Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת אבות

בעריכת המכון לחקר האגדה


פרק א, א

משה קבל תורה מסיני

כאמרם ז"ל אפי' מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נגלה למשה בסיני (ויקרא רבה פרשה כב). ועפ"ז יש ליישב לשון התנא, משה קבל תורה מסיני, וצריך לדקדק למה לא אמר "התורה" בה"א הידיעה? ובילקוט חדש ערך לוחות סי' י"ב בשם עשרה מאמרות כתב משום דרק הנגלה קיבל על מנת למסור ע"ש. ולהנ"ל י"ל דאמר תורה בלא ה"א, רצונו תורה שהוא בהעלם עד שתלמיד ותיק יחדשה.

(רבי דוד שפרבר, שו"ת אפרקסתא דעניא, הקדמה, הערה ד)

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה

אמרו חז"ל משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו', וכן כל דור ודור התורה מקובלת בידינו כמפורש בסדר קבלת הדורות ברמב"ם ז"ל. ועל זה נאמר [דברים לב, ט] "יעקב חבל נחלתו", ופירשו חז"ל כחבל זה הקשור נימא בנימא, כן נשמותינו קשורות ומושרשות זה בזה מדור לדור, וע"י שורש נשמתנו, התורה מושפעת עלינו זה מזה ממשה רבינו ע"ה עד שמגיע אלינו.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות ה)

עוד אמרו רבותינו ז"ל (בתורת כהנים) יכול היה מדבר עמו לצורך עצמו, תלמוד לומר לאמר, בשביל ישראל היה מדבר עמו ולא בשביל עצמו, עד כאן. כוונת דבריהם כי תיבת לאמר, מיעוט הוא, למעט שלא היה דיבורו למשה זולת בשביל ישראל פירוש לדבר להם.
מכאן אתה למד שלא דיבר ה' עם משה אלא דברי תורה שמסר לישראל, והוא מאמר התנא (אבות פ"א מ"א) משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, הא למדת שכל מה שקיבל מסר, ומכאן אתה למד שלא הודיעו ה' סוד שלא למדו את ישראל, והושוו ישראל למשה בידיעה, אלא שהוא למד מפי הגבורה, וישראל מפי איש. [מביא שלא היה סוד ששמע משה מהקב"ה ולא העבירו לישראל.]

(אור החיים, ויקרא א, א)

[לפי שיטת כף נחת (הובא בנודע ביהודה מהדורא תניינא יו"ד סי' עט), שנזיקין היא הסדר האחרון, אבות היא המסכת האחרונה במשנה, ולכן זה המקום לבאר את סדר מסירת התורה שבעל פה.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ריג - לטקסט)

על תורה לעולם צריך מתנת חנם, כמ"ש במדרש על משה קבל תורה כו' דלגבי משה היה קבלה והוא מסרה ליהושע בעין יפה, ולא שייך לכתוב אצל משה שהקב"ה מסרה לו דלגבי השי"ת לא היה נחשב נתינה.

(רבי יחזקאל פאנעט, מראה יחזקאל, פרשת נשא)

[ופירש ר' עובדיה מברטנורא "לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני". לכן החתם סופר הקפיד שתיקוני המדות והצדקות יהיו ע"פ התורה ולא מתוך ספרות הגוים.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נ ע"ב) לטקסט

וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה

לאחר ארבעים שנה - מתחילת בית שני - קם קהל החכמים, הידועים בשם אנשי כנסת הגדולה, ומספרם לא ימנה מרב, והם אשר עלו עם זרובבל, קבלו מן הנביאים כמו שאמרו חכמים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות סא - עד)

הֵם אָמְרוּ שְׁלשָׁה דְבָרִים, הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין, וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה, וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה

הם - החכמים-אשר חזקו את הקשרים האלה, באמרם ועשו סיג לתורה, ואסור זה של הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד, הוא אחד הסיגים שעשו הם, כי התורה לא אסרה אסור זה, אולם אחרי עשותם את הסיג הזה, עשו בו דרך להקלה, ראשית למען לא יחשב האסור שאסרו הם מתוך השתדלותם לחזק את המצוה, כעומד במדרגה אחת עם אסור התורה, ושנית למען הקל מעט על העם בהלוך ובטלטול, אך כדי שיגיעו בני אדם לקלה זו ברשות, הטילו עליהם את מעשה הערוב, לשם הבחנה בין המעשה המתר לגמרי, לבין הסיג ולבין עצם האסור. [מבאר שחכמים בעשותם סייג שינו בו להקל כדי שלא יטעו להחשיב דבריהם באותה החומרה של תורה. יש להעיר, שלא התכוון ה"כוזרי" ממש להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים שזהו איסור מן התורה אלא מהבית אל החצר שלפניו.]

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות נא)

הזהיר מן התוספת ומן המגרעת ואמר, "לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו - כי היה זה מביא להפסד סדרי התורה ולהאמין בה שאינה מאת האלוה. והותר גם כן לחכמי כל דור - רצוני לומר, בית דין הגדול - לעשות סייגים כדי לקיים משפטי התורה האלו בענינים שיחדשום, לשמור התורה, וישאירו הסיגים ההם לנצח - כמו שאמרו, "ועשו סייג לתורה". וכן הותר להם גם כן לבטל קצת מעשי התורה ולהתיר קצת הנזהר ממנו לפי ענין אחד ולפי מאורע אחד, אבל לא יעמידוהו לדורות - כמו שבארנו בסדר "פרוש המשנה", בהוראת שעה. ובזאת ההנהגה תתמיד התורה האחת, ויתנהג כל זמן ובכל מאורע כפי הצריך לו. ולו היה זה העיון החלקי נמסר לכל אחד מן החכמים, היו בני אדם נפסדים לרב המחלוקת והסתברות הדעות - והזהיר ית' שלא יעשו זה שאר החכמים אלא בית דין הגדול לבד.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מא)

משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלשה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיג לתורה

...והנה מלשון זה המקרא אמר מלאכי הנביא האחרון זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חקים ומשפטים. רבוי דברים יש כאן, ומה צ"ל אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל. אלא לא בא להזהיר על גוף תורה שבכתב והקבלות שבע"פ, כ"א על פלפולה ש"ת שמתחלה נצטוה משה בחורב הוא לבדו ועתה יהי' על כל ישראל, או כפי' השני אשר נצטוה על כל ישראל ולא סודות התורה על אלו לא הזהיר, וזהו שמסיים דיקא חקים ומשפטים.
ומה שהגיע להנביא להזהיר ע"ז הוא מפני שכ"ז שהיו ישראל בבית ראשון לא הרבו תלמידים ופלפולה ש"ת ולהגדיל תורת העיון, עד שהגיע ליאשיהו המלך החסיד וראה בס"ת שנמצא שמוכנים לילך גולה. ואי' בירו' סוטה פ"ז שראה יאשיהו המלך הכתוב ארור אשר לא יקים את דברי התורה וגו' ע"ז קרע בגדיו ואמר עלי להקים. והיינו שראה הגלות גם התבונן כי בזה האופן שהיו גדולי ישראל בזמנו שלא הרבו תלמידים הי' עלול שתאבד תורה מישראל ח"ו. ע"כ החזיק במעוזו. וכתיב בדהי"ב ויאמר יאשי' ללוים המבינים לכל ישראל תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את ה' אלהיכם ואת עמו ישראל. ופירשו חז"ל ביומא פ' הוציאו לו שצוה לגנוז את הארון. ועדיין לא נתבאר מה שאמר עתה עבדו את ה' וגו' איזה עבודה הגיע עתה להם, אלא משום שראה שידעך אור הארון ממקומו בקה"ק וישראל יגלה מעל אדמתו ואין אור תורה זורח בחו"ל שיהא הסברא סגי לכוין את הלכה מדעת עצמו ע"כ הזהירם לעבוד את ה' ואת עמו ישראל. היינו שלא תהי' עבודתם את ה' בפ"ע בהתבודדות וזהו הנקרא משא בכתב כמש"כ בפ' קדש. אלא עבודת ה' תהי' יחד עם עמו ישראל היינו ברבוי תלמידים להבין להם דרכי הלכה.
ועפ"י דבר יאשיה קמו החרש והמסגר אלף כולם עושי מלחמתה ש"ת בימי יהויכין בן בנו כדתני' בספרי פ' האזינו על הא דכתיב החרש והמסגר אלף כולם עושי מלחמה מה מלחמה עושין בני אדם הזקוקין בזיקין ונתונים בשלשלאות ש"ב אלא כלם גבורים במלחמתה ש"ת.
ואחריהם באו אנשי כנה"ג והזהירו עוד ואמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין פי' שלא להורות מצד הסברא אלא עפ"י עומק החקירה בכח ההכרח שא"א לומר באופן אחר. וזהו עפ"י הויות התלמוד במדרשות ש"ת. והזהירו עוד והעמידו תלמידים הרבה. דמועיל לפלפולה ש"ת כידוע מרבה ישיבה מרבה חכמה. ועשו סייג לתורה ע"י אסמכתות ובזה מתגדל הפלפול והחקירה ושומר את ההוראה שלא ימוט. [מבאר ששלושת הדברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה הם היסודות לביסוס התורה שבעל פה, כיוון שלאחר החורבן ולקראת הגלות היה צורך לשנות את אופי לימוד התורה בישראל.]

(הרחב דבר, דברים א, ג)פרק א, א-ה

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה: שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים: אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם: יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוסי בן יועזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם: יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו מכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום

כלומר, כי על פי שלשה דברים אלו נקראו אנשי כנסת הגדולה. רצוני, כי לעשות הסייג שהוא העקר, היה להם להיות מתונים בדיניהם והסכמותיהם, ולהעמיד תלמידים הרבה בהסכמתם, כדי לסלק מעליהם כל פקפוק וערעור. ולא כמו המפרשים שהמאמר ההוא תחלת המסכתא, דאם כן היה להם לומר ברישא, שהעולם היה עומד על הדין, והדר ליתנו הוו מתונין בדין, והוא הדין בתורה קודם שיאמרו והעמידו תלמידים וכו'. אמנם שמעון הצדיק שהיה משיירי זאת הכנסיה הגדולה, הוא היה בעל המאמר הראשון למסכתא ההיא, והוא אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, כי כדאי הוא המאמר לאומרו שיהיה התחלת פרק ומסכתא. והנה אנטיגנוס ויוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן הנמשכים אחריהם, אחזו כל אחד עקרו מהשלשה הנזכרים ראשונה ופירשו, אמנם פירוש המאמר הזה יבא בשער ס"ג ב"ה. ולפי שהיה עקר עניינם של אנשי כנסת הגדולה לעשות סייג לתורה בכל דברי האיסורין והטומאות, לצמצם ולהגביל האנשים יותר ממה שהגבילה אותם התורה, להעמידם על דברי התורה ושלא יעברו עליהם כלל... [מפרש שאנשי כנסת הגדולה נקראו כך מפני שתפקידם היה להיות מתונים בדין ולהעמיד תלמידים הרבה ולעשות סיג לתורה. ואמרות החכמה של אבות מתחילות במשנה ב, והבסיס לחכמת האבות הוא שלשת הדברים שעליהם עומד העולם, וממנו התפתחה החכמה של מסכת אבות. עקידת יצחק חולק על המפרש שהוו מתונים בדין הוא אמירת חכמה ראשונה במסכת וההמשך הוא תוספת לה.]

(עקידת יצחק, שער ס)פרק א, ב

שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

...היא נחלקת אל שלשה כחות נפרדות, קראום נפשות, כמו שכתב הרב המורה בשמנה פרקיו (פ"א). ואולם ענין זה לוקח ראיה עליו מכללות העולם, כי הוא כאיש אחד מוקש בכל חלקיו, אבל נתפרסם חלוקו אל שלשה חלקים, הורגל בפי הכל לקרוא בו דוגמת אלו השלשה חלקים וענינם, כמו שכתבנו אצל המשכן (שער מ"ח). ועל היסוד הזה בנה שמעון הצדיק זה המאמר המעולה שזכרנו, כי למה שראה העולם בכלל נחלק אל עולם ההצלחה, ועולם התנועה, ועולם התנועעות והויה והפסד. ואמרתי העולם ההצלחה בהחלט, לפי שהעולם העליון הוא עולם השכל הפשוט, מבלי שיהיה שם שום מציאות לא אל גשם ולא אל תנועה ולא אל שנוי כלל, אלא עצמים מוצלחים יודעים את עצמם ומשכילים סבתם יתעלה לבד. אמנם אמרנו על השני שהוא עולם התנועה, לפי שעצמיהם הם גשמים בהירים, בעלי תנועה מתמדת, שמתנועעים בה מעצמם ובתשוקת נפשם אל הנבדלים, כמו שכתבו החכמים. אמנם השלישי הוא עולם ההויה וההפסד, אשר עקרו להיות עצמיו מגשם עב ועכור, מורכב מגשמים מורגשים, ונעים על ידי התנועות השמימיות, אשר יניעו אותם תנועה הכרחית, אשר על ידה יתערבו פשוטיו, ויתמזגו מורכביו להמציא הויותיו, אשר לזה יפול עליו שם ההתנועעות, כי חלקיו מתנועעים, אבל בכח זולתם והכרחיותיו.
לזה אמר שהעולם בכלל יעמוד על שלשה חלקי פעולות, אשר ימצאו כנגדם בעולם הקטן שהוא אדם. כי הנה הכח השכלי והמדעי שבו, הוא כעין העולם הרוחני העליון. והכח המעשיי הנה הוא נחלק לשנים.
הראשון, מה שיתנועע אליו ברצון נפשו ותשוקתו אל הנבדל העליון יתברך שמו, שהוא במצות האלהיות השמעיות, אשר הם לבד בינו לבינו, אשר בזה ידמה אל העולם האמצעי, שכך ענינו, וכמו שכתוב (תהלים ק"ג) משרתיו עושי רצונו. והשני, אשר בו יתנועע אל מעשים הכרחיים מצד טבע מציאותו, כמו שהם כל המצות המדיניות, אשר עליהם יחיו בהעזר אלו מאלו, ואי אפשר זולתם.
לזה אמר זה הצדיק המאושר, כי על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, והוא החלק העיוני אשר הוא נר מצוה ותורה אור (משלי ו'), המאירה לנוכח ההצלחה האלהית מצד רוחניותה, והוא כעין עולם השכלים. ועל העבודה, והוא החלק מהמצות אשר נראה בהם שעבוד האדם ליוצרו, והם המצות השמעיות שאמרנו, דומה לגלגלים אשר ירוצו תמיד לא לתכלית אחר, זולתי לעשות רצון קוניהם. ועל השלישי אמר ועל גמילות חסדים, והם כל המצות אשר יביא ההכרח לגמול איש לאיש, איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו, וכמו תאמר (דברים ט"ו) פתוח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך. כי זה הוא ענין עצמי למלאת חסרונו, מצד שהוא הווה נפסד, כי כאשר ישמרו אלו העינים בעד האנשים, הנה ימצא העולם אצלם עומד על תלו, וזה ענין כולל ומועיל, ראוי שיהיה ראש למסכת ההיא, כמו שכתבנו (שער ס'). [מבאר שלנפש יש שלשה כחות: הזן והחיוני והמדבר, וכנגדם נפש העולם יש לה אותם שלשה כחות. התורה, העבודה וגמילות חסדים. התורה שהיא הכח העליון, העבודה היא הכח השני, המצוות השמעיות, שכלן עבודת ה', וגמילות חסדים הן הכח השלישי, המצוות השכליות שנועדו לקים את קיומו החמרי של העולם.]

(עקידת יצחק, שער ס"ג)

שלשה יסודות אילו הם המציינים את עם ישראל והמלאך רומז לבלעם שהוא מנסה לעקור אומה שיסודות אילו הם חלק מאופיה וכך עלול העולם להחרב, כלומר איך אתה רוצה לעקור אומה המחזקת בג' דברים אשר עליהם העולם עומד, כי בטולם הרס כל העולם ורמז לו גמ"ח במ"ש ותלך בשדה, כי עיקר הגמ"ח מן השדה ע"י תרומות ומעשרות ולקט שכחה פיאה. והעבודה שבבהמ"ק, שנמשל לכרם, רמז לו במשעו ל הכרמים, וכן פירש"י הביאני אל בית היין (שיר ב ד) זה אהל מועד ועליהם נאמר (שם ז יב-יג) לכה דודי נצא השדה, נשכימה לכרמים וגו' ובמקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל רמז לתורה, בדרך שנתבאר.

(כלי יקר, במדבר פרק כב פסוק כג)

על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

[כנגד זה נאמר בברכות ה ע"א: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קריאת שמע וכו' יזכור לו יום המיתה, כי עבודה כוללת קבלת עמ"ש וייחוד שלם של ה', שבקריאת שמע, ויום המיתה - חסד של אמת של קבורה.]

(מי מרום חלק יז עמ' ד-ז)

[בימיו ההתייוונות שטפה את העולם. אלכסנדר מוקדון הפיץ את ההשכלה היוונית בכל מקום שכבש. היתה סכנה שתורת ה' תישכח מישראל. שמעון הצדיק לימד שלא התרבות היוונית מקיימת את העולם, יופי הלשון, וחכמת ההאבקות, והאומנות, אלא תורה, עבודה וגמ"ח. בלעדיהם אנחנו אבודים, וכל העולם יחזור לתוהו ובוהו. ]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 75)
לטקסט

[יש צדיק שהוא עמוד התורה, שרק ת"ח מרגישים במותו. יש שהוא עמוד העבודה, ומרגישים במותו כל מי שפנו אליו להתפלל עליהם בעת צרתם. ויש שהוא עמוד גמ"ח, ומרגישים במותו מי שנהנה מחסדו. (עמ' יג) אהרן הכהן היה שלם בכל שלושת העמודים, ולכן כשמת נאמר "ויראו כל העדה כי גוע אהרן" - הכול הרגישו בחסרונו.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, קונטרס פי הבאר עמ' יב) לטקסט

[כנגד זה מופיעה המלה "זכה" שלוש פעמים: "ונתת על המערכת לבנה זכה" (ויקרא פרק כד פסוק ז), לגבי לחם הפנים, והתורה נקראת לחם בפסוק "לכו לחמו בלחמי", ויש ששה סדרי משנה כנגד ששת הסדרים של לחם הפנים, והלבונה עושה ריח, כנגד יראת ה', כמו שאומר ויקרא רבה פרשה ל שההדס שיש לו ריח הוא כנגד בעלי מעשים, והרי בלי יראת ה' אין ערך לתורה (שבת ל). וסידרו את לחם הפנים בשבת כי בשבת גם מי שלא רגיל לעסוק בתורה חייב לעסוק בתורה, ויש בו שתי מערכות של ששה סדרים, אחת כנגד ת"ח ואחת כנגד העוסקים במלאכה כל השבוע שלומדים בשבת.
"על לא חמס בכפי ותפלתי זכה" (איוב פרק טז פסוק יז) - תפלה היא במקום העבודה בבהמ"ק. והפסוק אומר "לא חמס בכפי", כעי מי שלא מתפלל על חברו יש חמס בכפו.
"סמים ולבנה זכה" (שמות פרק ל פסוק לד) נאמר בקטורת, שהיא מעשרת, וזה כנגד גמ"ח כי רק עשיר יכול לעסוק בגמ"ח.
[עמ' סא] כמו כן, כנגד שלשה דברים אלו יש שלש דעות במדרש המובא בהקדמה לעין יעקב, מהו הפסוק הכולל: "שמע ישראל" - כנגד התורה, כי מה שמקשה על לימוד התורה הוא שצריך לחיות חיי צער (פת במלח ומים במשורה), אבל מי שמאמין ב"שמע ישראל", ש"ה'" שהוא רחמים, ו"אלקינו" שהוא דין, הוא "אחד", מבין שגם הקשיים הם חסד, וילמד תורה.
"את הכבש אחד תעשה בבוקר" - כנגד עבודה.
"ואהבת לרעך כמוך" - כנגד גמ"ח, כי אם חברו ירד מנכסיו וצריך הלוואה, אדם עלול לומר "לא היה צריך לעסוק במסחרים גדולים ואז לא היה נכנס לחובות", אבל מי שאוהב אותו כגופו לא יאמר כך, אלא יעסוק בגמ"ח.
[עמ' סג] בשלושת העמודים הנ"ל, יש שמחזיקים אותם רק לעצמם - לומד תורה ולא מלמד לאחרים, מתפלל בעד עצמו ולא בעד אחרים, גומל חסד לעצמו כמו שאומר המדרש על הלל שאמר "אגמול חסד לנפשי". והדרך הנכונה היא ללמד תורה לאחרים, להתפלל בעד אחרים, ולגמול חסד לאחרים.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' ס-סג) לטקסט

[ב"י, חו"מ סי' א, מסביר שדברים אלו נאמרו בזמן שבהמ"ק קיים, ומה שנאמר במשנה יח "על הדין והאמת והשלום" הוא אחרי החורבן, ואז רוב התורה היתה רק "דרוש וקבל שכר", והעבודה היתה רק בתפילה, וגמ"ח היתה בסתר המדרגה בגלל הגלות, לכן לא היה יכול לומר דברים אלו. (כא ע"ב) ולא הסביר מדוע כאן כתוב "עומד" ושם כתוב "קיים". (כא ע"ג) יש להסביר בדרך אחרת: כאן מדובר על עמידת העולם, ועל זה אמר "על התורה", היינו שבזכות שבני ישראל קיבלו את התורה העולם קיים, כמו שכתבו תוס' ע"ז ג ע"א (ד"ה נוגעים) שמש"כ שם שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים והארץ היינו אלמלא ישראל היו מקבלים את התורה. ואילו במשנה יח מדובר על קיום העולם, ולקיום העולם צריך דין, אמת ושלום. וי"ל שמשנה יח מפרשת את משנתנו, שהתורה חייבת להיות בנויה על אמת, דין ושלום, ולא לימוד ע"מ לקנטר וקרדום לחפור בה, והריסת השלום, וכן העבודה צריכה להיות מבוססת על אמת, דין ושלום, וכן גמ"ח, ולא לתת צדקה רק להתפאר. תורה עבודה וגמ"ח צריכים להיות בלי קנאה ושנאה. (כא ע"ד) רע"ב גורס כאן "נברא" במקום עומד". לפי גירסתו המשנה לא באה לומר שהעולם קיים בזכות שאנחנו עושים תורה, עבודה וגמ"ח, אלא שה' ברא את העולם משלשת העמודים הללו, כדברי המדרש (בראשית רבה) שהקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, וכן עבודה - שכתוב בפסוקי הבריאה "ויעש" אף שהיה די ברמיזה או בנשימה (אלא בא ללמד על חשיבות העבודה המעשית), וכן נברא בגמ"ח כמו שאמרו חז"ל (סוטה יד ע"א) "תורת תחילתה גמ"ח" בזה שה' עשה לאדם וחוה לבושים.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף כא ע"א-ע"ד) לטקסט

[ישראל בגולה אומרים: לא קיימנו את התורה ואת העבודה כי אנחנו אנוסים, שבגולה יש הרבה מצוות שאי אפשר לקיים, ואי אפשר להקריב קרבנות. וה' אומר: הרי את גמילות חסדים תוכלו לקיים בגולה, ואף יותר מבא"י, כי בגולה יש יותר נצרכים לעזרה, ובזה אינכם אנוסים.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף נד ע"ב) לטקסטפרק א, ב-ג

שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. אַנְטִיגְנוֹס אִישׁ סוֹכוֹ קִבֵּל מִשִּׁמְעוֹן הַצַּדִּיק

אחריהם- אחרי אנשי כנסת הגדולה- בא דורו של שמעון הצדיק, כהן גדול, ואתו בסיעתו תלמידים וחברים, ואחריו אנטיגונס איש סוכו המפורסם, ומתלמידיו צדוק וביתוס, אשר הניחו יסוד לכתות המינים שנקראו על שמם צדוקים וביתוסים.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות סה)פרק א, ג

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם

מבאר שהכוונה היא שעושה על מנת לקבל פרס מיד, כי הרצון לשכר מיידי גורם להזכיר עוונותיו ומדובר שמצוות שיש עליו חובה לעשותם ולכן הצפיה לשכר מיידי היא פסולה אמנם אם עושה דבר של רשות יכול הוא בהחלט לומר בשביל שיחיה בני וכו והרי זה צדיק גמור.

(רמב"ן, ספר אמונה ובטחון פרק א)

אל תחשבו כי עשית המצוה והגמול ב' דברים והם הבינו היפוך כוונתו ויצאו להפקר ועל זה הזהיר לאמר שלא ידבר אדם בהמון דברים סתומים הוא באומרו חכמים היזהרו בדבריכם...

(רמב"ן, מאמר על תרי"ג מצוות היוצאות מעשרת הדברות)

המילה "פרס" - אין פרושה שכר, משום שאכן ישנו שכר על המצוות, והתורה אף מכירה בצורך של האדם לקבל שכר על עמלו. אלא פירוש המילה "פרס" הוא: תמורה, ומשמעות המשפט היא: אל תשמשו את הקב"ה כאילו אתם נותנים לו משהו שהיה חסר לו, ועל כך מגיע לכם בתמורה שכר, אלא שמשוהו מתוך הכרה בכך שהקב"ה אינו חסר כלום, וכל מעשיכם אינם מוסיפים לו דבר, ומכאן שאף שכרכם הוא כמתנת חסד שהקב"ה נותן ברצונו למקיימי מצוותיו. מתוך הבנה זו -"יהי מורא שמים עליכם", מפני שתבינו שאין הוא מיטיב לכם לצורכו (בכדי שתועילו לו במעשיכם), אלא לצורככם.
ביאור אחר למשפט: אל תשמשו את הרב מתוך ציפיה לקבל את השכר (המגיע לכם) מיד, אלא גם אם ייאחר השכר לבוא - אל תפרשו מן העבודה.

(עקידת יצחק שער מד (החלק השלישי))

...לאחר שישיג האדם גודל מעלות התורה כי נשגבה היא מאוד... ולא יצויר במעלתה תשלום שכר שהיא למעלה ממנה, כי כל העולמות נבראו על ידה, כמפורש במשלי [ג, יט] "ה' בחכמה יסד ארץ" וגו'... וזהו שאמרו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס, ענין פרס הוא לשון חצי דבר כפירוש רש"י בכמה מקומות, והיינו שכל השכר שרוצה לקבל הוא אינו בשלימות.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יג)

כשה' יתברך ברא עולמו להתגלות מדותיו רחום וחנון להשפיע הגמול הטוב לאוהביו ולשומרי מצותיו, והחוטא המונע שפעו הטוב פוגם ח"ו במידותיו ומקלקל צינורי השפע, לכן מלבד עונש העבירה [יקבל] עונש הכפול בעבור פגם במידותיו יתברך.... ובזה ממילא מידה טובה מרובה, ששכר מצוה, דהיינו מה שמשלימין מדותיו יתברך להשפיע להם שכר, הוא עצמו מצוה, להכפיל להם שכרם. וזה שאמרו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, דהיינו שמכוונים לקבל שכר בשביל הנאת עצמן, ונקרא פרס, לשון פרוסה. אבל כשמכוונין כדי שיעלה לריח ניחוח לפני ה' יתברך, להשלים מידותיו להשפיע כרצונו הטוב, מעלה גדולה היא. ובזה מובן מה שנאמר באברהם אבינו ע"ה "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו" [בראשית יח, יט], דאין זה ח"ו על מנת לקבל פרס, אלא הכוונה כדי להשלים מידותיו יתברך להשפיע את אשר דבר עליו.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות יט)

[זה מש"כ "שובי נפשי למנוחיכי" - אני רוצה שתהיה מנוחה לנפשי כמו קודם הבריאה, אבל "כיה' גמל עליכי" - איני רוצה גמול, די לי במה שכבר גמלת לי.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יג ע"ב) לטקסט

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם

וצריך להבין מאי ענין זה לזה... ויש לפרש... מפני שמצד השכל הוא שלא לעשות ע"מ לקבל פרס, כמו שאמר הכתוב "אם יצדק אנוש מה יתן לך"... וה' יתברך הכל צריכים אליו והוא אין צריך להם. אך שיש מקום ליצה"ר להטעות שמגיע לו שכר, כי כשלומד ברבים ועוסק במצות הוא מרבה בכבוד ה' ותורתו, וכל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו [אבות פ"ו מי"א], א"כ הרי מהנה לה' יתברך בכבודו וע"ז יגיע לו שכר. אבל לפי זה הטעות לא יעסוק בתורה ובמצות אלא בפני בני אדם, שאז מכבד את ה' יתברך בפני הבריות, אבל כשהוא לבד ואין אדם רואהו לא יעשה כלום, כיון שמעשיו הוא בשביל פרס, וע"ז לא יגיע לו פרס, שהרי לא נתכבד בו המקום בזה שלא ראה שום אדם. והנה מצינו לריב"ז שאמר לתלמידיו: יהיה עליכם מורא שמים כמורא בשר ודם תדע כשאדם עובר עבירה אומר מי רואני [ברכות כח ע"ב], הרי דמורא שמים נקרא כשאדם עובד ה' במקום שאין אדם רואהו. והיינו דקאמר אם תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע"מ שלא לקבל פרס, אז תעבדו אותו אפי' במקום שאין רואים, וזהו מורא שמים עליכם, שאין אדם רואהו כנ"ל. אך כל זה להשיב להיצה"ר, אבל באמת כבר אמר דוד המלך ע"ה "מי הוא זה מלך הכבוד" [תהלים כד, י], שה' יתברך הוא מלך על כל הכבוד, שהוא א"צ לכל הכבוד והכבוד צריך אליו.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כ)

אַנְטִיגְנוֹס אִישׁ סוֹכוֹ קִבֵּל מִשִּׁמְעוֹן הַצַּדִּיק. הוּא הָיָה אוֹמֵר, אַל תִּהְיוּ כַעֲבָדִים הַמְשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס, אֶלָּא הֱווּ כַעֲבָדִים הַמְשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְקַבֵּל פרס

לפי שידעו החכמים ז"ל שזה הענין קשה עד מאד ואין כל אדם משיג אותו, ואם השיגו אינו מסכים בו בתחילת ענין ואינו סובר שתהיה אמונה ברורה, לפי שהאדם אינו עושה מעשה אלא כדי שתגיע לו ממנו תועלת או שתסור ממנו פסידא ואם אינו כן יהיה אצלו אותה מעשה הבל וריק, האיך יאמר לבעל תורה עשה אלה המעשים ולא תעשה אותם לא לירא מעונש מן השי"ת ולא להנחיל שכר טוב, זה דבר קשה עד מאד לפי שאין כל בני אדם משיגין האמת עד שיהיו כמו אברהם אבינו ע"ה, ולכן התירו להמון כדי שיתישבו על אמונתם לעשות המצות לתקות שכר ולהנזר מן העבירות מיראת עונש, ומזרזין אותם על זה ומחזקים כוונתם עד שישיג המשיג וידע האמת והדרך השלם מה הוא כמו שעושין בנער בשעת הלמוד כמו שהבאתי המשל, והאשימו לאנטיגנוס איש סוכו בביארו להמון מה שביאר ואמרו בזה הזהרו בדבריכם כמו שנתבאר באבות (פ"א מי"א), ואין ההמון מפסידין מכל וכל בעשותם המצות מיראת העונש ותקות השכר אלא שהם בלתי שלמים, ואולם זה טוב להם עד שיהיה להם כח והרגל והשתדלות בעשיית התורה ומזה יתעוררו לדעת האמת ויחזרו עובדים מאהבה.

(רמב"ם, הקדמה לפרק חלק)פרק א, ג-ה

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם. יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוסי בן יועזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם. יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו מכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום

מבאר שמאמריהם של שלשה חכמים אלה הם כנגד שלשת הדברים שעליהם עומד העולם במשנתו של שמעון הצדיק.

(עקידת יצחק, שער ס"ג)פרק א, ד

...והוי שותה בצמא את דבריהם

כתב החסיד יעבץ: כאשר טבע האדם לקוץ בדבר בהתמדתו, אמר התנא, שאל יאמר האדם כבר שמעתי דבר זה פעמים רבות, אלא הוי שותה בצמא את דבריהם, כאילו לא שמעת מעולם.
מבואר שחיוב לימוד התורה הוא בצמאון. להרגיש תמיד כאילו בפעם הראשונה הוא שומע דבר זה. ואם תחסר לו הרגשת החידוש - אין זה לימוד בצמא, וח"ו יגיע לידי "לקוץ בדבר". נמצא שמעלת 'השותה בצמא' אינה מעלה בעלמא, אלא היא תנאי ועיקר בעצם לימוד התורה.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר לח' עמ' קס')

יהי ביתך בית ועד לחכמים

[כי תלמד ממעשיהם הטובים מתוך שתהיה רגיל בהם].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יב ע"ב) לטקסטפרק א, ו

יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר, עֲשֵׂה לְךָ רַב, וּקְנֵה לְךָ חָבֵר, וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת

כי אין ספק שבהיכפל הפרטים המסכימים לתכונה אחת אם פחיתות אם מעלה, תיכפל ותתחזק התכונה ההיא, ומפני זה הזהירונו רז"ל על השתדלות קנית החברה באומרם וקנה לך חבר, והוא שאמר שלמה המלך עליו השלום [בחכמתו]. טובים השנים מן האחד גו' כי אם יפולו גו' גם אם ישכבו גו', רצה בזה כי השותפות והחברה דבר מועיל הן שישתדל האדם בתועלת חברו, או לא ישתדל, אחר היות שתוף החברה ביניהם אי אפשר מבלתי תועלת והוא אומרו: גם אם ישכבו שנים וחם להם, ופשוטו של פסוק זה יראה זר מאד [בעיון] ודבר בטל, ואמנם הוא מורה על דבר אמתי ומסכים למציאות, והוא, כי בתחילה אמר כי תועלת השנים גדול מאד כשישתדל כל אחד להועיל לחברו, והוא אומר: אשר יש להם שכר טוב בעמלם כי אם יפול האחד יקים את חברו, אחר כן אמר שאין צריך לומר שיקבל כל אחד תועלת בהשתדל חברו בתועלתו ותקנתו, כי גם אם לא ישתדל בזה יקבל תועלת, והמשיל זה מהמוחש, שאין ספק אשר גם כי ישבו שנים ואין אחד משתדל להועיל חברו, מצד שכונתם וקורבתם לבד יקבל כל אחד תועלת, עד שיצמח ויפרה בו החום הטבעי, כאשר נודע שיתחזק בקורבת איש אחד מצד האחווה והתדמות אליו, והנה זה מצד קורבת החברה לבד לא מצד פועל והשתדלות. וכן כאשר ימצאו שני רעים נאמנים, גם כי ינוחו וישקוטו יחם לכל אחד מהם וינוח לבבו מצד קורבת חברו אליו, עד שימנע מהזיק לו כי ידעו בשער עזרתו. [מבאר שהתועלת בחבר הא בין שהוא משתדל בתועלת חברו ואף אם אינו מתכוון לכך.]

(דרשות הר"ן, הדרוש הראשון)

אם רב יוכיח, יאמרו אין כל אדם יוכל להיות רב ומורה, ומי כמוהו עושה, וזה יאמר כך וזה כך, ויתלוצצו על הרב, אבל אם איש כערכו יוכיחו, ויאמר לו מה תחשדני, גם לי לבב כמוך להיות כמוך, רק הדבר רע לשמים וכהנה, ולמה לא תחוס על נפשך ולמה תמרה פי קונך, ידעתי כי דברים כאלה, יותר יפעלו מכל תוכחות שלי מימים ימימה, ולכך אמרו חז"ל [אבות א, ו] עשה לך רב וקנה לך חבר, כי חבר יותר צריך מרב, עד שתקנה אותו בכסף מלא.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש י)

יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר, עֲשֵׂה לְךָ רב

כאשר נשתתפו שני נביאים גדול וקטן בנבואה, ימשך השפע לתלמיד יותר ממה שהוא ראוי בחוקו מצד שהוא משתתף לגדול. כן כאשר נשתתפו הרב והתלמיד בחכמה, ימשך השפע לתלמיד יותר ממה שראוי בחקו, מצד שהוא משתתף לרבו ולמלמדו.
וזאת היא הסבה החזקה אצלי להתמעט הנבואה והחכמה דור אהר דור. כמו שהוא ידוע ומפורסם, והעידו רז"ל עליו שאמרו לבן של ראשונים כפתהו של אולם. אם הראשונים מלאכים אנו בני איש ואמרו כאצבעתא בקרא לסברא. והסבה בזה אצלי כי ממשה רבנו ע"ה עד עכשו, כל הנביאים והחכמים זה אחר זה כדמות עלול ועלולים. וכמו שהעלול והעלולים כל עוד שימשכו ויתרחקו מהעלה הראשונה תתמעט מעלתם, כן הענין בחכמים ובנביאים בשוה.... כי כל הנמשכים אחר משה מושפעים באמצעותו ובאמצעות הבאים אחריו, עד שבהשתתף הרב עם התלמיד יתחזק שפע התלמיד מצד השפע הנשפע לרב. ומפני זה הזהירו רז"ל ללמוד עם מי שגדול ממנו, ואמרו אינו דומה הלמד מעצמו ללומד מרבו. ומפני זה אמר רבי. הא, דעדיפנא מחבראי משום דתזיתיה לר"מ מאחוריה, ואלו חזיתיה באפיה כ"ש דעדיפנא טפי שנאמר: והיו עיניך רואות את מוריך. כי כפי השפע הנשפע לרב הנראה בפנים, כמו שאמר הכתוב. חכמת אדם תאיר פניו, יהיה שופע על התלמיד יותר כאשר יקבלוהו [מבאר שמה שהדגישו חכמים את הצורך ללמוד תורה עם רב או גדול ממנו כי אז הוא יוכל לזכות לחכמה יותר מהיכולת הבסיסית שלו].

(דרשות הר"ן, הדרוש השמיני)

וקנה לך חבר

היצה"ר מפתה לאדם "לאו כל אדם יהיה רב לשמוע בקולו", ו"אילו הייתי רב הייתי ג''כ כמוהו" וכהנה שבושים, אבל אם חבירו עמיתו יוכיחו 'אל בני, אל אחי, כלך מדרך זו, מה הנאה יש לך בעשותך מול רצון התורה ולומדיה?' וכהנה, ודברים אלו יפעלו פירות ביותר מאלף תוכחות שלי.
ולכך אמרו "קנה לך חבר" ולא "קנה לך רב", כי חבר טוב תועלת יותר מרב.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש ב)פרק א, ז

ואל תתחבר לרשע

[אין לצרף חוטא ל"כולל העברים" אם הוא ממשיך להחזיק בדרכו. אף שהמדרש (ויקרא רבה פרשת אמור) אומר שיש לחבר את ארבעת המינים לאגודה אחת, כולל ערבה שאין לו טעם ולא כריח, היינו מי שאין לו מעשים טובים ולא תורה, אבל זה לא כולל קוצים ודרדרים, מי שהולך בדרך המינות ובדרך הגוים, כמו שנאמר בסוכה לב ע"א שלא ייתכן שהתורה ציוותה ליטול לארבעת המינים דברים עם קוצים.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף ל ע"ב) לטקסט


פרק א, ח

יהודה בן טבאי אל תעש עצמך כעורכי הדיינים וכשיהיו בעלי הדין לפינך יהיו בעיניך כרשעים

כי היות כעורכי הדיינים הוא שאת פני הדל ללמד טענות למי שהוא עני בדעת, כההיא דר' יוחנן דאמר לקרוביה על מזונות האלמנה אלו קוצו לה, ולבסוף אמר עשינו עצמינו כעורכי הדיינין (כתובות נ"ב ע"ב). ירצה, שהאשים עצמו על זה, ואמרינן התם מעיקרא מאי סבר, מבשרך לא תתעלם, ולבסוף מאי סבר, אדם חשוב שאני. ובמה שאמר שיהיו בעלי הדין לפניו כרשעים, כיון למאמר לא תהדר פני גדול, שלא יהדר שום אחד מהם, אף על פי שיהיה גדול מחבירו. ובמה שאמר וכשנפטרין מלפניך יהיו בעיניך כזכאין וכו'. הסכים למה שסיים הכתוב בצדק תשפוט עמיתך, שהכוונה שנדינם לכף זכות, ואחד התובע מה שלא הלוה או שלא הפקיד, ואחד הכופר מה שיש בידו מהממון, ראוי לדונם בחזקת כשרות, ושכל אחד מהם טוען אמת לפי מחשבתו. מכל מקום כל אלה הם מדות חשובות והרחקה יתירה מהעבירות. [אומר שהמשנה הזאת מבוססת על הפסוק לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך.]

(עקידת יצחק, שער סה)


פרק א, י

אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות

[אהוב את המלאכה של הרבנות, להדריך את ישראל לתורת ולעבודה, ושנא את השררה שברבנות, ואת גסות הרוח שיכולה להיות מהרבנות.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף לג ע"א) לטקסט

ואל תתודע לרשות

[שום דבר בעולם אינו רשות, כי כל דבר יש באיזו בחינה שלו מצוה או עבירה. לדוגמה, אם אוכלים דבר שנחוץ לגוף, זה מצוה. אם אוכלים יותר מדי, זה מזיק לגוף וזו עבירה. ]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 167) לטקסט

[אל תאמר על שום דבר בעולם שהוא רשות, לא מצוה ולא עבירה. כי כל דבר שאדם עושה יש בו בבחינה מסויימת מצוה או עבירה. אם הוא מחזק אותו באמונתו, ומסייע לו לעשות טוב, הוא טוב. אם הוא מבטל אותו מקיום מצוות ומרגיל אותו להסיח דעת מהתורה, הוא רע. אין דבר רשות בעולם. ]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 179) לטקסטפרק א, יב

הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

הנה ייחד הלמוד הזה לאהרן, כי הוא הידוע שר וגדול בישראל בשמירת הסדר הכללי במנהגיו, והוא המפורסם בקיום וחזוק החוט ההוא הכללי ביניהם, כמו שלמדו חז"ל (אבות דר"נ פ' י"ב) מאומרו ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל (במדבר כ') רצונו, שהורגש במותו חולשה או רפיון בחוט ההוא הכללי. כי הנה במשה לא נאמר כי אם ויבכו בני ישראל את משה (דברים ל"ד) כי הוא היה מיוחד יותר אצל העיון, גם כי בהתלמדו אצלו יהיה למודו כענין ההרגל שהוא טבע שני אשר לא יסור. וזה הוא טעם ורודף שלום, שעם זה לא ישכח כמו שהוא הענין בלמודים העיונים, כאשר ביארנו בשער נ"א. אמנם הענין השני ביאר באומרו אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כי בהשקפת אהבת הבריות, ושירצה להם מה שרצה לעצמו שנאמר ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י"ט) והוא שיקרבם תחת כנפי התורה לקבל עליהם סדר עבודתה, הנה בזה נתקיים החוט ההוא בקשר של קיימא, ונתן ביד האומה הזאת כח וגבורה של מעלה להאציל ולהשפיע, כמו שכתבנו בשער מ"ח. [מבאר שדוקא אהרן הוא הרודף שלום, כי שלום הוא קיום העולם, ובזה הוא אוהב את הבריות, וע"י כך מקרבן לתורה.]

(עקידת יצחק, שער עד)

והכוונה, כשיהיה אוהב אותו בשיעור שירדוף אחריו ולא ישוב עד שישיגנו ואפילו בדרך רחוקה, ולא ימתין עד עת צרכו, כי אולי לא יעלה אז בידו ויגיעו הנזקים המחוייבים לחסרונו. [אומר שהשלום חשוב מאד לקיום העולם, ולכן מצותו שירדוף אחריו ולא רק שיקימנו כשיבא לידו. לכן חשוב שישתדל בהבאת השלום, ולא רק שלא יריב עם חברו.]

(עקידת יצחק, שער פא)

הקדים "אוהב שלום" ל"רודף שלום", כי מתוך שאהבת הבריות בוערת בקרבו, שבגללה הוא אוהב שלום, הרי הוא רודף שלום. מתוך רדיפת השלום מתעצמת בקרבו האהבה יותר ויותר, והרי הוא אוהב את הבריות במדרגה חדשה לגמרי.

(שיחות מוסר, מאמר ו' פרשת נח תשל"ב עמ' כד)

[מדוע הזכיר את התורה בסוף, הרי תלמד תורה כנגד כולם? י"ל ע"פ מש"כ במס' דרך ארץ פרק השלום, שבזכות שחנו בסיני בלי מחלוקת, ה' נתן את התורה. ולכן אמר "אוהב שלום ורודף שלום", שעי"ז מקרבן לתורה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כה) לטקסט

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו, הנה ע"ז אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה', והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לב)

ראוי לנו לקרב כל הבא לחזות בנועם ה', ובפרט לקרב את זרע יעקב, ללמדם תורה, וכמו שאמר התנא: 'הוי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה'. וזאת הבחינה האמיתית אם תורתו לשמה אם לאו, כי אם הוא לומד לעשות נחת רוח לבורא, הוא אוהב וחושק שגם אחרים ילמדו חכמה, להיות לרצון ה', ודומה לבן שאוהב את אביו ומכבדו ומאכילו וכו', שבוודאי הגמור רוצה שגם אחיו יכבדוהו, ולא יגרמו לו שום צער, חס ושלום. מה שאין כן אם תורתו שלא לשמה, חס ושלום, והיא לו לעטרה וקרדום, אז שמחתו שיהיה הוא לבדו חכם ורב, ולא יקרבו אחרים בגבולו.

(רבי רפאל שלמה לניאדו, עטרת שלמה, דרוש למתן תורה, עמ' שסט [משוכתב באתר "החכם היומי"])


פרק א, יד

ודישתמש בתגא חלף

[ה] ואמנם רצה ה' יתברך להיות נקרא בשם, כדי שיוכלו ברואיו להתעורר אליו ולקרוא אותו, להזכירו ולהתקרב אליו. והנה ייחד לכבודו השם המיוחד, ואמר עליו (שמות ג טו): "זה שמי לעולם", והוא השם שנקרא בו על שם הכבוד בעצמו, כפי מה שרצה ליקרא בשם. ואמנם כפי כל פרטי השפעותיו רצה ונקרא בשמות שונים. והנה גזר וחקק, שבהזכיר ברואיו את שמו, יימשכו להם ממנו הארה והשפעה, וכענין שנאמר (שמות כ כד): "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". ואולם כפי השם שיזכירוהו ויקראהו בו, כך תהיה ההשפעה הנמשכת על ידי ההזכרה ההיא, פירוש - כי ההשפעה שתימשך תהיה ממין אותה ההשפעה, שעל סודה נתייחס לו יתברך שמו השם ההוא. ואמנם בהמשך ההשפעה תיולד בהכרח התולדה המחוקקת לה, ויתפשט הענין בכל ההשתלשלות מן הראש ועד הסוף...
[ז]... ונמצאו בענין הזה שני שרשים: הראשון הוא - הזכרת שמו יתברך שמו כמו שקורא אותו שיענהו, וימשיך על ידי זה ממנו השפעה - שבהמשכה יחודשו ענינים מה שיחודשו; והשני - הכריח את המלאכים על ידי שמו יתברך, שיפעלו מה שבידם לפעול יתר על הסדר התמידי. ואמנם אין שום אחד מן הענינים האלה מוחלטים לכל רצונו של האדם, אלא מוגבלים בגבולים ובתנאים, ומשוערים עד היכן תגיע היכולת להשתמש בהם ובאיזה דרך יצליחו. וכבר אפשר שתימנע התולדה ויעוכב הפועל אפילו באותו השיעור עצמו שניתן להשתמש בו, כמו שיימנעו תולדות השימוש הטבעי גם כן בגזרתו יתברך, אם יגזור על זה.
ואולם לשורש הראשון, שהוא הזכרת שמו יתברך להימשך ממנו ההשפעה, ודאי שיצטרכו הקורבה אליו יתברך, והדבקות בו, וכל מה שירבה הענין הזה, יצלח הדבר ביד העושה אותו, וכל מה שימעט, תתקשה עליו השגת התכלית. ולשורש השני אין תנאי זה מצטרך, אף על פי שלא יניח מהיותו עוזר לו אם יימצא, כי הנה אחרי שהושם בסגולת השמות האלה שיוכרחו המלאכים בהזכרתם, הנה שבו גם הם ככל הכלים הטבעיים שיפעל בם המשתמש בם כפי רצונו, אם ישתמש מהם בדרך שימושם כראוי.
אכן הדבר ברור, שאינו ראוי והגון להדיוט שישתמש בשרביטו של מלך, ועל דבר זה אמרו חז"ל: "ודאשתמש בתגא חלף". ואין היתר בדבר אלא לקדושים הקרובים לו יתברך ודבקים בו, שישתמשו בזה למה שיולדו ממנו קידוש שמו יתברך ועשיית רצונו באיזה צד שיהיה; וזולת זה, אף על פי שלא תימנע הפעולה למשתמש, אם ישמור דרכי השימוש כראוי, ענוש ייענש על זדונו.

(דרך ה' חלק ג פרק ב אותיות ה, ז)


פרק א, יד

אִם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי. וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי. וְאִם לא עַכְשָׁיו, אֵימָתָי

...והכי מתפרש לשון התנא במס' אבות אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני. פי' אם לא אראה בשבילי כל הנצרכים לי מי יראה בשבילי, וא"כ הרי מחויב אנכי לראות בשבילי ככל אדם מהעובדי כוכבים העמלים לצרכם; מכל מקום כשאני לעצמי, שאני עושה בשבילי בלי צד רצון ה' בכך, היינו לפרנסת עצמו או אשתו ובני ביתו וכדומה אלא רק לרצונו ממש, מה אני, מה חשיבותי בעולם ומה ישיות שלי, דא"כ הרי אני ככל המון האדם ולא הוא כן ישיות של ישראל. [מבאר כי אמנם מוטל על איש הישראלי לדאוג לענייני עצמו, אך אסור שתהיה זו - הדאגה הפרטית - כל תכליתו.]

(הרחב דבר, דברים לב, לט)

[זה מה שנאמר "לא לנו" - איננו עושים כלום עבור עצמנו, לשוב לה', לכן "ה' לא לנו" - ה' אינו גואל אותנו.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יב ע"ב) לטקסט

[אם אדם אינו אוהב את עצמו ואינו משתדל להשיג קניינים שנחוצים לו, סימן שאינו אדם, ואחרים לא ישתדלו בעבורו כי לא יאהבו אותו. מצד שני, מי שחי בשביל עצמו גרוע מבהמה, שהרי בהמה חיה בשביל האדם שיש לו תועלת ממנה, משא"כ אדם שעושה הכל לעצמו ולא בשביל אחרים - הוא כלום, "מה". מי שחי בשביל האנוכיות שלו, יש לו רק עצם - "לעצמי". וצריך גם בשר וגידים - היינו מעשים ומחשבות בעד אחרים. ועל זה נאמר (ירמיהו ח, א): "בעת ההיא נאם ה' ויציאו יוציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלם מקבריהם" - היינו אלו שלא עשו דבר טוב לאחרים, אהבו רק את אנוכיותם, וא"כ היו רק בגדר עצמות אף בחייהם, ולפרסם זאת הוציאו את העצמות מקבריהם.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 12-13)
לטקסט

אם אין אני מי לי

[האדם צריך להשקיע את כל כח העבודה מצידו, בבחינת "כל אשר בידך ובכוחם לעשות עשה", וצריך אז להיות בבחינת "אם אין אני לי מי לי". אבל כל זה כדי שיתגלה אצלו החסרון והצורך הגדול לעזרת ה׳, ולא שהוא מסוגל בכוחות עצמו להגיע למטרה.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום עמ' ע והערה מד)פרק א, טו

עשה תורתך קבע

אמרו חז"ל עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי... שכתב הרא"ש [ברכות פ"א סי' יג] דהא דאין מברכין בתורה כשעוסק במשא ומתן ואח"כ יושב ולומד משום דאף כשהוא עוסק במשא ומתן דעתו על למודו. והוא מה שאמר הכתוב (משלי ג, ו) "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך", שלא יאמר האדם אם לא יסיר דברי תורה מלבו לגמרי ויהי' מחשבתו לשמים אולי יטעה במשא ומתן, על זה אמר "והוא יישר אורחותיך", וחפץ ה' בידו יצליח. וזה שאמר דוד המלך ע"ה "כי אם בתורת ה' חפצו" וגו' [תהלים א, ב-ג] - אפילו בשעה שעושה חפציו, ואמר על זה "וכל אשר יעשה יצליח"... אבל בעת עסקו בתורה יעשהו קבע שתהי' מחשבתו פנוי' לעסק התורה... ויסיר מלבו כל טורד עסקיו.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות לב)


פרק א, יז

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא

כל ימיו גודל בין החכמים, ולא מצא לגופו של מעשה עצמו המבוקש ביניהם שהיא החכמה, מוסר טוב ונאה ומיוחד משתיקה, כי אף על פי שהדבור בין החכמים הכרחי מאד ללמוד וללמד, הנה המדה המשובחת ביניהם היא השתיקה מרובי הדברים, עד שיהיו כל דבריהם מוגבלים קצרי המלות ושלמי הטעמים. וכמו שאמר (פסחים ג' ע"ב) לעולם ילמד אדם לתלמידו בדרך קצרה, וזה היה דרך החכמים בנתינת הגדרים שהיא היתה עקר חכמתם, וביאר דבריו במה שאמר (אבות שם) כי לא המדרש הוא העקר אלא המעשה. ירצה, כי לא ההתבארות באריכות הדרישה והרחבת הדברים והברת הקולות הוא העקר, אלא גופו של מעשה עצמו, שהוא הלמוד או הלמידה, וכל המרבה דברים יותר מזה הוא מחטיא הכונה, ומביא חטא וחסרון בגופו של מעשה. או שירצה, שלא מצא שימשך טוב לגופו של למוד מהיותו יושב ושותק, כי לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד (שם פ"ב), כי צריך התלמיד לשאל, והרב להשיב, גם לפלפל בשמועתו עם החברים, כי לא ישיבת המדרש הוא העקר אלא המעשה. אמנם כל המרבה דברים יותר ממה שאמרנו, הן בשאלה הן בתשובה, והיו דבריו בלתי מוגבלים על הדרך הנזכר, מביא חטא וחסרון במעשה. והכל חוזר לענין אחד.

