעוברת על פתחה של גיהנםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קצ
פד. רע רע יאמר הקונה טוב טוב יאמר המוכרתפארת צבי בראשית עמ' שצז
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאהדודי נתן בראשית עמ' תקמב
פד. תוס' ד"ה צפראיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקטו
פה ושמתי כדכד שמשותיך חד אמר שוהם וח"א ישפהשרגי טובא דרוש ח
פה ע"א כשרשות המפקיד שייכת לנפקדבנין שאול עמ' ח
פה ע"ב מחו לה מאה עיכלי בעוכלאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תטו
פה. כליו של לוקחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קע
פה. מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קמה
פה. רשב"ם ד"ה המופקדיםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קי
פה: העולם נברא פרוץ מרוח אחתיסודי הדעת (תשסב) עמ' מח
פו. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושליםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 148, 157
פו. מה שדרכו במשיכה נקנה במשיכה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר טז
פז אמר איוב יכול אני לפטור את כל העולם כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף נז ע"ב
פז ע"א המוכר יין ושמן לחבירו וכו' וחייב להטיף לו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תפט
פז ע"א המוכר יין ושמן לחבירו וכו' וחייב להטיף לו וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ג
פז ע"א כמה הוו להו וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שח
פז ע"א כן תעשה כאשר דברת וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ע
פז ע"א רשב"ם ד"ה נשברהמערכי לב (חזן) ח"א דרוש ז דף טז ע"א
פז ע"ב דרבנן סברי לאודועי שדריה ור' יהודה סבר לשדורי ליה שדרי'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעט ד"ה ואמור
פז ע"ב מכאן שישמעאל עשה תשובהסמוכים לעד (האיתמרי) דף ט ע"ג
פז ע"ב פועל בכרם נכרי רשאי ליתן לכליוגנא דפלפלי עמ' שלו
פז. אברהם לא הביא לחם כיון ששרה אמנו פירסה נדהיד דוד (אופנהיים) עמ' קט
פז. סרסורתשבי (תשסה) עמ' קצו שורש סרסר
פז: מדה בחבל אני מוכר לךשער המלך (תשנז) עמ' רצז
פח ע"א אטו משום דגמר בלבוחיים ביד (סימן נז) דף ע"ב ע"ב (ד"ה ועוד)
פח ע"א אין אדם מקדיש דבר שאינו שלוצלח רכב עמ' רכב
פח ע"א אין ארם מקדיש דבר שאינו שלותורת מנחם חלק מ עמ' 262
פח ע"א הכא בירא שמיםסמיכה לחיים (סימן ד) דף כד ע"ד (ד"ה ואני)
פח ע"א הנותן שדה לחבירו צריך ליתן לו גם דרךשם ישראל עמ' קסז
פח ע"א קשה עונשן של מדות כו׳תשואות חן (תשסח) עמ' קלח
פח ע"א רב ספרא דקיים ודובר אמת בלבבוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסח
פח ע"ב א"ר לוי קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות וכו'מכשירי מצוה עמ' ע
פח ע"ב אין מדת הקב"ה מדת בו"ד, שמשה קללו בכ"ב והוא בשמנה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעב
פח ע"ב אר"ל דאמר קרא וצדק צדק משלך ותן לומכשירי מצוה עמ' רו
פח ע"ב בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בו"ד הקב"ה ברך ישראל בכ"ב כו' ואילו משה רבינו ברכן בשמונה כו' ורש"יתורת מנחם חלק מ עמ' 346
פח ע"ב בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 331
פח ע"ב בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסג ד"ה וההכרח
פח ע"ב גדול הנאמר במדותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
פח ע"ב המודד חייב להכריע אחד לעשרהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
פח ע"ב המוכר חייב להכריע לו טפח, ובגמ'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ג
פח ע"ב המוכר חייב להכריע לו טפח, ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' שפב
פח ע"ב הקב"ה בדך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמנהחכמת התורה בחוקותי עמ' שנב
פח ע"ב ואר"ל בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בו"ד מדת הקב"ה ברך את ישראל בכ"ד וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בחוקותי לא ע"ב
פח ע"ב ומאי עודפייהו התם אפשר בתשובה, ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ד
פח ע"ב ומאי עורפייהו התם אפשר בתשובה ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תצ
פח ע"ב וקללן בשמונה, מואם בחקותי תמאסו עד ואת חקותי געלה נפשםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עא ד"ה בתחילה
פח ע"ב לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם הקב"ה ברך ישראל בכ"ב וקללן בח' וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריב
פח ע"ב משה רבינו ברכן בשמונה וקללן בעשרים ושתים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' לט ד"ה הנה
פח ע"ב צדק משלך ותן לואמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכב
פח ע"ב צדק משלך ותן לותהלה לדוד (והרמן) פרק כו פסוק ג הערה א, פרק קיט פסוק קעב הערה רפג, פרק קמג פסוק יא הערה כא
פח ע"ב קשה גזל הדיוט מגזל גבוהאוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 123-124 (סוף "עיטור סופרים", אי"ה סופר)
פח ע"ב קשה גזל הדיוט מגזל גבוהדברי שאול ויקרא עמ' כ
פח ע"ב קשה גזל הדיוט מגזל גבוהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנא
פח ע"ב קשה עונשין של מדות יותר וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ג
פח ע"ב קשה עונשין של מדות יותר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תצ
פח ע"ב קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרכז
פח ע"ב קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות כו' דהתם אפשר בתשובה והכא לא אפשר בתשובה, ובתוס'באמונה שלמה עמ' תעג
פח ע"ב קשה עונשן של מדות מעונשן של עריות דגבי עריות כתי' וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמה, רכח
פח ע"ב רשב"ם ד"ה ואפשר, ואע"ג דאמרי' יעשה בהן צרכי רבים אי"ז תשובה מעליא מאחר שאינו משיב לבעליםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
פח ע"ב שזה הקדים מעילה לחטאדברי שאול ויקרא עמ' כא
פח ע"ב שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' עד
פח ע"ב תוס' ד"ה התם והר' חייםצפיחית בדבש סי' סז דף קסו ע"ד
פח קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' צה
פח. ארי שבחבורהתורה בציון עמ' שה
פח. דובר אמת בלבבומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעד
פח. דין הכרעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ו
פח. האי שימשא סומקתאדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלה
פח. האי שימשא סומקתאדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רי
פח. הלוקח ירק מן השוקדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו, תשובות סי' ו
פח. הלוקח ירק מן השוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ת
פח. הקב"ה ברך את ישראל בעשרים ושתים אותיות וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 183
פח. ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספראשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עג
פח. נקטיה לה נגרי ברייתאחנן אלקים עמ' רנט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
פח. ר' ספרא גמר בלבו ליתנו בפחות ממה שנוהגיןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כו
פח. ר"ס דקיים בנפשי' ודובר אמתהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ערה
פח. רב ספרא דקיים בנפשיה ודובר אמת בלבבומכתב מאליהו ח"א עמ' 126, 161, ח"ב עמ' 37, ח"ג עמ' 62, ח"ד עמ' 238
פח: אמר ר' לוי, בא וראה שלא כמרת הקב"ה מדת בשר ורם, הקב"ה בירך לישראל בכ"ב ברכות וקיללן בשמונה ואילו משה רבינו וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קלט
פח: בא וראה שלא כמדת בשו"ד, הקב"ה ברכן בכ"ב ברכות וקללן בשמונה ואילו משרע"ה קללן בכ"ב וברכן בח'יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכו
פח: בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, הקב"ה ברך את ישראל בכ"ב ברכות וכו' ואילו משה רבינו ברכן בשמונה וקללם בכ"בפאר יעקב ח"ג עמ' רצט
פח: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמונה... ואילו משה רבינו ברכן בשמונה וקללן בעשרים ושתיםשרתי ח"א עמ' רנז
פח: בוא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק נט
פח: בירך הקדוש ברוך את ישראל בכ"ב וקללן בכ"ח וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בחוקותי דף סו/ז ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת בחוקותי דף קב ע"ג; ידי משה (שנז) רות דף סו/ז ע"ב
פח: בעונש עון שלא להונות במדות ומשקלות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקז
פח: גדול עונשן של מדות מעונשן של עריותתורי זהב (תשעג) עמ' קל
פח: המודד חייב להכריע אחד לעשרה וכו'דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כט
פח: הקב"ה ברך את ישראל בכ"ב וקללן בח'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסד
פח: הקב"ה קללן בח' ומשה בכ"בשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רכה
פח: מהרש"א ד"ה ואר"ליבין שמועה (לעוו) עמ' תשכג
פח: ערבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעה
פח: צדק משלך ותן לוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
פח: צדק משלך ותן לותפארת ציון (אבא שאול) עמ' עט - מבוא
פח: קוב"ה ברכן בכ"ב אותיות וקללן בח' אותיות מן אות ו' עד אות מ"ם וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קעב
פח: קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוהפנים מסבירות עמ' צט
פח: קשה גזל הדיוט מגזל גבוהחנן אלקים עמ' קסט
פח: קשה גזל הדיוט מגזל גבוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קלא
פח: קשה גזל הדיוט מגזל גבוהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה {א"ב מנ"ל חיוב אגזל הדיוס בבני נח}
פח: קשה עונשין של מדותפנים מסבירות עמ' קיג
פח: קשה עונשן של מדותהדרש והעיון דברים מאמר ה
פח: קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עו
פח: קשה עונשן של מדות מעונשן של עריותיגל יעקב (תשנג) ויחי אות ריד
פח: קשה עונשן של מדות מעונשן של עריותיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רנ
פח: קשה עונשן של מדותיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תצא
פח: קשה ענשן של מידות יותר מענשן של עריות וכו'בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אחרי מות דף צ ע"ב
פח: שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלהתורת חיים עה"ת עמ' רמט {ומרומז בה"א}
פח: שלא כמדת בו"ד מדת הקב"ה, הקב"ה קללן בשמונה וברכך בכ"בחנן אלקים עמ' קעז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
פח: שלא כמדת הקב"ה מדת בו"ד - קללות הקב"ה ומשהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ד
פח: תוס' ד"ה וקללםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמב
פט אוי לי אם אומרפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
פט לא יהי' לך אבן ואבן, אם עשית כן סופך שלא יהי' לךהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש א
פט לא תעשו עול במשפט במדה וגו' - במדה זו מדידת קרקע וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' ל
פט ע"א אם יהי' לך אבני צדק יצליחו עניניךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמו
פט ע"א ב"ד מעמידין אגרדמיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' טז
פט ע"א ומניין שאין מוחקין וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק א
פט ע"א מניין שאין מוחקין במקום שגודשיןתורת אליהו עמ' של
פט ע"א מנין שאין מוחקין במקום שגודשיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' שעט
פט ע"א מעמידין אגרדמיןסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף קח ע"ג (ד"ה ולעד"ן)
פט ע"א משה רבינו קללן בכ"ב אותיות וכו'ברית שלום (תעח) דף יח ע"ד
פט ע"א משה רבינו קללן בכ"ב אותיות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קיז
פט ע"א סימן אין מעיינין ואין גודשין באגרדמין וכו'מגילת סמנים עמ' פט
פט ע"א שקילהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שז
פט ע"ב אוי לי אם אומרשלטי הגבורים (תשע) עמ' שט
פט ע"ב אוי לי אם אומר וכו' ופושעים יכשלו בםאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תנא
פט ע"ב אמר ר"י ב"ז אוי לי אם אומר וכו' שמא ילמדו הרמאיןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צח
פט ע"ב אמר ריב"ז אוי לי אם אומר או לי אם לא אומרתורת אביגדור ח"ד עמ' קכ
פט ע"ב אמר ריב"ז אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 161
פט ע"ב אמרה או לא אמרה, רש"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רד
פט ע"ב אמרה או לא אמרה, רשב"םפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רי
פט ע"ב אסור לו לאדם שישהה מרה חסרה או יתירה בביתו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רעט
פט ע"ב במשקל שלא יטמין משקלותיו במלחזכור לדוד עמ' כא
פט ע"ב כדרך שאמרו לענין איסורן כך אמרו לענין טומאתןזכור לדוד עמ' לז
פט ע"ב לא ימחוק מעט מעט שרע ללוקח וברשב"םברית שלום (תשסח) עמ' שפ
פט ע"ב לא ימחוק מעט מעט שרע ללוקח, וברשב"םברית שלום (תעח) דף נט ע"ג
פט ע"ב לא תעשו עול במשפטלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רב
פט ע"ב משורה אחד מל"ו בלוגגנא דפלפלי עמ' תס
פט ע"ב רשב"ם ד"ה במלחזכור לדוד עמ' כא
פט ע"ב תוס' ד"ה שלא - טומן במלח להכבידוהשיר והשבח ח"א עמ' רט
פט ע"ב תוס' ד"ה שלאזכור לדוד עמ' כא
פט ע"ב תנו רבנן לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
פט. אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכא
פט. אין מעיינין במקום שמכריעיןתשבי (תשסה) עמ' קצט שורש עין א'
פט. הכרובים בזמן שעושים רצונו של מקום פניהם איש אל אחיוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עה
פט. ומניין שאין מוחקין וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק א
פט. חייבין בית דין להעמיד ממונין על השערים ועל המדותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
פט. כדרך שאמרו לענין איסורןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
פט. כל הפורש מדברי תורה אש אכלתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלה
פט. לא יהיה לך כלום אם ימצא בכיסך אבן ואבןשבט מישראל (קרמניץ) פרק נ פסוק יט
פט. לא יהיה לך סופו שלא יהיה לךחנן אלקים עמ' רעט
פט. מדה חסרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יד
פט. מנין שאין מוחקין במקום שגודשין וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ה דף רה ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"א
פט: אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרדברי יואל פ' שלח דף שצג ע"א, תיג ע"ב
פט: אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קכד
פט: אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלט ע"ב, שמג ע"א
פט: אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרתורי זהב (תשעג) עמ' נג
פט: אוי לי אם אומר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מה, תו
פט: אוי לי אם אומר וכו' שמא ילמדו הדמאין וכו'דברי יואל פ' בראשית דף ק ע"ב, פ' ויצא דף לה ע"ב
פט: אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאיםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שיא
פט: אוי לי אם אומר, שלא ילמדו ממני הרמאיםדעת תורה במדבר עמ' סט
פט: אם לא יאמר יאמרו אין ת"ח בקיאין ברמאותינולקחת מוסר ח"א עמ' קלא
פט: אמר רב שמואל בר יצחק, אמרה, ומהאי קרא אמרה, כי ישרים דרכי ד' וצדיקים ילכו בס ופושעים יכשלו בםחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קצח
פט: אמר ריב"ז אוי לי אם אומר וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קלט, קנב
פט: אסור לאדם שישהא מידה חסירה או יתירה בתוך ביתו וכו'מנות הלוי (שמה) דף קמז ע"ב; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלב ע"ד
פט: אסור לו לאדם שישהא מדה חסרה או יתרה בביתו שמא יבא הדבר לידי תקלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' צט
פט: בא וראה וכו' ואלו משה רבנו ברכן בשמנה וקללן בעשרים ושתיםדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' עז
פט: במשקל שלא יטמין משקלותיו במלחפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף עז ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ב-ע"ג
פט: ישרות חתומות כמנהג העיר וחסירות ויתירות אינן חתומות מותר להשהותםחנן אלקים עמ' קסח
פט: לא יעשה מדה חסירה או יתירה בתוך ביתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
פט: מדה ומשקל של שקר אסור שיהיה בביתו אפי' לעביט של מי רגליםתורי זהב (תשעג) עמ' נג
פט: מחקתשבי (תשסה) עמ' קנח שורש מחק
פט: על כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אק אומר אוי לי אם לא אומר, אם אומר שמא ילמדו הרמאין, ואם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכב
פט: ריב"ז אוי לי אם אומר וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' נט
פט: רש"י - ילמדו לרמותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קסח
פט: רש"י ד"ה אוי לי אם אומר, ומתוך כך יבואו לרמות יותרדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמג ע"א
פט: שמא יאמרו הרמאים אין חכמים בקיאיםשעורי דעת ספר א עמ' שג
פטור ת"ח ממסיםדרכי איש דף עח/פח ע"א-ע"ב
פני משה כפני חמהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף צט ע"ב
פני משה כפני חמהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ד ע"ד
פרק א מנא ידעי כו'מחושקים כסף דף צב ע"ב
צ ע"א הסאה שני היןגנא דפלפלי עמ' שמ
צ ע"א שמואל קרא אשכח ודרשמצווה ועושה ח"א עמ' תעב
צ ע"ב אוצרי פירותפרי חיים (קנולר) פרשת בהר
צ ע"ב אוצרי פירות ומלוי פרבית ומקטיני איפה ומפקיעי שעריםתהלה לדוד (והרמן) פרק י פסוק טו הערה ב
צ ע"ב אין מוציאין פירות מא"י וכו'הר המוריה עמ' צז
צ ע"ב סימן אוצרי פירות אין אוצרין ואין מוציאין וכו'מגילת סמנים עמ' צ
צ ע"ב עוצרי פירות ומלוי בריבית וכו' עהכ"א נשבע ה' בגאון יעקבחיי נפש ח"ב עמ' רנג
צ ע"ב פוק אצור לי פירי לשלש שנים וכו' אין אוצרים פירות וכו' דברים שיש בהם חיי נפשמאכסניא של התורה סי' כז
צ. אין מוציאין מא"י יינות ושמניםפני מלך בראשית עמ' רמה
צ. ואחד משמנה בשמינית וזהו קורטובתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכג
צ. יין מגתו לא יביא ואם הביא כשרהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יא
צ. כהנים זריזין הםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצח
צ. עושה מדותיו סאה וחצי סאה וכו'חנן אלקים עמ' קסח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסז
צ. שלא יעשה קביים שמא תתחלף לו ברובע סאה שהוא חצי קבחנן אלקים עמ' קסח
צ: אין מוציאין פירות א"י לחו"למנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עט
צ: בשני בצורת אפילו קב חרובין לא יאצורכנסת מרדכי בראשית עמ' קלט
צ: המפקיע שערים כמלוה בריביתחנן אלקים עמ' רעט
צ: מנה של קודש כפול הי'הישר והטוב (תשסג) עמ' תקא
צ: מנה של קודש כפול היהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שמה
צ: מנה של קודש כפול היהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לט
צא אוי לו לעולם שאבד מנהיגושרגי טובא דרוש ו
צא אוי לעולם שאבד מנהיגושרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ב
צא אותו היום שמת אברהםאם הבנים ח"א דף מט ע"ד
צא אותו היום שנפטר א"אתולעת שני דף ז ע"ב-ע"ג
צא אימיה ושמשון צללפונית וכו'חומת אנך שופטים פרק יג
צא ויוקים זה יהושע שקיים השבועה וכו'חומת אנך יהושע פרק ט
צא ויוקים זה יהושע שקיים השבועה ליושבי גבעוןחומת אנך (תקסא) ח"ב דף יא ע"ב
צא כתיב מחלון וכו'שמחת הרגל (תקמב) על רות דף י ע"ב
צא ע"א אבימלך כו' בני נחשון בן עמינדבניבי זהב עמ' שסה
צא ע"א אבצן זה בועז וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שפה
צא ע"א אבצן זה בועזאלשיך על חמש מגילות עמ' קכט
צא ע"א אבצן זה בעזדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכב ד"ה ובהרגיש
צא ע"א אוי לדור שאבד מנהיגודברי שאול במדבר עמ' קפא
צא ע"א אוי לו לעולם שאבד מנהיגה, ואוי לה לספינה שאבדה קברניטהלפרקים (תשסב) עמ' תפב
צא ע"א אוי לו לעולם שאבד מנהיגו אוי לה לספינה שאבד קברניטהלדור ולדורות ח"א עמ' תיא-תיב
צא ע"א אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברינטאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 92
צא ע"א אוי לעולם שאבד מנהיגומהר"ם שיק בראשית עמ' נג
צא ע"א אותו היום שבאת רותס' הבוטח ח"ב עמ' רנט
צא ע"א אותו היום שבאת רות המואבי' לא"י מתה אשתו של בועזאורות ונתיבות ח"ה פרק ו אות יז
צא ע"א אותו היום שמת אאע"ה וכו'אם הבנים ח"ב דף צט ע"ב, קיא ע"ג
צא ע"א אותו היום שמת אאע"ה עמדו כל גדולי אוה"ע בשורה וכו'כבוד לאיש דף טז ע"א, כא ע"ג, כב ע"ג, כה ע"א-ע"ב בהערה, לה ע"א-ע"ב, מ ע"ד, סט ע"ג
צא ע"א אותו היום שמת אברהם אבינוארצות החיים (פלג'י) דרוש א' (דף א ע"ב ד"ה ולי)
צא ע"א אותו היום שנפטר א"א כו'מראה הגדול ח"ב דרוש כג
צא ע"א אותו היום שנפטר אאע"ה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עו דף קעז ע"ד, דרוש פא דף קצב ע"ב, דרוש קלה דף רצה ע"ב
צא ע"א אותו היום שנפטר אברהם אבינובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לב אות א-ד
צא ע"א אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תלז ד"ה והנה
צא ע"א אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי הדור בשורה ואמרו אוי לא לעולם שאבד מנהיגו וכו'הדרש והעיון בראשית מאמר קו
צא ע"א אותו היום שנפטר אברהם אבינו ע"ה מן העולם, עמדו כל גדולי הדור ואמרו, אוי לו לדור שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבר קברניטהשמע שמואל עמ' נה
צא ע"א אותו היום שנפטר אברהם אבינו עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, אוי לה לספינה שאבדה קברניטהמדבר שור דרוש לו עמ' שכז-שכח {טעם של שני משלים אלו}
צא ע"א אותו היום שנפטררב שלום (אדלר) עמ' קכו, קצה
צא ע"א אין יוצאים מא"י לחו"ל אא"כ היו סאתיים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' צט
צא ע"א אין יוצאין מא"י לחו"ל אא"כ וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תיח
צא ע"א אין יוצאין מא"י לחו"ל וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רפח
צא ע"א אין יוצאין מארץ לחו"ל אלא א"כ עמדו סאתים בסלעאמרות ה' השלם ח"א עמ' רכד
צא ע"א אין יוצאין מארץ לחו"ל אלא אם כן עמדו סאתים בסלעלדור ולדורות ח"א עמ' רז
צא ע"א אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היולדור ולדורות ח"א עמ' רח
צא ע"א אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו, ומפני מה נענשו שיצאו לחו"לאסופת מערכות במדבר עמ' כא, דברים עמ' קו
צא ע"א אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו וכו' וסימניך טמא טמא טהור טהורמגילת סמנים עמ' צ
צא ע"א אמיה דאברהם אמתלאי בת כתבועשרה מאמרות (תשס) עמ' [שנד]
צא ע"א אמיה דאברהם אמתלאי וכו' דהמן אמתלאילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שב, תורת לוי יצחק עמ' צז
צא ע"א אמיה דדוד נצבת בת עדאללקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' כד
צא ע"א אמיה דשמשון צללפונית ואחתיה נשיין למנפק"מ וכו'רנת יצחק שופטים עמ' קצט
צא ע"א אפילו מי שיש לו זכות אבות, אין עומדין לו בשעה שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץפני חיים (פלג'י) עמ' שכב ע"א
צא ע"א אשתו של בועז מתה ביום שבאה רותאלשיך על חמש מגילות עמ' קמח
צא ע"א באותו היום שנפטר א"א אוי לדור כו'כסא שלמה (חכים) דף קמו ע"ב
צא ע"א בועזבעקבי יעקב עמ' קכא
צא ע"א בזמן שאין מוצא ליקח וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רעו
צא ע"א בזמן שאינו מוצא ליקחניבי זהב עמ' שסה
צא ע"א בפטירת א"אפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
צא ע"א ברשב"ם ד"ה אין יוצאיןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכו
צא ע"א היוצא מא"י לחו"ל זכות אבות אין עומדת לוקהלת יעקב שבועות עמ' מ
צא ע"א היוצא מא"י לחו"ל זכות אבות אין עומדת לותולדות שלמה - רות עמ' א, לא, קעב
צא ע"א ואחתיה נשייןרנת יצחק יהושע עמ' שמב, שעט
צא ע"א ובכולן לא זימן את מנוח ובו'רנת יצחק יהושע עמ' שמ
צא ע"א ובן היה ד"ש בן יוחאי אומד אלימלד, מחלון וכליון, גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו, מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ, שנאמר 'ותהום כל העיד עליהן ותאמרנה הזאת נעמי'. מאי הזאת נעמי, א"ר יצחק אמרו חזיתם נעמי שיצאת מארץ לחו"ל מה עלתה לוכתב סופר אגדות כאן
צא ע"א וכולן מתו בחייורנת יצחק ה' מגילות עמ' סא, קיב
צא ע"א ומהרש"א - עשר שנים נחבש אברהם לד לך ג
צא ע"א וסימניך טמא טמא טהור טהורמגילת סמנים עמ' ה
צא ע"א זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנושל בן בנה שנאמר וישם כסא לאם המלך וא"ר אלעזר לאמה של מלכותגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 114
צא ע"א זכורני כשהיה תינוק בוצע חרוב, נמשך חוט של דבש על זרועותיועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 341
צא ע"א כודנא עקרה במאי פרעא לירנת יצחק יהושע עמ' שמב
צא ע"א כודניתא במאי פרע ליאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' נג
צא ע"א מאי הזאת נעמי, אר"י אמרו חזיתם נעמי שיוצאת מאוץ לחוץ לארץ מה עלתה להעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שפא
צא ע"א מותר לצאת לחו"ל משום רעבמהר"ם שיק בראשית עמ' סד
צא ע"א מחלון וכליון היו גדולי ופרנסי הדורלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלח
צא ע"א מי שהולך מא"י לחו"ל אין זכות אבות עומדת לובנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות פב
צא ע"א מפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקפא ד"ה ויהי
צא ע"א מפני שיצאו מארץ לחו"לרנת יצחק ה' מגילות עמ' סג
צא ע"א סימן מלך אברהם עשר שנים שנפטר נתנשא לבדו וכו'מגילת סמנים עמ' צ
צא ע"א עין יעקב - אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי הדור בשורה, ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבדה קברניטהדרשות באר יצחק עמ' קד, רמ
צא ע"א עשר שנים נחבש אברהם אבינולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 114
צא ע"א עשר שנים נחבש אברהם אבינולקוטי דיבורים עמ' פו
צא ע"א עשר שנים נחבש אברהם אבינו שלש בכותא ושבע בקרדו רב דימי מתני איפכאדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' לו
צא ע"א עשר שנין נחבש אברהם אבינו, שלשה בכותא ושבעה בקדרו, וברש"י כותא וקדרו מקומות הן, וכל זה להודיע חכמתו של א"אעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כו
צא ע"א ק"כ משתאות עשה בועזניבי זהב עמ' נז
צא ע"א ק"כ משתאות עשה בעז ובכולן לא זימן את מנוח, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' קנה
צא ע"א רשב"א מחלון וכליון שני גדולי הדור וכו'ניבי זהב עמ' שסה
צא ע"א רשב"ם - אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי הדור בשורה, ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבדה קברניטה - המוליך את הספינהדרשות באר יצחק עמ' קד
צא ע"א רשב"ם ד"ה כדרבה - ישא אשה בזקנותורנת יצחק יהושע עמ' שמא
צא ע"א רשב"ם ד"ה כתבומגילת סמנים עמ' צ
צא ע"א שם אמו של אברהםמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות א
צא ע"א תאנא וכולן מתו בחייודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרה ד"ה אמנם, עמ' תרז ד"ה או (הב') ובהערה, עמ' תרכח ד"ה אי
צא ע"ב [רות] אמה של מלכותאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קנט, רה, במדבר עמ' כב, כט, לז, דברים עמ' צה
צא ע"ב אוי לה לספינה שאבדה קברניטהפני חיים (פלג'י) עמ' קעא ע"ב
צא ע"ב אוי לספינה שאברה קרבניטהמנחת קנאות עמ' קעו
צא ע"ב אמה של מלכותדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רז
צא ע"ב אמר רב חייא בר אבין שהי' להן לבקש רחמים על דורן וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קפב
צא ע"ב אמר רב יוסף אפילו ראש גרגרותני וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 143
צא ע"ב אמר רבי יוחנן נהירנא כד הוו מטיילין וכו' ולא הוו חטאיןתורת אביגדור ח"ד עמ' לא
צא ע"ב אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהרנת יצחק יהושע עמ' רלה
צא ע"ב אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי' לי'רנת יצחק שופטים עמ' לד
צא ע"ב אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יד הערה יג
צא ע"ב גדירה זו תורה שגוררין פרצותיהן של ישראלערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 263
צא ע"ב דאר"י נהירנא כד הוו קיימין ד' סאין בסלע כו' מדלית איסרעשרה מאמרות (תשס) עמ' עט
צא ע"ב דמודי להון נפיל בידיהון דמתרחיץ עליהון דילי' דילהוןלחם רב על סדור התפילה אות א' נא
צא ע"ב היה להן לבקש רחמיםרנת יצחק ישעיה עמ' רכג, ה' מגילות עמ' סג
צא ע"ב ואמר ר"י וכו' דמודי להון נפול בידיהון דמיתרחיץ עליהון דידי' דדהוןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' יד
צא ע"ב וישן מפני חדש תוציאולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 69
צא ע"ב ולמה נקרא שמן יואש ושרףתולדות שלמה - רות עמ' ד, ס
צא ע"ב ח"ו שאפי' מצאו סובין לא יצאו ומ"מ נענשו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' צט
צא ע"ב טלי וטליא כבר שיתסר ושיבסרבאר שרים פרשת תרומה דרוש ו אות ג
צא ע"ב טליא וטלייתאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצג
צא ע"ב כתיב יואש ושרף, וכתיב מחלון וכליון, אלא מחלון על שם שנעשה חוליןעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שפד
צא ע"ב לאמה של מלכותרנת יצחק ה' מגילות עמ' ק, קכח
צא ע"ב מחלון שעשו גופן חולין וכליון שנתחייבו כליה למקוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצא ד"ה וישאו
צא ע"ב מפני מה נענשו שהיה להם לבקש רחמים על דורםאסופת מערכות במדבר עמ' כא, לא
צא ע"ב נהירנא כד הוו מטיילין טליא וטלייתא בשוקא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רכ ד"ה אמרו
צא ע"ב סימן סלע פועל חרובא טליא אמרין, דא"ר יוחנן נהירנא כד הוו וכו'מגילת סמנים עמ' צא
צא ע"ב על ההיא דאמר ר"י ורש"ישמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"ד
צא ע"ב רות אמה של מלכותאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שנח
צא ע"ב רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרטו ד"ה ישלם ובהערה
צא ע"ב רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנה שנאמר וישם כסא לאם המלך וא"ר אלעזר לאמה של מלכותדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' יא, מהד' ח סי' טז
צא ע"ב רות ראתה במלכות שלמהציץ השדה ח"ד עמ' קעו
צא ע"ב רות שראתה במלכות שלמה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קב, קד
צא ע"ב רשב"ם ד"ה כדרכה כו'ואע"פ שהיו לו עדיין בנים הרבהרנת יצחק שופטים עמ' קנה
צא ע"ב שהיה להם לבקש רחמיםס' הבוטח ח"ב עמ' שכא
צא ע"ב שהיה להם להתפלל על דורםתולדות שלמה - רות עמ' עא
צא ע"ב שלמה בן בנה של רותציץ השדה - שדי יער בפתיחה
צא ע"ב שנתיאשו מן הגאולה ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' סו
צא ע"ב שעשו גופן חולין ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' סז
צא ע"ב שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנהשיחות עבודת לוי סי' קג אות ב
צא ע"בבריכות המעיין עמ' קג
צא ע״א אין משתכרים בא״י בדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות שמנים וסלתותאור מאיר ח"א עמ' מה
צא עשרה שנים נחבש אברהם אבינו וכו' ומ"ש בפר"א י"ג שנים נחבא ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף קלב ע"ב
צא רש"י - דברים הלל, שיצאו מחלון וחליון לחו"ל ועי"ב באה רות וכו'דברי יואל פ' נשא דף קנ ע"ב
צא. אא"ב עמדו סאתים בסלעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשצד
צא. אבצן זה בועזשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שע
צא. אבצן זה בועזילקוט אוהב ישראל עמ' נו
צא. אבצן זה בעז וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קי, קיז
צא. אבצן זה בעז וכו' ויהי לו ל' בנים ול' בנות וכו' לא זימן את מנוח אמר כודנא עקרה וכו' וכולן מתו בחייוגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כא
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגושיחות לספר בראשית עמ' קלג, קצד
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות יב
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' עג - מבוא
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תמז - ר"ב שמואלי
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו' קול יהודהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסו - רי"ח סופר
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו', מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' יז - אור לציון
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו', מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצח - ר"א אבא שאול
צא. אוי לו לעולם שאבד מנהיגוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' מז
צא. אוי לעולם שאבד אוי לספינה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעט
צא. אוצר פירותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסה
צא. אותו היום שבאו נעמי ורות מתה אשתו של בועזשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנב, שסה
צא. אותו היום שמת אאע"ה וכו' אוי לה לספינה שאבד קברניטהחנן אלקים עמ' רנב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריא
צא. אותו היום שמת אברהם אבינודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כט, אבל כבד
צא. אותו היום שנפטר א"א מהעולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' יב
צא. אותו היום שנפטר א"א מן העולם עמד וכל גדולי אוה"ע בשורה ואמרו אוי לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' עט
צא. אותו היום שנפטר אאע"ה עמדו כל גדולי האומות ואמרו אוי לעולם שאבד מנהיגויגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלה
צא. אותו היום שנפטר אאע"ה עמדו כל האומות וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמח
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קצו ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קיד דף סח ע"ב/ג
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו גדולי הדור בשורה ואמרו וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רמא
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי אומה"ע בשורה ואמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסג
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדן כל גדולי הדורה בשורה ואמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגומצווה ועושה ח"ב עמ' תשנב
צא. אותו יום שנפטר אברהם עמדו כל גדולי האומה בשורה ואמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסט
צא. איבפל ואוליד חד דמן שתין זריזשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעה
צא. איכפל ואוליד חד דמשיתין זריזקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רג
צא. אימיה דאברהם אמתלאי בת כרנבוגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יח
צא. אימיה דשמשון צללפוניתגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יז
צא. אימיה רדוד נצבת בת עדאלמבשרת ציון ח"ד עמ' יב
צא. אימתי בזמן שאינו מוצא ליקחמקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
צא. אין יוצאים מא"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כח
צא. אין יוצאין לחו"ל אא"כ עמדו סאתים בסלעשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כט, שלט
צא. אין יוצאין מא"י לחו"לויואל משה מאמר א סי' ד עמ' כד, מאמר ב סי' ז עמ' רג, סי' נה עמ' רנה, סי' עו עמ' ערה, סי' פג עמ' רפג, סי' פו עמ' רפז
צא. אין יוצאין מא"י לחו"ל אא"כ עמדו סאתיים בסלעפנים מסבירות עמ' לה
צא. אין יוצאין מא"י לחוץ לארץ אלא א"כ וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' פה
צא. אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קמב
צא. אלימלך ואביו של בועז אחים היושבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנג
צא. אלימלך ושלמון ופלוני וכו' כולם בני נחשון בן עמינדב הן וכו'זרע ברך (תו) פרשת בחוקותי דף קכ ע"ד
צא. אלימלך ושלמון כולם בני נחשוןהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קז
צא. אלימלך מחלון וכיליון גדולי הדור היו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רב/רכ ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת במדבר דף קה ע"ד
צא. אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור הי' ונענשו מפני שיצאו מארץ לחוץ לארץיגל יעקב (תשנג) נשא אות כא
צא. אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היוויואל משה מאמר ב סי' פח עמ' רצ
צא. אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור ופרנסיו מפני מה נענשושבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמ, שמב, שמג
צא. אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתיפתחי שערים ח"א עמ' רעג
צא. אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתיטוב לב עמ' נד, קסח
צא. אמר"נ בר רבא אמר רב אלימלך בר שלמון וכו' כולן בני נחשון בן עמינדב הןפרי נפש חיה ח"ב עמ' קכד
צא. אמתלאי בת כרנבושומע תפלה ח"א עמ' קלז
צא. אפי' ריש גרגריתא מן שמיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עא
צא. אפילו מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת לו בשעה שיוצא מן הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1301
צא. אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1518
צא. בועז הי' לו שלשים בנים ושלשים בנותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תצ
צא. ביום שבאה רות לא"י מתה אשתו של בועזלקחת מוסר רות עמ' קסב, קסח
צא. היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ אפילו זכות אבות אינה עומדת לושבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק א, פרק עט פסוק ז
צא. וסימנך טהור טהור טמא טמאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רעא
צא. זכות אבותישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מד
צא. זכות אבות אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ ישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפא(ה) {שייכותם אהדדי}
צא. חזיתם נעמי זו שיצאה מארץ לחו"ל וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 193
צא. כודנא עקרה במאי פרעא לישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכז
צא. כל משתאות שעשה בועז לא זימן למנוחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קס
צא. כשנפטר אברהם אמרו אוי לדור שאבד פרנסו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרכד
צא. כשנפטר אברהם וכו' אוי לו לעולם שאבד מנהיגונחלת יעקב (תשעג) עמ' תמג
צא. לבועז היו שלשים בני ושלשים בנותפרפרת התורה עמ' שי, תסג
צא. לעולם שאבד מנהיגו אוי לספינה שאבד קרבניטהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' כג, צד
צא. מאה ועשרים משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר ויהי לו שלושים בנים ושלושים, ובכל אחת עשה שתי משתאותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קלו
צא. מאה ועשרים משתאות עשה בעז לבניו וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' כב
צא. מחלון וכליון גדולי הדור היו וכו' והמתנשא לכל לראש וכו'נטעי אשל בראשית עמ' נו
צא. מחלון וכליון גדולי הרורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
צא. מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץפרדס מרדכי עמ' רז
צא. מיתת אלימלך ושני בניו ואבדן רכושו עד שנשארה נעמי אלמנה ענייהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תפא
צא. מפני מה מת אבימלך וכו'לקחת מוסר רות עמ' קנא
צא. נענשו בשביל שיצאו לחוץ לארץשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיט
צא. נצבת בת עדיאלשומע תפלה ח"א עמ' קפה
צא. עבדון בן הלל וכו'רגל ישרה עמ' לז
צא. עולם הזה נמשל לספינהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמח
צא. עמדו כל גדולי אומות העולםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק ח
צא. עשר שנים נחבש אאע"ה בבית הסוהרדעת תורה שמות עמ' שדמ
צא. עשר שנים נחבש אברהםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רצד
צא. עשר שנים נחבש אברהם אבינושרתי ח"א עמ' כב
צא. עשר שנים נחבש אברהם אבינו אצל נמרודשם יחזקאל עמ' תנד
צא. צללפונית ובמהרש"לטובך יביעו ח"ב עמ' לה
צא. ק"כ משתאות עשה בועז לבניו ובכולן לא זימן את מנוחיגל יעקב (תשנג) נשא אות כז
צא. ק"כ משתאות עשה בועז לבניו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות עמ' צא
צא. ק״כ משתאות עשה בועז לבניושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נג
צא. רמ"א שלא היה לו בת רי"א שהיה וכו' ותוס'אהבת עולם (תשס) עמ' תשצח
צא. רש"י רות המואביה - מקדים תרופה למכהבית שלום מרדכי עמ' ח, רעט
צא. רשב"ם ד"ה עיברא, הרואה אור כשדים צריך לברךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצ
צא. תאמר אותה החרדה שהחרדתי את אבאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסא
צא: אוי לה לספינה שאבד קברניטאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסב
צא: אוי לה לספינה שאבד קברניטהלחם רב על סדור התפילה אות תקמח
צא: אפי' ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליה, ורשב"ם ד"ה ריש גרגותאשרגא המאיר מועדים עמ' קצ, רח
צא: אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי לי'דברי יואל פ' ויקרא דף קג ע"ב
צא: אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שופטים דף רנו ע"ד
צא: אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
צא: דברים הללו עתיק יומין אמרןדברי יואל פ' נשא דף קנ ע"ב
צא: הזאת נעמי דיצאה מחו"ל לא"י מה עלתה להישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנא
צא: השגחת ה' על המציאות כולהשיחות לספר בראשית עמ' קנ
צא: והדברים עתיקין עתיקי יומיןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמו
צא: והמתנשא לכל לראש - משמיא מוקמי ליהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שד
צא: והמתנשא לכל לראש אפילו ריש גרגותא משמייא מוקמא ליהצור יעקב (יעבץ) בראשית ב
צא: וישם כסא לאם המלך - לאמה של מלכותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
צא: וישם כסא לאם המלך - לאמה של מלכותשרתי ח"א עמ' רמז
צא: וישם כסא לאם המלךפני מלך מועדים עמ' של
צא: וישם כסא לאם המלך לאמה של מלכותתורה בציון עמ' תמה
צא: זו רות המואביה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצט
צא: חס ושלום שאפילו מצאו סובין לא יצאו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסט ע"ב
צא: כל המיושן מחבירו הוא מעולה מחבירו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתיים דף צה ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בחוקותי דף קצא ע"ג; קרבן אהרן (שסט) דף רפז ע"ב
צא: כל מילי עתיקא מעליא לבר מתמריולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנא
צא: כתוב אחר אומר מחלון וכליון וכתוב אחד אומר יואש ושרףמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף טז, קיד
צא: כתיב מחלון וכיליון וכתיב יואש ושרף וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יו דף צה ע"א, ופרשת ויחי דף קיד ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת במדבר דף נה/צה ע"א
צא: לא יצא אדם לחו"ל אלא א"כ היו סאתים של חיטים הולכות בסלעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקצב
צא: לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר, ורשב"םויואל משה מאמר ב סי' נח עמ' רנז
צא: לאם המלך לאמא של מלכותדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יז פסוק יח
צא: לאמה של מלכותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנט
צא: מחלון וכליון שנעשה חולין וקרי ליה יואש שנתייאש מן הגאולהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלד
צא: מחלון נעשה חולין כליון נתיאשו מהגאולהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ה
צא: מחלון שנעשה גופו חוליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
צא: מקח הבינוני הם ד' סאים בסלעדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כג פסוק טו
צא: נהירנא כד הוה אמרין בני מדרשא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיט
צא: נהירנא כד הוה בצע ינוקא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיט
צא: נהירנא כד הוה מטילין טלי' וטלייתא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיט
צא: נהירנא כד הוה נקט עורבא בישרא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיט
צא: נפישי נפיחי כפןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' ל, סח
צא: נקרא שמן וכו' שנתיאשו מן הגאולההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קט
צא: שהיה להן לבקש רחמים על דורםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קז, קיא
צב יחי ראובן ואל ימותבית שלום מרדכי עמ' רפב
צב ע"א המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' כל הסוגיא, וברי"ף וברא"שברית שלום (תעח) דף צט ע"א
צב ע"א המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' כל הסוגייא וברי"ף וברא"שברית שלום (תשסח) עמ' תרלד
צב ע"ב אין הולכים בממון אחר הרובמאכסניא של התורה סי' כב
צב ע"ב סימן אשה ועבד שור שורין ופירות, מיתיבי האשה שנתאלמנה וכו'מגילת סמנים עמ' צא
צב. אין הולכין בממון אחר הרובעצי חיים על התורה עמ' שסב
צב. הדמים מודיעיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסה
צב. המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' דרובא לרדיא זבנא ומיעוט לשחיטהעצי חיים - מועדים עמ' קח
צב. יין מגיתו לא יביאפנים מסבירות עמ' שע
צב. מוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רטז
צב: אק הולכין בממון אחד הרובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סו
צב: בממון לא אזלינן בתר הרובפנים מסבירות עמ' קנז
צב: דפעם אחת היה כמה סאין בסלע ואף על פי כן היו נפישי נפוחי כפןתורי זהב (תשעג) עמ' שנ
צב: ובממונא לא [הולכים אחר הרוב]חיי נפש ח"ד עמ' קז
צב: רש"י - קוביוסטוס, גונב נפשותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צח
צג ע"א דרובא וחזקה כי הדדי גינהותהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רסא
צג ע"א רשב"ם ברובא דליתיה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לג דף עא ע"ד
צג ע"ב המוכר לחבירו זרע פשתן ולא צמחו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' ב
צג ע"ב המוכר פירות לחבירודרכי איש דף מד/עד ע"ד
צג ע"ב המוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה וכו' ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' שמה
צג ע"ב המוכר פירות לחכירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה וכו' ובגמ'ברית שלום (תעח) דף נד ע"ב
צג ע"ב עוד מנהג גדול היה בירושלים מפה פרוסה ע"ג הפתח כל זמן שמפה פרוסה אורחין נכנסין נסתלקה המפה אין אורחין נכנסיןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שעז
צג. אומדנא דמוכחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמד
צג. סברוה דרובא וחזקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמ
צג. רוב פרות מתעברות ויולדותשם יחזקאל עמ' מו
צג. רשב"ם ד"ה אמרו לו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
צג. רשב"ם ד"ה ורביע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רז
צג. תנא בתרא לטפויי אתאמקראי קדש (תשנג) עמ' רו
צג: המוכר חיטין מקבל רובע קטנית שעוריםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעח
צג: המוכר פירות לחבירו וזרען ולא צמחו ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותןדודי נתן בראשית עמ' נט
צג: המוכר פירות לחבירו מקבל עליו רובע טינופת לסאהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק יב
צג: מנהג גדול היה בירושליםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיב
צד ע"א סימן כל תרי שטרי דראבין בר רב נחמן אונאה וקבלנותא וכו'מגילת סמנים עמ' צא
צד ע"ב תוס' ד"ה הכי השתא, משעת כתיבה הוא דעבר ליה על מדבר שקר תרחקתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמח, קסד, תקלד
צד ע"ב תוס' ד"ה וחכמים, והלא עדים פסולים הן שחתמו על שטר מוקדם וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקלד
צדקה תרומם גויויחי יעקב דף פג ע"ג
צדקה תרומם גוי וגו' נענה ר"א כו'בני ישחק דף ג ע"א, צח ע"א
צה ע"א תוס' ד"ה נותן. וקשה לרשב"א וכו' אם כן לימא דלכ"ע ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מד ד"ה בתוס'
צה: לא הזכירו מכת מרדות בחתנא דדייר בבית חמיומקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
צו ע"ב אחד שכר תמרים וכו'מגילת סמנים עמ' יט
צו ע"ב ואי למעוטי יין וכו'בית אהרן (קריספין) דף מד ע"ד
צו ע"ב חמרא אכתפי דמרי שוורדברי שאול ויקרא עמ' מד
צו: חמרא אכתפיה דמאריה שווארולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
צז ע"א אין אומרין קידושנשמת כל חי חלק א (סימן י"ג) דף ט"ז ע"ג (ד"ה והנה)
צז ע"א יין מגתו פסול לנסכיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצג
צז ע"ב ואלא למעוטי יין קוסם מזוג וכו' אפילו הכי הקריבהו נא לפחתך וכו'הר המוריה עמ' קפ
צז ע"ב חמר חיוריין מהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסז
צז ע"ב יין שריחו רע פסולעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 75
צז ע"ב למעוטי מגולהנשמת כל חי חלק א (סימן יב) דף יד ע"ד (ד"ה תשובה), ודף סב ע"ב (ד"ה תשובה, סימן מב)
צז ע"ב מגולה סכנה הואלב חיים חלק א (סימן סב) דף פ"א ע"ב (ד"ה גם)
צז. אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לנסךפנים מסבירות עמ' צא
צז. היין הראוי לינסך וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
צז. ל"צ כגון שהמרו במי נשמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעב
צז. סוחט אדם אשכול ענבים וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תח
צז: אי למעוטי מגולה סכנה היאתורת חיים עה"ת עמ' קכד-קכה {ובטור (או"ח סי' רע"ב) שאין מקדשין על יין מגולה אף האידנא דלא קפדינן על גילוי, משום שיין קידוש רומז לשכר עוה"ב - יין העליון המשומר - שהוא טמיר וגניז}
צז: אלא למעוטי שריחו רעתורת חיים עה"ת עמ' קכה {שכר עוה"ב כולו ריח טוב, ולכן יין קידוש של שבת - המרמז לו - אסור בריחו רע}
צז: יין לנסכים וקדוש ראוי שיהיה אדוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1895-1896
צז: צמוקין כשר לנסכיםמקראי קדש (תשנג) עמ' תל
צח כל המתגאה בטלית של ת"ח אין מבגיסין אותו למחיצתו של הקב"הכד הקמח (תשנו) עמ' מב
צח ע"א אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
צח ע"א האי מאן דיהיר אפי' מאינשי ביתיה לא מיקבל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריג, ח"ה עמ' מג
צח ע"א האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתו לא מיקבלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ, קלט
צח ע"א האי מאן דקביל חמרא ורשב"םכסא שלמה (חכים) דף קכח/קנח ע"א
צח ע"א חמרא מזלא דמריה גריםצלח רכב עמ' ריא
צח ע"א יהיר אפי' אאינשי ביתי' לא מיקבלמנחת ישראל עמ' ריא
צח ע"א כי הואן בי רב כהנא אמר לן הלא לאהר המוריה עמ' רנב
צח ע"א כל המתגאה אין מבנימין אותו במחיצתו של הקב"העטרת יהושע במדבר עמ' כח, סה, קה
צח ע"א כל המתגאה אין מבניפים אותו במחיצתו של הקב"העטרת יהושע בראשית עמ' צז
צח ע"א כל המתגאה אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"העטרת יהושע ויקרא עמ' ז
צח ע"א כל המתגאה וכו' אין מכניסין אותו במחציתו של הקב"העת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו
צח ע"א כל המתיהר אפילו אאנשי ביתו לא מתקבל, שנאמר גבר יהיר ולא ינוהכתונת פסים (תשעא) עמ' לט, פג, שנח
צח ע"ב בונה ד' אמות על שש, בית קטן שש על ח'המאור הגדול (גר"א) עמ' תשסח
צח ע"ב בית קטן ר על ח'תורת לוי יצחק עמ' מט
צח ע"ב וקל מאורח משיב דבר בטרם ישמעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיז
צח ע"ב וקל מחתן אורח מכניס אורחמצווה ועושה ח"א עמ' תקס
צח ע"ב ר"ח נפיק לקרייתא רמו ליה קראי אהדדי, כתיב והבית אשר בנה שלמה וכו' וכתיב ולפני הדביר וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קל
צח ע"ב רבי חנינא נפיק לקרייתאמאור עינים (תשעה) עמ' תשלד
צח ע"ב רומו כחצי אורכו וראיה מהיכלרנת יצחק משלי עמ' דש
צח. אף כי היין בוגדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנח
צח. האי מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתיה לא מיקבלדרש משה (קלנברג) ח"ב דף לט
צח. האי מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתיה לא מיקבל+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תט
צח. האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתי לא מיקבלהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות יג
צח. האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבללישרים תהלה (תשסד) עמ' מז
צח. האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רצא
צח. האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 40 עמ' קו
צח. האי מאן דיהיר אפילו על אינשי ביתיה לא מתקבלים שמחה עמ' נא
צח. האי מאן דיהיר אפילו על אנשי ביתו לא מיקבליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תריט
צח. האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתי' לא מקבלחיי נפש ח"ג עמ' י
צח. האי מאן ריהיר אפי' על אנשי ביתו לא מיקבליגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קסט
צח. המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו למחצתו של הקב"הכד הקמח (מישור) עמ' צט
צח. חמרא מזלא דמרי' גריםפאר יעקב ח"ד עמ' שטו
צח. חמרא מזלא דמריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכ
צח. כל המתגאה אפילו על אנשי ביתו אינו מתקבלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רלז
צח. כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכיניסין אותו במחיצתו של הקב"ה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קכח
צח. כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 90
צח. כל המתגאה בטלית של תלמיד חכם וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' נג, קיז
צח. כל המתגאה בטליתו של ת"ח ואינו ת"ח וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרמג
צח. כל המתיהר אפילו אאינשי ביתו לא מתקבל+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער גאוה אות ה
צח. רבינו גרשום (פירוש תיבת "סודר")טובך יביעו ח"ב עמ' רנא
צח. רשב"ם ד"ה שנאמר, בענין יוהראהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכ
צח. רשב"ם ד"ה שנאמר, בענין יוהראהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכג
צח: אורח מכניס אורחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סד
צח: האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל שנא' גבר יהיר ולא ינוה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסא-תסג
צח: הכל שקלתי בכף מאזניםפרי חיים (קנולר) אבות פרק א
צח: הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסובין וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר יט דף ט ע"ב
צח: הכל שקלתי במאזנים ולא מצאתי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שטז
צח: הכל שקלתי ולא מצאתי קל מסוביןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קעז
צח: העושה בית חתנות לבנו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקכז
צח: כל המתייהר יינו מחמיץ וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף נח
צח: כתיב והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ס' אמה וכתיב לפני הדביר כ' אמה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ו דף שצו/ז ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ז דף רעט ע"ב-ע"ג
צח: קל מסובין וכו' אורח מכניס אורחמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תט
צח: ר' חנינא נפק לקרייתא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפג
צח: תוס' ד"ה כי קחשיב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפג
צט כיצד הן עומדין חד אמר פניהם איש אל אחיו וחד אמר פניהם אל הביתשרגי טובא דרוש יא
צט מקשה בחצוצרות, במנורה ובכרוביםשארית מנחם ח"ד עמ' שפג
צט ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תרומה
צט ע"א ארון שעשה משה יש לו ריוח י' אמות לכל רוחאפיקי ים עמ' תיט
צט ע"א בזמן שאין עושין רצונו של מקום פניהם לביתבאר שרים פרשת תרומה דרוש ו אות ד, ויקהל דרוש א אות ה
צט ע"א גופא היכי קיימאפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' ש
צט ע"א הכרובים היה בהם טימן אם עושים רצונו של מקוםתפלה למשה (בנימין) עמ' תו
צט ע"א הכרובים שהיו ישראל עושים רצונו של מקום היו פניהם איש אל אחיו וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכג, רמד
צט ע"א הכרובין כיצד הן עומדיןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 116
צט ע"א ולמ"ד פניהם איש אל אחיו הא כתיב ופניהם לבית לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקוםאש דת (אסאד) עמ' קלא
צט ע"א חד אמר, פניהם איש אל אחיו וכו' דמצדדי אצדודידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קצא ד"ה היוצא
צט ע"א כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםדורש טוב עמ' 297
צט ע"א כאן בשעושין רצונו של מקום כאן כשאין עושין רצונועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 130
צט ע"א כיצד הן עומדין נהכרובים] ח"א פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם לבית וכו' דמצדדי אצדודי - ובד' נפה"ח בזהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קיד-קטז
צט ע"א כיצד הן(הכרובים) עומדיןפניני שבח עמ' צו
צט ע"א כיצר הן עומרין, רבי יוחנן ור' אלעזר, חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית. ולמ"ר פניהם איש אל אחיו, הא כתיב ופניהם לבית. לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, באן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקוםכתב סופר אגדות כאן
צט ע"א כרובים בנס הן עומדיןדורש טוב עמ' 284
צט ע"א כרובין כיצד הן עומדיןרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' נה-סג
צט ע"א כשישראל עושין רצונו של מקום, היו פני הכרובים איש אל אחיופתגמי אורייתא עמ' קמט
צט ע"א כשעושין רצונו של מקום פניהם איש אל אחיו וברשב"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' צט
צט ע"א כתיב ופניהם איש אל אחיו וכתיב ופניהם לבית, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקוםהדרש והעיון שמות מאמר ריד
צט ע"א לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'בי חייא ח"א עמ' רסז
צט ע"א מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירופני חיים (פלג'י) עמ' רעה ע"א
צט ע"א מקום ארון אינו מן המדהדברי שאול שמות עמ' שסו
צט ע"א מקום ארון אינו מן המדהאפיקי ים עמ' שיט, תיח, תסג
צט ע"א מקום ארון אינו מן המידההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקעח
צט ע"א מקום ארון וכרובים אינו מן המדהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נב
צט ע"א מקום ארון וכרובים אינו מן המידהואותו תעבוד עמ' שמח
צט ע"א מקום הארון אינו מן המדהשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קיד
צט ע"א מקום הארון והכרובים אינם מן המדה וכו' וברשב"םברית שלום (תשסח) עמ' שצג
צט ע"א מקום הארון והכרובים אינם מן המדה וכו', וברשב"םברית שלום (תעח) דף סא ע"ג
צט ע"א נעשו פנים אל פניםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קמט
צט ע"א עוד בזההדרש והעיון שמות מאמר רטז
צט ע"א פני הכרובים אל הביתציץ השדה ח"ד עמ' רלז
