Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות


ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת שבועות
מסכת עדויות

מסכת שבועות ועדויות

**

מסכת שבועות
מסכת שבועות
ב ע"א ברש"י ד"ה תולה: שוגגין צריכין כפרהס' ג' תמוז תשנד עמ' יז, יט
ב ע"א שבועות שתים שהן ארבע אמרי יוסף בראשית דף צה ע"ג
ב ע"א שעיר ר"ח כתיב בי' לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'רב טוב דף קיא ע"ג
ב ע"א תוד"ה ריש שבועותאמת ליעקב עה"ת עמ' רנג
ב ע"ב שהן מכפרין וכו' ועל שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוףס' העיקרים (מישור) עמ' תקכ
ג ע"א איידי דזוטרן מיליהותורה וחיים עמ' רפז
ג ע"ב לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
ג ע"ב רש"י ד"ה קסבר אהלי יעקב (הוסיאטין) דף עה ע"א
ד ע"א כל מקום שנאמר "השמר פן" ו"אל" אינו אלא לא תעשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
ד ע"א כל מקום שנאמר בו פן ואל הרי"ז לא תעשהשערי תשובה שער ג אות כז, אגה"ת אות מ
ה ע"א גבי תורה - לא ידע אנוש ערכהדרך חיים עמ' צ
ה ע"א מי איכא דלית ליה ידיעת בית רבודרשות אל עמי דרוש יט
ה ע"ב שלג הוא הלבןדרשות שבט הלוי עמ' עט
ו ע"א בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשערי תשובה שער ג אות ריח
ו ע"ב ספחת טפלה מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קיב
ז ע"ב ג"ע שפ"ד וע"ז נקראו טומאהדרך חיים עמ' תקעד
ז ע"ב יש לי בענין הזה להביא ג' טומאות - ע"ז, ש"ד, ג"ע טללי אורות עמ' קלח
ז ע"ב ממקומו הוא מוכרע ס' העיקרים (מישור) עמ' קפד
ח ע"ב חלקת יהושע עמ' רג הערה רמז
ח ע"ב נ"מ לטומאה דאירעא בין זה לזה ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עה ע"ב
ט ע"א אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרהפירושי ראשונים
ט ע"א אמר הקב"ה שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירח חלקת יהושע עמ' נ הערה קא
ט ע"א הביאו כפרה עלירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רד-רו
ט ע"א הביאו עלי כפרה שמיעטתי הירח אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רב ע"ב, רמד ע"א
ט ע"א זמן כפרהעין איה ב' 321
ט ע"א חטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'פנים יפות על תהלים עמ' לא
ט ע"א מה נשתנה שעיר של ר"חילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירחדרשות שבט הלוי עמ' רלא
ט ע"א שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירח מי מרום חי"ג עמ' ריח, רכה
ט ע"א תג הוא כתרבני יששכר ח"א דף מד ע"א
ט ע"א תוס' ד"ה הואילאגודת אזוב (יעבץ) דף כג ע"ד
י ע"א ראש חודש איקרי מועד אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנ ע"א
יא ע"א תוס' ד"ה מכלעולת חודש ח"ג מאמר רלט
יב ע"ב כל הסוגיהאגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ג עד דף כה ע"א
יב ע"ב פשעים אלו המרדים שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כה, שער רביעי מאמר כב
יג ע"א "הכרת" בעוה"ז "תכרת" לעוה"ב שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכא, קמג
יג ע"א "ואת מצותו הפר" זה המפר ברית בבשר שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנג
יג ע"א "כי דבר ה' בזה" זה הפורק עול שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמג
יג ע"א בין עשה תשובה ובין לא עשה, יוהכ"פ מכפר דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלא
יג ע"א הכרת תכרת וגו' תכרתתפארת ישראל עמ' לא
יג ע"א ומגלה פנים בתורה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמד, קמה
יג ע"א חטאת ואשם אינם מכפרים אלא על השביםשערי תשובה שער ד אות ב
יג ע"א כי דבר ה' וכו'דברי שלום חלק א עמ' נה
יג ע"א על כל עבירות שבתורה ביןילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א רבי אומר כל העבירותתפארת ישראל עמ' לג
יג ע"א שפורק עול הוא מן הרשעים הגמוריםשערי תשובה אגה"ת אות מה
יג ע"א תוד"ה דעבדבנין אפרים עמ' קנט [הלכה]
יג ע"ב אמר ר' ירמיה דלא כר"י וכו' רבא אמר ר"ש היא וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כד ע"ב
יג ע"ב וכיפר את מקדש הקודש חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יג ע"ב כרת דיומא היכי משכחת לה מי מרום ח"ז עמ' שסב
יג ע"ב פי' ביתו, הם הכהנים שכולם נקראים ביתובני יששכר ח"ב דף לג ע"ג
יד ע"א אין מוסיפין על העיר ועל מעזרותאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמ
יד ע"א יכול וכו' יביא משל אחיו הכהנים וכו' ת"ל אשר לו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כה ע"ב, לג ע"א
יד ע"א מוטב שיבא זכאי ויכפר על החייב וכו'דרשות שבט הלוי עמ' פ
טו ע"א ...וכן תעשו לדורות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
טו ע"א כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן, מכאן ואילך עבודתן מחנכתן שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 323 ,322
טו ע"א כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן, מכאן ואילך עבודתן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שו
טו ע"א תודת חובה בקדוש ירושלים והוספתהפנים יפות על תהלים עמ' שפד
טו ע"ב אין בנין בהמ"ק בלילה חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
טו ע"ב אין הקמת המשכן בלילה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכ
טו ע"ב אסור להתרפא בדברי תורהנועם אלימלך דף פא ע"ג
טו ע"ב אסור להתרפאות בד"ת - להגן שאני אוהב ישראל דף קיד ע"ב
טו ע"ב אסור להתרפאות וכו'דברי שלום חלק ד עמ' מט
טו ע"ב ושיר של פגעיםפירושי ראשונים
טו ע"ב מנין שאין בונים בית המקדש בלילהתורת חסד עמ' קצו
טו ע"ב שיר של פגעים בכנורות ובנבלים וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנז
טז ע"א שמעתי שמקריבין אעפ"י שאין ביתנר ישראל חלק ג דף קכח
טז ע"א תוד"ה דכולי עלמאמשפט כהן ריט
טז ע"ב משכן איקרי מקדש ילקוט דברי חכמים שמות סי' שנח
יז ע"א הזיד בשבועת הפקדון, ובדברי ריטב"א שם ברכת שלמה חו"מ עמ' א [הלכה]
יז ע"א תוס' ד"ה צריך, ומה שהעיר המצפה איתן ע"זשפע חיים ח"ו עמ' סח
יז ע"ב משמש עם טהורה ואמרה לו נטמאתי וכו' חייב מפני שיציאתו הנאה לו ס' החיים (תשנג) עמ' קצד
יח ע"ב אזהרה לבנ"י שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן כו' וכמה יפרשו מהן קודם לוסתן עונה, והנזהרין בזה זוכין לבנים בעלי הוראה שנאמר וגו'שערי תשובה סה"י אות צב, אגה"ת אות נב
יח ע"ב המקדש עצמו בשעת תשמישנתיבות עולם ח"ב עמ' קו, קיג
יח ע"ב כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הוויין ליה בנים זכריםראשית חכמה, קדושה פרק טז אות ב
יח ע"ב כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכרים כתונת פסים פרשת בלק מה ע"א
יח ע"ב כל הפורש מאשתו סמוך לוסתהילקוט הגרשוני ח"ב
יח ע"ב תוס' ד"ה אמר מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צג ע"ב
יחבנין אפרים עמ' קיח [הלכה]
יט ע"א תוד"ה הרי ויקהל משה עמ' עד אות לג [הלכה]
יט ע"ב אמר אביי לעולם דאכילנא משמע וכו' כאן במסרבין בו לאכול וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפח
יט ע"ב שבועות שתים, שהן ארבע...נועם אלימלך דף נד ע"ד, נה ע"א, קו ע"ב