(עקידת יצחק, שער ס"ב)

ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה

ומ"ש רז"ל שתלמוד תורה כנגד כולם [פאה פ"א מ"א] היינו מפני שת"ת היא בדבור ומחשבה שהם לבושים הפנימי' של נפש החיונית... ואעפ"כ אמרו רז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, ו"היום לעשותם" כתיב [דברים ז, יא], ומבטלין ת"ת לקיום מצוה מעשיית כשא"א לעשותה ע"י אחרים [מועד קטן ט ע"ב], משום כי זה כל האדם ותכלית בריאתו וירידתו לעוה"ז, להיות לו ית' דירה בתחתונים דוקא, לאהפכא חשוכא לנהורא, וימלא כבוד ה' את כל הארץ הגשמית דייקא, "וראו כל בשר יחדיו" כנ"ל.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לז)

[רבים נואמים יפה בשם היהדות אבל אינם משפיעים כי מעשיהם אינם מתאימים לדיבוריהם. המורה האידיאלי הוא ככתוב (ישעיהו ל, כ-כא) "והיו עיניך רואות את מוריך, ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו" - שהעם יראה את מוריו שעושים מעשים טובים, ולא יסתפקו בדיבורים, ולא יעשו על פי מה שישמעו מפי המורה אלא מה שישמעו "מאחרי" המורה, היינו שיראו את התנהגות המורים. ועל זה אומר המדרש (בראשית רבה פרשה צג) שבלעם לא היה יכול לעמוד בתוכחתה של האתון - בלעם חשב עצמו גדול, בגלל כוח פיו, כשרון הדיבור שלו, וכששמע שגם האתון מדבר, הבין שאין מה להתגאות בדיבור, והמעשה הוא זה שחשוב.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 154) לטקסט

כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה

אמנם מצד הקדימו לומר כל ימי גדלתי בין החכמים, יראה לי שאפילו במנהג המיוחד לחכמים לבדם ידבר, ואמר כי מצא במנהג החכמים שהם מכוונים בחריצותם על הלמוד אל השגת החכמה, לא אל הדבור בהרבות שיחתם בה, להתפאר ולהשתבח בה. [משוה את המשנה הזאת לדברי הרמב"ם המחלק את הדבור לחמשה חלקים: מצוה בו, ונזהר ממנו. ונמאס. ואהוב. ומותר. ואומר שאפילו בחלקי הדבור המותרים יש לשתוק, אא"כ יש תועלת בעצם הדבור.]

(עקידת יצחק, שער ס"ב)

ודע כי כאשר ידעו זה השלמים הגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד האלוה ויראתו ובשתם ממנו, בדרכים אמיתיים, לא דמיוניים, מה ששם צפונותיהם עם נשותיהם ובבית המרחץ כנגליהם עם שאר בני אדם - כמו שתמצא מנהג חכמינו המפורסמים עם נשותיהם, "מגלה טפח ומכסה טפח"; ואמרו גם כן, "אי זה הוא צנוע? כל הנפנה בלילה כדרך שנפנה ביום". וכבר ידעת הזהירם מלכת בקומה זקופה - "משום 'מלא כל הארץ כבודו'" - לישב בלב בני אדם באלו המעשים כולם הענין אשר זכרתי לך, והוא, שאנחנו תמיד בין ידי האלוה ית', ולפני שכינתו נלך ונשוב. וגדולי חכמינו ז"ל היו נמנעים מלגלות ראשם, להיות השכינה מחופפת על האדם ומסוככת אותו. וכן היו ממעטים בדבריהם לזאת הכונה - וכבר בארנו מה שראוי לבארו במיעוט הדברים - באבות, "כי האלוהים בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים". [מבאר שמיעוט דיבור נובע מצניעות ויראת ה' משום שהאדם חש שהוא נמצא תדיר לפני קונו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק נב)פרק א, יח

רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום

החלק הנקרא אמת הוא החלק השכלי העיוני, אשר עליו יפול גזירת האמת והשקר והשיבוש והבלבול בהם, ובפרט בעיונים האלקיים מבוא לידי קלות ועזות כלפי מעלה; אמנם קבלת האמת בהם על הדרך התוריי והנבואיי הוא מה שישלים האדם בעצמו להיותו שלם וצנוע ועניו ואהוב למעלה ולמטה... והכוונה בשלום היא מידת החסד... שראוי לאדם להתנהג בה בשלום ביתו ואשתו ובניו וקרוביו בהנהגת הבית... אמנם חלק הדין הוא... הסדר בדבר המשפט אשר הוא הכרחי לשיתוף המדיני הכולל בלי ספק.

(עקידת יצחק שער מג)

[באהרן הכהן היו שלושת העמודים. וזה מה שכתוב (מלאכי ב, ו-ז): "תורת אמת היתה בפיהו" - התורה, "ועולה לא נמצא בשפתיו" - אמת, "בשלום ובמישור הלך אתי" - שלום, "ורבים השיב מעון" - שכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו (אבות פ"ה מי"ח), ולכן לא היו לו אפילו שגגות].

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כו) לטקסט

על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם

[איך מוכח מהפסוק הזה שהעולם קיים על דברים אלו? מזה שכתוב "שפטו בשעריכם", היינו במקום גלוי כדי שהעם יראה שעושים משפט צדק, וכך הדיינים יקפידו לדון דין צדק כדי שהעם לא יתרעם, ונמצא שהשופטים בעצם מתחשבים בדעת העם, כמש"כ "ושפטו את העם משפט צדק" - "עם העם", ולכאורה יש חשש שדעת העם תהיה מקולקלת; ובכל זאת התורה לא חוששת לזה, כי אהבת הצדק והיושר מושרשת בישראל, בירושה מאברהם, וזו התחזקה במעמד הר סיני, ולכן אפשר לסמוך על דעת עם ישראל, ומזה רואים שעולמו של עם ישראל מבוסס על דין, אמת ושלום.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 88-89) לטקסטפרק ב, א

רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם

מבאר שהמשנה עוסקת בשאלה איזה דבר אחד שיעשה האדם יזכיר לו את כל יתר המצוות עד שנמצאו כולן בידו.

(עקידת יצחק, שער צ)

רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין

כי בראשית דבריו אלה נעשה רב לרוכל, במה שהוא כיון להראות כמוהו תועלת הכרוז וצרכו אל הטעמים נכבדים שאמרנו, שהוא הענין האחד. אמנם הענין השני כוונו באומרו כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. וזה, שהדבור המבוקש צריך שיהיה מה שיתפאר בו האדם מצד שהוא אדם וטבעי אליו דרך כלל, כמשפט לאוהבי הטובות אשר הם טובות בטבע. המשל נופות הסוכ"ר או הדבש, שהוא מתוק לכל אדם, לא כפחם והמלח שהוא מתוק למרי נפש, כאשר אמר החכם הסוס לאהוב הסוס וכדומה.
אמנם על הענין השלישי, והוא הוראת הדרך המגיע אליהם, אמר הוי זהיר במצוה קלה כבמצוה חמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות לעתיד לבא כו'. והכונה, שיהיה שכר המצות בעיניו גדול הערך לאין תכלית, עד כי בהזדמן לפניו המצוה היותר קלה שאיפשר, לא ידחה אותה לקטנותה, אבל יזרז לעשותה כאלו באת לידו המצוה היותר חמורה שבתורה, והטעם לפי שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות וכו'. ירצה, שאין המחשבה מקפת בשום צד גודל שכרן של מצות, עד שבקטנה שבכלן יש ויש שכר הרבה לפעולתך...
אמנם במה שסיים (אבות שם) הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. תאר הדרך בעצמו בתוארים עצמם שתארו הרוכל, והוא שמירת הדבור והמעשה, כי בציירו שיש אזן שומעת, הרי הוא נזכר בדבור הרע הנשמע לאזן, והרי כאן נצור לשונך מרע. ובעין רואה יזהר מהמעשה הנראה, והרי כאן סור מרע ועשה טוב כאשר אמרנו, עם שהפליג להזהיר שלא יצוייר שתפול השכחה בנראה ובנשמע ההוא בשום זמן, כי הוא גמר הזרוז ותשלומו. [מבאר שיש במשנה הזאת התיחסות לשלשה דברים: הכרזה על הדרך הנכונה, שאינה נגלית לרבים ולכן היא צריכה הכרזה. ב. ראיה שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, כלומר: שהיא טבעית לאדם ולכן היא מתאימה לכל אדם. ג. הוראת הדרך אליה, ע"י רדיפה אחר מצוות.]

(עקידת יצחק, שער ס"ב)

רַבִּי אוֹמֵר: אֵיזוֹהִי דֶרֶךְ יְשָׁרָה שֶׁיָּבוֹר לוֹ הָאָדָם, כּל שֶׁהִיא תִפְאֶרֶת לְעוֹשֶׂיהָ וְתִפְאֶרֶת לוֹ מִן הָאָדָם. וֶהֱוֵי זָהִיר בְּמִצְוָה קַלָּה כְּבַחֲמוּרָה, שֶׁאֵין אַתָּה יוֹדֵעַ מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל מִצְוֹת

...ונראה לפרש בהשכיל על דבר אמת למה לא גילה ה' בתורה הדרגות המצות וסגולתם, ואדרבה בא שלמה המלך עליו השלום ואמר (משלי ה ו) אורח חיים פן תפלס, וענו אחריו רבותינו ז"ל שאין לנו לומר מצוה זו גדולה וזו קטנה, שאין אתה יודע וכו', והוכיחו ממה שקבע ה' שכר שוה לגדולה שבגדולות עם קטנה שבקטנות, ועל כולן אני דן שהסברא נותנת שיש מצות ודאי גדולות ביותר, ולמה סתם ה' הדבר.
ונראה כי לצד שיש צורך במצות הקטנות כבגדולות, שכל מצוה ומצוה סגולתה בפני עצמה, ומה בכך אם שכרה מעט, כיון ששכרה הוא דבר שאינו בנמצא בשכר הגדולה, וכל המצות צריכין לתיקוני הנפש, לזה צוה ה' קטן וגדול בהדרגה אחת כדי שיעשו ישראל כולם כאחד, והוא מאמר שלמה (קהלת ט י) כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה.
עוד נראה טעם אחר, כי לצד שיש מצות שסגולתם להאריך ימים בעולם הזה, ויש שסגולתם עושר, ויש שסגולתם בנים, וכן על זה הדרך, וחש ה' כשיתגלה הדבר כל אחד ילך וישתדל במה שחפץ ובמה שצריך ולא ישתדלו בשאר מצות כמצטרך, לזה סתם הדברים, ובזה ישתדל האדם בכולן כדי שתבוא לידו גם מצוה שסגולתה דבר הצריך לו.
ובזה יש טעם למה שאנו רואים כמה בני אדם רעים לשמים ולבריות, ובתיהם שלום מפחד מלאים כל טוב, כי אפשר שבא לידם מצוה שסגולתה הצלחת עולם הזה, ואין העבירות שעושים מונעים סגולת המצוה והצלחתה. וכל זה בבחינת מצות עשה, ובמצות לא תעשה יהיה הדבר כן; יש עבירות שפורענותם לעולם הבא, ויש שפורענותם יסורין באריכות הזמן, ויש שפורענותם ברחמנות, ויש בכל כך אכזריות, והלא תמצא כמה רשעים שעברו על הכריתות ולא נכרתו הגם שעמדו בתוקף הרשע עד שעברו זמן הכריתה, אלא ודאי שיש שמשתלם עליה בעולם הזה ויש שמשתלם עליה לעולם הבא, ודבר ידוע הוא שיותר יפעיל הפחד בלב בני אדם מוסר המשתלם בעולם הזה להיותו נגלה מעונש הנסתר. [מבאר כי לכל מצווה ומצווה, בין גדולה ובין קטנה, יש סגולה המיוחדת לה, והקב"ה לא גילה איזו סגולה תלויה בזכות איזו מצווה כדי שישתדלו ישראל בכולן בשווה.]

(אור החיים, ויקרא יח, כד)

וֶהֱוֵי זָהִיר בְּמִצְוָה קַלָּה כְּבַחֲמוּרָה, שֶׁאֵין אַתָּה יוֹדֵעַ מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל מִצְוֹת

ה' ית' צוה לישראל על ידי משה נביאו תרי"ג מצות, ויעד על כל אחת מהן הגמול, אבל אין ספק שאין הגמול בכל אחת מהן שוה, והוא אמרם: הוי רץ למצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. ויש בהן אחת או שתים או שתים או שלש או יותר, שמתן שכרן שקול כנגד כמה מצות אחרות. ולא רצתה התורה לבאר זה, כדי שלא ירוצו הכל אחר אותן מצוות שמתן שכרן גדול, ויניחו אותן שמתן שכרן בלתי גדול כל כך, כמו שנזכר זה במדרשים ומזאת ההעלמה וחתימת הביאור בזה, היה ראוי להמשיך תועלת כי בהיות האדם בלתי יודע איזו מן המצות היא יותר רבת השכר, ירוון כל אחד ואחד לכל אחת ואחת, ויאמר אולי זאת המצוה היא יותר רבת השכר ויקרת הערך, וימשך מזה להיות האדם קונה ומשיג השלמות כלו שאפשר לו [להשיג] בקיומו כל המצות. ולזה כוון נותן הדת יתברך בזאת ההעלמה.

(דרשות הר"ן, הדרוש הששי)

ידוע כי העושה מצוה בלא כוונה, או מי שלא יתבונן בה, לא עשה בשלמות, אבל המתבונן בה, כגון קנה מזוזה בדינר, קבעה בפתחו ונתכוון להתבונן בה ובעניינה, הנה הודה בייחוד ובחידוש העולם ובהשגחה, כי יציאת מצרים מורה על כל אל הוראה שלמה, מלבד שידע כי חסד אלהים רב מאוד על עושי רצונו, שהוציאנו מאותה עבדות לכבוד גדול בזכות אבותינו הקדמונים החפצים ליראה אותו, הנה במצווה קלה הורה בכל שרשי האמונה והשלמות, לפיכך אמר הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, כי כלם לזכר נס וחסד שעשה לאבותינו ולנו, ובכולן ראיה על האמונה. [אפשר להבין מדבריו שמצוה קלה משמעותה גם שקל לעשותה שאין עליה אלא מעט חסרון כיס. אך חשובה היא כי יסודות של האמונה תלויים בה.]

(רמב"ן, דרשת תורת ה' תמימה)

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה

[יש תענוג לה' בזה שמקיימים את מצוותיו. ובזה אין הבדל בין מצוה גדולה למצוה קטנה, ולכן הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ה׳ שמעתי שמעך (תשסז), כרך א, מאמר לב, עמ׳ נו)

והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה

לכאורה נראה כסותר מ"ש תחלה שאי אתה יודע, ואיך יחשב במה שאינו יודע? אך הפירוש הוא שבאמת אין ליתן גבול לשכר המצוה, אלא שהוא לפי החשיבות המצוה אצל האדם. אם היא חשובה אצלו אלף זוז, שאם יזדמן לו ריוח אלף זוז אם יבטל מן המצוה, והוא מניח הריוח ועוסק במצוה, בודאי לא נפחת שכרו מאלף זוז. וזה שאמר הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, כי כפי מה שחשובה בעיניו בודאי לא יפסיד מזה. והיינו דקאמר "ושלל לא יחסר" [משלי לא, יא], רצה לומר, מה שהיא שוללת ממך שהוא הפסד המצוה, שע"י שהוא עוסק בה מניח מריוח, תדע נאמנה שמה שהיא שוללת ממך "לא יחסר", וכנגד זה יהי' שכרה. וזה שאמר שאין חילוק בין מצוה קלה לחמורה, שלא ניתן קיצבה לשכר המצוות, אלא שהאדם בעצמו קצב שכרו, ואם יחשב יותר אצלו, ירבה שכרו יותר, ואם יתחשב אצלו יותר מכל השכר שבעולם הבא, באמת אין שיעור לשכרו. וע"ז אמר [אבות פ"ד משנה יז]: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העה"ב.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יג)

והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין

לפי זה אין החסיד עושה מעשה, חושב מחשבה, או מדבר דבר, בלא שיאמין, כי יש עין רואה אותו וצופה עליו, וגומלת לו על הטוב ועל הרע, ופוקדת עליו כל מעות בדבורו ובמעשהו ולכן הוא הולך ויושב כירא וחרד המתביש לעתים ממעשיו כשם שהוא שמח ונהנה ובא להתרוממות הנפש בעשותו את הטוב ובשאתו בעל עבודת האלוה יראה את עצמו כגומל לאלוה על טובתו כללו של דבר מתוך אמונתו מקים החסיד את מאמר חכמינו הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים רואה הוא כטענה נכונה את דברי דוד הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות יא)

מצינו במשה רבינו ע"ה והנביאים הבאים אחריו שהיה להם עינים לראות והיו נקראים רואים, כדכתיב [שמואל א' ט, ט] "כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה". ואח"כ כשפסקה נבואה מישראל היו משתמשים בבת קול כמו שאמרו חז"ל [מגילה לב ע"א] בפסוק "ואזניך תשמענה דבר" וגו'. ואח"כ בדורות האחרונים לא זכו גם לשמיעת האזן, וכשראו שהתורה מתמעט התירו משום "עת לעשות לה'" לכתוב דברים שנאמרו בעל פה, כדאיתא בגמרא [גיטין ס ע"א]. א"כ ראוי לאדם לשום אל לבו שפלות דורותינו וכמה מעלות להם עלינו. וזהו שאמרו דע מה למעלה ממך, רצה לומר, הבט כמה מעלות למעלה ממך: עין רואה, שהם הנביאים, ואזן שומעת - המשתמשים בבת קול, ועתה ראה שכל מעשיך רצה לומר שהוא משום "עת לעשות לה'", שלא ישתכחו מעשה המצות על מכונם, והתירו להיות בספר נכתבים.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות ז)

דע מה למעלה ממך

[פירש נפש החיים - מה שקורה למעלה בא ממך, תלוי במעשים של ישראל.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף כ ע"ב [וכן שם ל ע"ב]) לטקסט

דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת

היראה הטבעית המסותרת... צריך לגלותה ממצפוני בינת הלב... להעמיק בה מחשבתו משך זמן מה ממש, עד שתצא פעולתה מהכח אל הפועל ממש, דהיינו להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה מפני ה' הצופה ומביט ומאזין ומקשיב ומבין אל כל מעשהו, ובוחן כליותיו ולבו, וכמאמר רז"ל הסתכל בשלשה דברים כו' עין רואה ואוזן שומעת כו'. וגם כי אין לו דמות הגוף, הרי אדרבה, הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת לאין קץ מראיית העין ושמיעת האזן על דרך משל, רק הוא על דרך משל כמו אדם היודע ומרגיש בעצמו כל מה שנעשה ונפעל באחד מכל רמ"ח איבריו, כמו קור או חום, ואפי' חום שבצפרני רגליו, על דרך משל, אם נכוה באוּר, וכן מהותם ועצמותם וכל מה שמתפעל בהם יודע ומרגיש במוחו, וכעין ידיעה זו על דרך משל יודע הקדוש ברוך הוא כל הנפעל בכל הנבראים עליונים ותחתונים, להיות כולם מושפעי' ממנו ית', כמ"ש "כי ממך הכל". וזה שכתוב: וגם כל היצור לא נכחד ממך, וכמ"ש הרמב"ם [והסכימו לזה חכמי הקבלה כמ"ש הרמ"ק בפרד"ס] שבידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים הנמצאים מאמיתת המצאו וכו', רק שמשל זה אינו אלא לשכך את האוזן, אבל באמת אין המשל דומה לנמשל כלל, כי נפש האדם, אפי' השכלית והאלהית, היא מתפעלת ממאורעי הגוף וצערו מחמת התלבשותה ממש בנפש החיונית המלובשת בגוף ממש, אבל הקדוש ברוך הוא אינו מתפעל ח"ו ממאורעי העולם ושינוייו ולא מהעול' עצמו, שכולם אינן פועלים בו שום שינוי ח"ו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מב)

וכל מעשיך בספר נכתבין

[בזה מוסבר מש"כ ספר חסידים סימן שע "שהקב"ה כותב כל מעשה אדם והדיו הנשאר בקולמוס הוא מקנח בראש הצדיקים שהגיע זמנם ליפטר" - מה שצדיק עושה נכתב בפנקס של ה', ודבר שנשאר לו לעשות, שעוד לא נכתב, "דיו שנשאר בקולמוס", ה' נותן בלבו סמוך למותו שישתדל בו, "מקנח בראש הצדיקים".]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 73) לטקסט

[א"כ למה אמר יהודה לפקיד של יוסף (בראשית פרק מד פסוק טז) "האלהים מצא את עון עבדיך", כאילו היה צריך לחפש, הרי כל מעשי האדם גלויים בפניו? כוונת יהודה היתה שה' מצא מי שיהיה "שבט אפו" להעניש אותנו על החטא, ובזה רמז לפקיד שלא מגיע להם עונש על גניבת הגביע, אלא זה עונש מה' על חטאיהם.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קצט) לטקסטפרק ב, ב

...וכל העמלים עם הצבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמים, שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד. ואתם, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם

והיינו שלא יצטערו, כי על ידי עסקם בצרכי ציבור נתמעט הלימוד ומעשים טובים, ואמר לא כן, אל תיראו, כי מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם מעשים טובים ותורה בשלימות.

(יערות דבש, חלק שני - דרוש יא)

[מי שמקבל עליו לייחד את מלאכתו לטובת הציבור, חייב לעשות זאת לשם שמים ולא לתועלת עצמו, בניגוד לסתם אדם שנאמר עליו "לעולם יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה כי מתוך שלא לשמה בא לשמה", כי העוסק בצרכי ציבור לטובת עצמו, ככל שימשיך בזה ישאף יותר להרבות הון ולא תועיל מלאכתו לציבור.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 112-113) לטקסט

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון

ופרשנו בזה בפ' קדושים מה שאמרו בתנחומא בפ' כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל: הדא הוא דכתיב "ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו" וכו'... ולכאורה הוי שפת יתר, והוי די לומר "ויתן להם ארצות בעבור ישמרו חוקיו" כו'. וי"ל בפשיטות כך הכונה, דבא ליתן טעם למה נתן הקב"ה לישראל ארץ גשמי שיצטרכו לחרוש ולזרוע ולקצור כדרך הגוים, ולמה להם יגיעה זו? יאכלו המן או יצמח אכלם בלי יגיעה. אך התנא אמר יפה ת"ת עם ד"א לפי שיגיעת שניהם משכחת עון, וא"כ הוי טובה היגיעה. וזה שאמר "ויתן להם ארצות גוים", להיות שוין ככל הגוים, "ועמל לאומים יירשו", להיות להם עמל ככל הגוים, היינו "בעבור ישמרו חוקיו" - שיהי' היגיעה מונעם מן החטא, ואף שביגיעה לבדה אין די, מ"מ "ותורותיו ינצרו" וילמדו תורה, ויהי' ת"ת עם ד"א, ויגיעת שניהם משכחת עון...
ולכך הוי במצות עומר מצוה גם הקצירה, דהקרבת עומר הוי הודאה על דניחא להו לאכול מלחם הארץ יותר מלחם שמים [שבאכילת לחם הארץ יש עבודה, של הוצאת ניצוצות הקדושה מהקליפות - כך כתב לפני כן], והקצירה של מצוה הוי הודאה על היגיעה מה שהם עמלים בחרישה וזריעה, כי גם מזה הם נהנין... אך הנה החילוק הוי כך: אם הוי הנאת היגיעה מכח דע"י כך לא יזיק להם האכילה, א"כ הוי רק זה צורך האכילה, א"כ די בהודאה אחת על האכילה בהקרבת העומר, ולמה לי עוד הודאה על הקצירה? אבל אם הוי היגיעה ענין בפ"ע כדי להיות מצטרף לתורה להשכיח עון, א"כ הוי הודאת האכילה ענין בפ"ע והודאת היגיעה ענין בפ"ע. לכך צריך ב' הודאות. לכך הוי חיוב הקצירה מצוה בפ"ע והקרבת העומר מצוה בפ"ע... וזה שאמר הכתוב בדיוק "כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה" - ממה שנקצר בידם זה תקצרו אתם ותאכלו ולא יזיק לכם, א"כ אין היגיעה צורך האכילה, רק ענין בפ"ע לקיום התורה, א"כ הוי צורך ליתן הודאה על היגיעה בפ"ע, לכך "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן", ובעינן שיהי' גם הקצירה של מצוה ובעינן ב' הודאות כנ"ל...
וז"ש המדרש הנ"ל [ויקרא רבה פרשה כח, ג]: אימתי הם תמימות [בזמן שישראל עושים רצונו של מקום]. דהנה לכך סופרין ישראל לעומר עד שבועות, ודוקא מצות הספירה בלילה, כי הנה ספירת העומר אינו על הקרבה, דזה הוי ביום, רק על הקצירה, והקצירה הוי בלילה, ולכך אנו סופרין בלילה. והיינו דזה הוי הודאה על היגיעה. והיגיעה בלי תורה לא מהני, רק בצירוף שניהם משכחת עון. ולכך מחברין ספירת העומר עד שבועות, כי זה שייך לזה. וא"כ אתי שפיר, דהנה כל דבר שיש לו ב' קצוות, מזה ומזה הוא שלם. אבל אם חסר קצה אחד אינו שלם. ולכך אם ישראל עושים רצונו של מקום, ופועל היגיעה להשכיח עון, אז שייכין זה לזה ויש התחברות לעומר עם יום מתן תורה והוי תמימות. אבל באין עושים רצונו של מקום, ואין פועל היגיעה להשכיח עון, א"כ אין לו התחברות לעומר עם יום מתן תורה. וזה שאמר המדרש: אימתי הם תמימות בזמן שישראל עושים רצונו של מקום.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא קמא, פתיחה, פתחי שערים)


פרק ב, ד

הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך

ירצה, שתלמד לעצמך לעשות הדברים הנרצים למקום באותו חשק שתעשה הדברים שתתעורר אליהם מרצונך. כדי שימשך מן הלמוד וההרגל ההוא שיעשה רצונך כרצונו, והוא שמעצמך תרצה אתה בהם תחלה, עד שיאמר שהיה רצונך מעצמך תחלה מה שנתבאר לך אחרי כן שהיה רצונו, וזה יהיה בדברים המעשיים הנרצים לאל יתעלה ומצווים מאתו כמו שאמרנו. אמנם בדברים המנועים ממנו אשר יתאוה האדם לעשותם, כגון לקיחת הבית או השדה או האשה או הממון על דרכים בלתי ישרים, אומר (שם) בטל רצונך מפני רצונו, והכוונה שיבטל הרצון הנפסד, אשר על דרך האמת הוא רצון זולתו, הוא שטן הוא יצר הרע אשר בקרבו, ויהפכנו אל הרצון השלם, והוא הרצון האלהי השונא גזל וחמס, והוא יתעלה, על דרך ההשגחה גם כן יבטל רצון אחרים, אשר בידם הדבר, אשר אתה מתאוה אליו, ויניע לבבם למה שתחפוץ באופן שיגיע הדבר לידך בהיתר ובכבוד.

(עקידת יצחק, שער סה)

עשה רצונו כרצונך

[מה שאתה רוצה לעצמך, כגון לפאר את ביתך, תעשה לרצון ה', כגון לפאר את בית הכנסת.]

(רבי גדליה סילברסטון, מתוק מדבש ח"א, עמ' 28) לטקסט

עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו

והוא טעם עשה רצונו כרצונך וכו' (אבות פ"ב). כי לא יספיק עשות רצונו לבד, אלא שתרצה ותחשוק בה, כי אז תעשהו בחוזק כמצוא חפצך וחשקך ממש. [מבאר שהתאוה חזקה מהבחירה. לכן אדם צריך לעורר בלבו תאוה לרצון ה'.]

(עקידת יצחק, שער ס"ז)

[משל למי שהתעשר בארץ רחוקה ורצה לשלוח לאשתו כסף, וחשד בשליח, ולכן כתב לו שהוא יוכל לתת לאשתו כמה שהוא רוצה, והשאר לעצמו, וכשהגיע רצה לתת לה רק מעט, והשאר לעצמו, והרב פסק שכוונת השולח ש"כמה שהוא רוצה" לעצמו, היינו הרבה, את זה יתן לאשה. וכך כאן, "רצונך" הוא מה שאדם רוצה להתאמץ בשביל עצמו, שזה הרבה, בזה תעשה "רצונו" - אותו מאמץ תעשה עבור רצון ה'].

(דברי חן (סילברסטון), עמ' 10) לטקסט

ואל תאמן בעצמך עד יום מותך

[עד יום מותו אדם לא יכול לומר שימיו היו טובים, כי אולי אח"כ ירשיע, ורק ביום מותו יוכל לומר זאת. ולכן נאמר "טוב מאד" זה המוות (בראשית רבה פרשה ט, ה).]

(רבי גדליה סילברסטון, מאירת עינים, עמ' 24) לטקסט

[קשה, הרי נאמר (יומא לח ע"ב): כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא? כי אדם לא יכול להיות בטוח שלא חטא ברוב שנותיו, שהרי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ולפעמים אפילו בתוך המצוה יש עבירה, כגון שנותן צדקה שמביישת את העני, ולפעמים הוא מוכיח את חברו, ומבייש אותו. וזה פירוש "אשר יעשה טוב ולא יחטא" - שלא יחטא ע"י הטוב שהוא עושה. עוד יש ליישב ע"פ מש"כ הגר"א שלפעמים השטן מוסיף חיים לאדם שלא חטא רוב שנותיו, שמובטח שלא יחטא בשנים שנשארו קצובות לו, אבל יחטא בשנים שנוספו לו. ועל שנים אלו נאמר "אל תאמין בעצמך".]

(רבי גדליה סילברסטון, משמחי לב, עמ' 25-26) לטקסט

הלל אומר אל תפרוש מן הצבור

כי הצבור שהוא צבור על דרך האמת, הוא אשר הוא מקושר וחרוז בחוט ההוא האלהי, כמו שהוא בכל דבר שבקדושה דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל (ויקרא כ"ב) שראוי שתהיה הקדושה מתווכת ונחרזת בפנימיותם, והנה הפורש מהחוט ההוא אשר יחזיקם כפורש מן החיים.

(עקידת יצחק, שער ע"ד)

וציוו אלו השרים אל גדליהו שיוציא את ירמיהו מחצר המטרה אל בית מכובד וחשוב לשמחו מן הדוחק והצער שהיה לו בתחלה, וסודו שיצא הנביא מדוחק הס"א והיסורין הקשים שלה ונכנס בפנימיות הקדושה שנקרא בית כידוע. אבל הנביא שהיה רוצה להצטער בצערן של ישראל, כמשפט הצדיקים שאינם רוצים לפרוש מן הציבור בעת צרתן ולומר שלום עלי נפשי, לפיכך כתיב 'וישב בתוך העם', כדרך שאמרה השונמית 'בתוך עמי אנכי ישבת'.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו לט, יא)

האדם המצוי עם הציבור הוא מוגן יותר מפני הפורענות כמו שלמדנו בע"ז ד. שעל ציבור נפישי רחמי, אך בהיותו לבד הדין מתוח עליו, זו הסיבה שאין למנות את ישראל כי אז אין הם כלל אלא כל אחד לעצמו.

(כלי יקר, שמות פרק ל פסוק יב)

[בהלצה - אזהרה לעסקנים שלא יפרישו לעצמם מכספי הציבור, כי אל תאמן בעצמך עד יום מותך, אולי יגיע זמן שתצטרך לקבל מקופת הציבור].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יד ע"ג) לטקסט

אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך

[קדושת לוי פירש, אל תפרוש מן הציבור אלא תוכיח אותו, ותלמד אותו ותקרב אותו לתורה, כי אתה לא יכול להאמין בעצמך עד יום מותך, שמא תחטא, ואילו מי שמזכה אחרים מובטח שלא יחטא, כמו שנאמר (יומא פז ע"א) "כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן".]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' קיא) לטקסט

אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה

[כי אף יהודי לא יכול לקיים את כל תרי"ג מצוות, אבל כשכל ישראל בשלום, זה שחלק מקיים מצוות אלה ואחרים מקיימים מצוות אחרות נחשב לקיום כל המצוות. לכן אל תפרוש מן הציבור. ואמנם יש צדיקים שקיימו הכל בעצמם, כמו משה רבינו והאבות, אבל אל תצפה להיות כמותם, כי אל תאמין בעצמך, אולי יצר הרע יתגבר עליך. ואל תדון את חברו עד שתגיע למקומו - כי רק צדיק יכול להוכיח אחרים, כי "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים", ולכן רק אם מעשיך הגיעו למקומו של חברו, והשפיעו עליו, הוא יקבל את תוכחתך. פירוש אחר: גם אדם שלא נראה בעל מעשים טובים, אולי במקומו, בעירו, יש צדיקים, והוא כרוך אחרי הציבור, ונחשב כמותם. (טו ע"א) ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע - שמא תאמר, מי מבטיח שמעשיי הטובים יתפרסמו וישפיעו על חברי? התשובה היא שבוודאי יתפרסמו, שסופו להשמע, כמו שכתוב "סוף דבר הכל נשמע". ואל תאמר לכשאפנה אשנה - שמא תאמר, למה לי להיות כרוך אחר הציבור כנ"ל עכשיו, בינתיים אעסוק בעסקים שלי, וכשאתפנה אשנה - כלומר אעשה מעשים טובים כפול, מלשון "משנה כסף". שמא לא תפנה - כמו שכתוב בברכות לה: הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. (טו ע"ב) ושמא תאמר שטוב לפרוש מן הציבור כדי לא לעמוד בנסיון של מחלוקת וכדומה - אדרבה, בזה שתעמוד בנסיון, תתעלה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יד ע"ב) לטקסט

ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו

כי מקומו גורם לו לחטוא, להיות פרנסתו לילך בשוק כל היום ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות כל התאוות והעין רואה והלב חומד ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה, כמ"ש בהושע "הוא בוער כאש להבה" וגו'. משא"כ מי שהולך בשוק מעט, ורוב היום יושב בביתו, וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כ"כ בטבעו כי אין היצר שוה בכל נפש.

(תניא ליקוטי אמרים פרק ל)

[יש אנשים שחוטאים לא מתוך בחירה אלא בגלל הסביבה ובגלל תנאי החיים, בתחילה מאונס ואח"כ מתרגלים לזה ולא יכולים להשתנות. וזה מה שכתוב (בראשית פרק יח פסוק כא): "ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו" - אם עשו מרצון ומתוך רוע לב, "כלה", ואם לא, אלא חטאו בגלל תנאי החיים והמקום, "אדעה" - אעמידם בדין כי יש להם תקנה. וכן אין לדון אדם "עד שתגיע למקומו" ותדע אם הסביבה גרמה לו לחטוא או שעשה כן מבחירתו.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' צב) לטקסט

ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה

ומזה המין עצמו הוא למוד התורה, שאין הכוונה להישיר האדם ולהטיבו במדה אחת או קצת מדות, כי אם להסיר מסביביו כמה מכשלות ונזקים העוטרים אליו מפה ומפה, ולזה רבו כמו רבו עליו המצות התמידיות, וגם הטילה המצוה על כל האדם וכל זמן, עד שלא ישאר לו זמן פנוי ממנה, כמו שאמר הנביא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור ככל הכתוב בו וגו' (יהושע א'). ובמלך והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת וגו'. [מבאר שהאדם זקוק לשמירה תמידית ע"י התורה. לכן מצות תלמוד תורה היא מצוה תמידית, שלא כמצוות אחרות שהאדם מצֻוֶּה לקימן בזמן מסוים או במציאות מסוימת.]

(עקידת יצחק, שער פ"א)פרק ב, ה

אין בור ירא חטא

כי בעל השכל השלם אשר יש לו היראה השכלית אינו מפחד ממגורות הענושים והבהלות כלל והאיש החמרי אשר הוא יגור מהענושים הנה אין לו מבא ביראה השכלית כלל, כי כמו שאמרנו המאחת היא מפועל הנפש השכלית והשזנית היא הפעלות הנפש החיונית. והוא מבואר כי יראתו של משה רבינו אינה משתתפת עם דבר של אותו פחד ומגור כלל כי יראת האיש השלם היא עצם האהבה השלמה וכמו שאמר אין לך אהבה במקום יראה יראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד. והנה שלא נשתתפה יראתו עם יראת ההמוניים, כמו שלא נשתתפו ההמוניים ביראתו, ולא ביראתו של אברהם אבינו וכיוצא. ואם כן הדרא קושיא לדוכתה כי אם הוא שואל יראת ההמוניים ודאי מילתא זוטרתי היא לגבי כולי עלמא ואיננה כדאי אשר בעבורה יעשה המצוה כמו שאמרנו. ואם היראה השכלית השלמה, אטו מילתא זוטרתי היא, ואף לגבי משה ואף שתהיה מילתא זוטרתי לגבי דידיה, לא תקן כלל ממאמרו...
אמנם הנראה אלי בזאת השאלה, יתבאר אחר שנתעורר על ספק יותר דק ויותר קשה במציאות היראה ומהותה וזה, כי היראה בטוב הבחינה אינה נופלת רק בדבר שהוא אפשרי להיות ואיפשר שלא להיות אבל במה שהוא מחוייב או נמנע יפול עליו צער או עצב, לא יראה כי אנחנו לא נירא מהזקנה או מהמיתה הטבעית או משקיעת השמש או עלייתו אף על פי שיגיע לנו נזק ממנו, אבל נצטער או נתעצב... היראה נמשכת אל היותו יתעלה בורא עולם בחפץ ורצון, ואל היות מנהגו תמיד נמשך אל רצונו. וכן אמר האותי לא תיראו נאם יי' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים וכו' (ירמיה ה') והכוונה שהוא נקל בידו לקיימו ולבטלו...
וזהו ענין נכבד מאד נותן טוב טעם ודעת בשאלה שאנחנו עליה ובמאמר המצורף אליה. ועתה ישראל מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את יי' אלהיך, כי ודאי זהו סוד האמונה אשר לא באו בה כל הפילוסופים וכל החכמים אשר מעולם, אבל נמסרה לעם יי' אלה בראשית דבריה, כמו שאמרנו ומכחה קבלו כל המצות התלויות ביראה כמו שכתוב בהרבה מהן בפרט ויראת מאלהיך אני יי' (ויקרא י"ט) ועל זה אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (נדה י"ו) ע"ב) כי באמת האמונה בו יתעלה על זה האופן היא ביד המאמין בו ולא בו. ועל זה נאמר באברהם אבינו והאמין ביי' ויחשבה לו צדקה (בראישת ט"ו) כי הוא לבדו מכל הפילוסופים אשר לפניו בא אל זאת האמונה ועליה נאמר עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (שם כ"ב) והוא ענין נכבד מאד ויסוד תורניי נפלא ביאר אותו שלמה החכם ושם אותו פרי כל חקירתו בספר קהלת בשחתם סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור וגו'...
שמי שבא לכלל דעת בא לכלל יראה. וזהו שהפליגו חז"ל לומר אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה (אבות פ"ג). כי מי שאינו יודע וחושש אל הענינים האפשריים איננו ירא מהם, והנה יראתו אותם היא ראיה מופתית לידעתו, אבל אם אינו ירא היא ראיה עצמוה שאין בו חכמה, וכמו שהחליטו המאמר אין בור ירא חטא. [מבאר שהיראה הרצויה היא היראה הנובעת מידיעה ומהכרה שה' הוא בורא העולם והוא מנהיג אותו כרצונו. והנהגת העולם אינה דבר מחויב מחוקי הטבע אלא היא תלויה ברצון ה' המתחדש בכל עת. לכן הדבר תלוי בדעת, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, והיודע זאת היטב נראה הדבר בעיניו כמלתא זוטרתא. ומטעם זה היראה, האמונה והאהבה חד הם, והם תלויים בשכל ובדעת, והיראה הזאת היא יראה של אהבה ולא יראה מחמת דבר רע.]

(עקידת יצחק, שער צ"ב)

וזה כוונת מאמרם ז"ל אין בור ירא חטא, דעל יראת שמים לא נגזר על הטיפה כמו שאר המעלות [נדה טז ע"ב: גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא קאמר], שהם בבחינת בור [שאינו מצד עצמו אלא מתמלא מאחרים] והיא בבחינת באר [שנובע מעצמו].

(שב שמעתתא, הקדמה, אות ב)

אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד

עוד יתבאר על דרך אומרם (אבות פ"ב מ"ה) ולא עם הארץ חסיד, פירוש שאסור לעם הארץ להתנהג בחסידות שיעשה חומרות וגדרים כמנהג החסידים, כי לפעמים יעשה חומרא בדבר שהוא אדרבה עבריין, כי ימצא חסיד שירצה לגדור עצמו לקיים מצות עונה בימים המקודשים, ותהיה בעיניו מצוה גדולה לשמש מטתו בליל כיפור, כמו ששמענו שהיה מעשה כן כדומה, לזה ציוו חז"ל שאין לעם הארץ להתנהג במדת חסידות, והוא מאמר הכתוב כאן אם בחקתי תלכו שהוא עסק התורה, אז ואת מצותי תשמרו, פירוש תעשו לכם משמרת כדי לקיימם גדרים ושמירות ולא זולת זה. [מבאר שעם הארץ שמתחסד ומחמיר על עצמו, עלול לטעות טעויות חמורות.]

(אור החיים, ויקרא כו, ג)

והנה לזה החסידות של מעשה המצות במסירות נפש נדרש זהירות הרבה, וע"ז בירך משה ואוריך, היינו שיהא אור תורת אמת מכשרתם לזה החסידות שיראו לכוין הדרך הישר ולא יהא בא לעשות מעשהו זר, מעשהו שלא ע"פ ד"ת, והרי לוי ופינחס שניהם קנאו על הזנות ומסרו נפשם ע"ז, והנה פינחס עלה בשביל זה לגרם המעלות ולוי גער בו אביו וכיוצא בזה הרבה.
ומש"ה שנינו במס' אבות ולא ע"ה חסיד, שנדרש לזה דיוק רב לשקול הפעולה לפי הזמן והמקום וגם בכמה דברים נדרש לכללי התורה שאינם מבוארים. [מבאר שנדרש דיוק רב כדי לכוון לדרך הישר במעשי חסידות של מסירות נפש וקנאות.]

(העמק דבר, דברים לג, ט)

[לכאורה היה צריך לומר "ואין עם הארץ חסיד". י"ל שרצה לומר, שכמו שבור אינו ירא חטא, גם עם הארץ שהוא חסיד אינו ירא חטא, כי בחסידותו שנובעת מבערות, הוא מורה היתר לעצמו לפגוע בחברו "לשם שמים". ההתלהבות שלו שורפת כל מי שעומד נגדו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 174) לטקסט

וְלֹא הַבַּיְשָׁן לָמֵד

פירוש זה נראה לי מדברי רבנן, זכרונם לברכה, שבישן הוא אצלם מי שיש רוב בשת, ובשת פנים הוא הממוצע, ממאמרם (אבות פ"ב), "לא הבישן למד", ולא אמרו, "אין בושת פנים למד", ואמרו, "בושת פנים לגן עדן" ולא אמרו "הבישן", והסבלנות ממוצעת בין הכעס, והעדר הרגשת חרפה ובוז, [ואם כן] בשת פנים ממוצעת בין העזות והבישנות.

(רמב"ם, שמונה פרקים, פרק ד)

רמז לכך, שמשה נתן מסווה על פניו בהיותו עם העם, והיה מתבייש על שמסתכלין בקירון עור, אבל בבואו לפני ה' ללמוד תורה מפיו, אז הוצרך להסיר מסוה הבושה מעל פניו, כי לא הביישן למד.

(כלי יקר, שמות לד, לג)

ולא הקפדן מלמד

המורה צריך להזהר שכעסו על התלמיד יבוא מדין חינוך ולא משום היות המורה כעסן מטבעו.

(מכתב מאליהו, חלק א'. צדיק ורע לו (עמ' 21))

ולא כל המרבה בסחורה מחכים

ואמרתי לפרש מה שאמר דוד המלך ע"ה בתחלת תהלותיו "כי אם בתורת ה' חפצו וגו' וכל אשר יעשה יצליח", כי הענין שאמרו חז"ל... לא כל המרבה בסחורה מחכים. ולדעתי זה שקבעו לומר בכל יום: "ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם תוהו", עניינו, להרבות במעשה הוא דבר תוהו, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט. וענין הצלחה הוא מי שממעט במעשה ועושה מלאכתו ארעי, ובזה המועט מרויח כמו מי שעבודת עבודתו בכל יום מאין פנות. זהו נקרא הצלחה. וזה שאמר הכתוב "וכל אשר יעשה" - רצונו כל מה שהי' יכול להרויח ע"י מעשה, "יצליח" במעט העסק כאילו הי' עושה כל היום.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לה)

[מי שאוהב מסחר לא מתאים להיות מנהיג רוחני שמחכים אחרים בתורתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 23) לטקסטפרק ב, ז

הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זמה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה מרבה עצה מרבה תבונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא

מאריך לבאר כיצד בא לידי בטוי כל חלק במשנה.

(עקידת יצחק, שער ס"ב)

מרבה נכסים מרבה דאגה

"נתון תתן לו ואל ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך" [דברים טו, י]... יש לומר בהקדים מה שאמרתי לפרש בפ' לך [בראשית יג, ב] "ואברם כבד מאוד במקנה וכו' וילך למסעיו ויקרא שם אברם בשם ה' וגם ללוט ההולך וגו' הי' צאן ובקר ואוהלים", וי"ל כי העושר הוא באמת משא על בעליו ופיזר נפשו. ומה שאין אדם מת וחצי תאותו בידו [קהלת רבה פרשה א פי"ג] הוא מחמת קטנות האמונה וקוצר הבטחון, וישם כסף וזהב מבטחו. ולגודל האמונה שהי' לו לאברהם ובטחונו החזק, הי' עליו העשירות למשא. ומה שקיבל המתנות במצרים כבר פירשו ז"ל כדי להחזיק דיבורה שאמרה אחי הוא... אבל ח"ו לומר שאברהם אבינו עשה זאת לאסוף הון על ידה, כי העשירות הי' עליו למשא, ולא פנה אל רהבים, אך שם בד' מבטחו. וזו אמרו "ואברם כבד מאוד בכסף" וגו', ר"ל שהי' עליו למשא גדול, אך מקרא בשם ה' והוא הי' מבטחו. "וללוט הי' צאן ובקר" ולא הי' עליו למשא, ולא כן אברהם אבינו ע"ה שהעשירות הי' עליו למשא [כבד], כמו שאמרו חז"ל מרבה נכסים מרבה דאגה, ומקרי הזמן סובבים יותר בביתו מבבית העני. לבד בדבר אחד יש לו יתרון, היות העני הרחמן, חייו אינו חיות, בעת רואה חבירו ברעה בחוסר כל ואין יכול להושיע לו, אז יכאב לבבו עד אין מרפא. לא כן העשיר הרחמן, הוא יוכל לרפאות כאב לבבו בתתו לו מברכת ה' אשר ברכהו. וז"ל "אל ירע לבבך וכו' כי בגלל הדבר הזה יברכך" למען תוכל הצילך מכאב לבך הרחום על העני, ואם "ירע לבבך בתתך לו" הרי זה כבורח מהזאב ופוגע בהארי.

(רבי יהודה הלר, תרומת הכרי, פתח השער, אות נ)

מרבה תורה, מרבה חיים

...אבל הכוונה הוא כמש"כ בס' בראשית ב' ז' וכ"פ דמשמעות חי כ"פ הוא עליזת הנפש ועונג שמשיג בהגיעו לתכלית שלימותו. והכלל דכל הרגש רוחני מוסיף חיות וכמו שחיות האדם תלוי במה שמרגיש עונג הדעת והכבוד והוא מרובה יותר מחיות הבהמה שאינה מרגשת עונג אלא באכילה ושתיה וכדומה, ואם יקרה אדם שמאבד ומשחית הרגשותיו הרוחניים וישקיע עצמו והרגשו רק בתאות אכילה וכדומה ה"ז נחשב כבהמה ואינו נקרא אדם חי שהרי מאבד מה שהי' בכחו לחיות בטוב. כך העובד את ה' באמונה מתענג ומרגיש חיות מזה העבודה ומי מישראל שמאבד הרגשה נעימה זו נקרא מת. שהרי הוא משחית חיות שהיה בכחו. וזהו מאמרם ז"ל רשעים בחייהם קרויים מתים...
וכ"ז במי שלא הגיע למדרגה עליונה רק עובד את ה' באמונה. אמנם מי שזכה לעלות באורח חיים למעלה למשכיל להרגיש עונג מדביקות בה' הוא מוסיף עוד חיות הרבה ממי שלא הגיע לזה ההרגש וזה חיות שאין למעלה הימנו כי עזה כמות אהבת ה'...
וזהו דתנן באבות מרבה תורה מרבה חיים, לא שהוא חי יותר משאר אנשים, ומערך אשר היה ראוי לחיות אם לא היה מרבה תורה, אלא פירושו מרבה רגשות הנפש לחיות חיים נעימים. [מבאר שהחיות היא הרגשת השלימות בנפש, ולפיכך ככל שאדם מרבה העיסוק בתורה כך נפשו שמחה בהרגשת חיותה, ומביא שהמקום המסוגל ביותר לחיות זו הוא בארץ ישראל.]

(העמק דבר, דברים ד, א)

מרבה ישיבה מרבה חכמה

[הסביר ר' ליפמאן מביאליסטוק בדרך צחות, שרב שמחליף את מקומו בתדירות לא צריך להרבות בחכמה כל כך, כי הוא יכול לקחת מה שדרש בעיר הראשונה, ולחזור עליו בעיר השנייה, כי זה חדש בעיניהם. אבל אם הוא מרבה לשבת במקום אחד הרבה זמן, הוא צריך לומר דברים חדשים, והוא מרבה חכמה לשם כך.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף קיג ע"ד) לטקסט


פרק ב, ח

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת

מי שלמד הרבה תורה מרבותיו ושוקד עליהם, עדיין לא השלים חוקו שבא אל העולם לחדש חלקו בתורה, ואין להחזיק טובה לעצמך, כי זו שקיבל מרבו כבר הי' קודם בריאתו. והראיה, שבמעי אמו מלמדין אותו כל התורה [נדה ל ע"ב] שכבר נתגלה ע"י הקודמים לו, והרי ידעת זה משעה שנוצרת במעי אמך, ונברא כדי להוציא אור נשמתו בחלקה בתורה.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כב)

כפירוש הבינה לעתים, אל תחזיק אותה טובה לעצמך, לבדך, כי לכך נוצרת, להשלים זולתך.