צט ע"א פניהם איש אל אחיו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שסט, תיז, תמ
צט ע"א פניהם איש אל אחיו, ופניהם לביתציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' נג
צט ע"א רשב"ם - ואינן [כרובי שלמה] כשל משה שהיו על הכפורת, ואלו על הקרקע וכו'עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 130
צט ע"א רשב"ם ד"ה ודלמא שלחוסידבר טוב עמ' עט
צט ע"א שאין עושים רצונו הופכים פניהםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קמט
צט ע"א תוס' - מסתמא העמידום תחילה לפי מה שהיו עושים רצונועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 130
צט ע"א תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניוהמאור הגדול (גר"א) עמ' מז
צט ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף ג ע"ג
צט ע"ב דרך המלך אין לו שיעור, רשב"םדברי שאול דברים עמ' קמג
צט ע"ב ורשב"ם דרך המלך אין לה שיעור. כדמפרש בגמ' שהמלך פורץ בתים וגדר מלפניו לעשות לו דרך ולא יטה ימין ושמאל וכו' ונראה בעיני דמדכתב לבלתי רום לבבו מאחיו קדריש גדלהו משל אחיו כדדרשינן נמי והכהן הגדול מאחיומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רצט
צט ע"ב רשב"ם - דרך המלך אין לו שיעור, ובספרי וכו'ראה חיים ח"א דף פט ע"ג [שה ע"א ד"ה וכן]
צט ע"ב רשב"םראה חיים ח"א דף עב ע"א [רמג ע"א ד"ה וכן]
צט. איש אל אחיופרפרת התורה עמ' שב
צט. ארון וכרובים לא החזיקו מדהעלי שור ח"ב עמ' תסט
צט. באן כשעושין רצונו של מקום וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרי
צט. בזמן הבית בזמן שישראל היו עושין רצונו של מקום היו הכרובים פניהם זה לזהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ל
צט. בזמן שישראל עושין רצונוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסח
צט. בזמן שעושין רצונו פניהם איש אל אחיושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיח
צט. היו הכרובים מעורים זב"זמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שעג
צט. הכרובים איש אל אחיופרפרת משה ח"א עמ' תקכ
צט. הכרובים היו הופכים פניהם איש אל אחיו וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קיט
צט. הכרובים מעורין כשעושין רצון ה'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שי
צט. והא בדברי הימים כתיב והם עומדים על רגליהם ופניהם לביתדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קטו
צט. וכיצד היו עומדיןפני מלך שמות עמ' קסה
צט. ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטרהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסט
צט. ופניהם איש אל אחיו וכו' ופניהם לבית וכו' כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקוםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קנב, רכד
צט. ופניהם איש אל אחיו, כשעושין רצש"משמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רטז
צט. כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ורש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' לא - אור לציון
צט. כיצד הם עומדים ח"א פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם אל הביתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריא, שמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יא
צט. כיצד הן עומדין וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קסט
צט. כיצד הן עומדין ר"י ור"א ח"א פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם לבית וכו'חמודי צבי שמות עמ' שטז
צט. כיצד הן עומדין, ר' יוחנן ור' אליעזר, חד אמר וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' רג
צט. כיצד עומדין הכרובים ח"א פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם לבית וכו' כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקוםפאר יעקב ח"ב עמ' תתעו
צט. כרובים בנם היו עומדיןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפח
צט. כרובים בנס היו עומדיןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לז
צט. כרובים כיצד הם עומדים וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קמא
צט. כתוב אחד אומר פניהם איש אל אחיו וכתוב שני אומר פניהם לביתמאור האגדה פרק יד
צט. מקום ארון אינו מן המדהפרפרת הפרשה פרשת וזאת-הברכה פרק לג פסוק יב
צט. מקום ארון אינו מן המדהפרפרת התורה עמ' רצט
צט. מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כא
צט. מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פג
צט. מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ה
צט. מקום ארון אינו מן המידהשיחות לספר שמות עמ' קעח, שסו, שיחות לספר דברים עמ' רי
צט. מקום ארון וכרובים אינו מן המדהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1144
צט. מקום ארון וכרובים אינו מן המדהפרפרת משה ח"ב עמ' שכג, תקד
צט. מקום ארון וכרובים אינו מן המדהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קיט
צט. עושין רצונו של מקום, פניהם איש אל אחיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפא
צט. פניהם איש אל אחיו בעושין רצונו של מקוםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסו, רצא
צט. רשב"ם - היו הכרובים פניהם זה לזה, דרך נסתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ל
צט: אמת בית השלחין מוכר לך נותן לו שתי אמותמקראי קדש (תשנג) עמ' תצד
צט: בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רה
צט: כרובים מעשה צעצועיםפני מלך שמות עמ' קסג
צט: כתיב ופניהם איש אל אחיו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלא
צט: מקום ארון אינו מן המדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכב
צט: מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעו, רעז
צט: ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר וכו' בריטב"אבין המשפתים שמות עמ' קעו
ק . קום התהלך בארץ, כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו, וברשב"ם, שלא יהיה רשות לשטן לקטרגשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שעה
ק א"ל ה' לאברהם קום התהלך בארץ כדי שיהא נוח לכבוש לבניוחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קג ע"ב
ק אמר הקב"ה לא"א קום התהלך בארץחומת אנך ירמיהו פרק נא
ק המהלך בשרה וכו' קנאה שר קום התהלך וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קכו
ק כי לך אתננה, משום חביבותא דאברהםשארית מנחם ח"ב עמ' קכד, קעג
ק ע"א אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת וברשב"םאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קח, תסא
ק ע"א אם קום התהלך בארץ היה לקנות מקום הילוכו או שתהא נוחה לבניו לכבשופניני יחזקאל עמ' רא
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנהויחי יעקב דף סד ע"ד
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צט
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכופניני יחזקאל עמ' (קנז), קכו, רג
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכותורת מנחם חנ"ה עמ' 199
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנהברכת אבות עמ' א, לח
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנהציץ השדה - שדי יער עמ' קצז
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבהברכת אבות עמ' ריד
ק ע"א התם משום חביבותא דאברהם הוא דקא"ל הכיברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כט
ק ע"א כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 254, חמ"ב עמ' 62
ק ע"א לא ממשה קא אתיתמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 155
ק ע"א מ"ט דר' אליעזר דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפ ד"ה צופיה
ק ע"א מחלוקת ר"א ורבנן אי אברהם אבינו קנה את א"י בהילוךאמרות ה' השלם ח"א עמ' רכב, ח"ה עמ' קיח
ק ע"א מחלוקת ר"א ורבנן אם הילוך קונה בחזקהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' ל
ק ע"א מחלקו תנאי האם מועיל קנין הילוךפתגמי אורייתא ח"ב עמ' יח
ק ע"א קום התהלך בארץ - שיהא נוח לכבוש לפני בניואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שלה
ק ע"א קום התהלך בארץ וכו' משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר ליה הכי וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קסד
ק ע"א קום התהלך בארץ לאורכה ולרחבה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קצה
ק ע"א קום התהלך בארץ לקנין הקרקעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 18, 17, 311
ק ע"א קום התהלך וכו' אי קנה בהילוךצמח צדקה עה"ת עמ' סט
ק ע"א קנין אברהם בארץגנא דפלפלי עמ' שפ
ק ע"א רש"י ד"ה כדי שיהיה נוחכו'שעת הכושר דף נב-נג
ק ע"א רשב"ם ד"ה גמדיןדברי טובה שופטים ח"א עמ' קלו
ק ע"ב א"ר יוסף טעה בתרתי וכו'הר המוריה עמ' רנא
ק ע"ב אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת וברשב"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' תד
ק ע"ב דרך הדרךתורת מנחם חמ"ח עמ' 66
ק ע"ב דרך הדרךתורת מנחם חנ"ז עמ' 166
ק ע"ב דרך המלך אין לו שיעור וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שנד
ק ע"ב דרך ערי מקלט ל"ב אמה וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 307, חי"ט עמ' 42
ק ע"ב המוכר קברו וכו' באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פד, פה
ק ע"ב כנגד שבעה הבלים שבספר קהלתתורת אליהו עמ' תלט
ק ע"ב מלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין מוחין בידולחם רב על סדור התפילה אות תתקפב
ק ע"ב מלך פורץ לו דרךאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שיח
ק ע"ב שבעה מעמדות ומושבות למת כנגד הבל הבליםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקא, תקב
ק ע"ב ת"ר אין פוחתין משבעה מעמדות כו'סוכת דוד (שירירו) דף קסב ע"ב
ק ע"ה אאע"ה קנה א"י בחזקהאיש מבין ח"ב דף סח ע"א
ק. א"ר אלעזר מ"ט דר"א דכתיב קום התהלך בארץ וגו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' פט
ק. אברהם קנה ארץ ישראל אע"ג שלא הלך אלא לארכה דס"ל כר' יוחנן דאמר ויו לחלקכסף נבחר (מרגליות) עמ' יז, קטו
ק. אברהם קנה את א"י בהילוךשם יחזקאל עמ' עז
ק. אין הילוך מועיל כלוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמא
ק. אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיקאור אברהם על ספר המצוות עמ' עא, קנא
ק. גדול המעשה יותר מן העושהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלב
ק. ד"כ קום התהלך בארץ וגו'חמודי צבי ויקרא עמ' צה, קיג, רב, רג
ק. ההולך לאורך ולרוחבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כט
ק. הילוך דאברהם לא נחשב קנין, וריטב"א שםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפג(לד) {איך קנאו}
ק. הליכה בשדה אינו קונהאור אברהם - סידור התפילה עמ' נ
ק. הלך בה לאורכה ולרחבה קנה מקום הילוכודברי יואל פ' לך לך דף עדר ע"א, פ' חיי שרה דף תקא ע"ב
ק. הלך בה לאורכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר"א וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' מו, נא, עח
ק. הלך בה לארכהתולעת שני דף ל ע"ב
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכובני שלשים עמ' כד
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר"א וכו'חמודי צבי מועדים עמ' סה, רא, רצז, שב, תסא, תקנה
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו' דכ' קום התהלך בארץ לארכה וגו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' נה, עח, צ, קנח, רכו, שכא, שכט
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו' דכ' קום התהלך בארץחמודי צבי בראשית עמ' ס, קכז, רב, רנד, רסב, שיז, שיח, שכד, שנא, שסד, שעח, תפ, תקיד
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו' דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננהתורת חיים עה"ת עמ' נב {ולכן אמר לו בשלישית לזרעך נתתי - לשון עבר, כי כבר קנאה בהליכה לאורכה ולרחבה}
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו'חמודי צבי שמות עמ' ה, מב, נה, סד, סז, קכב, קלה, קמז, קנה, קס, קעח, קצב, רמט, רסא, שנג, שנז, שפד
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו וכו', דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כט
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכוחיי נפש ח"א עמ' עא ע"א, רא ע"א, רח ע"ב, שיד ע"א
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הלוכו וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מז, מח
ק. הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הלוכופנים מסבירות עמ' ב, ט
ק. הלך בה לארכה ולרחבהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלא, קעא
ק. הלך לארכה ולרחבה קנה מקום וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מד, רמ, רס
ק. הלכה בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ריד
ק. ורבנן התם משום חביכותא דאברהם וכו'נטעי אשל בראשית עמ' צ
ק. כדי שיהא נוח לכבוש וברשב"םברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עו
ק. מ"ט דר"א דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ורבנן התם משום חביבותא דאברהם הוא רקאמר ליה הכי וכו'פאר יעקב ח"א עמ' פה
ק. מ"ט דר"א קום התהלך וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכא, רלט, רמב, שעה
ק. מיצר שהחזיקו בו רביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמה
ק. ר' אליעזר יליף קנין מאברהם אבינותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצד(ע-עא), שט {אך דהיה קודם מתן תורה}
ק. ר"א ס"ל הולך ע"ג שדות הוה קנין וחכ"א אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק, מ"ט דר"א דכתיב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, ורבנן התם משום חביבותא דאברהם הוא דקא"ל הכי כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניומרפא לנפש בראשית עמ' פז, קסה, קפו
ק. ר"א קנה בהילוך וכו' א"י מוחזקת מאברהםמקוה המים (שטעגר) עמ' קכב-קכג
ק. רבי אליעזר סובר שאברהם זבה בא"י ע"י הילוךפרדס מרדכי עמ' תרב
ק: אין פוחתין משבעה מעמדותפרפרת משה ח"ב עמ' רמז
ק: באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כורחו של לוקחמבשרת ציון ח"ד עמ' קיח
ק: המוכר מקום וכו' ורומןויואל משה מאמר ב סי' צט עמ' דש
ק: המוכר מקום לחבירו לעשות לו קברמבשרת ציון ח"ד עמ' עב
ק: המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר עושה חצר על פי המערה שש על ששכסף נבחר (מרגליות) עמ' מד
ק: המוכר קברוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רי
ק: המוכר קברו בני משפחה באין וקוברין אותושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפט
ק: המוכר קברו דרך קברו וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' עג
ק: המוכר קברו ודרך קברו בני משפחתו קוברים אותו בעל כרחו משום פגם משפחהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג
ק: המוכר קברו ודרך קברו וכו' באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מג
ק: ובית הספדו, באין בני משפחה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
ק: מלך פורץ גדרישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סב
ק: קומתו של אדם שלש אמותשבט מישראל (קרמניץ) פרק כג פסוק ה
ק: רשב"ם ד"ה שהמלך פורץ גדר, משנה היא בסנהדריןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמא-שמב {כאן הוסיך 'גדר', והוא תואר עצמיי במלכות, והסבר להדין שדרך המלך אין לו שיעור}
ק: שיעור קבר ד' אמותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפא
ק: ת"ר המוכר קברוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מז
ק: תוס' ד"ה והכוכין - הא דאמרו קומתו של אדם שלש אמות היינו עד כתפיו חוץ מראששבט מישראל (קרמניץ) פרק כג פסוק ה
ק: תוס' ד"ה ורומןויואל משה מאמר ב סי' צט עמ' דש
קא ע"א רמב"ן ד"ה הכוכיןדברי שאול דברים עמ' יג
קא ע"א תנן חצר הקבר העומד בתוכו טהור אר"י בר"ח וכו' וברשב"םברית שלום (תשסח) עמ' רכא
קא ע"א תנן חצר הקבר העומד בתוכו טהור אר"י בר"ח וכו' וברשב"םברית שלום (תעח) דף לה ע"א
קא ע"ב מת קונה כדי תפיסתובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות טו
קא ע"ב קבורה ע"י זקיפה זהו קבורת חמוריםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות טו
קא קנה אברהם את הארץ וכו' שתהא נוחה ליכבש לבניו, וריטב"א ותו"חשירת הפסח אות קה, קו
קא. כמין נגרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יב
קא: המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תבוסתו וכו'תורה בציון עמ' ריט
קא: המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתומבשרת ציון ח"ד עמ' שלד
קב ע"א אמר רבא אמר קרא וזה הדבר דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהמכשירי מצוה עמ' ריא
קב ע"א בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים שנאמר לטוב בעיניהן תהיין לנשים וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' שב
קב ע"א בנות צלפחד לפי תולדותן או לפי חכמתןאלשיך על חמש מגילות עמ' סז
קב ע"א להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתןתורת לוי יצחק עמ' קלג
קב ע"א מה אני מקיים אך למשפחת אביהן עצה טובה קמ"לאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שסא
קב ע"ב אמר רב ששת לומר שיש שאלה בהקדשבית יעקב (תשסא) עמ' קטז
קב ע"ב דתניא נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר וכו'הר המוריה עמ' קי
קב ע"ב הכותב כל נכסיו וכו' שייר קרקע כל שהוא לא יצא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' טז
קב ע"ב ולבית שמאי דלית להו גזירה שוה וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' פה
קב ע"ב למה נכתב בלשון זה הדברחכמת התורה אחרי מות עמ' רה
קב ע"ב נאמר כאן זה הדבר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעד
קב ע"ב תוס' ד"ה מ"ל חכם מתיר וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כה ע"ב
קב ע"ב תוס' ד"ה שהפרתתשובה מיראה עמ' נה
קב. איפשר בת ק"ל שנה וקרא לה בתמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טז
קב. אפשר בת ק"ל שנה היתה והכתוב קרא לה בתאור אברהם (זוועהיל) עמ' סא
קב. אר"י א"ר בנות צלפחד הותרו להנשא לכל וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמג
קב. בישיבה הלך אחר חכמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קח
קב. בנות צלפחד מנאן הכתוב דרך גדולתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נג
קב. הושיבה באפריוןפני מלך שמות עמ' ז
קב. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצריםשם יחזקאל עמ' שפג
קב. ויקח ויחזור מיבעי לי' מלמד שעשה לה מעשה לקוחין וכו'חמודי צבי שמות עמ' יז
קב: בית כור, ומהרש"אמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סח
קב: יחיד מומחה מתיר נדריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תה
קבא: יאיר בן מנשה ומביר בן מנשה נולדו בימי יעקבשם יחזקאל עמ' שמח
קבב ע"א תניא עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטיםאחרית השנים עמ' סז, סח
קבב ע"ב ויתנו לכלב את חברון וכו' חברון עיר מקלט הואי אמר אביי פרוורהאאחרית השנים עמ' סט
קבו: האומר איש פלוני בני בבור לא יטול פי שנים לא אמר כלוםפרדס מרדכי עמ' קלט
קבח ע"א ראשון בשלישי כשרבנין שאול עמ' קפז
קג. ר' נחמן תלמיד של ר' הונאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפה
קג: האומר בית כור עפר אני מוכר לך וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יז
קד ע"ב רשב"ם ד"ה דלא תגמר שמעתתא מפומיה, צריך להזכיר את השם ששמע מפיומצווה ועושה ח"א עמ' עא
קד תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רעה
קד. תוס' ד"ה הכי, בנדר אינו מחויב לשלם בעבורהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
קד: כהני קפדנים הםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 545
קה ע"ב רשב"ם ד"ה מהו דתימא שכך היו רגילים לדבר בקוצר לשוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעג {בענין לדייק כשאומרים השעה}
קו אמר ר' יוחנן קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופים ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' נ
קו ע"ב אי מה להלן בקלפי ואורים ותומים אף כאן בקלפי ואורים ותומיםלמדנות (תשנח) פ' פנחס אות צח
קו ע"ב האחין שחלקו כיון שעלה גורל לא' מהן קנו כולם וכו'תורת מנחם ח"כ עמ' 130
קו ע"ב חלוקת הארץ ע"פ אורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעג
קו ע"ב כיון שעלה גורל לאחדס' הבוטח ח"ב עמ' תפ
קו ע"ב כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולםנאוה תהלה עמ' קסז
קו ע"ב מה תחלה בגורלברכת אבות עמ' רטז
קו ע"ב מה תחלה מורל אף כאן מורלרנת יצחק יהושע עמ' קלד
קו ע"ב תניא רי"א האתים שחלקותושע יאודה דף לז ע"א, צב ע"א
קו. שעלה גורל לאחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלה
קו: בההיא הנאה דקא צייתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכב
קו: האחים שחלקו בגורל כיון שעלה גורל לאחד מהם זכו השאריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעו, רעז, רפב
קז איתמר אחים שחלקו ובא בע"חתושע יאודה דף צו ע"ב
קז ע"א לא נצטוו אלא אותו הדורפרי חיים (קנולר) פרשת מסעי
קז ע"ב א"ל ר' חייא בר אבא לד' יוחנן וכו' א"ל אדאכלת כפנייתא בבבל וכו'מגילת סמנים עמ' כ
קז ע"ב עד דאכלית כפניתא בבבלחיי נפש ח"ב עמ' קפב
קח יש נוחלין - ליתני הבנים את האב ברישאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"א
קח ע"א אב יורש את הבן אתיא מדרשאחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קטז
קח ע"א אתחולי בפורענותא לא מתחלינןתורת מנחם חלק מ עמ' 274
קח ע"א האיש את אמו והאיש את אשתועשרה מאמרות (תשס) עמ' קסז
קח ע"ב בפרענותא לא מתחליניןפרי חיים (קנולר) פרשת פנחס
קח ע"ב רשב"ם ד"ה לומר שהפרת נדרים בג'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לח ע"א-ע"ב
קח ע"ב שארו זה האבפרי חיים (קנולר) פרשת פנחס
קח. אתחולי בפורענותא לא מתחלינןדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 23
קח. אתחולי פרענותא לא מתחלינןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יח
קח. בתרי גברי מאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קה
קח. דינא דבר מצראפרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מז פסוק כא
קח. והאשה את בעלהמבשרת ציון ח"ג עמ' שעג
קח. יש נוחלין ומנחילין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסב
קח: ומאי דרשא דתניא שארו זה האב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסג
קח: מתנה לית בה דבר מצראדודי נתן בראשית עמ' קסב
קח: שארו זה האב מלמד שהאב קודם לאחין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסח
קח: תוס' ד"ה יכול וא"ת אם כן לא יירשו בן ובת לעולםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קעח
קט הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה וכו' והרא"םמקור ברוך (פייתוס) דף קסה ע"ד, קסו
קט הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"זושב ורפא לו עמ' רכד, רלה
קט ע"א כל המעמיד בן כמותו כאלו לא מתדרשות באר יצחק עמ' רס
קט ע"א רשב״ם - כהן און - כומריושב אהלים עמ' מג
קט ע"ב אבוה דאימיה ואמא דאימיה היו מבני יוסף ויתרופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצב
קט ע"ב אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהרנת יצחק שופטים עמ' רד
קט ע"ב אמר ליה וליטעמיך וכו'זכור לדוד עמ' יב
קט ע"ב בן משה הוא וכו' מתוך שעשה מעשה מנשה וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 172
קט ע"ב דאבוה מלוירנת יצחק יהושע עמ' שפה, שצד
קט ע"ב וברשב"ם פטפט - מתריס ונלחם כנגד יצרולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יז, יט
קט ע"ב ויהי נער וגו' תולין הקלקלה במקולקלימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכח
קט ע"ב ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתיח
קט ע"ב ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי וכו'ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
קט ע"ב וכי בן מנשה הוא והלא בן משה כו' שעשה מעשה מנשה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' סד, [סט]
קט ע"ב וכי בן מנשה היה והלא בן משה היהמאורי אור (אתרוג) פל"ד ה"ד עמ' שיז ד"ה בן מנשה
קט ע"ב וכי בן מנשה היה והלא בן משה היה אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצב
קט ע"ב ותולין הקלקלה במקולקלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפה
קט ע"ב ידבק אדם בטוביםפרי חיים (קנולר) פרשת וארא
קט ע"ב יהונתן בן גרשם בן מנשה הי' בן בנו של משה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' סה, קלה
קט ע"ב לבית אבותם אחר יחוס האב ולא אחר יחוס האםנחלי מים (מלאח) עמ' קעד
קט ע"ב לכדתניא שארו זו אשתו מלמד שהבעל יורש את אשתותפלת דוד (אדר"ת) עמ' צד*
קט ע"ב למשפחותם לבית אבותם משפחת אם אינה קרויה משפחהכתונת פסים (תשעא) עמ' רכט
קט ע"ב למשפחתם לבית אבותםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נו
קט ע"ב לעולם ידבק אדם בטובים, רשב"םלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שמח
קט ע"ב משפחת אב קרויה משפחהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מו
קט ע"ב משפחת אב קרויה משפחהשירת הפסח אות קטו
קט ע"ב משפחת אב קרויה משפחה ומשפחת אם אינה קרויה משפחהרנת יצחק שופטים עמ' קנז
קט ע"ב מתוך שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודהרנת יצחק יהושע עמ' שפה, משלי עמ' רסב
קט ע"ב מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפא ד"ה ובהנ"ל
קט ע"ב שארו היא אשתו, וברשב"ם שםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רמט
קט ע"ב תקנו גט מקושר שאין נח ליכתב מהר ויתפייסאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קיד
קט שארו זו אשתו, וברשב"םשארית מנחם ח"ב עמ' סז
קט. אביו יורש לפני אחיופרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כז פסוק ח-יא
קט. אימא שארו זה אבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעא
קט. במקום בת אתה מעבירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קע
קט. שאר זה האב ותוס' ד"ה כלוםכתנות אור עמ' תקיא
קט: אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שעא
קט: אפשר משה לא ידע אלעזר ידעשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
קט: אר"א לעולם ידביק אדם בטובים אשרי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סו דף קח ע"ב
קט: התחילו שבטים מבזין אותו וכו' בא הכתוב ויחסו פנחס בן וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רי-ריא {לפי שהמעשה שעשה ראוי רק לבן גדולים המקנאים קנאת ה'}
קט: ומשפחת אם אינה קרויה משפחה והכתיב והוא גר שם ממשפחת יהודה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' סו דף קז ע"ב
קט: ומשפחת אם אינה קרויה משפחה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יז סימן סו/סז דף קו/ז ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיט ע"ב
קט: לעולם ידבק אדם בטוביםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רי
קט: לעולם ידבק אדם בטוביםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' נח
קט: לעולם ידבק אדם בטוביםשמחת הנפש עמ' קעד
קט: לעולם ידבק אדם בטובים וכו'חוט של חסד (תרכה) דף יא ע"א
קט: לעולם ידבק אדם בטובים וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו/ז סימן סו/ז דף קה ע"ד; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש יד דף כה ע"א
קט: מאי פוטיאל - יוסףחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רנ
קט: מבנות פוטיאלזבחי צדק (דיסקין) עמ' קב
קט: מזרע יוסף שפטפט כיצרומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעה
קט: מיתרו שפטם עגלים לע"זהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סא
קט: מיתרו שפטם עגלים לע"זהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סב
קט: משפחה הגונה - צאצאים הגוניםשיחות לספר שמות עמ' עג
קט: משפחת אב קחי משפחהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה בהערה
קט: משפחת אב קרוי משפחהתורי זהב (תשעג) עמ' רסד
קט: משפחת אב קרויה משפחהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ד
קט: מתוך שעשה מעשה אבשלום שמרד באביויפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף א ע"ד
קט: מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ק
קט: נכדו של משה רבינו נכשל בע"זדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שעה
קט: פוטיאל הוא יוסף שפטפט ביצרוהמוסר והדעת בראשית עמ' רג
קט: פנחס אתי מיוסף שפטפט ביצרומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנח
קט: תולין את הקלקלה במקולקלחכמה ומוסר ח"ב עמ' קכז
קט: תולין את הקלקלה כמקולקלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1903
קט: תולין הקלקלה במקולקלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ד
קי לא ממשה קא אתיתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ד
קי ע"א א"ל לאו ממשה קא אתית וכו' לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 172
קי ע"א הוא סבר לע"ז וכו' ולא היא אלא ע"ז עבודה שזרה לולקוטי שיחות חל"ח עמ' 58, 174
קי ע"א הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהס' חסידים סי' רמז, שעד
קי ע"א הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהעטרת יהושע שמות עמ' כז
קי ע"א הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה, ומהרש"אהשיר והשבח ח"א עמ' סט
קי ע"א והוא סבר לע"ז ממש כו' עבודה שזרה לועשרה מאמרות (תשס) עמ' רמא
קי ע"א ושבואל בן גרשם וגו' וכי שבואל שמו והלא יהונתן שמו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתיח
קי ע"א ושובאל בן גרשם וגו' וכי שבואל שמו והלא יהונתן שמו כו'ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
קי ע"א ישכיר עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריותרנת יצחק יהושע עמ' שצא
קי ע"א כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרכג, תרלג
קי ע"א כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר מינהו על האוצרותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רצא
קי ע"א כיון שראה דוד שממון חביב עליו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שפו
קי ע"א כיון שראה דוד שממון חביב עליו כו' מינהו על האוצרות, וברשב"םרנת יצחק שופטים עמ' רו, ריד
קי ע"א כך מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר אדם עצמו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרכט
קי ע"א כך מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות, והוא סבר לע"ז ממש ולא היא אלא לעבודה שזרה לוס' חסידים סי' תתקפג
קי ע"א לאו ממשה קא אתית דכתיב בי' ואתה פה עמר עמדירנת יצחק שופטים עמ' ריא, ריד
קי ע"א לאו ממשה קא אתית וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרכד
קי ע"א לאו ממשה קאתית וכו'ס' חסידים סי' קלז
קי ע"א לאו ממשה קאתית וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שצא, שצג
קי ע"א לעולם יעבוד אדם ע"ז ואל יצטרך לבריותמאמץ כח (תשעה) עמ' ערה
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריותזכר דוד על התורה עמ' קעז
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפד
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות וכו'ואותו תעבוד עמ' קלה
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' צז
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו לע״ז ואל יצטרך לבריותיושב אהלים עמ' קמח
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרהשמלת אליעזר ח"א עמ' כ
קי ע"א לעולם ישכיר עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות, וברשב"םרנת יצחק שופטים עמ' ריב
קי ע"א מי הביאך הלום וכו' לאו ממשה קאתית דכתיב ביה אל תקרב הלום לאו ממשה קאתית דכתיב ביה מזה בידךזרע שמשון שמות אות כו
קי ע"א מכאן שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיהצלח רכב עמ' עז
קי ע"א מקובלני מבית אבי אבא כו' כיון שראה דוד כו' מינהו כו' שבואל כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' סד
קי ע"א נטוש נבילתא בשוקאשיחות מוסר (תשסב) עמ' ל
קי ע"א נטוש נבילתא בשוקא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שנד
קי ע"א נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגראמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
קי ע"א נשוט נבילתא בשוקא ולא תימא גברא רבה אנאדבר טוב עמ' תפד, תפט
קי ע"א עבודה שזרה לותורת מנחם חי"ט עמ' 313
קי ע"א עבודה שזרה לותורת מנחם חלק לב עמ' 375
קי ע"א עבודה שזרה לותורת מנחם חלק נ עמ' 159
קי ע"א פשוט נבילתא בשוקא וכו' ול"ת גברא רבא אנא חילא בי מילתאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריג
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שטז
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםמאכסניא של התורה - פתיחה
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםס' חסידים סי' קנו, קסז, רמג, שעד, שעה, שעח, תפח, תקנז
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםס' חסידים סי' קנו, תפח, תקנז
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםתורת לוי יצחק עמ' רצב
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםדבר טוב עמ' מו
קי ע"א רוב בנים דומין לאחי האםגנא דפלפלי עמ' ע
קי ע"א רוב בנים הולכים אחר אחי האםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות יח
קי ע"א רוב הבנים דומים לאחי האםאלשיך על חמש מגילות עמ' סח
קי ע"א שאלוהו ליהונתן בן גרשום אם הע"ז אינה מועלת כלום מה את עביד הכי, אמר בגין חי וכו', רשב"ם בשם ירושלמילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שמט, שעג
קי ע"א שבואל ששב לאל בכל לבואמרות ה' השלם ח"ג עמ' עד
קי ע"א תנא רוב בנים דומין לאחי האםמצווה ועושה ח"א עמ' רנא
קי ע"ב ניתנה תורה ונתחדשה הלכהמצווה ועושה ח"א עמ' שיד
קי ע"ב ניתנה תורה ונתחדשה הלכהתורת מנחם ח"י עמ' 169
קי. אחות נחשון מכאן שהנושא אשה צריך שיבדוק באחי', תנא רוב בנים דומה לאחי האםשרגא המאיר מועדים עמ' רצא
קי. אמרו לו לאו ממשה קא אתיתוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קעה
קי. אמרו לו ליונתן בן גרשום לאו ממשה קאתית דכתיב ביה אל תקרב הלוםצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קיב
קי. הבנים דומים לאחי האםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 102
קי. הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תכז דף קמח ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"א; יפה מראה (שנ) קידושין פרק ד דף רעג ע"ג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"א-ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף רו/ז ע"ד
קי. הנושא אשה - צריך לבדוק באחיהשיחות לספר שמות עמ' עב-עו
קי. הנושא אשה יבדוק באחיהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנג, ח"ג עמ' ו
קי. הנושא אשה צריך לבדוק באחיהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף נא
קי. הנושא אשה צריך לבדוק באחיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שסב
קי. הנושא אשה צריך לבדוק באחיהאגודות אזוב מדברי דף עא ע"א, עג ע"ג {ביטול שדוך מפני שאחד מבני המשפחה המיר דת}
קי. הנושא אשה צריך לבדוק באחיהחמודי צבי שמות עמ' קטז
קי. הנושא אשה צריך לבדוק באחיהפרדס מרדכי עמ' קכז
קי. הנושא אשה צריך לבדוק באחיה, שרוב' בנים דומים לאחי האםכרם חמד (תשסו) עמ' יט
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהנטעי אשל בראשית עמ' רד
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רי
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהפרפרת משה ח"א עמ' שמז
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' כ
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהיד דוד (אופנהיים) עמ' נח
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהכתנות אור עמ' צד
קי. הרוצה להשיא אשה יבדוק באחיהדגל מחנה יהודה עמ' קכו
קי. ויסורו שם ויאמרו לו וגו' לאו ממשה קאתיתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריא
קי. יבדוק באחיה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קכג
קי. יהונתן עבד ע"ז, שב - ושוב חטאשיחות לספר שמות עמ' עה-עו
קי. כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר שמו נגיד על האוצרותעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פרק כג דף כו ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מב ע"ג-ע"ד
קי. כך מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר אדם עצמו לע"א ולא יצטרך לבריות כו' כיון שראה דוד כו' ששב לאל בכל לבוגלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק יג
קי. כל הנושא אשה צריך לבדוק באחיהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קמח ע"א
קי. לאו ממשה קא אתית וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו/יז סז דף קי ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ד ע"ד
קי. לעולם ישכיר ^דם עצמו לעבודה זרה ולא יצטרך לבריותערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קנב
קי. לעולם ישכיר אדם לעבודה שהיא זרה לו ולא יצטרך לבריותעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פרק כב דף סו/ז ע"ד
קי. לעולם ישכיר אדם עצמו וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלה
קי. לעולם ישכיר עצמו אדם את עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריותכסף נבחר (מרגליות) עמ' שה
קי. לעולם ישכיר עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נ
קי. לעולם ישכיר עצמו לע״ז ואל יצטרך לבריותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ק
קי. מכאן שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שפג
קי. מכור עצמך לע"ז ולא תצטרך לבריותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפח
קי. ממשמע שנאמר בת עמינדב איני יודע שאחות נחשון היא, אלא מבאן שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיהשם יחזקאל עמ' תכט
קי. נטוש נבלתא בשוקא ושקול אגרא, ולא תימא גברא רבה אנא וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1029
קי. עבודה שהיא זרה לוישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' טז, ל
קי. פנחס בא מזרע יוסף ויתרויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רעד
קי. פשוט נבילתא בשוקא ושקול אגראאור האורות עמ' קסא
קי. פשוט נבלה בשיקבית שלום מרדכי עמ' נט
קי. רוב בנים אחרי אחי האםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כ
קי. רוב בנים דומים לאחי האםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כה, ס
קי. רוב בנים דומים לאחי האםשמחת הנפש עמ' קעד
קי. רוב בנים דומים לאחי האםכד הקמח (מישור) עמ' קצב
קי. רוב בנים דומים לאחי האםכתנות אור עמ' לב
קי. רוב בנים דומין לאחי האםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נג, נו, סא
קי. רוב בנים דומין לאחי האםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קד
קי. רוב בנים דומין לאחי האםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סב, צ
קי. רוב בנים הולכים אחר אחי האםבית יצחק (ויינברגר) עמ' נב
קי. רוב בנים הולכים אחר אחי האםדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רסט
קי. רוב בנים הולכים אחר אחי האםלהורות נתן בראשית עמ' ש, שא, שעב, שעה
קי. רוב בנים הולכים אחר אחי האםמרפא לנפש בראשית עמ' רלז, רסח
קי. רוב בנים הולכים אחר אחי האםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסד
קי. רוב בנים, דומין לאחי האםשם יחזקאל עמ' קפא
קי. רש"י ד"ה ישכורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכה
קי. רשב"ם - ששב - יהונתן חזר לע"זשיחות לספר שמות עמ' עו
קי. תוס' אלא - קרבת אלישבע ליתרו רחוקהשיחות לספר שמות עמ' עג
קי. תעשה כהן לע"ז וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלט, ויקרא עמ' נג
קי: ברכה שאנישבט מנשה (גרוסברג) עמ' 65 {גם ברכת כהנים היא גם לנשים}
קי: הקרוב קרוב קודםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסא
קי: ניתנה תורה ונתחדשה הלכהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעד
קי: נתנה תורה ונתחדשה הלכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תסב
קי: רוב בנים הולכין אחר אחי האםעצי חיים על התורה עמ' רכה, תמז
קיא א"ל אנא מזרעא דיוסףצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קיז ע"ג
קיא א"ל לכו החביאו שלא תשלוט בכם ע"הרצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קיז ע"ב
קיא 'אבינו מת במדבר'. זה צלפחד 'בעדת קרח' כמשמעומערכות ישראל (גורדון) דרוש למען הרוגים עמ' 99-102
קיא גוד לית דין צבי למילף ורשב"םקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' יג
קיא ע"א א"ל רב נחמן וכו' ואי לא מפיקנא לך רב חיננא בר שלמיא מאוניךהר המוריה עמ' רנא
קיא ע"א השי"ת אמר למשה ואביה ירק ירק וכו' קל וחומר לשכינה י"ד יוםבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות כ
קיא ע"א מיסתמיך ואזיל רבי ינאי אכתפא דרבי שמלאי וכו' לית דין עבי למילףשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כח
קיא ע"א פוטיאל תרתי משמע מיוסף שפטפט ביצרו ומיתרו שפיטם עגליםצמח צדקה עה"ת עמ' כא
קיא ע"א תוס' ד"ה קו"ח, הקל וחומר הי' למשה שהיי מלך וכהן גדולבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות יח
קיא ע"ב דת"ר שארו זו אשתו מלמד שהבעל יורש את אשתותפלת דוד (אדר"ת) עמ' צד*
קיא ע"ב והאי תנא מייתי מהכאדרכי איש דף כז ע"ד
קיא ע"ב והאיש את אשתו וכו' מנהני מילי דת"ר שארו זו אשתותשובה מיראה עמ' מח
קיא ע"ב מלמד שהבעל יורש את אשתוהשיר והשבח ח"א עמ' שה
קיא ע"ב מנין לפנחס שלא היה לו לאלעזררנת יצחק יהושע עמ' רג, רד
קיא ע"ב שארו זו אשתו וכו' יכול אף היא תירשנוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלה
קיא. הלד בה לאורכהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קג
קיא. הלך בה לאורכהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסב
קיא. מסתמיך ואזיל רבי ינאי וכו' דין שעוריה כשקדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 51
קיא. ניזיל מהכא לית דין בעי למילףיורה חכימא (תשעא) עמ' רלז
קיא: בעל יורש את אשתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמה
קיא: בעל יורשת את אשתו מדכתיב ואלעזר בן אהרן מת וגו'כתנות אור עמ' עה
קיא: הבעל יורש את אשתו, אבל לעתיד היא יורשת את בעלהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלב
קיא: ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, וכי מנין לפנחס שלא היה לו לאלעזר, אלא מלמד שנשא פנחס אשה ומתה וירשה וכו' ודילמא דזבין מיזבן, פנחס דזבין מיזבן לא מצית אמרת, דא"כ נמצאת שדה חוזרת ביובל ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלושם יחזקאל עמ' תע
קיא: ונתתם את נחלתו לשארו שארו זו אשתו, מכאן שהבעל יורש את אשתוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנג
קיא: לשארו הקרוב אליו זו אשתו, וברשב"ם ד"ה גורעין ומוסיפיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' לט, רכ, ער, רסט
קיא: מי שלבו דוה עליוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסח
קיא: מי שלבו דוה עליוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעד-קעו
קיא: סכינא חריפא מפסקא קראידרך חיים (תשע) הקדמה הערה 111
קיא: רשב"ם ד"ה ויהי לו, אם קאי אדסליק מיניהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעב(קלט)
קיב ע"א ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלוחיי נפש ח"ב עמ' רסז
קיב ע"א צדיק קבור בקבר שאינו שלורנת יצחק יהושע עמ' רד
קיב ע"א רשב"ם - תשובת רגמ"הקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמג
קיב ע"א שלא יהיה צדיק קבור בקבר שאינו שלוקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רכה
קיב ע"א תרי קראי בעי לעבור עליו בשני לאוויןשם דרך במדבר עמ' קעז
קיב ע"ב חולקין כפור לתלמיד במקום הרב וכו' אין חולקין וכו' הלכתא חולקין והלכתא אין חולקין וכו' דפליג ליה רביה יקראתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יא
קיב ע"ב מלמד שהיה משה רבעו יושב ודורש בפרשת יבמין וכו', אמרו לו אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכה
קיב. א"כ צדיק קבור בקבר שאינו שלוכתנות אור עמ' קעד
קיב. מוכר קברו קוברין אותו בע"כפנים מסבירות עמ' כד
קיב. נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפ, שפב
קיב. צדיק קבור בקבר שאינו שלושם יחזקאל עמ' תסא
קיב. צדיק קבור בקבר שאינו שלו, בתמיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרצג
קיב. קבור בקבר שאינו שלומבשרת ציון ח"ד עמ' קכה
קיג ע"א דינא דמלכותא דינאצמח צדקה עה"ת עמ' רז
קיג ע"א וכי תימא דנפלה ליה בשדה חרמים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ת ד"ה בהפטרת
קיג ע"א נשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישהדברי שאול דברים עמ' קמד
קיג ע"א תוס' אם התנאים היו בקיאים בפסוקיםבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות ב
קיג ע"ב אורעה כל הפרשה (נחלות) להיות דין וכו'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ד
קיג ע"ב אורעה כל הפרשה (נחלות) להית דין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' נט
קיג ע"ב בחידושי הרמב"ן, בדין אין עד נעשה דייןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
קיג ע"ב בני ישראל בני מלכים בני אברהם יצחק ויעקבלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלז
קיג ע"ב שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש ד לפרשת שמות
קיג. שלא לבא בעקיפיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נא
קיג. תוס' - פעמים לא ה'יו בקיאין בפסוקיםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסו
קיג. תוס' - פעמים לא היו בקיאין בפסוקיםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסח
קיג. תוס' - פעמים לא היו התנאים בקיאין בפסוקיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תנח
קיג. תוס' ד"ה תרווייהומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרב
קיג:ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלד
קיג: והיה ביום הנחילו את בניווזאת התורה עמ' רמ
קיג: רמב"ן - דין עמידה בעדותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד-קטו
קיג: רשב"ם ד"ה לא שנותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כח
קיג: רשב"ם שםכתנות אור עמ' תרנז
קיד ע"א אין עד נעשה דייןנאוה תהלה עמ' נא, קעה
קיד ע"א רא"ש - עד נעשה דיין בד"נמנחת מרדכי עמ' שכא
קיד ע"א רשב"ם ד"ה אפילואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצג
קיד ע"ב והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצהמגילת סמנים עמ' צא
קיד ע"ב מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפא, תקפב
קיד ע"ב רשב"ם - לפי שלא הי' רבו מובהק אומר משוםתורת מנחם חנ"ג עמ' 286
קיד ע"ב רשב"ם ד"ה והלכתא; ומחצהמגילת סמנים עמ' צא
קיד ע"ב רשב"ם ד"ה משום, משום דלא היה רבו מובהק קאמר משוםמצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
קיד ע"ב תוס' ד"ה מה - ואם נפרש יורש הבעל כשהוא בקבר אין יורש את אשתו וכו' אבל תימה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפא
קיד. סודר עד אימת יכול לחזור בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
קיד. קנין עד אימתי חוזרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סב
קיד: אין הבן יורש את אמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ז
קיד: הא קמ"ל ראשה את בנהוזאת התורה עמ' רמ
קיד: רבה ורב יוסף הלכה כרבה בר מתלתמקראי קדש (תשנג) עמ' שצד
קיד: תוס' - רבה ורב יוסף הלכה כרבההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמא
קיד: תוס' - רבה ורב יוסף הלכה כרבההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
קטו דוד שהניח בןעולה ליפה סי' ח
קטו דוד שהניח בן כמותו לא נאמר בהן מיתה אלא שכיבהעולה ליפה סי' לח
קטו חמת מלך וכו׳תוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' פט
קטו חמת מלך כו'תוכחת חיים (תר) שמות דף מג ע"ב
קטו ע"א אין לו עיין לוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תט
קטו ע"א אין לי אלא בן, בן הבן וכו' מניןהשיר והשבח ח"א עמ' קה
קטו ע"א ובן אין לו עיין עליוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלח
קטו ע"א ובן אין לו, עיין עליודברי שאול שמות עמ' שלט
קטו ע"א כל המניח בן צדיק כאילו לא מתשעורי דעת ספר ב עמ' רמח
קטו ע"ב אמר אביי גמירי דלא כלה שבטארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רנא
קטו ע"ב בארבעה ועשרים בטבת וכו'תורת מנחם ח"ד עמ' 241
קטו ע"ב גמירי דלא כלא שבטאנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' א
קטו ע"ב גמירי דלא כלא שבטארנת יצחק שופטים עמ' רמג
קטו ע"ב גמירי דלא כלא שבטא, וברשב"םגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלב, קלג, קלד
קטו ע"ב גמירי דלא כלא שיבטאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שצג
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נ ד"ה אי, ח"ד עמ' תקו ד"ה ועד"ז
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' פח
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטארנת יצחק יהושע עמ' תיט, ה' מגילות קכט
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטאשירת הפסח אות קטו, קכב, קכג
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רפא
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רא
קטו ע"ב גמירי דלא כלו שיבטאתורת מנחם חנ"ט עמ' 110
קטו ע"ב גמירי דלא כליא שבטאבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות מא
קטו ע"ב מבנות פוטיאל מזרע יתרוהשיר והשבח ח"א עמ' קכא
קטו ע"ב נחלה ממשמשת כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסז
קטו ע"ב רש"י ד"ה רשב"ם - עם גת הגן. וטעו התלמידים בכך שהיו סבורים דה"ק עבדו למקום ואל תקבלו שכר כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שה
קטו ע"ב רשב"ם, צדוק ובייתוס טעו ופקרו בדברי חכמיםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שמג
קטו ע"ב שבור מלכאמשק ביתי סימן תעא דף רכד ע"א
קטו ע"ב שטף נהר חמורו וחמור חבירופני חיים (פלג'י) עמ' קז ע"ב
קטו ע"ב תוס' ד"ה מלמד ובהגהות הב"ח סק"ו, דלפי' ר"ת גם בתחי' לא דחהו בקש וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8
קטו שטף נהר חמורותנופה חיים דף כב ע"ב, נד ע"ב
קטו תוס' ד"ה בן הבןשארית יעקב (אלגזי) דף לב ע"ב
קטו. אב קודם לכל יוצאי ירכוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קג
קטו. דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' טו
קטו. כל יוצאי ירכו של בן קודמים לבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעב
קטו. סדר נחלות כך הואוזאת התורה עמ' רלח
קטו. ת"ר ובן אין לו, אין לי אלא בן בן הבן או בת הבן מניןכתנות אור עמ' תקיב
קטו. תד"ה בןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סד
קטו. תוס' ד"ה בן הבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפד
קטו. תסתיים דר"י אמר תלמיד דאמר דין גרמא דעשיראה בירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעו
קטו: בנות צלפחד נטלו חלק אביהם חלק הבכורהיד דוד (אופנהיים) עמ' מ
קטו: בני בנים כבניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סה
קטו: גמידי דלא כלה שבטאבין המשפתים בראשית עמ' ריח
קטו: גמירי דלא בטל שבט מישראלדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1626
קטו: גמירי דלא כלה שבטאזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמ
קטו: גמירי דלא כלה שבטאלהורות נתן במדבר עמ' רמד
קטו: גמירי דלא כלה שבטאנועם המוסר עמ' ס
קטו: גמירי דלא כלה שבטאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרכג
קטו: גמירי דלא כלה שבטאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסח
קטו: גמירי דלא כלה שבטאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מא
קטו: גמירי דלא כליא שבטאחנן אלקים עמ' קצא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט, רא, רד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה
קטו: גמירי דלא כליא שבטאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רז
קטו: גמירי רלא כליא שבטאשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ח
קטו: מלמד שבא צבעון על אימו והוליד ענה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פג דף תנח ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) פסחים סימן לו דף כה ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישלח דף לה/ח ע"א
קטו: ענה אשה היתהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' יט
קטו: ענה היה ממזר, וברשב"ם ד"ה אלאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ריז, ריח
קטו: שהיו הצדוקים אומרים שתרש הבת עם בת הבן מק"וכתנות אור עמ' תקיב
קטו: תוס' ד"ה מלמדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקעו, תקפג, תרנא, תרנג
קטז דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהמערכות ישראל (גורדון) דרוש מיכל מים עמ' 157-159
קטז דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה. יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתהמערכות ישראל (גורדון) דרוש אבל אם עמ' 153-156
קטז המניח בן כמותו לא נאמרה בו שכיבהחומת אנך משלי פרק כ
קטז כי שכב דודתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מח
קטז כל מי שלא הניח בן ליורשושארית ישראל (ישראל, תקעה) דף יז ע"ד
קטז כל שאינו מניח בןויחי יעקב דף קא ע"ב
קטז מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשרגי טובא דרוש טו
קטז ע"א אינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסט
קטז ע"א אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה כתיב הכא והעברתם את נחלתו וכתיב התם יום עברה היום ההוא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלג
קטז ע"א בדוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה וביואב וכו' נאמרה בו מיתהכבוד לאיש דף יח ע"ב, כד ע"ד, לב ע"ב-ע"ג
קטז ע"א ביואב שלא הניח בן במותו נאמר בו מיתה, ודוד שהניח בן במותו לא בו מיתהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קי
קטז ע"א בכו בכו להולך בלא בן זכרימי דוד (תשסז) עמ' לו
קטז ע"א ד"ה כשיחה - ק"ו שאתם דנין מעצמכם וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8
קטז ע"א דוד שהניח בן כמותורנת יצחק מלכים עמ' רצג, ה' מגילות עמ' עא
קטז ע"א דוד שהניח בן כמותו כו'מראה הגדול ח"ב דף צז ע"ד
קטז ע"א דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבה ולא מיתהס' חסידים סי' תקלד
קטז ע"א דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהדברי שאול בראשית עמ' תקיח, ויקרא עמ' פח
קטז ע"א דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תלז ד"ה אמנם, ח"ה עמ' תנו ד"ה כתיב
קטז ע"א דוד שהניח בן ליורשו נאמרה בו שכיבהלדור ולדורות ח"א עמ' תיח
קטז ע"א דוד שהניח בן נאמר בו שכיבה ולא מיתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות טו, חיי שרה אות כה
קטז ע"א דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה וכו'צלח רכב עמ' מג, תנא
קטז ע"א דוד שיצא ממנו בן צדיק נאמר בו שכיבהפני חיים (פלג'י) עמ' צ ע"ב
קטז ע"א דור שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה [ולא מיתה]חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רלה
קטז ע"א דמי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים ויחיהפני חיים (פלג'י) עמ' קצו ע"ב, קפח ע"א
קטז ע"א דרש רבי פנחס בן חמא, מאי דכתיב 'והרד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא', מפני מה ברוד נאמרה בו שכיבה, וביואב נאמדה בו מיתה, דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן נאמדה בו מיתה וכו' אלא דוד שהניח בן במותו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתהכתב סופר אגדות כאן
קטז ע"א המניח בן כמותו כאלו לא מתקרן לדוד בראשית עמ' נג, קסג, שפג
קטז ע"א העמיד בן כמותו כאילו לא מתגנא דפלפלי עמ' שצג
קטז ע"א יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתהרנת יצחק מלכים עמ' ריח, ריט, ת, שמואל עמ' תמב, ישעיה עמ' קכז
קטז ע"א ילך אצל חבם ויבקש עליו רחמיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רא
קטז ע"א ילך אצל חכםרנת יצחק שמואל עמ' פז, מלכים עמ' רמג, שפא, ישעיה עמ' צא, קטז, שלח, תהלים עמ' ס, משלי עמ' עא
קטז ע"א ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קעט
קטז ע"א ילך אצל חכםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסד
קטז ע"א כל המניח בן או תלמיד הגון כמותו כאילו לא מתדרשות באר יצחק עמ' קלה, קמה
קטז ע"א כל המניח בן כמותו כאילו לא מתאמרות ה' השלם ח"א עמ' שמ, ח"ד עמ' ערה, ח"ה עמ' קפא
קטז ע"א כל המעמיד בן צדיק כאלו לא מתבית יעקב (תשסא) עמ' קנ-קנא
קטז ע"א כל חי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםצדקה חיים דף קב ע"ב (דף שס"ב ע"ב ד"ה ובא)
קטז ע"א כל מי שאינו מניח בן ליורשו, הקב"ה מתמלא עליו עברהויבא יוסף עמ' קיז
קטז ע"א כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קו
קטז ע"א כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםתורת אביגדור ח"ב עמ' צא
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשולדור ולדורות ח"א עמ' תיח
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעז ד"ה להבין
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסב
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה וכו'ברית שלום (תעח) דף קג ע"ב
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ו
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהמרפא לנפש (זילבר) סוגיות, עמ' ז
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רכב, רנז
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו וכו'צלח רכב עמ' צא
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 274
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו וכו' דא"ר יוחנן דין גרמיה דעשיראה ביר וכו' לא קשיא הא דידיה הא דרביההר המוריה עמ' פז
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו וכו' רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא אלא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תטז ד"ה במסכת
קטז ע"א כל שיש לו חולה אצל ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםרנת יצחק תפלה עמ' ריד
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםשיחות עבודת לוי סי' פט אות ה
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קז
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםואותו תעבוד עמ' שטו
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםלחם רב על סדור התפילה אות א' קסד
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמצווה ועושה ח"א עמ' רעו
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםתורת מהרי"ם שמות עמ' עח
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קנ
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' טו ד"ה וידוע
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' פג
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'תורת מנחם חי"א עמ' 62, חי"ד עמ' 242
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 133
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קנב
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנה
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתורב שלום (אדלר) עמ' תצב
קטז ע"א כל שיש לו צער או חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשמלת אליעזר ח"א עמ' רפה
קטז ע"א כל שיש לו צער או חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קה
קטז ע"א לא אזיל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא בניבי חייא ח"ב עמ' רפו
