Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת אבות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת אבות פרק ב
[חלוקת המשניות - כפי שנדפס בתלמוד, ולא כפי שנדפס במשניות]

לשון המשנהמראה מקום הביאור
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה כו'חיים וחסד סי' תקיב
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מח
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ב
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלג, תמה
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' סו, קפ
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאור תורה השלם (מזריטש) סי' תסב
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תסב
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאוהב שלום עמ' 7
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאוזן שמואל דף נט ע"א
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה... כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפו
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשרגא המאיר על התורה עמ' שצח
פ"ב מ"א רבי אומר איזה הוא דרך ישרה שיבור וברע"בויגד יעקב עמ' תרעב
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה וכו' הסתכל בג' דברים+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קו, רח
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם בל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעירין קדישין השלם עמ' תמט
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ח
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ריג
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםברית אברם עמ' ט, לא, רצ, שט, של, שמה, שסח, שע
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהדברי יונה ח"א עמ' לח, שלד
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםערבי נחל (תשסד) עמ' תשו
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמד, צפחת השמן אות מא
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קכב
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' קצא
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםבני אתה עמ' קיג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה וכו' תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמגלה עמוקות (תשסח) אופן פג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה וכו' והוי זהיר וכו' והוי מחשב וכו' והסתכל בג, דברים וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קכח
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשרגא המאיר מועדים עמ' קנח
פ"ב מ"א אמר רבי איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שתפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי מנחם (היימליך) עמ' קמב
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קלח, ויקרא-דברים עמ' רו
פ"ב מ"א רבי אומר וכו' בתפארת ישראל וסידר רבי דבריהן וכו' בכתבאש דת (אסאד) עמ' קמה
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור האדםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קע, שכח
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדםלב אריה פרשת ויקרא אות כב
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פט, ק
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו' דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצא, קצב, קצה, שנו, שצו, תד, תעט, תקז, תקט, תרלב, תרלג, תתצב, א'קס, א'קעד, א'קפד, א'קצז, א'רעו, א'רפב
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שיא
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פב, רסב, שנז, תרלא
פ"ב מ"א רבי אומר איזה היא דרך ישרהס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 72, תש"ב עמ' 114, תש"ה עמ' 205
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'קול שחל (אשקוטי) דף יב ע"ד
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא ת"ת לעושיהצור יעקב (יעבץ) דרוש ג למת"ת
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור' לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםתשואות חן (תשסח) עמ' קטו
פ"ב מ"א רבי אומר איזהי דרך ישרהקול שמואל (קונפורטי) דף צ ע"א
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרהארץ צבי (תשע) עמ' רלט
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה כךדבר מלכות ויקרא עמ' 171
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' יד
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' טז, קכט, קמז
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' רלו
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' כל שהיא תפארת לעושיהדרך ישרה עמ' רמב, תיא, תיד
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו' דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נז, מהד' ח סי' יא
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לוהון רב דף קיח ע"ג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דברי אש (כץ) עמ' שכד
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תעג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'בני ישחק דף צ ע"א, צא ע"א
פ"ב מ"א רבי אומר הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' לח
פ"ב מ"א רבי אומר וכו'נטעי אשל בראשית עמ' תעח
פ"ב מ"א רבי אומר וכו' דרך ישרה וכו' האדם וכו' תפארת לעושיה וכו'תורת לוי יצחק עמ' קב
פ"ב מ"א רבי אומר וכו' ר"ג וכו' הלל וכו' הוא היה אומר אין בור וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמג
פ"ב מ"א רבי וכו' כל שהוא תפארת לעושיה וכו' והוי זהיר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עג, ויקרא עמ' נד, סא, עו, דברים עמ' עט, צד, מאורן של ישראל ח"ב עמ' יג
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו אדם וכו'ארוחת תמיד עמ' שכב ע"א ד"ה רבי, קמט ע"ב ד"ה ובזה
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםצניף מלוכה (רייז) עמ' רסז
פ"ב מ"א ר' אומר אזוהי דרך ישרה וכו'שארית ישראל (ישראל, תקעה) דף לא ע"ג-ע"ד
פ"ב מ"א ר"א איזוהי ד"י שיבור לו האדם כו'קידש ידיד דף כז ע"א-ע"ג, כח ע"ב-ע"ד, לג ע"ג-ע"ד, לד-לה, לט-מ
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרךכרם יהושע (ולרשטיין) דף ח ע"ג
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה וכו'עולם ברור פרק פא, פב
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםדרשות מהר"ם שיק עמ' ריד
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםיד אהרן עמ' קמו
פ"ב מ"א איזה היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעטרת צבי (טאקסין) דף מד ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' כל שהיא "תפארת" לעושיהאור השמש (תשסח) עמ' קז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשפע חיים ח"ו עמ' יז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כו'דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לודרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'מכתב סופר דף לג ע"ב, דף נט ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהבני יששכר (תשמג) ח"א דף קמה ע"ג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח, רצג, רצד, שב, שעח, שפג, תיג, תטו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםחכמת התורה תזריע עמ' מה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לוילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהטהרת יו"ט ח"י עמ' קמז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהכרם יהושע (ולרשטיין) דף ח ע"ג
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור לו האדם וכו'שבט מוסר עמ' קצט
פ"ב מ"א איזהו חך ישרה שימר לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ג, תצוה ד, נצבים טז
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לח עמ' רמב
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדםמסילת ישרים עמ' כט
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםילקוט דברי חכמים בראשית סי' שלא, תקמג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםכתונת פסים (תשמה) דף ב ע"ב-ע"ג, ח ע"א-ע"ב, י ע"א, טו ע"ב-ע"ג, כ ע"ב, לג ע"ב, מ ע"ג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' י
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהשארית יעקב (אלגזי) דף קלה ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קכד
פ"ב מ"א איזהו היא דרך ישרה שיבור לה האד'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף רלג
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםדברי יואל פ' וירא דף תכא ע"א
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםחכמת התורה קדושים עמ' כו, קב
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםשרגי טובא דרוש טז
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קנד
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיהתורי זהב (תשעג) עמ' שלב
פ"ב מ"א איזה דרך שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קפח, ויקרא-במדבר עמ' קלז, דברים עמ' כא, עז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהראש דוד (תקלו) דף נב ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כו'עינות מים דף ה ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עט, שטז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רח
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' יד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רלז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' פד, צג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' נט
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעטרת יהושע שמות עמ' סד, רכא, רמב, רסב, רסו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהיבין שמועה (לעוו) עמ' שעב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעטרת יהושע ויקרא עמ' קיז, קל, קנ, קנט, קעה, קעח, קפז, קצז, רא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקח
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעשיה ותפארת לו מן האדםעטרת יהושע בראשית עמ' קעג, ריג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה, חמשה תלמידים ושאר המשניות פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' י
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור בה האדם וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' עדר
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור לו האדם וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תכב
פ"ב מ"א איזהו דרך שירה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסו
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' ד, ה, שכא, צז, ח"ב עמ' לט, נה, פב, צג, צט, קכד, שג
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'תפארת ראובן עמ' א
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיהיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קעד
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםתורת חכם (הכהן, תיד) דף קע ע"ב
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםתורת משה (אלמושנינו) עמ' קכב
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרהעיונים במשלי עמ' תמו-תמז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' תפארת לעשה ותפארת לו מן האדםתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה יט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו'אור שרגא עמ' קכט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הצדק בית ה
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםדגל מחנה יהודה עמ' צא, קצו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' רמג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסו, רסט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'להורות נתן במדבר עמ' פד
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שכד
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאור אברהם (זוועהיל) עמ' טז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרי, מועדים עמ' פה
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שפח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהתורת חכם (הכהן, תיד) בהקדמה
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה, שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תמג, תמה
פ"ב מ"א איזוהי דרך שיבור לו האדםחכמת התורה בהר עמ' קנג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהאור יהל ח"א עמ' מט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו'טוב טעם דברים עמ' מ
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאור יהל ח"א עמ' ע
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קסח ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפנים יפות על תהלים עמ' קעט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםהחברה והשפעתה מאמר 9 פרק ח, מאמר 19 פרק ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםקול יעקב (שאול) דף נב ע"א
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'קדושת לוי (תרצט) דף ג ע"א, ס ע"ג, סו ע"ג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ד ע"ד, סא ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיהאחרית לאיש שלום דף ב ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קנה, רעו
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושיהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 422
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' צו
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו כו'נטע שורק פרשת נצבים דרוש ב, וילך
פ"ב מ"א איזה דרך ישרהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"א איזה דרך שיבור לו האדםצמח צדקה עה"ת עמ' רלג
פ"ב מ"א איזה דרך שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצד, תצז, תקכה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' נו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ה, דרוש נא אות ב, ט, דרוש נה אות ח, דרוש קס אות ד, דרוש קפא אות ג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו אדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרי
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' ופי' רע"ב שםאיש אמונים דף סד ע"א
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שפא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לו מן האדם וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תז, תקנ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ג אות לא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושי'אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ג אות לא, פרק ט אות מב, מג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםצפנת פענח (תשסו) עמ' קב, קפו, שכא, שצט
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפג
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםברכת דוד עמ' יט
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עד, שפה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמתוק מדבש (פרחי) עמ' כ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהתפארת צבי במדבר עמ' נה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהתפארת צבי ויקרא עמ' קעו, רח
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםברכת אברהם (תשנד) עמ' כא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםחיי נפש ח"א עמ' קמג ע"ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםחיי נפש ח"ג עמ' קל
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 91
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ריא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' כד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםקרן לדוד בראשית עמ' קמ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמע יעקב (זיידא) עמ' פב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה וכו'מקור חיים (תשסו) עמ' רלב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםילקוט עטרת צבי עמ' קיב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרהראש דוד (תשמו) עמ' ריד ע"א
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור האדם לעצמומצווה ועושה ח"ב עמ' תמב
פ"ב מ"א איזהו דרך שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רפ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושי'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסג, רלא
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שיד
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכט אות ה, מאמר קמב אות א, מאמר קעה
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ש
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהשמועת יצחק - אבות אות ה
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרהשמחת הנפש עמ' סט
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה כו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תי
פ"ב מ"א איזוהו דרך ישרה שיבור לו האדםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' ד, רעד
פ"ב מ"א איזוהי דרך שיבור לו האדםצוף דבש (לוין) מאמר ד בסופו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' ותפארת לו מן האדםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עה עמ' רלט, ח"ב דרוש ריט עמ' רעד, דרוש רלג עמ' שט, דרוש רנו עמ' שצ, דרוש רסט עמ' תנא, דרוש רפג עמ' תקכח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תעז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיד, תרעט, ויקרא עמ' תקפג-ד, דברים עמ' רח, רכה, תקנט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' נב, בינת משה (תשסב) עמ' סא, סב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצז, רמט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו' כל שהיא תפארת לעושיהבשבילי אמונה ח"א עמ' קיג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שפז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם בל שהוא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. האדם הוא מצוה ועושה ועושה ומשלים עצמו ע"י שילוב של מדת תפארת ואז הוא נקרא אדם השלוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רסז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' סג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דרכי התשובה עמ' צג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'כתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קלח ע"א
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםנועם אלימלך (תשסא) עמ' טו, רמז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאוצרות חיים - מצוות עמ' עד, קז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדםחכמה ומוסר ח"ב עמ' י, צ, קפה, קפו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' צב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'אש דת (אסאד) עמ' ש, שה-שו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' דע מה למעלה ממך וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושיהעבודת יצחק בראשית עמ' נה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושיה וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' קמו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכה, תסא
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהמדבר יהודה (תשסב) עמ' רב, רח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםבארות המים (תשסב) עמ' קט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' צג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמחשבת מוסר ח"א עמ' רמב, תפו, תקיא
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבוראפוד בד דף עב ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רכז
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שידבק בה האדםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכח
פ"ב מ"א איזוהי דרך טובה שידבק בה האדםבמסילה נעלה עמ' קפט
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויחי
פ"ב מ"א איזוהי דרך שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קטז, קפה, קצ, ר
פ"ב מ"א דרך ישרה כל שהיא תפארת לעושהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלא
פ"ב מ"א דרך ישרה שיבורילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאילנא דחיי (תשסז) עמ' קעד
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' נ, קנב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לד ע"ג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפרדס המלך (תשסט) אות נט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםאור מאיר ח"ב עמ' כ
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף נ, קנב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שי
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שכג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבי חייא ח"א עמ' ע
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבמי התורה עמ' שכז
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רלח, רמח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת מן האדםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רנז
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קנח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהגור אריה בראשית פכ"ח אות ח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סח, צ
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קפ (עמ' שלט במהד' תשע"ה)
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רסח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קכח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדםלקוטי משלי פרק טו פסוק כז
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' תעב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהכסא רחמים (תקסג) דף יד ע"ד
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צ, תפה
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פז, רסה
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיהשכר שכיר בראשית שיחה (לב) {מידתו של יוסף היא המשך מידת התפארת}
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעולת ראיה ח"ב עמ' קסג; ביאורי הראי"ה על אבות קיב-קיג; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' צט {ביאורו}
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שי
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעטרת יהושע במדבר עמ' מג, קלח, קנ
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שלט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה, רע"ב - שבני אדם מפארין אותוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכד
פ"ב מ"א כל שתפארת לעושיהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' נה
פ"ב מ"א כל שתפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ק
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ס, סז
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעולת ראיה ב קסג
פ"ב מ"א תפארת לעושיה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרפב
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן הארםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' כב, ח"ב עמ' תקעט
פ"ב מ"א תפארת שייך על המדותמרפא לנפש בראשית עמ' קצ
פ"ב מ"א התורה היא תפארת לעושיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קג
פ"ב מ"א ותפארת לו מן האדםכתר תורה (תשסז) עמ' קפה
פ"ב מ"א ותפארת לו מן האדםלפרקים (תשסב) עמ' צה
פ"ב מ"א ותפארת לו מן האדםס' חסידים סי' קנה
פ"ב מ"א תפארת לו מן האדםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תטז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רנב, תרכה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תרפו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהתורת השרף ממאגלניצא עמ' קב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ע
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהארץ צבי (תשע) עמ' קנב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' יא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' ד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדורש טוב (פודור) עמ' 82
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמת התורה קדושים עמ' רס
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלב אריה פרשת כי תצא אות כד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקעה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמהר"ם שיק שמות עמ' יז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קעב, תקמב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהנטעי אשל בראשית עמ' צח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהס' חסידים סי' כט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 149
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שצג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' יז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשבח נעורים עמ' קיד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשיחות עבודת לוי סי' צח אות ב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשרגי טובא דרוש ה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'דברי יואל פ' אמור דף קצה ע"ב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' לד, סג, סד, סה, שמ, שנ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאיו אתה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמד, קמה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותלהורות נתן במדבר עמ' קפה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות כו'קדושת יצחק עמ' קכה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות וכו'דרך ישרה עמ' שס
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותתורי זהב (תשעג) עמ' שה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קיח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ל
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוותאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שכט, דברים עמ' נג, קיב, קפ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 144
פ"ב מ"א הוי זהיר וכו' שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' נב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יהל ח"א עמ' קלח
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' סו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי אש (טאוב) עמ' קלח, שפב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 11 עמ' נד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנז ד"ה והנה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהואותו תעבוד עמ' סו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהוזרח השמש על התורה עמ' שד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחלקת יהושע עמ' עג הערה כ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהס' העיקרים (מישור) עמ' תיג, תקנד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה טז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהקול שמחה פ' וישב סי' ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק טו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותבני יששכר (תשמג) ח"ב דף יח ע"ג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשערי תשובה שער א אות לט, שער ג אות ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהפירוש המכבי שמות עמ' שכ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 191
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהנתיבות עולם ח"א עמ' עג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 377
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור אברהם ברכות עמ' שפד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שעד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצג, רצו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רפה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמועה טובה דף נג ע"א
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לט, שער שלישי מאמר ט, כג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעח
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תעב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק א אות ד, פרק ב אות טו, דרך ארץ פרק ג אות מב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשבט מוסר עמ' שיד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קס, קנה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף ב ע"ד, עד ע"ג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קא, קד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' לא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהס' חסידים סי' כט
פ"ב מ"א הוה זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי אברהם דף נב ע"ד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצג, דברים עמ' תרסח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה גם כןזרע קודש - מועדים עמ' רכט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה וכו' שאי אתה יודע מתן שכרן של מצותכד הקמח (מישור) עמ' תמו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שפג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' ד, לא, תנז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש נא אות י, דרוש קנ אות ד, דרוש קפה אות ב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שא"א יודע מתן שכרה של מצוותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוותבי חייא ח"ב עמ' שכז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרןבשבילי אמונה ח"א עמ' רפו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יורע מתן שכרן של מצוותמחשבת מוסר ח"ג עמ' עד, רפ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותחיי שלמה עמ' קפו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קמז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' רצד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותבעקבות משה שמות עמ' שכח, של, שנח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמחשבת מוסר ח"א עמ' פ, רה, רלד, רמב, תנד, תפו, תקיא, תקיט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדרכי ציון עמ' קג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסא, תרסד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ז אות ד, ז-כד, כז, לה, לו, שער ה פרק א אות מב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' מו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותערבי נחל (תשסד) עמ' שמה, תתעח, תתקמו, ח"ג עמ' נז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותיורה חכימא (תשעא) עמ' רנ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקמח, תתקמח הערה 5, 7, תתקמט, תתקמט הערה 12, תתקנג, תתקנג הערה 32, תתקנה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ופי' המשניות להרמב"םמבשר טוב - חנוכה עמ' ע
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמחשבת זקנים עמ' קיב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק י
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ב אות ג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבמי התורה עמ' קסו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהברית אברם עמ' תרכו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהגור אריה דברים פכ"ב הערה 28
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהגנת אגוז (תשמט) עמ' קעה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי חנינא - מזלות עמ' סג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכד, רכו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קע
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהויגד יעקב עמ' מה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהויגד משה (גרין) מאמר ט ד"ה וזה לשון
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כט, רז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהזקן אהרן (פריד) עמ' קכז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחיים לגופא (תשסה) עמ' לב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהים של שלמה ב"ק פרק ח סימן ס
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכסף נבחר (תשסג) עמ' רצג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' יט, סז, שלה, ויקרא-דברים עמ' רנ, רסג, בראשית עמ' רמט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלחמי תודה דף קמא ע"א
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמאורי שערים עמ' רנט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמחשבת מוסר ח"ב עמ' פו, רסב, רפה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמצווה ועושה ח"א עמ' שפז, תיד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קטז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' יז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשעורי דעת ספר ב עמ' מה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סז, קמה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתורת מנחם חל"ט עמ' 425
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כחבמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותצמח צדיק (תשסז) עמ' שפג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות.כד הקמח (תשנו) עמ' קעט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורהשם דרך דברים עמ' מא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' מו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רכז, ח"ב עמ' קמ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהבעקבות מועדי ה' עמ' 79
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהיסוד ושורש העבודה שער צוואה פמ"ה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 197, 34, 85
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהאשל חיים ח"א עמ' קלו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי סופרים סי' ד (עמ' 4), מחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 9), דובר צדק עמ' 22, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 44 (סי' מו)
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. מתן שבדן של מצוות בעולם הזה שאדם זובה לעשות עוד מצווהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה [עי' פירוש המשניות לרמב"ם]דרכי צדק עמ' רפט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו' והוי מחשב וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1196-1191, חי"ג עמ' 69, חי"ד עמ' 111
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 254
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדעת תורה שמות עמ' מה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יורע מתן שכרן של מצותכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רלז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רנו עמ' שצ
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחיי נפש ח"א עמ' קסה ע"ב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמה ומוסר ח"א עמ' תלא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכתר שם טוב (תשסד) - צוואה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהעלי שור ח"ב עמ' קפט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהפרדס מרדכי עמ' תרכו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' א, יז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות מ, פד, צד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשדה יעקב עמ' פא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתאומי צביה עמ' רפב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתורת איש ח"ב עמ' רסג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שפרן של מצותשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עה, מס' יומא אות קיז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהכלי יקר (תשמח) עמ' תקכד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' סב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבית אלהים שער ב עמ' רז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהזכרון משלי עמ' קיא אות שכט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמת התורה אמור עמ' קיג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמת התורה בחוקותי עמ' פו, קנ, קצא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' קסז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותתורת מהרי"ם במדבר עמ' צג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותעטרת יהושע ויקרא עמ' קל, קנ, קנט, קפז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותעטרת יהושע במדבר עמ' קלו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותעטרת יהושע שמות עמ' קמב
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותעטרת יהושע בראשית עמ' פה
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהאמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ד פסוק ו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' צ
פ"ב מ"א והוי זהיר כמצוה קלה כבחמורהשארית יעקב (אלגזי) דף קיח ע"א
פ"ב מ"א זהיר גם במצוה קלהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נב
פ"ב מ"א יש מצוות קלות ויש מצוות חמורותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 264 , 247
פ"ב מ"א מצוות קלות ומצוות חמורותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 211
פ"ב מ"א מצוה קלה כבחמורהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שלה ע"ד
פ"ב מ"א קלה כחמורההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 283
פ"ב מ"א שאי אתה יודע מתן שכרןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 213
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותשיחות לספר שמות עמ' רלה, שיחות לספר דברים עמ' יד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותס' חסידים סי' לא
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותחכמת התורה לך לך עמ' פד, שא
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאור יחזקאל - אמונה עמ' רכה
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצו
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסח
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מה
פ"ב מ"א אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 398, חס"א עמ' 147
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תנו
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, וברע"בחכמה ומוסר ח"א עמ' כא
פ"ב מ"א אין אתה יודע מתן שכרן של מצוותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצה
פ"ב מ"א שאין אתה יודע שכרן של מצות, תוי"טחכמת התורה תולדות עמ' תקלז
פ"ב מ"א אין לאדם להתעלם מענין שכר המצוות ועונש העבירותשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרןאהבת חיים (דייטש) עמ' רפד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרןהדרת אליהו דרוש ב סי' ו ד"ה ונקדים
פ"ב מ"א שאין אתה יודע שכרן של מצותחכמת התורה כי תשא עמ' תצט
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן, ברע"באהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קמ
פ"ב מ"א אי אתה יודע מתן שכרן של מצוותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 73
פ"ב מ"א אי אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהפנים יפות על תהלים עמ' שנא, שנג, תכח
פ"ב מ"א מתן שכר מצוותאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קסא
פ"ב מ"א מתן שכרן של מצוותמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קל
פ"ב מ"א מתן שכרן של מצות, תוי"טחכמת התורה יתרו עמ' תקכ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהמהר"ם שיק בראשית עמ' ח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהתורי זהב (תשעג) עמ' ד
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שברהנטעי אשל בראשית עמ' צט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שצב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהלחם רב על סדור התפילה אות ב' קסה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישלח עמ' עח, שמות עמ' קמה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'בית אלהים שער ב עמ' רו
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' רט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמלכי יהודה (תשע) עמ' יז, סג
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהשם דרך במדבר עמ' רג
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהתפארת צבי בראשית עמ' רו
פ"ב מ"א והוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קכט
פ"ב מ"א והוי מחשב שכר מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד עבירהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהויואל משה מאמר ב סי' קב עמ' שח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שלו, תנח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהעטרת יהושע שמות עמ' צו
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהעצי חיים - מועדים עמ' פג, קכא*, קלח, שלה
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהעצי חיים על התורה עמ' יח, קד, רצד*, תכא*
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ש
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שיא
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדההישר והטוב (תשסג) עמ' רעג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהקדושת יצחק עמ' קנ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' ס
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד וכו'דרשות הרא"ש דף לח ע"ב דרוש לז
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהיד אהרן עמ' קמח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה שהוא בעוה"ז שהוא לשעה, כנגד שכרה בעוה"ב שהוא לעד ולנצחעמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ט
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 334
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פג
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאור יהל ח"א עמ' עה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאורחות דוד עמ' קנח
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקיב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י אות ה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאורות אלים דף כה ע"ב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' כ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואין אתה בא לידי העבירהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות טז, קעד
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לה
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהבאמונה שלמה עמ' תצא
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו, מועדים (תשנט) עמ' רלג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שצ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכה, שכט
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שצח, תרכה
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות א
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהחיי שלמה עמ' ג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רחצ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצד
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהקהלת יעקב פורים עמ' תלח
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קכ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שס
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדהשם עולם (תשסו) עמ' קנ
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רכג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה נגד שכרהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע, בחקתי
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שסב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1196-1198
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושבר עבירה בנגד הפסדהאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק א אות לו
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהאור ישראל (תרס) דף י ע"ב, לב ע"א, סד ע"ב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קע
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהחכמה ומוסר ח"א עמ' ריט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמרפא לעצם עמ' כט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קמה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהברית אברם עמ' תצז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפח עמ' תקנד
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בהר עמ' קצט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמדבר יהודה (תשסב) עמ' יב, שעט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ע, קלב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדהדרכי התשובה עמ' קלח
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ותוי"טהר יראה מאמר לז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כעד הפסדהאור ישראל סי' יז
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קעב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמתוק מדבש (פרחי) עמ' כ
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהמבשרת ציון ח"ד עמ' שלו
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהנועם אליעזר בראשית עמ' מ ע"ב
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדהתורה בציון עמ' רכב
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוה נגד הפסדהויגד יעקב עמ' ע
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר מצוהארז ישעיהו דף עה
פ"ב מ"א והוי מחשב שכר מצוה נגד שכרה ושכר עבירה נגד עבירהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נג
פ"ב מ"א והוי מחשב שכר מצוה נגד שכרה ושכר עבירה נגד עבירהויגד יעקב עמ' סו
פ"ב מ"א מחשב הפסדילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה ושבר עבירה כנגד הפסדהצמח דוד (סקאליע) עמ' תנח
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'בת עין (תשסז) עמ' שעב
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קלו
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קכח
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהשיחות ר' ראובן עמ' קלח, קצ
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה בו'כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' עב
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרה, מדרש שמואלדרשות מהר"ם שיק עמ' שטו
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ב
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהתשבי (תשסה) עמ' פג שורש הפסד
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסידהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנח
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדהדרשות הצל"ח השלם עמ' רסה
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדהתורת מנחם חל"ז עמ' 87
פ"ב מ"א ושכר עבירההכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
פ"ב מ"א שכר עבירה כנגד הפסדהתורת מנחם חנ"א עמ' 335
פ"ב מ"א ושכר עבירה כנגד הפסדהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפו
פ"ב מ"א והסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עברה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתביןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקצה, מועדים עמ' מו, רצט
פ"ב מ"א הסתכל בג' דבריםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קו
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלו ע"ב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואיןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים... דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות ב, יא, תשובה פרק ה אות ח, ענוה פרק ה אות כז, פרק ו אות פד-פח, תוצ' חיים פרק קצד
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלח
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו'כוזרי מאמר ג סי' יא
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דברים+אמרי נפתלי עמ' נב, עז
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דבריםדרשות מהר"ם שיק עמ' קמב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פה, רכא, שטז, תד, תו, תנה, תרי
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירהמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף סג
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך וכו'דרך ישרה עמ' ב
פ"ב מ"א הסתכל בג"ד וכו' עין רואה וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קצג
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צד, רטו
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירהחכמת התורה קדושים עמ' כ
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירהיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קעא, וזאת הברכה אות קעח
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שפא
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה עין רואה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רח
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שצה; תרעח עמ' פא
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים דע מה למעלה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תצה
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעט
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע וכו'שדה יעקב עמ' פא
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירהזכרון דברים (תשנט) עמ' מה
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםתורת אליהו עמ' יד
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' סג, קלט, רמב, שנד, שפו
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים וכו' דע למעלה ממךכתב סופר - דרשות עמ' מג
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים וכו' דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ס
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים וכו' עין רואהדרשות הצל"ח השלם עמ' קלד, קסד, רעא, רפב
פ"ב מ"א הסתכל בג' דבריםזכרון טוב (צורף) דף לג ע"ב
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קמז
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' קיב
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' סט
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצב, תלו, תפג
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירהבי חייא ח"ב עמ' קסא
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירהזקן אהרן (פריד) עמ' קצה, קצז
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו' עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רלג, רלח, שצח, תמג
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 80
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםבית שמאי (פרידמן) דף לח ע"א {אדם הראשון חטא כי לא ראה "באת מטיפה סרוחה"}
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ועוד שנית
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה רבדים ואי אתה בא לידי עבירה, רע מה למעלה ממד, עין דואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נבתביםכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"א והסתכל בשלושה דבריםהדרת אליהו דרוש ד סי' א ד"ה ועפ"ז
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא אדי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואתן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יז
פ"ב מ"א והסתכל בשלשה דבריםאמרי נפתלי ח"א עמ' נב, עז
פ"ב מ"א ואין אתה בא לידי עבירהגדולי מוסר עמ' עה
פ"ב מ"א ואין אתה בא לידי עבירהמקור ברוך (פייתוס) דף ט ע"ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמאור עינים (תשנח) עמ' רצג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קד, קיב
פ"ב מ"א דע מה למעלהעצי חיים על התורה עמ' קמז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךארץ צבי (תשע) עמ' קמד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבמסילה נעלה עמ' שלט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות נח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדורש טוב (פודור) עמ' 370
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלוח ארז פרשת עקב דף קה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמאור עינים (תשעה) עמ' תצג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמאור עינים (תשעט) עמ' תצא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמקור ברוך (פייתוס) דף ה ע"ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' יד, צד, תכב, תלא, תנח, ח"ב עמ' ה, רס, ח"ג עמ' ה, מז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךעקבי אבירים (תשעא) עמ' קפג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שיב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שז, שט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלו, שלג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתלה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתודת אהרן - אומר לציון עמ' קפט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק ס עמ' 212
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'בית אלהים שער ב עמ' כח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'חוט של חסד (תרכה) דף ה ע"ג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשלב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קיד, ח"ב עמ' סז, רפג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ק, רפט, תצט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף מט ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתדברי משה (שהם, תשעט) עמ' ערב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתלב אריה פרשת אחרי מות אות כ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' רסח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםיגל יעקב (תשנג) ראה אות מז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקמא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלישרים תהלה (תשסד) עמ' לד, מה, קסא, רטו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםדברי אש (כץ) עמ' עז, שכה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רס, רסב, רפט, שעג, שצח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף צ ע"ג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכו
פ"ב מ"א דע מה למעלה עין רואה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקצט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךכוונת הלב עמ' קמו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאוהב ישראל דף קכו ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רנט, רפט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאור תורה השלם (מזריטש) סי' ש, שמ, תפ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאורחות דוד עמ' עה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאמרי אש (טאוב) עמ' תג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרשות מהר"ם שיק עמ' רמז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחיים וחסד סי' תקיד, תקטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קצח, אור תורה סי' ש, שמ, תפ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמשמיע שלום עמ' קיח, קצה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'מכתב סופר דף מבוא ע"ב, דף קו ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהשמועה טובה דף נג ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאמונה ודעת דף נח ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתקדושת לוי (תרצט) דף סו ע"ד, סז ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' נח, קח, קצד, שנז, שעד, תקי
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' עז, פ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 205, 257, 310
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמסילת ישרים עמ' תרלה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנפש החיים (תשמג) עמ' 8
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךפנים יפות על תהלים עמ' כט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךרב טוב דף צז ע"ב, קא ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו' וכל מעשיך בספר נכתביםאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' תצג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו' וכל מעשיך בספר נכתביםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' מז, תרנז, תתמב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'ברכת דוד עמ' כו, מב, קיח, קצט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' כא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכז, קמ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'מנחת יואל עמ' רי, רמח, שו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שכד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' סא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות ד, ח"ב פ"ה אות ו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קסה ד"ה כתיב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןכד הקמח (תשנו) עמ' נו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנו, רעח, שכח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו, קפח, קונטרסים לחכמת אמת אות קב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קי, רמז, רצ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קסח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמתוק לנפש (פרחי) עמ' קמד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםקדושת עינים (תשעא) פרק א אות קכב, פרק ב אות צג, קו, פרק ג אות לח, נ, קד, קסב, פרק ה אות ח, יד, מט, קמ, פרק ו אות נא, סו, עו, פרק ז אות טו, פרק טו אות שעח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןצל הכסף (פריד תשסג) עמ' עג, קכב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןאש דת (אסאד) עמ' קנה, רח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקל
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםכתב סופר דרשות ח"ב עמ' כז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתדברי משה (שהם, תשעג) עמ' כד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רנא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלחמי תודה דף מא ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתראשית דעת (קורח) סי' כט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קלה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםבת עין (תשסז) עמ' יד, קנג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםעלי שור ח"ב עמ' רעז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןאגרת הטיול (תשעה) עמ' סח, רלט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' רג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'תורת איש ח"ב עמ' שצז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואההדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה הנה חוץ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כא דף נז ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהמצווה ועושה ח"א עמ' קנד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהתורת אביגדור ח"ד עמ' רפה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואתן שומעת וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' עט, ק, קצה, רכב, שח, שכז, של
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' צז, רכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' סד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות יז, לב, שער ו פרק ב אות מד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאשל חיים ח"א עמ' קלו-קלז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ד, שמות עמ' תשנט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךברית אברם עמ' קטו, רמב, שסט, תנז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךברכת טוב עמ' עה, קמו, רטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךגדולי מוסר עמ' קעב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדבר המלוכה - הבה תמים סי' ריט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדברי משה (שהם, תשמח) עמ' מט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרכי ציון עמ' ק
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרשות שמן רוקח עמ' שלח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' סב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזך ונקי עמ' קיד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות סד, עשר עטרות פרק ז אות לט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שסה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קיח, קצה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךילקוט אוהב ישראל עמ' ע
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' יט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךכתר שם טוב (תשסד) סי' קמה, קעג, קעה, שס
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רעט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלקוטי שיחות ח"ב עמ' 298, ח"כ עמ' 331, חכ"ג עמ' 456, חכ"ד עמ' 334
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צג, קמד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ב ע"א, ז ע"ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנתיב מצותיך (תשסח) עמ' ט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קמב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךצמח דוד (סקאליע) עמ' תלז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקהלת יעקב ראש השנה עמ' תקט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקריאה בקריה ח"א עמ' נ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשם ישראל עמ' קנ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמועת יצחק - לך לך א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיז, קעט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קפח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שעב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת יחיאל בראשית עמ' מח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת יחיאל דברים עמ' שב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם ח"ד עמ' 313, ח"ח עמ' 171, חי"א עמ' 52, חי"ז עמ' 216, חכ"ד עמ' 131, 164, חכ"ו עמ' 177
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק ל עמ' 230
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק לג עמ' 114
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חלק נ עמ' 363
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חמ"ה עמ' 49
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חנ"ה עמ' 250, 367, 384, חנ"ו עמ' 121
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךקריאה בקריה ח"א עמ' מה {העולמות מתנהגים ע"י מעשי אדם}
פ"ב מ"א עין רואהנטעי אשל בראשית עמ' ב
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתדורש טוב (פודור) עמ' 81
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתשמן ראש - ימים נוראים עמ' תלו
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמד, תטז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכו
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רכא
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קלז, תסז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםזכרון משלי עמ' קנא אות תק
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםפניני יחזקאל עמ' רלה
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתשמועות ישראל בראשית עמ' קפב, ריט, שמות עמ' ע
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעתביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רנו ע"א
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעתלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 586
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' לד
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כ פסוק יב
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלא
פ"ב מ"א עין רואהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קי
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פט
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שמעת וכל מעשיך בספר נכתביםאמרי נועם (מועדים) סי' יז לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"א עין רואה וכו' וכל דבריך בספר נכתביםאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נ
פ"ב מ"א עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' נז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קסח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קפ
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקכז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שצח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קכ
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמחשבת זקנים עמ' לב
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמחשבת מוסר ח"א עמ' רנג, תקסג
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםצמח דוד (סקאליע) עמ' תפח
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםתפארת צבי ויקרא עמ' שנז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןכתר שם טוב (תשסד) סי' קעה, שס
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןשם עולם (תשסו) עמ' קצד, ר
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיר בספר נכתביןעטרת ישועה (תשסד) אות ה לפורים
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכד
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתלקוטי שיחות חט"ו עמ' 45
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רא
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתנטריקן (תשעד) עמ' עב
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת כו'ביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק יב
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קמה, תקפד-ה, ויקרא עמ' תשכא
פ"ב מ"א עין רואה וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 423
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםגנת אגוז (תשעב) אות תקצ
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קז ע"ב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תכה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנח
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםעשרה מאמרות (תשס) עמ' פד, קיב, קכג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיא
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רצז
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםתפארת צבי בראשית עמ' שכג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קל
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלב, תלד-תלה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםישמח חיים (תשסה) מע' ס אות כג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבים וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שיב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ב אות ג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלח
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאהל נפתלי עמ' ע
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאוהב ישראל דף שו ע"ב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאוזן שמואל דף יא ע"ב
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ט
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםאור חדש פתיחה אות 298,63
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 87
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשמה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםברכת משה דף מח ע"א
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםגור אריה שמות פל"ב הערה 111
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדעת חיים עמ' קצה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רל
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדרשות שמן רוקח עמ' רע
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תרטז
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםימי דוד (תשסז) עמ' ס, סה, עא
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםכוכבי אור (תשלד) עמ' צד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםלחמי תודה דף קל ע"ב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמחשבת מוסר ח"ג עמ' מא, צב, קיג, קכ, רג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קעד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 92