(רבי דוד שפרבר, שו"ת אפרקסתא דעניא, הקדמה)


פרק ב, ח-יד

חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה רבי יהושע אשרי יולדתו רבי יוסי חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא ורבי אלעזר בן ערך מעין המתגבר הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את כולם: אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם: הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש: רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם: רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים: רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואל תהי רשע בפני עצמך: רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך

מפרש שחמשת התלמידים הם כנגד חמשה ענינים שיכולים לגרום לאדם לחטוא, ואצל ריב"ז היו חמשת הענינים האלה באפן טוב, ולכן התגבר על יצרו. ר"א הוא כנגד היות האדם עשוי חומר, וזה עלול להחטיאו. ר' יהושע ההוא כנגד חסר אזונים בחומרו של אדם, ר' שמעון בן נתנאל הוא כנגד הרגלים רעים שאדם מתרגל אליהם בצעירותו, ר' יוסי הכהן כנגד סביבה רעה המשפיעה על האדם. ר' אלעזר בן ערך כנגד דעות ואמונות רעות.
עקידת יצחק מבאר שר' אליעזר הוא כליל המעלות, אין בו כלל רעות הנובעות מהחמר, ר' יהושע פחות ממנו, והוא חמרי אלא שאין בו לחות רעות, בר"ש יש גם לחות, אך הוא מתגבר עליהן באמצעות יראת השמים שבו, ור' יוסי הכהן מתגבר באמצעות סביבה טובה שגדל בה.
ר' אליעזר נזהר מעין הרע שהיא ענין חמרי. מי שמזג חמרו רע שנותן את עינו בדבר מביא בו רוע חמרי. והמסתכל בעין טובה מביא רוח טובה בדבר שהוא מסתכל בו. ר' אליעזר מתרחק מהחמר וכמעט שאינו חמרי כלל.
ר' יהושע מזג חמרו טוב, ואין בו נטיות לא טובות לחמרים מסוימים בגופו, ואשרי יולדתו שילדה את גופו טוב. ותקון המדה הרעה שע"י חמרים לא טובים הוא בחבר טוב.
ר' שמעון בן נתנאל לוחם ביצר הרע באמצעות יראת חטאו שהיא כנגד הענין השלישי.
ר' יוסי הכהן מעלתו בכך שגדל בסביבה טובה.
לר' אלעזר בן ערך יש לב טוב, כלומר אמונות טובות, ובכלל זה כל דברי יתר התלמידים.
ומתחלה סבר שמי שאינו נוטה אחר חמרו אינו עלול לחטא כלל, ולכן ר"א מכריע את כלם, אבל אבא שאול אומר משמו שההעקר הוא באמונות, ור' אלעזר מכריע את כלם. כי החמר מסור ביד השכל.

(עקידת יצחק, שער סא)פרק ב, ט

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם

מבאר שהמשנה עוסקת בשאלה איזה דבר אחד שיעשה האדם יזכיר לו את כל יתר המצוות עד שנמצאו כלן בידו.

(עקידת יצחק, שער צ)

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם..

דקדק לומר "וראו", כי כל ידיעה ולימוד לא ישוו לראייה, כי ראיית העין היא המשפיעה ביותר על האדם. וכשהדבר אצלו הוא בבחינת 'ראייה', ודאי שגם הנהגתו תהיה לאור ראייתו, ומובטח לו שילך בדרך ישרה.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת יתרו מאמר מג' עמ' קפד')

איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה

[השקפה שרואה רק את הטוב שבבריאה, יכולה להרבות את האושר בחיים ולהשלים את נפש האדם. מי שרואה תמיד חסרונות בעולם, לא יגיע לשלמות המאמין בגדולת ה', ולא תהיה לו שביעת רצון מחלקו. אופטימיסט מאמין במה שכתוב (בראשית א, לא) "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", וכך הוא מוצא קורת רוח בחיים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 180)
לטקסט

לב טוב, לב רע

[חשיבות הלב - כי מה שהלב חושב מביא לאדם לעשות].

(דבר תורה (לעויטאן) דף ה ע"ב, ו ע"א - לטקסט)


[לב טוב הוא דבר חיובי, אבל לב רך, שמשתעבד לנטיות ולהשפעות מבחוץ, שעושה כל מה שמבקשים ממנו, בלי לבדוק אם הוא טוב או רע - אינו טוב. לב רך עושה חסד עם כל אדם, גם לרודפי תענוגות, שהחסד מאפשר להם להמשיך בזה וזה לרעתם, כרופא שמתיר לחולה לאכול דברים שמזיקים לו, שזה חסד מזיק.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 84) לטקסט

רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם

[לב טוב מכיל את הדברים הטובים. מי שיש לו לב טוב יש לו כל המדות הנעלות המביאות לשלמות הנפש. לכן אתרוג הרומז ללב (ויקרא רבה פרשה ל, יד) נקרא פרי עץ הדר, כי הלב הוא הפרי הנאה ביותר בגוף האדם. אבל לב טוב בלי תורה ואמונה אין לו חשיבות ואינו הדר. כך הסביר יין לבנון, שלב טוב הוא נטייה טבעית לחכמה. צריך האדם להשלים את עצמו עד שיעשה טוב מתוך נטייה טבעית, שחוקי התורה יהיו אצלו חוקי טבע. "לב כסיל לשמאלו" (קהלת י) - גם לכסיל יש לב טוב מלא רחמים, אבל הוא מרחם בשעה שצריך להתאכזר, והלב שלו מוליך אותו למשמאילים נגד התורה.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 222) לטקסטפרק ב, י

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יְהִי כְבוֹד חֲבֵרָךְ חָבִיב עָלֶיךָ כְּשֶׁלָּךְ, וְאַל תְּהִי נוֹחַ לִכְעוֹס. וְשׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתָךְ

ועתה בני - פירוש, על דרך אומרם ז"ל (אבות פ"ב מ"י) ושוב יום אחד לפני מיתתך, ופירוש כי אין אדם בטוח בחייו אפילו יום אחד ובזה יהיה תמיד בתשובה, לזה אמרה ועתה וגו' קום ברח וגו' פירוש ועתה תיכף ומיד, והגם שלא אמר עשו אלא יקרבו וגו' אפשר שימות יצחק באותה שעה ויוציא מחשבתו לפועל. [מבאר שכיוון שאדם לא יודע בוודאות מתי זמן מיתתו, כוונת המשנה היא שיהיה כל ימיו בתשובה.]

(אור החיים, בראשית כז, מג)

וכל דבריהם כגחלי אש

[כי באמצעות דבריהם, נאחזת בהם האש של מעלה, כמו גחלת שמושכת את השלהבת אליו. התורה חצובה בלהבות אש ממחצב קודשו של ה'. אנחנו לא יכולים לתפוס את התורה בעצמותה, אלא את הלבושים שלה שנקראים מ"ט פנים לתורה (ירושלמי סנהדרין פ"ד ה"ב). וזה הדמיון לגחלת, שאינה שלהבת ממש.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף לח ע"ב) לטקסט


פרק ב, יב

רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים

שאפילו צרכי גופו לשם עבודת האל יהיו, יאכל ויישן ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף לעבוד ה'. כענין שאמרו (בראשית רבה ט ו) "והנה טוב מאד", זו שינה, וכי שינה טובה היא?! מתוך שהוא ישן קמעא הוא עומד ועוסק בתורה.

(רמב"ן, דברים ו, יג)

שהצריך שיהא לו אות נכחו אליו יביט ויכוין בכל מעשיו, ולא עוד אלא שעפעפיו יצמצמו הבטתו ויישירו נגדו, כדרך בקיאי מורי החצים עד שתהיה הבטת הנכח מצומצמת כמעט אל נקודה, כי הנכחיות הוא דבר שלא יפרד מהנקודה אפילו במחשבה... ואמר אל תט ימין ושמאל הסר רגלך מרע. והכוונה, שענין ההבטה וההשקפה המוטלת עליו בעיני בחינתו הוא שישמר מהימין והשמאל בכוונותיו, שהם קצות היתרון והחסרון אשר בכל המדות, רק שיכוין אל חוט השערה אשר באמצע, ולא יחטיא. לפי שכל אחת מהקצוות הוא הרע והאמצע לבדו הוא הנכון...
ולזה הוא מה שאמרוהו חכמי האמת בהישירם אל התכלית העליון שבתכליות וכל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות פ"ב). הנה ששמו אות נכבד ונפלא למראה עיני כל בעל דת יישיר נגדו בכל מעשיהם. וכמו שאמר החכם בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך (משלי ג'). ירצה, שתשום אותו יתעלה לתכלית בכל מעשיך, ולא תחוש אם תטה אל הימין או אל השמאל, או אם תכוין אל האמצעי, כי אותו אשר יכוון אליו לש"י הוא הנכון. והוא אמר ז"ל בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה, שהיציאה אל הקצוות עבירה היא בידו, רק אם תהיה הכוונה לשם שמים. וכמו שאמרו גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' (נזיר כ"ג ע"ב). ודקדקו זה מאומרו והוא יישר אורחותיך, יאמר שהכוונה הזאת תשים העקוב למישור, והפעולות המוחזקות בפחיתיות ישובו מעלות. [מבאר שכדי לא לסור מדרך האמת ולא לתעות ממנה אדם חיב להישיר דרכו תמיד אל נקודה אחת.]

(עקידת יצחק, שער ע"ב)

וכל מעשיך יהיו לשם שמים

בהימשך מזה שתי תועלות גדולות: הראשון, כי בהיות התכלית נורא ונשגב על כל התכליות, הפעולות המביאות אליו גם המה יעלו עמו. והשני, כי כאשר הוא ית' תכלית המעשה, הוא בטוח ההגעה אליו על כל פניו, מה שאין כל לשאר התכליות, כי אם יישירו אל המעשים היותר נאותים אל הגעתם לא יחייבו הגעתם, שכבר יקרה שלא יושגו לסיבות, וזהו מבואר [ישנן שתי תועליות בהכוונת המעשים לשם שמים: א. כאשר המטרה ברורה לאדם, מעשיו נמשכים אליה. ב. כאשר האדם פועל לשם מטרתו העיקרית, הוא יצליח יותר מאשר אם יכוון מעשיו לשאר מטרות].

(עקידת יצחק ספר בראשית (שערים א-לג) מבוא שערים)

במשנה תנן (אבות ב, יב), וכל מעשיך יהיו לשם שמים, דהיינו ליחד שם שהוא 'מלכות' כנודע, לשמים שהוא 'תפארת' כנודע. ..רוצה לומר להיות עובד את השם לכבוד השם, להגביר כח שלמעלה ליחד השם הגדול בכבודו. [מבאר שהכוונה שיתקדש שם ה' על ידי מעשה ידינו התחתונים, כך גובר כח הקדושה העליון]

(השל"ה הקדוש - תולדות אדם - שער הגדול (יא))

קין עסק בעבודת האדמה, לחם לאכול לשבוע. והבל עסק בעבודת הצאן, כמ"ש "ועשתרות צאנך" וכו', שמעשרות את בעליהן בקנינים המדומים... הבל עסקו בענין הבלים, ובונה בתי כנסיות להתגדל ולהתפאר בם, וכן צדקות להתגדל, כמ"ש בזוהר על פסוק "ונעשה לנו שם". וכל זה הבל, כמ"ש בקהלת "הבל הבלים, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תמת השמש"... וכל חטאים של התאוה הכל בנפש. "והנפש אשר תאכל". ואמרו "נפש" - לרבות את השותה.... "והבל הביא מבכורות צאנו" כו', שכל עניינו לקנות שם ותפארת בארץ... ועל מדתו של הבל אמרו: כל מעשיך יהיו לש"ש, אפילו בענינים הגשמיים. והזהירו על מדת התאווה ביותר שכל אכילה ושתיה יהי' לשם שמים. הענין, כמ"ש "הביאה לי ציד ואוכלה ואברככה לפני ה'" וכו'. וכן אכילת השבתות ותענוגות, "וקראת לשבת עונג", הענין כמ"ש הרשב"א באגדת לויתן ושאר המפרשים כי אין הנשמה שלימה אא"כ באכילה ושתיה שיתיישב הגוף. וזהו סעודת לויתן לע"ל, וכן כל הסעודות של מצוה, כמ"ש על "רופא כל בשר ומפליא לעשות", שקושר רוחני בגשמי במאכל, כי הגוף נהנה במאכל והנשמה בכוונת האכילה לשמו כמ"ש בגלגולים. ואין חיזוק לשום דבר אלא באכילה ושתיה. והנשמה גר בעה"ז במדותיה, ע"כ כל מעשיך יהיו לש"ש, ואז תתיישב הנשמה בעולם. והנשמה מדורה בראש ושמים כנ"ל. וזה סוד לש"ש בשביל הנשמה, ואז חיבור לשמים וארץ... וז"ש "ויהי בהיותם בשדה", עוסק בענייני גופו, איש שדה כנ"ל, "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו", שאז אין לו שליטת הבל, לכן "ויהרגהו", שאין לו קיום כנ"ל. כי הצדיק כובש יצרו של התאווה, ולאכול בשביל להיות לו כח למדותיו של הקב"ה. אבל הרשע שאינו עושה לש"ש, א"א לכבוש את התאוה "כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני".

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' לב-לד במהד' תשיז)

[בזה יש להסביר את דברי יעקב (בראשית פרק כח פסוק כ-כא) "אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יי לי לאלהים" - שלכאורה קשה איך אמר זאת על תנאי? כוונתו היא להתפלל שה' יעזור לו לכוון בכל מעשיו למטרה הרצויה, לשם שמים, גם בזמן שהוא עושה מלאכה אצל לבן. "אם יהיה אלקים עמדי" - שכל עמלי יהיה לשם אלקים, ואז נחשב שהוא היה עמי בכל פעולותיי. אני בטוח שאם אעשה כך, ה' ישמור עלי ויחזיר אותי לבית אבי ואשאר עבד נאמן לה', כי "בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו".]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף סט ע"ד) לטקסט

והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים

[מדובר על לימוד סודות התורה. "התקן" - צריך הכנה והכשרה ללימוד, כמו שנאמר בחגיגה יג, שמוסרים אותם רק לחכם ומבין מדעתו. "עצמך" - ללמוד לבד ולא בחבורה, שהרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה אין דורשים אף ליחיד. "תורה שאינה ירושה לך" - מדובר באותו חלק מהתורה, חלק הסוד, שאינה "מורשה" לכל ישראל, אלא רק לחכמים ומבינים מדעתם. "וכל מעשיך יהיו לשם שמים" - אם מי שלמד את סודות התורה רוצה להשתמש בקבלה מעשית בלחשים ובקמיעות, עליו להיזהר שמעשים אלו יהיו לשם שמים.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף כד ע"ד) לטקסט


פרק ב, יג

ר' שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר "כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה". ואל תהי רשע בפני עצמך

ואמר אל תהי רשע בפני עצמך, כי הנה המתפלל בלי כוונה הגונה, הנה הוא נופל כרשע ומיוחד בפני עצמו. וזה, כי הכופר בהשגחה אינו מתפלל, גם המודה בהשגחה, והוא משולח ביד יצרו לבלתי בוא בעול ההתבודדות התפלה ועזיבת עסקיו. אמנם שירצה להתפלל ולא יחוש לכוונת התפלה, אלא שסובר שהסגולה דבקה בדבורים, או בקביעות השעה, לא בכוונת המשמיע והשומע, הנה הוא רשע נפרד בפני עצמו, לא רשע של כפירה ולא רשע של עצלה, אלא רשע שבוש ובלבול הדעת, והוא מגונה מאד. מכל מקום כללה זאת המשנה מענין התפלה ומהפנות הגדולות הנכללות בה ומאופן סידורה מה שכיווננו אליו. [מבאר שכל המשנה הזאת אמורה על תפלה. שאסור להתפלל בלא כונה. הוא מאריך בבאור חשיבות התפלה בכונה, ואומר שאל תהי רשע בפני עצמך הינו אל תתפלל בלי כונה הגונה.]

(עקידת יצחק, שער נח)

הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה

[קריאת היא קבלת עול מלכות שמים, ותפילה היא בקשת הצרכים. תחילה צריךצ לקבל עמ"ש, להראות שאנחנו מוכנים למסור נפש עבור ה'. ורק אח"כ אני יכולים לבקש ישועה ופרנסה. ]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 30) לטקסט

ואל תהי רשע בפני עצמך

הנשמה קודם רדתה משביעין אותה: הוי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשע. והוא מאמר הגמרא בנדה פרק המפלת ל ע"ב. ולכאורה זה סותר למה שאמרו באבות אל תהי רשע בפני עצמך... ונראה דאיתא במדרש [בראשית רבה פרשה מח, י]... אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם... אתה אמרת "ורחצו רגליכם", חייך שאני פורע לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבא. במדבר מנין? שנאמר "וארחצך במים". בישוב מנין? שנאמר "רחצו הזכו". לעתיד לבא מנין? דכתיב "אם רחץ ה' את" כו'. ולכאורה התשלומין האלה לא ישוו זה לזה, כי במדבר שפיר כתיב "וארחצך", וכן לעתיד לבוא "אם רחץ ה'" כו', ופירוש שהקב"ה בעצמו רוחץ, משא"כ בישוב שכתב "רחצו", מה זה תשלום גמול אם הם רוחצים את עצמם בלתי תגמולוהי? ונראה לפענ"ד דאיתא במדרש שיר השירים… למה אנו דומין? לבן מלך שיצא למדברה של עיר וקפחתו חמה על ראשו ונתכרכמו פניו, וכיון שנכנס למדינה ורחץ במעט מן המים והלך למרחץ מן המרחצאות חזר ליופיו, והרי הוא כמו שהיה כו', אבל אתם שזופים ממעי אמכם כו'. עיי"ש. ובזה יובן, בזכות אברהם נעשו צאצאיו כמותו זך ונקי, דהאב זוכה לבנו בנוי וביופי כו' [עדויות פ"ב מ"ט], וזו בזכות אברהם, ואף אם נתקלקל צורתם אח"כ ע"י החטאים, הנה זה כשזיפת השמש אשר אך את המראה היפה תכסה לעת מה, ואחר רחיצה פעוטה ישוב להדרו לעצמותו הראשון. וזה היה הבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם, "רחצו" - פירוש שיהיו יכולים לרחוץ ולהסיר הצואה מעליהם כקרתנית זו החוזרת ליופיה. וזה נראה כוונת המקונן (איכה ד, ז-ח): "זכו נזיריה משלג אדמו עצם מפנינים חשך משחור תארם", והיינו שעצמותם יפה ונאה, זרע קודש מצבתם, והיינו "אדמו עצם מפנינים", רק "חשך משחור תארם" - היינו מבחוץ, התואר.
לפי דרכנו, זה כוונת מאמרם ז"ל באבות אל תהי רשע בפני עצמך, פירוש בעצמותך, כי זרע קודש אנחנו ולא ישתנו בעצמות, וכל עבירות בני ישראל אך תואר הוא להם אשר לא יתמיד, כי אם יעמוד עת מן העתים. ומ"ש אפילו כל העולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשע פירוש במראך, כמו "ועינו כעין הבדולח", שפירושו מראה והוא התואר, ואז תוסיף אומץ, תרבה לך בורית ותלבין בגדיך, ותשלים חפץ בוראך האומר "הראיני את מראיך". והנה כל מה שאינו בעצמות רק בתואר ובמראה אינו אלא מקרה והמקרה לא תתמיד. לכן זרע אברהם, אף אם ידיהם מפוחמות השחרות לא תתמיד. ובהכרח יתלבנו וישובו ליופים ולעצמותם, אבל מעשיהם הטובים הם עצמותם.

(שב שמעתתא, הקדמה, אותיות "אריה ליב הכהן", אותיות ה-ל)

וידע קין את אשתו - כבר ביארנו משמעות "וידע" על הביאה הוא שלא בעל בלי קידושין ואישות אלא היה יודע את מי הוא בועל, היינו אשתו המיוחדת לו. ובא המקרא ללמדנו, שאע"ג שיצא קין מלפני ה' וננעל הדלת לפניו, מ"מ שמר דרך ארץ ודיני ב"נ בשארי דברים. וכדתנן באבות ואל תהי רשע בפני עצמך ופי' - שלא תחשוב שאחרי שהרביתי לפשוע שוב אהא הפקר.

(העמק דבר, בראשית פרק ד פסוק יז)פרק ב, יד

רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, הֱוֵי שָׁקוּד לִלְמוֹד תּוֹרָה, (וְדַע) מַה שֶּׁתָּשִׁיב לָאַפִּיקוֹרוֹס. וְדַע לִפְנֵי מִי אַתָּה עָמֵל. וְנֶאֱמָן הוּא בַּעַל מְלַאכְתְּךָ שֶׁיְּשַׁלֶּם לָךְ שְׂכַר פְּעֻלָּתָךְ

הוה זהיר ללמד, מה שתשיב את אפיקורוס, כי החכם התמים כנביאים, למשל, אינו יכול להועיל הרבה לחברו, בדרכי הלמוד, ולא להשיב על שאלותיו, בדרכי חכמת הדברים, בעל חכמה זו, לעומת זה, מתהדר בחכמה מדומה עד כי כל שומעו מוצא בו יתרון על פני התמים ההוא הטוב, שחכמתו מיוסדת על אמונות, אשר איש לא יעבירהו עליהן, ועם כל זה מגמתו האחרונה של בעל חכמת הדברים, בכל אשר הוא לומד ומלמד היא, כי תעלינה בנפשו ובנפש תלמידיו אותן אמונות אשר בנפש התמים ההוא הן טבועות מטבע, ויתכן כי חכמת הדברים תערער הרבה מאמונת האמת, בלב בעליה, על ידי ספקות מתעוררים, ועל ידי דעות חלוקות הנמסרות בשם חכמים שונים בעלי חכמה זו, דומים לאנשים הלומדים מקצבי השיר, ומתאמנים במשקליו, אנשים כאלה משמיעים קול המלה רבה, ודברים הקשים להשמע, לא כן אדם שהשיר טבוע בו מטבעו, הוא קונה לו אמנות זו, בלא כל טרח, הלזה טועם טעם משקלי השיר, ולכן לא יזיפם לעולם, ואלו האנשים ההם מגיעים לכל היותר למדרגה בה יוכלו ללמד פרק במקצב השיר אשר האמן האמתי, נראה כמחסר ידיעה בו שהרי אין ביכלתו למסר מאמנותו לאחרים האמת היא כי הוא יכול ללמדו לאחר כמותו ברמז מועט, כן גם האנשים שהחיים לפי התורה, וההתקרבות אל האלוה טבעיים להם, מתלקחים בנפשותם ניצוצות על ידי דברי החסידים, והיו לאש בלבותם, ואלו איש אשר אין אלה טבועים בו, זקוק לחכמת הדברים, ויתכן כי חכמה זו לא תועילהו ואולי גם יוזק בה.

(ספר הכוזרי, מאמר חמישי אות טז)

רבי אלעזר אומר, הוי שקוד ללמוד תורה, (ודע) מה שתשיב לאפיקורוס

והוצרכתי להאריך בזה, לסתום פיהם של צדוקים ימחה שמם, כי בדברי תורה נאמר ענה כסיל כאולתו (משלי כו ה), ואמרו (אבות ב יד) הוי שקוד ללמוד תורה כדי שתשיב לאפיקורוס. [עיין גירסתו].

(רמב"ן, ויקרא פרק ג פסוק ט)פרק ב, טו

היום קצר

[כל חיי האדם הם כיום אחד, כי הם עוברים מהר, ואף אותו יום יחידי הוא קצר. וכן אמר משה רבינו (דברים פרק לא פסוק ב) "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" (שלכאורה המלה "היום" מיותרת) - כאילו היום נולדתי והיום אני מת.]

(רבי גדליה סילברסטון, משמחי לב, עמ' 15) לטקסט

היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק וכו'

ומאמר רבי טרפון קיים המוסר הזה מאד, באומרו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק, הנה שלפי השערתו בגודל צורך הזמן, לרוב הענינים המוטלים עליו, המשיל כל זמן האדם ליום אחד, ולא מן השווים אל לילותיהם, אלא מן הקצרים שבימי החורף. ולפי שהזמן הקצר בבחינת המלאכה המעוטה, או שתהיה מרובה ויהיו שם פועלים רבים וחרוצים, הרי הוא ארוך, אמר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים, לומר שהקצור יופלג מכל הצדדים. ולפי שאם יהיה השכר מעט אין לדאג על קיצור הזמן, וכברי חשב לו לארוך, כלומר שלא יקפיד אם יספיק אם לא, אמר והשכר הרבה, וגם אם לא יחוש אל השכר, אמר שהבעל הבית דוחק, לאמר כלו מעשיכם ומייסר ומעניש על ביטולם. והנה לפי שמגיזום עוצם המלאכה וקיצור זמנה כבר יחדל האדם ממנה, לומר מה לי אצל מלאכה שאין לה גמר. אמר בסמוך (שם) הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור וכו'. ירצה, אמת הוא שטבע המלאכה הגדולה הזאת שלא יגמרנה שום פועל, כי רבה היא, אבל מכל מקום אין רשות לשום אדם ליבטל ממנה ומעשות בה כל מה שיוכל, ולזה ראוי לך שתזדרז בה לפעול בעוצם החריצות. ואם עשית בה הרבה, נותנין לך שכר הרבה, לפי העמל אשר עמלת בו, אף על פי שלא תגמרנה. ודע שנאמן הוא בעל מלאכתך, שלא יבא עליך בעקיפין מטעם שלא גמרת אותה, וישלם לך שכר פעולתך, אם מעט ואם הרבה, בערך השכר השלם אל המלאכה השלמה בלי שום ספק. אמנם תדע שעקר מתן שכרן של צדיקים בפעולות אלו הוא לעתיד לבא (שם). ולזה לא תהרהר על המוסר הזה, אם שמא לא תגיע לך השכר למראה עיניך, ממה שאתה משתדל בו, כי היום לעשותם, ולא היום לקבל שכרן (ע"א ג' ע"ב). [מבאר שזה משל למצב שבו התמלאו כל התנאים לעבודה שאין הזמן מספיק לעשותה. ומכאן תלמד את ערך הזמן ושיש לנצלו.]

(עקידת יצחק, שער נ"ט)

פי' שהקב"ה דוחק עלינו לקיים מצוותיו, הוא בשביל טובתינו כדי שיהיה לנו שכר הרבה כאב שמכה לבנו ונוגשו שילך בדרך הזה לסחור ולעשות דבר כי יודע הוא כי עי"כ ישתכר ממון הרבה, והוא האב רוצה בטובת בנו, וכן הקב"ה דוחק לשמור פקודיו הוא, שהשכר הרבה והוא רוצה בתקנתינו.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש א)

והפועלים עצלים והשכר הרבה

[הגהת ר' שמואל טייב: בא להורות את גודל חסדו של ה' עם ישראל, שנוהג עמנו לפנים משורת הדין, שאף שהפועלים עצלים, ומן הדין פועלים עצלים נוטלים רק כפועל בטל (אם אין צורך בעבודתם והם יושבים בטל, כאמור בב"מ עז ע"א, שאז רק אכלושי דמחוזא מקבלים שכר מלא כי אינם עצלים ואם לא עובדים הם נחלשים) בכל זאת ה' נותן לנו שכר הרבה.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף ז ע"ב) לטקסט

והשכר הרבה ובעל הבית דוחק

[המשנה באה לענות על הקושיה, מדוע מגיע לנו שכר, הרי ישראל והקב"ה כמו בעל ואשה, ואשה מעשה ידיה לבעלה תמורת מזונותיה, וכן המצוות שאנו עושים הן לה' תמורת המזונות שהוא זן אותנו, ומדוע מגיע לנו שכר על זה? התשובה היא "בעל הבית דוחק" - הרי כשאשה מתאמצת לעבוד הרבה, כגון שעושה שתי מלאכות בבת אחת, זה "העדפה ע"י הדחק" שאינה לבעל אלא לעצמה. ואף אנו, ה' דוחק ומזרז בעשיית המצוות, ובגלל זה יצה"ר מתגרה באדם ביותר כמש"כ תוס' קידושין לא ע"א, ואנחנו עושים שתי מלאכות בת אחת - מקיימים את המצוה וכופים את יצה"ר. ולכן "השכר הרבה".]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף יב ע"ב) לטקסט


פרק ב, טז

הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה

הרצון, (הכוונה) כי שלימות אדם תלוי ממש במצוה אחת, ולא יאמר יצה"ר כי אין אדם נשלם רק בשמירת כל התורה ומצוות ה', וא"כ זהו כמעט א"א לאדם, ועי"כ יתרשל מעבודתו ברוך שמו, כי יאמר לשוא אני עמל ח"ו, ולא כן הוא, כי כל מצוה כדאי לקנין שלימות אם היא נעשית בתכלית שלימות מבלי פגימה ופניה אחרת בה.
וכן כוונו ב"ולא עליך המלאכה לגמור", כי דרך משל אם אדם שוכר א' לבנות לו בית ולעשות לו כלי ומפריז לו שכר, אם לא נגמר הבית והכלי, אע"פ שיש לפועל ההוא אמתלא למה לא גמר הענין, מ"מ א"א לו לשלם שכרו משלם, כי לא נשלם כונת השוכרו ולא נעשה דבר מועיל, אבל אם אדם רוצה לנסות אחד אם יהיה זריז בשליחותו ונאמן במאמרו, ומשלחו בשליחות לדרך מה, ובאמת אין לו צורך במקום ההוא, כי בלא"ה יכול לשלוח למקום פלוני וכבר נודע במקום ההוא טיבו, רק לנסותו שלחו, והוא השליח הלך, רק לא יכול לסיבת מה להגיע שם, הרי שכרו משלם, כי לא חפץ משלחו רק לדעת טיב השליח וענינו והרי נעשה, וכן כל המצוות, אין צורך גומרם מבני אדם, והוא רק לנסות לבני אדם אם הם זהירים במצות ה'. ולכך אמרו ולא עליך המלאכה לגמור, כי אין מחוסר תיקון בעצמותו עד שקודם שתעשה המצות מחוסר תיקון, רק הוא להרבות שכר ב"א. [אין לחשוב שתפקיד האדם בחייו הוא לקיים את כל המצוות במילואן. אין לקב"ה צורך בכך. הקב"ה מעוניין לראות את ההשתדלות של האדם. ולהשתדלות יש ערך גם אם התוצאה לא מושגת במלואה.]

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש א)

לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה

'אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה' - שפשוט הוא שהרי אין הקב"ה מקפח שכר של שום בריה, ומשלם לו שכרו לפי מה שהוא אדם. ועוד אומרו: 'אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה' - שמילת 'הרבה' משמע דבר היוצא חוץ מן הטבע. ברם על פי האמור ניחא, שכבר ידוע שהקב"ה נתן לאדם חיים בעולם הזה לעשות רצונו ולעבדו עד מקום שידו מגעת, להרבות שכרו, וקבע לו זמן להשלים חוקו, וכמאמר הכתוב "ימי שנותינו בהם שבעים שנה". ואם כן, אם חס וחלילה יפקד מושבו בחצי ימיו, ובוודאי לא השלים חוקו, היה עולה על דעתך לומר שלא יטול שכרו מושלם כאילו פעל ועשה כל המצוות, אלא נוטל כדי חייו, כשיעור פעולה שעשה בעולם הזה, מפני שימי שכיר ימיו. לזה אמרו: 'לא עליך המלאכה לגמור' - דהיינו מלאכת התורה והמצוות, אינה מוטל עליך לגמור, אלא אפילו חי שלושים שנים, נוטל שכרו מושלם כאילו חי שבעים שנה.

(רבי אפרים ארדיט, מטה אפרים, דרוש ג, דף מב [משוכתב באתר החכם היומי])

לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך

[אתה לא כפועל בן חורין שיכול לחזור בו באמצע היום, אלא יש לך דין עבד להקב"ה. וגם בפועל נאמר "שוכר עליהם או מטען", שמבטיח להם לתת שכר הרבה, אבל ה' לא עושה כך בהטעייה אלא באמת משלם לך שכר הרבה, כי הוא נאמן לשלם לך שכר פעולתך.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' נח) לטקסט

[האדם צריך להשקיע את כל כח העבודה מצידו, כדי שיתגלה אצלו החסרון והצורך הגדול לעזרת ה׳, אבל לא יחשוב שהוא מסוגל להגיע למטרה בכוחות עצמו. "לא אתה בן חורין להבטל ממנה", מפני שאתה צריך להשיג שלמות, אבל "לא עליך המלאכה לגמור", כי גמר הדבר שהוא הישועה שייך לה׳, כמש"כ (ישעיהו נו, א): "ישועת ה׳ כהרף עין".]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום עמ' ע והערה מד)

ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה

[פירש ר' נחום מהורדנא, אל תחשוב שאם תתבטל ממנה תהיה בן חורין, כי הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול דרך ארץ, שיצר הרע אינו מרפה לאדם ומכריח אותו ללכת בכל פעם לתאווה חדשה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף עה ע"ד) לטקסט

והגבאים נפרעים תדיר ובכל יום

"ודודי חמק ועבר", (שיר השירים ב) כי ה' מסתיר עצמו לנסותו וכו', ולכך בא (האדם) לכלל יסורים, כאמרו "מצאוני השומרים הסובבים בעיר", הם (הגבאים) מארי דדינא הבאים לגבות חוב, ... "הכוני פצעוני כו'", וזהו יסורים שסובל.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש א)פרק ג, א

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת מטפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

אמנם הכוונה לעקביא בן מהללאל, יתכן שיהיה הענין הנכבד עצמו שאמרנו, והוא ליקר ולקלס החלק המעולה שבנו, ולהחשיבו ולהקפיד מאד שלא לחלל כבודו לעשות דבר מגונה שלא יאות לעשותו מצד מעלתו. ולזה אמר שישים כל אדם אל לבו אלו שלשה דברים ולא יבא לידי עבירה, והם התחלות ההויה שזכרם החוקר. החומר הנושא ההויה. וההעדר הקודם לה. והצורה ההווה. כי באומרו מאין באת מטפה סרוחה, זכר מה שהוא ההיולי להויה בלי ספק. אמנם ההעדר זכר אותו ורשמו במה שאמר לאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה, לפי שההעדר ההוא הוא הכרוך בעקבי כל הווה, והוא המחייב הפשטת הצורות ההוות והמרתן בזולתן, אשר היו נעדרות, כמו שמפשיט החומר הבשרי צורת הבשר האנושי ולובש צורת עפר רמה ותולעה, אמנם הצורה היא מבוארת באומרו ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כי באמת הצורה ענין אלהי שלוח מאתו יתעלה להחיות פגרים מתים, והוא מחוייב להשיב שולחו דבר כציר נאמן.
...כי ההסתכלות על אלה הדברים יועיל לו מאד לברור החלק המעולה שבו ולהוציא יקר מזולל ולהחשיבו. וזה, כי כשיסתכל מאין בא ולאן הוא הולך, כמו שאמרנו, ידע וישכיל ממוצא דבר כי ההעדר אשר בהתחלתו הוא האחוז והכרוך בעקבות החומר, והוא לבדו המחוייב אל ההפסד. אמנם הצורה שהיא עקר ההויה היא שכלית וקיימת ונשארת להתיצב לפני בוראה, ומצדה הוא עתיד ליתן את הדין לפניו, ולא יחשוב שהוא בן מות מצד היותה נפסדת בהפסד החומר הבא למקום עפר רמה ותולעה, מקום שאין שם דין כמו שאמרנו. [מקשה איזו תועלת תהיה לאדם בכך שיקטין את עצמו, להפך, ככל שיקטין את עצמו תקטנה דרישותיו מעצמו. הוא דוחה את הפירוש שבכך שיזכור האדם את קטנותו ינצל מעברה, ושלשת הדברים האלה מרחיקים את האדם מהחמדה, התאוה והכבוד. והוא מקשה על הפירוש הזה חמש קושיות: א. איך ינצל מגאוה כשיזכור שבא מטפה סרוחה, הלא כל בני האדם באו מטפה סרוחה, ויחסית לכך הוא הגיע להשגים. ב. לשם דכוי הגאוה די ברמה ותולעה. ג. גם בזה אין צרך, די שיזכור שימות ויעזוב לאחרים חילו. ד. די שיזכור שיתן דין וחשבון ואין צרך בשני הדברים הראשונים. ה. אם המות הוא מקום עפר רמה ותולעה הרי שאינו מקום דין וחשבון. בגלל קושיות אלה מפרש עקידת יצחק פירוש אחר: ששלשת הדברים שצריך לזכור מכונים למעלת האדם, שיתן אל לבו כמה הוא גדול ונכבד יותר מהטפה הסרוחה ההיולית שמנה בא, ויותר מן ההעדר, כי יש בו ענין אלהי. ומתוך שיכיר את מעלתו לא יבא לידי עברה.]

(עקידת יצחק, שער ס"ד)

[זה מש"כ "אפפוני חבלי מוות" - זכרון יום המיתה, "מצרי שאול" - מאין באת, כי חבלי הלידה הם כמו מצרי שאול, "צרה ויגון אמצא" - לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, שהרי אפילו ריב"ז פחד מזה (ברכות כח ע"ב).]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יג ע"א) לטקסט

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת מטפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה

מה שאמר חזקיה המלך בישעיה פרק לח "הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי". והוא על דרך שאמר עקביא הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו' דע מאין באת מטפה סרוחה ולאן אתה הולך וכו' ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. וכבר כתבנו כי המובחר הוא בחשבו בשורש נשמתו להיות זכה ונקיה ליתן דין וחשבון. ורמז במה שאמר "מר לי מר" ג' דברים אלו. דהיינו מאין באת מטיפה סרוחה, והוא עצבון הנפש בשפלות גופו. גם לשון "מר" הוא לשון טיפה, כדכתיב "הן גוים כמר מדלי" [ישעיהו מ, טו]. וגם בחשבו ולאן אתה הולך, דכתיב "ואחריתה כיום מר" [עמוס ח, י], אבל בחשבו בשורש נשמתו שממנו נחצבה ואליו תאסף הוא נקרא "לי", שהוא שורש אמיתות חיותו, כדכתיב "ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי" [ויקרא כ, כו]. והוא מה שאמר התנא "אם אין אני מי לי" [אבות פ"א מי"ד], דהיינו כשאין אני חושב בשורש נשמתי שהוא עיקר החיות אין שום דבר לי. וזהו שאמר "הנה לשלום", להשקיט מלחמת יצר הרע הוא בג' בחינות, "מר" הוא תחילת לידתו ו"לי" הוא שורש נשמתו שהוא אמיתת עצמותו, "מר" שהוא יום המות. ואמר על זה "אתה חשקת נפשי משחת בלי", כי רצון ה' יתברך הוא למלט נפשו "משחת בלי", דהיינו שורש נשמתו כמו, שנאמר "אתה תומיך גורלי" [תהלים טז, ה].

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות לו)

דע מאין באת ולאן אתה הולך

[אדם סתם אינו יכול לדעת לאן הוא הולך, כי גם אם הוא מתכנן ללכת למקום מסוים, ייתכן שיקרה משהו שבגללו יגיע למקום אחר. התנא אומר, התנהג תמיד בדרכי התורה, "בכל דרכיך דעהו", ובכל מה שאתה עושה והולך תתכוון לעשות רצון ה', ואז תדע תמיד "לאן אתה הולך" - לעשות רצון ה', כי גם אם יקרה דבר לא צפוי, בכל מקום שתגיע אליו תוכל לעשות רצון ה'. ולכן אמר משה (במדבר י, כט) "נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם" ולא אמר שנוסעים לא"י, כי לא היה יכול לדעת אם יגיעו לא"י או שיהיו עיכובים, אבל היה בטוח שהולכים למקום שה' גזר עליהם שיגיעו לשם.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 74) לטקסט

ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

מהו דין ומהו חשבון? נראה דהנה חביבותו של הקב"ה לישראל עם קדושו לאין ערוך, אין לנו שום שיח ושיג ממנה, ואם מגיע הדבר שצריך הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו להעניש ח"ו א' מישראל ובכ"ש רבים מישראל, ומכ"ש אם העונשים צריכים להיות קשים ומרים ונוראים, אז הצער של מעלה נורא מאד... ובכן לבד העונש מעצם העבירה, יש גם חשבון על הצער שגרמו למעלה מהעונש. וזהו דין וחשבון - דין על העבירה, חשבון על צער העונש שמצטערים למעלה בעת היסורים והעונשים.

(רבי יעקב משה חרל"פ, מי מרום, חלק ז (אורי וישעי), פרק יז, עמ' קב)

דין וחשבון

[דין הוא על עצמם החטא, וחשבון הוא על פירות החטא, מה שאחרים למדו ממנו לחטוא, כמו שכתב רש"י קידושין מ ע"א על "עבירה שעושה פירות". וזאת כוונת המדרש (בראשית רבה פרשה צב סימן ב) שדורש "על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא" - "לעת מיצוי החשבון", שמענישים אותו על פירות חטאיו, וצריך להתפלל הרבה להינצל מזה, כי זה עונש שיכול להימשך הרבה זמן.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קצו) לטקסטפרק ג, ב

הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו

שואל מדוע נבלעו קורח ועדתו, מדוע דווקא יתה משונה זו? ומבאר על פי משנתנו, שהמה לא רצו בשום מנהיג, כי אמרו כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה', ולפי סברתם הנבערה, יבלע איש את רעהו חיים, כי אין הנהגה, ע"כ יענשו כמדתם, שירדו שאול חיים.

(כלי יקר, במדבר פרק טז פסוק כט)

"ויהי בימי שפט השפטים" - יספר הסבה שהניעה את אלימלך לצאת מא"י לחו"ל, מפני שהיה "בימי שפט השפטים", שעל הימים האלה אמר (שופטים יז) "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה", וגם לא היה אז שופט אחד מיוחד לכל ישראל שאז היה השופט עוצר בעם, כי היה בין שופט לשופט, שאז היו שופטים רבים החפץ ימלא את ידו, ואין מורא השופט על העם כמ"ש אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו.

(מלבי"ם רות א, א)

מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקב"ה קובע לו שכר שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו

...גודל השמירה בבעלי התורה ממדת הגסות הרוח, שהיא מפסדת דביקות ה' יתברך וחכמתו, וביותר במקום שאין אנשים, שאמרו חז"ל [אבות פ"ב מ"ה]: השתדל להיות איש, ובשעת המתכנסים פזר, שצריך ליזהר יותר בהיות אין מתנגד לדעתו לסתור סברתו, צריך זהירות רב שלא יתנשא בדעתו. ופרשתי בזה מ"ש חז"ל ביחיד העוסק בתורה עליו נאמר המקרא הזה "ישב בדד וידום כי נטל עליו". י"ל ענין "וידום" כמו "ודומו סלה" שיזכור יום המות [ברכות ה ע"א] להינצל מן גסות הרוח, וזהו "כי נטל עליו", שהוא לשון ההתרוממות כמו "וינטלם וינשאם" [ישעיהו סג, ט].

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יח)


פרק ג, ג

שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום

[כיון שאמרו דברי תורה, האוכל נעשה מזון רוחני, ונחשב כאילו אכלו מן, שבא משולחנו של מקום, מהשמים.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כא ע"ד) לטקסטפרק ג, ה

כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

[אנחנו תלויים גם ב"עול דרך ארץ", היינו מערכת הטבע שה' קבע בבריאת העולם, וגם "עול מלכות" - מה שה' המלך גוזר עלינו בראש השנה. משל לשעון, שהאומן שייצר אותו נתן לו כוח לפעול, אבל עדיין צריך לכונן אותו פעם ביום כדי שימשיך לפעול. (כג ע"א) ועל זה אומרים "היום הרת עולם" - ה' ברא את העולם מסודר ומתוקן מעת הריונו, יום הבריאה, ונוסף על כך "היום יעמיד במשפט" כל שנה נערך מחדש. ומי שמקבל עליו עול תורה, שהיא מעל מערכת השמים והטבע, מעבירים ממנו את הגזירות של הטבע ושל ראש השנה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף כב ע"ד-כג ע"א) לטקסט


פרק ג, ו

רַבִּי חֲלַפְתָּא בֶן דּוֹסָא אִישׁ כְּפַר חֲנַנְיָה אוֹמֵר: עֲשָׂרָה שֶׁיּוֹשְׁבִין וְעוֹסְקִין בַּתּוֹרָה, שְׁכִינָה שְׁרוּיָה בֵינֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר אֱלהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל. וּמִנַּיִן אֲפִלּוּ חֲמִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר וַאֲגֻדָּתוֹ עַל אֶרֶץ יְסָדָהּ. וּמִנַּיִן אֲפִלּוּ שְׁלשָׁה, שֶׁנֶּאֱמַר בְּקֶרֶב אֱלהִים יִשְׁפּט. וּמִנַּיִן אֲפִלּוּ שְׁנַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר אָז נִדְבְּרוּ יִרְאֵי ה' אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיַּקְשֵׁב ה' וַיִּשְׁמָע וְגוֹ'. וּמִנַּיִן אֲפִלּוּ אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ

אנכי ארד עמך מצרימה וגו' - מהכתוב משמע כי ירדה עמו שכינה, וקשה לדבריהם ז"ל (שמו"ר יב ה) שאמרו כי מצרים להיותה מלאה גילולים לא היתה שכינה שם, ולזה היה משה צריך לצאת חוץ לעיר להתפלל, דכתיב (שמות ט כט) כצאתי את העיר...
אלא שראיתי שאמרו ז"ל בכמה מקומות כי שכינה עמהם במצרים כאומרם (במד"ר ז י) גלו למצרים שכינה עמהם, וכן אמרו (תנחומא ויחי ג) וישתחו ישראל על ראש המטה לשכינה שהיתה וגו', ואמרו עוד (ב"ר צד ט) כי השכינה השלימה מנין שבעים נפש שירדו למצרים, כי בפרטן אינם אלא ס"ט הרי כי שכינה ירדה למצרים.
אכן אשכילך כי הדרגות אור השכינה רבים המה; הלא תמצא שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה שנו רבותינו (אבות פ"ג מ"ז) כי שכינה שרויה ביניהם, ואפילו שנים ואחד אמרו ז"ל (שם) כי מצויה שכינה, ומצינו (תנחומא סוף תצוה) שלא ירדה שכינה ביניהם של ישראל אלא אחר שעשו המשכן, ואחר כמה הכנות האמורים, ובירידתה ראו מעשה ה' וכבוד ה' מלא המשכן, מה שאין הרגש כן ולא כיוצא בו בשעה שעוסקים בתורה אפילו אלף, אלא ודאי יש הדרגות אין מספר להם להשראת שכינה בסוד כי גבוה מעל גבוה שומר (קהלת ה ז), ויתרבה האור בהשראתו כפי בחינת הסובב השראת השכינה. וצא ולמד השראת השכינה בהר סיני, ולמטה ממנה השראתו בבית המקדש, ולמטה ממנה השראת השכינה על הנביא, ובית הכנסת, ובית המדרש, ובין עשרה שעוסקים בתורה, ולמטה בהדרגות המנין.
ובזה נתישבו דבריהם ז"ל כי לא ירדה שכינה, שהיא בחינת אור הגבוה ביותר שהוא המנבא, ולזה אמר משה כצאתי את העיר, אבל בחינת אור המצוי אצל לומדי תורה וכיוצא, ירד עם יעקב אבינו, ושם היה עד יום צאת ישראל ממצרים. והגם שבאורו יתברך לא יוצדק לעשות הפרש, זה אמת כי באלהותו יתברך הוא אור שוה, אבל באור המבהיק ממנו הוא שיתיחס אליו בחינות ההדרגות, וזה גם כן ימצא בבחינות הנשמות שהם אור מאור כסא כבודו יתברך, יש ביניהם הפרשות מופלאות והבן. [מבאר כי לא כל גילויי השכינה זהים; אינה דומה השכינה ששרתה בהר סיני לשכינה המדוברת במשנתנו.]

(אור החיים, בראשית מו, ד)פרק ג, ז

המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו

[בדרך צחות: מי שהולך לא"י ומפסיק מיהדותו כי ראה שהחלוצים נטעו אילנות משום חיבת א"י, ואומר שזה מתיר להם לחלל שבת - מתחייב בנפשו, כי עדיף לחלל שבת באמריקה מבא"י.]

(דברי חן (סילברסטון), עמ' 11) לטקסט

תן לו משלו שאתה ושלך שלו

[לכאורה היה די לומר "ששלך שלו". היה מקום לומר שיש הוכחה שממונו של אדם שייך לו ולא לה', מזה שלא מועילה תשובה על עבירה של גניבה בלי שישיב את הגזילה או יפייס את חברו; ואילו היה הממון של ה', הרי היה די בתשובה, שבזה ה' מוחל לגנב על מה שלקח ממנו. ולכאורה, אם הוא ממונו, איך אפשר לדרוש ממנו לתת צדקה? לזה המשנה אומרת, נכון שאתה עמלת כדי להשיג את הממון, אבל ה' הוא זה שנתן לך כוח לעמול. וזה שאמר "שאתה" שייך לה', ועבד שקנה נכסים, הנכסים שייכים לאדון.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 12) לטקסט

תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך

והענין הזה יש לפרש במצות המחזיקים ביד ת"ח, כדאמרינן בש"ס [שבת ל ע"ב]: כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה שנאמר "כי זה כל האדם". ויש להבין זה כל בעל מדע המאמין בה', כי לא יעזוב ה' את חסידיו כורתי בריתו ועוסקים בשעשוע תורתו כל היום, ולא ישפיע להם לפרנס את עצמם אפי' כדי מסת חיותם, אין זה כי אם חפץ ה' בבעלי תורה שלא יתעסקו בשום דבר ויתפרנסו ע"י אחיהם. וזה [שאמרו] שאתה ושלך שלו, שכיון שכל העולם לא נברא אלא לצוות לת"ח, כ"ש שכל השפע שתינתן להם הוא בשביל שיספיקו לתלמידי חכמים. על כן לא ירע לבבו בתתו מפקדונו אשר הָפקד אתו מאת ה', ולא יפחות איש איש ממעשרו עד חמשו כמ"ש חז"ל, ובזה יברכהו ה' בברכה עד בלי די.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות מא)

[עסוק בתורה ומצוות, ע"פ הכח המושך שנתן לך הקב"ה - הנשמה שמושכת אותך לקדושה, שהיא משלו - שה' נתן לך, והטעם, שאתה (הגוף) ושלך (הנשמה) שלו. וכיון שמקורך בא ממקום קדוש קדושה, צריך לנהוג בו קדושה כמו המקום שנלקח משם. והראיה מהפסוק "ומידך נתנו לך" - כיון שאנו יצירי כפיך ואתה מקור הקדושה, אנו קדושים ולבנו רוצה לעשות מעשים קדושים. והתנא בא לשבח לה' על כך שברא אותנו בקדושה. ועמדנו באמונתנו במשך הרבה דורות אף שהגוים ניסו להמיר את דתנו, וזה בא מכוח הנשמה הקדושה שה' נתן בנו. (יז ע"ב) "כי ממך הכל" - אתה השרשת בנו מדות טובות מאבותינו.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף טז ע"ג)
לטקסט

תן לו משלו שאתה ושלך שלו

[כל מה שיש לאדם בעוה"ז הוא בשכר התגברותו על היצר, אבל בלי עזרת ה' א"א להתגבר על יצה"ר (קידושין ל ע"ב), ונמצא שמה שיש לאדם הוא "משלו" - של ה'. וה' ציווה לתת מממון זה לענייםן ותרומות ומעשרות.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' טז) לטקסט


פרק ג, ח

רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחיב בנפשו, שנאמר רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

והא דתנן כל השוכח דבר אחד ממשנתו, אינו פשטא דקרא שלא מיירי אלא במקרא כמבואר בסיפיה דקרא והודעתם לבניך ולבני בניך ולמדנו מזה בקידושין ד"ל דחייב אדם ללמד לבנו ולבן בנו מקרא. אלא הוא כונה שניה אזהרה על ת"ח העוסקים בחקים ומשפטים שלא ישכחו מה שהעלו משנה שלהם מתוך העיון וזהו לשון דבר אחד ממשנתו. ובמנחות דצ"ט אי' מלימודו. היינו מה שלמד והוכיח בשכלו. וכעין דאיתא בע"ז די"ט עה"מ ובתורתו יהגה ע"ש.
ולמדו זה הכונה ג"כ מדכתיב את הדברים אשר ראו עיניך ולפי הענין הדברים מיותר והכי מיבעי פן תשכח את אשר ראו עיניך ופן יסורו הדברים מלבבך וגו'. ומזה למדו כונה שניה שהוא איזה משנה וחידוש הלכה אשר ראו עיניך. היינו עני הדעת עפ"י העיון. ובירושלמי ברכות פ"ה א"ר תנחום הסובר תלמודו לא במהרה הוא משכח שנאמר פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך הרי מפרש כמש"כ. [מבאר שאמנם פשט הפסוק המזהיר על השכחה הוא על התורה שבכתב בלבד, אך הכתוב גם נדרש במובן אשר ראו עיניך - אשר העלית בעיני שכלך בלימודך, וזהו שכתוב השוכח ממשנתו.]