קטז ע"א מאי דכתיב וכו' כי שכב דוד וכו' וכי מת יואב וכו' מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלג
קטז ע"א מי שאינו מניח בן ליורשודברי שאול במדבר עמ' רמד, רמח, רמט
קטז ע"א מי שאינו מניח בן ליורשודרשות מהר"ם חביב עמ' קצ
קטז ע"א מי שאינו מניח בן ליורשו, הקב"ה מלא עליו עברהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ער
קטז ע"א מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רפו
קטז ע"א מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםקרן לדוד בראשית עמ' קמה
קטז ע"א מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויתפלל עליופניני יחזקאל עמ' שג
קטז ע"א מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה וכו' דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
קטז ע"א סימן הדד עני וחכם, דרש ר' פנחס בן חמא מאי דבתיב והדד וכו'מגילת סמנים עמ' צב
קטז ע"א על פסוק חמת מלךחיים ביד (סימן לד) דף לט ע"א (ד"ה והרי); רפואה וחיים דף ד ע"ב (פרק א' אות יב); תוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר וארא) דף מג ע"ב
קטז ע"א צדיק מתפלל על החולה שיחיהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ו
קטז ע"א קשה עניות בתוך ביתו של אדם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נו
קטז ע"א קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מג' מכות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שכב, רנד
קטז ע"א קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מג' מכות וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ב, נ ע"ד
קטז ע"א קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות וכו'דרך ישרה עמ' שסג
קטז ע"א קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות וכו' כי על זה בחרת מעוניתודת אהרן - אומר לציון עמ' קיד
קטז ע"א קשה עניות בתון ביתו של אדם, וברשב"םרנת יצחק משלי עמ' קצא
קטז ע"א קשה עניות וכו' יותר מג' מכות וכו'אפיקי ים עמ' תנ
קטז ע"א ר' יוחנן ניחם אבלים בזה שהראה להם עצם מבנו העשיריס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קג
קטז ע"א רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא אלא לבי מאן דשכיב בלא בני דכתיב בכו בכה להולך ואמר רב יהודה אמר רב להולך בלא בן זכרדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
קטז ע"א ריב"ל לא אזיל לבי טמיא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמט
קטז ע"א רשב"ם ד"ה לא תהא תורה וכו' - איני צריך לדחותך בקש, ומיהו מעיקרא דאסור לגלות וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8
קטז ע"ב אגב חורפי' לא עיין בהס' המאמרים (ריי"צ) תש"ט עמ' לב
קטז ע"ב אגב חורפיה לא עיין בהדברי חנינא - ת"ת עמ' נא
קטז ע"ב ואי נימא דארץ ישראל מוחזקת היא מאי קמספקא ליה וכו' הא גופא קמספקא ליהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנח
קטז קשה עניות לאדם יותר מחמשים מכותכד הקמח (תשנו) עמ' סב
קטז ריב"ל לא אזיל לבי טמייא וכו' וטירת כסףמקור ברוך (פייתוס) דף רעח ע"א
קטז ריב"ל לא היה אזיל לבי טמייא אלא למאן דשכיב בלא בני וכו'כבוד לאיש דף סו ע"ד
קטז. אברהם הניח בן כמותו לא נאמר בו מיתהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קסט
קטז. אין חליפות למו חד אמר בן וחד אמר תלמידחנן אלקים עמ' יא
קטז. אין שן מן המת מטמא - רשב"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנג
קטז. אל תבכו למת בכו בכו להולךיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמ, תקס
קטז. אר"י וריב"ל חד אמר בן וחד אמר תלמידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כה
קטז. אשר אין חליפות למו וכו' שלא הניח בן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שמו
קטז. בדוד נאמרה בו שכיבה וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כד
קטז. בכו בכה להולך וגו' קאי על מתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רט
קטז. דוד הניח בן כמותו לא נאמר בו מיתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עח, רעג
קטז. דוד הניח בן כמותו לא נאמרה בו שכיבהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קכד
קטז. דוד הניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' של, תרסו
קטז. דוד לא נאמר בו מיתה לפי שהניח בן כמותושבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יד, פרק קיט פסוק קטז
קטז. דוד שהניח בן כמותו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלט-שמ
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבההתורה והעולם ח"ג עמ' עב
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכח
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתיט
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנז
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כב
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' שב, תסג, תקטו, ח"ג עמ' קעא, שמה, ח"ד עמ' רפא
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו נאמר בו מיתהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקיב
קטז. דוד שהניח בן נאמר בו שכיבהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קכז
קטז. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסח(כב) {השוואות לרעיון זה}
קטז. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה וכו'דברי יואל פ' לך לך דף שט ע"א, פ' וירא דף תנב ע"ב, פ' חיי שרה דף תעא ע"א, פ' וישלח דף קעח ע"ב
קטז. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה וכו'תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת במדבר דף סט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי דף קכח ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תשה ע"א
קטז. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתהעצי חיים על התורה עמ' צ
קטז. דור שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבהיגל יעקב (תשנג) ויחי אות רי
קטז. דמי שמניח בן אף שהוא רשע אף-על-פי-כן ברא מזכה אבא להעלותושער המלך (תשנז) עמ' תמד
קטז. האב קודם לכל יוצאי יריכודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק מא
קטז. המניח בן כמותו לא נאמר בו מיתהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רמו, תל
קטז. המניח בן כמותו, כאילו לא מתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכה
קטז. המעמיר תלמיר הגון, כאילו לא מתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכד
קטז. התנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים כא סימן פב דף קכח ע"א
קטז. וחד אמר כל שאינו מניח תלמיד וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רנו {כי התלמיד נעשה חליפתו וכאילו הוא עדיין קיים}
קטז. וישכב דוד עם אבותיו וכו' שהניח בן כמותוהישר והטוב (תשסג) עמ' תנב, תס, תעה
קטז. ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 472
קטז. ח"א כל מי שאינו מניח בן וח"א כל מי שאינו מניח תלמיד וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יו/יז ע"ג
קטז. חולה בתוך ביתו ילך לחכםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שכה
קטז. ילך אצל החכםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מט
קטז. ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלב
קטז. ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלג, שמד
קטז. ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רכט
קטז. ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםפרדס מרדכי עמ' תריט
קטז. ילך אצל חכם שבעירו ויבקש עליו רחמיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תריג
קטז. ירושת פלטה לבנימין מלמד שהתנו שלא תירש בת הבןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' פב דף קכח ע"א
קטז. כיון שהניח בן כמותו לא נאמרה בו מיתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' נד - אור לציון
קטז. כל ב"י שאינו מניח בן ליורשולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קז ע"ב
קטז. כל המניח בן הרי כאילו אינו מתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סה
קטז. כל המניח בן כמותו כאילו לא מתבית יצחק (ויינברגר) עמ' לה
קטז. כל המניח בן כמותו כאילו לא מתפתחי שערים ח"א עמ' שט
קטז. כל המניח בן כמותו לא נאמר בו מיתה אלא שכיבהיגל יעקב (תשנג) תצוה אות קלח
קטז. כל המניח בן כמותואמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 1
קטז. כל מי שאינו מניח בן זכר הקב"ה וכו'חוט של חסד (תרכה) דף כט ע"א
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלב דף קו/ז ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש למילה דף צ ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת לך לך דף יד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יד דף יג ע"ג
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהמגלה צפונות ח"ג פ' פנחס
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שצז
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשוהתורה והעולם ח"ג עמ' צד
קטז. כל מי שאינו מניח בן ממלא מקומו נקרא מיתה ולא שכיבהתורי זהב (תשעג) עמ' קסג
קטז. כל מי שיש חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש רחמים עליומרפא לנפש בראשית עמ' רסז
קטז. כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםהישר והטוב (תשסג) עמ' תכט
קטז. כל שאינו מניח בןהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רמ
קטז. כל שאינו מניח בן ה' מלא עליו עברהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעב {מלא העברות - גם בן הבת מעביר נחלה}
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשופרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כז פסוק ז
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1019
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהיבין שמועה (לעוו) עמ' תקמד, תקמה, תקמח
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהשם יחזקאל עמ' שנה, תמג
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהתורת איש ח"ב עמ' שמא
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשו וכו' וח"א תלמידפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' מג
קטז. כל שאינו מניח בץ ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 390
קטז. כל שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רסב
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתוהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קכד
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כח
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםים שמחה עמ' פט
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםמבשרת ציון ח"ד עמ' שיג, שטז
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קכ
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קפח, רלט
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםחמודי צבי מועדים עמ' תרמז
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםיגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות צא
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםפאר יעקב ח"א עמ' רס, ח"ד עמ' ס
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ב
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו', נימוק"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רו - ר"א אבא שאול
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו', נימוק"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצה - ר"צ עמר
קטז. כל שיש לו חולה בתוך מונו ילך אצל חכםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנו
קטז. כל שמניח בן כמותו לא נאמר אצלו מיתה רק שכיבהמרפא לנפש בראשית עמ' צט, קלב, תיד, תכ, תנח
קטז. לא נאמרה מיתה כדוד שהניח בן במותולהורות נתן בראשית עמ' רצד
קטז. מ"ט נאמר בדוד שכיבה וביואב מיתהכתנות אור עמ' קעג
קטז. מי שאינו מניח בן השי"ת מתמלא עליו עברהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנג
קטז. מי שאינו מניח בנים הקב"ה מתמלא עליו עברהפאר יעקב ח"ג עמ' רה
קטז. מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקמח
קטז. מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויתפלל+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רכה
קטז. מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם וכו'כתנות אור עמ' קכא
קטז. מי שיש לו חולה וכו' ילך אצל חכםאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תקפג
קטז. מי שמניח בן כמותו לא נאמר בו מיתהשם יחזקאל עמ' שסו, תר
קטז. מי שמת ואינו מניח בן הקב"ה מתמלא עליו עברהפתחי שערים ח"א עמ' רכא
קטז. מפני מה בדור נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה, דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה וביואב וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' פג
קטז. מפני מה נאמר בדוד שכיבה וביואב מיתה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תיא
קטז. מפני מה נאמרה שכיבה בדודהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לז
קטז. קשה עניות בתוך ביתופרפרת משה ח"א עמ' תלב
קטז. קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמישים מכות שנאמר וכו' כי יד א-לוה היתה ביתורת חיים עה"ת עמ' קעח {ויד היינו חמישים מכות, כי באצבע לקו המצריים עשרה}
קטז. קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכותלב אריה הגדה של פסח אות כח
קטז. קשה עניות ורשב"ם ומהרש"אהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלח
קטז. קשה עניות יותר מחמשים מכותשבט מישראל (קרמניץ) פרק פח פסוק ח
קטז. קשה עניות לאדם יותר מחמשים מכות וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קמח
קטז. קשה עניות מחמישים מלקותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
קטז. ריב"ל לא אזיל לבי טמיא אלא לבי מאן דשכיב בלא בני דכתיב בכו בכה להולך להולך בלא בניםיגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות צב
קטז. ריב"ל לא הוה אזיל לבי טמייא אלאויחי יעקב דף יד ע"ב, טז ע"ד
קטז. רשב"ם ד"ה בנכסי עשומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפג
קטז. רשב"ם ד"ה דיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמד, תצא
קטז: בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
קטז: בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה, חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור נוטל שני חלקיםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לא
קטז: בנות צלפחד נטלו ג' חלקים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שע
קטז: יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן, אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מא
קטז: ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סט
קטז: כל המניח בן או תלמיד הגון כאילו אינו מתישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לד
קטז: קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מנ' מכות וכו'חמודי צבי שמות עמ' צז
קטז: רשב"ם ד"ה ושהיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתלב
קיז אמר רשב"י כל מי שאינו מניח בן ליורשותולעת שני דף ד ע"ד
קיז ע"א תוס' ד"ה ומחזירין משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם וכו'דרשות באר יצחק עמ' רעג
קיז. ילך אצל חכםשומע תפלה ח"א עמ' קיז, רסא, רסה
קיז ע"א א"י נתחלקה גם ליוצאי מצדיםשמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 92
קיז ע"א אר"י משום רשב"י כל מי שאינו מניח בן כו' ורש"י ומהרש"א ח"אשם שלמה דף מג ע"ד
קיז ע"א ארץ ישראל נתחלקה ליוצאי מצריםתורת אליהו עמ' שטז
קיז ע"א וכאן מתים יורשין חייועשרה מאמרות (תשס) עמ' קמט
קיז ע"א חלוקת ארץ ישראל המתים היו יורשיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשע
קיז ע"א כל מי שאינו מניח בן ליורשו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עג דף קסד ע"א
קיז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהשם ישראל עמ' קמה
קיז ע"א לאלה, חד דריש למעוטי טפלים ואידך דריש דוקא לבאי הארץאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפא
קיז ע"א ליוצאי מצרים נתחלקה הארץדברי טובה יהושע ח"א עמ' קסו
קיז ע"א לשמות מטות אבותם ינחלו, כי משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות חיים יורשים מתים וכאן מתים יורשים את החייםדרשות באר יצחק עמ' רעג
קיז ע"א משונה נחלה זו כו' וכאן מתים יורשים חייםעשרה מאמרות (תשס) עמ' קסה, קסז
קיז ע"א משונה נחלה זו מכל נחלות שבתורה שהמתים יורשים את החייםזרע שמשון לך לך אות נז
קיז ע"א משנה נחלה זו מכל נחלות שבעולם וכו'ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
קיז ע"א משנה נחלה זו מכל נחלות שבעולם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרט
קיז ע"א רשב"ם - משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות חיים יורשים מתים וכאן מתים יורשים את החיים. למשל, יוצאי מצרים ראובן ושמעון, והיה לראובן בן אחד ולשמעון עשרה בנים, וחלקו י"א חלקים, אח"כ חזרו החלקים לראובן ושמעון, ומעתה נטלו שוב ביניהם כל אחד חלק אביו, ונמצא מגיע לראובן ה' חלקים ומחצה ולבני שמעון גם כן, אף שהם י' יטלו רק אלו ה' חלקים וחצידרשות באר יצחק עמ' רעג
קיז ע"א רשב"ם - ספרי, מה תלמוד לומר לאלה תחלק הארץ, מפני כשרים וקדושיםדרשות באר יצחק עמ' רעג
קיז ע"ב הבנים נטלו בזכות אבי אביהןצלח רכב עמ' קצט
קיז ע"ב מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקםמסילות הנביאים יהושע עמ' קסד
קיז ע"ב מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כח פסוק י
קיז ע"ב סימן לרב צלפחד ויוסף איכפל מנשה יחשב וכו' היינו דכתיב לרב וכו'מגילת סמנים עמ' צב
קיז שטמ"קברכת אבות עמ' רטז
קיז. א"י מוחזקת לנו מאבותינומרפא לנפש בראשית עמ' פז, תכג
קיז. המרגלים וכו' יהושע וכלב נטלו חלקםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 56
קיז. וכאן מתים יורשים את החייםשיחות לספר במדבר עמ' רנד
קיז. ירושה היא לכם מאבותיכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמט
קיז. כאן המתים יורשים את החייםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קה
קיז. כאן המתים יורשין את החייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצח, קצט
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץפנים מסבירות עמ' יב
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץדברי יואל פ' וארא דף קצד ע"א
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צח ע"ב
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנח
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסח
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סימן מו דף קא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע טו דף נח ע"ד; יפה מראה (שנ) דף רעט ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פנחס דף רכה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצו/ז ע"ב
קיז. מקושש זה צלפחדדברי יואל פ' פנחס דף קע ע"א
קיז. משונה נחלה זו מכל הנחלות שבתורה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קנז
קיז. משונה נחלה זו מכל נחלות האמורות בתורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יט
קיז. משונה נחלה זו מכל נחלות האמורות בתורה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שצח, תמח
קיז. משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם כל נחלות שבעולם חיין יורשים מתים וכאן מתים יורשין חייןיגל יעקב (תשנג) דברים אות ח
קיז. מתין יורשין חייןעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כא דף מא ע"ב; יפה מראה (שנ) בבא בתרא פרק ח דף רפ ע"ד
קיז. רשב"ם ד"ה כאלהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צו
קיז. שנה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה, שכל הנחלות החיים יורשים את המתים וכאן המתים יורשים את החייםתפארת צבי בראשית עמ' ריד
קיז. תנן כמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
קיז. תנן כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
קיז: אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה לאלה כאלה להוציא את הטפליםוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צה
קיז: בני מרגלים ומתלוננים נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' של
קיז: בשלמא ליוצאי מצרים נתחלקה היינו דכתיב לרב תרבהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קעב
קיז: דכתיב ונתתי אותה וכו' וליוצאי מצרים קאמר להווענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' פח, צט
קיז: ירושה היא לכם מאבותיכםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1950
קיז: כלב והמרגליםביאור הגר"א על משלי פרק כח פסוק י
קיז: מאי משמע דהאי לשמות מטות אבותם ביוצאי מצרים כתיב וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' פט
קיז: פי' הראב"ד בשמ"קוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
קיז: רשב"ם ד"ה ובזכות אבי אמותיהןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צא
קיז: תוס' ד"ה בשלמאוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
קיח אמר יהושע לאפרים ומנשה וכו'חומת אנך יהושע פרק יז
קיח ע"א איבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישאדרשות מהר"ם חביב עמ' קיד
קיח ע"א אמר להם לכו והחבאו עצמכם ביעדים וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשפב, תשפד, תשפו
קיח ע"א אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קא
קיח ע"א בשלמא למ"ד ליוצאי מצרים היינו דקא צמחן בני יוסף וברשב"םדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשעט
קיח ע"א חיינו דקא צווחן וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קנב
קיח ע"א למ"ר לבאי הארץ אמאי צווחו הא ליתי' רלשקולתורת מנחם חנ"ג עמ' 328
קיח ע"א משום טפלאתורת אליהו עמ' שסב
קיח ע"א משום טפלא או משום עין הרעהמאור הגדול (גר"א) עמ' קיד
קיח ע"א משום טפלא או משום עין הרעתורת אליהו עמ' צו
קיח ע"א משום טפלים דחוו נפישי לבורנת יצחק יהושע עמ' קנב
קיח ע"ב אחוזת המרגלים ניתנה ליהושע וכלבפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמב
קיח ע"ב איבפול יהושע וכלב וירתו לכולה א"ימגילת סמנים עמ' צב
קיח ע"ב אנן מזרעא דיוסף וכו' בן פורת יוסף וכו' וידגו לרובעין איה ברכות פ"ט סוף פסקא סב
קיח ע"ב ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההםדבר טוב עמ' סט
קיח ע"ב ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 152
קיח ע"ב ויהושע וכלב חיו מן האנשים וכו' שנטלו חלקם בגן עדן ונטלו חלקם בארץכתונת פסים (תשעא) עמ' מה, רפח, רצו
קיח ע"ב מה דגים שבים מכסים עליהם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קנד
קיח ע"ב מלמד שנטלו חלקם של מרגלים בא"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קצא
קיח ע"ב מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם מנה"מ וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 49
קיח ע"ב עדת קרח לא הי' להן חלק בארץאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפד, ש
קיח ע"ב שיתא דשיתא בתי אבות וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קנב
קיח. א"ל מזרעא דיוסף קאתינאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
קיח. אין כותבין שטרי בירוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כא
קיח. הגורל עצמו היה צווח ואומר אני הגורל עליתי לגבול פלוניזכרון משלי עמ' קב אות רצו
קיח. החביאו עצמכם ביערותפרפרת התורה עמ' קלז, קעד
קיח. עצה טובה קמ"לפרפרת התורה עמ' תקכב
קיח. עצה טובה קמ"ל דאיבעי איניש לאיזהורי מעינא בישאלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קג ע"א
קיח. עצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יז סימן מח דף קג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תקב/תקכ ע"א
קיח. רשב"ם ד"ה אלא למ"ד... קשיאוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
קיח. רשב"ם ד"ה כולהו שקילוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צב
קיח: א"ל אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן פורת יוסףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קמו
קיח: אמרו ליה אנן מזרעא ריוסף דלא שלטא ביה עינא בישאפאר יעקב ח"א עמ' תלח
קיח: אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהןאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
קיח: בהא דתרי אחי דאבא רשב"ם, ובראב"ד בשמ"ק וחי' הריטב"אוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' עט
קיח: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין אל תקרי עלי עין אלא עולי עיןרחמי הרב עמ' קיב
קיח: המרגלים הפסידו נחלתם בארץשיחות לספר ויקרא עמ' קעט
קיח: וידגו לרב, מה דגים שבים וכו'רחמי הרב עמ' קיב
קיח: חיו מן האנשים ההםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
קיח: יהושע וכלב חיופרפרת משה ח"ב עמ' רז
קיח: יהושע וכלב נטלו חלק מרגליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' א, יד, יז
קיח: יהושע וכלב נטלו חלקם מנהני מילי אמר עולא דאמר קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם, מאי חיו וכו' שחיו בחלקםדודי נתן בראשית עמ' תכז
קיח: יהושע וכלב נטלו חלקם של מרגליםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעו
קיח: יהושע וכלב נטלו חלקם של מרגלים וכו'יפה מראה (שנ) פרק יח דף רפ ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מא ע"ב
קיח: מאי חיו שחיו בחלקםלב אביגדור עמ' קמא
קיח: מאי חיו שחיו בחלקםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסה
קיח: מתלוננים ועדת קרח לא היה להם חלק בארץשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שה
קיח: ניטל חלק מרגלים וניתנה ליהושע וכלבשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלט
קיח: נתן תתן להם זו נחלת אביהןתורת חיים עה"ת עמ' ריד {"להם" בלשון זכר - שלא יטלו חלק קטן מאחי אביהן בגלל שהן נקבות}
קיט א"י מוחזקת לנו מימי אבותחמודי צבי מועדים עמ' ריט, שב, שו, תסא, תקנד, תקנה, תרמט
קיט בנות צלפחדברכת אבות עמ' רטו
קיט ואי ס"ד מוחזקת והרמב"ןראש דוד (תשמו) עמ' קכג ע"א, תנ ע"ב
קיט ואי ס"ד מוחזקת ורמב"ןראש דוד (תקלו) דף כט ע"ג, קיט ע"א
קיט חכמניות ודרשניות היו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רנג
קיט מחלוק' אי א"י מוחזקת או לאעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ו ע"ד, ט ע"ג
קיט ע"א א"י מוחזקתרנת יצחק יהושע עמ' קמז
קיט ע"א א"י מוחזקת בידינו מאבותינומהר"ם שיק בראשית עמ' סד
קיט ע"א א"י מוחזקת היאתורת מנחם חנ"ג עמ' 328
קיט ע"א א"י מוחזקת היאתורת מנחם חנ"ה עמ' 199
קיט ע"א א"ר חידקא ר"ש השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר"עשם ישראל עמ' רנט
קיט ע"א אמר ר' חידקא שמעון השקמוני הי' לו חבר מתלמידי ר"ע, וכך הי' שמעון השקמוני אומר, יודע הי' משה שהמקושש במיתה, אבל לא הי' יודע באיזהו מיתה יומתהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קמב, קמה אות ג
קיט ע"א אמר רבה ארץ ישראל מוחזקת היא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צו
קיט ע"א אר"ח שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר"ע וכך היה אומר, יודע היה משה שמקושש במיתה וכו' ויודע היה משה שבנות צלפחד יורשות הן וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנח
קיט ע"א ארץ ישראל אי מוחזקת לנו מאבותינובנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות פג, חיי שרה אות יד, תולדות אות לט, נט, וישלח אות כד, וישב אות יג, טז, ויגש אות עח, ויחי אות לט, מח
קיט ע"א ארץ ישראל מוחזקת היא וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' מב
קיט ע"א ארץ ישראל מוחזקת היא וכו', ובנמו"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כט
קיט ע"א ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינוקרן לדוד בראשית עמ' שפה
קיט ע"א ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינודברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקנז
קיט ע"א ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שעג ד"ה ונלע"ד
קיט ע"א ויקח את בת לוי, בת ק"ל שנה היתהראה חיים ח"א דף עט ע"ד [רפח ע"ב ד"ה ויקח]
קיט ע"א ושהיה בכור נוטל ב, חלקים, ואמאי ראוי הוא ואין בכור נוטל בראוי כבמוחזק, אלא אמר רבה ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו וכו' ופשטו ליה תרוייהו ירושה לכם מאבותיכם וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קג
קיט ע"א יודע הי' משה רבינו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנו
קיט ע"א יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאו וראויה היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' טו
קיט ע"א יודע היה משה רבנו שבנות צלפחד יורשות וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קסה
קיט ע"א יודע היה שהמקושש במיתה, תוס' ד"ה שנאמרדברי שאול במדבר עמ' קיד
קיט ע"א מהרש"א ד"ה וראוי' פ' מקוששבנין שאול עמ' קפג
קיט ע"א צלפחד הי' בכור ונטל פי שנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' צב-צג
קיט ע"א ראוי' היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידןהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קכט אות ו
קיט ע"א ראויה היתה פרשת נחלות ליכתב ע"י משה אלא שזכו בנות צלפחדלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שא
קיט ע"א ראויה היתה פרשת נחלות ליכתב ע"י משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידןימלא פי תהלתך ח"א עמ' קד
קיט ע"א תוס' וחדא"ג מהרש"א - לשם שמים נתכוין, והוה מלאכה שאינה צריכה לגופהתורת מנחם חמ"ג עמ' 293
קיט ע"ב א"י ירושה להם מאבותיהםשירת הפסח אות קו
קיט ע"ב א"י מוחזקת היאפרי חיים (קנולר) פרשת ברכה
קיט ע"ב א"י... ירושה היא לכם מאבותיכםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 223
קיט ע"ב אי ארץ ישראל מוחזקת ביד אבותינודברי שאול במדבר עמ' רנט
קיט ע"ב אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבן, אם לאו תתיבם אמנומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' עז
קיט ע"ב אפילו קטנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעים שנהתולדות הגר"א (תשס) עמ' ר
קיט ע"ב בנות צלפחד בנס היו יולדותתורת השרף ממאגלניצא עמ' לה
קיט ע"ב בנות צלפחד חכמניות הן וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמד, רפד
קיט ע"ב בנות צלפחד חכמניות הן שלפי שעה דברו מלמד שהיה משה רבנו וכו'חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קעד
קיט ע"ב בנות צלפחד חכמניות וצדקניות היואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רפ
קיט ע"ב בנות צלפחד נישאו בגיל מ'ברכת אבות עמ' נג
קיט ע"ב בת ארבעים שוב אינה יולדתתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רכו
קיט ע"ב המקושש נתכוין לשם שמיםציץ השדה ח"ד עמ' קפט
קיט ע"ב וילך איש מבית לוי, אפשר בת ק"ל היתה וקא קרי לה בתעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קלה
קיט ע"ב ויקח את בת לוי, בת מאה ושלשים שנה היתהראה חיים חלק א דף ע"ט ע"ד (דף רפ"ח ע"ב ד"ה ויקח)
קיט ע"ב ונתתי אותה לכם מורשה וכו' ופשטו ליה תרוייהו ירושה מאבותיכם ומורישין ואינם יורשיןחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' סב, סג
קיט ע"ב חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב וכו' והלכתא אין חולקיןנאוה תהלה עמ' לב
קיט ע"ב לא נשאת פחותה ממ׳ שנהס' הבוטח ח"ב עמ' לב
קיט ע"ב לענין אי חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב או לא, וקא מסיק לחלק בין מחלק ליה רביה יקרא או לאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצג
קיט ע"ב מגלגלין זכות ע"י זכאידרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קמח
קיט ע"ב מגלגלין זכות ע"י זכאישער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קסז, רח, רי
קיט ע"ב מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבס' חסידים סי' תתשח, תתשנט
קיט ע"ב מורישין ואין יורשין, וברשב"ם ד"ה ופשטו ליהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' צב-צג
קיט ע"ב מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין וכו' וברשב"םצמח צדקה עה"ת עמ' נד
קיט ע"ב מלמד שמתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' נז
קיט ע"ב מקושש לש"ש נתכויןנתיבות יצחק ח"ג עמ' קפה
קיט ע"ב מתוך שצדקניות היו נעשה להן נס כיוכבד, וברשב"ם בטוחות היו בצדקתן שיעשה להן נס כיוכבדצמח צדקה עה"ת עמ' כ
קיט ע"ב ניבא ולא ידע מה ניבאס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רב
קיט ע"ב נכנס ספק בדור המדבר שמא בחו"ל פטורין מן המצוותגנא דפלפלי עמ' שמט
קיט ע"ב פריה ורביה באשהברכת אבות עמ' סג
קיט ע"ב צלפחד לשם שמים נתכווןנחלי מים (מלאח) עמ' קעו
קיט ע"ב ראויה היתה פרשת מקושש להכתב על ידי משה אלא שנתחייב מקושש ונכתב על ידושם דרך במדבר עמ' סח
קיט ע"ב תביאנו לא נאמר אלא תביאמו מלמד שמתנבאין ואינן יודעין כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רעא
קיט ע"ב תביאנו לא נאמר אלא תביאמו מלמד שמתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שעב
קיט ע"ב תוד"ה אפילו דמקושש היינו צלפחד ולשם שמים נתכויןשם דרך במדבר עמ' סח, עב
קיט ע"ב תוס' - כדי שיהרג ויראו אחריםתורת מנחם חי"ד עמ' 210
קיט ע"ב תוס' - מעשה המקושש הי' וכו' מיד אחר מעשה מרגלים וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 422
קיט ע"ב תוס' - מקושש עצים לש"ש נתכוין כו' ומהרש"אתורת מנחם חל"ח עמ' 172
קיט ע"ב תוס' - שהיו ישראל אומרים אין חייבים במצוותמאיר נתיבות ח"ב עמ' רמא
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפי' קטנה שבהם וכו'ברית שלום (תעח) דף צד ע"ד
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפי' קטנה שבהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרו
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפי' קטנה שבהןבנין שאול עמ' קפג
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו - מקושש לשם שמים נתכויןהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קמג
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו כו'קידש ידיד דף עד ע"א
קיט ע"ב תוס' ד"ה שנאמר, היה לו לדונו בחנק דסתם מיתה הוא חנקעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שטו
קיט ע"ב תוס' ד"ה שנאמר, וי"ל דשמא יש לדונו בסקילה דהמחלל שבת חמור כע"ז דבסקילה, וצ"ל דאתיא כרבנן. ולא כר"י דס"ל עד שיודיעהו באיזה מיתה הוא נהרג, וצ"ל דהוראת שעה היתהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכח
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילו - מקושש לשם שמיםהשיר והשבח ח"א עמ' רעט
קיט ע"ב תנא בנות צלפחד חכמניות היו דרשניות היו וכו' שאמרו אלו היה לו בן לא דברנו, ופרש"י כבר היה ידוע שהבן יורש את אביו וכו' ובתוס' שמהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנו
קיט ע"ב תתייבם אמנודברי שאול במדבר עמ' רמג
קיט רבי יאשיה אומר ותקרבנה בנות צלפחד לפני העדה וכו' בתחילה באו לעדה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קלד
קיט תביאנו לא נאמר אלא תביאמו, מלמד שמתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאין, ורשב"םדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפז
קיט תוס' - דמקושש לש"ש נתכוין ודעובדא דמקושש לאחר מרגלים הויהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
קיט תוס' ד"ה אפי' קטנה שבהןמשכנות יעקב (נעים) דף קסז ע"ב
קיט תוספות צלפחד עשה לשם שמיםראש דוד (תשמו) עמ' תעט ע"ב
קיט. א"י מוחזקת היא לבנ"י מימות אאע"החמודי צבי במדבר-דברים עמ' נה, עח, קי, קנד, קנז, רכו, שכט, תלא
קיט. א"ר חידקא שמעון השקמוני היה לו חבר מתלמידי ר"ע וכו' יודע היה משה רבינו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שע
קיט. אין בכור נוטל בראויפרפרת התורה עמ' נא
קיט. אלא אמר רבה ארץ ישראל מוחזקת היאחיי נפש ח"ד עמ' לט, רלז
קיט. אם ארץ ישראל מוחזקת בידם מאבותיהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפא
קיט. אמר רב חדקא שמעון השקמוני הי' לי' חבר מתלמידי ר"עהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ, נא, נב
קיט. אמר רבה א"י מוחזקת היא (ורשב"ם)וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' עו, פג, פז
קיט. אמר רבה אי מוחזקת לנו מאבותינוחיי נפש ח"ו עמ' מט, רכג
קיט. אר"י מוחזקת היא ובנמוק"י שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עד
קיט. ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מאבותינושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסז
קיט. ארץ ישראל ירושה היא מאבותינופנים מסבירות עמ' ט, כה
קיט. ארץ ישראל לא היה ראוי כי מוחזקת היא מאבותינושבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מד
קיט. ארץ ישראל מוחזקת בידם מאבותיהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפב-קפג(לד) {ע"י איזה קבין}
קיט. ארץ ישראל מוחזקת היאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלז
קיט. ארץ ישראל מוחזקת היאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכו, תתלב
קיט. ארץ ישראל מוחזקת היא מאבותינואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סז
קיט. ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינושם יחזקאל עמ' קלח
קיט. ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינופרדס מרדכי עמ' תרב
קיט. ארץ ישראל מוחזקת מאבותינודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ח
קיט. ארץ ישראל מוחזקת מאבותינוכתנות אור עמ' עה
קיט. בנות צלפחד איך נטלו חלק בכורהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצב
קיט. בנות צלפחד אם נוטלות חלק בכורהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלח
קיט. בנות צלפחד יורשותפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כו פסוק מו
קיט. בנות צלפחד למה יורשותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעו, רפב, רפה
קיט. בנות צלפחד צדקניות הן שלא נישאו אלא להגון להן וכו' אפי' קטנה שבהן לא נישאת פחותה מט' שנה (רש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' תרעה
קיט. הגוזל מחבירו שוה פרוטה, כאילו נוטל נפשוחיי נפש ח"א עמ' קמח ע"א
קיט. היה לי חבר מתלמידי ר"ע וכו' יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתהפאר יעקב ח"ג עמ' תסז, תריח
קיט. ואמאי ראוי הוא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמד
קיט. ויודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מב ע"ב
קיט. וראוי היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי משה אלא שזכו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רלז
קיט. וראויה היתה פרשת נחלותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסה
קיט. יודע הי' משה רבינו שבנות צלפחד יורשות אלא שלא ידע וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמד
קיט. יודע הי' משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הןהדרש והעיון דברים מאמר יט
קיט. יודע הי' משה שמקושש במיתה וכו'תפארת ראובן עמ' קיב, קיד
קיט. יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תריט
קיט. יודע היה משה שבנות צלפחד יורשות הןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שא
קיט. יודע היה משה שהמקושש במיתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכט
קיט. ירושה לישראל מאבותיהם, וביד רמ"התפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפג-קפד(לו) {אם קנין גמור}
קיט. לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעו
קיט. לא היה יורע באיזו מיתהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמא
קיט. ללמדך שמגלגלין זכות ע"י זכאיפרפרת הפרשה פרשת שלח פרק טו פסוק לב
קיט. מוחזקים ביתדות אהליםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצו
קיט. ראוי' היתה פרשת נחלות ליכתב ע"י משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידןפאר יעקב ח"ג עמ' תריט, תרכ
קיט. ראויה היתה פרשה זו להאמר על ידי משהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ר, רא
קיט. שמעון השיקמוני וכו' יודע הי' מש"ר שבנות צלפחר יורשות הן וכו' ויודע הי' מש"ר שהמקושש במיתה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכה, קכז, רנה
קיט. תביאנו והטענו לא נאמר וכו'הגות לב עמ' 112
קיט. תוס' - מקושש לשם שמים נתכויןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמה, קס, קעג
קיט. תוס' ד"ה אפילו, מקושש לש"ש נתכויןדברי יואל פ' פנחס דף קנא ע"א, קע ע"א
קיט. תוס' ד"ה דנא', מחלל שבת בפרהסיא כעוע"זחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רנ
קיט. תוס' ד"ה יודעחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רנה
קיט. תוס' ד"ה שנאמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכט
קיט: אותו היום דורש פרשת יבמיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצה, רא
קיט: אלא מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ריט-רכ {וסימני הנערות נולדו בהן לפני שנישאו, כיוכבד, ולכן לא נאמר כשרה}
קיט: אם א"י מוחזקת מאבותינויבין שמועה (לעוו) עמ' תשיט
קיט: אם אנו חשובין כבנים נירש כבניםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצט
קיט: אם חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שנט
קיט: אמרו בבות צלפחד אם כבן נירש ואם לא תתייבם אמנוכסף נבחר (מרגליות) עמ' ער
קיט: אפי' קטנה שבהן לא נשאה פחותה מבת מ'תפארת ראובן עמ' לג, קיא, קיב
קיט: אפילו קטנה שבהן וכו' - ובתוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' צט
קיט: אפילו קטנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעיםפני יהושע (תשסא) עמ' צט
קיט: אפילו קטנה שבהן, ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' רט
קיט: ארץ ישראל ירושה היא לכם מאבותיכםאור אברהם - סידור התפילה עמ' תיד
קיט: ארץ ישראל מוחזקת היא ליוצאי מצרים, כדכתיב ונתתי אותה לכם מורשהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לב
קיט: ארץ ישראל מוחזקת היא, ורשב"ם שםדברי יואל פ' פנחס דף קלח ע"ב, קמט ע"א
קיט: באו לפניהם ושאלוםפרפרת התורה עמ' תסט
קיט: באופן שיכול לסמוך על הנספרדס מרדכי עמ' לה
קיט: במאי קמיפלגי מ"ס הולקין כבוד לתלמיד במקום הרב ומ"ס אין חולקיןחיי נפש ח"ו עמ' קפז
קיט: בנות צלפחד - מעלתןשיחות לספר ויקרא עמ' שיג
קיט: בנות צלפחד דרשניות צדקניות חכמניות היולב אריה פרשת פנחס אות כז
קיט: בנות צלפחד חכמות היו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סימן מו דף ק ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קסו/ז ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פנחס דף רנג ע"א; יפה מראה (שנ) דף רעט ע"ג
קיט: בנות צלפחד חכמניות היוהאיר ממזרח על התורה עמ' קמו
קיט: בנות צלפחד חכמניות היולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צט ע"ב
קיט: בנות צלפחד חכמניות היופרפרת הפרשה פרשת שלח פרק טו פסוק לב
קיט: בנות צלפחד חכמניות היושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שא, שה
קיט: בנות צלפחד חכמניות היו וכו' אם כבן אנו חשובים תנה לנו נחלה ואם לא תתייבם אמנו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רנ
קיט: בנות צלפחד חכמניות היו שלפי שעה דיברו וכו' מלמד שהי' משה יושב ודורש בפר' יבמין וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תרכ
קיט: בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן וצדקניות הןכתנות אור עמ' תקיא
קיט: בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן וכו' שלפי שעה דברו וכו' שהיה משה רבנו יושב ודורש בפרשת יבמין וכו' אמרו לו אם כבן כו' אם לאו תתיבם אמנו וכו' אפי' קטנה שבהן לא נשאת פחותה מנר שנה איני והאמר ר"ח וכו' אלא מתוך שצדקניות הן נעשה להן נסגלגולי נשמות (תשסא) סי' מ ס"ק א
קיט: בנות צלפחד חכמניות הן וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שעט
קיט: בנות צלפחד חכמניות הןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שג
קיט: בנות צלפחד לא נישאו עד שמצאו ההגון להםפרדס מרדכי עמ' נג, עו
קיט: בנות צלפחד מתוך שצדקניות היו נעשה להם נס כיוכבדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פט
קיט: בנות צלפחד נשאו לא פחות מבנות ארבעים שנהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסט, שפ
קיט: בת מ' שוב אינה יולדתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעז
קיט: בת מי שוב אינה יולדתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נה
קיט: בתוד"ה אפילו, דמקושש לש"ש נתכויןישרש יעקב (טננבוים) קרח אות ד
קיט: בתוד"ה אפילו. אחר מעשה מרגלים אמרו ישראל שהם פטורים מן המצותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נו
קיט: הלכתא חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב והלכתא אין חולקים ל"ק הא דפליג רביה יקרא הא דלא פליג עליה יקראצור יעקב (יעבץ) בהר
קיט: הלכתא חולקין והלכתא אין חולקין הא דפליג ליה רביה יקראחנן אלקים עמ' עו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז
קיט: הלכתא חולקין כבוד כו'קול שמואל (קונפורטי) דף נה ע"א
קיט: ותעמודנה לפני משה וכו' אלא סרס המקרא ודרשהו, דברי ר"י, אבא חנן אומר וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ריג-ריד {ביאור מדוע לא פליגי הכי גם בפרשיות פסח שני ומקושש}
קיט: ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר סרס המקרא ודרשהויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיב
קיט: חולקין כבוד לתלמיד במקום רבו וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רח ע"ב, רסה ע"ב
קיט: יודע הי' משה שהמקושש במיתה, ותוס'שיח דוד (תשסח) עמ' קסג
קיט: יודע היה משה שהמקושש במיתה, ותוס'שיח דוד (תשסד) עמ' קמב
קיט: יחשה היא לכם מאבותיכםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק ב
קיט: ירושה הוא לכם מאבותיהםכתנות אור עמ' תרכג
קיט: ירושה לכם מאבותיכם ומורישין ואינן יורשיןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנד
קיט: מהרש"א - המקושש עשה מלאכה שאינה צריכה לגופהים שמחה עמ' רצג
קיט: מורישין ולא יורשיןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיד
קיט: מורשה וכו' ירושה היא לכם או דילמא שמורישיןדברי יואל פ' תרומה דף רמג ע"ב
קיט: מורשה מורישים ואינם מורישיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קכ, ויקרא-במדבר עמ' שמד
קיט: מחלוקת אי א"י מוחזקת לנו מאבותינומרפא לנפש בראשית עמ' רמז
קיט: מלמד שחכמניות היו בנות צלפחדדברי אברהם דף נ ע"ד
קיט: מסתפקא לי' הא דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שיב
קיט: מסתפקא ליה ונתתי מורשה ירושה הוא או שמורישין וכו'יגל יעקב (תשנג) וארא אות לד
קיט: מסתפקא ליה למשה רבינו אם ארץ ישראל מוחזקת היא מאבותיהם ונוטלות בהן צלפחד וכו' ירושה הוא לכם מאבותיהםכרם חמד (תשסו) עמ' קלט
קיט: מקושש לש"ש נתכויןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסג
קיט: מקושש לשם שמים נתכויןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נו
קיט: מר סבר חולקין כבוד תלמיד לרביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רא
קיט: משפחת אב קרויה משפחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תכט
קיט: מתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאיןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מו
קיט: נעשה להן נס כיוכבדתורת חיים עה"ת עמ' ריט-רכ {שמא הך סוגיא ס"ל שילדה את משה לששה חדשים ויום א'}
קיט: נתנבא משה שלא יכנס לארץשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלד
קיט: נתנבא משה שלא יכנס לארץשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכט
קיט: נתנבאו שמשה לא יכנס לארץשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכו
קיט: צדקניות הן, שלא נישאו אלא להגון להןתורת חיים עה"ת עמ' ריט {כי נשתמרו להגון להם כצדיק שאינו מחלל זרעו}
קיט: צלפחת לש"ש נתכויןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפו
קיט: רשב"ם ד"ה שוב אינן יולדות, ולא היה להן להתעכבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לג
קיט: שאני א"י שמוחזקת לנו מאבותינויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצט
קיט: שהיו בני ארבעים שנה שלא נישאו לאנשיםתורי זהב (תשעג) עמ' רסה
קיט: תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך תביאנו לא נאמר אלא תביאמו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף פה ע"ג
קיט: תביאנו לא נאמר אלא תביאמו מלמד שמתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאיןפאר יעקב ח"ב עמ' תרל
קיט: תוד"ה אפי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנב
קיט: תוד"ה אפילו קטנה שבהן דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין שהיו אומרים ישראל וכו'ים שמחה עמ' רצג
קיט: תוד"ה אפילו, דאמר במדרש דלש"ש נתכויןהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' פד
קיט: תוד"ה אפילו. מקושש לשם שמים נתכויןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לה, לו
קיט: תוס' - מקושש התכוון לש"שקבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 13-14
קיט: תוס' - מקושש חילל השבת לש"ש שהיו אומרים אחר חטא העגל שוב אין מחוייבים במצוות וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תריח
קיט: תוס' - מקושש לשם שמים התכויןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכ
קיט: תוס' - צלפחד זה מקושש ולש"ש נתכווןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצה, שב
קיט: תוס' אפילו - צלפחד לש"ש נתכווןשיחות לספר במדבר עמ' קיח
קיט: תוס' בשם המדרש דמקושש לשם שמים נתכווןדבר צבי - קדושת השבת עמ' עג
קיט: תוס' ד"ה אפי' בשם מדרש דצלפחד לש"ש נתכוין וכו'דברי אש (כץ) עמ' רכא
קיט: תוס' ד"ה אפי' בשם מדרש, מקושש לש"ש נתכון שהיו ישראל אומרים כיון שנגזר עליהם שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצות, עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחריםמרפא לנפש בראשית עמ' תמג
קיט: תוס' ד"ה אפילו - מקושש לשם שמים נתכוין, שהיו ישראל אומרים כיון שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ ממעשה המרגלים שוב אין מוןוייבין במצות, עמר וחילל שבת כדי שיהרג וייראו אחריםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' של
קיט: תוס' ד"ה אפילוחמודי צבי מועדים עמ' תטז
קיט: תוס' ד"ה אפילולהורות נתן במדבר עמ' רעג
קיט: תוס' ד"ה אפילועקבי אבירים (תשעא) עמ' קסז
קיט: תוס' ד"ה אפילופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפה
קיט: תוס' ד"ה אפילו קטנה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמה, שכט, שלג
קיט: תוס' ד"ה אפילוחמודי צבי בראשית עמ' תסו
קיט: תוס' ד"ה אפילו, מקושש אחר מעשה דקרחרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פד
קיט: תוס' ד"ה אפילו, מקושש לש"ש נתכווןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לח
קיט: תוס' ד"ה אפילו, מקושש לש"ש נתכווןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכב, קכז, רנב, שסח, שסט
קיט: תוס' ד"ה אפילו, מקושש לש"ש נתכויןדברי יואל פ' וישב דף שיז ע"א, פ' ויחי דף תקיג ע"ב
קיט: תוס' ד"ה אפילו, צלפחד היינו מקושש ולש"ש נתכויןדברי יואל פ' יתרו דף עג ע"ב
קיט: תכלית יציאת מצרים - ל'הר נחלתךשיחות לספר שמות עמ' תלה
קיט: תנא בנות צלפחד חכמניות הן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסח
קכ אלא מעתה זה הדבר דשחוטי חוץ לא יהא נוהג אלא בדור הזהלשארית מנחם ח"ב עמ' נב
קכ וכבד שהורתה בדרך ורשב"ם ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף נט ע"ב
קכ נאמר כאן זה הדבר ונאמרצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לח ע"א-ע"ב
קכ ע"א א"ר אמר קרא זה הדבר דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה, א"ל רבה זוטי לרב אשי אלא מעתה זה הדבר דשחוטי חוץ הכי נמי וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפח
קכ ע"א בישיבה הלך אחר החכמההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
קכ ע"א במסיבה הלך אחר זקנהאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' מד
קכ ע"א בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטיםדברי שאול במדבר עמ' רצז
קכ ע"א בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטיםשם דרך במדבר עמ' קעז
קכ ע"א וכל בת יורשת נחלה באבות אין בבנים לא וכו' וברשב"םברית שלום (תשסח) עמ' תשו
קכ ע"א וכל בת יורשת נחלה באבות אין בבנים לא וכו' וברשב"םברית שלום (תעח) דף קי ע"ג
קכ ע"א ורשב"ם - יוכבד נולדה בין החומותמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ב
קכ ע"א זה הדבר שבפרשת נדרים יליף בגז"ש דזה זה משחוטי חוץ דכתיב ביה לדורותם שנוהג לדורותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמב
קכ ע"א יוכבד נולדה בין החומות, ופרשב"םדרשות מהר"ם חביב עמ' צה
קכ ע"א עמרם החזיר את יוכבד מפני נבואת מרים שנתנבאה שעתיד בן לצאת ממנה שיושיע את ישראלחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צב
קכ ע"א רשב"ם ד"ה רחב"חעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפו(כב)
קכ ע"ב ולב"ש דאמרי אין שאלה בהקדש דתנן בש"א הקדש טעות הקדש וכו'מכשירי מצוה עמ' רז
קכ ע"ב זה הדבר חכם מתיר וכו' ובעל מפרברית שלום (תעח) דף קה ע"ב
קכ ע"ב זה הדבר חכם מתיר וכו' ובעל מפרברית שלום (תשסח) עמ' תרעג
קכ ע"ב יש שאלה בהקדשתורת מנחם חכ"ז עמ' 180
קכ ע"ב רש"י ד"ה שיש שאלה כו'שעת הכושר דף כו ע"ד
קכ ע"ב רשב"ם ד"ה ואין, תוס' ד"ה מיבעימכשירי מצוה עמ' רז
קכ ע"ב רשב"ם ד"ה חכםדברי שאול במדבר עמ' רסו
קכ ע"ב תוס' ד"ה שהפרת נדריםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לח ע"ב
קכ. אלא מעתה זה הדבר דשחוטי חוץ הכי נמי דלא יהא נוהג אלא בדור הזה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיז
קכ. אפשר בת מאה ושלשים שנה וקרא לה בתתורת חיים עה"ת עמ' רכ {קשה, דלא הוי נס טפי מלידת אהרן כשהיתה בת קכ"ז ואת מרים בת קכ"ד}
קכ. אר"י א"ש בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים שנ' לטוב בעיניהם תהיינה לנשיםיגל יעקב (תשנג) מסעי אות קכז
קכ. בישיבה הולכין אחרי החכמהים שמחה עמ' קיט
קכ. בישיבה הלך אחר חכמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ר
קכ. בנות צלפחדפרפרת אליעזר פרשת מסעי פרק לו פסוק יא
קכ. בנות צלפחדפרפרת משה ח"ב עמ' רפג
קכ. בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שד
קכ. בנות צלפחד הותרו לינשא לכל מי שירצופאר יעקב ח"ג עמ' תרעו
קכ. בנות צלפחד הותרו לשאר שבטיםפרפרת הפרשה פרשת פנחס פרק כז פסוק ב, פרשת מסעי פרק לו פסוק ו
קכ. בנות צלפחד נמנו דרך גדולתןפרפרת התורה עמ' תקמא
קכ. בנות צלפחד שקולות היו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מסעי דף רלו ע"ב
קכ. בפרשת מטות מונה אותן כדרך גדולתןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצח
קכ. דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שג
קכ. ויקח ויחזיר מיבעי ליה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף נח/צח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף כז ע"ד
קכ. ותהיינה, הויה אחת לכולןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שטז(מב) {ביאורו}
קכ. זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד/צד דף תקיא ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ו דף נד ע"ב
קכ. יוכבד נולדה בין החומותדברים אחדים (קלצקין) עמ' קנז-קנח {תלוי במחלוקת ר"י וחכמים אם ארבעים מלקות או 39 וכן נחלקו לגבי "שבעים נפש" אם הוא בדווקא}
קכ. יוכבד נולרה בין החומותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קה
קכ. לא יהא נוהג אלא בדור הזהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעג
קכ. לא תסוב נחלה, היה נוהג רק בדור ההואשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נא
קכ. להלן מנאן הכתוב דרך חכמתן וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפד ע"ב
קכ. רשב"ם ד"ה ויחזור מבעי ליה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכח
קכ. רשב"ם ד"ה שקולותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קי
קכ. תוס' רי"ד אות טז - החכם מתיר דעוקר הנדר מעיקרא והבעל מפיר דאינו עוקר רק משעת הפרה ואילךדרשות דבר צבי עמ' קיז
קכ: וזה מאי עבדי ליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רפב
קכ: לב"ה זה הדבר אתיא לגזירה שוה שחוטי חוץ מנדריםדרשות דבר צבי עמ' קיב
קכ: לומר שיש שאלה בהקדשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תג
קכ: נאמרה לראשי המטות ללמד שהתרת נדרים ביחיד מומחהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג
קכ: תניא נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץכרם חמד (תשסו) עמ' קלו
קכא א-ב עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' א
קכא לשבטים אתפליג א"ד וכו'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קטז ע"א-ע"ג
קכא ע"א ובריטב"א כל זמן שהיו ישראל נזופין לא היה הדיבור עם משה דרך חבה, כי תיבת הקב"ה עם משה משום חיבתן של ישראלבאר שרים פרשת דברים דרוש א אות ח
קכא ע"א ותוס' לא היו ימים טובים וכו' ויום הכיפוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' ע
קכא ע"א ותוס' לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באבאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קסב, קסה
קכא ע"א ט"ו באבבעקבי יעקב עמ' פ
קכא ע"א יאיר בן מנשה שקול כנגד כל הסנהדריןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תטו
קכא ע"א יום שהותרו שבטים לבוא זה בזהנתיבות יצחק ח"ג עמ' שצב
קכא ע"א לא היו ימים טובים לישראל וכו'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיט
קכא ע"א לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיוה"כ וכו' וברשב"ם ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תתע, תשה, תרצב
קכא ע"א לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיוה"כ וכו' וברשב"ם ותוס'ברית שלום (תעח) דף קח ע"ב, קי ע"ב, קלה ע"ג
קכא ע"א לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שנ
קכא ע"א לא תסב נחלה, זה הדבר לא יהא נוהג אלא בדור זהכרם טוביה עמ' שצה
קכא ע"א מועדי ד' צריכין קידוש ב"ד וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפא
קכא ע"א מועדי ה' צריכים קידוש וכו', וברשב"ם בר"ח רשב"א וריטב"אגבורת יצחק שבועות עמ' נג
קכא ע"א מועדים ושבתבעקבי יעקב עמ' קנח
קכא ע"א עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' א
קכא ע"א עד שלא כלו מתי מדברציץ השדה - שדי יער עמ' קפח
קכא ע"א פי' ר"ג - לפי שהיו עסוקים לכרות עצי המערכה היו מתבטלין בת"ת וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 209
קכא ע"א רשב"ם - היו שמחים לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאתתורת מנחם חלק לא עמ' 195
קכא ע"א רשב"ם ד"ה דאמר מראמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנו
קכא ע"ב אחי' השילוני ראה את עמרםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 112
קכא ע"ב איבעיא להו ארץ ישראל לשבטים איפלוג או דילמא לקרפף גברא, בשיטמ"ק בשם הראב"דדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרכד
קכא ע"ב וברשב"ם יום שפוסקים בו לכרות עצים למערכהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' עט
קכא ע"ב ורשב"ם - יאיר ומכיר בני מנשה נולדו בחיי יעקבמים רבים (פרנקל) פרשת ויחי אות ב
קכא ע"ב ורשב"ם ורש"ש יעקב שימש את שם נ' שנהמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות א
קכא ע"ב ורשב"ם ותוס' אם סרח בת אשר חיה לעולםמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ד
קכא ע"ב ורשב"ס - שבעה קפלו את כל העולם כולומים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ח
קכא ע"ב ותניא שלושים וששה ממש דברי רבי יהודהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רכה פסוק ה
