Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת אבות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת אבות פרק ב
[חלוקת המשניות - כפי שנדפס בתלמוד, ולא כפי שנדפס במשניות]

פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה כו'חיים וחסד סי' תקיב
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלג
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תמה
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' סו, קפ
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תסב
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תסב
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאוהב שלום עמ' 7
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאוזן שמואל דף נט ע"א
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה... כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפו
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשרגא המאיר על התורה עמ' שצח
פ"ב מ"א רבי אומר איזה הוא דרך ישרה שיבור וברע"בויגד יעקב עמ' תרעב
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה וכו' הסתכל בג' דבריםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קו, רח
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם בל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעירין קדישין השלם עמ' תמט
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ח
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ריג
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםברית אברם עמ' ט, לא, רצ, שט, של, שמה, שסח, שע
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהדברי יונה עמ' לח, שלד
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםערבי נחל (תשסד) עמ' תשו
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמד, צפחת השמן אות מא
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קכב
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' קצא
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםבני אתה עמ' קיג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה וכו' תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמגלה עמוקות (תשסח) אופן פג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה וכו' והוי זהיר וכו' והוי מחשב וכו' והסתכל בג, דברים וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קכח
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשרגא המאיר מועדים עמ' קנח
פ"ב מ"א אמר רבי איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שתפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי מנחם (היימליך) עמ' קמב
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קלח, ויקרא-דברים עמ' רו
פ"ב מ"א רבי אומר וכו' בתפארת ישראל וסידר רבי דבריהן וכו' בכתבאש דת (אסאד) עמ' קמה
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו אדם וכו'ארוחת תמיד עמ' שכב ע"א ד"ה רבי, קמט ע"ב ד"ה ובזה
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםצניף מלוכה (רייז) עמ' רסז
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםדרשות מהר"ם שיק עמ' ריד
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםיד אהרן עמ' קמו
פ"ב מ"א איזה היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעטרת צבי (טאקסין) דף מד ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' כל שהיא "תפארת" לעושיהאור השמש (תשסח) עמ' קז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשפע חיים ח"ו עמ' יז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לודרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'מכתב סופר דף לג ע"ב, דף נט ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהבני יששכר ח"א דף קמה ע"ג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח, רצג, רצד, שב, שעח, שפג, תיג, תטו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםחכמת התורה תזריע עמ' מה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לוילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהטהרת יו"ט ח"י עמ' קמז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהכרם יהושע (ולרשטיין) דף ח ע"ג
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור לו האדם וכו'שבט מוסר עמ' קצט
פ"ב מ"א איזהו חך ישרה שימר לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ג, תצוה ד, נצבים טז
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'בינה לעתים דרוש לח עמ' רמב
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדםמסילת ישרים עמ' כט
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםילקוט דברי חכמים בראשית סי' שלא, תקמג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםכתונת פסים דף ב ע"ב-ע"ג, ח ע"א-ע"ב, י ע"א, טו ע"ב-ע"ג, כ ע"ב, לג ע"ב, מ ע"ג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' י
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהאור יהל ח"א עמ' מט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו'טוב טעם דברים עמ' מ
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאור יהל ח"א עמ' ע
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'גנזי ישראל ח"ב דף קסח ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפנים יפות על תהלים עמ' קעט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםהחברה והשפעתה מאמר 9 פרק ח, מאמר 19 פרק ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםקול יעקב (שאול) דף נב ע"א
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'קדושת לוי דף ג ע"א, ס ע"ג, סו ע"ג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםנועם אלימלך דף ד ע"ד, סא ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיהאחרית לאיש שלום דף ב ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קנה, רעו
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושיהאור חדש פ"א אות 422
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' צו
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו כו'נטע שורק פרשת נצבים דרוש ב, וילך
פ"ב מ"א איזה דרך ישרהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"א איזה דרך שיבור לו האדםצמח צדקה עה"ת עמ' רלג
פ"ב מ"א איזה דרך שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצד, תצז, תקכה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' נו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ה, דרוש נא אות ב, ט, דרוש נה אות ח, דרוש קס אות ד, דרוש קפא אות ג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו אדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרי
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' ופי' רע"ב שםאיש אמונים דף סד ע"א
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'מטר השמים עמ' שפא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לו מן האדם וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תז, תקנ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ג אות לא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושי'אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ג אות לא, פרק ט אות מב, מג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםצפנת פענח (תשסו) עמ' קב, קפו, שכא, שצט
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםברכת דוד עמ' יט
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עד, שפה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמתוק מדבש (פרחי) עמ' כ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהתפארת צבי במדבר עמ' נה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהתפארת צבי ויקרא עמ' קעו, רח
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםברכת אברהם (תשנד) עמ' כא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםחיי נפש ח"א עמ' קמג ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםחיי נפש ח"ג עמ' קל
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 91
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ריא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' כד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםקרן לדוד בראשית עמ' קמ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמע יעקב (זיידא) עמ' פב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה וכו'מקור חיים (תשסו) עמ' רלב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםילקוט עטרת צבי עמ' קיב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהראש דוד (תשמו) עמ' ריד ע"א
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור האדם לעצמומצווה ועושה ח"ב עמ' תמב
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רפ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושי'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסג, רלא
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שיד
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכט אות ה, מאמר קמב אות א, מאמר קעה
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ש
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהשמועת יצחק - אבות אות ה
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרהשמחת הנפש עמ' סט
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה כו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תי
פ"ב מ"א איזוהו דרך ישרה שיבור לו האדםשבט מישראל עמ' ד, רעד
פ"ב מ"א איזוהי דרך שיבור לו האדםצוף דבש (לוין) מאמר ד בסופו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' ותפארת לו מן האדםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עה עמ' רלט, ח"ב דרוש ריט עמ' רעד, דרוש רלג עמ' שט, דרוש רנו עמ' שצ, דרוש רסט עמ' תנא, דרוש רפג עמ' תקכח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תעז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיד, תרעט, ויקרא עמ' תקפג-ד, דברים עמ' רח, רכה, תקנט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' נב, בינת משה (תשסב) עמ' סא, סב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצז, רמט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיהבשבילי אמונה ח"א עמ' קיג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שפז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם בל שהוא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. האדם הוא מצוה ועושה ועושה ומשלים עצמו ע"י שילוב של מדת תפארת ואז הוא נקרא אדם השלוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רסז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' סג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דרכי התשובה עמ' צג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'כתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קלח ע"א
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםנועם אלימלך (תשסא) עמ' טו, רמז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאוצרות חיים - מצוות עמ' עד, קז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדםחכמה ומוסר ח"ב עמ' י, צ, קפה, קפו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' צב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'אש דת (אסאד) עמ' ש, שה-שו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' דע מה למעלה ממך וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושיהעבודת יצחק בראשית עמ' נה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושיה וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' קמו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכה, תסא
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהמדבר יהודה (תשסב) עמ' רב, רח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםבארות המים (תשסב) עמ' קט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' צג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעקבי אבירים עמ' רפג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמחשבת מוסר ח"א עמ' רמב, תפו, תקיא
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבוראפוד בד דף עב ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רכז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויחי
פ"ב מ"א איזוהי דרך שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קטז, קפה, קצ, ר
פ"ב מ"א דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלא
פ"ב מ"א דרך ישרה שיבורילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאילנא דחיי (תשסז) עמ' קעד
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' נ, קנב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לד ע"ג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפרדס המלך (תשסט) אות נט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאור מאיר ח"ב עמ' כ
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף נ, קנב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שי
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שכג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבי חייא ח"א עמ' ע
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבמי התורה עמ' שכז
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רלח, רמח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת מן האדםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רנז
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קנח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהגור אריה בראשית פכ"ח אות ח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סח, צ
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קפ (עמ' שלט במהד' תשע"ה)
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהשבט מישראל עמ' רסח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה, רע"ב - שבני אדם מפארין אותוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכד
פ"ב מ"א כל שתפארת לעושיהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' נה
פ"ב מ"א כל שתפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדרשות שבט הלוי עמ' ק
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ס, סז
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעולת ראיה ב קסג
פ"ב מ"א תפארת לו מן האדםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תטז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יהל ח"א עמ' קלח
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' סו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי אש (טאוב) עמ' קלח, שפב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 11 עמ' נד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנז ד"ה והנה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהואותו תעבוד עמ' סו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהוזרח השמש על התורה עמ' שד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחלקת יהושע עמ' עג הערה כ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהס' העיקרים (מישור) עמ' תיג, תקנד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה טז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהקול שמחה פ' וישב סי' ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק טו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותבני יששכר ח"ב דף יח ע"ג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשערי תשובה שער א אות לט, שער ג אות ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהפירוש המכבי שמות עמ' שכ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 191
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתפארת ישראל עמ' קפד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהנתיבות עולם ח"א עמ' עג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 377
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור אברהם ברכות עמ' שפד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שעד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצג, רצו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רפה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמועה טובה דף נג ע"א
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לט, שער שלישי מאמר ט, כג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעח
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תעב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרןראשית חכמה, מצוות פרק א אות ד, פרק ב אות טו, דרך ארץ פרק ג אות מב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשבט מוסר עמ' שיד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קס, קנה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'קדושת לוי דף ב ע"ד, עד ע"ג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קא, קד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' לא
פ"ב מ"א הוה זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי אברהם דף נב ע"ד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצג, דברים עמ' תרסח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה גם כןזרע קודש - מועדים עמ' רכט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה וכו' שאי אתה יודע מתן שכרן של מצותכד הקמח (מישור) עמ' תמו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שפג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' ד, לא, תנז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש נא אות י, דרוש קנ אות ד, דרוש קפה אות ב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שא"א יודע מתן שכרה של מצוותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוותבי חייא ח"ב עמ' שכז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרןבשבילי אמונה ח"א עמ' רפו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יורע מתן שכרן של מצוותמחשבת מוסר ח"ג עמ' עד, רפ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותחיי שלמה עמ' קפו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קמז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' רצד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותבעקבות משה שמות עמ' שכח, של, שנח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמחשבת מוסר ח"א עמ' פ, רה, רלד, רמב, תנד, תפו, תקיא, תקיט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדרכי ציון עמ' קג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסא, תרסד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ז אות ד, ז-כד, כז, לה, לו, שער ה פרק א אות מב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' מו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותערבי נחל (תשסד) עמ' שמה, תתעח, תתקמו, ח"ג עמ' נז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותיורה חכימא (תשעא) עמ' רנ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקמח, תתקמח הערה 5, 7, תתקמט, תתקמט הערה 12, תתקנג, תתקנג הערה 32, תתקנה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ופי' המשניות להרמב"םמבשר טוב - חנוכה עמ' ע
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמחשבת זקנים עמ' קיב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק י
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ב אות ג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבמי התורה עמ' קסו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהברית אברם עמ' תרכו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהגור אריה דברים פכ"ב הערה 28
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהגנת אגוז (תשמט) עמ' קעה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי חנינא עמ' סג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכד, רכו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קע
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהויגד יעקב עמ' מה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהויגד משה (גרין) מאמר ט ד"ה וזה לשון
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהולאשר אמר עמ' כט, רז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהזקן אהרן (פריד) עמ' קכז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחיים לגופא (תשסה) עמ' לב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהים של שלמה ב"ק פרק ח סימן ס
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכסף נבחר עמ' רצג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' יט, סז, שלה, ויקרא-דברים עמ' רנ, רסג, בראשית עמ' רמט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלחמי תודה דף קמא ע"א
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמאורי שערים עמ' רנט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמחשבת מוסר ח"ב עמ' פו, רסב, רפה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמטר השמים עמ' תלה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמצווה ועושה ח"א עמ' שפז, תיד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קטז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהצדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' יז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשעורי דעת ספר ב עמ' מה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סז, קמה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתורת מנחם חל"ט עמ' 425
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כחבמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותצמח צדיק (תשסז) עמ' שפג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות.כד הקמח (תשנו) עמ' קעט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורהשם דרך דברים עמ' מא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' מו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהס' הבוטח שער הבטחון עמ' רכז, ח"ב עמ' קמ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהבעקבות מועדי ה' עמ' 79
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהיסוד ושורש העבודה שער צוואה פמ"ה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 197, 34, 85
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהאשל חיים ח"א עמ' קלו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי סופרים סי' ד (עמ' 4), מחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 9), דובר צדק עמ' 22, קומץ המנחה עמ' 44 (סי' מו)
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. מתן שבדן של מצוות בעולם הזה שאדם זובה לעשות עוד מצווהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה [עי' פירוש המשניות לרמב"ם]דרכי צדק עמ' רפט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו' והוי מחשב וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1196-1191, חי"ג עמ' 69, חי"ד עמ' 111
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 254
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדעת תורה שמות עמ' מה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יורע מתן שכרן של מצותכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רלז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רנו עמ' שצ
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחיי נפש ח"א עמ' קסה ע"ב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמה ומוסר ח"א עמ' תלא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכתר שם טוב (תשסד) - צוואה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהעלי שור ח"ב עמ' קפט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהפרדס מרדכי עמ' תרכו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' א, יז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ב אות מ, פד, צד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשדה יעקב עמ' פא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתאומי צביה עמ' רפב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתורת איש ח"ב עמ' רסג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שפרן של מצותשל"ה - מס' פסחים אות עה, מס' יומא אות קיז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהכלי יקר (תשמח) עמ' תקכד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לה
פ"ב מ"א זהיר גם במצוה קלהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נב
פ"ב מ"א יש מצוות קלות ויש מצוות חמורותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 264 , 247
פ"ב מ"א מצוות קלות ומצוות חמורותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 211
פ"ב מ"א מצוה קלה כבחמורהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שלה ע"ד
פ"ב מ"א קלה כחמורההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 283
פ"ב מ"א שאי אתה יודע מתן שכרןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 213
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותחכמת התורה לך לך עמ' פד, שא
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאור יחזקאל - אמונה עמ' רכה
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצו
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסח
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מה
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תנו
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, וברע"בחכמה ומוסר ח"א עמ' כא
פ"ב מ"א אין אתה יודע מתן שכרן של מצוותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצה
פ"ב מ"א שאין אתה יודע שכרן של מצות, תוי"טחכמת התורה תולדות עמ' תקלז
פ"ב מ"א אין לאדם להתעלם מענין שכר המצוות ועונש העבירותשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרןאהבת חיים (דייטש) עמ' רפד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרןהדרת אליהו דרוש ב סי' ו ד"ה ונקדים
פ"ב מ"א שאין אתה יודע שכרן של מצותחכמת התורה כי תשא עמ' תצט
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן, ברע"באהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קמ
פ"ב מ"א אי אתה יודע מתן שכרן של מצוותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 73
פ"ב מ"א אי אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהפנים יפות על תהלים עמ' שנא, שנג, תכח
פ"ב מ"א מתן שכר מצוותאהל משה (שינרמן) פורים עמ' קסא
פ"ב מ"א מתן שכרן של מצוותמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קל
פ"ב מ"א מתן שכרן של מצות, תוי"טחכמת התורה יתרו עמ' תקכ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד וכו'דרשות הרא"ש דף לח ע"ב דרוש לז
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהיד אהרן עמ' קמח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה שהוא בעוה"ז שהוא לשעה, כנגד שכרה בעוה"ב שהוא לעד ולנצחעמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ט
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 334
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה וכו'בינה לעתים דרוש י עמ' פג
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאור יהל ח"א עמ' עה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאורחות דוד עמ' קנח
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תקיב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהפרי חיים דרוש י אות ה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאורות אלים דף כה ע"ב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' כ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואין אתה בא לידי העבירהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות טז, קעד
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לה
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהבאמונה שלמה עמ' תצא
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו, מועדים (תשנט) עמ' רלג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שצ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכה, שכט
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שצח, תרכה
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות א
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהחיי שלמה עמ' ג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רחצ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצד
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהקהלת יעקב פורים עמ' תלח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשבט מישראל עמ' קכ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שס
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדהשם עולם (תשסו) עמ' קנ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רכג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה נגד שכרהולאשר אמר עמ' קנג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע, בחקתי
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שסב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1196-1198
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושבר עבירה בנגד הפסדהאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק א אות לו
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהאור ישראל (תרס) דף י ע"ב, לב ע"א, סד ע"ב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קע
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהחכמה ומוסר ח"א עמ' ריט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמרפא לעצם עמ' כט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קמה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהברית אברם עמ' תצז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפח עמ' תקנד
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בהר עמ' קצט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמדבר יהודה (תשסב) עמ' יב, שעט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ע, קלב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדהדרכי התשובה עמ' קלח
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ותוי"טהר יראה מאמר לז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כעד הפסדהאור ישראל סי' יז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קעב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמתוק מדבש (פרחי) עמ' כ
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהמבשרת ציון ח"ד עמ' שלו
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהנועם אליעזר בראשית עמ' מ ע"ב
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהתורה בציון עמ' רכב
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה נגד הפסדהויגד יעקב עמ' ע
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוהארז ישעיהו דף עה
פ"ב מ"א והוי מחשב שכר מצוה נגד שכרה ושכר עבירה נגד עבירהצדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נג
פ"ב מ"א והוי מחשב שכר מצוה נגד שכרה ושכר עבירה נגד עבירהויגד יעקב עמ' סו
פ"ב מ"א מחשב הפסדילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה ושבר עבירה כנגד הפסדהצמח דוד (סקאליע) עמ' תנח
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'בת עין (תשסז) עמ' שעב
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהבית ישי - דרשות עמ' קלו
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קכח
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהשיחות ר' ראובן עמ' קלח, קצ
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה בו'כתבי הסבא מקלם עמ' עב
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה, מדרש שמואלדרשות מהר"ם שיק עמ' שטו
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסידהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנח
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדהדרשות הצל"ח השלם עמ' רסה
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדהתורת מנחם חל"ז עמ' 87
פ"ב מ"א ושכר עבירההכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
פ"ב מ"א שכר עבירה כנגד הפסדהתורת מנחם חנ"א עמ' 335
פ"ב מ"א הסתכל בג' דבריםמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קו
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואיןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים... דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםראשית חכמה, יראה פרק יא אות ב, יא, תשובה פרק ה אות ח, ענוה פרק ה אות כז, פרק ו אות פד-פח, תוצ' חיים פרק קצד
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלח
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו'כוזרי מאמר ג סי' יא
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דבריםאמרי נפתלי עמ' נב, עז