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםנפש החיים (תשמג) עמ' 33
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ט
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםמצווה ועושה ח"א עמ' תקצה, תרה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםעטרת מנחם (תשסג) עמ' צ
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםעירין קדישין השלם עמ' שיג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםפרדס המלך (תשסט) אות שנב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםצפנת פענח (תשסו) עמ' ער
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםקב חיים עמ' פב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צג
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןדרכי התשובה עמ' סא
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןויגד יעקב עמ' תסה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןיין לבנון (תשסג) עמ' 247
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןלקוטי מאמרים עמ' 80
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןפרי צדיק תרומה אות ה, תזריע אות יא, ראש השנה אות יט, וילך אות יד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןישמרו דעת עמ' שטז
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסט בהגה"ה, מס' יומא אות פב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםכתנות אור עמ' תיח
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלא הערה 42
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנו, קפט
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביםתורת מנחם חכ"ז עמ' 307
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבין, יעב"ץ - הספר הוא חקוי ממה שהוא בשכל הכותבוישמרו דעת עמ' שטז
פ"ב מ"א רבינו יונהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' כב
פ"ב מ"א רע"ב ד"ה כל - שיהא נוח לו ויהיו נוחין בני אדם ממנו, וזה יהיה כשילך בכל המרות בדרך האמצעי ולא יטה לאחד משני הקצוות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' יא
פ"ב מ"א רע"ב - לא נתפרש כו'שעת הכושר דף צא ע"ב
פ"ב מ"א תוספות יו"טחכמת התורה בחוקותי עמ' קנא
פ"ב מ"א תוספות יו"ט 'מתן שכר'חכמת התורה קדושים עמ' ס
פ"ב מ"א רוח חיים - על התפילה השיבנו אבינו לתורתך וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קלב
פ"ב מ"א יעב"ץ בשם הר"ם - כל העושה מצוה כתקנה יש לו חלק לעוה"בהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכב
פ"ב מ"א יעב"ץ בשם הר"ם - כל העושה מצוה כתקנה יש לו חלק לעוה"בהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריח
פ"ב מ"אדרשות ר"י מסלוצק עמ' כט
פ"ב מ"אאלשיך על חמש מגילות עמ' קמ, שכז
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר"י הנשיא אומראברהם את ידו ח"ב דף קא ע"ד
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר' יהודה הנשיא אומר יפה ת"ת עם ד"אנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כט
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר"י הנשיא הי' אומר יפה ת"ת עם דר"א וכו'נועם אליעזר שמות דף קפח ע"א
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר"י הנשיא אומר יפה ת"ח כו'המדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"א
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר"י יפה ת"ת עם דרך ארץפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קיד
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של רי"א יפה ת"ת עם ד"א כו'יד שלמה (עזרא) דף לד ע"א-ע"ג
פ"ב מ"ב רבן גמליאל אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה להיות בטילה וגוררת עון וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קלא, קעב, קפח, תיב, תפח, תקב, תקעב, תרמז
פ"ב מ"ב רבן גמליאל בנו של ר"י הנשיא וכו'שפתי רננות דף לה ע"ב
פ"ב מ"ב רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'ארוחת תמיד עמ' שכג ע"א ד"ה רבן
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'אחי וראש דרושים דף כט ע"ג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמ, תרצה
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"אאוהב ישראל דף קנג ע"ב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץיד אהרן עמ' כב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרץ ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאגרא דכלה ח"א עמ' מא
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עווןאוהב שלום עמ' 7
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אאור יהושע דף קטו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אדרשות הרא"ש דף לו ע"ב דרוש לד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'קבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 5-8
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אמשכנות יעקב (נעים) דף קכב ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קד ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קלט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תסו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 13, 19
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץבישורון מלך ח"א עמ' שנה
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סב
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץנר ישראל חלק ג דף קנד, חלק ה דף לה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןאורחות צדיקים שער שמחה עמ' סב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתורת יחיאל בראשית עמ' מב, שס
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי יוסף שמות דף מג ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי נועם (מועדים) סי' ד לר"ח אייר, סי' כה לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' כג, סד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכח ד"ה ובזה, ח"ד עמ' תעז ד"ה ובמשנה, ח"ה עמ' תקמה ד"ה בהפטרה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קנד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי קדוש (תשסא) עמ' קט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה בשלח עמ' תרו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה ויצא עמ' ריז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה תולדות עמ' תסז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץכתונת פסים (תשמה) דף ז ע"א, ח ע"א-ע"ב, י ע"א, יח ע"א, לו ע"א-ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמי מרום ח"ה עמ' כב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמשמיע שלום עמ' קצה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קמט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכל תורה שאין עמה מלאכה כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 28
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאהל רחל עמ' 664
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאוזן שמואל דף נט ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאור הצבי עמ' 205
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק א, אור עולם פרק ד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאור חדש למטיפים עמ' 14
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) צו א, אמור ז, בהעלותך ז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה נח עמ' תנו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעין איה א' 155
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשערי תשובה סה"י אות נ
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קיט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א וכל העוסקיןיגל יעקב (וארשאנו) דף כג ע"א-ע"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עווןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןחכמה ומוסר ח"א עמ' צז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עה דף קעו ע"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דר"א שיגיעת שניהם משכחת עוןנועם אליעזר בראשית עמ' שנז ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצט, ח"ג עמ' רלח, שמו, ח"ד עמ' קפו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מג, קיא, תקעח, תרא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רלב, רפה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות י, יג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדבר צבי - קדושת השבת עמ' מט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קמג, קנה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץדברי חנינא - מזלות עמ' סח
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץדרשות מהר"ם חביב עמ' כג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' לט, פניני חסידות בראשית נח
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריח, שו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, רס
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץראשית דעת (אטון) עמ' קסז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץשערי הישיבה ח"א עמ' קנו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רלו-רלט, שכא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץתפארת צבי שמות עמ' קכט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרר ארץעטרת ישועה (תשסד) אות קעא, קפו להגדה ש"פ, אות ב לשבועות, אות ג לויקרא זכור
פ"ב מ"ב יפה ת"ת, עם דרך ארץשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכו
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"אעבודת יצחק בראשית עמ' מח, עח, קיח
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץאש דת (אסאד) עמ' קפה, שיט, שכב, שנב
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' פד
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' רלט
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסא
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץרב שלום (אדלר) עמ' קע
פ"ב מ"ב יפה תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תמ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"א $72
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"אביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק כו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לא עמ' סו, דרוש עז עמ' רמח, דרוש עח עמ' רנב, דרוש פז עמ' רפד, דרוש קלג עמ' תכד, ח"ב דרוש ר עמ' קפה, דרוש רלא עמ' שב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דר"אשירת דוד (תשסז) עמ' תקמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארן שיגיעת שניהם משכחת עווןדעת תורה דברים ח"ב עמ' רמה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיא, ויקרא עמ' תקפא, דברים עמ' רכז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןצפנת פענח (תשסו) עמ' קכב, קלא, ערב, שע, תכה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק כא, אות ס ס"ק ב, אות ש ס"ק כב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' צט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' סח, עב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כח, רפז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןבי חייא ח"ב עמ' קכ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדרכי התשובה עמ' נז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןילקוט עטרת צבי עמ' קיב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןלחמי תודה דף יט ע"א, לה ע"א, כד ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןעקבי אבירים (תשסה) עמ' רסז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןפרדס מרדכי עמ' ח, קעג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשמלת אליעזר ח"ב עמ' קלח, קמ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשרתי ח"א עמ' קעא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהםישראל קדושים עמ' 71, 80, צדקת הצדיק סי' קכג, דובר צדק עמ' 44, שיחת מלאכי השרת עמ' 7
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהםפרי צדיק ויצא אות ג, וישלח אות ז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיניעת שניהם משכחת עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ג אות ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 19
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדובר צדק (זילבר) עמ' עא, פח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדרשות לחם שלמה עמ' רמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רב, שסג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רכח, שטז, שלז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה מצורע עמ' קכג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סה, שסו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רטו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמכתב מאליהו ח"ב עמ' 57
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמכתב מאליהו ח"ה עמ' 213
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמצווה ועושה ח"א עמ' קסא, תקמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפא, שט, שכג, תיז, תסא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריג, שעה, תפד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץנטריקן (תשעד) עמ' יא, רה, רח, ריז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שטז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעבודת עבודה (תשסד) עמ' ער
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעטרת מנחם (תשסג) עמ' קמ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץקרן לדוד שמות עמ' כו, ויקרא-במדבר עמ' קפט, שפג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קצג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות טו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשם יחזקאל עמ' שי
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קמ, רס, שנ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' נג, ר
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשרגא המאיר על התורה עמ' מא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' סא הערה 39, שיב הערה 2, תשכג הערה 87
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתפארת צבי ויקרא עמ' רסז, תד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 143
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןברית אברם עמ' ריב, תקנה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קי, רמא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןדברי יואל פ' אמור דף רסד ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אעמודי חיים דף קיז ע"ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"ארנת יעקב עמ' ערב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' רו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א ובתוי"טקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקעד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צב, קה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' כו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץמרפא לנפש בראשית עמ' קיט, קפג, רסג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכה, שו
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץשרגי טובא דרוש ה בנהור שרגא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץתשבי (תשסה) עמ' עב שורש דרך ארץ
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' עדר
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"י עמ' יח, פ"ג מ"ה עמ' נג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץתפארת ראובן עמ' רל
פ"ב מ"ב יפה תורה עם ד"אבינת יששכר דף ט ע"ד
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץ וכו'אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' לט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"אדברי יואל פ' ויחי דף תקלא ע"א
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאורות התורה פ"ט סוף פסקא ו {מי שנטייתו חזקה לחכמות מיוחדות, יעשה לפי נטייתו הפנימית וגם יקבע עתים לתורה, וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ}
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדברי שאול בראשית עמ' קיח, שמות עמ' קנד, קנח, רל, שנה, ויקרא עמ' סב, קעח, קפד, קפה, במדבר עמ' קצד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדגל מחנה יהודה עמ' רס
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1838
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה אמור עמ' ערב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה אמור עמ' תו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קפ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' ס
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץלהורות נתן בראשית עמ' תצח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץלפרקים (תשסב) עמ' רכ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמאור עינים (תשנח) עמ' תקיב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמאור עינים (תשעט) עמ' *כ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תמז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעטרת יהושע במדבר עמ' מג, קיט, קל, קנ, קפג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעטרת יהושע בראשית עמ' מד, ק, קלז, קס, קפ, רנז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעטרת יהושע ויקרא עמ' כג, רכה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעטרת יהושע שמות עמ' סד, קלה, קנה, קצז, רמב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעין איה ברכות פ"ו פסקאות ח-י; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קכ-קכג {ביאור מחלוקת ר' ישמעאל ור' שמעון בר יוחאי, בברכות לה ע"ב, והדעות של אביי ורבא שם}
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץעמודי חיים דף קיז ע"ב (עמוד דין אות ה' ד"ה והנה תסובנה)
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תפח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כח, לז, מב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשמן ראש סוכות ח"א עמ' רלד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קעט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לט, רס, רכד, שכז, תיא, תרעג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רלה, רלט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - משפטים עמ' ריב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'פאר יעקב ח"א עמ' לה, ח"ג עמ' לד, רסה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' נב, נט, עה, רלה, ערה, רעז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רנא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כ, עב, ויצא אות ח, כ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדברי אש (כץ) עמ' שכה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןמהר"ם שיק שמות עמ' קנח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סד, קכז, קכט, רי
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןמצור דבש עמ' שסז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' 11, ויקרא-במדבר עמ' תקז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןתורת מהרי"ם בראשית עמ' קמד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכו'דרך ישרה עמ' רמג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פב, מהד' ג סי' סג, מהד' ד סי' א, טז, מהד' ח סי' יח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קלג, קפז, תשעא, תתכא, א'ז, א'רפג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק כו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרסב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 119
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץויבא יוסף עמ' ריד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' טו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' פג, שמות ח"ב וויקרא עמ' שצד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץהדרש והעיון דברים מאמר קסט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח אות ד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרד ארץפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קצה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קפט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף צ ע"א, רפח ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץמגדל עוז (תשעח) עמ' רצה, תג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץלישרים תהלה (תשסד) עמ' נב, עט
פ"ב מ"ב טוב דרך ארץ עם תורה שיגיעת שניהם משכחת עווןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןנזר הקדש ח"א עמ' רסג
פ"ב מ"ב טוב תורה עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ח, ט, דרוש סט אות ד
פ"ב מ"ב טובה תורה עם דרך ארץס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' יח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם ד"אויגד יעקב עמ' תרז
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץמאור עינים (תשעה) עמ' תתמא
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רפא
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץתפארת צבי בראשית עמ' תקמ, תקעג
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןתפארת יעקב יוסף עמ' נד
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןיבין שמועה (לעוו) עמ' קנז
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאגודות אזוב מדברי דף יח ע"ד
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהםחקל יצחק (תשסג) עמ' כז, עד, קפא, שנג, תסב, תקמ
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאהבת חיים (דייטש) עמ' עח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תעו
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות ח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קג, קעח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ה אות מ
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץזכרון דברים (תשנט) עמ' קט
פ"ב מ"ב ת"ת עם דרך ארץאשל חיים ח"א עמ' יז
פ"ב מ"ב תלמוד תורה יפה עם דרך ארץרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעג
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עווןיד אהרן עמ' יז
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' לא, רג, רצג, שז
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןקרן לדוד בראשית עמ' עו
פ"ב מ"ב יגיעת שניהם משכחת עווןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קפא, תתטז
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עווןשביב אור עמ' מט, נא, ס, תה
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןבעקבות משה שמות עמ' שצא
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןגור אריה דברים פ"א הערה 33
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןטיול בפרדס ח"ב עמ' רמג
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצ
פ"ב מ"ב יגיעת שניהם משכחת עווןכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' רא-רב
פ"ב מ"ב יגיעת שניהם משכחת עוןכתר שם טוב (תשסד) סי' עז, שסו
פ"ב מ"ב יגיעת דרך ארץ משכחת עוןפרדס מרדכי עמ' תנח
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יד
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצד
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפא
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהעמודי השמים ח"ב דף מ ע"א
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהאור השמש (תשסח) עמ' עד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהמשיבת נפש עמ' סא, סב, ער
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'נפש החיים (תשמג) עמ' 26
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 387
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהילקוט דברי חכמים שמות סי' שפז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף ז ע"ג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגודרת עוןמאמרי הראי"ה עמ' 517
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהאוהב שלום עמ' 39
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהאמונה ודעת דף נ ע"ב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק ריח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עווןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 208
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' ריג-א, שסב, שעח, הוספות סי' קי
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהחיי נפש ח"ו עמ' עח
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 260
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' צז, קכב, שכט, תכה
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שיז
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ס
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ג
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיז, תקו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנא
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קו
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדובר צדק עמ' 43, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכהבאמונה שלמה עמ' תכא
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכההדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכג
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה, ורע"בדרשות מהר"ם בנעט עמ' מז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה דרך ארץ סופה בטילהפני יהושע (תשסא) עמ' יז, נ
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קסא, קסב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה כו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ד ע"ב, תטז ע"א
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה כו'תורת מנחם חל"ט עמ' 204
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סוכה בטילהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה אלא טוב תורה עם דרך ארץערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות יב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןאורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות ב, ד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עב עמ' רכח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד, רד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמצווה ועושה ח"א עמ' סה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהנועם הברכה עמ' קנז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכז, רלד, רלו, רסא
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהתורת מנחם חכ"ג עמ' 61
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהתורת מנחם חל"ה עמ' 303, חל"ו עמ' 69
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןדרכי אמונה דרך מד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהגדולי מוסר עמ' ח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות הצל"ח השלם עמ' תפח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות שמן רוקח עמ' רכא, רכח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהויקרא יעבץ עמ' רסט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהחיי שלמה עמ' קסז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רטז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהלדור ולדורות ח"א עמ' שצח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תריט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשירת דוד (תשסז) עמ' תקמה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכט-רל, רמח, רנח, רפז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהתורת מנחם חנ"ג עמ' 318
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהברית אברם עמ' רצב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכההשיר והשבח ח"א עמ' קכט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רצב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ס
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהתורת חיים (קאסוב) עמ' רכו, רכז
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהפאר יעקב ח"א עמ' ריח, רסג
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןדרך ישרה עמ' רלו
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןהדרש והעיון דברים מאמר מה
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קו
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 109
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןמגילת סמנים עמ' ד
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכהאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ה פסוק י מס' 1
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קלז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהתורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' כב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'שמועות ישראל שמות עמ' סה, קד, קצג, ריט, במדבר עמ' קסט, סיומים ועובדות עמ' קצ
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לט, רכד, שט, תרעג, תרפא
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהיבין שמועה (לעוו) עמ' שצח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קיג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ז, עו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' י
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רמז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהלהורות נתן ויקרא עמ' מו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 106
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 131
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהצדקת יוסף עמ' פו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהתורת מנחם חנ"ט עמ' 261
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עווןלחם רב על סדור התפילה אות א' תשנג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' 7
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהויבא יוסף עמ' קפב
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' מג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עווןאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' פג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עווןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קסט
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכהילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רסה
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכהציץ השדה ח"ד עמ' רלט
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לש"ש וכו'עטרת יהושע שמות עמ' קצד
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתןכתונת פסים (תשעא) עמ' קסב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור וכו' צדקתם עומדת לעדשפע חיים ח"ד עמ' קצה
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שס' החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבוראמרי אש (טאוב) עמ' שפ
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקין עמהם לשם שמיםשפע חיים ח"ד עמ' קמב
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםשפע חיים ח"ו עמ' קצז, ריח
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור כו'סוכת דוד (שירירו) דף קפו ע"א
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לש"ששרגי טובא דרוש ה בנהור שרגא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים לשם שמים שזכות אבותם מסייעתםרב טוב דף קטז ע"ב
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור וכו' שזכות אבותם מסייעתם וכו'ארוחת תמיד עמ' שנט ע"א ד"ה ואפשר
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסיעתםנועם המוסר עמ' קצ, ריד
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לש"ש וכו' ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםשדה יעקב עמ' פא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. העוסקים עם הציבור באמונה זכות אבות הציבוד עומדת להם ומסייע לעשות מצוות התודה ולקיימו בלי שום מכשולפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קעט
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנז
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםושב ורפא לו עמ' קיד
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' צ, ליקוטים עמ' סו
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקין עמהן לש"שיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' רסג
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור וכו' וצדקתם עומדת וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קכב ע"ד, קכו
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור וכו' ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 199, 201; טוב ראי עבודה זרה-הוריות עמ' קעד {שידד מהנהגותיו בחסידות, ויהיה נוהג מנהיגותו לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור, ויקבל שכר כאילו המשיך בחסידות}
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שספר החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים וכו' מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם, ורש"י ורבינו יונהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' יט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג, של, תלג, תפ
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםאור ישראל (תרס) דף לט ע"א
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםאור חדש (הרטמן) פ"י אות 47
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםאור ישראל סי' כט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםהר יראה מאמר מט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רעא, רעה
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים - וברבינו יונהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנט
פ"ב מ"ב העוסקים בצרכי ציבור, ופיה"מאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צט, קלב
פ"ב מ"ב העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"ש שזכות אבותם מסייעתם וכו' ואתם מעלה אני עליכם וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנה
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הציבור יעסקו לש"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' קה
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שמכתב מאליהו ח"ג עמ' 94, 312, ח"ד עמ' 271
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתן עומדת לעדחכמה ומוסר ח"א עמ' תלז
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קה
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הציבור - לשם שמיםשעורי דעת ספר ב עמ' קפז
פ"ב מ"ב כל העוסקיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף יג ע"ד
פ"ב מ"ב העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לש"שמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכח
פ"ב מ"ב העמלים עם הצבור וכו' לש"ש שזכות אבותם מסייעתןתהלה לדוד (והרמן) פרק ג פסוק ט הערה ז
פ"ב מ"ב העמלים עם הציבור יהיו לש"שמהר"ם שיק בראשית עמ' קסח
פ"ב מ"ב וכל העוסקים בצרכי צבור יהי' עוסקין עמהן לש"ש שזכות אבותן מסייעתןיגל יעקב (תשנג) וילך אות צה, וזאת הברכה אות קעט
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבורתולדות שלמה - רות עמ' שפה
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור וכו' שזכות אבותם מסייעתםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ג
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לש"ש שזכות אבותם מסייעתםמרפא לנפש בראשית עמ' תיח
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםתורי זהב (תשעג) עמ' רכד
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור וכו' ואתם מעלה אני עליכם שכר וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רמ ע"ב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור וכו'אור שרגא עמ' נה
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקע, תקעז, תרז, תרטז, תרלג
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"ש וכו'כבוד לאיש דף עב ע"ג
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםדברי יואל פ' קדושים דף קח ע"א, פ' אמור דף רמב ע"ב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתן וכו' ורע"ב שםדברי יואל פ' במדבר דף פב ע"ב, קי ע"ב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים וכו'שמן ראש סוכות ח"א עמ' רסז
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים לש"שס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' רמז, רמח
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים וכו' שזכות אבותם מסייעתןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכח
פ"ב מ"ב המתעסקים עם הציבור לש"שמכמני עוזיאל עמ' שכד, שנב, שסה, שע
פ"ב מ"ב יהיו עוסקים עמהם לש"שדרכי החיים ח"א עמ' קכח
פ"ב מ"ב יהיו עמלים עמהם לש"ש וכו' ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם, ופי' הרמב"םבאר שרים פרשת וילך דרוש ב אות ג
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמו
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסיעתםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סג ע"ג
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קעח, קפה, קצג, רעא
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסיעתןחכמת התורה צו עמ' קכה
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קעג
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסייעתןנצח ישראל (הרטמן) עמ' רפה הערה 106
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסיעתםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רכו
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסייעתםעצי חיים על התורה עמ' רכא, רסג
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעדשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנא
פ"ב מ"ב העוסקין עם הציבור זכות אבותם מסייעתם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' ריז, תפג
פ"ב מ"ב וצדקתם עומדת לעד - צדקתם היא חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמב
פ"ב מ"ב וצדקתן עומדת לעדגור אריה שמות פכ"א הערה 133
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםאור האורות עמ' קלז
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר, רמב"ם ורע"במנחת יהודה (הירשפלד) עמ' כ
פ"ב מ"ב מעלה אני עליכם וכו' כאילו עשיתםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' תה
פ"ב מ"ב ובפיה"מאבן ישראל על התורה עמ' צב
פ"ב מ"בגבורות אליהו יו"ד סי' צט אות ב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותאור יהושע דף קא ע"א
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותאמרי אש (טאוב) עמ' שמז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא בשעת הנאתןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןנר ישראל חלק ג דף קלא, קלט, קסח
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותטוב טעם ויקרא עמ' עז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותיערות דבש ח"א עמ' קכט
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקודרכי התשובה עמ' נב
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עו, רצ
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קסה
פ"ב מ"ג הוה זהיר ברשותדברי שאול שמות עמ' רפט
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קעט
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רלה, רלו
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות וכו' ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקודברי אש (כץ) עמ' שכז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' א
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' סד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותעיונים במשלי עמ' תקט
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' נא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראים כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקוברית אברם עמ' לו, תיז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 192, באר ז הערה 376
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם וכו'נועם אליעזר שמות דף קד ע"ב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין עומדים לאדם וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ד, עה, קטז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותדרשות שמן רוקח עמ' מט
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקיג
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותחכמת התורה תזריע עמ' רכה
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תח
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותלקט אמרי קודש - דברים עמ' נד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותפני חיים (פלג'י) עמ' פה ע"ב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קסא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 388
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרביןרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רלד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' לז
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותויגד יעקב עמ' רלו
פ"ב מ"ג זהירין ברשותכתונת פסים (תשמה) דף ל ע"ג
פ"ב מ"ג שאין מקרבין לאדם אלא לצורך עצמןפירוש המכבי דברים עמ' תלג
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתןאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רעט
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקוראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ד אות ח
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קטז
פ"ב מ"ג נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקושבט מישראל (קרמניץ) פרק קכג פסוק ד
פ"ב מ"ג אין עומדים בשעת דוחקוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קסט
פ"ב מ"ג רע"ב - הוו זהירין ברשות אף על פי שאתם צריכין להתודע לרשות לפקח בצרכי ציבורכתונת פסים (תשעא) עמ' רלו
פ"ב מ"ג מדרש שמואל - הוצרך להזהיר להם שגם בענין הרשות יהיו עוסקין עמהם לשם שמים ולא להתקרב אל הרשות למצוא חן בעיניוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שלא
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצא
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונךמנחת יואל עמ' שז
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונךארץ צבי (תשע) עמ' רלח
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך וכו'ימים אחדים דף פט ע"ב, קו ע"ג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודברי יואל פ' אחרי מות דף נו ע"א, פ' אמור דף רסד ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכסא דוד (תשנ) עמ' רט, רפז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' סא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכסא דוד (תקנד) דף נ ע"א, סח ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחיים וחסד סי' תקטו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה בשלח עמ' קל, קלג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה וארא עמ' קמז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה ויצא עמ' עדר
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה וישלח עמ' קט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה יתרו עמ' שכא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה שמות עמ' צא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה תולדות עמ' שעו, תקלד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתורת יחיאל דברים עמ' תט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'שביב אור עמ' פה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כב ד"ה ועד"ז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונונחלת יעקב (תשעג) עמ' קפא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דרשות הרא"ש דף סא ע"א דרוש סג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי וכו'אור חדש על ציון דף י ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיבטל רצונו מפני רצונךאמרי חמד ח"א דף יט ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונואגרא דכלה ח"א עמ' תכ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברכות אבי דף קד ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוחכמת התורה לך לך עמ' מד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יב אות ח, תשובה פרק ו אות ל-לב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך וכו'אורחות צדיקים שער שמחה עמ' סא, שער רצון עמ' פד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מ עמ' רנה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו בדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה י, יא, לקוטי אמרים כה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תנד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תנד, הוספות לספרי הרה"מ סי' ל
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאהבת דוד (חיד"א) עמ' לט ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאור הרעיון עמ' א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךדרך הקודש (תנעמי) עמ' תמו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךידי משה (תשמו) קהלת עמ' שמא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךפירוש המכבי שמות עמ' שמב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תיז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך, בטל רצונך מפני רצונוכתונת פסים (תשמה) דף ז ע"א, ח ע"א, כח ע"ג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'קדושת לוי (תרצט) דף צד ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוזאת זכרון (תשנב) אות פו, קלח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונועמוד הימיני (קלינמן) עמ' נב, קעה, רה, רטו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוקרן לדוד דברים עמ' קפד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךפרדס מרדכי עמ' קמ
פ"ב מ"ד עשה רצונו וכו' בטל רצונך וכו' רצון אחרים מפני רצונךלקוטי שיחות ח"ג עמ' 810, ח"ה עמ' 60, חי"א עמ' 330
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כרי שיעשה רצונך כרצונוכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'כתב סופר - דרשות עמ' נט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונואורות ונתיבות ח"ה פרק ח אות א, ו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך ובטל רצונך מפני רצונותפארת צבי ויקרא עמ' רעד, שט, שיא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ט ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונו וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קיד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונו וכו'שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' כב, כג, קכב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונותורת מנחם חנ"ז עמ' 21, 196
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תא, תקכז, תשעה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' מז, ח"ד עמ' ע, קצג, ח"ה עמ' כ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דבר טוב (רוזנברג) עמ' כו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' עד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שכב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'ויחי עוד דף ח ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'שביב אור עמ' פה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו וכו'מרפא לעצם עמ' קו, קט, קכט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' נח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו', ובמהר"להר יראה מאמר כח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונואוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצד, קצו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 302
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברית אברם עמ' תלה-תלו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לה עמ' עג, דרוש מט עמ' קה, ח"ב דרוש רי עמ' רלד, דרוש רסג עמ' תכא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונולב דוד (תשסט) עמ' נד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונולקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלב, שלט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונומאורי אור (טייטלבוים) עמ' קג, קפח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונותורת מנחם ח"י עמ' 170, חי"ג עמ' 226, חט"ו עמ' 22, 86, 150, חכ"ב עמ' 135, 173
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךערבי נחל (תשסד) עמ' קטו, שמח, תשיג, תשפה, ח"ג עמ' ס
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו' ואל תאמן בעצמך עד יום מותך וכו' ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תכו, עשרה הלולים אות טז, כא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקסה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קעח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רסא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךדרך מצותיך (חב"ד) דף קפח ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךויגד יעקב עמ' קפח, תיח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמה ומוסר ח"א עמ' קעה, קפח, רכג, תסד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה ויקרא עמ' קעא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךילקוט עטרת צבי עמ' קכח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' סז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכתב סופר דרשות ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' ע
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קמז, קנ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לג, עדר, בראשית עמ' רצז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךלחמי תודה דף קס ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמאורי שערים עמ' כ, קסד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמסילות בלבבם (קוט) - מסילה טו אות קיא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רכח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךנשמת חיים (ברלין) עמ' נט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קטו, ח"ב עמ' קלא, רחצ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךעמק תפלה (תשסו) עמ' יג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךצמח דוד (סקאליע) עמ' רפז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכא, תג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךראשית דעת (קורח) סי' כו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' ד, יב, יז, מז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתורת אביגדור ח"ד עמ' קל, שב, שו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנד הערה 84
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודעת תורה ויקרא עמ' רסו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונושרתי ח"א עמ' עא
פ"ב מ"ד עשה רצונוהדרת אליהו דרוש ח סי' ב ד"ה וכן פי', דרוש ד סי' ג ד"ה והמעיין
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונועטרות סופרים עמ' מב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לא אות ג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שי
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךעבודת עבודה (תשסד) עמ' מ
פ"ב מ"ד עשה רצונו וכו' כרצונואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתנא, במדבר עמ' רל; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 376
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רסב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קכג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה בחוקותי עמ' שלב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' תקיט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפג, רצב, תב, תצו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' מז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךרנת יעקב עמ' קד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתורי זהב (תשעג) עמ' רפה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריט - ר"ש אטון
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךלקוטי משלי פרק טז פסוק כ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רסו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רל, רצד
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' בטל רצונך מפני רצונואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' כב, בראשית ח"ב עמ' שא, שמות ח"ב וויקרא עמ' רז, רכג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קטז, קצא, שסג, תקלו, תרלז, תתיח, א'קצג, א'ריט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו' ובטל רצונך מפני רצונותהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה ז, פרק ה פסוק יג הערה יז, פרק ט פסוק יא הערה כא, פרק כ פסוק ה הערה א, פרק כג פסוק א הערה א, פרק לא פסוק כ הערה ח, פרק סב פסוק יג הערה כג, פרק קכא פסוק א הערה ז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוחכמת התורה אמור עמ' רנו, ערה, רעח, שא, שכב, שכט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונומאמץ כח (תשעה) עמ' יב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונופאר יעקב ח"ג עמ' תע
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונותודת אהרן - אומר לציון עמ' עט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונותורת מנחם חנ"ח עמ' 35
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונושארית מנחם - מאמרים עמ' פו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו'המדרש והמעשה דברים פרשת ראה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ס-סג, [לט, סה]
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הצדק בית ה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךויבא יוסף עמ' קפב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונן וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' עג, תרל עמ' י
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונונתיב התורה (סאלים) שמות עמ' מא {לכן שואלים בתפילתם לעוזרם על האמת, ובתהלים הורני ה' דרכך אהלך באמתך}
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונךפניני יחזקאל עמ' שמא
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שמח
פ"ב מ"ד כרצונך, כדי שיעשה רצונךחכמת התורה בהר עמ' צז, קמח
פ"ב מ"ד כדי שיעשה רצונך כרצונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפח {אם יעשה אדם רצון ה' בהתלהבות כרצון עצמו, ה' יעשה שרצונו יהיה בלי שינוי ורק לטובתו כמו רצון ה'}
פ"ב מ"ד שיעשה רצונך כרצונומטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי נפתלי ח"א עמ' צט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומטר השמים (תשנ) דברים עמ' צו, שיז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי אש (טאוב) עמ' ריד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי יחזקאל עמ' קכ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו+אמרי נפתלי עמ' צט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ק ע"א
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוחכמת התורה מקץ עמ' רצה
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו ח"א עמ' 228
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושארית יעקב (פאנעט) עמ' צד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' מט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו'נשמת אדם עמ' קלב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שמז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סב ע"ב
פ"ב מ"ד בטל רצונך וכו' רצון אחרים מפני רצונךתורת מנחם חכ"ז עמ' 251
פ"ב מ"ד בטל רצונך וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קע
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו' אל תפרוש מן הצבורגדולי מוסר עמ' עד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי וכו'קריאה בקריה ח"ב עמ' רלב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל כרמאורי אור (טייטלבוים) עמ' שנג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךבי חייא ח"ב עמ' קסד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישלח מאמר ו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנועם המוסר עמ' רנב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות עג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' מו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךתפארת צבי שמות עמ' תקכו, תקלד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצוןרסיסי לילה סי' לח (עמ' 67), דובר צדק עמ' 111
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו' ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומוואני תמיד עמך עמ' נ, קכד, קכו, תיד, תיט, תכ, תכב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךתורת מנחם חי"ב עמ' 92, 106, חי"ג עמ' 226, חט"ו עמ' 17, חכ"ב עמ' 135, 166, 169, 173
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' כא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואורות ונתיבות ח"ה פרק ט אות לח
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קכ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק לו, פרק יא פסוק כז, פרק יב פסוק ב, פרק יג פסוק יט, פרק טו פסוק לב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונובעקבות מועדי ה' עמ' 61
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוברית אברם עמ' שו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' נ, עג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונודרך מצותיך (חב"ד) דף כ ע"א, קנח ע"א
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוחקל יצחק (תשסג) עמ' תמז, תקכב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוטל חיים (פרידלנדר) עמ' שטו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קלו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קה
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולבית יעקב דרוש י
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ריא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף כא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' פא, צט, קלז, קסט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו ח"א עמ' 228
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומכתב מאליהו ח"ה עמ' 237
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונונועם אלימלך (תשסא) עמ' רנא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יח, אהבה אות יג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רעא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יח, אהבה אות יג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונועבודת עבודה (תשסד) עמ' מא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקל
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קסג, תד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוקריאה בקריה ח"ב עמ' רלג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושל"ה (תשנז) פרשת וישב אות עא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושם עולם (תשסו) עמ' קנ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי וכו' - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' רלב
פ"ב מ"ד בטל רצונךחכמה ומוסר ח"ב עמ' פב
פ"ב מ"ד בטל רצונךעמק תפלה (תשסו) עמ' פא, פד
פ"ב מ"ד בטל רצונךס' חסידים סי' שמט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיד ע"ב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוהישר והטוב (תשסג) עמ' רמו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולחם רב על סדור התפילה אות תרפד,א' רלח
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 608
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' תקכא, מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' כ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ו, נה, צג, קנא, רח, רמד, רנג, רנו, רסא, רחצ, שלח, שעה, תב, תה, תלז, תמו, תסג, תצא, תצו, תקיט, תקמה
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' קלו, פו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוס' חסידים סי' שמט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קעח, רצד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונופלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' ד, מז, קיז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש - ימים נוראים עמ' סד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקמג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש סוכות ח"א עמ' ריז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונותשבי (תשסה) עמ' לד שורש בטל
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו'לוח ארז פרשת שלח דף נז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחריםמרפא לנפש בראשית עמ' שלב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךדברי אמונה שמות עמ' רט, רטו, רנו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךכתונת פסים (תשעא) עמ' נב, נט, קמז, קצו, רכב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךעטרת יהושע ויקרא עמ' קנג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיעשה רצונו כרצונךביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קעב ע"ד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק לו, פרק יא פסוק כז, פרק יב פסוק ב, פרק יג פסוק יט, פרק טו פסוק לב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסט
פ"ב מ"ד ובטל רצונך מפני רצונו בדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךנטעי אשל בראשית עמ' קעו, קפ
פ"ב מ"ד ובטל רצונך מפני רצונולקוטי משלי פרק יא פסוק כז
פ"ב מ"ד כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךשיחות לספר בראשית עמ' רפד
פ"ב מ"ד שיבטל רצון אחרים וכו', ורע"ב - קאי על רצון הקב"התורת מנחם חט"ו עמ' 86
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו'שמועה טובה דף פד ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורגבעת שאול (בראך) עמ' רצ
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורנחלת צבי (פאליי) עמ' פח
פ"ב מ"ד אל תפרוש מהציבורילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורפירוש המכבי שמות עמ' קכז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורבית שלום מרדכי עמ' קכא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמד ע"ג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו' והנמשכים אחריומקור חיים (ויטאל) פרשת תזריע דרוש ב דף ט ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עג, קעז, ח"ב עמ' מט
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמךרב טוב דף י ע"ב, פ ע"א, קלט ע"ד, קסד ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורילקוט הגרשוני ח"א דף מט, נב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורלבני ישראל עמ' נא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורעולת ראיה ב קסד; עין איה א' 22-23
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותךמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תכ, תפח, ח"ב עמ' שכ
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנהכתונת פסים (תשמה) דף טז ע"ג, יז ע"א, כא ע"ד, מב ע"ד
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבוראור אברהם - תשובה עמ' קסט
פ"ב מ"ד אל תפרוש מהציבורכלי יקר (תשמח) עמ' רצו
פ"ב מ"ד אל תפרוש עצמך מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קצז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך וכו' ואל תדין את חברך וכו' ואל תאמר דבר שא"א לשמוע וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' כג, תרצא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 443
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורלקוטי שיחות חל"ו עמ' 172
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורעבודת יצחק בראשית עמ' נד
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותךויחי עוד דף ד ע"ד, קה ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותךטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבוראורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ה אות יב, יג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורגור אריה שמות פכ"ב הערה 189
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורתורת מנחם חכ"ד עמ' 145
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורתורת מנחם חכ"ט עמ' 243
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור וכו' ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קמב, שער האותיות אות ק ס"ק טו
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורעץ הדעת טוב (תשסח) סי' סד
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפה, רטז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קלח
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךעטרת יהושע שמות עמ' ח, נא, קצה, רכ
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות דבר צבי מועדים עמ' רב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורדברי יואל פ' וישב דף רמא ע"א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קנב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' צג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורעצי חיים על התורה עמ' שי
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמךתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רח, ויקרא-במדבר עמ' קע, קעא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמרפא לנפש בראשית עמ' שיב
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךעולת ראיה ח"ב עמ' קסד-קסה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךעטרת יהושע ויקרא עמ' לט, מו, קכ, קעז, קפו, קצה, ריח
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךעטרת יהושע במדבר עמ' סח, עג, צא, קצג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךעטרת יהושע בראשית עמ' ו, מג, סא, קמב, קעח, רד, רלט, רמט
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קל
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מהרי"ם שמות עמ' קמז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבורויבא יוסף עמ' רטו
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור, ומד"ש - שצריך האדם להיות לו אמונת אומן שכל בית ישראל הם נפש אחת וכל ב"י נפשם חצובות ממחצב אחד וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רפג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךאור יהל ח"א עמ' ל
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךפרי הארץ (ויטבסק) עמ' סג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, שסט, ח"ב עמ' קפא
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךתפארת צבי בראשית עמ' תתמז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךס' חסידים סי' קסא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור אברהם בראשית עמ' רג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור יחזקאל - אמונה עמ' פז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךנזר הקדש ח"ב עמ' צה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךברית אברהם (בושערה) דף צט ע"ב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותך+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' ח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאור ישרים (תשסב) עמ' רסג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאמרי אש (טאוב) עמ' כט, נג, קלג, שה, ת, תו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךחכמת התורה ויגש עמ' רצט, שטו, שסה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמצוה ולב ח"א עמ' 153
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשירי משכיל כלל ה פרט ו
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךילקוט דברי חכמים בראשית סי' שצא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג, דף מה ע"א דרוש נג
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאמרי יחזקאל עמ' ח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאחרית לאיש שלום דף ה ע"ב
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךפנים יפות על תהלים עמ' שיז, תקכח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשערי תשובה שער א אות יז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמן עד יום מותךרנת יצחק משלי עמ' קל
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךיד אהרן עמ' קכ
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךאור אברהם ברכות עמ' שפה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יז