(הרחב דבר, דברים ד, ט)

כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו

דידוע דכל אחד קיבל חלקו בתורה בסיני, ואם זוכה מוציא לאור מה שקבלה נשמתו, והחידוש ההוא אין אחר יכול לחדשו, כי הוא חלקו, ועל כן אם זכה וחידש מה שקיבלה נשמתו מסיני ולא הוציאו לאור, ועי"ז אח"כ הוא שכוח מעיקרא, זה שאמר כל השוכח דבר אחד ממשנתו דייקא, מה שקבל בהר סיני ושייך לשרש נשמתו, ה"ז מתחייב בנפשו, כי אדם אחר אינו יכול לחדשו.

(חיד"א, חסדי אבות, כאן [הובא בהקדמה לשו"ת אפרקסתא דעניא])

[הסביר חתם סופר, שבסנהדרין צא ע"א לומדים תחיית המתים בקל וחומר, אם נולדים מי שעוד לא היו בעולם, ק"ו שיחיו מי שכבר היו בעולם ומתו. אבל לקל וחומר זה יש פירכא, לפי מה שנאמר ביומא כט ע"א "קשה עתיקא מחדתא", שיותר קל ללמוד דבר חדש מלזכור דבר ששכח. לכן השוכח דבר אחד ממשנתו אין לו ק"ו זה, ולכן אינו מאמין בתחיית המתים, והרי מי שאינו מאמין בתחיית לא יקום לתחיה, ולכן נאמר שהוא מתחייב בנפשו.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' לב) לטקסט


פרק ג, ט

רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת

כי מי שקדמה לו היראה, אין ספק שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, כי אם ידע עושה מפי עצמו, ואם לא ידע עושה מפי אחרים. ולכן אמרו (שם) שאיש כזה דומה לאילן ששרשיו מרובין וכו', שאפילו כל רוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו. והוא אמרו חכמתו מתקיימת, לפי שהמעשים אחוזים בשרשי היראה והכרת נפשו היקרה וההקפדה על שמירתה. אמנם על מי שמחסר את חקו בזה, אמרו חז"ל (שבת ל"א ע"ב) חבל על דלית ליה ביתא ותרעא לביתא עביד. כי מי שיש לו חכמה ולא יראת חטא, הוא דומה ממש למי שישתדל לעשות פתח ועדין אין לו בית, כי כן זה הוא אינו מרגיש בעצמו מציאות נפשו היקרה, והוא אינו ירא עליה ומבקש החכמה אשר היא כלי תשמישה ושומרת משמרתה, וסוף שלא תתקיים בידו, כמו שלא תתקיים הדלת ההיא מצד שאין לו מקום לקבעה בו. וזה המשל כוונו הנביא באומרו (ישעי' ל"ג) חכמה ודעת יראת ה' היא אוצרו. ולזה בהכרח יהיו מעשיו מועטין ולסוף תתבטל חכמתו.
וגם יתכן לומר חכמתו מתקיימת ואינה מתקיימת, בבחינת שומעיה, לפי שהדברים היוצאים מפי האומרים מעט ועושין הרבה הם מקובלים ומתקיימים ביד שומעיהם. אמנם העושים בהפך דבריהם אינם נשמעים, וחכמתם אינה מתקיימת ביד השומעים. כי הדברים אשר אצל הפעולות והמעשים, פחות יאמנו המאמרים מהפעולות, אבל יבזום ויכחישום. [מביא שני פירושים. א. מי שיש לו יראת חטא ודאי מרגיש את מעלת נפשו ואת הצרך במעשים. ומי שאין לו ואינו מרגיש בצרך במעשים, סופו שלא תתקים. ב. לא תתקים חכמתו בפני שומעיו.]

(עקידת יצחק, שער ס"ד)

דבר קדוש הוא להגיע האדם אל שלמותו המכוון, שתהיה השקפתו באופני חיותו שבשרשי מציאותו, לא על הרע שבו. וזאת העצה היא מבוארת התועלת, כי ההתחלות והשרשים הטובים יחייבו האנשים לפעול פעולות טובות. אמנם הרעות יחייבום אל הפחיתות, ולפחות יתנצלו בהם לאמר כי כאיש גבורתו, כי על זה הענין תפס שמואל על שאול כשפשע בשליחותו ואמר לו הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך ה' למלך על ישראל וישלחך ה' בדרך (שמואל ט' ט"ו). אמר, כי היה לו להסתכל מאין בא מראש שבטי ישראל, וגם שהוא הווה להם למלך, והשליחות אשר הוא הולך אליו, כי לפי יוקר התחלותיו ושרשיו כן צריך ליתן את הדין.
...כי כל שמכיר את נפשו, והיא היתה יקרה בעיניו, וירא וחרד מאד של שמירתו מהחטיאה, הנה באמת הוא ידרוש החכמה כדי שידע ליזהר בשמירת נפשו מהחטא, ולזה יחוייב שתתקיים לו חכמתו בעוד שהסיבה קיימת, כלומר כל עוד נפשו בו כי אי אפשר זה בלא זה. והשנית, שהסרתו מהחכמה והסח דעתו ממנה, הנה הוא חטא גדול מצד עצמו, ואחר שיראת חטאו קדמה לו, לא יסור ממנה בשום צד... [מבאר שאדם צריך להיות מודע לגדל מעלתו שהוא כאלהים, ולא לחשוב על עצמו כעל קטן, ומתוך כך יבין שנדרשות ממנו דרישות גבוהות.]

(עקידת יצחק, שער ס"ד)

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת

כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך את השפעתו היקרה בה, עד שעל ידי הדיבור בה וההשכלה תימשך ההשפעה הגדולה ההיא, אך זולת זה לא היה הדיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים, או ספרי חכמות והשכלה בכל שאר מושכלות המציאות הטבעית למיניהם, שאין בם אלא ידיעת הענין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא המדבר והמשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. ואמנם ההשפעה הזאת הנה ענינה אלהי, כמו שזכרנו, ולא עוד אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבענינים הנמשכים ומגיעים ממנו יתברך אל הברואים; וכיון שכן, ודאי שיש לו לאדם לירא ולרעוד בעסקו בענין כזה, שנמצא הוא ניגש לפני אלהיו ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו, והנה צריך שייבוש משפלותו האנושית וירעש מרוממותו יתברך, והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה כמו כן. ונכלל בזה, שלא ישב בקלות ראש, ולא ינהג שום מנהג בזיון לא בדבריה ולא בספריה, וידע לפני מי עומד ומתעסק, ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת, ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו היקר האלהי, ויימשכו תיקון והארה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תימשך ההארה על ידו, ולא יהיו דבריו אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים, הגיונו כקורא אגרת, ומחשבותיו כחושב בדברי העולם, ואדרבא, לאשמה תיחשב לו, שקרב אל הקודש בלי מורא, ומיקל ראשו לפני בוראו עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו יתברך. ואולם כפי מדרגת המורא ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יהיה שיעור יקר הלימוד ומדרגת ההשפעה הנמשכת על ידו.

(דרך ה' חלק ד פרק ב אות ה)

והנה מה שאמר הכתוב "וירא ישראל את היד הגדולה", ואחר כך כתיב "וייראו העם את ה' ויאמינו" וגו'. יש לדקדק מה שאמר בתחלה "ישראל" ואחר כך אמר "העם", ולא אמר סתם וייראו את ה'. ובסוף פרשת יתרו "ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", צריך להבין דהאי קרא לאו רישיה סיפיה, כיון שכוונת ה' יתברך הי' שיראו מפניו, איך אמר "אל תיראו"? ותו דהו"ל למימר "ואל תחטאו". ועוד אמרו במשנה כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכו', משמע שיש חכמה בלא יראת חטא, ובמקום אחר אומר: אם אין יראה אין חכמה [אבות פ"ג מי"ז], משמע שאי אפשר לחכמה בלי יראה. אמנם הענין הוא כמבואר בזוהר הקדוש [תיקוני זוהר הקדמה דף ה ע"ב]: אית יראה ואית יראה... והוא, כי יראת שכר ועונש נקרא יראה תתאה, כי הוא כעובד את עצמו, ואינו שמח בשעת עבודתו אלא מיצר כדי שישמח לאחר זמן. אבל יראה דהיא עיקרא למידחל איניש למריה בגין דהוא רב ושליט, ועל זה אמר הכתוב "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה", כי ביראה זו אינו עובד את עצמו אלא ה' לבדו, ויראה זו היא בשמחה בהתקרבות עבודת מלך גדול ונורא. וזהו "וגילו ברעדה". וזהו ענין יראת חטא, שאינו ירא מפני העונש על החטא, כי העונשין הם רפואות הנפש לרפאות אותו מנגעי הנפש ותחלואי' אשר חילה בה בחטאיו, ואיך יעלה על לב המושכל שיירא מן הרפואה ולא יירא מן תחלואי הנפש? והוא מה שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים קיט, לט) "העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים", כי חרפה בושה היא אשר יגורתי מפני העונש ולא מפני החטא. ואמר על זה "כי משפטיך טובים", כי משפט העונשים הם טובים לאדם לרפאותו... וזה שאמר משה רבינו ע"ה "אל תיראו" וגו', כי כל העם אשר היו יראים מפני האש הגדולה פן ימותו שהוא יראת עונש, ועל זה אמר להם כי כונת הקב"ה היה שיהי' "יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", דהיינו שייראו מן החטא ולא מן העונש. ועל זה אמרו חז"ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, דהיינו יראה עליונה, חכמתו מתקיימת, כי היראה העליונה היא דבוקה בחכמה תמידית, כמו שאיתא בזהר דאינון תרין ריעין דלא מתפרשן, לכך חכמתן מתקיימת. אבל יראה תתאה שהוא יראת עונש אין בה אלא מעלת האמונה בה', שהשכר והעונש הם מאתו יתברך בלבד ואין זולתו שליט להרע או להיטיב. והיינו דכתיב "וירא ישראל את היד הגדולה", היינו החכמים הנקראים בשם ישראל, הם ראו והשיגו מרוממות וגדולת ה' יתברך. אבל שאר העם לא הי' בהם אלא יראה תתאה, שראו השכר הטוב בהם ועונש המצרים, ויראה זו היא מעלת האמונה בה' כנ"ל, והיינו דכתיב "ויאמינו" וגו'.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות יז)

[בס' ברית אבות, פרשת בראשית, פירש בזה את הפסוקים (תהלים פרק א פסוקים א-ד) "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב" - זה יראת חטא, ואח"כ "כי אם בתורת ה' חפצו", שרק עי"ז חכמתו מתקימת, "ובתורתו יהגה יומם ולילה" - שנעשית "תורתו", שלא ישכח אותו, "וכל אשר יעשה יצליח". "לא כן הרשעים" - שמקדימים את החכמה לפני היראה, ולכן הם "כמוץ אשר תדפנו רוח", ואין מצליחים בלימודם. ובזה יתבאר המדרש (בראשית רבה פרשה ב סימן ה) "והארץ היתה תהו ובהו, אלו מעשיהן של רשעים, ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים, אבל איני יודע באיזה מהם חפץ אם במעשה אלו ואם במעשה אלו, כיון דכתיב וירא אלהים את האור כי טוב, הוי במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהן של רשעים", שלכאורה קשה מה ההו"א שיעדיף את מעשי הרשעים? הפירוש הוא שהצדיקים כאן הם אלו שמקדימים יראת חטא ואח"כ תורה, והרשעים כאן הם אלו שהופכים. ויש מקום לומר שעדיף להקדים את הלימוד כי בלי זה לא ידע איך לעשות. ובכל זאת נאמר שעדיף להקדים את יראת חטא.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף ה ע"ב) לטקסט

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת

ולפי זה נפרש מה שאמרו חכמים: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו. מתקיימת. כי ידוע וברור כי החפץ בחכמה יקבענה בלב.
ולפיכך בהיות חכמת התלמוד מיוסדת על יראת השם יתב', ולהרחיק את האדם מן העבירה, מי שקדמתהו יראת השם יתב' ישמח ויגיל בחכמה ויפקח את עיניו במה ינצל מן העבירה. ויהא עליו השבותין והגזרות חמורים. אבל מי שאין יראת חטאו קודמת, יקלו עליו הגזרות והתקנות ולא יתיישבו על לבו, מאשר לא יחפוץ בהם ולא יתקיימו בידו. וזה מה שאמר שלמה המע"ה, יראת ה' ראשית דעת חכמה מוסר אוילים בזו. רצה בזה, ראשית השכל ויסודו הוא יראת השם ית', ומי שיש לו יסוד חזק יוכל לבנות עליו, והראיה על זה, כי האוילים אשר לא יעלו על לב יראת ה', יבוזו החכמה והמוסר.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי נוסח ב)

[אם יש לו יראת חטא לפני הלימוד, ואח"כ לומד, כוח התורה פועל באדם שתהיה לו יראה עילאה ואהבת ה', שהיא גדולה יותר מיראה שמתוך אמונה בה'. אבל בלי יראת חטא, התורה שהוא לומד לא יכולה להפוך את לבו לשמים, והוא כאילו לא למד בכלל.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף כח ע"ג-ע"ד) לטקסט

[לימוד תורה הופך את האדם להיות בוער באהבת ה' ולוותר על תאוות, אבל זה רק אם עשה תשובה ("יראת חטאו") לפני הלימוד, וצריך שיכניס את התורה ללבו, משא"כ אם לומד רק בראש, במחשבה בעלמא, אז אינו מועיל לשבור שום תאווה. וזה נמשל לחרישה וזריעה (ירמיהו ד, ג): "נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים", שלפני שזורעים צריך להשליך את הקוצים, וכך לפני הלימוד צריך להוציא את השרשים הרעים שבלבו, וצריך להרבות בתפילה לה' שיעזור לו שהתורה תיכנס בלבו.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף לט ע"א) לטקסט

[על זה אומר הפסוק (תהלים פרק לד פסוק יג-יד) "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" - מי שרוצה חיים של טוב ועושר וכבוד, יגיע לזה ע"י לימוד תורה לשמה (שבת סג ע"א), ולשם כך "סור מרע ועשה טוב" - שתהיה לך יראת חטא, ואח"כ "בקש שלום" - זה התורה שנקראת שלום כי על ידה הוא עושה שלום עם אויבו הפנימי, יצר הרע, כמו שנאמר (קידושין ל) "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין".]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' יד) לטקסט

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת

אפילו עוסק בתורה ומצות וגמ"ח צריך שמירה והוא היראה... ובזוהר כינה להיראה בשם בת ולתורה בשם בן. ואפשר בזה רמזו בש"ס בבא בתרא דף קמא ע"א: בת תחילה סימן יפה לבנים דרביא לאחהא, עפ"י מ"ש באבות כל שיראתו קודמת לחכמתו כו', וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו כו'. וזהו בת תחלה, היינו היראה, סימן יפה לבנים, היינו תורה דרביא לבנהא, דע"י היראה התורה מתקיימת. ובזה יבואר פי' שירת האזינו [דברים לב, יט-כ]: "וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו", היינו מה שמקדימין בן לבת, פירוש, תורה ליראה, "ויאמר אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה", שמהפכין הסדר. וע"י כך "בנים לא אמון בם", פירוש, גם התורה לא תתגדל ותתקיים בהם.

(שב שמעתתא, הקדמה, אותיות "אריה ליב הכהן", אות י [השני])פרק ג, י

כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו

["בריות" מלשון "בריאה", הם החשובים, שבשבילם נברא העולם, והם עיקר הבריאה. אם רוחם נוחה הימנו, בודאי הכירו במעשיו שהוא מקיים את התורה, ולכן רוח המקום נוחה הימנו.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף נז ע"ב) לטקסט


פרק ג, יא

המפר בריתו של אברהם אבינו

והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם. .. הזהירו שיהי הברית קיים ולא למשוך את הערלה (והיינו דתנן אבות פ"ג המפר בריתו של א"א. ופי' בירו' פאה פ"א שהוא המושך לו ערלה [מבאר שאברהם נצטווה שלא למשוך את העורלה וזו כוונת המשנה שאסור להפר בריתו של אברהם.]

(העמק דבר, בראשית פרק יז פסוק יג)פרק ג, יג

סייג לחכמה שתיקה

וכוונתם שגדר החכמה וסימנה המובהק הוא השתיקה, לפי שעקר מה שילמדהו האדם בחכמה הוא הגבלת הדבורים ותקונם וקיצורם והשתיקה מרובם.

(עקידת יצחק, שער ס"ב)

נְדָרִים, סְיָג לַפְּרִישׁוּת

ועם מה שצותהו התורה מאיסור המאכלים האסורים צותהו גם כן בנדרי איסר. והוא - כי כשיאמר אדם, "זה הלחם אסור עלי או זה הבשר אסור עלי" נאסר עליו לאכלו. כל זה - להרגיל לקנות מדת ההסתפקות ולחסום תאות המאכל והמשתה - אמרו, "נדרים סיג לפרישות".

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מח)

וענין כפל הפועל 'הקים תקימנה', הקים לזכרים תקימנה לנקבות, וכן 'עשה תעשינה', וענין כפל הלשון של קיום ועשייה לרמוז שתתקיים הסט"א עליהם וישלימו את בנינה, כי זהו טבע הנדר שהנודר מתקשר בקשר אמיץ עם מי שנודר בשמו, ולכן אם ידור בשם הקדושה, הנה הוא מתקשר עמה כל כך בכח הנדר עד שהסט"א אינה יכולה להתגבר עליו ולהחטיאו. וזהו הטעם שאמרו הפוסקים שטוב לאדם לעשות נדרים כדי לתקן את דעותיו ואת מדותיו, כענין אמרם ז"ל נדרים סייג לפרישות, והוא מן הטעם שפירשנו, גם אמרו שטוב לנדור בעת צרה, כמו שעשה יעקב אבינו שהרי כל הצרות באות מן הסט"א, וכשהוא מתקשר עם הקדושה על ידי הנדר אין הסט"א יכולה להתגבר עליו והנודר ניצול מצרתו, ונהפוך הוא למי שנודר בשם הסט"א ח"ו, שאז הוא מתקשר עמה בקשר אמיץ וחזק כל כך עד שהקדושה מסתלקת ממנו, והרשע הנודר בשמה שוכח את הקדושה לגמרי ולא יזכרנה עוד ולא ידבר עוד בשמה, כי נתקשר עם הסט"א והקדושה רחוקה ממנו. וז"ש הנביא לאותם הרשעים שנדרו לקטר למלכת השמים ולהסך לה נסכים, שישכחו את שם ה' וכאמור להלן.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מד, כה)

הוּא הָיָה אוֹמֵר כָּל שֶׁרוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּוּ רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הֵימֶנּוּ

הנה אמרו חז"ל (גיטין לא:) 'רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא (שם אמורא) עלייהו אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין (בן תורה) הוא, אמר ליה אידך מקמי פלגאה (שהיתה לו באותו זמן מריבה עם מר עוקבא שהיה אב בית דין) ניקום?! אדהכי אתא איהו לגבייהו אמר להו במאי עסקיתו אמרו ליה ברוחות'. וקשה, הלא הם עסקו בעניין אחר אם לעמוד מפניו או לא, ואיך אמרו דברי שקר ח"ו?
וראיתי בשם גאון וצדיק אחד שבירושלמי הגירסא במשנה היא הפוכה - 'כל שרוח המקום נוחה הימנו רוח הבריות נוחה הימנו'. ומה שאמר בגמרא שצריך לקום לפניו סבירא ליה כהירושלמי וכיון שהוא בר אוריין ורוח המקום בודאי נוחה ממנו, צריך גם רוח הבריות להיות נוחה הימנו ולעמוד מפניו. ואידך סבר שכל שרוח הבריות נוחה הימנו אז רוח המקום נוחה הימנו, וכיוון שהוא פלגאה וחולק על מר עוקבא, ואין רוח הבריות נוחה הימנו, אם כן גם רוח המקום אין נוחה הימנו, ואין צריך לעמוד מלפניו.
ואם כן שפיר אמרו ליה שהם עסוקים ברוחות, שעסקו בפלוגתא דבבלי וירושלמי, וגניבא לא הבין דבריהם, וסבר כפשוטו, רוחות ממש ולכן אמר להם 'ד' רוחות מנשבות בכל יום' (כמו שכתוב שם בהמשך הגמרא).

(רבי צבי פרבר, הגיוני אבות, כאן)פרק ג, יד

חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר בצלם אלהים עשה את האדם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם לה' אלהיכם חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

אמר, כי האפשרות על זה השלימות לאדם, רצוני, להיותם בצלם אלהים, הוא כולל לכל המין. אמנם היה רחוק ההשגה לאחד מאלף אלפים. אמנם חבה יתירה נודעת לישראל שנתן להם כלי חמדה, בה הוכנו לקרב האפשרות ההוא ולהקרא בנים למקום, יותר מכל האומות, בזאת המעלה הנפלאה מהנבואה, כמו שאמרנו. והנה הענין הנזכר האלהי היתה כוונת חז"ל בזה המאמר בלי ספק.

(עקידת יצחק, שער ע"ו)

חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם

כי מחביבות זה האדם, וישראל קרויין אדם, נתנה לו זאת הנשמה, אשר היא המראה המלוטשת המראה מראות אלהיות בלי ספק, עד שבעבורם יאמר שהאדם נברא בצלם אלהים. [מבאר שצלם אלהים הוא הנשמה.]

(עקידת יצחק, שער ס"ח)

חביב אדם שנברא בצלם וכו' חביבין ישראל שנקראו בנים למקום וכו' חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה

[האדם, גם הגוים, חביבים כי עוסקים ביישוב העולם, ואי אפשר בלי זה. וישראל יותר חביבים מהגוים, שהרי נקראו בנים, כי בהם מתקיימת כוונת הבריאה, והם חביבים בכך שניתנה להם התורה, כי ביחד הם מטרת העולם.]

(רבי דוד דוב לייטר, מזכרת אהבה (לייטר-גלר), עמ' 11) לטקסט

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום וכו' חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה

[המלאכים טענו שיש להם זכות לקבל את תורה ולא ישראל כי הם בר מצרא. אבל ה' ענה להם שאנחנו בניו, ובר מצרא לא יכול לסלק בן. ולכן זה "שנקראו בנים למקום" הוא סיבה "שניתן להם כלי חמדה" (בשם יטב לב).]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כא) לטקסט

חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

הוה ס"ד ח"ו לדמות נתינת התורה כמוכר שדהו מפני רעתה, שאמרו רז"ל [ע"ז ב ע"ב] שהחזירה על כל אומות העולם ולא רצו לקבלה... ודעת הרמב"ם דמוכר שדהו מפני רעתה קני בשטר לחוד... גם יש ס"ד דיש למלאכים דינא דבר מצרא... גם יש כדמות אחריות כביכול, דבני אברהם ויצחק הגדולים עשו וישמעאל יערערו כי ה' לא הודיעם כי אם לא תרצח לא תנאף, ואח"כ שידעו התורה שקבלו ישראל, יצאו לטעון דלהם יאתה. ואם התורה במתנה אין בה אחריות, ויטלוה... גם אמרו ז"ל פ' "לא בשמים היא", שלא נשתייר ממנה כלום, גם צדקה וענותנותה לקח משה רבינו ע"ה... במ"ש ולמה כתב לו מתנה ליפות כחו, דכל הנותן בעין יפה הוא נותן משום בור ודות... וה"נ לא נשאר בשמים אף צדקה וענותנותה...
וזה רמז משנת חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". הכונה חביבין ישראל שניתן כלי חמדה, שניתן דייקא במתנה כדי שלא יהיה דינא דבר מצרא, וגם שתהיה בעין יפה אפילו צדקה וענותנותה. חיבה יתירה נודעת להם, שהגם שהיה שטר מכר מפני האחריות, תנאי היו הדברים שלא יטול דמים, ותהיה מתנה. וזהו חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם בתנאי שיהיה מתנה, שנאמר כי לקח טוב, וח"ו אינו כמוכר שדהו מפני רעתה. וגם נתתי במתנה בתנאי שיהיה מתנה גמורה, וכל ישעי שיהיה לכם ולא למלאכים, כי הוא מתנה וליכא דינא דבר מצרא, ולא לעשו ולישמעאל כי הוא לקח ויש אחריות. לכן "תורתי אל תעזובו" ניצוצי הקדושה בין הקליפות, למדו היטב להוציא לאור כל חלקי התורה אשר בקליפות...
במ"ש המפרשים דמלאכי השרת היו רוצים חלק הסוד ולא הפשט דלא שייך בהו, וא"כ יש פסידא דמוכר, דישראל שייכי בפשט ובסוד. וזה שאמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, היינו הפשט, דהסוד הוא חמדה, וכן אמרו מלאכי השרת [שבת פח ע"ב] "חמדה גנוזה אצלך ואתה מבקש ליתנה לבשר ודם", כי היו רוצים הסוד שהיא חמדה. ומזה נראה חיבת ישראל שנתן לנו התורה במתנה, דאין לומר דהוצרך ליתנה במתנה מפני מלאכי השרת שהם מצרנים, דהלא גם אם אינה מתנה אין להם דינא דבר מצרא, שאינם זוכים בפשט. וזה שאמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה שהוא הפשט כאמור, ובזה אין למלאכים טענה. ומזה תבין שחיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שהוא הסוד. ותסגי בהא לדחות מלאכי השרת. ואמאי הוצרך ליתנה במתנה? אלא שהוא חיבה יתירה אף שאין צורך מתנה, שנאמר "כי לקח טוב" - טוב הוא הסוד, והפשט הוא לקח טוב, והגם שאתם זוכים בשניהם ולא שייך תו דינא דבר מצרא
שמלאכי השרת לא שייכי בפשט, עם כל זה נתתי מתנה, וא"כ "תורתי אל תעזובו.

(חיד"א, אהבת דוד, דרוש יב, ד"ה ונבא להבין וד"ה וזה רמז וד"ה וזאת לפנים)

לפי דברי חז"ל (ע"ז ג ע"ב)... מלמד שהחזיר הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה... אפוא ניכרת החיבה היתרה במה שנתן התורה לישראל? וגם מה הוכחה מהפסוק "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" דחביבין היו ישראל לפני המקום ית' שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם (ודבר זה הביא להמגיה בסידורים לשלוח יד במאמר הנ"ל והשמיט המלים שבו נברא העולם כי מצאם לפ"ד כסרח העודף).
אמנם יובן עפ"י אידך אמרם ז"ל (שם ושבת פח): "יום השישי" וכו' - ה' יתירא מלמד שתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית, אם ישראל מקבלים התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וכן אמרו (במדרש רבה רות): בצדקה שעשיתם את עולמי על שקבלתם את תורתי, שאלו לא קבלתם הייתי מחזיר אותה לתוהו ובוהו, דאר"ה בשם ר"א "נמוגים ארץ וכל יושביה" - כבר הי' העולם מתמוגג אלולי ישראל. מדבריהם אלו הוכחה ברורה ונאמנה דהשגחת הבורא ית' היתה בעת יצר התבל, אשר רק זרע יעקב עדת ישרון המה יקבלו תורת ד' התמימה... לפ"ז שמים וארץ עדים נאמנים מתנים צדקת ד' עם ישראל, מדתלה עדותם כ"א בקבלת ישראל התורה...
לפי הנ"ל יאירו לנו מאמרם... חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ותקשה במה ניכר שחביבין המה לפני צור ישראל? על זה ענה התנא ואמר חבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, רצונו, מדנראה שנבראה התבל רק בכח התורה, בעל כרחך שרק יעקב בחר לו י-ה, ישראל לסגלתו, מדהתנה עמה שקיומם תלוי בקבלם כמ"ש. ועל זה מביא סמך לדבריו שנא' "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", דבעזיבת התורה, כל הבריאה כולה לתוהו ובוהו תחזור, הארץ תאבד והאדמה תשם כדברי ירמי' הנביא ע"ה הנ"ל.

(רבי שלמה בן אברהם בנימין קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא תליתאי, חלק ב, הקדמה מנכד המחבר)


פרק ג, טו

הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה

ומעוצם יחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפיה כלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק - כולם תלויים ברצונו, ולא שהוא מוכרח בהם כלל. הנה כשרוצה - משעבד רצונו, כביכול, למעשי בני האדם. [מבאר שהרצון האלוקי עשוי לפעול באופן חופשי ללא כל הכרח.]

(רמח"ל, דעת תבונות, סי'לו)

והיינו כי הקב"ה נתן רשות ליצה"ר להסית ולהדיח, אפס יהיה לאדם הבחירה ורשות אם לבחור ברע או בטוב, ולא יהיה כאן דבר הכרחי, כי אילו היה כאן דבר מוכרח בשלילת הבחירה, לא היה ח"ו דין צדק ויושר לעשות לאדם עונש או לקצוב לו שכר בעמלו היותו מוכרח, אבל במה שהרשות בידו לעשות כרצונו ובחירתו, יש כאן משפט צדק להעניש לעובר, ולגמול טוב להעובד, ולזה כונתו הרשות נתונה ובטוב העולם נידון, כי עי"כ הכל נידון בטוב וביושר ואמונה ואין עול.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש ו)

[כלומר, אמנם הכל צפוי לפני ה', והוא יודע את העתיד, ולכאורה אין מקום לשכר ועונש כיון שכל מעשי האדם מוכרחים, בכל זאת הרשות נתונה לכל אדם לבחור בטוב וברע כרצונו, ולכן "בטוב העולם נידון", להעניש את הרשעים, ולתת שכר לצדיקים לפי מידת הדין של ה', על פי בחירת האדם. (א ע"ג) וקשה למה נאמר "העולם", הרי זה רק לאדם שיש לו בחירה. ולמה נאמר "ובטוב", היה צריך לומר "בצדק" או "ביושר". (א ע"ד) מי שחוטא הוא כמזיק, כאמור באבות פ"ה שרשעים מאבדים את העולם. ותשלומים יכוים להיות מכמה סוגי קרקע, עידית, בינונית או זיבורית. בנמשל, עידית הוא מיתת האדם, בינונית הוא יסורין, וזיבורית הוא תשלום ממון. עיקר דינו של מזיק לשלם עידית, וכן חוטא היה צריך למות, כדברי הירושלמי במכות, שהנבואה אומרת "חטאים תרדף רעה". אבל ה' ברחמיו מתחיל בממון, כדברי המדרש (ויקרא רבה פרשה יז אות ד) "אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה", ולכן נגעים באים תחילה על הבית ואח"כ על בגדיו ואח"כ על גופו. (ב ע"א) אבל רוב בני אדם ממונם חביב להם מגופם, ולכן נאמר "ובטוב העולם נדון" - מה שטוב בעיני האדם, היינו הממון, ומחשיב זאת כתשלום (שהיה חייב לשלם בעידית) אף שאינו טוב בעיני ה'. "והכל לפי רוב המעשה" - לפעמים אדם נענש גם במיתה, כי לפעמים הממון והיסורים לא מספיקים לכפר על החטאים אם הם רבים, ואז חייב מיתה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף א ע"ב-ב ע"א)

הכל צפוי והרשות נתונה

אמנם הנחת שלמות הידיעה בזה לא תכחיש החפשיות בבחירה אבל יקיימהו, לפי שהנחת הידיעה השלמה אינו רק כח החיוב שמחייב השכל לסלק מאתו יתעלה כל העדר וכל חסרון מהם, ומה מהם עלוי בלתי בעל תכלית. וזה עצמו מה שיחייב חיוב הבחירה האנושית ואמתת חפשיותה, שאם תאמר שידיעתו זאת מכרחת אותנו בפעולותינו, היה חסרון בחק שלמותו להטפל אלינו על ידי נביאיו ולהרבות לפנינו תורה ומצות וליעד שכר ועונש עליהם, אחר שאין אנו רשאין לעשות גדולה וקטנה כי אם אשר נתחייב מפי הגזירה מהאל יתעלה ואין דופי ושמצה בחק האלהות גדולים מזה, הרי שהיה שלמות הידיעה המונח ראשונה תשובה לענין הבחירה, מה שלא תהיה הנחת החפשית לענין הידיעה רק סתירה, והנה בזה כבר יצאו שני אלו הענינים מדמיון החלאים ההפכיים, שתרופת כל אחד מזיק לחבירו, ובאו לכלל דוגמת שני חלאים אשר תרופת אחד מהם יזיק לשני. אמנם תרופת השני לא יזיק לראשון אבל תעזור לרפואתו, ולא עוד אלא שאי אפשר להתרפאת כי אם בקדימת רפואתו, כי בזה העצה הנכונה הוא להשתדל תחלה ברפואה זה אשר כן תארו... כי חלי הנפש הוא היותר מסוכן, ואשר אי אפשר לחלאים אחרים להתרפאת, אם לא תוקדם בריאותה, ואשר בשלומה יההל בשהיא ידיעה סגוליית נפלאה אי אפשר בחק האדם להשיגה כמו שהוא נמנע בחקו להשיג אמתת ידיעתו, אחר שידיעתו יתעלה ועצמותו הוא דבר אחד. והוא עצמו שאמרו רבי עקיבא הלאהי כשאמר הכל צפוי והרשות נתונה...
והשמרו לכם פן יהיה עם לבבכם דבר בליעל, לאמר היכן הוא שלימותו בישר דינו וצדקתו במה שיעניש אותנו בכל אלה התוכחות והייסורין הרעים אשר יזכרו בשירה הזאת, אחר שאין אנו רשאין במעשינו לנטות ימין ושמאל מאשר תגזרהו ידיעתו, וכמו שאמרו במדרש ההוא אשר זכרנו ראשונה עתידה כנסת ישראל שתעמוד לדין לפני המקום ואומרת לפניו, רבונו של עולם, איני יודעת מי קלקל במי ומי שינה במי, אם ישראל קלקלו כו' שכיון שהגידו השמים צדקו ועולם שלימותו, הנה הידיעה השלימה היא בו יתעלה תחוייבה ועליה אנו סומכים על אמתת חפשיות הבחירה, כי לא דבר רק ובטל יוצא מתחת ידו יתעלה ועם היות שאין דעתנו סובלת סבור שני הענינים האלו ביחד, כמו שנבתאר יפה בדברים אשר בשער. והוא עצמו שאמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט וגו' כי צור העולמים תמים פעלו בלי שום מום וחסרון כלל, הנה עם זה יש להודות בהכרח שהוא אל אמונה בכל מה שייעדהו מכל אלו הענינים הנופלים תחת אפשרות הבחירה, ולא יפול דבר מכל דברו אשר זה יחייב אמתת הידיעה בכל הדברים ההם בלי ספק שהבל ידיעה ונפילת דבר מדבריו יהיו חסרון גדול. גם יש להודות ולקיים שאין בו עול להטיל עונשין על הדברים המוכרחים, כמו שאמרנו, והעול או הבלי יושר הוא חסרון גדול ודאי. ואם תאמר איך יתכן זה. הנה באמת זאת היא סגלת הידיעה הזאת שאמרו, שהיא ידיעה סגוליית משארת טבע האפשרות, והוא עצמו מה שכוון באומרו צדיק וישר הוא כי הוא יתברך מודעי מה שחוייב להמשך מפאת הצדק האלהי, ועם כל זה הוא מישיר אותם לזרזם להזהר מהם מצד המע שנשארה בחירתם על חפשיותה המוחלטת. ירצה צדיק מצד ייעודו וישר מצד זירוזו. וכמו שאמר טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך (תהלים כ"ה) וכאשר נתבאר. [מבאר את שני חלקי המשפט על דרך תשובתו בענין ידיעה ובחירה. הוא אומר שידיעת ה' איננה סותרת את הבחירה החפשית, כי ידיעת ה' היא מטעם שאין בו כל חסרון, וודאי שאם הוא יודע שאדם ירשע ומכחו הוא רשע הרי זה חסרון, אלא שלמות הידיעה היא המאפשרת את הבחירה. ובחירת האדם היא מפני שהוא אינו יכול להשיג את אתת ידיעת ה'.]

(עקידת יצחק, שער קג)

והכל לפי רוב המעשה

[ע"פ זה מובן מה שאומרים בזמירות שבת "שכרו הרבה מאד לפי פעלו" - שכרו הוא לפי גודל המאמץ שלו והקושי שלו לקיים.]

(דברי חן (סילברסטון), עמ' 26) לטקסטפרק ג, טז

הוא היה אומר, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתקן לסעודה

ופירשו המפרשים כל החטאים שאדם עושה הם חובות והלואות, והתשלומין הם הצדקה ומעשים טובים ותשובה, ואיש רשע אינו פורע, ולזה אמר לוה רשע ולא ישלם, ומאבד רשע עולמו, והצדיק נוטל חלקו וחלק חבירו הרשע, כי להיות כל חי המה בערבון, אם כן הצדיק בן גילו ושהוא אתו במזלא חדא, נשמת שניהם ממחצב אחד, עושה מעשה טוב ופורע חובתו כאיש ערב, ואף הוא נוטל חלקו במצוות אשר עשה טוב בעמיו.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש טז)פרק ג, יז

רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ. אִם אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה. אִם אֵין חָכְמָה, אֵין יִרְאָה. אִם אֵין יִרְאָה, אֵין חָכְמָה. אִם אֵין בִּינָה, אֵין דָּעַת. אִם אֵין דַּעַת, אֵין בִּינָה. אִם אֵין קֶמַח, אֵין תּוֹרָה. אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין קֶמַח. הוּא הָיָה אוֹמֵר, כֹּל שֶׁחָכְמָתוֹ מְרֻבָּה מִמַּעֲשָׂיו, לְמָה הוּא דוֹמֶה, לְאִילָן שֶׁעֲנָפָיו מְרֻבִּין וְשָׁרָשָׁיו מֻעָטִין, וְהָרוּחַ בָּאָה וְעוֹקְרַתּוּ וְהוֹפְכַתּוּ עַל פָּנָיו, שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה כְּעַרְעָר בָּעֲרָבָה וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבוֹא טוֹב וְשָׁכַן חֲרֵרִים בַּמִּדְבָּר אֶרֶץ מְלֵחָה וְלֹא תֵשֵׁב. אֲבָל כֹּל שֶׁמַּעֲשָׁיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ, לְמָה הוּא דוֹמֶה, לְאִילָן שֶׁעֲנָפָיו מֻעָטִין וְשָׁרָשָׁיו מְרֻבִּין, שֶׁאֲפִלּוּ כָּל הָרוּחוֹת שֶׁבָּעוֹלָם בָּאוֹת וְנוֹשְׁבוֹת בּוֹ אֵין מְזִיזִין אוֹתוֹ מִמְּקוֹמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שם), וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח שָׁרָשָׁיו וְלֹא יִרְאֶה כִי יָבֹא חֹם, וְהָיָה עָלֵהוּ רַעֲנָן, ובִשְׁנַת בַּצֹּרֶת לֹא יִדְאָג, וְלֹא יָמִישׁ מֵעֲשׂוֹת פֶּרִי

מה שאמר אם אין תורה אין קמח, רמז לכך בפרשת בחוקותי, אם בחוקותי תלכו והיינו שתהיו עמלים בתורה, אז ונתתי גשמיכם בעתם היינו קמח היינו פרנסה, כי הקובע עתים לתורה אמר שזה שכרו, שיבאו הגשמים בעתם וכארז"ל (תענית ז ע"ב) אין הגשמים נעצרים כי אם בעון ביטול תורה.
ואולי שמטעם זה נאמר במתן תורה. אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני. (תהלים סח ט) להורות שבזכות לימוד התורה שמן השמים, ירד הגשם מן השמים.

(כלי יקר, ויקרא פרק כו פסוק ג)

אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה

[דרך ארץ הוא כללי הנימוס בין אנשים. הוא נקרא כך כי בכל ארץ יש נימוסיםשונים. לישראל הכל כתוב בתורה. כל דרך ארץ שנוגד לתורה אינו דרך ארץ - "אם אין תורה אין דרך ארץ". אסור לנו ללכת בדרכי המדינה אם הן נגד התורה. מי שלומד תורה באמונה שלמה ודבק במצוות, והולך בדרכי חז"ל, תמיד ילך בחוקי דרך ארץ, ומעשיו יהיו נאים בעיני כל. איננו צריכים ללמוד דרך ארץ מהעמים. "אם אין דרך ארץ אין תורה"- מי שאין לו דרך ארץ סימן שלא למד תורה כהלכה. על זה הזהירה התורה (ויקרא יח, ג) "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו" - אל תחשבו שאתם צריכים ללכת בדרך ארץ של מצרים או של כנען. "מעשה ארץ מצרים" הוא הדרך ארץ של מצרים, מה שהאקלים ותנאי החיים של ארץ מצרים משפיעים על כללי הנימוס שם. במקום זה (שם, ד) "את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם" - כך לא תצטרכו שום דרך ארץ של מדינה, כי לימוד התורה יביא אתכם להיות בעלי נימוס.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 97-98)
לטקסט

רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ

פירש רבנו יונה "מי שאינו יודע תורה - אינו שלם במידות של דרך ארץ". ודוק בלשונו ז"ל. שלא כתב 'מי שאינו מקיים תורה, אלא 'מי שאינו יודע תורה'... ויסודו של דבר נראה שאמנם מידות דרך ארץ בעיקרן הן מן המושכלות, ששכל האדם מכריחם ומחייבם.
אולם מידות דרך ארץ של תורה חיובן שונה לחלוטין. למעלה ממה שהשכל וההשגה האנושית מחייבים. ומצינו בכמה מקומות בחז"ל "לימדה תורה דרך ארץ". היינו בדברים שאין בכוחו של האדם לעמוד עליהם מדעתו. ולכן אי אפשר לו לאדם להיות שלם במידות דרך ארץ אם אינו יודע תורה. ועל זה אמרו בסיפא 'אם אין דרך ארץ אין תורה', שאפילו אם נוהג בדרך ארץ, אלא שחסר לו מידת דרך ארץ של תורה - אין לו תורה.

(שיחות מוסר, שערי חיים מאמר ד עמ' טו פרשת נח תשלב)

אם אין בינה - אין דעת, אם אין דעת - אין בינה

על דרך מה שאמרו אם אין דעת אין בינה, רצה לומר שאם לא היה הדעת, שהם המושכלות הראשונות, נמצאות באדם, לא היתה הבינה נמצאת, שהיא הוצאת התולדה מן ההקדמות, ואם אין בינה אין דעת, כלומר ואם לא ישתמש אדם בבינה להבין דבר מתוך דבר כדי שתגיע לאדם הידיעה, לשוא נתנו לו המושכלות הראשונות שהם הדעת. [מסביר כי כל חשיבה מורכבת מהנחה ראשונית (מושכלות ראשונות - פרק אקסיומה) ומחשיבה על גבה. העיקרים מסביר שפרוש המילה דעת הוא האקסיומה שניתנה מהקב"ה, ואילו המילה בינה הוא הפיתוח של האדם לפתח על גבה.]

(ספר העיקרים, מאמר ראשון טז)

אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה

כי בעל השכל השלם אשר יש לו היראה השכלית אינו מפחד ממגורות הענושים והבהלות כלל והאיש החמרי אשר הוא יגור מהענושים הנה אין לו מבא ביראה השכלית כלל, כי כמו שאמרנו המאחת היא מפועל הנפש השכלית והשזנית היא הפעלות הנפש החיונית. והוא מבואר כי יראתו של משה רבינו אינה משתתפת עם דבר של אותו פחד ומגור כלל כי יראת האיש השלם היא עצם האהבה השלמה וכמו שאמר אין לך אהבה במקום יראה יראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד. והנה שלא נשתתפה יראתו עם יראת ההמוניים, כמו שלא נשתתפו ההמוניים ביראתו, ולא ביראתו של אברהם אבינו וכיוצא. ואם כן הדרא קושיא לדוכתה כי אם הוא שואל יראת ההמוניים ודאי מילתא זוטרתי היא לגבי כולי עלמא ואיננה כדאי אשר בעבורה יעשה המצוה כמו שאמרנו. ואם היראה השכלית השלמה, אטו מילתא זוטרתי היא, ואף לגבי משה ואף שתהיה מילתא זוטרתי לגבי דידיה, לא תקן כלל ממאמרו...
אמנם הנראה אלי בזאת השאלה, יתבאר אחר שנתעורר על ספק יותר דק ויותר קשה במציאות היראה ומהותה וזה, כי היראה בטוב הבחינה אינה נופלת רק בדבר שהוא אפשרי להיות ואיפשר שלא להיות אבל במה שהוא מחוייב או נמנע יפול עליו צער או עצב, לא יראה כי אנחנו לא נירא מהזקנה או מהמיתה הטבעית או משקיעת השמש או עלייתו אף על פי שיגיע לנו נזק ממנו, אבל נצטער או נתעצב... היראה נמשכת אל היותו יתעלה בורא עולם בחפץ ורצון, ואל היות מנהגו תמיד נמשך אל רצונו. וכן אמר האותי לא תיראו נאם יי' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים וכו' (ירמיה ה') והכוונה שהוא נקל בידו לקיימו ולבטלו...
וזהו ענין נכבד מאד נותן טוב טעם ודעת בשאלה שאנחנו עליה ובמאמר המצורף אליה. ועתה ישראל מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את יי' אלהיך, כי ודאי זהו סוד האמונה אשר לא באו בה כל הפילוסופים וכל החכמים אשר מעולם, אבל נמסרה לעם יי' אלה בראשית דבריה, כמו שאמרנו ומכחה קבלו כל המצות התלויות ביראה כמו שכתוב בהרבה מהן בפרט ויראת מאלהיך אני יי' (ויקרא י"ט) ועל זה אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (נדה י"ו) ע"ב) כי באמת האמונה בו יתעלה על זה האופן היא ביד המאמין בו ולא בו. ועל זה נאמר באברהם אבינו והאמין ביי' ויחשבה לו צדקה (בראישת ט"ו) כי הוא לבדו מכל הפילוסופים אשר לפניו בא אל זאת האמונה ועליה נאמר עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (שם כ"ב) והוא ענין נכבד מאד ויסוד תורניי נפלא ביאר אותו שלמה החכם ושם אותו פרי כל חקירתו בספר קהלת בשחתם סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור וגו'...
שמי שבא לכלל דעת בא לכלל יראה. וזהו שהפליגו חז"ל לומר אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה (אבות פ"ג). כי מי שאינו יודע וחושש אל הענינים האפשריים איננו ירא מהם, והנה יראתו אותם היא ראיה מופתית לידעתו, אבל אם אינו ירא היא ראיה עצמוה שאין בו חכמה, וכמו שהחליטו המאמר אין בור ירא חטא. [מבאר שהיראה הרצויה היא היראה הנובעת מידיעה ומהכרה שה' הוא בורא העולם והוא מנהיג אותו כרצונו. והנהגת העולם אינה דבר מחויב מחוקי הטבע אלא היא תלויה ברצון ה' המתחדש בכל עת. לכן הדבר תלוי בדעת, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, והיודע זאת היטב נראה הדבר בעיניו כמלתא זוטרתא. ומטעם זה היראה, האמונה והאהבה חד הם, והם תלויים בשכל ובדעת, והיראה הזאת היא יראה של אהבה ולא יראה מחמת דבר רע.]

(עקידת יצחק, שער צ"ב)

אם אין חכמה אין יראה

...ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה, כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית היחוד ברצון העליון ואור אין סוף ב"ה ממש המתגלה בהם, מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמיה וכאין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש אלא סובב כל עלמין בבחי' מקיף להחיותם עיקר חיותם, רק איזו הארה מתלבשת בתוכם מה שיכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי. וזה שכתוב "ויצונו ה' את כל החוקים האלה ליראה את ה'" וגו' [ועל יראה גדולה זו אמרו אם אין חכמה אין יראה, והתורה נקראת אצלה תרעא לדרתא [שבת לא ע"ב] כמ"ש במ"א]. אלא דלאו כל מוחא סביל דא יראה כזו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק כג)

אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה

והנה על יראה תתאה זו, שהיא לקיום מצותיו ית' בבחי' סור מרע ועשה טוב, אמרו אם אין יראה אין חכמה, ויש בה בחי' קטנות ובחי' גדלות, דהיינו כשנמשכת בחי' יראה זו מההתבוננות בגדולת ה' דאיהו ממלא כל עלמין, ומהארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה וכו' ובין רקיע לרקיע כו' רגלי החיות כנגד כולן וכו' [חגיגה יג ע"א], וכן השתלשלות כל העולמות למעלה מעלה עד רום המעלות, אעפ"כ נקרא יראה זו יראה חיצונית ותתאה, מאחר שנמשכת מהעולמות שהם לבושים של המלך הקדוש ברוך הוא אשר מסתתר ומתעלם ומתלבש בהם להחיותם ולקיימם להיות יש מאין וכו', רק שהיא השער והפתח לקיום התורה והמצות. אך היראה עילאה, ירא בשת, ויראה פנימית, שהיא נמשכת מפנימית האלהות שבתוך העולמות, עליה אמרו אם אין חכמה אין יראה, דחכמה היא כ"ח מ"ה, "והחכמה מאין תמצא" [איוב כח, יב]... ואי לזאת הרי השמים והארץ וכל צבאם בטלים במציאות ממש בדבר ה' ורוח פיו, וכלא ממש חשיבי ואין ואפס ממש, כביטול אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה... וזה שאמר הכתוב "הן יראת ה' היא חכמה" [איוב כח, כח]. אך אי אפשר להשיג ליראה וחכמה זו אלא בקיום התורה והמצות ע"י יראה תתאה החיצונית. וזה שכתוב אם אין יראה אין חכמה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מג)

אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח

וזהו ששם הקמח סיבה לתורה, והתורה סיבה לקמח... וכבר שם הדבר סיבה לעצמו, מאחר ששמהו סיבה למה שהוא סיבה לו, ונראה בטל!
אמנם דרכו בזה... שהקמח סיבה לקמח ע"י גבול האמצעי, שהוא התורה. וזה שהקמח סיבה פועלת אל התורה, כי זולת המזון אי אפשר לעסוק בה; והתורה סיבה תכליתית אל הקמח, כי לא נתן לאדם המזון רק כדי שיעסוק בתורה. והנה חוייב כשיעסוק בתורה יושפע עליו יותר מהסיפוק, ואם כן יוצדק באומרו שהקמח סיבה לקמח.

(עקידת יצחק שער מז)

...עוד ירצה אם בחקתי, על דרך אומרם (אבות פ"ג מי"ז) אם אין קמח אין תורה וכו', ופרשתיהו במקומו, שירצה לומר אם אין קמח; אם אתה רואה שעצר ה' השמים ואין קמח, הטעם הוא משום אין תורה, כאומרו (דברים לב ב) יערוף כמטר לקחי, פירוש כשיעור המוכן הבא מן הגשמים יהיה לקחי, וכשאין לקח יעצור ה' השמים. ואומרם אם אין תורה אין קמח, פירוש כשאין תורה בוודאי שלא יהיה קמח כי יעצור ה' שמיו.
והוא אומרו אם בחקתי, פירוש בשיעור חקתי שהם חק המזונות, תלכו, פירוש אם אתם רוצים לתת לכם חקכם שהם המזונות, צריכין אתם כמו כן לקיים המצות, והוא אומרו ואת מצותי תשמרו, על דרך אומרו (שם) יערוף כמטר לקחי, כשיעור המטר שהוא המזון צריך שתהיה העבודה, ואומרו ועשיתם אותם, פירוש יעשו כדי שיתמיד ה' המעשה לתת חוקם. [מפרש שאם רואים שהארץ אינה נותנת יבולה - סימן הוא שישנו חיסרון בלימוד התורה.]