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דבריםדרשות מהר"ם שיק עמ' קמב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים דע מה למעלה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תצה
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעט
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע וכו'שדה יעקב עמ' פא
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירהזכרון דברים (תשנט) עמ' מה
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםתורת אליהו עמ' יד
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' סג, קלט, רמב, שנד, שפו
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים וכו' דע למעלה ממךכתב סופר - דרשות עמ' מג
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים וכו' דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ס
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים וכו' עין רואהדרשות הצל"ח השלם עמ' קלד, קסד, רעא, רפב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דבריםזכרון טוב (צורף) דף לג ע"ב
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןשל"ה - מס' יומא אות קמז
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' קיב
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' סט
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצב, תלו, תפג
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירהבי חייא ח"ב עמ' קסא
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירהזקן אהרן (פריד) עמ' קצה, קצז
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו' עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רלג, רלח, שצח, תמג
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 80
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםבית שמאי (פרידמן) דף לח ע"א {אדם הראשון חטא כי לא ראה "באת מטיפה סרוחה"}
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ועוד שנית
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה רבדים ואי אתה בא לידי עבירה, רע מה למעלה ממד, עין דואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נבתביםכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"א והסתכל בשלושה דבריםהדרת אליהו דרוש ד סי' א ד"ה ועפ"ז
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא אדי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואתן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק יז
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דבריםאמרי נפתלי ח"א עמ' נב, עז
פ"ב מ"א ואין אתה בא לידי עבירהגדולי מוסר עמ' עה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקצט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךכוונת הלב עמ' קמו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאוהב ישראל דף קכו ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רנט, רפט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאור תורה השלם (מזריטש) עמ' ש, שמ, תפ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאורחות דוד עמ' עה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאמרי אש (טאוב) עמ' תג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרשות מהר"ם שיק עמ' רמז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחיים וחסד סי' תקיד, תקטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קצח, אור תורה סי' ש, שמ, תפ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמשמיע שלום עמ' קיח, קצה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'מכתב סופר דף מבוא ע"ב, דף קו ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהשמועה טובה דף נג ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' עד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאמונה ודעת דף נח ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתקדושת לוי דף סו ע"ד, סז ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'קדושת עיניים סי' נח, קח, קצד, שנז, שעד, תקי
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' עז, פ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 205, 257, 310
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמסילת ישרים עמ' תרלה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנפש החיים עמ' 8
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךפנים יפות על תהלים עמ' כט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךרב טוב דף צז ע"ב, קא ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהתורת החסידים הראשונים עמ' שכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו' וכל מעשיך בספר נכתביםאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' תצג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו' וכל מעשיך בספר נכתביםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' מז, תרנז, תתמב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'ברכת דוד עמ' כו, מב, קיח, קצט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' כא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכז, קמ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'מנחת יואל עמ' רי, רמח, שו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שכד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' סא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות ד, ח"ב פ"ה אות ו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסה ד"ה כתיב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןכד הקמח (תשנו) עמ' נו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנו, רעח, שכח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו, קפח, קונטרסים לחכמת אמת אות קב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קי, רמז, רצ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קסח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמתוק לנפש עמ' קמד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק א אות קכב, פרק ב אות צג, קו, פרק ג אות לח, נ, קד, קסב, פרק ה אות ח, יד, מט, קמ, פרק ו אות נא, סו, עו, פרק ז אות טו, פרק טו אות שעח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןצל הכסף (פריד תשסג) עמ' עג, קכב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןאש דת (אסאד) עמ' קנה, רח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקל
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםכתב סופר דרשות ח"ב עמ' כז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתדברי משה (שהם, תשעג) עמ' כד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רנא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלחמי תודה דף מא ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתראשית דעת (קורח) סי' כט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קלה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםבת עין (תשסז) עמ' יד, קנג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםעלי שור ח"ב עמ' רעז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןאגרת הטיול (תשעה) עמ' סח, רלט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' רג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'תורת איש ח"ב עמ' שצז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואההדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה הנה חוץ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהמדרש האיתמרי דרוש כא דף נז ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהמצווה ועושה ח"א עמ' קנד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהתורת אביגדור ח"ד עמ' רפה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואתן שומעת וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' עט, ק, קצה, רכב, שח, שכז, של
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' צז, רכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' סד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות יז, לב, שער ו פרק ב אות מד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאשל חיים ח"א עמ' קלו-קלז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ד, שמות עמ' תשנט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךברית אברם עמ' קטו, רמב, שסט, תנז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךברכת טוב עמ' עה, קמו, רטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךגדולי מוסר עמ' קעב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדבר המלוכה - הבה תמים עמ' ריט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדברי משה (שהם, תשמח) עמ' מט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרכי ציון עמ' ק
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרשות שמן רוקח עמ' שלח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' סב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזך ונקי עמ' קיד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות סד, עשר עטרות פרק ז אות לט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שסה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קיח, קצה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךילקוט אוהב ישראל עמ' ע
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' יט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךכתר שם טוב (תשסד) סי' קמה, קעג, קעה, שס
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רעט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלקוטי שיחות ח"ב עמ' 298, ח"כ עמ' 331, חכ"ג עמ' 456, חכ"ד עמ' 334
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צג, קמד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ב ע"א, ז ע"ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנתיב מצותיך (תשסח) עמ' ט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קמב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךצמח דוד (סקאליע) עמ' תלז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקהלת יעקב ראש השנה עמ' תקט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקריאה בקריה ח"א עמ' נ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשם ישראל עמ' קנ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמועת יצחק - לך לך א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיז, קעט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קפח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שעב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת יחיאל בראשית עמ' מח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת יחיאל דברים עמ' שב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם ח"ד עמ' 313, ח"ח עמ' 171, חי"א עמ' 52, חי"ז עמ' 216, חכ"ד עמ' 131, 164, חכ"ו עמ' 177
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק ל עמ' 230
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק לג עמ' 114
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק נ עמ' 363
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חמ"ה עמ' 49
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חנ"ה עמ' 250, 367, 384, חנ"ו עמ' 121
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקריאה בקריה ח"א עמ' מה {העולמות מתנהגים ע"י מעשי אדם}
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פט
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שמעת וכל מעשיך בספר נכתביםאמרי נועם (מועדים) סי' יז לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"א עין רואה וכו' וכל דבריך בספר נכתביםאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נ
פ"ב מ"א עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' נז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קסח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קפ
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקכז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שצח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קכ
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמחשבת זקנים עמ' לב
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמחשבת מוסר ח"א עמ' רנג, תקסג
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםצמח דוד (סקאליע) עמ' תפח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםתפארת צבי ויקרא עמ' שנז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןכתר שם טוב (תשסד) סי' קעה, שס
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןשם עולם (תשסו) עמ' קצד, ר
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיר בספר נכתביןעטרת ישועה (תשסד) אות ה לפורים
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכד
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתלקוטי שיחות חט"ו עמ' 45
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רא
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתנטריקן (תשעד) עמ' עב
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת כו'ביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק יב
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קמה, תקפד-ה, ויקרא עמ' תשכא
פ"ב מ"א עין רואה וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 423
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםישמח חיים (תשסה) מע' ס אות כג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבים וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שיב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאהל נפתלי עמ' ע
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאוהב ישראל דף שו ע"ב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאוזן שמואל דף יא ע"ב
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ט
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאור חדש פתיחה אות 298,63
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםבאר הגולה באר ב הערה 87
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשמה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםברכת משה דף מח ע"א
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםגור אריה שמות פל"ב הערה 111
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדעת חיים עמ' קצה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדרשות שבט הלוי עמ' רל
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדרשות שמן רוקח עמ' רע
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תרטז
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםימי דוד (תשסז) עמ' ס, סה, עא
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםכוכבי אור (תשלד) עמ' צד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםלחמי תודה דף קל ע"ב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמחשבת מוסר ח"ג עמ' מא, צב, קיג, קכ, רג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קעד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 92
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםנפש החיים עמ' 33
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםתורת החסידים הראשונים עמ' ט
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמצווה ועושה ח"א עמ' תקצה, תרה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםעטרת מנחם (תשסג) עמ' צ
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםעירין קדישין השלם עמ' שיג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםפרדס המלך (תשסט) אות שנב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםצפנת פענח (תשסו) עמ' ער
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםקב חיים עמ' פב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןדרכי התשובה עמ' סא
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןויגד יעקב עמ' תסה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןיין לבנון (תשסג) עמ' 247
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןלקוטי מאמרים עמ' 80
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןפרי צדיק תרומה אות ה, תזריע אות יא, ראש השנה אות יט, וילך אות יד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןישמרו דעת עמ' שטז
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןשל"ה - מס' חולין אות קסט בהגה"ה, מס' יומא אות פב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםכתנות אור עמ' תיח
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלא הערה 42
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנו, קפט
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםתורת מנחם חכ"ז עמ' 307
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבין, חסיד יעב"ץ - הספר הוא חקוי ממה שהוא בשכל הכותבוישמרו דעת עמ' שטז
פ"ב מ"א רוח חיים - על התפילה השיבנו אבינו לתורתך וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קלב
פ"ב מ"א החסיד יעב"ץ בשם הר"ם - כל העושה מצוה כתקנה יש לו חלק לעוה"בהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכב
פ"ב מ"א החסיד יעב"ץ בשם הר"ם שכל העושה מצוה כתקנה יש לו חלק לעוה"בהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריח
פ"ב מ"אדרשות ר"י מסלוצק עמ' כט
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר"י הנשיא אומראברהם את ידו ח"ב דף קא ע"ד
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר' יהודה הנשיא אומר יפה ת"ת עם ד"אנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כט
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר"י הנשיא הי' אומר יפה ת"ת עם דר"א וכו'נועם אליעזר שמות דף קפח ע"א
פ"ב מ"ב רבן גמליאל בנו של ר"י הנשיא וכו'שפתי רננות דף לה ע"ב
פ"ב מ"ב רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'ארוחת תמיד עמ' שכג ע"א ד"ה רבן
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"אאוהב ישראל דף קנג ע"ב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץיד אהרן עמ' כב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרץ ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאגרא דכלה ח"א עמ' מא
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עווןאוהב שלום עמ' 7
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אאור יהושע דף קטו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אדרשות הרא"ש דף לו ע"ב דרוש לד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'קדושת לוי דף קד ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קלט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תסו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 13, 19
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץבישורון מלך ח"א עמ' שנה
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סב
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץנר ישראל חלק ג דף קנד, חלק ה דף לה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןאורחות צדיקים שער שמחה עמ' סב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתורת יחיאל בראשית עמ' מב, שס
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי יוסף שמות דף מג ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי נועם (מועדים) סי' ד לר"ח אייר, סי' כה לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' כג, סד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכח ד"ה ובזה, ח"ד עמ' תעז ד"ה ובמשנה, ח"ה עמ' תקמה ד"ה בהפטרה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קנד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי קדוש (תשסא) עמ' קט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה בשלח עמ' תרו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה ויצא עמ' ריז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה תולדות עמ' תסז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץכתונת פסים דף ז ע"א, ח ע"א-ע"ב, י ע"א, יח ע"א, לו ע"א-ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמי מרום ח"ה עמ' כב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמשמיע שלום עמ' קצה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קמט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכל תורה שאין עמה מלאכה כו'נפש החיים עמ' 28
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאהל רחל עמ' 664
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאוזן שמואל דף נט ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאור הצבי עמ' 205
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןראשית חכמה, הקדמה פרק א, אור עולם פרק ד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאור חדש למטיפים עמ' 14
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) צו א, אמור ז, בהעלותך ז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה נח עמ' תנו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעין איה א' 155
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשערי תשובה סה"י אות נ
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קיט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכל העוסקיןיגל יעקב (וארשאנו) דף כג ע"א-ע"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עווןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןחכמה ומוסר ח"א עמ' צז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עה דף קעו ע"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דר"א שיגיעת שניהם משכחת עוןנועם אליעזר בראשית עמ' שנז ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצט, ח"ג עמ' רלח, שמו, ח"ד עמ' קפו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'מטר השמים עמ' מג, קיא, תקעח, תרא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'קשוטי כלה ח"ט אות רלב, רפה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות י, יג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדבר צבי - קדושת השבת עמ' מט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קמג, קנה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץדברי חנינא עמ' סח
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץדרשות מהר"ם חביב עמ' כג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' לט, פניני חסידות בראשית נח
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריח, שו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, רס
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץראשית דעת (אטון) עמ' קסז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץשערי הישיבה ח"א עמ' קנו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רלו-רלט, שכא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץתפארת צבי שמות עמ' קכט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרר ארץעטרת ישועה (תשסד) אות קעא, קפו להגדה ש"פ, אות ב לשבועות, אות ג לויקרא זכור
פ"ב מ"ב יפה ת"ת, עם דרך ארץס' הבוטח שער הבטחון עמ' קכו
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"אעבודת יצחק בראשית עמ' מח, עח, קיח
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץאש דת (אסאד) עמ' קפה, שיט, שכב, שנב
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' פד
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' רלט
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסא
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץרב שלום (אדלר) עמ' קע
פ"ב מ"ב יפה תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תמ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"א $72
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"אביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק כו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לא עמ' סו, דרוש עז עמ' רמח, דרוש עח עמ' רנב, דרוש פז עמ' רפד, דרוש קלג עמ' תכד, ח"ב דרוש ר עמ' קפה, דרוש רלא עמ' שב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דר"אשירת דוד (תשסז) עמ' תקמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארן שיגיעת שניהם משכחת עווןדעת תורה דברים ח"ב עמ' רמה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיא, ויקרא עמ' תקפא, דברים עמ' רכז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןצפנת פענח (תשסו) עמ' קכב, קלא, ערב, שע, תכה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשל"ה - שער האותיות אות ד ס"ק כא, אות ס ס"ק ב, אות ש ס"ק כב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' צט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' סח, עב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כח, רפז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןבי חייא ח"ב עמ' קכ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדרכי התשובה עמ' נז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןילקוט עטרת צבי עמ' קיב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןלחמי תודה דף יט ע"א, לה ע"א, כד ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןעקבי אבירים עמ' רסז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןפרדס מרדכי עמ' ח, קעג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשמלת אליעזר ח"ב עמ' קלח, קמ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשרתי ח"א עמ' קעא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהםישראל קדושים עמ' 71, 80, צדקת הצדיק סי' קכג, דובר צדק עמ' 44, שיחת מלאכי השרת עמ' 7
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהםפרי צדיק ויצא אות ג, וישלח אות ז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיניעת שניהם משכחת עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ג אות ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץבאר הגולה הקדמה 19
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדובר צדק (זילבר) עמ' עא, פח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדרשות לחם שלמה עמ' רמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רב, שסג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץולאשר אמר עמ' רכח, שטז, שלז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה מצורע עמ' קכג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סה, שסו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רטו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמכתב מאליהו ח"ב עמ' 57
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמכתב מאליהו ח"ה עמ' 213
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמצווה ועושה ח"א עמ' קסא, תקמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפא, שט, שכג, תיז, תסא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריג, שעה, תפד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץנטריקן (תשעד) עמ' יא, רה, רח, ריז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שטז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעבודת עבודה עמ' ער
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעטרת מנחם (תשסג) עמ' קמ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץקרן לדוד שמות עמ' כו, ויקרא-במדבר עמ' קפט, שפג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשבט מישראל עמ' קצג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשל"ה עשרה הלולים אות טו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשם יחזקאל עמ' שי
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קמ, רס, שנ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' נג, ר
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשרגא המאיר על התורה עמ' מא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' סא הערה 39, שיב הערה 2, תשכג הערה 87
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתפארת צבי ויקרא עמ' רסז, תד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאור חדש הקדמה אות 143
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשל"ה - מס' שבועות אות רמו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןברית אברם עמ' ריב, תקנה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קי, רמא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורהפרי חיים דרוש ח אות ד
פ"ב מ"ב טוב דרך ארץ עם תורה, שיגיעת שניהם משכחת עווןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןנזר הקדש ח"א עמ' רסג
פ"ב מ"ב טוב תורה עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ח, ט, דרוש סט אות ד
פ"ב מ"ב טוב תורה עם ד"אויגד יעקב עמ' תרז
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהםחקל יצחק (תשסג) עמ' כז, עד, קפא, שנג, תסב, תקמ
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאהבת חיים (דייטש) עמ' עח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תעו
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות ח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קג, קעח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ה אות מ
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץזכרון דברים (תשנט) עמ' קט
פ"ב מ"ב ת"ת עם דרך ארץאשל חיים ח"א עמ' יז
פ"ב מ"ב תלמוד תורה יפה עם דרך ארץרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעג
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עווןיד אהרן עמ' יז
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדרשות שבט הלוי עמ' לא, רג, רצג, שז
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןקרן לדוד בראשית עמ' עו
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עווןשביב אור עמ' מט, נא, ס, תה
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןבעקבות משה שמות עמ' שצא
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןגור אריה דברים פ"א הערה 33
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןטיול בפרדס ח"ב עמ' רמג
פ"ב מ"ב יגיעת שניהם משכחת עווןכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' רא-רב
פ"ב מ"ב יגיעת שניהם משכחת עוןכתר שם טוב (תשסד) סי' עז, שסו
פ"ב מ"ב יגיעת דרך ארץ משכחת עוןפרדס מרדכי עמ' תנח
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יד
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצד
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפא
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהעמודי השמים ח"ב דף מ ע"א
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהאור השמש (תשסח) עמ' עד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהמשיבת נפש עמ' סא, סב, ער
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'נפש החיים עמ' 26
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 387
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהילקוט דברי חכמים שמות סי' שפז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וכו'בני יששכר ח"א דף ז ע"ג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהאוהב שלום עמ' 39
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהאמונה ודעת דף נ ע"ב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהראשית חכמה, תוצא' חיים פרק ריח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עווןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 208
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' ריג-א, שסב, שעח, הוספות סי' קי
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהחיי נפש ח"ו עמ' עח
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 260
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' צז, קכב, שכט, תכה
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שיז
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ס
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ג
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיז, תקו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנא
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קו
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדובר צדק עמ' 43, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכהבאמונה שלמה עמ' תכא
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכההדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכג
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה, ורע"בדרשות מהר"ם בנעט עמ' מז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה דרך ארץ סופה בטילהפני יהושע (תשסא) עמ' יז, נ
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קסא, קסב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה כו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ד ע"ב, תטז ע"א
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה כו'תורת מנחם חל"ט עמ' 204