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמרפא לשון עמ' קנה
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאמרי יוסף שמות דף פד ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאורחות צדיקים שער גאוה עמ' יג, שער תשובה עמ' קנז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קא ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאור אברהם - תשובה עמ' ריא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךיורה חכימא (תשעא) עמ' יז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'קב חיים עמ' נ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 176
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 168, חל"ט עמ' 225
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 344
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 88, 355, חמ"ז עמ' 119
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמע יעקב (זיידא) עמ' קלז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 306
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קצה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קמג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךברית אברם עמ' תר
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי חנינא - מזלות עמ' סא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדובר שלום (תשסג) אות קסב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות הצל"ח השלם עמ' קלט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות שמן רוקח עמ' תנה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךויגד יעקב עמ' תנ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךויגד משה (גרין) מאמר א ד"ה סיכום היוצא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךחכמת התורה כי תשא עמ' תקד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חיי שרה עמ' לז, שבועות עמ' ריב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רמג, שמות עמ' מו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמאורי שערים עמ' פו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רלד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"א
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךעבודת עבודה (תשסד) עמ' קפב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךפרדס המלך (תשסט) אות קכז, קצ, תרב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךצמח דוד (סקאליע) עמ' מג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךרב שלום (אדלר) עמ' קצד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשיחות מוסר (תשסב) עמ' רצה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' צ, קכח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקכב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' כט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךהמוסר והדעת בראשית עמ' מה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבעקבות משה שמות עמ' קצג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךטיול בפרדס ח"א עמ' צה, ח"ב עמ' מח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מנחם חל"ה עמ' 287, חל"ו עמ' 349, חל"ז עמ' 203
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותך קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סג ע"א {מעשה בחסיד אחד שהיה יושב ושונה}
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאור מאיר ח"ב עמ' נד
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךדעת תורה בראשית עמ' מה, קח, דברים ח"ב עמ' עד
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךדרכי התשובה עמ' קיט
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קלב, קצה
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךושב ורפא לו עמ' צח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמדבר יהודה (תשסב) עמ' רמה, שנד
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 34
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמצווה ועושה ח"א עמ' ריא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ו
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךנועם אלימלך (תשסא) עמ' תטז
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' כז
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותך, ורע"במבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תסו, תעח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךמכתב מאליהו ח"ג עמ' 84
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךבין המשפתים שמות עמ' מח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךחקל יצחק (תשסג) עמ' מד, קפח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' י
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קמט, רכט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' כא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךתורת מנחם חלק נ עמ' 113
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמךדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 138, חי"ג עמ' 40, חט"ז עמ' 361, חי"ט עמ' 151
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קיב, קלה, תתשלז
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' נ, קפט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךבית יצחק (ויינברגר) עמ' שסה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךפרדס מרדכי עמ' קפא, תלא
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' ריב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותך - וברש"יבינת משה (תשסב) עמ' צז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאגרת הטיול (תשעה) עמ' שטז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סג עמ' קעו, דרוש פו עמ' רעח, דרוש קמב עמ' תעז, ח"ב דרוש רסט עמ' תנב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךפרי צדיק פ' זכור אות א, ט, ל"ג בעומר אות ח
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךקדושת השבת סי' ד (עמ' 23)
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כא ע"ב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעג, שטו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מהרש"ל עמ' נח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכ
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמךבאר מחוקק (תשמט) עמ' נה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמךהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' פו, סא, דברים עמ' לא
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי יואל מועדים ח"ד דף רפט ע"א
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - לך לך עמ' לד
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךרנת יצחק תפלה לשבת עמ' צט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שסב
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרעט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מי"ט עמ' צ
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריז, ח"ג עמ' שנו
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנג - ר"י תופיק
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעה - ר"צ סימן טוב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךשארית מנחם - מאמרים עמ' כב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךבית יעקב (תשסא) עמ' כג, כט, קכד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רנא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךמהר"ם שיק בראשית עמ' , פד, פח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' לא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךגנת אגוז (תשעב) אות קנא, רסז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי אמונה שמות עמ' פב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדברי יואל פ' קרח דף לח ע"א
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' מ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךלחם רב על סדור התפילה אות א' תתמו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךלקחת מוסר ח"ב עמ' רעו, לקחת מוסר רות עמ' קעט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קיא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסו, שיז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 101
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק יד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשם דרך בראשית ח"א עמ' קלא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשם דרך בראשית ח"ב עמ' פד, רמט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש - ימים נוראים עמ' ריג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ר
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךתורי זהב (תשעג) עמ' תסח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךתורת מנחם חמ"א עמ' 330, חמ"ב עמ' 161
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות באר יצחק עמ' כח, נג, רנו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמרפא לנפש ח"ד סי' קמד אות ב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךקדושת יצחק עמ' צט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קסו
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך וכו'דרך ישרה עמ' קעה
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךבמסילה נעלה עמ' תח
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמגדל עוז (תשעח) עמ' תפא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נא, קב, רמה, רנב
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךס' חסידים סי' קסא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קכה
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשבח נעורים עמ' קנג
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תנה
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשיחות לספר ויקרא עמ' רכא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 88
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירךפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, ובמדרש שמואלשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם חל"ח עמ' 90, 201
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומכמני עוזיאל עמ' קצד
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ס, תמא, תמה, תמו, תמח, תנא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומצווה ועושה ח"ב עמ' תצז
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומודרכי התשובה עמ' קח
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומכתב מאליהו ח"ה עמ' 87
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומועמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ב
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרעה
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומורוח נכון עמ' תא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רצו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומוסר המקרא והתלמוד עמ' קד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומונשמת אדם עמ' קא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוס' ג' תמוז תשנד עמ' קנ
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות י
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומואוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 21
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצה
פ"ב מ"ד ואל תדין את חבירך עד שתגיעילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד ואל תדון את חבירך וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רסו, עדר
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומושארית מנחם - מאמרים עמ' שג
פ"ב מ"ד ואל תדין וכו' עד שתגיע למקומושיחות לספר ויקרא עמ' קנה
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"א
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוחכמת התורה שמיני עמ' קעד
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בלק עמ' רמב
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומופנים מסבירות עמ' שמ
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוצפנת פענח (תשסו) עמ' לב, פו, שנה, תא
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' נח, קמג
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמג
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עדשעורי דעת ספר ב עמ' קי
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומונועם הברכה עמ' לח, רט
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומובשבילי אמונה ח"ב עמ' קעט-קפ
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומודרשות שמן רוקח עמ' פא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וברע"ב שםשמועת יצחק - אבות אות ו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומובת עין (תשסז) עמ' עב, רג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוחיי שלמה עמ' קלט
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צה, צט
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות במדבר ו, דברים א, ח"ג עמ' רה
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומצווה ועושה ח"ב עמ' תקח
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומופרדס מרדכי עמ' תנא
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' נג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם ח"ח עמ' 206, חי"ב עמ' 184, חכ"ב עמ' 273
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שא
פ"ב מ"ד ואל תדין את חבירך עד שתגיע למקומואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תסו
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 164
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעח
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומודרכי התשובה עמ' קיא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומוקריאה בקריה ח"א עמ' שלא
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתניע למקומושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכג, קכו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רלה, רנח
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שצג-שצד, מלכים עמ' רעז
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רט
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רנה, רעז, שמה, שעד, תלד
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ו
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רמו, שמות ח"ב וויקרא עמ' תה
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומועטרת יהושע במדבר עמ' קלח
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 240
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תמו
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלז
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומופאר יעקב ח"ג עמ' תקסט
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קטו, תקמג, תרכו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומוכתונת פסים (תשעא) עמ' צה, קמו, קמח, קצ, שסט
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 418
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומאמץ כח (תשעה) עמ' תקפג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומועל ישראל גאותו עמ' קיג
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם חלק ס עמ' 465
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסא
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שא"א לשמוע וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמד ע"ד
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמועילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר להשמעאשיב אברהם עמ' סז
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) - קדש ישראל דף לד ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמועויגד יעקב עמ' רצב, שכד, שכה
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שא"א לשמוע שסופו להשמעעטרת ישועה (תשסד) אות כ לסליחות לער"ה
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שא"א לשמוע שסופו להשמעמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיח
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע, רוח חייםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רעג, שלג
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קצז
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמט, תתלט, תתקי
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמועשמן ראש - ימים נוראים עמ' קה
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמועשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פב
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמועשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכה
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר להשמע שסופו להשמע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכג
פ"ב מ"ד אל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנהפתחי שערים ח"ב עמ' קכה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קפח
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שג
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהתפארת צבי בראשית עמ' קסד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהאמרי יוסף שמות דף קלט ע"א
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קעט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהרנת יצחק תהלים עמ' תקמו, משלי עמ' פב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהאמרי אש (טאוב) עמ' ריג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' ק, קנה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קנב ע"ד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשערי תשובה שער ב אות כו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהבינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' לד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהפנים יפות על תהלים עמ' ב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמא ד"ה שוב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאמרי נועם (מועדים) סי' כג לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צג, שער תשובה עמ' קנב, שער תורה עמ' קפה
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאז שמח עמ' שפב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'אורחות דוד עמ' מב, סט
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר כו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' נט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמבשר טוב - חנוכה עמ' רלח, רלט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מא, מה, קכג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רלו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהעטרת ישועה (תשסד) אות נה לפורים
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהצמח דוד (סקאליע) עמ' קיד, שיח, תל
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהצפנת פענח (תשסו) עמ' מא, קסח, רעג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשמועת יצחק - אבות אות ז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתורת מנחם חי"ב עמ' 149, חכ"ג עמ' 137
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתורת שמואל (דיקמן) עמ' קפח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק א
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהמנחם ציון (תשסד) עמ' קע
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק יא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רעח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהדברי יונה ח"א עמ' נה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהבשבילי אמונה ח"ב עמ' רנט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהים שמחה עמ' שכח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהראשית דעת (קורח) סי' מד
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבי חייא ח"א עמ' קנא
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תכנהפרדס מרדכי עמ' תקצב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"ד
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ה אות יט, לו, פרק ט אות מז, מח
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהואני תמיד עמך עמ' תעג
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' עז
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתפארת צבי ויקרא עמ' שיד, תיד
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתפארת צבי שמות עמ' כב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהואני תמיד עמך עמ' צב, קנג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ע
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהפרדס המלך (תשסט) אות תסא
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאז תתחזק עמ' קנו, שו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת מסעי עמ' רנ
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קצב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכב
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' קז, רפה
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהלקוטי שיחות ח"י עמ' 227, חכ"ז עמ' 244
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קצז
פ"ב מ"ד אל תאמר כשאפנה אשנה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לו, שמות עמ' רלח, ויקרא-במדבר עמ' רפא
פ"ב מ"ד אל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנהעטרת יהושע שמות עמ' קצה
פ"ב מ"ד אל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' לה, רמט, תיג
פ"ב מ"ד אל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמז
פ"ב מ"ד אל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רמח, רס, ש
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מט, קמא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רטו, של, שמח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סד, רסד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רלט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' יז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תד
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כז פסוק א
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' מא, שסח
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהכתונת פסים (תשעא) עמ' שכב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלהורות נתן בראשית עמ' רמו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלישרים תהלה (תשסד) עמ' נב, קע
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמהר"ם שיק שמות עמ' ק
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קיד, רעא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שלב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רצט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קכו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהדרשות באר יצחק עמ' צז
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהתורה וחיים (פלאג'י) אות ו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבמסילה נעלה עמ' תכו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמאור עינים (תשנח) עמ' דש
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמאור עינים (תשעט) עמ' תקח
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כג
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהנאוה תהלה עמ' תמח
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהתפארת צבי בראשית עמ' תשג
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנהקשוטי כלה (תשסג) עמ' סח
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קפח
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשמלת אליעזר ח"ב עמ' צד
פ"ב מ"ד כשאפנה אשנהתשבי (תשסה) עמ' רטז שורש פנה א'
פ"ב מ"ד שמא לא תפנהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשלז
פ"ב מ"ד תוי"ט עשה - כלפי מצות עשה, בטל - מצות לא תעשהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' רז
פ"ב מ"ד רוח חיים - לימוד 'שלא לשמה', הוא מפתח גדול להגיע ל'לשמהשיחות לספר במדבר עמ' קעב
פ"ב מ"ד תפארת ישראל - אזהרה לבני אדם הטרודים בעסקיהם שלא ישתמטו מלימוד קצרמצווה ועושה ח"א עמ' תמא
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכה
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות א-ב, עשרה מאמרות אות צו בהגה"ה ה, שער האותיות אות ק ס"ק שפג
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטאהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קי, רלד
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטאדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 40
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנז, קנ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחכמת התורה משפטים עמ' שצא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאור השמש (תשסח) עמ' נב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' כט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחכמת התורה יתרו עמ' תקל
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשכג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים לב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'ידי משה (תשמה) איכה עמ' קיח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רכ-רכא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידאהל רחל עמ' 699
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמסילת ישרים עמ' רמה, תנז, תקטז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידפירוש המכבי דברים עמ' נג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק כ, יראה פרק יד אות ג-ו, פרק טו אות פד, פח, אהבה פרק ח אות יח, פרק יא אות עה, תשובה פרק ב אות כד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאבינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' רעא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 38
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמכמני עוזיאל עמ' קפג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאקדושת לוי (תרצט) דף קמח ע"ג, קמט ע"ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' רנד, תקיט, תקכ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדרכי ציון עמ' קט, קיג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעמק תפלה (תשסו) עמ' כו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסידבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישכתונת פסים (תשמה) דף כט ע"ד, ל ע"א, לה ע"ד, מא ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאוהב שלום עמ' 18
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשערי הישיבה ח"א עמ' קמג
פ"ב מ"ה אין בור ירא הטאדרשות הצל"ח השלם עמ' שסו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'ושב ורפא לו עמ' רט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסידברית אברם עמ' שנט, תקלא, תקצא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסידקרן לדוד שמות עמ' רעה, רפד, ויקרא-במדבר עמ' פח, דברים עמ' רנו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קצה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידגבורות אליהו יו"ד סי' צד אות א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידדובר צדק עמ' 40, 53
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידזך ונקי עמ' יח, כו, מז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידלב דוד (תשסט) עמ' ז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמחשבת זקנים עמ' רעח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמחשבת מוסר ח"א עמ' צג, רז, ריב, שנ, שצז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמחשבת מוסר ח"ב עמ' רלב, שנב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידנחלה לישראל (תשעא) עמ' צח, קצב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידפרי צדיק שופטים אות א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידקהלת משה (תשסב) עמ' רכב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידנזר הקדש ח"א עמ' תסז, תצ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף צה ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 65
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאבנין שאול עמ' כג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאבת עין (תשסז) עמ' לג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי חנינא - ת"ת עמ' עג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי מנחם (היימליך) עמ' קלז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדעת תורה ויקרא עמ' לו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' פא, קסב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאויגד יעקב עמ' רצו, תרצה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאויקרא יעבץ עמ' ריד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחכמה ומוסר ח"א עמ' תיג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאטל חיים (פרידלנדר) עמ' קיז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאידו בכל סי' אלף קמא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאכתר שם טוב (תשסד) סי' קנג-ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאלב אביגדור עמ' קעא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קצח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמצווה ועושה ח"א עמ' ריד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאפרדס המלך (תשסט) אות תנד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאצפנת פענח (תשסו) עמ' קפד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאקהלת יעקב ראש השנה עמ' תלב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נח הערה 19, 27, קכ הערה 46, קסה הערה 66, קסו הערה 66
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קלט
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רנח עמ' שצה
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שב
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שז
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקי
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידעלי שור ח"ב עמ' צ, קעב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' עה, תקעו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא כו'שעת הכושר דף צ ע"ד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תריח ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי יואל פ' בראשית דף לז ע"ב, סו ע"ב, עד ע"א, עו ע"ב, פ' לך לך דף רסד ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי יואל פ' תזריע דף שעז ע"א, פ' בהר דף שמד ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאדברי יואל פ' תצוה דף ער ע"א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהישר והטוב (תשסג) עמ' תנט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שמא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאיחל ישראל אבות ח"ג עמ' ריט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמגדל עוז (תשעח) עמ' תקמד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאנאוה תהלה עמ' קמו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תפה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעצי חיים - מועדים עמ' רטו, שמ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעת לעשות חלק א כלל א שאלה ו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטארנת יצחק מלכים עמ' תלה, ה' מגילות עמ' כט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקע, א'קצה, א'רפז, א'שסח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מה, רלו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' כט - אור לציון
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו', רבנו יונהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנא - ר"י ברכה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסידפניני יחזקאל עמ' (פד)
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידבמסילה נעלה עמ' קז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידלחם רב על סדור התפילה אות תשפז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמאור עינים (תשנח) עמ' שעה, תקצו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמאור עינים (תשעה) עמ' רלז, תרלג, תתסב, תתקסג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמאור עינים (תשעט) עמ' לט, *קס
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד וכו', ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ע, מהד' ד סי' ב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למדמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיח, רלה, רלח, רמד, רפה, תשב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיט, תלד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ומחז"ורנת יצחק שופטים עמ' קלח, קעח, תסג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 1
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 2
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאלקוטי משלי פרק ב פסוק ה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאעיונים במשלי עמ' קיד, קסז, קצד, רצג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קכד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאתשבי (תשסה) עמ' לג שורש בור
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא, דרך חייםאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שמ
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידשמועה טובה דף ה ע"א
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסיד ולא הביישן למדקדושת לוי (תרצט) דף קמט ע"ב
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרכ
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידשבט מוסר עמ' פח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידעת לעשות חלק א כלל ג שאלה כז*
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידרנת יצחק יהושע עמ' שכה
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידאור יחזקאל - מדות עמ' שט
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידאור אברהם - רות עמ' קצד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידנשמת אדם עמ' קב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' צד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תכד, תכח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמב, אור תורה סי' תצב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמכתב מאליהו ח"א עמ' 107
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידס' העיקרים (מישור) עמ' תד, תקכב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהחברה והשפעתה מאמר 15 פרק ט
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קעח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רא, רסב, רסו, ח"ו עמ' שסב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 329, באר ד הערה 126
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדברי ברוך ח"ב סי' ד אות ט, סי' כח אות ג
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רעו
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידואני תמיד עמך עמ' רעח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידוזרח השמש על התורה עמ' שלה
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידחנן אלקים עמ' קעד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקא ד"ה אך
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידנחלת צבי (פאליי) עמ' קמו, קסז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידחקל יצחק (תשסג) עמ' קצד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידיד יחזקאל עמ' קיא
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תלא
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמבשרת ציון ח"א עמ' פד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמסילות בלבבם (קוט) - מסילה ה אות מב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פט
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפז, שיד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידפני חיים (פלג'י) עמ' סט ע"ב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשיחות ר' ראובן עמ' קצד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשם דרך - הישר והטוב עמ' עב, פח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתורת איש ח"ב עמ' תי
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתורת יחיאל בראשית עמ' קסד, תיד
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכז הערה 18
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסיד... ולא כל המרבה בסחורה מחכיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תכב, ווי העמודים פרק ב אות ב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלד
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסידתורת מנחם חכ"ב עמ' 146
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסידתורת מנחם חנ"ב עמ' 65, חנ"ג עמ' 219
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשם דרך - כתר תורה עמ' רלז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשירי משכיל כלל ב פרט א
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסיד כוכבי אור (תשלד) עמ' קט {חדשו מעשיכם}
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנח, תקיח, תקפב, תקפד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד וכו'אפיקי ים עמ' תסג
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידדברי יונה ח"א עמ' רלח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידדרשות שמן רוקח עמ' רכג
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידכד הקמח (מישור) עמ' ס
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמאורי שערים עמ' רעח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמכתב מאליהו ח"א עמ' 107, ח"ד עמ' 207
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמכתב מאליהו ח"ה עמ' 36
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידנתיב התשובה עמ' קטו הערה 54
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידפחד יצחק פסח מאמר עה
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ז
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשמחת הנפש עמ' עא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' מז
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת מנחם חמ"ט עמ' 273
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד, וברבינו יונהבאר מחוקק (תשמט) עמ' סא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד, וברבינו יונהבאר מחוקק (תשעה) עמ' פא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד...פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפז
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסידויבא יוסף עמ' קלא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רכב, תפז
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידחכמת התורה אמור עמ' רכב
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת השרף ממאגלניצא עמ' קה
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת מנחם חלק ס עמ' 264
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת מנחם חמ"ב עמ' 303
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד ולא הביישן למדשבח נעורים עמ' צח, קסה, קפא, רב
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' כז, מז, פט, רמט, ת
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קעח
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסיד וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' עדר
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדברי יואל פ' בחוקותי דף שצד ע"א
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קצט, תורת לוי יצחק עמ' שצו
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק מז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעג, תפו
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידפאר יעקב ח"ב עמ' תשי
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכט - ר"י תופיק
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאור אברהם (זוועהיל) עמ' קפ
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 10
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידעיונים במשלי עמ' שנט
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידקדושת יצחק עמ' קסב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתורת משה (אלמושנינו) עמ' ריב, ריט
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ש
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשערי הישיבה ח"א עמ' קמו
פ"ב מ"ה לא עם הארך חסידמזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' עד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סו
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד+מטר השמים - עמודי העולם עמ' עו
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 9
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' פו
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידעטרת יהושע בראשית עמ' קעג
פ"ב מ"ה אין ע"ה חסידנתיבות עולם ח"ב עמ' א
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שמח
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידמשיבת נפש עמ' קפא
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידנתיבות עולם ח"א עמ' קמו
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרכח הערה 162
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פח
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צז
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשמועה טובה דף ו ע"א, ל ע"ב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פו
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדילקוט הגרשוני ח"א דף נא
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדקדושת לוי (תרצט) דף קי ע"ב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנח, ח"ב עמ' רנו
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 343
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבי חייא ח"ב עמ' קעב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' נ
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' יא
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' יא
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 28
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדמראה יחזקאל (תשסד) עמ' צב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדעקבי אבירים (תשסה) עמ' לג
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריד
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדפרדס המלך (תשסט) אות שנב(ה)
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשפתי חיים ח"ב עמ' פ
פ"ב מ"ה ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יג
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק כ
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רל
פ"ב מ"ה ולא הביישן למד ולא קפדן מלמדאדיר במרום ח"ב פ' קכד
פ"ב מ"ה לא הביישן למדעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כד
פ"ב מ"ה לא הביישן למד ולא כל המרבה בסחורה מחכיםאורחות צדיקים שער בושה עמ' ל, שער תורה עמ' קפה
פ"ב מ"ה לא הביישן למדדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצז
פ"ב מ"ה לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד+מטר השמים - עמודי העולם עמ' כג, צג
פ"ב מ"ה לא הביישן למדדברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
פ"ב מ"ה לא הביישן למדדברי יונה ח"א עמ' פה
פ"ב מ"ה לא הביישן למדויגד יעקב עמ' תשיב
פ"ב מ"ה לא הביישן למדתורת מנחם חמ"ט עמ' 181
פ"ב מ"ה לא הבישן למדלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשערי הישיבה ח"א עמ' רד, ח"ב עמ' רמט, תלב
פ"ב מ"ה ולא הביישן לומדהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רנב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדגנת אגוז (תשעב) אות שלו
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדפאר יעקב ח"ב עמ' תקצג
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדשיחות לספר שמות עמ' רמב, שיחות לספר במדבר עמ' קפג
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק כ
פ"ב מ"ה לא הביישן למדשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסח
פ"ב מ"ה לא הביישן למדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפד, א'לח
פ"ב מ"ה ולא הבישן למדשרגא המאיר מועדים עמ' שצד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדמשיבת נפש עמ' קפו
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות מד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדבי חייא ח"ב עמ' רסז
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמא
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדקדושת עינים (תשעא) פרק ד אות מ
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדרוח נכון עמ' רסו
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שכח
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמד וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' עז
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדויגד יעקב עמ' עו
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדחכמה ומוסר ח"ב עמ' שמב
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדראשית דעת (קורח) סי' ז
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רעב
פ"ב מ"ה אין הקפדן מלמדתשבי (תשסה) עמ' רמא שורש קפד
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדבינת יששכר דף יח ע"ד
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדיגל יעקב (תשנג) וארא אות כג
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קג
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלב
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכח
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תתנג, ח"ב עמ' יב
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ח
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדבית יעקב (תשסא) עמ' קלא
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדחוט של חסד (תרכה) דף רא ע"ג
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדס' חסידים סי' שו
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצג
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםקדושת לוי (תרצט) דף קי ע"ד
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכים וכו'שמועה טובה דף לג ע"א
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםבינה לעתים (תשנד) דרוש סט עמ' תסט
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמסילת ישרים עמ' תלט
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםפנים יפות על תהלים עמ' ב, ד, רכד
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שכ
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשסו) עמ' קסד
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' כג
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פג
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רצד
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםלחמי תודה דף לה ע"א
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםדברי אש (כץ) עמ' רלט
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קפ
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםלישרים תהלה (תשסד) עמ' לג
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםפאר יעקב ח"א עמ' לה
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםפניני יחזקאל עמ' רפה
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםתורת מהרי"ם ויקרא עמ' צד
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמעט מכל עמ' 49
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמרפא לנפש בראשית עמ' שט
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קעט, ריט
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רכט, רל, רעג
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ז, ע
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלו
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רלא, תעז, א'א, א'קא
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמג
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורהעיונים במשלי עמ' תיד
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
פ"ב מ"ה במקום שאין אישאמרי אש (טאוב) עמ' כג
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות אישאגרא דכלה ח"א עמ' רפב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' פד, פה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שיד
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישילקוט ידיעת האמת ח"א פ' רפט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישפירוש המכבי שמות עמ' קנ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרצ
פ"ב מ"ה ובמקום שאין איש השתדל להיות אישקדושת לוי (תרצט) דף קיא ע"ב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק טו
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשסו) עמ' כט
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאור הרעיון עמ' רכז
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עג ע"א, עג ע"ג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששירי משכיל - הקדמה
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות אישהמוסר והדעת בראשית עמ' קיט
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות אישמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ברבינו יונהדרך אמונה ובטחון עמ' קעד, רז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישברית אברם עמ' קעה, תקטז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צא
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מא
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שמ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תלה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישנועם אלימלך (תשסא) עמ' רצה, רצז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישערבי נחל (תשסד) עמ' קנב, רסא, ח"ג עמ' נ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישצמח דוד (סקאליע) עמ' תכ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישצפנת פענח (תשסו) עמ' כה, מא, קלב, שיא, שלו, שצב, שצג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישקרן לדוד בראשית עמ' שעב, ויקרא-במדבר עמ' תלה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' עד
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישתפארת צבי שמות עמ' לב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, ורבינו יונהים שמחה עמ' שנב
פ"ב מ"ה ובמקום וכו' השתדל להיות אישלקוטי שיחות ח"א עמ' 261
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקג
פ"ב מ"ה ובמקום שאין איש השתדל להיות אישבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קלב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין איש השתדל להיות אישעירין קדישין השלם עמ' רמ
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאגרת הטיול (תשעה) עמ' כב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קכא
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישדרך ה' (באום) הקדמת המפרש
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות צב
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איששארית אהרן דף כו ע"א
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש דיקאשער המלך (תשנז) עמ' תרג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששרגא המאיר על התורה עמ' תעט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 64
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 45
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ז
פ"ב מ"ה במקום שאין איש השתדל להיות איששארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פ
פ"ב מ"ה במקום שאין איש וכו'אגרות הראיה ח"ה עמ' שסג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תמג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישחכמת התורה בהר עמ' א
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישכתונת פסים (תשעא) עמ' רסה, שטו
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישלוח ארז פרשת נח דף טו
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קיד, שעב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמרפא לנפש בראשית עמ' שמ
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רעט
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיז, קכג
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רסא, שעז, תרה
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, לה, קפח, תעג, תקיב, תריב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשיםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כא
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישילקוט דברי חכמים במדבר סי' קנד
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קיט
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעג
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צח
פ"ב מ"ה השתדל להיות אישתשבי (תשסה) עמ' רנט שורש שדל
פ"ב מ"ה רש"י - מהיכי תיתי יהיה מרבה בסחורה מחכיםצפנת פענח (תשסו) עמ' קסד
פ"ב מ"ה רבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רסז
פ"ב מ"ה רע"ב - שהרי נקי במו"מ כו'שעת הכושר דף צ ע"ד
פ"ב מ"ה הר"י - חסידות לא ישיג אלא גדול בתורהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"ה הר"ם - ע"ה יש לו קצת מידותמאיר נתיבות ח"ג עמ' קצז
פ"ב מ"המשנת חיים דברים עמ' תקמ
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המיםדברי שמואל (תשיג) עמ' מה
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחתחוט של חסד (תרכה) דף קמא ע"א
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' נו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' נו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה ע"פ המיםשמועה טובה דף מב ע"ב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת א' שצפה על פני המים א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןבאמונה שלמה עמ' תנד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו' על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןעמודיה שבעה עמ' *עח
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המיםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נה
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים אמר ליה על דאטפת אטפוךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 39, הקדמה אות 135
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת וכו' והר"ב ותוי"טאיש מבין ח"א דף מב ע"ב, מד ע"ג
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת וכו' על דאטפת אטפוך וכו' ותוס' יו"טאמרות ה' השלם ח"א עמ' קלט, קמא, ח"ג עמ' קכח, ח"ד עמ' ריט
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת שצפה ע"פ המיםמנחם ציון (תשסד) עמ' עב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תמד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' כד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוךדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים וכו' דאטפת אטפוךצפנת פענח (תשסו) עמ' שעא
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המיםבי חייא ח"א עמ' רכה
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה ע"פ המים א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןעטרת ישועה (תשסד) אות יב בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחתילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ, קא
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה ע"פ המים א"ל על דאטפת אטפוךדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סו ע"ב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קטז
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולתהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שמז, חנוכה-פורים עמ' לא, לב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שעפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןמאורות האריז"ל עמ' קמח אות כ, עמ' קס אות י
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקעד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת שצפה ע"פ המים וכו'לוח ארז פרשת במדבר דף מב
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה ע"פ המים א"ל על דאטפת וכו'דברי אש (כץ) עמ' שכז
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המיםלב אריה פרשת בראשית אות טז
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת וכו' א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' לה
פ"ב מ"ו הוא ראה גולגולת שצפהבית שלום מרדכי עמ' קכד
פ"ב מ"ו ראה גולגולת שצפהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כה פסוק י
פ"ב מ"ו ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קעט
פ"ב מ"ו גולגלת אחת שצפהילקוט הגרשוני ח"א דף נא
פ"ב מ"ו גולגולת אחת שצפה על פני המיםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [שלג]
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךחכמת התורה ויצא עמ' יג
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךס' העיקרים (מישור) עמ' תצד
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קכז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןדעת תורה בראשית עמ' ס
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןכד הקמח (מישור) עמ' פח
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןכד הקמח (תשנו) עמ' לז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןקדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךשרגי טובא דרוש יח
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךחיים לגופא (תשסה) עמ' לה
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלב
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמכתב מאליהו ח"ד עמ' 93
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רטז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רנג
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךקסת הסופר (תשעו) עמ' רו {לגבי הבל}
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךשיחות ר' ראובן עמ' לד
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךיחל ישראל אבות ח"א עמ' רכה
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמנחת אליהו (תשסא) עמ' ריט
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ג
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריד
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופוןבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קנט
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןלחם רב על סדור התפילה אות א' קנט
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך, ופיה"מרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תכו
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךדברי שאול בראשית עמ' תקלד, במדבר עמ' רמ, רצד, דברים עמ' קנא, קנו
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמנחת אליהו (תשנט) עמ' רכט
פ"ב מ"ו על דאטפת וכו' וסוף מטיפיך וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק נג פסוק ב
פ"ב מ"ו וסוף מטייפך יטופוןאהבת חיים (דייטש) עמ' צט
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכח
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קל
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןס' הבוטח ח"ב עמ' קצז
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופוןשם יחזקאל עמ' שיג
פ"ב מ"ו וסוף מטיפייך יטופוןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנה
פ"ב מ"ו וסוף מטיפיך יטופון, תוי"טלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסו
פ"ב מ"ו סוף מטיפיך תוס' י"טאמרי אמת (אמדו) דף כט ע"ד
פ"ב מ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - שהוא עצמו יבואהו נזק מאותם הרעות עצמן שהוא המציאשיחות ר' ראובן עמ' לד
פ"ב מ"ו תוי"ט - העושה הרע כו' לא פעל ועשה לקיים מאמרו של מלך ב"ה אלא זדון לבו השיאו לכךלקוטי שיחות חל"ו עמ' 13
פ"ב מ"ו תוי"ט ע"ד ידיעה ובחירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 31
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהחוט של חסד (תרכה) דף קג ע"א
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהחכמת התורה בשלח עמ' תקצח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהחכמת התורה נח עמ' תסח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהעולת חודש (תקנג) ח"א מאמר קצט
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות י, קדושה פרק טו אות ז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהערבי נחל (תשסד) עמ' תרצו
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהפני חיים (פלג'י) עמ' קפו ע"ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קא
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימה, ותוס' יו"טאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסז
פ"ב מ"ז מרבה בשר וכו' מרבה נכסים וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק כב, פרק יב פסוק י
פ"ב מ"ז מרבה בשר וכו' נכסים וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רסו, עדר
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קצ
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהעת לעשות חלק א כלל ב שאלה יז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' רפג
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהצדקה חיים דף מ"ה ע"ב (דף קנ"ט ע"ב ד"ה כי); תנופה חיים דרוש ב (דף שיד ע"ד ד"ה כי עפ"י)
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רע
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגה וכו'דברי אש (כץ) עמ' שכח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמה וכו' מרבה תורה מרבה חיים, ברבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצה
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 218, 168
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 329
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהברית אברם עמ' תקכח
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמההמאור הגדול (גר"א) עמ' לג
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהשל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות כב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנד הערה 68
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהתקנת השבין סי' ט (עמ' 95)
פ"ב מ"ז הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ס ס"ק א, אות ק ס"ק קצה
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימה וכו' מרבה צדקה מרבה שלוםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רמב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהארץ צבי (תשע) עמ' רמא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קצא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו י
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהס' העיקרים (מישור) עמ' רטו, תקיד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 244
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהבינה לעתים (תשנד) דרוש לט עמ' רמט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהטוב טעם שמות עמ' קצה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 95, 229
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמסילת ישרים עמ' תלט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לז ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעולת חודש (תקנג) ח"א מאמר קנה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורה וחיים (כלפון) עמ' שז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רמא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאברהם את ידו ח"ב דף קח ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאש דת (אסאד) עמ' שכה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כב, פרק יב פסוק י
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' פב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהברית אברם עמ' תכ
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדברי חנינא - מזלות עמ' לב, לג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שמח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהטובך יביעו ח"א עמ' קנה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קעד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתב מאליהו ח"א עמ' 100, ח"ג עמ' 48
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 90
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שיא, שצב, תרכט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רצד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קמה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' נ, רצד, ח"ב עמ' ריב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהערבי נחל (תשסד) עמ' רנט, תתצ
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהקרן לדוד בראשית עמ' רלו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תנח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמחת הנפש עמ' לז, סה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמלת אליעזר ח"ב עמ' כה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חי"ט עמ' 64
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חכ"ח עמ' 138, 205, 208
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חלק מ עמ' 47
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתפארת צבי ויקרא עמ' שסג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהרישומי דברים עמ' טו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהלחמי תודה פתיחה דף ט ע"א, גוף הספר דף ע ע"ב, קעו ע"ב, רי ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמאיר נתיבות ח"ב עמ' פג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שצד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיג, קכה, קסא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' י
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' של
פ"ב מ"ז מרבה נכסיםתורי זהב (תשעג) עמ' ריח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רכז, שיז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהבית יעקב (תשסא) עמ' קצב
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עא ע"א
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קל
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפא
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהתורת מנחם חנ"ח עמ' 335
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ט פסוק מג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 204, 76
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שכד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תצד
פ"ב מ"ז מרבה נכסיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שנג
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםס' החיים (תשנג) עמ' נח, קנג
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםספר החיים (תשנג) עמ' נח, קנג
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצה הערה 31
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סז
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקפט
פ"ב מ"ז מרבה נשיםידו בכל סי' תסח
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 396
פ"ב מ"ז מרבה שפחות מרבה זימה מרבה עבדים מרבה גזלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלב
פ"ב מ"ז מרבה שפחות מרבה זימהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 658
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלמשיבת נפש עמ' לז
פ"ב מ"ז מרבה עבדים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' עה
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלנועם אליעזר בראשית עמ' רמה ע"א
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלשארית מנחם ח"א שמות עמ' עח
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזל מרבה צדקה מרבה שלום, ופי' רבנו יונהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלז
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שלז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםעטרת חן ח"ב עמ' רנא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםחכמת התורה נח עמ' תנט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