(אור החיים, ויקרא כו, ג)

וצריך האדם שידבק בשניהם, להיות רוב למודו בדברי רבותינו לחזור על תלמודו, ויהי' לו עת קבוע לעיין בכל יגיעתו וכחו האפשרי בעיון ההלכה. וכבר אמרנו ע"ז רמז אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמח. כי הענין הוא קמח הוא אחר הטחינה וריקוד שהוא בירור הפסולת, כענין שאמרו בגמרא במי שלא דקדק בלמודו "לא חש לקמחיה" [פסחים פד ע"א], והוא העיון לדחות מעל עצמו הסברות הדחויות המתדמות לו ולהוציא אמתו של תורה. אמנם גם מזה אל תנח ידיך, אבל צריך לחזור על גירסתו, ושניהם כל אחד מועילים זה לזה.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כב)

[דעת סופר הסביר בזה את הפסוק (תהלים פרק סב פסוק י) "אך הבל בני אדם" - אדם הוא בעל מדרגה נמוכה, שעוסק בענייני אדמה, עניינים גשמיים. ולגבי זה אמר קהל "הכל הבל". "כזב בני איש" - גם איש שהוא ת"ח, כמו שנאמר "והאיש משה", לא יצליח לבדו, כמו "אשר לא יכזבו מימיו", כי אינו יכול בלי קמח. ורק "במאזנים לעלות המה מהבל יחד" - רק כשהם מתאחדים כמו יששכר וזבולון, שניהם יצליחו, שה"אדם" יהיה לו חלק בתורה, וה"איש" יצליח בתכניותיו.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' קיא) לטקסט

אם אין קמח אין תורה

והענין, כי מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק עשו שהן מוץ ותבן לחטה, כמ"ש ברעיא מהימנא פ' משפטים דף קכ ע"ב: ומס"ט דתבואות ה' מיני נהמא וכו' עד בני בכורי ישראל ע'"ש הטיב... ואין בן דוד בא עד שיתבררו מן האומות... ולכן אם אין קמח אין תורה, שעדיין הסובין דבק בחטה.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' לח במהד' תשיז)

כבר כתבנו בפתיחה דמסכת כתובות כי הלימוד התורה מתחלק לשני בחינות: לגירסא ולסברא... ושניהם צריכים זה לזה. כתבנו שם שזה שאמרו חז"ל אם אין קמח אין תורה, שהמשילו חז"ל דקדוק וברור הלכה על מכונה לקמח הנטחן לברר האוכל מתוך הפסולת, ומי שאינו יגע בזה אמרו חז"ל דלא חש לקמחא.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות מ)

[על זה התפלל דוד "אנא ה' הצליחה נא" - לסיוע בגשמיות].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף כח ע"א - לטקסט)


פרק ג, יח

ופתחי נדה

פִּקְפֵּק בְּכָבוֹד לְמוֹרַד עֲנִיּוּת. פִּתְחֵי נִדָּה שָֹם נְקִיּוּת. צָנוֹף צְנָפַנִי כַּדּוּר דְּחִיּוֹת. צְעוּרָה אַלְמְנוּת חַיּוֹת.

(סליחות ליום שני של עשרת ימי תשובה, מנהג פולין, סליחה נד)


פרק ד, א

בן זומא אומר אי זהו חכם הלומד מכל האדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. אי זהו גבור, הכובש את יצרו, שנאמר טוב ארך אפים מגבור ומושל וכו'. אי זהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל וגו'. אי זהו מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד וגו'

מבאר שהלומד מכל אדם הוא חכם כי חכם הוא מי שמבין את חסר ידיעתו ומבין שעליו ללמוד, ומתוך כך הוא למד מכל אדם. ולדעת חכמי הנגב חכם הוא הרואה את הנולד, כי המתעצל בחכמה שקוע בהוה ואינו יכול לראות את העתיד, אבל חכם אינו שקוע בעניני ההוה. וכן הוא אומר שהכובש את יצרו הוא גבור כי גבור הוא מי ששולט בעצמו. ובאבריו תחלה ואח"כ ימשול בזרים. וכן העשר הוא תכונתו של מי שדי לו במה שיש לו, והוא מבין שאם ה' ברא אותו עם זה, זה נחוץ לו ולא עוד. ולכן זה נלמד מהפסוק יגיע כפיך כי תאכל, כלומר: ה' נתן לך כפים ולא זהב, כי די לך בכפיך. עוד הוא מבאר שמכובד הוא המכבד את הבריות, כי אין ערך במי שהבריות מכבדות אותו, שמא מכבדים אותו שלא בצדק, אבל מי שמעשיו מכובדים הוא מכובד. ועוד הוא אומר: הנה נתבאר מכלל משנה זו מה שרצינו אליו מהיות החכמים מצויין בפרישות מהמותר להם, ולהתנהג בכל ענייניהם בפרישות מדרכי ההמון במדותיהם ובסברותיהם. כי הם חושבים שהחכם הוא המלמד לכל אדם, ויורו שאינו אלא הלמד מכל אדם. והגבור יחשבו כי הוא הכובש לזולתו, ואינו רק מי שהוא עצמו כבוש. והעשיר אינו המרבה בסחורות ובפרקמטיאות, כי אם השמח בחלקו אם דל ואם עשיר. וכן הנכבד הוא המכבד הראוי לכבוד, לא המכובד מההמון.

(עקידת יצחק, שער ס"ה)

בן זומא אומר, איזהו חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי. איזהו גבור, הכובש את יצרו, שנאמר (משלי טז), טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר

אין אדם זוכה לחסידות אלא בגבורה, כמ"ש איזהו גבור הכובש את יצרו, והכובש את יצרו הוא חסיד. ושתי המדות האלו שהם החסדים, שזהו הגדולה שאדם זוכה בה ע"י הגבורה, שתיהן הן כתרי מדותיו של הקב"ה.

(רמב"ן, דרשה לחתונה)

איזהו חכם הלומד מכל אדם

וצריך להבין, כי החכם הוא המלמד לאחרים... אמנם כי כן הוא שמצינו במשה רבינו ע"ה שלא זכה לייחוד הדבור אלא בשביל ישראל, כמו שאמרו חז"ל [ב"ב קכא ע"א-ע"ב] שכל זמן שהיו ישראל נזופים למקום לא נתייחד הדבור עם משה... וכן בכל תלמיד חכם, כשהוא צנור המשפיע לרבים, נותן ה' בקרבו להשפיע שפע חכמת של כל אחד מן המקבלים ממנו. הרי שהוא לומד מתלמידיו יותר ממה שלומדים הם ממנו... הרי שהמקבלים הם מחכימים את רבם.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כט)

והחכם הוא מקבל כל חלקי התורה של תלמידיו, ומשפיע לכל אחד חלקו... ופירשנו בזה מ"ש איזה חכם הלומד מכל אדם, דהיינו אף שחכם משפיע לתלמידיו מ"מ כיון שהוא מקבל חלקי תלמידיו כדי להשפיע להם הרי הוא כאלו לומד מהן.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות מד)

[כל הגוים מנסים ללמד את היהודים חכמה ומוסר. והיהודי לומד מכולם. הוארואה את מעשיהם הרעים ורואה מה לא לעשות. הוא רואה את עלייתם וירידתם ורואה שאין לקנא בהם. הוא רואה שהחרכב של עשו לא נותן להם קיום עולמי, ולומד שלא לבטוח בחרב.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 129) לטקסט

איזהו גבור הכובש את יצרו

[היהודי מלא צער מצרותיו בגלות, אבל אסור לו לבכות על זה אלא מחייבים אותו לצחוק, מחייבים אותו להלל במקום שהוא רוצה לבכות. מכריחים אותו לכבוש את יצרו. בזה הוא הגיבור בכל העמים, שמפיל את כל הענקים העומדים לכלותו, והוא נשאר קיים. ]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 129) לטקסט

[פירש המגיד מקוזניץ, שלא כתוב "הכובש את היצר", כי לכל אדם יש יצר הרע שונה, יש יצה"ר לתאוות, יש יצה"ר לגניבה, וכל אדם צריך לדעת מה היצה"ר שלו ולהילחם עמו. ולכן כשה' החזיר את התורה על כל האומות, ושאל את בני ישמעאל אם רוצים לקבלה, הזכיר את "לא תגנוב" (מכילתא יתרו, מסכתא דבחדש פרשה ה), שזה היצה"ר שלהם, כי אם יעסקו בתורה לשמה יעקרו את יצה"ר הזה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עד ע"ג) לטקסט

איזהו עשיר? השמח בחלקו

זהו כלל גדול בעבודת השי"ת, שצריך כל איש ישראל להאמין באמונה שלמה שהבורא ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד בתכלית היחוד, שאין כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלהינו היה הוה ויהיה, מנהיג ובורא לכל הברואים ומשגיח עליהם בפרטי פרטות, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וכשבא לבחי' אמונה זו אין לחפוץ ולהשתוקק לשום דבר בעולם, רק יהיה כל חפצו ומגמתו והשתוקקותו למלאות רצון הבורא ית' ולא לחפוץ יותר מרצון הבורא ית"ש, כי צריך להאמין אם רצון הבורא ית"ש לתת לו זה הדבר, בוודאי הוא יתן לו בלתי מניעה, ואם אין בזה רצון הבורא, למה ייגע את עצמו להבל ולריק ללא יועיל? וזה כוונת חז"ל שאמרו איזהו עשיר השמח בחלקו, היינו שישמח ברצון הבורא ולא יחפוץ יותר וכמאמר הזוה"ק ומשביע לכל חי רצון מיכלא דמסכני דאינון שבעין מרצון הבורא ית"ש ולא מגו מכלי ומשתי סגי עכ"ל וזהו כלל גדול שלא להשתוקק רק לרצון הבורא ית' ולא להתאות לשום תאוות עולם הזה יתירה.

(רבי אברהם דב מאבריטש, בת עין, פרשת פינחס)

הרב מדיק שאדם השמח בחלקו ואין לו שאיפות ומרץ, הוא העשיר היחידי, והכוונה לעושר רוחני שהוא היחיד המביא אושר בעוה"ז.

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז.)

הרב מדיק שאדם השמח בחלקו ואין לו שאיפות ומרץ, הוא העשיר היחידי, והכוונה לעושר רוחני שהוא היחיד המביא אושר בעוה"ז.

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז.)

[ליהודים אין רכוש בגלות, כי כל הזכויות שהגוים נותנים לו הן זמניות. מזונותיו קשים כקריעת ים סוף. אבל הוא שמח בחלקו, כי יש לו אשה ובנים שהוא אוהב. "הון ועושר בביתו" - עושרו הוא בביתו ובמשפחתו. והוא לומד תורה שמשמחת אותו. לגוים יש רכוש אבל אין להם יופי של חיי משפחה, ואין להם תורה ומצוות שנותנים הדר לחיים, ואינם שמחים בחלקם כי כל שמחתם היא חיצונית. רק היהודי שמח בחלקו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 130) לטקסט

איזהו מכובד המכבד את הבריות

אנחנו צריכים לדון את כל האדם לכף זכות, ואולי כונתו לש"ש לפי דעתו, וא"כ הלא חובה עלי לכבדו על מחשבתו הטובה. וכי איזה תועלת הי' נחשב לכל הקביעות של עסק פנימיות התורה, והרחבת הדעה הבהירה בזהרי המוסר הטהור, אם לא נגשים את מחשבותינו הנעלות בפועל ובמעשה? הנני דורש זה כמה ע"ד הכרת הזכות אפילו של הריקים שבנו, של המקולקלים ביותר, וכשבא איזה חסרון מאיש שיש בו ודאי כמה מעלות ודברים טובים, לא יוכלו להגן אצלי עליו, מפני מה, מפני שפגם בכבודי הקל?! גרוע יותר מדאי הייתי ח"ו, אם הייתי בא לידי מדה זו, ועל הצד היותר פחות. אם הוא כיון רק בשביל שנאת קנאה ואיזו מדה רעה, האם יש לי רשות לדבר עמו קשות, או שלא להשתדל להניח דעתו? וכי מחלת המדות אינה מחלה כמו השגעון וכיו"ב? וכי אין ראוי להשתדל ברפואת אומללים כאלה במה שאפשר? והרפואה היותר בטוחה היא מענה רך, א"כ צריך עכ"פ להיות מענה... במעלות הנפש ההולכת על דרך המוסר האמתי, שהוא עומק דרכה של תורה, לא יגיע שום פגם ופחיתת כבוד ע"ד האמת, ואיזהו מכובד המכבד את הבריות.

(גנזי ראי"ה ה עמ' קלו)

[יהודי בגלות אין לו כבוד, לא מכבדים אותו אלא מבזים אותו, והוא חייב לתת כבוד לשונאיו. ובכל זאת הוא המכובד, כי הוא מכובד בעיני ה', דרכיו טובים ומועילים לחברה, ומכבד את הבריות.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 130) לטקסטפרק ד, ב

בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר, הֱוֵי רָץ לְמִצְוָה קַלָּה (כְּבַחֲמוּרָה), וּבוֹרֵחַ מִן הָעֲבֵרָה. שֶׁמִּצְוָה גּוֹרֶרֶת מִצְוָה, וַעֲבֵרָה גוֹרֶרֶת עֲבֵרָה. שֶׁשְּׂכַר מִצְוָה, מִצְוָה. וּשְׂכַר עֲבֵרָה עברה

יש להביא ראיה מן הפסוק והיה אם שמוע תשמעו, פירש"י אם תשמעו בישן תשמעו בחדש. כי שמיעה גוררת שמיעה, דהיינו מן הישן אל החדש.

(כלי יקר, דברים פרק יא פסוק יג)

מוצא עיקר למשנה זו מן הפסוק (דברים כט, ח) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תַּשְׂכִּילוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן: כלומר, לפי שמצוה גוררת מצוה, על כן אמר, שמצוה אחת גורמת שתשכילו את כל אשר תעשון, כי כל אחת גוררת חברתה, וז"ש (שם ד ב) ושכר מצוה מצוה, וז"ש ושמרתם ועשיתם אותם, כי השמירה תגרור העשיה, ושכר העשיה הוא למען תשכילו עוד להבא את כל אשר תעשון.

(כלי יקר, דברים פרק כט פסוק ח)

תרי"ג מצות אשר נצטוינו עליהם בעולם המעשה היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם, אין השכר והעונש הסכמיי, רק הוא טבעיי רוחניי נמשך בעצם, כהא דתנן (אבות ד, ב) שכר מצוה מצוה שכר עבירה עבירה. כי שכר מצוה גשמיית שפועל זהו בעצמו שכרו, דהיינו רוחניות המצוה הזו, כענין שכתבתי למעלה שכל התוארים והתיבות שנזכרו בתורה שורש ועצמיות אלו התיבות הוא לשון קודש, רצוני לומר שהשם למעלה הוא בקדושה באמת, רק בהשתלשלות נמשך שנקרא כך הגשמיות בהשאלה, כן בפעולת המצות אין לך אפילו מצוה קלה שאין לה שורש גדול מלמעלה, וזה השורש הוא בעצמו השכר ששם נדבק נשמתו. וכן להיפך בענין עבירה בר מינן, כאשר רמזו חכמי המשנה (אבות ב, א) ואי אתה בא לידי עבירה, כי בעל העבירה נופל ביד העבירה שהיא הקליפה שורש העבירה בר מינן. [מבאר שהשכר והעונש אינם הסכמיים אלא מתחייבים מעצם המעשה של האדם.]

(של"ה, תולדות אדם - בית חכמה (תניינא) (ב))

מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה

השכר בעוה"ז הוא מצוה גוררת מצוה,שזה שכר אמיתי "שהקב"ה מקדשנו במצוותיו".

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז (עמ' 5))

מצוה גוררת מצוה

שנו רבותינו מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, דכתיב וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה מה כתיב אחריו כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה, מה כתיב אחריו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה וכו'. מה כתיב אחריו כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת מכאן למדנו שהעבירה גוררת עבירה. ומצוה גוררת מצוה מנין דכתיב כי יקרא קן צפור לפניך וגו', ואחריו מה כתיב כי תבנה בית חדש תזכה בה ותעשה מעקה, מה כתיב אחריו לא תזרע כרמך כלאים מה כתיב אחריו לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, מה כתיב אחריו לא תלבש שעטנז וגו', מה כתיב אחריו גדילים תעשה לך, מה כתיב אחריו כי יקח איש אשה, שתזכה לאשה ובנים, לכך נסמכו פרשיות אלו, הרי מצוה גוררת מצוה. והכוונה בזה, שההרגל בענינים בין טוב ובין רע תחזיק כח הפועל לפעול בהם בחוזק, כמו שאמר מהרגל אצל התשת כח היצר הרע, ושלזה ראוי לאדם להשמר ולהזהר מאד אצל ההתחלות שהמעשים הראשונים הם מקנים לאדם כח ואומץ לשניים, והשניים אל השלישים, וכן כלם ולזה העצה הנכונה להתרחק מההתחלות בעניני העבירות, ולהדבק בהתחלות במעשה המצות כי בזה ובזה ההתחלה הוא יותר מחצי הכל. וזהו מה שאמר בן עזאי הוי רץ למצוה קצה ובורח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה.

(עקידת יצחק, שער צ"ז)

ועבירה גוררת עבירה

באמצעות העבירה נולד באדם כוח מסית. אם עבר על מצווה אחת - תוליד בו כוח החפץ רשע, והוא סוד מאמר 'עבירה גוררת עבירה' (אבות פ"ד מ"ב), והאריכו בזה אנשי אמת, לומר כי על ידי עבירה אחת קונה קטיגור אחד, ונוסף גם הוא על כוח הרע הראשון להחטיאו, וכן שנים, וכן שלשה, כי (=ככל ש) ירבה לחטוא יגדל בו ההסתה.

(אור החיים, דברים פרק יג פסוק ז)

[כשאדם עושה עבירה, נברא משחית ששורה על האדם, וזה גורם לו לעשות עוד עבירות, כמו שנאמר "אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות" - אלו הקליפות שנוצרו ע"י העבירה הראשונה. ועל זה המדרש אומר "תבוא אמו ותקנח צואת בנה". והנמשל, כמו שעיגל יוצאמאמו, כך עבירותיוצאות מהאדם, ע"י אותה קפילה "רוח שטות" שנוצרת ע"י העבירו שעשה. לכן לוקחים מאפר הפרה, של דינים שנשרפים, לכפר על החטא. "תבוא אמו" - המקום שממנו נוצרה העבירה, הדינים, פרה אדומה, אדום - דין, שמזה באת העבירות, "ותקנח צואת בנה".]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף נ ע"ב) לטקסט

[הטעם הוא שגוף אדם מתחלף תוך זמן מסוים לגמרי, בשרו כלה ובמקומו המאכלים שהוא אוכל הופכים לבשר חדש, ולכן מאכלות אסורים הופכים בגוף האדם למידות אכזריות, כמו שכתב מסילת ישרים פרק יא. נמצא שהעבירה הראשונה שאדם עושה, באכילה אסורה, מולידה בו טבע רע, שמושך אותו לעבירה נוספת.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מה ע"ד) לטקסט

[כשאדם חוטא, נשמתו מסתלקת, כי היא קדושה מאד ואינה סובלת אפילו חטא קל. וגם הרוח עוזבת אותו, ונשארה רק הנפש הבהמית, ולכן יצה"ר גובר עליו והוא חוטא שוב. וזה רמוז בפסוק (תהלים פרק עח פסוק לט) "ויזכר כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב" - בשר המה, ולכן לא יכול לעמוד נגד יצה"ר, וגם הרוח לא תעזור לו לעמוד נגד יצה"ר, כי הרוח הלכה.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף ב ע"ב) לטקסט

מדוע מגיע לו עונש כזה? כדי שהאדם ירגיש שנאה לרע, נותנים לו עוד רע, כדי שירגיש עד כמה העבירה מרחיקה אותו מעבודת ה'. ולכן ״עבירה גוררת עבירה״, וכל פעם הוא מתחרט, וכל חרטה מוסיפה לו שנאה לרע, עד שנשלם לו שיעור שנאה לרע, ואז הוא נפרד מהרע, כי שנאה מביאה פירוד. ואז הוא כבר לא צריך תיקון של ״עבירה גוררת עבירה״, וממילא הוא נכנס לאהבת ה'. וזה מה שכתוב (תהילים צז, י): ״אוהבי ה' שנאו רע״, שרק שונאים את הרע, אבל הרע עצמו נשאר במקומו, וצריך רק שנאה לרע.

(רבי ברוך שלום אשלג, ה' שמעתי שמעך (תשסז), כרך א, מאמר לו, עמ' סו)

ששכר מצוה, מצוה ושכר עברה, עברה

זה הדביקות היום לעשותם היא סיבה עצמיית למחר לקבל שכרם, להיות דביקותו בחיי עולם הבא חיים נצחיים רוחניים בסוד שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה (אבות פ"ד משנה ב), כי השכר והעונש אינם הסכמיים רק עצמיים - החיות האמיתי העולם הבא, דהיינו בשרשיה למעלה. וכן הוא אמור לענין עונש עבירה בר מינן, העונש של עבירה היא עבירה בעצמה, דהיינו שרשה הרע ראש ולענה.

(השל"ה הקדוש - תולדות אדם - הקדמת תולדות אדם (א))

עניינו, משום דכתיב (ישעיהו מ, ב) "כי לקחה מיד ד' כפלים בכל חטאותיה", וכן לענין שכר הטוב נאמר "לכן בארצם משנה יירשו" [ישעיהו סא, ז]. והטעם, הוא מפני כשה' יתברך ברא עולמו להתגלות מדותיו רחום וחנון להשפיע הגמול הטוב לאוהביו ולשומרי מצותיו, והחוטא המונע שפעו הטוב פוגם ח"ו במידותיו ומקלקל צינורי השפע, לכן מלבד עונש העבירה [יקבל] עונש הכפול בעבור פגם במידותיו יתברך. וזהו שנאמר בפרשת שלח לך "עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי", הקדים תחילה פגם מדות הרחמים, שמהפכים מידת הרחמים לרוגז וניאוץ, ואחר כך אמר "ועד אנה לא ישמעו בקולי". וזהו שאמר ישעיה הנביא "על מה תוכו עוד תוסיפו סרה" וגו' [ישעיהו א, ה], והיינו פגם מידותיו יתברך, כמו שכתב "כל ראש לחלי" וגו'. ובזה ממילא מידה טובה מרובה, ששכר מצוה, דהיינו מה שמשלימין מדותיו יתברך להשפיע להם שכר, הוא עצמו מצוה, להכפיל להם שכרם.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות יט)

ששכר מצוה מצוה

לומר, שמצוות הם נזכרות ונעשות בעבור עצמן, לא בעבור דבר אחר, כמו שהא-ל יתעלה הוא נמצא למה שהוא נמצא, לא לסיבה אחרת.

(עקידת יצחק שער מד (החלק השלישי))

הנשמות אינן נכללות באלהות די' ספירות, אלא עומדות בהיכלות ומדורין דבריאה או יצירה ונהנין מזיו השכינה [ברכות יז ע"א], הוא אור אין סוף ב"ה המיוחד בי' ספירות דבריאה או דיצירה. והוא זיו תורתן ועבודתן ממש [עי' זהר ויקהל דף רי], כי שכר מצוה היא מצוה עצמה... והנה שכר מצוה מצוה, פירוש, שמשכרה נדע מהותה ומדרגתה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק לט)

אין ליתן גבול לשכר המצוה, אלא שהוא לפי החשיבות המצוה אצל האדם. אם היא חשובה אצלו אלף זוז, שאם יזדמן לו ריוח אלף זוז אם יבטל מן המצוה, והוא מניח הריוח ועוסק במצוה, בודאי לא נפחת שכרו מאלף זוז... ואם יתחשב אצלו יותר מכל השכר שבעולם הבא, באמת אין שיעור לשכרו... אמנם בהגיע למעלה גדולה ונפלאה זו אין שום מציאות ליתן לו שכר יותר מן המצוה עצמה, כמ"ש חז"ל שכר מצוה מצוה, והוא שמתענג תענוג נפלא בקיום המצוה, וכמ"ש חז"ל הובא בילקוט [תנחומא ואתחנן אות ג] בפסוק "וחנותי את אשר אחון" [שמות לג, יט]: אין אני חייב לשום בריה, ומה שיעשה אדם מצוה הוא מתנת חנם שנאמר "וחנותי" וגו' עכ"ל. רצה לומר שהעלהו ה' יתברך במעלה שהבין בשכלו האמיתי וראה באמת שא"צ ליתן שכר, כי המצוה שוה יותר והיא בעצמה שכרה, ומה שנתתי להם את המצות הוא מתנת חנם, כמ"ש חז"ל [מכות כג ע"ב]: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות. ויש לפרש בזה המשך הפסוק: "ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך" וגו', שהראה לו כל חיי עה"ב והראה לו מעלת המצוה כשהיא רק מיוחדת לשם ה' לבד, והבין שהיא גדולה מכל חיי עוה"ב, ועל זה אמר "וחנותי" וגו'. וזהו שאמר דוד המלך ע"ה [תהלים קיט, קנט]: "ראה ה' כי פקודך אהבתי כחסדך חייני", שהי' אוהב המצות יותר מכל, א"כ א"צ תשלומי שכר כי הם בעצמם שכרי, והחיות שלי הוא מצד החסד.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יג)

[כמו שנאמר "אל תקרי בניך אלא בוניך", שהעושה מצוה כבונה חלק מבניין לה', וביחד עם אחרים העושים מצוות כולם גומרים את הבנין. משל לנגר שעושה חלון בשביל ארמון המלך, בהתחלה אינו מכיר את חשיבותו, אבל אחרי שנגמר הארמון והוא רואה שהחלון שעשה משובץ בו, הוא מתפעל הרבה ממה שעשה, שלא עלה על דעתו שהחלון שעשה ישמש לדבר חשוב כל כך, וזה גורם לו עונג רב. וזה השכר של המצוה, כשאדם מתבונן איזה נחת רוח עשתה המצוה לה', יתענג עונג רוחני, וזה שכרו. וזה רק בעושה לשמה, אבל בעושה שלא לשמה, השכר הוא כתשלום על המעשה הטוב, אבל התשלום אינו שייך למצוה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נו ע"א-ע"ב) לטקסט

כבר חקרתי בדרושי ארצות השלום, שאחר שזה בעצמו שיזכה האדם לעשות מצות ה' ולעבוד עבודת המלך הגדול ית' הוא השכר היותר גדול, אם מצד השלמות הנפשי שיקנה ע"י עשית המצוה, אם מצד שבזה הוא עבד מלך גדול בורא כל, וא"כ יפלא למה הבטיח בכל התורה שכר מצוות, הלא קיום המצוה בעצמה הוא השכר היותר גדול [עלך דרך שאמרו שכר מצוה מצוה, שהמצוה בעצמה היא השכר היותר גדול של המצוה]? ואמרתי שבאמת למי שיש לו לב להבין ונפש להרגיש נועם המצוה ועריבותה א"צ להבטיח לו שכר זולת המצוה בעצמה, אבל באשר רוב בני אדם אין משיגים נועם המצוה והאושר הגדול שיקנו על ידה, הוצרך להבטיח שכר עוה"ז, שזה מורגש אצלם כדי שיעשו המצוה בעבור תקוות השכר עד יגיעו למדרגה להרגיש ולהבין לעשות המצוה לשמה מצד המצוה בעצמה.

(מלבי"ם רות ב, יב)

החק הוא הטוב היותר שלם. והמשל היותר מתאים בזה לחקי התורה הוא חקי היופי והשירה. "כתבו לכם את השירה הזאת". והמצוות כולן הן ממש גן עדן עצמו. שכר מצוה מצוה. וע"י חפץ הטוב והרגל מכירים וחשים את האמת הזאת.

(גנזי ראי"ה ה עמ' קלז)

[כשאדם עושה מצוה, ה' מזמן לו יכולת לקיים מצוה אחרת. ואף שאין שכר מצוה בהאי עלמא, הרי הרמב"ם, הלכות תשובה פ"ט ה"א, כותב שאם עני עשה מצוה, לדוגמה, ולכן לא יכול לקיים מצוות אחרות, ה' נותן לו עושר כדי שיוכל לקיים.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף יב ע"ב) לטקסט

... ושכר עבירה עבירה

[בזה הסביר בעל חוות דעת את הפסוק (איכה א, ט) "טומאתה בשוליה" - כשהטומאה התחילה רק בשוליים, בקצה הבגד, בדברים קטנים, "לא זכרה אחריתה" - לא ראתה את הנולד, שזה יגרור עוד עבירת, ולכן התרחקה לגמרי מה'.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף צג ע"א)
לטקסט

בהתגבר היצר עליו ובהכנעו לתאוותיו, לא פרק בזה החוטא את עול יצרו מעלי, כי לא שבע מהעבירה. אלא שעתה העבירה נעשית לו כ"הכרחית" (דהיינו דבר שרגיל בו והריהו לגביו כמו צורך) ומבקש הוא "מותרות" גדולות יותר.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת בלק מאמר פג' עמ' שסא')פרק ד, ג

הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום

ולכאורה זר הדבר, איך יתכן שני הפכים בנושא אחד, אבל הענין כך, כי זה העולם עולם תמורה והכל בסוג עץ הדעת טוב ורע, כי הוא תחת עולם הגלגל חוזר והולך, וכן למעלה בעולם עליון, כמבואר בפירוש בספר היצירה, רל"א שערים פנים ואחור הולך הגלגל וחוזר, פעמים טוב ופעמים רע, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע, תם מת, עשר רשע, וכן הכל טוב ורע מתהפך פעמים זה ופעמים זה, ולכך הכל לפי ענין הגלגל העליון ותחתון סובב והולך מתהפך, וא"כ מה שבזמן הזה טמא בזמן אחר טהור וכן כולם, ולכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי בזמן הזה טמא בזמן אחר - לפי סיבוב גלגל עליון - טהור.
וזהו אמרם אל תהי מפליג לכל דבר, שאמר זה חכם טמא והוא טהור, כי אין לך דבר שאין לו מקום וזמן שיגיע שיהיה באמת טמא, וכן מצינו [רש"י דברים ט"ז כב] במצבה שהיתה אהובה בימי אבות והיתה מצוה וקדושה, ושנואה אחר כך שהיה טמא ועבירה, וכן כולם מתהפך פעם כה ופעם כה לפי מערכות כנ"ל, ואלו ואלו דברי אלהים חיים, כי הכל משורש טוב ורע.

(יערות דבש, חלק שני - דרוש ח)

ואין לך דבר שאין לו מקום

הכתוב בא ללמד שאין לנהוג מנהג בזיון בכל דבר שבעולם, כי 'בז לדבר יחבל לו' (משלי יג יג), וכענין אמרם ז"ל אין לך דבר שאין לו מקום, כי אלו בלוי סחבות ובלוי מלחים היו הבגדים הבלויים של תופשי משוט מלחים וחובלי הים כמו שקראם יחזקאל שהיו משליכים אותם סחוב והשלך אל תחת האוצר (ארסינאל"י בלע"ז) ועכשיו הוצרכו להשתמש בהם כדי להעלות את ירמיהו מן הבור, ועוד כדי ללמד שהאדם צריך להשתוות אל הזמן ואל המקום, כי כשם שבקדושה יש הבגדים המכובדים והמפוארים כך בתוך הקליפה לא נמצא כי אם בלויי הסחבות והמלחים, שהם השיורים המבוזים שנזרקים אל אשפות החיצונים, אבל השעה צריכה לכך שהוכרח הנביא להשתמש בהם, כדי לצאת מן הבור.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו לח, יא)פרק ד, ד

מאד מאד הוי שפל רוח

[מי שרוצים לכבד אותו, גם אם זה מטעם כבוד התורה וכדומה, ולא מטעם שרצה להנות מהכבוד, אסור לו לקבל, מפני שהאור עושה את הכלי. ואם קיבל את הכבוד, נעשה נצרך אל הכבוד, וקשה להשתחרר ממנו, והוא נעשה עי"ז למציאות בפני עצמו, וקשה לו להתבטל לה'. כדי לזכות לדביקות, האדם צריך להתבטל מכל מציאותו. לכן נאמר "מאד מאד", "מאד" אחד הוא שאסור לקבל כבוד לצורך עצמו, ו"מאד" השני הוא שאסור לקבל כבוד גם אם אין כוונתו לצורך עצמו.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ה' שמעתי שמעך (תשסז), כרך א, מאמר מו עמ' פד-פה)

רַבִּי לְוִיטָס אִישׁ יַבְנֶה אוֹמֵר, מְאֹד מְאֹד הֱוֵי שְׁפַל רוּחַ, שֶׁתִּקְוַת אֱנוֹשׁ רִמָּה. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר, כָּל הַמְחַלֵּל שֵׁם שָׁמַיִם בַּסֵּתֶר, נִפְרָעִין מִמֶּנּוּ בַגָּלוּי. אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד בְּחִלּוּל הַשֵּׁם

מבאר שמצינו גלוי ברבים של המחלל את ה', במעשה המגדף כמ"ש ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי. הוא המצרי שהרגו משה בשם המפורש, ועל כן כל הימים היה מגדף בתוך לבו, ולא נודע בחוץ הדבר, וכל המחלל שם שמים בסתר נפרעים ממנו בגלוי (אבות ד ה), על כן סבב השם שיצא מאהלו, בתוך בני ישראל כדי שתגלה רעתו בקהל כי כך המדה בחילול השם.

(כלי יקר, ויקרא פרק כד פסוק י)

וקשה דהוי ליה למימר סוף אנוש רימה, אבל לא תקוה, כי אין זו תקות אדם להיות רימה, ולא ע"ז מצפה ומייחל, רק הוא בא בעצמו בלי ריצוי, ולמה נקרא אנוש, אבל הוא הדבר שכתבנו, כי תקותו של איש להיות נשמתו למעלה בצרור החיים עליון, וזהו לא יגיע עד אשר שיהיה מתחלה רמה ותולעה, וזה יתן האדם אל לבו, כמה יהיה שפל אנשים ולא יגיע לתקותו אשר מייחל ומצפה כל ימיו, עד שנעשה לרימה ותולעה.
אך זהו באיש בינוני בעל חטאים, אבל צדיקים גמורים שלא שלטה בהם רימה, ומ"מ נשמתם ברום המעלה, כי כבר מצאה ידם בזכות מעשים טובים להעלות נשמתם בלי צורך כלל, ולכך אמרו בסנהדרין [דף מ"ו ע"ב] דקבורה לצדיקים שלא לשנות ממנהגם, וידוע כי בינונים נקראו בשם אנוש כי אז הוחל לקרא בשם ה'. ופירוש לשון חולין, שלא היו כ"כ צדיקים כמו שת, ולכך דייק שתקות אנוש דייקא וא"ש.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש יב)

מה שכתבתי בדף ח ע"ב בענין מדת הענוה וענין שפלות הרוח, אשר לכאורה יקשה עלי ממה ששבחה התוה"ק בפירוש את מרע"ה בעבור ענותנותו, שאמרה "והאיש משה עניו מאוד" וגו', ולזה "ולא קם נביא עוד וגו' כמשה". וא"כ איך אפשר לומר שמדת שפלות הרוח מאוד מאוד הוא ממדת חסידות? אבל הט אזנך ושמע דברי הרמב"ם ז"ל במסכת אבות פררק שני על משנת רבי אומר וכו' כל שהוא תפארת וכו', שהוא מדה האמצעית, ואמר על זה: וחסידים הראשונים שהיו מטים עצמם לקצה האחרון לפי שהרגישו וכו' כדי שעל ידי זה יבואו למדה האמצעית שהוא המשובחת. ובזה פרשתי מאמר חז"ל מה שאמרו [בראשית רבה פרשה סג, אות ב] שאברהם לא ניצל מכבשן האש רק בזכות יעקב, שנאמר "כה אמר וגו' ליעקב אשר פדה את אברהם" - יעקב פדאו לאברהם. ולכאורה הדברים תמוהים. רק כוונתם ז"ל, לפי שאברהם הטה עצמו לקצה האחרון של מדת החסד והנדיבות, ויצחק להיפך למדת הגבורה, רק יעקב התקין במדה האמצעית תפארת, שהוא מדת האמת, וכמו שנאמר "תתן אמת ליעקב" עפ"י דת התורה הקדושה שנקראת תורת אמת, וכל הזכות של אברהם היה כי על ידי זה יבוא למדה האמצעית שהוא המשובחת, לפי שבא מתרח, ולכן היה מוכרח להטות עצמו יותר מהמדה למדת הנדיבות, וכן יצחק שהי' בנו של אברהם הוכרח להטות עצמו לקצה האחרון של מדת הגבורה. ויעקב החוט המשולש בא למדה האמצעית שהוא המשובחת והעיקרית. ורק משה רבינו ע"ה שהי' מובחר המין האנושי, לא הי' מוכרח להטות עצמו לקצה האחרון של שפלות הרוח, כי הכניע חומרו כל כך שלא היה חשש עליו שע"י שלא יטה עצמו לקצה האחרון יבוא חלילה לשמץ גסות הרוח. ולזה שיבחה אותו התוה"ק כל כך במדת העניוות. אבל שאר כל אדם, יהי' מי שיהיה, מוכרח להחזיק במדת שפלות הרוח מאוד מאוד כדי שלא יביא חלילה לשמץ גבהות. ולזה כוונתי במה שכתבתי.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף טז ע"א)פרק ד, ה

רבי ישמעאל (בנו) אומר, הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות

ושמרתם לעשותם - יהיו משומרים לא רק בשביל שיהיו נזכרים בלבבכם אלא כדי לעשותם, וזהו עיקר הדרוש שילמדו ע"מ לעשות היינו לחדש עוד, וכהא דתנן במסכת אבות הלומד ע"מ לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, וביארנו בס' ויקרא י"ח ה' שפירושו ע"מ לעשות לחדש עוד ולהוסיף לקח, וזהו אשר העלה משה רבינו, דיש נ"מ בזה שלמדים מתחלה בשביל זה המעלה אז מסייעים מן השמים לבא לידי כך כי סייעתא דשמיא תלוי בכוח ורצון המקבל. [מבאר שהלומד על מנת לעשות פירושו הלומד ע"מ להוסיף חידושים בתורה, ומביא שכשלומדים בשביל כך יש סייעתא דשמיא לחדש בלימודו.]

(העמק דבר, דברים ה, א)

הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד

[כיון שהוא מלמד, הוא עצמו יעלה במעלות הקודש, ומאחר שזכות הרבים תלויה בו, יעלה ממדרגה למדרגה גם בעוה"ב. וכך פירש חתם סופר את הפסוק (דברים פרק ל פסוק ט) "והותירך ה' אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך" - בזכות פרי בטנך, שחינכת את בניך לתורה, ה' יותיר אותך לטובה עוד ועוד. וכך יתפרש הפסוק (תהלים פרק צב פסוק יג) "צדיק כתמר יפרח" - שיעשה פירות, הם התלמידים, ובכל זאת "כארז בלבנון ישגה" - הוא עצמו יגדל. (עמ' קג) ובהמשך (תהלים פרק צב פסוק יד) "שתולים בבית ה'" - גם כשיהיה כבר בעוה"ב, שהוא הטרקלין, "בחצרות אלהינו יפריחו" - יהיה לו חלק במעשה התלמידים, שהם ב"חצר" - עוה"ז שהוא הפרוזדור.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' קב-קג) לטקסט

אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדם לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, ודאשתמש בתגא חלף. הא למדת, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם

...וכן נהגו גדולי התנאים בדבריהם, שהרי הלל א' ודאשתמש בתגא חלף, ובא אחריו ר' צדוק באבות פ"ד ואמר כל הנהנה מדברי תורה כאלו נוטל חייו מן העולם וכך היה הלל אומר ודאשתמש בתגא חלף. ואלו בא זה המאמר לכונה זו מעיקרו לא היה צריך ר"צ להוסיף דבר, אלא עיקר המאמר של הלל היה לכונה אחרת ור"צ הוסיף כונה שניה בדבר הלל. [מבאר כי הציטוט מדברי הלל בא ללמדנו כוונה נוספת בדבריו.]

(הרחב דבר, דברים יז, טז)

אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכו' ודישתמש בתגא חלף

הרי שהורה לנו התנא שני בחינות בשלא לשמה שצריך להתבונן בהם בכל שעה לתקנם, האחד הוא שלא יעשה התורה עטרה לראשו להתגאות בה ולהתגדל על ידה כבוד עצמו, והשני הוא הלומד את התורה בשביל שירויח בזה, שיקבל מתנות ויתפרנס בהן, והוא העושה מן התורה כלי תשמיש, ונמשל לקרדום לחתוך בה. ויש בכל אחד מעלה וחסרון, כי בבחינה שעושה אותה עטרה הוא מחשיב את התורה מאד לעשותה עטרה, כי באמת היא עטרת תפארתנו וכתר לראשנו, והחסרון, שהוא מתגאה בה, ו"תועבת ה' כל גבה לב", וכמ"ש חז"ל [פסחים סו ע"ב] שעי"ז חכמתו מסתלקת, וכמו שדרשו חז"ל [נדרים נה ע"א] מ"במות הגיא". והבחינה השנייה, שעושה בשביל שירויח ויתפרנס מאחרים, באמת יש בזה מעלה, שמצלת מן הגאות, כי נכנע לפני בני אדם ומתבזה להמציא פרנסתו, וכמ"ש חז"ל [סנהדרין נב ע"ב]: נהנה ממנו דומה לקיתן של חרס, אבל יש בזה חסרון ופחיתות, שמבזה את התורה להיותה כלי תשמיש, וכמו שהזהירו מאוד חז"ל בזה... בעסק התורה עצמו, אם יבא היצה"ר שילמוד שבזה יתמלא תאותו, שהוא ענין קרדום לחתוך בה, יבטלהו בקריאת שמע [ברכות ה ע"א]] , שהוא ענין מסירת נפשו לה' בכל נפשו ומאודו, וקריאתו בכוונה מבטלת כל תאותו ומחזק מאד בטחונו בה'. ואם יסיתהו ויגביה דעתו בכבוד עצמו בעבור עסק התורה ועלייתו במעלת הקודש בתורה ובעבודה, הרפואה לזה שיזכור לו יום המיתה... בקריאת שמע לא יתרפא מנשיאות נפשו, כי בכל זה יסיתהו להתפאר יותר בעבודתו...בהתגברו עליו למלאות תאותו, לא ירפאהו זכרון יום המות, כמ"ש "ואחריהם בפיהם ירצו סלה" [תהלים מט, יד], שזוכרים אחריתם וחוטאים... ומי שיבא עליו יצה"ר משני צדדים קשה מאוד רפואתו. וזה שאמר דוד המלך ע"ה [תהלים קא, ה]: "גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל", שהוא בעל גאוה ובעל תאוה קשה התחלפות רפואתו. וזה שאמר התנא, לאחר שהזכיר שני הצדדים, שהוא להתגדל בהם ולהשתמש בהם לתאותו, אמר ודאשתמש בתגא - שעושה אותה עטרה ומשתמש בה, חלף - שהוא התחלפות הנושאים, וקשה להתרפאות ולהחליף בכל פעם רפואתו.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יז)

כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם

אני רואה שלא נדפס בספר פנים יפות, כי המביאו לדפוס נתעצל ולא השגיח על יופי ההדפסה ועל הנייר שיהי' כהוגן ובפרט על ההגה... ואמרתי גם זו לטובה, כי הנה חז"ל אסרו להנות מדברי תורה, ופן ח"ו יכנוס בי איזה הנאה מִצאת חבורי זה לאור, או יבא בלבי איזה פנייה, לזה סיבב הוא יתברך להיותו באופן שלא יבא לי שום הנאה. ובזה אני רואה כי יש בו דברי תורה האסורין בהנאת הגוף בעוה"ז.
והנה ברעיוני בזה עלה בלבי לפרש מה שאמר הכתוב בפ' ואתחנן "אנכי עומד בין ה' וביניכם להגיד לכם את דבר ה' כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר אנכי" כו'. והנה מאמר "כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר" אין לו הבנה. אם מפני זה לא עלו, הרי נאסר להם לעלות. ואדרבא, מדהוצרך אזהרה שלא יעלו, מוכח דבלא"ה היו עולין ולא הי' להם יראה. אך נראה הכונה בשים לב מ"ש בפ' יתרו אחר מאמר "וכל העם רואים את הקולות כו' ויאמר להם משה אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא אלהים ולבעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". והנה אם כפשוטו אין לו הבנה - איך מפני יראתם אז לא יחטאו? הרי ראינו בעינינו שאינו כן, דהרי תיכף בסוף מ' יום חטאו... אך נראה הכוונה, הנהנה מדברי תורה היא עצמו עבירה גדולה, שהרי ח"ו יתחייב בנפשו כמאמרם ז"ל... דלכן הטיל עליהם הוא יתברך אימה במתן תורת, כי אם לא הי' להם אימה, היו נהנין מאד מדברי יתברך הטהורים ומתוקים משיבין נפש. אך ע"י הפחד לא נהנו. וזה הי' כוונת משה רבינו ד"לבעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" בזה עצמו, שתהיו נהנין מד"ת ויחשב לכם לחטא.
והנה בזה יש לפרש בפ' משפטים "ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל ויבא משה בתוך הענן" כו'. והנה תיבות "לעיני בני ישראל" מיותר. אך הכונה, דמה שהראה הקב"ה פחד ומורא להיות דומה כאש אוכלת וחוזק הדין, הי' רק "לעיני בני ישראל", להם נדמה כן, אבל משה רבינו ידע האמת, כי הוא יתברך יתעלה כולו טוב וכולו רחמים, לכן לא נתיירא... רק "ויבא משה בתוך הענן". אך טעם ההפרש ביניהם הוא כך, דישראל לא הי' בהם ענוה כל כך, והי' חשש פן יהיו נהנין מד"ת. לכן הוצרך להטיל עליהם יראה ופחד לבטל ההנאה. אך משה רבינו שהי' עניו מכל אדם, בו לא הי' חשש שיהיה נהנה מדברי תורה. לכן לא הוצרך לפחד ומורא. לכן נדמה לו לפי האמת. והנה מה שזכה משה רבינו לעלות להר במתן תורה ולישראל נאסר לעלות, הוא מהאי טעמא גופא, שהי' עניו, והמשפיל עצמו הקב"ה מגביהו, וכמ"ש "כל גיא ינשא" [ישעיהו מ, ד; עירובין נד ע"א]. לכן זכה לעלות. והם שלא היו ענוים לא זכו לעלות. וזה שאמר להם משה, דלכן נתייראו מפני האש, שלא היו ענווים, וראי' דהרי "לא עליתם בהר", ואם הי' בכם ענוה הייתם עולים, ובעל כרחכם שאין בכם ענוה, ואם לא תתייראו מפני האש, יהי' לכם הנאה כל אחד בחלק תורתו. וזה שאמר "כי יראתם מפני האש" מכח הוכחה "ולא עליתם בהר" כו'.
והנה ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא. והנה כן דומה לי בספרי שלא יהי' נדפס בהידור ויופי, ויהי' עיגום נפש ממנו, שלא אהי' נהנה מד"ת. ומוכח מזה שיש בספרי דברים הראוין להקרא ד"ת.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא קמא, פתיחה, ברכת הודאה)

[מי שעושה כל מעשיו רק כדי ליהנות מהעולם, ואינו משתדל לגרום הנאה לעולם, ולומד תורה כדי להתכבד ולהרוויח מלימודו, ולא כדי להיטיב דרכו ולהשלים את נפשו ולסייע לקיום העולם, הוא "נוטל" ואינו נותן כלום לעולם.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 175) לטקסטפרק ד, ז

רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ אוֹמֵר, הַחוֹשֵׂךְ עַצְמוֹ מִן הַדִּין, פּוֹרֵק מִמֶּנּוּ אֵיבָה וְגָזֵל וּשְׁבוּעַת שָׁוְא. וְהַגַּס לִבּוֹ בְהוֹרָאָה, שׁוֹטֶה רָשָׁע וְגַס רוח

מבאר שגסות לבו יביאו לידי ג' קלקולים. קלקול ראשון הוא, שגסותו יביאהו לידי שטות, כי לא ירצה לדון במתון, כי חרפה היא לו, ועי"ז יערבב מין בשאינו מינו. קלקול שני הוא, שישיאו לבו, לדמות לעליון ולדון יחידי. קלקול ג' הוא, שיבא לאחוז במדת הגאוה, להיות גס רוח, לא בדינין לבד כי אם בכל תושיה יתגלע. ומצינו שאנשי כנה"ג כאשר ראו קלקול הדיינים של בית ראשון, וכל זה בא להם יען כי גבהו בני ציון, ע"כ נשתמשו בשרביטו של מקום ב"ה, אז אמרו עת לעשות להחזיר העטרה אל יושנה, דהיינו אל הקב"ה שנקרא עתיק יומין (דניאל ז ט), וע"כ הם אמרו ג' דברים הוו מתונים בדין (אבות א א), שלא להיות שוטה מהולל בדין. ואמרו עוד, והעמידו תלמידים הרבה, שלא יצטרך לדון יחידי כאמור, ואמרו עוד ועשו סיג לתורה, שלא יהיה גס רוח כלל, כי בכל המדות, טוב לאדם לילך בדרך הממוצע, חוץ מבענין גסות, כי אולי במדה זו יורה היתר לעצמו לומר, כי טוב לי להתנהג בגסות כדי להטיל מוראי על הבעלי דינין, כי בסבה זו יהיו דברי נשמעין, לכן אמר שמעצת היצה"ר הוא זה, כי לסוף יהיה גס רוח בכל דבר שבעולם אף זולת הדינין.

(כלי יקר, שמות פרק כא פסוק א)פרק ד, ח

אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה

[ופירש הרע"ב, שיחיד מומחה רוצה שהשניים שעמו יקבלו את דעתו כי הוא היה יכול לדון בלעדיהם, אבל באמת אינם צריכים לקבל את דעתו כי יש לפסוק ע"פ הרבים כיון שצירף עמו עוד שניים. ואפשר לומר שזה כוונת הפסוק "ולא תענה" - אל תגער בדיינים האחרים, "על רב לנטות" (רב חסר י' ולכן נדרש במובן של רב - גדול) - "אתם צריכים לנטות אחרַי כי אני הרב", המומחה. אלא "אחרי רבים להטות".]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף קלב ע"א) לטקסט


פרק ד, ט

שתקות אנוש רימה

[יש לפרש ע"פ מה שכתב נפש החיים, שאחרי חטא אדם הראשון, נתערבו הטוב והרע שבאדם, ונפרדים רק במותו. א"כ כל תקוות האדם להגיע למדרגתו, היא רק כשימות ויהיה רימה. אבל זה דוקא "אנוש" היינו סתם אדם, אבל יש יחידי סגולה שנכנסו חיים לגן עדן.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ריג - לטקסט)

וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני

ועיין מה שכתבנו שם עוד דמה שאמרו חז"ל במסכת ר"ה [יז ע"א] שהקב"ה מעביר ראשון ראשון היינו משום שהשי"ת ברחמיו מתחיל תחלת דינו של אדם על דברי תורה כמו שאמרו חז"ל [קדושין מ ב] פוטר מים ראשית מדון, וזה אין ב"ד של מעלה יודעים כי אולי אף בשעה שלא למד הי' דעתו על למודו, דאין הב"ד יודעים מחשבה שבלב ע"כ מעבירו מבית דין שלמעלה... אבל אחר שרואין כבר דאיכא רובא עוונות, יודעים הב"ד שלא הי' מחשבתו בדברי תורה, שאמרו חז"ל תורה בעידנא דעסיק בה מצלת מן החטא [סוטה כא ע"א], ואם היתה תורתו בלבו לא היה מרבה עוונות... ויש להבין יותר הטעם מה שנענש תחלה על דברי תורה... דאיתא בסנהדרין דף צב: בדיני נפשות אין מחזירים לחובה ובדיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה. ומצינו במשנה: כל המבטל תורה מעושר סופו לבטלה מעוני. וצריך להבין מה זה ענין שנענש בביטול תורה בממונו. וי"ל על דרך שכתבנו, דאי אפשר לדון אותו בדיני נפשות הואיל וכבר נידון לזכות בתחלת דינו, אף שנתגלה עוונו אח"כ אין מחזירים לחוב, ודנין אותו בדיני ממונות שמחזירים לחובה ונידון בעוני... ומטעם זה י"ל דנענש תחלה על דברי תורה... משום דדינו בממון ואח"כ בשאר עבירות כמו שאמרו חז"ל [ויקרא רבה פרשה יז, ד]: אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה. ולכך דנין אותו תחלה שיענש בדיני ממונות.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לו)פרק ד, י

רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני כל אדם ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך

ולזה היתה עצת רבי מאיר עצה נפלאה, כשאמר הוי ממעט עסק ועסוק בתורה (שם), כי ימעט העסק בהוציא הזמן בענינים המדומים לעסוק בלמוד התורה תמיד ובקיום מצותיה, אשר להם לבדם נתנה מתנת הזמן כלו, דכתיב (יהושע א') והגית בו יומם ולילה. ואם תאמר מה נעשה אל הכבודות המבוקשות אשר אין להם קיימא כי אם ברוב העסק בעסקי העולם, לזה אמר (אבות שם) והוי שפל רוח בפני כל אדם. כלומר, אדרבה שמדת השפלות היא יותר מעולה, אשר תתקיים במיעוט העסק באלו הקנינים המדומים. ואמר עוד (שם) ואם בטלת מן התורה להתעסק בהבלי העולם, הנה יהיה חלקך עם הבטלים אשר כמותך, אשר היה מציאותם לאין ולאפס, וכמותם ספו תמו מן בלהות. ואם פירשת מעסקי העולם ועמלת בתורה, יש לך שכר הרבה ליתן לך לעולם הבא, כי כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לך ולאשר כמותך. (ברכות ו' ע"ב). [מבאר שכונת כל המשנה הזאת היא שהזמן לא נתן אלא לעסוק בתורה.]