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סוכה בטילהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה אלא טוב תורה עם דרך ארץערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות יב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןאורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות ב, ד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עב עמ' רכח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד, רד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמטר השמים עמ' מג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמצווה ועושה ח"א עמ' סה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהנועם הברכה עמ' קנז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכז, רלד, רלו, רסא
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהתורת מנחם חכ"ג עמ' 61
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהתורת מנחם חל"ה עמ' 303, חל"ו עמ' 69
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןדרכי אמונה דרך מד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהגדולי מוסר עמ' ח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות הצל"ח השלם עמ' תפח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות שמן רוקח עמ' רכא, רכח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהויקרא יעבץ עמ' רסט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהחיי שלמה עמ' קסז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהימלא פי תהלתך ח"א עמ' רטז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהלדור ולדורות ח"א עמ' שצח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תריט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשירת דוד (תשסז) עמ' תקמה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשל"ה - מס' שבועות אות רמה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכט-רל, רמח, רנח, רפז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהתורת מנחם חנ"ג עמ' 318
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהברית אברם עמ' רצב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכההשיר והשבח ח"א עמ' קכט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רצב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ס
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהתורת חיים (קאסוב) עמ' רכו, רכז
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכהילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור וכו' צדקתם עומדת לעדשפע חיים ח"ד עמ' קצה
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שס' החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבוראמרי אש (טאוב) עמ' שפ
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקין עמהם לשם שמיםשפע חיים ח"ד עמ' קמב
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםשפע חיים ח"ו עמ' קצז, ריח
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים לשם שמים שזכות אבותם מסייעתםרב טוב דף קטז ע"ב
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור וכו' שזכות אבותם מסייעתם וכו'ארוחת תמיד עמ' שנט ע"א ד"ה ואפשר
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסיעתםנועם המוסר עמ' קצ, ריד
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לש"ש וכו' ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםשדה יעקב עמ' פא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. העוסקים עם הציבור באמונה זכות אבות הציבוד עומדת להם ומסייע לעשות מצוות התודה ולקיימו בלי שום מכשולפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קעט
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנז
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםושב ורפא לו עמ' קיד
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' צ, ליקוטים עמ' סו
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקין עמהן לש"שיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' רסג
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שספר החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים וכו' מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם, ורש"י ורבינו יונהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' יט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג, של, תלג, תפ
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםאור ישראל (תרס) דף לט ע"א
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםאור חדש פ"י אות 47
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםאור ישראל סי' כט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםהר יראה מאמר מט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור וכו'ולאשר אמר עמ' רעא, רעה
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים - וברבינו יונהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנט
פ"ב מ"ב העוסקים בצרכי ציבור, ופיה"מאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צט, קלב
פ"ב מ"ב העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"ש שזכות אבותם מסייעתם וכו' ואתם מעלה אני עליכם וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנה
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הציבור יעסקו לש"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' קה
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שמכתב מאליהו ח"ג עמ' 94, 312, ח"ד עמ' 271
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתן עומדת לעדחכמה ומוסר ח"א עמ' תלז
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קה
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הציבור - לשם שמיםשעורי דעת ספר ב עמ' קפז
פ"ב מ"ב כל העוסקיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף יג ע"ד
פ"ב מ"ב המתעסקים עם הציבור לש"שמכמני עוזיאל עמ' שכד, שנב, שסה, שע
פ"ב מ"ב יהיו עוסקים עמהם לש"שדרכי החיים ח"א עמ' קכח
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמו
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסיעתםנועם אלימלך דף סג ע"ג
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קעח, קפה, קצג, רעא
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסיעתןחכמת התורה צו עמ' קכה
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קעג
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסייעתןנצח ישראל עמ' רפה הערה 106
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסיעתםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רכו
פ"ב מ"ב העוסקין עם הציבור זכות אבותם מסייעתםמטר השמים עמ' ריז, תפג
פ"ב מ"ב וצדקתם עומדת לעד - צדקתם היא חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמב
פ"ב מ"ב וצדקתן עומדת לעדגור אריה שמות פכ"א הערה 133
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםאור האורות עמ' קלז
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר, רמב"ם ורע"במנחת יהודה (הירשפלד) עמ' כ
פ"ב מ"ב מעלה אני עליכם וכו' כאילו עשיתםתורת החסידים הראשונים עמ' תה
פ"ב מ"ב ובפיה"מאבן ישראל על התורה עמ' צב
פ"ב מ"בגבורות אליהו סי' צט אות ב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותאור יהושע דף קא ע"א
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותאמרי אש (טאוב) עמ' שמז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא בשעת הנאתןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןנר ישראל חלק ג דף קלא, קלט, קסח
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותטוב טעם ויקרא עמ' עז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותיערות דבש ח"א עמ' קכט
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקודרכי התשובה עמ' נב
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עו, רצ
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קסה
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' נא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראים כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקוברית אברם עמ' לו, תיז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןבאר הגולה באר ג הערה 192, באר ז הערה 376
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם וכו'נועם אליעזר שמות דף קד ע"ב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין עומדים לאדם וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ד, עה, קטז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותדרשות שמן רוקח עמ' מט
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותולאשר אמר עמ' תקיג
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותחכמת התורה תזריע עמ' רכה
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תח
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותלקט אמרי קודש - דברים עמ' נד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותפני חיים (פלג'י) דף פה ע"ב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותקשוטי כלה ח"י אות קסא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןאור חדש פ"א אות 388
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרביןרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רלד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' לז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותויגד יעקב עמ' רלו
פ"ב מ"ג זהירין ברשותכתונת פסים דף ל ע"ג
פ"ב מ"ג שאין מקרבין לאדם אלא לצורך עצמןפירוש המכבי דברים עמ' תלג
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתןאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רעט
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקוראשית חכמה, חופת אליהו פרק ד אות ח
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קטז
פ"ב מ"ג אין עומדים בשעת דוחקוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קסט
פ"ב מ"ג במדרש שמואל, ...הוצרך להזהיר להם שגם בענין הרשות יהיו עוסקין עמהם לשם שמים ולא להתקרב אל הרשות למצוא חן בעיניוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שלא
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצא
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונךמנחת יואל עמ' שז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחיים וחסד סי' תקטו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה בשלח עמ' קל, קלג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה וארא עמ' קמז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה ויצא עמ' עדר
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה וישלח עמ' קט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה יתרו עמ' שכא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה שמות עמ' צא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה תולדות עמ' שעו, תקלד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתורת יחיאל דברים עמ' תט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'שביב אור עמ' פה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כב ד"ה ועד"ז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונונחלת יעקב (תשעג) עמ' קפא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דרשות הרא"ש דף סא ע"א דרוש סג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי וכו'אור חדש על ציון דף י ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיבטל רצונו מפני רצונךאמרי חמד ח"א דף יט ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונואגרא דכלה ח"א עמ' תכ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברכות אבי דף קד ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוחכמת התורה לך לך עמ' מד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךראשית חכמה, אהבה פרק יב אות ח, תשובה פרק ו אות ל-לב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך וכו'אורחות צדיקים שער שמחה עמ' סא, שער רצון עמ' פד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו'בינה לעתים דרוש מ עמ' רנה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו בדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה י, יא, לקוטי אמרים כה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך וכו'אור תורה השלם (מזריטש) עמ' תנד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך וכו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תנד, הוספות לספרי הרה"מ סי' ל
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאהבת דוד דף לט ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאור הרעיון עמ' א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךדרך הקודש (תנעמי) עמ' תמו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךידי משה קהלת עמ' שמא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךפירוש המכבי שמות עמ' שמב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תיז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך, בטל רצונך מפני רצונוכתונת פסים דף ז ע"א, ח ע"א, כח ע"ג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'קדושת לוי דף צד ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוזאת זכרון (תשנב) אות פו, קלח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונועמוד הימיני (קלינמן) עמ' נב, קעה, רה, רטו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוקרן לדוד דברים עמ' קפד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךפרדס מרדכי עמ' קמ
פ"ב מ"ד עשה רצונו וכו' בטל רצונך וכו' רצון אחרים מפני רצונךלקוטי שיחות ח"ג עמ' 810, ח"ה עמ' 60, חי"א עמ' 330
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כרי שיעשה רצונך כרצונוכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'כתב סופר - דרשות עמ' נט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונואורות ונתיבות ח"ה פרק ח אות א, ו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך ובטל רצונך מפני רצונותפארת צבי ויקרא עמ' רעד, שט, שיא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ט ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונו וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קיד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונו וכו'שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' כב, כג, קכב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונותורת מנחם חנ"ז עמ' 21, 196
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תא, תקכז, תשעה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' מז, ח"ד עמ' ע, קצג, ח"ה עמ' כ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דבר טוב עמ' כו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' עד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שכב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'ויחי עוד דף ח ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'שביב אור עמ' פה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו וכו'מרפא לעצם עמ' קו, קט, קכט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' נח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו', ובמהר"להר יראה מאמר כח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונואוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצד, קצו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונובאר הגולה באר ד הערה 302
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברית אברם עמ' תלה-תלו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לה עמ' עג, דרוש מט עמ' קה, ח"ב דרוש רי עמ' רלד, דרוש רסג עמ' תכא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונולב דוד (תשסט) עמ' נד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונולקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלב, שלט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונומאורי אור (טייטלבוים) עמ' קג, קפח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונותורת מנחם ח"י עמ' 170, חי"ג עמ' 226, חט"ו עמ' 22, 86, 150, חכ"ב עמ' 135, 173
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךערבי נחל (תשסד) עמ' קטו, שמח, תשיג, תשפה, ח"ג עמ' ס
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו' ואל תאמן בעצמך עד יום מותך וכו' ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשל"ה תושבע"פ אות תכו, עשרה הלולים אות טז, כא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקסה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קעח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךבית ישי - דרשות עמ' רסא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךדרך מצותיך (חב"ד) דף קפח ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךויגד יעקב עמ' קפח, תיח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמה ומוסר ח"א עמ' קעה, קפח, רכג, תסד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה ויקרא עמ' קעא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךילקוט עטרת צבי עמ' קכח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' סז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכתב סופר דרשות ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' ע
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קמז, קנ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לג, עדר, בראשית עמ' רצז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךלחמי תודה דף קס ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמאורי שערים עמ' כ, קסד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמסילות בלבבם - מסילה טו אות קיא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רכח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךנשמת חיים (ברלין) עמ' נט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךס' הבוטח שער הבטחון עמ' קטו, ח"ב עמ' קלא, רחצ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךעמק תפלה (תשסו) עמ' יג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךצמח דוד (סקאליע) עמ' רפז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכא, תג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךראשית דעת (קורח) סי' כו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' ד, יב, יז, מז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתורת אביגדור ח"ד עמ' קל, שב, שו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנד הערה 84
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודעת תורה ויקרא עמ' רסו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונושרתי ח"א עמ' עא
פ"ב מ"ד עשה רצונוהדרת אליהו דרוש ח סי' ב ד"ה וכן פי', דרוש ד סי' ג ד"ה והמעיין
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונועטרות סופרים עמ' מב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לא אות ג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שי
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךעבודת עבודה עמ' מ
פ"ב מ"ד כדי שיעשה רצונך כרצונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפח {אם יעשה אדם רצון ה' בהתלהבות כרצון עצמו, ה' יעשה שרצונו יהיה בלי שינוי ורק לטובתו כמו רצון ה'}
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי נפתלי ח"א עמ' צט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי אש (טאוב) עמ' ריד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי יחזקאל עמ' קכ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי נפתלי עמ' צט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוגנזי ישראל ח"ב דף ק ע"א
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוחכמת התורה מקץ עמ' רצה
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו ח"א עמ' 228
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושארית יעקב (פאנעט) עמ' צד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' מט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו'נשמת אדם עמ' קלב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' שמז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנועם אלימלך דף סב ע"ב
פ"ב מ"ד בטל רצונך וכו' רצון אחרים מפני רצונךתורת מנחם חכ"ז עמ' 251
פ"ב מ"ד בטל רצונך וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קע
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו' אל תפרוש מן הצבורגדולי מוסר עמ' עד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי וכו'קריאה בקריה ח"ב עמ' רלב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל כרמאורי אור (טייטלבוים) עמ' שנג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךבי חייא ח"ב עמ' קסד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישלח מאמר ו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנועם המוסר עמ' רנב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות עג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' מו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךתפארת צבי שמות עמ' תקכו, תקלד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצוןרסיסי לילה סי' לח (עמ' 67), דובר צדק עמ' 111
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו' ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומוואני תמיד עמך עמ' נ, קכד, קכו, תיד, תיט, תכ, תכב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךתורת מנחם חי"ב עמ' 92, 106, חי"ג עמ' 226, חט"ו עמ' 17, חכ"ב עמ' 135, 166, 169, 173
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' כא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואורות ונתיבות ח"ה פרק ט אות לח
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קכ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק לו, פרק יא פסוק כז, פרק יב פסוק ב, פרק יג פסוק יט, פרק טו פסוק לב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונובעקבות מועדי ה' עמ' 61
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוברית אברם עמ' שו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' נ, עג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונודרך מצותיך (חב"ד) דף כ ע"א, קנח ע"א
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוחקל יצחק (תשסג) עמ' תמז, תקכב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוטל חיים (פרידלנדר) עמ' שטו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קלו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קה
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולבית יעקב דרוש י
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ריא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומי השלוח (תשסז) ח"ב דף כא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' פא, צט, קלז, קסט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו ח"א עמ' 228
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו ח"ה עמ' 237
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונונועם אלימלך (תשסא) עמ' רנא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יח, אהבה אות יג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוספר המאמרים תרנ"ט עמ' רעא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוספר המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יח, אהבה אות יג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונועבודת עבודה עמ' מא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקל
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קסג, תד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוקריאה בקריה ח"ב עמ' רלג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושל"ה פרשת וישב אות עא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושם עולם (תשסו) עמ' קנ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי וכו' - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' רלב
פ"ב מ"ד בטל רצונךחכמה ומוסר ח"ב עמ' פב
פ"ב מ"ד בטל רצונךעמק תפלה (תשסו) עמ' פא, פד
פ"ב מ"ד שיבטל רצון אחרים וכו' (וברע"ב - שקאי על רצון הקב"ה)תורת מנחם חט"ו עמ' 86
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו'שמועה טובה דף פד ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורנחלת צבי (פאליי) עמ' פח
פ"ב מ"ד אל תפרוש מהציבורילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורפירוש המכבי שמות עמ' קכז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורבית שלום מרדכי עמ' קכא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו'קדושת לוי דף קמד ע"ג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עג, קעז, ח"ב עמ' מט
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמךרב טוב דף י ע"ב, פ ע"א, קלט ע"ד, קסד ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורילקוט הגרשוני ח"א דף מט, נב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורלבני ישראל עמ' נא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורעולת ראיה ב קסד; עין איה א' 22-23
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנהכתונת פסים דף טז ע"ג, יז ע"א, כא ע"ד, מב ע"ד
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבוראור אברהם - תשובה עמ' קסט
פ"ב מ"ד אל תפרוש מהציבורכלי יקר (תשמח) עמ' רצו
פ"ב מ"ד אל תפרוש עצמך מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קצז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך וכו' ואל תדין את חברך וכו' ואל תאמר דבר שא"א לשמוע וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' כג, תרצא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 443
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורלקוטי שיחות חל"ו עמ' 172
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורעבודת יצחק בראשית עמ' נד
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותךויחי עוד דף ד ע"ד, קה ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותךטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבוראורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ה אות יב, יג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורגור אריה שמות פכ"ב הערה 189
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורתורת מנחם חכ"ד עמ' 145
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורתורת מנחם חכ"ט עמ' 243
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו' ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשל"ה - עשרה מאמרות אות קמב, שער האותיות אות ק ס"ק טו
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור, ומד"ש - שצריך האדם להיות לו אמונת אומן שכל בית ישראל הם נפש אחת וכל ב"י נפשם חצובות ממחצב אחד וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רפג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךאור יהל ח"א עמ' ל
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךפרי הארץ (ויטבסק) עמ' סג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'דברי שלום ח"ו סי' שב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור אברהם בראשית עמ' רג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור יחזקאל - אמונה עמ' פז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךנזר הקדש ח"ב עמ' צה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמךמי השלוח (תשסז) ח"ב דף סא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאמרי יחזקאל (תשסו) עמ' ח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור ישרים (תשסב) עמ' רסג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאמרי אש (טאוב) עמ' כט, נג, קלג, שה, ת, תו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךחכמת התורה ויגש עמ' רצט, שטו, שסה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמצוה ולב ח"א עמ' 153
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשירי משכיל כלל ה פרט ו
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךילקוט דברי חכמים בראשית סי' שצא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג, דף מה ע"א דרוש נג
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאמרי יחזקאל עמ' ח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאחרית לאיש שלום דף ה ע"ב
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךפנים יפות על תהלים עמ' שיז, תקכח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשערי תשובה שער א אות יז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךיד אהרן עמ' קכ
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךאור אברהם ברכות עמ' שפה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יז
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמרפא לשון עמ' קנה
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאמרי יוסף שמות דף פד ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאורחות צדיקים שער גאוה עמ' יג, שער תשובה עמ' קנז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךנועם אלימלך דף קא ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאור אברהם - תשובה עמ' ריא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךיורה חכימא (תשעא) עמ' יז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'קב חיים עמ' נ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 176
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 168, חל"ט עמ' 225
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 344
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 88, 355, חמ"ז עמ' 119
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמע יעקב (זיידא) עמ' קלז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבאר הגולה באר ד הערה 306
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קצה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קמג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךברית אברם עמ' תר
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי חנינא עמ' סא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדובר שלום (תשסג) עמ' קסב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות הצל"ח השלם עמ' קלט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות שמן רוקח עמ' תנה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךויגד יעקב עמ' תנ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךויגד משה (גרין) מאמר א ד"ה סיכום היוצא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךחכמת התורה כי תשא עמ' תקד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חיי שרה עמ' לז, שבועות עמ' ריב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רמג, שמות עמ' מו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמאורי שערים עמ' פו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רלד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמטר השמים עמ' שלח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"א
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךעבודת עבודה עמ' קפב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךפרדס המלך (תשסט) אות קכז, קצ, תרב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךצמח דוד (סקאליע) עמ' מג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךרב שלום (אדלר) עמ' קצד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשיחות מוסר (תשסב) עמ' רצה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' צ, קכח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' כ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקכב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' כט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךהמוסר והדעת בראשית עמ' מה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבעקבות משה שמות עמ' קצג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךטיול בפרדס ח"א עמ' צה, ח"ב עמ' מח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךספר המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מנחם חל"ה עמ' 287, חל"ו עמ' 349, חל"ז עמ' 203
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותך קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סג ע"א {מעשה בחסיד אחד שהיה יושב ושונה}
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאור מאיר ח"ב עמ' נד
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךדעת תורה בראשית עמ' מה, קח, דברים ח"ב עמ' עד
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךדרכי התשובה עמ' קיט
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קלב, קצה
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךושב ורפא לו עמ' צח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמדבר יהודה (תשסב) עמ' רמה, שנד