קכא ע"ב ז' קיפלו את העולםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 194
קכא ע"ב ז' קיפלו את כל העולםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' תכא
קכא ע"ב זה יאיר בן מנשהרנת יצחק יהושע עמ' קעח
קכא ע"ב זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדריןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלב
קכא ע"ב חי' הרמב"ן - אליהו קייםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יד
קכא ע"ב חמשה עשר באב יום שפוסקים מלכרות עצים ורשב"ם ד"ה מניסןמצווה ועושה ח"א עמ' תקיט
קכא ע"ב ט"ו באב שבו פוסקין מלכרות עצים למערכהתפלה למשה (בנימין) עמ' רפ
קכא ע"ב יאיר בן מנשה היה שקול כנגד רובה של סנהדריןדבר טוב עמ' קעד
קכא ע"ב יאיר בן מנשה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלב, שח
קכא ע"ב יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקב וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קנה, רח
קכא ע"ב יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקבדבר טוב עמ' קעה
קכא ע"ב יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקב, ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ, שנאמר ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש, ותניא שלשים וששה ממש, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה וכי נאמר שלשים וששה, והלא לא נאמר אלא כשלשים וששה. אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדריןדרכי התשובה עמ' קה
קכא ע"ב יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדריןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמב
קכא ע"ב לא נגזרה גזירה על שבטו של לויבעקבות משה שמות עמ' פו
קכא ע"ב מהרש"א בט"ו באב פסקו לכרות עצים למערכה והוא גדר שמחת סיוםבאר שרים פרשת עקב דרוש ד בפתיחה
קכא ע"ב רב מתנה אמר וכו' דאמר רב מתנה וכו'זכור לדוד עמ' פ
קכא ע"ב רשב"ם ד"ה דאמר רב מתנהזכור לדוד עמ' פ
קכא ע"ב רשב"ם ד"ה לשבטים איתפליג וכ"כ הרמב"ןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קטו ע"ב-ע"ג
קכא ע"ב רשב"ם ד"ה מניסן ורבינו גרשוםשיחות עבודת לוי סי' פז אות ב
קכא ע"ב שבעה קיפלו את כל העולםציץ השדה - שדי יער עמ' שצד
קכא ע"ב שנות דור המדבר ילפינן מערכיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפו
קכא ע"ב שתשש כחה של חמהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תלד
קכא ע"ב תשש כחה של חמהפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
קכא. איש ממנו וכו' ולא מבנינומבשרת ציון ח"א עמ' פז
קכא. אריא"ש ט"ו בשבט יום שהותרו השבטים לבוא זב"זדרש משה (קלנברג) ח"א דף סא
קכא. בענין ט"ו באבשירת דוד (תשסז) עמ' תקיא
קכא. בת תחילה סימן יפה לבניםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרפא, תרפב
קכא. דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהים שמחה עמ' ריט
קכא. חמשה עשר באב מאי היאפרפרת משה ח"א עמ' תקמה, פרפרת משה ח"ב עמ' רה, רחצ
קכא. יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדריןדברי יואל פ' שמות דף כז ע"ב
קכא. יום הכיפורים ניתנו בו לוחות אחרונותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמו
קכא. יום שכלו בו מתי מדברשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קצא
קכא. כיון שהגיע חמשה עשר באב תשש כוחה של חמה וכו' מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיףאור אברהם (זוועהיל) עמ' ט
קכא. כלו מתי מדברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריא
קכא. כלו מתי מדברפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ג פסוק כג
קכא. לא היו ימים טובים לישראלפרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לח פסוק כא
קכא. מועדי ה' נאמרו, שבת בראשית לא נאמרהבן מלך - שבת עמ' רלג
קכא. משה שקול כנגד כל ישראלדברי יואל פ' נשא דף רכד ע"ב
קכא. רש"י ד"ה גבי מועדותוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נ
קכא. רשב"ם - כל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא הכל יצאו לחפור חפרין וישנין בהן, ובשחרית הכרוז יוצא יברלו החיים מן המתיםישמרו דעת עמ' קטו
קכא. שבעה קפלו את כל העולם כולו מתושלח ראה את אדםחיי נפש ח"ד עמ' קלו
קכא. שבת בראשית אינה צריכה קידושאורחות דוד עמ' ריז
קכא. ת"ר אמר רשב"ג לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' סט
קכא. תוס' - אותן שנעשו בני כ' במרגלים לא מתושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' מז
קכא. תוס' - תוד"ה יום, דור המדבר מה שחיו לכל היותר היה ס' שנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתרכב
קכא. תנן התם לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קפה
קכא: אחד שקול כרוב הסנהדריןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עח-עט
קכא: אחיה השילוני ראה את עמרםתורה בציון עמ' רצט
קכא: אחיה השלוניפרפרת התורה עמ' רה
קכא: אליהו ראה את אחיה וברמב"ןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפ
קכא: אמר רשב"ג לא היו ימים טובים לישראל וכו' ברבינו גרשוםדרך אמונה ובטחון עמ' קצד
קכא: במלחמת העי נהרג יאיר בן מנשהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קה
קכא: הגיע ט"ו אב אין כורתין עצים למערכהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצ
קכא: זה יאיר בן מנשה שהיה שקול כרובה של סנהדריןיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מז ע"א
קכא: ט"ו באב - סיום כריתת עצי מערכהשיחות לספר דברים עמ' מג
קכא: יאיר בן מנשה היה שקול כל"ו אישברית כהונת עולם (תשעד) עמ' מט
קכא: יאיר בן מנשה היה שקול כרובו של סנהדריןשם יחזקאל עמ' תט
קכא: יאיר בן מנשה כרובה של סנהדריןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מח, קעז
קכא: יאיר בן מנשה כרובו של סנהדריןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כו
קכא: יאיר בן מנשה שהיה שקול כנגד רובן של סנהדריןדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קצ, רב, ריב
קכא: יאיר בן מנשה, היה שקול כנגד רוב הסנהרריןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שסה
קכא: יום שביטל הושע בן אלה פרפדיאות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל, רש"י, מהרש"א בח"א, והעיון יעקב מבעל שבות יעקבדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רב
קכא: יום שפוסקין בו מלכדות עצים למערכהנטעי אשל בראשית עמ' קפד, תמז
קכא: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה וברבינו גרשוםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשח
קכא: ירבעם בן נבט העמיד שומרים שלא יעלו ישראל לרגלנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תמא
קכא: כיון שהגיע ט"ו באב וכו', דמוסיף(מן הלילה על היום לשנות), יוסיף (ימים), שאינו מוסיף יסיף, מאי יסיף אמר רב יוסף תקבריניה אמיהדעת תורה שמות עמ' שכא
קכא: ל"ו איש ממשלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נג ע"ב
קכא: לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב ויוה"כאורחות דוד עמ' ער
קכא: לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קצו
קכא: לא נגזרה גזירה על פחות מבן כ׳שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מד
קכא: לא נגזרה גזירה על פחות מבן עשרים ועל יתר מבן ששיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פט
קכא: לא נגזרה הגזירה על שבטו של לוי וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקיב
קכא: להוסיף מט"ו באב ואילך בלימוד התורהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' נו
קכא: לשבטים איפלוג או לקרפף וברשב"ם ד"ה לשבטיםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קעא
קכא: מאן דמוסיף יוסיףאורחות דוד עמ' קפ
קכא: מכאן ואילך דמוסיף יסף וכו' ברשב"םדרך אמונה ובטחון עמ' קצד
קכא: מכיר בן מנשה ויאיר בן מנשה נולדו בימי יעקבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתל
קכא: מן המרגלים ואילך לא נתייחד הדיבור עם משה וברשכ"ם שםחמודי צבי ויקרא עמ' ה
קכא: מתושלח ראה אדם הראשוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צח
קכא: ר"י ור"י מודו דלשבטים אפלוגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנו
קכא: רבנו גרשום - השמחה על החזרה ללימודשיחות לספר דברים עמ' מג
קכא: רשב"ם - השמחה על השלמת המצוהשיחות לספר דברים עמ' מג
קכא: רשב"ם - לויים יטלו חלק לעת"לברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעב
קכא: רשב"םוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צב
קכא: שבעה קפלו את כל העולם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשסז
קכא: שבעה קפלו את כל העולם כולו וכו'בית אלהים (שלו) פרק ה דף קיד ע"ד
קכא: שבעה קפלו את כל העולם כולו כר, ותוס' ד"ה שבעה - דאליהו לא הוה פנחסגלגולי נשמות (תשסא) [סי' א ס"ק כא]
קכא: שבעה קפלו את כל העולם כולופרדס מנחם עמ' לא
קכא: תוס' ד"ה שבעהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שצז
קכא: תנו רבנן שבעה קפלו את העולם כולו וברשב"ם, ובמהרש"אכרם חמד (תשסו) עמ' מו, קלא
קכא: תנינא שלשים וששה איש ממש וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כא דף נג ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כג ע"ג
קכב בעתיד יקבלו הלויים נחלהשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 58 {איך יעברו על לאו "לא ינחלו" - כי העבודה תחזור לבכורות ולא יקבלו מעשר "חלף עבודתם"}
קכב ע"א א"י התחלקה באורים ותומיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנו
קכב ע"א אך בגורל יצאו כלב ויהושע וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קלז, קמב, קסב
קכב ע"א אלעזר מלובש או"ת ויהושע כו'ניבי זהב עמ' תטו
קכב ע"א אמר מר עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים אידך למאן אמר רב חסדא לנשיא דכתיב והעובד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רמב
קכב ע"א ברשב"ם ד"ה וער תניא, אפרים ומנשה יטלו חלק אחדרנת יצחק יהושע עמ' קלו
קכב ע"א ולא כחלוקה של עוה"ז חלוקה של עולם הבא וכו' אין לך כאו"א שאין לו בהר ובשפלה ובעמק שנאמר שער ראובן אחד וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפב, רצב
קכב ע"א ולא כחלוקה של עוה"ז חלוקת העוה"בימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפז
קכב ע"א ולא נתחלקה אלא בגורללמדנות (תשנח) פ' פנחס אות צח
קכב ע"א ועוד תניא עתידה ארץ ישראל שתתחלק לי"ג שבטים שבתחילה לא נתחלקה אלא לי"ב שבטיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפא, רצ
קכב ע"א וקלפי של שבטים וכו', וברשב"םרנת יצחק יהושע עמ' קמט
קכב ע"א טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו וכו'תורת מנחם ח"כ עמ' 128
קכב ע"א לא כחלוקה של עוה"ז חלוקה של עוה"באור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'סה
קכב ע"א לא נתחלקה [א"י] אלא לכספים וכו' לקרובה ורחוקהחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קעג
קכב ע"א לא נתחלקה אלא בגורלס' הבוטח ח"ב עמ' תפ
קכב ע"א לעתיד לבא תחולק הארץ בחלוקה חדשהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קח
קכב ע"א עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטיםרנת יצחק יהושע עמ' ח, ישעיה עמ' רנט, רסז, יחזקאל עמ' קעג, קפו, קפח
קכב ע"א עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים (ובפרשב"ם)תורת מנחם חנ"ז עמ' 313
קכב ע"א עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפא
קכב ע"א עתידה אר"י שתתחלק לי"ג שבטיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעט, קפה
קכב ע"א עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תיח ד"ה ביבשה
קכב ע"א רשב"ם ד"ה ועוד תניא בו' - שתתחלק לע"ל לי"ג שבטים וכו' ולקמן מפרש מאי ניהו אותו חלק דטפי התם דאי משום לוי וכו' הא מנשה ואפרים נמי לא יטלו אלא חלק אחד וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצ, רצא
קכב ע"א רשב"ם ד"ה ועוד תניא כו' - שתתחלק לע"ל לי"ג שבטים כלומר לי"ג חלקים שויןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצד
קכב ע"א שתתחלק לי"ג שבטים, ברשב"ם ובתוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמד
קכב ע"א תוס' ד"ה ואידך - הא כתיב נמי שער יוסף אחד דלא מנו שבט יוסף אלא כאחדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצ
קכב ע"א תוס' ד"ה לא סלקא דעתך - ובב"ר דריש מהכא דגבעוני אינו מתרפא לעתיד לבא מדכתיב וכו' ואיתא להא ואיתא להא וכו' או שמא פליגיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רמב
קכב ע"ב בתחלה פירותיה כחרס ולבסוף פירותיה מסריחין וכו'רנת יצחק שופטים עמ' כט
קכב ע"ב דכתיב ויתנו לכלב את חברוןדברי טובה שופטים ח"א עמ' מג
קכב ע"ב חברון היא עיר מקלטאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שעב
קכב ע"ב חברון עיר מקלט הואי, ורשב"םרנת יצחק שופטים עמ' יז
קכב ע"ב חלוקת הארץ לעת"ל ע"י הקב"הימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעג
קכב ע"ב כתוב תמנת סרח וכתיב חרס וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתפט
קכב ע"ב כתיב סרח וכתיב חרס וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קסג, רלב
קכב ע"ב כתיב סרח וכתיב חרסדברי טובה שופטים ח"א עמ' עג
קכב ע"ב ת"ר לתת לו פי שנים כאחד, או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים וכו' ת"ש ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, א"ל רב פפא לאביי אימא דיקלא בעלמא, א"ל עליך אמר קרא אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו ליחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' פ
קכב. אך בגורל יצאו יהושע וכלבלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קו ע"א
קכב. אך בגורל יצאו יהושע וכלב וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יט סימן נט דף קו/ז ע"ד
קכב. אליעזר מלובש אורים ותומים וכו'יפה מראה (שנ) יומא פרק ד דף קכה ע"א
קכב. אלעזר אומר אם יהודה עולה במקום פלונייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעד
קכב. אלעזר מלובש אורים ותומים וכו' וקלפי של שבטים וכו' מונחין לפניוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מד
קכב. אלעזר מלובש באורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניודרך חיים (תשע) פ"א הערה 17
קכב. באורים ע"פ הגורלפרפרת התורה עמ' תקלו
קכב. הא כיצד אלעזר היה מכוון וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכז
קכב. הגורל ע"פ רוח הקודשפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כו פסוק נד-נו
קכב. הגורל עצמו היה צווח ואומרשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלט
קכב. ולא כחלוקה של עוה"ז חלוקה של עוה"ב וכו' הקב"ה מחלק להן בעצמותורת חיים עה"ת עמ' ריב-ריג {וכשם שהוא קיים לעולם כך החלוקה תתקיים לעולם, שלא כחלוקת עוה"ז}
קכב. ולא כחלוקה של עוה"ז חלוקה של עוה"ב וכו' שנא' שער ראובן וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' פא, צז
קכב. ולא נתחלקה אלא באורים ותומים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ריג {ונרמז בכתוב (תהלים טז, ה) "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי"}
קכב. חלוקת ארץ ישראל בגורלפרפרת אליעזר פרשת דברים פרק ג פסוק יז
קכב. לא כחלוקה של עוה"ז חלוקה של עוה"בדברי יואל פ' בשלח דף שלה ע"ב
קכב. לא נתחלקה אלא בכסףשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פד
קכב. למעוטי יהושע וכלב שלא נטלו בגורליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצו
קכב. לעתיד הקב"ה בעצמו יחלק הארץ לנחלה ולא על פי גורלשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכה פסוק ג
קכב. עתידה א"י שתחלק לי"ג שבטיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא
קכב. פי' הראב"ד בשמ"קוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קד
קכב. רשב"ם ד"ה ועודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קד
קכב. רשב"ם ד"ה ועוד תניא כר ותוס' ד"ה ואידךוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צג, צז
קכב. רשב"ם ד"ה ועוד תניא שתתחלק לעתיד לבא לי"ג שבטיםים שמחה עמ' רצט
קכב. ת"ר לתת לו פי שנים פי שנים כאחד וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיג
קכב: בכור לא נוטל פ"ש בנכסי האםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעו
קכב: חברון עיר מקלט הואי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן ח/ס דף צג ע"א
קכב: יהושע וכלב נטלו חלק מרגלים וחלק עדת קרחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצז
קכב: לתת לו פי שניםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קו
קכב: לתת לו פי שנים וכו' מה בכורה האמורה ליוסף וכו' ואומר ואני נתתי לך וכו' עליך אמר קרא אפרים ומנשה כראובן וכשמעון יהיוחמודי צבי בראשית עמ' תפד
קכב: סתם ואח"כ מחלוקת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
קכב: פי שנים כאחד ולא בכל הנכסיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעז
קכב: רק בכור לאב מקבל פי שניםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעד
קכג א"ר יוחנן, ראויה היתה בכורה לצאת מרחל, דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף, אלא שקדמתה לאה ברחמים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מט
קכג אחיו אני ברמאותפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יב
קכג אין זרעו של עשו נופל אלא ביד בניו של יוסף וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תנא
קכג אין זרעו של עשו נמסרתולעת שני דף כט ע"ג, לב ע"ג
קכג בחרבי ובקשתי - בתפלתיכלי יקר (תשמח) עמ' תע
קכג בכללן אתה מוצא ע' וכו' ורש"י והרא"םמקור ברוך (פייתוס) דף נח ע"ב
קכג יוסף הוא שטנו של עשו וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יב
קכג לאה היתה מתפללת ובוכה שלא תיפול בחלקו של עשובין המשפתים בראשית עמ' קלט, קמא
קכג מ"ש כי אתיליד יוסףראש דוד (תקלו) דף כח ע"ד
קכג מ"ש כי אתיליד יוסףראש דוד (תשמו) עמ' קכ ע"א
קכג מאי שנואהברכת אבות עמ' צט
קכג מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסףצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פד ע"ב-ע"ג
קכג מהרש"א - איך יעקב לא הכיר את רחל בטביעות קולשערי תודה ח"ב דף פח ע"ג
קכג מסורת ביד יעקב שאין זרעו של עשו נופל אלא ביד בניה של רחלאהבת דוד (תקנט) דף מו ע"ב, סד/פד ע"ג
קכג ע"א א"ל (יעקב) אחיו אני ברמאות וכו'ברית שלום (תעח) דף כג ע"ג
קכג ע"א א"ל (יעקב) אחיו אני ברמאות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעד
קכג ע"א אחיו אני ברמאות וכו' עם עקש תתפלשירת הפסח אות פז
קכג ע"א אילו לא מסרה רחל סימניה ללאה לא היה עולה בידי לבן לרמותולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קז
קכג ע"א אלא שקדמתה לאה ברחמיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכב
קכג ע"א אמר לה מאי רמאותיהברכת אברהם (תשנד) עמ' כ
קכג ע"א אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 215, 346, חלק מ עמ' 58, 336
קכג ע"א אפילו בגנות בהמה לא דיברקרן לדוד בראשית עמ' רצב
קכג ע"א אפשר בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב כו', ורש"יתורת מנחם חמ"א עמ' 194, חמ"ג עמ' 77, חמ"ד עמ' 126
קכג ע"א בגנות בהמה טמאהתורת מנחם חלק לד עמ' 52
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתובאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכח
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתובתורת מנחם חלק ס עמ' 158
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובתורת מנחם ח"ה עמ' 113
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובתורת מנחם חל"ז עמ' 144, 204
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רמה
קכג ע"א בחרבי ובקשתי בצלותי ובעותידברי שאול בראשית עמ' תקכו
קכג ע"א בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחדבאמונה שלמה עמ' רפו
קכג ע"א בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחרזכור לדוד עמ' נג
קכג ע"א בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן אין אתה מוצא אלא שבעים חסר אחת וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עג, עז, שכה
קכג ע"א בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחת וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קיג
קכג ע"א גדולה לגדול והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קיח, קלד
קכג ע"א העולם היי אומרים הקטנה לקטןבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות ל
קכג ע"א ובכללן אתה מוצא שבעיםדברי שאול בראשית עמ' תקג
קכג ע"א והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעט
קכג ע"א והיתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת גדול מה מעשיולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קסז
קכג ע"א ויגד יעקב לרחל וכו' אית לי אבא רמאה וכו' א"ל אחתא וכו' ומי שרי לצדיקי וכו'זרע שמשון ויצא אות כג
קכג ע"א וירא ה' כי שנואה לאה אילימא שנואה ממש וכו' ראה הקב"ה ששנואים מעשה עשו בפניה ויפתח את רחמהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פה
קכג ע"א וירא ה' כי שנואה לאה וגו' אילמא שנואה ממששמחת מרדכי (גיפטר) עמ' סו
קכג ע"א וירא ה' כי שנואה לאה מאי שנואה וכו' אלא ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בפניהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' עה
קכג ע"א ומהרש"א - לאה נתעברה מביאה ראשונהמים רבים (פרנקל) פרשת וישלח אות ד
קכג ע"א ועיני לאה רכות שבח הוא לה וכו' והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פה
קכג ע"א ועיני לאה רכות, ארוכות במתנותיהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נה
קכג ע"א ורשב"ם ומהרש"א יוכבד נולדה בין החומותמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות א
קכג ע"א ותוס' - תאומה יתירה נולדה עם בנימיןמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ה
קכג ע"א חרבי - זו תפילה, קשתי - זו בקשהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רלח
קכג ע"א חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שיח
קכג ע"א חרבי זו תפלה קשתי זו בקשהאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' ריג
קכג ע"א לאה בכתה בל תפול בגורל עשואלשיך על חמש מגילות עמ' קפ
קכג ע"א למה כתבה התורה על לאה אמנו "ועיני לאה רכות' השתא בגנות בהמה טמאה לא דברה הכתוב, בגנות צדיקים דבר הכתובלשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' כד
קכג ע"א מאי שנואה, השתא בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' סא
קכג ע"א מה בכורה האמורה ליוסף פי שניםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשנב
קכג ע"א מה ראה יעקב אבינורנת יצחק דברי הימים עמ' טו
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף כו ע"א
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' קסג
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן וכו'חיי נפש ח"ב עמ' רנו
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף וכו'נאוה תהלה עמ' תט
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובן ונתנה ליוסף וכו' אלא ר' יונתן רבך לא כך אמר, ראויה היתה הבכורה לצאת מרחל וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' פא, פג
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובן ונתנה ליוסףיושב אהלים עמ' מח
קכג ע"א מי השלים מנין בנ״י כשירדו למצרים לשבעים נפשיושב אהלים עמ' נ
קכג ע"א מפני מה ניטלה בכורה מראובן ונתנה ליוסףעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' סב
קכג ע"א עיני לאה רכות בוכה על שנפלה לעשוגנא דפלפלי עמ' קח
קכג ע"א ראוי היי הבכורה לצאת מרחל, אלא שקדמתה לאה ברחמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות לד
קכג ע"א ראויה היתה בכורהעולם אחד פרק צט
קכג ע"א רחל אמרה ליעקב אבא רמאה הוא וכו' ענה יעקב אחיו אני ברמאות וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קיט
קכג ע"א רחל גילתה לאחותה את הסימניםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רצא
קכג ע"א רחל מסרה הסימנים ללאהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' יד
קכג ע"א רחל עיקר ביתו של יעקבדבר טוב עמ' סח
קכג ע"א רשב"ם ד"ה זו תפלהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלז
קכג ע"א שהיה יוסף בכור לנחלה וירש פי שניםשם דרך בראשית ח"ב עמ' קנו
קכג ע"א שהיו אומרים שתי בנות ללבן, גדולה לגדול וכו' והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ס
קכג ע"א שהיתה שומעת על פרשת דרכיםפרי חיים (קנולר) פרשת ויצא
קכג ע"א שלשים ושלש, ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל"ב אלא זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתן לעירשם דרך בראשית ח"ב עמ' קמד
קכג ע"א תאומה היתה עם דינה והיא השלימה למנין שבעיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות סה
קכג ע"א תוס' ד"ה תאומה וכו' ובמדרש אמר דתאומה נולדה עם כל שבט ושבטחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עה
קכג ע"א תוס' ד"ה תיומה, תאומות נולדה עם השבטיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות לט
קכג ע"א תוס' ד"ה תיומה, תאומות נולדו עם השבטיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות מ
קכג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לד אות ד
קכג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 80
קכג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' ח
קכג ע"ב אין זרעו של עשיו נמסר אלא בידי זרעו של יוסףאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' נו, קעו
קכג ע"ב אין עמלק נופל אלא ביד זרעו של יוסףרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנב
קכג ע"ב איתיביה ויכם דוד וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רסו
קכג ע"ב איתיביה ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם אמר ליה דאקריך נביאי לא אקריך כתובי דכתיב בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפד
קכג ע"ב אלא ביד זרעו של יוסףרנת יצחק שמואל עמ' קמב, יחזקאל עמ' רסט, תהלים עמ' שפב
קכג ע"ב בית עשו יפול ביד בני רחלמהר"ם שיק בראשית עמ' קמה
קכג ע"ב בכור נוטל פי שניים ברוע לחיים וקיבהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קע
קכג ע"ב בכור נוטל פי שניםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעב, קעד {זכותם של יורשי הבכור בחלק בכורה}
קכג ע"ב בכללן אתה מוצא שבעים וכו' יוכבד השלימהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות נד, סד
קכג ע"ב הבא במכירי כהונה עסקינן ודאשתחיט בחיי דאבוהון וכו'זכור לדוד עמ' מו
קכג ע"ב השלימה יוכבד המנץ, לקיים מה שכתוב בשבעים נפש וגו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצט
קכג ע"ב ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל"ב אלא זו יוכבד שנולדה בין החומותפניני יחזקאל עמ' קמו
קכג ע"ב וירא ה' כי שנואה לאה ששנואין מעשי עשו בפניי לכן בכתה שלא תעלה בגורלובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות לה
קכג ע"ב ומהרש"א - אם האחיות של השבטים ירדו למצריםמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ג
קכג ע"ב זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות וכו'זכור לדוד עמ' נג
קכג ע"ב זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות ורשב"םעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפו(כב)
קכג ע"ב זרעו של עשו נופל ביד בניה של רחלתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמז
קכג ע"ב יוכבד נולדה בין החומותאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רעו
קכג ע"ב יוסף שטנו של עשומסילות הנביאים שופטים עמ' תקיז
קכג ע"ב כי אתיליד יוסף רצה לשוב לביתו ולא היי עוד מתירא מעשובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות סב
קכג ע"ב כתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו" מאי שנא כי אתיליד יוסף, ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' נ
קכג ע"ב לידתה במצרים ואין הורתה במצריםשיחות מוסר (תשסב) עמ' קיא
קכג ע"ב מאי שנא כי אתיליד יוסף אמר ליה ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף שנאמד והיה בית יעקב אש וגו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצג, שפד
קכג ע"ב מכלל דעד השתא לא היתה לאהמנחת מרדכי עמ' נא
קכג ע"ב מסורת וכו' שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחלזרע שמשון ויצא אות לח, וישב אות ה
קכג ע"ב משנולד שטנו של עשו בטח יעקב בהקב"ה ולא ירא לשוב לארץפניני יחזקאל עמ' קכח
קכג ע"ב נפלו עליו ממנשהרנת יצחק שמואל עמ' רסג
קכג ע"ב עשו נופל בידי יוסףציץ השדה ח"ד עמ' קמה, קצא, ריב
קכג ע"ב עשו נמסר ביד זרעו של יוסףציץ השדה - שדי יער עמ' קסט, רכח, רלג
קכג ע"ב ראה יע"א שאין זרעו של עשיו נמסר אלא בזרעו של יוסףבי חייא ח"א עמ' קכ
קכג ע"ב ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףתהלה לדוד (והרמן) פרק קיד פסוק ג הערה ב
קכג ע"ב ראה יעקב שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קסא
קכג ע"ב רש"י ד"ה מוקדשין לאו דידיה כו'שעת הכושר דף יז ע"ב
קכג ע"ב רשב"ם ד"ה ה"ג במכירי וכו'ברכת אבות עמ' רכז
קכג ע"ב שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
קכג ע"ב שאין זרעו של עשיו עתיד ליפול אלא בזרעו של יוסף וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכח
קכג ע"ב שאין זרעו של עשיו עתיד ליפול אלא בזרעו של יוסף וכו'ברית שלום (תעח) דף לו ע"א
קכג ע"ב תוס' ד"ה הבאזכור לדוד עמ' מו
קכג ע״א ואני נתתי לך וכי בחרבו ובקשתו לקח והלה כבר נאמר כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני אלא חרבי זו תפילה קשתי זו בקשהאור מאיר ח"א עמ' קעא
קכג ראויה היתה הבכורה לצאת מרחל אלא שקדמתה לאה ברחמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רטו
קכג. א"ל יעקב לרחל מינסבת לי, א"ל אין מיהו אבא רמאההוא ולא יכלת ליה, א"ל מאי רמאותיה, א"ל אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסבא לי מקמה, א"ל אחיו אני ברמאותשם יחזקאל עמ' ר
קכג. אבא רמאה הואהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רמז
קכג. אחיו אני ברמאותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סא
קכג. אחיו של לבן ברמאותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקלח
קכג. אילימא רבות ממש אפשר בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב בגנות צדיקים דבר הכתוב אלא ראה הקב״ה ששנואין מעשי עשו בפניה ויפתח את רחמהדודי נתן בראשית עמ' צד, רלו
קכג. אילימא שנואה ממש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
קכג. אלא מעתה תיומת היתה עם בנימיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
קכג. אמר יעקב לרחל אינסבת ליצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף פד ע"ב
קכג. אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב בגנות צדיקים דברדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 542
קכג. בחרבי ובקשתי בחרבי זו תפילה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת ויחי דף כז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שלח דף קפב ע"ב
קכג. בחרבי ובקשתי בצלותי ובבעותימשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כו
קכג. בכור נוטל פ"ש נגד האחים או נגד נכסיםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קי
קכג. בכללם אתה מוצא שבעים וכו'שבח נעורים עמ' נו, נז, נח, סד, סח
קכג. בכללן אתה מוצא ע' ובפרטן ס"ט וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתז
קכג. בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחדשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סב
קכג. בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחד, א"ל תאומה היתה עם דינה דכתיב ואת דינה בתוברית אברם עמ' קסד
קכג. בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן חסר אחדמקראי קדש (תשנג) עמ' קפז
קכג. בכללן הנך מוצא שבעיםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ל
קכג. בעא מיניה אבא חליפא וכו' בכללן אתה מוצא שבעים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קב, קז, תסט
קכג. בעא מיניה ר' חלבו מרשב"נ מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיד, קיז
קכג. בפרטן אתה מוצאי-שבעים חסר אחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעה, קעו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיז
קכג. בשכר צניעותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קטז
קכג. גבי לאה שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשיודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' צט
קכג. הבכורה ליוסף נאמרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרעט
קכג. הבריות היו אומרים ב' בנים לדבקה וב' בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטןשם יחזקאל עמ' קצ, רא
קכג. הגדול לגדולה והקטן לקטנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרע
קכג. היו אומרים גדולה לגדול וקטנה לקטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סב
קכג. היו אומרים גדולה לגדול קטנה לקטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סב
קכג. היתה יושבת על פרשת דרכים פרקפרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק יז, פרשת וישלח פרק לב פסוק כג
קכג. השתא בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב צדיקים לא כל שכן וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכ
קכג. התפלה נמשלה לחרב ולקשתכרם יהושע (ולרשטיין) דף טו ע"ג
קכג. ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסףפאר יעקב ח"א עמ' רסב, שלג
קכג. והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רמח
קכג. והלא בן אחות אביה הואפרפרת משה ח"א עמ' קעד
קכג. והנה היא לאהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קטו
קכג. ויהי בבקר והנה היא לאה, מכלל דעד השתא לאו לאה היאשם יחזקאל עמ' ר
קכג. ויפתח את רחמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ע
קכג. וכי אחי אביה הואפרפרת התורה עמ' סז
קכג. ומי שרי להו לצדיקי וסגויי ברמאותא אין עם נר תתברים שמחה עמ' קז
קכג. ומי שרי לצדיקייא לסגויי ברמאותאבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קב, רכ
קכג. ועיני לאה רכות - היתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעא
קכג. ועיני לאה רכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סח
קכג. ועיני לאה רכות מאי רכות וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויצא דף לג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף תיא ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויצא דף לב ע"ג
קכג. ועיני לאה רכות מדמעותאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות קסח
קכג. חלוקת הארץ בגורל ואו"תשירת דוד (תשסז) עמ' רכח
קכג. חרבי זו תפילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתלג
קכג. חרבי זו תפילה וקשתי זו בקשהפרפרת התורה עמ' קצג
קכג. חרבי זו תפלה וקשתי זו בקשהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ריב
קכג. יוסף גופיה ממאידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכג
קכג. יוסף גופיה ממאידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצו
קכג. יוסף קבל פי שניםפרפרת אליעזר פרשת ויחי פרק נ פסוק ה
קכג. יוסף קיבל הבכורה כי הבכורה היתה ראויה להיות מרחלדובר צדק (זילבר) עמ' קיג
קכג. יעקב מסר סימנים לרחל והיא מטרתן ללאהיבין שמועה (לעוו) עמ' צה
קכג. כי אחי אביה אחיו אנכי ברמאותיבין שמועה (לעוו) עמ' צא
קכג. כל הנפש לבית יעקבדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
קכג. כל הנפש לבית יעקבדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצ
קכג. לאה סברה לעלות בגורלו של עשושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעד
קכג. לעתיד יקחו שבט לוי חלק בארץשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מד
קכג. מה ראה יעקב ליתן הבכורה ליוסףיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
קכג. מה ראה יעקב ליתן הבכורה ליוסף וכו' ראוי היתה הבכורה לצאת מרחל דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף אלא שקדמתה לאה ברחמים, ומתוך צניעות שהיתה בה ברחל החזירה הקב"ה להמרפא לנפש בראשית עמ' תטז
קכג. מה ראה יעקב שנטל את הבכורה מראובן ונתנה ליוסף, ומהרש"איבין שמועה (לעוו) עמ' קנא, קנג
קכג. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובןפרפרת התורה עמ' קיט, קמח
קכג. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכו, תתלא, תתמ, תתמא
קכג. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף וכו'להורות נתן בראשית עמ' יא
קכג. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף מה ראה ובחללו יצוע אביו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמט, קנ
קכג. מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובןפרפרת משה ח"א עמ' קצה, רלג
קכג. מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובן וכו', ובחללו יצועי אביוחמודי צבי בראשית עמ' תפג
קכג. מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובן ונתנה ליוסףפאר יעקב ח"א עמ' שיא, שלג
קכג. מה ראה יעקב שנטלה בכורה מראובן וניתנה ליוסףלב אריה פרשת כי תצא אות ה
קכג. מה ראה יעקב שנתן את הבכורה ליוסףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קד
קכג. מה שנחלקו יוסף לשני חלקים היה חלק בכורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מד
קכג. מהרש"א בח"א ד"ה והיינו דכתיב, למה הוצרך יעקב אבינו לסימניםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצג-רצד(לה)
קכג. מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה, אמר לה מאי רמאותיה, אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסבא לי מקמה, אמר לה אחיו אני ברמאותדודי נתן בראשית עמ' רלד
קכג. מתוך צניעותא דרחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
קכג. נאמרה בכורה ליוסף ונאמרה בכורה לדורות וכר, ואומר ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי וגרתורת חיים עה"ת עמ' ק-קא {בכורת יוסף נמשכת מבכורת עשו}
קכג. סימנים שמסר יעקב לרחלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלד
קכג. עיני לאה היו רכות שבכתה תדירמרפא לנפש בראשית עמ' רסה
קכג. עיני לאה רכות הוא שבחפרפרת התורה עמ' קטז
קכג. עיני לאה רכות שהיתה בוכה שלא תפול לגורלו של עשוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 18
קכג. ראוי' הי' הבכורה לצאת ברחל וכו'דברי יואל פ' וישב דף שיב ע"ב, שעב ע"א
קכג. ראוי היתה לצאת הבכורה מרחלפאר יעקב ח"ד עמ' רעג
קכג. ראויה היתה בכורה לצאת מרחלפרפרת התורה עמ' קנג
קכג. ראויה היתה בכורה לצאת מרחלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנז
קכג. ראויה היתה הבכורה לצאת מרחל אלא שקדמתה לאה ברחמים ומתוך צניעות שהיתה בה ברחל החזירה הקב״ה להדודי נתן בראשית עמ' רלו
קכג. רב אמר לעולם רכות ממש וכו' והיתה בוכה ער שנשרו ריסי עיניהנועם המוסר עמ' נב
קכג. רחל שאלה את יעקב ומי שרי לצדיק לסגויי ברמאות וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קנח, שצו
קכג. רשב"ם ד"ה בכללןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתח
קכג. רשב"ם ד"ה כראובן ושמעוןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קז
קכג. שהיו אומרים הגדול לגדולה והקטן לקטנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' נו
קכג. שהיתה [לאה] שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים שני בנים יש לה לרבקה ושתי בנות יש לו ללבן וכו'שרתי ח"א עמ' מח
קכג. שהיתה בוכה שלא תפול בחלק עשועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רסב
קכג. שכם אחד, הוא הבכורהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצט
קכג. שכם הוא הבכורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תא
קכג. שמפני שהיתה לאה ראויה לעשו היתה בעלת דאגהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 323
קכג. שמתנותי' ארוכותדברי יואל פ' ויצא דף יח ע"א
קכג. שנואה לאה - מעשי עשו בפניהשיחות לספר דברים עמ' קלח
קכג. שנואה לאה וכו' ששנואין מעשה עשו בעיני'דברי יואל פ' ויצא דף יח ע"א
קכג. שני בנים יש לה לרבקה וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' כג
קכג. שני בנים יש לה לרבקה שתי בנות יש לו ללבן גדולה לגדול וקטנה לקטןפאר יעקב ח"א עמ' רצא
קכג. ששנואים מעשה עשו בעיניהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סב ע"א
קכג. ששנואין מעשה עשו בפניהנטעי אשל בראשית עמ' רכח
קכג. תוס' - תאומות נולדה עם השבטיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תב
קכג. תוס' ד"ה תיומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשעב, תתח
קכג. תוס' ד"ה תיומהשרגא המאיר מועדים עמ' רכט
קכג. תוס' ד"ה תיומה היתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קד
קכג. תיומה היתה עם בנימין וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסג דף קטו/ז ע"א
קכג. תיומה היתה עם דינהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתח
קכג: אין הבכור נוטל פי שנים בראוי לבוא כבמוחזקתורי זהב (תשעג) עמ' עא
קכג: אין זרעו של עשו נופל אלא ביד בניה של רחלדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רעא
קכג: אין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנ
קכג: אין עשו נופל אלא ביד בני רחלמשכנות יעקב (נעים) דף קי ע"א
קכג: אין עשו נופל אלא בידי זרעה של רחליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כא, רצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סט, קלה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפד
קכג: בעא מיניה ר' חלבו מר' שמואל ב"נ כתיב ויהי כאשר ילדה רחל וגו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סח
קכג: בשכר צניעות שהיה ברחל שמסרה סימנין לאחותה ניתנה בכורה ליוסףיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פג
קכג: הבכור נוטל פ"ש בזרועדרכי שלום (מרגונאטו) דף כב ע"ד
קכג: הבכור נוטל פי שנים בזרוע, ובלחייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
קכג: וילך איש מבית לוי ויקה את בת לוי, זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצריםשם יחזקאל עמ' שפג
קכג: ויתנו לכלב את חברוןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסג
קכג: זו יוכבד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתו, ח"ב עמ' יא
קכג: זרעו של עשו נמסר ביד זרעו של יוסףשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיט, שמח
קכג: זרעו של עשו נמסר ביד זרעו של יוסףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרלה
קכג: זרעו של עשו נמסר ביד זרעו של יוסףשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שיח, רסא
קכג: זרעו של עשו נתסר ביד זרעה של רחלדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שסח
קכג: יוכבד הורתה בדרךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרכו
קכג: יוסף הוא שטנו של עשוברכת חיים ח"א עמ' 98
קכג: יעקב המתין לברוח מלבן ער שנולד יוסףשירת דוד (תשסז) עמ' כח
קכג: לידתה במצרים ואין הורתה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קצג
קכג: מ"ש כי אתיליד יוסףזבחי צדק (דיסקין) עמ' סא
קכג: מכירי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
קכג: עמלק הושמד בידי שמעון ומנשהשיחות לספר ויקרא עמ' מח
קכג: ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףמנחה בלולה (שנד) פרשת ויצא דף לח ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת ויצא דף כד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עג דף תכב ע"א; ילקוט חדש (תיז) ע' משיח אות סז דף קכ ע"א
קכג: שחט אחד ממכרי אביו בהמה ואח"כ מת אביו נוטל פי שנים במתנותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיט
קכג: שנואה לאה וכו', ששנואין מעשה עשו בעיני'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסט ע"א
קכג: שני בנים יש לה לרבקהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' פג
קכג: תוס' ד"ה הכאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
קכג: תיומת נולדה עם דינה, תיומת יתירה נולדה עם בנימיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פט
קכד ע"א תוס' ד"ה עיון כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, ובאמת ידענו כי לא כן עושים, כי גם במשך זמן התפלה יתערבו בה מינים זריםדרשות באר יצחק עמ' רעא
קכד ע"ב מנא ידעת דהוה קרי ליה בוכרא סכלאדברי שאול בראשית עמ' ער
קכד. אין בכור נוטל פי שנים בשבחפנים מסבירות עמ' רפט
קכד. אינו נוטל פי שנים בשבח ובראויברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעד {רמוז בצורת אות ק}, קעו
קכד. היתה לאביו מלוה ביד הבכור אם נוטל פי שניםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיט
קכד. ירשו שטר חוב הבכור נוטל פי שניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
קכד. כרמל ונעשו שיבלים כפניות ונעשו תמריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיט
קכד. לבכור יש דין בר מצראפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כו פסוק נד
קכד. עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטיםדברי יואל פ' פנחס דף קנ ע"א
קכד. רשב"ם ד"ה מקיש חלק בכורהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קי
קכד. שבחא דממילא ואשתני אי נוטל בכור פי שניםחנן אלקים עמ' קסה
קכד: מלוה ביד הבכור אם נוטל פי שניםחנן אלקים עמ' קסה
קכה ע"א אין גובין מעבדיםנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף ט"ז ע"ד (ד"ה ויבא)
קכה ע"א פיקח ונתחרש וחזר ונתפקחדורש טוב עמ' 231
קכה ע"ב אין הבעל נוטל בראוירחמים לחיים דף מ ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קצ"ג)
קכה ע"ב בבור נוטל פי שנים במוחזק, ולא בראויקרן לדוד בראשית עמ' שפה
קכה ע"ב נפתח בקטנים ונסתיים בגדוליםדרשות באר יצחק עמ' רמב
קכה ע"ב תוס' ד"ה ואין הבכורנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף ט"ז ע"א (ד"ה אך)
קכה. גבו מעות אין לו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפז
קכה: אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיג
קכה: אינו נוטל פי שנים במלוהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעד
קכה: בכור לא נוטל פ"ש במה שמחוסר גוביינאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעו
קכו טומטום שנקרעאיש מבין ח"ב דף צז ע"א
קכו ע"א ומלוה שעמו פלגיברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעב
קכו ע"ב א"ר אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 167
קכו ע"ב בכור שאינו יורש פי שנים נקרא בכור שוטהדבר טוב עמ' עא
קכו ע"ב טומטום שנקרע ונמצא זכר וכו' אף אינו ממעט חלק בכורה שנא' וילדה לו בנים עד שיהא בן בשעת לידהזכור לדוד עמ' נב
קכו ע"ב לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה וכו'תשובה מיראה עמ' מח, מט
קכו ע"ב רשב"ם וברשב"א, אי יורש יכול למכור חלקו קודם חלוקהגבורת יצחק שבועות עמ' טז
קכו. אין שליחות לקבלת נזירות - רמב"ןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקז
קכו. אמר בני בכור אפשר דבכור לאמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עג
קכו. רשב"ם ד"ה קסבר אין לו לבכורוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צ
קכו: איש פלוני בכור לא יטול פי שניםנחלת יעקב (תשעג) עמ' סד
קכו: אמר איש פלוני בכור נוטל פי שניםפנים מסבירות עמ' רפח
קכו: בוכיא שטיאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקפא
קכו: בוכרא סוכלאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעז
קכו: בלשון ירושה אינו יכול להעביר בכורתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח
קכו: דכל בוכרא דאמאפרפרת משה ח"א עמ' רנה
קכו: האומר איש פלוני בני בכורי לא יטול וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רמג
קכו: ההוא דאתא וכו' דלמא בוכרא דאמא הוא, דכל בוכרא דאמא נמי בוכרא סכלא קארו ליהתורת חיים עה"ת עמ' צח
קכו: טומטום - שלא ניכרים סימני מינושיחות לספר ויקרא עמ' קלג
קכו: טומטום שנקרעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לד
קכו: טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נעשה בן סו"מיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
קכו: יטולתשבי (תשסה) עמ' קעג שורש נטל
קכו: מוחזקני בזה שהוא בכור, א״ל מנא ידעת דהוה קרי ליה אבוה בוכרא סכלא, דלמא בוכרא דאמא הוא רכל בוכרא דאמא נמי בוכרא סכלא קארו ליהדודי נתן בראשית עמ' תכט
קכו: פלוני בני לא יירש עם אחיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפט
קכז אמר ריו"ח אמר בני הוא וחזר ואמרתושע יאודה דף פח ע"א
קכז ע"א בעו מיני ר"ת קרויא מרחב"א בכללן אתה מוצא שבעה בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחתמעשה רוקח (ר"א רוקח) ויגש טו ע"א
קכז ע"א רשב"ם ד"ה קשיאמשק ביתי סימן שצח דף קצד ע"ב
קכז ע"ב אילו בעי למיתבא ליה כו'מראה הגדול ח"ב דף טו ע"ג, טז ע"ג, מ ע"א
קכז ע"ב אמר עבדי הוא וברשב"םעיונים במשלי עמ' שצה
קכז ע"ב יכיר יכירנו לאחריםדרכי איש דף לה ע"ד
קכז ע"ב יכיר למה לי וכו' אילו בעי למיתבא ליה במתנה מי לא יהיב ליהתשובה מיראה עמ' מ
קכז ע"ב נאמן אדם לומר זה בני בכורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מ
קכז. אמר בני וחזר ואמר עבדי אינו נאמןדרש משה (קלנברג) ח"א דף יט
קכז. אף אינו ממעט חלק בכורהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קי
קכז. הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לכם טעות הן בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
קכז. טומטום שנקרע אינו נימול לח'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לא
קכז. שתי נשים שילדו שני זכרים במחבואפנים מסבירות עמ' רפט
קכז: אמר בני וחזר ואמר עבדי אינו נאמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עג
קכז: אמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמןשמן ראש סוכות ח"א עמ' נג
קכז: אמר עבדי וחזר ואמר בני נאמןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמד
קכז: יכיר יכירנו לאחריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שז
קכז: מן ונבואה לישראלמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רנה
קכז: נאמן אדם לומר זה בני בכורדברי יואל פ' במדבר דף תלו ע"א
קכז: נאמן אדם לומר זה בני בכורדברי יואל פ' בראשית דף נד ע"א
קכח. הלכה שלישי בשני כשר להעידדברי יואל פ' וארא דף קפו ע"א
קכח. מרה הוי סימןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכג
קכח. פקח ונתחרש וחזר ונתפקח הוי כאילו היה פקח מתחילה ועד סוףדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 106, 885
קכח. פקח ונתחרש וחזר ונתפקח הוי פקחדרך חיים (תשע) פ"א הערה 452
קכח: שלישי בראשון כשר לדוןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצט
קכט ע"א תוס' ד"ה אי לאפוקי מדרבאבנין שאול עמ' קפז
קכט ע"ב אחריך לפלוניצמח צדקה עה"ת עמ' קנ
קכט ע"ב אין לה הפסקתורת מנחם חלק מ עמ' 274
קכט ע"ב אין לה הפסקתורת מנחם חנ"א עמ' 48
קכט ע"ב ירושה אין לה הפסקאש דת (אסאד) עמ' שלד
קכט ע"ב ירושה אין לה הפסקתורת מנחם חנ"ז עמ' 261
קכט ע"ב ירושה אין לה הפסק וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 104
קכט ע"ב ירושה שאין לה הפסקפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קעו
קכט ע"ב מתנה יש לה הפסק ירושה אין לה הפסקתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' רפח
קכט ע"ב מתנה יש לה הפסק, וירושה אין לה הפסקקרן לדוד דברים עמ' קלג, קסו
קכט: הירושה אין לה הפסק אבל המתנה יש לה הפסקשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מד
קכט: הלכתא תוך כדי דבור כדיבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סא
קכט: ירושה אין לה הפסקבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' פא
קכט: ירושה אין לה הפסקצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נב
קל ע"א אין למדין הלכה ממשנה וגמראדברי שאול שמות עמ' קפג
קל ע"א אם אמר על מי שראוי ליורשו וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 105
קל ע"א אמר על הראוי ליורשו דבריו קיימיןיחי המלך עמ' לה
קל ע"א אמר על מי שראוי ליורשו שיירשנירנת יצחק שמואל עמ' רמח
קל ע"א ריב"א אומר אם אמר ע"מ שראוי ליורשו ורשב"םזאת ליעקב דברים עמ' שעב
קל ע"א ריב"ב אמר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימיןלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מ
קל ע"ב אין למדין הל' לא מפי לימוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הל' למעשה ורשב"םקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצ
קל ע"ב אין למדין הלבה לא מפי למורדברי חנינא - ת"ת עמ' כח
קל ע"ב אין למדין הלכה וכו' מפי מעשהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עח, מהד' ג סי' כד
קל ע"ב אין למדין הלכה וכו' עד שיאמרו לו הלכה למעשהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 7
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי לימודשמלת אליעזר ח"ב עמ' רצא
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי לימוד ולא מפי מעשה כו' (ובפרשב"ם)תורת מנחם חלק לג עמ' 18
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי לימוד כו' עד שיאמרו לו הלכה למעשהתורת מנחם חמ"ו עמ' 175, חמ"ז עמ' 209
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי למוד וכו' עד שיאמרו לו הלכה למעשהתורת מנחם חלק לא עמ' 173
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי למוד וכו' עד שיאמרו לו הלכה למעשהתורת מנחם חל"ט עמ' 162, 418, חלק מ עמ' 101
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי למוד כו' עד שיאמרו לו הלכה למעשהתורת מנחם חכ"ח עמ' 301
קל ע"ב אין למדין הלכה מפי לימודדברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
קל ע"ב אין למדין הלכה מפי מעשהמצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
קל ע"ב אין למדין הלכה מפי מעשהסמיכה לחיים דף קמ ע"א (השמטות מספר לב חיים חלק א דף קכב ע"ד)
קל ע"ב אין למדין הלכה מפי מעשהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תנה
קל ע"ב אין למדין כו' עד שיאמרו לו הלכה למעשהתורת מנחם חמ"א עמ' 40
קל ע"ב הלכה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
קל ע"ב ובלבד שלא ירמה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' ז
קל ע"ב כי אתי פסקא דדינא דידי לקמייכו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נד
קל ע"ב כל התורה דימויי נינהולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלז
קל ע"ב מכאן שתולין הקלקלה במקולקלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 29
קל ע"ב רשב"ם אין לחרש רבר אחר חתימת התלמודבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ה אות ד
קל ע"ב תנו רבנן, אין למדין הלכה לא מפי לימוד ולא מפי מעשהפני חיים (פלג'י) עמ' שיא ע"ב
קל. דמויי מדמינן להמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמ
קל. האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנג
קל. האומר איש פלוני ירשני במקום שיש בתקול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"א
קל. עד שיאמרו, רשב"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנה
קל. תוכ"ד בקדושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סב
קל: אין למדים הלכה וכו' מפי מעשהשיחות לספר שמות עמ' קמז
קל: אין למדין הלכה לא מפי למוד וכו', ורשב"םויואל משה מאמר א סי' נב עמ' סו, מאמר ב סי' לה עמ' רלד, סי' סז עמ' רסה
קל: כל התורה כולה דמויי מדמינן להחכמה ומוסר ח"ב עמ' שס
קל: לא תיהוי בי עבורי אחסנתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שעו
קל: מעשה רבדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 495
קל: רשב"ם ד"ה עדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמה
קל: רשב"ם ד"ה עד שיאמרוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסג
קל: רשב"ם ד"ה עד שיאמרוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסח
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כב
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותחיים תחלה (תשנג) עמ' לט
קלא ע"א אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותלחם רב על סדור התפילה אות תשמג,א'קפו
קלא ע"א אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חל"ח עמ' 172
קלא ע"א אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. בעלי דינים ששמרצים דין עליהם לעמוד כנגד הדיין כדי שיראה אותם לפניופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכז
קלא ע"א לא כתב לה בנין דכרין וכו'ראה חיים ח"א דף ח ע"ד [כח ע"ב ד"ה ולע"ד]
קלא ע"א לא כתב לה בנין דכרין כו'ראה חיים חלק א דף ח ע"ד (דף כח ע"ב ד"ה ולע"ד)
קלא ע"א רשב"ם ד"ה ואל תגמרודברי חנינא - ת"ת עמ' יט
קלא על בן בין הבניםצפיחית בדבש סי' ה דף טו ע"ג
קלא. אין לדיין אלא מה שעיניו רואותדעת תפלה עמ' שצג
קלא. אין לדיין אלא מה שעיניו רואותהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ערב
קלא. אין לדיין אלא מה שעיניו רואותהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעז
קלא. אין לדיין אלא מה שעיניו רואותלב אריה פרשת שופטים אות יב
קלא. אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ב
קלא. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותכסף נבחר (מרגליות) עמ' שב
קלא. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפא
קלא. אין לו לריין אלא מה שעיניו רואותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצג
קלא. אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימיןדודי נתן בראשית עמ' שכז
קלא. הכותב כל נכסיו לאשתו ולאחרמצווה ועושה ח"ב עמ' קס
קלא. הנהו דלא אתיא אלא מדרשאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנז
קלא. עזות שהיה בי הוא עמדה ליגנת אגוז (תשעב) אות שלו
קלא: הכותב כל נכסיו לאחר מבניו לא עשהו אלא אפוטרופוסתפארת צבי בראשית עמ' תע
קלא: הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפטרופאקול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"ב
קלא: הכותב כל נכסיו לבן אחד בין הבנים לא עשאו אלא אפוטרופוס וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקז, תקמח
קלא: הכותב כל נכסיו לבנו אחד, לא עשאו אלא אפוטרופס, רודאי לא שינה בנו ביו הבניםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתיב, א'ר
קלא: הכותב כל נכסיו נכסיו לבן אחד בין הבנים לא עשאו אלא אפוטרופוסבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ג, נט, תסט
קלא: שטמ"ק בשם הרמב"ן ורבינו יונה בהא דמותבינן לאמורא מברייתאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסט
קלא: שטמ"ק בשם הרמב"ן ורבינו יונה בהא דמותבינן לאמורא מברייתאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסד
קלב ע"א בכותב כל נכסיו לאשתו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
קלב ע"א הלכה כרבי שמעון בן מנסיאחקקי לב חלק ב (סימן כב) דף ק"א ע"ב (ד"ה עו"כ)
קלב. הכותב נכסיו לבניומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קכב
קלב. מתנה יש לה הפסק ויכול להיות נכסי לך ואחריך לפלוני, וירושה אין לה הפסק ושייך להיורש ולזרעו אחריו עד עולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קכה
קלב: הכותב כל נכסיו לאחד מבניוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקה
קלב: רב עיליש רצה לפסוק הלכה בדיני ממונות קמיה דרבא וכו'להורות נתן במדבר עמ' סה
קלג אני ה' בעתה אחישנהדברים אחדים (קלצקין) עמ' יד
קלג ע"א אר"ה ש"מ שכתב כו'מראה הגדול ח"ב דף טו ע"ג
קלג ע"ב אמר ליה רב עיליש לרבא מה שקנתה אשה קנה בעלה איכסיף לסוף איגלי מילתא וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תיח
קלג ע"ב אני ה' בעתה אחישנהדברי חנינא - ת"ת עמ' שמב
קלג ע"ב הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"א עמ' 142