יט ע"ב שתיים שהן ארבעבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כ ע"ב בדיבור א' נאמרוילקוט הגרשוני ח"א דף לח, לט, מ
כ ע"ב זכור ושמור דברי שמואל (תשנח) עמ' קכא, קכח, קסד
כ ע"ב זכור ושמור בדבור א'תפארת ישראל עמ' קל, קלה, קלז
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור א' נאמרו שמועה טובה דף פג ע"ב
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד דעת שבת עמ' רעו, רצט
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סז
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד וכו' דרשות הרא"ש דף נח ע"א דרוש נז
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו חלקת יהושע עמ' לז הערה יד
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו רוח חיים (חיד"א) עמ' ריג
כ ע"ב לא עברתי בצד עמודאבן שהם עמ' קצג [הלכה]
כ ע"בבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כ ע"ב תוס' בד"ה כל מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפט
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי. מיהו נראה לר"י דגרסי' לי' שפיר אע"ג...קדושת לוי דף קכז ע"ג
כ פ"ג בעה"מבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
כא אור יהל ח"א עמ' לג
כא ע"א ושאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע... שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו, מה, מו
כא ע"א לאו שיש בו מעשה לוקין עליו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
כא ע"ב ר"ש אומר כל שהוא למכות מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף טז ע"א
כב ע"ב בתוס', דחל שבועה בח"שבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
כג ע"א תוד"ה גמר ובגלה"שבנין אפרים עמ' קנה [הלכה]
כג ע"א תוס' ד"ה גמר מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קז ע"ב
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"א
כד ע"א האוכל נבילה ביוהכ"פ פטור ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ג ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף ז ע"א-ע"ב
כד ע"א יש אוכל אכילה אחת טבעות זהב ח"א דף לג ע"ב [הלכה]
כה ע"א מי איתא בלהבאבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כה ע"א תוס' ד"ה איני. למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה...ושלא אוכלקדושת לוי דף קכז ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה לא כיעולת חודש ח"ג מאמר תט
כה ע"ב שוא הוא על הדבר הידועפנים יפות על תהלים עמ' פט
כו ע"א 'האדם בשבועה' - פרט לאנוסנועם אלימלך דף נה ע"א
כו ע"א האדם בשבועה [שיהא אדם בשעת שבועה שיהא לבו עליו - רש"י] כו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
כו ע"ב גמר בלבו צריך וכו'דברי שלום חלק א עמ' יא
כו ע"ב גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו ברכות אבי דף צא ע"ב
כו ע"ב השב מידיעתו מביא קרבן אל שגגתומרפא לשון עמ' שכז
כו ע"ב שני כתובים הבאים דרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
כו ע"ב תוד"ה צריך דרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
כז ע"א נשבע על הככר ואכלה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש א
כז ע"ב אמר על ככר שבועה שלא אוכלנהטוב ראיה
כזבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כט ספ"ג במלחמותבנין אפרים עמ' קכו [הלכה]
כט ע"א איזה שבועת שואתפארת ישראל עמ' קיח
כט ע"א איזו היא שבועת שוא? פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
כט ע"א וכן מצינו כשהשביע משה אתילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כט ע"א כשהשביע משה את ישראל אמר להן: דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי. ובתוס': קשה, מה היתה מועלת השבועה כמו שהיה ירא שיעבדו עבודת כוכבים, כמו כן היה לו לירא פן יעברו השבועה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שכו
כט ע"א שבועה שאוכל ככר זומשפט כהן, פד
ל ע"א ...אשה לאו אורחה משום 'כל כבודה בת מלך פנימה'... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
ל ע"א בצדק תשפוט עמיתך - הוי דן את חבירך לכף זכות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריח, רלא בסוף המאמר
ל ע"א בצדק תשפוט עמיתךויקח אברהם דף לו ע"א
ל ע"א דן את חברך לכף זכות מן הבאר עמ' 43
ל ע"א דת"ר ועמדו שני האנשים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסט
ל ע"א הוי דן את וכו'דברי שלום חלק ד כח, כט
ל ע"א הוי דן את חבירך לכף זכותפירושי ראשונים
ל ע"א הוי דן את חבירך לכף זכות... עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות וכו' דביתהו דרב הונא הוה לה דינא וכו'ראשית חכמה, דינין פרק נג-נד
ל ע"א הוי דן את חברך לכף זכותפנים יפות על תהלים עמ' קלח
ל ע"א ועמדו שני האנשים - אלו העדים דעת שבת עמ' רפב
ל ע"א ועמדו שני האנשים ברכת שלמה חו"מ עמ' כו [הלכה]
ל ע"א לדון לכף זכותעין איה א' 94
ל ע"א לדון לכף זכותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 188
ל ע"א עם שאתך בתורה ומצוותפנים יפות על תהלים עמ' קלח
ל ע"א שבועת העדות נוהגת בכשרין ולא בפסולין לב המשפט ח"א שיעור יא [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה כל מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
ל ע"ב אשת חבר הרי היא כחבר מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' קיח
ל ע"ב אשת חבר הרי היא כחבר שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 237
ל ע"ב הני מילי בממונא אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' לב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
ל ע"ב ואמר רבה בר רב הונא וכו'דברי שלום חלק א עמ' ב
ל ע"ב ומנין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן וכן עד שיודע בחבירו שהוא גזלן מנין שלא יצטרף עמו תלמוד לומר "מדבר שקר תרחק" לב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
ל ע"ב מנין לדין שלא יעשה סנגורין לדבריו תלמוד לומר "מדבר שקר תרחק" דברי יהושע מאמר ג פ"ז עמ' קמא
ל ע"ב מנין לעד שיודע בהבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמו לב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
ל ע"ב צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי וכו' ואל יחזיק זכות לזה וחובה לזה וכו'ראשית חכמה, דינין פרק סז
לא ע"א אומרים לבעל האטצלית או לבוש כמותו וכו', ורש"י: שלא תגרום לנו לישא פנים אור יהל ח"א עמ' קב
לא ע"א אינה נוהגת אלא בראויין להעיד לב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לא ע"א היו ב' בנ"א באין אצל הדיין לדין א' עני וא' וכו' מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש וכו' או הלבישהו כמותך וכו'ראשית חכמה, דינין פרק סה
לא ע"א מדבר שקר תרחק דרכי חושן עמ' קסו [הלכה]
לא ע"א מדבר שקר תרחק לב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לא ע"א מלך לא מעיד וכו'דברי שלום חלק א עמ' צ
לא ע"א מניין לדיין שלא יעשה סניגורין לדבריו וכו'מרפא לשון עמ' קלא
לא ע"א מנין לשלשה שנושין באחד דרכי חושן עמ' קפו, קפט [הלכה]