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 34
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמצווה ועושה ח"א עמ' ריא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ו
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךנועם אלימלך (תשסא) עמ' תטז
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' כז
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותך, ורע"במבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תסו, תעח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךמכתב מאליהו ח"ג עמ' 84
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךבין המשפתים שמות עמ' מח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךחקל יצחק (תשסג) עמ' מד, קפח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' י
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קמט, רכט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' כא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךתורת מנחם חלק נ עמ' 113
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמךפרי חיים, רמ"ץ דרוש י
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 138, חי"ג עמ' 40, חט"ז עמ' 361, חי"ט עמ' 151
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קיב, קלה, תתשלז
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' נ, קפט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךבית יצחק (ויינברגר) עמ' שסה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךפרדס מרדכי עמ' קפא, תלא
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' ריב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותך - וברש"יבינת משה (תשסב) עמ' צז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאגרת הטיול (תשעה) עמ' שטז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סג עמ' קעו, דרוש פו עמ' רעח, דרוש קמב עמ' תעז, ח"ב דרוש רסט עמ' תנב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךפרי צדיק פ' זכור אות א, ט, ל"ג בעומר אות ח
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךקדושת השבת סי' ד (עמ' 23)
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כא ע"ב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעג, שטו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מהרש"ל עמ' נח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכ
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךבאר מחוקק (תשמט) עמ' נה
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, ובמדרש שמואלשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם חל"ח עמ' 90, 201
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומכמני עוזיאל עמ' קצד
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ס, תמא, תמה, תמו, תמח, תנא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומצווה ועושה ח"ב עמ' תצז
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומודרכי התשובה עמ' קח
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומכתב מאליהו ח"ה עמ' 87
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומועמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ב
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרעה
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומורוח נכון עמ' תא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רצו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומוסר המקרא והתלמוד עמ' קד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומונשמת אדם עמ' קא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוס' ג' תמוז תשנד עמ' קנ
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוראשית חכמה, ענוה פרק ה אות י
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומואוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 21
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצה
פ"ב מ"ד ואל תדין את חבירך עד שתגיעילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"א
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוחכמת התורה שמיני עמ' קעד
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בלק עמ' רמב
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומופנים מסבירות עמ' שמ
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוצפנת פענח (תשסו) עמ' לב, פו, שנה, תא
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נח, קמג
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמג
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עדשעורי דעת ספר ב עמ' קי
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומונועם הברכה עמ' לח, רט
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומובשבילי אמונה ח"ב עמ' קעט-קפ
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומודרשות שמן רוקח עמ' פא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וברע"ב שםשמועת יצחק - אבות אות ו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומובת עין (תשסז) עמ' עב, רג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוחיי שלמה עמ' קלט
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צה, צט
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות במדבר ו, דברים א, ח"ג עמ' רה
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומצווה ועושה ח"ב עמ' תקח
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומופרדס מרדכי עמ' תנא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' נג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם ח"ח עמ' 206, חי"ב עמ' 184, חכ"ב עמ' 273
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שא
פ"ב מ"ד ואל תדין את חבירך עד שתגיע למקומואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסו
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 164
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעח
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומודרכי התשובה עמ' קיא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומוקריאה בקריה ח"א עמ' שלא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתניע למקומושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכג, קכו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומושבט מישראל עמ' רלה, רנח
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שצג-שצד, מלכים עמ' רעז
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שא"א לשמוע וכו'קדושת לוי דף קמד ע"ד
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמועילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר להשמעאשיב אברהם עמ' סז
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) - קדש ישראל דף לד ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמועויגד יעקב עמ' רצב, שכד, שכה
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שא"א לשמוע שסופו להשמעעטרת ישועה (תשסד) אות כ לסליחות לער"ה
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע - רוח חייםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רעג, שלג
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קצז
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמט, תתלט, תתקי
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהאמרי יוסף שמות דף קלט ע"א
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קעט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהאמרי אש (טאוב) עמ' ריג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' ק, קנה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'בני יששכר ח"א דף קנב ע"ד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשערי תשובה שער ב אות כו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהבינה לעתים דרוש ד עמ' לד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהפנים יפות על תהלים עמ' ב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמא ד"ה שוב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאמרי נועם (מועדים) סי' כג לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צג, שער תשובה עמ' קנב, שער תורה עמ' קפה
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאז שמח עמ' שפב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'אורחות דוד עמ' מב, סט
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר כו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' נט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמבשר טוב - חנוכה עמ' רלח, רלט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'מטר השמים עמ' מא, מה, קכג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רלו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהעטרת ישועה (תשסד) אות נה לפורים
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהצמח דוד (סקאליע) עמ' קיד, שיח, תל
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהצפנת פענח (תשסו) עמ' מא, קסח, רעג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשמועת יצחק - אבות אות ז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתורת מנחם חי"ב עמ' 149, חכ"ג עמ' 137
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתורת שמואל (דיקמן) עמ' קפח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק א
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהולאשר אמר עמ' תמז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהמנחם ציון (תשסד) עמ' קע
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק יא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהס' הבוטח שער הבטחון עמ' רעח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהדברי יונה עמ' נה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהבשבילי אמונה ח"ב עמ' רנט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהים שמחה עמ' שכח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהראשית דעת (קורח) סי' מד
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבי חייא ח"א עמ' קנא
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תכנהפרדס מרדכי עמ' תקצב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"ד
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ה אות יט, לו, פרק ט אות מז, מח
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהואני תמיד עמך עמ' תעג
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלקט אמרים (שכטר) עמ' עז
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתפארת צבי ויקרא עמ' שיד, תיד
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתפארת צבי שמות עמ' כב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהואני תמיד עמך עמ' צב, קנג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ע
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהפרדס המלך (תשסט) אות תסא
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאז תתחזק עמ' קנו, שו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת מסעי עמ' רנ
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קצב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' קז, רפה
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהלקוטי שיחות ח"י עמ' 227, חכ"ז עמ' 244
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קצז
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנהקישוטי כלה (תשסג) עמ' סח
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קפח
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשמלת אליעזר ח"ב עמ' צד
פ"ב מ"ד שמא לא תפנהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשלז
פ"ב מ"ד תפארת ישראל - אזהרה לבני אדם הטרודים בעסקיהם שלא ישתמטו מלימוד קצרמצווה ועושה ח"א עמ' תמא
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכה
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידשל"ה - תולדות אדם אות א, ב, עשרה מאמרות אות צו בהגה"ה ה, שער האותיות אות ק ס"ק שפג
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטאהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קי, רלד
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסידשל"ה - מס' תענית אות קמט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנז, קנ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחכמת התורה משפטים עמ' שצא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאור השמש (תשסח) עמ' נב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' כט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחכמת התורה יתרו עמ' תקל
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשכג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים לב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'ידי משה איכה עמ' קיח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידתפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רכ-רכא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידאהל רחל עמ' 699
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמסילת ישרים עמ' רמה, תנז, תקטז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידפירוש המכבי דברים עמ' נג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידראשית חכמה, הקדמה פרק כ, יראה פרק יד אות ג-ו, פרק טו אות פד, פח, אהבה פרק ח אות יח, פרק יא אות עה, תשובה פרק ב אות כד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאבינה לעתים דרוש מב עמ' רעא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדרשות שבט הלוי עמ' קצג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 38
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמכמני עוזיאל עמ' קפג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאקדושת לוי דף קמח ע"ג, קמט ע"ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' רנד, תקיט, תקכ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדרכי ציון עמ' קט, קיג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעמק תפלה (תשסו) עמ' כו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסידבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישכתונת פסים דף כט ע"ד, ל ע"א, לה ע"ד, מא ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאוהב שלום עמ' 18
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשערי הישיבה ח"א עמ' קמג
פ"ב מ"ה אין בור ירא הטאדרשות הצל"ח השלם עמ' שסו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'ושב ורפא לו עמ' רט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסידברית אברם עמ' שנט, תקלא, תקצא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסידקרן לדוד שמות עמ' רעה, רפד, ויקרא-במדבר עמ' פח, דברים עמ' רנו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קצה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידגבורות אליהו סי' צד אות א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידדובר צדק עמ' 40, 53
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידזך ונקי עמ' יח, כו, מז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידלב דוד (תשסט) עמ' ז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמחשבת זקנים עמ' רעח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמחשבת מוסר ח"א עמ' צג, רז, ריב, שנ, שצז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמחשבת מוסר ח"ב עמ' רלב, שנב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידנחלה לישראל עמ' צח, קצב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידפרי צדיק שופטים אות א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידקהלת משה (תשסב) עמ' רכב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידנזר הקדש ח"א עמ' תסז, תצ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף צה ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאור חדש פ"ב אות 65
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאבנין שאול עמ' כג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאבת עין (תשסז) עמ' לג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי חנינא - ת"ת עמ' עג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי מנחם (היימליך) עמ' קלז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדעת תורה ויקרא עמ' לו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' פא, קסב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאויגד יעקב עמ' רצו, תרצה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאויקרא יעבץ עמ' ריד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאולאשר אמר עמ' רלג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחכמה ומוסר ח"א עמ' תיג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאטל חיים (פרידלנדר) עמ' קיז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאידו בכל סי' אלף קמא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאכתר שם טוב (תשסד) סי' קנג-ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאלב אביגדור עמ' קעא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קצח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמצווה ועושה ח"א עמ' ריד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאפרדס המלך (תשסט) אות תנד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאצפנת פענח (תשסו) עמ' קפד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאקהלת יעקב ראש השנה עמ' תלב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח הערה 19, 27, קכ הערה 46, קסה הערה 66, קסו הערה 66
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רנח עמ' שצה
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שב
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שז
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקי
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידעלי שור ח"ב עמ' צ, קעב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמטר השמים עמ' עה, תקעו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא, במהר"ל בדרך חייםאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שמ
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידשמועה טובה דף ה ע"א
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסיד ולא הביישן למדקדושת לוי דף קמט ע"ב
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרכ
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידשבט מוסר עמ' פח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידאור יחזקאל - מדות עמ' שט
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידאור אברהם - רות עמ' קצד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידנשמת אדם עמ' קב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תצב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' צד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תכד, תכח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמב, אור תורה סי' תצב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמכתב מאליהו ח"א עמ' 107
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידס' העיקרים (מישור) עמ' תד, תקכב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהחברה והשפעתה מאמר 15 פרק ט
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קעח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רא, רסב, רסו, ח"ו עמ' שסב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידבאר הגולה באר א הערה 329, באר ד הערה 126
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדברי ברוך ח"ב סי' ד אות ט, סי' כח אות ג
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רעו
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידואני תמיד עמך עמ' רעח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידוזרח השמש על התורה עמ' שלה
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידחנן אלקים עמ' קעד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקא ד"ה אך
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידנחלת צבי (פאליי) עמ' קמו, קסז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידחקל יצחק (תשסג) עמ' קצד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידיד יחזקאל עמ' קיא
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תלא
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמבשרת ציון ח"א עמ' פד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמסילות בלבבם - מסילה ה אות מב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פט
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפז, שיד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידפני חיים (פלג'י) דף סט ע"ב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשיחות ר' ראובן עמ' קצד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשם דרך - הישר והטוב עמ' עב, פח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתורת איש ח"ב עמ' תי
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתורת יחיאל בראשית עמ' קסד, תיד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכז הערה 18
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסיד... ולא כל המרבה בסחורה מחכיםשל"ה תושבע"פ אות תכב, ווי העמודים פרק ב אות ב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלד
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסידתורת מנחם חכ"ב עמ' 146
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסידתורת מנחם חנ"ב עמ' 65, חנ"ג עמ' 219
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשם דרך - כתר תורה עמ' רלז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשירי משכיל כלל ב פרט א
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסיד כוכבי אור (תשלד) עמ' קט {חדשו מעשיכם}
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנח, תקיח, תקפב, תקפד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד וכו'אפיקי ים עמ' תסג
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידדברי יונה עמ' רלח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידדרשות שמן רוקח עמ' רכג
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידכד הקמח (מישור) עמ' ס
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמאורי שערים עמ' רעח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמכתב מאליהו ח"א עמ' 107, ח"ד עמ' 207
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמכתב מאליהו ח"ה עמ' 36
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידנתיב התשובה עמ' קטו הערה 54
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידפחד יצחק פסח מאמר עה
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ז
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשמחת הנפש עמ' עא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' מז
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת מנחם חמ"ט עמ' 273
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד, וברבינו יונהבאר מחוקק (תשמט) עמ' סא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד, וברבינו יונהבאר מחוקק (תשעה) עמ' פא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד...פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפז
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ש
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשערי הישיבה ח"א עמ' קמו
פ"ב מ"ה לא עם הארך חסידמזקנים אתבונן עמ' עד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סו
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמטר השמים עמ' עו
פ"ב מ"ה אין ע"ה חסידנתיבות עולם ח"ב עמ' א
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שמח
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידמשיבת נפש עמ' קפא
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידנתיבות עולם ח"א עמ' קמו
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטאנצח ישראל עמ' תרכח הערה 162
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פח
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צז
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשמועה טובה דף ו ע"א, ל ע"ב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבינה לעתים דרוש י עמ' פו
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדילקוט הגרשוני ח"א דף נא
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדקדושת לוי דף קי ע"ב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנח, ח"ב עמ' רנו
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבאר הגולה באר ב הערה 343
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבי חייא ח"ב עמ' קעב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' נ
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' יא
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' יא
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 28
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדמראה יחזקאל (תשסד) עמ' צב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדעקבי אבירים עמ' לג
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריד
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדפרדס המלך (תשסט) אות שנב(ה)
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשפתי חיים ח"ב עמ' פ
פ"ב מ"ה ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמדשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק יג
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק כ
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רל
פ"ב מ"ה ולא הביישן למד ולא קפדן מלמדאדיר במרום ח"ב פ' קכד
פ"ב מ"ה לא הביישן למדעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כד
פ"ב מ"ה לא הביישן למד ולא כל המרבה בסחורה מחכיםאורחות צדיקים שער בושה עמ' ל, שער תורה עמ' קפה
פ"ב מ"ה לא הביישן למדדברי שלום ח"ו סי' תקצז
פ"ב מ"ה לא הביישן למד ולא הקפדן מלמדמטר השמים עמ' כג, צג
פ"ב מ"ה לא הביישן למדדברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
פ"ב מ"ה לא הביישן למדדברי יונה עמ' פה
פ"ב מ"ה לא הביישן למדויגד יעקב עמ' תשיב
פ"ב מ"ה לא הביישן למדתורת מנחם חמ"ט עמ' 181
פ"ב מ"ה לא הבישן למדלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשערי הישיבה ח"א עמ' רד, ח"ב עמ' רמט, תלב
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדשרגא המאיר מועדים עמ' שצד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדמשיבת נפש עמ' קפו
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדראשית חכמה, ענוה פרק ה אות מד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדבי חייא ח"ב עמ' רסז
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמא
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ד אות מ
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדרוח נכון עמ' רסו
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדשבט מישראל עמ' שכח
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמד וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' עז
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדויגד יעקב עמ' עו
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדחכמה ומוסר ח"ב עמ' שמב
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדראשית דעת (קורח) סי' ז
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רעב
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםקדושת לוי דף קי ע"ד
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכים וכו'שמועה טובה דף לג ע"א
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםבינה לעתים דרוש סט עמ' תסט
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמסילת ישרים עמ' תלט
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםפנים יפות על תהלים עמ' ב, ד, רכד
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שכ
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשסו) עמ' קסד
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמטר השמים עמ' כג
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פג
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםס' הבוטח שער הבטחון עמ' רצד
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםלחמי תודה דף לה ע"א
פ"ב מ"ה במקום שאין אישאמרי אש (טאוב) עמ' כג
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות אישאגרא דכלה ח"א עמ' רפב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישתורת החסידים הראשונים עמ' פד, פה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שיד
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישילקוט ידיעת האמת ח"א פ' רפט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישפירוש המכבי שמות עמ' קנ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרצ
פ"ב מ"ה ובמקום שאין איש השתדל להיות אישקדושת לוי דף קיא ע"ב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק טו
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשסו) עמ' כט
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאור הרעיון עמ' רכז
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישנועם אלימלך דף עג ע"א, עג ע"ג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששירי משכיל - הקדמה
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות אישהמוסר והדעת בראשית עמ' קיט
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות אישמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ברבינו יונהדרך אמונה ובטחון עמ' קעד, רז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישברית אברם עמ' קעה, תקטז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צא
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מא
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמטר השמים עמ' שמ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תלה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישנועם אלימלך (תשסא) עמ' רצה, רצז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישערבי נחל (תשסד) עמ' קנב, רסא, ח"ג עמ' נ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישצמח דוד (סקאליע) עמ' תכ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשסו) עמ' כה, מא, קלב, שיא, שלו, שצב, שצג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישקרן לדוד בראשית עמ' שעב, ויקרא-במדבר עמ' תלה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' עד
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישתפארת צבי שמות עמ' לב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, ורבינו יונהים שמחה עמ' שנב
פ"ב מ"ה ובמקום וכו' השתדל להיות אישלקוטי שיחות ח"א עמ' 261
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקג
פ"ב מ"ה ובמקום שאין איש השתדל להיות אישבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קלב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין איש השתדל להיות אישעירין קדישין השלם עמ' רמ
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאגרת הטיול (תשעה) עמ' כב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קכא
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישדרך ה' (באום) הקדמת המפרש
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות צב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איששארית אהרן דף כו ע"א
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש דיקאשער המלך (תשנז) עמ' תרג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששרגא המאיר על התורה עמ' תעט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 64
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 45
פ"ב מ"המשנת חיים דברים עמ' תקמ
פ"ב מ"ה רש"י - מהיכי תיתי יהיה מרבה בסחורה מחכיםצפנת פענח (תשסו) עמ' קסד
פ"ב מ"ה רבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רסז
פ"ב מ"ה הר"י - חסידות לא ישיג אלא גדול בתורהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ה הר"ם - ע"ה יש לו קצת מידותמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המיםדברי שמואל (תשיג) עמ' מה
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו'תולדות שמואל עמ' נו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים כו'דברי שמואל עמ' נו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה ע"פ המיםשמועה טובה דף מב ע"ב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת א' שצפה על פני המים א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןבאמונה שלמה עמ' תנד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו' על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןעמודיה שבעה עמ' *עח