קלג ע"ב הכותב נכסיו לאחרים... אין רוח חכמים נוחה הימנוראשית דעת (אטון) עמ' שכג
קלג ע"ב לא תהוי בעבורי אחסנתאתורת העולה (תשעה) עמ' תסב, תקיח
קלג ע"ב מבר רב עיליש קמיה דרבא למימרתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ג
קלג ע"ב מעשה יוסף בן יועזר ובנוציץ השדה - שדי יער עמ' שנה-שנז
קלג ע"ב רשב"ם בדין אלכ"לברכת אבות עמ' רעג
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה ת"ש דא"ל - רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמה
קלג ע״ב הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניואור מאיר ח"א עמ' קנ
קלג ע״ב לא תיהוי בעבורי אחסנתאאור מאיר ח"א עמ' קנ
קלג. אמר רב הונא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
קלג. דמתנה לה יש הפסק וירושה אין לה הפסקתורי זהב (תשעג) עמ' דש
קלג. האומר נכסי לך ואחריך לפלוני דבריו קיימיןתורי זהב (תשעג) עמ' קפב
קלג. ואפילו מברא בישאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קס
קלג. ואפילו מברא בישאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסה
קלג. לא תהוי עבורי בי אחסנתאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכז, ח"ב שאלה יב
קלג. רשב"ם ד"ה מתנה דרבנן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
קלג: אין רוח חכמים נוחה הימנוטובך יביעו ח"ב עמ' קעט
קלג: אסור לאעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' סה
קלג: בעובדא ברבי עיליש וכו' יודע אני בך שמעולם לא באה לידך תקלה בהלכה וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' תכא
קלג: דלא ידעת היא זרעדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כח
קלג: ההוא דאמר לחבריה נכסי לך ואחריך לפלונישלטי הגבורים סביב הרי"ף פרק ח דף רכג ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכט ע"א
קלג: הזמין ה' את רבא להציל את ר' עילישפתחי שערים ח"א עמ' יט
קלג: הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו'שבח נעורים עמ' סה
קלג: הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אלא שאין דוח חכמים נוחה הימנו, רשב״ג אומר אם לא היו בניו נוהגים בשורה זכור לטובדודי נתן בראשית עמ' שכד
קלג: הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ח דף צד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ח דף רכג/רפג ע"ב
קלג: הכותב נכסיו לאחרים לא תהוי בי עבורי אחסנתאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכב ע"א-ע"ב
קלג: לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא לברא טבאפאר יעקב ח"א עמ' קמג, ח"ד עמ' רח, רט
קלג: לא תיהוי בי עיבורי אחסנתא וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסח
קלג: לא תיהוי בעבורי אחסנתאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנו, תמא, תפא
קלג: לא תיהוי בעבורי אחסנתא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תיח
קלג: לא תיהוי עבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבאשם יחזקאל עמ' קיד
קלג: מי שמחלק כל נכסיו ואינו משייר למורשיו כלום אף על פי דמה שעשה עשוי, אף על פי כן אין רוח חכמים נוחה הימנוכתר תורה (תשסז) עמ' קכ
קלג: מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגים כשורה וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ח דף רכג ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מח ע"ב
קלג: מעשה דרב עילישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריא
קלג: עמדו וכתבו יוסף בן יועזרזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכו
קלג: קרא עלי' אני ה' בעתה אחישנהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ס
קלג: רבא הוי מתאכסן אצל רב עילש וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקצב
קלג: רש"י - אני ד' בעתה אחישנה, וזמין קב"ה אותי לגבךגנת אגוז (תשעב) אות תקצב
קלג: רשב"ם - בעת שהצדיקים צריכים לישועה הקב"ה ממציאה להםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ס
קלג: רשב"ם ד"ה אדרבה לפיכך נתגללה חובההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' יא
קלג: רשב"ם ד"ה ולא תשיימיהלהורות נתן בראשית עמ' צח
קלג: רשב"ם ד"ה קרא עליו, צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג(ב) {בכל דבר}
קלג: ת״ש דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא לברא טבאדודי נתן בראשית עמ' שכה
קלג: תוס' ד"ה ולא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסח
קלד ע"א אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף שפורח עליו נשרףאורות הקודש כרך א עמ' קפד
קלד ע"א אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דברתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנו
קלד ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' לח, סט
קלד ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניחפניני שבח עמ' פא
קלד ע"א דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הויות דאביי ורבאלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קיז
קלד ע"א האומר זה בני נאמןשארית מנחם - מאמרים עמ' סו
קלד ע"א יונתן בן עוזיאל עוף הפורח עליו נשרףתורת העולה (תשעה) עמ' שיב
קלד ע"א כל עוף הפורח עליו נשרףימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ז
קלד ע"א מהרש"א ד"ה שמונים (דמצד הענוה של משה) אצילות נבואתו הי' מאתו יתעלה ב"ה בזולת אמצעילקוטי שיחות חל"ח עמ' 40
קלד ע"א ראוין שתשרה עליהן שכינה כמשה וכו' ורשב"םשיחות מוסר (תשסב) עמ' רנו
קלד ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמז
קלד ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו' קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח וכו' ודבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הויות דאביי ורבאדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נז, צה
קלד ע"א שמונים תלמידים היו לו להללניבי זהב עמ' קכד
קלד ע"ב ליורשו פשיטא כו'מראה הגדול ח"ב דף טו ע"א
קלד ע"בבריכות המעיין עמ' רכג
קלד. אמרו על ר' יוחנן בן זכאי שלא הניח וכו' דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבאדעת תורה ויקרא עמ' צא
קלד. אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא משנה וכו׳, והיה הקטן שכשמונים תלמידים שהיו להלל הזקן וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' קצא
קלד. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו נשרףישמרו דעת עמ' רכו
קלד. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא וכו'רחמי הרב עמ' פט
קלד. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה וכו' לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאתורת חיים עה"ת עמ' קכ-קכא {וברשב"ם דהיינו ש"י עולמות, כי תר"ך עולמות כנגד תר"ך מצוות נחלקים לאיש ולאשתו - ש"י לכל אחד}
קלד. אמרו עליו על ריב"נ שלא הניח מקרא משנה גמראשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפז
קלד. דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוייות דאביי ורבאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיח
קלד. דבר גרול מעשה מרכבה ודבר קטן הוייות דאביי ורבאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קיט
קלד. האומר זה אחימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' צה
קלד. האומר זה בני נאמןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צו
קלד. יונתן בו עוזיאל כל עוף שפורח עליו מיד נשרףדעת תורה במדבר עמ' קד
קלד. יונתן בן עוזיאל עוף הפורח עליו נשרףאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' ע
קלד. כל עוף שפורח עליו נשרףמכתב מאליהו ח"ה עמ' 470
קלד. כל עוף שפורח עליו נשרףפרפרת משה ח"א עמ' תסט
קלד. פ' תלמידים היו לו להלל הזקןהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קנ
קלד. ראויים שתשרה עליהם שכינה(אלא שאין דורו ראוי לכך)דעת תורה דברים ח"ב עמ' קסג
קלד. רבי יוחנן בן זכאיפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק טו פסוק יח
קלד. ריב"ז ידע שיחת דקליםפרפרת אליעזר פרשת בלק פרק כב פסוק כח
קלד. ריב"ז ידע שיחת דקליםפרפרת התורה עמ' כה
קלד. ריב"ז שלא הניח מקרא וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמג, שמה, דברים עמ' ו
קלד. שמונים תלמידים היה להללאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כד, צ, קס
קלד. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שיא, שצ
קלד. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהם ראוים שתשרה עליהם שכינהויואל משה מאמר ב סי' קנו עמ' שסט
קלד: מ"ש מדרבא וכו' איש פלוני וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנז
קלד: רשב"ם ד"ה הבאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שמז
קלד: שלושים מהן ראוין שתשרה עליהן שכינה וכו' אלא שעוון הדור גורם, וברשב"םשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קט
קלד: תוס' ד"ה אזילמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמא
קלה ע"א אמר אביי אם הקלנו בשבויהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' א
קלה ע"א ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
קלה ע"א ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחין וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
קלה ע"א כיון דהוה מוחזק דלית לו אחשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
קלה ע"א לחששא דדילמא יבאו עדים לא חיישינן אלא דוקא אי איכא קול ותוס' ד"ה האשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
קלה ע"א מתי חיישינן שיבואו עדים ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
קלה ע"א עדים בצד אסתן ותיאסרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
קלה ע"א שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ב
קלה: נמצא דייתקי קשור לרגליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פב
קלו ע"א שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, וברשב"םגבורת יצחק שבועות עמ' שו
קלו ע"ב אחריך שאני, ואין לשני אלא מה ששייר ראשוןברכת אברהם (תשנד) עמ' כה
קלו ע"ב אקנייה ניהליה לבנו קטןנשמת כל חי חלק א (סימן ט"ו) דף יח ע"ד (ד"ה וכבר) וחלק ב (סימן יז) דף מ"א ע"ד (ד"ה אלא); ראה חיים חלק ב דף מ"ח ע"ב (דף קס"ט ע"א ד"ה והנה)
קלו ע"ב האומר נכסי לך ואחריך לפלוני אין לראשון אלא פירות בלבד. באשר שלח אברהם את אליעזר לארם נהריים יצאו בהמתם זמומים שלא ירעו בשרות אחרים, כי המראה שייך לכנעני שהם בעלים הראשוניםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סא
קלו ע"ב קנין פירות וכו' מביא ואינו קורא, רשב"ם ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' רג
קלו: המוכר שדהו לפירות וכו' ר"ל אמר מביא ואינו קורא וכו', וברשב"םחכמה ומוסר ח"ב עמ' יט
קלו: המוכר שדהו לפירות ר' יוחנן אמר מביא וקורא ור"ל אמר מביא ואינו קורא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמז
קלו: לגביה שיורי שייר בגוף הקרקעמקראי קדש (תשנג) עמ' ר
קלו: נכסי לך ואחריך לפלוניפרפרת התורה עמ' פב
קלו: קנין פירות לאו כקנין הגוף דמישבח נעורים עמ' קה
קלז כל שאינו מניח בן ליורשו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תכט
קלז ע"א נכסי לך ואחריך לפלוניכרם יהושע (ולרשטיין) דף נ ע"א
קלז ע"ב אמר"י אמר רב שור זה נתון לךאם הבנים ח"א דף קעג ע"ד
קלז ע"ב אקנייה ניהלי לבנו קטן, ופירוש רשב"םראה חיים ח"ב דף מח ע"ב [קסט ע"א ד"ה והנה]
קלז ע"ב בעניני ממונות א "צ שיהא התנאי כתנאי בני גד ובני ראובן, רשב"םלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנו
קלז ע"ב רשב"ם דאוהבו כבנומערכי לב (חזן) ח"א דרוש ו דף יג ע"ד
קלז. איזהו רשע ערום המשיא עצה למכור וליתןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפא
קלז. אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוניכתנות אור עמ' תכ
קלז. רשב"ם ד"ה דתניאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
קלז: אתרוג שהקנהו ע"מ שתחזירהו לי והקדישו אינו קדושעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיז
קלז: ברא"ש סי' מחכתנות אור עמ' תכא
קלז: כותב נכסיו לאחר לל רצונומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קפג
קלז: רשב"ם ד"ה ואם לאותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
קלח ע"א באן בצווח מעיקרא, כאן בשותק מעיקרא ולבסוף צווח וכו'כתב סופר אגדות כאן
קלח ע"א השולח מתנה לחבירו זכה לו השליחגנא דפלפלי עמ' קכט
קלח ע"ב כל לישנא יתירא לטפויי אתיאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלה
קלח ע"ב תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
קלח. באן בצווח מעיקרא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפה
קלח. רשב"ם ד"ה כאן בצווח, שונא מתנות יחיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפ(כו)
קלח: רשב"ם ד"ה שאיןלהורות נתן ויקרא עמ' קלד
קלט ע"א נשאו גדוליםחקקי לב חלק ב (סימן כד) דף קיג ע"א (ד"ה וממקום)
קלט רשב"ם ותוס' - מזונות הם אכילה ושתיה ופרנסה ומלבושאהבת דוד (תקנט) דף עט ע"ב
קלט: רואה אני דברי פלונידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1161
קלט: שם פרנסה על מלבושיםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיב
קלט: תוס' ד"ה מייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' לד
קמ ע"א יתומים שמכרו בנכסים מועטיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
קמ ע"א קדמו ומכרו ובההיא דר' אסישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
קמ ע"ב האו' אם תלד אשתי זכרדרכי איש דף לה ע"ד
קמ. תוס' ד"ה יתומים, מהרש"א ורש"שתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תלה - ר"א שאלתיאל
קמ: האומר אם תלד אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר יטול מנה וכו'עצי חיים על התורה עמ' תכ
קמא בת תחלה סימן יפה לבניםשארית מנחם ח"ג עמ' ל
קמא ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' משפטים
קמא ע"א איכא מאן דאמר שהיה לו בןלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' צא
קמא ע"א אמר רב חסדא ולדידי בנתן עדיפןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תעז
קמא ע"א אמר רב חסדא לדידי בנתן עדיפא לי מבנימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רז
קמא ע"א בת הי' לאברהם ובכל שמהבנין שאול עמ' קמג, קמה
קמא ע"א בת היתה לו לאברהם ובכל שמה ובתוס' ד"ה בתבי חייא ח"א עמ' סז
קמא ע"א בת עדיף מבןדברי שאול בראשית עמ' שפח
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קמח-קמט, ח"ה עמ' נז
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםבי חייא ח"א עמ' רפה
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רא, לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' מג
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםמצווה ועושה ח"א עמ' ריד
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםקרן לדוד בראשית עמ' סח
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריב
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםתורת מנחם ח"ב עמ' 30, 77, ח"ד עמ' 135
קמא ע"א בת תחילה סימן יפה לבניםמנחת ישראל עמ' יג
קמא ע"א בת תחילה סימן לבניםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשע
קמא ע"א בת תחלה סימן יפה לבניםס' המאמרים (ריי"צ) תש"ה עמ' 137
קמא ע"א בת תחלה סימן יפה לבניםרב שלום (אדלר) עמ' שכג
קמא ע"א האומר אם תלד אשתי זכרבנין שאול עמ' קמג, קמה, קנו
קמא ע"א היתה לו בת ובכל שמהתורת אליהו עמ' נג
קמא ע"א וה׳ ברך את אברהם בכל, ר׳ יהודה אומר שהיתה לו בת ובכל שמה, וברש״י כתיב בכל עולה ״בן״. בכדי לקיים מצוות פו״ר כשלימות הוצרך להתעסק להשיא את בנו ואת בתופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סג
קמא ע"א כל שאינו מניח בןפרי חיים (קנולר) פרשת פנחס
קמא ע"א ר"מ אומר שלא היתה לו בת, תוס' ד"ה בתדרשות מהר"ם חביב עמ' מד
קמא ע"א תוס' ד"ה "בת"בעקבי יעקב עמ' א
קמא ע"א תוס' ד"ה בכל, למ"ד בת היי לו לאברהם אבינו לכן לא השיאה ליצחק משום דקטנה היתה, או דלא היתה משרה אלא מהגרבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ה
קמא ע"א תוס' ד"ה בת הי' לובנין שאול עמ' קמג, קמד, קמה
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היה לוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נ
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היה לו וכו'ברכת אבות עמ' ב
קמא ע"א תוס' ד"ה בת היתהדרכי איש דף ע ע"ד
קמא ע"א תוס' ד"ה בת, הקשו למ"ד בת היי לו לא"א אמאי לא השיאה ליצחקבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות טו, יח, מט, נא, נג, נד, סא, סב, סו, עז, פג
קמא ע"א תוס' ד"ה לדידי. נראה לר"י דה"ק בנתן עדיפא לי מבני לפי שהיו חתניו גדולי הדור כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רז
קמא ע"ב המזכה לעובר לא קנה דהוה דבר שלא בא לעולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות סג
קמא ע"ב תוס' ד"ה איתיביה וכו'ברכת אבות עמ' רלד
קמא. אימור דשמעת ליה לרבי יהודה ברתא נמי לא הסריה רחמנא לאברהם דעדיפא מבן מי שמעת ליהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
קמא. בנתן עדיפא לי מבנןחלקו של יוסף (אמאדו) דף ו ע"ג
קמא. בת היה לו לאברהם ובכל שמהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תס
קמא. בת נמי לא חסרי רחמנאים שמחה עמ' עו
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קפז
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםים שמחה עמ' שעג
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםישרש יעקב (טננבוים) לקוטים אות ד
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםלהורות נתן בראשית עמ' רנז
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםמבשרת ציון ח"ג עמ' תנו
קמא. בת תחילה סימן יפה לבנים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' פ, צג, תקלז
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםנטעי אשל בראשית עמ' רנח
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצו
קמא. בת תחילה סימן יפה למיםלקחת מוסר ח"א עמ' תרלח
קמא. בת תחלה סימן יפה לבניםבית יצחק (ויינברגר) עמ' ל
קמא. בת תחלה סימן יפה לבניםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רמד
קמא. בת תחלה סימן יפה לבניםעצי חיים על התורה עמ' קמ, רכ
קמא. בת תחלה סימן יפה לבניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלה
קמא. בת תחלה סימן יפה לבניםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קע, קפה, שפה
קמא. בת תחלה סימן יפה לבניםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמג, שמו
קמא. בת תחלה סימן יפה לבנים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכ, שנט
קמא. היתה לו בת - לא היתה לו בתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפט, שצא, שצב
קמא. הרווחא בתו עדיףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קס
קמא. וה' בירך את אברהם בכל, שלא היתה לו בת וכו', ותוס'מנחת עני (תשעב) עמ' כו
קמא. כל מי שאינו מניח בן ליורשושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קה
קמא. כל שאינו מניח בן ליורשופרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כז פסוק ז
קמא. כל שאינו מניח בן ליורשושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יט
קמא. כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עבדהפאר יעקב ח"ג עמ' תריח
קמא. כל שאינו מניח בן ליורשואמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ו פסוק ט מס' 3
קמא. למימרא רבת עדיפא ליה מבן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנה
קמא. רב חסדא אמר, לדידי בנתן עדיפי לי מבניחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קלז
קמא. תוד"ה בת היה לו וא"ת אמאי לא השיאה ליצחק וכו'ים שמחה עמ' עו
קמא. תוס' - בנתן עדיפן לי מבני, דחתניו היו גדולי הדורמרפא לנפש בראשית עמ' קנז
קמא. תוס' ד"ה בתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפט
קמא. תוס' ד"ה בת הי' לו וכו' ולמה לא השיאה ליצחק וכו' וי"ל דקטנה היתה וכו'דברי יואל פ' תולדות דף תרכב ע"א
קמא. תוס' ד"ה בת היה לו לאברהם, ואם תאמר למה לא השיאה ליצחק למאן דאמר בן נח מותר באחותוכרם חמד (תשסו) עמ' כא
קמא. תוס' ד"ה בת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לו
קמא. תוס' ד"ה בת, למ"ד דב"נ מותר באחותו היה לו להשיאה ליצחקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמא(י), ער(מג)
קמא: אמר ר' חסדא ולדידי בנתן עדיפן לי מבנימרפא לנפש בראשית עמ' קנז
קמא: בת תחלה סימן יפה לבניםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שפב
קמא: המבשרני אם ילדה אשתי זכר וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלט {לפיכך אומרים בברית הודו לד'}
קמא: המזכה לעובר לא קנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפ
קמא: העובר זוכה בירושהלהורות נתן דברים עמ' קא
קמא: מזכה לעובר קנה וכו' עובר פוסל ואינו מאכיל וכו'להורות נתן בראשית עמ' ז
קמא: רשב"ם - עובר במעי זרה זר הואאהבת חיים (דייטש) עמ' פה
קמא: שאני ירושה הבאה מאילי'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לו
קמא: תוס' ד"ה נכסי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסז
קמב המזכה לעובר ל"קדרכי איש דף א ע"ג {איך זכו ישר' במתנת הארץ}
קמב המזכה לעובר ל"ק וא"ת משנתנו דעתו ש"א קרובה אצל בניכבוד לאיש דף ט ע"א
קמב ע"א גר שמת בלא בנים והניח אשתו מעוברת שנכסיו הפקר וכל הקודם בהן זכה ומ"מ אח"כ כשנולד הבן נוטל את נכסי אביו ממי שזכה בהןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלב
קמב ע"א מזכה לעוברדברי חנינא - רפואה עמ' פג
קמב ע"ב הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנומנחת מרדכי עמ' לח
קמב ע"ב זנב הלטאה מפרכסתאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנג, שסד
קמב ע"ב רבי אבין וכו' אית חולק לטליא במקום בניא רבי אבהו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 4
קמב. בן ולא עוברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלז
קמב. גר שמת והניח אשתו מעוברתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכה
קמב. המזכה לעובר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנז
קמב. המזכה לעובר כשתלד קנהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעה
קמב. קנה את וחמור וכו' רב המנונא אמר לא אמר כלוםחיי נפש ח"א עמ' רסט ע"א
קמב: בן שנולד אחר מיתת אביו אינו נוטל פי שניםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעד-קעה
קמב: המזכה לעובר לא קנהדברי יואל פ' וירא דף תלד ע"ב
קמב: המזכה לעובר לא קנהחיי נפש על ההגדה עמ' רנג
קמב: רשג"ם ד"ה קרובהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנה
קמב: תוס' ד"ה והלכתאלהורות נתן בראשית עמ' ז
קמג ע"א אמר ליה רב מרדכי לרב אשי מתיב רב אויא תיובתא וכו' אמר ליה היינו דחזאי רב הונא בר אויא בחלמא דמותיב רב אויא תיובתא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צא
קמג ע"א דמי כלילא דשדא מלכא אאבולי ואאיסטרטיגי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' טו
קמג ע"א היינו דחזאי ר"ח בר אויא בחלמאחיי נפש ח"ב עמ' רה
קמג ע"א ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה קנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רל ד"ה ולפי ובהערה
קמג ע"א מחצה לאהרן ומחצה לבניודברי שאול בראשית עמ' שנד
קמג ע"א מחצה לאהרן ומחצה לכניומנחת מרדכי עמ' רנח
קמג ע"א מנא אמינא לה דתניא רבי אומר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלג ד"ה והנה
קמג ע"א קני את וחמור דלא קנה כלוםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יד
קמג ע"א תוס' ד"ה אין לךזכור לדוד עמ' כח
קמג ע"ב אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מז ד"ה ועל
קמג ע"ב בני דן היו מרובים כחושים של קנהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שיד
קמג ע"ב ההוא דאמר נכסי לבניי, הוה ליה ברא וברתא, מי קרו אינשי לברא בניי וכו' אמר אביי ת"ש ובני דן חושים, וכתבו התוס' וא"ת כיון דקרא לברא בניי מאי היה צריך לומר וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עח
קמג ע"ב ומהרש"א - השלמת המנין של הע' נפש שירדו למצריםמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות א
קמג ע"ב מיקרי אינשי לברא בניי או לא וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כט
קמג ע"ב שהיו מרובין כחושים של קנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכט ד"ה וראה
קמג. קנה את וחמורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפא
קמג: ההוא דאמר להו נכסי לבניי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
קמג: ההוא דאמר להו נכסיי לבניי וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' לד
קמג: הלם כרבה בר משדה ענין ומחצהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תפט
קמג: ובני דן חושים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתז
קמג: ובני דן חושים וכו' דילמא כדתנא דבי חזקיה שהיו מרובים כחושים של קנהחמודי צבי בראשית עמ' תסא, תסג
קמג: מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים, והשביחו הגדולים את הנכסים, השביחו לאמצעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשלו
קמג: מלמד שהיו בניו מרובים כחושים של קנהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקהל דף קמח/קפח ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויגש דף טו/טז ע"ב
קמג: קרו אינשי לבני בנים בניםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמב
קמג: שהיו מרובין כחושים של קנהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קז
קמג: תוס' ד"ה ת"ש ובני דן וא"תברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קב
קמג: תוס' ד"ה תא שמע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
קמד אחד מן האחים שנפל לאומנות המלךתנופה חיים דף לט ע"ד
קמד ע"א אר"ח המשיא אשה לבנו גדולתושע יאודה דף קח ע"ב
קמד ע"א המשיא אשה לבנו גדולנשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף מ"ז ע"ג (קטע ראשון)
קמד ע"א המשיא אשה לבנו הגדול בביתהשיר והשבח ח"ב עמ' קז
קמד ע"ב אחד מן האחין שנפל לאומנות המלך וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף כז ע"ג (דף צד ע"א ד"ה ואפשר); סמיכה לחיים (סימן ט"ז) דף קי"ט ע"ג (ד"ה תשובה); תנופה חיים דף לט ע"ד (סדר וישלח אות ו)
קמד ע"ב אחין השותפין שנפל אחד מהם לאומנותפני חיים (פלג'י) עמ' פד ע"א
קמד ע"ב האחים השותפים שנפל א' מהםאיש מבין ח"ב דף טו ע"ב
קמד ע"ב הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נה
קמד: ברכת הביתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1180-1181
קמד: הכל בידי שמים חוץ מצינים פחיםתורת חיים עה"ת עמ' רלד {ומ"ש (ב"מ קז:) "והסיר ה' ממך כל חולי, זו צינה", הכוונה שיסירה שלא תזיק - ודלא כהתוס' (שם)}
קמד: השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שיט, שלא
קמד: רשב"ם ד"ה האחיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסב
קמה ע"א רוב בגזלשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכד
קמה ע"ב בעלי גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' מד
קמה ע"ב וטוב לב משתה תמיד - זה שדעתו רחבהתורת מנחם חי"ט עמ' 42
קמה ע"ב זה בעל גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' ז, פו
קמה ע"ב זה שדעתו רחבהתורת מנחם חמ"ט עמ' 129
קמה ע"ב זהו בעל פלפולדברי חנינא - ת"ת עמ' ז
קמה ע"ב כל ימי עני רעים אלו בעלי גמרא וכו'אפיקי ים עמ' רעח
קמה ע"ב כל ימי עני רעים אלו בעלי משנה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפו
קמה ע"ב כל ימי עני רעים הםתורת אביגדור ח"ב עמ' עג
קמה ע"ב כל ימי עני רעים וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תפה
קמה ע"ב כל ימי עני רעים זה בעל גמראדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצג ד"ה ואגב
קמה ע"ב כל ימי עני רעים זה בעל גמראמצווה ועושה ח"א עמ' תקכה
קמה ע"ב כל ימי עני רעים זה בעל גמרא וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה ע"ש, ח"ד עמ' קעז ד"ה דוד, עמ' קעט ד"ה ולסיים, עמ' תסז ד"ה ואמרתי לפני
קמה ע"ב מאי דכתיב כל ימי עני רעים זה בעל תלמודס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צה
קמה ע"ב מי שהוא בעל דרשות נקרא עתיר פומבינפש כל חי דף יז ע"ג (מערכת ד אות לב)
קמה ע"ב מסיע אבנים יעצב בהם אלו בעלי משנהעטרת יהושע בראשית עמ' קטז
קמה ע"ב מסיע אבנים יעצב בהן וכו' אלו בעלי משנה וכו'אפיקי ים עמ' תכ
קמה ע"ב עתיר נכסין זה הוא בעל אגדהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ר
קמה ע"ב עתיר נכסין זו בעלי תלמודתורת העולה (תשעה) עמ' קי
קמה ע"ב עתיר נכסין עתיר פומבי וכו' בעל הגדות עתיר סלעים עתיר תקוע וכו' פלפול עתיר ימשח עתיר כמם וכו' שמועותתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יח הערה יא, פרק קיב פסוק קסה הערה רעד-א
קמה ע"ב עתיר נכסין עתיר פומבי זה הוא בעל הגדותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלז
קמה ע"ב עתיר נכסין עתיר פומבי זהו בעלי אגדותמצווה ועושה ח"א עמ' תסא
קמה ע"ב רש"י ד"ה רשב"ם - עתיר גנכפץ. עשיר משדות וכרמים וזיתים הנראים לבריות וגם עתיר פומבי כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלז
קמה ע"ב רש"י ד"ה רשב"ם - עתיר פלעץ. שולחני שמשתכר תמיד במיני מטבעות. עתיר תקוע. י"מ שיש לו בתים הרבה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלז
קמה ע"ב רשב"ם ד"ה גמראדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קד
קמה ע"ב ת"ר עתיר נכסין עתיר פומבי זה הוא בעל הגדות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קד
קמה. תנו לי בעלי ואשמח בוגנת אגוז (תשעב) אות קמה, רמה
קמה:ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעד
קמה: הכל צריכין למרי דחיטיפאר יעקב ח"ב עמ' תשפ
קמה: הכל צריכין למרי דחיטי, ומאי ניהו, גמראדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1127
קמה: וטוב לב משתה תמיד זה אכזריבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"א
קמה: זה בעל גמרא - שממית עצמו לכוין הלכות ולתרץ הוויותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1243
קמה: טוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רה
קמה: כל ימי עני רעים בעלי תלמודמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מא
קמה: כל ימי עני רעים זה בעל גמראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ב
קמה: כל ימי עני רעים זה בעל תלמוד וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לחנוכה דף לד ע"א
קמה: כל ימי עני רעים זה בעלי גמראנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כד
קמה: כל ימי עני רעים זה בעלי גמרא וטוב לב משתה זה בעלי משנהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנא
קמה: כל ימי עני רעים, זה בעל גמרא וטוב לב משתה תמיר זה בעל משנהיגל יעקב (תשנג) בא אות מז, ואתחנן אות כז
קמה: כל. ימי עני רעים זה בעל תלמוד וטוב לב זה בעל משנהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
קמה: מסיע אבנים - בעל משנהביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ח, פרק לא פסוק כז
קמה: מסיע אבנים אלו בעלי משנה, ובוקע עצים אלו בעלי גמראלקוטי משלי פרק לא פסוק כז
קמה: מסיע אבנים יעצב בהם אלו בעלי משנהיפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
קמה: עוקר הרים עדיףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רכא
קמה: עתיר נכסים עתיר פומבי זה בעל הגדות וכו'יפה מראה (שנ) הוריות פרק ג דף שכו ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ב
קמה: עתיר נכסין עתיר פומבי וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"א-ע"ב
קמה: עתיר פומבי זה הוא בעל הגדותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צ-צא
קמה: רבא אמר איפכא טוב לב משתה תמיד אלו בעלי תלמודאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף צז ע"א
קמו ע"א ג' דברים צוה אחיתופל לבניומנחת קנאות עמ' יט
קמו ע"א השולח סבלונות לבית חמיושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
קמו ע"א השולח סבלונות לבית חמיותולדות הגר"א (תשס) עמ' לג
קמו ע"א כל ימי עני רעיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' עד
קמו ע"א כל ימי עני רעים אפי' בשבת ויו"ט מפני שינוי וסתס' חסידים סי' תתסב
קמו ע"א כל ימי עני רעים והא איכא שבתות וימים טובים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצג ד"ה הרמ"א
קמו ע"א כל ימי עני רעים, והאיכא שבת ויו"ט, כדשמואל דאמר שינוי וסת תחילת חולי מעייםס' חסידים סי' תתסב
קמו ע"א תוס' ד"ה וסבלונותמנחה חדשה (חן טוב) פרשת חיי שרה
קמו ע"ב דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמיאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיא
קמו ע"ב מאן תנא דאזיל בתר אומדנאחקקי לב חלק ב (סימן כב) דף ק"א ע"ב (ד"ה עו"כ)
קמו. אפילו בדינר אין ננביןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעט
קמו. דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבהחמודי צבי בראשית עמ' תעד
קמו. כל ימי עני רעים והאיכא שבתות וימים טוביםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"א
קמו. שכיב מרע שכתב כל נכסיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמד
קמו: דמי בשר בזולהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נב
קמו: הרי שהלך למדה"י ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רסט
קמו: שכיב מרע שכתב כל נכסיו ועמד חוזרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
קמז מנין לצוואה מן התורהצמח צדקה עה"ת עמ' רלב
קמז ע"א אבא שאול אומר יו"ט של עצרת ברור סימן יפה לכל השנה כולה כו' האי יומא קמא דריש שתא כו' (ובפרשב"ם ועיון יעקב)תורת מנחם חנ"ו עמ' 245
קמז ע"א דוד שהניח בן כמוהו נאמרה בו שכיבהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ז
קמז ע"א האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימאמנחת ישראל עמ' קצז
קמז ע"א האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כוליה שתא חמימאלבושי בדים סעיף קג
קמז ע"א יום טוב של עצרת ברורעיני כל חי (תשסח) דף סב ע"ג [רלב ע"א ד"ה הכל]
קמז ע"א יומא קמא דריש שתא ע"א חמים בולה שתא חמימאדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רכב
קמז ע"א ת"ר שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו, אל תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות בית דוד וכו'בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קכו הערה 8, רג
קמז ע"ב ההוא דאמר להו נכסיי לבניי מי קרו אינשיי לברא בניי וכו' ת"ש ובני דן חושיםמעשה רוקח (ר"א רוקח) ויגש א ע"ג
קמז ע"ב ידור פ' בבית זה יאכל פ' פירות דקל זה וכו'כבוד לאיש דף ט ע"א
קמז ע"ב שכיב מרע שאמר וכו' תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו וכו'נאוה תהלה עמ' ז
קמז ע"ב שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקט ד"ה ש"ס, עמ' תקי ד"ה ונבוא
קמז. אל תהיו במחלוקתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכו
קמז. אמר רב זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימא אי קטר כולה שתאנחלת שמעון (תשסו) עמ' קיז
קמז. בדין נחלות, רש"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסט
קמז. האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולא שתא חמימא אי קריר כולה שתא קריראיגל יעקב (תשנג) כי תבוא אות עח
קמז. האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימא וכו' למאי נ"מ לתפלתו של כה"גשדה יעקב עמ' סה
קמז. האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רמ
קמז. הכל צופין לעשן המערכהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רלט
קמז. המוכר שטר חוב, וחזר ומחלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמד
קמז. ויום טוב של עצרת ברור זרעו חטיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיא
קמז. יום טוב של עצרת ברור סימן יפה לכל השנה וכו' וכו'למחר אעתיר עמ' רלו
קמז. יום עצרת ברור זרעו חיטיןמגדל עוז (תשעח) עמ' שס
קמז. יומא קמא דריש שתא אי קרירת כולי שתא קרירתמקראי קדש (תשנג) עמ' קעג
קמז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםלישרים תהלה (תשסד) עמ' קי
קמז. מוצאי יו"ט האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכהלקחת מוסר ח"א עמ' רט, ריא
קמז. מנין למתנת שכ"מ שהיא מה"תפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכז
קמז. מנין למתנת שכיב מרע שהיא מן התורהוזאת התורה עמ' שיד
קמז. רש"י ד"ה מתנת שכיב מרעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עח
קמז. שלושה דברים צווה אחיתופל את בניו וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף שה ע"א-ע"ב
קמז. שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו, אל תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות בית דוד, ויום טוב של עצרת ברור זרעו חטיםדרשות יעב"ץ עמ' קלט, קפד
קמז. שלשה דברים ציוה אחיתופל את בניותורה בציון עמ' תנו
קמז. תוס' ציון קברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפט
קמז: תוס' ד"ה המוכרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעג
קמח מנין למתנת ש"מדרכי שלום (מרגונאטו) דף קז ע"א
קמח ע"א על מנת שדיוטא העליונה שלישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
קמח ע"ב אמר דבי זירא אמר רב, מאי דכתיב 'כל ימי עני רעים', זה בעל גמרא, 'וטוב לב משתה תמיר' זה בעל משנהכתב סופר אגדות כאן
קמח ע"ב שכיב מרע שהקדיש כל נכסיוברכת אבות עמ' רסט
קמח. לדידי בנתן עדיפי ליפני מלך ויקרא עמ' סו
קמח. ר"פ אמר הואיל ויורש יורשהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסז
קמט ע"א איסור גיורא דנפק אודיתאדבר טוב עמ' רעט
קמט ע"א ביאור ענין רבא ואיסור גיוראאגרות הראיה כרך א אגרת קלג(קסב)
קמט ע"א ולודי איסור דהלין זוזי דרב מריתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצד, תקכא {מכאן שבהודאה שחובה לעצמו לא חיישינן לשקרא}
קמט ע"א למה תקנו קנין אודיתאקרן לדוד בראשית עמ' רצ
קמט תוס' ד"ה דקא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסז
קמט תוס' ד"ה אי משוםדרכי שלום (מרגונאטו) דף לט ע"ד
קמט. ורשב"ם קא גמרא טענתא לאנשי ומפסדי לימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקיט
קנ. רשב"ם - אמר ר' אשימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צא
קנא א"ל ס"ת מאי כו'מראה הגדול ח"א דף מח ע"ב
קנא הכותב נכסיו לעבדודרכי שלום (מרגונאטו) דף סו ע"א
קנא ע"א אימי' דרב זוטרא ב"ט כתבינהו וכו'מנחת יואל עמ' שכט
קנא ע"א דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמוצלח רכב עמ' תמד
קנא ע"א ותוס' ד"ה אבע"לשמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ב
קנא ע"א סימן זוטרא אימיה דעמרם מתרתי אחוותא רב טובי ורב דימי וכו'מגילת סמנים עמ' צב
קנא ע"ב יאיר בן מנשה וכו' נולדו בימי יעקבהשיר והשבח ח"א עמ' קה
קנא. רשב"ם ד"ה ס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
קנא. רשג"ם ד"ה ס"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קיז
קנא: דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמיכתר תורה (תשסז) עמ' קכ
קנאת סופרים תרבה חכמההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קכב
קנב ע"א אין שטר וקנין לאחר מיתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלו
קנב ע"א מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין רב אמר ארכבה אתרי ריכשי ושמואל אמר וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כג
קנג ע"א זיל כתוב לה וכתוב בה שוכר עליהן או מטען וכו' ואפי' הכי וכו' ובמאיריתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תד-תה, תנא
קנג ע"א חרבי זו תפילה, וברשב"םרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קד
קנג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעי של יוסףהר יראה מאמר מח
קנג ע"ב זרעו של עשיו נופל ביד של רחלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שנח
קנג. לא כתב בה שכ"מ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
קנג. עובדא דההיא איתתא דאמרה תטבע ארביהמקראי קדש (תשנג) עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' צב
קנג. שנואים מעשה בלעםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקטז
קנג: תוס' ד"ה רבי נתןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ס
קנד ע"א ושאלו את רבי עקיבא מהו לבודקו אמר להו אי אתם רשאים לנוולוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלד
קנד. אי אתם רשאים לנוולומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעח
קנד. תוס' ד"ה ועוד סימניםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפו, שנ
קנה אוירא דא"י מחכיםשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 75 {מכאן שקדושת א"י היא מרום השמים עד למטה}
קנה ע"א מאימתי מוכר בנכסי אביו וכו' מבן עשרים שנהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק מד
קנה ע"ב בדברי יד רמה בדין גדלות דסריסברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
קנה ע"ב בן כ' ממכרו ממכרתורת אליהו עמ' תמ
קנה. בן שמונה עשרה שנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסח
קנה. קטן אימתי מוכר בנכסי אביו, רבא אמר רב נחמן בן י"ח שנה, ורב הונא אמר רב נחמן בן עשרים שנהשם יחזקאל עמ' קסה
קנה: במטלטלין כיון שיודע בטיב מו"מ מבן שש ושבע מכירתו קיימתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה
קנה: בעינא ועמדו שני האנשיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיט
קנה: ולעדות עדותן ערותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 184
קנה: טיב משא ומתןתשבי (תשסה) עמ' קיג שורש טב
קנה: שדי בי' קשייתא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט, שכד
קנו ע"א אי לאו דעביד לי' נייחא לנפשי' לא הוה יהיב לי'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' קלא
קנו ע"א בן עשרים למכור בנכסי אביוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קלט
קנו ע"א ולמכור בנכסי אביו וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 114
קנו ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנהתורת מנחם ח"ב עמ' 94, חט"ו עמ' 109, חי"ט עמ' 26
קנו ע"א ולמכור בנכסי אביו ער שיהי' בן עשרים שנהתורת מנחם חנ"ט עמ' 121, 182
קנו ע"א יתום אינו מוכר בנכסי אביו עד שנהיה בן עשריםשם דרך במדבר עמ' ו
קנו ע"א למכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנהתורת מנחם חלק לג עמ' 286
קנו ע"ב גורל אינו קניןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 223
קנו ע"ב תוס' ד"ה זכין לגדול ואזל"קדרכי איש דף לז ע"ב
קנו. א' בריא וא' מסוכן וברשב"םתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
קנו. בודקין לגיטין וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 184
קנו. תוס' ד"ה בודקיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפו
קנז ע"א נפל הבית עליו ועל אביו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
קנז ע"א נפל הבית עליו ועל אביו ועל מורישיושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
קנז ע"ב מהדו"ק כו' מהדו"ב דרב אשי (ובפרשב"ם)תורת מנחם חנ"ט עמ' 126
קנז ע"ב סוגיא דלוה ואח"כ קנהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
קנז. לקטן אמרו ק"ו לגדולגבורות אליהו סי' קלד
קנז: כח הפלפול של דורות התנאים והאמוראים, ורשב"םדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רצא
קנז: מהדורא בתרא דרב אשישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכו
קנח אוירא דארץ ישראל מחכיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ב, יט, קנ
קנח אין תורה כתורת ארץ ישראל וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רסה
קנח ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםעת לעשות חלק א כלל ב שאלה כד
קנח ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו
קנח ע"ב "אוירא דארץ ישראל מחכים"אורות עמ' י-יא (פסקא ה); שמונה קבצים קובץ ז פסקא קסז {הדמיון של א"י הוא צלול וברור, נקי וטהור וכו' והדמיון אשר בארץ העמים עכור הוא מעורב במחשכים וכו' לכן לא יוכל השכל שבחו"ל להיות מאיר באורו שבארץ ישראל"}
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםעטרת יהושע בראשית עמ' רא
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ב, פרק מח פסוק יב הערה לב, פרק קלז פסוק א הערה ט
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםתורת מנחם חל"ז עמ' 125
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכים וכו'אפיקי ים עמ' תעז
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםדרשות באר יצחק עמ' לב, קיח, קפו, רמה
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראלמורשה - שיחות למועדים עמ' קסח
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמאור עינים (תשעה) עמ' תתנו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאגרות הראיה ח"ה עמ' סה
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שעג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיד
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קסו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאש דת (אסאד) עמ' רכ
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 124
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםהשיר והשבח ח"ב עמ' רב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמצווה ועושה ח"א עמ' תסט
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםעטרת יהושע במדבר עמ' לג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםעטרת יהושע שמות עמ' ריג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קלו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תלא
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצו
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםחיים תחלה (תשנג) עמ' א
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמנחת ישראל עמ' קצג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ע
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםפני חיים (פלג'י) פתיחה אות ב
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קיא, שנה
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםתורת העולה (תשעה) עמ' ק, תה
קנח ע"ב אוירא רא"י מחכיםדברי חנינא - ת"ת עמ' כא
קנח ע"ב אוירא רארץ ישראל מחכיםברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
קנח ע"ב אוירא רארץ ישראל מחכיםברית שלום (תשסח) עמ' תג, שטו
קנח ע"ב אוירה דארץ ישראל מחכיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 229, 147, 17, 254, 259, 260, 289, 301, 340, 367, 371
קנח ע"ב בחזקת מי קיימיסמיכה לחיים (סימן ט) דף מד ע"ד (קטע ראשון)
קנח ע"ב הלכה שלישי בשני כשרבנין שאול עמ' קפז
קנח ע"ב שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' נו
קנח ע"ב תלמיד חברדברי שאול במדבר עמ' סח
קנח. אוירא דא"י מחכיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לא, לז
קנח. אוירא דארץ ישראל מחכיםישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לד
קנח. אוירא דארץ ישראל מחכיםמבשרת ציון ח"ד עמ' פט, צב
קנח: אווירא דא"י מחכיםשירת דוד (תשסז) עמ' תקכח
קנח: אוירא דא"י מחכיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שפו, ח"ב עמ' רמ, תפז, תרמו
קנח: אוירא דא"י מחכיםברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' כז
קנח: אוירא דא"י מחכיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעו
קנח: אוירא דא"י מחכיםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצו
קנח: אוירא דא"י מחכיםדרך אמונה ובטחון עמ' קלא
קנח: אוירא דא"י מחכיםים שמחה עמ' שמז
קנח: אוירא דא"י מחכיםלהורות נתן דברים עמ' רז
קנח: אוירא דא"י מחכיםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 196
קנח: אוירא דא"י מחכיםמרפא לנפש בראשית עמ' תח
קנח: אוירא דא"י מחכיםקריאה בקריה ח"א עמ' קלו, ח"ג עמ' סד
קנח: אוירא דא"י מחכיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כז, קיד, קכח, קסח, שפח
קנח: אוירא דא"י מחכיםשרגא המאיר מועדים עמ' שצא
קנח: אוירא דא"י מחכיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נז
קנח: אוירא דא"י מחכיםברכת חיים ח"ב עמ' 248
קנח: אוירא דא"י מחכיםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכז
קנח: אוירא דארעא דישראל מחכיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קיא
קנח: אוירא דארעא מחכיםמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםדובר צדק (זילבר) עמ' לח
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 97-96, פ"ג הערה 934, פ"ה הערה 1239, פ"ו הערה 234, 383
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםזכרון משלי עמ' קכה אות שצא
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםחכמה ומוסר ח"ב עמ' מו
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רעו, רעח, שסה, תקכד
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםמצווה ועושה ח"ב עמ' פ
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםנטעי אשל בראשית עמ' תלז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קסב, קפ
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםעצי חיים - מועדים עמ' רנו
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםעצי חיים על התורה עמ' כג, רכא, רלא, רסג, שיב, שכ
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםפאר יעקב ח"א עמ' עד, ח"ד עמ' רלז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשפז, ח"ג עמ' רכז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יד, רמא
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםרחמי הרב עמ' קנד
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קעא, תכ
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשדה יעקב עמ' צב
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשם יחזקאל עמ' תפו
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמחת הנפש עמ' עז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לז, נו, קס
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמג, תנז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קלג, תקכו
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצ, שמט
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ג, סה
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפה
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' י, לח, קיד
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשרתי ח"א עמ' ו
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםתורה בציון עמ' שצו
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםברכת חיים ח"א עמ' 255
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקסה
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםיד דוד (אופנהיים) עמ' קיט, רלו
קנח: אוירא רארץ ישראל מחכיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קא, שה
קנח: אוירא רארץ ישראל מחכיםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמא
קנח: אוירה בלבד מחכיםבית שלום מרדכי עמ' קנה
קנח: אוירה דא"י מחכיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רפז
קנח: אוירה דארץ ישראל מחכיםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קנז
קנח: אמר ר' זירא ש"מ אוירא דארצ"י מחכיםיגל יעקב (תשנג) נח אות לג
קנח: אמר רבי זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' כא
קנח: אמר רבי זירא שמע מינה אויראשערי שיש יהושע ח"א עמ' צה
קנח: בן עזאי תלמיד חבר דר"ע הוי, וברשב"םיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרז
קנח: בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא הוהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1031, 1044
קנח: בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא הוהשרתי ח"א עמ' א
קנח: דאויר של ארץ ישראל מחכיםתורי זהב (תשעג) עמ' שמז
קנח: הדא אמרה בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא הוה וכו'שו"ת הריב"ש (שז) סימן רעא דף קצה ע"ב
קנט ע"א בן בכור שמכר חלק בכורה וכו' ומת, בנו מוציא מיד הלקוחות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלג
קנט ע"א בן שמכר בנכסי אביודבר טוב עמ' ע
קנט ע"א בן שמכר בנכסי אביוצמח צדקה עה"ת עמ' קעח
קנט ע"א גזירת מלך הוא שלא יעידו להםהשיר והשבח ח"א עמ' שע
קנט ע"א דאי לא תימא.הכי משה ואהרן לחותנם משום דלא מהימני הואלמדנות (תשנח) פ' קדושים אות עא
קנט ע"א מכה אבוה דאבא קאתינארנת יצחק תהלים עמ' קפז
קנט ע"א מכר בנכסי אביו בחיי אביו, רש"י ד"ה תחת אבותיך, תוס' ד"ה ההואדרשות מהר"ם חביב עמ' סו
קנט ע"א רשב"ם - תחת אבותיך יהיו בניך - לברכה הוא דכתיב, שהצדיקים יש להם בנים ובני בנים ליורשםדרשות באר יצחק עמ' קג
קנט ע"א תוס' ד"ה ההוא תחת אבותיך יהיו בניך. לברכה הוא דכתיב, שיזכה לבנים כמותודרשות באר יצחק עמ' קג
קנט ע"א תחת אבותיך יהיו בניך לברכה הוא דכתיבדרשות באר יצחק עמ' קג
קנט. בן בכור שמכר חלק בכורה בחיי אביו ומת בחיי אביו בנו מוציא מיד הלקוחות וכו' מצי אמר מכח אמה דאבא קאתינא ובמקום אב קאימנאדודי נתן בראשית עמ' תכז-תכח
קנט. משה ואהרן פסולים היוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלב
קנט. קרובים פסולים להעידמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שס
קנט. תדע דכתיב תחת אבותיך יהין בניךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1950
קנט. תוס' ד"ה ולימרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנח
קנט. תחת אבותיך יהיו בניךוזאת התורה עמ' רמב
קנט:וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' צא*
קס ע"א גט פשוט עדיו מתוכו וכו' ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' תשנו
קס ע"א גט פשוט עדיו מתוכו וכו' ובגמ' כל הסוגיאברית שלום (תעח) דף קיח ע"ב
קס ע"ב אתרא דכהני הוו והוו קפדי טובאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכז ד"ה דורש
קס ע"ב אתרא דכהני הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו וכו'זכור לדוד עמ' ק
קס ע"ב כהני וכו' הוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 216, חכ"ו עמ' 159
קס. גט מקושר שכתבו כו' כשר מפני שיכול לעשותו פשוטכתר תורה (תשסז) עמ' רסג
קס. גט מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רסא
קס. גט מקושר תיקנו משום כתניםכתר תורה (תשסז) עמ' רסב
קס. והבנים את האבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קע
קס: אתרא דכהני הוו והוו קפדי טובאמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסג
קס: אתרא דכהני הוו והוו קפדי טובאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמח
קס: אתרא דכהני הוי והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהותורת חיים עה"ת עמ' ריח {משמע דמה שאדם עושה בכעסו מהניא}
קס: שריר וקייםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שס
קסא ע"ב אחיה השילוני ראה את עמרםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצא
קסא: להחזיר מענינו של שטר בשיטה אחרונהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רפג
קסא: רב צייר כווראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תיב
קסב ע"א המזכה לעובר לא קנהשם ישראל עמ' קסט
קסג ע"א תוס' סד"ה ור"י ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
קסג. מהרש"א - יעקב מסר סימנים לרחל אפילו שהכיר קולהים שמחה עמ' קיב
קסד ג' עבירות אין אדם ניצול מהםכסא דוד (תשנ) עמ' תנב
קסד ג' עבירות אין אדם ניצול מהםכסא דוד (תקנד) דף קו ע"ד
קסד ג' עבירות שאין אדם ניצל מהן בכל יוםשארית מנחם ח"ב עמ' יב
קסד ההוא מקושר דאתא לקמיה דר' וכו' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף ז ע"ד
קסד הכל בלה"ר ס"דבינת יששכר דף יא ע"ב
קסד וכולם בלשון הרעמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ב ע"ג, ו ע"ג
קסד יהודה חייטא כתביהראש דוד (תשמו) עמ' תקעד ע"א
קסד יהודה חייטא כתיבהראש דוד (תקלו) דף קנא ע"ד
קסד כמה מיושר כתב זהככר לאדן (תקסא) דף קצ ע"ב
קסד כמה מיושר כתב זהככר לאדן (תשנ) עמ' קכג
קסד ע"א אל יספר אדם בטובהו של חבירוראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
קסד ע"א ג׳ עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםיושב אהלים עמ' קסז, קעג
קסד ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו' אבק לה"רתהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה כה, פרק סב פסוק יא הערה יב, פרק קיט פסוק ל הערה נז, פרק קיט פסוק צב הערה פז
קסד ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריות וכולם באבק לשון הרעימי דוד (תשסז) עמ' ה
קסד ע"א שלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יוםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
קסד ע"ב אין אדם ניצול מהרהור עבירה בכל יוםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
קסד ע"ב אין אדם ניצול מהרהור עבירהתורת העולה (תשעה) עמ' ה
קסד ע"ב אין אדם ניצל מהן בכל יום הרהור עבירה וכו'ברית שלום (תעח) דף קד ע"ג
קסד ע"ב אין אדם ניצל מהן בכל יום הרהור עבירה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסח
קסד ע"ב אין אדם ניצל מלשון הרע או מאבק לשון הרע בכל יוםכתונת פסים (תשעא) עמ' קלב
קסד ע"ב אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תקסו, תשעא
קסד ע"ב אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותולחם רב על סדור התפילה אות שפח, א' תשעג
קסד ע"ב אל יספר אדם בשבחו של חבירו אפילו במקצתקרן לדוד בראשית עמ' עו
קסד ע"ב אמר רב עמרם אמר רב שלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום הרהור עבירה וכו'שמלת אליעזר ח"א עמ' שנט
קסד ע"ב ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'דרך ישרה עמ' תנג
קסד ע"ב ג' עבירות אין אדם ניצול מהםשעורי דעת ספר ב עמ' רנה
קסד ע"ב ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכ"י וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 47, חנ"ז עמ' 123
קסד ע"ב ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יוםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסח
קסד ע"ב ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנז
קסד ע"ב ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קיא
קסד ע"ב ג' עבירות אין ארם ניצול מהם בכל יום הרהור עבירה וכו'ס' חסידים סי' קכג
קסד ע"ב ג' עבירות אין ניצול בכל יום, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' קעב
קסד ע"ב ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי וכו' אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתודברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צד, צה
קסד ע"ב ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי וכו'זך ונקי עמ' קז
קסד ע"ב ההוא שטרא דהוה כת' ביה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 451
קסד ע"ב הרהור עבירהרנת יצחק ישעיה עמ' יא, תהלים עמ' רפג
קסד ע"ב הרהורי עבירהבעקבי יעקב עמ' שסז
קסד ע"ב הרהורי עבירהצמח צדקה עה"ת עמ' קצב
קסד ע"ב יהודה חייטא כתביה ורשב"םתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמח {מכאן שמותר שקר גמור כלי שלא יהיה קפידא על אחר}
קסד ע"ב כולן באבק לשה"רס' חסידים סי' קמח
קסד ע"ב כמה מיושר כתב זהדרשות מהר"ם חביב עמ' שנט
קסד ע"ב לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'זכר דוד על התורה עמ' רנ
קסד ע"ב לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קלו ד"ה אלא
קסד ע"ב לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברויחל ישראל אבות ח"ג עמ' רט
קסד ע"ב לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתולהוגה דעות פ"ה ה"ז