לא ע"א מנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושניים עדים לב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
לא ע"א מנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים לב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
לא ע"א מנין לתלמיד היושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר וכו'ראשית חכמה, דינין פרק ל
לא ע"א עני ועשיר באים לדין אומרים וכו'בני יששכר ח"א דף קנח ע"ב, ח"ב דף עח ע"ג, צה ע"א, צה ע"ג, יב ע"ב
לא ע"א עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמוהו וכו' ברכות אבי דף קכה ע"ב
לא ע"א תלמיד היושב לפני רבו, ורואה זכות לעני, ובתוד"ה שלאמטה יששכר עמ' קעד
לא ע"ב השביע עליהם חמש פעמים חוץ לבי"ד ובאו לבי"ד והודו פטוריםלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לא ע"ב השביע עליהן ה' פעמים בפני בי"ד וכפרו אינן חייבין אלא אחת, וברש"י שם ד"ה הואיל ואין יכולין לחזור ולהודות לב המשפט ח"ב שיעור ז [הלכה]
לא ע"ב שבועת העדות כיצד לב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לב ע"א איקום מקמה מסתתמן טעני' דבעל דינה חלק יעקב (קנטור) דרוש כב
לב ע"א הכל מודים בעד סוטה שחייב לב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לב ע"א כפרו שניהן כאחת חייבין ובתוספות שם ד"ה בתוך לב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
לב ע"א משביע ע"א פטור וראב"ש מחייב כו' בהא קמפלגישערי תשובה שער ג אות ריט, רכא
לב ע"ב הכל מודים בעד אחד דרבי אבא לב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לג ע"א איבעיה להו משביע עדי קנס רוח חיים (חיד"א) עמ' לה
לג ע"א אמר רבינא הכא במאי עסקינן כגון שהיתה שניה בשעת כפירת ראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססות לב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לד ע"א בתוספות ד"ה דאי לב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
לד ע"א מנה מניתיך וכו' הוחזק כפרןאבן שהם עמ' שא [הלכה]
לד ע"ב א"ל רבא לר"נ, כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיה לב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהדרך חיים עמ' תקפח
לה ע"א אלו שמות שאין נמחקין וכו' צבאות ס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
לה ע"א המקלל את חברו או את עצמו בשם, לוקהשערי תשובה שער ג אות מו, אגה"ת אות ט
לה ע"א המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מו
לה ע"א המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשהשערי תשובה אגה"ת אות ט, סה"י אות סה
לה ע"א משביעני וכו' באלף דלת רוח חיים (חיד"א) עמ' קיא
לה ע"א עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני לב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
לה ע"א שבעה שמות ד' שאינם נמחקים ובהם אהיה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 399 ,68 ,51 ,21 17
לה ע"א תוד"ה או שהיה דרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
לה ע"א תוי"ט למשנה דרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
לה ע"ב האלף לך שלמה אף זה קודשפנים יפות על תהלים עמ' קיב
לה ע"ב כל מלכותא דקטלא חד משיתאילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"ב כל שלמה האמור בשיר השירים הוא קדש חוץ משניםבינה לעתים דרוש לב עמ' רטז
לה ע"ב כל שלמה האמור בשיר השירים קודשפנים יפות על תהלים עמ' קיב
לה ע"ב כל שלמה האמורין בשיר השירים קודש, שיר למי שהשלום שלוכתונת פסים פרשת אחרי טו ע"ב
לה ע"ב לא נקרא צבאות אלא על שם ישראל שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 279
לה ע"ב מלכותא דקטלא חד משיתא ריטב"א ותוס' שם דרכי חושן עמ' שס [הלכה]
לה ע"ב צבאות... נמחק, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 69
לה ע"ב שם זה קודש הוא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תל
לה ע"ב ת"ר כתב אלף למד רוח חיים (חיד"א) עמ' קה
לו ע"א איסור מן התורה לקלל את חבירו ואת עצמו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 311
לו ע"א אמן בו שבועה... בו האמנת דברים... פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סה
לו ע"א אמן בו שביעהגבורות ה' עמ' מד, נז
לו ע"א אמר רבי אלעזר לאו שבועה והן שבועהמסילת ישרים עמ' תד
לו ע"א ארור בו נידוי וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' תקכב
לו ע"א והמקלל עצמו כו' אל יברכך כו'שערי תשובה שער ג אות מז
לו ע"א לא אוסף לקלל - ולא אוסף להכות כפל לשון ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שפא
לו ע"א לאו לאו תרי זימנירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצז; כתבי רבנו בחיי עמ' כד
לו ע"א לאו שבועה אמרי יוסף בראשית דף צה ע"ב
לו ע"א רק השמר לך ושמר נפשך קרני אורה עמ' פז
לו ע"ב אנסת ופיתתאבן שהם עמ' שנד [הלכה]
לו ע"ב מתני'בנין אפרים עמ' פג [הלכה]
לח ע"א דיינא דאשבע ולא אתפסי' חפצאאבן שהם עמ' שסב [הלכה]
לח ע"א רש"א עד שיאמר שבועה לכל או"א חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
לח ע"ב אין נשבעין על טענת חש"ואבן שהם עמ' תיט [הלכה]
לח ע"ב בד' שלטי גבורים בדין קפץ ונשבע ברכת שלמה חו"מ עמ' נ [הלכה]
לח ע"ב היכי משביעינן ליה אמרי יוסף בראשית דף צד ע"ג
לח ע"ב היכי משבעינן לי'... צריך לאתפושי חפצא בידיה מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' עט
לח ע"ב לאנקוטי חפצא בידיה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' פד
לח ע"ב שבועת הדיינין... הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה...ראשית חכמה, קדושה פרק יד אות ג
לח ע"ב תוד"ה האי אמרי יוסף בראשית דף צב ע"ד
לט ע"א "ובאה אל בית הגנב" זה הגונב דעת הבריות וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מה
לט ע"א "וכשלו איש באחיו" איש בעון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עב, קצה
לט ע"א איני מנקה הנשבע לשקרשערי תשובה אגה"ת אות יז
לט ע"א איש בעון אחיו - מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהאורחות צדיקים שער חניפות קלז
לט ע"א אם הוא חטא משפחתו מה חטאתפירושי ראשונים
לט ע"א אם יש לו זכות תולין לו שנים ושלשה דורות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכב
לט ע"א אף הדורות שעתידים לעמודתפארת ישראל עמ' נב
לט ע"א בשבועת שוא נפרעין ממנו לאלתרדרך חיים עמ' תח
לט ע"א בשלמא ההוא דמשתבע באיסורא קאידרך חיים עמ' תכד
לט ע"א דברים שאין אש ומים מכלים אותונתיבות עולם ח"ב עמ' ל
לט ע"א העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר... 'לא תשא' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
לט ע"א וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו ומכל העולם כולושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מה
לט ע"א וכשלו איש באחיו - איש בעון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהנועם אלימלך דף קג ע"ב
לט ע"א וכשמשביעין אותו אמרי יוסף דברים דף פא ע"א
לט ע"א ומי שנתחייב כרת, פעמים שתאריך ללו הזכות בעולם הזה שנים ושלשה דורותשערי תשובה שער ג אות קכב
לט ע"א ישראל ערבים זה לזה מצוה ולב ח"א עמ' 172