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המיםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נה
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים אמר ליה על דאטפת אטפוךאור חדש פ"א אות 39, הקדמה אות 135
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת וכו' והר"ב ותוי"טאיש מבין ח"א דף מב ע"ב, מד ע"ג
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת וכו' על דאטפת אטפוך וכו' ותוס' יו"טאמרות ה' השלם ח"א עמ' קלט, קמא, ח"ג עמ' קכח, ח"ד עמ' ריט
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת שצפה ע"פ המיםמנחם ציון (תשסד) עמ' עב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תמד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' כד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוךדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים וכו' דאטפת אטפוךצפנת פענח (תשסו) עמ' שעא
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המיםבי חייא ח"א עמ' רכה
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה ע"פ המים א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןעטרת ישועה (תשסד) אות יב בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחתילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ, קא
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה ע"פ המים א"ל על דאטפת אטפוךדברי מנחם - מנחם ציון דף סו ע"ב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קטז
פ"ב מ"ו הוא ראה גולגולת שצפהבית שלום מרדכי עמ' קכד
פ"ב מ"ו ראה גולגולת שצפהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כה פסוק י
פ"ב מ"ו גולגלת אחת שצפהילקוט הגרשוני ח"א דף נא
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךחכמת התורה ויצא עמ' יג
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךס' העיקרים (מישור) עמ' תצד
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןדעת תורה בראשית עמ' ס
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןכד הקמח (מישור) עמ' פח
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןכד הקמח (תשנו) עמ' לז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןקדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךחיים לגופא (תשסה) עמ' לה
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלב
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמכתב מאליהו ח"ד עמ' 93
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רטז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רנג
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךקסת הסופר (תשעו) עמ' רו {לגבי הבל}
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךשיחות ר' ראובן עמ' לד
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יז
פ"ב מ"ו וסוף מטייפך יטופוןאהבת חיים (דייטש) עמ' צט
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכח
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קל
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןס' הבוטח ח"ב עמ' קצז
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןשם יחזקאל עמ' שיג
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופון, תוי"טלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסו
פ"ב מ"ו סוף מטיפיך תוס' י"טאמרי אמת (אמדו) דף כט ע"ד
פ"ב מ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - שהוא עצמו יבואהו נזק מאותם הרעות עצמן שהוא המציאשיחות ר' ראובן עמ' לד
פ"ב מ"ו תוי"ט - העושה הרע כו' לא פעל ועשה לקיים מאמרו של מלך ב"ה אלא זדון לבו השיאו לכךלקוטי שיחות חל"ו עמ' 13
פ"ב מ"ו תוי"ט ע"ד ידיעה ובחירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 31
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהחכמת התורה בשלח עמ' תקצח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהחכמת התורה נח עמ' תסח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהעולת חודש ח"א מאמר קצט
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהראשית חכמה, תשובה פרק ו אות י, קדושה פרק טו אות ז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהערבי נחל (תשסד) עמ' תרצו
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהפרי חיים דרוש א אות ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהפני חיים (פלג'י) דף קפו ע"ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קא
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימה, ותוס' יו"טאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמה וכו' מרבה תורה מרבה חיים, ברבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצה
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהאור חדש פ"ה אות 218, 168
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהבאר הגולה באר א הערה 329
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהברית אברם עמ' תקכח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמההמאור הגדול (גר"א) עמ' לג
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהשל"ה פרשת בשלח אות כב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנד הערה 68
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהתקנת השבין סי' ט (עמ' 95)
פ"ב מ"ז הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגהשל"ה - שער האותיות אות ס ס"ק א, אות ק ס"ק קצה
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימה וכו' מרבה צדקה מרבה שלוםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רמב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קצא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו י
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהס' העיקרים (מישור) עמ' רטו, תקיד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 244
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהבינה לעתים דרוש לט עמ' רמט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהטוב טעם שמות עמ' קצה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 95, 229
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמסילת ישרים עמ' תלט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהנועם אלימלך דף לז ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעולת חודש ח"א מאמר קנה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורה וחיים עמ' שז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רמא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאברהם את ידו ח"ב דף קח ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאש דת (אסאד) עמ' שכה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כב, פרק יב פסוק י
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' פב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהברית אברם עמ' תכ
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדברי חנינא עמ' לב, לג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שמח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהטובך יביעו ח"א עמ' קנה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קעד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתב מאליהו ח"א עמ' 100, ח"ג עמ' 48
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 90
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שיא, שצב, תרכט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רצד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קמה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהס' הבוטח שער הבטחון עמ' נ, רצד, ח"ב עמ' ריב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהערבי נחל (תשסד) עמ' רנט, תתצ
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהקרן לדוד בראשית עמ' רלו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשל"ה - מס' פסחים אות תנח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמחת הנפש עמ' לז, סה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמלת אליעזר ח"ב עמ' כה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חי"ט עמ' 64
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חכ"ח עמ' 138, 205, 208
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חלק מ עמ' 47
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתפארת צבי ויקרא עמ' שסג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהרישומי דברים עמ' טו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהנחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קנו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהלחמי תודה פתיחה דף ט ע"א, גוף הספר דף ע ע"ב, קעו ע"ב, רי ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמאיר נתיבות ח"ב עמ' פג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמטר השמים עמ' שצד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיג, קכה, קסא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' י
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' של
פ"ב מ"ז מרבה נכסיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שנג
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםס' החיים (תשנג) עמ' נח, קנג
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםספר החיים (תשנג) עמ' נח, קנג
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצה הערה 31
פ"ב מ"ז מרבה נשיםידו בכל סי' תסח
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםאור חדש פ"ב אות 396
פ"ב מ"ז מרבה שפחות מרבה זימה מרבה עבדים מרבה גזלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלב
פ"ב מ"ז מרבה שפחות מרבה זימהבאר הגולה באר ה הערה 658
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלמשיבת נפש עמ' לז
פ"ב מ"ז מרבה עבדים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' עה
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלנועם אליעזר בראשית עמ' רמה ע"א
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםעטרת חן ח"ב עמ' רנא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםחכמת התורה נח עמ' תנט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה תורה וכו' מרבה ישיבהשיחות ר' ראובן עמ' קלא
פ"ב מ"ז מרבה תורה וכו' קנה לו ד"ת וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קע
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים מרבה צדקה וכו'צדקה חיים דף מה ע"ב [קנט ע"ב]
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פה, רח, ריט, שיא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' מג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קכה
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםמצווה ועושה ח"א עמ' תרה
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםפני חיים (פלג'י) דף קכד ע"א
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםפרדס מרדכי עמ' תקצט, תרמז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםשומע תפלה ח"ב עמ' רעג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ומהר"להר יראה מאמר טו
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ורבינו יונההר יראה מאמר ג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ורע"ב מטר השמים עמ' יג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה וכו' חכמהנטריקן (תשעד) עמ' קפג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תעז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהברכות אבי דף צד ע"א
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאדיר במרום ח"ב פ' קמב, קמו
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעט, רצג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק כט
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדברי חנינא - ת"ת עמ' פו
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לט
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהויגד יעקב עמ' תרצו
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' סז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפא
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהבין המשפתים בראשית עמ' ריא
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהשערי הישיבה ח"א עמ' סב, סה, קכו, ח"ב עמ' רסג
פ"ב מ"ז מרבה חכמה מרבה עצהאור השמש (תשסח) עמ' קה
פ"ב מ"ז מרבה עצה מרבה תבונהאדיר במרום ח"א פ' נז
פ"ב מ"ז מרבה עצה מרבה תבונהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רעט
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםחוקת עולם עמ' 383
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 18
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תסו
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' יג
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםאור חדש פ"ח אות 124
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רפה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםולאשר אמר עמ' תקח
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלום, וברבינו יונהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קצז
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז קנה שם טובעולת חודש ח"ג מאמר נט, קיח
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לוצדקה חיים דף קכד ע"ב [תמא ע"א]
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמואוצרות חיים - עבודת ה' עמ' יג
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמופרדס המלך (תשסט) אות קפז
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כג, רמב
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו, ותוי"טהר יראה מאמר נ
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' לא
פ"ב מ"ז קנה לו ד"ת קנה לו חיי עוה"בשביב אור עמ' שכט
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו וכו' עוה"בישראל קדושים עמ' 107
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבאאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריז
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבאאש דת (אסאד) עמ' רעז
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עולם הבאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתיז
פ"ב מ"ז קנה לו ד"ת קנה לו חיי העוה"באגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיט
פ"ב מ"ז קנה לו חיי העולם הבאנפש חיים (פאלאג'י) דף קז ע"ב [קסה ע"ב ד"ה וזה]
פ"ב מ"ז חיי העולם הבאס' העיקרים (מישור) עמ' קיד
פ"ב מ"ח רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי... חמשה תלמידים היו לריב"ז... הוא היה מונה שבחן וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
פ"ב מ"ח ריב"ז וכו' אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתלקוטי שיחות חי"א עמ' 96
פ"ב מ"ח ריב"ז קיבל וכו' הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתלב אליהו (תשלב) עמ' קל
פ"ב מ"ח ריב"ז קיבל מהלל ושמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יד
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק טו
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשל"ה - מס' חולין אות קנא בהגה"ה
פ"ב מ"ח ואם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' עט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'מנחת יואל עמ' ח, קכו, רמד, רמט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמךאבן שוהם עמ' 23
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאורות אלים דף כה ע"ב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאוזן שמואל דף כד ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךחלקת יהושע עמ' ג הערה טז, עמ' ח הערה לא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאור ישרים (תשסב) עמ' רסד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהאשיב אברהם עמ' ו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהאמרי אש (טאוב) עמ' יח, רנד, רעד, תע
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשעה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאור יהל ח"א עמ' י"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער התורה סי' כה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךילקוט דברי חכמים בראשית סי' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' י, ח"ב עמ' פו, רכא, רנז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כו'עדן גנים דרוש י קול א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאהל אלימלך עמ' ריד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 118
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות שבט הלוי עמ' קצא, רצט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמסילת ישרים עמ' תקפז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפע חיים ח"ד עמ' רלא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו'קדושת לוי דף קד ע"ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'בינה לעתים דרוש לט עמ' רמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קפא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהעולת חודש ח"א מאמר יא, קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרתנועם אלימלך דף כז ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאור אברהם ויקרא עמ' רב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמי מרום חי"א עמ' קמח
פ"ב מ"ח אם למדת הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' נז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשם יחזקאל עמ' נג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה אל תחזיק טובה לעצמךזך ונקי עמ' רצא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה אל תחזיק טובה לעצמךמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כו, שט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טוב לעצמך כי לכך נוצרתואני תמיד עמך עמ' תיד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמד מי למד נוצרתכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך בי לכך נוצרתדרשות מנחת יצחק עמ' ח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך בי לכך נוצרתויברך דוד עמ' קפא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'אש דת (אסאד) עמ' קנה, שמט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרת - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' ע, רלה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרתדברי מנחם (היימליך) עמ' קצז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נצרתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת רלבמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ'
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ה אות יא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבאר הגולה באר ז הערה 52
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבית יצחק (ויינברגר) עמ' קסח, שנד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדובר צדק (זילבר) עמ' עא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהר יראה מאמר עו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרצז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתערבי נחל (תשסד) עמ' תרנא, תתקטו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתצמח דוד (סקאליע) עמ' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתקריאה בקריה ח"ב עמ' ע, רלה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתרחמי הרב עמ' פט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשל"ה פרשת קרח אות יג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתפארת צבי במדבר עמ' שמג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, ובליקוטיםהר יראה מאמר לח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טל אות ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קנ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות שמן רוקח עמ' רלג, רלו, שכג, תקמג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךטיול בפרדס ח"ב עמ' רכו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' יז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלמחר אעתיר עמ' הקדמה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קמח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעלי שור ח"א עמ' רלז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקומץ המנחה עמ' 1 (סי' ד), קדושת השבת סי' ז (עמ' 61), דובר צדק עמ' 152
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקרבן מנחה (תשעד) עמ' שב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקרן לדוד בראשית עמ' רסא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקשוטי כלה חי"א אות ריט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשמועת יצחק - אבות אות טז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשער המלך (תשנז) עמ' רל
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קיז, קמב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפתי חיים ח"ג עמ' פב, רצה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשרתי ח"א עמ' קכז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמןרנת יצחק תענית עמ' קמו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' כו, בראשית עמ' קסב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' רסז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעב, דברים עמ' קפט, יהושע-שמואל עמ' שכא-שכב, מלכים עמ' ריג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות פג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'יד יחזקאל עמ' קיח, לה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה כו'מראה הגדול ח"א דף כ ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבההדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהולאשר אמר עמ' צא, קנה, שמח, תפח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהישועה ורחמים עמ' קע
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' מו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהשערי תודה ח"ב דף ט ע"א-ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחולת אהבה עמ' רנח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה כו' אל תחזיק טובה לעצמךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתנזר הקדש ח"ב עמ' קיט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאור האורות עמ' רטו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדעת תורה שמות עמ' רט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתילקוט עטרת צבי עמ' קיג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתצפנת פענח (תשסו) עמ' ש
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשרגא המאיר מועדים עמ' רמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתורת יחיאל דברים עמ' רפה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' סד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקנ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתפרדס המלך (תשסט) אות תקפו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קפד, שמט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכט, קלה, קלז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף יח ע"א, קל ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמטר השמים עמ' שעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף סז ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'שביב אור עמ' מא
פ"ב מ"ח למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךחכמת התורה תזריע עמ' מ
פ"ב מ"ח למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' סג הערה 50
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאוצר המאמרים (וייס) עמ' רמה, שמט
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עד עמ' רלג, דרוש צ עמ' רצו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כ, פ
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחמודי צבי בראשית עמ' רז
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ג, פרק טז פסוק כו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךגור אריה שמות פי"ח הערה 277
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךס' הבוטח שער הבטחון עמ' ריז, רלג
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךדברי אברהם דף ד ע"ג
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךנועם אליעזר בראשית עמ' עב בהג"ה
פ"ב מ"ח לכך נוצרתהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 75
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לו לר' יוחנן בן זכאי הוא היה מונה שבחםאורות אלים דף כז ע"א
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לוילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לו לריב"ז... הוא היה מונה שבחןראשית דעת (אטון) עמ' רפו
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לריב"ז וכו'תורת איש ח"ב עמ' ו
פ"ב מ"ח ה' תלמידים וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 149
פ"ב מ"ח חמישה תלמידיםדברי שלום ח"ו סי' תרמב-תרמו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאימאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר ע
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו' רבי אליעזר אומר: עין טובהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עד
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"זתורת החסידים הראשונים עמ' קסג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז והוא היה מונה שבחןאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו' א"ל באו וראו איזהו דרך טובה וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' לח
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לר' יוחנן... ר"א אומר לב טוב... שבכלל דבריו דבריכםראשית חכמה, קדושה פרק ז אות יח
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לו לריב"זילקוט הגרשוני ח"ב (על משנה י)
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"זחיי נפש ח"ב עמ' קעז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לר' יוחנן בן זכאי וכו'בני יששכר ח"א דף קכב ע"ג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים לריב"ז וכו', ר' יהושע אשרי יולדתו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נד, קצא
פ"ב מ"ח חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאיתורה בציון עמ' קמ
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היה לו לריב"ז הוא היה מונה שבחן וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היה לו לריב"ז וכו' הוא היה מונה שבחן וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קנט
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי הוא היה מונה שבחםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים יג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כב
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'זך ונקי עמ' קז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרס
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאיבי חייא ח"א עמ' סט, קג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי וכו' אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'אש דת (אסאד) עמ' שא
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים וכו' ור' אלעזר בן ערך בכף שניה וכו', וברבינו יונההר יראה - חסד חיים מאמר ט
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים וכו' ור' אלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולםהר יראה מאמר נו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו' א"ל צאו וראו וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 82, חכ"ב עמ' 139
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז כו' ורשב"נתורת מנחם חנ"ג עמ' 280
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים... ר' אלעזר בן ערך כמעין המתגברקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' ק
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע וכו' ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאללקוטי שיחות חי"ז עמ' 362
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןשערי תשובה שער ג אות רכו
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחם וכו' רבי יהושע בן חנני' אשרי יולדתושפתי מנחם - שבת תשובה עמ' מה
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחן ר"א בור סיד וכו'הגיד מרדכי דרוש יט
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחן ר"א בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה וכו'שם דרך - הישר והטוב עמ' כה
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןדרשות מהר"ם חביב עמ' שס
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןהדרת אליהו דרוש ב סי' ד ד"ה ומה מאוד
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
פ"ב מ"ח הוא הי' מונה שבחן של חכמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות לה
פ"ב מ"ח היה מונה שבחםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 19
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בן הורקניס בור סוד שאינו מאבד טיפה וכו'קדושת לוי דף קד ע"ד
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סור שאינו מאבד טפהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' לב
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה וכו'תורה בציון עמ' קמא
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ש
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתנג
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הרקנוס בור סוד וכו' ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את כלםשל"ה פרשת נח אות ה, חוקת אות טז
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סידילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קא
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלט
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טפהעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
פ"ב מ"ח אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפהבאר הגולה הקדמה 50
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בור סודשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסז
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהבי חייא ח"ב עמ' רמט
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סוד וכו' ואלעזר בן ערך וכו' מכריע את כולםלקוטי שיחות ח"י עמ' 82, חכ"ג עמ' 259
פ"ב מ"ח אליעזר בן הורקנוס בור סודבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ג
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהבני יששכר ח"ב דף נב ע"ב
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהדעת שבת עמ' שיג בהערה
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קו
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קעט
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבר טיפההתרגשות הלב (תשסט) עמ' יא
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפ
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפג
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנז
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רלג
פ"ב מ"ח בור סוד כו' מעין המתגברתורת מנחם חל"ח עמ' 229
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפה כו' כמעין המתגבר כו' אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים כו' מכריע את כולם (וברע"ב ותיו"ט)תורת מנחם חנ"ה עמ' 75, 153
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 182
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קצז
פ"ב מ"ח יהושע בן חנניה אשרי יולדתומצוה ולב ח"ב עמ' 154
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניא אשרי יולדתואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפ
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתושבט מוסר עמ' קצב, רפד
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' מא, תקכח
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתו וברע"במנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסא
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקפא
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתומצווה ועושה ח"א עמ' רלו
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתושל"ה ווי העמודים פרק ד אות י
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתותורה בציון עמ' קמא, רסט
פ"ב מ"ח ורבי יהושע בן חנניא אשר יולדתולקוטי שיחות חכ"ג עמ' 258
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפב
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתומצווה ועושה ח"ב עמ' תשלח
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתוקשוטי כלה ח"ט אות רפט