פ"ב מ"ז מרבה תורה וכו' מרבה ישיבהשיחות ר' ראובן עמ' קלא
פ"ב מ"ז מרבה תורה וכו' קנה לו ד"ת וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קע
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים מרבה צדקה וכו'צדקה חיים דף מה ע"ב [קנט ע"ב]
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פה, רח, ריט, שיא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' מג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קכה
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםמצווה ועושה ח"א עמ' תרה
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםפני חיים (פלג'י) עמ' קכד ע"א
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםפרדס מרדכי עמ' תקצט, תרמז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםשומע תפלה ח"ב עמ' רעג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ומהר"להר יראה מאמר טו
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ורבינו יונההר יראה מאמר ג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ורע"ב +מטר השמים - עמודי העולם עמ' יג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםגנת אגוז (תשעב) אות קמט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' לז, עט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצ
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםתורה וחיים (פלאג'י) אות ב ואות רט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' צא {ע"י צדקה שאדם נותן בעין טובה למקום של תורה, הוא יזכה לאריכות ימים}
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםקדושת יצחק עמ' קלג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה וכו' חכמהנטריקן (תשעד) עמ' קפג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תעז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהברכות אבי דף צד ע"א
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאדיר במרום ח"ב פ' קמב, קמו
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעט, רצג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק כט
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדברי חנינא - ת"ת עמ' פו
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לט
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהויגד יעקב עמ' תרצו
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' סז
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפא
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהבין המשפתים בראשית עמ' ריא
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהשערי הישיבה ח"א עמ' סב, סה, קכו, ח"ב עמ' רסג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדברי יואל פ' ויגש דף תפד ע"א
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תפה
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלח, תלח
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהתהלה לדוד (והרמן) פרק כג פסוק ו הערה כא, פרק כט פסוק י הערה ד, פרק קז פסוק ה הערה ד, פרק קלז פסוק א הערה ג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלב - ר"פ מוסבי
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק ד
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כ פסוק כט
פ"ב מ"ז מרבה חכמה מרבה עצהאור השמש (תשסח) עמ' קה
פ"ב מ"ז מרבה עצה מרבה תבונהאדיר במרום ח"א פ' נז
פ"ב מ"ז מרבה עצה מרבה תבונהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רעט
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםחוקת עולם עמ' 383
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 18
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תסו
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' יג
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 124
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רפה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקח
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ז, פרק לב פסוק ו הערה יט, פרק פה פסוק ט הערה ו, פרק קיט פסוק א הערה ט, פרק קיט פסוק קסה הערה ערה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםדרך ישרה עמ' שנא
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כג, קנג, קפ, ריד, רמב, שסב, תפ, תקמא
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלום, ורבינו יונהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קצז
פ"ב מ"ז מרבה צדקה, המפרשים אמרי מאיר (מאירי) דברים פט"ו פסוק ז
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ז קנה שם טובעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר נט, קיח
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לוצדקה חיים דף קכד ע"ב [תמא ע"א]
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמואוצרות חיים - עבודת ה' עמ' יג
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמופרדס המלך (תשסט) אות קפז
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כג, רמב
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו, ותוי"טהר יראה מאמר נ
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' לא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסה, רסז, שג
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמואורחות דוד עמ' סז
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוצדקה חיים דף קכד ע"ב (דף תמב ע"א ד"ה וזה)
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו ובו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קצג
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמואמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמודרשות באר יצחק עמ' רסב
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העוה"במחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרל
פ"ב מ"ז קנה לו ד"ת קנה לו חיי עוה"בשביב אור עמ' שכט
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו וכו' עוה"בישראל קדושים עמ' 107
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבאאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריז
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבאאש דת (אסאד) עמ' רעז
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עולם הבאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתיז
פ"ב מ"ז קנה לו ד"ת קנה לו חיי העוה"באגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיט
פ"ב מ"ז קנה לו ד"ת קנה לו חיי העוה"בפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שמו
פ"ב מ"ז קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עולם הבאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קב
פ"ב מ"ז קנה לו חיי העולם הבאנפש חיים דף ק"ז ע"ב (דף קס"ה ע"ב, מערכת י אות קכ ד"ה וזה)
פ"ב מ"ז חיי העולם הבאס' העיקרים (מישור) עמ' קיד
פ"ב מ"ז תוספות יום טוב - אין בשר המת מרגיש באזמל מחניטת יעקבדורש טוב (פודור) עמ' 216
פ"ב מ"ח רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי... חמשה תלמידים היו לריב"ז... הוא היה מונה שבחן וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
פ"ב מ"ח ריב"ז וכו' אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתלקוטי שיחות חי"א עמ' 96
פ"ב מ"ח ריב"ז קיבל וכו' הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתלב אליהו (תשלב) עמ' קל
פ"ב מ"ח ריב"ז קיבל מהלל ושמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יד
פ"ב מ"ח ר"י בן זכאי קבל מהלל ושמאישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רט
פ"ב מ"ח רבן יוחנן בן זכאי וכו' חמשה תלמידים היו לו וכו' הוא היה מונה שבחן וכו' רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, וברע"בקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסה, תקסו
פ"ב מ"ח ריב"ז קבל מהלל ומשמאיעשרה מאמרות (תשס) עמ' קמג(מו)
פ"ב מ"ח ריב"ז קבל מהלל ושמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדברי אש (כץ) עמ' קפו, קצה, רעז, שכח
פ"ב מ"ח ריב"ז קבל משמאי וכלל הוא היה או' אם למדת תורה הרבה וכו'דברי איש דף ט ע"ד
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טו
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנא בהגה"ה
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שלז
פ"ב מ"ח ואם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' עט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'מנחת יואל עמ' ח, קכו, רמד, רמט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךהדרש והעיון דברים מאמר מה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קעז {עפ"י ברכות מג ע"ב שכל א' ייפה לו הקב"ה אומנותו, א"כ הלומד תורה, מן השמים בתרוהו לזה, וצ"ל יפה וחביב לו}
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנח ע"ב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רסז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמךאבן שוהם (פינסק) עמ' 23
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאורות אלים דף כה ע"ב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאוזן שמואל דף כד ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךחלקת יהושע עמ' ג הערה טז, עמ' ח הערה לא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאור ישרים (תשסב) עמ' רסד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהאשיב אברהם עמ' ו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהאמרי אש (טאוב) עמ' יח, רנד, רעד, תע
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשעה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאור יהל ח"א עמ' י"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער התורה סי' כה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךילקוט דברי חכמים בראשית סי' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' י, ח"ב עמ' פו, רכא, רנז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כו'עדן גנים דרוש י קול א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאהל אלימלך עמ' ריד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 118
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצא, רצט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמסילת ישרים עמ' תקפז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפע חיים ח"ד עמ' רלא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קד ע"ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לט עמ' רמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהעולת חודש (תקנג) ח"א מאמר יא, קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כז ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאור אברהם ויקרא עמ' רב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמי מרום חי"א עמ' קמח
פ"ב מ"ח אם למדת הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' נז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשם יחזקאל עמ' נג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה אל תחזיק טובה לעצמךזך ונקי עמ' רצא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה אל תחזיק טובה לעצמךמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כו, שט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טוב לעצמך כי לכך נוצרתואני תמיד עמך עמ' תיד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמד מי למד נוצרתכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך בי לכך נוצרתדרשות מנחת יצחק עמ' ח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך בי לכך נוצרתויברך דוד עמ' קפא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'אש דת (אסאד) עמ' קנה, שמט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרת - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' ע, רלה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרתדברי מנחם (היימליך) עמ' קצז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נצרתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת רלבמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ'
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ה אות יא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 52
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבית יצחק (ויינברגר) עמ' קסח, שנד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדובר צדק (זילבר) עמ' עא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהר יראה מאמר עו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרצז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתערבי נחל (תשסד) עמ' תרנא, תתקטו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתצמח דוד (סקאליע) עמ' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתקריאה בקריה ח"ב עמ' ע, רלה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתרחמי הרב עמ' פט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתפארת צבי במדבר עמ' שמג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, ובליקוטיםהר יראה מאמר לח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טל אות ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קנ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות שמן רוקח עמ' רלג, רלו, שכג, תקמג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךטיול בפרדס ח"ב עמ' רכו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' יז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלמחר אעתיר עמ' הקדמה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קמח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעלי שור ח"א עמ' רלז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 1 (סי' ד), קדושת השבת סי' ז (עמ' 61), דובר צדק עמ' 152
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקרבן מנחה (תשעד) עמ' שב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקרן לדוד בראשית עמ' רסא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ריט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשמועת יצחק - אבות אות טז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשער המלך (תשנז) עמ' רל
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קיז, קמב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפתי חיים ח"ג עמ' פב, רצה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשרתי ח"א עמ' קכז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמןרנת יצחק תענית עמ' קמו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' כו, בראשית עמ' קסב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רסז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעב, דברים עמ' קפט, יהושע-שמואל עמ' שכא-שכב, מלכים עמ' ריג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות פג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'יד יחזקאל עמ' קיח, לה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה כו'מראה הגדול ח"א דף כ ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבההדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צא, קנה, שמח, תפח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהישועה ורחמים עמ' קע
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהשערי תודה ח"ב דף ט ע"א-ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחולת אהבה עמ' רנח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה כו' אל תחזיק טובה לעצמךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתנזר הקדש ח"ב עמ' קיט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאור האורות עמ' רטו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדעת תורה שמות עמ' רט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתילקוט עטרת צבי עמ' קיג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתצפנת פענח (תשסו) עמ' ש
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשרגא המאיר מועדים עמ' רמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתורת יחיאל דברים עמ' רפה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' סד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקנ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתפרדס המלך (תשסט) אות תקפו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קפד, שמט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכט, קלה, קלז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף יח ע"א, קל ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף סז ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'שביב אור עמ' מא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קכ ע"ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' לח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנב, רלה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' עז, סב, ריג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדברי יואל פ' בשלח דף תלג ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קעה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעטרת יהושע בראשית עמ' פד, צג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעטרת יהושע ויקרא עמ' מו, פח, קעח, קפז, קצו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' 8, ח"ג עמ' שג, שסג, תרמג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' יז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתהישר והטוב (תשסג) עמ' תסא, תצ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמלכי יהודה (תשע) עמ' מב, נז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתעטרת יהושע שמות עמ' קנ, רא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתפתחי שערים ח"א עמ' שג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתורת מהרי"ם ויקרא עמ' סו, עז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתורת מהרי"ם בראשית עמ' סח, קז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתפארת צבי בראשית עמ' שיד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת וכו' חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב, מהד' ד סי' א, מהד' ו סי' צה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רעו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמךקונטרס ומעיין עמ' 105
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשם דרך בראשית ח"א עמ' ער
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמך כי לכך נוצרתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שעח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' עדר
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רצה, ח"ב עמ' שב, תמג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תכה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנא - ר"מ שמואלי
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו' לכך נוצרתתורת מנחם חנ"ט עמ' 241
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה כו'שעת הכושר דף לא ע"ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה, תוי"טעולם אחד פרק יד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהעיונים במשלי עמ' רה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתפאר יעקב ח"א עמ' קנב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ג אות ג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פ
פ"ב מ"ח אם עמלת בתורה ולמדת הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שצד
פ"ב מ"ח למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךחכמת התורה תזריע עמ' מ
פ"ב מ"ח למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' סג הערה 50
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רמה, שמט
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עד עמ' רלג, דרוש צ עמ' רצו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כ, פ
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחמודי צבי בראשית עמ' רז
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ג, פרק טז פסוק כו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתס' חסידים סי' לא, שנא
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתס' חסידים סי' לא
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךגור אריה שמות פי"ח הערה 277
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ריז, רלג
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךדברי אברהם דף ד ע"ג
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךנועם אליעזר בראשית עמ' עב בהג"ה
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךמסילות הנביאים יהושע עמ' פו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךשיחות לספר שמות עמ' רפו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקכא
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך, ומדרש שמואלהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רס, שמה, דברים עמ' עה
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתחכמת התורה קדושים עמ' ריד
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק ג, פרק טז פסוק כו
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ריב
פ"ב מ"ח כי לכך נוצרתשמן ראש - ימים נוראים עמ' ריז
פ"ב מ"ח כי לכך נוצרתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכט
פ"ב מ"ח לכך נוצרתהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 75
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לו לר' יוחנן בן זכאי הוא היה מונה שבחםאורות אלים דף כז ע"א
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לוילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לו לריב"ז... הוא היה מונה שבחןראשית דעת (אטון) עמ' רפו
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לריב"ז וכו'תורת איש ח"ב עמ' ו
פ"ב מ"ח ה' תלמידים וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 149
פ"ב מ"ח חמישה תלמידיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמב-תרמו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאימאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר ע
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לר"י בן זכאי וכו' הוא היה מונה שבחםשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר צורתה של תורה, שבועות - מאמר אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו' רבי אליעזר אומר עין טובהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עד
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"זתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קסג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז והוא היה מונה שבחןאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו' א"ל באו וראו איזהו דרך טובה וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' לח
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לר' יוחנן... ר"א אומר לב טוב... שבכלל דבריו דבריכםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות יח
פ"ב מ"ח ה' תלמידים היו לו לריב"זילקוט הגרשוני ח"ב (על משנה י)
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"זחיי נפש ח"ב עמ' קעז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לר' יוחנן בן זכאי וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קכב ע"ג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים לריב"ז וכו', ר' יהושע אשרי יולדתו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נד, קצא
פ"ב מ"ח חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאיתורה בציון עמ' קמ
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היה לו לריב"ז הוא היה מונה שבחן וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היה לו לריב"ז וכו' הוא היה מונה שבחן וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קנט
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי הוא היה מונה שבחםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים יג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כב
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'זך ונקי עמ' קז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרס
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאיבי חייא ח"א עמ' סט, קג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי וכו' אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'אש דת (אסאד) עמ' שא
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים וכו' ור' אלעזר בן ערך בכף שניה וכו', וברבינו יונההר יראה - חסד חיים מאמר ט
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים וכו' ור' אלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולםהר יראה מאמר נו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו' א"ל צאו וראו וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 82, חכ"ב עמ' 139
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז כו' ורשב"נתורת מנחם חנ"ג עמ' 280
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים... ר' אלעזר בן ערך כמעין המתגברקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' ק
פ"ב מ"ח חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי וכל רבי אליעזר בן הורקנוסצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקל
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לר"י בן זכאי וכו' רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגבר וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לה, לח
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לר"י בן זכאי וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רכו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רד
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי וכו' רבי יוסי הכהן חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פב, ויקרא-במדבר עמ' שעט
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ר
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רטו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קלג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לריב"ז כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קטז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לריב"זקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רלב, ערה, רעח
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע וכו' ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאללקוטי שיחות חי"ז עמ' 362
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןשערי תשובה שער ג אות רכו
פ"ב מ"ח הוא הי' מונה שבחןשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קצט
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחם וכו' רבי יהושע בן חנני' אשרי יולדתושפתי מנחם - שבת תשובה עמ' מה
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחן ר"א בור סיד וכו'הגיד מרדכי דרוש יט
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחן ר"א בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה וכו'שם דרך - הישר והטוב עמ' כה
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןדרשות מהר"ם חביב עמ' שס
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןהדרת אליהו דרוש ב סי' ד ד"ה ומה מאוד
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
פ"ב מ"ח הוא הי' מונה שבחן של חכמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות לה
פ"ב מ"ח היה מונה שבחםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 19
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בן הורקניס בור סוד שאינו מאבד טיפה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קד ע"ד
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סור שאינו מאבד טפהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' לב
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה וכו'תורה בציון עמ' קמא
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ש
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתנג
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הרקנוס בור סוד וכו' ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את כלםשל"ה (תשנז) פרשת נח אות ה, חוקת אות טז
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סידילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קא
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלט
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טפהעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ז
פ"ב מ"ח אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 50
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בור סודשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסז
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהבי חייא ח"ב עמ' רמט
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קעז {שכחה באה ע"י עונות, מהאר"י שבתשובה תוסר ממנו השכחה, בור סיד אינו מקבל טומאה (טהרות י, ו)}
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוס בור סוד וכו' ואלעזר בן ערך וכו' מכריע את כולםלקוטי שיחות ח"י עמ' 82, חכ"ג עמ' 259
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בור סיד שאינו מאבד טיפהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמו - ר' יוסף מזן
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהמרפא לנפש בראשית עמ' שכב
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנוסאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ט פסוק ט מס' 1
פ"ב מ"ח אליעזר בן הורקנוס בור סודבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ג
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהדעת שבת עמ' שיג בהערה
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קו
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיב, שז
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויקרא
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסג
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שלח
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קעט
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבר טיפההתרגשות הלב (תשסט) עמ' יא
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף נב ע"ב
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפ
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפג
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהלהורות נתן דברים עמ' רט
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסו
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קנ
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שב
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רלג
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנז
פ"ב מ"ח בור סוד כו' כמעין המתגברס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קטז
פ"ב מ"ח בור סוד כו' מעין המתגברתורת מנחם חל"ח עמ' 229
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפה כו' כמעין המתגבר כו' אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים כו' מכריע את כולם, ורע"ב ותוי"טתורת מנחם חנ"ה עמ' 75, 153
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 182
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתומי השלוח (מישור) ח"א עמ' קצז
פ"ב מ"ח יהושע בן חנניה אשרי יולדתומצוה ולב ח"ב עמ' 154
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתופורים בציון עמ' רנג
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניא אשרי יולדתואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפ
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתושבט מוסר עמ' קצב, רפד
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' מא, תקכח
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתו, ורע"במנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסא
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקפא
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתומצווה ועושה ח"א עמ' רלו
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ד אות י
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתותורה בציון עמ' קמא, רסט
פ"ב מ"ח ורבי יהושע בן חנניא אשר יולדתולקוטי שיחות חכ"ג עמ' 258
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפב
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתומצווה ועושה ח"ב עמ' תשלח
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רפט
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצז
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צא
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלט ע"א
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פא, רמא
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קעח
פ"ב מ"ח רבי יהושע ב"ח אשרי יולדתוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קסז
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתובן פורת יוסף (תשעא) עמ' רסח, תמא
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתובאר שרים פרשת תצוה דרוש ב אות ג
פ"ב מ"ח ר' יהושע אשרי יולדתו רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלב - ר"ב בן חיים
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכג
פ"ב מ"ח ריב"ח אשרי יולדתודרך ישרה עמ' עדר
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, רע"ב - אמו לקחתו לבית המדרש, והוא קטן המוטל בעריסה, כדי שיקלטו אזניו דברי תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' סא, עה, קי, קנ, שט, שעז, ח"ב עמ' שסו
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, רש"י, רע"בדרשות מהר"ם שיק עמ' רס
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו וכו'לבית יעקב דרוש ד
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רפא
פ"ב מ"ח אשרי יולדתועת לעשות חלק א כלל א שאלה יב
פ"ב מ"ח אשרי יולדתובית שלום מרדכי עמ' לח, ריג, רפה
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלח
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמ
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעז {התקדש כי אמו היתה מביאה אותו לביהמ"ד - וי"ל שלכן מביאים את הטף בהקהל}
פ"ב מ"ח אשרי יולדתוויגד יעקב עמ' רכא
פ"ב מ"ח אשרי יולדתולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רפ
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסז
פ"ב מ"ח אשרי יולדתותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 16
פ"ב מ"ח אשרי יולדתותורת מנחם חמ"ב עמ' 226
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קפט
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נה
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש סוכות ח"א עמ' פו
פ"ב מ"ח אשרי יולדתולקוטי משלי פרק יז פסוק כה
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, ברטנורא - אמו היתה הולכות לביהמ"ד כשהיתה מעוברת וכו'מנחת יואל עמ' רא
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, ברטנורא - אמו של ר' יהושע בן חנניה הכניסה עריסתו לביהמ"דדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמג
פ"ב מ"ח ר"י הכהן חסיד ר"ש ירא חטאמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ולפי
פ"ב מ"ח רבי יוסי הכהן חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאבי חייא ח"א עמ' קסא
פ"ב מ"ח רבי יוסי חסידבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלג
פ"ב מ"ח רבי יוסי חסידפרי חיים (קלוגר) עמ' קנה
פ"ב מ"ח רבי יוסי כהן חסידמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' צ
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאאגרא דכלה ח"ג עמ' שפה
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצא
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מה, צג
פ"ב מ"ח ר' שמעון בן נתנאל ירא חטאחכמת התורה ויחי עמ' תקסג
פ"ב מ"ח ר' שמעון בן נתנאל ירא חטאילקוט הגרשוני ח"ב (על משנה י)
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רלה
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצח
פ"ב מ"ח רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאפרי צדיק בלק אות א
פ"ב מ"ח ר"ש בן נתנאל ירא חטא וכו' הרואה את הנולדלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1199-1202
פ"ב מ"ח ירא חטא, רע"ב תורת יחיאל בראשית עמ' קפא
פ"ב מ"ח ר' אלעזר בן ערךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסז
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מעיין המתגברעטרת חן ח"ב עמ' רא
פ"ב מ"ח ראב"ע כמעין המתגבר וכו' מכריע את כולםשיחות מוסר (תשסב) עמ' רפד
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגברצמח דוד (סקאליע) עמ' קמח
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגברתורה בציון עמ' קמא
פ"ב מ"ח ר' אלעזר בן ערך כמעיין המתגברבי חייא ח"א עמ' קפד
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מעין המתגבר וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעד
פ"ב מ"ח ורבי אלעזר בן ערך מעין המתגברדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רי
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מעין המתגברדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קצט, תטו
פ"ב מ"ח ר"א בן ערך כמעיין המתגברלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' כה
פ"ב מ"ח ראב"ע מעין המתגבר, לב טובתורת אביגדור ח"ב עמ' כח
פ"ב מ"ח ראב"ע מעין המתגברתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסה(קיט) {קיום פריה ורביה ע"י חידושי תורה}
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן ערך היה מעיין המתגברדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שסח
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגברמאור עינים (תשעה) עמ' תתנז
פ"ב מ"ח ר"א בן ערך שהוא מעין המתגבר אמר הדרך שידבק בה האדם לב טובעלי שור ח"ב עמ' פה
פ"ב מ"ח בן ערך כמעיין המתגברקונטרסים (ריי"צ) עמ' רג
פ"ב מ"ח כמעין המתגברקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ריג
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולםהר המוריה עמ' קנו
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קג
פ"ב מ"ח אילו היו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ור' אליעזר וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נב
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים אחת, ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף השניה מכריע את כולםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 275
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ור"א בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה, מכריע את כולםשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר רצון - אבן הפנה בבנין האדם, שבועות - מאמר כל השוכח דבר אחד מתלמודו
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים וכו' מכריע את כולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראלילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי וכו' ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולןמאור עינים (תשעה) עמ' תתנז
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניםשמן הטוב (תשסו) עמ' תקיא
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ור' אליעזר בן הורקנוס בכף שניה, מכריע את כולםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' צה, ח"ב עמ' עג
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל ורמב"ם(משנה ז)המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לט, דברים עמ' פג
פ"ב מ"ח ר"א בן הורקנס וכו' מכריע את כולםכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"ב מ"ח מכריע את כולםתשבי (תשסה) עמ' קמה שורש כרע
פ"ב מ"ח חכמי ישראל ורבי אלעזר בן ערךאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ו אות א
פ"ב מ"ח ור"א בכף שניה מכריע את כולםדברי חנינא - ת"ת עמ' עא
פ"ב מ"ח ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה כו' ורבי אלעזר בכף כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכה, קכו, [קלד]
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קנז, רג
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולםפניני דעת עמ' קסז
פ"ב מ"ח ר"א מכריע את כולםבכורי אברהם דף פב ע"ג
פ"ב מ"ח מכריע את כולםדרכי החיים ח"א עמ' רצז
פ"ב מ"ח מדרש שמואל - אלא התחלק בה עם הזולתשיחות לספר שמות עמ' רפו
פ"ב מ"חאלשיך על חמש מגילות עמ' שלז
פ"ב מ"חדברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נו
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו דרך ישרה וכו'אהל אלימלך עמ' שג
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, רבי אליעזר אומר עין טובהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ש
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזה דרך ישרה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזה דרך טובהכוונת הלב עמ' פא, צט, קמח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לח עמ' רמד
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזה דרך טובה שידבק בה אדם וכו' לב טובטוב דעת עמ' קסח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזהו דרך טובה שידבק בה האדםדעת תורה ויקרא עמ' קצד
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו'ראשית דעת (קורח) סי' מח
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםמתנת חיים - קנינים עמ' קעט, קפט
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שירבק בה הארם וכו'אמרות חיים עמ' מא, נו
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזהו דרך ישרה, ר"א אומר עין טובהשים שלום עמ' כו
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ג, נג, נז
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק בה האדם, עין טובה חבר טוב שכן טוב הרואה את הנולדיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קפ
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזוהי דרך ישרה, ור"יהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' טז
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפג
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו דרך ישרה שידבק וכו' לב טוב, אמר להם רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערךנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קיד
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה וכו' רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לה
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו וכו' רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני דברי רבי אלעזר שבכלל דבריו דבריכם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תע
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו וכו'עולם הפוך פרק סד
פ"ב מ"ט אמר להם רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו צאו וראו דרך ישרה וכו' צאו וראו איזה דרך רעה וכו' רבי אלעזר אומר לב רע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קנח, רלו, רעט, א'ד, א'רעו, א'רפב
פ"ב מ"ט אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קע, תרכב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בו האדם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קיט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' לד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצ ע"א
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובה שידבק בה האדםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' מא
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם רש"א הרואה את הנולדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ריט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובהבנין שאול עמ' מד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך טובהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם, רבי אלעזר אומר לב טובכתונת פסים (תשמה) דף יד ע"ד, יח ע"ב, כ ע"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרךמאיר נתיבות ח"א עמ' לד, קיב, ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובהזכרון דברים (תשנט) עמ' כו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בו האדםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ק
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובה שידבק בו האדםדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' ר' אלעזר אומר לב טוב וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קנא, קנד, קנה, קסה, קפב, רנז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק בה האדםדרשות באר יצחק עמ' סד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך רעה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קלז {מדוע לווה ואינו משלם היא דרך רעה יותר משאר העבירות}
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך שידבק בה וכו'אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רסז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'מצור דבש עמ' שכד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי יהושע אומר חבר טובשם דרך בראשית ח"ב עמ' ט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי יהושע אומר חבר טובשם דרך במדבר עמ' רו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי יוסי אומר שכן טובמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תפג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בה האדםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות כד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובהאמרי רבי שפטיה עמ' לד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרהטיול בפרדס ח"ב עמ' רז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך ישרהשם ישראל עמ' רפז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קמ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקיד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ח
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם, בתוספות יום טובשם דרך - הישר והטוב עמ' כה, מ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' ר"א אמר לב טוברוח נכון עמ' עד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סח
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך טובה וכו' ברבינו יונהדרך אמונה ובטחון עמ' קמ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך ישרה שיבדק בה האדם, ורבינו יונהלקוטי משלי פרק יד פסוק כא
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה וכו' רבי אליעזר אומר עין טובה וכו' רבי אלעזר אומר לב טוב אסר להם תאה אני את דברי ר"א בן ערך שבכלל דבריו דבריכםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ל ס"ק ה, אות ת ס"ק יג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' ה, מה, צג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםשדה יעקב עמ' יט
פ"ב מ"ט צאו וראו וברוח חייםדרכי החיים ח"ב עמ' קצב
פ"ב מ"ט צאו וראו וכו' דרך ישרה שידבק בה האדם, עין טובה חבר טוב ובמפרשי המשנהשם דרך דברים עמ' קלז, קנא, רצג
פ"ב מ"ט צאו וראו וכו'ישועה ורחמים עמ' קעב
פ"ב מ"ט צאו וראושיחות מוסר (תשסב) עמ' קפד
פ"ב מ"ט צאו וראועולת חודש (תקנג) ח"א מאמר ד
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו דרך ישרה שיבור לו האדםאמרי חמד ח"א דף ה ע"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' שבכלל דבריו דבריכםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנ
פ"ב מ"ט איזו דרך ישרה שידבק בה האדם, וברבינו יונה וברמב"םאור יחזקאל - מדות עמ' נ
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםבעקבות משה שמות עמ' קלח, רלט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פא
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדם וכו' רואה אני דברי ראב"ע מדבריכם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קלו
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה וכו' ר' שמעון אומר הרואה את הנולדצוף דבש (פרחי) עמ' נד
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה וכו' לב טוב עין טובהיגל יעקב (תשנג) ויחי אות רט
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נג אות כה, מאמר פ אות כג
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קפא
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה שידבק בה האדם - לב טובאורות ונתיבות ח"ה פרק כג אות כז
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדם וכו'עצי חיים על התורה עמ' יז
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה שידבק בה האדםבישורון מלך ח"ב עמ' פה
פ"ב מ"ט איזהו דרך טוב שידבק בהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ג
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצ
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם ולר' יהושע חבר טובהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנא
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם כו' ר"א אומר לב טוב א"ל רואה אני את דברי ר"א בן ערך שבכלל דבריו דבריכםמרפא לנפש בראשית עמ' רטו
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו', רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקצב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובהעיונים במשלי עמ' שיט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה וכו' הרואה את הנולדשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תעה
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' עין טובה וכו'שיחות לספר שמות עמ' נט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' רבי שמעון אומר הרואה את הנולדזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תטז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'דרך ישרה עמ' תנה
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' קסא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' סד
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה וכו' ר"י אומר חבר טוב וכו' ר"א אומר לב טוב א"ל (ריב"ז) רואה אני דברי אב"ע שבכלל דבריו דבריכם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' פז
פ"ב מ"ט איזו דרך טובה שידבק בה האדם ר"י אומר חבר טוב ור"י אומר שכן טובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיג, קלב
פ"ב מ"ט איזו דרך טובה שידבק בה האדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קא
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה וכו' ר' אלעזר אומר לב טוב וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תיג
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה וכו' רואה אני את דברי אליעזר בן ערן מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יד, טו, שג
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שכז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם רבי שמעון אומר הרואה את הנולדמרפא לעצם עמ' ל, פב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדםכד הקמח (תשנו) עמ' קסז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרה שידבק... איזו היא דרך רעה שיתרחקהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רג
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה וכו' איזהו דרך רעה שידבק בה האדםלבושי בדים סעיף לז
פ"ב מ"ט איזוהו דרך טובה שידבק בה האדם וכו' ר"א אומר לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםשרגא המאיר מועדים עמ' שסד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו' חבר טוב, וברע"בחכמה ומוסר ח"א עמ' קלב
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה בו' ר"א אומר עין טובה - רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' איזוהי דרך רעה וכו', ובפיהמ"ש ורבינו יונההר יראה מאמר סד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' לב טובתורת יחיאל בראשית עמ' רטז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' ר"א אומר לב טוב וכו', א"ל רואה אני את דברי ר"א שבכלל דבריו דבריכםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' ר"א אומר לב טוב, א"ל ריב"ז רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שע
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' ר"א אומר עין טובהקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' רא"א לב טובישראל קדושים עמ' 121, דובר צדק עמ' 40
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' רא"א לב טובפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב, האזינו אות ד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'ואני תמיד עמך עמ' רפז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שפא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' הרואה את הנולדאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי יהושע אומר חבר טובשם דרך - כתר תורה עמ' קסה
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' שכן טוב וכו' איזוהי דרך רעה וכו' שכן רעדעת תורה דברים ח"א עמ' רנא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם ר' אליעזר אומר עין טובהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי יהושע אומר חבר טוב וברע"באגרת הטיול (תשעה) עמ' קלד
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי שמעון אומר הרואה את הנולדמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קעט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שטז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קכה
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' ר' יהושע אומר חבר טובאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות לג
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי אלעזר אומר לב טוב וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קפט
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם, רבי אליעזר אומר עין טובהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' כז
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בהזכרון טוב (צורף) דף כד ע"א
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שצח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו' ר' שמעון אומר הרואה את הנולדלחמי תודה פתיחה דף ב ע"א
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה אדםהחברה והשפעתה מאמר 10 פרק א
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, ר"א אומר עין טובהאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם... הרואה את הנולדנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ק ע"א
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' ראב"ע אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי ראב"ע מדבריכם וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' מג
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'עטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א
פ"ב מ"ט איזה דרך טובה שידבק בה האדם, לב טובשערי אורה (מילר) ח"א עמ' יא, עד
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה לב טוב עין טוביגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' רמה
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' שכן טובדעת תורה ויקרא עמ' כב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם ר"א אומר לב טובמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קיז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רסא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם וכו' הרואה את הנולדדעת תורה ויקרא עמ' קצח
פ"ב מ"ט איזה דרך שידבק בה האדםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קעז
פ"ב מ"ט איזו היא מדה טובהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 150
פ"ב מ"ט דרך ישרה שידבק בה אדםבית שלום מרדכי עמ' קסא
פ"ב מ"ט דרך טובהאור הרעיון עמ' עג-עד
פ"ב מ"ט דרך טובה - לב טובהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 12
פ"ב מ"ט ר' אליעזר אמר עין טובקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' ק, קסד
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר עין טובה, וברע"ב ורבינו יונה שםים שמחה עמ' שדמ-שמה
פ"ב מ"ט ר' אליעזר וכו' ור' יהושע וכו' ור' יופי הכהן ור' שמעון כן נתנאל וכו' ור"א כן ערד וכו' ריב"ח אשרי יולדתו וכו'תורת לוי יצחק עמ' תכו
פ"ב מ"ט ר"א אומר לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםנטעי אשל בראשית עמ' לח
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבבלל דבריו דבריכםאור אברהם (זוועהיל) עמ' מג
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טוב, אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קצא, רכא
פ"ב מ"ט ר' אלעזר אומר לב טובחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ו עמ' קלג
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טובשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צט, קיד
פ"ב מ"ט ר"א אומר עין טובה וכו', ר"א אומר עין רעה וכו' ור"ידברי ברוך ח"ב סי' לד אות ד
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר עין טובהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קד
פ"ב מ"ט עין טובהבמי התורה עמ' שמה
פ"ב מ"ט עין טובהשם דרך - הישר והטוב עמ' קד
פ"ב מ"ט עין טובה ובפי' הרמב"םאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תנו
פ"ב מ"ט עין טובהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכא
פ"ב מ"ט עין טובהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות יב
פ"ב מ"ט עין טובהס' חסידים סי' נא
פ"ב מ"ט עין טובה חבר טוב שכן טוב הרואה את הנולד לב טובתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה ריב
פ"ב מ"ט רבי יהושע אומר חבר טובשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שנד
פ"ב מ"ט רבי יהושע אומר חבר טובשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסט
פ"ב מ"ט רבי יהושע אומר חבר טובשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קצט
פ"ב מ"ט רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טובשיחות ר' ראובן עמ' קמב
פ"ב מ"ט חבר טובשירת דוד (תשסז) עמ' קעד
פ"ב מ"ט חבר טוביחל ישראל אבות ח"ב עמ' שכד
פ"ב מ"ט חבר טובשמן ראש - ימים נוראים עמ' קפ
פ"ב מ"ט חבר טובתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רי
פ"ב מ"ט חבר טוב שכן טוב, ובר"ישפתי חיים ח"ב עמ' רד
פ"ב מ"ט חבר טוב, ורע"ב - כדי שיוכיחנו וכו'דעת תורה דברים ח"א עמ' קסו
פ"ב מ"ט רבי יוסי אומרלקוטי שיחות חי"ז עמ' 362
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדחלקת יהושע עמ' קעג הערה ל
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדגדולי מוסר עמ' קמ
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדנטריקן (תשעד) עמ' קסט
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדראשית דעת (אטון) עמ' שכז
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסו הערה 36
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדס' חסידים סי' תרמו
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שכה
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדתהלה לדוד (והרמן) פרק סז פסוק ג הערה ז, פרק קד פסוק כג הערה מא, פרק קיט פסוק א הערה ב
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קלה
פ"ב מ"ט הרואה את הנולד, ור"ירנת יצחק משלי עמ' פד
פ"ב מ"ט הרואה את הנולד והלוה ואינו משלםמעט מכל עמ' 43
פ"ב מ"ט רואה את הנולדתורת מנחם חלק מ עמ' 77
פ"ב מ"ט הרואה את הנולד וכו' הלווה ואינו משלםשיחות מוסר (תשסב) עמ' צח, שכב
פ"ב מ"ט איזה חכם הרואה את הנולדשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קה
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדברית אברם עמ' תקסא
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדבת עין (תשסז) עמ' תכ
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רב
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנט
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדשלשלת הקודש עמ' מז
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדויגד משה (גרין) מאמר יג ד"ה ובמה שאמרו
פ"ב מ"ט איזה חכם הרואה את הנולדנטע שורק פרשת פנחס
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות ב
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' כב
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' 38
פ"ב מ"ט ר' אליעזר בן ערך אומר לב טוב, וברבינו יונהאור יחזקאל - אמונה עמ' קסא
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טוב וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רא
פ"ב מ"ט ר' אליעזר אומר לב טובשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שט
פ"ב מ"ט ר"א אומר לב טוב וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' י
פ"ב מ"ט רא"א לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםצפנת פענח (תשסו) עמ' שלה
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טובדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קצט, תטו
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר לב טובבית יצחק (ויינברגר) עמ' קכח
פ"ב מ"ט ר"א בן ערך אמר לב טובעלי שור ח"ב עמ' מט, רפח
פ"ב מ"ט ר"א בן ערך או' לב טובשמחת הרגל (תקמב) על רות דף מה ע"א
פ"ב מ"ט ר"א בן ערך אומר לב טוב וכל שבכלל דבריו דבריכםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקיא, תרכה
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טוב, א"ל, רואה אני דברי ר"א וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסו, במדבר עמ' שעז
פ"ב מ"ט לב טובמוסר המקרא והתלמוד עמ' קג
פ"ב מ"ט לב טוב וכו' שבכלל דבריו דבריכםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קנז
פ"ב מ"ט לב טוב כנגד כולםחיי שלמה עמ' קמז
פ"ב מ"ט לב טובהתורה והעולם ח"ג עמ' רה
פ"ב מ"ט לב טובלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שצז
פ"ב מ"ט לב טוב+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצו
פ"ב מ"ט לב טובמילי דשמיא פל"ב אות ב עמ' קכא, קכג, קכח
פ"ב מ"ט לב טובתהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק ט הערה יא
פ"ב מ"ט לב טובקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רע
פ"ב מ"ט לב טובקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' קרח, אלול אות ב
פ"ב מ"ט לב טוב, רבינו יונה - ר"ל מדת הרצוןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' צב
פ"ב מ"ט אמר להם רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ו אות יא
פ"ב מ"ט אמר רבי יוחנן בן זכאי רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכם, כי בכלל דבריו דבריכםיורה חכימא (תשעא) עמ' כח
פ"ב מ"ט א"ל רואה אני את דברי ראב"ע שבכלל דבריו דבריכםלב דוד (תשסט) עמ' צח
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ראב"ע שבכלל דבריו דבריכםתורת אביגדור ח"ג עמ' קמו
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךחלקת יהושע עמ' עח הערה נט
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךנתיבות עולם ח"ב עמ' רט
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כב
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי אלעזר בן ערךצמח דוד (סקאליע) עמ' נח
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 78
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רנה
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ראב"ע שאמר לב טובאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' יא
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערךפרדס מרדכי עמ' תרכ
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי אלעזר בן ערךפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ערב
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערךדברי יואל פ' שמות דף צז ע"א
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שפ
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ר"א בן ערך שבכלל דבריו דבריכםתהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק ט הערה יב
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי ראב"ע שבכלל דבריו דבריכםתורת חיים עה"ת עמ' רכט {כי הכל תלוי בלב}
פ"ב מ"ט עיקר מה שיבור לו האדם - לב טובבין המשפתים בראשית עמ' עד
פ"ב מ"ט רואה אני את דבריותורת חיים (קאסוב) עמ' רמט
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכם+אמרי נפתלי עמ' לז
פ"ב מ"ט בכלל דבריו דבריכםמאיר נתיבות ח"א עמ' רנ
פ"ב מ"ט בכלל דבריו דבריכםאגרא דכלה ח"א עמ' נד
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםאמרי נפתלי ח"א עמ' לז
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםתפארת צבי ויקרא עמ' שכט
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה וכו' ברבינו יונהאמרי יחזקאל עמ' קמא, רכא, רמ
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה וכו' ברבינו יונה+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קמא, רכא, רמ
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך רעהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם וכו'הר יראה מאמר נו
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך רעהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קסח
פ"ב מ"ט איזה דרך רעה וכו', ורבינו יונהאור יחזקאל - מכתבים עמ' קפח
פ"ב מ"ט איזהי דרך רעה... הלווה ואינו משלםדרשות אל עמי דרוש כב
פ"ב מ"ט איזהו דרך רעה שיתרחק ממנה האדםחיי נפש ח"ג עמ' רפ
פ"ב מ"ט איזה היא דרך רעהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 33 עמ' קכב
פ"ב מ"ט איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה אדםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כ
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה וכו הלווה ואינו משלםדברי חנינא - מזלות עמ' קפג
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה רש"א הלוה ואינו משלם וכו', וברוח חייםהר יראה מאמר נט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם חבר רעתפארת צבי ויקרא עמ' שמ
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדםניבי זהב עמ' תנו
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסו
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה... רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות ה
פ"ב מ"ט עין רעה וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רעז
פ"ב מ"ט דרך רעה שיתרחק האדם ממנו הוא חבר רעשירי משכיל כלל ח פרט ו
פ"ב מ"ט חבר רעיחל ישראל אבות ח"א עמ' קמא
פ"ב מ"ט לב רעתורת אליהו עמ' יט
פ"ב מ"ט רבי יוסי אומר שכן רעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תלה
פ"ב מ"ט רש"א הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקוםלב אביגדור עמ' ז
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםאור יחזקאל - מכתבים עמ' רסד
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות א
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםלקוטי שיחות ח"ז עמ' 16
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםתורת אביגדור ח"א עמ' קיא
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםתורת אביגדור ח"ב עמ' קטז
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' טז
פ"ב מ"ט הלווה ואינו משלםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקפ הערה 44
פ"ב מ"ט הלווה ואינו משלםס' הבוטח ח"ב עמ' קל
פ"ב מ"ט אחד הלוה מן האדםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' צ
פ"ב מ"ט אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקוםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 156
פ"ב מ"ט אחד לוה מן האדם כאלו לוה מן המקוםשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנח
פ"ב מ"ט אחד לווה מן האדם כלוה מן המקוםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפט ע"א
פ"ב מ"ט הלוה מן האדם כלוה מן המקוםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מה
פ"ב מ"ט רש"י - שהכל תלוי בלבמאיר נתיבות ח"א עמ' רנ
פ"ב מ"ט מחזור ויטרי - מה תקרא טוב שיזכה בומאיר נתיבות ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"ט ר"י - טוב לאחוז מידה אחת בשלימותמאיר נתיבות ח"א עמ' קיב, ח"ג עמ' קג
פ"ב מ"ט ר"י - כי הגוף והלב מתנדבמאיר נתיבות ח"א עמ' רנ, ח"ג עמ' רי
פ"ב מ"ט רבינו יונה - ולהיות חבר טוב וכו' שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכניו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קמב
פ"ב מ"ט רבינו יונה - ביאור 'חבר טוב' ו'שכן טובשיחות לספר שמות עמ' נט
פ"ב מ"ט רע"ב - מדרגת החסיד הוא שעושה לפנים משורת הדיןפתגמי אורייתא ח"א עמ' רלג
פ"ב מ"ט רע"ב - ביאור 'עין טובה' ו'חבר טובשיחות לספר שמות עמ' נט
פ"ב מ"ט רע"ב - הלב מניע לשאר הכוחותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רעו
פ"ב מ"טטהרת יו"ט ח"י עמ' תיט
פ"ב מ"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פג
פ"ב מ"טוזאת התורה עמ' רד
פ"ב מ"טפרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לט פסוק לג
פ"ב מ"י הם אמרו שלשה דברים, ורבינו יונההר יראה - חסד חיים מאמר ו
פ"ב מ"י הם אמרו שלשה דברים כו' ר"ש אומר וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 280
פ"ב מ"י ר"א אומר וכו' ושוב יום אחד לפני מיתתךתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 18, חכ"ז עמ' 165
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביבמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ריב
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךלחם רב על סדור התפילה אות א'תשנד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך בשלךעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 97