(עקידת יצחק, שער נ"ט)

הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה

ואמרתי לפרש מה שאמר דוד המלך ע"ה בתחלת תהלותיו "כי אם בתורת ה' חפצו וגו' וכל אשר יעשה יצליח", כי הענין שאמרו חז"ל הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה... ולדעתי זה שקבעו לומר בכל יום: "ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם תוהו", עניינו, להרבות במעשה הוא דבר תוהו, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט. וענין הצלחה הוא מי שממעט במעשה ועושה מלאכתו ארעי, ובזה המועט מרויח כמו מי שעבודת עבודתו בכל יום מאין פנות. זהו נקרא הצלחה. וזה שאמר הכתוב "וכל אשר יעשה" - רצונו כל מה שהי' יכול להרויח ע"י מעשה, "יצליח" במעט העסק כאילו הי' עושה כל היום.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לה)

ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך

ואל ירבה מאד בסחורה לבטל שיעורים הקבועים לו, ולהישמר נפשו מאד שלא יטעהו יצרו ויראהו ריוח בשעה שקבוע לו לתורה, כי לא לטובה יחשב לו. וכבר פירשנו במשנה אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, שמזהיר התנא על ענין זה. כי תדע נאמנה שיצר הרע הוא מתנגד שלך, וכל דבריו הם לנגד רצונך, אלא שבתחלה מראה לך ריוח, וכשיצוד אותך במצודו ורשתו אשר לא תוכל להנצל מפח יקוש, אז ימצא לך בטלים הרבה שהם כנגדך ומתנגד לרצונך.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לז)

והוי שפל רוח בפני כל אדם

ישים אל לבו לקיים מאמר רז"ל והוי שפל רוח בפני כל האדם. והוי באמת לאמיתו בפני כל האדם ממש אפי' בפני קל שבקלים. והיינו ע"פ מארז"ל אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו [אבות פ"ב מ"ד], כי מקומו גורם לו לחטוא, להיות פרנסתו לילך בשוק כל היום ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות כל התאוות והעין רואה והלב חומד ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה, כמ"ש בהושע "הוא בוער כאש להבה" וגו'. משא"כ מי שהולך בשוק מעט, ורוב היום יושב בביתו, וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כ"כ בטבעו כי אין היצר שוה בכל נפש.

(תניא ליקוטי אמרים פרק ל)פרק ד, יא

רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר, כָּל כְּנֵסִיָּה שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵין סוֹפָה לְהִתְקַיים

שהצריך שיהא לו אות נכחו אליו יביט ויכוין בכל מעשיו, ולא עוד אלא שעפעפיו יצמצמו הבטתו ויישירו נגדו, כדרך בקיאי מורי החצים עד שתהיה הבטת הנכח מצומצמת כמעט אל נקודה, כי הנכחיות הוא דבר שלא יפרד מהנקודה אפילו במחשבה... ואמר אל תט ימין ושמאל הסר רגלך מרע. והכוונה, שענין ההבטה וההשקפה המוטלת עליו בעיני בחינתו הוא שישמר מהימין והשמאל בכוונותיו, שהם קצות היתרון והחסרון אשר בכל המדות, רק שיכוין אל חוט השערה אשר באמצע, ולא יחטיא. לפי שכל אחת מהקצוות הוא הרע והאמצע לבדו הוא הנכון...
ולזה הוא מה שאמרוהו חכמי האמת בהישירם אל התכלית העליון שבתכליות וכל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות פ"ב). הנה ששמו אות נכבד ונפלא למראה עיני כל בעל דת יישיר נגדו בכל מעשיהם. וכמו שאמר החכם בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך (משלי ג'). ירצה, שתשום אותו יתעלה לתכלית בכל מעשיך, ולא תחוש אם תטה אל הימין או אל השמאל, או אם תכוין אל האמצעי, כי אותו אשר יכוון אליו לש"י הוא הנכון. והוא אמר ז"ל בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה, שהיציאה אל הקצוות עבירה היא בידו, רק אם תהיה הכוונה לשם שמים. וכמו שאמרו גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' (נזיר כ"ג ע"ב). ודקדקו זה מאומרו והוא יישר אורחותיך, יאמר שהכוונה הזאת תשים העקוב למישור, והפעולות המוחזקות בפחיתיות ישובו מעלות. [מבאר שכדי לא לסור מדרך האמת ולא לתעות ממנה אדם חיב להישיר דרכו תמיד אל נקודה אחת.]

(עקידת יצחק, שער ע"ב)

מבאר שקרא אלהים לרקיע שמים. ומדוע לא רצה ה' שיקרא בשם רקיע, כי שם זה מורה על הפירוד והמחלוקת מלשון וירקעו פחי הזהב. לרוקע הארץ. כי כל רקיע הוא מסך מבדיל בין שני דברים, ומטעם זה לא נאמר כי טוב בשני לפי שבו נברא המחלוקת, ונקרא בשם שמים המורה על השלום כי שמים נגזר מלשון אש מים, שעשו שלום ביניהם ונתחברו, ונעשה מהם שמים, וזו הכוונה כאן לשם שמים היינו לשם השלום והאחדות, אז סופה להתקיים.

(כלי יקר, בראשית פרק א פסוק ח)

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקב אוֹמֵר, הָעוֹשֶׂה מִצִוָה אַחַת, קוֹנֶה לוֹ פְרַקְלִיט אֶחָד. וְהָעוֹבֵר עֲבֵרָה אַחַת, קוֹנֶה לוֹ קַטֵּיגוֹר אֶחָד

ואומרו מלאכי אלהים עולים וגו' - ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל אדם בעולם הזה ויעלה באמצעותם אורות עליונים בשורש נשמתו, והם נקראים בדבריהם ז"ל (זוהר ח"א יח.) מיין נוקבין, להם יקרא מלאכי אלהים, וכן הוא במשנת חסידים (אבות פ"ד מי"ג) העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. ובעלות אלו ירדו מיין דכורין, כי בהתעוררות התחתונים יתעוררו מים העליונים להשפיע אורות נוראים בסוד נשמתו והוא אומרו ויורדים בו.
ואומרו והנה ה' נצב, פירוש שממדרגה זו יעלה לנבואה עצמה ולא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה, ולזה תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה. [במסגרת פירושו לחלום סולם יעקב מבאר כי ע"י המעשים הטובים שהאדם עושה הוא מביא להשפעת אורות גדולים על נשמתו, ומסוגל להגיע למדרגת הנבואה.]

(אור החיים, בראשית כח, יד)

אכן יתבאר הענין על דרך אומרם באבות (פ"ד מי"א) וז"ל: "העושה [וכו', והעובר] עבירה אחת קונה לו קטיגור", פירוש מלאך משחית. אך צריך אתה לדעת כי אין המשחית יכול עשות דבר קודם שישפוט שופט כל הארץ, שה' מונעם מעשות רע, והוא סוד פירוש נושא עון (במדבר יד יח). ואחר שישפוט האלהים אז ישלחם ביד פשעם שהם קטיגורים שנבראים במעשיהם הרעים כאומרו תיסרך רעתך (ירמיה ב יט).
ויש לך לדעת כי הגם שימנע ה' המקטרג מהזיק לעושהו, עם כל זה כשירבה יקבול שלא יסבול עוד וידחוק למהר מעשהו לאבד בעליו קודם שיגמור דינו כי משפטו מפורש, והוא אומרו ותשחת הארץ לפני האלהים, פירוש קודם שיגמור דינם נשחתה הארץ, פירוש משלו בה משחיתים לצד מעשיהם. ודקדק לומר הארץ, הכוונה שגם גוף הארץ לצד הפלגת החטאים תקולל חלקתם בארץ כי ישכינו בה התיעוב הנוצר ממעשיהם. [מסביר כיצד גורם הקטגור שנברא כתוצאה מהעבירה רעה לחוטא.]

(אור החיים, בראשית ו, יא)

ותטמא הארץ וגו' - הכוונה הוא על דרך מה שאמרו ז"ל (יומא לט.) כי במעשה ישראל יתהוה הרוחניות אם לטוב אם לרע, והוא אומרם (אבות פ"ד מי"א) העושה מצוה אחת וכו' והעובר עבירה אחת, וזהו שרמז כאן באומרו ואפקוד עונה עליה, על דרך אומרו (ירמיה ב יט) תיסרך רעתך, כי מפעולת הרע יתהוה הקטיגור אשר ישלם לאיש כמעשהו. ואמרו ז"ל כי תשלום הדין הוא כל מלאך מחבל שנברא מכל עבירה, בא ומשתלם מעושהו עד שכלה, באמצעות פעולת היסורין כי הוא מתמעט והולך, וכשכלה כח פועל הרע הוא נאבד, ושפט ה' דבר זה בצדק כדי שישתלם כל אחד כפי מעשיו בכיוון מופלא כי כפי כח הנעשה במעשה הרע יהיה בנברא, והוא מאמר הכתוב כאן באומרו ואפקוד עונה, פירוש לשון מינוי שממנה העון עצמו על עושהו. [מבאר שבמעשה ישראל מתהווה הרוחניות לטוב או לרע, ועונשו של אדם בא לו מהמלאך הרע שנוצר מחטאו המייסרהו עד לכליונו (של המלאך).]

(אור החיים, ויקרא יח, כה)

העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד

עוד ירמוז אל מ"ש במשנה כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. והענין, כי כל דיבור ודיבור שמוציא האדם מפיו אם טוב ואם רע, אם טוב הוא נברא ממנו מלאך טוב, ואם רע - רע. ולכן יזהר האדם שלא יחלל דברו בלשון הרע או בנבלות הפה או שבועות שוא, ואל יאמר "אין בזה מעשה אלא דיבור הקל" - דע כי אינו כן, אלא "ככל אשר יוצא מפיו" של אדם כן "יעשה" מעשה גמור, אם טוב בורא מלאך טוב, ואם רע - רע. ולכן "אל יחל דברו" כנ"ל.

(רבי חיים ויטאל, עץ הדעת טוב, פרשת מטות)

אמרו חז"ל כל העושה מצוה אחת קונה לו סניגור אחד, ומבואר בס' הזהר שע"י המצוה נברא מלאך. וכ"ש בעסק התורה, שאמרו חז"ל "השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה", עשיתי לא נאמר וכו'. והאדם נעשה שותף להקב"ה בעשי' זו. וידוע שכל נברא, אפי' מלאך, יש בו בחינת גוף ונשמה, דהיינו פנימיות שבו וחיותו הוא הנשמה, והלבוש שהחיות מתלבש בו נקרא גוף, אף שהוא ג"כ רוחני וחיות, מ"מ נגד הפנימיות שבו נקרא גוף, והוא ענין שמים וארץ, והם נעשים ע"י המחשבה ומעשה, שהנשמה נבראת ע"י המחשבה והגוף ע"י מעשה והדבור, כמ"ש עקימת שפתיו הוי מעשה [סנהדרין סה ע"א].

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כ)

העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד

[אבל הקטיגור שנברא ע"י העבירה הוא חזק וגדול, כי מי שעושה עבירה עושה בהתלהבות, ואילו העושה מצווה בדרך כלל הוא בלי כוונה, והפרקליט שנברא הוא חלש. ועל זה אומרים בפיוט "באין מליץ יושר מול מגיד פשע" - המליץ יושר הוא חלש ולא יוכל לעמוד מול זה שמגיד פשע, שהוא יותר חזק ממנו. והתשובה באה בהמשך: "תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט", כיון שישראל מקיימים הרבה חוקים אף שאין להם טעם, בזכות זה יתגברו על הקטיגור החזק.]

(רבי גדליה סילברסטון, מתוק מדבש ח"ב, עמ' 11) לטקסט

והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד

[היינו שהקטיגור קונה אותו, שהוא מסור ביד השטן. והשטן נעשה מוחזק, ולכן האדם יצטרך לקיים מצוות שבספק, כגון תפילין דרבנו תם, כי השטן יאמר "תביא ראיה שהלכה כרש"י ותוכל להשתחרר", כיון שהשטן מוחזק.]

(רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ברכת אברהם, דף ב ע"ב) לטקסט

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקב אוֹמֵר... תְּשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, כִּתְרִיס בִּפְנֵי הַפֻּרְעָנוּת

אשר לו כרעים - כבר הארכתי בחיבורי על טור יו"ד (סימן פה) שהעיקר כפירוש רש"י בזה, שצריך שיהיו לו כרעים הארוכים סמוך לצוארו, והטועים להתירה כי אין מין זה בנמצא... לכן כל ירא וחרד ירא ויפחד לבל יושיט ידו לשקץ זה, וימחה בשולחי יד, והנה מיום שנשמעו דברי במערב ופירשו מהם רבים לא נגע ה' עוד במכה זו ולא נראו זה יותר מי"ב שנה, כי תורה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות (אבות פ"ד מי"א). [מצטט משנה זו באומרו כי מאז שהפריש רבים מאיסור אכילת מין ארבה מסוים לא נראה בעולם. (וגורס: תורה ומעשים טובים...).]

(אור החיים, ויקרא יא, כא)פרק ד, יב

רבי אלעזר בן שמוע אומר ... וכבוד חבירך כמורא רבך ..

הנה תניא באדר"נ פכ"ז: ומנין שכבוד חבירו חביב עליו כרבו? שנא' "ויאמר אהרן אל משה בי אדוני כו'". והקשה בתוי"ט מס' אבות פ"ד: אמאי לא הביא מדכתיב במעשה העגל "אל יחר אף אדוני"? ויישב: משום שאז היה משה בזעף על אהרן, משום הכי קראו 'אדוני'.
ואינו מיושב כ"כ. דגם במעשה מרים היה לאהרן לחשוב שמשה בזעף עליו, שנצטרף לדבר עליו! אלא העיקר דבעת העגל, בעוד לא למד משה עם אהרן כל מה שהיה מקובל מהקב"ה, היה ודאי משה רבו דאהרן. אבל לאח"כ, שכבר היה מקובל אהרן ממשה כל גמרא דמשה, שוב לא היה נצרך אליו לחדוש דין. משום הכי היה נחשב לו לחבר.

(העמק דבר, במדבר פרק טו פסוק לג)

לא די בזה שיכבדהו בגינוני כבוד חיצוניים גרידא, אלא צריך שיעריכו ויכבדו בליבו. כעניין מורא, שהוא הכרה בלב. וכמו שאדם מוצא בעצמו כמה מעלות טובות, באותה מידה צריך הוא למצאן בחבירו. וע"י זה יבוא להעריכו.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר לז' עמ' קנח')פרק ד, יג

...וכתר שם טוב עולה על גביהן

ואולי בא זה הלשון (שם טוב) ממש"כ בפרשת נח "ויהיו בני נח שם וגו'". וביארנו מלשון ויהיו. דמי שנהג במצות ומעשים טובים נקרא ע"ש שם.

(העמק דבר, במדבר פרק טז פסוק ב)

רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון

החוטא לבלתי יודעו הכללי כמו המכה לאביו, כי לא ידע שזה אסור, הוא חטא שלא נתן לכפרה לשגגתו כי היה לו לדעת. אמנם השוגג שנתן לכפרה הוא המכה את אביו כסבור שהוא בנו או עבדו, כי לא ידע החלקי. והוא טעם חז"ל באמרם הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון (אבות פ"ד). והכוונה, שהשוגג כאשר לא ידע הכללים זדון יחשב לו, והוא פירוש נפלא, וכבר כתבו הרב המורה (בפרק מ"ה חלק שלישי). [מבאר שהחוטא כי לא ידע דבר פרטי בעולם הוא שוגג. אבל החוטא כי לא ידע את עקר המצוה הוא מזיד.]

(עקידת יצחק, שער פ"ב)

ואמנם השוגג יש בו חטא, כי אילו הפליג להתישב ולהזהר - לא באה שגגה לידו; אלא שלא יענש כלל, ואמנם צריך כפרה, ומפני זה מביא קרבן. וחילקה התורה בו בין יחיד הדיוט למלך או כהן גדול או מורה הלכה. ולמדנו מזה שכל עושה או מורה הלכה לפי הסתכלותו, אם לא יהיה בית דין הגדול או כהן גדול, הוא מכת המזיד, ואינו נמנה בכלל השוגגים - ומפני זה יהרג זקן ממרא, ואף על פי שעשה והורה לפי ראות עיניו. אבל בית דין הגדול יש להם להורות כפי ראות עיניהם, ואם טעו - נעשו שוגגים - כמו שאמר ית', "ואם כל עדת ישראל ישגו וגו'". ומפני זה העיקר אמרו רבותינו ז"ל, "שגגת תלמוד עולה זדון" - רצונו לומר, כי המקצר בחכמה ויורה ויעשה כפי קצורו, אמנם הוא כמזיד - שאין דין מי שאכל חתיכת חלב הכליות והוא חושב שהוא חלב האליה כמי שאכל חתיכת חלב הכליות והוא יודע שחלב הכליות הוא, אלא שאינו יודע שחלב הכליות הוא מן החלב האסור - שזה, אף על פי שמקריב קרבן, הוא קרוב למזיד. זה - אם הוא עושה מעשה לבד, אבל המורה הלכה לפי השתדלותו - הוא מזיד, בלי ספק, שלא ניצל הכתוב בחטא ההוראה בטענת שגגה אלא לבית דין הגדול לבד.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מא)פרק ד, יד

רַבִּי נְהוֹרַאי אוֹמֵר, הֱוֵי גוֹלֶה לִמְקוֹם תּוֹרָה, וְאַל תֹּאמַר שֶׁהִיא תָבוֹא אַחֲרֶיךָ, שֶׁחֲבֵרֶיךָ יְקַיְּמוּהָ בְיָדֶךָ. וְאֶל בִּינָתְךָ אַל תִּשָּׁעֵן

נקטה לשון גלות, כי כמו שערי מקלט קולטין ונס אל הערים האלה וחי. כך בתורה ומצותיה נאמר (ויקרא יח ה) וחי בהם.

(כלי יקר, דברים פרק ד פסוק מא)

רַבִּי נְהוֹרַאי אוֹמֵר, הֱוֵי גוֹלֶה לִמְקוֹם תּוֹרָה

עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (שם פ"ד מי"ד) הוי גולה למקום תורה, שצריך לכתת רגליו ממקום למקום ללמוד תורה, וצא ולמד דבריהם ז"ל בגמרא (חגיגה ה:) כי כולן היו גולין ללמוד, ויש שהיה הולך ששה חדשים וחוזר כמו כן לעסוק ביום אחד, והוא אומרו אם בחקתי שהיא עסק התורה, צריכים שתלכו ממקומכם אחריה. גם כדי שתהיו פנויים אין נכון ללמוד והוא בביתו, כי יטרדוהו בצורכי הבית, לכן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ויסע ממקומו ללכת אחריה. [מבאר שיותר נכון ללמוד רחוק מביתו, כדי שלא להיות מוטרד מצרכי הבית.]

(אור החיים, ויקרא כו, ג)

ואל תאמר שהיא תבוא אחריך

ומזה המין עצמו הוא למוד התורה, שאין הכוונה להישיר האדם ולהטיבו במדה אחת או קצת מדות, כי אם להסיר מסביביו כמה מכשלות ונזקים העוטרים אליו מפה ומפה, ולזה רבו כמו רבו עליו המצות התמידיות, וגם הטילה המצוה על כל האדם וכל זמן, עד שלא ישאר לו זמן פנוי ממנה, כמו שאמר הנביא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור ככל הכתוב בו וגו' (יהושע א'). ובמלך והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת וגו'. [מבאר שהאדם זקוק לשמירה תמידית ע"י התורה. לכן מצות תלמוד תורה היא מצוה תמידית, שלא כמצוות אחרות שהאדם מצֻוֶּה לקימן בזמן מסוים או במציאות מסוימת.]

(עקידת יצחק, שער פ"א)פרק ד, טו

הוי מקדים בשלום כל אדם

כי לא יספיק שירגיל מדת השלום כשתבא לידו, רצוני, שלא יריב עם רעהו, או שיחזור לו שלום כשיתנהו לו, אלא שישתדל להמציא השלום, ולהעביר הריב והקטטה זמן רב קודם שיבא ענינו, באופן שלא תמנע הגעתו לשום התרשלות שאיפשר, שכאשר יבא הצורך לא יעלה בידו. [עומד על הצרך להקדים שלום דוקא, ולא רק לומר שלום, ואומר שהשלום חשוב מאד לקיום העולם, ולכן מצותו שירדוף אחריו ולא רק שיקימנו כשיבא לידו. לכן חשוב שיקדים שלום, כלומר שישתדל בהבאת השלום, ולא רק שלא יריב עם חברו.]

(עקידת יצחק, שער פ"א)

רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים

משנה שלימה שנינו (אבות פ"ד מט"ו) אין בידינו משלות רשעים ואף לא ייסורי הצדיקים, וגרסת ספרי ספרד אין בידינו משלות הרשעים אף לא מייסוריהן של צדיקים, כלומר אין בידינו כלום לא מזה ולא מזה.

(רמב"ן, דרשה לראש השנה)

כך היא המדה, יש עונות שדינו של הקב"ה ומשפטיו הצדיקים ליפרע עליהם בעולם הזה ויש מהם שהדין ליפרע בעוה"ב, וכן הזכיות יש מהן שבעל הגמול יתברך משלם שכרן בעוה"ז ויש שמשלם שכרן בעולם הבא, וכשאדם חוטא כל השנה ומתלכלך בעונות ומתטנף בחטאים ומתגלגל בפשעים ועושה גם כן צדקות ומעשים טובים, ובאין מעשיו לפני אדון הכל, הוא יתברך שמו שוקל אותן מעשים אלו כנגד אלו, והצדיק שהוא צדיק גמור ממש זוכה לחיים, וכן הרשע שדינו נותן לשלם לו שכר טוב בעוה"ז על מעשה הטוב שעשה נכתב ונחתם לאלתר בר"ה לחיים, כלומר שפוסקין לו חיים ושלוה ועושר ונכסים וכבוד, נמצא זה צדיק גמור בדינו, והרשע שהוא רשע גמור מכל צד נחתם לאלתר למיתה. וכן בעל המעשה הטוב שנכשל בעבירה אחת בלבד ונענש עליה למיתה, נכתב ונחתם לאלתר בראש השנה למיתה, כלומר שימות בשנה הזאת או שיחיה בתחלואים רעים חיי צער ויסורין, ונמצא זה רשע גמור בדינו, אע"פ שזה צדיק וזוכה לחיי העולם הבא, והראשון שזכה לחיים רשע גמור ואובד לגמרי, עד שיהיה גדול שבנביאים כשנדון על חטא אחד קל ונענש עליו, נקרא בכאן רשע גמור. ויהיה אחאב שנאמר בו הראית כי נכנע אחאב מפני וגו', נקרא בכאן צדיק גמור. [מבאר שהרשע זוכה בדין של ראש השנה כדי לשלם שכרו בעולם הזה והצדיק שאינו גמור יש לו יסורים בעוה"ז ושכרו מושלם שם בעולם הבא. כוונת המשנה שאנו לא מאילו ולא מאילו כלומר עדין לא הגענו לצדקות גדולה ועלינו להשתפר.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קטו שער הגמול)

[הגוי מתענג במעשיו הרעים, כשהוא ממלא את תאוותו, ואילו כשישראל חוטא אינו מתענג מהעבירות, כי נפשנו צועקת בקרבנו שזה לא מתאים לנו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 195) לטקסטפרק ד, טז

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין

תכלית העוה"ז היא להגיע לעוה"ב, וכדי לממש תכלית גדולה זו אדם מוכן לעבוד עבודה קשה.

(מכתב מאליהו, חלק א'. צדיק ורע לו (עמ' 20).)

כל הפסימיות נובעת היא רק מזה התוכן היחידי של הספקנות, שמא החיים החמריים הם כל היש, כל החיים. ועד כמה יוכל יסוד רעוע כזה, שאין לו כל סמיכה מדעית ברורה כי אם אי-אמנה עקשנית, לערער יסוד חיים מלאי דעת ואמונה עליונה, האומר בבטחה, שכשם שהחיים העובריים שלנו בימי העיבור היו רק הכנה לחיים יותר עליונים, ואם היה בהם איזה כח של בקורת, וכח זה היה לוקחם לכל החיים, ודאי היתה הבקורת ההיא יוצאת מלאה זעם וספקנות, כן החיים הגמורים שבגוף, האמת היא האמת האמונית, שהם רק התחלת חיים, פרוזדור של חיים. אמנם אם מהפרוזדור יתבע כל התביעות הטרקליניות, יהיה רוגז בלא נחת הגורל, אבל אם יערך הפרוזדור לפרוזדור, והטרקלין לעומתו לטרקלין, ודאי יונח החפץ. ולאיחודם של הפרוזדור והטרקלין אין מתודה אחרת כי אם זאת - יראת אלהים ושמירת מצות אלהים. בחיים חלקיים, הנראים רק לעין הגסה החומרית, אפשר לסלול נתיב במצות אנשים מלומדה, בהגיון אדם מוגבל, אבל בחיים הכוללים את כל היש, בחיים שגבוליהם רחבים כרוחב ההויה כולה, שתמונותיהם כ"כ עשירות ומושפעות במדתם עד שגבהי שחקים לא יכילום, אין דרך לפנות כי אם בחק ומצוה אלהית.

(גנזי ראי"ה ה עמ' קלד)פרק ד, יז

הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

יש לפרש בזה מה שאמר דוד המלך ע"ה בתהילים (פד, יא) "כי טוב יום בחצריך מאלף, בחרתי הסתופף בבית אלקי מדור באהלי רשע". פירש רש"י: מאלף שנים. יש לפרש מ"ש מכל חיי העולם הזה, היינו אפילו אם יחיה אלף שנים, שאי אפשר לאדם לחיות יותר, כמו שפירש רש"י בתהלים (צ, ד) "כי אלף שנים בעיניך" וגו', שנגזר על אדם "ביום אכלך ממנו מות תמות" הוא יומו של הקב"ה אלף שנים... והיינו דקאמר "מאלף" שנים, שהוא כל חיי העולם הזה. ומה שאמר מכל חיי העולם הבא היינו לרבות שמלבד חלק צדיק בעולם הבא, נוחל גם חלק הרשעים בעולם הבא. ועל זה אמר שטוב לנו הסתופף בבית ה' דהיינו בתורה ובמעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, אף שינחל גם חלק הרשעים בגן עדן, והיינו "מדור באהלי רשע".

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות לט)

...ונראה דמכאן למד ר' יעקב הא דתנן באבות רי"א יפה שעה אחת קורת רוח בעוה"ב יותר מכל חיי עוה"ז; יפה שעה אחת בתורה ומע"ט יותר מכל חיי עוה"ב. ולכאורה שני המאמרים הללו סותרים זא"ז, דאחר דיפה שעה אחת בתורה ומע"ט בעוה"ז, א"כ היאך יפה שעה אחת בעוה"ב יותר מכל חיי עוה"ז.
אלא הענין כמש"כ בס' בראשית ב' ט' דמי שעובד את ה' מיראת העונש ואהבת שכר בזה יפה שעה אחת בעוה"ב יותר מכל חיי עוה"ז, וכדעתי' דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, דיותר טוב שיקבל שכרו משלם בעוה"ב, וא"כ איזה טוב יש באריכות ימים בעוה"ז אחר שקורת רוח בעוה"ב יפה מזה. אבל בעובד מאהבת ה' ודאי יקרה שעה אחת עבודת ה' בעוה"ז יותר מחיי עוה"ב שאין בה עבודה. מעתה מי שעובד מאהבה ודאי ראוי לאריכות ימים בעוה"ז, דזהו שכרו שנוח וערב לו יותר מחיי עוה"ב. [מבאר כי עבור העובד לשם השכר, עדיפים חיי העולם הבא בהם הוא נוטל את שכרו מחיי העוה"ז, אך עבור העובד מאהבה לשם שמים, יקרים חיי העולם הזה, בהם הוא זוכה לעבוד את ה', ולכן הוא מתברך באריכות ימים.]

(הרחב דבר, דברים כב, ז)

יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא

כוונו בו שני ענינים: האחד, להעריך מעט מהזמן בתכלית הערך. והשני, בשתהיה הוצאתו בעניינים היותר יקרים שאפשר, כי בזה יוכפל שיעורו והיו הדברים ההם היותר יקרים, אחר שהם נותנים המציאות לעולמו ההוא המוצלח, אשר שעה אחת של קורת רוח בו הוא יפה בעצמותה מכל העולם הזה.

(עקידת יצחק, שער נ"ט)

ויש להבין כי אין זה מסוג אחד, כי אילו אמר יפה שעה אחת במעשים טובים משנים רבות מעשים טובים, היה מסוג הענין, וכן אם אמר יפה נועם ותענוג בזה מן זה, היה בסוג הענין, אבל יאמר מה שאינו בסוג אחד, ואמר יפה שעה אחת בעבודת ה' מכל נועם ותענוג בעוה"ב, אין זה מסוג אחד.
אבל הענין, כי יש לאהוב ה' באהבה שלימה ולעבוד אותו בתכלית. והאוהב באמת, כאשר יעשה לאוהבו איזה נחת, יערב לעצמו כאילו קיבל הוא כל הנחת שבעולם והיה מתעדן בכל עדונים שבעולם, כי אין נחשב לו דבר נגד שמצא מקום לנחת אוהבו וזהו לו בתכלית הנחת, וזהו גדר האוהב השלם. וא"כ האוהב לה' בכל לב ונפש כראוי, יהיה לו יותר לנחת ותענוג כשעושה דבר לרצון ה' מכל תענוג שבעולם, ובפרט לאוהב ונאהב הגדול כזה, הלא עבדי מלך לעשות רצון המלך הנאהב אצלם, ילינו בקיץ וחורף קור וחום על פני שדה, וממש אין להם לאכול. וזהו אמרם, יפה שעה א' בתשובה ומע"ט בזה העולם, כי בזה עושה נחת לה', וא"כ יהיה לאיש תענוג ועדן יותר מכל עדן בעוה"ב, כי בזה עושה נחת להקב"ה, משא"כ בעוה"ב, שאין בו מצות ונחת לה', והאוהב השלם יבחר בנחת אוהבו יותר מנחת עצמו, ולכך אמר יהיה לאדם יפה לנחת בעוה"ז.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש א)

התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו יתברך ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד ולית מחשבה תפיסא ביה כלל, ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה שהן רוב מצות התורה ככולם והלכותיהן ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן, ואפי' בחי' דבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסא בהן ומתלבשת בהן ומאחר שהתורה ומצותיה מלבישים כל עשר בחי' הנפש וכל תרי"ג אבריה מראשה ועד רגלה הרי כולה צרורה בצרור החיים את ה' ממש ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה... ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה, ואי אפשר לשום נברא אפי' מהעליונים להשיג כי אם איזו הארה מאור ה', ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא ביה כלל, כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה, אזי היא תפיסא בהן ומתלבשת בהקב"ה ממש דאורייתא וקב"ה כולא חד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודביקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו כמ"ש "וימינו תחבקני", שהיא התורה שנתנה מימין שהיא בחי' חסד ומים.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ד)

...לאחר שישיג האדם גודל מעלות התורה כי נשגבה היא מאוד, כמ"ש יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים יותר מכל חיי העה"ב, ולא יצויר במעלתה תשלום שכר שהיא למעלה ממנה, כי כל העולמות נבראו על ידה, כמפורש במשלי [ג, יט] "ה' בחכמה יסד ארץ" וגו', וכמ"ש "בראשית ברא" וגו' - בשביל התורה שנקרא ראשית, ולא עוד שאמרו חז"ל "כי כאשר השמים החדשים אשר אני עושה", שע"י התורה נבראו עולמות חדשים, וא"כ היא גדולה מאוד מהם... אין ליתן גבול לשכר המצוה, אלא שהוא לפי החשיבות המצוה אצל האדם. אם היא חשובה אצלו אלף זוז, שאם יזדמן לו ריוח אלף זוז אם יבטל מן המצוה, והוא מניח הריוח ועוסק במצוה, בודאי לא נפחת שכרו מאלף זוז... ואם יתחשב אצלו יותר מכל השכר שבעולם הבא, באמת אין שיעור לשכרו. וע"ז אמר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העה"ב.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יג)

[כי במעשים טובים בעוה"ז עושה נחת רוח ליוצרו, שיתעלה כבוד ה', ושכל העולם ידע את ה', וזה עדיף מהנאת הנפש בעוה"ב.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף טז ע"א) לטקסט

[לכן אמר דוד "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת" - נכון שאם אמות, יהיה בטוח שלא אחטא, כמו שה' המית את חנוך לפני זמנו כדי שלא יחטא, אבל יש בזה הפסד, "היודך עפר היגיד אמתך", הרי המת אינו יכול לקיים מצוות, וכל שעה בעוה"ז שוה הרבה בגלל המצוות שאפשר לעשות.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' נח-נט) לטקסט

יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

הרב מסביר את שני חלקו המאמר: כל חיי העוה"ז הם כאילו נתנו לאדם אחד ברגע אחד את כל האושר והנחת שהיו לאנשים בעולם הזה מבריאתו ועד לאותו רגע. קורת רוח בעוה"ב היא מדרגה של הנאה מדבר בלי להנות ממנו ממש למשל אדם עני שעובר ליד בית עשירים בזמן סעודה ונהנה מהריח הטוב, ובכל זאת מדרגה זו של קורת רוח בעוה"ב יפה יותר מכל חיי העוה"ז.

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז (עמ' 4).)

הרב מסביר את שני חלקו המאמר: כל חיי העוה"ז הם כאילו נתנו לאדם אחד ברגע אחד את כל האושר והנחת שהיו לאנשים בעולם הזה מבריאתו ועד לאותו רגע. קורת רוח בעוה"ב היא מדרגה של הנאה מדבר בלי להנות ממנו ממש למשל אדם עני שעובר ליד בית עשירים בזמן סעודה ונהנה מהריח הטוב, ובכל זאת מדרגה זו של קורת רוח בעוה"ב יפה יותר מכל חיי העוה"ז.

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז (עמ' 4).)

[בזה פירש רבנו בחיי את הפסוק (בראשית פרק ג פסוק כב) "פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם" - שלכאורה קשה, ממה פחד הקב"ה? אלא, המיתה בגלל חטא עץ הדעת אינה כעונש אלא לטובת האדם, כי תענוג הגדול ביותר הוא קורח הרוח בעוה"ב, להתענג מזיו השכינה בעוה"ב, "ולא יראני האדם וחי", לכן טוב לו שימות כדי שיזכה לעוה"ב. ואילו לפני אכילת עץ הדעת לא היה מגושם בחומרו והחומר לא מנע ממנו את ראיית זיו השכינה בעוה"ז, וזה קרה רק אחרי אכילת עץ הדעת.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' פט) לטקסט


פרק ד, כא

הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם

ונראה עוד כי אמרו חכמים ג' תקנות אלו [בהרגזת יצה"ר - ברכות ה ע"א] לפי מה שאמרו חז"ל הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, הם בחינות ג' עבירות ע"ז ג"ע ש"ד, כי [על] הכבוד וגסות רוח אמרו כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה [סוטה ד ע"ב]. והתאוה הוא בחינת גילוי עריות. והקנאה הוא בחינת שפיכות דמים. ואם גבר עליו היצר הרע בבחינת התאוה, יכבשהו בעסק התורה שהוא משבר כח תאוה כמ"ש: כך דרכה של תורה פת במלח תאכל [אבות פ"ו מ"ד], עניינו כי לא יזכה בכתר תורה עד כי יפנה תאוות הגופניות מלבו ויסתפק באשר ימציאהו ה' יתברך, אם רב אם מעט. וכן כתבו התוס' בכתובות דף קד בד"ה לא נהנתי אפילו באצבע הקטנה, דאמרינן במדרש (תנא דבי אליהו רבה פרק כו): עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו וכו'... ואם יגבר עליו יצרו בקנאה שהוא מדת הגבורה ואכזריות, יכבשהו בהיפוכו, שהם גבורת אלוקים קדושים בקריאת שמע, שהוא מסירת נפשו אל ה' והוא בחינת עקידת יצחק כמבואר בזוהר ובמדרשים. ואם יגבר עליו יצרו במדת הכבוד והגאוה, יכבשהו בזכרון יום המות, והיינו דכתיב "אין שלטון ביום המות".

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות לז)

"והוא כי באלה המדות או באחת מהן יפסיד אדם את אמונת התורה בהכרח ולא יגיעו לו לא מעלות שכליות ולא מעלות המדות" (עי' גם בפי' הרמב"ם שם). אשר מפני זה אפשר ג"כ לשער מה שאסר התנא דיקא בלשון "מוציאין", אחרי שהכוונה היא על האיבוד, הו"ל למימר מאבדין את האדם מן העולם? אלא הוא משום דמדת הקנאה היא ממדות שתקנן בלבו של אדם אפילו כשיזקין, דהיינו אף זקן יקנא ברעהו כשנמנע ממנו לעשות מה שעוד ביכולת רעהו לעשות. וכן התאוה, דהיינו לאכול ולשתות וכדומה (עי' פי' הרע"ב) היא ג"כ מהמדות שתקנן לרוב בלבו של אדם אף כשיזקין. וכמו כן מדת הכבוד, היא ג"כ תקנן בלבו של אדם, שירדוף אחריה אף כשיזקין. וזהו מה שאמר התנא בלשון "מוציאין את האדם" וכו', ר"ל אפילו בעת יציאתו מן העולם ממש, לא תפסקנה המדות הללו ממנו, והמה משושבינין שלו להוציאו מן העולם. וכאשר יורה לנו גם על זה הנסיון, כי האיש אפילו יעשה כל דבר טוב ומועיל, כי אם אין מעצור לרוח קנאתו ברעהו, אז יאלץ לעשות דברים נגד שכלו והרגשתו, עד כי יפסיד את יגיעו וחפצו האהובים לו תמיד. ואם קצר רוחו לעצור בהתקנאותו ולמשול עליו בשכלו, הנה נקל מאד כי בסיבת איזה התקנאות, ילך שולל אחר דמיון כוזב, או מאיזה סיבת תאוה וכדומה, יעשה את כל דבר נבלה וזימה, אף לעבור על כל התורה כולה, למרות שכלו ואמונתו המושרשת בקרבו, אך כי אין בו רוח המושל על התקנאותו ודמיונותיו.

(ר' אורי לנגנר, אור האגדה, ביצה לב ע"ב, עמ' 200-201)

אך במקומה טובה היא. שנאמר (בבא בתרא דף כא עמוד א) "קנאת סופרים תרבה חכמה".

(שיחות מוסר, תשל"ב שבת זכור מאמר נג' עמ' רכז')

הטעם שהכבוד מוציא את האדם מן העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאוות הכבוד כלל. כי ככל שיזכה ביותר כבוד - ירצה עוד ועוד. וכשיחסר לו מעט - ירגיש כי כל אשר יש לו איננו שווה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאוותו זו שיעבוד גמור.
ועל זה הדרך באר רש"י שבכח התאווה להוציא את האדם מן העולם, שנאמר "אוהב כסף לא ישבע כסף". והביאור בזה הוא כך. כשם שהכבוד אין בו עריבות, כן הוא גם הממון. אין בהם עריבות (טעם טוב, מתיקות), אלא רק מצד שחומד וחפץ בו. כל התאווה היא רק למלא את רצונו, ולכן, גם כשישיג את הממון - לא ירגיש הרגשת שובע, ולא עוד אלא שתאוותו תישאר כשהיתה, כי כל עיקר התאווה היא לממון שאין לו, וממשיך הוא בתאוותו, ולעולם עול התאווה עליו, ותאוותו מוציאתו מן העולם.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת בלק מאמר פג' עמ' שס')

הרב שואל מדוע העשירים, הבינוניים ואף הפועלים העניים ביותר אינם מאושרים ותשובתו שה' ברא את העולם מלא אושר וכדי להגיע אליו צריך לברוח משלש תכונות אלו.

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז.)

[כי מי ששקוע בהם, גם אם יעסוק בתורה, אינה נשארת בו, והם מסירים את לבו מלשמוע קול תורה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף נה ע"א) לטקסט

[כשרגשות אלה מושלים על האדם, הוא עושה מעשים רעים וטוען שהוא עושה לשם שמים. מי שעושה דבר מגונה מתוך קנאה, חושב שה' רוצה שיוריד את האדם האחר ממעלתו כי לדעתו הוא עדיף מהאחר. מי שתאווה מושלת עליו, חושב שהוא עושה רצון ה', להשביע את התאווה שה' ברא אצלו, וחושב שה' יגן עליו, שלא יתפרסמו מעשיו. הרודף אחר הכבוד חושב שה' חפץ ביקרו כי הוא אדם מובחר.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 119) לטקסטפרק ד, כב

הוא היה אומר, הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון. לידע להודיע ולהודע שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדין, הוא עד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון. ברוך הוא, שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, שהכל שלו. ודע שהכל לפי החשבון. ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה נוצר, (ועל כרחך אתה נולד), ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

...וזוהיא כוונת המשנה, אל יבטיחך יצרך שהשאול הוא הקבר בית מנוס לך, כי המיתה מכפרת דכתיב וכפר אדמתו, וע"ז אמר כי היא הבטחה של רמיה, איך תכפר, בע"כ אתה חי, וא"כ אף בע"כ אתה מת, כי כל דבר המוכרח סופו לנוח כנ"ל, וא"כ דמיתה בע"כ, איך תכפר?! ואיך יהיה השאול בית מנוס לך?! משא"כ כששב בתשובה, אז המיתה רצונית, ואז המיתה מכפרת.

(יערות הדבש דרוש יב)

ודע שהכל לפי החשבון ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

יזרז שלא יבטיח היצר הרע אל הנפש ההמלט מהחשבון הזה, לאמר כי ביום צאת רוחו ושובו אל אדמתו מיד אבדו עשתונותיו, והנה הוא מוצא חסרונו ופחיתותו מנוס וכתריס לפני פורענותו, כי אין הדבר כן, ויש לך להביא ראיה על זה ממה שאתה רואה בעיניך בחלקי הוייתך אשר אי אתה יכול להכחישו בשום פנים. וזה, שעל כרחך אתה רואה שנמשך מן ההתחלה האחת שהוא החומר מה שראוי השנית שהיא ההעדר, על כרחך אתה מודה שימשך מהחלק השכלי שבך, והוא הצורה המיוחדת לך, מה שיחוייב לה, והוא לתת דין וחשבון מכל מעשיה לפני מלך מלכים הב"ה.

(עקידת יצחק, שער ס"ד)

עוד ירצה על דרך מה שאמרו במשנת חסידים (אבות פ"ד משנה כב): ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה חי, שאין אדם מת ברצונו אם יחפוץ למות, ואמרו במסכת נדה (דף לו:) וז"ל: כי קא נח נפשיה דרב א"ל לרב אסי זיל צנעיה ואי לא ציית גרייה, הוא סבר גדייה אמר ליה, בתר דנח נפשיה דרב אמר ליה הדור בך דהדר ביה רב וכו', גדייה וכו', נח נפשיה דרב אסי, אזל שילא אמר ליה לדביתהו צבית לי זוודתא וכו' צביתיה ליה זוודתא ונח נפשיה דשילא עד כאן. הרי שבערך בעלי התורה יכולין ללכת לעולם העליון, כשהם חפצים ורוצים ללכת, הגם שעדיין לא הגיע זמנם, ולא שלח המלך אחריהם, והוא מאמר אם בחקתי, בסיבת "חקתי" שאתם עמלים בהם, אתם ברשות עצמיכם, אם תרצו ללכת, תלכו. [מבאר שבעלי התורה אינם בכלל זה, וברצונם יכולים הם להיפטר מן העולם.]

(אור החיים, ויקרא כו, ג)

ובחרת בחיים למען תחיה - תני' בספרי פ' ראה שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן לפנינו הקב"ה שני דרכים דרך החיים ודרך המות נלך באיזה מהם שנרצה, ת"ל ובחרת בחיים; משל לאדם שהיה יושב בפרשת דרכים והיו לפניו שני שבילים אחד שתחלתו מישור וסופו קוצים ואחד שתחלתו קוצים וסופו מישור, והיה מודיע את העוברים ושבים ואומר להם שאתם רואים שביל זה שתחלתו מישור, בשתים ושלש פסיעות אתה מהלך במישור וסופו לצאת בקוצים. ואתם רואים שביל זה שתחלתו קוצים, בשתים ושלש פסיעות אתה מהלך בקוצים וסופו לצאת במישור. כך א"ל משה לישראל אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים, בשנים ושלשה ימים הם מצליחים בעה"ז וסופם לנדוח באחרונה שנא' כי לא תהיה אחרית לרע וכו'.
ולכאורה המשל אינו דומה לנמשל כלל. דלפי המשל בע"כ מיירי דשני שבילים מהלכים למקום א', דבל"ז לא שייך עצה לעוברים ושבים, והרי בנמשל אינו כן, אלא ביארו חז"ל בזה דבר גדול שדקדקו בזה המקרא ובחרת בחיים למען תחיה אתה, אם אינו רוצה בחיים היאך אתה נותן טעם שיבחר בחיים כדי שיחיה. וע' ת"י שתרגם בחיים באורחא דחיי היא אורייתא, למען תחי' דתיחון בחיי עלמא. אבל חז"ל פירשו דגם מי שחייב כרת ונפשו מקולעת בכף הקלע אינו לחלוטין ח"ו שהרי ודאי אינו דומה עונש חייב כרת א' לחייב כמה כריתות, ואם נאמר דכרת הוא לחלוטין מאי נ"מ לכרת א' לכמה כריתות. אלא כל כרת הוא לעת כפי משפטו וסוף כל חייבי כריתות לשוב למקור החיים ולא ידח ממנו נדח. ומעתה הכל הולך אל מקום א' ושייך העצה ובחרת בחיים, שתהא דבוק במקור החיים, למען תחיה אתה, שהרי לסוף בע"כ תחיה הרי טוב שתחיה ברצונך הטוב.
והיינו דתנן באבות פ"ד ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך. פי' שתהא רחוק ממקור הנשמות צרור החיים וזה יהיה נוח לך. לא כן הוא אלא בע"כ אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפי מלך מה"מ ודין וחשבון אינו אלא כמה הוא מחויב לסבול אחר מותו עד שישוב למקור החיים. [מבאר שאל לאדם לחשוב שיחטא וייכרת וייאבד לגמרי ובכך ימצא מנוחה, שסוף כל הבריות להגיע למקור החיים, ועונש החוטאים הוא בסבל שעליהם לעבור עד אז.]

(העמק דבר, דברים ל, יט)

ועל כרחך אתה חי

והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצות הנמשכת מבחי' אהבה עזה זו היא בבחי' "שוב" לבד, כמ"ש בספר יצירה: "ואם רץ לבך, שוב לאחד", פירוש "ואם רץ לבך" - היא תשוקת הנפש שבלב בחלל הימני, כשמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאד מאד עד כלות הנפש ממש להשתפך אל חיק אביה חיי החיים ב"ה, ולצאת ממאסרה בגוף הגופני וגשמי לדבקה בו ית', אזי זאת ישיב אל לבו מאמר רז"ל כי על כרחך אתה חי בגוף הזה להחיותו, כדי להמשיך חיים עליונים מחיי החיים ב"ה למטה ע"י תורת חיים, להיות דירה בתחתונים לאחדותו ית', בבחי' גילוי, כמש"ל, וכמ"ש בזה"ק "למהוי אחד באחד", פירוש, שהיחוד הנעלם יהיה בבחי' עלמא דאתגליא... ובזה יובן מאמר רז"ל על כרחך אתה חי ועל כרחך" וכו', ואלא איך יהיה רצונו, וכמ"ש במ"א באריכות על משנה זו, על כרחך אתה חי בעזרת חיי החיים ב"ה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק נ)פרק ד, כח

הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם

>[האם האדם יכול לחשוב אחרת מהנטיות שלו? בגלל זה ניתנו לנו תיקונים, שמחמתם האדם מוכרח לעבוד ולתת יגיעה. אחרת היו כל הנבראים במצב של מנוחה, מפני ששורש הנבראים, שהוא הבורא, הוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והתיקונים האלו נקראים "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם" - שע"י הקנאה והכבוד, יש אפשרות לשנות את נטיות התאוה, שהאדם מתחיל לעבוד לטובת הזולת, שלא לשמה. וכמו כן ע"י הקנאה יכול האדם לעבור לדרגת חכמה, כמו שאמרו (בבא בתרא כא ע"א): "קנאת סופרים תרבה חכמה". אולם מה מועיל שלא לשמה, אם אין לו נטיות אמיתיות למדרגה שהוא עובר? על זה אמרו רז"ל: המאור שבתורה מחזירו למוטב. נמצא שע"י שלא לשמה, באים לשמה, כמו שאמרו בפסחים נ ע"א.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' מד)פרק ד, כט

ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה חי וכו' ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון

בענין התוכחה שאמרתי שיש שני אופנים אשר בדרך נקמה אסרה התורה, ואפילו במקום שהתורה התירה מעיקר הדין, אסור הוא על פי מדת חסידות, ובדרך תוכחה מותר אפילו ממדת חסידות, יתפרש מה שאמרו חז"ל במסכת אבות ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה חי וכו' ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו'. אשר יקשה כי אטו בשופטני עסקינן, שיסמוך על מה שיבטיחו יצרו? וגם איזה בטיחות יתן לו היצר הרע על זה, שיאמין לו שהשאול יהיה לו בית מנוס להמלט שם מדין והעונש שלמעלה? אלא שכוונתם שהיצר יאמר לו, כיון שהנקמה אסרה התורה הקדושה, והקב"ה כביכול מקיים את התורה, כמו שאמרה התוה''ק "ואהיה אצלו אמון" וכדרשת חז"ל על זה, אם כן השאול יהי' בית מנוס לך להינצל מן העונש, כי להענישך בדרך נקמה אסור, ולהענישך בדרך תוכחה גם כן אי אפשר, כי "היום לעשותם" - ולא למחר לעשותם, ו"במתים חפשי" כתיב, ואין שייך שם תוכחה להחזירך למוטב. ואם כן באופן הזה בטוח אתה מן העונש. ועל זה אמר התנא שלא תאמין לו על בטחונו הזה, שעל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו', ולא יהי' העונש לא בדרך נקמה ולא בדרך תוכחה, רק שאי אפשר להנשמה לבוא למקור מחצבה בלכלוכי העוונות וכתמיה. וכמו למשל שירצה האדם לבוא לבית הכנסת של אגשים מכובדים ורטיות מסמים שונים מכוערים וסרוחים מונחים על גופו ומלבושיו, שיגרשו אותו משם בחרפה ובושה. והוא, על ידי רוב חשקו לבוא לשם שרואה ששם הוא עיקר חיותו ותענוגו, מבקש מהאנשים שעומדים שם שיסורו ממנו הבגדים הצואים והרטיות הסרוחות כדי שיוכל לבוא למקום חיותו, כן תבקש הנשמה שיסירו ממנה כתמי העוונות על ידי כיבוס בצער הגיהנם באופנים שונים שתוכל לבוא למקור מחצבה. והנה בהיותה שם בין מלאכי חבלה, כל אחר יזרוק אותה למקום אחר מקצה העולם ועד קצהו, לפי שאינם יכולים לסבול בסרחון של הנשמה מלוכלכת בעונות, שהוא ענין כף הקלע, עד שתזכה בעיניהם למסור אותה לגיהנם להסיר על ידי זה ממנה כתמי העונות. ולכן אמר שבעל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, ולא יהיה העונש לא בדרך נקמה ולא בדרך המוסר.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף ד ע"א-ע"ב)פרק ה, א

בעשרה מאמרות נברא העולם

[כיון שהעולם נברא בדיבור ה', הוא נתן כוח לבני האדם שיוכלו להתפרנס מדיבור בלבד, כגן רבנים, דרשנים שדכנים ומתווכים. (מג ע"א) ולכן בתחילת התפילה אומרים "ברוך שאמר והיה העולם", מכנים את ה' בתואר של הבריאה באמירה, להסביר שכמו שה' ברא את העולם בדיבור, כך יש בכוח הדיבור שלנו לתקן בעולמות העליונים, וזה התועלת בתפילה שאנחנו מתחילים עכשיו להתפלל.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף מב ע"ג) לטקסט

[הרי שהעולם נברא בדיבור בלבד. א"כ איך אומר המדרש (בראשית רבה פרשה א) שהתור היא כלי אומנותו של הקב"ה שבה בנה את העולם, הרי העולם לא נברא בעמל וביגיעה? (סט ע"ב) הכלל הוא שבכל דבר, המטרה היא הגורמת לאמצעים, כי עושים את האמצעים כדי להגיע למטרה. וכיון שהתורה היא מטרת בריאת העולם, נחשב כאילו התורה בנתה את העולם.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף סח ע"ג) לטקסט

בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות, אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתן שכר טוב לצדיקים שמקימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות

בתחלת היצירה רמז שנות העולם, בששה ימים נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות, אלא רמז למה שאמרו שיתא אלפי שנה הוי עלמא וחד חריב וכו, וכן אמרו במסכת תמיד, בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבא ליום שכלו שבת ומנוחה לחי עולמים, כמו שאנו עתידים לבאר, והיינו דכתיב כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, ואינו חסר בי"ת כמו שאמרו המפרשים, אלא רמז כי ששת ימים הם ימי השמים והארץ
....כי מתחלת היצירה רמז הקב"ה על הוית העולם. בראשון ברא אור כנגד אלף של אדם הראשון שהיה אורו של עולם, ולא עבד אנוש עבודה זרה עד שמת אדם. בשני, יהי רקיע, ויהי מבדיל, שבו היו נבדלים הרשעים מן הצדיקים ונדונו במים. בשלישי, ותראה היבשה, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו, שבאלף שלישי ניתנה תורה והיא פירות העולם. ברביעי נתלו המאורות, שבו נבנה בית המקדש ומלכות בית דוד שכתוב בו כסאו כשמש נגדי, והמאור הקטון רמז לבית שני ומלכות מטמונים, ובו ביום חרבו המקדשים, דכתיב ולהבדיל בין האור וגו'. בחמישי, ישרצו המים, ויברא את התנינים, ועוף יעופף, רמז למלכות האומות שאין מכירים את בוראם ופרו ורבו את המים, והעוף ירב בארץ, שהם מושלים בכל העולם. בששי, בתחלתו תוצא הארץ נפש חיה למינה, שכן האלף הששי בתחלתו מאה ושמונה עשר שנים ביד אומות העולם, ואחר כך נעשה אדם בצלמנו, רמז למשיח המכיר את בוראו, והוא בצלם אלהים, שנאמר וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה, וכך אמר במדרש אלפא ביתא דרבי עקיבא, יום הדין ומלכות בית דוד באלף הששי. בשביעי, ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת, מכל ימי עולם ההווים, והתחיל העולם הבא, וכן אמרו במדרש, ויברך אלהים את יום השביעי, ברך הקב"ה העולם הבא שמתחיל באלף השביעי. [מבאר שששת ימי הבריאה נוצרו כדי לברר לנו את תבנית ההיסטוריה של ששת אלפי שנה.]