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתומי השלוח (תשסז) ח"א דף קצז
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צא
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, רש"י, רע"בדרשות מהר"ם שיק עמ' רס
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו וכו'לבית יעקב דרוש ד
פ"ב מ"ח אשרי יולדתובית שלום מרדכי עמ' לח, ריג, רפה
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלח
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמ
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעז {התקדש כי אמו היתה מביאה אותו לביהמ"ד - וי"ל שלכן מביאים את הטף בהקהל}
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוויגד יעקב עמ' רכא
פ"ב מ"ח אשרי יולדתולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רפ
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסז
פ"ב מ"ח אשרי יולדתותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 16
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קפט
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, ברטנורא - אמו היתה הולכות לביהמ"ד כשהיתה מעוברת וכו'מנחת יואל עמ' רא
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, ברטנורא - אמו של ר' יהושע בן חנניה הכניסה עריסתו לביהמ"דדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמג
פ"ב מ"ח ר"י הכהן חסיד ר"ש ירא חטאמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ולפי
פ"ב מ"ח רבי יוסי הכהן חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאבי חייא ח"א עמ' קסא
פ"ב מ"ח רבי יוסי חסידבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלג
פ"ב מ"ח רבי יוסי כהן חסידמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' צ
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאאגרא דכלה ח"ג עמ' שפה
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצא
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מה, צג
פ"ב מ"ח ר' שמעון בן נתנאל ירא חטאחכמת התורה ויחי עמ' תקסג
פ"ב מ"ח ר' שמעון בן נתנאל ירא חטאילקוט הגרשוני ח"ב (על משנה י)
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצח
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאפרי צדיק בלק אות א
פ"ב מ"ח ר"ש בן נתנאל ירא חטא וכו' הרואה את הנולדלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1199-1202
פ"ב מ"ח ירא חטא, רע"ב תורת יחיאל בראשית עמ' קפא
פ"ב מ"ח ר' אלעזר בן ערךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסז
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מעיין המתגברעטרת חן ח"ב עמ' רא
פ"ב מ"ח ראב"ע כמעין המתגבר וכו' מכריע את כולםשיחות מוסר (תשסב) עמ' רפד
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגברצמח דוד (סקאליע) עמ' קמח
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגברתורה בציון עמ' קמא
פ"ב מ"ח ר' אלעזר בן ערך כמעיין המתגברבי חייא ח"א עמ' קפד
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מעין המתגבר וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעד
פ"ב מ"ח ורבי אלעזר בן ערך מעין המתגברדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רי
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מעין המתגברדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קצט, תטו
פ"ב מ"ח ר"א בן ערך כמעיין המתגברלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' כה
פ"ב מ"ח ראב"ע מעין המתגבר, לב טובתורת אביגדור ח"ב עמ' כח
פ"ב מ"ח ר"א בן ערך שהוא מעין המתגבר אמר הדרך שידבק בה האדם לב טובעלי שור ח"ב עמ' פה
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולםהר המוריה עמ' קנו
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קג
פ"ב מ"ח אילו היו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ור' אליעזר וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נב
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים אחת, ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף השניה מכריע את כולםבאר הגולה באר ד הערה 275
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים וכו' מכריע את כולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראלילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנס וכו' מכריע את כולםכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"ב מ"ח חכמי ישראל ורבי אלעזר בן ערךאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ו אות א
פ"ב מ"ח ור"א בכף שניה מכריע את כולםדברי חנינא - ת"ת עמ' עא
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולםפניני דעת עמ' קסז
פ"ב מ"ח ר"א מכריע את כולםבכורי אברהם דף פב ע"ג
פ"ב מ"ח מכריע את כולםדרכי החיים ח"א עמ' רצז
פ"ב מ"חדברי שלום חלק ג עמ' נו
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו דרך ישרה וכו'אהל אלימלך עמ' שג
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, רבי אליעזר אומר עין טובהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ש
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזה דרך ישרה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזה דרך טובהכוונת הלב עמ' פא, צט, קמח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'בינה לעתים דרוש לח עמ' רמד
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזה דרך טובה שידבק בה אדם וכו' לב טובטוב דעת עמ' קסח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזהו דרך טובה שידבק בה האדםדעת תורה ויקרא עמ' קצד
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו'ראשית דעת (קורח) סי' מח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםמתנת חיים - קנינים עמ' קעט, קפט
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שירבק בה הארם וכו'אמרות חיים עמ' מא, נו
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזהו דרך ישרה, ר"א אומר עין טובהשים שלום עמ' כו
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ג, נג, נז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בו האדם וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' קיט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרהתורת החסידים הראשונים עמ' לד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצ ע"א
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובה שידבק בה האדםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' מא
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם רש"א הרואה את הנולדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ריט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובהבנין שאול עמ' מד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך טובהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם, רבי אלעזר אומר לב טובכתונת פסים דף יד ע"ד, יח ע"ב, כ ע"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרךמאיר נתיבות ח"א עמ' לד, קיב, ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובהזכרון דברים (תשנט) עמ' כו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בה האדםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות כד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובהאמרי רבי שפטיה עמ' לד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרהטיול בפרדס ח"ב עמ' רז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרהשם ישראל עמ' רפז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קמ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקיד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ח
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם, בתוספות יום טובשם דרך - הישר והטוב עמ' כה, מ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' ר"א אמר לב טוברוח נכון עמ' עד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סח
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך טובה וכו' ברבינו יונהדרך אמונה ובטחון עמ' קמ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה וכו' רבי אליעזר אומר עין טובה וכו' רבי אלעזר אומר לב טוב אסר להם תאה אני את דברי ר"א בן ערך שבכלל דבריו דבריכםשל"ה - שער האותיות אות ל ס"ק ה, אות ת ס"ק יג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' ה, מה, צג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםשדה יעקב עמ' יט
פ"ב מ"ט צאו וראו וברוח חייםדרכי החיים ח"ב עמ' קצב
פ"ב מ"ט צאו וראו וכו' דרך ישרה שידבק בה האדם, עין טובה חבר טוב ובמפרשי המשנהשם דרך דברים עמ' קלז, קנא, רצג
פ"ב מ"ט צאו וראו וכו'ישועה ורחמים עמ' קעב
פ"ב מ"ט צאו וראושיחות מוסר (תשסב) עמ' קפד
פ"ב מ"ט צאו וראועולת חודש ח"א מאמר ד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו דרך ישרה שיבור לו האדםאמרי חמד ח"א דף ה ע"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' שבכלל דבריו דבריכםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנ
פ"ב מ"ט איזו דרך ישרה שידבק בה האדם, וברבינו יונה וברמב"םאור יחזקאל - מדות עמ' נ
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםבעקבות משה שמות עמ' קלח, רלט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פא
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדם וכו' רואה אני דברי ראב"ע מדבריכם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קלו
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה וכו' ר' שמעון אומר הרואה את הנולדצוף דבש (פרחי) עמ' נד
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה שידבק בה האדם - לב טובאורות ונתיבות ח"ה פרק כג אות כז
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה שידבק בה האדםבישורון מלך ח"ב עמ' פה
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה וכו' ר"י אומר חבר טוב וכו' ר"א אומר לב טוב א"ל (ריב"ז) רואה אני דברי אב"ע שבכלל דבריו דבריכםמטר השמים עמ' פז
פ"ב מ"ט איזו דרך טובה שידבק בה האדם ר"י אומר חבר טוב ור"י אומר שכן טובמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קיג, קלב
פ"ב מ"ט איזו דרך טובה שידבק בה האדםולאשר אמר עמ' קא
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה וכו' ר' אלעזר אומר לב טוב וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תיג
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה וכו' רואה אני את דברי אליעזר בן ערן מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יד, טו, שג
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שכז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם רבי שמעון אומר הרואה את הנולדמרפא לעצם עמ' ל, פב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדםכד הקמח (תשנו) עמ' קסז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרה שידבק... איזו היא דרך רעה שיתרחקהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רג
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה וכו' איזהו דרך רעה שידבק בה האדםלבושי בדים סעיף לז
פ"ב מ"ט איזוהו דרך טובה שידבק בה האדם וכו' ר"א אומר לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםשרגא המאיר מועדים עמ' שסד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו' חבר טוב, וברע"בחכמה ומוסר ח"א עמ' קלב
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה בו' ר"א אומר עין טובה - רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' איזוהי דרך רעה וכו', ובפיהמ"ש ורבינו יונההר יראה מאמר סד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' לב טובתורת יחיאל בראשית עמ' רטז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' ר"א אומר לב טוב וכו', א"ל רואה אני את דברי ר"א שבכלל דבריו דבריכםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' ר"א אומר לב טוב, א"ל ריב"ז רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שע
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' ר"א אומר עין טובהקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' רא"א לב טובישראל קדושים עמ' 121, דובר צדק עמ' 40
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' רא"א לב טובפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב, האזינו אות ד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'ואני תמיד עמך עמ' רפז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שפא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' הרואה את הנולדאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי יהושע אומר חבר טובשם דרך - כתר תורה עמ' קסה
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' שכן טוב וכו' איזוהי דרך רעה וכו' שכן רעדעת תורה דברים ח"א עמ' רנא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם ר' אליעזר אומר עין טובהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי יהושע אומר חבר טוב וברע"באגרת הטיול (תשעה) עמ' קלד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי שמעון אומר הרואה את הנולדמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קעט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שטז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קכה
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' ר' יהושע אומר חבר טובאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות לג
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי אלעזר אומר לב טוב וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קפט
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם, רבי אליעזר אומר עין טובהוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' כז
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בהזכרון טוב (צורף) דף כד ע"א
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שצח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו' ר' שמעון אומר הרואה את הנולדלחמי תודה פתיחה דף ב ע"א
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה אדםהחברה והשפעתה מאמר 10 פרק א
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, ר"א אומר עין טובהאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם... הרואה את הנולדנועם אלימלך דף ק ע"א
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' ראב"ע אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי ראב"ע מדבריכם וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' מג
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'עטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדם, לב טובשערי אורה (מילר) ח"א עמ' יא, עד
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה לב טוב עין טוביגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' רמה
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' שכן טובדעת תורה ויקרא עמ' כב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם ר"א אומר לב טובמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קיז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רסא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו' הרואה את הנולדדעת תורה ויקרא עמ' קצח
פ"ב מ"ט איזה דרך שידבק בה האדםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קעז
פ"ב מ"ט דרך ישרה שידבק בה אדםבית שלום מרדכי עמ' קסא
פ"ב מ"ט דרך טובהאור הרעיון עמ' עג-עד
פ"ב מ"ט ר' אליעזר אמר עין טובקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' ק, קסד
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר עין טובה, וברע"ב ורבינו יונה שםים שמחה עמ' שדמ-שמה
פ"ב מ"ט ר"א אומר עין טובה וכו', ר"א אומר עין רעה וכו' ור"ידברי ברוך ח"ב סי' לד אות ד
פ"ב מ"ט עין טובהבמי התורה עמ' שמה
פ"ב מ"ט עין טובהשם דרך - הישר והטוב עמ' קד
פ"ב מ"ט עין טובה ובפי' הרמב"םאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תנו
פ"ב מ"ט עין טובהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכא
פ"ב מ"ט עין טובהראשית חכמה, ענוה פרק ה אות יב
פ"ב מ"ט רבי יהושע אומר חבר טוב. רבי יוסי אומר שכן טובשיחות ר' ראובן עמ' קמב
פ"ב מ"ט חבר טובשירת דוד (תשסז) עמ' קעד
פ"ב מ"ט חבר טוב שכן טוב, ובר"ישפתי חיים ח"ב עמ' רד
פ"ב מ"ט חבר טוב, ורע"ב - כדי שיוכיחנו וכו'דעת תורה דברים ח"א עמ' קסו
פ"ב מ"ט רבי יוסי אומרלקוטי שיחות חי"ז עמ' 362
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדחלקת יהושע עמ' קעג הערה ל
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדגדולי מוסר עמ' קמ
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדנטריקן (תשעד) עמ' קסט
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדראשית דעת (אטון) עמ' שכז
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסו הערה 36
פ"ב מ"ט רואה את הנולדתורת מנחם חלק מ עמ' 77
פ"ב מ"ט הרואה את הנולד וכו' הלווה ואינו משלםשיחות מוסר (תשסב) עמ' צח, שכב
פ"ב מ"ט איזה חכם הרואה את הנולדשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קה
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדברית אברם עמ' תקסא
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדבת עין (תשסז) עמ' תכ
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רב
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנט
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדשלשלת הקודש עמ' מז
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדויגד משה (גרין) מאמר יג ד"ה ובמה שאמרו
פ"ב מ"ט איזה חכם הרואה את הנולדנטע שורק פרשת פנחס
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות ב
פ"ב מ"ט ר' אליעזר בן ערך אומר לב טוב, וברבינו יונהאור יחזקאל - אמונה עמ' קסא
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טוב וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רא
פ"ב מ"ט ר' אליעזר אומר לב טובשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שט
פ"ב מ"ט ר"א אומר לב טוב וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' י
פ"ב מ"ט רא"א לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםצפנת פענח (תשסו) עמ' שלה
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טובדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קצט, תטו
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר לב טובבית יצחק (ויינברגר) עמ' קכח
פ"ב מ"ט ר"א בן ערך אמר לב טובעלי שור ח"ב עמ' מט, רפח
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טוב, א"ל, רואה אני דברי ר"א וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסו, במדבר עמ' שעז
פ"ב מ"ט לב טובמוסר המקרא והתלמוד עמ' קג
פ"ב מ"ט לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קנז
פ"ב מ"ט לב טוב כנגד כולםחיי שלמה עמ' קמז
פ"ב מ"ט לב טובהתורה והעולם ח"ג עמ' רה
פ"ב מ"ט לב טובלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שצז
פ"ב מ"ט לב טובמטר השמים עמ' תצו
פ"ב מ"ט לב טובמילי דשמיא פל"ב אות ב עמ' קכא, קכג, קכח
פ"ב מ"ט לב טוב, רבינו יונה - ר"ל מדת הרצוןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' צב
פ"ב מ"ט אמר להם רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ו אות יא
פ"ב מ"ט אמר רבי יוחנן בן זכאי רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכם, כי בכלל דבריו דבריכםיורה חכימא (תשעא) עמ' כח
פ"ב מ"ט א"ל רואה אני את דברי ראב"ע שבכלל דבריו דבריכםלב דוד (תשסט) עמ' צח
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ראב"ע שבכלל דבריו דבריכםתורת אביגדור ח"ג עמ' קמו
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךחלקת יהושע עמ' עח הערה נט
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךנתיבות עולם ח"ב עמ' רט
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כב
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי אלעזר בן ערךצמח דוד (סקאליע) עמ' נח
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 78
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רנה
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ראב"ע שאמר לב טובאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' יא
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערךפרדס מרדכי עמ' תרכ
פ"ב מ"ט עיקר מה שיבור לו האדם - לב טובבין המשפתים בראשית עמ' עד
פ"ב מ"ט רואה אני את דבריותורת חיים (קאסוב) עמ' רמט
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםאמרי נפתלי עמ' לז
פ"ב מ"ט בכלל דבריו דבריכםמאיר נתיבות ח"א עמ' רנ
פ"ב מ"ט בכלל דבריו דבריכםאגרא דכלה ח"א עמ' נד
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםאמרי נפתלי ח"א עמ' לז
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםתפארת צבי ויקרא עמ' שכט
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה וכו' ברבינו יונהאמרי יחזקאל עמ' קמא, רכא, רמ
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה וכו' ברבינו יונהאמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קמא, רכא, רמ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך רעהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם וכו'הר יראה מאמר נו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך רעהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קסח
פ"ב מ"ט איזה דרך רעה וכו', ורבינו יונהאור יחזקאל - מכתבים עמ' קפח
פ"ב מ"ט איזהי דרך רעה... הלווה ואינו משלםדרשות אל עמי דרוש כב
פ"ב מ"ט איזהו דרך רעה שיתרחק ממנה האדםחיי נפש ח"ג עמ' רפ
פ"ב מ"ט איזה היא דרך רעהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 33 עמ' קכב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה אדםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כ
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה וכו הלווה ואינו משלםדברי חנינא עמ' קפג
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה רש"א הלוה ואינו משלם וכו', וברוח חייםהר יראה מאמר נט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם חבר רעתפארת צבי ויקרא עמ' שמ
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדםניבי זהב עמ' תנו
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסו
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה... רבי אלעזר אומר, לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכםשל"ה ווי העמודים פרק יד אות ה
פ"ב מ"ט דרך רעה שיתרחק האדם ממנו הוא חבר רעשירי משכיל כלל ח פרט ו
פ"ב מ"ט לב רעתורת אליהו עמ' יט
פ"ב מ"ט רבי יוסי אומר שכן רעשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תלה
פ"ב מ"ט רש"א הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקוםלב אביגדור עמ' ז
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםאור יחזקאל - מכתבים עמ' רסד
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות א
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםלקוטי שיחות ח"ז עמ' 16
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםתורת אביגדור ח"א עמ' קיא
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםתורת אביגדור ח"ב עמ' קטז
פ"ב מ"ט הלווה ואינו משלםנצח ישראל עמ' תקפ הערה 44
פ"ב מ"ט הלווה ואינו משלםס' הבוטח ח"ב עמ' קל
פ"ב מ"ט א' הלוה מן האדםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' צ
פ"ב מ"ט אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקוםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 156
פ"ב מ"טטהרת יו"ט ח"י עמ' תיט
פ"ב מ"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פג
פ"ב מ"טוזאת התורה עמ' רד
פ"ב מ"ט המחזור ויטרי - מה תקרא טוב שיזכה בומאיר נתיבות ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"ט הר"י - טוב לאחוז מידה אחת בשלימותמאיר נתיבות ח"א עמ' קיב, ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"ט הר"י - כי הגוף והלב מתנדבמאיר נתיבות ח"א עמ' רנ, ח"ג עמ' רי
פ"ב מ"ט רבינו יונה - ולהיות חבר טוב וכו' שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכניו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קמב
פ"ב מ"ט רש"י - שהכל תלוי בלבמאיר נתיבות ח"א עמ' רנ
פ"ב מ"י הם אמרו שלשה דברים, וברבינו יונההר יראה - חסד חיים מאמר ו
פ"ב מ"י הם אמרו שלשה דברים כו' ר"ש אומר וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 280
פ"ב מ"י ר"א אומר וכו' ושוב יום אחד לפני מיתתךתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 18, חכ"ז עמ' 165
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביבמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך (תלמידך) חביב עליך כשלךראשית חכמה, ענוה פרק ד אות כט, סב
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךאור חדש פ"א אות 966
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךאור אברהם במדבר עמ' פה
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליךאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךאמרי אש (טאוב) עמ' רנד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךאור הרעיון עמ' צז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךחיי נפש ח"ב עמ' קפא
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךמחשבת מוסר ח"ג עמ' שלא
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכה
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךרב שלום (אדלר) עמ' שכו
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך בשלךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו יג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך בשלךפרדס מרדכי עמ' תנו
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוסרוח נכון עמ' שמג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךבית יצחק (ויינברגר) עמ' רנו, רנח
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךחכמה ומוסר ח"א עמ' קנט
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 49
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךשיחות ר' ראובן עמ' כג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 62, תתכג הערה 68
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות לב
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוסרוח נכון עמ' שעא
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךמצווה ועושה ח"ב עמ' סו, תמא
פ"ב מ"י יהי כבוד חברךידו בכל סי' קב
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביבהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה הנה חוץ
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב... ואל תהי נח לכעוסראשית דעת (אטון) עמ' ת
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך כרבךמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה גרסינן
פ"ב מ"י לכבד חבירוזאת זכרון (תשנב) הנהגות אות כז
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום א' וכו'קדושת לוי דף קד ע"ג
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוסראשית חכמה, ענוה פרק ג אות מא, פרק ה אות יא
פ"ב מ"י אל תהי נוח לכעוסשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' ריז
פ"ב מ"י אל תהי נח לכעוסלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סב
פ"ב מ"י אל תהי נח לכעוסשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלט
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוסמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שטז
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוס וכו'רוח נכון עמ' סג, קנב, שעח
פ"ב מ"י ושוב יום א' לפני מיתתךאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רמה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קלט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךתורת החסידים הראשונים עמ' ש
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר טו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאהל רחל עמ' 593
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפירוש המכבי דברים עמ' שלד תמח
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךראשית חכמה, יראה פרק י אות כד, פרק יב אות לח, פרק יד אות ו, אהבה פרק ט אות מה, תשובה פרק א אות יח, פרק ז אות לג, קדושה פרק ב אות כה, כח, תוצ' חיים פרק ע
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשבט מוסר עמ' שיג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' רמח, שסא
פ"ב מ"י שוב יום אחד וכו'דרשות הרא"ש דף נד ע"א דרוש נג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאור ישרים (תשסב) עמ' רלה, רפח
פ"ב מ"י שוב יום אחדחקל יצחק (תשסג) עמ' קצו, רעד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ב, ג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעולת חודש ח"א מאמר קצא, רלג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעולת ראיה ב קסה
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךפנים יפות על תהלים עמ' שכח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשערי תשובה סה"ת
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךויגד יעקב עמ' מה, צז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' סה, רנו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךצדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' יז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנא, רפה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךברית אברם עמ' תמג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדבר המלוכה - הבה תמים עמ' קעז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדרכי התשובה עמ' קעו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קמג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שטו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שפד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמדבר קדמות (תשסח) עמ' עח
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמילי דשמיא פט"ו אות א עמ' לד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמנחת יואל עמ' קצג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שנה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמצווה ועושה ח"ב עמ' רצו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךנחלת שמעון (אשכנזי) אמור נא
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךנתיב התשובה עמ' כט הערה 29
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךעטרת ישועה (תשסד) אות כז לשמ"ע
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפני חיים (פלג'י) דף קצ ע"א
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשל"ה - מס' חולין אות ג, קכה, קסז, מס' פסחים אות פה בהגה"ה, קב, מס' תענית אות קנ, מס' ראש השנה אות קט, מס' יומא אות קי, קיא, קמג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשל"ה עשרה הלולים אות נד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשל"ה פרשת קדושים אות כה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' צט
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךתורת מנחם חלק לב עמ' 24
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאמרות ה' השלם ח"א עמ' רטז, שיב, שנט, ח"ב עמ' קו, ח"ד עמ' רי, רנח, ח"ה עמ' שיד, ח"ו עמ' צו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 86
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תא
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךדברי יונה עמ' קלז
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךדרשות הצל"ח השלם עמ' קכא, שלג
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךתורת מנחם חל"ז עמ' 254
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קלג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו'ואותו תעבוד עמ' קפט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ל
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבארות המים (תשסב) עמ' קלח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבית יצחק (ויינברגר) עמ' לז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךברית שלום (תשסח) עמ' תשיב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבת עין (תשסז) עמ' תיא, תכא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסה, קפג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךואני תמיד עמך עמ' קמז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךזכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' ג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךחכמה ומוסר ח"ב עמ' שיא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סג, רח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שא, ליקוטים עמ' סז, קכו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמבשרת ציון ח"ד עמ' מב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמדבר יהודה (תשסב) עמ' ריט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תריד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה לכן
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךנועם הברכה עמ' רסד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךנחמד ונעים (תשסט) תולדות ד"ה הנה נא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךס' הבוטח שער הבטחון עמ' ערה