לט ע"א כי זה האיש נקרא גנב שגונב דעת הבריותשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"א כל העולם כולו נזדעזע על "לא תשא" דברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פט
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהאור הרעיון עמ' צח, רצג
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהנשמת אדם עמ' כד
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי דברים עמ' עה
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי שמואל עמ' רכח
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי שמות עמ' רעא
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזה גנזי ישראל ח"ב דף צ ע"א
לט ע"א כל ישראל ערבין זה בזה ילקוט דברי חכמים שמות סי' תז
לט ע"א כל עברות שבתורה נאמר בהן ונקהקול יעקב (שאול) דף מג ע"ד
לט ע"א מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים ילקוט דברי חכמים שמות סי' תכא
לט ע"א נאמר בהן ונקהאגודת אזוב (יעבץ) דף כ ע"ד
לט ע"א על כל העברות אחרים נענשים עליהם מי מרום חי"ג עמ' קפב
לט ע"א על כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וממשפחתו, וכאן ממנו ומכל העולםשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"א שבועת הדיינים אף הואתפארת ישראל עמ' קיח
לט ע"א שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' א' לשוא חלקת יהושע עמ' קנט הערה קפט
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזה מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעז, אור תורה סי' רמח
לט ע"א-ע"ב שיש בידם למחות ולא מיחו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צט
לט ע"ב או אדם המשביע את חברו... אפי' בדין יש לו עונש על זה אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסד
לט ע"ב אמר כפירת טענה שתי כסף וכו'אבן שהם עמ' שע [הלכה]
לט ע"ב מלמד שחלה שבועה על שניהםדרך חיים עמ' קלו, תכה
לט ע"ב מלמד שחלה שבועה על שניהםשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"ב שבועת ה' תהיה בין שניהםילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"א "לא יקום" וכו' אבל קם הוא לשבועה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט, רכא
מ ע"א טענת מלוה והעדאת עד אחדאבן שהם עמ' רפד [הלכה]
מ ע"א ל"ש אלא בטענת מלוהאבן שהם עמ' שע [הלכה]
מ ע"א לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל קם הוא לשבועהנר ישראל חלק א דף קנט
מ ע"ב אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו טללי אורות עמ' קטו
מ ע"ב המלוה מעות בלא עדיםילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניוילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב חזקה אין אדם תובע אלא א"כ יש עליו ברכת שלמה חו"מ עמ' פ [הלכה]
מ ע"ב מנה לי בידך אין לך בידי פטורילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב שבועת היסתאבן שהם עמ' רעא [הלכה]
מ ע"ב תוד"ה לימודאבן שהם עמ' שעט [הלכה]
מא ע"א אמרי' ליה אשתבע ליה ברכת שלמה חו"מ עמ' פג [הלכה]
מא ע"א אר"פ האי מאן דאפיק וכו'אבן שהם עמ' שכב [הלכה]
מא ע"א בדין אל תפרעיני אלא בעדיםאבן שהם עמ' קצ [הלכה]
מא ע"א מאי איכא בין שבועה דאו' לדרבנן, בדין מיפך שבועהאבן שהם עמ' שנט [הלכה]
מא ע"א נחתינן לנכסיבנין אפרים עמ' רו (בהערה) [הלכה]
מא ע"א פוגם את שטרואבן שהם עמ' שלח [הלכה]
מא ע"א תוד"ה ומאן דתני ברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
מא ע"ב בדין כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתיאבן שהם עמ' ש [הלכה]
מא ע"ב דהא אנא ור"ש וכו'דברי שלום ח"ו סי' ט
מא ע"ב ההוא דא"ל וכו', כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש וכו'אבן שהם עמ' שה [הלכה]
מא ע"ב ההוא דא"ל פרע לי באפי עדים ת"חאבן שהם עמ' קצו [הלכה]
מא ע"ב ההוא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך לב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
מא ע"ב כל מילתא דלא רמיא וכו'אבן שהם עמ' שה [הלכה]
מב ע"א אין נשבעין על טענת חש"ואבן שהם עמ' תיט [הלכה]
מב ע"א אנסת וכו'אבן שהם עמ' שפג [הלכה]
מב ע"א ההוא דא"ל לחברי' ובסוגיא דסטראיאבן שהם עמ' טז [הלכה]
מב ע"א ההוא דאמר ליה לחבריה מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענא לב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
מב ע"א מהימנת לי כל אימת וכו', ובדיני נאמנותאבן שהם עמ' קצז [הלכה]
מב ע"ב אלו דברים שאין נשבעין עליהם, גדר המיעוט דשטרותאבן שהם עמ' קמח [הלכה]
מב ע"ב שבועת קרקעותאבן שהם עמ' תטו [הלכה]
מג ע"א אין נשבעין ע"ד שבמידה ומשקלאבן שהם עמ' שפא [הלכה]
מג ע"א האי מאן דאוזפי' אלפא זוזי וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
מג ע"א המלוה על המשכון, ובדיני משכון והמסתעףאבן שהם עמ' ריד [הלכה]
מג ע"ב אבד קתא דמגלא אבד אלפי זוזי רוח חיים (חיד"א) עמ' כז
מד ע"ב אפי' אינו שוה אלאאבן שהם עמ' קנט [הלכה]
מד ע"ב בתוס' ד"ה התקבלת ס' הזכרון לחתם סופר עמ' נט
מד ע"ב משכון אינו משמטאבן שהם עמ' קנח [הלכה]
מד ע"ב קרב לגבי דהינא ואידהן רוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
מד ע"ב שכיר בזמנו וכו'אבן שהם עמ' שלח [הלכה]
מה ע"א אומר לו תן לבני סאתיים חטין תן לפועלי בסלע מעות לב המשפט ח"ב שיעור כז [הלכה]
מה ע"א אלו נשבעין שלא בטענהאבן שהם עמ' מה [הלכה]
מה ע"א בדין שכיר נשבעאבן שהם עמ' שפו [הלכה]
מה ע"א תן לי בדינר פירות, ובסוגיא שם מ"ח עאאבן שהם עמ' תד [הלכה]
מה ע"ב דאפקיד לי' בשטרא ברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
מה ע"ב חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין טללי אורות עמ' קטו
מה ע"ב קרי רמי בר חמא עליה דרב ששתפירושי ראשונים
מו ע"א הנותן טליתו לאומןאבן שהם עמ' שפז [הלכה]
מו ע"א נגזל כיצדאבן שהם עמ' שצב [הלכה]
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבידידי משה איכה עמ' סט
מו ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום שיכול לחבל בעצמו אבל במקום שאינו יכול לבל בעצמו נוטל שלא בשבועה לב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
מז ע"א מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"ב
מז ע"א משאיל"מעולת חודש ח"ג מאמר רכב
מז ע"א קרב לגבי דהינאשבט מוסר עמ' שיד
מז ע"ב בדין חנוני על פנקסואבן שהם עמ' שצז [הלכה]
מז ע"ב בדין עשו תקנת נגזל במסוראבן שהם עמ' שצה [הלכה]
מז ע"ב היו שניהם חשודיןאבן שהם עמ' תז [הלכה]
מז ע"ב עבד מלך מלךבני יששכר ח"א דף ס ע"ג, צ ע"ב
מז ע"ב עבד מלך מלך דברי שמואל (תשנח) עמ' קכ
מז ע"ב עבד מלך מלך דגלי יהודה דרוש ב אות ח הגהה ו
מז ע"ב עבד מלך מלךראשית חכמה, יראה פרק יד אות כח
מז ע"ב שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו לב המשפט ח"ב שיעור כג, כה [הלכה]
מח ע"א אחד אומר ג' ואחד אומר ה' עדותן בטלה ומצטרפין לעדות אחרתלב המשפט ח"ב שיעור טו, כו [הלכה]
מח ע"א בזמן שהפירות צבוריןאבן שהם עמ' תד [הלכה]
מח ע"א דעבד כמר עבד ברכת שלמה חו"מ עמ' לט [הלכה]
מח ע"א ואין אדם מוריש שבועה לבניו ברכת שלמה חו"מ עמ' נג [הלכה]
מח ע"א יפה כח הבן מכח האב חלקת יהושע עמ' טז הערה סו