קסד ע"ב מאבק לשון הרע אין אדם ניצול בכל יוםראשון לציון (תשסח) עמ' קל
קסד ע"ב מאבק לשון הרע אין אדם ניצול בכל יוםראשון לציון (תשעח) עמ' ריח
קסד ע"ב מיעוטן בעריותבאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות א
קסד ע"ב מתוך שבחו בא לידי גנותו ורשב"םקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' יד
קסד ע"ב עבירות שאין אדם ניצלפרי חיים (קנולר) פרשת תרומה
קסד ע"ב רבי יהודה חייטאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
קסד ע"ב רשב"ם ד"ה בא לידי רעתו - לידי גנותו, מתוך שמרבין בשבחו מזכירין שם גנות שבודברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צד
קסד ע"ב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכ"י הרהורי עבירה וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 225
קסד ע"ב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' יד
קסד ע"ב שלש עבירות שאין אדם ניצול מהם בכל יום וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 443, חנ"ט עמ' 432
קסד ע"ב שלשה דברים אין אדם ניצול בכל יוםדברי שאול ויקרא עמ' ו
קסד ע"ב תוס' ד"ה עיון תפילהרנת יצחק תהלים עמ' רפד
קסד עבירות שאין אדם ניצולפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יז
קסד רובן בגזל ומיעוטן בעריותצור יעקב (יעבץ) וישב
קסד שלש עבירות אין אדם ניצל מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה ולה"ר לה"ר סלקא דעתיה אלא אימא אבק לה"רכד הקמח (תשנו) עמ' קב
קסד. אבק לשון הרעאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכא
קסד. ה"מ היכא דחתימי סהדי אמחקא וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' של {כשהן זה אצל זה ניכרין טפי}
קסד. ההוא תברא דהוה חתים עליה רבי ירמיה בר אבא וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעה
קסד. לא יספר בטובתו ש"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצא
קסד. שמתוך טובתו בא לידי רעתופעולת גבר עמ' פג ד"ה ויאמר ה, לו
קסד: א"א ניצול מהרהור עבירהשומע תפלה ח"ב עמ' קמד
קסד: אדם נכשל באבק לשון הרע בכל יוםשיחות לספר במדבר עמ' קנ
קסד: אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יוםתיבת גמא (תשסז) עמ' רפג
קסד: אין לך אדם שאין לו הרהור עבירה בכל יוםגנת אגוז (תשעב) אות שמא
קסד: אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מז
קסד: אל יספר אדם בשבחו של חברוישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' מט
קסד: ג' דברים אין אדם ניצול בכל יום אבק לה"ר הרהור עבירה ועיון תפלהדובר צדק (זילבר) עמ' נה
קסד: ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלו
קסד: ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יוםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' קסה
קסד: ג' דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום וחדא מינייהו הירהורי עבירהחשבון הנפש (תשעה) עמ' קח {תחילת הרהורי עבירה באים עפ"י רוב ע"י גלגול מהלך הרעיונות שא"א להשמר מפניו}
קסד: ג' דברים אין אדם ניצל בכל יום וכו' ואבק לשון הרעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רל, א'רצה
קסד: ג' עבירות א"א ניצול מהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
קסד: ג' עבירות אין אדם וכו' ועיון תפלההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קמו
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נ
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמה
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום וכו' הרהור עבירהדברי יואל מועדים ח"ד דף תע ע"ב
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, הרהור עבירה עיון תפלה ולשון הרע, לה"ר ס"ד אלא אבק לה"רמרפא לנפש בראשית עמ' ח, פד, רסב, שיא
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ער
קסד: ג' עבירות אין ארם ניצל מהן וכו' עיון תפלהתפארת צבי בראשית עמ' פו, קמט
קסד: ג' עבירות וכו' ולשון הרעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שב
קסד: ג׳ עבירות אין אדם ניצול בכל יוםבני שלשים עמ' כד
קסד: ההוא דלא היה בו זמן דאתא לקמיה דרביעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכד
קסד: ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לט
קסד: הרהורי עבירה אין אדם ניצול בכל יוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ש
קסד: וכולם באבק לשון הרעעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קצז
קסד: זימנין הוה יתיב רבי שמעון ברבי קמיה דרבי וקא פסיק סידרא בספר תהילים אמר רבי כמה מיושר כתב זה אמר ליה לאו אנא כתבתיה יהודה חייטא כתביה א"ל כלך מלשון הרעאור אברהם (זוועהיל) עמ' קלו
קסד: זמנין הוה יתיב קמיה ופסק סידרא בספר תהילים אמר רבי כמה מיושר כתב זה, אמר ליה לאו אנא כתבתיה יהודה חייטא כתביהדודי נתן בראשית עמ' פט
קסד: לא יספר אדם בטובתו של חבירופרדס מרדכי עמ' קיז
קסד: לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמג
קסד: לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברוצדקת יוסף עמ' רט
קסד: מעשה בענין לשון הרעגנת אגוז (תשעב) אות שנד
קסד: משלושה דברים אין אדם ניצול בכל יוםזכרון משלי עמ' קמד אות תעב
קסד: מתוך שבחו בא לגנותופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קלד*
קסד: עיון תפילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלט
קסד: ר"ש ברבי הוה יתיב קמיה דרבי אמר כמה מעוקם כתב זהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מח
קסד: רובן בגזל וכולן באבק לשון הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תמב
קסד: רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולם באבק לשון הרעדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לז
קסד: רש"י ד"ה עיון - י"מ שלאח"כ שהתפלל דן בלבו שישלם לו הקב"ה שכרו וכו' לפי שהתפלל בכוונהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תב
קסד: רשב"ם ד"ה הריברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פא
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהם כל יוםתיבת גמא (תשסז) עמ' רצט
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' א
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה וכו'רחמי הרב עמ' נד
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה וכו' אבק לשון הרעשרגא המאיר מועדים עמ' רטז
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע וכו' אלא אבק לשון הרעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמו
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום וא' מהם הוא עיון תפלהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תב
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, ואחד מהם הרהור עבירהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עא, קלו
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, ואחד מהן עיון תפלהחיים שיש בהם מועדים עמ' קכה
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול ממנה בכל יום הרהור עבירה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' לד
קסד: שלש עבירות אין אדם נצול מהן בכל יום וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רמח
קסד: שלש עבירות לא ניצול בכל יוםפרפרת הפרשה פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק ו, פרשת כי-תצא פרק כג פסוק י
קסד: שלשה אין אדם ניצול מהם בכל יום ואחד מהם, הרהורי עברהמאמרי שלמה ח"א עמ' ס
קסד: שלשה דברים אין אדם ניצול מהם כל יום מנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה מצאנו
קסד: שלשה דברים אין אדם ניצול מהם כל יוםמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"א
קסד: שלשה דברים שהאדם אין ניצול מהם בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שז, ויקרא-במדבר עמ' סד, דברים עמ' נא
קסד: שלשה עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יוםצדקת יוסף עמ' ז
קסד: שני דברים אין אדם ניצול מהם וכו' עיון תפילהלקחת מוסר ח"א עמ' תקנג
קסד: תוס' - ונראה לרבי רעיון תפלה שהיא רע שאין מכוונים תפלתםתפארת צבי בראשית עמ' פו, קמט
קסד: תוס' ד"ה עיון - קשה לכוון בתפלהשיחות לספר ויקרא עמ' עה
קסה ע"א רובן בגזל ומעוטן בעריות וכולן באבק לשון הרעעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 100
קסה ע"א אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרעדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנ, קנז
קסה ע"א מראה מקום הוא לו, והראשוניםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד ובהערות
קסה ע"א הכל באבק לשון הרעתורת מנחם ח"ו עמ' 158
קסה ע"א הכל באבק לשון הרעבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ב אות ה
קסה ע"א הכל בלה"רואותו תעבוד עמ' רכו
קסה ע"א הכל בלשון הרעמורשה - שיחות למועדים עמ' מ
קסה ע"א והכל באבק לשון הרעשם דרך דברים עמ' קכג
קסה ע"א וכולם באבק לשון הרעלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצה
קסה ע"א ומיעוט בעריותעשרה מאמרות (תשס) עמ' שח
קסה ע"א ורובם בלשון הרעניבי זהב עמ' קיט
קסה ע"א מיעוט בעריותתורת מנחם חלק לא עמ' 186
קסה ע"א מיעוט בעתות ורוב בגזל והכל באבק לשון הרעחדרי בטן פרשת נח ראשון אות יט, נשא אות יז, דברים אות ח
קסה ע"א רבים הם הנתפסים בעטיה של לשון הרעשמלת אליעזר ח"א עמ' תעב
קסה ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריותלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שמד
קסה ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו'צלח רכב עמ' רטו, שנה
קסה ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' ריג
קסה ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסז
קסה ע"א רוב בגזל מיעוט בעריות וכולם באבק לה"רפניני יחזקאל עמ' יג
קסה ע"א רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרעלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
קסה ע"א רובם באבק לשון הרעמצווה ועושה ח"א עמ' תקלט
קסה ע"א רובן בגזלתנופה חיים דף מח ע"ג (סדר מקץ אות ל"א)
קסה ע"א רובן בגזל ומיעוטן בעריותביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ד פסוק יד
קסה ע"א רובן בגזל ומיעוטן בעריותפני חיים (פלג'י) עמ' ע ע"א
קסה ע"א רובן בגזל מיעוט בעריות והכל בלשון הרעהמאור הגדול (גר"א) עמ' שכו
קסה ע"ב ועל דא עיילוהו לרבי ירמיה בבי מדרשאתורת אביגדור ח"ד עמ' עה
קסה ע"ב כתב בשער מאה זוזי דאינון סלעין וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף לא ע"א
קסה ע"ב כתוב בו זוזיןחקקי לב חלק ב (סימן כ"ג) דף קד ע"ד (ד"ה ומעתה), ודף ק"ה ע"ד (ד"ה עוד יש לי)
קסה ע"ב רובן בגזל ומיעוטן בעריות והכל בלשון הרעבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כ, ויגש מה
קסה ע"ב רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן בלשון הרעכתונת פסים (תשעא) עמ' סג
קסה רובן בגזלתנופה חיים דף מח ע"ג
קסה. גזל עריות ולשון הרעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קב {שורשי כל החטאים}
קסה. הבל באבק לשון הרעשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צז
קסה. הכל באבק לשון הרעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפד, תכז, תנה, תצב, תקכד
קסה. הכל בלה"ר וכו' באבק לה"רפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שב, תק
קסה. הכל בלשון הרעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קטו
קסה. הכל נכשלים באבק לה"רמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סו, סח
קסה. והבל באבק לשון הרעבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
קסה. והכל באבק לשון הרעדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שלב
קסה. והכל באבק לשון הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קעז
קסה. וכולם באבק לה"רקריאה בקריה ח"ג עמ' קלג
קסה. וכולם באבק לה"ר וביותר בביטול תורהקריאה בקריה ח"ב עמ' רעג
קסה. וכולם באבק לשון הרעאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קמג
קסה. וכולם באבק לשון הרעאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רא
קסה. וכולן באבק לשון הרעיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מד
קסה. וכולן באבק לשון הרעשמן ראש - ימים נוראים עמ' צט
קסה. כולם באבק לה"ר וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפח {עמרם לא חטא בזה, ולכן נאמר "אין פתחיהם מכוונים" - אין חטאיהם שוים}
קסה. כולן באבק לשון הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקסג
קסה. כולן באבק לשון הרעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' לח
קסה. מעוטן בעריותכתנות אור עמ' תנז
קסה. רוב בגזלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפה
קסה. רוב בגזלמחשבת מוסר ח"א עמ' שמב
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריותחכמה ומוסר ח"א עמ' קד, קנה, רה
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריותשרתי ח"א עמ' קלח
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשה"רבני שלשים עמ' צו
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשה"רמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנב
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע וכו' אבק לשון הרעמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלד
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריות וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קעט
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריות וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קסו/ז ע"ד; של"ה (תט) בהקדמה דף ב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רא דף סד ע"ד, ומאמר רלט דף עז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ"ע דף לז ע"ב
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריותביאור הגר"א על משלי פרק ד פסוק יד
קסה. רוב בגזל ומיעוטן בעריות וכולן בלשון הרעערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
קסה. רוב בגזל כו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רמט, שמות עמ' רצב, רצט, ויקרא עמ' נב, חנוכה-פורים עמ' קנו
קסה. רוב בגזל מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרעדרך חיים (תשע) פ"א הערה 283
קסה. רוב בני האדם נכשלים בגזלשיחות לספר ויקרא עמ' כג
קסה. רוב העולם נכשל בגזל ומיעוטן בעריות והכל בלשון הרע וכולן באבק לשון הרעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיד, תקסא, א'שה
קסה. רוב מזל ומיעוט בעריות והכל באבק לשון הרעלהורות נתן ויקרא עמ' קנט
קסה. רובם בגזלבין המשפתים בראשית עמ' קנ
קסה. רובם בגזל וכולם באבק לה"רמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' לב
קסה. רובם בגזל ומיעוטם בעריותדברי יואל פ' משפטים דף קלב ע"ב
קסה. רובם בגזל ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשה"רברכת חיים ח"ב עמ' 300
קסה. רובם בגזלמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לג
קסה. רובן בגזלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנט
קסה. רובן בגזלחנן אלקים עמ' רפג
קסה. רובן בגזל+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
קסה. רובן בגזלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפד
קסה. רובן בגזל וכו' והכל בלשון הרעויואל משה מאמר ב סי' סח עמ' רסו
קסה. רובן בגזל ומועטין בעריותשמן ראש - ימים נוראים עמ' רא
קסה. רובן בגזל ומיעוט בעריות והכל בלה"ר ס"ד אלא אבק לה"ריגל יעקב (תשנג) דברים אות ה
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכז
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעב, תשלג, ח"ב עמ' תשכו
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולם באבק לה"רמאמרי שלמה ח"ב עמ' י
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן בלה"ריגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קנג
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן בלשון הרע. לשה"ר ס"ד, אלא אבק לשה"רברית אברם עמ' קפה
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריותכסף נבחר (מרגליות) עמ' מו, סה, קפ, רפד
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריותפרדס מרדכי עמ' תע, תריז
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעתות וכולן בלשון הרעשבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק טו
קסה. רובן בגזל, ומיעוטן בעריות, וכולן באבק לשון הרעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרסא
קסה. רמב"ן - טעם התחייבות השואל באונסיןבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יד
קסה: העידו שני העדים בשלשה בתי דינים והלכו למדינת הים וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
קסה: כסף סתם אינו פחות מדינרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקכ
קסה: תדע דשלחו מתם חברייא לרבי ירמיהתורה בציון עמ' קנו
קסה:שסר הנמחק או נתטשטשתשבי (תשסה) עמ' קכב שורש טשטש
קסו ע"א כשטמ"ק כשם הרא"שמנחת מרדכי עמ' רט
קסו ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קט, ח"ו עמ' קה
קסו ע"ב שלח רב שרביאחקקי לב חלק ב (סימן כ"ג) דף קד ע"ד (ד"ה ומעתה)
קסו. אמר רשב"ג המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהיו בדינריןחנן אלקים עמ' רעט
קסו. חמש לירות ודאותזבחי צדק (דיסקין) עמ' רב
קסו. תוס' ד"ה וה"גמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכג
קסו. תוס' ד"ה נכנסתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מו
קסו: ילמד תחתון מן העליון באות אחת כגון חנן מחננימצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
קסו: שלשה דברים אין אדם ניצול בכל יוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס
קסז כל שהוחזק שמו בעיר ל' יוםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ג ע"ב
קסז ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
קסז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
קסז ע"ב אין לספר בשבח חבירו שמתוך שבחו יבא לספר גנותואמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכ
קסז ע"ב ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמורנת יצחק ישעיה עמ' תד
קסז ע"ב וליחוש לשני יוסף בן שמעוןאיתן האזרחי עמ' מב
קסז: אין כותבין שטרי בירוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כא
קסז: החתן נותן דמי הסופרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריט
קסז: והמקבל נותן שכרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
קסח ע"א אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נידבר עם הארץ בהדיה וכו'מחזה עינים (לוויטאן) עמ' קיד
קסח ע"א וכולן באבק לשון הרעאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מא
קסח ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריותהשיר והשבח ח"א עמ' רעו
קסח ע"א רוב בגזל ומיעוט בעריות, ובמהרש"ארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכג
קסח ע"ב מי קאמינא שטרא מעליא אל"ף בי"ת קאמינא, ורשב"ם וברגמ"התתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שסג, תד
קסח ע"ב רשב"םמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
קסח. האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' ל
קסח. הלוהו על שדהומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שיט
קסח. והשליש את שטרודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 489
קסח. מי שפרע מקצת שטרומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שכ, שכד, שלא-שלב
קסח. ת"ח דאזיל לקדושי אשה לידבר עם הארץ בהדיההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צ
קסט ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
קסט. חוץ מאחריות שבו מ"ט וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
קסט: אחריות טעות סופר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
קסט: חוץ מן האחריות שבו היבי כתבינןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
קסר: שמתוך טובתו בא לידי גנותוהדרש והעיון דברים מאמר פב
קע ע"א רשב"ם ד"ה אין צייר לקיימומנחת מרדכי עמ' שנח
קעא. מאן יהיב לן מעפרהפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק י פסוק לא
קעא. שטר שזמנו כתוב בשבתברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנו
קעא: מאן יהיב לן מעפריה דרב ושמואלמבשרת ציון ח"ד עמ' רפה
קעב ע"א יד רמ"ה אות קח, ולאו למימרא דכתבי דבהינו הוה מעשה דהלואה או דהודאה, דההוא ודאי אסיר משום מדבר שקר תרחק, מכאן שגם בכתב עובריםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמח
קעב. יוסף בן שמעוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו {אותיות סמך עין מרמזים לס'ימגים ע'שה}
קעב. שני יוסף בן שמעון בעיר אחתפנים מסבירות עמ' רפט
קעב: ההוא שטרא דנפיק לבי דינא דרב הונא וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רי, ריט
קעב: לנפילה דחד לא חיישינן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קז
קעב: שני יוסף בן שמעון ישלשודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לה פסוק ל
קעב: תוס' ד"ה מינךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רטו
קעג גובין מן הערב תחילה וכו'צור יעקב (יעבץ) נח
קעג ע"א אין נפרעין מן הערב תחילהגבורת יצחק שבועות עמ' לט
קעג ע"א המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערבלמדנות (תשנח) פ' מקץ אות כה
קעג ע"א חוב לך בידיחקקי לב חלק ב (סימן כ"ג) דף ק"ה ע"ג (ד"ה ואולם)
קעג ע"ב בההיא הנאהנשמת כל חי חלק ב (סימן י"א) דף ל ע"ב (ד"ה ועוד)
קעג ע"ב האי דינא דפרסאיחקקי לב חלק ב' (סימן ל"א) דף קל"ג ע"ג (ד"ה ועין)
קעג ע"ב המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע מן הערב תחילהחיי נפש ח"ב עמ' רכ
קעג ע"ב המלוה את חבירו ע"י ערבעיונים במשלי עמ' קלו
קעג ע"ב לא יתבע מן הערב תחילהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כב
קעג ע"ב מנין לערב דמשתעבדס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לה
קעג ע"ב מנין לערב שמשתעבד דכתיב אנכי אערבנו מידי תבקשנולמדנות (תשנח) פ' מקץ אות כה
קעג ע"ב תוס' ד"ה חסוריחקקי לב חלק ב (סימן ל"א) דף קלג ע"א (ד"ה אכתי)
קעג. אמר אביי מנא אמינא לה דתניא אחד מן האחין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריח
קעג. בההוא הנאה דקא מהימן לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נה
קעג: א״ר הונא מנין לערב דמשתעבד דכתיב אנכי אערבנו מידי תבקשנו, מתקיף לה רב חסרא הא קבלנות היא דכתיב תנה אותו על ידי ואני אשיבנודודי נתן בראשית עמ' תל
קעג: אין נפרעין מן הערב תחילה כל זמן שיש למלוה לפרועישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סז
קעג: מנין לערב דמשתעבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פט
קעג: מנין לערב דמשתעבד דכתיב אנכי אערבנו וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף מט
קעג: מנין לערב שמשתעבד שנאמר אנכי אערבנויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסט
קעג: ערב משתעבדנטעי אשל בראשית עמ' שלז
קעג: שנאמר אנכי אערבנותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסט {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
קעג: שנים שעשו קנוניאתשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנוניא
קעד אע"פ שקילס ר' ישמעאל את שמעון בן ננס וכו' ובפי' הרע"באמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצד
קעד ע"א א"ר פפא פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהומכשירי מצוה עמ' קמח
קעד ע"א נשא ונתן בידשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כז
קעד ע"ב אדם עשוי שלא להשביע את בניותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכד {האם מותר לו לכתחילה לומר כן}
קעד ע"ב אמר אביי איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"גס' חסידים סי' תקפג
קעד ע"ב אמר אביי ליכא דניזיל דנסביה עצה לרב הונא דנגרשה לדביתהו ותיזל ותגבי כתובה מאבוה והדר נהדרהס' חסידים סי' תקפד
קעד ע"ב בתר עניא אזלא עניותאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' טו
קעד ע"ב כל המגרש בבית דיןנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ה ע"ד (ד"ה וכן)
קעד ע"ב משה בר עצרינשמת כל חי חלק ב (סימן י"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה והרב)
קעד ע"ב רשב"א ד"ה ולא עודדברי שאול במדבר עמ' כ
קעד. והלכתא ערבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ו
קעד. משה בר עצרי ערבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמו
קעד. נכסי לווה ערבין למלווהשיחות לספר דברים עמ' קסח
קעד. פריעת בעל חובמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעג
קעד. פריעת בעל חוב מצוהפרפרת משה ח"ב עמ' תח
קעד. רשב"ג הלכה כמותו בכל מקוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעח
קעד: ערב דכתובה אע"פ שקנו מידו פטור מלשלםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסב
קעד: ערב דכתובה אפילו בקנין לא משתעבדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסח
קעד: שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי אמר תנו נותנים לא אמר תנו אין נותנים, אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו, הכא נמי אדם עשוי שלא להשביע את עצמודודי נתן בראשית עמ' תטו
קעה בענין אי שעבודא דאורייתאתנופה חיים דף נא ע"ב
קעה הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ב-ע"ג
קעה ע"א אדם עשוי שלא להשביע את עצמודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ה
קעה ע"א אדם עשוי שלא להשביע את עצמושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סא
קעה ע"א אין אדם משטה בשעת מיתהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' עו
קעה ע"ב אחד מלוה בשטר ואחד מלוה על פה גובה מנכסין משועבדיןפני חיים (פלג'י) עמ' נח ע"א, פח ע"א
קעה ע"ב בדיני ממונות וכו' שמעון בן ננסלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תג
קעה ע"ב בענין אי שעבודא דאורייתאתנופה חיים דף נ"א ע"ב (סדר ויחי אות ו)
קעה ע"ב החונק את חבירו בשוק ואמר לו הנח לו ואני ערב אינו מועילבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות ו
קעה ע"ב הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותעטרת יהושע במדבר עמ' יז
קעה ע"ב הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותעטרת יהושע שמות עמ' קנ
קעה ע"ב הרוצה שיחכים יעסוק בד"מדברי חנינא - ת"ת עמ' כד
קעה ע"ב הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותבי חייא ח"א עמ' רפ
קעה ע"ב הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפח
קעה ע"ב הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רסט
קעה ע"ב ואמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן והן כמעיין הנובע וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' א, ב, מהד' ז סי' צב
קעה ע"ב ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סד
קעה ע"ב ערב היוצא לאחר חיתום שטרות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצד
קעה ע"ב שיעבורא דאורייתאחיי נפש ח"ב עמ' יד
קעה ע"ב שעבודא דאורייתאפני חיים (פלג'י) עמ' לט ע"א
קעה ערב היוצא לאחר חיתום שטרות כו' אמר ר"י הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות כו' והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס - ואעפ"כ אין הלכה כמותותורת מנחם חנ"א עמ' 387
קעה. המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדיםחיי נפש ח"ד עמ' קסב
קעה: אין לך מקצוע בחכמה כמו דיני ממונותדעת תפלה עמ' שצב
קעה: אין לך מקצוע בחכמה כמו דיני ממונותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 212, 239-238, פ"ד הערה 693
קעה: גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לוחיי נפש ח"ד עמ' קסה
קעה: הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותאהבת חיים (דייטש) עמ' קס
קעה: הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 176, פ"א הערה 271, 1603, פ"ב הערה 743, פ"ו הערה 1003
קעה: הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רנ
קעה: הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ג
קעה: הרוצה שיחכים - יעסוק בדיני ממונותאור ישראל סי' כו
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בד"מ שאין לך מקצוע בתורה יותר מהןפאר יעקב ח"ב עמ' תשיב
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותבין המשפתים שמות עמ' קנא
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנז
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמצור דבש עמ' קיא
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלו, ח"ג עמ' רמד
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו'אור ישראל (תרס) דף לו ע"ב
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו'ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ח ע"א
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 251
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע גדול מהןלהורות נתן דברים עמ' יז
קעה: ישמש את שמעון בן ננסמבשרת ציון ח"ג עמ' שנו
קעה: שמואל ס"ל שיעבורא לאו דאורייתאדרשות דבר צבי עמ' צו
קעו ע"א תוס' ד"ה גובהנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף ט"ז ע"א (ד"ה ולפי)
קעו ע"ב אין הערב משתעבד אלא בשעת מתן מעותצמח צדקה עה"ת עמ' צו
קעו ע"ב אע"ג דקלסיה ר' ישמעאל לבן ננס וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רסה
קעו ע"ב אע"ג דקלסיה ר' ישמעאל לבן ננס וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רעג
קעו ע"ב הלכתא ערב בשעת מתן מעותעיונים במשלי עמ' קלח
קעו ע"ב ערב דבית דין לא בעי קנין דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סד, מהד' ו סי' עד, מהד' ט סי' צב
קעו. בההיא הנאה דמהימן ליה משעבר ליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עט
קעו. סוגיית ערבנטעי אשל בראשית עמ' שלז
?ההוא דשלח חתיכות מעילשארית יעקב (אלגזי) דף סח ע"ד
?ר"פ גט פשוט וחוסן ישועותמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
?ראובן בכורי אתה כו' הבכורה והכהונה היו שלך כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
?ש"מ שכתב כל נכסיו לבניוקול שמואל (קונפורטי) דף עא ע"א
?תוספות צלפחד עשה לשם שמיםראש דוד (תקלו) דף קכו ע"ג
?תוס' ד"ה אמאימנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
נ. לא נטלו ישראל רק ז' עממין ולעתיד לבא יקחו הכל אם לבינה (פאפא) עמ' שצו
נב. אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית ארשות החיים עמ' תטז
נב. תוס' ד"ה ומודה לי אבא ארשות החיים עמ' תיז ובהגהות
נג: אופן קניין חזקה בעבד דולה ומשקה פסח עמ' פא, קעז
נג: קניין חזקה בעבד דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' רכה, רמח
נו. קיני וקניזי וקדמוני שהם אדום עמון ומואב לא ניתן להם אם לבינה (פאפא) עמ' לג
נח ע"א ההוא אמגושא דהוה חטיט שכבי טהרת יו"ט חט"ז עמ' קלח
נח ע"א מסופר על אדם אחד שנודע לו שרק בן אחד הוא בנו האמיתי ולא ידע מיהו וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קצד
נח ע"א רש"י ד"ה אמגושא טהרת יו"ט חט"ז עמ' קח
נח. אכלו קורצא מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קנו
נח. מיטה של ת"ח כיצדאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מ"ד
נח. מעשה דרבי בנאה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' צא, קכג
נח. ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטע למערתא דאברהם וכו' כי מטא למערתא דאדם הראשון יצתה בת קול ואמרה נסתכלת בדמות דיוקני וכו' כמרת החיצונה כך מדת הפנימית מאור עינים (תשנח) עמ' תקפה
נח. ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטע למערתא דאברהם וכו' כי מטא למערתא דארם הראשון יצתה בת קול ואמרה נסתכלת בדמות דיוקני וכו' כמדת החיצונה כך מדת הפנימית מאור עינים (תשעט) עמ' *קמב
נח. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קנג
נח: בראש כל אסוון אנא חמר דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' כג
נח: בראש כל מרעין אנא דם בראש אסוון אנא חמר זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קפב
נח: כל דיין שמוציאין ממנו ממון כדין אינו דיין אשכבתיה דרבי ח"א עמ' יא
נט. תוס' ד"ה והחוט: בעינן שיהיו שלשתן רואין זה את זה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק לא, פרק כז פסוק כ
נט. תוס' ד"ה והחוט: בעינן שלשתן יראו זה את זה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כב
ס ע"א וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ראה שאין פתחיהן מכוונים זה לזה נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רז, רטז
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם יקרא דשכבי (דוד) דרוש קיד דף ר ע"ד
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מח, עד
ס ע"ב כשחרב הבית בשניה וכו' שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר וכו' ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלו
ס. ביקש להכניס עין הרע וכשראה שכינה לא יכול מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יב
ס. ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרשות הרבים וכו' ויחי ויתן דף עו ע"ב
ס. ראוין שתשרה שכינה וכו' מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ט
ס: דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אשה ארשות החיים עמ' תקכה
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קצב
ס: מוטב שיהיו שוגגין אש דת (תשמח) עמ' פו
עא: בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' צח
עג ע"א האי גלא דמיטבע ספינתיה כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קכב
עג ע"ב איזל ואחר לך מתי מדבר מהר"ם שיק במדבר עמ' עו, פב, צה
עג ע"ב זימנא חדא הוי אזלינא במדברא מהר"ם שיק במדבר עמ' סג
עג ע"ב עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין, ורשב"ם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רמ
עג: תא ואחוי לך מתי מדבר, ואמר רבה דמו כמאן דמיבסמי וגנו אפרקיד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' עא, צג
עד ע"א בני קרח אומרים משה אמת ותורתו אמת נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קכד, קלה
עד ע"א היה לך לומר מופר לך ורבב"ח אמר דילמא על שבועת המבול אמר בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ואתחנן עמ' רכ
עד ע"א חזאי דהדרא ליה עקרבא וכו' זכר צדיק (תשנ) עמ' יח
עד ע"א תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' נז
עד תא ואחוי לך היכי תשקי ארעא וכו' שער התפלה (תשמט) שער ניפול פ"ז
עד. כל ל' יום מהדר להו גיהנם ואמרי משה אמת ותורתו אמת והן בדאין אור גדליהו שמות דף כג ע"א, ויקרא-דברים דף קכט ע"א
עד. תא אחוי לך בליעי דקרח וכו' ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סז
עד. תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיע אהדדי מאור עינים (תשנח) עמ' תי
עד. תא ואחוי לך היכא משקי ארעא ורקיע אהדדי מאור עינים (תשעט) עמ' תרעא
עד. תר" ה וגני אור החיים בראשית פרק כג פסוק ג
עה ע"א אוי לה לאותה בושה יקרא דשכבי (דוד) דרוש צו דף קפ ע"א-ע"ב ודרוש צח דף קפב ע"ג-ע"ד
עה ע"א כל אחד ואחד נכווה מחופת חברו נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כט
עה ע"א מאי כדכד חד אמר שוהם וחד אמר ישפה מהר"ם שיק דברים עמ' קו, קט, קיז, קיט
עה ע"א מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריג
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסד
עה. ואוליך אתכם קוממיות שתי קומות אור גדליהו ויקרא-דברים דף פח ע"א
עה. ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה כשלג ילבינו - מאמר פני חמה ופני לבנה
עה. כאו"א נכוה מחופתו של חבירו דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' כח
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירו מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' טז, קכג
עה. על כל כבוד חופה נפש יוסף עמ' נה
עה. פני משה וכו' מאור החיים (בן עטר) עמ' צה
עה. פני משה כפני חמה דברי נפתלי ח"ג עמ' שט
עה. פני משה כפני חמה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' נג, קעו, רלב
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע בפני לבנה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סט, קמא, קנו, שצה
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה דברת שלמה (תשעא) עמ' שנ, שצב, תכא
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק יד
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ע, עב, רכח
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה מאור עינים (תשנח) עמ' ה, תעא
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה מאור עינים (תשעט) עמ' ט, תשעה
עה. שכל אחד נכוה מחופתו של חבירו אם לבינה (פאפא) עמ' שסד, תכט
עה: אר"א עתידים צדיקים שאומרים לפניהן קדוש אור גדליהו ויקרא-דברים דף נז ע"א
עה: ביקש הקב"ה לתת את ירושלים במדה חוזה דוד מזמור מח, פז
עה: זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אש דת (תשמח) עמ' שיד
עה: עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"ה, שהוא הוי"ה ברוך הוא דברת שלמה (תשעא) עמ' רמז
עה: עתידין צדיקים שיקראו על שמו של הקב"ה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק כ
עה: עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"ה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלה
עו. פני משה כפני חמה פני יהושע כלבנה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תעא
עח מ"ד ע"כ יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםפעולת צדיק (בריש) דרוש כב
עח ע"ב בואו ונחשב חשבונו של עולם כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קה
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולם מהר"ם שיק ויקרא עמ' צב
עח ע"ב מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קלח, קמ, קפג
עח ע"ב ע"כ יאמרו המושלים ורשב"ם יקרא דשכבי (דוד) דרוש נו דף קיח ע"א, ודרוש פח דף קע ע"ד ודף קעא
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ועשו חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה באר מים חיים (אונגר) עמ' 68
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון - בואו ונחשוב חשבונו של עולם נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עז, רט
עח: אם משים עצמו כעיר זה שהולך אחר סיחה נאה וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' טו
עח: סיחון הוא לשון עיר וסיח דברת שלמה (תשעא) עמ' שפב
עח: ע"כ יאמר המושלים בואו ונחשב חשבונו של עולם אש דת (תשמח) עמ' טו
עח: ע"כ יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו', ואז תבנה בעוה"ז ותכונן לעוה"ב יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' קטז
עח: ע"כ יאמרו המושלים וכו' בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו' עיר סיחון שמהלך אחר שיחה נאה מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון אור גדליהו ויקרא-דברים דף קעג ע"ב
עח: על כן יאמרו המושלים בואו וכו' המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשב הפסד מצוה כנגד שכרה דברת שלמה (תשעא) עמ' שמח, שפב
עח: תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק כז
על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרן חוזה דוד מזמור צד, קיב
פ ע"ב מאי דכתיב צדיק כתמר יפרח וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנ
פא ע"א הקונה שתי אילנות מביא וקורא כתנות אור (תשעג) פ' תבא אות א
פא. אלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלט
פב: מיכדי פסוקים נינהו ליקרי דמיחזי כשיקרא אש דת (תשמח) עמ' רפט
פד כמראה החמה עמוקה מהצלתורי זהב (תשעג) עמ' תעט
פח ע"ב בא וראה שלא כמדת הקב"ה וכו' כתנות אור (תשעג) פ' דברים אות א
פח: תוס' במדבר לפני עצרת להפסיק בה בין קללות דבחקותי לעצרת דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יב
פט ע"ב ותומן וחצי תומן ועוכלא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ל
פט: אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאין שפת אמת (הלוי) משלי פרק יז פסוק ג
צ: אבוה דשמואל מזבין להו לפירי בתרעא חריפי כי חורפי' שפת אמת (הלוי) משלי פרק יא פסוק ב
צא אותו היום שנפטר אברהם אבינופעולת צדיק (בריש) דרוש ט
צא אימי' דא"א אמתלא חתן סופר (שו"ת) - שלום אסתר עמ' כג
צא ע"א אותו היום שנפטר א"א יקרא דשכבי (דוד) דרוש פט דף קעג ע"ג-ע"ד, ודרוש קד דף קפט ע"א-ע"ג, ודרוש קיג דף קצט ע"א
צא ע"א אלימלך וכו' גדולי הדור היו יקרא דשכבי (דוד) דרוש קח דף קצד ע"ג-ע"ד
צא ע"ב ואכלתם מן התבואה ישן וכו' בלא רצינתא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסא
צא ע"ב ויוקים זה יהושע וכו'צידה ברוך פרשת כי תצא
צא ע"ב מ"ד ויוקים ואנשי כוזיבא יקרא דשכבי (דוד) דרוש פב דף קסד ע"ד
צא. אבצן זה בועז שפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק ג
צא. אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קד
צא. כשנפטר אאע"ה אמרו וכו' אוי לעולם שאבד מנהיגו וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רז, רנט
צא: וגדרה - זו סנהדרין וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רנ
צא: וישם כסא לאם המלך, היא רות דברת שלמה (תשעא) עמ' קסד
צב אין הולכים בממון אחר הרוב נפש יוסף עמ' תנח
צד. שהרג את הנקיבה וצינן את הזכר אש דת (תשמח) עמ' קט
צו דרמו תלתא ואתו ארבעה שער התפלה (תשמט) שער נאקה פ"ה
צח ע"א כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' לג
צח ע"א כל המתגאה בטלית של תלמידי חכמים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כ
צח. כל המתגאה לא מתקבל על אנשי ביתו מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נח
צח. מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מתקבל נפש יוסף עמ' שפד
צח: רבי חנינא נפק לקרייתא רמו ליה קראי אהדדי וכו' מאור עינים (תשנח) עמ' תמד
צח: רבי חנינא נפק לקרייתא רמו ליה קראי אהדדי וכו' מאור עינים (תשעט) עמ' תשכז
צט דרך הרבים ט"ז אמה שער התפלה (תשמט) שער נאקה פ"א
צט. בזמן שעושים רצונו של מקוםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תרומה מאמר יט
צט. בזמן שעושים רש"מ פניהם איש אל אחיואשל חיים ח"א עמ' קמו
צט. הכרובים מעורים זה בזה או מסובבים את פניהם לפי מעשיהם של ישראלבאר שרים פרשת תרומה דרוש ה אות ד
צט. כרובים בנם הן עומדים מאור עינים (תשעט) עמ' תשכז
צט. כרובים בנס הן עומדים מאור עינים (תשנח) עמ' תמה
צט. כשאין ישראל עושים רצונו של מקום הכרובים פניהם לביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכט
צט. לא היו פניהם איש אל אחיודברי שאול שמות עמ' רפו
צט: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ופניהם איש אל אחיו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לא
צט: דרך המלך וכו' דרך הקבר אין לה שיעור אש דת (תשמח) עמ' כז
ק הלך בה לארכה ולרחבה, ורש"י דרכי נועם (הרנזון) דרוש ז, כו
ק מפני מה נענש אבנר כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ג דף ד ע"ג-ע"ד
ק ע"ב שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנא
ק. דייש אמצרי קנה ארצות השלום (תשנה) עמ' נט
ק. הלך בה לארכה וכו' אור החיים בראשית פרק יג פסוק טו
ק. הלך בה לארכה ולרחבה אם קנה מקום הילוכו - ובחי' הריטב"א (כת"י) אש דת (תשמח) עמ' כח, לד, רז
ק. לענין החזקה היה די בכמה פסיעות או באיזה עובדא דברת שלמה (תשעא) עמ' נט
קב ע"א מנין לשחוטי חוץ שאסור לעולם וכו' ברכת השיר (צינץ) עמ' שיג
קז אדאכלת כפנייתא בבבל נפש יוסף עמ' קעו
קז. אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של א' מהם רב אמר בטלה מחלוקת וכו' אש דת (תשמח) עמ' רכא
קט: לעולם ידבק אדם בטובים וכו' אי אבוה דאימיה מיוסף, אמא דאמא מיתרו וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' שסז
קטו גמירי דלא כלי שבטא דולה ומשקה פורים עמ' קצב
קטו כל מי שאינו מניח בן ליורשו כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ח דף טו ע"א
קטו: גמירי דלא כלה שבטא אור גדליהו שמות דף ד ע"א, ויקרא-דברים דף צ ע"ב
קטו: גמירי דלא כלי שבטא דולה ומשקה פסח עמ' שטז
קטז ע"א כל שאין מניח בן ליורשו וכו' כתנות אור (תשעג) פ' פנחס אות ב
קטז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברהשארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 124
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מד
קטז ע"א ריב"ל לא אזיל לבי טמיא יקרא דשכבי (דוד) דרוש מא דף פט ע"א-ע"ב, ודרוש נו דף קיז ע"ד
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה נפש יוסף עמ' קכב
קטז. חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כג
קטז. כל המניח אחריו בן כאלו אינו מת דברת שלמה (תשעא) עמ' פה
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברה נפש יוסף עמ' רעח
קטז. כל שאין מניח בן ליורשו נקרא מת ארצות השלום (תשנה) עמ' סז
קטז. כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מתמלא עליו עברה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קפח
קטז. מי שאין מניח בן ליורשו הקב"ה מעלה עליו עברה וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ריד, שלה
קטז. מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויתפלל עליו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קכא, רכד, רנא
קטז. מי שיש לו חולה בתוך ביתו וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלה
קטז. מי שיש לו צרה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' עט
קטז. מי שיש לו צרה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר ואיש חכם יכפרנה דברת שלמה (תשעא) עמ' שסח
קטז. מפני מה בדוד נאמר שכיבה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כז
קטז: ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בעיניה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיג
קי ע"א רוב הבנים דומים לאחי האםשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 235
קי. הנושא אשה צריך וכו' אור החיים בראשית פרק כה פסוק כ
קי. תוס' ד"ה אלא - איך פנחס בן טובים יותר מיהונתן דברת שלמה (תשעא) עמ' שסז
קיא ע"ב סכינא חריפא מפסקא קראי יקרא דשכבי (דוד) דרוש מז דף קא ע"ד
קיז. חד אומר א"י ירושה וחד אמר מתנה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כד, רכא
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה אור החיים במדבר פרק כו פסוק נב
קיז. משונה נחלה זו מכל הנחלות האמורות בתורה, דבכל הנחלות החיים יורשים את המתים, וכאן המתים יורשים את החיים אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קכג, ריד
קיח מקושש זה צלפחד המדרש והמעשה במדבר פרשת פנחס א
קיח ע"ב מאי חיו שנטלו חלקם בארץ וקמו תחתיהם לחיים מהר"ם שיק במדבר עמ' סז
קיח: כל שהעליון יכול לפשוט את ידו ולטול זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמז
קיח: תוס' ד"ה ולמ"ד אור החיים במדבר פרק כז פסוק ג
קיט ע"ב תוס' - מקושש לשם שמים נתכוון כתנות אור (תשעג) פ' אמור אות ה
קיט. אם נוטלות חלק בכורה אור החיים במדבר פרק כז פסוק ה
קיט. תוס' ד"ה הא תורת המצרף עמ' קצח
קיט: אפשר עמדו לפני משה וכו' אלא סרס המקרא ודרשהו אש דת (תשמח) עמ' רלג
קיט: בנות צלפחד אפילו קטנות שבהן לא נישאו פחות מארבעים שנה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כב
קיט: חולקין כבוד לתלמיד וכו' אור החיים במדבר פרק ט פסוק ו
קיט: מורישים ואינם יורשים אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קנה
קיט: קטנות שבהם לא נישאת פחות ממ' שנה שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק יז
קיט: תוס' ד"ה אפילו דמקושש לש"ש נתכוון אש דת (תשמח) עמ' ו
קיט: תוס' ד"ה אפילן: נראה לרשב"א דסבר לה כמ"ד צלפחד היינו מקושש שפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כב
קיט: תוס' צלפחד היינו מקושש - במדרש דלשם שמים נתכוין דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נז
קכ ע"א להלן מנאן דרך חכמתן כתנות אור (תשעג) פ' פנחס אות ג
קכ. בישיבה הלך אחר חכמה ובמסיבה הלך אחר זקנה והוא דמופלג בחכמה וכו' והוא דמופלג בזקנה ורשב"ם וריטב"א אש דת (תשמח) עמ' קסב
קכ. מנאן דרך גדולתן וכו' אור החיים במדבר פרק כז פסוק א
קכא ע"א עד שלא כלו מתי מדבר כתנות אור (תשעג) פ' שמיני אות ג, פ' בהר אות א, דברים אות א
קכא ע"א רשב"ם ד"ה יום שהותרו שבט בנימין יקרא דשכבי (דוד) דרוש נד דף קטז ע"ג
קכא ע"א רשב"ם ד"ה שכלו מתי מדבר - שדור המדבר היו מתים על פי "כרוז יוצא" שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כ אות א, שיחה כא אות א
קכא. דיבור פרשת ואתחנן היה בט"ו באב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קצח
קכא. רשב"ם - בכל ערב ת"ב היה כרוז יוצא וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' יד, צז
קכא. שכלו בו מתי מדבר אור החיים במדבר פרק יד פסוק כט
קכא. תוס' ד"ה יום שכלו תורת המצרף עמ' קצח
קכא: א"י לשבטים איפלוג וכו' אור החיים במדבר פרק כו פסוק נד
קכא: זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין ארצות השלום (תשנה) עמ' נד
קכא: חמשה עשר באב שבו מוסיפין בלימוד התורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רטו, תכג
קכא: לא היו ימים טובים לישראל וכו' יום שפוסקין בו מלכרות עצים למערכה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רטו, תכג
קכא: שקול כנגד רובן של סנהדרין מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ח
קכב ע"א אך בגורל תחלק הארץ, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כח אות א
קכב. ביאור הגמ' ורשב"ם אור החיים במדבר פרק כו פסוק נו
קכב. לעתיד לבוא יטלו הלויים נחלה בארץ ישראל זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
קכב. עתידה ארץ ישראל שתתחלק לי"ג שבטים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצב
קכב: לתת לו פי שנים, פי שנים כאחד שפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק יג
קכג ע"ב זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קל
קכג. היו אומרים הגדולה לגדול והקטנה לקטן שפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק יג
קכג. חרבי זו תפילה וכו' ודברת בם (מרזל) עמ' 32
קכג. חרבי זו תפלה קשתי זו בקשה אור גדליהו מועדים דף ה ע"ב
קכג. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ארשות החיים עמ' תקכד
קכג. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף אש דת (תשמח) עמ' קפב
קכג. מתוך צניעות שהיתה ברחל חזרה למקומה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק יג
קכג. שהיו אומרים וכו' הגדולה לגדול והקטנה לקטן זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מח
קכג. תוס' ד"ה תיומה: תאומה נולדה עם כל שבט ושבט שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק טו
קכג: אין עשו נופל אלא ביד בני בניה של רחל אש דת (תשמח) עמ' מז
קכג: הבכור נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים וכו' ארשות החיים עמ' תקנח
קכג: ועיני לאה רכות וכו' שהיתה בוכה שלא תפול בגורלו של עשו וכו' מאור עינים (תשנח) עמ' תא
קכג: ועיני לאה רכות וכו' שהיתה בוכה שלא תפול בגורלו של עשו וכו' מאור עינים (תשעט) עמ' תרנז
קכג: כל נצחון על עשו כולל את זרע רחל דולה ומשקה פורים עמ' רפג
קל: תוס' ד"ה ת"ל אור החיים דברים פרק כא פסוק טז
קלא ע"ב הכותב את נכסיו לאחד מבניו לא עשאו אלא אפוטרופוס בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לו
קלג הכותב כל נכסיו לאחרים אין רוח חכמים נוחה הימנו נפש יוסף עמ' יח
קלג ע"א מתנה יש לה הפסק ירושה אין לה הפסק דעת קדושים (תשנ) עמ' קלו
קלג: לא תיהוי באעבורי אחסנתא ארשות החיים עמ' תקלג
קלג: רשב"ם ד"ה ת"ש ארשות החיים עמ' תעו
קלד ע"א אמרו על ריב"ז שלא הניח שום דבר מהתורה שלא למד נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רטז
קלח ע"א רשב"ם ד"ה כאן בצווח מעיקרו יקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צז ע"ד
קמא. תוס' ד"ה בת - הקשו מ"ט לא השיאה אברהם את בתו ליצחק וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ק
קמג ע"ב ת"ש בני דן חושים כתנות אור (תשעג) פ' ויגש אות א-ב
קמד ע"א רב ספרא שבק אבוה זוזי וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כג
קמד ע"ב הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים וכו' בית אלהים שער ב עמ' קכד
קמד: תוס' - שיתן לך דעת לשמור מן הצנה חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף טו ע"ד
קמה טוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנה נפש יוסף עמ' תסד
קמה ע"ב בוקע עצים אלו בעלי גמרא תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עה
קמז ע"א י"ט של עצרת ברור יקרא דשכבי (דוד) דרוש נג דף קיד ע"ג
קנח: אוירא דא"י מחכים דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרג
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכים דברת שלמה (תשעא) עמ' שמט, שפב
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכים שפת אמת (הלוי) משלי פרק ב פסוק ו
קס: דכהני הוו והוו קפדי טובא מאור עינים (תשנח) עמ' רעז
קס: דכהני הוו והוו קפדי טובא מאור עינים (תשעט) עמ' תסז
קסד אין אדם ניצול מהרהור עבירה בכל יום נפש יוסף עמ' תיח
קסד אין אדם ניצול מלשה"ר בכל יום נפש יוסף עמ' רה
קסד ע"ב אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שלח עמ' קע
קסד ע"ב אסור לספר בשבחו של אדם בפני שונאו מהר"ם שיק ויקרא עמ' לו
קסד ע"ב מהרש"א - כיון דאין אדם ניצול מלשון הרע, א"כ לא יהא נענש עליו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קטז
קסד ע"ב שלשה דברים אין אדם ביצול מהם בבל יום ואחד מהן אבק לשון הרע בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קטז
קסד. לעולם אל יספר בשבח חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותו אם לבינה (פאפא) עמ' יד
קסד: כלך מלה"ר אש דת (תשמח) עמ' פט
קסד: שלשה דברים אין אדם ניצל הימנו בכל היום שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ט
קסד: תוס' מחזקנא טיבותא לרישא דכי מטי למודים כרע מגרמיה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רסא
קסה ע"א והכל באבק לשון הרע אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לב
קסה ע"א והכל בלשון הרע, בלשון הרע סלקא דעתך אלא אבק לשון הרע אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלט
קסה ע"א רובן בגזל מהר"ם שיק ויקרא עמ' יד
קסה ע"א רובן בגזל ומעוטן בעריות וכולן באבק לשון הרע בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לב
קסה ע"א רובן בגזל מיעוטן בעריות וכלן בלשון הרעשארית ישראל (תשעד) דרוש ד עמ' 81
קסה ע"ב כסף אין פחות יקרא דשכבי (דוד) דרוש כד דף נז ע"א
קסה. כולם נכשלין בלשון הרע, אבק לשון הרע דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קעא
קסו ע"א יד בעל השטר על התחתונה ברכת השיר (צינץ) עמ' קנ
קסו ע"ב ילמד תחתון מעליון יקרא דשכבי (דוד) דרוש כד דף נז ע"ג
קסו. רשב"ם - המעון הזה וכו' היינו שנשבע בביהמ"ק נפש יוסף עמ' שצז
קסז: צורבא מרבנן לאו אורחא למידק כיון דדק דק אש דת (תשמח) עמ' נח
קעג: מנין לערב דמשתעבד כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף טז ע"ג
נב: נעל גדר ופרץ כל שהוא הוי חזקההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כג
נד: נכסי עכו"ם הרי הם כמדבר וכו' הקוד' בהם זכה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תולדות
נו ע"א כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשרפרשת דרכים (תשסה) עמ' קיג
נו ע"א כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשר, ורשב"םפרשת דרכים (תשסה) עמ' קל
נו. הקיני ואת הקנזי ואת הקדמיני - עמון ומואב ואדוםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 94
נז ועכשו שנשבעתי מי מפר ליירך יעקב (פיתוסי) דף סד ע"ד
נח רבי בנאה למה הוה מציין מערתא דאדם הראשון ואברהם אבינו, תוס'טירת כסף דף צז ע"ב, קצט ע"ג
נח: בראש כל מרעין אנא דםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות כו
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה כנגד זהחכמת התורה בלק עמ' שלז, שמה, שמו, שמח, שסו
ס ע"ב רצו לתקן בחורבן לבלי אוכל בשר ולשתות ייןיערי עם דבשי ח"א עמ' קמט
ס. ראה שאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות פד, פ"ב אות ב
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהמטר השמים - עמודי העולם עמ' רצד
ס: מניח אמה על אמה (בלא סיד) זכר לחרבןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות סז
ס: על ראש שמחתי זה אפר מקלה שבראש חתנים וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקלב
ס: קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמגדנות אליעזר עמ' שנט
סא ע"א תאני רב יוסף שלש שמות יש לו יציע צלע תאפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תג הערה 37
סד. המוכר לחבירו בור ורות או חצר אף שלא התנה עמו שיתן לו דרך ושביל לבוא וגו' מוכרך ליתן לו וגו'מגדנות אליעזר עמ' שכז
סה ע"א מ"ט דר"א דחלות דבש הוי כמחובריערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
עג ע"א אמר רבה אשתעי נחותי ימאיערי עם דבשי ח"א עמ' צב
עג ע"א חזי לי ההוא אקרוקתאדבר יום ביומו - ב מרחשון
עג ע"א פוק חזי גבורתא דמרךדבר יום ביומו - יז מב
עג ע"ב מהרש"א על דברי רבב"חמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקמח
עג ע"ב רבב"ח ראה צפרדע כאקרא דהקרונאיערי עם דבשי ח"ב עמ' נז
עג ע"ב תא אחוי לך טורי דסינידבר יום ביומו - ר"ח מרחשון
עד ע"א אוי לי שנשבעתי, תוס' ד"ה ועכשיוחכמת התורה שלח עמ' תנד
עד ע"א מבלועי קורחמעינות האמונה (תשסב) עמ' קלד
עד ע"א משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאיםחכמת התורה קורח עמ' שעה, שעז-שעח
עד ע"א רבב"ח חזיה למתי מדבריערי עם דבשי ח"ב עמ' י
עד ע"א תוס' ד"ה ועכשיוחכמת התורה מטות עמ' יא
עד ע"ב היכי דנשקי ארעא ורקיעדבר יום ביומו - יד סיון
עד ע"ב הרג זכר וצנן נקבהיערי עם דבשי ח"ג עמ' ט
עד ע"ב ז' ימים מקיפים את א"ידבר יום ביומו - י תשרי
עד ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' א
עד שמעתי ב"ק אוי לי שנשבעתיטירת כסף דף רנט ע"ג
עד תוס' ד"ה פסקו אתיא כשמואלטירת כסף דף רמו ע"ד
עד. עתיד גבריאל להלחם עם הלויתן ואינו מנצחו אלא בסיוע ה'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רעז
עד. פסקי חדא קרנא דתכלתאטל אורות (מרגליות, תקעא) דף כ ע"ב
עד. פסקי חדא קרנא דתכלתאטל אורות (מרגליות, תרג) דף י ע"ב
עד: בדור המדבר לא שלטה בהם רמה ותולעה ורקבון משום שנתבשמו ששמעו אנכי ולא ולא יהיה לך מפי הגבורהמגדנות אליעזר עמ' שיז
עד: בשרא מילחא לא מעלימגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קסא
עה ע"א אותו היום שמת אאע"הדרישה מחיים דף קנח ע"א
עה ע"א ונתת מהודך עליודרישה מחיים דף קסה/קסח ע"ד
עה ע"א זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמהיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
עה ע"א כל אחד נכוה מחופתו של חבירויערי עם דבשי ח"ג עמ' י
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות ז' חופותדבר יום ביומו - י תשרי
עה ע"א פני משה כפני חמהדבר יום ביומו - ח שבט
עה ע"א פני משה כפני חמהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' צא
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהעולת שבת בשבתו עמ' שנ
עה ע"ב בקש הקב"ה לתת את ירושלים במדהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכד
עה ע"ב האי עיבא תלתא פרסי מידלינפש החיים (תשעז) עמ' עז
עה ע"ב עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף טפף גנאותפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכד
עה ע"ב עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"החכמת התורה נשא עמ' קלט, רטו
עה ע"ב עתידין הצדיקים שיאמרו לפניהם קדושחכמת התורה בלק עמ' תמד
עה ע"ב עתידין צדיקים שיקראו בשמו של הקב"החכמת התורה במדבר עמ' נח, קמח, רי
עה. אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לומטר השמים - עמודי העולם עמ' קע