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עח, קמה
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך (תלמידך) חביב עליך כשלךראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות כט, סב
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 966
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךאור אברהם במדבר עמ' פה
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליךאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךאמרי אש (טאוב) עמ' רנד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךאור הרעיון עמ' צז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךחיי נפש ח"ב עמ' קפא
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךמחשבת מוסר ח"ג עמ' שלא
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכה
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךרב שלום (אדלר) עמ' שכו
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך בשלךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו יג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך בשלךפרדס מרדכי עמ' תנו
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוסרוח נכון עמ' שמג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךבית יצחק (ויינברגר) עמ' רנו, רנח
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךחכמה ומוסר ח"א עמ' קנט
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 49
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךשיחות ר' ראובן עמ' כג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 62, תתכג הערה 68
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות לב
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוסרוח נכון עמ' שעא
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךמצווה ועושה ח"ב עמ' סו, תמא
פ"ב מ"י יהי כבוד חברךידו בכל סי' קב
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביבהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה הנה חוץ
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב... ואל תהי נח לכעוסראשית דעת (אטון) עמ' ת
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך וכו'כסא רחמים (תקסג) דף צט ע"ב
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךדברי אש (כץ) עמ' שכט
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךאסופת מערכות שמות ח"א עמ' סד, שמות ח"ב וויקרא עמ' רפה
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךלהוגה דעות פ"ו ה"ג
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךלהורות נתן בראשית עמ' סח
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךס' חסידים סי' תתקסז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נח לכעוסגנת אגוז (תשעב) אות מז
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךדרשות באר יצחק עמ' נד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך כרבךמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה גרסינן
פ"ב מ"י לכבד חבירוזאת זכרון (תשנב) הנהגות אות כז
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום א' וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קד ע"ג
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוסראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות מא, פרק ה אות יא
פ"ב מ"י אל תהי נוח לכעוסשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' ריז
פ"ב מ"י אל תהי נח לכעוסלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סב
פ"ב מ"י אל תהי נח לכעוסשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלט
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוסמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שטז
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוס וכו'רוח נכון עמ' סג, קנב, שעח
פ"ב מ"י אל תהי נוח לכעוסתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקעז
פ"ב מ"י אל תהי נח לכעוסנטעי אשל בראשית עמ' מב
פ"ב מ"י ואל תהי נוח לכעוסדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קסד ע"א
פ"ב מ"י ושוב יום א' לפני מיתתךאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רמה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קלט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' יז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ש
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר טו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאהל רחל עמ' 593
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפירוש המכבי דברים עמ' שלד תמח
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק י אות כד, פרק יב אות לח, פרק יד אות ו, אהבה פרק ט אות מה, תשובה פרק א אות יח, פרק ז אות לג, קדושה פרק ב אות כה, כח, תוצ' חיים פרק ע
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשבט מוסר עמ' שיג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' רמח, שסא
פ"ב מ"י שוב יום אחד וכו'דרשות הרא"ש דף נד ע"א דרוש נג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאור ישרים (תשסב) עמ' רלה, רפח
פ"ב מ"י שוב יום אחדחקל יצחק (תשסג) עמ' קצו, רעד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ב, ג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעולת חודש (תקנג) ח"א מאמר קצא, רלג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעולת ראיה ב קסה
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךפנים יפות על תהלים עמ' שכח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשערי תשובה סה"ת
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךויגד יעקב עמ' מה, צז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' סה, רנו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' יז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנא, רפה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךברית אברם עמ' תמג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדבר המלוכה - הבה תמים סי' קעז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדרכי התשובה עמ' קעו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קמג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שטו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שפד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמדבר קדמות (תשסח) עמ' עח
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמילי דשמיא פט"ו אות א עמ' לד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמנחת יואל עמ' קצג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שנה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמצווה ועושה ח"ב עמ' רצו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךנחלת שמעון (אשכנזי) אמור נא
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךנתיב התשובה עמ' כט הערה 29
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךעטרת ישועה (תשסד) אות כז לשמ"ע
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפני חיים (פלג'י) עמ' קצ ע"א
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ג, קכה, קסז, מס' פסחים אות פה בהגה"ה, קב, מס' תענית אות קנ, מס' ראש השנה אות קט, מס' יומא אות קי, קיא, קמג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות נד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' צט
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךתורת מנחם חלק לב עמ' 24
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאמרות ה' השלם ח"א עמ' רטז, שיב, שנט, ח"ב עמ' קו, ח"ד עמ' רי, רנח, ח"ה עמ' שיד, ח"ו עמ' צו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 86
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תא
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךדברי יונה ח"א עמ' קלז
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךדרשות הצל"ח השלם עמ' קכא, שלג
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךתורת מנחם חל"ז עמ' 254
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קלג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו'ואותו תעבוד עמ' קפט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ל
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבארות המים (תשסב) עמ' קלח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבית יצחק (ויינברגר) עמ' לז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךברית שלום (תשסח) עמ' תשיב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבת עין (תשסז) עמ' תיא, תכא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסה, קפג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךואני תמיד עמך עמ' קמז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךזכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' ג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךחכמה ומוסר ח"ב עמ' שיא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סג, רח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שא, ליקוטים עמ' סז, קכו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמבשרת ציון ח"ד עמ' מב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמדבר יהודה (תשסב) עמ' ריט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תריד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה לכן
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךנועם הברכה עמ' רסד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךנחמד ונעים (תשסח) תולדות ד"ה הנה נא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ערה
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעבודת יצחק בראשית עמ' קכח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךפרדס מרדכי עמ' ריב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךקריאה בקריה ח"א עמ' רפו, ח"ב עמ' לד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמלת אליעזר ח"א עמ' שנט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמ
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמע יעקב (זיידא) עמ' קעד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךתפארת צבי שמות עמ' ריא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךברית שלום (תעח) דף קיא ע"ג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךלחמי תודה דף לה ע"א, פט ע"א, צג ע"ב, קמב ע"א, קסא ע"א, קסה ע"ב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שנד ע"ב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךגנת אגוז (תשעב) אות תיג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךהישר והטוב (תשסג) עמ' תצב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךישרש יעקב (טננבוים) ר"ה אות כב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפאר יעקב ח"א עמ' כט, ח"ד עמ' נד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךצלח רכב עמ' צא
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' צו
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדרשות באר יצחק עמ' צד, צז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמרפא לנפש בראשית עמ' קפז, שטז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' צד
פ"ב מ"י שוב יום אחדמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קיד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךדברי אש (כץ) עמ' רמח, רנד, רצד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלקחת מוסר ח"א עמ' תקצו, תקצז, ח"ב עמ' קמט, רעו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמגדל עוז (תשעח) עמ' שיד, תנט, תקמד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעת לעשות חלק ב כלל ט שאלה נו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשבח נעורים עמ' קסג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תנו, ח"ב עמ' שמד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש - ימים נוראים עמ' תד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יב, פו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רג, רה, רסד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רס
פ"ב מ"י שוב יום אחר לפני מיתתךאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רכ, שלא
פ"ב מ"י שוב יום אחר לפני מיתתךברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 68
פ"ב מ"י שוב יום אחר לפני מיתתךהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 312
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמאורות האריז"ל עמ' קד אות ח
פ"ב מ"י ושוב יום אחדעולם הפוך פרק ו/ז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךביאורי הראי"ה על אבות עמ' קסז-קסח {האדם צריך לקבל עליו להיות צדיק להבא, ולפעמים זה קשה עליו, ולכן די אם יחשוב שיהיה צדיק לפחות ליום אחד הבא לפניו}
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךעולת ראיה ח"ב עמ' קסה; מדבר שור דרוש י עמ' פח-פט {מדוע האריך הזמן עד ליום אחד? הרי שמא ימות בפחות מזה? אלא מי ששב סמוך ממש למיתתו, די לו בחרטה בלבד ואינו צריך קבלה על העתיד, שהרי יודע הוא שתיכף ימות, ובכל זאת כדאי לו שישלים תשובתו בתוספת קבלה על העתיד, שמא ימות דק למחד ולא תיכף עכשיו}
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפרי חיים (קנולר) איכה פרק ה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפרי נפש חיה ח"ב עמ' צג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תיכוהכתונת פסים (תשמה) דף לד ע"א-ע"ב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורם של חכמיםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קיט
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן וכו'מכתב סופר דף ה ע"א
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן וכו'נפש החיים (תשמג) עמ' 84
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכבהילקוט דברי חכמים בראשית סי' ס (הקדמה)
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'שמועה טובה דף פה ע"ב
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' שטז
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהקריאה בקריה ח"א עמ' שטו
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' רמה
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסז
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שח
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםמשיבת נפש עמ' ע, קצז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתןעלי שור ח"ב עמ' קמב
פ"ב מ"י והוי מתחמם וכו' והוי זהיר בגחלתן וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' עז, צב, רמד, שסו
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קפז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קעה
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רמז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו'וזרח השמש על התורה עמ' קסב
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורם של ת"חפרפרת משה ח"ב עמ' ע
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכז
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קפח
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נח
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קלא
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כד
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רז, רפד
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אשמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיט, שעא
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב וכל דבריהם כגחלי אשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קעב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והזהר בגחלתן וכו'שמועות ישראל בראשית עמ' קכא, שמות עמ' ק, סיומים ועובדות עמ' קצב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורןאמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ט פסוק יח
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםויגד משה (גרין) מאמר ח ד"ה ונכלל
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"ד
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו' והוי זהיר בגחלתן וכו' שנשיכתן וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קכב
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן והוי זהיר בגחלתןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רמג
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שמה
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעב, רטז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורןשארית יעקב (אלגזי) דף קל ע"ג
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רצב
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קס
פ"ב מ"י יתחממו כנגד אורםהתורה והעולם ח"ב עמ' קיט
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' קסח
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתןתורת השרף ממאגלניצא עמ' רטו
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרףעטרת יהושע שמות עמ' כט
פ"ב מ"י והוה זהיר בגחלתןדברי שאול שמות עמ' יט
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' ריא
פ"ב מ"י והוה זהיר בגחלתן שלא תכוהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קסב
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכווהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שכג
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן... שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת שרףאהבת דוד (וועגער) עמ' 5
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' ועקיצתן עקיצת עקרבברית שלום (תשסח) עמ' מג
פ"ב מ"י הזהר בגחלתן שעקיצתן עקיצת עקרב וכו'אורות אלים דף כז ע"ב
פ"ב מ"י הזהר בגחלתן שלא תכוהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קה
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשבט מוסר עמ' קמד
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה כו' עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קלט
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכווהאבן פינה עמ' 85, 165
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתם שלא תכוהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קיז, קיט
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' וכל דבריהם כגחלי אשאמרות ה' השלם ח"א עמ' שטו, ח"ד עמ' קצו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' ועקיצתן עקיצת עקרבברית שלום (תעח) דף ז ע"ג
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' עקיצת עקרב וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' עז, רמד, שסו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' עקיצת עקרב וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' צו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו' וכל דבריהם כגחלי אשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ק
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רס
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אשכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן וכו' כגחלי אשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרפ
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוההישר והטוב (תשסג) עמ' שצב
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהעת לעשות חלק א כלל ד שאלה לט
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכווהשיחות לספר במדבר עמ' קט
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' קכג, קפו, רב, רנ
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשם דרך במדבר עמ' רמג
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קד, ריז
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' עדר
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן וכו' שנשיכתן נשיכת שועלתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה עב
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהחכמת התורה אחרי מות עמ' צז
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רצ
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכווהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רעז
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 192, באר ג הערה 194
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהדרשות מנחת יצחק עמ' רפ
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשעורי דעת ספר ב עמ' ס
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהתורת יחיאל בראשית עמ' ק
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרברביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 26
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרבשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לז, מס' יומא אות מט, ריח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשם דרך - כתר תורה עמ' נח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סב, שמח, קנד
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן של תלמידי חכמיםטיול בפרדס ח"א עמ' רמא, רמג
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שכל דבריהם כגחלי אשדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צה
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' לט
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהדברי חנינא - מזלות עמ' קסו
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מה, עשר צחצחות פרק ח אות כא
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מ
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שמא תכוה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תסח, תעב
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן של חכמיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' עח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרבשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 451
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י הזהר בגחלתם שלא תכוה וכו' ועקיצתםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' סו, רנט, רעב, רפ, שטז, שפא, תקז, תקנו
פ"ב מ"י הזהר בגחלתם שלא תכוהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תלז
פ"ב מ"י הזהר בגחלתןתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק ז
פ"ב מ"י נשיכתם נשיכת שועלעולת ראיה ב קסה; עין איה ב' 179
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת נחש ועקיצתן עקיצת עקרבאור אברהם במדבר עמ' רל
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שרף ועקיצתן עקיצת עקרבאהבת דוד (וועגער) עמ' 61
פ"ב מ"י נשיכתם נשיכת שועל ועקיצתם עקיצת עקרבעולת ראיה ח"ב עמ' קסה
פ"ב מ"י נשיכתן נשיכת נחש ועקיצתן וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' נה
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסג {שועל שיניו עקושות עקיצתן עקיצת עקרב, שיש לו ארס בזנבו הממית}
פ"ב מ"י ועקיצתן עקיצת עקרבארץ צבי (תשע) עמ' רנח
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קז
פ"ב מ"י ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרףשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כז
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרב ונשיכתן נשיכת נחשבאר שרים פרשת וישב דרוש ג אות ה
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 199
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבמצווה ועושה ח"א עמ' רמו
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תע הערה 46
פ"ב מ"י ולחישתם לחישת שרףמשיבת נפש עמ' רלד
פ"ב מ"י ולחישתן לחישת שרףאות זכרון דף י ע"א
פ"ב מ"י לחישתן לחישת נחשבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 86
פ"ב מ"י לחישתן לחישת שרףמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת כט
פ"ב מ"י לחישתן לחישת שרףלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עה
פ"ב מ"י ולחישתן לחישת שרףלחמי תודה דף קמא ע"ב
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשחלקת יהושע עמ' א, קעט הערה פג
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשאורחות דוד עמ' שנג
פ"ב מ"י כל דבריהם כגחלי אשנפש החיים (תשמג) עמ' 84
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיב ד"ה ולכן
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשחקל יצחק (תשסג) עמ' שכ
פ"ב מ"י כל דבריהם כגחלי אשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכג
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשאברהם את ידו ח"א דרוש יב לש"כ
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשחכמת התורה אמור עמ' שצז
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אששיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' סה
פ"ב מ"י שכל דבריהם כגחלי אשתורת אביגדור ח"א עמ' פג
פ"ב מ"י פיה"מ להרמב"םמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנז
פ"ב מ"י רע"ב - צופה ומביט במה שעתיד להיות וכו'תורת מנחם ח"כ עמ' 50
פ"ב מ"י דברי יהודהנפש חיים (פאלאג'י) מערכת ג אות לג דף מב ע"א [סג ע"ב ד"ה ואת]
פ"ב מ"יערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 99
פ"ב מ"יוזאת התורה עמ' קמא
פ"ב מ"ידברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן ה
פ"ב מי"א רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מח, קכה, שלו
פ"ב מי"א רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רז
פ"ב מי"א ר"י אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםדעת תורה ויקרא עמ' קצט
פ"ב מי"א רי"א עין הרע כו' קידש ידיד דף עד, פא
פ"ב מי"א עין הרעעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר מה
פ"ב מי"א עין רעה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 323 , 309 , 297-296 , 295 , 294 , 274 , 266
פ"ב מי"א עין הרע, רבנו יונה - מי שאינו שמח בחלקומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמב
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שנד
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תפג
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריותילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות טז
פ"ב מי"א עין הרע וכו' מוציאין את האדם מן העולם, ובפי' הרמב"םשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רצב
פ"ב מי"א עיה"ר ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםצפנת פענח (תשסו) עמ' מט, צד, רכד
פ"ב מי"א עיה"ר ויצה"ר ושנאת הבריותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שיא
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר וכו', ור"י, וגר"אדברי ברוך ח"ב סי' לד אות ד, ו
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תח
פ"ב מי"א עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאיןפרי צדיק וירא אות א
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםקדושת עינים (תשעא) פרק ו אות כג
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע מוציאין את האדם מן העולםדרכי אמונה דרך פא
פ"ב מי"א עין הרע וכו' ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםלב דוד (תשסט) עמ' סד
פ"ב מי"א עין הרע יצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםגור אריה בראשית פל"ז אות ט
פ"ב מי"א עין הרע מוציאין את האדם מן העולםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קב
פ"ב מי"א עין הרע מוציאין האדם מן העולםתפארת משה עמ' רמג
פ"ב מי"א עין הרע וכו' מוציאין את האדםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רס, ויקרא עמ' קלו
פ"ב מי"א עין הרע וכו' מוציאין את האדם מן העולםשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' עדר
פ"ב מי"א עין רע מוציאין את האדם מן העולםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פו
פ"ב מי"א שנאת הבריותאור הרעיון עמ' עז
פ"ב מי"א שנאת הבריותנתיבות עולם ח"ב עמ' סב
פ"ב מי"א שנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםמצווה ועושה ח"ב עמ' תצז
פ"ב מי"א שנאת הבריות מוציאה את האדם וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רעה
פ"ב מי"א שנאת הבריותכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' ק
פ"ב מי"א ושנאת הבריותתורת אליהו עמ' רי
פ"ב מי"א ג' מוציאין האדם מן העולם וכו'דרך ישרה עמ' תנב
פ"ב מי"א מוציאין את האדם מן העולםחכמת התורה מקץ עמ' רפח
פ"ב מי"א מוציאין את האדם מן העולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלא
פ"ב מי"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
פ"ב מי"א החסיד יעב"ץ - שלא יקרא אדם רחמני אם לא יהיה אכזרי לרשעיםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכ, רמו
פ"ב מי"א החסיד יעב"ץ - שלא יקרא אדם רחמני אם לא יהיה אכזרי לרשעיםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קכב, רמט
פ"ב מי"ב ר' יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך בשלך וכו' וכל מעשיך יהיו לשם שמיםזאת זכרון (תשנב) אות פח, צז
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו' וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלג
פ"ב מי"ב ר' יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים, אמר ר' שמעון הוי זהיר בקריאת שמע ותפלהדרכי אמונה דרך מד
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'תורת איש ח"ב עמ' ו
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלךשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יז
פ"ב מי"ב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלךדודי נתן בראשית עמ' רפה
פ"ב מי"ב רי"א יהי ממון חברךאפוד בד דף יב ע"ג
פ"ב מי"ב ר"י אומר יהי ממון חבירךרני ושמחי דף מב ע"ב
פ"ב מי"ב רי"א יהי ממון חברך כו'קידש ידיד דף עד, פא
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קא
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךמכתב סופר דף קיט ע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךמסילת ישרים עמ' תקב
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות יד
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקמ
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליךכסא דוד (תשנ) עמ' רעז
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליךכסא דוד (תקנד) דף סה ע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמה
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאשיב אברהם עמ' סז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יב עמ' קה
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאור הרעיון עמ' פה
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קיא
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כא
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורהדעת סופר עמ' שעד ע"ב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורהויחי עוד דף קז ע"א וע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'לבית יעקב דרוש כא
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שפח
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאות לישועה דף סז ע"ב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךפרדס מרדכי עמ' תנו
פ"ב מי"ב יהי ממון חברךמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צא דף רז ע"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךלחמי תודה דף פו ע"א
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךברית אברם עמ' תריא
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךשמן ראש - ימים נוראים עמ' רב
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך וכו'דרך ישרה עמ' רלח
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשלב
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' עדר
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאסופת מערכות שמות ח"א עמ' סד, שמות ח"ב וויקרא עמ' רפה
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךלהוגה דעות פ"ו ה"ג
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךלחם רב על סדור התפילה אות א' תשנו
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' נב, פב, קלו, קלט, קנב, רכא, רלב, רפג, תג, תיט, שמות עמ' קז, קכ, רכא, ויקרא-במדבר עמ' קכט, רכב, רכט, רנו, רנט, שפ
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' קנב, קנה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לש"שתורת איש ח"ב עמ' רל
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, רבינו יונה ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריז, רכו, שמג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' שנב
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמא, רסא, שכז, שמד, תנח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךמרפא לנפש בראשית עמ' קפט
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורהעצי חיים על התורה עמ' רלו
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רנב
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כד, לג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךמצווה ועושה ח"א עמ' תקי
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' יג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם דברים עמ' תנז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם ויקרא עמ' שפז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תד
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאורחות דוד עמ' קסג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תודה שאינה ירושה לךאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רחצ
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאגרא דכלה ח"ב עמ' קנ, ח"ג עמ' קנג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהפירות מפוזרין עמ' ד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קעג-קעו, קעח-קפב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' שיא
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קמה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם על ספר המצוות עמ' עא, קנא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קפו, ויקרא עמ' תרנא, במדבר עמ' שצו, דברים עמ' רלג, תתקפז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבינת הלב (תאומים) הסכמות עמ' ג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבית יצחק (ויינברגר) עמ' קח, קסו, רעג, שעז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצא, תקמו
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשביב אור עמ' רצה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ד, כה, לג, קנב, רד, רכח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתורת מנחם חנ"א עמ' 234
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתורת שמואל (דיקמן) עמ' נט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ריז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבנין שאול עמ' קסז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהויגד יעקב עמ' תשלא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהידות נדרים השלם עמ' רפד-רפה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהמאורי שערים עמ' טו-טז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהישועה ורחמים עמ' ריח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה וכו' וכל מעשיך יהיו לש"שכתב סופר דרשות ח"ב עמ' א
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קמד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאור אברהם - סידור התפילה עמ' נ, קנז
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ג אות א
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות ב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שנד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות מנחת יצחק עמ' נא
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות שמן רוקח עמ' תיב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךויאמר מרדכי - דרשות עמ' קסח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רחצ, שמות עמ' רכא, רלד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךלקוטי שיחות ח"ז עמ' 125, חי"ג עמ' 116
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קצ
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפז
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךרנת יצחק - פרק חלק עמ' רכט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשירת דוד (תשסז) עמ' קפ
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבנתיבות האיש עמ' פו
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשירי משכיל כלל א פרט ד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רנב
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמודילקוט הגרשוני ח"א דף מט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלו
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהלהוגה דעות פ"ה ה"א
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהלהורות נתן ויקרא עמ' ה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רכח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 131
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךיחי המלך עמ' לג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפח
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' לז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' פו, רנה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשס
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כב, קלז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קנה
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לךחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' ריב, תלט
פ"ב מי"ב התקן עצמן ללמוד תורה שאינה ירושה לךחכמת התורה קדושים עמ' קיח
פ"ב מי"ב ורבינו יונהלקוטי משלי פרק כד פסוק ח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שנד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךאסופת מערכות דברים עמ' שעז
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רלג
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתהלה לדוד (והרמן) פרק קכז פסוק ד הערה ה
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךפתחי שערים ח"ב עמ' עו
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נ, קעז
פ"ב מי"ב התקן עצמך, ורבינו יונהדרכי החיים ח"א עמ' שנט, שפג
פ"ב מי"ב התקן עצמך, ורבינו יונהדרכי החיים ח"ב עמ' רצז
פ"ב מי"ב תורה שאינה ירושה לךתורת אליהו עמ' שנג
פ"ב מי"ב שאינה ירושה לךאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 116
פ"ב מי"ב שאינה ירושה לך וכו'כתב סופר - דרשות עמ' קפה
פ"ב מי"ב שאינה ירושה לךדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' עז
פ"ב מי"ב תורה אינה ירושהפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כז פסוק טז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שס' החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות לה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאור יהל ח"א עמ' סט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ד אות א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםואותו תעבוד עמ' רי
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצו
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק יז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תסט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמי מרום ח"א עמ' כז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 183
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים וכו'טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק יג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורחות צדיקים שער אהבה עמ' מא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבני יששכר (תשמג) ח"ב דף סט ע"א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמכתב סופר דף ה ע"ג, דף עח ע"ג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לב ע"ד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםערפילי טוהר פו; עין איה א' 70
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות פח, דרך ארץ פרק א אות יח, תוצא' חיים פרק נ
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשערי תשובה סה"י אות מח, נא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת העולה (תשנב) ח"א פרק טו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך לש"שדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלז
פ"ב מי"ב כל מעשיך לש"שלקוטי שיחות חל"ג עמ' 192, 154
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עג ע"ד
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' קה
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםברכות אבי דף כג ע"ב, צז ע"ב, קט ע"א
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 52
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעיני שמואל (ראבין) עמ' כא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות ג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קנב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' עב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אליעזר בראשית עמ' סט ע"א, קנח ע"א, רי ע"א, רלד ע"א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שדרך מצותיך (חב"ד) דף ב ע"ב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שויגד יעקב עמ' קיד, שכג, שמא, תקעח, תקצז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שחכמה ומוסר ח"א עמ' קנז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות ח"ג עמ' 951, 931, 907, ח"ה עמ' 75, ח"ח עמ' 118, 109, ח"י עמ' 104, 3, חי"א עמ' 69, חי"ב עמ' 118, חי"ג עמ' 7, 29, חט"ו עמ' 245, חי"ח עמ' 296, חי"ט עמ' 594, חכ"ה עמ' 124, 135
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שספר החיים (תשנג) עמ' קסב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' קמא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' ו, מה, נו, רלב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמד, קמז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' מט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדעת תורה בראשית עמ' מה, שמות עמ' קעז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כא, פ
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ח אות טז, יז, יט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ה אות ט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאמרות חיים עמ' קסו, רסה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקיט, ויקרא עמ' תקפו, במדבר עמ' שיד, תשמה, דברים עמ' קפח, רלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרכי אמונה דרך פד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםישמרו דעת עמ' קל, רפח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנחלת צבי (פאליי) עמ' קלז, רנא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שלג, שעא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםברית אברם עמ' מד, שיג, תרב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםגנת אגוז (תשמט) עמ' תסט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כא, לב, מא, רצו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ק
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרך ה' השלם עמ' רכח - דרך לחיים
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםחיי שלמה עמ' רנא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםחכמה ומוסר ח"ב עמ' פז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםיסודי הדעת (תשסב) עמ' פז, צב, צג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות עה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכד הקמח (מישור) עמ' סב, של
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכד הקמח (תשנו) עמ' כו, קלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רנב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלב דוד (תשסט) עמ' לז, קה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ב, יב, קב, קלד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שע
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיח, תקה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצא, תפא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמילי דשמיא פכ"ה אות ב עמ' צ
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמסילות בלבבם (קוט) - מסילה טז אות אקיז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא יג, שבועות ו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קכח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנועם אליעזר שמות דף קפז ע"ב, רפט ע"ב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםעלי שור ח"א עמ' שכז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' סג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' קיט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קלט, תתכב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' כז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שיא, עשרה מאמרות אות קסג, ריז, ריח, שער האותיות אות ק ס"ק קצ, רלט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשם דרך דברים עמ' נד, ערב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמחת הנפש עמ' קלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמן ראש (שאקי) דף כח ע"א
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' כה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חלק לג עמ' 252, חלק לד עמ' 163
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, בד' המאירי בביאור מה שאחז"ל שיצה"ר נקרא טובהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קנז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, ובמאיריהר יראה מאמר סה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, ומאירי בביאור מה שאחז"ל שיצה"ר נקרא טובהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קנה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים, רמב"םלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמ
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מד, רי
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות חל"א עמ' 20
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות חל"ב עמ' 136
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שלקוטי שיחות חל"ז עמ' 53
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חי"ט עמ' 289, חכ"ג עמ' 84, 143, חכ"ה עמ' 237, 262
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חנ"א עמ' 130, 194, 324, חנ"ב עמ' 144, חנ"ג עמ' 51, 81, 204
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חנ"ה עמ' 181, חנ"ו עמ' 37, 122, 268, חנ"ז עמ' 59
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםאשל חיים ח"א עמ' קי, קלא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכז
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' טז, קה, קכג, קפא, קצט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםחשבון הנפש (תשעה) עמ' קמו {ההצלחה האמיתי היא המתקיימת לעד (כמו השמים)}
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםטיול בפרדס ח"ב עמ' רצז, שלו, תלט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כו
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 239, 213, 23
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קנה
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק חנוכה מאמר יא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק פסח מאמר כו, מד, סט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק שבת מאמר ו, י
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ב
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםקריאה בקריה ח"ב עמ' קפט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםשארית מנחם ח"ב עמ' קנה, קסט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת אליהו עמ' סג
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חל"ה עמ' 165, חל"ו עמ' 31, 76, 163, 165
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חל"ט עמ' 272, 387, חלק מ עמ' 154, 158, 255
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חמ"ה עמ' 57, 139, חמ"ו עמ' 26, 193, 340, חמ"ז עמ' 57, 94
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חמ"ח עמ' 235, חמ"ט עמ' 140
פ"ב מי"ב כל מעשיך לשם שמיםתורת מנחם חכ"ט עמ' 16, חלק ל עמ' 300, חלק לא עמ' 155
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםשירי משכיל כלל ד פרט ג
פ"ב מ"יב וכל מעשיך לשם שמיםמחיר יין (תשעט) עמ' קכח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קפד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרלח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתונת פסים (תשעא) עמ' קנא, רמב
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלהורות נתן בראשית עמ' עה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמאור עינים (תשנח) עמ' מח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמאור עינים (תשעט) עמ' עח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמגדל עוז (תשעח) עמ' קצא, רצז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 232
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםצלח רכב עמ' שסג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קכז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשיחות לספר במדבר עמ' רפז, שיחות לספר דברים עמ' נח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקכו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' רפו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתודת אהרן - אומר לציון עמ' פג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכב, תשפ, א'רפה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' יז
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרשות באר יצחק עמ' מב, קלב, רסו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רל
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' פב-פג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך לש"שכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיה לשם שמיםמאור עינים (תשעה) עמ' תרסד
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שדרך ישרה עמ' רטז, רלה, רסח
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שכסא רחמים (תקסג) דף צב ע"א
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שכט
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שס' חסידים סי' מו
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שס' חסידים סי' מו, עג
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם חנ"ח עמ' 54, 220, 281, 264, 312, 438, חס"א עמ' 38
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' ער
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםגנת אגוז (תשעב) אות תקמד
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' טו, תעג
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שיח, ח"ג עמ' קצא, רנו
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםמאור עינים (תשעה) עמ' נה, עז, שנה, תתנ
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעטרת יהושע במדבר עמ' רכג
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעטרת יהושע בראשית עמ' קעה
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעטרת יהושע ויקרא עמ' קכא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעטרת יהושע שמות עמ' קצח, רסא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חמ"ב עמ' 26, 298, חמ"ג עמ' 220
פ"ב מי"ב ויהיו כל מעשיך לשם שמיםקדושת יצחק עמ' פו
פ"ב מי"ב כל כוונתך יהיו לשם שמיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' עה
פ"ב מי"ב רבינו יונהדברי שאול בראשית עמ' תק
פ"ב מי"ב רבינו יונהדרשות מהר"ם בנעט עמ' ב
פ"ב מי"ב רבינו יונה - אפילו דברים של רשות יהיו כולם לעבודת הבוראקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנט
פ"ב מי"במורשה - שיחות למועדים עמ' קנח, קעז
פ"ב מי"ג ר"ש אומר הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום כו' ואל תהי רשע בפ"ע (ובפיהמ"ש להרמב"ם ומד"ש ורע"ב)תורת מנחם חנ"ג עמ' 143,121, 279
פ"ב מי"ג רבי שמעון אומר הוי זהיר וכו' רחמים ותחנונים ל'. ואל תהי רשע וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 356
פ"ב מי"ג ר"ש אומר הוי זהיר בקרי"ש ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםמאורות האריז"ל עמ' ר אות יג
פ"ב מי"ג רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע וכו', ואל תהי רשע בפני עצמךדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עו, מהד' ח סי' עב
פ"ב מי"ג רבי שמעון אומר, הוי זהיר בק"ש ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקט, תרצד, תתפט, תתקע, תתקפו, א'שלה, א'שלט, א'שס
פ"ב מי"ג רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 94
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה וכו' אל תהי רשע בפני עצמך וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכז, תעט
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכל ואל תהי רשע בפני עצמך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכג, תרנה
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמעעטרת יהושע ויקרא עמ' קעא
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפו, רטו
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"הערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פב, ויקרא-במדבר עמ' שעט
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךכתונת פסים (תשעא) עמ' שמב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפילהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' צ, קב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה כו'חיים וחסד סי' תקיז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"שעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר שעד
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםכתונת פסים (תשמה) דף ב ע"ג, ג ע"ג, י ע"ד, יד ע"ג, כב ע"א, כג ע"ד, כז ע"א, כח ע"ד, כט ע"ב, לד ע"ב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה, ואל תעש תפלתך קבעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קעח
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילהאור הצבי עמ' 185
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכו'מכתב סופר דף נח ע"ג
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ותפילהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רפו
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילהאור יחזקאל - מכתבים עמ' סג, רנד
פ"ב מי"ג הוו זהירים בק"שמאיר נתיבות ח"ב עמ' ק
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקר"ש ותפלה, תוספות יו"ט - לפי שהם קבלת עול מלכות שמיםמצווה ועושה ח"א עמ' שפו
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךכתב סופר דרשות ח"א עמ' מז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךצפנת פענח (תשסו) עמ' תיח
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' יז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע וכו'לחמי תודה דף קמב ע"א, קמג ע"א
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ח אות פ
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 79
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבעאמרי אש (טאוב) עמ' תצג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפללילקוט הגרשוני ח"א דף נב
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעשדרשות הרא"ש דף ה ע"ב דרוש ד, דף לט ע"א דרוש לז
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבעדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסו עמ' יב, דרוש רמא עמ' שמג, דרוש רנא עמ' שעה
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםברית אברם עמ' לו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"הבאמונה שלמה עמ' קכג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע וכו'נועם אליעזר שמות דף רסח ע"ב
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתן קבע וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכט
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנוניםחמודי צבי בראשית עמ' שו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ה אות כד
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר כי חנון ורחום הוא ארו אפים ורב חסד ונחם על הרעה וכו', ודע לפני מי אתה עמלדרכי התשובה עמ' קנח
פ"ב מי"ג כשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הואבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שסו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםדרך ישרה עמ' לו
פ"ב מי"ג כשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שיד
פ"ב מי"ג כשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום שנאמר כי חנון ורחום הוא וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תלד
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםשארית יעקב (פאנעט) עמ' ריב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' צד, קעה, קפג, קפט, שח
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים, שנא' כי חנון ורחום הואאסופת מערכות במדבר עמ' קמא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' צו, שפט
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעעולת ראיה ח"ב עמ' קסו
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנוניםעולת ראיה ח"ב עמ' קסו; מאורות הראי"ה חנוכה עמ' רכד-רכה {כמה שהאדם משער צרכיו ועניניו, עוד לא הגיע להבנה במלואה של הצורך לי"ח ברכות אלו, ולכן אין לקבוע נחיצותם רק לפי צרכיו הפרטיים}
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שפט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעבמסילה נעלה עמ' שסב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעדעת תפלה עמ' רסב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעלחם רב על סדור התפילה אות ערב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבערנת יצחק משלי עמ' רלה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קב, קכא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםבמסילה נעלה עמ' שעט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים כו' ואל תהי רשע בפני עצמךמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפד
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום שנאמר כי חנון ורחום הוא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קיח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'מצור דבש עמ' שפ
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתן קבעעתרת החיים בהקדמה דף ד ע"א (עמ' 66)
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תנט, תרצא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעאור תורה השלם (מזריטש) סי' תקב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' יב, אור תורה סי' תקב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםשארית יעקב (פאנעט) עמ' ריב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדרכי אמונה דרך יב, כו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדעת תורה שמות עמ' רנא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות מו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםרב טוב דף קסד ע"ג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכו, קעח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםנפש החיים (תשמג) עמ' 108 , 96 , 84
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ו אות לא
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים וברע"באור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' כט
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעהתורה והעולם ח"ג עמ' קנה
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעחכמת התורה כי תשא עמ' תכד
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעמילי דשמיא פכ"ה אות ב עמ' צא
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבעמצווה ועושה ח"א עמ' רנח
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבענפש הרב עמ' קמד
פ"ב מי"ג ואל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקוםדרכי התשובה עמ' קנג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום וכו' ונחם על הרעהכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 254
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'אז תתחזק עמ' תעז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קסה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמחשבת מוסר ח"א עמ' רכ, רכט, שט, שלח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשע, שמות עמ' תתקפג, דברים עמ' לה, שלא, מלכים עמ' קלד
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםחכמה ומוסר ח"ב עמ' א
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםכתב סופר דרשות ח"א עמ' נג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםכתר שם טוב (תשסד) סי' רצ
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםלקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' נד
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' י
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' פח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםרחמי הרב עמ' קמז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםתפארת צבי במדבר עמ' סה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםהר יראה מאמר סח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםמתנת חיים שבת ור"ח עמ' רעה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםעבודת יצחק בראשית עמ' צו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםצדקת הצדיק סי' מב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםתורת מנחם חנ"ו עמ' 124
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רסג(הגה)
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לא, רמט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע ובחסיד יעב"ץדרכי החיים ח"א עמ' שכו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו' אל תהי רשע בפני עצמך וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפט אות ב, דרוש ר אות יד, דרוש רא אות ג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'כתב סופר - דרשות עמ' כז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפב, תקב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תסג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעצפנת פענח (תשסו) עמ' פט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשומע תפלה ח"א עמ' ק, קח, קמז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעתורת אליהו עמ' קפ
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמחשבת מוסר ח"ב עמ' רפה, תפב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע, בד' רוח חיים כי הכל רק עראי נגד תורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע, בר' רוח חיים כי הכל רק עראי נגד תורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ש
פ"ב מי"ג אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רנא ע"ב
פ"ב מי"ג אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםפנים מסבירות עמ' שמ
פ"ב מי"ג אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמיםברכת דוד עמ' מ, מד, קפט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'שפע חיים ח"ד עמ' רמו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע כו'שערי תשובה סה"י אות לח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבענתיבות עולם ח"א עמ' צב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעעולת ראיה ב קסו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשופרא דישראל (תשסו) עמ' פט
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'קדושת לוי (תרצט) דף צג ע"ב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא תחנוניםאורות אלים דף כז ע"ב
פ"ב מי"ג יעשה תפלתו תחנוניםאורחות צדיקים שער רחמים עמ' מט
פ"ב מי"ג רחמים ותחנונים לפני המקוםתורת מנחם חי"ט עמ' 137
פ"ב מי"ג רחמים ותחנונים לפני המקוםדרשות באר יצחק עמ' עח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור הצבי עמ' 91
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' סח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא ג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור אלימלך עמ' קיז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור יהל ח"א עמ' ב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאור ישרים (תשסב) עמ' קנו
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לד, פ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצז, ליקוטים - שער הענוה סי' ח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאורות הקודש חלק ג רנד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךבינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קנג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' מט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאמרי אש (טאוב) עמ' תסג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפ"עאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ה ע"א, קסא ע"ב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךזקן אהרן (פריד) עמ' עה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךנחלת צבי (פאליי) עמ' לו, קלד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאור אברהם - תשובה עמ' קכב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאור אברהם ברכות עמ' שפה
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךהחברה והשפעתה מאמר 8 פרק ד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךילקוט הגרשוני ח"א דף נ
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צג ע"ד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מ
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כט
פ"ב מ"יג אל תהי רשע בפני עצמךפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' קמג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמרפא לנפש בראשית עמ' שעג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךפאר יעקב ח"א עמ' נא, נה, ח"ג עמ' שטז, ח"ד עמ' תי
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יב, יד, כג, פג, קיג, קיד, קכז, קלג, קלד, קלו, קנז, קצג, רכג, רסג, רצא, שיג, שלג, שמב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךדרשות באר יצחק עמ' ל
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתפארת ראובן עמ' רכד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפ"עישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךבמסילה נעלה עמ' רסג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךדרש משה (קלנברג) ח"ב דף יח
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכט, ח"ב עמ' שצב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 89
פ"ב מי"ג אל תהא רשע בפני עצמךאגרות הראיה כרך ב אגרת תקכב (קנד) {כשאדם חושב עצמו לרשע, הוא מתפרץ יותר ויותר}
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות ב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךאז תתחזק עמ' קפו, רלד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובדרך ד'
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קטז, רמג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעט
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רג, תצ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קנב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רה, רח, קעז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךפרדס המלך (תשסט) אות תרפג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' נו
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךצפנת פענח (תשסו) עמ' קד, קפח, שמב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךקריאה בקריה ח"ב עמ' רחצ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכד, דברים עמ' רד
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קנו
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשער החצר (תשעב) סי' רעא
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' נ
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סח
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת יחיאל בראשית עמ' שכז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךאש דת (אסאד) עמ' רכ
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפד, ויקרא עמ' תכט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךגדולי מוסר עמ' עט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךגור אריה בראשית פמ"ו הערה 106
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךואני תמיד עמך עמ' קיח, שפב, תצט
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קעב, תכב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' ריז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךנועם אלימלך (תשסא) עמ' שפא