מח ע"ב בגהש"ס שם ברכת שלמה חו"מ עמ' מ [הלכה]
מח ע"ב בדין שבועת השותפיןאבן שהם עמ' תיא [הלכה]
מח ע"ב דעבד כמר עבד, ובר"ח שם בשם רב האי גאון ברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
מט ע"א כי משמש בד' לשונות דגלי יהודה דרוש א אות כב
מסכת עדויות
פ"א מ"א שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר מפקידה לפקידה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 314
פ"א מ"ב חמשת רבעים קמח ועודשערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה, אלא שאדם חייב לומר בלשון רבולב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין שחייב אדם לומר בלשון רבו מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנ
פ"א מ"ג הלל אומר, מלא היל מים שאובין פוסלין את המקוה של"ה ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ג אדם חייב לומר בלשון רבו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 393
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ס
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו דרך ה' השלם עמ' רו - מראה דרך
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו לקוטי דיבורים עמ' 1105
פ"א מ"ג חייב ארם לומר בלשון רבוטוב טעם ויקרא עמ' ז
פ"א מ"ג לשון רבו נפש הרב עמ' כב
פ"א מ"ג עד שבאו שתי גרדיים משער האשפות וכו' והעידו אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמ
פ"א מ"ג פיהמ"ש לרמב"ם תורת יחיאל בראשית עמ' שפט
פ"א מ"ג רבינו עובדיה מברטנורא - רבותיו של הלל שמעיה ואבטליון ולא היו יכולין לבטא אות ה"א מצווה ועושה ח"א עמ' תקכז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה, ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו וכו' של"ה ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ד ולמה מזכירים את דברי שמאי והלל לבטלן, לומר לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' ב
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה, ללמד לדורות הבאים וכו' באר הגולה באר ה הערה 32
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והללילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ד שמאי והלל אבות העולם באר הגולה באר ו הערה 621
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' אבות העולם לקוטי שיחות ח"י עמ' 97
פ"א מ"ד שמאי והלל אבות העולםדברי שלום חלק ה סימן ק-קו
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' שהרי אבות העולם לא עמדו לקוטי מאמרים עמ' 230
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' שהרי אבות העולם לא עמדופרי צדיק לחנוכה אות ח, לט"ו בשבט אות ב, ויקהל אות יא
פ"א מ"ד ב"ש וב"ה - אבות העולם נזר הקדש ח"ב עמ' רעח
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיד
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם שרגא המאיר על התורה עמ' רצב
פ"א מ"ד אבות העולם באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעט
פ"א מ"ה ולמה מזכיר דברי היחיד בין המרובין המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שע
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא ברברי המרבין שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו של"ה תושבע"פ אות שו, ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרוביןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"א מ"ה למה מזכירין דברי יחידבכורי אברהם דף פא ע"ג
פ"א מ"ה למה נכתבו דברי היחיד בין המרובים נטריקן (תשעד) עמ' קסב
פ"א מ"ה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
פ"א מ"ה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו ער שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמניןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפג
פ"א מ"ה אם בית בין יכול לשנות דין של קודמיהםאגרות הראיה חלק ד קפ
פ"א מ"ה איזו מהן נחשבת גדולה בחכמה לגבי חברתה פחד יצחק חנוכה מאמר יד
פ"א מ"ו אמר רבי יהודה אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר האדם כך אני מקבל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת של"ה תושבע"פ אות שו
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר אדם כך אני מקובל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת דברי יונה עמ' רל, רנה, רס
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד כו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 54
פ"א מי"ב אלו דברים שחזרו בית הלל וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיד
פ"א מי"ב חזרו ב"ה להורות כב"ש - ביאור הרמב"ם תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כב
פ"ב מ"ב לא ראינו אינה ראיה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעט הערה 26
פ"ב מ"ג אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' י לשמ"ע [מבן המחבר]
פ"ב מ"ג אף הוא העיד על כפר אחר שהיה בצד ירושלים וכו' מכאן שאשה כותבת את גיטה עטרת ישועה (תשסד) אות ז לשמ"ע
פ"ב מ"ג העיד רבי חנינא וכו' שהסכין והידים טהורות והבשר טמא ערבי נחל (תשסד) עמ' תנה, תנט, ועי' שבת שובה דרוש ז
פ"ב מ"הויקהל משה עמ' קצ הערה טז [הלכה]
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר וכו' אבן ישראל על התורה פ' לך לך ד"ה ונראה
פ"ב מ"ט אב זוכה לבן במספר הדורותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 417
פ"ב מ"ט בארבעה דברים האב זוכה לבן תאומי צביה עמ' שטו
פ"ב מ"ט בד' דברים האב זוכה לבןחכמת התורה נח עמ' נה
פ"ב מ"ט בחמשה דברים האב מזכה לבנומרפא לשון עמ' פג
פ"ב מ"ט האב זוכה את בנו בג' דברים בחכמה כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תרס, תשס
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בה' דברים בנוי בתואר וכו'ראשית חכמה, גידול בנים פרק לא
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמה ובשנים זרע קודש - מועדים עמ' רמז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח וכו' ובחכמה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף יג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות סט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' מגלה עמוקות (תשסח) עמ' רלה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר קהלת יעקב שבועות עמ' רסט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשר דברי חלומות סי' יח (עמ' 189), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168), רסיסי לילה סי' י (עמ' 10), כא (עמ' 26), אור זרוע לצדיק עמ' 39, צדקת הצדיק סי' פו, קיב, רכה, דובר צדק עמ' 29, *185-188, שיחת מלאכי השרת עמ' 18, קומץ המנחה עמ' 36 (סי' ל), 69 (סי' עח)
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשרפרי צדיק קדושים אות ג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 358, ח"ז עמ' 124, ח"ח עמ' 166, ח"ט עמ' 6, חי"א עמ' 344, ח"כ עמ' 100
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכחילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנויאור הצבי עמ' 62