(רמב"ן, דרשת תורת ה' תמימה)

מבאר שעשרת המאמרות הם עשרת התכונות הבסיסיות של כל נברא (האחת היא עצם מציאותו, ותשע האחרות הן גדרי הנברא), שמקנות לכל נברא מציאות שעומדת בפני עצמה; זאת בניגוד לאפשרות שהיתה לברוא את העולם במאמר אחד, כלומר באופן שבו אין עמידה לכל נברא בפני עצמו, אלא הוא תלוי ועומד ברצונו של הקב"ה. במצב כזה לא היתה תכונה מיוחדת לכל נברא, והכל היה נשלט ע"י הקב"ה. ממילא, במצב כזה לא היתה בחירה. לכן ברא הקב"ה את העולם באופן הראשון, בעשרה מאמרות, המאפשר לכל נברא לשלוט בעצמו ולבחור את בחירותיו.

(עקידת יצחק שער ג)

שאפילו יונח שיכול להיבראות על טבע ועניין אחד... עם כל זה גזרה חכמתו לברוא אותו על זה האופן מהחילוף והחילוק... כדי להיפרע מן הרשעים לטא להם, מעט מעט, כשמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות... ואף כי ירבו לפשוע וייפסד כללות מעשיהם עד השתנות עליהם כל סדרי בראשית - לא יושלם עוונם בכמו זה השיעור עד דורות הרבה, ויידחה הרע וההפסד כל מה שאפשר לדחותו... וגם בזה עצמו יותן מקום לצדיקים לקיים את העולם ולהגן בעדו לבל ייענש כלל.

(עקידת יצחק שער יב (ניגון עולם))

[אילו היה בורא את העולם במאמר אחד, היה נשלם ולא היה נזקק להשגחת ה' ולהנהגתו, כי היה הבורא את כל הכוחות הנחוצים להשלמת העולם, והיה העולם מתפתח מעצמו ע"י כוחות אלה. לכן ה' לא עשה כך אלא ברא את העולם בעשרה מאמרות, ללמדנו שה' לא ברא אז את כל הכוחות הנחוצים להנהגת העולם, ולא ברא את חוקי האבולוציה. מי שכופר בהשגחת הבורא וטוען שהעולם מתנהל ע"י חוקי האבולוציה - הוא רשע שמאבד את העולם, כי לדבריו אין מנהיג לעולם ואדם לא צריך לתת דו"ח על מעשיו. עשרת המאמרות מלמדים אותנו שאין חוקי טבע נוקשים מוטבעים בעולם שיתנהל מעצמו, אלא יש לאדם בחירה. הצדיקים שמאמינים בהשגחת ה' בעולם, מתעלים במעשיהם לדרגת צלם אלקים, ובזה הם מקיימים את העולם, בזה שיודעים שצריך לבחור בטוב. ]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 159-160) לטקסט

בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות

[איך ייתכן שיעניש את הרשעים יותר מהמגיע להם, הרי היה יכול לברוא את העולם במאמר אחד ואז הרשעים היו נענשים פחות? (יד ע"א) שאלת המשנה "ומה תלמוד לומר" היא: איזה תועלת יש לנו מידיעה זו, והרי היא דוקא עלולה לגרום נזק, כי יש קושי, "והלא במאמר אחד יכול להבראות", שאילו ברא במאמר אחד זה היה מראה יותר את עוצם יכולתו. (יד ע"ב) והתשובה היא שאילו ברא את האדם בבת אחת, זה כמו שיוצקים צורה ביציקה, שאינו יכול להשתנות, וכך האדם לא היה יכול להשתנות מצדיק לרשע או להיפך, ולא היתה לו בחירה. לכן ה' בראו בעשרה מאמרות, מארבעה יסודות ובהרכבות וחילופים רבים, וזה כמו יצירת דבר בחוליות, שיכול להשתנות, ועי"ז יש לאדם בחירה. וכיון שיש לו בחירה אפשר לתת לו שכר ועונש. וזאת כוונת המשנה "להיפרע" וכו' "ולתת שכר" וכו'.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף יג ע"ד) לטקסט

בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא וכו' וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות

ונתבאר לנו במאמר הקודם שבאמת מטובה אחת די להעשות עבד כיון שאמרו (שמות רבה פ"ד) ש"הפותח פתח לחבירו נפשו חייב לו", בעד טובה אחת שעשה לו הוא משועבד לו כבר בנפשו. ויסוד כל המצוות הוא ריבוי, להרבות טובה כל כך עד שהעקש והנפתל הכי גדול יוכרח להעשות עבד. וזהו שאמרו בעשרה מאמרות וכו' דבאמת הי' העולם יכול להבראות מטובה אחת, אלא ליתן שכר וכו' דזהו סוד הריבוי [אבל עכשיו שנברא העולם בעשרה מאמרות, לוּ יחסר מאמר אחד כבר אין העולם יכול להתקיים. דאע"פ שהוא הי' יכול להבראות ממאמר אחד, מ"מ כיון שמסוד הריבוי נברא בעשרת מאמרות, מוכרחים כבר לכל העשרה מאמרות. וזהו ליתן שכר לצדיקים, שאין שכר זה לצדיקים מותרות משום שהעולם הי' יכול להתקיים במאמר אחד בלבד, דעכשיו מוכרח כבר העולם לעשרה מאמרות].

(רבי ירוחם לייבוביץ, דעת חכמה ומוסר חלק א מאמר מח)

בעשרה מאמרות נברא העולם..

...הבורא ברוך הוא ברא כל צורכי העולם בדיבור אחד והכינו, והיה הכל מונח גדוש בערבוביא ואחר כך התחיל לסדר דבר דבור על אופניו ועשה פעלו יתעלה שמו... ואל יקשה בעיניך אומרם ז"ל (אבות ה א) "בעשרה מאמרות נברא העולם" לשון בריאה, כי סוף כל סוף כל זמן שהיה חסר התיקון כאילו אין כאן בריאה, המשל אם הארץ לא היתה נגלית אין מקום לנבראים, וכמו כן שאר הבריאות שהיו מעורבבים כמו האור והחושך, אם כן כל שלא נתקן כאילו לא נברא לזה יתייחס גם כן להם הבריאה. [מבאר שבמאמר הראשון כבר נבראו כל הדברים ובשאר המאמרות הם רק סודרו ועובדו.]

(אור החיים, בראשית א, א)

להפרע מן הרשעים

[הרשע גרם לחילול השם, והוא מתחייב חוב לה', וע"י העונש שהוא מקבל, הוא עושה קידוש השם, ובזה פורע את חובו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מז ע"ג) לטקסטפרק ה, ב

עשרה דורות מאדם ועד נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנח ועד אברהם, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם וקבל (עליו) שכר כלם

משמע לולי זכות אברהם היו כלים, הא האריך מאדם עד המבול שהוא אלף תרנ"ו שנה, ולמה לא האריך לדורות הללו מנח עד אברהם שלא היה רק ש"ן שנים לערך.
ונראה כי ידוע כי בזוהר [ח"ג ל ע"ב] הקשה, כתיב אל זועם בכל יום, וכתיב חסד אל כל היום, ועיין מ"ש שם, אבל באמת באותו יום שחטא אדם, יש לו זמן לחזור בתשובה ואין הקב"ה כועס עליו, ואמרו סרכה בת יומא לאו שמיה סרכה, והזוהר [תיקו"ז תקון ה' בהשמטה] דריש לא תלין נבלתו על העץ, והיינו דלא ילין בעבירה, רק ישוב ביומו ואז שב ורפא לו, ולכך חסד אל כל היום ההוא, חסדו מבלי לכעוס עליו, ולמשוך עליו חוט של חסד, אבל כאשר יעבור יום ולא ישוב, אז אל זועם, אבל ביומו, ה' לא יחשוב לו עון.
וידוע מ"ש הרמב"ם [פ"א מהלכות עכו"ם הל"א] כי בימי אנוש התחילו לעבוד עכו"ם, וצריך לומר כמ"ש המפרשים כי עברו רוב שנותיו של שת, דאם לא כן עדיין קרוים ימי שת ולא ימי אנוש וזהו פשוט, ולפי זה רוב שנותיו של שת הוא ת"ק, ובן ק"ל היה אדם כשהולידו, הרי מיום הבריאה עברו תר"ל שנים ואז החלו למרוד בה', ויום אחד הקב"ה חסדו גובר בחסד אל כל היום, הרי כאן לערך אלף תרנ"ו שבא המבול ולא מקודם, אך זהו קודם המבול שחשב הקב"ה יומו ולא יום של אדם, אבל לאחר המבול אמר הקב"ה [בראשית ו' ג'] לא ידון רוחי באדם - לחשוב כמו יום שלי רק יום שלהם, וא"כ אין כאן כ"כ ארך אפים, ולכך לאחר המבול, לולי זכות אברהם שהביט הקב"ה מראשית אחרית והגין בעדם, היו ספו תמו בחמת ה'... [מנח ועד אברהם לערך 350 שנה. מאדם ועד נח 1656 שנה. מדוע לא האריך לדורות שמנח ועד אברהם כשם שהאריך לדורות שמאדם ועד נח? ונראה ע"פ הזוהר (ח"ג ל:) שכתב חסד נותן ה' לחוטא, ובאותו יום שחטא אינו מענישו. וע"פ תהלים צ, יום של הקב"ה כאלף שנים שלנו. וע"פ הרמב"ם הל' ע"ז פ"א ה"א שכתב שבימי אנוש החלו בעבודה זרה, יש לומר שהיה זה בשנת תר"ל לבריאת העולם, כי שת נולד בשנת ק"ל, ואם מייחסים את החטא לימי אנוש הרי שהיה זה לאחר שעברו רוב ימיו של שת, דהיינו ת"ק שנה. נמצאנו אומרים שהמבול בא לערך בזמן החטא, וכעבור יום אחד של הקב"ה, היינו אלף שנים. לאחר המבול אמר הקב"ה "לא ידון רוחי באדם" לחשב ע"פ יום שלי, אלא ע"פ יום שלהם. על כן הוקדמה בהרבה הענישה לדורות שאחר המבול. ורק בזכות אברהם אבינו עליו השלום נדחתה עד תום 350 שנה.]

(יערות דבש, חלק שני - דרוש ט)

[ופירש ר' עובדיה מברטנורא: "אף אתה אל תתמה שהאריך לאומות העולם כל השנים הללו שהן משתעבדין בבניו, שיותר האריך לדורות שמאדם ועד נח, ואח"כ נשטפו". וכן בימינו, אף שהרשעים אינם נענשים, בסופו של דבר ייענשו, כי הקב"ה אינו ותרן אלא מאריך אפו ובסוף יעניש (ב"ק נ ע"א), וה' אינו ממהר. וכן אצל ירבעם, ה' אמר (מלכים א' פרק יד פסוק י) "ובערתי אחרי בית ירבעם", וזה התקיים רק אחרי ארבעה דורות.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מא ע"ב) לטקסט

[מדוע קיבל את שכר כולם? ועוד, איזה שכר היה להם, הרי היו מכעיסים את ה'? (טו ע"א) הכוונה היא שלא נאמר שלא הועילו הדורות הללו כלום, כי היתה בהם תועלת, להראות כמה ארך טפים בפני ה', וגודל סבלנותו, שסבל אותם כל כך הרבה שנים. (טו ע"ב) וכשבא אברהם, הקב"ה קיבל שכר על כל הדורות שקדמו, כי כולם היו כדאים לו עבור המציאה שמצא את אברהם לבו נכון לפניו.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף יג ע"א-טו ע"ב) לטקסט

עשרה דורות מאדם ועד נח... עשרה דורות מנח ועד אברהם

כי אע"פ שהיו הדורות ההם (מאדם ועד נח) מקלקלין, הוא היה מתקן באופן שלא הספיק בצקם להחמיץ עד שהעיר ממזרח צדקתו של אברהם אבינו, ומילט הוא את העולם כולו.

(עקידת יצחק שער יב (ניגון עולם))

שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול עשרה דורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם

[הטעם הוא שכל הנשמות העתידות להיברא היו תלויים בגופו של אדם הראשון (שמות רבה פרשה מ), וכך אמרו המקובלים, כל אחד באבר אחר של אדם הראשון. ומהנשמות הללו נבראים הברואים. וה' מתחיל ללקט את הנשמות מלמעלה ולהורידם לעולם בסדר הזה, ולכן הדורות הראשונים היו משערות ראשו, ולכן היו רשעים. רק אח"כ התחיל ללקט ממוחו ומעיניו ומפיו ומלבו, ואז יצאו האבות ודור המדבר והצדיקים.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף סג ע"ד) לטקסט

עשרה דורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם וקבל עליו שכר כולם

[יש תיאוריה שהדתות התפתחו, שבתחילה היתה אמונה, והאמונה הישנה התפתחה ליהדות. אבל הרי מנח עד אברהם הדורות חטאו, וכל דור היה גרוע מלפניו, ולא יתכן לומר שהאמונה שאברהם לימדד התפתחה מתוך האמונה הישנה. וזה מה שכתוב "היו מכעיסים ובאים" - העובדה שמעשיהם הלכו ונעשו חמורים יותר, מפני שה' האריך אפו ולא העניש אותם, כך שלא ראו את אותותיו של ה' - מוכיחה שאמונת אברהם היא חידוש שלו ולא התפתחות של אמונה קדומה. וכיון שבא מעצמו לאמונה בה', ולא הסתמך על קודמיו, והיה היחיד שהכיר את ה', לכן הוא מקבל שכר כולם. וזה מה שאומר במדבר רבה פ' חקת "מי יתן טהור מטמא לא אחד" - כגון אברהם מתרח. כלומר, הראיה שאמונת אברהם לא היתה התפתחות של אמונה קודמת, היא שאביו היה תרח, עובד ע"ז, שלא ייתכן שבא טהור מטמא, אמונה בה' שתצא מתוך עבודה זרה. ועל זה אומר המדרש שרק יחידו של עולם יכול - כלומר, באנו לתורתנו רק ע"י ה'.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 140-141) לטקסטפרק ה, ג

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו

הֵן בָּעֲשִֹירִית כְּנִסִּיתוֹ בְּפִיּוּסִים. וְזֵרַזְתּוֹ כְּגִבּוֹר מְלֻמָּד בְּמִלְחֶמֶת אוֹנְסִים. זָרַח מִמִּזְרָח וְהוֹדִיעַ בְּכָל אֲפָסִים. חַיַּת בְּנוֹ לִיקוֹד כִּקְדוֹחַ אֵשׁ חֲמָסִים.

(סליחות ליום חמישי של עשרת ימי תשובה, מנהג פולין, סליחה פג)

לְמַעַן שָׁלֵם בְּכָל מַעֲשִׂים. הַמְנֻּסָּה בַּעֲשָׂרָה נִסִּים. כּשֶׁר מַלְאָכִים נָם יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם. לְבָרָה כַּחַמָּה. הוֹשַׁע נָא וְהוֹשִׁיעָה נָּא אָבִינוּ אָתָּה.

(הושענות להושענא רבה)

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם

אֶזְרָחִי מֵעֵבֶר הַנָּהָר. אֵלֶיךָ רָץ וְלֹא אֵחַר. בְּחַנְתּוֹ בְּנִסְיוֹנוֹת עֶשֶֹר. וְנִמְצָא שָׁלֵם בְּלִי חֹסֶר.

(סליחות ליום שלישי של עשרת ימי תשובה, מנהג פולין, סליחה סו)

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכלם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום

מבאר שרמזו כאן שגדולתו של אברהם לא היתה מפני שקיים את כל התורה כולה כי סוף סוף היה זה בבחינת שאינו מצווה ועושה ומעלתו פחותה ממצווה ועושה אלא מעלתו המיוחדת מפני שעמד בעשרה נסיונות קשים.

(רמב"ן, אמונה ובטחון פרק ו)

[אברהם ידע שהוא צריך נסיונות, ולכן רצה שנמרוד ישליך אותו לכבשן האש ושאח"כ ה' יציל אותו.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף ג ע"א) לטקסט

[רמב"ן פ' לך לך כותב ש"מעשה אבות סימן לבנים", כל מה שאירע לאבות יארע לבנים. גם עם ישראל עבר עשרה נסיונות: הושלך לכבשן האש בגלל אמונתו; עובר מארץ לארץ בלי מרגוע; עוקד את בניו על מזבח האמונה. כל חיי היהודי מלאים נסיונות. וצריך להודות לה' עליהם, שה' שומר עלינו למרות כל הקשיים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 168-169) לטקסטפרק ה, ג-ו

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום: עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשרה על הים עשר נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר שנאמר (במדבר י"ד) וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי: עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר הקדש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחים ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה ולא נצחה הרוח את עמוד העשן ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים: עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה

להורות שאף שנברא העולם בעשרה מאמרות, והם עמודי הטבע ואדניו, עם כל זה הוא נמסר ביד בוראו לשנותו ולעשות כרצונו לפי הטוב והנאות לעושי רצונו.

(עקידת יצחק, שער ע)


פרק ה, ד

עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים

[בפירושי על ההגדה, "גנזי כנסת ישראל", הסברתי שהחידוש בזה הוא שהווה אמינא שיש רק שמונה מכות, כי מכת דם וצפרדע עשו גם החרטומים בלהטיהם, קא משמע לן שזה גם נחשב מכה, כי ה' עשה אותן בכוונה, כדי שאם יבוא מישהו ויטען שהמכות באו בדרך הטבע, נאמר לו שיעשה קודם את הדם והצפרדע כמו שעשו החרטומים.
ועוד, רצו להוציא משיטת ר' נפתלי הירץ ויזל, בביאורו לספר חכמת שלמה פרק יב, ובהערותיו לשירים שלו, שהיו שתים עשרה מכות, מחולקות לארבעה סדרים: תנין, דם, צפרדע; כינים, ערוב, דבר; שחין, ברד, ארבה; חושך, בכורות וקריעת ים סוף, ובכל סדר היה אחת למופת בלי התראה, ושתיים לאות עם התראה. (עמ' 19) והמשנה חולקת על זה כי מופת יותר מאומת מהאות, ואם לא האמינו למופת בוודאי לא יאמינו לאות, ולכן לא ייתכן שהמופת היה לפני האות. ועשר המכות היו מדה כנגד מדה במבואר במדרש, וכן בפיוט "בעשר מכות פתרוסים" ליום שני של פסח.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 18-19) לטקסט

ועשרה על הים

[לא סותר לאמור בהגדה שהיו חמשים על הים, כי כל מכה כללה כמה מכות, מעל הטבע].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף טו ע"ב - לטקסט)

[לכאורה חולק על ריה"ג בהגדה שאומר שלקו 50 על הים. יש ליישב שהיו חמש כתות מצרים בים: א - ויאסור את רכבו, ב- ואת עמו, ג - לקח עמו, ד - שש מאות רכב בחור, ה - ושלישים על כולו, ולקו עשר נפילות (רמה בים, ירה בים, טבעו בים סוף, תהומות יכסיומו, ירדו במצולות, תרעץ אויב, תהרוס קמיך, יאכלמו כקש, כסמו ים, צללו כעופרת) כמש"כ באדר"נ, נמצאו חמשים מכות.

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף טז ע"ג) לטקסטפרק ה, ה עשרה נסים נעשו בבית המקדש

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כא ע"א]

ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים

מבאר שהעמר, שתי הלחם ולחם הפנים הם כנגד תחלת האומה, השלמתה ושלמותה. העמר מיצג את יצירת האומה ביציאת מצרים, שתי הלחם את מתן תורה, ולחם הפנים את שלמות האומה. והוא מוסיף ואומר: והנס היה לבשורה טובה על שלמותם, שלא ימצא פסול באלו השלשה קרבנות, הרומזים אל תחלתם ואמצעיתם ותכליתם.

(עקידת יצחק, שער ס"ז)

לא הזיק נחש ועקרב

במקום קדוש כמו מקדש, קודם שבאו פריצים וחללוהו, לא היה יצר הרע שולט כלל, כי לא שלט שם סטרא מסאבא, וזהו בכלל "לא הזיק נחש ועקרב", וזה יצה"ר המתעה, נחש הקדמוני.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ח)פרק ה, ו

עֲשָׂרָה דְבָרִים נִבְרְאוּ בְעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, וְאֵלּו הֵן, פִּי הָאָרֶץ, וּפִי הַבְּאֵר, וּפִי הָאָתוֹן, וְהַקֶּשֶׁת, וְהַמָּן, וְהַמַּטֶּה, וְהַשָּׁמִיר, וְהַכְּתָב, וְהַמִּכְתָּב, וְהַלּוּחוֹת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף הַמַּזִּיקִין, וקְבוּרָתוֹ שֶׁל משֶׁה, וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף צְבָת בִצְבָת עֲשׂוּיָה

מאמר חז"ל, עשרה דברים נבראו בין השמשות פי הארץ ופי הבאר ופי האתון וגו', מאמר הנראה אף הוא לפי פשוטו כנמנע, אך הוא מעיד על ההסכמה, בין התורה לבין חכמת הטבע, כי חכמת הטבע מאמינה בנוהג, והתורה מעידה על שנוי מנהג זה, וההתאמה ביניהן היא בזה, שגם שנויי הנוהג מקורם בטבע, כי כך התנה עליהם ברצון הקדמון, וכך הסכים עליהם מששת ימי בראשית.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות עג)

ועוד אמר ויכתבם על שני לוחות אבנים, להורות שכמו שנאמרו, כך נכתבו בלשון ההוא עצמו, ושלא היה שם חלוף, שאין שום טעם שיכתב בלוחות ולא בתורה ענין החלוף, כמו שאמרנו. וכן נאמר להלן ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר י'י אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויכתבם על שני לוחות אבנים, לפי מה שאז"ל שהלוחות והכתב והמכתב היו מהעשרת הדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות (אבות פ"ה), צריך שיובן מאמר זה על הלוחות השניות שנכתבו לשעה ההיא, או שיאמר ויכתבם על מה שנאמר שם כתובים באצבע אלהים. [מבאר שעשרת הדברות קימים ואינם מתחלפים. כי הם קימים מע"ש בין השמשות. ואת הפסוק "ויכתבם על שני לוחות אבנים" צריך לפרש על הלוחות השניים, כי הראשונים קימים מששת ימי בראשית.]

(עקידת יצחק, שער פ"ט)

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן..

אמנם מה שכוונוהו באומרם שנבראו ערב שבת בין השמשות הוא ל-ב' עניינים נפלאים. האחד - לומר שנבראו אחר בריאת האדם, במה שיורו על מעלתם והיותם יוצאים מכלל הדברים הטבעיים שנבראו קודם האדם, והנה באים בכלל עניינים מעולים שנמצאו לגמור מלאכתו והולכים עמו מהלך השלמות, כי לא היו אלא להשלמת עניינים נפלאים לקדושים אשר עלו בעבורם.
והשני - ליחסם אל אחרית הערב, והוא בין השמשות, כלומר: מלאכה בלתי נגמרת לדוחק השעה שהשבת מפסיק ואינו מניח לגמור אותה עד אחר השבת. והוא עניין נפלא, מורה על עניינם ואמיתת צרכם, וזה שכן אלו נבראו מקודם ונשארה השלמתן תלויה ועומדת עד צאת אל פועל א' משני קצות האפשר בבחירת איש איש מכל אותם אשר נעשה בשבילו, הן לזכות הן לחובה [ייחוס בריאת הדברים הללו לערב שבת בין השמשות מלמד שדברים אלו נעלים יותר משאר הברואים שנבראו לפני האדם, והם נועדו להשלים את האדם במהלך שלמותו; וכן שדברים אלו נבראו חסרים, שכן לא הספיק הזמן לסיימם עד שנכנסה השבת, ומכאן שהשלמתם תלויה ועומדת עד לרצון ה' לעשות בהם את ניסיו].

(עקידת יצחק שער כא)

ויש אומרים אף המזיקין

[הכוונה לאב ואם שאינם מחנכים את בניהם ללכת בדרך הנכונה, והם מזיקים לעולם].

(דברי חשב עמ' 20) לטקסטפרק ה, ז

וּמוֹדֶה עַל הָאֱמֶת וְחִלּוּפֵיהֶן בַּגֹּלם

רצו לומר, אף על פי שתוכל להציל נפשך בטענות תוכחיות, כשתדע שהם אמת דברי חבירך, אשר טענתך עליו גלויה מפני חולשתו, או מפני יכולתך להטעות האמת, חזור לדבריו והריב נטוש.

(רמב"ם, הקדמה לפירוש המשניות)פרק ה, ח

חֶרֶב בָּאָה לָעוֹלָם עַל עִנּוּי הַדִּין, וְעַל עִוּוּת הַדִּין

מבאר זאת ע"פ הגמרא (כתובות קה ע"ב) שהמילה שוחד נגזרת מן לשון שהוא חד א"כ זה הממון חד כחרב וחותך כמו חרב מחודד,ומביא פורענות חרב לעולם.

(כלי יקר, שמות פרק כא פסוק א)פרק ה, ט

גלות בא לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גלוי עריות ועל שפיכת דמים ועל השמטת הארץ

שואל מדוע מצות שביעית חמורה כ"כ, שיש עליה ענש חמור כ"כ, והוא מבאר שמצות השביעית, כמוה ככל השביעיים המקודשים, היא אות לכך שה' ברא את העולם. והכופר בה כאילו כופר בכך שה' ברא את העולם. וקדוש היום השביעי מלמד על הבורא, שהוא ברא את העולם, וקדוש שבעה שבועות בשנה מלמד שיש לה' רצון וברא את העולם לתכלית. וקדוש השנה השביעית מלמד שלא בראנו להיות עבדים לאדמה אלא לתכלית נכבד ממנו. ושלא נתכון בעבודתה אלא לכדי צורך אוכל נפש בעוד שאנחנו משתדלים בהשגת התכלית העליונה. ושיודע להם שלא בכח יגבר איש. אלא שישבות לשם ה'. והיובל מלמד שלכל דבר יש מקום שקבע לו ה' והכל שב אל מקומו.

(עקידת יצחק, שער סט)פרק ה, י

ארבע מידות באדם: האומר "שלי שלי ושלך שלך" - זו מידה בינונית; ויש אומרים, זו מידת סדום. "שלי שלך ושלך שלי" - עם הארץ. "שלי שלך ושלך שלך" - חסיד. "שלי שלי ושלך שלי" - רשע

מבאר את ארבעת המידות: החסיד איננו רק נותן (משום שמכך עלולה לצמוח רעה גדולה), אלא אף מקבל; אך בנתינתו אין הוא מכוון לתת על מנת לקבל, אלא נותן בלב שלם. לעומתו, עם הארץ הוא אחד, שאף כשהוא נותן - הוא עושה זאת על מנת לקבל, ואם לא תשווה הקבלה לנתינה - יבוא לידי מריבה. הכינוי "עם הארץ" מתייחס לדרך העולם, שנותנים על מנת לקבל, והיינו כל עסקי המשא-ומתן. לגבי המידה הבינונית, אין כוונתה ל"דרך האמצע" המידותית המשובחת - שהרי לדעת ה"יש אומרים", זו היא מידת סדום - אלא לממוצע שבין שתי האפשרויות הקיצוניות הקיימות (למשל: הממוצע שבין חמדת כל הממון שבעולם לבין חוסר חמדת הממון כלל, והוא: חמדת חצי הממון שבעולם); ומכיון שאי אפשר לקיים חברה באופן הזה - כוּנתה מידה זו מידת סדום, שחטאתה היתה שהפכה את תאוות הממון לדרך הנהגת המדינה.

(עקידת יצחק שער כ)

שלי שלך ושלך שלי עם הארץ

ויש... [מהתומכים בת"ח] שסוברים שקונים מן הת"ח חלק מתורתו כדרך שאר משא ומתן. אמנם חלילה מחשוב כן, וכי ימכור תלמיד חכם אפי' שעה אחת בעולם הבא בכל חיי עולם הזה כמ"ש חז"ל [אבות פ"ד מי"ז], וכ"ש שעה אחת בתורה שהיא חשובה מכל חיי עוה"ב, וכמ"ש חז"ל [ילק"ש שמות פרק כ רמז רצח] בפסוק "אורח חיים פן תפלס", שלא תהא נושא ונותן בתורה ובמצות. וזהו פשטי' דקרא "רחוק מפנינים מכרה", שאי אפשר לקנות אותה אפי' בעולם הבא שנקרא פנינים. אלא הענין הוא שכל אחד מקבל שכרו משלם, וכמו שאמרו המשל מנר שמדליק ממנו ואין מחסר אורו, כן המחזיקים נוטלים שכרם מאת ה' מן השמים ואינם נוגעים ח"ו בחלקן של הת"ח. ועד"ז פרשנו המשנה האומר שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, שאומר לתלמיד חכם מעות שלי שלך ותורה שלך שלי, זהו מדת עם הארץ, שאין אתו ידוע עד מה.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות מג)פרק ה, יא

ארבע מדות בדעות נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד נוח לכעוס וקשה לרצות רשע

כל שגדול מחבירו יצרו גדול ממנו (סוכה נ"ב ע"א). כי הטבע עצמו שמוסיף כח בגדולת החכמה, הוא עצמו הנותן תוספת בכח הכעסני, וכמו שאמר אוירתיה מרתתא ליה (תענית ד' ע"א). והוא אומרם ז"ל (בפ"ה ממסכת אבות) ארבע מדות בדעות, נח לכעוס ונח לרצות וכו'. קשה לכעוס וקשה לרצות וכו'. קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות רשע.
והכלל בזה, שכל חום ולחות הם סבות קלות אל ההפעלות, וכל קור ויובש הם סבות קושי ההפעלות. והנה הדמיי, שהוא חם ולח, הנה מצד החום הוא נוח לכעוס מצד הלחות נוח גם כן לרצות. השחורי, שהוא בהפך קר ויבש, הנה מצד הקרירות הוא קשה לכעוס, ומצד היבשות הוא קשה לרצות, כמו שכתב החוקר (פ"ט מהמאמר הז' מספר המדות) אשר הם חדים מאד, ובעלי המרה השחורה לפי החטא אשר הוא בלתי נעצר הוא הנקרא מעופף, הם חוטאים אמנם אלה בעבור המהירות. ואלה אמנם בעבור הקושי יאמר וכו'. שהחדים בקלות הפעליותיהם ובעלי השחורה בכבדות פעולותיהם יפלו בדבר אחת אצל הכעס. וכבר כתבנו זה אצל ארור אפם כי עז (בראשית מ"ט שער ל"ג). והנה הלבניי, מצד הקרירות הוא קשה לכעוס, ומצד הלחות הוא נוח לרצות. ובעל הירוקה, אשר הוא הפכו, אשר הוא חם ויבש, מצד החום הוא נוח לכעוס, ומצד היבשות הוא קשה לרצות.
והנה אצל המדות היה הלבניי היותר משובח, ובעלי הירוקה היותר רע. אמנם לענין הלמוד שזכר בסמוך שאמר ארבעה מדות בתלמידים מהר לשמוע ומהר לאבד יצא וכו', קשה לשמוע וכו', הוא על הענין הזה עצמו שייחס המהירות אל החום והלחות, והקושי אל הקרירות והיובש. אמנם החליף הסדר לסיים המשנה ביותר רע כבראשונה, וזכר בעל הירוקה לטוב שבכלם, כי מצד החום הוא ממהר לשמוע, ומצד היובש הוא קשה לאבד. מה שיהיה הלבניי הפכו מצד איכיותיו, כי מצד הקור הוא קשה לשמוע, ומצד הלחות הוא ממהר לאבד והוא חלק רע.
והנה הוא מבואר שהמדה הכעסנית היא קרובה מאד אל האדם מצד טבעם, וכמו שאמר הכתוב כי ברוב חכמה רוב כעס (קהלת א'). וכן נמצא מאד בטבעם הקפדנות על הדברים, יותר מזולתם, כמו שאמרנו, ולזה היא יותר נקלה לייחסה אל השלמים מזולתה. [מבאר שהכעס הוא מדה קרובה אל האדם. ולכן ככל שאדם הוא יותר אדם ויש בו יותר חכמה יש בו יותר כעס. כיון שהכעס בא מאותן תכונות של החכמה. לכן כל הגדול וחכם מחברו יצר הכעס שבו גדול יותר.]

(עקידת יצחק, שער פ)

קשה לכעוס ונוח לרצות

תַּעֲנִית צִבּוּר קָבְעוּ תְּבוֹעַ צְרָכִים. שׁוּב עָדֶיךָ חַפֵּשׂ וְלַחֲקוֹר דְּרָכִים. רַךְ לִרְצוֹת בִּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה עֲרָכִים. קָשֶׁה לִכְעוֹס תֵּת לְאַפַּיִם אֲרָכִים.

(סליחות לבה"ב, חמישי)


פרק ה, טז

כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה

[אהבה התלויה בדבר היא בגשמיות, וגשמיות היא מורכבת, ודבר מורכב ייפרד בסוף, ולכן האהבה תתבטל. ואילו אהבה שאינה תלויה בדבר אינה נתפסת במקום, והיא לא גשמית, ולכן אינה בטלה.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף לט ע"ב) לטקסט

כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם

תשועת הקב"ה לישראל יתכן להיות בב' טעמים: או דהוי מאהבתו לישראל, או משנאתו לאומות העולם, להכעיס לאומות העולם מגדיל את ישראל להיות כועסין האומות העולם יותר... אם הוא עושה מכח שנאת האויב, הוי רק אם השונא עדיין קיים ורואה, אבל אם כבר אין השונא בעולם א"כ לא שייך עוד לומר דהוי להכעיס להשונא, אז ראוי להיות פוסק הישועה, ואם גם אח"כ אינו פוסק הישועה, מוכח דהוי לאהבת האוהב. והנה קיי"ל אהבה שאינה תלוי' בדבר אינה בטלה עולמית. ולכך אם הוי ישועת יתברך לאהבת ישראל, בטוחין שיהי' כן לעולם, אבל אם הוי לשנאת האויב, זה יתכן שיהי' נפסק. והנה ישראל אומרים "ה' ימלוך לעולם ועד", שבטוחין אנו כמו דהוי הוא יתברך מלך ישראל, כן "ימלוך לעולם ועד", מוכח דהוי אהבה שאינה תלוי' בדבר. דזה שאמר הילקוט [בשלח רמז רנג]: "מפני מה", מנא לך כן, דלמא הוי מכח שנאת השונא? לכך אמר "כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים", דגם אח"כ כשכבר לא הי' פרעה וחילו בעולם, גם אז הלכו ביבשה, והרי אז כבר לא הי' השונא בעולם, ומוכח דהוי עבור אהבת ישראל, לכך יהי' כן לעולם...
והנה עוד י"ל הוכחה אחרת דשייך אהבה ממנו ית' לאדם הוא כך, דאם אוהב הקב"ה לארץ יותר מן השמים, מוכח דשייך אהבה למין אנושי, דאל"כ הי' לו ית' לבחור בשמים יותר, דהם יש לו יותר משהו דמיון לו ית', דגם הם רוחניים יותר מן האדם דהוי קרוץ מחומר. והנה הוכחה הוי שהוא ית' חפץ ביותר בארץ מבשמים, ממה דראינו דהנה טבע השמים ליתן מטר ומים וטבע הארץ לגדל תבואה, והנה כשרצה הקב"ה עשה להיפוך, נתן לחם מן השמים ומים מן הארץ... אך נחזי השינוי, דאף שנתן לחם משמים מ"מ נתן רק מן, דהוי באמת לחם שמים, כמ"ש חז"ל [יומא עה ע"ב] לחם שמלאכי השרת אוכלין, אבל לא נתן כח לשמים להוריד דגן וחטין כדרך הארץ. מוכח דאין לשמים כח הארץ ממש. והארץ נתן מים ממש כמו השמים, וא"כ מוכח דהארץ יש לה גם כח השמים, והשמים אין לה כח הארץ. מוכח דהארץ חביב יותר משמים לו ית'... והנה תחילה נסתפקו ישראל בזה אם הוי מאהבת האוהב או משנאת השונא, ולכך אמרו "היש ה' בקרבנו" דייקא, אם הוא אוהב' לנו או הוי משנאת השונא. והנה אח"כ שאמרו "נעשה ונשמע", והקדימו "נעשה", ומנין ידעו? אולי לא יוכלו לקיים? אך היו בטוחין באהבתו ית' אותם דודאי לא יצוה דבר שקשה להם לקיים. והרי תחלה נסתפקו על אהבתו ית'... ולמה אח"כ נעשו בטוחין דהוי אוהב לנו? בעל כרחך מן הבאר. וכבר כתבנו דאם הוי מחמת אהבה אין לה הפסק. וזה שאמר הילקוט [חוקת רמז תשסד] דע"י הבאר נחלו אותו ית', נודע דהוי אוהב לנו, ואין לו הפסק והוי נחלה.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא תניינא, פתיחה, סימן ג)

והנה הוכחה על כך שאף באין עושים רצונו של מקום הם קרוים בנים [קידושין לו ע"א], הוא מה שכתוב במדרש פ' וארא [שמות רבה פרשה ח, א] ופ' בהעלותך [במדבר רבה פרשה טו, יג] בפסוק "מי הוא זה מלך הכבוד": למה נקרא מלך הכבוד? שחולק מכבודו ליראיו. מלך בשר ודם אין רוכבין על כסאו ואין יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרביטו, והקב"ה הושיב לשלמה המלך ע"ה על כסאו, והרכיב לאליהו על סוסו, והשתמש בשרביטו, שהחיה מתים וכו'. יע"ש. והנה באמת מה שהקב"ה עושה כן היינו דגם מלך בשר ודם לאחרים אינו עושה כן, אבל לבנו עושה כן ומרכיבו לסוסו וכו', וכיון דישראל נקראו בנים למקום, לכך מוסר להם כל כבודו... ופירשנו בזה מ"ש המשורר "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור", דהנה קיי"ל אהבה שאינה תלוי' בדבר אינה בטלה עולמית. והנה אהבת האב לבנו הוי אהבה שאינה תלוי' בדבר. וזה שאמר "מלכותך מלכות כל עולמים" ואינה בטלה עולמית, והיינו דישראל הם בנים לך והוי אהבה שאינה תלוי' בדבר, וראיה, דהרי "וממשלתך בכל דור ודור", דאתה מוסר הממשלה שלך לכל דור ודור, ומוכח דהם בנים לך והוי אהבה שאינה תלוי' בדבר ואינה בטלה עולמית.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא תניינא, פתיחה, סימן ז)


פרק ה, יז

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו

והנה בתחלת הענין זה המאמר קשה ההבנה. וזה, כי אחר שכל בעלי מחלוקת אפילו שהוא לשום שמים, מאמריהם סותרים זה את זה, הנה כבר יחלקו בין האמת והשקר, ואי אפשר שלא יהיו דברי האחד מהם כוזבים. וכאשר היה הטוב אשר לשכל העיוני והמעשי, הם האמת והשקר, כמו שכתב החוקר (בס' המדות ובמה שאחר הטבע) וזכרנום אצל הן האדם היה וגו' (שער י') הטוב והרע אינם רק המציאות וההעדר, כמו שנתבאר מכמה פנים. הרי ששלשה זוגים הללו, רצוני, אמת ושקר, טוב ורע, מציאות והעדר, הם נרדפים זה לזה בענינים, והנה אם כן מה תועלת במחלוקת, אף על פי שיהיה לשם שמים, כשיתקיים, ומה ההפרש בין מחלוקת שמאי והלל למחלוקת קורח ועדתו, אחר שהכת האחת בשתי המחלוקות כוזבת.
אמנם אחר שהובנה כוונת אומרו ואהרן מה הוא כי תלינו עליו, על הדרך שאמרנו, נתבארה כוונתם בשלמות. וזה, כי הם אמרו שכל מחלקת שהוא כמחלקת הלל ושמאי, ששניהם מודים בעקר המצוה והעבודה לשמים, אלא שחולקין בענין הגעתה, הנה התכלית הטוב ההוא שהמה מסכימים עליו הוא האמת המשותף המקיים דברי שניהם, וזה סבה לשיזכרו בשוה בכל מקום, ונושאין ונותנין עליהם מאי טעמא דבית שמאי מאי טמא דבית הלל וכדומה, וכמו שאמרו על כלל חכמי התלמוד וכתותיהן הללו מטהרין והללו מטמאין, הללו פוסלין והללו מכשירין וכו', ואלו ואלו דברי אלהים חיים (עירובין י"ג: וחגיגה ג' ע"ב) כמו שכתבנו בחלוק מיני החיים (תחלת פרשת נח שער י"ב).
אמנם מחלוקת של קרח שאין בו כוונה לשמים כלל לפי האמת, אדרבה כוונו למרות עיני כבודו, הנה אין בדבריהם דבר אמת כלל, לא בפרט המעשים ולא בתכליתם, ולזה קראו מחלוקת שלא לשום שמים, ולזה אין סופו להתקיים, כי השקר המוחלט הוא רע הגמור, והרע אינו אלא אבדן והפסד נמרץ. ולכן רגזה להם ארץ מתחת ויאבדו מתוך הקהל כמו שיבא בשעת דינם. [שואל איזה ערך יש למחלוקת שהרי אחד הצדדים ודאי טועה. ומשיב שאם שני הצדדים מבקשים את רצון ה' ומודים בעצם המצוה, הרי יש אמת אחת ששניהם מודים בה והיא מקימת את דברי שניהם.]

(עקידת יצחק, שער ע"ח)

והנה יש לדייק באמרו איזו היא מחלוקת שהיא לש"ש, ומה שאלה הרבה מחלוקות שהם לש"ש, וגם קשה הדיוקים, דקאמר כגון מחלוקת שמאי והלל משמע הא זולת דוגמא הלזו אינה לש"ש, ואחר כך קאמר שלא לש"ש מחלוקת קרח ועדתו, משמע זולת זה הכל לש"ש, וקשיא אהדדי...
בזאת יודע, אי המחולקים ובעלי ריבות - זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה - הם אוהבים גמורים בלב ונפש, זהו אות שמחלוקתם לשם שמים, אבל אם אויבים ונוטרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמים, ויתיצב השטן בתוכם, וזהו הסימן מסרו לנו חכמי משנה, איזו היא מחלוקת שהיא לש"ש, כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לש"ש, אמרו כמחלוקת שמאי והלל, שאהבו זה את זה וכבדו זה את זה הנאהבים ונעימים, זהו אות שמחלוקתם לשם שמים, אבל כמחלוקת קרח ועדתו, שהיו נוטרים איבה ושנאה וכמעט יסקלוהו למשה וכדומה, זוהיא שלא לשם שמים.
...וזוהיא כוונת חכמי משנה ז"ל מחלוקת שמאי והלל סופה להתקיים, כי אף על פי שהיום הלכה כב"ה שדבר זה טהור, יהיה זמן שיהיה טמא כדעת ב"ש, כי אין לך דבר שאין לו זמן ומקום וכן להיפך, ולכן זוהיא מחלוקת לש"ש כי דברי שניהם סופם להתקיים ושניהם אמת, משא"כ מחלוקת קרח ועדתו שחלק על משה בטלית שכולה תכלת וכדומה, לא היה ויהיה מעולם והוא שקר מוחלט, ולכך אין סופה להתקיים כלל, כעלה נובל וענן כלה, זוהיא מחלוקת קרח, וזוהיא שלא לשם שמים והבן.

(יערות דבש, חלק שני - דרוש ח)

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים וכו' איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי

והתועלת הגדול[ה] בעליות התורה הוא הלימוד תורה ברבים... כי בלימוד חברים והם מפלפלים כל אחד סברתו, ע"ז נאמר "אעשה לו עזר כנגדו", וההתנגדות הזה הוא עזר גדול להם להוציא פריה. והוא שאמרו חז"ל מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים מחלוקת הלל ושמאי.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כז)

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים

שהצריך שיהא לו אות נכחו אליו יביט ויכוין בכל מעשיו, ולא עוד אלא שעפעפיו יצמצמו הבטתו ויישירו נגדו, כדרך בקיאי מורי החצים עד שתהיה הבטת הנכח מצומצמת כמעט אל נקודה, כי הנכחיות הוא דבר שלא יפרד מהנקודה אפילו במחשבה... ואמר אל תט ימין ושמאל הסר רגלך מרע. והכוונה, שענין ההבטה וההשקפה המוטלת עליו בעיני בחינתו הוא שישמר מהימין והשמאל בכוונותיו, שהם קצות היתרון והחסרון אשר בכל המדות, רק שיכוין אל חוט השערה אשר באמצע, ולא יחטיא. לפי שכל אחת מהקצוות הוא הרע והאמצע לבדו הוא הנכון...
ולזה הוא מה שאמרוהו חכמי האמת בהישירם אל התכלית העליון שבתכליות וכל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות פ"ב). הנה ששמו אות נכבד ונפלא למראה עיני כל בעל דת יישיר נגדו בכל מעשיהם. וכמו שאמר החכם בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך (משלי ג'). ירצה, שתשום אותו יתעלה לתכלית בכל מעשיך, ולא תחוש אם תטה אל הימין או אל השמאל, או אם תכוין אל האמצעי, כי אותו אשר יכוון אליו לש"י הוא הנכון. והוא אמר ז"ל בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה, שהיציאה אל הקצוות עבירה היא בידו, רק אם תהיה הכוונה לשם שמים. וכמו שאמרו גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' (נזיר כ"ג ע"ב). ודקדקו זה מאומרו והוא יישר אורחותיך, יאמר שהכוונה הזאת תשים העקוב למישור, והפעולות המוחזקות בפחיתיות ישובו מעלות. [מבאר שכדי לא לסור מדרך האמת ולא לתעות ממנה אדם חיב להישיר דרכו תמיד אל נקודה אחת.]

(עקידת יצחק, שער ע"ב)

מבאר שקרא אלהים לרקיע שמים. ומדוע לא רצה ה' שיקרא בשם רקיע, כי שם זה מורה על הפירוד והמחלוקת מלשון וירקעו פחי הזהב. לרוקע הארץ. כי כל רקיע הוא מסך מבדיל בין שני דברים, ומטעם זה לא נאמר כי טוב בשני לפי שבו נברא המחלוקת, ונקרא בשם שמים המורה על השלום כי שמים נגזר מלשון אש מים, שעשו שלום ביניהם ונתחברו, ונעשה מהם שמים, וזו הכוונה כאן לשם שמים היינו לשם השלום והאחדות, אז סופה להתקיים.

(כלי יקר, בראשית פרק א פסוק ח)

איזוהי מחלוקת לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי

ואין חוץ מזה מחלוקת לשם שמים, יהיה באיזה אופן שיהיה, ולא תשמע לקול יצר הרע!

(יערות דבש, חלק שני - דרוש ה)

[מדוע הוקדם כאן הלל, הרי בדרך כלל בית שמאי נזכר תחילה? כי בית שמאי היה מחודדים יותר, כאמור ביבמות יד ע"א, ודרך החריפים, שעולה בראשם איזה חידוש, הם ממהרים להשמיע אותו, ואם זה לא נראה בעיני בית הלל, בית הלל היו חולקים עליו, ונראה כאילו בית הלל הם תמיד החולקים, ולכן הוקדם כאן הלל.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף נט ע"ד) לטקסט


פרק ה, יח כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא פז ע"א]
פרק ה, יט

כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע

[מה צריך לציין הבדלים בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע", הרי יש הבדל גדול ביניהם, שאלו צדיקים גמורים ואלו רשעים גמורים? לכאורה, גם בתלמידי בלעם יש מדות "עין טובה" - בחור שפוגש בתולה אינו חומד ממון, ומוכן להוציא בשבילה ממון רב, "רוח נמוכה" - בחור אינו דורש שהבתולה תהיה ממשפחה חשובה ועשירה, העיקר שתהיה "זילא ליה פריצא ליה", "ונפש שפלה" - זהירות לפרישות מהתאווה, הולכים בדרך תאוה וכובשים את יצרם. אבל באמת כל המדות הללו באו מתוך תאווה, ובמקום שאין התאווה מחייבת, הם בעלי עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נא ע"א) לטקסט

עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע

והמבואר כי עין רעה מחסרון הגבורה היא באה, ופחיתות הבנין הגופיי וחסרונו. ומזה המין מה שאמרו (סנהדרין ק"ה ע"א) שהיה סומא מאחד מעיניו, שנאמר שתום העין. הנה שהיה בעל מום וחסר. וכל שכן למה שאמרו (סנהדרין שם) שהיה חגר מרגלו אחת, שנאמר וילך שפי, ויוכיח עליו הכתוב במה שאמר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, שהיה לו לומר ותלחץ את בלעם, אלא שדקדק לומר שנלחץ במקום מיחושו. וכל זה הפך מה שנרצה בתאר הגבור, וכמו שנאמר ילדים אשר אין בהם כל מום (דניאל א'). ונפש קצרה, יורה על שחסרה ממנו מעלת העושר, כמו שנתבאר להם מהיותו טרוף אחר הממון, באומרו אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב וגו'. וגם הכתוב העיד על זה, ואשר שכר עליך את בלעם וגו' (דברים כ"ג), הרי שצמד עניותו הוצרך ליטול שכר על זה ועל כיוצא, ואם היה עשיר ובלתי מסתפק, ובתארם אותו ברוח גבוהה, העידו עליו שאינו חכם, וכמו שאמרו סימן לגסות הרוח עניות (קידושין מ"ט ע"ב) ופירשו מאי עניות, עניות תורה. וכבר אמרו שסלקה אותו אתונו בתוכחתה (סנהדרין ק"ה ע"ב) כמו שנתבאר שם שלעגה עליו שלא ידע להשתמש מהקדמות אמתיות מפורסמות, והרי הוא חרפה וכדי בזיון. [מבאר ששלש התכונות האלה הן ההפך משלשת הדברים הנחוצים לנביא: שיהיה חכם, גבור ועשיר. וחז"ל בארו שבלעם היה במעלתו הפוך מנביאי ה'. (הוא גרס: עין רעה ונפש קצרה ורוח גבוהה).]