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' קעג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלד, שעב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' מג-מד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמך, ובפהמ"ש ורבינו יונההר יראה - חסד חיים מאמר ז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמך, וברמב"םצמח צדיק (תשסז) עמ' תקב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךדובר צדק עמ' 33, משיב צדק סי' נב (עמ' 33)
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת אביגדור ח"ד עמ' קל
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפ"עילקוט אוהב ישראל עמ' קג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יא
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רצז-רצט, שא, שה-שכג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בעיניךטיול בפרדס ח"א עמ' רנז, ח"ב עמ' רלה
פ"ב מי"ג רע"ב - ואל תהי רשע בפני עצמך, ר"ל שלא יהיה רשע במדה זו שהוא בפני עצמו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יד
פ"ב מי"ג רע"ב ד"ה קבע - כאדם שיש עליו חובה דבר קבוע ואומר אימתי אפרוק מעלי חוב זהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עו
פ"ב מי"ג אברבנאל - תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה המאור הגדול (גר"א) עמ' רכז
פ"ב מי"ג רוח חיים - שלא תתפלל ביחידותדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' ת
פ"ב מי"גבריכות המעיין עמ' קע
פ"ב מי"גאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
פ"ב מי"גדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצח
פ"ב מי"ד ר' אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קצד
פ"ב מי"ד ר"א אומר הוי שקוד ללמוד תורהימים אחדים דף סז ע"ד
פ"ב מי"ד ר"א אומר הוי שקוד ללמוד תורה כו'קידש ידיד דף קלז-קלח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסכוזרי מאמר ה סי' טז
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפקורוסאורחות דוד עמ' רנ
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תודה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפני מי אתה עמל וכו'עולת ראיה ח"ב עמ' קסו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסשפתי חיים ח"ג עמ' רו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תודה ודע מה שתשיב לאפיקורסאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל יב, עקב טז
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע לפני מי אתה עמלאילת השחר (טייב) דף לה ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה להשיב לאפיקורוסכתונת פסים (תשמה) פרשת מט ע"א
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 157
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה, דע מה שתשיב לאפיקורוסעולת ראיה ב קסו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורסדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב וכו' שישלם לך שכר פעולתךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רב ד"ה ולפרש
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסעלי שור ח"ב עמ' רפח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו'לחמי תודה דף עב ע"א, קנא ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמודגבורות ה' עמ' ו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהידו בכל סי' תשדמ
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד ודע מה שתשיב לאפיקורסבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 602
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ובראשוניםדרכי החיים ח"א עמ' רכו, רמט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עז ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסאש דת (אסאד) עמ' לט, שצו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסילקוט עטרת צבי עמ' קיג
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסכד הקמח (תשנו) עמ' פו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסראשית דעת (אטון) עמ' שמא
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' לה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס ודע לפני מי אתה עמל וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שסח
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רכד, רכט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ויעב"ץהר יראה מאמר כ
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס וכו' אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה וכו'דרכי צדק עמ' רצד
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת יד
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךאש דת (אסאד) עמ' קנד-קנה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה וכו'אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יח אות א, ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ורע מה שתשיב לאפיקורוסכד הקמח (מישור) עמ' רט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהבן אברהם דף קכ ע"ב
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהיד יחזקאל עמ' קמו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהתפארת צבי במדבר עמ' ריט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיבלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' כו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסטוב טעם דברים עמ' עה
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 477
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיבפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רצא
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסבינת ישראל (תשסו) דף פח ע"ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסאור יהל ח"א עמ' נ
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסנתיבות עולם ח"א עמ' סא
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוס וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 143
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסיד אהרן עמ' יד
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסנר ישראל חלק ג דף קמ
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כז
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסעלי שור ח"א עמ' ק, רעח
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסלחמי תודה דף קנא ע"ב
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כה
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורוסשבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסתפארת צבי בראשית עמ' קא
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסבית יעקב (תשסא) עמ' קה
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסדברי יואל פ' תולדות דף תרח ע"א
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' נח
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסויואל משה הקדמה עמ' טז
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קכד
פ"ב מי"ד דע מה שתשיבתורת מנחם חמ"ג עמ' 229
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסשרגי טובא דרוש יג
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורספחד יצחק חנוכה מאמר יג
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסשירת הפסח אות פה
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורסתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלא הערה 30
פ"ב מי"ד דע מה תשיבבית שלום מרדכי עמ' יב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכג
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסאוצרות חיים - יושר המידות עמ' מב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שע, תקכט
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסתפארת צבי ויקרא עמ' שעו
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמז עמ' תצו, ח"ב דרוש קפד עמ' קיט, דרוש רב עמ' קצג, דרוש רעג עמ' תעה
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריז
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסלחמי תודה דף ו ע"ב
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' לו
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסעירין קדישין השלם עמ' תמט
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסקרן לדוד דברים עמ' רצג
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורסקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסג
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיבאבני אש (אויש) מועדים עמ' קנט
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לךאור יהל ח"א עמ' קכה
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קצג
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמלאשל חיים ח"א פתיחה עמ' 5
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמלהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ובזה
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמל וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רעד
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רלו, רמט
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, שמות עמ' קכח
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רסו
פ"ב מי"ד ודע לפני מה אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קסט
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנט-תרס
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל וכו'שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל ונאמן בעל מלאכתך שישלם וכו'דעת חיים עמ' כ
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכב, שא
פ"ב מי"ד דע לפני מי אתה עמל, ורוח חיים דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שכה, שנג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל, ורוח חיים דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רלג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמב
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמל, בר"ידברי חנינא - ת"ת עמ' טו
פ"ב מי"ד ולפני מי אתה עמלמילי דשמיא פל"ח אות ב עמ' קנח
פ"ב מי"ד לפני מי אתה עמלבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות א
פ"ב מי"ד ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךאור יחזקאל - מדות עמ' עו
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ודע שמתן שכרן של צדיקים לעת"לבאמונה שלמה עמ' תמא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים לז
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רפ
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרט
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתךשער המלך (תשנז) עמ' קלד
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לב עמ' סח
פ"ב מי"ד נאמן בעל מלאכתך שישלם לךתאומי צביה עמ' שכא
פ"ב מי"ד נאמן בעל מלאכתך שישלםביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק יח, פרק כד פסוק יד
פ"ב מי"ד נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' ל
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך וכו' שמתן שכרן של צדיקים לע"לתהלה לדוד (והרמן) פרק סב פסוק יב הערה יט
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנז
פ"ב מי"ד ונאמן בעל מלאכתך שישלם שכר פעולתךאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קמא
פ"ב מי"ד ונאמן שישלם לך שכר פעולתךפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' 43
פ"ב מי"ד נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תריח
פ"ב מי"ד ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךברית אברם עמ' תקנא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיא פסוק ח
פ"ב מי"ד נאמן בעל מלאכתך שישלםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כג פסוק יח, פרק כד פסוק יד
פ"ב מי"ד נאמן הוא מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצה
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכרשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צו
פ"ב מי"ד רבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לב
פ"ב מי"דמורשה - שיחות למועדים עמ' קנח
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים כו' ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואעטרת צבי (טאקסין) דף נב ע"ב
פ"ב מט"ו ר' טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו' ותוי"ט שםאיש אמונים דף סב ע"ב
פ"ב מט"ו ר"ט אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו' לא עליך המלאכה לגמור וכו'אמרות חיים עמ' רנה
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קנ
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רכא
פ"ב מט"ו ר"ט אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו'קול שחל (אשקוטי) דף כט ע"ג, לז ע"ד
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצא, רעה, שמא, שעג
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מג, קז, קלח, תקצ, תשסז
פ"ב מט"ו רט"א היום קצר והמלאכה מרובה כו'יד שלמה (עזרא) דף נה ע"א
פ"ב מט"ו ר"ט אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו' צור יעקב (יעבץ) דרוש ב' למת"ת
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחקשערי תשובה שער ב אות כב, כח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקכתונת פסים (תשמה) דף ז ע"ד, כב ע"ג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה ובעה"ב דוחקמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קכד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהקדושת יצחק עמ' לד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר כב, כח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהחכמת התורה אמור עמ' שמח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קפב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהאבן שוהם (פינסק) עמ' 94
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהכוזרי מאמר ה סי' ב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק א אות כה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהקהלת יעקב ראש השנה עמ' רכב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהעטרת ישועה (תשסד) אות מח לעיו"כ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' יב
פ"ב מט"ו היום קצר המלאכה מרובה וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' יט
פ"ב מט"ו היום קצר המלאכה מרובהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות כו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחקדעת תורה דברים ח"א עמ' קפו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וגו'שם עולם (תשסו) עמ' עז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' ד, כח, רכ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו' ובעה"ב דוחקדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו'אש דת (אסאד) עמ' ריג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו' לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה, ומדרש שמואלאש דת (אסאד) עמ' לט, שכד-שכה
פ"ב מט"ו היום קצר וכו' ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאבמסילה נעלה עמ' שצו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו' לא עליך המלאכה לגמור וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 311
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'מאורי שערים עמ' י
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' נז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהויגד יעקב עמ' קעב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהיגל יעקב (וארשאנו) דף כב ע"ב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סג, סה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהמתנת חיים - קנינים עמ' קנח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשירי משכיל כלל ב פרט ג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' פז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה, ברבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה... ובעה"ב דוחקמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רמז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה... ולא אתה בן חורין ליבמל ממנהשער החצר (תשעב) סי' קלח
פ"ב מט"ו היום קצר וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 158
פ"ב מט"ו היום קצר וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 391
פ"ב מט"ו היום קצרחכמה ומוסר ח"ב עמ' שיא
פ"ב מט"ו היום קצרחקל יצחק (תשסג) עמ' תסה
פ"ב מט"ו היום קצראדיר במרום ח"א פ' לא
פ"ב מט"ו היום קצר... והפועלים עצליםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנב-קנג
פ"ב מט"ו הזמן קצר והמלאכה מרובהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' סד
פ"ב מט"ו הזמן קצר והמלאכה מרובה, ורבינו יונהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' ע
פ"ב מט"ו היום קצרשארית יעקב (אלגזי) דף פא ע"ד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהחכמת התורה אמור עמ' רפז, שנט
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהחכמת התורה בחוקותי עמ' פב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהלפרקים (תשסב) עמ' תצ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהפתחי שערים ח"ב עמ' יב-יג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהקול שמואל (קונפורטי) דף יח ע"א
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנט
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שמד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק.הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' קז
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה חיי העוה"זדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1344
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהדרשות באר יצחק עמ' נח, ס
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהלקוטי משלי פרק ו פסוק ו, פרק י פסוק ח
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחקכתונת פסים (תשעא) עמ' נז, קצה
פ"ב מט"ו המלאכה מרובהאור יחזקאל - מדות עמ' רלב
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה ובעל הבית דוחקהדרת אליהו דרוש ג סי' ג ד"ה ואמר אח"כ
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה ובע"ב דוחקיד יחזקאל עמ' קעו
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםטובך יביעו ח"ב עמ' תלד
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה, ור"יחכמה ומוסר ח"ב עמ' רסח
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קע, קפא
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רנב
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםעת לעשות חלק ב כלל ט שאלה סא
פ"ב מט"ו המלאכה מרובה והפועלים עצליםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קג
פ"ב מט"ו והפועלים עצליםאור יחזקאל - מכתבים עמ' פד, רפו
פ"ב מט"ו והפועלים עצליםשיחות ר' ראובן עמ' צח
פ"ב מט"ו והפועלים עצליםמצור דבש עמ' קעה
פ"ב מט"ו והפועלים עצלים, מדרש שמואל - הכוונה על רמ"ח אבריו של האדם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' צח
פ"ב מט"ו בעל הבית דוחקילקוט ידיעת האמת ח"א פ' שכח
פ"ב מט"ו בעל הבית דוחק, ויעב"ץאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רפו, שלג
פ"ב מט"ו ובעל הבית דוחקהשיר והשבח ח"ב עמ' קכט
פ"ב מט"ו ובעל הבית דוחקמילי דשמיא פכ"ז אות א עמ' צח
פ"ב מט"ו ובעל הבית דוחקשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רפג
פ"ב מט"ו ובעה"ב דוחק וכו' לא עליך המלאכה לגמורמכתבי מרום עמ' ה
פ"ב מט"ו ובעה"ב דוחק וכו' לא עליך המלאכה לגמוריערות דבש ח"א עמ' ג
פ"ב מט"ומשנת חיים דברים עמ' קפז
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חוריו ליבטל ממנה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמא
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמוראיש אמונים דף כא ע"א
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמוראיתן האזרחי עמ' רכו
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קנד, קנו
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה וכו'שמע שמואל עמ' ז
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה, אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ו, א'שסה
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור כו'קידש ידיד דף קלז-קלט
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמורהון רב דף קא/קח ע"ב
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמורצור יעקב (יעבץ) דרוש ב' למת"ת
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליךאפוד בד דף יב ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדרשות הרא"ש דף נב ע"א דרוש נא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהמערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'דברי איש דף יא ע"ב, יג ע"ג-ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך מלאכה לגמור כו'יד שלמה (עזרא) דף נד סוף ע"ד, נה ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורכתונת פסים (תשמה) דף ז ע"ד, ל ע"ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהלחמי תודה דף לב ע"ב, קנג ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורכוונת הלב עמ' רכא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רצה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חוריןחלקת יהושע עמ' קצא הערה קעא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'אהל נפתלי עמ' קמ
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראהבת דוד (חיד"א) עמ' נו ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראורות התורה ט ג, אוצ 847
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורהחברה והשפעתה מאמר 27 פרק ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורחלקם בחיים דף לח ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמסילת ישרים עמ' תקסג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראז תתחזק עמ' קלה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור, ורבינו יונה - בתורהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רס
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רצד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה רשאי להתבטל ממנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה ד, תבא טו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואכתב סופר אגדות כאן
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין וכו'אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קנז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש לג עמ' סט, דרוש נג עמ' קטו, ח"ב דרוש ריא עמ' רלז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קמט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיפטר הימנהשמועת יצחק - אבות אות ח, עניני עבודה אות ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימנהאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ח אות כה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רמג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנהבאר שרים פרשת ויצא דרוש ה אות ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהנאות דשא (תשסח) עמ' קעח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קלא, קלח, רסז, רעח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור כו' אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהבאמונה שלמה עמ' תמא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראור חדש (הרטמן) פ"ד אות 382
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות לב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קפא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבי חייא ח"ב עמ' סט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבית שלום מרדכי עמ' רעד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבן אברהם דף קכ ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורגור אריה שמות פי"ח הערה 275
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדברי חנינא - ת"ת עמ' רפז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורהתורה והעולם ח"ב עמ' קט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורהתורה והעולם ח"ב עמ' קט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור+מטר השמים - עמודי העולם עמ' יז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמכתב מאליהו ח"ה עמ' 507
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' צה, קלד, ח"ג עמ' רס
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהתהלה לדוד (והרמן) פרק יט פסוק ח הערה כד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהדרכי איש דף נב ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהמחושקים כסף דף סב ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה כו'שעת הכושר דף לא ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראהבת דוד (תקנט) דף כט ע"ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורגבורת יצחק שבועות עמ' פז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' לז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורחלקם בחיים דף ל"ח ע"ד (דף קכ"ט ע"ב ד"ה לכן); ישמח חיים דף ט"ז ע"ד (דף צ"ג ע"א, מערכת י' אות סד ד"ה ישראל נקראים)
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורכסא שלמה (חכים) דף קב ע"ג, קטז ע"ב, קלח ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמסילות הנביאים יהושע עמ' רמד*
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשארית יעקב (אלגזי) דף נב ע"ג, קיט ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשיחות לספר שמות עמ' קכג, רכו, שיחות לספר ויקרא עמ' עה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתודת אהרן - אומר לציון עמ' קכט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנהאורות התורה פ"ט פסקא ג {לא עליך לגמור בא לתת ללומד מנוחת הלב למען יעסוק בכל ענין וענין ברוח בטוח ושוקט, שלא יטרידהו ענין אחר, ומכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה הקפה כללית מושקפת לו}
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להפטר ממנה אם למדת תורה הרבה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ובעשיית התשובה אין מה למהר, אלא כל יום יש להתקדם מעט)בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' לט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'כבוד לאיש דף טו ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצז, תרצ
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' אם למדת תורה הרבה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' נז, רלה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קסא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנה, אם למדת תורה הרבה נותניו לך שכר הרבהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפו, קצז, תז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ונאמן בעל מלאכתךאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רצה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור כו'שער יהודה דף קנו/קנז ע"ב-ע"ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדרשות באר יצחק עמ' קנד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קעב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' פקודי
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשני אליהו דף כט ע"ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תנו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתורת משה (אלמושנינו) עמ' קלז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רעג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'כתב סופר - דרשות עמ' ד, קפג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהואני תמיד עמך עמ' סז, עו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךחכמה ומוסר ח"ב עמ' פז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'אבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ב וע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' יג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו', ואם למדת תורה הרבה וכו'מקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תסא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קיז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לבטל ממנהברית אברם עמ' שטו
פ"ב מט"ז ולא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תכג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורערבי נחל (תשסד) עמ' קצד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' עח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוררוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קכז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשם עולם (תשסו) עמ' עט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשמחה לאיש דף עז ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רסב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תמט
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתורת מנחם חל"ו עמ' 119
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתפארת צבי במדבר עמ' רכד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורתפארת צבי ויקרא עמ' קלא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור, ברבינו יונהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצו, רא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין וכו'ישמח חיים (תשסה) מע' י אות סד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהדרכי שלום (מרגונאטו) דף קד ע"ד
פ"ב מט"ז ואי אתה בן חורין להבטל ממנהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשמז
פ"ב מט"ז ואין אתה בן חורין להבטל ממנהגדולי מוסר עמ' קכ
פ"ב מט"ז ואין אתה בן חורין להבטל ממנההקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"ב
פ"ב מט"ז ואין אתה בן חורין ליבטל ממנהקרבן מנחה (תשעד) עמ' רטו
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להבטל הימנהתורת מהרש"ל עמ' לה
פ"ב מט"ז לא אתה בן חורין להיבטל ממנהאגרא דכלה ח"ב עמ' קו
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין לבטל ממנהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכט
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להיבטל ממנהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רנ, תקפה
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין ליבטל כו'חיי עולם (בולה) דף עט
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהדרשות יעב"ץ עמ' ח
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להבטל ממנהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקז
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להבטל ממנהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רלח
פ"ב מט"ז ולא אתה בן חורין להבטל ממנה וכו'מלכי בקודש (תשסב) עמ' קסז
פ"ב מט"ז ואי אתה בן חורין להבטל ממנהעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבהבית יעקב (תשסא) עמ' כו
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהלקוטי משלי פרק טז פסוק כו
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה, ותוי"טגבורת יצחק שבועות עמ' רפח
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' מח
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קנט
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קמא
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמא
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ח אות כג
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהשבט מוסר עמ' ה
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהלחמי תודה דף קנד ע"א
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהנחלת צבי (פאליי) עמ' לב
פ"ב מט"ז אם למדת וכו', ותוי"טלקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רמט
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהכוכבי אור (תשלד) עמ' צד
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהצפנת פענח (תשסו) עמ' קלח
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקל
פ"ב מט"ז למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סו ע"ב
פ"ב מט"ז נותנין לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1244, ח"ז עמ' 176, חכ"ה עמ' 147
פ"ב מט"ז נותנין לך שכר הרבהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 67 עמ' קכו
פ"ב מט"ז נותנין לך שכר הרבהרנת יצחק ה' מגילות עמ' רסו
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק פב
פ"ב מט"ז ונאמן בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קנה
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך וכו'שם עולם (תשסו) עמ' פ, פא
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךבמי התורה עמ' רנד
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךזרע שמשון (תשסג) ויצא אות מד
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קכו, דברים עמ' קכב
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאקרן לדוד בראשית עמ' שכב, דברים עמ' קכ
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיח, תכה
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכרלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רעח
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתךהדרת אליהו דרוש ב סי' ד ד"ה ונחזור
פ"ב מט"ז נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתךרחמי הרב עמ' לח
פ"ב מט"ז נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךתורת מנחם חלק לד עמ' 209
פ"ב מט"ז ונאמן בעל מלאכתךאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קמו
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 108
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקים לעת"לחכמת התורה תולדות עמ' תקכב
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואפנים יפות על תהלים עמ' רכה
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצח
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואארוחת תמיד עמ' תקפה ע"א ד"ה והוא
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכו
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של עדיקים לעתיד לבואראשית דעת (אטון) עמ' רלא
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעת"לאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסא
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואואני תמיד עמך עמ' רסב
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכא
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאנטעי אשל בראשית עמ' יג
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואבית אהרן (פייבושביץ) פרשת וישב
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאערבי נחל (תשסד) עמ' תשפה
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"א
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קי, קצד, שסג
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקיםמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קל
פ"ב מט"ז מתן שכרן וכו' לעתיד לבואאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תתקג
פ"ב מט"ז מתן שכרן של צדיקים לעת"לתשבי (תשסה) עמ' רו שורש עתד
פ"ב מט"ז ספר מעשה אבותאש דת (אסאד) עמ' מו
פ"בפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית, נח, לך, שמות, תצוה, תשא, שמיני, תזריע, אחרי, קדושים, בהר, נשא, פנחס, דברים, עקב, תצא, וילך

מקורות לפני עריכה
לשון המשנהמראה מקום הביאור
פ"ב איזו היא דרך ישרה כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ט דף טז ע"ד
פ"ב הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' עז
פ"ב היום קצר כו', רש"י אהל יצחק (חסיד) דרוש ה דף ט ע"ד
פ"ב ואתם מעלה אני עליכם יקרא דשכבי (דוד) דרוש קג דף קפח ע"ג, דרוש עג דף קנא ע"ד
פ"ב והוי זהיר במצוה קלה יקרא דשכבי (דוד) דרוש קכח דף ריט ע"א
פ"ב והוי מחשב הפסד מצוה יקרא דשכבי (דוד) דרוש פח דף קע ע"ד
פ"ב וכל העוסקים עם הצבור, ורש"י יקרא דשכבי (דוד) דרוש קג דף קפח ע"א-ע"ב
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם מהר"ם שיק במדבר עמ' קנו
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם מהר"ם שיק דברים עמ' קל
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריז, תכח
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם גל עיני ח"ב עמ' עה, עו, קיז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור זכות אבות (עטייה) עמ' לג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם אש דת (תשמח) עמ' נז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לט ע"ד
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהפניני שבח עמ' קמא
פ"ב מ"א איזוהי דרך שיבור לו האדם כל שהיא תפארת וכו' זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מא, רסב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קדושים עמ' קלב, פ' בהעלותך עמ' קסט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך מהר"ם שיק דברים עמ' רכו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמנחת קנאות עמ' יא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 70
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךפניני שבח עמ' קצג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' עח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה מהר"ם שיק במדבר עמ' פח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' רג, פ' עקב עמ' רכג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעז
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה מהר"ם שיק ויקרא עמ' קלד
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה מהר"ם שיק דברים עמ' קנג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקכא
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמגדל עוז (תשעח) עמ' רסא
פ"ב מ"א הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' יז
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירהפעולת צדיק (בריש) דרוש יד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה משום שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות אם לבינה (פאפא) עמ' נג, קד, קכז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות ויחי ויתן דף צד ע"ד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרה של מצות דברת שלמה (תשעא) עמ' שמד
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קנו
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכח, קלו, קמד, קמז, קנד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבים גל עיני ח"ב עמ' קס
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבים דברת שלמה (תשעא) עמ' רעג, תלה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםדברי יואל פ' נשא דף קצח ע"א
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתבין אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' סב
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק לא
פ"ב מ"א על שלשה דברים העולם עומד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ע
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם דברת שלמה (תשעא) עמ' רסג, רסז
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' פג
פ"ב מ"א רבינו יונה - לא נתפרשו אלינו שכר המצוות גל עיני ח"ב עמ' קכא
פ"ב מ"א רבינו יונה - שלא תפסיד רווח גדול כמוהו גל עיני ח"ב עמ' ז-ח
פ"ב מ"א רוח חיים - מחמת הרגל או מחמת שאינו מתבונן גל עיני ח"ב עמ' קנח
פ"ב מ"א רשב"ץ - היו בוחרים לעצמם מעשה טוב יותר על שאר מעשים גל עיני ח"ב עמ' עו
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות גל עיני ח"ב עמ' ז, קכא
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות דרשות הר"ן (מישור) עמ' קיט
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קסא
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שפת אמת (הלוי) משלי פרק ב פסוק יא
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים לש"ש מהר"ם שיק דברים עמ' נא
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים לש"ש וכו' כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' יד, פט
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ ארצות השלום (תשנה) עמ' כד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רסז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עון אור גדליהו בראשית דף לז ע"א, ויקרא-דברים דף עא בהגה"ה, קנג ע"ב
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץדרש משה (קלנברג) ח"א דף לו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"א אש דת (תשמח) עמ' כח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ זכות אבות (עטייה) עמ' מב
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ מהר"ם שיק דברים עמ' קי
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמג, פ' פנחס עמ' קצז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' סט, שלח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יב, קס, קפה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שטז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה תורת המצרף עמ' קמז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמא, שמז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סה
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוון אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' סא, פה, קכו, רמד
פ"ב מ"ג אל תאמין בעצמך דברי אמונה השלם בראשית עמ' קנ
פ"ב מ"ג אל תהיו כעבדים המשמקזים את הרב ע"מ לקבל פרס תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' כב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות זכות אבות (עטייה) עמ' מה
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רכט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך כו'גנת אגוז (תשעב) אות לה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותך כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קפב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותך נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' טו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמהר"ם שיק שמות עמ' קטו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קצא
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותך ויחי ויתן דף ז ע"ג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה נפש יוסף (תשעד) עמ' לו, קפז, קצה
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"ג
פ"ב מ"ד אל תדץ את חבירך ער שתגיע למקומו תורת המצרף עמ' רטז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו דברי אמונה השלם בראשית עמ' קיט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונודברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' נ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שפה
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עד
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמועשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך זכות אבות (עטייה) עמ' מט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונובאר שרים פרשת ויקהל דרוש א אות ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רפא
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונו דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קלז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא נפש יוסף (תשעד) עמ' קעז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ואין עם הארץ חסיד דולה ומשקה פסח עמ' תצ
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' טז, מט, עח, פד, קפא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפה, רלא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צ, קפו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאלקחת מוסר ח"א עמ' ג
פ"ב מ"ה אין ע"ה חסיד אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רב
פ"ב מ"ה אל תאמר לכשאפנה אשנה דברי אמונה השלם בראשית עמ' קא
פ"ב מ"ה אל תאמר לכשאפנה אשנה דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' מה
פ"ב מ"ה אל תפרוש מן הצבור זכות אבות (עטייה) עמ' נא
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אם לבינה (פאפא) עמ' קח
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קעח
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישלישרים תהלה (תשסד) עמ' לג
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישתורי זהב (תשעג) עמ' קמז
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסיד אור החיים ויקרא פרק כו פסוק ו
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסיד גל עיני ח"ב עמ' קלח
פ"ב מ"ה כל המקבל על עצמו עול תורה וכו' דולה ומשקה פסח עמ' פז
פ"ב מ"ה לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסח
פ"ב מ"ה לא הביישן למדמגדל עוז (תשעח) עמ' קפה, רנד, תכה
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמגדל עוז (תשעח) עמ' תרז
פ"ב מ"ו אין בור ירא חטא זכות אבות (עטייה) עמ' נה
פ"ב מ"ו במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מח
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך תורת המצרף עמ' פו
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך ולסוף מטופיך יטופון בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מח, פ' פנחס עמ' קצד
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןמערכות ישראל (גורדון) דרוש כשושנה בין החוחים עמ' 103-114
פ"ב מ"ז אף הוא ראה גולגולת אחת זכות אבות (עטייה) עמ' נז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רה
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהתנופה חיים דף דרוש ב
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמה, מרבה נכסים מרכה דאגה וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' דש
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בראשית עמ' ה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שעה, תריח
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמגדל עוז (תשעח) עמ' רפט, שטז
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלום דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שלו
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נד
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כב, ק, קכה
פ"ב מ"ז עשה רצונו כרצונך וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' צ
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים וכו' ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את כולם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו' וכותב רבינו יונה כי התורה ארוכה מארץ מדה וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' צו, קנט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך דעת קדושים (תשנ) עמ' נה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתלישרים תהלה (תשסד) עמ' קיב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךפניני שבח עמ' ס
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו מהר"ם שיק דברים עמ' רה
פ"ב מ"ח אשרי יולדתושמן ראש - ימים נוראים עמ' קד, קעט, רסד
פ"ב מ"ח בברטנורא - הביאתו אמו לביהמ"ד שיכנסו באזניו ד"ת נפש יוסף (תשעד) עמ' תב
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנד
פ"ב מ"ח ורבי אליעזר בן הורקנוס מכריע את כולןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שז
פ"ב מ"ח מרבה בשר מרבה רמה זכות אבות (עטייה) עמ' נח
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניא אשרי יולדתו נפש יוסף (תשעד) עמ' קצט
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלה
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ס
פ"ב מ"ח ריב"ז קיבל מהלל ושמאי הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה וכו' ורבינו יונה והחסיד יעבץ נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רטז
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם עין טובה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מב
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדמגדל עוז (תשעח) עמ' תלא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם וכו' הלווה ואינו משלם וכו' לווה רשע ולא ישלם נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכט
פ"ב מ"ט אם למדת תורה הרבה זכות אבות (עטייה) עמ' סד
פ"ב מ"ט אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת אור גדליהו בראשית דף כג ע"א
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רבי אלעזר אומר לב טוב וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דרך טובה שידבק בה האדם שפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק ט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו דרך שיבור לו האדם וכו' חבר טובמגדל עוז (תשעח) עמ' תיח
פ"ב מ"ט ר"א אומר לב טוב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקצ
פ"ב מ"ט שמא מתוכם ילמדו לשקר תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עג
פ"ב מ"טו יהי כבוד חברך חביב עליך זכות אבות (עטייה) עמ' עא
פ"ב מ"טו רבי טרפון אומר וכו' והפועלים עצליםשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קפו
פ"ב מ"טז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור כשלג ילבינו - מאמר מתן תורה
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור אש דת (תשמח) עמ' רנד
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יא
פ"ב מ"טז עין הרע ויצר הרע זכות אבות (עטייה) עמ' עה
פ"ב מ"י אם יעמדו כל חכמי ישראל בכף מאזניים וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מד
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ת
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה נפש יוסף (תשעד) עמ' קצו
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נג
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצ
פ"ב מ"י הזהר בגחלתןתורת העולה (תשעה) עמ' שיא
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתם שלא תכוה ויחי ויתן דף קכב ע"ב
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' סז
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' קז
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אשמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמו
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכווהלהורות נתן במדבר עמ' קע
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרסה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךלישרים תהלה (תשסד) עמ' לז, קסג
פ"ב מ"י חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי זכות אבות (עטייה) עמ' סו
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךמגדל עוז (תשעח) עמ' תקנח, תקסג
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרבמנחת קנאות עמ' קיא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ריב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמז
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך אור גדליהו מועדים דף טז ע"ג, ויקרא-דברים דף פה ע"א
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמים דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' שיג
פ"ב מ"יב יהי ממון חברך חביב עליך בשלך דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מג
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לש"ש דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' צג, שמח, שצה
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לש"ש דולה ומשקה פורים עמ' יב, תפט
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לש"ש דולה ומשקה פסח עמ' קנד
פ"ב מ"יג צאו וראו איזוהי דרך ישרה זכות אבות (עטייה) עמ' סח
פ"ב מ"יג צאו וראו דרך ישרה שיבור לו האדם שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ו
פ"ב מ"יג רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם שפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק ח
פ"ב מ"יד הוי שקוד ללמוד תורה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קעד
פ"ב מ"יז יהי ממון חברך חביב עליך זכות אבות (עטייה) עמ' עז
פ"ב מ"יח הוי זהיר בקריאת שמע זכות אבות (עטייה) עמ' פד
פ"ב מ"יט הוי שקוד ללמוד תורה זכות אבות (עטייה) עמ' צט
פ"ב מ"כ היום קצר והמלאכה מרובה זכות אבות (עטייה) עמ' קב
פ"ב מ"כא לא עליך המלאכה לגמור זכות אבות (עטייה) עמ' קב
פ"ב מט"ו אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה נפש יוסף (תשעד) עמ' רנה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף יט ע"ב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קכא
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קל
פ"ב מט"ו ר"ט אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים וכו' ורבינו יונה נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' נה, פא
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור וכו' ורבינו יונה נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' נו, פא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קטז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ה דף ט ע"ד, י ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראבן יעקב (ניימרק) על אבות משנת רחב"ע (סוף פ"א)
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קכג
פ"ב מי"א עין הרע דרשות הר"ן (מישור) עמ' קפא
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' י, פט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"ש אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"ה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' צט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קטו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת העולה (תשעה) עמ' ע
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בלק עמ' קפט
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך נפש יוסף (תשעד) עמ' קעט
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וירא עמ' טז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמך דברי נפתלי ח"ג עמ' סב
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת העולה (תשעה) עמ' תקסב
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פה, קכו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנוניםמגדל עוז (תשעח) עמ' תמב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיג
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רס
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתן קבעשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קסב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ותפילה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מטות עמ' רט
פ"ב מי"ג רמב"ם ודברת בם (מרזל) עמ' 23
פ"ב מי"ד אם אין אני לי מי לי תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' נה
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב ברכת השיר (צינץ) עמ' קכח
פ"ב מי"ד דע מה שתשיב לאפיקורוסבריכות המעיין עמ' מד
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ואם למדת וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף רפג ע"ג
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורהמנחת קנאות עמ' רכח
פ"ב מי"ד ודע מה שתשיב לאפיקורוסהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנו
פ"ב שוב יום אחד לפני מיתתך דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קנה
פ"ב תפארת ישראל אות נח ורק בעמל כזה היא נקנית גל עיני ח"ב עמ' נ
פ"ב אין בור ירא חטאירך יעקב (פיתוסי) דף מח ע"א, נט ע"ב
פ"ב אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמעינות האמונה (תשסב) עמ' קסז
פ"ב אם למדת תורה הרבהירך יעקב (פיתוסי) דף פ ע"א
פ"ב דע מה למעלה ממךמעינות האמונה (תשסב) הקדמת הרמב"ם עמ' כב
פ"ב דע מה למעלה ממךירך יעקב (פיתוסי) דף כו ע"ב
פ"ב ולא עם הארץ חסידמעינות האמונה (תשסב) עמ' קפז
פ"ב לא עליך המלאכה לגמורבן פדהצור דף עט ע"א, נד ע"ב, נח ע"ג, נט ע"ב
פ"ב לא עליך המלאכה לגמורטירת כסף דף פה ע"ג
פ"ב לא עליך המלאכה לגמורמעינות האמונה (תשסב) עמ' תנח
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קכז, פניני חסידות פ"ב אות קיד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שפא
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהבית אולפנא ח"ו עמ' קכב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהקול יהודה (ישראל) דף כט ע"ג, לח ע"ג, מב ע"ב, מג ע"ב-ע"ד, מד ע"ג, מה ע"ב, קכג ע"א
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' ורע"בדרך איש דף א ע"ד
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםעזר מיהודה (תשנט) עמ' כט
פ"ב מ"א דע למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעתמגדנות אליעזר עמ' ק, ש, שעז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחכמת התורה במדבר עמ' דש
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחכמת התורה שלח עמ' רט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךלילה כיום יאיר (באום) עמ' 136
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנפש החיים (תשעז) עמ' כח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות עט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהיערי עם דבשי ח"א עמ' קיא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תלה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה שאין אתה יודע מתן שכרןחכמת התורה בלק עמ' קפט, קצט, רה, שס, שעט
פ"ב מ"א הוי זהיר במשנה קלה כבחמורהמגדנות אליעזר עמ' תיט, תכג, תכט
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה בנגד שברהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות כ
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםחכמת התורה חוקת עמ' שצד
פ"ב מ"א והוי זהיר כמצוה קלה כבחמורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהחכמת התורה חוקת עמ' תעב, תעד
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןנפש החיים (תשעז) עמ' נא
פ"ב מ"א עין רואהדבר יום ביומו - כ אייר
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתעולת שבת (אלמושנינו) עמ' א
פ"ב מ"א קנה שם טובדבר יום ביומו - כ כסלו
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרהבני יצחק (חנן) דף ס ע"ב
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותחכמת התורה פנחס עמ' קלג
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' כו
פ"ב מ"ב הוי מתפלל בשלומה של מלכותחכמת התורה מטות עמ' ד
פ"ב מ"ב המלאכה משכחת עווןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 138
פ"ב מ"ב העוסקין עם הציבור זכות אבותם מסייעתםמטר השמים - עמודי העולם עמ' ריז, תפג
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הציבורחכמת התורה במדבר עמ' רלח
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץבני אברהם דף יט ע"ג
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' מג, קיא, תקעח, תרא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ר"א וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' מב, מד
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץמעינות האמונה (תשסב) עמ' רחצ
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 128,141
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץחכמת התורה נשא עמ' קצ
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמטר השמים - עמודי העולם עמ' מג
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתןמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 132
פ"ב מ"ב שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' לח
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 159
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 142
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותיערי עם דבשי ח"א עמ' קלו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמגדנות אליעזר עמ' ר
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמטר השמים - עמודי העולם עמ' שלח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות קב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךעזר מיהודה (תשנט) עמ' קכז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' מא, מה, קכג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהעזר מיהודה (תשנט) עמ' לד
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תכד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוחכמת התורה בלק עמ' שפב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונונתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קעד
פ"ב מ"ד הוי זהיר כמצוה קלה כבחמורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' סט
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכג
פ"ב מ"ד עשה רצונו ברצונךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות עא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמעינות האמונה (תשסב) עמ' רחצ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונולילה כיום יאיר (באום) עמ' 268
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךמגדנות אליעזר עמ' עז, תיז, תלד
פ"ב מ"ה אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמגדנות אליעזר עמ' רנב, רנד
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמטר השמים - עמודי העולם עמ' שמ
פ"ב מ"ה ואין בור ירא חטאמעינות האמונה (תשסב) עמ' רנז
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישלילה כיום יאיר (באום) עמ' 4
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדלילה כיום יאיר (באום) עמ' 210
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות לה
פ"ב מ"ה לא הביישן למד ולא הקפדן מלמדמטר השמים - עמודי העולם עמ' כג, צג
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמטר השמים - עמודי העולם עמ' כג
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידעולת שבת בשבתו עמ' לו
פ"ב מ"ו אין בור ירא חטאמטר השמים - עמודי העולם עמ' עה, תקעו
פ"ב מ"ו לא עם הארץ חסידמטר השמים - עמודי העולם עמ' עו
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קעט, שכט
פ"ב מ"ז אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים אמר לה, על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופוןמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' ר (בהערה)
פ"ב מ"ז ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאצוף דבש (סופר) עמ' קטז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהחכמת התורה קורח עמ' תפא
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהפתח עינים (ויינברגר) עמ' קכג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהחכמת התורה נשא עמ' קכד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקפה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהפתח עינים (ויינברגר) עמ' עב
פ"ב מ"ז מרבה תורהדבר יום ביומו - שבת
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חיים, ורע"במטר השמים - עמודי העולם עמ' יג
פ"ב מ"ז מרכה נכסים מרבה דאגהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות נה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות עה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתעזר מיהודה (תשנט) עמ' קעו, קפג, תעג
פ"ב מ"ח אשרי יולדתומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 13
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפה וכו' כמעיין המתגברלילה כיום יאיר (באום) עמ' 284
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קיא
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נו ע"ד
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהמטר השמים - עמודי העולם עמ' שצד
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' פב
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתו ורע"בעזר מיהודה (תשנט) עמ' תלו
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה וכו' ר"י אומר חבר טוב וכו' ר"א אומר לב טוב א"ל (ריב"ז) רואה אני דברי אב"ע שבכלל דבריו דבריכםמטר השמים - עמודי העולם עמ' פז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' שכן טובלילה כיום יאיר (באום) עמ' 57
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה וכו' חבר טוב וכו' שכן טובמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' לו, עט, קח
פ"ב מ"ט אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמטר השמים - עמודי העולם עמ' שעא
פ"ב מ"ט כמעין המתגברפנינים על התורה ומועדים עמ' קסב
פ"ב מ"ט לב טובמטר השמים - עמודי העולם עמ' תצו
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 13
פ"ב מ"טו הפועלים עצלים, ר' יונהעולת שבת בשבתו עמ' קצז
פ"ב מ"טו והוי זהיר בגחלתן וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' צג
פ"ב מ"י הזהר בגחלתם שלא תכוהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' צד
פ"ב מ"י והווי זהיר בגחלתן של ת"חמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' מו
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשמגדנות אליעזר עמ' תיח
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תכ
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשנפש החיים (תשעז) עמ' קלא
פ"ב מ"י ולחישתן לחישת שרףחכמת התורה חוקת עמ' שפד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכד
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךחכמת התורה חוקת עמ' צג
פ"ב מ"י ושוב יום אחר לפני מיתתךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות עא
פ"ב מ"י נשיכתן נשיכת שרף ועקיצתן עקיצת עקרב (גי' ר"י)מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקפד
פ"ב מ"יא מוציאין את האדם מן העולםחכמת התורה בלק עמ' שמו
פ"ב מ"יא עין הרע ויצה"ר ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםלב שלום בראשית עמ' קפז
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות יא
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 215
פ"ב מ"יג איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' לב טובעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 94
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבעחכמת התורה בלק עמ' שב
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבענתיבות אמונה - תפלה עמ' כט, נה
פ"ב מ"יג דע לפני מי אתה עומדחכמת התורה בהעלותך עמ' קסח
פ"ב מ"יג ה' תלמידים היו לו לריב"ז וכובית אולפנא ח"ו עמ' מ
פ"ב מ"יג הוי זהיר כקריאת שמע ובתפלהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות נג
פ"ב מ"יג ואל תהי רשע בפני עצמךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סו
פ"ב מ"יג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"הנפש החיים (תשעז) עמ' קלא, קמו, קסא
פ"ב מ"יג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםנתיבות אמונה - תפלה עמ' פג
פ"ב מ"יז וכל מעשיך יהיו לש"שלב שלום בראשית עמ' עג
פ"ב מ"מ אם למדת תורה הרבה אל תחזיקקול יהודה (ישראל) דף נו ע"ג
פ"ב מט"ו לא עליך המלאכה לגמורמטר השמים - עמודי העולם עמ' יז
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהברך את אברהם דף רמד ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 96
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נו ע"ד
פ"ב מי"ב כל שחכמתו מרובה ממעשיו וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' עז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמטר השמים - עמודי העולם עמ' שעב
פ"ב מי"ו לא עליך המלאכה לגמורקול יהודה (ישראל) דף נג ע"ד
פ"ב מכ"ב יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שמה
פ"ב מרבה צדקה מרבה שלוםברך את אברהם דף קמז ע"ג, רמה ע"ג
פ"ב עשה רצונו כרצונךירך יעקב (פיתוסי) דף נה ע"ב
פ"ב ר' אומר איזהי דרךבן פדהצור דף סט ע"ד, עא ע"ג
פ"ב רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםהרי בשמים (בדרשי) דף סב ע"א, עו ע"א, עז ע"א
פ"ב רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף ס ע"א
פ"ב רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי אם למדת תורה הרבה כו'הרי בשמים (בדרשי) דף סב ע"א, עו ע"א, עז ע"א-ע"ב
פ"ב מ"ה לא הביישן למדמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקח
פ"ב מ"אשרי המאה ח"ג עמ' 105
פ"ב מ"א איזה הוא דרך ישרה שיבור לו האדםילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קכז
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צד
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כד
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תמד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךגיא חזיון ח"א דף ב ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קלב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךעיוני הפטרה ח"ב עמ' 484
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשבילי פנחס (תשעא) עמ' רצב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשבילי פנחס (תשעה) עמ' קלב, שו, שכד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעט (שמז) {כל מה שלמעלה הוא הכל לפי מעשינו}
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קפז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםשבילי פנחס (תשעח) עמ' רנד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעתמגולה לגאולה עמ' 89
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש יג, ודרוש מה
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קטו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קסד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשיעור ליום השבת עמ' שעד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשם דרך שמות עמ' פד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרןתורת אברהם עמ' 200