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' ובמספר הדורות לפניו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' לז, שיג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' נועם אלימלך (תשסא) עמ' טז, קל
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובמספר הדורות לפניו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פא, קפב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו'דברי שלום ח"ו סי' קסז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכר ובמספר הדורות קהלת יעקב פסח ח"א עמ' שכ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכג, עדר
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יד, עה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי בכח וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' יט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בעושר וכו' דרך ה' השלם עמ' צו - מראה דרך, צט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' שירת הפסח אות צ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' ובמספר הדורות חכמת התורה לך לך עמ' תעח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנוחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנולבני בנימין דף לב ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ושנים נזר הקדש ח"ב עמ' תשא, תשכט
פ"ב מ"ט האדם זוכה לבניו בחמשה דברים שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רג
פ"ב מ"ט אב זוכה לבנובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בחמשה דברים וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסז
פ"ב מ"ט מספר הדורות לפניו נפש הרב עמ' מט
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רנא
פ"ב מ"ט הקץ תלוי במספר הדורות וכו' פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
פ"ב מ"ט דור רביעי ישובו הנה פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
פ"ב מ"ט ודור רביעי ישובו הנה דרשות מהר"ם בנעט עמ' עז
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עה
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל על התורה עמ' נג
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נא
פ"ב מ"ט ראב"דפחד יצחק פורים ענין יח
פ"ב מ"ט תוס' שאנץ תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' צא
פ"ב מ"י ה' דברים של י"ב חודשילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י חמישה דברים של י"ב חודשים חיים לגופא (תשסה) עמ' נ
פ"ב מ"י משפט דור המבול יב"חמשנת חיים בראשית עמ' פח, קה
פ"ב מ"י דור המבול שנים עשר חדש משפט אור חדש פ"ה אות 554, פ"ב אות 282
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש רנת יצחק - פרק חלק עמ' תכד, תכו
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש ומשפט גוג ומגוג י"ב חודש קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודשחכמת התורה נח עמ' רסו
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חורשטוב טעם בראשית עמ' פה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש משפט הרשעים בגיהינום י"ב חודש נזר הקדש ח"ב עמ' מה, פא, שעד, שעה
פ"ב מ"י משפט המצריים יב"חמשנת חיים שמות עמ' לה, מט
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים י"ב חורשטוב טעם שמות עמ' נו
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודש אור אברהם שמות עמ' כא
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש שירת הפסח אות קז, קכה
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש וכו'טוב ירושלים שמות פ"י פסוק ד
פ"ב מ"י משפט מצריים י"ב חודש ימי דוד (תשסז) עמ' ד
פ"ב מ"י משפט מצרים י"ב חודש לחמי תודה דף קיח ע"ב
פ"ב מ"י משפט מצרים שנה תמימה גור אריה שמות פי"ב הערה 458, פי"ח אות א
פ"ב מ"י משפט מצריםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' עג
פ"ב מ"י משך עשר המכות היה שנה תמימה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות לב
פ"ב מ"י זמן המכות היה י"ב חודש עת הזמיר הגיע עמ' ח
פ"ב מ"י משפט גוג ומגוג י"ב חדש תורת העולה ח"ג פרק מז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנום יב חדשוצוה הכהן עמ' לג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם וכו' ר"י אומר מן הפסח עד עצרת מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רעט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש דרך מצותיך (חב"ד) דף א ע"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש ויגד יעקב עמ' תיב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש לקוטי דיבורים עמ' 1198
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשס' העיקרים (מישור) עמ' תרד, תרמב, תרסג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשראשית חכמה, יראה פרק טו אות פח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם יב חודשדרך חיים עמ' תצט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש אור חדש פ"ב אות 172, פ"ג אות 160
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש תקנת השבין סי' טו (עמ' 155), שיחת מלאכי השרת עמ' 12
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדשפרי צדיק לט"ו בשבט אות א
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש של"ה - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ג, שער האותיות אות ק ס"ק קפח
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודש טיול בפרדס ח"א עמ' פ
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודש מצווה ועושה ח"ב עמ' קמז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשאור הישר בראשית דף יא ע"א
פ"ב מ"י משפט רשעים וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלח {הרי אין אש גיהנום שולט ברשעי ישראל}
פ"ב מ"י והיה מדי חדש בחדשו כו' קאי על הנשמות ערבי נחל (תשסד) עמ' קעו
פ"ב מ"י לדברי רבי יוחנן בן נורי רשעים נידונים בגיהנם מפסח עד עצרת עקבי אבירים עמ' רנח
פ"ב מ"י מן הפסח ועד העצרתילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י משפט הרשעים מן הפסח ועד עצרת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 44
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מן הפסח ועד העצרת אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, רכג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מפסח ועד עצרת מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור כג
פ"ב מ"י משפט רשעים וכו' מן הפסח ועד העצרת לקוטי שיחות חל"ב עמ' 151
פ"ב מ"י אפליגו ת"ק ור"י בן נורי משפט רשעים בגהינם יב"ח איש אמונים דף לו ע"ג
פ"ב מ"י בפלוגתא משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש או מ"ט יוםמטה יששכר עמ' קעט
פ"ב מ"י מורשה - שיחות למועדים עמ' ריז
פ"ג מ"י ר"ג אומר בי"ט רק רקיקין מותר לאפות נטריקן (תשעד) עמ' קמז
פ"ג מ"י רע"ב, וחורי - עיסה גדולה הנאפית ע"ג גחלים נטריקן (תשעד) עמ' קמח
פ"ג מי"ב פרתו יוצאה ברצועה כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצט-רא