עה. כי הא דיתיב ר"י וקא דריש עתיד הקב"ה וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' פ, פז
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירומגדנות אליעזר עמ' קנח
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות פב
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות ומעמידן בשערי ירושליםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות ל
עה. עתיד הקב"ה לעשות צל וחופה וגו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת ויקהל
עה. פני יהושע כפני לבנהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' יז
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהעזר מיהודה עמ' רג
עה. פני משה כפני חמהירך יעקב (פיתוסי) דף כח ע"ד
עה: אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לומטר השמים - עמודי העולם עמ' שסט
עה: ג' נקראו על שמו של הקב"ה צדיקי' ומשיח וירושלים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת קדושים
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדושמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סד
עה: עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"הלילה כיום יאיר (באום) עמ' 143
עה: פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמגדנות אליעזר עמ' טז, שמב
עז ע"ב ר' מאיר אומר בכל - שלא היתה לו בת, ר' יהודה אומר, שהיתה לו בת, אחרים אומרים שהיה בכל שמההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כא
עח ע"א אלו המושלים ביצרםחכמת התורה חוקת עמ' תעט
עח ע"ב בואו ונחשב חשבונו של עולםחכמת התורה חוקת עמ' תעב
עח: על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשבו חשבונו של עולםמטר השמים - עמודי העולם עמ' סד
עט ע"א כל הפורש עצמו מד"ת אש אוכלתו וכו' נופל בגיהנם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' ריז
עט ע"ב תוס' ד"ה אימוראהל ישרים דף כה ע"ג-ע"ד
עט. כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנםעזר מיהודה עמ' שסג
פ ע"א דבש בחלה הוא אוכליערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
פא ע"א קי"ל כר"י גבי היוצא מהגזע של בעל האילןיערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
פא. אם אינו ראוי לבילה מחמת איסור הוי אינו ראוי לבילה ומעכבתמגדנות אליעזר עמ' תמח
פב ע"ב תוס' ד"ה אי דליבאדרכי הים דף סט ע"ב
פג: טוב טוב יאמר המוכר, ורשב"םמטר השמים - עמודי העולם עמ' נ
פה אמרו מ"ה ירושלם ששמך בתוכהטירת כסף דף עו ע"ד
פח הכישה נתחייבמעינות האמונה (תשסב) עמ' רנג
פח ע"א המוכר חייב להכריע ללוקחאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ע עמ' 286
פח ע"א מתיבי ואולך אתכם קוממיותישיר משה דף א ע"ב
פח ע"ב וצדקה תהיה לך צדק משלך ותן לואזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מה עמ' 36
פח: בעונש עון שלא להונות במדות ומשקלותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקז
צא ע"א אותו היום שמת א"א כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף טז ע"א, יז ע"ב-ע"ד
צא ע"א אותו היום שנפטר א"א כו'בן פדהצור דף קמא ע"ג
צא ע"א אותו היום שנפטר אאע"הברך את אברהם דף קצח ע"ב
צא ע"א ותאמרנה הזאת נעמיברית יצחק דף כ ע"ג
צא ע"ב אפילו ריש גרגותא משמיא הוא דמוקמאחכמת התורה קורח עמ' תכ
צא ע"ב וגדרה זו סנהדרין וכו'עשות משפט עמ' פט תועלת ח¬
צא. אברהם אבינו היה נחבש ביד נמרוד י' שניםעזר מיהודה עמ' צד
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו עמדו כל גדולי הדור בשורה וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' ריז
צא. אלימלך גדול הדור היהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קמא
צא. עשר שנים נכבש אברהם בכותאלב שלום בראשית עמ' קיז
צא: אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי' ליה, ומהרש"אנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ק
צא: יושבי נטעים זה שלמה שדומה לנטיעה במלכותו וגדרה אלו סנהדרין וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וזאת הברכה
צב ע"א שמואל סברי דאין הולכין בממון אחר הרוביערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
צח רשב"ם - המוכר מקום לחתנותטירת כסף דף קעה ע"ב
צח. האי מאן דיהיר אפי' אאינשי ביתי, לא מיקבלמטר השמים - עמודי העולם עמ' תט
צח. כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכיניסין אותו במחיצתו של הקב"המטר השמים - עמודי העולם עמ' קכח
צט כרובים בצד היו עומדיםבני יצחק (חנן) דף כו ע"ד
צט ע"א הכרובים בביהמ"קעולת שבת בשבתו עמ' שסט-שע
צט ע"א כיצד הם עומדים ותוס'פרשת דרכים (תשסה) עמ' שסה
צט ע"א כיצד הן עומדין ריו"ח ור"א ח"א פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם לבית וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' מא
צט ע"א כשאין עושים רצון ה' פניהם לביתיערי עם דבשי ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' כז
צט ע"א שקולה צדקה כנגד כל המצותדרכי הים דף צו ע"א
צט. מקום ארון אינו מן המדהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 126
ק המוכר את קברו כו', רמב"םדרך עץ החיים (אלגזי) דף קיד ע"א, קכז ע"א
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנהפרשת דרכים (תשסה) עמ' יז, קנ, קנג
ק ע"א וחכ"א אין הילוך מועילבן פדהצור דף צט ע"ב
קב ע"א זה הדבר דבר זה לא נוהג אלא בדור הזהיערי עם דבשי ח"ב עמ' עט
קב ע"ב מועדי ה' נאמרו הפרת נדרים לא נאמרהחכמת התורה מטות עמ' יא
קב. ביוכבד נתעדן הבשר ופשטה הקמטיןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' מח
קו ע"ב גורל אחד עולה לכל האחיםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 337
קט בת עמינדב איני יודע, מהרש"אטירת כסף דף פז ע"ד
קט הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהטירת כסף דף פז ע"ג
קטו תוס' ד"ה בן הבן וא"תטירת כסף דף רנה ע"ד
קטז ע"א אשר אין חליפו' וגו' שלא הניח בןירך יעקב (פיתוסי) דף סח ע"ג
קטז ע"א דוד שהניח בן וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף מח ע"ד, סח ע"ד
קטז ע"א כל המניח בן כמותוחכמת התורה פנחס עמ' קטו, רמ
קטז ע"א כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף כא ע"א
קטז ע"א כל מי שלא הניח בן ליורשוירך יעקב (פיתוסי) דף ו ע"ב, סח ע"ד
קטז ריב"ז או' לא תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטלהמעינות האמונה (תשסב) עמ' רסה
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה ולא נאמרה בו מיתהעזר מיהודה עמ' רלה
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשו כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נח ע"ב
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צד, קלא
קטז. מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויתפללמטר השמים - עמודי העולם עמ' רכה
קטז. ריב"ל לא אזיל לבי טמיאטירת כסף דף עא ע"א
קטז. ריב"ל לא הוה אזיל לבי טמייאדרישה מחיים דף קסז ע"ב
קי ע"א מהרש"אחכמת התורה מטות עמ' ז
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי האםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' פב
קי ע"א רוב הבנים דומים לאחי האםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 115,121
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות י
קיב והאיש את אשתו מה"מטירת כסף דף רעא/רעח ע"ג
קיב ע"ב חד קרא בהסיבת הבןחכמת התורה מסעי עמ' ריט
קיב רשב"ם - ואימא דנפלה לפנחס משדה חרמיםטירת כסף דף רעא ע"ג
קיג מנין לבעל שאינו נוטל כראויטירת כסף דף רעא ע"ג, רעב ע"ב
קיד ע"ב רשב"ם בד"ה משו' ר"י בר"שאהל ישרים דף ד ע"ב
קיז ע"א כאן המתים יורשין את החייםחכמת התורה מסעי עמ' צד, קצד
קיז ע"א משונה נחלה זו מכל הנחלותחכמת התורה פנחס עמ' רנג, ער, רפד
קיז. ארץ ישראל נתחלקה ליוצאי מצריםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 27
קיח נתן תתן אחוזת נחלה נחלת אביהןטירת כסף דף רנד ע"ג
קיח ע"א מורשה ירושה היא לכם מאבותיכםחכמת התורה מסעי עמ' צד, קמו, קסז
קיח ע"ב אוירא דא"י מחכיםדבר יום ביומו - ר"ח אלול
קיח ע"ב מתלוננים ועדת קרח לא נטלו חלק בארץחכמת התורה פנחס עמ' רנג
קיח. משה רבינו היה מסופק אם א"י מוחזקת מאבותינו או לאמגדנות אליעזר עמ' מט
קיח: וידברו בני יוסף וכו' נתחבאו ביערים וכו' אנן מזרעא דיוסף וכו'ידו בכל סי' טו
קיט אין לך אדם מישר'דרישה מחיים דף צב ע"א
קיט בנות צלפחד חכמניות היוטירת כסף דף רנג ע"ד, רנה ע"א וע"ג
קיט יודע היה משה שהמקושש במיתהטירת כסף דף רמט ע"ג
קיט ע"א א"ש ביהדות אהלים מתיב כו'בן פדהצור דף קא ע"ג, קב ע"א
קיט ע"א אבל לא היה יודע באיזו כו'בן פדהצור דף קג ע"א
קיט ע"א אם א"י מוחזקת בידינו מאבותינוחכמת התורה בהעלותך עמ' רנ, שא
קיט ע"א בנות צלפחד נטלו חלק אביהן שהיה בכורפרשת דרכים (תשסה) עמ' קנד
קיט ע"א לא ידע אם מגיע להם חלק בכורהחכמת התורה מסעי עמ' קנא, קנט, קפה
קיט ע"א מורישין ואינן יורשיןחכמת התורה פנחס עמ' ערה, רעט, רפט-רצא, שה, שנב, שנה, שנח, שנט, שסב, שסד
קיט ע"א תוס' ד"ה שנאמ' ורש"ל והרח"הברית יצחק דף יח ע"ג
קיט ע"א תוס' ד"ה שנאמר, מהרש"אפנינים על התורה ומועדים עמ' קיט
קיט ע"ב אם ארץ ישראל מוחזקת בידינו מאבותינוחכמת התורה קורח עמ' רטו
קיט ע"ב אם משה לא ידע מנין ידע אלעזרחכמת התורה פנחס עמ' ערב
קיט ע"ב בנות צלפחד הקטנה שבהם לא נשאה פחות מארבעיםחכמת התורה מסעי עמ' ריט
קיט ע"ב חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבחכמת התורה חוקת עמ' שמה
קיט ע"ב חכמניות היוחכמת התורה פנחס עמ' רעט
קיט ע"ב מורשה ירושה היא מאבותיכם, או מורישין ואין יורשיםחכמת התורה בהעלותך עמ' רפא
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילוחכמת התורה פנחס עמ' עדר
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילוחכמת התורה שלח עמ' תנג, תקה, תקיד, תקכ, תקלא, תקלב, תקמז
קיט: בנות צלפחד צדקניות היועזר מיהודה עמ' קא
קכ דרך חכמתן שהיו חכמותטירת כסף דף רנד ע"ג
קכ ע"א בנות צלפחד הותרודרישה מחיים דף קכב ע"ג
קכא ע"א בט"ו באב פסקו בו מתי מדבר, ותוס' ד"ה יוםיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
קכא ע"א כל זמן שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמה
קכא ע"א תוס' ד"ה יום שכלו בוחכמת התורה חוקת עמ' רס
קכא ע"ב ברשב"ם ד"ה מניסן ועד ט"ו באבפנינים על התורה ומועדים עמ' רמז
קכא ע"ב משהגיע ט"ו באב מוסיפין בתורהיערי עם דבשי ח"א עמ' ל
קכא: שבעה קפלו את העולם, ורשב"םנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ד
קכב ע"א חלוקת הארץ על פי אורים ותומיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רו
קכב ע"א לע"ל לא תתחלק הארץ לי"ג שבטים רק לי"בחכמת התורה פנחס עמ' רפח
קכב ע"א לעתיד לבא יהיה לכל אחר חלק בארץ בבקעה ובהרחכמת התורה בלק עמ' שסו
קכב ע"א עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קטו
קכב ע"א שהיתה בת קול יוצא תחלה חלק פלוני לפלוניחכמת התורה מסעי עמ' צד
קכב ע"ב תוס' ד"ה סתםאהל ישרים דף ל ע"ד
קכג בעא מיניה רשב"ג מר' יונתן כתי' ויהי כאשר ילדה רחל וגו' ראה יעקב שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וישלח
קכג ועיני לאה מאי רכותטירת כסף דף סז ע"ג
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובחכמת התורה במדבר עמ' רכז
קכג ע"א בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתובפנינים על התורה ומועדים עמ' ח, קעה
קכג ע"א בפרטן אתה מוציא ס"טיערי עם דבשי ח"ב עמ' ח
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל את הבכורה מראובן ונתנה ליוסףפרשת דרכים (תשסה) עמ' תג
קכג ע"א ראויה היתה בכורה לצאת מרחלמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנו
קכג ע"א שקדמתה אחותה ברחמיםחכמת התורה במדבר עמ' קעט
קכג ע"ב הבכורה של ראובן היתה ונתנה ליוסףפרשת דרכים (תשסה) עמ' תה
קכג ראה יעקב שאיןדרישה מחיים דף פז ע"ב
קכג ראויה היתה בכורה לצאת מרחל, דכתיב אלא תולדות יעקב יוסף, אלא שקדמתה לאה ברחמיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מט
קכג. בחרבי ובקשתי - חרבי זו תפלה קשתי זו בקשהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 202
קכג. בשכר הסימנים נפקדה ורש"ילב שלום בראשית עמ' ערב
קכג. ואת דינה בתו, מלמד שנולדה עמה תאומהעזר מיהודה עמ' רו
קכג. וכי בחרבו ובקשתו לקח, והלא כבר נאמר כי לא בקשתי אבטחנתיבות אמונה - תפלה עמ' יג
קכג. כי שנואה לאה ששנואים מעשי עשו בפניהלב שלום בראשית עמ' רעד
קכג. מאי שנואה, ששנואה מעשה עשו בפניהעזר מיהודה עמ' רעו
קכג. ראויה היתה בכורה לצאת מרחללב שלום בראשית עמ' רעא
קכג. ראויה היתה בכורה לצאת מרחללילה כיום יאיר (באום) עמ' 275
קכג. ראויה היתה בכורה לצאת מרחל וכו' אלא שקדמתה לאה וכו' ששנואין מעשה עשו בפניה ויפתח את רחמהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 278
קכד. יצא עליהם שט"ח הבכור נותן פי שניםמזל שעה דרשות דף קכ ע"ג
קכה: ההוא דאמר נכסי לסבתא ובתרא לירתאימזל שעה דרשות דף קמט ע"ב
קכו וגם אם מינוהו אפוטר' על הצבור צריך שיהיה בקי בהכנסה והוצאהדרך איש דף יז ע"א
קכו. בכור שנטל חלקו כפשוט ויתרמזל שעה דרשות דף קכ ע"ב
קכו. ההוא צבור דאזיל וזבין נכסי דידיה ודיתמימזל שעה דרשות דף קמז ע"ב
קכז מכאן אר"י נאמן אדם ורשב"םדרכי הים דף י
קכז ע"ב היה משמשו קרא לו בני ואחר כך עבדיאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 166
קכז: האומר זה בני בכור לא יטול פי שנים הוה מתנה ע"מ שכתוב בתורהמגדנות אליעזר עמ' נז
קכט ע"ב נכסי לך לאחירך לפלוני ולאחריו לפלוניאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 165
קל: אין הלכה לא מפי תלמודישיר משה דף ג ע"ב
קלא א"ל ר"פ לאביידרישה מחיים דף קמד ע"ב
קלא ע"א ילדות היתהמעינות האמונה (תשסב) עמ' רטז
קלג אמירתו לגבוה כו' ותוס'דרך עץ החיים (אלגזי) דף קכז ע"ג
קלג: א"ל שמואל לר' יהודה שיננא לא תהוי בעבורי אחסנתא אפילו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת חיי שרה ולהספד
קלג: הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמח
קלג: יוסף בן יועזר וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קנב
קלג: רב עיליש איכסף, קרי עליה אני ה' בעתה אחישנהעזר מיהודה עמ' שעג
קלד ע"א אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה גמרא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפג, קפה
קלז ע"א הלכה כרשב"ג ואפילו עשאן תכריכין למתפרשת דרכים (תשסה) עמ' סט
קלז ע"א נכסי לך ואחריך לפלוניפרשת דרכים (תשסה) עמ' סו
קלז ע"ב ההיא דהוה לה דקלאפרשת דרכים (תשסה) עמ' סו
קלז ע"ב רא"שחכמת התורה מסעי עמ' קלד
קלט: הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחיםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות יד
קמ: העוסק בתורה נכסיו מצליחיומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות יד
קמא המזכה לעובר ל"קדרכי איש דף א ע"ג {איך זכו ישר' במתנת הארץ}
קמא ע"א תוס' ד"ה בתפרשת דרכים (תשסה) עמ' יז
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםמטר השמים - עמודי העולם עמ' פ, צג, תקלז
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםעזר מיהודה עמ' יא, קסח
קמא. וה' ברך את אברהם בכל שהיתה לו בת ובכל שמהפתח עינים (ויינברגר) עמ' קמו, רלז
קמא. תוס' ד"ה בתפתח עינים (ויינברגר) עמ' קמו, רלז
קמב ע"ב ההוא דאמר נכסי לבנידרישה מחיים דף קמד ע"ב
קמב ע"ב סוגיית נכסי לבניי דיהוו ליה מיניךאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 164
קמב ע"ב רשב"ם ד"ה נכסי לבריאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 164-165
קמג איבעיא להו מיקרי אינשי לברא בנייברית יצחק דף יט ע"א
קמג ההוא דאמ' נכסי לךאהל ישרים דף יג ע"ב
קמג ע"ב נכסי לבניי, מי קרי אינשי לברא בנייאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 165
קמד: לא יוכל לבכר את הפשוט דהוי מתנה על מה שכתוב בתורהמגדנות אליעזר עמ' מט
קמה ע"ב דיני שושבינותאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 208
קמו. השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם מנה או ר' ואכל שם בדינר מה ששלח וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת חיי שרה ולחופה
קמו. שינוי וסת תחילת חולי מעייםעזר מיהודה עמ' קסא
קמז ע"א מהו לשון והעברתחכמת התורה פנחס עמ' ערב
קנה: מגלת אסתר בזוזאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות א
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' לו, קכג
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכ
קנח: אוירא דא"י מחכיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קיז, קלד
קנח: אוירא דארעא דארץ ישראל מחכיםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רמד
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תצא, פניני חסידות פ"ד אות קה
קנח: סיג לחכמה שתיקהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קנט
קנט. פסול עדות גזירת מלך היאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות נ
קסד שלש עבירות אין אדם ניצול מהם כל יוםנטע שעשועים (שליסל) עמ' כב {מהרש"א - "אדם" לא כולל צדיק}
קסד: הרהור עבירה אין אדם ניצול מהם בכל יוםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקיב
קסה ע"א הכל באבק לה"ריערי עם דבשי ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' מג
קסה. רובן בגזלמטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
קסח ע"א מי שפרע מקצת חובודרישה מחיים דף קלג ע"ד
קסט ע"ב ר"ן ד"ה שאין לשוןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 166
קעב: ממך מההוא גברא דנפיק תותי ידיה משמעמזל שעה דרשות דף קנא ע"ג
קעג ע"ב א"ר הונא מנין לערב דמשתעבד כו', ורשב"ם - באמירה בעלמא בלא קניןפנינים על התורה ומועדים עמ' לה-לו
קעג ע"ב רשב"ם ד"ה וגמר ומשתעבדפנינים על התורה ומועדים עמ' לו
קעד ע"ב כל שלא אמר תנודרישה מחיים דף סב ע"ג
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות ע
נו: וברשב"ם ד"ה אבא, סתם רבי יוסי הוא רבי יוסי בן חלפתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלח
נז ע"ב אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הואתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצט
נז ע"ב זה שאין מסתכל בנשים בש"ש על הכביסהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נז ע"ב רשב"ם רש"י ד"ה למינם נפשיהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נז: טלית של ת"ח כיצד וכו' שלחן של ת"ח כיצדתורת אברהם עמ' ט
נח ע"א אדה"ר שני עקביו דומין לשני גלגלי חמהשיעור ליום השבת עמ' א
נח. יצתה בת קול ואמרה נסתכלת בדמות דיוקנישבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קכה
נח. נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכלתורת אברהם עמ' 132
ס אמר ר' ישמעאל ב"א מיום שפשטה מלכות הרשעה וכו'גיא חזיון ח"ב דף נה ע"ב
ס ע"א כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש יח
ס ע"ב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש טו
ס ע"ב קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשיעור ליום השבת עמ' יט
ס ע"ב שאין גוזרין גזירה על הציבורתורת חז"ל עמ' 86
ס ע"ב תקנות לאחר חורבן הביתתורת חז"ל עמ' 53
ס. ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לר"ה וכו'גיא חזיון ח"א דף עט ע"א
ס. ר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרשות הרבים וכו'שם אליעזר דף יז ע"ג
ס: דין הוא שנגזור על עצמנו וכו' ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' טו-טז {אם הכוונה שעי"ז ודאי יובטלו הגזירות}
ס: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' טז (נד) {אם בכלל זה שלא לייבם יבמה}
ס: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' טז (נה) {דוגמא לסברא זו}
ס: מהרש"א ד"ה התקוששו, תפילין קרוים כתר תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שח (תתיז) {דתורה ותפילין ענין אחד}
ס: מהרש"א ד"ה ת"ר, אזכרכי בלשוני בכל המעשים שאני עושה ומשייר 'זה זכר לחורבן'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנד {זהו מקור לאמירת 'זכר למקדש כהלל'}
ס: תוס' ד"ה דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא נשים, תימה הכתיב פרו ורבושם אליעזר דף פב ע"א
ס: תניא אמר ר"י בן אלישע מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בהשם אליעזר דף פב ע"א
סה ע"א מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיבאמרי טל ליקוט יט
עא: אלו בני יונדב בן רכב שנצרו שבועת אביהםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמא {משמע דלא היו חייבים בזה מעיקר הדין}
עג ע"א אמר רבי בר בר חנה אשתעי לי וכו'גרן שלמה עמ' 7
עד אמר רבב"ח זימנא חדא הוה קאזלינן בספינתא וכו'גרן שלמה עמ' 27
עד אמר רבב"ח זימנא חדא הוי אזלינן בספינתא וחזינן וכו'גרן שלמה עמ' 33
עד אמר רבבב"ח אמר לי ההוא טעייא תא וכו'גרן שלמה עמ' 29
עד האי גלא דמטבע לספינתאגרן שלמה עמ' 12
עד ע"א ותוס'בית מועד (גטיניו) דף כה ע"ג
עד. ההוא טייעא וכו' תא אחוי לך הר סיני וכו' אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לישבילי פנחס (תשעז) עמ' תכז
עד. כל או"א נכוה מחופתו של חברותורת אברהם עמ' יב, סד, סה, 130, 240
עד. כל תלתין יומין מהדרא להו גיהינום כבשר בתוך קלחת ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאיםשבילי פנחס (תשעה) עמ' שצט
עד. משה ותורתו אמת והן בדאיןשבילי פנחס (תשעד) עמ' שנח, שמא
עד. קרח ועדתו צועקים מן האדמה משה אמת ותורתו אמתשבילי פנחס (תשעח) עמ' שלב
עד. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לישם אליעזר דף קיט ע"ד
עד: דביתהו דרחב"ד דעתידה למישדי תכלתא לצדיקיאשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' ח, קס
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' צז
עה נכוה, רשב"ם - חופתו של קטן מחופתו של חבירו הגדול ממנואמרי טל מאמר קא
עה ע"א ואר"י עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וכו'אמרי טל מאמר קא
עה ע"א כל אחד נכוה מחופתו של חברוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש נז
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהאמרי טל מאמר קלה
עה. ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהשבילי פנחס (תשעו) עמ' שעא
עה. ושמתי כדכד שמשותיך וכו' פליגי בה תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל ואמרי לה תרי אמוראי במערבא וכו' ח"א שוהם וח"א ישפה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קכ
עה. ושמתי כרכר שמשותיך וכו' פליגי כה תרי מלאכא וכו' ח"א שוהם וח"א ישפהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שעב
עה. יהושע פני לבנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפח {לפיכך לחם נגד עמלק המפריד בין חמה ללבנה (תפארת למלכות)}
עה. כל מי שעיניו צרות בת"ח בעוה"ז מתמלאות עיניו עשן לעוה"בתורת אברהם עמ' סה
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןשבילי פנחס (תשעז) עמ' תמג
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהשבילי פנחס (תשעד) עמ' שטו
עה. פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהשבילי פנחס (תשעט) עמ' קל
עז. אומרים קידוש על יין הראוי לינסך על גבי המזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צה {דענינו שירה על היין שמצינו בנסכים}
עח ע"ב אלו המושלים ביצרםשיעור ליום השבת עמ' כד
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםשיעור ליום השבת עמ' שנג
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגר שכרהשיחות חכמה ומוסר מאמר ל אות א
עח: מ"ד ע"כ יאמרו המושליםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ג
עח: רשב"ם - כדאמרינן בפרקין כל או"א נכוה מחופתו של חבירותורת אברהם עמ' סה
עח: תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשביןתורת אברהם עמ' סה
עט ע"א כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתושם דרך ויקרא עמ' שמד
עט: תוס' ד"ה אימורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מז {גר חשיב בא לעולם, אלא שמחוסר גירות}
פ. היונה מולדת גוזלות בכל חודשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צג {ישראל נמשלה ליונה, שיהיה להם תורה ומעשים טובים עכ"פ פעם אחת בחודש}
פא ע"א התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, תוס' ד"ה כי מציוןשם דרך שמות עמ' קפה, רמג
פא: רשב"ם ד"ה כל, מנחה שיכול לקיים בהן מצות בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריא
פח ע"ב קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוהשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ה
פח ע"ב קשה עונשן של מידות מעונשן של עריות וכו' בעריות אפשר בתשובה אבל במדות לא אפשר בתשובה [משום רגוזל את הרבים והוא אינו יודע למי גזל ולמי יחזיר]שיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ו
פח: רשב"ם ד"ה למעוטי, אין עונשין כרת מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמא (תקצה) {אם הוא הדין מיתה בידי שמים}
פח: רשב"ם ד"ה למעוטי, אף בכרת אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מא (קמו)
פט: שמא יאמרו הרמאים אין ת"ח בקיאין במעשה ידינותורת אברהם עמ' 314, 344
צא ע"א אברהם ישב עשר שנים בבית הסוהר ואח"כ הפילוהו לכבשן האששיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות ג
צא ע"ב ח"ו שאפילו מצאו סובין לא יצאו ואלא מפני מה נענשו שהיה להם לבקש רחמים על בני דורם ולא ביקשושיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ו
צא. רשב"ם ד"ה אין יוצאין מא"י לחו"ל, שמפקיע עצמו מן המצותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא (ריז) {צ"ע מדוע לא פירש שמבטל מצות ישיבת א"י}
צה ע"ב כל דיינא דמפקין מיניה ממונא בדינא לאו דיינא הואשם דרך שמות עמ' קלג
צז: סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היוםשבילי פנחס (תשעז) עמ' רנז
צז: רא"ש סימן י, יין מבושל פסול לנסכים משום שנשתנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכ (תק)
צז: רשב"ם ד"ה מזוג, חי אתה מנסך ואי אתה מנסך מזוגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלג (תקנט) {מוכח דיין חי משמח אף דלא היה הדרך לשתותו מפני חזקו}
צח. האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלשם אליעזר דף יא ע"ב
צח: הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסוביןשם אליעזר דף לד ע"ד
צט. כתוב א' אומר ופניהם איש אל אחיו וכתוב א' אומר ופניהם לבית וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שסד
צט: כתוב א' אומר ופניהם איש אל אחיו וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תנ
קא: קבורת חמורים היא זותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נט (א), עא (ג), קמה {חמור מורה על החומריות, היפוך האדם שהוא שכליי}
קב. רשב"ם - כשמכבדין את הזקן, אין זה בושה להחכםלב הארי עמ' תקו
קט ע"ב לעולם ידבק אדם בטוביםקניני קדם ח"א עמ' 172
קי ע"א הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהאמרי טל ליקוט לה
קיא ע"א פוטיאל שהוא מזרע יוסף שפטפט ביצרו ומזרע יתרו שפטם עגלים לע"זשם דרך שמות עמ' קכה
קיא. רמב"ן וחידושי הר"ן ד"ה ק"ותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קע (ז) {הגירסא במכילתא}
קיג ע"ב והיה ביום הנחילו את בניו ביום ולא בלילהשם דרך ויקרא עמ' קצו
קיג. 'ביום' למעט בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיח
קטו תוס' ד"ה בן הבןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צד
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשם אליעזר דף מג ע"ג
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםשם אליעזר דף כא ע"א
קטז. מי שיש חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ד-ו {החכם כולל כל הדעות ונחשב תפלת ציבור}
קטז. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשבילי פנחס (תשעב) עמ' נה
קטז. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' תעג
קטז. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' תמט
קטז. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וכו' דוד שהניח בן כמותו וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קכ, רפג
קיט ע"ב המקושש לש"ש נתכוין שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנם לארץ וכו' שוב אין מחויבין במצוות עמד וחילל שבת כדי שיהרג וייראו אחרים ובח"א מהרש"א שהמקושש עשה מלאכה שא"צ לגופהשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות יב
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילושם דרך ויקרא עמ' רפא
קיט. ארץ ישראל מוחזקת היא מאבותינושם אליעזר דף קיא ע"ג, קיח ע"א
קיט. יד רמ"ה ד"ה אלא אמר, ארץ ישראל מוחזקת בידם מאבותיהם משום הבטחת הבוראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סב {ואילו לא קנאוה לבסוף אז לא היתה נחשבת מוחזקת למפרע כלל}
קיט. יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאושם אליעזר דף קיח ע"א
קיט. מהרש"א ד"ה וראויה, המקושש עשה מלאכה שאין צריכה לגופהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיא (שעט) {מ"מ הוצרך שיהיה מלאכה}
קיט: ונתתי אותה לכם מורשה ירושה היא לכם מאבותיכםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סב {לכאורה סותר לגמרא דקידושין במה ירשתם בישיבה}
קיט: מגלגלין זכות ע"י זכאילב הארי עמ' רנד
קיט: תוס' ד"ה אפילושבילי פנחס (תשעט) עמ' שמג
קיט: תוס' ד"ה אפילו, מקושש לשם שמים נתכווןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז {שסברו דפטורין משבת הואיל ומתייחס לארץ ישראל}
קכא: תוס' ד"ה שבעה, דהאי תנא סבר דאליהו לא הוה פנחסתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלד (פז)
קכב. עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים וכו' אידך למאן וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' רטז, ריז
קכב. עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטיםשם אליעזר דף קטז ע"ג
קכו: על מנת שתמחול לי עונה תנאו קייםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו (קסו)
קל: עד שיאמרו לו לו הלכה למעשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קא (שנח) {להוראה צריך כח הכרעה}
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשם דרך ויקרא עמ' רו
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשם דרך שמות עמ' קעא
קלא: רשב"ם ד"ה ואשה - הב'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמה (תצד) {בענין כיבוד אשת אב לאחר מיתתו}
קלד ע"א האומר זה בני נאמןאמרי טל מאמר ס
קלד. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניחתורת אברהם עמ' 134
קלד. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן ריב"זתורת אברהם עמ' רכא
קלו ע"ב אמר ליה כבר תרגמה רב הושעיא בבבל אחריך שאנישם דרך ויקרא עמ' קפו
קלז: מתנה ע"מ להחזיר שמה מתנהלב הארי עמ' רפח
קמ ע"ב וילדה טומטוםבית מועד (גטיניו) דף כה ע"ג
קמא פליגי ר"מ ור"י ג"כ אם היתה בת לאברהםגרן שלמה עמ' 13
קמא. בת תחילה סימן יפה לבניםשם אליעזר דף ב ע"ג
קמג ע"ב ההוא דאמר נכסי לבני הוה לי' ברא וב"בבריכות מים דף רכג ע"א
קמג: ההוא דשלח חתיכות מעילשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ריז
קמג: מי קרו אינשי לחד ברא בנישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ריח
קמד ע"ב אי מחמת אחים פשיטא לא צריכא דחריף טפיבריכות מים דף קפא ע"ב-ע"ג
קמה: כל ימי עני רעים זה בעל גמראשם אליעזר דף קל ע"ב
קמז ע"א תוס' ד"ה מניןבית מועד (גטיניו) דף ב ע"ג
קמז. שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כג {כולם ענינם אחדות}
קמט: תוס' ד"ה דקאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלז (תסו) {מצוה לקיים דברי המת לא שייך רק בנכסי ירושתו}
קנג ע"א ההוא מתנתאאבני שיש (שוורץ) עמ' נה
קנו. אי לא דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליהתורת אברהם עמ' 374
קנו. למכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ'תורת אברהם עמ' 374
קנו: בני רוכל תקברם אמןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנא (תקט)
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנב
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשבילי פנחס (תשעד) עמ' שסח
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשבילי פנחס (תשעו) עמ' שנד, שנה
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשבילי פנחס (תשעט) עמ' קל, תכא
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםשם אליעזר דף כג ע"ב
קסב: שני שיטין פסול הא שיטה ומחצה כשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסה {דבר ומחצה אינו בכלל שנים}
קסד ע"ב שלש עבירות אין אדם ניצול מהםאמרי טל מאמר כח
קסד. הכל באבק לשה"רתורת אברהם עמ' 208
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום וכו' ולשה"רתורת אברהם עמ' 208
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרעשם אליעזר דף יח ע"ד
קסה ע"א רובם בגזלשיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות ב
קסה. והכל בלשון הרע בלשון הרע סלקא דעתך אלא אבק לשון הרעשם אליעזר דף יג ע"ד
קסה. כמה דברים שאין האדם ניצל מהם וכו' אבק לשון הרעשבילי פנחס (תשעח) עמ' עו
קסה. רוב בגזללב הארי עמ' קמז
קסה. רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עו (רסב) {ג' חטאים הנ"ל היו בעץ הדעת וקשורים בקשר אחד}
קסה. רשב"ם - רובן בגזל לאו היינו גזל ממש אלא כעין גזללב הארי עמ' קמז
קעב. רשב"ם - שטר הלואה שהוציא אחר ואין בו עדיםשארית יעקב (דוויך) עמ' קנד
נ. תוס' ד"ה קסבר לא דמי קנין פירו' דבעל שלא היה לו בגוף כלום מעולם וכו'ייטב פנים ח"א דף קב, קז
נא ע"א בתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה כו' מאי דריש כי מציון תצא תורהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קנא
נא ע"א תוס' ד"ה כי מציוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רטז, רנה
נג ע"ב הבונה פלטרין וכו' ובא אחר והעמיד להן דלתות קנהמגולה לגאולה עמ' 229, 308
נה ע"א דהבכור אינו נוטל פי שניים בראוימשך חכמה בראשית פ"כב פסוק כד, הפטרת וירא
נה ע"ב המנורה רמז לחכמה וסימנך מנורה בדרוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קכז
נו ע"א כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשרמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק כד, פ"כ פסוק יז-יח, דברים פ"יב פסוק יט
נז ע"ב אם הולך בדרך שאפשר להכשל שם נקרא רשעעטרת יהושע דברים עמ' פה, קיד
נח ע"א אדה"ר עקביו היו דומים לשני גלגלי חמהעיוני פרשה במדבר עמ' 165
נח ע"א בדיוקני עצמה על תסתכלדברי חנינא - הספדים עמ' מז
נח ע"א גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיהדברי חנינא - הספדים עמ' קעג, קפג
נח ע"א הכל בפני שרה כקוף בפני אדםדברי חנינא - הספדים עמ' מח, קסא
נח ע"א מאי קעביד אברהם אמר ליה גאני בכנפה דשררהמשך חכמה בראשית פ"כא פסוק יב
נח ע"א מידע ידוע היצר בהאי עלמא ליכאמשך חכמה בראשית פ"נ פסוק י
נח ע"א תפוח עקבו של אדה"ר היה מכהה גלגל חמהאפסי ארץ (תשנט) עמ' קסח
ס משפשעה המלכות דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא נשיםהמדרש והמעשה פ' שמיני
ס ע"א כשחרב הבית בשניה וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקנא, תקנב
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזהעיוני פרשה במדבר עמ' 188
ס ע"ב מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמינו שלא נישא נשים, ולא נוליד, ונמצא זרעו של אברהם אבינו ע"ה כלה מאליואפסי ארץ (תשנט) עמ' שנט
ס. לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתחעיוני פרשה במדבר עמ' 188
ס. שוכן לשבטיו וכו' שאין פתחיהן מכווונים זה כנגד זה א' ראויין הללו שתשרה עליהם שכינהייטב פנים ח"א דף רו
סב ע"ב ורבנן סברי מוכר בעין רעה מוכרמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ב-ג
סב ע"ב מיום שחרב בית המקדש דין הואמשך חכמה בראשית פ"ט פסוק ו
סז. אין אדם נתפס בשעת צערו, ורש"יעל הגאולה ועל התמורה הקדמה עמ' טו
עב ע"ב תורת גדיש עליומשך חכמה דברים פ"כד פסוק כ
עג ע"א אישתעו לי ניחותי ימא, האי גלא דמיטבע לספינתא, אחזי כי צוציתא מורא חוורתא ברישא, ומחיץ ליה באלותא דחקיק עליה אהיה אשר אהיה וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' רסט
עג ע"ב אמר לי תא ואחוי לך מתי מדבר וכו' אזלי חזיתינהו ודמו כמאן דמבסמי וכו' וגנו אפרקיר והוה זקיפא ברכי' חד מינייהו, ועייל טייעא תותי ברכי' כי רכיב גמלא וזקיפא רומחי' ולא נגע בי'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מח עמ' 7
עג ע"ב פסקי חד קרנא דתכלתא וכו' ולא הוה מסתגי וכו' דמאן דשקיל מידי מינייהו לא מסתגי לי'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מח עמ' 11
עג ע"ב רש"י ד"ה ולא הוה - בהמות שהיינו רוכבין וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מח עמ' 12
עג ע"ב תוס' ד"ה ודמו כמאן דאיבסמואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צט הערה ל
עד ע"א בלועי דקרחדברי חנינא - הספדים עמ' יט
עד ע"א והן בדאיןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רח
עד ע"א לדידי חזו לי היכא דנשקי ארעא ורקיעאעטרת יהושע דברים עמ' קפח
עד ע"א תוס' ד"ה ועכשיומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ג
עד ע"ב בשעה שבקש הקב"ה לברוא את העולם אמרעיוני הפטרה ח"א עמ' 142
עד ע"ב זה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתוןעיוני הפטרה ח"א עמ' 141
עד ע"ב עתיד גבריאל לעשות גניגיא עם לויתןדברי חנינא - הספדים עמ' נו
עד. אמר רבב"ח אמר לי ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו', ושמעית דהוו אמרין משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןדברי יונה ח"ב עמ' רה
עד. תוס' ד"ה ועכשיו תימה אמאי אין הקב"ה מיפר בעצמו וכו'ייטב פנים ח"א דף ק
עד: ירדן יוצא ממערת פמייס וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עז אות יד
עד: לויתן ובת זוגו וצינן את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקיםמאור ושמש (תשסט) עמ' מו, מט
עה ע"א ואש בחופה למה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצח, שא
עה ע"א זקנים שבדור אמרו אוי לה לאותה בושהמשך חכמה דברים פ"לא פסוק ז
עה ע"א זקנים שבדור אמרונחלת דבש (ברייזכר) עמ' שו
עה ע"א חד אמר שהם - שהוא הסרת ההטעאהמשך חכמה שמות פ"כח פסוק ט
עה ע"א חד אמר שוהם וחו אמר ישפהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסה
עה ע"א י' חופות וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ח פסוק א סי' ב ד"ה י"ג חופות
עה ע"א כל מי שעיניו צרות בעולם הזה בתלמידי חכמיםמשך חכמה שמות פ"כ פסוק טו
עה ע"א מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבריועיוני הפטרה ח"ב עמ' 642
עה ע"א עתיד הקב"ה להביא וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' יא
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים וכו' זכה עושין לו סוכה וכו' לא זכה וכו' צלצל וכו' לא זכה וכו' ענק וכו' לא זכה וכו' קמיע וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נה עמ' 5, חוברת סו עמ' 11
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןעיוני הפטרה ח"א עמ' 141
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתןמגולה לגאולה עמ' 268
עה ע"א פני משה הי' כפני חמהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תצט
עה ע"א פני משה כחמה פני יהושע כלבנהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 670
עה ע"א פני משה כחמההסתרים באסתר עמ' 259
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהבית אברהם (שטיינר) עמ' קמא
עה ע"א פני משה כפני חמהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רעח
עה ע"א פני משה כפני חמה, ורשב"םרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפז
עה ע"א שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירויפה ענף על מדרש קהלת פרק יב פסוק א סי' א ד"ה ה"ג אלא אל בית עולמו {והאמרינן דכל צדיק יש לו עולם בפני עצמו}
עה ע"ב כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירומגולה לגאולה עמ' 323
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"המשך חכמה שמות פ"ג פסוק טז
עה ע"ב עתידין צדיקים שנקראין בשמו של הקב"האפסי ארץ (תשנט) עמ' תנ, תרמג
עה ע"ב שלשה נקראו בשמו של הקב"ה, משיח, צדיקים, וירושלים וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' נג
עה. ונתת מהודך ולא כל הודךמאור ושמש (תשסט) עמ' תרנו
עה. כ"א נכוה מחופתו של חבירומועדי ה' ר"ה עמ' רז
עה. כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירועבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' רסה
עה. לעתיד כל צדיק וצדיק נכוה מחופתו של חבירומאור ושמש (תשסט) עמ' רי, שלב, תשיז
עה. פני משה כפני החמה ופני יהושע כפני לבנהמאור ושמש (תשסט) עמ' רעא, תכא, תרכא, תרל, תרנו, תתקסח
עו ע"א משה אמת ותורתו אמתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמח, רפה
עח ע"א המוכר את החמור אי מכר כליומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נג ע"א
עח ע"ב אם משים אדם עצמו כעירמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צא
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהבית אברהם (שטיינר) עמ' פח
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםדברי חנינא - הספדים עמ' ריד
עח ע"ב בואו ונחשוב חשבונו של עולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכא
עח ע"ב בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמו
עח ע"ב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' נג, נד, פא
עח ע"ב התורה נמשלה לבאר מים חייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' לא
עח ע"ב מאי דכתיב על כן יאמרו המושליםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רסח הערה לז
עח ע"ב מקשה מהירושלמי על שיטת הריטב"א שלא אסרו ספר בן סירא אלא לעשות ממנו קבעיפה ענף על מדרש קהלת פרק יב פסוק יב סי' א ד"ה להגות
עח ע"ב ע"כ יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםבית אברהם (שטיינר) עמ' יח
עח ע"ב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרםעטרת יהושע דברים עמ' ה, טז, כד, לה, ס, עב, צז, קכה, קמד, קעז, רא, רנ
עח ע"ב עתידין צדיקים שאומרין לפניהם קדושמגולה לגאולה עמ' 173
עח ע"ב פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר לו את הולדשרי המאה ח"ג עמ' 6
עח ע"ב תצא אש ממחשבין וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קמד
עח ע"ב תצא אש ממחשביןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לו
עח. בואו ונחשוב חשבונו של עולםמועדי ה' ר"ה עמ' רפח
עח: רשב"ם ד"ה תצא אששערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רחצ, רצט
עט כל ת"ח שפורש מן התורהמועדי ה' ר"ה עמ' קנט
עט ע"א רשב"ם ד"ה אילן מלא פירותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כז
פא ע"א רשב"ם ד"ה מחייברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
פא: קצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך מביא ואינו קורא (מספיקא)ייטב פנים ח"א דף קו
פא: תוס' ד"ה אלא [מעשר] גבי דמאי אינו חייב ליתן מספ' דהמוציא מע"ה אבל הכא אין הכהן מוחזקייטב פנים ח"א דף נג
פב ע"א זה שרשין שאינן רואים פני החמהמשך חכמה שמות הפטרת אחרון של פסח
פב ע"ב אורה וסלועיוני הפטרה ח"א עמ' 134
פד ע"א גן עדן במזרח וגהינם במערביפה ענף על מדרש קהלת פרק ז פסוק יד סי' ג ד"ה כמה ביניהם {ובמדרש ס"ל דגן עדן וגהינם זה אצל זה}
פד. מפני מה החמה כשהיא במערב היא אדומה מפני שעוברת על פתחה של גיהנםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשמח
פח הקב"ה ברך את ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמונהמשך חכמה דברים פ"כח פסוק יד
פח ע"ב לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' נט
פח ע"ב משה רבנו כרכם כשמונה וקללם בעשרים ושתיםמשך חכמה דברים פ"יט פסוק ג
פח ע"ב קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותשרי המאה ח"ב עמ' 309
פח ע"ב תוס' ד"ה התם, למה מייתי מיבמות ולא מעיקר מתני' דחגיגהיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק טו סי' ב ד"ה ועל זה
פח: א"י למי גזל ולמי ישיב לא אפשר בתשובהייטב פנים ח"ב דף ק
פח: צדק משלך ותן לודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ו אות ה
פח: רש"י ד"ה אפשר מדות שגוזל את הרבי' א"א לו בתשוב' וכו' התלוי' בהשב' גזיל'ייטב פנים ח"ב דף ק
פח: תוס' ד"ה התם גם המעוות לא יוכל לתקן אפ' בתשוב' שצוה לו ה' כו' משא"ב גזלן וכו'ייטב פנים ח"ב דף ק
פט לא יהי' לך אבן ואבן אם עשית כן סופך שלא יהי' לךהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"ב
פט ע"ב אוי לי אם אומר וכו' אוי לי אם לא אומרעיוני הפטרה ח"ב עמ' 519
פט. ממנין אגרדומין על המידותהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
פט: אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרעל הגאולה ועל התמורה הקדמה עמ' י, סי' יח עמ' מט
צ ע"ב מנה של קדש כפול היהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 279 ,400
צא ע"א אבצן זה בועזפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רא-רב
צא ע"א אבצן זה בועזרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת צו עמ' 10 ואילך
צא ע"א אוי לו לעולם שאבד מנהיגודברי חנינא - הספדים עמ' קנז
צא ע"א אין יוצאין מא"י לחו"ל אא"כ עמדו סאתיים בסלעשרי המאה ח"ה עמ' 112
צא ע"א ובכולן לא זימן את מנוח, אמר כודנא עקרה, במאי פרעא לימשך חכמה הפטרת נשא
צא ע"ב אבצן זה בועזעיוני פרשה במדבר עמ' 196
צא ע"ב אוי לו לעולם שאבד מנהיגו וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמח
צא ע"ב ועיין ברש"י כי אברהם מסר נפשו באור כשדיםמשך חכמה בראשית פ"יז פסוק ד
צא. אין יוצאין מא"י לחו"ל אא"כ עמדו סאתיים בסלעעמק החכמה עמ' סו
צג ע"א גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בידוע שזה הרגומשך חכמה שמות פ"כא פסוק לו
צז ע"א לא יביא יין מגיתומשך חכמה שמות פ"כז פסוק כ
צח ע"א המתגאה אין מכניפין אותו במחיצתו של הקב"העטרת יהושע דברים עמ' לה, עה, קכח, רג
צט ע"א בשעה שישראל עושים רצונו של מקום פני הכרובים איש אל אחיומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לד
צט ע"א ופניהם איש אל אחיומשך חכמה שמות פ"לב פסוק יט
צט ע"א כרובים וכו' פניהם איש אל אחיו וכו' בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםמגולה לגאולה עמ' 28
צט ע"א כשישראל עושין רצונו של מקום פני הכרובים איש אל אחיואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קצז
צט ע"א עושין רצונו של מקוםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ו
צט ע"ב מסורת בידינו דאין זרעו של עשו נופלים אלא ביד בניה של רחלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' צ
ק הילוך קונה דכתי' קום התהלך בארץייטב פנים ח"א דף קעז
ק ע"א הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליעזר וכו' כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 134 ,144 ,146 ,199 ,245 ,281 ,458
ק ע"א כדי שתהא נוחה לכבוש לבני בניומשך חכמה דברים פ"לב פסוק מט
ק ע"א מ"ט דר"א דכתיב קום התהלךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' לז, מ-מא, קו
ק ע"א מודים חכמים לר' אליעזר בשביל של כרמים הואיל ונעשה להילוךמשך חכמה במדבר פ"כ פסוק יז-יח
ק ע"א מלך פורץ גדרשרי המאה ח"א עמ' 147
ק ע"א קנה מקום הילוכומשך חכמה בראשית פ"יב פסוק ה
ק. דרשינן מקרא דקום התהלך וגו' א"י מוחזקת מאבותינועמק החכמה עמ' פה
קב. זה הדבר, דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהייטב פנים ח"א דף ק, ח"ב עמ' פז
קח ע"א אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האםמשך חכמה כא פסוק ב
קח ע"א לתני הבנים את האב, אתחולי בפורענותא לא מתחלינןמשך חכמה במדבר פ"כז פסוק יא
קט יהונתן בן גרשםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רצג-רצד, רצו-רצז
קט ע"ב בכולם נאמרה נתינה, ובבת נאמרה העברהמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ו
קט ע"ב והלא בן משה הוא דכתיב "בני משה גרשם ואליעזר"משך חכמה במדבר פ"טז פסוק כח
קט ע"ב ויהונתן בן גרשון בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדנימשך חכמה שמות פ"לב פסוק יא
קט ע"ב משפחת אב קרויה משפחהמשך חכמה במדבר פ"כו פסוק לה
קט ע"ב משפחת אם אינה קרויה משפחהמשך חכמה במדבר פ"לב פסוק יד
קט ע"ב משפחת אם קרויה משפחהעיוני פרשה במדבר עמ' 14
קט ע"ב פנחס לאו מיתרו אתי אלא אי אבוה דאמיה מיוסף אמה דאמיה מיתרומשך חכמה במדבר פ"כה פסוק יג
קטו ע"א גמירי דלא כלה שבטאמשך חכמה בראשית פ"מט פסוק כח, במדבר פ"ד פסוק יח, פ"ט פסוק י, פ"יט פסוק יג, פ"כח פסוק סא, דברים פ"כט פסוק כ
קטו ע"א האשה את בנה וכו' מנחילים ולא נוחליןמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ח
קטו ע"א מ"ד וישמע יומר כי שכב דוד וכו' מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמ' בו מיתהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מה ע"ג
קטו ע"ב גמירי דלא כלא שבטארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלו סכ"ג
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכא
קטו ע"ב גמירי דלא כליא שבטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קלט
קטו ע"ב לא כלה שבטאפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שמה
קטו ע"ב תוס' ד"ה מלמד, ונראה לר"תשרי המאה ח"ב עמ' 226
קטז ע"א דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשרי המאה ח"ד עמ' 111
קטז ע"א דוד שהניח בן, נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן, נאמרה בו מיתהמשך חכמה במדבר פ"כז פסוק יג, דברים פ"לב פסוק נ
קטז ע"א ולא תהא תורה שלמה שלנומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קסט
קטז ע"א ירושת בת הבןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קסח, שנד-שנה
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צח
קטז ע"א כל שיש לו חולה ילך אצל חכםדברי חנינא - הספדים עמ' קמג
קטז. בדוד נאמר שכיבה וביואב נאמר מיתהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות ב
קטז. דרש רפב"ח מי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש רחמים עליו וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרו
קטז. ילך אצל חכם ויבקש רחמיםילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קמ
קטז. כל המניח בן הגון או תלמיד הגון כאלו לא מתמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקסח
קטז: בנות צלפחד לקחו ג' חלקיםעיוני פרשה במדבר עמ' 77
קי ע"א הנושא אשה צריך לבדוק באחיהמשך חכמה במדבר פ"יז פסוק ב
קי ע"א רוב בנים דומים לאחי העםאמרי יצחק בראשית עמ' רלה
קי. הנושא את אשה צריך לבדוק באחיהמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמג
קיא לר' עקיבא דכהסבת בעל קפיד גם כןמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ב
קיא ע"ב לבא אחר נפלים דלהוי בכור לנחלהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעו
קיב יאיר בן מנשהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קסו
קיב ע"א ירושת הבעל מדבריהםמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ב
קיב ע"ב מר סבר חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב ומר סבר אין חולקיןמשך חכמה במדבר פ"כז פסוק ב
קיג ע"א אימא תפלה ליה בשדה חרמים, ורשב"םרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קע
קיג ע"ב אורעה כל הפרשה כולה להיות דיןמשך חכמה במדבר פ"כז פסוק יא
קיג ע"ב שלושה שנכנסו לבקר את החולהמשך חכמה דברים פ"יט פסוק טו
קיג רמב"ן, הטעם דאין דיין נעשה עדגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שה
קיז ע"א ליוצאי מצרים נתחלקה הארץמשך חכמה במדבר פ"כו פסוק נה
קיז ע"ב יהושע וכלב נטלו חלקם של מרגליםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' כב
קיז ע"ב ירושה להם מאבותיהםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ג, ד
קיז ע"ב תוס' ד"ה מכאןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעה
קיז. משונה נחלה זו מכל וכו' וכאן מתים יורשים את החיים וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרמז
קיח ע"ב יהושע וכלב נטלו חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לחייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לו
קיט ע"א ראויה היתה פרשת נחלות ליכתב ע"י משהשרי המאה ח"ו עמ' 110
קיט ע"ב אפי' קטנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעים שנהשרי המאה ח"ב עמ' 129
קיט ע"ב בנות צלפחד חכמניות היואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ר
קיט ע"ב נשאת פחות מב' יולדת עד ששיםמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ד
קיט ע"ב קטנה שבהן לא נישאת פחות מארבעים שנהמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ב
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפי'שרי המאה ח"ב עמ' 213
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רב
קיט: ואי ס"ד א"י מוחזקת וכו' דבתיב ונתתי אותם לכם מורשהעמק החכמה עמ' סח, פ, צא
קיט: צדקניות היו וחכמניותמאור ושמש (תשסט) עמ' תרנא
קכ ע"א בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטיםמשך חכמה במדבר פ"לב פסוק יד
קכ ע"א בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטיםמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ב, ופסוק ו
קכ ע"א דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהמשך חכמה במדבר פ"ל פסוק א
קכ ע"א ואהרן ומרים מרקדין וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עה
קכ ע"א לא תסב נחלהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קסז
קכ. אמר מר באבות הוא אומר וכל בת וכו'עמק החכמה עמ' ריב
קכא ע"א הנבואה שורה על הנביאים בשביל ישראלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פח
קכא ע"א חשבון מתי מדבר בכל שנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פו
קכא ע"א מאי דרוש "ממנו" - ולא מבנינומשך חכמה במדבר פ"יג פסוק לא
קכא ע"א עד שלא כלו מתי מדבר לא דבר ה' עם משהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קו
קכא ע"ב ולא על יתר מבן ס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלא
קכא ע"ב זה יאיר בן מנשהעיוני פרשה במדבר עמ' 252
קכא ע"ב יאיר בן מנשה שקול כרוב סנהדריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' צג
קכא ע"ב יאיר בן מנשה שקול כרובה של סנהדריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קד
קכא ע"ב לא היה דיבור עם משה, ורשב"םרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רס, תיא
קכא ע"ב מכאן ואילך מאן המוסיף יוסיף וכו'עטרת יהושע דברים עמ' יז, כו
קכא ע"ב מכיר בן מנשה ויאיר בן מנשה נולדו בימי יעקבמשך חכמה בראשית פ"מח פסוק יא
קכא ע"ב תוס' ד"ה יוםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלא
קכא ע"ב תוס' ד"ה שבעהיפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק יח סי' ב ד"ה אני היא שהשלמתי מנינן {יש להוסיף שסרח לא חיתה בימי יואב}
קכא. קדושת השבת קביעא וקיימא שאינו תלוי בקביעת בני ישראלדברי יונה ח"ב עמ' נח
קכג ע"א מאי רכות וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נד-נה
קכג ע"א נטל בכורה מראובן ונתנה ליוסףהסתרים באסתר עמ' 295
קכג ע"ב אין זרעו של יוסף נמסר אלא בידי זרעו של יוסףמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קעב
קכג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרע של יוסףעיוני פרשה במדבר עמ' 96
קכג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףהסתרים באסתר עמ' 293, 334, 368
קכג ע"ב אין זרעו של עשו נמסר אלא בידי זרעו של רחלמשך חכמה בראשית פ"לב פסוק ו, שמות פ"לב פסוק יז, דברים פ"ב פסוק ד-ה, פ"כט פסוק ג
קכג ע"ב אלא ביד זרעו של יוסףשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קה
קכג ע"ב זרעו של עשו טפל ביד בניה של רחלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קמג
קכג ע"ב זרעו של עשיו נמסר ביד יוסףנחלת דבש (ברייזכר) עמ' עה
קכג ע"ב מ"ש כי אתיליד יוסףשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עה
קכג ע"ב שבעים חסר אחת, ורשב"םרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכז
קכג. הלכה על פרשת דרכים כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קנ
קכד ע"א איני נוטל ואיני נותן - רשאי דמתנה קריא רחמנאמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק כד, דברים פ"לג פסוק ד
קכח ע"א מר בר רב אשי אבשר כאבא דאבאמשך חכמה במדבר פ"כז פסוק יא
קל ע"א אם אמר על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימיםמשך חכמה בראשית פ"מח פסוק א
קל ע"א על מי שראוי ליורשו דבריו קיימיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמ
קל ע"א פלוני בני יירש הכלרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיג
קל ע"ב אין למדין הלכה לא מפי תלמוד ולא מפי מעשהבית אברהם (חנניה) עמ' ח
קל ע"ב רשב"ם ד"ה עד דאמינא לכושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכא
קלג לא תיהוי באעבורי אחסנתא וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ב-ע"ג
קלג נכסי לך ואחריך לפלוני וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עג ע"ב
קלו: תוס' ד"ה רבי קנין פירות דבעל לא הוי אלא מדרבנן וכו'ייטב פנים ח"א דף קא
קלז ע"א גט סמוך למיתתו או עם גמר מיתהמשך חכמה דברים פ"כב פסוק כט
קלז: שלש תירוצים על דברי רבא באתרוג מתנה על מנת להחזיר וכו'ייטב פנים ח"א דף קי, ח"ב עמ' קו
קלז: תוס' ד"ה לא (בענין האומר על מנת כאומר מעכשיו)ייטב פנים ח"א דף קיא
קלח ע"א כיון שאמר הלה "אי אפשי בהן" כבר זכו בהן יורשיםמשך חכמה במדבר פ"יד פסוק יח
קמא ע"א לדידי בנתיה עדיפי מבראמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ב
קמא ע"ב המזכה לעובר ל"ק וכו' דעתו ש"א קרו' אצל בנומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מו ע"ב
קמא: ההוא דאמר לה לדביתהו נכסי להאי דמעבר' וכו' המזכה לעובר לא קנהייטב פנים ח"ב דף קעו
קמג ע"א לאהרן ולבניו - מחצה לאהרן ומחצה לבניומשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מז
קמג ע"ב אחים שירשו מתחלק השבח גם לקטניםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מב
קמג ע"ב בני דן חושים - זריזים וחריפים, שהיו מרובין כחורשה של קניםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 355
קמג ע"ב האחים שירשו והשביחומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמז
קמג ע"ב השביחו אחים השביחו לאמצעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לז
קמג ע"ב תוס' ד"ה ואםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסו
קמה ע"ב הכל צריכים למרי חטיא יפה ענף על מדרש קהלת פרק ז פסוק כח סי' א ד"ה יוצא מהם {אי איירי בבעל תלמוד או בסיני}
קמה ע"ב עתיר סלעים זה בעל פלפולדברי חנינא - הספדים עמ' קמה
קמה: הכל צריכים למרי חיטידברי יונה ח"ב עמ' רסה
קמו ע"א שלח מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפי' בדינר, ורשב"םשרי המאה ח"א עמ' 182
קמו ע"ב שכ"מ שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר כ"ש מתנתו קיימתשרי המאה ח"א עמ' 103
קמז ע"א יום טוב של עצרת ברור סימן יפה לכל השנה כולהמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק טו
קמז ע"ב כל דליתיה בבריא ליתיה בשכיב מרעבית אברהם (חנניה) עמ' רכא
קמט ע"א אחי האם לא צריך קראמשך חכמה במדבר פ"כז פסוק יא
קנא ע"א והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קגין וכו' ורשב"םבית אברהם (חנניה) עמ' רכ
קנג ע"א ההוא איתתא שקיללה לרבא ואעפ"כ לא אתפרק מעונשהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצד
קנג ע"ב אין זרעו של עשיו נופל אלא ביד זרעו של רחלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שע
קנג. ההוא מתנתא דהוה כתב בה כד הוי קציר וכו' שרוב חולין לחייםייטב פנים ח"ב דף קסא
קנו ע"א בן כ' למכור בנכסי אביורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נה עמ' 10
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכיםהסתרים באסתר עמ' 264
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שלח
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 304 ,407 ,412 ,419 ,452