(עקידת יצחק, שער פ"ב)

עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע וכו' תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת

[תלמידיו של בלעם הם הסרים אחרי עיניהם, זו עריות, כי הוא פרץ את גדר העריות. לכאורה היה צריך להיות ההיפך: "יורדין לבאר שחת ויורשים גיהנום". תלמידיו של בלעם יש להם עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה, ואם רואים אצל אחרם מתענוגי עוה"ז הם מתקנאים בו, ולכן אין להם נחת בעוה"ז, כמו שנאמר (סנהדרין קז) "אבר קטן - משביעו רעב מרעיבו שבע". ואילו תלמידיו של אברהם אבינו מסתפקים במועט ולכן "אוכלין בעולם הזה". וה מה שכתוב "להנחיל אוהבי יש" - הוא מנחיל להם "יש", שהם מסתפקים במה שיש להם. ולעתיד לבוא "נוחלין בעולם הבא", שנאמר "ואוצרותיהם אמלא". ואילו תלמידיו של בלעם יורשים גיהנום כבר בעולם הזה (מצינו גיהנום בעוה"ז ביומא עב ע"ב "לא תירתו תרתי גיהנום"), כי אינם מסתפקים במה שיש להם, ותמיד חסר להם, ומקנאים במי שיש להם, ואחרי מותם "יורדים לבאר שחת".]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מט ע"א-ע"ב) לטקסט


פרק ה, כ

יְהוּדָה בֶן תֵּימָא אוֹמֵר, הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר, וְקַל כַּנֶּשֶׁר, וְרָץ כַּצְּבִי, וְגִבּוֹר כָּאֲרִי לַעֲשׂוֹת רְצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמָיִם. הוּא הָיָה אוֹמֵר, עַז פָּנִים לְגֵיהִנָּם, ובשֶׁת פָּנִים לְגַן עֵדֶן. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתִּבְנֶה עִירְךָ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ

עזות וקשיות העורף, אך טוב הוא לישראל כדי שיעמדו בדתם לא ישובו מפני כל לשמוע בקול זרים, וזהו שאמר יעקב שאפם כי עז, ועברתם דהיינו העבר השני לאפם כי קשתה, וזה בודאי מדה רעה וכדת מה לעשות בהם להפכם לטובה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, ר"ל אחלק ואפיץ העזות וקשיות עורף אל עושי מעשה יעקב וישראל, דהיינו להפך פעולתם לטובה.

(כלי יקר, בראשית פרק מט פסוק ז)

יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים

עם שעזות הנמר הוא פחיתות באדם, וכמו שאמרו עז פנים לגיהנם (שם). וכבר המית דוד אל הגר העמלקי שנתפאר בשהוא המית את שאול (שמואל ב' א'), עם שעל דרך האמת כחש לו, ואף שאם היה אמת היה הוא מעיד על עצמו ואין אדם משים עצמו רשע (סנהדרין ע"ו ע"א), אלא שדנו כדין עז פנים בשלוח יד לשונו לאמר שהוא המיתו, ואף על פי שלא יהיה כן. והוא מה שאמרו דוד בפירוש פיך ענה בך לאמר אנכי מותתי את משיח ה' (שמואל שם). וכן קלות הנשר וריצת הצבי, אל הרוב הם פחיתיות באדם, כי על כן נגזר שם הנקלה והנכבד מקלות וכבדות. וגם גבורת הארי שהוא ענין עריצות אינה מעלה אלא גבורת הבעל שכל, שלפעמים היא או על הרוב הוא היותו מנוצח, וכמו שאמרו אי זהו גבור וכו' (אבות פ"ד). אמנם אם היו לשם שמים הן הם עצם המעלות ועקרן. זכור נא מה אמרה מיכל בת שאול לדוד ביוצאו מפזז ומכרכר לפני ה', ומה ענה אותה כפי ענינם (שמואל ב' ו'), כאשר ביארנו יפה (בשער נ"ט). והקש על זה בכלם, כי ודאי באמת הענין לשום שמים איך שיהיה הוא טוב ונכון. [מפרש שתכונות רעות של חיות הן דבר טוב אם הן נעשות לצרך עשית רצון ה'].

(עקידת יצחק, שער ע"ב)

עז פנים לגיהנם ובשת פנים לגן עדן

וגם די בזיון שיתוארו המה מלכיהם וכו' בבושה שעל דרך האמת אינה מעלה רק הפעלות היראה מפני הכבוד, ולא תשובח רק בנערים ובפועלי הרעות, כי אחר שחטאו נוח להם שיתביישו וישובו, כי על כן אמרו ובושת פנים לגן עדן. ואמרו שאחז נמנה עם המלכים הישרים והטובים, לפי שהיה בוש ונכלם מפני הנביא, כמו שאמר אל מסלת שדה כובס (ישעי' ז') קרי ביה כובש, שהיה כובש פניו לפניו. [מבאר שהבושה היא בזיון, אבל יש בושה שהיא מעלה, והיא אדם המתביש בפני מי שגדול ממנו. כלומר: שהוא מכיר בערכו ומכבדו ולכן אינו מעז לדבר לפניו.]

(עקידת יצחק, שער פו)

ותן חלקנו בתורתך

ידוע מה שאמרו חז"ל [שמות רבה פרשה כח פסקא ו] בפסוק "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה אתנו היום", שכל הנשמות של ישראל כולם עמדו על הר סיני... והוא מה שתקנו חז"ל בתפלה שכל אדם יאמר ותן חלקנו בתורתך... על כן ראוי לכל אדם לחדש את חלקו ולהוציאה מכח הנשרש בנשמתו אל הפועל.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כא)


פרק ה, כא

הוּא הָיָה אוֹמֵר: בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים לַמִּקְרָא

וכי תבאו אל הארץ וגו' - ... ואולי שרמז באומרו עץ מאכל על בני תורה, שגם הם נקראו נטעים, כמו שאמר רבי יוסי (שבת קיח:) ה' בעילות בעלתי וה' נטיעות נטעתי, ונקראים גם כן עץ דכתיב (ישעיה סה כב) כימי העץ ימי עמי, וכמו כן דרשו בזוהר (ח"ג רב.) בפסוק לא תשחית את עצה (דברים כ יט), שמדבר באדם בן תורה, ויצו ה' שתהיה עיקר הכנסת הארץ לנטוע בה עץ מאכל שהם בני תורה, כי אוירה של ארץ ישראל מחכים ומטהר הנפש (ב"ב קנח:) ונקרא בן תורה עץ מאכל, כי ממנו מזון לנפש. וצא ולמד ממעשה של רבי עקיבא (מסכת כלה רבתי פרק שני) שלמד תורה לאותו תינוק שהיה אביו מת ונתון בצרה גדולה, ומיום שפתח פיו בדברי תורה, נהנה אביו בעולם העליון.
ואמר שלש שנים יהיה לכם ערלים, פירוש אטומים, שלא יצא מהם צפצוף תורה שהוא פרי מאכל, שעד שלש שנים אין התינוק יכול לדבר, ובשנה הרביעית שהתחיל לדבר ילמדו לומר (סוכה מב.) תורה צוה לנו, שמע ישראל, וזה יקרא קודש הילולים, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, כמאמרם ז"ל (אבות פ"ה) בן חמש שנים למקרא, ויתחיל להיות עץ מאכל (תנחומא קדושים יד). [מבאר שחינוך הילד משול לגידול עץ מאכל, ששלוש שנים ראשונות הן בבחינת ערלה, ללא דיבור, בשנה הרביעית הוא מדבר פסוקים ראשונים, ומהשנה החמישית מתחיל הילד לתת פרי - לדבר בדברי תורה.]

(אור החיים, ויקרא יט, כג)

בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה

תכלית בריאת האנושי לזכך את החומר, כמ"ש חז"ל הובא בילקוט פ' תזריע: לא נתן הקב"ה לישראל את המצות אלא לצרף בהם... וכל מה שיגדל האדם, יראה שיגדיל כח השכלי על החומר שבו ויזכך אותו, כמ"ש חז"ל במעלות סדר השנים, בן ה' שנים למקרא בן עשר למשנה וכו'... ונראה לפרש ע"ד שאמרו חז"ל ששבעת הימים רומזים על "ימי שנותינו בהם שבעים שנה", וכתבנו רמז לזה בפרושי התורה בפסוק "אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם", כי "יום הראשון" רומז על עשר שנים הראשונים, ואמרו חז"ל "אך" הוא חצי היום [פסחים ה ע"א], והוא רומז להכניסו למקרא בן ה' שנים, שהוא חצי יום הראשון, להשבית שאור שבעיסה, שרמזו חז"ל על היצה"ר, כמ"ש שאור שבעיסה מעכב [ברכות יז ע"א].

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות טו)

בן עשרים לרדוף

שאינו חזק למלחמה בפחות מעשרים.

(רמב"ן, במדבר א, ב)


פרק ה, כב

הפוך בה והפוך בה דכולה בה

והתועלת הגדול[ה] בעליות התורה הוא הלימוד תורה ברבים... כי בלימוד חברים והם מפלפלים כל אחד סברתו, ע"ז נאמר "אעשה לו עזר כנגדו", וההתנגדות הזה הוא עזר גדול להם להוציא פריה... וזה שאמרו הפוך בה והפוך בה וכו'.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כז)

הפוך בה והפוך בה דכולה בה ובה תחזי

[מי שעוסק בתורה יכול להפוך ולבדוק את כל ימיו וימצא שלא בזבז את ימיו ברדיפת תענוגות, וגם כשעסק במחסר ובמלאכה עשה ע"פ דין תורה לשם שמים כדי שיהיה לו כסף למצוות. "הפוך בה" נאמר פעמיים, לתורה שבכתב ולתורה שבע"פ. "דכולה בה" - כל דרשות חז"ל כלולות בתורה שבכתב. "ובה תחזי" - אדם צריך להתבונן במעשיו תמיד, כי אם יסגור את עיניו מעט, יסטה מדרך הישר. "ובה תחזי" - תעסוק תמיד בתורה והמאור שבה ימנע ממך מלכפור בגלל "השכלה". ע"י לימוד תורה תדע מה מותר, ויצה"ר לא יוכל להסית אותך לחטוא במסווה כאילו זה מצוה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף יז ע"ג-יט ע"א) לטקסט

וסיב ובלה בה ומינה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה

[אם תעסוק בתורה בגיל צעיר, כשתזקין יתחזקו כוחות הנפש ותהיה מזקני ת"ח, ותהיה "סיב" - בן שמונים, "בה" - בתורה. "ומינה לא תזוע" - גם אם תלמד הרבה תורה, תתענג מלימוד נוסף, שלא כמו תאוות גשמיות, שאחרי ששבע מהם, אינו נהנה מהם (כפי שפירש ההפלאה את "ישבעו ויתענגו מטובך"). "אין לך מדה טובה הימנה" - כל המדות הטובות באות מהתורה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף יט ע"ג) לטקסט

שאין לך מדה טובה הימנה

ופרשנו בזה מה שתקנו בתפלת שבת "כולם ישבעו ויתענגו מטובך", שהיא מעלה נפלאה בתורת ה' ובמצותיו, שבמדת בשר ודם יתהפכו הענינים: יש שביעה בלא עונג, ויש עונג בלא שביעה, כגון במרבית אוכל ימצאו בו שביעה גמורה, אבל כשישבע ימאס בעיניו, כמו שכתוב [משלי כז, ז] "ונפש שבעה תבוס נופת". וברבות הכסף תתהפך ענינו, כי לא ימאס במלא ביתו כסף וזהב, אבל אין לו שביעה, כמו שאמר הכתוב [קהלת ה, ט] "אוהב כסף לא ישבע כסף". אבל במדת הקב"ה כלי מלא מקבל (כדאיתא בברכות דף מ): בא וראה שלא כמדת הקב"ה וכו', וכמו שאמרו במשנה מינה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה. רצה לומר, שלא כמדת בשר ודם, אלא שיותר שירבה למודו וישבע מאוד יותר יערב ויתענג בה תענוג נפלא. וזהו "כולם ישבעו ויתענגו", שלאחר השביעה יתענגו בה ולא יזוע ממנה, ואין לך מדה טובה מזה.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יב)פרק ה, כג

לפום צערא אגרא

וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה הענין, נמצא להם שהמתאוה לעבירות ונכסף אליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאוה אליהן ולא יצטער בהנחתן, עד שאמרו, שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם תהיה תשוקתו להעבירות והצטערו בהנחתן יותר גדולות. והביאו בזה הדברים ואמרו (סוכה נ"ב) "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו", ולא דים זה, עד שאמרו, ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במשלו בנפשו, ואמרו (אבות פרק ב') "לפום צערא אגרא". [הרמב"ם סבור שמי שיש לו יצר שמעכב אותו מעבודת ה' הוא משובח ממי שאין לו עיכוב זה.]

(רמב"ם, שמונה פרקים, פרק ו)

מבאר שמי שמצווה ועושה יש לו שכר גדול יותר כי יש לו יצר גדול יותר המנסה לעכבו וזהו לפום צערא אגרא.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי נוסח ב)

...שאמרו חז"ל [תו"כ סו"פ קדושים]: אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר, אלא אפשי ומה אעשה שאבי שבשמים [גזר] עלי, וכאשר ביאר הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהשמונה פרקים, כי המושל בנפשו הוא המתאוה אל פעולות הרעות, ויכבוש יצרו ויחלוק בפעולותיו על אשר העירהו כוחתיו והכוסף, ומניח הוא המעולה והמשובח, כי לפום צערא אגרא...
ובזה אמרתי לפרש דברי מדרש רבה בראשית רבה פ' [לך לך פרשה מב, ח]:... למה נקרא שמו ממרא? שהמרה פנים באברהם, בשעה שאמר הקב"ה לאברהם למול הלך ונמלך בשלש אוהביו... אמר לו ענר: כבר אתה בן מאה ואתה הולך ומצער עצמך... אמר לו ממרא: אלקיך שעמד לך בכבשן האש וברעבון ובמלאכים, והדבר הזה שאמר לך למול אי אתה שומע לו?!... והן המפרשים הרגישו בזה תמי' עצומה, איך ישאל אאע"ה עצה אם לקיים מצות הבורא ית"ש, אשר אמרו חז"ל [קידושין פב ע"א] שקיים כל התורה כולה מה שלא נצטווה ולא שאל עצה, ועל מה שנצטווה שאל עצה כמסתפק בדבר... לפי מה שכתבתי יש לומר כי בעשותו המצוות אשר לא נצטווה, נקל הי' לו לצדד לבלתי עשותה, ובכוחו עשאן והי' אצלו עבודה גדולה, אבל על המילה אשר נצטוה, לא מצא בעצמו שום צד לבלתי עשותה, בפרט שגם היצה"ר השלים אתו, ולזה נתחכם לשאול מזולתו אשר יסיתיהו לבלתי עשותו ובכוחו יעשנה, והכוסף ומניח הוא המעולה והמשובח. וזו שאמרו: נקרא שמו ממרא שהמרה פנים באברהם, שפירשו בו שכעס, ור"ל שעיקר הטעם כי לפום צערא אגרא, אמר לו: אלקיך שעמד לך כו', כלומר כבר קבלת שכרך הרבה, וראוי לך שלא ע"מ לקבל פרס.
וזה לדעתי כוונת הקרא בפ' שלח [במדבר יד, כד] "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת [עמו] וימלא אחרי"... מה נשתנה כלב מיהושע אשר גם הוא לא הטה לעצתם?... לדרכנו יובן יותר, כי יהושע אמרו חז"ל [סוטה לד ע"ב] שהתפלל משה עבורו יה יושיעך מעצת מרגלים, ולא הי' ליהושע שום נטיי' לצד החומר היצה"ר בעצת המרגלים, אפי' אם הי' רוצה ליתן להם פתחון פה. אבל כלב בהצדקו נתן להם פתחון פה, ולהיותו מתירא שמא ח"ו יפותה אחריהם, נשתטח על קברי הצדיקים בחברון והי' הוא מושל בנפשו, וזו עבודה גדולה. וזו אמרו "עקב היתה רוח אחרת עמו", ר"ל שגם הוא הי' בדעתו להטות אחריהם, ואפ"ה "וימלא אחרי", והי' מושל בנפשו, ולפום צערא אגרא.

(רבי יהודה הלר, תרומת הכרי, פתח השער, אות א)

כיון שחשבון השכר הוא לפי הצער, הרי שעיקר העבודה היא בצער.

(שיחות מוסר, מאמר טו לפרשת וישב תשלג עמ' סב)

[השמחה בחיים באה ע"י המלאכה והיגיעה. המאמץ להשיג דבר מעלה את חשיבותו בעינינו, ואילו מי שאינו מתייגע אינו מוצא קורת רוח. "בזיעת אפיך תאכל לחם" - אם תעמול, תשיג שביעת רצון, ותמצא את גן העדן מחדש.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 23) לטקסטפרק ו, א

שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם

דבריהם ז"ל הם נאמרו מחלק תורתם שהוא שורש נשמתם וכמו שאמרו חז"ל [יבמות צז ע"א] בפסוק [שיה"ש ז, י] "וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים", ששפתותיהם דובבות בקבר. והיינו שבהזכרת דבריהם חלק תורתם מעורר שורש נשמתם למעלה, ולהיות כי נשאר בקבר קיסטא דחיותא הקשורה בשורש נשמתם כדאיתא בזהר [לך לך דף פג ע"א], על כן בהתעוררות נשמתם מתעורר החיות שבגוף. וזהו פירוש "הולך לדודי למישרים" - לשורש נשמתו, ומשם הוא דובב. ומובן מזה כי העוסק בתורה בכוונה שלימה מתקשר בנשמת התנא או האמורא ההוא ומעורר אותו. ונראה שזהו שאמרו חז"ל שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם. הנה דקדקו בהם ובמשנתם - הנה שמתדבק בהם ממש, בשורש נשמתם.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות ט)

רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנה עצה ותושיה בינה וגבורה שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים

הנה שהוא ז"ל שם ראשונה התנאי המיוחד הנזכר, והוא היות עסק התורה לשמה, כמו שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים (שם פ"ב) וסדר כל התועלות הנמשכים מזה התנאי המיוחד אשר אי אפשר זולתו. וזה, על יסוד אמתי, ביארנוהו יפה (בשער מ"ב). והוא שמשפט כל מעשה אשר יעשה האדם אותו ותוארו, לא יוקח כי אם מהתכלית מהתכליות החצוניים, כגון על מנת שאעשיר על מנת שאקרא רבי (ספרי פ' עקב) וכיוצא, הנה העסק ההוא הוא עצמי אצלו, ועסק התורה הוא לו במקרה, כקורדום או מגל זה שהאדם ירצהו להשלמת מלאכתו, והרי כלל הנכבד בנקלה והיקר באובד, ולזה אי אפשר שימשכו לו ממנה התועלות המיוחדים אליה בשום פנים, לא מהשלמיות הדבקים לעסקה, ולא מהמעלה והרוממות הנקשרות בה.
אמנם אשר יהיה לו העסק בה לשמה על דרך האמת, על הדרך שכתבנו (בחלק השלישי מהשער המ"ד) הוא אשר אמרו עליו (ברכות ו' ע"ב) שהעולם נברא בשבילו, כמו שלא נברא רק בשבילה, והוא ודאי הזוכה לדברים הרבה, שהם מיוחדים אל התעצמות הכוונה כנזכר אמר שאשר לו כן נקרא ריע אהוב וכו'. וזה, שכבר נתבאר בפילוסופיא המדינית שסבת האהבה בין האוהבים הוא ההמצא להם דברים ישתתפו בהם. וכבר ביארנו זה (בפרק החבור אשר בשער ח'). והנה אם כן העוסק בתורה לשמה, ולא לשום תכלית חיצוני, הוא הראוי ליקרא ריע וחבר לכל שלם וירא שמים, מצד שהעסק ההוא ייחדם.
והוא הסבה אשר נקבע זה השם אצל חכמי התלמוד, והוא השם המבדיל בין החכם לעם הארץ, כי סתם חבר הוא חכם, כי ודאי הם ריעים אהובים זה לזה, כי ייחוד תכליתם יקשר אהבתם קשר טבעי. לא כן העוסקים בה שלא לשמה, כי אף על פי שיראה פרסום מעשיהם אחד, הנה חלופי תכליותיהם יבדילום וירחיקום, כי זה יפנה אל העושר, וזה אל הכבוד, וזה אל הנצוח. ויקרה להם כמו הרשעים, שאף אל פי שהם משתתפים ברשע בכללות, הנה חלוף הרשעיות אשר ביניהם ירחיקום ויפזרום, כמו שכתבנו (בשער י"ב). [מבאר שכדי לא לסור מדרך האמת ולא לתעות ממנה אדם חיב להישיר דרכו תמיד אל נקודה אחת. והנקודה הנכונה היא רצון ה', שאליו עליו לשאוף. ולכן עליו לעסוק בתורה לשמה, ולהתכון רק אל הנקודה הזאת, רצון ה', שאליה הוא שואף. ואם עושה כן נמצא שהוא חלק משאיפת העולם כלו אל ה', ולכן כל העולם כלו כדאי הוא לו. וכיון שגם הוא וגם העולם נבראו כדי לעשות רצון ה', נמצא שגם הוא וגם העולם כלו שואפים אל נקודה אחת, ולכן אפשר לומר שבשבילו נברא העולם. אבל מי שעוסק בתורה שלא לשמה נמצא שאינו שואף אל אותה נקודה ואין העולם כדאי לו. (ועיין בדבריו כי הוא מאריך לבאר את כל המעלות שהוזכרו במשנה, ומדוע הן ראויות לעוסק בתורה לשמה).]

(עקידת יצחק, שער עב)

הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה משמח את המקום

והענין בזה כי בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובכח התורה נבראו כל העולמות. לכן ממילא בכל מקום לימוד התורה הוא השראת הקדושה, כי כל קיום המקום ההוא מכח התורה שנברא בו העולם... וזה ג"כ מ"ש הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה משמח את המקום, כי ע"י קדושת התורה יש קיום למקום ההוא.

(רבי שלמה רבינוביץ מרדומסק, תפארת שלמה, מועדים, שבת הגדול)

כל העוסק בתורה לשמה וכו' שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב

[פירש דמשק אליעזר (פאקש) שמי שלומד לשמה, "כל העולם כדאי לו" - הוא מוכן ללכת אפילו לכפר קטן להיות רב, כי כוונתו רק ללמד תורה ויראה, והעיקר שיהיה "ריע אהוב" - שיאהבו אותו ויקבלו את דבריו, ולא חשוב לו שמשכורתו תהיה נמוכה. ואילו הלומד שלא לשמה, בשביל הכבוד, מוכן ללכת רק לעיר גדולה, שהמשכורת שם לרב היא גבוהה.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' כ) לטקסט

אהוב

[אחרי שה' מכיר בו שהוא אוהב את ה', בזה שהוא הולך בדרכי ה', ה' אוהב אותו, שנאמר "אני אוהבי אהב" (משלי ח, יז).]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף יח ע"ב) לטקסט

מכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן ונהנין ממנו עצה ותושיה

ברבה איכה א' ט' איתא מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר ממאה תוכחות חסר שתים שבמשנה תורה ומחרבן בהמ"ק, בתוכחה כתיב והפלא ה' את מכותך, ובחרבן בהמ"ק כתיב ותרד פלאים, אבל בסילוקן של צדיקים כתיב לכן כה אמר ה' הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, וכל כך למה ואבדה חכמת חכמיו וגו', ורוה"ק צווחת ואומרת ראה ה' את עניי כי הגדיל אויב, והוא פלא. אבל הענין דמפרשי פלא מלשון פלאות עדותיך (תהלים קי"ט), שפירושו שנעלם המה מלהבין... התורה מכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, ואם כן גם מי שאינו תלמיד חכם יכול לדעת ולחקור ממנו איה אפוא מקומו בעבודת ה', מכש"כ ידיעה בהוראה איך לעשות, אמנם עוד תלמיד חכם מועיל לידיעה בהליכות עולם כדתנן ונהנין ממנו עצה ותושיה. וכשמת נעשה ג' פלאים, היינו העדר ידיעה לעבר, והעדר ידיעה איך לעשות בהוראה, והעדר ידיעה בעצה, והיינו ג' פליאות.

(העמק דבר, דברים פרק כח פסוק נט)

ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו

[בין כשהוא מצב של הצלחה ובין כשאינו, הכל רצוי ונאה בעיניו, כי הוא אינו מצטער כשבאות אליו צרות, ויקבל הכל לטובה, כי הוא חושב רק על התכלית בעוה"ב.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף לב ע"ד) לטקסט


פרק ו, ב

וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת, אַל תִּקְרָא חָרוּת אֶלָּא חֵרוּת, שֶׁאֵין לְךָ בֶּן חוֹרִין אֶלָּא מִי שֶׁעוֹסֵק בְּתַלְמוּד תּוֹרה

שואל, והרי החירות היא אפשרית לכל אדם אף מי שאינו יהודי? ומבאר שאומות העולם יגעים בכסף כתכלית וכל כוחם וזמנם אליו, ורק בעת זקנה כאשר כוחו אוזל, ותמה למי כל יגיעו אז הוא נח מעמלו, אמנם לא כאלה חלק יעקב, כי כל איש מישראל, אשר תורת ה' בקרבו, אינו מבקש הקנינים המדומים, כ"א כדי שיעור להביא שבר רעבון ביתו, כדי שיהיו אבריו חזקים אף בריאים לעסוק בתורת ה', שנתנה בשביעי ביום השבת, יום פנוי ממלאכה, כי בעצם היום ההוא הוא בן חורין ממלאכה, כדי לעסוק וכשיש לו כל כך הרבה בידו, שיוכל לעסוק בתורה בלא טרדה, אז הוא בן חורין, ומשליך מעל כתפיו משא קנינים המדומים, ונותן על צוארו עול תורה, כי אינו ממתין חירותו עד זקנתו, כמנהג האומות שיוצאין בשן ועין, אלא גם בבחרותו הוא בן חורין כשיש בידו די ספוקו עד שיוכל לעסוק בתורה.

(כלי יקר, שמות פרק כא פסוק ז)

[התורה מוציאה מעבדות בגלל קדושתה, כי הקדש מוציא מידי שעבוד. ולכן ה' נתן לנו את התורה אחרי יציאת מצרים, לבטל את עבדותנו].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף ו ע"א - לטקסט)

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף

ומקשים דלכאורה נראה שהתורה עולבא וגודא רבא שדיא, שכל שאינו עוסק בה נקרא נזוף, ומה עלבון יש לה לתורה שלא יעסקו בה? ובפרט דנראה דאפילו אם רבים עוסקים ואחד אינו עוסק נקרא נזוף, ומה איכפת לתורה אם אחד אינו עוסק? והלא לא אלמן ישראל, והאיכא כמה וכמה רבנן שעוסקים בתורה. ועל פי דרכנו אתי שפיר, כי כל אדם מישראל קבל חלקו מסיני וצריך שיטרח ויעסוק בתורה להוציא לאור חלקו, וזה לא אפשר על ידי אחר שהוא חלקו. וזה שאמר אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שעל ידי שאינם עוסקים נשארים ניצוצי תורה השייכים להם בין הקליפות, וראה אם יש עלבון גדול לתורה יותר מזה, להישאר במקום טנופת הסט"א, שכל מי שאינו עוסק בתורה, אפילו אחד מעיר, נקרא נזוף, מדה כנגד מדה, שהוא ע"י שאינו עוסק בתורה, מניח ניצוצי התורה בין הקליפות, ולכן נקרא נזוף מדה כנגד מדה, שהוא גרם שניצוצי תורתו ישארו בדד מופרשים מהקדושה, גם הוא יהיה נזוף והבדילו ה' לרעה...
דמבואר בתנחומא דטענת מודעא [שבת פח ע"א, שאנו אנוסים בקבלת התרה כי ה' כפה עלינו הר כגיגית] היה על תורה שבע"פ הרומזת לשכינה. ומדברי ספר הקנה בעובדא דתנורו של עכנאי מוכח דבת קול הוא מצד השכינה. וז"ל בכל יום ויום, כלומר בכל זמן ובכל מקום שישראל יושבים, בת קול, שהוא מצד השכינה, יוצאת מהר חורב, ממקום שחושבים שיש להם מודעא על תורה שבע"פ שהיא כנגד השכינה, מכרזת ואומרת אוי להם לבריות, כלומר שהם נבראים ובוראם גוזר עליהם, והם אומרים שיש להם מודעא [ובאמת אינם אנוסים - עיי"ש להסברו], וכדי בזיון שטוענים נגד הבורא, ואוי להם מעלבונה של תורה שאינם רוצים בה כאילו הוא דבר שאינו טוב ואומרים שהם אנוסים, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף וכו'.

(חיד"א, אהבת דוד, דרוש יב, ד"ה וזה פירשנו, וד"ה ולפ"ז דלקושטא)

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה

[אם "אוי להם לבריות" - שהעם מתלונן על הצרות, זה בגלל "עלבונה של תורה", שלא מכבדים את התורה ולא עוסקים בה, כי אילו עסקו בתורה היו שבעי רצון בגלל ההבנה שתורה נותנת חרות לנפש.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 210) לטקסט

שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

[אדם בטבעו רוצה להיות בן חורין ולא משועבד לאחרים. אבל כשהוא משועבד לאדם גדול, ק"ו להקב"ה, השעבוד הוא ההצלחה האמיתית, החופש הגמור, כי הקב"ה עושה לאדם את כל צרכיו. ולא כמו אלו שרוצים להיות חפשים מהתורה. זאת לא החרות האמיתית.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כ ע"ד) לטקסט

[מי שעושה את כל תאוותיו, חושב שהוא חפשי, ובאמת הוא עבד ליצרו, כמו שכתב דברי שלמה (הלוי) דף קנב, כי יצה"ר הוא רעב וצמא תמיד, ובכל פעם יש לו תאוה חדשה, ומשעבד את האדם לעבוד לו עבודת פרך. לעומת זאת, יצר הטוב הוא שבע, די לו בפת במלח ומים במשורה. וכך פירש דברי שלמה (הלוי) דף קנב, את הפסוק (משלי פרק כז פסוק ז) "נפש שבעה" - מי ששמח בחלקו, ושבע מן השלמות, "תבוס נופת" - בז לתאוות, "ונפש רעבה" - מי שאין לו שלמות, "כל מר מתוק" - אומר על מר שהוא מתוק ואומר על רע שהוא טוב.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף עה ע"ג-ע"ד) לטקסט

[יש טוענים שאנחנו צריכים לחזור לטבע, וצריכים לנהוג לפי הטבע שלנו. על זה אומרת המשנה שמי שמשתעבד לטבעו אין לו חרות הנפש, והוא כמו בהמה שאין לה בחירה ורצון. התורה נותנת לו את התורה, שמלמדת איך לשעבד את הטבע תחת רצונו, ולהכריח אותו לעשות טוב ולא רע. אדם אינו יכול לבטוח בטבעו, כי טבע האדם משתנה ונשחת ע"י ריבוי ההנאות, ע"י שהוא עושה כל מה שהנטיות מבקשות. מי ששומע לקול תאוותו, תאוותו תגדל. הוא חושב שהתאווה הוא טבעו, ובאמת הוא הטבע המקולקל. הטבע נעשה עבד לתאוות. יש לטבע חרות רק אם האדם מושל בו ומנהיג אותו ע"פ התורה. אז הטבע לא יהיה נכנע לתאוות, אלא יביא את האדם לשלמות. זה רמוז בפסוק "ובכל ארץ אחוזתכם" - כל מקום שתאחזו את הארץ, תמשלו בטבע שלכם, "גאולה תתנו לארץ" - תתנו גאולה וחרות לטבע.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 110-111)
לטקסט

וכל מי שעוסק בתורה תדיר הרי זה מתעלה

בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריותיו, יש השפעה אחת, עליונה מכל ההשפעות, שענינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שיימצא בנמצאים, והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שיימצא בנמצאות, מעין המציאות האמיתית שלו יתברך, ויקר ומעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך, והוא הוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל ברואיו. ואמנם, קשר הבורא יתברך שמו את השפעתו זאת בענין נברא ממנו יתברך לתכלית זו, והוא - התורה. וענין זה משתלם בשתי בחינות: בהגיון ובהשכלה. וזה, מה שביארנו שם, כי הנה חיבר האדון ברוך הוא כלל מלות ומאמרים, שהם כלל חמשה חומשי תורה, ואחריהם במדרגה - נביאים וכתובים, וקשר בהם ההשפעה הזאת, באופן שכשידוברו הדיבורים ההם תימשך ההשפעה הזאת למדבר אותם... וכן בהשכלת מה שנכלל בדיבורים ההם לפי דרכיהם האמיתיים, תימשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם.

(דרך ה' חלק ד פרק ב אות ב)


פרק ו, ד

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא

יש לשאול אם ארץ זו לא בעבור מסכנות ודלות תאכל בה לחם, כמות שהוא, שהרי לא תחסר כל בה, אם כן איך זה שפת במלח תאכל והרי זו סתירה? אלא לפי שהיא ארץ אשר אבניה בוניה ברזל מחדדים זה לזה בהלכה וכל כך יהיה להם חשק בתורה, עד שלא ידרשו איזו מקומן של זבחים, הרוג צאן ושחוט בקר, אלא יסתפקו בלחם לבד. ואל תאמר שבעבור זה יותש כחם אלא עכ"פ יהיו חזקים כברזל כי התורה תוסיף תת כחה להם.

(כלי יקר, דברים פרק ח פסוק ט)

כיצד יהיו חיי צער אלו של העמל בתורה "אשריך בעולם הזה"? אדרבה. חיי צער אלו הם הסיבה האמיתית ל'אשריך בעולם הזה'. כי האדם המסתפק בהכרחי בלבד, הוא הוא המאושר האמיתי. כי מכיוון שהוא בן חורין מתאוות ורצונות, ושמח הוא בחלקו, אין מאושר ממנו, ואשריו בעולם הזה.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת בלק מאמר פג' עמ' שסא')

אם אדם מוכן מרב חשקו בתורה לחיות גם בתנאי עוני אזי הוא המאושר בעוה"ז.

(מכתב מאליהו, חלק א'. האושר והשכר בעוה"ז (עמ' 3))

[זה נתקיים בעם ישראל: התחלנו לקיים את התורה במצרים בקרבן פסח, וקבלנו את התורה במדבר, ואח"כ באנו לארץ ישראל, ארץ טובה, והתקיים בנו "אשריך וטוב לך".]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף ל ע"ב-ע"ג) לטקסט

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה

ויש לפרש עוד מה שאמר "בצל החכמה בצל הכסף" [קהלת ז, יב] [ב]דרך או או. כי באמת הרוצה להתדבק בחכמת התורה להיות לו לנחלה ולהחיות את נפשו בחיות העליון האמיתי וקיים לנצח, צריך להשליך מנגדו אלילי כספו, ולא יתאוה לאסיפת הון, שהוא מתנגד לחשק דביקות החכמה כמו שכתוב "וממדבר מתנה", ואמרו חז"ל [מדרש תנחומא בשלח כ]: לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן, רצה לומר, דור המדבר שהם לא פנו אל רהבי כסף, וכל מחשבותם היה לנחול את התורה. והיינו דקאמר "ויותר לרואי שמש" [קהלת שם, יא], דהוא דורו של משה כמ"ש לעיל. וזה שאמר הכתוב [ישעיה נה, א] "ואשר אין לו כסף לכו שברו בלא כסף" וגו' - פירוש אשר אין לו תאוות כסף, כענין שאמר דוד המלך ע"ה "כי עני ואביון אנכי" [תהלים קט, כב], שלא היה בלבו שום תאוות עושר. ועל דרך זה אמרו חז"ל כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל, שהוא מדת הנשתוה בעיניו העושר ותענוגי עולם הזה כאלו אינם... וכן הוא אומר לעתיד [ישעיהו ב, כ] "ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו" וגו', ומלאה הארץ דעה, והוא לעת התחיה העתידה לבא. והיינו דקאמר [קהלת ז, יב] "ויתרון הכשר דעת החכמה תחיה בעליה", רצה לומר דור שהחכמה תחיה אותם ויבולע המות לנצח.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות יא)

עניינו, כי לא יזכה בכתר תורה עד כי יפנה תאוות הגופניות מלבו ויסתפק באשר ימציאהו ה' יתברך אם רב אם מעט. וכן כתבו התוס' בכתובות דף קד בד"ה לא נהנתי אפילו באצבע הקטנה, דאמרינן במדרש (תנא דבי אליהו רבה פרק כו): עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו וכו'... והוא בחינת יעקב אבינו, דכתיב "ויעקב איש תם יושב אהלים" [בראשית כה, כז], כי במיעוט תאותו לא היה חסר לנפשו כלום, כמו שפירש רש"י מה שאמר יעקב "וכי יש לי כל" [בראשית לג, יא], כדכתיב "כי אין מחסור ליראיו" [תהלים לד, י]. לכך היה נקרא איש תם וע"י זה היה יושב אוהלים של תורה.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות לז)

כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל... וחיי צער תחיה

כל אלו (פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן) אינן אלא הקדמות ל"בתורה אתה עמל".

(שיחות מוסר, מאמר טו לפרשת וישב תשלג עמ' סה)

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו' ובתורה אתה עמל וכו' אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא

[איך יהיה מאושר בעוה"ז בפת במלח? זה כוחה של תורה, שגם אם יש לך רק פת במלח, מתיקות התורה שאתה עמל בה תשמח אותך בחלקך, להיות אשריך וטוב לך]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מא ע"א) לטקסט

אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך (עשה) ואל תתאוה לשלחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך

[אל תבקש להיות גדול, להיות חפשי מה', להיות "לעצמך", כי יותר טוב להיות עובד ה', וזה כבוד יותר גדול מלהיות חפשי לעצמך. "אל תחמוד כבוד יותר מלימודך" - אל תרצה להשיג כבוד ועושר, כי זה כלום ביחס לכבוד שתקבל כשתלמד תורה. עבודת ה' היא עצמה הכבוד והגדולה הגבוהים ביותר. יש גורסים "יותר מלימודך עשה", היינו שלא המדרש עיקר אלא המעשה. "אל תבקש שלחנם של שרים" כי צריך לשאוף למידת ההסתפקות, לא לחפש תענוגים, כי מי שרודף תענוגים לא יהיה לו זמן ללמוד תורה. ולכן "לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן", שהם הסתפקו במועט.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כא ע"א) לטקסט

ואל תתאוה לשלחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם

[יש לפרש: "אל תתאוה לשלחנם של מלכים" כדי "ששולחנך" בעוה"ב יהיה "גדול משולחנם".]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, הקדמה, עמוד ראשון) לטקסט

ששולחנך גדול משולחנם

[צדיק, גם אם שולחנו קטן, יוצר הרבה דברים שמתקיימים, כי ע"י האכילה יש לו כוח לעשות מצוות, והוא מברך על האכילה, והוא לומד תורה על השלחן, והוא גדול משולחן של אחרים שאוכלים הרבה ולא נשאר להם כלום, כי האוכל נעשה זבל.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כב ע"א) לטקסט

וכתרך גדול מכתרם

[מי שרואה יהודי שומר מצוות ירא ממנו כמו שיראים ממלך עם כתר. וכתרך הוא יותר חזק מכתר מלכות, שהרי גם בעלי חיים שרואים אותך יראים ממך, כמו שכתוב "ומוראכם וחתכם יהיה", שנאמר על מי שומר על הצלם האלקים שבו.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כב ע"ב-ע"ג) לטקסט

ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך

[כל דברי המשנה הם הבטחה על העתיד. איך אפשר להוכיח זאת למי שאינו מאמין? הדרך היא שיתבונן בעולם ויראה שכל צרכי האדם ניתנים לו ע"י ה'. בכל יום ה' מחזיר לו את נשמתו. א"כ, כיון שהוא בעל מלאכתך, שהוא יצר אותך, בוודאי יתן לך שכר מלאכתך. "לך" - מלך בשר ודם משלם אותו שכר לכל פועל שעובד בשבילו, ואילו הקב"ה משלם לכל אדם שכר שונה על עשיית אותה מצווה, בהתחשב במחשבת האדם ובהתחשב בצער שהיה לו בעשיית המצווה, כמו שנאמר "לפום צערא אגרא". עני שנותן צדקה יקבל יותר שכר מעשיר שנותן צדקה. קמצן שנותן צדקה מקבל יותר שכר ממי שבטבעו הוא וותרן ונותן צדקה. ולען כתוב "והיה עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלקיך לך" - מתחיל בלשון רבים ומסים בלשון יחיד, כי הציווי שווה לכולם, אבל השכר משתנה. ועוד: "נאמן הוא בעל מלאכתך" וכו', שלא תאמר "למה לי להתאמץ בעשיית מצווה, הרי גם מי שעושה את המצווה בלי טירחה מקבל שכר?" לזה נאמר "לך" - השכר משתנה בין אנשים שונים. ר' ישראל מסלנט אמר שיש אומרים "מה איכפת לי מה יהיה אחרי המוות, שכר ועונש בעוה"ב, הרי אני לא אהיה שם אלא מישהו אחר" - ובאמת האדם הוא הנשמה, והיא תקבל שכר ועונש בעוה"ב. וזה מה שכתוב "לך" - השכר והעונש יהיו לך בעצמך. "נאמן" - העיקר הוא האמונה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כב ע"ג-ע"ד, כג ע"א-ע"ג) לטקסטפרק ו, ה

גְּדוֹלָה תּוֹרָה יוֹתֵר מִן הַכְּהוּנָּה וּמִן הַמַּלְכוּת, שֶׁהַמַּלְכוּת נִקְנֵית בִּשְׁלֹשִׁים מַעֲלוֹת, וְהַכְּהֻנָּה בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע, וְהַתּוֹרָה נִקְנֵית בְּאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה דְבָרים

מוצא רמז לדבר, בפסוק "ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי" סוף תיבות עולה קנ"ו, "ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו" ס"ת עולה מ"ח. כאילו אמר קנו התורה במ"ח דברים, ובא הרמז באמות שבורות לפי שרוב הדברים שקנין התורה תלוי בהם תלוין במדת הענוה כי הוא יסוד ומקור לכל אותן מ"ח דברים וכן האמות שבורות מורים על לב נשבר ונדכה והוא עניו ושפל ברך, ויכול להיות שמטעם זה גזר רבי [מו"ק טז] שלא ישנו בשוק כו' כדי שלא ירגילו את עצמם ללמוד מחמת יוהרא, כדי להתהדר בפני הרואים כמנהג דורינו, שרוב הלומדים, דרכם להתפאר ולמען הרבות חריפתם ופלפולם ברבים.

(כלי יקר, שמות פרק כה פסוק י)

במיעוט דרך ארץ

[פירש ההפלאה, שמי שרוצה להיות בעל דרך ארץ תמיד, בהקבלת פנים וענייני ישוב העולם וכדומה, תורה מה תהא עליה?]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף לב ע"ב) לטקסט

[כלפי אלו שאומרים ש"דרך ארץ" הוא לעשות כרצון איש ואיש, נאמר כאן שתורה נקנית במיעוט דרך ארץ.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נח ע"א) לטקסט

באמונת חכמים

[זה דבר מיוחד בתורה, שאילו בחכמות החיצוניות ובפילוסופיה, הכלל הוא שאין להאמין במה שאמרו לך אבותיך, אלא רק במה שתראה בעיניך או בהוכחה ברורה.]

(רבי שמריה מנשה אדלר, מראה כהן, מהדורא תליתאה, סי' קפה, אות ז) לטקסט


פרק ו, ו

המחכים את רבו

[כט] אמנם כי כן הוא שמצינו במשה רבינו ע"ה שלא זכה לייחוד הדבור אלא בשביל ישראל, כמו שאמרו חז"ל [ב"ב קכא ע"א-ע"ב] שכל זמן שהיו ישראל נזופים למקום לא נתייחד הדבור עם משה... וכן בכל תלמיד חכם, כשהוא צנור המשפיע לרבים, נותן ה' בקרבו להשפיע שפע חכמת של כל אחד מן המקבלים ממנו. הרי שהוא לומד מתלמידיו יותר ממה שלומדים הם ממנו... הרי שהמקבלים הם מחכימים את רבם.
[ל] ובזה יש לפרש מה שאמר הנביא [ישעי' יא, ט] "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"... שרמז ענין זה שכתבנו שהתלמידים מחכימים את רבם. ובזה מובן מה שאמר הנביא [ירמיה לא, לג] "כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם", ולא אמר מגדולם ועד קטנם, אלא שהי' השפע לקטנים ע"י גדולים... וממילא הגדולים מקבלים יותר מן הקטנים, שע"י הקטנים יזכו להתגלות אור גדול. והיינו "מקטנם ועד גדולם". והמשיל זה כענין מי הים שהם נובעים מן הים וחוזרים והולכים אליו, הרי שהוא מקבל מהם, וזה שאמר "כמים לים מכסים"...
ועיין מה שכתבנו... בפסוק "כחצים ביד גבור כן בני הנעורים" [תהלים קכז, ד], דקאי על התלמידים החריפים שגורמים חכמת רבם ע"י כוח החוזר, כמשל החץ ביד גבור, שכל כוח יריית החץ הוא בכח החוזר שהוא מושך החץ אצלו בכוח, והוא הולך בכוח החוזר למרחוק כפי רב כוח המשכתו אצלו, וכן הוא בשפע הממשיך עליהם הוא מקבל מהם. ועל דרך זה אמר הכתוב [משלי כג, טו] "אם חכם בני ישמח לבי גם אני", שמצינו תלמידים נקראים בנים, ואם התלמיד חכם, מחכים את רבו...
[מא] יש לפרש מה שאמר שלמה המלך ע"ה [קהלת ג, יח] "אמרתי אני בלבי על דברת בני אדם לברם אלהים ולראות שהם בהמה המה להם". יראה לפרש ענינו שיברר ה' עיני השכל, שכל מה שצוה הקדוש ברוך הוא לעמו שיעשו חסד קצתם עם קצתם, יותר ממה שהמשפיע נותן להמקבל, יותר חסד המקבל עושה עם הנותן, כאשר בארנו בענין הצדקה והספקת תלמידי חכמים. והנה מלת "הם" ו"המה" פירוש אחד להם, אלא שידוע שהה"א הוא סימן לנקיבה, גם ידוע בדברי חז"ל שהמשפיע הוא בחינת זכר והמקבל הוא בחינת נקיבה. וזה שאמר "לברם אלהים" שיברר להם השי"ת דעתם וידעו שמה שעושים הם, דהיינו קצתם המשפיעים בהמה דהיינו עם קצתם המקבלים, יותר מזה עושים המה המקבלים בהם המשפיעים. וכבר בארנו לעיל שגם בענין עסק התורה הוא ענין זה, שתלמידו יותר מכולם והוא מחכים את רבו יותר ממה שמקבל ממנו.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אותיות כט-ל, מא)

כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה טו ע"א ]פרק ו, ז

גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה

[זה כולל גם את הלומד וגם את מי שמחזיק בו. (קכג ע"ד) המחסזיק בו הוא כמו מחזיק בקצה החבל, שבסגולת התורה יש כוח כמו חשמל שיורד ממקורה העליון, ומושכת חיים לכל הנאחזים בחבורתה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף קכג ע"ג) לטקסט

גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא

וכבר נודע דעל ידי הלימוד ויגיעה בתורה מוציא לאור ניצוצי התורה אשר נטמעו השייכים לחלקו שקבל מסיני. וזה שאמר שנותנת חיים לעושיה ממש, שהם מוציאים ניצוצי התורה ונתקנים. וזהו לעושיה כמו "ויעש את העולה", שהם מתקנים אותה, שנאמר "כי חיים למוצאיהם", שמוציאים ניצוצי התורה שנטמעו בין הקליפות ונתקנים על ידו.

(חיד"א, אהבת דוד, דרוש יב, ד"ה תניתוה)


פרק ו, ח

עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא

[ע"י הצדקה והחסד שאדם עושה בנעוריו, כחובה ע"פ התורה, הוא משלים את נפשו ומזקק את לבו עד שגם בזקנותו אינו מצמצם את אהבתו לעצמו, אלא מוסיף אהבה לבני אדם, וזו שיבה נאה, ותפארת לו מן האדם.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 224) לטקסט


פרק ו, י

חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הן תורה קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנין אחד בית המקדש קנין אחד

[חמשת הקניינים רמוזים במלה "בראשית": ב - בהמ"ק, ר - ארץ, א - אברהם, ש - שמים, י - ישראל, ת - תורה. הפסוק רומז שבזכות חמישה אלו נבראו שמים וארץ.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף סא ע"א-ע"ב) לטקסט


פרק ו, יא

חמישה קניינים קנה לו הקב"ה בעולמו, ואלו הן: תורה קניין אחד, שמים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד

הכוונה להם ז"ל, שאלו ה-ה' קניינים קנאם הקב"ה להשלים בהם מידת חסידות ונדבת חכמתו בעולמו, והיו ראיות הכתובים להורות שנברא כל אחד מהם כדי להיות לו ולצורך כוונתו זאת... לקיים אמיתת מציאותו ולפרסם שמו הגדול, כי הוא תכלית חסידותו עמהם [המייחד את חמשת הדברים הללו, שנחשבים קניינו של הקב"ה, הוא שהם מגלים את מטרתו של הקב"ה בבריאת העולם, והיא: להיטיב לברואיו כדי שיודו לשמו ויפרסמו את שמו בעולם.].

(עקידת יצחק שער יח)

[בהגדה נאמר "ברוך המקום ברוך הוא" וכו' - ארבע פעמים ברוך, כנגד ארבעה מהקניינים שה' קנה. ומתוכם נזכרה התורה בפירוש, "ברוך אשר נתן תורה", כי היא העיקר, כי שאר הקנינים, ישראל, שמים ובהמ"ק, הם בשביל התורה, שנאמר "אם לא בריתי" וכו'. ועוד שהתורה נשארת גם אחרי חורבן בהמ"ק.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ט ע"ג - לטקסט)

פרק ו, יב

כָּל מַה שֶּׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּעוֹלָמוֹ, לֹא בְרָאוֹ אֶלָּא לִכְבוֹדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, כֹּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי וְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו יְצַרְתִּיו אַף עֲשִׂיתִיו

שנו החכמים בלשון המשנה (אבות ו, יד) פרק רבי מאיר אומר בשלהי הפרק אמר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, רוצה לומר להיות עובד את השם לכבוד השם, להגביר כח שלמעלה ליחד השם הגדול בכבודו. אמת הדבר שפירוש הנגלה הוא שבראו לכבודו, כענין שכתב הזוהר בגין לאשתמודעא אלהותו שיהיו הנבראים ידעו ויכירו אותו, שני הפירושים הם אמת, והא בהא תליא כמו שיתבאר לקמן.

(השל"ה הקדוש - תולדות אדם - שער הגדול (יא))

כל הנמצאות כולם מתקשרים קשר גמור זה בזה, שכולם צריכים להשלים הענין שאליו כיוונה החכמה העליונה בבריאה, וכולם מתקבצים לתכלית אחת, שתנאיו רבים וסדרם עמוק מאד, והם הם כל חלקי הבריאה הרבים האלה. הנה על כן יתיחסו כולם אלה לאלה בסדר שרצתה המחשבה העליונה, ומכולם יצא הפרי הטוב הראוי לצאת מן הבריאה. [מבאר כל מציאות העולם סיבותיו ותרחישיו השונים מכוונים לתכלית אחת שהיא להשלים כבוד שמים.]

(רמח"ל, דעת תבונות, קכח)מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US