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"הכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית וחמץ בככותבת, ובה"א זה וזה בכזית נועם אלימלך (תשסא) עמ' קע
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל... בית שמאי אומרים: שאור בכזית וחמץ בככותבתנועם אלימלך דף מג ע"א
פ"ד מ"ו חבית של זיתים מגלגלים בית שמאי אומרים אינו צריך לנקב של"ה תושבע"פ אות קי
פ"ד מ"ז האשה מתקדשת בדינר וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קטו
פ"ד מ"ז קשר שלש מחלוקת ב"ש וב"ה שפע חיים - נישואין עמ' קלט
פ"ד פי' הרמב"ם כסא דוד (תשנ) עמ' קיד
פ"ה מ"ב הפורש מן הערלהס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
פ"ה מ"ג קהלת אינו מטמא את הידים מעשה רקם (בר) עמ' 151
פ"ה מ"ה ב"ש וכו' אומרים כו' [לקולא] לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 10
פ"ה מ"ו01 עקביא העיד ד' דברים, וא"ל חזור בך ונעשך אב בית דין על ישראל, וא"ל מוטב שאהיה שוטה כל ימי וכו' דרשות שמן רוקח עמ' רנה
פ"ה מ"ו01 עקביה בן וכו' ולא ליעשות שעה אחת רשע תקנת השבין סי' *טו (עמ' 129-130)
פ"ה מ"ו01 עקביא בן מהללאל העיד אברהם את ידו ח"א דף לט ע"ב
פ"ה מ"ו02 אמרו לו לעקביאארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
פ"ה מ"ו02 אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שע
פ"ה מ"ו02 חזור בך בארבעה דברים שער החצר (תשעב) סי' לב
פ"ה מ"ו02 חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר וכו' ויחי עוד דף קה ע"ג
פ"ה מ"ו04 מוטב אהיה שוטה כל ימי וכו'בני יששכר ח"ב דף ו ע"ג
פ"ה מ"ו04 מוטב יהיה שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע לפני המקום שעה אחת צמח דוד (סקאליע) עמ' צד
פ"ה מ"ו04 מוטב להקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכה
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםדרשות שבט הלוי עמ' רכט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה בל ימי מעשה רקם (בר) עמ' 70
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תנז, תנט, תקז, שער התפילה סי' פ, שער הענוה סי' מז
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע אור ישרים (תשסב) עמ' לה, רעח, רפט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום תפארת צבי ויקרא עמ' שי
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה בל ימי ואל אהיה רשע שעה אחה לפני המקום עמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ג
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כו' ואל אהיה רשע כו' פרדס המלך (תשסט) אות כו
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אהיה רשע אף שעה אחת לפני המקום יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות כא
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אהיה רשע שעה אחת לפני המקוםעטרת צבי (טאקסין) דף יד ע"א
פ"ה מ"ו04 מוטב שאקרה שוטה ולא אהיה רשע לפני המקום צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' פו
פ"ה מ"ו04 מוטב שיהיה שוטה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קצא
פ"ה מ"ו04 מוטב שייקרא שוטה כל ימיו כו'חיים וחסד סי' תקד
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימי חייו וכו' הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' י
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימיו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קסא
פ"ה מ"ו04 מוטב שתהא שוטה כל הימים ואל תהי רשע שעה אחת וכו'מרפא לשון עמ' קט
פ"ה מ"ו10 אין משקין לא את הגיורתילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ה מ"ו13 שמעיה ואבטליון - גרי צדקאור הרעיון עמ' רסט
פ"ה מ"ו14 דוגמא השקוה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמב
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביא נתנדהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביה בן מהללאל נתנדה ישמח חיים (תשסה) מע' י אות נד
פ"ה מ"ו16 אין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה ויראת חטא כעקביא צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח
פ"ה מ"ו16 אין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בענוה ויראת חטא כעקביא בן מהללאל מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קפ
פ"ה מ"ז בשעת מיתתו אמר לבנו וכו' מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעא
פ"ה מ"ז אני שמעתי מפי המרוביםבכורי אברהם דף פג ע"א
פ"ה מ"ז אני שמעתי וכו' והם שמעו כו' בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעג
פ"ה מ"ז עקביא בן מהללאל אמר אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' שמח
פ"ה מ"ז אבל אתה שמעת מפי היחיד, מוטב להניח דברי יחיד ולאחוז בדברי המרוביןכוזרי מאמר ג סי' סז
פ"ה מ"ז אחוז בדברי המרוביםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט
פ"ה מ"ז אמר לו אבא פקוד עלי חבירך וכו' א"ל מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך של"ה - שער האותיות אות פ ס"ק ח
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך באר הגולה באר ז הערה 134
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך נצח ישראל עמ' רפג הערה 97
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך ערבי נחל (תשסד) עמ' תתפו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך קישוטי כלה (תשסג) עמ' קנז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 138
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך בשבילי אמונה ח"א עמ' קמז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך חיי שלמה עמ' קו
פ"ו מ"א ר"י בן בבא העיד ה' דברים, שממאנין את הקטנות וכו' עטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום ר"ה, אות לו לעיו"כ
פ"ו מ"א ר"י בן בבא העיד על ה' דברים, שממאנין את הקטנות וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום ר"ה [מבן המחבר]
פ"ו מ"א ועל תמיד של שחר שקרב בד' שעות וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק ו
פ"ו מ"א תניא עובדא דהכא על ההיא דתמיד של שחר קרב בד' שעות נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
פ"ו מ"ג בשר הפורש מן החיס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
פ"ז מ"ט יוצאה בגטעולת חודש ח"ג מאמר תקו
פ"ח מ"ג כבר גזר ריב"ז שלא להושיב בתי דינין על כך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעח
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונים בהיכל ובעזרה היו עושים קלעיםיערות דבש ח"א עמ' קפב
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי ואין לי לפרש מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו יד
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין ואע"פ שאין בית צפנת פענח (תשסו) עמ' מא
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית בנוי אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית אור אברהם ברכות עמ' סט
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית חקל יצחק (תשסג) עמ' שמ, תקלא
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית לקוטי שיחות חי"א עמ' 122, חט"ו עמ' 457