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כחמורהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף צו ע"ג
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשיעור ליום השבת עמ' רלג
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםשבילי פנחס (תשעב) עמ' רמג, רמח
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שפו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קמח בהערה, קעו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו' והוי מחשב הפסד מצוה כנגר שכרה ושכר עבירה כנגר הפסדה ובפיה"מ להרמב"ם חשיבות המצוה וההמנעות מל"ת נלמד מהעונששיחות חכמה ומוסר מאמר כה אות ג, מאמר לא אות א, מאמר לה אות ד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשם אליעזר דף כה ע"ד
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירהתורת אברהם עמ' יב, כח
פ"ב מ"א כל מעשיך בספר נכתביןמאור ושמש (תשסט) עמ' תתיג
פ"ב מ"א מהר"ל - מהמשנה מוכח שיש חילוק בשכר אלא שאין אנו יודעים והחילוק הוא לפי מידת הדביקות בה' היוצא מכל מצוהשיחות חכמה ומוסר מאמר לח אות י
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קצ
פ"ב מ"א רבי אומ' כו' דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומע' וכו'ייטב פנים ח"א דף קלח, קמו, קסה, רכג, ח"ב עמ' יא, יט, ר
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תסב
פ"ב מ"א רבי אומר איזה היא דרך ישרה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' סג, קפט
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קעו
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרהשיעור ליום השבת עמ' שעא
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכן'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקמ
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםשבילי פנחס (תשעא) עמ' קיז
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותלב הארי עמ' שטו
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אשארית יעקב (דוויך) עמ' רט {הבינונים מלאכתם קבע ותורתם ארעי}
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץלב הארי עמ' קנב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץתורת אברהם עמ' 260, 436
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ר"א שיגיעת שניהם משכחת עווןשיחות חכמה ומוסר מאמר לח אות י
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קפב*
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' פד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשם אליעזר דף כד ע"ד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עויןשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' לג, תרכא, תרכז, תרלו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשבילי פנחס (תשעב) עמ' יט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשבילי פנחס (תשעג) עמ' צח, שכט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשבילי פנחס (תשעד) עמ' תטו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשבילי פנחס (תשעז) עמ' קיג
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקין עמהן לשם שמים וכו'ייטב פנים ח"ב דף ד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 538
פ"ב מ"ב שאינה ירושה לךשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ג, רנו
פ"ב מ"ב תורה שאין עמה מלאכהשארית יעקב (דוויך) עמ' רי {שתורתו קבע ומלאכתו ארעי}
פ"ב מ"גשרי המאה ח"ב עמ' 43
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשותשיעור ליום השבת עמ' עא
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותשם אליעזר דף כט ע"ג
פ"ב מ"ד אל הדין את חברך עד שתגיע למקומושבילי פנחס (תשעו) עמ' שלח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךהסתרים באסתר עמ' 202
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשבילי פנחס (תשעח) עמ' תמו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומועיוני הפטרה ח"ב עמ' 432
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורשבילי פנחס (תשעה) עמ' רפ
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך וכו'ייטב פנים ח"א דף לו, קפז, רא, ח"ב עמ' קנו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואמרי טל מאמר סג
פ"ב מ"ד עשה רצונו ברצונך וכו'ייטב פנים ח"ב דף ל
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'לב הארי עמ' קכא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמאור ושמש (תשסט) עמ' תתד, תתנב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איששבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תסט
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידשיחות חכמה ומוסר מאמר מו אות ג
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קפח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסיד, רבנו יונהשם דרך ויקרא עמ' רצב
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםתורת אברהם עמ' 380
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמאור ושמש (תשסט) עמ' קמה
פ"ב מ"ו ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישאמרי טל מאמר ב
פ"ב מ"ו על ראטפת אטפוךמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעב
פ"ב מ"ו רש"י ד"ה הלומד על מנת ללמדראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהלב הארי עמ' לא, שצז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לה
פ"ב מ"ז על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןעיוני הפטרה ח"א עמ' 126
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשם אליעזר דף ט ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשבילי פנחס (תשעט) עמ' קצו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' מב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשבילי פנחס (תשעא) עמ' שנח, תנג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשבילי פנחס (תשעד) עמ' תצ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתשבילי פנחס (תשעו) עמ' שטו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמך כי לכך נוצרתייטב פנים ח"ב דף נז, קלג
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טפהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תל
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהייטב פנים ח"ב דף ח
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו' רבי אליעזר בן הורקנוס וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' שמז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שכח
פ"ב מ"ט א"ל צאו וראו איזהו דרך ישרהתורת אברהם עמ' רלג
פ"ב מ"ט אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךעיוני הפטרה ח"ב עמ' 686, 410
פ"ב מ"ט עין טובה, ורבינו יונהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנה
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו דרך טובה שיבחר בה האדם רא"א עין טובה וכו' לב טובשיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ח
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובהשיעור ליום השבת עמ' קנז
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' לב טובשבילי פנחס (תשעו) עמ' יח
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםשם דרך ויקרא עמ' קעב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' רסה
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך רעהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רב
פ"ב מ"ט ר' יונה - שידבק האדם בחבר טובתורת אברהם עמ' רלג
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר עין טובה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תכט
פ"ב מ"טו הווה זהיר בגחלתןפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פא
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהמגולה לגאולה עמ' 103
פ"ב מ"טו יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 233
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמורשיעור ליום השבת עמ' שעו
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל הימנהתורת אברהם עמ' רה
פ"ב מ"ישרי המאה ח"א עמ' 219,258
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תכח
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשבילי פנחס (תשעו) עמ' רעב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךשם אליעזר דף כח ע"ב, כט ע"ב
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תלא
פ"ב מ"י רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתושבילי פנחס (תשעג) עמ' תעז
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךגיא חזיון ח"א דף נו ע"א
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךלב הארי עמ' שסח
פ"ב מ"יב והתקן עצמך ללמוד תורהשם אליעזר דף יא ע"ד, טו ע"א, יז ע"ד, עד ע"א
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 710
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' שלב
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשיחות חכמה ומוסר מאמר יא אות ג
פ"ב מ"יב ר' יוסי אומר יהי ממון חברךשיעור ליום השבת עמ' קנג
פ"ב מ"יג אל תעשה תפילתך קבע אלא רחמיםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 63
פ"ב מ"יג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמיםעיוני הפטרה ח"א עמ' 236
פ"ב מ"יג כשאתה מתפלל אל תעשה תפלתו קבעתורת אברהם עמ' 454
פ"ב מ"יג ר' יונה - אין קבע יותר מתפלה מלומדהתורת אברהם עמ' 454
פ"ב מ"יג רש"י - כאדם שעליו דבר קבוע ומוטל עליו חובהתורת אברהם עמ' 454
פ"ב מ"ידשרי המאה ח"א עמ' 117
פ"ב מ"יד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 28 ,209
פ"ב מ"כ היום קצר והמלאכה מרובהשיעור ליום השבת עמ' תכז
פ"ב מ"כא שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבאעיוני הפטרה ח"ב עמ' 658
פ"ב מט"ו היום קצרשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהגיא חזיון ח"א דף מב ע"ב
פ"ב מט"ז העולם הזה דומה לפרוזדורשם דרך ויקרא עמ' שכב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף ח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורמקוה מים (עזריאל) ח"א דף צח ע"ג
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קסג, שצא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'לב הארי עמ' תקמו
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאיג' ירוש' לך וכל מעשך יהיו לש"שייטב פנים ח"א דף טו/עו, קצ, ר, רמ, ח"ב עמ' טו/עו, נט, קמג
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כו (ק) {ובמקום אחר מצינו שהתורה ירושה לנו}
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשבילי פנחס (תשעו) עמ' שמט
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשבילי פנחס (תשעז) עמ' רצה
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שלב הארי עמ' קעד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשבילי פנחס (תשעג) עמ' קל, שט, תלג
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תנ
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמט (תקב) {השוואות}
פ"ב מי"ב צאו וראו איזו היא דרך ישרה וכו' ורבינו יונהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' צג, קע
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעייטב פנים ח"א דף קצ, רב
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךשבילי פנחס (תשעד) עמ' תקז
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"השבילי פנחס (תשעג) עמ' עט
פ"ב מי"ח אל תעש תפלתך קבעתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רלה
פ"ב מי"ט הוי שקוד ללמוד תורה וכו'לב הארי עמ' תקמו
פ"ב אל תאמין בעצמך עד יום מותךאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רה, ח"ד עמ' רכט
פ"ב אל תהי רשע בפני עצמךאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שפו
פ"ב אל תפרושבית אולפנא ח"ג עמ' נא
פ"ב אם למדת תורהבית אולפנא ח"ג עמ' נב
פ"ב הוו זהירים ברשותבית אולפנא ח"ד עמ' ט, לט
פ"ב הווה זהירין ברשותאברהם אנכי ח"א דף קעה ע"ב
פ"ב הוי זהיר בק"שבית אולפנא ח"ג עמ' ז, יט, נה-נז, נט, סד
פ"ב הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהדברי חנינא - הספדים עמ' ריד
פ"ב הוי שקודבית אולפנא ח"ג עמ' ס-סא
פ"ב הזהר בגחלתןבית אולפנא ח"ד עמ' מג
פ"ב הסתכל בג' דבריםבית אולפנא ח"ד עמ' לז, נד
פ"ב הפסד מצוהבית אולפנא ח"ד עמ' לו
פ"ב הרואה הנולדבית אולפנא ח"ד עמ' סה
פ"ב והוי מחשבבית אולפנא ח"ד עמ' לו
פ"ב והתקן עצמךבית אולפנא ח"ג עמ' נד
פ"ב והתקן עצמךבית אולפנא ח"ד עמ' ח, מה-מו, מט
פ"ב וכשאתה מתפללבית אולפנא ח"ד עמ' מז, מח
פ"ב ושוב יום א׳בית אולפנא ח"ג עמ' נג
פ"ב ושוב יום אחדבית אולפנא ח"ד עמ' מג
פ"ב לא עליך לגמורבית אולפנא ח"ד עמ' מח
פ"ב לא עלין המלאכהבית אולפנא ח"ג עמ' סג-סד
פ"ב לכשאפנה אשנהבית אולפנא ח"ד עמ' מ
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםדרושי מהר"ם בריסק עמ' רכג
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקנב, תקסה, תקעב, תרלה, תרצו
פ"ב מ"א איזה דרך שיבור לו האדם וכו' תפארת לו מן האדםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ערה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו' והר מחשב הפסד מצוהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' י אות ח, סי' יג אות ב, יז, סי' יז אות א, סי' כט אות י, סי' פ אות ב
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק יח סי' ב ד"ה ויש {פעמים שהנטייה לאחת הקצוות טובה ודלא כדעת הרמב"ם}
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' פא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת וכו' והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שכה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שצ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדברי יונה ח"ב עמ' קנה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושהו ותפארת לו מן האדםמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' ר
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ריז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רפז
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבצור ירום ח"ה עמ' קסח
פ"ב מ"א בל שתפארת לעושיהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' שסג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' ריח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ¬סז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדרושי מהר"ם בריסק עמ' רג, שסד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרמ, תשלח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבצור ירום ח"ג עמ' רא {כל מה שקורה איתך בעולמות העליונים זה ממך}
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבצור ירום ח"ד עמ' רמו הערה 12
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךדברי שלום (הלברשטם) עמ' קכט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנחלת אבות (הכהן) סימן ה דף ה ע"ג {ע"פ ראשית חכמה פרק ו' שער הענוה}
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםבצור ירום ח"ט עמ' קפד, רג
פ"ב מ"א הוה זהיר במצוה קלה ופירוש המשניות לרמב"םאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תק
פ"ב מ"א הוה זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יג אות יח, סי' יח אות א
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שמג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותברכת שלום מכתבים מאמר ח, נז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קכא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שכ הערה ט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקי
פ"ב מ"א הוי זהיר כמצוה קלה כבחמורהבינת יששכר (תשמח) עמ' שעב
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שצו
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירהאשר אחון עמ' קנה
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםנחלת אבות (הכהן) סימן כח דף מד ע"ד
פ"ב מ"א ובתויו"ט הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו' מתן שכרן של וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמה
פ"ב מ"א והוי זהיר במעוה קלה כבחמורהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רפז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהאשר חנן עמ' קפז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' כו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תמט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותעטרת יהושע דברים עמ' קטז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רנח
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מעוה כנגד שכרהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' לט
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קמח
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'עטרת יהושע דברים עמ' כג
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהבצור ירום ח"ו עמ' עח
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רצט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעטרת יהושע דברים עמ' רנג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת מן האדםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קיא
פ"ב מ"א להיזהר במצוה קלהנחלת אבות (הכהן) סימן טו דף כג ע"ד
פ"ב מ"א מה למעלהבית אולפנא ח"ג עמ' מח-נ, סו, סז, עג, קל, קמא
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תסא, ח"ג עמ' קצו
פ"ב מ"א רבי אומר איזהו דרך ישרה וכו' כל שתפארת לעושי' וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שח
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קמח
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמג
פ"ב מ"א רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדהבצור ירום ח"ט עמ' קצו הערה 51
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותבינת יששכר (תשמח) עמ' רפה
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותאפסי ארץ (תשנט) עמ' קז
פ"ב מ"ב דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תריב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבורבתורתו יהגה ח"ב עמ' ק, קצא
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תלב
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צ אות ו, טז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אבתורתו יהגה ח"א עמ' תקיז
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' עג, קמט
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ ורע"באמרי יצחק בראשית עמ' רסא
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' פה
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"אשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' מח, נג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץדרושי מהר"ם בריסק עמ' קמז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משבחת עון ופל תורה שאין עמה מלאכה טופה בטלה וגודרת עוןברכת שלום מכתבים מאמר לו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהעטרת יהושע דברים עמ' קפד, ריט, רלא, רנא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' מג, ח"ג עמ' רסח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עווןברכת שלום חנוכה עמ' מג
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לש"ש שזכות אבותם מסייעתםבית אברהם (שטיינר) עמ' עו
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' כה
פ"ב מ"ב על כרחך אתה נולד וע"כ אתה מתאמרי יצחק בראשית עמ' לד הערה סז
פ"ב מ"ב שוב יום אחד לפני מיתתךמאור ושמש (תשנב) עמ' רצג
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עד
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עווןאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קמז
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עווןמשך חכמה דברים פ"ל פסוק ט
פ"ב מ"ב שיגיעת שניהם משכחת עוןאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' ריב
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות, רש מפרשים 'רשות' על היצר הרע וגונדא דיליהובצור ירום ח"ג עמ' קצא הערה 35
פ"ב מ"ג יפה תלמוד תורה עם דרך ארץבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרי
פ"ב מ"ד אל הדין את חבירך עד שתגיע למקומובצור ירום ח"ח עמ' ט
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רלו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבצור ירום ח"ב עמ' קח, קל
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבצור ירום ח"ד עמ' לג, רי, רנז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבצור ירום ח"ה עמ' ס
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' רמ
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךאמרי יצחק בראשית עמ' מג הערה עה
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ו
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקנח
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ז סי' ד ד"ה והלב איננו מתמלא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשעב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקע
פ"ב מ"ד אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנא
פ"ב מ"ד אל תדון את חברך עד שתגיע למקומודברי שלום (הלברשטם) עמ' צ
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומואוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קיג, רכז
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' כא, ח"ג עמ' עו, ח"ד עמ' א
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךעטרת יהושע דברים עמ' כז, עו, קכא, קלז, קנז, קפב, רנו
פ"ב מ"ד אל תרץ את חבירך עד שתגיע למקומואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךבצור ירום ח"ו עמ' כז, קסב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קכג
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונובית אברהם (שטיינר) עמ' פא
פ"ב מ"ד הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךבצור ירום ח"ט עמ' יט הערה 14
פ"ב מ"ד ואל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תז, ח"ד עמ' ל
פ"ב מ"ד ודע לפני מי אתה עמלמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק כ
פ"ב מ"ד והוי שקד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק כ
פ"ב מ"ד עשה רצונובית אולפנא ח"ג עמ' נ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' עב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כרי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כרי שיבטל רצונו מפני רצונךברכת שלום "שמעתי" מאמר ריג
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונו וכו' בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךאפסי ארץ (תשנט) עמ' רסו
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ער, תמה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם ארץ חסידבצור ירום ח"ו עמ' יא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידבצור ירום ח"ב עמ' טז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידבצור ירום ח"ד עמ' עח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' טז, פח, קסז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמאור ושמש (תשנב) עמ' תקסט, תרד, תרמד, תערב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסידבצור ירום ח"ה עמ' יט
פ"ב מ"ה אל תאמן בעצמך עד יום מותךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קע
פ"ב מ"ה אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלב
פ"ב מ"ה אל תדין את חבירךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' מז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשיםבתורתו יהגה ח"ב עמ' קפב, קצ
פ"ב מ"ה ואל תאמין בעצמך עד יוםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רפא
פ"ב מ"ה ואל תאמין בעצמך עד יוםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשכח
פ"ב מ"ה ואל תאמין בעצמך עד יוםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שפג
פ"ב מ"ה ואל תאמין בעצמך ער יוםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדדברי יונה ח"ב עמ' סד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רמט
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריא
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תנח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קמו
פ"ב מ"ה כל המקבל עליו עול תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכח
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדבינת יששכר (תשמח) עמ' צא
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסב
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רל
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידברכת שלום מכתבים מאמר כח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מו אות ד, ה
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רפא
פ"ב מ"ה פיה"מ לרמב"םאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריג
פ"ב מ"ה ר' אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שצב
פ"ב מ"הבית אברהם (חנניה) עמ' רסח
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה על שאטפת אטפוך וכו'בצור ירום ח"ה עמ' ל הערה 36
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהדברי יונה ח"ב עמ' ק
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמה כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק יב פסוק יא סי' ג ד"ה כנגד כ¬"ד {כנגד התשוקות שבאדם}
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהתורה ודעת תשסח עמ' קצט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קיג
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלדברי שלום (הלברשטם) עמ' תסד
פ"ב מ"ז מרבה עצה - מרבה תבונהבצור ירום ח"ה עמ' קסז
פ"ב מ"ז מרבה עצה מרבה תבונהבצור ירום ח"ג עמ' רכה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקצח
פ"ב מ"ז מרבה תורה - מרבה חייםבצור ירום ח"ה עמ' קג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קלו, קנט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםבתורתו יהגה ח"א עמ' רמו
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםבצור ירום ח"ד עמ' פח
פ"ב מ"ז על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופוןבצור ירום ח"ט עמ' רמא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קכא
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמואפסי ארץ (תשנט) עמ' קטו, תשצא
פ"ב מ"ז קנה שם טוביפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק ט סי' א ד"ה קנה לך {לשון קנין גמור}
פ"ב מ"ח אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתדרושי מהר"ם בריסק עמ' לה, רכח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקפד, תקצה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתבצור ירום ח"ו עמ' ו, ריג
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קכח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךבית אברהם (שטיינר) עמ' סח
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרתמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קסה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' מט
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז הוא היה מונה שבחםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' יד
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו' באו וראו איזהו דרך טובה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תנג
פ"ב מ"ח יהא כבוד חבירך חביב עליך כשלךאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תט הערה סז
פ"ב מ"ח כי לכך נוצרתברכת שלום "שמעתי" מאמר קלז
פ"ב מ"ח מרבה בשר מרבה רמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' כה
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעב
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רב
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בור סיד שאינו מאבד טיפהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רז
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפהבצור ירום ח"ד עמ' צט
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקכו
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתובצור ירום ח"ג עמ' צב
פ"ב מ"ח תוי"טאמרי יצחק בראשית עמ' ק הערה צג
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיט, קלג
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם, ר' אליעזר אןמר עין טובה וכו', ר' שמעון אומר הרואה את הנולדהדרש והעיון ויקרא מאמר רנה אות כג
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם, רבי אלעזר אומר לב טוב, אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכםבצור ירום ח"ה עמ' קצט
פ"ב מ"ט איזו דרך טובה שידבר בה האדם ר"י אומר חבר טוב ור"י אומר שכן טובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיז, קלח
פ"ב מ"ט איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם רבי אלעזר אומר לב טובבצור ירום ח"ב עמ' פא
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רלו
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רצ
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה וכו' רבי אלעזר אומר לב טובבצור ירום ח"ד עמ' ריד
פ"ב מ"ט כי לכך נוצרתבינת יששכר (תשמח) עמ' צח
פ"ב מ"ט כי לכך נוצרתבתורתו יהגה ח"א עמ' קט
פ"ב מ"ט צאו וראו איזהו דרך טובה שידבק בה האדם ואמר ר' אלעזר לב טובאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשעג
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רצא
פ"ב מ"ט ר"ש אומר אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ב"הבינת יששכר (תשמח) עמ' שצב
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר עין טובהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רז
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' פו
פ"ב מ"טו היזהר בגחלתן שלא תיכוהמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק כד
פ"ב מ"טו ובעה"ב דוחקבתורתו יהגה ח"א עמ' תסו
פ"ב מ"טו שוב יום אחד לפני מיתתךבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקלג
פ"ב מ"טז אם למדת הרבה נותנים לך שכר הרבהבצור ירום ח"ה עמ' לח
פ"ב מ"טז אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבהבתורתו יהגה ח"א עמ' שפה
פ"ב מ"טז ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שמג
פ"ב מ"טז ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךבתורתו יהגה ח"א עמ' קט
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמורבתורתו יהגה ח"א עמ' קח, קכב, שעט, תעו
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהברכת שלום "שמעתי" מאמר קלח
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתו שלא תכוהבצור ירום ח"ג עמ' כט
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעט
פ"ב מ"י וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבעדבר המלוכה סי' רפז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' ט
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךבצור ירום ח"ג עמ' ריד, ריז
פ"ב מ"י נשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' פד, ח"ג עמ' שצא
פ"ב מ"י ר"א אומר שוב יום א' לפני מיתתךאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רז
פ"ב מ"י רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךבצור ירום ח"ה עמ' מג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךדרושי מהר"ם בריסק עמ' רעב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבית אברהם (שטיינר) עמ' קיט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךדברי שלום (הלברשטם) עמ' נח, פז
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךעמק החכמה עמ' רנא
פ"ב מ"י שכר מצוה מצוהמשך חכמה דברים פ"ו פסוק ג
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרףבצור ירום ח"ד עמ' קסד
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרףבצור ירום ח"ה עמ' קצב
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךבית אברהם (שטיינר) עמ' צב
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לךשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תט
פ"ב מ"יב והתקן עצמך ללמוד תורהבתורתו יהגה ח"א עמ' שכא, תעב
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםברכת שלום חנוכה עמ' כג, כה
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבצור ירום ח"ה עמ' עא הערה 1
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לשם שמיםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' מג
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לשם שמיםברכת שלום "שמעתי" מאמר קלו
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לשם שמיםברכת שלום מכתבים מאמר סה
פ"ב מ"יב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קמט
פ"ב מ"יג אל תהי רשע בפני עצמךברכת שלום חנוכה עמ' פה
פ"ב מ"יג אל תהי רשע בפני עצמךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנח
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבעבתורתו יהגה ח"ב עמ' צב
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צב
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקלט
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםבית אברהם (שטיינר) עמ' עה
פ"ב מ"יג אל תעשה תפילתך קבעמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קלד, קלה
פ"ב מ"יג ואל תהי רשע בפני עצמךבצור ירום ח"ה עמ' לא
פ"ב מ"יג ואל תהי רשע בפני עצמךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שלח
פ"ב מ"יג צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמז
פ"ב מ"יג ר"א אומר לב טובאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קלט
פ"ב מ"יג רבי שמעון אומר הר זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קנ
פ"ב מ"יד דע לפני מי אתה עמלבית אברהם (שטיינר) עמ' קנג
פ"ב מ"יד דע מה שתשיב לאפיקורוסברכת שלום "שמעתי" מאמר מז
פ"ב מ"יד הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורסמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקז, ח"ג עמ' שעו
פ"ב מ"יד היום קצר והמלאכה מרובהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלג
פ"ב מ"יד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קמ
פ"ב מ"יד ודע מה שתשיב לאפיקורוסברכת שלום חנוכה עמ' קט
פ"ב מ"יד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךבצור ירום ח"ט עמ' קפד
פ"ב מ"יד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלח
פ"ב מ"יד ונאמן הוא בעל מלאכתךמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' ו
פ"ב מ"יז וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבינת יששכר (תשמח) עמ' סב
פ"ב מ"יז וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תת
פ"ב מ"יז וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' יד
פ"ב מ"יז וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' סד
פ"ב מ"יז וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שמו
פ"ב מ"יח ואל תהיה רשע בפני עצמךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תכט
פ"ב מ"יח ואל תהיה רשע בפני עצמךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שפ, שפג
פ"ב מ"יח לא אתה בן חורין להבטל ממנהבינת יששכר (תשמח) עמ' צח
פ"ב מ"כ המלאכה מרובה והפועלים עצליםאפסי ארץ (תשנט) עמ' שיא
פ"ב מ"כ יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןבינת יששכר (תשמח) עמ' רמא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבצור ירום ח"ד עמ' פח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכהאשד הנחלים (נחמולי) דף סו ע"ב
פ"ב מי"א שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולםבצור ירום ח"ב עמ' מג הערה 72
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורהבצור ירום ח"ב עמ' סח {לפני שאתה לומד תורה תתעסק בתיקון נפשיי}
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמים - כי כל מצוה שהתערב בה איזה רצון אישי שלך, או איזה אינטרס, זה הלך לצד של לעומת זהבצור ירום ח"ד עמ' לח
פ"ב מי"ב יגעת ומצאת תאמיןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רכא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםעטרת יהושע דברים עמ' ב, נז, קמג, רסז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עד אות ה, סי' עו אות א
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנוניםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עד אות ה
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' נג, קצג
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךבצור ירום ח"ג עמ' קיב
פ"ב מי"ג לא עליך המלאכה לגמורחסד ומשפט דף שסו ע"ד
פ"ב מי"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' פט, קצז
פ"ב מי"ד דע מה שתשוב לאפיקורסעטרת יהושע דברים עמ' ר
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה כו' לב טוב כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסב
פ"ב מ"א אזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםישמח משה (גאלופוליטי) דף סה ע"ג, צג ע"ג
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'פי שנים - זכרון יהודה דף לג פרק כד
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"טו פסוק מא
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' תפארת מן האדםלקוטי אהבת ישראל עמ' קנד, רא, רב, רח, רכה, רמ, רנג, תק
פ"ב מ"א איזוהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושהנחל עדה עמ' קנ
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מו, קי, קיב
פ"ב מ"א אין אתה יודע מתן שכרן של מצוותהאיר ממזרח - אבות עמ' סו
פ"ב מ"א אין אתה יודע מתן שכרן של מצותחכמת התורה ראה עמ' ע, רטו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קה, קפו, רח, רלט, רסב, תקיד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםלקוטי אהבת ישראל עמ' רג, רט, שח, שלג, שלו, תק
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שסא ע"ג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהולאשר אמר - תהלים עמ' תנ, תצ, תתיח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואהמקור ברוך (הגר) עמ' נח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' צו, קפ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמקור ברוך (הגר) עמ' רלב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' פא, שא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורההאיר ממזרח - אבות עמ' סד, סה, קנו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורההאיר ממזרח - סליחות עמ' קנז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שצח, תקכ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהזאת ליעקב ויקרא עמ' כח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמת התורה ואתחנן עמ' תקא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצות קלה כבחמורהלקוטי אהבת ישראל עמ' תקו
פ"ב מ"א הפסד מצרה כנגד שכרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחכמת התורה עקב עמ' לו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהישמח משה (גאלופוליטי) דף צא ע"ג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכתבי מא"ה עמ' נה
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' צג
פ"ב מ"א ושכר עבירה כנגד הפסדהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' נט
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיההאיר ממזרח - אבות עמ' סז
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןפני מנחם חיי שרה עמ' קכח, תולדות עמ' קנו, וישלח עמ' רו, ריח, יתרו עמ' קח, קטז, תזריע-מצורע עמ' קי, שבועות עמ' כט, נישואין ושבע ברכות עמ' קג
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת וכו' ודע מה למעלה ממךפי שנים - זכרון יהודה דף מח פרק לו
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרךהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' קפה ד"ה ובזה אפשר, עמ' רלא ד"ה ובזה אמרתי
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרההאיר ממזרח - אבות עמ' סג
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותחכמת התורה דברים עמ' רכ
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן, תוס' יו"טחכמת התורה עקב עמ' קכד
פ"ב מ"א איזו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיהכתבי מא"ה עמ' צב
פ"ב מ"אמנחת שמואל ח"ב (תשמט) עמ' יד (בהקדמה)
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםפני מנחם חוקת עמ' קלג
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נה, רעט
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץ וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תרכו
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' פד ד"ה ובזה אמרתי
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם ד"אישמח משה (גאלופוליטי) דף סה ע"א
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שב
פ"ב מ"ב כל העמלים עם הציבור וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' סט-עג
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ה, קפ
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהולאשר אמר - תהלים עמ' קכז
פ"ב מ"ב מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתםהאיר ממזרח - אבות עמ' עד
פ"ב מ"ב עוסקים עם הציבור לשם שמיםהאיר ממזרח - אבות עמ' עד
פ"ב מ"ב עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיםחכמת התורה שופטים עמ' קסג
פ"ב מ"ב רבן גמליאל בנו של ר"י הנשיאהאיר ממזרח - אבות עמ' סז, סח, עג
פ"ב מ"במטה אהרן (קרייזר) עמ' קס
פ"ב מ"ג אין עומדין לו לאדם בשעת דחקוהאיר ממזרח - אבות עמ' עה
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותהאיר ממזרח - אבות עמ' עד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשותלקוטי אהבת ישראל עמ' עב
פ"ב מ"ג וסוף מטייפיך יטופוןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שח
פ"ב מ"ג יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןפני מנחם תולדות עמ' קמד, וישב עמ' רכד, חנוכה עמ' רצה, ויחי עמ' שצו, בא עמ' עג, תרומה עמ' קמא, ויקהל-פקודי עמ' רמ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קלה
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךלקוטי אהבת ישראל עמ' מד, תעד, תעח, תק
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךניצוצי אהרן עמ' קלט
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךהאיר ממזרח משלי עמ' עא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמקור ברוך (הגר) עמ' רסח, רפז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהנפש יוסף (תשפא) עמ' רסו, רסז, תקלא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' נט, תכט, תצד
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומודברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' כט ד"ה ובזה אמרתי
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורהאיר ממזרח - אבות עמ' עו-עח
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוהאיר ממזרח - אבות עמ' עו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 110
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונודרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף ריח ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךהאיר ממזרח - אבות עמ' עח
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךכתבי מא"ה עמ' לא, קנז
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךפני מנחם חיי שרה עמ' קטו
פ"ב מ"ד ואל תאמר דבר שאי אפשר להשמע וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' פ
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנההאיר ממזרח - אבות עמ' פא
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומוהאיר ממזרח - אבות עמ' עט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך בדי שיעשה רצונך כרצונולקוטי אהבת ישראל עמ' תק
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה דברים עמ' קכח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךחכמת התורה ראה עמ' קמט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךפני מנחם בשלח עמ' פו, אחרי מות-קדושים עמ' קכז, שבועות עמ' מה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמדפני מנחם ויצא עמ' קסב, וישב עמ' רלה, ויגש עמ' שסח, נישואין ושבע ברכות עמ' קנב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סח, שיט
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידחכמת התורה דברים עמ' סג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאהאיר ממזרח - אבות עמ' פא
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ואל תהיה רשע בפני עצמךדברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' קג ד"ה ובזה אפשר
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישדברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' רל ד"ה ובזה אפשר
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' מט, רעז
פ"ב מ"ה השתדל להיות אישחכמת התורה דברים עמ' רכ
פ"ב מ"ה השתדל להיות אישחכמת התורה שופטים עמ' קמד
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסה
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדהאיר ממזרח - אבות עמ' פב
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדאבני גזית עמ' 65
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדהאיר ממזרח - אבות עמ' פב, פג
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהעמק דבר דברים פ"לג פסוק ט
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידנפש יוסף (תשפא) עמ' שמב
פ"ב מ"ה לא הביישן למדאבני גזית עמ' 69
פ"ב מ"ה לא הביישן למדולאשר אמר - תהלים עמ' תשפו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' פד, פה
פ"ב מ"ו ולא עם הארץ חסידוילקט יוסף אות מא
פ"ב מ"ו וסוף מטייפיך יטופוןהאיר ממזרח - אבות עמ' פו, פז
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךהאיר ממזרח - אבות עמ' מח
פ"ב מ"ו ראה גולגולת אחת שצפהחכמת התורה שופטים עמ' שלח
פ"ב מ"ו ראה גולגולת צפה על פני המיםהאיר ממזרח - אבות עמ' פד
פ"ב מ"ז מרבה בשר וכו' מרבה שפחות וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' שכח, שכט
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימההאיר ממזרח - אבות עמ' פח, פט, קס
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצג
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאהבת אמת דף מה ע"ג-ע"ד
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמההאיר ממזרח - אבות עמ' צב, צג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שע
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רע
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםהאיר ממזרח - אבות עמ' פח, פט
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסו
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלהאיר ממזרח - אבות עמ' כט
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלוםהאיר ממזרח - אבות עמ' ריט
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפב
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםהאיר ממזרח - אבות עמ' צא
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםהעמק דבר דברים פ"ד פסוק א
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלח
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםעטרת חן ח"א עמ' קצח, רכז
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמךהאיר ממזרח - אבות עמ' צד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' לו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךלקוטי אהבת ישראל עמ' קסא, תקא, תקו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמךדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבההאיר ממזרח - אבות עמ' קיז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהולאשר אמר - תהלים עמ' שעב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' נא
פ"ב מ"ח אם למרת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךניצוצי אהרן עמ' קעב
פ"ב מ"ח הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 464
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחםהאיר ממזרח - אבות עמ' צז
פ"ב מ"ח הוא היה מונה שבחן וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רכז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לריב"זהאיר ממזרח - אבות עמ' צה
פ"ב מ"ח כל חכמי ישראלשני המטות - מטה הלוי עמ' כז
פ"ב מ"ח מכריע הוא את כולםנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 50
פ"ב מ"ח קיבל מהלל ומשמאיהאיר ממזרח - אבות עמ' צד
פ"ב מ"ח ר' אליעזר בן הורקנוסהאיר ממזרח - אבות עמ' צה, צו
פ"ב מ"ח ר' אלעזר בן ערך כמעין המתגברהאיר ממזרח - אבות עמ' ק
פ"ב מ"ח ר' אלעזר בן ערךהאיר ממזרח - אבות עמ' צח
פ"ב מ"ח ר' יהושע בן חנניה אשרי יולדתוהאיר ממזרח - אבות עמ' צח
פ"ב מ"ח ר' יוסי הכהן חסידהאיר ממזרח - אבות עמ' צט
פ"ב מ"ח ר"א בור סודהאיר ממזרח - אבות עמ' ג
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתופני מנחם קידושא רבא עמ' לח
פ"ב מ"ח ריב"ז קבל מהלל ושמאי הוא היה אומר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 166, כרך ד עמ' 747
פ"ב מ"ח רע"במטה אהרן (קרייזר) עמ' קצג
פ"ב מ"ט איזהו דרך טובה שידבק בה האדם וכו' ר' אלעזר בן ערך אומר לב טובניצוצי אהרן עמ' רג
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדםהאיר ממזרח - אבות עמ' ק
פ"ב מ"ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק לו האדם רבי אליעזר אומר עין טובהפני מנחם לך לך עמ' ס, ואתחנן עמ' לא
פ"ב מ"ט לב טובהאיר ממזרח - אבות עמ' קא
פ"ב מ"ט צאו וראו איזה דברך טובה שידבק בה האדםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קמה
פ"ב מ"ט צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםלקוטי אהבת ישראל עמ' קסו, שיא, שיב, שטו
פ"ב מ"ט ר"א אומר עין טובההאיר ממזרח - אבות עמ' ג
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך שככלל דבריו דבריכםפני מנחם שבת תשובה עמ' קצו
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובה הפועלים עצלים ובעה"ב דוחקדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריג
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצליםפני מנחם ויצא עמ' קפח, בר מצוה עמ' נז
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובההאיר ממזרח - אבות עמ' קיב, קיד
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהולאשר אמר - תהלים עמ' שסט
פ"ב מ"טו ובעל הבית דוחקהאיר ממזרח - אבות עמ' קטז
פ"ב מ"טו והפועלים עצליםהאיר ממזרח - אבות עמ' קטו
פ"ב מ"טו והשכר מרובההאיר ממזרח - אבות עמ' קטז
פ"ב מ"טז ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סז
פ"ב מ"טז עין הרע מ" ויצה"ר ושנאת הבריותנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 89
פ"ב מ"י אל תהי נח לכעוסהאיר ממזרח - אבות עמ' קא, קה
פ"ב מ"י בור סוד שאינו מאבד טיפהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 33
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהנפש יוסף (תשפא) עמ' רסו
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קב
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגר אורן של חכמים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ער
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםפני מנחם ויגש עמ' שעה
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשהאיר ממזרח - אבות עמ' קג
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשחכמת התורה דברים עמ' שכ
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אשפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קפב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמקור ברוך (הגר) עמ' רנ, רעב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני'מיתתךכתבי מא"ה עמ' מ, קנח
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלךכתבי מא"ה עמ' צ
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךהאיר ממזרח - אבות עמ' קד
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליךולאשר אמר - תהלים עמ' תקיא
פ"ב מ"י לחישתן לחישת שרףהאיר ממזרח - אבות עמ' קב
פ"ב מ"י רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 303
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךאבני גזית עמ' 97
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלקוטי אהבת ישראל עמ' קט, שג, שכז, שלד, תכז, תל
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שועל - רע"ב - רפואתו קשה לפי ששיניו דקות עקומות ועקושות וכו'פני מנחם שמחת חתן עמ' צז
פ"ב מ"י"ג אל תהי רשע בפני עצמךנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רכז
פ"ב מ"י"ג אל תעשה תפילתך קבענתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קיד
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורההאיר ממזרח - אבות עמ' רנב
פ"ב מ"יב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךפני מנחם נח עמ' לט, ויגש עמ' שסח, שמות עמ' יז, שמיני עמ' צג, קה, בהר-בחוקותי עמ' קעב, במדבר עמ' ג, יז, שבועות עמ' מא, נישואין ושבע ברכות עמ' קפה
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קז
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 159
פ"ב מ"יב יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 93
פ"ב מ"יב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךהאיר ממזרח - אבות עמ' קו
פ"ב מ"יב שאינה ירושה לךהאיר ממזרח - אבות עמ' קז
פ"ב מ"יב שוב יום אחד לפני מיתתךנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 228
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הואפני מנחם ויצא עמ' קסד, קפו
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבעדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפח
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבעהאיר ממזרח - אבות עמ' קט-קיא
פ"ב מ"יג יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלךעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 296
פ"ב מ"יד דע לפני מי אתה עמלהאיר ממזרח - אבות עמ' קיב, קיג
פ"ב מ"יח הוי זהיר בק"ש ובתפילהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 203
פ"ב מ"יט ר"א אומר הוה שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתך וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכח ע"ב
פ"ב מ"כ המלאכה מרובה והפועלים עצליםלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קכו
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהישמח משה (גאלופוליטי) דף עה ע"ד
פ"ב מט"ו היום קצרהאיר ממזרח - אבות עמ' קיד
פ"ב מט"ו ונאמן בעל מלאכתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעד
פ"ב מט"ז ודע מתן שכרם של צדיקים לעת"לאבני יעקב עמ' לב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף יג ע"ד
פ"ב מי"א עין הרעהאיר ממזרח - אבות עמ' קה
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צ, תיא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםהאיר ממזרח משלי עמ' כח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקוטי אהבת ישראל עמ' תקא
פ"ב מי"ב ר' יוסי אומרהאיר ממזרח - אבות עמ' קו
פ"ב מי"ג הוי זהיר בק"ש ובתפילההאיר ממזרח - אבות עמ' קח
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךהעמק דבר בראשית פ"ד פסוק יז
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךלקוטי אהבת ישראל עמ' פא, רסח, תקא
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךניצוצי אהרן עמ' קכד
פ"ב מי"ג ר' שמעון אומר הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 160
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורההאיר ממזרח - אבות עמ' קיב
פ"ב מי"ז וכל מעשיך יהיו לשם שמיםלקוטי אהבת ישראל עמ' שצא
פ"ב מי"ט ר"א בן ערך אומר לב טובנהרי אש מכתבים ט
פ"ב מכ"א לא עליך המלאכה לגמורנפש יוסף (תשפא) עמ' קמא
פ"ב מ"א אי אתה יודע מתן שכרן של מצות, משל בעל הגן ועובדיומוסר מלכים אות לה
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםפלאות עדותיך ח"א עמ' שמח
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך כו'בנין שלמה (בן אברהם) פרשת נח, פרשת ויגש, פרשת יתרו, פרשת כי תשא, פרשת בהעלותך
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כא דף קב ע"ב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וגו'פרח לבנון אות שד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןבית פרץ עמ' טו, קנב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קלג ע"ג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמוסדי הרים הר צלמון ציון טז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשארית יעקב (מטלון, שנז) דף יג ע"ג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך, דע את אלהי אביך ועבדהומוסר מלכים אות לז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כה פסקה ב עמ' רנד-רנה {התבוננות בהשגחת ה' - מדרכי קניית יראת חטא}
פ"ב מ"א דרך ישרה שיבור לומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שטו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' סט, דברים עמ' י, עז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה מאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשארית יעקב (מטלון, שנז) דף יט ע"ב דרוש ד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהבית פרץ עמ' שכב
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, כולן מועילות לטהרת הנשמהמוסר מלכים אות לד
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'מוסר מלכים אות לו
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשארית יעקב (מטלון, שנז) דף יג ע"ג
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים דע מה למעלה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קלט ע"א
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף ריא ע"ד
פ"ב מ"א הסתכל בג' דבריםשארית יעקב (מטלון, שנז) דף לא ע"א דרוש ה
פ"ב מ"א הפסד מצוהדרשות הרז"ה עמ' תתקטו, א'מב
פ"ב מ"א והוה זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף סא ע"א
פ"ב מ"א יבור לו האדם הדרך הישרה, אל תהי צדיק הרבה וגו'מוסר מלכים אות לג
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי הקדמה פסקה ט עמ' י {הכלל של חז"ל - להגדיר בו את המידות המתוקנות}
פ"ב מ"א ר' אומר איזו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדרשות אל עמי ח"ב דרוש א
פ"ב מ"א ר' אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף ריג ע"ב
פ"ב מ"א ר' אומר איזו היאתולדות יעקב (אלבה, שסט) דף נט ע"א
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותקדושת לוי (תשנח) עמ' יא, רמח, רעב, רצז, שלג
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשארית יעקב (מטלון, שנז) דף ב ע"ב דרוש א
פ"ב מ"ב בלבד שיעשה תורתו קבעדרשות הרז"ה עמ' א'קסו
פ"ב מ"ב דע מה למעלה ממךקדושת לוי (תשנח) עמ' רצט
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם ובפיה"מדרשות אבן ישראל עמ' קפט, רפה
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתםדרשות אבן ישראל עמ' רפט
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לש"שברכת חיים (מרנלנדר) דף מא ע"ד
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עא ע"ג
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןבית פרץ עמ' קמד, שלט
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץפלאות עדותיך ח"א עמ' שפו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןקדושת לוי (תשנח) עמ' תנח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, הבטלה מביאה לידי זמה או שעמוםמוסר מלכים אות לח
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לש"שמוסר מלכים אות לט
פ"ב מ"בא לא עליך המלאכה לגמור וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שלט
פ"ב מ"ג הוי זהירין ברשות, קרב אל העניים יותר מאל העשירים, הכרת טובה וכפיתהמוסר מלכים אות מ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךנר לצדיק במדבר עמ' עו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו' הפרש בין גסות הרוח והוקיר את עצמומוסר מלכים אות מב
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות אל עמי ח"ג דרוש יח
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שא"א לשמוע וכו' , אין מעשה נסתר תחת השמשמוסר מלכים אות מג
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה, זקני ע"ה מטפשיםמוסר מלכים אות מה
פ"ב מ"ד אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומומוסר מלכים אות מד
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמךמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רצט
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הצבור והשתתף בצרתםמוסר מלכים אות מא
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תריח
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רמ*, רצא, תעט
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונותולדות יעקב (אלבה, שסט) דף ס ע"ב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמךמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רכח, תרכו
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תלג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רלח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נו ע"א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'דברים אחדים (תקמח) דף כב ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף יח ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קלג ע"ג
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונך אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חבירך וכו' ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וכו' ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהקדושת לוי (תשנח) עמ' תכ, תרלו, תרמז
פ"ב מ"ד עשה רצונך כרצונובית פרץ עמ' קמה
פ"ב מ"ד רבינו יונהדרשות אבן ישראל עמ' שכ
פ"ב מ"ד שמא לא תפנהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קסד
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאנר לצדיק במדבר עמ' קכו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא וכו' , פירוש תאר ירא חטא וחסידמוסר מלכים אות מו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד וכו'פרדס דבש פרק לב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישנר לצדיק במדבר עמ' עו
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, מצוה שאין לה רודפים רדוף אחריהמוסר מלכים אות נ
פ"ב מ"ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמדקדושת לוי (תשנח) עמ' תפו, תרנב, תרנט, תרעב, תרפג, תרצב, תרצז
פ"ב מ"ה ואל תאמר לכשאפנה אשנהבן חלד מאמר טו
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קלה
פ"ב מ"ה ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין איש השתדל וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תפח, תצ, תשג
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' יט*, כב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ה פסקה א עמ' נה {אין להגיע לזהירות אלא ע"י עסק התורה, שהיא התבלין ליצה"ר}
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יב פסקה ב עמ' קלח {ממפסידי הנקיות - אי-ידיעת הדינים, כי לא יוכל לקיימם}
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יח פסקה ג עמ' קעו {החסידות ראויה לחכמים בלבד}
פ"ב מ"ה לא הביישן למד, גדולה תועלת כח הזכרון מתועלת הבינה והשכלמוסר מלכים אות מז
פ"ב מ"ה לא הביישן למד, ורע"בלמטה יששכר עמ' קכב
פ"ב מ"ה לא הקפדן מלמד, אין ללמד ממדות טוב שאולי יש באיש קפדן מוסר מלכים אות מח
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה טו עמ' קלב {חמדת הממון מפריעה בקניית חוכמת התורה (כדי להנצל ממידה זו - צריך לעבודת הנקיות)}
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכים, גדולה אומנות שמכבדת בעליהמוסר מלכים אות מט
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד ולא בור ירא חטאדרשות אבן ישראל עמ' עב, עז
פ"ב מ"ו אל תאמן בעצמךדרשות הרז"ה עמ' א'נו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת וכו' , אין הקב"ה מקפח שכר שום בריהמוסר מלכים אות נא
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המיםארוכת בת עמי ח"ז עמ' 186
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגלתדרשות הרז"ה עמ' תתקעד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת אחד שצפה על פני המים וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תשטז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימהפלאות עדותיך ח"א עמ' קג
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' ס
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהבית פרץ עמ' סא
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמה, המענה עצמו חוטאמוסר מלכים אות נה
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמה, מקור שם חכםמוסר מלכים אות נד
פ"ב מ"ז מרבה נכסים - מרבה דאגהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה טז עמ' קלב {חמדת הממון מתשת את כוח האדם עקב רוב הדאגה (כדי להנצל ממידה זו - צריך לעבודת הנקיות)}
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהברכת חיים (מרנלנדר) דף נג ע"ג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגה, חלק הבינוני שמןמוסר מלכים אות נג
פ"ב מ"ז מרבה עצה מרבה תבונה, ברזל בברזל יחד וגו'מוסר מלכים אות נה
פ"ב מ"ז מרבה צדקה מרבה שלום, תן לאומן מה שיצדק לתת לומוסר מלכים אות נו
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםפלאות עדותיך ח"א עמ' תסה, תקלב
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו חיי עולם וחיי שעהמוסר מלכים אות נז
פ"ב מ"ח אל תאמן בעצמך עד יום מותךערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קה, קכז, דברים עמ' רנד
פ"ב מ"ח אל תחזיק טובה לעצמך, ענוה פסולהמוסר מלכים אות נח
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניםזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קלב ע"ד
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה, מכריע את כולםפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצו
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתפרח לבנון אות שב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתקדושת לוי (תשנח) עמ' שטז, תסב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךאהל יעקב (שפירא) דף ג ע"ג-ע"ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךבית פרץ עמ' מה, קמב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות אבן ישראל עמ' עט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קלג ע"ד
פ"ב מ"ח אשרי יולדתו, ורע"בלמטה יששכר עמ' שג, שכז
פ"ב מ"ח בור סוד שאינו מאבד טיפהדרשות אבן ישראל עמ' פא
פ"ב מ"ח במקום שאין אנשים השתדל להיות אישערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קמג, במדבר עמ' ריב
פ"ב מ"ח ואל תחזיק טובה לעצמךמנחת מרחשת (קנלר) סימן א
פ"ב מ"ח מרבה בשר מרבה רמהבן חלד מאמר כא
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רמה, דברים עמ' כא
פ"ב מ"ח עבירה גוררת עבירהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קז
פ"ב מ"ח עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קח, שמות עמ' לב, במדבר עמ' עו, עט
פ"ב מ"ח ר"ש בן נתנאל ירא חטאדרשות אבן ישראל עמ' ל, רל
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתופלאות עדותיך ח"ב עמ' שה
פ"ב מ"ט אחד לוה מן האדם כאלו לוה מן המקוםזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קלג ע"ד
פ"ב מ"ט איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' עין טובהדרשות אל עמי ח"ב דרוש טו
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי יהושע אומר חבר טובדברים טובים (אלישיב) עמ' 248
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדדרשות אבן ישראל עמ' ל, רל
פ"ב מ"ט הרואה את הנולד, כשם שכשר לומר דבר הנשמע וכו'מוסר מלכים אות סא
פ"ב מ"ט והוי מתחמם כנגד אורן של חכמיםמורה צדק (פאם) עמ' קעא
פ"ב מ"ט לב טוב ולב רע, גם מצות שמעיות הן מוסריותמוסר מלכים אות סד
פ"ב מ"ט לב טוב ולב רע, יכול האדם לשנות טבע מדותיומוסר מלכים אות סג
פ"ב מ"ט לוה רשע ולא ישלםמוסר מלכים אות סב
פ"ב מ"ט עין טובה, איוב ותרן בממונו היהמוסר מלכים אות נט
פ"ב מ"ט עין רעה, כילי כליו רעיםמוסר מלכים אות ס
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שמו
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצו
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'מוסר מלכים אות עח
פ"ב מ"טז אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' יז, דברים עמ' מו
פ"ב מ"טז אם למדת תורה הרבה וכו' ודע שמתן שכרן וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' ריז, רמ
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימנהמוסר מלכים אות עט
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימנהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה יא עמ' רה-רו {כלל בעבודת ה': יש כשהפעולה עיקר ולא התוצאה (לענין תפילה על הישועה) - מדרכי החסידות}
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהדברים טובים (אלישיב) עמ' 421
פ"ב מ"טז למוד תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבהפלאות עדותיך ח"ב עמ' סב
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, הוקר רגלך מבית רעךמוסר מלכים אות סו
פ"ב מ"י והוי מתחמם כעד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תרנז
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תמ
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךדברים טובים (אלישיב) עמ' 470
פ"ב מ"י חמשה תלמידים היה לר"י בן זכאי, רבי אליעזר בור סיד שאינו מאבד טיפה רבי יהושע אשרי ילדתוקדושת לוי (תשנח) עמ' תסא