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעבודת יצחק בראשית עמ' קכח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךפרדס מרדכי עמ' ריב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךקריאה בקריה ח"א עמ' רפו, ח"ב עמ' לד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמלת אליעזר ח"א עמ' שנט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קמ
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמע יעקב (זיידא) עמ' קעד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךתפארת צבי שמות עמ' ריא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךברית שלום (תעח) דף קיא ע"ג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךלחמי תודה דף לה ע"א, פט ע"א, צג ע"ב, קמב ע"א, קסא ע"א, קסה ע"ב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תיכוהכתונת פסים דף לד ע"א-ע"ב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורם של חכמיםתורת החסידים הראשונים עמ' קיט
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן וכו'מכתב סופר דף ה ע"א
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן וכו'נפש החיים עמ' 84
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכבהילקוט דברי חכמים בראשית סי' ס (הקדמה)
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'שמועה טובה דף פה ע"ב
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' שטז
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהקריאה בקריה ח"א עמ' שטו
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' רמה
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסז
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שח
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםמשיבת נפש עמ' ע, קצז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתןעלי שור ח"ב עמ' קמב
פ"ב מ"י והוי מתחמם וכו' והוי זהיר בגחלתן וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' עז, צב, רמד, שסו
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קפז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קעה
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רמז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'וזרח השמש על התורה עמ' קסב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםויגד משה (גרין) מאמר ח ד"ה ונכלל
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"ד
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו' והוי זהיר בגחלתן וכו' שנשיכתן וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קכב
פ"ב מ"י יתחממו כנגד אורםהתורה והעולם ח"ב עמ' קיט
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' קסח
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכווהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שכג
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן... שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת שרףאהבת דוד (וועגער) עמ' 5
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' ועקיצתן עקיצת עקרבברית שלום (תשסח) עמ' מג
פ"ב מ"י הזהר בגחלתן שעקיצתן עקיצת עקרב וכו'אורות אלים דף כז ע"ב
פ"ב מ"י הזהר בגחלתן שלא תכוהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קה
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשבט מוסר עמ' קמד
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה כו' עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קלט
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכווהאבן פינה עמ' 85, 165
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתם שלא תכוהתורת החסידים הראשונים עמ' קיז, קיט
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' וכל דבריהם כגחלי אשאמרות ה' השלם ח"א עמ' שטו, ח"ד עמ' קצו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' ועקיצתן עקיצת עקרבברית שלום (תעח) דף ז ע"ג
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' עקיצת עקרב וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' עז, רמד, שסו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' עקיצת עקרב וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' צו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו' וכל דבריהם כגחלי אשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ק
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רס
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אשכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהבאר הגולה באר א הערה 192, באר ג הערה 194
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהדרשות מנחת יצחק עמ' רפ
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשעורי דעת ספר ב עמ' ס
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהתורת יחיאל בראשית עמ' ק
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרברביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 26
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרבשל"ה - מס' שבועות אות לז, מס' יומא אות מט, ריח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשם דרך - כתר תורה עמ' נח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סב, שמח, קנד
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן של תלמידי חכמיםטיול בפרדס ח"א עמ' רמא, רמג
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שכל דבריהם כגחלי אשדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צה
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' לט
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהדברי חנינא עמ' קסו
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מה, עשר צחצחות פרק ח אות כא
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' מ
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שמא תכוה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תסח, תעב
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן של חכמיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' עח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרבשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 451
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י הזהר בגחלתם שלא תכוה וכו' ועקיצתםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' סו, רנט, רעב, רפ, שטז, שפא, תקז, תקנו
פ"ב מ"י הזהר בגחלתם שלא תכוהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תלז
פ"ב מ"י הזהר בגחלתןתורת העולה ח"ג פרק ז
פ"ב מ"י נשיכתם נשיכת שועלעולת ראיה ב קסה; עין איה ב' 179
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת נחש ועקיצתן עקיצת עקרבאור אברהם במדבר עמ' רל
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שרף ועקיצתן עקיצת עקרבאהבת דוד (וועגער) עמ' 61
פ"ב מ"י ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרףשל"ה פרשת קדושים אות כז
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרב ונשיכתן נשיכת נחשבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ג אות ה
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבבאר הגולה באר ג הערה 199
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבמצווה ועושה ח"א עמ' רמו
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תע הערה 46
פ"ב מ"י ולחישתם לחישת שרףמשיבת נפש עמ' רלד
פ"ב מ"י ולחישתן לחישת שרףאות זכרון דף י ע"א
פ"ב מ"י לחישתן לחישת נחשבאר הגולה הקדמה 86
פ"ב מ"י לחישתן לחישת שרףמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת כט
פ"ב מ"י לחישתן לחישת שרףלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עה
פ"ב מ"י ולחישתן לחישת שרףלחמי תודה דף קמא ע"ב
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשחלקת יהושע עמ' א, קעט הערה פג
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשאורחות דוד עמ' שנג
פ"ב מ"י כל דבריהם כגחלי אשנפש החיים עמ' 84
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיב ד"ה ולכן
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשחקל יצחק (תשסג) עמ' שכ
פ"ב מ"י כל דבריהם כגחלי אשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכג
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשאברהם את ידו ח"א דרוש יב לש"כ
פ"ב מ"י שכל דבריהם כגחלי אשתורת אביגדור ח"א עמ' פג
פ"ב מ"יוזאת התורה עמ' קמא
פ"ב מ"ידברי שלום חלק ה סימן ה
פ"ב מ"י רע"ב - צופה ומביט במה שעתיד להיות וכו'תורת מנחם ח"כ עמ' 50
פ"ב מ"י ס' דברי יהודהנפש חיים (פאלאג'י) מערכת ג אות לג דף מב ע"א [סג ע"ב ד"ה ואת]
פ"ב מי"א ר"י אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםדעת תורה ויקרא עמ' קצט
פ"ב מי"א עין הרעעולת חודש ח"ג מאמר מה
פ"ב מי"א עין רעה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 323 , 309 , 297-296 , 295 , 294 , 274 , 266
פ"ב מי"א עין הרע, רבנו יונה - מי שאינו שמח בחלקומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמב
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםשבט מישראל עמ' שנד
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות וכו'קדושת עיניים סי' תפג
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריותילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות טז
פ"ב מי"א עין הרע וכו' מוציאין את האדם מן העולם, ובפי' הרמב"םשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רצב
פ"ב מי"א עיה"ר ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםצפנת פענח (תשסו) עמ' מט, צד, רכד
פ"ב מי"א עיה"ר ויצה"ר ושנאת הבריותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שיא
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר וכו', ור"י, וגר"אדברי ברוך ח"ב סי' לד אות ד, ו
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תח
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאיןפרי צדיק וירא אות א
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ו אות כג
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע מוציאין את האדם מן העולםדרכי אמונה דרך פא
פ"ב מי"א עין הרע וכו' ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםלב דוד (תשסט) עמ' סד
פ"ב מי"א עין הרע יצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםגור אריה בראשית פל"ז אות ט
פ"ב מי"א עין הרע מוציאין את האדם מן העולםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קב
פ"ב מי"א עין הרע מוציאין האדם מן העולםתפארת משה עמ' רמג
פ"ב מי"א שנאת הבריותאור הרעיון עמ' עז
פ"ב מי"א שנאת הבריותנתיבות עולם ח"ב עמ' סב
פ"ב מי"א שנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםמצווה ועושה ח"ב עמ' תצז
פ"ב מי"א שנאת הבריות מוציאה את האדם וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רעה
פ"ב מי"א שנאת הבריותכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' ק
פ"ב מי"א ושנאת הבריותתורת אליהו עמ' רי
פ"ב מי"א מוציאין את האדם מן העולםחכמת התורה מקץ עמ' רפח
פ"ב מי"א מוציאין את האדם מן העולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלא
פ"ב מי"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
פ"ב מי"א החסיד יעב"ץ - שלא יקרא אדם רחמני אם לא יהיה אכזרי לרשעיםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכ, רמו
פ"ב מי"א החסיד יעב"ץ - שלא יקרא אדם רחמני אם לא יהיה אכזרי לרשעיםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קכב, רמט
פ"ב מי"ב ר' יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך בשלך וכו' וכל מעשיך יהיו לשם שמיםזאת זכרון (תשנב) אות פח, צז
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו' וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלג
פ"ב מי"ב ר' יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים, אמר ר' שמעון הוי זהיר בקריאת שמע ותפלהדרכי אמונה דרך מד
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'תורת איש ח"ב עמ' ו
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלךשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק יז
פ"ב מי"ב רי"א יהי ממון חברךאפוד בד דף יב ע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קא
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךמכתב סופר דף קיט ע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךמסילת ישרים עמ' תקב
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךראשית חכמה, ענוה פרק ד אות יד
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאשיב אברהם עמ' סז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'בינה לעתים דרוש יב עמ' קה
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאור הרעיון עמ' פה
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קיא
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כא
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורהדעת סופר עמ' שעד ע"ב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורהויחי עוד דף קז ע"א וע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'לבית יעקב דרוש כא
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שפח
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאות לישועה דף סז ע"ב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךפרדס מרדכי עמ' תנו
פ"ב מי"ב יהי ממון חברךמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צא דף רז ע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךלחמי תודה דף פו ע"א
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךברית אברם עמ' תריא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לש"שתורת איש ח"ב עמ' רל
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, רבינו יונה ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריז, רכו, שמג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךמצווה ועושה ח"א עמ' תקי
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' יג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם דברים עמ' תנז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם ויקרא עמ' שפז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תד
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאורחות דוד עמ' קסג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תודה שאינה ירושה לךאוצר המאמרים (וייס) עמ' רחצ
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאגרא דכלה ח"ב עמ' קנ, ח"ג עמ' קנג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהפירות מפוזרין עמ' ד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך וכו'דברי שלום ח"ו סי' קעג-קעו, קעח-קפב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' שיא
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קמה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם על ספר המצוות עמ' עא, קנא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קפו, ויקרא עמ' תרנא, במדבר עמ' שצו, דברים עמ' רלג, תתקפז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבינת הלב (תאומים) הסכמות עמ' ג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבית יצחק (ויינברגר) עמ' קח, קסו, רעג, שעז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךולאשר אמר עמ' רסז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצא, תקמו
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשביב אור עמ' רצה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ד, כה, לג, קנב, רד, רכח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתורת מנחם חנ"א עמ' 234
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתורת שמואל (דיקמן) עמ' נט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ריז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבנין שאול עמ' קסז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהויגד יעקב עמ' תשלא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהידות נדרים השלם עמ' רפד-רפה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהמאורי שערים עמ' טו-טז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהישועה ורחמים עמ' ריח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה וכו' וכל מעשיך יהיו לש"שכתב סופר דרשות ח"ב עמ' א
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קמד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם - סידור התפילה עמ' נ, קנז
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ג אות א
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות ב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שנד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות מנחת יצחק עמ' נא
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות שמן רוקח עמ' תיב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךויאמר מרדכי - דרשות עמ' קסח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רחצ, שמות עמ' רכא, רלד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךלקוטי שיחות ח"ז עמ' 125, חי"ג עמ' 116
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצ
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפז
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךרנת יצחק - פרק חלק עמ' רכט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשירת דוד (תשסז) עמ' קפ
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבנתיבות האיש עמ' פו
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשירי משכיל כלל א פרט ד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רנב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמודילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מי"ב התקן עצמך וברבינו יונהדרכי החיים ח"א עמ' שנט, שפג
פ"ב מי"ב התקן עצמך וברבינו יונהדרכי החיים ח"ב עמ' רצז
פ"ב מי"ב תורה שאינה ירושה לךתורת אליהו עמ' שנג
פ"ב מי"ב שאינה ירושה לךאור חדש פ"ח אות 116
פ"ב מי"ב שאינה ירושה לך וכו'כתב סופר - דרשות עמ' קפה
פ"ב מי"ב שאינה ירושה לךדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' עז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שס' החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםקשוטי כלה ח"ט אות לה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאור יהל ח"א עמ' סט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ד אות א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםואותו תעבוד עמ' רי
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמי מרום ח"א עמ' כז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 183
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים וכו'טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק יג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורחות צדיקים שער אהבה עמ' מא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבני יששכר ח"ב דף סט ע"א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמכתב סופר דף ה ע"ג, דף עח ע"ג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אלימלך דף לב ע"ד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםערפילי טוהר פו; עין איה א' 70
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםראשית חכמה, קדושה פרק טו אות פח, דרך ארץ פרק א אות יח, תוצא' חיים פרק נ
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשערי תשובה סה"י אות מח, נא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת העולה ח"א פרק טו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך לש"שדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלז
פ"ב מי"ב כל מעשיך לש"שלקוטי שיחות חל"ג עמ' 192, 154
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עג ע"ד
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' קה
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםברכות אבי דף כג ע"ב, צז ע"ב, קט ע"א
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 52
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעיני שמואל (ראבין) עמ' כא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות ג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קנב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' עב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אליעזר בראשית עמ' סט ע"א, קנח ע"א, רי ע"א, רלד ע"א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שדרך מצותיך (חב"ד) דף ב ע"ב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שויגד יעקב עמ' קיד, שכג, שמא, תקעח, תקצז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שחכמה ומוסר ח"א עמ' קנז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות ח"ג עמ' 951, 931, 907, ח"ה עמ' 75, ח"ח עמ' 118, 109, ח"י עמ' 104, 3, חי"א עמ' 69, חי"ב עמ' 118, חי"ג עמ' 7, 29, חט"ו עמ' 245, חי"ח עמ' 296, חי"ט עמ' 594, חכ"ה עמ' 124, 135
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שספר החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' קמא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' ו, מה, נו, רלב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמד, קמז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' מט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדעת תורה בראשית עמ' מה, שמות עמ' קעז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כא, פ
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ח אות טז, יז, יט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ה אות ט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאמרות חיים עמ' קסו, רסה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקיט, ויקרא עמ' תקפו, במדבר עמ' שיד, תשמה, דברים עמ' קפח, רלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרכי אמונה דרך פד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםישמרו דעת עמ' קל, רפח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנחלת צבי (פאליי) עמ' קלז, רנא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שלג, שעא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםברית אברם עמ' מד, שיג, תרב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםגנת אגוז (תשמט) עמ' תסט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כא, לב, מא, רצו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ק
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרך ה' השלם עמ' רכח - דרך לחיים
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםחיי שלמה עמ' רנא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםחכמה ומוסר ח"ב עמ' פז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםיסודי הדעת (תשסב) עמ' פז, צב, צג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות עה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכד הקמח (מישור) עמ' סב, של
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכד הקמח (תשנו) עמ' כו, קלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רנב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלב דוד (תשסט) עמ' לז, קה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ב, יב, קב, קלד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שע
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיח, תקה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצא, תפא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמילי דשמיא פכ"ה אות ב עמ' צ
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמסילות בלבבם - מסילה טז אות אקיז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא יג, שבועות ו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קכח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אליעזר שמות דף קפז ע"ב, רפט ע"ב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםעלי שור ח"א עמ' שכז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' סג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' קיט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קלט, תתכב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' כז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקשוטי כלה ח"ח אות קג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשל"ה - תולדות אדם אות שיא, עשרה מאמרות אות קסג, ריז, ריח, שער האותיות אות ק ס"ק קצ, רלט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשם דרך דברים עמ' נד, ערב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמחת הנפש עמ' קלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמן ראש (שאקי) דף כח ע"א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' כה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חלק לג עמ' 252, חלק לד עמ' 163
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, בד' המאירי בביאור מה שאחז"ל שיצה"ר נקרא טובהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קנז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, ובמאיריהר יראה מאמר סה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, ומאירי בביאור מה שאחז"ל שיצה"ר נקרא טובהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קנה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, רמב"םלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמ
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מד, רי
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות חל"א עמ' 20
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות חל"ב עמ' 136
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות חל"ז עמ' 53
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חי"ט עמ' 289, חכ"ג עמ' 84, 143, חכ"ה עמ' 237, 262
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חנ"א עמ' 130, 194, 324, חנ"ב עמ' 144, חנ"ג עמ' 51, 81, 204
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חנ"ה עמ' 181, חנ"ו עמ' 37, 122, 268, חנ"ז עמ' 59
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםאשל חיים ח"א עמ' קי, קלא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכז
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' טז, קה, קכג, קפא, קצט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםחשבון הנפש (תשעה) עמ' קמו {ההצלחה האמיתי היא המתקיימת לעד (כמו השמים)}
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםטיול בפרדס ח"ב עמ' רצז, שלו, תלט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כו
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 239, 213, 23
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קנה
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק חנוכה מאמר יא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק פסח מאמר כו, מד, סט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק שבת מאמר ו, י
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ב
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםקריאה בקריה ח"ב עמ' קפט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםשארית מנחם ח"ב עמ' קנה, קסט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת אליהו עמ' סג
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חל"ה עמ' 165, חל"ו עמ' 31, 76, 163, 165
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חל"ט עמ' 272, 387, חלק מ עמ' 154, 158, 255
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חמ"ה עמ' 57, 139, חמ"ו עמ' 26, 193, 340, חמ"ז עמ' 57, 94
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חמ"ח עמ' 235, חמ"ט עמ' 140
פ"ב מי"ב כל מעשיך לשם שמיםתורת מנחם חכ"ט עמ' 16, חלק ל עמ' 300, חלק לא עמ' 155
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםשירי משכיל כלל ד פרט ג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך לש"שכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
פ"ב מי"ב שכל כוונתך יהיו לשם שמיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' עה
פ"ב מי"ב רבינו יונהדרשות מהר"ם בנעט עמ' ב
פ"ב מי"ב רבינו יונה - אפילו דברים של רשות יהיו כולם לעבודת הבוראקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנט
פ"ב מי"במורשה - שיחות למועדים עמ' קנח, קעז
פ"ב מי"ג ר"ש אומר הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום כו' ואל תהי רשע בפ"ע (ובפיהמ"ש להרמב"ם ומד"ש ורע"ב)תורת מנחם חנ"ג עמ' 143,121, 279
פ"ב מי"ג רבי שמעון אומר הוי זהיר וכו' רחמים ותחנונים ל'. ואל תהי רשע וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 356
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפילהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ, קב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה כו'חיים וחסד סי' תקיז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלהפרי חיים, רמ"ץ דרוש א
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"שעולת חודש ח"ג מאמר שעד
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםכתונת פסים דף ב ע"ג, ג ע"ג, י ע"ד, יד ע"ג, כב ע"א, כג ע"ד, כז ע"א, כח ע"ד, כט ע"ב, לד ע"ב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה, ואל תעש תפלתך קבעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קעח
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילהאור הצבי עמ' 185
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכו'מכתב סופר דף נח ע"ג
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ותפילהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רפו
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילהאור יחזקאל - מכתבים עמ' סג, רנד
פ"ב מי"ג הוו זהירים בק"שמאיר נתיבות ח"ב עמ' ק
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקר"ש ותפלה, תוספות יו"ט - לפי שהם קבלת עול מלכות שמיםמצווה ועושה ח"א עמ' שפו
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךכתב סופר דרשות ח"א עמ' מז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךצפנת פענח (תשסו) עמ' תיח
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' יז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע וכו'לחמי תודה דף קמב ע"א, קמג ע"א
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע וכו'קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ח אות פ
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 79
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבעאמרי אש (טאוב) עמ' תצג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפללילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעשדרשות הרא"ש דף ה ע"ב דרוש ד, דף לט ע"א דרוש לז
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק טו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבעדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסו עמ' יב, דרוש רמא עמ' שמג, דרוש רנא עמ' שעה
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםברית אברם עמ' לו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"הבאמונה שלמה עמ' קכג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע וכו'נועם אליעזר שמות דף רסח ע"ב
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתן קבע וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכט
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנוניםחמודי צבי בראשית עמ' שו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ה אות כד
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר כי חנון ורחום הוא ארו אפים ורב חסד ונחם על הרעה וכו', ודע לפני מי אתה עמלדרכי התשובה עמ' קנח
פ"ב מי"ג כשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הואבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שסו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםשארית יעקב (פאנעט) עמ' ריב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' צד, קעה, קפג, קפט, שח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך וכו'דברי שלום ח"ו סי' תנט, תרצא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תקב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' יב, אור תורה סי' תקב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםשארית יעקב (פאנעט) עמ' ריב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדרכי אמונה דרך יב, כו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדעת תורה שמות עמ' רנא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםראשית חכמה, ענוה פרק ו אות מו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםרב טוב דף קסד ע"ג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםדרשות שבט הלוי עמ' קכו, קעח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםנפש החיים עמ' 108 , 96 , 84