פ"ח מ"ו מקריבין אעפ"י שאין בית וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ו ע"א
פ"ח מ"ו תוי"ט ד"ה בקדושה - דכבוש נכרים אתא ומבטל כבוש וכו' לא אתא כבוש ומבטל חזקה וכו' לא מצינו בה נבואה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 68, חט"ו עמ' 102
פ"ח מ"ו תוי"ט בענין קדושה ראשונה ושני' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פא
פ"ח מ"ז01 אר"י מקובל אני וכו' הלכה למשה מסיני שאין בא לטמא ולטהר וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפו
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא וכו'מרפא לשון עמ' צט
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר וכו'נר ישראל חלק ג דף עא
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיניהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח-רלט
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' שכ, שסד
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום ביניהם, שנאמר הנה אנכי שולח וכו' והשיב לב אבות וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שמ
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם אגרא דפרקא (תשסה) עמ' כא
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קכג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםאודה ה' דף ג ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' רק לעשות שלום מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רנה
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' רק לעשות שלום וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שמו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא וכו'דרישת ציון (תשסב) עמ' 45
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו' אלא לעשות שלום בעולם ילקוט עטרת צבי עמ' רעז
פ"ח מ"ז03 אין אליהו הנביא בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לעשות שלום בעולם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז, קעב
פ"ח מ"ז03 אליהו אינו בא אלאארצות החיים (פלג'י) דרוש יד
פ"ח מ"ז03 אליהו בא וכו' רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רפה
פ"ח מ"ז03 אליהו בא לברר פסולי משפחה פחד יצחק פסח מאמר נב
פ"ח מ"ז03 אליהו לא בא לטמא ולטהרדרישת ציון (תשסב) עמ' 45, 46, 93, 94, 107
פ"ח מ"ז03 כשיבוא פנחס לבשר גאולתינו וכו' בישורון מלך ח"א עמ' שסב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם חמודי צבי מועדים עמ' שס, שסב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם קשוטי כלה חי"א אות סו
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע וכו' בינת משה (תשסב) עמ' נא
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנח
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע, ולקרב המרוחקין בזרוע הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף ה ע"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא כו'ילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב דרשות מהר"ם שיק עמ' קט
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרחקין בזרוע של"ה ווי העמודים פרק כה אות ח
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא... אלא לעשות שלום בעולם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעו, במדבר עמ' קעא, דברים עמ' כט
פ"ח מ"ז04 אלא לקרב את המרוחקין בזרוע ולרחק את המקורבין בזרוע בת עין (תשסז) עמ' קעח
פ"ח מ"ז04 אלא לרחק את המקורבים בזרוע ולקרב את המרוחקים בזרועילקוט דברי חכמים שמות סי' שמא
פ"ח מ"ז04 אלא לרחק הקרובים ולקרב הרחוקים טל חיים (פרידלנדר) עמ' קיז
פ"ח מ"ז04 אליהו בא לרחק ולקרבדרישת ציון (תשסב) עמ' 252-259
פ"ח מ"ז09 אליהו בא לקרבאורות הקודש חלק א קל
פ"ח מ"ז09 ר"ש אומר להשוות המחלוקת נצח ישראל עמ' תתלט
פ"ח מ"ז10 להשוות המחלוקת עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיג
פ"ח מ"ז10 להשוות המחלוקת וכו' לעשות שלום ביניהם לקוטי שיחות חכ"א עמ' 112
פ"ח מ"ז10 וחכ"א לא לרחק ולא לקרבילקוט הגרשוני ח"ב במקומו ובעמ' קסו
פ"ח מ"ז11 אלא להרבות שלום מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצג
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שמה
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם ארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' יט ד"ה ולפי
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם באר הגולה באר ה הערה 496
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ז
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם תורת יחיאל במדבר עמ' שנא
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולםגנזי ישראל ח"ב דף קד ע"ב
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם, ובפיה"מ רנת יצחק - פרק חלק עמ' קצט
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמט, תסט
פ"ח מ"ז11 לא לקרב ולא לרחק אלא לעשות שלום אוצר המאמרים (תשס) עמ' שלו
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ב
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם תפארת צבי במדבר עמ' כא, שיב, שכ, שכב
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום גור אריה ויקרא פכ"ו הערה 144
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם אגרא דכלה ח"א עמ' ה, ח"ג עמ' קמב, רכד, רכה, תו
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם ויברך דוד עמ' קא
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם חיי שלמה עמ' רנו
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסח
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם שנאמר וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולםבני יששכר ח"ב דף סט ע"א
פ"ח מ"ז11 לעשות שלוםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 181-182
פ"ח מ"ז11 רק לעשות שלום בעולם דרשות יעב"ץ עמ' יא
פ"ח מ"ז12 הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא... - היינו שלוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 334
פ"ח מ"ז12 הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וכו' לעשות שלום צפנת פענח (תשסו) עמ' רכ, רכג
פ"ח מ"ז13 אליהו בא להשיב לב אבותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 177
פ"ח מ"ז14 אליהו וכו' והשיב לב אבות על בנים מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 57), דובר צדק עמ' 28, 96
פ"ח מ"ז14 אליהו וכו' והשיב לב אבות על בניםפרי צדיק לחנוכה אות יג
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיקו נוטריקון ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'איבעיות מצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
פ"ח מ"ז תוי"ט - ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'אבעיות דרשות מהר"ם שיק עמ' קט
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיק"ו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואבעיות באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US