פ"ב מ"י יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוסמוסר מלכים אות סה
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךדרשות אל עמי ח"ב דרוש א
פ"ב מ"י רא"א יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך וגו'פרח לבנון אות קפג
פ"ב מ"י שוב יום א' כו'ישמח משה (נאס) דף דף א ע"ב
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מג ע"א
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תרלב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצה
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךלמטה יששכר עמ' שיג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך, במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'מוסר מלכים אות סו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתך, מי שטרח בע"ש יאכל בשבתמוסר מלכים אות סח
פ"ב מ"י שוב יום אחדדרשות הרז"ה עמ' רכה
פ"ב מ"יא דרך ישרה שיבור לו האדםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שכח
פ"ב מ"יא יצה"ר, הרהורי עבירה קשים מעבירהמוסר מלכים אות עא
פ"ב מ"יא עין הרע, לא תחמוד הוא אבן פנה לעשרת הדברותמוסר מלכים אות סט
פ"ב מ"יא עין הרע, שמוח בהצלחת אחריםמוסר מלכים אות ע
פ"ב מ"יא שנאת הבריות, השלימות אינה לאדםמוסר מלכים אות עב
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שמז
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםפלאות עדותיך ח"א עמ' שכג, שכד
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדברים טובים (אלישיב) עמ' 62
פ"ב מ"יב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך , מעשה אבא חלקיהמוסר מלכים אות עג
פ"ב מ"יב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ג עמ' קפ {החסיד מתקן ומונע נזק מממון חברו ככל שיוכל}
פ"ב מ"יב כל מעשיך יהיו לש"ש, למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואמוסר מלכים אות עד
פ"ב מ"יג אל תהי רשע בפני עצמךדברים טובים (אלישיב) עמ' 410
פ"ב מ"יג אל תהי רשע בפני עצמך, מעוות יוכל לתקוןמוסר מלכים אות עו
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבע, הזהר מעיון תפלהמוסר מלכים אות עה
פ"ב מ"יג ואל תהי רשע בפני עצמך, רוח חייםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רצ, רצג
פ"ב מ"יד דע לפני מי אתה עמל , מדוע לא אמרו יגעמוסר מלכים אות פ
פ"ב מ"יד דע מה שתשיב לאפיקורוס, לא די לנו ב"י באמונה בעינים עצומותמוסר מלכים אות עז
פ"ב מ"יז שוב יום אחד לפני מיתתךערבי נחל (תשסט) שמות עמ' פד
פ"ב מ"יט אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרתמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ג עמ' רכז {אזהרה שלא לבוא לידי גאוה עקב חוכמתו}
פ"ב מט"ו אמר רבי טרפון היום קצרבנין שלמה (בן אברהם) דרוש ליום כפור
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קלד ע"א
פ"ב מט"ו ואל תהי נח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתךקדושת לוי (תשנח) עמ' תסא
פ"ב מט"ו ר"ט אומר היום קצר והמלאכה מרובהתולדות נח ח"ד דרוש טו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין כו'אבק דרכים דף טז ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורחלק שמעון עמ' קא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםבית פרץ עמ' קמה
פ"ב מי"ב יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךפרדס דבש פרק כה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבעקדושת לוי (תשנח) עמ' תטז
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמיםמוסדי הרים הר אמנה ציון מח
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךזרע שמשון (תקלח) ויצא
פ"ב מי"ד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רמג ע"ד
פ"ב מי"ז מרבה בשר מרבה רמהקדושת לוי (תשנח) עמ' צה
פ"ב מי"ח ודע מה שתשיב וכו'ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רמא
פ"ב מי"ט כל מי שיש בו שלשה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינוקדושת לוי (תשנח) עמ' תס
פ"ב ר' אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםאהבת אמת דף א ע"א
פ"ב ר' אלעזר הקפר אומר הוי שקוד ללמוד תורהאבני יעקב עמ' לא
פ"ב ר' יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריותאבני יעקב עמ' יא
פ"ב רבן גמליאל בנו של רבי אומר יפה ת"ת עם דרך ארץאבני יעקב עמ' סא
פ"ב י' דברים נבראו בע"ש ביהשמ"שמדרש שמעוני עמ' רמז
פ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאבני יעקב עמ' סד
פ"ב ממון חברךבית אולפנא ח"ג עמ' יד, נג-נד
פ"ב ממון חברךבית אולפנא ח"ד עמ' מג, מו
פ"ב מרבה צדקה מרבה שלוםבית אולפנא ח"ג עמ' נא
פ"ב עין טובהבית אולפנא ח"ד עמ' מא
פ"ב רחמים לפני המקוםבית אולפנא ח"ד עמ' מז, מח
פ"ב שבכלל דבריובית אולפנא ח"ד עמ' מ, מב
פ"ב שכן רעבית אולפנא ח"ג עמ' עה
פ"ב שכן רעבית אולפנא ח"ד עמ' מב
פ"ב שכר עברהבית אולפנא ח"ד עמ' לו
פ"ב ת"ת עם ד"אבית אולפנא ח"ג עמ' קמג
פ"ב תפלתך קבעבית אולפנא ח"ג עמ' נה, נח, ס
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' פד
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו לאדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' לא
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' טז, תכו, תלג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםשנות חיים (חזן) דף קיט ע"ב
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לוויוסף ישראל עמ' כב, פרקי אבות עמ' כט
פ"ב מ"א דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבוןזריזותא דאברהם עמ' שצו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו' וכל מעשיך בספר נכתביןויוסף ישראל עמ' קצ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תלו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןדרכי האמונה עמ' ז, קב, קמו, קפד, רג, שיג, שצט, תג, תכט, תנב, תסד, תסח, תעד, תקט, תקסא, תקסז, תקסט, תקעג, תקפה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךאשר אמר עמ' קמב
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךהאשל ברמה (תשעב) עמ' לו, רלה, רפב, רפח, שמ, שמה
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךחלון התבה על התורה ח"ב עמ' ריג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תטז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' לא, קכט, קעב, קפו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' יח, ריט-רכ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חס"ג עמ' 326, חס"ד עמ' 127, 90, חס"ה עמ' 144, 170
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חס"ה עמ' 179
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חס"ו עמ' 23, חס"ח עמ' 40-39
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורת מנחם חס"ז עמ' 298
פ"ב מ"א דרך חיים - דרך ארץ קדמה לתורהמאמרי ר' ראובן עמ' כח, פ, קכ
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'ויוסף ישראל עמ' רכד
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'זריזותא דאברהם עמ' רנו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' כו
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן שלמצוותקול יעקב (טייטלבוים) עמ' כח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהחלון התבה על התורה ח"א עמ' רז
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שמא
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהתורת מנחם חע"ו עמ' 24
פ"ב מ"א הוי רץ למצוה קלה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' מ, רס
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירהשנות חיים (חזן) דף קיד ע"א
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין דואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןזריזותא דאברהם עמ' שפג, שצו, תח, תלא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 225
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמאמרי ר' ראובן עמ' קלא
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהחלון התבה על התורה ח"ב עמ' סח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לו כו' ובברטנורא שם דקאי על צדקהויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' ל
פ"ב מ"א עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמו
פ"ב מ"א עקביא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דבריםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 108, 72
פ"ב מ"א צאו וראו איזו היא דרך ישרה וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' שו
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםתורת מנחם חע"ד עמ' 238
פ"ב מ"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' כז
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים וכו'אשר אמר עמ' רטז
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עווןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 417
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןמאמרי ר' ראובן עמ' צ
פ"ב מ"ב יפה תורה עם דרך ארץשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' לא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןהרופא לשבורי לב שמות עמ' תנז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןויוסף ישראל עמ' פה, פרקי אבות עמ' מד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רס
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוץתורת מנחם חס"ד עמ' 177
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץזריזותא דאברהם עמ' תכח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' נא
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהתורת מנחם חס"ח עמ' 77
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, ומד"שתורת מנחם ח"ע עמ' 105
פ"ב מ"ב רבינו יונה - שע"י שהוא יגע בתורה ובמלאכה לא ישלוט עליו יצה"ר וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' צ
פ"ב מ"ב רע"ב - שהתורה מתשת כהו של אדם והמלאכה וכו' ומתוך כך יצה"ר בטל ממנומאמרי ר' ראובן עמ' צ
פ"ב מ"ב שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 136
פ"ב מ"ב שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה וכו' אבל שנים שיושבים ויש ביניהם דברי תורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' , 105 ח"ג עמ' 377
פ"ב מ"ג אל תהי רשע בפני עצמךשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' עד
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות וכו' נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקוויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' מט
פ"ב מ"ג שלשה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקוםזריזותא דאברהם עמ' רסג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך וכו'תורת מנחם חע"ה עמ' 303, חע"ו עמ' 260, 340
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךחלון התבה על התורה ח"א עמ' רצג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךתורת מנחם חס"ח עמ' 398
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךתורת מנחם חע"א עמ' 47, חע"ב עמ' 354
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמחנה ראובן ח"ב עמ' קא
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמחנה ראובן ח"ג עמ' תעו
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 241
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם חס"ה עמ' 60
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותורת מנחם חע"ו עמ' 297
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומותניא (תשעד) עמ' רמא
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורמחנה ראובן ח"ג עמ' שעה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורתורת מנחם חס"ט עמ' 257
פ"ב מ"ד בטל רצונך כו' שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, ורע"בתורת מנחם חס"ד עמ' 79
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונומאמרי ר' ראובן עמ' נט
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' לג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונותורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' יז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונותורת מנחם חס"ו עמ' 22
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונותניא (תשעד) עמ' תריז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךחלון התבה על התורה ח"ב עמ' קו
פ"ב מ"ד הנעור בלילה וכו' והמפנה לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רמט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךמאמרי ר' ראובן עמ' עב
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רסג
פ"ב מ"ד ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כה
פ"ב מ"ד לכשאפנה אשנהתורת מנחם חס"ח עמ' 264, חס"ט עמ' 50
פ"ב מ"ד עשה רצונו ברצונך וכו'משנת לוי עמ' עב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו וכו'ויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' נ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קסג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךדרכי האמונה עמ' יג, יד, קיא, שנא, תנו, תעד, תקכה, תקלט, תקנז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונןמחנה ראובן ח"ג עמ' רצב
פ"ב מ"דלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 288
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' נט
פ"ב מ"ה אין עם הארץ חסידדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 12
פ"ב מ"ה אל תאמין בעצמך עד יום מותךחלון התבה על התורה ח"א עמ' פ
פ"ב מ"ה אל תאמין בעצמך עד יום מותךשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תצד, תצו
פ"ב מ"ה אל תאמין בעצמן עד יום מותךמחנה ראובן ח"ב עמ' תרה
פ"ב מ"ה אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך וכו'ויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' נב
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רסו
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות אישהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' טז
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 206
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רסב
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדתורת מנחם חע"א עמ' 199
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תמא
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' מה
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידהרופא לשבורי לב שמות עמ' קפז, תרמו
פ"ב מ"ה לא כל המרבה בסחורה מחכיםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רסד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' נ
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת מנחם חס"ו עמ' 249, חס"ח עמ' 183, 397
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידתורת מנחם חע"ו עמ' 438
פ"ב מ"ה לא עם הארץכרם לשלמה עמ' 155
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגלת אחת וכו' א"ל על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרעה
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןהרופא לשבורי לב שמות עמ' קט
פ"ב מ"ז אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המיםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' נה
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קלז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמחנה ראובן ח"ב עמ' נו, עז
פ"ב מ"ז מרבה עבדים מרבה גזלמחנה ראובן ח"א עמ' סא
פ"ב מ"ז מרבה שפחות מרבה זמה מרבה עבדים מרבה גזלמאמרי ר' ראובן עמ' טז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' פז בהגהה
פ"ב מ"ז מרבה תורה, מרבה חייםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 15
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךשנות חיים (חזן) דף קעה ע"א
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובהשאגת ירושלים דרוש ז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמךדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 292, 23, ח"ה עמ' 11
פ"ב מ"ח אם למרת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' כג, רסח
פ"ב מ"ח אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםחלון התבה על התורה ח"ב עמ' נג
פ"ב מ"ח אשרי יולדתותורת מנחם חע"ד עמ' 105, 190
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טיפהזריזותא דאברהם עמ' שיד
פ"ב מ"ח חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו' הוא היה מונה שבחןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 250
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפה רבי יהושע אשרי יולדתוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רסו
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנום הוא בור סוד שאינו מאבד טיפהדרכי האמונה עמ' קלג
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וכו' ר"א אומר לב טוב וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' ז
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 315, ח"ה עמ' 250
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם ר' אליעזר אומר עין רעה ר' יהושע אומר חבר רע ר' יוסי אומר שכן רע ר' שמעון אומר הלוה ואינו משלם וכו' ר' אלעזר בן עדך אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכםזריזותא דאברהם עמ' לב, קיד, רח
פ"ב מ"ט בור סוד שאינו מאבד טיפה, מעין המתגברתורת מנחם ח"ע עמ' 292
פ"ב מ"ט בור סוד שאינו מאבד טפהתורת מנחם חס"ד עמ' 94, 204
פ"ב מ"ט דברי רבי אליעזר הגדול ורבי אלעזר בן ערך המה חדזריזותא דאברהם עמ' רפב
פ"ב מ"ט כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימתזריזותא דאברהם עמ' שפז
פ"ב מ"ט פלוגתא אי הלב רע הוא העיקר או שכן רעזריזותא דאברהם עמ' רח
פ"ב מ"ט ר' יהושע אומר חבר טוב ר' יוסי אומר שכן טובמאמרי ר' ראובן עמ' קז
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טובהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קעד
פ"ב מ"ט רבי אלעזר בן ערך אומר לב טובזריזותא דאברהם עמ' רפ
פ"ב מ"ט רבינו יונה - ולהיות חבר טוב וכו' שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכניו וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' קז
פ"ב מ"ט רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' שצג
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםזריזותא דאברהם עמ' רצה
פ"ב מ"טו הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשהזריזותא דאברהם עמ' לד, נב, רפד, תלו
פ"ב מ"טז ודע מה שתשיב את האפיקורסשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קעח
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' מא
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שכד
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 319
פ"ב מ"י אל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתךקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רסט
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו' והוי זהיר בגחלתן שלא תיכווהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 163, ח"ד עמ' 168, 185
פ"ב מ"י ולחישתן לחישת שרףדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 160
פ"ב מ"י רבי אלעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רעט
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קסח
פ"ב מ"יב אל תהי רשע בפני עצמךדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 297, ח"ג עמ' 288
פ"ב מ"יב אם יהיו כל ח"י בכף המאזנים רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולםמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רמט
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםהאשל ברמה (תשעב) עמ' קפב, רעו
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכרם לשלמה עמ' 289
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמאמרי ר' ראובן עמ' מח
פ"ב מ"יב רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלךשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רעו
פ"ב מ"יג ואל תהי רשע בפני עצמךתניא (תשעד) עמ' קנג
פ"ב מ"יג מסורת סייג לתורהזריזותא דאברהם עמ' תח
פ"ב מ"יז והתקן עצמך ללמוד תורהכרם לשלמה עמ' 470, 134
פ"ב מ"יח אל תעש תפילתך קבעכרם לשלמה עמ' 447
פ"ב מ"יט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 181
פ"ב מט"ו רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' שא
פ"ב מט"ז אם למדת תורה הרבה וכו' ונאמן הוא בעל מלאכתךוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' שא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדרכי האמונה עמ' תקצא
פ"ב מי"א והוי זהיר בגחלתןתורת מנחם ח"ע עמ' 195
פ"ב מי"א רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתומחנה ראובן ח"ב עמ' תרלז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 350
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרכי האמונה עמ' קעו, תצד
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' פא-פב, שכז
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לש"שתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' לד
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם ח"ע עמ' 70, 107, 124, 160, 187, 212, 260, חע"א עמ' 91, 174, חע"ב עמ' 16, 97, 297, 364, 385, חע"ג עמ' 137
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חס"ב עמ' 201, 129, חס"ג עמ' 265, 207, חס"ד עמ' 155, 430, חס"ה עמ' 219
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חס"ז עמ' 219, 430, חס"ט עמ' 116, 146, 254
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת מנחם חע"ד עמ' 164, חע"ה עמ' 310, חע"ו עמ' 261, חע"ז עמ' 11
פ"ב מי"ג אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנוניםמחנה ראובן ח"ב עמ' תכב
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קנח
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע וכו'תורת מנחם חס"ד עמ' 95
פ"ב מי"ג בחינת אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדרכי האמונה עמ' ריז, תקנד, תקנה*
פ"ב מי"ד תורה אינה עוברת בירושהמפי כהן שמות עמ' 102
פ"ב מי"ח הוי זהיר בק"ש ותפילהמחנה ראובן ח"ב עמ' תקנא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעצי עדן (תשעח) עמ' פה
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' סג, רכב, רמא
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדםנר לצדיק בראשית עמ' תקה
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםבן אברהם (תשעד) עמ' שכא
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןפחד יצחק (גאגין) עמ' תקנו
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךנר לצדיק שמות עמ' ריח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה וכו'נר לצדיק בראשית עמ' תכא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהמרפא בכנפיה ח"א עמ' קצג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותבן אברהם (תשעד) עמ' שלח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצווה קלה כבחמורהפרי תבונות פרשת פקודי
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רנו
פ"ב מ"א הי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהבנין אברהם בראשית עמ' נ
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יט למעלת שכר המצות עמ' 182-192 או דרוש כד לשכר המצוות עמ' 247-264 במהד' תשמא
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותבנתיבות שם עמ' שעו
פ"ב מ"א והוי זהיר במצווה קלה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קכח ע"א-ע"ב
פ"ב מ"א וכל מעשיך בספר נכתביןברכת שמואל (תשעז) אמור עמ' תכח
פ"ב מ"א כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' שמו
פ"ב מ"א לפי שאין אתה יודע מתן שכרןמשמרת הבית (פרלס) סי' קנח-קנט
פ"ב מ"א רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםדרשות חלק לוי עמ' תא
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תט
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' לט
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפב
פ"ב מ"א רע מה למעלה ממך עין רואה וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תנט
פ"ב מ"א רע מה למעלה ממךנר לצדיק בראשית עמ' תנט
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותפחד יצחק (גאגין) עמ' תקנה
פ"ב מ"ב ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תיב
פ"ב מ"ב וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לש"שבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שסה
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהערך לחם (צאלח) עמ' רמג
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץנר לצדיק שמות עמ' רמח
פ"ב מ"ב טוב תורה עם דרך ארץעצי עדן (תשעח) עמ' פ
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ וכו' וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תי, תצד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תטו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןנר לצדיק ויקרא עמ' קפא
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 107
פ"ב מ"ב כל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 51
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'אגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ט פסוק ז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהמשמרת הבית (פרלס) סי' עו/עז
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכהאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבן אברהם (תשעד) עמ' רז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךבנין אברהם בראשית עמ' קל
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 231, 568
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךואביטה ארחותיך עמ' קפז, רצ, ש
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'עצי עדן (תשעח) עמ' קלה
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' מה
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רסו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונובית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפה
פ"ב מ"ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונךדודי נתן שמות עמ' תלו
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותךתולדות ישראל עמ' פב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונובן אברהם (תשעד) עמ' רסג
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונומרפא בכנפיה ח"א עמ' כד, נט
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 429
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמרפא בכנפיה ח"ב עמ' קכח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמרפא בכנפיה ח"ג עמ' קב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קמג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידבנתיבות שם עמ' שכג
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 503, 1293, 1432-1433, 1473-1474, 1599
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' תיא
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאנר לצדיק בראשית עמ' תסד
פ"ב מ"ה ובמקום שאין אנשים ישתדל להיות אישאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק י
פ"ב מ"ה ולא הביישן למדבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שכד
פ"ב מ"ה ולא הקפדן מלמדבנין חיים עמ' ח"א עמ' נח, עח
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תפה
פ"ב מ"ה לא הביישן למדשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' מט
פ"ב מ"ה לא ע"ה חסידבן אברהם (תשעד) עמ' רלד
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גלגולת א' שצפה ע"פ המים א"ל על דאטפת אטפוך וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' רפ, תעב
פ"ב מ"ו על דאטפת אטפוךערך לחם (צאלח) עמ' לג
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' עה, רמה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהמשמרת הבית (פרלס) בהקדמה
פ"ב מ"ז קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו ד"ת קנה לו חיי עוה"בנר לצדיק שמות עמ' מ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רלז, רמז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף עז ע"א-ע"ב, עט ע"א-ע"ב
פ"ב מ"ח בור סיד שאינו מאבד טפהנר לצדיק בראשית עמ' ער, שפח
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאיואביטה ארחותיך עמ' רב
פ"ב מ"ח יוסי הכהן חסידדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1473
פ"ב מ"ח ר"י הכהן חסיד ר"ש ב"נ ירא חטא וכו' ר"י הכהן אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךבנין אברהם בראשית עמ' סז
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' ריא
פ"ב מ"ט איזה דרך ישרה שידבק בה האדםדודאי יעקב עמ' קסט
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם כו'משמרת הבית (פרלס) סי' קעו/קעז
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדבנין אברהם בראשית עמ' מח, נ
פ"ב מ"ט איזהו חכם הרואה את הנולדדרשות דבר צבי בראשית עמ' קט
פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם ר"א אומר לב טובבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שכו
פ"ב מ"ט דאמר ר' יוחנן בן זכאי לתלמידיו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם, ר"א אומר עין טובה, ד"א בן ערך אומר לב טוב, ואמר ריב"ז רואה אני את דברי ראב"ע מדבריכם כי בכלל דבריו דבריכםבן אברהם (תשעד) עמ' רכב
פ"ב מ"ט צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם עין טובה ולב טוב וכו'דרשות חלק לוי עמ' רסה, שפ, תד
פ"ב מ"ט רבי אליעזר אומר עין טובהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שיט
פ"ב מ"י הוי זהיר בגחלתן שלא תכוהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' תא
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךנר לצדיק בראשית עמ' רצט
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךפחד יצחק (גאגין) עמ' תשסז
פ"ב מ"י עקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרףדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 926
פ"ב מ"י שוב יום א' לפני מיתתךבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קנב, של
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבן אברהם (תשעד) עמ' לח
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךנר לצדיק שמות עמ' שלו
פ"ב מ"יא רבי יהושע אומר עין הרע וכו' מוציאין את האדם מן העולםפחד יצחק (גאגין) עמ' קפד
פ"ב מ"יא שנאת הבריות מוציא את האדם מן העולםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קכב
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שיב, שנא, ח"ב עמ' ריט
פ"ב מ"יב התקן עצמן ללמוד תורה שאיכה ירושה לךהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקח
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדודאי יעקב עמ' קפה
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רטז
פ"ב מ"יג הוי זהיר בק"ש ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע וכו' ואל תהי רשע בפני עצמךבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שצד, תיח
פ"ב מ"יד דע מה שתשיב לאפיקורסהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קמה
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 706
פ"ב מט"ו לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק א פסוק ח
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורץ ליבטל ממנהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' ר
פ"ב מט"ז ודע שמתן שכרן לע"לאגודת ישראל (תרפג) דף עט ע"א
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יח למתן תורה עמ' 167-181 או דרוש כ למתן תורה עמ' 193-200 במהד' תשמא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יט למעלת שכר המצות עמ' 182-192 או דרוש כד לשכר המצוות עמ' 247-264 במהד' תשמא
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורבנין אברהם בראשית עמ' קה
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורואביטה ארחותיך עמ' לב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 53, ח"ב עמ' 28
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 16
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםבן אברהם (תשעד) עמ' לב, נא, רמא
פ"ב מי"ב כל מעשיך יהיו לשם שמיםקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 51
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךמשמרת הבית (פרלס) סי' לג
פ"ב מי"ג אל תהיה רשע בפני עצמךבן אברהם (תשעד) עמ' קכו
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםבנין אברהם בראשית עמ' קמז
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ואל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ואל תהי רשע בפני עצמךדרשות חלק לוי עמ' מג, רכג
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלבנתיבות שם עמ' תקנב
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרהמזבח אליהו דף קלה ע"ד {דרך התנאים לבדוק לתלמידיהם}
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שסב, במדבר עמ' קכח
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםמזבח אליהו דף ריט ע"א
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת פחד דוד ח"א עמ' תכח, ח"ג עמ' קנה
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה עטרת משה ימים נוראים - אלול אות לב, תשובה אות טו
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרהבית אהרן (צורוגון) דף לח ע"ד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךמזבח אליהו דף קכד ע"א
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים פחד דוד ח"ב עמ' רפו, תי, ח"ד עמ' פא
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תקסח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו', תי"טמשמרת הבית (פרלס) סי' קסב דף כו ע"א
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכסף נבחר (תשפ) עמ' תג
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה, הרמב"ם - זהו שמחת הרגל ולמוד לה"ק - הפעולה של חביבות מצוות על שמירת עקרי הדת, הפעולה של שמחת הרגל לחיזוק היהדות בכללנתיבות שמואל דרוש קטז
פ"ב מ"א הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי עבירהמזבח אליהו דף קל ע"א
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' רלד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוותמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' נח, ויקרא עמ' קח
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהכלביא שכן עמ' צז
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות פחד דוד ח"א עמ' מא, שט, תרלא, ח"ב עמ' קכה, שנ, שסב, ח"ג עמ' קמ, קסח, קצג, ח"ד עמ' כו, פה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קז, שסג, במדבר עמ' קצב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה נגד שכרה ושכר עבירה נגד הפסדה פחד דוד ח"א עמ' תרפא, ח"ד עמ' צ
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעתאשל אברהם (חיות) דף לא ע"ב
פ"ב מ"א ר' אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם ח"ג-1 עמ' רב
פ"ב מ"א ר' אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם פני יצחק (פראנסיס) דף קסא ע"א
פ"ב מ"א רע מה למעלה ממך וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שסה, דברים עמ' רכ
פ"ב מ"א שאי אתה יודע מתן שכרןנתיבות שמואל דרוש פו דף קפו ע"א
פ"ב מ"איחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' יז
פ"ב מ"ב והסתבל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' קצב
פ"ב מ"ב זכות אבותם מסייעתם פחד דוד ח"ג עמ' קנד, תכא
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף ש ע"א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"אמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שמט ע"ד
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עדןמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' רלג, ויקרא עמ' שסו
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון פחד דוד ח"א עמ' קע, ח"ב עמ' רסט
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קנג
פ"ב מ"ב ר"ג בנו של ר' יהודה הנשיא אומר יפה ת"ת עם ר"א נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כט
פ"ב מ"ב ר"י הנשיא אומר יפה ת"ת עם ד"א פני יצחק (פראנסיס) דף קסא ע"ב-ע"ג
פ"ב מ"ב תוי"טמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' לד, קמג
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמןמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שסח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שו, ויקרא עמ' לו, שעב
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה פחד דוד ח"א עמ' שעא, ח"ב עמ' ד, קכא, שלה, שפז, ח"ד עמ' יט, כז
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קמד, שמות עמ' ריח, ויקרא עמ' שעג, במדבר עמ' עד, קטז
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבורמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעא, דברים עמ' שנז
פ"ב מ"ד אל תרץ את חברך עד שתגיע למקומומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו פחד דוד ח"ב עמ' לג, ח"ד עמ' סו
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קסד, קפח, שכד, שמות עמ' קסח, רצה, ויקרא עמ' מח, שע, במדבר עמ' עה, רמד
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךכלביא שכן עמ' שכט
פ"ב מ"ד ואל תאמין בעצמך עד יום מותך פחד דוד ח"א עמ' קיג, קכג, רז, רלז, רסח, תקג, תקיד, תקכב, תרכז, ח"ב עמ' רט-ריא, שסב, תז, תטו, ח"ג עמ' עד, ח"ד עמ' פד, קו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך פחד דוד ח"א עמ' קלו
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךכלביא שכן עמ' קב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שע
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךבית אהרן (צורוגון) דף לח ע"ב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונךמזבח אליהו דף קלד ע"ג
פ"ב מ"דיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' רסו
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' ערב
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' תז
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש פחד דוד ח"א עמ' קטז, ח"ג עמ' תכו
פ"ב מ"ה במקום שאין אנשים השתדל להיות אישמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעה
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסיד עטרת משה ימים נוראים - אלול אות סד
פ"ב מ"ה לא הביישן למדמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעד
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסיד פחד דוד ח"ג עמ' קצג
פ"ב מ"היחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תכג, במדבר עמ' שג, דברים עמ' כז
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רימה פני יצחק (פראנסיס) דף קסא ע"ב
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמה פחד דוד ח"ד עמ' טז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגה פחד דוד ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' קנט, קפב, ח"ג עמ' נז, קצד
פ"ב מ"ז מרבה נשים מרבה כשפים פחד דוד ח"א עמ' ק
פ"ב מ"ז מרבה שפחות מרבה זימהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף קצט ע"ג
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעו
פ"ב מ"ז קנה ש"ט קנה לעצמו פני יצחק (פראנסיס) דף קסא ע"א
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה פחד דוד ח"ד עמ' נח
פ"ב מ"ח אם יהיו כל חכמי ישראל על כף אחת ור' אלעזר בן ערך על כף שניה הוא מכריע את כולםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תנה, ויקרא עמ' שפ
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך פחד דוד ח"א עמ' רעג, רפד, ח"ב עמ' שעא, תטו, ח"ג עמ' ט, כב
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שפט, ויקרא עמ' שעז, במדבר עמ' פח, קפט
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה וכו', תוי"טנתיבות שמואל דרוש סב
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היה לר' יוחנן בן זכאי וכו' הוא היה מונה שבחן וכו' ר' שמעון בן נתנאל ירא חטאמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' סג
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן, רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן וכו', רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קמד
פ"ב מ"ח רבי יהושע אשרי יולדתומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעח
פ"ב מ"חיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' רנג, שמות עמ' תצא, במדבר עמ' פז
פ"ב מ"ט איזהו דרך רעה וכו' רבי אלעזר אומר לב רע וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפג
פ"ב מ"ט איזו הוא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' רבי יהושע אומר חבר טובמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפ, דברים עמ' קצב
פ"ב מ"ט הלוה ואינו משלם וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפד
פ"ב מ"ט רבי אלעזר אומר לב טובמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' סא
פ"ב מ"ט רבי שמעון אומר הרואה את הנולדמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' סג, שפא, שפב, במדבר עמ' קעז
פ"ב מ"טיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' ר
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפז, במדבר עמ' קמז
פ"ב מ"י והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שסא, עשי"ת אות כ, יו"כ אות קלט, קמו, רלב
פ"ב מ"י וכל דבריהם כגחלי אש פחד דוד ח"א עמ' תרעה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתך פחד דוד ח"א עמ' שיא, תטו, תקיט, ח"ב עמ' ריא, רמד, רסב, ח"ג עמ' עח, צט, קיא, שיג
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתך פני יצחק (פראנסיס) דף לג/נג ע"ב
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתך וכו' עטרת משה ימים נוראים - סליחות אות עב
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך פחד דוד ח"א עמ' מג, תרנח
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפה
פ"ב מ"י פירוש המשניות לרמב"ם, אבל אמרו והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים וכו', והכוונה בזאת הצוואה הוא שאומר לך כשתתחבר לחכמים ואל אנשי המעלות אל תתגעגע עמהם ואל תתגאה עליהם, אבל תהיה חברתם להודיע להם שתתקרב בעת שיקרבוך ואל תוסיף להתקרב אליהם יותר ממה שיקרבוך וכו' עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שסא, יו"כ אות קמו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמזבח אליהו דף רא ע"ד
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפו
פ"ב מ"ייחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' רפא, דברים עמ' עו
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך פחד דוד ח"ב עמ' שעא
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמים פחד דוד ח"א עמ' תרטז, ח"ג עמ' קנה, ח"ד עמ' פג
פ"ב מ"יביחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' רמח, תג, דברים עמ' שעד
פ"ב מ"יג אל תעש תפילתך קבע שעורי הרב (לייבל) עמ' 569
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבעימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' כ, תקלא
פ"ב מ"יג ואל תהי רשע בפני עצמךימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' טז
פ"ב מ"יד הוי שקוד ללמוד תורה פחד דוד ח"ב עמ' רנח
פ"ב מ"יד ודע מה שתשיב לאפיקורוס פחד דוד ח"ב עמ' צט
פ"ב מ"יד נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך את שכרך פחד דוד ח"א עמ' קצא
פ"ב מ"יד שנקראו בנים למקוםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קעז
פ"ב מ"יח אם למדת תורה הרבהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קלד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שצה
פ"ב מט"ז דע מתן שכרן של צדיקים לעולם הבאחי' אבר"ח דרוש י
פ"ב מט"ז דע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבואמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שצו
פ"ב מט"ז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור פני יצחק (פראנסיס) דף קמח ע"ב
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' רפא, שמות עמ' לג, תצח, תז, תרמה, ויקרא עמ' קפ, שצו
פ"ב מי"א עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפח
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' מא, רד, ויקרא עמ' פז, שפט, שצ, דברים עמ' קפו
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםכלביא שכן עמ' תלז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קעו
פ"ב מי"ג איזהו דרך שידבק בה אדם, רש"א הרואה את הנולדחלקת אפרים - משפטים (ב)
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שצג
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רצ, ויקרא עמ' שצב, דברים עמ' קפט
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיבמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכח ע"ד
פ"ב מ"א אזוהי דרך ישרה וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע דברים עמ' 64
פ"ב מ"א אזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע דברים עמ' 263
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם - והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות - והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שביעי של פסח אות ה, הספד אות א, אבות פ"ב ביאורים א, אבות פ"ב דרושים א
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםקול ברמ"א נשמע פרשת קדושים אות י, פנחס אות ט
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםברך משה פסח-שבועות עמ' קפז
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה וכו' כל שהיא וכו' ותפארת לו מן האדםשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קמא, קמה, קפד
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםקול ברמ"א נשמע פרשת שמיני אות י
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע במדבר עמ' 179
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךבגדי כהונה (פרחיא) דף קמז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע דברים עמ' 232
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממךתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' קפט
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש ב אות א
פ"ב מ"א הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדהקול ברמ"א נשמע פרשת נח אות ה
פ"ב מ"א הסתכל בשלשה דבריםבגדי כהונה (פרחיא) דף קט ע"ד
פ"ב מ"א הפסד מצוה כנגד שכרהרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 20
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותשארית עזריאל עמ' תתסד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלהשעורים באורייתא שמות עמ' לה
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוהשעורים באורייתא שמות עמ' קטו
פ"ב מ"א עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםשפתי שלמה שמות עמ' תקז
פ"ב מ"א רבי אומר איזו דרך ישרה שיבור לו האדםבגדי כהונה (פרחיא) דף צו/צג ע"ד
פ"ב מ"א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםשבילי פנחס (תשפא) עמ' קכג
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה וכו' שהיא תפארת לעושיהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שנה
פ"ב מ"א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 129
פ"ב מ"ב העמלים עם הציבור יהיו לש"ש וכו'ברך משה ויקרא עמ' רנה
פ"ב מ"ב העמלים עם הציבור יהיו לשם שמים שזכות אבותם מסייעתןברך משה במדבר עמ' קכד
פ"ב מ"ב וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיםשיח חן פ' יתרו דרוש א
פ"ב מ"ב וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןקול ברמ"א נשמע פרשת כי תבא אות ט
פ"ב מ"ב ולא עם הארץ חסידברך משה פסח-שבועות עמ' נב
פ"ב מ"ב ופיה"מאבן ישראל (תשסז) עמ' קמג, קפב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עון ותורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוןקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - ר"ה אות יא, אבות פ"ב ביאורים א
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם משכחת עוןקול אומר קרא ח"א דרוש ט אות א מחלקה ב
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןקול ברמ"א נשמע פרשת יתרו אות ה
פ"ב מ"ב יפה ת"ת עם דרך ארץקול אומר קרא ח"ג דרוש טז אות ג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עווןשארית עזריאל עמ' קסט, תתסא, תתקנח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' מב, עו, קח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץשבילי פנחס (תשפא) עמ' נח
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהמכתם לדוד משלי (תשעג) בית הלחמי עמ' ט
פ"ב מ"ב עבירה גוררת עבירהבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קיד
פ"ב מ"ב שזכות אבותם מסייעתןלב אהרן (בוארון) ח"א הקדמה עמ' 1
פ"ב מ"ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב ביאורים ד
פ"ב מ"ג יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןשבילי פנחס (תשפ) עמ' קכא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' מג
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' רז
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותך וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבת הגדול אות יד
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךברך משה בראשית עמ' נא
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' רכח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע במדבר עמ' 83, 102
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 67, 138
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות שמות עמ' 325
פ"ב מ"ד אל תאמן בעצמך עד יום מותךשפתי שלמה בראשית עמ' שלב*
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמועמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' רכט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהאמרי יעקב (שפיצר) עמ' הקדמה {היינו, אל תבקש להיות לך זמן פנוי הרבה ללימוד התורה יותר מכפי יכלתך לפי המצב, כי שמא כך גזרה רצונו יתברך, שלא יהא לך יותר פנאי ללימוד התורה, רק תלמוד כפי מיסת הפנאי שבידך, ובזה יצאת ידי חובתך לפי מצבך}
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קכו
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע במדבר עמ' 118
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךברך משה דברים עמ' קנה
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' רמז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוברך משה במדבר עמ' רכג
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוברך משה סוכות עמ' קצב
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונוברך משה פסח-שבועות עמ' רעד
פ"ב מ"ד הלל אומר אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותךקול ברמ"א נשמע פרשת נח אות יד*, תזריע אות ב*, האזינו אות ב
פ"ב מ"ד הלל אומר אל תפרוש עצמך מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותךברך משה ויקרא עמ' פו
פ"ב מ"ד ואל תאמן בעצמך עד יום מותךאקים את יצחק עמ' שכ
פ"ב מ"ד ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' כט, רמט
פ"ב מ"ד עבירה גוררת עבירהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' ג
פ"ב מ"ד עד שתגיע למקומו אמרי יעקב (שפיצר) עמ' רמ {אי אפשר לאדם להגיע למקום חבירו, ולכן לעולם לא ידין את חבירו}
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך וכו'שיח חן פ' ראה דרוש א
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב ביאורים ה
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךשארית עזריאל עמ' תע, תתכ
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברך משה חנוכה עמ' כא
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קטז
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונךברך משה ויקרא עמ' קצח
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךקול ברמ"א נשמע פרשת מצורע אות ב*
פ"ב מ"ד רבן גמליאל וכו' עשה רצונו כרצונך וכו'שיח חן פ' לך לך דרוש א
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידברך משה חנוכה עמ' קצח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסידברך משה שמות עמ' סח, קא, קפב, קצו, רלז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאברך משה במדבר עמ' רצז
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאברך משה בראשית עמ' קצה
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאברך משה דברים עמ' קצח
פ"ב מ"ה אין בור ירא חטאברך משה סוכות עמ' רכט
פ"ב מ"ה הלל אומר אל תפרוש מן הציבור וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' יח
פ"ב מ"ה הלל אומר אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב ביאורים ח
פ"ב מ"ה ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנהלקט אמרים (שכטר) ח"ב עמ' עג
פ"ב מ"ה ואל תדון את חבירך עד שתגיע למקומולקט אמרים (שכטר) ח"ב עמ' סב
פ"ב מ"ה ולא ע"ה חסידשעורים באורייתא שמות עמ' עב
פ"ב מ"ה כל המחטיא את הרבים אין מספיקין כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש יג אות ה
פ"ב מ"ה לא הביישן למדברך משה פסח-שבועות עמ' סח
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופוןשבילי פנחס (תשפ) עמ' קנד, קנו
פ"ב מ"ו אף הוא ראה גולגולת אחתויחל משה דרוש לפ' בשלח
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהברך משה חנוכה עמ' קצח
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 10
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 9
פ"ב מ"ז תוס' יו"ט ד"ה מרבה רמהשפתי שלמה בראשית עמ' עו*
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות א ד
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךברך משה בראשית עמ' נה
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבהבגדי כהונה (פרחיא) דף קמד ע"ד
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים הי' לו לריב"זברך משה דברים עמ' סה
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב דרושים א
פ"ב מ"ח רבי אליעזר בן הורקנם בור סיד שאינו מאבד ספהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קב
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתוברך משה ויקרא עמ' קצג
פ"ב מ"ח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתוברך משה שמות עמ' רכ
פ"ב מ"ח רש"א הרואה את הנולדברך משה ויקרא עמ' רסב
פ"ב מ"ט איזהו דרך ישרה הרואה את הנולדברך משה ויקרא עמ' קפח
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדםשעורים באורייתא ויקרא עמ' נז
פ"ב מ"ט איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדםתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' רסא
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדשארית עזריאל עמ' ט, תתסה
פ"ב מ"ט רש"י - שכן הוא יותר מחברברך משה סוכות עמ' רלא
פ"ב מ"טו הזהרו בגחלתןשעורים באורייתא בראשית עמ' מב
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה וכו'אקים את יצחק עמ' שפו
פ"ב מ"י והוי זהיר בגחלתן שלא תכוהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שסה
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאקים את יצחק עמ' שכא
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' רמח, רנג, רסו
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 170
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 111
פ"ב מ"יא עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולםתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' שסט
פ"ב מ"יב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםקול אומר קרא ח"א דרוש יב אות ב
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' צט
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהבגדי כהונה (פרחיא) דף מ ע"א/ע"ב, ס ע"א, קטו ע"ג, קטז ע"א
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' קיד
פ"ב מט"ו היום קצרשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף פא ע"ד
פ"ב מט"ז ונאמן הוא בעל מלאכתךשעורים באורייתא שמות עמ' קטו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדבר טוב (טאראב) דרוש ז לתפילין
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף נב ע"ג, קיט ע"ד
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורשפתי שלמה שמות עמ' תנז
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךברך משה במדבר עמ' א, קי, רפט
פ"ב מי"ב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשבילי פנחס (תשפא) עמ' רצא
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךשבילי פנחס (תשפ) עמ' שיא
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לש"שרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 83, 224
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך התקן עצמך ללמוד תורהברך משה בראשית עמ' פ
פ"ב מי"ב יהי ממון חבירך חביב עליך כשלךברך משה במדבר עמ' רפט
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךברך משה שמות עמ' קסד, ריז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורהברך משה פסח-שבועות עמ' קסו, רמז
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורהברך משה חנוכה עמ' קטז
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשארית מנחם ח"א בראשית עמ' קלה
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךשעורים באורייתא ויקרא עמ' נא
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםברך משה חנוכה עמ' קעח
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקר"ש ואל תעש תפילתך קבע ואל תהי רשע בפני עצמךברך משה במדבר עמ' רי
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל, אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ה כ, אבות פ"ב דרושים ב
פ"ב מי"ג וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשבילי פנחס (תשפ) עמ' עו
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםקול ברמ"א נשמע פרשת נח אות יב, בשלח אות ט*
פ"ב מי"ג וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבעברך משה סוכות עמ' קנא
פ"ב מי"ג רש"א הוי זהיר בקרי"ש ובתפלה אל תעש תפלתך קבע ואל תהי רשע בפנ"עברך משה פסח-שבועות עמ' קפב-קפו
פ"ב מי"ד הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורסברך משה חנוכה עמ' קצח
פ"ב מי"ד ודע לפני מי אתה עמלשבילי פנחס (תשפ) עמ' רצ
פ"ב מי"ז אינה ירושה לךצמח צבי אגרת לט עמ' קב
פ"ב מי"ז מדרש שמואל - שכר על הלומד לעצמואקים את יצחק עמ' שעו
פ"ב מ"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדםדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' מד, עט, פ
פ"ב מ"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיהפרדס שדי עמ' תמא
פ"ב מ"א איזהי דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' פו
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה וכו' תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדםמלכות ישראל ח"ב עמ' קב, קנג
פ"ב מ"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםשיח יצחק (חבר) עמ' רעא, רעו, שסא, תצה, תקג
פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאוצר דברי רבינו עמ' תסח
פ"ב מ"א בא וחשב הפסד מצוה כנגד שכרהאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תקפז, ח"ב עמ' קנג
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך וכו'הארת דרך עמ' יז, קיט
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןאור היהדות עמ' קיז
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביםוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קצ
פ"ב מ"א דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קמו, קנח, רצח, שח
פ"ב מ"א הוי זהיר במצוה קלה כבחמורההארת דרך עמ' רצג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וגו', רמב"ם ארץ ישראל (וקסמן) סי' כג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'פני חסד עמ' קעג
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' פז, קט
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תכד
פ"ב מ"א והוי זהיר במצוה קלה כבחמורהפרדס שדי עמ' רמו
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' עו, קיא, רכב
פ"ב מ"א והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרהשיחה נאה עמ' 230, 258
פ"ב מ"א ר' אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תטז
פ"ב מ"א רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםאבק סופרים (קונקי) דף קעז ע"ד
פ"ב מ"א שאין אתה יודע מתן שכרן של מצותבגד אהרן עמ' קכח, קלא
פ"ב מ"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםשיחה נאה עמ' 175
פ"ב מ"ב יפה תלמוד עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוןאור היהדות עמ' ג
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קיד, רצג, רצז
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץאוצר דברי רבינו עמ' צח
פ"ב מ"ב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץרנו ליעקב עמ' שכ, תשמד
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'פני חסד עמ' עה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהבדידי הוי עובדא עמ' נז, צה
פ"ב מ"ב כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' יח, קטו
פ"ב מ"ג הוו זהירים ברשותשיח יצחק (חבר) עמ' שנ
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רלו
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמך עד יום מותךמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' רכח
פ"ב מ"ד אל תאמין בעצמךאמרי חיים (קמיל) ח"ב עמ' קנ
פ"ב מ"ד אל תאמר דבר שאי אפשר לשמועמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' רכט
פ"ב מ"ד אל תאמר לכשאפנה אשנהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קל
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומובאר צבי (תשעא) עמ' דש
פ"ב מ"ד אל תדין את חברך עד שתגיע למקומווזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קמג
פ"ב מ"ד אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך על יום מותךעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר קמז
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונואוצר דברי רבינו עמ' שכ
פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני רצונופרדס שדי עמ' נג
פ"ב מ"ד מרבה בשר מרבה רימהאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' שב
פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונךמלכות ישראל ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' קסב-קסג, קסה
פ"ב מ"ה אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנההארת דרך עמ' ת
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדברי אמת (עהרנברג) עמ' תכב
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' סז, ע
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידמלכות ישראל ח"ב עמ' נא
פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסידעולת חודש (תשעד) ח"ב - אהבת דוד עמ' רסח
פ"ב מ"ה לא הבישן למדאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תקנא
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידבגד אהרן עמ' קלח
פ"ב מ"ה לא עם הארץ חסידשיח יצחק (חבר) עמ' קכד
פ"ב מ"ה רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת וכו'אור היהדות עמ' שצא
פ"ב מ"ו במקום שאין איש השתדל להיות אישהארת דרך עמ' פט
פ"ב מ"ז ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמעעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר קפד
פ"ב מ"ז מרבה בשר מרבה רמהעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר קצט
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהאור היהדות עמ' שפט
פ"ב מ"ז מרבה ישיבה מרבה חכמהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' ט
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכז
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רסו
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר קנה
פ"ב מ"ז מרבה נכסים מרבה דאגהפרדס שדי עמ' ק
פ"ב מ"ז מרבה נכסיםאוצר דברי רבינו עמ' נב, תצט, תקטו, תקסז
פ"ב מ"ז מרבה תורה מרבה חייםעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר יח, כא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק וכו'פני חסד עמ' קלז
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרתעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר יב, קעא
פ"ב מ"ח אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמךדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' לז
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לו לריב"ז וכו'בדידי הוי עובדא עמ' סד, תרכו
פ"ב מ"ח חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי וכו', הוא היה מונה שבחן וכו', רבי שמעון בן נתנאל ירא חטאאור היהדות עמ' שפה
פ"ב מ"ח ירא חטאעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר עז
פ"ב מ"ח מרבה נכסים מרבה דאגהאור היהדות עמ' רלה
פ"ב מ"ח רבי אלעזר בן ערך - כמעין המתגברשיחה נאה עמ' 191
פ"ב מ"ח רבי יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכן נוצרתעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר ח, כו
פ"ב מ"ט איזו דרך טובה שידבק בה האדםדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' צו
פ"ב מ"ט איזו היא דרך ישרהשיח יצחק (חבר) עמ' תקי
פ"ב מ"ט איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדםבאר צבי (תשעא) עמ' כב
פ"ב מ"ט הרואה את הנולדדברי חיים (שארין) ח"ב עמ' נב, ח"ג עמ' ריב
פ"ב מ"ט חמשה תלמידים היו לריב"ז וכו' הלווה ואינו 'משלבו וכרפרדס שדי עמ' תרלא
פ"ב מ"ט שבכלל דבריו דבריכםאוצר דברי רבינו עמ' תקכ
פ"ב מ"טו היום קצר והמלאכה מרובהשיחה נאה עמ' 386
פ"ב מ"טו רבי טופון אומר היום קצר והמלאכה מרובהוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רמז
פ"ב מ"טז ודע מתן שכרן של צדיקיםאורן של חכמים עמ' סח
פ"ב מ"טז לא עליך המלאכה לגמורשיחה נאה עמ' 386
פ"ב מ"טז לא עליך לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנהוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רמז
פ"ב מ"י דבריהם כגחלי אששיח יצחק (חבר) עמ' תקיט, תקכ
פ"ב מ"י הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו'בדידי הוי עובדא עמ' כב, תמח
פ"ב מ"י הזהר בגחלתן שלא תכוהתורת העולה (תשפא) עמ' שא
פ"ב מ"י ושוב יום אחד לפני מיתתךאור היהדות עמ' קט, רעח, תכז
פ"ב מ"י יהי כבוד חברך חביב עליך כשלךאור היהדות עמ' פח
פ"ב מ"י שוב יום אחד וכו'בגד אהרן עמ' קמב
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךהארת דרך עמ' קלג
פ"ב מ"י שוב יום אחד לפני מיתתךמלכות ישראל ח"ב עמ' רטז
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרבאילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' קסא
פ"ב מ"י שנשיכתן נשיכת שועלאילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' קלו
פ"ב מ"יא עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מהעולםוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' שנב
פ"ב מ"יב התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לךוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רכז
פ"ב מ"יב יהי ממון חברך חביב עליך כשלךאור היהדות עמ' פח
פ"ב מ"יג אל תעש תפילתך קבע וכו'פני חסד עמ' קפד
פ"ב מ"יג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםאור היהדות עמ' טז
פ"ב מ"יג צאו וראו איזהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדםעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר ד
פ"ב מ"יג רבנו יונהאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' רח
פ"ב מ"יד דע לפני מי אתה עמל וכו'פני חסד עמ' קצה
פ"ב מ"יד והוי מתחמם כנגד אורןאורן של חכמים עמ' לז
פ"ב מ"יד והר זהיר בגחלתןאורן של חכמים עמ' כד, לו
פ"ב מ"יד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךשיחה נאה עמ' 164
פ"ב מ"יד נאמן בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתךוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' ריט
פ"ב מ"יט הפועלים עצליםשיח שלמה עמ' תלה
פ"ב מה אין בור ירא חטאאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' שסט
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהאוצר דברי רבינו עמ' נט, קמט, תקמ
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובהמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' קיד
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה, ברבינו יונהבאר צבי (תשעא) עמ' תכג
פ"ב מט"ו היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחקפלגי מים (טננבוים) עמ' קסה
פ"ב מט"ו היום קצר וכו', רבינו יונהמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' רכח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורדברי חיים (שארין) ח"א עמ' רפו
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמורעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר צד
פ"ב מי"ב והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' סט
פ"ב מי"ב וכל מעשיך יהיו לשם שמיםתורת העולה (תשפא) עמ' סח
פ"ב מי"ב וכל מעשיך לשם שמיםהארת דרך עמ' שמה
פ"ב מי"ב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה וכו'תורת כהן (כהנא) ח"א עמ' קסב, רפא
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת העולה (תשפא) עמ' תקיג
פ"ב מי"ג אל תהי רשע בפני עצמךתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רצד, רצה
פ"ב מי"ג אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקוםדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שפב
פ"ב מי"ג הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכו'תורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רצד
פ"ב מי"ג ואל תהי רשע בפני עצמךדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שעז
פ"ב מי"ג כשאתה מתפלל אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"העולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר נח
פ"ב מט"ז לא עליך המלאכה לגמוראוצר דברי רבינו עמ' נח, תקמה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US