קנח ע"ב אמר ר"ז וכו', ורשב"םשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ריט
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםייטב פנים ח"א דף קמ, קצה, ר, ח"ב עמ' קכז, רכ
קנח: אוירה דארץ ישראל מחכיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תקיב, תקכב, תקכד, תרעד, תרפג, תשיח, תשנח, תשנט
קס ע"א בן משה היה אלא שחולין הקלקלה במקולקלמשך חכמה שמות פ"יח פסוק ג
קס ע"א 'שדות בכסף יקנו וכתוב בספר' - זה פשוטעיוני הפטרה ח"א עמ' 320
קס ע"ב וטעמא מאי תקינו רבנן מקושרעיוני הפטרה ח"א עמ' 319
קסד ע"ב אין אדם ניצול מהם בכל יום אבק לשון הרעמשך חכמה דברים פ"כג פסוק י
קסד ע"ב אל יספר אדם בטובתו של חבירודברי חנינא - הספדים עמ' ריא
קסד ע"ב ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםדברי חנינא - הספדים עמ' קצה
קסד ע"ב כולן נכשלין באבק לשון הרעאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שס
קסד ע"ב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' נ
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יוםעל הגאולה ועל התמורה סי' נח עמ' קד
קסד: שלש עבירות אין אדם ניצול מהם וכו' הרהור עבירה וכו' רוב בגזל וכו'ייטב פנים ח"ב דף יט
קסה כתיב בו מלמעלה מנה מלמטה ר' וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יא ע"ד
קסה ע"א רוב בגזלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצז
קסה ע"א רובן בגזלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' מד
קסה ע"ב רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל באבק לשון הרעאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכא, תלה
קסה רוב בגזל וכולן באבק לה"רהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"ב
קסה. רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן בלשון הרעדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ק אות ז
קסז ע"ב הלוקח נותן שכרמשך חכמה הפטרת בהר
קסז ע"ב כותבין גט לאיש אעפ"י שאין אשתו עמו וכו' ורשב"םבית אברהם (חנניה) עמ' קס
קעב ע"ב אני גירשתיה היום - כשרמשך חכמה דברים פ"כד פסוק א
קעג ע"ב בההוא הנאה דקא מהימן לי' גמר ומשעבד נפשי'אגרת על הבטחון (תשע) עמ' יא
קעה ע"ב הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותאפסי ארץ (תשנט) עמ' תכ
מט ע"א אמר עולא משום נויי העיר אמר יצחק דף ח ע"ג
מט: תוס' ד"ה יכולה אשה אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמב
נא ע"א רשב"ם ד"ה ר"א אמר במקנהבריכות מים דף קעו ע"א
נב: נעל גדר ופרץ הרי חזקה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצא
נב: נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכה
נד ע"ב מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא אמרי מרדכי עמ' לד
נד ע"ב רשב"ם ד"ה הוי הוא כמדבר הפקרבריכות מים דף קצו ע"א-ע"ב
נה ע"ב פליגי תנאי אי על המזיק להרחיק א"ע או וכו' חסד ומשפט דף קס ע"ד
נז: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעא
נז: עוצם עיניו מראות ברעאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' נז
נח או"ה באין ונוטלין בזרוע אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קא
נח ע"א ר' בנאה הוה קא מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם, אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבאבצור ירום ח"ג עמ' לד הערה 30, עמ' קסד
נח ע"א רבי בנאה הוה קא מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם, אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבאבצור ירום ח"ה עמ' קעג הערה 7
נח ע"ב בראש כל הרפואות נמצאת התורה אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' מג
נח. בראש כל אסוון אנא חמר וכו' אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קנח
נח. דיוקני עצמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שפז
נח. ההוא אמגושא דהוה מחטט שכבישמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כ ע"א
נח. הכל בפני שרה כקוףבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שנט
נח: איכא דרכא אחרינא אפי' עוצם עיניו נקרא רשע אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' נט
נח: בראש כל אסוון אנא חמר אוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' ריא
נח: בריש כל מרעין אנא דםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קכו
נח: כל דיין דמפקין מיניה ממונא בדינא לא שמיה דיין אמירה נעימה (בלוך) עמ' נה
נט. תוס' - לפי ששלשתן רואין זה את זהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' עג
נט. תוס' ד"ה והחוט המשולש - ששלשתן ראו זא"ז אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עח, פא
ס ע"ב עושה אדם כל צרכי סעודה, ומשייר דבר מועטבצור ירום ח"ב עמ' פח הערה 10
ס. קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צא
ס. ראה שאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תטז
ס: אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קעא
ס: דין הוא שנגזור על עצמנו וכו'פעולת צדיק (בריש) דרוש ד דף יב ע"א
ס: כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקח
ס: מיום שחרב בהמ"ק ראוי לנו שלא לאכול בשר רק אין גוזרים בינת יששכר (תשמח) עמ' קסב
ס: מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שס
סג. אין אדם מקנה דבר שלב"ל בית אולפנא ח"ד עמ' קה-קנז
סה ע"א הנותן מתנה בעין יפה נותןדברי שלום (הלברשטם) עמ' עז
סח. מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקיד
עא ע"א אמר רשב"ן ארי"ו ג' נקראו ע"ש אמר יצחק דף כח ע"ד
עב ע"ב מאי ועל מקראה לא כירושלם של עוה"ז ירושלם של עוה"ב וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' סו, ח"ג עמ' רז
עב פני משה כפני חמה אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' רפד, ח"ג עמ' פח
עג ע"א האי גלא דמטבע לספינתא מיתחזי כי צוציתא דנורא חוחזא ברישא וכו'בצור ירום ח"ג עמ' סז
עג ע"א האי גלא דמטבע לספינתא, מיתחזי כי צוציתא דנורא חורתא ברישא, ומחינן ליה באלותא דחקיק עליה אהי-ה אשר אהי-ה וכו' ונייחבצור ירום ח"ו עמ' קו
עג. אמר רבה אישתעו לי נחותי ימא בין גלא לגלא תלת מאה פרסי וכו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' צב
עג. אמר רבה בב"ח האי גלא דמטבע לספינתאאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' טז
עג. האי גלא דמטבע לספינהבאר מים חיים (תשנט) פתיחה אות ב
עג: אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא חוה קא אזלינן במדברא וכו' דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קפא
עג: כמה מרחקינן ממיא וכו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' צו
עד ע"ב מלח הקב"ה הנקיבה לצדיקים לעת"למאור ושמש (תשנב) עמ' ג, ה
עד. משה אמת ותורתו אמת אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רכה
עד. משה ותורתו אמת והן בדאיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שלד
עד. תא ואחוי לך היכי דנשקיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' יט
עד. תא ואחוי לך היכי דנשקיבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרנ
עד: ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה של סיבכי וכו' דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רי
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' צד (הערה)
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רכח
עה ע"א אמר רבה אמר רבי יוחנן, עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק וכו' מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודובצור ירום ח"ד עמ' רטז
עה ע"א יהיו צדיקים שיכוו מחופתם של צדיקים אחרים כשיראו שהם זכו למדרגות יותר גבוהות משלהם, כי תהיינה רבבות של מדרגות המבדילות בין צדיק לחבירו, וכל אחד פשוט ירגיש שריפה בלב על כך שהוא לא בדרגתו של חבירובצור ירום ח"ט עמ' עח
עה ע"א למה יש עשן בחופה של הקב"ה שכל מי שעיניו צרות בבני תורה מתמלאות עשןבצור ירום ח"ח עמ' קנה
עה ע"א לעת"ל כל צדיק וצדיק נכוה מחופתו של חבירומאור ושמש (תשנב) עמ' רכז
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק וכו' ואש בחופה למה אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של הכירובצור ירום ח"ב עמ' צ הערה 14
עה ע"א פני משה כפני חמה באר בשדה עמ' רלו
עה ע"א פני משה כפני חמה וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' ש
עה ע"א פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהמאור ושמש (תשנב) עמ' קעז, תנט, תסז, תפט, תשלז
עה ע"א פני משה כפני חמהבן אברהם (אשטרושא) דף צב ע"ב
עה ע"א פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנהבצור ירום ח"ה עמ' קנ
עה ע"ב ג' נקראו ע"ש הקב"ה כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ג ע"ד
עה ע"ב ג' עתידין להקרא ע"ש הקב"ה, משיח, צדיקים ובית המקדש אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' סב
עה. אוי לה לאותה בושה אשר חנן עמ' קמא
עה. אם לא ראית לא האמנת נתן בו עיניו ונעשה גל עצמות אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' סט
עה. והשאר פורטו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רב
עה. ושמתי כדכד שמשותיך א"ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל ואמרי לה תרי אמוראי במערבא ומאן אינון יהודה וחזקיה בני רבי חייא חד אמר שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' קי, קלד
עה. זקנים שבדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רסד, תצח
עה. כל אחד נכוה מחופתו של חבירומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' לא
עה. כל אחד נכווה מחופתובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' שט
עה. עתיד הקב"ה לעשות חופהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קיד
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שמח
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןתורה ודעת תשסח עמ' ד
עה. עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק וכו' ואש בחופה למה אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה בני יששכר (תשעז) הקדמה, ח"א עמ' תצז
עה. פלוגתא תרין אמוראי ותרי מלאכי מהו כדכד בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קנד, ח"ג עמ' קפז, רכו
עה. פני יהושע כפני לבנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שיד
עה. פני משה כפני חמה אשר אחון עמ' פ
עה. פני משה כפני חמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שכב
עה. פני משה כפני חמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קמו
עה. פני משה כפני חמהשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קל
עה. ריקא אלמלא לא ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שטז, תסג
עה: ירושלים היא ג' פרסאות על ג' פרסאות אמירה נעימה (בלוך) עמ' נב
עה: עתידים שיקראו בשמו ית' ושיאמרו לפניהם קדוששמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רנו
עה: עתידין צדיקים שיאמרו לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני ה'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' רפב, ח"ג עמ' קח
עה: שלשה נקראו על שמו של הקב"ה ואלו הן צדיקים, ומשיח, וירושליםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קפט
עח ע"ב המושלים אלו המושלים ביצרם "בואו חשבון" - בואו ונחשב חשבונו של עולםבצור ירום ח"ט עמ' קצו הערה 51
עח עב ע"כ יאמרו המושליםאשד הנחלים (נחמולי) דף מב ע"ד
עח. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שלז
עח: בואו ונחשב חשבונו של עולםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקסה
עח: כעיר שמהלך אחר סיחה נאהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שפח
עח: על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבון עולם דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קז, קט
עח: עתידין צדיקים שיקראו על שםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קלה
עתיד להגביה את ירושלי' למעלהשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף יח ע"ב = (תרסט) ח"א דף כג
פ"א מ"ו אין חולקין וכו' את השדה עד שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רעט
פ: משחרב ביהמ"ק דין הוא שנגזור ע"ע שלא לישא נשים בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קיב
פה. הנותן מתנה בעין יפה נותן בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שעא
פה: הרוצה להעשיר יצפין בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצה
פח בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שכח, ח"ד עמ' קצד, ח"ה עמ' ס
פח ע"ב קשה גזל הדיוט מגזל גבוה אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' עח
פח צדקה תרומם גויאשד הנחלים (נחמולי) דף קכה ע"ג
פח. דובר אמת כרב ספראבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקפט
פח: אל קשה הואבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' צה, רפז
פח: קשה ענשן של מידותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שמט
פני משה כפני חמה וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"א
צא אברהם אביו היה תרח ואמו אמתלאי בת כרנבו אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קטז
צא אותו היום שנפטר א"אאשד הנחלים (נחמולי) דף נח ע"ב
צא ע"א אין יוצאים מארץ לחו"ל אלא א"כ בתורתו יהגה ח"ב עמ' קל
צא ע"א וכולן מתו בחייו בתורתו יהגה ח"ב עמ' רסו
צא ע"ב נהירנא כד הוו מטיילין בתורתו יהגה ח"א עמ' עו
צא ע"ב שהיה להם לבקש רחמים על דורם בתורתו יהגה ח"ב עמ' קב
צא ע"ב שעשו גופן חולין בתורתו יהגה ח"ב עמ' תנא
צא. אבצן זה בועז אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רטז
צא. אותו יום שנפטר אברהם אבינו אע"ה אשר חנן עמ' רפ, שמח
צא. אין יוצאין מארץ ישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שמח
צא. בועז לא זימן מנוח לנשואי בניו כיון שלא יפרע ומתו בניו אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' נז, פג
צא: אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פז
צא: וישם כסא לאם המלך וא"ר אלעזר לאמה של מלכות בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ו
צא: ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליה בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קנג
צג ע"ב כל זמן שמפה פרוסה אורחין נכנסין בתורתו יהגה ח"ב עמ' רפב
צח ע"א האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלדברי שלום (הלברשטם) עמ' תקסט
צח ע"א המתייהר יינו מחמיץ באר בשדה עמ' נח
צח ע"א כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הבצור ירום ח"ב עמ' קלב
צח ע"א כל מי שמתגאה בטלית של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם אין מכניסים אותו בשמים במחיצתו של הקב"הבצור ירום ח"ט עמ' רסח
צח. יין עד עצרתפני מלך במדבר עמ' רסח
צט ע"א כתיב ופניהם איש אל אחיו אמר יצחק דף לא ע"ב
צט ע"א מקום ארון אינו מן המידה - משום שהארון לא היה מציאות אלא בטל לקדושה של ה'בצור ירום ח"ט עמ' כא
צט. בזמן שישראל עושין רצונו של מקום היו פני הכרובים איש אל אחיו בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכג
צט. ולמ"ד פניהם איש אל אחיו הא כתיב ופניהם לבית לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שסו
צט. מקום הארון וכרובים אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעז, תעח
ק ע"א הבל הבלים אמר קהלת ז' הבלים כנגד ז' ימי בראשיתמאור ושמש (תשנב) עמ' תשיז
ק ע"א ההולך בה לארכה ולרחבה קנה מ"המשען המים דף ח ע"א, יג ע"ד, יז ע"א, יט ע"ב, כה ע"ב, כט ע"ג, נח ע"ג
ק ע"א לחכמים א"י אינה מוחזקת אף שהחזיקמשען המים דף י ע"ג
ק ע"א שביל זוטר טובאמכתם לדוד משלי עמ' עו
ק. הלך בה לארכה ולרחבהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שטז, שעה
ק. קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה וכו' משום חביבותא דאברהםתורה ודעת תשסח עמ' רצה
קא על בועז ששיכל ס' בנים ולערב אל תנה ידיך וזכה שיצא ממנו משיחאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רפ
קבו ע"ב איש פלוני בני בכורי באר בשדה עמ' תסב
קה ע"א מזל דבי תרי עדיף בתורתו יהגה ח"ב עמ' תג
קט: לעולם ידבק אדם בטובים שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' עה
קטו מי שאינו מניח כןאשד הנחלים (נחמולי) דף קטז ע"ב
קטו ע"א תוס' ד"ה בן הבת אמר יצחק דף ח ע"א
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטאבצור ירום ח"ד עמ' רסז
קטו: גמירי דלא כלה שבטאתורה ודעת תשע-תשעא עמ' ריד
קטו: גמירי דלא כלי שבטאתורה ודעת תשסח עמ' רפד
קטז אר"י כל מי שאינו מניח בן ליורשו חסד ומשפט דף קסד ע"ג, רנד ע"ב
קטז ע"א אשר אין חליפות למו בתורתו יהגה ח"ב עמ' קסא
קטז ע"א דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםבצור ירום ח"ג עמ' פ
קטז ע"א כל שאינו מניח תלמיד בתורתו יהגה ח"א עמ' תכד
קטז ע"א כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם בתורתו יהגה ח"ב עמ' צב, צט, שד
קטז ע"א מי שיש חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש רחמים עליומאור ושמש (תשנב) עמ' תמז
קטז ע"א מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קעד
קטז ע"א קשה עניות בתוך ביתו אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קו
קטז ע"א רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא בתורתו יהגה ח"ב עמ' שכה
קטז תוס' - ורשב"ם פי' דלמ"ד לבאי הארץאשד הנחלים (נחמולי) דף כא ע"ב
קטז. דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קיט
קטז. כל המניח בן וכו' כאילו לא מת בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שטז
קטז. כל מי שיש לו צער או חולהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעו
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תכה
קטז. קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמישים מכות בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קנג
קטז. קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות שנאמר חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי וקא אמרי ליה חבריה השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעוני בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שפז
קטז: דוד שהניח בן כמותו לא נאכורה בו מיתהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קב
קי ע"א אמרו לו לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה ואתה פה עמוד עמדי תעשה כהן לע"זבצור ירום ח"ח עמ' קצ
קי ע"א הנושא אשה צריך לבדוק באחיהמאור ושמש (תשנב) עמ' תעח
קי ע"א לעולם ישכיר אדם עצמו בתורתו יהגה ח"ב עמ' קנה
קי. אמרו לו לאו ממשה קא אתיתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קנ
קי. הנושא אשה יבדוק באחיהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרלב
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קכד
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה שנאמר ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סח
קי. הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שסז
קי. כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר מינוהו על האוצרות אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רלט
קי. רוב בנים רומין לאחי האםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקפג
קיא: הבעל יורש את אשתומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רכו
קיב. ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רכה
קיב. מנין ליאירפני מלך במדבר עמ' רמג
קיז ע"ב משונה נחלה זו וכו' מתים יורשים את החייםמאור ושמש (תשנב) עמ' תפב
קיז. המתים יורשים את החייםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שיט
קיז. שינה הכתוב נחלה זובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכא
קיח ע"ב שחיו בחלקם באר בשדה עמ' נו
קיח. יהושע וכלב נטלו חלק המרגלים בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצה
קיח: ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם מאי חיו וכו' שחיו בחלקם בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רנג
קיח: מרגלים - יהושע וכלב נטלו חלקםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רפב
קיט ע"א א"י מוחזקת מאבותינו וכו' היא גופא מספקא וכו'משען המים דף כב ע"ד, כג ע"ב, מג ע"ד
קיט ע"ב ותעמודנה לפני משה וכו' אפשר עמדו לפני משה וכו'משען המים דף נו ע"א
קיט ע"ב מגיד שנשים צדקניות וחכמניות היומאור ושמש (תשנב) עמ' תפה
קיט ע"ב מורישין ואינן יורשין בתורתו יהגה ח"א עמ' תצג
קיט. ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו אמרי משה (פודהורצר) עמ' לח
קיט. ארץ ישראל מוחזקת מאבותינובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שיח
קיט. ארץ ישראל מוחזקת מאבותינובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצא
קיט: מגלגלין זכות על ידי זכאי, וחובה ע"י חייבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רמג
קיט: מקושש לשם שמים נתכויןפני מלך במדבר עמ' קלא
קיט: תוס', מקושש לש"ש נתכוון אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קפג,קפד
קכ ע"א באבות היא אומר וכל בת יורשת, וברשב"ם ד"ה הפרת נדרים, ומהרש"א ד"ה הפרהמשען המים דף סד ע"ג
קכ ע"א ואהרן ומרים משוררים לפניה בתורתו יהגה ח"ב עמ' רלא
קכ ע"ב ולב"ש דל"ל גז"ש הפרת נדרים בג' הדיוטות מנ"למשען המים דף סה ע"א
קכ. בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ל
קכ. בנות צלפחד שקולות היו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ל
קכ. רשב"ם ד"ה שקולות - ולכן פעמים שהקדים זו לזו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ל
קכא ע"א לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב בתורתו יהגה ח"א עמ' שסט
קכא ע"א תוס' ד"ה שבת בראשיתמשען המים דף סה ע"א
קכא ע"ב אחיה השילוני ראה את עמרםבצור ירום ח"ג עמ' ב הערה 1
קכא ע"ב ז' כפלו את כה'ע אמר יצחק דף לד ע"ד
קכא ע"ב לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב בתורתו יהגה ח"ב עמ' 89, שנו
קכא ע"ב מכאן ואילך דמוסיף יסיף בתורתו יהגה ח"א עמ' כ, תכ
קכא. ריטב"א - ויש שואלין והלא מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מב
קכב. במה שדרשו שהארץ נתחלקה גם על פי האורים ותומיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רפב
קכב. לעת"ל תתחלק א"י לי"ג שבטים גם לשבט לוי אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קיז
קכג ע"א לאה הלכה על פרשת דרכים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' פג
קכג ע"א מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן כו'בן אברהם (אשטרושא) דף כא ע"ג
קכג ראויה היתה בכורה לצאת מרחל וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שא
קכג. אחיו אני ברמאותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעד
קכג. בחרבי ובקשתי היינו ע"י תפילה, ורשב"ם - קאי גם על קניית הבכורה אוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' מח
קכג. בכללן אתה מוצא שבעיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ז
קכג. חרבי זו תפילה, ורשב"ם אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קנב
קכג. שני בנים יש לה לרבקה ושתי בנות יש לו ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קכד
קכג. שתי בנות ללבן ושתי בנים לרבקהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרל-תרלא
קכג: אין זרעו של עשו נמסר אלא בידי זרע יוסףשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קמא
קכד. לתת לו פי שנים מתנה קריה רחמנא דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רנא
קכד. מתנה קרייה רחמנאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כז
קכה ע"ב רשב"ם ד"ה ובתרא לירתאי כו'בריכות מים דף רכו ע"א
קל ע"ב אין למדין הלכה מפי גמרא בתורתו יהגה ח"א עמ' ק
קלא ע"א אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ברכת שלום מכתבים מאמר כד, לב
קלג ע"ב אין בניו נוהגים כשורה באר בשדה עמ' מו
קלג ע"ב רשב"ם ד"ה כי אעבורי כו'בריכות מים דף רלד ע"א-ע"ב
קלד ע"ב מאריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא בתורתו יהגה ח"ב עמ' 73
קלד ע"ב תלי תניא בדלא תניאבצור ירום ח"ח עמ' ז הערה 9
קלד. אמרו עליו על ריב"ע כשעוסק בתורה כל עוף הפורח עליו נשרף בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' יז
קלד. כל עוף הפורח עליו נשרףבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמח
קלה. תוס' ד"ה אביי אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמז
קלז ע"ב רשב"ם ד"ה אפי' רשב"גבריכות מים דף רכו ע"א, רכז ע"א
קלח ע"א רשב"ם ד"ה רצה מאתים נוטלבריכות מים דף רלג ע"ג-ע"ד, רלז ע"א
קמא. בת בתחילה סימן יפה לבניםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ד
קמא. בת היה לאברהם אבינו ובכל שמה - תפא"י אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ס
קמא. בת תחילה סימן יפה לבנים דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' טז, רנ
קמג ע"ב רשב"ם ד"ה ובר ברא בין של אותו בןבריכות מים דף ריט ע"ב
קמג ע"ב תוס' ד"ה ת"ש ובני דןבריכות מים דף ריט ע"ג, רכ ע"א
קמד ע"א לא שביק גירסיה וטרח לאחריני בתורתו יהגה ח"ב עמ' קצב
קמה ע"ב וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנה בתורתו יהגה ח"א עמ' תמה
קמה ע"ב כל ימי עני רעים זה בעל גמרא בתורתו יהגה ח"א עמ' קח, שעט
קמה: כל ימי עני רעים זה איסטניסבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שלח
קנז ע"א בעי שמואל דאיקני וקנה מהו ופי' רשב"ם חסד ומשפט דף רכח ע"ג
קנז: מהדורא קמא דרב אשיפני מלך במדבר עמ' יא
קנח אוירא רארץ ישראל מחכים אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' ריא
קנח ע"ב אוירא דא"י מחכים בתורתו יהגה ח"ב עמ' תמט
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםמאור ושמש (תשנב) עמ' שעה
קנח: אוירא דא"י מחכים בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' ריד, ח"ג עמ' פג
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכים בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' מז
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' מט
קנט ע"א מכח אבוה דאבא קאתינא באר בשדה עמ' מה, נז
קנט. משה ואהרן לחותנם וכו' אלא גזירת מלך היא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנח
קסד אין אדם ניצל מאבק לשון הרע אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רסח
קסד ע"ב אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יום אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ט
קסד ע"ב לאו אנא כתבתיה, ר' יהודה חייטא כתביה אמר ליה, כלך מלשון הרע הזהבצור ירום ח"ח עמ' נג הערה 56
קסד ע"ב שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, הרהור עבירה ועיון תפילה ואבק לשון הרעבצור ירום ח"ה עמ' כא
קסד ע"ב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה, ועיון תפלה, ואבק לשון הרעבצור ירום ח"ד עמ' רעו
קסד: לאו אנא כתבתיה יהודה חייטא כתביה, א"ל כלך מלשון הרעמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעו
קסה ע"ב ועל דא עיילוהו לרבי ירמיה בבי מדרשאבצור ירום ח"ג עמ' רסז
קסה ע"ב ועל דא עייליהו לר' ירמי' אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קז
קסה. רובם בגזל ומיעוטן בעריותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קצב
קסה. רובם בגזל ומיעוטן בעריותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנד
קסח. מי שפרע מקצת חובו והשליש שטרו וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמא
קסח. רובן בגזל בינת יששכר (תשמח) עמ' קטו
קסט ע"א האי מאן דבעי לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה ברכת שלום "שמעתי" מאמר רג
קעג ע"א לא יפרע מן הערב באר בשדה עמ' רי
קעג ע"ב מנ"ל דערב משתעבד מיהודאמשען המים דף י ע"ד
קעד ע"א פריעת בעל חוב מצוה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ד ברכת אברהם אות נו
קעה ע"ב הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונותמאור ושמש (תשנב) עמ' רלד
קעה ע"ב הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות בתורתו יהגה ח"א עמ' קסג
קעה: שיעבודא דאורייתא אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכ
נ ע"א תוס' ד"ה קסברהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק טו
נב ע"ב תני ר' אושעיא בקדושין דבי לוי וכו' וברשב"םדורות הראשונים כרך ה עמ' 116
נג ע"א רשב"םזאת ליעקב ויקרא עמ' קלט
נג ע"ב רשב"ם ד"ה אותה קנההעמק דבר במדבר פ"לג פסוק נג
נג. הנותן מתנה בעין יפה הוא נותןמקור ברוך (הגר) עמ' שה
נד ע"ב ישראל שקנה שדה מן הנכרי ונתן דמים ולא החזיקחכמת התורה דברים עמ' שכו
נד ע"ב רב הונא זבן ארעא מעכר'ם אתא לקמיה דרב נחמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 418
נה ע"א אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן קשי בה אמימר א"כ וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 72
נו ע"א כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשרזאת ליעקב במדבר עמ' צה
נז: שותפין מעכבים זה את זהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצט
נח בראש כל אסוון אנא חמרוילקט יוסף אות קכ
נח ע"א רש"י ד"ה בדמותזאת ליעקב במדבר עמ' רח
נח ע"א רשב"ם ד"ה דיוקניזאת ליעקב ויקרא עמ' מח
נח ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןזאת ליעקב בראשית עמ' רצב, שנז
נח ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןזאת ליעקב ויקרא עמ' מח
נח ר' בנאה הוה קא מציין מערתא וכו' גאני בכנפי דשרה וקא מעיינא ליה ברא שיהמדרש שמעוני עמ' קעח
נח. אמר להו זילו חבוטו קבורא דאבוכון עד דקאי ומגלי לכו להי מיניים שבקא, אזלו כולהוכתבי מא"ה עמ' סג
נח. רב בנאה ציין מערתאהאיר ממזרח - אבות עמ' רי
נח: בריש כל אסוון אנא חמרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
נח: ריש כל אסוון אנא חמרהאיר ממזרח - סליחות עמ' קלז
נט ע"ב אמר ר' אסי אמר ר' מני ואמרי לה וכו' החזיק בטפח וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 27, כרך ו עמ' 114
ס ע"א וברשב"ם אפר מקלההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפט
ס ע"א ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינהזאת ליעקב במדבר עמ' רכה
ס ע"ב אמר ר' ישמעאל בן אלישע מיום שחרב ביהמ"ק וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 581
ס ע"ב כל המתאבל על ירושליםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קה
ס ע"ב שלא להתאבל כל עיקר א"אפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קה
ס. אין פתחיהם מכוונים זה עד זההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קעו
ס. פתח כנגד פתחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקמא
ס. קשוט עצמך תחילההאיר ממזרח משלי עמ' קכא
ס. ר' ינאי הוה ליה אילן נוטה לרה"ר וקצאוהאיר ממזרח משלי עמ' סה
ס: אין מפייחין בזמן הזהולאשר אמר - תהלים עמ' שכא
ס: כשחרב הבית וכו' שלא לאכול בשר וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רכו
ס: קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםולאשר אמר - תהלים עמ' תצו
ס: קשוט עצמךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרי
סג ע"ב שותף מצי למכור חלקוהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ט
סד ע"א יתיב רבינא וקא קשיא ליה היינו בור וכו' א"ל רבה תוספאה לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 96
סו. תוס' ד"ה מכללדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רעא
סז ע"א רשב"ם ד"ה לא קנה מצולההעמק דבר במדבר פ"לג פסוק נג
סט. רשב"ם בימות הגשמים הקרקע כווץהאיר ממזרח - הושענות עמ' סא
ע. תוס' תומת ישרים תנחםהאיר ממזרח משלי עמ' קנה
עא ע"א כל הפורש מד"ת אש אוכלתוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ער
עב. אוי לאותה בושהכתבי מא"ה עמ' פט
עג ארבב"ח א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך מתי מדבר וכו'מדרש שמעוני עמ' עז
עג ע"א וחזינן לההוא נוראפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קמו
עג ע"א עוגיביןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיא
עג ע"ב הר תבור גובהו ד' פרסאותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פה
עג ע"ב תלת מאה גרבי משחאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קצג
עג: בא ואראך מתי מדברהאיר ממזרח - יהושע עמ' פב
עג: הא שב שני וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' ו
עג: זימנא חדא הוי קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא כוורא וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תמו, תפח
עג: חזי אורזילא בר יומיההאיר ממזרח - יהושע עמ' ס
עג: חזינן הנהו אווזיהאיר ממזרח משלי עמ' יג
עד ע"א ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמתזאת ליעקב במדבר עמ' קסו
עד ע"א מהדר להו גיהנם כבשר בקלחתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעט
עד ע"א תא אחוי לך בלועי דקרחהעמק דבר במדבר פ"טז פסוק לג
עד ע"ב אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן זימנא חדא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517
עד ע"ב חזי לי אורזילא דימאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קמז
עד ע"ב קרמיוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסט
עד ע"ב רהב שר של יםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' לז
עד שר של ים רהב שמומדרש שמעוני עמ' רנ
עד. אמר לו האי טייעא תא ואחוי לך היכא נשקי ארעא ורקיעא בהדדידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נה
עד. משה אמת ותורתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקטו
עד: המוכר את הספינה ת"ר מעשה בר"א ור"י שהיו באין בספינה והיה ר"א ישן ור"י ננער נזדעזע ר"י וכו' עיניו של לויתן ראיתמדרש שמעוני עמ' פו
עד: כי הוא על ימים יסדההאיר ממזרח - יהושע עמ' י
עד: עכשיו שנשבעתי מי מיפר ליולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רנו
עה ארבב"ח אר"י עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן וכו'מדרש שמעוני עמ' קא
עה ע"א ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה וכו' עשן בחופה למה אמר ר' חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 281
עה ע"א ושמתי בדכד שמשותיךהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ערה
עה ע"א חדושי אגדות (מהר"ל)זאת ליעקב במדבר עמ' רמה
עה ע"א פני יהושע כפני לבנהזאת ליעקב במדבר עמ' קח
עה ע"א פני משה כפני חמה פני יהושע בפני לבנההעמק דבר שמות פ"לב פסוק יז
עה עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וכו'מדרש שמעוני עמ' קצו
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לט, עה
עה. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהכתבי מא"ה עמ' כח
עה. מלגלג על דברי חכמים אתהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' מד
עה. פני יהושע כפני לבנההאיר ממזרח - אבות עמ' ד, ה
עה. פני משה כפני חמה וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' ד, כב
עה. פני משה כפני חמההאיר ממזרח - אבות עמ' ג, ו
עה. פני משה כפני חמההאיר ממזרח - הושענות עמ' עז
עה. פני משה כפני חמההאיר ממזרח משלי עמ' שלה
עה: לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא ירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות עולה של עולם הבא אין עולין אלא המזומנין להמקור ברוך (הגר) עמ' רכד
עה: עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקב"ה וכו' ג' נקראו על שמו של הקב"ה ואלו הן צדיקים משיח וירושלים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שמב
עו ע"ב אמר רב פפא האי מאן דמזבין שטרא וכו' אמר רב אשי אמריתא לשמעתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 522
עז ע"א אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות וכו' א"ל רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 72
עז. רא"ש סי' ה, לטובת הלוקח לאו תנאי הוא ויכול המוכר לבטל התנאידרך השער (תשנו) עמ' לו
עח אר"א עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש וכו'מדרש שמעוני עמ' קצו
עח ע"ב המושלים אלו המושלים ביצרןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כא פסוק ל
עח: המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קפח
עט ואמר רבה בר בר הנא זימנא חרא הוה קא אזלינן במדברא וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וכו' עתידין ישראל ליתן עליהם את הדין וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' סג
עט. כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ער
עט. תוס' ד"ה ואיןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רסט
פ: מאי דכתיב צדיק כתמר יפרח כארזכתבי מא"ה עמ' לו
פא ע"א א"ל ר' שמעון בן אליקים לר' אלעזר מאי טעמא דר' מאיר באילן אחדדורות הראשונים כרך ה עמ' 331
פא ע"א תוס' ד"ה למעוטיהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יז פסוק ד
פג ע"א בעי ר' ירמיה כשהוא מודד וכו' א"ל רב גביהא מבי כתיל וכו' בעי ר' ירמי' מכר לו שלשה בדי אילן וכו' א"ל רב גביהא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 563, כרך ו עמ' 82
פד. רע רע יאמר הקונההאיר ממזרח משלי עמ' ש
פה ע"ב בעי מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח וכו' א"ל רב נחמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 419
פו. גדול המצווה ועושהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנו
פז ע"א כי סליק ר' אלעזר אשכחיה לזעירי וכו' אחוייה ר' יצחק בר אבדימידורות הראשונים כרך ה עמ' 329
פז ע"ב בשלמא באיסר ושמן וכו' אלא רבה ורב יוסף וכו' וכדרבה וכו' אלא אמר רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 388
פח ע"א הסיטון מקנח מדותיו וכו' חנווני מקנח וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 862
פח ע"ב משה רבינו ברכן בשמנה וקללם בעשרים ושתיםחכמת התורה ראה עמ' סג
פח ע"ב משקלות לא אפשר בתשובההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כ פסוק ב
פח: מכר העיר לא מכר בנותיההאיר ממזרח - יהושע עמ' של
פח: צדק משלך ותן לוהאיר ממזרח משלי עמ' ב
פח: קשה עונשן של מדות יותר מענשן של עריות וכו' והנא לא אפשר בתשובה ורשב"םדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמא
פט ע"א דבי נשיאה אוקימו אגרדמין בין למדות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 110
פט: אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרולאשר אמר - תהלים עמ' תנט
פט: אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שעד
פט: אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומרלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קפב
פט: אוי לי אם אומרהאיר ממזרח - אבות עמ' מ
פט: כי ישרים דרכי ה' וגו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קפג
פט: שמא ילמדו הרמאיןהאיר ממזרח משלי עמ' קלא
צ ע"א כהנים זריזין הןזאת ליעקב ויקרא עמ' קעה
צ ע"א רשב"ם ד"ה זריזיםזאת ליעקב ויקרא עמ' קעה
צ ע"ב אין מוציאין מא"י לחו"ל שמנים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לה
צ: אין מוציאין פירות מא"י לחו"להאיר ממזרח משלי עמ' קצז
צא ע"א אא"כ עמדו סאתים בסלעהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעד
צא ע"א אוי לעולם שאבד מנהיגו ואוי לספינה שאברה קברניטההעמק דבר בראשית פ"כג פסוק ו
צא ע"א אוליד חד דמשיתין זריזהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שה
צא ע"א אותו היום שבאה רות מתה בועזהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלא
צא ע"א אימיה דשמשון צללפוניתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רח
צא ע"א אלימלך ושלמון אבי בועז ופלוני אלמוני ואבי נעמי כולן בני נחשוןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיט
צא ע"א אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קה
צא ע"א וכולן מתו בחייוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלא, שה
צא ע"ב למדנח קרתא וכו' ורגמ"ההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רטו
צא ע"ב מחלון שעשו גופן חולין וכליון שנתחייבו כליההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קח
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגוכתבי מא"ה עמ' לז
צא. אין משתכרין פעמים בבצים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכג
צא. אלימלך בן נחשון נשיא וחסידהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמט
צא. אם המן אמתלאי בת עורבתיהאיר ממזרח משלי עמ' קכט
צא. אמתלאי בת כרנבוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלב
צא. מתריעין על פרקמטיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קפט
צא. רשב"ם הרואה אור כשדיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קצו
צג ע"א גמל האוחר בין הגמליםחכמת התורה שופטים עמ' שנ
צג ע"ב כל זמן שמפה פרוסה אורחים נכנסיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעא
צג: אין הולכין בממון אחר הרובדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רז
צג: תוס' ד"ה אי, בבע"ח וכו' ואי לית ליה זוזי לא אמרינן ליה טרח ואייתי זוזידרך השער (תשנו) עמ' פב, פג
צח ע"ב וראיה לדבר היכלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיז
צח. אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צג
צח. לא מתקבל אאינשיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
צח. מאן דיהיר אפילו אאבשי ביתיה לא מיקבללב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רלה
צט ולמ"ד פניהם איש אל אחיו וכו' כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום דגןמדרש שמעוני עמ' רל
צט ע"א אלא בזמן שאין עושין רצונו של מקום וכו' ורשב"ם ד"ה כאןזאת ליעקב בראשית עמ' מח
צט ע"א באן בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כה פסוק כ
צט ע"א כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' פט, קלו, קלט
צט ע"א כיצד הן עומדיןהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"מ פסוק כ
צט. כרובים חד אמר פניהם איש אל אחיו וח"א פניהם לבית וכו' כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו' ורשב"ם ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מה
צט. מקום ארון וכרובים אינו מן המדההאיר ממזרח - שיר השירים עמ' נה
ק משום חביבותא דאברהםדרכי נועם (הרנזון) דרוש ז דף טז ע"ג-ע"ד, יז ע"א
ק ע"ב אין פוחתין וכו' א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 82
ק ע"ב ברשב"ם שדים מתלוים עם החוזרים מבית הקברותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפב
ק ע"ב המוכר מקום לחבירו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 862
ק. מ"ט דר"א דכתיב קום התהלך בארץ וכו'דרך השער (תשנו) עמ' כב
קב: המקדיש שדהו ביובלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קצא
קה ע"א מזל דבי תרי עדיףפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קפב
קח. דינא דבר מצראולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תנא
קט ע"ב בכולן נאמר נתינה ובבת נאמר העברההעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ז
קט ע"ב לעולם ידבק אדם בטוביםהעמק דבר שמות פ"ו פסוק כג
קט: דאתי מיוסף שפטפט ביצרודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצב
קטו ע"א סדר נחלות כן הוא וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 155
קטו ע"א תוס' ד"ה בן הבןהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ד
קטו ע"ב גמירי דלא כלה שבטאזאת ליעקב במדבר עמ' כז
קטו ע"ב דתניא בארבעה ועשרים בטבת תבנא לדיננא שהיו צדוקים אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 431, ספר זכרון עמ' 159
קטו ע"ב הא אם יש לו בן בן קודם לבתדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כח הערה 10 עמ' נד
קטו ע"ב נחלה ממשמשת והולכת עד ראובןזאת ליעקב במדבר עמ' כח
קטו. רשב"ם המעון הזה בבהמ"ק בשבעהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' ג
קטז ע"א הא דידיה הא דרביההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פז
קטז ע"א המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה ראה עמ' קעא
קטז ע"א המניח בן כמותו כאלו לא מתחכמת התורה שופטים עמ' פא
קטז ע"א יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתההעמק דבר בראשית פ"ל פסוק א
קטז ע"א כל שיש לו חולה וכו'חזון ברוך עמ' לג
קטז ע"א מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםהעמק דבר שמות פ"יח פסוק יט
קטז. דוד הניח בן כמותו נאמרה בו שכיבהולאשר אמר - תהלים עמ' רפג, תשע, תתמח
קטז. וכל המניח בן כמותו כאלו אינו מתכתבי מא"ה עמ' קצא
קטז. ילך אצל חכםהאיר ממזרח משלי עמ' רמב
קטז. כל מי שהניח בן כמותו לא נאמר בו מיתהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצט
קטז. כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקיט
קטז. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וכיואב נאמרה בו מיתה דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתהמקור ברוך (הגר) עמ' קיד, רפו
קטז. ר' יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא אלא לבי מאן דשכיב בלא בני וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' רפה
קי. רוב בנים הולכים אחר אחי האםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תיב
קיא ע"א דכתיב מטותהעמק דבר במדבר פ"לו פסוק ח
קיא ע"א מסתמיך ואזל ר' ינאי אכתפיה דר' שמלאי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 334
קיג ע"ב אורעה כל הפרשה להיות דיןהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק יא
קיד ע"א איתמר קנין וכו' רבא אמר וכו' אמר רב אשי אמריתא לשמעתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 522
קיד ע"ב אמר ר' יוחנן משום ר' יהודה בן שמעון דבר תורה האב יורש וכו' אותביה ר"י וכו' א"ל משנתינו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 105
קיז ע"א משונה נחלה זו מכל הנחלותחכמת התורה ואתחנן עמ' שב, שיז
קיז ע"א רשב"ם ד"ה באלההעמק דבר במדבר פ"כו פסוק נג
קיז ע"א שהיו המתים יורשים את החייםחכמת התורה דברים עמ' קסג
קיז ע"ב מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקםזאת ליעקב במדבר עמ' קז
קיז. חד אמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וחד אמר לבאי הארץלקוטי אהבת ישראל עמ' רא
קיח: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין אל תקרי עלי עין אלא עולי עיןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעו
קיח: וידגו לרוב, מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעו
קיט ע"א א"י מוחזקת מאבותיהםזאת ליעקב בראשית עמ' קטז, קמט
קיט ע"א תוס' ד"ה שנאמרזאת ליעקב במדבר עמ' קכט
קיט ע"ב אם ארץ ישראל מוחזקת בידינו מאבותינוחכמת התורה דברים עמ' שלז
קיט ע"ב בנות צלפחד וכו' דרשניות הןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' י
קיט ע"ב דרשניות הןהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ד
קיט ע"ב חכמניות הןהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ג
קיט ע"ב נשאת בת ארבעים שנה שוב אינה יולדתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיא
קיט ע"ב שלא נישאו אלא להגון להםהעמק דבר במדבר פ"לו פסוק יא
קיט ע"ב תוס' ד"ה אפילוהעמק דבר במדבר פ"טו פסוק לב, מא
קיט: סרס המקרא ודרשהוהאיר ממזרח - יהושע עמ' ריב
קיט: פלוגתא אם חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבמקור ברוך (הגר) עמ' שו
קכ ע"א בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטיםהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ז
קכ ע"א עצה טובה השיאן הכתוב שלא ינשאו אלא להגוןהעמק דבר במדבר פ"לו פסוק ו
קכ ע"ב והא ראשי המטות כתיב ביה וכו' ביחיד מומחהזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
קכ ע"ב יש שאלה להקדשדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כה הערה 14 עמ' מז
קכ ע"ב לומר שהפרת נדרים בשלשה הדיוטותזאת ליעקב במדבר עמ' רצז, שא
קכ: ילפינן גזירה שוה נדר משחוטי חוץדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פט
קכא ע"א בשלמא יוה"ב יום סליחה ומחילה יום שנתנו בו לוחות אחרונותמטה אהרן (קרייזר) עמ' מ
קכא ע"א מאי דריש זה הדברהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כז פסוק ז
קכא ע"א עד שלא כלו מתי מדברהעמק דבר שמות פ"כג פסוק כא
קכא ע"א ר' יוסי בר נתן גמר לה להא מתניתא וכו' אזל בהדיה דרב ששת לנהרדעא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 416 הערה צ
קכא ע"א רשב"ם ד"ה יום שנתנו בו לוחות האחרונותמטה אהרן (קרייזר) עמ' לד
קכא ע"א רשב"ם ד"ה שבת בראשיתהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כג פסוק ג
קכא ע"א רשב"ם ד"ה שכלוזאת ליעקב במדבר עמ' קפח
קכא ע"א תוס' ד"ה יום שכלוהעמק דבר במדבר פ"כו פסוק סד
קכא ע"ב הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמבשרת ציון ח"ג עמ' רמד
קכא. הותרו שבטים לבא זה בזההאיר ממזרח - אבות עמ' רד
קכב. אורים ותומיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רעט
קכב. אך בגורל יצאו יהושע וכלבהאיר ממזרח - יהושע עמ' רכא
קכב. היה מכוין ברוה"ק ואומרהאיר ממזרח - יהושע עמ' ריב, רסט
קכב. ויהושע וכל ישראל עומדים לפניוהאיר ממזרח - יהושע עמ' רעח
קכב. זבולון עולה וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קטז
קכב. לא נתחלקה אלא בכסףהאיר ממזרח - יהושע עמ' רפ, רפא
קכב. קלפי של שבטים וקלפי של תחומיןהאיר ממזרח - יהושע עמ' רכח
קכב. תחום עכו עולה עמוהאיר ממזרח - יהושע עמ' רצב
קכב: בתחילה פירותיה בחרסהאיר ממזרח - יהושע עמ' שה
קכג ע"א בחרבי זו תפלה ובקשתי זו בקשההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"מח פסוק כב
קכג. מאחר שחטא ראובן נמסרה הבכורה לבני יוסףמקור ברוך (הגר) עמ' נט
קכג. מה ראה יעקב שנטל הבכורה מראובןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ש
קכד ע"ב אל רב אחא בר רב לרבינא איקלע אמימר לאתרין ודרש וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 72, 76
קכד. ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי, ר"י מיגאשדרך השער (תשנו) עמ' פג
קכה ע"א ההוא דאמר להו נכסי לסבתא וכו' אמר רב הונא וכו' אמר ר' אלעזר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 417
קכו ע"א רשב"ם ד"ה יש לו לבכורהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ט
קכז ע"א רשב"ם ד"ה כותביןהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ט
קכז ע"ב שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר לחבירו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 560
קל ע"א והתניא ר"י בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר לא נחלקו אבא וחכמים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 820
קלא ע"א אמר רבי ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלידורות הראשונים כרך ד עמ' 819
קלא ע"א ת"ש דא"ל רבי נתן לרבי שניתם משנתכם כר' יוחנן בן ברוקה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 82, 97
קלב ע"ב ההוא דאמר להו וכו' איקלע ר"נ לסורא עול לגביה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 418
קלב. גדולה לגדול וקטנה לקטןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פג
קלג ע"א אמר רב הונא שנים מרע שכתב כל נכסיו לאחד וכו' א"ל רב נחמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 419
קלג ע"ב הכותב את נכסיו לאחרים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 866
קלג: לא תהוי בי עבורי אחסנתאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ש
קלג: לא תיהוי בי עבורי אחסנתאדרך השער (תשנו) עמ' כא
קלד ע"ב אמר רב יוסף השתא דאמרת אמרינן הואיל בעל וכו' כי אתא רב יצחק בר יוסף וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 469
קלד. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו נשרףדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיד
קלד. שיחת דקליםהאיר ממזרח - אבות עמ' קנ
קלה ע"ב יתיב רבה בר רב הונא באכסדרה דבי רב וכו' אמר ר"נ בר יצחק וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 501
קלו ע"א רבה בר אבוה חלש על לגביה רב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 37
קלז ע"ב אפילו רשב"ג לא אמר אלא לאחר, ורשב"םהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק טו
קלז. ומודה שאם נתנן במתנת שכ"מ לא עשה כלוםדרך השער (תשנו) עמ' י, כ
קלז. מהו דתימא לישוינהו איסוה"נ לא יהבי לן קמ"לדרך השער (תשנו) עמ' י, כב
קלז: אפי' רשב"ג ל"ק אלא לאחר אבל לעצמו לא, בראשוניםדרך השער (תשנו) עמ' י, יא, כ, כא
קלח ע"א שכיב מרע שאמר תנו וכו' אמר ר"נ אמר לי הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 420
קלח: האב מה שהניח תלוש הרי היא של יורשיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צ
קלט ע"ב מי שמת והניח בנים וכו' ובגמרא וכמה מרובין אמר רב יהודה אמר רב וכו' כי אמריתה קמיה דשמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 21
קלט. הניח בנים גדולים וקטנים וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' סח
קמ ע"א יתיב ר' ירמיה קמיה דר' אבהו וקא בעי מיניה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
קמ: האומר אם תלד אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר יטול מנהדרך השער (תשנו) עמ' לג-לד
קמא ע"א כל מי שאינו מניח בן ליורשוחכמת התורה ואתחנן עמ' קפו
קמא ע"ב ההוא דאמר לדביתהו נכסי להאי דמעברת וכו' אמר רב הונא וכו' א"ל משנתינו איני יודע וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 105
קמא. תוד"ה בתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נה
קמא. תוד"ה בתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקח
קמב ע"ב רשב"ם ד"ה מר בריה דר"יהעמק דבר בראשית פ"לה פסוק יז
קמב: הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, ורי"ףדרך השער (תשנו) עמ' יא, יב
קמג ע"א מחצה לאהרן ומחצה לבניוהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק נא
קמג: מודר הנאה מבנים וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' רסז
קמד: הכל בידי שמים חוץ מצינים פחיםהאיר ממזרח משלי עמ' שלב
קמה ע"ב עתיר פומבי זה בעל הגדותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלה
קמה: הכל צריכין למרי חטיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלה
קמה: מאי רכתיב כל ימי עני רעים זה בעלי גמרא וטוב לב משתה תמיד זה בעלי משנהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפג
קמו ע"א ברום הרים כרמוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צא
קמו ע"א חשיבותא דא"י ורשב"םהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעח
קמו. אמר ר' יהושע בן לוי כל ימי עני רעים, והא איכא שבתות וימים טובים, כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי מעייםמקור ברוך (הגר) עמ' סו
קמו. ברום הרים כרמוהאיר ממזרח משלי עמ' שסב
קמו. ברור ורעו חיטיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמ
קמז ע"א א"ל ר' אבא לרב אשי אנן אד'ר יצחק בר אבדימי מתנינן לה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 574
קמח ע"א א"ל ר' אבא לרב אשי אנן אד"ר שמעון בן לקיש מתנינן לה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 574
קמח ע"ב איבעי להו חזרה במקצת וכו' א"ל רב יימי לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 564
קמט ע"א ת"ש דאיסור גיורא הוה ליה וכו' אמר רבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 76
קנ ע"א איבעיא להו עבדא כמקרקעי וכו' א"ל ר' אחא בריה דרב אויא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 583
קנא. נכסיא לפלניאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכ
קנא: כשלשים וששה אישהאיר ממזרח - יהושע עמ' קט
קנב ע"ב אמר רב ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 409
קנד ע"א אי אתם רשאים לנוולוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצט
קנד ע"ב אמר ר' זירא אם יכפור ר' יוחנן ב"ר אלעזר וכו' ברם נראין וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 387
קנד: אי אתם רשאים לנוולוכתבי מא"ה עמ' סה
קנו. בודקין לגיטיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצו
קנז ע"א אמר רב חנא ח"ש וכו' א"ל ר"נ זעירא חברין תרגמא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 242
קנז ע"ב במהדורא קמא זרב אשי אמר לן הכי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 525
קנז. אקני לא משתעבדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' דש
קנח ע"א נפל הבית עליו ועל אשתו וכו' ב"ש אומרים וכו' אר"ע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 286, כרך ב עמ' 564
קנח ע"ב אוירא דארץ ישראל מחכיםזאת ליעקב במדבר עמ' צה
קנח ע"ב נפל הבית עליו ועל אמו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 286
קנח ע"ב רשב"ם ד"ה אלו ואלוהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ח
קנח: אוירא דא"י מחכיםהאיר ממזרח - אבות עמ' רכג
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלה
קנח: אוירא דארץ ישראל מחכיםלקוטי אהבת ישראל עמ' קפו
קסב ע"ב מלאהו בקרובים כשרבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רמה
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יוםולאשר אמר - תהלים עמ' קסט, רמו
קסד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום הרהורי עבירה עיון תפלה אבק לה"ר ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנח, רמג, רנח
קסד: הרהורי עבירה אין ניצל הימנו בכל יוםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קלח
קסד: לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תסב
קסד: לעולם אל יספר בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קפא
קסד: רוב בגזל מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע ורשב"םדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכב, רכה
קסד: תוד"ה עייןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכ
קסה ע"א אמימר אכשר בעד אחד בכתב וכו' א"ל ר"א לאמימרדורות הראשונים כרך ה עמ' 516
קסה ע"א רובן בגזלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעז
קסה ע"ב תדע דשלחו מתם לר' ירמיה עד אחד בכתבדורות הראשונים כרך ה עמ' 359, 360
קסה. מיעוטן בעריותהאיר ממזרח משלי עמ' צג
קסה. רובן בגזלהאיר ממזרח משלי עמ' רצז
קסח ע"א מי שפרע מקצת חובו וכו' אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב הלכה כר' יוסידורות הראשונים כרך ה עמ' 309
קסח. האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי אתתאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קפא
קסח. ור' יהודה סבר אסמכתא לא קניאדרך השער (תשנו) עמ' לג-לד
קע ע"ב אמר רב הונא אמר רב אין הלכה לא כר' יהודה וכו' א"ל רב נחמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 420
קעב ע"א ההוא שטרא דנפק לבי דינא דרב הונא וכו' אמר רב הונא וכו' א"ל רב חסדא לרב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 432
קעב: שיעבודא דאורייתא או לאודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שה
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותולאשר אמר - תהלים עמ' רלא
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונותלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיג
קעה: רשב"ם ד"ה גובה מנכסים ב"חלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קד
? מ"ו שאני התם דמעצמושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיד
?הנהו דקולאי דאייתו דקולי לבבל וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תולדות
?יעקב נתגדל בבית יוסף וה"ל כיתוםטירת כסף דף נז ע"ג
?כל המעביר עינו מן הצדקה כאילו עע"זבני אברהם דף יד ע"ב, טו ע"א
?צל וחופה לבעלי מצות אצל בעלי תורהירך יעקב (פיתוסי) דף עא ע"ג
?תוס' - מ"ט לא נתנה ונשאה ליצחקבני יצחק (חנן) דף ז ע"א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US