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ו אות לא
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים וברע"באור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' כט
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעהתורה והעולם ח"ג עמ' קנה
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעחכמת התורה כי תשא עמ' תכד
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעמילי דשמיא פכ"ה אות ב עמ' צא
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעמצווה ועושה ח"א עמ' רנח
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבענפש הרב עמ' קמד
פ"ב מי"ג ואל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקוםדרכי התשובה עמ' קנג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום וכו' ונחם על הרעהכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 254
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'אז תתחזק עמ' תעז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קסה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמחשבת מוסר ח"א עמ' רכ, רכט, שט, שלח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשע, שמות עמ' תתקפג, דברים עמ' לה, שלא, מלכים עמ' קלד
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםחכמה ומוסר ח"ב עמ' א
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםכתב סופר דרשות ח"א עמ' נג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםכתר שם טוב (תשסד) סי' רצ
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםלקט אמרים (שכטר) עמ' נד
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' י
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' פח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםרחמי הרב עמ' קמז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםתפארת צבי במדבר עמ' סה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםהר יראה מאמר סח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםמתנת חיים שבת ור"ח עמ' רעה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםעבודת יצחק בראשית עמ' צו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםצדקת הצדיק סי' מב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםתורת מנחם חנ"ו עמ' 124
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רסג(הגה)
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לא, רמט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע ובחסיד יעב"ץדרכי החיים ח"א עמ' שכו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו' אל תהי רשע בפני עצמך וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפט אות ב, דרוש ר אות יד, דרוש רא אות ג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'כתב סופר - דרשות עמ' כז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפב, תקב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תסג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעצפנת פענח (תשסו) עמ' פט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשומע תפלה ח"א עמ' ק, קח, קמז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעתורת אליהו עמ' קפ
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמחשבת מוסר ח"ב עמ' רפה, תפב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע, בד' רוח חיים כי הכל רק עראי נגד תורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע, בר' רוח חיים כי הכל רק עראי נגד תורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ש
פ"ב מי"ג אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רנא ע"ב
פ"ב מי"ג אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםפנים מסבירות עמ' שמ
פ"ב מי"ג אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמיםברכת דוד עמ' מ, מד, קפט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'שפע חיים ח"ד עמ' רמו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע כו'שערי תשובה סה"י אות לח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבענתיבות עולם ח"א עמ' צב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעעולת ראיה ב קסו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשופרא דישראל (תשסו) עמ' פט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'קדושת לוי דף צג ע"ב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא תחנוניםאורות אלים דף כז ע"ב
פ"ב מי"ג יעשה תפלתו תחנוניםאורחות צדיקים שער רחמים עמ' מט
פ"ב מי"ג רחמים ותחנונים לפני המקוםתורת מנחם חי"ט עמ' 137
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור הצבי עמ' 91
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' סח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא ג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור אלימלך עמ' קיז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור יהל ח"א עמ' ב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור ישרים (תשסב) עמ' קנו
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לד, פ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצז, ליקוטים - שער הענוה סי' ח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאורות הקודש חלק ג רנד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךבינה לעתים דרוש כ עמ' קנג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת החסידים הראשונים עמ' מט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשם משמעון (שפירא) עמ' קז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאמרי אש (טאוב) עמ' תסג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפ"עאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ה ע"א, קסא ע"ב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךזקן אהרן (פריד) עמ' עה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךנחלת צבי (פאליי) עמ' לו, קלד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאור אברהם - תשובה עמ' קכב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאור אברהם ברכות עמ' שפה
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךהחברה והשפעתה מאמר 8 פרק ד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךילקוט הגרשוני ח"א דף נ
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךנועם אלימלך דף צג ע"ד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךראשית חכמה, אור עולם פרק ג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות ב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאז תתחזק עמ' קפו, רלד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובדרך ד'
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קטז, רמג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעט
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמטר השמים עמ' שעב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רג, תצ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קנב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רה, רח, קעז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךפרדס המלך (תשסט) אות תרפג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' נו
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךצפנת פענח (תשסו) עמ' קד, קפח, שמב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךקריאה בקריה ח"ב עמ' רחצ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכד, דברים עמ' רד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשבט מישראל עמ' קנו
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשער החצר (תשעב) סי' רעא
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' נ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת העולה ח"ג פרק סח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת יחיאל בראשית עמ' שכז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאש דת (אסאד) עמ' רכ
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפד, ויקרא עמ' תכט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךגדולי מוסר עמ' עט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךגור אריה בראשית פמ"ו הערה 106
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךואני תמיד עמך עמ' קיח, שפב, תצט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קעב, תכב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' ריז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךנועם אלימלך (תשסא) עמ' שפא
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' קעג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלד, שעב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' מג-מד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמך, ובפהמ"ש ורבינו יונההר יראה - חסד חיים מאמר ז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמך, וברמב"םצמח צדיק (תשסז) עמ' תקב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךדובר צדק עמ' 33, משיב צדק סי' נב (עמ' 33)
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת אביגדור ח"ד עמ' קל
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפ"עילקוט אוהב ישראל עמ' קג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יא
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע וכו'דברי שלום ח"ו סי' רצז-רצט, שא, שה-שכג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בעיניךטיול בפרדס ח"א עמ' רנז, ח"ב עמ' רלה
פ"ב מי"ג אברבנאל - תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה המאור הגדול (גר"א) עמ' רכז
פ"ב מי"גאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
פ"ב מי"גדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסכוזרי מאמר ה סי' טז
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסשפתי חיים ח"ג עמ' רו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תודה ודע מה שתשיב לאפיקורסאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל יב, עקב טז
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע לפני מי אתה עמלאילת השחר (טייב) דף לה ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה להשיב לאפיקורוסכתונת פסים פרשת מט ע"א
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 157
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה, דע מה שתשיב לאפיקורוסעולת ראיה ב קסו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורסדרשות שבט הלוי עמ' רח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב וכו' שישלם לך שכר פעולתךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רב ד"ה ולפרש
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסעלי שור ח"ב עמ' רפח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו'לחמי תודה דף עב ע"א, קנא ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמודגבורות ה' עמ' ו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהידו בכל סי' תשדמ
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד ודע מה שתשיב לאפיקורסבאר הגולה באר ד הערה 602
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ובראשוניםדרכי החיים ח"א עמ' רכו, רמט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עז ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסאש דת (אסאד) עמ' לט, שצו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסילקוט עטרת צבי עמ' קיג
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסכד הקמח (תשנו) עמ' פו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסראשית דעת (אטון) עמ' שמא
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס, וביעב"ץהר יראה מאמר כ
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס וכו' אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה וכו'דרכי צדק עמ' רצד
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת יד
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךאש דת (אסאד) עמ' קנד-קנה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו'אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יח אות א, ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ורע מה שתשיב לאפיקורוסכד הקמח (מישור) עמ' רט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהבן אברהם דף קכ ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהיד יחזקאל עמ' קמו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהתפארת צבי במדבר עמ' ריט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיבלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' כו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסטוב טעם דברים עמ' עה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 477
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיבפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רצא
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסבינת ישראל (תשסו) דף פח ע"ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסאור יהל ח"א עמ' נ
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסנתיבות עולם ח"א עמ' סא
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוס וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 143
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסיד אהרן עמ' יד
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסנר ישראל חלק ג דף קמ
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כז
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסעלי שור ח"א עמ' ק, רעח
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסלחמי תודה דף קנא ע"ב
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורספחד יצחק חנוכה מאמר יג
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסשירת הפסח אות פה
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלא הערה 30
פ"ב מי"ד דע מה תשיבבית שלום מרדכי עמ' יב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכג
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסאוצרות חיים - יושר המידות עמ' מב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שע, תקכט
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסתפארת צבי ויקרא עמ' שעו
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמז עמ' תצו, ח"ב דרוש קפד עמ' קיט, דרוש רב עמ' קצג, דרוש רעג עמ' תעה
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריז
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסלחמי תודה דף ו ע"ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' לו
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסעירין קדישין השלם עמ' תמט
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסקרן לדוד דברים עמ' רצג
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסג
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיבאבני אש (אויש) מועדים עמ' קנט
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לךאור יהל ח"א עמ' קכה
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלאוצר המאמרים (וייס) עמ' קצג
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמלאשל חיים ח"א פתיחה עמ' 5
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמלהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ובזה
פ"ב מי"ד ודע לפני מה אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קסט
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנט-תרס
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל וכו'שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל ונאמן בעל מלאכתך שישלם וכו'דעת חיים עמ' כ
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכב, שא
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמל, ורוח חיים דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שכה, שנג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל, ורוח חיים דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רלג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמב
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל, בר"ידברי חנינא - ת"ת עמ' טו
פ"ב מי"ד ולפני מי אתה עמלמילי דשמיא פל"ח אות ב עמ' קנח
פ"ב מי"ד לפני מי אתה עמלבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות א
פ"ב מי"ד ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךאור יחזקאל - מדות עמ' עו
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ודע שמתן שכרן של צדיקים לעת"לבאמונה שלמה עמ' תמא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים לז
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רפ
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרט
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתךשער המלך (תשנז) עמ' קלד
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לב עמ' סח
פ"ב מי"ד נאמן בעל מלאכתך שישלם לךתאומי צביה עמ' שכא
פ"ב מי"ד נאמן בעל מלאכתך שישלםביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק יח, פרק כד פסוק יד
פ"ב מי"ד נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' ל
פ"ב מי"ד ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךברית אברם עמ' תקנא
פ"ב מי"ד רבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לב
פ"ב מי"דמורשה - שיחות למועדים עמ' קנח
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים כו' ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואעטרת צבי (טאקסין) דף נב ע"ב
פ"ב מט"ו ר' טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו' ותוי"ט שםאיש אמונים דף סב ע"ב
פ"ב מט"ו ר"ט אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו' לא עליך המלאכה לגמור וכו'אמרות חיים עמ' רנה
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקשל"ה - מס' יומא אות קנ
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רכא
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחקשערי תשובה שער ב אות כב, כח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקכתונת פסים דף ז ע"ד, כב ע"ג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו'בינה לעתים דרוש מג עמ' רעג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה ובעה"ב דוחקמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קכד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר כב, כח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהאבן שוהם עמ' 94
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהכוזרי מאמר ה סי' ב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהראשית חכמה, תשובה פרק א אות כה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהקהלת יעקב ראש השנה עמ' רכב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהעטרת ישועה (תשסד) אות מח לעיו"כ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' יב
פ"ב מט"ו היום קצר המלאכה מרובה וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' יט
פ"ב מט"ו היום קצר המלאכה מרובהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות כו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחקדעת תורה דברים ח"א עמ' קפו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וגו'שם עולם (תשסו) עמ' עז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' ד, כח, רכ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו' ובעה"ב דוחקדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו'אש דת (אסאד) עמ' ריג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו' לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה, ומדרש שמואלאש דת (אסאד) עמ' לט, שכד-שכה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו' לא עליך המלאכה לגמור וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 311
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'מאורי שערים עמ' י
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' נז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהויגד יעקב עמ' קעב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהיגל יעקב (וארשאנו) דף כב ע"ב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סג, סה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהמתנת חיים - קנינים עמ' קנח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשירי משכיל כלל ב פרט ג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' פז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה, ברבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה... ובעה"ב דוחקמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רמז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה... ולא אתה בן חורין ליבמל ממנהשער החצר (תשעב) סי' קלח
פ"ב מט"ו היום קצר וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 158
פ"ב מט"ו היום קצר וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 391
פ"ב מט"ו היום קצרחכמה ומוסר ח"ב עמ' שיא
פ"ב מט"ו היום קצרחקל יצחק (תשסג) עמ' תסה
פ"ב מט"ו היום קצראדיר במרום ח"א פ' לא
פ"ב מט"ו היום קצר... והפועלים עצליםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנב-קנג
פ"ב מט"ו המלאכה מרובהאור יחזקאל - מדות עמ' רלב
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה ובעל הבית דוחקהדרת אליהו דרוש ג סי' ג ד"ה ואמר אח"כ
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה ובע"ב דוחקיד יחזקאל עמ' קעו
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםטובך יביעו ח"ב עמ' תלד
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה, ובר"יחכמה ומוסר ח"ב עמ' רסח
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קע, קפא
פ"ב מי"ט המלאכה מרובה והפועלים עצליםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנב
פ"ב מט"ו והפועלים עצליםאור יחזקאל - מכתבים עמ' פד, רפו
פ"ב מט"ו והפועלים עצליםשיחות ר' ראובן עמ' צח
פ"ב מט"ו והפועלים עצלים, מדרש שמואל - הכוונה על רמ"ח אבריו של האדם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' צח
פ"ב מט"ו בעל הבית דוחקילקוט ידיעת האמת ח"א פ' שכח
פ"ב מט"ו בעל הבית דוחק, ובחסיד יעב"ץאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רפו, שלג
פ"ב מט"ו ובעל הבית דוחקהשיר והשבח ח"ב עמ' קכט
פ"ב מט"ו ובעל הבית דוחקמילי דשמיא פכ"ז אות א עמ' צח
פ"ב מט"ו ובעל הבית דוחקס' הבוטח שער הבטחון עמ' רפג
פ"ב מט"ו ובעה"ב דוחק וכו' לא עליך המלאכה לגמורמכתבי מרום עמ' ה
פ"ב מט"ו ובעה"ב דוחק, לא עליך המלאכה לגמוריערות דבש ח"א עמ' ג
פ"ב מט"ומשנת חיים דברים עמ' קפז
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמוראיש אמונים דף כא ע"א
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמוראיתן האזרחי עמ' רכו
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליךאפוד בד דף יב ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדרשות הרא"ש דף נב ע"א דרוש נא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהמערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורכתונת פסים דף ז ע"ד, ל ע"ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהלחמי תודה דף לב ע"ב, קנג ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורכוונת הלב עמ' רכא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רצה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חוריןחלקת יהושע עמ' קצא הערה קעא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'אהל נפתלי עמ' קמ
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'בינה לעתים דרוש מג עמ' רעג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראהבת דוד דף נו ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראורות התורה ט ג, אוצ 847
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורהחברה והשפעתה מאמר 27 פרק ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורחלקם בחיים דף לח ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמסילת ישרים עמ' תקסג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראז תתחזק עמ' קלה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור, ורבינו יונה - בתורהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רס
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה רשאי להתבטל ממנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה ד, תבא טו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין וכו'אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קנז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לג עמ' סט, דרוש נג עמ' קטו, ח"ב דרוש ריא עמ' רלז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קמט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיפטר הימנהשמועת יצחק - אבות אות ח, עניני עבודה אות ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימנהאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ח אות כה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רמג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנהבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהנאות דשא (תשסח) עמ' קעח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קלא, קלח, רסז, רעח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור כו' אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהבאמונה שלמה עמ' תמא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראור חדש פ"ד אות 382
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות לב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קפא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבי חייא ח"ב עמ' סט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבית שלום מרדכי עמ' רעד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבן אברהם דף קכ ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורגור אריה שמות פי"ח הערה 275
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדברי חנינא - ת"ת עמ' רפז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורהתורה והעולם ח"ב עמ' קט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורהתורה והעולם ח"ב עמ' קט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמטר השמים עמ' יז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמכתב מאליהו ח"ה עמ' 507
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' צה, קלד, ח"ג עמ' רס
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'כתב סופר - דרשות עמ' ד, קפג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהואני תמיד עמך עמ' סז, עו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךחכמה ומוסר ח"ב עמ' פז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'אבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ב וע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' יג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו', ואם למדת תורה הרבה וכו'מקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תסא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קיז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לבטל ממנהברית אברם עמ' שטו
פ"ב מט"ז ולא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תכג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורערבי נחל (תשסד) עמ' קצד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' עח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוררוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קכז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשם עולם (תשסו) עמ' עט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשמחה לאיש דף עז ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רסב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תמט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתורת מנחם חל"ו עמ' 119
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתפארת צבי במדבר עמ' רכד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתפארת צבי ויקרא עמ' קלא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור, ברבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצו, רא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין וכו'ישמח חיים (תשסה) מע' י אות סד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהדרכי שלום (מרגונאטו) דף קד ע"ד
פ"ב מט"ז ואי אתה בן חורין להבטל ממנהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשמז
פ"ב מט"ז ואין אתה בן חורין להבטל ממנהגדולי מוסר עמ' קכ
פ"ב מט"ז ואין אתה בן חורין להבטל ממנההקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"ב
פ"ב מט"ז ואין אתה בן חורין ליבטל ממנהקרבן מנחה (תשעד) עמ' רטו
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להבטל הימנהתורת מהרש"ל עמ' לה
פ"ב מט"ז לא אתה בן חורין להיבטל ממנהאגרא דכלה ח"ב עמ' קו
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין לבטל ממנהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכט
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להיבטל ממנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רנ, תקפה
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין ליבטל כו'חיי עולם (בולה) דף עט
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהדרשות יעב"ץ עמ' ח
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהראשית חכמה, אהבה פרק ח אות כג
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהשבט מוסר עמ' ה
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהלחמי תודה דף קנד ע"א
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהנחלת צבי (פאליי) עמ' לב
פ"ב מט"ז אם למדת וכו' (ותוי"ט)לקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רמט
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהכוכבי אור (תשלד) עמ' צד
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהצפנת פענח (תשסו) עמ' קלח
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקל
פ"ב מט"ז למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סו ע"ב
פ"ב מט"ז נותנין לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1244, ח"ז עמ' 176, חכ"ה עמ' 147
פ"ב מט"ז נותנין לך שכר הרבהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 67 עמ' קכו
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךראשית חכמה, תוצא' חיים פרק פב
פ"ב מט"ז ונאמן בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קנה
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך וכו'שם עולם (תשסו) עמ' פ, פא
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךבמי התורה עמ' רנד
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךזרע שמשון ויצא אות מד
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קכו, דברים עמ' קכב
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאקרן לדוד בראשית עמ' שכב, דברים עמ' קכ
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיח, תכה
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכרלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רעח
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתךהדרת אליהו דרוש ב סי' ד ד"ה ונחזור
פ"ב מט"ז נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתךרחמי הרב עמ' לח
פ"ב מט"ז נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךתורת מנחם חלק לד עמ' 209
פ"ב מט"ז ונאמן בעל מלאכתךאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קמו
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 108
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקים לעת"לחכמת התורה תולדות עמ' תקכב
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואפנים יפות על תהלים עמ' רכה
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקיםדרשות שבט הלוי עמ' קצח
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואארוחת תמיד עמ' תקפה ע"א ד"ה והוא
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכו
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של עדיקים לעתיד לבואראשית דעת (אטון) עמ' רלא
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעת"לאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסא
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואואני תמיד עמך עמ' רסב
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכא
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאערבי נחל (תשסד) עמ' תשפה
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"א
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קי, קצד, שסג
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקיםמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קל
פ"ב מט"ז בספר מעשה אבותאש דת (אסאד) עמ' מו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US